Skip to main content

Full text of "D. Augustini Barbosae I.U.D. Lusitani, protonotarii apostolici, olim in Romana Curia Congregationis Indicis consultoris, & insignis Ecclesiae Vimaranensis thesaurarii majoris, posteà in Regno Neapolitano dignissimi episcopi Ugentini, Repertorium juris civilis et canonici : in quo alphabetico ordine principaliores & practicae utriusque juris conclusiones collectae indicantur, & magnâ doctorum copiâ exornantur : opus postumum ... studio & industriâ D. Simonis Vaz Barbosae J.U.D. authoris fratris ... apprimè digestum"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| Divisione ^, 
Nnmero ^^ 
libyGoogle ■■-'■ ' ■ ■ ■ ^ 

D. AUGUSTINI ^^^ 

BARBOSiE 

lU.D.LUSITANI, 

PROTONOTARII APOSTOLICl 

OLIM IN ROMANACURIA CONGREGATIONIS INDICIS 

Confultoris , & infignis Ecdcfiz Vimarancnfis Thcfauraiii Majoris; 
poSca in Rcgno Neapolitano dignillimi Epifcopi Ugentiai , 

REPERTORIUM 

JURIS CIVILIS ET CANONICI. 

IN Q^U O ALPHABtTlCO ORDINE P R INC 1 P ALI ORE S, 

& Pradicx nttiulque /iiris Conclofiones collcaz indicantnt , {£ magoi 
Uodorum eopiS exornantur» 

OPUS POSTUMUM 

fkditihu & MiiocMtt ktil^mtM 'y put^a & ifulujlrli ^- Simonij V a s Earbos^ J. U. D, 
^htriifrtrk ,tiii[dti>q<K •'Aiii' Ecil^, fiilurmillfi CMntii iffrimi ili^im- 

Editio noviffimi, a mendis qua: priorious irrepferant, expurgata. i L U G D U N I . 

ApuJ BOUDET, declaustre; de ville; 

ti delaroche. M. • t> C C XII. 
CUM PR.IVILEGIO REGIS, dbyGobgle ^ dbyGoogle AD SACRATISSIMAM 

ET VENERABILEM DEIPARAM 

VIRGINEM MARIAM 
DA OLIVEIRA* 

ANGELORUM REGINAM. * 

ET DOMINAM NOSTRAkj 

^t^ue mfignis Regaliftjue Cohgtata Ecdepe, vatd^ notabilie Ofpidi 
nnticjtii Vimaritnenjis Patrsnam; 

bEDieATORIA dRATIO: 

R k A s. E M (inc ( V I RGo ti*. Maxim A ) nifi "te^i^iSi 

rcrem in Patronam i (^ijas patrocinium omnes qui) offi** 

cibse ambiunt j fdiciccr rentiunt: Gum iti amnibus meis 

Operibus femper patrocinium tuum implorem ; in hoc 

pczrertimimplbrandum exiftimavi. Nain qui ingentiunt 

beheticiorunl i dux pro exiguis eSiciis Tibi fictatis con- 

fecs . largitatem fuerit «pettus ( V i r g o Sancxissima ) 

i: Veniara donabit , quod hunc Tibi Libtum dicaverim ; 

fub RegioqUetiio patrocinio & prifidio munitus iti lucem edidetim , cujus pe- 

£uliari invocatione ab Olivaj &tutelai ac protedlione , tot tantifque fcecun- 

dioribus miiaculis noftfa Rcgia j gcinfignis Ecclefii drnatur , atque pluribus 

prcerogativis i cxemptionibus , privilegiis , & libcrtatibus illuftratur cideni 

Bcelcfia: a R.tgibus Lijfitanis conceffis , qui felicis Ohya rjmij in figna viilo- 

tiit, & pacisfuaetiamfufpendebantfpolia, atqiievcxilla. Sed utmunus hoc 

etiguum elcganter ofFeram , miiltiloquio mihi coram Te opus non cft, quii 

etfi laudum tuarum tota die prasconia cantem , ac litiguis hominura loquar , 8e 

Angelorumj non etit mihi poffibile exhaurire ampliffimum marc tuatum viitu- 

tuM. Igitur ('ViRGO BeatissiMA ) quiacordis magis , quam Operis dedicatid 

Tibi accepca eft , cum acceptione tua dignum non fic hoc Opus , fufcipe 

offcrCntis animum,Sc pco benignicate , atque ciementia tua votis annue Snppli- 

eantis, ' f j AO Gopgf( 
AD LECTOREM 

lAS Utriufquc luris Conclufionesex pluribitJDoilbinmlibrisdc- 
j ptomptas.variilque (criptis pcrilluftris ac Rcvcrcndifiimi Domini 
! Epifcopi Don Auguftini Batbofa fratris mci coIlcdas,& alphabeiico 
ordine difpofitas Typis mandare in Studioforum gra tiam opera prcriam du- 
xi.Opus nonrainus utile, quam neccflarium in Forenfibus Controvcrfiis,veI 
Academicis Agonibus verfintibus ; ubi qus alibi fparfim magno cum labotc 
qusruntur, luculentiffim^collcftainvenientur. Histuto utete , Benevoie 
Lector , & valc. 

Summa Frivilegii Regis Chrifliarifsimi. 

SUdovicus XIV. Dei gratia Galliatum & Navarr* Rei 
jChriftianiffimus, finguiari Privilegio fanxit , ne quis per uni-l 
j verfbs Regnorum fuorum fincs , intra dccem annos a die finiJ 
tac itnpreffionis computandos imprimat , fcu typis excudenJ 
do» cmet , 8c venales habeat Libros , tam editos . quam edendos , D. 
D. Auguflini Baiiift iM^tmi , Epifiopi Z/gaaiiti , e^c. priter P e T H. u »1 
B o R D E , Bifaliopolam Xngdun^nfem , aut illos quibus ipfcmct con-] 
ceflerit. Piohibuit infuper eadem authoritate Rcgia omnibus fuis fub- 
ditis cofdem Libros cxtfa Rcgni fui limites imprimendos curarc < vcl 
qucrapiam , ubicumque fueric , ad id agcndum impellcre ac inftigare 
fine confenfu di£ti Petri Borde. Idque fub confifcatione Libro- 
lum , aliifque poenis contra delinquentes expreffis , uti latius patet in 
Literisdatis Parifiisdieiy. Septembrisi«85. 

£x mandaiQKeps Signatum LEPETIT; 

■Qifiei/uhiijiu tditiittis ulmitie fr^ilim dit le. Sefitmkii leit^ 
gdCABtJ. 

DigitizedbyCjOOSlC \ 

7 VOCABULARIUM» 

Sive Elenchus Verborum,ex quibus totutn 
hoc Repertorium conflatur |™'W ^W«n/". psg. I 
lAhfelterftAb^otutio 
^'i^ Ah/elutui, ibidi 
^^aa^ Aai': p. 1 

JlUer Aaui- p;} 

^Aecu/aretAccufiiiOtAccuf/tttr.p.^ 
kidilln. ibid. 

jiduUtr , AdulttritiTH: ibid. 

AdzttJiui , Advoturc: ibid. 

k.iEdificium , tAiitiJicart: b.r 

^jiittitttii. ibid. 

i>i£fAf. ibid, 

f^pr, Agrkuttttra^ 
^lapa, 

ttilieuare ; Alienutia. 
lAlere , Alii/tertia. p. «. 
ibid. 
ibid. 
P-7. .Alterimit/* , .Alttrnativi, p, a 
.jiH,;^:.;. j ' . lAmicitia , Antor, 
Atinaii AntmAl , AllllfHtl. 'ibid. 
Apfellare , ffelUti,. ibid. 

itl^iiti , Ariitir , Arliilritm, p. i) 
ibid. 
ibid. 
p. .4 
jbid, 
bid. tArior, Arciitfl/copui. 

^rma^ 

tAriicitli. 

oitficuratio j Aftcurttlor. 

t^tleittari ,^l„„„„ 

AmUmr Ctmr,, AftftUc,. trRo: 

P-; 

8AnmtHt. J). ij 

^ '<if(/«/ , £ellum. ibid. 

een.jiciuTn , Beneficiatus. ibid. 

MigamU, Bigamuf^ p_ jg 

Ss».i , Bamt. D » I 

««"" ^ p."!. 


CAmhiumt b. j* 

CaKouicui, Cnnoiticniui. ibid. 
C4f,llAtCaf-lloi,i,,Cafillai:ui:fij 
C.iplli l.rii , Cafiiulitmi p.iS 

Cjflura, p.iy 

t Carccr,CarcerMtHifitretriitio.ihii. 
Carttifalii. P 18 

Cnlio ,Cenfura, p, jo 

Ceurualii,Ce„/u„iu, Cevful. ibid. 

Ci..^., Cif«;., 0««. Jbid. 
C>v,/, Ctf//i«;o Bentfieisritmtf^ Barterum. 
CojfeSrf. p.40 

CjloniM, ColonuJ. ibid. 

Commnda , Commendittaritis . p.4* 
Comftnfatlo. ibid. 

Concuhi/iariHs, ConenhinatHS . ibid. 
Condiiio^ Conditisntilis, p. 4J 
Condudar. p. 44 

Confeljio , Confejfui: ibiJ. 

Confinei. p. 46. 

Cnnfitmationis Sacramenium. ibid. 
Confirmatio ^3x1. ib id. 

ConjtinSu!. jbid. 

Confervaton IhiA^ 

dnfiitutio, ibid. 

Confuetude. p, 47 

ContranuiJjoniraheiU; Comrahere. 

Contumaeui. P. to 

CreStor , CHlpa^CHriai ibid; 

D 

DAmnnm. p- p 

OitfM infilutKm. ibid. 

Debitor 1 Debitum. 'biJf 
Decima, Dtcifio i Deeretum. p.Ji 

Dtcurio. ibid. 

DefunQus. f. $i 
Dele^aniiPe^egatio Deletaivs.l^iA. 

Deli£iHm , DtUn^uenr. p.;4 

DejfoTlaiiot Deportatuj: p. (6 

Denmciare , Dtnunciatie, ibid. 

Depefiiarius ; Depofttum: ibid; 

D'£tiitas. ibid. 

Difpenfare , Dlfpe>if*tio. p. ^ 7 

Di/pofitio, uifpofitum. ih\A. 

Difiribationesi p. ^g 

Diw.y?»; pij9 

Docior , Docloratut. ibid. 

Dolus^ 'Domiciliumt p, £0 

Dominium,DominHSi ibid. 

Domus. p. 6t 
^oitatio^ DonartjHindtarlus, jbid. 

i3o/ , Dttale^Dotaret P. 6i 
E 

ECefr/74 j kceltfiaflicus, p.tf ^ 
E/fffw, £/*a»-, £/,;fe«. p.68 

Eletmofyna. p. fi^ 

Emphjfteufts j Emphyteuta. p. 70 

JEiaere , Eraptor i Emptid. p. 79 

%pifcoputi ibid; 

Erraits , Error^Exctptio, p. 81 
ExcommHitieatio ExsojnmnieatHs. 

p.8i 

EiVttmioJSxetutcrk, p, ii ExemptHfi p. gjj 

Exptnfa: p. g^ 

F-^fl«iw. p. Sji 

Falfitas,TalfumiVma: ' ibid. 
tamUia , Familiares,Famulus,f.$^ 
Fideicemmifiarius, fideieotnmi^mi 

p. 31 
FidejnJJir , FiJejufflot ibiii 

FUiatio j Fiiius. p 9I 

f i/cK/ , Fatmina , Forma: p. 5»fl. 
ffafer , fi-4»fi. p. 57 

FruHus , FrnSifieaiio. ibiJi 

FrHmentnm, P-i>' 

f «1;« j FnndMs, FumiS} p. 9 j 

Fiiror, Fnriofur. ibid. 

fMr, Farari , F»rtnm: p.io9 
G 

G^fceff4 igabellarius. p. lo»' 
'jenerare, Gtniratio. p.lo«! 
Gerundium , (jratia. ibid> 

ti 

Hi^«/j HareiitMf f- ^of 

Hypotheca , hypothteariut. >bid. 
Homicidium. ibid/ Honor-, 

Hofpitaie. 108 
ibi<li t IGnorans , Jgnerantid, p.ios* 

fmmunitas. ibldi 

Incendiarius, Ineendiumi ibid.* 

IndMlgentta, p. iiO 

■ Infamia . Infamit. ihlA,- 

ln'micitia,\nimicMS, ibid. 

Inuriai lnjitriofut, ^. Iil 

infirumentum. ibid. 

tnitrdilium, lnttrdiBus\ p. «14 

/«/m/Tc. p. ,ly 

Jnvenrariumi p. iifi 

hregularii , ImgtiUritati ibid. 

fudeXi JudiiiMm. p. 118 

furaTnenium tfuranii p. ^nt 

JurifdiHio i lust n ui 

lufpatonatus. (,,14 
It 

LAudemium. (> It? 

LefatumJ^tgatarius. ibid* 

Leiitima, p.iig.' 
Legitimatie j Legitlmatut , Z.*?/- 

f iran/, P' ' 1 ? 
Ltgiiitttatle ju^cialltt ~ p,- ijd 

^'«A?' p.iji 

i^'*-- p. > i f 

lHtBHIl p, l}4 
Xii#r! yGoOgJt Elenchus Verborum Liher. p.«if 

JJhtrtAi. "bid. 
Lii , Litigmi» Lit>£iefiim, ibid. 

Litera, P- 1 } ^ 

LoeMto , L9cator. if>i'l> 

Xxk/m/. p. ij7 
M 

MAjorMHt. ' p.ljS 
MMntUn/,A£tntt4tHm.2%l^i 

JHarittiS. p. 144 

Jl^dtrimoniiim. ibid. 

Jifedicta, p. i^j 

JUeliortautita, ibid. 

JHentUeinm. p, ;4€ 

JHercdtor, ibid, 

JHetKJ, p.i47 
J^ilit4re , MUitt! , MiHtia. ibid, 

JHinor. p.i^s 

'J''/'». p. 149 
MolenMnum,MoltBiiiflMriiis.p. i j o ■ 

JlionMchiij. ibid, 

JHomftirium. P-'(' 

Monttd. ibid. 
iMoritnj^Mm,M»rtitHs, p; ij j 

Mnlitr. ibjd. 
N 

N £/«;«-. p. i,j 

Niofbym» p. IJ4 
NobilijJ^9bUUAre,NohiUtMt.ihiA, 

I^onttn, P* »J^ 

Nominart^ I^maatio, ibid, 
Notariw, 
NotoriMm. 
NuaitMt , NhUhib. 

o 

Obliiare , ObHgMio, ibid, 

Occidert t Oceifor. p. ij9 

Offieidii, O^eiHm, ibid. 

Osu/, p. I £0 

OriiirntriHJ, ibid, 

OrJoy Ordindre, p. 1^1 

Oriiindt. p. iiSi 

OrigOi ibid 
P 

P.^£Iii)n. p. ifit 

PaUium. f. i£} 

'Papa, Papatu/. >bid. 

Parochiu , Psroehidii. P' ' 6 J 

pafeua. ibid. 

pater,PatemHS, ibid, 

patrimtmum. p. i(;(S 

Patronut. ibid. 

pauper , Paufertds, p. 1 67 

pecuaia. ibid. 

PiT/M , Panalis. p.i68 

Peenittntia^Paititentiarins, ibjd. 

Ptnfi», PtnJioMrint, f-i6$ P-'J7 
imJ. PermHtaiio. p-i74 

/•e/?(>. ibid. 

W/iri»* ibid. 

Pturalitar. ibid. 
Pojfeffio, Pojfejferium remtdiS.ijj 

7iahtnda. > p.i77 

Pradiealio, p. 178 

Pradinm. ibid 

'Pi-alatnj, ibid. 

P^-tferihert,Vrafir!p!o, p. 175» 

Prafumftig, p. 180 

Prtt!um\ ibid, 

Princeps. p. 181 
/'/■iof. p. 185 
PriviUginm, Vrlvilegiatui. ibid. 

Probare , Piobatio. p. i8j 

Procuraiia^ VroeurMor. p.i8« 

prodltor.- p. r^8 

promijfio ,Vromittent. ibid. 

Proprietai, ibid, 

Proro^Mtia. p i g^ 

prottfiaiio. ibid. 

protonoiarii, ibid 

a 

Qtl4/«*M/. p. > 89 

^««■</<. p. »i)0 

RAtificare ,RatiJicaii<>. p.ipo 

Ratihnhiiio. P-i9t 

SecendHHio. ]f\f 
Reconvenire, Reeo«ventio. ibid. 

A«<./-/'' i»/c"/ri/. P. 191 

Kti-lsroi. P- '?* 

Rell£io,ReUgUfati ibid. 

jRemediHTa, ibid. 

Jmi/P<». • ibid. 

Renovate , "Rjnovatia. p.134 
Renuntiart , Rtnuntiatie. p. 196 

Replicatio. p.ii»? 

^«. ibid. 

Refcripium. ibid. 

Refervare i Reftrvatie. p.198 
Rejtgnans ,Vitfignat mHi,Rtftgna. 

tio: ibid. 

RelfHbtiea, p-iji? 

Reftituere , RiftitHtioi p.-iOo 

Reteatiot p. 101 

£fx. p. ici. 
S 

SAcerios , S4ctr Ordo. p-_*fS 

Saeramenta. *y\^ 

SalarlHm. jbjd. 

Schtiaris, ibid. 

Scriptura, p.:io6 
Senattr. f. 107 SeneSust SentX. p 207 ' 

StHtentia, ibid. 

SepHlchrumjSepnliurai ■ p. iio 
Sequtfter SejHeJlrare, SeqHtftrum. 

p.iil 

Servitui , ServMs. p.i 1 1 

Simife. p. i'J 

Simonia , Simoniaeum, ibid* 

Societas , Secius, V-i-t^ 

SodamiM. p, nj 

Solennia, Solennitai. p. 1 1 <S' 

Sotvtre , Selutio, ibid. 
SpoUare^Spoliaior,Sfotiatu/,p ng 

Spuriuf. p, 119 

£r4(«mffi. p, jio 

.yy/"'. p. aii 

Stuprum, ibid, 

Subha/latio, .ibidf 

Subreptio, itid, 

SHbrogatus, Submtul!». JbiJ. 
Suceedere ,SuceJJlo,SHcctjfor.Y. t z J 

Suplicare, S-pplicatio. ibid, 

Snjpenfio, SHfptnfas. ibid. 

T 

TAbellio, p, m 

TiM^M/. ibid. 

TirOTi»*/. p.114 
Teftamentumjreftari,Ttftator,ib\i* 

Teftis, JeJiimoniHm^ p.ti* 

7(ftJ»(/. p. 1J4 

Tottw*. p, jij^ 

7rrf**M. ibid, 

r«i«v*. jbid, 

T»/«/4 ,7*:flf. p. ij^ 

V^/or. p.ljJ 

rafiaBut. ibid. 

rdiigilia. ibid. 

?7n«-( 1 Venatio, ibid. 
yendere,yenditio,yettdit_or, p.ij? 

ytrifimilt, p. » 40 

yerbum, ibid. 

yiearius. ibid, 

yicimu, p. i4f 

^((/«4. ibiiV 

r<«wm. p. 145 

r/rgo. ibid. 

riti , f^Wtf. ibid- 

Z;m<. , U»iM/. p. 247 

yolumaSfPotHntariHs. ibij. 

^r«)n- ibid. 
VfMsfruSus,VfufruUu»rius p.148 

t;/«r4 , Vfurariut. p. 249 
^«/n»/,^/fier«M;,f^N/»^iiM/.i.bid. 

VxQt,VXQrMMi, ibid. REPERTO yGooglt REPERTORIUM 

LOCORUMi COMMUNIUM 

UTRlUSdUE JURIS 
Alphabeticd Ordine difpofiturti. 

LITERA A. 

judicare^nili aliqua eoruin habeuii de coiifuetti^ 

~ - dincipoilunt vei6 inftituere & fufpcnderc fiioS 

rubditos,u[ cx Alex.incnp.ntva^uhi GlofI'.j!n,& 
Vodi.de remtiliat,& cap.ditelltt; bbi «GloQ'. de rru^. 
}«rit;& obediem.piobnt C ntdoCinpraxiJudicnm &■ 
u1dvocMtor.{ii. :4,vcth6 jibb*s/!. j, de cognefsem- 
hfu AioniMtes ttttliOrdittu. Vide FAiiDJo f/rdxi.p^- ^erbt Abbas i Abbatia , & Abbatissa; 

^SBAiSea podus nomCn foU 
? licitudinis quamhonotiSgCitp; 
S tHMBjie ttMe f^ ijualit. Steph. 
\ dlzUa.difeeptatifii^enf.t.iyo. 
\iiiUm.i.6. , , , 
R Abbas » vcl Pralatus poteft 
^ efTc teilis pto fuo monaftctio ^ 
<^ Vaxih. praxi crimin.p.x. /i/.fl. 
iic eppojit. conira perfaiiat teJiiiimiijuMJi.il . n. 544^ 
tum fe^utniibu/i 

, Abbates foli Regul,ate$ funt iri Jignitate conf- 
iitucijica Scbaftian; C*fat infua bitrarehi* £teU' 
/i^li.p.i.dlfpkt.i^.f.iinHmi 4. 

Abbatcs ih fuis Monaftcriis iurifdidione utun- 
iijf 6Tdinaria,Augullin. fiatbofa ild cap: quanto 7; 
fum. 6.de offie.Ordin; 

Abbaics Ordinum cxpcdit cfle perpetuos , liotl 
tenipotales.Fr.Emman.Rodctic./cm.i. qq.RcgitUr. 
Iiuaft.t6.iirt.i .^2.vu .CBinmciti. -j.de RiguUr- n. ji 
Azor iinlltt.mBral.p.\.iib.ti.<:ap.xo.cof.\t^o. 

uihbatia dc Epifcbpatus squiparaniut , Flamiui 
At rejigntt.l .9:qukflAi.yi,i% .Cf ^.ij.f.ftDc Abba. 
te cxcinpto Jiabentc jurifdidionem Epiftopalerii, 
tide plurcs cafus apud Flor.f^-ir.y.l^- P"" ""■ 

.Ahbati^atVc\ Priotlffa bbn potelt effc illcgiiima 
abfque Paps difpetifatione , fectulis<Rciigionuni 
jbtivilcgiis , Batbofa in tolltSl. ^ Ceneil. Tridtnti. 
fejf.i^Mt Rtgutar.c.-jinMm t.& )i ' . . 

AbbatifTa; poifuut effe monialeS ,etiam{i ha. 
fceant impedimcntum ei gCnctc macutato,Ft £m- 
toan.R.odctic;f.i.^iwft.fff^«r.^««J?.l5..(rr.lj. 

Abbatiflaifcu prxpoiita elTei nbn poicft tnonla' 
liSjiifuerit mirior quadraginta annoriim, & hon 
oabuerit bQxi ahrios poft fuzm ptofcfltoncn),' 
dtdoCiti praxi Judieum^ (yidvocatorum,ietba: 
XtfftUreJiVKm ji. , 

Abtj^ciiTx poifunt habetc jticifdldionetti Ecele-- 
fiafticamiBaib. in addit.ai collea. cap.d^eH* 1 z/ 
de mM}orit.& obediintipag.i^. Non poflunt tameti 
cxcotntnunicaie , nec titenedicerc , nec facca vafc 
Iftigcte , nec Velaie. Moniales > uec *bf9lTae^l»S' 
•^niufi.^SgrbtfA Repmtri ^erh ABSOLVEii.^ , ABSoLUTib, fld" 
A BSO lu tus. 

A.9Sb Z.7^/0£icbnitriut)icatibnis pcobat ex^ 
communicationcm przccfliirc,& peteris at>: 
folutionem videcut fatcri fc t(fc cncommunica- 
mm,Uarbof.(n c.per ventrabitem i^.de tttlt. ».14. 
^uamvis contrariuiri riotet adtap.exhibiiiini.n.j;. 
de homicidir. 

Abfolucioncm excbmriiijiiicatibniipoteft pete- 
re ad cautclam,4jui alicgat nuUamfuiirc.quialati 
poft appcll ationcm , aUi ettorcm riiauifcHuni haJ 
httt.CitdoUn prfxi^^tidcum & jidvotatar.vetiho 
aVfolutieii.i.^iThofi ad cap.perpeit,as 46; B; J. de 
ftntent:excomn!tinicai.iihi n.r c^uod Judcx bppclla- 
tionis ftacim abfolveic pbtcft a Ccnfuta lata pct 
Judiccm » qiio appcUatur.fi toriftiterii fcnCcritiaui 
cxcomftiunicationis cfte injuftaroiljmita riifi iic 
excoirmunicatus pro bidaifefta Clctici pctcrilHo.; 
nejCardpf. uhiproximii ■ .< 

Abfolutlo ab escbriiriidnicailorie pbtetl fiecl . 
tibfcriti,rx ttxt.in capit.qnanio i. ^uajt.j. Ltfdem: 
p.i.fum. eap; 8. di l» deftmunion. stil.U ttrteiH 
dudaet. 

Abfolucio ab excbmrijunicatiolie ptbbdluc urii. 
CO tcftc,Mafcard.f^e prohiit.cencl.tx.n.i. 
. Abfotucio ab cxcbmtnuriicatiotic poceft ficri p6t^ 
{k[ocuTatotcm,P6tez iih.S.Ordittjii.$.pag,tSt. 

Abfoluiio una nori ptodcft duabus excomhja;! 
riicationibus i StXii,dieenJ{t»m.jidlfp,-2;fe3;y: 
HHm.i,.& 6- - ._ ,, 

AbfolutiQ \ peccatis nori jtotelt 6cci pet fcct^- 

nfn,Q^a!taziiiitfum.Bult.vcihtieonftffioSacrdmen. 

tMlis^fal.ioi.verfo,Vin\.<Z<imito\.refpen/;moTat^. 

^.i.j.}fi.^ubo^.inf4Uiatsmi'.7ridm.filf. ij^ 

h ,dB ' Digitized by Googlt i Repertorlum pradicarum Concluf. de Sacrmemo pttnitmUitAp.i. n.x. &di^efi*l9 
Farochl,rap. 1 9.(1.44.11^1 refert A ccrenim SunJmi 
Pont. Clementis Vlll.hoc prohibens. 

Abfolutvonon valec j nili |>tius ra^Sat psrii 
offenGE." Garcia de beaefic. p.i.cdp.j.niim.^i,eiim 
f!^ueitiihut,SMcii. de mMrim.lib.\Aifpm. jj.ff.i', 
Quomodo imclligacur- Vidc Barbof, iitaddit.ad 
t.ex pdrte ii.devirb,ft^n'ificA$.p*g.i7$.eol,i.& ». 
Sayr, de ieti/i.r,Hb.i.CAp,iiM riilm \.& num.^.&j: 
Ub.j cap,i$.infine. 

Ayfolvendi facuttas pcr Jubilxum aut BuUas i 
qiiibufcunquc callbus,cenlmis,pcenis & fenKniiis 
concelTa , non trituit fecultatcm dirpcnfandl in 
itregularicatibus Paps rcfcrvatis ck dcir^. Sayr. 
dtcenf.lib.y.c^.l^. a nutn, i.Cvc.de beittfief.7, 
CMp.ii.nitm.f 7, Guticr- canonieAr.eap.^t 
^ Abfelntgt ^ peccails refcrvatis vUturt " Ju^ilit, 
Jicet poftca opcra Jubil*i non jJcrfioiat,abfo[utus 
icmanet , nec refolviiuVabrolutio ftmfel pr*ftita, 
quia nuUam tccipcrc poiuit conditionem vcl fuP- 
penfivam ; vci rfflfolucivam,tradunt Navar.iH mah 
t4p.l6.n.ii.&'deBrat.milceUt,j.Pu.Sau.depce»!'t. 
dtfl»a.i r, fea.n.tr.i .Hcnriq^» fumjib.y.ie indfilx. 
r.i I ■ §. 4.Bellarm'. fod.trad.etip. 1 o.verf. i .poft alios 
Sinch,de mairitif.lib.S'.difp.i ^.n.io Hluftriff.Doro; - 
Rodcric. a Cunha inin(lrun.}MbiUl,cap.9',^iUm.6. 
Quid iti abfolutione a ccnfura & commut^ionc, 
wiorum fiiniiicer impcicita e ConfclTario virtuce 
Jubilaii illi , qui pbftca opera non implcvic. Vide 
Henriq. ad eap, \ 1 . %.^,& Hb. t j .de excornmHnicat. 
r.ig.§.^ .lit.V. infinePiz Suar; de Religione, tom. i; 
tib.6. de voto i cMp: 1 6. Sanch.ia prttcepta 'Deedlegi; 
lib.^. cap.j 4.''.4J .ubi ircfol*unt qiiod manei vcrfi 
abfolutus , & refetVatio lidU revivifcii:'. 

Ablblutio neccflarii cft ab txConimdnicatioiie 
qua: lacifuit ad tempus tacitum yel CKpteflum, Se 
abfque ca folcmni abfolutionc minime toUitur ex' 
etcommunicaiio, ut^ br Cov >i c Alma^literjpii- 
f.i i .n.j.de, fent.eXeemmkAie4t.l.S- Anton,RicciuU 
de')ttre perfanarum txtra grethium' Eeclfft)texifien~ 
ti»m,lii.^.cap.6j .n.y. ubi nUm.fffHtntihui, amptiac 
ctiamllcxcommimicaior vcl etcommijiiicacusritit 
mortuii& cciamli cxcommnnicator velit cxcom- 
tnunicatum habcri p:o abfohito, Idem cft diccn. 
~dmii quando eicommunicaiio Ftierit laca fub hoc 
modo ( donec & qnoofquc faiisfcccrit^ adhuC 
enim in hoc cafu feqiiLiiafacisfa^iione rcquiri db- 
ibUitionem, alias rcmanere excommunicattonem 
tenenc Glo^ verbo donc: , in C tm. t . de dtcimiii 
GlolTaeode vcrbo, in Cicment.prtfcntiide cenfibHi 
& plures Ooftorcs quos refenmf & fequuntur 
Suar. tOT/i^ifiifp.7.felhi .n.t cMar.Altcr.ie eeafuri 
ltb.n.difp.t, pap^^i.Ricciai d.-tp!6j.n.2.j. 

Abfolvere ntin poteft Ordina^iLls CKCommunU 
catum it delegato Summi Pondficij ^ cap.Pnfiord- 
iis li.§.praiereai dee§ic.Ord. Mol. de juftitia,t.6i 
lraS.f.d'tfput.i(i-nHm,i. Quiadelegntus majorcft 
Ordiiiario qaoad illam canfam, in qua eft delega- 
tas,tiip.faiie ii.i^f oj^tr.i^f/f^.ubi Barb.pturescitati 
tap.eod.titic4p.cum contii'gai.,de re^r^m, Stcphaut 
sratian d'ifeeptat,fbrenf.c^p j «.67. Gabr^ Pereira 
dtcif.^t.nuM,^ f . 

Abfoluius ab excommunicatione in foto )nt6- 
rior[,noh cenfecur abfolutiis in foro exteriori,R.o- 
A.etictiim.t.Regular.q'**!^ 10. art'iCi6,& 'tn expii/dt 
Bidia,fg^t'o^. verfo. Salzcd. in praS,caH»n.capjx6t 
lit.EtVerf.ffxte.ViM\.Com\ia\.. refpoaf.mQral!lih.&, 
^Htftione 6. Garc. de benefic.p.i.cap.y numer* 5 j. 
eum feeiiuniibur, Cov. libro feeundo f^ariCap. lom.i. 
B^irbof. M lef^. t. p. 4^ nun. 4^- f. foluto matrim, 
Cora.de dtlill.e4p.i.num.^o,SMC^ide tnatrim.libr» 
. tertit ^dijput.^ijtnm.u'^ iibfiMfpMii^.iHm. tg. ^iyx.deeenfar.lib.txap.io.lnm.^i. Tufch.^ow.^. 
Ttt. E,eonelHf.^i. Pat. Suar.tfe Ugtbut, libro S.c.rf. 
««wn.O.Ccoed. ad Detretal.CoUeil.tii.n.i.^t. 
f.t,decif.^^,Gat.Cation.quafi.eap.t, Aloyf. Ricc. 
decif. Chtj /irchiepifcop.Neapolit.p.\.deeif,xio.nhi 
nHm.^.itl quod poft abfoluttonem in (orq con- 
fcicntiz obcentam ab excommunicacione , pluret 
non cclebraverunt ad evitandam itrcgolaritacem, 
fuper qua in hoc cafu folus Papa difpenfac, fcca«- 
'dflm Navat. in eap.ij.num.x^t' P^&b^ -AcTA', & AcTio. 

ACTJ fafta coram Ju^itt faCiiUri non pro-- 
banc coraAi Eccltliaftico Aloyf. Ricc. decif, 
'Cur, jirchiepifcop, Net^olit.p.i.. decif.ii^.ntim. 1: 
Marc. de JHrifdtl}.p;^.eeiH.t..C4f.\6ri.i.i\. Probant 
inter eafdem perfoi^aSjMafcard.iJf ^r0&4r;»Rc'. } j , 
num.i^. 

Afla non ttolTunt pFobari per ieftes; e. ^ueniam 
'eentra, deprobia, ^iScKA.dt probat,eonel,txit, 
ntfmero lerifo. 

Afta fa.Sc* coram uno judice facitinC fidcm coi 
ram alioiiitcf eafdem partes, MenocbVtfn/T^ijsfi. 
n.t^.& eonfil.iiy.nitrmtt. Vittn. p\j.fragmentermr» 
crim num. 9. . , , , 

Ada (a£la in judicio civili faciurit ifidcm iri ctii 
minali, Clat. Ub.j.^.final.tjuali j^ r>tim.j.& j.Bo£ 
nacoC;j.l.Vcrbo ^hc,fal.6,8i vcrbd tiJHJ,fil).i^ii 
& p.i. fol.ty.num.6o. Mafcardi <ie^s w; con'- 
cfttf. j4. pKrinac; dt detiBisf.y. fraiWit.W, b^tMHi; 
tHtm.if.CHmfeqHentibut.lAiti, de jnrifdia.p. ^', 
'cent.i.ca/ii i6<j , . , . , 

. Adta faAa in judlcib polTeftotib factunc fideiii 
in peciiorio. Pat,p't.dtcif,tyt. Mui.<J. eaf. iS^/ 

itiiraero ^norlOl _ , 

. Afta Bi&A iii ;lidid6 fummflrib non faclrint fi- 
dem triplenatio i car'.'ve»itAi i lif r«/?i ^m/, Surd. 
dtatjmititnt. t'.qnafi.ti6 numero quaMOyVitim^e: 
ubi fupra,ff»OT;i4 ^cvnird.Grxv .ad pral^.Cam.Im^- 
pir.libtiprimoi ir«)7rf.tO}.CaId.>ir teg.tmie.Cod.ex 
deli£lit defiinUorum,p.i.n.io. Et probaiioncs fada; 
in jiidicio fummarionon fadtlht (idem in plcnai 
rio, Cotta ifi memorabilibHii^vcrho frebatiOip.yoy, 
alis citac Barbof. in di eap. venJem detefilbKin.^ 
Et teftcs cxaminati & publicati iu judido ^imma- 
Ho fidem faciurit in plcnaiio inter eafdcm paites, 
iAenoch. coaf.i66. ni'm.l4,s& eitif. 167. mtm. ti* 
Farin. »«w.t j. d. '0 54. Ec ubi caufa' fuic planft 
difculfa in judicio fummario, probatio fafta in ed . 
plen^ probat in plcnaiio, Innocent, In cap.fuborta 
de re jud. Zc cft rccepta traditio cx S\ud.di<j, n6, 
kHm.iO.f^ 1 1. 

AQa fadaconita unum non noccnt tcttio, qui 
nonfuitcitatus ,Suid. decif.t^S ti^im.^.Vhi idem 
■Ifcrit locumquoquc habcrc in probationibus. 
■ ASianei quando compecunt ex divetlis caufisf 
cleAione unlus rcmedii non tolliiur a[tcrum,Steik 
phan. Gtalian. difceptai.forenf.cap.'^ 19.1.^1. 

A&io qnando variatur ,requirur novacitatio,' 
llaci.ia l.ant qui idittr.tin princip.fi ^uod viaut 
elttm, 

AiWone 3t reconventione appcUatio inicrpofi-" 
tt . il recanveniio Jit majoris quantitatis, Sc a£lio- 
rouioris non concediiuc gravamen ad iudicium 
fupcrius : ita SpecuUi. iu prdS. tit. dt rtc^vttu, 
f,videndHm.n.j. 

.AAiones omnes tranfeunt ad hxredcs, text. in 
ta.Cod.utaSionetadharedil.p^Sfffaceeforum.Cod, 
dtpaiihi l. i.Ctd. Si eert. pet.SatA.dt 0ltm.titHU9. 
^tk^,i.rntm,io^,& tit,6,^H*fi,ii yGoogk luris Canonici,&: Civilis. Lit. A. Aftio perronalis noti ixtat contra tettium fttc. 
ceflorem , l.fin.S.fin.Jf.de cantriA.empt.Uim chI 13. 
Cai. dtaliicK, & ehligat. SixcA. dtctf,$ 1, nu7h,^. &: 
dec.^Ojmm.i&dteif.iji.n.^.d^dtctf.i^^nHni.ilt. 
SaXi.<ix.de ni4UrimJib.^,difpi^,imm,i^.QAT.Vne\x .\ 
</«f.i5.ff.i.Ide[nptocc<iitli adtio dcbciuc imuica 
alicujusl fundl , Stud. detif.i€4.num,x. ubi num.6, 
ait quod fi accepraviifandum fciciis efle dcbicum, 
videiur icceptacecamomnibusfuis qualicacibus: 
& «im.ii.t^.l^ i-6. quod cxcipicndi jus quxricur 
conduftoti ex pado vcnditoiis . quaodo iiicercft 
domini fcrvari paftum , & tranfic in lingulapoi 
iucceQoEem quando exccptio cocnpecii occajjone 
tei, vel fi rcm'decineat. Quid tn aflione faiuilic 1 
ercifcund.Vide \ !i\a.^c.de p4nit cap.i.. tium.i^ Ubi 
Bh quod daiur eiiam conira terlios rei poiledbres, 
qula tales adiooes mixtx func ^ tam iu rcm,quim 
in perlbnami 

A&io perfbnalis pcrpctua non potcfl prafcribi, * 
qui prcfcribens habet pelTeQIoncm injuflain , Si 
iia malam fidcra , Duen. «g.fi.MenchacJe fuccejf. 
eTtMt.$.ioJi.i6.& illHfir, e«p.j€.n«m,i. Tiraqiicl. 
dtfrA/crlpi.gltP.i. irtprincip. Pcrcz l.^.nmn. if. 
/i^. ) .0n<tRiiin.CaId4« l.f curatoremt werbofuafa- 
tiliistt . nitm.f^. 

AAIonibus realibus forum corapetens'cfl nbi 
resnta.ruperqualicigatur«cxiftii, / i.Cod ubiUt 
rtm ^io , eap, j , (^ cMp. N/(.ubi notant omnes , dt 
fer» etmpet. 

Kddo judiciti non datur contta procuratorcni, 
(cd advetlus dominurat'*^.^.''^ " JMditMaJ.Pintf 
tiut6\iff'. dt procttr^or, 

A&io civilis 8c ctiminalis non potcCl intentari 
prlncipatiter cx cadem caufa ancequam altcruin 
judicium abfolTaiuc , ex Sanch. dt mturim. Ui. 10. 
difp.S.fi.li.Climft^tUttlHnii.hiihof.inl.i-.iapTinei-^ 
fio,p, I. V. tiS. ftlHle mMrim.Q^oi pofRt fimiil 
intentaii probai Cacdofo in praxi jndicum & ^d' 
voc/iur. \nhoM3io ^jiam.i^. 

Adioncs.pocDales^non tranfeunt ad. fucceHbres, 
eiiamfi fmt ha;rcdes,ut probat cum' pitiribus quos 
rcfcrt.Gom. Hk.i.VAr. cMp.t.nHm.Zf. RcgulatJccr 
liniunttir fpacio jo.'annorum prscioiix vc[6 pi.'r 
lapfum anni Caidofo verbo aSio^Km.iS. Vtrbo AcxoR, CCACTUS, 

ACtor quod afTevef at probare dcbet j I. M^lor, 
Cod, deproiat. Aioyl.BAcc. deeif.Cnr.Arthir- 
pifcop. l^eapolit.p.i.dteifiu.nHmere i. & p.i.. 
decif.io.num.i, emn feqtient. Scincollei}. decp.j. 
eoUea.1677. 

A<^or non porcil trahere rcum per refcripcum 
PiKc fcu Principis ultraunam diccani it liue dio:- 
ccfis numcr3tam,cit;'.^4(«wi»|,rw« vtro, Cr $■/'?. 
de refcript.!.6.Clem. i,eod,tit, & Stim, ume* deforo 
empiti Cardofo verbo iiAn- M(flii.j.ubiaddii quod 
hoc aon cft intctligendum in eaufa appellationis, 
nec quando tcus originatiiu appellavit ab aliqua 
fcmentia. 

. .(^^««inplutalitasindutiiorofl eft prsflimeu. 
da, Stepban.Gratian^f/c^/irir.^niTi/lMff ,{ 40,»! iij. 
& c*p.$^7,n.^\.& cnp. - fo. n.A,._eKmft^utnt. cum 
aliis citatis per Barlwf. in caUeli. 4d c^. inprtjen-' 
tia.%.deprob*t. num.i f. 

Aflas duo codem die &toco> & coram cifdcnl 
teflibus geAi , iinus vidccut coniciDplatione alte> 
rius fa£lus,&fimccorrefpcdivi.Surd.i^« tt,\im.tit^\. 
t^m^.ifi;n,tfi. Becnatd.Grzv.Mp4S. CAm.lmptri 

A&us quidclKt pr!Ecedere,.iiteperiiitc CSihI 
A %H^^ B»iof* Reptrttr. cum alio faiaus , piefiiiv.icur ptarcefliirc , Vant.de 
Ku{li[.feiiUnr.ri-.!jHidjit>iiillil.-.t,n.i6.p.i^,Et^tio- 
ricas licet prKfuuiatur fecuiidinn ordincin li((er.T, 
fecus tamcn eft quando ailds alias rcddcTCtur nuf- 
^as.A\oyf.R.icc.declf.Ciir.^rchitpifcep.Aearo.'.p.i. 
decif.i ly.nHKi.-j. Et qui poflidct.vidaur poflidcre 
cx citiilo pr«ccdcnti,Cald.iiefmpr.f«;?.1j.v»(w,t3, 
cnm fei^Hehtib^ j.Stcphan. Gratia». difceptat.forenf. * 
e«f.i75.»»'K.8. Ricc. d.p.i, dtcif ii6'mm,j.cuta 
jetjuentihus , 

Aflus qui (it ex dnplici capite, fuftJnecur cx at'. 
,tero , Stephao. Gratian. difetptMS.forinf, cap.^jy, 
Bumero 41, .1 

Aftus geftos fme folemultatc in favorem cjus 
cujus favore introduAus cft , valer. Surd. Je «//itt, 
tit.i.privili. $S.ttHm.6}.ettmfctjHentiiiU, 

Aftus qui confercui In tenjpus mortls , potcA 
ccvocari ufque ad tnortcm. Ordinat. /li. ^tit. ^y. 
/.4,/, dt d.n4t. inttr virum t^ -uxortm , Gom./. 1 7. 
Tauri ,nHm,6, 

Aftus duo ubi repeciunrur fafti , fempcr vide- 
t«r faftus qui prxcedcrc dcbuic , Klafcard. dtpre.. 
hat .toncl .%j,^.n,^.Y\irain, dt rc^fnat.tib,^ . tjHdfi.U 
n.i6-cHmfeejUintihm ,Cotra;« memarabiHb. vcrbo 
mSuj, Said. <im'/;i88.p«/w.ij.Et aausqui fctiiii. 
tur,videiuc fa^us iii cxccutioncm adas prrccdcn- 
tis , idcm dtcif. jij.iKm. 7. 

AAus difpofitio ita iuterpcccari dcbct,uf Vtdea^ 
tur provifum caifs magis ncccdarix Cc uciIi,Bati\, 
;« /. triticH-ii.fde veri>ar.«biigAti & in l. uli.Cod.dM 
alim.pupiUo prtji.Mi:mch.conf.i9^j!.^.& eeaf.tt,- 
Mum,i6, , 

A^us ccnfctut pcrpetuB» , qui' cetto tctnporil 
fpatio non concluditur, /. iurii prriioj ,in priaeip. 
tc ibi Bart.jf; de exiHfni.nHar. l.de pKpitle,^.Si qu^-t 
ipfepr4tor,ff,di itovt operii ntintUJ .Sirvus,Ced.'d^ 
panii,CMp.Si s:ratiofit,!ie rtfcrip:it,!ib,6,flin-an. de 
refifn*t.lib,i x.ifudP.y.nHm.Ai, ■ •> 

Adus in dubio videcur fadus nomlne ptoptic*» 
non alicno, /. &mafii,f. dt folut.l.Papinianui,^, 
mAndati.t.fiit» iiipulaiHS furroy^Cki-yfoaoKuiff.dt 
verbor obliiarj.pro hd.rcdc,{f.de\iic!:fuir.kircdit.l[\tAw 
c:^\\Q\.deritrt^.l'%.%.lii.ol»{f,\.n,^ Gw .de tvtelf^ -l, 
gap.io.nnni.i.ht pTociirator prfcfumitur^Aum fa. 
ccre procuraiorlo noii-iine,Surd.i^* alim.tit.i.ij.i^. ■ 
n.^. Ubi n.^. quod -diiiis d pctiinet ad dominum» 
prxfumliur fa^us tanquam ^ procuratorCr ' 

Aflus omnis iiiflifiir.-i[ur proptcc fcieniiamA 
patichciam fupcriornni , /. Si ^uiift fiigitivHi if. 
i- Fgopnio ,t. tjuod ft nolit ji. $. ()ui ajfidKMtf.-dt 
.iy£dilit.ediBo,cap,Mift efient\de pr€b^ndis,GQai.ai, 
adre^.i.Cancel.g_lf>f^.(,.%.%nHm.iS. ' '' 

Aflus prxfumitur gcQus ut omnino valcat.>( JC 
non pcicaij.i.f.de miHiari te^*m.KicCi dtCiGMri^ ' 
A>chitpifcep.Neapol.p.i.iifcif. ii^.n.f 

Aaiis prohibitus a lege noh videturjpcr talcb? 
legem annutlatus, Gim.detif ^tijt.-^, 

Afius ccnrciur faflus ob caufam przcedentcm, 
&. pricefliflV, qui preccdctc dcbniffct , licjcjlca- 
pofterus lit ordo fctipiurar. Cyn. Bald. & 1«!^ 
l.ciim in tr^amento, §. hac virba,f. dt haredipjijj. 
Jaf.i» l.hae confuliiJfima,n, i.*-eod, ijui ttjiamiff.ftft 
pofini ^Cot^i iamen,orab.\rtho Aiius, ■.-^ t-jn 
A£lus qui porert trahi ad bonbm & ttialum.lii 
dubio dcbet crahi ad bonUm. Aym,e<'»/".aoj!^,Sf^"t 

Adus annullatus cft fa:na,c*p .difpends-ii^.fifjit 
rtfriptii,tib.6,}Aench;LC.comroverf.illuJtr.cap,3,^. 
num.i.& imm.^.Boct.dccif.tJi.16. Saiich.(/*w4- 
■trim.lih.i.difpi<t.^jiHm.i.GotiZ3.\. adre£,i,€ancet,, 
dtmtnfibus aUernat.ad deci4iratianemlifer*in.um.i9. 
yant dt nHllit,ftmtnt,iit printtpio,^uid ft nuUita^i 
n.\ <.p^io.Ca.U.dt tmpttciV.tJitipi.t t. Caic.dt te- izedbyGoOgle Repertorium pra£licarum Concluf, neficp.i. csp. I. ^.98. PliccbJftfi/" lOI. ».17.;». l 
Adhis amKtllatio faaainfevorem alicujus ia- 
«cHigitur & illc in cii)ub favoceni fnit fafta.e» an- 
■ nallatione uti vclitjMciiochjeisf.i / j.»«»i.aS. ^Nm 
/ifWfftSurd.rf«(/:i75,fi,,7,(&-i!t.FU[nin.rff«jS^. 
ii*.j,9«<J?,4.').).cam/f^«*W(i«i,StepIlan.Gratian. 
difcepltittfi renf.rap^ loo.wm.^. 

A&is celebratus nodis tetnpore ^ prifefaroituc 
fur|>cftus,Glotr vetbo lcaehratynh} notatur »'« «fr» 
coafHlnk , (^e «^c (ieie^«;,Mafcard. </« pro^t.eon^ 
elHfsn. McnocK de prsfMmptMli.}.pr£fHmpr.li€^ 
«««.lo.tf- t.^prsfumpt. I i.OT(»i,;. CHmftqMtnlibus. 
«loeb. «reft.i^.p.i. Islcm fiquis contrahat in t!o- 
mo aliena , JMcnoch, lib.s,prdfumpi.j.i,Mm.iop>. Et traduiorte petfidtut , juxta text. ,*« /. f^^J/^,".^-. 
\^lM.f.iJ,cif.,j.t:im.:i, ' ftrb. AOULTER I, & 
AftULTCRI UM. M/»W« foknl itiidcri i J»Jicibui.c4nrai5 
mimc uxoics dc adoltciio , Panl. a,r,-,. nrS. ACCUSARE .AccUSATIO, 
SC AcCUSATOR. AecvSMB non potrt Slins pitrcm , Vin- 
cenf.dcFranchisfrfef.I6i.«.8. Catdor.iwWrf. 
*»* fudieumtS- AiiiatAWum.vnho Mcufiiifi^.,.!,. 
Aeeufuit criminslis intenta eontr».ftliumttn, 
noil lequitit partij citationcm , quia ex eapatti 
nullnm datut prajudiciura , Batt. in l.fin.j.„,e,g^ 
tMeji. t.OdJr ienii 9»« i»^m/,Barb.in /.i. §; ^ue,i 
fi .« /.«n/ , n.tf.f.f.ltte nuLrim. Scd B accuratot 
fiient minoi,erit ci dandus cuiator ad literoiVide 
Otdlnat.;,S.,,,.4,.5,8,#/;,.6,.5.,.valarc.*;,.,r. 
sir.c^,7.sr.4i.Gom. ,»!»,. Vtri.r.cp. ,. num. 64. 
Azeved. «Ji.io.ffinB.6.e«iHy;^«mii»,,.,V,,7.(/^,4. 
mvi recopiUt.^Si tamen minor fuetit tcuj, & non 
compatet.non dabitur ei curatot ad litcm,nec no- 
mine efus audictur, uticfolTit Cald. in t.Jickr4te- 
"«•.''Priiicifji.jo.SctabaUfii.n.i.CedMinin- 
Ugrnm refliittt. miner.lntellige in minort exceden. 
te 14. annum, & in fbemina li. 

Accurationes ciminalcs poteft filiusram.majar 
14. annotumptorcqui finepatrc, Cloir,»/. eim 
"••/«/•r», iJieetfitiu,, Ced.de Imij )u i;^,',,obi 
Bart.,., ,.Peic2«d l'l.Ordiniim.lH...cel.ist.verf. 
'ul^t.riyCWT.inprnS.crimin.^.ull.^lfefi.in.n. 3. 
Accu.rationes ctiminales elliagnuntur fpalio ao. 
innotum.Cardor.verbo Aecufntie,it.i.^. 

Aetuf4tere mortuo accufatio non iranlit ad h«. 
tcilcs, juita tit.Cedfi rtut vel nscufnieT.mertuutfiie- 
.nr,iefolvitCUf.iffl»r«ff.erii«i»./,'t. r.s.tfff.. ,, .. 

»Ti... J-.1 ' , . ■ 1 . ■:'■' Ti""y ^l,rt —i""~-"nj.^.,n.y. <i».4.Men.ii« 

«•*./,*.a.c«,r.4.,.i(.Bajaid.«/i./.Ciw.S.,»iW«. 
ri». . „.,5. E, idcj j„n,^ ij,^^, jji^^jj. ,^^f^^ 

nonem li ad. jndicium nqn Iiabent iccurrum Cci 

f«V" anihorirate k iiffolat ad Vliidiaara vio- 

!S!."!1',\"'*' ^'«/»98...»..,.Baiar.»« ,,r.xlmi. 

^^rmiilenmenfiretiim, tthpmtim nduUerit, 

'"'<{■ •dtt^.cennutM.llefiyn.y.Ymci.Hm.t.i, 

1 Ortogal,, Regis , proUl tefcrt Ednatdus Noniui 
M^utjufdem llt!t,,fel.,.,,.v,rf,. 

De Multerie viJe alia pei CacJor.vubo tttbilr. 
'•um,num.,,cumfejmmiha. yirhe AbvocARB.& 

A B VOC A T U l. 

A DfOCArvS potelt cogi advocate, Avil. U 
J.X,i.il.r,.in. tctb.ueeiide,. «,,. Judex poteft 
pnmte illos qm minis vcl tenorlbus indacunt Ad- 
vocatos & Procoiatorea H defillcndo Filin. i» 
^r«»i Crim,n.f.^.,il„li.,,^,„„m.Ct. 

Advocatusconrulius incaura potclit cooti* 
conlulcntem «dvoc3tc,Gutct. /ii upr«a.,«./I.„i. 
»»,».«. ,Heft„'deper lotam quinibn«n. 
Advocams qnl hatct falati„„ p,„ do„b„ d;j,„j 
tnlls , (1 ambo li(igent.cui piimS ptomifit, tcneiut 
panocinium ftiie,AZevcdJ.,8.,»m.l. t,',,i«./ii. j, 
^155 . Bcrtadiin. veibo /<.i««««,»./i8.Rolani. 
eenf.^.i,mm-14.vel.i. 

Advocatus poteft fequi aliotum opinioriem ptd. 
babilem contia roam. Azor, InfiUu.mtrM.p. I. 
•it.i.eep.t7.f.,)^ 

Advocatus poteft confoleie die fcHo . AzeTedi 
/.4. ri,.i.vwi.a. nov.rieepitnt. Rebuff. de privUee, 

fri,alar .rt..!l . ........ . -..' °. V,;. ;,•',•" .";'"'' S'^'-»-!'-'-» ',i,t!t,,,tum.i,. 

Ub, declaiatqnod non habet locum quando /Mttr.privll.tjtum.ts^p^yt^KioTinJ/utm^^' 

l>fiesptofequituidamnumdatnra.Sivet6agatad /■».'/».l."^a7 w .,,, Sav, ;.Si..i ?tt* 

vrad^aam.potelH'ntt.t,feintadic.pr„req^ac. V'"''''' ■^•C"»^""-" 1»^^^^^^^ 

curationem cotptam,/.;.fe;/.r»», «,«,. & ibi Barr. «bi etiam a.lt anlicra, (lnj.„ .»_. .Ii >.J' -— . — -»..(, |.u.^>i. .11. iB itiguiiA uica proicqui ae- 
«luarionem casptam,/.iJ*f//«r«OT, ^.fir. Bc ibi Bart. 
f. de Aetufat. Gom. tem.j.vtirisr.cMp.iji.i6. t^ 8j. 
Clar. d.qMtfi.^ I .«.io.Barbof. in Li.in princn. 1 1 7, 
f.fUiU9 ««('-tm.ADtoD.Coireit »d lib.s.Or<UB.n.^S, 
_ etm feqmntihtUfp.x». yerb» A i> D.'') c T I o. 

ADDJCT70 e& fidend« ab eo itt cn^com^ 
raodura teiulit, t. fi ob tM^m , Cod.dt evtS. 
Cald. de ert^.edp.i ijinim. jof 

Addidio h&z in halla ptibtica prxfumitur fem- 
^ (Ufto ptctiofofta, Batb.;» Ljft mor4,ij.j^.($- 60. 
■ff.foliite m4triaij£.t Tenditiones fic fi&z ex folo I»- 
«onii pnnextu tuh diflblvontur, Steph. Gratian,. 
^eeptM.ferenf.edcp,y.imm.l t.M i^aibuslta rcfolvit 
■rhatb,deaf.iai.n.ii.^ l^.p.t. 

Addidione domiaium acquiritur/, j.Mdfinem, 
f.dt FMbliciMa in rem iill.Meaoc\i.etiifjn.i «,lo 
-Pachin. tomrov,lih.t.eMp.6i, \Aoi\*inmporjt'a. 4, 
* tr0Hf»a.ft»ft.i.n.i , ^ t. Ca.b9d.p,t.deeif. i<». -~r-, -.-.,.. ' s.Vj^nca.Ma ateretat.c9lleU.i4t. Mij. 

obietiamagitanliceatftodere, iegercivcl fcri- 
berepro pretio , 4e quo idem Rcbu£A^.i.ff* 
^aft.ji. & Sayr. ubi proximi.Ubi aSctitlizc liei- 
ta cflre fi ex occcflitatc gant , aut alia ex caufa ju- 
fta i fecus autem fi fiant principalitet ob loaum, 
ctiam audita Miili. 

Advocatus tcncrur lafo de ignorihtia fOa, Petei 
Ui.tit.i^M.i.Grdinmp. jio. EcfiAdvocatus 
fovet caufam injuftam,mortaliterpcccat,&.a<Ire- 
ftitutbnem tcijctuV,ut rcfblvit Paz inpraxifet.it^ 
"''i*m.ii'.Cmed.Mdileeretam,colUa.i8.n.i6.etimfi^ 
Azcvc^. l,6,a. 1 6.tiy. iJnv.recopilat. ^. 1 8 j, Patlad.- 
lib. t.rer.^Moiid.et^t\ <i\Uei.l.i praH.qtMfi.t^ ji.it 
Siyr. clavis Fe£itlii.i,cap.i^.«.i7.& tib.il^e. ij. 
HHm.j}.eMmfeqiitnt. Mcnchac. VfMfire^Hent.<:. 10. 
«ww,43. Et qui caufam fHpet po^flbrio defendic 
lcicnsdientulum fuum in proprietate jus non ha« 
bere , pcccat roortalitcr , tcncturque ad damna. 
Guter. confe. mim,ii. 

Advocatus non tencCur defendere clicntulom 
extra locum ubi advocationi* non excrcet offi- 
cium, l.fanetmHf, §11. Ci>d.dt 0dvoeMr-.dfverf.iudie. dbyGoOglt luriis Canonici, & Civilis. Lit. A. glof.Yts[bo Ten'ttnteM,in c.pA^orMlis^fU affeJeitgM- 
tljiiitjn l^Sed htc>%.norifolim,n.i.ff'JtfrocitrMar. 
ubi glof. vtrbo tribi<t>iil..,adfineifi. -^ 

■ ■ Advocatus vel quxlibcc ;tlia pcrfons quz Facic 
lltigamcs ice ad fe vcl aliiim.rcUdo advocaco le- 
ncncui rcratcice damnum,Azcvcd,/,ii.n»«.iSi.^ 
fttf.iit.ii'. lih.^.novit rccofiU'', 
AilTOcaci vcrboli aliqiia vidc per text.iw /. tjulf- 
tjms ^Coddepfflul. l.Si /aammijifit 'i.CodJe ebft- 
qmis pttirono pr^fiitfid't,lbi ,fine atroiUaietic.tiitHM, 
l.mfUoremt^St refiitAtariis.Cod.de tppellM.Kehvif, 
itt l.i.^.ifHOiies^f.ie e§ic,ptiftUi tirbi ,n.i.di^ in l.ex 
44 eanfaifje poj}ul.£i dc advocatis qui malc con. 
rra alios. Loquuncuc vide Becnard. Grsv. w pra£l, 
Cam. Imper.lib.i.cim l.- ji.eenfiderat.i.n-f,, 
Adyocacns invicus cogitui patrociniutn fufcipc- 
rcj Bernacd. Gr*v, ad prAS.Cam.fmper.hlr, i . can~ 
eluf.^^.ctnjiderat x.k '1.^ ubl y. 17. Iccos alTcriE 
in pcocucatore, qui non tenetur inviius aqc^pcace 
mandacucojde quo ctijm Steph.in.Graiian.<Jj/if|P- 
tAt.ferenf.cip /fi.n.ij.ii.c^ji. Dc^advocatis cx- 
[ocqueiuibui ^ clientulis immoderaca f.«laria,vide 
Perez j«i/.i,(»'. ttjl^(i.j.^.^04.«/.i. Et dc utenti- 
btiscavillacionc,vide ticatiaii di£lotr*ii. c p. liH. 
Utim.i^.CHm fe<j'iei,r'%b'ii.. . ^ 

Advocatus non potcft elle infamts , & quid in 
procucatotibus ad ncgctia } Vidc Barbof.in /, eic» 
Pr^ior ^^Mt. ff.de fiidlc.ij.,ii6. cumf^. Et advocati 
qaibus patrocinari prohibiium cft, polfunt in dp- 
aio fui privatitn confu|crc,Bart. in 1. 1.§ 1. jf.Je pi^' 
Jiul. 8c vide CihQd p. i .dedCii ^•"•t^. 
; Adypcatt iiiitnici tion ikofTuut recurari,& idcra 
In procuratoce Regio , Cabcd.<Jec|/l»/(.v.5. i^ i(), 
^. 1. Cardof* in pr4xi judieimt & advecMior. vcrbo 
procMratorinHtn.\o&: 

Advoeare piohibicus non protiibetur advotatc 
intina z»ati.\Tinocz\\t.ln cAp.i.dt obligM.ad rdno- 
icinh ,^& in cdp. Sed nec,per text . ibiiirt Cltrictvtl 
JHonafbi^txfodi. in c*f .per venerdbiltmfin prtnc, 
hnm^.^etiifili^tJiHtle^illmi'. , , 
^ AdTOati ihilitiE>uscompicahtur,'.,«(I&9Crf(p j^, 
Cod.de advocdt, diverfjndic. Ticzqae\, de nahilil. 
SMp.t9.» n4m,i i' Garc. ead tr4(i.^'ejf. j 4. n«w». 1 6. 
bpti.mi Saxiide inope debitore','.itp .li.knMm.^i. Ec 
funtnobllicfres Mcdicis, (uxta rcfoluta pcr Bcf- 
nard.GrjlV. ad pra^.Cam.lmperAih.t. o..f/.4j.n 6.' 
Ccried. ad Decretlco^eS.iG ^'.n.^.}<Ai\\Kk etnt.to, 
' ^tJp.anum.6i. . , ■ 

Advocaii exctifaniur ab onere hof[>itandi miii- 
tes,^ia advocati non minus militant in Rcpubli- 
tiquim ip(i tniliccs , mdv9cat',Ced.de advicat. di- 
verf.judie.Et advocacionis odicium reijuirit aniriii 
quictejUnde propter hoc maUeatotes pofTunt eX- 
pctlia fua vidnia^ lit notant Dodl.i'? /.i.^yS/wa 
matriiiitSC &>liiit.r:id*Mcn6ch.deiirhitr.cr<f,ifj, 
»Ji,4.(f ».6,'rcfoIvit imm'unicaicmcgnce(ram pco- 
retlbcibus cfTe ctiam conceiTam adVocatis,magiftci 
autem licerarum pro ncceilaciis actibus vcl libcra- 
libus difciplinis cxcufantur ab hoc onctc J,irchia- 
troS,Cod.de meiatii ($■ epidtmltatis,lib,\ i,Ec dc Do- 
ftoribusidem relolvunt Pefez,r»'.i.'/(^. 4, p. 771. 
Azevcd. l.pn.rtHm,:6i.i't^ii.lib 4f.novtrecop.Ko\ H 
Vallc confiGi numi^i tnm fctjutntibHi ,v0/.i.Ubi 
tiHm.^i^i^ft de precnrararihHi, ', ■ , 

Advocaci impcdimcntum, vel alcerius procura- 
toris fufficlcnsed ad pecendam rcftitutionem cic 
claufula' gcn<:cali, ut iiinotabili cafu probat l.pr£- 
fet,Cod,eleappelat,,'ir jn l.ciimamittrihHiiCod.Vhi 
pet^ntHf CKraiores,o\ita4.' conf.iQiUd fintm,Gtc- 
gor. Lopcz /.i4.(ir.i).'j;j^;(.;'-i>-/.j.' 
Advocacus non punitut Ci' fecic petilionem inju- 
tiofam cum pcoceitationc quoa non intendit iojU- 
^n^ufi.^Sarhf* Rtperttr,' riare , ut pet Steptian. Gratiaii, difciptttt, fbrttif. 
cap.ii.nHm.xi ...■'-,• - . - 1 

Advocaii non polliinc patrocinari iii propria 
caufa , Valarc; eonf.ij,ait fi/rem,ram,l. 

Advocati juvcncs & mcndici folent gralis fcr- 
vire , ut plures acquirant, qui ad Cos confugianrj 
Bart. in l.ifued Nc > vii,nurn. j i,jf. dcpofit 1« Kebufl in 
l.l.fJepoilMl.ns.m.i. , , ^ 

A<!vpcatus qni cxtra provinciam exit pro clicn- 
tiilo , ultra coiivcn,ium houorarium dcbec Iiiibere 
'expcnfas,viflus& aliaSiird.iie«'i"m iii.,,^U'ft 68. 

AHvocaius fcu procurator,accufatoris nohdi- 
citur inimicusaccufati> Farin. in praxi erimi,. .p.i , 
qudli.^^.nuni.jy 

Advocacus [^oten fua mann conftituete pro- 
cuiatorem, iciTen judicaium t^hccb. decif \Ci. 
mm >o.p.i. . ,,,;,,., . ;, 

. Advocare in po&Jt Clericus vc! Monachus.Vl- 
dc llUiftriltDom.D.Roderic. iCuiiha ad e.perlal 
tHm.^,^ift.iS.t. i..eHm fttjueniibiis ,pag 700. hrbt kt tiAai>& i£bi^iciuifl ./r? DIF/C^i^> icicnter m rc aliena prafumi,- 

/ l^ tui: donarc^&amittit mclioiaiioncs,§.(^nwr 
/o,i»jtnt de rfum (iii./y.Aloyf.Ricc. decif.Ctar. Ar- 
chiepifcip,hltitpo[,p.i.dfeii.\y(>.nKm.%. , , , 
tySdificium dicirur pars rei cui adhzrct,^i,$.t/ 
aurem,§'.dt juperficieh.Ca.\d. de reftlnt.emphjit.c.t^ 
n ^.SarA.dei .■^^.n'.\o.cum {'(j.i.t aiigmcnlum ceiad 
domiiKim cum rc ipfa pcttinct, CaXA.ubi proxitne', 
n^^SvtA.ddieif.yin ii.Eiccdit fglo ^iidem/iifljt 
deci/.jS.n.io.fPdecif.i6S. n.i. Stephan. Gratlan, 
dtfi.epr,tr.fortnl.('4i.ij.ii,enm feijiientibHS, 

iEdificia ut non deftrcaniurjintcrcilReipublicz, 
cum hacpertineacad decus urbis , Gratian. (if/c,' 
forenf.cap.jl.trum.ip. 

, Alificio non poieft quts adumbrare arcam vici- 
ni ad triiurandum panem, ita ut iblem & vcntuilt 
impediai , Ducn. «f.jj. verffexto feUit ,B0et. de.^ 
cifiii.n.ii. Si quis habeat aream vacuam ant<; 
clomum,non poteft prohibere vicino^e ibi piifcat 
pecorarua,Surd.(^«ft/t j£ ff.Ji., 

^ilicatum corriiit fundamento dearuflo,/.«<iw 
arifo,f.^Had viaut clarf,(,e^i tecumff.de exetp. rfi 
ptjic,eMp.ciim PaulHs 1. i}u.<Ji.i. cap.ven!ens,d. pref. 
iptero nonbaptiz.ato, Flimin,<ie refij^nat Hb ■ViJlJ. 
n«»i.3 6. Anton Monach. Ltiten.dtc''f.\\. «w.14* 
ic Florcnt. decif,\%.num.i'l&c Bouon.deci/.iS.w.^j*, 
Gonzal.«i^ rf|.8 Canetl.glof.^i .n.^o.cum Jetl GUtet. 
lib.^.pran,<pie.jl ,6$ .ad fintmjir ^w*'?.4 jjf.J^.facit 
(cxf.w l.citm tale,§.falfii.m eau/amiff.de cond .& de- 
mtnji. (unais traditiS pcr Cabed dfcif.jo.-.j .p.i. 
Ubi ait quod impcdiib qui potuit impcdiracniuiTi 
^ctliovere ^ fcmpuVcuirit,. p^erbt JfisTtMATlo. 

jt;S7lMjlT/0 SC ititctertc rcpucatuc idera 
jJjj:attiipfATc,'&iit..inl.f.f.deaH;on.ti>pti^.f^ 
Surd.ii^f.tj.Tr.io. ubin.ii.quodfacit emptiohcm, 

jCftimatio fuccedit loco rei,Swt4- ,''<«T,8 1 ..«. J. 
ififtimatio rcrum facit empiionem & vcnditio- 
aem,l.t]uoties.CQd,de luredoiinmfCov.pra&.c.iS^ 
jEftimatiQreidiminuicurproptcc onus' quod l)a- 
6ct itiacxvm JJi.^,harei,f.ad 7r*fi^/. TiiaqueU/i 
prafat^retraQ. lig.n, 17, Pinel.i« t.i,Cod.dereJeind.' 
vtndit.p.i^ap.i,lf.n.\i Cov. lib.i,var,eap.f.nitm.^ 
wryt5.Menocb.fo»/!j(8.».i6.Gam.V«fy;' J7. W.J.' 
tf*<<<«/;iySj».i.(jr<fcrt/'.i56.VaUfc.«»/iii/r.4*--<?f 
A' j" eofif.yo,' ,Digitized by Googlt 6 Repertorium pra£tiearum CohcluL fky i Af.^ji.z.& In iSi curdtartm,vetbo fuafAiiU- 
ist/t^^.ii. id firimyCiiU.de in intfgrwn reltitxt. min: 
Smd.^fuy:i jy. ffiio. Sicph.Qrac. diftepttr forcitf. 
€*f.t4- . vtp. yjcm.de njuris comment.i.^.^ .■ ,iiS: 
El cotninoduiit an onrre rcgiilatut. Gli-ir.9c Doft. 
ia l.fi duelu ,§./!». f.dr /rg.i.Gratian.iTJ/'. 14 !.'■■. i^. 

j£]tiri^alto reidir.iinuShit cx eo <juod vendita 
cUm pa£lo de rctro , Pinel, »'» l.z.Ced. di refiad. 
vend p.i.inp.uiti.nHrn. t-j.t^iavtintmif/.cnp.iy.ti, 1^0, 
Tiraqucl. mprtf^t. ret>:iilj;g.niim,i-, .& in prtfat. 
rftriUi.convem."Ktn.i.o.G^Tn.dec f. 178.«. S.fuw/^f; 
Cald. in l.fi cttralerem,vetbo lHufaclhiaiF,nim.2i, 
& Sf.Ced.de ihinte^ruiit reji rni.-nh. joleph* I,U- 
'dovif. dec Perhf.^-y n.6. Gc min, diUa 'ece, Valafc. 
£onfidt.ya.n ^.& io.Mcnoch.«-/".Ji8.''.l'J. Mafe, 
deprehaticonc \^^j;n.io.(^ ij & conel .IfSo Ij. 

Aftimatio debcc ficri de toto, & non Je fiugii- 
lis rebus in pardculari.Baldjiw l.fin.^.prdierta,n. 6, 
tHfine$Cod,df ture iJMfMm,/,W«vr».f,!i.^»;»bi glof, 
vetbo partei^^fjtnll hercfctglof.ia /.r.verbo parte 
Ctd.toJjit.Sc Pintl jn l.i.Cod.derefcind.vendii p.f 
tf.yi4.«.j6.Rol.i Valle cdnfji.yi i6,vahi.QAr<:.de 
txpenp ieiip.i^.n. 6, SaxA.. declf.i Sj.n. ^ tMtnJeq. 
bbijT;7i aHerii quod in judicanda Izfionc totus 
tontraAus eft Conlidcrandufe.eiiam quando agirur 
tcmedio l.i.C de rr/eind.vendit.Et res miiiiSs valet 
cumnon i6ti,,fcd pars venditur, & przdia unita 
funt majoris va!oiis,Meiioch.«»/"j5S.;i.i9.Tira. 
qncl dereirAii.H^.^.i^.giif.t.nMnt.ij. 

jCflimatiQncm iion pofTunc partcs atinullafe 
fententia laca,Cabcd. (/eci/.ii.». if & i6,pi. 

jCftiinationem non rccipit libcrcas , Cabcd. nr. 
rffi.yj.p.i.& arrefii,%y.pix, VaUfc. tom i.dleg.^^. 
n.<, cMm/f^.ubi refert rcs qux non rccipiitnt icfti- 
■ihaiioncm,& jurifdiaio cum lit honor.nullo ptc- 
Cio comparari valetiGonzal. tid rt^.S. C»ncel.^. 4; 
Jtram. n. ip Et vulnus in facic ex quo rcmanct ci^ 
catrix , nullim admttcic xfttmationcmj Valafc.»^ 
prexitne,n. .Vuin.itipraxi critnin f.i ,qu»fi Ztn.^t, T T? 7*/tfT£5hominum funt feptem.infantia du- 
.yUirai ufque ad fcptimum annum , KCas pupfl- 
laris ufquc ad i^.annum in mafculuA in fccinina 
lifqueaj u.pueritJa ufq e ad i^^.adolcfcentia uf- 
qucad tj Jnventusufquead j o.tn robudis tamcn 
ufquc ad iJo.fcne^us ufquc ad 80 dccrepita ufque 
ad loo-rcfert Cardof.in />r4.vf /W'. ki» & advocom 
torutn , vcrbotxE/*i/,n«»»,i. 

j£tas probatut ex librii baptifmijSi pafochi,& 
pairis,Mcnoch./"'.e/«ff?/)'.f .v.j ^.cumfeguent, MaH- 
card.i^f probai.toncl.6'pi.& eoncl.io^g num.xx. ^ 
cetKl,io%i.n,y.?ir{n.de deU[l.p.y.iafrdgtaittt lit.A 
/tum.f^, cum fetjitentibm,& ».141, GarC, de benefic, 
f,6,cap. 1 .MMin.14S.fwm fi^,Q&ibof.<ie offic. & poieji 
£fifcifi,allegat.n.n. iys.n./e^. Cald.w l.fi eura- 
tarem, Vcrbo minoril>ur,mm. j8.CoJ.de ,>i ine^rum 
rtfi;tut,mi,/ Shmin derefig.lih.io yMtf/.J.naw/jS. 
Juft,Lifp, inaddlt.adC(irnel,Tdcir,Ub,\.p.i6o.cum 
/7f«e;rf[6.Srephan.Graiian difcepi.forenr. cnp.if^, 
n,ii,cumfe^u*ntibiis,& cap.^^j.rr.ioGabt Percira 
decif.io.v.y, Et cx Curati libro inquobaptizato- 
rutn nomina proBlcri folcnt, probacur qujs origi. 
)ianus,Mafcard cancl.ii 4 1 , n.i i. Rcbuf.dd 1. 1 47. 
de P^erberuM Jignifc u .pag.jt ^, 

.^tas ij.an tcquiritur in ilto qui collocatur in 
aliqua 4igiutace,auc (implici beneficio curam ani- 
niaiuin annexam habcme j fufiicit tamen atatera illam atiiDgere,& tenetur inm duos menfes ^ di. 
poffeflionis adcpta faccre-ptofciEonem fidet , fc 
ordinari prefbyter iatri annum,c^ »nic.ubi Oo£t 
de aiate CJ" ^»'*/t>.i(i.6.Goncil.Ttident.yej/iX4.c.i i 
Je reforinat.CudoC.d.vcrbo atas^n.io^ Verbo Acift, Sc AoRlcttLtURA. 

AGRI limitiui iimlatitmquoqtiehabentdo- 
miniumj'.;» agrii,f,dt acijuir.rer.do. ac pro* 
indc coriim polTclIbrcsfuis limitibus debcntefle 
contenti,Ikilii.'/r aug'nenio^if .s.Cam.conf.ixi I i. 
& conf iSS . lib.^.hcit quod tradit ViXaCc.de fure 
etnphyr,(j, 1 6 w. i o.Et h*c limitatio agroriim cxclu- 
dit jusaccrcfccndi,Ba!d.i/r/.hfo/.^«.C»ii.</e fecun- 
dii nupiih,per l,LHciut,^.ijHa habebdtf. ad Trebel. 
& ibi glolT.ilS- inl.Ootni'.us,^.^.ff,de ufufpi£tu,Cutt. 
Scnori conf. ( (>.'?.t .vtrf eandcmfememiamMonii' 
litis ad legtifariiUb.f tti.^.l i^j 

Agroin alicno iwmo potcft lapidcs fringerS 
contra Domini voluntaecm, l,venditor,^.ficiinfiai 
ff.eomtnun.p^dd. Grcgor, /.i7.verbo/M«^(Mjfif.|i i* 
part.^.CoV.praQ.c. 57 .^.csl.^.SmA.dec i^&.n.H. 
Inccllige quldo fundi Oomiiuis ncccfle habct pro 
ufu,Surd.«i('/jjo«iW,Cab;Jec.74,n.6.Farin toin. j; 
de variit ac diu.iji aftionibusi^titfi.ia^.n 51.^. 4411 
Agrum vel fundum rtiuin poteft unufquifqfl<i 
paricce vcl vallo cingcre, / cer 'JPrevinciai,C.de 
tdificiiiprivatis , Mcnoch.aeftafHn^t.libtSipr*^ 
fumft.i^,ium,i\.CHm fequentibns, 

-tlgriculiwa non dcrogat nobiliiati,quam qais 
habei a majoribus fuis.Tiraquel. de nobilltteap.fti 
& alil relaci pct Vitgu.de nohiUtJifturfu 13 .n. ir 
prope fintm, kScM P^trbo h\hv A, ALAfA reputatut gravis injuria, ^- i^ & 
Grcgnr. vcrbo tn el «}o,tit.^.pari.^i. Em~ 
man.Roderic. lom.i,^utli,RtgHl.ef.i^'art.^,verf.^t 
Et cfle a.trociffimam iiijuriam cx Bald.& aliis tra. 
dir Bobadil.il/M4 folit.tom.i .lib,\ i,cap.t ^.n.^^.dt 
quo viye Fariiit in tratltde variit & Muerfcrimin, 
p-i-^ 97-"'^S7'^ ?iio5.».i07,fi(mye(j. AloyfRiC" 
c\niincolicl,dec,p.i.eelleS.t-;o.Ei dicuur gravi* 
vel levis ex fadli & perronarum qnalitatc , Mafc, ■ 
de frob. conel. 1 1 ji,v.4.Ei iii hoc comnumis opi- 
niohomiuum acteudi dcbet^Pcrez llb.S. pr^inam 
;>, j8o An fit cafus elogii,vulgo de wj^.vcI querc- 
Ik alapa iij vultujvidc Phccb. .irrefU 95. p, 1, Ubl 
eiiam quod cx alapa poft inccrvallum unius dici 
nonfuit adjudicata pcena ordinaria mortis uni , 
qui alium occidit, & ibidcm.difpucatan liciic quis 
poflit occidcrc percuiicniem cjus maxiilam manu 
vacua>ad quod cltac tcxt.in Lprator edixii.^.fin.ad 
pne>n,'fde tnJHr ,\Ai(cit&.dt prob.concl ,\^\,n. y.,6C 
Farin.7»£/?.4.»«Ai. 107. 

Atapam dans judici tenctur pocna mortis, Avit. 
ad c.i.Prat^r.n.iufd.^i. Cocta in nswoMi.vcrbo 
feieftas,p.t)i6-T^r.i.mm2n.Koiiet tom.i qua(t.Re^iil 
q.xi.art. 1 . Qiiid fi, fii in findicatu.'vidc Tiraqiicl. 
tr.cffanie camfa,!imilat.t ^.n.lO.kvW.ad diS, cap.i, 
Preior.nHm.j),ftl,y yverfo. f^erb» AliSnABI,Ai.iinatio. 

ALIENAtlONlS appellatione qus conti- 
ncantur ) vidc Datbof. (r<i/f .ii« afellat.virbor. 
utriuf^ue jnrijfignificattVetba alienatioit^ num. i. 
eumfee}. 

/lienatidnil appellatione Tcnii «mphyteufis,(rfr. 
Ctd. Digitized byGoOgl- luf is Ononici ; &t Civilis.Lit. A ; 7 Coii de rthus ilka.non alieir. cjiull',di rebui Eeclef, 
mrt Mlien.Molin. di fTims£ettJib.i:cJf.it,»Hm.il: 
CM.de extina. emphjit.c.'srr. \i. . 

Aliemite mo\vL\Ax.\ii qus prohibcMUt tACzrti 
Vitlc BarboU*i sdf).»HlU / M rekEcdef.naa alieit. 
u.JO. CHi» frtjKtntihxT, 

AUen*tionc prohibiti , prohibctur & omnii 
a^tpcr quem pcrvemtur ad i\\iat,Satd,iiee 178; 
». 1. Et prohibetar ct Jatn conceffio emphytcuf is , 
BiihoC d.cap.niiili,n.ij. 

Alicnare prohibitus crtra familiant potcft iini 
de cogiiatione darc ciiam in grado remotiori,Mc- 
tioch. ceaf.i 1-p.nMm.104. eiiam fcemihxiMafcard. 
deprebtf.coTtcl.f 1^6.1.^1. 

Alicnarc videcur qui non acqultit ciird pobeft^ 
&'ard.de alim.tit.^tj^ij.1.20. 

Alicnarcquinon poteft.iicc poreric compromin. 
fumfaccrCjUCeflcrcccptum tradic Jaf,i/i/,/i'M.i,iij 
Ced.de jure tmplijft.Dcc.conf.ic}.Cific.ilcfif^l.n.ii 
' SocJn.jun. conf.jy.lib.t. iilanc. de campromtjf.p-^. 
hWM.jS.Tiraqucl.iic 'ure mariti ^loff'. ^.n.ioi.^t dc 
comproniifio nccc(lario,vide Cald.m l.fi curatore, 
Vcrbo Ufss,n.^ . ctt,^ Sicuc ncc tranfigcrc potcriti 
{.ninfolUm Ced de pradiit min.c.cumtemparedear' 
hii. Deccpw/^^i^.S.Pincl inl.i. Cod.de botiii ma- 
ierii!i,p ^.n.^^.MoWn.de primogen.lih.n.ca^.^.iti 10; 
Uc ettam nccdividcrc bona , Valafc. cenfult. jj. 
«.^.Gam.<i(ci/.}00.B4. Alia vide pcr Barbof.*»; ra 
tnijf.ad Ord!nat.tih,f,tit.i.iium- 1 1. cumfeijaemihii/. 

Alienareporeft Epifcopus rem immobilcm par* 
Vam ablque folemnicatibus.Barbof.<»iff<«^.tfn-H/^/ 
i 1. tjHxfi.i. & de Ojfie. (^ ptte^.Epifeifi^. |. alie.. 
gai ^f.nuro jo. 

' Alienationcccflaiiapoicftficri lite pctidcnte, 
kaid.de alim,'it.^;i^.i itium.^S. 

AUenaiionc rci Ecclefiafiica fblcmnitatcs prx- 
fumuntur inccrvenifTc cx antiqiiitatc tcmporis Re 
buf. iti,compeni. aiitnat.nHm.ii,VsW(c.confidt.%^. 
tlil.TitaquEl.<'«?'"'*/cri;'/,;?<([.i07iWr/;j6.Mafcarci 
de preiat.toiiel,7j.n.i^.& i j; caricl.^Sy: & cencU 
ijitf.Bij.Nav. tOnf.iide^cenJihuj-^umij: Mcnchac. 
illt$fir.cAp.^.num.i.& i.Giai.decif.^p.&.Si,& Jr- 
eifiij .num.i-ahl quod alicualio rci Ecclcfiallicie 
Valida cft noh obftante illcgaiiohe dcfcdbis fole- 
tnnlraiis ■ fi tcnipus longiflimum tranfadum fic, 
^iiia folcmnitas cicrinfcca prxfumitur intcrvcnif- 
fe cx diuiurnicaie temporis , qiiamvis notarius 
hullam fcccrit mentioncm in fcripiura dc prxdiifla 
folemnitate, qua: cft traaatns, uiilitatis difcuflioi 
fupcrioris coufciifusiSc hujufmodii t^erh ALERi) AiiMtxtA , £C ALlMEMTA.Rfi. 

ALIMEHtTA & liiis fumptiis ati dives peri. 
dcnte lite teneainr Inopi litigati fubminiftraj 
te,vide Mendoe.(Bpr<*i facular!,(ih.t.c.^.ni i . ubi 
pro atiirmativa parte refcrt in Senatu dccifii qua- 
do liseft inter cosquibus alias de jurxnatntz ali. 
menta debcncur,& prd eo adfit aliqila praEfumptid 
Juftitia.Et litepcndcntc fiipct prxbenda EcclcGa: 
potcric fc interim pofTcflbr ex ejus ftu^lbuS alerej 
^icc. decifXitr, A 'ciepifcOp.Ntapolit ip. 1 idectf. 1 9 1 
ff.j. ubieciam quod qiiando omnibus fcc^Ueftratis 
tiihil (iipctcflct uodc pollit liiigaiis vitam duccre, 
litcmquc fuftincre,faiiruihilominils prxftiida ali- 
tnentalitis expcfis. Ec Monacho accufauti Abba- 
li dcbentur expenfa licis de bonis monaftetii.jax- 
- la qualitatem {ux pcrfonx,5c redicam monafterii; 
(ic ctia Hlio & uxori litiganii lenctur patet; & ma- 
tiCHsaIiiiin]tapr«ftareiR.icc><^.^.i.iJef,i9i.v. y.tf' ii(iriy'.i5i;«aB».i8.p.l.Barbtof. i« e^. OUm 1$ 
de accufat. B«i»«-*i.ubi mimtr j.quod hujufraodi 
fumptus & expcnf» oon poffunt rcpett, etiamfi 
quis fuccumbat , & idem^ tdimeniit liteptndeaie 
fraSilil. 
Alimenta potcft filius \ patrc pcrcipcre pcndenrc 
tanfa filiaiionis cx fummaria cognitiohe mandatd 
)udicis,Ricc.<iifli» detlf. 1 9 1 .«ww. j .Cov. praU.c 6. 
».8.ubienam qilod non rcpecunmr poftc3,cdam(i 
ifiliMS fitccumbat.Etcirca alimenta (iliis dibita, 
vidoBarbiMV<it(:rtiiCi3//(ff;'.>l4.co/.l.tibiquQd 
patcrpoft triennium tcneiur filium fuu alcre,qii;e 
bbligicio ipfi,& non marri rncumbit,& hoc eiiam 
juiiatlatum fcudignitatemperron* , & ibidotl 
limitat fi raacet fit divcs,& patet paupcr. 

AUmcntoriim materiam vide per Mcnoch.«»/8: 
ti.io.cKmfequinti^usi&conf.6l.CoiAah.iut'fi<i»i!t 
a tiherit^.de liberis aindfctndis , & Surd. /r<tff . dis 
ttlimentii. 

Alimcnta tim dcbentui: filiis legitimiS,quim n*^ 
iuraliUus , quia quando tfadlatur de alimeniis; 

* aqualis cii omnium iiliorum conditio , Siird. <ie 
aim.tit.-j:^u*?.$:n' j. Sicphan.Gratian,*J</ie;?f4P. 
foretif.c»p.i ij7,H«m.i6.ita & parcntes a filiis alun- 
tur,^yi {^uisa liher.% fedfi panas-^Mtiber.agnafc; 
Kjom.l:^.TM'i),ium:^6. 
Alimenka pra;ftad4 funr jiuita parcntnm facultii 

' tes,& perfpefta fiiibrum qualitate, glof. m l. iKpei 
Proculof.dFverborfigaiJicai.Cov:defponfal.f.t.e.i 
§.6.».7.Pcfczr(^i./.j.Orii''»f-454.Farin.<^«;4ji 

- in novifn.j.C^tdoCinpraxt judicum.verho allme- 
tir,n. 1 7.Et rcgulariter prjcftantur& funt folvcnda 
ffecundum dignitaierh , & qualitatcm pcr fona; cut 
debentur:Surd.<Jf.«/iw.n4.9.i8 an:\. Et folvuntut 
ez rcditibus & fru£tibuspitcimbnl!.ldcni^ ^. ^ 
ff;i.Ex frudlibus,reditibufqac paccnmm ali debct 
filtijnec proprictatcs vendi debfm.G. /, ^.Tamri^ 
e:^o.Snid:d.tit.4\^»tfl.')i& tit.S.<]u*fi.6.mim,ii,Et 
funt pra:ftanda incra'domum,Siephaii.Gracian.<^^ 
ttptat.fortnf c.$^ iin.^y.cum fequitttibus. Itcm ex- 
ua domiim prsftati debcnt ab iUo} qui cehebatnr 
prxftart ddmi.quandofutlt brcxinimicitix.Cabed: 
decif.tyi^^i CM,de potefi.rttmin cap. uvHm.jS.Ec 
li filius noUt aiimentaa paite teciperc,& vclit ad 
Indos proficifct j noii poteft pater dbfque fulta 
caufa cum compcllctc Ut fibi infcvviat, Sanch. de 
m4trsm.lib.b.difpiitat:i9.Kum.6. 

Alimenta pirxftanda fuilt in ddmo patris ,Cor- 
dub. Iijif ii aHberis , in princip,nHm.% ff.de liber, 

' agnoftnd. £t fi filius habeatunde fe alat.nil ^ pa- 
trc confcquidcbct,Menoch;cen/".j2i.nMffli.iS.Idem 
efl fiifit robaftusiqui pofrit fcaleceex bpetlbuS 
corporatibus,Barbof;i» /.i./!/o/wfi»m4(r.;'.^.ii.6t. 
Et focer dcbct pr*ftdrc aliinenta nurui, Mcnoch; 
dt arbitr.cajit j^Sif.i^.fet idcm in gcnerpiMetioch 
cenf.ii, t>Mt».j Ecqiiod dcbcanc prxftati indomd 
hxrcdis,tradi Mcnoch^fony.^t. tt. i. Si filius fpjri- 
tualis cgetjceneiut cum aicte patcr fpiricualis.Ce- 
hci.addecrttum i colleil: jZ. ftam. i. 

Alere tenctur niacec filios tricnnio , Bacbof. ad 
eap.ult .de cenvtrf.injideliHrn;iUm.S.poAiiiettamixi 
ienetut patcr alimentarc fiUlim, nifi viverc poiSc 
tx filis boiiis vel oStcio, Cardofo verbd alimenti 
num, i j j 

Alimcrici non tenetiir prxftare pitec fittb , qu! 
habet bona pcopria,recus fi habec pcopciccaCc Itiie 
iifufrn£tu,Barbaf./n/.>nari;Nm,M.i].^/ol»;o matrim 
_ Alimcnca pater tcnccur pnftare fpucIo,c«r.citM 
^abtret i de eo qui duxii in m^irim, ubi Bacbofa a.^.' 
■cumfcq.l,i.tit. i^.p.^- & ibl Grcgor. verlxi padrt 
ficja rtfcafimm eonf.iem .p.i. cafn u. Nori tainenl 
£habest ande fe «tac,- Sccphan- Gcatiaa. difeeptati 

Digitizedby VjOOQIC S Repertoftum pfa6Hcarum_ Goncluf. fortnf, eap, ^S^, jmm.i6.eum fetpamifms , cum aliis 
citatis pcr Baibof. ad diStme^f. tiia hAh.rett 
HHm. i i , 

Alimcnra rpurib pr*ftamWr Tccuiidiini neccffita- 
loin,iipn rcc;un(luiiidigniialcm,Siirti.((r atmtit,^. 
^.l8.».45.Mo|iri deprimo^tn,lib.i.c.\$.,fi. ^j.Ber- 
mrA.Grxv.ad prail .Cio/r,yntpcr,lih,i..io..sl.i^,^K- 
phaii.Gradan difi;ep{.At for.tif.r.wt.i^ c jSiS.f.tj. 
<$'c.6i}i>, 6.Ca\A.fB*tfift]UtftA^.».\%. Cotdub. 
inl.fitjuijk librr?s,^.iAemref(riift,^„ m.n?,eamf,: 
^uemhuj.ff. dt lika^ ofcii, . Barbof ;« /. i / foluts 
»Mrrii».p.4fr.6i.'v 6j. QuoJ fi pai;cr habec filios 
legititnos , ab poffit reliiKjucre fpurio ultra tcr- 
tiam ad ilimcma^quando tcrtia ndn fufficiifVide 
Gatei lib.zpract.ij.io^ ah\ pro partc ncgaiivarc- 
folvit. Et patcr potca Itipiilari cn)phytcu(im filid 
fputio paupcri ad alimcma Surd. nt i.cj i j «;a, 

Alimenta fpuito dcbita ftin.t pctcnda coram jri- 
<!ice Ecciefiaftico.Surd. 4e ti!m.i:t.B.privil.-}.ri. 6; 
Cordub;,,! Ufi tjuij a tiheri',':, idem rtfcr. tt. yZ.jfi 
de libtr.tif^nop:Mo\\r\iie prim^t-r.lib l.c.tjitt.ji^ 
Barbof. inl:\.f.foluto matrm.p.^.n.ti, 

Alimenta debcni dari i)li', qui fait bonis piivA- 
tus^fi paupcr fit, Suid* de «/iw.i(;t.f«*?.iox.ii. 

Alimentare tcnccui crcditor debitorem paupt- 
fcra pro debite citjli incaiccratum , dum lis ptn. 
oetjCATdol.in prax! f'<d!eum i vcrijo aliincnta «.S,- 
obi limitationes ah^quasadducit, Ricc.;-. i.de. 
cffic,u'ium.\-!. Et aliincutatenetuiprd^aiccrc- 
ditoi carccrato in domo eo modo qu'o lenctur illa 
fubininiftr.irc carccrato in vinculis publicis,Phteb 
dceif.yp.i. 

Alimcntorum appellatibncqua coutincaniut » 
vid? Barbof.fM.7;iie nppelUt.verhor.utrinJ^ut jnrif 
figniftcMi.vciho atiinenia i^.nim i.ci,rh fe^ue^.tilmt 
ilbi pluresciui , qulbusaddc (Ziid.foriHf.lib.ii, 
tjuajt. i Si num. i ; . Sicphan. QtiX\M.dlfcept . forenf. 
Mf.fi I o M. I o. II .(7* 1 1 ; 

Altmentorum obligatio tianfit ad hxrcdcs in 
liliis illcgitimis & fpuriis, mortuo patie, cx citatis 
. per Barbof. in cap.cum haberet^ numero y^de eg<ji 
duxit itj matrim. 

Alimtnta de fui nacura funr cxccutiva,& caiifa 
eorum fiimniarii, & non potTunc dilacaii^ncc fuC 
peitdi ,cuni ventcinon patiacucdilatiancm, Caf- 
hA.Jtcif:m .ii.\,dem tuli pei t.SunKie al,ml't.S. 
privil.6o>iKm, ^.a. lo.'^ ii.Lotcciitif binefii.liLi. 
^iS^.t. .Kicc.itc^^.Cur.A chitpifco .N-'^'fo'.'ti.p.i. 
deelf.iyi. Citdof. in prax! judieuM,vevho .tHmtnta 
HMm,;, 

Ahmcncorum cadfadicirur pia & favoiabilis, 
Said.de ^timttii.Z.privil i. lun ii.cumfe^, m C\\.^ihMS 
appelUtio noii poccft fnfpcndeie cxecutione cum 
agicur dc alimeiuis fucuris , cx citatls pcr Barbuf. 
itt remijf.ad Ordinat.iih.^. tit.jo. inpri.iciD.ntim. S. 
quibusadde \?hcj:h,arrefi.-ji,p.i..C^\>cA.dec.j6 p.i 
Cotdub.»» l.fi <juis k liberis,i,ftvet parensp j t.f, 
deiiher.agnafci Tlnq.de privil pia caufn.priv.if j. 
bbi etiain rdem reftjivit in pia caufa, Aioyf RicCi 
dteif.Curi Arckitplfeep .Niapotii .p adec.i ji-n.j.fj. 
<^ lo. Steph.Giatian.'''rfL.^(ftr./i.rf«/'.'^/'.6flj.M i. 
& '^"p.y i6,«.i 8, eum fetjtfi Et in alimencis prartcri- 
tis fi pctantur , erit lociis appcUirioni.SLird.i^.pr,*- 
v'l.6o.t. i j.Nec auditiir appclians nifi prius folvac 
alimeiita,idcm d.iit.% privil,t)6. Ncc in caufa pau- 
peris adntictitDt appellatio , uc pcr eiindeai aecif. 
"6o.««tf»;jj. 

xlere patrem* potiiis tcHetur filix quam mari- 

tum, Suid. J*.W/-ff.fi( i.^.; [,i7.j}. &qnam filium, 

Atoi, tn/Ht.wal .p 1. liki. cap.t. col.iiO.8c filia 

' exclafa a mafculoA debet ali ab eo & iotmfiat de fponfal,p.i.cMp.i,§.€.n.4. Ec cxiia cafum necef- 
filatis viipotius ceneiur alcie uxoiem quam pa- 
rcntcs, Sanch. ae matrim.l!!>.'<}.dif^ .4,ff.26.Ec ex<ra 
cafuni cxtrcme liece/ntacis potius quis filiiim , 
quim patrcm,Sayr,-,/ii-/w 7(^.!.y.^.j.- .i6.Et pti- 
mogciiitus fiictt ifor alicujus majoratus & digui- 
tatis tcneiui aliis ftatribus providcrt dc alinientis. 
Cord.«/» Iji tjifis a libtnt,%.idemfcripfit iMm.i ,Z. 
'& I ^^.f.de iib.agnfd^^atd.de alm.t.i.^. ly. moI. 
titprimog.l,b.l.c.\ .n.)y.cum fetj.ahX «^Cj.quid in 
ncpotibustx fi-3trciubiqi)od frater niajotatu* pof- 
fcilbr non tcnctiicur alcrc, vcl docare fracriim vcl 
fororum lilios , eciam eoium pareniibus mortuls, 
nifi eis bgicima a pi Imo inftitiijorc dcbcaiur, qusr 
bbligaiio infratribus acqui: fororibus finicur. 

Alirrieiita lice pendcmc piiflandi funt uxori 
pc filio etiam divitibus, VilaTcj ce^fuit. 1 .i. i. Bar- 
bof in rub.fd, to mamm.pi. «.i?, Cordub in Ifi 
'^is aliherli ^■i.ft vel pareni /i.6A,.ff.de Hb,agnofce..d 
Stephan.Graiian diftffiai.frff.cap jd,- ;i«>'/.i}; 
CHm fe^„e^iib.fl,]oyr.Rlcc.de. if,C',r.A^chiep. l^c.t. 
P^i 't .p.i .decf.t.} 1 ,Ei fumpius ad liiig3ndum,Goii- 
zal. •«■^,8 Cneel.^loJ.i.n. I^^.i^l non poftunt repeti 
■eiiamfiquisfuccumbat.Gratian. d.fcfo-enfiC. jj. 
t>, iy.& i8. eumfeijuen-ibns, ^ e.ii^.n.^^j^umfe^ 
^ue/^tihu.i^Ricc.p.i.Jtfif.ifi.n.i^.Eiie alimcntis 
pizftandis filiohxrcdicaicm piitHs petcnci , vide 
Kicc^i^^^.ictr.iji.ubi refcrt aliaplura. Etdeali- 
mcntis agi non potcft nifi poflquam confticcric 
illa cffe priftanda CM.^u^fi:'orei<fi)ui/i.num.y6. 
Craiian. fare„f cap. jfi. nitm.t^. cumfe^HentibwJSC 
faciuntqux c.jjg.n.^. Falliiin fcrvo proclamancc 
ad libe^taiem , qui pciii alimenia iibr a doniino 
■ praftari,Phosb.rf'r(yi'o44.«m.r. (liiJe difcqueel 
Seitoi nueftio ticn obligacion dc dar donzc iri al 
fu efcravo cacivo pcra quaftar no dtmanda qiic 
Ihegucr movet fobrc fc forUr, c qnc a{G fc julgeri 
no Senado 

Alimcnta penacrite accufatione debentur accu,; 
fa:o,Farin. de de ili.i .j.<;'-^y?.i4|,««m.4i.ft.icc <J; 
dccil.z^iji.T.Qa\ii (i uxorteccdat a viro proptee 
conciibinas? Vidc Farin.'(ft7?tf ^j.rfj?.i4j. num. 4^. 
Alinunta dcbcnt fubminiftrari hlio & (filia pcij- 
dcnte litc fupei hajreditotc paicrua,Ricc.ii.i«.2j 1 
»"■'.1.0' 6, ubi num.i. idcm in pronCpoce & quo- 
libcr defcendcnie a tcflatore , ic num.^.& 4. ctiani' 
qnod lis pcndeat de alimcntis pr»ftaiidis,idc pro- 
cedic in forore, & n.^. quod fraccilicigans peicns 
fucccifionem fratris dcbct haberc alimenta,&; «.S. 
qtiod clcrico bcneficio fiifpcnfo , nifi habcac alia bona , dcbentur aliinenta,& n quod pnpi llo liciganii concia pairuiim de ino^ciofo teftamei 
alimenia dcbeniur,&fl.iz.quodaIimeiadcbcntuc 
ctiain pendente liic , &pi-oceiruipfoium alimen- 
toium &». ij.iT" ij.quod oxori accufata; de adul- 
tcrio lite pcndcnte funt fubminiftranda alimcma, 

Alimenta debcniur ci cujus bona func fcque- 
ftrata, & alta fibi non remanciit cx quibus alatur, 
Valafc tnfiit.i.-.i.nhin ^.quoddanda eftcaucio 
dc rcftiiucndis.przfaiis alimentis, vel compucan- 
dis in fine tiiis,& num,9,verfnee exljlimo^ confulit 
qnod adcat Rcgem quifquis hoC defidfiavir , qui 
tanquam viva lcx poieft prxfumptionibus , qtlz 
llbi fuiEcienccs videbuntur , & prxhabita inEoi- 
niaiionc Judicum alimenca,& ticiifnmpius dccct- 
nerc,ur-aliquando impeigiiuin vidificteftatur , £c 
ptuta in hac materia vide pci Mol.i^ff prlmo^.lib.i. 
caf,uit, Cald, efittfl.fi>renflib.\. ^.il.ff.jS. 

Alimcnta dcbentui in principio , non autem fn 
fineanni , Farin, deci}.Ro-,Ri'm,i44it.io. 

AlitBCnta raxanruv arbltiio boni viri.Glof. tn $, 

eenJidenmHJ , verbo le^itim-u'" ^i**^-^ trienie^tr 

femip. Digitized byGoogle lurisGanonici, & Civilis. Lit. A. difctptMt.firtnf. e.(t i.vitm.i.vbinumft4}»ent.^Kta 
paOo Giic caxanda ide quo eciatn Menoch. dt ar~ 
Var.eMfu 169. 

Alimenta lecipiens non ceneiur dare fidejaflb- 
Km. Phoeb.^.t.OT<//o S^.Mendez inprkxit Ub.t, 
f^.4. n, f . quainvis concrariam rcquituc Bacb. in 
f^p.Odoiirdui,n, i^,dt felutiin. 

Atimenta pccens filiiis inteiim dum lis ^endet, 
debec probare {ummacic ralccm pcc unum teftem 
filiationem.vel perfamam , 9c ndnccnetuc poftea 
reftjcutre alimentadatajCov.^r<if^.r'y.S.«^j¥n«»ri 
Cocdub.in l.litfmi » liber.f.fivel p/trentjmm,isjy 
". i4ff.de tib.agnofetad.Mcnoch.di py*jitmptjib.l. 
pr€fiimpt:^^.nian: ji.tf- 3^. Vincenti de Fraoch, 
dteif. j jS.Gam. decif. i j i,nHm. 1 . & deeif.izj.t.z: 
&^.Biih: p.iJ'»b:ff^.foliito mMtrim, mm.iS. Ecnon 
pofTunc repeti ri.ruccubuir; Surd, dealim,t.6,q,io. 
Aloyf, R.icci dtcif Cmr, Arcbifpifeop,Nt»polit.p.i, 
decifiji.n; 15. £c admitcitur repuiratio tefliuni, 
Menoch.df «rt^ri^tu^.ji.>iMm.io. BltboC t»/.i. 
ff^.felnto mmrim-p.^: mim, 74. ubi nhm, 60. agit de 
cautionc; 

Alimcnta pra;teriu non {toteft filius petete k pa- 
tXK^.fi quit ik liberlsif. dt Ither. ti^nofctnd. junSa I. 
CMBi pofiulaffem^ ff. dt dMr/moii^tHo, Dec.in l.de mH: 
tnent!s^n.6.Ced, de tranfMS ASiidc.\decif. 10, infiae^ 
Girc.deixpenfiriCitp.^.n.ii.vrrf.dfMlimentiSiTka^ 
i^ueli dt jitrt primogen. qiutfi. 75 . n.t\. Chaflaii, i» 
em^iutitd.BHTgHHa\ pag. uj, vcrfa , num, 7. Quia 
debentuc per officium judicii & runcalimentadc- 
\Atz jure fanguinis,non auiem jure adlionts, Bur- 
fai,«»/.tio. nMm.^iJ.primo , Satd. de alim,tit.j. 
^mafitUn.HO& ^j. Sie^h..Gi: Aiiia.difcipr.fortnf 
ttto^.nMm.jj: 

Alimenu pofTunt Aaiigui ci,qui ex^t>acuraquc 
caufa poteft cxhxccdaci , Glof. \.ini.fin.Cod.\dw 
atendjiberisjt6 tu.ic).p.^.Tit»q.de prim: ftStin.tj. 
Gom.varitem:i.eap.ti.nkm, iji CoidJn l.fi ams i 
iiberitf^iidem JHdtx,aprincipi»>ff-de libtruignofetnd. 
Vete^ide jure fifeiyp.iySjtum.iiVi^d ad Soar.p.i. 
p.j i.& j7.Surdi de Mlim.iit :y,^it. Phttb. dteif^i, 
)mm.i.tit.i. Gab. Pertir. deeif. i^.tj.i^Caldfortnf. 
lib'i,qMff.ti:n.g.&n.i6. 

Alimenta 6iiis daia non confenlntiir, nec impu. 
tantuc ih legitimam , quia ex necefliiatc legis de^ 
\>eat\u,l.^Hapiterff.fam.hereifc,SatiJealim.tit.S. 
frivii.^y,^ lit:t).^.i4,in prineip, Valafc. departit; 
ei^i\i.num,ii,& n.%j,i\tn ValafciiM >i//«£.5 9. 
>i:ia.cHm ftqt^tit,G3.ia.decif.\j^o.& decif.164 Barb, 
de-offe,& pateftiEpifcp.z.alUg ii).-f.6j..Nec patcc 
imputac filicf alimenta quifc prxflitic, Saii.d.tit,^ 
^*fi.iH.6.Et de reftiblis quottdiano ufui fcrvicn- 
ttbus,<quod non debeant conferH , refolvit Gamt 
deeif,i\0;n, ij; Et quodoonferridebetuilU om- 
tdi. quz ulcra dotem monialis fcttent in/tmul daci 
■ monlQerio ; puci valor veftitim > cum quibus in- 
gre(faeft,lcaum,cuIcitra.fleUnteaminai8c aliail- 
miliajtcadit Valaf. 4/.fti),».)£. (^ jf. 

Alimcnta quf! matcr ,mtrix,vel cutatrii filix si 
Jvaftititfpocen r;:petcce,uc probat ccx iH l,Nefen- 
«ia/,ubi hictiffide ne£9t:gtflis, MAfc.de probatxentl 
f€. iniiffl,;iSur(i. ne alimjit.6.^uMfi.i.n.4S. eumfe- 
tjutntibus.Qaid (\ filia fecit aliqiiod fccvitium mt- 
tci ? Vide Gatn,J«i/'iiifi.«i(m.i.^ deeifiGiJncip: 
fudtx in eaufa ,ubi quod fecvitlum cum alimeiitis 
compenfandum,quando locari folet,& mercedem 
meretac. 

Alimenta teneinr prxftare fVacer divcsfratr,* 
vel forori paupcribus ,Guter; de tutei.p.i.capif.li 
num. 19. 

Alinenta prius rc&iTintuc aviarjquam ncptibus, 9 

Sutd. de atim.lit.y.quafi.i j.Mdfin.Stefh.CtitMf. 
ceptai.f«renf.c.ffi,num.i.Et avia ardcniit^ amafc 
nepotcs,qtia m mnerj Jiberonm,in fin,ffM verb^. 
fiinificat. Surd. de aiim.tit.^. qH4fi;\ i;nMm,i6. 

Alcre nepoies & ncptes non teuetiU avus mater- 
nus, quando patcr non egec Sf eft fuperneSiSurd; 
dealim.tit.6. ^itfi.j. nnn.tji Conlub. ini.fi quit 
a liberit , ^.nontaotiimtmm,6f.ff, dt Ithrit '^ntf- 
indis. 

Alimcrita potcft pnbftaVe jiutex fecularls tntiUer) 
Ilta fcntentia contra eam ab EcclefiaftiFo judice ^ 
Barbof in /, 1 . ff. ftl^te nMrim.p. ii nttm.j 8. Sucd; 
d( alimjit:S:privi/.io.num.4, & j.Kicc;4eeif.Cio: 
Arehitpifeep.Ntapttit;p.\:detif.i<x'i.nt%. Mact; dc 
JHrifdii}.p.i.c.Y.num:^^.tHm ft^uiKtibutjk duran- 
te litc.intenEata ad divoctium> CQgcndUi eft viriv 
fbro externo alimenta & titis expenfas miniftcat* 
uxori ad condcmnattonem.Sancn. <<« mMtrimJ.io. 
difp.S. n.if. Bcmaxd.Gixv.adpraa.Cam.Jmpttt 
tib.i. «Bt/,17. cenfiderMt;yn.i: 

Alimehia cuni vtta extinguuntur,Stepti;Gcatiaiii 
difeiptat.ftrtnf.cap: 1 o-\J!. J 8 , i^ Ferbo AtTERNAtlVA , Altersativc. 

AtrERNAfirA Apbftolica: Sediis con- 
cclTa proEpifcopisrefidentibusprodeft Cii 
pituloin bciicliciis pcrtinencibus ad collationeiil 
utriufque,Put.^,j.iKi/r$P.Gonzalw(^r<^.8,C«nc'f 
glof.i^t. ffWw.^S. fHm/r^.Stcphan.Gcatian.tii/i^r^ri 
ferenf.cMp.\t$. numii.lixc alremativa concedituc 
Epifcopii rcfidcntibus,Flamin.(/ci-<'y»fiiif./it.i.f,io 
nwn1.45.CMm feif, ubi nHm,^j. quod hujufmodi po- 
teftas vidctur dua accumutaiivc , non privaiLvc.£c 
przrcriptione acquiripbteftaltccnaciva. Mafcard. 
de pra^at.e9ne':ixt^ )>m>b.47.Ei poiiuntur ciTpif^ 
copi abfcntcsjcaufa Reipublicar, itaFlamin, de re- 
fignat.lib.t.!}ioJi.^%.cHmftijutntibus,GxiX.c, i£6. 
n.ij.Et Prarlaii infcriorcs Epifcopb ,ui cft Prior 
Viniarancnfis.non potiuntur alternativa.Flor.w«r. 
ijuefi.^ji.^o. Garc^r benefie.p.j,cap.\MHm,4i%. Et 
vacante Scde Apoftolica ccffat alternativa,Flor^. 
^uM^.^.a.j,eap.i. CiTC,J.eap,i,K,6^f. 

AltcrhativxJiacura cftutverba pofita in tina 
ejus parte interprctcnlur, Sc declarenc vertv> alte- 
ciUs pattis, Mcnoch. conf.i i i^um. {. 

Altcrnativis fufficit altcram partcm eflt veram 
l.fiisqHi duetntaJ.Mtritm^Jtt nbHJ diibiie,!. fiqt^i 
itaftipiilaiusfutritiff.de'vtrbtr-obli£at.e^.inaifer- 
nativiSidt rtiHl.jurUibi6iCa.ld.dt nominMt.qHafi.\o, 
n.i^.tumfiqHiniibus ,& de reHpvat.qiufi.ii.n.i^ 
Cotta is memorMbHibHStVetbo alttrnativariim, Spin 
de ttfiam^liifi.i. ir. {4. Reinofo /n /ai/ ^/rrv«f. 
fra£l.ebfervHt^i4.9.i. ubi». j,aflecii,quoJejuscft 
eIcAio,tn cujus favorcm vccba alia natuca profe- 
mntur ,<& qtiando agituc coi danda Cit eU^io,«Ci 
iendiiur perfona ad quam vcrba diriguntur. 

^liernMiive ubi aliquid promittituC} fu£cit uofi 
adimplcci, Valafc. cenf.to.n. 19. Cald: dtpettfiai* 
tli£endi,cap,4Ji.}^. Flor. yar.iiHafi.iijni9i 

Altemaiiva remedfa concedun^uc l.ii%.Se*vel4i 
ff.de eo quod ctrta loct,GoTa, t6m.i,v».e»p-\iJ',A^' 
Stc^^in.Gti.uiXiJJfceptsa.ftrenf.taf.^^^nttm.iS.i 
gdtoris cft e\e&i.\ti-l,<juod in htredti»,i.etigtrtff.dM 
t^bKter.aSl.Gom, aii l.^9,Taur},n.lo.col.^.^t cla« 
aio cft dcbitoris, reg.in alternaiivis» dereg,jmr.l.6. 
l.i.ff'deeo ifuodctrto loeeJ.plerHmqKt,ff',de jurt dtti 
Altcmattvc pcenis impofitis quando elcAio dctuc 
feojVide Barbof.^J cap.ficut fudat ^jtum.t.de Ju- 
<jtfu,tibi ait quod ii vecba legis pcenas alicrnatjvi' 
^ . irrogaiA?* Digitized by Googlt lo Repertoriumpra.dicarumGonclu(^ ■ 

Trogantcsad jiidlciuni rcfcriiDtur,ipfiiis eric clc- tctiiuiii fccit cxpiufascBmanimjIl , !ion rciictUt 
fliu.fi vab rcum rerpiciunr, vcluti folvat cciitum probare. Surd. *f 4'tm.titj$.^HtfKx^.ni^-& iiV.S. 
*cIrcccd»iikcivitaiCjadiUumelcftiofpcdabit. , ;=rm'.i.».j.Gratiaii. rfc«y.c«(p.8o.w.i i/:;r \i. Krh» AuiciTiA,&Auos.. 

AMlCrriA (imilis eft confangumitaii, nota- 
rum eft In lihsHo Ae ffrirtc.utriuf^ue.jttris.lit.A 
n.S^.Et ainicus ardtifUmus prxferiut confangui- 
mo.Satd.ie a'im.iit.i .■j.ii>rt/ i.jPlurade amiciiia 
Videpcr Kc[3M^.4e pr!vU,f£holdr.privil. io4.Tiri- 
quel.i^< peBitli tf^if» 22 j>er tetai/t > ubi tatiHltnc, & 
itt/./i nB^H^m,vci\>oliirertit,»- •)2. Ceii.de revo~ 
fAndli dortaiionibiis, Ubi (jucd iiuUt amicilia 
ir.ajorfratcrniratc, 

j4mar coiijugalls vinclt omnem amorein.Cald. 
de mM:nat.^iidJI, ^.tjtim.\ j .Tiraqucl.''n t.Ji kntjuam 
inpr£^'it.t.:ii.&: \et\30 liber.n. 117, cwnfeejiiemf 
hni. Et nullus amor vrncitpat«num,Aloyf.Ricc. 
dec.Cnr. ^r. htYiftefat Neapolit.v.i.dteif. 1 85,».i. 
f^ f.X.decifi I ,>;hw.5 cum fe^uetttibuj, 

Amorc captui xquiparatut cbtio, BarboC ^d c, 
etimin jitventutt, de prtfumft. ntit»,^ .& ad cap.ve- 
nitni ic.de fponfal. Verbi A H, N A T .*. 

ANNjTt^ fuetunt introdmaK a Bonifacio 
iX. attao J90.LC probacur 1» fi(pp!eni,i, Chro- 
, nicor.fol.ijj. de quo ctiam vide lllcfc.w CiraiiV. 
rontifiejib.ei. cap.^.pAg.jj, Etdc annatis atque 
quindenniis , vidc Azor. itiJJit. moral.p. a. Ub. I7. 
eap.ii. & I j.co/.Sjj. cum fe^entibuj. Ecannata 
non fblvitur de canonicatibus , Gonzal. ad re^.S. 
Cancei. (,7, pratent.n.t 66. £nm fiiJittMiint,acc dc 

Vicatiis pcrpctuis , uiA corapuUntur ctnolumenca 
& obveniioncs.idem^/ffjrj.^.j.^/fua.S. Ecfuntin- 
troduda qLiindenaia,quia teddirus quindccim aii- 
norum confticuic juftum prctium, /■ fi ^uit 4rgen- 
tftm, %.ftit aMtemtCod.de doiiat;^\imin.iie refignai. 
lib,4^. quafi.iOMtm,^. Vtrbt A H t U A L. 

ANtMALca.fCam alieno Uquco eft eapicntis 
Paul Comit.tA.reifanf.m«ra.l, »^.4.7 .i9.Steph . 
G tacian difcept^t.fbrenfcap. 1 3 •». 1 9 . 

Animalia mea poiTiun immitcere in terram va- 
euam,quam qais habet juxca domum meam,Sutd. 
^K»/:i3£.vK»i.ii.nbi cum aliis hoc probac pcr re- 
gulara,quod alii prodeft , & mihi non nocct,con-. 
cedere tcncor , jiuta teztum in l.i. §,i,f.de a<jH* 
•plHvU Mrenda. 

Animalis reperti in fegetibus & vineis teientio 
liciiaeft donec damnum emeodetur,Menoch,cura 
tliis qaos citat de mereiiS.remed,^.retuper,poJfef. 
' nuM.ii t. Sa^hzn.Ct&tliai.difceptiit;forenf.ct^,&o. 
nHm.%.& i.& iieci/"i57.ff,iz.Cha(ran, *« eotjfuetud. 
SurguitJ. rub. I. $.f. itt princip. veibo en mefHfa^ 
f'S-li.& pd£.7Uverf*,&-;i. Mtm.ii.Sc ij.Ubi 
. cam Bart. qucm citat rcfolvit facins ci& rcponerc 
ui manibus }uftitix,&'n animal pcreatpoft ioclu- 
fionem, petibit periciilo domini.fi capturafuic ju- 
fta > & canftec dc Confactudine includcndi, & ig- 
noretur dominus animalis,de qao vide cciam crc- 
gor.4 J /ttnttit. I j .^«•/. 7.vetbo enferre,ex decif. 4 j . 
Avend. de exeqHend.mandatjcdp.ij.n,tf.J.Csu3of. 
iapraxiJHdiem, vexho Muimat^Hm. 9. BarboC in 
rtmffMOrtUnMj.iaft:iy.iiirMb.ntm.i. Ec fi dum t^etbo Antiq^ua, & ANTjQjadi, 

ANnQpji quldoptobcnt.^Vidc nuiltoica-, 
fus apud Ricc, in eoUeS.dee,p.i jcoll, jgj. 
.Aiiiiijuior mcliCis pncfumltur (cire vcritacfmjAt- 
ciat. dt pr^Jt!mpt,reg.i .pr^fi^j.Sc ibi addiiifl laia. 
Aiitiquum quid dicaturlVidc Tiraqucl. ia l.fi 
nn juam .\ctho omni4^um.\i.pag.iy ^.Cod.derevo- 
eand. donai. Mcii^och. detirbilr,cafH j Guter,c««y; 
ni.m j.. Garc. de benefie.p.ix. cap.x.num.xdi. cum 
fi^tieniihMj , ubi quod rcquiiiluc tcmpus ccntuffl 
aiiDorutii. f''erho AppeUa.RR, & AprELlATIO. 

APP£L LATIO fnmmc cft ncccffaria , ita uc 
dicac D.QctniTd.lib.i.de cenfiderat, Jd Eu^- 
niurn , col. loij.Faccor graudc & gcncralc mundo 
fconum c(re appcllationcs ,idque tam ncccfTariura 
.quiim folci» ijfum moctalibus.Eidicitpuc.^r^)!'- 
eicaiy,\Ctho appellatio ,etip.^.n.\.in fine,cKc (Utis 
divini,& vidc alia pcr Azcved.nV. 1 8. /.4. in princ. 
qui ibidcm f"» /,i. dicic quod appellaiut Thcriaca 
contta judicum vcnenum , probant ctiam Bald.M ' 
l.itni6,Cod.fi de menjent.poJfeJ].C\m-, conf.tf.iaim.^, 
Sasi.de aiim.t't.i,privileg.6o.n.^,& iit.^.ijHaft.ii 
num.G ) . xnmfeqMimlbHS, Bob3,ii\.iajHAptlit,lib.t, 
eap. 1 1 . num.xi^. Nav.<ui l.x.f.* quibus t^eU.ntii 
tieet ,num.ii^. Axcved. ad Cur.PifanJib.^ cap. S, 
num,^7.eMm fe^ueetibHi. Ubicriam ait mottalitcc 
peccare cos qui appcllant a fcutecia )ufta,8£ tenerl 
ail rcfticuctoncm dainnoruiTi ac Mpcnfaru. Et ap- 
pcllationi favcndum^Surd.Afi/. («.wm.^.Et regu- 
lariicr appcllatio magis favorabilil cft quim fcn- ' 
tcncia , Gonzal. ad reg.S.Cancel^ghf.^.^, 1.,» <««. 
ta t.vum. 10 f.Et an cunfucHidine vcl ftacutft pofllt 
tolli appellatio ad Principem , vide Nav> ubipro- 
xime,i,i7.eum fe^uenlibui . 
Appcllatio interponend.i clliiifra dccem dles,eif 
cicaiisperBarbof.'n eap.quaid eonfulta'io'iemt^, 
num.j.cum fequeniibut, de rejud.Uhi declara[,qui- 
bus addc Sefte de inhiblt.ciip,?i.§.i^.Mnum.yo£,i de- 
bcc quis probare inlta dcccnnium appcllaftc,Mc> 
noch.de prafampt.ab.i.qH t^.r)j .nHm,i,lAi(cztd.J. 
probat, cogcl.iH.tHm.i^. Tiraq.J» reira£t,lig'i^i . 
^loJi.-it.num.2l.& iloJ.i6.n.i.h.i pAli funt noA 
appcllare, vel non profcqui appellationem intra 
tempus datum-ad appc[lai)dum,Stcphan.Gratiau, 
difceptMt.eap.yo^.num,^^ El non appcllando vidc- 
tur quis fencciitii acquiefccre,idcm t.jyt.n. 11. 
& num.ifi. Et appeUari poteft cxtra deccuniam fi 
fenicntta babet gtavamen fucccftivmh, e. expMf' 
tt , de appelUt. Gabr. Pcrcira de manif Regi^f. i. 
eap.ri.num.\ ^t 

Appellacionis profcquCnJae cempus noncuttic 
agenci de nullitatc , CaU, de renovat.qu*fi.y.n.t^ 
cum aliis cicatis per Barbof, in eap.quoad coafultit- 
tionem i^.n.S.de re jud. 

yippellari potcft coram ,probis viris, fi conftet 
dc abfencia judicis a quo , c<ip.fia de apptUat.a^ 
Barbof, R«Mi.ig. 

AppelUcioni non poreflrcnunciare procuralor 
cum ilbera in przjudicium domini , Batd. '» /• fif* 
§.fin aHttm,n.^.Cod.de tempor.appeUat,]kC. num. t. 
8c Padil. mw.14. in I. Prtfts, Cod.de trMifaa.U*^- 
card. de probat.conr.i ioi.iura.tJt. 
AppclUtionedefercafcnicniij ttanfit in judica. yGoOgit luris 'Canonid,&: Civilis. Lit. A.' \i ^ara,ljiJt.§Jllud,CtiiJete»por.apptHat.Clem^cfit, 
tUiippeUaitCivilei^decif.iii.4kpn{eip.ht tequiri* 
tur (entciitia fuper dereiuonc appell»iom$,Aloyr, 
}i.\iC.dtcif.Cuf.Archeplfc9p.Neap»lU.f.x.decif%i\ 
In pronuniiaiionc dclcnlonis appcllationis cicaii 
debec pars ad effe£tum tant^m ^ w judex a quo 
cxcquatur fcnicniian) > cx quo lapfum eil cempus 
piofequcndi , & non apparet dc piofequunoiir.ita 
SwAi C9nf i^i^.n.i ^,Si vidcOrd./i^.j.nVi 70.^.(1 
PiiiTius annus ad piofcqucndam appcllationenl 
conccdiiur Gmplicitcr & intcgct ipfo juie a lcgei 
finc inioi[leiio]udicis,& iincaliaconfideiacionn 
Secundus vcio conccdiiui cciit imcgci& ipfo juic 
ji lege , fcd tamcii ck caufa, ut dc udo & alieio lo- 
quituitext. In e^p.citmft Romtmi j. dr appelldt. 
Teitius VC16 datur non ipfo jute , fcd a judicc,per 
viaio xellicuiionis in intcgiam cx clalifuia Ji ijh» 
mihi juiJa eaufk , ciadit Scac.t^ appelUt.^Hfjf.ii; 
». »8, infifi.abi «. j li advcicit quod hic teitius an* 
nus qui conccdt poteH via reftitutionisin intcgiunt 
|iiop[eE impcdimcntum quod fiiic iii fccuudo au- 
DO , non dcbct clfe inrcgei , fcd folum ad cantum 
tempusquantum fuic iinpcdimcntum. 

AppcJlaEio it fcAtentla defcitic appellacionis noti 
Iiabct efFe£him fufpenfivum exccu[ionis.ui piobat 
Cuiia Philip./'.!. .).n»ni.8.Q<ix fcntcmia cftin> 
ccrlocutoria^habens vim diSiniiivz,& ab ca datut 
appctlatio ^ex citacis per Baibof: «d OrdtnatJ. j; 
m'.7o,$ f.nUi/1.6. 

AppcUationc [)cndenie nihil ell iitnovandum, uc 
probatui tniil.ff.nil novdri Mpptl.pendSc per text. 
jff l.appeli»t\one, Cod.de AppetUr.OTd'nt.lik^.tii.j^ 
•Kpi-iMei^.Oucn.^c^.^i, B«natd,-e^.}7;Guid.Pape 
ttecif.Hi. >ium.6.& deeif.^o6, nMm.ii.Cov^ntA. 
eap.x j , i princip.tiegMimt.de pigt^-p-i > numb.i, , 
intm.6.verf^, FdUt^ f^o^(.K\tc3tcifCHr.jSrehit^ 
ftfcop.£it»palit,p. i, decifit j j \ ff«m:ii:CardoC in 
^fsxi JMdicum 1 veibd d/pelltuioi^.j,& i^.Bninor, 
i Sole iii Ipcii cbffUiiMi* cOil.terbo jiiMaraor. di 
*rd, jiiSc.f,^. 6. pnhtip: »«91:1711 eiuHfiiftientibitJi 
Pcnat. a Fin^rani 1, eommun.opindib,yjit,ii.».^Oi 

■ f'f,'i^6'^*i'^' inmtmorab. vztbo apftUatiene fen- 
Wjffff, w/ iaterpafiia , Menchac; ftfufreqttent,cap.i,o 
■ n.ii.Sati.dt alim.ut.%.privite^,io.n.x.& privd.6o 
u.ii.CiM. in i.fi ctiratortm;iev\io per ijtiod, n. Jj. 
Cod dt in intigrum rrfiiiut.minor.& de naminat.ij.j 
ntni.ijt Mcndez ia praxi',lih.i. caf.li.MircudM 
fi*bat. concl.i^S. Procedit quantumcunque noto4 
*ium fit fri+olc & injuftc appcllatum fuiffe , Bai- 
bof. itt l.fi de zi,num. 1 44. ,de judic. Linaita fi les 
lic tempdie pciiiura , Hipol.yi»^. 15 SXimita ctiam 
inatimentis fucuris Ducnhirfj, jtjj, verf. feptimo 
falUt,Gom.adl.fO.Taiirlfi.^^.Coidab.ifi l.fi quit 
iilihtrij,%,fivelparenSi'i.^i.f,delibeitinofc,T\ii' 
quel. depiataufapfivit.iy^.ScyidehitBof.fal.i 
ff.folute mairiiKan.p. i.ttjGi 

Appcllacionc pcndcnte fieii poiTunt omnes a£h» 
qui tcnduni ad facilioicm ciicum caufz.r. cinmte- 
neaniur,de appelIat.Said.de a!imJ.$.'jMafi.it.H. 6^. 
£t potcft judcx a quo innovaie quando tendic ad 
'&cilioicmexicum appcIUiionis Scepban.Gtattan. 
eiifceptai.forenf.eap .i^ f i>i .^t . 

Appcllatione pendcutc potell judex dcclarare 

- fuam {cncencIara,R.ot jilt. appeltat. }oap. Andr. »'» 

gap folliciiudinem,tod,til.Gaiil^if* in tii.de apptl' 

lat.-j.iJ6.Aatoa.Ga.\ii:.lit.dt ikrejurj].%M.ohetl.de 

Mtent. p.i.cap.t^.limit.ij.n.^. hixt. ia l,Ji ijiot in* 

ieatione amhigua^,\o6.ff'. de judiei 

, Appeltacione pendencc ianovatlo fafta non l<Jii 

, tetradlatui & tcvocatur quoad poflcfSonem , lc^ 

ctiam quoad fcu^s inceiim pcrccpCos,c4^.^«« J 

1 itt appelUT'. Viv. tm.i. eommn^ opin.Hk,-j/tt,^ u^ ff.iS I. verf.& hine eft , Lancelot. deattint,p.^.e.^\ 
de panit atttntat,n.i^.eum/eijiieittihit. 

AppcUaciDncpcndence li appellans dtffipaverit' 
fi-uous pofliinc Icqueftiari,f4p utt dtfequefirat.pof- 
ftf,Oidinu. Hb.jaif.ji.i z. ubiBarbofa, 

AppcIIationc pendente non poiTunt cenfurx 
[iilminari , 6c fulmtnatx funt nullx , & acteniMae 
xap.ptrtuai ^,di ftnttnt.txcom.eap4«let,t.todjii. 
ind.^oix dtcif.ioM apftU.itinin/.Guc.dt htnefic, 
p.6.(ap.x.num. iJ, 

, AppcUatio piiccedens excomniunicatiotwm eam 
aonullat, Barbof. ad capjiiim diliSut i,n.'k,dt reli' 
gioftdomibMi, 

AppeUari potell jadicialiter 3c extraiudidaUtcr 
ii ptxccpto fa^a fub ptsna excommunicationis,8e 
iippcUatiD fiifpendit in tantum ; quod ft judcx ex- 
communicaret,excommuDicatio eftet ouUai Barb. 
in eap. Pafitralii jj. %,veruilt^niim,i.& adeif,ii- 
iiQi j i. num.^.de appellar. 

Appcllatio non admitcitbt lupet alini<intis noji 
Iblilm paivlilis pizftandis ^ fcd ctiam majoiibus, 
^aupcrrimis tame,impcditifqae Iaboia):e,fecuS cft 
in alimeniis pixteiitis.Cabcd.^.iVeri/.tifi. 

AppcIIatio tecipitut quoaa cf!fc£tum <leVoIn- 
tivum,non autecn qut>ad fufpenfivum,iQ fehtehcia 
qiix fercur fupcr doie ab uxoie vcl viio pctita, SC 
in alimcmis in futurum prxftandis,Mcnoch.i^ tW^ 
ttrdi£l.remed.^.aiip (/V; v.8,1 9. 
. Appellatio in caulis poHclIcKiis hon habec cffe. 
ftumfufpcnfivum, Baic.irt l.i:»Hm.6.f.dt apptlUt. 
rtcipiend, cum quo tecepta fciibcntium fcntcncia 
ut pcr parif. w/"i88.ii.i.oLTo/.i.Cov.J?r<fl.c«/'.2j. 
n.%. & in praxi fcivaii tcftatut Afllia. dicif. 169, 
$ed dc juic R.cgni non procedic , quia appcllace 
licctjSc appGltatioIiabcccffcdu rurpenfivuiValafci 
roff/»/r.j i.R.^S. & vid^ Vincchc.de JFianch. deelf^ 
zSS. Azeved. LG.n\6i.tit.\%.iih.^M»vytcapUat, 

Appellari nob poccftab atbitrio velomdO judi^ 
ciSjInDocent.tn eap.fin'.dt fh^iiSiHtm.j.VeiitiJn eapt. 
'*xceptiontm,niim.di txcept,& ineaf, pertuas, nua 
'rntr.^.de ttfHbtis,Cotti.t6m.i.t^ier.c»p.iiji,xx,e»l,it ■ 
Mcnoch. dearbit.tib i.tjuafi.foji-.ii. 

AppcIIacio libi piohibctui ^ fcntctia lata Ih can' 
fa ptincipatiiprobibitaciii ccnfctuc in accelK)iii9 
& atticulis dcpendcntibus. Batc. in iifoUnt ^n. id 
ff.de aiim.& cibar,ltgat.h/iewo&\i.dt iniirdili .remed 
l,.adipifpefftffi n.tojiCMm feijueifiibut.,Satd. d.iy. 
n.x.Ciibed, arrejlo ^^.p.t.^Qid in execuiione fen* 
^ntiarum > Vidc C^apic; dteif.t. mrm,ij St camclt 
fcntencia feiatut fupei incompctentia , potcll in- - 
tiinati gravamen In quactinque<]uantita[c Cabcd 
decif.^^.num. 2 .p. I .quCm vidc arrefio 87 f.x.Sc Or- 
dinat. ii£.j.r/f.io.§.ji.^ iit.yo.§.6. 

AppcUari non potcft oitii(Iolmcdio,m(i ad funi- 

thu Ponti6ceni, cap.dtlttli,^eappeUai.eap, aniitjua, 

de friviLcam aliis,dc qutbus Card.tn praxi judic. 

Veibo appeUat.n,4i.Metii.infrit}fitf.iiCiii.n. 11. 

■" AppeUaic non licet i legc,/<i(/r, j.x/rJp^wAiw af 

peUart nen JiV.Necab cxccaioic Icgis,I;46 txtcmor» 

Cod. ^Moriim appel.noa rMtp.Gonz i>drtg.t.Caacel, 

^.2,pram.yi.if.cHmJeifij. Ncci pcenz lcgis,vcl ca. 

Doms, ibid.M.87. ^^*- '^ cxecutivis Sc deantodo 

cxcqueudo,uc pci Stef}a.Gtzi.dfi.epi.fprxap.^o-j. 

V,i7.GUICf.C0ff/'.i9tn,6,Gonz4t. in d. reg.ir^glof.^.in 

ann^tai.a aiixQ,Guc,do benefic.p.i.cpit.n.i^o. 

N;c ab executoie auc execuciooe fen^^ncise, eap. 

novii ^id' apftllai.. 

Appettationit fut>Iato temcdio non videtui fub- 

UiiiiliremcdiumnuUitatis, /. fi exprefftm,ff.de ap* 

fellat.cap.inttrscattrai , dt re iui.O&viiiaM fiii» 

Cmia'.lib.Z.cap.%,n,6Jtt ibi Ciavat. rr.14. 

AppeUMio iuTi^eadk ptouunciatom »de fejitcncia 

M.' ' ]^iutepto ^yGoOglt 11 Repertor. pradicar.ConcIuf. &e. pendeme appelUtlone nihil opcraturi'. t. ^.fin. dd 
Titrpil.l.x.m ljn.f.de panvtfiiin^de detfl}.}>.^.e»nf. 
iO. ntaiitil8.Garc.(/r teitefic.p,it.caft.i,n.^uf^ <)l» 
Barbof". ai eapxvtnhatri t<).n\y dt^urtjnr. 

AppcUatio daVt^r a non aditiiffionc srticuloruAi» 
Sc pl^obationis lut cicccpiloiiis pactis appellalitit j 
Gonzal4<' rt^.S.Cincel.^loJf.e.i-.iii^ j:hfi.':.§:Ji 
in annoM.n.t Joi tf- 1 , i . Stcph.Gtatt difeefut, fr^ 
rtnf,(.^^,'i. I j .C^ f "/'■77 ■". ' i ■eumft^MentietinScK; 
dt Mppeilati <f.i7,(iiml €.num.-f;& n,^j.&limrt ^^y 
i».ijo.Surd</m/;j6.Et appcllaiioadmittltUra fen- 
lentia qui judex pronundavii aliqucin noti eiCt 
JmtnoTcm.vel non habcrc rcditutioncmiGam. Jtn 
ij^.fiS. Etde fententia fupcr habilitatiot)C per- 
foiue, vide Meadet iit praxi ,liki.cap.itii%$.Vbl 
arfcrir quod ab ei fupplicari poteft potiUs pcr pe* ^' titionem,& rcfcrt decifum fn ScnatU 2am. tirtigts 
Jt habiiita e*n dt poii de evmrxritdad ha di nvtr re- 
ptitM t frepl!e«,\u VhxhtMr'rfi.c,.p.t.Sc fupcr aitf- 
tatis,vide «rr>j?9 ti, Ondc tambcn deiridc tjuce 
pcrcciro dc Conccllo iias pedc facet citaclms petl 
• *Inia.Et fcntentja fuper reccptione impedimcn- 
tonim , Tulgo cmbarquos , habct vim definitiv», 
Uarant, dt erdine jitdir.psrui .aU. i .« W141. 

AppcHaHoni dcfercns cenfcrur 3i fe Omne jurifi 
diaioncm abdicare,& canni transfrttc in fuperioi 
rcm,Goth Var/ojwij.r.i j.i.Ji.Sutd.wff/^t^.^.jj) 
Anpoffit judex qui non detulit appelUtioni pricfi- 
gere terminum apelUnti ad pro/equcndam appeU 
rationcm?'VideScac.Je4'/>('.^^i!4.».iji & ibi 
n.i<lS.3git,an eo ipfb quod|judcx pra*figit tcrminum 
sd profcquendam appcIUtionem , cciifcatut ilUm 
admittcre.fi i principio non fuctii rcceptai 
AppcIUri potcft i tiori condemnationc cxpcnfai 
^nm iR,quacunqt]e quanTitarc,Gam.i/fr.iS^.Cabedi 
'^Jfo-^S.p.j.Sc vidc Barbof.f» Ijur/i ^Hitemeri^ 
dejitdiciis^n, 180. eum feqHentibii, 

AppelUtip non datur ab intctloeutoria quando 
hon affert damiliim irrepatabilc , ncc habet vini 
diffiniti vx,/.im;c fenttntiimfi. querHm appeSar. non 
retipiatur^ c, Hen fotiim, tlbi glof.vcrbo dif^nitiva 
diappellar.n,6.Condl.Tridem.feJf,t^tde tefarmat^ 
c.lo.^a princp. Goma\itd rif.S, Cancel.^logl^.^.it 
inanaotat.ti.iy^, CMin /e^^iBetmTd i^rxv .tn praii . 
Cam. lmperiaiUi'ib.i,coiic.iz^. »,4.. & feaq. Qua- 
t2ni.irifiiTn. Bull^r. vcrbo Arehiepifcopi anaorU 
tas^n.to. verfpefi Cond ta.eran. Cardof. itt praxi 
jndicum , vcrbo appetlato.n. , 6, 

Appellationis innautia non licet denu6 articnlos 
Tormare,nifi de his,quaE in prima inftaita non fue- 
tuM aliegata,& fic novi debcnt cflc articuli, l.per 
hane,C«dt de tt^por.appelltit.cumtraiUiipfrglgJf ■ 
Bald. Bart &Salicet. ibi,M^/''<if«mW/iubino- 
tat Abb.& alii dt Ufiibui,prob^ Ord.lib.i.iii.8iJ« 
I>nneif.Te{olYani,Azeved. /.4.^.6.* 7. /»r.8. //^.4. '■ 
noVirtcopilat.Mea.A'in praxi lacfilarijib.i.c.t^.i.jt 
Etiia nSpofluni admitti articuii allegatiin priina 
inftantia , ut pcr Auih. atqui feTatl,Cod- diprobat^ 
Clem, i.d€teililm3^oir.allegat,^.ni^.& J. 

AppclUiio nondaiura mero «ecutorc li(era.i 
»u Apoft^c.m oitjt appellar.Sc refert in Rota deci- 
fum Flamin.J« rtfif^nA,\o.tf.b n.(,^.tt ^ coUatione 
vel iinmiiTione faila vigore litcrarum Apoftol.no 
datur tcgulariter appellaiio fufpcnfiva.quia literatf 
Apoftolica habcnt paratam exccutionem,a: tcve- 
tenter eft tUis pareiidum per executorem in eis no 
ininatum,Girc.</e benefic.p.6. e. i.n. l^o.AppelUri 
tamen potcft ab exccutorc fi cxccdat raodiS com* 
miflionis.ui per citatos \ Barbof.>ff remif,*d Ordi* 
nat.l,f,tii,yt,in prineip,& g.i.quibus addc AUguft, 
Barbof.4^f.«»W4j.iie.y;iW/«(.».7.CutPhiIip.^.l 
i.ii.fr.t7- otil\in.Sfeefu».ftr.c*f*SOi,*taj. Flor. vr.lih.\,%.i,de}ur\fdfQ.txecutor.n.^y.OiSiotiA 
fraxi judicm,vetho appellario,n. j i. 

AppclUtio dcncgatur k mandato feu prxcepio 
de exequendOiCx piutibus ciratis pet GabriPcreiiA 

^ AppciUtioncs furtt inicrponcnd* gtadatira ab 

infctioribus ad fupctioicS JudiceSi eM reprimtn. 

-^m.dt offic.Ordin.eap fAcroide fenteHt.excem.cat... 

ti<jna,depriv; Fr.Antoh.i Souza in reUa.dtttnfMV 

ShUx Cana,diff.ji^^.,j a.i. uetidet inpraxiit. l. 

v.t ii». io. 

AppclUiio iiUnquam ptohibctur In materUiui. 

hidiiaionis incompctentia;,Stcpfaahi GtKWD. dif- 

ctptat forenj.cap. i j ^j„t„ 
AppclUcio copctit ab intettocutorU,iri ^ua jui 
■X fe pronunciat CDmpctcmem,aut incompetcn. tcm,Gonzal-.4if rei.^.Caneel;glofi.^.^, t .»'» annotati 
».196 B8rbof./»r«;).c«m ciffMte 6o.n.%o.& in cjcx 
partt 6yjii6.di appellat.de quo vidc Qim.dec.i JJ 
Azcvcd./.jAt0.d'/«^^;f.l8. tibi^^nov,recop,ic itl 
cognofcit an fua fit jurifdiaioi Ca.bed,pii. d,c.^ii 
AppclUtionis judet fucccdit tanqua Confitma- 
torvcl infirmatorjSUtd. dec.l^y.tl.i.tt potcftab- 
folvere a cenfura Uta ab infcriorc,(:;'rr tudi dtft^ 
ttnt,e.xt;em.Snit,totn,i.dt ce/rfMrJiffijifelt,i,n^ jw 
AppclUiio debet inferete ^cram caufam grava» 
tninis.ex Mafcard. depiobat.concl. i l4;fl;i6i 

AppelUns facil tranfire fcnientiam in teiii |ti(Ii* 
tatam/i fpolUt advcrfarium poft appciUtioii6,ci 
citatis per BarboC ine.anfit ^i.n^zide apptlUii 

AppclUtio non admittitur in cauft pcbnoius 
kffignard loco aIimenioram,Surd. di Mimjt.iipri^ 
viUg.6M.io.G\g.depenfton.q.^^iM,^.\ihi>i;j,lieai 
aflcrit quando cxecmioiie proceditur; 
. AppclUtio cjitrajudtcialis tiori fufpenJit t±e* 
cuttoncm t nec caufat aitcntatum j conzal. ad 
rr^.S Cancel ^loJf^.%.i.in annotat [ttper tadUi, 19. 

AppelUtio frivoU & caluinnioni noti efl admit' 
tcnda-, & poccft regularitcr i Judice rejici , & e* 
tion obftancc , ail ukeriora procedi abfque vititf 
■ttcniatorum ) ita fiarbof. eum ab eo cltaiis *d Ci 
citm appellaiianibMi f.iie appe'lat.Ub,6.«Mmk%.innU4 
ttuM 2. Ubi ctiam eftcndicur qux dicatur ftivoU 
>ppelUiio< 

Appcllatio ubi probibita eft.ccflat ad Rcgem re* 
curfus.Gabr.Percira (J« inanu "H^giap.t.cap.y.n.ijt 
AppcIUti non potcft a ftituro gravamine, Car- 
dof. in praxi judicun^ vetbo appetlatlo,n,i6.C\lta 
aliis ciiacls pcr Barbof. «i cap.i.num.i.& adcap. 
eonfutuit igiQUM i.W; d;'/>r//it;.Ubi limitat quandd 
^ravamen cflcc irreparabile per appelUcioncm 
mbfcqucritcm,vel (juanio fututum gravamcn f^et 
commimicaiupcr judiccm, & idcm dcniqiie limi- 
tai ut non proccdat in appeltatione cxtrajudicialL 
AppclUtio non darur i reprobatione cxamini.i 
torumin bcneficiis curacis, daiutiamcn i mal» 
Ordtnaiii clcAione t aare. de beneficifi 9 . cap: l. a 
n.ii^.cumje^. ubi dcclarctj 

AppcIUiIo non datur i tifitatiflUe fx&» ih. 
Epifcopo,prafertini i corrcfiionc moru, nJfi pro- 
cedat in cxemptos,fcu alios privilegiatos , BarboC 
incolleSiad LBneit.Tridtnl,fefil ifdtrtformatiC.iJ 
K.j.C^ de effic,& potefi.^pifcialUgat.7i.an.ji.\jhi 
ffiim.j8. docciquod Epifcopus vifitans, ranquanx 
fufpcftusrecufarinon poteft.nifi modum exccflc- . 
tit in vifitando : idem etiam probat itieap^ ad no- 
firam i.mtm.i.de appeUat.CndoUHpraxijnditiottf 
Tcrbo appellatieji. j i . 

AppclUnS qui non pttit fibi de apoftoHs ref- 

findeii Infra lerminum )uris j fcilicci I0 dierunt 
»tiura,pr«fumitur appelUt.re&untiarfe C/m.'i^ 
afftHntt ttbi BuW. 9»n.]. quem vide num.ftA Digitized by Googk lurisCanonici, & Civilis. Lit. A- Ij AppellnioqLtanJo per ncgligentiim appcllanris 
•d AefcitA , UE ft Appclliins non pciit apotlolos,vel 
nincoinparLiicintctminoaflignato.vclnoniiitro-. 
duxit riiain appellacioneiTi intra tcrminum, noa 
'i|iiod appcllationcmncdercrtam profequaiur.rcn- 
centtalatitranlit in rcm ]U(licatam,ac fi non fuiC- 
(et appcllatum, CUm,fi appeilAtioaem ^. tU Mppelltt 
ubiBarb. n.u& i. qut »»>n.}.cum pluribus notac, 
4^uod terminus ad appellationem intcrponcndam 
dc confenfu pariium ptoiogari non potcft. - t^trit A Q^il A. 

AQpA pbteft divcrti ne abcat In fandum 
alienum,eti3mfi vicinus lit in po[rcQtonc,'.i. 
i.deitltf.MaictHutJtJi iameofunde^detiqHitplHv'* 
mtcertd*^ Mcnoch, de arhiir.cfn iGo.n.j. 

Aquam fpurcare fontium Sc fluvioram eft prohi- 
himm^ipi de pefie,fot .f7^,icf.ChiWin.'n c4t4lo£0 
gltnd H!iindi,j'.t i.con^.\Z.col.i^,^xv ad l .it ^ni in 
putiHm II. ff^.ijuodviaut clam.Et. prohibctur quts 
Coxicaic at^uam fontanam. Fuin. aeUU.p,^ .^.n i. 
rtHm.ti. 

Aqua propria alicujus |»robatur exeo quo<l naC- 
CMur in fuo pixi. J.t,$.illHd Laheoiff.de AtjM ^uo- 
tid.rtr tjfiva,ih\,& fcmcl fundum tuutn G!or.uIt.«J 
Jtnemjn !,citmejfent ^f.i.fin.Sc ibi Bi.it.ff^.de fervit, 
rtfiic.prtd Decxon/ z^^ji.^ ,f^ conf^yy.n-i. Bocr 
'''<^-*jl.fAr»4 Mafcard. de probat concLii^. n. i. 

Aqiia currcns naturalitct, & qux gutratim flait, 
naliam tribuit poircflioncm,juxia do^lrinam Baldi 
*n Mp,t.§. 5» ^uii n.i4. de controverf. invtjiit .(^atra 
feaavinXQt Ctpo\.de jtrvif<)irbm.prtd.c.ii.n,^,[?n- 
ni,conf.ili.n.ic).& lO.cum fe^Heniib.vot. i . Gieg. 
^ l.i jjit .^ I .part.f.veiho netjtiandir, Mzfc.de proK 
Mw'.l i}.n.l4.(^ concl. 1 1 14^1, j .Mcnoc^.cow/ii j 6 
".l^.f^ de arhitr.ca/ii \6o.», 7, Aym,'^' Mtiif.Temp, 
p.4 an.i^.SeKe der.Arag.t $$.".} AntDn.Tbcraur. 
dfc,Pititm.i^^,n.i.& i.Cafacd./?.i,ifr,ji9, Et etii 
tcmporc immCmoriali nulla poicft prstcndi pr^- 
fcriptto,& ideo dominus aqua; ad libitum cjus cur- 
fum mutare potell.',^ tihi),& lui^uam, C. dtftrvit. 
Aquarum poflcflio acquit! poteft quando vi , 
ctam,vcl precarionon furauntur,/.i.i«^»ffei/»^^. 
de atfua ^Kotidiana & *fiiva. 

Aquaquxoriturm proprio fundoSc tcanlic per 
tllum,cft domini fundi,& illa uti poicft, Bald. in l. 
ite Upiili,f,x.ff.dererum div.c^aem frquuntut aIc». 
Xand.can/^i<f4 ».4 'ii.i.Mafi:.<^<^rot.coM/.l i J.n.j. 
BarbjM /. i.^'.foluro matrim.i» princip.p. 1.^.4 i,Surd 
dte.^.v. II. Et potcft impcdirc curfum aijuarum t 
juxta Balj^. in l.a,j»am,!npritc. C^.de fervit.&C ibi 
PauI.>?.j.fcquuHlUr ]ar,e(i»/"i jo,fo/jf»./i't. 1. Pa- 
ti(.conf.ii2..n.j.cumfeijHentihuitVol. t. Menoch. dt 
ittterdiix.rtmtd.&,ttt''Hfpofftli.n.-j6.cHmfetfi(ent%but 
Stcphan.Gratian. Ji/ffpMt./oren/.cap.^go. 

Aquz ducendx caufa an liceat facere arcum/pe- 
cum,vel pontcm ? vide Bctoum ^.i j . P^erho ArSitbr , & Arbitrium. 

ARBlTki nort poflu^lcdcftcucrepartitio- 
nesfidas db atiis arbitris^/.rfcn dijlingiitmHi , 
S.qiiaftttm^*d finem^Je rtceptis arbitrii , Mcnech, 
«fl/"."ij.».444 

Arhitrio alicuju* qiJando atiquid eommlttitut j 
«o non atbltrante recvrrituc ad judlccm tanquam 
ttdviruro honnmMtnozh.dtArhitr. edfu 68.». 51. 
& f'wfl9ji'».l g.ValafcJe /we emph.^u4jt, i u w, n . 
ibttb. J«.i09.»»8.;>a*& Blcbof. «Jf,«»wwiiOii» 
*xetf,Pr4Jator. n,j. 

-<«g«/?. "Siirioft Rtpirton Aibirtmim Jik£ds Jebcx cdf of^mc^ feankiuni 
canoiKS jaris^iadoui & «|EUtK^lcpcaiumiaa 
difetpi frren^^jcaf.fjajt^i^. Ei noa cxm^kui lufi 
ad ca , dc qaibos exptcfliim cft m atbinanKnto, * 

:j . .,j ^^j^ -^j.^ nijwiiimm, iriTiu Ferh» A K B o s. ARBdR eft parsfiindiV.f«Mf«i,/ir ASin. 
empti,Keba(.iii iArMmm iifjdeverh^fftific^ 
p'i^x.Ei lolus dominus potcft arboies cnleKtf, 
iiv»rtio,%.fifHHdMm^/oluto nburw.Qood arbacct 
ccdi pofTunt ab ufufiruftuario,vel cm^yteitta , via 
dc Quarant,;» yMm.Ati//, verbo «'tertMM^.tj jcj|> 
Stcphan.Grar, difcept.for,cMp .lo f.i^XHmJtqueiiti 
Cald. fartnf. lih.^.q.i i tt.io. Et aibores oedi iKni 
pofliinE quando funt multi^m tntiquz,Greg. /. %%. 
lit, I ^.^^rr.^.verbo aro/i dix.imot,Kehaf.in t. Sylvm 
e4dna,ff'.deverbor.(ignificiit.pag.iyj.4dfiiiem. 

Arbores & vincas cxcidens qiiando dicatur cetn 
dcictiorem faCcrc,aibittio )udicisrelinquitur,Me* 
noch.</< Arbiir.Hh.i.cafH ^S.Valafct^rjHr; emphyt. 
^;i%.n.i4,Gm.dec.ij,n.i. Sc ibi Flor.M dddit. 

Arbores planiatx cedunt folo,$.f'M»i infua, Ir^it, 
dtrer.divif.Gtegoi.l.4z.iir.ii.fii-'t.i,«.t.SKf\ia.m_ 
y^Tili3n.difi:eptM.foren\.CAp.^^i.i.i.iSaid.i» pr4-. 
xi jttdicum & advocat. vctbo nrh^r,!!. i j. 

Arbotibus lcgatis rationc frudtuum vcnit arbor^ 
& fuluin,& viaadatborcstlaf in t.fi fmdum.^.ijii 
fundu»i,f. dt ie^. 1 .Sccus fi aibotf s lcgats funt ai 
fcindcndalign3,vide eundcm i\>i,n.i6.& 17, . ARC HI E P I SCOPVS vocatuc Metropo* 
litanus a menfura civicatum^quasfub fua ju- ' 
cifdiAionc habere dcbct j nam przponitur dcccm 
vcl undecim civitaiibus,««py(:itBt« 6 ij. j.vcl k mai 
trcciviiaium,quiacivitas Archiepifcopalis cft ma- 
tcr aliarum civitaiu piovinciz,<;.(/( hii ,\ t.4ifi.An- 
fit Idcm Metropolitanus & Archicpifcopus ^ vide 
Rcbuf. in toncord.pdf^ j n.fizoi.infiiiHtmfrnl^p. tt ' 
/(^.j.cj^.jj.ro/.jiS hotiA.de prananiia Re^it Cii- 
thol!ci,ca- .y6.^:u\j.de jure Ecclefia/i.cap.-;, de jfr- 
ihiepifcpit ftu Meirofol\tiinii,n.i.& }. 

Archiepifcopus cft caput Concilii folum quo»^ 
convocationem ,& dc ConciUopcovinciali: vide 
Quarant. in fum.gHllar.pa1.t70, tum ftifnentihuM^ 
ubi pa^. I IG.cHmfiqutmhHSjiefen quae la ilU» Cinc 
dccftncnda, 

Archiepifcopus Brachaccnfis ratione Kimatise 
citati folct"pcr littcras Scnatus,Cabcd.J«ii7^.ff.i , 
-^. i.Et formam liccratum Cametaliura adduciti 
Barbof,»« remifHdOrdiKat.iib:yjit.i.i.i9.n>.i, f^irbo A a M At 

ARJttORVM appellatione nonveniuiM paJrVi 
ciiUelli, Baib. in eolle^.dd eap.latar^.ii.4.de 
loemicidlo.tiec archibufctum abfque filicejfive (ii.. 
lilijvel cane arretato . quod noti prohibetur^RicCt 
dec'f.Cur,Arckiepifcop,7^eapelitf-i.dte.g^. 

Armorum ingcns ftrcpitus in caftrisnon permit* 
cit lcgcs audiri,ut dicebat C.Marius relatus i Me- 
nocb.</r«irirr.(;«/s9j.;;,i8.&atdicit Seneca t« 
Htrcnle Fkrtmt,Vii cft in anni5,oppcimit lcges ti- 
tnoc.EtCic.tnoriii^rff MUont^ Sitent intcr arma 
legeSines ipfs f« cxpt&are jtlbetlt,& Ovid. /. f . de 
% iriJiihHt ,yGoogk 14 Repertorium pradicarum Concjuf - ltri/I;fcHJ,e/(^.8.N6mctaunt legcs,fcd cedic viribus 
«qunm , viftaque pugnjci jur» fub cnfc jacent.Et 
Valcr.Maxiiii.';* S.tf*/' 2.1ntcc «rmorum namque 
ftrcpitum vcrbajutis civilis cxaadirinon pofTiint: 

•<te Viie Mafcard. /ie j>reititi coneltf. 6^3. »««. i j, 
Menchac. coairovtrf. U/uJf.citp. lo.aum. 8. ^ ia 
/V//«/. »««.41- Bobadil. in /ua Palit.p.i . lih.^.cA. 
»»w.l4. Baltaf.AyaUiie jure ^ o0ch bclli ^ lib. 1. 
e«p.$jium ^.Rolapd. conf66.n.6i.Qzy3\, eemr/iMit. 

Armoruiji dcIatio,pr*rcrnmc|uando funt inlb- 
' ltt«,faciunt prxfumi eum qai dcrert,fui(rc aggreA 
forcmfarinicei/;6i,»,j.!^w.i7. 
-Arma dcferens ooau accenfo lumine, ea non 
amictit, Phosb «rrf.ffii i56, /JvI. ««//«. ij, Oncic 
a^eJEentOiindoa cavalo haaconftituicas Conim- 
brincem , tii. i e.cotijHt. ■ fi.Vindo ape de caminhoi 
Cu m armis vifus vcl invemusinon incidit in poe* 
' nam fi non fucrit captus , l.fi B»rf*iorim, Cod. de 
jtdeJMlf^r, & vide Mcx, in irAil.taxA fMis,conel. i. 
«.ji.Cened.-«i De<:rttal.ctntii,j.v.^. 

Armorum jus,urus& mih'tum congregatio ad 
foliusRcgisauthotitatem & potcftatcm fpcaat, 
& eft apud folum Principcm , Menoch.!0«/; 30». 
».1;. Cald. de rtnovAt cTnphj/t.^uaft. i j.ff.?7, 

Arma affixa in parictibuscapelli , & fcpulchro 
ibi cxftrua* fiiciunt compctcrc ]us fepalturs in 
eo loco , & proKibent ne aliiis fcpcliatur , Gabr.' 
Pcrcira deeif.i^, Et affixio arraorum , five infig-' 
nium familix arguic dominum illoriim , quibus 
repetiunlur affixa , & artna: feu iii/ignia apponun- 
turabeoqni habet jurifdi£tIoncm civiiem , cx 
Ricc incotleSiJeeiff.i ifftitQ.iCoi. Verbo A R t i c u i r- 

ARTICZfLf novi admiituntuc in caufa appel- 
lationis , etiamfi fuerintfadi in prima In- 
' flantia, quando in cis daducitur alrqua qualitas, 
quznon fuitdeduda tn priuiis articulis , Soar, 
*Utgdt.f.n. .Mcndez in prax-Jih.i.cdp.iif.n.ti. 

Atticuli vmpertincntcj non debent admitti.nec' 
probationcs fafls fuper eifdcm, Azeved./ i.a 41. 
tit.7.Ub.^. /tov£ Recopilat.hzrnud. Gnv, tdpmSl, 
Cam. Imper. llb. i, co/jc/.Si.nKw.j.Mendez d.ilb.^^ 
Cap.g. nHm.»,, Boirc[.in fnm.iieeif.t!t. 45, de iibello. ^Verio Assecuratio . Assecurator. 

ASSECVRATJONIS comraaus cft licitus 
quandoquis fufcipit in fc pcricutum mcr. 
cium,&non promittitur in focietacc quod capita- 
1« fit falvum , de quo notabiti vidc Gemin. tra£l. 
dtt^Hr.commtnta i.%.i.p.^%. Azor. inJHt.morat.p,^. 
W.9C.J. «/.6)1, <^ cap.^.col;6o7.cum fe^Hemibus, 
^ eol,.6o^i P.CQmi:o\.rifponf. TMral.Hb.^.qutfi.M. 
it,j,Gira.dtcif.i^jiijprincip^Bc\icafuHm lonfcient. 
f',^,eafit iS.Farin. «»/j4.Stcphari.Gratian.^i/«/'r, 
fertnf.cap.^Z^.nHm.i t.Cat Phitip,row.i./i^.i.c,i. 
tl-i9,& «.44.Quarant. infum Bultar. p.ioy.vitho 
€otitraSHi ad capnt falvnm, ubi rcfectur Bulla Six- 
l*V, rcprobamisccrcos contraftus focietacis , in 
quibus eapitatc fcmpcr mancc falvum,&fiiit cdica 
prxdjda fiulla 4»n«> i;8& dc quopihx^o Scdi&A 
Bulla agit latiffimc Leonard, Leir.dt juflitiajib.i, 
eap.i6.diib,i.it.ii. quod contradus alTeCurationis 
fit reprobatuj mocu proprio GregorliXIlI. rcfer- 
ftir in con^itut.Conimbrie.iit.jS. confiit.unicM , §.z 
intelligc tam^ fi cci pado ded!t pecuniam foei<^ ut fccura cotitra^m faceret a0ecurationls. ; vjjc 
Tolet.in iafiruH.iacetdoi.lib. j .e^,^i.niim.)6.bei~ 
nard.Graev, \n friiQiCam.tmptr.iibiiteonel. 24, Fa- 
t\a:p.^, adfi/iem,dec.ii6. 

^feetiratoretWcitz poffunt lucrum capeie caufa 
airecuracionis fa6te,GemJn. </.$, 1 »«»1.17, Vafa&i 
confuttat.iS. & eanfultM.6^: num.i. & f. Sindc 
Avcnd. de txtifMtnd. maiidai.p. 1. eitp. 1 1. hitm. i j. 
Scephan.Oracian, difceptat, f(irenf,t;dp.j 89 jr. i , enm 
fe^ueimbut.Cat. Phillp.tom i.lib.i.cap. 14. Gabr. 
PetCiiniec.f6.numii. ubi tcfolvunt quod djcituc 
contra^us inn ii)inatus,iicet aflimilecut cmpcioni 
Sc vcnditioni.proptcr preiium qi.ioddacutiatioac 
pcricuti ,& corutn natutam alTilniir. EcBeja rtf- 
fonf. cafuum eanfiifaia,cafu ^4./».}. refolvit qiKxl 
licicaeftalTccuratio viix. 

Aflceuratioiium alia vlde per Gam. dtc. igl. Va- 
\xk. decif confHlt iZ. & 64. RoC.Genuenf. «tef. 1;. 
71.1.& dec.i^o.n.i.tlr dee.i6.'!.^l.<S' fj. ' Vtrbo AjTENTARfe , Attemtatorium, 
& Attentatum. 

ATTENTATA non puniuntuir , nifi ftqua. 
tur c^cOms , cx Mcnoch. di arbitr. cafu t6o. 
Mafcatd. de prebat.conct. 1 j 8.»«»», p. Stcphan. Gr«i. 
Cian. dif(epiat.fortnf.eap.f6. «■} i.cHmfequeniibuSi 
Twtin.in fraxi crimin.p.Viih.i .iii,i.ijitaji,\j (7,40, 
& p,^,confil.6o.num ^.& ibi Add]tio,i(>,A. ^ fl. ^ 
p.^.tfuafi.tx^per letnm. Limitatur jin dclidis per 
Cardof. infraxi, Veiho d(ti£iitm , nMm. cc.ubi di". 
fiinguit, 

Attcntati revocatio ceCat ubi notorie Conftat 
fpoliatum noD habere jus , Mcnoch. de imerdiH. 
rtmed. ty. recHper. paJfeJf.nHm. ji, Covar. prti^t 
cap.x^ ,nut» ^.verf,<fuhte, Cabcd. dtCti 20. n.^.p. i, 
& dtcif.t^\n.ii p,i. 

Aiieniare non dicitut qtii tJapit poffeflionem 
bencficii rcfignaii pendcncc appellaiionc \ refig^ 
mnte , cui njit rcferVata pcnfio in bcneficio. Fla- 
tnin.de rtfgnat.lib.to.i}uaff.6.n.6i, 

Atccniaiorum rcmedium cxcIuJitconctufio m 
caufa, Odavian. deJijft».Curia,'ih.i.pag.t^^.Het- 
cuUn. deaiteniai.cap^ii.num.i Valafc.fBf./iit.i jg. 
num.fj. S.otaii(c,ji8.iw aniief. V\K3.\.in traR.ciatt- 
fulantmtit.niliilnovari,hum. 15. Laiicelot. de at- 
tentat p.i.eap.xf.anum.^'. Et Pcr rcm iudicatam 
nan cft focus attcntatorum purgationi.Rota apud 
Farin. decij.6it. nnm.i. pari. t.- rtcent. Nam 
fententia lata in caufa proprietaiis abfbrbct polt 
icnorium>Sicphan.Gracian.i^iy(r^r<tt,y4ife9/^c. yji. 
num.i. 

Altcntarc noti dicUur cotilinuans Uiim poflef' 
fionem , ex citalis pcr Barbof. in rtmifad Ordinati 
lib.j. tii.jj.inrub.ti.6. quibus addc eundem Surd^ 
decif.6$i.»um.i. & dtAiim.tii.^.ijuafi.ii.num.66. 
%e\ivS^ra3.nominat.(juaft.i-) . num.i^.^i attcncare 
non dtcicur illc , qui ucitur pofieQIone, qua ancca 
utcbacur , Baibof. decif.,.n.6. 

Atcentatum licitum non rcvocatar , Valaftf. 
confutt.i$6.'i.\t..Ca.heAdee.t$.n.i^.p.t. 

Attcntata non dicuncur nifi litc, vcl appHlatio- 
nc pcndehte,cx citatis pct Barbor dec. tit, 7J. in 
rub, ff,4. ubi cciam alTcnc quod tcrcius non dj*citur 
atteoiace , nec poteft concra eum remcdio atcen- 
tatomm uci,& Flamin.ibi citacus d.ijuxfi. t6. n. j«j. 
cumfeqHentibus t aic quod daturcontra refignaca. 
tium. 

Atccntatum ccflat uti appellaclo non fufpen- " 
dit cxccutioncra ', Sicphan. Gilitian. difetptat. 
fortnf.eiip.66j.n.i, 

Attcntatu- yGoOglt luris Canonici,& Gvilis.Lit. A. 15 ' Attenuwranondicitur nifi praccflcrit inhibi 
tio judicis ad qiicm, Aloyf.Ricc.t» collHhdec p. 4. 
c#//ff?.i469,p;',J."i'et?.i74I.Bt fola attentaia 
poft evocatioricm intimaram revocantur , R.ebuff. ' 
tDm.^Mltgei G tliU,iraS.de evocat.n. loi. 

A*iemata noH revocantur fiobjiciatur notorius 
dtfcdhis juris , fcu proprieiatis agcntis ,Mcnoch. 
rtirttl. i7.rteuper.fofeJfji.ii.Coy.pr4n,c.ii.n.^ 
verf.y Cibcd. p. i.tlee.tiO.«.S'& p. i.dec.fi. 
mm.tS 

Atteniare non dicitur ille , qui acquirit novum 
titulum.quia requiritur quod quis fpolieturaliqua 
pofTeflione , vcl curbetui > vel amoveatur , Gab, 
Pcreira dea^.i.i^. 

Attcntatum dicitur commiiti quatldo jus impe- 
tratum aut fupcrvenicns litc pcndcnte tenderetin 
pixjudiciam juris vcl pofTcfliom^s alteiios partis, 
& cadit fub edl&o, ne lite pendente aliquid inno- 
vcruijUtexprcffcdcclarat Innocent, in cnp.dndHm^ 
».1 j. verf.Jitut enlm pendente lite , de tlefj. Mafc. 
de prtbat. coael.i^i, Cabcd. dee, 1 10. p. l . Valafc. 
tom i.tiltegAi.y^ »,1. 

Attentarum non datur antelitem.Aloyf. RJcc, 
i/t celleS.dee.p.s.collfS^.iSff.Ez altentati objcdio 
eft dc fpolio.&dcbctopponiantclitemcontefta- 
tam, M enoch. de inierdill-, rttned.ij, rtcuper.peffiff'. 
~ ».38i.Mcnciiac.5«*y?.iVf«7?.c;i^,87.n«w.i7. Valafc. 
' t»m,i.eonfHliatione ^i.ii princip, Et poft rcm ju- 
dicatam non poflunt oppom actcntata , Cavaler, 
dec.iy.n.x. 

Attentatum reftitutionis in integrum auxilio 
pendcntecevocacuo.viafcard.i^^roifif/.fflyi/M/M/u- 
ne ii74,ff.i8. 

Attentati caufa magis privilegiata eft quim 
caufa fpolii, Rot. dee.i. de appeUat.in nov. Valafc. 
^a.ctafHli.t) I , Matt.(i« iurijd.p.i,.ecnt.i. . eafit i j 7. 
Pii.iAikiii. dt prebai. ei»fel.tii6 nnt». j. Cabed, 
dtc.ij n.i.p.i,^ii<rh.p.z.^eJio jo. Cild.ferenf. 
/.i.f.ii.ff.40.Et aitcnratotum rcmedium eft for- 
tius & favorabiUus , quam intcrdiaum , uptte vi, 
Barbof./rt l.fide v' , n.ioi.f.dejHdie.Quiim at- 
tentaiis phis offenditur Judex quam pats,8i attcn- 
tarc cft dclinqucie, Aloyf.Ricc. decif.Cur.Arihle- 
fifcBp. l^eapaUt.p.i.dec.i7.n.^.ciimfetjueiiuhtu. Et 
offcnditur jus,judcx & pars,M.cnoch.Je iriterdi£lit, 
remed.l7.recuper,pa^tfn.i^.Mixt,d.cafu 157. w.i. 
Altcntatis icnuntiare videtur qui paffus fuit pro- 
nootiari fupcr juftltia fcntcntijc, Rota apud Farin. 
dtc.st6,n.^.p.i..recent qui intclligic proccdere ubi' 
quis ptiiis oppofuit de attcntWs , & poftea palTus 
■ fiiit cognofci dc bono intc. , 

AttentalorHm judicium ordinatium proceffum 

non requiiicA in cafu aitentatorutri fummacie & 

dc planopioccditur,cxcitatispecBacbof.is retmff 

nd OrSnarJib.ijii.y^.ln ruh.n.i. 

AiientaiorumincaufaCentcntialata, ubi quis condcmnatuc quod reftitcat» eft de£nidva, Sc «b 
capotcftappelUri,ex Valafc.c«nyi ij£.n. }i.^pit 
cnim naturam veii poffeftbrii.ex tcadicifi pci Rot. 
dee.iii-de reJMd,iitaBti^.Aym.eenf. iSj./»i. i, 
Veiit. ad pra£i.Rem.CHria,lii i.cap,^.n.tt.(loos Bc 
atios rcfcic Lanccloc. de attentai.p.j.ct^.xiJi ff.j)* , 
}Aiafzcd.de aitemat.eencl.i t.Ttuid£casHacal»nM 
de attentaiit.eap.i^. 

Aitcntaia poft appelUtionem ^ fententta defer- 
tionisicvocantur,Barbof.<^/.}.tiV.70.$.3.».<jj«jSfft 
Attentata non rcvocantur in his.qufc procedlint 
fummaric,Stcph.Grac. Marebi* dee.t 73.9. 16. 

Aitcncatoium rcmedio quandt) agiiur , non eft 
ncceftarium juftiticaie pofleilionem ex ticulo co> 
lorato ,Menoch.(ieiwr<r</«Si/ ,Temed,ij,ricnptri 
pofefi,n.n. 

Aliadc attentatoruni maicria vide apud 6ar> 
bof. in remif. ad Ordin<a.Hh.y tit. 7 j, in rub. & i» 
frtncip.& §.1. f^trho' AuDiTOR Camer* AposTotic.* , * 
Rot:«. 
/ 

AVmrOR Camera ylpofioUc* habet juiif- 
Jiaionem quam pcc duos Vicatips cxcrcct 1 . 
■ Stcphan. Gm\in.difeepiai,fertnf.eap.iyii.n.i6.^A 
gcncralis cxccutor omnium graiianim beneficia- 
]ium,qu£ cxpcdiuntuc in Cuiia Roraana,& m ^^ 
rum cxccutione potcft prjEvenirc Ordinacios.qm* 
bus diriguniur.Flor. varJih.j.q.^.n J. Ei ju^cx de 
Icgatus.Glof.i.in Cicm.jiitditerjr refeript.SfAfail. 
dtfigaafura jufiitia^ralnd.i.n.C. Gonzal.Loaz.de 
ViT in praxi.tora. i.pralud.n. 11. Caufas obUga- 
tionc Cainerali firmatas in pattibus exiftcntcs * 
avocaic pofliint.etiarafi extca Cuiiam contraftum 
fi[, & licci fcnd»iic corainOridinaiiiSj Laiiceloc. 
deaiitntat. lite ptndenitjimit.t j.nHm.%.& cap.io. 
/>fl3(V.a^.Flor.i"<'-./ft.i.^.ii.«.48.Stcphan.Grati%n. 
difctptat forenf,cap.\ 1 S.w.jg.Aloyf.Ricc. in praxi 
aHrea,rtf'}lur.ni.Ei fuhexccutot abeo nominatus 
cft nudus miniftec , Sc in loruui mcrus exccutor, 
Flor. d'. lil>.i.^Hafi.^.num.ti.JHn£lo aum. 4i.& diO. 
^afi.i.nMm.ii.t^.& 15. de modoprocedcndi pet 
AUilirorcm Camerx in folutionc penfionif ? vLde- 
Flor.dtciP'y.i.(f*fi.ii.anHm.i^.Kth\i{.depacifi' 
cis ptfefor. a »»!».<) i.Ec auditoc Camcr«,ncc ejus 
fubcxccutaT,non polTuut declacaie dcbitorcm cx- 
communicatum,nifi cis incimcnrut litete oiigiua- 
les pcnllonis , ita Flor. tjHaft.i xJiHm.ij.uhi n. 45. 
Quod ab cjus raandatisnon admiltituc appcllatipi , 
ncc rccurfus ad Rcgcm. 

Rota Audiiores jipofiolki.Siai paUtil funtOr^ 
narii,& habcnt potcftaicm ocdinaciam: ica ptobat 
Rciuofo ohfervat.b-j. LITERA B. yerbo Bamnitus. 

ijiNI^ITl qu* amittant , & 

7 quibus comparcntLir , & quando 

S occidi ponint vide Oidinat. lih, (. 

" ' . 116. §. 7. Tiraqucl. de retraii. 

/ig. ^. i.glojf. tf. niimero 17. cum 

ftqMtntibHS , Branoc, »» heit eam- 

f)lH«i£'» , vcfbo Banmiut i.& ii.nHmtro 4. 5. 

AHiufi. Barhof* Reptftor. 
& 10. Qiiod retincnt jura fanguini*& (»gn*- 
tionls , cefplvit cum afa co citatis Bacbvl. A( 
rimif, ad Ordinai. d. f.y-nnmtro x. ubi eliam an 
BannStus aquiparciuc deportati» ? lieni ,aii ban- 
nitus cumpoenacapitis bona poffidcat ^fie ali** 
videFari»; in novif. Reia decif.^04 nuoiero x,fum 
/e<j«M/»A«/.'Etanpo(fitteftari, vclacquiceree^ 

teftanicnio? videtundem' iw praxt eriwin.f. J- 
linaii.iox. Stephan.Gratian. difcepiat.fortnfc.e,Ci* 

ubi mm.io. eum dHehnifegxfBiihuttigit de aliis ad 

B » eet- yGoOgl' »6 Repertorium praaicarum ConeluL eos pttcinnitibus , & n ,. Jocet quod pitiis tite. 
fta perditur quinjo Ijanoilil! poteft impuDi of- 
fciidi.S: ».4. intclligit in bMuiitis pcocrimine lx!x 
majcftaiis, & rebcjlibu!,* iranifiigis, qui »d ho- 
ftei fe convercunt ,&».,. feciis pro ilio crimine 
capitali, quimvis polEiil impune ofindi , quod 
etiam >.<.ampjiac ftaniibus conlticucionibus Sum- 
morom Ponti/icum contrj bannitos & . homicida! 
& videPhabo Jec,y:,i4.„.,, , i.ubi .ITetic quod 
j.romiiIiones ftfti bannito tanqnam holli ic pri. 
«co homincfervandi nou fnnt Et qood Gleiicu» 
baniiicus non poffit occldi .tradiiMatu iii«ri/a 
/.j.i:e»I.i.c„/» «7.obi alia adducil. fvtl B APTt ZARH , &BAPTTSMaS. D« JiATTISMO , & maleria ac forma illius 
^'^1"^ vatiis calibu! ad cu pcttinentibus vi- 
de Batbor,-» „IUII..J ,„«„ ,;,.,,, t,f,i/„,, 

Bapiifmo! non collic dcliaa , ncc accufationem 
crimims mfo,„ ejtetioti, Suid.J<«(i». „>: ,.,.,. 
»4$. Sanch. J, m^lrim. lik. ,0. iifp. j. ». ,. Faiio. 
<" M,af., ,««/(.,8.,.4^ .c«i«/<l«r»ii*«,.Ccned. 

Ad baptifranm non funt compellendi Judii, ei 
citatis pec Darb. «I t„p.fi„, J„d.i ,j, ^^;,^ , 
*«?««!. non polTunt patvuli Judieotuminviti! 
parcntibu!,im6 nec poft mortcm patri! rcluaante 
niatrea; lutore: iia rcfol.uiit pluces citaii pet 
?>"''/"*'"'-'-5-* '■" <'U,a.,d Cmtil.TriLt 
J'll.!JnJ,c„„ d, f,i,„, ,rigin<Ui,n.6.omt,m adde 

f'r^:S'>.Uif„f,.f,r,nr.e,s.,.„.M,.,,, ^ 

sniclligii dummodo patvului non lit pnbertall pro 
Ilmu!,& doli capax,nara itmc non attcndiiut con- 
ttadiaio patentom;!e quod dlcatot pubcitali pro- 
»mu!,qnado habet ufura iationi!.& annum dcci- 
inum.de quo ctiam cum aliis,quos ccmilEvc addu. 
cit idcm Batb. d.iw,».7. agit.ubi ej icceniioti 
lenteniia aarmat infantem bapiizandum dTc in- 
vitit patcntibus,i; jam complevirfeptcniiium ra^i, Basiahbus. 

B-< S r.,1 X 2) / ctC de jute nc»i contincantor 
_ '""noroinefamiliaiSccagoalionis.nech-ccat 
eisatma fuoium pntdcceffoium poiiatc , allud ta- 
mcn eft attcnta confoctudincrcu lcge paiiiculaii, 
juita quam natuiales fcu baftaidi nobiliura & il- 
■ufttium , raaxime Magiiatum , gaudcnt nobiliiate 
parcntum Guter.,,.aj.«...j.,Sj.,«„.,.e»-;/«. ,. 
J«f^t.S i.».7.Gaic ,(,*„,;:,.,.,.„;,., ,.„«„.45 nbi 
»«i»,SO.o«» ft,. Iiraiiai nifi fnbjcaa matctia alind 
lm,wrtct,utfucccffio m.joratus.fcu jutirpationi. 
nis.Ei quod nobilitas patenium eis non ptofit tta- 
*ant,Hcntiq.«,y-«„.f.„/;i.,^.,.g,j,j '- ,;j 
tald ^, ""»■»« ?««/?. Ji. '-m.,,.lS-,in/.,.,.,. 
St.pbm.Gtai,an. di/„f.».f,r„f.,.,jj , JJ„ ' 
/.j.Guler.„,y:,.,., ,.p|„„ ,|i, j, i,^!i,Ji, j^ „. 
Ugilimi naiis vide afud Chanio.i, «,«/»,.,/, 
'»nd,fl,.c„JlJ,r„.,,.s, Coitam ,»»„^.^4« 
»«',Teibo *«/«rj;. !,r,t 
mtmn-ahUt. Vtrh, B 11 tuM. BELLI cimot^iciiuc cafus (biiultus, Aym, 
. ., '•"/>«S-"->- Surd,J«,y:,!j.».,. licut bellum 
Flamia.df rc/?^,./,-^.i 1.,.,,.«.,., 

Bemtemp»reaiicivei otbOTdobeant munlre 
ftulumpribusauiptincipis.vHe VaUfc. */.i, rca in generali ligniecItionc^^omnU cSpiehendmi: emftb^t.q. i6.wjf«,uti tcmiitit Menchic. /ii.ji 

liil-fl.tJMfl.CAf.i, 

Belli lemporc multa cnncedimiur^ux non per- 
mittunrurpacistcmporc,Ro!.e(w/".8o ». 17.»«/. 5. 
OTTde illi qui habent immunltatem non excuf^ncur 
1 colledis , qux imponuntur ptopter beUatn* /. i. 
Cod,ut Memiiti lietM *b empt.fpec.ji excufkrt,lib. 10. 
ubiGlo(r.vcrbo neceffit*tf,Mcnchzc.tif fMcceff. l. j. 
$.ti.fl»m,i8. Et ptivilcgix^ colUdis inimunitatcm 
confercntis non libcrant tcmporc belli, Bernard, 
Ctxv.adpTan.Citm.J^>tr.lih.i,c9ncl.i.eonfid.i.n,z 
Belto juHo capiaemciunturcapicntium,/. i. f, 
dt aeejHir.poJfef.y\(!toc,inrelei}.de ivre belli,n. 51, 
Perez l.i.iit .i x.iib.\.p .\%-j , Menoch.prif/*»»' /.96. 
Farin.^v deli£l,p. 4.4J cslcem tibri,decif. 1 lO.Phoeb^ 
titcif.ti^.n.^i.ifr decif.t^6.p.i, Chittinjn ctitiito^ 
ghri£ mundiyf. 11, coaJiderM.^.verf. ulieriin y^iyr. in 
cfavi Reg}a,Hb.iQ.c. ^jra£li,n, j i .Cur.Vhi ).«»». 1. 
[ib.^.c.i.n. io.cumfetjutniibiii,C7ihcA.'ieci].%% p, 2. 
quem vidc dtcif.i6.''.i.& i.dtcifp.i..A\oyi. Ric.ta 
e»tltii.dtcif.f!^j.celle£l.i6i^Mhi njul'i"plicittr l;mi- 
tat. Quod fi res mobilcs ftatim recupcrcntur,i(J eft 
antequimad fines hoftiumpcrducantui,& intu- 
to coUocentur , rcHiiuuntur aniiquts dominiMcd 
fi etintcrvallo rccupcrcn[ur,cfficiuntur capicnrili 
i.pofit:mintum,^fejllimtnio,ff'.de m^ r.,ibi,quia tuta 
intraprxndiaelTcdebcDt^Vinceni. dc Franch. (J<r. 
s 68.Farin. d.decif. i lO.Cibed.d.deeif. 88. n. i . cum 
y>j»«»ri*«/,Baltharar Ayala traSde \mt (t •#f'« 
betiij.i.e f.n.^j.eum fetiutiitibKrwit in tunc di- 
oantur bona patrimoniaUa , uc antea i vidc Tha- 
qucl. de retraa.lig.i. j i.gUJf.i^.n. 87. 

BcUo capti Chridiani abaliis ChriHianis non 
cfficiuncuc Chriftianoium fcrvij Cened.,ad tleertm 
tum,eotltS.6i.i/ifine,Petczlii.i,tie. ii. fag. 187. 
Boer.<ifff/;i78, flawj.i, Valafc.co»/«/r.'jo. Cabcd. 
dteif.Zt.n.i t.cum fetftterttibuttp.l.Phceh. deeif.190. 
num.it.r.i. 

Bcllo capta redimens poteft petere preclum qu* 
il!arcdcmir,cxiex.iiii.roi«iw»-^.«Ai!//fl,$j/i/*TOi«i 
& i-deportat'um,(f,de eAptivisJ.fin C.tod.tit. ]af. in 
l.fi prafid!iim,n.i.vtrf.'u petet, i.Cod.deprocurator. 
lioiiienCin fum.de panir.&rimf.§.fin.verf.qitidfi 
emii.rempradatam,h\c\u.de prafntripi.reg. i.pra- 
fitmpt,ig.ti.^ Cepo1.c<(N(«/4 lo.^/n.Kota Bonon. 
decifi^.Coy.in rtgfeccatum.p.x %.it , 

Bellum quando dicatur )u(lum?videFr Emman. 
Rodcric.(flm.i.j««y?,fff|«;ii'-.^i,«y/.i4.«r/.S.Cabed. 
decif.^^.nur/i.i^.CT i^.& dtiij.^8.4 num.i.p. 1. ubi 
ait quod bcllum contia Turcas , Mauros , & rcli- 
quos nominis Chriftiani hollcs juHum e!t,Sc cap» ■ 
in bcUo juflo fiunt capicntium. Pirbo Beneficialis , BENEFiciAti.ias> 
Bf.NEFICIATUS , & bEM&IlClUU. 

BENEFIClt dcfinitionem vidc r^^ So»; 
Hk4.de fimoniaj^.i^. Goaza\.ad ref.i. Cantel. 
^l«Jf.j.apriiicipiey Garc. de heneficp.i eap-i. 

BencBcii appelUtionc in materia (Iri^la Don 
vcniunt otnniabeneticia,ncc dignitates,Ci^<J?R> «^' 
pr^end.capcitmtnillis,tod. tit.in fixtOt Garc. de 
benefic.p.t.eap.6 n.^g.fi 50. ubi nnm. 5 1 . quod ne- 
quc prxbenda Cauonialis Ecclcfia CatHcdralis 
concineiur, & j £. idem affcrit in prxbenda Ec< 
clclix CoUegiatx.Qui (implicitcr difpcnfacus fuit 
ad beneficium , utique ad aliud qu^m ad fimplcX 
nou dicicur habilitatus, Barbof dt e^e. & pnefia- 
te Epifeapi p.i,alle£,^j .n.y. 

icficilappcllatione.larg^ fumpiA vocabalo. yGoOglt luris Canonici v& Civilis.Lit,B; 1 7 tbr^nelicia^cam inajora tju^m tninor3,t3ra cura* 
tAquini fimplicia, digniiates it |ir«bcndcr,& raiTt 
regulacia qaam fKcularia , fcd flridte Sc in odiofii 
proui in difpenracionibus Vcnit foium bcneficium 
£mpln , & ideo quando Papa difpenrat cum ilic- 
gitimOtUE poiTic obtiiicrc bcneficium.non cenfctur 
cumillu dirpcnfarc , niH ad fimplrxtaniiim , uc 
cum pluribus ^ fc citacii refolvit Hjnbof.irAli.i^e 
*fpelUl. verbcr.htriHf^iu jnrij fi^mfieai. •7.1 inter 
tradidoncsvariasjvccbo bentfitlwn n.». I. quibui 
•dde Cild. in prMxi ji<dic»m, verbo beneficinw^'). i. 

ficncficii appcllacione non vcniunc diHcibLJiiu- 
nes quotidianZiUC pcr 13arbor.i^.rr>i^.i^.>^.ve[bo 
btneficiitm,fHn^n,ii.& 1 z, ubi n.K.quod bencfi- 
cii appellacione ia conccffionibus non vcnit cura- 
tam bciieficium. 

Bcncficii appcIUttone veniuac etiam dignita- 
tes,li non lit matcrlaambitiofajat vet^ in materia 
odiora& pcenali non venit dignicas, IJarbol. d. 
ffifA.tXia. ubi ciiamCLitatus iion ccnrctur dii- 
penfaius ad obtincndain dignitaiem : & quod dif' 
pctifatus a,.\ digiiiiatcSnon dicaiur dirpciiraius ad 
ma;otem di^nitaccm pofl: PQi^iificalcmtEt in inaii- 
daio limplici ad providendumd^ bcncficio iioii 
Veiiiunc Przbendx ^ Canonicaius , & alJa majora 
bciieficia.f,«/f,<ie fr4ibend,ciiP,tjMmvis j^.vetf.q imi. 
tfHam^eod.riti-a 6, refeiC.CxW.p- i.rtleJ .di Eccle- 
fi»fi. HitrarchiaidifpHi.i i.§ 6.BU'«.j?.Et CUin Ca- 
honica ac pra^bcnda Canonialis fit quocunquc alio 
tcneficio pCTftantior, idco in matcria odioia noii 
venic appcUaiione bciieficii » lit pec Barbofun dt • 
^*nOvuisycap.\i,ti.t^ , 

Bcheficii appcllatione vcnmut prxccptorix, Fla- 
rain.Merefi^fiarJihAi.^Udft.^.n.i, Non conttnctiir 
tamcn petilio^Barbofa d. vcrbo btueficiiim,i.x. 

Btnefci»tUT ut oflScium devotc recicec rcqutritur 
4tleniio,fivc illa fit ad verba,five ad fenuim verb»- 
kunijfiTc ad Dcum.vcl ad Chnlli palTioncmiVct ai 
-aliaitt rem piam ititentione laudandi Dcum,vet ad 
t^em qbam pecit,tcl ad Sanftos aliquoi orationcm 
«Utigit iflch£cconditio'nece(niria efl ut prccep- 
' tUm impleatQrtlca cum pluribus Do^orlbus rCfoU 
Mii^nb.in celliU.ttd c.dolenus y.de ctiekrAt.MiffM 
rNfnj<7.i9. u^' "•*<>■ infcri bencficiariuiri tencri aj 
re(li(utionem,qui divinum oiHcium tcciiavtt abf. 
quc attcntioneicui eoiicordac Bonac de iis <jus dd 
frivat^m diviniefficiirecttatienem pertiienti difp.it 
1"*$ j.pinil» i.prtpo(it,}.n.iy.Sc idcm Baib ibideta 
ff.it.aic eum faiij^ccre prxcepto MilTx, qui inccr 
Miffarum (olemnia recicat horas Canonrcas , qua? 
tenciur ex prxccptclrecicare , dc quo ctiain in col- . 
it£l.*dCi-w.T' iien.ftlf,! i.e.Z.n.^.ab'i ctiam rcddil 
txtiohem diffcrcntix in jcjunto. 

Beneficia omnia de )ure pixfiimuntur libcti, e. 
tTHntj bafiliex i6.ifii£[t .jMifcJe probtfi conel.jif. 
* t}:i.Kicc..ciiSt£t:iG^j. p.^, cuni aliis cilatii pet 
Garc. de benefic^.^, enp.^.n.^t. 
^ Bcneficiariiis ad divinuii^ omcium rccitandum 
obligaiur foliim poft capcam beneficli pacificaiTl 
pbflelEoncin Botiicini.de Horit CMonicdifpui. u 
^Utfi.i.fun&o f. in primd pTepofit;i n. i ub) ^. 8; 
^lfrtit quod clapfis (cx mfnfibus poft poiredioncm 
teneiur ad reftitutioncmfiuduum : idtcm rcfotvit 
fiarbof. add.e*p.doUntet , nnm.^. ViHalobos^. i, 
filmtn^Titioliigiamoral.ttiiR. n.deo^ttt divino, 
dificult^ie 7.V. I. eHmfe^Mentibj& trdU.x^^Jt bnlld 
eompofition.n.iii. 

BeReficiani'fun^fuorum'bcncficiorum'<lomini , 
tt de histcllari 'pafTunc Gabr.Pereica de manu;Ke- 
fiAfj.xdp.i$.n.^\.^ cap.6i.k H.X7.& c*p,6iM.f. 
& 6.whJe effiej^'pfteji*tt Bpifctlp.MXiei.iij^.n.6. 
^tfc, de beneftc.p.z. cap.ij.n.i.ei*m feifHentAui.- 
Attguft. Buboiie Repertor. Beocficiis cenferendi^non fanguiniSj fcj merl- 
torum habcnda ratio, Barb. ad ctf.unit.Vt Eeele- 
fi*(iica btneficia, nHtn.y.Et ib Concilio Trideniinb 
fe/i.ii, de rr/afmtf .?«^. t .exprcfic confuliiur Epif^ 
cbpis & Prslaiii , ui ex fru^ibus Ecclefix non di. 
tent cognaios,neque ipfi vivaiu cum nimio fptcn- 
dorctfcdconceiiii fini roodcfta fupclledltli, & fiu- 
galimcnfa, Idctnccrolvit Motin. «It /M/m.irn^. i. . 
difp,*,6.per totav^, , 

Bcneficium curatunl quoa dicatur>vlde Gonzal. 
*i te^,%.C<incet. ^/#^.6.n.ji.ci»m fenji^eittib. Fiamin. 
derefignai.ah.i.^Htfi.i.yi.ioj. CHm fe<]HentihHStR.c- 
buf. in traS. ni>toin't.^utfi.^. num.^j.tp- ^tiaFi. iS, 
num.6. CHm feqHeniibus , iAiSc.de probai.coacl.^6%. 
f)«»i.l; Stephan. Gtatian. difceptiit.fortnf.ca».f^^. 
num.xg. eum fe^itentibuj^BzihoC. in cap.andum , dt 
eleSl, nnm. 1 1. & in cap. d* mnlta^de prebend.nmm.^. 
ttr^ de effi . & poteil ,Epifcopi,aHe^a\^y .nHttttr.i^^, 
ubi alTeiic quod bencficiumcuiatum dicicur ha- 
benscuram. )uiifdidtionalcm> qoem vide Mdettp. 
ckm iatuiiilii 7.§j\/ii-»or.i,>».j4ii» tleii;'i' de p4- 
rochii e.^.^.i.i.dr ^ cVcaaEiatemptovifi & pro- 
mocionis ad facerdotium. 

Bcncficia duo iiinplicii podunt obtincri fine 
difpenfatio.ic.ex icccpia generacim confuetudihei 
quando uimi'u ad vicam Clecici non fufiicit, Paut. 
Comiiol.rty^vw/^nflM,', i.q.7;,Carcuzario devit* 
Ch't^i,p.i.cap.6i.f.j.p;i 1 j;4zor.m;(»/,morff/.^. i'. 
lib.G.'ap.\o ^«l?.j.cj/.677.'T cay.ii.col.yii.cum 
fe^ueniiin >, itbi tffa^.y. fccus aiTcrit fi unum Clc- 
ricohonefte fullcntando futficiac. 

fiencHcium fimplcx babcns fufficiens ad com- 
niodain ru[lemationcm,ficonraquaiuraliud,e(lin- 
compatibilc cum. ptimo,& peccat mortalitcr.Bar- 
hoC.adcjp. AudHia^^.de eltS .n. ii.& ia ceUeS^.'iU 
ConcH. T>idrnt,felf.t^.de Teformat.e*p.\f,n,\.eum 
feqt>eniibiti,i\\n diftinguii per varios cafus,& »,i7.' 
declaratquod utdicaiut bcncficium fufficicnsad 
coRgruzm ruftentationetn j arbitrio iudicit rcliii. 
quiiur paut6 plus,vcl mini^t a:ftiiaandum,coiifiie- 
ratls confiieranlis ,qualiiaie fdiicet pcrfbnarum, 
locorum , & tcmpornm , ubi plutcicitai. Etcoil- 
grucns bcneficiatii cujufquc fu(tematio,qU2iudi- 
candafit • vide Molin de ^Hfiit,tr*£l r.difp,i^$.per 
i0f.<m. Etaitciidiinr qualifas bencHciarii , habiio 
(■efpcAii ad nobrliiaicm,(;raHum , liieraturam,vel 
dignitatcm ipfiusi Tiraq. de nobiliieap io.q.141. 
er r4j..Cordub. ;«/.)) ^«.V a lif-eri ,^.fedfifilii4si 
v.^o ff.de lihr.a^pofc. Ei an beucficium fufficicns 
dicaiui , cx perfonx qiialiiate , 8t locorum divet- 
fiiate uniifquirqiic fibi )udex crit , Barbof «t^ cap. 
.eam re 4 de ttatt G tjnuit.n.S. & vlde ad propod' 
XU-n enndcm idiap.^oiU 7. n e.de refer}piis,\Qui- 
tailt, in fntr .li»liar.\ci\>o htnefitioium rtfign»ti<met 
fol.107. Salzcd.ia praCi .cr.rmn.canen cif.^j.p.tHv^ 
eum fe<fiientibu',. 

BcncficiuM unltuiti non facit incQmpatibUita- 
iem^\iva\\\.dcrefignM.iib.^.fHep.i.n.\ i^.enmfej., 
Bcncficiarii uirnm tetha'lii-r pecccni,te(lituerc- 
quc tcncantur , fi quid ultra fuam competentcm 
(uftcniaiianem in uTiis non.^ios^e reddiiibos fuQ- 
rum bcneficiorum iiifumant ( «tde Wiolio.de /ufiit. 
trit^.i «Ji/^Mr.^i^. iibi tcfolvii quod quaniitatem 
notabilem' in ufus prophanos infutncnces peccihc 
[etbaliter , non tamcrt teninrur reftitucrr. 

Benc()ciisnon acqmriiur jus pcr poilTcmoneni,' 
atiribonispropbanis/cd per titulum cirionicum ^ 
qui per folam collailoncm acquiriiur jus' plenam 
in beneficio, cap^utt.in f.ne^de caneef.probendd 1.6. 
etp.fi tibi dbfenti ij.de priiht>ii.eod.llh. Gonial. sd 
reg.it C»nctl.glo^\^. j.i.ff.t^ C^ ir.j j.FIamiii.</f 
tifiM<ttMk:i,qi**p,i6JnHm.i..^ lib.\o.qu*fi,6. 
B 3 Digitized by Gattf.' 

GooqIc i8 Repertoriiim praflicarum Coneluf. 

GitQ.de btnefie. p.a,. tap.i.tJUnt.uCovJik j. var. lib. 6. ubi praEfctcut. pt-ovifoS ab Ordinario h«* 
Ci^f.iC. num.t.Mo\in.de jufi!t.!rati.i.difpHt.i.verf, bciis horam , vcl poflcflionem prdviro ApoftolicO 

.- ■ , -; . c. I f;-.,;^;ilUh;n .^^-„.^,. ~„r- concurrcnti in data, nori obftaiucquoji provi(i&. 

ncs ApoHolics (jgnari folcaut ad minus iper diem 
ancc datam , ui eit notifllmum t ^ ad hoc ui quis 
poflii fru^us faccrc fuoSjatienditur lempus datzj 
non iciTipiis quo- liierz pcr Caiiccllariam expe* 
diuniur,Cabcd. ^fn/.j^-n.^.^.z. 

Beneliciis daia paiva (yifcnt,& tUius effe^usf 
vidcper S^Ecphkii.Gracian. difeept fonnf.eap. 191". 
Beneticialts caufa fummaric cogtiofci dcbcc, uc 
prob.iext ia Cltin.difpend'iofam,dt }udic.Cltm.f£fet 
■vtrboT.fignificai. 8c tradii Maranc, de] ord. fnditi 
p.^.eAp4e judieie erdinario & fur/iTnariciV.^i, 

Bencficiali caufalicci leus iion doccac de jure 
fuo,adhuc vinccrc debct ex non jure a£tori£,ut ei 
Hoia & Do^lorlprobai Goiizal. ad reg.t.Canceli 
glo^.M. n.iy,& jo.ubi ctiam a(rerit,quod regula, 
A<iore nonprobantc tcui abfolvitur , proccdit m 
caufis bcncficialibus, 

Beneficiarius frudus )aitl perccpios tranfmitlii 
ad hatrcdcs,& pcndentcs ad Ecclcfiam Vel fucce(^ 
forcm in bcncficio penincnt^ Harbof, i» colleU. ad 
fin.lihti.Deiretal un,f£tjj^,cHm fetj.S:. vidc conflit. 
Csffiwtn-if .('M8.ie«(/i/, 7. ubiquod fi obiinensbe- 
ncficia ^mplicia moriarur ab inteftato, habeant 
lum fui bcncficii ; videremiflivc Quaranr, /»/i(w. omniacjus hxtedcs Intcgre ,, &fi lUos non ha* i-iju.e.i.3. Ei bcncficii cSllacio acccpiatj anie 
akptain poireffioncro ftcii acquirere |us iu re iii 
i\]o,V,iTh.deo^c.& poieflaie Epfci>ji .p.^.atleg. 69- 
TiHM.ij. Et JLis confillii in li^cris , 39 tiiulus pcr 
litcras probatur, cup.exe1.ui3r, lit coi^<,e^.prxhsnd: 
i»6.FlaLiiin d.lih.i,^KAlt.i& ti.^- 

■ Ecncficio provifus provifione iii fofma dignum 
non acquirit )us in .ce,fcd ad rem,Gjrc. de hcaefic. 
p.1.M.««OT.Jj'C^ f. J.n««. 60. Bhmia. dt refg, 
(ii.j.j«<rf.i.ff.H9 & ijo- 

Bcncficiicx clcAionc fcuprxfentacioneacquiri- 
Cur tautuni jus ad rcm.Barb,ie o^ic.y- poteff.. Epif- 
(opitP.^.allegat.j 7.1. 157. 

Bcneficiilongadeccncionon iuftificat titulom 
aliis invalidum, c< dilelioy defr^btnd.^.i. de rigu'. 
fiiriitih.6. Flamin. dtrtfignat. lih.j.cjutjt. !.».4}. 
janiio n»iw.4(.CaId. ^t rinovat.-fu^^f.i ^.".it.M 
quod prxfcripcione non acquiruntur bcncficio- 
' rum litulijBacbof, d.al/egat,jy.n.ii.f. 

Bcnefieialibusprvfumiiui citulusfpatio decem 
annotum,Gig. de penfiortjjn^fi.^y.n.^.Tnnmiei. de 
' pr^Jtrip.elaf.^.Amon.Gabi.de probM. oncl.i.n.i i. 
Garc. de%tnefie.p.l.C'jf.$in.i,ii.p,$.C.^n, igp. 

Bcncficiacusquanao po0ic cogi«llcndcre tiiu- Bull. verbo bentficiorutn pefiHia, p jjfiXi beneficii 
poflelTbr pacificus icnctur oitcndere titulumcum 
Supetior ei ofHcio inquirit , Bacbof in lolleQ. ad 
Coneil.Tridenr.fejf.de facram.Confirmat.r.y n. j, 

Ccncficium vacat ipfujurc pcr non oftenfioncm 
thuti ,' poftquam bcncliciatus moiiiius fucritjf^e^^ 
Ordinitr!i,§,qnod^ferte,abi c\oC,veiho ipfo jure,de 
9§c. Ordinar. & innovatut ik ConciI.Ttident.i;(i3» 
cap.^. ubi Barbuf. i.j. > 

Bcncficii poirellio nulIiuscA momenti,ii iioa 
fuit capitularitci capia,id z& a majori parie Capt. 
luli.Gonz,<i(' r«^ ii.Canc.^.^,proam.a.ZtJc.t reqai- 
litur lcgi[imi Supcrioris audpritasad capicndam 
bencficii poireflionem ,& fru^tus illJus pcrcipicn' 
do5,B2ib^d cap.paftoralii 19 n.i^.dt priv.K bencfi- 
cii poflcflionc dcncgaca a Capiculo , tencbitur ad 
damna & fruftusparci rcHiiucndos, Garc. de bc 
mfic.p.6. c»p.^.i.\ iS. Barbuf, in eollitt, ad Concil. 
■Trident.fef.1^. de reformat.cap. 1 l.»,i 14, 

Bcncficiali maccria uUimusftatus bcncfiaicon- 
IIderatur,Barbof, deprincipHs uiriuJi^He juritJit.V. 
mm.Ci.abi plurcs cit^c , quibus addc Gitc.de bi~ 
nef.p.j.cap.^ . num. 6}. cum feifuetnihui , Stephan. 
craiiaii, difcept.forenf. cap.^y^.num. g. ^lcc.dec. 
Cw.Archiepifzop. Neapolii.p,i.decif.zii. tium. j. 
Aii£toc in collen. »d ccenfultatiofibKi itf^aum.y.dt 
jitrepAironai, 

Bcneficialia uliimis votunia[ibu> compaiantur 
'fhmin.de refignai.lib.i.^.f.n i^. 
Bencfictisairciidilur capacirai teinpore daix, fcu 
prafcntationis.Glof.pcn.iB c.dt benifiiioydeprah. in 
fexto , c\im aliis citatis per Barb, de efiit. & poiefl . 
Epifeop.p.i, alle^at ■ji.,n.-}^.& n.io.^.^ in colielt, 
iidcap.e.v Uterts 6.num%. de ir.tnfitEi.& adc.tp.fi « 
tenr^ore t/Ji n.^.de rtfoipiii lih.fexro , quibus aide 
catc^ benefic.p,7,r,4,.n,j 1. ' 

Bciieficrarit ubiduo concurrum fupcr uno bene* 
ficio.ad cognofcendum cui prius jus qu^ficum c(t, 
aitenditut lempus daif , non tcmpLis fignats fup- 
. pUcationis ,ut intcrnTints tradic lateMand.cD»/.i6. 
ti.i.& ujiinOo n.6:in fia:,ije'f,fi ve'i)ai.xepimus,cHnt 
tribHsfeq 6i vidc^muha pcr GOnzal. ad re^ i. C tn-> 
cel. §.i.prox-/i. fjcic optimc Rota divtrfdec. 170. 
ti. Ccunt f,t}. d" ", 1 4, c- dee.j^ i ^. 1 f.p. i Sc proba- bueriiihabcai dli^ta bona Ecclcfia. 

Bencfic!oru[iiuIcimi anni fruitus dchcnc refpCi 
^iivcdlvidi pro rata tempbtis inter ha^edes bci 
■ neficiati defunai , & fucccdorem in bcncficio,ut 
contra communcni vtrius efTc tradic Gutct. caiont 
eiutfi.cap.^^.ttHm,^, eumfeqHtni, ubinMm, 1. ultrl 
alios citat MoUn, dtprtmogen.lib.i.ci^.ii. nntn, 4. 
qni hanc opinionem exiftimat vcriotem,'ilIamqud 
fircqucntimmcin forcnfibus controVcrfiis reccp. 
lara vidiffc icftacur, & quod itS' fit dirpofiiuin p«; 
aliquas confKtutioncs aliquotum EpifcopatuuiB 
hu)usregni,tradit Valafc. df« piiriit.eap,i6.mtm.^i 
& 10. &LCo^.lib.tAiar,c.\^.^m.\i. aflerit quoJ 
firuauscoUedti pctcinentadhiredcs , & in lutc 
quod fitconveniens rationi , dividi frdftns pte 
raca ccmporis inier defuodi hxrcdes , & fiicccflb- 
tcm,& ibi teflatur hanc opinionem cCrc vcriorcm 
&£quitati magisconfonam ,& vide Barbof. it 
.Cfp.fipropter ij.i»ot. 6.di reftrlptii, tfui deeffc.& 
.pateflatt Epifeepi ,hi ii\i(ia\has addicion. omillis 
potl tradlatum in^ne, pa^.i^^i. adducit dubitacio- 
ncm RotEE , utrum fruftus bet)cficii induftrialcs 
& civiles fpciftent ad h^rcdem bencliciarii, vcl ad 
fucceflorem in bcncficio. 

Beueficii efHcitur dominusquoad Dcum & ho- 
mincs, polTcffor pacificus iricntuUs , lambona^ 
quam cciam mala BJe poflIdcns,ita ex Rota Rom. 
Navac. eenf. j. n. 1. de rennatiai Et pcr hujufmodi 
polTcflionem acquiri cicutum.aflcric idem Navat, 
eonf.i^.n.t^.de oj^c, Ordin,infragm.8c ■Cradit Galet 
. in margariia caftmm cmfcienti^ , vctbo po(fel}io, S* 
veTbobintficiHitt ,n.i^. ubi ctiam qnod declaravic 
Cpncilii Tridcnt-Gongregatio , ul non tencatur 
oft&ndereticulttm, ' 

( Bencficiaconfcrri debentmagis incolfs qnim 
txieris,excicatispcr Bjrbof. tf(f [r.^»< tntmoris, 4, 
,* n.7,!ie pojlular:T'rxUior,e*.in Clem.Hnica,ie offii;. 
jndic.deleg.n J.quibus addeCabr, f^crcirad^ii/^ ^. 
tt.t6. aatc.de bettefic,p.y,cap.i^.a n.i. Ei honelUini 
ac fruduofum , cft , ut unufquifque in fua pairi^ ~ 
beacficictur , Abb.in cap, ad deeeretn ^.ie inftltut, 
Undc faiiaiflimum cflci , & ReipubUcae utiliflL 
mutn,quod Sumraus Ecclcfiae Poncifcx fancirei.ut 
omnia beneficiacujufcLinqnc dioccefis, ralcem cu>^ 
per ccxt. expicflum in ttf.ft kfedtt dt prtb-.n '. taui animacum habeiia,patrmiorifalia e£Bc<;tcmur. libyGoOgL Iliris Canonici , &-Civiiis Lit. B. 19 \JI Cx Cov.8i AzcveJ. tradlt Ceval. cemmun. tantrU 
^ fe^nrf.i}U4ji:i^y.num.^'ti.cum.fcq. Flamm.j{e re- 
figMM.rttt.ii ^wj^j.wi j Et valct ftaiutum , quod 
cxEeiisnoiicoiifcrancurbciic^ciaifaduma Princi- 
.[>e ex conGe0ione Summi Pontificis, Azor. infitt. 
moral. ji.l Jih.^.eap.x^.iol.i^i-} . & c^p. 14.es/. 41I. 
Mart. dt }Hrifiiii.p.^eeni.i.cafn 46.nHm.H'^ ijf. 
& vidc pluresjalios cicatos per Barbofi in d. cnpjid 
decsrem ^num. 1. Unde in pnfentaiionibus benc- 
£ciorum , concurTeniibus duobus ,iiicoIa5£ cx- 
tcro.prsfcriur incola, cx citaiis pec Valafc. n* H- 
broAA jttfln atcUmdcion del Rey Oom ^OAn ly.t.p. 
ifBnte.^.y.nHm; ii. 

Bencficium EccLcnidicuni tion pOt:ll confcrri 
laico cap^x lueris.^6, ubi Barbofi aum. ^.dt tranf- ■ 
«3. tf in.cdp.chn aded iy.n.lQi& 1 i.de refcrifti'i 
e^ inC4p. i. nutn. i.de Injliiut. 
. Bcncficii collaiio hO:* iUiierato nbn valct,latt 
Barbofacum ab co ciivi&M e'ult, nnm. \ &^.di 
■Atmttijr tjtt..iit.\j!o\nuM.$. aitquod illiteraius dici-' 
(ur , qui pdma Gcammaticz rudtmenta noii didi- 
cic, Dc fcicnii;! feu Uceratura ad bencticia , vids 
Girc^ benefic.p.y.cap.j.aoi Mp . fetfuentibnJ ,W^T. 
dc moribiis,& vita,& naiuraiiiate. Liieratura po- 
teft ptobari non folum pcr examen & liicras gra- 
duatorumifed ctiam pcr ceftes iu illa fcientia pcti. 
tos. Gonzal. ddreg^.'&. e^ncel.gUf,Jt.n.io6. Unde 
illitcrato mMipoicU bcncficiurarefignari.Flamin. 
direfi^nAti iib,^ <jut^.^,a r.um,i. 

Bencficiatus ob bcneficium rcqnirens refideii- 
tiam, acquirit damiciltuni in toco ubi ilhid polH' 
<it:t,lnnoceni.m cmp:iexore,pofi,aMT/i.t.ver[.ltemiH 
cAfibui , de prh>ilt£.\i[,i Buir. nnm. io:'.Rcbaff. 1» 
prdxi beaefic.lit dijlfpenfti. dt non rtfidendoi «.741 
verf.ad hte CliricHs^^iAi.icuA. deprobdt.eonel.fi^. 
MKM.j.Catdin.Tufch prall concl.verho domiciiium, 
concl.^^C. it Hum: i; ^uln.de dtli£i.p.i.lit.D,n.zi6, 
Salzed. iu praH. crint- C*ntn.e»p. 10. £t bencficii 
nominc reudentiam requircntis fortitur quis fb' 
iuin,licct aiilH fic ortui, juicta rcfoluta pcr Saleed. 
d.cap. 10. Mafcaid. coiel. ii^i.Cald. dt renovdt: 
ijU4ih.6mm. I li&c de toco oiiginis vtdc plura apud 
• Cundem Salzed.fM:g, 

Bcncficiaci Prslati vel ma joratus facceffoi noti 
tenccur ftarc locationi prxdcce&iris nominc pro- 
ptio , Glo[t& ibi Doft, I» cMp.fin. ne Prdlati vieti 
fuai ,ubi;Barbof. «»w.6 . piurcs citat, quibu» addc 
Guccr canou.ca-j. ^6. WcndMc. nfufre<jHent.cap. jj. 
«.y.Flamiii. dtrtJi^nat;iih.i.^UdJl.i6.n.^y. 

Bcneficii fuc^iror tcuctor pco fubfidio pratcri- 
tO,\ZoT.in^il.meral.p i.,lib cncapa^.coli O44. 

Bcncficiorum collaiio icputacur incec fru^s. 
Garc. de benefic' f .^.cap.i .num. ^50. & cap.^.r.f 
Aloyf. Ricc. decif. Cnr. Archiepifcepat:}SIeaptliti 
p.l decif;.iot;nnm:i, 

- Bencficium impetrani ,• fuppofito cxaminc cxi 
Cpmiuunicatur , &illo privaiucBatboi'. de offt & 
pOlefi.E/Hfcopi, p.i.a'!tt£at.fyji.f6 & n.%Jf6. 

Beficficii in impcirationc cxptimi dcba nomcti! 
Sanfti^iu cujushopotera cft Ecclcfiafundata.Rc- 
buff de fignatura graiU in forma fignatura , verbof 
fanEiorMm,p. 6y.YUm.de rtfignat.iib.S.^.7 s.jo.rf- 
^uap.$.n.fi.& lib.^.ijHafi.^jji.zoJ^lib lo^udlf.i. 
. mm.ii. Et quod ell facienda mentio dc ^nlionc 
^ quE refcrvacur cx caufa lucraiiva,fccus in ca q^ 
rcfetyatur ex caufa cefignationis , feu ccflionis fii 
Oncrofa. Gitcde benefic.p,i.cap^.n.y^ & S^. 

Bencficium pingue quando pcrmuiatuc cum te- 
hui,pra;rumitur fraus, cfin. dt renuntiat. in £,Ahb. 
in cap. t .de Clylcis non refideni.num.^, Joan Anar. 
incap.i.eod.tfk»AerenHntiat.H$.6. ubi etiam Franc- 
n.it. itW. dt bcMefic.p.i.qiMJi,iff.iHm.i. Mafcard, de prehM.etnel- 178".!^ eenel.i 1 75 .Menoch.i/( 'prt- 
faupt. lib. t . prtfumpt. j % .nnm.i. Gaic. de htnefic, 
p.i. cta.ti.nuHi loi". Flaniin. de refignation. Ub.ti. 
dgffi,^. n.i6. tAmtic.de tacitijfdr ambigHis cenvtM- 
tien.lib i$jit. lo. Rebufr. refpbnf.var.refpanft ii. 
in priHci^io > ]acobde cratF. de ariUr. confe^ar. 

lib.J..Cap.i^.nHtr..i, r ^ , 

Beneficium dum acccptant fucceflores ^ dicun. 
lUt quafi concrahcre & confcntirc oncribus ^c vin. 
culis quacillifunt a^icAa ,l.kayet ^uo^ue , hftit. 
de abti^at. cfua ex (jHafi contraBu nafeuntur , & fic 
optim^ centra eos agl aaione pcifohal! ,fape 
Roti cenfuit apudVcral. ii«i/ iOi.nutn. i.p.i.(^ 
inreceniiar.deiif. \j6.nkm.i.& ^.f.x, 

Bcneficii porfeflionem propria auihoritate & i*i 
occupans , eo ipfo perdit [us quod ad illud habc- 
bat^fiC vicac ipfo fcdo.ex ciiatis pct Baibof; in c. 
<u qui i^eprabtnd.n.i & dt offic.& poieft.Epif- 
^opitp.t.tllet.ty.i.iio. quibus addc carc^^f* bene~ 
fic.p,ii. cap. xo.KHm. ioS. CKW /e^Kwriiwdc qub 
etiam idcm rcfblvit Barbof. ad cap.Pafioralit ig.dt 
priuilei.n.C Secus cft fi fc intrudatin pofrcffionfe 
ilicuju* pfxdii ipfius bcneficii , cilm fint divcrta, 
BarboO'H,(/^ cap^.i.eum tjui, rum. 4, 

Bencficium dicicur fpcftatc ad collationem 
Epifcopi, inqnofctendo Epifcopus cft in pdfTcf- 
fionc Aloyraicc. decif.C-.r.Architpifcap. J^eapet. 
p.i. decif.touLuh^ArhoUe ofiic,& petefi.Epifiopi 
p.i,^ile£at.$y: . 

Bcnmcio confcrendo iii mciifibiis Ordinario- 
luni eft locu! pinventioni in collatlbne fafta 3i Pa. 
oi^fhtnin.de refiinat.lib.i.cap.il.n.j.CMm ftfil. 

Bcneficium rcfervatumpapi fi vivctet , fi eo 
Vnotcflo confctatur ab Epifcopo ignorantc obilum 
papsc valct collaiio, Stcphan. Gratian. Ji/(rep(«. 
f^rtnf.cap.ii.n.^ j.Et ordinarius rcmanct /urpen- 
fus CQnfccciido bcflcficium rcTccvacum.FUmJn. die 
refignat.lib. \i . ijwrf.7 . n. j f.Sc de ilti^ gravil&mii ' 
pccnis agit G.on£al.f.7.pr#fk»i.iiMn.K/f. 

Becicnclarius poie(l agete intccdido , undt vi 
tontia neganrcm folvcre penfioneiB-,C[iiam folve- 
bai fuo pra:dccefl'ori,-ciig. de penfien,ti^7Ji.-io.Msi(.. 
Cacd. </(^rof'.t9«e/.ijii.«.i?.AmpliaIn tettio vrfl 
■ fucceffore ncgante folvcrc pciifioncm, Valafc. it 
jure'emphyt.t].ii.n.i4.CAi3(^. iaconfuetud.BMrgMHd. 
ruib.ii.i.l.n.ii. Mcnoch. de inttr^di'J .remtd.\ .rtc tt' * 
per.polfef.nitm.i^.S- nnm. 1 6o.Peie^iinJi! fidtiotni. 
iaif.fol,^i^.num,ic).H\cTonym. a Laiiccntiis decif. 
Avtnianenft i^. Etianifi allcgctdr licnlus nuUui; 
Gig. <]Mtfi.ii.num.o. Sia^hW. defi£naiurai^itU, 
f»l.iZi."Hm;^. GOni.in compendio MtriUftfue fil/iatK~ 
ra, prope ti'.em,CK(r^dor,dt relHtMtJeeif.i6.nMm.if 
Ni pofleflio bouorum Pritati cominuaiur in Ec- 
cleCiatniU-mocenz. !a e.cHmfnperide eaufa pojfeff- & 
prepriei. ^XimW.dt refignat.tib.i^.ijHdfi.j.n.joOt: 
bcd depatrondt.Rtpd cortnajiap.^.nHm.$.lieina.ti. 
ctxr.in prdSica CamJmptr.lib.x.concl. i i^.num.t. 
CM.dtempt.dap.M.num. 17. Et poflcfllo tcrtlft» 
Ecclefia: numqiiam dicituc vacatc , etiain roortuo 
Piifato, MaVra: de jurifdi£i p.i,.ctatiirid 1. caf» *7' 
lumi.\o.& cafu 76. tt.i.cHmfttfuintibMi. , 

Bcneficii fucceflor ccnebitur ad pcnfiones decor- 
fas tempo^e ptadeceflbtis.Flamin../* refignat.iib.i . 
a 8.f.40. Stcphan GtlUin: difieptat.fortnf.cap. 9*. 
nion.<6.cumft^uentibut, G\^.dt ptnfien.tjMaJl.4i. 
tf- 44; & c,uafi. 77 JiHm.ii. Cald. df txtina. tmphjt 
tap. 4.«aw.4. Valafc.<ie/i«r^ emphp. ijHaft. ij.n.i 8; 
tMmfe^.B3i^hoCinaddit.adcQUeap.9-col.i.&sd 
em.utt.de effic.OrdinJibj6.n.6.Ei pcnfionanus twm 
aXmittitiir ad tgenduni contta" fucceirorcm bbe. 
ntficio. nili faaisdiligcmiis coticta. pradeccflo- 
xeto ,Alo#f.Ricc. pitellta. dtfif.p.s.MUeii. tSsx,, 
' B 4 B^)oC yGoogle zo Repertorium praf^icarum Coflclui: ^biproximK Gatc. d, hen,(icp.u'^p,^a„„„^j^^. : 
Ubi etiamqiiod dcbct probatc eirc m pofTcffionc 
rccipiciidi pcnfioncm,Utcr.ia> hcnefie, W. i.y.jg. 
tium »S.ubin»OT.ii7.{]i,od pcnfionifrio imputacut 
ncgligcntiain cxigcndo a pridcceiToro . ciim ille 
paulatim dccoqaerct , & mon ae ncgligcmi» fu« 
ilbi imputari dcbec , ix reg, mora, de re^.lMii in 
' 5ffA-«.Ec fucceirori dcbct iiicimari Bull;^ rcferva- 
tionispcn(ionis.& fi dc cis non apparcac Uon datut • 
^aiiuccncio, quamvis fiicritT^ius foluta penlio, 
Stephm.GtaiiinJ;rcep,ai.f„ri.iJ.c4p.^i-^,„^i_y^^c 
conccditurmandtentio.ctiamfipenrigintaannos 
pcnfio non pccariir.idera cap. , i , .mm. z ,.Et quifi 
^potTcfllo esigcndi pCnfioncm acquiritur pcr uni- 
cum iaum.Ricc.rf.p.j..o//rff.,6o .Flor.i/L- liki. 
9MAi.«<M.ij.Gar£.<i.c4;7.;.-.4jo ubi nurn.ti6. 
quod pcfionariiispraferendus eft in frudibus bt- 
ncfidi gravati qtiibufvis crcditoribus clim antc- 
rioribus,de quo.ctiatH Gracian. d.cap.s^.',..z.cum 
/e?««.-*«r,Marchcfan.^f««Wf.;j.i.MP.4.d.««. 
mjficw »ppetlM.»Hm.6S.Mer\c dt ti,nci,rfH credL 
W«w,^.,.4rr.5.i ».17. Et bcneficJumM quo pcn- 
iio folvitur, ccnfetur tacirc hypothecatum pro fo- 
lutionc pcnfionis, argum./.2.«^ /in.f.de Jim.df «- 
^ir- f£'«.Sard.de alin>.!ii.^.privil.si.csfmfc<,Hentl. 
»»J,AzoT.inftitHt.nor4Jp.x .(ih.i.cap.S.coh^Sl. & 
f^.i3.«/.ps,6. Fann.;'.4,rf«,7;,oi.ww.iS. 

Bcncficio privatas ob non folutionem penfionis 
non lenctur folvere pcnfioncs decurfas. Stephan. 
GrMian.i,W4f./m»/.r«;, (;,7.«„m.j4.ubi «.jj. 
quod regrefn« guem pcnfionarius habct ad benc. 
ncium ob non folutionem pcnlionis , cft prsjudi- 
■ cialis.& abforbei caufam reduaionis pcnfionis. 

Bcneficii qui non cft capax, cft incapax pcnfio- 
nis,vidc6arc.rfcA*w/f.;).i.M^.j.»«m.ii, .««,/,. 
iHettiibj,r,&p.i i.cap.^.nKm. ^S. 
► _ Bencficio ftatuti qui uti vulc.cciam contra fc pa. 
ti 3cbet.Marta. de jnrifdtSl .p .j^.cent.\ s^fn l.a.4. 
^ Bencficiatuspoftamilfaoirefignationcra amit- 
titiitujum,& onjnc jus & potfcffioncin quam ha* 
bet io beneficio , CaId.Pcreira de empt. & venSt. 
C*p.l5.v.y^ Flamin,*/* rift^nal.lib.i.^ii*fi.^.j.& 6. 
<^ •il'-H.<l-*{i.Wium.6.cum ft^Ht,,t,bux,CKcJc if 
nffir.p.ii.c4p ^MHm.i.-tr « i.j.Uodcrefignaiisbc- 
neficium in favorcm alierius in forma dignum , fi 
illc nonfuerit repctius idoneus, non potcft refig- 
iianS tcdirc ad bcncficium fed rcmancbit vacan» 
pcr rcfignaiionem , Ricc. dtcif.Cur^Archiepifcop. 
Ne^olit.p. 1 .decif.iny.nHm.^ 

Bcneficium refignans, ad cujus ticulum ordin^ 
tus fuit , tcnctur faccre mcntioncm fe ad. tiiuIuiD 
Ul)us fuiffe promorum , alias refignacio eil nulla 
huboC.i»ccllea.adConcii.TTid=nr.fiJl,z,Je.reforl 
mMf.capji.».t ^,JHnCto n. 1.7.& li. 

Bcneficium porcft tcnuntiari ab homicida antc 
pritaiionem , vcl poft accufationem snte fcntcni 
.mro-vel poft appcllationem a fcntcntia intcrpofi-. Mih,Flanjin,<^ rcfigtta j.f«*/i6;-«m.4. Aloyf. Ricc.rfa if.^Mr,.^rch}epifeapai.^eapoLp.i.4eiif,^^. 

n.6,& decif 1 1 4.RebufF.<i« padfir.is poffejfor.n.i (, 1. 
-«« CtfMentihMSf^zOT.i^fiii.morat p.iJih.-;.cap.io, 

w/.SSi.Farin, dtdiHQ.p.^.^ntn. i i.mm.6^,cMta 

/f^KMiii^.qbiquandofaciat frnttus fuos. 

Seneficjum licigiofiim non potcft fcmintiari^ nec 
iptrmurarii ^\imia.de refigaatj .i.qH£fi.i.i mww.i. 
, limcelor. di menttu. lib. i.cap. 4. w«i». 15 ^.Pccd.-- 

cif'i$-4t.Ub,i.hzQX.rni>ral.p.i..lib.7.CMp.i^.(lutfi.$. 

Kicc.deeif.Cur.u4rchiepifcoptit^ Neapolit.p.i.dicif. 

^i' .BuUoCde opc:& patefi.Epiftopi.p,^ MHe^jit.;y 

titim.jrf.0- ^y.& adci^ti de confirmar .Htili ,an.iS. 

£t rcnuuciittio ac permuittio U&n littf pendeQu pr3EfumitlirfraQdui|enta,tIamin.,/.5M^. j.ff.i.# 
iib. I i.'^uefi.^aKM. 9. Ex quibus prifumatuc ftaus 
in pcrmutationc bcneficiorum, vide Ricc:i« praxi 

■ «''«'»^(/"o/46i.(5-4^j.Etretigna[it>non cxprcfti • 
Mtc eft nuIU, Flamin d.iraa.ae rifi^nai.iie.i.c,.6. 
««nr.ifij.ltcnibencficialigitiofafuntrcfervatadif- 
pofitioni iumnii l'oncificis , Gonzal. de mtnfibusi 
l^^f-t i,.ri.io.biLibof.d.alle^at.$ ^.n.^p.Et :ion pof- 
Junt ab Epifcopo confcrri.idcm Barbor..i./j. 3.4//«. 
««.«^««w.ijj.QuanJojigajutbcneficiumiirigio- 
fum? Vidc Khcin colUfi.dmf.p.$.coUia.>6y^. Et 
bcncficia poiruiit rcfignari appellacionc pendcntc; 
Ricc. d.p.i.decif. 1 1 4. ». j £7 I ji 

Bcncficiorum varios vacationis modos vide pcr 
^"c.de benefic^p.H.C4p.i.aprineipio. 

Bcncficium vacat pcr rcfignacioncra i per quara 
atnitiitut jui, pcopriccasj ticulus & pofleflio ,FIa. 
^in'^erefigijat.lit.i.ti.^.itt.ij.efr\j.6.».n.& ti, 
& ^.iJ.f.r.Gonzal. aareg.^.CMcel. gloJf.ij.n.S. 

■ Gufi.aebenefic.p.i;i.cap. ;.'i». i . Barbtjf. «^f fl^f . 
&potcfi. Epifcopi ,p.y^llegat. ^y.nmn. loo & aA ^ 
cap.\%nier caiera tr.^eprabendij ,& in cap Knic. dt 
reru/n permutat. lib.fexto, 

Bcneficiumprimumnon, cenfcturvacatc||rtaf- 
fccutionem fccundi , nifi poflcflio hujus pacifica 
habita fucric pcr dKos mcnfcSiQarc; tiebenefiet 
f. H.cap.$.n.^$.& i a.ioo. Barbof. deogict^pa- 
''P.Bptfcopi,p.^.»lle^at.^7.„.^oi. 

Bcneficium vacat pcr matrimonium . & fccuti 
ptofcflioncinRcIigione, Garc.(/r*«f/f.;'.i i.f 5. 

Beneficiumvacans in Cutia pcrcinet ad Papam^ ' 
non ad Prdinai:ium,B*tbof^ ad capi t.,di prai/end.i» 
fexto^num.io- 

Bencficia vacaniia fedc Epifcopali vacante refcrJ 
Vantur Summo Pontifici \ cx titacis pcr Batbof. dt 
''ffic.&potefi.£pifc,p,^,^.„:itca(.^y.H.ji.<\}UbttS 
addeQtiaranc.i/,/«w.Bw,.w-.v'crbo Capitulum Stdt 
vacantft verf. noni ^tiaro, 

Beneficia in Curia vacarc dicuntut per rcfign#- 
.lk>ncminilIa,FIamin.*i;n;^_5ff^./jVtf i.^M.jt.^i 
num, $^.$C.& biJib.i quafi.i^.tt.n. & quafi.ia. 
""rf-S^bithoCde offc.0- petefiatt Epifeopi^.i.alleJ. 
£"'. $7.num.i.i. 

Beiieficia in quibus refcrvatus eft rcgreflus, di- 
«uiitur vacare in Curia , Flamin. de reltfnai.Ub.i. 
^"'fi.io.nunt.ii. ^ 

Bcncficia vacaniia ob non pubticationem tem- 
poicdcbico funt rcfcrvata,& vacant ip(o.jurc.Bar- 
bof. de o^c. cr poiefi^te Spifcopi , ^. }. alU^al. j 7. 
■nHtti. ^6.(!f num. »44. 

Bcneficia promoti in Epifcopum quomodo »a- 
ceut iVlitGitc.dehineficp xi.cap.^.BuhoCad 
eap.eum in cnnUiJ y.i.citm veri,num,i^ de eU£l.& 
de ofic.& potepaie £pifcep!,p. j alt^at.$7.num.67. 
Vhinum. ;i.ampliar ad bencficia fimplicia . & 
quodpenfio exiingiiatur per promotionem in 
Epifcopum,nifi habcat rctentionem a Summo 
Ponnfice,tradit Cardof. in praxijuduutH & advo- 
caior, vetho penfioynum. ijj. ' ' 

Bencficia vacantia debcnt providcii infta fcx 
■tnenfesidie notiti«vaCaiionis,Garc.Wffiy»f/,^. o. 
cap. 1, Et bcBcficia non provifa intta fex menfes , 
dcvolvuntur ad immcdiaiumfuperiorcm.idemc.j. 
&p.$.c.^.».jf.&n.ii.i.cuMdtiebiufi]iieiibni,Bit-. 
bof. de o^c.& potefi .Epi/topi. p.^.alltgai. jS.ff.to^ 

yirbe Bigahia Bigauus. 

BI^AmI^ eft irregula[itas provcnicns cx de- 
feiSlu factamenci , qUK triptcx diciiur, fcilicet 
bigamia vct a, qualis datui in illo t^ai vere cu dua- 
"bui yGoOgit luris Canonici, & Civilis Lit. B. 

bm c«iilruit,de nu» n »/>. I . <ic i^«»i. jli j inttt. 2f pfctanva , utin eoquiuiiicam cotrupcain tantum 
accegit,dequa;ac.j,„^.(„. uliima diciiur fimili- ^ 
tudinaria , quam incurtii is qui in facrii conftitu- 
tus.vci piofeflus aliquam religioiiem macrimoni- 
uin coair»hit.cMp.Hit^elri^dm.nAmia.de refigmtj. 
j.?.|.»Mn. 187. eimtfetjij. Sanch. dt maiTii,. Ubj 
dijp.it 8+- ^ gj.Thom.Valafc. «//«£-'.4i.„«;„'J.* 
eumfe^q,tom,\. Hinc coUigitur quod accipicns 
oxotctn qux fuit ab alio coriupca . cfficitur biga- 
mus iiiierpretativc , quafi intcrprecatione fadus 
una caro cu.n uiore , divifcrit catncm in plurcs, 
ficut & iUa , atijue ica careat fignificationc facra- 
menti rf.. ^jilt dtUgMm, tap. pr^ipimks , & eap S 
U'C'^i^ dili.c^p.fi qnis vidnam .^0. di(l. QtJo^ 
l.^'»-i Aj.vcrbo?«e>.Flamin. d.q.yn. 191. 
*;!,t"'^'''?'''/:^#''*''-'94.t'fr/:^.,W,Sanch. 
«.rfi/p 8(. Infcrtur cnam illuroqui cognovit uxo- 
ttta poft adultctium ab iila commilTum.etiam in- 
terprctativc ficri bigamum, quamvis ipfe maritas 
ig«or« adultcrium, ctp. fi ..u}Ht , enmjeq. j^. d!fi 
Ccitcd 4dDeeretdl.,allta.,iy.mm.initniadiila 

9.j^«w.i89.Rebuff*/ji«»». ii,4.wr/:/w«j,Sanch 
^.ii./^S4.«.«. ij. Valafc. <;.^«.^. 4,.„«,^_ ,„^ 
jr^.& nnm, ifi. & vide raul. Comicol. lih , „/5, 
«.M/.^;.*V.i07.««w., Ubictiamquidfiignoravii 
adullcrium .«r deiriplici divifionc biganna: agit 

Baibof. de aSie.&potefi. EpifcMUi.^^,„um.i.eL 

^ig^mui non cfficitut fi quis eam acdpiac quam 
prias cxtra matrimoniumcorrupcracquia carncm 
fuanjnon divifir in plutcs-,Sanch. de mMtrim.lih.7. 
'^'Jp-t.S^itMm.l i.VihCc. Hlleg.^i.„Mm.j.tom 1. E.I 
accipiens dcfponfacam alii,fed non cognitain.non 
effieiiur bigimus,c<ip.deliitum,de iigam.capjtlt.,^. 
difl. Valafc, uhiproximi j aww.fi.Et cur magis cor, 
tupcio uxoris cfliciac virum bigamumjnon icata- 
inen corruptio cjufdem viiijvidc GlofT.verbo ceg- 
mtam.in d.eap.dtl^.iMm.& gtoj[.i,i„ cap.i.de cleric, ' 
C9njug,Hh.6.Siac\t. did» difpni .^^ , m„,^. Ccncd. 
sd Otcrttal. colleU. i66.verf.itemt 

_ Bigamiainducitut cx matrimonio nuIlo,Sanch. 
dia» difp. 84. )r«m, 10. Valafc, <(»fl« aUegat.^i. 
nnm. 19. 

BJgamuS noi) debet admitti «d Ordfncs & bene- 
ficia, Flamln. dt refi^»at.lih.j .q.j.n.i^i, 

Bigamusnon potitur privilcgiis Clcricoram,& . 
■ teputatut laiCQs cap.nnicJt clerie. eonJHg. Flamin. 

•de refi^naf.lib.^.ij.^in.ii. 

Bigamia folus pap*.difpcnfat,AIoyf.Ricc.;</M(/'. 
Cnr. Arehiepifcapat.Tieopolit.p.i.deeif.^^. Etcurtt 
DJgarao non potcft Romanui tontifcx difpenfare, 
dcipotcftate orJinaria fcd tantum dc abfoluta 
Azor i''fiit.m<,rai.p.i.nb.f).cap.^.col.669^ Siach.de 
matrim.lib.j.difpi^t.U.x.sya.UQi.alle^at.^i.n.ii^ 
1»m. I. Farii). inpraxicrimin.p.y. lit.S,num. i \t'. 

■BiAiatn.de refiinat,l.^^,iaff.i.n. i^/.Et ut Catdil 

nalts fiat non poceft tapa difpcnfare j Cotta in me- 

mw ah: TCtbo higamuu 

Bigamia non potcft Epifcopus difpenfate , Fla- 

tainJe refignat.t.i.^,i.nA96. Azor. in}fitM.moral. 

f.t.'.i.c.jo.eoi j86.;^ l.6.eaf,.^.cel. 670. cUmfe^. 

Nce poceft difpcnfarc in vcra , vcl mretprctativa 

bigamia.c4p.j.ii; hfgam.Siach.d.difput.Z6.'i.^ cum 

fequeHfihiti.Firia.diiio hco, Sa verbo irregularitat 

tx bigamia mm,6.n'o\. Comitol. refpanfor.morat. 

tih.i.^uafi. 106.». j.-^ 6.G:ivc.dehehefie.p.7.eap.6. 

»Mm.i.cum fe^Heoiihui.Sc EarhofA de offc.& ptiefi. 

Epifeop!.aMei 49. nHm.ix.(Mmfe^q. rcrh bOHA Bo 1 BON^A , quae maritus aut nxor per contraaum 
doialcra matrimonio conjunai acquifivcriint 
pcr viam ha:rcdicatis,aut lcgati ab aliquo parcnre, 
non dicuncur acquilita conftantc macrimonio , uc 
fi firt proptia uxoris communicentor raaiiio , fcu 
cjus harcdibuj , cum cx illis contrahatut focictas 
patticularis.Barbof.;» /.i./.yi/KW M4»-i«.^.i,M.j4. 
cion feauentibiu, ubi quod non communtcantuc 
viro , fcd prxcipua funt uxoris. 
Bona ad quoru») titulum quis ordinatiis cft non 
fun[£ccIcfiaftica,Pha:b.;..,.^f.i9.Mcndezi«/v<(- 
xi,iiii. i.f.4.»;.i2.. eum feqttentibHi Prohibcntur ta- 
mcn finc licentia Epifcopi alicnari. Batbof. w «/- 
if^.ad Concii.Tridtnt.fe^.t\.de reform.e..i.a n.6^, 
Bonis concclfum privilcgiura an extcndaiur ad 
bona poftea.acquifitafVid» if:\x,inc.iiuiacirca ij. 
'i' privileg.Chaffia.inconfuet £Hr,uBdia,fol.}o^. 
Virf c.TiHW. I. \ 

Bonorum appcUationc fimplicitcr CMiiinentur 
niobilia & immobilia nomina dcbitoruni,five |u- 
ta JSi aftioncs, ^athaCMt apptlUi.veTbor.Hiriufaia 
juris fignificat. yeiho bona jj.».i. 1. & i.ahin,^. 
quod bonorum mobilium & iramobllium appel- 
laiionc non comprchcnduntur jura & aaioncK& 
».15 .Qiiod bonorum fuorum appcllationc folum 
veniunc prafcritia, & non poftea qua^fita: & » ig, 
Quod boiiorum appellationc continetur omnc ul_ 
tra xi alienum.quia bona non dicumur nifi dcdu- 
£lo sre alicno.Ei naves func bona mobilia, Cur. 
Philip t'oni.i.tih.i.cap.i.ninn.io. 

Bonorum iramobilium ptctium juftum iUud eftj 
quod viginci annis rcdduntca bonadcdudis ex- 
pcnfis.Cov. W, ,.1^«,. eap c,.n.^. piiicl. in /.1, f-j- 

,6.Garc.^ expe ifis,eap.9.n.y%. Stephan.Gratlan* 
'iifeeptat.forenf.cap.^^f.n.ii.Cru't.&f.7.it.„.^j 
Cardof.i» praxi juaicu & advtcam. yctho cenfnii 
». 18 & veibo tmptiojtum.^ j .cum fe^.Si vcibo pnl 
tium,n:m.^. & vtxhQufi.ra, num.io.Lz itataxatut 
hujufmodi precium pro ccnfuum venditionibus in 
rcgno pottugalia pcr quafdam Uceras philippi IIL 
ati»ii6iy quasrcfert Phocb. <^«ji/"iii.Mm,z. 

Bonorum appcllationt vcniuHC bona emphyteii- 
nci,Jiath. de appellal.ve,bor.utriHf,jUt)»rit fi^nifi. 
ear. vetho bona jj.nHOT.14.Ubi ctiara quod ing«- 
«craU obUgaiione bonorum Venit cmphytcufis. 

Bona Ecclcfiae vocaniur patrimonium Chrifti.8c 
bona paupcrum, cap.(itm feeuadim 1 6.de Iprtthend. 
Mxfaet.dediftribut.qMotid.p.i,<jK^.l.num.ij.(^i6, 
A3or. infkitut.moral , p.i.itb.6.eap. 1 [.^11*^.4. qui, 
ptoptcr Chriftura , & cjus obfcquinm jSc gloriam 
donata funi: ita Giltert Schevidlrfe tcclefiafiico. 
ruM vitajib.i.eap.iopropt fittipar. t66. fiaEbof. de 
ope.Paroiln, cap,i,nHm.j, 

Bona extta [crritorium pofita non ligantur fta- 
tuto, Phoel3.*/«;/.iOi.R.2g^.i.;ubi »»»».33. idem 
relblvic , licet dingantur in pcifonam. 

Bona minoris dcbciit vendl id pubUca fubhaft^ 
tione.Ordinat. Hh.i. tii.Z7.i.tjJ.^.tit.j.part.j.& 
tiiS.tir .i6.part.6.Kohnd.e9nf.ii,num.i.i j.ti- 14, 
vol.i.& eonf.6o,vtt.^Molin.de primog.Ub.^.eap.fi 
B.4f .Alojf.Rrec dteif.Cur^Architpifctp. Ntapolit 
p.\.dte.ii6jifrinvip.& dtc. 117. n.^.lActioch.dein 
ierdi{l.remtd.ii/eeHper,poffeJf.H.i^6.cHmfequenti' 
buij& d* arbitr.efifu I7i.b.i8. Goter.coB/iS.».^^' 
SetA.decifTyM.^\te- vide Stcpban.Gratian.<i»/«;r(' 
forenf.ear.^^^.num.ei.eHmftt]tientibui,Zt debcntur^ 
gercciedii©Tes,Mafcaed.df/r<it«.rtwc/.iij«.ff.44 
abi Digitized by GooQJe li Repertorium pradicarum Concluf. ubi v.i loquod dcbet dari neccffitas ae utilitis, & 
aflctenti militatcm fubcfle incurabii probatio. Et 
poft mortein pattis alicnantis potcft filius rcvocaic 
aiicnationcm i patre faftam de bonis fuis, Avcnii, 
conf. if.n. 1. btubicumqtie in aiiqua alienationc 
bonorum iudicis decrctum requiriiur dsbct cciani 
intervciiirc fubhaftatio, Moiia.d^ctipt^.tHm.^j. 

Bona RcgiKCoroiix non pofrunc rclinquiEc- 
c!efix,OiJinat./.i,'iMS.Nccin capcltam vincuU- 
ti;fiald.in (•tp.CI(r»ci,n ^.dt judic. (7 >R l.vilHntti, 
(»1,1 CtJ. de fdeictmmijf.& in C.l.eal.\.Vtrfi}UAt», 
trge,tit prehibiiA fendi dttnnt.per Etitric, GlolT & 
fciibcnteiincip.Erelfyix, deconjliinr. Quod cciam 
proccditin feudo peipetuo,ImoI,//} ap^i.col.i.de 
ftHdlf, Yvincifc Cwt.conf.^ocol.i.Gxm.decif.jo.i. 
l.&dtc.iiS n.so. Ocfcruiuur {urcfanguinisjuxta 
legem men[a]em,& non {icut hEEcedicas ultimi poA 
iciroris dcfertui in .tiltgit . pro D. CMh-irlna^. j 7, 
Bona hsreditarla per aditionem confunduiuur 
cnm bonis harrcdls , & dicuntur fuum patrimoni- 
\\m,lfitihthomt>,ycu'nfHndHJ,ff^,diligtu. I. Pcrcz 
quialiatefert/.f .r.£ ^.^j.Barbof^.^ rHb.n,i$.cum 
/*<}.& in Ifaft.dttem^flitm.-je.^folKto n)4(r»«i.Cald. 
de foteflt'Hg.eap,ift m.88.^ eouf.y^.i^. Gom, 44 
l.ii.^fauri^n ij.cBw/i^ & decif. jii:ff.g. 

Bonanondicunturtlifidcduftoxrc alicno,'. mu- 
lierhnaff.dtJHre dotiHm,'.fubJign4tHm,^.bondff,dt 
vtrtorHm figni(icat,l.fin.yfin Mtem *s dlitnHm,Cod. 
de honis ^h4 (iierij,R.cbun.i« commtnt.ad th.ff.t» t, 
de vchoritm fifnifie»t , ad l.tonBrum .epjielliitio 4J. 
vtrf,& fic infirtHTfiHm verf.fetj.p. 160.1;^ nd l.vini- 
fie i6j.p.j$6.MeTi.l3Lin tr4tl,i4Xt pnnit^ coiul. i.ri. 
54.Sutd.con/'. itt.n. xt,& «.81. & conf. iifi.n.ii. 
Guter./'f«ffi/.j.y.4j.w.i7.c«M/r^«fW(W, Cal.Pc- 
teiti.de tmpt,e. 10 «.^.Cardofo in prsxi jndicHm & 
ndvfent. vtiboions,ti,^.PichATd4di.eiimMHttm j. 
n.l.ln^h.de li^e Falcidia, fizevii. ad l.$j;t.^.t.%[ 
n^vx reetpil4t.num.i^.cinrtf4^HtMiibmi,6c Kcinolo 
obftrv4t. 4t.rr.15. £tdebitnin extenuat boiu > pcc 
Buig.coff/4»Mfl)7^ 

BoBi rcgulantcr prsfumunrur libera,non vcri 
vinculata,aat reftuuiioni fubjcda,c«^.i.ubi BaM. 
Si dt fendo fHtrit eotttroverfi4, /i\9XiTid, eanf. 115. 
OT/.l.DtCfDs/jSS.co/.a. R.einQfo obferv4t.6i.n.t:. 
Bona <ju<c filius acquifivit cum pccunia patrts^ 
Cenfentur profe&itiajOrdinat>fi£.4.riV.<)7.§.i£. & 
piobat l,j,tit.i-^.part. 4. GlofT verbo tx cJHsfHb' 
ftaiitia,in l.eiimoportet.Csd. de bonii ijut Uberit , 
Cald.1^ ijt imttgrMm refUtutt min, & dicil commu. 
ll£Meiidcz in d.Leum 0^rr»,^.i.ff,ip,8rqtiadofilitis 
fufceperit aUmenta cum &cuhatc patris, acquirit 
patti.Ordinat.i(W pM.viW,potcft tamcn pcterc fa- 
titfa&ionem cx fuo labore, lAoUn.dt jHftit.tr4S.i. h.if m,h ?""J',*^"'»«"' n«us cx bonis parentU 

Tll "" frudtim facere non po[eft.& ait Phi- 
S a*/1: ^fliotibus mcliorcs procrcari pro- 
libu l' ^*^'"«'-^P"=«"licitLil« pa?cn. &nonnUnquam ad honcfti tuipUerque vivcndum; 
«^de cauf« flu.nr(Ba cum filii p«„?«s fuos amen; 
& ^b C.S omma fcrc difcerc folcant.qu«cumquc m 
«s vidcut , bona. honefta & liciia Itrc purant, & 
Plutarc..* exordio libri diliheris cd^,;aJi, ait.p»i- 
chct thefauruseft bonisprocreacum clTc parcnti- 
bus; refett Parin. in pr^xi cn,„i..tcm.,,.i,..Min. 
dm,s & tortHra , f .47»«™.l79. ubi «.i8>. Quod 
multo magis bonus prafumicur is qui bcnccd^ca- 
ws efti ex bona cnim vcl mala educatione bonui, 
vci malushomo p.ifumi poteft.cim educatio ipfa 
morcs taaat.nam ui inquitpjato l.iJe RepnbUa, 
qiiaic cu.ufqne fticrit pueri cducationis inin-um, 
taha ctiam erunt qusc fcquuntor.Ei Cicero l.i .o0e 
lcnpUt,pl«umque parcncum ptKccpcisimbuiifi- 
iii ad eorum confuetudine morcmquc deducuntar 
& ]avcn.farya i^.Sic natura jubct,vclocius & ci- 
ims nos corrumpunt vitiorum excpla domcftica. 
Et quod boiivis quilibet pra:fumatur,niG contrariu, 
probetur.vidc pcr cicatos a Barb. 4d e. fin. depr^f 

Virho B U L L A. 

BVLLA Cantt Domini dum punit impedien- 
ccs cxccutionem mandati Apoftolici , agit de 
fenicnciis Papa; vcl Rotai non vero de ptocclBbu? 
judicum infcriorum in partibus, ui teftatur Gabr. 
Pcreira dt manit Regia,p.i.c4p,ii.H,i.6, 

Bullae Apoftolicat nunquam cxpediuntut line 
confcnfu,M.rr,rf* cUHfHLp.i.cUHfuU „ «.n.FI*. 
mm.dt reJ,j.„at,lib,S 9.8.«.; j.Ec Notarii nonrcci- 
piunt luppUcationcs,ut cx illis Dulla cxpcdiantur, 
nifi conftet de fufficicnti mandato procuric , Fla* 
niin!/ii.9.^««j?,/e^(rfjn.8.^,5*</?.ti.„,(. 

Bulla Apoftolica ubi fcmel fueiicpublfcata, fi 
■fit amilTa , poccrit probari cjus tcnor , ut argum. 
e^, cum olita 1 1. de priviltg, tradiiAzevcd, /. i. 
nHm.ii(i.tit.^ .lib.i.mv. recopiUt.toin. c, Et Brevis 
Apofto/ici effcaus rcfolviturin firoplicem citatio- 
nem , /. de pnpiUo ^,de nevi eperii ttHn1i4t.Cizc.de 
benefie.p.S.CMp.^.tiHm.Ji.t. 

BuUa Apoftolicae habcnt execuiionem paratatnV 
& rcvcrcntct eft illi parendum pcr txecutorem iti 
cis nominatum,/. i-f,de conftitut. PrincipHm, S4p.& ^u4ndo,c.fnperliterisdereferiptis,GiTc'.dtheaefi'et 
^/jf-^H-^^ haec faiisfaaio crit dividcndo lucrOm ^s.c.i.b.i^q: Gonzal. adrtg.i. CimceL^lof. 9.^.1. 
pn» dimidla partc,qus attribuetur pecunix patris, *" i«'""»f-« num.iio.cum tribusftiiuentibuj,fxAa, juxta do£krinam Batt. inl,i. $. nee~c4firenfe', j. de 
eoll4t.honorHm,Qom. t.io,T4hri,n.i^, Mcndcz ubi 
fraximijaMm.io.& 16. 

Bonis Ecclefix quinque tempora funi coofide- 
tanda,Valafc, conlult. ij^^Atoi, inftit.morid.f.x, 
Uh,n.e,ii.col.tiyx Bcja rtfponftdfHWn ttnfcient. 
fA.c*fu xyfil,i^\.verfo, . decif.i6S.n.i.'n ultimis Rotddecif. Ecliie via cxe- 
•cntiva introduaa potcft agi abfque attcntati ctt* 
raine, Lancellot, dt ttttentat. p. i.c»p.^ limitM.io. 
Bullam Cruciats aqte vel poft fufcipere non eli 
neceiTarium in volentibus confcqui indulgentias 
Jubilsi, quse il fumtnis PontiliciDusproiempore 
concedi confuevetunt.Barbora/» tttleilM Coneit, 
Tridem.fep. tj.de indHtient^.^. LITERA 

libyGoogle l uris Canonici,& Ovilis.Lk. C. . Ij 

♦♦♦♦♦^*'jl'#****'t*4'*'l"l''J'***** ♦♦*•*♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦ 

LITERA C yerbt C A U B I U M; 

\AMBll Uteras fcribens & fir- 

\ mans pcE hsc vcrba , E porrtit din- 

l heiro k no^» eant* j licct procuracoc 

alterius illas lcribat , lenetuc tamen , 

u[ rsfcrt judicatum pkcebi p,x.deci/l 

iftC. ubi adducit Scacc. tr«i. dt cttmhiit > §. }. 

glojf. 9. 

. ■ Cambii Uccrjc fi effcaum non habeant.vcl non 
accc^tentur ab eOiCutiJitiguntuT, fcribcns adhuc , 
«cinaiiei obligaius . Stracch.iie ajft curai. ^lojf. 1 1. 
f.li.Mafcard.f^e pre'oiii.coael.6\o- per totMm.Sacc. 
d.tr.fl.^.^y_a;!,Q.Cia.br.Petc\t3.dfcif.n6.>i,4.<^vioa 
rtfcn fhf£\i.d.f;i.dtcif. 107. ».j. ubi ita stnrit ju- 
dicatum, & n. 6. ait quod eft in ufu quod fi liieril^ 
redcaiu ciim ptoteflu^agct.recipiens adversiis fcri. 
bencem ad repetitioiiem fumm£ in cis comentZ} 
Sc «d intcre(re,quia licit crcdttor litcras tcccpilTcr, 
|wn prius tamcn fcribens liberatur , quam liicrx 
[itenum cffe£l:iun foriiantur , ex text. i/i l.fi titera- 
rumfiod.acfeliuiia.Sc Azor. injiitiii tn«ral.p,^.l.to. 
t.t.cu7n.fe^.tif:dt Citiri>iij ^uaiil phceb djoco. 

Carabii lictras fcribens, cis acccptatis, non po- 
tcft arapliiis mandatum. in eis contcntum rcvoca- 
re : {i c convcrfb liieras acjceptans ufque adco ob- 
Jigatut przfcncautijui non poflit amplius domino 
fcribcnti.folverc , mandatam cfficitut irrevoca. 
bile ) ita tradit Sc refeic judicatum Phccb M- 
tif.xoZ.pii.. 

Gacpbii literas acccptans , (\ decosic, damntim 
trit prxfentamis. Afilid.«i<f</". ji j.Marant. de ord. 
• JKiUe.p.6tiiide tefi;bui^.*p.'& jo.ctiamfi fcribcns 
dccoxcric, Vinccnt. dc Franch,p.}.ti«i/;ioj,i«c<^. 
BtHedittHiiSiCC.d.trM6l.^.i \.glo^.$. j*». jix. Mc- 
noch; dtprAf«mpf, l.j prn/nmp/.j.^ii I. quoscitat^ 
& affccic |udiqa[uin.Phoeb.i^iciy?io5).^.£- 

Cambii litera* G dni amiflx poteft rccipiens ad. 
■Verfus fcribcmcm agerc , dummpdo ccflct frauSj 
Gam; dtc.^ f6.aliM j}8.n.t. recipicns camen libe. 
tabic fcribcnrem pcr inllrumcntum pubIicum,Ma- 
ktnt.tfhi fuprd. Ki^&.G^m.uiiiprexime , & ita dTc 
Jbdicatum tradit Phocb decif.t\o,p,t, 

Cambii litcras fcribcns alteri metcaiori,ai fol' 
Vat Titio centum pro totidem qua: recipit ab co- 
■lem per hujufmcKli litcras cambti , prubatur rc- 
cCpcio illorum centum advenus fcribentem j Me* 
iioch.de orbitrtciifH ^^.n.i^.Si alii per Mafcard.i^f 
frohat.lib.ttcenel.^bo.tx ».j.rcfcrt Vhizh.dec.i^t, 
Um. 1. An autcm agi poiHt cx cpidola quz dicitur 
credentialis? vide Mafcardj^affc/ijiS.qacmrefert 
idem Phoeb. 
. Cambii Uteras qui remific ad illum , qui ftatim 
decoxic , przfumitur dolo rcciire.Menoch. de fr»' 
^mp.\ih.^.^.^in.\t 1. Ei non po(fitnt Uterx hu juf. 
nWdi rcvocari antequam folvatiir quod fcriptum 
fuit^Mafcard. deprobat. concl. 987. n. i.n, j, qued 
lltera cambii (i amilTk finx anie pecuniariara exa- 
d:ionem ,eft lucus rcpetitioni a priori iiumraula, 
rio , ptzftita tamcn piins fibi caucione rcfpc^lu il. 
larum literarum : idem etiacti rcfolvuni Coita in 
memorahilih. yciho mtrcAitr , pag J7S Marant, de 
ord.judic.p.6 . atiu g.»;^^. Et deliteris Cambii ae- 
ceptatis vide Mafcard. ubi proximi , n. 8. Siephan. 
Craiian. difceptai.fortiif, c.^g^.ff. 16. 
Cambit litetis accepcaiis non datui a£lie cen^a iraillumqui eas fccit , fcd contra acctptintcftii 
eriam li acccptani |>o{tea dccoxit,ex Baldo in l.pr» 
elebiio, Cod. dt bonii authoritm jitdieij pe0id. qucnl 
reji;runc & fcquuntur Jaf. in l.ttdm»ninAi,nHm. iSi 
Cod, (i»;«m"«r. Hyppolit. inrnb. Cod/dtprohah 
iWM.j07-.Afflllia.Jen/".j5j. Mafcard; ww/.^ jD,»,^! 
& concl.^Zy, ntim.i, & vidc Stephin; Giatian. dtf- ■ 
teptMt.fareitf.cap.6^, num. 6. ctmi*fe<j^. ^ ctf^. 5 6$i 
«iifi.Phab, ^rrr/?» ^j.jMm. 1. CurPhilip.r«M.i.i 
'>^.i.f<t;i.i].iB«ffi-50.Gabr.Pereiia(^((,i7.nMS.j.|$- 
dtc. 1 16. Advcrtc lamcn ^uod qui liteias caiDbit 
fcrip(it, femper remanec obligatus , deficiehte tcI 
tumpcnte co . qui eat acccptavit , & cDnt» illum 
agi poteiic , ex Barr. & |>oaubi latc laf; mm. j4 
w l.Jin^ularia.ffi cert.pii. Hyppolit .i» rMh.dtpr»- 
hai,n.iS^. K013 Cenuz i.mm.y. t*r IJ1.4. 8c facit 
text.inl^fi iiterMmm i^.Cod.de folutione. 

Cambii liieras qui acccptac alictius mcrcatoriS,' 
fateri .vidctur vera efle in titeris conicn\i,l. fifiH- 
tufam. i.ff.ad Maeed. Mafcard. <i« prob, conct. 517» 
lAcnoch. de pT€fuinp. lib,y^uafi.6$,& arbitr.cent.u 
CAfu iltGam ^»i/,j jS.fl. j;cwj> fe^Mentihui. Ciidi 
qtj.forenf.^udfi,^ iw.cjMcndez inpraxiJib.i.CMp.n 
».16. rdem,(« conf^jjiene faita in epifiolaj. PHblitti 
ff.depT>fii!,Ca.\d.de empt cap.t^.ii,^^, 

Cambii liictis acceptacis, fi is qui milit cajf,cie-^ 
coxic poit acceptacionem.tencturafceptans, Vini 
ccm.dc Francli,.i«;/:joj . FoUcp, in addit.ad Md- 
rani.infpcculi>,p,e,,actH fi^nwm.^^./iiir^.ij J.Quid in 
dclcgaiionej Vide Sutd,^e«y;ij,n((nii7. Ubiquod 
dclegacusfifiat non folvcndo , dclcgaris non po- 
tcric roolellaii,c^ Aiifn.i8.quod delcgans ipfo jure 
Uberatur. £t liieiis cambii accepiaiis ab illo al 
qucm dirigunnir , tjui ponca dccoxit, pciiculum 
ell illius cui folvenda^eft pccunia , Mafcard. d« 
prohai,conc' .€^0 numi^. & concl.^ij.num.S. Plur» 
dc liicetisCambii vide apud eundem canc/. £}oj 
Phoeb,^. I .arrefio y^.&p i..dec. lob.cKm fe^Juini 
decif. Ro«44j.(«iJevi/. Bonacin.rw»; t.difp.j.dt 
€oairatl.qMfi.$. ferbo Can, ONICALIS, CaNON ICUIf 

& Camonicatus. 

CANONICATvS venit appellatiorie digi 
nitaiis fed largc; ita Barl>of,tf-ii£f.(Je apptllati 
verhorum utriufijue jurit fignificat, vetho dignitati'' 
«. lo.Flamin, dt refi^nai .lib.i.^tt*fi,\.n .to^, 

Canonicus Ecclefix Cathedralis judex & cons 
fervator eligi pQCcft , ex citatis per Barbof in edl. 
lect.ad Concil.Tridetit. feff,if,dt reform. cap.io.n.%- 
Qi'anivis quod non iiz propri^ dignitas, nec polCc 
ficri confcrvaiot ApaftoUcus,afleral Caffat p. i,r*' 
ieEi.difp.\i.%.6 M nHffi.i ^.Et cfthonor ac prxemi-' 
ncntia,digniufquc bcncficium parochiaUj 5taphil; 
dt ^ratiii & expeQaiivii, fol.6.verJB,i ff.j;Dc que 
ctiam \idcK\cc. in colleii.deeif. p,ii eoileh.fSj.Et 
Canonici Cachedralis dicunilir Clcrici prirai gra- 
dus.lnnoccnt.''» cap.frattrtiita,tem;utrf.& ma]er,dt 
fepullur. Kottin Cafardugufiana S^riodi, ll.Junii 
\6i6.coram Revtrtnd. Demlno^Cotdn» Deean.l^oti 
porcft tamen cffe dclegatus rap«,CanoniCus reg»- 
laris EccUfiX Caihedralis Barbor<J.f.io.ff.8, . 

Canonicus E cclc^e Collegiarx , etiam DoAot . 

peritij^mus , non potcft elle delegaiHS papc , nec 

judcx fynodaiis.Barb.i^r tatieitifjtf.\}jt.iOt & tu 

ttlUiti libyGoogle 14 Repertorium praflicarum ConqluL *UleS.WCaneil.Trldent'Sbloc. lo.ff.s.ubiXifi. 
pridribus Guatdinis, & aliis Ordiniim raciidicaii- 
tium prafcais pofTunt i Papa caufe delegari. 

Canonicis Ecclefix Collegiatse nontft iiccelTa 
ria profedio fidci requifita il ConcihTrid. [ejf. 14- 
de rtfermMt.cnp ,t i.vbi Barbof.iM fff;/ecif.M.j7.(?'j8. 
f^deoffi^.li^jfcte/l. Fpifa>p.p.i.tUUg4t. 6i.».ij.C^ 
Jf ca>iBnic.£iip.tyjl,\^. * 

Canonici non comprchenduntur Clericorum 
a|tpcllatione in odiolis,& in materia (Iriaa, Barb. ■ 
tulcbead j de pinHltit.\PnUtor.n'l & dt^elUl. 
Wrhr.Hlrinf^he jm-it Jigni^ettt.wztho cUrici,n.j. 

Canonicatibus Ecclcfix Collcgiat* fitfficit atas 
i4.4nnotum, Gonzal. ad rep.i.CMtcel.gtof.^.n.^i. 
Barbof. »» eollen. »d Concll. Trldtm.fefi.ii,. de rt, 
ftrm.e.iiji.6o.& de effic.& pitifi. £p!/iopi,p.i.iit.. 
Ie^.6c.rt.yi cHTn fiif.& dc Cmoii.f i j.i» 14. Ubl n, 
az.rhM/ff.agic dcdignitati6Lts,quodrcquirant xz. 
aimos complctos.Garc, dehenefit.p.-j.c^.n jj. Ubl 
quod adlCanonicatus Ecctefic Collcgiatcetiam in 
iignis requiritur ^ fufficit priina tt>nrura,& qtwd 
quis artingac i^.artacis anncm, rf n.i,o. idem afTc- 
tit in diinidiis)portionibus Ecclcfii CarhcdralTS,& 
ff.41.quod promovcndus ad bcncficia curaiadcbet 
attigilTeij. fuxxcacisannunt. 

, Canonici CoIIegiacarum Ecclctiarum omnibus 
aliis Clcricis prxcedunt poft Caihedralcm quia 
Cpllegiaia cft dignior quacuriquc alia infcripri Ec. "•^OJ-fnw/Vf.EtcaEhoUcorum oflSciutn pft fe,&; 

non per fubftitutos eft adimplcndtim.Condl.Tcid. 

d.c»p. 11. wtytofflwjvtriubi Babotf. ff.^9. & n. 
i'yi.c>tmfe^.& de\Cmnic,c: ji.^ }^.».9.B«nacin, 
d.^M*p.i.pHn^ 4prof.oftt.>inita,i.i. 

Canonicacus Migiftrales & Doftoralcs quotno- 
do providcancur i Vide Concil Trident,yirj(^.j,4e 
rtformafc.i.verfja EccleJ.&c, & Concil. Bradia- 
ten.a£i j.c.ij.cS iS.CcVal cemntin.centra commmt. 
9.897.« a.^Se.Hfqiiead ». ( o j .Gonz.fti re£ 8 .Cmc. 

llof.y-i-i rt.ij.JHnao n.io. cHmfe<],Cuc,de ienefi 
p.^.c.^.ii.i67.fe^.junlIoit. 169, Cov./v^ff.f.jtfj. 
n io.verf.^u:niilllud,Join.Aaion Maflbbr. inprd* 
xi habettdi cencnrfHm, liuh.de efficioEpifitpt.i p.d-- 
legiit.j6,& de Canonic «tijtu dignitat !but.c»p.i7. ' 
Canonicii vel Capitulo Ecclcfia aliqnid relf- 
fluro quomodo lit'diftribucndum> vidc Stepl.am 
Graiian. difcfpt-'_fartnfx.^\ j .».1 |.c? 1 6. ubi quod 
non dividituc xqualicei iutetipfos Canonico , icd 
adhibcntur d*ftinaio qualitacum. 

Canonicus quis voccm in Capiiulo habcat,vi<ft! 
Barbof.(if.C<neBM:,c.)7.<jucra vide?t,i.^ i.EtqiUB 
dicatur majot pars capituli vidc c. j8. Et qui Ci- 
nonici vocc in Capitulo.privemut} vidcf.^i.C*- 
nonicus qui non cft Sitbdiaconus , non habcE wa^ 
cem in CapituIo,ConcilTr!dent./<!^ii.rf*r«yvr)». 
e<tp.i,.'&i.xho(.itd Clem i.de ^ttite & qHdlit.n.^. Ha- 
bcrc vocem Si lucum in Capiiulo competic ratio* elelia , cciam parochiali, Baib. i^tf C>(«i>n.(.i8.n.6j. ne Canonix) excrcitium ver6 non competit ni& Canonicamspoirefliocgcccapitulariciaditione', 
Flamin. de refignat.l.i.^.^.r.ii . & iih. lo-^ iS.«.42. 
cum aliis citatis per Barbof. de CMn,on.eap.^.per to- 
tiHn,ideftil roajori parce Capituli ^ Gonzal. ai 
reg.t.CMcel.f^.i.pi oitm. HHm.ii. 

Canonici debcn&fcdere in fuo ftallo,nec afcen. 
tlerc ad fcdcs Dccani & Archidiaconi.fi fotte ab- 
fint, Baibof. de Ct^onic. 18.'». 41. ahin.4i.& 4;. 
quod Canonici digniores dcbent fcdcre iq fedibiis 
qux funt viciniores Sedi Epifcopali,& cclebrantes 
non debenc fedcre coram Epifcopo in fcde com- 
poftergali, fcd in aliquo fcamno oblongo, lapeic, 
vcl panno coopetco in lacere epiftols.RcfoIvit la- 
menMonecrfc diftrihur^koiiJ.p.i.ef.x^.n.^o.c^-ao^ 
canontci debcnt pcrcipctc diftributionesquoiidia- 
nasjlicct nec proprio in Ioco,neque in proptio ha- 
■ bitu Canonicali fedcaui,vcl incedant, 

Canonicorum moniciones & ducumenta fanfti 
CatoliBorcomxi,vide apud ^ith.de fifc. & potefi. 
Efif.p.j.dlleg j^.infiM, & de Cnnonic.c.^o.in fijjt 

Canoniealt officiijm in duobus popHlimum con» 
fillit , Scallo fcilicei in choro cum parcicipaiionc 
divinorum, & toco in Capilulo , de quo vide late 
Scbaftian.Cxfar. cumabeo cicatis/>. \. reltQ.de 
Ecclefiaft. Hierarch. difp: i i.v.6. ]un£lo 1 ji.Batbof. 
decananic.iap.fi^um.i. 

Canonici cx fua infticudone & juie comrauni 
lenctur cancrc in choco fub peccato mottali, fi in 
hoc cflcnt norabiliccr negligenccs, & afTiftcntcs in 
choto non rccitando, ricc cancando tenctur rcfti- 
lucrc diftributioncs quafi rotas , quemadmodum 
Ciiam tcnenrur qui ftequenier confabulanturin 
choro,ei: citatis pci Bar*bof.in remifi.ad Cortcil.Tri- 
dm.fef.i4.dtreftrmar.*c. 1 i.M.gj.d' dt cantn.c.i^. 
".ii.&ift colle£t.adConcil.Trid'n. j7. Et Canoai- 
eitenentur divinum ofEcium caiiendo,& alta vocc 
rccitandoperroIfcrejuictaEcclcfijEuriim.Bonacin' 
de iii ^tft ad divinum cjficium in eherapiibtiei recita- 
dum pertlaent,dlfp.i i .i]..pHnSOk i.prepofi.Hnica. Et 
cogendi funt Canonici ad petfona^jtci canendum 
Miflam iIIiX<Mefeus quibus funt obligati cx inftitu. 
tione Eccleii:^, uc lucrcniut diftribmiones quoti. 
diana.idcm Bin^emnon.c.j4 n.i.Bc rcfcrt ita cc. 
iilidc Sftci.Card.Congteg.Gacc, de limfie.p,i.c,x. Subdiacono.'» Monciz de di^ribu, ifuotid, p.i.ij, 
io,A n.i.Ec in Capitulo voccm habcnt dignitatesi 
a Canonicali prxbcnda potiantur.Baib.rf.fr.i/ccie 
non.eap.^y,nnm.i^,& de ofiE.& poitft.Epifeopi,p,ii 
tit.i.c.j.n.i?. Scbaft. Csfar in rtltQM Eccttpa/fd 
Hterarihia,'p.^.difp.\i.^,6.tt 19. Et Caooniclqiil 
habent dimidiam przbcndam non habcnt vocctn 
in Capitulo.Stcphan.Graclan. difctpt.fortnftC.j^j. 
n.i7.cut/> fe^utmibus,Cxii.t d.%.6.n,X\t 

Canonici ui in Capiculo fecrcta voia fnafcrant, * 
an {ic expcdiens,vidc ^uh,de Canonici.i.e.i7.n.i j, 
ubi n. 14 quod Canonici fccrcta Capituli fui reve- 
lanccspenas incurrunt,dcqnibus tbidcm agic, 

Canonico non licct oidtnarie Sc frequentcr ibt 
cffc ^ Capituliis feu congrcgarionibus Capitulati- 
tus, Gatc. de htntfic. p.^.c.i.a n.^i^.CHmftijutnti^ 
but, Cxdi: p.i,re!eQ; dt Ecilefiaft, Hitrarchid^dif" 
put.M.tzi ^.ti anCanoniei poffint abeffe i Capi* 
lulis abfquc pcccacoj Vidc Barb.iie canonuit,c.^o,- 
Sc flonacin.rfe Horit Cat3on.dlf.i.g.t .piinitai.in uni,, 
ca propofit.n.^.& j.Qiii rcfolviinc nop poffe Iic|tc 
ordinaiic abeffc \ congrcgationibus Capitnlati- ^ 
bus,&: ibidcm limitant in cenis cafibus,Et dc Ca- 
pitulo agic Gatc. d.c,i.n.yi.cHmftqiientlbut,abiii^ 
ptopoficum phira nocacudignaadducit. 

Canonici.cxcommunicatia uwnCcrdifti non na- 
bent voccm in Capitulo, Barb. dtCantn.c^i.n.^, 
& 7.j«wSoff.ij. Monet.^t diftrib ^.p.i.q.io.ii.ioe 
Canonici abfcntcs i Ckoro quibus cafibus lu- 
ctcntur diftributione» quotidianas ? vidc Barbof. 
d.iriS.de Canonicii.E*p,ti,& 14. ^ 

Canonici foliim gaudent privilegiis de perci* 
picndis fru£Hbus pra bendatum fuatum in abfcn- 
cia,(i in fcholis gcncralibus , fcu publica Univer- 
fiiaie doccant , aut ftudcant : ica Batbof. ubiprf 
ximeyi!ap.iy.a num.^6, 

Canonici cetratiqnc i divinis durante nonrcci- 
piunt diftributioncs. Barb d.pra(t,dtCanomc.c.ti, 
ntm. I u& c.i^.n.^o.^& de affic.&pettft. Efifcop, 
p.t.alleg.si-ttum.177. ' , 

Canonicils «t gremfo CapIcuU in yicanaiB, 

Scdc Vacance cleftus , dum tempotedivinorum 

officiorum fuo muneri , & officio lincumbit , di- 

(tcibalioBC i ^uotidianas noa pcrclpit, Barbof; i. 

trttH. libyGoOgL Juris Canonici,& Civilis Lirera C. 2 y /tm^. At Catnaic. (4^:41. vmerf J9i 

Canonici an & quando Optarc poOintivide Bat* 
bof.ffe C«oMiV.r«>.jo.Et Canonicns coadjutorctn 
JKrpctuUm cum-furiiia fucccGtonc habens,an pofi 

-fi[ OprArc novam & majorcm prEbcndam? vide 

Canonici quibus infirmita^cibils in abfentia virt» 
'Ctntdiftnbutioncs^vide Barb djrtiEtM CMmnich^ 
■ €Mfi.xn,Ji ff.i^.ubirr,;o.agitdc cxco,& ».; }. dc eo 
■- tjui fanitatis catifi ad b»inea,vci[aHam locum ircti 

£1 ditlfibutiones tunc demi^m confcqui ',deb« in-' 
"fitmoj,quaiido prsfcns eft loco, ilbi cft Ecclc(ia, 

vel l\ cxtia illam abfens ejt lcgicima caufa infirmus 
■■fit.Guter.C^ffow./tfr.i.c.i.B.ijp.Monet. (^«(tfffWtw. 

9*«r<W^.i.^.6.i»;ic).Sayr. de cenfurj.i.^-tip.^, .17, 

• UW ctiam-quod Canonicus rccuperat diftcibutJo- 
nes/i «fcctarctur cxcommunicationcm fnilfe injuf- 

-Um^dumraodo officiis divinis intcrclle cofucvcrit. 

• Canonicorum intcrelTcncia ut probcturjcft libril 
Capiculjft^nd«m,BaTbof.(^e Cawo«(V.c.j4.v.ii, 

- ■ Canonici debcnc cicari in Capiiulo capfiulatiter 
•congtegaco,Navar,iBn/iii.'ww.t..rff|/>ff(cM/.ejffo>»» 
"w«K«.Paz.(V^r<w(,/»/.ija.«*'». 4j. AECved. *i 

■ Curiam Pifimitm,!.t.caf.i.^. Cota m mtmorabilibusy 
Yerbo Mniverfiiaffpiigi^n. RebufK na^. namnau 
g«<e^.i4nw»n.74,Cavalcr,<^«»yi4jj.««»»JL i.Barb ad 
e:^p.fi eapUulo ^.r/.jJe dHKtp^ prtbendajib.fexre^ 

■Virin, ttecif.^6.n,^/,npi>i'ncipieelli£t.'ieviff^ quamvii 
CaId.CTw/.ii.a(r<;.rat quod citatio teft^ ficri poflit in 

■ Ecclcfia Canonicis in choro exKtcntibus, & limul 
• congrcgatis cwra Capituium. 

■ Ganoiiici in coiiftitutione procuratoris debetit 
foa nomina cxprimere , Mafcard. rf* probat. concl. 
itpf.tmm.i^ dr ctnci 1567.««»» 7. 

Canonicus judes ccnfctur dc jurc fufpedius in 
•ttuta fuiCanoaici propterfrarettiitatcm.focicta- 

tcm & familiaritaiem.uc pcr tcxr.cxprefliim in cafu 
■(cii« S:. Canonicutjf. dtoffc. delegati ,tt(oh\ynt 
'MaranCti/f ordJudie.p,6.t.& qMaa^eqne appetlMnrt 

««w.jfi.AIoyr.RicCfi cif.Cur.jirehiepifeepat. Nea^ 

•pli..p.^^enf,-9^ 

Canonici in ceftes imluci polfunt ad favorcm fui 
.Capituli,-BMbof. (»rfj»ij;4(i Ordiaar.lib.}.tit.i ^.in 
'fef-tinifeenct-rmm.i^. Sc vide add.c.-:iim >?. num 4. 

& aieap.t.-i^.ijMtfl.x^m, 6. Kicc.P.t.detif, ijfi, 
'««m.ii. Parin. m praxi erimiri. pu.tit. 6.i«pppofit. 

ceutra ptrfonas teftiumt^^iialt, 60.nkm.460, ubi^fii, 

dmpUai ut canonicus poflit ciTe tcftis in caufk 

■Concanonici , fccus quando Canonici infimul ha> 
'l>itatcntk& n.46i.limitat in caufa pi^cbendx ipfigs 

Canonicijin qua cCtm agacur de propruo^Sc lingu. 

■ lari qammodo ejufdc Canonici , idco non cft ido- 
neus. Amplia in alio quocunque tcftimonium pcr- - 

- hibcnte tn caufa fux communicatiSjqgt admicticur. 
Barbof.i» addii,itdcolleii. p.^i.c l.t, & p.47 coKi, 
Mcncli*/'<^ff^«fW.c.;j.(r.i6.Fr.Emman,Rodcric. 
r. i.Se|«/. J.l o.drf . 1 .Mafcard. ci* prohat.cenel.i 1 8. 

'0"«ffc/.j95,ff.p.Grcgor /iiiit8.fiV.i6,^Wij.vcrbo 
Ipi del confeje , PzTia^dt^.Co.rt.^jo.cw-tfe^ueniibut, 

'qui fecus refotvunc quando agitut dc ucilitate fin- 
guloram.Ec pr*Iacus teftimonium fetrc non potcft 
pK> Ecclcfia fua in his.qua; libi aliquod commodii 

■conccmunt,Mafcdtd,cantl!) 8,n 14. 
■ Canonici non poiTunt prorogate fua jurifHiAio- 
ncm fine confenfu fHperioris_cx texc »7 c.fionifira- 
fil i7'«''J^''<'"'»;';ff.o,biGloff.Abb.Sodn.& Felin. 
cum quibjis Cov.firaii.eap.io,'^.i,verfic.o£lavo. 

Canonico defunao invalida eft confiietudo, 

quod diftributionei ptini anni dentut ejus hxK. 

dibus,Barbof.w c.umcde elerieit ne refide>,t l.^tx- 

w.Scd CeneJ./tf-ifl.f i.ff.41, agit dc confuetuiiiiie, 

^Hlffi. Barhfa Repertar. ut moTcuo Canonico ejusjhaxedibtts dentnr (tnOaa 
& djftributiones primi anni : & nam.yC. qnqd ob. 
fetvatut in Ecclclia Beatib Mfltie de Pilari (..ivicatis 
Ca:facauguftanz , poftc percipete^ftnbutioncc 
quotidianasquiabfunt^choro ad allbciandum ao* 
mtnicum corpus,dum ducicdr ad itlfitmosjdum ta- 
men ad minus dcccm aut duodecim Clerici rcma. 
ncant , ut deferviant choro , tc ditina officia pfaU 
lanc , ne Ecclefia miniftrornm & choco in(ctvieu- 
tium defc<Slampatiatur. 

Canonicus Rcgularis qui noti tefignavit proptia 
in moicis articulu , non dcbet fepcliri in Ecclcfia, 
ncc in «cmccerio itiius, cx text,!» cfrper ^mdam 4 
de fiatu Mfnachoritm ,Ciid6C. in praxt judicum ^ 
advocat. \etbo Cagonlcui ^ S^ij.Sc \aho fepHltw. 
ra, ^.ti. 

Canonicus juniot debet publicare &fta taobiI& 
in fcfto Epiphanix juxia formam libri cxtcmonia- 
lis^nifialius c^rconfHCtiidine Ecclcfix fit afligna' 
lUiUta ccnfuiifc Sacram R.icuum Congregat.in un* 
.^fculana, 1 6. Jamtarii 1^07, tcferc fiaibof.(^ cana* 
nieii , cap. 1 %.num. 1 j . 

CanonicfselcAionibus ad Validitatcm ipfarum 
non fufficic haberc majorem partcm fuftragiotum 
tcfp:£ln minorum,reduIteri\isnccciraridrequii']iuf 
haberc niajorcm paitem refpcAu lotiui Capiiuli % 
earbof.4<J cap, EceUfia 4i.n.s.dr eled. 

ferbo CaPELLA, CArELLANlA* 
& C,A F EL L A HU.St 

CAPELLASVM feu tn^otatuum fiicccflb- 
rcs funt univcrfates fucccnorcs,Oldrad.r«n/()4 
nHfi.f, S01UC, ailer. jc. Gom.t.^o.TaHri^n.-ji. Pecaltji 
in rub.num.YOl. ff.de h*rtd,infiit,\iQ\in. deprimogen, 
lih.i.cap.%.nnm.\.& num. 10. 

Capelle «dminifttationem Rex. cligcre poteft ad 
vitam ele£ti cantummod6 , extinAis confanguinci^ 
inftitucotis,Gam,<^crt/:i95.':»- iSS.quia dencicnie 
legitima prolc, vel non invenCo domino, bona pcr« 
[inent ad Regem , Ordinac.i/t. 1 .t»V,8S.§. i.eJ- lib.i, 
ti.i6 §. i^tUbiBarbQf, l.i. Cod.de bonii vaeani .' . iq, 
cap. t.qux fiut Kegalia>& ibi AfTlift.vcrbo hona va- 
eaniiM,num.n &■ xL.fol.ijs. Pctegtin.de jwefi/eip 
lib.4.l>uii.Ca\iei.decif.ji.num.].p.t fuio.de dt. 
liU .p .} .in fraf^mtniii,lit .F.npm_.l 1 1 .cumfeijuemibi(ri 
Valafc.f,i.(i//f£«r.j7. Bernard, Grarv.in^j-nfl. Cam, 
Imper.lib.i.concl. i^o.confiderat. 1. Quod fi majo- 
ratus inftitucus fic in pcrfona Titii.& dcfcendentiu 
noM ctit locus decifioni diilzOrdinar.dcficicntibui 
prxdi£tis dcfcendantibus, fi fuperfunt alii cunfaii- 
guinci inftitucntis , Mo\\i\.d'eprimogen,iih,i.caf.4, 
num.^i. cHmfctjueniihui^iir cap.^num.^j, & cap.S, 
num.14, Cabcd. d. dteif.yX.mtm.^kCtim fe<^,<ia.tc, dit 
bencfic,r . j .cap.g.niini^' s, 

Ad Capeilaniam an ycquiratur ordo faccr^ ffde 
GOnzal. 4e mtafihus ,gtojf. yin pr\nc.num.$o,cum fe.^ 
ifUenli JinSo num.'^\i.& Bg. ubi rc/btyii qiiod fl < 
ftmdacio Capcllz ellci fub vlbbis teftacoris, nempe 
ut Capellanus dcbcat cetcbrarc divins officia diu 
nc^quejficui cKteri capetlanl faciunt,non tequi- 
ritur aliquis etdo faccr, ncc accas A illos rcquifita, 
fcd fui£cit priina tonfura cum attingentia atatis 
quatuordecim annorum ptout fufficitad bencficta 
iimplicia. 

Capeltania fundata a reftatore cum tcdditibus aii 
alendum ClcHcuni & CapeIIanum,& ut ex teddlci- 
bus Tot Miftie dicantur,compui3tur intet bona tem- 
poralia , Hc talis capcllania confcrti poteft.Valaic, 
eon'.6a.Kiim.tt.c$- 1 j.& vldc Spin.iie tefiam.glcf^ 
princ pai:,>}um.}y.iCi}Jm6o vexb ab inftituentc fuit 
appohta obtigatio Mi(Taium,patconiis debet pra:- 
C . (nau* Oigitized by Gqogle z6 Repertorium pra6l:icarum Concluii ' feiKare Glericdm in facetdotali ordineconfticutura 
• Sfiii.'i*iiaglof,^.'.6i Gutct.fo»/.i.w«i».i i.Sancli. 

CapelU j qu* inltiiiiuntur cam oncre miflaruin 
\ conftitaendo perpetuos rcdditus Clericis fecvienii- 

!bus,rum beneilcia Eccicfiaftica proptcr onus fpiri- 
tnalibus anncxum , quanJo au^oricas Epifcopi in- 
letvcnit.GlolT. i.infine,in Clem.ult.de deeimijyR.oti 
antiqua dtf^repatrormt. dec. i j j.Guido dec. i Hj.Ke- 
buff. de -pM,ifi.}>i>ffepr.iS6. Spi.i V.j?*/!. 4. ». ^y. 

Capellania amovlbilis noii dicituc Bcncficiuni , 
qtfia non cft ptcpetua.Aloyf Ricc.iiec.Cw. Arehit- 
fifcap^Naapo is.p.i.dtcif.iiO,n.i.& j. 

Capellaiiix fundationc fidicatut quod prarfcnte- 
tut Clcricus de familia,domo,fcu genecc, agnatio- 
ne,cognationc,fanguine vel paccntcU, feLi confan- 
guinitatc,non comprehenduntuc,nec ccnfentut vo- 
cati fpuciiA: illcgicimi , fcu defcendcntcs ex cis, 
etiam legiiimi, ni(i aliud conftec er coinuiuni ufu 
loqucndr , aut nicnte fundatoris, & iic eciam dcii- 
cicnilbuslegicimis nonhabcbunc jus ad capella- 
niam.ut neceflario debeant prxfcntari,magis qiuia 
aliiextemi , cxquonon habcnt voutioncm , cura 
lion vcniant fub illis vccbis,bene camcn compr^£ 
derenttir,li elTcnt legitimati authoritate Apoftolica 
-vel Regia,ex iradiiis^pec ctiaios a Gatc. it htnefie, 
p.y.enp.tj.nHm.^S. 

Capclla tcanfadtis triginca annis przfumitac intec- 
venifTc confenfam adminiftracoris.GlolT. magna in 
l.l.in fine,Cod.dt jurt tmphj/t.&^ar£Hm.c.pervi/iitJa 
fine, dtympt.Gim.ieeifji.n.ej.'^ dec!f.iyo.u.i. 

Capellxm fi quis facit ad fepulcuram, non potcft 
cara pro debico venderc,Marc. de jitrifdi£t.p.i.c.^i. 
mtm.i^.eHm feqHtmibf^A^ quo vide MCnock.(ie ar- 
biirJih.t.cMju t77 .Molm.de primogen.ab. i.eap.i^, 
niim.^0, 5oai. tom. 1 .de reli^.traS. ylib.^.de fimenia^ 
eap,n.num,i&, ^ nwn.xx. dr eap.iS. num. aj. Sce- 
phan. Gracian. difeeptat.fortnf.cap. \io.& decif.i6. 
Garc. de benefic p.j,cap.p.ia.ti7-Mi:nde3. in pr^jti 
tib .^ sap.ii .Hum.zo, 

C*peHani Regix capellx UlyQlponcnfts funt 
exenipci cxempcione concclTa a fummis pociHcibus, 
dhtA. de patronatibus Re^* cor9nt,ctp.^^. ferb» CAPiTaiARts , CAPiitiTaM. 

CAPlTuLXJM Cahonicorum quam habeat 
luthotitatera.tam ipfo viyentc EpifcopOiquam ' 
Sede Epifcopali vacantc > Vidc Bacbof. at caaonic. 
cap.^1. 

CapituU appellatione foli Canonici concinentur: 
Batbof.iie canomc.cap. iy.num.i^ . 

Capiculo prsridensjcciam^ non lic in (acris , in 
eo proponcce,ac rcfolutioncs accipere poteft', cum 
fit adas |utifdia!onts , & non otdinis. Barbof. tn 
eoileU. ad ConciliHm7ridint.feJi.i.tMreformat.e.^. 
u m.8. 

Capitulunn propric nondicicurefTe Przlatns. S^ 
in Aphorif.-vetho ?r«/«w, JW». 1. Barbof. de ap- 
.pellat.verbor. utrlupjue jurit fignific. vecbo Capiiu- 
tttmt conzal.nf^ reg,%: Caneet, glofi.^j . nutfi.j^.cum 
ftquentibus. ^ 

Capicalo non habet vocem Epifcoptis>Barbof. 
in cMleS.ad Concil,Trident.fefiii$.de reformat,eap,6 
num.Jiy. 

CapkularU negotia,vcl qus peccinent ad Ecclefix 
commodum,non podlinc i Decano,ptima dignitace 
Te) aliqnibus cantiim Canonicis ,czceris inJciis, & 
non legitimi vocaiis , & excta locura capicularem 
4ecerni.Batbor,i/;C<('>0ffiV//tr<^.]5.nwm.|. 
Gapittdaxcs txonrunt Capitulam,(t diBCcaat in- tet fc , cap.Epifopus,^.^ui maHMmittitw l A^uafi.ii 
c^.fin.\ibiDo&.depr»i>e,id,lib.fexio , Gonzal.'^^, _ 
reg.i.CanceLj^toff.^j. n.i^.& ,8. Manet. de di{iri. 
but.qmid.f.y<jHafl.i.num,ii Et finguUres Cm>o- 
nici de Capitalo func raajorcs Capiiulo, & fic Ca- 
pitulum«ft majus & fupcrius fingulatibus Caaoni- 
cis,aloirvctbo;.#r4^^««t«fl,,,-a e,,irrefraiabilis \u 
de offic.Ordin. - ' . ^ * ' 

Capitularis litigans cum Capitolo dcbct contri- 
bucre in expenfis, ^v.i.p.\Aectf.i.ji.wi:..itmhilit. 
gloji.xx.num.i Flot.&-r.^M^.2,.p.i7i.Ranchin.(i« 
poteji.Capitutifp.j.conc.^ 51 . 

Capicula , tiumcelcbranCur divina officia, fieti 
non debentjBatbofa de Cauomcis,cap,ij.n.\4 & ly 

Capiculum habcns mcnfam feparatara ab E pifco- 

fofuo.poteft cdcrc qus pofTunt alil Doilotes & 
cncficiati : ita Fcderic. dcSeniscoa/li^j. Cariii^ 
Tufch. pr.til eancl.iom.i.tit.C.concl.j i.n.tt 

Capitula Collegiatarum funt vocanda ad Syil4- 
dum provincialem.Barbof. in cap.utt.num. 1. dthts 
^Hafiinta PraUtii fine confenfm CtfituH. 

Capituli libri cenfualcs probant foluiione^fj^. 
adaHdientiam,^,Boi igitHr,de prafcript. Bi^^at. 
^onf.ii.num.iy. 

Capiiulum noa poteft ftatuerc fiiperhis qus tan- 
gunc ftatura generatcm Ecclfeftc , vcl jura Ef^copi 
linc confenfu ejafdein , Barbof. de cananictap. 41. 
num.\6, ubi num.if.(^aoA non poteft ftatuere con- 
tra jus commune , eciam intervenience confenTu 
Epifcopi, 0- adcap.CHmomnei 6.num.6 & ^.dee^n- 
pitHt. iibi num.6,<^ 7. quod faftum k raajoii patie 
itihisquz func communia pluribus uc fingulis, 
«iamfi alTcnt mille, non valct, nifi omnes confen- 
lianiicCim principaliter agitur de ptxjudicio rmgi^ 
lorum, & in fimili cft ncccilaiia cicacio cjus cujus 
principaliter iritcreft. 

Capiiulum Catheiralis Ecclefix Sede vacantepo-' 
teftcondere ftatutaquxad (latum EcclcEix perct» 
neani,quzque durare dcbeant.etiam lempore Epif- 
coporum fuccedcntiam,idera Biib.d.cap.nt^n. 7», 
ubi ».i j6.fccus aflerit in Ecclcfiis Collegiatis. 

Capitulum finc Epifcopo non potcft ^cete n6va 
ftBtuta,ncc antiqua percinencia ad Epifcopum 8C 
Capitulum mutarc, f^^.i.ubi XiaGt.ne fede vaoantt, 
d.citp.eum eonfuttudinii.de confuetud.CirdoC.ln pra* 
xi judicum & advacat, vcrbo Cupi'uhtm.n.^, 

Capiculum icnetur reddcre rationem Epifcopo 
novo de ncgociis , feu inftrumcntis,& fcripcuris ad 
Eccltfiam percmcniibui.fi ad Capituium pccvene* 
runc.five de omnibus qux gcQic Scde vacantc.Cd. 
cil. Trid. fef.i^.c.iG.dt «/<»-OT«;Cardof.vctbo e*- 
pitriiHm,num.^ i. 

Capitulum poteft rcvocare ftatuta jurata, confit- 
mata i Supcriotc,Menchac. itluft.cap.^^.n.t. i.kXoZ. 
R\cc.decif.CHr,Arfhiepifcop.T^eapalit.p.i.decif,tiji 
Caid. derenov. quaft.\i.n.iZ.& t^.Ubi ciiam alK. 
tit quod Capitula & Collegia non poffiint facete 
ftacuta concra bonos morcs. 

Capiculi confenfus rcquititut in diftra^, Tirt- 
qael.de JHre mariti.gtejf,^,ium.i%. ■ 

Capicutum non potcft remittecc auc donate amiC- . 
fas diftribucioncs ob non refidentiam, ui ptohibet 
CowcW.Tnii ftfi^.dereformat.cap.ix.verfdifiribu» 
iionet,\bi,remi0oneexclufi,vhi Barb.».iij .""»/«'?. 
& probatur in cAp.unic.de cleric,n»n rtfident.l.fextot 
titm todem Au^art in cotleEi.ad euniem ttxt.num.it 
& ij,& de Canenic.c.ii,^ n.to.Sc ab eo citatis ad- 
de C;[uatant.in fum. Buliar.verho'refidentia,verf.ittm 
propofitionem^.^\^,G*.rc.dt btnefic.p, i.tap,\J'.Ai i. 
nm/ff.Diftributtoncscamen przcetitas tionpotefb 
remittctc Capitulum, qutmvis abfitortinis fraus 8c 
conventit dftyGoOgle luris Canonrci, & Civilis. Lic C »h»enite, m rcfolvuM leljii pei Batb.;, c.//,fl„,i 
"^;',,'' P"* TnJ.m„.,-,.,M m,m.p,.,m, f.. 
9>«»>i».lim,ut „1 mulli! cjllbus. f t ad piopoStura 
noiibis , quod ttinriaib.convcntio & temiffio dii 
lumio ciicj quotiJianas dilliibutioiiesiuali petcep 
•as retiB^nda, , licct omnino piohibita lit . ncque 
TOmm rcddit cacum ictcnioicin, lamcn piobablle 
Itt.non cfTc ptohibitam temiffioncm de pntieiito 
noclo nulk praccireiil convenlio , nullaquc flaus 
fub(;t,Monet„i, ''i/!"i«"i'"Af .,.,.;., S. c», f,„ 
q"=n. .ide..„.,;.„.e*. ,i.iLhTLl:[T£Vi, 
M quo eiia eft vidcndus Sicph. QtiiMJcft.fmi^f: 
'fp-tti.mw.j ,.cim/t^.abi «.ja.or j j. docct quod' 
oolus piiictiiu! poicft iemiiti,non autcm fiiiutu!, 
*« qms inviieiui ad delinquciidum. 

CapiiuJum Scdc vacantc fungimi viceEpifcopi, 

« luccedii i„ omnibusqui roni jurifdiaionis oVdi. 

Wtlai, c.cepii, cafibus in jure eipteffi!,Gatc.Jife- 

'f'-p.!.c^.y.u a<./«.4.Barbof Jt >Sic.!3-p,„JI.Ep!r. 

fr^f''i- > 6.»»..i, . 01 ..J c.,„icM m.,c,i,. & .M. 

«i.W..«»».,.a-iC„.,/,V.„;,.,..„,6,.Non &c. 

»M„tamcnin,i,iifdiaio,ledcle£aIaEpifcop.idera 

»"bof.J.W/,^.,6.,,„„.,o,„p.,,.//,^.5;.,„„';,^^ 

R.vri''";;.'- "^ "'''"'""'"■"•"'/"'' ".■i^.Aio.f, 

«S iaTt^i^T "'S'"'''™"'' ""r" in prima i„. 
■""""•""bof.ii/'. .«//<!.6i,».6, . 

CapualumScJcv.ca«epolcft fccclc unione, 
aoai. ,« pr„„., j, mp.dn„f.f.l, .»., ' 
^apiiulum Sede Vacan.e polcft co„lli,"ucte irco. 
Bomum p,„ adnuniftiandis , & locandi, bo„i, Ec 
dcfir^juxtaConcil. Tiidcni./,/.a4.J, „^,„„., ,5 tcnim magiftia . q„„,idic „ j 
puliuia vivoium , confolatij im^micoium,& ezpT 
ricntia amiootum. Quod caicer (i, X.! ?^^ 

Plutaaliade =» . vS 'SJr^"°'^ 

Jcri"T/T'T "* "r °»"'Vr.Eramao.Ro. ^l*» C A 1* T U R A, 

CATTURy» cH mcti impeiii , Valarc. r.«. 
/,'/,.l7,.».i5)./,M.,. 
CapIoiaperroWinducitcitalionem realem,'.»/,. 
«,,». S< ihi Bati./.,,, i„ p,,v,c.l.n,mm„a: d,,x^ 
6,fc»J,rr..,,/.c,„/„„„,„,5,il,i GloHvcibo «,f. 
^«m,G„l ,„„„»©• ,,,„,i, ,, ,(„ Bald.;» /.s,„.,„ 
«■/,».C,J.5«, -..»/»„ „„f,^i»,,pete2 »,/ l,r.OrJu 
««../.1. ,,,.,. /,4.,.,«5.8,6.Azevcd.,J /,-«.;.►,«/■. 
'i'.).»-».Bofl,,„/r«fl.r,/m;,.„V.J,^„, „„„„„., 
Wgoc.Lopcz./. , , .,i,.Tf„,.y. v„b„ .„fU^J„ 

*?'£ '.'"/•" f"*'"» 'f •■■'■•'»;■.).». i/.ubi dicit 
«ilc fait,orcm ciiaiioiic veibali, 

Captnia alfctt datonura iiicpaiabile. Baibor ,'» 
'.l.fe/-./„„„,.l,;„.,-,f„„,.^ j ,„j.^ ,jj^,p^j^^.. 

r''»"^'^ '" ''" "')"''»ra qu» non poteft afao. 

ff».»if.^,57.„.,6.E, carusdamniirtcpatabili! Vl- 
Je pci Quatant. ,„ /i» ««//„..„^0 lircl,l,f,r,M 
4W»t.r„./,.5t.Ei citca appellalioncra !ab iMcVioci. 
toi,a,q„a„a„ affci. damnum itiepaiabile & .lia.vl- 

«»A,«»„*.,.Bc,„aid.G™,..J;j.,,a.C-.„./ ' 
»».l.c.»e/.,,,.„„„.,.r,.,„/-,,„„ij-^^ r , »-,-■*. C*Rc. k, Carc.kar., 

CAHCE fcATj Oiit 
C AltC EII.A 1 us. 

CAHCBIt cftmala manlio , ,o,i„ii (■pccic,, 
moitique «qnipaiami , fi pc™,u„, CirFaiin. 
«,/»•,« .!,»„».„»„., i, ,.,/, „,.„r;4„ ^ ,„.,„.. 

II' irf-^Zy"^-" "l» »•«■ «Itiit quod catcer cft 
locu!homb,li.,tura piopiet piivalioncmconvci. 
ft..oni, hora,„um,i„ra ciiam ptopt„ Imraundiiiara 
q«Jincaioel|b« tcpcniut.c, ,eila,„t,«„d audivi 
ipl»*u!c»cc«t.s,ace,pe,i„,i J,ft ^,' 
^•W *•»■'»/ K,f,ri,r. ' .,) „„ '^••^'"•"•?''«/'-".«".4.S' I. Damiuti 

STiol 8r"'"-'t''-'"^'°'°"^'J'=r«'"'l» 

$:^::^s^:rK;^:;::i^:i-'''-'^-»- 
«S;!?"' ■""■■""'" f «"-•':A j.>; *,»•». ,,. 

rarm, ,a,{/,9^.,,//i»„n. , 

Carccii, cuftos icqnipacaiui dcpoHtario . lorcoh 
Ludovif.i,„j,,,r,/.,„.„.„^ "^ >0.I0lcpl. 

Caicc,a.u! dlcitui cui aOignati,! p.lali„ra vcl ci- 

Z.,!^^ T"r "' "'''■"'■'•C<«« "■ --.'»«/*. 
t«,,ve,k,,*.„,,G„,„. ./,;.„„ „,^ 

Tiraqucl.,/,„,U,.i./,.,o.,.„,.,,Avil.,;ctiL ', 
■/•'.i.r. vcibocw-cer,»»», g, ' 

Catcc, aiu! cjlen, i caicce dclliccnUa cuftodis cxa ' 

cularat , & non videlui fugeicMafcatd. J,,r.*« 
Z'^tT"7'^' '!'".'" '"««nS dicimt (m anil 
mp icdcond, ,cccd,,,Mcnoch ./,«■*.,./. ,o^,„.,.. 

h,,r....,/,,/,./.Gona.l,,./r,.j.8,e,„,/,,,,/f 
C„d„r.,»/r«,;.,/,c.tf.«fo„„.,„b„«,,^«;-7 

Caicciaius „„„ rolnm dici.ur illc.qui in viLuli, 
det.„eiut , fed cl.ara .lle qoi libtia cuftodia, id oll 
,„„,„.,, . juita doatham Angcli /„ I ,,„jf j^, 
,wJ ™.,., ,<.,q„am commcndao, lelati pe', Cot 
,. „«n.r.t,„iu.,c,bo «rcr. Gu.er.J, ;„i,,c,„. 
pr„.f,. cf.ii '.).AzcVcd..,(l.,,j,. .,i,.s,,. 
r'c,f,lf„.i^ ,.E, ,„. c^rfo loco ft,„ ,CDC.ur.ceo. 
lcut iD.dcmcarcera.u,3utg.,.„/.,t , ,; 
CaK„.,umquie.iraitcatccicp„'v,-m,c„„„„.^ 

Ii-'dt. ?.U, v.fMc. ,BohadiUn/l. f,ii,i ," 
../,.,{.».«,, ja, '^ • ■' 

r^ ?^',v'"'' """ f""* f"*""''"' P'o ■lctitocivili , 

Oid,„,;.«.j,,,,,„,5.,,j. ;;*.4.,;,.7S,,.5 „b, B„to£ 

pluic, c„ai. Fallitf, muli„ fa racic,iixj„.,a Oti 
IJ, .s .6, Gam.,r.//.J,/.„.„.^,fl„j.,,„.„, , 
./.»,».,„.,.4,»,8, H/ppolit, ,•»?'.»,«■„.■,,.;„,;„. 

i.™,».«.Of s 7. nuc„,r,^. j ,i Co.a» TO„.r.*,vetbo 
'»",,r,a:,Aievcd.,i /,.,,;,,, ,,;;t.S.,„,r„„,„., 
",<"/,?«,»„•*«. Idcm in mulieie „„p,a inh„„cftr 
Hyppoh,. /i»i. ,7,, E, maicr .utrix Siiotom habec 
piivilcgiumqoononvalct convcniri nltca auam 
(acete poflit,CovJii.,.„.r.c,f.,.„.,.&vidc tcrei 
^/«Ori,».».;ii,,..^.74tf., ., e.„b;, 4, 
au hdcjoUbl poflit fb juvaic hoc privilegio. 

Catccra.i non potcft mnller pro collcai', , 'iraa 
ncc pro tnbu.i! aut gabeIliiFIor.o«^.;;i;,.,,.^.„ 
„ftW.,,,.Eirferain£ non caicciintur „t„ dabirtf 
Srcali , ei ciiati, pct Baibof. <» rmif^d Ordin.t d 
/.■i.4.,;,.7<.§.«.qulbu,addcVala(i.,.„, (..;/,,■' 
».,,,.,»« (,«,»,; W.Bct„atd.Gf*vj»,,r,^. Cm 
''"''"■•'''•'■'"»'.««.»<"».7-Siophan.«atian,i/'c,«. 
J0infj.f.$G6.mm.j. * 

DigitizedbyCjOOQlC .8 Reperiorium prafticarum Conclut Carcecari non pocelt pro dcbico (niiioc i j aiino- 

Xitxv.i.i* diUfilcso, VaUcf.aISoar,^,iio, 7 148* 
'exiUd.iib.i.rtrum^»<nid.p.i.i.6.c»f.Hli.i.ii£.tii<: 
Clerico in iliinoribus , quoi non poSii pro dcbico Conlillocion» acccdcns mantellecum dcponit,ihifi* 
cacut cum omncs pcivaias affcftus dcbcte eiuerCs 
purpttra vcrb eum Pap^ afTiElcre dcbece , & Ecclci 
riamijrquc ad fau^ninis cffLirioncm defcndcce tcnC- 
" dclignir.uc 3craccrpileus galcrufqac fidctn,teU* incai:cetari,videValarc.4i^^«ij,roM.i.ubiiiiuiut gioncm.juftuiam.K zeUim quEilU mcllc-dcMnt vids Avil, adcap. Quid in )uilicibus pro dcbito 
Pr£m.fd.ji.vtrfo,nmn.\o. 

Carcerari noli poffunc pro dcbito civili uobilcs , 
Doftor,& Cleticus,Azcvcd.^ii l.ult.nur/i.^i.cM-n fi- 
aHtnuhui. ilt.iiJih.^.iov4reci>pilM.Vii[id,lilf.i, re- 
rnm(}i4otidcip.iU.p.i.i.6.'i.9. Meiichac. .i* fnccef. 
er€ai.llh.^.i.li..>'Utn.y^.ctitnfcc]aemiyin,<$- itiujtr. 
CAf.tjy.n.y. bAo\^in, 4e jujtit.iritci.i. difp.jji. n. 10. 
Phoeb, deeif.i.p.i.Gua.dtc.iii.iiobid.in ftlii.l.i. 
M*.l5.a*»j.io,Bernacd.Gl'3Ev inpr»U.C»m, tmj.e'-, 
iJp.i.Ctfrtc/.iS.w.io. Valafc, tHe^ai.n.nnm.iij. cnm 
ft<j.to>n.t.Scobude riii^c.eap- j ^.per lowM.Matien- 
«o 4d l. 6.t:i. 17. l.s.glof^.^tm.li noVA rtcopilar. ubi 
agit de nobiU & de Clcrico iu facris.aut bcitcficia- 
to:i Jcm ^fferic Card.i'« pr*xi udicum & advicatffr, ■ 
vcrbo earcer,nu>r..j .i.1 vidc aliquos cafus in quibus 
nobilis poteft pro dcblto incarcerari.pcr Cur,l'hili- 
pic.p.i.i.ljXittm. /. Et iiobiles polliinc privilc- 
gio rcnuntiate,5: pco civifi debiio in carcerem de- 
trudi.Garc. de noi>Uit.glBf6.»'*"'.i S-Batbof, iii /.4I14 
^.t}tg*'iitr,num\ i .ff.fduto mittriiii.Gtxv .d.nHrn.\0. 
A'j3\^dtiHre& o^cioMlitUii.^.cap-.s.num. i, & X. 
ScobiX.Hbiprtximi '!.\6.i:S' i7.Geval.cii'am.^.6KS. 
Parlador.«fc»/iipM,B«M.i 1. Molin.iJ.i/ij^.571,», i6' 
Phccb.deciX^B/J.i. hXo-^LKic^.decij.Cur.Archiepif- 
(ep.Neapoiit.p.i.dtdf.ii i.num.^.Ca: 
num.\^. Cald, foi:lih.i.qM]i.ij.n.ii. 
da uol>rei.a,difeHi'.\ \.ii.li.& ii.Qui feobligatad 
Bsrccres non folvendo dcbitum Ecmporc promiffo, 
valet coiivcnlio.cciamli non ad^c citatio,ni:c liqui- 
datio c|as dcbiti.pbKb. decif.is-p-t. 

Catceraii jufti non fruuntui: ditltibucionibus 

' quotidiams.Cald.fiTtn/Iit.t^wit/^.^nMm.u, jundo 

H«w».l*.5ccus in carccraio injuftc qui lucracur dif- 

tribuUones , Si »« Aphorifm.vziho henefiifiumti.i,%. 

Quaratit.»'» f-m. Bittiar jverbo dijlrihutiimei cjuo:idia- 

»4,/'d_f.iiS.Steph.Grar.iii/'«/'t./o'-(n/.f.59i. «w. }< 

(0CT,3.Suar.<ie ctnfHr.difpui.iifea.i.ait.ii. Barb, 

ad cap.Hnic.dt eliricis no» Ttfident.'.fexto/i.\-j. cH>a 

■ dH3{>HS ftqiitntibHi,& de o§c.& pttefl.Bpiieopi,c.\. 

A!legat.$in.l7'i.& iacollea.td Conc.Trid.fejf.i,^, 

deteformxt.cap.i i.nii-n.\ig.& deCanonicis^c. 14. 

num.^ijciimfe^.ab\ niim.fi:jHentihHS igitdccxcom- 

municaro & fufpcnfo injufte , quod non amitcunc 

difttibutiones quotidianas. Et Garc.4.'.beatfic. p. }, 

cM.t..n.i6i. tcftatilrquodCongrcgatioccnfuit di- 

ftcibmioncs quocidianas lucrari eum qui dcbitc c6-. 

jeftas in .carcercm fait,& alia dcclaracio decidit eu. 

non privaci diftributionibus ufqiic ad primam fen- 

teniiam,quod fi condcmnatus appellct,incerim non 

pcrcipict.fed li iu fecunda inftantia obcinnccit,om- 

iiiatccupctabit,de quoeclam Moncc.iJf diJirih.^M- 

tid.p. i.^Hofi.i .^n-n.io.cttm duohHs fti^Htntibu}. yerha Cardinalis demonftrant:& «. j .quod aliqili corum (itali dicun- 
tarEpifcopalcs.iuHofti!:nfis,Vcliiccufis,PoriaenfiB 
Sabiucn)is,TufcuUnenris, Pc«iiEftincn(is, flC Alba- 
Bcnfis. Et lituli prefbytcrotum funt iS. DiacoiW- 
cum I7.5C interCardinalium ticulos eminet Hoftien- 
fis,& ptrmam fcdem poft Papain ccnet , & Papart 
confecrst ,& Impeiatorcm in confect aiione cjUs 
inungii , & ciccmoniis ilHs intereft,& B«OT,$.quoJ 
in Ecclcfiis fuocum cicLilurum habcnt jurifdiaione 
Epifcopalem , Ucct Epifcopi non fint,& poffunt utl 
inligniis Pomificiis,& mora Epifcopotumfolemni* 
tec benediccie, ac minorcsOcdines confcrrc,cotti- 
gcre fubdicos , Sc excommunicace, atque bcnchcia 
in iis fua confcrrc . & in Epifcopatibus habcnt in- 
dultum , ut bcHcficia confetrc poffint in racnfibus 
Papa:. ^iSc!Lc\3.dt »ppeiUt.^ua^,i.n. i»,aitquoil 
licct habcanc aqualcm Jignicaccm cuov Epifcopis, 
tamcn habcut majorcm adminiftcationein , & funt 
digniores, Et quando inccpcrint Cardinales .' vide 
lllefc,i« chr.nica Pont.p.i{>h.4,.e"p.iO.U dc tituli» 
illis compctentibus agU ctiam Matta de jnnfd.p.u 
c, 1 4.««i«. 4 1 .cHm tribui fetfuennbns. Et dc Cardma- 
lium origiiic ,paccftatc , 8C hodiccna eJtcell entia, 
ac pricmincncia-inter-omncs.Ecclcfie PrselatoS.vi- 

.....^., ac Barbof. in eotiiS.td cap.pirvteirabiUm,qHtfihp 

Philip.<^.$. 17 fiHt itgiiimi,'>am.47.^ai dt JHri Ecclifiafi.t.l. c^.4. 
"arg. w irat. per totum , agU dc digmcatc . pcivilegiis,& ofliCK» 
CardinaUum. 

Cardinalcs quoad fuam primordialem ongmem 
funt infticuti iurc divino.dc quo vide Doaoccs cU 
tatos pec B2xhoi:.diit.ith.i.dt Jitrr Etcltftafi.c^p.U 
de Cardinalibui SanCia Romana EecliJia.n.S. Quo* 
D.Hieronymus fuecu Cardinaiis , fcfcrunc Fr. Jo- 
reph.dc Sigucnza in vita hujui SAih.i.aM.6.Cx(u^ 
Zuon. annalium Ecettfia tvm.\. anno Chrifii, jjt, , 
B.^41. Sebaftian. Cirar in rtUa.de Ecileftafi.Hif. 
rarchia,p.t.difp.i.^.i.nHm.7.E&no lih. antiquit, 

eap.t6.num.$. ' ^ 1 " > j 

Cardinalcs tcpcaefcntant Eccleri*m.FUmih.i« rA- 
fil>nat.iih.y.^Udfl.i.nHm. i j^ & affiftunl Papz in con- 
ftitutionibus condcndis.,.& eis comptchcnduntuf, 
Azor. inftitHi.moral.p.i.Hy.i.eap.ii.fol.^oi.ttde 
Cacdinalibus cx raentc Sunimi Pont.Fatio A dtm 
p,j,.conf.6o.num.i iS. 
Cacdinalium Collcgium Scdc Apoft, yacante aii Pontificisiurifdiaioncgaudeat, ficut Capicultttti 
EpifcopaU Sedc vacancc» vide cicatos pcc B*cb.4rf 
cap.Hnicamde Schifm^ti^is ,lihro Stxtf.»Hm.6.& m 
don.i. -ie ciea.n. i, & t. ubl quod foliim poffilHt 
a(Tcrc dc elcftione fttmnii Pontificli. 
"Cardinalis poteft libcrare k poena mortis euitt 
quiducitur ad fuppUcinm, fi obvius fuerit lUi» 
Azor. inpt. moral.p. i.llh.^.tap. ti.col.^io. Cened. 
dd decrttat.collea.Wi^Hm.^. Clar.(.Kj.S.>M.?. ?«•.. 
num.s. Paiw/»r*c; ,/i/.l4i-'"«'-48-Co"'^ """•' 
rabUib. verbo Cardinalei , Zcch. num. 9. di^o Uto » 
ubi cciam alTcrit , quo d Cardinalcs haberc poffunt 
carcercm ptivatum in coram domibus. Sccus cft (l 
ducaturadfuppliciumrationc falfitatis , & reui 
fairicriminiobnoxius.Tiraqucl, di nMhtat, 
c^.io.nHm.iii. Cota « mimorab. vetbo rMjomt, 

' ^ _i _J J t..! ^.II.FP tA mlMt.f.O' eoi^ f.i CARDINALIS Mcra e(l qaod principalis , 
3t iiiccclfccum loco Apoftoloriim Cilrifto aiTl- 
llentium,& infcrviuiit Apoftolica Scdi,quic axjs& 

vdmi cardo aliarum Ecclcnarum cft>, & dia.ntut ..,..-- ,., „,ua .6 , 

ftattc! accoadjutotcsPapa:/:um qnibusipfc totum f.J.7, ,.Ccncd..J i„r,IALlMlU.ll,J diyGoOgl' luris Caoonici,& Civilis. Li;. C. zg tnani Pontificis confenrti : (■ veth rolutas fit ab 
omni R.cligionis piofcffione , &ieguti , teCiaii 
potcft de bonis pacrmonialibus , auc de induftria 
scijmniis , iigii auEcm dc hfs bonis acquilicis ra- 
cione dignitatiSi vcl Ecclcfix, fmc Romaiii pom, 
aHcnfu , Se ia [cflamencb fuSiciunc jure Canonico 
duo aut cres tedes , ccfccc Azor. tnlHm.nurtil.p.i. 
lib^.c.i.efU£Ji.^.^ j.col.^ij. ahi ^nttJi.io.col.^iS, 
«iTeric ,quod facuicas ccltandipcr ptimumtcftar 
meacam nou dcrmit. l>taca atia de Cardinalibus 
vidc per Garc. dt nobiU/.gloff. 40.$. j .rjum. 16 e^m 
fe<puniihHS , Cot. in memarab. Tcrbo C4rdinaltJ. 
Ccned. 4d Deeretat. c»lli3. 1 1 j. Ftamin..«// rtfig- 
nMi.lilr.i .q>idJt.to.Tlum.-ij . Ckrn fequintibns,^ lib. i. 
f ««yl,i.a«M.j4.(^ lib.i.qiiitJi.i.nHti.C^.epmft^Hen. 
Hlmi,&tlky.^Hajl.ti.&lib.i.<jii4Jl. ii.>i.i^.cma 
fe^ntitibHi,Tiinc M!iVC,dtcif.tir)6.Fr. Hicronym. 
RoiD./>.i *de Reptthlic4 ChriJiiat.iib.y.cap.x.Cf 1. 
Gonza).4iJ reeui i.Canetl .glnff. i^ ii priactpio, Mo- 
net'de decimif,r4p,^.tjftjt.i.a 1 1 ^.Cardin.Tufcli, 
tom.i.lit.C fCmelHfiene jj. eHmfeqiantibHi. Verbo C A s u s. 

("^A S fS fortuims ell inopinatus eventuSjqui 
^nulio modo poteft prxvideri,/. i.^.fieottmpg- 
rt,ff.de admiaijirMi.rerumaii civitaten pertineniiwn, 
CMlt.dt hgmicidie.B.^ fottuitos cafui nullum con(i< 
lium prxcivere potcft , Neviz^ti d. l. i.n.17. ■ 

CalUs forciiiius dicitur faftum Ptihcipis non 
ipecaium,Cabed. dee)/. n^jt.^.p.i. 

Cafus fertuitus diciiur incendium , & peftis, 8e 
quaiidoqnc injutia judids. BatboC adcap.uaic.de 
commodate,n.?i.i;r ;t.Et iiicutfus latconum incer ca- 
fus numeraiat, l- 1 .Cedjtpojiii. 

Cafu fottuito quando dicatur commiflbm fur- 
tum ) VidcMenoch'. conf ^^ i.n.Z.CHmfequentibHt, 
& dt pr afninpt .1 .6 (f.6i nHm.i^.cum CeijHeniibiis.hz 
futcum dicitut cafus fbriuicLis, Ci i diligcnti^mo. 
neqneat prxvideri , ui contingil iu furto domeftt- 
coruni , atio<]uin tevi(Gma culpa fcmpcr prxrumi- 
tur , vet qnando res fuii rccondita in toco fotti 
iliiu bene tuto , in qno confucvit ille rcponece 
propiia pteiioliora, ex ciutis pcr Barbof.t» d,eapt 
0faeo,de temmedaa, nuto.ir: ftrbo C A u s A. 

i fT^ A^SA qiuelibet excufat i dolo,' JijrW,§ ./». 

'K^fM iiberaneaufa,!.i.f.de plagiar. l.i.^.Jin.ff 

dtatii£eij.Meaoch.deinttrdiLi.renieJ.f.recHptr.pof- 

fefn.^ i.cum ftefueHtibut, &co>jf.iS.a.9.i6.& cenf. 

J1.B.8 tf*Mi$i.Hypotit.c(w/.i.ff,i4.'*- confji.n.iS. 

& conf. 6i.V.i.&.conf. jy.nAi.conf. 114^.1). & 

coaf.iii.>t.ii.Sarddec.i^.n.ti.Pma\dedtlilf^.t. 

i*i.t.i.^.t6.-i.6^K\cc.dee.Cur.Archieftfcop.Neap. 

p-l.decifi^y.„.l,yp.tjfcifi-,«,ij„ffr decift^j. 
. ».4.Grcg, deptnJion.tf.T^.17.1 Caafa jufta non cxcu- 

fat a dolo vero, excufat tamcii a prsfumpto- Mc- 

noch. de prtfumpt.tib.^.prtfumpt,}.r.\i. 

Caufa qiiatlibct cxciifat i pccna , l. igiiiir, ( . p«- 

t*JI>f.de lib.MHfa,Clir.l.i.i.fin.c] 6o.n.i i. Hvppol. 

enf.i.n.i4.& co->f.ii,n.io^&in l.t.Cod.dt ,ficari:i 

^.i;.Gur«r. pMff./ifi.,.^.8i.ff.3,c«m/<r^^.S[ephan. 

GmimAifcep.forenf.e. ly.n.i o.& cap.iOT .n 11. 

Fjpr.w^r.^.ii.i.iR.Gam. dtc.i^t.n.t. & dtdf.iSS. 

i.uYmn.de delia.p.}.^,^o,ph(xiyJtc. 1 to.v.i.p.i. 

^iecJec.Cur.A'cbief>ifiop.Neapelit.p.i.decif 167. 

».4.Goqzal.*/w![.8.C.*s«/._^/*/j^^.ij, Etboria 

fidcs ac jufta crcduHtas cxcufac a ptieQa fufpcfionis 
.An^Hfi. Bariwfei R^trter, & irteguiaritatis, Flor. var.^.n.adfinem. Et cauft 
injufta non cxcnfat a pcena non folutijinis Gabel- 
■lx,Farin./>.j.(;-^iI, dtpatnii ttmp.q,^o.n.tf.p.i^f, 

Caufa quailibci julta ckcufat 2 pcrjurio , Bona- 

■ co(.p.i.verboper}urHj,f»l.6o.i>aezadi.i.lih.S- 

Ordi'jam tit.e.p. i^ 1 .Menoch.de prafMmpi.i .j.q.f. 

num. 1 j. Surd. !i«f . j 8.0.6. Camil. Botr. tnfHm. om. 

nium decif tit.^i.i.Mm.^^. 

Caufa quselibci cxcufai ^ niora,& contumacia, 
Stephan.Gratian. difcepiar.fereB{j:.6^p.n.i6. 

Caufa civilisarduaatquiparatut ctiminali^Hvp- 
pot.ci»»/.ioi ff.ie Smd.decifss ».4. 
Caufa civiiis & criminaljs quando poflint aginri, 
6c cficurrcreiVide Aloyf.Ricc. ineolt.p.t.coll.4os,. 

Cauractimiiialiscumidvili pcndec,cunc civi- 
lis cft prius diftuticnda, & in criminali fupcrfedc- 
tur Graiian./"mfl/.c4;>.j54,8y7.ij.i</^«<jd«,i7. 

Cauti capit»lcs funt pcriculote ad confulcn- 
dii, ut ex Bildo,& Angclo iradii Bocc. d,j6i. n.t. 

Caufa in dubio prifumitnr impulfiva- Stcphan. 
Gratian.^/«^(„r./<»rtn/. .s6i.n.iJ.CHmfeijMentibuJ. 
Caufx curfu tria debciu concurrcrCjidcnticfc» tci, 
identicas pcrfonarum, ideiuitas caufae agendjc , 0£ 
A&ioais, J.citmqHaj^iiur^.dttxceprj-ei }u4.ic dcfi, 
cicnte ali^ua cx hrs condltionibusjjon obftat ex- 

CCptio,RBbuff,(''4ff.fJf«/'/(B»«n;,'7.j07.CKm/<^WB- 

/(iiu.Barb.i",- /.d»"iiom"e, i.fin.p.i. n.Gt.f. folute ma- 
trim. Gratian difcepial.forenfcap.^.^j.n.n._ 

Caulk cogiiitio cunc diciiur adtiiberi quando 
pars advcrfatitatur.&iipfatum pattiuyi jura cxau- 
diumur, & fetvatut otdo judiciaiius , licquc fefti. 
nanrer & cx abrupto non proccditur , & dcmiin» 
quando letmini fta(uuniut,Menoch.feH/;j4j.ff,54. 

Caulis fummariis dcbeni partesciiari , Barbof. 
adc.i.decAHfapoff, «.,8.*w Clem. fdt.n.t.devet- 
horum fignificai. Ec in illis non datur repIicatiQ ^& 
triplicaiio,Mcndez in praxi,lib.^.cap.ti,n.i. 

Canfarum avocaiio cft odiofa,& prxiudicat or- 
dinaria JGrifdiaionij Azcvcd. t.^j.iit.^.Ub.^,nevA 
retopUat. 

Caufa qtice fcmcl fuit fada ordinatia,remper re^ 
mancc ordinatia , & appcltabilis, Lanceltot.^«(- 
ttntu. p.i ear. ,.inprafat. «..^7 i..&_c.ix.limit.t^\ 

n.ii.Gonzi.\.adregZ.Cance'.liQf.6ji.i9i.%tcfhuxt 
Gtmin.difetpr .f^rtnrc loj. 

dafi commiiTa in Curia Roman*a ^vel cxtra 
Curia/ii (udici dclega(o,co moriuonon tcvcrcitut; 
ad Ordinariiini ,nec,poteft exiie Curiam fcd ibi 
dcbct tctniiiurj,c. Pajioratit i \ . Vtrf prattrta, 4t 
eff.c Or''j".Bald,(n l.fiutfoponis a ti.t ^.verf.aincr* 
Pfipa, Cod.quojnodo & ijitando JHdtx,lnnocenv.!n e. 
cpm M.^.de tonfiit. Gtegot.adli ^f.iit,ii.part.i. 
verbo oire ni n^icri?, Menocb, co»/ jo i .n-^^.&.gonf. 
J40.V.41) Hyppolit eoKf.io.^.^o.MuuiX.in pra£}.p, 
4.dfy?.n;.».J3.f.ib4.Valafc.4ro»/:ioj.i7.6j', Ca^cd. 
<''ri/.8j>.'(.;>.i.PhcEb. dtcifio.n.i. & arrrfio iSj, 
in fine^. i.Sc(re ATagon. dteif.yy.n.ij. eumfe^Hen* 
tibus,tom.t.ad ieits Gatlit,iraii.dt evectt. tium.f$, 
/■.i^o.Stcphan. Graiian. d'fcepiat.foreiifx,^.n.ii. 
Aloyf.Ricc. decifCHr.Arehii)>ifcopat.Neapol.p.x, 
dec. 1&S.& in lolteH.-ier.p.^ colttf}.f;6i.& tellelfi 
iScf.ubi quando caufavidcaiur devoluia ad Clt.' 
xiam.cum aliis cicatis pcr Baibof. add.c.Pafioraiit, 
i.pratereo.n.^i.xikii ctiam ex aliis aftcritqubd ma* 
nus appolitio Papx facit qiiod caufa femel' cfiei^ka 
Curialis fcmpct temancat Curialis.Gt debet judici 
intimari avocatio caufx,aIias'valeDt interiAigefta, 
C«r,Philippic.^.i.5.9.ffj(ff.9. 

Caufa noii dcbet committi ulira duas dietai, e. 
nonnutli i^.ie refcriptlJ, & vidc c.fiatutii'.\\.^.cHm 
vero;& §.f«tM auttm.eed.tii.lib.fexte,\iht glofKquod 
dicla in a£tionibus iHlibui debct numeiaii ab nU c » UIOM I 

yv^^oogle jo Repertorium pradWcarum Conclui. 

itilsfiiiibus,ubi rcseft (ita, 8c de compuutione Cenfura lata interpofita legitima appcllationtf 

leucarutn vi<le laiSt.caiPhceb.tieeif.tii. ^ft ipfo ]\3te iwiWi, cMprtfenttMm t6.dtappell.vbi 

CaufamniaULn foTercdidturiqui diftulit mo- Barbof. n.i.^ i,T'ii\\ac,tra£l.M.& eap.Zji.no. 

vcre judiciuni,argum.tcxl.t'«c.(.rfefn^iii. C m4' Cenfura Ecclcliaftica ,ut cft «communicaiia, 

Itjic. ih'},Ci ptovocate voluit.cut taindiu tacoit,no- fufpcn{io,8t intcrdiftum,dicituigtavamcn irtcpa- 

tant Hyppol.c(>»/.8+.''-47' Flot.ad Gim. ^eclf.z^j. rabilc, & (i.fuit appclIatumafuturogravamine,aC 

yumaliiscitacispetBarbof.ini tM.cMjam qu*j. IJc i cenfuta futuia , ejcOmmunicaiiopoftcalata 7* qui glii funt legitimi : fc dolum prxfumi re. 
fotvunr Menoch./i>.i.^4f)""^'.9i.»'"",4.Fatin.f» 
p'*xi p.ijlt,t.auA^,^6,n.iOi. Ubi etiam agit de 
illiSffjui litem movetit poft mottem debiioris,quia 
'>*«4es non funt inftrufti. 

Caufaptlquotprivilcgiahabcac i vide Gom. 
'•J6. TanrifiHm.i, 

Caufa pia dicitut rclJdum pro anima phceb. 
^f'f.j6.itHm.t.um I- . 

Caufa pta dicitur teliaum pauperi. Stephan. 
Gratian. diftept4t,fermf.cap.^6i i.S. Sutd. iedim. 
■*•'. 1.^.9 j. ».).£?■ 4. & tit.%.privil,i.n.i.& 9.Qxxtev. 
Fraii,lib.i.a.^^.n,S.'Bi'^bol. in 1. 1 ff.foi«to m*(rim. 
f- 1^.45.«^ ;'.j.»»i»OT.i8.Menoch.eon/'.7 ».».1 j.<^ ie 
Ff*fiimpt,l.^ prtfimft.il j.". i6.CoTdub.i« /, fi ijms 
. .f l^rif,^.veritm.n<m i citmfeq.ff.d» lib.agnoftendtt 
.Boiir.</eciy.54.Farin. deeif.16A.R9t4 Som.n.6. 

CmGi dotis cftpia.&potcftagicaticoram ju- 
dice Ecc!cfiaftico,A|oyf.Ricc. decifCur. Archiefif* 
e9pMt.Neapolit.p.i.dtcif.tt7.n.i 

Caufa doti5,& ftudii xquiparantur,GlolT^ ultt !n 
1 lMnic.Cod.de ftudiis liberalibus mrbis Rome, iib. 11. 
communiicr rcccpra cx ciiatis pcr Barbof.f .7/. 1. 
nmn 7i.f.folnt»puun'm. ferh C A u T I o. 

CAVTJO idonca tetjuitit fiiloiufrores , vel pi- 
gnota,Cota in mimorahil. iztho cttitti» idanta , 
Sanch.iJr matrim.Hb.to.difp.ii.n.i^. Et fufiiciens 
«autioeft /i pignoia, vel fidc)u(lures {lehcur,Barb. 
irt capexpurte ii.n.^.de verbor. figni^ctt. £t cafus 
in quibus non amittiiur caucio in rccufacione,vide 
P«c Mcndez inpraxijib.i.cap. i$jt. i^.ubi ait^quod 
cautioncm non admittit ille qui in Utc recufationis 
Jo<licatus fuir pto noii parce , vel quando durante 
dilatione ttKirtuus fuit Senaior, qui fuerat cecufa- 
«us,vel fi fiietit abfcns extra Regiium. 

Cautione pizftita non habet tocum inhibitio , 
Azev./.i.fiM t.n 4.^rir.£i.n.i<)7./ 4. novtretop. 
Gonzal.<«^ rig,Z. Cdnc.S.y.procemjiHm.ge.hctDaii 
CtXY.idpra5.Cam.lmperJ.iitencl.i,^i.confitier.i 

Vtrbo C I M s a R A. 

CENSV^o£ in npn fubdites fclazatx non 
ligant ,'Mittiitleiurifdia.p.i'.eap.i.n.7,(^ 8. 
Et lacx in exemptos func nullr^4p.f M4»ra a 6. ubi 
Bacb. nHm.i.de priviUgiis. 

Cenfurarum poeius rar6 eft utendum,Dc cx fre^ 
qaentia contemnantur flc in vilipendium ducaniur 
■Conc.Tridenc. yr/lij. direform.eap.%.(l^uuil. in 
JmanA Bullarii ,yzt\iO Confiiiumprovinciale^n.ii. 
' Cenfuras noti incnrric frangcns januam Ecclefix. 
'Kicc.decif.CHr.Arebitpifeop.Neap9lit.p.2.dtclf. )j. 
Ccnfurarum cedulones lacetantes poffuncabln- 
qoiStoiibus puniri,Marta <^(;«r//ij.^.a.f.j8. n. 16, 
Cfnfuta ut incurratur requiritur admoniiio & 
dtatio, ^^tii^nJt etnfurit in commttni, dlfp.i.if.i, 
pMnSo 9. propojit, 1, $c quando admonitio non prx, 
celEt, cenfura eft in)ufta,Qon tamcn nulla > Soar. 
'deeenOtr.tfm.jtdifp.i/el}.ti.ahidifp^.feli.j.<i]iod 
Bon cft vAlida cetifura pro peccato* [uii intetcedat 
ftiia contamKia in tali peccvo. cft ipfo juce nuUa , Qaintit. in fiim.Buiiar. vctbo 
Archiepifeepi aHtltoritat ,p.6et. & vidc ad propofi- 
tum Baiboi^. ad cap,i.de appetlat.n.u 

Cenfura Bullic Coenx Oomini fectur ad dcfen- 
lionemEccleftafticaeimmunitaiiscontraimponcn- 
tcs aut recipicmes decimas,aut alia oncra \ pcrfb- 
nis auc bonis Ecclc^afticis abfque Pontificis licen- 
tia,tefcrt Suar, de cenfHr,difp.i,\.feS,iJi.9p. 

Cenfuris ^canone ip(b jurc prolalis,qucma(imo- 
dum in illts Bullae Ccene Oomin! non cft necelfa- 
cia fpccialis raon)tio,ted fufficlt genecalis, Barb.m 
add!t.adc,fMro^i.n.6,defentent.exeommHnie.p.tyz* 
eot.i' Nam lcK fempcrclamat& monet,/. j^rrianft 
C.dehdniieisS^e ccnfuris Papx rcfervatls in BulU 
Ccenx Domini.vide Soar.fJe cfn/ivru^i^y^.K.Bona. 
c'm.tom,i.optrHmdemora{iThtoloi.in/pecialittraQ. 
de cenfurii in Bulia Cttnt eenttntis. Virbo CltUUALIS, Censuarius « 

C E N S U S. 

CBNSVS petpecuus valct ad rationeffl jo. pet 
unutn,cenfus ad yitam ad rationem 7. aut S* 
■Valafc.de Avcnd.iie cinfbu' Hifpan.e.io.nHm. ult. 
Dc ccnfu conftitunvo,& aliis," vide Siephati. Gta« 
xi*a. diJeeptatjforenf.eap.^io.Gitc. de benefef. 2- 
t.ap.$ n.^^.S\MA.eonfti.^\\.Gi!os.?eKtti de manu, 
Xtgia,tap,n,.n.\^.^OMX,mJotp,i. operum demorali 
Theolog!a,difp,i.deeontraaibHJ,<fttap.^.Citio(,iH 
fraxi JHdieum fi advocat. vcibo cenfui, 

Ccnfus pro folutione potcft quilibet pofTefroB 
partis fundi pro toto cciifu conTcniri, Gratian. ^- 
rtnfcap. ,6. «Hm. 1 6.& cap.4, i .mtm. ) .Cald.rff refol. 
tmfhjt.cap.i.nu.m.1^. vto ccnfu^vulgfr foro.fit e«- 
cutio capcis pignoribus , non folum comra ipfuni 
debirorcmgfcd & adversus ejus hxtedem , Mcnd» 
in prax!,l ib.^.cap.i i .nKm. 5 6. 

Ccnfus cxtinguit domo cxtin^ , Stcph. Grat, 
d'fciptai ,forenf.cap-6j ^.niim 8. 

Ccnfus impofitus fupci raolendino , deftr^fto 
molcndino extingoiiuT,quainvis illud rexdifiectut 
etiam ci eifdcm tabulis, fiftulis^analibus,& molis 
Graiian.</,M/'.6j4.''«'".6.'y ^.ubictiam intelligit 
quando pcr cafum hoc cocingcrcr, fccus fi fafto dC 
culpa dcftiuentia.quia tunc remanet aaio ad favo- 
rem empcoris ccnfus : vide Bonacin. tom. de con- 
■ traaibtts^Sfp.i.tiaafi.^-pHnSo tmico,n 1$. 

Ccnfum conftiuicns fupcr aliqua re , qO* nofc 
poceft fuppoitare illud onus.teneturdarcaliamcc 
I.Lhc'iui Tit'mt,ffje*lim,& cii4J-,(e|4t.Joan.Fabet 
in l.fiqttis ar^entHm,tn princ.Cod,dedonat. Chalftn. 
in eonfuet. BHrg.rub.\u §,i.ff.i. Guidorapx q.t. 
Ccnfus qui folvitur cx fundo , , cx quo jubentut 
dici quoianii certx MilTx.fit Jndivifibilis iiitcr h.» 
tede%,!. cMifHndu;ff.de cendit. & demonfi .Ga.m.de- 
cif.iUjt. i.VaJafc. «w/S i ".S.Er fi detur claufula, 
Que andena gtna^a,^otci!l poftefrorcligcrcunum cx 
filiisjflf non cft locus primogcniio,per texcin /./»*- 
terfilium\ff.ad leg.pAeid. Gim. d.deeif 1^6.». X- 

Ccnfui res fubje<aa alieiiatur fine foluiione lau- 
dcmiJ. Catdof. inpraxi jHdicittn & advoeaior. vefe- , 
bo cenfMi,nHm.6, ■ 

Cenfitalij in dubio dcbet res prxfiimi potiut, 
^uim emphytcutica,juxta reg.l.AliifiCod.dtftrvit 
Aym Digitized by Googit luris Canonici, & Civilis tit.C. _^ym. «n/!l04.«.io. Alciat. dtpfiifttmpt.rt£>i.trd^ 
fiimp.i. Valafc. dejunt».phjn^,ii.n.if. & y.ji. 
ipTincip.d-tanful. %x.n. 6. Rebuf. «m. i.4dUget 
GallU.gliijf,\y.Mrtic,'i ^«g^^xo. Cov, l.j.var.ctip.y^ 
»»1 lAsScixA.deprabM.concl. i8i, fioi-W.j.C^ 8, 
Menoch. canf^yx, ff.io.c^' de prtfnmpt. Uh.^.ft^. 
Ji4tnpt.io6,n.^.SeSe ^ragon.dee. ii.A\oyf,Kicc. in 
e»tteii.dec.p.;.eolleil igj^. Stephan. Gtiti^n, difc, 
fer.cap.i%S.n.i&.& c.s^H.n p.io.& 17, Gabr. Pe- 
. reira dec. i7.n.iQ.verJ.iltud Mendez. inpr*xi,lii>.j, 
Mp.i.n,^6.Cabc<i.dee. ijj.f.i.Ciat n ^.Jmpiy- 

■ teufis,quxjl.i,n.f,& j PjLxiCconf. S^.mm,^.v«l.4^ 
Quaraiit, Infumm» BuU ttrii ^ verbo aliratois rerum 

' BicUfi£,p.tj.n.i6. Cild. forenf,^ux[l^il.n.&.¥uio, 
R«U Ram.dtc.^o. & dee.yit. 

Ctnfnitria rcs poteil dimittj/ccus cft in eraphy- 
teiiticajGabr. Pcrcira. Jec.^i, 

Cenfiialis propriecas debet defcribi in Ilbro 
ceofuali , vulgo Tomo » Cald. in lcge fi eurattrem, 

. vctbo Ufis, Bf,«, I j6, CeJ^ de in iMegmm refiitut,, 
minorHm. 

Cenrus formam contrahcndi,vide in Motu pro- 
prio t*ii V. qui eft jo. in otdinc , t» vol. Motuum^ 
PS9S- qucra adducit did. in prtixi j>idiciiK,& dd- 
vocjir.vccbo cenfns,n.i, procujusdccIaratione|iIu- 
ra fcribunt. Fr. Emman. Koli.fHper expiicat, Sullit 
Ceuciut4i,p.ii.^.cumfe^ueiili0MS,iliUCc.confuet.i jj. 
1^2lvm. in eemmenttde ufuris, ȣ4, c:im ft^ueniihus, 
&ad i.de et/ipt eonf i Salzcd. inpr. Slcam Bemardi 
'Diax^.Cap.^k Gi(^ki KoAenCoe annuls redditibuSy 
W. 1 .<)wifi. 4 .'/.iS.Bc ja refpanfj^afuum caiffeient.p. J , 
tffu ii.si.& fi. Stcphan. Gralian. dije.far.c. 141, 
".lo.^ I ^.cumfc^iteuiil', & cap, i^ j. (^ etip, jjS^ 
fl.ij^um fe^q, ^ ir,6jl.n.ii ciimfe^q,& cap.^ytt, 
n.lOwCum feq,& c.y 1 yji.i.eumfe^q ifi- Ainrchite de~ 

■ eij i.i4.]?hab.d*c.fi,& dee.li0.n.f^.p.t^&'/trrefio 
N|8.;' . X Onde diffe vuigaU ^e Motu non svia lugar 

noi ct f«s perpituos.TiTin. in praxi crlm-p^.dee.io,. 
<Sr in dee .novijf. Jlai£ Rom. i8j .CKmfe^.& dee,i$o. 
1^6.; n,\i6.^n, cumfe<jueniibus,.^^^,num.t. & 
(^ef.j44. Quas conditionea , & cauiiones rcqilirat 
Summus tontilex iu motu f Vidc paul, CDmitol. 
refp.moral.tib i.i^He(t.S6.cum fequentibut. Et an fit 
' licita annuorum rcdiHtuuro emptio 6c cum quibus 
■ conditionibus } Vidc Ccncd.aii Sextum eotleSl.i^. 
num, t. ubt n.a. dc juftopretioreddituum annuo- 
tum/fli n.j. an fi non folvanturannuiccnfus, rcs 
iiiper qua conftituti funt cadat in commiflupi ; & 
M. 4. ah annui cenfnsimcr bona mobilia con- 
ntimcrcntnr : Sc h. j . an contraftus ccnfualis con.. 
-ftitutui adrationcm i4.pro millenariojuftceraa- 
■ tm pro 10. vcl 11. pro miHenario , uW remiflTvc.' 
' prxdiifta Btilla pii V. quoij obligct ubicjue & om- 
■nes,refolvit Comitol,d//? ./;/». jk <jHeJf. 17, Etquod 
Motus hic rton Iii in Hifpania rccepms , rcfcrunf 
Cuxet. tib. t. praH. qutjt. \iy,infine , Bobadil. in 
Potit.tib.i.eap, 17, 7»«i»erp4i,Bernard. Grcv, A^ 
praSl, Cam. Imptr. lib. 1. eoncl, 7. in eeren. de quo 
«riam vidc p. Hcnriq p, t.fum.tib.j.de indul* 
gtnt. cap. to. num, 1 . itV* /. Gonzal. Suar, <te par. 
mpraH. tom. t.pi^, cap. 1. numero 49. ^/.98. *fr. 
y«. Et qiiod non obfcrvetur inregno Siciiizc , 
'tradJtStephan. Gratian. difceptat.forenf.cap.^Zj. 
•*num. 111 Etnonfuiire reccptum in Bclgio.ic* 
■fcrt Lei!^,'de ^uftlt . lih. t..eap,ii.duh,i. ttumero j.^, 
Nec apud .Gcrmanos ,tefolvit Grzvi ubipraxime 
Ad judicem Ecclefiafticura fpcftat cognofcercj 
utrum tfontraaus fit ufurarius, quia non cftenc 
obfcrvata: qualjtatcs tequifit^ per hunc Moium, Batbof. »» Itg.Titu 

per declarationcm _ 

««^rionein Ecdefiafticis aQ|^t Bebod.tjj^.ci^. It^.Titia^f. fotktamatrimon. num.^S. St 
per declarationcm RegiEHifpania prohibitam elTc ""T: ^'-f<fi "WcncognofcerciBdicem Ecde» 
fiafticum , fi„t conftitctioncAdecreto fancitunu 
ntteft«tarGabr.rcrcira,>ri^,<,^,.;«^,-„„^,;,.^ 
demanu Reg,a,& cap. to.adJimm.Qyte conftitutio 
l-n V.ciim conccrnat peccatum . vel falutcm anU ' 
martim. feryanda eft in utroquc fotQ , et Ordinar. 
W.3././.<J4.,«;,«;,r./.,V,Sard.«««i.jgi.™ . 
>Jon ligat tamen fubditoi temporalibus wifidpl 
.bus in iis , qua non concernunt aiiimart. , Surd. 
*b,dem,anMm. i.C^aod confenfus imet immobi- 
lia connumcrctur t docet Farin. m noviJf.Rota de^ 1 ■ 

c«/. Ji8.ff.5j. 

Ccnrualistedditttsfupettcfruauofa conftiti» 
dct^t,Bcrnard. Grev. curo aliis quos cita ,«£ 
pr^. Cam Imptr.Ub. 1. „„/.>. t,nfidnMt,\„.u 
ufai num, 8. quod ccnfus conftitutio m cft ein- 
ptio.& vendiiJo,ideoque juftum pretium ni» 
metatum intetvenirc requirit t & «i„. , , ^pi 
annuapenfio cmptitia habetut Iwitima qiMnao 
10 anms pr«fum ipfum equat , & c»nfus iupct rC 
certafruaifcra abfque veri valoris inQuiffrione- 
pom poteft. Navar. confil. ^Jt cenfibus ,numtr.i. 
ubi -/.j.quod cenfus vcnditor darc poicft fidejut 
lorcni pro ^as jufta impofiiionc t 8c nHm.j.qaoi 
hdcjunor ad folvcndum ccnfum dari non potcft , 
qitfe pejfaa vender mtdidas de panot OHtrot frxitoi 
Jolre lerrasfruEiiferas^ex Extravag. Martini V. dg 
"«pt. &vendi[.in,er cemmunej,cam ciiatis pet 
phcth.arreJio ^Z.p.i. . 

Ccnfus annuu j conftitui non potcft fupcr re 4i- 
quafruaifcra.qua: noti v.tet tantumfruiftuni 
quotaunis praftarc deda&h Uboribus , & cxpen. 
lis quanta cft penfio ^ cenfuario folvcnda, Guier: 

'<».j.ffj»a,^, 177, 

Ccnfuscreatusprrtiodebitoob mercesvcndl* 
tas.quibus conditionibus fit lidtui j vidc Bai. ref- 
t""/: f/"""^ '^'»i"'"r.p. i.t.cafu j I .pat. j68. vtr~ 
Ja.St M inftrumcntocenfuali adcffet aliquod pa* 
aum.quod fapctct ufurariam pravitafcm , in- 
ftrumcnuim n(m vitjaiur in totura, fed tintum iri 
■ illaparte,dummo<Jocrcditotnon vcl]t"bii inftru» 
mento in totum.Stcphan.Gratian,'^iy«/'Mf./l«ff/:'. 
e. 1 4 i.n«w. I j . ubi >/um. fequent!, adducit aliaRl de> 
claraiioncm,ac M«wi. ti.cum duobta fequeHtlbut 
»S^idea\iisfaais;Parefpacodt io.^annoifeprtf. 
frtve a auiospa'a fepaderen annullarecdfireomi 
yfbrarios ,es moios dt foro tili judicatum rcfcce 
Pbccb. arre/lo i^S.p.i. 

Ccnfus cft invajiduStqUandoilHusrefoLutiopo* 
iiiiurinvaluniatecmptorisjut pcr Gratian.rf/yc^/; 
farenf.cap.f^y & cap.jHS.a prineipio, aflcrjt quod 
ccnfus eft imllus non fervata formaBulle piiV, 
qua: cft indufta favorc animarum, & ob publican» 
utilitatcm. In ccnfu juftum pretium dicitutilluj 
quod cxccdit xftimaiioncm rci j& (rudus folitot 
ex ca pcrcipi j ad quod cognofccndura aticn- 
diiur confiietudo rcgionis, Se cijm palfim fiat 
cenfus ad dccem pro ccotum, ift^i confuetudi» 
cftaticndciida ,Giit. eap.i^ijum.ijtetimdiui»i 
fetjueniibus, ' . : ' 

Ccnfiis femper poteft redimi , nequ£ dominUS 
amittit dominium,& poHcflionem przdii cenruaij* 
Navar . emmtni.dt ujur num.ttG.Cia.iiiit.Marehi* 
dtc.io.n.SiEt Coniraftus ccnfus redimibili» fetva- 
tis fcrvandis funt Jiciti.Guicr. i.x^ra£l.iiMp.i68, 
M. 8. Denarura& cfTentia contraOus ccnfus rcdi* 
mibilis hodic eft ut prctiura numcrctUti quodefi- 
cientc , aut non probato per teftes , contraAus in 
totum corruit,& rcdditus decurfi foluti in ibttem 
ptincipalera coiuputandi funt , ex eodem Guter» 
dia.t.t.ifutfi.iyt. n,6. paAum Communiter appo- 
iii rotiiutH in cottftitutionc cc^fui , ut quoties do. . 

c 4 vii^ 

Digitized^byVjOOQlC ^x Repertorium pi^dicarum CoricluC minus ftindi/uper quo cenrus conftituitui.votuetit 
vcndetc prxdiiaum fundum^cneatur id dcnuntiarc 
domino cenfus-& ipfi daxe pro eodem pretio poliits 
quara 9Hi,vatet,& tenet.Gut. diiiJit. i.f . t ^y.i. i ■ 
£t domiiius cenfus praefettur atiisia venditione 
Fundicenfu.ati.Sutd eonf.iitjt.t^.& jo. 

Cenfus antiuus centum pro milte invitaacci- 
pientis vatct , Navar. con/6. de crnfths^.^t Et pcr 
dij^oma Rcgium latum die ii.fMv*riitan».i6if^ 
quod refcrt phceb. p..ii(c. m. (latutum eft ne 
iccnfus emaiur cum paAo dc teirD,& viliori pteiio, 
quam lO. pro milliatio,ubi cifam alia. 

Ccnfus in boois emphytcuticis non vatet /ine 
Domini ditcAi^icemia, Se. lamura in vlta cmplij- 
teuiCi Catd. df txtinil.emfhjieHfti ^car. j. », 16. 
quamvis Vatafc. dc Avcnd. de cenfibus Hiffm. 
cap.^-y.n.i. refotvat quod valct donec tempusem- 
pliyteufiSextinguatur , & idem alTeiit Botetl. m 
y^m. detr.tit.^f.H.iyo ubi^'. 171, dcclatat quoJ 
quandotedii empliyteulis ad dominum , tcfbtuia 
dicunturomnia juraemphyTeuix>& cefnLbll jut 
ccndis fupet emphyreutica re conflituti. 

Genfus perpeiai conlliiui polTuDt finc citcun- 
flantiis i Pio 'V.rcqui(icis,Navar.f<)»/.8.isV cinfikuty 
& ideo Motum non habcrc tocum in ccnfibus pet- 
petuis refcrt )udicatum rhocb. nrrefie ^i.p. 1. ubi 
eiiam airctit,tl[uod iicui cenfus non augCtur auAi& 
rcddiiibus,ita non diminuitur itlis diminuiis, fecut 
cftln pcnfionc condu£tionis.Si res ccnfuata percat 
ccnfusquoquc ^xiinguiiur,Sutd.(ie(tJifi;,fiV,7.f.jj. 
v.t.ubi a n. i ^.quod cefus comicatut recn in qaem- 
cunque iranfcat fucce(rorcm,idco re pctempia, ex- 
ttnguiiur quoquc )us reaIe,quod fuper re compeiir, 
^ de quo vidcBctnard. Gtxv. «^^rtff. Cnnr, Imper. 
/(i.t.c0»f/.7.4:0n/ii^.i.Facutcascxtinguendi cenfum 
folum pcrmiiticur vendiiori,non ementi, Stephan. 
QtiK.iiifceftM.fortnfc.i^.n.i.dr x.& «/.ij8. i 
ntim.\y< Virbo Cessatio^ diviuis 

CBSSATiOadvinis nunquam fertur ditcdc 
tn petfonas,fed ih loca tantuiii , in quo differt 
ab intcrdifto.Suar. dt cenfur.iifp.i^.ftli.i.ti. 4. nbi 
ff.8. quod cclcbrans in loeo intcrdiao fit irrcgula- 
rls,rccusin ceflationei divinis,&/fff',i.ff.i8.quod 
cedatio non prohibei baptifmum patvulorum, ncc 
&ichariftiam pcr modum viaiici,&».i4. quod nec 
confirmationem , Scfinm.iS. idcm in pocnttcntia, 
quamvis in rigore verius 'ccnfeat oppoliium , & 
i ». aS. quod prival Ecclcliaftica (epultura , &, 
rr.17. a(rctit,~quod cefTatione dutame prohibeiur 
OfdoiExitema-unaioiEuchaiiftia exita Viaiicum, 
Se mattimonii folcmniias. 

CcfTatione durante Canonici non recipiunt di- 
ftributiones quocidianas,cx ciiatis pct BiTb.dt ofiic, 
fStpitefiatt Epifcopifp.i.alleg.f ^.tt.iy-j^ ubi contra- 
riuto refcrt decifura pcr Sacram Congregat. Cpnc. 
Trid.Aliadc cefTationc i Divinis,v!dc pcr Sayr. de 
ctnfJib.j.eMp.tj.ctimfn}He»iibKs,Monei,dtdifirll>iit. 
^uot!d.f'.t.^,l€,Saud.difp.}9. Bonac. dlfp. 6. de 
etjfat.i D(i»'»«/,nbi pMffflrf jj infecunda, & ttrtla 
fropofit. agit de iltis prohibitionibus. Virht ClTAMDVS , ClTARB , ClTATlO, SC 

C I r A T U S. 

C1T^K> eft baris,& fiindaiiientum Ordinii 
judici«rii,Vant.</* mitlufirtt.iir.d,t nHllit.proctjf 
sa7.Ec cfi ornniom ftfttenmn itiftUunidarum ptinr ci'piam,$.iiltjnfiit.4t peen^ timere litig. Titiq.lraS. 

Rti inttr altei aiid.ia priticip.liub.in l.fi quispofiea. 

n.i6.ff.de jud.El non folikm a&h funt nujla quandp 

deficit dtatioifed etiam quando pats non fuit lcgi- 

iimecii3ta,glof.fin.teccpia in l.fiaccufatiBnibHt,C. 

de «CHykt.Et dccitalionibus vide aliqua pet Bcc- 

nard.Gra:v.in pr^ Camjmptrjib.i .concl.^8. 
Citatio utvalcat debci deccrni pcr eum qui ju* 

rifdiAioncm habet, l.finff.dt furifdill.omn.jiidtMi.*' 

rant. de Ord,}ndic,tit.tiutm»dmod.ciiat,eoacip. n. j$. 

Vani, de nullit,ex dtfe^t* citat.a^i i.V^d.QaiU.l. 

9bfervat.\%.n.6, 
Ciiaiioemiflaijudice inCompetcntenotfeft va- 

tida,/.}. ahi gtolf.uff.dt jitiiic.cap.iiltim.de cenfiitJ. 

fexto,Biib.in l.fi ^ wu in alitna^.i iS-^' jtidic, 
Cttario addomum quibuscafibusnon fufficiaf ? 

Vidc Seir. jiragon.iec.i^.n.^ cimfiqtientibMS,p. i. 
Citandi funl quos negoiium tangit principaliter, 

non fccundatid Phocb. aec.t, adfinem. 

Citatio monialium dcfact fi«i coUcgialiter, Bar- 

hof.ad eap.fi eapiiulo j.n.j.de tonetf. prahnda, tii'. 

fexto, Fatin. dec.i%<).in novijf. 

Citatio ad fentcntiam eft neceffaria , & omiflto 

illius iuducii nullicaicm fe^itcritiae ipfo jure, Batb. 

ae^ Clem.Hll.de vtrbor.fignififai.n.ii.i^& ij.conz, 

adrtg.i. Canctl:iloff.^,%.i.in (aineiat.n.i i-j.cumft- 

^MtntibHttJunito n.tf i.ij$.& i6£. 

Citacio cxcqucnda ell in propria pctfona,quaQ- 

do agimr ad privationem beneficii,& dc incurrcn- 

disccufuris,Gonzal.4ii«^.8. C^wce/,^'"/^? §.li.*« • 

annotat.n.i^^.cnmfeq, 
Citaiio quando non eft accu&ca rcmatict circuit- , 

du£ta,non faifta diligencia poft fcx mcnfes,(. /n-iT^f- 

randum,%.& fi efHtdem^bi ,abfentiam acc«f»ntt,C, d» 

;Kd. Ordin. W.i./i>.8j.5.i8.^»i.j."'.i.§.iJ. 
Citatio parcis fufficit,ui tes definat cflc integt*. 

Batb. ad cap.fin.dtog:cJegati,n.^\. 

Citaiuj ad locum non tutum non leneiur com- 
^axctK,hirb. ad cap.tx farti ^y.e.x.dt apptttai. ubi 
fl.y. quodappellaiioqualiabet iraGum fucceffi- 
Tum,qUQCunque tempore interponi poieft. 

Citandus non cft ilte quo invitoaaus fieri po- 
teftjDcc. in rtg. quipotelt invtiii, «. 1 . f.dt reg, jur. 
Sutd. <rp-!/i/.i,ff.94.Catd. depoiefi.elig.eap.-j.n. 18. 
Et illc cui aftui non prajudicat , non cft citandus, 
Hypotit. conf.i 1 J. w.j8. Mafcatd. dt prabat. ctncl. 
470.n.i},(S- M Etquando conftat nototic illi 
non coinpctcrc jus,Mcnoch^ imerdiO.rtmtd. i.re~ 
tuptr.pofjtfi.num.iit._\Acmdiai caufa cognicio 
non exigiiut , Sanch.irfri»*»'.''».''*»"- ^- ^fp"*'^' 
HHm,t o. 

Citaiio' illegitiraa /uftinetut exeomparicione 
patcis,PtncI. in l.i.Ced.dtbenu matern.p.t Ji6j. ad 

finem,Coia. in mtmetabitib.vetbo citaiio ^.verffaUit 
*erito,Ga\zt.iibro prime pra&.^uafi. i J J. ". ' i- Gara. 
dtc.i iG.mtni.i .GomiX adreg.^.CMcel.glofi.^. §. i. 
inannat.mim,i^^.& ^.j.proam.nurn. 146. ciimfe<j. 
Anton.Gabr Jifi. ) , dt citat. eonil.i.num. jfjiS. Bct- 
i\aid.Gtxv.inpra£l.CMi.Impir.libro prime,roncl.j t, 
cenfidtrat.t.&concl.s8.SKphaxi.CiAairj.^'fe'P*'f" 
rtnfcip. 6o.n.^.&eap. i^^.an.i.Ymn.p.^.dt- 
eif.t/^ji. J.& ibi addiiio. Quia prarfcns prafumi- 
turciiaius,Mcnoch. di prtfHmp.lib. i. prafumpt. 
11.M,». & prifumpi.t^. num,i^. Niafe, de prebat. 
«w/.ijio.o.^.ubiw.j.idcmfi .fttit ptxfcns publi- 
catioAi fcntenti*. Et citationis vim nal)ct prafen- 
tia.Battof.fB Clem.ciuftm i.detiia.nun.^. Et 
Jdem fi mifit ptocut atorem , Betn; rig.^ j j .in fint, 
VintJe nutlii.fenient.tit. quibHimodis ftntentit nnl' 
litas, n.iii.iotf. eonf.yji.kn.7i.hQn.dtcif 134. 
B«OT,j*Et conftituendo pcocuraiotem cum man- 
daco fpeciaUadill«ncaufaro,p«fumitur citaius . 
Glou. yGoOgit luris Can*oriid,5tGvilis. Lit. C. riU\ Vanr. dthutlit.tx defia» procefitV^t^.l 1 1- «'" 
' fea. Mafcard. eonel'. 191.« 1. Gratlan. d,c:i 5 fi. ".4* 
■Mtii<icziftPraxK'.i.c:S.-.x.Gonz3\.d.^.j.pro«m- 
i>.i^^.CHmr"J.M ex Rora & aliis tradir q^iod ci- 
taiionis dcfcftus fupplctur.quando Ciucus conlti- 
._ tuic maiidatum fpeciale ad caufam," qUOCOlUga- 
(urcitaciopiefuiTipta. . ■ 

- Citaiio omitti potcft fi ccrtum fit quod otatOJ 
non dcbeat comparcre,Menoch-. co«fAOoM^'«.7^' 
ut>iff.i79.c«m/«7«'»'»^«^quodcitacu\deb«com- 
pacere in lococonfucto Et an teneiiur compatete 
aUegarurus privilcgium?Vidc CabeJ.J.f«p. 
ubi ait quod fi (urifdiaio cft ptorogabiUs,_8: quis 
eft citacus coram noii fuo judicc.fi compate^^»5£ non 
pcKt (leclinacoriam,vidctutin judiccm 6.' nfcntir & quod fcholaris , veialius qui habet privilcgiuth 
■■ dnjiinaodi fornm,teneiuc comparcrc ad illud alle. 
ganduml, licct fciitiat fe non eilc dc illius jurifdi. 
fiionc;& 1.7 ,qLV>d citatus a non fuo judicc dcbct 
comparcre faltem ad allcganddm fuum ptivilegi^i 
um.vclfuam dcclinatoriam,ubiilubicaturde jurif- 
diitionCjfccus ubi.nototie conftat non eflc cjus fub- 
ditum Undecitatoclcrico ad judicium fxculatc.fi 
non coiapapeat, non valct proceffus faftus ,1Bcrn. 
Grxv. in pralhC^ro.fr/iper, /.i.coxc/ 48. eonfiiier.i, 
Pcrcz.«i l.i.'it.\.l:i ;j.4j)0,ubi pluradc citationi- 
buSj&Fr,Emni.Rod./««.i.^«jy?ifff^w/.ij fii.arf.iy. 
Et idem iu rcgolari notorjc cxempco.qui fuit cita- 
tus ab Oidinaiio,ut per eundcm R.od. ^.ij.iir(.7i 
H/erf.JecHndo inftrtHr. 

Cicacio noii cic^itelTb dic,ncqne hora,rtec toco fa- 
Ifta valct, Sccpii. Ciat.difcept.forenf.c.^fr.Co.n.^.CKm 
ft^Htntibi quando cltaiio rcrpicit horam prxci- 
■fam,fi aftus fiac cxtra illamhoram,diciiiir fieti fme 
citacione, & non valcc,idcm c.^^y.nHm.i%. & vide 
fi^\Sc.dec ^iy.nuT/ieroejmnio^ 

Citariofi fiacTlt aliquiscbmparcattalidie.vcl ihi 
tra tordieSifi ultimus lit fcriacus,dc confuetudi^e 
valct ciraiio,& iranfii tn diem fcqucntcm tton fc- 
tiamni,(cx citatis pec Barbof] in remijf. »d Ordh.at. 
/jfe.j.fir.i/.j.P.ij. 

' Citatio fi eft nulla,fuppletar fi notitia citationls 
i»d cititum pcrvcDiat,Farin./J.4.£/«. 59.».4. 8cibi 
addiiio. 

Citatus ik nuntio noii potcft dicerc , quod nbn 
foit cjiatuSiTiraq. de rtt<'a^:llg.%.^.glojf. ^.num.i,. 
Bcmard.Griv.tifl/"'<«ffiC4mi Itnptr.iiy;i.cancl.$ ^, 
coifiderati 1 . 

' Citari dcbet pirs in iUa domo in qUa habirat 
lepore citationis,liccC anteafolitusfuiltct habitare 
alibi.cx cicatis pcr Racb.in remtff-M orA.lih:.^j\t.l. 
§.j).n.ii qilibus adde Aloyf.Ricc. In olleit dec.f.^. 
co.(ea.i7Si-^^P^'"*'-i-^^^^^ ^'''*i''"'-^"^-^SI-''-)' 
Quid fi locus fic non iutus,& dctur culpa citati vi- 
de HyppoliC;iMf.l. § prdterta\n.6l.cHmfeejHtr,ti- 
hus, ff de <j Et ubi agitur de prsjudicio certi pct-- 
.ron«.illacftcitanda,nuen.rf5.j}5.wr/'.«w;i/i4/>W. 
Jwo: idem fi fit Baiinitus.Ticaq. deJHrt mariti,gtotf. 

Citatio nccciraria non eft in his iii qiiibuS cjt of- 
ficio proccditur. Alcxaudvon/. c 47.1'« princip.vl.6, 
Dec; (on/.l^ i).ffi8. Roland. cob/S^. jo:w/.+, Ant. 

. oabr. tom:iicomnun.opin.hi'coael.l.de eif4/>.^j ji. 
(^147. Gabr. l'ereiia dti.^6Z.ii. \i >& de mMu Rt- 
fi«,p,i.r.7.w;5.Dccitaiioncperediilum vidccita- 

, to%3.%ix\y.i,iTemliiM.0rd.d.nt.\.fi.%,n.\. quibus 
adde Pho:b.(J«;i \ i.H.7.cum feqHenilbHs,p.i. & yU 
dc a;Tium'cafutn.per cundem Batb. <i.[§,8.w.io. Cui 
addcGatc.(te benefic.p.i.cap.^.n.i^^,Sc Kicc.dteif. 
Ciii:Archiep'feop.Neapolit.iio.n^6f.ti 
Citaiio non poicft tolU a niacifcfiUm.PdPorM' tir,S~veriim,de rt jud.ab\ Batb.«,to.Pinel-i» rub.Ci 
dt yefcind.vendii.p.i.cap.i.num.ii. Mcaocb.-^e «r- 
kUt.lib.i.qudfi.\j.nHm.6\^\^m\n.dt rtftgndidib. li: ■ 

^,10.«. lO» 

Citaiioncm impedicns h^etut pro eitato, cx ci- 
tatis per Barbofj» remif ad Ori.d.tit:V.%. 9. ». 4. 
quibus adde Ber». Gravi infr»Q.CMi.tmi>tr: 1. 1. 

conc!'.$$,i.l. 

Citalio necclTatia cft in his quibu» tiquintur 
caufx cogniiio,GloIT./« l.yi Divo Pio,%.in vtndtii 
veibo bene efi,ff tit re jud.Kzhtif.ad legti G»ili^.. 
tom.}.tra&Je literis obligat.(trt.\.gUfg,n.y.cumfe' 
autniibuj.Soii. in l.pofi rem )udicMgm,notMb l.n. 1 81 
p.i44-Va[def..«i eundem,tn dJ^^ofi rtmjudicatam,^ 
^H4r/i/iw.>*(#<<^.iiJ.ubi plures.citat* 

Citatio ((3l(i« fortior cft vcrbali,(.i.Co</if «» bonij 
cederepojfH'ii,Sc((^i:.Arag.dec.io9,v. j ^.ubi Bitf».j6. 
quod cltaiio patrcis non ccquirltur, ubi agitut de 
probanda confueiudinc citca ordincmlitis. 

Citatio debei habere infcnam caufani propteif 
quamfic.ex.Gtcg.J.i.(tV.7.^.j.vctbo/-«tfr.Mcnch. 
ufufreejutnl.c.i^,n.\i.& ^yPercxl.i.tit.i.l.yOrd 
p ^j^.Barb.i-i l.fi ^»it ex aliena,n.io.f.dviud. Bcc- 
nud.Gtxv.adprAa.Cam.lmp.<}.\.concliSi.ahieon^ 
cluf.49.Woi dcbct haberc nomen citandi. 
Citacio UKoris rcquiriiur quando agitot de fpolitJ 
contra virum.qui iinc uxorc aliqucm fua pofleflio- 
ricfpoliavit.utrefeic jadicaiumCabcdJ.iS?./'. li 
quamvis contrarium fcquatut Card.in/TiiAi jkd.^i 
cum,& advocal. yciho citatio,n.j^. ■ Vefbo C I V i J. 

CiJ^fS prsfumiiur ilUus loci in qiKj reperirur. 
vel in quo fuit cducatas,McHOch.(ie fttfumpi; 
lib.G.pr^fumpi.iO. . ..,-■-, 

Civcscx privilcgio gaudcnt pnvilegio civibus 
conce(ro,Sccphan,Grati,an.<ii/'«C/«'-f.iS<'. n. 8^; 
eumfeq. 

Civis qui dcfcrit civii;flicm pericluantem tcBipo- 
rc beUi,amictit privilegium civiSjGregor.'.4 t'!i.\\<j. 
p- 1 vcrbo 5jf'*'^,Roland. fon/.^sJ.T.s J.w/.J- 

Civcs Ulyfliponcnfcs Porcucnfes qui OiEci'0 
decurJonis.aut prilidis.vct adiUsfunfti fuut.non 
pofiimttorqucri, nec alia paci adignominiam.nifi 
in cafibus in quibus nobiles & milites torqucil 
poffunt.quonii habenc iqualcm nobilitatcm,pro4t 
defcendcntcs a nepocibus Rcgum,ui noiac Gam.d; 
j II. n.7. & habccor in fuis privilcgiis, quod cameii 
non cftconccOora civibui aUaram civitatum . cx 
GimMbi proxime.iiz docet Card.«ff /W4*i judiCMrn 
f^ advoeat. vctho priviltg'um,n.^7i yerbo 'CLEB.1CUI. 

f^LERjCORVM appellatione qui veniant i 
V^Vide Barb.J* appeilat.verb. utriuf^ue JurU fi- 
tmficar. vecbo Clfrir» J i . 

Cleticorum appcUatione vcniunt Canonici in fa- 
vorabilibus.fecus in matcria ftriaa.Barb.4d cap.be- 
na mevmia i.n.iidt pafiut; Pralai:& ad c.irrtfraf»^ 

bili I i.n.^.de Offc.Ord.& d. wrbo C/mc»^. j .ubl 

«.loivcrbo DigniUs 71. qood CanonicatUs vci.it 

largc appeUationc dignitatis, 
Cletici non dicuntur forenf3sjStcph.Grat.Ji/:»f- 

tai.forenf.c.tt^.t.l6.HTii\.confis-''.i^- . ' ' 
Clcticus in fufccptionc Sacii Otdinis.fahetn ta- 

citc votumcaftitatis cmitiitie.BBi/il.tS. difi.e.prt.' 

hyttri,i7 Mfi.G\o(.in cchm B/iw,vcrbo votH,deCl. 

coniui. tf- » <.««i«,v«bg faeri,dt Km. <»*. A*|J'^ y.GooQle j 4 Repertorium pra^^icardm Concluf C»\i.de wmX^.i t), n.j i.eumft^itetit. Fr. Emman 
KoAaj9m.i.<iij.Rig,q.\.art.i. PauI.ComitoI, rif- 
'fonf,mer^J.,i.<^.^i.n.^XM.dtdelici.B.^.tj.\^6.if.^o. 
Clericus va pcccet moicaliter Ci camci Epifto- 
lam.vct Evangeliuhi, vcl «liquod minifterium fuo 
Oidini annexum cxerccac in peccato mortaliivide 
CencA.Ad dtcret.<rolle^.gi.ti.i.i\h\ rcmiflivc. 

Cletici pctfonis illuftribus a!quiparantur,Farin. 
detlelilHsp.i.^ 9$).»,it8. 

Clericilirerati funt ftcllar, & fplcnJor Ecclefir, 
€Mp.«li.de msiifiratihut.Ei Ecclcfia indigec virit li- 
teratis, quialiterati in Ecclefia dicuntur ftclljc , & 
fiilgciu veloti (plcndoi firmamcnti.Gonz.<(i rw.g. 
e*icel.glof^.fi.^. eumftq. junQis nd propefiium n, 
trlbns fequtniibutj^ 

Clciicorum gctius avatiOimum cft.Boifr. J«. i j j, 
w.5.Mafcard.<i<^tfi«.«ii(e/.ijb.n.i.NamEcclcfii. 
ftici non dcbenc inhiareJucris.Caid. cenfil.^,,.!,.}. 
Et Ecclefiidicitur raater paiipcrum, ctipM JtoniH' 
tiam Ecclefmm 1.9.9.& alia vidc per Sutd. dt alim, 
t.%.q,i^.n,^.CHm fiquintlhni, Kizcdec Cin-.Archit- 
fiJt.Ne»pol^.i.dtc.i^.an.i. Molin. de fHftit.traS^ 
x.difp AA^ .n.9. 

Clericus bencficittus non reciians officium divi- 
num poft fcx iucnfcs , ccnccur fruftHS pcrceptos 
«rogarc, vcl in fabricas bcncficionim , vel paype- . 
runi elcemolyna, Salzcd. in praB.crim.Canaa.c,t^, 
CitAai. in praxi fudicHrn & ndvee. verbo Cliricut 
n. 6. ubi etiam ait quod qut ptimis fcx menfibus 
officium divinum noii rccicavcrit,pcccabit niorca- 
liier,non tamentcneb^tiiTad rcftitutioncm. 
1 Ctcricusnon bcncBciatus potcfttocarc operai 
aliisaoD pardchianis pro divints cclcbrandis,Clar- 
lib.f.^.Simtni^, n.i. Suid. de alim. tii.i.^,6o.n,iT, 
pro labore concionandi eft illicita paftio fcu col- 
latio.conftituto prctio.quamvis honefta fuftcntatio 
gratis poffit acccpcaii,Sot./i^.;).i^ juftit.^miji.yar- 
ticul.i.& q.i.art i.in 6.(0/. Cajet.'i.i.f.iooiiirt.). 
ad^inific vetbo Simeniafat.j i8. cHBj/e^.Armil. 
verbo Stf»m'«,§-].Fratcr Emman Rodetic, infum. 
eap.^^.n.i i./i>/.io8,Ludovic,Lopcz«ii»jfr((fl.£o». 
fcient.p. i.eap. j o i .pag.^i i . 

Clcricus coram proprio Epifcopo fui doralcilii 
debec convcniri , cap. i.deforocompet. Barbof. 
»d eap. t}tiMnto y, n. 6. de eftic. Ordtn, £1 non pa> 
teft prorogare jurifdi^lionem Ecclcliafttcam Ilae 
eonfenfu proprii Epifcopiirit^.jr^fti^c.-y^i iS.ted. 
titjtfaro compet, Limitacur ci^m coram Delcgato 
vapx proiogatur jurifdifkio^quia lunc non cft nc- 
ccftarius confenfns Epifcopi, Barbof in d.c .fiinifi- 
eafti^.\}, 

Cleticus non excufatui i rc(idcniia,ri eft In fer- 
vitio Epifcopi, ctfi fit fcrvitium pctfonale, nifi ur~ 
gcmc caufa, fcd in fcrvitio Ecclefix, aut pro com- 
mani utilicatCjtunc enim habebit fruftus in abfen- 
tia , prictcr diftributiones quotidianas , Cardof,f« 
praxf fHdieH & advoc.verho Ctericut,n.jy:iih\ «,j8 
quod qui cft tn fervicio Papa:, auc eft familiaiis il- 
lius,cxcufatui i tefidencia:S£ frijf^.quod cxufatur i 
refidcmia ille qui cft infervitio Inquifitionis hxie- 
ticae piavitatis, 8c eft officialis Inquifitionis , quia 
tunc habetur pro rcfidcntc,tanquam prxfcns eiTct, 
& (acit omncs.&uAus fuos , Sc etiam diftiibutio- 
ncs quotidianas- 

Clcticus poteft cogi ad oftendendum titulum 
b^oelicii, cjmiCHt Eccleftafl. btnefteiafiae ditmnnt. 
sonftra t.y^7^ax.inrtpttit.rui>.notah.i..%.i.n.i,^. verf, 
iafertttjCov. ia reg.piijft^er^.l.%. lO.m.^.col.u 

Clctjcusnon Ubcratur \ patria poteftatc^ncc pa- 
cet «miitic ufumftudlum in bonis illius adrenti* 
IjiSBarr.S: I>oa.communitcr inl.Sacrefkn^t^Cd* 
£pife'f.&C'ime,<fQta.l.^j,Tain,n.y. Cleiicoium bona pattifnontalia gaudenC pn^Vn- 
lcgio bonorum Ecclefis,I}arbor.fn f.EeeliJia fan^ 
Sa Mt'i* lO- de eenflitHt.n.^^, 

Clcticorum .fpotia tn hoc regno non pettincnt tct 
Sedem Apoftolicam.Gabr.PercvaiJff.^j.ubin.io. 
ait quod conftitutto fupcr fpoltts non fuit recepca^ ' 
ibidem, &.».! 1. quod nunquam coile&ores fpolja 
.habu£re,& icafiiii exccutum per cpiftoUm Rcgis> 
cujus tenorem adducit d,^c.^yinfiHt. 

Clerico nobili inferioris eradusbencHcium fuf- 
ficiens eft , cujus ledditus fuiliciunt ad •um alen» 
dam cum duobus fervitoribus qui ipfum comitcn' 
' iur,8c ad conduccndam babitationciQ hujus fany- 
ItK capacem , & dignioiem ills, qua Clcricus fim> 
f\cx(:^ei.Tit\irefponf.cafuHmcen}ciiat,f,^eaf.i6.SC 
vidc Azor. iafliiut,moral. ptt.l.6.e.io.q.9.col,6yff, 
ubi alio modo taxai bcneficia. 

Cieticus fufpcnfus dcbct lantum habere de Ira- ' 
Aibus fui beneficii,quod fufficiai fibi pro alimcn» 
tis, quando non habct imdc fuftentctui ', iccus eft; 
quando clciicut habtt aliundc , vcl quando poteft - 
vtveie.de propria induftria,Barbof,tji t.eum f^vin- 
tonita iS-^-i- ^' 'i*^- ubi quare hoc idem non fit 
in excommunicaio,& ».£ qtiod fufpcnfu ob con» 
tumaciam mintmc dcbcncui alimeiua, de quo cti- 
am videeundem ad e^Pafteralii ^i.^.ver»m,dt i^ 
peUat.n,io.& ij.Garc. de bentpcp.j.e.i i.n.i.eum 
feqHentibMi,c^a\ rationem difrcrencix confiderat in 
cxcommuilicato , ciiamfi cgeac^cum po0ii i con* 
tutnacia refipifccns abidluttonc coiifequi ^ SiC\c 
ab cxcommumcaiionc liberarit 

Clericushomicida non cft.incapaX retcnifonif 
pcnfionis,Aloyf, Ricc. i/i eollefi.dtcp, 5.»/. i^jj. 
& decif.Cwia jirehitpifiopat. Neifolit.p.i,dte,j\, 
».}.Suar.<^# eenfurjoa.j .difpHt. ^^./ifl.j.wKw.j^t 
Garci^ btntfie.p, 1 .cap^j .». 1 j j. (^ i jfi. quf afrei ic 
quod facra Congrcgat.Concil.Tiideht. fuper c. 7. 
jejf. 1 4. tte refermMt. iii una Crcmoncn. ccnfuit hoo 
dcctccumquod loquicur dc iucapaciiate bcnefi* 
ciorum , in qua funt homicidx, nan cxiendi ad 
penfiones. Et eft alendus de frudibus beneficii» 
Rtcc.p.i.</«f>i8j.n.i.Et quod dicatut; homicidium 
voluntarium ad cfFc£tum,ut quis ptivctiu benefi- 
cio ? vide S^yt.de cenfur,i. 7, e. j.mm. J, & quod 
privandos eft pcr fententiam , tradic Ricc d,f. td 
dec lU. 

Cicrtci qui Religiod «on funt,hodie dominium 
comparantrcddituumfuorum bcnciiciotum, Mo* 
Imje iHflit.trittt.i.difpiir.m^.BitboCJt effc,& pi*. 
teft.EpiJc<ipi..,p.i.*ll'i'*'. ii».»«OT,4 (i^uoddomint 
non funtjfed procuracorcs, adminiftraiores.ac dif* 
pen(ator(s fruduum Ecclefiafticoium.cft icx.tn.f . 
i.de <<oni«.cum ciiatis per Barbof. tn eel.ad eundem 
ttxt. Et quod non habcnt verum & propriura do- 
minium fruAuum Ecclefiafticorura , tradit Mone- 
ta dt itiftribui.qHOtid.p.i.ij.\,Mn.\^.tt de fruftibaS 
beneficioium non polTuni libctc teftaii,idemii.p.). 
q.i.a ».(. 

Clcrici filnt veil domini quoiidianvu diflriba- 
tionum quas joftc acquifiverant,«i«;>.i«tc.§.f k» »ff* 
ri^de Citricii non rtfideHt.l.fixttMon^^ de diftri- 
iiHt.efueiid. p.\.q.\ji.\%. 

Clciici cx confQcmdine pofTunc tcftari de acqut- 
fitis intuituEcclcfii,ui pcr citatos Si Barbof,*/*'»^^ . 
& pote^. Epifeopi,p,j,alltgat.ii^.n,6. EtC\tnc\is 
libcri ccftari poieft dc his qux acquifivit ck iiidu- 
fttia fut.Valafc. dtpartii.c.ij. BarK in l. divmlot 
p.}.n.66.f.folutomatrim. Ei poicft teftari de diftri- 
buiionihis quotidianis .Fr.Emmin.Rodctic. ww, 
' $.qHafi.Jlt£ular.tj.7^.m.^.vtrf.f.MoneT.d.p.i.<}.l. 
m flww.^.Barboft ad ea^ tit r. in offieiit 7.* nMm.4,'it 
ttHam, JbyGoogle luris Canonici, & Civilis Lit. C. jy tffiam.& dt CAitcme. ciijf. ^i.'?.;». Gonzal. lulreg.S. 
Cancelt^.y ,^n>am,n.i6{ .Stcphan. cratian. MfetptM, 
f«refif.e.i^ i tnum.l i .MiH.at JMrifdiSf. p..-,cent. i, 
cafu i }yi,num.i6.AzoT.infiiiut. morml.p.ijih.y.c^, 
f<J.S47,p«m/fg, ubi idcm aficrir. dtpffiom, & de 
bentftUriit ^voiifijMe tefiari y»J}it»tt vide Molin. Ue 
^juJHr.traU.iJifp.i^y. 

Clericus fi alia bona ncn habet,poTeft fieri cx<- 
cutio in (iiflrtbutionibus Tui benencii. Ducn. rt^. 
zy j .vtrfjimiia untit£i7nv,BiTh.iid c.olim i^.derejfi- 
tit.fpolhi. rr, }, ubi eiiam addit dummoiio ei ali* 
menta fervcntur ex frufli^us beneficii cum fcrvis 
ncceflariis juxta qualicatem fuam. 

Clcricus turpiccr confumens fruftus fuorum be- 
ncficiorum peccat gravitcr,nOn tamen tenetuc ad 
rcftitutionem faciendam Ecclefia:vcl paopcribai, 
. lAo\in.deprimi^.t'ib.i,c.io.v.i^6.& rr.$i. Viftotel, 
iK ^ddit, Md moff. Nav. dd tMp.jj.n.^^. paul, Comi- 
tol .lih.l.reJp^tif.TnoraL^.ji. 

Clericis ab inteflatodecedcntibus noofucce- 
dunfconfaqguinci in fViidibus beneficiorum , fed 
Ecclefia vekfuccelTor.fecus vcr6 eft in quotidianis 
.diftributionibus^Moncta de difiribHt. qtatid, p.j,^. 
i.n.i,eumfeij^. 

Clerictis tpnerar cx redditibus beneficii (orotem 
ii)opcm alcfe & do(aTe,ut pei citatosil Barbofftif^ 
cap.ptratnit. f.dearbitr.a a,t.& mIc.i. de cohitH- 
t*t.CUrici)Tum,rt,^. 

Clcricifiliuseft infamis^Mcnoch. ««/?/. j45'*- 
ny*\ik.conJtl.\y.Qi\A.confiLi6.n.Z$. 

Clericusnon potcft fuadonare concubin«,Pc- 
tez ittuI.i.l.^.yai^.jG^ Ob fctvitia lamen impcnfa 
potcft cidcm ficri doiiacio.Scepban.Gratian.i^f^ep- 
t«i.f»ren/~.cap^i,nHm.ti,]xhi mun.Zy. quod dcbeiiC 
prohibcri. 

Clcrici non porTunt ali^uid relint^uetc filiisfpu- 
riis legitimaciG.ncc ab intcftato fucccdcre eciaro iii 
bonis patrimonlalibusijuxta votum Sixti V . rela- 
tum it Nav. defpolli] Cl*rie»rkm,i.i$>p.i^^. Mc- 
nocb,dt prafiir,ipi,lili,^',prtfiimpt>ct6.'iHm,^.B2ihof. 
in l.t .p.<^.v.6$.ff'.foUti) m*ir\m. polTanE tamen, re- 
Unqucrc cis ad a\'\viicaii^kzot.initit.mordl.p.i,' .y. 
eap. 10. tj. lo, col. 8j}. civtfei^. Quaranr. infnm, 
BuUtr.snhtii I giiim.p.i)iZ.eHm fetf,il vidflSurd. 
anfit. jo<j, 

Clerico.abrcnil i (ervitio EccfcfiiE prodefen- 
lionc fui bcncficii dcbcncut fTuAus& diftributio- 
ncs.Barbof. de a£}c.& potcjl. E/ ifcopi^.\.aUeg.j j , 
nnm. tyi, 

Oecici quoad forum funiexempti i jurifdi^Io. 
ncfxcutari jwre divino: vldeFcEmman.RodeTic. 
. tom.i.ejuaJi.ReguUr.q.6i,art,i.^T. Anton.iiSoufa in 
'xplicdi.Bnlla tan*,G,\c).difp.^i.a.i.cHmfeqMeT!ti- 
*«J,Ccncd.W Decretum^oUea.iy. Clar lib.^ ^.Jin. 
?«j6.B*»w.i.Valarc.fi>»/[ioo,f)«w.8,Pcrcz, !.i,iit.^, 
^'b.i.pag.j^, SafT.inclavi HeiiitJ .1 x.cap.%.nMrr..6. 
tHmfeejutntibkSj paul. Comitol, rejponf.moral.-.i, 
^,Si.cMmfe<f,Cihit.Vexc\t3.dec'.^^ji.^, MaiT,<^«;K> 
rifdiH/p. t.cap,6, 

Clericus tecurrcns ad judices fxculares pro jufli- 
tia adminiftranda contra judices Ecclcltafticos,in- 
cidic in cafum Buliz Cocnx DominijAloyf Ricc.t» 
CoUeet.dec.p, y colleCi.i^^j.3^rho(,dt effic & potefi; 
£pifcopi^p l.allegai 79 n.^. & ad cap . Ecclefia fan* 
fia Mari^ io.de cenf}iiMt,in,y. Et excommunicati 
func qui impcdiuni fupet caufis qux ad focum Bc- 
clcfiafticum de jtircvcl de confuetudine pertinent 
liccrasiScdc Apnftolicaimpctrari ,vct fupccipfis 
coram Ordinariis.vel dclcgaiis Ecclcfiafticisilitiga- 
ti,Barbofa«iJc«/>.*7'ran/4ai t^.di immMnit, Ecclefio' 
rum,tib.fextOtn.ijir 1. 

Clcticos an l^apapoflltfabjiccrc Uicir juf ifdi- 6iiomiy ide Chiffan. in co/ifiietHJ.SurgimdU^uh.t* 
wt.ip.48./;/,49. Menoch. dt iHttrdi&.rtmtd.j.rttin. 
num. 400. Guillclm, in cap. RaynuntiHs ^ verbo & 
vKoriTnyde(,\.num.\i6StxA,dec,\ t^,n.^. ubiquod 
univctralitcr difponendo non poleft , & vidc al^- 
qt^os cafus pec Sayci clavit Rtfi^ libro 1 1, cap. 9, 
jiHm, 8. cum fttjKeniibut , ubi quod papa poteft ia 
aliquibus cafibusconcedere Pcincipibus Heculari- 
bus potedatcm puniendi Clcticos , ic Clc^iicoritni * 
cxcmpiionem \ jurifdi&ionc fseculati^quoad qnof» 
dam Clcricos , vcl quoad Iquafdam caufas , CoT; 
^riid,f.}.ff,4,Valafc. d-tem i.i^i£.io,n.j,tS- £. Ce- 
TitA.in coltekf.i colltff. 14,0.1, £c meto laico po-< 
icft commiEtne caufas ciiminales Clcticorumj 
Clar, Mj §.jij.,5.4i-».R. 

Cleticus lucbans R.egiani jutifdiAionem & pa*' 
cem publicaro diteflc aut iiidice^,poceft i {tnUca 
laico & i RegDO expelh*, GiTC.de nebilit.^hJS,yji^ 
} i.Farin. de deli&.p.i .f . ii^ttumeto 7S. Cencd. «1 
DtcTttum,colleQ.^y .num,g. SelTe Aragen. dee.i i^, 
n.i^.& deinhibit.cap.i.i.4num, iOO.in fiHe,& nu» 
mtre iQy,cumfeqMentibus fiy\\.ad eap.Pr€fr,e,xo» 
n.tr.ubi quod poteft puniri in bonis.SEnon in per- 
fona', dcquo etiam Azcvcd. lihi j. n. ^.lit.i.lib.^ 
nova recepiiat, Cur.Philipp. p,$.i,i.n.i.& $.).fi,a. 
Et Clcricrqui nolunc dcftAetc a violcntiisquas in. 
fccunc Rcgis vafTaUo^portunt i tcgno jure originil 
expelii Ji£ ptivarijUi traduni Avcnd. de exe^Hindt 
mandat.p.i.c,6.'i.TuAyi\. uiiproxime, Azcved./.4a 
r-um.ii.tii. i.lib. 4jr«v.r(e.(i^t/«'.ubi eiiam afTccii 
quod cum bona eorum finc fub R.egis cettiiorio^ 
iecundnm Rcgis ipfius conftiiutionct iudicatur,5c 
quod Clcrici funt cocccendi pcr Ptincipcs fxcula« 
res , non jucifdiflione contcntioG , fea cocrcttio. 
. ne & diiionc ceconomica ac polittica,de quo eiiaia 
Aytnd. diSoleco, 

Clccicos c omfrehenduni leges R.egni,quia funt 
vaftalti laiione originisflc domicitii^d eft funi vatl 
falU illiqs^Rcgis in cu)UsR.cgno dcgunt,8e civcs iU 
lius oppidi/eacivitatis.in qua nati fuetuht.Cabed. 
dt patronat.Regr^eerena^cap .y6. num.i. ubi nMm.^i 
qufid pofrunc ptivati pei Regem & judices fxcula- 
tcs aiBif]Ione ccrum tempbralium & )ure originis 
Ul exeanc a Regno, 

Clecici ccnentui td coilcAas publlcas impolitas 
propter famcm 5c pcft^m pto liberandacivicate, 
Gacc.4^ nobilit.glofg.n.^ i.SMTi. de altm. t.Sfrivii- 
leg..^6.niim.4.V»\»fc.tom.i.allegat.^y.ttiim. tS,Ber. 
nard,Gicv.<>(/ praQ,Cam, lmptr,lib. fecundo^tntl 
. }ijt"r«.j. 

Cleiici pofTunt coUeflari, qtiando colte^ im« 
poniiur proreparatione pomis, fencis,& viaium , 
aut ^tcrius reifimilis,ita Avend.i^» exeqHeHd.man' 
dat p,i.cap.i.nHtn.i.Guiei.lib.t.praa efuafiione jO^ 
Roacric,^,!, £«//<( CrMcMr^./e/.i }6,Menchac^^-«. 
f^rejvem. cap. 6.tt.^. Peccz i.i.iit.^dib, l,t^t%. 68. 
.Mexliintraa.taxapanft,conel, iJtnm.it.O' ee»' 
eluf.SjiMm,^, Flor, var.q.xi.nkm. 11 j. cumfe^tte.rt' 
tibui. Valafc, d.allegat.^-j .num. i^k uhi dtlegal.jo,. 
quod pofTuilt cogi pec iudices fecalares reparare 
xdes. Et Clcrici quando cencntuc aliquid folve- 
ic pro teparaiionc pontium, itiiierum,vel aliarum 
tcium lefpicicntium bonum communc , executio 
poicft ficii pcr judicem GecuUrem in bonie ipfiu» 
Ctcrici , non tamen in perfbna, 8e quIU hoc Cafa 
excommunicatioincacitiUf,Cened.tHj</ftr<fM8,r*J- 
lel}.iy.& addetretal.cetlelt.iji.«.ii 

Cleticos non aitinglt pragmatica 6b penuriam 
anQODie,vel viaualium.Azor. m*r4,p,\.\ib.$.(.ti. 
eolurn,^i^.S»yTxlavis Regiatibro i,ci^iit ^jntme' 
ro ^i.Cea<:6.pra8iear.quafiiene ii,nMmere.}.Cnt. 
Vhi\iff,p,j.j.i.nMmiro >e. MuKhidf iftrifdiH-p'^- 
* ctat.u yGoogk sj6 Repertoriumprad^icarumGonduC itnt,J,eafu t.ti.^i.& ji eum fe^umtius,& cafu.i. 
Clcricus fi pct Rcgcm ftierit admiflus ad aliquod 
oflicium rxcuU[c,& R.cgiuini& iii tpfo officio com- 
miient clcli^m,pote(l puniri ab ipfo Kcgc, Garc. 
dc nebUlt.^lof,^. ff.n. Addit. ad Bcrnard, Diai /« ' 
pra^. eap.^6. Thom.Valafc. tom.i.Mtlegai.ii.n ij, 
Gabr, Pcrcira de mtnu Re^itt » in concordiis, n. 44. 
f9i.iti.QeneA.Mdecrti^,cel.iyn.\6. ^ niTit' 
■*mtaUs eoHtd.ii.^iHm.S.El rxtone oSHcil conveni- 
lur coram neciil«i,Bernacd. Grxv.in prtta Cam.lm- 
ftr.lib.i,fo?tcK^ysoi!jiderat.^, Cur.Philip.^.).^. j, 
tium.^,ci*m ftqutntfhits ,\\cct comrarium rcfolvat 
Marta de jurifdi^.p,^.eeat. i.cafn iiy.Et fi Clcricus 
cfficiacut milcs, priviiegium clencaleamittit, Va- 
lafc. d.'om.i.a(ltj^a/,nS,n.ij. Ec fi acccpcci ofEcium 
Tabellionis , idem HHm,t9, & atle^ai.^y.n.B. Et de 
Clerico artificc ^eUnquenie iii ofEciOjvide Mex. in 
p-a^jaXA panis , concl.^.num.i$, er 32. Mamd. 
taf» 1 17. ubi quod non poTcll conveniri coram ju- 
dicibus laicis, Ec dc Clcrico faHlficantc liccras Rc- 
gis , quod puniatur pcenadcpolicionts,tradic pcrcz 
dd leges Ordiiam.l . 1 .tit.S.lib.i pA^.iii ,Bt ClericuS 
lalfispondcribus & menfuris aliquid vendcns puni- 
nir i judicc lxcuUri,Cened.«iJ decretHm, collt£/;ij. 
num.i 8. Er CLcricus tntor laici convcnicur coram 
■^ iBdicefxculari.Guillelm^icrf;'' RayminfiHi, yetbo 
H^ uxorem , dec.i. n. 1 18. Thora.Valafc, d.alleg.^j. 
UHni. ultim.XAem inClerico Gabcllarum condufto- 
Ke,Mexia ubi fuprik , num.i^. & vidc plura ali^ pct 
Gatc ubi fupri , w.ij, cHmfequtn-ibHf. Ec dc Clc- 
rico coUega in collegio mercatornm , vide Azcved. 
tuLtit.ii.n.%, lib.^.nev.rtcBpiiat.pag.-^yz. Et plutcs 
cafus in quibus Clctici convcniuntur apud jndiccs 
la;c(i!ares,vide pcr Ccncd.ii.«/,j7. Et Clerici le- 
Bfentur fctvare jus Regitim,Barb.'a c.«d noftram. \ i.. 
di pra bat. n, ) .jun Son.t. 

' Ctccicosligantftatuta poenatia.fi ccnccmant pu- 
Wicam utilicacem ■, ac bonum commune , cim di- 
teQtc non finc coniraria libcECaii £cclelt«ftic«,vide 
Ignac.dcl Vilar.»fflj5''**'''J^'!/^ j-/»i^' i-,rtfp, t, 
*n.6.cHnifr^ 'tntibHt^ nbitf».io agit dc fubfidio 
lCclefiaftico,quod princcps poteft cxigcre terapore 
neccfliiatis , bclli , &obfidionis, confcnfuSiimmi 
pomificis accedcncc. ^* 

Clericus poceft cogi pft judiccm laicum reddere 
depofitum,Atni£t. dec i^.num.^. Gregor. t. j. tU.t. 
p.f, verbo Cltrigo ^ rerez ad It^. 0/-ainam.titnl, 10. 
tib.i pdo.€6i. Giiillclm, incAp.RaynumuiyycTho (j- 
mcortm , dec, \. num. tty.de /ff/?<m>f /7/m. .Qiiamvis 
contrarium fcquatur Marta dejurifdiit, p,^.ctm,i, 
eafu lo^.ubircfolvtt Clericumdepofitarium laico- 
rum dcberecogii judiceEcctcfiaftico adrcftimen» 
^um depofitum vigorc otdinis judicis laici. Et Clc- 
fici non dcbenc lecipcre fcqucftrum vel dcpofirum 
laicorum fine licencia Epifcopi, Marca ubi prexlmi 
tafu i24.n.4. 

Ctericus pbteft cogi 3 fzculati judice quoad one- 
titea[i»,Ayil.4d c^.Prmr.cap.i j.vetba den ordtn, 
It.li. fol.ii6. 

Etrattonecenfuspoteft convenici coram judi. 
te liecuUri , StepKan.Graiiaii. difctptat. forenfinm 
eap.16. mtm.ic),swmfe^Htntibtts & cap.m.num. 6. 
^9. Ceti\, lemrnHrsontra commuti.p.^. qiitiji. 899. 
wtm,%ti,eumfttfti<mihus ,(iwv.Th.\\i^.p.j. 5, j. ««- 
mero XX. Er dc admtniftracione publica tcnernr 
teddete tationem cocam judice fxcutari , fccus ctit 
^privata,Cur, philip. tamo ftcmdo , liibro fecun- 
Wo,c«^.9.nHra.i7, qucinvidc f.i{.8»m.i7. ubi ait 
quod fi dierit mcicatcv * poccrit convemti coram 
Confulatu. 

Clcrfcus icrainoribus-conjugatus potefl elTe 
tjUttt, VaUfc, tom.t. alle^af.^y, nnmire. 17. & jo. Atttmen Cieticus Sacerdot non potcft dari tatoi^ 
in leftinMnto , Stcphanus Gratian. difctpi^.fiirt^m 
fumcap.jy..numro ^2..Ca.\v2cm.dt tutore (^ cu- 
ratort , nttmero 188. Montan. dt tuttl.cMpit.\$.repi.. 
U I. »«»,t9f. Valafc, d. »llegat,^y.»iim,ii.Guxet 
tod. trail. de tutel.eMpvt.nHm.i6. ubt fecus aflerunC 
in tutorc legitimtt^fi voIuerii,de quo etiam Valafc. 
n.i$,dJoco. 

Clerici poflunt citari fupcr Confedione inventari 
Coram judicc laico , Mari, dt }HrifdiB,p.^.cent.i,ca' 
fiti ii.fi.r'm. de deiiU.p.i. q.j.i n.Sj.o- p,4.<^f.8r. 
ubl addicio. 

Clcricus facris ordinibus infigoitus , Hcctadvo- • 
cati officio fungi non poflit , poteft tamen in una 
Caufa advocarCjCi Abb, in cap,ptr vtnerabHem, bk* 
mero 6. ^ui filii pni Itgiiimt , Sc Vzhfc.aUt£ar. xj. 
«^ jSi>rOT,Stephan Gratiani difceptat, forenfinrn eapi- 
■" 57» ».jj. Farin. in praxt deliil. capii.y.it, jj. 
^.77- ubi plurcs cafus rcfert , in quibus Clcricus in 
facrisconfticutus potcfteflc advocacus ctianit fa;- 
cularis ^ dc quibus eiiam Ccned. ad^tcreial. cel- 
/«^.^^.BMBiei-o 4.EtCleticus non'{flteft in jijdi- 
cio ia>culari cfle prccuraior & adyocatus , Sayr. 
tnciavi lijgla^lib.ti. capir.it, numero i.cum ftij. 
obi etiam dc Monachis, Limita fi fic paupcr. Gon- 
taX. adreg.Z. Can.el.glojf.x.nhm. 18. eum feq. ubi 
ff.jj. idcmaii in Monacho pto fuftcntatione Mo- 
nftftcrii. 

Clcricus an pol£t armis fpaliari pet fa^cnlafcm; 
TidcBarboC inc^keSt. ad car. in aMditntia :Ps . n, 4, 
de fentent. excom. ubi plures cirat, & fequiutt 
partcm ncgativam , at vcriorcm. EcClcricus fuf- 
pcAus de fijga poteft capi a judice laico, Bernard. 
Gra:v. in praii. Cmm. Imptf. Lh. i. '.owci.^^.n.tj- 
ItemClcricus fufpcAusdc fijga poceft capi a crc- * 
ditoic fine metu excommunicacionis,dummodoin- 
traterminum i4.horarum debitot capius fuo judi- 
cicompeienri'producacur, Guter. lib.i.prail.ti.it., 
H.i. (Sr j. Valafc tpm. i, alltgai. xj. n. 4. Barbof. 
in l.fi lonfiut, J jfi fiHus, ».J S.jf. de ]udiclis. Et CU- 
ricus in flagranci delido rcpcrcus potcft capi & in- 
carcerari a judice farculari abfquc rticm excommu. 
TAcMi6n\i , ]iixho(.-adeap^'uTnnoii ab bomi-se 10. 
rfe;w(i»cfV-,ff.i2.DcindeCIericumrccinens non li- 
gatunn.fed imra parieccs inctufum injuftc.Iicct cor- 
pus rion tangat, pcaiam cxcommHnicaiionis incut- 
rit , BarboU «i^ cap.anptr x$.dtjtntent, excommunt 
num. 1. 

Clerici non poflunl pro caufa civili Carderarl,& . 
gaudent ^cnefic\t>e,OdoardHSi,defttlut. Aloyf. Ricc. 
dee.Cur, /irchitptfcop. NedpoUt.p.xo.dec.io.V 3{3.kt 
toin.t,aUef^ar.i$. ubi lii-nitat. 

Clcricus m minoribus qui non fuit condign^ pu- 
nitus per judiccm Ecclcfiafticum , porcrit fscularis 
judex contra cum proccderc.Batb.»» l.fi quiipoftea, 
n,i j^ tnmfe<]He»t'but, ff.de JHdicMmi dt iurifdiit . 
p, T.c-.^n.S.cum feijuentibnf. 

Clericus conjugatus in tantum eft de foto Ccclct 
iiaftico ,in quamum conttaxerit matrimonium ctl 
unica & virginc , atque dctuletit habitum & toR- 
furam ,Martaii*|«r(ya^.4. ce»(.a.M/« ijj. ». if. 
De requifitis ; uc Clericus in minoribus, & tonjU' 
gaius gandeat' fott privilegio , vide Barbof^f ojfc. 
& polejiat. Epifcopi ,p.i.atUfat,\i.i n. ii. likm 
ft^uentibni. ^ _ ^ 

Cleriri conjugKi gaudcnt (bri privileglo iii crt- 
minalibnSjBarbof. i„ colleS.adConcil.Trid.feJf. jj. 
derefo>m^r.cap.6 ».49. 

Cicricnsordinatus poft deliftum commiflom 

abfquffullafraude gaudci foci priviIegio,fccus vc- 

r6 cum fraude &dolo, ex citatis pet Barbof.fVei;'* 

prtpofuifii,ftn.n.-}Jeforo cawt^fr.qgibus addc Soar, 

rtciptiar. libyGoOgL IurisGanonid,&Civilis.Lit.C. ?7 .wieeptMr.feiittnr. v«b6 C/mViM » Cabci, Jf c. J 8. ».4. 
V-i. Fr. Emman.Rddcric. tam.i.RtguUr.^jHdJt. C4. 
«•r(iV.j./»/»'WF;p.EtClcricuj, fcO Monachus effe- 
auspoft commiffunidcliaum.qui ad cviiandam 
fiBcuUicralurifdiaioncm,& ad effugiendurti par- 
■nai a fecularibus judicibus iraponi (olitas , & iic 
com fraudc ficros ordincs alTunipftrint , adhuc ra- 
.tticni fzaiUri judiccpuniri polTontin bonis, non 
inperfona.fccusfi fuicfriudc.FariH.;« prwKrifl»;». 
t»m.u!t.dt ir,qHif,t.<ju*llU. n, 104. cnm fitptentibus. 
lEi fi Clcticus in minoribaipofl ddiAum uXorem 
,duc« , ad EccleliafticBra judiccni tft remiitcfldusi 
'Barbofa.J.fl/i*f4Mi-n.iS'.i«^«. ... , ' 

Clericus ncmo prxfuuiitar nifi probetur Me- 
.Mch.de priefH>i7pfnb.6.!}.y6.n i; VaUfc. «w i.-t- 
ie^M^j w.iO. A2cvcd,«(i(.io.n...(;/. j)''"'^. 4- '"«'• 
««/?ito.Barbof.i'«/.7)ii'» jy.o.iy.i? ii.ff^-tf^ 
mMrm. Et quomodo probctur f Vidc Ftamih- « 
j-<y(£««.ro»i.i.ii>.io.^"f/?.j».io;c««> fe^uettfib^''. 
El non rcqniritur citatio partisaS probandumCi?- 
ricaciim.Tiraqucl. 'tra^.ttslit^eralios nB^tf')'. j8. 
fCTl!i/<mtf.5S. Etquando Crericus csclpic coram 
judice fsccijlari ,iit tcmitcacnr ad Ecctcfiafticumi 
cbgnicio liabicus & cttiilurx pcrciiict aJ judiccm 
EccIefiafticonJ , Giiid. papfey. 1 }8.M.ifcard. dtpro- 
bat. concl. di.j. n.9 Gam. de S*cram. prijiaad. ultt- 
mefupplielo damnatis , qut^.^.n.i^. Eurg. C9'>f. it- 
(t««.j. Barbof; dt aUe^at.iitn. 1 6. VaUfc. tom. i. al- 
_ijja/.ii.in I.& remililvc Salicli. <if fli trif^. lih.j. 
■'di^put.^C.num.y. Liccc coiitracium i liwipc quod 
dc hibitfl clericati Sc tonfura dcbcat cognofcece 
* judex fajcularis , rcfcilvant Barbof. »« J. l. Tit!*, 
« i4..& j6, Fariii, ilt praxi trimin.pi.i. q. 8. «um. 4. 
Avpnd, *ft ent^uind. mindar.p.i.CAp. n.n.16,. De 
cafibui in quibus Ecclcfiafticorum tcraitriofietinon 
' Abet , vidc }AiiMTX. de jio-tfdidip.x, c^. i^- n. 55. 
)eHfif feqHtati^HS. ,- 1 -l i 

Clerici qui dimiffo habitu clericali facuUribui 
begotiisrciramifccm,privilegiofori non potiun- 
*MC.ne i faculati valcani judicari , SaUcd. in *ddtt, 
"■MdBermtrd.cjip.ii.inprinc. KoUai. eenf. ^. n. ij. 
lilr,i'Cov.praa.cap.ii.n.i.verj: j.Clar in ^. nlH 
5.)<.«K.lj.Gteg(ir.Lopcr/;j;«Vi 7. pft. 5. t«- 
bo Uifr^utf^t , Sanch. de mMtrlm.lihMF'^- 4^ • 
iiiZ.Mifnem.^iciimetntrsverf.ny.tf.ctip.ii: per 
lotum, Bithof.ind-l.li-ia.n.^A.verf. unde in hat 
mdtiri., plHrts , ut pct Farin. J.f.fe.».*o. C^ ?*■ ^^ 
iidlcricuscorijugacusiii>na*bftin«t i iicgotiatio- 
iubiis &ar[ft» «on gaudcbichoc privilcgio foti, 

^'■«dyf Ricc.m«(/ca.J«^.S.<^^'^'a-'8'^4.^''M'''' 

h^ioht; Sed qtita (^tcrtci cbningati iu habua & ton. ftira inceJcnccs , & aliciii EccU-tl* fcrvicncci, facil 
laribus uegotiis & ariiiis imniifccrc, fc noii dcbcnr, 
quifi ii in occafionc talium ncgoiioriim cajcrentur 
i^judicclafco.atircmitrldcbcant ad Ecciciiafticutii 
judiccmjDiitingaenduin' cil cum Marta dt fnHj- 
J»ff. ;'.i.«/i.jl..»iji.VtticramenCened. mI Dt- 
Ct-««me.//e3;j7.ff.t. ubiaitquod Clciici negotltj 
fatcularibus fc iiilmifccntcs (ionveniunwr foram iil- 
diecfxculati. 

Clcrit:iis poteli conveiliri ctiraiii judice laicti, 
Clar.;;i. 5. $./!..?. iHv.6. Mencliac. »//'<^"<«i 
c./'.i.n«m.i8.,Gencd. 4i Decrtiwn ^colUn i7i ».6. 
Marta .1« JHr(/a»a.^.4.cr»f.t,c4/''» lo;- » nMmt'c.1. 
fetquandofciliccripfeClcrieos cll aftot it> caufa 
meti civili cotilsa laicutn , idem refolvit Barbof. 
M.i.it jmi l.ciUf,MJI.i.f.i').i>frivUtl,.Clirictri«i,. 
i.t..iitm.l^-j.iMnurri.fe<iHt'tn1iui ampliat 8c itini- 
tat. EtctintraGlericum iatafcnicntiai judicc fa:- 
«ulati poteil juberc iicri eiecutionctn in cjiis bonls 
<^por«Hbut i Barbof. in l. i^iti jrri<iri.f n.9i.f.ie 
jnik. Ee Clericus fi laicum cortvcniat cotam eoi 
A.ff4fi. "asrbef* Rtfrrll aem iadice fiecalati^ ptohibetm laiciis clcticujn 
ipfmi cotam codera judice recbnvCmtc.Fatmac. ./< ■ 
prAxi eriminf.l.lil.iM in1»'Jil.i.t-«-}9 -«^' '■"'• 
limitat !n caufa crlminali _ ,_ _ 

Cleticus iticaulis poircirottis tctom rpitltualtom 
nonpotitiit pt)vilegiofoti,8c apud fatculates judtce. 
valctconveliiri.Guillelm.i'. c.p.S.;".»»!»'" , vcrtxi 
l^ »*.r.'» . iieif. 1. nnm. jO. Selv. J< fcmf c.f.l.?.?. . 
Roland.ctV:!) »«*.IO. likl Avend. adc^. Prf- , 
,„ /it. ..c«».i.'..ii."Ainia. »i«. .4- Menoch. Jt .»- 
,.rAa.r<».<.'.> I. rtiuf-fH- ' ."■»,:°- *.'• """• 
„»«(.i.'..Ji«. AaeVed. ..I !...>;'.'. «.■• ""1; ««•• 
..•'»r. SAj:c.im.i.e.nfnll.ii.& emfull,,. Cabei 
^•8a.^.. Satd.«»/.,i8 ».aa.Ga.l.I»i....V'r- 
r«.i7.».<.Ce.al.«»..f jo+^ infrinetr.f"" >« 
pecCoV.W"';'-"-»-' Gatcr;»^.a.(.i.i.».,io,.i 
fri,.,if. i- eu,..n.e.f J4 i »•»• ^'^^'VT'."':'*^ 
cif.intiirf.vnHndulmtm.tcmiayc Eatioac..-» 

frtx:,lib.l.iit.iiH»fi'-^-''"}.*' i c A- • 

Clcticus hircs iaici cccpta jam Ittc cum defiinOo 
tcttetarcoram fieculari iujic: cam profcqui, Paulj» 
l.k ,rt, .*/!»/ , i» fineif.n.i,. ubi Ange • ». J.f • M 
indie. (Suilleitn^ /» e.f. R.ym.i:... verl>o .«»•<... 
«•■..4^Boi:r.<J«.,;5.'^>'; Cov fr.a.c.f, 8.«»- »■_ 
Marao:4.p ,/./... .■.»? Mcnchac. d,fmetf%. H. 
r ,» /ii. 17. Perci '/!■.!.';..•. /.4.W,/!«»,V.vtair. 
„».;. .,»'»:4i Ba. bof »•.' <.]! ».'!/?-«, «.«".' "•"; 
jf. /ir'».. .».r.i.»; I' eval. i»'»»>».. 7. i5. < »• I • .»« 
Surd^ mAin^ i »..«. * »'«■.'»• ^ «""• ';Ccned. 
.JJ».ra.,»,,':.K<a^i^»«'»<'.7. cnm iliis cttattspcc 
BarB.^i •*)»-< £telili4.'f.iS Jt privi'ti„i Cl,- 
rieernm , i.,.. »•.01. Hic antequam adcat ha;icd.ta- 
tem, invcntatliconfcaiopettinctad fotum ficuU- 
.c, oabt^ percita it '»»•,. »'<.{,■.,/••.•"/'•>«••""«■«,>• 
& ,,•(>• »»»>a<.qilodadiiahitcdttatcpcrtinetad 

(otara Ecclefii : Si ,.».^i(. « 18. <«»./<««<»<i6«'. 
idem aircrit,fi Cieticoi fit llitci alteiius Clcttot.vel 
dctedat abinteftato.,; . .^ ■••.;, , 

Clciicus & laicus iimul delinquentcs tn ct.rait\i. ^ 
tui foa natota metc fjtculatibus , quilibct debet 
conveniti cotati luo ptopiSo )uJice , l)t pet citatoj 
t Batbof. .;,$.. ».^i.*9i-D=clataqa9d laioos Er 
rauldclinqaCoscuraClcttcoin iividaii , puiutuc 
Cleticusa ludicc Ecclciialtlco.Bclatcus ifMulat.) 
tn individuis autem uteique ali ^cclciiaftico eil pa- 
nicnduS Farin.i» irnxi er,minJBm..l.l'tt.\M In^uiffti 
j;8.». . s I CardoCi» fr'-" iutiieim & «J»<«l.»etb» 

■ cictiJiis*uct»ra polTit per miniHros Ecclcfil «. 

irahi 1 loco facro in illis calibus iii qaib\is laicu* 

exttahi non poteft .' LatiOimc dirputit Baibof..^ e. 

initrnlii.dt Inmunil Eieltfit , ».14.™»./'?«'»;»*»'; 

obl rcntctitil ncgacivx tioquara ptobab.liotl 
idhictct. . ■ ...A . ■ 

( lcrico Cmplici nudum mtmlletium potell mjn- 
aati,Pui.l'.ilic.ls«. Rcbnf.l» frnxiniliferma mm- 
imi ixeium.fn.-,,, , .N»var.;»,«/,.<ta emingii'.;,-. 
cuni.e...fnnuUiinii,,n.^,. nempc cltamiaatio tc. , 
(liom, ri<»,.«»i<.J< .#c.<i<i<i«>',A2=vcii,*.i^l,t^<|.>» 

fnmrniir.n.iiL. . 

Cieticiadfavotemfua:Ecclelil admtttuntut ad . 

tellilicandam.Farin.;» / «<:> crimi:f.t3ii.i.i' 'Pf>- 
(it.eoniriipirfowie1ii!in,il.{.0''..i\9- ... . ,, , 
Clerici not. polfunt elTe tcftes in ioActo fecalaci 
finc iiccntia OtJinarii.Conilit^BlJchat. >". i<>. "«- 
/i.t.Ii.Bacb..Jc.,<;?i,«.»,„»..i.7- !■ * "■'«";' 
teftimonium abfque liceniia Epilcopi .noh eft nul- 

Itira ,Mafcatd..l<),r.t«'.'.»<'-.»l!i; "■ "■ "™ {''' 
l*i.».-l^ii|S.»,il,Etconftiiottofolumpccnaralm- 

dcinentl abfqoe licentia , Baibof;» <«/■ »"• 
V rt... _. . C. <■!— :„.,. iir itlft* OOl ponit dcponenti aniqoe ,.-=,".- ■ ".■--; ■„,"'„»- 
i,r <i. jTt.«;»«',"«"'.i,E' Clettcus ot inltt poUlt 
i.lli..l.niam ptofea. .acccirariacltfiu Pra:W.^I^ Digitized by Google: }8 Repertorium pi-a^^icamm Conclul. culta,iiJem Bail)6r. in^cap.i-de jurdm.edfumnU^n.f. 
nbi ti. 6 quod regiilar» & Monacbi finc Su'gcrio'« 
ram licentia teftirnoniuni perhibcre non'po"ffunt. 

Clcncus in caufa Aimihafi contrzlsiaittiiinquk 
agatifr &c pcena raiig;uinis,non potefl cogi ad fercn* 
dum teftimonium.i).^.!. BiaioC.inremiJf.adOr- 
diaar.liki-.tir.i^^. in feprirna concKnHm.i%.6c ih eit 
ciiatis addc Clar, lilr.^: J". fin. queft.i^ n.% .^nm /«f . 

■ & n.ii. HyppoKt. conf.j^f.n y. ir conf,ii2;num,6. 
Marr. de JHTifiii£l.f.A,.ce>it.v,cdfit 1 17.».^. Farin. ia 
prdxi crimin.P.i. tin6.de oppofir.gnira ftrfo,,^/ te- 
Jltunf.^.6*. i».J5. & r.,c} I . ($■ lib. j-. tit. iS\ de oppojir. 
eontra examert felHum , (jH*Ji.y%.n,y^ ubiw.78.art 
quod in cafu^quo C^Tici ad teHtiicaiidum compeli- 

■ luntat> (iat coiVipulho^non pcr judiccm nccularcm^ 
fcdpcrEcclcfiafticum , & in manibus jiidicis Ec- 
clciiaftici jiirabunl. £c in cvfin^ ubi Doifb. de jU'im: 
ealumnU , citati pcr Baibor. n. j-. probacur quod 
Clcrict in ferendo tedimoniUm non tcncntur jura- 
nietitnm pcr contat^um fcripturat proferrc, fed Cix 
eft fi jacrum E»3iigelium coram iis pr(^o/iCum fic, 
vel manum peAori in Hgnum tidci admoveani , 
quod ctiam cum aliisicpetit in c. laudabilem y, dt 

frigidij& fnaleficiniihfni- 

Clcricus falfumteflimoniuifidlccns coram judice 
rxculari , abeodcm puniri non potc(l,Bcrnard. in 
p''d£l.cap.^},i.}, perct iit.6, lib). 8. Ordinam. Guil- 
lem. in^e-.Ra^nuniint.verli C!" uxoremideci n, 141. 
Surd. conf.^^6i,'iHm 17. Azevcd.;*(^ / i.{it,i6,Hib. 8. 
Hovi reeopiUt. n-.^j. Azor. infiitur, moral, p^i ./Ji.j, 
cdJ>.ii.eoi.^if.<j.i.CiM.[deempt.c4p,^\. 88, CT 97. 
Mcx. in traQjaxa panit,conc/.^ji, j^.remiflivc Ca- 
. hcd.p,i.itc.y;.n.ult. Virin.in praxi, tom,i.p.i. titut, 
de inqmjit. t}.i.K.i6.Gateri lilt.l.praii.q. i^.ffww.i. 
Plui-ej rcfcrt Cencd.4J Decrttum.colleii.ij.n^io.O' 
ddDecretJtU coUtli.i^^.riiZ. ViiilU p.t.de todej Iti 
deii£hi,capi 1 i.infine; 

Clcticus Miffam cclcbrani poteft fcdcfcttdendo 

■ occidere aggrcflbrcm & MilTam poftca pcrficere; 
Baii.inprdiiiCatn;[ffftr.{.i;conel; itOieonfidcraiA. 

■ ti,i.Ctx\ei. pTati.q.i^Jit^^i.ut).in praxi lieliSt. p.j. 

<j. 12J.((>. I4.K.191 

Cletlcam pcrcuticnS cxcommnnicationem incur. ■pr\ncipio^QVAc\ntioi.tr'i^.d.fp.uif.A'p'^^^° f ■'• *'• 
Cirol. dc orafT. de efeU.clericat.f^el^u 9. num.iji. 
LcviETinjUriajudlcaridacft arbitrioEpircopi, ^ui ex 
circunftaritiis peTronatum,l6coruih,tcmpbrum,mo- 
"di percuflionis & Ixfionis arbirrari potctii , ut M- 
vcriunt Bctlet,,^.§.5.B.}4. Sayr. d,e.iiS.H".j. addens 
communiicr lcvcm cctilcri pcrcuffiohctn, qufc nt i 
magiftro -, PiKlato, parte . Jomino, iu difcipulunl, 
Clcricum , filium , aui fcrvum. Unde Bonacin.- rf. 
fmlia j.ir.^.lcVcm pcrcuffibnem rcgularitcr credk 
cffc illam, quE fit pugno,palma,manu,pede, dfgit», 
baculo , vel lapide , qiiic nuiUm caruium 'ihaouUtA 
rcllqiiit ,vcl qus fit abfqucrciffi<inciTicinbriifine 
Fraftione denils , finc cvullitine multoriimcipiUo- 
rum , & fine cffufionchiulii fangiiinis,iiiliration"e 
loci vcl perfolia:poffith*clcvis pcrcuflio itenCeri 
gravltcrinjmiofa ,veluti fi quis mtnum injiciai iii 
^cieni alicujus gr4vis perfonz impingcndo alapain 
aut fit in platca,Vt;l coram populi fccquciia pcrciiv 
Ut.Et quz fit inClcrico levis,vcl etiormis p«Kuffit) 
vidc Fracrcm Emma.R6deric.(B/«m cp.ai- n. 9. 
.. Cleiitiim pcrcuiicns majoii pKna dlgrius cft,clo(i 
in cdp.ficMt,\j;ij.i,.Va.nn.de diiUl.p lih. i .(if.jif 18. 
«.8l.Et plurain ctjmmcndationeni ftatiis.clcricalii 
vide per Barbbfini de o^c.& Daitnaic Epifctpiif.tl 
tif.i.ghfS.y.n-.t.cumfeifHtutihH': ■■,-._ 

Clcticus [cU qua-lilici pctfona tcclefiafttca i laT- 
tis pcrculTus^vcl verbis injuliofis moleftatus potei 
rit agcrc aftionc injurUrum.vcI dorim Judicc Ed 
clefiaftico,vel coiratu laico,Ordinar;',2.r»r.9.5.j.ubl 
Barbof. nurn. r .plures ciiai^quibus addc Mart.<i< JH' 
rif(iiQ.p.i,eaf>.7.nMm:6. chmfeefHeniibui. Sctu* cil B 
de cafu fueiit latum clogium,vulg6 devdfa,pet (U- 
diacs latcos , qula tunc Ecclcfiaftici Coram cis jtis 
fuumrcquircnt, cCim in^odcmiudicio fit privcntfc-, 
jurifdiaio,IlcbuF.i»(riff.««f;^;nH»i.ii9.C^i'«*- 
efard[iarliorii,num.6:Va.la(ctom;i.dlleiai.^'j'&ohi. 
dil. i» Polif.liy.i.cap.if.nHm.iii.. Mittd.p.i.cdp.ii 
Barbof. uUpro.\ime,n i ubln ^.qiiod judei Eccle- 
fiafticus agct ad condcmnationcm pcena: impofit# 
pro faeiiUgib cu excommunicaiione. Si *cr£» aga- 
tur adiohc injuridrura civililer.no potcft ClericuS 
conjugaius dedinare jildicium ficulare ,licct noH nt.c.fi quti fkddenit i^iy^^.rcfolvuniCcnyid./t/rfero, poffit pro illacaufa !l judicc laico caci.vel circeri 
Aloyr;B.icc. Jecif.Cur. ^rchiepifcop. Ntdpol.p. i.dfc. ri,m cum Cov.ih Navarr.rcfert idf Matt.d.p.i.e.}i 
. de qua niaicria Vidc Selv. infntn. verbo 1«, , 

excomniunicdiio 6. Navar. in man.bapi 17. ubi ».17. 
^ 18 limirat; fi Clericum pcrCutiens vim vi rcpcl- 
lac cum modcramine inculpaiit tatela j Tolct. ;« 
inSirud.Saterdo-.Vibraprimo iCdpile Ji. Sa vcrbo 
txcommunieatio t Sa«r. de cenfunlih.j. tap. 10'. tnm 
feijHtntibui,?,zihoC. de offic'& potefi.E'pifc«pi,piJ..ai. 
Iegat.il. & in tolleiJ.dd dtc4p.fi qitiifu.bde:t(,S\.\s.r, 
de cenfitr.difputaiione i t.feH.i. ubi num.ji. aiTerit 
quodClcrici ejufdcincQUegii fe invicem noncnor- 
miter pctcuiiemcs,noii cogumiir adite Pontificcm. 
fcd a filo Epifcopo abfolvi pofilintipcr te*. in cap. 
quoiliam,de vi'a t?" honcfiate ciericor.e.pervenil ir.^^e 
finteiititxcommun.ttiiemii(CeT\t dc l<cligicfis& 
Canonicis Rcgularibus.pet tcxt.»« eap.Mo>t*chi,de 
/frtmf.e;i?"M.tbi,quocunque modo Cc(c ineiauftro 
■percuffcimt , cum limicationc c. C<".oii a , i„ fini 
tod. (i(.Et,non foluni incurrii cxcolnmunicationcm 
percuticns moituiim,nc vefcrt Anton Fcrnandcz de 
Moute p.iidteompendio da doutrindmoral.c.6i^.i^i 
qwcmetiam vide;? 1 c.i}.& Barb"oO»'n/.f./» quit 
fuadenot ,num.\y. Et cxconimunicacus ob levcra 
Clerici pcrcuffioncra.abEpifcopo abfolvi poCeft,i/. 
cap.perzitnilt GaiC. dt noi/ilii.giojf.^.n.^o.-cum feq -en, 
libui, Gucer. canon.Ub. i .cap;^.rt.ti.cumfe<jtieniibMS, 
Be\let.difqi*ifiticlerical.p.i.iit,de favore cldriioy, ca. 
«P.S.j-ff.»5' optimc; Sayr.rf* eenfHr.iik.j.rap. ii.-i ;o; Ei Clcricus poicft accufarc laicum dc cti- 

mine aui injuria fibi illata , non tamcil de alicnd; 
etiamfi clvilitcr agat priftaiido qtio.djudes: ad pce- 
nam fanguinis non intcndat,ut libctetut ab irrcgrf- 
latirate:ita rcfoivit Caibofa ad cap.poftMl,ifii itidt 
liomicidi0. f^erbo CbADJUTOR i & CoADiUTORI A. 

COADjVTORES cum futui-a fucceffione iioii 
funt bcncficiarii intcrJnf duih vivuni coaJjuti, 
ntc habcnt jus in re, fcdaJ rcnj.PHi.ii*r.ioS,/).i. 
cum aliis ciiatis per Barb. t'aU, c.e Ctnonicis ^^dii 
gn<t.itibus , c.i^.a nnT/i.i Ubi rmm.y.& 8.<}iiod per 
obltum CQ^djuii drcicur bcncficium vacarc,^ coarf- 
]Ciioria poft nioric coid'joti con'.inet graVia^ii coad- 
jtTtoris. &idcm l'ur. d.dcc.ioS. p.i.ttiiit qiiod' 
coaJjrttoria non opcratur refigoatioiicm , nifi poiJ 
obitumcosdjHti,&fl.58.(i;?.i.quod funt dui gra- 
tia,unacoadjiit6riiE, & alterafj-ovifionis, & una, 
deficientc rion expirat alcera. 

CoadinioriiJ aim fucura fticccffionc lo«um habc- 
renoripotcll cowTtitutio Gregoriatu,mandanspu, 
blicari refignatiorfes & juriuin ccflationes Gonzal. 
tk menfibui , glef.j.i.g.niim.$i..tu'nfeif. addicquod 
coxdjucoiia cum faiiwa fncceffionctomhict dtipli 

. «€111 vGooQle * luris Canonici,St Givilis. UtC. 35 

%-m griithim , atiftm ^oadjutorix , Sc. arceram fmurc' remih procellionibiis iSe KUTinam Jolemhits,prliiciL &i:ccffioiiis , qii« Tcfpicic favorcm.coadjiiioris ; <Se 
m. j ). qaod fi dece^at coadjutus pnufquam coadju- 
toria habcat effeaum , fuftinctur gritia cortcerneris 
ftvorem coadjiitoris : & ».(5. alTcric exprimi hodie 
fn Irtcris 'quod Jil ^ocus faiiir^ faccelfioni > etUmfi 
ibendicium aftualiter vacct Je icinfore dacs, & ibi- 
«lem de alits claufulis agfr. 

CotJjutores dcbcm clTe <o»ftiiuii ih ilU xcatr^ 
QUK ad obtiiieniam bcncficium cc<^uiriiar , Barbol . 
«.■f'V- » s JH*m. 4?. & 4S- £t fufficit (juod| eoad jutot 
jKcmpore gratix (ic in ciate .legitima « ut pTomoveit 
Vaicac ad Ordinem Tcquinciim i tali beneficiOrad 
-quod conccdicuc coadjutoria, quamvis tuitcordr- 
oacus uon lic,cx Gonzal. 1^,$. if, n. ^o. 6«rbof. la col-. 
hS .'id CenctliHm Truie»t:fejf:if Je refonr.M.c.j,it.tS: 

& 29. tf- d:Ca^.- t/.77.i&i 

Coadjator noii poleft ordinaci ad (ttulum Co'ai- 
}atori« ; poceft tamcn ptomovetl ad tituluin coad- 
jntJkchc per^ccuz cum fucuca liicceflione.dummodd 
tacionoillius habcat congruam ruftemacionem,ian. 
quamSd muium b^cficii.BaTbork incollfii.ad Con- 
. .«'. TridtM.fejf,i\.de tif^rwat.-cap: 1 n»m.\j, ($■ id 
t. ip.w.jf). ubi H«Ac. it.aicquod quandu coadjutor 
^iabet aliqndc undc fcdeccntcr valcac fuftcntate, 
difpohitur quod nihii prorfns pcrcipcre debeat de 
fiuftibus 1 ncc dinribuiioniba^, 

Coadjuroiia quando coiiccJitur pafopter ingrft- 
^cfccnicmitatcni coadj«c!iverificandaelta:carc bo-, 
«nnorum > ex Gonzal, i^.^.^.v.S^.ubi nuTn 8j. quod 
.nfticric narraca ztas ingraverccnicum aliis iniir* 
IniiacibuE conjunfla ,cuhcfu£cit vctiltcari detatcni 
ijuinquft^gima & quinqucannotums tiaminfiTniita- 
tci.laborcs & alii cxcdriuminuum xtaccn),& n.%&; 
• 'Quod quando cohceditut" propicr ilcncftutcm nar- 
ntlih , tUnc cft ptobanda xtas 70, anrtorum ; & 
ff^Sykquod valet Judicis arbitrium , uc cognorcacur 
'quis verc diciiuc fcnex , Ad bunc etTe^m conlidc- 
tai.'5-omnibus circUnflaniiih 

Coadjiitoc non tenetur ad rc(5dcntiatn pr«cifami 
&j Ckufativim > idcftut dcbonis fbisfatisfaciat prO 
intercfrcntianon rolutajEitbof d,cif. i^.n.i^.t^ d. 
ta^.jJW^ aonzal. de WMn/ii-J, j/sif.J.i.p-H.iii. 

Coadjutor cum (tiiUra fucccffione non tenetut 
«d Fidei profrffionchi j hifi cAm fuctit rucccflioni 
locii)., Baibof. 6iQo c*p. tp >'. i4.ubi ciif^ l/ rr.i^-. 
iquod in t anonicis Ecclefia: Collcgiata; non cft nc- 

'&ria proRl^o Fidci , requifiia a Concih Trid-, 

Vi^.dtrifotmiii\ car ^iix 
vCoadjuior cgct nova poCTcinohc (ituli $c bcncfib 
w,mortUD co^djucot & ccftat iHa profcflio fervitii, 
iquam habcbaicoadjucor j ncquC cam potcftconti- 
tauare , ut in tcrminis clfe in Rota deciftim rcfcrunc 
fruti JfCk ii6,n,tti tib. jvin anthqua ipn^rf/'. BarbcfL 
j^.r-.i %-.•). Ij ^iOiub1"'./^5h(fftii;i/.quod tbadjutot 
debct habcrc locum caprx potTcflioiiispoft m6ricm 
toa<fju4 , Si qupd pollcflio ab obitu coadjiui cft nu»- 
tncrand» , quamvis pHor ^oScQio acccdetct ad lati- 
bos lOk Si qilod antiqitiias coadjutorix ijon-a die 
.' «otum admtfHohis^fcd i cedatioiiil coadjutotiilE 
dieadipilcitun 

... . CoadjucDlr cum &itu)'a ntCcembtie in ablchiia 
wid.Uci Canonici dcbec lcdcre jn ulcimo-Joco poft 
rthhet Canouicos -, nec ci aflignatuc eadem (edes 
piincipalis coadiutij c^rh fic (. anonicus fiftus, ni 
que dcbet ptaiferri vetis Canonicis, & quiavibn dc- 
bet tantnm honoraci i quantum coadjuius , quali 
iujnfulgeat fua » fcd aliena aiiloriiaiCi Barbof li. 

f'. »5)if. li. <?■ 14. Stepham Gratian. Ji/t.f;'^/. ;0. 
f.ct^.iod-.t 19. Garc. d^ ienefir. p,^.t,^.n.6i.currt 
/r99.Et quoi non lit inconvcnies.pofl^fimul in ha* 
- Mt» Cauonicali intctclTe coad)u[um .& coad^uto» 
jih^tft* ^bofi Rtftrttr palisin loco fibi dcbico juxta antiquitatcm fuam> ' 
& coadjutor poft omoes CanonicoJ , cradit Batb. d. 
eap. 19 jT. {4, ubi cicai Garc. d,c^.yjr,io-/. contrariahk 
tefolventcm , qui tr. ioS< alTetil ^aod.hihil imp«dii, 
'unum circianquam perfonamprivitafliiinchabhiif 
Ecclefia: eciam in choro. 

Coadjuioriis folcntappomc!adraix-,quodcoad' 
, jucor babcr^ debeat omncs& fingulas prarrogati- 
vasjpraeeminentiasi & honOreshichoro .Aftari, 8c 
Captiulo, & procclSonibtis. hec noh in -a^is Capi- 
tuWibuSjiam iniraqnam rtctra Ecclcliam ,quas St 
quos priedi^us F.TatioiicCanonicatus & prxbeiidc 
habei ; Si fi przfcns cflct habcret , Goozal, d. ^, ^. 
ff.37 Barbof, J.f-.is.f.i. 

Coadjutor gaudct mcn£bus datis caufa recteiu 
Vioms,dc dH^ cohfampci paunumiteihanenc con- 
fumpti pcr alium -,c]c Gtitisin. frrin/,d!/eeptttt.-c,i66. 
».ii. Barbof. d.cp^. 151,» 44. ubi-ff,'4j. quodcoadi 
jutor i^grotans^ aut alias lcgicimc impeditus, iiabcci 
debcc pro prxfcDti , & lucratur diftributiohcs , liicuc 
lucrarecuf principalit ,q'uahdoipfccOadjutor:ttac 
a^tufcrvicLis tcnipoiefupcrveniencis ihfirmicacis,fcu 
impedimenti : & #,^. quod potcft infcrVire & refi- 
dcre in Ecclefia.cxcbmmunicato cxiftcnTe princlpa^ 
li. &c n.i6. quod non lucraiur diftributiene excom* 
municato coadjuto,potcrit tan.en Incrari afllgnatank 
pro congrua , feu fccvitio > non obfHnte excommu- 
nicationc principaHsi 

CoadjutdT ;qKando aliUnde liabct Unde fc valeat 
iSeccncer fuftcniarcj dlfponitut nonnunquam , quoii 
hihil prorfus peiciperc debcat de^fru^bus aucdi- 
ftribucionibus,& quod intcrdum & aliquando man- 
dacurdari ccnium ducatos,0c plus, velminm.proui 
partes fc Conveniunt antc poVre^lm fuppiicacio- 
hem^ ne coadjutor cgcat, qUia aliis coadjutot poflct 
pcierc a coadiuio congcuam fuftentationem -> fi dC'- 
fcrviac uii coadjuior , nifi aliud cavcatut ih coadju- 
turia hujufmodi , In qua hodie confuctum cft poui 
■•claufulat»,qu!a partcs ita convci\iUnh, quod coadjii- 
tor.non poflit pctcre congruamj ncc qilicquam 'exi- 
gcrc quovis tirulo.ratione coadiutoria:, BarboC d, r. 
j^.niim, 11. AnCanonicuS coadjuEorem pci-pctuam 
cum futurafuccefliohc habens poflic optarcnovam 
Si maiDicni przbcndam , proui alii Canonlci di^a 
"coadjutoria'carences J vidc Gonzil. dirtg.t.Cmeet-. 
^off. i^\ >t. ^y. cum fequmibui,{Jbi iclfOndcieuni 
^iftindione. Firh CotiAtib , ^6HFtR,iNDua(c» 

COlIATIO Ordiharibrhm cft &vorabiIiB , r. 
«(/«jjj <j ^.7. Flamin. dt refig.lib. 1 1.^ ^^ofr.in 
Elt locus _pra:vcntioni !n collatione fadli 4 Papa ih 
bcncficio confercndo in mcnfibus OrdinarioiUnt) 
{"dcm Fiamin./(ii8.t. i ^.e-.j^CHmf^tff, * 

CulJacio belicficii peilinct ad Enifcbpi , iqui Id 
CDnfucvitconfeitc, Mafiiatd. de probAr-, concl . 173;' 
ubi r?;8.quod ex uhico ad^u acquiticut quafi poflefiio 
prarfcnland!: 

CoilationibuS,fimu|tancis tpiftoplim Sc fcapittili 
tanram potcftarcm habct Epifcopijs &Ius pet ffj, 
qnantam habct toitim Capitu lum, & f Contta. Bar- 
bof. de Canonicisj c*p: i^.riHiv. 7, libi alios citat. Et 
libicuiiqtie coilatio (pciaat ad Epifcofu^ atqhe C» 
pitnlum fimul j cohfidcrantur at duo cotpDM , Pa» 
hotm. ;» «jP./'<^«r«ii',<i "^^•dt ftfcriftiii Flahitn. de 
Vtfi^nai. tib '-i ijin.n. jp. Gonlal. gd rjf ; S.C^flce/ 
■pojj.^f irr,i i.iiimfe^tniibMt,Hi:in:dec.lifi,ti tm.tt 

itlMoiiJI, Earbof;dfrfjf/'; t^;».^; 

Cotlatio quaude tA iolum Capiiulutti IpcChi} 
P X ■Digitized by Go^git ^o Repertorium pradicarum Concluf. tUDC rxi^c A>let EpifcopuSTOtare tanrfuiiTi aiuis dc 
Capiiulo, & unicum duntlxat votum habcre , Gon- 
zal. d. ^Z"/?. 45- "*'". 7J. Etdcjurc cominuni pro- 
vifio przbcndanrm in Cathedralibus eft nmultaiica 
Epifcnpi ac CapituH , & in CoUo^giacis infcrioribus 
przrcntatio fcu clcfl;io fpcftat ad Pralatura & Capi- 
tulum ipfius Collegiara, & inftitucio, fcu confirma- 
tio ad Epiftopum jGonzal. 3, gitjf.^^.ii mtm. ^6, 
jnnfto num. 50. Garc. de btnfit.p. j. cp. 4. n«m. 64 
<*nj ff^wtanbtts, Undc in-collationc prxbendarum 
Ecclefi* CoUcgiatz Vimaranenfis , qus fpciSat ad 
Piiorctn Sc Capiculum , non fufficit cum voto Prio- 
risvota (luorum Canonicorum concurrere, fedde- 
bct concurrere roajor Capituli pirs,Azevcd.«ii/.i4^ 
fium.i i.tit,6MI>.^.n»Vitrtegpi!M. Selv. dt bcnejic.p.i. 
tjMfi. lj.Piit.p.i.tiec. 117. 

Coilatio bcneficii acccptau antc adofiram polTef- 
/loncm, facitacquirerc jiis in re in illo,'ex cjcatis per 
BtiboC\de tfff. &potefi.Epif£op!,T..x.allegMi,<))).'t,i7. 
quibus adde Garc. de btntfic.p. 4. c^ij. x.num, i, uhi 
pltircs "lios adducir. 

' CoiUcio non poteft probari teftibus , Flamin. tk 
rtftgniit, /li.io.^.i num.fi- <\ailih.S.^utH,ijii.m.t t, 
limitat in cellatione iiifcrioruin , quando tiierx 
cSenr amiHiE. 

ColUtio qumdo eft fimulianea Epilcopi & Ca- 
pituli. (1 Epiicopus conEcrc uni , & CapicuUim alie- 
ri, neucra cdllacio valet , quia ad invicem fe impc-' 
<liunt,Garc.(j,e'i^.4»Hm.i9. Gunzn\, d.^iijf^^ «.^8, 
wbi nmm. 6t. cedacnr quod racionc diftEc difcor- 
.dix vidir Hcpe provideti a Sede Apoftolica de tali 
bcneficio jure pizvcntionis ,& proviiiones Apodo- 
■ lics effcftum habucrs , quem ctiam vide num.ffeja, 
& idem jus prxvcntionis Summi pomlficis probart 
carc.<^.e.4.ff.t}. 

Conferendiim eft donatum ad. ingreJiendam Re- 
ligionem, lAoVin, de iH^it. tr*i}. i.difp,z}S.»uv>.i4. 
Ubi w.i j aut quod filius confcrrc nou tciiccur red- 
Jitusufqucad morcem parctum cx pactimonio pcr- 
ceptor.fed foliim confcrrc tcnecur patrimonium ip- 
Uim,qualc cunc cicicerir , vc\ xftiinacionemtempo- 
ris quo rcceptum f«it , fi quid periii, aut alienatum 
exeocft. Urrutn aucem tencatur filius couferreca 
ijuatinftiidioexpendir, &libros/ VidcMcnoch. «/* 
arkitr.lib.i.eafn i j 1. Gregor. Lopez./ j iii.^.pu't.^- 
■vet^o faldr'ia , & l.^.veTholm libros ,tir.i^.pitrt.6. 
Pcrez/.3.f(/,i,/fA. 1. Ordinam.p.^6.Va.hCc.depariir. 
eap.n.a n.6<)- Sccph. Grac. difcept, fortnf.c.^o,n.n. 
& ij.qui rcfolvuni qiiod filius non confert li- 
.brosempto5,& caufa ftudiorumi patrc fibi tradicos: 
.& idetn cft fi fint cnipii ii traditi lilio DoifVori , & 
Cenferi donatos librqs i pairc lilio ,iic fludiis pro- 
ficiat, nifi magna iticcr fratrcs orireiur iiixqualitas; 
& ofBcia computantur in Icgicima quoad xftima- 
tiooem , ^ idcm Grac. nnm. x6. d.loco addir , quod 
qu>mvislibti fint communcs omnium filiorum,fra- 
tijpserunt conteiiti sEftimaiione, c^m non debcani 
aufeici Oo£lori, ficut arma militi, & dehac materia 
,vidc Cald ('»/./( cwr.«r»»'fw,vcrbo/*yr/,i. 101.^ loj. 
Cad. dt in integrum reffiiut, rftin. Cardof. in praxi 
iMdic,& advoe. verbo coiiatie , n.^i.cumfetj^, Molin. 
di/pnt, i;p. qui rcfalvit qiiod fumpius quos paccr 
cum fijio iii ftudiofecic,aut iu rc alia addifcenda, Sc 
libri ab «o ill! daci, non funt conferendi in parciiio- 
necumaliis fratribus , dumnodo fint iradiii Hlio 
DoAort auc Ucenciato poft abfoluta ftudia , & idci» 
d'3^'.i4i.agic de miIicia,ofiiciis,gradibus Dofldra- 
tu5>iSeaIiisTiKrariis bcncficiis Ecclefiafticis, com- 
tDCndis milftaribus , acquc facris Ordinibus . & dif- 
putat ibi,an fim conferenda? Videndus eftctiaiai 
Barbof. inLf folHto matrim.p.i.vitm.ii. Ubi alTerit 
^uod dbutio fafta filiof«m.cxifl«nti inftudio vaj^r. & non poccrit patcr eam arapli^revt)CJu:e,& n-.^^ 
quod fi h«c donatio fiac filio Doiilori , yct qui pi^ 
ftea Doftor cfficiatnr , non iic donatio pcr filitiOi 
confcrciida ,quia tranfivit in peculium caflrenfe,ex 
rex. in Uultemuj, Cod.de filemiar.lil.il. & pecuHu^ 
caftrenfc non confortur , /.i.§.«^we eafirtnft,f.dg 
cotUt, bonarum , quod proccdit cfiam quando filiuj 
efficicur Liccntiacus, f^trba GoneCTA. 

COjCtECT^-^nondebettilvi dc alimemis,Satd» 
ie aBm.'.S.privUe^.p 1 .«,4. Ec collcaarl non te» 
ncncur pa«pcrcs, Bart, ia l.etiittnjn (io.Cod,de exeCHT^ 
rei jud, ^ohnd.cenf.Si.n. iO,vol. i . 

Collcaa lugctur auftis fcuaibus , & diminuituC 
tciam,Aym,c(w;/.iyj.„.6. procoUciHsfuncbona ta- 
cite hypocccaia, Surd. dec, j 1 1../. 1. Catd. de.rtfotut, 
emphyt.c.%.n. ij^.Ecqui palTgs eft defcribi in coHc'- ' 
ftis ,amiicit privilegium ,.Bcrnard. Grsv. infri^, 
Cam, imper. lik 1. ioncl.^io.confiderat. 6^»«nbl. Scc- 
fflian GTiiiui.difcepr. fortnfcap.,^ ^ i^.Ti.itf. 

Colleftam poft ijnpo/itam aincans incolatum 
ten«urfoIvcre,texc,&Ibi Barc./» l.incolaff.admuni- 
cipal, Flor. var.q.it.num.yS. An forenfis poffit coU 
Itflari propter bona qux habct in alicno terriio* 
rio i vidc Aloyf. _Ricc. in coileil. dtcif. p. ^; eal* 
Uii. 1876. 

Collcftam mclius folvunt pluresquim unus , /« 
aEiores , & ib^. glofC C^od^dt txaQor. trilfHtor. lib. 1 0. 
Perez /. i.tit. 4. lib.^. Ordinam. ^.Si 8. Roland. i 
Vallc csnf 66, num.it.cumfiq^.vol.t. 8i videBoer* 
dec. II }. num. j.^uid fi unus fc CXCufct , ail teiiqui 
teneantur folvcre id quod alius folvctc debebatJ vf- 
de Rcbuft. dt privileg. fchoUr.privilr^.n^.ad fin^a- 
Afia de coiieais vide per Bernajd. Grsev* djibx- 
eoncl, t i. yerbf CotOKlA.CotOHUS,. 

COLONVS tem dcteriorarB diciiiir , fi funduttt 
non colat , ica ut indc requacur magna dcterio* 
tatio, juxta tcx. jn l.tjuart , §.i'/tcr.locatvrem , verbO' 
& ut oportertt iolere,f, locati, Gim.dte j jo, ineipit. 
iitoinproeeffii,num.i. Si Barbof, ial.fitMra, n.gt. 
f,foluie mairin. Ubi fecus rcfolvic in Cmphyteuc» 
durantc emphyceufi , quia fibi, & non domino pr»-, 
judicac,& allcgat Bald. tcceptum »"» Autk. ijui rer»^ 
num,^.Cod.dt fatrcfanS. Eieltfilt. Et idcm "it i| 
fundum ica exfruftuat , ut/equcnti' aiino nOHrer- 
pondcatcum fru^ibus folitis ,Sutd.i/«.iji.>;.6. & 
UJ:.inl.& hac^diftinElio ,S,eUmfiindum,Sii\n Bart. 
num. i.f.locati^nhi dicit : itcm nota diligef^ter ca- 
fumhujus (.coniracpnduftores^quiinfineanni ica 
fundum exfru<auant , quod fruftuianni fcq«cntis 
corrumpaniur , dignum cft ut notetur .fcmenti te- 
rieatur j Ha;c funt Bartoli , qucm referant & fc- 
quuktur Jaf^i« Ifi ^uit atc caufa,f.reSinum.x^ficer~ 
tkmpeiif.'CztgoT,adl,y^.tit. tt.part^ j.Verbofm-. 
petrar, Jofcfh.Luiovif. d^if.Ftfuf. 6 t.nttfH.t. Viti- 
ccnt dcFranch. dic.^6,»Km. i. ttahtA.d.dtt. itt* 
ntim,^, p,\. Gora. tem,i.%i*r,c*p.\,numi\t. TlraqucU 
dereirail.lii.z.fzj.^ltJS.^.nHm.iS. Mcnoch- f#^l j. 
nHnt, I, obi refolvit dcbcrc tradere finita locatiotl* 
prjcdia iti eo flatu , in qao tcpctit teiHp«te CODdl- 
^ionls, f Ertcx.inl.fi mercis, j, cendiUter, l, k*f dU [_ 

ftinCiio,%.Mlt,ff.lectiti,& d,^.ciimfundum , ^ in Ijtm 
couduEfinrtm,Cod.eod.tit, & probarJ.7J«,S.f4r/.5.,& 
ibi Grcgor. Lopez vftbo Libraft , Snrd. d.dtc, l j J. 
nuim, 4, Jofcph- tudovif, d. dte. 6i,num.^, Qtiid in 
aibocibtii yGoogk luriisCanonicii & CiVilis.Lit.C. 4t aitmiibus ib etnphytcu» plantaii^ Sc ab eo evul- 
fisJvide Surd'.!/^f.50o.ff, i o. 

ColonU# qili ttialc colic fiiiidurn (& 'vine3J,csper- 
lipotcft , Gam, jjQ.n,t, Barbor. »« l.fimora^".^^. 
ff.filutomatritff.Stepiim.Gtai.difiepr.fort/jf. t.^^6. 
«.iijfjolcpti. Ludovlf, Perufjtf. 12. n,ii. idcm m 
fiiodictidtteriiiriitibtie ,Surd, klim.tit. Z.privU, 6k 

- ti. 17. & dec, i 98.7. 1 j.ubi ctiain quod tcileturde lc- 
vi cul})a in deteiioraiioue-. 

Colonus noh poieft cxcidere arbbrci5,tJar&of in 
l.divmio, J. if-ndumn. ^,& Ji.ff.fiiHitmainrir, 
'Giic.dt exj)enfis,eAp.i^.j7Hw.'i^.ticc poteft incide- 
te illc qiii cmit cum pafto dc rctro , dOrantc tcmi 
poic Cencd.«(^ Deeretal.col .i%.",i, Etdcbct domi- 
no rcfarcire damiiuni,& fVabitut jUramciito domi- 
hi Mafcacd. de preltat, coiKi.^i 1 .". 1 7. Et agerc po- 
teft dominus ai^ioncfar[iva,Garcji^»fr0>;j7A^ Jo- 
Ludovir.=/fc.'Pf^(./;6i >,.up'.t 

CoIonuB pnvans Jominum fua poflcfliorie poted: 
Couvcniri intetdiito uti poffidctis.Gom. /.^j. Tau- 
rin.iyi tAiCc^ti.deprelf.tt.eo-icl.ti^^.n.^ ^,&t,^.& 
«flc/.i33o.>ff. 77. Et vitrt commitiit, lyvimfncit^. 
devi& fi«rw,Menoch rerned.^.relin.poffeji.i.^^Z^ 
Maicard. coitc.l,m^.n,i\.am.dec.^^flnT«.i. \mb 
commitcitfurcum.exFaiin.rftfaW/ff./^iii^^^.ifiS.w.to. 
Quid in cniphjftcutajlirtiia cmphytcilfi ; vijc Barb. 
in l-fial!enaM,n.^i. ff.fola.io nj4/r.Hbi atn^ric quod rC; 
mcdium l.fi tjuis condHciioms,C.dt. locaig, habci lo- 

• cii in cmphytcuiadcncgantc rcicmphyccutics re- 
ftiiutioucm , 5: (i finita cmphytcufis rcvcnatur ad" 
(n:oprietarium,d£ cmphyceutarcquilitiis noliiccfli- 
fcucrc , videtur fpoiiare > dominurii dirc6tum civili 
()o(reffione,qua ftmper apud cum vidctur rcman. 
fiffe, ■icUm poJfidere,<,fi>i. jf.de ac<jitir.jiojfelf. 

Colonus qui manlit in polTclfipiie quam alii trai- 
didii dominOjprsjudiciiim itiFcrtb non poTeit,Rota 
Bonoii, dtc, pi.iaim. 1. Sc vide Farin.^, ^.dee. 6j. 
■6c ibj additio li! A.FadunC quc MiCcvdjje probat-, 
tonct,iii9.nii^'& c6itcl,iiZi.nA£axb. tnl.fiali*- 
nam^.Zi,f,foVHt6 matrim. 
Colohiis (1 vetidat reth meam,ti lamen mihi Coi- 

\at pehfiohem,ut rotvebat ahcea ,iion tollicjus 
nieuih,nele illcqui emit rhihi prxjudicat, ncc prx- 
fcribitcomranic, Bocr. dec. loj; ". ij. Mencliac. 
iilHflricap 66.'i. i6.5oii.inl. poftre^ j>.dicatam; 
fuper deHartt,- legHm rigai tUmii. 1. rt. ^.ptg. 1^6. 
^uia poiHjllo non col,liciit Igtiorantia ex rcx,i'n ie^i 
tjHamvii i:Snordi"e Ji.^. i.f.de aci^uirendapojfef- 

^MeiEECol«nicniehytcuc*non pofluni oro penfid- 
he conveniri \ dominis dirc&Is , /, j; & ibi notant 

-fiaU & SiUcet.C /<i dt aO-iS- obHgai. '. 

CoIonuS tecufanS folvcrc pchlionera ddmino di- 
cicur fpoliircj MenOch, de interdiS.^emed. recuperi 

' p^lf^^ti.^p. MaCcaTiiide probarichncf.i izr):viii. Ec 
dicitur fpoliarc etiani dchegins reftitucrc rem qua 

,,habet I ddmino jibldem n,ii,0- tond. i jjjo M.77 
Sacd.de aUmy ,p .^iijS n.j j :& jfi; libi etiam de em- 
phyteuta}& dcemptote cthphytcuiis,quo4 contri 
euth agi poillt aiaidnc uhde Vi,(i notit folvcrc pen- 
iioiicm.*& vide CiXi.de extltt^.emphyt:c.^.n.^y.S.i 
' co ipfo qiiod coiohuS vdcatus id judicium non ve- 
hitjVidcturfpoIiarcMcnoch. rer/ted.t!.recup.po(ftf: 
n.iiy.Oam.dee.ji. Et fiiriumcommictit, Farin de 
deli£l.pi6.f. 1 1. 8;«. 1 0* Ec non poteft dominiis pro - 
pria authoritatc cnnicxpcllerc,CaIJ,(/tf«yi/«.ewi 
phyt.c.iy.i.io.or rt.iS.^ cbnf. i:n,j. 

Coloiius non cft audieodus [Jrscehdens tituliiin , 
prafnmptuili, qiidudo Conftat de titulo , feu initio 
poirefllonis./.TOrt/e agi'tHi;cumnotlJfimit,^.in his\eil- 
ttm,€odJe prafmpt.ifsan. Gam. dec.mn,alian^i. 

. ».to,Aym.Cff»/i07.w/.i.ubi plura clcganter tcadj^ 
adyciti^s colonum. 

AHgufl. Bxrhofi RtptrWi Coloni allegantcs pritfcrlptioMem & tituluitl 
prxfumptum contra dominum ditedtum rcgulan- 
tur pro tertia vita,Mcnpch.i^^<y(iin^f:'.$.f. 105; 
Gam,<ief.2^j.n.j.C^ dcc.i7$,^9j.& JJ'-Cald,^e 
. renov.q.i^.tr,i^: cumfeq^. Flor.^ti^r.f.tj.Xi?- Stc 
phan. Gratiah, difctptat,forenf.c.i%%,i.Sf6.(Hmfet^: 
Gabt, Perciri<i«.;7,a.ii. 

Colonuslongiilimotcmporefolvensunifbrmecn 
pcniionem^prxfcribii jut colonix perpctua;,ne jani 
amphus^ doinino tepelli,autpcnno augeri poflic, 
Caldi 4.^,1 f .n.i j .tum: fetjt}.^ ff. j 4. cum ftt^tj, Va- 
Iafc.ffln/1»//.» j)i;n.io. Moliu. de jnfiiiia, trtt3.i.dif- 
put,^^t).n.io^verf. qHamvija!ibi.'Et advcrtc quod 
Valalc.H^/^ra^rim^tcnet )us colonia: non exccderc 
i>ofle cempus deccm annorum,& in ca fcnteniia vi« 
detut rcfidcrc Ci\i. uiii proxirni ». 46. qiiia uc ipft 
dicitln.47. conirac^us colonix perpeiux, fcu colo- 
hiarum,non cft in ufti in his regnis : & idcm tcnct 
Molin, ubiproximi, In materia colonise pcrpctux . 
niagna eft tnjure altercaiio juxta rcfoluta per Ga, 
dei.xn^.incip. Genfttlus Pamorio, & d.dec.isj.in- 
cip.ln^aufa {'auli Machado, & dec. fiy.ineip, 5*^ 
fi^me ia S natu , & d. ^ir; »4j, n. 10. Sc Cald. d: 
9JI J 4« I j,Valafc,i/;wM/i(/M9i.Stcphan. Gratian;- 
d.fceptai .forenf.c.ijw j 1.1.6. Qibi .Pcxena. d.dec.^j . . 
iibi afleiic dccifum fuilfc in Scnaiuj quod c^m co- 
loni* |us non.tranfeat ad harfdes przfcriben[is,fic 
penHo qua: folvebatur non c6vcniebat colond, i^ 
cmphytcutx^ rctluccnda fuic ehiphyieu(is pcrperua 
ad vitas , uc poireCTor ulcima vita cenferctur : Qus 
habenc locuin' in colono paflaliiim ^ quz quis 
habct emphyieutica auftoriiateSummi pontificis. 
^undamcntum pro colono cft ;quod quamvis vi- 
deaiur quod dominium non poicft cife pcncs duos 
i)ec potTum dari i]i cadem rc duo cmphyccuta::con' 
ciliantur hxc oihnia /i dicatur, quod coloous ex \i 
colonix pra:fcripcz jus habet in ipfp fundo^emphy- 
icuia autem incxadiionc pcniidnis juxta tradiil 
Gath. d.d e. 197.^.4: Cald, 1^,17^ rj.n.^. Incolono 
paiTalium non (ic.quia cmphyieucicari non pofliinc 
abfque autnoritate 5ummi pdntificit, aitchta pro- 
kibitionc BKtrava.g: i .de rehuj Eccle^t hon dieaat^ 
dis ^ & ide6 non potcit in illis acquLti titulus prx* 
jumptns,ut opiimc cxpcndic Cald. <f:^.i;:n.i{„ £t 
empiiytcuiaE funi zquiparaticolonis pcrpctuis;uc 
refolvit Gam.t^.t/^.jii^.^/Mjjt i,N.a.Et au&oritat 
i>apx pTzfumi non poteft in a^ibns faiftis extra 
Curiam.ut pcrCald>^;j.i;;v.ij;& Gab.Pereiia fi- 
lium dec.ii.n.f: * . , , 

Cotonitt jus prxfcribitiir quadraginta annis , Af- 
ni^.dee.^6^:n.ii.Goiidia:confp,'j,Z.C3im. dee:i6i 
n. j. Valafc. cotifuli, ijji ff; j- & y.ubi n. 8 quod 
ut przfcribatur coloniz jus;non e(t QcceirariLini 
l]uod probencui; folniioncs unifomiier fcmpcr fa.^ 
&Xt ncc infupct quod fiierint dSix ex caufa colo- 
iUKkfed fufficict probari folutioncm jo.veL^o.an. 
fa£tamiinecxpumonecoloni : & v.io.quoa colo^ 
iiia: prxlctipcio lioh cxtenditur lilira de;cctipiuin: 
Ae num. 1 i, quod colonie prxfciiptio foluih habec 
locuth in Colonis fiindotum ruillconim , non vcr6 
In inquilinis , nec in condui^oribus domUum : & 
num, i j .quod coloiius non icnctur expenfas facerc j 
iiec melioraracnta , fed dominus : & num 1 4.quoJ 
colonus hon poiclt eicpclli j ctiamfi non probec * 

tepus jo,vel40.an.(i ipfc,vel anteceflbres fui fun- 
diim fteril6m ad cultuiia redegerunt ; & fi emphy- 
teuiandvus vult illum expcllcre.poterit proptcc 
talcth iniqiiitaic eih[)hytcu(i priv^ri;Et jus colonix 
pcrpecux qhdridd non pdflit prrcrctibi ! vide Gam 
dtc.i^^,aHds 145;». io.ubii'cfoIvit;proi;ederequa.' 
do origo potTefltonis fuii ex caufa condu^ioiiis,Sc' 
^uod poterit prxfcribitquando ndn conftx de po^ 
, h ) feffionie 

DigitizedbyV^OOQlC 41 Repertorium*pra£iicarum Conclufi fcQlone vigere locicionis > $c datur fruitio rei ctitn 
(clucione cittse &unJforinispcnrionis. 

Colonisjus dari non poicflin prxdiis urbanis> 
Gabr. Pcteira Aec.i-j.in fi'ie. Dc colonis paniuriis. 
vide ordinat. iih,^tir.i,^. ubi Barbofa in rub. 

Coionus lion potcll cogi folycre pro prxclio (Io> 
mini , Stcph. Gratian. d\f<.tft,fgrtr)[.c.\(>. »um. ij. 
Hbi c.yy^n.j-quodcoloiiuselt procurator Uomi- 
ni A-i dcnuntiandum. 
Colonus duobut de (lomiuio;rci contendentibus 
ncutri tcnctur folvcre pcnfionem , donec qutEflio 
dominii decidacur.GlolT.verbo refiicuaiHr,i?j l.Uti. 
ktiSfCed. tte ap-ieol. (^ etnfttjtb. 1 1. ^oa.dte. io6. k 
frintipioy Ci\iiM ren6viie.q y.num n,Gita,de€.i6, 
mm.i. 

Colono nec tenciur fucceHor majoratus {tare. 
Caldas Pcreirz de emf>t\ont,caf. iG.i 49. CMVt ftq, 

Colonus EccicHs cenetur ad Gabcllas. Coia t« 
memorAbililfMJ ,\ei:bo eolonHi Eceltfiii,Va\af^c.ce>!f,ij 
««».14. & ad jugationes. Cabcd. dec.C^.n,i.]>,\.iz 
ad.coUcaas,FloE, VAr.ij.xi,n.6i, & &s.Miat» de /h* 
rifdiS.p,^.cent.i.eafH i}. Verhv COMMBNDA,& CoMMENDATAait. 

COMMENDtyE verum bcncficii ticulum c:-n- 
fcriint , Sc funt benefici» Ecclcfiaftica , Seba- 
ftian.Cafar;» ^.releSide fJiertrchiA Eceltf. difpnt. 
14. §■ 7' curoaliis,^uoscicacBarbor:/(^.j,ii«;«fe 
Ecel JiaJi.c.j.de'prdceptoriii & Cotnmendi, OrdiuMtn 
mUitariumt ».7.& S.ubi ««m.4. concracium defcn- 
, dic. 

Commendatarii Oriinam Milicarium func vcri r« 
Kgiofi. Rcjrnof obfervat^i.hirhoC. dt o^c.&pott^. 
£pifcopt,j>.i. 4%«.]i.ff.46.dc^uovidccundem 
d.lib.i.deiHreEccltfia^.d.cap.-j.v.ij, cum fetjuen- 
ri^M/.Ec ficut cales funt immuncs k colIcAisA ca- 
I)cllis,idem ebfervat.z.abi obfervat.^, ait quod pri- 
vilegiaquicompetunt lationc nobilicatis , tranf- 
cunc ad uxorcs , non vcio quz compeiunc laiione 
ofGcii,& diguicads illi anncxs. 

Commendaiacii quibus cft pcrmiffumcomralwTC 
niatrimonium,pofIuiit Ubci^ tcllari,Barbof. ad (. ii 
We ttdamemii , n. 1 6, 

Commendatarii , id cft MilJtcs Cruce fignati,de 
quibus in l Ke^iitlih.x. tit. ti, fori privilcgio gau- 
dent, cx cicails per Buhof.de offic.&fotefl. Ep']cop, 
^.2.((//*f«r.ii.ff.4j.ubiampIiat eciamfi proftlfl non 
lint, aliis citacis contrarium rarolvcticibus.Ec coni- 
mcndacarii^fi ffnt OfHaatii Regis,vel liabeant ali- 
quod oflGcium fijculare pofTunt convcniri coiam jli- 
dicc fxculari , quod ctiam locum habct fi commit- 
tant pcccatam ncfandum , ut per Fr. Emman.Rodc- 
*ic <}^.Re^ular,Tom.i.^,6i.art.ii.ahi art.i j.ide aU 
ftrit fi occidant clericum:& nrt. iS.qaod tranlgrc- 
dientcs taxam panis fn pragmaiica concentam, nou 
poQunt k jndjcc fzculari pcenis pccuniariis mul^- 
ii,S: jndex EccIcfiafticuscontraclericnm,atque ju- 
dei confcf vator coiura commcndaratios Ordinnm 
militarium tcnetur didtam poenam legalem ii prag- 
macica impofitamexcqui.Et Rexcfl pcrpetuus ad,- 
Tniniftracor ac giibcrnator Ordiiium Milicarium 
Hifpanic,& Porrugalia: Auftoritate Apoftolica, Fr. 
Emmai]. d.tpm.i.^M.ft,iii.ifrr.^,C3hed.dec 6i,n 6. 
p. 1 . Aiia plura dc commcndatatiis vide infra^ii. M., 
vcrbo Milites, f^trh CoHPENSATIO. • 

COMTENSATIO cft foIutio,/.4m;/;a/ «onpt' 
■i,jf- rem raiam haberi ,l,i. ff.de eempenfat.l .fi 
d*t>itor,ff:^Hi peiiorej in pl^nore habeant.SaidJe al. 
tii.6.i]^,num.^.&tit.%.ei.$i.&dtc, 117. & dee: 
rtji.nxw.^. Etcompcnfatio cft fiSa folucio , acque 
eKtinguic obligaiionem ipfo ')axc,%.inyonaHdeiiihi 
JaCn*m.77.qui dicic cOTnmuncm./n/fifHi.dff alHo/t, 
cum aliis citatis per Surd.ifcir, 177.». 5. tf" tit.j.q.U. 
nHm.n.Cr if.jnMlie num^iia.cam fequentibw£.i in 
dubio compcnratio prxfumicur pociusquam dona- 
tio, Cshea.dec.i 17.^.1 Ec compcnfaciocxtinguiC 
debitum. Stephan.Gratian, difceptat.forenf.cap,ji,S. 
nim.C.cpm/iqueniib.ahi aliqua rcfertindcbico ju- 
rato, Si obligacionB Camerali,8£ vide Gab.Pcreira 
de manu 1{^tgia,eap. 1 i,n.8. Et ctuod poffic opponi; 
tencnc Pcicz ad /.4. ttt g lih,i.Ordin,col,\o%^.verf, 
^>-i>,<Jreg^', lo.tit. I4.pnr/. j .vcrbo haffa diex. diat» 
Sz\AT3X,dt(onfuet.€.\.n.Ti.Kehaid< Literii ehUgat. 
art.T.gloJf^.v.jp.Aven^i.iiielAiex.cepiionesjn.t^.verf 
item eomperjfatiOfC urer.de juram^eonfirr/iatar.p,^ €.6 
n.i Azcved„l.i.tii,n.lib.^.nov*rtiopihrt,i]i.Pa.iii' 
Aox, Lib.x.rer.ifHoud.p.^ ,cap.fin.^.ii.n, jo.Grcg. dg 
penfion 9M//^.<}2. Facin.fifc.S^S. itt novijf.nwr,.^. Et 
compenfatio non cft excepcio , Si qul allegac cbm* 
pcnfationem , vidciur fatcri debiium.Stitd.i^»,t4i 
num.6.i;urn feq. Barbof. in l.divertio , ob donMiontt* 
n.i^.f.jolute matrim. ^«r&aCOHCUBlNARIl,& CoNCUBINAXUS. 

C^^ONCV^IN^RttcXaiei quomodo puniantaf 
jab Ordinariis>Vijie Batbof in eelttS. ai Con- 
cil,Trid.feff.ij. de rtformat.cap.n. ClcricusCMCll- 
binarius quis propric dicaIur!Vidc Salzed, inpraft 
crimin.Canon.e.ficut ^.n.^.dt cohabitat, cUf'cor,uiA 
n«w'.i. qualircr puniacnr,& nwn.z.ait quod a cletii. 
co publico & manifcfto cuncubinario Miltarum fob' 
lcniiia audicnda non fui\t,quia ctiam finc monitio* 
ne cft fu fpenfiis ab officio,& bcneficio,& cclcbran» 
efficitur icrcgularis , quamvis Sayr. de tenfurJib.-j^ 
cip. 1. 'lurn.xo. & ii. contrariuni fequacur cuin 
pluribusaliis , ncmpe quodcanonesantiqui inufa 
a'Tiplius non funt^cum fiiitabtogatipct toncriliam 
Q3nfuctuiUuern,ica ut talcs clcuci concubinatii,nili 
pofl:,monitiontni,& udicis fententiam ,fcu fufpen* 
fionenijVirtiicc ilorum canonum ex celebvatione ir- 
rcgularcs non fint & tande coiicludit quod concu- 
binaiji notorii irregulares.veri func rationc cnofr 
mitJtis & nocorictatis deiifti/cd cclebcantcs noii . 
efficicntur nova ratione icregulares dc quo cciaiu 
vide Barbof cap.uli.n 4,& j de cohabitar,c!erie.a\n 
ntim.^ afTeril quod licct aitento jurebujnstexKHe- 
rtinat vltart clericoj concubinanttj Jiufornicarun no- 
toriospiy J-nttntiam,!Mt ca/if(Jfionem t» judico faSam. 
aiit per opctit evideniiani,mt tieiorietatem faiii'-hO' 
die tanieii fcclnfa coiiruccudinc non tenemur et»s 
ctiam in facris vicare , nili pcr judiccm fnctinc pu- 
b1icari& denuntiari,wr f .vtrrii'. /Id evitandtfcan- 
dala.'Ei quod concubinatii publici MilTa poteft au- 
diri, finondum fit dcnuntiatus excommumcatus, 
docet Emman.Sa in j4phorifm.CoNfcjiar. veiho M/- 
fa aud{tio,f>ag,^S 1 . 
Unde ad pcenam excommunicatlcnis incurrcndam 
in criminc concubinatus a clerico commifta rcqui- 
ritur trina moniciol, & abfquc ea bcncficii. privari 
nonpoccft,IJarbof.4iic*»;p.y7'^«i7"^Mitwi i,ni'm.i.& ad 
d,cap.ficutmm.6.dc cohabitat, elerie. Gabt Pcrejra 
d« yGoogk 1urisCane(nici,&: Civilis Litem C 45 2emanuRcgIa^.2.rtj4-ubi pcrtorum tsap.cXpli' 
catOrdinaC. lih.t.iif,i f. ii.& niim,\ j. addiiquo» 
duraacibus tribus monitionibus prxlati nulUs poc- 
nas laicis mfligcrc po(runt,cum ipli folum ad cor- 
rpdionem agant , fi,nicifquc moiiiEionibas poflunt 
exc6munic«rc,& fi per annum in ccnfuris inforde- 
cam^poffiint capcre, & in cxilium mittcrc concu- 
binatios.novo jadicio fuper his inftituto.inftigco- 
tcs ibi pccnas atbitrarias.pccuniarias,8cad propo- 
iituro adducit decretuni palatii Regii:& n.ie.quoJ 
coucubiiiarii pofTunt puniri pcttja pccuniaria artte 
trinam monitioncm.poft Concil.Tridcnt.quod fo* 
lira pofuic illum ordincm quoad excommunic3'> 
tionem fcrendam pro contumacia ez ctimtne con- 
ciibinatusi per hoc autem non abftuUt ali«s pcenas 
comra adulccros > & concubinarios infiidas : 9c bo eoidim ;.Phxb. dccif. i 3 ij.nutn. +.p.li tirdofd 
ifi Tr^iii jitdttiim,^ itiJvoc4»rLeodem vcrbo lo/^di- 
tia,i,i.S\jTd.dtci/.t05,rium:i,&^fMa\iCciC(if!fii!t iZ- 
n.li.verf.prMtreaVUmm.dereJlgtiar. ti/t.i.if.n,iy. 
Uii.hrAomti.vAr.nh.i.r{fo!:^6^fMvi.i:Ccvi\.con,- 
mutt.cenir* C9mmnn: tom:^.<juajK ^oo.n.^y. C*rdin; 
Tufch. Mm.i.'i>.C. cdnch jOjinKm-. 4. Et dcbcl im- 
ptcri antcquam cmolumehcum quxratur, Surd. de 
*lim.tit.9,ij»tli.\6.n. jj.Et non debet implcci pcr 
■EqmpoUcns.idcm ((■/. ^«>, ^.mm. ly.dr i j.Et (t 
in minimo deficiat , non dicitur illi fatisfaclum.ut 
per Flamin.J,5M^. ^.n.ii.tt facit «Juod rcs rton fit 
tadem,SurCii,(jV.5.^««/?.7j;B.,j;Ec aQits habetur 
ac fi non cfTet faaus,non purificata cotlditione.Fla. 
min.J./.l.^.i4.B9.Etcon(iitioncm fiifficitefTc fc- 
mcl impletam, Brunor.a Sole d.vcrbo conditia,n.^; ».10. qaod laici non portunt compelli,ut fatcantur Et habctur pro impleU quando ftctii piro illo cujus 
' ' ""' intcreft adimplcrij CardoCd. .ycrbo ro;>i^(ri> n. 7. 

Roia Rom.apud Farln dtcif^6^.nurn:^.& GJtm.ii 
/■.r.Ec qui dicit conditioncm implcram.dcbct pro-. 
barc,Mcnocbi de prtfumptilib.^.qmtfi^.Xii: Flamini 
d.cfuafl.^.num.^o.&lih.io^quajt j.taij.Et implet^t 
Conditionemon.datur aiilio.nifi hoc pri&s judici culpam,fcd ut monitioncm accipiant, ad quod Jbi 
rcfcrt fententiam Scnatus;& ««'A.n.quodhoccri- 
mcn in f^culari punitur inter folos conjugacos, 8t 
dcfcrttir ad Ecclcfiam quoad corrci^ioncm , uc i 
peciatoexcat concubinarius, de quoeriam vidc in 
tddicade ii.-r^aji.NAvar. fo 6yvcr(B,& 66. 

Concul/itHS crimeii cft mixti fori , quia in Cxc\\'- 
lari dc eo cognofcicur ad vindi£tam,in Ecclefiaftico 
ad corre<aionem,ut cx Ordinat.iii.j.fiV.jo. tc aliis 
. probat Gabr.Pcrcirafi cap.n.num.x i ubi niim.i 1. 
quoJ Laici in caiifis vificaiionum debcnt'prius rrto- 
neriin formaConcIiiii& cafu quo negcnt,)dcbcnt 
inftituio judicio convinci per fentcntlam , & tunii 
ptim6 monerijUt a peccato rcfipifcant pcc tres mo* 
nitioncs diftinftas,cx qutbus vera contumacia eli- 
ciatur non tefurgcmis i pcccato,S£ folum in even* 
tum contumacie pceniscxilii & pecuniarii fubii- 
ciuntur, noD antc , cum illx ad vindiftam eo cafu 
ipcftcnt,non tab ad cottcaioncm. Piriw CoNDITIO,& C0HDITIONA.LIS4 COi^DITtO iniliicit formant ,qu4omi(Iadif- 
pofitio honrortituc cScSaxm ^l.M^vius, l.q 
i)artdi,f.dt eondit,& demtntraft.Giiondz dePrivile- 
9:0 um/eu txemption.explicMt »«m.£67.Caf.Pcreira 
de p»tefi.eliienditcap,^t nnm. 30. Rota Rom, apud 
tiiin.dtclf^ i ^.lum.j.lom.z.p.i Et non levem fo* 
lemnitatem ac fotmam inducii.Tiraquel.iJ« rttraEl, 
ttV.i.S.i f 'f-jr ^ ■ «'""■J' ^i- Cot. in memor*k'i'ii>. 
Vcrbo conAitio.^vX apponitur. Mcnocht conf. 60 »i 
48.^ c0nf.69irmm.7uGMtt, praa.l.i tjudll. i '.n.H* 
CM.ti{ti proximii tnpinnHm. j6, Sanch. de matrim. 

tih,f\difp.j.niim.i, 

Conditio nihil. ponic m eirc , idco .aftlis condi. 
tionaltsno« valce^nifl Cxiftcnte conditionc,^^ qttls 
fub cendttiant., ff.fi rjuis emiffa ctmfa tefi*m. !• ctdrt 

diem,f.deVtritor.fignlJictt.l.ifii^aitfundHm,f.de 

centrah.empi.l.e!cf»tio,f.dt hartd.infiiturnd.Aml^* 

dtclfi,>.nHm.^Uench:ii»€fi:Ulufir.c.ii.n.6. Surd. "'• A-p-^rr. 4. Et poft. 

dt alim.iit 9.qH€fi.i<,.k r,.\ J .& dtdlio^.numA. & "«* "ide Valafc. conful^ 

cenf.i%.num. lii&conf. xyi.num. licorif. jii.n.iiS. 

t^««/^lzji»am.i8.Francirc.Molin.<if ^«Wo/^K- 

Itirlfcap-iZ.num. 14. Cardin. Tufch. Mm.i. /ir.Cj 

«t(ri.J9j. Mar. Antonin. variar.l,i.-tfol.j6^num.ii 

& refol. J8. W.4. In conditione pofitum Don cft in 

dirpofitionc,</#/._/(^«i//«fr«»ii««('He,BtunQt.iSaM 

lc m locit commtinibiiSiVaho Conditlo j, 

Conditio'debet impleri in fotma fpccifica , ncd 

fuMcit impleri pto parte,aliis cortuit adus,i^.(.f «i 

h*redi,& l, .M*viiii.f.dtcondit.& «icmow^.Menoch, 

eenf.\jtum.^io.canf.\^.num.n^.& conf. ^^.num.^, 

cumfetiutntiStuj,& eonf60jium.^%.& conf.ji.n.ti. 

amftqutntilfiufitanoui SoWin li«it ctmmmt Tcr- conftcc, Sutdk deaiirn.iit %.priv'ltg:jj ,n.^, 

Condicioeft iudividua, d. I, haredi,ff', de'c6ndit: 
& demtnfi.V^iao.^r c:\ ^^itUif .^.p.n 

Cdnditio impcdita per Cotum legitime lubetut 
pto implcta, i./'i" 77(;k* i-jiubi Oa&ot.fJecenditi 
& dtmonflrail & i. Nepos Proculo iiy.in finei^.di 
virbor: fi^^ififati 

Conditio fruftra expetatuir , cu jul eVentiis nihif 
debct opcrati^, /./» ijuis itafcrip.f.de hdttd. in^t* 
tHend.l:r:ii!ti.htret, ^fin.f. de actjuir. biredtt. Gom» 
v*r. to^. \, cap. X. num. ii: ; rope finemi& cap. lOi 
num. 17. infinti 

CondUrone dclicicnce conirlAUs cetebratis cen-^ 
fecur relblucus ab i^o inicio, li/iiceff<trio, ^:i.f.dc 
peritnlt & tOmmado rti vtndj.. peeunidm, ubl AlcX; 
num.^Jffictri:ptt.yLc\\och.conf:ii^:nHm:iO.& jti 
& ctnf. I ii):rttm ft<j.& conf.iii.n.^^.S\itA: dt alimi, 
tit.^.tfuafi. ^.num.i^. ^hmhU de re fifr^ahitom^i.l.t i. 
qnafi.i.n.ij.uhi w.jg.quod purificata conditione 
fingicnromniaiprpicipioihiervcnirre. Er dcfeftus 
conditionis habctoculos retro ad ccmpusdtfpofi* 
tionis,Tiraquelii'B/i fimtfuatn ^yexhorevertaiuri 
num.iyj. Cnd.de rtvecundis donan 

Conditio fcmcl citinda non rcvisifcit, Ccval; 
' tammunium co^ttrit com"iur.<j^ OJin.jO,iom,\^ 

Conditio non cxtcnditur dc Una pcrfona ad a* 
Iiam,Surd. ecnf:^ j ^.nim. lO; 

Conditionc pendente aftus rion dicitut petfeauSi 
fufpeidit enim conditio aaum in cflfc^um j vcl 
eventum conditionis, I icedire diemff,iic i^nbor.fig- 
«ificat.<ft>bceriditioneif,de tfidiil- indihlti, Kfi quis 
fub condicittjt ddndoruin dect"),f.fi fuii emifa caufd 
tellam.Uenoch:Coi,fi!;o6j:nurt.ii^cumfe,ji?hm\ni. 
^■.^utfi.^.<!.iO.Gtegor.ad l.n-yetbo Que fe cumplen, 
.flefnonc tradica fub cohditio- 

_. ^ . j(.n«»i.4.;Surd. ^tfiii/; 1^71 

num. 4i ubi quod poiTcflione dominium poteft uil* 
condiiione transferri.Et dectinfcflionc vidc Farim 
dtcifi^i.Rota Rom.num. j Et implcta conditione 
ftou dacur a£tiO,nifi hoc pti&s judici conftet ;Sutd^ 
deaiim.tit.%.privd-j-}.ium.^. 

Condiiianatis coniraaas non cft propric contrai 
&as,Ciii.etnf:li.nuf/>:x6.& iy?\iminje refignatt 
lih.i.qua^-iitum. 21. Mcnoch.C(HiJ,{ll.»«W;j7-°bi 
»»j». jjj quod <]uanda deficit condiiio , reliftunl 
qoqquc deficcre dicitiir. Et gratia cojidicionalis 
cft impctfcfta , Glofi". inc4p.fi pro te ,dertfiript 
lib.fexte,ptr illum text.VXimin. uhiprnxime.numn^ 
9i Tcnditio eonditionalis eft impcrfeaa intariu:* 
D 4 dmai Digitized by GooQJe 44 Repertorium pradicarum Conclur dum pcndct conimo^lMt vitJitioJitprinc.fJe ton- 
trakttida itnpt. cum aliis jutibus cttaiis pct CaliJ, de 
f»tefi.n«mn,cap,x.tiHm>it. uii limiral.StcpH. Grat. 
difceplaiforeaf,cMp.j^^.rmra 14.Tiraq1jcl-.if relraUtt 
ligna- §. i.jj/Oj^i.uHm.ii.ubi n»m.i4.quod creditor 
conJiMDtialis non eil propric ctcdltorvEc cotruit in- 
vcRitLiiacum cenditio implctanoii fiicrit. McnO' 
chius cenf.i.nunK^io.ctmfeifHcM. Ec iii quacumquC 
pxovifioiic , vel ditpolinoue coiiditionalii pendente 
condiiione.uulla oritur aflio , vcl oWigaiiOj fed ip. 
iius-fubflamia & cffcftus cft in ptndcnti.doncc iro- 
plcatuf conditio» Cutdcrez lib'e u pmcltf.jtixfi. »7^ 
HHm.i I. 

Conditionalis in dubio rton pricfuniicur contta* 
ftus, fcd modalis, Bart. in I.cum moia^Cde intnfaci. 
Stephan. Gratian. difctft.foreHfsap.^^.num. 17. qul 
M^,;4jiFj»w.i j.docct quodquis dcbct probatccon* 
dicioncm cncadimplctam. 
Conditionalibus in contraSibcis conditio letni'' 
' tialiiiar ad tcmpus celcbrati conira£tus,pcr lexcum 
I» l.p6iior,ver/.vide<'mH';- ,<^ui halneu7n,verf.arnpliui, 
ff.qui pokor.in pf£Mor,hah.Qiit.in l.fi is ^ui pre em- 
ftore^tiam.j^6- tibi Croc. a nttm.\ 3 5 , cum fetpteniihHjf 
Alciat. h nHm.i^i>,ff.dt nfitcapioi. G6mc£ var, tom.i^ 
cap. ti. nHm.^a.verf.iitm adde^Galgian.de condii^ftl 
e^f.i.qMfl.$c). 

Conditioqua tacitc ineft i. jurc » fi cxptlmatur, 
non facic adlum conditionalcm , /..'« ctnditianaUhui 
i-i.ffdi condii.^ demottfirM Lhic verht,fd.\egin.\ 
Molin. di prim^en.lib.i.eip ij.vKm.j i Ec aftus in 
dubio pra;fumi(ur purus , Sc non condicionalis, mc- 
nocWmi it prxfumpt.lib,ypr*f.\-j^.Mum. i.Bemard. 
qiKV. in prail.Cttm.Imper.Ub.i.eom:!. ii%.in confid, 
B«m.{,Et conditio ablacivi abfoltiti' maiorem vim 
ha,bct,Menoch. canfil, 1 5 i.v. 10. 
. Condiiio ab infticuto non ccnfetur repcclta ill fab« 
ftitutum ,/.//(t condiiior/e , f.tS^h^rtd.iaflituend.U^b 
omnibMi^.cum tjVidam,^. de iej^at. i. Mcnoch.conf, 
jiS.fjdjw.fip. Dc conditionibus in ulcimis difpoii- 
lionibtis , Ci non nupfcrit , Ci callc vixeritjij cpncia- 
xeric m3Crirrtonium,aui fi ingrcdiacur monaftcrium 
vide Molin. de JHjiit,tra£l.i.difh.ioj, C A f tu R A. C0NDVC7OR qui eultuta fua fundos fteri- 
les fecii ftrcilfSjnon poicft-per domimim a cul- 
tura rcmovcri , ncc ci pcnfio atigeri , Mcnoch. cor.- 
Ji'. J6,mm,ii, detjno \\dc \ kUCc. de jure er/<phy'i 
^"xii.io,-mm.ii.C3\AidenominA>,ijsie,ft,ili-iuni, 5.4* 
iie lugeant ab aliis pofHderi labotcs fuos contra 
aequitatcm,/.^n.CoJ..ie«//«wwm'Dcperronisprohf. 
bicis,quibu£ non poteft fieri condu£tio, fcu emphy- 
teufis,vide Cald. de renovM ^uajl.i^, n.l^^&n, lo. 
Valafc.«/f/H/r. 

Conduftor ncgando reftinicfc tctti condu^tatn 
locaiorijdicicurillumfpoliare.Stephan.cratian. t/t* Gratian difceptat-fitrenf.cap.^^t. ,_ 
' ffi/.tii.iiffww.i Et fiitcumcommittii,Farin.;wfw Confeffio non acccptata no'n nocet, Menodi. 

xi crirmn.p,G tjHdJi.tei.num.to.Et incidii in poenas conf.^y^.r,urfi.^^. Flamin.iif rtftgn»t.'ib.iOi^Ktfl, 8. 
/. condnHorit , Cod. Ucdti , oabr. Pereira dect}. »8. b«m.j. Cald. tji].prenf.^u<tfi, 1 1 - nutn. 1. cam /'^'«''- 
niim„l,verf.'gitfir ti^Hjf& num.to, AloyG kicc. dteif, Ct-r. Arehtfi\' 

Conduflor tcneturetiamdelevicutpa/. i«;«<fc'- eepat. t^eafioHt.p.i.dtclf.t/i^o. ubi cciam quod po- 
eia,Si.'\h{Q\o{lLA,C'>d.loc«tl.^axA.deciJ.i^i^.l4i ccft rcvocati ,'ctiamfi fafta fitinjudicio, & vid» 

Condu^or non facit fruaus fuos nifi foluta pen- flarbof »ffM;»,B/M/*«»/r/S»«m.ii,ubJ plufaicaoic teie ne ColohUs exjJotcct , Mcndcz ra pr/txit llh. 4- 
cap.^num.f}, 

Conduftorcs fraftuum F.cclciiafticorom non pof- 
iunc recurrercad judicium (iecuUrCtGabr. Pcreira 
de mnnu Regiii^.tj;ap,it. ptr loivm \prge'pite n, 8. 
eJ*9.-ubiquodpoffuni trahiad judicJumEcclefia: i 
penfionatiis , quibus penfio dcbita tempore ftatut» 
loluta nonfuit. 

Conduftor pvirtius fi prsetendat rclocatiohem, de- 
bet cain probarc pcr fcripturim , Aloyf.Ricc. decif. 
<^itr,ArchieplfcopatNiapolit.p.\Jecif, iSii Etcon- 
dudio uniusanninon potcft cxtendi,nifi ad fecun' 
dum pcr laciiamieconduAionem ^liitem ^utritur^ • 
§.^Hi impleio,verf.^wdai,tem^'.leeatit St vide Gonu 
var.tom.iiCiyr. j^nutt/i 1 8* ■i^crbo CoSFESSio, Conpejsus. 

CONFESStO Sacramemalis non poteft jficrt 
in fcripiis , BarbofiiK co!le£t. ad caf. i.ijuitna~ 
trimoiHM accufart poptnt ,r,i. Ec dc pcenii contra. 
folliciiantes mulicres inconfellioncagicWe o^c-.tSF 
petfi. f.plfcopi,pa ' i alleg. 10 ^.nkmi6oi 

Confellioncin omittentes, & facram communip^ 
ttem femel in anno ^ funt fufpe£li dc h£refi,Baib. ad 
ct^,omnis utrimfijHe fexus 1 1, depttnii.n.i i.Et appro- 
batio Epircopi illius loci in quo fic confcflio, eft ne- 
cclfatia, idem de efiic .£pifeopiialleeat,i jjtum, i^i 
Chmfe^ueniibw^& ineetle£t.ad ConcU.Trid.feJi;ii.d* 
rtforraat.c/ip,t ^.inum.^o.ahinHm: 4J. quod licencia 
delegati audietldi confciRoneS non cxpirat moftuo> 
vcl amoto dclcginte, 
Confeflio qualificata non poteft pto pdctc acccp< 
lari , Ajm.conf 1 o t .nufoi t ■ 

Confefiioncro incriminalibuS poteft judex acccp* 
tdrc , &rc)icerequalit;Atem , Bernard.rc^. 11.1. Fa- 
riii. de rft tonfefio , ^ M</?,Si.Mcnoch de interdiU.re* 
med,9.rtCHptrf''ffef}.^Hm.^-7.& de arbit.cafu 9 pn, j^* 
& cafu i73.M«m.(ji, Sivm. Hb.fieEt. eap. i.mtm. fl* 
Ciar.§.^ff.f«*/?jj. c\cgintetfaU,defrobat.eapi2^t, 
ptr totum, ' 

Confeflio non acceptata non probat, Flamin. dt 
refignat.lib.ioijiieft.i num j.Mcnoch.fri«/.374,ff.J4 
dcbct iie;i coram judicc j Thom. Valafc allegai.^Zt 
num.j. Et confcflio fafta coiam tabcUione, abfentii 
judicc,non diciiui faftain judicio.Tiraciucl.tf* «" . 
iraa-.llg.^.}6.£lof.i.f.um.i ^,Ez ficti dcbet paitc pra* 
fente , firunot, in /ffCM commun.yzvho confejfio 3^ 
(^tiid in aliis caufistfi non fuit acceptata, vidc Maf- 
•card, de probat.concluf,Si,c.& ctncluf.\\i,iJium. j8. 
ubi quod confeffiopafli de rctrovendcndo lunc pio* 
bat,nuando i partcfucric acccptata, & non alitcr. 
Et acccptata non poccftrcvocati. BtmiDr. d, vcibo 
enfejfie 2.Cald. dc enipticap.t(i.niim-^j, Ec fi fiat i 
procuratore non lcgicimo, ncc de caufa bcnc infiar- 
traio , nec a partc laiificaCa , rcvocatur. Sccphan* Cione,l.fi firvus j^.hcaviff. de furtii,Piiz, 
ror».j,;«p.i.§.4^MM.(}- Srephan. Gratian. difceptat. 
fortnf,cap.i^n.%.cMmfequentibHs,Qa\A..deempt.'.x^. 
nun:'.i j.ubi ae colono,&: emphyteuta,quod non fa- 
ciunt fmdlus fuos.penfionenofbluta.de quo etiam 
vidc Farin. decifj^ i.adfin,iB nevijf. Et potcft domi- 
nus fundi fru<^iis cKineie pro penfione , Si probi- dc confcflionc. 

Confcflio partis eft fiartior cS qu« fit per teftc«# 
Tcl inftrumcnta.Mafcard.iif poi-(/.^.7,nMW'. j. Ro- 
hnd.conf.7i.nHm.^t.&cof.yi,nii^.vel.i'^^' '^xr^ 
in l.fed eift pojfejfori , §. p*w._f. de JHrejur. qucmTc- 
quituc Crnv: conf.it, nuT/i, i. & ctnf, tji.pHm.^ 
probant etiam Bi^d. e9nfA9i.coi.\,ad fintm''^ voL 1. yGoogk ;urisCanohid,& Civilis Lirera C 45 fnint.i f. Nulla eniiti major & cxccUemior probat'" ceflionario., qiiando eft d&a. antc rcnantianoiicm* 
tnamin. de r\/i£»<it.lii'.i.q^\6. «nw.iO Gaii. «n/.j^ 
'nH'1 ijS\iti.'ieciJ.iii.mm.i.iiiiiaemi'n.i..&6Xl- 
tif^ac\.dir^tr.',a.ng.^.i.ihfv.'ii4m.1^.^:ct^om.. 
tio itiqii.ciiicrac iraiiilitum jus amc confemoiicm 
noii nocet ccientis coah\rio,Sati.dfcif.i^6>ii*m.^i 
Et confcffio cedentis poft confcffioncm non pta}a- 
dicaiceiEonarioii'^':™'^'"/^^!- ».4>li0cfa.^fciy".io. . 
ii.6.o.i.Eifctipt""p"Vati pcr ^onfcffionem parti* 
ttoii habet prilationeni , Mendezi«p''«.vf, W. ji, 
ctp.il;»^%^.nbl ciiamquoddQsconfeffliitaiimiito 
tion liabet jas prKlationis. 

ConfelTiQ fa^a per procwratoreifl non habentem 
Tpecialc mandatum non iioc« doinino , StcpKaiii 
Grasian. Jifeeptat.forefif,cap.i^6i.n.ii. 

Confeflio fi fiat a piocuratore ndn l^itlmo, hec 
dccaarabcncinfotnwto^fttrciparterattfica» (iCk 
iMice fcriptararv tcvocatur, }dcmGrx\io.difcepm/orenf.c.^9t,ii,h7. 
.9.«.lUi*.}.Va- ■ GonFcfrKi>fa£tainariiculisnocetconficenti,Uwm 
im.decif.^ j.' fi. I « preca-n, Cad.de libgrali ««/'t.Mcnoch.f o'?/, j pj J».6 1 *■ 
M*fcard. de proUt.eoncl.i^l.hnm.^e. (^ "»('. j^S, 
»««.4. Bcrnard. Gtxv. tdpraEl. Q»vt. Imptr- Ub. i. 
Conci.jc,.knit'».%. Stephan.Gratian^i/iefWf.^nro/: 
cit/>.Sj4. «'*«"». II. Cald. Jf <ot/>/.m;>. i9'-'"*'''-+3*fi^ 
rifiaccumqnalitatcnocet.idem «rn/ii.w-U.Sccu« 
fifiat inallcgacionibasjutis, Jofeph Lad»vif.<i«. 
feruf.it ^.nitf>.\(-, ^, ■ 

ConfeaiofaftainlibcllQ.vcUrt pufitKinibas no* ■ 
tCicaii^Kenx.\,Vifit'oo(.nd Citp.Hlt.de (Onfejfu,n.^. 

CoiifcflTio faaa in coniraftu inucili . vel in judlcio ^ 

invalido ,non probacconcra confitCiitem, Tiraqoel-. 

de JHrecon(Ht^.i.'tmit-7.n.J9. • 

Conf.ffio noii T^rilimilis nOii noccc ,Snrd. dee^. 

k^i.'^«w.*iS. . . ' 

Confeflio fafta in ano judicio hon prseiudicat irt 

alio .McndciiKpMWi^.J-f'*/-»^''*'-'^-^"'"'* 
additio/>.4,iJe»/'.5'>t .. _ 

ConfciTio inunacaufa non nbctt JW alia intec 
alias pcrfonas. SurJ. deelf.i,o<,.iHm.\^. Idem in con- • 
fcffiane jiidLciali , S'atA.def.if.si$.t.n. Idcm inicr 
eafdeHi perfonasi Farin' RoU RomJeeif.ii6.n.6. ubi 
tital Valafc. coB/^ffff.Jt. ^ 

Confesfio lion nocet qlUndo pro fubftaniia aflu» 
foleinnitaSrequiricur:Cald.if<f>»/>t-e«;>.i9.»/i7. 

Confesfio ad unom fifcm lata , ad aHum non d«i «uinieaquacfitpercohfcffionem parcis, l.^ener-th- 
ttr, injftie ,Cod^.ae noa num^ecittt.e^p.per tuai depro-^ 
■bat. Mcnoch. de inrtrdiUit retntd. i. reCHper.pojfeJf. 
■nian.iiy.tmnftq.&. conjrl, 11. aw». 44. Mifcard. 
cottcl.iyi6. mim.^.Sati. decif.io.nHm. n. Gaiii. dC' 
■eif.i6i..um.i. AloyC.Kicc.deetf.Cur j4rchieptfcepat: 
3^et^ot'it.p.\ .dccifi ; i.num.i.cnm fetjuentibHt , Cald. 
fortnf.qtittft.^ i . itum. i .Bald. tonf. j 5 ^.col-. 1 .v>l. ( . qti» 
•(^ric quod ubi eftconfrffio,ibi efttelixatioomnis 
probationis, & adeo ca c£cax cft,quod non po- 
left Jadc:t eam nullajn pronuntiarc,Grav.^-.c9ff/f/ 6t 
fiim. j-. ♦ conf. 1 71 .nttm.^. comprobat Mafcard. diB* 
■^H£fl.f.nHt/>.^ & j.cam piuvibusaliJs citatis, & no- 
latis pec Barbofifl libtlio de principiii,<*r lacii comm, 
lUriiffftt* jnrit ., verbo confejfio 40. 

ConfcQio parils habci vim pul 
i.enmie fiod.de tra J.tUVnnC-conf.^r}, 
lafc. de fure emphyt ,^H»ii ,y .n.tj' Gai 
B.oltnd.m/S.ff.iS. /iij, Flamin.(/eM,iff')«'. tem. u 
Ub.ti.tf.i^mHtn,y^,jinuiij nHmiprd,cedettt>, Gabr. Pci- 
J^cira dre'ij, j i-.oan). < % . verf.fmiipt & patri e'}U' Caid; 
fertitf.f.^l.&.depoiefi.eligendi^rnp.y.n. lU ubi riMm, 
fetjMenfibuJ.pluta rcftct de confcffione. 

Confcffiu parcis in judicto ut (it valida , qui rC* 
^uirancuc I Vide McndeziK/^-dJci/r^.j.c ii, n.ii. 
eunt fe^Hntibnr,Ciid.fi,renf.lib. t.ifuaji. jl.nMm.i. 
£1 talisconfcffio plene probai & ptxjudrcat , Dar- 
hof.in cap,»U\deC3,ife0i.anH'n,j. ubi >rw>n.i i. quod 
Valet fine cauiie ezptcinuiic^ fi confeffio fafta fit iii 
|udicio : Sc iit inducat picnam probationeni,reqbi- 
ticuc quQil fic f aAa non folum patte przfencc > fed 
•tiani accepiante, 

Confeffio cxtraiudiciaHs non probacnifi femipU- 

n£ Buh.iri d.eap,ult:.dt confejpj, num. 10, ubi limicati 

Confcffio qux fit in chicta fccutiiaiis prsejudii- 

cat, Gom.(<e 'tfliir.cap.^^itm. z6, R.cbiitf. iraS; ex- 

t,fl,n. I n,cii'n/iijHe'7tibuj,Guter.'ib,;.pra£I.<]na0. 1 9 

tiHm.i^ Surd dccif.i^&.nnm.^, cumfftjueHtthw J^1l\A, 
■deem(l\e.l^.n.^\.cui/>fe^HeitibiiJ, _^ n. ;8i Farini 

dt deliQ.p.^ .^ueji ij.n.^isJ^Gabr.Pcrcira dec. 6, n.X^ 

Mcndcz in praxi.lib.j .cap.i .n.n. B^th.iit d.cap.ult. 

Je c0ttftjfii,y,g Phccb. Arnfio 1 i6,iomit.Onde Ai'J tjtH! 

V eonftjiao e.xira-iHdicia^naolheiaJianUparacondena^ 

foo. Ec qui confcffus fuit in cham fecnricalis poteft bct opcrari.Mendci in praxi,li^.\.eap.i ijt.t^.?itm. 

flCgatc in conCraHptacc , Cabcd.«i-rq?.|t). p. i. UccC •irt.deeif./iota novijf.deeif. 1 iS.ff.S; contratiMn tcncac Thom.Valafc. t. i.^//f^.67. «. j?» 
ettmfe^Htntibui, cujus opinio recipitur in Extravag, 
■nova^efermat.H^ttit: 

Cenfeffio delif);; f^Sti \n fiipplicationi nocet.Fai. 
im.p.4.'ieei.f.%9,Sc ibi addiiio. 

Confeffio pleijc probat.in his qu* pendent i to* 
Klnt3teconfiteiitis.Surd. de alim,tit.i,priv*i.^o.n.n-. 

Confeffio pr^judicat confitcnii,AloyCRicCiif«(/i 
^Hr.Archiepijeap,NtapolU.p.i.decifZo.n.ji 

Confeffio non przjudicat i ctuoj^ S e ia,ia priacipif 
ff<idretieian.PiuCcoif.i^.i.6.'ih,i.KliCctrd,depn» 
iat.conci. ^%fi.iAenoc\\.de prafHmpi,l.f,prafHTnpt: ij. 
*«.j>.Cov.^'(fl.;.ii.ff.j. Avend; dcexe^Htnd.^nandttt 
^ti.f.jtfc».4i.&'vidc AzevcJ.(ii^/i;iV.ii.fi/.ii.ii*.4i 
tiovarecopil.Satdide alim.t.$.pr'ivi' .^S.n.^.& dec,6^. 
".t.&.d^eif.xtS.i. 1 j i& decif } 1 s .»- j,Ec paftum ae 
^enumiicio unius noa nooer tertio -, S\iti.'i. irMt.de 
■^tmjit,tf.quaj}.4.i.tnrm\s.&l6.& •.onfj.-iHm.i^.Ei 
defenuntiationc vjdecondem Surd. decif.t din.iOt 
Ca\d. de empti cap.n.num:)i 9u'm. de deljtl.p.^. 
tonf.^ajiHm.^^.cnm ftij.Ei quod conficcndo ncmo" 
briEJuiicaC tcrtio t cradii idertl Surd, d.qaiji.^u 
VNm.ic eHirffetjHent-hni.Vjt confeifio prajudicat tcr- 
lieptqui iconhr?nte caiifam habec , vet fiicccfTori. 
$ucd. j^fciy^ I o.iifw.^. Ec confcffio cedentis nocci Confcsiio incerta iion cft confcsfio , l.certUrh, 1*1* 
princ p: Se ibi G\oitfdeeii"f'0-,S^. P»ria funt 'nihil 
fateri, vcl incertc St. obfcurc Fateri , tUe atate.i. nir ■ 
hilif.de interrogator-.aSiioa. tiriii A^.con/to.f. liu 
Et confcsfio dubia intetprctatut in bonam partem, 
addir. id Utin.p.^MtifiS-''".^-'^^^ "'^"^ *•= '*"'*'* 
confL'sfiooe,'fV.C. „ 

' Cunfesfio itttoris , curaCoris,cxccutotis , aUt kltei 
tiusadminiftratorisBon Fictt fidcm d« recepto iit^ 
prajudiciiliii pupilii, minoiis.hajrcdum , SC allotUni 
nifi Je numtfratione aliter appareat. Caldi«n/. jj, 
nu>i>.i$: Stephan Gtuiia.difceptat.Jvrtnf.eap. 67;* 
itt^.^i.eum fetfHertfihui. 

Confesfio faSa irt aftu liullo cx defeau jiiriidii 
aionis non valet , Mact, de jur!f£a.p.^.iceitt.i. cd^ 

Confeffiopartisetiam pofl cbnclufum in caala 
admiltitur, Azcved. ad Cnr. Pifan, Hb. 4. e^xf^ 

Confcfrashabcrtirprb)udicatbiA!6yf. ftlcc. »« 
e»llea.decif.p.i «/ieffi 1774'Cald. quafi, fiiretifi 

^Hift.it num.tti 

Confetrus criiticn Mctd totmenterum, quod non 

epmmiriciertctur fub pocna pcccaii mortalis rc*oC«4 

ccconf<sfionera,Glol£MM;».i.T«bo trrori^ ij-ViS* 

pelim^ libyGoogk 46 Repertorium pra<5ticarum Concluf, - I^elin. in Cdp.i.nu^j. de tefilbm evj^md; Nav-aFt in 
nua.eaf.i^. »((w.i8,Fr. Emman. Roiifcrjc/am.' i. 
qMj?. KejHUr.^.i^Mrt.io. Cov./i^.i w<w>^,Kff.8. 
DircA. Inquifitor.^.j.^f-j»/. Sayr, tltvis Regis 
lib.llxaf.i.r\i^.CHmfeq>'ent tn^fitin.tlt del-ltf.S-, 
j^,l li.mtm.^ y, Quid fi confitMtut in foro pccniten- 
liali id guod non coftimifit , an pcccet ? Vide Nav, 
is s^.frdtret^.it& i-j.defcemr.di0.f. El confcfli« 
fafla in tormfniis , non fffxccdentibus lcgi[iinif in- 
dicii>»cft nalh,fu'm.de deliii-.^. i.<f4jt. ^i.fiinil» 
tiiim.^^,<Mmfet}Hentibiu. Ei indicia indubltata fuffi- 
ciutit ad conden^nitioBeiD , Mafcard. dt probMt.can- 
elitf.i.i^j.7iHm.ii. f^erbt CoN^F I M ES. 

CONFINES tcrminorum quatiilo probcntut^ 
VidcCcned. jiti Vecrtttrni^oiieil.g.mm.i.cata 
aliischatis pcrBjrbof.''«,M//«i7. «d top. cii» mk- 
fiim i i.4ef robnt, r^^ jrum ^equtntibHt t 6f AdiMi ,cum 
^Um.ia.ie eenfihuf^Ti.i. ubi afTerit quod probamur 
pcr libros antiquos , famtm , arpeflum , lapides ac 
fiieras in lapidibus tcrminorum rcrip[as^& tcftcs dc 
auditu , quanvisiint (ingularcs. 

Confincsprobantur per probacloncs min^s per* 
fcflas , pcr tcftcs , quamvis fint vaflalli , & non 
piafuniaiuurmutaci; Cald. de etapt.c^,i.i.kn, i}. 
i^t:r ttdnum.li. 

Confiniym diceccfum probatio potcft ficri pcrli- 
bros antiquos & icftcs , fcu famam, & alia admini- 
nAk , d.ciip.'.i*m eaufam ,ubi GlotT & Do&. de prob, 
cum aliisper Cardof, in prsxi judicnm & Mdvoe»tt 
^t-tbo probMiottum.ii. , Verbo CoNriRMATIO. 

CONPIRMJTIOT^/S ficramento patrini 
debcnc effe coHfirmati .'•B^rbof. in celletl.itd 
. Cmcit.Trdent.fef.i^. deteforpt4f. eap.i.aH'". lo. 
Non confirmacus fufcipicns Ordincs* non pcccat 
mortaliter , rfgid. dc Conincli. tie fMriim.if/dj}. 71. 
^ri.8.di4h. unict, aHm tjo. fltpfc-J. & d!fp,io,dHb. 10. 
a.ioii Sufcipicnsconfirmandum ron tcuctur hunc 
erudire , nifi forcc in cafu nccclliiatis,idcm J.ij.ji. 
KT*. lO.nwOT.j^. ubi t/ww.yij. quod ad otbcium pa- 
irini ntm potcft admitti , nifi uuus vet una,& quod 
non confiTmaias non potcft lencre confirmandum, 
kdec»nfirmationevideBalduin. (» eper<t BelUrtK. 
f.iMb.i. 

Confirroatio in forma communl nutlum obftacn- 
lumtoUit, ex Gonzal ftdreg,t.Ciinccl.glof^f. j, i. 
m1m.7j.ff 76. 

Confi!rmatio Rcgis cnm caufx cognitione , dc 
Bchiinvalidofacit validum , eap. cum venernbllij. 
ubi Abb. & Dec* n»m.t.de conf^maiimie utiti, Feliii. 
«M ettpJnter dileilot , num.6.dtfide infirument. Xnar. 
dlefMt.-iX.num.\J^, & allt£»i.i ^jtt princ pio, Moiiii. 
iteprimogen.lib.i.cap.y.Mum.7. Pur. decif. 448. Et 
Novino Principis fafla cum caiilie cognltione non 
poteft impognatijCota in men.o^abilib:ij,verbo Con 
firwMtJfl.Ec piinceps per confirmatioiiem non inien- 
dii juri altetlus tercii derogaie , Baibof. in m/. ^~ 
Jttm 3 i.nutr.y. de dtcimis. Verhe ConUJnCius. 

CONJVNCTVS licc adpijcatur pro conjiin^ 
Olq cain cautione dc rato , l./ed & httperfont , 
f.de prtc«r*tBr.»ijaiiii tamcn non poceft per procu- *Jtetera, l.fiifuUiiontm jv vtrf.feiji forti^,juJ[ieif>: 
tfm folvi , ntiitS^et^xlu.in rit.de eOnfMn[i4 perfatitti 
ool ,1 ,ibi , licet enim : & fequuntur plur#, \k an 
,TeVm.itt odp,ciim terra ^ mtm.t vtrf.defUr4 1 de finh 
& re JMdie.Titif^ael. dereiraS, Ugn. j.. 10. £hf, I. 
«>j^.ChafIan. J^*'w/"C'. BnrgMnd.rub.-^.^.j.gtof u 
wiwMi.quod proccdit rtiampoftlltemcpntcftatani 
T"iXif\ael. itbiffoxifne^nnt/i.i, Ec conjuDAut quan- 
do acLiiittatur pto conlunjfbo abfque mandaco?vide 
Aioyr.Ricc. :n*vlltf},dteif,r,^. cellrii. y^G, Et gjn* 
Jvmilus pro conjonao abfque mandarg ad agetidiira 
admitcitur,Auguft.Barb,*(rfc<«p,di"(cfl«j ij.j nnm.ij. 
de refcri\>iii, Sccus infpiritualibus ; idcra 4d cap, ct* ■ 
ram ^^ide officiodtie^ati.rium.y. 

Conjiin£)us,confanguincus,ve]MVictnilS ptdefutni* 
tur fcire fa^a con jimiti , cbnfanguinci , v81 ficinik 
Barbof. ttd cn^ tjaofd*in y,dt prdfump^n.ii, f^erbo CONSERVATOKk 

C"iO WS £ RfATO R ES Cunf juaicM dclff* 
>gaii,& habent jutifdijflionem limitatam fuppt 
in)unjs,& violcntii»manifc(lIs,fj^.i.(*' w/f.d» offieif 
dslegttti ^Uh.6.C.ziA.in p'4xi ;UdicHm,& 4dvoe,'verbo 
eonfervAtor.mm,^. Aloyf.RIcc.tJmY.CBr, ^rcbjfpije, 
Ntspelk.p. i.deiif. 1 j 8. Thcimido decif. \6o.r.ii.& . 
dtfif.iyo.niim.^ /-«j.cum aliisrclyis pcrBarbof.jrt 
colleS addcap. i .ntfi.i ,(uw fe: .aVh dc confervatoi^ 
tibut vidi pct eundcm Barb.*'» d,^,it!t, & in eolteffi, 
adXlontil .Trid.fefi iy.de reform,c4p.j, G*br.Pcrcii» 
decif.iiS.mtm.vf.&^6.&de manu Rtgiti^i\,c«p.-% 
Syiv.vCtbo ConfervtUorfii\zeiL.\n prAHr. crim. CHnoS. 
C4p.i.lit../i,V».iifc.ionfMli.i$i.nHm.9.&'9. Et qut 
poflint eflc cotifcrvatorcs,vidc Barbof.^Jfff^ 

CoiifervatQrcs Equitum Mclitcnnum (unt judiOS 
Ordinarii,quia funtjudices comraiffarii dati in Ca» 
piiuload cognolccnduni decaufis percinentibus ad 
commendatarioj t idcoque^non cft locus Ordinar. 
iiA.i.r»V.i.'''7/'r'» ■p^WcilmCommendatarif non finf 
exemptia jurifdi^ioncOrdinaria, & hoc jurc uti- 
mur , & ica fcrvarur in Senacu fuppIic4tionis,vide 
Va!afc, d.ci)nfuii.\^ i.nutn.io, & n.Gabr.Percira ie 
manu, Reiia,cap.io,num,y,cHm/ei]^, firba CoNSTiTutiO. 

CONSTITUTIO laiconim etiam gtiKuU* 
tcr loqocns non ligat CleticofcTitaq.i» l.fi ««- 
auarn , verbo donativne l.^rgiiui/ium.^i^.Cod.dtre,. 
vocand.donat.& de pyimog.^,^ j .i pnnc. & in prafat, 
retrt^.Hgn.JA \i\i(c.de jtrt epfhjt.qudfl, 10. n. 6, 
tol.4.MetiOch.deinierdit}.remedi iJ,. rttupe", pogef 
nMn.s4.cuMjei]m>nibtii,Ci\d,<itn$mitt4t.qj.yji.i^.&' 
de rtMi/.fiy.n.ix.tAc^iintrtiS.ta.^npaniJtetneL j, 
».l 3 .t? 1 7 . Mencli. controverf MfufriijHent,e4p,i . ».(. 
pcrcz W.8 .fag.ii.fumftq Catbof./a /. Titii^n.^^i. 
//•o/«fHm4f;»w. Valdef.ad Soar.^-.i.^-^/.JJ. Molin, 
dtprimi>iin.lib,x.cap.^o.nMm.^i. verf.^uod , AzQt. 
moralp.i.!.^.cap.ti.col.4H.1ietmtd»CtKV.iiifr4i^. 
Ca7.-.'>nPer,i ib.i.coHC. it. ^ ^ 

Confticutio pcenalis rfegularicct reftringitur/j^^ 
JiatMtum,de e.'en.'ih.6.?iT\i\.co»f.6i .w.i j i. _ ^ ' 

Conftitucioncs Synodalcs Canon^ judiCMiluf, 
ica ui conti-a ilUs proUta fcnccntia nulHus flt mo- • 
■mcnci,& lic ipfo jure uuUa.Barb. in addit.adeolleif, 
tii.iy.de fehttnt & re judicata,virf, ampli4 i,. & vtrf. 
ib!dem,pa'.yi.cel.t.& i.^i ftancibus coBftitutioni- 
busSynodalibus,pociLisadillas,quim ad jus com* 
mune recurrenddun\«ic ,GoBMl.rt«ir'X- 84 Canct* 
llofs.i.i.itum.li. 

VerPf dbyGoogle , lUris Cdnonfcii&GiviiisLit.C l^ti-tt CoMiukrui jr^O NsrErrpotH opiin,a I.gum rmtr: 
^_>i>res.MarcaHiJ.;.r,*«.»i,rt.,,,..„,„.,<,.Mci 
liocb'.t.,/:j,„.„,„.,i.CJIdi;a/^„,.,„„„vcAo 
ta„-..a«,»i»«,«-.i4. C>d^i„i„,,,i,„„li;iK. M 
CcncHj,,M.,,,.,t,i.,\,Mo,fRiccM/:Cur.^r. 
i''."P'f"i''''^-Cl/.i.d,c.iff.„;i. Er prolbco ob- 
lcr«arurS,«»m/:r;,„.fcyi.,v.j,y„„„.,,|,^.,;_Ri^i,_ 
«*.f.-o»i,« »,,. Et quod fit conr^lcrudinc permii. 
tmtcrcai iicri diciri„,V.^.;iy;,/„;„„„, S.W 
£-*»„„, ,b,,j.„ idfr„,:ff.d,Ajui,i,-_ Ei opti. 
nil contraai.um i.itcrprcs clldrUr,Ricc.,.i.,f.i.„. 
Btcftlcx.BcriiarJGriv ,„^r.,a.c 6,J,„p,r.lil, , 
»»c'.j«.Et parcm «i.uliibcr cvim lcge.Valarc. W. 
W-J« ».!,<.,. cumiliisad propoSrum nolatis per 
^i'^i-'l'l'<-:-,cipii;&l,ii,i:„m,«„jim,rdu,4jrir 
*t^Doe,„J„e,Md,^„um.ft. 
. ConfuerS.lb cH omniiimjririfdiaionrlm bngo 
torma.& pnnc;ph,m, & ci tan<ir,a,n matri', & hri' 
uor. & rcvcrenria.dcbcrur. Alovf. [<.icc dtcir.Cn 
^■'rA'tfi[.,fl,,fM,fi.i,,iU\r.'„.l. ' 

. Conri,crudoartenditnr;J„feji|, Ltldorif. d„ir 

jAi.^-T"-' """•■■■']"<"' fcciindi cdnruetu: 
do toll.r prnnam. Ai 

ioiii! raphytcuticii. Stcpliiii.Gr«lan.,ii/-„,,- f,i 
««/;c«f,447>»»!.82.(fc,87;.,.j,. Cm.itfmf. 
tl>gj:>f.6.„.,, f„reph tudovif. Jcc./>cr,/;«, ^ ,., 
taldJ.c«;,,j'.».,.Et ubi contraauselnph.tcuticus 
celel.ratut,Pari„. taif,^ ,8.,„ „,i,/; '„„1,, 

Conluctudoinfolvendisgabcllisattcndi dcBct' 
Mcn«ch.c>»/.s.mm.7-.* c.,/-.i,.,«„,, j. 

Confufcludo »Crba ptivllcgii 'potefttnrerprcrart 
Burgos c,„f,li, ij. ,„„,. j. Et poteft dcclararc lc' 
gem.Fr. Emma». Rodcrii. n„. i.^„. /t,,.l„r. 

, Cbnfuctudo cft altcra 'natttra , (ecundiim Philo-' 
(toph.&Sutd..ir4/,Vjr.,fl.t.,;f.i.ff;7. 3£ VidcAym". 
conf.zi'i.'.um.^juTnfe,fH,mihui. . 
. Confuctodb inutat i nbn dcbirt, Itg.mtiiime^. 't& 
/t^iiui. 

. Gonfucrudo non circufat i, poena & pttcato,M> 
xill.„frai}.taxtfMtii,ce„cl:^,„,^,i 
Confnetudo raaris tanquam lex fcrvahda cft.f.rf^ 
frecj,i,,1M leg,l;h,d,m, i, jaSa, ^ukdt «/« ««1 
«■,«M,§./„>»'/«.6;Bald.<«,/j7..,.a.„,;:i. aieMuj. . 
"i'.u„um.^t.&- ji,f,filu,pmuirim, 

Confuetudo eft ciuid faai,& dcbct proliari,Jo* 
ftph.Ludov.r<r»/:drc,y.«!.»«„:,;.c»ra/,,„„,;i„ 
Mafcatd.A^r«S«;.«„c(.j,s,»»»..i.Mcnoch.,/c;,r«. 
fr,iift,l:i.pr,f„;if,.!:„m.y:-^ a„f,t,„„„,,(, Surd; k^,...r. . j i ' ' „ *W.J7'.'"'«' '■Valafc,Cfl„/: [g, ,„»„,„ fct nrohafiit- 

*fe«.« 'rj 'J-r""."'"''""''''"""'^"'' perfamam,Dr,en.r,.,.r„„?f:.;,;7„'.:Kr»- 

.■.*.'"'#'"'**.Vf'"''".f«"S-«l-''i'-'«. ;udono.otlae(lproia,'da.Chairan.7«c.,r«i"" '".4.J«-/!.l,;,,„.,i.R.icc. d,cif,,C„r, ylrcliitpVc 

r:^-''tc/.in.„Hm.(.Mmi.„nf.6',.„u,„.„lii, 

J"^4.™„.ao. „d. lib. ubi „«„. ifliri, L„i ^ft 

iiomjna onniiutn rcrum, 

4; ft"*""»* R'8n' ; fe" l<«:i «icmi itrehditur. 

▼•iirc.,«,/:j ,.„«„. ,8.«;.,; * „^„;,. 70.,«». j, 

''^'K^'i.dtf,,l„u.ce„cl.n,t.„.,l.Bozr.i,eif.i.6. 
«'(^«.Bcrnard. Gr»v. «J/,r«fl. C«m. /morr. lili i. 
J«»rt iii.t«i» ij. Gabr.Pei:eir4j.c.<,7 .,»„., Gam. 
»"/.,C««B,.S.t>- d,eif.i-n.„um. 10. Molin. Jefri- 
»"X«.;. ,.„y,.,.„„., 8, Menoch. «,/:, i i.„«„: , j^ 
P' '•W'>6a.„mi ii.a- «B/ljjj.,™., (J. ,„. ubl 
quod pndicm(prarfumirur allodialc,(; praidia vici. 
na f„„, allodialia.& de conrucrudihe rrgionis vide 
J-ild.J, f,i,,;. ,li^,„d;, ,:,y,adfi„. Er conruerudb 

• miitls loc, cxtcndifur ad loca «iciita , Batb.Ji «D& 
©■ ftitfi Epifcf, j.,7r. ii;,.,«„,.,7 Et confoetndtl 
rams provincii no,i cKcnditur id loca pattieula- 
t,a i Garc;* ic„«tr;, .r„p;«.i.5,. Et coiifirctudd 
dcbet.ptobari ii, fpccie.Surd.Jre.S;;,»,,;., ^ Et lci 
municipalis dubin iiitcrprctaliohcm accipit i lcsc 

. 2^/' r 'T'"'-"^ f.'bcft,slo(r. ;„ l.,l ,.g% 
ftJlul.Mcoch ,»«/,, 6,,,,,. Moliri, d.lih.l.cl i 
"■'..CM. J,,pi„, i,lii,.cuf, i:„u,„, j. Etquodcon- 
llieiodo rcgionis eft attcndcnda , «ide teit, ,•„ c«« 

"""'ii'„4tc,„f,:„„i.i,j;.frmi.,,f:d,„j;i,: 

Confuctudo partie ii, jtidicando fcrvanda cft' 
S '?f '•«""'' /^ "''".i-ri'l0-lw,f.df^li,i, 
"•B:g>o'f-lu>m,^ii^.,xC,p,c:l.cm,l,/!fi,kdu,i 
JWr r^.a MoW. <lt^i,„.l,U.cuf,i{„um,,, 

■/• ^""'''""^0 '." folvcndiS dicfmii at^end; dcbct; 
A«m/B( heminei^ihiia^ Corf„a„dinm,de decimlf, 

»*«.-j;/£2CVC(i./.,,««w.ri.t^/.^.,_^.„V; ;,^_ S ' 

^«/1^/4». ci^ni aRl^itatls perBatbof 4d cad. cum 
fm I %.de dicim nthh: j. c?%< e.in aUduibkf 5 i.<j^; 
mttum.j.6.& 7. ; 

ConrucmiJd in locfci6nit>us fervatia« cft »"A>*- 
^piOyCM Iec4t9.i4nelin rKb.Cod.dertfeind,vindit. 
M.i.<:<»;p,'j.««w.4.yaUrc.*»/"a/f,ij6.««OT.i{^Surd.- _ rudo pocorla eft probanda,Chanan, in con/uetudia, -. 
£urgnndiic,Ju preaw.num. i j . £t pto&atur pcr diios 
tcflcs.Rota Bonbnien '^«'/.''^.««ra.ij. Valdcf. ad 
Sou.p. i.pag. CLEtdehocnotabiliyidcBarborrf 
infip.ciimdilenust.nufn.i^.deeatifHetudin ubi 
«.lyiqilodOodtoriaircrenci confuctudinera vi?c« 
tc iiiloco iti qoo vctfarurjcrcdeiidum cH^Sc n. (S; 
jiuod eft fcquenda opinii» Doiaorum , qu» hibc^ 
tonfuccudincm profe. 

. Confiietudo antiqua, ic diuturna qu« dicatur? 
vide TiraqHcl, inl^ uH<}uaM;,\ciboi,mi!a;num.ji: 
C.de re-vocdonat', 

. Confuccudoqui dicatiir immcmDrialis i vidi ' 
EJuen,»-*^, $o.verf.fallit pri-^h. 
Confuctudo immeniomlis qualiter articuictut & 
frobctuv.^vidc Ga.\iT.eom7.}U!7.r.ie pr^fcr.etn i,i .per 
totam,CoyJnreg.f,Qfiejfor,p.i,^ i.'!.6.& y.uoMn: 
'^' p>lw^et!.Ui>.i.cap.iper totumfiiild.de pr^r.ripr: 
1 p.j.part!t,^u,<fi. 6.num. i i.cuiffea^ Gonzal. ad' 
rkjiul.i.Car:cel:^!ofi)i.'iu,„,^y, 
. Coiifuetiido immembrialis habct vim ptfvilegii' 
Stcphan.Giaiian,^;/-«/'M'./.rf«/:..j7 ...,0:7 Ti. 
Et potcntior cft privilcgioiMoiin," ^eprimo^en. l.i.' 
.f.i.inw.K.fct diftert a privik-^o.tjuia confuctiido 
non potcft reddcre incapacctli, e. ^ianio,de confue- 
^(/.'priVilegidm siuccm ^oxq^' .t^uidam^.de re ind. 
Rcbufr; dedecitri. 4j.ii,ftu>n.Ci, 

Confueuido immemorialis mintjttam ccnretur, 
uiblata, nifi dc ea fiac cXprcfTa mcnifo in lcge, yci . 

conftitucjonc , Flor. iiki.var.:]r„tJ}.lo.mm 44. Fr.' 
Emn.ian Rodcric.^^.^'-^» a-.rorf.i.jnaji.g. rr.yad 
fifi. Goiizal. ad re^ul.Z.CAncel.glof.^^^-,! Garc, dt ' « ■ 
Pcnefic.p,^ cnp.i.n.iSo. ^ . 

Confuciudinc fiibUn.fifn^]icitcr,vcl ctlaiB figno 
tinivcrfali,omni,reu tiuacunqiie confuetudinc noti 
obftantc , Ccnfctiir fiiblaia' ciiam immcmonalls,' 
Aym.de i>ntirjiiir.'emporUrn,t>.^ w.^j. tovar." Cwar. 
^*Pti i^vumy^. A\cn(i.de exe<^uif,d.nfand.p.i,c.6.^ 
p.i.c.i.4.-.^pUucsnr ffcr Azcved,'a,i/.j,«.ii.' tit.i. 
lib.i.novA recppilai .Gwct.prai}.li^.4j.^i H,"4.Dncn* 
'tgul:\^^.ampliAt. j.Ceval commuti.co/Hra cmmun. 
?,I04'.nHm.i4.'VaUrcJcw/.i4i.i7. i j. altcr Valarc, 
''ilig.^5.n.ii.& 1 i.iom:i^\ox:v4T.^.il.n;i6.c>m 
filHtnnhfiQ^Uiat.in.fHm.Sullar. 4<ih6 alitHaiie. i 4« Repertoriiim pra.dicarum Concluf. f.40.Sajrr.njc/4ui;^fj-''»iW.f.ci<p.ii.».io.GonzaK 
*d rtg S.Cancel.ghJ}. j j .nXtum fequentihtn^ Farin. 
in praxi erimin. tam. i.;>.r.ji8.*.j.d' f\y. inf-«gm, 
li/ tCiHiim.^jit.cn'» feq, 
Conruetudo Bc obfcr vantta ad hoc iic conftetjquac 
rcquiranniri vidc Mcnoch.conf.1i7.rt.fy. Roland, 
«n/'ij./.4.Mafcar-d.«'7f/.4i4. Vilafc eojifulr.i 6 fi 
^Mw,^.fti7ti/itjMtnt'ibiij\hermri.G\rxv^ infratl Cam. 
/w/er./i>,i.co»ff,ji..S[cpIiaii. Graiian. Aijcept.fa,^ 
""/■c.j^jt,^ .cum Jiejueijiikut & c.^^T.n.ir). 

ConfueEado cx quibus aftibas inducacar ? vide 
i^cnoch. de arbitr,cafu Si.iww.i.Garc deexptrfii; 
^*P 9 ff.44. Molin^c primogen.lih. ucaf: 6.n. 14.15', 
& i7.Betnitd.GtAv. inpraU.Cam.(rfipirJ.i.Con I. 
i 1.1. II XHm,ftijPeniiiit',^intt dec.^i^^.r-.x.in noviff. 
Cavalcan.fip tut»re,>!,i^^.Guizt. l.ipraU. ^««/J.^j-, 
Aloyfd. Ricc. decif.Cnr.Archlefifcvf.Nejpolit.p.j^ 
^o/.itSi.Ubi muUa deprODatione confuetudjnis. 
Ec bonus adus ecfi ad conriictudinem induccndam 
requtraiur,unicUs tamen habens tra^tim fucc^ni- 
vum.per cempils ad cam rcquifitum fuflici[,Giiteri 
d.^.yj.i.i.Ei conilietudo non inducitur ex a£tibus 
difiormibus Bart.in l.i.^.it.ff.folMo mairim, carc. 
at benefic.p,6,Qap,j..n.^^y.Stc^iiin.Gt3.'tiin^difetpti 
forenf.cap.fCt m num.if,, 

Confuetiido anrcfoIvatiiC per illud cempus,quoil 
neccffariHm eft ad cam induccndamlvide Titaqudi 
de iuretr.*riti,gloff,fnuTn.i;i 
Confuctudo non cxtcnditur de uno cafu ad ali|.int 
l.i.verf. netjne ad prtfens temput refertur ufm, f, de 
'ttMre aHMtjHt privaio,T\iic\. de.prim^ger/.i} l6it. 
10, ^t non cxtcnditur de loco ad locilm , ncc dc 
Jierfona ad pcrfonam.Mcnoch. de interdia. remed, 
S.*et''rt,poffeff.n.6i.CHmfeq,& rtmtd.i^,tic«per.pof. 
fijfi^.iii.conftt^v.i ii,& conf.iSj.nS.cumfe^Hen. 
& conf, J90.w,ij, Valdcf. iaaddit.ad Saar. pag.^j; 
}Ai(ciri.deprohtit,concl.nil.nittn.it.& ij.Anton. 
Ca.br.i .j .eomtnini.op!n.fHlrjit dc pr^fcript.concl.i..i. 
^LCHm fequtntib. Surfl.defty?! J'i'' 9.& de allMtiti 
i.<lHtff. 15.ff.87, CAi. de refolut. empt^jit. r.7. .171 
^iJ:hof. de effic.&pttrjl. Epjfcopitpti.alltjiat, 6i\n. 
»7 Ec confuctudo extenditur ad cafus (tmilcsj 
SatA.d.qn£fl.i ^ .n.iS. ubi »1.87. quod nort cxtcndi- 
tur ad fimilcs pCrfotias. Ec confaetudo eft ftri^i 
juris,Tjraquct. de rtiraB. Uji ii5-tlof. ».».ij m& 
ciLtcndi poflctanquam favorabilcm, rcfolvit Mo- 
Xm.de primoger.lilKxs £.v.ii. uhi fccus afTcrit in 
prircriptione quem vidc n. 16, cum fei^Hentibm , ^ 
nmn.io,c»mfct}. 

Confuctudo ia quo diffcrat \ pra:fcripcione!vide 
Fflin. in e titm ix injuncloittvn. io.de htretic. Tira- 
fioc].de pr!mi>g;,jM*!L^o.imm.i.CoV. {ii.i.varc 17. 
tmm.S.verf.decimOtGnrc. de expenfi< ^cap.^.nnm.^^, 
Molin.Je ^jri'») gtn l.i.cap.C.ir.io.GiTC deh neHc. 
p,^.C'p.^.nH7n,y^. Stephan, oratian. difcepi, forenfi 
e^.^G n.iG.eumfesu ntlhm,& cap^ycf.n.ii.. 

Confiieciido an introJucatur pcr etrorcmJViiJe 
Tiraq^f primog.tjit^ji-.tj i, 

Confuctudo contrahcntis attenditur,& dcclarat 
concraflum, / univtrforumiff^de pignorat, ait. cuiti 
aliis,de quibus ^icrSniA.de alim lit e,.^uafl. id »-14 
^^,19. Cald. in Itficuratorem.wethofuafa.iUa. 
«.• .Cmrf. & quni minttr,- C. de in inttgrum refiimt 
»ii«or.E[ fccundum Confuctadinem vidciur quj 
':onitv.iiereJ.^uodfinlit,^'jHiaf(dMa,f.dtt^dilitj t^hilikvetho pye^inietipag.^ ij.Vili(cxoiff»lt.iii. 
jT.ifi. Et confuetudo patrisfam. attcnditur, Rebuff. 
in traS;exetptionnmjtnrn.y^%, . 

Confuctudo commuhis cxcufat \ cu\^3i,l.p'griH/ 
fc ibi Bald. Ctdjepignorar.ad, tarin. .ite deliQf.i 
9. 110,« 8}, Et confuerura rdevac tllcganictti ab 
onereprobandi. I.fin.in principio^.de ei eiModmttMS 
cauf ^arA.de klim,tu.^^uafl.i^^n.i-j, 

Confuctuddmcrcaioruni cft fcrvanda,8c fccan- 
dum eam judicandum ,Vm.decif,i^ p.v.^^Tti^.dt 
mtrcatHrOyt.^uomodo in caufii mercat.pto'cce:fit,^.tAt 
tiHm, ii.p, 47;. Idcm difponit Ordinai.in cdquo» 
rcrvatHriDtermcrcato'rcs,/(t..5..r'r.i.§.i. 

Confuctudoin prxccdentiisj&przlationibuscft 
ittcndcndii. Mcnoch. cenf.ii6 num.y,& conf. joi; 
num.4.^.ciim fetf.Gzrc. de nehilir. glef. ^S.^.j;'".»!. . 
5tcphan-Gratian.Jjyef^r4r/:>rfn/;etfp.ioj;M«m.S.t^ 
rap.n^i.niim ^,& cap,^^6.niim.Zi.Vitin.decif,$^S' 
H «M. t .& dtfif.%&-j.nHm. I -in noviff,Ei in fiicccffione 
itiajoratus,Fr.Emman. Roderic. to^.i.^^. RegutoJ^. 
ijuiil. jZ.art. ij adlin. - 

Gonfuctuio,& cci natnradant intfrprerationeni , 
difpofitioni fimplici & gcncticariMolin.rf*^"'»*^'." 
lib.\,--ap.^,nfim.\, Et quzlibet difpoficio rcciptt in- 
terptctationcm ^ confuc[udinc,Inn6ccnf.''»iricfi'»l , 
ie verhor.fignif.tefett pliltes Surdii^e atttt.tir.V.tJX^i» 
««w ^.Cald./oren/".^. (8.^.14. 

Confuetudo corrcAoria jtiris non c«tenditar u!- ^ 
tra cafum in tjiio loquitur.Barb. ««'iWjf daicm,ni 
49.f.fohmair.Scffe j^ragen.daif.itZ.nnjnjtff' . ^ 

Confuctado ut valcat non rcquiritur.qooa u6 
fit obtentum in coniradiflocio iudicio , Bccnard; 
Htxv. »« praEl, Cam, Imper,l. uconcl. j 1 ."- jcumfeX 
qHeniih,iAi(cwi.Je prohM conel 4 1 ^.Molin; de prti 

■ megtr, ib.x.captS.numnj- tlor. varjiHafl,i.»Hm.6^i 
T\kmin. dertpgnat.Iib, i.-juaji.6'nttin. iZ.cwnfe^: 
contrarium tradit Mcnoch; cenfil. 1gj.num.j7 Bc 
Vide Tit3C\.de primtfen.^uali.^i.ahi t}uafi,^4.<{^iia 
fi fepius ju^licatlim fitpro aliquo cafu, an fv popui 
lus confcntiatj^ic non contradicat fcntentiis hulUif 
iiiducatur confuctudoi 

Confutiudo reprobatiilcgt excufat a poenai 
firin.dtdeli[lp.^.co»f^4.n.it,,6cihi»d<iit.lit,J, 
GATCide benefie p.ri,eap.i,num.iy, 

-Confuc(udojurifdifliohcmd«rcpotefti Barbofj ,' 
ad captOjtanio 7.de offi^^.JHdicit ordin.num.-n 

Confuetudo an vejiiat appcllationc jurisi vide 
Menciiacronf^overf.uffr.^a. 'up. j .1. i- 

Confuecudo in iituliseft attcndcnda ,&facic 
unumaltcro majorcm.Menoch. confioi.tt.^y.fum 
feii Ec Doftori atteftanti de confuccudine cri-dcn- 
dumeft.HyppoIir. ionf.Si.-.^t.eumfetj^i Mctioch. 
conf.H.v.ti.& n.xo.curn.fec} 

Confiiciudincin non potcft lutcoducere Una pcc- 
djna .cx Tiraqucl. de prfwo^ <•». .j. J 6, 

Confuccddo . * ft"a,tutum \ pari procedunt.Mc* 
rioch de arbii'.lih.i.^.7i.it'tn.i.Mhi n'.m^e^^.varia 
decynfoeiodfneaddiicic, 

Confuctudo rationabilisqti* dicatur/elinqai- 

■ iuriudicisarbitrio,Menoch.J<<iriii';/(^.i.f*/« 8i. 
nwna. . , 

ConfuetuJo rationabilis valct «iain contra lc- 
i^em dcrogantcm confuetudini. Oucn. ng. ti,^.tt. 
\o6 V rf.lirtiita j. Cov. /. j.-w*-.^.! j n.^. Mcnchac. 
tfu<ftAf<fre<jUvlf.'-''P-\'^'^"'^'^^-^°^'^^''^^- """■'* 'diao,Satd.dec.%o.n,^.& declf.iii.i.ii.ahirt fetf. . ^tf.Kt^Kiar.quaft.g.aft.^.l^iyir. dt fpol». 

alia addit de confuctudine* f.i 4. »«"». *■ Gotcr. Hb i praaicfjHafi. ii* VaUlc. 

, Confuecudo potcft introdaci ab ana famflia,ve( . eonfult.; io<^.^um.i6.hn reqiiiratpr fciencia P""*^!* 

perfoiia.Tiraq deprimoeei.ei'aji.i6.Umoe\\. cot,f. pis / vidc Dutn. reg t^t.verf, Secit^ limitaMen- 

a*".i8j.'fr conf 10 i^.iX.V^Met in addif.4d Soar, chac.J.fj^.t.nwm.j. 

p..{7Mo\in.deprimog.nh.tcdp.6ji.\. Ancon Gabr. Conruetado ul dicacur pr«fcripta.quaatura ««*■ 

cor/mw.'.6,tit.de confiietMdx«ncl.f.OlU».in memt'- ' fom»*quir»tur?viic R.Qch. lo (^- ult.fe», »■*■ JS« 

DigitizedbyVjOOQlC. liiris Canbriieij & Civilii. Lit.G. 49 fcntia tom.i.d!fp'7 5.7.^ «iflo S.Azor. 'in^itut. maral. 
lib,^.C4ip.i-;.ipiffi.6. I^Spar. («»i'l. de relig.lib.i. ie 
eultH div!r» necejArte ex prgcepio . cup.i^.V de Itg, 
liii.y c.j ©•f<^.i8.»ww.li. Mcnocli.flt iirif:.'ti. 1. 
't*fu Sj.orcgorv l.i.tit.i.pitrt.l. verdo diez., Et con- 
fuctudo interprcraiiva quaiido icmpore prafctfba- 
rur?vidc Vat,deeif.Si.p.it Verb» CONTB.ACTUS, COWTRAHI mV*s 
C O N TRAH irs. 

GONTiLAHEi^S cumalio.tinquamW- 
icdcjCanquam procuratorc,& lariquam minOr* 
fatctiir ilUiin eflehacrcdcm ptocuratorcm',& miiKl- 
rcm. SmtA. decif.ioo. mm.Hlr.^t d^ct/ijj'."..! <•■«•* 
/'??* Stcphanus Gtatianus difeftaivfofenf.CAp. ji^. 
nwn.4i ■ . • . • . 1 

Conttahenicjvidcntutfeconfbrmare cum jutis 
'difpofitionc./.b^iif j md.^.citm iiu.ff.tdTreb.l.qu*- 

' ro . ^jnrer losMmm, f.locaii. Menoch. cmifil, lii. 
«»m. 1 7.MafcardI deproltMtion.canelhf.i^ 15'.« *>»">. . u 
'Suid.dtcifi.num.\i.V3.h(c.ctnfuii.n^. num. n'. 
taW rctcira dt empt.cap.^.num.id. Gzfd.decif. ij,. 
tmnf.^ GUterfra3.lib.itju£ji.-^O;n.i9.(0' cf/rfil.ii.n.y 
cnra ftquentibut . CeViK eomtmijsoitrf eemnittn.p.i. 
.9iM/?.5 0^.ff.l7". Etde fmidacorc maio^atu),vidcG6- 
zar. «<i«jr.8.Cffa«/._g/<i/.y.¥«w.8i.ubi etiam agic dc 
cotiruciudinc cum qiia vidcntur fc confotmate. £c 
cdncrahcmcs videntuc contrahere fccundum natu- 
ratncontra£lus,qu6adfccipiuiam ficicniiam, Cald. 
'i.ir*S,de tmpt.c:i^.ttHm i^.Et contraaus,^ ccnfctiir 
c^ebrari fecuDduni difpotitioriem jutisi & Aattito-- 
tum, d.t.quiiroi i.inter Hc4torem^S\nd.cenfil-t.if.it. 
^t^ eni^Ui^.mm^l jvMcnoch. tor^l.^^&.n.yy. & c»i. 

• 'tilXitJtum.l7.&[eoripUitt.t.£.& deftr^ftmpt.nb.-^, 
yrrf/KWjpMg. & Vide Mantic. dt tacitir, & fml/iiuif' 
e«jo(M.W. i4.^i».j9.».i4 Valarc^f fure etr^hyt.q^T 
««j».24,Ph«b.(/ffi/^ioi.fli(w;7>.i.Gabt.Pcrciradf- 
V»/It.»".S.Etpirtesin dubio cenfcntut volumatem 
luam accommodarc fecundiim lcgcs , Surd. decif. j . 
■»i(iw.ir.Etconcrahcntesfcm])er & ubiquc fc aftriti- 
kUntid ca< Icgcs,qua: funt fuper co coritta£lu,qucrn 
volunt celebrare, ncque ccnfcntur cas vclle evitate 
hifi id exprclle agant ,ut ex Deci lonfth i ii. ffKw. 6, 
rcfttt^hocb.<i«(/".i6.»ffm.jS;/j.i: ,, 1 ; ^ . .^ 
; Contrahcns iri regno eicraneo ligatur rtatmis 
illius Regni,in quo coritraxit,OrdiTi.lr>.(.tf'/.6,§. i. 
hoizn.-nfum decif iajn.].tii'.A,i.^tfaro cor/iptt.n. I07 
£rurior.a Sole m locrJ ceminun.^cioo ftrenfis,mati,$. 
Barbof. ia l,httres abftns', ^.i.tum.^y.f.de udlc. ubi 
mm.j. ttfldit rationcrii. , .. ,. 

Contrkaibui ad ^oriim pctfcaioriem . & fubftan- 
liam requiricur acccptatio tacita,yel cxptcffi , oon- 
t.i\.dfw^nfibitj,gl»jj.ii,n 6.eum.ft^uentibus,vCa\ n.14 
aJTeric quo^ acceptationihil ert aliudquim niencis 
& volun tacis declaratio' : 6t i mm. if .agit qrioriiodo 
^rqbciur aqceg^ltio. :■■,.•. ■ , ■ , , 

Contraihisubi fieri debet in.fcriptis lociis eft 
popiicemix^doiicc fciipcura fic fa£la,& ante fcciptil. 
xam contraftiw cft impcrfediis, & Ucct pjttibus rc- 
c*lcre ; &t nullurf! jus cx co a^cjuiritui , quoufquc 
fi^riptiira lic coriiplcta > & habits[,pro abroluii . ar- 
pum. text. in l .centraUit.i i 6. Cod.dejide infirmm. ubi 
do(r.vetbtJ(«^r(pti/,& nocantiri icrminis SHr*d; 
i'0HyJ/.S4.9«'»../.'Mciic[iac." illitih. c«f. 18. ».1; guice. 
iib.s.^jfi^a^iquAJl.tiJ^.tium.ii., 

tontraiaris tatis cenfccur;qua1em pirtfs appclla- 
*l!nt,c3tSurd^*le«/".jti.f)iini.ij.Et Ulisptzlunutut 
^oiaVu a paitib&s dcriominatur ; Addit.ad Fattn.f .4. 
.d^eifuiiiit.S' 

Hugufi : 'Snrhtfd Tiepmtr', Contraftus verba pofita in, inftnimento.cciircntur 
vctba partium', & Notarius org»num, Bald. in l.ma- 
t.tr.a.6. Coi.de rtivenAicat, Mcnoch. de prafumptj.\. 
^utP .6%.'ium. i^.& de ariihr. (ib.i.cafu t^^.uuni.io. 
Mafcard, «/eproW.cow/.iops^n.i.Et inContraai- 
buspociis,ra«ns,quim ycrba fiint aitendcnda,Mc- 
noch.co-7y»/.J7i.««w.i.Mt>lih^^;'rime^,/»'/-'.i.ca;j.4. 
«jcw, 10. Rcynofo *'t/"w«(. 4 1 ■ 1. 3, j . 

Coutradus aut tocus acccpcandus, aiit totns rc- 
piidiandus^idcocftindividuus.iyiijwV aliam,ff.de' fo.. 
Itit.f-.ijuoiftunapxetio \ f.dt in dievt _addlil. Jinqac\. 
ittetraU.-il.i.' adfinn.^.cumftijutntibui, Stephati. 
diit.difctpt.forenf.Ci^.ioi.ri.SiCM.forenf.CBnfi^. ' 
Etfcriptura publica in pattc pDteft acccptari , St in 
parte non quando cftdcre fcparaca.Menoch. dt 
*rbitr.tib.i. cafH$y.»uiti.ii^ Ei concraaum in parte 
ippEobans,in cotum ccnfctrir approbare \ quod pro- 
ccdit in eo contraftu , cujris confcila cft caufa; « 
respcdu alterius partis , videliccc qbi folvlt penfio-' 
ricm, ccnfetuiratifica[rec»nctaifturti cmphyteuGs, 
trinipenfio fii coriftituiacaufa. & iefpcau ipfius; 
ut «rolvit idcm Mcrioch. eonfit.i6i.n.9.oimfe<juen- 
iibnj.f nSlQ nHm.iS.,ckmfe<j. & vide Sati.dtcif^ J. ■ 
BMm.6.& decif.voo.num.^. -(-■,',, - 

Coritraiaus claudicarc nbndcbet , l.i.Cod. dt ri^ 
fcind. vend.r.fi cnm diti , i.pei.'Kie arbitr.f.jKlianH.'^. 
i.fi^Hixf.dea£iior!.tffif>t!,lAcaoc]\.eonfil.iii.num.isi* 
Cald. in l.fi c«r4/(irem»vetb6 iunc. cantrailum^um.i. 
Cald. de in inteirum reji't. m'm. Suid dicrf^ 1 num.^^ 
Stcphan Gratian. diJctpr.fertfifeap.^A^.. ««m.' p. Et 
eft obfervandus in foima fpecifica ipfius contraaus 
taVdo. »B praxi judicutH & advocaier. wcrboeontri- 
Qui,num.\7.(ir 11. ' ,.,,., 

Concra^us ', fcu convcncio faita cutri uno noh 
t^odeft aliis ,l.fi uriius , ame emtiia, depaSis , Sutd. 
eonfil.fmm.i9.-i-decif,'\0^.r'Um,^.& 16.& dec.i.66 _ 
>Tfff».io. , .,..."-■■ 

Contiaftus mcticulofus non p«Efumitur»(. i. Coi. 
de to ijuod wjfifjiJ «(«/*>, cum aliis,dc quibus per Maf- 
caid. ^<^riiKfo»(;rio,ji.,MenocK. da prafumpijib.f. 
;)ri/«t»/'MiiS.Surd dtcifi^.n.ii.^XtTaia.dertfil' 
nar.Ub.^^.ifnan.i.num.Ti. ... .. ,■ . ' r .. . 

Contraftas omnis , fcu quzlibet aifpofitio , pro- 
niilTio, vcl padum,etiam juianicnto firmata.inwlli- 
gunturrcbusficftancibiis, cx plpribus citaiis pcc 
BarboC<^( claufulisufufreq"ent ctakfu.U i ij.i nwwi.i. 
& aiccriim liacbof. cjits friircm lie principHs & hcis 
C.omm»n.utriufijui ]urii \ //t.C.vcrbo confraaui.n.s^. 
qocm vidc n.i!^s''mfei}uentibus.v\i\ t>Iura a,!ia prin- 
Cipia jurisfui) hoc vcrbbCan/''i<5n-r,adducit. , 

■ Contraaus iibi cft riilUus.etiam pocna in co pofita 
eft nulla, Batbof. in cap.fignijicmibus , de ofic dtU^ 
eaii',n.irn.io'. umfi^. . " ' ' . ' „ " 

Contraausin toftamcmofaai;itrito tcftamcnto ' 
ribri rcvocamur ;Clar. ^.denatio^^ueJi.s.n.i.Gua. 
decf.iJ,i:num.Lcumfe<}utntibHs,& dteif.iH.num.i. 
Mcnchac. ^«/rf^w/it.M/^iJ '• 8t ^"'^''■'^«y-Mi».''-». 

eHmftiiuenttbus. , . , „ i ■ ;. ■ '^ ,!. ^ 
Concraftus lo^alionis eft ultto cIti:ofiue obljeato- 

rius,5i noo eft *quum quod cx eodcm inlhuriTento 
iinu4 poffit Gorivcniti , altct vet6 noa ,l.fiid eirto 
i .MCvidtndHm^fcommndati.KcAinii. conf.G^.n.i,^. 
lib: 4.poft qnem ita tcfolviuit Stcphan.Gtatian. dif- 
teptai.forenf.cap.iyiMMr^s. . .■.;,, 

Comraaus cum paflo dc «trpvenficndp anS: 
quaiido pra:fumfltiii ufurarias vidc Graminat. dt^^ 
iif.7 .-:j7;Stcphan:Graiiari-.d'/*/".^«"/^f -f -^Soq- 
Ci{A.'ini.fici,r-ittortm,^<^t\>ofa$,Uutt., ». ;^ f»». 
roqUembus,CU.dt\in intes^rutn refiUut mijior.&dt re 

■ W«t:<«i'W-^»5J''™'.-»<J-««"°'=^:^*''/'-s/J-''-^°-^ 

'<$-.^.;-rVi»p^fi''.J.?-'"-.''-<=°-8f.M"'^="^,'^^J':»- ■ 
*«/:««W:44f. Coiiam. ifl «^««"t./.i.vcrboP-a?» 

E ui'*ii' •. 

Digitized by VjOOQIC 5 o Repef torium praaicarum Conduf. eonfu!f.yo.<i.^.(^ j.ubi quod u: vcaditio fic rcproba' 
& foeneratitius conttaans/ufficic crficurrcre niodi-* 
-clratein prttii , & paaum de rctro , five pcrptftuum 
fivcad tcmpus, Cehcd. id I>icmal.>cilea.iS.nHM.t. 
:ub\ ««M.4.quodprOptcrpafl:umdc revendcndo ad- 
jcaum vcnditioiii rcs noii rfl tanii sftimanda !fn6 
tahs coiidfcio & paaumfaciteam c/Tc mmoris Jrrerii 
•(jiiam fuificr/i libera vcndita fuilTct. 

Contradus bonz fidci, & (Vriai juris . an de iure 
-Canonico difFcrani iottft fe, vidc Cald.d, empr f a i . 
»«w.y6.. '^ 

Contraiaus fiiftitiaeft metichda ab eventu.Stccl», 
Gruian.diftefn.caff.6y^,a44. 

Conctaausomnispraedunitutlicitus PciezHb g 
Vrmam.p ^i.FitiaM tUlia:p.^.,cnf.s 4.1.16. 

Contradus lion ctit ufuiarius , (1 promictacur iu- 
tercfrcadracionemdcjurc.Gabr.Pcrciraiief 84.-/ j- 
Fhab. dfeif.ioS.&^rifta 70 p.zMendcz m tfrax!, 

Contcaaui qui juravitnohconttsvehire , pcr Co~ 
UtnlibcHioblationcmdicitBrperjuVus & non pcc 
citat ionetn. Aloy f.Ricc.^«r.C«r.^rf iiw;^ Ntmltr 
f.x.decif.jZ. . ^' '^ 

Contraausfuntdcjuregciitium,& noh fubji- 
tiuncur Rcgi , l.tx hoe JHre,f.dc JHjl.&j^re, §, ex hcc 
JtreJn^Je fure natnr.^enr,& civili, I. i.infintff. 4* 
"«*rah.ei»p>.Sai:dJ,c.^jj,,ii,GOr\ZiUd «jf.8. ^lof. 
i^-»ii.&fe<}f.lgnii.dei Villar i„fjlva refponf.p.i. 
i.i.»«n.i.refpo„f^, '■' ^f ^ f ^ 

Contraaus cx partium voluntate iegcm acci.. 
fVim^iop.contraliHi^e regul.iurhtUb, 6. cam aliis.dc 
quibds Cirdof, i/ipraxijndiam & advoeMor.vexbo 
ComraiIuf,itum. 11. 

Contra(auinullo ipaire.vel tnatre fafto filiuJ 
ftate ndil potcft,juxct rcfoluca per Cald. de renovnr. 
emphjft.q.i6.a nnt,: & depotefi.elig.edp,ix.Tt.6. Va- 
U\c.eo„fuit:^o.n.6,^^x\3.in LLHCtuiti.to ff. fol, matr, 
Contraftus, autteftamenii vcrba intcrpretaUiuir 
fccundum cortfuctudinem^cgionis. Gam; dtctfi-p^ 

num. 11; , 

Concraftus eniptionit cit ultico citroqile bblij^aioi 
tiuSjUccdcbct claodicarc, ttiez lit.y.lib ^,brdh 
»ara.p<ig, i77.^i84iVincent.(ic Franch.^^fc./ij^.».^; 
Sicphan.Gratiah. A-fcepttn.fartnf, cap 606. num. 14. 
£t qui non implet , ex fga parce uon potcft agcre ^ 
l.^itlianHJj^.offerri.fidt AEiitvitmpt.Sutd. confiL joo. 
>i:6iCnmfe<juifitibHSi Fiiin, d'£if0^.n.l.& dec. }6i); 
nntn.i.in ulti/nit dtcif. 

Cpnttaaus novus non cft recelTui ^ Venditione 
reriim,Sutd.!/eci/.jOj.wimj.io, CiM. derefolm. em- 
php.cap.i6.nHm:46. 

Coatralicrc non pot^ft cbrius,R.cbufF,f»-4f7ie.vct^?. 
B«i».6j j. & dc ebriis vidc Qr^v. inpraB.Car^.lrnper. 
lik.zconci. 1 io.c»tifiderat.iiin corenide,tiHm.i^.cnmJeq 
tUcc in eoiit£l.detif.p.S .coUtS.iZ^ o.in ^e; Verho C6NTU&<A.ctA, 

CONTVMACiJ eft' dcliattm i U contm'- 
'ii',ff'.dt re judj.-mtne deli£lKm, in prineipJF.de rt 
"mil-iATi , cum cicatis pcr Barbof. i« remiff: itd Ordin. 
W.j.^«V.ij.inrai:».i.quibus addc Perc» «d J.i.nV.^, 
I*h.}.0rdinam.p4f.ri^: Marc, dt JHrifdiU.num.i. Ec 
contumacia ctcfccme acbcE crcfcere & pccUa,/,Mf- 
g"i .ff.de panis, Et ccrncunfax pfoconfclfo habcrur, 
Bald. in l.lfeet,Cod,de procufator. Menoch, confU.6ii 
numA6. Et co^ncumacia non datuc fine citatioi^e _ U 
ftionitione anccccdencc , Maant. ii Ord^fdif.pdt 
tiii^de caatHm*si4,nHm.i4 f^erho Crbditor-, 

GnnDirORES rea« vJa agcVftpofTuhc cohi 
cra eum, cui aliquis fundus datus fuit eo paao 
utdcbitadonatonsfoIvac,Tiraqucl.<i«rt(r4^?.(,V.s.i 
llofn.num.i 16 Strach dt mtrcm/iira.tir.dedefoaer, 
;7.5.>jHw.3, Vinccnr.de Franch.<ifc«,^i7j.Guid6 Papi 
^uafl.lSo.niim.i^i.in fine, Gom.tom.i,var,cap:i:n.r , 
V doiiatarius omniuin bonOtum tenctuttcfpondcte' 
Cfcditoribus ionantis , Gutcr. praa,'}i.i.^Htff. jt. 
n»m e.rxmfei^utntibut. 

Creditotcsamerioteshabcnccis folara aatoneni 
perfonalcm prarferuniut creditoribusmorcium ante 
traditioncm , Sccphah.Gwtianj:ii/rt;n:«,/w<n^e. ^j, 
num.^,rujff fet^uetitiytti, 

Crcditor invituB non cdgUur rcddcrc ^uitaiioncm 
£encralem,Cald. deet/tpr.eap.n.n.Z. ., • 

^ Credicor fuccedcns debirori adliohcm confundie 
nifi fcceric inVcntarium , Farin,^,4.(irr/y".ii7.& ibi 
addic, Ut. C, & in decif.Xita rjtvif.dte.iSe>.num.'y. 
'tttmft^ntmibui. '^erho CuLPAi • 

i^Vl/PA l«a *quiparacufcdoIo,F9rin.(fci^{/jflb 
XiJip.^.confii. jp.w.j 1. & ibi addicio tit,K, in crimi- 
nalibus noa «quiparatur dolo;Aloyr.B.icc,(J<f, Cnr: 
j1rehieplfcepJS!eapolii.p.\:decif.i^6.n.i, 

Culpani noii dicicut commltcere qui bono vit(l< 
trcdSr, Farin; J* (irf/n»>,^:^^aff/7/:6oiM 17, yerbo C ti ft, i ii; 

CvklA RomanariondicicujeiTeubi eflPttpa; 
Qomi\,Adreg.%.Can(ei^loff.\i.%.i.fpriHtipia^ 
Ccncd. ad fextHtri i'coUeS: if.nvm.^.' C\n\i.K^i. 
manacanquan) mater& magiftra cft ab otnnibai 
requciida^idcmGonzal,^'<?y!f,6.».'jii;ubi^/fl/. 4.« 
niim.i^j, plura additcit de iaberibus Cutialium;cci- 
rtlmquc favore, 

Curia ibi eft ubi cii Reit, Romin; /f»/; 147. Gpti- 
2al; d §.««w:io. Cald, in refporifo t.pra 'Duct de Fa~ 
^MM^ ,»«w.j . & vidc Barbof. in l.i. %.Lt^atij,n.i7. 
CkmftquentibHS,ff,de JHdic. Cabed. f.t.dteif.ii^. j; 
libi nnm^i. quod Curia ctiam diciliir ubi cft S^na- 
tus fupplicatibnis:& idcm aflcTit 'dc Senatu PortU- 
..gajenfi, . 

Ciiriadiprcinapotcft judicarc cxtra allegata & 
probaca, tAikztd.de probir.coiicl.^^S,n.y,& 5, Ati- • 
ved. /,io, tit.\-^,lib,^:nevArtcopifat.fag.ii^. chmfe- 
^Htatibus. Et pbfcft judicarc fecundum a:q;jitateirf 
Mcnoch. de prafHmpt.lib.^.ifHXf}.^ ^.n;^; 

Ciiria fuprcma admittit filium minorcm fihe pi- 
trc .aifinc curacorc ,Azavcdj ■/.!<); nHm.ip.tit.hfi 
llb ^.tov» recepiiai: ... 

Curia majorem horiorcm cdnfcquicur ex abfola- 
tione tcornm , quam cx condcmnatione : Dec^xon- 
fil.lZ^.col.pen.Piz in praCt.fol.xji ^vtrfo ,.^yi[.ad 
ejip.i.'Pratw.fol.^o.vitm,S J llTERA 

DigitizedbyV^OOQlC turis Cdnonicii & Givilis Lit D. 51 L i t E R A D: QjtAfNVM Wei e1, quift cbn- 
I jedt in nfcidlicateiii. Sutd. <if «/«»'. 

^'"•9-f'43>''-4S-'»" 49' - ■ ■ I j - 
____ P DamnUni qul cofnhiittic maBoa- 

ko dotninir *•> ich^cuc reftitucic i Vl5e Goi*. 
)t^.i\vdr.eap.i.m»t,^i.'C\iti. in pralf. crimin. i. 
•/f.jiMy?.^o.».i6. Caidofj inprsxi judieMm t^ Mt- 
vocaror. vechadam^umtnM^i.g. Etad Jimna & iiu 
VerBlTe tencturconfulcns , Farin. p.4. eony^id^.©' « 
'tleiiil.p,^.,j.n9.n.iij:Hmfe<iHen(ih.&'p.&.^it*fi-T-(>^ 
'tam.iixKm ftluerttibut. 
'Perffo D A t I o ih folutiini. 

JP\j4TJ0 infolutam.haWt viccm OetidiHonis; 

J_yutpole fi ^undiis folvcndi taufa Aaixir/.yelfh!- 
" 'vtnde,f.ie pHetic.in rtm nii.lfi pr)tdiftmj.njine, iti; 

Viccm vcndiiionis obtinct; Cod dn eviS., livetnjiiffi. 

Jmj» , Cod, de jii' t domin.impetr^\x3i^ac\.de reivaQ. 

%*f \.£loJf.ij^.nKm.x.ciimftefiietttihHj, Surd; de~ 

Vf/l48\nMm.i McnoclV. de arbitrMh. i\caju k?i. 
, 'num.<.i.& eonfiln^ nmf.^. Birbbf. !n l. ifiimathi 

imrn.y.f.fiitito matrim: . 

, Atiadcdatioticinfoiutiitn videpSsr Reytiof. eH. 
firvMttUv ^etU Deb i TO*. , Deb I TUMl 

^PiJkSITOR cx ^uiiBds caofli ; folVens uiium 
*,'.ydcbi>iirti vid^ctut folvcce et caufa oagis cecta* 
M^och. eonfit,\ii.nitm\^Q. & 43! & de arbit.l. 1; 
'tMfu 49 j: & deprifii^t.lih.l.prkfumpi.i^6Jtuw.i±: 
'fumfc^Hentihus; Cald.Pcrciri dt emptiC*p.y. num.&. 
^troldtio prsfumitucfa£t:aci eaiifa przcedetiti , 
Malcard, dieprebAr.cohdw^i^. ,. 

, Debicbc cdndcmiiatus pec {entcnt!am,{i in exnu- 
tforte hon rcpetiancuc boriii et (iuibus fol vat, potcft 
in cuxerem conjici>& iiiterim dum ccpcriuncuc bol 
ha> tioD etl dcvenieiiduiii ad capcuram.uc ccfotvunt 
'Cov.vM-.fop.rji.i. Captc: d«i/.i6jj,Azcvcd,«i//*g-." 
ptt.tit.xi. libl^.HovM xtcopHAuiA-yy, Etrnard; Griv, 
fkyra^Xam. fmper.lib.i.eaBet.i&: Azcvcd. ad f.fin; 
tir.ti.lib.^.novdrte^iUt.num.7f'.h;irho{i.inl.alial 
tietegani.n 44.^,/fl'»tfo mAtrim.Et Ct liabcbat fidcjufi 
Ure i^ui bona polCdcac Hon eft incarcccandu^ priij- 
<^ip&lis,VftIafc; corjfulf.i j Barbbfa is l.fi confimte, iii 

Cineip.ffii 6i'.ff.ftluto m*trim'. (jhtd (i cohveniacuc ut 
:rcs } vide eundcpi ibi^KL^^j, ParUdor;(.i:«r* f m»,: 
ttitt:ie^:fin:i:4.n.7i Vildcf.iASoiT^pdg. 1 1^. Gom;4J 

{,Tauri6^n$ani^. GxAV. ubi fupr4,nHm.'f .t.^R nobU 
is {it ]iii)ufmddi condcmtiatuf;, & cacccri fic ttidndi- 
E' aiidtis debet el diri palaiium,vcl domds pto cuftd- 
ia,quaih dlcunt Ilbci^am , id eft fdSre mtnare, Bald; 
iti l.i,»dfinim,Cod. ^uibonif etdire poJfunti/lUiaxiA. 
titl:cent&i'ioinum.if,ffJevtdgarii'^i(.inl.mltt/,Cot.ii 
^Ue re jud', Ydlafc.<iT/;|(tf : i } :m.i i j .cumfeq^Uilthgf, 
A^ata de jUrk & o§ct» betli, /,i5.c<<p;>.»*w,|;Scobai:; 
^e r«tJ^c(«,f.jj,^ro;Hn),Se idcm proccdit iti Oo- 
a6cc,G«fcv. uHfiipi-M , num.i6. facIcOrdinatic) t.fi 
t(>.S£:$:iS:Et an.nobilis polHt tefiumi&ce hui£ pci- 
itlegioNtae Scbbat d:cdp. jfi.»;i S.& iy.Ceval^om- 
i>iliii:eentirdc9mmHn:^it*fi69i.'Pii6:b.p.iJefif,4fixAtt- 
JdMluH; M»bof» Hiptrtor: refolvitqnoddebitornobilisnonpotcftrenumiare 
.nobilitati , utfroptec debitum in carccrcm dc tru 
datur. ,.,„,-•. 

Dcbitormoram feciens in folvendb pccijijiafn 
'cicditori fiio,tcnctu'r ad intercllc ctiam in foro con- 
fcientis , Otdinat, lib,\jit,76.^.i. SarA.de klim..ti' 
'tut. I ^iittfi.:^i.iiHm,4 & fU)cfl.^if.num.i.i,i:umfeqiien. 
tibui, Menoch". eonfii.jii. niith.ii.'Ruho(i in t.i.ia 
priiicip.f,fot. mafrim.p.t:n.'iiy. GamJe.cif.iiO. n. j'. 
tf" decif.ii 8.»«wi i.cttmfe^utntibui.^r dc moracitci 
fblutionem ■tide Baibof. in.l.ejf divifione,n.i?. cam 
ft^»tntibus,f.foluto »)<«tr(iB.Ec de inccrelTc danmi ob 
rctardatam rolutionem , vide Catd,<{ie empt.eap. iZ. 
mim:^j'. cumfeqtuntilitfi^ .,., . 

Dcbitor in diciii 'potcft folyctc ?nce tempus ", le£. 
'^Hm^.de annuijitgat.i^fairern.f.de his tfut.infrnudem 
crediior.t.poii mor.em,Cod.de fi^eJcormiiJf.facXt Ccx.in 
t.ifHod itt a{ent,ff.de felnt^t quando tempus cft appo« . 
fitum favore creditacis , potell pctcce ante*(cmpus '> 
Surd.tii: «/<ro.»»r.i.5w<yh44.w.5 j & 5fi.Ec fi dc^itum 
confilVjt in (xumcnco \ vcl vino,ctedicoc hon teiic- 
tuc accipcce antc tcmpus,idem it.^i J^ t.!t.^,'<jii'aJ},^o 
Bum^i^.ciim fequtm'tb. Etliccr poffit folvcrt pactcm 
(lcbiti^creditor non tcncrur eam acceptatc,/.*«'«-,f. 
'Lucius,fje nfur Uxv.in l Mierefi-U .n,l'.C. 'difolufi, 
(2<3V.iib.var.cap.i,H.^.verf.ad textu^; ^ , ., ,. 

iJcbicot tn dicm.ficxnoyacaufafitfiifpeaus d6 
tuga,potcftincafcctati,Surd. de alim.tit,^.pT\vil. i^ 
num.iy.rt privtl.77.nHm.?,. ubi quod eciamfi Ubatur 
faculraiibus , & fit dcbitor in dicm / Cogctur fide- 
{uffotem przftarei vel in catccrem conjtcictur. Et 
/iijpedlus dc fuga quantfo poflit incatcetaii pro de^ 
bitocivitiividcPKceb. ^.i.</einy;|4. .. . , 

. pebtcor fifci quando cxigituc inte diem \ oeJucic 
incctufuciuth liiedii cemporis-,Sucd.fJ.,privi/.77.».^; 
tttm fetjHentibtis. Nan^ iutcrufurium medii.tempocis 
eft in C(jiifidetati6iie.'& dctJucitur, r./t cMi,f. de verl. 
it6T'.{ignificat. Surdjr^»^ro*i(»i*,TiratJucl. de retraff,. 
ifg. i. 1 1^'"/.! 8.»: i4.c5' i j '.Gemm.de iiftifiicammemp j'. 
(.wn loo. Soat. in titJe las arrat , nwni,<)-.Catd.^« 
poiejf.itig.cap.tf.n.i.ti- in ^.Sed hdc',ln^irje ino^Ct 
tefi4in.p.iinHm.it'.& de en^ eap',tiji,^i.& numl s8'. 
Viiceh. dieif.7.n.9.& ii.t~m.i'. _ ■ ,,^ 

Ocbiipc captiit qiiinon habct undc te alat, a cte- 
dicocc aleiidus cft iiiteiim dpm illum iii carcecibui 
detinct.Cabfici.f/ffei/". 8 j,;»; i . Valafc, confult. i , , 

Dcbit<ittclaxa[Lici.carceri,bus przftita caucioiie. ' 
^ctmTii.QTXv'.ad^rA{}'.Cdm',lmper.l.t'iconcl.iG. con* 
fiderat.i. tarin. de deli£i.p',t.lib',.t '.tiiHl.^,j,\^in.i£. 

pcbitdtriulloicmpocc prifcribic, ctiam advcrfus 
i&ioncs pcrfonalcs; Pecr.Barbof; ad l.ficm ^.Cod.de 
ptefeript.to.vel j^o.M.num.^j.cum fequentihui. . 

Dcbicbt an peccct cbtics quotics ifo^itat iudcbir» 
vidc Pcrcz/.^.fiVlS; iib.^'.0rd.inam'.pag.6i.i.iScii ea- 
fttum eonfiitnt'.p.\l eafu j6, Sayr. in cta-m Segiai 
//Kib.frit£i:f.c:f;qui refblvutit qubd ccfiarite tm- 
peccncii noii cicufacur. ,. 

t)cbiior deccdit cum pel;catd ', qui c^m po(&c iii 
vita dcbicurii reftituere,tibn reftitmc,fed teftam^ta 
b^redibus reftituendi olfligationem injiiiiiic i Mex. 
ira£tltaxepMtit,c«ncl.Sin.i\y.euKi.'c4n.^,<lutifi:e.io. 
Sayr '..ubt pi'9Ximeicap.i'.HUm:S.& di[le.eia>,j.num.}9 ^ 
e»mfeq£.i difFeiens rcftituiibncn) e(i inl pcccato,ci^ 
firet alieiia t^i'jiiafi6.p.T^6m'.i'.i.au.,^,Gi.artli, 
Debitbc cui ccediroc pctiic partcm' dc^it],noii £en- 
fatilc libciittaj ab alii, pacce , Surd: conftl,^j^,v'. tj.. 

DigitizedbyCjOOQlC , 5^ Rej5bftori\lm pfaaicamm ConcluL 

'©(biti rctniffitfncm iloniirguitdiffinHifacc peti- fruftus antcquam drtiinati (intitiinc quidem Ib jtidi"" 
tionem illius-,'.'iifm HHOj.^.manHtitigii.f.de aiXin.& cio ficuUri rccilperanii luiit , quia jam atnifcrunt 
(iJ*-.fega/, Ei fdumld fillic iiicer conjaudas p«ftf- 
nas , concurccncibns illis trtbus,dc ciuibus Glofl", d.^.raitnumijfu ^^txbo fi eodiTt.,' . l^rouitn.f. tlc prohtt: 
AlKxani. eonjil ^■6.>i.i^.vo!.i^. Et cft rcccptum quod 
foii diucurnicas ccinporis aon iiiducic rctuinioiicm 
dcbici ^nilidcbitum tic odio(ttm , i,ckia tjuidtm -i 
i. iivmg.dt iif.yu. 

Debicumnon vidccurVemifliim pe^ 'traditionem 
:piguoris,Ma(card. de^rohat.iotKi.^yi n.6. 

iJebitot fpccici, pcrcmpca fpcciclibcrlcur, Surd, 
^t Mi'nn,iit.^.^hAft A&.nHm.i^.ti i<f.7.g*«j/.}}.n. xi. 
ttr 12. Stcphan.'Gi'fttian.ii'y«^/4/-/«-en/.f-^.(ji. 'i.ii. 
*U7tt [o^ucmibHi: 

Ijcbiti apocha finc c'xprcffienecau(seft nulla.Sc 
non opcracLir vim ai!lionis,Aicvcd. '.i. tii.iij.ib.jf. 
novd rtcofhii.lyOiGutn.de }Mram.co/7jir/o./r,i .cap 47. 
*.<. Meaiiez ia prAxi,lii.i\ciip.ii.n 1 i.i j (^ 14. Et 
nacjuffor non mancnsbligalus.I-Jyf^polit. '» rHb.dt 
fidtjuffur-.nnm.iy^ Ec fcntcntia iii dcbiio finc caufa 
iion habct exccuiioncmifcrcz ^d !e^.Ordiii.im.li{>. y, 
f-ijt.fi^l. Valdcf.adSoar,p.ioj.i^ ijo. 

Debicum prsfuiijituriiidcbiium , malitiosi pe- 
tituin .quandoaliiiitis pcr multum tcmpu^s diHuItl 
iDovccc |udiciom,argum.c>i^.i.<if_/J-i^iii(j,C^ mdffic. 
'K, Si proclaniare vaUiit , cur iimdiu tacuif.nqiani 
Hyppoiic. (■o«/.Si(.n.j.7. Floriad Gaui;iifc//; a+l. Et 
aolum prxfuiDi rcfolvunt tAenoch.dt pr^/iimpt.lib.i 
pnfumpi . () i .n .y .^At\(i,i„ praxi crimin.p:i.xit.$.^.^(i, 
nm/i.i6i, ubi ctiain agiidcilHs qui litcm movcnc 
j^oll inorccm dcbicoris, quia hzicdcs non funt inCtif 
tuti,dcqiio cciam vidc Mcnoch. lib.i.prtijumi: 1)5; 
ff.i5.Marcard.iif^ro^iCflȣ/.i}i8.wij7:Cald.Perciti 
dttr>!^r,cap.ii.nkm:6^. 

DebLcum doncc folvatut , 4n eadaver dcbildn* 
poffit infcpulium dctiiicrii vidc Ccncd id Dtcrtt»': ytrbo b E c I M A. 

DECIMARVM fcaudatorcs quibus ptciiis 1 
Deo pumanciir;vide KcbufE^.: d^ci,7ms,^H.tjt. 
ult. Marcam de ;«'<y"J;^./',i.'*'y-4j-«""'-'0.2^« ^5- 
ciimfeantiiiibiiJ. 

Dscimasnon Iblveiiies pdlVunt cxcommuiucan, 
flirbof. ;«"'/«>.-"' ^"•'" .i'iicn'/<:f!.i.s.dt rcfr/n.^ 
Mff.i i.ff*«w'i4.An,pto dcviuiispoffic laicusconvcii*:! 
coram judicc ficuUti ■ vidc Cov.;;*-ji?.^'i/'.J5.''.i- 
Pctez tit.S-V^b.i.Ordiii.ptg.i iP.^S '3 ' Navar.e<.ff/.i 
jnh tit. ie co>,fti!.fi t;o. Barb.w i.iti.jffolHiormirm, 
n.iC.tS- «,48. Guur. /ifc^j, ptaa.^-xtJi.iC.C^hed.dt. 
«/^6 i.w.4 p- ! ■ KebufF.»/ tratJ.de t.vcepti.>>;.''. 1 1 J ("'" 
ftqHtntibHS ,&n.i 1 9.thom. VaUfc..i//e^?«(.7 J .B l J • 
/oOT.iilnquaqaxllioncrcfolutioccttaeft, quod fi 
«gaiur dc jure dccimatHm,5i tiuando pto illis deci- 
niandis,vel folvcndis,auc non folvendis lites nioveni 
tur ,cognitio pcrtinct ad jiidicts Ecclcijafticosmara 
gencralis regula cft& <:erta,dccimalcs caufas Eccle- 
fiafticas cffc,& in foto Ecclcfiaftico traftandas quo- 
ties dc JLire decimarum,Vcldc difficutcatibus,aHt du' 
biis circa catiini folutioncm lites occutrunt,ut pro. 
bant icat. \n eap.prohibtmMi,tr cnpjua 1 . dt decimii^ 
& pacct tx clemiulc.dt jttdic.curn giojfiibi,vtrf.dtcim. 
GlofTM cnp.txteaore,deforo eamftl.vtrf^ecisfiafii„ 
cumi &t(DtetSuat. tow.t.de Rtli^ioht l.lJtDivino 
ai/ra,cdp.G.n.ii.&.i!..cbiiS. cum multis quoi citaty 
^ ir4tl,de dtcimit^.i 1 »,». Si autera dc fafto agatur 
' id eftjfi ftudui decimarum jam foluti firit Ecclcfiis,. 
& poftca fiircntui,.vcl diftrahantur,3Ut in alios ufu 
tcnipoiaIesconvcrtantur:item fi *b aliquo fttf etiti^ ilUm anncxibncm quam habenfCQra fpiiituali tita- 
lo,8cnullo'raodoEeclefiafticab6na'fHnC,& i-Jeo a4 
'forura fxcular^t pcriincnt, iccin pto fohlcionc dcbiti. 
& cxecutionc capi potcrun[,3i dari cxccutioni,tnaii- 
dancc judice fxcuUri ,nin alioquin perfotix inccc 
i^tiasciidantur hx iiccs ,ad forum Ecclcfiafticum 
pCttincanT;it3 Su4r.& Rebuff. citatus >h(jw,^.& vidc 
AzQc. iufiii mora!,tib,-j.iip.\p.f>i'ft.i.c'imfeqHcfuitr. 
XIur.i'hilfpp.^,i.!.5. vcrbQfiieri>,n.f.& C, 

Dccimasdc manu laici iinc Epifcopi confcnftt 
nonpollunt Rcligiofa: pcifonx accipcrc,f^.f»CT Cy" 
planlAre dt privilt^.^chal^.de dtcim'.?,Ksft,iO. ri. } T. 
Mcnchaci/iH^r.ir^yj.St). d uum.i. Gaict^raaji^. r. 
cap.ij^.cMmfaj SitboCin !:Titia,»um.4,i.ff>lut^ fna:- 
irim.hC alii,dc quibus ^3.(Xw.conir6verf.iiy.i.ciip.-7i'm 
/izorjoM.i raerul .lib.y .cap.-y6.cfu.xj} .i^ P.Soar.Iow.i» 
df rt!!^ione,traii.de dci'i"iis, lib.,.cap.i6:< n.^.Plur* 
aliaciica matcriam dc (itcimis& primiciis', viJc a- 
pud Moncr.in fptci.f!i tr-iii.-lt dtc.B.cfnof.tbfirv.^o^ 
Cardof.in praxi judic.& advoe, vctbo Decima, Bir- 
bof 1» coIleS. Tiecetaliutn , /i>.). t».de Deciniis ; ^ 
\ii tibro de P/traciiiSyCp.it, Perbo D E ci s i 0: 1 

DECJSIONES Rota vim & authotitateni 
habsnt.de quo vide apui Cald .in i.unie.Cod.tse 
diiiii.dtfutsii.p,i n:/6.verf.f»lMita^ue,Snii.cor'f, 4^. 
mfntJZcac:A.pra'}.cina.ft.%.n:\.-j.CHmfeq.&'tjU*ft.^f'i 
n.^o, mnfetj VLi.^Ci.xA,de prehai.csn^l.HiZ^: 

Occifioncs Riitr faciunt)uS , "aarc; de btntfie, 
/>. j ^cap .4.n«w:;77.Bcrnatd,Griv J» frdik.Cain.lmfr 
inprootmJn.CT. Cilii.num.76:& ftrtnf.l.Wiitifl.iii 
num.jo, 

Decifioncs Roti. Romana: migiftralcs adlnft«|r . 
particuUrium dccifionumfunt.cx citaris pec Barl^ 1 
in remi/adOrdinaf.fih.i ti .i^.in iJrindp.nHtai 7^ 
quibus addc Stcphaij.Gracian, dtfi;epi.forenf.'.ap.6o4i 
nurn.n. Uudc perfiftit verum , Rotani Romahaili> 
quando^ueroiarc>ut noiat SiiTboi.djit.i.^.in prtn^' 

iipio^um.r. . , ■,■■/■'; 

■ t)ccifioncsNcapo!itani habcnt virii legis m fuo 
Regno,Vinccnt,dc Franch. Je.i/.iiS.B.j. Mcnoclil 
tenfti:^i.num,z&. '-'■ Verla D»E.c retiim; 

DBCRET-OM judicii prsfumitur juft^ iri^. 
ccipoIinimjCxMcnoch. ei)nfil.-yix.n.i6M^i- 
cit-i. d!r'robM.conc.^U:Saa.dteif. lo&.rtir^- 9- f 
d«/f.iji.'W'n.io;ubiM«wiij:ciQ*ddecrccum habct 
Vim fcnieuiii. Ec jiidei tcrictur de dcccctoinjuftai , 
Fari». de dei'ia.p.i,:ijuAfi.ti.n.i,66i ■ 
: Dcccotuni obrcptitiumnuUum eftjMcnOth. cttv-- 
fi!./^^),'^ c>nf.^\.\n.ij.cuinfe^Hentibiiii ' .' 

jDccrctum iu alicnationeirtrum miuo.tis potcftin- 
tcrponijCam a iudiccdomicilii.quam ab illo nbi reS ■ 
fitaeft jRcburf! incompend-oMUeaauriruM E.ccitfnf- 
fi/oni.ii.GQtn.var.iom:i.(tip.i^.n,iyi Ftrao D E c a n 1 tf. 

D^ClJ^itli^^fS polTanttaiarc falarU tega- 
lis fuis;.if^«»(/,§.j5 ^uis^f.de l£^at.^*xiJnl:fi 
guibus,Cad.dt leiatJ,iD.& in l.alitoribus.^.fin.fde 
KdminJttttr^Silicct.i„i.i.^inl.falariHm,Cod.mm- 
4iat,Ar<:T^JeexeqHtad.tMntUt.t.tp.Ur'.i.l^ecemai 
icacniut ' Digitized byGoOgl luris Canonici, & Civilis, LitC. M ttatrttm proficifti fuofumptu J..x.%:fin,ff.4ttut«l,0 
rtthn,dillr*htftii.l?ialx«afil.iOi .-num.yjih.i.tiec t& 
,. hccefl^iri» authoritai Rcgia , cum gravc & lafaorio- 
fum (it regcm adirc pro ^ngulis falariis depurandis, 
Albcric. in t. Ambitisftit tjum.fin.f.de dtcretii ah erditi. 
fMiendi/,Ava3d.ti^ifr»xime, nttm.Z.in fint, Mcxiau 
lr4Q.t4Xd pMnij,eencluf.i.nltm.fQ.& yi- vidi^ tamcn 
Ordinac. /<'K i »/.$(].). i>. 

Dccurionci quando jsdtcant cum judicCj ft a Itn- 
tentia jodicis non poteft appcUari .proptcr dccurio- 
ncsappcUari poteft. Azived.adl. i.i. ij.nV.s./»i. jij 
novs recopilar.fi.li^. 

Dccurioncs non potniiit Cxpenderc bona civitatis 
ultramodiim cjustaxacum,ut iradicRipi dt pefit, 
tit.de remedii) prAftrVMiiviJ,Hum. 1 86 Ncc p odiiiii fa- 
lariuiDaiicui dite,t.nnieM,Ced.dtpr*h ndtfaUrio, 
lAextoc\\.d€ iirbiir.lih.i.ef,i^6. 
Decuriones revclantes fccreta ConcUii puniuntut> 
arin. Ae deli^is,p. ^.if.\\i.iiifpt(l'.&.n.^o%. Vtrho bEIitlNCTUS. 

DEFUNCTOS qui rcftitutionem harrcdibus 
facicndam rcliquit, imerimquod iHerodesnon 
zcftiiuuiK,utrum detincantur ob hanc caufam m pur- 
gatorio , >ide Ccncd.pr«S'V (jntfli j i • ubi veriorcm 
f etlfct opiliioncm,^u>e ai[,<]udd auima defun^tinon 
j>atitiir detrimentum , Ci reftituiio ditFeratur , quam 
quisfieri niindavii.licec tarde iii liiarcc, (i luncfecit 
quod potuit : idcm probatur in addit.»deMp,i%,w4'i. 
Nav.fel.xy.iKrfotC^ t8, & ad pcopofitum vide ^o-' 
Jiac tom.\,difp. ^.dt cOntr4l}ihiii,<jH4J}.ijpunUe 8.5.^. 
^tpt>fif:i.nitm. ^.uhi docct ^uod anima defundit cxi- 
fieiitis in Purgatorio 0011 patitUr ob dilitam fotutio- 
pem lcgatoruai , & gravitcr peccant, 8c funt reprc* 
hendcndi execucorcs lcgatorum in hoc cafu. 
■ DcfunAorum olHciumfupei cadavcribut InEc- 
clcliis Rekulaiititii repeliendis, faciunt ipfi R.egula- 
tts^ix!boUneollta.ad\C'neil.Tr!d.fef.if.di refitrm\ 
I4p. I ^,M fiHrA. ii.&de PMrcehit, 'em.17.nHTn. 8 1 .cum 
./<!}. Alla de dc^nflis . & quacca funertli vide apud 
(andeai d,et^,n.ntanti'.etimft^tf. 

ferhb DEL.eGANs>t)EtE(iATio, 
&De l egatus, 

DE LEG jiTIO debiti habct viiiJ folutjoni?; 
l.inter cMMfai '^^.Mbefftffi'. m4ndMii,*,cam aUis ,.dc 
quibus pc^ Surd.jfc;i}.«.i.^' decif.y^n.i.Mendez, 
in 9rAv!,tl6. j.cap.ii.\n. 4*. Et dcnaciJradelcgationis 
eftuc ftacim^ induCatur Uberacio,' Stephan. GraiianJ 
di/iepf.fo^enfrMp.S^.n.i.GihT.Vcteitzdecif.ii.tt.^, .^ 
- ^ Dclcgatio ut habcac locum , iioneft neccdariutn 
^ijod delcgatus li^ debicor delegantis , ut tcftatut 
Arctin.cM/.^.n. I, & dicic magiscornmunern Alciat, 
inl'J?n£MlariM^^ciiL6. f,certum per. Affli^. deeif.iji, 
mm,^.Menoch.de prafumpt.tib.i,prafHtnpi.in.ti' ^it 
JScdicit commujpcm, Gaicr. dejnramieonfirm.p. i. 
fap,6f.nim>. ^. Sc f ide cabr. FCrelra ^ci/l 104,^ de. 
tifi t6,nKm.T .Qux requirantiir in jdelcgatione}vide 
Surd.4(ci,Ci j,«««i."j,c«njy('^. Stephan.Gratian, (^(/. 
'feptaKf4trettf.(Mp:(S^.tium,i6.'ahi aflcricquod ut fit 
locus delegatioui requiruntur illa triajquod dclcga. 
^s (Tt debitor delegancis , quod per (lipulationem 
i»romiciat ctcditori folvjere mandap,rc <; reditorc , St 
^uod promittat tanquam debitor.Pcrdelegaiioncm 
inducitur novatio, GloiT.inl.i.Cfd.dinevai.. Sttr4- 
d,dec!f l^^nnm.J.t^ 6. Sifl tom.i.c9mmtmjtpin.lih.% ^ 
iit.ijjmn. i8,p4^.jj«, Mendc» inpraxi £.ufii.lib.'fL 
cap.xtfmm.46.*, , 

Jiu^, Sarbeja Xeperter.' 'Deteganti cte^iiori cxceptio obftans non obftaV 
ei cui delcgatum e^,l,d9li.mali t^.f. denov*t,\\», 
doli mtli excieptio,8cc. idemqiiccft in|cxccrit fimi- 
llbuE cxceptionibus,|/. 4iiNtJ Celfnm 4,.%.iiet/i ^uartiur^ 
f.dt doUmaiiexcept.l.Iwefenpini 41 ff.de rejudiet.fi, 
nondehiiorem n.fde novAt. Dclcgansnon potcft 
moleftari,!! delcgatus cfficitur non folvendo, Sucd. - 
decifi^lnttm.^.^y. v, ■ ,,, ., . 

Df((^rt// judicis ut prorogctur jurif)Jidlio,rcquiri- 
tur confenmt exprelfus, & noii tacitus,crip./?((rK(n»i. ' 
^in nullt , de refer.Hb.GiVnJn praxi,tom.i prdud.i, 
nuin. ij. .,■■■.;■'-■ < 

Pclegatus inferioris nqh poteft £iibdelcgare,fccui 
fi fic delegatus ad utiiverfitatcm caufarum l.a JHdlcef 
C-id.deju4ie.cap.eam canfAm 6z.de appellat. ubi Bar,- 
l>of. rf.4. Avend.tJr exetjuend, maiidat.p.ijcap ,\.ti.i6: 
Soar.ifl praxi^etn.l.f.inemp G.ium.iy. Satd.de atimi 
tif.^.ifHafl. ij.fflW»*i J. Facin, de delia. p.6. infrapn, 
lit. D, mtTfi. 71. Sanch- de metrim. lib. j.difput, j 1, 
mim.i, ubi ttMjn. 4. quando dicatur dclegari univerfi- 
tajs eaufarum : Sc num.^. quod fubdclcgatus nan po'* 
ccft fubdclegare. ,.--.■ 

Delegacus rcgularitcr no» poieft fubdclegare 
qnandoctrcceleSainduftria pctfonx. Aloyf. Ricc'. 
dec.Citr.Arebiepifc.T^eapolit.p.l.deaf.ijO.aniim.i, 
ubiAHri.u/t.quod per ciaufulain,Confcicntiam tuani 
on^ramus,oou impediatur rubdelcgatio. ..,..» ■• .. 
., Delegatus accipit jucifdiftionem i tempocedari, 
fed exctcitium itempore prafcnwtionis.NloUn. d« 
prini»xen.'ii,i.cAp.j.'i.^Z. ... ', ' - ' ■ 

Dclegatus non recipiiur^ nifi priusUterat fuic de-^ 
Jegationis oftendcctt Mart, dt jurifdiS. p.i,e.x.$Ji'^ 
& j.BQbadil. Ub.t.polUic.c.i^.n.ioy.Ya.t^w.f.i.frag-^ 
meni.crimin.lit.'D,num.^.A7.eved.\l.lo.n,g.tit,jMh.i' 
nev.recep, Garc, de benefit.p.i .crtp.j .w. j j j. Barbof. "? 
CMp .eion in jttre ji.rdmia.j.tJ' n.& de ofijc.judieit d*- 

J'e£Aii,Themudop.i.deeif.t.6^.i66.&\i.6Z. 

.Oelegacus nuUus cauia: habec poteftatetM aut exer^ 
ciiium antc ^itcrarum prsefcntationcm ^ Menoch. df 
ittierdia.rtmed.^.Adipifcendapefefnum'.4lo. Et non . 
poteft jurifjiftioncm cxetcerc antc cxpcdiiioncm li- 
tcrarum,& iTlarum exhibItionem,FUmiti,V« reftfnat, 
/iK(S.5»«?.4.«)KM!j7iEt jurifdiaipnon dicut.in aftii 
antc cxpcditioncm, «p./i pfr eo \t.de appelt.V\iram, 
fib.y.tjiitdii.n, ij. Et proccfliis judiclsdelcgaci anta 
bnfcnratloncm* rcicripti iwn valet , Cald, depotefi, 
efif^tridi,cap, ij. num. i f.^cc ^uis teuctur comparcre 
in JLTiipio, fi refciiptiim coinniifnonlsnon^apparcari 
M>rant ae oYd.)udic.p,'^Jifi .j .rium.6l- Barbof. in l.fi 
auitex aliena,num.ij,fdrfudic. : • , . 

Dclegatus in caufa fibi commifTa iuajor cft Ordl- 
Xiitio,eapifAneJl x.-ie effc^dele^iili, cMp,Pafioratisit^„ 
^.proterea^deofu. Ord'. ubiBarbofa ,llobadii, tM/M 
Pelit. tih.i.cap,i'.mirr.,^c). altcr Baibofa-jn f.cumpTa.i 
ler,i.lfde judicHr.n-.^S^.ciimfe^ueniibHr. . 
.. Dclcgata.jurifdiilio eft odiofa,& improrogabiU*; 
& lolum coiiccdicur quod cft cxprcfie commiftom," 
e^.P.&G.4o.de{ofic.delegat!,Cap.^rtidentiami.\.tod. 
iit',Q\oS. iu cap,foltt.,de fcntent. exfeni. Aloyf Ricc. 
decif.Cur.Archiep'ifc.Neapolit'.p'.x.decif.Ji^.tx.foim\ 
refcrtpticftomniiio oh(eTytindA,cap.Fedo!phiu i^.dt 
referipti<.Ei deXiZiiio eft fti;i£K \)3iif-,cap.tieet in cvr- 
rigendij\ii.deoffic, Orain. Si ibiGarborfi«ffl,), (*-in 
cap.tHUi olim Ablas 1 1, de e(fi.e'.dtltgAti,niifn.i, & ij* 
d.iap.^'P.'& G,n. ^.■"fi, Et fi judnt excedat teuotem 
com'm>fli,onis,totus proccniis fit nullus>, /, dili^entir^ 
f.martdat!, eAp.eiimdHeSa it.de rtfcriptii. 

Dclcgatt cxcomiiiun/caijo ,.quL copiam fux cqni- 
tnifljjonts peccnii nondcdit, eft nulla, Navfr. Hb. j._^ 
cetifil.t).de fenttnt.extimmunieat.iit anii^Mii^- di jk- 
rifd!it.f>.i.eap.iS^m.i. , • , ■ , 

Dclcgacus Papa: dtbet efl^ ia dignicaie cbDftiUf-^ Digitized byGoOglt 5 4 Repenorixiffi pta^ieamm Cbnclul, taSy vcl liabcrc CaQonicatum Jn Catficdrali, cap.fid- 
iNMMt w.Aertftripnttlib.^. ubiBk[tiQr,iplutcsctur> 
«tdibusadde Carebr. ia praxi ju^itiun & xdvoeMtr^ 
vcfbo e*ufd^tmm. iS. T^iemM^O dtelfi i.6^.nnm.-:^ ^,;. 
' l^iorcs Nicndicantitiiu^ &: Guacdiifti Minorum ftbf- 
lunc cfle dclegaci Pa^, GlofT. in fMp.rtMllus^tie cieCi; 
Hlh^$xtOt bili habcani^upcriorem,uc PH6ics (]ui Tunt 
iub AbtMtc.CEfar de E£clefi.ifi.Hitrarch.p.i.diff.ii. 
i.t.fUM.j. Bwbof. in nUtii.dd Ca..cil.Trideat.fif.i^. 
th rtf9tm*t.tMf .10, HHm iGr. 

Dclcgatio is: comniif&o fub nominc dignitatis cft 
JKaIi)>& tranlic in fucccirorcm,c(iain re intcgra,<r4^. ^ 
^utniitm Abytu^ dt e§ic. dtlt^Hiit Menoch. dt xrbiir, 
M^i<.'JU4Ji.6S.n.tt.ei'>'fitfiittitiyif, Fhmin.dtnfii. 
nai\liki.i}iiefi.\i.mim.i6- Et commiQioa juiiicc in- 
eompctinti ^afta eft nuUa ^ cx Bcniaid'. Gtzvi ad 
frii^.Cam' tmperjiki.tonil.^f, 

Dclegatuk jioceft impbrarc Btafhium ficcularei 
lAeiiodi.deinitrdiii.remed. i.retiri'.pojh[f,nu'ii )(o. 
iA.Uf,dejiirifdi3.f.i.c»p.jOit:n Qiiod foUsOtdi- 
nariishocju» pccendi auuUi eft induUumi Scnoil 
judicibus Apoftolicis,pct Ordi lilr.i lit. S. 6-, probat 
6c rcfctt judicamm in Scnaiil Gabn Percira J>. l. di 
manHReiiaiCdp.^iiium, ij./«nflfl n.ij^.cHinfiqutn''- 
tibMs, Et judex fxcularis poEcll cogi ad conccdcn- 
dum auxilium btachii fxcularis fub plxna cxcom- 
municationis, c*p. i . de offie-. judicij Ordin, rcfolv lint 
pluresquoseiratQarbuf. in remif.ad Coieil.Tridcht. 
Jijf.i^tde rtfarwai. mitrim. cdp.t.'iuiti.6.& in eap.fiti. 
m8.de maledicit , & dtpotefi-.Epifcopl^pij.aUti.ioy: 
M.11.& x6. Citi. inprdxi }udictiti,S' '^'ivoetit.vccbo 
judtx timmti^. cum atiis citatis 1/1 rmjj/I td Orditi. 
tijit,9,i,i.nurfiii,'£.t in coucelConc brachii fecuUrls 
ilcbet cicati pais> Gabr. PerciTa</u?4;'.i.(d/>.}S.'>.i8, 
juaSo lutm.i,^ jj.Fariu. dedeliQ.iib.^.ijuafi. ^jjM 
aum.7o.Ci\xd.det:if.9.i.7ip.n ' 

Delegatus poteft fctiteniiam ctpc]ui ctiain in laii* 
ce. Stcphan. Gratian. difctptdt.forenf, eap.6&.nu'm6:. 
eum feijHtntibuj. Ec cxcciitio iifbonis , 8i in pcrfoni» 
(.^icoiumdebcc ficri [Jct laii^ds, /. i; 'm. 1. tib. 4. novi 
^ieop. Coy.fraS.eap,iQ.ir^i. Azi^od. /.^yiVi l.iib.^; 
hovd ricopiUt. 

Dclegatus prtncipis dicitut OrdiiiariLii, Stcphani 
Gtatian. difeeptat. fortnf. cap^ ^38, hhm. S. & pottft 
/ubdclegarc , Batbof. in tap. Pajioraiis agj 'nu/a. 1 idt 
»^t.dfltga'i. ' 

Oclegatus Principls*delinquens potcft a )udiee 
Ordinzrio punirif Cur. Philip.^.).$.fi.'nMM.4. Cald 

Oclegatus poccft per fe faam fentenciam mandare 
txccutioni ufque ad annum intcgtum, c,ijiitreiiii 16. 
tc ibi Batbaf* d* offic, delt^ati, Ordinatio noii Mc ' 
qucnte j ubi vcri viftus paruit fciitcncii, ccflat cjuJ 
|urirdi£iioinin tutbcruc (KiircQio , quta (ifque ad an- 
fium poteft confcrvarc ctecutioncm fchtcntrs,^ 
ctiam jutifdi^io dclegati dutac poft antium , H nOn 
talic fcDtenCiam J (i vei6 fcnicnciam lulit, qux non 
eft «iecuiioni data, darac cjus jutifdiflio ufquc ad 
annum: li verdcft Cxccucus,ccrrar,iiifitLirbcciir pof- 
feffio > & tunc Ordiiurius cant cxcquiiurj Unde eit- 
communicacus a dclegico Papx poft annum , a folc' 
Papa abfotvi poccft, d. capifjntreniii de offic. delegati 
Styr. de ctnfifrMb.i.tdp.tp.n.l. Vtrho Deii ctum .Dblihq^^ub ns. 

DE LtCTP^M non pratfumicur , Mafcard.</f 
/»rai4f. cwc/k/". 49 j. «««.(. Flam!ii. dere^fnMt 
»m, i. lib. I). (jutfiione 1. ««n. 71. JofcpH. de Scde 
jiragan.decifil^ num.i^i & decifj iS.iHm.^. Et dc- 
idtum^iuus prafainicury U^,Fr*ior,^.i^iTt iffU vt bonof. roftor, M^fcatd. 'ieprobat.etitctuf.liii.tt.vi 
Tdrin. inpraxierimut.p. \m^i,)tfi. Z$.nui^, 'xS.&p.'^ 
ea'nftl.Ti:nHa.i\.& confil.6i..gum.6:& dte''f.s6.^ lih- 
additio,& p.^ .i]Hgfi.'t tp.imr»- 1 06. Adilon.Gabr. cem- 
mHi, lituf. de ctaufulis , tanclHf. X. num. '6. Car^iir. 
Tufch . lom. X lii. DfBncl. 1 6 j . Et ubi iilia coi^e Aura 
funii potcCt, uon cft dcliftam pra:fumdidum ,Mc- 
nQc\\.de ~arhitr.cafu ny2..nut/i. t i.& de prafumpt,lib^S' 
prjtfiitnpi, i,nmm. I. Plamiii. d.torff.i.lib.i^, ^uafi. 7'. 
nHm.^j.cum fecjMeniibuj. Ei iiiicrprccatio eft racienda 
cxclufivadcli^i , Abb. in cap, cit'/i lu^ de lefiibus , 
late Fdnn.d.amfi', Sytn.i.cUm ftqHeniibus ^ Mafcard'. 
V0"f:'. 4f}6, Mt.'noch.(/.'i'^.4.^H<^.!5l'.>l<ii». 16. £t dc- 
liftinn iiidubio iion prafumiiur, /'.wmVo^^^raytfciV, 
c/ip.ellott,dt rtguKjurij in a/itiij. Bf unor.i &ilc in /»- 
tii catnmHjiib. yctho dti'itimn,n>:tK,Xo: 

Ucliftum coiitihuaiurogtaviis puilicUr ,Hyppo- ■ 
lit. in t,nua. ^j . tum fe^utmibus, Cod.ie 5iV<(r.Mcn* 
chac: ^utfiioii.frcque>it.cjp.io,nio/i.^j. Veiet. titul.i'. 
lib.^. OrdinM/n.p^^.ny. Sebaftian. N«v. ad. t.Capita- 
lium inu^. 6:f.dcpani>, Chairan.ifl coiifuetHtl,Bur- 
^Hnd,rub'.i.%.s.fol.4j.v'e'fo,& 46. ?it\a,in pYtxi trU 
loiu.-f '. 4. caiifil. 50. nHvi, 6j, Sc ibi addiifo lit. S, & 
i»im.H(j.A\oy(fiicCidtcif.CHr,Arihitpifcop,?^i^ol, 
fr,i. decif, aii. mfm.v. iAendez in praxi ,tib.^. cap.t. 
tium { b. tx delidum fxpias rciieraium At majus tfSC 
folicLlsdcIinquetc giavibs pcccHi AntonL Monach. 
LMcenft decif^^.num.i; C^ 5; & dclidum clam com- 
mifTum graviils puiiitui , qaam qutid palam patra- ' 
lum fiiit , Bcniard. Grxv. adpraii, Cam.tmftr.tib.ii 
conct.i lo^coitfiderat. i.Ham.li.Vixini inpr^axitrimtn. 
p,li.a num.6y, 

Dclidum probat f\lga, Barbof^ aj e/^,>aillui 4. ^ 
prdfumpt. num. ; ; t c £ laqucut ftdngaturicft p^/iim- 
ptio innoccnciXjTiraquel.ie^eeRiVifiii^.M/f- Bobaa: 
iu Po!iiiia,lib. i^cap.i^.nnm IJ7. ,. , 

Deli^tum exiinguiiur mdrte delinqucncis,^<Je^* 
lia^de fublifjudic: AzcVed. f,\.lit.\o.mim'.i$2..tum 
fe<juentibus,Hb:4 riova r«ropi/i»^Petc«in. de jurtfifcii 
/wmij4^<i|.li}. Cur.Philippic.;'.j.^;5. »«»»; lilU* 
mitaiur in pcena pccitniiria, /. 7; i»f. i. p.7. StiM 
Gtcgor.Mcnoch. diin krdlii.remtd.i.rccuper.pofiefi'. 
tmini i$<). Azcved.dt-ititOiiHm. fjo.iib.^-Hov.rtt»'' 
pitati CiU.inl.anif.Cod.txdeiiii:dtfuhQiinprin'clpi 
iM«w.j6.0-/'.j.nif»;4. 

Dcli.au 11 commiinim roindaco aliciijus non pne- 
fumitur ; cap. 'Verus , dt hamieidio, Glotr in eap. ^ui4 
frafulatHS i ij.t. Gom.fom. j.vif.c.j.M?- Mcnoch. 
de prafumpt.{.j.prdfumpt.i7^M3,Cc.de prob.coiKl,ic'6i 
Secusfi Jclinquciii fit tbnfanguineus, vc\ famului 
■ illiusjin cujus favorcni ccndit licLfium, F3riu.J* J<- 
ii£i.p,j.-^tia'i.ii^.''.(>;.eumftii. 

Dcliianm^prafUmitur Commifliim jlb eo cujui 
eommoJoccdii.tiriiifiJrco tradic Barr; inl.ftn,n,s. 
vtrfittm fjuoAliia rts fubtraaa iffM W?.Men0chi" 
diprmfumpt. lib. t^iprsf ii.nrnn, ij; Mafcard. depro' 
hot.canel.tiw.ii- Suiti- </' 'iimeni: tJii:i.^.qu^fi,iSi 
r, 1 i^, Gonial. "J r/g. j; CanCel, |. r.pr^atft: patift. 
dtdelia.p^conf. So.num. i8;& ibi adJitio/,VZ.i^ 
detif. iti. & ibi additid , tcp.e.qitfi. 176.'-»»». 89; 
UQWn.de primoici.tlb ». c«/'. t. "«"i. 45- EUn hoc 
pfutimiim verfdtuc otEclum' judicis ,eatc.t» /,,; j^ 
•firaqacl.(» tfi unquMnj vcrto etimia, num. j i , Cod.de 
revocandisdon/>t. Clitt. iih.u rtciptar.fent. qu^fl. c^. 
„«m.itMafcard.*wc/.u9j.:"'«-'5'- , , . 

Deli^ quaiido excufetuf excellcns in aliqua ac 
tcvelinrignispeticiaTirjVide pcr citaros;iBar- 
bofa w cotlta.a i cap.Jk»t digvtim e.-ittm.9.dt hemici- 
dio .'ubi rcmiffive. . , . ; -> , . 

Ocliitum in omitteh<fo leftM e» quim in com- 
toietendo; /. MttrBdirum/f.cU ^«wj.Tiiaqucl. di pa^ 
gijtti^pfiCOHfa^i^ C<na*fpmfiil^pA'fM 8-«.i(. yGoO' e IurisCanonici,Sc Givilfe Lit^ra D. , 55 Hyi^^ltc. iitl.inf4hr,nUTn,6- Ced. de Jic4r.MUr.*Aa- 
toDm,vdrJib, j. rtfoiia. i8.'ftHw. i. & rtfolnt. j^ 
«.15. Barbof.w /.jj fHflM^uKOT.i^.^.yo^iW» mairim, 
htaaoT.iSaXc in lt:iseommitmb. verbo deliElitm'. 
nnm.i . Nam m commiccente dolus . in omitente, 
«ulpapwrumitut./.wraw j f 'd le^. Patpti, dt 
fsriicid, .pen.Cad. de paganis. Dolus atucm gtavio- 
rcm eitigit pocnam quim CiiliJ»,/'jf J«iM»«J,ifl pri^- 
tip. jim^* lege Sifierilit, ^jeitmper vtHdiitremff.de 
dcHtn,empti, 

Deli£tumnonim[kut»ucubictdlu£'noii ei^^^ Jo- 
feplideScfre ^^^««.^«.191. 11.65. Ei lex| pociial- 
lis fubauiic dolum dcbcre iniervcniie in eot(]tli de» 
linquit,coQtcadIfpoliia pcc cainXephal.Wn/ii. iio^ 
H.io.vol.i. Alcxand. foa/il:\c^. n.y, vA.\. Armen- 
du. irt prettth, 4ddit,4d recopilatjegifm Nitviirr*,nt^ 
m:ro jS. 

pf UAi catificand iquipahttiic maiidato.i Ficiit. 
inpra.\t crimin.p.\, tii.i^.iWcotifitlt-T', tjnMji. 1 J ).''< 

Deli^ ^nnici publicc inteceft , & expedic R.ci<' 
publicx n= mancaiu Impuuica , Ordin. lie,j.tiu\ i6i 
in princii> . miw plucibus aliis relatit per Bacb, in 
tibello dt loeiJ cvmmunV". Htna^^ae inrii iUt. D.n, lO, 
Ec dclidta nou (ani cxp.-dic pLinice.i^uani dcUiiqucD- 
di occiC}oncmremovcic,Cod ifH]»il;iire4:Jij inlne^ 
■^rum rejliiHiie ntn ejlnectjfaria fCapinalo-, 11, q, i. 
Navarci de fpaiii'. CUricor. ^, ip. nirM.j:pcrcz ((>,j. 
2'i. j; Ordi», p-ig. I jo.ML-nchac. qutji.ftrenf.eap,^y. 
rt.S. £t accrbiuspuilicidcbcilt IIU idcl'da qu± in 
bccHltocommitiuHtuc fpc impunitatii , Becnard, 
GtK-v.inprTiii.Cifn.impfr.tib.t.ionel, i lo.confider. i ', 
ff.tS. Ec bonis itoccc quicuiK^ue parcit improbis, 
bcd. iib.i.i!t.}.adfittffmpritle'^iit lhi,PerqHe okde oj 
hkfiBotei: 

Delii^is eventus attendl non dcbec jfei animus; 
'^A.A\i.adfOttfU.&y.Farin.p.^.lit,K £t animus dclin- 
bucndi excojijefturis &:pr2fumptioniblis probaEtic 
AloyfiRicc dedf. Cur. ^rehitpifeep, Ntapolittp, i. 
dte.i-iiji.t. Ec iii dcliftii Initium intpicitur, Siird 
dei. lozlv.io. . ■ , „ . , 

selii^s mandans > cbnfulenl , tc auxitiUtp prx- 
ftans puiiicuc Cadem pckna qua ipfe dclinquens,Bar- 
b(rf.rf< •(jii:;^ petefi.Epife.p'.i:4lleg.f t.n.l (.emmftef; 
-Deli^a tam publicaquam privata fpatio vigiutl 
feniiorum prKicrrbuntur,':yMfWi»iCflii.4J l.C^rnel.dt 
fjfintihi i\otiiai^l.ait pnsor.f.ad It '^.Aquii Faciti^in 
praxi crimia.tom. i jif.iide tnqaifit.^. i o n..i.[eumfe, 
«f«Mf('&H>,ubi muUiplicicec ampiiat,& limltac. 

Deliflum dicitUc cbmmiirum delibcrato auimd 
*t ei pro[H>nto;quaRdo imlHs^ vcrbis prxccdcDubus 
^iiis attuiii ofF?ndiT,sx Uarbof.in l,refpiiiendum,ii.dft. 
^tj^ifmtt'. ff.de pxals^O" '» l'.*>tt faQa.^.cau^a;f,tod,tit, 
Clar, rcccptar. /inKnf; j;6»»>'eiJ(«w,f.'9. Percz t'. iJ 
5«. 5 .iib.^; Ordinam. pag. i ^61 & iih,%. t it; 7. & vide 
K^nn: in praxi deU^.p.^l ^.107; n.^j. cnm ft^Henti- 
^tu ;^ccttfi(.^6.n.^^.!k ii>i addiiio /iV. Hip.ji 
9,ii6.n.*>i;eu>ttfe^; & ti, iji; Gdm; '• ^ J- Tanri 
".Jij^Menchic. i//*/?;c<y:i8.'i; ii. Et dcIibeFatid 
^niini probatur tt ihinis piarccdcucibus ^ Mend. 
*n praxlJaculKt^ iUy.^.eap. x.nHm. jj; poft alioi 
tititds pct Farin.;'.4.«»/?/.ioj."B.7. Sc prebatOrd; 
''^.5; rit.i^j.f.i- libi Barbofa, Ec (^uibus modii 
|>r3trum^cdr& probctur znimiis dctibcrariis ? vide 
, . lAttiQc\\;de drbitrar.(ib:i.bi^ii ^Ri;Mi.[c,di probat, 
tfwc/^yS.Et pcafuMiicuc coWnrilium homicidium de 
libcccitc ; & cuin dolo , & ex pcdpoftto; Aloyf. 
RicC. dee;Cur: Arc{iiepift.Ntiipol,^.x.deei 17}. n. \. 
& irtcilleli.4tcp;s;c«Uea.iij}; Etiri JubiopCiT- 
- ^iimicuc otfcnlio ex nova m« , Coct in mtrmrahi- 
Ukyctho afeitJie,P^f.6t jiEt iBdubidpoiiispRefu- 
imv fettvdtb ^olim cx ftd J9&tt> rixaia itJiKf^Sc M^fcacd'. rtiw/.i 18 j. Fatin. d.p.^.conf.&i,n.^j, tf- itf. 
&p.S, e)H4fi.ii$.n.io6. Quid /i prxccITcrit iiiimi'. 
cicia i vide eundem d, etnf.6 1. nuni, 1. 0- ctnf, '6i, 
'num-ii, . ^ . 

Deli^ tnala prsfuTnptio & judicium ocituc ex 
convcrraliooecunimalis hominibusi namex coxift 
Verfacione malabonus cf&citur malus & viiiofus, t, 
y£dliei,i.Pediut.f.de t/£diliiie tdiao . & llmilis (1- 
Aiilem f\hi aasniice.olentes^-tt fiatH Mitiacberuiit 
& tnoccs fumuntut a converfantibus . Tiraqucl.«d 
ie^ StConnuhiai.^teji.x.n.igXx fccundum Philofopb'. 
talisqualis quifquecft,taliuni conrorcio dclcaatur, 
& ut ^icit texi. incftpe iS..?.!. inalorum coufortia 
fiepc ctiam bonos corrumpunc , fie wc. innotuit ^dt 
eleii. Societasctim qua quis vccfat'iir,indicat homi- 
nem ; & ait Salora. /'rov.wf.ij. qiii cum fapicntii 
bus graditur fapicns crit , amicus uultotum ilmitis 
ei£citur:&idemf.t2lnoli clTc amicusKomini ira- 
iciindo , ncqu^ ambulcs cum furiofo,nc fdrte difcAS 
rcmicjEcjui, & fumas fcandalum auinue ^mc, &cde- 
miim 1'ropheti Pfal'.\y. cum fanaoranauseri>,5c 
cum viro iunucentc innocens cris ^ & cum dedo 
clcftus cris , & cum pcrverfopcrvcrieris ccfert Fa^ 
'sin. de delin'. tom. i.Ub. \.tit.$.e}U/Ji'$i.n'. Sj.CM» 
ftqitentibits ubi ^.^7. »«"S iS»'. ait quod . educatio 
bona faclt prxfumi quod t^uis (it boni)S..ct orituc 
iiidicium contra dominuni donius 1 ijuandd in ejus , 
domo cepciitur aliquis nioriuusjtunc cnim piKfum- 
bcto cflcoiicra ipfum dominum,quod illum ocddti^ 
ric, Farin. (/.^««/^.ji.WMrn.ijS. ubin. iio. quod fl)- 
inicur Lidicium quando mortuus rcpetiiuc in via,& 
prope donium alicujus < dominuseniin illius domus 
penes quam moicuus rcperitur potcft tocqucri , noti 
alitec ac li in cjus domo rcpcitus fuidci : &, kmiw-. 
r^o. 1 1 1. iiitcUigi^ proccdcrc dumodo dorninus illiui 
domus fic hdmo jnalx hvax ', vcl foUcus rimiliA 
commiiterc,ali^s lecus, de quo cciam num.fe^iuntik', 
Si a nunt. \ ly. quod homicidiutnidanmutn, ^rtum, 
6e gcnccalitcr beli£tum j H nefdiuc i qtid _<;ominiC- 
fum fucrit, prxfumiiur cdthmifTum i yiciais : flf' 
nKM.iji.intcUigit proccderc qUando vicinus crac 
nomo malx fimz,nani es hoc folo )ndicio,niti alia 
concurarntjiorqucri non poteft : & numtreiju 
quod iiidicium ad totturam fufficiens oriiur contcft 
euni iii cujus ifpcflii dccili oadavat fangulneni 
cmiiiit jiibi pcr plurcs cafus ica vidiHc fc ceftatuti 
& niim.\6'$.& l66. quod otlcur i^dicium cx . tnaU 
bhy(iono§mia& mald ndminc,8: faciuiic prxfumc 
re qiiem delinquciitcni iti gencrc ', fcd nqn fadtitic 
itidicium fiiper dclii3o,de quo quis fpeciatiier inqal 
ciiur , tiiti conciirrente ali^uo alio indicio itilpeci«ii 
lllios pcUai, _ ,,,,,, 1,,,, ^,, ,„,,>.. ,., ,■ ' 
' Dclidd auxiiium prxAaiis {>umcur cadcm poena 
qiia ipfc dcliiiquens,/e,f.i,Sjniiii(r,f.4(i iurp^iU^n.^, 
iat.raum.virf.opt,tnJ}!e.deebliiai'.^i4a tx deHSa tiaf- 
ciiiiiur, cap. /itht digniim 6; §. illa eiiam',dt homitidi» 
Hciioch. de arbitr, eafu j jj. n.j. Menchic. illufir» 
hap.\6',num.\,V\a,i. dt dtlil3.eap'Ai. num.ij.Cltr', 
^,f.n.^Mdfiy6.Ci\ici.dtc!f,9i..niim: i^ip.i. Ftoc.'^ 
ii.ir.qkiJi-Ui. r.iirntro ai. Firinic eoafil.io4.ftfi' 
hum.i^: - . j ,,,.,,,..,*■ 1 •-'■'; .',.■■■■ 
Delin^uens in lidc rcgnd,' ain pdffii accufari in te- 
^no Caftclli ! vidcBarbo,f.in//jf,i* legalit,^ ''•4f*, 
cMn/t^./li^r ;K</i»ij jUnircfQlviciiegativciG ibi bda 

Iiabec domicilium. .. . , , . -, ; 

Ddinquentes obligantiic id pcenara cx GonfeiUii 
fuo ; ut pcr Menchac. $llufir.cdp.iiMimt ta.. Aze- 
vcd. Iei.i.num.j6:, iit.it, lil>,4^0vd «co^»/. Kpbuf ." 
«d/.^'.iji f.dettrbirumfigHJfcat. p. iiy^, CUr. 
/it.j .S.^''.?"*^.^'»- num.uft, Surd.iiffi/^.ij^; »*•*-, 
r.o iS. Gcogoc.ie^.ij. Wm j,^4r(.i. verbo tlmfmit- 
Co. aab. in itg.fi qwij i libtrii, ^ftd i«r*«/oOH.Al.' 
\4ul»p^mU}* Reptritr: 

'DigitizedbyCjOOQlC 5« Repiertorruro pta^irariim Condul' curaff^MititihuJtf. di libtr. Mgnofctndit , Smzh.ii 
mMTim: Uhra ^Mff. ^XJIAX. Cald. in Itg.ftnic.CoJ. 
ex dtHa^ dtfuna, p.5.n.^.& in lti.f%i!KrMertm,sex- 
bo Vum mn *HfmiUs't ff.44. CoA^it tn imegrtfm rtfii' 
■tttt.tmner. 

Delinquchtem cxcufai i.poenii coraniums repu- 
Tatio.quod non aeliquetit.;«?.-Br«- ew,(. rtae,ff. de 
fftrtiitSttf\iin.GittiM.difeept.fortnf.cap.6}d.n.$. 

Dclinquentesfiplurcs Tifnftlconcurraiit,quorHm 
aliquis fit Clericus, non proptcrcjus perfonara Uici 
ad judiccm Ecclefiafticum rcmittcntur , fcd qui- 
libet in fuoToro accufafai[ur,MciJocli. dt arhitr.l. 1. 
fJf/wi^i.Hiimi j.Clar.(»fer. j. %.fiT.^. j«. »«»1.44. 
Cald. dt mminer.tj.^i'). mtmtro ^6, & dt tmpt. 
S(f.\6.num.e;^.cum.fequtm'ihin,vW2. tit. j.lihraU 
Ordiitm.pa^-^i&. Mex. in traU.taxxpAniitCtncl, j. 
«WM.74.Gmcr.^i-4ff,^V.i. f.,(;. Ccned. ««i Decre- 
ti1t.celltll.i76. mm.i-. Fr.Emman. Rodcric.^Mff. 
Jle£ular. tem.'i.^.z.art.\. Rcbuf. He pnviltg.fcholdr, 
fViviltg.ioi.vtrf.j^. & in tra^. txc:ft,nmntro j»g, 
Thom.Valafc. tom.i. alitgwi. BobaJiI.(»>fl//f.^'*.n 
ap.iy. num.(io.cmh feijfientibtn , Bcrnard, Grsv. Hi 
fraS.Cam- Jmper.libr.j.tencl. ^y. cenfidtr,^.Ma!tii 
dt jurifdiii.p.^.eent.i.r«jH 1 ij.Sccus eft fn ciufa in- 
dividua.in qua focius gaudct pnivilcgib ruciiiSutd; 
dt Mlim.tii,p.n.t ^.n\y. f^trh» DEPORTAtlO.DEPORTATui. 

D^PORTATJO morscivilisappelldtur j l. t: 
§. iilt.ff.de honmtm Fo^e^. conira tithHlaj,l.fi nt- 
cem,^fi deporiaiutrf.^/e^honislit ert.hvcni.ad l.^iTaut' 
ftiglojf. j.Pcr rclejjationcm autcm licet pcrpctua fit 
n&motivilifcrmoridicitur , Ifg. ^.ff.dtpublic. judic, 
GlofT, in l.z.ff". de panit,Sc quaiidocnttt cxilio amit- 
t()nturbon3,tunc.exul diciiur deportatus./.i.f-rWf- 
gati,',relegatornm.f.deintirdiQis& relcgat. GloC 
uft.magijlrnlis ia ^.ciim auitmjnjiit.i^aibui modisjui 
patria potijl.folvil. 

Dtportatus nbn potcft cligcrc,feu nominare,Gamj 
■ dt fA-ramprafland.q.6.'Kio,C3\d,.de'ttominai,'^.^.n^j^, 
& an airrittat jus adeundi ; vide Bonacof/'. 1. verbo 
deportaiui. Ec in quo differat dcpormus a relcgato i 
^\66 Mtaoch. dt arbhr, HW.i.cafu jjo.Et dc morte 
civili,atquc deportatis & damnaiis iri mctaIUim,»i- 
de/.i.((i|.i8. ^.4. &ibi GicgOr. Ec diffcrcniiam iii- 
tcr depoiiationcm ac cxiliurii vidc 'pcr GJoiT '»« ll 
txul ,f,dtinterdl£iij & reltfat . 'Vinccnt.dcFranch. 
^«.116. Pere^tm. dt jure fifc! ,pag. 11 ^,n. ii.farin. 
dedelia.p.,.libr.i.'it.i q.13.''. 15. & 1.6- Et Ovid; 
Mhr.i de Tnjiihui, tle^.^. «.^.Quipiic rclegatus, rfon 
exut dicoT ab illo; Hibi^ «.70. qua* fim caufe jtfti^id diffcnfMidum ih. 
'Jenunti^tionibus.. Vtrbo i3 1 T b s I i a i 
& . D E p I U S , D E > O S I T t O^ 
O S I TAl tf. fVfaDEKUN T I A KE,5e D EN UM T I A t'i O 

DBNvNT/j4RE vel querelare potcftaliquis 
per procuratorcm de crimine pnblico , ad 
«oc ut judcx inquiracjfncc in |ho'c cafu locus cft 
1'pen. ^,ad crimen,f,de piMic. jttdic.na. docet Innoo 
in capHK part^yin princip. \ctho per inteypofitam, de 
teftihns , & fequunturcum alii^Socin. reg.ir/f.verf. 
primo fatlit.te\i}T. in cap.mtminlmui , nutatro i^.dt 
«ctufatt AntotUGabr. lib.y.de crimindihus ,- cencl.^^i 
hum.4i 

DenHniiatie eittajudiciaHs ne qiiis emar , conlli'- 
*ui£ allqucm in mala fidc.Pincl.iM Aiithjiift tricin<t.i 
It , Cod.-ae honis maternis,'i.i6,\ 

JDctiuntiationeS non funt dc fubftantia macritno- 
nii.Bacbof. in colltO. ad Concit, Trid.fef.i^.de refir, 
f^jfnairimonii ,eap.\tnHm.ii,juniio numiX^,& t^i DBPOSITIO judiclalis & pccuniat confi- 
gnatio folutionis vihi WihcTy l.i.Cod.ijm pot. iit 
pign.hahtant Ir^.nec 'crtditores i o.Ced.de pignorat.^ 
Barbof. in l./i mora -, a n.it.ff.foluio matrim. Caftit. 
lih.i. ijratid.ciS.a n.i^.HcgaT.i\V[. dt pignat. l.p,i. 
prif,ei^.n-(wh.'^\. n,%. 

■Dfpofiium (^um confignationc operatur , ut dfca- 
■lur totalis , & plcna libcratio , 8c pro tali habcaturi 
Itg. f«w heres ^.in prificip.f.de JfatMlibeyJeg.obfigna'~ 
fttne^. Cod.de falui.l.acceptAm jij. Cod, de ufiir.t, 
debiter ^.f.ead. r/r.Tiraq. deritTait.lign.^: i..£lof. J. 
»16, Ncgnzanr, u(iipro.x!mi ; Cardof.iV prax-i judi'.. 
CPmi^ advocai. vetho ceditar , ^,48. Earbof. <» rf. 
/./»ii.M,;:.4y. Jf .(*■ 8i. &c opcracur , ut domi- 
iiium iransfcrJtiir incrcdicorctp ,itaut Ci dtfiofita- 
rius ut-itur pcciinia dcpofita ; rurci tcneaiiir , l,fi 
facciim 7<}.f.defiir!}s ,fiTin;.de deli£iis,p.6.if. t68: 
n.6.& ^.16^. n.i.C^ p,^. ienfil.r)$',n.^i. cum aliif 
citatispcr Rarbof. in rcmif. ad Ordinat .libre j,iit.66, 
f ,S. /7.5. quibus addc altctum Gdrbof. in d.l.fi mara- 

. Dcpolicimjjq-.ibd fit per jiiramcntum pattis ante 
liquidarioncm, iid cffcttnm ui dcpoticns habcat rcm 
iiieiioratara, fit de',co quod obfciiiios cft,/.f!«« llbtr 
■f.de fijsulib.Mh\ probatuc qubd id qasd ccniim cft 
folvitur,& dc cb quodobfcururn cftfatifdacuc ,cu> 
jiisracifiJatioiiis toao pradica adniifit dcpofitum pd; 
jiiramcntam ^3.xi'\6 ^ a;^m, dtc,\,n.i., ai fin'\. Sc cxpli.! 
(^ati-oftalios Alciar; teff/.+jO. n.iy.vtrfit. fedtjuii 
fi 'lan appartai li^itido de c.rpinfis^iecmieiiAte illioi 
Tiraq. Uhro prlmo i-etraS. §.t.gtoJf.i9-». t', 

Dcpoficum thiniis imcgtum non relcvlic depbnet^ 
tcmtFarin. dec:x66n.r,in net/if' 

J?c^<i/;f.iJ'(*rj/n»IIa potcft uci compenfatione > SC 
in depoficd non adraittitac Compcnfaiio, BarboC»» 
/. diveriio , §. sb d^iaiient'; , n,6.ff.fol»t malrim. SC 
rcfcrt jiidicatum Phccb. p.i.dec.i^. an.i. ubi 4^. 
k-folvit quod nec uii potcft retention^ pro cxpcnfis 
faflis in re dcDofita, 

Dcpoficarius qui lucratus eft cum peciinia apiid 
Ic dcpofita , tcnctur teftiiuerc lucrmTi dcponenti; 
Bald. inl.t.Cad.proficio,num,^f,Said. confil-i^l 
««OT.iS.Cur.Philip. (OOT, i.'ihre i.cnp, i.n. lutiHr, 
v»r.rjiiaft.p.i:'lHnei.ij.it.^. i.»- i()j-Contcarium" - 
^■cfolvHnt Sayr. Clkvls ftegia l!h. 10, tra£f; $. eap. i. 
ff.j.LcfT de juflit. lih.i.cap, lj.dub.t.nim.i,'Et<iai 
hictaciis cft curopccunlal flirto fubtrafta non teJ 
netur rcftiiucre lucrum , Bcj?> cafnum eonfcitnt.p: i. 
H/H4i.Sayr. d.lih.io.traV: 5.*«^. i.n.;. Et cxpeni* 
dcndo pecuuiam dcpofitatnCommittitfartumji^arifl. 
p.^.ceifiLe/O.ii.^u ^erho D i G N I T * s. 

DICI^ITJS qivclibet habct fua infignla,' 
nam iVpiimponitut fhry^^ium , Impcratot» 
Diadcma , fcu infnla. Rciii Corona, [.pifcopo Mitra, 
Archicpifcopo Palllum , Doftori atirecusi, CbalTan. 
fis C'iaogoglBr'amtindi,p.i.confiderat. ;8. 

Dignitas dupiieaCa plus tcibuit ,qu^m uaafola, 
Mcnoch. CBnfil.iaz,n.^$, 

Dignitatis appcilacione vwnt Gaiionicatus , largi 
.■ifocalnilo fumpto, Barbof. J* appeUar.verborJtiriiif^ut 
jurisfignifeat ^yctho Uigmtat ■jz.n.id 

Dignicatetf Digitized by JGobgit Itiris Canohid,St Gvilis. Lit D. DlgnitatesinEcclefix Collegiara pofTaiit provi- 
'dcti miiivtibus z's. iinnis,Batl>. in toiUQ. ^d 'Cogeil. yeri* D 1 1 p I N J A R « ', D itvsitsATio\ 
V 1 s'f bn s'a tUs 

DISPENSATiO Vft ."juris tominums tek- 
x»io cum ciuinc cogi^iiionc ab.co qui poie- 
Itaccm hal>etdifpeii{aiidt,Gldir.iJiV.VffH'rir//, S;'''^ 
rt^ur.l tj.y. Rcfcuff. i/tf^kx ijit.de difpen/M. ikm. i. 

T*l'7 S. 

Dirpenfacioline Ciurafaoa non Valcti& iii ea re- 
quirtcui ciiacio corum quoriim inccrcClj Mcnoch. 
"«fl^i.tgl.ii.ig.Tiraquct.i/i tra£t.reJ ir!itr«li(ij,p tH 
'Molio.dtprimo^.Ub.i.cap.y.nam.^j. Cald. foiff. 
'M.l. efK^.^Z.'tlim.\6.&'ciinf.^. aii^erg i\. & tni- 
w"w» }8 . Stephan.Gracian. difsej^ut fafinj. c, 67J. 
'ntmt.\. .-■'■.. 

j DifpcnfatioquJBCunqueiofrrloris iii lcge Sup^- 
^iprjs abfque caufa tcgicimafa'€ta eft ttrt(^,Barbof. 
" eolUa. kdConcU. Ttideiit.jejf.ijjt refdrfnMt.t.ii. 
'itura.^. 

Ditperfiire non potctl EpilcapuS irt irtegularitatc', 
ycl fufpcnfionepruvcniciicc cx. deIi£to aJ fotu con- 
'Mntibfum dcdudo , B^arbof.i» eatleif.ait Coacil.Tri- 
'dent.feJf.i4f\dereformat.cap',^.n,\yiumfetjuemil>iiT,. 
, W^entare ^non poccft Eplfcopus fupct Concf- 
»u.TajG\jiet.Caaon,ijMJI'Caf',yi:io.dr de JMrata.een- 
-firmatj>'.t.c.'f i.w.i^.Ec difptnfando K,omanils pon- 
rifcx fupct ConcilioUniverfalijhcccfrccft ucdeillo 
raiciac mcmionc[n,atiiis gratia crit fubrcpi[ia,&: nul- 
l^jquia ju»conciUlrevidetur hiberegencraicm claii 
fulam prohibi[ionis,pet id qiiod hibecur i» cap.pen- 
decapcUis mtniLciipr.^ ia cap. 'tkm ditiSli.dt elcS.tt- 
tolvunt Bcnedia.Caprit cenf. 1 5 7."'. 1 o. Ft. Em'. Ro'- 
Veric. qM^itii.Regiitar.ttm.i.ij.i.grr.io. 

, Difptnfaiut ad Ordincs non ceniecuc dirpennitus 
^ btncficia fAoij(VCKX:.decif.CHr.Archiefifctp.N:^ 
•ftl$t.p.'i.dec.^i\ 
. Difpenfari debct cuni litetatis vicis circa benefT- 
ciotum pluraUtatem, Barbof. adcAp.de mHlia iS. <& 

■ ^ahendit \ f7»fn,ij. ubi »,1 ^.quodEcclefiafavcclf- 
tetiitij , 5: iraac fapicntcs.quibus rcgitur, & fuftinc- 

Difpcnfacio ^itiacur tacica copula occulta, Paul. 
C^rnicol. refftnfmfral.llb. 1 .^. 1 04. 

. Dilpenfatlones faciliis cqnccdi folenc^ubi unicum 
^lollat impedimencum.Aloyf.Ricc.iie«'y!CKK;./tf»fiJ- 
)e)>i/ctp.2feapi>lit.p.i.d)ec.ii7.n.i: 

Vtrlv 'Bispo^i-t ib l bispUsiTilM. 

DISPOSIT/0 . omiiis intclligitut rcbui fic 
ftantibus , & in cbdcm ftatu pcrmimrntibuSj/; 
^uod 'erviiis',ff,de cen^itl.ob cau/am, AloyCR.icc.<i«; 
CtirlArchiepilcipat.Neapolit.p.i, dec. i.j;<i. iti allfgarl 
fttK'.i.MirAutonin'.VM:nb.i.ref<il>n',i6'. nitm. i'. 
Cardiri.Tufc. WM.i.liV:D.«ffc/;^oj.. Jofcph dc ScfTc 
Jiragori.dtc. i%7'. nurn.i^'. Cardin. Scraphin. Hoit 
jiem.dtt'.ii^.ntm'.l.& j.Ubi fccusalTctic iijhisqujc 
rtcipiunt augmenium & diminutioneiTJ.Et rnuta- 
tidtie cohditionis atquc ftibtis vari;ttui <jifpofitio, K 
t}i'irotY.imer lo.caloretn,ff.locati,l:conmuiiJ,^yHrM ijhIi, 

■ ffje Vtrbor.ohligat.l.fi auis^f.de falut.tap^nueMadmi. 
dum'^t jureJKr. Rcynofd ebfirt/at.y'. nim, 10. & ob- 
Qrvat.^ci.niim.i.Sc fpctiarim in juramcncd con- 
ftatcxR«caRora;apudF3rin..i(c.ji.ff«(M.^»j»,I. 
p.i. De claufuU , rtbntfic Jimtlhnt , tide Ute Barb; 
^«xa zWxo dtati^* elditfHliufufritpttnti^tf/Hl. 1 19; ,,.,, . ....... .57 

"-i-uw ^ocec qtiod h«c claufula regulatitcr iiiteltr- 
gitur in^uacunque difpofiiione,obligatione,& pro-- 
tniffiune vcl pado eciam juramcnto firmaiis, & ibi 
citatii iddc-Mactam de elaufutis ,p.i . ila./uU 1 17'. 
ftt.&x.p.l.dtmfHlaji. 
Difpo/icio omnisintelligitijruc cdnveniac naiurae 
aatis qui cclcbratiir.Surd dealim.tlt:^:^.!.^:.^, 'Cai- 
din Tufch. lor?7.i.i.'n,D,conct.'<t,i 

Oifpofitio non habcc locum,ubi verba ndn coti^ 
vcniuni difpoficiohr./.4,V.Vo/jf>,^.^« (i^m^o w^rtie,^ 
^odco>,Jiiiitium,fJemilii.teJlam.Citd\n.Takii.t.t\ 
lir. D,conft.^^ ! Brunot.i Sote th lecit commka,\exbo 
difpofiiie ifi.Rcynofo ohfcrvai.T.».i6. 
^ Difpofitio rcijulatuc fccundiim jus vigens tempd^ 
redifpo'fitionis,Av^id.f,40,7*«ri,,«/tf/?.i.ff.28. 

Difpoficioneprincrpali nuUacxiftente ,qu3l5un- 
quc fibi accc(IdnavitiaH[ur',Briinor.a Solc iiHecis 
iommMn. Vcihodifpofiiia,t.ii. , 

Difpefitio nou dcbcr cnbcluforiaVijI/'r</o''.f,''« 
jndie.t.fin.ff.rie^uidin hcopkblice.. .... -, . 

^ cifpolitio nc ceddarur fupcrflua , inietprctatio eft 
fumcn(la",Crav. eonfil,^^. n.zj. Suid,conf,ig,rt. ij, 
&<^'">fy'x.v.i, quos adducic Mar. Anconin. vin'. 
Vi^i.w/p/w.iS.v.i j", _ 

; Difpoficio aliquid fuppbncnsnon vcriiicacur , niff 
in cafu in quo vcrifitatux prifuppofiium.forcph.dc 
Se(rc>tfr,!g-on,(i;c,i6o.»iiw.i4.difponcns5: difpoit- 
tiim fub codem gcncte non compaciuntur,f .(iff.^.</f 
flindt injftuaa. . , , - . . - . 

. Difpofiiio loqutffts incafu vcro,'cxtcnditur eciam 
■id cafum fi(kMmf^ait»s,^.& quid fi tantiim'^,de I, 
&.po/Hj.l.i,^.'exfalcidid,ff.4d le^.patcid. quand» 
carusvcnis fcfifliusxquiparancur.Seraphin', deprf- 

vUtg.\i,ram.privil.}^.tt.tif. . , ^ 

Difpgfitio una & eadcm iion dcbet divcrfo jute 
ccnfcri.jQfcph.dcSclTe .4/'rffo».<^cc.l87.«.i4., 
, Difpoiitio omnis infpicitur,& intcrptciatut ptoat 
Vcrbadiriguniur,Card.Tufch.«w.j./(>.I),cwe/,497', 

Difpoiiriclomnis ihtcUigitar dc ptima, . & unica 
vicc , t.hoves^%.hee ffrmsne, & i^i .Do£t. i>ra:fetViitt 
Tiraquei. f.de verkor.ftgnificat.Sati- confif. l%, n.tf, 
^^ot.iiifiit.mral.lih.).cap.ii,t]u£fi.^^Cud'\a.Tu(ch 
'i'm.i.lit.-i),concl.j,'.)9.Cibt.tth.6.commun. epin, titt 
de ie^lbus.ce^ct.i. Atmendariz in proamiad lih.Teca- 
■filai.tegtim Navarra^n,i6q. Mar. Ancoiiin,f4r,f['t,i; 
«/"■./(.(.74.B.4.RotaRom.apud Fatiu. <i(c 41^.». 4; 
■om\i,p.}. 

Difpoficioomnis fimplicircr prolata intelHgitur, 
&.anipliafur,acrcftriiiPiturfccunJiim jus commu- 
nc,ut perCardin.Tufch. tom.i.ht. t>, ««c/o/^jol 
"} iticiucl intraU.te mori^fD.iJcctarai'.'!'. numero i. 
Valafc^ ci)n/«/f.4i.».7.Barbof4« /; - .fffo uit matri^'. 
p.lJi.Ct:., , _ , , ; , 

^ Dirpofiiio omnis (tmper intclli"! debet de ailii 
'va.Yido.l.i: li.hic vei balff.quod tjiitfijtte iurit ,1. ^. 5. 
docerc,f^ne ^uii eum qui,t.co;niriimi>',ff.de pteni,',l.ti', ' 
^.cohdtmnaturn^.de te )ud.l,fin.fM adulitr.cap.Jin.de 
J^enfat.cap.perptiua^dt eleO-.Ub.fexte^i Catdin.Tufcli 
tom.i'.lit.,D.concl.io^'. 

Difpofitieomnisintelligl.dcbccdc habili, lef.i'. 
iibi glofT.Cw/; Jc Sucrofand Ecclef.Serii^hin.de jrivi. 
le£.j«ram.p'rivii:77,-'.6$:Card}n';Tu(ch,ie'm,i'.lir:\)^ 
c<i»ft;joj.& rccipitrcllriiaioncm dehabilitatc,Barc, 
ia.*<«(fc.^e»«^(iM,'«.i,f »//_,,, ;^Armendariz inprogm 
addit.ad recbpilat'. legHm 7{avarra,v:^8: Mar. Anto^ 
nin. var. libro i.ref4.i,o. nkml^uinie. iibi fcciis afTc- 
r it.in (:ontra(^ibus. r- :■ . 

. Dirpofilio tcdigiriir fcrnpcr iA a.&ata poflibilein,' 
& licicum.Brunor.i Solc in Itcit commua. vctbo d/- 
pofitio^ti.io. Seriphin.deprivil.furam.privil^fyT-ri.^ 
& non tcfertur ad cafum impofiibifemj/./J^wt^r**. 
if^tiant^.dt ctii'dli'.irrjlii: tt diffofitio fiinplictec; 

Digitized by V^OOQL 5» Repertoriumpifa£licamm Concluf. 

ifcaa Intelligitar fada co cafa ;qu6 it]aK fieti pff- Oifpo&imie In omni Voliiritas^ ■|^6tcftas tttiaiti* 

'\cS!t/.gAllHs,^.^Hid»mre£fe.Si ibi Jaf.w 2.t«tab.ffJe %r.St«han.Gririan.d»W4/./"or.M/>.jji.ff.9j. Difpolitio gcncralisgeheraliter eft intdUgend*i 
tard Tdfchitwi.i /i>. D.m»c/.48S. Et comprehcndit 
omncs cafns>etiati) qudd ih uno lit majoiTstio quiim 
Jn alio,'-.i.$.fNo^ 4Hte?n^. de ale»ter. l.infrAttdemJin 
fiif. & rbi fiaid. jf.de teSltm. mllU. Kym.eonf\ jii. w.4. 
Non eztendicut aa incogitata l. cum ytt^nUimatff.dt 
irMifnS. l.PaHiiis\ i.fornponiuiifjelegiu.i, Roman. 
•tefif.Zs^.incip. htc ConfepOf circ*finem. 

Difpo&io gencralis icftcingitiir cx ritionc p ani*' 
cnlati^/.ciw pater^.duhijfimis^.de hg.i.l.fi dtceriM 
rejC.de fr^n/ifl.Giroiiia de privilegioruTn feu eximpt. 
^xpUetu.nHm. 177. £t non comprchcntijc cafumfpf- 
tialitei.diffinitum, /, doH ctaufiBi^ff.de verbar.tbli^J, 
ckmintefiHmento , §.fiij.<ie h^rtd. ibjHi'^.fervomMiu- 
"mtfef. de peculie le^atoi 

Oilpofitio gcoeralis noh otmprcliendit Id i de 
qilo in fpccie difponi non potcft , /. Luciui', $. pen, 
ffM municipal, Martai^ jurifdi^- p,^.eent. i.SMfu 6. 
hwa. II. 

Difpofitio genctatis noii comprclieniiit cafus in 
jlpicie piivilcgtacos ,& pnvilcgiati non comprehcn* 
dnnlur fiib lcgc geiicraU . IMi.Cod. de jure dotiurnj. 
mnic.i.fi qui, vtroyCoU. de fHfiiif.Ced.^nfrm. l.i.Cod. 
ile fiUntiariit,lth. 1 1. & ibi notat glolf, 1 .Tiraquel. di 
ff4fcnpt.^!oJfii,pag.i24^.MenciiiC.iUufir.c4ip.^^.nii- 
mer<^fecHndo,& eap.t^.it.2^.& cap.ioy.nHmero ^uitt' 
M^Menoch, confiLiZ^, tt-. j.Cenci. ad Sextum\C9l~ 
ll3.t^in,jSaii.dec. i6o,n.^^& (fer.jtj.v.6. MaiCl 
de jurifdiS.p.j^,eeni.i. cafu &.n. 17. 

DifpoHcio lidiicaca limitacum parit efie^m > Cat' 
dln. Setapliin. jeer« J^oflj. dec. 9ii.8.L.£t difpofitio 
limitata non cxcenditut, Cardin.Tufchi iem.x.lii-Di 
/0nc/.494 ExtciidiiLir tamen fccnnduni^ limices adje- 
€tt tatlonis, l.nomen. ^.fin.f.dt legat. },l.r^Hfa,i.fiai 
f.dt jnrii , & faSt ifuorantntt 

Difpo/itio fpccialis derogat generali-j l.fitia :.$; 
pen.f.deltgat. 2. 

Difpofitio legii & lidminis iquiparantui iUfiln 
tefiMmekto,infinr,ff.de vnl^ari, D^lpofiiio honiinis 
non aqui fadic cxtc4idicur,ac difpofitio legis, c.fuf- 
t:eptHm,dg refcriptis tn fexto.cap.iUlside probaod.Hb, n 
Difpoficio lcjgis facilius|tollitur , qiiatn liominlsjoi 
feph. de Se^Aragon. dec-j^.».^ i, 

Difpofitio extcnditut aa.idquodeft fcquens*/ 
t}Uicum^He,%.non tAmen,& ^.uftpie' ndee^xemmodaii,'- 
nomtn,in princip.f.de legat.i, 

bifpoliiionon opcratut ultra iotcntioncmdifpo- 
hefttis>, l,non omttis^.fi cert.ptt. Rejmof, ohfervat,6Zi 
jium. 14. 

Difpofitio omnis jadicatac ab intemidnc , qua 
tnotus eft ,<lifponcns , l,fitiuU nec eoHfam , inprini 
lcip. ubi BM.ffificert.fpet.Kep'\oC.ebfervat.yiinH' 
tnero 18, 

Difpdfiiio <luxlibet rcltringicur fccundiim fuam 
tauiam, l.ciim pater,%,dulciffimis,f.dt ltgat,i,^\itA. dt 
tiliiiitii.^.q.^i :i.<) citiv feijuentibiitfitt^iiiu.Crinini 
difctptai.foreiif. cap, 6j8.n.}^. , 

Difpoficio quibliDct rcftringititr 4a tecminos ratid- 
biSiSucd de alim.tit.^.^i\y.ti. 1 i.i^ dee. 1 9 .v, j . 

Difpofitio inctudit ea qux funC ejiifdctn tationisi 
ttnqliam cxprcfla proprie, Reynof. abfervat.^i.n.iji 

DiCpofitto quxlibet intelligituf clc pncfcntibusi 
hon aticcm de fncbris,!^ im le^etum^.de aure & ar. 
geiitole^ateiKeynoCtjobfervat.^i.n.t;. AloyC. Ricct 
decir.Cuf, Arehiepifcopat. Ntapollt.p. 2.dec^ tSOin.n 
£t fuiuri noTi vcniunc in difpoficiond hdminis,/.^! i» 
tt^t, ff.de etntrab. emptii.fi fHpulatHj fittrim, ^.ultiffi 
dt verber. obll^at.l. verbum oportert,f,deverbortfi' 
^lficat, Kcmo(o obftrvat. 4^1 .Oiii. Difpofitlone in omtii fcmpcr videtijr cxccpia f et- 
'fona loqucn^tis, l.fi in*iuifitio.,Cod.de felmrton. 

Difpdficioncm oon mutant 'qulc fc!cu'ndati& , jfe 
in confequentizm veniiint}/r^.^^e OHaoritjuter. 

Difpomio HGti. pet|nominapropria noheiteii-* 
i3itar ad-alias^eifdiias^ Snidv dealim. tittsf.quafi.\ty. 
num. 15. 

Difpefitu^ in ^rmcipali cemfetut ctiafe dilpofi- 
Vum in dependentibas Seiitflda.de frivileg.JHrMmn- 
li,priviKn. l^.if.iS^; 

Difpofitumin uno cx sequiparatir,etiam iii iXivid 
tnilhac , q uamvis matcriii fil cxorBitaOs ', cloir ptn. 
in cap.Ji pofi<]Ha'i>,%. Hlt.de elta.iihro fexiOyKzynciCA 
t^fervAt.^i,n.^.& eit/in/^r.yo.w.j*-. ^^rfc b 1 s T B. 1 1 a T t a N B s. 

DlSrRiBVTiotlES quotidiani ndft 
coraputantur in valote beneficii , nec .augcnfc 
'corpus prabcndiei nec fiint de cOrport beneficii,iicc 
funtfruftus i c* quo dantur racionc opcKC pctfohk- 
lis, Parif.Vsigfi ^y.num-.^vA. 41 fcaW. '«»/?/. i4.».h 
verffie tiiam, Rebuf. i» traEl. con^ntit periienis;n.%6. 
& de nominai.<iuafi.%mm.i%.& i^.^VL'i-p,i,dec.%^q% 
& p.2idec.46^.& p:i,dec.x ii.GOnzal; ad reg.^.Cail,. 
ctliS-y^roanr.>3Kn:,ijj.fftmfe^Uiniibui,&ni4m.i^z, 
BarboCii ccUe^.ad eap^.lictt ^u nnm.i. deprabentt. 
&dtCananic.capi xt.nHm.'^, Fr. Emmam RodeHci" 
tem. j.'9f. Aegular.^uafi- y^art.4.Co-r. Ubro^.var. 
cap.i^. n*mtroyi, ya\de(. ad Soaf, ;^.i.f. iS. oufer 
eonfii.$.num:2, Flamini derefignat. tib,G:^u^, x.nu- 
mere jo. Etin annivcrfariistradit Stephaii. brailaii 
Ailceptat.forei>f.eap:i^^.fnHi»ira 2 j; Et rcddituis,pr(>- 
vcntus 6i eriiolumcnta in litifrls Apoft.ap^fti foliti 
quidfignificcnt» VidcGonxal. V.5.7. ;iw(t»i. A.t86 
eHmfetjitimihus.De ftylo Curia fruiSbus Canonitfttdif; 
fcxprimuntuc 24; licct tcfctVctittlt penfionei tongd. 
majoiis valoris j & etiamfi fit valor eenium. ^ebuf 
ift ' egidt umon.gltff.jS^K»n. de exprtmtndo valore fc- 
w<;fc.f.j.proucdc flyio atceftatur At^oM.dfc.jS.C*' 
/*j«r(>, ti-aditFIaraiii. djib <).j.i.».ji. ubi»*jB. ci; .* 
^uod Canonicatus Toletaiii exprimuntur i4.&ih 
eis imponitur penfio joo,& 400,8; plus.&idtm obA 
ftrvatuc in Candnicatibus Sanfti Pctri inmbc, qdia 

JjUando cxprimitur ptufc^uam 14. folvitur annata^ 
ecui verbnon. Jdcmtciam refolvit Gonial. d. $.7; 
froeem,a )raS6.Litcrx Apoftolica* plc.tumque fa^iuifl: 
mentioriem de communi valorej& xftimicionc , qiri 
eft aitendcndus l.pr*iiaretttm,*,.fin.ff. ad ieg:Fatcid 
Rrbof. d-qnaft.^. nnmi J7. ci finon,exprimatur,gTa- 
tiacftrubtcptitia, Gald. «i»/I/iifii«««l,' ij. Invaldtfc-* 
exptimendo frufius aon tntclleguntuc deduita pen- 
fi»ne,qu± eft onus temporale/cd deduAIj drierlbtij 
perpetuis, Pai.p.i.deci loi. Etfrudusintelliguntcii 
in toco bcneficiij & non dedu^is cambiis pro tranl^ 
mutanda pecunia m alium locum i idcin d. p. j. di': 
cif.in .Kchaf.d.ij.^.n. 4.i.MatcriaexprcfIionis veri 
"Valorls cft ditEcilis probationis, inquo proba ndo 
plures dcfl^iunt, Gom.ad reg.de v»lort exprltnmdo fn 
impelraiiene henejieii ^.1 * iibi ctlam atTcritj quod in 
rapplicationiitui par^tac illa cIau(uU i jiugendii & 
mnuendi ufque ad veruth valartm ipropttr nta^iiant 
difiiciittatem purlfieondi incdniininti vtrHfnvalerem, . 
Ec vator attendeiiaus cft , ie probandiis per dccem 
annosantcgratiamjUtplnriesdecidifTcRotimrc-ferc 
Gatc.de bemfic.p.s.ci^i.iium.Z2S- £Hni feqtientihui^ 
A\oyC.Kicc,iHeetttS.dleifp.iictUea.it69. 

Diftribuiioncs quottdianc funt quodam modo 
(6co alimeiUfnim>un4e 8c vi^koalia dKoatiii ia eap. yGoogk luris Canonici,&Givilis,Lit.D. 59 At t£Urf,de dtrie.non rtfiitnt.& c.Hnie.uJ^t!t.'Hl>rt 
Jext»,<{mCi ad viiSum quoiidianam dtntur, Monct. 
dedijirihuT. tfnpiid.p.i.^.if.^&f. 

Diftnbutioncs ut lucraci poOiiu, reqitfTitur refi- 
iemi»,Sc a^dcniia in chorOjCrf/. uuic. dt eltrk. nen 
re^denr.ia fext9,Condl.Til6eM.fif.nJe refermMt. 
eiip.it. Ex nOI) raiiseftpriercoic^ i'n choco foluni 
adefle j fcd rcqoiritur ilici«alis attentio , faltcm ad 
Vcrba , fcilicet quod atYcniione quadam /altcm nt- 
tcrnacorpdiis Jint affiHcntet ^ Cened.priiB:quaJl.i. 
«Mn.io. 

Difltibutioiicsquotiiiinas Oi lucrentur Cano- 
Wci, lencncViT^ cantandam MilTamconvcntualem 
Barbof.<^ Ctnendt , f<tp.)4.».i. ubi m^.jI'. num. 4. 
aflcrit'ftaiuium ,'qaod Canoriici poflint inftrvire 
per ful>ftitutOs , vel alternaUm unus pro alio , noD 
■ dfic attehdcndum. 

Diftributiones quoiidianic dcbcrituc « conftiru- 
tionc aliqUarum Ecclcriarura Clcficis , fi ob cele- 
btandam Miiram ', vcl audicndam confc(n6ncm,vel 
ad aflbciaridum Corpus Domiiii , diim ad infirmoi 
iducitur , fLlcrunt oCciipati ,)Ccncd. ^^lT y «^y?. i'. 
BHT>t.76.u\3i.num.fe<f. quod dcbeniilr abfcnti, fi per 
alium inferviat Ecclena* , k aflldac horis canonicis, 
fi dehocfit confuciudoinuncmonalit: & num.jt. 
'quod,non dcbcntur clcricis percgtinanitBus , ilve ei 
devoiionc , five ex voto, , ,' " 

.■Diftributioncs quoiidianfc (Jctcntiir Lcaorl Thco 
Ipgp e% gratia pro tota dic qui lcgir, Barbof. '» d- 
'hci.td Cencil.Tridtnr.fiJf.jJe refortaat.eMp. l.t.i^& 
de Pmonie.c.\^.n.j. i .. , , , 

Difttibutioncs quotidianas lucratur iii', abfcntia, 
^ui privilcgium liabet i Suiiimo Pontilice , C encd. 
«<.^»«/?.r.».i6.ubi WHW.41. agitde confuctudinc,ut 
moctuo Canonico c)uS hxredKms dcAtuc fiu£lus,8c 
^[tribationct primi' anm. 

Diftribucrbncs quocidianse i aliiqlic riidditus Bc- 
tlefiiftici obligari lion polTunt pro debito , Monet. 
kedifhibMt.tiHotid\f.i.qH€fi.^.num.\6i. ubi nim. 61'. 
'eHmfequtntUtHsX, quod diftributionuiH fcquelha- 
tio,& idjudicuioCieditotiita'Gecidcb«,tiecle- 
htBiegcar, 

. Oiftributioii^^ tunc dem&ni cotifcqui debct iti- 
ncinu^quando przfcns eft in loco , ubi eft Ecclefii; 
Vel fi extra illam abfens ei leg(tim* caufa infirraui 
fit,vidc Guter. CAnanJUt. i .cAp: i .nttmtro 1 3 4.Sayr .<(» 
ttnfHr,lih.i..e*p.^'jmmero t7.M6nct;<^p difiribnt .tftta- 
iitHan.fitz'.<j.6.in,i,*fHn[io n.i^. ubi ind!ftin£tc re- 
folvit ,quod infirmus ctiamdum abeft i civitate ; 
pccciperedcbccdifttibutioncsquocidianaSjdcquibus 
6c Bliitciiifisciiain aglt Barbof, de effic.& potiji; 
Bpifcepi^.i.MlUgiilijy.n.i66.emn ft^HtntihHt ^ & in 
i:olltUM C(nieil,Tride»r.fef.ii,Je reform»t. c»f. ii\ 
i''.\(l^.eitmf*ifuentHrKii& deCmeni»! , c. 14- ». a/* 
'eiirnfequenlibui: 

Oiftribiitiones t|u6tidianBS amittunt juftc excom- 
hiLihicaii /fiifpchfi , & ihtccdid:i. Batboflf/* C«n«fli- 
tij,cap.xiin.i. . 

Diftilbutiones dcBehtuii etidrii det^titO in carce- 
tibus,nen tamcn th proc|iAn) cutp3m,ulque ad pri> 
tnam fehccntiam : quod fi condcmnatus appelfct; 
interihi ea; non percipiet,fcd fi ip fccunda inftamii 
bbtinueiit i omnia tcciipctat. SiepIian.Gratian. dif- 
; ttftat.forenf-.cHp.S^i. ii >H(iB.}4.(om.j.Bitbof.J. tdli' 
^tSi;num:\^%.&d.fef.ti,.dtrefornut:cap.ii:v.ii^ 
•Suix^dt cenf»r.iifg;\^.feil.vJ k num.iz. Monet. d. 
p^..<fnfJf.$.n.io. Guc^dtbtnefiif,p.ycap.x.B. j6i. 
^ catcfraiu»in|uftilucfatufdiftributiones,ij ve- 
Ajat ^jfclvenduS, idcm BaiboftiiTa* traa.d0kC4nim- 
iiiie,i4ji;4t, . Verbo D I V 1 S I O. 

DjyiSiO habetvicem emptionis & venditio'- 
nis , t.j.Cod,comMuniAHiriuf^i judicfi ', DeC, 
eonfif.iS.hum.^. Alcxand 'tor.ftl.^(,.vol.i.Gim.de~ 
cif.141. num.6. eft cnim alicnatio. l.t.f.defundo do- 
t4lf,t.eitmp0ter^% karediiMtt/i.fJe /^jj^/^.i.Dyn.Baid, 
& Albcricin t.fi pnfiliorum,ff,de rtbus fomwj^Ccphal 
'eenJil.ifi.c.^i.Cr eBnf.i^'6,<i6.lib.i.M<:noc\i,deM''' 
■'tHt'.iib.i.cafH 171.ff.jj. 

Divifio nibct vim pcrinuiationis Ti'ra'qucl,je«- 
tr4a,li^i.ii.glof.t.v.n. , . 

Divifio fundi non potell p^xjudicare treditoti 
jo fuo jurc rc3li,'.y« confenJi^^.fin.f.ijHibus mod.pifn. 
Sutd. dte.%i..>f.-j. iZi\A,de extinS.tmphyt.caf.'i.n,y$, 
'Cur.Pl"''pP' p-i.S.io.».4<i*i/«m. . 

Divifioiieliabct locum cviftio, Valdef.ad Soar. 
^if<) . 9..ehn£.in irac] .excepi .i.r)j j.Siird ffBjf'. J 1 l". 
rittin.iC Valafc, (iepiiK/V.cfP.j?. Bcrnard. Grev, in 
'pmti. Cam hrferJih.X.coiict.iirf.confidtnti.t. CalJ, 
de trnpt.c^i.n 9. 

Di*ifi»ncfa£Vaintcrh3;rfdcs, fi in pariitionibui . 
dantur aHqua prxdia alicui lixrcdi,; qui fcit condi- 
tioncm illorumi li iia accCpiaij non tcncntut cxtcii 
fratrcs dc cvii2:io';c , /fj /if frairti j Cod, comtnuy.tA ■ 
utriuf^nejud.Sc ira rntcUignnt omnes fcribentes ibi; 
Birt. & latc noiavit BaM. Salicct. Paul. & oroncs ', 
inJ.fi famiii'a',(fod.fjri'iliahercifii ubi GlolT. veibo 
froptirte\poflmed:uii.:t[\iXf:e(Q[vit qiiod ncc adl 
pretium rei habebic hxrcis, cui fuit ablata, aftioneiti 
aliquam coiicracohxrcdcs. facicnJo in hoc dilFe- 
reniiamintcrdivifionem ', & vchdiiiDnem , de qua 
loquiturtcj:', i" l.emptorem', »d jinem ; ff.' de d^ren', 
'tmptt, Ctcten\m tex. in d.Kfi fratres , verf\ iMtian , 
aitnon procedcrcquandocxncii promiHto de evi- 
uiorie , quia turic ccncotur cohxredes 'y quamvU 
hzrn fcicet obligatain eflc rem , quc itli (iiit adju. 
dicata,&vidcndus cft Ujx..ind.l.fifratres,verfjtAmfi 
fHndi,T\tt<\,liy'.i.'rttr4iii'i^.ii.glojf.\.n.-j,{Ex. ad tCY. 
Ul.emfrttrim ti.fin.f. de iaion. tmpt. tcfpondcc 
Glon".i/.'./«/iuwii 14,^11.1: facit differemiara ihccc judi- 
clumf^milix hcrcircurid^b^ubi utcrquc hsres fufcipii 
rci cvcntiim,& cafiim cmptionis &: venditienis, ubl 
folus cmptor, & eft coriimonis n Ripa in t.ijHi Ro* 
mx^iduofrairef^n.KSQ.f.deieTbBr.ohli^at, PaJill; m 
t..fiprifund6',t.^. i.oii: dt tranfaa.&C ficiit poteft au- 
fcrri fjcultas, ita ctiam remaJicTo pbteft, & multutii 
lucraHifiquidcm ciim patilcr fncccdcre ^oifit com^ 
n)odum,& damnum.dcbet ceflarc ^uerjmonia.juxta 
liotata (fl l:fdeicammiJfo,C->d.de tra«fM.E.t de re qu« 
roanctindivifibilis,dcbcihabcre hirrs fuam portio- 
hem cum fi'ii€libus,& reddiiibu» i [cnipore inortii 
defun£ii,dcc«jusboi!isigrtor,ut Jingularcm probac 
l,i.famliia,ff'.fjmll'it bercfc J^i'.Cad.ijmndB,& tjHilmt 
tjuartapart debeaiurj. lO.'. item veuiunt , ^lfrHQns i 
ff.it petjt hiredit. Afflift ^«.140; ytrh DOCTOR ; doCTORARI , DotftORATUS, 

DOCtORVM taudesrcfert GuiUelm.' in cap, 
Raynuntlms \ 6: verbo 'mairtm , num.%. dt leftatn', 
Rebuf is /iu-h:hab'-ra Cod.te fliuspTo patrto. 5S8; 
Stephan.Gra^tian.e^i/irr^^Mf./orM^Cfp; 186. Quid irf 
Doflrore creaio a Kegevel Imperatoic.vidc eLm,6cm 
KAuf.in.traU.nominat.ijuafi-ii.num.icf.GOnziy. ad 
rtj^.i.Cancel.^.^:vroam.n.iij. EcdcOoftore crcat« 
a Principcvela Papa videGraiian, diQo tap. 1^6, 
'num 75. ubi oroncs rcfolvunt, quod fuoc prefercndl 
.et(ati« ab infetiotibtU. 

DO&ot . 
DigitizedbyVjOOQlC W ^epeftorium pra^icarum Conclul. D oftor dicitutln digni(irc'^bnnitatus,& docto- 
laiuscfl dignitas, tap.tfptinio ^,de miigifiru, ubi J3ar- 
bof. ^«m;i, Meilocti. ceiff.'! iC.ft.j ■ CiTdoI.in prdxi 
judhfin &ad-6BCAi. vtftbo di^n!tas,n'.ff. 

I>o6orcs jkifluiic fcrrc aililuIos^Uarb. W td/. Cle- 
rici }^.'i,\^,eitvUa & honefi.tUriLor. 

Do£lo!Ati poccA iiiliior i j."ailiio^utn-,Mchoch.y* 
tir(»tr.nb. i.c4» ^lj.nuTfi.li. 

t)oflores dcbciitconnUmcrari inter nobJlcs, Or- 
dinar./»Kj.(».i{). fij''»'.^!).^.! J- Guid. rap. dtctj.Z%, 
Gem./.8j. TnnTi^kftMtii. xb.UicGi^K.dt nohiiiriit, 
^/«jf.48.§.j.)jHH», 7i.Ducir.N^.(j.;)«i(.7.tGilrc. FaU 
Con.rif^.i^j. Aloyf. RrCc. detiJ.LHr.j^rthiij/ijt Mea- 
falil.f.iJecif.i\6.ium,M, &■ in praxittiwnftrt ic- 
ctejiaft.deeifita.nhtn.^f.hhi qtiod idenn proccdic in 
■filii^SjStf.i.dMif.tjj.sriw.j.c^ 6. 

Do^lores quafiradii folis appi;llanrnE, €.fiijfiit r. 
'^Hifi.jiSc ficuc luminarla fpleuderc dicuhtiJr ,.c-y.r; 
de reliijHiiJ jtr vener/ii .ft!HtUrifT/r, Carbof. adcap.fin. 
dt 7nagifirisfioi\i3.\,ad rej.S.Caiicel.iloJl.^,ti,j, 

Do^orari qui juravic nullibi, quam Cdninibticii 
ihtclligitiir tcbus fic ftaniibus, ]af, i» l.qkoii Scrviust 
■tium.to.fi.de cotidiEi.06 taKfatn,'Hyf^o\\t.''ti /.i.§.«(f. 
-nkm,ii.ff,de <fHtfi.lAtnoi\\.de arbilr.lib.i.cijlt. J71. 
nuta. i^.Malcatd. de pTebat.ctnel. 416.W. 26. Alciar 
it^T^^fMmpt. reg. x. frafun.ft. iS. nnm. 7. RcUuff. de 
iprivilepiffcholar.'privil.76. 

Doftor cieatus cxaminc rigorofo , prJEfeicur iili, 
'^ni fineexamincfuit Cfcatus, Niv. ad t.i.fde CTd- 
'tis ah ordine fdciendft , ti, 1,& in l, adininiltriintes 41". 
ttHTn. )-jfi(^ef#c«/ii;.f»((9i-.Menoch,cBn/,i ifj.ff.i 8. 

DoUaraius poneiius ,qiii piioifucrat liccnctacus, 
'noii cH prxfcrcndus DdAori ^£^0 prilii. Gonzal. nd 
■re^.i,CanceL^,i.frodm,nuta.^^. 

PoAor uctiufquc jtiris praFertut Do&oriin uno 
)iire, exMciioch, conf, 1 1'5. nuw. 11. & confequitur 
inaxiinani dignicatcm, Ricc. in praxi rtmmfgri Ec- 
clefiafidecif, j8S, nim. S. Et do^or Thcolog-.is prs- 
, fcrtur Dodibri JuriS Canonici, Rcbuff.ifl tia(l. nomi- 
itat.cf. 1 1 .JT. ^o. cutti/iquehiibus. Ei Dodor picfcriur 
iniliti.Nzv. iti l.i.Cde prbfejfar.nut imtrhe Co^ifian- 
rt»(i;>.'if'.ii.n»n>. lo.Bubadtl.in toHi .' ,\ .caB.io.rt.^i, ' 
Sccphan. oratiaii. difcepiaf.firenf.cap. i 1 1 dmw.S^. Et 
tnilcs acquc Do&or prafcrcut Doflbtl tantflni & mi- 
liti,Mcnoch-.<if «»/. i 16 nutn. 1 i 

Doftor in collacionc bencficji ,vel Jn tcceptisnc 
t)cdiiium cxamluandut noii cll , ct quonotus pio- 
niovcri pdTteft abff^ue examinc,BarboU */e«;?.(ie /"e- 
ir9,vum.i.difi.i^-;.nhinum, 1, limitat in collaiionc 
parochialioni ; quam Umirationeni etiam probat 
idcin i caileB.ad ConciiXrident.fefij.de Sacram.Con- 
firmj:ap,i^,nujn.iZ. 

Doftor indo^us lion igiudet privitegii^ coAo- 
tum.Rebuff. in traa.»amiuai,^.i i.itu/n. i i , Stcphaii; 
kriv'eiifcept. forenf.rAp.ii6 .1 .i'^. 

Doitorum appallatienc comincntur MajiiHri Ar- 
itum,&iIloTum privilegiis gaudcnt , ut pct Joaii. 
Martipl. a Coita in addit.ad traif, liltellor. annot, J4; 
vum.-j.ciitntnuttisfcqqxiSyi hbc latc jutibus, & cxetii- 
plis confirniat , de quibus vidc Baibof. tn colltS. ad 
Cltm.i. de tnagi}lrii. 

Doftorum appellitione vcfliunt llccntiatiin fa- 
♦dtabilibus, & gaudent co"rum privilegfo ,tcxt)n 
l.pe». f. de miliiari lefinm. Feliii inproami» Decrtta- 
iiufK,'uia. 1 8. Tiraq. pofi-ie^ej connubial. glof.i.a v.i. 
Garc de«ot.7;V,j'o/4'S.(,j.ffiim.7j.Sanch. dematrim, 
m.?.dirpui.i4.r..9.- 

Doflorum privilcgio gifndcnt advocaii c«n(ifto* 
iialcs Curi.-E, & domui flfpplIcationis,Joan.Mariin.i 
Coiii inadilir, ad trail . til/eilor. antttt. j ^. k.j, Idcm 
procedir in advocatis Cuiiie pDitugalenfis , quia c6 
fete ntBinur,ui habctut in leginiine diftaCtui*,J.*^ Coflor prb'debiro clvin tninimc poteft carcciAti 
Fatin, itipraxi crim. tbm, i.iii.^.dt earceriht & cAr- 
ttratii.q, 17. inam.;^. ubi knum. 84. quod 110(1 po- 
tcH rcnunciatc huic privilegio ctiamcura juramcn- 
lOjCiim indufllim fitfavorc pul)(ico,& utdo'(5toratufc 
dignitas prafervetm'. 

Ddftorum 'aiiftotitas niultjim poteft.etfinon ad- 
'f!tlc'xSiitd,de«/iw.„r. i.?.44-''.M tf" (^««y^ifi.».»-. 
t^decif 219. HKW.jj. -Etnoneft curandumde eo 
quodDoaoics pcrfuriQoticdicunt, utpcr cundetri 
dt'.if.xf%,.,ttn..%Q%aL\\,adrti,%.Cancel.'glof,<'.%.i. 
tiim, j6, j- - 

Dofloi-fs opiiiiofacithabercjufiamcaufam liti- 
gandi.ut qiHs cxcufctur a condcrtinatidnc cxpcn/a- 
lum, Menoch, de arUcr. Hh, x.cajn 17;. a num.^, Bc 
dc vjro bdno, & ihtcgta! opinionis, vjdctot.iff n»- 
mcrab. vcrbo irgaliias,pa£,^ , , Et dc communi opi- 
hioncvide SimAJecif.^i.num.^\c:\,. i„ iAutheiif. t«- 
biia, Ced. ne fiUos fro patre, verbo e.xafninationt^ 
vtrf,ftxium,pag.$7% Efopinioncm communcro fa. 
tiunt feptcm Dofloies,draiian,(ii/ir<f/r,/trM/.c.i40. 
.nHtn. if. 

Doiftori multum ptodeA in pradica invchirc de- 
ciiiontfin in icrrainis, & eft doftiiEmi Doiiotis : Sc 
icfpondcrc fcrrcgutasgtneiales.cftDoaorispofi- 
tivi, & paupcris. eofiii. inpra^m. tit.depKtf pojftf}. 
'i.Orditiarii,fot:ii.vtrfo,tnfint.iridezimtnVih[c. 
ietn'.i,alleg.ii.nuM>.i-f. ooWal adreg.&.Cauel. §.4! 
yroatn. hm/i.^ 40. cumfe^if; Bcrnatd. tra:v. in'proam. 
prail. Ca>, . 'Itnpef. nitm. \ l ,', cutn.feqq. otat, difctpt. 
forenf.cap.m.>.um.io.Manzic.de taetiT,^ ambitso/i^ 
beaC.tOM.i.iih.a,.rif.i.n.-i. 

Cofttfii aliquid aftcrcnci m coiiiiliiS", inagiscil 
■fcrcdenduiii in lcftutis. FJamin. de refiftiaf. tom. i; 
ii6.ii.f.it?.»«w; ii, Et quadicatiitopiuioprobabl^ 
lis, vide Garc^* twyf<'.;'.M',f«^.j.M.J6'}.-Et iUadpii 
nio cft fcqucnda qui favct animar, Phccb. decif.\,ai, 
fin. It'em opinioncs DoaorutD facituVt iein amWi 
_^ gljam,Soar,^«/(«g«/. jj.^KfiwX Verh D o L li i; . 

DOiyS eft detiiiura , /,i.§. nune traaemusj^.ti 
/««/, Flamin. dt refi^niit.lib. !j.^.j.».j. 

Dolus ubi non adcft , ibi nbn eft ddiiaum poehi 
dignum, Menoch.c!.«/.i8.w.i j.H^ic falfum finedo- 
io non committitur , Cotta in mettiorab, \cc\i6perju^ 
>-ii(ni,^itj^,6Sj.Mcnoch.rfe drbitr'. lib.i eafu i 04,17 ,jS; 
& cafu jot). Wafc. de probAt.eoncJ:7 yj.ti, ' t. Decianl 
irait,CTitmn.lib.ili.ciip, jj.t/^i^: Cciicd, ad. Decretuipi 
tolitU.i jj.f 6,Can)pan.[B diverflurii 'Cinon,rub.\ i 
fdp.iS.n.j ubi'afieiit,quodnon ftifHciiquilibet^do- 
lus,fed,iitc tantuin qtii fit in l^ge cxprellus , pcr^&* 
noch. tanf.m.n. j j, & quod noC' prxfumpius fatis 
eiit , fcd vcrus duwtaxar, per l.neeijitmpiumjCodJe 
falfij, Hicr.Gab.«n/.l69.B.i*.f«w.yig^. ' 

. bolus fuiis ncmini patrocinaii (fcbcf , Faria. >Jff 
.dcUEi.p,i.lih. i.fi/.4.^ji.f.ijj. 

Bolus non przliiiniuit nifi prbbctur,/. ^f(0f'<'j'> 
^.(juidelo tf.de ptob^.SuTd.'detitim. fW. ^.^tttjl.l^i 
num. ji.tfiiin aUi*.Mp"ud Batb.j« nddii. adcap.fuper 
literh lo^mim. it),derifer. £tdolb& fraude,vide 
miilra pcrFlamin.</< refignat.tib.i^.^Hafi.f.&n. ubi 
RWm.ii.quod cx aftu-jjui non prottft facicnri , oti- 
turconjcftura fraudis:& PKm.jj qiiodex Kiitii^ ijp- 
guiciarfrauE ,ft»»w.i4.qubd a£tLisfadusi;Umai- 
guiffrjudcm , &.n«w.f j.quod ailui viciiii argttuii^ 
friudcm,&mfBti7» cjood In fraudc jodiMnda eft" 
infpicicnda qualitas pCrfonx, & nUm.iS. quod Hivlii 
ex vcrofimili colligitur. . , 

Diii^ prxfumiiQi eX brevuaK leAi^ris Ma(^; Digitized byGoOgi e luris Canonici , & Civilis. Lit. D. 6 1 rf« preh^i. ««i./,5 ) i .w.i i j. Flamin. J.q.^.rr.i6. Farfn. 
dedeli£iii,P,y,ii frMgtne»l.iit.D,J7,j-S. 

Dolus ptxfumimt in co qui facic qiiod tenemr 
non facerc )l.ji prMitraiorer/j, ^.dt/lo^f^TnMii-ui , Mc- ' 
n6ch.<iB/Vi/MOT/i(.Iir.j.^.5j.ii.itj. Er in facienre tcni 
probibitam a lcge fempcr prxfumicur dolus, & ma- 
iasauiaius, hi Co<^.<ie/i«-. Parif, co,y^ji.B«»j.jj.^ 
f •n/.^S.n. 1 6 . C«ra feti, vol. 4. latc Malcacd. de prtbAt, 
coBcl. 495. ««'Ji^ro ^.t^ «WC.5JI. numero jO,^ 101, 
Fatin.iie J«/;a. qn^^. 18.^.71. & p,^,qu*Jf. 89.9.77. 
tumft^if . 

Dolo faccte prafuinitui qui fecic quod facere 
non dcbuic,/.r«Mf tjMi rtpertarium^f de adiuiniJirMt.tu- 
i«r l.dola,ff.'dle^ f;'/c(i<.Menoch, ro/i/.^g.o. jo, Surd 
eonf.ii,ayt. Facin.^iiJ^^. S?.'/. 91, ($■ p.^.eo/tf 60. 
fl.io.ubt aJditio ';>./. , 

Dolus pritcricus am futums quando vidcamt rc- 
miffus i Vide laie Farin. dtdeliU.v.y.fragmnt. erimin. 
/«.D....47. 

Doluai dolo repcllcre llcec , tixy. adl.i. Cod, ie 
n»vib»inon e.\CHJitiidii,iib.\i. 

Dolo facit qui pctit quod rcftJtucrc tcnctur , cap 
deU fMit^<)..l':r:^Hl.juris.iilt.ftxio , Cardof. iripraxi 
judicun» & MuocMur, vcrbo doliti,».? .Dacn.reg.icfQ, 
Mcnodi.dtf ^ r^fnm, t.lib. 5 .ij.^.t.h & .Mafcard, ae pro- 
i«- ttti. 5 i I . M S t , Linuta in remcdio rccuperandjc 
polTcQionis. Peir. Bai-bof.^^ /. ij/. 1,^1, Cod. de prtL- 

t)oIus pfiCj oiiderac culpi , l. iiem (i obiittrix , §. 
f».ff.ad It, ...ijHii.CiTd Tufch.(itw). i./(/, O.,concl.^79 
ubi n. i, dccUrac ptoccderc in civilibutjfecus in cii- 
minaiibus , i)iiia. doiusunius non collic dotum,vcl 
culpam aVitiius,6c «. j. refttingic', quia doltts & cul- 
pa unius ciica unuin faAum nmiiqiiani tollic ^vel 
|>r«ponderac dolum , Ycl fa^mU aUerius circa divec 
foni faaum. ' 

Dotus in niuiicre lcvior fufficic^proptcr fcxus fra- 
-'plitatenl , Anih. ui immnifiliu miit iiiiptiat donitt. ibi; 
Muliet quijipe uiariti fcdu£lionibus facilc deccpra propria ncj;tij^;c jura , fiUai. j . Dcc. i 
tny.n.j. "ij.M' 1 n.de primo^ci tfine Verlf» DoMICILIUm: 

DO M fCI LfTJ M quomodo defiiiiamri& 
qiioc (int cjus fpcciesjvidc Abb.iV c.>ili. n.-j.dt 
parce .plurcs ut pct Tiraq. de rctra^,'.i.^.f6,^lof.j. r..6. Rolind. co»J.yci.n.si.l'h.i.VW.io.v:i.op:». 8g. 
RBburt^«m.i.«'^/'^« O1 lU,'raa.de do„.ictn,elei} ». 
£.& (a ',fiip'/!iij, j.t'i) */.!, £"< verbori fgnificei.ivlc- 
roch.de -trbi/r. ii. .;.(/« Sfi.itfHw.i & de prefMmpr. 
li&.6.'.r</ii'/i.'\ 4i.v.t MiCc^rd. 4t proi>it.conci.i;^. 
, «. Ij Dccian. in iract.criiHin. /'ti^.c^' 16,» S. Sancli, 
d$ TMitirim.lih.^.difp. i^^ipr c'f"> ,Surd, toH/.jij, 
».7i.Fariii. til/, txaiif.S^.>r.t6'^. Valafc. mj/".i7j.H.l7i 
ioml 1. ubi quo4 domtcilium potcH pru libico mucari 
'&conftituii 

Domiciliuiu cx fola deceiuiii habicacionc an prx- 
fumatnrconciMhi j vidc Parif, fnv''.ti.,i n.ioUh.^, Sc 
Atiosrupiaciracos, qui rcfotvunt nou ellc optisad do- 
tnlcilium conirahend^im dcccniiio habiiaflc , fed lia- 
tim acquis incipic hahitarc aiiiiiw pcrpccub ibi ina- 
■cndi , acquiric domicllium: qiiod non {bliim anlmo, 
fcd Sc fafto conftituitut. 

Domicillum oiiginls eft immucabifc, /. afumpiioi 
ff; nd mitnjeip 1'. Navar. commeni. ; . de Rigui/ir, ti. j^. 
Sinch.dematri. j /ei. ;, i/(y^,'ij-ff. 4. ubi w.i.quod IC & fiAo trauif ■il.d.i. ri,,f..d,. tipal. Ec- qui'natli5 eft pcr iraiificnmin al^qua civii 
tate , dicitur civis origirtacfus illiut lo»,i', Stephan; 
<Kati3in.'dtfce-'-!'.f,renf.can.-!j.-- 

Auguft. Qatborx RepcttoEi rtrbo DOMI H I UMjDOM 1 f DO MINf V M quo ,pia;9 probcnir j YiJd 
Bocr. dtc.*,-L.num.xi^. Cald. de tmpt. f.tivf.z^i 
Sccphan.Gcatian.i(y«;)/.^rffl/.c.»9j.4«.ii,(^cji5, 
u.ii.etnn./i^iieBtHiUJy& e*p.6-}Z.ii. 7. Surd. dee.xi; 
»«w. j. Mafcard". (ff ^roW. fmc/-. jjj, Mcnpch d» 
Arbitr, iib.z.cafu 411 & ft,itf.}6'j HHHf.tlXMmfequetl- 
libHifUbi etiam aflerunt, quod cft difficitis probatio- 
nis. Ec in antiquis probatur pet fanaam, Glofr.iVt/; 
Miqiti naturs. %.(iimme abfente , ycz\xi commitlM, f.dt 
ttegoMj ^^lif, Qoer. ubiprexime , jr.j. Mcnoch, cojyi/i 
I3i.w,6j. & conj.^gj. n.jA. Mifcard. emcl. 06.^^1, 
&coi/f. J46, Cim.decif.is. & aecij.i^o n.\. BarboC 
in /, alietiaM , n, S6.f. felHto mitrifn, Scflc ArAion. 
dee.ipt'nHm.n.cHmfeqf,enhiHt,GTkhn. t.^S.w.jj, 
cumjeijMeniibHitHim. de deliU.p. i.tit.j. jh//?. 47, 
nwn. 108. 

Dominium probatur ex profcffione , & tecogni- 
tione, I.CeafuAlis^&^ ibi Batd, Cod.de donai, Menocb; 
d.cafu^i.num. ^, culd. Pap«(i«f. a^i. inci/. «i-«« ' 
dominiHr/i, ubi ait cx iterata cccogiHiionc podeirj- 
ris probarl dominiuin advcrsiis recognoiccntem, 
ctiani advcrius teuium polTeirotem . fcquititt nlci»? 
eonf.c).col.Ji/i.\ilaCc, ae fure empitjt. ij.^.f!.,mero tS, 
ubi airerit ica pra<a-icari , & utira eum Guillclm.B*- 
ncdi£ias in (ap. iisj„Untiuf 16. verbo & uxonMsa' 
mine v*^e/«/7*w,rfrr(/j. r.^^y. & vide SefTc jfr iion. 
'tec, ipo. K. ii.iHr/ifet]*ie„iio,.s, Gracian. t. cip, I9'j, 
n.iui.umfei}ueniibut,iic Uita confcffio,fcB rccognlcio, 
junftis allis adminiculis, facit ploftm probationcm, 
idcm c.tii!i.'.-;.^.cHin /eijHeniibus, 

Domiuium pfobjiiur per folutioncm pcnfionis^ 
MaCc^Td.de prvbat.tonel.j^^. 

Dominium probatur pcr inftnimcnta antiqus 
Mafcard;flDwt/.j4i,«((»jrt-« iH.Rot. Rom.pcrFaria 
■ ^«.91. 

Dominium & polTcffiu in cQrporalibus non ac- 
quiritut fine iradittonc, fcciis in corporalibus i 
CA4,.eeT/,pt.c.ti.t>.is. 

Do:iiiiiium vcl pollcffionem importat genicJTUt, 
St\rti.trc.ii<)"i.i.C! 9.Ec pronomina, mcum,cuun>, 
fiium.reftringunl difpolitioncm ad tempus ptarfcnsi 
idcm4«.jjj.n.-ii. 

Dominium an poffit quari ex pluribns cauGsivi- 
dc teit.11 /./«* rti \6.f.de egntrHh.empucap.interdi-' 
letiei,ie fiktinjiri^. Gom. ad l.^j.fdiiri ,nt,m. f)^. 
iibi mulia jura altegat, Gonzat.ud re^.S. Caneef,t!nJ?', 
I {.".70. ubi quod Joniinium ck uno iitulo acquili- 
cunr' non potcft ampllus ex allo citulo acquitidC 
novo,&ff. 7i,quod fecundus ciiutNs nullius cftmo' 
mcnti, Ei ptutcs cafus, in quibui dominium confcr- " 
tsr finc iraditione , vida per Rcynolo ohftrvat.€i 
n.'if, tum Je^ue/itihui. 

Dominos plures habere oncrofum^cll , Mcnoch; 
C(»«/,j77.».io. 

Doipinium probans allegando emptionem.dcbet 
ctiam probaic quod iile qui vendidit, ecai dotninujj 
fJHi&.Jec. 1 j.ff.4.(r'J«r.4ei.».i . 

Dominii quarftii^nem non jBoiefl roovere ille, qui 
habct caufam a me,gIo(r.(B i.cu/n res, verbo vutmam, 
Cod.de'proi)iii. Menoch. de prdfumf'. H^. 6.i].6i. n.6i 
(r»iM/«>/''<f«'ii"j.Fal!iifidominium fiiit qu*Ctura er 
novacaufa,uc pcr rcfolutaa Vialalco «■«»/«!(. 41,».). 

Domino fi res aufcratur pcr Ptmcipem , tcnctur 
preilum rcfarciic ,Percgrin , dejurejifci, iib.^.tit, u 
num.ji, 

Doiiiiiiii appellacione ptopric vcnit direaum , la. 

to vcr6 iiiodo Cam utilc,qua ditc^um, Surd. dt' 

tif: i%%Jti i|. tMttufeijiitmibiiSf EuboCideappellai, 

F IKrbtTi Digitized by Googlt dbyGoogle luris Canonici,& iCivilis Liitera D. %% le acquiritui jqs abfenti. Vinc. dc Frarich. dec. j j 
'■^^te^.depriviie^.jifci, lih. &.[;i. ,.„. ij. Valdef.ad 
ioar,/?ii^.p7.Malcar(H, Jefrcbatian.c/icl.iify.n.iii, 
Avciid. «dJ.ti. TMHrighji. i.ff.ij. Ec cft ncceiTaria 
ibfemis ratitjcano, SurJ. aec. 1 1 1. Sauch. de mirim. 
itb.i.iiifp. 7.;ii. Cald. de pect/f. tU^.c^p. 6jt.t).(S- lie 
empl.eap.f^. pir rotKTa. Farin. ^ deUif.p.4.dee,^i.Hif, 
Sc ibi iJJk. StephanGraciau. (^iyif^M/. /»r«/rr,|ji., 
w.+ i (^CY-J7J-'''i4'eJ' ij- Bt an fic neceflaria ccf. 
(io ? vidc Ci^iS.in refpaKfo pro Societiie lESy,".^^. 
ubi quod ex notafii accepcarione non acqaititur uti- 
lisaiiio rmc celltoiic in extrajudicialibLis ftipulauo- 
iubiis,t'ci,l, tanturiiin jndicialibti^. 

e prohibiciisnbn powftin teftainisneo lelin- remiiTlb eft donaiio,& non ptxfuiuittit/nifi prbbc- 
tur,idcm i^Jffa g.l.^.6.(^ 7, 

Donacio omnium bonorum cft diUpidittio , & 
acliis prodigaliraris, Rcynof. «i'ftrvM.^i,n.i.Et in- 
ducit ftaudcm fimurationij , l.wanet, $, LuciHj, ff.de 
his quA in f^midtm eredltof. KeynQio t^ freximi Ste- ' 
pban.Gratiai]. di/ieptat.firenf. f.ijf.nKrt.i.fwm/i^. 
ttm.t.cniibidem^ & ».io.ait quod verifimile non cft 
^quod velic quis fc fabiiis omnibus privarc;, & fpolia- 
tcj, & fc ip cgcftarc Conftitucre, Et demcntia przfu- 
mirur quando quis pmma fua booa donat. Mafcard. 
di preh.ti.eoneK^oz.^.iit 

: 13onatic omniiim bonorum prifentium ,& fiitu- 
topum intcE vivos non valet , Bati. inLJlipMlatio hec manibiis ppicft modcraic atqiic ex jtitla «aufatlona 
refinc uxorc, Mo\\n> de pitpio^: lilf, uc.iom.66. & 
«.67. dic quod pTiinbgenium nohcompcehcndicuc 
Tub quatiiaccharuin dobati^num. , 

Oonatio cranfi: ad quofcunque hsrcdes & fuc- 
cefiuicscciam fiiigulares, ^urd. dee. ;ii. mm. J9.& qocrc.Surd, dec.i^^ ».ij, Et maritusde bonis com- ^"Ao t9nceptttg.i^ vtrhor.ohiig. &inl.Hit.C.depaQ. 

*"■•■"■'"" '^■""'^ ,-;:..- =...1. --r_ i^. ^coinmuoiterrrccptascxRipa;;*. j.rf^»ff/or.w^.l.,! 

Cov. ia rHb.de ee^am.tf.n./\.^paKn. r*y.ii 9. Gutef. 
de lnrMn.confirmip.l .e, i i.Valafc. dtp4rtit.e. io n 4. 
Gabr^ercira dtt. 6y.num, 1. Bonac. tom. i.difp.^.de 
eomrmibHs,i].i^.puBeie j.etiam refcrvatoufufru^if, 

„ ^ , ^. "'=""<1«*» magis cbmmuncm opinionem, de qua pec 

(■idonaior dixcrit quod donai prb donatatio,& £- •«m.iir^. ifi6. «.j. (J-a|« ij"j. (^ J^c.jjb.w.j, & 6. 
■|iis ruii marculjs, hoh ttfdit ad doiiantcm", deff- '^^"och. «0/ 184, «.j. Menchat!. «y^/Ti^wn/. f. 61. 
'cieiiiii>us iiliisv Sccphart.Gradan. difetpM.f»r*»f* "•'■■ VaUfc. (/.f.ib,-t.i6.-RoUnJ. eos/.^j.i/o/.i.Cald. 
■«-/.jeS. - , , , , ^*"'i^ii-''.i5'*"'»/!»4.'».(.Stephan.crar,J./«pMf! 

Donaclohis in loluium aliqiil viJe pcr Tiraquf K /"««/". c. 1 lo. n. 4,.& f.& t. 475. n.ti & vidc Surd. 
'dertir-iii.4g.%.\.giofi^:nHm.i.citmfeqxetttibHs^0- <ifi- iH.ri.t ubl quid fi dicat , do'mo omnU bori 
Mpr»~.it. ■etruU.i-iir^e»!. nHutir.l-/. .u-afe^nenifliits, 'U^* poftmocteni J Molin. dep imt^. <•'■. i.r^ip. fo'. 
Goin. ,70, /iia /, 'J-iO. Mciioch.*4>-i>(r./i6. t,f*. ».ro,f!;ra/-j <f.tii«/j iibi Hmicaii ,& donatio irrit* 
/m ; I .■!(.«. s I . Hyppoiit, r 0»/. jp.w , i d. Jofeph. Lu- cft cei»m q„bad bona prailintla , Ctldi de empt. . j 1 . 
dovif. die^fi^ernf.Go. Mircavd. ■ieprohntjeonci.ii^i., «'"»4 i.poicft firmari |uraraenio fccundiicn aPquoV, 
j..i4.Guicr.)>r^fl.;ii'.i.^. IJ7J& fi filii cmant^ per ^ Valtfc. ^i,:je r.io.n.^Et dedonatibnc omnium bo- 
Intcrpolitam pcrfonam ,fx incerpofitioilc pcrfon* norum ,'vide pluraapiiJReynofiii/erv^^i.qm »*- 
W«/;„^[.,.r maior fra.., . arca;n. corum.n,,, ,.^;r yirv^.^i.difpiirac an donatarius univerfalis olnnium 'firaifumiiur major fraus « argain. corura.quse cradic Gr< :gor. arbo jjiorrd, /*V. j ^ |, \^enoch;/ji j cafit 4j9. Mafcardv 'onc/.Si j.www. 4;. r eoTrci.mS. 
a. ^bi . Ec eimflcjn.Tfii itritur pcr in[QVf"oJitaii).perlb- 
'nain qui rep^ritur poffiderc.Sl fru<i»| pcrcipcrg, 
:Mcnoch. 'le prf.fiimp'. Hb.G.prtfHm?'. ^f.nnm.i^. Ec 
'exiiU"rpofuioiic"pctf."K dblus' ptaefumituriifaLiiiii 
dede.i£i,:\i.fl.%9.i.\lZ. \ _\ ^ , ■ ' 

■y Donans uni cliiu paito , qiibd poft illius moctnn 
tranfcic ad tajtivlui, i)a.(i:^'c confciicicntc donafticio , 
'rcvocjrc-lecus ctl riipuUnce notarib,,qLUa tmic rtoii 
'■potcrit rcwjcari.Surd.^i/: fillm.tit.x.^.7 t-i^. eumfe- 
'fim/ta/, & dic. »05. '.'i f. Flor. adtPuu. iec %.r>.i. 
"Gald. ,n*t0nfopro Soeietate'JESr ,>?. ^.& fereuf.- 
'tib.l(.-f. ta.ii. 16, #■«. 6^'. cum ftqiieiitihttf^ Scephan. 
CsU.iifcepiiii.f^reHf.-^.fr^.^i.-f.cmfe^HentihHS. 

Doiiatio non prafimiicnr , fcd poiius crror, i.'cit'n 
'Jtiadehiro ',ff. de'prob<V. 6x\d. cmf. I 8I, infn. lib.i. 
,Dee.fo.B/jjo A^, Mafcard, (if/jVairff. concW^^^.n.y* 

' (3- eo;c ,6j5.«.lo,(^ fflflrf.il 7 f.-J.^.Barg. cenf.f\n 6. 
Tir«r. inl ji Hmi'W/:,\exho iotiti»'iei*ri^itns,n.i.p^, 
Cad. dere^ hidts Oona. FUmitl'. dereJignat.Uh. ^\ 
tj.7. nim. \\:&<f. ic,.n. jicciimficireiifi fjito,'.pro- 
prio l.ltd.nfjime pHtem,ln princip.cfiifr. ^iojf.f.de coi.- 
dia.indebit}\ Ctirt. ya». conf jfi.f.j. Qaver. eonf-jj. 
o,\'^.&ci>i/. i"y k. num.xi. Wisnoch, conf. i.nHrtt. n j: 
Mafcar.). J.caw/, ^^yi(.tr,f..& eoact. ilG^. n. 6.&y, 
Et qnando pricfumarur donatlo .' vidc Surd.iie Alir,r, 
tom. 6. ^. I. n. i }. SHin ftqm-lihuti Et ionatid potiils 
prxrmnitirr; qujmdclittnm , ^^^^'xa^. de prafumpt. 
iib.f. prnfH»^!. i num. ly. &: vid^' Faiin, tn addit. 4d 
xonf. 6or. lt.'fJ,p. 4. Er donatio in dubio rtbn prxfu- 
mitiir Flor.*iJ-.f it.«M>fl,9o, Farin, p.^-.dtcif. f jtf; 
Ert iona io quibus cafibus prxfuinatrtr.vidc Menbcij; 
"ep^t.fH i?i.'..'^.ortf<*mpt.^^. K&ABrtfHmpt.% f.quari- 
do pi-TfniTiarur donarc ii qui roIvit,& pri:fcat quod 
iioiidcbct EcrcniintiatibnonprKfumitur^MifcarjJ-, 
"« ',il6i. B.;. >''.,; FUmin dtrtfifnAi.lih.%.c^. \.a 
myn. i, eii.'n fs^iieniiljHSid' ^HtJi: uit. 11.^6. & jy.Ez "«lorun-. poflic a crcditoiibui cbnveniri a6tione pet- 
ft)naU,twqiftn[,h«re», 

^ Donaiio omnium bonbrutn prifcntium, & fiitn- 
toruih faai Ecclefiic vkIet,Gam.<<«./.i8j.B«wr<. l. 
Guter,<*;„r(iff». eonJ!rm.p.i.e,xtJiHm. 7. Vinscm dc 
. Ftancfa. *■«/, \6t. t, i.outcr. jitrMM. eon^rm. p. i, 
p.,il.»«»#;y. Viiieent.de FEancb.J«i/: i6i.^. iFrc'. 
irtiinan.^odciic. tom. i.^</?, Rtf^Hlar. f 47. ^rt.i. 
Vwlifc. d. e0p. lo. ttHm. 5, Cardbf tn prsxi jH^icnin, 
i0f^ adw^au, vciho donuio , n. II. Bonacin, d.leco, 
Cald. de tmpt. t.jip.n.f, ubi tt.6. &C0p. ^i.Hiutiert 8. 
idem refdlvit appofito juranKntb, vcl pafto dc oon 
rcyocaHdo. Quid in dote } vide $6:. tef. 1 ^^.fAlltnt 
I Gutcr. •h.iproximi\n.').& 10. Valafc. jiifffl.e.io^ 
M.J.quiicfplvunt valerc ,fi fiat paupcti ,qnia lunc 
doscftcaofa pU . - 

Donacio faai Ecclcfie kCbnftantinoflucvatida, 
Cencd, aA DecrtU colleQ. "ioy.1.4. Azcved. aJi l.^.in 
princip.lit.i.Hb. t.tiov recopHat.CoV. Ub.^f.VM: C,i6. 
n. B.verf feeundo loc», Bcllarm. ttm.i.dl trMnJlat. rm- 
periitlih. 1 fp.ifpi^. i6i4.Ccv»\,tmmHn.conira 
oommun.^.l^i .i^olin.de JHflitistdifp.ij, 
■ Don»io-£i^ ficclcfix non rcvocacur bb ingrati- 
uidincm Pr«Utii Menbch. de interMU. remed.9 .reeit- 
per.poffef. >r. .0», & iir.CUr. $. dfinatio, q.ti n.$, 
£t sotnta ad ccttuni pium ufum rton poiTunc in 
clium mtrtari,Tiraqu«lj|« pia eatfa prlvit.i j J .6cV\' 
de «abr.Pcreir* denuinH kegia],cap,6,n.t, 

Donacio ob fervicU revecarl noo pbreft,Gain. de- 
cij, I^J, & perfefta eB:,l.perfeSa^C.de denat,qH£ fn'r 
modoyGorrt .t.tg.Tanri,n 17, Scephan. titatian: difeep- 
iat.forenf.f.i$7.n.if ..'... 

Donatio bb bcncmCTita prafutnitur indnbiofai 
ftafitio ,Menoch. deprafwnft.Wf. y.^najft 19. 41. 
M ^(cird de prfibatiin eonel. jj^. De donationc bb 
bcnemenTa,vide Barbof. t't 4<^^ir.*J colle£l.pag. to^. 
col. 1. ubi prohat quod PrzUtui donare potoft rcs 
EcclefidE ex cauri cemutteiationis , & pariter tuv^r 
iF 1 Jbnate libyGoOgL 6i Repcrtorium pradicarum Concluf. 

figmjicttf vecbo dominiu •nj^jHt ;. ^79- l/trif^r.- 

Djnainiaiji atile e.iiphyrcutsEcclcfis mcrc Ui,- 
C(i a , & ])rofiait XI eH , at^ut rab|cdiiiTi Hiiiucis tc 
legibac riiiicip I n f-ecalinu.n , cx citatis pct Bicb. 
' itt n//iif,'*ii Ordi^K.lii.l tir.i.j.6 jiHm.i & Hb. 4. 
tJ(.j7.§,A.««w.t.qiiibu» aJJe Gabr.PcrcirafifA/^j j. 
«,5.SiepbaA,Gratiin. Mfteptat.ftrtttf.t.^^j.nuHi.iS^ 
tifn fequ(nitlt,tC Auftjc.JK (^. ftCltricin tdiCHm j. 
. j^« fiirfl timf/tttntl^n,*'. * 

D«iiiniu:nilircA.i n ac luiritJc ciirfu immcino- 
rialic cc npori^vlmjch. itprtfiiipf.pr^^li^ i.'.+i. 

ooLTiini diLCi^i iiitviel tijSors pliucs VilfjlljSj 
c.t.^^tn/tisjitii^iiie ft^uJu fucric coiiccov.inccr Ju- 
ininu:n,3£ agn.VI:noch,r9-f/!i«i 111. 

Odaiiiii Tafrdlorum iionpoiruiit c-jllcitiin i n- 
poncre , n;c darc liceiitia n collciliii li , Fior, vir. 
q.ii.t.fo.Gat.^.^.prA.ti^.iS.tum.io. Nec rcmiicerc 
tx.\\iii'n,^MvtJl.t,tfjit.f,li^.i'nat/£ricapi'.ptji.l5^, 
Nflc imponere co.ififcatlone n bonorii.n,Fr.EniTnii. 
RoJcric,ro.«.i..j-f.ffc^«'4r.|,ii,i«r/.8.Ec non poiniiit 
habccc Ssnatun , vulgo RelA/in, Cibci. dec. gj. 
p,t. «ww.i.ubi nt 1 1,- <^uod do niiii tcrraru.n folj n 
poirant tvab;rc iudicures , i^ui (iiic perfoiii fsculi- 
Tcs, 3£ ij jiitifiiAloncRegis, & non Ecclefialli- 
c«,pcr O.Jinac./iti.i^trt.^j. 5.4,+, £c nou polfjit 
creare otlicia ndva, Aath. ke dtfenf/r, CiVir. j. niitla^ 
vtrf.ftd atc. Ktrl/aDo nanj, DoNARi,boNATAtiml^ 

DONATIO.OONATUM, 

DO^JATIO filio lcgitinio faaa_J clcrico , iii 
vita confcrri doii dtber.Ciam. ■*(«/. 1 J4. Catdi 
in l./i fHrMtr^fteiho fine eMiattrt,tj.i j. C«d. dt In 
intt^rHtti refiitui.min. Valafr. ie PAr/ii.c.ii.-u^q^cim 
fe^ueHtihus. 

Dunatio dotis fifta pct avum ncpoci, uon confcr- 
tur, iicc computitur iii lcgiiimam tiIix,Gam.^(f, j4. yirbo D o M u s. 

D") ,WU 5 appcllationc , qur veiMant ? Viie 
jcepii.Grat. difcept*t.farenf.caf.6] i.n. 18. cnm 
fitpttntib/n, Non veuii h^iriut , Cal I, de etnpt. t. 11. 
n.16. Er non venit tu:;uriu n, iKC apJcSiscf.Griciiu 
C.JT^-n-tn,^. Birbof. al c.*p- fi qnii dainum^dc iaJHr. 
n.i & j. 

Do'n'isqiir reficicur :n?a pecuiiii , runc denlu n ' 
erit miUi»acicchyp.>thccita , qiiauJorcfcftio 611« 
necelTaria ,irauc liiic illl aelificiu 1» curiueict , & 
ptooatun fuerit ,qiioi pccuniafuit expcuri in illa 
Eefeftiou:;, iii pCr texr. in l i^terdf/i, f ^.ftf. fuir.l* 
glolf.f.fitpttlor.yipi^i.h.ibeatt. & in !.i-f.in ^uihus 
Cdufir pt^ iMt , vtl hypiihcca mcite co'iir.ih-UUr , Kc- 
foWunC Ncguzanc. ^e ^(^■«)'. 1 .;>.■»,- «4, 4. i»H07. [ (J j . ^ 
/•$■ fli«M&.t.tiii«t,'ij. Strach, ie r/itr^.tm'.i,iit.d'n m- 
• '",^,J, §. & iilitd , «igpji.i. M.yyiii.de pri'no^e i./ib.i. 
*</.i0. nunero ij. Gregir.LoLiez .iHtg. »6, kV, 1 j. 
P*^f.^. \cziiopAr i fi^^^tGater.pr.iJ.lib.i.jui }. 95, 

WftM.l. 

Domliius m>bilia r;liiiquens mn viiecur legire 
omnia mobilia, licct finc extra do n 1 n h.ibicati )iiis. 

■ Mcuoch. «n/ljij.El fidicat quoJ reliii^uit o H;iia , 
qui fuiit iiiccido.n.i.n^noo vc:iiaijc a.^i.>i£s,etiam- 
fi inftru.neiicaearuuci loci fint: ica Bili. ii l. t. 
in princ''p.f. di ^41» ho-ninii'ii , nitmira 4. qiicin fe- 
qAiicutTicaqucl. iieretri£l.ii^. $. i.f^lf.j. num.ii . 
''idcin etiam rcrolvit i» ifi nn^nam , verb j bina, »«- 
mert I ■. Cti.dt rfjocani douae. & vlie vAx(c.cot- 
Jidt.^^.njm.iilt. ubi quod legata apocheca pmno- 
ram , ujnvehiunt dcbica & crciiia .nifiaJjicia- 

M tur, cun dcbitis5i Cceditis , vel d utacur, verbo 
univerfalijaris, ui fu it .vjrbi , mitft.wrcimA.f 
fimilifi. Detiiiu», moiiialibut pro ingi-cflu iuo«aftci . , 

cflcunfi;ribile , quia fucccdic tn locuni cpularum.Sc 
convivii_ quod jioii .confcitur.Uair. inl.i. ^.ttec (a- 
iirenfe, §. de collMjoiomm ^cumiaanii CX Gaiu, irt 
l.i^.T.ti,ri,n,j f.VilaO:, deput.t.c.i^.n.y/. 

iJoiiatnfiiii ccrrx rci nou teueiir ad dcbica dcfun- 
&\ , fcd dcbet cunveniri hicres univcrraUs , i,u£rit ■ 
Alitni 15. & ibi Nxv. Cod.df Ur..u. 

Donani in principio contcaiaiis potcft ponetc 
CoudirSoncs quai vclit , aiitctfujiu lit qusenium )us 
donaiario , Srcphan, Giarin^.di/^efiiai.forenf. t. 81, 

HMM. { 3 , 

Donacioiiis titulus jtr.-ernmiciir in virp nabili j flC 
divitcaIiquidconccdciitCjMciioch-cw/j_y. 191. n. 14. 
e^i;. Cald cnnf ii:.'?.'.i. 

Donaiio prsfuniitur iiueraffincs, &• conjunftojf , 
ccrtis tn calibtis,Siird, He Mim,tit,i.<f.A,t n.^o.& ffi , 
"'■^.il.i.n.iwtt i^.^.twn.i i. &q, 6.nHm. ij. Cald- 
•de renovai.ij.\ 6."nm.^o. Mfvioch, deprafiimpi, lib. y 
ff^fnmpi.^^.n.f, Et prsfumicui- cx conie£tucii,idem 
J./it.j,9.(i^,}j, 

Donacio tcrtia intcr vivos 'n<jij vaJct, I.hartdiM/, 
Cod.de pa3.c*nvent.l.ciim doaatiohis,CQd. dtiratifa£i. 
& vidc Cov. var.lih,^. citj ,11. ddfr,em,iMra. J, 17, 
Tauri,itnmir» 10 Valafc, i*e ^^m.f 10 Gab.Pcrciia 
dec.Cj. 

Donailo inofficiofa non rcvocatuc ia totuni,fed 
rcfpL-du iegitinia: camuin,Surd. dt alitn. itr.i. priviU 
16. a/<w. 9. Stcpli. GiiX. dijcipt. forinf c. ^7i„n.\%. . 
CT e.7*-5..J.i. 

Donatio venit ap^llatione CDnlra^us , Surd.iJ* 
alim.tit.i.i}.i i'.H.Chr.i.d''i~'iio,if.i. ■ 

Donatio faita prEf^aiii & lacciiti valet , Cald. dt 
petiji.*l'g<'ui. «y,6.'//<w-6. Clar. »/.J .doaaiioy 5.14« 

Doiiatio fi pcr mulicfein fiai.deccpiaprifumituf, 

ex Mafcatd. de pr^hii' .co>icl,\07G.n-in.^\. quia mu- 

licr cft gen^s avarum , & non ■ prsefnmitur donare, 

iJem<:./«t.'.ijo.;.j,i:7' (oniT.j J.). •.!,.& d.canc.ioyii. 

. n i'^.& jo, 

DoiVatioaii vidcatur faa,i harrcdJbus , li de iUis 
■ T\^n fiiic fadta iiieniio ? vidf Gregot. I .y.iit.^.pari.^. ^^ 
& /.67. Veibo heiirdfroJiii.t %.part.^. ; 

■Donaiione neccirariinri cft quod (it. prxfcns pats ■ 
cuificdonatio. &li liiabfcns.fcrik^dciwt illi fti- 
piilaii ut poieft joxta Glolf.at Uiti,;^ i.(tipMlatit ifia 
i.fififuier , ubi onincs Doii:.fM vfrber.ab!l£at.^Z ^ 
per ftiptilationtm ancc latihabitioaem iion acquiti. 
tiir jus , juxia communem «f^JtuioOcmDoaorum,^ 
de qua perCagnol t« i.itlt.-iutn.iji.Cad.At pa^it ,- 
Co\. lib.i.var.ei^ i 4 ». 1 1 . Tiriquel.i* jw* tonf». 
Hmlt.iO.n.y.'. 

Donatio fjiftt abfenti.acceptat» pcr ootariuni p«r 
claufulani pouftiimi, non valcc , ncc iJli cft pcrfefte 
Jus qiisfiriim anfc ratiliabitionein abfenti(,& rcvo- 
caripurtft.Covai; in >Hb.ie tejiare.;:i.num.j}.Ti;- 
rafluel, de 'jnre c-'n-''-iiiiiiJim 1. io.^Mt/f.^.cumftqnenii- 
hth,& '-«9».i6.Mciioch. Dn/.9i. ffHW.&f.fww/igniii- 
liix/.saaij-fiw.jSj.tHw. i. £i fequuta ratibabiiio- 
■ - 4' ne yGoogL iuris Canonici,&: Civilis LiJrera D. 'iie actiiiiritut jus abfciiri. Vinc. de Fraiich. dec. jjj. 
Pcre^. lieprivtltg.fifci, lih. 6.f.'r. i. n. zj, Valdcf. ad 
Soar.^d^.<)7.Ma!card. deprabatlan.e-hcl.ii^j.tt.iit, 
Aveiid. ttAi.n. TsurigUjL i,".!!. Et eftncccGana 
abfentis rati^catioi SiicJ. dte, 1 1 1. Saiich. de matrim, 
hb.t.difp. 7.-, 11. Cald. de patt/f. ali^.cap. 6^.^.& de 
emfit,cap.^^.per totma. Faiin. de deltd.p.^.Htc.^i.ft.f; 
Sc ibi aJdic, SwphanGraciaii, difepiat. ftrtnf.c.i^i. 
w.4i drejp.fyf.n.i)^, & ly. Ec an lit neceflaria ccf- 
(io ; vidc CiUi. i>i refpCKfa pro SocietJie /£5f^,».iS. 
ubi quod cx notadi acceptationc non acqaicitui uti- 
lis ai^io fme celHonc ii> extraiadicialibus ftipulauo- 
mDus.feil, caiuum in jndicialiDti^. 

u» a.e prohibitosnon poteftin teftatncnto tclifi- 
'qu'jrL-,Siirti, dec.1^'9 «,15. Ec marirtis de bonis com- 
raunibus pocell modcraic aCqiie ex fulta eaufa^ona- 
re liuc uxurc, Molin- dep'imog;lib. 1. e,\<i,a.66. & 
H. 67. dic quod ptiinogenium noncompcchcnditiic 
'fub quaiitaceharum doiiatibnum. 

Ouiia[io tcanficjd quorcunque hircdcj j'& fiic- 
'cetlures cciam fingulaccs, ^urd. dee. ;ai. mm, jp.Se 
ii donator dixerit quod donat prb donatacio >& fi- 
'liis fuis. niafculis, hoh fAlit ad doiuniem', den* 
'ciciuii>Lis liliis'^ Stcrphatl.'Grafiah. difetptM.firvf* 
'i^p. jbS. , - , ^ .. . 

Donadonis in folucum aliqiiJl viJc per Tiraqnf f. 
'dt riirtU. '*£. %.i.gi9J}'.i^.'inm.2.. cttm feijuentibm , & 
i" Prtt;-it, •etrui.i, lonvetK. nuimr.X-f. iU-nfe^ueiit/btn, 

- Goin. ■.70. /au i, n.i.o. Mciioch. dt arhiir. iib. i.ea- 
fm i7i.i«M. 51. Hyppolit. toof.^^.». i (*. Jofoph. Lu- 
dovif. dic'-f.Fernj.(>o. Mifcatd: 4e pro>>ar.coacI. 1 141. 
'n.t^.GWZcc.pran.tih.^.ij. i5 7.*& (1 iiiii cmanc pcr 
Incerpbficam pctfonam ,*x incerpafitiorfc perfaiilE 
'praifumitiir majot fraus , argnm. corum qui tcadit 
'Grcgor. ',j. virbb«oWo,/«V.; /> /,iMenoch-;//* i. 
cafu 4j9. Mafcavdv '.ow^Srj.nKBJ-^i.J^ewc^iitfid 
■ w. 01 , Ec emiflc ^>iUTfuiaitur pcr int«,,.oiItaiu petio- 
'namqui rcpcriturpoflidetc ,81 frua«| pcrcipcrj, 
■Menock. ■le prfifnmpf. 'iii.G.pr^fifm^. jj.waw.i^, £c 

• exi;iKrDolitibn'-' pcrf i«ae doius prxfiiinitur,$aciiii.' 

y Dcnans uni ciiui psfto , qiibd poft iUius motrem 
'tranfc JC ad cc^tiuin, paiti^nt confencicntc donaNtio . 
'icvocjrc lccus cft ftipuUnte notarib,,qt*ja tunc non 
'poccnt revocari.Sutd.<e aiirn.tft.X^.y ti.ii. cumfc- 
'^^■ientibHi,& dfc. lOj.^^IJ. Ftoi-. adGim. dec ^.n.i. 
'Cald. .tt^tfjpnfo pro Sie'tttate']ESr;v.y.Cr forevf.- 
'iib. (.7. 10.1'/. i6,tlrn, <S9'. ':umf»<juetttihuj, Stephan. 
'QtaX.^lfctpitt.fiTtnf.-ap.^^ ^.'>,f-<:fm feqHentihus, 

DonJtio noti praiftmiicnc , (cJ poiiiis crror, l.chn 
'dtindcbito [f. de'frobai, Bald. emf. 1 ii.infn. lib.i, 
'Vee,coaf ( 5 o TA^f . Matcard-, dvprnb^. crfc/. J5 4.«. j .• 
<TeO'ie .6^.n,\6.& c'otlct.\ i7 5,>7,4.Burg. conf.^n s. 
Tic«t|. •11 1 ft nni-fwi^i^z^chij dowione litr^itus,'t.i.^. 
Ced. dereiia. ^niis dona . FUmim de reJignat.Uh. ^\ 
tj.j. n0m. 1 y.&f, 19,». 5, cciiiniicllet irt faAoprol 
' iprio l.ftd.mji int pntemfin Drincif.cutK. giojf.^^.de tei.~ 
tiia.indebiti, Ctirr. jno. conf $6,1-$. Giaver. co'if.-jj. 
n,\'^.&C'><if. lyk, nitta.x6. ^znoc\\, conf. t Murrr, ii j; 
Vlafcari^.^-J.coM/. {f^-, tr.ti.&tontt. H6^. n. 6.&y, 
Et quaiido pr^erumaturdonaclo .' vilicSutd,(itf ^Hw. 
tom. 6,^, t. n. i.\,iinm fetjuc-ribHt: Et donacid pocii^s 
ptEfumittfriquiiW.lcUditim , '■ici^ioch.de prMfumpi, 
iib.^.lirdLCuijifi. 1 n«/», 1 j; &"vidc Faiin, in addit. ad 
Tonf. 6<y. It. 0,p.\. Er donatio in dubio nbn prsfu- 
mitur Flor. z-tri^.ij.waifl.cio. Fariii, ^,4-, Aecif. tjiS; 
&i dona< io qiiibus cjifibus prxfiimatUr,'vidc Menocli; 
aep'AfH npiJ.^.orafitmpt.i^. vAyittrafumpi.^ i.qnaii- 
do prtfn:fiatur donarc is qui rolvit,& prteftac quod 
iioii ilcbec £t rcnimtiatib non pnfumitut, Mafcar^, 
cofl .'.1 i6t. K.}.:^ 1; Flainin dtrtftfna' .lib,%.<j. i,a 
mm. i. eii.m feijiitniibMs^ & ^uAji; hU; n.^6. & 57; Ec H remiHtb eft donatio,& noii prxfuialttir ^niCi ptobe^ 
'tur,idem^iffj^.i.".fi.^7. 

Donatio omnium bonoruin elc dilapidatio , Sc 
aclus prodigaliraris, Rcynof, obftrvar.^l,».^, Ec in- 
ducic fraudcm limulationis , Lomntt, j, IjieinJ, ff.de 
' bis qnain f.-audem credttof. ^eyaoio nU prexwii Ste- 
phan. Gratian. di/etptat.fcrenf. e.i^^.nHtA.i.cttm fe^, 
tom,z.CMiibidem^ & «.lo.ait quod vcrifimile rton cft 
'quod velit quis fe bbiiit binnibus privatt;, & fpoHa- 
rcj, & fe ^i cgcftare conftittiere. £c dementia prxfu- 
mitur qtiandb quis pmnia fu'a bona donat. Mafcatd. 
dt pT«hitt.eene}.$oi,f>'.\ii 

Donatio omnium bonorum pijefencium ,& futu- 
ro^utn inccc vivos non valec , Batr, in l. Jiijmlatio hoc 
modo f»nctpta^,dfi vtrbor.obli^.. & in l.ult.C.de paQ. 
cdnmuaitet teceptus cx Ripa Jt^. ^.rtfptnfor.eap.n, 
Cev. ia rHb.dt r(p«ffi.i.^.»,4.[DueiL rt^^ii^, Guicr, 
dt luram.eonfirim,^.i ,e,t i.ViUCc, dtparttts.ion 4. 
Gabt,J*eteita dtt, 67,»«!». i. Bonac, tom, i,difp.^,de 
canir»s;bHi,q,l^.pun£io |,etiam refcrvatoafufruftif, 
lecundiim» magis cbmmuncm opinioncm, de qua pec 
•^m..iite. i66.n.^.&dte ijj, tf- </«r,jjb.».j. Cr 6. 
-Minoch. stnf 1S4. *j. Menchae. Hfufrt^uent. e. 6i. 
n.i. Valafc. (/.r.io.a.itf.-RoIand./tfB/.fi^.no/.i.Cald. 
eonfi j, n,i j,^ eonf. 14.». j. Sccphan, crar. difcepiai. 
fortnf. c. i xo. ". 4,.& f,& e. 479. ».0 & vlde Surd. 
4f^. iif.ri.Z ubiquid Hdicac , doino omnia bor^ 
meapoftiiiortcin? Molin. de p imtX- '''"• ^.'^''p- lo\ 
». 10. ciiin ffij riii&«jj iibi Hmitiii ,& donatio irtit* 
eft eti»m qiibid bona przfencia , Caldi de empt. . "j i . 
nww^i.po4cft firmari juramento fecuiidiiraaI'quoSi 
V^lafc, didii f ,io.n.9 Et de donacibnc omnium bo- 
norum ,vide'plura apiiiRcynofifi/irv-f/.^i.qui «*- 
/f '"i"f.4i,dirpiitac an donatarius univerfalis omniuin 
hanorLiir, poflit i creditonbuS cbnvcniti afl:ione pct- 
fcnaU , tantjuara httrei. 

Donacio omnium bonorum pnefcntiam, & flitu- 
rorujii faiaa Ecclcfi» valet,Gam,J«i/. i8j.narw«yo 1, 
cazK.d^JMrjim, conJirrh,p.t,e.ii.mtm. 7. Vinscnt dc 
^ Fianeh. keeif,, \6t. n, i, GUtet. jwaai, eonfirm, p, i . 
c.u. »»»i.y. Vineent. dcFcanch.</«ri/; i«8,ii(. i.Fip'. 
ljnman.«RodeBc. tom. i.^tfl. Refttlar, ^. 47, arr.i. 
V»lafc, d, eap, io. nnm. 3. Cardof >" praxi ju^icHtn, 
/^a'dv9eai,.vci)»o don*tio ,n, ii. Bonacin, d.lece, 
Cald. de iinpi. c.^.n.^, ubi n.6. & cap. j . nitmtrt 8. 
idem tefol vit appofico 'luracBcncb, vel pa£tb dc non 
rcyoirawdo. C^uidin dbtc ? videSo» re/.i^'^.falltnt 
1 Guccr. mb.i proxinii',n.'). & 10. Valalc. dilio.e.io^ 
K.j.quiVerplvunt valere jfifiat paupcti ,qaiatunc 
dos cft caufa pfa - * 

Donatio Faai Ecclefiz ^ Cbnftaniino fuit valida, 
Cened,^i^ DcereKeaUeH. ioy.ff.4. Azcvcd.nd /,j.m 
princip.ift.i.Hb.i.nov reeopitat.CoV.Hb.^.var. c.\6. 
ri.i.verf. fecHndo loeo,Bi:l\um, ttm.i.it tranjlat. fm- 
perii,Uh. '■^"f-irpfg, i6f4,Ccval,*(mw«ff."B/rii 
eommun.tj,f\$.t!fiQliYi.deJHfiitia,difp.i^', 
■ Donatio^^^ Kcclcfix non cevocatur 6h ingrati- 
tudincm Prelati, Mcnbch. de interdiCt. Temtd.9 reen* 
per.pafejff. lO». (^ iii;Clar. $, dfinatio, t^.i\n,$. 
Ec aonata ad ccituin pium ufum non polTcinc in 
siium mitl«ri,Tiraqii«lJef/rtMiif^i»;»r(W»^"jy.&-vi- ,^ 
de iiabr.Pereir« deminu Regia,cap.6.n.S. 

Donatio oh fervitia rcvocati non pbceft,Garo. dt'. 
c!J. ifij. & perfeda ea,f.perfeaa^C.dt dattat.qH£ fn 't , 
mi.<if,GOfn.(.i3.74'w*> 17. Stcphan; eratian; difcep- 
tat.fortnf.e.i p7'.n.if ..'..■ 

Donatio "ojb bcnemerita praifuinitnc in dubio fa- 
dafilio .Menoch. dt pmfumff. Ub, ^.ifuajt, 19,41. 
Mafcard di prfibation eoncl. j jj. De donatienc bb 
benemcnta.vide Barbof. i» *^(iir,4J co!te^,pag.'iQ^. 
eof. i. ubi ptobai quod Przlatus donare potoft reS 
Ecclefi* ex caufa ceihBricrMionis , & piricer tnuir 
F X donati Digitized byGoOgi- 64 Reneporium prai^iCaium Conclul. 

. donare poteft piojjtcr bcnemerua,& Regulates do- roanone : ita Caidof. m praxi]ndkitm& sdvfcMTi- . 
narepofrnmcxcaufamerirorum, &Cald, df pofjf. ' rurr/, ycibo dettaiiayui^. 
!''g.c,<^,»,-l i.aii ijuod donaEio fatfla eb beneaicciTa , . ■ «cvocari noD potcft, 

, Donatio remiiner^toria noti Videmr fada niafo 

• ■proprio , Burg. cmf.^H.iO. hsecdonaiiOrevocari 

. TiOnpote^tL.j4i'i(iH' ^egului jfJeiisnMU iU poft 

Molin. Clar, qitos fcqiiitHr Fntiuc i.v.traB. j^.- 

t^.i.iHm.tii .LvfC. lie jujiif. /i*^.»/.l?.>i.ioj qOi 

■ bocexcendit ad danationes fafias Ecclelije, vel mo- 

natlecio. Aliidc donationibijSMniuncratoiiis > vide 

per Rcynur. obfervm. j 1 , 

Donaiio & nominatio fad« in tcftamcnto valet, 
Slird, dnif.l 45 . n«»j. r» 1 cum fttjuentihu; Si potLil 
reTocaricumtcftamemo,Cald.i« ee eAjVf.ai.i, 
HHmf* I . 

DonatiacmphytcufiB potcft fuftincri finc cort- 
icnftl uxsris , quando &l rcfetvatis frudlbHS, Gabr. 
Pereira ticcif. 1 1 j ». Io,8c Cald.Jr itaminai.\(^iiti^. 1 8. 
riHm. I o. 

Oonatioobcaafam,c(lubi quUdat aliquid,dum- 
modoporcci armafua. Guid, ^,ij >. Clia^Tan.in £»• 
tai.p.\.cmJiderot ^^ Grcgor./«g/ j. vcrbofs henem 
fiedtid. tit.-t.part,6, Card. 1» l.Ji ciiratortm, verbo vel 
*ive>f<rii d»lo,- .jQ,Et idcm fijflicat quod-porset no- 
tnen fuuni,Titaqiitl. tid l.^.crarmh.n. sjj, 

Donacio revocatur per filios rectiitji matiimoint 
juxta tradita pcr Surd. Jit dimmis , '(V.jj^cic^'» Jj. 

L onatio ob caufain non rcvocatut proptcr ingri- 
tttudincro,Mcnoch: eopf.x^-nkm.G, Gam. decif. 16 ). , 
».f. NcC rcvocatur cum appofitum cft pa£l[im,vcl 
luramentumdcnonTCvacamio , Mcnoch.ftn/. i|). 
»*«^. f«myi^i(m(i« .qtiainvisSuid.!^^ «'i//?,nV. i. 
9.5 5.n»'/>kit.dicat quod futurx ingratituJitii, nchio 
potell renuntiarc. 

DotMtio faftafiUofolmo nbn valer , '. Jot^at-ftet 
■^HtU pitr»nitJ,Co ^ .it do i^l.l.i,^ fiptat' fi'ir,\.Ji fc cr 
filU.f.pro donatiitMetWicb.^ie p> afiimpi .Vh.y.i >^'u'/pt 
29. Bcrnard.Grxv. P»-<»i7.f7 si.'<hx coacl.\'^. ■' 

Doiuiio fafta ab«gfoio,(i monis non fijt men- 
tio, iiitcr vivos prsrumirnrj/.Se;^ 41. § fict.de danMi. 
TaufAmBrtii jCdi.^ den* io^qii^f.^. Mciiocli.J«/tr.(- 
ffimpt.lib,^. prdfHmpl 16. t,.^ lAt^ctitA.de proh.c^ 
elH(~,^Gi.num,i^,CrneT. dt furam conpvm.p . l .c. 11. 
«»w.i8. MoMa.de prim^en':tit,lib.i. cnp lo.n/ci.^i.- 
Barbofa 1» I.^h» 4ft!s,f.felufo r/ietrlm. n:m. 8j. CUM 
feijtientibHS,ir « *)j. Et Ci danator convsic-fcat cciv- 
fetur revocdta doiiatio,Mafcard, uin pr<ixime,n. 15, 
Et fi hxredum donatarii mcncionem fccerit, ex iioc 
judicabiturdonariointer vivnsjlicct in ea mortis 
raemiofaaareperiatur,Cald,«/f^(y?.f/i|.i:<f. i.w.8. 
. \ibi Kum. I o.quod donatio mortis caufa iiabere debct 
'quinquc tcftci. 

Donatio caufa mottis cenfctvir.ubi in ea fit mcii- 
liomortis,/, Se\a 11. 'tnfim,f.de Jfte prdhj^, Mc- 
hocfa.;>r*fi«w.(i^.j.9.j;.M>fc3rd.Jf^M!<'.cwrf.j6i. 
BmhoC.diiloloeo. 

Donatio caufa manis.ad;cao pafto dc non rcvo"- 

catido & juramcnro.cSicitur irrevocabilis, Gutcr.(^ 

, ydrawfonj^rjm./J.IiC.iz.^.^.Stephan. Gratian.Jr/fcf- 

tM. forenf.cap.iS6. Bum. i\ ubi nHm fiq- FOnil alias 

linnitationes. 

Donationes feu privilcgia a Regc cbncclTa in no^ 
ftraLofKania,funt confirmanda a Rcgibus poftca 
adveiticntibus , & alitcr non valcnt.quia non excc- 
dunt vitam conccdcntis , qnoniam bona rcgni non 
ruQt propria ipfius Rcgls.fcll Rc^alis dignitatis.crf;. . 
i;,elU^<i,de ,«rf/»r.non proliibencuc,taineh donata- 
rii otiillis Jonationibus, dum non fuerint rcvocatz 
fi autcm donatio vel privilcgium Regis fuerit con- 
ccflUm p«t aliqiicm coniraflum non indigct confir;. ■y&St D O S , D b T Ai. B , & tXO T A R. I. 

D05 eft propriutn patrinionium 'fiUi» lej^t j, |. 
fcd »«^«m,& ibi Gloir.^^"ii.«of. Mciioch. eon~ 
■J1H6 .n.i,. 

iiotis titulus cftonctofLii , ut probal tcit.in /. ex 
■-prep,IJJi^>,c^.ie a>ii:r.&,hr,g.i'ofper.m i-gt fi J. - 
■:n.'ruriaf.aeejndifi.a_i>ca>'f4/.,cii:u3fiih dc quibiis 
Tiraquel ^ lc^tji i.uquitm.veTbo tioiaiiorie !-a'giiu:, 
ti.i.y.Coi, ■er<:vocinJ.i»iiiii.& dt tetr*£l.i'l.l.adft 
■ n.f ;. Menoch. cj f^.-*i..^x. CaU. de fiot/j}aie rtnm-'- 

Dytis promi/Som ncn poieft Impuni oims,Tira- 
■qucl.-«/.)f w»j«4W,verboy;r;5ir/' tU iil>iroi,nnr>T.\-7' 
Cm. ddrfvec.;nd, ao-i..'\Suii.^tic ^ltjn. tit. $. <int.fi. xt.. 

I^tis privilcgia vijc ^ Tjtiq-Liei, -de pia eauft, 
•p>iiif.l jS.CoT', iii ir.f::fiu>abi!li.\et'i30 dos i. . . 
Doiis caalam nau c6niprebi.-i)dii iifpofitio gc~ 
"nf i«li(, iMc caulam fiatn^CaU dc e:„pt:cAp,iz.'i.ii. 
Ee Hatuti prohbbiiio non induJit caufam dotis ; 
'qoandocftfpedaUtciptivilegi^ta > Stcphan.Giaf. 
'dif,cft4i,f4reiii.c.ip,ij.ii"rti:i-^. Mcndcz in ptMci,K^ 
r.i4. BM/,..tf6, Et dotis^ciufa «ft privifcgiata , ut 
non coiiiineatuc fnb Itatuta dc ea iion ioqucntc.Fii 
lin. du.fj^Mum.y, 

Dos dicitur iailfa pi3,quanio rclinquitut pauperfi 

Boet. dcc.^4t. Meuoch. de prdfMiipt.llD.\, pr^jwipi. 

j.»»iro.i6. Valdef.adSoar.;'.ig.;^7.Baibof.Mi ' ff.ftlHto f/Hmim.p "•ii- (yp-i- """"''* '^' ^'^' l<:i,ptatl.tHf.i.ifHafi.j,j^j>^t'>'t.S.& dc ;«r«w. conjirn 
■p.l.cap,ii,n,^. & 10. iyoyf.:Kic«. dttif. Cur, Ar~ 
ci.ierifci,pmi,iitapelit.p.i, decij.i. 1 7.^ .J.Fwin. ■Rot»' 
B.GIT1. deClfi&i,.n.G. 

Uocis fcaufa m Uifliciaiit lcviores probatinnes \ 
videSteph.in. Gtatiao. dfeeptAf6ur:f.i-tp7i i "• i &* ' 
i. m letjue ,tloM ' ' - ■_ " 

Dos lion dcbcrur,niti fcquutt) mattlmonioj/.j./.f ' 
■ ^e jHre doli.;m,^).(\j.p.i inri^.>i.6i.''^'i>'' ^^-i-Ki^'' 
ad pnei>',ffalut'o TH.iir7n. , .^ 

DoTii aiJpcllatlonc v^nU pr.jmi(ri tautvmi , glotT 
inl.de <tivifio.;e,^;,fo{:.fo ttwufli. SicphanGrat. aj^/i 
'ctptJi.f^irerf.e 6i6,:.'t..t. . ' , 

Dqs ac donatio propter impiias pati patTu amfett^ 
lanr, & XLjuaLera continciui"ii.votcm , cap- & fmt-. 
■ccgi j. de di)nM.iattr/iti'Um,& t*x6rtm . Viiiceut.de 
Franch d:c,\tt.tt.i.CMnfequeKt}biir,p.i.$\it'i,iie *iv»,. 
**i'.t,^.4i. iniiK.7^.Mciioc[i.depr4Ha^t.lih.i.prd. 
furapt.tj.t', 10, ^ 

Dotis pr© folutionc nunet tertfa tacit& bblig»fa. 

cxOrdtnat./ifi.4.(./.9T.*.i.»Vji»«.LibiBarbofacum 

ab eo citads, mTi alii filii confenfum fuum tcmporc 

promiffs dotis dcderinc.ut pct Stcph. Grat. dtfccpt. 

' fertnf.c.^-^T-f.ii- ■ ' ' R 

Dotare tcneturpater filiwn tam in poteftate.quaiij ■cmancipacam t cx citacis pec Barbofam in rtmijf. ad <jr4n-/'/.4.t.;.S9.*.i.t.iS-(luiadpiopofitumnDt»t 
alios cafusii tjn.tiHor nu»i.ft^utntif>H'. . 

Dotarc fiHam cogitur paccr , quam fui8 dot* ma-' 
..trimonio coliocavic^Satd; at M'iw ri/il.?. jr.«. IJl 

©■ .it,7.<j,6,1.^. 

■Dotarc tcnerur patet fillam , quaiitnmcauquc 
.bupfciiffincejuScoiifenfn.Surd.';tict«.i.f.6.'*-'7- 
& 14. CaU.fortnf.Hy i.?"'/?.!». 'W'w-7- Batbola a 
/.i.»,4. num 51, £#■ i J- ='"" ft<j»t«t'^"^'f'f'^'"'' ""** 
irim. Ec fi fiiia nnprcric viro digno finc pacris con- 
tcnfn anie vigcfimumqtilmuin ^nnu!"_ , iion potcrit, 
cxh.Ttcdari.Sanch. dcmMrimJi':^.^ jF*'^"-*^ '^^^- _ yGoogL luris Canonici, &j Civilis Lit. 0. 65 '^tmfe<fue«tlhui^ Sc viiJe Gabr, Percira deeif. i o, <]« 
itontr»itim fuifTe.decirumin Senatu refblvic.per 
KiriilnAt. iib.^.ttt.a.§,^ .(^uip.i.Je mofiu f(egi».e.y^. 
di/puutan valiiiaHc lcx, Jc qiia per OdinaT. d:%.^. 
' Dotare iierum patet- non copcur filiam , (i pri- 
main (iurem CQnfujBp^l^ culpa fiu , St^phan.Graf. 
- d'fiept4t.fi>rerf.ctp,6i.nMni.ij,c>itn /i.^«r(«"t«/jtald. 
)krettf. li^. i^9x.^^.*8.ffO«.,ji- )Et parcr renStur fe- 
cnviam dotcm'fili)! conferre , priori amiCTii , li fc- 
^und^ ndbat jnam conft^nce ptimo matcitnonio noil 
•obligaiur patcc ad nown.^^otifni rcfuodcniJatD, 
ctiaialifmc culpa JiliJcprrma£c amilTii/UC cxT^cre 
^chtMo de (ihri^itt:JHjHt^p,i. lib. ^Jinifi. ^jjaw.n 

■ (frl J. tradifBstbofa in_remff. »dOr^ii}4:,4.tit, jjt). 
^.tjhtm. ly.. . , 

•, D'o«-«n pipflft rF*6cafLppopc'er,inoi;a(i(u<lMicmi 
vidc^in^. inJ.i.Cad. de botus mat^tiijfp.ijium.^i., 
",Bt n^iJi-appoiitum padum vel juczmrntum dc tSbi 
revrfcandtf , cft ipplcndiim, Mcnoclu csi//. 15 y, 
mm. ^i^Tciimfii^uetitiiius'.^i\n£i^ivn^\\Ma^or> tc- 
pet;]f.parcr dotafc", naehiteticam', Darbnfaini-.- 
'■ ri^.adOrdl)i.Tit.<,s.% l.rt.,17.- ,.:* " ,;■ 

. . Dosahnullari poccd: ffcr qiieincunijiicdoliim,/.;«-' 
f;e fii^itr/!irTi,§,fil/idoi*^tiiiaa,f.'de jure doiiun QuP' 
bofa JB riib.f.fvlm 7n«tr\ni.p.^Mnm;i^.& m l.fi AJii~ 

fliatit.tC/9.tit.yi. 1 1 ,CMM A^Jf . 

** , f.Ooscfnfellita^ rtiaTito* noD habct jos prs|aiio- 
;iis»Mcndez.fH^r«*(,(it.{.f«^.ii,>-.;j;4. 
i ".pVw/iirboBi daia mariti) xttiii^ata cfBciuntuc ip^ 
^s marict > & tenetu? reilituecj in pecunia,Surd. 
, ^ti/.i.itiim, 161.. 
,:\Doit% frut^ustcfieitir patei rolvere k temppre do. 
tis pfomiSZjYula. detif.i ^. Rotf Xom,».\ ., 
1 > -,.X>Dta'Ta, nlJa a pairc fccujiduni {lacu|ii qtiodjii- 
peCjUCdotc iibi data cpnccnta Hc, poccft hliadaca 
pnormintma JxiiOQC ^quia paterpacvam dotcm.de. -^ 
* dit y cbm mujta hom habeac , vcnire cpritra dijitem, 
'tn'm..defij'.i.68.'t»i'i-7- ■ *■' .. 

p :l}otis^n)£tusaugcntd6ieiti^ Sutfl^(iei(4n. tit.^i 
i*5,ii;M<ni.uG. ..-■ ■ .. ■ ;■ .;.'■ ■■..:> ■- .•■ " .-. 
',. -'Dotare ^n poffic maritus ^iam alcerius miftritao. 
. fiU fne ,uxorc dc bonis conimunibus ; I^efpondctur ^ 
' Quod maiiiuj j>oie{^.dacaic' Ijliam fua^ prioris ma-. 
trimonii ex bonJs coilftanie fecuildo nutrimpiio * 
acquilitlshc^od A id faciati mulicr reciptct laQCiim^ 
'^'nv-ex cifdettl bonis ,' qiiibus dcficiantious cx bonii 

}pro[tti!s ipatiti niulieri {ugplc!ndum cfl:, & vidc Va- 
3£^thJitlt!\it.G\iicx.\ib.i,pniii.h'.ii.%Mfiit. 

■ _' Ooiafle patcE videtut ■ filiam congrucnter. Maf* 

caxA.dt frabat «nc/.J70,Tiraqucl,itt/.^ tfn^^am, in ■ 
frlnc,nnt».^f,Cod. de rs-vtcaadis datjat.QoK.tn memo~ 
'- fnh lih.ycvha doptjuiTttQ i^tttg, cBnfaU.i.num. 11. Et 
pbtefl agerc pbftca ut congruc docctur , PartoCi» 
l.i.ffftlit to matrim. p.^.n. 14. Et tcnetur nacu graii- 
^ccm priiis docais f^iltAciyitX.lti pra fat.de pnjmege- 
Hititftmm, \i$.& 140.' . .^ . , .-,;,' j. 

( t>os congrua qus dlcatur , cclinquiilir judicis ar-, 
bittio,' Mcnpch. de arhitr.Ub.x.cafH i4<:in«»i.)4.cfti», 
/««Mttb^Giammat. Jfcj/.ioi. nnm.i^.cumfeijuen' 
i»wtf, FrjtccEmman.Rodcric. tQm, 2. qtj. Refnlar. 
^ijJ.^S.jirf.^. Gccgor. /.J.verboSffgMn) tit,y.pfurt.$. 
. R,OC.Rom'.pec V2mi. deeif,\',o.n.ii..cHrnfei^HtntihHi^ 
Dos congrua non Atct efTc legitima , Mcnoch, coti» 
l fil.i.num. ^69. & fonfii. s.itum. i.i.& confil.Z.niirn.i, 
^'^'eHtnfe^Hsntihiit, ©- C9'tfil.\^%.nurn.-;.^ nutn.n^ 
tnm f^qucatihus ^^p" confil. iyt.num.it. Said. de alim, 
. tlt. j-^.i.-v 6o.i.i fipollcaaiiftum fit patnmonium, 
augeri -ctiam debcfipfA dos, Mcnoch* cirrifil.i yi . 
««m.jp.d" de ctnf.yji.nHm.ifii 

Dos majoc e(l conftitucnda proptcr nobilicatcm 
1|iri, Cbatran'. in i>fitaloga ^loria mundi^p .%.Eettfid,^. 
£e ad laxand»:^ doiem con0defan4« eft djifnitn 
» jtHgHft.' Barhof* Riptrttr. ^liK&m^ritist^antitasficultatnmpatttsttk.hume- 
rus liberorum , Sanch. de matrimsnJih.^ diP^fuativ 
. Mi6k ««w. 8.'Et fchoUi;is doftns dcbet habcrcni»- 
Jorctiidotcm jquam mcrcatot , Rcbnff, dipriviltF, 
fchotar.privil.si.: , . 

T)otempdicft uXorrepcrfrei viro.qiiandofeor- . 
fum habicac_^pr'Q^ce fiyitiam,, ncl ^liimcaurimj 
Surd: 3e »iim.-.tit.i.^uifl.i i,»,il. eumfe^, 
t ,Dhtis inconjmoda vide pcrMcniii(i. rclatym ji 
Cabedo decif.ii .^.iy.nm.i^.a\?\ dicit : Tcr eft infbr 
*^ix"'quiiixqtcm fme dotc accipit,& regulatitcrma- 
irimonfDn;! .^on ^fqtiw dintrahi^nc dotc ,SLfrJ.df- * 
eif. ij^ n,- 14. El vit icnetLir alctc uxorcm quam finc 
doccduxic , SlhKb, dtmatrim, iih,s,difpti\\ ^ .tmm.H. 
■Et de;>limentit pijEdfiu^s interira dum dosnpii fol- 
.▼itur ,agif Mcuocli. to^/«/( i^.niifB,.^j.cum /i^iien- 
tibAi^Qiriot. in prax* judicum &.a3vecat. vcrbo <//- 
rn0>ta, niim.\^^ 15. t5abr.Ptrcitaii«i^,fo.».5.^io. 
^t pcoptec dotem mulicc mclius tra^a|>icuc.^ viro 
%iaciti6s v^cum i(jvcmet,Sard.L*/ffi/,>i78.B*m,7.Ec 
01 eram^Fiimonii^ncn extiyguiintur, quando fuper* 
/untlibcri niarho mprcuau'xorf,StcpIi.Graiian.ii(^ 
^teptitt.forenfju appfii.ice ad iiip.'^iy.ad caltem Hbri. 
Et ad quid, dosdatnr uxoriJvidcCordub. in i,fi au'i 
"ilihtris, %^dfifiHni,'i.^.ff. deUher,^ti9fcen,d. 
^. Dotction fobta raatriraonrpfolutoper mortem 
viii , habct uxor reicn[io(icm' pto dote; in bonij teli- 
•^s pcr oUitura raaLici , BaiC. lif l.jititfaiff.i^ prineip. 
Uiim.i ff.fotuto'r»Mrir/i.^cg\iZ2it.de pigi!tr,.p,j,rpem- 
hro 4 «(Mff.j.joijt^tLudovif. dciil.PeTHf.ii.num.ii. ' 
'&^decif. io3.&,dicicnoMbiUtcrBa]4^ '"^1, pen..Codj, 
tk^i^ttor'at.ail.t{aoi inortuo marito pqtcft uxor fat, 
propria aiiccKitatc abfqiic [licencja alicujus iudici!» 
Tcmancrc iii iletencatione domus.qaan^ .cuninnarito 
,vivc[ite.babltabat, Sccate potcft prdpria autharlti- 
f lc pro dote fua ^ Lpoflldcfc ', qi»od ctiam rcfert aliis itx 
iocis Calacis fimut cjini jaf. ab Hyppollc. co)if»U, ^q, 
11.11 fitidcm rcfolvunc S«td.i^«(iBj,_M'/'^ i.i}kijt, 54,' 
num. p. Vsihtc. de partit.fap.6.mni,' ^i, dJ" ftauer./^ 
buSt ubi r.Hm-i6.&-iy. quo4 ponjugcs porTiint altcro 
morcuo retivcrc boiia.cmpia Cbnltaii^ mai.rimonio 
vel qii^ fibfrocrunc pbllgaia'^ vel in quibut mclio- 
ramen^a fafta fucrint : & ;d«;lararp;Ordinai. Ub. 4,- 
lit. <lfi.,ift. priitcipio tibi Barbofa. bi;debccca|iftar« 
de reccptlsac doiis pe^ InfttutnjbiKuni, ut maritus 
■ poflitconvcniri,Scftc.«4r^gi)ff. (i*f//; 8j.#»».^i.«(» 
fe^ueptibu^ , tom. 1 . * ■ , , , . , . „ 

■^ Do.tare ^uando niicdntur^vus patecnus,8c jnaier- . 
9Usncpoccin.£Cncpt^m?vide BaVb«ntm',ut.r<mij/Wf 
Ordin^b.^.tii,ff^,^. t .n, 1 o, 11 .CT 1 V>^^' v . t j . Itadit 
^uaodo tenvtur fratcr dotarB forctcm., ' 

DocaiK, fratcr fociice^non poicft ftipulati,uc (b- 

l^co raatrimbnio. m^ita-^oioris cl«* « teftituatur* 

Surd.. de aiimtnt, tiiii'.^H*fi.i^.n.\o, Stigii, Gritian.' 

difciflat.forenf.ca)i,f4-"'fi*' . . . , . 

\ . Docate& alcrc lenctur Clciicusfbroretninopem 

' Cx rcddU^sBensQcii , ^cbof.cimi abeocitatisil 

rfrmfi. adp.rditi.Mciotit^cj^.^.\.nUtn.i^.Sc aliij pec, 

, Au6tocem ^\zgi.i\iadeap.peTvinlf j. de drhitri* »s 

B.1.& ad capit.de 'etihahifat,Clericirum,n.s > 

.bonare ftu^u> Gcerdorii nt^npoceft Clcricus gc- 

fiero fi)p , & taliis conftittitio dotisaion vtlcc, UC ec 

Dec.caff/is/Mp^./ii.^tefolvicCocdub. in legefi^it 

a tihcrir, §. 'dem refcripfit. num.iy^f.de Ub, tgtof-, 

' cend.E^ pTBiniflio fruiiuiini benclicii prbdote foro- 

„ris noiieft Siih6niaca, Fianiin.(i< refi£iiat,tm,iXl4 

qnd.fi. f^mtm.^'. » ^ j LITHKA 

DigitizedbyV^OOQliJ 66 ReperEoriurti pfa^iGaram Condaf. 
LITEUA B Vtrbo EccLBSi A,Ecci.«,s i A 5 T 1 C U b 

1, CCAF^/^ didfac congregallo & 

r colltfflio fiiie^iaiTi, (pachoIicotunV, 

P Cap.EccUfti^ie conftcjiifi.l.gl^.^i 

? i^kp» vCibafifc/e/j^kflf fraftHt viitt 

S fHaSiKzot.Snfiitta.moritl ty>i. ^'^•s- 

W C.l 0.co^5JLti*«C2 'W '. I .'*'. ' .'•'i . 

Ordinaftt,^ .iJ ,$i\)tb.de miitrini.':i.Hifp .tj .1/.^. Ec- 

clc(iapropopulo,riimktir,& appellanQne cjus nrfn 

ve»icClericus,i:"i.&iMfccibftntcs,iieprrfteg<rf/." 

Ecclefialndiget vlrh litcratis , Goiizal. id re0^S\ 
'CAnetl.^lo^.^.^ & favcc litciuiis , Biirbor. ad capl 
de triHlta i.B.dffr^e>id.n. i6.etpn fc^neiiibKSjii^ 
AOrtaciir CoiKiLTiidetii.fe^. n.ae rtfcrtfm[,.^c ii. 

Ecclclia zquipav«ui,minotj,civrra[iIac Rcipubli- 
cXiC/ip.\:& e.mditiifd* in tniex*ifm'r<!(ljiat. Catdof.^ 
W praxi judicum CT < J^owivcrBo Ecc1cfia,-ri j y,^tt~ 
ftiin.GTXC. d^/ptat ftrer.f.cJi;>.Coi.--.ii& ij. * 

Ecclefia Romana tlt caput omnium Ec<S&fia^ra, 
Rebuf, in eoneordi.p.fix.^8c illarum , omnimnque 
lidelium maier& magiltra, arqucfupcr omwcs pij-^ 
matumobtlnct^^arbof. tte o§ic.&' pStefi.Epifcopi pA 
ui.i.eap.i.*f-\^. qui d'iit:\.caf.ii';ii\.-'tuion^s ad- 
duclt , quatc Romana Ecclelia Primatum -obtincai^ 
& d.c*p.l^ ».11. & I j. (]'>i^iii fint. legiilmt, >^ ^\. 
^ 41. adcrit quod Sedcl Ap^nolica & univcrfa- 
, lis EcclclisPtiBiatut ex iftccfliratc divini pticcp- 
ti dcbct R.omxrefidcre^ aeptoi^dc'in aliui^i locum 
transFirci non pDteflf,& ad prupofiiutn vijc cundcm 
iib.\.de }Hrt EccleftAii .umverfo tC^pMde SHMmo P»ft- 
iijiceiid.ii.dr J4. _ \ , 't 

Ecclelia Qracljarcnfis frimatum obtviet in to[2 
t]ifpauia,dcquo & rfjnsmirftbili urefliDiie agic Bar. 
bofa .i^fi/.^.f^^.S/Tf fof«TO,SjBba{lian,Ctefat in rt- 
itcl.ie Ecclt/I^fi. HierArthia.p.i.difpur.^.^ieJpAtrMr- 
ehij&pririarH!fs,^,f,an.j.Eila%o Uh.ie vri*/ as~ 
ti^iiedades de Porn^g^l.cap.^y.^t, ^^.e^.if g^ Sc-^^ 
lu(hff.Do!ii.R.oicrjc; a Ci*ha in fpfcUltlih.*d'e prii. 
ntAtit hujnt^auii^ Eccltf. Bfachanmfir^thzmaSn Je- 
cif.i ifi.p.J. ubl addftc;uod.Ciiria Bracharcnfis^^to-* 
gtlofcirdc appcllationibus EccUfix UljQiooncnlj.j 
Et nullLls ",d|ibitat dcbcriPwinatia jus-anriquiori 
tcclcfiat, fuit cnini liac i)r.acchMcnfis civitwHcapui 
t^iovinci» jucidico^CHivcntu ornaca/quiniulcis ci- 
^atibus juradabar.h.-ib('Bs 'Archiepifoopalcm diij- 
iiitatem cutn tltulo («ims Scdis ,;quzoit)nia tunc 
tcmparispoOldebat.^noToldtana civitas C»rthag4. 
iienfifijbjcaa.cum BracharcnficDmendc|e 'n*n po- 
tctac,pcout laic tradit Fr. Becnard^ de Bclro t'u 
JHenarchia Lt^t.p.i.lil>.6.'Ap.f Batbof. rf. cic 8. 
mntiiifj. £t quod jiis primati^ debeatur Ecclefis' 
iraclJitenfi potius quam •aliis Ecdefiis Hifpaniic, 
latc tuetaV Anton. i SouO* tias!flarei dt Efp^^hA 
txcellentiai de PortMfial j^ e.ip.y . excelltnria per tet^n, 
ct Brv:hacenfD(n civiaicm vMphonfus hu^us nc^i- 
iiis priraus cogiiomcnro CithoIiciK , &r magnus 
Hifpaniacum Rcx ptitriarri antc omncs Hifpanix 
Metropoliianas uibcs e^ Saracciiotum tyrannidc 
in pritlinam libcrtatcm vindica.vtt ^aTloo S8S. ut. 
rcfcft Pat. Join^dc Miciana;7;i, h^er.fiifpa-i.U^. 7. 
ci^.Barb.iJt^a e.8.ff,f cp£t inca coiiflituta fuil pr'- 
ftia Bcciefia Cathcdcalis , fliprima fanfti tyangcUi 
firasdicaiio ,& pcimuE univerlt ocbis AntiHes : ita 
twduntFriHieron.Roman.p. i.Sei/^wW.Cfcj-i/i.^'^.!. 
c.^.p.i6.c9hiJnfinf)jSuh.iiifiprexime^.}j.jfS.& 57. Soufid:nio£ap.t,,e3!eelletti;^fi Uovtl pfi, Chroff. 
/iKtj.M/t.^.Ec Eiracha»cnfisEcclcfia exiruft* fuit & 
Divo Ja[i:obo,rcfercCa:fac(f.^j5.ff. ij. quiS. ij. ff. 
& 15. aicquod finiaas Jacobus Emopa: gtotom*'- 
tvrcrn d. Petrura prifcclt Epircoput^ BracWtcn^ 
EcclcfiaE »nn6'.Domim 41.»: piiuiam martyrli aJc-* 
pcus cftinviUaRaccnfi Auno Domifti* 45. vfl 44^ 
& quqd fempet confta^rius elcZiHiO fiiiflc Btttia- 
Kc Archjcpilcopuin •, quitnD . Pettl Xpoftolpruni 
principis Catbcdna Cx IJntioohia Hiematn ftulTct ' 
traiii(lai4..Nonob4atpi-iviiegiiim l^rjmaiiiE abUr-* 
bano Cf. StfmlTio PotiiificecjtcaannuBi lo^^fr.con-^^ 
C«Ium Tftiecant Ecc!cfi^,cujus nicntiqnclntaGiti^' 
Ivlariana AfS,i^.i l!l>.<,.cap,ic,. A±atiirrfilt rgiralip'.!. 
'Jil>.i.f.apJ%. ti'\<XOn,Z\ii\txr.ap'.i\-'!lof .Anitalei^i 
uira^ao., ^ifr,(S.Mp.;7.Cujus.rtriotfc'm ccfert Ftatioi^; 
.,. dc ?ijiinhijhielff.lib^.ca^.i^.O- Hh j^^c^fi^iyjrkt* 
»iie Dom Rodri^o /r^oh,i[pt> de Joledo defendeo tjie 

r iftreiio dit Ptimatta. Qina ftfpondetiir cum ntolacii 
per liix\>.diaafaf.^.a,i: cnn?fcejitentibHJ^c^Ci iiHm 

tt^ctlUmia ti.H.iT.Cx^ai.dii}!» ^.f.n,ij.iHm.'iijKen- 
tibus^Bdij^ di£ie cap-C^.Onde dii. ^ue c Pip^ Vrlfit^ ~ 
yiofes k 7oledn\Pririta::. p^ ^ri^vUe\io _ei>''j}pofolo-S^ 
liago a Era^afecnnda a Ordem^ds j4po^o[os.^\ tnt\- 
ia liap.y.aes ^rfraUs dc jiragiOiHb.i^.cap, Z.T^at* 
tarnbeii 4e «H!r.t diwlda,ejr.e ouve enire jii^ooifhoit . 
"tbUde como deY,irrAs!;r.-Af>bre Primi/cia. 

Bcic!e:la CbUcgiata qtlit dicatui- , & qm /fgiia 8ei 

tcquifita hjbcrc dcbcat ; videGarc. dei>«^>efc.p. fi ~ 

' ci/',4.a.7o. Et qu* dtcacur jrDilcgfata infignis; &,da 

. bpgido infigni,vide Bitbof, di: CAnonicis,f:ayii.'!. i8t 

curn diiobit/ fe^ueiit. 0" ad cap* de 'verhor; fignifc^r.^ 

■ »:j.»Ec 3cintigiii& Regia CoHegiara Ecclcfia fani 
iix. MariirdaOIivcir;»i:i oppido VimiranSrii, vid^ 
eundcm de fi^i.& fet^ft.Ejijeop.p.i.aiU^ai, 60. n.j^- 
cumfe^Htwibus. ' ' " ■ i 

Ecclefia: Cbllcgiats ptibciidarum collatlo aj ■ 
queni fpcftct ; vidc Gonzal.*^ reo,%.Cinctl.^lt(f.»,^', ' 

t nHra,^&,'cHt/i fequcabiit ^uVi afTctit quod dc- juttf 
fonji^uni clcifUo fcu prirenraiio ad Prarlatuni, CbU,. 
legiimiquc ipfius Ecclcfi:? ptrniicc^fedEpifcopit^u-i,^ ■ 

' quaraSupcrioris eft inftitiicio.fcu coiiftrn)3tio .• & 

■ adptopofitum in his tecminis vox PrslaiTcomputl^i. 
tuf prounavocc;Gonzal. iJ(Ve/J/,(i.7j.Bacbof* de?ii- .,■ 

EccicfiarColicgiatx Vimarancnfis coUatio pn*- 
bendarmn (pc£tar ad Priorcm tk Capiturum ,■ ^ 
iion fiiificit cum VoiQ Piioris vota duorumCanfl-: . 
nicocumconciicrerc , fcd dcbct concurrere niajor 
pars CapiCuli,Azcvcd.<:<i/.)4.i.i;.i.'r,6./r^. 3 no9* 
rtcopilat. S^-Ua di bentfic.p, 1,^.17- ?n:.p.i,dec.H7t 
■Adverce-tanjeii , quod quptic5 collarin fpedat ad 
Epifcopum & Capitatum firhul , confidcrannir iit' 
duo corpora, Panormic, *'•' c<.^. P.ifio^aliSfriurneto 3. 
• derefcriptls ,^VA\-a\\\.dereCign.'t tetp,i.iib.j.<f.Xii- 

• .nitm'A<). Gonzs.t diSincloli. 4^. n.ji. airm fei^ueitti'^ 

' i(«/, Bavbof (/.ctP.M," 4. Farin. ''ifi"; 2. w. i.ti)rH,.%;_ ^ 

in •towf, Et in hls tcrminis Ci Epifropui coilfcrt uniy, 

■ &CapiniUim altcci , »011^3 collatio valct.quia' ad , * 
inviccni fe impcdiunt , gscc. '■'ido .ctp 4. nujn, t^i 
'Gonza!.,i;a.!^/«/J.4j. ■'«//» [!*."bl «■o/i.iS:. tdftatut 

' quod lationc di^trr.iifcotdiE vldic iipc jjrovidcrilfc » 
Scde ApoftolicadeialibcneficiOiure ptsvcniionls j . ' 
& pcoviHoucs Apo(l.effcaum lialaucre.qucm etiani 
vidc ««nj %«eM((^«j,&idcm jns pf.Evcimonis Sum- 
tniPontificispcobat eatc, (i»iiof'*^-4.«^'». i5~* ""'' yGpOgl e lurisXDiahonici, &.Civilis. Lit.E. St . Efcclefisr Parochialis Reftor dicitut in ca K^ila- 
*"s,cd{. ifi npliH' y,^i4*!T. n cum aliis apud Goiizal. 

EccUfia ParqcliiaWs h^bit omnes obUcioii» 
etiajo Gapclla.quacftliifra Paroch1atr^8i Oraro- 
.riijvcl SicelU, qQod vulgo appellamu?y^wwiV*Fr, 

■bi addit quod Eccle/ia Pacowhialis' j^abtr inn^- Bcclelta dives debetllete pa^omitn ; dciJufHi 
pTimAm alimentis Kedoris , 8e impcn^s reparaiid'- 
num, SwA.dmli^.tit/^.^iih^. i\\nkmi\'\. dr tlt.y, 

ECclcfiis r^^^lit t ac locj honoribllioteS qtix-qiiis 
habcr^iaBillis^^^eturbeiur »potcft agcirc adionein- 
juriarium ; CQrd\iheaf,i>r4, (rijvlt^mberif^ttfriricrjf. 
nu-n. ij. Ae liifer. Mtaof^ad. Ccval, (on.miui. eoHtr* 
lotnpiiti.p.^.tfutp. Stfj,num 1J7, ChalTait ihcMaf, 
^toAt(m^udt^,\,cinfldeT*t.si,sancl.i^. Garc. dc ttimjlntcntionem dcjure cqmmuni fttper omiiibus . biliuglf>li-'i^.«Mt/i,^^t^ fttxpenfii, cap 8.-*dfiaerr/; • obvcncionibus^fpir^^Hbus contiiigcmibus infri 
fuam„pavochiam ,£cii'OpeIla eftjnira parocl»an> 
alicu^s &c8l'c(ue{'obUtionei non wduiu C4><ill'> 
fcd Eccclcfia: PaiochiaUi ' ' 

Ecclfcfia jn his xjii«" fuoi.fidei , hdn-potePE crrfrfc 
f^pjiscefljidei i^^.Zjfaf.majoreffU BtipiifBMi,N»v, 
t'tnment,'^.de Regtil^r.n.io. 

Ec^lefia dijiitur mater pauperum ,^ap.^d Wpmk- 
^'m Ec^efiMm-i.^u^fl.c.S^xvcL-i* alitn^tlt.i.q.^.H,^, 
tum feqnenr. E: Ecclcfiaftici aoii dcbcnt inhiare t«j 
,cris,Cald. cob/^ j j. -lu,^. j. Alqyf kicc^/ieeif-.dHr.Ar- 
chieprfcopio. ^e^tfglit.p,i,dectf.6f.ium.i cam^ic^utn. 
tibMf. Et in pcmis cxigtndis^non deccr cfle tcnacef, 
tHf. Jj^am,^ dtpanh , Cald. de rtfiiHt. emphyt.-afi. 7I 
ytm.i, EtEccIc§s"tt)aximS cdnvenitit^iiititem ob- 
■icrvate, MenocKconfizi.iiiw.^i.Sci Clcricort^ 
gciui(«fltt^rifliali]m,BQCf.(im/ ' •■'•-■ 
jdt'priibitci>nt:l.\6o<,iiim.i. ' ., -■ 

Ecclefiae IjEfa ob negUgcntiam PriUci, .coiitra 
I^Ucm eft 'lapfum qitadrieniiidiii " non potcft oetcrt 
F.^iitltioneiu in intc^tiim,e[i3m,poft.qijjadricntj^ni 
Stephau.Gritiaii,J^i/«/)(a'./oBen/.c.6oi.«.iS.i9.3o. 
''& ii. ubi a mm, 4j. [quod.in cnbtmiffiml lifibht 
kdvctfiU feiitemiam tmic<;(iitur rottitivtig ^tiam poft 
^^ii adtientiium. ; ' . ^, 

£ccle&e itl ijtilltitein, ^el civitaus & pupil^, 
^UandbverrLtmcft mutuum, valct cernm obiigacid> 
eiiam finc folcratiitaiibusySlXcdy ^i%cif. j j ,iitm.y.cuu , 
{f^_f.Gr:i.uih.d.trAB,cap.^6^.ti. ) ^.Sc cinpcflri ihf um-. 
bicoDiu piobandijV alifc cotif.^j.ti.y ..' ^ 
' Ecclefia uiia potcft prxfctibere aliani lanquatti' 
uniiain cum titulo pctquadraginca itnnos ,.& {ine 
tttulopicr tcmpUs immcqjjorialc , caf. eutrk'' l>e>teji~ 
^cio,, de prabeidJih.p.xta^iCkm, \xalc. de txfiljftPrti- 
/«t.Mafc^d, diprobat. cmcl. i\i i.tiHm. tf. siatiartb 
•fnrenf.capi6i^. '? ' 

Eeclcfla yacanie «Gat ^rafaiptio contra' itlsmi 
ex BabofV^fJ cap.l.de pr^ript-n.^: ^ 

, Ecclelia fempcr poflitlcrc & jus hibcrf diCitur.Si: 
ideo Ecclcfiaftica pofTcOio nunquam dicicur "vacua/ 
tj-apitrts.^^ih nKiem , C»d. de Epifepitt^clerie. Flor. (fl addit, ud Gttm. decif. Jf-f. Stcphan. Gvatiaii; 
dif*eeta^.for:ilf. t^p^iO^.njim.l^. \\h\ HHmfcijutnl, agiC 
a^ quali p<McfSbne fcdendi.EC prahonote compe- 
titjttdicinm pofl^oriiitn , & ahtiquiori ac nobiliorl 
compciit locus hotlbrabllior ; X fi ab cb deturbc* 
tur,htiHi^ft)«ria, quam defefto potcft prcpcllctc'. ■ 
BacbtjfiKnidJ/?'. i.iff ilte ptitdtnt'. nUm', i. Et ihjuria- 
rtim a^io datur contraamovcntem fC:amnum dc Id* 
cOfinquo quisjus defendi habbbat', Kiccius decift 
C-r..^rc^icpifcop.e^i^poili:p'.\,decif.^d. eC an pofsic 
tccle^afti^us piohibcre rcamnaiii'Ecxlcfia',qu3hdb 
im^Jcdiuntdiviuotum Of&ciorutil itelebtationem ; 
vidcKebnC ir-tS. ^natido f^eid<tre^'cognofc.dt poff"., 
£cctef,n'.if.p. Mi. icabE^cltfiaflicisDoh poflunt 
vcndi fcdimina in scclcfia^ fpcdata natuca loci Ca~ ' 
•cri, & ufu cjus ut lalis *l , oiUB a^lem 6c obltgaiio 
i»v?.i.Mafcafcd. ^ accide^tariiGlericorum vendi potcft, tat.*Su3t.</ff 
rf £■ lib ^de flrfienia',cap'. iS.n.,2.j, KC[au'aai)ait 
MoX\a.de'frima^.lib.t^ciip.3.^.tiHm^4. Gibt Pereiri 
dfcij.z^.n. } .. tt potefV refiftcrb iranu armita, Men- 
'thid ^uafl .iUuftr, cap.ii,Ti.\d. fet quis dicitur lociis 
digiiior ? vide Peicziit:6.lib.i.0rtiiti.par.\^j, Aze- 
.ved.«ii Cur. P-pn.lil^.l.cap.iMum.t.cumfei^MerttibHi, 
Siaphil de titeris grtiiia 'tiit.de prkrogat.txpeU. n.j j. 
/o/.iOo.Bobadfl.»'i Polit. tib.i.i:ap.\zjikm.^6. Gam. 
, ^fi/'. i.nHmi.S.Mbfquodihiaecularibus ofEciis illud 
digniis rcputacur,dc catcHs pr«fcrcndum, qiiodarti 

■ loco proxiraioti rcliqoiis ; vcl imaginibus 'Sanflo- 
rumtxiflic in^mblicis. proceffionibus. [ec diirniorcs 
altiori loco fe3cre dcbent. Fr. Emman. Rodetic: 
''tom.\. <fK*f. Regutk'. ^uefl. jj.-M.i. Et liici polTunt 

4 acqufterc jas. fcpcliendi In Ecclcfia, tetiiicndi arm», 
& infig^iia. doHius i fedendi & ptKftandi offemiin 
Saccrdoti,Gr3lian><^iJo cap.x la.num.jj. 
■ Ecclefi^ portaih uianLt"apprchcndcns, aut vcftcm 

■ faon t& avellcndus.Sa >« »pkimfmi\zihoEccUfi4 im-. 
tiitnitai^um^.t " ■ '-.•■■ 
y Ecclefia in d«bi(i prsefumicur litieraabonertf jd- 
rifpattoij»cus»Barbofa nd C4p. Ji^nifitAvit 41. de ti.> 
fibiu,n„m.i. i . , , 

Ecflifia^tenctitr folvere .qiius ireale, fi rci erarie' 'Qzsz;ttil.\,%,fa.nuin.\.ff.dtecquir'.poJfe^'.Q\\\AtiVifgi -. iilo*>ff'-"£ls anc^qnain «d Ecclefiam pcrvcnirent li cap^\.decenjib. Fr.Emman". Rodcrici tom,i:^uaJf.ltt- 

^uUr. efHii(i,6%.art:\JrrJine^Sai^:decij. io.vivmili 

~\AzQr. 'M/W?.m«-.iT./'^i.i'^.^,c-V'Mto';4iJ.Mcnchac; 

'' ufnfrcijifitptieap.C^ifii Pati.Comitol.' refpoitf.tutral; 

"'W. i.?*"**-94. CalJ.Ve etr.pr.e.ip:S.numi 54. Cabcd.t 

Aecij.Si,.nHm.7'.p.i^. Aloyf. Rif« in ctlUn. dt:cif..p-i'. 

ejifU£t.i$«i i.Virf. ti^.ittfemndo , \Utti de jurifdict, 

f:^cent.i.eMfit. Ii.w«fl».i8, AvenJ, de ex%qiieiid'.mmr- 

datp.i^.^tp.t^.-nftn. tcf.Gater.praS. lib. ,i.f»«/?.j. 

««W.i7.Flor. vitr.<judfiit' t.t"'tn.66::$- n«Jl»iij4^Surd. 

_ _ deMlim.tit.i.^uxfi.i9.''un.^,Ca\d.de/-ffilHi^emphpt^ 

tra^:mmmat.fiH£fl,ii.nitt».irf. Mixt.de jm^-ifdiS.p.^/. ^ff. J- "<"«■ ij; Eccoiphytcnta jjc cploni Ecclefu?; 
■■ ctttt.ii cafu \j^Jium.i.cHmfe^utntibfti;\\hi ««ot.i.o.'.' ^ationc uiitis dominii.a iaicis <!oIl<^i gravtti pof- 
attquod laicus potetl fieri opcrarius in icmporaii- ■(iint,' Gregot. /. j f.riV. (S. /*rr,.i. verbo;wr rft*» 
bBs,fa\(eri> in aliis locis inquibusadeft confuctudoj Mencii^c: d.rap. 6. Mcamch. de drbilritib.i.eMfH iSo. 
quando^^Cleritiasnon KcpetttLtr idoneus: Scnum.iti- iitim.^.S''co»f.yj.it.6i.cHmfe^. 
didlt quod laictjs opctatiu; Ecclefiae femper convc- ^''EccUfiaKiuyido poUuKur fanguinis , v el fe^ninfS 
WcndtlB eft cor^m jadise Ecclefiaftico.pro rcddeil» ffijfione, & reconciliatione indigcal ?' vide Jacob, 
<K| cAioodbixi.' * ' de<3(i^. ie 4rbliric»itftffor. lih: i.cap.t^.DevioU' 

* ' . ' ' ' ' ~^ f 4 tieno ktftfi:i^^.nHm.^.G'ig, depenfianibHij quitfi.^y.rnitn, 
Flamin. de'refig>:'M.to}a. i.Ub. m.giiaft.y.mta. io: 
Et p,d(Te(fid fempcr raantfc pencs Ecclefiani , li^t 
tmoriatur PrxUtus ;quiii Ecclcfia nunquam^.raoci- 
tur,e«p./;if«(, ii.^Hjt^K 2; Imlbcencf in cap. citm ftti. 
perjd* caufa pajfe^.& in cap. cum in offci^j , de tefiatff. 
Guido Papi ^u^fi.6i^.0- conf.i^S.ium. i. Gratiiri" 
h^.iii. numi^.TiTac^yjeVde jure coiifiit.p.^ litHn.iS. 
fiuia.^. Avend. L^^tTauri glo^.6:-r.i. M.itiA-Ji jti^/dj~ 
pi4.cent.Kcifu ly.tium.io. . , ' ^ 

Ecclefi* opcrarius nbn debct ficti Uiciis , Reburf. libyGoOgL 5» Repertoriumpifafticamift Concluf, faSti intcUigitar fefta co cafa , qd6 dc jate ficri pd- 
Xett^l.gdllm,^.pid*7artl^,Sc ibi Jaf.i» i.netab.ffM 
libtr. &pefihum: 

Difpblitio gcneralisgeneraHtcr eft intdUgcndai 
tard Tufehiim.iHr. D.eoact.^iS. Et comprcncndit 
omnes cafns^ctijinl qiidd iii imo (it majorTztio qu^m 
inalio>'-.i.$.f»«<' xMtemff. de alt»ter. l,infriMdem^n 
fv. Sc tbi Bild. ^.dereilmm. milit. Aymj;onf: pz. n.^. 
Non cxicnditur aa ificogicata /, ciita jtqmlimatffde 
tranfta. l.PaHliiJi ^.^emponiHi^Jelegat.i: Roman, 
tB/if.Zg^Mcip. htc confe]fi»t circafinem. 

DilpoIItio generalis teftringiciir cx rarione pani- 
'cvAax\\i.cinn pater,i.iiulc!jfimij^.de leg.i.l.fi dtCtrlM 
re,C.Ji franfail.Gicoh^i dt privtlegiorum feu exempt, 
'txplicM.num. 177, Et non comprchcntiit cafumfpc- 
^ialiter.diffinitum, /■. doli claHfiB*,f.de verbar.obli^.', 
cmairtUfiamtnta, ^.fii7.de ttrtd. i'hfiii.'j.ftrvomanM- 
"mifof.de peculio leeatv. , . . ■ 

DifpotTiio gcticralis non aJmptchcndit id i de 
'dtto in Ipccicdifpoiiinon potcfl , l. LHciuj'f^.pei Difpafiritme In omni VoliinVasy& 'ftbtefhs tceiui^ 
'vK.Sttpl^a.Gti.liaiudifeepttit.for.cap.fjj.rj.^'^. 

Difpo^ntione in omtii femper videtac 'cXcepia pit^ 
fdna loqucn^tis, Lfi ia^uifitiOfCod.de foluiiop. 

Dirpoficioncm iion rautant 'qni fc'cuhdari& , & 
in confequcntiatn Tcniunt,/*^._f".de tmilorirjutar. 

Difpoiitio fadU pcr[nominapcopria doAexteii.' 
"AXixa ad-aiiaj^ecfonas» SvtAtdealim. titigjiuafi^iy. 
TtMm. ij. 

Difpefituip In principali cenfctur etiai^ difpofi- 
tura iii dcpcndenribas Seraphiii,(J(^Wv»/«j-.;MrAflffn- 
ti^ivil.n. I4.ff.154; 

£)ifpof]tiimin uno ex xquiparatiriCtiam ii\ ^tcad 
hiUiilt , (^ uamvis matcria lit csotEritans ', clofn pen, 
in cap.fi poftifua'aj%, ult.de eleii. libro fexto^ Rcynofd 
ebfin^at.^^ n.f.& tbfirvat.jo.rt.j i. i^trbo DiSTK>*UTtei4Ks; .ad munieipal.Minide jurifdi^. p.^.eent. i.tafuG. T^ISTR tSVT^O^ES qnotidianz n6A 
wn.ii. ■ , _ , jLj^computantur in valota benencit , nec Uugcnt 

corpus pnei>cnda^ nec funi de c6r|tor» benc£ci},ncc Difpolitio gcneralisnoh comprcKendit cafusm 
ipicie piivilcgiatos ,& privilcgiati hon comprelien- 
duntur fub lcgc gencrali , i.ult.Cod. dejure dotiumji 
unie.$.fi qui veto,Cod. Ae Juftitr.Ced.cii^rm, l.j.Cod: 
•de filentiariii,lib.\ 1. & ibi Hotac gloifli .Tiraqucl, jfii 
yi-afcript.£!ofiti.pag.ii^.MeaQ\:iiC.illMftr.cap.^^.na' 
'mtr6feeHada^& eap.S^.n.i^.& cap.^oy.nnmero ^uia- 
«o/Mcnoch. «flyi'/ilSj.K.]i.Cencd. ad Sexium,eel~ 
li£t. i4>ff. j.Surd,<^er, 1 60.1. ^ : & dec^i 1 } .n.6. Macti 
tle jurifdiS.p.^.eent.i. cafu 6.n. iy> 

Difpofitio lirtiitata limitatum parlt eflcaum , Car- 
dln, Setaphin. Hoii Rom. dte. 9 1 i.n.i. Ht difpoiitio 
limitata non exccnditur, Cardin.Tufch; tom.x.lit-D; 
jFo/if/.^^^ExiendiiLir tamcn fccundura limitcs adje- 
ft* ratlonis, l.namen. ^.fin.f.de /f^rfr. j./.rjjja/4,$^ffi 
f.4t jkyli , & fd3t iftiorantitt. 

Oifpofitio fpcciaiis derogac generalii l.fitia i.§; 
pth.ff, deiegal. x. -, 

Dirpofirio lcgis^&hdmlnlsaquiparantut i lifittt 
tifiameato,infinf,ff.de vHlgari, IJilpofitio hominis 
non agui fdcili cxtcnditur,ac difporiiio legis, c.faf. 
Cepium,dif rtfcriptii t» fexto.cap.Ulijide prob.ei>d.lib. ij 
Difpofitio legis facilius|tolIitur , qii^m nominIs,Jo± 
fcph. dc Scfic AragOH. dec t^.".^ 1. 

Difpoficio extcnditut ad.id quod cFt Icqucns,' 
q^ieumque,%.nontamen,& ^:Mf(fHe' adeoifxenmodMi,^ 
vometjfiit princip.f,delegat,^. 

t^ifpDfiiio non opctatuc ultra intentionem difpO' 
hctlcis, l.nan omriii^,fi eert.pet, Re]rnof. obfervat.6ii 
MUtn. 14. 

Difpofitio omdis jadicatut ab intemionc, qua 
tiiotus efl; .difponens , lifiqiui nec eaufam , iaprin^ 
''eipi ubi Bald.JjjI eert.^ptt. Reynof. ebfervat.ytiau- 
inero 18. ^ _ 

DifpaCnio tjuxlibct leAringitur fecundAm fuam 
t»u(am,l.cumpater,^.dulctfiiraij,f.de legai.i.5ard. de 
itiitiiitit.p,^,^i.t.9 eUv fe<]iieatibut,Stt^iiin,GtAtiiat 
difeeptat.frrinf, e»p, 6j8.«.)^. 

Difpofitio qu^libet redringlfik dd tcrmtnos ratid- 
t|ts,Sucd de aiim.tii.\,qi^-j,i. 1 1,& dec. 1 9.^.5. 

Difpoftrio includit ca qux funt ejufden> raiionisj 
ttiJqUam exprcfia propiict Rcyndf. obfervat.^i.n.iyi 

Difpoficio c|uciibcc incelligitui aa prxfcntibus* 
iitJn atitem de fiiiliris,i,/( ita U^attea^.de anrp & ar. 
geMolegatOiKc^no^tjohfervat.^i.a.i^. Aloyf, R.icc4 
deeif.Cut, Arehieplfcopat. Neapolit.p. i.iec: iJo.b.I; 
£t futura hon vcniunt in difpofiddtie hdminis,'.yi iit 
tege,f.deeontrab.tmptJ.fifiipulaiujfuerim, ^.ult.fi 
dtvtrbor. ohligat.l. verhHmoportere,f.deverborifi- 
^ificat. Ke\no(o ohftrvat, ^ijiiiz. fiintfcufhiSj cJt quo dantur tatione opcra; petfbha- 
lis, Parif. ;co»/t j ji ttum:^ vA. 41 CaW. 'eoafil. t\j,,\; 
Virffic ttiam; RebMft jn tra£l. congrua portionis,n.%6, 
& de nomiaar.ijHaft:p\num.^%.& J5.Puc'*^.i.J«.i jgj 
& p, itd'ee.46^-,& p;y.dec. t i i.GonziI; ad reg,%.Can^ 
clii.y^roam; ihhtt. i j j .tum fujUentibui , & ««»», 1 iS j , 
BaiboCin coUeS.ad ca^,Jicet jti num.^, deprabend: 
& Ae Caaonic: eap; 1 1 . num. '6. F^. Emttiani RodeHc; 
tom. j.'9?. Regular.tiiixft- ^^.an./^^i, Ubra.^,var, 
CMp.i^. ff«/»e«>i. Valdcf, ad Soat. pit.q. iS, Gurer 
evnfil.f.ttum.z, Flamim He refigitat. lib,6.<iuitfi. z.HMm 
.mtro jo. Et in anhivcrfariis ttadit ^tcphaii. &radaii 
Aifceptat.foreaf.eap:^^^,'nuffitro iliEt tedditus,pt(>. 
ventus Ci eriiolumcnta in littrls Afofl-iiipiJtJhi follti 
quidfignificcni» VideGonzal. ,^.§.7. pyoert, h.tS^ 
tumfe^uchiiim.De ftylo Curiic fruiftuS CanbniCatuj; 
fcxprimuntur 14; liccc refervehttlt penfionei long^ 
majotis valorlsj & etiamfi fic valor BcntUn)^ Rebuf 
ih ' egidi unioa.£tof.yiGon\. de t)eprinmdo valore be- 
ffc^f.f.j.prout dc flylo acteftatur Ar^oH .iifc,} 8, Cii- 
lagurit, traditFJimiii. d.lib Cy.i.a.j j. ubiffKiB. ji; > 
quod Canonicatus Tolctani cxprimuntut 14. & ifi 
ets imponicur pcnfio joo,& 4oo,& plus.&idem oBa 
ftrvatur in Candnicatibns Satiiai Pctri inmbc, gliia 
quando cxprimitur plufc^uam 24, Ibtvitut aiirfata> 
fecu» vec&non, Idemetiam rcrolvit Gonial. d, 4.7; 
prtam.a ffiiSfi.Litcric Apoftoliae plejumque fi^ciurlt 
mentioricni de communi Taloiej& aftimatlone , qui 
eft attcndendui l.pntiarerum, i.fia-.ff'. adletiFalcld 
Rebaf, d-quaff.g. num: 37. ct anotiexprlmatuc.gra.- 
tia ell fubtepciria^ Gald. eonfil.i6i Hum. t). In valdfl! > 
expiimendo frudus non intellcguntuc deduAa petu 
fi»ne,qu^ eft onus temporaletfed dedudlls bhcrlbifs 
pcrpetuis, Put.;'.j.(ifej loa. Et fiuaus intelliguntnc 
in looo bcrieficii, & non dedud^is canibjis pro trtnf- 
muianda pecunia iii aliutn locum j idcin d. p. j. di', 
fi/^ii t. R.ebuF,i^.^.g.ff. 4,1. Materia exprcflionis veri 
i^aloris cft ditHcilis probationis , in quo proba ndo 
plutes defictunt, Com.ad reg.de yalori exprimiadp fn 
impetratiene benefieii ,9 .1 • ubi etlam affcciii quod in 
fupplicationibui pcfnliuc illa claufiila , Au^tadii & 
mautndi ufque ad verutn valarlm ipropttr magnarA 
difcultMem 'pttrtftcandi i/iciiniinentt vtrBtn vdortmi 
£r valor attcn^eridus eft , ac [irqbandils pet dccem 
annosamcgtatiam,utpIhtiesdecidiffcRotkiri rcKrc 
Citc.debei/eftc.p.f.ei^^.irum.2.iiicutiifeqtientibiiJp 
A\oyC.Kicc.incellta.dteif.p.fiCpUea.i€69, 

Diftiibutiones qaotidiaiix funcquodam modo 
I6go alimeQtQruihiaiiie & vi^atia dKUntat iit eap. libyGoogle lufis Canonici,&Givilis,Lit.D. 59 Jext;qaACi ad vidlum quoridianum dentur, Monet. 
dedijiribut. tfKffiid.f.i.f.x.f.^&y. 

Diftributioncs ul lucrati poQItu, rcqufTitUT rcfi- 
dcntia,& alCdcniia in chorO]C<'^, umc. de cieritf. nsn 
refidenr.in fext9,Cor\cii.Tii<ient.ftjf.i^.dt refiir>nM. 
«•-V.i». Et fibta fatiseftprjefcnteS ih choro foluni 
adcflc j fcd rcquiritur aliqualis attciitio , falrcm ai 
Vcrba, fcilicet quod artcncionc quadim ^fattcm cx'- 
ternacorpoTislintiiiEllcntet', Cened.^4^.^M4/}.i. 

>MR).IO. 

Dillribucionej quotiiianas Oi liicrentut Cano- 
Wci, lenentViTad caniandam MilTamconvcntualciTl 
Barbo.Ci/ff ,C«w(tB.«i .Mp.j^w.i.ubiM^.jl. nnm. 4. 
■artcrit'ftaiutuin ,'quod Canonici pofliiit infervire 
per fubHicutds , vel alcematim unus pro alio , nod 
• «(Ic attchdcndum. 

Diftribuiioncs qHOtidianx debentur « cooftiTU- 
tionc aliquarum Ecclcfiarom Cl"icis . fi *>b ccle- 
brandam Miflram \ vel audicndam confcffibncm,Yel 
ad afibciandum Corpus Domini , dum ad innrmoi 
tduciitfr , filcrunt pCcupati ,|Cc"ncd. ^mU ^nefi. 1'. 
«um,^6, ubi sur/f./tff. quod dcbcntar abfenti, fi per 
aliLim infcrviac Ecclciis , k amftat horis canonicis, 
fi dc hoc fit confuctudo inuncmorialic : & num.jt, 
'quodihon debcntur clcricis pcrcgrinantibiis.iivceit 
" devotionc , fiVe cx voco. , ,* - 

,-Oiftributiones quotidian^ dctentur Le^ori TheO 
ipgp ei gratia pro tofa dic qui lcgir, Barbof. in eol-. 
'leci,<tAConciLTridenr.ftff.^AerefoTtaiu'.eMp,i.i.i^.& 
de Ptnienie.e:xj^,tj,7. - ^ 

Diftiibutioncs quotidiana» lucraiuc in', atfentia, 
^Oi privilegium iiabeti SumrooPontifice; Cencd. 
'd,^mdfi.t.».'i6.abi mon.41. agit de confuetudinc,ut 
mortuo CanoAico e)as haredibiis dehiur &u£lus,& 
diftributioaet ptimi' anni. 

Diftribatrbucs quotidiai»e i aliiqtic rcidditus Bc- 
>:lefiaftici bUigaTi non pbfliint pto debito , Moner. 
de difhibiu.^Motid;f.i.qudfi.^.nMm.*6t. u&i num. 6i. 
'cnm feqHtHtibHt Ij qood diftribaiioauRl requeftia- 
tio , Sc idjudicatioCteditoii ita fieH debet > ne cle- 
htai egeir. . , 

. Diftribiiti<»iestuncdemiim confequi dabet ia- 
nrniU5,quando przfcns eft in loco , ubi eft Ecclefii; 
Vrt fi extra illam abfcns ex legdima caula infirmui 
fir,vidc Gutier; Cxno«:>lb.i.cttp.^ .numtro i j4-SayT.<i« 
ttnfHr,lih.i.eAp.^\!mmero iy.MonetL^e difiribiit.^iio- 
tldiita.f\i:tj.6.iB.t:*jUBUo n.ls- ubi indiftinfle rc- 
iolvit ,qaod infirmuiciiamdum ^beft^ civiiaic ; 
^tcipcre dcbct diAiibationesqubtidianas,dc quibus 
Sc-Bliiscaiifisetiairi agit Barbof, de ^ic.& pottli: 
BpifcBpi^: j .Mtlegnt.j } :i. 1 66.eum ftquentibus ; & m 
tolleS,iid Cofieil.Trident.feff.i^MreftrmM.cap, ti\ 
Kio^.eim fenutntihui\ & di Canenicti , c. 14. ''. li. 
ejimfeqMenlibuJ: , 

Diftiibutioncs (jubtidianailamitiunt juftc eitCom- 
hiiiiiicati ; fufpchn , & intctdidi. BatboC-i* Cdnttn- 
tiiic'ap.ii:n.i. 

■bjfttibaiionesilcBchiur etiirii dcithto in carce- 
ijbuSjnon timen ob propiiam colpam,ufquc ad pri- 
n>am (ehtentiam : quod fi condcmnatus appcllecj 
interiin eas non jcrcipiet,fci fi \x\ fccunda inftantii 
bbtinuetit ; omfiia tcciipetat. Steptan. Gratian. dif- 
c*ptM.fortnf.cMp.i^\. 4 num.i^.iom>\Mtbo{.d. atli^ 
J^t-Siinum:\^%.dri.fejf:tJ^.dertf»rmiit:eap.ii.n.U9 
'Suar.,(/« cenfur.difpi ) ^.ftii.i. i num. 1 1. Monet. d. 
pt*..eiuiiJt.s.H.io. (^tTC^dtheneficip.j.cap.t.n. ^6i. 
\t catcfraiasinjuftiluctaturdiftribaUones.lj vc- 
ftjat ^folvcnduS, idciii "SithatMla trM{i:dt,C^^i' Verho D I V I S i o. 

^r\If^tSIO habct vicem emptionii & vendiiio- 
MJ^t\is ,t.t.CodtCi>mmuiii*uiriufque jMdlcft , DcC. 
eo/ifif.iS.num.^. Alcxand 'eo»y(r',46.wof,i.Gam.^e- 
eif.i^i.. fium.6. cftcnim alienaiio. l.j.^.defnmio dt- 
t*liJ,citmpMier,% hdrediiAiem.f.Je /«^.*f'.i.Dyn.Bald. 
& Albcricin t.fi pupilloriim,f.de rehut fcrtim.Ccphal 
tonfil. i ^i.c.j 1..& confttfe.n.ii.Uy.i.MK^aocV.detir- 

Divifio nibct viin pettnutatlonis Titaqucl.<^f rf- 
trAti.ngS.ii.glofi.^.%%. , , . 

Divifio fundi non potcft p^zjudicare trediton 
lO fuo jurc reali,'.y( cenfenji^^.^n.f.^ulbut mad.pig". 
S^ii. dec^X^i.-j. CdM.de extintl .enpbyt.cap.'i.n.iS» . 
Cur.Philipp. p.z.^.io.Ti.^adfintm. 

Divifioncliabct loaim cviflio, Valdef.ad Soar. 
■par 9 . Rcblif.i»;rac7.c.vCfW.n,55 j.Surd fCB/j'. j 1 l". 
nurn.x6 Valafc, (if pnK/V.ciy.j?. Bcrnavd. Grzv. 1» 
prtiik. Cdmlnper.lih.^.coHci.ti^.Confiiiirat.i. Cald; 
de ernpt.t,} i-» 9. 

I>ivili»nc faftainicrhirrdcs, fi in parlitionibui . 
dantur aliqua prxdia alicui hirrcdi.; qui fcic condi- 
'libnem illorumi li iia acccptai,non tencniut c«tcrl 
fracrcs dc cvidio;e , lea. /i frairts j Cad. comvuhi* 
HiriHf^ne'jud.Sc ita rntclligunt bmncs fctibcntes ibi; 
Bart. &latcnotav;t Bald.Salicct.panl. & bmncs', 
inJ:fifam:iiM\C'i>d.fmi!liAherc!fi ubi GlofT. vcibo 
pfopitrte fpofimediaui:^uxic{Q\\it quod ncc aa 
[iretium rei habcbit hircs, cui fuit ablata., aftionem 
iliquara contra cobxrcdcs . facicndo in hoc difFe- 
lcntlamintcr divifibncm ;& vcndiiioncrrt ,ae quA 
loquitur tcx. ii l.tmptore», \ adfinem ; ff.' de a^ion'. 
tmpti. CaMcnlm tcx. in d.l\fi fratret , verfi tnntiim , 
aiinon procedcrequando cxtitir promidlo dc evU 
iftione , quia cuhc ccncotur coha:rcdei ;. quamvii 
hxres fcirct obligatam cflc rcro , qui ilU fiiit adju. 
^icata.0cvidcnduscft Kxt.iad.l.fi fi-atrtJfVerfjiamfi 
fMndi,Titi^Jib:i.retriiS't^.ii,^leJf.i.n.y.\Bl ad tcx. 
ial.empterem ,i:fn:f. de kUion. tmpt, iferpondec 
Glofl".</:/./«f«)u7/«,qiis facit diffcrentiahi ihtcr judi- 
clumfamilix hcrcilcuhd^iubi utctque hzres fufcipii 
rei cvcntnm,& cafum cmpiionis & vcnditionis, tibi 
foluscmpror, & cft comniuniscjcRipa in l.^ui Ro'* 
ms,iduof>a'trei^n.icSo.f.deierbor.obUf_ai. P^iW]'. ifl 
t.fiprofundott.^. t ad: dt iranfaSl .^ ficut poteft aui 
fcrri faculias, iia ciiam remahcrc porcft, & muhum 
lucrat-i^fiquidcm ctim paritcr fucccdcrc ^oflit com- 
n)odum,& damnum.dcbci ccllarc qucM'mbnia,juxta 
iloiata in l:fidticiimmlJfo,C''d.de tranfafl.El de re que 
manctindivi(ibilis,debeihabcre harrcs fuam poriio- 
hcm cum fruftibus,& rcddiiibus i tcmporc tnonii 
dcf«n£li,dc ciijus bonis igitur,iit fingLiIarcm prbbac 
l.l.famUlit,f:f.itnii'a berc-ft J^i.Cad.^andoi& ^uibur 
qHATtapari debeaiur } , \6.'.'tetn -veniunt , ^.fruQHS i 
ff.itfititbJtrtdit. AfBift ^«.140. Verbo DoCTOR ; DocibRARi, DoCiORATUS. D° tpCtVRVM landestcfctt Guiilelro: in cap, 
' Rnynuntluj i^:vctho ^matrem , num,%.dt tefitim'. 
Rcbuf in ^uh.hahita CoA.ie filiuspro patrej. jS8: 
Stephan;Gratian.(ii/"«^r«./or*n/:c-f/7; i86. Quid iri 
Doftorc crcaco a feegcvel Impcratotc.vidc cundcrai 
Rcbuf. in,trali. nominar.tfudfl. i i .num- 1 5 . cohzal, ad 
rt£.i.C«nceK%.^lvroaim.n.ii^. EtdcDoftorc cteata 
a Pfincipc vcl a Papa vlde Gratian, d'i}o e*p. '8fij 

'tium 75. ubi omnes rcfolvant, quod fuQt prxfercndi 

_tt«aiU ab infcriotiblM. 

DigitizedbyVjOOQlC 5« Repertoriumpta£licarUrtl Concluf, ■h&i inteUigUat faa» co cafti , qu6 de jiirc ficri pd- 
XcAJ.gMlKS,^.juid*mrtffi,Si ibi Jaf.iB i,n<»ab.ffJe 
lilitr. &fefih»7tr. 

Difpbfitio gcncralis geheralitcr eft mtdUgend»^ 
tard T6fchi(m.i /»V. O.eoncl.^iZ. Et compreEcndit 
omncs cafnSietianl qiidd \\\ uno (it majorTatiD quim 
in z\iQt\\.%.<{k9d 4Utei»ff. dt altttor. Linfrtmiem^n 
fir^. Bc H)i ^x\A.§.'itttiiMii.mitit. Aymxonf: $1. w.4, 
Non extendiiuc aa iiicogiiata /. citm ^qitUiAiiat§^. de 
■trMafM^. l.Paulriti ^.fomponiHi,fJeUg4t.\. Ronian. 
ton/.Zs^.^tcip. fc/f eottftffi<r, ciretfihem. 

Dilpolicio gencralis irfttingicur cx ratione f>ani'> 
caiarij^.diim pMtr,%.dHicijfimis^.de leg.i.i.ji decerlM 
re,C.dt iranfiSttGiron^i de privHegioTHm feu exempt. 
txpiicM.aum. X77. ttnQntomprehendit cafumfpff- 
^ialitei.difEnitum, /-. dtli claHjMiJf.dt verbor.obli^.'. 
chmintefiamenit , ^.fin-.de btrtd. ibJHt.'j.fervomtim- 
"'■migoff'. de peeulXo leg»», 

Dilpoliiio gcneralis not^ cdmproienclic id \ de 
'qUo in fpccie difponi non poteft , l. lMcius',%.fttit 
ffjtd munieipal. Marta de jtirifdJS. p.^.eent. \.eafu 6. 
yam. ti. lMfp6Gn(melR6mn!ToluhVaj,&'{)6teft3s'tcroiuitti! 
'mr.Stepban;Gritian.di/ce^r«t./'Br.M^.j3i.ff,93. 

Difpo:fit ione in omtii fcmper videiur 'tJcccpta f Cr- 
foba loquen^tis, i.fi iTiquifiti9,Cod.de folnHon. 

Difpontioncm non mutanc 'qule fVc'undari& , & 
ia confccmcntiam yenimiZ,leg.f.de miRorit.tutor. 

Difpofiiio fadU pc['nominapropria niohcxteii.' 
'ditur aduliat^fblMS» Studt; dealim. titi$f.qiu^\iyi 
itum. ij. 

DifpoJ!(Hip m ^rinclpali cenfetur etia^ diipoli- 
tuna ih 'depcndenribas Szta^w.defriviie^.jiirMfen~ 
W;^i«i/.n.l4.,»,iS4-. 

Difpoiitumin uno cx xquiparatis^jCtiam iA ilietA 
tnilitat , «juamvis m^teria iit cxorBiczns-, GlafT pea, 
itt cap.fi poJiqHiim,%, ult.de eleU. lihro fexto, Rcjrnofd 
ohfervMr..^^ n.y.& eifervat.yo.n.i i; ^trin b I s T R I 4 u I i o N H s; 

DlSTRisrrtoifrES quotidiani nbft 
C( .".*., j _ computantur in Valote beneficii , nec 'augait 

Difpbfitio gencralis noh comprehcndit cafus m totpus pncbcndiCi nec funt dc cbrjtort bc»ieEcii,hcc uiicie piivilegiatos ,fic privilegiati hon comprehcn< 
auntur fiib legc gciicrali .l.ult.Cod. de jnre dotiHM,l. 
itnie.^.fi que, vtfo,Coi. de Jufiia-.Cod.c^n^rm. l.i.Cod. 
!de fiientiar\it,lih. 1 1. & ibi notac glolt 1 .Tiraquel. tti 
fr4fcript.glojf.ii.pag,ii^,lAeai:\\i.c.ittHJir.cap.^^.ntf- 
nir« feetindo,& etip,i^.n.i4.& cap.^oy.numtro quin- 
«9>Menoch, coayT/ii 8 j. «,"i. Cencd. <td Sexittm ; «/- 
lea.i^>tt,f.Sut6.dec. i6o.n.\.& (f«r.Ji},'r,£.Matti 
de jurifdiQ.p,^.eint.\. edfu C,n. 17. 

Difpofitio littiicata limicacum partt c&ftum , CaC' 
dln. Sctaphin. Roiit Rom. dee. 9 1 i,n.i. Et difpofiiio 
liroirata non cxicnditur, Cardin.Tufchi tom.x.Ht.Di 
^0«c/.494.Exteiiditur camcn {ecunduni limiies adje- 
0« r«ionis, t.nomtn. ^.fia.f.de legat. '{.l.r^4a,^fin. 
f.dr jurii , & fdSt ionorantia, \ 

Difpofitio fpccialis dcrogac gcncrali > /,titi4 i.§, 
ptn.g dtlegat. ». 

Dil^ofKio lcgis.& hdrainis »quiparantut i hfim 
tefiameata,infitte,ff.de vHl^ur''. O^rpofirio homiuis 
non xt\\ii. facili cxtendiiur,ac dirpoStio lcgis, c.fuf^ 
teptiim,dg rtfcriptii in fexto.cap.illiiide probxod.Hb.ti 
Difpofitio tcgis Facilius|ioUiiUE , qiiam nominls,Jo.i' 
tcph, dc Seire ArxgBn, dec f^.».^ l, 

Difpoficio extendiiut ad.idquodeft fequehs,/ 
q'MeumqHe,%.non tamen,& ^■.Hfque^adeOjffieommodaii,'. 
nomen,in prineip.f,de tegat,y, ' 

f^iipolitio non operatur ulira intentionemdifpo- 
hehtiS', l,non omrtitff.fi eert.pet, R,e]rnof. obfervat.6ii 
num. 14. 

Difpofiiio ormlis judicatuc ab intcntionc , qua 
ttiotus eft ^difponens , lifiqMi nec coMfam , inprin^ 
''eipt ubi Bald,/) JJ eert.\pei. Rcynof. obftrvat, ynnu- 
tHero 18, 

Difpofiiio quzlibet reitringituc fccundi^m fuam 
Caufam, l,ciim paier^^.didciJfimU,f.de ltgat.t,5\iti. de 
mliniitit.^.q.^i .•>.<) chv /;^Nfffri£fff,Stephan.Gratiant 
difceptat.fortnf. c»p. £j$.n,);|. 

Difpofitio qu±libec rcftringittir std tcrminos ratiO- 
|)is,Surd dt aiim.tit.t,.^nj.n. 1 1.& dee. 1 9 .». j. 

Difpofitio includit ca qac fiiut cjufilem rationisj 
tadqiiam expcclla propric, Reynof. obfervat. j i.n. 1 7^ 

DiCpoficio quxlibet intcltigitur' ae prxfcntibus, 
ilon auccm de fiittiris,/./! ita Itgatum^.de anrp & ar, 
geiitoUgatOiKz-fnQlhobfervat.^t.n.i;. Aloyf. Ricc< 
decif,Cuf, jirehiepifcBpat. Neapolit,p. iMc, tSo^n.n 
£t fututJi hoh vcnium in difpofiddtie h6minis,/.yi 1» 
lt£e, ff.de eontrah. empti i,fi fHpulxtHt fwrim, §.Hltiffi 
euverbor. aUlgat.l. verbum oportere, ff.de Kftrbtrifi' 
^tficat, Kemo(o obfervat. ^iani. funt fruftus i cjt quo dancur ralionc operic perfoha- 
lis,Parif.;cfl»yi j j: ftum; ^ mU ^\ CtilA.ionfil. i^.n.i; 
verffic ttiam; ReBtaf. in traa. congrua portiottis,n.SS. 
& de nomittac;tfUAfl:%vum.i%.& Js.Put'';i.i.(i«.i jji 
& p,i<'dtc.^6^.& p^y.dee.xU.QOtn.i}. ad reg.%.Cah- 
ChS.^y-f^^etm-.ntiK.i f y.cum fuji&ntihui ,& num.l6i, 
haihof.incoUe3.adeaj^.Jictt jii. num.j. dt prabendi 
& de Canonie. cap\ 1 1 . num. '6. Ff. EmmMi: RodeHci 
tom. }.'i}q. Regular.quafi- 7 4, 4^», 4.60 T. Kiraj.v^'. 
ny.ij. «*«««>!. 'Valdcf. ad Soat. p-.r.j. aS. fturer 
c9nfii.$.tlHm.z. Flamin; dertfignat. Ub,6.qH^. i.ttUm 
.mero 10. Et in anhiverfariis tradit ^tephah, bratiail 
Ailceptar.forenf.cap:^t,^,'nufiitro tliEl redditus,pr6- 
veniu» & cmolumcnta in littrfs Aiioftiappbhi foUti 
tjuid fignificCnt t Vide Gonzal. d,§.y. ptomnt. Ji.iS^ 
tumfequehiiius.lit, ftylo Curiic fruiftuis CanonitathJ; 
fcxprirpuntur 14^ licet refervetitht pcnfionei longc 
majoris valoris i & criamfi fic valor oentum, Rcbuf 
bi > egide Hnion,gloJf.yi<im\. de tleprtmtndo vatere ht- 
flf/f.y.j.proutdc ftylo actcftacur Ar^otl.iiff.jS,Ci(- 
/*f«M>, rraditFlaraiii. d.iib C.^.i.n.ii, ubiffirra. ji; ? 
^uod Canonicatus Tolccaiiicxprimuntur 14, &ih 
eis imponicur penfio joo,& 400,8; plus.&idem obi 
ftrvatur in Candnicatibns Sarifti Petri invrbc, qliia 
quando exprimicur plufc[uam 14, folvitur aiirtaw, 
iecu* ver&non.7dem«tiam rcfolvit Gonial. <i. $.7; 
frotem.a niifiS.Litcta: Apoftolicx plcrumque fafiurit 
meniiohem de communi Talorej& xftimatione , qtfi 
eA MenAeTiiail.prttiarerum, yfimffl ad UfiFatcid 
Rcbnf, d-qHdfi.^. numi jy. £t finoh,exprimatur,gra- 
tiacftfubceptitia, Ga.ld. confii. 16 1 aum. ^. InTaldt^^^ 
cxprimcndo frudtus oon intellcguntur dcduda pehi:: 
fi»ne,qu£fe cft onus cemporalejfcd dedufiis bherlbilj 
perpecuis, Pui./>.),(iecj loa. Et fruaiis intelliguntat 
in loco bcheficii^ & non dedud^is canibiis pco trmf^ 
mutanda pecunia iii alium locum j idcm d. p. j. dH': 
cif.tit.B,chiif.d.^.p,n. 4j.MatetiaexprcffionisTeri 
Valoris cft dilGciUs prabationis, inquo proba ndo 
plures delipliint, Gom.itt' rf^.AC vtiore exprimmdq in 
impetritione benefieii ^. I • iibi etiam afteritj quod m 
fapplicationibui piOidtut illa claufula , /Sugtndii & 
minuendi ttfque ad vtrum valorem ipropttr magttant 
dijficultatem 'purifieandi incdniifientt verum valoremt 
£r valor aitcn jehdus cft , ac ptqbandds ftt dccem 
annos antcgratiara^UEpIhries decidiffc Rot^m fefert 
i^MC. dt btrttfic.p.j.eitp-i.num.iit- cuni fequtmibus^ 
k\oytKicc.ineolltQ.dttif.p.^iciiUti}iii&9. 

Difttibutiones qootidianx funt quodam mcrdo 
tbco aIimeDte«uih|tui4c it vi^ali* diciintu^ in cup^ yGoOgl e luris Canonici,& Givilis, Lit. D. 5 9 it 04Urf,d* Cttrie.na» r't/idettt.& e.Hnie.ttd?tU.'libr» 
Jexttt quafi ad vianm quotidianura dtntur, Monet. 
de diftribut. tjttotjii. f. i .f. i.''.^& 5 . 

DiHribunones ul luciaci poflliit, requiricur rcfi. 
deniia,& affiftentii in choro,f.</r. uKte. dt eleric. nen 
rifidenf.infexti>,Conci\.Tilienr.fff.i.)^.tlerefDrm*i. 
A^.it.Et noh fatiseftprjErcn^ei ih cboro lolum 
adeffcjlcdtequirituriliqoalisaticncio , raltem ad 
Vctba, fcilicecquod aiYeniionequadan) ,faltcm cx- 
tcrnacorpbris lini iiiEflentct ', Ctnei.frd^.<jH4ft.i:, 
««m.io. 

Diftribmionesquotidiatias ilc Iiictentut Cano- 
nici, lencrifliTad cantandani MilTam convcntualcni 
BaTbof.^f CMon.eit ,e4p.i^.n.i. ubiM^.jl'. nam, 4. 
afient'liatuium ,'quod Canonici '^ioilint infervire 
)>cr fubilitutbs , vcl alternatim unus pto alio , non 
■ efle aitendcndum. 

Diftribuiiones quotidianic debciitur « cooftitu- 
tionc tUqQarum Ecctefiaroai Clcricis > fi o^ "l^* 
btandam Minam.Vcl audicndaro confcfflonera.Yel 
ad alToctahdum Corpus Oomini , dum ad infirmoi 
docitut , fiSerunc oecUpati .JCcncd. prMi} ^u^fi, t'. 
BKnr.76, uhi nunl.feij, quod dcbcniilr abfcnti, (i pcf 
alium inrctviat Ecclcfiat , & afliftat Jiotis canonicis, 
fi dchocfic confuetudo ininicmorialii ; & num.jZ, 
'quod,non dcbentut clcricis petcgrinantiKus , .Ivc ck 
dcvotionc, fiVccxVoro. . ,' " 

,-Dillribunoncs quotidiani: clctcntur Lcaori Theo 
Ipgp ejt gracia pro tora oic qui lcgir, Batbof. <» eal-. 
'ieti.adCencii.Tr!dtnr.fiff',fJerefonMu:eap,i.i,i4:& 
dt Ciacnlc.c.i^.ri.y. ,:,... .. .. 

Diftiibutiones quocidianas lucratur in', abfentia', 
^ui privilcgiuni lubetJi Sammoponcificc, Cened. 
d.^juft.t.n.lS.tibi »»m.4i. agii de confuetudinc,ut 
mortuo CanoAico ejuS hxredibus dei^iut kiCtas.ic 
'^ftcibutionet piimi' anni. 

Diftributroncs quocidiati* i alijqtie rciddituj Bc- 
)clefi;lflici bbligati rton poCTunt pro dcbito , Monci-: 
'tUdiftrihiu.fMotid.f.i.^utft.^.niim.^ei. ubl BMffl. 6i. 
'etimft^MtntibMt (j qood diftributioauni requefha- 
tio , iSc ^djudicatioCreditoii ita fieii debei * tie cle- 
Vituiegeir. 

. Diftribudoti^^tuncdemSm conlequi Jetiec id- 
firniusiquando pizfens cft in loco , ubi cft Ecclefii; 
Vcl fi cxtia illam abfens cx lcgltima caufa infirmui 
Kl,vide Gutcf ■. C/mon.'ih: i .cAp: i .numero i j4.Sayr.(f» 
teafurJilt.i.eap.^^/iMmero iy.Mancr.de diflribtit.que- 
iidiitit^ii'.^.6.M n.s'.*}iitf[io n.is- ubi" indiftinflc rc- 
rolvit ^quod infirmut ctiam dum iBcft^ civitate ; 
pcrcipcrc debct ditbibunoncsqiM)iidianas,dc quibus 
& aliisc«iifiseiiam agliDarbof. de affic.& fotifi', 
£pifeapi^:^.Mllegatiji.H,i&6.tiim ftquentibMt ; & ttt 
^oIleSljtd CofieH.Tridear.fif. i^Je reformM. atp. 1 1\ 
h:i<i^,cii^feqKeBtibiii& de CamHiai ^c.i.^. n. ij. 
tiitn feqHeniibHi; 

Difttjbutiones (^ubtidiaiias amittunt juftc eiCom- 
hiiihicati /furpchfi , iSc ihteididti. BatboCc/f Canam- 
eitfeap.xuu.i. • 

DjftributionesdeBcntuteiiiri» dcttbto in carcc- 
ti^us^on tamea ob propfiim culpdm,urque ad pi'i< 
mam fchtcntiam : quod fi condemnatos appeirec; 
interini eas non j>ctcipict,fcd fi Ip fecuuda inltanti* 
bhtinuetit i omnia tcct(f crat. Stephan.Gratian. dif- 
■ ttpiat.fortnf:cMp,S9\. k ««n.j^.icOTO-B"*»^^'^- 4^*' 
X'"S$inH7n;fj%.(S-d.ftf:i4.dirtferm4t:ctf.ii:a.ii^ 
■^aiT.yde ceiifar.dlffii^.fett.i^ i num.ii. Monet. d. 
p,*..tffnift.$.n.%o. Guii^debenefifip.^.eap.t.g. jtfi. 
\t catcftatusiniuftiluctatutdiftiibuiiones, (i vc 
Aiat «bfblvendud, idem Baibof^iJtfFtf iriia:de^Cdaoni~ Verho D i V 1 s 1 0. 

DiyiSlO habet vicem cmptionis 8c vcndiiio- 
nis , l.t .Cod.eommunis uirinfque jkdieji , Ucc". 
eo/i/tf,iS.nMm.^. Alcjtaiid 'eo>!fi!.,^6.vel.\,Gim.de~ 
eif.i^z. nutn.S. cftenim alicnatio. /.r.^.<'ej'»"'di' de- 
t»li,t ,cu>n f0ttr ^^ k4.redi'.Aterti.f.Je /f^i)/'.i'.Dyn.Bald'. 
& Albericin t.ft pi,pillornm,f.dt rehus ^iWKw.Ccphal 
eanfil.iix.c.7i.& e6nf.\^C.'i.ii.lib.i.Htnac\x.detir- 
■ iHt';'ib.i.eafu lyij/.jt, 

Divifio nabet vim pcrmutationis Tira"qucl.<if rc- 
tr4£I,';g i.ii.gfcfi.v.U. 

Divifio fundi non potcH pijiejudicarc crcditori 
iB fuo jure rcali,' .yi eonfenJi,^.!in.f.<jKibHs mod.pi^". 
Sati.dee.ji.'i.y.<Za.\d.dttxtmS.empitjft.ciip.'i.n,if, . 
Cur.Pbilipp. p.i,5.io.».4^ii/«m. . 
. Divlfioneltabctlocum cviftio, Valdcf.ad Soar. 
.png 9 , 9.eb\\(.in iracl .rxccpt.i.^i ^.SmA ecnft'. J 1 T. 
«KOT.ifi Valafc, i^cpflrr(>.c«^.j7. Bcniard. Gratv. im 
praU.Cam hrper.Ub.t.conci.iis.eonfiairat.i. Cald'. 
demft.c.}i.n^. 

Diiifi«nc fatVa inccr hir.cdcs, fi in pariitionibui . 
dantur al.iqua przdia aiiciii hircdi,; qut fcit condi- 
tiohcmillorumi fi iriiacccptat,non'tcncniut c«tcrl 
fratrcs dc eviftio.c , le^. fi frairei 4 Cad. eommHi.i4 
uiriufijiiejiid.tc ira rntelligunt omncs fctibcntes ibi; 
Barc, &latcnorav!t Bald.Salicct. paiil. & oroncs; 
ini.fi famiti4\Cod/^mni4htrdfe ubi GIofT. vcrbo 
^i-o;i4rK ,^o/?mi<^;Mw : qu± refolvic quod ncc aA 
{Jictium rei habcbic hxrcs, cui fuit ablata, aftionem 
aliquam contra cohiredcs . faciendo in hoc difFc- 
tentUmintcr divifioncm ySc vchdiiiDncnl , ac qui 
loquitortex'. /■» I.emptortm\ ad finem ; ff,' de*li'on\ 
tmpti. Caeteri^m tcx, in d.l'.fi fratres , vtr(\ iMfttuttt , 
ait non procedcre qgando cxtiiir promifilo dc evl- 
lE^ione , quia tunc tcncniur cohzrcdei ; quamvti 
hxtes fcirci otligatatn cftc rcni , qtic ilU ftiit adju. 
iicata,8cvidcnduseft tcxt.ui/.(,y;j9-j«r</,w>-fjM»ij? 
fi»Hdi,Tin({Jib:i.rttraa\^.ti.^lof't.n.7.\Et ad lcx. 
inl.emptorim ,i'.fit:f. de k3Ion: tmpt, lefpondcc 
Gloin^.'.yI^.(»iiii*,qi)x facit difFcrcntiatn ihtcc judi- 
cfumf^milizKeicilcuhdflubi iitcrque haires fufcipi^ 
rei evcntnm,& cafum emptionis & vcnditionis, ttbl 
folus emptor; ^ cft cothniunis cx Ripa in i.qui Rg'*. 
mx^^duBfitrti^n.KSv.f.de^rrber.obli^at. Padill; t» 
l.fiprnfiinde,».^. (.od: de iranfitdt.Bc ficut potcft au- 
tcrti facultas it» ciiam rcinaticre poreft, & multurd 
luctatijfiquidcm cum pariler rucccJerc poflit com- 
modum,& damniim.dcbec ccirare qucrimdnia,juxta 
itotatai') l'.fidikommifo',C''d.dttranfaii.)Liic rc qu« 
manetindlvifibilis,dcbeihabcrc h*rps fuam poriio'» 
hem com fruftibu5,& ceddicibus i tcmpore inortiJ 
dcfiinfli,dccujusbonisigiiur,otfingul.arem probac 
l.i.familia^f^.fjmifa hercifc J^i.Cod <jMando,& tjuibu^ 
quArtapan debeaturj. ii>.'.item veuiunt , ^^fruQus i 
ff.iefttit bjiredit. Afthi^ dee.VA,o: Verbo DoCtor ; Doctorari » DbdTORATUS. 

DOCtVRVM lauJesrefcrt Guiilclm; i» cap. 
RtrfnKntiui itf; verbo>»*fr«»i , num.i.dt teftami 
Rcbnfiff /iKh.halhaCoi.nefllufpropatrtV. jS8; 
Stcphan;Gratian.diyc«^(«,/ijr«M/^c«p; 186. Quid irf 
Doftotc creato a Kegcvel Imperatotc.vidc cundcni 
Rcbuf. in.tral,l.nemiiiat.^udfl.ii,num'it). GoiiZi\, ad 
ret.^.Cancel.^.^lttroam.n.iiy. Elde Doflotc crcat» 
^Ptincipc vcl a Papa videGraiian. d'Qo tap, ti6* 
"num 7 J. ubi omncs refidvunt, quod fuot prsfcrendi 
«t<atU ab infetiotibtH. 

DigitizedbyVjOOQlC 6t) ]R.epeftoi:ium prai^icarum Conclul. I> oftor diciiut in digniOircifbnnttthiis,^ doao- 
raius cft dignitaj, tttp.qtiattro iJe nafijirh, ubi Bar- 
bof. '.KW.i. Mcrtoch. ce«f.'l iC.a.T .<^udo(:in pr*xi 
Judicuia iSradvgnat. vdtbo di^n\tiii,Ti'.S, 

'©oftorcs^flbiit fcriciWiIulos.Barb'. Wa«^. C/e- 
f/A' J5.'..i4.d* v'iia & hoiieJt.rUrher, 

DetlarAiifoirA nililor i],'aililofutn',MehoCh.W» 
iirbiir.lii>. i.m/ii 4 ly.imw.l if. 

Doflotes debch: connUmcrari iht^r lidbllcs, Or- 
dinat./it.j.tiV.iji, & iit,;$.^.i-^. Guid.pap. dcctj.%^. 
Gom,7.Si. 74aj»jift»wJ.:i6.UtcGarc. <ie«»^''iM/. . 
.glejf.4,Z.^.^.nU7/t. 71. Ducir. '(^.(j,/imi/,7.[Gi<rC. Fal- 
con.»-c^,i4j. Aloyf. R.tcc. detiJ.tnr.j^rJMj^iji.:Nea' 
felit,p,i.dtcif.ixi.nUTD,\t, & in praxiteiun fbh ic- 
clefiaji.Ateif.ti^.HHm.'^^^. hbi quod idcmptoCcdit In 

Dofiorcs qualiiadii folis appcllantor, c.ft ^ids r. 
■^MJ?.7.& ficut luminatia fpltud^rc dicuhtUrV.c-(;>.f. 
de reliquiii ^tir vencrat .[^HilirifT/i, Batbof. ad caD,fin. 
■it iBagiJiriifioniiX.ad fe^.^.Caifcet.gloJ/.^.n.^. 

Dodloiari qui juravic iiuHibi, quam Cdiiinibrfcir» 
ihtcUigitiir tcbus fic ftaniibus, Jaf. In l,<juod Serviuit 
'nufn.io.ff,de CBndi^.06 c<T»t/iw,'H)ppo|ir;'M/.i.§.«/f. 
'ttiim.iZ.f.dt ^uaftMcaoch. de arbitr.lib.i.cafii. J71. 
'tjum, i^.Malcat-d. de prehai.cohtl. 416.". %6. Alciat 
depr^afuMpt. reg. i. prt.furr.pu 16. nnm. f. RcbufF. de 
ifrhiltpii fcholar.'privil ^y6, 

Doftor cicacus cxaminc rigorofo .pricTctrui ilU, 
■^Lii (ine examinc 'fult ctcatus, Ka;v. ad l.i.fde crcn- 
'tij ai> ordinefaciendij, n. i.& in l. admitii/lraniei 41. 
n»m.yJfJeeXtuf'ii.tutor.yitv\Qc\n.,cenj.ii6.n,tZ. 

Dotieratui poltctius ,qui piioifuctai liccniiatuisi 

'lioii cft prxfcrcndus Do&ori fa£to pri^s. Gouzal. nd 

fe^.i.Caneel.^.i.pream.aum.i^. ] . 

DoAor uctfufquc jutispraFctlut Doctoriin uno 

Jiitc, cxMcnpch. conf. 1 1'5. num. li. & coiifcquiiur 

jn»xiinam dipnitatcm. Ricc. in praxi ren-rnfori Ec- 

clefiafi.dectf, ji^.'mm,Z. Et doaor 'Thcologiis prae- 

, 'fcttui DodVbii furls Canonici, RebufF.(« '•ali. nomi- 

»at.<f. ii.f.^o. cuTfi/t^uet,fibiiJ.'E.i Doflor pijeftritur 

' hillici. ■Niv, in /.i .Cde pi-bfe^or.cjUi in urhe Co^ijtan' 

titiop.lib.t i.num.io,Qohaii\\.in Tolii.',j .eap,\o.n.^'i. ' 

Stephan. bratiaii. difetptat.forettf.cap.y 1 1 »«^.84. Ei 

inilcs arque DoQor praifeitor Doftbri taiitifim & mi- 

liti,Mcnocb.4*««/. i -6 num.ii 

Doftor in collatronc bcncficii.,Vel in teccptienc 
t)rdinum cxamiiiandus noh cft ^ cx quonocus pio- 
moveri pJceft abftjue examinejBarbof. ad cap.de Pc 
iro,num.\.difi. 47. ubl num. t. llmitac in collatione 
parochialiuiT) : quam limlrationcm etiam probat 
idcm i colleli.ad Concil.Tridint, fejfiy.de Sacram.Cen- 
^rm.cap.'i^.nMm.iZ, 

DoAor indoAus hon g^det piiVilegiis obdo- 
tum,RcbufF. in trail.normtiat.^,ii,n$u/i.i i. Stcphati: 
iiiic'difcept.forenf.cMp.ti6.r.i'^. 

Doftorum appallatiene cominentui Magiftii Kr- 
tiumi&ilioTUm privilcgiis gaudcnt ,ui pet Joah. 
MartiK. a Coiia in addit.ad traS. likeitor. annot. j^.- 
vftm.y.cumTfiuttij ftqqxA» hoclatc juribus,& cxem- 
plis conlirinat , dc quibus vidc Baibof, in colltS. ad 
Clim.i. demagijiris. 

Doftorum appcllitiohe vehiunt licentiati in fa- 
torabijibusj & gaiidcnt co>um ptivilegio , cexi in 
t.ptit. f. de militari lefinm. Fcliii inproamio Decrtla- 
liHm,-um. 1 8. Tiraq. poft-iegej cottnuhial. gicf.i.a v.i, 
Garc denehitiiig!ef.^.^i^.num.j^.Sa,nc]\. dematrim, 
Iil:?.dirpun^.^.S.- 

Doflotum privilcgio gihidcnt advocati cfin/ifto* 
rialcs Cuiia, Cc domui nipph'cationis;Joan.M3rtin.^ 
Cotta in adetif. adirail. libeJier. annei,^^, k.\, Idcm 
(Toccdic iii advocati^ Curi* Pouugalenfis , quia c6 
fiicatunturjUihabctufihrcgim!ucdi£l«CQii£,$.#o Doftor pro'detiro'civiR ininimc poteft carcerati 
Farin. inprdxi trim.tbm. i.iii.^.di carctribus & citr- 
'ctratii.ij. 17. a nxn1.77.nbi a num. 84. quod noh po- 
lefl renuntiarc huic privilcgio etiamcum jurarocn- 
to,cum induaum ficfavorc pubtico,& ut doaoratui 
dignitas prafcrvctm', 

Doftorum auaoritas niulturo poteft/ct/inon ad- 
' lit lcx Surd. de alint. i,t. i.?.^^^,,^, & detif.sG.n.t, 
&decif'ii9.nKm.-^y1tnoneA curahdUm dc co 
quodDofSoics pcrfiiriaoiicdicunt,utpcrenndem 
yeLi/,ij8."WW.^G«BZai. ad rti.i.Cantel.-^lef.^^^.S, 
Pum, 56. . ^ 

Doftolrrs opiiiio facit habere juftamcaufam IJti- 
gandi.ut qUis cxcufc^uc a "condemnatione expen/ii- 
lum, Meiioch.rf*4rt»(»-. /,-i. i.My» 177-. *»*i».4,Et. 
dc viro bbno,& ihtcgi» opinionis,'v.ideCot.iw w». 
mirah. verbo itgaiiiaj,fag,^ i j Et dc communi opi- 
'nioncVidc SviTA.deiif.^i.i,um.^X^ch. in ■Jiuthettl. fa«- 
bita , Cod. ne filius pra patre , vcrbo exaitiinationf, 
ferf/exikm,pag.$yc,. Et^opinioncm communem fa. 
"ciunt fcptcm Dofl:orcs,iraiian,(ij/cr^f./6r*n/.c.*i40. 
.i7Hm. \f. 

poaorl muhuin^ prodeft in praflica invciiirc dc> 
"ciliontfm in terroim's, & eftdodiflimi Do^ris ; Se 
rtfppndcrc f cr regulas gtncialcs , cftDoaoris po6- 
tivi, & paupcris. Cofih. tnpragm, tii.de pacif. pofefS. 
'^.Ordinarii,foK% i.verfo\ infine.ifldc tanicn Vattfc. 
icm'.\.al!eg.l t.num.i-f, ooWal adre£.&.Ca!,'cel.§.^. 
proat,;. nmn. 40. tum ficjq; Bcrnard, sraiv. inproceOt, 
prdU. Ca».%>per.nii^.li.i. eutn.fefa. 6taX. difitpt. 
fertiif.cap.iij.t.iir».ioMMticJe taitf.& ambii.e'»ti^ 
^tnt.iom.i.iih.t,.iii.\.n.i. ' ■ 

Doftdri aliquid afieicntJ in coniiliiii iiiigiVcft 
"crcdcndum in lcduris. Fiamin. de rtfignar. tom. i; 
iih.'ti.if.\i).nurjr, ii, Et quxdicaiuropiniopiob^C 
lis, vidc catc.dt binefic.p. \ r.r^/.^j.B.^i^j.Et ilta "opS 
»io cft fcqucnd,T qus favct anfmar, Phceb. dicif,\,aA, 
fin. Ictm «pinioncs Dodoriiici faciUht rcm amtj* 
g^uaiHjSoar.^W/fj^/. 1) ,\tthw'.6. Vtrh DoLui; . DOLf^S eft delidtut 
iHitl. Flamin. dtrefignatjib. /.i.§. nune iraQtmks^.tt 
. _»*/./»'*. ij,f.j.ff.j. . 

Dolus ubi non adcft , ibi non eft dcHdum pcchl 
dignum, Mcnoch.ctB/iS.^.i-.H^icfalfiini fincdti- 
lo non commicticur , Coita in me^orab. \eiho ptrj»- 
rJ»i»j,^rf^.fr8j.Menoch. dt drhiir: lih.i tafn lo^.n.jS-: 
& eafu jop. Malc. dt prehat.tBncl',-; ft).n.\ ul^cc^iXi'. 
iraU.crimin,(ibj6.c*p.i\.'i^i^: Cciied, ad. Dtertlum', 
toiteU.li^.t fi.Campan.w diverf.furij 'Carronruh.\ i 
c.«p.z8,n.j ubi-aJ7cric,quodnoh fuBicit quilibct^do- 
lus,fcd.illc tantuin qiii fii in Itge cxprelTus ^ pcr^c* 
noch, tonf,ii.i.n. IJ.& qued nae pczfumptusfatis 
ctii , fcd vctus dnmtaxai, pcr i .ntt fxemplkm^Ced.de 
faifis, Hicr.Gab,«)«/. 1 69.». \.(>.c»m.fi^q, ' 

. Dolus fuus ncmini patrocinait debet ,raiin.t^ 
■ deUa.p^\.lih. l.fi/.4.|,ji,n.ljj, 

solus non ptaElumitut iji^ prbbctur , /■ tfHtttiit 
%.(^Hi dele tf.de pK>bai.SuTii.'ditttim. tU. 4.^ii<J?.tj.~ 
num, ji.^oiim aliiitipud Iktb.iM addir: ad'cap.ffper 
literis i.o,.vvm. i^.derffcr, fei dolb 6i fraude.vjdc 
multa pcr Flamiii.i/* refignat.Uh.i^.^HaJi .i.& 4. ubi 
www.ii.quod cx aAtvmii non proi^f ft facicnri , oii- 
tUTConieAUra fraudis:^ nttm.if qiiod ex miui^ V- 
guirui ftaus , St »»w,i4,qiT6d aAus faftus cttm ar> 
guiffraudcm , ^ ntffit,r^,quod aftKS viclm aiguuni- 
frdudcm,&«wfa.i7. quod in fraudc judieani^a. etf 
infpicicnda qualitas peifonx. £c imm.ia. qu6d HauW 
ex verofimili rolUgiiur. . . 

Ddhis prserumitor ct brcTU&tc ieftipoiis Maf^' Digifizecfby Goo^( e luris Canonici , & Civilis. Lit. D. 6 1 dedtliilii,p.7,nfrag»ieiiMt.0,>i.fS. 

Dolus pixrLiinitur incoqui facit tjuod tenerur 
non ficete ^l.fipruitraiorem, ^.dalo^^.fn^nd-iii, Me- 
nbcti.t'0 prtfumjft.iib. j .^.5 5.1. 1 9. Er iu facicntc ren» 
piohibitaiQ a lege femper prxfumiiur doluSj & nia- 
lus aiii.Tius, ^.1 Ctd.dt Jicar.ViriC. co.../,^ i.,num.li.&' 
fanf.j%,n. 1 6. CHm feq. vel. 4. latc Mafcard. de prtbatt 
etncl.^^i. numtro j^.& canc.^^i. aiimtro jQ.& loj, 
finn.dedelia.ijHtfi. iS.n.ji. & p.^.^ud/f. 89.'/. 77. 
euinftqf. 

Dolo facere prxrumituE qiu fecic Quod faccrc 
noa dehuii.l.tHior qni riptrtgriui/>,ff' de adrMmJir*t.tH- 
lor l.dgUff.-id ttf f4cid.Mcnocb. conf.^S.n- j o. Sard 
vonf.v1.n71. Fatln.^Jitif*^. Sp.-». 51. c^^.^.co^/.' 60. 
if.io.ubi addiiio lit.l. 

Dolus pntericus aui fututus quanio videatur ic- 
mifluS J vidc laie Farin. di deiiU.p.j.fragmnl. erimin. 
Jii.D,''.^',?- 

Dolum dulo repellcre liccu . Nat. ad I, i. Cod. de 
mtvihut nan excujandisylib.t i, 

Oolo facii qiit pctii quod rcftituere tenctur , eap 
ialo fatit^')..ieregitl,jhrii.lil/.fexio jCafdof. tnpraxi 
judtcHm &■ nduaeuiur, vcrbo doluiyg.? .\yaQ\\.ref.i.<}o. 
Mcnoch.Je)>r*/M/n;./,^/tf,,j.^.}.i,6a'.Mafcard, ae pro- 
hsif lo.^i. 5 ji. " S [. Linma in tcnicdiorecuperandae 
poffelEonis. Pcir.bii^mCadi. iji. 1^2. Cod.dtpr*. 
icripi,<,o. ',». ,,o.j//. 

Dolus prejoiideratculpar , l. ittm ^ oh^trix , §. 
fin.f,ad U. . :^Hii.Citii Tufch.d»»». i,/»'. '5,«'/c^}79 
ubi w. a. declarai pioccdere in civilibut,fecus in cii- 
minalibiis , i^iiia duUisunius non loilif doluni^vel 
culpam alterius,8t 11. j. rcftringic", quis dolus & cuU 
pa uitius circa unum fa<^uin nuiiiquam toHlt ,vc1 
prarponderat dolum , vel fadum altctius circa divec 
fum faauin, ^" 

DoLus iii mnlierc levior fufficit^proptcr fcxus fra- 

-'l^ilitatenl , Atith, irr Imnni/titia anit iiiipliai donat . ibi; 

Mulicr quippe maiiii feduAionibus facitc decepta 

propria nc^fij;;t jnra ,c-illati j. Dccctmf. bo.n.jiOr 

t»/*iV;."iJ.Mi' I n.de primi>f^en;c.f,n.iy.infi'ie- Kerho OoMlCtL iUm: 

DO M ICI L IV M <\\iomoAQ definiaturi& 
qUot (iiit ejusfpccicsjvide Abb.i« cili. n.'}.de 
parsc .plures Ut per Tiraq. -ie rttraSl.'.\-^.^6,gloj.^, 
n.6. RaUni.cofil.^ijji.j i.liki.Viv, ra/r.i.opin. 83, 
Ktb\i(^lom.i.adhnej Ga iU,ir.,a.de domicifiitUtl n. 
6.& r« l.nnpdiiij, §.!a»l.i, if.^ie verhor^ fignifcat.^U. 
noc^i.de arbitr.ir. .:.ifa $6.1 num.t & de prefmnpr. 
lib.6.:r<f<rn > . ^z.v.t MiiCcitA. dt pr^^b.it.eencl.i',^. ^ 
,n.l} D^ciAn.intr,ici.cri'nin.Vh.i,.Cilp\6.ni.Sinc\t, 
dt niAirira.liKi.difp. i^.i pr clpin , Surd, cow/, jij. 
".yi.Fatin. :ik i.£o»/',S5.t.i6>^, VaUfci conf.i-!$.n,\y. 
tom' I. uhi quo4 domicilium poiell pro libiio mutaii 
'& conftitui, 

Domicilium ex fola decciuiii habitatione an prse. 
rumanir coiiciMlii ? vidc Parif, fi''".i i..'i n.ioiih.^. Sc 
aliosrupracitatos, qui rcfolvunt noncflt opusad do- 
'tnicilium conttahcnd,um dcccn-.iio habiiaflc , led fta- tim acquis incipit habii. umo pcrpccub ibi ma- ■endi , acquiiit domicilium^ qiiod non folura animo, 
fed & failo conflicuiiut. 

Domiciliuiii oiiginis eft immutabik:, /; afnmpiio, 
ffi ad munjcip ''. Navar. commeni. l . dc Rigular. ",j4, 
%xn^. de matr\- ■. ,■&.;. iii/^,|ij- w. 4,_ubi «.i.quod 
te^ic H€co tranifertur, per /; d."iiciuiirii,ff'. .id mw/i- 
eipat. Et'qui.iiatliseft pcr iratifitumin aHqua civl- 
wcc , dicitur cvis otii>inar!as illiui loi.i', Sttfpiianj 
ivatiaa. dtfce-^ii.f^rtnf.cary.-i^. ' 

Augnft. Batbof» Rcpcrtori yerho D O U I M I U U 1 Do M I n U Si 

DOMINIVM quo ,pa£t(» prob«iirl Tide 
Bocr. dtc.Jii.num,i^.C»\A, d§ mpt. e.xf.n.ie,: 
SK^hia.QiAUwi.dijetpt.fortnf.e.itfyAm.i-ij&c.^i.S. 
n.ii.eHi'i.fta><tntibMt,& eap.iyZ.M. 7. Surd. dee.ii: 
num. 5. lAiiciTi: dt prohAt. cenci. i}j. Mcn^ch e^ 
arbitr. lih.i.cafn 4,1-, O" «»/'.j6i nun;iix»m fe^Ken~ 
(fA»/,ubi eiiam alTcrunit quod eft difficilis probaiio- 
nis. Et.in antiquis pmbatur per famam , Gtoir.ii U 
atqiu nathra. %.(itm nit abfcntt , wcAa eeomiitiat, §.d* 
negoMJ£tJlit,bo'cc. hbipraximi , w.J. Mcnoch, ccfl///i 
191.H.6J. (J- canfisS- ff.j*' Wlfcard. c(Wc/.}j6.».j. 
Crcenf j4(S. Gam.(J«»/8s. & aecif,i$o w.i. Barbof, 
in l. alienam , >i^ &6.f. ftluto miitrm, Scffc ArAi^on, 
dec.ien^num.n.cumfeqiienflbHS,Gtkhn. t.^S.w.Ji, 
cumjtqittniibuJtVuia. de detiU.p. tJit.^, qusfi.^j, 
nnm. lo8. 

Dominium piobatoi eic profclSone , tc recogni- 
tionc, i.Ctnfnulis^&i ibi Bald, Cod^e Aenai. Menocb; 

d. cafu ^l.llHm. j. ouid. V»VXdee. 271. ir.Ciy. ul'H/a ' 

dominium, ubi aic cj£ icerata lecogiMCione pofrelfA- 
ris ptobari dominium adversut recognofcciitcmi 

ttiam advcisits ccnium Poffcflor 1 , fequinit aIcmi; 
Cotif.c,.co!.Jin.\ilnCc. dt jurt emph^C. q.^,'iumero \i, 
ubi aircrit ita pradicari , iSe ultra eum Guiltelin.Be- 
nedi^usi/i c<'^. ^d^fTMArtM/ 16. veibo llr vxoritana- 
mine Adttafiam, dettf^. ti.n^y. & vidc Scflc jfr leon. 
*iei; 190. ". H.iumfeqt,t,itii/,.j, Graiian. 1. cap, 15* j, 
».ii.i,kmfcqn(ntibiii,&c f«Ia confcffio.fcu tecognilio, 
juniflis aliis adminicuiis, facit plciiam probacioncm, 
idcm (.iHi .'■ .^.cum frqkeniibits. 

Dominium probiiiut pcr folutionem pcnfionis» 
Mafcard. j« prcbat.toncl.j.^^. 

Dominium probatur pcr inflrumenta antiqua 
Mafcaid;eii»i;/.j4i. nHmera i^.Rot. Rom.pcrFaria 
dtc.cji. 

Dominium Sc podefliu in cQrporatibus non ac- 
quiiiiui line tradiiione, (ecus in corporalibus ^ 
Catd. -le empt. c.n.o.i^. 

i.)oiiiiiiium vcl pollenionem imporcat genirivut , 
Siird./'e-,ii()-'/.8.0? 9.E<^ pronomina, mcura , tuoro, 
fuum,t(.ftiingunt difpofitioncm ad tempuspcxremi 
idcin<4ec.i j j.>7.-i t- 

Dominiuni an poflit quxti cx pluribus Caufisivi* 
de tcxt.i'; /./«< rri 16. f. dt cgnirilh.impt,cap.inttrJi.' 
Ittloj, dtfidtinjlrii/n. Goiit. ad l.^j. 7auri,nnm. 98. 
iibi routia jura altcgai,Gonzal.<Kir(^.8.C«Bef/,«/o/J^ 
I {.".70. obi quod Joivjinium ex uno titulo acquili- 
tuni' non poteft aniplius cx alio citulo acquiii de 
novo,& n. 7», quod fccundus titulvt nultius cft mo« 
mcnti, Et pturcs cafus, in quibu» dominium confcr- " 
Hir fine iradiiionc, vide pcr Rcynofo obftrvat .6: 
n.'i C, citm ftefiteatihut. 

Dorninos plutcs habere onerofum cll , Menoch^ 
cohI.^jJ.i.Io. 

Doiuinium probans allegando cmptioncra,debcc 
ciiani ptobare quod ille qui vendidiCi crat dominuSf 
Affii&.dtc.ii.n.4.&-dec.ne.n.i. 

Dominii qiijeftif ncm non potcft movere iHc^ qui 
habcC canfani i mCiglolT.iB l.cum rtt, verbo VJcnamt 
Cfd.dtprob"'. Menoch, de prafumpi . Hi. 6.q.6i.tl.6i 
ctin'fe.^ienltbiti.Va\\h fi domiiiium ftiic quxHium cr 
novacaufa^ut per rcfoluta a V«lifco confnii. 41,».}. 

Domino fi rcs aufcracur per Ptfhcipem , tenctuc 
prctinm refarcire jPcrcgcin , de jnrejijti, iib.ytit. n 
ititm.ji. 

Domiiiii aDpcltacione proprii Yenii direAum , la- 

to vei6 modo tam utilc.qua ditcflum > Surd. de-i 

eif i88.ffi if.tHmtfequtniibiis, Barbofa d* apptUat, 

F vtrhtn libyGoogle 6x Repcrtorium pradicarum Concluf. vtrhr. 
iinitm. 

OjiBinioim utilc e.viphyccutx Ecclcftc mcrc U*i- 
CH n , & jjrof.mu n cft , at^ut fubjciftaiii ftaEutis ISc 
Je^ibLii Filncip.i )i rcjutanu.it , cx ckatis per Oacb. 
'tsrf'/iiJf.\iiOrtiin,ir.l!k,i lir.i.f.t pitin.i. & lib. 4. 
riV.}7.^..i.n«9«.i.qiiibus adJE Gabr.Pcrcira deiif.^i. 
n. j . Sccpliin.Oratiin. 'Hfttptai.ftrtnf.t. i^^yjtimi. 1 3 . 
titmfe!^utnitlt,i(. Aufkoc.ifl m^. fi Cltrit»t UicMm j . 
it faro tnrHftttnti^Jf, * 

Dcninlun Jireft.! n ac [airitiir ctKfu immeino- 

culi* K nporiSjVlmjcb. i^ prtfutpt.prd^.iit.^.^i. 

bomini diircfti liicercft h.i'isrc pliues VjiI.i1Ios, 

e.t.^^f nntsfitii^li dc fi^uJo fucric co[iLrov.iii(<:t <Ju- 

inina™i,5£ agn.M!noch,^»t/i«i n 2.1. 

Domiiii YafTilIoru^n iionpofruiic cjllciSlam i n- 
ponere , n:c darc licentia n collcoliii \i . Flor. * tr. 
g.ii.f.jo.Gut.'.j.^>'<»:f.-^.iS.'»»'».i.o. Nec rcinitierc 
cx\\i«!n,\te9ti.t.if^tit.^.l^,i.'iaptericopi'.D4£.ii^. 
Ncc imponcre coiififcaclone n bonorum.Fr.e nmiii, 
Koier\s.fo/i.t.-ji.fifg!*'Mr.'j.ti*'-t.S.Ez non poinint 
habcrc S^natuTi , vulgo RtlMttH, Ct'.>c.l. irc. 85. 
^,t, •mm. i.ubi nn 1 i- quoj do nini tcrriru n folu n 
potTunt li^fasre audicorcs ,qui (inc perfonx ftciila- 
rcs ,& di jiirifJiiitioncRegis , Bc non Ecclc-jjfti- 
cjCjpcr O.dinac./ti-.i.fjr^j, j.j^,. Et uon pofla.it 
crearc officia nova, Autli, dt Atfenfir. Cidt.^. nHila^ 
vtrf.ftd ttfc. Vtrltt DoNA Ni, Do 

D O N A T 11 A»,B,DoNATAft.I 
, D O N A T U M. yirba D o M u s. 

D") ,UV 5 appcllatioiic , qui veniaiu .' ViJe 
jccpii.Grac. difceptAi.forenf.i^af.&^j.n. 18. CHia 
ftqntntibnt. Non venit hanus , Cal-f. de empr. t. 11. 
n.t6. Et non vcijit tuguriu n, ii^^c apocUecjj^Grariin 
C.7 7 5. '»■<-'?.-}, Barbof.^i cap.Ji ejuir doi/iura^4e iajnr. 

n.i & •. 

DomiisqHirellcicurmia pccuiii.i , iunc deirtii n " 
orit milii «ticicc hyp.jchecita , qiunJorefcSio circc 
peccflacia .itauc fineill,t xiiiiciuu corriieict , & 
probatu n fuerlt , qtioi pecania fuit cxpenfa in illa 
refediou::, ita per texc. in l interitHi ir ^.fcf. pt^/.tit 
glolf.f.fHpatie'-,inf>i^t.kibeam. & In l.i.f.in ^'iihut 
cmfit pi^iui , vel hypnhec» huite C9nir.thAtur , K.e- 
foWunt Mcgaz jnt. ie pi^tor.i.p.m: ni.^.nitm. 1 iS} . ;J" 
P<S. mtmi.i.num.i^. Scracli, dt mercMur.inr.i' ntu- 

• "',^,J. §, & Ulitd , nftp.i, tAi^Ut.de pri'a<i^c i.lih.l, 
**/.lO. nnnero t j. Grcgjr.Lo'.Tez -ti Itg. 16, lit ^ i j. 
f'*".^. yetboptrifi^',Ginec.pr.i.l.lil'.t.^Hti. ^i. 
mm.x. 

Dominus m>biliar;liiiqaen5 mnviJctur lcgirc 
Ortiiiia mobilia, licct fiiu extca do lu n h.ibicaii j:iis. 

• Mcnoch. conf.^f) EtliJicac qaod rclin,iaic o n.iia , 
qus faiic intn do n i.n.non vcniuat a^io:ies,ctiam- 
Ji inftcuncntaearun eo loci iint: ita Si[J. i? '.1. 
inprinc'p.f.di fiMu homnum, numtra .^. qiicm fc- 
quitutTitaquel. de reir a^ . Ug. %. t.jli^ff.j. num.xi. 
■■idciii cciam rcfolvil in i.fi nn^ua-n , vcrbo bma, »«- 
mero l^. Coi.de reuacani donAC.Sc viia VaUfc.foi- 
JWt.ji). «am. «/(, ubi quoJ legica apotheci paiino- 
lum , njnvehiuiu deiici Sc crcJita ,niii aJjicia- 

.n tur , cun Jcbitis& credicij , »el li utatut' verbo 
univcrfali jurii , lU funt yjcbi , m:-if^,'nerc ntl^.f 
fmilift. DO:^ATIO filio legitiino fafla^ clerico , in 
vita coiifcrri non dcbcr.C.am.^fci/'. 134. Caldi 
ini.{icnr^or*m,tt\:\ia fine cu'ateri,n.$i. Cod. df in 
intt^rnTn rejHtHi.r/tim. V^liCcdt pnrnt.(,ii,:',f^,cntn 
fttfuentibut. 

Dunacio dotiB fafla pcr avum ncpoti, uon confcr- 
tur, nec coniputaiuc in Icgiciinam tilia:,Gam.i«f, (4» 
Diniatit,,! nionialibus pro ingrcilli mo«jftciii , nou 
eft cuiifcribile , qnia fuccedit in locum epularum.flc 
convivii, qnod non,confeitur,Ujti. inl.t. i.nec pn- 
flrenfr,^.de celhr.' ona.um ,coytmntmt ex Gam, tn 
t.t^:i'.*t.ri,n.i ^.W^\i.(c. Uc p.tt.r.c.iyn-y, . 

UoiiArMfmt cccci rci iion ccnctar ad dcbita defuii- 
fti , fcd dcbec cunvcniri hercs univcrfalis , l. t/£rii 
itlieni ij. Si ibi Naev. Cod.4'^ ^V.-jr. 

Donani \n priiicipio coijcraftuj poceft ponere 
Condirionci qua» vc-lit , ajicctfuJiu lit quxfitmn (US 
donaiacio , Sccphan. Graiun.dif.efiiar.forenJ. t. 81. 

M«M. ij. 

DonJiioiiis ciculus pricrmnicur in viro nobili , flC 
diviccali«juidconceiiciicc Matoch. canj. 191. f. 14. 
eS-ij.Cald co»j: li..,.-.!. 

Donaiio pr*UMnitiir ii«cr afEnes, &- conjundto^, 
ccrtis iji ca[ibus,SutJ. Ht tiim.tit.i.^.^i n.yQ.& 91 . 
"'.6.j,i,';.iii'?^.j. jKw.i I. ^f, 6. nHm, ij. Cald- 
'de renovar.<].\C.nnm,fO. MiCi,ioch. deprafitmpi, iih. J* 
pf^fnmpt.^^.i,.^, Et prsfuniicur cx con]cdufi«,idein 
J-^/J.J.^.ji^.jj. 

Donatio tcriiz intct vivoin^i valct. l.bdrtdiM.', 
Cod.de pAQ.ctMvem.l.ckm doniiti^ii,<i«d- dllrMnfa£i. 
& viJc Cov. var.lih.^^. CH] .11. ddfr,em,cara. J. 17. 
Taitr!,iuwert 10 Valafc. ie p«rn'i.c 10 Gab.Pcrciia 
dec.Cj. 

Donatio inofficiufa non revocatur ia coium , fed 
tcfpcau legiciina;tainuin,S«rd. di idiui. lit.i.priwU 
16. mtm. j). Stepli. GiJt. dijcipi.foripf c. 471, n.ij. , 
crc.?».?..;.!. 

Donatio venit a]i|9eI!aiione contradui , Suid. iJ( 
aliin.iii.l.ij.i >i.ii.C\3i-.^.d.n.tiio,ij.i. ■ 

Doiiaiio fa6ta prsfciui & taccnti valet , Cald. dt 
poicji.iligtfiii. ,ip,6.'iiim.(>,C\ar.J.^ .denaiio', f. H- 

Donatio fi p;r mulitfcni fiat,deccpca prKfumitiu:, 

ex Mafcard. de prubm .conci.tojC^um.^i.^A^mtl- 

lier eftgcnns avatuni , & iion ■ prasrttniicur tionare, 

idcm f«'/c.'.ijo.t,j.^ towr.jj^. '.4.^ d.stnc.to-^^. 

. n t^.dr jo. •■ . 

Donatio an vidcatur fada ha;rcdibus, fi de ilUs 
'n^nfuit fadamencio?vid«Grcgor,^7.iif.4./»«-*.5. , 
(^ 1.67. 'vei\io iieredi-roi tii.i9.part.i.: ^ 

■Donationc ncceirariuin.cil quod fu.pi-sfcns pars ■ 
cui fitdonaiio, & li fitabfens, fcrib^dcbct illi fti- 
piilari ut potcft juxca ololV.ic )itct.U l.AifuUti» ifia 
%.fi ft-ifiiler , ubi omiics Doft./J» vtriar-tbliiat.^Z . 
pcr ftipulationcm ante ratihabitioncm non acquiri- 
tiir jns , jusia communem r«fulationcinDoaorura 
de quapcrCagnelw i.uit.»u«'.i7i'.Cod.dt paHlt ,- 
COK. lib.i.v^tr.cap 14 n.n. Titaquel.i» jure tonjiit. 
iimit.io.n.ir.. 

Donatio fia* •bfeiui,*cccptac» pcr notariuni pcr 
cUufuIam j»nftiuiii, non valct , ncc illi eft pcrfefte 
fus qiiafitmn anfc raiihabitiorcm abfcmi(,& rcvo- 
caripuctft.Covar in iub.U tejUw.f.i.nHm.ii.Tt-. 
t3.^»Q\.de]urc cin''''it'tijim i.io.-uai.^.eumfttjittnfi- 
bih,& ''Uijs.iC,. Meijoch. on/-9^- »«».'ij."'«/'g'"''- 
(iiw,Gam;'(J*f.jSj.TOw, i. Etfcquuta tacibabUio- yGoogL luris Canofiid,& Civilis Liirera D. bc acqiiiritur jqs abfciiti, Vinc, dc Fcaiich. dcc. } jfj. 
Petc^. de jfriviteg. (ifci, lib. <3.t':t. i. n. ij. Valdcf. ad 
Soar./f-tf.p^.Malcard. dcprolntt-on.c iricl.it fy.n.tii. 
Aveivi.a4i.ti. Tikrighji. i.f.ij. Et cft neceffiria 
abfcmis ratificatloi SurU. i^Eir. 1 1 1. Sanch. de ta*trim. 
Itt.iJifp. 7.-.I1. Cald. de pare/f. eli^.cap. 6ji.^.& de 
emfit,cap.^^.per totum. Faiin. de deUl/.p.^.ciee.^S.^i.f, 
Sc ibi »J Jk. Siephan GTacIin. dif epttu. farenf.c.i j i ., 
».4i ^c.i^.;75.».i4. (7 ij. Ec an fic necetTaria cef* 
(10 -i viic CiUI. iK refpor.fopri>SocietJ<e lESKn.tS. 
'ubiquocl c\ notaTJt acccpcactone noii acijuiticuc uci- 
lis Attio line celTione in exirajudicialibus ftipulaclo- 
niDus,lc,l caniumin jadicialiDd^. 

O» ii-t prohibiius non poccCVin tenamento rcliti- 
■"quere.SuEii. dec.xi^') ff.ij. Et matitus de bonis cora- 
manibiispotcn modcracc atqiieex juttaeauOi^ona- 
rc linc uxorc , Molin- de piimo^: lib. 1. c.\Om.66. & 
H.dj. ;iic quod priinogcnium noii coin{|rchcndicut 
'fub qualicaccharum donationum. 

Duiiatio traulic ad quofcunquc harciies , & fuf^ 
'celluics cciaui {ingulaccsi Surd. det. )i2. mm, j9.& 
ii donacor dixerit quod donac pro doiiatario ,& &- 
'liis fuis^ niafbulis, hoh [ffdit ad donantcin', den- * 
'cieii[ii>Lis hliis^ Stcpliah. 'GrafiaR. difctptAt.fwtnf* 
■«-;>. jbS. , - . ^ ,■■.,■ 

Donaiionis in fuIutiiTi aliqiiji viJc per Tiraqijf K 
'dereir.ii.t. ^ig. %.l.gi9jj'.'^''Hrn.2.. cum fetjuentibui %&■ 
' iit prttj'-it. 'eim-.i. lOivent. nm/iir.tj. •.unfeqiteni^bMt, 
,Goin. '.70, /"•!» ». i-to. Mcnoch. d< Ari>iir. lib. i.cd- 
/» i;i.ir(w.5i.Hyppolit. coof.^^.». 10. Joroph.Lu- 
dovif. AfC'f.i'eTuf(>Q.}A.i.(zit:'ii -te prohar.tonct.i 141.. 
[tt.x^.wiet.pr^. lib.i, ij. i57.«i5c fl Hlii eitiant^ pcc 
^uterpohiam pecionarii ,tx imecpolicioilc petfunJE 
'prarrumitiir majot fraus , argu:n. coram^qiiz tr»dk 
'Gcfgor. '.j. v(rbo«»oWi7, /)V. j p- f.Mpnoch:lib i. ■ 
c*f» 4j9. Mafcard;, :ene\.%lynHm..i,^.-3- 'nric\.\i\^i 
' 'n, bi.Et etnitrcpt-cfuiiiitur pecinta(;j-o;itam.pcrfo- 
'nam qui repcriturpoflidere ,8» fiudos percipers^ 
'Menoch. 'ie p'£fi:mo'. Hh.6.pr.fHi/ii>. j^.-fnm.i^. Ec 
'exintcroolitioiK^pcrrHiK dolus- prsfiiinicuc^ifatiiiv .. 

■V Donans uni cuui p;iito jiqabd poft illius motrwti 
'tcinfcac aite^tium, pftcent conrencicnic'donaNcio . 
'rL-vocaie.lccus eft fcipuUnce noIaci6,,quJa tiuic ttoii 
'poccritreTOcar).Si«d.'|««i'W. «"(.1.^.7 *.ir. eumfe- 
'■fientibHt,& dic. iDj.^^.^li.Floi-. adtSllU. dec %.n.i. 
■Caid. m^tf^nfopra SMietate^E'if^\ft.^.& foreuf. ' 
iib.i.i. 10,11. 16. #■«. 69. ciwn ^Hew((AH/,Stephan. 
'Grar. iifcepi^t.fireitf. -^S^ i.-i.-f.cumjetjHentibui. 

Doiiaiio non praifiimitnc , fcJ poiiiiS etror, /.ciw 
'■dtttdtbito ,ff.de'yrobtt.9,'A^.'c(^fr%i:ittfn. lib.^. 
'tiee,conf^^OTf,4.'bAiCcAti,dvprt^.toHct:f^ii,n.y.*- 
€!r cone .(>^.n.\o.& ciujctfi i^j.i.^.Butg. conf,f,i^, '■ 
Tic*!. i« / // n;nyiu«,Vcrbo 3'oiAtione i*rgitui,f,.i.OQ. 
'Cod. iereut ^ndis dona. FUmilft derejtgnat. l!h. ^\ 
^.7. M«TO. 1 r.&if. 19,™. j. cciamCcireiih faftoprol 
' ftiol.fed.eijime pntem^ii Drincip.cHr/f. gigf.^f^de toi.- 
■d'ia.indebiti\ Ctirr. jiio. conf jfi.v.J. Ciavcr. co/if-jj. 
n.i'^.&c->,ff. ift.rtnm.ii. y^tnQc\\ conf.Kjtunr. n y, 
, Mafcard.^.cone/. •,f^,:tT.(..&eoMt. ilS^. «. 6.&j, 
Ec qiiandoprjrfumaiiirdonatio ? \'^e ^MxA.de Mittr. 
tom, 6. ^. I. «, 1 j. sHin feifi*c«tib:tT; £c junacitj potiils 
prifuinitiir ; qi" m' .icliftum , ^lciloch. de pr*fumft. 
iib.f. pr^l^nij^t. 1 1«.'», z jL &"Vidt Fiiin. in addlt. ad 
xonf. Co\ r;,''^,p.4. Er donatio in dubio rton przfu- 
mitur Flor.i' ir;^.i.j,«:M'/i.«jo. Farin. p.^.dteif. rjff. 
tc dona' io quibus c&fiBus pr3cfufnacilr,Vide Menoch. 
oe p^tfu ^p'.' .i.or^fitntpt.y^. i^iprtfwnpt.^ i;qiiati- 
do pvefu:iiatur donare is qui rolvic.&: pri:ftat quod 
non .U-bcc Ec remmcijiio non prsfumicuc, MafcariJ; 
tffl '.1 z6i. ».j.:^ 1. FUmjn dert/igrtar.lib.^.^. i.i 
nufn. :. eim fe^uentibHti & qu*Jl: ulr. n.^6. & J7; Ec H remiflto cft doniario,& iion przfuuiitur.nifiprobc'- 
'tar,\dcmdiitinj.i.-.6,ip^j. 

Donatio omnium bonorum e(t diraptdicio , 8C 
aclus prodigaliracTS. [^.cynof. obfervat.^t. n.j.Et in- 
ducii fiaudcm limuraiionii , l.otane/, j, EMciuJ,ff.de 
his qnAinf^mdem credtraf.Ki^yaQio ukprexjfui Ste- 
phan.Gratian. di/ieptat. firenf. t.ii^,nutj^'.i.cHmfeef, 
tom.i.CMiibidem, & «.zo.nit quod vetifimilc nbn cft 
quod velitquis fc boiiuamnibus privactf, Sc fpolia- 
rcj, & fei^i cgcftarc conftituerc, Et dcmentia pricfu- 
micui quatidb quis smnia fua bona donat. Mafcacd. 
dt prohat.conel.foz.tt.iii 

Donatio oranium bonorum prxfentium ,& fiitu- 
ropuroinccr vivos non valcc , Barc. inl,fiipMlatiohoc 
modo e»nceptdff.tU verhor.oblig., t^ in l.itlt.C.de paS. 
'ciXMTaatuiec cecepcasex Ripa iih. j .refpi^for.eap. 1 4, 
'Cov. in rHh.de «/;4ra.i-^.«,4.'Ducn. «^.'»1 p. Cuiei*. 
de )ur!»m,confirm.p.l.c,ti.V3il!iQ:. dt pmitx.ion 4. 
GabcJ^ercica dtc. 6y.num. 2. Bonac. ««». i.difp.^.de 
eontrtt[lbHj,^.l'i.punilo j.ctiam rcfcrvaco ufufrudif, 
lecundtmi magis communcm opinionem, de qua pcc 
»*m.d*6. i66.n.f.& dee ijj. (rfr JfCjjo.n.j. CT 6. 
■.Menoch. etnf 184. «.j. MenchaiT. ufHfrtijutnt. i. 6t. 
n.2.. Vaiafc. </.(.id.'».i6.-RoIand. «af.Sj.W.l.Cald. 
confr^ii. K.i j,^ eonfx 14.«.}. Stcphan. cru.Sfceptar. 
fortaf. c, I z^, n. 4.& {.& e. 4.79. nf6 & vide Surd, 
4ff. tjj. n. S ubiquid Hdicat , domoomnta bor!t 
mca pottmoricra > Molin. dep imtg, 'i'--. i.^^ap. io\ 
n.io.ci:m fiq r.if4^«/_ iibi t!mitaii ,8c donaiio irrita 
eft ecia-n quoad bona prefcacia , Caldj de empt. . j i , 
»«w.j !.pu4cft firmaci juramcnio fcCuodumal^quoV, 
Valafc. (tiiiB r.io.n.9 £c de donatione omnium bo- 
iiorum ,'vide piura apui Reyhofififw-w-W.^i.qui eb- 
y«''v«r.4i,difpiirat an donatarius iiniverfalis omniuih 
baiotmr, pj^t k crcditosibuS cbnvcniri adione pcr- 
ft>nalt , miqiftra herei. 

Donatio omniuni bonbruni pre^ntium, & flitu- 
rorum iiQia. Eoclclia: valct.Gam. Jki/. 1 8 j .ii«wr<» i. 
aazu.dtjurfim. confirm. pii.e.i'iJtim. 7. Vineent dc 
Franch. /feci/".. »68, ». i.GUtcc. jitrai^. conprm. p. i. 
c.ii. Swrt!?. Vihecnt, de Frinch. </(«/; ifiS.»/, i.Fif*. 
Sinman.Jlodeii:, tom. 'i.qiufl. Re^nlar. f. 47. art.i. 
Wi$\ifc. d. etp. 16, nxm. 9, Cardof inpraxi judicum, 
J^ advfiaf. vcxito domtie , n. li. Bonacin. d.loco, 
Ciid. (ie tin^i. ^,fg}.n.^. ubi n.6. & eap. \.ntuntr» 8. 
idcm refolvit appolito iucanaencb, vel pafto de non 
revocaiido. (^uidindoic i vidcSoi. rtf.t^^.fallent 
i Gutcr. ubi proximi',n.').& 10. Valafc. Jfffc.cio^ 
M.j.quicefplvunC vaicre ,'11 fiat paupcti ,quia lunc 
dos cft caufii pfa , ., - . . • 

Doiiatio FadiEccieluekCbnftancinofuitvaiida, 
Cencd, ad Decrtl. coileS. tof.n.A- Azeved.** /.j.ia ■ 
pr'incip.tit.'i.Hb.i.nov recopiiat.Cov.lib.^.var. C.^S. 
li.i.verf, fecHndo loe», BcIIarm. tom.i.ie tratifiat. Im' 
perii,tib. 1 cap.^^pt^, iSi^.Ctvi\. temmMn.eentrd 
oartimun,i}.m-M9lin.dtJHfiitia,difp.if'. 

Donatio-fifta Kcciclue non rcvocaiuc bb ingraii- 
Uidincm Pr*Iaiii Mcnbch. dt interMH. rtmed.9 .rtcM» 
per.pBjfef. f. .0«. & i 1 r.CIaf, $. dpnatio, q.zi n,$. 
Et aoiiata a4 cestum piura ufum rton pofluni in 
ttium mtH«ri,Tiraqurl,i(firtc<mfj«prm/.i|J.&vi- ^^ 
de ftabr.Percira deiujtnH J7r^itf,e«^.iS.n.S. 

Donatio ob fcrvitia rCTecari non pbccft,Gaia. de- 
'fU- 'SJ. & perfcaa ta,l.perfeSa,C.de don4t.qua fn 't . 
modo,Ga^ .'.i^.TWijD t/. Sccphan; Gratian. Sfeep- 
taX.forenf.t.\$f.n.'\9 , 

Donatio oj) Ixnemcrica prrfumitut indubiofa- 
fta filio , Menoch. dt prtfwnfr, Uh. j.fw/f. t9-4'* 
Mafcard de prfihatioH eonct. jjj. De donationc t>b 
bcncmenia.vide Barbof. in addit.ad coHe£t.piig.'ia4. 
cel. 1, ubi ptobat quod I?ra:iaiu« ionate poteft rei 
Ecclcfi* er caafi tenittrteratioms , & pariter tuuir 
F 2 dbnatft Digltized byGoogie. 64 'B.erteporium pradiCaium Conclull. - doiiare potcft pKoiJtcr benemeti[a,& Rcgolarfs do. 
narepolTuni txcauratnericoruiH, & Cald. depoffl. 

■ # ij-.f.j.p.Ii.art qiioddonaiiofadlaob benemerica 
xevocati non potcft. 

. Donatioteraiincrarorianon i/idccur fada mafo 

■ proptlo , Burg. cDif.^n.iO. hacdonatiorevocati 
■aon ^K^, L.^ttlliH. Xfgultis ,^M darntt. {H puft 

■ Wolin. Clar. qiios fequitar Filliuc- i.p.traU, j^,- 
94^.6. imn. I j I . Lcff. ^e jujiir. i i>, j ,r. i ?. 1. 1 o j qCii 

■ hoccxrendit ad donationf s fiOcu Ecdclbr, vcl nio- 
nafterio.AUidcdonationibuswmuneratotiis , viJc 
perRcynof. (■tyirwt.ji. 

Donatio Bc nominatio f»&% in teftaiQcnto valet, 
Slird. detif.l 45 . »«»»' rt i curn fequentihMi, Si pottil 
rcTocati cum teftamento , Cald . tle pa eft.il'!, «; .S. 
nume''»!. . 

Oonatie cmpbyteufi» potcfl: foftinc-ri (irie cort- 
fcnfu ux«ris .quando fit refctvatis frui£libHS, Gabr. 
Peretra lUcif. 1 1 j ». lo.flt Cald.<ir «9miaat.\cjit£jf. [8. 
rtHm.io. 

Donatio ob caufam, cfl ubi qilUdat aliquidjduin*' 
modo portet atmafua. Guid. l.if >. ChaiTan, in t«. 
tal.p.i.ctnjider*t 4^ Gregor./<g# j. verboc» be'!'' 
ftedtid. tit.^.pari.6. Card. in l.fi turatortm, verSo vtl 
^iveiftrii dtla,. jo.Et idem fiJHicat quod'por(et no- 
men fuum,Ti(aqiieI. ad l.^.cr.nmih.n. xy. 

Donario rcvocaiiu pct filios fecuiii^i raatiimoiiii 
juxta tradita per Surd. de dirneniis , rit.^t^ud'^ f|. 
»ww.8. 

L onatio ob 'caufam non rcvocatur proptct ingri- 
tiludinem,Menoch) ctnf.t^.nUrn.6. Ca.\n. decif. ifi). , 
w.j. Nec rcvocatur cum appofitiim eft-paflurii,V'cl_ 
juramentumdenonTevocantio , Menoch, «'</". lyj. 
»itm.^.cumfe^utniibHs.<\'aAm\\i^nv'\.dea'l,'?.tii. i. 
f . { j.fMOitii.dicat quod futurx ingratitudini, nc^io 
potcft rcnuntiarc. 

DotMtiio fa^a iilfo (oliito nbn valer , '. -iopat' Jtei 
•qiMt pitrme/yCo^.de doiat.l.i.§ fipmei p':r,l.fi pc tr 
fiiia.f.fro donattiMei\iich.iep'aftimpi.liky.' >a-if/pt 
19. Bernafd.Gra;v,rMfl.cr tUih^.conclA-i. ' 

Donatio fa£ta ab«groco,fimortii ni)n fijt meii- 
tio, intcr vivo^.prKrumiiTir,/.Sfji<4.«. ^fictde dai:Mf. 
xaufHmtrtiiJZht.^dim» ia^ijirdft.^.hAenoch.ile pr-- 
fumpt.Uk^- prafHTnpr j6.//.) M»Cc^i>Lde prch.reir^ 
c!Hf'.^6i.niim,i'^.Gaiet. de inram conprin.p.i.c. iz. 
«»w.i8. Molin.i^f priimgen':tii,lib.i. c»p la.wMw.^i... 
Barbofaw/.fM 4stis,f.feluteM»trirn. nm. Sj. cum 
/c^«f«r(t«/,^ M.jj.Et fi donator convaicTc.it ccn^ 
feturrevocatadcHiacio.Mafcaid. nbi pri,xime,n. 15. 
Et fiharedum donaiarii nientioncrr» fcccrit, cx iioc 
judicabitutdonario ihter vivos.lrcct Jn ca mottis matione : Ica Catdof. inpraxi JHdieut^ & odvcitttT^ 
vcrbo detiaiieiN.i^. 'flth Dol, D 6 TAi.'R,& &0T A R I. 

D05 eft pioftiiim patriinonium^filia:, '*.<' J. f. 
fctliit>ur/i,8c ibi GyQit f. df m,»or.Mhaocii. eon~ 
Jil.ia .n.,i. ' 

J>Dtis tituIuSellonerofLri, irt probat text.ia /. « 
■'promiJfi^',ff.teatH^>:&cbiig.g<efpe^.inl-ie fi J-- 
':nJturM^.aeeandi0.oMc(ffa:f..,CK\ca».\\i dc quibus 
Tiraquel^ ie^efi i.nauarhjV^rbQ kinaticne l~it'gil»:, 
■ «.1 1 /.Co.''. ■enva(AHd.UiiM.& St rttT«Q.t't.x.»ift 
■w.jj. Menoch.<:a/4.->j.4i.CaU. dt peufiate nami--. 

Dytii promiffirjiTi ncn pptcft inipgni onus.Tira- 
' qut ).-■» I.fi /iff jK4W,vcrho j'.., tf/' tit liheros,nunT.\ . ?• 
Cea. de revec.^nd.ae;.o ^Smi.-di Mjn.tit.^.iiti^fi.iV.. ,./-.. Dotis pfivilcgia viJc^V tira(|'.ici, de pT» 
■p>ivil\l^t.CQf. i;itr4,-i.i>abil'^b.\t\'CiO dos i. . ^ 

Dotiscaufam nou cbmpcehi;ndit Jifpofitio gc- 
.'nfi»Iij, neccaulanifiatn,CaU dcen.pr^p^ii.fi.a. 
Ei ftaciili prohUJicio noii includit caufam dotis ■» 
"quandoeftfpccialitcrpiiviltgiica , Stephan.ctat. 
'dif.iptm.f./rtti(.t.!p.iy.n..it^:i^^.''M':n<i'!Z in praxi,!.-^ 
r.14. SM//..£g, Et dotis' caufa cft piiviicgiata , uc 
non con(ineatu( fub flatuto dc ca non ioqucntc.Fi- 
lin, dtt.3-j^,nufi.f. . . ' , 

Dos diciiur tfailfa pa.qaando ttlinqliiiut pHopcrK 
Boi;r. dtcy^, Meuoch. de (.rafMnpt.fiO.i^ pr'iui.,pi. . 
'1 ij.iitw.iC. Valdef. ad Soar.f^.y^. Barborin /. 1. 
ff.jetHta rnwim.p.%. mHm.^^. & p.^.nHmtrt 181 Gu- 
t.KUptAU.[ik\^»^.\e^jt%r,fr.%.& de juram. confinrt. 
■p,l.cap.iun,9.& 10. A.loyf.:Kioc. dtcif. Cur, jlr-^ 
ci.iertft9p*i;ifo4polit.p. 1 . deeif 1 1 7.W, j.Fwin. Koii 
£Lcm. dei!f:t6^.n.C. 

tSocis tarffa ao Uiflicianlleviores probationes ; 
■videS(cph.in. Gtn'\ai.d,fctfiAfoiehf.cupy^i ff.i&. ■ 
<.. urje^ue.iiaus 

Dos noii dcbcrnr.iiift fcquiUO niatrimonio./.j.jf.f ' 
^ejHredeii..m,'Q3ii-h.p.i inrit*.".6i."d ^n (^l.l.n:,in. 
adj,ne.-i,,ffolutoTMair.T/i. . , ^. 

Dcftii appellatione V.:nb promifTi tairturii , glolT. 
inl.deitiviporie,^:.falkte awfifl- Sic-phan.Grat. (tjj^ 
'ceptAt.f,.rei;f.cG'i(>.:.t.i. -....' ^ ^ 

Dos ac donatio proptcr nnpiUspati paiTu ameui 
lant, 8i arLiualein contincncfavotcm ,cap- & fi tie- 
'eeft j. de dtinM.inttr w-um.& iixorem , Vincent.de 
■'^^SLac'a d:c.i%i,it.t.cMn feqitent)\}tir^.t.^at^.ie ^i^ :- meniiofaaarcperiatur,Cald.</e^/'/.f/)|(^. j.«.8. *(i'. 1.^.41. knuTn.7-}.Ut\\oc^.depr.tJHmpt.lib.\.pra- 
\ibi«Km.io.quoddonauomcJttiscaufahabcredcbet fnmpt.i $.».10. 

Dotis pvo foli quinqacteftc». 

Donatio caufa mottis ccnfeti*r,ubi in ca fit mcn- 
tiomortis,y. Seja ii. In fine,f,ded*te prthg, Mc- 
hoch.^ri(r«w.(it.j.?,jj.M»rcaid.ifc;'M!i|-.ewc'.j6i. 
Barbof. diSo hco, 

Donaiio caufa mortis.adiefto pafto dc nOn rcvo- 
tando & jiitamenco,efficicut irrcvocabilii, Guter.ii* 
juramcenfirm.p.i^c.ii.n.f.Sic^Vm.GrMiin.Sfcep- 
tat.forenfcdp.^ie.nim. iv ubi »«(»/*?. fonitnlias 
limitationes. 

Oonaiiones feil pHvilcgia a Rcge cbncelTaJn no- 
JftraLufitaniajfuiitconfimiaBda a Regibus poftca 
advenientibus , & alitcrnow valcni.quia nonexcc- 
duht vitam conccdenris , quoniam bona regni noo 
funt ptopria ipfms R.cgis,fed R.egalis dignitatis.e^;.. onc nianc( tcrtia tacicJ bWigtt», 
exOrdinac./i/^.a.fir.gT.^j./wJ^w.nbiBarbofaciim 
ab eo citaris, nvfi alii BUi confcnfum fuum tempote 
promilT* 4olis dcderini,ut pcr StcpK. Gtat. difcept. 
. farfiif.c.^-i..''.j9. ■ ' . ft ■ 

Dotare tenctur patcr fili*ra lani in poteftatc.quacn 
tmancipacam ,ex ciiaiis pcr Barbofam in rtmiff. *A 
Orii^,a!.\.t^.fr.-^9.^,\.n ij.qui ad ptopofiwm notac 
a!ipscafus(i i^u.iiHi>r num.fi^uentihti'. . 

Doiatc filiam cogicut pacer , quam fini dote ma- 
.trimoniq collocavit,Suid. dt alim (i/il.f. }i. ». I J- 
jfi- .tr.7.f.6.''.4. 

■Doiaic tenctur pater fillatti , quatitumcunqae 
hupferir fincejuSconfcnfii.Surd. •ia^ttt.i.^;.6.rt.i7. 
& M- Ca\d.forenf.lib i.^uaft.iS. ««M.7. Batbofa » i-i,eUiilf,de .iirefir.non proliibcntur.tarneh donata- /.1.^,4. «kot J 1. ^ ^i.cam-fe^ltenttbtiiyf.feliitom*- 
rii uii illis donationibus, dum non fuctinr rcvocacs irim. Et fi filia nnpCcrtt viro Jigno finc patris con- t rcvocacc 
11 autem donwio vel privilcgiura Regis fiierit con- 
CC(D»™ p«r aliqncni contraiftum non indiget confir irim. Et fifiliannpCcrtt viro Jigni 
fcnfn amc vigcfiinuiTjquintum ^nnui" ,ijon polctit* 
cxharcdari.Sanch. dematnm.li''.^.<i,p»iit.t6.a.i6i 
eHoi' yGoOglt luris Canonici, &j Civilis Lir. O. 6? 'itmfeifiigKtibus,8{vlic Gal>r. Percira Jteif. io.(jh1 
ifontrarinm fuiirc.decifum in ^cnatu rc/olvit,pcr 
brdinac. Ji^.4.t>r.88.$.i ,<^u\p.i,JemmH R)giii,t.jj, 
di/putatan valiJaiic lex, dcqiiapcr Odinar. </,'^i. 
' Ooiarc iierum paiet. non cogicur filiun ,(i pri- 
mam dotem CDnfu^pn^ culpa Cna , Sr^phan, Grat, 

. d''feeptA!.feTenf.c«p.6$.»Mm.x^.CMpi (•<^«intihujjlZy\^, 
jbrenf. l'tk. i.^k4^."i8. ™»..ji- El paier icnettir fc- 
Civfdain doicia ' GUc canfcrre , priori amilTii , ii fe- 
fcundf) ni}bai;nam conilanCe piimQ mftcnmonionort 

*obUgacur patcr ad noWH ■doc^m r?fundendam, 

ctiatafi Hne^iJpa filif prirai £c amifla-,<ut cxPacre 

p.cbfllo de cblig4t:JHjNt,l>,t, tib. iJJ/ttfi. 4^«m,x i 

- (J* 11. tradifBarbofa iarf»!^ adOniin*:,d.iit. yp. 

J.I.«KW. 15... : . > , 

«, Db*. an p$flft rp*)cati.propt'et in^tihjtjiiictnj 
YidcBJne;/, inl.i.Cod. de hanu mtivrnir^f.jjiim.^z, 

",Bc frfit appo^tumpa^tLim vel juramtntitin dciAi 
rcvtfcand», cft.uwplendiim, Menocliv rt.i//. if^, 
mm. j^*cuT)ifiquetitiius:Ei\ti£i!fiZifn0iira,^tnc^' 
pcifi^patcr . dotate", n« ; haercticam' , Batbcjfa in r. - 
^.adOrdiji.tir.tjp.i i.M.^i^." ,.:' ' ,_- 

. , Dbs aiinullati potefl: pcr i.]iicmctitM|HcdoIiim/.j«- 
f-efu^kffifi^.fi indoie^a»da,fMe jure doiin-n Bar^ 
bofa I» rtA^^^.fulutB watT'ifii.p.4..nKm:x^.f!r m l.fi dfii- 
ta^tij,eo2,ut,7i,ii.cuiA ft<^!j. . ■ _'- 

^ , <,Dosc«rifenitail liiatito- noti habci jos pra:latio> 
Iiis»Mcndez.ftT^r««»,/jt.],c*^.il,'-.ji,(. 
1 ^HitaliwhoXMi, data matito xftiiiuia eiGciuntiii ip- 
^s mar(ti , & teuetu! redicuorc in pecuuiaiStiid. 
. ^nf.i.nurn. 1.61. . > ^ . 

r , < Dotfs frudluE tefietur patcr (olvere k temppre do- 
tit proinifla:,Farin.(i«</, 144.^0^1« Som.^j.i.^ 
,, >.t.-DotA3. triia a pacrc fecuiidLini ftatuui"q(iod )u< 
pet,iitdotc iibi daia cgnceiica fit, poteft BlUdaca ' 
pnbrmiflima Jxlione . quia pater patrvam'dotccn.dc- < 

^ cUt^cam'n)alta1x>i^^^^^^'*v^'*''^^<^'^'^i*^^i'* 

Vzt'm..dtfif.i6S.>iMm.7. ' . ** ,, 

^ potis^rnAusaugenidQtera^ Surj.{Je«^. tit.gt 

ie5tl11.ft4m.11fe,,.' '.".■.■ ' ■■ .:., ■■■.■'-■,.. 

' , 'Dotare ^u poflic maritus ^tam alEctius matrinio. 

. pii (itie AiTCorc dc bonis communibus ; RefpDndctur-. 

■ auod maritus potcf^jiasate ' filiam fuap priotts ma-; 
trimoiiii cx bonfs conftantc fccuildo nutrimoii'o * 
acquiiitl^^od Ci id faciai,' mulier ixcipiet iinttim-F 

.ilefn.cxcifdembonis j qiiibus dc£cioiuiousexbon|s 

firoptiis maiiti muUcri Gipplc!ndum eik, Sc vidc Vl* 
rfc.. cortpt^tA it,GuKi Jih.i.pni^.li.ilZMfiit, . 
.^ , ■OoiafTcpatet vidctur ifiliam congrucntcr. Maf<! 
cxti.de prohat eencLfyc.Tizif{ut\,in.t,fimifiiam, in 
frineMkr/i.^^Cad, de revictiitdii dandt.Coi.m mema-i 
'■ rnb tih.vcYha dvt^ninth ^'Qtiig. cenfulrA.num. ii.Et 
. pbcen agexe poflca ut congruc dotecur , ^arboftw 
l.i.fffflHti) matrim.p.^.n'. i^.Ecccnccurnaiugraii- 
dfoiem piius dotats , 'Xitd.t^zX^ln pnfM .de pr:}m9gu 
mt'is,n«m. 159. C^ 140.' . ., ^ > ■:■..■. t. 

I Doscongruaqus dicatur,relin^u'icur judicis ar- 
bltrio,' Mcnoch. dt arhitr.Ub.i^.cafn i4<}.nMm.}4.e!iim, 
fequentthutfGtammn. decif.idi, num.n.eum fe^ue/j- 
/(«w,'FcJtcrEmman.Rodcric. tgm. j. q^, RerHlar. 
tftafl.^t.fLTt.i,, Grcgor. /.J.vcrboSe^»», tit^j,p(irt.$. 
. 'n.fit.Kom.pcr Facin. deeifi'^o,n.i i.cumfrijHeatibHJ, 
Dos congrua non ilebec cflc lcgiiima , Mciioch. corjm 
I fiLi.mm. j,^^. & esnfii. 6.mtm.2.i,& confil.Z.nnm>l. 
(^'i^^CMmfequtntihns, & C3nfil.i^%,ntt}n.-j.t^nHrn.n, 
CHmfequcm'ihus/^ conftl, i-jt.n«m.i\, SaxA, de nUm, 
, »*. j.^.i.% 60. Ei fi poflca audtuni fii pattimonium, 
"" «ugcri etiam debctinfa dos , McBOch. cffnjii.)?!, 
tmm.}p,& de c»nf.^j-t,nHm.i<lh. 

Dosma)or e^ 'conftiraenda propter nobllitarem 
yia, CbafEin . in ^talggo ^ritt mundi Ap .8 .eonfid . 40. 
£c ad taxandi^; dotem conridefand» 'eft i\gaita 
• ■ ' ■^fi"^' Sttrbef* Riptrter, .liUK&n)iititist^anticas(acuItacnti)patr!s,&.hutRe- 
rus liberorum , Sanch, de mitirimen, lib,^ difhtitatle- 
. m 1&. nurn. S.'Et,fchoUc{s doaus debet habcrc ma- 
|oremdotem ^quam mcrcaior , Rebnff, deprivileg. 
fcheUr.privH.il.', ^ 

T)oicm fdtcA uXor rcpctcre !i vlro , quando fcor- * 
fum hsbii^c.f plQfcet fiyiciam., vcl alidmcaulam» 
S\itii:.3e ^im.;tit.t.qittfi.^ijt. II .eHmfei}, 
I .Dbtis incon}mpda vidc per Mcnanci^ rclaCMm a 
Cablcdo decif.n.p.i.num.ii,u[fi dicic : Tereft infc- 
.r^ix ^qui uxQrcm (iae doie accipic,& rcgutatiier ma- 
tnnioiiinip./ionvf(?!«c .cfontcahi^nc docc , SUrJ.i/f. ' 
clf. ^ir, «•• 14. Ei vir tcnciur alerc uxore,^!n qtiim finc 
dote dilxit , SSncb, dtmatrim. iih.s.^ifpii\'t^,ntim,S. 
^c dtdtlimcniitpifeftandis iiucrlm duni dosnpn fot- 
.Vicur ,agicMenocli.(o^/«(/( 81.»«». $7.~cHm fetjiien- 
tibAi^afiiq^, ia prax* judicum &.a]vecat, vcrbo ali- 
mttita, num.i^^ t ^.''Ga.br.Pttdxadee^.to.a,^.^ to. 
^i ptoptci dcjtem Biulier mcliijs traftaticur \ viro 
fl(facili6svitumii^emet,Surd.,rf«i/"..i7S.o«(w.7.Ec 
01 cram^Fcimotiii ncn cxci(]guun(Ur, quando fupet'; 
iiintlibcri iriaritQniDiiaauiotjjStcpU.Graijan.iii/I. 
^ceptat.forenfla appeiu ice ad iap,y^tj,ad c.ileem librK 
Et ad quiji dosd^tiir uxori?vide Coidub. in hfiquli 
*| lihir.is, %.ftdfifilins,-'.^.f;. de liker, «gnvfctn.d, 
.. Dotction {oktta matiimonrp.foluto per raortetn 
vif i , habcc uxor rctenti<j(iciTT piio doic in bonis rc^- 
^s pcr ohitum marici , Bari. ;> {'filiwfarg.la prineip. 
num, I .ff.folHto'mai'irn.Kcg\.\z2iir.de pignJir,.p.j'.niem- 
hre 4 ««w.j.JofcpttLudovif. dei^f.?trHf.\%.nHm,i%, 
*'&Jkteif. 109. &jdicitnoribilitciBaJ^. 'nl, ptn..CeJj 
4e^ig.ftorat.aii.([aoA marcuo marito pQlcft uxor fu* 
propcia. auctKitace abfqiiclliccniia alicujus judlcis 
remancre in d.ccciitacione domus,qnai>i .curti"marito 
.vivente habitabat j &c eaoi potcft propria authorita- 
te pro doce fua^.poflldefe ', qijod eiiam lefcrt aliis in 
jiocis CaUtis ^mul c^m ^^(^. ab Hyppolit. co)tfult, 40. 
fi.ii & idcm celblvuniSurd.^tf/iOT,,fi^ i.^utft, 14,' 
tmm. 9. Va^fc. de pai:t',r.e<lp.6.nnm' iit cupt fetjuent^ 
^KJ, ubitiMw-jd.cJ^sT-quotiponiiigcs poiriirii: altero 
mortuo^reuucre boiia empia ponftintf mai.ripionio, 
vcl qu«(tbfruerunc pbligaia^ vel inquibus melio- 
rairwnw fafta fticrinl : & rdcclaratiicOrdinat. tib. ^,. 
t^'i.^S.,it. friacipii bbi Barbofa. Et dcbet capftare 
dc rcccpt^tic docis pei^ in[lrumkutum, ui maticus. 
' {»6flllconveniri,Sc[re.^r>i^0ff. ^tlf: %^._ti»m, t.eum 

fetju^tibu{ , lom, 1 . " ■ , 1 , . 

;' Df.tace .c^uando Cflneantucf^vus paiernus,Sc jnater* . 
mis ncpocem.k nept^m?vide BaJ:b»fam.ijf. reaiffLdf 
Ordiattib.i.tit,^gt^.'t.n.to'.ii.Ci: ii^^iubis.ij. iradit 
(juaado cen viuc ftatcr doiar« for^rcm.. ' 

Doiaocfraicr fucoceuinon pofcft ftipuiari,uc fo- 
Uito niatrimonio. uiQtio-forOrisdai «i reftituacur< 
Surd. ie atimtnt. tit'.\ .fiitfi.i^.n.\.o, Ste^h. Gclcian.' 
■ difc!.ptat^renf.c^p,$^.n,$i *. ..... 

Doiare 3: alcre ccnciucCleticusIbrorcm inopem 
6x rcddililui^bcnai^il , J^rbof.cuni ab cocitatisifi 
rlmifi. ad_Ordt/i.dtiio iif_39.§.i.M<«M.i4.& aliij pct, 
Auftotcm ilUgiiis ad eap. ptrvtn{t j. de lirbitris t H 
h.i.& ad cap.i.de aihabifat.Cltrlcbrumtn.i, 
.bonare fiuilu^ ficeidorii nonjiDtcft Cleiicus ge- 
ticpo fijp , 8: talisconfticntio .dptii.iion v«lcf, uc ex 
I)cc.c»w/i^Mo4.'it.'rcrolvtcCoidub. in legefi^ms 
a liberij, %. 'dem rtferipfii. HUm.iy.f.de lih. agitef-^ 
■■cfW.Ec prumiflio fruQiuiim bciicficii pro dote foro- 
pi noii cft Siflidniaca, Flaiii1n.(ie refij^i^t.tevi,l.Vl4 
iji!dfi.^nitm,6S, V 5 LITEkA' 

DigitizedbyV^OOQli^ 66 Repertorium pfa6tiGaram Gonduf, 
LITEK A B Vtrho EccLBSi a,Ecch,sias't I cub. 

r colleftio fiJ4'ii'in. ^atholicoTuiiV, 
P Cap.Ecciefi.uie caTifecJifl.l.gt^^ff.lit 
<i x^finveihoPefUJia^ne Pra'MiivUt/ 

f r.io-.co.'.5ai,Pcrcz/t/f /.i.rr.i.Mj. 
Ordinam^.p.^fSiii^.iiemiftrim.-.i.lfifp.ij.t/.^. Ec- 
clcfia pro populo ftttn}fcUr,& appeliatioiitt ejus nrfn 
vciii[ Clericus,c:'i.& ibi fctibinti:i,iie prabt^ij 

Ecclelialiidigit vlrh litcratis , Gmizal, dd re^\ 
CMeel.fle^.^:^ & favct lltencis , narbof. ad atp^ 
de mulra i S. ^e prAheitd. n: i tf .f «>« /i'^ r,e;rM"t»Jiid«pn 
ftorraciK Coiicil.Trideiu/<r^i4.^f i-i^i^rjw*:.'!;. II. 

Ecclclia zquiparatui.minat^,civ:raci;aj: Rci]fiibli- 
<:XiCMp,i\& €.MuAitu,d» in tnte^' km 'reflliHt. CaVdof. 
»'« ^rtUi judieUm & ^idvtcar-.ycSti Erclefiei,-^i.^i,^tt' 
phan.Grat, dtktp^t.foTtKf.ciip.6o^.-.^\& 14. * 

Ecclefia Romana tft caput oamium Eccfciia^iiK 
tt-ebuf. in contord. p,ftt.&c illarum , omniumque 
Jidclluin matet Sc magidra , atque fuper oinKcs pd- 
matum obtinct.fearbof. de ofic.&' pStefl.fpfeopi p,i 
tit.j.cap.i.^.H, qui (^■■f/'.i.ff«^.i,'.i4. rationes ad- 
ducit , quate R-omana Ecclefia Pfimatiini «btincar^ 
& dx*p.it, n.ti..&i^. iftijiiii ftnt Ugiihn^, «^41. 
(^41. afletit quodScdct Apqilolica ;Sc univcrfa- 
. lisEcctcfixPriaiatut cx iftcclliEaw diviiii pi^cep. 
ti dcbet Romx refidcrei ac p;;oi|idcin aliuni Iscum 
transftrri non poteflfSi atl propofituiu vidc cundem ■ 
lib,\.dt\Mre Ecclefiajl.nnivtrjBtCffp.iide Stt?nmo Ptn- 
iificepi.ii.^ H- ^. * ■ 

EccIefiaBracIj^rcniis primatum obtmei in toia 
Hirpania.de quo Sc i^s mirAbili creifttDne aglt fiar. 
bofa ^ri/.;.c4^.8^ct wfBra.Sftjaftian.CKfat in re- 
Utl.hEcclel^ifi. tlierar(hU,p.iJifpHt.a,.4t'PAtri4r- 
chis& prtmalikits,%.^.a n.s.h^A%o !ib:ie Vi.ri.ifaH' 
tlgiiedades dt PaTtugal.rap.^y.^ti J9.6^.* (f^ &iU * 
lallrlf.Dom.Roiciic. a CiAxh^ ia fpfcialilib.*Je pri- 
TltMtA bajut/aniije Eeclif. 5j*«e/jjr«yi '.Thcfnuab dtr ' 
cif.i i^.^J.j. ubi addit quodCuna Bracliaresits 'toi * 
^tiofcit dc appcllationibus EccUfia; UUffiuoiicniij 
£1 nuUus ^d^bitai dcbcri Pniiutla jus anclquiori 
£ccle(ix, fuiteiiini lizc jjraccharcniiscivii?* capin 
l^rovincis juri(tico&Qiivcntnornata,'quim'iiIcis ci- 
l^acibus juradabac.hcibi^na ;Archicpi(aop»Icm dig- 
liitatcm cum cituVo prima: Scdls ,_ qna ornnia ninC 
temparis polli(icbat,^uo Toletana ciwtas C«rthagi. 
hcnfi fubjcda. cum Btaciiarenfi conccndf^c ijpn po- 
tel^at ) proni latc cradit Fr. Bcmatdi dc Brico t« 
Mondrchia Lt^t. p. 1. iib.6.-t,p,^ Barbof. d. ritB. %. ■ 
»«»1447, Et quod jus priinatja; debeatur. Eccic'ta? 
fctacbireiifi potius quam *aliis Ecclefiis Hifpaniw, 
latc tuetuV Ancon. 'a Soufa nai.^Flarei de Efp •nh» 
txceUeniias de Psrm/a! ^e.ip.tj, excelltntia ptr lotJii:. ' 
tt BrachaectiftxqciviMcem Alphofifushujusnomi- 
*iis primus' cognoipcnto Caiholicus, & magnus 
Hifpaniariini Rcx ptimam antc omncs HifpJtiia 
Mctropolitanas uibcs e;^ Saraccnotum* tyrannid»- 
in priftinam^ libcrcatem vindicayit -.aTino 888. nt. 
tcfcftP^at. Joan.dcNlaciana/j.i, Ay?ffr.//^^i.(ii. 7. '^ 
c^i^.Barb.iiffa c.8.».ycnEt inea conlliiuta fliil ptN 
ftiaEcclefiaCaihcdraiis, fcprima fandti Evangelii 
fraiJicatio ,&primus univcrfiorfais Antiftes : ica 
traduntFriHicroii.Roman./>.i.Ke!^«W.C6r;yJ,/i'b.i, 
e^^.p.96,e»liijn Ji>iffiub,iilfi prgxime,ti.ij,}S.tS- jj. Soufa di£fvtap.^. eiieelUntia, >. Moral. p. r. Chrm, 
/i"f'.<,.fa/i.8.EiBracha»enfisEcclefia cxtruaa fuit i 
Divo Jatobo,rcfertCa:far(i.^^j:ff, i^.quii. ij. 14-. 
& 1 J. aitquod Cmaus Jacobns Europi gfotoni^- 
tyrcm d. pcirum ^rifecit Epircopum Bracb#rcnfi 
Ecclcfisjnno I^jmiui 4i.&pilu|am marcyrii aJe-* 
ptus ellin viilaRaccnfi 4nno Domrtti* 4J. vdl 44; 
& quQd fcinpcr conftappriiis cWViflva fjiilTc Briii^a- 
rx Archicpilcopum ; quimj) Petri Apoftolpruni 
Principis Cacbcdi» elc ftntipchia Hictttam ftiiirct ■ 
traiillata. NonoblVtpi^t^ilegtiWn 'Priihaciz abUr-' 
ba:no If. SMmiTio Pouijficecjlca annu»» ic^fr.con- 
«C^iuni Tpletan:S Ecclefi^.cujus niCtttiQncln Faciti^" 
Mariaiia H&ap.i tl['.t,.cap.i^. AtoTiinjHi mtrai;p'i- 
■ 'lib.i.tap^t. Hicfon. ZliiUaK.ip.iv-^aw^ffHj/wj/d 
ulraf^Ao., .'/t.tf.c«/).j7.cajUs.(fciiorttn rcfcrt, Flranoifr: 

.■,,dc Piji in hiji.iolef.lib^-.cai .rj.cj liji^-.Qap.tr.t'-*!* 

'^^i>f DiimJiodri£o ^r^ohjfpo de Toltdo defendeo ejie 
: 4treiia da Primavia. Quia PefiiQDdetLir' cum nutatii 
fet:BiT\>.Jiao'(ap.V.n,S.cu,>^,^ueniibus^Q^Cidiam 
* e^ctllentia i i.n.tyCxCit.diao §.j.ff.;7^«m.;c^M«l . 
libus^EAifQdii}!, cap.C^.Onde dii. fue PipJiVryii^ ' 
.hofes a 7iiltdi,\trirnaz. ptr ^rivilegio.ed Apvpalo-.Sf!'- 
ttago'a Eragafecundon OrdemjiOs Jpa^elh.^i.iim- 
ta rtap.y.des Anvnlts dc :^raaai)jlib.i.^.cap, i.HratH 
larrihii di eHiKi duz'iiia,iir!e ouve erttre Arj^ojiifheh 
Tolede como de^TUrrr.n^on^^f^lre Prita^Qla^ 

Eccleiia Collegiata quit diuacut ,& qnx fjgiia St 
requifiia hjiberc dcbcac > vide Garc, de innefic. f, fi 
raf.n.n.yo. Etq«* dlcatiirpollegiaCajnfignisi&ds 

, bpgido infi'gni,vide Birbof. dc Canonicis',c,ty{'i.-\ \St 
cumdttohiu (eqxicnt. (^ ad eap*, de 'verhor-.ft^ni^c^t: 
rtii.>^Etic'mtigm3c Regia CoHegiariEcclcW fani' 
<ta:MatIaedaOlivcirain oppido Viinaran&nfi, vidi 
eundoiu de o^te.& fott^;Epjeop.p.iMiegat. 60. w.7^ 
CHmfefttetitiliui. . ' ' 

Ecclefia: CoUcgiati pfo^bciidfltum collatid iia 
qucin fpcdec ; vidc GonzaI.*i re^.Z.CarJcel.rle^f.^^y 

• nurn.^&.'cwnfetfue'?:'hi',uhi afT^rit quod di- jurd 
(roniinuni cUiflJo fc» piifentaiio ad lV.Tlatum,Col-.. 
lcgiumquc ipfius Ecckfirc ptniiicc.fed Epifcqptt^u-,^ - 
quamSupcrioriseft iiiTlitutictu cojiftrmaiib .■ Sc 
ad ptopofitiun iii his tecminis voa PrcclMT coraput».!, 
.torproanavocc,Gonial.i'iiVfrf(,>; 7j.Barbof. (/e.ta- . " 
Mnicis,c. I t,fi,i.& S". 

. EcclcfiiCollegiatx Vimaranenfis coltaiio piye- 
bcndarum (peiiiac ad Priotein & Capirurum , JJC 
iion fulficic cum *voto Priotis vora duorumCana- . 
nicocumconcurrerc, fcd dcbec concurrere n^ajor 
pars Capituli,Azcved.rtii/.i4,n.ij,i,'r,6./;^. j ,^9* 
^ecopilat. S^ivn debeaffic.p.i.q.}7- Pnc.P.j.rfe^.u;; 
Advcrrccamen , quod quoties colUclo fpcfta;t ad 
Epifcopura & Capimlum firiiiil , confidcrantitr ut- 
duo corpora, Panormic. /■/ c-ip. P.^fo*alis,numet-» fl. 

- dereferiinis yV\iva\a,dereri^n:'t t»irr.\.iib. f.ij. it<i 
.»«m;(5. Gonzal. diEia^lofi. ^^. n.fi. mm feijttenti- 

i bns, Barbof. t/.c.*p.i4.f; 4. Farin, deir. j. n. 1. /01». 8;. . 
in tovijf. Ec in his terminis C\ Epifropus confcr; uni^ _ 
&Capitiilum alteri jniriuracoliatio v.i.ct, quia' aii * 
inviccni fc impediunt , oarc, '.'<'uh .ap 4. nup, ij; 
Gonzal.d;c7.!^/c/?-45. ''«■/' (8. ubl ij.w.S:. teftatnr 
quod lationc didtE iifcotdia; vldit fipe providerilt . 
Sede ftpoftoltca de lali bencficio fucc pcxventionls ^ 
& provifioncs Apoft.cffcfitum habucre,qriem ctiani 
Vldeiinm fe^iiemibKSfScidcm jiis pr.-evcntionis Sum- 
miPontificisprobat earc. dHia cap.j^.riutH. jj'. (««r 
Tequtaltbut: * *. . > ■ 

•i ECctcM Digitized by Gpogk lurisXDahohici, &.Civilis. Lifc.E. ^t . Ecclefia. dives dcbec klete fittoairn , ^edaiHi 
primi^m alimentis Kedoris , & ImpcnCis re^araiicn. 
num, SatSi. deall^.iit.\,qti)t^, ij'.')!»».'!;^'. &m.j, 

?««t/?.Jl.'I«OT.t.^ ^ ' 

. EccleCiis ic^ilit ; ac loci honotabiliorei qox' qiiis 
habctjti aS ilU^^cturbetut , potcH ageirc a&ione >n- 
juriarium , C6vdaheaf jrr4.fhftus.^ihmi',i»pT'irie':lf. 
nit-n. jj. de Ufer. tititof^ytd, Ccval. ■. to>r>mnji. eoitird 
fOfifauh.f.^.(jH£p. 85)7. num 1J7. Chaffatt ikcMiaf, 
£^oA4Cmnud'Kp,i.cMifideT«t.\i.fnci.t^. Garc. de r>i~ 
ramjlnteniionem de jurc cqmmuni fliper omniBui . b*i»'glj>j?-i^.imm.^^^ teexptnfit, c«p S.adfineff/i 
• obvencionibuS| rpir)^\[inbos concingcniibus infri f\ov.in addit, iii Gmh. decif. ^^, Stepiian. Gvaciari; 
ruamAPavochiam ,&.(CapcUa eftiriccaparochvaui ■4i/*'?"t-f'^-ff!'- tip.id^.ryim.i^. nhinumfeijutnl. agft 
alicujbs Ec«l'cfiie,oblitionei non g«dunt CJpdU. -.r. -j^.t» — r.yi.j:-. _i 

/".J c l-r _ T» Li.l: • . , feclefi* Pacochtalis Rcftot didtut in ea priela- 
^^StCag. iti apiifHt -j^ijintft, iicum aliis apud couzal. 
fdrtg.i,CMitc-c';giof6.n,io6.eumJtque>t.ibuffiaJ[>(^. 
di 9peio& ftUlK PfirBch'^ c^p.i^.ti,^. * 

Ecclefia PanjchiaWs hab« omnes otUtiones 
etfajn Capel|x,qtMeclt^iifra Parochtan^S: OraTo- 
.liijvel Sacclh, qfiod vulgo appctUmuJ ffert/iida-FP. 
ZTnniui.Kf3d%fk.qHdlt^R''£kSDr,tem. 1 .^'miJ.^c.t'^./. 
ifcphan Ctia3,n'.diftJpriii.farenf.}-i^. ^'.14 &tj'; 
■bj addic quod Ecclc^a Paro^Kialis hatftrfundft. fcd Eccclefiic Parochialii 

EcclcQa jii his jjUx' ruat-fidci , hdtvpoteft crrirb 
capjjii; tjk fidei i^.^.^fMajiirtt^de BAptifmc^Hiy. 
e»mmiut,i^.dt Regtilgr.n.ip. . 

Eci;Ielia diatuc macer pauperiyn ,>tap. dd tipmiu 
^am Ec^efiMn.\.ciuai}.C, Sucd.-i* alimitit 1.3.54.1.^. 
eum fequent, EcEcclcfiaftici aon dtbcnc inhiarc tu.« 
^criSjCald. c«,/;ji.,«,,,j. Aloyf Ricc.rt^rt/tCiir.y^;- 
'chieprfccfat. pie.^lir.p.^.decif.6}:nm.i Chnfte^utn. 
tibu/. Et Jn pccnis cxigtnJisnon decec cffc lenaccj; 
'^•ffftttn^de panls , Cild. dt refoittt. emphyt^-^fi, ■}•. 
ytm.i. EcEccle^e maxiinJconvcniti(^tufiteai ob- ac tjuaii pdRcfifenc fcdcndi.Et prahonorc compe- 
tit jfldicium pof&lTonrini , & ahtiquiori ac nobiUori 
cotnpctu lociis honorat^ror ^ ft jt abco detucbc- 
tur,ticilli''4n)iiria,quim dcfa£to pdccft prcpclicre^ - 
BhhijGi nd tHp; i.ff^ lite ptirient, nUm'. i.Etirijuria- 
i:am adio dainr cobtra amovcntem ftamDUtri dc 16« 
co,inquo quis jusdcfcndi habbbat, Rlccius dtc'iff 
C"r..-ircliiip(^cop.Nffpoiit'.p',i.decif,6S. ic an pofsic 
eccle^fUfus ptohibere fcamriairiifcclcda^quaridli 
impcdiuntiiivinorum Oificioruttl tclebtatioriem ; 
videK.cbtifr ir-tS. ^imdo f^tidarei'cogHofc'.Je po^, 
£cclef,ti,if.f>. ^t. it.abEcclblia(licitDoh poftunc 
vcndi fedimiiia in Bcclcha^ fpciflata natura loci fa'' ■feivate , Me»och.co«/{ii.inw.( 1. Scd ClcticorHpi 4 cri, & ufu cjus ultalis'*l , onus^yterii &obligatio 
gcnu(flflaMrifliHlum.BQcr. 1^«»/" .•■--. . , . . ^, . • .... EcnuseiflaMriffiHlumjBQcr. i^my.ijd^.j.MafcaM; # accid^catiaClcricbrura vcndi poteft, >at.*Suat. i/e 
'^rohatcend.ida:-'!»!.!. '• '- ' r' ^. /it 4 ««Tfw**»/^',^^. iS.ff^ij, acquiritur jus. lAolin.Je'fr'ima^.lii>,i,eiip.i,^,num J4, Gibr Pereiri 
dfcil.i^.n. j ., Et poteft refifterfe mami atmita, Mcn- 
chac^^(*rfj?.i/(»(^r. c«p.i8.n,iS. tt qnis dlcaturlocus 
digniorivide Veieiiir.6.t!b.i.0rdiit.p«g,nj, Aze- 
ycii.td Cnr. P'p».liki.c^.i,'nMm.i.cnin/etjifentibar^ 
Slapbil de llterii gr^ii* , rit.de prireg^t.expelf. w. j^. 
/a/.iOo.Bobad!l.»'/ Pollt. lib,i.c*p.ii.jiMm.^6. Ganj. 
^ ,. , ' «^ff/.i.nMM.S.MbfqiiodirifBcularibus officiis illud 
^uando verfrim cft mutuum, valct carom obligaiici' digniils reputaturjdc caiceris prafctendum, quodaih 
«iam fmt folemilitatibus, Sar4W)y^ ^j.www.y.cKiii , ■ Isco pcoximiorj rcliquiis ; vel imaginibusSanflo- 
fiff.Gtiiii'n,d.trA0\cap.i6i,.n.i}^em^tvi iijfuni-- tum fxifti.c in^blicis. pcoccffionibus,fH digniorcj 
bicoBUsprobandi,VaL4fccDa/i8j.:T.;,, ftlliori loco fcierc dcbent. Fr, zmman. Rodecic: 

Ecclcfii uria potcft pt:efccibere aliam lanquatli . >iw».j. ^nk'}, RtgHlk',^U£fl. j7-'«'''.i. stiaici poffiint 
Umtam cumticulo. pctquadraginta »nnoi ,,& fvfle ■4»cquftcre jns.fcpclicndi hi Ecclefia,tetineridiarma, 
Utulopcr ccrapUsimmciBorialc .caj;. eur/^ie betiefi- & inii^iia. doniusi fedcridi & prscfiandi ofFcituni 
^Kio.t de prabe-!dJib.fixiOf\Clcm.aaic. de exOffft^ra- Saccrdoti,Gratian.(i*i;7o c*p.i\o.n«m.tj. Ecclcfis lifa ob negligenciam PrslatLj coiitra 
t^ucm^ lapfum quadriennium ' non potcft prtcrfc 
y.cftiiStioneiu i» intes-rum.ctiam poj^-qyadriemjgirn 
Stephaii.Gratiaii.IJiy«^faf./<isi,,/j;^6oi.>r.i8.i5>.Jo. 
C^ j|. ubi anurn. 45. I^uod.in cnbcmiBima Ixlioiie 
kdvctfris fcfltentiam conce;ditUc rBftii^cio tciam poft 
quadrienniutn. ". 

' Ecclefix iri UttUtdteni, 4el ci^icatis & pupilft. /'t, Mafaud, ^ ^ro^dt. conci. nit. nitm. tf. aratUtl, 
•fvrenf.'cap.6i^. "; ■' ' 

Ecclefia vacantc ocUat jirsefcriprio .tdnira- Jtliini; 
cx Bihoi.ad cap.lM prtjtriptn.n. ^ 

. Ecclefia fempctpofliderc &ius hiberft'dicitur,&;' 
ideo Ecclefiaftica poiTcQlo nonquam dicltur vacua,* 
tr^leris yyih antem , Cvd. de Epifiopijyftt cleric. E*cleli^,porlarii manu*apptchciidens, autvcftcm 
iion c^ avcIIcndus.Si m «pianfmtiethoEceiefi^ im- 
Bltr>itai,nHm^.t, "' '- . ■ ■ 

^ Ecclcfia in A»hja, praifumiinr libera ab onere jii- 
tifpatroi^tus, Baibofa ad C4p. fignifitavit 41, dt ti^ 
Jiibiiiymint.f. ■ . . . , 

Ecdbfia*tenctitt folvcrc ,qi1us rcale, fi rcj erarit ' Barc.iM l.\.%ifiit.iivm.\.ffje ecijHSr.pop/.Guidb Papi* ', iilo^^aC-aK ancaqaam ^ Ecclcfiara pervcnirent 1; <efi^i3i.nim.^.Gig.depct>fii , , ^..^, ^ , . 

'Umin, de refigr.ai. mn. i.lih. 1 4. ^na/i, y.niti^. jo.' 
Et pdjTcfljo fempcr raan« penes Ecclefiam , li^t 
rmbriatur PrxUtus ^quia Ecclcfia nunquam^moii- 
t^Tfiap.libtrti, ii.^wi?. i: IniibcenK i> cap. ctm fli^ ■ 
per^ eaufa poJfi]f:& in cap, cum Irt o^cih , de tefiaiil, 
GaiAo ?i^x qutfi. ii.^,& conf.iZ^A.num. t.Gratiiri' 
*-e/.iii. niiii:^.TlT3.(\at\.'de iurt confiit.p.^ liMit.iS, 
*i(w. j, Avend. l:4,^tTauri gh^.6:'u%. M.ii:iA-dtjil^/d,': 
f.^.ctnt.KcafHiy.nion.io. ... ^ 

Ecclefi* opctarius non dcbet fieci laicils , Rebarf. 
tra^:nBm'<nat.^H£fi,i^.nHm,i<).M2tt.de jm'ifdiii.p.4t' 
: cent.iicafH i s^-num.i: cHm fe^utntibttri nbi nitm.io. ■'■ 
ait quod laicus potcft ficri opcrarius in tcnipocali- 
bas,ral(cra in aliis Ipcis in quibus adeft confucmdoi' 
quando-Clcricusnonrcpcritiir idoneos: Scnum.lti. 
sradit quod lajcds operarius Ecclefia; fempsr ^oriv*- 
Wendds cft cor^m judice £Cclefuftico,pto rfiddcii- 
<U* taiionibio; cap^i.decenfib. Fr.Emman; Rbdctici tem.ii^uafi.ft- 
^aUr. ifuaf}. 6$,.ert:i.irffiiieiSavd.deeij, io.iiiim.tl 
Azdr. ;M/?'«f.«(Wtf!.^.,i./i^.^,f-VM.w';4i<-Mcnchac; 
ufufrc^e/it.eap.CtiPit Pati.ComitoI; refponf..mtriU^ 
'W.i.?".t^.54.Gald.V«fB:;»:.c,(p.S.ffam. ,j4, CabcJ.» 
deeiJ.£^.num.y:p.C. Aloyf. K'ifc in nlleli. duif.p-f'. 
ailUtl.iSi i'V{rf. li{n>(afem>id'o , MHxizd* JHrlfdiS. 
fi\cent,\.eafit. iiMum.io, Avend.deextifiuitdiman' 
4<r.;'.*''^?-'4' •<"»• '9' Gatet.praCl. lib. i.^uafi.i. 
ff«w.i7.Flor. var.(jHa^iit,pum.6&,& ffNHfElj^.Surd, 
de aiim.tit. t .(^uifi 19 .rium.%. Cald. dt/efeliii jtmphyt'. 
tap. ^.num; ij. Ec emphytente ac cploni Ecclefiaq^ 
racionc utJlis dominii.a laieis dollft^ gravatipoT' 
fnnc . Gtegoc. /. j f tit- fi. ptirt. i . vetbopor raiprt 
Menchic: d.rap.e. tHenmch. de drbitr^Ub.i.eafu iSo. ' 
hkm.2^.&'conf.7j,n.6i,cumfe^. 
•EccIcli»<iu^ido polju^tur fanguinis , v el fe^ninjs 
fiifione , & teconciliailoiic iadigeal i vide Jacob. 
dc drai". ie arbitr;canfegor. iih: t. eaf.i^. De viola- 
r 4 ttooo Digitized byGoOglt «S. Repertorium praaicartrm Goiiclut. 

flincEcclcfix.Siquibuscaribiis fiati Vide Sayr ^^ EBclcGaftica pctionx iioft 3cbem cogi fjplvete 
exiflioaci tvaighjinuty fine prjr«lfa& urgcpH nc- 
ceffitate; /.j.t^ i i.rit.ii.(it.i.OTM recQp.catcxJ.i, 
fra^.ijafji. j . «'«j^ 1 1 .fequitur llobadil.i» FpUt llh. j. 
«,%i8.n.ji4, Optimiiip efTct habcte conceflioneni 
Apofloticapi jiit FrauciKcoiiCcffli Pa^aBonifitflui; 
ChPairaii. i*B confutttt^. BMYlund.rtth'.!, f.^.jf/WT.J. & 
^cgibas HHp*aijix Pap^ Sixnis anim 148^4 lUcfc; 
p^i.hiiio'.^>,tlli:.'.6SnvUA[nn<>cMii.mifoliiii, 
SkrM. ihl.Titiaff.ffiiMematrim.-^^o. , 
. ' l^cclcriafliciquando poflint compclli ad ctjptri- 
bucudum profumgnbusbV-liiyy^dftMartule JHTifJi 
p.ficenc.i,»afu V6. • ' ,. .,.,7 ."'" •* ;'\wniccrara « vioietut.debet tecoii 
JttliariabEpircopo proprio.vcl ab alw Epifcopo:dL 

Uccntia proprii Epifcopi , vcl mtcm Epifcopus dif- 

peniarc debct,ut Jnrcrim in ,» cclcijrctur'vidc tcir. 

'l"f-""ffil^ , cap.a^„^,0. ,^j>.,j;-j, ccnfecrat. 
.Ecclefu veUUaru; Cunvnfltatis pcr Birbof. iSidtm, 

Ccucd^«/.r.«.60. & 6i. t!r ad Decfetal. colleci. 

"t^-i-^^^^r^Mhis^jusyeTtintntadrif^nim^rU'- 

curdt fiifpcnfioncm.vcl irrcgul„kafcni cclcbrawdo 
M.(ras vcl fcpclicndo iliaacn, , pe-^fdvwido df- 
«na oftcia m Ecclcfia polfuta. Iice?pcCccc mortal,'!: 
tct : & ad ptopoficum Vidc Cirddf.in praxi judltm, 
^'^boEcclefa,„Hw.67,]iitiyoCxdec^c.£pificp!j.i. 
«/'Wri ^'^""''rt.Et Canonlci percfpiWt dititk- 
tioncs dum Ecclefialri qQiceIcb;arctonf«c;cr.mt 
polluca cft & vIolata,Bonadn. dc hom Canon.difpA. 
'^u^fi.S.puna, ,. $.6. inunicapropent. ^^ 

Ecclcfiamandcccaihabcr6iiirifdiai6ncm tcm. 
yoralem ; Viic Sor.J<;«^,v/,-fr.,c,^.4.„.^,«,/-„- 
Ecc c(ja habcns tempcralem iurifdiaioncm vcnit 
appdlacionc dorainil temporalis:.. & jndcx ab ca X^il^.der^fMHt.emphytft^. iL num. li. tJbi quod 
conimutils appcllatut judcx fTcularis , & Ijgatdr con/cnfnsuxoils iiiBonisirtimob-ilibus cft voIunEa- 
eaittis & conftitutioiiibus Regis . Sdnatufconf & rius , & vMe Molin". d:eprm<>nnMhJiscP.i.nHm,*,\f 
ArrcItis,Cald.<:M/;5.-/«w.iT|.CabW.<^r<rf/:ii.n«OT,M, Ubi^rTctic <jaod cIc£torc cligcte nolcntc.fecccdcnt 
O" arrepo ^./'.i.Guiilclmus in cap RaynMntiuJ^yciho t in, fi-^clcommiird - orancs- oui ci familia teftahtis 
fT uxorem , dccffi ^:.^. -<■ i- .n - ^ ._.«■ . „- ■ .. ■ ,. ; ^- - ■ • :* 

Rod«ic.fofl»,i.^ij 

Pcrcz/.i.fjf.i./;i.j.0^j; Vnbo Ele^:!! o ,E tEC T o R , Ei J GBN s', 

E6|£ t^TJO tibi CDminittitur ar^ttlo alicujus 
ic is nolit arbicfari , evanefcit corapromilfum-» 
Jifj£tiimYitcircafubfiant;a[ia attus , /. Ji ^nii af 
fiitratS , ^.ie yerh. ^Vigkt. t.^/J. Cgd.iU tontrah.tJnpi, 
&ibi-Bo.a. M.KiQt\\.'co'rf,^i.»itm.; i. ^fac"ant(nii , ^tcifx nuM.i6.de ttfiam.Vx. EmmAi\. prci«cJiint • ^i vtrb arbitrluiii iic circa' appcndiccs 
t/r.R«^«/^»-,j.(Ja.«r/.8.Qciunt aax Bi. accidcotalia aitiis Vtunc fi !Ilc,in cujiis arbitfium* t qtJB 
^ , .- y.fi.e,(>C, K\i\.adeap. 

ff'''r.'it.ip\adJineta,fol.ioj,Azeyed.adl.s.tim.6. 
tn.iJtb.i.fel.^^.fir ad l.^jiujn.}.t;t.yjih.i .mva r,~ 
,fopiypi£.lhy.Bt app-ejlandumad Principcm;*Caldas 
CM/.iS.«.«.|i.cS- »«»,,,3 Pci-cz infTOCem.Ordinam 
js^.?"-/?. GyiIIcim.^,fl4Jw/:24.c«M/*y.Exippcl- 
latiQ cft intciprctanda ^ PriJatis Jiirifdiaioncni f*- 
cularcm babcncibus ad Rcgc„, , & cjns ■trib*inali, 
lupr^ «. ..11.,- iollaia fiicric tI(riilo_ , noln rit arbictari ', re^urren^ 
dnra cftad arl^crium boni viri ,Mcnoch. ubiyYteii.- 
tne,iium, 1 jl^Valafc. dg jnre ernphyt.<juafi\ 1 1 .nutn. 1 i^ 
iibi aicrccartcndumclfcad judiccm, ranijuam a^ 
yirum bonum,&; faciunc traditapct Tiriqucl. depi4 
taufa , privH ,4.ifi , . ,. ^ '-, ,.. • ■■ i- . .' 

'■ £i!gen}d\ghvitt\ ad teneficium i 6mi£ro «iignioti^ 
peccac mortalitcr ,& tcnctnr iili ad rcftirucioncn| . fuprema^&nonadArchiepifcoposfcu Papam, Pjz '. JnbcncficiisprOTjfispar concurfum ,'& fti Epifcb- 
/'r*^-/"'"'*"^'^''''^''^''''"'"'*!'*^^''-^"^"^''''-'» fi^i^»h<^^tc.del>eftcfic.p.7.f:^p.i6.nHni.i. CHmfeiiij: 
^ 9i".l>i>.ucap.iy.num.lt)6.xem\m\i: CcncA.ad Dt' Je qiioctiacrt aguntPercz /.i. rJf.6. /;t. i. Orimml cr'ta~.coikli. Ci.nHT.i ^.Et ciim jns appellandipcrti- >g;i jo.Ccncd"*»/ Decretal coUin.^6.><t,m.6.hohi: 
licac ad rnncipis fifpcrioritatcm,-ion potcrit ' . rin^* ■ ajl. in BoUi.Ub.i. c^pii nnnK^G. hTor.ir^fiuut.mhai. 
ccpsiuterrasconcedcre.ncad cum 3^1*!^.' P.i.HhU.Jap.jt.coKijTi.C^ili.dtpoien.elie.eaf.ii. 
CiiiC6,d.pi.decif.^6tn;,nt!ii. . »«m,S:- Jaco&:Dciraffiis iif ^rt^r. co>.fJar;lib.x. 

^celeftafticuj potcft effc Confiliarius ^egia . ^ iiap.i^.V&alCormzQ\.Hb: i.rtfponfmrM ^viftiyf 
conlulere cciam in caufis crimin^libus , & t|Rfs ad ^^U '^f-'*(" csHf^t«'H:p^.cafu-^Z. Molii). depritru^ 
/tacuta faccrc.qu* poeuain morcis ir«ogcnV, ^^c ci f'«-''i'.i."P.5.'*ww.jo. Fr.Emmari.Roderic.fdw» i.. 
ftoc incurrit Wtcgiilaricacem , Mjria de jttrifdia.p.^. ?jV/fy4»r,^i«ff.5;. artic,y?\imiKde rep\n.\t .iti>. a^. 
cent.i.cafu tj^. nnrjtj>i cnmfe^. Et an fit.approba- .'gh^/. \i.mtm. ij. & imm\\<^. cS- r«m.^6.'*^/ii.8; 
tum miniftctium fxcularc pcr EccIcfiafticoi=Viden. * ^««/^.^'.««m. jsi. Gnnzai: ad rrguUm 8. CanetUmL 
duscftUtiffim5Doiaor]oan.Sargadod<!Ar:ttijo;'.i *. gloffa .^.nitm.ii^.cnm feq. t^^ii duo affirirfant.quoi 
da Ley Regia dt Poriu£al,difctirfo i.ii.tOi.cHmmillij'-'' peccat mortalitcr , valct ramcn elcaio. Rarhaf^iad 
/'^''""'^'"ifyifdnnm.iyii. ^ cap.aim mhi. i6.niim.A,.f $• ^^ elea..ijh\ afferit 

Ecclefiafticusjudcxnonptittft laicoscxtia cafura quodpeccatniorcalitcr , '&non lenccnr ad rfftitu- 
haetcfis . vcl fottilcgii incarccrarcj uc viderceft pcf ' tipiiem, fccus fiei fucrit acqiiifiriyn ius.Eticnettri:" 
Join. Andr. & Aiichar."*» reg.ei c}H£, de^aul.-tiris _q*iis in rigore eligcfc digniorcm:qiioad pra>:is ver6 . 
'"** " *" — > . - ob-fcrvationem-fufficit-eiigerc dienlHn ,■ omilTo iigj* 

qhi hiotij 1*110:11. parte i:dteiftone 109. ^ KHm.t6. jtin^ 
[& ntmero jo, ubi »Hm. 24. ciim feqtKnubiit , dr 
nifm^zC. qiiod Jleftio indigni cl^ ipfo jurcnuU»! 
■^ &^rofe3 viitc priv.Kut cligcns facultatc cligenrfi. 
"tr clciSio in concurfu paiochiaiis fiifta dc iligno. 
' omilfij digiiiorc, cft nulla.' Baibof, /'; ciUeS. 
'■CtnciilimTridcni. fff.H. de reformat. cap. 1 
nuvi.l jS. Et fi rcperianturduo aqucidonei, pacro- , ad join. Anar. « Anchar.l« reg.eii ^»/, deuMi:-i,ris 
iiij.fexte,rcktt niultos Palat.<» repetii.cap.perzeffrAy 
de donat.inter virum 2& uxorem , §'. 4$. a nnm. i . qhi 
Communem cfrc a05rmlt,Bbcr,;fl'cc|/'. 117. waw. jri. 
A\lUct.4tpoitfl^EccltfiafalUnt.\.C\ax.itiprAa.^.li. 
nutt.-%:^erci ad Ug,Ordin.iib.i,vt.i§.l.^'&.vhli:uU. 
Avcni.ad cap.t.Praior.cap.i.a n ii.^fitvii.ead.L c. '20 

■ iethoitfurpai^ium.i \.tufftfec}Uent!hus,'fyz.cvcd.l. ia- 
num.^jit.i. /i.iJffr«r(co^i7.Et judcxEcClefiafticu* 
ft»n pbtcft all(^are confuecudinem,quia ad eam in- 
ducendam ncceftatia cft fcicntia & pacfenria princi*. ^nus Ecclefiafticus" poieft gracificarc. & prafentalre 

■pis-, aut adminus fuorum OfKcialium,ur_cum com-' unum cxillis qucm maluerit ,' oarc. de benefif.p.^. 
muHi refolvit Balb. dt prgfcrlpt.x.p.\c]Hinta prlndpa- - titp:i.»um.x6^.cnm feij: 
li^ ,f!uaf{.^.n.A. Bmg.dcVAceinl.i.Zaufiimm.i}}. ^ Eieftioubieft fafta,'q'li!Efitui» cft jui cIcAo, 8C 

■ PadiL in l. Aiiienei , ntim.^s.CodJefetvit^ Palatj»^»'' eligcntcs c1e.S:ionem rcvocare noR pplfunt , AloyC' 
prtxime,exiravag.mlih.iy§.i.i!t.i.p.i. ^ " Kiecdtcif.Ciir. .^rebl^jiifcopff.' Ne*pelit.jtMrt. i^ 

dedf^ Digitized by Googk luris Cahonici,& Civilis. Lit E. 60 ilecif.xio.nnm.i. ubi d )i''"i. ^.qiiod varutioiti }ure 
rcprobatut in prz)iidiciuiii partis, Ex clciflionc vct 
pr^efcntanoiic actfuiritur lauLLiin jus a,l rcm.Fiamiti'. 
dttefii't"t.tih.^.-jutcji.i-i.S U>.y,tjHafl, . a tiam.yS. 
Guc.de henefi: .p.4. (*p.\.nHM.6i.(Sr (tg. (iarbufj de 
eUufitiiitclAtifuU ^^.iMffC^.cr de ojfc,^ pauJt.Epif- 

EieUtnj niincexcottiiiiunicati vtMnJi privanrur 
poteHace cligcndi , Balbofa iil- e-*ttemcis,i.*p.^i. n. 4'. 
f^ In c»p.wtic^nefedevacMntt,libfextt,nitm.&,^onzc. 
de ex. »mmunicat.d!fp i ,^m/?. 1. pHiitt f , infecHtid» 
prDpffit.wa.^. S^XTLt.de tinfHr.eUfp^nM. %^:ft(i.i.» 
nwm.^.Cabcd decif.^^.ititm.l^, loia.i. Muti deju- 
rifdiU.f.i. rap.f. nHiu.t,^. ubi nnm.^^. quod tXtOcXa 
cxcoininunicau non valet : & vidc text. incap. citm 
imer \. ie tleQ. uKi BitboHt nHnt,^. & ^. cap.eifa 
d teHui 8. dc conJHetnii.a^i ttiam idcm Barbof.B.1 1." 
£J" 19. er C'f .cnnniifiis ^6. de4ppell4t. qiiibut*pro> 
batiirqiibd clcdio elcdoiiscxcommuiiicatiTitMi* 
'_eftiUicita& nulla. Excijjitut ab hac rcguU «le^io 
5uminil'oniifids,<jii3: validacft , ctiani^i dtil;- 
nales cRilorcs luu.cxconjmunicaii ^ Cltm.ne Romi- 
Hi,^.ceerii}H.deelttt, 

Elc'aioiJcin non litc failam dc "aliquo OfficuU" 
•■J inferviciidum Reipublit.*; , poceft i.iuilfbcc de 
. populo imcugnarcjcjuia intercft RcipubliciE Kftbsr* , 
piiiics,a qiiibus Jetlniatur , '.r>*m ^ intereYi ,f.ie.- 
nivi eperij nunti ■< . GlolT ./.■ t. Reni deUtwj^^dt mn. 
ner. ■p- hon r.Avtad. le txc^,mMd. likl.cip.t^.n.i-;- 
'Mcvcd.adlr^ffi 1, nHm.f.nt.^n.lik. ^.not/s ria. 
piim. Burg.co'(/".io..«w,u>.C3bcd. iecifn t.P^rte i, " 
& decif,&^.>iH'B.i£ cHmfei}.f'arte i.MathienrW/.l/ 
til.i'^,lh{.6.'il>.^.-iavd rectpiUf. BobadiLi» Jhlit.l.i. 
cy.S.vMm.i-.EEquando impeditur p<)!Tcifio\ nou 
yii cjuis mitten Jus in portcffiunem , Ordiiiat. lih. ^. 
Wr.jg. $.i'. ibi : iV 9 ui.h^ndoqHemlha comra^l*, Et 
probat tcxtus ifi.fiH. Co K-ie.eiUio divi ^..'ria'. t»li\ 
& l.-jin Cod. ifuiiiHS dd Hyertaiem p'»el.imM' e r.on lieef^ 
'hieai.d cap.iy.nfiia.xi Ccpo!.e--w/f/a ij^.Vinccur, 
- "(Iefranchu/«(,^4l9.w«f« i.AiCved:*-/ CmJamPf-i- 
'ftii'i !ilf,i.cap.4,Miu:.t^.Vhcd\dec!f.Sj t*m. i, Ca"" 
bediis ubipraxiir.e. Ei li cft in poiTclIionc.non debet 
ea privifriance fciuchriam", Aloylius Riccius decir, 
'CMriAArchi-pifcopatur Ni-np»LU.parie. ijecifii i.Et 
'quid fi Piince^Vs coiiceflic officium inliafaili , quctn 
ptobatcircliabilcm .?VUe Rcbuff. tn f. IhuiarriK; j 
nuin.ii,ffJeagi'.io P-^aws.El fi quts opfonlt conira 
cledum aliqua criiuina.vct def;i5;iis,.Si hoq profact, 
tcuctur aAttiiie injaciarum.Farinii&</("i^e/»iiftj,p*w« i 
iHi.i Ht.i.ijHitJf.t6.iiHm.C^. & p.^.^raxii eriii.lKtJt, 
deviriis , & diver/is criminibtts, 9rt*/?.iO|.e^m.ij}. 
^fr.^.eonfi(i 
■ £ii£frt ncino potcft rcipfum ", cap,ci,m in jiire pt\ 
riiui , Sc i[>i G\oQ'. de eUS. cap.Cmiiia , ubi GlofT. 
vcrbo ad majoretn, eed.i!t, cap.ptr nofirjis ; de iurtpA 
tren,ea:.-,fi>t.de injtliitt t>iif.AutQnin.\vdi:lik i.refo. 
Ut.^i.num.^:X"jk.. decifi.^ ^. nuiti.t.p.i. Lambcttiri,- 
'H* furepatrek.'ih.x:i> i.?"*^.j.;"-<«(/>.AT. ;.«aM.-,i; 
joan,Mari*BellcC..<ii/^«i/?f.</ff-,W.;>.i.»>. de lionis '^ 
tler!cor.i'.ii.f}iiTrf,ii.p»f.^iy. AievcA. ad Curid/M 
Pif^nam Jib.z,caB.M.num.y Cardin.Tilfcb.(9»»..j', 
Vt.E^riUcl.^i.Cznei.tidD cyetai.cotUa'.-.jq.num.i. - 
Ainplia in prxfentatidne ; cx tcit. m dlHa eap. per 
"«Aw.Campanil in div.rfor . juris Canoa. rub. iri 
cap.i^. 4um. i^i, Limica quanJo eledio lit a pluri- 
bus.tuiiceiiim poteft Unus fcipfuin eligcrc cuni 
alii*, ut tx icxia in diiio cap.cuin in jitrr,ei. ab eo 
fcitatis notat Mar, Antoii. J r:fo!.j , .<.Km.s .Ec dc no- 
hiliiationcj^uod non pijtcft quis nominaae fcipfum ELE E MOSrNt^ p'"" ^"^* ^}'^ obligaL 
tioncuT, virtutem, fruilus ,c£Fci5tas &:hoJpita- 
litatcni, pcrPat. Joan, Loiin. Sociecatis Jcfu »» 
^lJ,Ap»jtei-'rHni,c"p.'j.verfi6.adfn. Tolct,- i» 

fum.l.S.eap.:y.cHMfeiiuentibuf,Fial.f\ifch.dt vijit, 
lih.i.eap.i. StC^in.GcKizii.difcepiat.fareafc. l.-jS. 
Marf .J« lurifdid.p,^.cem. l i.tafu 'u j .»«ot. i a.er i j . 
Azor. infiit.morMl.^,i.. tiif. 1 1. '^p.7. coL, 1 161, eumje- 
tjuentiltui ,&cap.iyeot.ti7j. \utKzdUI.Z.cap. 4^ 
Spin. de lefiArrt.glaf.G.^iru^jp. numh , & C. Surd. ^ 
Htim.tit.i.qutjt,t)o. ©•(''•}. ^'"«i?.J* «"W.i^.Ccncd, 
ud^Oeereiunt, eollt[f.zy.& i6.& ad Hecntul.colieSl] 
1 li.num I . Ghaflaii, in catalaio gtiri» mmai.^p, , ,.[ 
eonfiderat^t^Mcaai^^ de 4r^it.lili.i.c4fu 1 8i. n.^f\ ,. 
Cordui». l' l .fi /juis it lihir.s , ^.erfi impubes^um. ^y^ 
f. de Uhe'.fg"ofc. Titaqucl.<ie^«'/(j,M/« 44.nwM.iol 
iAc%,tntra,t.ta.X£ yt,nis_,c»tc!.\. •■um. j. GonzaL ^ 
rel,%.Cancek.llajf,'ijtHm.ti& li.PincL/om. j^ j^ 
'fob..ap.^Q\Verf.t^. p^$^^ cap.\\.Vt'f. la. adfi».- 
Sa.nc\i.dtmairi"i..i}>.i>. dijp.i^.nwu, 5. Bcja caj''»,,,» 

. confiifnt.p.yCifu ij. Ca.id.i^prin.i.ip.inftif.deiiuff^c. 
tefidm. nifW.fj/Barbof. ad(4p. ^Hiefcamut', diji_ ^j,, 
Njcv. comment' i de Repdar.n.^0. (juccr, lib ) .praci. 
gH«/?!iSi.n.'i.EcCt>;cici Bencfiuati iidius [Cftentut 
ad elecnio^ras quam iaici ,hzot.d.>ih.ii,cap.ii. 
col.iiyi. EC E(iiJcypi pbiTant cori,ipctlerc fubj,iui. 
ad clcemofyujin , Fr.cabr.de Toro i» lib. i,'iti:i,'ad9 
thgmf4* •nifericorditt^cap.io Et pauperpoceft inj. 

''plocate jutKciso(EciLim,qno eifuccurraHir perelcc- 
■ftiofynam a diviic, ut ultra fupri citatosuadii Mo- 
noch. dHincafu iZi.iHm.^i. 

tlccinefyna in cictcma i\cccfl[i;atc cft jc prjccep- 
Ui,ct^.p4ctf.me,$%. diji, N»V, in mAn.eap.i^. n. j; 
S^ ^. D.Aii*on.;j.i.iif.i ctf'\^.QQ'J,tib.i.var.c. 14. 
Mwt. de jt,rifdiil.p.'^.cens.i.iafu i6j.,v,j j_ 

Eliemofyna pOtius cAdanda cdnfanguincis hidi. 
gencibu's,quamcVccniis iCap.eji probandi,\i6. dijt. 
D.Thtiiti. 1. 1. g"*y?.3i-'»'f-J.Surd. Jff4/im_,,Y_ j; 
^wi^.pi.^^^j.Mcuoch. f«n/!jii. num.'f.& de pr4- 
fump^Jib.^.(!iitfi.i'i.J.'i""i.ii.£i paupcf Hobitispre-- 
fercclr ignabili, Said,di£ia ^Htji.^^.,ium.io cumfeq. 
t&>i a!it adducit circa prilacioncm elecmofyniriim; 
An uxor p ffictcerc cleemoiyiiam finp marito-^Vi- 

' dc Kz*t.i>i0l.morttt,p. i.lii ii.ctip. m.col. 1170". 
Faiil Coniitol. refp^fifor.inorttl lib.^.qudji. i^.num.^: 
Valdcf.adS«ie.;'.i./'«f.j9. Barbol. in t.i.\ff.foluta 
mmtrim.p.\-nHm.is.0' A°'^?*ti. dt teftam,glejf. 6. 
num.i>,,Ci^-A^decif.\oi. Et an elecmofyns minui 

- tim data a niatiio Cni dcduAiida dc lertio dantis^ 
& .fitijs affcrant ^pracjudicium Jn lcgicima !. Vije 
Saiich. devtitr!m..'ib:6.difpHr.jS.inHm.i, ubi nc, 
gapfi fint donationcs non ftqiTiodica: h&x prudeij 
lc;i pro njodo fufiftantia '} £t an uxor poffic fiirari 
marico norabikm quantitatrth , & pcccct j vidtf 
Sayr. clavis Re^ik lib.^.cap.ie.aum.i. cunt />^ »- 
rt^«(,ubiqudd pcccat morcaliccc li confumi (it ii 

'elecmofynis :&»«»». n.quld in confumpusi ma- 
ritoinopcribuspii5,|a^n uxotl lic renitucnda iful 

. dimidia pirsi Sc dc coTifumptis ludendo Si m«c- 
tricando iultr^ eundein vide Valarc./«^(i/,c, 14, 
num.t^. <um fe<jut:iti'bus,tA3.ucnf; *ii l.$'.tit.^.ilejf,t. 
tiHni.y.l.^.»ovttreeepiltir, QmctpTtt^ .' ij.i.qHtil. jz. 
Hum.itlt. ubi aftcrunt quo'' mariciisin eonfcinitls 
non tcnctur rcftituctc Qxori malc COnrumptajquarn- 
Vispeccei mile confumeudg; 

hrh libyGoOgL ^eper tofiuhi praaicarum Gohdui. 

„.^ ■Ecclcfiaftici pcrlbns noil dctcnt cogi folvcrc 
^xiflioBcs tvalghjinlar^ fme pr3Cilfa& urgcptt ne- 6t 

fljocEcclclIi.Sjquibuscjnbus j„, ^..^^ ^ 

; ^Ecckru /i cll conrccrara & riokrat.debct ticoil. 
JKiiati ,b Epifcopo ptoptio.vel ab jlro Epircopo . de 
liccnfa ptoptii Epifcopi , ,cl faUem Epifcopu. dir. 
pcnlatc dcbet.ut iiitctim in .^a cek!]rctur"vii(e tejif 
,n,y,,.„fMJK „f, a,..,^ „p.,f,;j, ,„li„J_ 

Cened ,«/.,,, 60. » 6,, tr ^ D„„,^,„n,a. 

'«.i''Mpu„a„h.„M,,6.iihi etiim quid „ou in- 
cntrit rL.rpcnnonc.n,vcl itrcgulati.ak,.; celebtaodo 
M>ira, vel repeliendo iliqOcn, . pc'tfolv„do df- 
T fT '" ^f'^" P"''""- 'i«r pcftc, mottal,'!: 
tec : & ad propoftum vidc CatdcfC;, pr«; ,W;t«B, 
Verbo£tr/,>.™,,,S7^BahoraJ,.«r.£,ift..;,i'.,. 
..f/.i«.f 8,;„^„r,.*.Et Canonlc! perc,'pi4 1»'* 
.lones Ju„ EccMalrt ^ia^ltbVateLnfunJcS 
folluta eft & violata,Bo„acin. J, h„i, Cu.MA, 
1'f.i.fm[i.,.i.(,.i„,nlc»fr,p,l!i. * 

EccMam an deceai haberejuriliiaionem teni. ceffitate;/,j.^ i I.rir.ii.li/'.!. Hot,4 «co^iclitcr./. i'. 
fr^.^uijt.i. B«wj. I i.requimrio&adil.f» Poli, /il,.i, 
«,^,l8.H.|i4. Optimnqi elTet haberc conccflionenl 
ApoflotJcain^.utTrancixconcclBt Pa^a BonifvmV; 
Cltairaji. in c'onf,itlui. BHrp,nd.ruh'.'i. ^^^.gtojf.j. & 
S^cgibos Hirpani* Pap*a Si.tVis ^..ntt 148J4 Illcrc; 
f.i.hilro'.Pnn[i^:.l 6.in vica fnnoc,htii.flll.fol\i j^ 
Bltbof i» /.7i>,}i,^ji/«w w4;r;w.„,4P. 

Ecclcriaflici ^uando poinnt compclli ad cqptri- 
bucudumptofump:ibusb'clli>VjdeMatt.J< juri/J; 
^ftc™,.,.„/„ ro. __ ■ • , Vn^io ELif Tio.EiECTOR , Ei joi»l', 
. EiiiiiBji.., "- ■ 

ELiE^TIO nbicomr.iiititutarKtiioalicu)«s 
& is'aolit atbitrati , evanercit compromiirum» 
Jifaflum/itcifcafubllantiaria aftus , /. )i ^mj „r' ..." . .! i'""."!!°P°"''^"'.i"."''''''=''0"='" «cnit ,& |bi-»oa. Menoc1,,'«j/:,j.»te,. i. fi^iint<iui appellationc dorainil terapotalis .■ & judex ab ea 
conIliiu:uj appella.ur juJej ficuiaris , & li(.itjr 
ediais f! conlMtutionibus Regis , Senaiofco„r & 
Artcllis,Cald.c.»/:,.>,.„,f8,Cab«,J,c,y:,t 
& arrtflo 4,».t,GuUlelmus i, V.i\i. dt riJ'o}ut.tmphyryi'.tp\ tr. m,nr. li. bbi quod 
conJ"cnrus uxCH3's in fenisimiDobllibus dt voliin»- 
rius , & vidc Molin. ae^j-iwo^c».^/,. i.f.T^.4.f,ii»».4i,, 
j . % Ubi,a!rcric (juod eicaorc cligcre notentc,fB,cccdcnt 
. ■, ., M^ /^.f^BiwiwJ.verbo < in. fi3eicommiird - omncs qui ,cx famiiia teftahti» 

V uxorirr, , i,e,/., ,Ur,,.,6.d, ,tfl.,„. Fr, Emn.an. ptlMJSiht : Si «.6 atbitriu.ii Uc 'circa* appendiccs 
Jloderic.r.„.,^«iy)-,S,^,;„,jj;, ,„,j,gj;„,,, ^,,^ & accidemalia aftus ; tunc li illc.iii cuiM atbiltiom' 
Jcrczl.!.,u.i,l,»,j.OrJ„«a,f.,j,,66. Avil,.,Je4/,. ionata fifetitcleilio , nolu •ritatbiitati', tecurren^ 
iu,or.„!.ij,Mp„,a/,l.ios, Azcyci.„dl.s.t„m.c. di(n ellad ar^crium boni viti .Menoch. ulriyrroifl'. 
"'■•■»'.'.fol.,ii.&»dl.fj,um.ijil.-;Jik.i .mv,r,. ra?,v»».;i?;'Valarc, Jf ;»r,OT»%.,.5»</f il,»»,».ti; 
"»'/:'f?»,™'; * "fT"'' ^'"'"'^'P^irCaldas .uWaictecortcndunicireidjodicem. n.nquam »4 
.numi, ..«-.on .!.■„. .... virum boftum,5c faciiliic cradilapcc Tiriqucl. ,/,/>/< 

tiiufa,privli.^^il ,, .'. , , . ■■ i" 
*■ EHgerrt dl^naft, ad bencficium ; ismilTo itigniotL 
peccat inorc^liler.&tenecur illi ad, rcftitucioncnj 
inbcncliciispriiVifisperconcutfum, & m Epifc/)- 
paiibus,Gatc. dt tmtfic.p.-j.iaf.\6.num.-,, CHrnTtijtj', 
3cqiioEtiail)aguncl'ctc2 7.1. ,i,.6. /i^. ,, Ordmtfl ■ 
^»^.1 JO.Ccncd. ,«/ Drtrcf»/ co;/;/;.j6,',»Mi.6.Boba- 
Ai\i in Pol,t.lilr.,. Ciif'.i nrirrt.-^G^ ^zot.ir^Jli^^t.moral, 
f.l.lH>.C.^^f.,f. eeLr.-!r}.<l:,\i.d£fo',et!.tU^.C«f,n . 
««IW^;. Jacob; Dc Graifiis dt arlrilr. eonfeJJ.ir, lih. ti 
CfV.lJ.Paui.ComitoI. iih: I. rtffanf. mnrat rjfiji 77.' 
BtftiMfuu^ corijiierrt. f.f. eafu^S. Moliu. dt primo^ 
etn.t'rk.i.tap .^jtum.io. Fr.£miiiart,Rc>deiic.,rf'ai, ,.. 

. ...r 'e jrrrifdin.rr,^. ^^'iRt^u^r.^rtfi.^^. arric.^.?\,rnii'n.rie rtf^nntJil,,^ 

"/»174. m»j\c™/,j. Ecanlit.approba- .*9)'.</.ii.m™. JJ. !*• »»>».-'i'j9. *■ »«m".i6»J-/i4.S,' 
tum min.aerium faicolare pcr EccleliaHicosjVidcn. " juall.if.num.'j^. Gn.izal.' ad rrpUm S. Canetllarire, 
jU!ellliti|]i,tiiDoaor Joan.SalgadodjAratjof;! '. ^fjfa .^.nurrr.liS.erm fe^. nai doo iffifntjni. q.ioj 
rfa UyRegia dt Por,u£al,difcnrfo !.»;ioj.,»»a»,iJ,/,'-' peccal morialitcr , valet tamcn eleaio. Barbof;»;^ 
fiiuia,,tueuf^utaduun,.,yi. , , . ef.eiim voU. iH.mm.ri.tf' j. de elt[}..VW, alTeric 

_ Ecclelialliciis judej non poceft laico! estra caro.a 
h«relis , vcl fortiiegii intatcetate; ut vid"erc clf pcj ' 
Jo«n. Andr. 8; Anchar.l» re^.el, ^uj.detegul.rrrr, 
lilr.fexlo,,ck,l imiltos P.ilat.,» refe,i,.cap.fer vefr^ 
dt dondt.inter vtrum fit »aror„« . j' 4*8 , » rutm, I . qtli 
eommunemcireafiJrmlt,Ebet,,/,fj/; ,17.»,,». y,- 
tr<l!TCr.depor,/l.£,clefrafallcn,,I.CiK,ii,fraa,^.S7. 
'rrrn..S:t>cTct ad le^,Ordin.lib.S,,:,.,).l.,S.gfo/i.T,U. 
Avcnd.rtdeaf.,.Pralor.eaf.t.a n ii.^hvii.eod.U e.io 
. ^e,houfurfia»,nHm.,t.,uBlfi,jUtntikut,%zc\ciJ. 14.- 
»»»j.j',n,.l. l'ii.\.aora rttopll.Ez i.idcx'Eccleliafticiis iit. confzi.nam.si,,^ ««is.jS Pcrei Infrotcm.Ordir,,,, 
i' ^.tjnajl. Gai\ic\m.diaai,cif.i\,tmnfe,i.is inrpcil 
Ullo eft inte.ptetanda 1 Prilatis llliifdiaionem ft- 
.culatem habencibus ad Rejem , iit e|ui "Itib^.nalia 
ri.ptcma , & non ad Aichicpircopos reu Papam, Paz 
"l"'''\;''"'-''-ri'i-'"p.ur>ie^n:.m.A.aJfi,.lio'o':,U.li 
f9'i'.'rlr.,.eap.,y.nun.lr,s, tcniiHivc Ccncd,»J C,- 
trttal.cM.a. Cnur,, 7,Et cum jus appellandiptrci- 
i.cat ad principis rL'pe,ioricatem,.ion p otetit ' , rin^ 
.ccpsiiatcttasconccdcrcnead eum ap,*lle...t; 
Cabed. J,^,,;,;„,y;46,n«„,i, ,, 

Ecelefiafiieu, poteft clTe Conffliarius ,R.ein», & 
«>ijfulere eciam hi canfis crtniiualibus , & iSjcs ae 
ftalBCa facere.qoi pirnam mot.is itK.ge.it"', ^c ci 
hoc incuttit iftegiilaricacem , Mitia de ;, quodpeccat niofcalicet . &non cenernr nd rcfticu. 
/ipnen,, fceus li ei fucrit acquilicum jus.Ei icnciiic 
tjilis in tigore cligere digniotein:qi.oad piay.is vetS 
obfcrvationemifufticit-cligetc diffuUni ,' omilTo Jig, 
hioti j flioeb, far,e i:dteiJione ,0^ . i( nnm.i^. fun'~ 
iSr, nrimtro jo. ilbi»»»,. 14, crrrir feijneirrllrru , tjr 
r,;fm.z6. qiiod elcdio iudigni cft ipfo ^ure naU«, 

; & ^to fea vii^e privatur cligens facuitatc cligcndi. 

■tt eleflio iu concncfu parochialis faila de iiigno. 

■6milTb digniotc, eft nulla.' Batbof. irr eolleil. eid 

^-ConeiUrmTrrdtm. fef. ,4. d, reforrnar. cnp. ,S. i 

,.,-.---. >8«»i.ljS. Ec lireperiancofduoaqucidonci, patro;. 

ducendam neceft^aria eft fcicncia & patfcnriaprinci-' nus Ecclefiafticus poceft f^ratificatc, & pr.^cfentare 

■ pis, aiit ad minus fuorum Officialium, ut cum cora- «num cx illis que.n .nalueril .' Garc. dt hentfit.p. 9. 
milsircfoIvitBalb. ,/,^r«/"cn*p.i.;'.I?»i«'* pr?»«^»-' tafri.num.iC^.turnfttj: 

/;,, 7H4/?.4,», 4, Burg,dcPace ,,'«/, 1,7»»?;,»»»,., j'j. ^ Eleiftid ubi eft faa3,'q'niclitumcftju( ekao, & 

■ Padil. iff /. AaiCtt , nHm.j6Cod.defervit, PaUt.«i»'' eligeiites <!teaioneni revocare non ppffunc . Alt^C' 
proxime,emnai.inlii.ti.i.t.,l,.i:f.u _ ' iicctlieif, Cir. Arehiififcoff,'. fNtifiili.fnri, a, 

tltcif^ li»n potcH allegare confucrudincm,quia ad Digitized byGoogle luris Canoni'ci,& Civilis. Lit E. 60 iltcif.xio.nam.z, ubi •< H.ua.^.c^uoi vaLiaiioin jure 
rc^robxcur ia przjitdicluiii partis. Ex clf ftionc vel 
prxrciiEAtioiie actjitUitur t anLjtn jus ij rcni.FUoiiiV. 

Gucdt heutfi: .p.4. ttif>.^.num.&l.& (^9. Oarbofj de 
eUufnlit^dMfuU 4,.^jy*y^9-2^ de o^c.& pottfi.Epif- 

Eiilitni fi lintc5Com:-.iiiiiicati vicanJi privancur 
poteHace eUgendi , Barbora dc timBnicis,<.Ap.^i. h, 4. 
(^ in cap^.tMtc ,ne ftdt vaciiittr,lih./ixto,nitm.6^Bonac. 
4t ex.»mfnunicM.dtfp .i,)jtuli.l. pnitU y.inftcuad* 
propofit. wa.d. Sair. de fiifur. di/p;it4f. \j^.ft(i.z.i 
Mwm.y.Cabed decif.?> \. aum.n . lem.i, Marta dtju- 
rifdiil.f>.i. rap.^. nHUi.^i, ubi ««wi.^j. quod elftftio 
cxcomiQunicJti non valet : & Vidc tcxt. in cap. cUm 
inrtr 1. -it litQ. uhi Batbola nHTji.^, & j, cm.cum 
d itUm 8. de coHJuttnd.fAA ciiamictcm Barbof.i.li.' 
C? I?. C c'f .«■ii?//f(/j46. (/f .y;>f//«. quibui'pro- 
baciirnu6d cledio elcaorisexcom^munic^ivic»!!* 
■efttllicitaS:nuUa. Excipitur abhac rcgula ele^io 
Sumini l^ontificis.qna: validaeft , ciijmli Cardl,- 
nalcs cLaorcs Inu.eKconifnunicati ^Clemjie Rotfia- 
nifi.ctieruni.de ettit, 

Elcdiouem non iitc fadam de aliqub Officiali" 
Vi infervienduin Rtipublic^ , potcft quilibcc de 

. popLilo iinfugnarc.qiiia imcrcft Reipubticse habcr* ^ 
pitircs.aqiiibuSJcf^nJacur, '.nam^ inttrtfi yff.-ie... 
liovl Bptnt numi ■• . GlolT. .'/; /. Reut diUtufMdt m». 
ntt, *r hon r.Avtud. U cxc^.mund. tllr.i.c.ip.i^.H.iy- 
Azcvcii. adlfffeiii i,nHm.(.,ft.\i4,tilf. j.Hst* red, 
piiAi. Burg.csf/io.jtfM.io.Cabcd, /fi-;/;[ 1 t.partt i. ' 
& dttif.Z^.num.l6 curnfe^.parte i.Machicnf!«J/.li' 
tii.i^.ltof.^.'il/.i.r}0V4 rcc»pi'af. B»badil.i'»i>o/(VJ.;. 
«/'.S.vwm.ir.Etquando impedicur tvifTcffio', nou 
icft<juis mittenius in poircflioncm ,Ordiiiai. lil\ -{. 
[lit.^. S.(. ibi : N 9 uih.^ndo ^ut>n Iha comraSga. Et 
probac icxius iat.fin. Cof.-iee. Itie divi AJria!. tol-\ ■ 
&l.fnCod,^iiibus ud lihtyttttcm p-»cl.ima' t r.ott licer^ 
'hycnA.d cap.i^.^ri-m.ii Cegoi.cjw/c/^ ij^.ylnccnr. 

- 'dcFrahch.«/«(7i^4l9.?i«« i.AiCved:*.^ C«f/^mP'f '- 
'n»->.tih.i.c<^.\.m»>.i^.V\icsh.deiif.6j tm. i, Ca* 
bcdus ubip/oxhi-.e. Et Ti cftin poifcflioncnon dcbet 
'cS priviti autc fcntcntiain, Aloyfijis RicciuJ dicif. 
'Ctiri^'ch\'fiftoptUut Ntaptiit.pane t.dfcifi^ i.Et 
'quid fi i?nriccjis coiiceffit ofEcmin inhabili , quem 
probateflcliabilcni .'V'iJe RebufF. iii t. Hnriurifn; 1 
mm. I ^.ffJie offi-io Prd:tor-s.hi G qnis opfonat conira 
clcAum aliqua crimiiia,vcl dcf^ Aiis,,v noii pcobct, 
tcuctur adltiiie iHJuttarum,Farinac.^f//W(a(j,fjiiiTt i 
'iit.i t!t.i.,i]Hit/t.i6.nHm,C^. & p.i.fraxit erlu.iyr.tit. 
devnrlis .^^ divtrfitcrimiuikui, 1)11^.10$ jHum.t\,i. 
'&fr.i.confio , , ,- . 

■ Eti^ejv ncino potcfl fcipfijm , cap,ciim in jiire pe'- 
riiut' , S^ ibi GioiT. dt elea. cap.Cmwa , uti GlofT 
Ycrbo ad majortm, eod,.ilt. cap.per nafirat ; de jurtpJt 
tron.ear.fin.de inftliiit Mar.Antonin.Ix-ar-./,'^. x.refo. 
lut. 1 1 .»«1»; I ; put. declfi ( j. nm»: i.p^ j. Lam be«iji. ■ 
^ i»repMirolr.'il?:t:p i.^„ift.y.princi)ijtrt. s.HHm.'ji.: 
Joan;Maria Bcllet..<^i/^«,/?r. elerical.p.i.tit. de bonit" 
f/dnw.J-.ii.ftwrtf.ij.^ajr. j 17; Axevcll, ad CuriMfm 
Pifanam Jib.t.cap., i.num.y Cardin.Tufch.rfli».^; 
Vt.E;r'inel:^i. Ccned.ad D cttial.cailt^^^jtt.ahm.j: - 
Amplia in prarcntatibne ; ex tcxt. in d:£lo eap, per 
»<J?r«i . Canipaiiil indivirfi>r,]uris Canon. rub. 1 r, 
c^.iy, MuBi. j3,8. Liniita quanJo elciaio fit a pluri. 
tus'', tulic ciiim poceft ilnhs fcipfuni cUgcre cuni 
siiii, xHixtcxminditiocap.cuMin jur.iSi abeo 
titatis notat Mar. AiKOii.:^ Tif(,'.jt.num.^.£t de no- 
tninidoncj^uod no» poteft quis nomiuaje fcipfum ;r<rfi*.EL s 1 MOSY N A. 

ELE E MOSrN^ plura circa cjus obliga- 
cionciir, victuiem', fruiaus ,cfFci£lus &:hofpi[a. 
iicatcm, per Pac. Joan. Lorin. Socictaiis Jefu in 
,^ii.^p»jtolurHm,c->p.^j.vtrf,i6.adfn. Tolct; i« 
fum.l.i.cap.j.cuinftifuentibut,7iii\,Ynfdi.di vifit. 
lib.i.cap,^. SiC^iii.GT'.tiin.di/'septal.fortaf.e. ijS. 

■Marr..J< iurifdiU.p.^.ctia. i i-eafu 'i6i.num. 1 i.cr i j . 
Azot.infiit.morMl.^i..lib.i\.»ap.-f. coUi iGi, eumje^ 
^utniibui t&eap.if.eol.izyj. Amtz dial.S.eap. 4 
Spin, de tefiart.jlojf.6.prin»ip, num.i . & '6. Sutd. /^ 
atim.tit.i.iiu4jt,c)a, ©■ f.t.j.g''*;?- j» ««m.j^.Ccncd, 
ad.Deeretum, eolitl}'.2.y.& i6,& Adpecrital.eeUe5l\ 
\li.nuia t.Qhxiiiii.iBCatiitago ^Iariammai,'^p.jt[ 
eoi/iderat.^.Ucnoc}^. de iir!fit.lib.z.c4fu iSz. „, ^.[ , 
Cordul». i ' /.)/ 13M1 a libir.t , ^.eiji impubei^um. j^j 
f. de tiher.a^nofc. T:iti({ac\.de ptEnit^cafu 44.wwn.iol 
Mex. tntraJ.tAX£ fdniSfCinct.i, ■■um. j, GoiizaI_ ^^ 
re£.i. Canceti iiolf,uimm,ii& zi. Pincl. tom. j. i„ 
Jelf..ap.^a, vtr f i^. pr^f) a:tr fap.il. i/tif. 10, adfi„,^ 
$iinch,de.m(iiri'/i..ih.u. dijp,i6.nHiu. j. Beja caj'„,„a 

. eo,ifciaii.p:^cafH »j. CM.inprlnJp.i':fin.dtii,jffic, 
tefi.tm. ni*M.ii.'Barbof. adeap. ^niefci.nut; difi, ^^^ 
Ntv. commtnt' i de Repdar.n.iiO.<jaKr.tib i.prac}. 
iju^iC i.n.i.Ei Ckcici bcncfitiati 4tdius ctfttntuc 
ad elccciio^as quaui laki ,Az6i,d.iilr.i i,cap.'ij, 
cdl.n-jT. EC E^Copi pOiTunt cofliptllerc liibj.ios. 
ad elecmulyiuin , Fr.cabr.dc Toro in lib. i^niiwaJv 
ihtf*uf9 4* tifiriiardia^cap.i 6 Et pauper poteft im- 

"'plocarc jusHcisofirciumiquo cifuccurra^ijr perclce- 

diqfynamadiviie, ui: ulcrafupri cicaios tradit Mc- 
iTOch. difiocafu iSi.ww.^j. 

Itlcceiefyna in eitrcma neccfiiytc cft je prxcep- 
Xf>jciip.f.i(eif me,%%, difi, Nav. in man.eAp,i^. n. j, 
£7- 4, D;AnK>n. f.i..'/f.'l c»p.zi^.Qo^.iii,.^,Vitr.c. 14. 
tAM^.de i»rifd:'i.}.p.4.^eni.i.(afu i6^.:-.i^, , 

ElJ^emofyna pouus eftdanda confanguincis mdi- 
gentibu's , quam citcmis 3.cap.ffiprobaadu,^i6. difi. 
D.Thum. a. i.k^itft.^i. art.i,$tuA.de Mim.tif. r. 
f(«*/?.9i./*'.*fj.Mcnoch. eenfiii. num.$, & de pra-, 
/ww^r;(A.4.^wi/.iij.';""'.ij.Et paupcf nobilisprs-- 
fertftr ignabili, Sutd. diBa ^u^jl.cfi.aum.^QCttmfi^. 
i?bi altt adducic circa pnelltionem clecmofynarum^ 
An uxor p ffic Ifcccrc clecmoiyiiam finp inacitOf^Vi- 
de Az^tJfiffii.morat^p. 1. Hb .si.eap, lo.col, 1170', 
i':iiil Comiiol. rejptfifor.mrat Ub .a,.aii^j} . i^.nam,^: 
Valdcr.adSo9t.;^.i.;><^.J9.Barbof. in !.i.;f.fol^t9 
matrim.p.'i-num,i.t).& iO.Sp'm. de lefta>n,gloJf. 6. 
num.l^.Cih^Ldfcifioi.Ei an cleemoryne minu* 

• timiiafsa nUticofiiltdcdiiCendffidc rmio dantis; 
& ,filiis affcrant ^pcKJudicrum in legitima t. Vide 
Sanch. de mairim,.'ib'.6,diJj>u/.'jS,i„um.i. ubi nc. 
gat«Ji fmt doiiaiiones non ^modici h&x prudeij 
tej pto modofu6ftantis ? &t an uxot poffit fijrati 
niarito noiabilcm quanticateih , & pcccet ? vide 
Sayr. clavii Re^idtib.^.eap.iS.num.j.mm fffu n- 
itbui , ubi qudd peccac mortalitcr fi confumj iit 1 1 

■ clccniofynis ;.& num. 1 1. quid in ConfumpHS i ma. 
ritoioopcribuSpiis^an uxori (tt rcfticueada fui 

. dimidia pirsi & dc cojifuinptis ludendb & mcrc- 
tricanio iulcr* cundein vide Valarc. de ptiriit .c. 141 
ffww.15. .«»i/f^«r.;»(i«/,Matienf: ad L^:tit.%fl9ff,i. 
nHm.y.t.^.ni)v* rectpilar. GuicrpTall.'ii:i.,^utfl. n. 
Hum.ult, ubi affcrunt quoW maritusin Confcicnris 
iion cenetur rcrticuerc uxori malc conrumpta,quam- 
Vts pVccct m&lc Confumebd»; 

^trh yGoogk yo Repertorium pudicarum Ccwicld, 'JPil'^ E.MPHYTEUSI S.EMPHYTEUTA, 

EmphyteUticare, 

B,M PUYTEUT|1 CaS. 

EMf HrTEVT A & colonus ia mnUis dif, 
Fcrunt,nara coionuspoteft allegare ftccilitatem, 
eM.propterfierilii4tem ,de loesttf ftcusVft in cm- 
.phjietttj , qui tenclMr folvcrc pcnfiDiicin integram, 
«liamn fcu^us percant , utprobat KXt.i»l,i.Cod.dt 
jnrttmphyi. (ff in %.4deo,lnjtii.de i9cait,\CMm aliisde 
qilibiu per V aL\3.(c. dt jttrt tmphyi. tju4j}.t,y.*.nftm.t. 
JHtiHo itum.j. Clar. ii $. emphj/reufit,ijHdp.i,num. 7. 
Qiiando vcri cmphyceuta folvit magiiatn penfio- 
nem fraftibLis tc(pondentem,ruuc ficc rcmimojfiw^ 
lii locationc,cx Valafc- tibi proxitne ^nHm.y.^jutjf . 1?. 
numi^, M^fcitd, de prthM.eoncl.} m.tmm. 10. il»r- 
boC in\i,divortioti.fin-p.i,num,yo.ff'. /oluio imAirim. 
Et in locatione , tjuaiido rcs pto parce perit ^ poceft 
condu^i petcre rctninioncmpCDfionit./.rjrcW"- 
Qo^^.i.ff.Ue f;, minimc ver&emphytcu^ta qui Bme- 
tur folvcre intcgram peniionem , ctiamfi tes in em- 
phyteufimconccfl^pco parce pecicric ,ji»ct illud : 
Si percat cota,libcrabittir cni{rfiyrcut»,ac-fi pro par- 
tenulla liberabitur empbytcuta, & li prok parte, 
nulla liberabitiuaTie j 0c cft rcccpta tradiiio, t^ ^r 
.Tiraqucl. de reir.l^ni.^^.giaf.\. «ww.^.-.tf-j. & *d 
fn,tlt, WM.75. VaJafc. dejlirt e^hyt ^aifl. 4 «««. 
^.& iju£jKt6. num.S. & ^udjl^iy.ijkm. i.Clar. i'. 
g»«j?.8.nMW.8.Grcgor.«(i iSJ.fjr.iJ.jJdrf. j, Cened. 
ttd Decreiar.eolltS.t^ num.j^, Colonus non amlt. 
tit meliortnKnta', ^uz donrinns direiflius tenettir ei 
foIvere.iOxca texc, ih l.ptnHlt.f.loeaii^Sc habecijult 
retcntionls.doncclibifolutafinc, l.fi inartit,§.de 
fOtt^il}. iniekii , (Juod non habcc locuin in «taipliy- 
teuta qui lenctur rem meliorarr, li incii^it in toalf- 
millum.amiitic mcUorationcs, Authem cju\rem,Coi, 
deJUcr.EnLTcColvom M'--nocli.i^« intfi.^eme 'io 1 J. 
rtCHp.nolfef.nnm.jOi. B.ipbof. ulrip^oxirne ^Ceuc^. 
d.calit£t.l^^ -'Um.tij.Vihfc. 1 fi.re f.mpb)>f.^nili iV. ' 
num. 2, Colonus iion folvit laudcniiiini , qucmad- 
modum emphjccuratenecur , g^ando •ciidit fun- 
dumfibi iii eiuphyteuliip coiiceiTum .juxcatCK. 1» 
l.fi-!.C0d.dt ureemphyt. , ■. ' ' - , « 

^mfhyteHticMi concra£tus jcqtiiric fcripwram,'.'i . 
Ced.de iurt fmphyt.OxM{\V.'ib.^. fj«;ij)»iw /"■;«!. obl. 
iSarbof mtm.i. CUr. m %.emphpeufi< ,tjH£fi:t,y aW(e. 
de jurt tmphyt.ejfAfi,-} .num.^. CJtA.de renouM.imphy- 
tetifit,^ii*ff,f..'iHm.i. ndfia, Stcphan,Cratian,<i(/ce;)/. 
forenf.cap.liiB.i num.i .& eap ^^■;'nun>.j.& S.Cuval. 
CommHn.conir» cooim»y/.^«ii/?.)j6.1n*clligc de ^oba^- 
tione centraftus,nQn vcrd ouoad fubftantiam fcrip- 
turs.Vatafc. (/.^./.'.fi.C^ confii^.n.^.toffi.i. 

EmphyttHflt ptsCiivniiiM (;onccira».Hicct inftru- 
menium eraphytcucicnm noa oft«ndatmr , fi qiiis 
ad titultim cmphyCBffis folvat alceri unicam 8: mxi- 
formcm penfioncm quoiannis pier dcccm annos, 
l.ciOn dein rem verJo,fde ufur.vih(c\de jurf tmphyi 

EmphyteUta nituraliter poffidct, 'Sutd.cflp/.jo;-. 

EraphyteufibonorumtCcIeliB prt ingroflii pro- 
nibetur qnis folMsrre aliqutd,fji- corfiit.Brxear.i.t.i^ 
de quo vidc VaUfc. de turetmphyt.tj. 10, nnm.i. 1.5. 
'j'.^!. Si tamen ingrefliis fit lucrofus,* penlio cop. 
ftitata fit modica , potcril annullari emphytcufis fa- 
&i per dominum dircAum cum pccuuia rcccpta pro 
iDgtcffii,quafi in fraudcm filcccfTorum.idcm^Valafc. 
num.$. ubii.£. cum aliis tradit, qnod non raancbit 
totusinconfcicntia , qul ultra juft.im p.-nfionem 
*»cepcrit aliquid pro ingccflii , quia peccat conna- iStus in arquilibrio )ufti[ia;,ficuci non eft tutus, djil 
decepli in preiio, licec non uicra dimidiam. 

Emphytcuta noininatus,ctiarafi poffcffioncm non 
apptchcndar,t)f aofcni fit,ftaiim acqutricjus ,,Ordi* 

' mtJiy,^.tit.\j.S. t. Cild. dt petifi.eli^. C4^.6.pricfer~ 

' tim .nii9.fic\tt.ex.iit l.eumpnitrA.furdo^g.dt le^. t. 

■ l.a Titio.f.de verh.ififii^at, cap.fi tibiahfenti ,de pra-. 

' hend.lib.6. Bart.& Bald. Sn i.imnm txfamilia , j. i. 
■ff.de iegiU.i. Ticaqflel. in l b^vei^^.hee fkrthant,in prim 
ma limU.a nuth. 1 .f. dt verbor, Jt^nifitai. Molin. d* 
primogen,lib.i.<ap.^.a.^7, 

£Tnphytcuticuscomradus,noarequuta'tr^itio- 

' ne non tranjfeti dorainium.f.yi ai»r^o.ff,de ret vtnm 
dicat, ijradittembns,Cr>d.dt pattir,l.cum fftafut. §. i,t 
vtliigaiiyHi,f.dt pui,iic'.ln rein «tl.lmi^con/'.io6,n 6 
Alciac. iw d.t.trudiiiinibntt^d fin.^ etnf.ii^.n.i.Vi-, 
hCc.de fure tmph.<jA^.n.i.& 7-^^'^ "•* guod cx Colo 
enipRyteutico cuntta^u iTOu quxriwr dominiuth 

' tniie , ncc in rera aAio » nili d^m^m tiadicionc fc 
quota/c yideGabr^Peteifiiief.itj.iKm.ii.Et hoc 
procedic ccijdjifi aliquis acquirat iib' k aliis", quos 
ngniinabit , q^ia eiiamli 'aUquit>'acqui[ens poin- 
dc.->^ reliquis no}i acquiritur adio rcalis antc iradi- 
(ioiicm , fetlperionalis ,ut probat tcxt. in l .quoiicf^ 
Cod.de donatijuitfuh msde,Co^.tib,t.V4ir.e.i^.n. j, 
t't\c\zt,incapj'Hmi»'.tini»t ,.1.111. dt jurejHr, Alcx. ' 
tntex fMo-,fi qnii regatu.'i.nHm,i\.§. adTrtbtS. 
& ilii pnmodominium non acquiritiirfinccBaditio* 
ntJ.vidc ViUCcdiaa qu^Jt . i ^.n.y .&i]ua{i. iS.n. jfi. 
ubi quod fi doiiiiiviis rcm uni emphyteuticavit, ncc 
tradidic.dciiMjc cmphylcucicaTii altcri^ illum vylt 
in poflcllioncm iiiittcrcvquod primusjitiierit fe op- 
ponerc, ne lccundus miitatur in pollcffionem:vide 
etiam Cald. dcpnejfifi-^, c<tp.6,n.ii. ubiquodno- 
tiiiiuius.pfimo Joco pf;ECtdit,iJCcc fccuii4o cmphy- 
tcufis fit uadita comtatiMUi relblv^ Bubbfa in i.di^ 
t/oniOfiaprinc.tf.n im.il.luaHe n.\0. ff. jeluto ma- 
4rim.h.l nomTnatiis ad eniph>t«ufim acqairic doirii- 

. hium Snc cradicionc.Cali. de poitft^.eiig .cflp.jj.i?. i j'. 
Et cmvhytcufis traditio ar<fue cbnceffio primo fafta 
"'Vid. i. r hSt^ qpmine omniuifl naininu»rum feque* 
cium: , & ti iraditio in cmutini^ti primo fa^a furrit 
mociuo pOlIcirorCjOpcrabitur aomitfii iranflationeiA 
m fequentcB.Valarc, de p^ni-.cfp. j i. 1»««. lo.queffl 
vidc.«/j/(</r.ifv.fj,ini.;u.nbiqu6dcaiphyteafi fa^* 
' duobus,prii)ius cum pocius |us habeftr, poteft Cc op- 
poncrc iradiiioiiiyciuam domimwvultfaccrefccun- 
do, & poftularc ui ciigatur fib^, tradcrc.^ 

jEmphyteuticus contraaiiscftftriiai jutis. Slephi 
X2l3.x'^l\.d/'c<pt farenfcap.^^J.t.lG. , , 

^£mphyccufi quod folltum cft aitcivlt debet. Calct; 
de f»tefi,e'i'i^.f'ip.6 .i . . ' ' 

fimphyccufis cll (etfhnsj.fi tibihomo.^.fin. hifin. 
■f.^e:egar.t, MafcarJ. teprobatXoncluf,tO$.ii.^.Ca.[<i. 
dereneif.it. iju.tlt ,\.^."u»r.-/,.'^tCcr\\taiaoti prafti- 
mitur , fcd Ubcrtas, /.'^'"'«^Cfffi''^ /''"'''•»5^ '«?»'«& 
ide^ qtii tjicit rem 'debeic aliquat» iirritutem.illud 
debci probarc,& non a!Iegaiefoliim,ut ptob^ Maf- 
caid.eo»e/. 1 ai f.num.r,Z.&c iii tcrmiuis in feudo Rol. 
cotifiii.iimttn.irjjih.^. ■..:■•.■ 

tmphytcntani eo ipfo qiiod doitiinos cotHfticuitj 
viiieturconftiiUeic proCuiatoccm in rcm fuam, /. 1. 
i.fi--.f,demv>opcri' n«Ht!ai. & nOtiiM ibi Alex.Jafi 
& alii,& cradit Bald ..'» I.ea Itgt^^d fin.num. 14. Cedi 
de <Jur. fc iii cmphytentaiti nominatim rcfo4vunt 
Socin.co -ij. 1 1 < .nuw. I ^Jib 1. Alciai refp. 1 1 fi. in fine, 
CM.de rtnovtt.ij^tii- n.»'"» 16.& deempi.cap,t^. 
««m.H.Gabr Pctcira d.-c!f.isM.t,adfin,& dteif. jX^ 
HNm.14. 

Empliyicufis in iiiibio pta-fumituc antiqua. Cald. 
derefoLt. ^ f\i ,iJ .emphyi cao.xo^nmn.^o. 

Emphyteufis fimpllciicr accepca, videiur acccpM 
.. feeuud^in Digitized by Googlt Juris Canonici,&: Civilis. VaV.. 7 1 ■■fcfliiiKliira fjws nariiram , & coijfiictudincm , Molini 

tmphyt<^iii«non poteft reccdcre a [ciiore conrra- 
ftus cmphjFicuci, .1 cj- 1 Ce {,4e. uMimphyi. Gaiu. 
<^-«iV.i{4.incipit, A€c*ptttm-'hyie ft^n m.i\, 

bmpbyceulis tcnor primx inTcllittira; cil fervan- 
Jiis^Elur,»d G\m. deiif.i6.;nm.\Mo\\n. d* primog. 
iih.i.eMfi.i, -. 4. Mciiovh. «-iytiit n.64.cum ftf.& 
CRff i48.')>M.i.. ^ dt f>rtfn,nf,i,'iy,^. iirtftimfn'^'^ 
fhccb i« jf.ie).n.t. CM.caif.^ :.r7.ii,rT dimmi-idt, 
*.7.''.7."»/ff. •*■ dif»tejt.t'ig,e*p.% it.T$.& c. ri. 
^-.^; W «■» r./pfnff f r/ Soci't4f fEiV , •tam 8, Guf. 
t*if.ix. .^.Cab«d. Jrc.i/,i40.Steph»t>.Grat,^/c*/jf. 
joyff.(»^.i%. >mv.'.& i-^.eumft^^. Bcmard «tacv, 
itiJ Pr»ia.C<iirt Impf.^.i.ctnel.^o.nnfft^riiw. Farin, 
^■cif.K»!* K-tn.xii.turmft^^, &■ dtci .n i.nHm I .Ec 
invclliturz iau.^aa fbima in altciiiis prcjudicium 
ii<ataiino[i(x>tcft , Matra dtjwifd^it.p.^ ceni.i. r*- 
fv 10. n«M.4t>. Er c|iiindo eft iccclTuinab anti(]iia 
ft^rmaconccOtoais.Jicicur iiovum,& iion aniicjuiim 
fLuduin,Aver)ii. -di.41. ra.jrJ.^ia/il.^w.i. 

Emphytciifi. non jioc ft donarj, vel lcgari ei qni 
non «ft vecuus exfomii invcltitiiiar.liart. n /.y/ da- 
fnuiy^.fin.ff.te l'^t,t Surd lifcVipi.n.JM, j 1. 

Emphytenta tion ponft iiiuiarc ni tuiinaivi , & 
Jcterioretniaccre lnH' lioiiiini coivrctilu, Surd. de- 
"f^orn Sti.f\.i:tii.<iiiUJU. il-feepf,f\-r"if,cap. 11 . n,ij. 
0^ tsp6i\- *f< '!>!<.. Borrcll. iit fitmtM* decif, rtr. j j. 
('«M*.ioS,Meiiu..h.£' nl,ti.'ium.\-f.&ctnf.^:j..ii. ji. 
Barbof. inl.4'V'>nie,',.fifMiiditm,nitm, 0.0 ^.fivir, 
tt.fi.&^^.ff.fo-itifajirim. Cald de reftlm.trapityt. 
<fl^.7.'iiw«.47 & f»ye'if.liKi.^. t.n«>».)o Ceii|:d <tW 
/)eeritlMl,'-oHfti. i ^^.'■'"W.^I • 

Eraphyteuli nun habec Jocdm jnj accrefccnJi, 
Stcphzn.Gratian difcpi.f.^rei.f.rap.ijt./i j6. 

Emphytcuticacoiiciilio nou cHdunatio, ncc rc- 
ciuiritiiinnuationoii, Valafc, emifHli.-^^.a.^.yjr 10. 
Er exconceJlioiiecmjjijytcntjc^ uiik- .iominiitni cm. 
phyicutjeacquiiitur , / i.if.Ji .ifief ■t/ell_'g,vihi ij;Jufla 
communiKrrctfpia, Cald. derenovui, mp»yi.iffiO. 
ffkij.d" q-lb,- . . . , 

* Eiaphyteyia tenetur iccognofccre novum Houii- 
num luccedenteni in )urc dircdti doniijiii, Surd. de 
eJim.ut.i.privH.^X. >.\i. cuw feq^. & iiH oftcndcre 
lituium , Barbi/ii'// cap.eo-iftiiniut ^y.de tliit.nitta,i. 
4Hm cPii]. 

Emphytentica nominaiio revocatur pcr naiivita- 
•tcm nliorum,& in.cihal>« lecum tcxt././^u'/-;!;,!» 
C*d.dtrtv.c..,t^i''d-,.A!. VaUfc. tonfHli.G t .«.S.f lor. 
irmddtt.ud C.m ■iic /-i?;^ 

Emphyteuli Uabci locumrcmcdium l.i. Cod de 

• refiiit .vcnlit. Valafc.iie jiirt e^phyt.cj.x i, '7.151 cim 
fe^otmibM, Mcnucb-csaCj jS.«.I i.MafcarJ de pr<i. 
iM.etMl.liy^ n.i4.¥\Qt.iidG'">i.deeij.li2 Q^turant 
infummA fiulltr, vcrbo aliei!i'io,pit^.ii. Erjudlcara 
UEUone non refcindciuv oinamo cniphyicu.'is,fcd 3,d 
ztbjiriuinbom viri reiucciur pcnlio,Ca1d.*M /,/7c«- 
rMiertttt j vcrbu itipigr,tTe,naiit.^ l. Cud. dt tn inieer. 
riJlitui.tainer.Circ. dt. , Mkilit.p'<if.6.^,l,e.v „.;i.SiC- 
phaii Gratiau, J i.t.i.foie.ij.c.p.ii,!..'-.:^. 

EnipfayteuCsdatiir adni:li(iraiiduni , Siird, de- 
C'/78.».i7, er J<riV:i<;S.viwa.j,%)- ■cfi Ijo-.HKw.il. 
- *"mfe^. Cald. ''or.;iil.'ik.i.c.i 1. ntiM.i cf m ^.fa 
hac, hiflit.de tBo.lic,ii.'i^H.fl 1 «/.-jr.Si IT g^wx .icqui- 
tit cmphyteuta uln a ciinihytcufun , an c.i accjii r.it 
dominodircao : vidc Tiiaqucl. J<K/r«S lig^n.^ ;i. 
giaf.l.nnm.yb. 

Emphyteufi fonceffapro tnt-us pcr^onls , funt 
uescunceffiunc^ , Itiit. in l.mon'- ■.tiis^-. f. t d-.iiitt. ' 
tAHsa «or/i',.iCal.i . de trfipi.e^p.~^i.,7.^T. 

EinphyteullmaLitii» 6; nxur non rf[»u'aiur pro 
«na vita fc pcilcua, Coiicil.Brach-r.iy.w^.j .w.i; p'^.\oj. Conftit.Portugal. tit.ii.re'iilitt,i,^.io,Ot* 
di»ai.'i^ i.!ii 6i, f .^e.Etcmphyicunf fada in qua- 
tuor »ii-i(,non valci ni(i iii tribus.juxta refoluta pec 
Tiraquel. de reir liin.tit.l.lltf.t.n.}t,Caid.^trefe!, 
impiiyf.eap.l .n.^i ^ ietiimin*i,^.\g. n, Si.CniJof. 
in frAxi fkd-cum «■ ddvtcdt, VCibo tmfhyteufitin.iz. 
: Et cmphyiculit Eficleliadica , H conccdatiu ultra 
iccs vitas , ad ircs tamummodo reducitur , Gam. 
d(cii.ji.nin/t.i. 

Einphyieutis jus prim* petfona durat io vira ip- 
(ius, ctiainfi pcr alicnationcm trantferat ctomitiititQ 
. & poir.lTioncm inalium > Ordinat. lii.4,rit 3S. ^}> 
Caid. de rntovM.^ y.n.-j.^ ie rifolut. tmfhft c^.ii 
^ 4. Barbof. r'n l.u^^HfritCiHtiMm.z^.f.fcUiMir. Gxm, 
decij',ii^.i. cip. A cepiMtmphyteuli, 

Emphyteulisquandoiranfii ad compccheuloc in 
iuvcllitura , no.ii rcquiri/ur Domim iircfticonlen- 
fvs.ncc folvitur laudemium , Gain. diiif.i\&, ".J. . 
" Cald. deneminM-.tf.ia.n.-^Q, Valafc. tenfult.yi.n. 16 
C d(j»rei»Jphyi.<f.i^.nHm.i.i.QiihoOnl.HfHfrH£iM^ 
n;iw,j j. 16, & i%,f.f-lMio mvrini. Cabed.i«i/;iO}* 
iMjint ^p,i, Epifcopui Barbofa itd c.ip,potittt,Jif. de 
lcc.iui,;iii'ri,-;'}, . • 

iiiupiiytciilis couccflione quando empliyteuta aU 
tcrum non nominat , dcvolvitur doiuiiio direfto,UE 
ni>miiici qucin volucrit : iti p«t cicxof a Biibof.tJ* 
rerniftd O/iijV» '('11^.4. («*/.}6.§.a.»«m,4.quibu» ad- 
df Gim. at poifttiigeadic.ip. II n.f.tP furif.fJi^.i. 
9«j//-jS.«;/n/.i9 l'hccb.i/«t(y:ii)^.i.Idcm proccdit fi 
iiguiiuatio fm,'iic nulU,fcu revocata,Ca)d.fJr ■■lOi/iin. 
t}:i/fi.io.'.'.i7.f--!c'm\x qu« idcm£<»/lf }.n«"..8 vrf. 
ca trHniy WoyCS.iccdecif.Ciir. A'ihieplfcorai.T<(ta- 
foiit.f,x dteil. loy. ntm.i Et eTcdio perfonaramin 
iiominationc pcrtinctad domhium dirc£tum»_Caldi 
dt rtn»vMi .fSMjl 1 7,prope fintm. 

Emphyicura (i iion exhibeai tnftmmentum con- 
ccirionis.cspelli uotcft , quia.prxfumuiitur vitx fi* 
liti, l^etrus bi^. *dl.^.ii.i^c>,C»d.ie frt,ftripi.\Q v!l. 4o.d FinphyteutaiurisfieflEccIcfiar.nec conftat an 
/it fecunda-^ vel tcrtia pciloni, judicabiiut in dubio 
qi'od(it tcrtia, Mtnoch. de prMfitnipt,lih.i,prMf.ioy, 
Cald. de renovM.^.ti.n.i^. CHm fecf^.Gim.dteif.t^ 
iUaj 14J. »«m.(,T decif.zj6. a4Jintmj& dtdfiaj-. 
»*M.}. Gabr.Pcrcira decif.^j.num.t i.concoidar Ar- 
chicpifcop. Bracharcnf.tjr, 1 9 .cfl»/?iW. 1 Jc Poituga- 
leiif. lir.il.ccnftir.x.&c Conimbric.((/,i j.coBy^ir.io. 
Nam eniphyieulis EcclctjaiUca non poteft concedi 
ultra tcrtiam gcucrationcm. Cardofo in prMxi jndi- 
ciirn & tdzectt. vei bo tmphyitufit^n. 1 1, 

Enipliytcuta quj acquifivii cmphytcudm', cum 
poienaic nominandi aliu^i, tta quod altcro mortuo 
in aliuin vcuiat.advenicntrcafu.quifupctvjvit ,ha- 
bci jus rcivcudicatioDii , Spccohc, (i>, di lecate ,• 
%.»">€ a.iq-^", erfii.Septimi , Chairau.cB/j/.j/./j.j j. 
Ozafc. J/c.''.85.««w.io. 

Eniphytcnia, qui «mphytcufim piguori dcdit in 
perfona crediioiis , non duiabit plus pignut, quim 
duret eniphytcuris in pcifona debitoris , Cabcd.i^r- 
cij.i ;4,n'ir/k, 1,^.1, Valafc. ««/(./t.iStf.p.i.Et execu- 
tio ficri non poiell in cmphyicufi uominatiunis, nifi 
vivciite dominuj fi quydantc liiiitam execmi»nem 
moriatur viflor , non poccric illam profcqui, Gam. 
(iecif,^,nua ^ Cald./iowf.^wift^.iQ./fftm.jjiCabcd. 
mbi preximi., 

Emphytcufis concefla pt:o eo quem nominabit, 
ciim flt Ecclefialiica,an fi infticuatur ab emphvtcuts 
hires aliquod collcjium , vcl fraliia , poffit hii)uf> 
nipdi coliegium fic coiilliiutum fuccdere in ilta etH- 
pKytcufi , acccnca difpofitjonc Ordin. ^*&,t.rj/,l? in 
p'i»c.&<^.\.hL tencjtur iiitraannom vendcrc alicui. 
privaco ? vidc CaU.(^»p*'r«//.W(g.f^j.iw(,i j.fiff» 
feque>iti!>HJ^ Digitized byGoOgi- Repertorium prdfticdrum ConcluL 72-. 

ft<j«entihuu <?" "^e extin^ .emfhyt ,<:tip io.».z\ ,Mo-^(, 
Ricc. fie-ir.C'ty.'^' h>ef^!/csp.I^<iipoHt.p.lJecif.l;6. 
Stcphan.Gratian. Jifcepfat.firenf.cap.^i t .n, &^.fti//t 
feqiifntlbiis, VaUfc. co/ifitlt.ioi.niiM.ult.Aioi injiti, 
moral .fi.i .' .1 i.c.S.cel.i 196, ubi aderunc quod incra 
antium pclHint vcnderc,& ica praxis obfwrvar, 

Emphyreulisdotevcldonatfonc h&t a pacre fi- 
li^, conrcnrus domini non exigitur,ncc ex his dcbc- 
tur laudcmKiiTi , nilidos decur pci xdimaiioncm, 
qiia: fjciccmptioncm, G^Lta.decif.i i^.nHt/i.t. CalJ. 
^e rtfoI.emphyt.cap.iQ.num.tj.t^ CAp.l^.»t.^i. T 44 
Valarc. i^ JHYe emphyt.^.\^.nmm.iOt cum aliiscitatis 
|)er Barbof. ai cnp.potitit^e loMtotH.^-'. Et non po- 
teft donatarins, vcl gcnei docatut,auc filia in polfct 
Honcm mitti, nifi prxvia domini dirC(!li noiiticacio- 
ne, Ordinat, iih.^.tit,^%.in princip.\\>\,fir Odavinlho 
/jr<(/«*ff^&C.VaUrc. tii^» rum.io. Intelligc fi fili« 
fildc comprehcnfis in invc(lirura,aliasnoli cx Bar- 
bof. *'« I.HJufrHQuff.foluto matrlm.»um.t^ ,1.6. & 18. " 
Cald fortHf.lili.i.ijti^fl.ii.n.tfo. Etquamvis ad no- 
tninandum,donandum, & docandum rcs cmphytcu- 
lica non (it nccclTaria dbmini dircAi liccncJa, fecus 
cft in transfcpcnda poffeflionc & traditionc cnjphy- 
teulis , 'Phccb.decif.to^.fr.n.p. 1, Ei Otdinat.(i/«7e 
/occ,ibi,oH Jofdr,qua;prohibet donatLonem , & do- 
lit dacioncm ficri fine confenfu dircdi domini , Co- 
lCim intelligi debct in caflbus , 111 quifau^ dos estra, 
ncisdatur.non filiis. Gam dicif.ii,<^.n.6.(^ detif.iSi 
n.i.Ca.ld.Mno tiip.to.n.t7.& ti ^i'. 

Emphyteutaqui habct poccftatem nominandi in 
vita,vcl in moitc,an polfii variarc.ftiamfi transfcrat 
jus quod habci,vcldcc in dotein i qiixdio cft mul-- 
lum vcntilata,dc qua vidc Ocd.lih,^,tlt,^y.ia prin- , 
cip. Valarc, c»nfult.iQi..Gom.ad l.^o.TMri,nHm.^o. 
Mo\m. de primo/fn.lilr.i.cap. ^, nur/j; n. Gam. de- 
cif.lyiinHm.6. Eft tamcn advertendum,qaod fi ti- 
^uliis emphyteuticus dicat in vita.vcl in morte.cunc 
fi in vita|Cligit,non potcft variarc , quia vyctur aU 
Ktirenuntiare.argum./^oy^i^wm,/^. de leg. comiilif. 

■ & l.fi ijui! it4 flipnlatffj n.^,'^.'ie vtrha. oblipak. tc- 
folvunc cxprcfjc \{3\x(c.di^t9tonf,ioi ». r j.i S.cJ" 19 
Cald. depaitfi eti^.cap.^.n-m, {5. cnia fei^Htntlhus , 
Gabr.Percira dec^. Et nominatio ac donatio etiam 
in viti fafta ab illo qui ufquc ad mortem cligere re- 
nebatut , rcvoc*bilis dicicut , vhceh.declf.iof.n.^o, 
f.i. cam quo concordant Valafc, Molin &: Gani. 
di£kiJ locis. Qiiod aftus favore docis faciat donacio- 
nem irrcvocabilcm,probit text-w l.(i e^o, (^.ret.fde 
jure dotium, Avend, iidl.^^:Tuiiri,ftaf.t6.tlor.var. 
^Mtfi.ix, num.\d.tHmfti]Hentihu<, CaU de ^ftefl elig. 
CAp .^.iTum.i^. 

Emphytcufis non comijiHnicatur. inter maritum 

■ & uxorcm.ordinai, lih.i.tii.^^.^.i.in pyluclf.CM. 
e(e tmpt,':ap.j.j.nH'n.ifniim fe<j.(jr decif.M'. t.iA^ifo 
emphyteufis uxoris non potcft vcndi prta dclifto nit 
riti,Valafc.iJir^<«-nV,Ci9>,2^, ipaUt.i'? repttit.ri,h.^.66. 
«Km.i^^rif^.jo. Quod uxornon poftic nominate ad 
craphytcu(im,inconrulto niarito,per aftos inter vi- 
vos , probac Bcncdi£l, .f gid. <b l.ex hoc ]ure ^f. dt 
jttJfitiA & jitre , cap 7. 

Emphyteufi cpnccffa fibi & filio , dcficienfc filio 
nonpotcft nominari cxtrancus. Mcnoch. roiif\ti.^. 
».17. Cabcd, decfs^o.p.i fior.ad Gamjecif.i.n-y. 
Et fi filiusnolil accepcarc , an Iochs (it fcqucnti ; 
vide Sard, decif.i^o. mm.^. ubi afRrit ,'quod filio 
rspiidiantc fuccedii nepos , cxclufo domino , Ikcc 
conceptus fiipoft mortem avi, 

Emphytcufis pcrpctua vulgJ» Pera avot c^eracao, 
non potcft dividi per a;ftimati6nem,Vakfc. depari. 
e^.l6 nHm.ii.& ii.& de iure emptoyt.t^.^^.n.y.S- 9 
Scd Ordinai. /ii--^ rir p6.§ ijidifponil quod bona 
«mphytcutica pcrpctua dcttciit vinciilari in -uno-ex h£Etedibus,qui folvet aeftimationecn pi» rata altcrii 
hsccdibus,& pcnfioncm domino dirc&o, 
Emphyccufi acccptata pro fc & u][orc,& uno cx K. 
bctis,uttura dccedcncc uxorc ftuiaus pertincant »i 
cjus hstcdes , an ad.(fo!ninum , vel ad filium ipiius 
cmphyteulis fuccclTorem ? vide Kcynofo obferv. i ?. 
Emphytcufis filiisconccflii non comprehcndir fi- 
lias . juxta doftriuam ArchiJ. /„ cApfi auhfiiadeiitet 
i7,9»«//.4^-'quKcoi^muniicr rccipitar, ut tcftantar 
dm.decifi&o.HHm i. Q-*\A. i„ l.f, eHrAtorcmt-VKl\>0 
. fnecur-ttere ^nuytr.^y. Cod. de in inteirum refiititr. 
. min.&defoiejr. ti'>,^^ap,i^. „^,„.16.^ ^onoKinat. 
jHaft.ij.num.io & de ytnovMt.i^uf.l.i^^num.i.^^tde 
co qui factjkaccm hab« nomiiudi filium.aut tiliani 
adeinphyicufioi.ai) cxiftefitc filio,in»J*liio poflie 
noniinare , vnl cligertf^liim i Viie i^\ix\i.decif^6. 

J.i. Keyno(ft obftrvat.x^. v ^ , 

Emphyieufis poceftconeadijUTCu! jn rcmuncra- 
' tionem fcrvitii dc aiiqaa tertuU Ewlcfia eum parva 
pcnfionc .Tiraq«^l. i„ i.p h,i^h.u„ , vetbo donationa 
la^-^flm, num.iS. Cod. de rtvocanrdt flD.:ni.i«iT<i. tie- 
cif. i90.V.ei:niff.ln^compendh alienat, n'. (Ji. Fbr. var, 
'}"*jf^7-§-'-'""«-i'-'^"^oUe ol^'..:; potefi.tp^eopil 
p,i,ih/gMi.^S.nHm.6z. ^ m <^Mp confrnfus ^.dtrebHt 
Ecclefis non alien. )»i«'/r. 4 Einphyteufis aatem Cic! 
concefta vjdciur empia ,-CaLt, .n rtjjhwfo pro Sode. 
taie /£SV , 'iur'..i6.B,i f.i.diintdc bc>vmeriiis,(iua 
Pinelv(u/.i. Cod.de i>onii miiternii ^. ^.n.&i,pn£.ijLU 
Cald. conf.i,9.n»m,i&., 

Emphyccufi» non pot«ft ficci dc nianfo,fcu pa^Ta- 
liiijis Eccklix'hiK: licentia Pap.-e , ncc pwfcripcio 
admitti pot.;ll , Exiravag..^»;/«r(j//,(/er«i«j'£cc/f- 

Ji.i nan. aRen. Menoch. de p'4u,^pi.',i.p-^f„mpt: 10?. 
nim.tf. <S" £0n/Ii4j.»tm.':z. iA3.fca.td,de prob.n. cor,- 
clufnyi.nHm.ui&. Cald. tie renovat.^Hiefi.lt n. if. 
Bu\ioC, de o0e, &potejt. Epifcopi , p. j. alkgai.g^. 
TOW,ii>. Gabr.Pcreira tieeif ii,«iiwj. 8, ubi addic 
-^qtpod potcft ficri dc pafTilibus Eccle/iarum annex;^ 
rufa.i& idtfm refolvic pi.de ma»u Rttria, cap, 17, 

'itii«*j,;'>,^ubd itcm Synodali Conftir.Conimbticenfi 
(Saveiu^, 'ii.i$. eonjiit.j. verf.E outro/i,' ficii quod 
ubi conftat de iniclo tiiilli nutlius, iiulla datur praf- 
fcriptio, ctiara imincmoiialis*,Aym.<{rf',(n((^«»Ofw-, 
porHm^p.H.i abfvlu!is,num 59. tiAe:i.tritSl.tttxspanit^ 
concl.i. 1'iifiiii i- MoL de pri,Hmie:.Ub.x,CitP.6,s.6i. 
cumfe,j, Uiii.de jurlfdia.p.^ "bent.ucafu t^^n.lt. 
ij. & ji. l>hQcb. decif.ii.uum. i&. p.i. Barbof* 
nhipioxime. 

fyap»yieuiimirl lei folit» poteft iterum conccdi '\i\ 
cmphyceufiin fine folemnitatc , cx pluribus citatii 
per Barbtff, adcap.iilt.de feudii,num.i. querr, vidc 
num.fe^.Et inftrumentumin quofolemnitaccs cnun- 
lianiur , pro fe jucisprtEfrtmpiiuncm hahec, Cald. 
de emp.cap,i4..n>.m.^t 

Emphytcuticari an poflinc bona Ecclcfijfticabc* 
iTcficii jurirpacronanis abfquc confcofu pacroni;Dic 

» de honcftate non po^Tc.cx Anchar. conf.i zt.Sl dicit 
Communcral<.Ocb. de jiirep^tran.verbo hontrifiinm 
wf/m.Iil.qucmrefcrt & fcquicuc V\&min. de refig. 
lih.^.^H&fi. \..r.Hrn.\x, 

Emphytcufis^ion potcft vinculari iri mftjorata , 
l.ftn. CoJ.de jii'e emphfi.CnM.Onf.t 1 . t^ forenfjih.l 
^udfi.ij.n.yi Pha:b.decff.j.p.l.Gim.dccif.70.^ tl4> 
n.S.& deeiflii. n.i.& 10. aUe^u.jurit pro majoram 
de BtUjii. part.^.ftr ^.iiHm.6o,c-imfe<]iiintibHi,Gabi. 
pcicira decif.i6'it.i.-Jry. Molin. deprimo^en. lih. t. 
c^p.io.n.jt.Cabod. derif i^o.p.i, facluiic qua; idcm 
]Uo\. lih.\.cap.i6.iHni.?.. 

Emphyteufis polfeflio acccpta in prsedio pcincipa- 
|t, cenfccur acccptara in iHis pfttincnrf bus ad illui, 
Stcpban cratiau.^^ ft.u.f.reif,c,:if.ii\.n.if, 
Emphytcuii non admittuntur condiciones, & gra- 
"v varaina . Digitized byGoogk luris Can onici,& Civilis. Lit. E. yf Vtroma, Ut notalut itt l.umirn exfMmHin^i./i Jefalc'-- 
,Ji-,f-!^«'*^-f-i.VaUfc..cffa/"«//.i86. ««».,'9. CalH. <ie 
fntji tHg,mf.\-}^um.ii..c}im pluribus aiiisinfca cCk 
atis, iit. N, verbo mmiM»no. 

Eniphjcciifis vacans.per morrem rolim conced!- 
iur proximiuiibui <, Cald. de rtmvat. f,%i b.I-. 

Emphyictil^ noivpoict^ alicnitt if |)otcn(ior(in^, 
, st noiacur iK t. jiK^C^d, ^' jfff '"•■P^^yt. 3i prpbant 
■CXiT.^.tmphytenfi.'i.^!>A^.ii..Mcn^th.coi^.'^%. ».9. ^ 
' Io.cr,»'WM.4;.c'{.'«,'(i^«eftu'i't<jSarii-.^(i^^j4.v.4a.dr 
4;.Guicr,' . ■f/^ii.wiw.^.V.aJafc. cflMfw/^ Ijj^ nHni.5, 
Cald.i/J / yi cH-iitiirtm,vcii3o funfacij'itnfe,'ium.f.Cod 
dii^ti-.iegr-fi rciii^V-^miii^fj- de rcn-lvnt. ^A.e//, i p »-. 
I4.c»m7<f^';ub(»'"^.if.a^!t-de tiirUtc Sao^ai \oai\~ 
nis & i5ucibii3,.& i^m.1.0. dc cjcrftisj rjEirgiofo', 5; 
.fc(if!ari, -T at .ote--^amit,^f/:i ubi aii'/r',ii. ctiarO 
agit de .'Oientioril)u»i;itioiic.fijfi , (i forrc fit fclio- 
!aiis,clfrii:iis, a-.lt ■■rli^iortlSlSt jJ1/i \ ^.rum fetfueii. 
ritwj.a^ic dc i;cc!-fia , & an polii« alicnaw in aliuiik , 
potemitKchi.a viic i'n-J"'/, ■?«^i,n..Tlraqu<;l. t«'.yf 
tiKquam,ln !fw'-'i*pj»i-m, 1 S. ^•vxi^o fHfc^erij tiberej^ ' 
mum <)X.Aerryj,-''yL-ion^. iibi qiioi (jotcft hoilsni- 
rifiiius lcgitimijs, feciis+fl in^Joptfvft, 

Ethpllytcn/i nonpotctf i^jmiiiari^-EccIclia/Cali. - 
dt foi<jt .nog^ia ( "p.l.^vl y«iinrfe^itefjc'ibM.<j:^- de nfoi; 
tm^hyt.i^p\o,n:il.t^ de renivat.'ef.ii), n-.tj: Aioyfi 
Ricc decif.CMr:/lrLkief)if(6p,(t NtA^k:fk.iUe if\i6. 
SK^iyan.Gxitlvn.difceflAi.foKnfstp.^ii.iKC^ nrn 
• fiqneiTtihH: jVal.ifc ciifuii. joi.nii /i.\tr. Et dc cm- 
phyteii^ rponachi protilcntis > cjnod acqwuratur edo- 
naftcriojvij» Cened.^^ De^ret/il.collea.^^.^.nHrn.SGt 
Xa.\a{'c.4iaaf,Kifulf.iO_t.>hr,,citmft^iif7!i'thu.'^Ci\.i.ie*. 
reagvMt.diilA ijuitjii ij'.".t A.e*imfe^em'ibm , Navan 
tBmmenr.iJe ii!gHi4r.i,i^.Vt.^mvn.K<)^i:iic'.totii. 
l.tJU*ft.Regatt,r:iiHx/t:ii iri.i.(^ j. ' " '■ 

Emphytcufis Eccleliaftica {i pervcniat ild;fi(cu*Qj 
licirum t|J Ecclciiac illam revocaje. inwa blcnnitim, 

Clar,^.(«p*rtKK/7jjy 19-. n.lvCald. (iff OTMIJM/,^. igw 

iiimKi^.fiL^ov,initii.moritt.p,i,'^ii;, &. e^. i j,. cotioS. 
, Etnoifti-iiTliliit iu fifciina, fi fucccdac iiiljonisfc, 
tantibus, Vicite^y'm..-ie ;iire'Afci,'p'7C_.tr)t}.„\ig_ 

EtnphytcHca piicd'6ruiiTfirciliiiin potcft (mcdo- 
tainicoi>JMirii alienate prarciia i faWo canonc fifco ' 
dcbito ^ Valarci/f /»(--< eMp&j^tiiib.j-.ff. i j. »«->*. i.«/.j. 
PcTeiiia;deJi.refifci,lii:6:i'i j ««w.^oXald. (/(rax- 
tiaS.enfhjit.cap,i:'i.^.(p^ \o.iy- ff^^i. <T. j,6, SteDh|n; 
Gtatian. i-''£eptit firtnf^fKS'. j 6^ "ij^jiS ^tls cft \n erti- 
^hytcuia fifei iJfReipublics^cifii noii potcft aUcnarc 
1rreqUifitodomin(J,G*ld,rf;'(5?u(.i^:(, "i jV.+ibl.iijt n 
WKW.ii.^^aodcit^hyteiita^ei^ublicat ,■& frfcivcpi 
dcnscidic ii^ aDigmifram., • , ■. . 

Einjjhyt^ra primus nbn ptKeft aliciiire ,■. nifi \}i 
Vka fuJ,MMioch.c(»Bj^i f t. n«*i9 Rtc io manibui '' 
domiili f»ottftit,reiiBntiir<ttDfclat injepeti/,rab.\^i»; 
n.ti.Card de-mmintt.if ]^:>i.i^t;is-'(f'<£,fi:\%, ii.'fX; cn& ^ 
■JtijHtmiiiis i (^.*ie refaiitliefhphyt.e/ip.^-.vttm.fi *■ ii 
refpo'«fopro SiciOi^e^iSV, «.j-.^jn- 

Eraphyieufi ftnita fmitor eiiam (uber^hyicbfii 
fafta ad ilihjs facicm.ut jta Ioquar,iiam rcfgliua jn- 
le daiiilvefol^^itur jus accipicniis, ex tcSC. in l..le,x 
veQigAH , f:dc pifrnof: finita cnini conccfllone pijo* 
tiscmtfhycciitici conttafliis j finitur quotjuc coiv. 
cefliofubalternati cmphytcu/is, quoniain fubc^ni.» 
phytcirTisre^tilatftrtanquaHi excmplmn , v«l cffii# 
giatuni U Vffigicin , &- unibra fcit iiimtlitudo ^d • 
imagificin . Bf proindt refoluta ana_^ rcl^Ivinir^ 
ilia ^ut pftdiiftum texc tradit Barr-.> (./ 'cm0_anUi._ 
■ HHm.yLi f.fihitf m3ir!7f,.2hirCcanf.ii-,itHr/R ^^vol. 1. 
QuamDbrciwrtibemphytcuiicatioccnfctiitfaiaamoi 
do&fofma>i fub cifii<;m pitflis & ca^didofii- 
qui , qitibns ptfot congeffioj ad cujus imigincm fil/ 
«ttlpiiSRe tradit Soeiii^ fcnior cofif j6.nHm.i}i 
AS^Hft^ Barlufd Ktptrttr^ , fco/. ) .Paul Caftrcnf. (onf.\ i^: vtl. 1. Dec. ttnf. j 8>i 
««m.T Finitaigitut gcnctatioot pritiii eihphyteu- 
t*,finiiUrquoquc cropliytfufisrubaitcrba, & re~ 
folviiurgcnoratio fubemphytcut* , qua i ptjoti 
movetur, ^c depcndct , & cft emphytcutl fubaltcc- 
nus. Remancns igiturincmphyteufi , finira gcne- 
riiione jani amplius cmphytcuta non dicitutj at> 
eiim. teJEt. in I. «'"» efutritur ,^.tj«i impleto^ f.UcAti' 
Er fub emphytcuiicaiio videiut fa£U fub cifdeia pa* ' 
ftis i quibus fuit fafta cmphytcuticatio » Satd. di. , 
(if. ii6.ifm.li. 

. EmphyieutahohtenCiut rcntJVare fUbemphyted-' 
fim, CaJd, de renovM.<jutfi-.li »«»fi.lI.Et foliiili hoc , 

ex asquitatc conceditur emphytcuta; contra dire- 
iftum dominum.Batt. inl.i, ^.ptrmiiuiur ^ fje tqHS 
ijiiocid.iiftiiilivatAaion.cabt.dt pire tmfhjn,(onct.n 
ubi latiffim^. 

Enipliytcufis no^Jatifi potctlUgati 111 tcftamentOi 
Goth lovi.l. viir.(4p.\i.n,i^.Koti Bonon.tJ(r(/IS7, 
Valafc confdi.ti7.n.:m.i\.iim. dieif. 41. nura. }. ' 
cumfequeritibipt: Et jus icnovailonis , quod habec 
lijominus ^hon poccft ccdi , Titaqucl. rfe rtiraSl.Ugi • 
§. 16 ^lof. I.nnm.iyi .Cald. de rtnevat.^jHtft.li.n.H. , 
& 'conf.io.n H7: ctm fe^HtniibHi f Cened.di^ Dtcrtt^dt 
tollen I^^.-^cn.jo. 

Empliytcufim poteft rcnovare ufufraauatius,Me- 
noch, conf.'^& wte.iS.W.i. 

Emphyteu Jsrcnovata ccrtfctut eadcm , & non • 
hoVa cm[.'hytcu(is. \z\a.(c.dep,irtii cap.t (.».107, 

Emplvyccu(ts tcnovatio vidct,ur fada finc altctiiM 
priEjuilcio. Farin. decif.i^i' Rtt^ ^m.n.t. 

Emphyceufis quando cft extinfta.locus cft gratl- 
ficationi. & fatisfacit dominus tenovando uni cx 
parcniibus.qainivis fint in inxquali gradu, /. nfwn 
ex fainiii*^ %.ft di falcidi^J.de Ug4r.i.C»ii.de renoi 
vat.'tjM:>ft,-lj:rsHm.}.\.l.l.& ti: & ^w^.iS. num, Ji* 
Cj|br Pereira ddcif.^i. HHffl.i.Si 'taincn unUsexdcC 
cipndentibns priiis contti doitiioumegit, tunc rtoft 
eft gtatilicattoni locuJ , & occupaniis jnelior eft 
conffitio 1 l.fi Tiiinti}.'f. devtrbor; obli^at: 8c vidd 
Cald. <tc renoi^iiri-^Hrji.lT.nMm.Xff! 

Emphytcuta fi reuuntiat cmphytcuifi in nianibuJ 
dcJniini , Uc fibi denovacinphyicnticetur , non cx^i- 
lingmtVirpcr iroc jus fubcmphyceut* ,quia pOtuit 
cvitareillain rcnHntiacionem. Soid. de[itlim,tit. 5. 
^iijtH nt. ttgfl.i}: cum ftijHtntihHjyfiduatnaditzpct, 
Ozifc:' dectf\f^6..t/ttm^iOi ■ 

Emphytcufinifibi rcnovart pettl^ petcre itgnatas 
uUiini pt>^e(L>ris fntra trigima aRnoti quatido re* 
'novatio fuit Fada excr^neo , & Ai hoc cotnpellera 
^mimim dire6tom , GlBtf. i» cif.i .f^Tttiut i Sidd. 
fcudBfueripcontehtioi catn.iieci/', 1 17; n«fM.>.CaIdi. 
</?rfnfliwf J(»l*j?.6iif /?W/)K/j.'VaUfe. cenfHli.ioi. w.ji 
quiita Judicaitinifui^catrcrunt , Sc vidcCald. d* 
ronovai. ifuaft 10. n*m:^iS: ubi quod fenlemia lata 
conttadrflninumdircdumfuper rcnovaione em^ 
phyteufis noc^ pofTcnbribus , quibijj poft iccep- 
iumrcnovationis judicium bona aliqua ejufdem 
elinpiiytenfiS fimPfoiiccfta : & fcrttcntia latacOncra 
donnnsm dir^um , 'i quai.'en)|ihyteuta caulam ha^^' 
bet , nocec tniph^tcuc» habcnti notitiam licis motdi , 
■contra domiilum. * 

Epiph^tcuti fub emphyteiitieatis, ijbi aliquiti (ibi 
rcfcrvavir u^vi a fubcmphyteutiin fignum recog- 
nTtitioAisxiominii ,n6h Kabuit animumabdicandi ih ' 
fc domiiifuin utitc , nec poirelConcm naiuralcm^ 
quarahakebatica^cio. ci)nf.i^6.inprinciViVoli ji 
■Aciat.in i.ft ijHis viiJ,d''f(rtnii4tnum:to,f.dt actjuirt 
pofeft.i^ai^iric ncminciti difTMitiw: teftaiur Valafc, 
^e jnre emfihyi: ^«a/?;!^ .RMfn, i {; & vidc Suid.dt^ 
cifixi,nuia:\2..cHmfe^Hentibttti &n:ij:\ti iicn*. 
tiouibus i k veaditifHiibiu fccundi emphyteiics st*. ■ 

DigitizedbyVjOOQK e 74 Repertoriumpraaicarum Concluf. ^irenduj cft confcnfws domiiii dircai , Sl noii prl- 
miemphyteuta j iuxtaGlolT. fcrhoalih, ml.fin. 
Ced,^eJHrcemph_ft. &prob3iClar. %. emphytevp, 
9<w/.lO. Catn. dtclf.t^-;.tti-n,.z. ^ decif.i;^^.mimy. 
&liecifizf..nu»,.,.0-dec-fiiiijt«n. ^.Plot.adeu». 
atmt-itcif.iG.rmm.i cp- tinif.1^6. Valafc.<J/^4^.i J.- 
f-m.^\.t \i..& o.-i%.mm.i^.(Zi\6. dt rtmvat.<i ij. 
« » \n.& >T„m. 1 4. «w {(ejveniibiis, ',hbSIo num.\%.& de 
Ttjolut eiiiphyi. cap.j mxm. 4^.1^44.^^.16.11««. 34. 
diftiiiguicBarbof, h.f(^.ifid0.disat. Hif.^jii.it.i» 
pri-'(.''nm,^(>. vj.ic criam MeHOcli. cenf.i j8.«Aim i(J. 
C- de pr^fuwpt Uli.^.p'afi:m[.t. 101. MolJii. <^f y/^/;. 
Uw.iJifp. 47i,f;j.w.|. Etconcurrentibus iiirccog- 
nitlonc rei cmpliyteurfcic Joinino dirwao , &r domi- 
nofiibalterno.jiiradominicalia rcmanent pencs pri- 
muni conccdenccm, & dcbeiitnr primo dopiiiio lau- 
^^n\{i,h\oyf,K\cc.lc'f.Ciir.^>chiepi((opai. N ipol. 
p.2.dmf^Z.prf,pe (i'itJti ,& i., (olltaUti.il p j eoU 
Utl.i^iy.ampliar, -. .\iovTe\.infH'/..<lecift'it.^^.n. 100. ' 
Ct\<^.d.<:.ip.\G oiiM.ji,. 

Einphyrcura vagantc poteft domifius ditcftus rCm 
alteri concsdcre , /af.'» J.i.i.Sfi.iW.^Je jurt ttapbyi. 
Grtt;.',l4,(//,i4,psrr.j. verbo aboida ,Jofcpli. Lu- 
Ao\\{.d(C'fPenif.\y.»»w.M,liQCT. dteifBS. num, nlt. 
juri^o w.;. Quis dicanu: vagabuiitius ? V«ilc Salzcd, 
i„p>aEt.r..p..).infir,e. 

EmphyreufisEcclclTaRics alicu,uj OrtJinis, fcu 
perfons cxcmpts litc moca fupcr t. novarione, cog- 
iiofccre debet prxcot curialis ; uc rcfeft plarics jiidl. 
c[.tuinCailro irtpra.vi ,p.l.lib.i,c'sip'.i. num, 12. Scd 
ii) eodem cafu iMa fult rcntcntia in. judicio .coionx 
in favorem monaHcrii ,. lemilTa caufa ad iiidicium 
EccIcfi«,Wi> i^, MAriit iC^6. iioiario Olmitante, 
Judicibus Dod. Chriflovao Mofinl»o , Scbaftiano 
de Clrvalio , St Dom Alphonfo dc Farb , Procura. 
toic Gafparc Kodrigu9K,referc Thcmudo 4t**f:iG i> 
ttum'.n.& if,- ^ 

. Empbytcufi finiia dcferenttum eft juramennim 
domlno ^LrcAo , an cam fibi velit , vsl allis couce- 
derc? Gam.fifei/r^i tidfin.^aHifc.confult.ijj.ih i^. 
obi etiam quod non cogiiurcjuis bis & iicrum cm- 
phytcuticare. 

Emphytcnfis finira ulcima vica anpoffit Jominus 
dircAus potrcfllonem propria.autlioricaic c«pcrc ! 
Vide Thcmudo. deeif. } 1 6. ^, f . 
. Emphyteutico tirulo fin?to, dominium utile con- 
foUdaiur cum dircAo , Batbof.m l.dhartio, in prin- 
«ipip.t.n.ltf f.foluto mamtn.f^ in l.^ di vi,nMn.^i j. 
ff,ieiud!e, llienwjdop.i. decf. iyo.fZfM.ciinf. j). 
aum.\^5^ dertfolut.tmphyt. cap~iy. n.iy. ubi eciani' 
tradit non poCIe hseredcm miiphycf ucx,qui fuit ulii* 
tna vita,expeirere colonum,vct dcienroram, ncc efle 
audicudum concia eum-,'5c.qiu>d {wireflio naturat^ 
ConfolidaCur cum civKi , & vjde cundcm ^c renovat. ' 
^y.ium-a. Ji*'>^^ nitm, 16, Ethypoiheca cvancfcic, 
&tCfh,Gr!i'i\a.h.difetptat.foi>ihf.c4p.yjj. n.A>-VHcsh. 
' deeif. hS.p i^VeiominiodiTcito ,Se uiili , vide 
Surd. deeif. i8S. 

Emphytcuta prsfcribit utile iominiiim conwa 
alium emphycculam Ipatio oidinaiio^decem ainiD- 
lum inter picfentcs , & viginti iniet abfcnccs, Barr. 
vtl.ciimfponfHS,^. in 9e3igalibiu,ff.de publieaniifV^ 
lafc. de jure emphyt. ijiiffi- \y. rt.\\,& confidt. i j >. 
tinm.$^.{^TOT.ir.fiitat.mtral,p.^.lib.i.cap. ij. eoK'6^. 
Ci\i.de aominat ^.14. ni'mi.& conf^^. nit^.\y. Ec 
cmphytcuta poicft prsfcribere uiitc donfini^im ad- 
vcifus (iecukres fpado ] o. an, & cDntia Ecclefiani 
40 an^fi icm tanqu^cmphyteuttcam pofTcdeHr^ 
difto tcmpote,iia Baibofaoe^i.t.^s?6.l&7.{^ n.iog. 
Ced.dt prAf(rii^t.^Q.vel ^o.mS^sXA.de rerwvan<j.\$.^ fubicaum ftatucis,& lcgibns Principum faicijlariuni, 
noiatur cum ciratis pcr BarbofJ» remi/f.jd Oriiitiai. 
tiy.i.m.i.%-6.& lib ^.nr.^li. §.i ».1. Et contra do- 
minuni poicftempiiyteutaaliquid 'circa pcnlioncin 
iuduccrcfpaiiojo. vcl 40. an/ Stephan. Gralian. 
a:-itpiat.forenfcap.6y^.'ium.i^. tt emphyteiifis Ec- 
clcfiaftica pnrcribitur advcrfuj priva um cmphy- 
tcutam fpatioordioarid .Barbof.»"» <:./;•. ^d AiiHen- 
liam de prefcript.n.6,Lt domitius diredus nonpoiefb 
fc-m fic pr*(ciiJ)Um avocarf a prsfcribemc, B#V|jof. 
'i>i l.fAlieniit/t,ni. So- ff.. Jelxto vtftrim.^Et qal paticut 
aliuHi iifvcfliri in fua empnjicuh , iniictit jus fuuip, 
^ibif.nouhiti^inrap.i.^.frjtfrm^ vcrbo r|gf </«;», 
, ^uibuimBdfeud.itrmttiit.GTilKn.forenf^a^^.^ I7.ff.t4. 
f»w fecjuiht^is Scq_u'tur Albet^ Bruu. conf 40. ■<r 
cmifio.yM idcm alTtricin emphyccufi, urpuca li pcc. 
ajiiium izccix ^CMJe renova^ndfi.i^.n. x6. ^ dt 
rejoliit. ttnphyieufu^ c4p,\ j .* .j. 

I^mphyjeutico tiiH^Ki noHduu», finitp hon poicft 
rcs JTi cmphytcuiim qonccdi, argum. tcW. m cap. tie 
.captind Je^-metff^rra^enia , lib'.fixioS^OTi^\l Co< 
OJmbricen..f/f. ^j. con}it.-j^6c Portiigalen /(/, n. 
cinjlit.i. A\axatid.co,if.yi.%/el. j.&eonfii,va'.i. & 
cenfii^S. -jol:^. imA.deinf,,iio.ttum: 1,1, Gam. tlt^ 
cifi't .num.i .C^c3%d^if 1 } fi.-p. i. Ci\d.,dt nmin.-t^ 
<ju*jl.t^.num,io,& dtreni.vAi.^Htfl'. ^.n,-i,& a. 10. 
'>"rr:\.&^ettnft.cdp.io./iX,'i:!rforttjf.ji,£fK}$.P.l6i 
& eenf.^i.niiffr.io &\7. 

Emphytcufienipraab eniphyteut3',"(juam ci vcn- 
' diditlJo(hijiusdifc(5tu6,ficconfoHdacio fiini pro- 

prieiate,TiraqucI.</f«/r«3./rj.§.i.^/o^.7.n(im. 60. . 
j V §.J 1.1.71. clem fcijiieuiibiu ,Gi:eg*i.^ /.iS, m.ii. 
'part. 4. vctbo' ejHmgda , faciunc qui Valafc.f^tf jnre 
impl^t, ejtia/l,Ti *«» 8. ubi quod doiNinium ucilc 
■ fbrrhalc non poieft incadcm pcrfona concutrerc 
cumdire(^o',Sc vidcCflld.iJ6 «^'«/.Vniiffyf.e^,i4. 
.' Mdfinem', %ouKom.n Farjn. dceif.iSi.n.ii. 

.filliphyctutim nonpotdl dominus dircdlus requi» . 
titus pbi catfci/e , ut eam alii dcc quando emptor ei 
dei)|iiitia%^, ucrum velit pio pretiorcrinore,tii ter* , 
ra»uisOrdinat.fi/'.4_/(f.}?^ in-priwcip. & e<t; . potnit y 
delocMc:V\i\Ccm.d^yt3.fic\\.ditjf. ^ifi.-Cald. dere^ 
folut. emphyi. cap. 1». n^m. jj.TiraquH. i» retrati. 
lig.i. iSv (^loff.i.numM^fi Ei dabiiur iproximjoribus 
rcpctiiio , Sicphan. Gracian.<^»/l,»/^j^rr/i/; cap.SS^ 
nwn.ij. \ ' ' ' %.'■ 

Enipliyttuli parciitcf non poljjint fiHis.prxjudica- 

re,ctiatii pervcitJicloncm in fua .ter^a v^2,l.i.Ced 

. 4e bn/iis MfKfrnit , Alcaand ("•if. i ,.6.;( ,8./», .4 6f ita* 

tntclli^genda furu tradjt^jftr Vala^. !te n/i emphyt. 

^Ki/?.4g.«//w^.'i»^j|,/i»n,cjiiaddc.Cil<^ i> rcfpoof '' 

pro f^atriSiMt Socittatii 'JESV, '.i^.&de itfoLfn^hyt 

. Cif.20^^sum.^.&forettf.!iii.i.^hxjf.2e..fini^l6, G?- 

br. pcreira decif.t, bmv^Mo. 4jl^/»?fl ^Flor.-ad'Gam, 

decif, j: infitit.. 

'EiT^jhyicuticus tituUis^ f rafumitur- conrra "em- 

phyteutam foKclfcciDr&dqnji^niam rccipienteni ex 

folutione^cccnnali , Mafcard.Je^f^oKjr, ceiict. jj?' 

' nit>n.i.& c(rncl.G<ii.n i$ .& co>ic1.6qi.V\ot. v*r .^.i--' 

■ »»w.j5).^5H/j?.'ij.'»..26.Cald,fl>r(/7(jvar. <}*i^.lS- 

Htim.y.& 12.& forenf.Ub.i^qusft.i I . nunt.7.BLT\^a- 

. -lus non probatur cx fola przftatiotic dccem anrio- 

«um , fed allcgari debct tiiulus, &pobaripo(reIKo. 

Saii.de alim.tit.i. privil,J.i.fi.i, /■ . r 

. Empbytcuticos cp-ciaflus prxfumptifs requirit 

quidragcnatiam poireffionetp , & quod potTedctit 

tanquamemphytenca, ftlve» jo unicam penfibncm, 

& aliej^t thulum exprcirum inveftiturx, Se ^'\ci.z 

quod fuit amifful.ut pcr KXT.irt e.i.%.Si'tiiii* ptr fj- 

^(»llf,fi"dc feudo foerit copi^orerfia.ubi Bald.S alii. per totam , Thcmudo deiif-} jo. mhn.lS f.i- "^uod* G\off.vcTho^repellerf,adfn.in LiJCod-.de jtire tmphyt 
dominiumutilcmcrelaicupi.&piofanum fi[>atquc- ubi ]a,\.n.\*ss.X)cc.conf.\^^.i.^Ad.deprifcTip. i. pari.i. libyGoOgL luris Canonici,6i Civilis LitE- dtfr^funipt. Ub.i.prsfumpt, io8. i oj^^afcttd. de 
frabat, esne!.y8M<r».i^. & «ne/.J j?- & e»»c/,6oj* 
Mim.6L& ij. & ceHcl,iit6.it'*m.6.& afnci.^ii^t.t- 
&CMel.ii7i.\lij,cifmfeqHent!bnj,Gim. decif.itj^ 
& iUtif.iy6iC».\dJeTeiUVatgMj_fi.ij.d >ti4m.i..& 1 1. 
& f9rerf.iih.i,)]i,dli,i.'',f'i.& ^lt.mim:-?, Gabr. Pe- 
rcirii dicifijj. nttm, ■). ^memphytcufis pricfumpta 
Kgulanda eftab exprcfla.Cald,' J*p!>f«/.ritg«^». 
Vip.t). nnm. 17 T itntus pTKfumptos induct non po- 
tcft , ubi coiiftai de iniiio titall , quod fuit ci Xaa- 
tionc & (impiici colonia, Clar. j. emphyteMfis, y. i. 
v.rf.fed. pDJit , i^irif, anf. i i-num^ ii.fit.^. Mcnoch, 
^i^dprdfHmpt. io8.» iO. GAra.decif.i.A^.itliiu 24;. 
iSe vidc Gibt.Pcreira Jifia <i« j?. Et quando tempus 
ciyiciiric cum tnuloinon attenditnus nili ad Vires 
Timli .faul, conf^ ^i^.nHm iJi^-.t. Aym.de umi- 
^nit.ttmperkm , §.m.ir ria tfia , BKf^.j.Molin. de pri- 
tnog.Uf^i.cap. 6. nuw, 6^.Mt^X imri}. iixdpAiit, 
i^>itf7.i.nMm.i}-^Fotiiiam aniculandi pio [jtulopri- 
(umptotradit Cald.d;a-i^»<c/. ij.w» i ii ubi (juod 
hoi) fufticu fola po(Te(notiis quadragcnatjX allcga- 
tio , nifi etiam allei^ctm titulus cxpreflJis Jnveftitu- 
tx, 8i dit3-a puinfflio nonfufficit ad allcgandum ti- 
tulum prxfu tipnijn ,nifi fimu! fucritallegatum Si 
probacum , qtiaJ pcr tcmpus 40. an. tanquam cm- 
p phyteuta (olvit ccrtam & uniforihcm penfioncm , 8c ■ 
^u,>d abeo tancjiiani cmphyteuta dominos direAus 
tam pcnfionejn rcceperit., 

Emphyccufi ciiacus dcfcndi potcft allcgando quod 
bradiuni cft cmjjhytcnticatuiti tcrtio )iis in Ca ha- 
bemi , Glotf, vcrbo cum re ,ai^- itt l. i\JebUi i j. 
% f"'- ft ^eco iditl. Indebiti, reccpca communiicr pct 
C'\A.f-jrerf.(jiixft.it,'i,y.& d{ rengvat. qHt^.^M.16. 
eMmfeq. Stephao. Gx3.i\m. d-Jtcptal ,fortaf,' cap xyi, 
HHmi \^.cumfecfitent'ihus, £c contra ctominum dire- 
num non admictirur prxfcriptio in atienationc bo- -■ 
noruni emphytcufis , quta igncrans non amictit pof^ 
lellionem , K ^namvis falttu, in fine., ffM ac^Htr-.poft *" 
_^^. cumwadicis per flor. ■n*-. ijHtft.Mih.i.ifnsff. 10. 
«*w. 59. cum feq, irlcnchac. illHfl, cap. So.iHmt 1 6. 
Soar< in l, pafi rem jitdicatam i fuper dcelarat, legum 
^e^ni ,rtinit,\.rmm.^pKg.x^6. «Sabr, Pcrfltratl' matiH 
Rt.gia,cap. iy.num.^. 

, hmphyceuli ia:ciilari poflunt foccciirtt fpurit^^ 
Pnnclpe legitiaiati, quemadmodum in Eccleuaftic^ 
legitiinaci a Papa tiprelT^ Valafc. canfuiii 1 J4, $.8. 
"w.i & vidcad jiropofi(umOtdin*/i'i. 4 r/V.ffi-J.4, 
A de «mphyceufi Ecclefiaftica idcm notartt ^oeb, 
/.I.i(cc./:30.R.rynofo ohferva,,,^.».i^. 

Bmphytculi conccira prim6 fpuriis, admittuntdt 
•purii.etiaiiiiquandofuii troncefli poteftas nomi- 
nandl , CaU^^hrenC^Maji. j8 num.if.& «»/.j3 c.i. 
& ^ Potcjl.e;iiendite.tp.ii.n.t>.& tiA-j.& tii^.tiA^ 

Emphytcufi Ecclcfiaftica poteft fuccedcre filEus 
naturalis, Rcynofo cbferv, «j.w.ii. Phttb. dcpf.-tit 
fi,i.,Gim.decif.tnum.6,& decif.t^<f,itum.6, Ei cciain ■ 
fenjina. Cardof, i'« praxiJHdicum , & advocai irctho 
dmphyttiifis ,n-^.ii. 

Emphytcufi prafana non focccdic lcgitimatus it 
Pipa , Menoch. fM/; >6.a.ij,Ei legitimatasi Rcge 
ttnphytcufiin Ecclcfiafticam non oonfequitur , fcd 
tSntim i CapaCatd.-i* ns»w}iat.<j.iin,i,r,, 

Emphytcufis EcEkfia: bonisnon poicft fuccedcre 
fiIitisSacerdoti"s,Beceiprodcric tcgitimatlo Rcgis 
red- requlritor Apoftollca Icgiiimatio , & auaoritas, 
cuin claufula tamcn exprcfla , nt in iliiifuccedqrc 
poffit,Gam.J<«(y".7i.„.6.Gatc.WfB,t,7,V._j/fl^ij.„^9, 
y alafceofl/; 1 y ^.n.g.Cald. i^ pttefi elijrx, i j.a. i. C«- 
dpfo inpraxi^duHm & advocai. vztho filiuSjp.Ch. 
Aiiguft. Baibofa Repeitor. 7? 

£mphyteiins.£ccle(iaftica (koteli tMnlite «d excti* 
heos hw;edc8 , PelcgrIntd*_^<W^(»w™iy.<»'^ji,B. j **" 
lAlScud,deprBbat.etn(il. 1 1 j nKKiwji/ft CcvaL tttn- 
i»M.«i»rfiF#wffl»». f*«^l94-Cald. cinf zi.niim.B^ 
* 9.& fortnf^»af. i2. &dtnamiitat.quafi^iy.n.i$i 
Valafc,(i( iure emfhyl.<]»tp.\^.nnm 6i& 71 Et potcft 
iranfire ad exttaneas pcifonas;!}! per itioltos quol 
refcit Percgrin^Kfri^roArfnff , nHM.^j.Sutdi decif. lu 
I U'nfi,& dcfif.i9SinHm.t..cMmfeq, 0- d*c.if^itum,t. 
Cild.fitrerif.lib.i.i}iiaji.ii .nam*^ 1 .& quafi. j %.num.%k 
VihCcde inreamphyt^udftittjnim.ii.GzmJeciffo^ . 
'Hum.nit. Flori ad Gara. Aectf.yi.n.y. & decif. itum. i*. 
Cened.ad Decritai ceUeB in^.nnm.8^. £t quod non 
Ibleat pcrtinere ad extrancoshxredesiradiiMoIiDi 
di prlnio^eti.tib.i.c.iOji.yi.Et acccptapto eoqacH» 
epiphytcuta nominavcrit.itanfit ad cxtrancos hwe* 
dcs i Parif. (taefi$,nHm.i^.'ih.^. Cov. libii.voriari 
gapKi7'a ntm.j .Kolvnd tConf.M.num.lo.vel.i,CUu 
lib.^. vetho emphyteuft' ,qMifi . iS.nnm.lj. McDoch* 
C011C.4t.1ntn.Z6 i?e>egtin.(iiflojwf.ji.ai(w,j4. Va- ' 
lafc. de JHri eMi^hy.qualf.iS.-um. ij. Cald» denemi*. 
tiat.(f>iafi,7.nuM, .6.& i]iial>. io.*«m. l^,eHmfiiiiun* 
tibuit ^ de yetejl d gendi ,cap. 1 j.nKf». iS. Sf vtdtf . 
Phixh.dfCtf^i^.nuM 4.oabt. Pcceira drri/; le.ium.n 
£t de confuecudinc rcgiouis qui: attcndi debct^ 
agunc tcxt.''»/.fM»<i ft nolii,^.^ui ajjidua,fjt t/^Slitt 
idiSU^ Grainm.d'fci/'iiO(.Parir.ceff/i j,»,j8,wo/.i Flor* 
ad o3in(tit!ci/l72. ».i. Et cmphyteufis conccflaprd 
re,fi1iis. & ncpotibus > non cft hxr.editaiU > Menocb* . 
tonf, i«o, nhm, 6\. 

Emphyieuds £ccle(iaftica not^ venlc in coniirci* 
tiotie bonorum .Mcnoch. *e interdiil.Temtd p.reeH* 
per.peffijf,num.ii.& Zi.C\v.%.emfhyte»fii,^ui.fi. IJ* 
Farin. de detm.pii.lib.t.tir.itijuap, i^.num. fO.cHni 
/i^HentihH', Sioch. inpracepta Oecalogi, lib.iicap ij), 
M.l^iCHm fetlHe>itibHi,CKaci. ad Deeretal.collt^.i^^t 
iium,ijt Ecdcjurc patrotiatus idem ccfelvutlt CUr^ 
^finlih. y.cftajl. 7%,nJi. Vetczl.tilit.ff,Ub, i pag.i^^t 
Percgrinus depri^Uig.fifci. Ub. j.tii. i. itum.yi,, ^ 
tmm. ia6. & iit.Ei defeuda^oncclTo ptofe^filiiit ' 
&dc(ccndcntibus jvidcMcnoch, ceny^ 304. RiHni.tx. 
tir ij.ub! ai( (liioi & dcfi^etidcntcs eo non privail 
ob dcW£tum piccum j & anicccff"orum. Si vero pr*»- 
diAa emphyccufis [kitcft tranfirc ad cxtrancos hai* 
rcdcs , vcnit in coniifcaiioii(,'Fcregrin. ditl» tit. h 
nHtn,-Q. umi lO. 

Empbytcufi patcr namlntfitt in tcftatnento utiunt 
ex filiiSfiftc folus habcbic cmphyteufim , & alii la^i^ 
-tum pocerunt agccc ad xftimation^m , ■rgutit, texc. 
1« l.p3reniibH fCed,de inaffir, tiflam.lfili!, & l.^H4titt 
K^o^,f4mii, heriif, Sc vidcMenoch etnf.ii^-num.x^t 
& conf.i6i.num.i6i Cald. di namiiiat. ^naft. ijjv^ai^ 
CHmfejtieniibHs ^^ ijHafi. 14. num. i%.& de r^lut, 
emphyi.cjpt i^.nnm, 19. & nHm.^t.& ^t,& cap. lo^ 
wi«M*ji.VaIa(c,eo»/*/r.5j.»«OT<7"^ de fartitttap.t^t 
nnm.i cum feepientfbuj. 

Emphyteufis p6tc(t capU fiUo hxreditate rcpo* 
-dfata, Menoch* de prafumfTtlib^i,frafumpt.4%,n„ii,, - 
Caldi de nominati quaJI,y.nHm. 4ti& ^.10 mim. ii.&' 
"^ftrcf- ^uafttio,n.}^,ciimJ'etjuent!b*s,GMTt}.deCi^.ni4t ' 
^ dec, tinnm.j 6 dfc. 1x9 num. i. QuOd (i filius iri 
ei^hyieufi fucccdens, Ht hares patris, non pdteA . 
impugnareejut fa^tlfn ,C6v. /i&. i.var,e4p, i8j».l4 
Puil.cenf.i.n.iO. ''**t. Pinel. inl.i Ced.de btaUmd* 
«*■«;.',". j,««m.8 2. Tiraqncl' de retraQ.Ux-i'* gtejf.^ 
ti.'j%.Ca.\ii.de n»tniaiiti-j,M,n.^-y. J 

Emphyccufis accepta pco fe,axoce, & filiis titiiuU 
que,appo(Ilc devciiire ad filios fecundi maitimO' 
nii i' Bald. tenct qtlod fic,qu3nido concediiar prt^ 
eDrum^filiis.in Auth.^ei Tem,->i^,C.de facrofan3,£c* , 
elef.<^emk({akax.^enociu.ctnf^40.'n.is.&deprd* 
/umfi,h^ft^umfti%tji.i/>tLtB.det- ) j J. Sed quaiid^ 
6 ^ foOM yGoOglt ■? 6 Repertorium pradiearum Goncluf. «onceditur pto filiis utriufque, vulgo dcntrt 4my»it 
tefoIyitcopttariutn.Garo.Jtf.tj^.wM.i* iJ.CaU. 
Je >:tm*ntt,qvd{i, \j.mm,i 5 ,CHmfi^^.& dt partfi.eli£. 
vMp 1 } .nitm. i j. e- )8. Quid fi habeat .nepiitem ei ft- 
Iroprimi matriraonii.an poflii nominari filius» 
fccundo matrimoiiio procccatus^ViJc C»hed.arretf» 
^i^.i.licet fc non expediat, Scd sidctur quodpolfil 
hominari fiiius ex fecundQ matrimonio , & ncpos 
' hon habct aitioncm: fed obftantquKCaId.(/* /">'»/?. 
elif.cap, !■ nnm. j i.^.Bt conceQlo pEO filiif utriulque 
exctudic filium adopiivum lcgiciinaiujn ,& dcpor. 
tatum : idem Cald.w;» 1 i,ffJrtw,ii.f*OT^«^5.ubi pro. - 
Xim^. 

'Emphyteufim de pafio , & providcncia fi paier 
^cndat , in dubio videtur vcndcrc jus fnumt non jui 
.■filiorum.Alciat.'-e//'-'3-''>''R-o'and.«H/^i ».i.\<'.'.\. . 
Surd. decif.\7t.i,7. Cajd. dt rtiovM. ^,i6».i& & de 
foitJi.el!g.e.i.n.i& Cf c^p 19.W.21. & faciuiit notata 
^mTidemdeextinCt,t>ffhyi.e.,i.n.iZ Snrd dfc.i6j. 
»,(4. Poteft alicnaricum conienfu donvini dircAi* 
Pinel. inl.x.C.dt benii mntirn.tHm.^Z. Valafc. <ie \Hri 
empyyt.^.J^f. ft.J. ad fin. concrarium jiidicaiur fecun- 
. iumGim.dteif.S, Et alicnatio durabit in vita alic 
nantis , Flamin de refigntti Mh.d.t^.i .n.po.c^ jjl.Et an 
poflit renuntiarc in nianibus domini i Vidc Caldi 
eanfii.n, i i.Ei fpuriuslcgitimatus non poteft no- 
minari , utper CM.^q.forenf.^.^i.n,^ dentibus ,cum (it mixta, non comprehcndu filioi 8c 
defccndentej, qui «iam hcred^ non fint.nec hire- 
des^ui etiam dcfcendcntcs non fint , Valafc. dtjitre 
emffhjil.<j.44,n.lS.& q.^S.».^, Cald. de nomirui.^.il. 
^ jj.k in rcfponfo cdito pro focictate ] ESU.quod 
ellincalcc libri de pottft, iiig.p.ii^ji.ii.& tofif.^g. 
»aw. ij. Et huJLifmodi emphytcufesmijcix poiTunt 
alicnari in ptajudicium fiUornm ,AUtg.pr» ntdjerMH 
de Bel.rSfp i,.n,ii.6.CHmfeqtie/itilns, ■ 

Emphyicufisniolcndinum qui accipit obligans fe 
«d molendiim domino direSs fiumcntum nrailije 
luejfo mortito leuemr -.Tiolere cJHa hcicdibus , Af- 
rlii^..'» eap,emiies,n.$^, fi dc feudo focrii controver* 
fia inrerdominiim ,/ii;j. & a' fiinili vidciA^ir^, i.. 
qiuUicr vairallus jurarc debeat fidciitatem n. ^yj. i, 
Sc Abb.iy; tap (juar.tB ,ti.\ l.dtctnfthMS , Tiraq.t/f «t- 
trsU,1ij;,f ^^.«lojf. i.ff.f. & de fervifuiein firaili v!dc 
cundcm ae prim*g.i}.^o.i!. 104. tt fi aufta fit famiUay 
nou augctur falariumi Mcnoch.fo«/",r5;.>ww.io.4' 
P-it^Jt Arbit.lili.i.eitf» izj ff.io. Valafc. f»w/«y(.<8. 
noM.^-Er fi obliget fe ad raolendum du0buCiUno4e> 
ccdente non accrefcit.pars fua alieri, Jafi» l.Ri ten- 
junai.n.i^i.f.jelegar.i. 

Emphyteufi ut bona conccdi foIita'dicantur,fafit- 
cicunica conccffio,& effe clapfos ^cannos, glofl- i» 
/;t.(verbor(/></i(r.', C.(/rp*r,ff^:./',&_>'f.Coiiftir.Brachat, 
tit,iff.tonfi,ti i. cumcitacis pcr Sirhof.ad enp. tdtM Emphyteufim dc pafio & provideniia habcns f"'^e^nrn.4.& de effit.& pettft.Ei^ifeepi^.i.itiitj^.sry, cmphyteuca,(icadttin comraiifum, pra;)udicat fuc 

celloribus , Bait. >« l.eMm ^Mi,eel, 1 ,w fin.verfptr hat 

dieeff.de interd.& releg. Vajafc. dt jtp-e emphyt. ^.^,3. 

»1 Axii, CAi. de jure emphyt canel. i n.i6.&n.^7, 

conttarium tradit Cald. de refoiiit,imphyt.e.i9,n.i ^. 

bciunt qux adducit Marta de jtirifd p.i.cap. j f .".1 8.* 

ttmfetj^, Et patcr qui ufus cll rollunonc , non pr«i. 

judicat filio', VaI'afc,«A(^rB:c,Garc.jif ^o^iijf.^/ej^^o. 

fr.9. Cald, d,CMp. I5>.n, 10. ubiquod paierquaudoin 

fVaudcro fiHarum aticnavit ,aut neglexit penfionera 

Iblvere , non nocet filiis. 

■ Emphytcufim ha:rcdjiariam poteft patct Uni ex 

filiis prxlcgare , nec tunc locuscrit incapitationi, 

Ord. /.4.'(( 9^.5.1 j. ic quo vidc Clar. %.tmphytiMfti, 

^.t6.Va\def.ad Sonr^.t.p,j^.Ca.l<i. de norninM.^.l$, 

»,12. cumfeq. & q.i^.n.i'/,.^ ioitf. 49.-. rj. y»h(c. 

eenf»!t.^i,'!,j.& de jureemphyr.tj 45.-0/. i. qwi alios 

refcruncEc quandodicaturemphytcufiihatrciiitaria, 

tc an filius dcbeai cffc hsres patris!.vidc Cald. 

w/'.}0l.a'.j4. , 

. Emphyieufis acccptara pto fc ^ filio , potert alie. 

nari in pra>}udicium mii,quando pacer primns acqui- 

tcns acquifivic prppria pccuuii cum confcnfu dbmi- 

ni,a!i« non. Ayra.Crav.«o/:i jj.».8. Alcx. con/iS. 

i.i.,vol.s.M<iiOQh.e9nf.tji.n.6t,.iMmftt],&e9nf,i6i. 

^.i.& ftt}.& n.ii.& ii.VaIafc</# jureempi)yt.tj.^.y. 

n.t^tifin.htilt.etlit.&intra^-pro mtftratude Btlat, ' ngch."'»/ 187, j^.Emphytcufis dividi non dcbci finc conlenfn 
domhi , l.eomiaunl dividundo -j .etm wie^.ff. ttmnmni 
divid.V.otx Bonon. detif.^ji.i.Ca-\i.dM rtfol. tmphyt. 
'.7-«-7'& U. Gabr. Pcrcira Jki/.j i.w._4.Dc gcncrali 
confuctudlnejquod ftindi emphyicutici pollint divi' 
di in regione Intetamnenfit tradunt Valafc. dt jtr*, 
e^h,^,il,i,i.t)erf.eesautem, Cim.dtc.yt.Siciph.GriU 
difctpt.fsrtrif. c.^ij.n.ii. Scd contrarlum )udicatani 
fuic in Senatu Poruiga!cn.«ff»o 1 59 i-^* ^^'^*' ^" '^°^'. 
celSane emphytcuCs atccndatur confuctudo,Anton^ 
Gabr. de eonfuetud. concl, i .".9. & DoAori atieftaaci 
dc confuciudinc fic adhibcnda fidcs, cx Bart, rtctpto 
in l.de (ji»(>Mt,n,\i.ff,de legibu' ,yi.enoc\i.coitf,\jt.t&^ 
& de trrhiir.lik,i..u^M }6o.».)4.Sutd. mb/Tji i.w.15. 
F»inac dt dellll p.i.Hh.i. t.^.ifuaft. 11. n,9i.& ^.i8* 
num. I ^.Valafc.^^^.^.n. i.uhiproxime.lioh proccdic 
quando ccftancur de confuctudiue alrerius toci , uU 
nan vcrfantur , uc rcfolvic RcbuC in leg, Ann.eMliO. 
<il.f.di verhor fi^mficxt.pag $ oi.&difti Do^ores 
nunquam in Dnriinitiia regionc iucolaium habue- 
runt , 8c dr ea confoetudtne icerum agit Valaic. d$ 
04riir.«/>, iy.f"m jr. Cald, dt rtf^lui .emphyt c^.9, 
HMm.tS, ^ 19. Ei cwnfactudo dc dividendis bonis il» 
emphyteHfimda[is,dequaGam.8: Valafc.<iifli/'ffet>» 
dcbct fufficienter probari , & cum requifiiis de qui- 
bus percumdcm Valafc,«w/t(//.iiii.rf »iM».g.p.i.Me- p.i.arf.jji.HS cam, deeifi.i.^ ubi Flor.w.i.idem 
in odditMieundtm Gam.elte.^.ad fii.MaVin.de primo* 
^•'rt.tilt.i.cap.to.n.jt.^PciegT.defidtic.ari.G.nMm.^o, 

. & ^t.& de JHTt fijciM.^.tit.i.n.\i. Garc. 4e noltiUt. 
ghf.6.n.i^.& ^Q.T\iit\.Aireir.Hin.% ii,g!,un,nHm 1. 
cabr. 9cre\ndetlf,i ,n. 10 in fine, euc.Je htnc^c.p.^. 

% cap. 9,». t^.citm feq, Ccval. commun- contr* conmun. 
.7ir«f?,ji6.Cald.t» refpotifo fdite pro Tatrthiis Socit- 
tatis lEsy,<ti cafctm tra^Jep»tefi.ttif.pag,tiojt.j j . 
& deporeii. iiii-cap.\ j.pertet.& dtrefoht.tmphyt, 
tap.iojt.4.& IJ.& qtifarettflih.i.ijudfi. lox.d.cum 
fei^utniibMi, & eofJ.4,^,n 9.1 j. cumfeej i^ ».i(i,S:eph. 
ctat. difp.forenf cAp.^Q^.n.X.cMmf^ueniihMS ,& 
ftip-*A7'''-'S-&t'ip.jii.n.i.CMmfe^uentihKj,&e.jf:^. 
liMm.io.&tl.&cai,,66i.ii.l.cumfeqiientihus,Piast, 
in t i .Ced.de htflis. maternis^n.^. 

Empbytetifis conccffa pro hxredibiu,0l4crcen-. . ,. ._ ^ ,/. Ciim confuetudo fit ftilfli 

juris.Tiraquel. de reiriiU.iig.^.i j .gloff. 1 j».i. Barjjof, 
deo^c.& pcitf. Epifcop.p.i.aHeg.6i.n.ij, ubt ciiatn 
quod non exienditur de loco ad locum, qucmadmo- 
dam ncc de pcrfona ad pcrfonam. Quod djvifio fiac 
pcr fepcs ,& {blTaca gratii uberioris culturc,& ideo 
rullincarur in rcgionc Durijninia , rcferuiitCald.i^* 
refol empliyt.cap,i .num.in.MoVm.dt contralt. traSl.t. 
difp. 48}.w.4. Imbdivifio multa afferc incommoda, 
icfte Bald.i» /.1,5, in primo , col. j . t«rf. ttUm tfHart.. 
Cod. d»eadac. tollend. per tcxt,r» l.fi nonfortem, §. £1 
certMm^f.de c^ndiEl.fndehiti,! .i.Ced.^M4ntlo, & ^uihus 
^uaria piirs,Hh.io.'Va.\a('c.confMlt^^ji,i. 

Emphytcnia non poteft tranfigerc fine domini 
confcnfu , Gom. ttdt.^o.laMfi , «um %6. Menoch. is 
mrhitr.Ubro i^eafu ijt.nitm. 40. Jofeph Ludovtf. 
J<o/*.Peri«/".j^,»*w.7.Cald derefolut.em phyr,tav^g, 
ttum, J4. Neccomp:omittere,Meuoch,M»i ^r«ic». yGoogle luris Canonici, & Civilis. Lit.E. 77 ^ »*v.44.QuaMiir, infnm rf«i7«r.Vcrbo Ali€o4tif,f.ia. 
-''itkw.ip. " ' . . 

,.En)phyreur*alicnansemphy[eufimirccqtiiiito do'- 
mmo,$i pol^flionern tri«lcns,noii ainiciii jits riium, 
■fi ante litjs contcftatfoneni nb cmptorc rem rccupc- 
^ctjfaflo tU(lrai5lu priorii coniratttis. ViHalob. vcr-. 
iKiitnpiffKitt/T, lum.ji. Menocfi. c»>//.3 ii,niiw,j ttC^' 
reuied.\ ^.reciiper.f)oj}f(!.'7.&'i.%-^.& ^O.nMct.conf.ir, 
n.ia.'G3.m. Jecif.iy'j^.Ccnei. ad Oetrei*L colleEt.i^^. 
".JS. &facimictrajita pcrciintlerA Gi.va.decifiir,^ . 
^dfin. &: ibi Flor, Cal>+. J< re^otut, emphyt. {»p.-j. tc 
cinptiycciita nulUtcr altcnans non incidit in com- 
tn\^aiii\^xA.dea\tmeHr.tliui,'$.<^wdt. 16. aimr.6^' 
'& dicif. ^ I .nuw. I S.'^ Axcif. 1 x oji» W.+o.Cald.e'^/), j , 
»d»),j.obi proi:iinc Csned-, (^&a cnlUit. \ i,^,tym.ia, 
Er emphyttura alicnans fub paAo Irgis cqmmilfo" 
rfa.Ir concratlus rcfolvltur ^ libcratnr a caduciiaic, 
■"Gam.^. :[.^2.. « ".l'. & ibi Flor, /«^.id^Jr. TiraqucK 

■'qoiturdc vcnJitiouc "cooJiuon.ili ,Cald, dictoleco-f 
'eMp,6,ff. i';.& c/ip. 7.n«»/i,9,i>biquQd paftum le- 
gis comniidoria cxcufat iconimiiro • & tonf, 16. 
mim.ff. nbi. quod ventiiciocx p.nSo de rctco liici- 
^luc noviis coiirraiflnsv&sabelU debctur «rctro- 
venditionr;, 

Emphyieuliift aliciiins, addita claufula.jf dcm?:. 
^■ppiacuerii ,vel fji'vi>jure dominl , Si non .'liieri'. 
iiecaliomodojictianift e«ipliytsut.i tr.idac poHclfio- 
ncm , non ,'ijcidit in commilliim , Mcnaclr,ce«/. 28. 
'P^m,io.y- mim.^6. cum.f ■'.T coa\;,%.num.ii.0- iz. 

"Ticif. conf.a.nu^fK 24. ws/.^. cuni aliiscicaiis pcr Bar. 
■tof. 1» remijfAd O' dwK.Lib.^.iit.^t.in princtV. w.ij.^v 
^^uibui aJdc CAm\\.V,oxK\.tnfhm.deeiflhul.;,,.n.%i. 
*tum feq .ernihni , Sccphan. Gratian. dtfcptut. furenf.- 

■ ^Cap.6i^.ni.%».\j.<:fr zt). ttuK fe^uentibut. Inlclligc Co* . 
'Cjnnia iriJitionc , or pcr Mcnoch. 'conf. i 8, «(.». r?-. 
Marr.K> c,'uujul,p,i.ciMuful. 1 )4.«iiTO.).£t non fuffi- 
Wc proicftaiTo , fi cmptor potTellionem appr^hendac 
■liiic domini confcTifu i ut refect )uifcatuin tliab. 
'deci/. ia,^.t.Km.i^.p.2,. ♦ 

, Emptiyreufiiii cment ftrfonus "■"60 ipfo caJit iii 
connmiilitm , H Jomini coofcnfui dellt , QUt dc ri- 
folmi.empliyr.SAi. 6. nuM.i.1. ;- 

'*' EmphytPiita excufacur i pxna liroiTifilifli, fi wrtius 
(blvat pro eo.^ofejJh.dc Sclle Afdgin.dee.xo^.itH.i," 
I Emptiytcuta poccft ddfiare jus fLiam Hnc confcnfii 
■domini , & abfquc irioirfu caducitafi»., Stcphaii; 
WKiM- ii'fepi,u, forrnf.'e-:}\6^l.i,Z^.a^\ n.xi.cnm' 
fymniibii , (jnoir alieiians.falvo & ccfervaco c«n- 
lenfa ddmini , dc non alias , Scc. ooii cadic i jute fuo 
ttiam fenunia tradicione , ic ibidcm ^ceni agit de ik 
keijfcaii cornm ■Wrboram 

Emphytcufim aCcipicrts Coloi^» dc manu altFtiui" , 
ooininijConMnitcit fpoUum conira domtnuo1,cK tt». ' 
ilitisper Felin;5o///*3 i;,(«w; 1 j Et fi lis pendcai fupcr 
tc,& fiat inveftitura licc pendcntCi iliilli cft pcr tciir. 
in Auth.lnmtdi^liihfaerMtJKf^^ntt nonfitfi^^.t ibl 
Vacaiitibus*,&hnllam. Vim habeiuibiis, & toiotit; '■ 
^liteptnd.& iniirmms P^uh de Caftro einf.ji. 
Votum. i.incip: hChri/H nemine i MenOch. ton/, 1. 
fitm.iifgyumfe^.^ c^fr, ^;«»M.j; Robect Ijncclot; 
'de.'ate',i4.''p.2.,cjip.^Jii,ur,io.nu/n.2.y. contrarinm re- ^ 
tfolviit Cabcd: deiif. i iojiU"t6. cum fe^uentihs , ubi 
i>tHraCltat,fac;i.riittiuiMcnoch tfon/.^^l-i. t.FIamin; 
dfef£a.Vi.i:^i,a{i.y.rmri:fy.ahi qbodlicepcndcoie 
poceft4]ui5 JLiS fuutn eoirobocatc, ,, 

; fmpiiyteutapoteficonftitHCte ufufruftiiaciurod»: 
minO irtfquifiro; juxca Baldi do^iinam pet t«t. 
^U!'il:i.i.ifmi'ifeud,,ff.^„ibuim^,luf>,>fu!}.amit. ^ 
fc cft reccpttim; ut pcr Tiraqucl, de re[i:iti.'t£.'^u. 
Aa^H^l Barhojk Reptrhr; ■ ghff.j.- «w.^S.Pincl, I» l.ijCod.dt honii nmTniS^f.i^, 
't.iiiiri.^^fomf.i. B/a\hof,in!.ufufru£lii,itiim,n^.fgtu k 
77 4'rlm.aUinat. jtir,ii pTo wjorntudt Btilfis , ptunu"- .W 
'Gim.dtf.jf i4$.Ci\d.de tefflut. 'tmphyt.cMp.t,nnm.\ f, 
C cap..i,nnm. \y.& cap.7.«.t,6.& nurtt,^o.& eap.'ii: 
nuTrt.^^. Surd. dtaHi/i. lit.S^.privil. ^i,ilKm.'6. ■Vatarc. 
'deparili. ca. .i\ r.um.ji. E^noD teneiur ci vendi- 
tioneufusfru^us folverc laucjeinia, Rebudii^ /.i)* 
ff.de vtrber. fignifijeat. pa£.\ij't. A.veui.refponfi 1:*. 
nMm.i. Vi\aic,ijbipre3iif/ie,CM.derefoUt. trrfhyr, ; 

, xap. itf.nHm.^j.uDi^CIcrit quod laudcjnium non de- 

. 'httut ,quandoempbyceutafalvocei utill dominio 
fruduj foium diftrahir. 

Eniipbyteuta non 'folvens penilibnem^^domiiio dl> 
raflp in rcbut patrimonialibus' pfofams pcr tiien-. 
'njum,& ih Bcclcfiaftrcii pcr bieunium , cadic ii| 
commiiTum^juxta Ordinar./»t.4.n>. ^f.inprincip. (*• 
$.1.(7 ].E][Cufatur auietn multis da caufis, utpoxe 1j 
licka»es,& per ignorahiiaiii.nori folvic , Gramar. 
decf.f i.C\a.T. in J. er/iphyieHfii<, ^e^fl, Sjr.'^, Hyppoh, ' 
eonf.ij.n i4.Gozadin.«»/.s6.ff. lo.Cald.*» I, fi eu- -* 
ratoatm .vcTbo fua fatiiitaie/t.gx.Cod. dt in iniegrnm 
renit.mi».(^ de rtnqvaC. emphyr. ^.(.n.if.& 9^,& de 
%4f^ut.imphyT.cap,f-n.tZ.i^o'r.vt.r.^\.n.'i.CcntA.a4 
hteretal .cott.\ ,^.».j i, Eidc ignortnie , vidc Aym. 
conf,iK^.n»ni,j i.ctmfi^tttmiints t V ».\kic. tonfutt.-p i . 
iji'if!. 14. eT minor exculaiur a co'mmilIb Grimar. 
«biproxime , Jofcph. Lado\'ii, dttif:PtrHf.i^num.&.. 
Gregor.'.iS..fiik((-J.p«r/.j.vcri» po- dos atios. ^ /.9. 
Vcrbo no corrtr,ti[, 1 <^.pdrt .k<.Cea9AMQ« t'HtS.\ 4^, 
num.f. Et idcm in tQiliorc habenic ten comnnmeRi 
"cum majore , Rota Bononicn; (ifr>^4, Ei fidebcat 
./blvi fruinentum,& (ft judicatum, noiipoteft in exc- 

•cutionc pelcrc zftimaLioncm . Ca\3c4,decf.6g.p, i. 
in^peditus non folycns canoncm ez&ufiicur, Flamin. 
■dtrefij^n.<t.liU \t.<i<*tfi.\ ^.n.i j.Erdctcntiis in carcc- 

. 'r 6us excufaiur ; GramiQJir. diHad^if. j 1, 4id fintm\ , 
TJraqiyl-f^e reiraa. tit.i.%. i.gloff. i-ji.jS.i^ilcs noi^ 
cjtcufatur.Cald. J/^(if«p.7.ff.i9,ldcm cft inruftico 
•lAtnoAx.de arhitrMh.i.cafm i94.)i,ii.Vatafc.^ jnr* 
itnphyi. 9,)8.».ij. I**uptr qoi proptcr paupcrtacetii 
noij poiuit foIvcr*,cxcufatur.Surii.Jr aiim,iit.t ^.«g • 
n.if Si maritus nonfotvir,&empliyceufiscL-ac uxo^ 
fis, non pricjudicat lixori. Sutd. dttif.im.num.6. ^ 
»«iM.ioMeDoch. <iin/'.88j(^2,vCaUeJ,.iffj(y:rj4,^.,; 
nti etiara quod patcr non poCcft prEJudicare jilio 
..Vio» lolvcado,htn paicr fit primus ■cquircns. Et 
1qutd fi ^aici nominet filium,& refctvet ufumfruA j ., 

an filiiji incidcnsjn commifium pr^judicct pacri iit 
£ifufruAi>Vidc Menoch.ctfnf.iSa.niinr.i). ubiquod 

'^boivtnccincidunt in commi(Tum>nc piter vfiimfru- 
iS^fuiun petdat, ktfi res ftiit data in emphyteu- 

^Hm ^i^ plantec vlDcam^ cadit ia commiftum , fi 

' non plantarii , Cotta in mtmvrabltiSius^^^tbo locavi 
vineanfi,pa£. jjj.CidaciXisnoattinfitii hxredcg ' 
dfjmdni in viia non dicUnniis > Barbof, tn l.i.ff.f - t 
tuto maa^imon.itt priirc^.pfi . nHm.ift.ttunfi^.Sutd: 
diEia^utfi Oit.niom^. Si dsminus •bicric & bare- 
Idicas jaceat, ercufaiuc hon fotvehdo , Tiraducl. dt 
rttraU-.lig.^i^-.^eff,^, i»<is;»'"».Et IS penf» fit fol- 
Vcnda Bracharx, & fundus ex quo felvi debct fiu- 
mcniumt f!t VimariniSjUbldcicutiones flatiitopro.* 
hibep^ cztrahifrumcntum ; cmpbyteiita noa foU 

' Vens excufatur ^ commifroi Gun. i«r(r:iSf.wnr.). 
Qtixlibet caufa )ufta ezcb/at 'acbmmifTo, Dec.eai-f, 
.tjf.S\iT<i.dicij:iil.nuwi.7.'Q*m. dteif. iyx:o\jrzntc 
caufaaDrcsfit ccnfuaria.Veletnpli^^chtica j ooil 
lolyen»can6ncm'etcufaiuc^cominiflo : Uem de^ 
ctf.^i.num.^ Qua; caufa iit fuflicjens , irbitrto \a- 
dicis tcliflquiliii', Suid^d/Ji^t^sci/.iii.ad finem. Ec 

' pceiia cc^milB cfl o^iofa. GUttt; de jurament. cof 

jirmai.p.i. eap.^i: £t qoidli res |i paacjpib fulc 

« i «aiphj- Digitized by Googl 7 8 Repettoriurn prai5ticarum Cbncluf. cmlipyremica k clcttco,Sc p oftca facceffn ci clericus, 
an piocCiJat tTicmiiqm , vel purgxic pofltc tnoiam 
xmphyteiiiA; Vide GAm.dciij 147.^ nwin. i.ijbittjuoct 
iiOu,'wbet Rcobbiflc ccrtitio fojuiionis canoms, 
-■^uandoquidcin ftatim anteJitcm oontcftat»m obta- 
lic lc lorururunilqiiod-clcbci intciligi inic Ecclefiae 
CfnphycciKlcMa a clerica ajicui.-iaico , n^n ia rcbus 
l^atrimoTiialibtis clcrici ,qua non ftini Ecclcfiafticae 
«ec rociiuiiitir cacuiti naiuiain.Navar^can/.ti^vifw.it 
dt ecnfiy- 

Smphytcu^i jufta penOo qux lit ; Vldc Motin. 
Vf/M/hr.roiH.i.i^fy^Mf.^^i.vNm.t.ubifcfblvit quodar- 
ttaie ptadeRCuiti ijl ftaiuctjdum el^attcn[is circum* 
ftlntiis concuVrencibi», & confuctudinc loci incra- 
', tlcndrs iimilibus in cmphywufim. • 

Ein^ytcutaan teneatur folvccctrikuia jam dc- 
«utfa anicquaia ip{ercm poflldcret ; Aifirmai Va- 
lafc.i^jKrf^OT^fa^r.^.i^.n.iy. qucmfcquitQrMolin. , 
«/e^tjwej(»».(»t-l Mf.i^.nwM.S./ji^n;, quamvis cob- 
-trariura fequaiut Cald. tie cxt'nii- empnjt. f^^-tap.^^ 
VHHI. 4. 

Emphytcuta per tertium dejc^o, poterit domimis 
■dverfus delcAorcmdircd^ agecc|ituerdiAof^i/'o- . 
JJiJtih, qoali cum pcrtnrbcc in fua,poirc(Eohc. Pct, 
BarboC^il^Z r^iyaXjic pr^fc .i9.vtl.^o.tinnor. 

Emphyteufim lcrtius po(Edcns convetiimr proca*» 
none prxtcritOfeiiamli iiiClericus.Scephan.Gruian 
^iftpr, farenj .(ap.i6. ^ n. ^i^. & vlde Sard. dteif. j v 
num. i.Gm, litcif.i^f. Etobligatio tribuci fcqiiUur 
Aindi poffeflorem , fc hypoibecata res dicitur pro 
pcnlionc lircali,n<»i pto pcivais. Cald, at rejiilutjm*^ 

Emphyi^euta' alienans per claufulam cofiQituci,' 
non incidJt in commilfum, ut pct plures quos rcfcrp 
Cald. di txiinUttmp^yt, p.^.e^p.d.A »,tS. & laciffimc* 
-Ccned. tii. Detreinl.y.i.toUeh.v^^.n. 10. lA9j^\ic,Je 
eiinjen.lii.iz.iil.if,num.ii'QOXt\.4dl.i^yTariri,i.^'^. 
Et cmpkyteulis-poirelTio non transfenur ctiam per'' ■ 
, claufalam conftiiuci fmeconfepfu domini ,„VaUfct 
Je jure tmphjn.<j i^.n.io.Vhah,p,iJecif. loj.^^.i^, 
eum fe^utntibm, Cald.i^* ixiintl.tmphyt ,e»p. i o, •■ , j 4 ' 
Ucct idem Valafc ^«.t/t. 1 8.«i«ni.i8.afr«at,quod hoc 
- prax^s non obfcrjrat.ncc folei dominui rtquiri.ut in 
pofreflionenimittat petlbnam nomina[am,auc.aIiam 
inquam Ijbej:e restransferrur, quj^il iriz diis clau- 
ful» coflftituU, & cbntrvationis «fufi-uftvis funt 
conirarjx, & miuuo concarfo fe impedjunt , nec 
ftice polTtmc iii eodem eoncraAij ,.Ca.[dii4c-<^. 10. 
»«m.4j.(y 44. 

Empbyreuti vcndens ijoconfuLto domino cum 
, claufi^ confticuti , nsn «adii in commilTam , nifi, 
f mptor fiierit prjefens in ^ppofitioneflaufulxavel^' 
aJjfcDseaioratam Kabuerit^quiainterim di^ cUii- 
fola nihil opeiatur , ncque polTeilioncm tnnsfcrt,, 
Gloir.w/.^wif »»« ,/.(ie atij^irpo(felf.C(i(n.l.4^. 
7^>-i,nNOT.S. Yatafc. eonfult,jf,nnvi. i. dfe quo"vide 
Cardof. in pTMxi juAicHm & MdvocAi. veibo eMplu~ 
leufij^JurK.ij^ 7. 

Emphytcuta: a (Terenri fc (olvKTe incnnjbit*bnus , 
probandi folutioncm^ clolT inS. i\\ethoftptl!ere, 
' Cde jure tmphyt, Valafc. * e fnre ernphyt .'q .i t.nM*".^. 
Clar.. ^.tmplpytiKftJt^utfi.io.n.^.Mi^cixA, de f,rohiit. 
cencluf. 60 1 .W.4.* conclul.6oi .n,} i.i^ ceneii<f,i jjl. 
«.}.facit tcxiia l.l.'' o^.-^eproliat. 

Emphytcuta pricfumilur folville toto^temporc , (i 
iolvat pro tribus annis pcoximc prxceticisiGig. 4e 
ptnfiontbHj,<j,%i,„.i.^ X. ■■ ' . 

Emphyteuta cadit incommifliim obnon,fervar.i 
faflia, S\itA,de<.if.xZo.nHm. i.Stephan. Gratiaii.((<T- 
ftpt^rtnf. et^. 188.». 10. Idcm fi tcm dctcrioravit, 
teoetur de levi.>.cu!pa commLfra , Sa^ofa <ui cap. 
ttnic -dt CQmmodji,^. ^ , * Emphyt^utaalienans parteai cniphjveufis.tmiK 
tit tanu^m itlainpariem, pacif, fM/^^MMJHv.i^.na/.a,. 
Tiraqu^ii.i/frrtrrtiS /^.§.1 i.^/oy^.l. «.tlf.XjtatDmSr» 
'deci^-.^. Cepht.], confi i^,a nHTn.<j.lik,i. Pec. ia eap^ ' 
majofibitJ, lium.j .de prAbendi^i&i pcobant etiam hoc 
flotabllcMcnoch. ecn/. jij.w.^fi. Barbof, w t.divar- 
'"(■,§ fi'i,p.i,nuM. ■^uff-.fulmo matrim. (^cned-, ad Di- 
creiat.calttil.l ^A^nttm. i<^, Sc nie Said.de Miim.lif.p. 
■^•*'^ft.lS.>"*"--6ii. Ciid.de rtfolur. fmphjit^tap.iJf.ji-: 

'^■«■'i;>.$. «aw. 17.18 ^'xgt 

Emjjhyjcuca aminit cmphyteulim dcficicns in fo-^ 
iutionc luiiuinumni, Marcatd.<if /'ro^«.'.f»nci»</.ij i. 
. ff««».).Clar in ^.irnpkyteii/iJ ,i}it*j:.S. Gam. uecif,^^. 
O" iiy. Tiraquel. de /udie-, in rthuj tieiguh , verfyj-, 
¥>>£■ 91. Cald-.if refolui. emphyt,cap.^.num. ft, jf iu 
Synd.dtatimeni. »r.^.^K*ff.i7vnMi»i ij,^ i^.Sfr' (H.Si 
privil. Ci.num. (p.ij.e^ ij. Val»lc.ron/«/r.j^.^ 4^ 
panitieu,cap 39. whi». 35. Ccncd, ad Deeretal.eol: • 
Whj44.««M.i,. 

Emphyteug pro Iblutlonfi penlionisi^ccll ^uitU 
bcr puircflbt partii fundi emphyccuctci convenirj, 
Pcrrgrin, de jur, fiJci,'ib.G.iii. j.M.1.,0. ©■ (it.6 ^^}i ' 
Siephan, Gratian.'<i(/«/'t./<*-n/.cj<p.n.,;,>.i6,i?'c.i4iv 
*>.}. Azur, /nJtit,".»rMl.p.iJ!b.y,e4p. i\,Col. 701.70). 
*■ 7'07i.Soit de Silig.ih.i;capiii,,i.%. Cald. f «V/^Oi 
Ccned. ad Oe(rttal,eol!eB.i6'nurit.^. 
• Emphytenta requifitus fi.negct folveire petilio- 
■hcm .poteftconycniri i douino direito undc vidc 
barr, ,*« /. j .$ fin, nu;.. 6. f. utl poffidetii, Caid, d« iX' ■ 
iincltTnphyi cap. j. tium, iS.tiriy.&tonf, ix.nutk^ 
BarboL iar^tp- c^uerelaw i^num.iii dt eleii, Vatau. 
dc ju/1 eMjrbyt. cjttxft. i i.H. 1 0.11 bi mm, i I .alfcrit <^od 
fi cmphytcula cxpeilacur de fundD j f oteiic dire^us 
aominnsagcre intetdifto (^'tJjOnjJjJJtWiadvcrfusdc.^*' 
•jfiioren» , quia pcr cxputfioncm emphyccuta tur* ' 
batur dominus in (iia polItfKunc civili , & advcc- 
tTus deie^orem corapetuntin hac fpecicdoo intet- 
'di^a, intcrdidum vidclicct cccuperandc potreflio-' 
nis , quod datur Ipfi emphyrcBt^ fua naturali pof- 
fclSone fpoliriio i & inteididtum f^ii fijftdetlt, quod 
(i'atnr domino adverfuBeundcm dejcftocem profua 
civili pofTeflionCi ' » - ■ 

Emphytcuia qiii pcr'? lonjiQimbm trttipU) pofTc- 
dic aiiquas n's fundi citiphyteijtici, quaj emctat, 
a »cri>|etojihyii;tjra fine domini CAnfcnfit, &nun- 
quain fotvit donlno penfionera , fcd emphyteu- 
1« vcLjditoii ,iion porctit -allcgarc domini dircfll* 
"confcnfum , cumilte Ignoraverit fsraper vendii»- 
rem , Bc reccpefii penfionem iniegtatni^^Cio aa- 
phytcuia 1 acmo cnim videtur renButiare juri quod^. . 
ignorai , /. aaien Aectdeiu , J» /mwip. ff.de inoffichi» , 
ttf^Mmenti.^^x. poffcllio civitii , q^am doteinus di* 
reftus habcbat in reliii'; aHenattS , nunquam. amifi» 
fuit , quia nbn. amiclitur nili data ncgligcaria , auc - 
obliyioiie recupcrancis, tutnon pdfsidentis , /^tf i 
(l!uri/ofidert, $ ■-lurad muadinas , cum itiejii^ & ibl 
" ]3S.'ff. de acijui- . poffrf.' & ncgligcmia impuraiL noi» 
debccdomiiio dircap ignoranti alienatiofletil , /.,7» 
^is i/i ^r*vi,i^,fi ^imt ignorans ^ffM SyUmytap.Apa* 
fioliea^^di t\cipi. & in feudatario tr^dit Cray. «fe 
antiauii. it,mpnrn»i,p.^.%, abfilutis ^nkm. ji. & valct 
argmnentura de fcndo ftd cmphyreufim ,' Barbof^ 
de.principiis''^ tocii cBmmunibujuiriHfquiJHris i(>t.<^> 
num 1+9. 

Eniphytcuta tcnctiir falvert pcnliMletn conttn- 
tam in Contraan luillo favore EcclefiK , ac ficonl 
irailus ftil>(litiiTf c. Viilccnt d« Franch. deeif.ti^» 
Siird.e/ect/.ioS. fl.i4. ■ ^ * . 

Emphytcnja. non-fotvens ^nfionenj fton inciJU 

in coininiiriwo antequam pei fcntentiam judicis-d»* ■ 

ctarctur , CM.^^uieif.^orenf.eonf i,pro fodnm dyi Pra*- 

sm,ttuw,i\. cum je/juembus , Ql. cequinruc «iam ci- 

taii» yGoogk Iu'is Canonici » &:Ciyilis. Lit. E. iitio, Stfphan. Gtat^in.difcftMt. forenf.c-tp.^-^Z. Ec 
emphycciira omnes ftuAiis Hatim amiiric fabfc- 

' quiMa domini Jcclararionc a tcmpore , q«o rcs iiici- 
JU incommifTiIm jSabr. Pcreira dicw^.mia. ij. 
£arboC in i.divjsreiB t.p i ff/llulomiirri>Ji.n. i,o.Gor- 
zal. adreg.6.Ca»ce!.^hfl.{6 n.\i.^.& uj. Et dcem-- 
phyteiilii qut Jebitotemfiotc non folvit penHoiiem, . 
an Si (juando inciijat in coramiflum, & m amittat . 
tBclioramenta > vtde oaln. Pcreira diS» dec, .i i^. 2c 
Reynofb ohfcv^t. jy. , , - , ' 

Emphytcufim plurcs hitcdes dlvidendol, fi itnus 
non fotvaT pcnlionem , non amtltiiur in totum,S[e> 
phan. aratian. difctptM.f9reHf.e*p.^&.a.ly.& n,\C, 
(H-n feefuemibKS ,\izhi contratium cum commu»irc- 

■ folvat Valjfc. dt pariit.:ap.i^-n,^^, 

[ ni.7hyti:uli hxce^itana liciium %&. tcAatori \\xv^ 
dibus prKJudicarc^Cald, de irmiuat .q.i^.n,t%. Val- 
der. adSoar,^ i.pa^^%. VaUrc.Cfln/.^j,».?. 

Em[ihyt«ufisfruilusacccptaprofc& urore, & 

' uno c\ libcrls j ad quem pertineat dccedente uxore 
*n \A cjus h^cdes , an addominum , vel adfilium 
filcccilbrem ; vide Kcynofo ebfervttt. i $. f^erho" Embre, EMPTio,,EMPTORt 
" , E M.r T u s. 

EAiTE^^ iem quaip fdcbat fuVjeiflam fi Jcicom- 
i-ftifTj.nonhabct recarrun» concra vcnditorein ^ 
Stcplian.fJrattan. ifctpi-U.firetif.cap.i iS.w.iI. 

Empt4 res p^cunift mca,quando dicatu^ mea! vide 
G\.}lfr:4e iit^el.f^.i.rttp.i.a «.8j. 

Emerc prohibitns, eic riiiit forcnfcs in icbi.ts Brai 
charCnfibuSi non fiofTiinc emctcca ; qiije fuerunt 
ruoriirri m,ijorum , ad qux quis cenfecur habccc af- 
fe£Honcm , Cald, de empt. cap.i. numcro ^o.Qjiid in ' 
ClcrcO J »idc B^rnard. Gr^v. inpr^tl. Cam. Imptr. 
Uhro i.ctwi.ly, n.(f.& cmcl.-^i, cot/fi'Ur,,. fa,ciuut 
^ux Surd, dec.^o,>i.6: MatticnK0 4^ l.i.lir.io.il>\f. 
glof?,!.»:^. 

£w»^r(c poteft fisri in favorem aljcnius pcifotiB 
hnuiuyandx. Sc annodurat haccfacnltas iion^inand'^ 
Surl. d-. (/.ti^.ubi quod norainatio licti debctini 
ta jiinum; 

E npti ■ in dubio prsfumitur fafta u p^unia 
fo'-.' otis.Sf empioris , nOnvei^ procuratoris , Mc« 
aochTcf»''.'! j..'*m.6o. GaXtudec.t^j. n.iC3\d.dt 
empi.e*P y.fim,^. tH>n frtjuentibtii , ^ cap.iojt.M. 
C»rdo(,'n frrM.vijudicum & mIvc ■.••'.vetho f» hyieti- 
fi ^nnm.^C. ubi aderic qued emptio ab aliquo fad;a 
ilibi um pecimia allaia, tcnctj & cmptor pccuniam 
lolvcreiicbet. , ■ - 

Emprio per ii«.crpofItani pcrfbrianl fiicic pV^fumn 
tc dolunijFartn.ifi: i^fdfl.^.j.^.S^.ffiizS) • i 

Fmpi.oneCBin paAo recrovcndcnJiad fuditiam 
requiriiur inter alia,ut quando eadcm re^rcvendiiiiE 
codem precio a vcndiiore redinftinr.^dcficlentibuS 
his condinoniSus,cbntrailusell lifurinus Tokc.i» 

fn»:.tr.ta.\.'.A' 511 . ; - ■■ 

EmjMioiiein noii pr*battra£liriis,N4afcard.i/f/)nji 
hat.(i)nA.(, 1 74tiurg.ei>i/ \ .n.^o & 9 i.Dec.Mn/'. j j.fr; 
4,Rcb.if. .1 (anordiU.pAa.^xi.. vir\iotrk^atut. 

Empia potcftageredc evi^iotM aBtcquam reS 
evincirnrcontra-veildit ircm , qiti f bentet vcndidic 
rt-iTi alidnanl, Isg.Strvui^^.ft f ieor^.de alHon,emptii 
tiomi var.totn.i.caiJ.Wii^.Hmii.ii Ozi(c:decin; n.t 
Ascved I.i. tit.it. n;i6j;[i^4.nof<r«n^//i '■ ' 

EmpEor ptimus praifertur fccuiklo empttJri, qui 
. po^TcllionciTl' ddeptiis eft quando fciebat ' eQt Fa- 
£k m pr'6rcm veniicioncih , lit tehent Bald. »« fi}>. 
CiJ. de Ifis ifux in fi^a^iitem.erefHnitni'-! , jafon. 'tlf^.' 
fin^ n«w;i8. in fint^-iCod. dtfa fffan^. Ev/f/jfiiitWi 79 

deiw^im. cenfiriP^ \.ctif.^oj>tm.Z, Gom,r«r.fow; r. 
c-f/),i.- .iO.An(on.Gabriei.Je 'eitipi.&^vetidir.ionel.y. 
««w.jo. Grcgot. /.50, verba ^os ve^x,es, iit.i.pait.y, 
\^'me\.adi.x. Cod.derifcind. vehdit.f.x: cap IJi. 30. 
Cov. lilKi.var. cap.ig.iftir.j ^oland. eonf.fi.ii. 17; 
W.i^Barbof.f.i. rak.n.iS.f. joluf raatrim. Cald. 
tmo. cajf.i6inimr,io. Et qgando venditor rcm veni 
dicani obligavit ptifpofcmpjori ^ goteft primasem- 
ptor.avocarc tcm ^ fecundo,tni.rcs fuif priils tra- 
diia , fe tetinetc quoufquc libi fatisfiai.de inteteire, 
^od afccndic advalorem tei : d«lar3[ .^otabilit lc . 
C*)rad. eotif. 1 1 4. SocIn.>f^.i i i.in i.fMmi^Jnl'. 
in l.t}HO!ies,C'"t-'^* «' vindic at. i»\ 1 ./«//f w,\Tiraq. 
de reiraa.titul.1.^.i- 1(0^.1. »u*nero 4. Sequitur An- 
ton.Gabriel, «*;/•;"■«, nnm.t^.Qota. atl.a^o.taa^ 
ritmw.i6. Etnon cft neceflarium faccce excuf-. 
iioncm in ptincipali dcbitore ,'quia agimusdc avcr-^ 
randis ipfn rcbus vcndicis , Ul per ^XA.iinMU tub. 
»«n».i, Angel.f* ^./i ^msinfraudem ^ »;<-».. s.i>ff»>. 
deaamn.tc ibi }!iS.cbI. i^.Gota. diao loeetverj:x,f>r'int- ■ 
eipd ittr livintt Verbo E P 1 1 c o P ut. 

EVtSCOPVS vocatur fpeci^dr , j4ilor\icn 
Atccndite vobis & univcrfo gtcgi , in quo vofi 
Spiritiis fan£tas pofuit Epifcopos ,id cft , fpcculai- 
& fpcculatores , feu coweniplatorcs , regcre Ec- ^ 
clefiain Dei , quam acquirivic ftnguinc fuo : Au-. 
guft. decivitate Dei^Ubroi. caplte^. Et Epifcopi 
ai^ricalx officiijm agunt , ciku fiuc pra:polici iit 
eveliant, diffip-nt, & plantcnljti/»/»./»/''!* ^rf^ wHjO- 
m.^ofefdiinf.Barbofaiie <iire Etclefi^ijtVili,! cap "S, 
n.6i . Et olim appetlabantur Sacerdotes.cdp olim,p: 
di^. SaceriiDs enimnomcn cfthonaris & dignit?- 
tis,ca^,e(rro/ ii.iiii?,Dedignitatc Kpifcopi vi- 
dc Azor. iirflltuijiteral.p.t.Uhro ^.cap.^: (f-Miy/.^id 
buhoCde offi.'.'!^ putfi/Ep^op.p.i.slti^at.i.4 ^Tin- , 
■eipio,& iitcglleS.itdConAUTriktrit.f li.is.dereform 
' eapit. 1 7. Qiia: dignitas liberat l _'pattia paieftaie * 
IdcmBatbof, adcaf.i-idecarum-%.de i,U!ti-& tfua- 
lit.num,i.& adcafi:ptrventrM'jiUm i^.r.i^ & iji 
^ifilii fiht le^iimi. 

. Epifcopusnon poteftcjjgi ,Jm(i habeat ataKiti 

wigintaannorum ,^v:io(.!n frraxi JHditkm & advo- 

cat. vcrbo Bpifcepui, hum.i. ubl pumero j.quod dc- 

,au.s& confirmatus potcft excrccrc illa qu« funt 

■jurifdiaionis : ea verb quE fuht ordinis non potcft 

CKcrccre .nifipoil confccrationem :& num.C. quod 

eftconfccrandus intra tres mcnfcs poft fuam elcftio- 

nem & confirinacioncm, & fi intra hoc tcmpus noh 

confecramr > non facitfiuaus fitos, & rcnMnet pri- 

. VatUs Ecclefiaipfo jure,nifi aliqua ncceffitas aiJC 

jufta caufa cum excufex :&quandoconfcciacnr,uni 

, grtiir chrifmate in capite & in maflibus, & ^ ttibiiil 

tpifLOpis eft confccrandus, . . 

tpifcopi eledi pcr Rcgci noh potTunl aimioiftra- 

rc ante cijBfirmatione^n Sumnii Pontincvs, 3e antc- 

qOam Bnllas cxpcdiant,& pofleffionftm aftualem 8c 

Wporalcm capianc.Thcmud,;». j. dee.^itn.lx. 

EpircopOs ingrcdicos civicaccm dc novo , quo 
pafio lit rccipicndus } vide Vincetit. de Franch. di' 
ufune ifj. 
- EpifcopuB qdalitct & quando teheatut Sytio^ 
duni dioecefanam congrcgarc \ vide riarbaf. ad eap; • 
tlui>d{iiptrhiit}.de.ma,or'iti & obtditni. & de ope. 
&potejf. EpifcOpi tp.i.aUegal.gi.p^l.^lO^im fe- 
^uenitbuif8ciii FonnuUr.Spifc»fali,c%comm^nicaa.i 
^ lur non vcnicntes ad fyniWum Epifcopi , & venien- 
, te> , fi illicehciati r«cedant , idem Batbof.i'^ cap i. 
de jttiiicn.Zi 

-6 4 - Epvfcopal Digitized byCoOgl- 8o Repertorium pradicacum Concld. .-EpI^copifiCaoonilla Thcologo ^rxfercndus e(l, 
in Airtquiicionc bpifcopaiafiti doftus Si pruiJens (it 
iiabcaiquei^uantJatTi Thcologfa: peririam, gracciguc 
ubi bircfes non pullutant ex citaris per ^arijef. de 
tgie; # pttljUl.&ircofihp.l. alltiat. J.>}.io. 

Epifcopus quafi coiur&hit cuiB Eccteiia acccptan- 
io Prttlaiiirani,Sccphau.t;rac,Ji/«^Mf./ir*H/. C4p{ 
«Ol.B.>. . * ' 

Epifcopus hatct funiiitim junfHiftioncm Biaiiii 
■ 'quoad omncs fubtiitos in tota fiia Provir^ia, etiam 
*DuIla probata polTeQione, M'Wcnoch,to«^/,iHOu 
Mm.ll, P.ilat, tnrepaii. capit. naiab.i. $.i,»Mw,'4j, 
verf.e»nfirmat,pag.-ii3. Ahyf.^icc. decif.Cur. yf^. - 
ebUp'/(apat.7^e»folltf.i.fiecif.9li.&p.ijietif.iii: 
'Steph^n.Gratian. dtftept. fortnf. c*p, i^^\. xum. li. 
Gatc. de iHiiific.p.^.tap,i.Hitm,\yp<\a\ p^tf.C4p.t. w«- 
■ mtro t6o. cx reroliiiione S.Cohgregitiouis Concitii 
& Rot« decrni) iradk qued ^raanutenendus cft 
Epifcopus in lUiiiHL&ionc in lota fua cllceceii,conira 
inferiorcs prztcndentes immcm(xialcni,donec dc ea 
conftct ex Jttiis communis alfillcl!iti«,noa-alkctprO'<- 
' bataqaail pofTclEone Epifcopi. 

Epircoput <ft ordinariut collatsr omniura bcncli-. 
cionim in tota fua 6i<xceQ,c^f,omnei k*filictt,cMif, 
nulii,i6j]UdJl^.capi' .ciimeHm^dg pr£fcrjpt\ Mtjue in 
hjs dicicurhabcre' fundatam inteniioneni de juic 
' communi > eapit, cum exirrjuniio . in fine-^e htrtiicii • 
ftimin. de rejignat.lify-o j. »udji. 14. numtra 1. Ec 
'ad propofitum dcduciturTtilgareaxioma,q\iod iptlt. 
'CAfuin fuis dioece(ibii»6mnia poflunt ^ qUEMtcfl 
Summus pontifex in univetfo orbc, cxccptis tpecia- 
litcrrcfcrvatit ut'videre cft apud Bftbof. dee^c.t^ 
tfottflaT. •Ef^fc^Jip.i.iiUtgat, i .n.6. 

Epifcogi perduni ^Kmativam providendo benefiw 

cia refctvata ifticanria iii manitbus «cfArvaiii, Gon- 

^.adrtg,%,CMtctl.gl&jp.^^.an.\: ' ; ,:' 

Epifcftpus non ptfcft difTJewfarc cohtr» Concilium 

>g«ncralc Mitx. de jurifdiil.p-.i.capir.^S.v.li, 

Eptftfopas debct efle ficut Melchifcdech, (Ine pa- 
tre j fincma£rc,S£ finc gentalogia , fupcrando .tc-r. 
ncros affetaus erga confanguincos , Barbof.fi* Ep!/'- 
espdttmunere ttilulo i.floJKcj.anKm. > 7. F.pifcopis 
neconfanguincos faciant dfvitcs dc bepcficiis Ec- 
dcfiaflicis.prohtbct Concilium Tritlen.V^if. ij.* 
-elaifeform^tf capit. 1 , & trajit idcm Barbor.iii colletl 
tid cap. di!tlToi$^ deprdhend. «■ot-i.c^ ad cap: uuic, 
Ec Ecciefiaftica behcficia fine diminiKionc confe- 
raotur , numero 7. ubialiaadducikj & in di^-papt 
'tliltSi) , ait qnod poffunt- confangiiimis pauperji. 
busldoacis betieficia confeire t unde fc valeant lii- 
nentire. 

■Epifcopis" prohibetiir conferre tbencficia refii. 
gnata in mantbus fuis confanguineis uf^iie ad quar- 
tumgradum ,afiimbusafque ad tcrtiiira,cx illiciu 
tffiniiate ufi^ue ad fccundura , Garc;J« kentJfApiii. 
Cif^.^.S.n.iii. ' ■ .'^ ; 

Bpifccrpus pofcfl habere fifcumj glofH verboftr*- 
ter,itt captt. quiadverfitatemydt eoneejfiont prabend* 
Cov. lii.l.VMr.cap.^.n.li.VlAil^ in ripetit.ruii.^.,)<3. 
s.i}. £t poteftapplicarc pcenas fus Camen.Pcre^ 
grln. dejure fifci,pag.ii.num.io6.Aicvei,adl,ii, 
tit,6.n.iJll>,j,ai,vd rccop-l 't.p. 148. 

EpifcopuS potefl bqna EccUfis follta dari In em- 
phytcufim potius in conranguincos,qiiaoi cxtraneos 
klicnjrc , ui per diatos a Barbdfa In coUeU.ad Conei^ 
ttumTrident.feft^.4e ref^rwat.^-ap i.n.^. 

Epifcopus conccdenj.officia,co ftiQriuo ex^irant , 
Ktynoipob/erpat.i.n.^U 

£pifc5>(ii famitiaqtiamvis fit Uisa , gaudet for^ 
privilcgio ficut Q\ct\c\,f^oy{K,icoJeeifCur.Mrch''f. . 
p^'fai.;>!(Mpekt p.i.decif.ipj .t*r dfcir.iit ff.y.Mar. 
ta dljurifdiii.p,^.C(nt. z.cafu 1 1 1 .n,^ .BuiltC de of fic. &potiJl. rp'fc<f',p.f.tlle£Mt:t07,ttUin.9,lllalinf. 
Doin.Rodeiic»saCunharf(iM^«/^«( j ji</t/?."-ii-.i 
ubi aicqubdfamuliEpifcoporum npd pafTunc^i ju- 
dice rrec^lari.iiidrbari,;^ t>.i.cimfe^atibus,ag^ldis 
familia.Sa^erdatuins ' , ' 

"Epirc(»p\it non habetvoccm tti CapitulQjBarboC 
"in coHeEl.ai Concil.Tridetttji^.\^Jertf9rmat.eap6. ' 
K.47. Ncc djcitur cfle dc Opitulo,Gonzal.«J '''£-S. 
■C^flcr/^ f*^.4f .H, s^.di' J f. * . ,, ' 

Epifcopus farpendcrc non pdceft interdidiim ib 
hoti)inciPapa.pofi[iim,fccus fi fit i jute pontifidA 
abfquc rtfervatione,5c is poieft fufpcndcrc faterdf- 
flum qui poteft auftrre,cLim uterquc a^us ntfcatur ■ 
■« eadcm poceflace Svir.dcftnfi,rMfp.i^.fe^.^n. 6.- 
«Epifcopus,fivc ejusVicarius^eneralis poccft ab- 
fislverefubditum a fcntcTitia cxcommtirucaftonis « 
nulti ramcn teferviiie,Barbof.<«ifi^.ff'f(^w.i9,i>,ii. 
dt frnrtt.l.excomtnHr.ic4iti«nir. . , 

. Epifcopo cifusrc&rvaii «^uaks ^t ; vide 'glofT. 

Viirbo a jurt,in txtraxiig.fuper eathedram.tlefipHltHr, 
(fl/trrtiMffmnfJjBatbqf. do^offic. &pite^. Spiffcpi^.i, 
yitle^at.s<T.&'^ i.ubi a'Ugat.yi.ioi!i« qui poflint ab- 
folvcre a cafibns Epifcopo rcfcrvatis-j de quo eriaiii 
agiCjCgid, AcQoninch.rlifpkrar.ijte^im/tro.Saerd' 
^ttiti Panitetitui.fiiii, 1 1: cum fe^utitrihK/. 

Epifcopvsin maltimoniis cantrahcudis , S dif- 
penfattcnibu; denuntiationnm ctarg^nd^^quam ba- 
neac ^uthoritatnn -, vidc Ba^Ktf.. At.e^f. C f^tfh, 
£pifcep;.p.i.4l!igat.fi. ,, , _ ,, . 

Epifcopus in quibusirrcgtilarrtaubus Sc fuippR- 
(ionibus difpen^rc pofHt , vidc eundcm Baibofani 
aiie^ationt JJ, • 

.Epifcopus.dirpcflfarc hon potcll in irregularitati- 
bus pn>veaienabu3 cxhonitcidio valuutaro ocoul- 
rovcl manifefto , ncque ad ordii>cS^niinorcs,ncquc 
adhffieficium fimplcxobtinendum, , Ba[bof.in toU 
llii.aJ Coneil.Trieetri.fef.'t t.dertferntat.cap.j.nt.- 
4)(>i nNin.io quoii difpcnfare poteft in irrcgulari- 
tftitus^^rofcnientibai cz homicUio cafbati ad Or- 
dines minores, & bencipiilm fimpUz obcincndufni 
atqucad (^cros Ordincs ^ rLhon^cidiumcafiiale flt 
OCCLlltUOI,^ • * ■ ■ 

Epilcopus pocaft dHpcnfare luiVn iltfgitimo, ot 
bcnefifiiurn.habeat ,cutcu^a noa. imminet anjma- 
i}im',<^p.t .de fiiits prefiijter infucio Soar. de ttnfur, 
difput.fc. ftS.f , num. £' ubt eitcndicadCanonicai- 
lum , dummodo aliiid nonobfict r^tionc (pccialis 

-tonftitucioois, vel obligationii alicujus prsbcndx^ 
feu Caitonicatiti' ,S£ ()Uod hanc potcftatcm . tcnent 
Przlati ezcmpci habcucs Epifcopalem juiifdiAio- 
Hcm^I CapiiiHum Scde vacante habei candcm pO- . 
, ttftaicm, Soar. diilo n.6. ti^r.conf.i.i.dt ttntpor.or- 
Jin.RcbufF. 1« praxi.de dtvtiut,n.^4.Non poteiir ta- 

'mcn difpenfarcEpifcoputpofcConcit, Tridcnt ad 
Canonicatum in Caihcdrali ^ratione otdinis Sacri, 
Xuol. n prsxi,Eptfcep,iti^ i.yetho ciittontea^vtrf.ad . 
ttrtjum^api etiam quod potcrit in ColUgiacis. 

> Epifcopus Ijc^t poflu difpcnfarc in fuis confritu- ■ 
tionibuSifecui erii li ntrt )iire)uran.do firmatSi 6atb> 
ad cap.eonllitktiti 1 ^.dt ref(rtpttt^ii,6;. 

Epifcopusan peflit ezcmpioi j fi ektra .locutrl 
czemptum dclioqiianc, aui contrahanS ratione dc- 
lifti.vcl concraftus corani fc conyenirt faccrejvidc 
eundcm Barbof. dt tgle. &.poie^.EPifcepi,p. j.«i/f- 
^ai.mtfer toiawt. • ,,■ 

.Epjfcopi iIIlusti:ici,iHquofitcon(«{fi», approbatid 
rt hcqefiaiiia, Bar6of. »'» celtef}, ad ConcH. TridtWi 
a.i.dttef*ri/iatiCitp.if a n.^o-& tti^a. traSl.de effict* ' 
E)'ifcop',f.i.»llt«»r., ■ j .".liS.CBm-JiijKentHiiti; 
■ EpiltopOs recufaiinon portfHn cafibusvifiiatio- 
n'» {< correilioffs.V alafc, /am.t,<i//(^.^o.ubi Jn fine 
sdducic tenorem epiftolx . qu tm Paulus V; dle ^ 
Oiioi yGoogk lyris Canoniei , & Civilis. Litera E, 8 1 OS^Klfiio. Supethec Uiam tranrmini jid Epirco^ 
pum Portugalen. Dom. Gondi^alvum dcMort», 
dequoctiiiiii6arboni(i.p.}.^/«{iir.7).nH»r.j8.quera 
vidc ad tap. nofirean j. & ad cmjn dt priort j i. », f. 
Je MptlUt.Sc Coadl.Ttident.ftf.ii^t rtfprmtit.(.i, 
Ei vificationcm Epifcopi ifflpedicnie» p&fTiJnt cx- 
•communicari, Aloyf.Ricc. dedfXur. Archlepifmpin 
Ne/iptUi. p.i . deeif.ni. dc modo procedcndi ctrcx 
hzbeatcs culpas in vifitatione , agit cabr. Pcrein df 
HMnM Jlegia ,f.t.c»neordi4 ix.Regii 7>om. StbaJiUui 

Epifcopi dcfuiiA! hona dcbent ^ judice fKcutart 
' JDvcntario d.fcribi pei fcribas fzctilares, Cur. Phi- 
lip.f.i.^.l.w»'.!? cabr. Pcrclra </«•/". pj.num.tC. 
&dtMMH Rtgia.p-J. eerteordid i.nHm.xn. Cabed. 
dtc.U.p.'. ,, * 

' Epircopns poccd tcftari de bonis.painmonialibus, 
non dc iiHuicuEcclelixacquitiiil, n<p. i,de ttilvB. • 
Barbof dtiffic.tir peiejt.B.fifctpi.p.idle^at.tt'^.»-?. 
. tHwfeefUiniibuitlAiAin dt primogin. lii. i.-^.iO.n.iy, 
cabr. Pcrcira(Jer.75.^ ii«f.9j.';"w,j.Cald.fo«/".48- 
, Menocb. (OpjC jSi.w. i. «'"/f?"*»/»*»*/. Et dc Pne- 
latis ^plfcopo inferioribus, quod difponcre poiHnC 
de bonis qLitctKts iiuiiita Ecc1(.-lix,traciii Gabr.Perei- 
ra did» dce tt^.n.6, 

hpifcopi nt polliiii teftari de bonis Epifcopa- 
tuum . dcbeut pritta a ftimino Poiu. Facultaccm obii- 
ncrc, Sc fiiic iLla vel ab iiueftato moriemibus fucccG- 
for in EpiCcopaiu fuccedit. Gabr, Pcrcira dtc. jj. 
ntoK.y, ubi hoc limitat iii EpifCopis annularibns , 
quircgulamfjr tanquam Abbaces.vcl Prioics,6c po& 
funt tellari de bonts l^iorum benefidoium , & mo- 
tienribus ab iiuc{la(o fuccedunrcsnfanguineis.Hzc 
faculiasinteiligimrdcprimo icftamciico foliim ,& 
rc iniegra non cxtinguitar per mortem Pontificis, 
Cov.is {dp.cma in e^ciii^ ttftamnt.n.%. Verha E'a iiams,Err.or. 

ESRANS non amittit rem fuam , Tiraquel. dt 
r.traSiu lig.^.i.gjo^^.t.mm lo.Menooh. «n/.i«i. 
nwffi iS eumfetjiitntibin. 

Srrtrin nomiiie non vitiat difpodtlonem , li dc 
tecon&CT,l.fiquij,!iifnndivocAbklo,f.deltg.l.l.Jim$ 
invttcuitm j4 in prtnc.f.dt Ac^iiir^fofftf. S£- ibi Do.fl. 
Duenh.rf^.i55.Aecvc(l,'.i ;.i n.io, tii.i.^.lib.^riovn 
rteopilai.CitioCifpraxi iudicnm, & advocitt. vetbo 
trrtr ,nK*n 4, Cardin Tufrfi. tom.\Jii, EtConcl. ji^. 
RotaRom.apud Faiin. i'tcif.i^6.k>t.%.& deiif. 687. 
».j,iom. t .p 1 ,tn ntvif. Aloyf. Ricc. ia coUtH.citc.^.p. 
CoiitCl, \A96, 

Erjor cxcludit confcnfum,'.jf ptr tn-orem^.de ju- 
rifdiff.tmntum r»^.Caid,Seraph,K0r« Rofn.dec. ityo. 
niim.i.An(on.MDnich,L-'CtnJtJeeir.$9.'ium.\o. Ber- 
. tazol tr4ii.elnufHtdr.itfirHnunt.cUu/iJn il. gtof,'^, 
B.l.Surd. cob/I i8.ff.iii.Paiif.CM/. ijo. «. xi,wl,^. . 
Mar Aiuonin. v»r, Hh ,i,rtf»lut. ijm», £.6atbaia «J 
eap.c.-ufnm 19.^. i.»'!. 

Crioi in fado proprio allcgaii non potcft, !c non 
,^ rclcvat,Catdtn.Tufcfa, rm.j.iiV. E. coml.^ij, Ca*> 
dofjff Vrtxi judieum, & ndvoeai. verbe error /inm.i.. 
Brunor a Sole >n locis commua. eod. veibo, n. « , non 
enim pracfomitut ,nifi.probetnr, l.fi hnrtt , %.fin.f.nd 
Trehel. Limira fi agatur de damno vitando , Mar. 
Antonin. cumabeo citalis vt^ ''^. ^.refolut. i.i.n.^. 
Et error.ac ignoranria in failo alieno excufat, l.fin. 
ff.Vrofm ,Jofcph.dcSeirey<f4^»ff. dtsif. i}8.»«»f. Ij ■ 
iibi nnm, itf, refolvit quod li craftaiur dc lucro ca^ 
lande, vcl damno vitando,eiror in faAo proprto ez- 
cofat , cui fabfcnbic Biimet, \ Solc tmvm» t. nhi 
froxime. Vtrho ExcBPt I o. 

EXCEPT/OubinonreperlturpofiMjnoiltA 
i rcgula rccedendum, l.inpr£^4ricati9n''% , $> uiU 
ff.^eprsvnricuar.l.difftHtienftnitCod.dedivert.i.iHnmi 
Cod. decollnt. Flamin. dcrtfigntt'. iib.^.if.f.n.i^^: Et 
czccptio dcbec elTc regula , '. c^uifttim, %, dim^ut ff^ „ 

defMde inJjrHaf, Flamin. diSo »--<ifl,/»Kj,f.6.".iStfi ; 
ubi flwtn. )S7,quodqui allamexceptioncm allcgat* 
dcbet cam fu£cicncet probarr.Ec licec exceptiocon* 
£rmcc K.egutam , non tamen eam longiilt pioductt. 
fitla.p.^.c^nfult.Bj.n.Mj, 

Exceptfo icrtii poficIToris fempcr irapedlt exeCU- 
tioneta ctiam in bonis Rcgis, & procuratoris Rcgii,' 
defun6lorum,&abfentis.Phccb.»TO.i «T«^.jj, 

Exccpttones calumniofas poceft judcx rcjicefe, 
GlofT/n l.ciim natu,^ fi Uberm , vcrbo enlumnioftMf 
ff.dt btmj libert.\lr]ttocent, mcap. pofi eleSienern^.^, 
dl coneejf prabendt, ofcph.Ludovifji/ffi/.perw^Sl. 
ff.l.Menoch. dt arbiirJib,i,cafH ^jp, Vaiafc. di pnr* 
tit.e'ip,i.num.zy,Kehaf. in irtiti.exceplionum, n.J7«. 
Mcndcz inprnxi iM/it lib. i-eap. }.iiuffr.i4,ubi naf* 
idem alFcric de impedimencis quz,<fiinc de materii 
vcteti , ctiam allegata. Qaa dicattif calumniofa ex- 
ceptiojjudicij aibitiio rclinquttur , tAeaoch.'jibi fr** 
xi"ie,n.y., 

E^srpiio poccft opponi ne quts poHefllonem ca* 
piiZj.i.^.pre;..de.ff.„e vii fiat ei,Sc vide Valafc dfju- 
re emphy .f. xZ.num.fin. Avcnd. dt txe^nd. mnndntt 
p.i..cAfi.i9p.^lf, 

Exctfprioncm videtLit }udex icjiccre piOcedenda 
ad uicciioia, t«p ex pnrte x.ordin. gy,de apptllM,\^\ 
%»\>oia.S\ixA.dtcifii%num. j VaUrc. eoufutt.tip 
jWw.I-i .Ncgat. tamen Paz in prnxt, 1 . tom,i,part$» 
ttmp.$.n.i-;. , 

Ezceptio impuritatis fangulnts debet plcn^ , SC , 
concladentcr probari , Bartwf. de egie. & petifiat^ 
Epifeopiftit.i. de.tEpifcopali muneri^gtof. 1 7,». ^g.ubl 
imffr.50. quod per famamconcludcnrcr probari non 
poicft,nifi (it perpecua Sc illzfa apud omnes, & ippa- 
re.-it oriri_ poiuifTc ex aliqua probabili cnura,quaE 
Coii^rarus probationibus non t dcbllicctur , de quo 
etiam ^git iraSi.de C-tnonicij,cap.t ^.•tmn.^i, 

Ezceptio incompcceiuiz poft licem contsftatanit 
Sc ciiam poft fenieiuiamopponi potfft.Sitrd.i/rc.K;, 
n1nn.14.CaId, inpraxi futUcum & advecar. vtrbofx. 
cepii»,n 9 Cabcd. de if.zx.n.^.p,t^Et nulliias inCom* 
pencentix ftcic fupetfcderc cxequunoncm.cx ctta^ 
^r Batbof.iu rtm'if.ad ord^nat.' .^.t!t.iy,^.\ .n,^. 

Ezccpcioncs oppolicz contta regium rcfcripttlm« 
quod prxfentatui in p^tilbus , (i ftatim fiiiBcaufai 
■4:ogninonea.judlce rcmittuntut , ad SenaCoics pala» 
tii pertinecearumcognltio. Cabcd.p.I.iirfi/ j8.ff.r. 
Iibi n.i.quod {i ju^ex dc viribus lefcripti cognofcat, 
& i fcRtcntia laia appellatum fuerli , fcu-gravamen 
intcrpontum,tunc ad Scnatoics Senatus dlftri£his,in 
quo judex eft pertinct cognitio, Si hic eftftjrlus. Li* 
niitatur in exccpUonibus fubvptiani|,de qulbus dr^ 
bct judez cognofcerc.Ordinal tib.\,Ui,^\, 

Exccptio fubrcptionis facit fuperfcdere cxSquu- 
tioncra lefciipti. Mcnoch. i^f 'witff.W tiquafi.i%.im 
fini,¥\oT.v4r.<jii4^.^jium. JJ. Mendez in praxt Ee- 
ciefi4fi.!ilt.t.c4p.i.num, 11. Et cft fiiira,ftivoIa ,ac ea- 
lumniofa , quando nolUtas dcdufta in articuHs noil 
prebatur ex natura gratix,ut tequirit. Flot.v«r«f ,1 1< 
num. f 4. 

Execpiio non ftcit caofam dc per fe.fed ie ea ja-; 

dicatur ficut de principali. Stcph. Giatian, difetpti» 

forenf:eap,^9^.nu,n,t,^. ,11*, 

£xceKieti«m liuundcbct ceuspiobatcpiene.fie 

c«acl* 

bigitizedbyVjGOQlC 8i Repertorium pradicarufn Concluf. ■'oncliidenter>8c uon ptxrumptivc, Farlii. <6n/'. Rot* 
^'«.167, nHm,6. 

E^ceptio roUuionis liccc oppohi ^jioffic execuiio- 
nl j non umcii li ime rentcmiam jam fuit oppoiiia, 
li^aic.CfdJt errcrteMleHli,ihi,Ji rtjfudieAtg nvn/inr. 

Exccptio rei judicarx , ut poiCc impcditc cwrum 
caur* , dcbenc coacurretc iria, ncmpe idciititasrci, 
idcntitas petfonarum , idsntitas caufx i^ndx^Sc 
' aftiaiiis , probatuc in l.ciim ^futrUn' ,mM le<iilna fi- 
^utm fdt excepi.rti jnd. ubi ita fummat Paul. & dit 
quod alterodeficientc non obftai ex.epfio , tradit 
Aleiand, inl.ftfe,K.^^fde re iud.lcWn.im c. caufam, 
n.^.de iejiibai,0ec.cp/if.i.6,& cinf.^6^,adfintm,^^i\t. 
in l,i.tium,^.Ced,'it ord!n,cf^iiii, RcbufF. 'W //-«ff . <x- 
etfti9aMn^,num,jo$ .cum ftqutaiihiii, Syrd. de *!i>m>.t, 
tit.l,ifH*ji li6,num,i.&conf, jij. d^w.i. Stephan, 
Gratian. difctftat,ftrfnf,cap.4^.^^.„,ii,Zix\i^(.in cuf, 
penuUim.de except.>ium. 1 .1r ^.liaig,c»?!fdi0.niim,ii, 
Ideifl ptoccdii io esccptionc litis pcn Jcntis.Azevcd, 
ad l.i.tit.fjiMm.iJib.^,'iovx recopitai.Kehu6.uhl prs- 
xime,num.s «i.Barbof.tM i.Jt quU p,fie«qHMmy f.dt jw, 
dh.num.t7j.Cai Philip.;r.i.§,8.w,„.5.Mirta Jt jn^ 
rifdia.p.A.eent.i.e*fM i7JJium.r,,eu>nfetiue^t.lx de-, 
bet concludere exneccffiiate.aliis.non obftat Surd. 
decif.i6o.'ium,j\.Et fcntcntia non potcft produccrc 
eiccptionemrcijudicai«,l. unitti, Cid.de Laiinuli* 
bert.-ol.^. i.tondemuatum,f.de rt jud. Tira(iucl,</e «- 
tr^S^lil.^.j .glof i ttum.^.cnm fei}uemil>uj,Kehu^.ul>i 
fMpri,num.^o%.^\oyf.Ricc. decif, Cur, Arekitpifcop. 
X^eapoUi. p.t.dtcif.iif.nui/i.^.S- j. 

Exceptio excommunicationis poteft opponi eiiam 
(>oft COiiclufumincaufaBarbof.j/«c. inprafnlin 4^. 
de fentem.txcammuiiieat.& in eap.deeemimMS i.nitm.$. 
tod.tii.in fexto,(\\iCm y{Ac ad e. inttlleximus de judic, 
'>'"n.\o.& Adc^.emmiiuer ,nHm ^dee.vcepr. Soar.« 
teifur. difp.t6.fea.^n.ii. Sayr- eod traa.lih.ic^p.S: 
* n«w.U.Cardof «I prAxi judienm & advocMt. vcrbo 
ixeepto, n. 1 j Hxc cxceprio (.bftat agcnti dc fpolio, 
^(:noch.'Hntd.l.reeuper,p»lftlfJ^ »,jjo. 

Ejtccptionullitatis mconunenti ptobandaimpedit 
cxccinionem fcntcntia, l./i Pra-or^ii.t^ff^de judi, , Me- 
noch. de ^nierdilf. rtmed i.reiin.p>ffejf nMm.l^o.Cum 
h.&'t>ned.^adipifc.polfif,.,um.ni.cumftqutmib:u, 
&canf. iij, "«OT.j.TiraqucI.in /,^Wff^,^„,verbo 
P'/tnia, n.il.C'd. dt rtVoca»d.dgsai.Covj>ratl.cap.i6. 
»,1. & eap.i.aprincip. Cald inl.Jt (uraierem , vctbo 
per ^iud. num. lO. & 1 1. Cod. de iti inieirum re-luut. 
■nUtr. Gabr. Pcrcira decifn.nmn.i, Azeved. l.i.n,ia. 
tif. 17 .lib.^jiovartctp, Mafcard, deprobm.concl. flS6. 
&-6ij-Uira.l.&num, j.& ,oncluf.\ 1 io.-> 1 j.Sc Vidc 
plurcs limitationes apud cundem Mcnoch, diSo rt'- 
.inid.^.adlpifc.pelft{?.niim.S26.eum ftijiitf,iibui,& «1- 
fttt.xio.anm.yi.hctuatt^axiicai de prtfumpt.Ub.i. 
^«.e^.74. Et exceptio nullitatts notonx , 'manifcftai 
atquc cvidentii ex aflis procefTus fufficicns eft ad 
impcJiehdam execuiioncra tcium fcntcntiarum coit- 
formium , Gutcr. lib,i.praa.^ua^.69. tium.6, Et er- 
ecptioqus non eft notoria , ncquc incontineni» 
probari poteft, nonadmitiitut conira executioiiem 
(ententisE , Gig. de penfton, ejutji. uttim, num.14^ Et 
quandonultiiaf,fft noioria, & cx aitis ftatim pro. 
batur cxccutio , fuperfcderi dcbctAlcudcz in praxf^ 
t b }.c<>^.ii.;»fTO.4). Gabricl Pitcitl dt manu Rc^la, 
fjf.. 9. num. 14. ^tcphan. Gratian. difceptat. ferenf. 
cdp. jSi.DH.w. Ij.Cald./orea/". ^ua^. j6. Phceh. a^. 
retlojj.p, . ubi quod^quarido impedimenta incoii- 
tintntt probantur furpcnditnr in execurione. Et cX- 
ccptioiicft notoria,. fatis eft qu»d allegeiur, ncc 
opus cft ut probetur , Mendez t^i^» /i^, }. cap, j. 
fiH>/i, ^^.cumfequtniibus. 

Exceplio ne quil conveniatur uhra quam facerc 
folSt,nen competit abi agiwr de rei Ttudicatione , ■Bart. in t.fi c'o«^4nte,n.lo6 ,f. ftlnto mttrimJAztfti' 
i.l .fium.j^.ttt.xi.iib.^.nfvtt reeefil4i.hzThoOnl.ma~ 
ritum , Hum.ii.^eumf^g.ff^.foluie matrim. Quid & fta* 
tuio cavcacut ne admiliatur ifta excepiio , an ad* 
mittatur > vide Patladot.^i^.a.rrr>fni ^ueiid, cap.fi»' 
p.S.^.'iiiniim,i$. Etallcganshoc piivitcgium iK»i 
cft tuius in foto conrciencic , £utd. <J< «/im. fi(if/.i. - 
privil. li.dnum.l. 

'Exceptidnes competentes principali eompetunt 
fidc)ulIori.B«rbofa iu l.marltum, num.it.cnm jigue»' 
trbxtif/oluto .rnMrim.Svti.decif.jai.nnm.t i.Kebaff. 
in traii.^xceptionum,»um.^7y.cumfequetitihuj, CaI4. 
de empt,cap.ii num, 2i. Alojf Ricc dteif. Cur. Af^' 
chiepifeopa'.Neapolit.p,i.dei;if.i1 1, irum.S. & ().StC* 
fhiin. GiHiia.difctptMtfercnf.et^. 799. num.^j, mm 
fe^ueniibw. Verbt ExcoMMUMicARi » Excommumicatio , 

&EXCOMMUMICATUi. 

EXCOM ^Uitf/Cy^r/Opppbaturpetfa- 
mani , C4p.i'dud,de Clirico excomm.miniJh. Fail- 
nac, dt delict.p.i.lib. uit, j . ^uaft.^y. num.ji-. InteU 
ligc quando non agiiur de prtcjudicio alterius , Tct 
inibro anitnie , Barbof tr>j/.c^;>. illud,num, ^ tibi 
n»m 4. quod cum agicut de pccna^ debet probari 
plcnarlt & concUidenter. 

ExcoMmunicare illi foli po(rnDt,qni Ecclefiafticaitl 
habcnt jurifdiftioncm fori cx^ctiotis.B«rbof. inci^, 
tania,firr,de exctffihut Prslator. HUm.i.& in uddit. ad 
eolle^.cap.^ii4renti io.de verb.fi^aifie.pag.tyj. 

' '1 dubid quis cenKndui eft,Bar* r I j. num, 7. dt ftnttnt.tx^ Bxcommunicatus \\ 
bofa in cap,cum defidert 
eommunicat, 

Excommimicatus non poteft afllftete In Capitu- 
lo gloJf.ia ea f. unico, vcrtio majeres titeftdivaeame, 
/iA.6.HbiBarbofa,Ugolin, dt eenf.lib.iCAp.ll.S.ll* 
Monet.de dlJfriiut.^Biid.p.t.^M4ft.io. n.io. iterum 
Barbofa Je Ca,i<iiiic.cap.^.>. ^.ubi w.-.i^S.idcm alTo 
rit dcintcididto & v.olatorcintcrdiai. 

Excommunicationts de nuUitate onus docendiln^ 
cumbit excommunic3co,&non CapitulojUi clTe rc- 
folutu in Kcta criiJic Garc. iit benef.p.j.c. ij.i.i 17. . - 
...-txcommuuicatio niajor fiipponlc peccaium mot» 
ti\e,ea'.Te'no i i.^.j;Cov ine.AlriM miiiir,p.t §.7* 
nufn.^.vrrf.pritna coiiclufso,& 5,v*«' m. 1 .Mcnoch.^ff 
whiir. ib.i.cafu ^ilS.nuM.ai.Navar. m mMir.eap.iZt 
n.70.& c.iy.num.p Vlxiti infrafim Cfi'ninf.f. it. E, 
num.ix.cumfeijutntihiii. t>e'fotmifety3tli» io cJI- 
csmmunicationc fcrcnda , vide Soar, de eenfur. dif~ 
fHi.t^.feLiiont ^ 

Excommunicaiio Uta conrra pcrfonaliter non ci* 
ratuin cft invalida , Srtphan. Gr.itian. dfctptai. fo- 
rtnf.cap.j^^jium.'.H..^t Lxcommunicationis incutfa! 
declarataria non prxccdtnte cttaiione paciis cft nul- 
h,G\g.dt ptn/lnn.-tfutfl 78. "«w.j. ubincw^.S. quod 
abifta dccUratoria-^ppellare liccbii. Ec ncceiratia 
eft citatio ad excomniLinicarionis validiiatcm etiain 
In cafu noiofii , Batbof-id eap, reprehtnfthiiit 16. a 
nHm.i.ieappeilat, 

Excommunicaro piefente prohibetur quis ancHte ' 
& cclcbtatc Officia diviiia ac MifTam , cap.ii^ui, Si 
rap.fit. i .adjieimui , dtfenterit.ixcom.Hb. fexto, Sayr. 
decenfur.Ub.i.e.\.niim.t%Qhi ibt^.io. quod iiiccp» 
taconfccrationc Saccrdos perfequityr Miflam prJB- 
fcnteexcomnuinicato , & 'ib.T.cap.^ nuin.l^. aflcric 
non effc irregnlarem,qni cam vpfe cxcommuiiicatus 
non Gt ,celcbrat coram excommnnicatis , pcccare , 
tamenDiottaliter:<5f ad propolitum \Ue-oahriel. pe- 
reita(o.t,Jf manM Xegra,eoncord.ii,tum. loS.*? ««- 
tord.^i.num. iz6. 

ExcotD libyGoogle luris Canonici, & Civilis Litera E. 8 j EtcommiinicintHE qiii alTafliiiis aliqii=ni Cluiftja^ 
nii.n intcrfici mandavcrim , Iive jrcqiTarurmo!;s,iivc 
iKin ffqii3[nt,e^p.i.J* hoi>i'cidla,-la.t.Soit.le ctnfur, 

bxcoinmumcaiio latai dclegato^qni coiii.ini 'lix 

dclcgationis pcicnti "on dcJit.ert niilla,uc cxNav. 

■ & Sayt. iradir Barbofa -d^cap chm lii ):rre j l .dt olfc. 

ji:d e" dele^nt.Tit^ . quibus addc Wm.de ;urifdi^s,i. 

fp.ii.-'.^. ^- 

ExcotTimuiiicaidi poteft qiys dcclarari abfque 
tnonjtionc* libidaun contiiniacia , Barbofa-' i*cw;>. 
j*^p- ^^.•num.G^ejMTer.t.extew. Jntimatta tsiuen 
pcrfondlis ncccITaria cll ad validitatcm. cxcommu- 
■ nxttionis , iiiio eap.faera , cap, coiiAnglt,"!. ordi~ 
»1 4(. iiefentffit.excom. Mclchior Lotcj.^ re benefie. .. 
iil.x*i.iyr.t4f. \ '■-.,■ 

Lx^oimftm^catioms mala vidc apui Ccijed .^jnefif* 

P>. 1.1:1. niinicatirt poieft itcnim cxcommunicari 
Hon foluiii pVoptot' iU)«uin,crimcn , vcriim ctiam 
proptAiacmjiggfavatis ceitfuris a^J mjijorcm terro- 
rem, & confufioHcm,quod qardcqi at (;odcm cciam 
iudicr fici^i poCell,-^ar.iif c'e>rfnr,d'jp.; .fclCi..lliim. 7. 
ttiJMet * • 

Rcfjmtnunioati vitand» refignatio beneficii ofl: 

. nuB«6arf dt fenfurjifp. t^.fiCi. 1 . w. ; i . 

« • Exco^nrptlnicatif non- cd fufiici^iis f:'anfa , ut 

" qnis .cjtjfistut a roliitionc pci\lionis , .Covftr. Hh. i . 

«*>'.t4^.ifc.n«'i(.S. -*erf.ii. GlgS^eptnJion.-^itxll. 64. 

Btculpa bi:ncfici«tt in non fcrvicnJo, noii.cxculat i 

"folutioncpcnfioniSjGoMBal.idr^^.S.-CdMff/.^/i^jJ^i 17. 

• *<lW A4.' • 

* £tcoaunuiii^liitprivaturFru6^ibns4)cneficii , 8c 
iWtribiitionibus quoiidianJE, quaindiu cxcommuni- 

«Catio durat ,ut perciiacosa Bajtbofa irr cQl!eB:.ade. 

. Pajtorallsg^. \.verjtt/l,tieajjpe/Iia^a numeri y.Sc vtde 

circ. dt Itciifjir.j, cap.ij. num.^a. eum ' fe^nentibuty 

m \Sutcr. lib.i.C^imrt.ci^.i.rium.t) ti ubi aic^uodini- 

'jjiicii? hft^ Ecjilftfiae nondcbcide pairjmtinio Jcfu 

.i^Wfli viverc,iionc[.(iif (/{/? 'ibi't tjuotid.pii.^ii^fi, 1 j-, 

»T'''-j"S.''-u^i'-i';jn./j. ilem atVerit , liccr fpcciacim 

JrjaSH_j><. {rfivaiyS i»on fLicrir,red (iiiiplicifcrcicom- 

>nuii>catiis, Si i/vM.i^.' quod abfolucns fru<^us bcnc- 

ficii non fcci^rrat.' *■ i . 

^«co m niwi ic.it II s juftc amittit qiiocidinus diftti- 
Wi'ione%,BarlTof, de miiiptcii dr ditnitatlhui xMp.ix . 
.»"»>. i,»ubi mm.tv. kJcm aflVric ;1* intcr^ftis jufti. 
, f t ^wte acctcfccndi citciisColleois «Srcdanl , Mo- 
necje'iti^rib"l. ^«j:i i.^. j,q,6. m^.iS.currtJe^neMt'' 
hiu*f GuTcv.J^if^iO':. ia,' .1 . n.xoy.ai^c.de beneficp.t, 
eap ^tr.S^i.o" p.7-c.'p.i iHi.i^i^,eioiffe<jmri'iibui. • 

Excom+nTinicatus injtift^ lit liicretut di{lribtutQ»>' 
aes q^ocidians^dcbct cifc folituS rcfiJere anrc ccn-' 
fnras , & iiyctclTc in loco. ttnehcii quandiufuit 
cxcommniittaiat i&^non dcb-et cllc mota tn pe. 
, llnda abfolEitione, otciiarispct Barbof. i» »//(^ 
^ »d-c\ff.PajterMis jj. ^.vt'hn,deifp4H4itnA^& ij. 
■obi iMM.K^. alfcti; quod pcnGonaiivs liabecdupli- 

* tciniviamad refupcrandam penfionciri, vdcontrA 
fitlkl^eni cxcommunicatnm , vei (4ntra Capitu* 

4um. Ct ntjn tccnpcniidiftributioncrs pro co tem- 
.p«re pro quo mora conMcrati potcft io conft. 
(^utiuSa abrolutioncacenrui;^, ^.nto^. Ricpit]J. (/« 
\ure perftaarum txira grcmfhm Mielefit i.riflentium » 
/it.t.M/>. 14. fli.Bi.} ,A\*yf.R.KCihco^le[l.dec'if^,^. 

wi/fa.iot7. * ^ * " . 

• . ExconinKmicans, v^ (iifpendcns alR]ueif( itiju.Ae, 
^encrur«i refvxirc danmum 9c interefT)) , Barbofi 
cap.faco-^i.defc.t^tniyico^.n,^: £c*eXCommunt 
catus injuftc , non ptiv««i ftuftibus bcnelicti.Garc. 
de ben,jic.p,y.cap,l }.». I 20^ ubi tmm. 1 11 , quod di' 
Iribuiioncs, fcu fiuftus remaiientcs ia mcnfaCapi- luUri ab ipfo Capiiulo tcddcnda ftmc excommunt-* 
cato Bc vide Monet.ie diflribut,^tMid.p,i.^,i^.n.n* 
07ff^4.<y4|. 

Excymmunicatusinjoftc-fi Clcricusfiierit , & in 
Divinis fc immifcuetit, ittcgulatisefficitut. Barbof. 
adc«p. polfufnfrLY. n.j^ de Cleric excom. depofita 
vel inierd',(io jnimlira-.tCiV^ox ex Farin.refolvit quod 
nulliiy excommunicatus non cfEcitur irregulatis 
■inimiuxnih) fc in Divinis & cclcbrando. 

Excopimjiiiicatiouis limor inducit juftum metum 
F]amin.(/*/e)j^;;ii/.iit.ij.^.i.4n.Ij4.Et caditincon- 
ftantem virupi , ut ncr infinitos rclatos ab Uluftriin 
, Dom, Roderiob a Anha ^Jcrfp, i.M.i.<Ji/?.74.lnccU 
ligc fi cxcommunicatio fit injufta, & de facili appeU 
Undo fupcripr adiri non pofilc, Batbof.i/i eap.ad au- 
dientiam 4.^. 5 dt 'ds ijutc vi, 

Exconimunrcatio fivc jufta,fiveinjafta,eft tiraen- 
di.Ciip.iicap,^iti jj<fii<j,i l'.^.4 c^ip.^^nibui Epifeoplfibi- 
dem,cap. facrai-t leatetit.excom.\ib'\ Barbof.De pluri- 
bus excmplis quibus con[lac,quod funi timends cen- 
fura: Ecclch»vidcSoufa no baculo p^fioral de f.orer 
de eAinplo>,p.i.cap.iy.fal.^^. verfo, tHM/f^.Illcfc. 
p. i.hifi Poaf,!',h.6.cap. 14.' ' ■ 

f.Excomm«nicarioncm injuftam qul contemnitl, 
peccac mortalitiir. Cov.' 1« c.if.Ahna mater.p.t, J.J* 
n.^.verf tertiA c9iii.iujio^Qr §,j. nMw.y.ait quod com- 
inunicans cum excommunicato in divinit , auc ift 
c*nieiijpium judicis, vel cxcom;nunicationis,pcc- 
cac moicalitcrjdc cpio vidc cexc. in cap.f.icrii j.de iis 
fu4 vi, & cap.i. ubi Baibof.miro 6.de eieriev txcam. 

Excommunicaiio ininfta arite abfolucioncm om- 
nino ligac, cap.per luits 40. verf.utrum in aliis,defin' 
tenf. 'cxfom. Gov. 'in eap. Alma m.tter, p.i .5. 7. verf. 
'ejuariaconJu/io , Suat, de cenfur,iQm,^,dijp ^.feci.7, 
n.4i.&^i. . 

i' EjFcoinmunicatus iii cxcommUnicatione pcr m- 
fUim petfc^crans , de harcfi furpedus cft , Concil. 
Xti^ii fe[f.i^.dereformai.{ j.Direaor. Inqoifitor. 
/',i.i?.47' Cov.rf)'Sa 5,7,»«»». 10. Siiwanc. de cmhilic. 
infiitutyfap.z-j.U^Vmde cenfttr.cap.l ^.%.i^S\X3X.e9d ^ 
tra^^Jtfp. 17. fttl. 1 .Gtitcr.Crt^on.g^.e. i z.a«M.»0.rti« 
yfj»-6aro.*J (.excot/t'nttnitam<is 1 }.§ jh(«i«(w,>i.I}. 
cumtribm.feifuemibus^,deh4reticisy & 'tncolleCl. ^d 
SoHcii. 7'ride'it.di3o'c.tp.i.iunt.^Z. aftetit qued fuf- 
pcdosdc hxGcfi repucaco* perfiftenstpet annum in 
cxcommimicaiiQnc ,'tam cx catira ctiminali , quam 
cx caiila* ctvili ; & ita declaranc dictuindccretuta 
ConjjilifMcnoch.lie^rtMr. cxyij ^lS. ff. 54. & Mar. 
Alter. de cenfliT.U!m^.i.lih. i,difpu.'.i.c^,j. verf. t^' 
i^,'&^einfotdelcci>tibuspet atuium in excoiDnui- 
iflcationc , vidc citAtos^r Batbof.d»dtf c^./'.),0.)£. . 
Cthn fe^^entiSus, 

Excommunicarus. pcc annum & ulcra pro caufil 
mclc i3ivili pnfnprivatutlieneliciis, Biilbof. adtap, 
{flniin^it^. de d»lo fjr ctntumaciSi n.^.&.adcap.e'um 
, ben^ memoris 8u<c stMe^ ^HAVtt.num.\,l*r *,.& cap. i, 
nlim. |'S . utu,»i«B, j 9. rcfcrt Doftorcs pro contraria 
-pfttc.iJidicatur contrafta infordefcentia ad effc- 
iftiim privatiofiis bcncficiorura, requiricut pcrfcvc^ 
. rantia cum artimi pctliijacia , quc includit oDutcm- 
ptij^in flavinm^ Anton. Ricciul. de jitre perfondrutn 
eitrsgrtmium Eccltfia eKifietttium^ib.t,. f^.8. r. j* 
Batbof._<Jjt?ffir4yj.j.».^o. & 41. 

Excommunicacus judicite non poCeft , Barbof. 
in gap.excipt'jo)fem ii.dt excepr.tHmeie j.ubi etiani 
ampliat infiibdclcgaco: & m(m.i.quod excomma- 
mcacionis exccptio inquacunque judicii parteop-» 
poni petcft non folijm a partc, fcd eciam a judicc cif 
ofiScio ; Sc vide Soar.iir eenfur. difp. 1 6,feil. 1. & »• 
quod excommanicatu^ non potcft cffc judcx In fa»- 
culaii judicie. 

Digitized by^^iOOQlC 84 Repertorium praCtiearum Concluf 

■EKOmmilmcatus llt adix non pottft jndi, .. ,. -onjj iii flbtui iiuii ^tcii audiri in 

judicio , ncc pcr fc , iicc pcr procuratorem, ncc uti 
leus vdDmariai, quU f^ngitur vicc Aaoris mo. in 
*'titx,mi,drjud!c. Barbof «««. 1.0.& ad cMf.cUm 
■*»«'■, ti.^.deexccpt.Suid^dealim. tit. 8> piivU.ii^i, 
""^'■i-Soii.decerr/.r.difpA^fii}. j.,m. 1 1. Sayr. 
''''■'r^^.m.i.c^^.S.»„.i ,. Ordiiiat. /.■i.j./;/.45.s.i. 
(?■ 4- ubi ctiam decidiiur^uod judcx cx offici^.pjr- 
Wtionopponciuc.wnctur excominunicatura a lis 
minc judicii rcpcllcre, Sc^refolvunt P^rcgriiu de jh- e 
PJ^'*iib.s.tit.ii.n. I 6. Sancli. de Kair!m.iib.^j;fp 2t, 
num. jg, Et iion pouft efrc in jadicio ' pcr procma- 
»«cm in qua[ib« casfe . Ricftiul. jie iuft perfoM. 
»■«'» extra gremiHm Ezcleft* txificniiiimt lib ^.ciip. j V. * feTECommunicanis poteft ad fiit dcfenfionem pro- 
poncreomncj «ceptioncs ,eciam"qHa: tanguiu ju- 
•'cis pcrfonam , Barbora in cay. diUtl* 10. n*w. j.<^( 
'xcept. & idem probat in termin-is in ogp. citm inrer 5* 
■ Humere 6. eodem tiniK Et a£b«s jurifdi^aiionis tcmpQv 
ralis ib cxcommonicato publico fafti funt invali- 
di,ut probant l>ofl. w m; .decerni».us ', dr fcmapi.ex' 
t<,m.& .« M^. rfJp„6«^W«m , dcrcjud. iib1 Darbofa 
»«m-i. aflcric, qiioi Scntentia lata a jiiJicc cxcom- 
tnunicatonulliuscftoiomeini. Ec fcnccntia intctfo. 
cucoria.ac fimpiex decretum latijm i'jiidic« ex- 
commanicato cft nullum , ut docct Anton' Ricclul. 
alUaiih,^,c^p^ U. nnm, t.Etgefta per excomnuiji- 
catura.dcnuntiamm funt nulU Bonacof. iii>. *i, com- 
MM.opin, tii. 1i.7j.49. Ec afta ludicialia faftj. p« 
>udiccm farcularem.ac C|us otficfalcs dcnuntiatos 
«tcommunicatos,funcnulU.G(i(cr,f«K'»./(i.i.c«;?.i. 
».7^.Sanch. ubi pyaxime'. 

Excommunicationis majoris ibfoluiio qoalitct -,„w..^., .— r , 

legitimc confcratut , & quibus prscmiflls*? Vlde; Sacros, fufpcnfioncra'incisrrii fndifpenfaWlcm» uc, 
Sj^ytdecenfHr.lib.2.c»p. i%.knnm.\.cumfec}»*n\.vh\ " ' '-■ 

^?-'7'3g"'lc catremoniis jbfoUrtionts publ?cjE i^ 
foro cxtcriori. Aiiattcma idcm cft quoA cxcomiBii- tifqucfatisfccfTir,adhuc inhoccafu fcqiruta faiiA- 
Aionc rcquiritur abfoliiift .ahiu rcmanct excow- 
nnink:atio,gloffu(Tto danec.in Clem.i.de deiim.'G\oir* 
co^-vttho,in C'e!n. prafent},-!» tinfil>HftcaaVf\aribin 
Dcfior.qiios refcrunt, & fcquilhtyr Soar.iie Cffur 
lom.i difp.j.fea.i. a n.io. &fU. i«,l. Mar. Alcrt. 
decinfHr.ttii-^.difp.i.pa^lhhai ^icc^ .de jum ft-^ 
fon^riim^exlra iremium Bcilefa i'xiitiiiittmj.^.c.6j-^ 
». iS' Et SOodrcquirKurabfoluiio^auaiis&pofp. 
tiva . & non fufficiiU faiisfgaitj ,' iccidit t *xt.(» tajr. - 
^itotiin dubiii iQ.dt ffitttni .,excoT/\- tM.nufer zif.ca^ 
iitm4efideres ijiinni/dia & infii}e,»bd.til.£li^.in9^i 
de decmii^ Cov, in etp. jltva mattt^f^.%. 1 1*.^. de 
femtm. txcom'. • . ,. 

Excotnnjtjpicanisal) li.omincnoh fotcft iyVivi 
liifi ab cxcomnipiwaVore, taf. Vi,fiA.rAVu,%'^^ter(* 
fafluia(li;dt egie Ordin.Siyt. de"ienfHrJil>ti-i:ar\i.n. jv 
aut cjus ruCccfTori: , fupc*riol-c, Vol Alcgato.^Hfnri- 
■^aaz lnfum.!.ii.(ap.iy.n..l\tiA. !n «««.«,17 .^40. 
Cov.</.^. 1,^,11 ».2. Sayr, flfi (■«/«*■. i»t?j.c^ lo.e.lj, 
&; cft text.inoap^ Ep!l%p'i<s.lt.^.f, • ^ 

Excomiiiunicatiojab hoiriine.pH njottcm judicik 
cxfpirar, Up. a./totii 1. ordine i^, ubi Barbofa->j«?/w* 
ro it-defentenf.eKCom.i^ivai.iM tiAi.ptamiifdfpamti. 
^ift.6.r.um^ j;. t^ n.i<ii.\}g<i\iR.tak.\.Cflf. z>ufv tf" 
«■«/■. 9.5.4. . .***•*, 

Excormnonrcationis Ute' cu0i rcincjdcptia ali* « 
qua vidcipiyicxt. TnM^j. tas ii.de femeni.t;^c6^^Tin.* 
iibro fexio, Henrtgsi^n futn.likro^ f.cap i^, i7nmero*ti 
Cov. ineapit. alm^ nater ,'f'\.^.\ 1, n. 6. SancJ\m 
prieceptaDecaloffJillf/fz/t^^fiuji.an.^. Aloyf»' ■ 
Kicc.deeif.CUr Arcbiepiftofat-.Nifoii.c.t.Vec.X'^** • 
nnm jv ■ , - •' * 

Excommunicayis fcicienS Jrt-ortiovcri ad Oriiitts nica^io majot quoad vim & vinculum, &Tplu^ dif- 
fertinfolemniliite, dc qua in f. debeni ii.y.j.rcfol- 
•v\ix\tC.Qy.incap.j9lmattiattr ./'.i.g.S num.6 Sanch» 
dematrim.lib.^.difp. 21, mim. g.iibi alrqnti^ dcno- 
tat malcdia:!6ncm folcmncm. AliaPliiradc-'hVli- 
aione & dc tjus fignificatione vide pci^in,<«/^«. 
CHta lefiam. ad^lojfrub.pag. i t.num.ji. Eifima». d». 
VMedetneaniai.fiuenfgtm.opH0. i.fjff.z.cap.^ nn. 
«»«»■.} j.Fr. Anton.ic Soirfa in-^plkai. 'Buifa, cap.i. 
H-j.cumcicatrsperCcned. adTiecrexu^-^tmteU.u,. 
»iii».4.quibus adde Bs.x[}o(.adeap.frattrniwii'%.>l,l. 
de Cltrico txcifTpi. hnnifir. Fr. Didacuin Ximcncs i» 
«pericuiiitultts,{.exici^ EeclefiafitcHm LatincHijM- 
ptsum,Ht.j1,vzzho Anathetna. * ^ - 

Excommunicatiojiis^minoris iliquawidt pcr Sayi^ 
«««/Hr.it&.z.ctfp.ii.eJ-ij.Excommunicatusmiao- 
goUris, Barbof. in cap.fi». n. 4 ieCt^icg txcom.^mr- 
nifir. ubi «ilw. 7. quod cxcommunicatio minor paf- 
uva tantum SacraincnCotum patticipationc ptivat, 
de quo eiiam ih cap.fi qmm j ^.num. ^.defenttnt.ex- 
eotnmunicat. & vidc eundcm Batb.<J eaf.nufff jpWe 
ftntent.excom,nj. { < 

Excomrounicatum fc non fatctut pctens ^folu.- 
tionem abexcommunicaiip(ic,Batb»£«ii eapnxhibi- 
t» iz.n. 5. de boaticidio. * • 

Excommunicatus nominatira dcnuntiaiusabfolvi 
potcft vircutelubilaiiccnfuris, dum tamCn prius 
fatisfaciat paiti offenfa:, aliasabfolutio non valet, 
Sanch.-i* mairim.l.i.difpHt.i i.num.i.G3.ic. deienefif. 
P^^-^-^-^-Si-cttm.fe^ueniibHifHhl affctit quod vafct 
abfotutio pro foro exteriori , quando faAa cft fatis- 
faAa patte, * 

Excgramunitjacioquandofuit UtadonccA quo- pcr tcxt.'/»f(i^j cumiHonim ji. dtfenient^ txfam. tc- 
folvunc Ct)T, tn cap. .dlmn,maiirip. l.j^CiwfitNaVk' 
inman.ciy.if. i^v.fn princip, rf- inciip. conJSderefff^. ^ 
caHtns,n z^Jepaaii. iiifi\s:S\Mt:-de cenJutijftl^/K Ji 
■ 4!fp.it^.^:,.n.iy.Aii\.J>rfimiiitr^B..p.y.dlJp.s:MS, 
t. >Hh.6.vtrf.fecH/ida condufio^is^u. Alter. tBd^trM' 
Ifmi.difp, \o.de jtfp^nfij^ne , (mp',1.in Ititicijlin^- 
nacina ctiam eod,i>,i{t.difp-}.dtfHfptnfione^pHn£iif j., 
f. t.n. 10, 0-^r7Ot/ifiitne de futpenfione' i»farlicHiari 
'i'/p-i.ijfl.pun£Io <i.n.i.iMiac3n ijuafi mral.ii-aa ff. 

f^.f.w.M. - \ ' .' ' r i' 

Excom/nunicattlis denumiatys in unaditi!^eli,de» 
bct viiariin*9inibfis,Sayr. aeceaf.r. KlA, t-iep^\ i»_ 
n.iCMxu ^eJHriMHt-p' i.tap.zfn l2.I^i^of.«5 • 
cap. tumplantare ^.-dtprivihe. mnri ij, zl. ^il. 
(^ numero ij. int quod ju4fx EcclefialticiK potefl 
'Ciftraierticbriumliio fubdito Commufti9ncm*pto» 
ifafbcre. -. ' - , .^ . 

ExcomtjiunicSrus yotc^l petefe in intcgrum rcTlti 
lutioncm.GapcnaT^Jiolof. & rbi adjiiiio^. 30!. ^c- 
.tcgtiT\.dtjurej]fci,paf.\^l.iil.lI. ' ' • ^ 

ExtotnmdniCMusnon poccftagcre tcinediiiteftt-'* 
tutoriis,cx Doc^r, citatis per Barbof. in rtmif. 
td Ordiniit.lib.yiii.iip.^.^ n I. ^Vcpotcft inteot^t»-, 
intctdiaum , /iBi/twf Amon, Gabricl/it. i.comnm»t 
l>p'>n.}itHi.de rtftitui.fpatiaior.eortei. l.n.^^p^- S&ijt ■ 
' yi!taoz\\.deipterdiEl, remid.itrecup.poj-^eff.ttmi. jjo. 
Pnegc.diiiapa^.j^l.S\irA.de alim.tit. %^'iv.Z%.mi^.. 
Th6m.^alalc,/iim.l.rfl?«f<if.j8.»«w.ii. Matt*'*'^^ 
rifd:U.p i.tap. p.n.17,. Npn.impcdit tamen cxtom» 
munic ftrio r^ituiionem aticucatorum , Menoch/e- 
med.ty.tet piripafiilf,ii.^i,_Qonza.\. adreg.^.C-netlf 
i y.p »'>w. '■. ij'5.Marca«^i^j-uAfffjf ■,»i.f»cJo ift 
Et^cxcommmicaius non |iofeft-p«tcre rc4u^'on^ 
ad atbitrium boni viri 'Azevcd. adl ^.f-.iji, r«,zii 
lib.^.nova recoplai. Iteij) exccmmiinicaio dcnegaiur 
excepciocompenfationis^QoDacora^, 1. verbo «■» 
tvmmWni Digitized byGoOgi' lurisCanonici,&GivilisLit.F- 85 f«».>..~«.,,«f.fio.,-,^„,, Az.vcd./. i,..„.„3. 

cumf.,.d,a,M.^t Rcbuf. ;,„.,/. ,„„„■„.„, 

"""■ S°"> ""■/• * «• <xapmum,.m ,Um:i M. 
«•<T-). "•<!•. j. DciiiJe TOolnmiiiilMtus non pH' 
l.ft.,n r«o„,„,io„,, j.„„„r. uU pr„M,M 
t..™de,T„aonc cx prmodccrco.N/c porcft U. 
tcremcJ,o lcgis i,/.„„/ p„cg,:„, ia;,,, ,J,. 

""JT"''- "l>i »»,.j. an poflit jgerc con.r. aliuin 
fquc r«oi„,„uoicatun, Ei non potcft agcrcdc li- 
*cra.,o„c,^„,c„c. Pc,cgri„.,,/, j.„.%.,„.Nc. 
J"t po.cll Jcl,i,„m folvl„coro„„„ica,„ dcnontia. 
to . Sayr. 'I^^l.ll.ii.. lii. ,o. u.ll. ,. r«,. 8, ». ... 
™»/r,„«„«.M.„a .»; ,.;_,. j, „ j^|,,.,„ ^^ 
fcgK.v„,. vcl ii, pc,ic„|„„ ;„ „„;, admittitnr n- 
«on,„,„„,ca,„, a3 agcndura , S„rd.itf7.,ri.Jri.8j . 
»«». S. E, „on potcft fubfti„)„c ali„m pcoci,ta,o- confcdum Ji no.ario ^ublice 'eicommbnicatb cK 
nullui». 

Excoramunicatat ob lcvcm clcrid percitflioliem^ 
ab Epifcopoabfolvipo.cft ,e.ftrvemi ij.dt Jemtni. 
txet;..Qwc. ie n,h,li,,gl,f^ n.^o. em, feiiM„,ikue 
Gmcr. C*nenic.!iit., .e.p.^.n.ii cum [t^Heutihuii^tl- 
l'l.difin/il.eltrleel.p.,.,i,,Jefmre,ler:eer.Cam,^ 
ii." J5.0ptiiT,c Sayr.Jr(rny"«r.I.i.J.r,,^.a8.i frih. 
c p. Bonacin. etdlJrali.iifp. i.^f.^jpunLh 5 rf,.». Caroli 
dcGriir: Jc(/a,t«, ,(m«/. ,|Vfl»5.»;,7j.Levis 
ili uria judican.ia tft arbilrio Epifcopi .tjuicx cir- 
c unftaniiis perlb„arum, loco.um. lemporum, modi 
pcrcuflionis ,.& lariionis arbiirari polcrit ,ot adveii 
...n, Bcllct ,!.$.)., j4.Sa;r. ,(iC.i8,».i.ad,knscom. 
munitcr lcvcin cenfcri pcrcuQioncm.ijua: fii a magU 
ftro,Przlato,patrc,don,ino,i„ difcipulum,c!cricura, 
nlium.3ui fervum.undc lionacina^. pun^o j.nMni^^ . virtutc mandati R,k J. X '■ ...'nm.aut lcrvu.n.undc Bo„ac,na,l.fm». ;.,»„,4 

'..o, Lh,„ . °,"^'T""'l-'<- '"cm pcrcuffionem rcgula.itcr cre'dit cire illam; 

'•«ilfilfi.it^.vtr.dmde^ifu.tKfateiltzei, -- e • ^" 

ar, i„a„daT„m nr.,.,.. :., .. * , M„„nuiiiceEi,r.Nc, .'■« U^l.rel •f ,%.§.defraeu- 'e',T :, ^' ""'«"'•r-'» non potcft a.crc, q'oaodo 
C de,.s M excom„,u„ica,us , C.ld , deJmf,. L. .4. ■f'.-n,;eli ,.,am uxori ut agar, 
'",, ir„fe,ei,.„H;.;,,fel jo, t,»r- 
,„ . I ''S'»"" P'ofcir.o emiifa ab ejcommuuica- 
^,»>l,|.Fr£mm.„ Rodcric. ,.„.,.,,.,;». i,^.;«.. 
?• '*;"r.i4. Et cxco,n„i„,i,-ca.us i,onpot«ft.c. 
.* teie pe„r„„cio , Aloyf. Ricc. i„e.llea.d,e.f.fe 

valet g"'' ^' '"°'''° '°""' ««"'"'""■''"'o "o„ 

'fio„isc:;u;i:t^,;;:2r'^^';r;s quic fit pHgiiB,palifla,manu,pede,digito^ baculo, vel 
iapidc, qua: nullan) cstniiim laaculam icliquit , vcl 
qua Hl abfque fciflionc membri.lfinc fraajonc dcri- 
tis, /inc cvullionc muitorum capiLlorum , Ac fine ef- 
fulioucniiiiii fanguiiiisj nifi ratione toctj, vcl pei:* 
(anx poflit hxc lcvis pcrcuffio cenfcti gravlici iniu- 
riofa , vcltaii Jt qnii manum iniiciac infacicmali- 
cu,uigravjs pcrfonr iriipjngcndoalapam, lut fiirt 
pUt?a, vcicoram popull fVeqticntia pcrcutiat. Et 
percullio quando dicatur gravis , feu cnormis, me* 
diocris.vcl lcvis ? Vidc CJuaram;'»/i»»riF«/^«r,vcN 
bo c/uf refervdtif-mw.^ . 3c Fr Emmati, RodciJC. 
»ay«.TO.e*p.8t.«i(w 8,Et cxcommwnicatus cft perca- 
tiens cicricum mortuum , Batbofa in t^.ft iimifud- qn-d ptobabilc judicat Cov. d «p.^ij LeJ,: 1^ uni;m'^;*.rT' 'I'^" """T" ^*"' 'T "'" ticomniuntcatui poteft Contcahert , Mafcatd,*/» 
'r*'"'"';'''"'^'70s.'*Mit.n. Fr.Eraman. Roderic. in 

«« iwncfica, £t contraaus fifti cum excommuni- 

fi.Jr-'??""'"*^*"'» poteftnominarc adcmphyteu- 
£iconuDunicttQ catccrato poieft commmiicate 
diri**' i.""*' "y ?««'"'<« w«''«.ri.>.J.cum tra-' 
««» pcr Cov. «ff- ^H . $. I . ^,««-/9. 1 , c «ufi» qua a 
PWticipatioue cum excomrounicatij excufant per 
"tilejlcx.iimpiicres ignorata , ncCcfle vide Sayr. de 

.»^*'^T'^"'""'* tenificaii non poteft , Batbofa 
•? eif.dfcermKOt ».Jifimeni.excemr>.tuic»r,n.6.lib>a 
■{-'*'*• ^"''cocitatjsaddeSuar. de eenfur. difp . 1*. 

E^commanicatus potcfl eBccxecmor teftamcntj, 
rere.z adi.b. jjit. 1. Uvi,m Ofdinam. pa?. i ig^ verh 
^ftmti, 

Excomoiuaicatus potcfttcftati, Menchae. itli^fir. £l'-allt;tat.4i.yi\h\oh,f.i.fumorAii.iT.dtcxcofmmt- 
gicai di(ficulr.ix.o- aj. 

- Excommunicatus poicft^ppellare , & profeqirf 
fuam appcllationcm.Themudo/^.j.^iff.juj 

Excommunicationis fentcntia iion fufpcnditur pet 
appcllationem, quia trahit fccura cxccuiioncm.ciy, 
pMfttrMlij j}.^. veri.m i ubi CarUof. dt <nfeiUiiC4f, 
ftr tmi 40. ubi idem Barbof. a. n defenim. excam^ 
eaJkU (*; 10 ced. lirjih.fxio. 

Exconimunicatio puft,ap^t-llatiuncni juftamlaia, 
Cft ipfo jpte tiu\\!i,l,ap.cur/i coningia i6.de ojjicdelt- 
garitCMp. ^d prtfemiarn lijeajpttitu.cp. dilfBit sjd 
eed.iii. Barbof. «ii cap.chnj di.iBi li^. i.hm. ide relt- 
gi«f.d«m.(!r incap.vener*libH'%.n.\^ dtfcUtit.tx* 
e*>m.lii.fexie, Mtnder^.i^f. Q.'ib.i.>.af,7.ri.^.T:ikVi 
'" "Ma.capi ij.ritim. 4. & incap. ijim eBniingiit 14. dr 
reftrjptisf remtd. i.n, %.6.-/.citkfa 6.Mtt/'it.».i,CoTj 
'neap. Almamaier^p.t.^. 10, n. 6. Citiolo tB-fraxi 
Wdicurn.f^ adiocai. vcrho Exconimunieaiie,'m,m.S'.i 
Maria^r V(/aiff.;i.j.C.i8. • .6. Sayt. oe ccfHr.iib.i. 
f-i/J.ifi.B.iS.Nam ptr appcllationcm lcgirimc imc^- 
pofiiam fufpendiiur jurifdidlio judicis a quo,& du- 
rante ca fufpcnfionc , aflus quicunquc ab eo jiidictf ^:i^^J;^^;;^'^li^. g^--'li-;^|;-omc„ti,Ba,b.„-r^.ic;r;„^. 
Q^dinam. pd^.C^id- Ub.C.iihi i..7-j4;i /-.& 57.^ /.». 
f''l-i-^SMinriti.p.i.fum.lib.lir^f.Z.n.y.pa£.iiii. Percgrin. de jfire ffct^titHl , ii.t.i^.jia^.id^s. Barbo£ 
iu cap,dettmimHS S.n, 7. JefenieBt. extem. Ubro fex. 
te,Sa>t.de cenfur.iom.f.dtfp. i j.y?ff^. quamvis con- 
ttarium tepcar QloflTfin. w diite cdecernimufi quam 
fcquuDlHr rclati i Cov. ia rHh. de teftMm.p^i.n.ig,,„ 
frindpie. Et Validum cft tcftamentuni &f:odiaUus 
.faftas abexommunicato , Bonacina de txeemmHni- 
edc.iifp. i.<j i.pH>iiltf,infecHnda fropofit.nHm.^. ubl- 
n. I. ait quod Valida fant inftruincnta . 6c fcxipturx 
tiOiz ab cxcommunicato , & vidc Bitbof.jin d, eapd 
tltttmimui , n»m, 3. ubl piobat quod inftiuincutum 
Jiugnfi. Barboft Rtptrtert fement. §x. infexte , num. j. Et pet appcllationeni 
imerpofitam exccmmunicantis videiur jurifdiftioi 
difTnltzSetdj^ap.^Pafloralii^^.veriimtde apfiellar^ Et 
quj attcgatciftomrounicationem nullatn fai(Ic,qiiia 
Uta poftappcllationciti,& pctit abfoliiiionem ai 
cautclam, abfolvendus cquidcm cft,non finlplicitery 
fcd ad cai.tclam, d ap ptr iHai,de fenten' .fxeem, abi 
■ Barbof.».j.«d eapfalti z^ced-ii-itihfextOf Cov..diS-4 
p.i.§.iiin.^i izldbvQfefeQle '8'.^ 85 yirh Ex£CUTio»ExBcuTi v.-A 

EX ECUTO R. Repertorium pra6ticarum Concluf. 

(jued provifus tnduflus eft in pofTeHtoiietn , ^pec 
aliquod teihpus pacificc poifedit, Aloyf. KiccmeaU 
it& deelf.p.i.dtci/.^&.Sc in finc limitAt in dclcgato a^ 
caufam principaliter , G non poicft cxequi ruatn 
rcnientiam , nili ufquc ad annutn , pec texi. in e^. 
^utrcnt t it, di a^e delegMt , qud citam lic limiuc 
Garc. dt btnefic.p. 6. cttp, i. n. 148. (Jbi docei quod 
diverfa cll ratio in exccuiorc gratix , cnjus poteftas 
lanqaam accelTaria dcbet duraie ^cuiipfagratia, 
dc qlio vlde etiam Flor, var. Ub. 1 . g.4.§. j.n. 60. vn 
cxeculionc graiix cutu claufula , Indticentcs , & de- 
fendentes induftura. quod potcRas ad defctidendum 
durat a»no,pcr illum tcxi.in di£li) cap.^snerent!,cum 
aliit notatis pcr Garc. d, cAp. 1. i n.i^C. cHmfequen' 

Executorcs gratiarum pofllint detcgarc &cotD- 
milterc allis vicesfuas ,Thcmud. deci}.ij^num.iOi 
^j, Citc.de hnefc, p.6,e, t ^.i.nMm.<tj.eHmfejueHm 
fibut. 

Ecxcutor gratic iubens caurxcognitionem po-i 
telt rectifaii , Flor.vKf. f 4 " 4)i ubi n, 45 quod ab 
eo non datur appcllalio , faltcm ad cf&£tum lufpcn- 
fionJs , (\ cxcedai; & quod lalis appcllaiio opcratur 
folum effcflum dcvoIuiivuni,t[aduiu Sicpb.Graiiati. 
dijteptat.fi.renj. f ^.i^C.f.}]. Et poft GaKx. inl.ne- 
Hto potejf, n.\t,fiff. de le^at. i . Ccval . (ommun, ftnt 4 
*«Wi ^.Ijo.w.fi. 

Exccutor gratix Apo&t quandbteneatur fupcrfc. 
dere , & rcmiitcre caufan Ordiiimo in primaiii- 
ftantia , & de ptaxi eotum Rcgnorum , vide Flon 
^«■.jjli.in. iy,-cumfeqMeHtibm ,ubiff. jO eMmje- . 
^Mtntihnt quod execfitor penfionis poicft proccdere 
ad exccutipnem , non obAanfc quod pcndcat Itt co^ 
ram Ordiuaiio fupet hultitate penltanis)& vide 
Gig. depenjien. f 70. ubi aic quod cxecutot pcnfioi 
nis , n proccdat nuUiier comra debiiotem pcnfio' 
iiis,tunc potcft rceurrerc adOidinarium, Et quod 
non potcft declataredcbitoiem excommunicxtum, . EX E CVT 10 poteft IJeti contra clericos in 
rcddilibus bcneficiorum, hix\iohinc»pMiM,i6, 
HUm. i. dere/iiiiii.Jpeliai. ubiimelligit modo nulla 
«liafini bona , jn qiiibus pollii Seri ezecutio ^ Sc 
dummndo ctiam cx cifdcm berteficii fruflibusdi- 
miciamt iplis cletJcis congrua poriio undc valcant 
cum fcrvis iieceflaiiis juxia qualicatciu fiiaii> alimen.- 
tfl percipere, 

Exccuiionem tilcrarum ApDft.impcdienics incur» 
lunt in ccnfuras Butle Cccnx DoniUiiccE , iia dccla- 
ratum eil a Piu V. »n Bflttt Cara Dot/iini, ^Jiem ex- 
CommunicAmui,ib' ,Exeiuioriaitt,paf,.t jo.ii idem de- 
crctumeft pcr cr.-gor. Xm.fii per Clcnicnt VIII, 
■/"5* ij. & IH. ^ per Confttttinoncm Lcoois X. 
quam refcrt RcbiifT. in praxi bentfc.pai'. J17. ubi 
agit dc calibus Builz Cccnx Domini, probant ctiam 
Fr. Emman. Roderic. (ew. 1 tf aJI.Re^Hiar.a 6 nrr.S. 
& 9. Azor.ioiir.moral.p.i.lit!, ^.cnf , ii.cal. ^r.j.^ 
eij.«',4i7 & e t^.Ci/i.^ji.Soufa.iifdeciaraiifiid-M 
Cte a, Dom.cap.i^.diJf.y6.r.i}.Gibt.PcteiiA de ma.u 
Rtgia , cap.^M.io.euM ftqucniibiis ,^ cdp.j,nuu:.\^. 
Ei piiEtexius fupplicand! , vci Informandi Summnm 
Pontificcmexciiiarcipoieft impcdienics cxccuiionctn 
litcrarum Apoft, Gabr. Pcrcira-'. ,ap. y.num, iijp.i. 
& ibi rcfcrt judlcaium in caufa Anionii Lopcz de 
Maja , Canonici , Coninibriccn, cum t pifcopo Co- 
nimbricenfi , Bonacin de etnjurii in ^ulla Ctenaton- 
*entii,difp.i .^uafl. 1 $ punHo 4. §, 1 .propofit umca,n 1 j 
, ubi num. i quod non cxcufatur impedicns malilio- 
*i di^am cxccutioncm , Soufa ubi praxiri.e, nnt/; i^ 
junitonhm. 4. (uvi fe^uentibut Ei de pradtica Ca- 
ftclla vidc Ccval. commun. tom 4. g. iyy.ii nwn. ■ 51 
& j29 Bobadit. lil>.i.Polit.cap.tS.n.ioS.Cenc6.ad 
deereturfiyCalleli. 5.». 4. Cur. Ptiillp,;». i.§. j »«»..4. 
De cxcomniUnicaiionc Bu^lasCcenJC Dumjni con. 
tra appcltances ad laicanipoieftatcm in caufis Ec- 
clefiafticis ad impcdii.ndam cxecuiion^m liicra. 
tum Apoftol. agit Suat. de ctnfur- diffui^ il.fe0.tt 
ftum, 74. 

Executer liicrarum Sedit Apoft< debet elTe confti- 
tutus in dignitate, velhabcrc canonicatum in Ca- 
ihedrali «Barbofain esp/ flatuiutn xi.derefcrtptiiin 
fexio,Ae (\ao ciiam vidc Flor. varjUb. i.?.^. 

Executorcs literarum Apoft. dati ad compellen* 
dnm pe^unt conftiiui ,lic^t non lint in digniiate 
- Ecclefiaftica conftiiuti y & in aliii locus non eft di. 
Qo cap.fiaiuiuffi ,t^a\a. lantilin pofluiii notlficarc, 
Si infinuare liicras Af oft, Navat 1« eap. citm sontin* 
gatyi^jde refeript fecundd CMfanHtlitiittt,num.i i.SU' 
ph,il. de literit grati£,(ir junitii jit.de 'manda'.ktpro. 
videndofin cilava forma,n,n.KciiiiR,ia praxi bei^efcj 
tit.fomu mandati executor.pao,-^.^i. Vat.p, j .dicif.i^i , 
Sccusexccutoribusdatisad providendum ,qui pof. 
' funi excommunicaie , K piocederc , vide Flor. var. 
5i4 ». ijCumfeijueniibHt, 

Executoi' Apoftoltcus non poteft cifercere fttani 
jurifdiAionem litcrls non prxfcnfatis , Carb.a^ cap, 
eiim in jurt 3 iM o^c.dile^ati . tium.j,cHm ftqutnii., 
tut , & ld eap, fuper eo ii. ». j. tltappills',GiiCtde 
ienefie p.4, eap. t. n. % ieumfe^. Molm. de primogen, 
iib. j.r^^, 7i».j8. Flamin. derefgnat.lib, 6 q"^Jt. 4, ' 
»»»?•. j7(.Et citatio delcgali.in qua iion fiiit tnlertum 
«tigioale rcfcriprum , non eft potens ad dcclarati- 
dom illum f qui in canonent cxcommunicationis 
iaciderit , Ricc. In ftiiSI. dtcif.p. ^.coiliSi, ^jj, 
in fine, 

EMctnoiis Apoftoltci pofcAa* exifitn eo ipfa nili ci iniinicniur litera originate* pcnfionis , Pto- '■ 
baniFIor. tj^ii.num^ a? thrnin. de reJignMi.tii. 64 
^u*fiii,a HKffi.i J7.Et prffcnianda; Hint coramexe- 
cutore literx originalcs pcnfionis , Garc, debtnefa 
f.i.e.f.n.sii. 

ExecutoT literum Apoft.quo paAo ptocedetl' 
dcbcai,quando quis eft in Canonicatibu8,cum li(erx 
Intimantur Capiiulo; vide Guter,C4-/«;i.j^.c.4.n.iS' 
cumfe<}. ' ^ - , 

ExejTutqf um execuiorialtum RotX aliqua vide pe^ 
Aioyl.Ricc. ineoU:i}:4teif.p.j.colleii. 1666. Guter.( 
Canon.c.^.n, j S.cum fcqt 

Exccutor redditur nuxtus uBi adcftintrufus ,vcl 
comparetcoiitradiAor , Ftamin. de refgr.dt.lib. 1 1.- 
^uaft.iojj.if. (p- ii.Guc.de btneficj?.6.c.l.n, i06.- 
& maxltni n.no.funHo n.-j 11. Et claufnU , amoJ 
to qrrolibei detentore, in litcrit bencficiatibus facit 
exccutorem dc mcro mixtam, Marta de clnhful p.i ' 
ciaufftla €), nutn, 1 . eonzal. ad rtg, 8. Cttncil. gto^. 9' 
i.t.inaniioiai.ii.iyi. Et quaiidofit mcrus, vcl niix- 
ius,ctiam agit Ricc. in eoUe£f.iierjp.j,co'ltfian^}6io ^- 
exccuror raixtus digjiofeiiur ex vcrbls conimJffioois 
ncrape quando adcft claulula,amoto ilticico dcien- 
lore,vet grvia concediiur in forma dlgoum , vct cft 
c\i.it{a\»tV0CMis vBCAndis, aut alix fimilcs, de quibu* 
Ttiemudo p.^.dec.ty^.n.it. 
Exccucor non potcft cognofccre de cxcepiionibuB, 
qua: rcfpiciunt merita caufae ptincipalis , ncc i-as dif- 
ciuerc,fed remiticrc dcbci ad priotcm judiccm Men* 
dez iib.i.praxit Z,it/ir.«;>.2 1. ;f.j j. Cabcdo decij.A9' 
/«m.i.Barbor.fn i./i prater^.dt jud'e,num-6x.F3.xm. 
de dtl<St,p.i. ^.5-'.f.74. 

Exccmione fj£ta in re adjtidicaia vidori .dcpoCta ■ 
fumma meUowmenioium , quam pais^rejurando 

Digitized by VjCtG^^C luris Canbnici , & Civilis. Lit E, 87 3eclar»vit donec liac UquiJatlo , an intetim ppflit 
tcus pctere dcpolitnm , prxAUi catirione = Videcur 
qtK>dlic,<]ui3xqiislitas i» ludiciiseltfcrvanda.^nan 
• dtbtt ^z.ff^Jt rtn^.juris , & fic jus coiicedit retemio- 
nem (jiio«rquc mcliqfamenta folvantiir, /. jj »*« arcM 
52.I?'.*'» c9tditlindtbUiJ.PAHlu$tf.4t doii txcfpt. l. 
aH^rAtione,i i.fM tcejHf.rerATt^nJ ,itecifiri€t, f. 
'dtpigno'M A^.l.qtoddiuii^r jf dt impe 'fit tartbni 
Wo(it/.0r4iiiar.i;t,^.tir, 54,5.1 fizit Tcg.'.'nra'iif,Ctd. 
Ae »f]iia.emftl,Sc KXiJn Uiverfi pari.Cod, de trait- 
■fMJ.QrdimudiSii 1.^.1*1,67.^, ). sHas Iscuplctareiut 
'euscnm a!icua iaA(ira,contra xe^.!:jQctifltt*ri^'ik. 
/[j«fl,& faciunt avatGam.iteif ^ nmm \.Vt\t(e.dt 
Jnrt tm; ky.- f.v</f,tj.ff.i{.qucm vide etnfnttU 1 1- ff. 
2i., ScCi'ozd.dec.ioi,f.i qiii alferuiit.qnoj dxtafi- 
dcjuilione aiiie reliduin przjimn , dcbct ttzdi de- 
po(iui:ii'.titdepo(ita quimitjre mcliorMionuminon 
impcdviui execmio : Gin>, Sc Val-ifc. M^prtximi , 
Cardl d* t.\fti'fn,c»p.ii. «.19. 

Execatoi JLiris dicitur exccijior )u(litix > Fatln. 
tonf.S^ ni)£ 

Eze«utoiibus fcntenEiiruin permKttiuF variatioi 
abft^ueco (juod opponi polHt esccpiio liiij penden* 
tix, lAaci\M.dt AicentAtij ^.i c*p,^.iim-.i.iH.m,t^. 
Mararit.rf* erd.\Mdi€.p.6.in uitimo 4iiu \ lit. 1 . & poft 
omnia arinotaiur circa execLiiiooem, nnm, 84. Licet 
vciutn fii circa cxccpt^oDcni Utit p.-ndcntfx , quad 
Ciinirunt pluircs )udice3competenteS|Iociis cll pne> 
vcntionijfic in-lptcie cft Otdinac.ft^, t.t<r.9i$.{^ ^ /. 
3.li(.{.^ ;.tcadit Gom»l.td i-e^,i,CMltl,^.^.pr»mm, 

'Execucoris poteftas pendet ^ mindatOiFlatoin. dt 
rt/i(ytMjib.-'.qiiefi.'ix, nnm i. Et Fbtma mandaci cft 
obferv.indi,Jo[cpii Liiia\\\.Ptrnf.dtc.i-j. niim.^td' 
. de. .117.'M1. 

Ex-'Ctttoris mandato ada fiunt valida , 8i tatia 
ri-tnancnt judicc eomroilTatio denuA adveniente: 
juxia tip.<tiidie,ijie rt0it.fptlUior,Sc rcfoluta pet Fc» 
liii.w.il.Oec.w,?.»» cap.rdierumf it rtfcriptit, Rcbuf. 
itd Itgti Ga,Vit,toi^.t.tr!:^.de tvocM, n,i,^,p, 164« l^ 
irAft .ntfain t ' , 7 . u .».7 1 . 

£.xtcuMv'» fuperfed.'n4um non pft ntandato Rc- 
^^Ay,^\vo\n.dtrtfi»iiMtJib,i.qui!i.6,n,6^,^\QV, vsr, 
tn..\.qu€fi.ii,n n\> 

Exccutio fiert non potcft in emphyteuli nocnina- 

tionrs,ni(i vlvenredomino,quod ii ante iinitam eze- 

, cu:ionem moriaiur.vi^i non porcritillam piofe- 

quiiCabed.f.i.rfce.ij4.jj.i.GarQ.<^«.;.i.i),Cald./,- 

retif. ^.10 t>.y$,. 

Executjo nbi fa4la cll i jure, aon aimittiiac nio.. 
ne purgatio,uc tradunt OD),fn t.fi infiiUm,f.d* vtr- 
h' tbll£.-i,!c'Snho[,dt 6Jfi:,& pttijf, Efifcefi ,p.t. 
MlfegM.yi. ff.lfii) 

Executiononpotcft fieri perapoctiam nonreco- 
gni[ani,Ordinat.!iA.j.ii(.ij.$.<r ubi Oarbofa. 

Exccutio fit pro ccnfii, vulgi/-ri»,captis pigiiori- 
bus concra debicorem.vcl tjus haEredem, aut tertios 
xci poffcl&ies, Mendez in praa.LMfit.^i,Uk.i.e.ii. 

Executiotiot^poeeft Seriex fnftrumenio annali 
tocaiionis-,'pto,-ciiata tcconduftione , fed eft pro- 
c&lendumviaordin^ria.6uti*^hilip^.a.$.i.rr.f. 

.Exccutiononpoteft Hcti ftnefentcntia./.yicJnii 
milU,f, dt re iudJ.uCad de txctpr.rei jmd. Nec line 
draiioiie partis, OrdinAUIk,i.th,f6.i.i,& tit.^6, 
_ iw priacip,Buboft n.^. 

Executijnefcntentijcdehet cflaripan ptincipa. 
lis.ctiainfi (it abfeot,Sc non poteft citari pcocutatot, 
Kia!j.;>.!.(i(c.4.&Mend«i'»/rii*» ^lik, i-cap. 11. 
«-i. (^ i.. 

Exccutio difiertuc ubi tettins appelljK \ fentcnticj 

. StCph.G-Jt,<iir« IA',fort.if. i:.4j5J. 

Aiiguft, B4ib»£e Kepcitoi« . Executioni; quis debeac eHe judex \ qUo , vri-oi 
quemiVide per varios cafus Bcrnard.Gncv.4j^rA£}^ 
C*m. ImptrJ ib. I .(»«/. 1 1 j . -onfidtrM^.fuio, in fra. 
Ki(riwn.e.\.lib.^.tit 4.9.j4.«.iif.(^ iij.outerrf.i, 
fr<<ff.?;97, Vincent.de Frinch.def .J ) 5. 

£](CCiitio retardati non poccft per cUufuUitl fo- 
litam apponi.Sine prxjudicio execuiioniti flCc.Qarc. 
de btBepc,p.lj:^,$ .n*m,^y l,tiOra.7\,<idrtg.^.CMieii 
ilt(f9.§,i,in MHotnl,in,lii. 

Exccuiot li conftet quod poITeiror cft notorU io* 
juftus aut intrufus,non cenciur cuin ciitce.Plor.viiri 
iik.t.q,^.n,iieiimdHob.ft<f. 

Exccutio fententix fieri poteft in boail ^gaan 
datis,nnc appreheoltone,Gam.<^«f.i*J*w.i; . 

Executioni non daiur inftantia , ncc li$,nec iu4I« - 
civnn.Qtrt.in l.litibMi,Cod.dt dgr!eelt& ctnfit, lik,lit 
AfHi£k.i^rc'7'.}4£.cumaliis,de qaiboi pcc f lor« v<r. 

lib.i q,iiji,ti.&^i* 

fxecutor novusnonfacitquadnoD fit vilidaia 
Hlud , quod antea faaumcrat pec atlum judicem 
eommiflarium, *jp . rlMdittijU riiilntt/pali*i.R.ebii(, 
tom t.ad iei.1j4tiu,ir4il.dttv«tia,m,i^f.t6i. ^ «■ 
fraS ntmi iM ^.i^.n,f. 

Exccutio pottft fufpcndi fupcr prindp^I,(luonri|a* 
fenccntia fuper defcrtione 1(10^«« in rcm ^ieaiua 
Crixt.conf.iSl.SQffedt uihibit.cap,i.i 4..H.97* 

Exccutionem impcdit ezcepiio ituUitaiisiiQtori«| 
Stepluaratian. .ii/ce/i/^f./iw-ni/f^p.jSi.».^»- Phoeb. 
tirrtfiojj.p.X-Cili. ferfif tb.i.<f,i6,*priitipie,df 
n.j.cabr.Pcreita <ief,J4 njf. 

Exccuiioncm impcdit exccptio nullitatis.tatioiie 
ioconipeteotii , Barbof »« reiw'|^ AdOrd'Mat.l.i,tit, 
87. $.1 ».}. Et annuUaca fcotenrta . i^ valida tna- 
nent.actemitiuniut ad ladiccmcotnpctcntem.Men- 
dcz M praxi fteuUr',lib,i,c.i.n'9. 

EKecutioncm fcntcntiae poteft impedirC tectibs, 
Cur.Philip.^,i,j,tS.PhGeb p.t.Mrrefit t.& jC. dabi, 
Pereira det.j9,inprineifi,cara alitscitaiiiper Barlior 
inremijf.*d Ori^itt.tlb.i^it.i6 l.j.n.a.lnielligcd* 
tectio potrcllbre ,ut pcr Cui,Phtlip.^^4^.L,$, 11, 
w.i.ValafcrfjM/»(/(.fj.'».t.Barbof,»M/^«'«»'<w, w.iy. 
f.folitte m4trim.VtrhdatJib.i:rtr (fiioiid.c<tp.fin.f.^ 
$*5.ubi «.3.ait.rat eltc probare polTelEonetb , & vi- 
de Betnard Gxxt.ei pral.Cnm.lmperJ%b.t.eonl. 1 1 j. 
unfidtrM.i.}Aenia infrixi,-: i|.i, j7-"«/'f'"»- 
tibni.hmyXit pct Phab. ff#/?a *j. /». i. & plura tra- 
dit Stephan Gtatiari. difitptAt.fertnf.cMf 419. Et do» 
mtn|is direftuj pocerit Contta tettlum polTefroremjiii 
qnein cmphyicuta tranftuUt tcm emphyieuriqam» 
cxecV'onemiotencare,8Ci)rofcqui.ParladorjKJ(^»r#» 
jrini,«.f . Cur. philip, diSe f .1 1 ».8. Barbof. in ttft 
tmmfuptr tj.dt fenitnt.& rt ind.n^i. 

Execuiio fiainont^iecedente lcgitima liqulJa* 
tionecft nulla Sccphan. «tatian. difttftti.^rtnfcM* 
iiS.H.7.&eap.jj^nmn.i. Et liqui<4ltio cftpari 
atquc pt«ambula eiecutioiui.oabr. Peicirarf**, j4, 
R.i.Ei exceptio non liquidatl debiti impedit txe» 
cncioncm fenteniiJC,enm cltatis per Barbof. w rtmiff. 
tid OrdinntJth. ; (*.&«.$. I y.n.t. Et debet pari ciiari^ 
quiarccjDlntuccaufiecognito. Relnif. «W/^.^«JI(«» ' . , 
tem.i.tr.dtlii,tbli^Mt.4irt.t.£tef.y.n,-f.tntnM. Soar 
in l.pofi rtm JMditdtMm^notab.t.n.tS.p.l^^- ValdcC nd 
iKndem indikn ltge,^.qMMrtelitaitM,p.ttj, ubi plurcfl 
citai.£t iu eXccpiioni bus,S: Uquidatioiitbus iWil ad- 
miitiiui replicatio actripU&itiotlCa refert jndicatilm 
Vluxh.dtc. IJS.& Atrtfie f.p.t:Erlic\a\iu1anef»$tii 
debet fequi condemnailo,eraiian/.t «'/^.(77 n,i. 

Ezccutio pro deli^ mariti noH poteft ficri in bo< 
nis mulieris , (i firtt eMphytcutica,qUs non coiDmiK 
nictmxit.Ot4in»tJib.^.iii.etj,f,%,in,frincif,Gtii*d* 
tmp^yt.e,iy.it.i6.enmfeq, 

Exxutio Boa potcft fien in pecDlio ptofedttia 

HMT^^m I 

-.' ^. ,.. DigitizedbyVjOOQIC S8 Repertorium praaicarum Goncluf. 

tlu.wodcbitispa[ris,Mcnoch.J«;n«r^;ff *««J« !U /i ■. Slii pio dctitis patiiSjMcnoch. i, irlirilCl. ttmi o. 
""/"'•f*^»»».7i.Cl.r.l,l,.,.5.j5„. ,„y(.j8.».li. 
dCBCCiiIiisadTCntitiis vide cundeni rwn.ji.. dr 14. 
;Cald.(n/.j7c«««,.f„,Terbo/*jJ/, ».119. Ced.cttin 
titllgriim rlJHlut.min.Sinch.iii pricipra dicAto^i, lik 
2.c.lS.»»»<.i(;.e«»,/,j,„,;t,, , uti jHi,j, q„„j ,j|, 
filnfamilias crimcn ,101, publicalur profcaii/um 
eJMi pcculium. 

Exciiltor mcms inlUm habct cjut cogniiio. ■ 
rcm, iicc potcft alTumcrc partcs judicis.idco iicc a J. 
mittit «zccpnancs ,im.inl.fiiu pnpmi,, ,„„iu I 
'""""«.CtiM ,Xiii:r.'iijfiJ.Mtiyr.Ricc.i, tol- 
/ia.Jni/:;.j.«H,s.,,8.Darbora.rit«;..m»,V, , . 
& iJi ^fillMjS-in tiiLli-.t.tittw. itititrt, ;. i, r, 
MEt rommarlS proccdit.itque liabct tantumcffc- 
etum dcvoluiivum appdlatio ab co.Garc.rfc fc»,fc. 

f.6Mf.i.,t.,^o. Etqnod non poteftexceptioncsad^ 
mittcrcncc dc cis ludicacc.probant Carbor./.c. ?«. 

n.« ■/ i8.§.,.;. .„„;.„. , , j, ,ff,,i,i,i„ti , Camil. 

Borcl.m/„».J„.;;„„.,.,;,.jj„„„ ,jj 5^.^^ j^ 

f<««.?.17./,m,.io.„.,7.E,„o„ debccintcrponcte 
aliquam .aur« cog„i,i„„em,c, cita,ispci Stcph. 
Ctat.,(i/c,;.,4,./,r„/-.„„j. jjj., I,,'^ "^ 

E,«cu,o,mcr„scft„„d„sminiller, & cc„rctuc 
. clcaamduftria pcrron;», &,-„,, Menoch. «,/.,7. 

Exjcutores racri qui jurirdiftione carcm, dcbent 
.nandatum (ib, i»ju„a„m tenacitcr obfcvarc , Jo. 

tie mmraiiratii oramt fiici„Bt , idcra J,o/. Ar.i„,. 

. ^/^'"^'""""npoteft cognofcerc dc juili. 
. ■.»,&.»l»ll.t..c,„&,„;..J,,.„,„° „bi notatjr.A 
'""'■'frf".' "-i' W'.'/«t.ubiBarbof.Abcxcc„. 
loccraerifaaipotcft (iipplicari ad Regera, Gabr. 
Pcrciia i, ™,« i,;„,^ , , 5^ .,. , ,.^ * "' 
iiccutoi mcrus non poteft iccufaii.Glon:',,, „,. 

"""•■•'• f '"'"•* '■" "f-fV " >^-"i- '-■ Bat- 
bolacum »b co ciiaii,ado,dina,.(;t.,.,;,.,, s 28 
»...qu,busaddcCa,dor;„y,f„;y.Ji,.„ gr li,^ 
«■vcrbo <«<«-<.i,,.,.phoeb. 4rr,/.4,.,.2.Gabi. 
Pcrc... ./.»;«,« r.jf4,„;,.,. „. , g. /,,.,t „bi limi,.C 
il ameaera, jamjudicatus rurpeaus. 

Executorcs ,.ftimc„,o,„m a„, &'q„a„do poffin, 
riTc Regularcs/ Vidc pcr ciratos i, Ba.bora i, ,g, 
IffollJlM, Efif""f.iMl,g„.fi.r,.^(,, 
, Execucorcstcftaraentoruraagercporuu, advcr. 
«ushmcdcs.u,rolva„,lega,aex hircditatc rclia. 
.„ tcftamcnto.Co..;, ,.f.;.„„„ , i, „jl,„ji 
ipfuin poffunt ficeic lcgatatii ad.crsus hitedes , / 

«f.«.&i>iglo(rTccbo;.n;,«r„,^d, ,(,■„.,,,.,,. Bac. 
tol. .«./ij, .„.,.;„ j5„,. * 

Elccuioi tcftarac„,i.G.paapci fi,, potcft,cliaum 
p.»pcii fibi eiogaic, FUmi,i.« r.j!j„«,. lil.,. ,.,7. 

Exec„,oi te».menrarius'a„no clapro no„ adira- 
pleiis volum.tem dcfii„ai.non cft ptiv.tus ipro iu- 
re,fcdvcnitpiiv.ndus pet rcntcniiam . c». ,«;. 
».™«((.-,i .(.„>.,„ r,j;i,Ki.(,cit ,cx,.;„ ,.J, rttttlt. cuioiibus ,eftamc„toium , vide pc, Mol.<;. ctrjt^ 
friir.l.tlifp.t^j.tHm tjnatmr ftqH»,tibus,Ksyii^r fji 
Jtrvat.f,. 

Exccuiio triumfcntcmiarum couformium impe- 
di.urpcrinjiiftitiaro notoriam.Slcph Gnt.iifteBiat. 
/«^.w/crt^. 74J. ...1. ^i.EtVxccprionulJitaiisad- 
mittiiui ctiam poft tics rententias confotmcs.Gloin 
;« C!,n,.t,ni(.i, [,iju,Jlrat.fojftj].^ jraa.Q^i^, [;^, ,* 
fr,a.,j.^i.„.i, Si appaicat cx aflis , Mcn. .«„/ ,4/ 
1 ».!?.* i, artitr lib.i. caf, 5. „um. i.Gutct. illj 
J.JS. i „. J . Mafcacd. ..«.(. 686. „,^.4. Secns cft (I 
non couftet cx cifdem attis , fcu probctur inconti- 
ncmi . CSli.f,r,„f.lit.,.^.,f. „„m.,o. s,cph. Grai. 
iifcftat.fortnf. c.4,. „.,. Et teriius potcft Iwcive- 
mrc ad iinpcdiciidam exedutiouem trium fcntcuiia. 
lum confoi;nium.l5.ibor.«.(.„.p. c'umfuf,r 17. j, „ 
jui.k n,6.& ,ap.v,m,ni^i.„.z.ie rtjfil,,^ ;„ Q,»,. ,. 
i, r, ;W.„.j.Et cxccuiioncm non impcdit icftitutio' 
pctita advcfsus ttcs rcntcuiias con(brrac,,An*.gabr 
Iil>.l.temtmin.,fin.titJ,,xitut.rtiju4,cg.,cl , '„ j, 
CoT.;.«,a. .. aj. ,. 7. Et qUando «tiveisis tcrtiira 
rcntcniiamreftitmiciimploratur.cxccutioimpcdiri 
nequit , nifi incoorincnti lafio probctui Cald Va 
(.>.«r«,.r.»,ve.boo.t,«,i«..,j.C. it i, im,ir'um 
i.J».,.™,„.*-,,/,r,«/.(;i.,.j.,,.„.,ji.Me„ocl,. Ja. 

.«/« ;,. „.5. ftrha E X e M p T u s. 

EXCMPTVS fi dclinquat cxtra locum e.cra- 
ptunk poteft: coram-locotuii, Oidinariis conVc. 
niii lationc dcliai.comiaau, . ani tci «ti . Tccus C 
ad omnii (it rpccialiici privilegiatus.ex Otdinat./. ,. 
liU.adfin,m frinifii, Abb. ;„ cufjx tuurmn , „««. 
uh.irfrivilii. Cov. fr,a.,. , 1 . ,., . Hctili,. infum. 
(.J.7.,(..„d.(|.„,.„,..j.„ ^ 5^„,, j,„„„.„,,.j.^_ 
.^./p.iJ.«..3.Cabed.p.,.J„,8,S. „ ^ ji delinqucM 
(ii cxcmpius a jutirdiaione ctcommunioantis.liunc 
i„(uolcttitoriohabita„, ,&ibi commiltcns dcli. 
anm,.b eo excommunicari „ou potcft.S.yc.J.t.„- 
/«r.(;t.....7.,.,4.Sa„c.i,a,.„ ,, Goiizal. «J 1.^.8. 
C«,,.(.|(«/45 s. ,.„.;, „bi alTciil quod ronttadi- 
a.o omus ru(Kcit,ut quaii polTcffio „o„ aiquitatuc. 
Excmpluscitaius non comparcndo ad alWan- 
dam cxempuoncm, non incuirit [«enam co.iIum«- 
Cll,'.. omum,cia,ub\ Doa. f.i,r,jui.A\oy[. Ricc. 
iiiil.Cur. ylr,l,i,f;ftopat.t^iapolit.f,,,i„, . 6 ,.„. 1 ,.• 
Excmptus non comptehclid.tur in Ililulo BCne- 
iall,Maiia.(.y„ri/Jia.^.4.„„, , „^. g „ , = 

ExcraptusiquipacatutiionfubditolRicc iiOt 
atc.,6,. n.i. 

Eicmpti a jurirdiaionc Ordi„aria no„ conyc- 
niuntur in ra:culari . „ifi pro contraaibus P.ppriis. 
Stlupcr bouispiirimonialibus. q„, Ecclefii „„„ 
(i„t. Gabr.Pereira. itm,,u «<|;.,j..i.c,8.,.7.' 
■ ?""■?'* V^mvislfint petfon» Ecclefiaiica: i 
)uri.diaio„cfcculari,non tamcn fu„t bona eolum, 

i.f.HZmp,tr ^ ^'""^'■"' "''' '''•^"•" ■ ^"'•''«'"•"f ..^•"•S.Avcnd.J, ,x.,..«J.»«,L. 

. Executlibu. annus curri, . tcmoore .ienri, ^^^if^^^Lg^Tl^^J^^^r ^rciir:: 

quia r,ml.Vanalli ,a,ione domicilii . Sc per judices 
f^ularcs poflunt privari poITclflonc bonorum tci„. 
poralium,Cab.,i,;.,,r,„«,.«,.,;« „„„«,,..; j., j.,j. ^ 
E t lata fcntcuiia a judicc feculari conlra clcricum, 
poIeft|iiBcIe fieii exccutioucm iu cjiis bonis lem'- 
poiali\,us,Barbofa inl,,,„ipr,.r >!,.,.,,$ f.itf Execiitoribui annus cuicit ^ tcmpoic rcicuii» 
tald J, rfnovul.^utJt.;.„.2C. cumf„,.& tf.i. n. 12 
c«,,/,,,.„,ii.,, Cened. ai Di,r,tal.,.ll,rj,i . 4. 

txccuiot nullo alio daio cohiicdc . loco b«te. 
*s eft ; & p„,eft „5,5 5; convc„i,i,VaIarc...«/«(. 
<8, .««,.,. 

Exectitio dcbct fici in bom'siiivcnfarFi,'.«(,.(.jy 
f"fatm,,Coi.i, ,„,i,libl.!.tit. i.par,. S.Etar.- 
^teuti plura fuilfc bo„a i„ i„,e„ii,io,inaimbil onus 
piobandi Gloli:;, (..;,„,,, l,ft,f.itfrotM.com„,a- 
"""'"'fi, f'otat.,.n,l. tii, „. i.Alia Jcexc- :«mpius privilepio fiio „ 

ex Barbora .ic4f.dii,&i ^.ieurbitri,. ■ iion potell. rirho. 

yGooQle ■ luris Canonici,&: Civilis. Lit. F. 89 Firke E X p E N I *. 

EXfBNSlS aiicujus quaiido aliquM vidcatut 
faduin nomiiie altetius .' Vide ^96*^. '» irMtt. 
namiiiAt <j 1 4, «. I I I . 

Expcnfas litis tcneiur ador praibcre reo pauperi, 

Aloyl ^icc.dtsif.Cur.Anhlet>ifc.'?{tapoUt.f.iJ-i6. 

. Eipcnfa: faa^ in litc,qiiaiii unus dc Capitolo ha- 

bct cum eo , funt dcdugeiidac de communi,5c tene- 

tucconliibuercille, qui litigavit cum Capitulo, 

^ GtcgJ.j.vcrbo deU9j,tii.^.part.i.^aX.iiee,t7t.p.i- 

~ Garc. d^ noijilit.^iBff.ti,n.f, 

Etpciilisftiis dcbct facerc iltc , qui icnetut ad 
«liquid fatifiidum, l . fua fumf-tu , /. dt «perij libtrt, 
Cabtfd.i/fi-.}.. .^p.i.Sc ubi quis pciit aUquid ficri, 
dcbet fieri ruiscxpenfis.idcm Cabcd.</«.8j.B.i.f.i. 
Expcnfasfa^tas in prxdio quando fiicrint cxccf- 
fiv^inon leneturdominus pra:dii folvete , G prop- «r illai cogatur dimittcre prxdium diflus dooiinui 
l.iitfundo,vtrf.fi!iiB,ff.ilereventiic4t.l,fifgrvesii.f,da 
fignnTat.a&.l.ftd an nltro » j.i f.dt ntgot.gtjiis ^ cum 
(raditis pet Barbof J» IMvtrtio^^ .fin.p.\jn.y j .ff.ftln. 
to ttiairim.Gtirc.deexpenfii.tap.i.n.iO.Cild. de^empt. 
M^^,i7.».<j.Siird. dt dim.iU.i.^.^i.n.iQi. 

Expcnfas faciens in re aliena.non potcft cas re- 
petete, l.domshtrtditanat ti; ubigloff.verbo tfti- 
mmit , /. de Ug, i. cbm juris fiflione ccnfcatur illas 
donalTc ./.(ifliwMm j .l.fi ^uis fdtns ii.C.de rtvendistt 
l.ixargecto,\x\ii glofT. §^jie cttnd!3.fMrr. j. tJn diver- 
fot& ^.itrteil^fiii.de rerum diviflAeaoch.de inierdiQ 
rtmed iyrecHper.polftf.ium.fi2.^^o. & fi^^i.Gurer. 
/it.j.pMfl.g.fiS.-J.S cMnduehujfe^Heni. Barbof. inl. 
.div^riio .^^.^n.v.i .1 n.^o.sr ».fii, ($• 62.. enmfeq. & 
iw.j8.<^«.7S.So.8i.88,j^ loy.tjr p.m.y. f.foluta 
miifnn.Limitatur in foro anims ,quo fA repetcrc 
[k>teft impcnflPi Covar.in rtg.ptecAtumf.z. ^,6. k 
num. j . L I T E R A F 

'' ————— qUacuroque judicii pattc opponi potcft , Barbof. in 

rtmifadordtnat.Hh.yiil,^3.^.l.n,io.ei Au&or fi- 
lius cjufdcm , itt colliU.ad capScitm ■OenerabilU 6M 
txcepHoi*. n.j. 

Falfitas non commitiitut fi inflrttmetttuni ali^ 
cftnuUum .Farin. df (iir/ii7./'.4«»i/^(;6 n.-j6,&9i. 
Et quandd noneft nociva , ibideiliM. 46. infint , tf" 
».47. cr addii. lit. N. ■ 

Falfiias commilTa in fctiptura extra itki noQ (i- 
cit pcrdcre fcaufatn , Phcisb. 4rrey?o tj.P.i. f^erh F A c T ii K. 

U A C T U M antiquum quomodo ptCH 
l, bciur > Vidc Makfltd. dt probat. coml, 
g lojicryjj. 
___ & Faflumantiquilmdicitut ficxcedat 
ftnnos loo.^lenoch. (/(«•Wrr./ii.i.Myi j.Mcnchac. 
..UlHfiT.ci%.^,n, ijiGam.(i'c.88 Avcnd. deexeqHtnd. 
'nandai.p.t.cap. 6n. 6. Ec in fadis anciquis ccntum 
ftDnorum plcne probat fama,Sccphan.Grac.(/iyc«^(.ir. 
forenf.ca^.jS.n.iS.& j«, 

Fado magis dccUratur voluntas , qaaro verbis;'. 
fauluj,f.rem ratam baberi^hprt h»rede,' ff. deaeqMtr. 
bdred.Aymiconf.io^at. 1 1. ejtmfttf. Menoch,»n/^i. 
iiii6^,^ conf.^.».i6. & eonf. iio. if. i.cHm fetj. & 
tenf.ni n.^&.Mi(c»ii.di probat.concl. 1415, ff.ji; 
Kchn(.i„iTaEl.depacific.po£ifn.i^i.Ca\i,derefolut. 
fnphyr.cap.M n ib.Surd,<Jff. I ^ij.n. ii , & cotrf. J7I 
». fij.Kota Roin.apudF3cin.<^^i-.j8i.«,j.fom.i. / .1. 
Valafc,««/«/M(S^,'i,i i.Scraphin.(^^rivi/«^. JHrow, 
frivil.i ,v.^y Paul Montan./>'4fI,(^« tntel.c.^i,".^ I j. 
Gonzal.iii re^.t.Cancel.^.^ proam;n. 71. Mehdez^ 
Caftto i» Pr^xi L"fit-lib.^.eap 1 1 .p.f.SciC.de apptl- 
lai ij.iyl imit.i.a n. ijj cumfeei.lAxr. Antonln, «<<r. 
/^i.i.i'/M.ii.''.^J-abi n.88.dcclarat procedeic quan- 
do faAiim cft dctcrminaruro ad quid cettum prz- 
Aimendum .fccus fi eft indeterminarum & indifi^- 
rcns,CTtausMafcatd.fB«e/,4j. ff.j-Et voluntas decla- 
r»furfa£to ac vcrbis,Gratian^a)'c»y,(,6£4.ff,i^, 
■■ Fafta Tcrbis funt foitiota , Aym.conf 104. n. 21. 
& Cald,<0>i/'.ii.;r.i5. 

Fadoproprio admittiturptobitioerroiiSi Cald. 
de tmpi,c.io.n.i.i. . ftrh F A L s i.T A s , F A L s u V- 

FA LS ITji S eft miUMio vetiiiiis,(,i,iif.7. 
p-trt.y.k ibi Gfegbi Menoch.<^e ttriitf.eafu jo^. 
n.io.f^ €onf.iiO,n.6, 

Faintasconcluderedcbet perneccfre , Suid. tjf- 
cr/.i8i.».4. 

Falfi pcena lenciut is, qui fe facit procurBiorem, 

cv.mnon(iX^a.x\n.de deHil.P.6i.tit.di fat(ii.tf,i^o,rt.%9 

£[ condemnatm^ in eipenns.Mafcard^ wibtu. eon- 

(litf. 1004. num. 6. Ei cxceptio fallj procWKOns in 

AugHfi^Bitrboft Rtptrtor, Verho V AMJi. 

■jn/4A/./^«t pluiimimfatlait cft ,ciim ad diAum 
X^unius facilc fequi confucvic multitud.o,^. cHmtx 
juventurt 1 i.d*pHr^ai,C4"iin,nullijmquc i-nalum ve- 
lociusfan-ia difcurrerc dicicur, cij\n ipf.i mobilttats 
vigcat llbiquc vircs acqujrat eundo,& ab initio nata 
& incho3tadcfacilicranfcat,&fparg3riir,&fal(i iiii- 
tia plcruquc c6fiftar,jiixta ilUid VirgiIii/.4,-?€ne((i. 
FtmamatHmflUo nonaliud vtloiiuj Hilum 
JliobilitMe v'igit,vireftjHt anfuirit eundo. 
ParvA nioin piimo, mox ftfe toUit adaurAi, 
higrtditure^i,! fjlo,& cafui inier nubila condlt, 
HaiicbeaiusHicron.adRufinum fcribcns dicit, 
mulc6m in ntramquc paittm C[cbr6 fama mcniicur^ 
&iam de bonis mala,quam de iralit bonafalfb ro. 
morc concclcbrat:mulii profc^lo funt fallt rumorcj 
i matcvc>lls,& nugigeruliscoiifidiiquivis cnim po. 
tcft turpcm dc quolibct runiorcm profcrrc, & con, 
fidam fabulam dtlliparc : icmcre ctiam conflari fo- 
lcni ea,qux cx ruinoribus fparguntur fine cetlo lu- 
Aore, linc radice Tencaiis,ui icfcrt Faiin.t'; diliS. 
p.i,iU.^.{^.t^7.l.deCHrionum,CedM panis,vani popu- 
li voces esaudiendas mtntmc eftc ftaCuitur: Sc num.^^ 
quod propicrea famz Esnquam rci |fragili , f^Ilaci. 
pfiniciolz,& uipturimumtranfminfcab iis,qui no- 
ccre cupiunt ,&quiiu dcfid.ccanbdc hoc famatii 
cfle nil mirumcftcredendura. 

Fan\a pro.batar pct Sctipiuia$,Menoch.fm/It9i. 
nm.S-i.Et per tcfteS fingutares,Bonacofa^.i. verbo 
fama , fel.jZi Vtrfo. 

Fama tam in civil]biis,qu^m in criminalibus tiott 
facii plcna probationc,Mafcard.rfe probnt. eml.yf }• 
¥at'm. tn praxi erimin.fo.i tii.f.dt int^Ht & torturd 
^.47.R;3.ubi«ff.4 quod tn criminalibas nonfacic 

. . i^ . , mdieitt» j e 90 Repcrtorium pra^fil^icarum Conclul . iinikiiim ad iorturain,& »,i i. limitat in deliftis oc* 
Gu)us&(li$cili5probationis,iDquibusrolafatna.fa- 
cii indiciiim ad lorcuram iSiii n. 17. idetn opcratur 
juftCla cuiB a.\\'\tcon]c&axitjl^iiHm.fi^ntmih.hoc de- 
ciara<,& « n.y^.cnmft^iemiii.t^uoi^ facit fcmiplenam 
piiobacione[n,& fcciisMncriminalibui, &>ibi agitut 
de ditToIvcndo mairimonio, 6c*n>7i. qii( d jurr&a 
cum uno leftc dc vifu pleoam inai>cic probaiioncm. 
Fantz probatio lequiril duos t»ftcs , fiuo.JiflM 
aitdff, 47> "ifn, to8. ubi 4 ».iaa. qued dcbcnt elTc bationem,ftifi fucrit orta antc Ittera mottnjtt^Jiiit-^ 
'X t}u/idjim,de tefHhHJt^\oy(JR.icc.dee.CHr.AreU!epif-m 
'^ef>il. Neafirlit, p.i.dic* ifi^.ir.fi.ubi ».8. rif" 9. quoj 
fama publica cum uno icfte dc vcritaie non probac 
>n ciiiiiinaHbm, fccus incivilibus. 

Facnabonacd ihcfaurus inxllimabitis, Qald. ntU 
nriied^n ^.Codjt leafijjit , _V\im\n. derefi£a»t. liKf. 
^•i-^.iji.fiiyr.cldvij Rt^iM<ib.i 1.(4^.1.». i.&melius 
eil nomcn bonum,quilmdivitia: muItaCj Pi-ovlrli.it, 
& fanw fujc quis tcoetur confuleie, & peccat qtti fpeftats fideiiintcgrx, & opiiincopinionis.vcloiB* famam fuam ncgligit,pluraque de hoc vidc perMe> 

niexceptionemajbrei; &»!»»< ii;j,K«i/ry«Mf((w/, tyocli.iO .f,^ 4.4 pritifipig Direiior,InqHifitor.;'.j.^4g. 

quod tcftcs fuper raraa dcponentcs dcbmt nominaie ' j xy Et fam4 ac hoiior bonorum omnium cxierno* 

ftuAoret > & <^ ^ <iuibus famaorium hxbi.h : Sci rumeftprcftaniiQima.Mafcard.i^^rffW.ffrr/.iaiy, 

tt ij7c(«fc/if*wi»**y,quoddebenl dicere fe audi- ■ nuni.^d' jo. De bona fama aguni, eiianiH/ppolir, 

viireimaiori partc popili. fonf,t$.n.xo.& conf. 18.j7.40.tf' emf.^^,n.t9.& to. 

Fania fola plene probat in ptobatMocnobiliratis, & ctnf.^i.n. 10. Mcnoch. c(w/',i4j,».4).tf"4*. 

Virtuiis , feu alterius qualitatis, Farfn, diiU ^, 47 li Famie fui df trimentum ab alio daium pO«ft quli 

».ioi.ubiie(Iaiurfiii(fc rtfolumm in Roia.Etboni» 'sniinerc»Sayr.'W«w(i?e^y*i>'i,*ii.f. ^.«.n.Etre- tai , ac bona qualitas aUcujus t quomodo probeturt 
Vide Malcard, deprilnu. »nc/ti)4. 

Fama in probationibus puriiaiis fapguinis , tjuod 
'baiia (iint clTc tatem ^ vel habett pto tali , procedit 
ni ilUs quac funt juiit , Garc. d$ btntfic, p. 5 . tip. 1 . 
num. i4fi. & non in iis qua* in fa£to & probaTione 
cotilidunt jdiverfumenimeflqaod quit Cn talis,vel 
qued pro lali habeatur , l. mtritti ubi Alciat.^i di 
vtrh.fiimfitiu.lAeTiocli.eonf.ii.n xt. 

Fama in aniii:![tHS grobat. Doftorcs pcr t^xt.ibi,»'* 
*Mf.eMn cMufim^t fn^Mt.Vaen rt^.z^^.imitq.l\)S- 
card. (^^rcfiiU.iVRr/. 75).«0.4. Valafct dt jnrtfm- 
pby ^K^. ^.v.ij.BuhoUdi effic. i^ pBteft. Epifcepit 
-~f.i.iii,j.eip.iJ'Hm,y6. C»rc.de expinJtJf f^ij.n.ii. 
&*}. Ubi idem de opinione generali. Et in anti'^ 
quis bene ptobat . etiam quod agatoi: de gravi prx- 
)udicio,-<u<i modo fii unifortnis &folidi^ac cpuftans 
ic iU«fa,fme vatietaic,5c contrarietate.Gafc.^c he^it- 
fic.f. 11 eip.^.n, Hi. (Hm ff^utntil Mt t^rbi, di£l* 
9<«j?.47.«jwi. 106. tHm feqiitniH>Htt ubi cliara aRiiit 
quod hxc opinio (It communis , liect coniratiaut 
vcrior: & nuM.\ii..CMm fi^uentHfii.-, quod ctli agatur 
de gravi prx)udicio,fama in anticiuis Sc iufca cciittim 
annos probai non.foliim plufqnaiu femiplene , fed 
etiam plene 1 Sc mim. i x6. quod iii probationc mals 
fidci fama plenc probai ,&«««». 117. quod confuc- 
cudo probaiur perfamam,&«irw.izS.quod3dcvi* 
tandum pcccaium fama pleiii probit. 

Fama probatur > quamvit trdes non deponaut k 
quibus & ob quam caufam illa habucrii origincm, 
Se lufficit quod dicani publicc audivi[I'c,Steph.Gra- 
thajUfctptMt.f0rtnf.esp.^P7.n. 1 ^j& 1 6. 

Fama folaln probatione jurifpatronatuS, fun£ta 
longilCma pixicntandi pofrcilioncfufEcit , Fann. 
dlSMqii4ft,^y,num.ii^,M n.\^Q.cum fecj. quod fola 
plene probat quem ufurarium manifeilum , )un£la 
cum adminicuiis : & ni 14 j.quod fola Fama lnfKcii 
in probando impedimen|um matrimonli 

Fama probatur ^ror , vel dementiaNav in etip.fi 
^Matido,derefcript'j^except, 10 in principit. 

Fama tunc probat plcne , vel femiplen^ , qnando 
orta cH ex altqua verifimitl & ptobabili cauf3,ra[io> 
nc,vcl con|cAura, alti^ tinquam voy vana dc Tanus 
tumor in populo minim^ atlcndcndz crit,& nutlam 
prorfus faciec probationem ,taminc1vilil>ii>, quam 
in criminalibus,Farin.^if7<(9««/?,47.nH»Krp tj}. ubi. 
s numir» tj;. quod eiiam debet habcte ortum ftiturio an fu facienda dc fama , abi quis vcruro ai* 
roen objicii vide Cov./iKi.t/iV.c*! i.>mm,6jiifi>itm* 
ubi affimat. 

Fama bona purgat rufpicioDeffl.Hfppolit.e«»/^i;; 
"«w». 10. & ttnf. 18 ».40. rf- eonf.4,^.n, |>. fiiBl Af* 
i!f ttHJ.yi mim. 20. Grammat. dtc.6o.num,\%- Clar^ 
"*.I.$.j5ff.fif</l.6o.iw»".i». Et fam« bon« probatio 
minutt indicia , qux funt contra teum.Bonacof. ^.1. 
'vnhof4mii,fol.(>X.verf»tU wbofnntMhnntfol.i^. 
verfejiac vtde Menocb. »i* «■*trr. tib.utMfu 474^1.^»* 
Pcrez ltii.OTdittMm.pMg,i^jt 

Famabona eft prxfcrcnda malse .Hyppolil. <ii/* 
<fr tuimri, i.plurmm,n.9t^.dtilup,Vuia,di itli0, 

/.i./iKi.ri».j.?.47. , ^ f • 

Faraaebona; ptobatio pie»aWt mal*. Hff^lit. ** 

l.dt mintrtt^^^fiMriumjl.^.fjttlpltjHtH. ^ 

Fama cum uno tefte noo probai in criimnaltt^u»» 
Gloff.i- I» CMp. venitaj, i» i. ttflibur» i*f. Iti^if****' 

nit,S.Mlt.dtMCtHfMt. 

Faroaprobat vacationem b;nelicii. Gotjzil. « 
r*^.8.C-» f/.x/»/.ij.$.'.".?j. 

Famx plura alia vidc apud Sayr.e/«»;/ Rigt» '*< »* 
edf. j.a '«.i.rarin. de dciiti. p.iMb, i."».f .? . 47"^ 
tiitmMSide aliis modis quihus fama probatur, vide 
Stephaa, GtaiiM. diftpiat. fi t f. ^.76.1. jSt.e»* 
fiV ■"*"'*'' . yerbo FAM1LfA,FAMILlAB.ES, 
&fAMULUS. 

FAM ILft/£ fafVum, Utpote fpolium.videtUt 
faaiot dc confenfu domini,Mcnoch- J« intirdiS. 
remed.i.r,ciiper.pojielnMm.^^.QM.firenf.^.lun.t, 
Et doroinus tenctur pro fafto fervi , quando ex illo 
fafto commodum icniit.ut eft tcccpia fenicntia 
Doa; rum in l.nepupHto , ^.fi qui, ipfi 'PrMitri, fj-it 
novi operit »«»iM(.ex Menoch. conf.s | ,n. i j.iquend» 
cominodum fubfcquutum eft , ik dominus de faaO' 
dcnn:t jMcuocb. d.nmed, 1. n. 5J. & jfi.Mafcard 
deprebat.eonil,t4ii.n, iJJ.Far inprdxidltitl.p.^.i' * 
ci>nfi.lioribut,t}MjJi I j4.« 78. & 79- E^ ptajrumptio, 
cftcontta dominum ,quo uflii eju» faftum fuit 
quando aflus cft Pjcceffivos, & uon momentapcus,' 
exAbb.ii»cJ^,fi»if4«/-",«.i9.«fc "«'**'» Mafcard. " 
ttbi proxitnft "xm. t£. eiimfi^iiemibn, ubt ait quod 
propter toleranri.ira vidciutdofriuos ratificare,ma- 
i fidcdignisachoneftisperfonis,&non i malevolis, - xirtififaaum ccdii in ejul commoJum & tacei', ^ 
Intelligc quando fatnacx oniformi,& eadem in 10- pariii. ubi proximt ,,•>•■" ,7}. Ma\in. de primogin, tb, 
to populo,folida it incollCn(r»,fccus fi varia 6: divcr. fecnado, cMp,^. n, . j Ca1d, ^ I.HmcM, Cod.tx'd. Ii3, 
fa,Icvis, & vaga,quia tuncnecincriminalibus.ncc defanti.p. ^. num.ult. ifluftrilT Pom. Ro^eiiciisa- in civilibus fiuim operaiur ef&Aum,idem i.\6i,citm 
Je<l,& 171.' quod fotaa non inducit aliquam pro- C\xn\\z »Acap.iihi,,i 1». 4. dlC.iii. Eft-cttain prae- 
fuinpiio.quod pater juircrit,quaiidoptohibetui ali- 
quid 

Digiti^ed bV WiOOQlC luris Canonici , & Civilis. Lit. F. 91 ^id ipef fc facere » &c &Aiim fuit per filium . <;qU 
ptjrrutnitnr6tiusil patrc interfoCii\ii,ltpifillitJ^idt 
4M^ri^rw(ai-,refoIvit.McnocIi.ceii/ jti.H.jO. 

, Familia faftutn noccc doraino , Aioyf. Rlcc, h 
t*!Uadec; .p,j.tllea.ii%o.& ceiUa^iit6.BtKae- 
turdominus ad dnoKiam Sziphin.CtuiaatdifctftMt 
f^treitf.edp.iij.num.if, eiinift<jH:ntibtut 

FAmiliarei vcrc dicuntiir illiqut expcDljS alicuju* 
coiitinuc domcdici coramenfalcs cxidunl, Barb,|<«^ 
cdfi, Klt.4e f « bar.Ji^nifi- ta.'mni. i. ubi uHm^ ) .quod uC 
coiitialiiiiir familiarit9s,requiiitur meiis, & dens.Sfr' 
nntm.n. ^iiod faniiliaTis dc prxterito , prxfumitut fa- 
miliaris iti fiicunim, nifi probetur coniracium. 

/■^iMw/ifcholanumquibusdatur rcmpus ad ftu- 
dendum, rion potTuiu de confuctudinc pctcrc SaU- 
'ium, RcbuftJf pii;/7;|.S(rW«',;'rtt'//.i«7.Guter. 
A/«r«w).c»njfrm</./>« 1, M/>.64.^B«'».j. Cabcd. ieeif. 

Famulus iufirmui, durante inHrmitace ralariiim 
non vincit.Cov./it.j .var.e f. 1 ^.»»8. AviL 4id eap.t, 
i'>«(of.».io.p<ijr.j6. floT.vdrJiy.i.^ii£l{. y.f.i «.17. 
CiU.forenf.iii-.t. 9«*y?.j. tnw.j. Atoyf. Ricc. didf. 
C-ir Ar, hiepif^opai .NmyvUr^.t.decif. iio. natn.ij, 
S-Ar^.de AUm,tit.^.^ .(.'/.ij.nMri/.j}. quem vide A»dt 

Famiilt-4)ou PKigcnres flipeniiUfti intra tres annos 
quamvis non babcaiu adionem |contra dominos , 
jiixia ordi[tai./;'£,4.'fi.jz in princip.^i tamcn domini 
certi iiniquod cis didtum (iipcndium dcbcant , re- 
nentiir in confcicntia illis folvctc,quia hzc pofTedio 
tricnnalis non ell prxrcriptio ^ fcd prxlumpcio , BC 
noncxtcndiiur ad forum conicientix. Vdlafc. eew'- 
Jult.tti.iom.i. 63m.di(!f,^j^.Mo\in.d'fj>.6-}. 

Pinulirsalicu)usqu sdicaturpVidc Surd «(««//'.i^. 
n.tt&decif. i^, nMm.i^.ubiA^ctit , quod famuli 
tognofcuutuc ex qualitate fcivicii i & num. i. quod 
cohabitare nori dicuntur , qip non ftant ia eadcin 
domo: Scuum jiquod cohsoitacc non dicittUiqut 
ftac in eadcm domo , niH ad candem meDfara Sc 
donviftnm moretur* 

Famulus dctinquens in^ara4tione reram prohi- 
bicarum t vel in venditioi^Bocet domino, Bobadi 

Fatnuli tct indadi in domum domlni.rant tadt^ 
ebligat* i^omino pio fcrvilio. NcguzanCj de pignor 
^•pim/mb,^,nHm.i^ i. Menoch.^^ iattrdidiremedti , 
^ttipifc.peftfi.nnfa.i^^. 

Famulus aufugicns prsfumitur fubtraxiin! e» qn£ 
lontcperiuncur cx iHo temporc jGlolT. it Anih. 
de e.vhibe>id!s reis , §.ffveri>ftmet ,vcrbo ftSnmi 
Ducnb. rf^,jo7.Ccrn«rd.«ff. zjj. verf. ttrtiefallit^ 
Miicud.drprabMi.cmcl.^2.t,& esfitU Z^u nMm.i^ 
ubi nmmtra j, quod famuloniiit naturi eft fura* 
cifliina. ytKyo FtPEfcpriUl SARtUS« 
f ID e 1 CO M.MI SSU Uj 

FJDEICOMMISSVM non eicare ih 
dtibio pTonuniiandum eft,& noD prxfumitur,ni. 
. fiprobetnr, \Aa,(i:»iA.d4 ptabat.concl,-)T^i Menoch< 
^oal.iit^m^i:& f^. eum fiq.& cer/.ljt.nHm.io. 
& li.t^ conf.Hf. mim,i-j.&i,»nf,ity.num. 41, & 
«A/.ji8-"w,i8.tf-«»/lj7<.««m.jj.Surd. e0nf.^i. 
"KKf.j.Cald. in rtfpenfapra SthA^iM» Limpo niim,%. 
& cettfp.nHM.xo. FaciuDC qua idcm Sucd.</«e>/]i jS^ 
#»*te.j. Guccr,;»i, i.proB. ijuttJi.^^.mm.r.eMmfe- 
^tttntihHt 1 aiTerunt , quod in dirpofittone hominis 
caftis contingens prxtcc Jplius ordinationem non 
includitur fub ejos difpofitioDe y etft cafu omilTo 
>°ajer fit ntio difponendi. Eiquidicitr* cffe fub- ftiiutum,probaredcbet,Avend,4d/.4;. Taurli gUff, 
8.nM>»,8.Menoch, »->/!jj7. n.x. lAo[\a.dt prim^tn, 
l^.l .c*^.^.iumi^.^l dicerc folerous hoc cafu , lub^ , 
fticuiio de le non loquitur,Menoch.c»»/18jiD»i».j7 
& conf.pj.tHm.^g, Caid.indiaertfpenfe yaHmi6.& 
48 & diilotonf.^.num.ix. 

FideicomniilTum probatur ek conjcAiiris t tloti 
lib.l.v*r.^«tfi.iSji ij.Cald, ctnf,^ .17* 

Fideicommifli materia non dicimr favoiabiHs,fed 
odiofa.Motin.i^e CMi))0frf7.'t^. tte^p.^.i^.tci, 

FideicommidLimquibusvctbis vldcatuc cbnftitiU 
&probar) IvidcM^noch confiC^.num. ^.eiimft- 
^HtnlibHi , Mafcard. de prohw.coacl.f 75. 

Fideicomr/!ijf.irio an competat rcivendicatio ad^^ 
vers^s tertiumprorebus alieiiatis ab hzrede,qai 
fubconditione reftttuetegcaTaias alicnaVic j pen- 
dente condicione fideicommiOi ; Vide Rejmofo o^ 
ftrVAt, 10. ytrbo FlDEiUBSII.E,FlDljUSSldl 
F I OE,j^U BSOK. 

FID EjV S SOR non pOtcft quis eile fui ipIiaSi 
Mantic.df eorjjetluriHitimt voiHjitittm.idib. j.m ' 
■tHl.to.num.n 

Fidejuflbr procapiialijcenfcturetlam prointej. 
reiTcit.fiiifijjOwitnii^vtrfi.f dei,fHr.Li.iMttt 
juail* lfe^,f^uifat!fd4reeoiA»t.Sa.tdidt iUun.titt$i 
9*,c/.jl,««w.j.T73. ^ 

ridtJKJfo ludicatur nulla,fi fidejtiUor fUcnt enof* 
miter tariiiSjFarin.iieci/.SM* X»M.i4;4fi7.8£de mi* 
norc iubente ^ idcm aecif.t%i.n.t.(Hmftq. 

FidcjuHio eft dsiSci juris , 6c obligatio fidejuitb* 
tis ftci^cintcrpreiana ^Bc idco non cxtcnditur, l.fi- 
p!gnoriy& l.fi ftdtjufforti rmigi^rniHHmff, defidtiHJiof 
l.^Mi Hltrtti& l.b:4nditMi,Cod.eodjU,K.oUtid.eoaf ji 
lutmiio.vol. t Vi-notm.eenf.yt.lib.t.ekaim.i. cnm 
ft^ifentibHi^Menoch.eenf,jip,nHm.6.Tit:\a. dtddiQt 
f.a,iC»nfi6z.nHm.i %ntA.d*(ifiiix.niimai &de Hlimi 
lii.^i^Htft.iiiHHmiyi. 

Fidcjuflor (irapliciter acceptus tenitar ad ufutaJi 
inicrelTe,vcldamna,/.Z,<(ti«/,jf. j»(i;>«rW»^i|B*r« 
hi^beMniuriSiitdide Alimjii.t p-ivil.joinum.i.^ tit,^. 
q»«y/.)i.'.Mw.j.M-i J.}?-^"'?),'©" dtcij^ ili. n.Si 
CHta IttfhtnlihHJ , Sicpliani Gratian. difctptat .\fortnft 
cMp. 1 1 ■j.i'um,\.cnm ycf »(/;ii>K/,Baibof.iii l, 1 .fftfolut* 
mairim.P.), ifMm.iS- 

Fidcjul^r condettuiatuS pOteA pctete ut bona 
piincipalis debiioris prius cxecutioni fubjiciantuir 
cxp.-nlisip(iufmctlidcju(roris,ju*tado&rinamBarri 
in ifi Kt ce'to,§.fi d!'ebMs vthlculumjiHm.Xt.fi ceta» 
modaii ^ rcfoWuni Bald.tn jImiIs, fi cuptivi , Codt da' 
i pifcop (3 Cterii.GiC^Qt.ad I.C.tiiu' .-7. part.6. vct- 
ho verideriK.Uiv.iii titjie loi tmplaz,amientojiiHm,xfi 
pag. ). ). Diieiih.rf^. j jj.fff/,- ij.iimir,! , AMotu 
Gabi- ih.iidefide-ufor.i.onil.t. »(«»). J. cum fttjHtnti- 
bhi ,U^^po\iXi!n rubje fi'i'iuJfor.nmn.-;t,Sotd.dteift 
174. um.ii.ii'nOa dtcif *>». ««w.i j. Barbof.»»/* 
vtndiia , ff.dt judic,:Hm. 1 96,Cald, de tmpti eap. t j^ 
MKtn jOjFacitOrdinat, /it. );*!>; 91. «"rf- '"*•/"•"•* 
& ila judicatumfuitinScniluPortugalenfi Jr> Ijv 
^i^ufli anne 1 599. JudicibusDoaor.Gafparc Lei- 
fao Coelho , & Michaclc de Betreira Scriba, Ant04 
nio de-V(cndoza- 

FidCjUlTori* iodcmniratts pfxrogMivas ', vulg& d4 
tirar k pltr.t afa!vo,v'idc apud BarWfi i.l.Cad . de cen* 
venienHifffidebU.f. i^.to.n«w.2,Hippolit.i»M<t^ 
/.iej«/er.>7*m.367.(Hff./>9itfnf.]ofcph.Ltidovif.dKi/v 
f rf «/.5 7.Mcnchac, tontroverf \ilMflr, e. j )- ».4- Ubl' 
ponit vaiios modosfidcinfrocuni,Pcrcz4d^.i. t/».8< 
i«j.Or««f4iB.D.647.VaWel.adSoac.p. i44.Azcy^^ < 
^ - H 4 *.i. Digltized by Googlt Repertorium pradicarum Concluli i.ii.tit:y.lii>.y.num.i.Catnpra£l.lii.i.^iiaP.^o.hei- 
mtA. Grjcv, 'xnyr^li.tMi.hnftrJih.tiitimcluf.iy.^.i, 
ue fidtju^ore indemr.itati-, StcphiGtat.(it/tf^r«/<i'rf»/i 
f p.86.tJr i'p. ^4tf.Ma.(cai<:].tnpyaiffiiirjnJforiifj>.l. 
tniui» t.o.Far)n. deiiJ.Sif.^n Mvilj.CM. deimp.i.^f. 
n 9. Ubiquod Bdtjullotintlcmtiitilis poteftpctcie 
' priai. excuii piincipalcm , cam; Qicif,is9.alisJ j8i. 
Ubi aiijqiiqd lalis tidejuCrorantccxecudioncm prin- 
cipalis dcbitorit^& C)us tidcjufronim iiunquani coii- 
Vcnirur , 6£ liict rcnnncict bm^Hcio tidtrjulloruni 
iion vidcTiir rcpumiarc pcivilcgio excunioniii 

FidejulW , qucm exproinillorciti i vulgb jiienai 
jfff-.appelUnius^ubet aliquas ptxrogaiivas ,'dc qui- 
busi» l.e'um oiiindir/iut ,^.fiiieuj}erei tS^.dlfidtiu^vr. 
Wai-. Hyppolit. ifl tttbi dtfi(<t,u]l'or. ■ a/h J67, Duciij 
re^. i^yverf.Awpiiafeeiinde,KebnS. lom. i..idlf£i 
GdiidJii.i' fe^ieniiii exeentlvnf um .1 ^leff. i6.n.^j, 
Baii^ dilJ*l$y. 10. nuir, z, £t dc expromidbrc j vUc 
Goni. tem;iiVMriAr.(ap,\ i.rtHP..}. 

Fideiuftbr viderur dcccptns in omnem caufania 
qu« otiri poteft , & quiquid accrcfcit priiicipali 
obligationif accrefcic ctiam fidejuiruri , Surd. de- 
lif,tttjatm.$i tnmftefh,emibuj. 

FidejulTor non poteft aliquid accipeic pro fide- 
}<iQionc ( Cald.i« l.fi eurMaTtmi vcihoftif f*cilitaiti 
nutHifSi Ced, de m inte^hm nfiituti min. & dt empt, 
(ap- 13. nxmi 4<}. 

Fidejubere dcnegans pioximo peccat,Avil.4<J eapi 
Prdt«r.cap.i i.veiho dea erden,HH>n,^. 

FidejuQIonis gravc onus , Stird, de «/'n.riV, j .^. j. 
ttW)i.}o;(^ tit. 8 privH.t^.num.xOi & decif. t7<).''.i). 
£t nummtl* cfl Hdejuirot fucars necelfitatis,ficbuff, 
in toncord.pa^.jo^i 

Fidcjulfoi qui|dixirifi Titius noA folTetit,ego fol- 
#am,adquid ccncatut ? Vide'Battol.ifl lig.iiaftlpultt- 
tiiJ,i.eppoJit. f.de vtrbor.eblig.r' AzeveA. ad Li.tit,ilj 
lik.A.icvarecopilatiriHm.i-; i.Goai. lom.i.far.cap.Ji. 
iiumii..MsndezinprdxlL»ftl.lii>.i.cap. xi.niim, ij. 
nbi aflcrit quoc^ bis judicavit Scnatus,debcre pioce- 
dipcr tibcllum viaofdinariayvelfummatim pcr de> 
ccm dicsEt non potitur bencficio ciCLiffioiiis Stcph. 
GiH.difctptai.fi,renf.cap.i6^.n.io.cHwfiijif:[Vi3L,m\M 
contracium fcquatur ' iXA.de t».pt. cap.a.n. 51. Et 
de approbantc Sdejullorem, vidc Menoch,cfl«/,i79i 
n,j Rcbuff.^fl»i.» ad lei,OaUia,traB.df fe^ttnt e.xtcut 
Ari,\.glo^. \6,n, J7.Et detaudatore, qucm nos Abo* 
HMdtr «ocamus, vidcFarin, dt dcitc,i.f-l.lih,\.tit,^j 
^udfl-fi^.ntim.Sj. Bebadil, (>/»« Foliticajit.^ c-p.%i 
nuuttj ^cbufF. in I.& eleganttr,f. idem 'Pomponikt, 
ff,dtdoto,CaT.Piii\if.p i.§.i7,n.i.- 
. FidelulTorcs quando funt duo in folidum,& unuS 
folvit tidefulTorio nominc ,habci aaionero contra 
confide}u£rorcm,& potcft rcpecere i cotteo, Valafc 
tonftiiti 117. nHmJi, 

Fi^cjufTor acccptus in piima inllantta,no'n tenetuC 
iV fceunda^.eitf» apHd.Sempr§nium,ff.JHdicaiumfelvl, 
Aioy(Kicc.in eolle£l,dicif.p.t.collt£i.iiy: 

Fidcjubc#c idcm importat quod foivcre,Stcphan. 
Gratian. difcepiat. forenf. C0p, jjj ,h«i». \, 

FidcjulTorem qui tenctur darc, an debcat dare in 
toco judicii.'VilcSucd.iiecjy! h^j^.iium, ti.ubiquod Fide)ufforis obllgatio non potefl efle lint ptfiici- 
pali , Bald, & Ncvi?. «» l.fidejufitr ehligari ly^. d* 
fidejnjfor, tt obligtio pwncipalis fucritnulla, ertK. 
cciam nulta obligatio fidcjufroiia, Sicphan. Grac 
difitpiat.foitnf CAp.iii..nt:m,i..ttimJequentibus,Ci\i. 
dt etnpt.cap, nnum, t£i Viiin.de dclin,p. t.tit, 4. 
qHdJi }s.»WOT.i4,i^ & !$.& p.i,decif.^^.Bcilii addit 
A\oy(. R.icc. decif. Cur. Arikitplfi.op. Napalit.p.z^ 
dectf. il ); nnm. 6. & 7. Mantic, dt ucii. & ambif. 
(fnvent. tom. 1 Uh.^jit ij.nutn. 7, Et fidciuffor noit 
poicft fe obiigare plufquam principalis , Lald.diflfl 
c^p. j 2 *««'«. 26. 

Fidcjunbiad teRipus,finico lempore manei Ubera- 
tm&in,"i '!,LHciHS,i.PM!uj,nn. f. dt admimfJrMt. 
tuitr & ibi Do£t,Jaf./B /. 1 Jium. i i.Coddt judic.Ret- 
tachin. infua Pepirtor. vciho fidtjufor HheTMHr'^.^» 
Tirac]uel,'<^f r«c4fl.(if.i.§.i.g/ey?.7. ff«m.}2. Anton. 
Gqb, iil.i.defidt'}HJio'-.fonci.^.'iMTn.^, Bcnard.Gra-v, 
Miip^tl Cam, Ji/iptrJih. i.coni:l;^o confiderat.j Stc- 
^\iiti.d3.t.difctptM;fortiifj:tp, Gi.num; 57, chmfea. 
£t data dilatjone ccmporis dcbiioti,tidciufror manei 
deobligarui, Mafcard; di probAtitoncl.i loy.nHm.ii. 
Cmicr.di fMram,eetifirm.pii.capi^f'; num. 14. Cald. 
dt empt. f-y.i J.n.7 1. Gabr. Pcreira dctif; 10. Phocbj 
liecif. \^\.nim.\ojcHmfeqHent pi\, Cened.MdDecri- 
tMliColltSi\^l.tinmii. 

m ■ — —— -.-— II '»• - | ■ , ,| - | . - i.ift 

rerho FiiiATio.&Filiu*. ' 

FlpAT/O quomodo probctdr ? Vide Mafcard* 
deptoh4t,contl.yijiCiimfeqHt»ilbHj,iifijutad<onel, 
y^p. Stcphah. Gratian. difeef/iai.furtnfiap.^St. pir 
tetum, & pluia de Bliationc, vidc per Farin. dt delill-i 
pii,tilJi.qM*fi,4yjiHm.^\.'Vihff:.etnfiiit.ii^.niim.i. 
^ \.& ce,.fu\t..\yi.nHm. y.& 17. 

Filia^D efl diScilts pcobationis , I. tnetHj , f. di 
conditA^ dtmnnfl.B^ri.in t, i .n.iiCod.qmrmm honerntn^ 
Hyppolit, in rub. num, f CoJ, dtprobat, Cardof, in 
praxi jud,& ddvecat.yeiba prohaii/^, 1.1 j , Er probarl 
nou potcl^ nifi per indicia& coi^jf Autas, Menoch, 
de arbitrMb.2.cafM 89.100^ i.Marcat4 diUicdncl.ytji 
num. ^ & $ £c_intcr^H con}cdul'aScfl fama ,uc 
eft magis tecepu conclWo , ex Dec^ eonf. j ^.num. i .■ 
fitif.confi 7.H.9./iA.i.Menoch nhi proxime^um. $6, 
Mafcatd concli 79 1 .pet letam, Fariiij de diiiU.tom.t. 
tii.^.de indiciij & mtHra,ijuaJi.^-;.n.S)ii.Q}}od procc- 
dir ciiam in Bliatione naturatium , & fpuriotum ,ue 
«er Gozad fO'./?( j.n.^j.T wnw.JJ. Roland, cSnf.tn 
a.jo./ b,$. Burfat. e««/,8?.ff.i. Mafcard. djconelyif. 
tt,tj.& cencl.7i$.v.ii.&num.is.Ya.\2fc. J.«n/.ij4. 
'r.i.& 4.& confult. iy6,v.ty,GvzX.dcap.jC'i.num.i. 
& 4. iibi alTcrit hoc non efTe tutum, Et in filiaiione 
probanda multum valct fami vicinisCjBarbof.iMM;'* 
traofmiffa ].n«n>.j qui filii fint Icgitimi.Er fola fama 
non probai fiiiaiiontm , nifi alia adfinC adminicula, 
PoUib,ii.dieif. I7 j. Et in fama ccflcs non intcrrogaii 
debent fcderc lationem di£ti (ui, St a quibni perfo- 
nis fSiex quibus caufis ortum habtieric didVa famaj ' 
Vidc Barbof.i/) remlf ad OrdinatJ ih, j .rir, j j ,in ijuar' 
N MWc/.flM»,?. & ab eo relatis adde Parif. ««-/^ 1 6^. 
nnm ^^.vol,^. Sard. conf. 410. n. 7 Garc. dt bentfic, 

Idoncuff & folvendout quisdicatUFjdcbet poflidcta p.^.eap.i.nHTr..i-y.Moyf.Kicc,declf,Cur.jircliiipifc»p. 

bonain foco jodicii , ncc fsn cft fi atibi habeac, Htapolit.p .t.decif.\6^,ttum.^ ubi »»?/».6.quod dcbet 

Fidciur£>remrecipiensminitsidoncum,ccnctutce- habere ottum ante Hcem raotam,p«r '«xr.'n cap,Hi,tt 

ficctc parti aamna,Faiin. deeif,il^.innevijf.n.i. ex ^iiidam,de ttftlhu/. 

Fidcjufror qui fc obligavic canqaam pcincipalis,8c FiUatio probatuc pet conjcaoi^as/i filius taiftuam- 

eomiHrainento,& quod non «legabit nutUtacem talij trailetur & educctur ; iccm . li ad b.ipcifrnum ' 

concraftiB,non Hberacut.StCphan.Grat, difctpiAt.fo-- tranfmitiaiur , qui funt aflus ad parejitcm pcrtlncn- rtnf.cap, i i2,>/,t; .<■«»! ftqueiilibui . ?zi\n.p.4.deeif.^4. 
& ibi a idn. Ec fidcjullbr potcft convcniri priufquam 
tdincipalis de^itor , f\ fe obligavit tanqaam ftinflt- 
' faliydebicor, de OsAia>.x,lih^^it^^g,\,^, tcSjMafcard, diEl* eonil.j^i.GTa.t^di^" f.*;*!. "■ "- 
/iiw.Probatur filiuscx cducationc,S«ril.Je ai-m.ff.t. 
au*ft,ii6.iium.8,& ^,& confu M.w.g.Cald f("*/I 5. 
4 ».) }. ubi e:iam-dc noraiuationc,& quod watlacus 
prob* Digitized by Googlt luris Canonici,&: Civilis Lit.F- probei fiUationcm )iii)dis atiis adminiculis , tradit 
Gratian.f'(f.lJ7.w«OT. 1 1 Et nominatie ac ira^ains 
iion rolum probat qua/i poircnioaciTi filiacionis in 
filiis legitimis/cd ciiam in rpuriis & adulrerinis,Mc' 
noch,ti>nf.iZi.a num.i. idcmrcrolvuncGozad- Ko- 
land.Burfai.Marcard.Valarc.^f Giatiaii.fupra citatt. 
Et nominaiio conlUiuic nominalum iii cjuail poHer. 
fionc filiationis , quando non poccH adus iii^ 61io 
fonvcnire. Surd. conf,'^. «uni. 7. tradil ctiam Gabr. 
Pcicira decij. i.f.num.^. Ec per nominationem pacris 
piobatur BUatio , Alo>r.K.icc. tn ieUtci.deci/. t.cel- 
icil.iy^i. accedcntibus aliis iudiciis, Barbof. iti cap. 
trMfmif4,n.^. quiflii (int letiiimi , ub! ffMm.J.quod' 
jiominatio patrisin libero {uo piobac liliationem, 
Jc quo ctiam vide Vaiafc. condHC. l ji. nnm, ii.ic 
cundera Barbof. /n cip.ptt tMat 10. dtprohitr.nKm. 4. 
■ubitMH. 6i quod nominatio folum non facitquem 
6liiim , nili hablius fit pro lali. 

FiUatiorequtiii fcqucntej prxfumptiones, ncmp» 
quod tiaClctur quis ui ii\lus,'.i.i.ai qnttftionem^ ae 
^Ksli-Sf ^aoi pat«r confelTiJS Gt illum ai fiUam,l.l. 
^.fttiiMtuttf.de lih.Mj^noftenti.^t <iaoii iTl uttalisali- 
mentis cducacus.i^iff ctp.pir tuti,)uiiDti gi-ff.dt pra- 
tat,ViU[c.eonfilt.m.n.^. & filiaciominimc proba* 
luicx.fola aUmcntorUm prxdationi: , niii uti fiUo 
prKfteniur , Barbof. in diii.cap.tr*tifmif4 , ».3. Et de 
nwribus patris ac maicis,vide Menchac. iUuftr.c.fj, 
nmm, jS.cmifeqittHtibitj. Argumcntuni /imilirtidinis 
lih'orumj qua paires vuliu reprxfcniarrfolcntjcft lu- 
bricum Sc inccrium,ex cradiiis pei Mcnoch.(^e mhitr, 
lili.l.cfit i^Mfj.g7.& dt prdfumpt. likC-prxfurnt.j i. 
i«»Kw. ^j .MiicaidJt prohtr.eoncl . ^c}i<,6aibof,/),i. 
mli.f felHte tnMtriTn.v.t j . Stefhaa.Griiiiti, difctpiMt. 

- frre»f.cMp.i6'p~Bum.it.cnTnfe^nemit>Mt, Pat. Ganzaga 
^ in iih, mflffitriorHvi •J), FrMcifc C, p..i,''n tit.previaciti 

CtrJicACinV.ly pdg.^yf. Fl.loan^ de San^is /li&.i. 
^/^•hiapid OrimM/.r.ii!. Pat. Maiiin.del Rio difqtu- 
fir.m4)(je,lib.i ,cdp,f.qHMfi.^ col.^ q^ui id iribuiintco- 
gitaiioni & imaginalioNi mulicris temporc c6uc«p- 

. tioniSjSc quod per nmiliiudiiicm non ccnfcatur pr^o- 

, Itaia quali potrcHio tiliationis, vidc eciam Graiian. 

,.di£io.nip.^6y.v,tr>.ciimf']HtiiiibHi,itiniiotiH''.ii.ci'm 
ft^tiem •bii3,\ihi muhadc nmiliiudiiicadducit. Et Ic- 

• gitimaliofacit vehementiOimam conjcdVutam filia- 
tionis, Gratian.il!/^or«^-,f6i. nnTn.i.cum fei)Hen'ihut 
ubi eiiam idcm confiderat iu doiationc pucllar £t qtii 

- a li,cge pctit lcgitimationein filio.vidciur fatci-i cum 
cltefiiium.Meuocli- (/'/"'^/Hf/i'/'/' lili,6 prffumpr. jj, 

1 nK)»,)7. Idciu in conftiltpnc faifla i(i ruppUcaiiuiie 

■^ .I^orrcfla Principi, Mafcard-fonW.j^y.t.io. 

t; fiiitfs legulariccr fcqurtut condicionem pat/is,i\on 
, auieni marris,/' i,Cod,4e di^mt.!ih, i i,i .lnif«lHro,§';xit '. 

. fiatH homiiiHm,t.i,'o!i principium^ff^.tid wnnicipal .■]>t- 
lat.r» repeiir.rHh.^.fi.nnm.i. Et abcoranquam 110- '. 
^iUoii & formam.daii[e dcbcl dcnon;iinari, AriP,/i/>'. 
dt Anim*l,:tip,i,de eonverf, infideiiuni, & filius rccipit ', 

„ eirca patrc,i.^.|M<y/« ii.^».4fi.f..c^.nMfci,ss.aiJt. 

..t^.muljiti 6,di ff.Said. dt Hiiwjit.i.^u^Ji.^A, nf<m-7. 
_ & S.Gom. dd /.79. 7««^/ , nim.6. Et vir agic, ac fcc. 

, roina paiitur, & agenscft tiobillor 'pacicnic.Tita- 

. .tiucl. adl.i.c'6miubial.nHm.$6 PAiir.diao^ ^^.n.^. 

,. Et filius patii,& nonmatii fHlei affirailari, juiira^il. ; 

,' ,!ud , SKfi folct fiUus /iihilis cffc patti ; nam priiici- t 
pium ir.otus in gcncratione paior.eft,mater vcro cft 
ficut matcria , AiIft./tA;, ^.deanimil, Hinc cft quod [ 
ftemina non gcncrat pcr fc^quia h>digci ptincipio 
motus.quodcft rnas.dequQ vidc Pichar, tra£l.:de 
»ebi!it.ci>rfimH'7icaiiva,>tum.iS.eftmfe^ue>itibut, Sii)c\\ . 
dtmMrifn.lib,i.d:fp.ii,miw.,o.eHm/eq. Dcindc fiUus , 
diciiur effe porcio corporis '(•Atm,l.ci4mfcimHs,Cod.dt 
*gri>:oi.& cen/tt. l.-^x.mnaii rtfotutis per Cald. depo. 
teji.tlige-,di,cap.n.n.it^. Et cum patrccft utia & ca- 9? 

dcm perfona, Lfiii.CodJe imfubir,& aliii,\mh ona Sc 
cadcm caro rcputaiur.c^^.t^f ««fWiV-w^j.iJBiyJ.fi.Et 
filius fcquiiur macuiam & viiJum pacris,aon auicra 
matris. Tiraquel.<ir rohHir.cap.ii.riitm. lO. Ubi alTc- 
rit quod patcr fii ignobilis , & maicr nobilis , fiUu» 
fcquicui quaUiaicm patris,dc quo etiara Gucer./(^.). 
priti}.qn»jt. i4.n«w,pp. & vidc Chaftan.Mi catal.jrh- 
rla mundi, p 8. ctnfitttrai. 1 1 , Hinc dicunt T hcologi 
quod pcccaium originale non conirahitui i matic, 
fcd a patre, adeo quod fi quis cx folo mulicris femi- 
nc finc coitu viri gcnctarctur.ralis non contraherec 
originalc peccalum , & fi Adam non peccaflcr, ftd 
Joja Eva.fitii origjnalc pcccaium non contrahercnl, 
■ quod fccus cffcc fi Adam folus pecca{rct,& non Eva 
quia nihilominus pcccatum originalc poftcri conira- 
xiffeni.ut explicat OTbomas 1. i.^hdfi. 81. Mrt,$, 
■& vidc Guillclm. i» cap. RayitmtiHi 16. vcibo Ray- 
Hi'miu.>,nuM,i.de itfUm. Pincl. in Mtnarchia Ecclef, 
pA.lih.i.cap,^.%^.fol.ty.vtrfa. 

Fiiius prxfumtiur imiiaii morcs paternos, cIolT 
jn l.'^nod fi Holit, i.^iii mancifia, ff.de ty€diHf.ediile, 
Varg tr^t danoblei.i,difcHrfo^jiHmi\. Aloyf..p.icc. 
deeifCur.^rchiepfcop. N^npJit.p.i.decif ZJI.n.l^. 
& ij.^oiii4i\.in pBiit.lib.j.ctp.^,num.i4.Sc eandem 
habct condicloncm aiquc ingcnium, d^.fitjuii tum 
*>'ilitihut6.^Hifi. i.eap.figefij ./ifjf/orti»! , ubi Bat- 
bof. ■ j e.'difi, dillo §, i^ui mancipia , l.fi tfnii ,^od. ad 
Ifg.Jul, m.ifft. ubi Gloffa , & ui Baptifta Mantuan, 
cecinii: 

.Qui virtt infoliit vtnit a radieibiii humori 

£t patrifm in natos abeum cum ftmlne mores, 

^tyideKoch.inepiff.fHcceff.cdp.t^.KHm. Ii.i^ ii. 

Anion. dA Soufa dc Macedo nas fiores de Sfpanha^ 

f*p.?.. 

Sic ccjam ce(;inii HoratiusOiJr ^.tib.^. 
ForteserttaiturfortibKsacbonii, . 
Eii in juvencis ,tfiin tqHiipatrHm 
, y!riHS,ne^H»irabcliem feioces . 

Pr;gcnerant a^uiU cilumhjm, 
Et Paul. ad Rom.cap. i\,S\ radix fanfla, & rami. $t 
infra, li lu cx naturali cicifus olcaftro ,e$contra 
haluram infertus in bonamolivam.&c.Et Plotarch. 
intxtrdiolibri de liberis educandis, iii: Pulchcr ihe- 
/auruscftboois procrcatuin clTe parcntibu». Gloft*. 
indiae ^, qui mancipia , Jaceb, Simanch, dt infi,it, 
canon 111.^0 "•■ir-.io.i.x Aniuerpizvideturftatuaar. 
gcmea foiii udiiiis, & circa illam infcripiio autca: 
Paicrhx vinutis cxcmplum ingens filio ftimuius, ut 
rcfcn Gardiol.Ms fai.da nBhlex.ade £fp»nha^cap,i6, 
Et filius fequitur familiam patrij quoad dignitaicm, ■ 
& lionorcs , Cardof, in praxi JHScHm , & tidvutu, 
"vcrboji/iHi, nuw.i^ 

Filius dichur pars vi(ccrum matiis , 6ald. in LaiU 
m-'! t.r,ff'Jt nefer.itfl.Qiid, de potefi.tlig.cap.i ^.n.^^. 
Ei fiiius macri anrc parrum Onciofus cft,dolorofusia 
partu,& poft j^artum laboriofus, enp.exHterii^t cm- 
verf infideliwr', & cft illud Tebi^ f^r-A. ^' honoi^m ■ 
habebis mairi lux oiiniibus dicbus vitz c}us,mrmox 
enim cfti; dcbcs qux & quania pcricula paiTa Ct pio 
tc in utcro fuo ; & Ecdrfiafi. cap. 7, Et Fr. Ludovic. 
Soiomaior Cant.in iUis vcrbis ^pprehendam, cap., S. 
fol laj^.Nibil inquit,dulcius,nil]il amabilius,-nij)il 
iiidulgentius,aut rcligiofius, quaro nomcn matris & 
clcgantiflimc D Hicronym.(^i/?.47* Ubi inter alia 
fic fcribic,m3ier & filia non>iua pietaiis , officiorum 
vocabula, vinculanaturar.&c. 

Filius concubinariu; prxfumiiur.natus ex concu- 
bina fecumdpm! retenia , Bu^of.in cap.ptr luas 10. 
dt prabat.num.i. ubi nunft }. quod filius mariti prx- 
ruiiiiiur i>aius cxuxorccum illo cohabiiaure.qnam 
vis ptobciiir uxoiciii eflc aJuUcram,& fiUusaffimi- 
letur in facie ^uliero. 

^ FiUas libyGoogle 9 4 Repcrtoriam pra(9ficarum Condul 1°"'" 1"." f"'' condition, , fidcccfliri. r,„c Bliis. 

^fV';'^"'-''V''.'is.».»«/»/.n«.»™.i«,r.rin. 

fcmfas potril,c, tri„u i.l.fr.^fi„i -...gj^^ 
& .tH»J„.„ „ „„,42,4., ^^,^ ,.„V.G,„cr.J, Ott^rm,. ■p. "ap.^ ««'«.fi.iimitatur per Ordinat Pl.« pot.n p«erc ]cgit?„,,^ i„ ,it, „; fi fi^ 
diffiparor.Cordub.;., /yl ^.,V i ,;*,„. 5,,.,^„ ,,/,,; 

J-Alp.r./ rSs BenMrd.Grxv. M pr.tl .Cm.hnp.r. 
"*^.«w/.8,.,««.,^.Stcph.n.Gratiai].,/i/;«r/.ft. Filim furccptoj 
j.- . - ' . «dit i»Mn Stcphan.Gratian. </'/«y>(«.fir«/.«..j,. 
Filiui ClcrJci in m^iotibus «(am habcwis bene- onmet afcenientes ufque ad ititavqrn, '. jurlfMnfiil- 
Tur ^.pdrmtej,f.4r iradiiits ,St vocamus collatciajes 
parcmcs , & idcm eft apud Gallos , Tira<iutl. dtre- 
tr^a.'if,.i.l^fejf.i n.iXi parcntuiB mcriu ^«nreMnc 
ii filios, Surd. 4eat!m. iU.%.priv £;,wn).4t. tp- fri- 
vi7.«6.m»MCald.«iy«r.4jj,«M»,|(,. 

FUius non przfumitut ijqul patreni vcrbctibos 
affecit, cx ci atis pcr Menoch,^ pr^fimpt.lik.s^r*. 
J-mpi.. 1 1 .aum. 5 .Et facit ijiud qnod juffit ficri Petrus 
Rcx Portugali» de Monacho inclulo in aUcario .& 
fcrra io duasparie^ difleao ptopteradaii«iu(n,pj:o- 
. ct rcfctt Eduard. NoiiAi» ,» vitt ej»fdtm Itt£ii , /•/. 
1 79. Ec filiuj fporius occidcns pafrcm non comTpit- 
tit in lcgcm Pompeiam dc patticidiii,Surd.iec.i4c), 
»»'>'. ig.Ei pcenarn filh pcrcuiienjispatremcum v(il«, 
nerc.vidcin Ordinat. //t.j iii.^t.4jfineK,iibiQ»C' 
bofa latfi ampiiai & limitai. An fic in ufu pccna at- 
tcnto jurc communi impofiia contra particidasi Vi- 
dc Aloyf.R.icc. i^etlUa.iUQ- Et fi paier filiura po- 
nerct \n hofpitali.pcrdcrct patrijm poieftaiero,Si«d. 
eieilim,ii:.^HArte,^H4fi.it.mm.yi. 

Filios fucccdcns avo non tenctur.dcbita pattis CoU 
Verc,Stcph.€rat. difeepUi.fortnf.fAp.-fip 

Filius familias dicitur dvis illiiu loci. cu)us patet 
sminon vigintinuinqi 
lurcuraror.Azevcd./.io.n*,™ fi ( 
^"^.'^*'/^^^ ««"".p^^.plura adjficii 

Filius familiai Cii " 
In jadicio iiomi 
lafc. Wenoch. 4e ^rbiir.-t^h.i.c^fM }}C.nHiB.io. 
■ Filiorom *ppcUatione aa & ^mado «niani foli 
lcgitimi,& admiiumurnataialcs, fcu fporii i Vidc 
Barbof. it afptltu. vtrhnr. mtriit^Me )Hrw fiimfi-»'. 
rttho filitu 99. tmm. I j. Niti» ftqHeBtibn/, ubf i ».75. 
ui quando vcniani aJoptiti-, arrogati & Ipiriipalca 
filii I tf-u.i 17. cw/ife^tieittHiu^ an'fiiiorum appcila» 
tione vcniat monaftcrium ad cxcludcndum fubAiiu. 
tum.fi gravatus lub c»nditionc^/« liieris decefirtt 
iHud ingtcdiatur : Ubi quod facit dcficcre diflanv 
conditionem, & fubftitotum excludit, 

Filiorum appcllatione an & quande veniant nepo 

tc« } Vidc Barbof. diftp veihofiiiu^fT.ii.cumftqiwi^ 

>'>w/,cuiaddeMcnoch, caw/.iy^.B.gi. cum feif«tntU 

. . tu/,^ toit .ii7.& i:wf.i<9.0- ae prttfHmPtUib.^pr^' 

regiilaricernonporcftnare /-wc/.s^.Burd. dr../i«.«.-,, .«*/., /»«M,ii.^«;,.gft- 

ptopno (i,« patris conrnifu.Va. ^,„„,;b„; ^^ dteif.y^.dmt. «..,, RoIand.il Valb FjUusCIcrici in facrisconftituti noh fucccdit ma- 
trl,Gutcr.;.r^,,./,-;., ^,,^. j^,_ ^\n.deufiMm. 
£^ .t6.pr.neip. num. Z^.tum fe<j. Bernard. crev mA 
pf^U.C^m.lmper. Uk.i.cenelHfitj tegfider^t.,. Flor. 
«I«m.^«,/, .Et fih-us Clcrici in-minoribus haben- 
JiS bcneficium , patti & matri fucccdit' Gmer.dim 

«tV? /-'^'l'^'^ "^! **'-^-' ' "• ^** fii'" "'^'i'"'" Ordi. 
n» D. Jacobt & aliorLim Ordinis Alcamar* , aique 
Calatrjv. nat., cx mt;lierc fol.ta, quod efficiuntur 
naturalca ad fucccffionem bonorum. 
- Filio famiiias ■ - - annorumda- 
I7. litr, 4 ntvd lafc rw» . -//-„, .„ V-i- i'-""-"'"^"'^''"'- ?"<«""" .5- a««/.7} * J ".».»?. aoIand.iValle 

7^«I;™2r*^"^''°^r'""""''"'^''^'''"-^« ™«.«."«.y*j'm/i..c^L;/.fi4./J,.Stcpbi^. 

'n/.Kjr ■''""' r"^^''*'*''-*° Grat..ir«/r./.«,/.c.*^..Sij,.C>.V7<-.»«4.Farin, 

Filioriim -/.'«,• /i . - »«w». is.Vbiquodinmatctiaodiofa&pcrnalinoii 

enrhriTA^T^"'''^'/^'"/''-^''^-**-*'^-"-^ ^''rs'm,',Hl.^7.C.deinintegrHmrtJi;iH:'m„tr,&dt 

pttefi.eltj-. cap, f4.i».4,(* j.eHm/i^^. junB'} nHtu. $4. &'"!; '''^""'''"- """ s-'o'. i ".» , 1 1 . Rot. * 

«& ■^■'•.''•■•"'' ■».?->»■■■ Et nntcT t, 
niiostriennioa rr.. R.Fl...r .j ,. , m.o. tiKnnio aicrc.Barbof/*^ «^../,^, „„,;^^^^^^ 
T»! ^'••S-poft tricnmum autem tcnenir patet 
«liroeniar^fihuni.nifi filius vivcte poffit cx fui[ba. »«»,*ei offldo.Cardofo >« praxi judicum , verbo *//- 
»«M«,^i,_Ei parentibui liaium cft fiUos cjiftigaie 
MarjjSocm. « m/f .ci« „,,r/«^4r. cet,j .de ftro eem- 
/•^Menoch. de^bit.e^u ,«4.«. J. &rcferrCI*r. 
'•». iAree,p,^r,ftn,^^H»p^ jg. „ ,. abfolutum fuUTo Ubi quod in contraftibus & conccffionc emphyteu- 
tica pro filiis fatli ncpows non continentur ,Molinj 
dt prinie/tn.li^,i.c4p il ».jj.Sayr.r/«wiViC#^/ifr.j. 
t,l.n.6, Ubi quod proptci comnnuiem ufum loqnen 
<li comprchcnduntur ncpoieS.Et liberoruis appella- 
rione vcninnc fitiie.Sc derccndences ex ca,C-atd..^^«^ 
tijl.d-g^,e.ij.it.ij. lAenocli.^a.llh,^^4fumpt.n. 74. 
f^ ettij. jaS, 17. 1. Ubi quod continentui omnesdeU 
eeodentes ufque ad infinimm, ex tcxt-wr l.likironim. 
ff.di Vtrkfr»mfignife4i. Et illiorura appeUalione an '"^^optn^fmrufh^v^^xoA «iam proccdit in fenio- 
ribus non conjunais.nam ut iit Plato ih fui, teiihmt 
<'*^ decct juvenem a fcniorc vcrbcratum, idobfe. 
neaut« revcrcnti.,n paticntcr ftrrc:Grav.««/ , , ,. 
«'« l6.Mcnoch.«t.>r.,w«,> 7. Ec patci qui filium 
noncaftigateum perdit , Salomon fr W. ,,.q„i 
pare.t virg« . filwm odit. ParcriiM «omprchen^oDt ff.i. & j. Ubi quod ex frrmonis proptietate, & pcr 
imerprctationein, ac ex conjcaueis etiam fccmifi» 
comincntur , & delircndcntum appeilacione veniant 
Camit^x yiAiCcxtd, dt probat.eenel .\Xi6,num,^*. Et 
in cmphyteufi .appcUatione filiot ura noii ventunt 
fili*, Vincenr.de Franch.J«,y;jo. GuiUelm.i'» c.Ray- 
»Hntiui,iwhQ duafMffeasJili^u, .1««. iij, de te}l,m. 
Tiuquj 1. 
.," Digitizedby V:iOOQIC luris Canonici * & Civilis Lir. F. 95 Thit:\nt\Je jnrt privu^en.ijnMfl.ii.t.S.Clu §. (w- 1 
phjn9M/ij,t]Mdfi,ii.n,i.\i\3fc.4t jtire emphjri. ^».41. 
HMm. j, Gam,<^e^'/ i£o, Rota Bonoiiifn. dtcif, ji. 
Graiiiin.difctprat.ftreiif.CAp. jS.n*»» t^.eHnife^^^ 
Cald.di^o vcrbo /Tnf ekrtittre, ».47 <?■ i* umlnut^ 
^H*ft.\-j.ntfm,^o,& jM-gf, i^.num. lo.dr de poiejt 
tligendif mp. i , ««w. ^,enm{tt^Htm i<.r, d*" **i/'.i j.' 
M«wi.l6 ;»(«,!/<> mm.ij.&dtr4novai tmphyt.^uxli 17. 
»«»»,lo,(^ ^f<4^ i8.M«)n.i.S: ncpos concurrens cum 
fiUa prxccdic, & fuccedit 111 emphyreull» Cabed. 
MrreHn 91 , p. I. h.c filiorum appcllacionc nonconii- 
iicniiiTne^^occs in nuterta alicnationis j Mciioch. 
gcnf { I ^.nnm.io.i.umft^iieittibur, 

THn nacuralcs qui dicanturiVidcMcnoctfn/.fio. 
VMfr.i.eum/e^. Cald. de nomiiuu. (jutfl. ii.inum, 4, 
Mcnchac-.i'7*(r.tii;.ioi.« nNm.io. Valiic. alle^^i.i. 
i «Hff/L}). Stcphi Gcat. iufcepi.^»rtn!,tap.ii.ntim,6.(^ 
'<•,.) j.''.ji,c»ra aiiisciraiii pcr Phoeb.;?.l.£ief /ifiS; 
«wM.c.Ubi quodnatLiralesdicunturnaci « illisintg; 
(^iios potcrac matviniunium conriRcre, & nati ex fo- 
luia ^c foluto. EtBliutucfi naiuralis ,non fttfBcit 
cHc natum cx conciibina iitiica, ^\\cc\>.diiia liicif.iS. 
rvm (S.ubi tilto »«'/•. 6, lellaiiir cll".- judicaium > quod 
filii Miiitum Ordinis Ctucis Doniin nodri Jcfo 
Cntifti func itaturalcs. 

Filii natUTaUs fticccduuT tnairi ab inteftatcSurd, 
^t Mim.tit.6.tii:£;l,Z.n.^^. Gracian. d.cap.^f a nitm.J. 
lihi»(c/i.i|.5 1 1.& ctip.^f7.qaoi poirunt qucrelare 
■cftarncniiim matrit ,Sc [cVocare jili^nata. 

filii iiaturaicsnoiipofriiiii fticceilcrc inmajoracui 
MoliniVe^n''"^*». '»^<J,f'y;}.f.45, Pliocb, derif.iyt, 
"«wi.ilt^ i.Et ut ruccedant dcbcnt clfe nominati cx- 
tTelTcpcr vcibac^prcfl^ f Molin. dt primo^tn^^ib.i, 
i^p.^.nuir-i 48, ti plor. vitr.Hi . ) , ^w.^. li.n.i. afTcrit 
({uod lunc potcriint ruccederc in bonis ma}orattis, 
cikm aOn cxtitcrim omnei parcntet lcgitimi infticu- 
<orit.Ec non pofTiint /iicccdcrc in boliis coronx.nec 
In majoracibiis bondtum pacrimonialiucntli per in^' 
ftituiioncm illorum, non fucrint exprefle admiffi, 
taec io emphyceuli Ecclcliaflica i ui prebaiur.tir W/r- 
£iir.'urii pro Oenfinm CiithininM, Hiat.i.nHm.^.Ex pcr 
legitimationcm filii naturalis non ccnfcciu" Princcps 
prejiidicare |ii[i,qtKid aliqiiis coiifanguiiicus accjiii- 
liveric, auc acquiHtum habLierii in benis vinculi , 
McnGch.fO'i/.ij7.«.ii.c^i3.e^'«w/;iSi fi.iO.0 17. 
& eoiif.i86.<.i},^ tfls/.joS.n n.i. Cald <» /. fieura- 
teTtm,teti>o .fini enrtitore.afm.fS.verfjiddt eiiam etttn 
tlsnfHtmmj^ n j 8 vtrf.»dvertt itltitno, Cod. de in in- 
tegmm reftitut min.Ei Princcps tioii potcft in hac lc- 
gitiniicione ciiam com claufula , ex tertA fciinti* , 
dcrogarc juri iciiii j pra/cnuQ in ems gravc ac e- 
iiO[mc pr^judiciura,MoIin«/r^riMi>^f/7./it.i, CAp,j: 
i n. la.cum ft^Hentilais , dadcm tamcn nobiliiate 
()arcntum,Ccval,c0n]inNn.ceff/rii comniuit, ^nift, n n, 
^^.GaxCidt btntficf.^i {■ Ij. 1,451, Vargas ne trAt, di 
»ehlez.atdifair/o i<).nNiti.j,Ubi idem a/Terit in lcgiil- 
inatis per fubfcquens m^itimoniam , aut pcr privi- 
legium ,-& fecns infpuriii,Et filius debct probare 
Hon foiiW^liationem^fcd |eiiam tegilimationem , 
lAtCcntA.depriibAr.tenelnf.yZc.nupi.j. 

Filiut in dubio ptzfumiciic lcgitimus,non /puriut, 
ncc naturalis , Menoch, con/l ) i8.nNff7,i4 lir dtfrt- 
f*mpt,' ,6.prAfHmpt,^^.}AzkuA,de prtbai. ttnd, 739. 
I^ fopc. .801.^ iO»f/.i68).Pcrcgr.</f )«r(//n',fi.i64 
««w.ii.AymMB/.ijS.-j.i.Guier./VA.i.^r^a.^. m. 
SvitA.de allm.tit..j.iji4dlf.io,ad fin, £l ex illicifo coiiu 
natus OTafumUur potius fpuriui quam naiuralis, 
Menock. diQ-d prdfumpi s^.num.i: 

Fiiiu^atus cx virgine, dicicur naiui cx coicu pu- 
AibiH.attentalege Kegni,/i^.;.rif.a3.ini& etiam per 
jnscommtme tn ^Jtem i.Jnii*, ii^it. dep^tie. JHdie. 
Kbi ^gel. &in ^. ntviffmi » in^it. a/ OrJteinnHm , So2T.adl,t.tit,6lib,i,fori, Et non fufficit quoi' 
coituslit punibiliscx parce viri , {ed debct eire pu- 
nibilis ex parte mulietis , ui pollBatd Salicct. Sc 
alios iradit Soar, iJiElg 1. 1 . nuim.xy, f^ i8.acque ita 
quando muticrcoguiia fiiitper flupiitm , ntilla lcx / 
c/tqux pocnam infligat mulicri , ac proindc tilius 
mairi fuccedere potcll, eciamli cx ftupro /Jt gcnitus, 
ut pcr Soat. ubi'proxi>r.e , Bald. itf.eamtjuam . Cod. 
de fii>tieommilJ,i!r in jiuth.fi ijua illujirij , Cod, ad 
Orfieianum. 

TiWi naturalcs Se Jtlcgttimi feqnuiicurorlglncm as ' 
domicilium matris, /. le.v natnra x^ ff.defiam hami- 
num ,1.1. adjinenijff.ad mu"icipi','.iim le^Uima 19. 
f.dtjUnt himinHm, & ibi gluiT & Barc.GlofT ia Cif. 
liberi iX.i}Hdfi.4.g!af,l & Plauai'/ l.fHios.Cd: nrnni- 
eip hi, 1, lih. I o. Palcoc.iif noihii & fpuriis,cap' J $ .».9. 
Filius vciD lcgitimiiE'jj fcquttur originem patris,{lof 
fin.B: ibi hui.adfiiiem,in diSfal.t.glojf.i. & Platc» 
nnm.i.in </i'£}i(/.^/i».111egiiimi|non po/Tunt fiTCccde- 
re ab intcdaco in hxrcdiiatibus fracrum,aut aliorum 
confangi)incorumpaciis,ut|rcfcrtur in allt^.JHrisprg 
DomicaC^harina , Ha-.t.iium.i. ubi « »»»1. t.eum 
fetj-itntiiius , qood non poHiinc faccedere in Regnti 
6c. ibi adilucitui tcxi iA^ap^Gratiditin princip.dtfup- 
pltnda nt^tigtnt.TrtLUi.in ftxto; 

Fliiiis pote/t cpnfeniirc vinculobotiorum in prd!- 
judicium lcgitimz, Gam. Jf«/'.ii8.»«m.4.(^fl«OT.I. 
"'.j. Surd, i<mylji.-Tiim,ie.Valafc.i/«/>«ri.'r,c4/',i6. 
n.'nn.4o alterValafc, 1 mn.i. nlegat, ^^.mw.. y. cm 
fetjutniibiiSfPliab, deeift iii. r ; i.Molin. de primog. 
i'b.i,eiip.\ i-nnm,^.eHm Jeijiini .bH',Gihr,VctctTZ de- 
ri/'.^?. wrm.io. Ubi quod poicfl imponi gravamcn 
lcgitiraj; , /i (,iius confcntiat. Et filins ccntra tc/ta- 
meniuin patris poccfl vcnirc pto fiip^ltmcnto lcgi- 
timz Valdcf :ff «i^('/.4(/ 5ej»r,^.4j.Et qnando dicatuc 
renunciarc lcgitima niatris ? Vide Sccphan.Graiian, 
difcepiar, fi>rfnf,cap,6j7.-:um.tii 

Filii conRIIio de reccpta pccunia pro 'lcgitiraa \ 
patrcjiion pra^judicac fiho,/i non conftat dc nume- 
rationc, Cald. eonf.j j.-ikw.iij. 

FJliusfamiiias (lon poieft tcf!al-i, tiifidcconfcnfit 
J«irij/.-iiOT »j,§. I .f.dt donat, catifa mortit , Cald. dt 
i/pi.i.ip.^ fiHm. iC; Filiusinii)cni /incconfcnfii patns pcccai morcd- lilcr^Bartiof 'b/.i ^ .filuro mat' tw.p.^,." .^7 . 

filius licct fcpai fiiir i Pairc ob cjui ncquitiatn, 
adhuc ci acquitit.CaI<).rff/".if/?.f/(iwiV.frt^.i,M.j8. 

FiliuS potc/t rcliuniiaic in via 1'atris fupplcmcn- 
to lcgitim^ i & pn^|uJicare crcdiloribus. Grauan; 
difeept.ferenf,capiiy i.b.j. 

pilii cihxrcdatio lojlicur reconciIiaiione,Graiiaii 
iortnfi eap,tAf0.nHui.%. 

Fiiiusfaiiiiliaspoccll cdc fidcjufTbr, fi fit legitimA 
*tatis ,cxHyppolit.(/f );iycj«jfpi-..;.j6o. 

Filii bona ca(ltcn/ia , &: quali cadrcnlia , propter 
cjus deliflum non contircantur.fcd defcruuiur patri 
Sanchjnfr* epta 1tecalo^i,lib,i,c.t ^. n j. Peregiin. 
de priviieg.fifei,lib j.tit.t.n.t 14 Mafcard. de prohatt 
toncl.iijt.nHm.io. Azot inliii^weyal. p.i.lib.S. e.ji 
Ctf/. jSS.Et dos profcAitia non vcnit in publicatione 
boiiorum filiaE.Sutd.J* rt/iw/.ti^.S.^ffiw/.^j. num. \6, 
Et lcgitima filii vivente patic non publicatur , Me- 
noch, conf.j'j.nkm.x&.^ i^.Pcrcgrio. ^,t»r. I, ".J^. 
itim ft^jHimibfs ,Si\ich.diSo cap. t$,num, t^.&d* 
jnatrim,'ib.^,diffut.l$.niim.t;El an bona adrcnticia 
publjccnturi Vidc Cihcii.iieci/. iSj.^.I.ubi aic quod 
conlilcacur urusftu£tus qucni habei in bonis adveo- 
liiiisfilii. 

Filius Sccerdotis eft infamis dc fado ,VaIafc.«i»» 
fuit.iy,C3\Ajctnf. i6.>iim. ij. Ncpos ex fiUa Sacct- 
duiiscapcrcnpn potcft cx tc/lamento Sacecdoiis, 
Gin}.j^iciJ.i7o,ni*m.io, Digitized by Googit 9 6 Repertorium prafticaruna ConcluC Filii Clcricornm illegiiimi an polfinc haboce \be- 
ncBcia iii Ecclcliis in quibus cotum pztrcs » obci~ , 
nuererVi<icBarbor.in(*i.'eff.*iC«c.rri<i,«f/«^.ij. 
de reformA taf. 1 5 ubi IatiiEmc,cui addc CardoCr» 
frtxf jndieMtn ff" MavocMt, jttbofiltHi ^ i num.iy.ic 
vcrbo /'enyJtf.Jww.iz.Filius Clcrici illojdecrcto Cod- 
ciliiTridciitiiiinon proh.bciut obtiiicrc bencJiciam 
ii) Ecclcfia.in qiia cjui patct uunquam fuit intitula- 
rus ad aliquod bcncficium Ecclc/iafticuii) , licct pro 
Capellatio amoTlbili infcrviciit in eadciii £cclc/ia* 
itaMaclil. in d^ereu Ctit(iliiTrM-:i,lii^. 11, tir.ii. 
p.g.iyy.ScGtrcst hentfie4p.y.e4r.i.n.-;i. 

Filius illegitimus non poccft efle Monachui in re- 
ligioiic In <jua ejus patcr cft ptofi:irus,valebic lamcn 
pcofcQio , Fr.Emmaii.B.odcric.i«yifl]y .t.'(if,j.(i# 
los mvU iifs , >mm 4. 

Filius fufceptus cx Moniali nou fuccedit^Farin.i/* 
aeli£l.f.^,t]udli.i^6.nmtn.t^, ahinmn.t^. dc COgnor- 
centibus Moniatcs tcttii Ordinis. 

pilius expofitus poteft admiiti al bencficia, eriam* 
li pcr ftatntiim rcquiraiiit qualitas & puritas dn- 
guinis.Stephan. Gracian dtfctpta'. fcrenf.cap. 167. 
num.i.^. cum fe<]i4tnilbus. An veto tilii cxpofiti di- 
eantucnaturalc», vcl fpuriifVidcPhorb, /-l. de^ 
cij.6t.infine. 

Filio expofito , vcl- cducato in aliquo Horpitali 
fuccedit Hofpitale , fi non invcniacur hxrcs, Cald.-a 
jtittti. fi ^HaillMfirii^nitm.y.Cod.ad Orfieifinwf.-.Vin- 
c«nt .dc Fiitich.dtcif. 1 9 3,Pcrcgrin:.<( jurt ffci^.x^G 
num.\6, 8c di^aliis pcccgciuis ibidem rfefun£lis,iride 
Cald.de Mmifl«i.f«£^.ij,n«/n,io. 0C de fchoUribuS 
qui non habcnt hsercdcm , ati fuccedat Uuiverfitas} 
VidczPcreziii.S OrdinJtn.piyt. ^erbo F I j c us, 

FISCVS poteft appellarc \ fentcmia contra fc 
laia , Alayf.KkcJe.if.Cuf. AnhlefifcopM.Neti'- 
^p'lii.p.i.dicij,ii. 

FifcuS alieiuta a die crimihis indiftJLiflc rcvocac i 
pofrcfluribusicinciio leiTCndicatiunis , pretio non 
folLito, .commljjAfiadde public.& v^lligal, .tncivile 
Cdt rel vendietif.Join.Aadi.se omucs incap cumfe- 
tundum, dt h£rti{ciJ,lik.fexii),Sc ibi adJicio imf rcir» 
•<ig\o(r.veiifoiffo jwt, Coy.de fpanf*l.p.i...ap. 6.^.9. 
ni(»,9.Clar.s.j»/r.,,«j?.78.ff.j8.Azcvcd,«i/.i,t.i87. 
tit,i,lib.i.nevt/eeopilat.S\ud. de alim.ut.%.prlv. 55. 
nutii.x.f$- decif.f ^^.««w.^.Azor, injlitmt. n.o a!,p. t. 
iib.j .eap.j.etl. j 87.Peregr, de jurt ffci , /if. 5 . rir. I . 
ium,j^f.eiimfet}.Vat, Sanchez adfractpta "Deeahgi, 
l'ki.(^p.ti.k WMM.sg.Liinita nifi prciium 3t res hx- 
retico dataintcr bona cjufdcm rcpctiaiHur,vei alias 
in corundem utiliiatem convcrlum fil ; tunc cnim 
fifcDlnon adtfiittetur,nifi reftituto ptciio, argum, 
t.empitr,f.de reivtndicat.l.fi ciim doiem, % ulr. iHm l. 
P^-fffiliuo matrita. communh cxCliT. ubi pyoxime : 
profequirur variosmodos.qujbus ptctium dicitur 
in militatem fifcic#nvcrfom,Pctez Ai/.i.rir.i./.i» 
«/.jj.Ubiconcludit quod fiharciicusfit mcccator, 
ptxfumitui; prctium in ucilicaiem convcrfum,& vi'> 
dc Sinch.dith eap,i i , nujr, 6i, cum fei^ij , Liinicatur 
etiam non proccdercioalicnatione necefTaria caosi 
Cc confcrvandi , hac cnim cx qmdam juris petmif- 
fionc conccdiritr,ije hacrcticiB pcrjeam paciatur in- 
firmitaiem, vcl diminutioncm ftatus , & quod non 
cogatur cnm tali di trimento bona fircoconfcrvare, 
argum.cexMVjc/Jaffi-^S.iiJ/f.r.e^ci* ,cum ibi traditfs, 
depasnii.&remi^.ohCi^tviZSjW. vcrbo. harefit g. & 
pT<jhantSari.d!ilopriv.^^.nuT)t.^(& t''t.9 ?«<e#.ji# 
« ii.cni» fe^cj.AzQX d.tio f«jP.7.«/,jS8, $anch,(//flfl 
*w/, ij, num. 4;, cv.mfe^uemihus, Stcphan. WatiiUi, difeeptat .f9r(nf,tAp.^A,.n,iT ,ii^<:.^'^.^tj.l.itt l.fi i mm-i*»» 
inpri/rcip.f.felutt matrim ad hoc quod fifcus crnca- 
tur ad illa dcbica , quic hfrcticui ad fui,vel /amtlic 
ncceflicacem & confeivacionemcontraxic,''.t.Cv^.'i^ 
itfi.Jnl .i-eptiund.l.non poJfHH' ff.de JMre fifci^ vida.ali- 
qua pct Azcvcd. ubifupri,!*- num.ftif. ^ ■ 

Fifcus habccur Iqco hxtcdis, glofT.rw l.non tHtttH^ 
f_itur,%.CHm ex eaufa,vnhoptrtinent,ff','eiff fttrefi/iei t 
Srephan.Gratian difceptM.foreitf.eap.^jf, rturn^j. 
Suid. de alim.'til, Z,p'fvil.'^t). & uiitur jure privati 
quando non repctitur in fpecic privilcgiatus , ideiia 
hcifti i.mm. 1 .& eft loco bonorum poircfrotis,ideni 
dmi.{privi',^$,nH>n.j.& %. Ubi quod- efficJtur ipfo 
jurc domlnus fine apprehenfione, Ec fifcAs non eft 
propric hxtcs > fcd univcrfatis fucccllbr dainnaii » 
Sinch.cz inprdcrpia Detalogi ,tiift 1. t^.14. nmm,^* 
cum ft^iuitibi.s. 

Fifcus non cctietur ftare locationi dOcx h delin- 
qucme , & confircaiie fic parxtcuUiis,fecu5 fi fir iint- 
vcrfaiis.Sarjcb.diSo/ii.i.ca/i.Zj.fiiuit.jj. Emcnycs 1 
fifco quando finc fccuri » Vidc QiX^.fiatnf^uafi.z^ 
» nim ti.Etin dubioeftjudicandum pro Hfco aAo-^ 
[c , ubi infafio probatiaoes fttnt pares , Boiiaco/l 
f.\.fol. too.yethofi'dieari,Citv,Ub.i.var.r.iKp, t6, ' 
nxiR.j.Barbof. in ! .i.ffolnto matrim p,i,.num. .1, Er 
quibas cauJls bona •pplicentur fifco » Vide CiAA. 1« 
I, fi cttratorem,vcihaUfiT, n.l^i..verf, i/»emtidmadiiai 
CM ia megrum Te{iiibt.mln. Et pluri fifci privtlcgia 
vide pcr Cov.J.'.i<.Tiraquci, dt pi« tdi^afriv.14^ 
Vetezlib.i,0rdinaiB,p.i7i. ubip.j^^. anpans iinc 
lifce applicaadz,& alia ? Fatin. dt diiiiip.j.infi-a^* 
m'nr.lii.f,iHm.t ^^,eMm ff^utntibut, 

Fifcus de bonis confifcatii tenctur docem dare S~ 
lix condcmnaci,SucdrfJr4/i'm,rir,i.^,p.'T.l£. 

Pircus rcftituitut adverfui conttaAum folemnitet 
h£tum,Cild.^^.forenf.<jii-i..n.iz:>^ j.jo.ff.i.I'-* Ptrbt F O B, M. A 

FORMA afidicaiur fubftantialis, 8:quanclo ali- 
quid dicatut de fbrma?Vidc Ticaq»cI,(/( reirMil. 
tig.''.i6.£it>f.t.'iufn,i6.&ide ;ure mariri gUlf.e.nMm.^ 
Molin. de prlmogen lib.i.ttp,^.nkm.ij.?limin,dert' 
fignat.iib,i,!jitefl.i,nutn,e!^ GatcT.llb. f.praU .qnafi.i f 
num.fiCumftqutntibHi, i*- ^m y?.62,n«iw.j.Ubi cciacrl. 
alTcrunc quod forma efl individua. 
, Fotma quando vitiet a£tiim!Vide addit.^d Fatin. 
eonf.6j.lit.D,p.^.lAitt.defHrifd'<tl.p.^, ctnt, X.ea* 
fn 94. num.ij.cum fttjuemibur. 

Focmanot),induciiur ex modo tacicA t Flamin. 
d:ii.t^u^fi.S.n»m.ii, 

Foima crt fcivaiida , Flamin ^erifignai.liy.7.^. j. 
ttMm.ii.CMm fttf.& Hb.p.tjutfi .17. ".i^ 

Forma poteft adiinplcri pcr xquipoIlans.Bernard. 
Grsev. in}r«ll.Cam. Imper.ilb.: .concl.i.confidtr/t I. 
Flamin.(/f i-eyj^»-c.^7-. ii.^wy?.!! num.iJt' ijuaff.li 
nMm.jfi & j7 ubi n m.^. quod pioptcr impedimen- 
cnmrcccdimr a fo^rma, Et fufficjc quando implcri 
non poccft , ficri co modo quo fieri potcft , Gui.d* 
btntfiaf.^.cap.ijium.Ti, 

Fotmaalienacipnis &confra(£tusmutar!non po- 
left ,t.fipofiinortem, §,«A f.dt bjnWram poftf.contra- 
tahulat , l.veraprecuraiorl, vtrf.alia taMfa,fAe ftl»t. 
Mcnoch. cenf 16 l.num.i6. yeiba F o iM I N A. 

FOEMIN^ cft finisuniusfamiliar, & prlnci^ 
pium alter'us ,S^tlAt€if.^,niaa.6. Stcpfii.Giat differ^np.f ^o,nwn.%% yGoOgit Tiiris Canonici , &c Givilis. Lit. F. 9 7, F«min« potofl cffepro^rator extra Judicium, 
Cov./»^.i.v*rrf^.io,i»m.i. vtrf,conirM'i*m\Bi\A, 

Feemiiia femcl «lufa fempcr eft txclitra,McrocIi. 
rtfl/.iij «.is.&roafculicxea, VaIafc.Jf;«>» :ffi()K 
9«i4/.4i.Mcnoch.c«w/:i87.»M(«».5.c»M/i,«,„;;tiij,.!>- 
*"»/". ji.»i»in. n, Stcphan. Gratiarii difcept. fore,jf, 
f*p.^ }o,'».49.Et fi Iit «cJufi propter mafculos, fub- 
iatis n^afculft ruCccdct,Surd. dtcif.z^i.ad p<em'. 

Fcemin^ fputria nupt4 virolcgitimo fii legitima , 
■CuiHclm. in cap^ajt»iintiur,vecb'Q fl^iyniintitu^'!.t$. 
dettjl^. ChafTan.-afo \{HeiHil.Burgundit^r^b.g.^'y. 
•.J. facit text. in i.fi ^Mtr; Coi.it fiMlurdl.lli^.y^g. 
mo llb.i4nobrtz,»,4ifcurf9 j.^. i i.*i finem; - 

FoCLiHna in cau^fij criminaiibus leftiscfrc no« po- 
icft, m pcr Barbof 4dfjp,y»«nr4M ^.de tefithtnjt.i, 
■ Foeniina: poffunc cffc Canonic* B.cgularcs & f»- 
cuIarcs,conzal. *i reg S.Caaeel^loJi 12 n.i6.& 17. 
«jucm cum aUis r^rt Barbofa in e»lUU.*dt»p.(iiie- 
tl* tt.tU mAiorii.& ubedieni.v.^; Firh F R A T E R. 

FRjtTR IS wpclUtfone firmina continetur . 
I.LHeitu,%.tju4tJni'm,f. 'dtle^at.^- % ■ ' ' 
Fratcttcncturfrattemtlcre', vci fororcm, Su«l. 
de Mlim.tu.i,ijHSfl.i.j.i niim.i d 

Ftater atrinquc conjun^us iu fAicefllone fiatrii 
defunai prafcrcur frtcri uceriiio , .Au!h,itai]He,Cod. 
cernmnnid dt fHCtiJf. Dyn. dt fucctff.ab. mttftato. v.i 81 
Steph,Grac. AifceptM.foTtnf.c4p, 66 1 ,'/.5. Caid dtjt- 
Tiowii-.^.H.-j.j.Qiiodimpliatur licct quis inflituat 
fri^res,adhuc enim (ucccduncucrinqUe con un^jV* 
clufis frairtbus ex uno laTcrejica Faul.tn l.fig.C_od. de 
vtrher.figtrificar.fivend ^of.iji.i i>tl.S'.Tjiuri^^fcc. 
de'fifcceJf.cap.S.nnm.i i .Alvarad.^r conjt£l mente tepA 
terif,tib}.captiMm.iof.verf.adeo, 

Fratrcsin fucccflionepatris fuecedunl KquaUter» 
licet non fini utrinque confun&i.Bjtrt. in t.Re eoitfvi- 
2)t,tt.fij, in fint,fj.t ie^er.^, Albcric. quitf}.i6 iiru^, 
ff,dt vuigeri, Alcxan3,Mfif,jo.//i,j, Dcc. 'cnnf. J04, 
Aym. fo«/.43.Cov. pra^.Cfip.i^.-nim.i, *■ 

Fratium filii in Pacrui hzrediiatc an fucccdant in 
ftirpcs , vclincapit»; Vidccom. /.T^io-i 8.''«w.i j. 
Ubi quod in dubio vidcntur inftiruct in ftirpes , non 
Tcr^ m capita i &l(i teftacor collf £ti<v9 modo iiifti- 
tnat fAitrem, vcl quemliberaliumcictrancumhxrc- 
dem,& fimilitcr inftiiuat £lios alceriusftatris,- vcl 
cxtranei.lempcif cenrcnlur inQiiuii iiiftirpcs,&noa 
iri cj^pifa ,i!£ ibidcminttltigic Scnatis'. & non dc 
pefthHmis,&n>itr.i£,quod ii inftitutio fiatpet no- 
niinypropria^fuccvdeDcin capi(a. ' ', f^vho F R A U.> 

TCJML'i& dolu» probantur ex cdiMe&uris , Fe-^ 
ilin. in cap.fi fnitm ^nuin.n, dfteftrijfiit , Aym. 
cntf.ijt.jium.j. Flamin. </* rtfignat^iib. ,1 i,^qu£fi, ^ 
MUm^ I.Q. ctimfe^tlfmibu'. 

Fraus probgtur ex ttraitfl^ris brcritate, Barbof. »4% 
eap.offieii }iJe tUitj]im.i. .. ' ' 

^audis .ptxfunipcionem coailjatat conjno^b 
far^liinis, /Wdf'! i^^iquidem-clandeftinis acdotoe. 
fticisfratidibus,Cd{/.Ej«i/«v4(, Saii.aHegat.i^.^iium.i. 
Barbor.f .7 'ii.I.'M(Fn.4;,jf.r0/t(to jHiirrim.Mafcard, d* 
prebat.cencl.Z i j.tum. io.ei4ni.fii]uef!tib.thm\a, diSa 
^,4.n.ii.SK^iiin.GtMiin. difceptat.fmnfeap. ^"^^. 
num.67. Tiraquel. dt juremvitiygUjf.j.num.i $.& de 
ftentf^aufd ji n j^.&^dtiure eMJHc.f.j.Umit.ff.H, S, 
PUuei tefcrt Phoeb. dedf^y.n.^.t.l. 

Augaft.B»boreR.cpcrtoi. , yerbo Fructificatio, . 

F a u c T u s, 

FRVCTO^ dividuntutlnnatntales , civilei,& 
indoftrialcs,Pincl »*« l.x.Cod.dt rifeind.vtnitf.t.. 
cap 4.4 nu>i:.ji, Cov.lib.i var.cap,\.num,<i. cum fe^. 
^»«e«(i/>«j,Mcnoch. de imerdiit.' entd.\i.Ttcuper.^of- 
}tff'.-iU'f>,^-;7.& de arhitr,'ib.i.o cefu z'\o. a rt.t.eHtm 
ftt}ueriiibH!,SaiAeattj.i^\.propt ^itm , Sanchei ** 
Jfaceptu Oecalegt , iib.i. cap.z i.ii UMtr.^i.GsxKt. 4' , 
ttittLap tj.a nuta i. 

Fruibuum appflljiionc continetut palca, Jofei^»* 
Ludovif. (/e£i7./'ffri«/>i4Jiww.<). T die'flo6.nHm.\o. 
& ii.Mcxia faB.tmvapanti ,ctnel.i. n. loo. Vin- 
cent.dc ffinch.declfioi.nu*».!. 

Fruftus fpcftant ad cum , qai.habcc donviniun»,, 
' /. H^rtnniui ,f de evlS.l.fi domi-. iu'f.^Cod.de pi%n-'r,l. 
X.& j Cai.Ae pitnera .^li.c.e*nt}ucfiu',dt «/«r.Sutd. 
deeif.pt «Mwi,i.FUmin. dt refignat.Hb.i .■^utfi.S.n.i $. 
& ».45. Steph.Giatian difctplat.ftrenf.caf.^oo.-^.^., 
faciuricquatCald, dcreiovat. ijuafi. 10. num.i^. ubi 
^uod fruftus cmpbytcuris finlti ad dominura dirc- 
ftum pcrtinetcdcbet, hoc cft intctufuriuin mcdii 
tcmpotis^ilonec rcnovatiu non perticitur & confum 
maiur, intclligendo ante liicm conteftacam.' 

EruAus fmii iltius,qui eft dominus,fuitdi,etiainn 

aliuspofuerit Cevaen,l.ijui fit.ia princ.f.de uJur.SarA 

tenf; i.'r.i.Step.Gtii.difctpt.ferenf.c y^o.n.i7.& 2S. 

Fru£tibui locflis non vcniunt laudcmia , Vincenl. 

dc FT^nch.decif l7i.«Kff'.Ii. 

Frij6toJ qui collcgit,rcftituere tenctur,B«rbof, iV 

l.divoriie,iit j.riu,ip.p z.n ll.i^ ii.ff.fetHie mairim.. 

Frudus fpcaantid poflcftbrcm bona: fidci, $. /S 

^twj ii ne» demine,lnjlit.dt rer.divif.'Ca.xc. de ietntfie, 

p,j cap ^ .nutn.t. 

Fruftus per tritnnium ufucapiuntur ^ boiw fidei 
po(rcflorc,Stcphan.Gr«ian.</»/"«;'(«<f./«ren/'t«/'. 411. 
Rxm.ii. 

fruftus tenetur rcftltucre poffeflor mala: fidci,' 
I.certurfit&l.fifundumfScihi fciibeutes , Ced. d* ^ 
rti vcfdieat. 

Fruftificacroagrinoneft fempcr uniformis» SC 
iAzp defcec ptobari quod taticum poflldens reccperic 
dc fruftibus , fccandiim ]acob.ae Arctio, cujusdo, 
ilriiiam «ram Crcdic B»Id. in l.fi fundnm, adfintm^ 
Cod.de reivtndieautefcn & fequicur Mafcard.df ^o- 
l,at.teHcl.ii7.nHm.i.Sati.decif.i.Si.r,um.6. cumfe^ ■ 
^iilfit:bHt.Siephin.Gciiizn.iifctptal.ferenf.cap. 510^ 
num.4.& eap.tZl.ium.2o. 

FruausiKtcliiguntuV deduftis expcnfil./.ft-nffw?. 
jf:^»^»iio4frit»,Menoch rtTntd. ij. recuper.pefef. 
0.ji^.tAe:iia.iatraU.iaxJip<tnit,eencl, i. ff«tw. 88. 
CKm fet]ufntiiuj , Cota in memrabiHb. vcrbo ftaiHtet 
f»l.'ii,i^' Soit iit.de tai arraf.n.^.SMtA.de.aUmfil.?. 
^Haj^,li.n.lf.&i]Hafi.i^i.nii^.J.^&dec.iZi,nnm.il. 
OSbricVPcreira dttif.^j.ftfm-'^- Gonzal. *i re^. 8. 
. eanctl.%',7.prBtim. tidw. l6j. GiiXet. dt tuttl. p. (?< 
BuhoC. ad eap.t, dt Hfmnnuin.^. Litiiita curaTira- 
quel. de prim9,geri.ifuafi.7^.ntm.y^ B.Limtia ctiam 
in dectmis qn*' funt folvcftd», non deduftis expcn- 
Gs,CiStet.d.y.}'.cap,j7.nHm. j^, Ubietiam dc laborC ^ 
in fruaibus coUigcndis , quideduci debct. Et quo 
pafto ippcnf* dcduccndi fint Vidc Cov.lib.i.vmr. 
eap.f. rtMol.ii. Ubi^quod fiu£tui <ticunlur non tan> 
tupi dedi^ftii expenfis' ; fed & Jufta mcrcedc labori» 
in eis colligendis impenfi. 

Fruaus pcndcntes icmpore Vcnditionii augcirt 

valorcm ret,'.»> le^e Fulcidia g f.ad itg. faleid. Va- 

USc.de partit.c^.ii.n.i.Ca\A.di refolHi,emfh;ft.c.}^. 

viaii,ii.^axhoi.itt lJivfrii«,fn frtiieiy.P.i.B.il.f/f 

• 1 («(f yGoogk 9« Repcftoriiim pradicanirn Condifl Uto matrim Et fant pftrs rci, Sari, dicif. S?-"- 7.^«« 
/e^KMn^. Cald, Hbiproxime , c-p. i'?.*'.! i.Barbof. ;« 
(ti^.* I.divonio , $ inKrJaw,». J.& fruftus 'pciidentcs 
|>ertinem ad emptorcro , GHtcr. 4c iHul. p.i.cap. j6. 
».4 (S'i9.Et cxiftisfruftibas dcbcri laadcmia rcfol- 
Tic Tiraquel. de retr-a.ut.i S.i.gh/i.y.r.&f. 

Fiudus co ipfo quod uon pcndent, fcd iunt jam ^ 
falo fperati , ctiamfi non ftnc in koireo conditi, 
funt fiuduaiii , videlicct ipfius dcfiuifti, ncc petti- 
ncnt ad fuccelloTcra majoratus , fcd ad omnes hire- 
icSfGnm. deeif.^lo.nHm. 6, VaUlc. de p.,r't':cap.i^. 
»«w, ii.faciunt quz idem Gam.^Vpcif.^^i.Eifni^us, 
iivc fimplicitcr naiuiales, fivc natutalcs & indtiftria- 
]es , qiiatcnas func \ folo fcparati , dcbeiitur hxr^i- 
bus dcfunfti , GlolC w citpi:fipMpit' , vcrbo primi 
Mnnifdt rtfcriptis , iili^.6, Mclchiot, Loicr. de rt be"t~ 
jic.lih. i.ijM«(7.44,>;MTn,i)t 

.Fruaus pcr«pii,&' a folo fcparati funt ipfius 
conduftoiis, Smd- decif. pj.num.i.eiimfcq^, Sefli 
.^r^gon dccif.iy.tHm.i.tim.t. » 

Frudibus 3 folo rcparatis Sc nondtim exa^is fuc- 
cedanihvicdcs bencficiatotHm ^Bix\yof,poi1,ir-il}>de 
*Jfe.& petefi.Epifctpi ,p4g.^6', 

Fruftus cottcfti , pcrccptl .& a folo fepifiti ant* 
obitiim Praciati, pcctineiu ad ejns haErcdcs,pcndffWcs 
vcroad Ecclcriani , vclfuccclTorc;!! , vidcBatbofl*^ 
eap.fi propter lo.dcrefcrtpiii, •.€. CiV3,\eT, deeif 1-04, 
Et fruiftus collcfti ance morcem bcneficiarii , ve| ci 
debiti ad fervitJHm, funcherrdis ,quod fi n^l^irlfe 
fazrcSjfunt (iiccclToris , vci fortc itx ufu Camerfi 
Apoft. Sii» jiphorijm, verho beneficium ,v. ^^.Item 
fi:udus cjus anni quo moriem bcnciiciatus objcri[, 
debcnc rcrpc£tivc dividi pro rata tempoiJs intfr h.T- 
redcs bcncficiaci moitui,-& fucccllorcm in bcncticio, 
m contra pommuncm vcrius cflctradic cuter, CMOa, 
esp-ii ff.y.cMMyr^f.ubin.i i.ukraaliescitai. Molin. 
de primog. /i^. }.t<(/»,ii 1.4. qui haiic opinioncm exi- 
flimat veriorem, illamquc ficquentiffin»^ in fornifi- 
bus controvcrfiis leccpiam tetlatur vidi0e,& caudcin 
fequiiur Cov. lih, i.vxT.ciip,\j,n,ii. yerha PRUMEWTUM. F? yME rVrf';^/ prohibeturtfittahi e»tri tcr- 
ricorium , & latio^hem cur prohibcatur , vidc ncc 
C»v./(>, f .vjr.ewp.i 4.W.6, Etde ftatuco hoc prohibcn- 
te,vidcGuid.Papa;^.j7j.Afflid.iflV'»/>.i,§, -yfff;^i»/ii«, 
"•iJ-^itfitt 2^f^«^iii,'*i',j.Mcnoch,Je athitr.Li.ca~ 
fi,i6a.n 5f7.iu.(^ u j-C^ «"»/" JT-niS.cf.ij Qar. 
l.f-recept«r.feni,%.tnt.tj.Zt.fiatutoy. Et fi prohibeatur 
extrahi fcumcntum, & cojpit aliquis cxtrihore ante 
legem , non poteft rcfiduum poftja exiraherc ,'Naw. 
»« eap.fi <jHaado,tie refcyiptii^p. i6 . M6xia *» traS.tAXM 
^*j»/,wm/.j.«.i j4.Bobadil. iA Folit.Hb.^.e^.J.n.^^. 
Qtiidfi detur nccciritis fiinis i" Vidc Mcx.d.ewcl.f. 
fr.ij£,£[de fbrenfibiis vidc Bonacof. inpra^. crimin. 
f.l.fol.-j j .vctbo ftatMifut, Grcgar. ^2 /. i j .tif. 1 ,jp* i . 
■ iitiD,Avil ad cmb.Prator,(if i, vetboc«/« tierra^n.l^,- 
Etnon paieftaccufaci,!! non fuit repertusinextran- 
ftionc, GOm, adh^i, Tanr' , "..48. infint. Et ppieft 
quij estrahcre frumenitim aij vi6hiuifaum, Ripa dt 
ftftt,tittde remtdili ad eonftrvandam abertAiem, w.109. 
Surd. decif.iyj.num.y. Clar. d,fiatHio 7 fittm.^.A-vli. 
ubiproxlme , n. 18 Et fbrcnfes Jiabcrites ibi prxdia, . 
poiTiint excrahcre' firumcntutn, , qupd coUeftum .fliit 
«X priediis, Bobadil. d. ca?.j'.n. jt». Ec ft pjtohibe^tuc 
eztradio-vini, poieft metrctam excrahcrc guftus cati- 
fa,Stracha de fner(dtui-4fj>.4,ium,i6. Tiraquet. de ;n. 
ttic.ia rthns exigHij^ag.^^.verf. j i.Mcit.i» /r*3. taxa 
faais^conel.i.n.i^, Bobadil; ^,*^p. J9.J5. Et fi duoac 
ftuiaeniuii) pei lueuin uE^ ptohibetui extrabi', cadii. *n poenam ftstuii. Afflift difto %. vfShiitdia,ntm. J7. 
tfuafiru Itegalia^hKi.fil.i^j, cuwfeq.Birt. inl.ci- 
tera, ^. ftd (^fi ^kii^num.i,. ff. de /fg4r._ j . Hyppolir. 
^'>"fii6.»itm, i^-.&itl-.'! iji-i etmieto^n.^^. led.de 
ficar. Jofeph. l,Mdoy\f..dei;if.Ferttf.io.mm.i6 & 17, 
M.ci\duc.iliul!r, conireverf. eap. ji.a.u Pcrczi'^.5, 
/fgaw Ordinam.pag.ii9.^i amittii faccum ac beftias, 
Mc)(it di^aconcl.t.ium, i j. BoiJr. decif. lyS.n»"!. 4. 
Bobadil. diU" c^$ .niim.iu^ ji'; El raiiot exctifamc 
JpfCiuftaiaUtCtiam^fi lepertatiir in via-R-anfverfai 
Mcjfia dittatonci .*^,num- .18. CalJ. in i.fi cnraiortKt 
ycfhovel. advtr.farli dtlo , adfin. Cod. 4* inmittTrfim 
reAsur.min^ Jofeph. Ludovif. ditladecif 80. iHm'. g, 
Boliad^ di^o cap, f.iMM.^o. FaBiq. in pfaxit p^ ^Jii. 
de Tffitmi tenftr, tjH^fi., ■9 i.»affl. ij8. ubict*amaii 
cofitm muliercs detut a^'oad cfimnam rcptrcien- 
dism.Et dc repcrto i« viavvjdc ¥ncln.de,dei'U.cap. -f, 
infragm. iit. B, »nwL 59. cttn fe^uintibus^ Cabed. de»i 
cif, 6.i.p.i- Utii affccit quod donghius poteft compa- 
rcrc ad libeiandis inetcas^ coimiKlo. £t liccpcria- 
tur in via-cran(vetra & infolita ,vel inlimine diftri- 
^us , pri^uraitur &a'udare , i,fi i^i.is j. Sc ibi Barc. 
Cad. de eurfu piihiiet> , lib. \ trMafcard, de probai,eon. 
ef^fi^y i,nHm. j. Bobadil, dt£?ot,»^. j: «kbmj, Mexra 
di£ia conel.t.ium.iG.Kifa.Hbi jvpri ^num.'$o. & qi, 
4flliA.f/- $■ x^aigfHa , wm. iO),/i£, J,/))/.lo<f. Avil. 
dido cap, fi, verbo e»la ^^erniitiuar.t x.enm.fetj^j. Et 
quid (i p<epc con^tia «eperiaturj Vid^Bobadil. 
diHe cap.f.-^imti^tEi ftatutum puniens cxirahentem 
irumemiim,puniet <itiam'cscrahentccn farinam,Me* 
noch.deprJtfmtiptionib.l.b.^.prdfump'!. Ift.^.j, Glar, 
d.ftfgtutoi.nitrmG. AEcvcd. «d f. ij.».ll,M>, ifjit.fi, 
noiia Rtcopitat. ^badil. (^.c^^.j^n.ij Etfiquispro- 
Mcdimr ad diftrakeiidiKn , STnon dtftraiit , ndn in* 
turricpainamilaiuci , Fr.Eiftmin.Roderic. «m.j'.^^. 
R^iftjr^tfmcj}, 6.trr.i.Ei o^ peccar nec tenctur ad 
r»ltitQtionem , qui^fcicbal^ftam cfTc iegcm dc- va« 
lore mutando ; 8c vcndidit (juntcntuna ante prffmul- 
gationemiCora.»m. i,-var, cap. l.nHm.^t. in finet 
Co\, in rtr . peccaiHm, p.^. ^. 4. num, j, Mcnocfa. Jie 
\^itr.lib.i.eafuiiynUfii, lO. (f u.lAcyi\id.tra£t. 
tnxapanUfConel , 6. num. 6,Sayt. Clavls Rlgii. lib, j, 
Cif^.j.nu») i.Zc]»Tefpenf,cafHUMC*nfeitni^.^.eSj'H 14. 
pag.ij,i^rfa. 

Frumcnmm vcl vinnm qui tcnccur folvere, & 
■fuit in mora folvcndi , debet folvcre majorl pretio- 
qucrvaluit temport prKterito , l .vimtm. ff.fi »ert . ptt, 
tradicnotablKtcr B««;{n t.fi fit>Hs^.*Tailiai^%.c^mfHn- 
dum/inm.^f.dt virboT oblif^at. commuijicer rcccptus 
cXftraditiJpci Jaf. J^i ,n»w. 1. poftAlcitand. & in 
d.l.viuumynum. iS. 't^'i.in%,aUio>inm,riMtn,i9»I«fiir, 
diaUio, Etii pw|ttcr paupcriaitem non rblvn,cx^u- 
fviu , quia nece01tas cxcufat ik. multis , de qno vide 
JHex. in traii.^axa pntnis^ concluf. j.nUJiin^ em^fet^if. 
flciQabcd, jp4j. fij./f.i.dctirum rcfcrc ,' .^«e <i #^i- 
ntadas4ama\or Vufia ^tffie o devedor doj/iaper lamorat 
ha defer,potiidi»em ^ovojuizo.' 

frumenti <icftru^ihcrbatanci;^imaivt , quanti 
'potuidctycndi temporc damni dati di|biusp^rcep- 
■ilonis evcnius , argom. t In t l<ltratiu:t *■ fi itfansi 
'f.ad l. AquH.l .fropitr fpem,f,fa»al,-rcir^,-Rt:ha^. ad ' 
■J.ii^.ff.dt verhar.fignificat.pfig.Jb6. Avctvi. de exe- 
•.tjuintt.mdndat.p, l. caf.-i^. miw. i. Tiraquel, rffjfwr^ 
■eaariti tglofi.i-pu^.iy £t hciba qux nafcitut iamco 
agro roeaeft, & pro ea fi ab alio depafta fii ,/atur 
"aMJoicgis Aquilix ..Surii. decifinG. "tim.j. Etdam- 
hum datuia in fcgctibus quomodo debeat ccftitail 
vide l,i\jir.iifa/t,-;, ubi Gtegor.- libyGoogk lurb Canonici , & Civilis. Lit. F. 99 rerh Flica. 

FV C A PiK) pafto dcbcac probari , cum aIiU'dc 
:-naCcria , vide MAfczid.dt prob.»i.caic!ii:.A7j. & 
c-'<ciHf.6^i.nHTn:i6. ^ fojc;/»/: 81 j.Sarbef. /« /.i. 
ffifoiiite TnAtrlm in pfwcip.pa.nHm.i j.d" f» Ij.vfiioMi, 
ff.de jvdic.iHw.Gi.BeunrXGsxv.in pra^i Cam.I^npir. 
iih.i. coneli^.t^A,. firhh iaj/rixi\riMi!Mom. I.d'-. J. 

Fuga an prob?t dcUaum.S: pliit» dr« przfutnp- 
ti^oncnl qui orictir adv«fusfiigii;mem , viJc apud 
C.ened.M.i Dtcyftal cotUfl.^^./iutn.i. 

FLigani tion toniinirtit ad iioc j" uc dieaWi- confi- 
teri Jc|id[im,ciiii fugic judiixmeui-n volcncem coir.- 
prehtnderi.fian:, iHtx.jM^ ^M(.>«r«-»,M.^ncwii. 
rrup.de iif^iiU , tfirn.iZi.. quia iwnitaliterquilibei 
*uii irdin)' rc faT.gniMcm ^mim ^ljr ,^ft-^tr:,C<d.de 
. »'•'"'>--. t: alia dc faga vidc pcr R.cb!jfi^'ifc pri«iUg<. 
Svhai.r, ^rtvittgio ij, ■ ' ■ ,' ' Vtrho F u" N D u s. 

Fy Mr> [ appellationevciiiiintoiunia cpx. fimt 
m hmJo , t(-xt- In l.fmtdni e^ ly- l.qux li.'» efi , Si 

ibiRcb.iff^V; wrW./?»:_^M;.Miuocti.r»../«i!.47 i^. 
fmm.iJii. Cavalc.V^rtV.jt 

Fiindo vcn,Iito.veni«nt ftrborcs run: fLnii Iti fnn- 
<lo . t.QHiruHi J.de <:/;.«. {mptl , Alocric. ;--/ /./'r.T- 
."«« ,&ibi RcbufF.;»-i.w.r, .191. ^. vfrhr. f\z>''f'"'- 
Scepltan.draci^n^, diJctptM.ffyi"/. cupUe iS^.";/^^.' i. 

T Fundu'j ernpws nomi^t alicno cipecunii 
Ct iniJii*obh'gatut , & poffini ftuaus pcrcci.t 
pecitnia compenfaVc 1 Vide Cot. la -« 
Jr«i,rtf«r f Wi,V;^,7 i"o. CalJ. Ue re>jov.^t.^i^!l.;:>,.i 7. 
Qw'd re emptacx pccnnia mucuitj.au ruaiicat oIj- 
ngati fcreJitori ? VidcMolin. de prit/u-f,e>^. l-h. ii 
'"^p. lo.riHin. jy. Ubi (juod niutnans pvo lofiAIoae 
icujus rci actiuirit^us liypotliccx irt iiifa i-c. ku an ptoieum alicui praifcratiir aliis crcditoiibus i Vidc UcitiarJ. Grivi 
'■" prAtUCitn JMrer.lib.i. co.vc!.ii. QiilS iiiniinore 
Vel Eccle;u. Vidc Mcucliac, nfuf^^i-n.a^-j^p.v.^.ie. 
Tiraqucl.^f^;., ^rt^-ti, pnviU iio. Ue pcttincnciis 
»iw*<!jcantnc> vidc hicnocL conf.i^.n^,^.-^! .^ .- 
/''■•'/""/".,9.5?. Anton.Gabr. /f"itf. de ve^^ar. oiiHgat, 
''<'fcl.vo,Cit^orJ.6i.it,iS:p4rt,i.McxbaPertin«i~ 
'"•p Valdcf.ad Soar-;..8j. hii7».+. Brttiwjr. a Solc in 
n . "'''M««,vcrbo'Ptfr((»:»/irt £c dc pectindntiis ca- 
«ri vidcncrnai. Grsv. ii pr»{U Ca/tt. iwper.Uk i. 
'^"cliJ^6i.hA.enochi curjklt.j^j ■ riHni.x i.camfiijmttf 
& dia-apra/tn^iSr). Cal^, itemp^, cap, ^i, 
ffcju -•■'-"-• *ihus. 'V"ptM,ftrenf.(ap.6^y,Hum^i.i.&tu Verho^ PuMUS, 

F'VN ERIS cxptnf* qui giit > Vide^trando 
p.i.decif.^X^ninn. }. 

Funeri«cxpcnfa;qua: ficri fo^t eotniatU fepc 
liendi caufa-.non func deduacnda: e'i tciria bfluoriim 
Jefun^i ,^fc^ e.^ comTiiUni" accrvo omniuni bono- 
'um , & al^Acxpcnfx f(;peliciiJrcaura fait.c dcbcnc 
de<i'u^extcrt;adcfunai,5c noii CKtoca htreJicace ' 
i'^iitit.6Ji1>.^.riov4 ^tcopH.n.Gttgox. l. 1. verbo 
Jefptz.ajitii. 1 1 /1-1^7.5. Valdef.id SoAr. p.i. m^.^o, 
Spin. </<f feil tm.^JofS.i;, pri,.cip.nHmi.i&.GaierJili.t. 
praSf ifHffi.jt.XyiCc. diparft.cap.t^^i.^um-.^i.Tha- 
Otl}iodii7iid'cr.in num.fecHndotQa.m. decify^t Funcris impenfa; an poffioc raxaii ii«*e&ft*i. 
nuo laicorura J VidcM»". de]urifdill.p.^, cenr.i^ 
'cafusi,. ubi pcr duos arciculoj elcplicat & diftin- " 
gifit. 

FLincrls impcnfa fieti dcbet infped* dignttate de- 
fui)£H , ac quaUiacc pacrimQnii, l.ft ^uitfepulthrhmt 
f.de reilgiof^fonptlbmfunerum, aimdiSd de- - 
ti/.jio. n«Wi.i, Titaqocl. de nobilit.cap.i.oinfwt. 14(71 
& ff,i6jiCha(r^Bvi«^off/«.f«iJ. Biirgund.rHb.g.% 12. 
verbo frywr/f.^.jiojofcph Ludovif.J«(/:^*rM/,78. 
n.IS iHmfeefHeniibus,GazeT;dejttram.coiifiriii.p;i,e.6^ 
n.y.fSr prAfi.'^tt/flJib,i. tfuiifl.^6. Valafc, (i.r.ip,B.4<ji^ 
Funcl-isimpcnf? pra;ccdit omnc esalic'niim,etiam 
in Uypothcc» cxprciTa, UimpenfafuHerii ,l.at fi i}i»t, 
■^.i.ff..ereii^ief & fHmfft .hin funtrurH , I, pf>\Ced^ 
eod.tit''Si probac./.;o.<«M ;. tart j. ifc ibi Gregor, 
Guter. Hb.i..pr4Si.^uitJl,ji. V iUCc. de pariir.cap.l'}. 
nmth^o. & ^i.(^ cnp.i^. num,i.\. catc. de expenfit^ 
i*y,X.«f(»fti}. Vinccnt. dc piancii dccif.ji. Sutd. 
dccif.tii. & deci,\ii^.kmim.C. Flur. vay.<}Hxjl.!ib.\t 
aiiaj}.g,*!t.i. Mantic^e t4cit.Gr ambi' canvent.lib.n. 
thnt.zi.it nwBMj. Dncnn. ref.^^7 ztrf.feptlmicrt- 
d'irr-^ oom. adt.io. Tiim,num.i. Mcndcr»/; praxi, 
lib.^.cap. iT, riKmj;^- Styi.davii Jl egl d 11 li. io.tr adt. 
5. cap,iOii!i:m, 1;. 'Thcnitidowiad decifi i^.num.t, 
Qujd procedit ctinni in impcnfa fafta in infjrmitatc 
defun«5li , qnia impcnfa funcris & iiklirmicjtcisxqui- 
patancitr, iJteHih"i, Cud. de Ttiigiof, 0" fwnpiiliMi 
fts.\,um^ refolvunt Cha(Tan.i"« confHet. Burgnnd.rubi 
4 5.5. vc-ilio £7 />■«"/, Garc.n«'«.i6.GUCcr.'7«ff;<j.Flor» 
nnt/i.S. diilii hcit, Negiizani: de pignor. t-.memb. ^. 
pariiSjVHm.iS-. comk diilajt^o. TaHri,adfintm^S\iT^. 
dl3iid.cif. ixi.iadfi/icM ,^ decif.ijf.num, 15. Ste- 
phan.Graiian. difceji^dt.forenfeKp. ^^.nutn, i^.cum 
Jeqttutiiiiui. Ec li (inc cteditores habcnlcs hypothe* 
cjm csprcfTaiu , non prafcmmuc impenfa funcris, 
eraciani diHo cap,ci^n.i. cumfe^utntibut. Verho F u «. I osuSjFuRO R. 

FV RO R quo pafto ptoberur * Vidc Nav./i edp* 
fi ejtiandffde rtjcriptit^e.xcept.io, Ih pnwu/^.AloyU 
Ricc.'«to.'.>£7.(i(c;/'^j,C(j//#iJ.ijj7.Et furiofusquo» 
niodc>proC:tur > Vide GUtcr.eu/.'/t4«,6.(i-<5. 

"Furor nnn prafiimiturtiiii probctur , Mciioch, 
«»/.i74.«"w.4j,C' tltnrf.lHmpr-. iiih'6 .prt^umpt 4^. 
num.-ii.r'/ per toiAm , Mafcard. itprtbM.concl. 814» 
ri*ui.Z- Valafc, cenfnfr. 14J. iMm.ij.^i^.Flamin. 
de-rcfigmniib.i.<^uicfi.t.'i,r.n.iz. 

Fumr pr.trgn)iruv flurarc,&: Hiriofus (emei/cmpcE 
furiofus piatdiniimc , fi nun coQftat confucvifle ha- 
bisr» dflm?ii.ia mtcrvalLa.Menoeh. Jiff* pr^/WOT/./.^ ji 
Mum.i^, MnfcariMKcJw/lSij.^wsf/x/io^j.nww.j. 
VaUfc. SiBa fo»|«/(i, 1 4j , nttm.i%.cum fe^HembHi , 
■suTcr. »>«/i4.i,«»;,ti.i^ ijt I^amjj]. d»f7><fi4/1.3. 
ntttn.Xt: satn. didfioOt 

Furonstcmpore, & non int«*alU priefuinitar Ta- • 
auscontraftus,vB!a&uj,"Bo"t:r. (i/#i/. jj,»ffw. 6i. 
Mtfc^ci^conclif.jp Soit. aiiefdt. i.nu'n.^i,& n.i^. 
Cumfe:^HentihHt , titia.de delJu.p.jaU jr4g'/itnt,'ii.F. 
iNijB.jiy.Et rcnuriciacio fa^ta pct'hab^emdiliicjda. 
iiitervalU , tcnct fi fait fafta iii intervallo futoiiij 

Piirqtefuperveniencerevocatur raandatuirt i. & 
ftiriofuJ habctut pro tnorcuo , l.qulfeP-rjitm^f. dt «* 
i)air.kgredit.vh\ Paul. (ifi cjuis alieni ,f.eod,ti/:l n/^i 
^ide honor. po/ep.Batp Cinf.i.num.^, MoHn. de ^ri^ 
magtn.lib.z.cap.y.num.^^. Flamini dt tiefign4'.'omiii 
tib.i}.^H*fl,i.^^,iHtnti. Sanchez dtttUifim.libii.difpu-' 
tMi,ii,nmti. II, 

' , , " 1 a f«nY*tf libyGoogk loo Repertorium prafticarum Gonclul. 

Funopu^ & mcnte capriis *quiparantur. CaH.in 
l.f$ cnratarem , veibo cMm nen abfimilis, aum.j. verf. 
iltud Auumt CodJe in integrum refiiiut.n^or, Gam. 
iiidd declf. loo. inpvtncip. Mcnie capcus quoiUD^O; 
qiiis probetor ? ViJc Durg. ceof, 1 1^ nHm.j. 

Fuiiofo «qaiparatur cbritts , Aloyf. Ricc, ieeif, 
Cttr. Arcbiepifcop.T^apdit.p.i.decif. G^ji.6. 

Furiofus habec privilegia coIlataminoribus,Gce. 
g't.f.i.''f. ij. verbo /irnt'0 > K.ebufi*. dt pacifieU 
f-olf. ftKW.307. f^erh FuR , FurarIi 
F u R T u M. 

FV RTV M cft <onnrc£latio rd «11«««, invito 
domiiio , ut dcfiniuni Theologi com S. Thom. 
a, i -ijttjiJf.^S. rcfett Azeved. l.y.iit. 1 1. mm. 25). 
tib.ttnov£rec9pilai.ViTin.!ti p'^. crimin.ejHA^, ibt. 
a num.i.Mo\ii\.de jnfiii.tam.i. Mfpul4i. 6%o,.e>tm Jt- 

Furtura non prxfumicur ctwnmiirum ab itlo -pf* 
Dcs qncm rcs furata rcpcricur , niti accedeaiibut 
'conje&uris rationc perfonx , loci , teipporis , «K 
rcrum , & fi (it vic bonx , a«c mAx condiiionis , 
vitK ,Sc fanue ,Bart,in l.^n. nMm. 5. verf. !ten( ^uod 
rei f.,rAi4 . ff.de tjn^fi .Viyp^oVit. in[;ra£l,%.'dili^eiiter^ 
num.gi.S ^Z,& conf.^t.num,\i}. & conf.ji.n.^i, 
& ii.&cotif.y^ti.i6.9- c<inf.pi.numiy,& e<»tfl io- 
ffffffi.43.G01n. variAr.tom.^.caf.ii.ttam. la Clar, 
recept.ir.ftnient,tlh.^.%fHrtum,n.^.& ^.fi". ^ma/J, 11. 
WKRi.^i.Azcvcd.' y,»um,^C, ilt, i j. lib. S.novit reW- 
^Jfitr.MGnoch. de prsfuntpt.lib.i,prdftmpt.%t} ».141 
& iib,^.pra/Hmft, 13, & ^de ariitrlih, 1. cafu 461. num, o.\)iCcui,dt prtbat.cancl.j^^.num,^. & fo/.-/^ 
cluf.ii^.rnm.l.& eencit.J.n i^. ,,,. .i.C' fanrli.'»Z- 
1065. if/fine f ubietiam de illo, in cuius^omo fiinfl' 
icperta inilrumcnta ad fabricandam Falfain mo»e- 
lam i&dealiis indruiilcntis fallTfjcatis in perruii;a 
malafaiDx & opimonis,vide Farin,cflf(^.6o bhw.iS. 
& ibi addica lit.l, ubi quod ert{ judicium ad torja- 
tam. Bi dolusnon prsfumitur in -co, qui icm a fure 
accepit , 3c paulo puft ilUm inaaifeftavjt , Mcuoch . 
ten- i/H. num.^f. 

Furium probatur conisAurU , & rupiura reperca. 
(II domo ^McnOch. etiif, jjj, num, j. cu» fetjuen- 
tibus. 

Fiittum comii?itdt(]ui labocct alteiins .fibi ad- 
(cnbiifl.hxreditatamtf.ad ltf.FalciJ,[i.ebaff,in i,j»oti 
fi M>'.t>r , i.Scavolt,yctbo Laboriltui^.dt mi'ior. £c 
qiii traii^iibii aliocitm lcntcpcias niitia laudc dig> 
nils clt judicandus , Maicardui dejhobai. inprete>/i. 

FuTAria^\ivt p.OHll propcia auAoiicare rem C\\*i 
dcbitam , I1 ecrid fci* nott e£e fibi rolvcnduiii,ncc 
lp«rai in jddicio p<^)llc obiincrc . glolT.in cap.jH* 
geniiMr;> , difi.i.Cov.Ub.t .var.cap.ijiur/i. 14, verj.^, 
& inreg.pec(faium ,p. 1.5. p. Mact. iif jnrijUiil. p.f. 
tap.ynuM. 17. 

Fur no^ceus poteft occidt, Sayr. !n ttavi RtBia, 
lib.7.cap.%.a ^um.^i'xa\. Coamo\.refponfii/>oral . lib. 
«(• ^"aft.n.num.i. 

Furem non licct intctficerc pro dofenfionc rcruHT 
tantum.Me»chaJc iHufir,cap.i^tittm.^. Flamin.iie^- 
/(>«<(, /(6.l5^«j/?.!.x. 147 .Sayt.d/ilu/it-y.c 10.0.50» 
]it\»cafuuti contc'eat.p.i.Cafu ij.Ncc dcbitorcm fu- 
gicntcm & fe dcfcndcfmeA , Bfrna'rd,GuEv.i.4f r<iil. 
Ca/n. Iwp*r.iij),3k.cancl,^^. iii Gofoni^, ♦**i'^*#**<fr*,*****i*'fr^'H':*;*^l''H''l'<fr4'*#-4'*^*|?*^<*!4''** L I T E R A G. f^erbo Gabsll''a, Gabellotus. 

E AB£LL£ nomcii unde traxic origi- 
p ncm ; vidc apudCa:far.Bacoim lem. 1. 
E /1r,nal.Eeeiefia^a77ne€hriiti-}i.pij[,i^y 
K Et dcotiginc nominis , 5«ifl,vidc Ca- 
1 1 j .num.ult. p.i. Potert etiam dici , quod 
nomen acccperlta tributo Ncapolitano', quod Alfi- 
lia nuncupaiur ,dc (juo Affli£l. ad Confiiiut. «<g- 
niSicUia lih, i. rah. 70. dt irlcefma , &' falario , 
num II. fol. 144. Gabt. Pcreirap.i..(i*»Mn«%t*, 
Mp. jS.flWB, j..Pccr.Mariz.<iiV.4. S'i"m Lufita- 
nia, fal.l^^. verfi, cumfecf. Sc juxta rclaca pcr Ci- 
bed, decif.;^^, num, utt. p. 1. ubi atlcjic c[\^oi Priu. 
ccps poteft jiifti nova vedigalia imponece , 6 ali- 
qna ncccffiias^publica&incvitabilis fopervertiat, 
ci\i Rcgalcs icdditus non fufficianc. Et Rc^i Em- 
manuefi in comiriis habitis Ulyflipone anno 1498. 
poftulavit populus, ui dimittoret hujufmodi GSr 
DcHas : -Rcx autcm rajionibuspropofitis id miiii- 
me confeffit , prout videre licet i« Clarenica ejufdem 
Jle^t ,0, 1. GOf. x6. Et Alcavala in Regno Caftcl- 
Ix , quando inccpccit , 8c unde traxit originem > 
Vidc Parlador.WKt.»'"'-?''''*''''"^* *'**""• 'I.^""" 
fe^uentibui , Pat. Molin.rfe jufiit, lom. 3 • traaam 1, 
difpHt. 66j num. I. P«- JoMi.dc MariaBa/'. 1. da 
hifioriade Efpanha tUh,i6.cap.io.e naChronica del 
Fey DonjilonfoJ/.eap.i6i.enadel Rej/ Don Pi- 
do<ieCafliUa,annoi.c^.ii.fol.li. Gudel, ««^f- 
jOfMa dot Gir^nt',eap. 17. fol. 6} Fr.Hicconyni.Rom. 
/*( .|. <U Rephbiua gmitiea , (4f. uit.fel.\ 16}. verfe. Iticfc lcfc. p. i.de ioi(t.T>ontific, Uh.^ c,ip. 1 9. Et (i cefTa- 
vit indlgciitiapropter qnam fuit iiDpofitum iftiid 
tributuili .dcoec boc onus irciTarc , Cabcd, iiiu''» 
deci/. 49, w«w. «/(./*. 1. Sayr.cUvij lle^ialib,f,i.ap.7. 

G.-ibtIte iiis eft odiofum, & rccipit ftri6lara intct- 
pvciatioiiciil , Parlador.iiii/c cap.i.^^i^o.cum fp^ue-.- 
tihut, Dec,c»;,1jS7, n.y.S\sii.>ienf 56. n.-, & dec- . 
jo/,«i:w,ii.!ir '«'«.'44. Aym.de ahtitjiiir, 'ejforn»; 
p,i^n.\^'^.fol.l76^& tonf.xit auJii.nUlhop\ Valafc. 
/ii»t.i,fl;/i^<«.2&/»4aStcplian.Gtatian. difce^-ui.fi- 
renfcap.i-^.num,l7.eum}cijue>,iitiiii , Vaun.d^ deliH 
p.6.i}U^li.t7i.n,S'-V\^<xb.de:if.i^,n.^-iom.i. 
■ GabcIla;foIvi dcbci iii'loco vcndiiionis.aliqyin- 
do tamcn folvkur iii loco ,iibl rcscft iraJita , Ca- 
bed. decif.i i j.-.-«OT.j,y.t,ParIadof./(i'.i rt'. qmi^. 
e^p.l. §.87««M, io,ubi/ii.OT. iS-.quidfibona fint in 
divertis tcrritotiis. 

Gabclla folvi dcbct in loco,in quo iiegotiiim gc- 
ftum cft , non in guem confertlic folutio , Barbof. 
in Lharei abfeni, %.prolndt,nHm.77.eumfe>iuentlhHs, 

fje nidic. 

Gabclla fotvenda cft in loco uW rcs (ita cft ,Mo. 
iin. de j11ftit.difp.67G. » i..\ kink.altegai.ii.finii.^i. 
num.'i. Ec vniditocenfu.fnper aliqnare immobili, 
folvenda cft gabflla ubi rcs fita cft^ . Stepb.)Gl«ii»ii. 
Jifceptat.frenf cap.i^. num. i. 

Gabelioti libro an lit aJhibcnda fidcs ! Vidc texC 
in l.i.Cod Jt txaHor.tribMiorJih.io,Mcnoch.eon/.i}. 
a uimn }'. Fartii,<^f delia.p.G.ifaft.tji.fiM. i i.Et in 
dubio contra gabelUriuni promiiHiaiidom cft.Farin. 
diaa<iUsfi,iyi,nHmii. 

Gabclla yG00gi< dbyGoogle \o% Repertorium prafticarum Coflcluf. * Je probitt, concK 1185- «mw, 1, yalAfcm ttm. t.alU- 
^df.iS.ww.itf.Et fi deficiat onus nufnmiis.aniiulja- 
tur inftrumc»run) ,Tiraqnel, ^* mMfl,"fi/. 2. f. 4. 

" jf/*^fr.'»'"w-i4. »9* & J.2. & dt jutficm reifus Qxi^tth, 
f.S^.veif.ii. Idcm (i taciiic jiiftuni ptctiun) , & po- 
fuitmuiusad fraiitUiidam. gabcUam , VaUfcus «t». 

■ praxim , n»m,6i . 

GabclU iidn deWruV cx cliv:fio!ie fjfta iiucr co- 
l)a:ri.d«,,Barbor.adOidinat-, ... U.- g.14. ..1(5, Kci- 
nofo ■^fervar.zi p(r lBia'/i,lk vide Cnm. dfdi; i^j. 
kdfintm.CMf^ l'hilip.fom.1. '/.-■.,.«;> ,14 '.'Hw 30-. & 
articulKm. gabellarum hujus Rcgiiiiirflf-,6.5.4. 

Gabellam conira Hon foltenrcs procediiur cxecu- 
tivc,F!or.v«)-.^«tf//.ti.V«w.|f ^,-6i ad gabctbcon- 
dutftorcm pcrtincnt ornnia jura, ira uc pccnasincur. 
fjsa fr"audatotibus poflit.rcniiiccre.j^Svcrliaii; Gra- 
tianTrfi/cf/JMf./^tH/crf/i.cJt^.Et^immunitas^agabenis > 
3C 'vciHgalibus conceffi vcnditnri , videan- ctfatn 
Qoncciracmptori, Klenoch, c««/. ij6.-.i4. Gratian. 
fwittf.cap .i^C.nHtnJl 6. 

. tabxrlla non dcbctur-li cmpliytcura der pecuniatti 
domino dicedo tciiipore cSuccffioni^pro ingrefTu, 
ViUk.toin.i^alhgat i8.« »«'".40. Faclnnt qus alccf 
\ii\a,Cc.dt jiiree/nphjireur.t^u^fi. iQ.nnm. 7, Ubiait 
quod' fi magna quantiras rolvatur pro'ingce(ru, n\i.- 
gis cenfcbicur veildiiio,qnam cmpiiytcufis. 

Gjbeila imponitui *pro publica ucilicacc , Siird. 

Gabcllaa folutione focmsprivilegiacus excufat 
focium , gIoIT Vcrbo /r«n£n/ , in I. ult. Cad. de mu- 
ticrilauyfton csntin.lih.'lO.Chi(Cin.'in eoufuetud. hi.r- 
£undis i r«^,i,S,4,-)««i.6o.'/o/. jy.TiratjueKtif m>-w^. 
''if.^nS^'"/-!' «Mw.}i.Hyppolit.VoH/74_a«M. »4, ■ 

\ tr ^^,Co\.fT»l}.Cai'.^^.t,um. 2.'Mcn6cli.'i/< arbitr. . 

lib. li c*fn j7j).';»Wi Z.&conj.x^.^.. .i^.& t<,. Cald. 
)« l.fi (ttratortm, vcrbo vel advtrfarii dolo , nnw.j ;. 
CodM in inteirioH rifiit.min. Valafcaifla atic^^t.ii. 
nitm. t6. ■ ■ ■ > ' 

Gabellatn nonfuifle folutara, probatur per libruni 
«iaGloris. Bart. inLx. nutiy'. 4. Cvd. dt exaSon tribii' 
>orMh.iQ.Kmet"n cap.i.^:ft,{„ec'eft alia-', nurn -.^ 

^. ^fitfii pr.ma c^ufu hene^c. dmhi. lib. \/fo'.i 5. £>' if, 
cip. li di clertco ^„i invefi.fecu fn^m..^, I^Citachli'. 
Tcrbo coUc^* '•i'"-/ii.Capic.ifc,/i,.«>,M.7. jjtam- 
niat. fi^fl/: J9.a«'w. i6,Mcnoch. fon/ ii.ffWOT jj.er 
.c,inf.2unum,is-& conf:^i,n,$o.& conf..tii..tt.to'.& 
ton/.ipij.n,}? Mafcard. deprobai, conel. ^34'. mm U 
Vala/c. d\aa -"'g^«.i8.:.«»«i 5. " > ' . 

eabcUa folvitur dc eo pretio qiwd vcndiro^ con- 
fc<5(iiitur,dedtf£tis cxpc„fii; Ba«. in i.j"tmit;iuf.'di 
if!..taleidtCz\AiderifQlut.tmpi}yi.e.ip. i6.'iUM.y,&^: 

. cabclla iion debetur Je hft/qux d»*is ptflcai. 
pvoprii afusciufa.Surd. deAiirti.t,i.B.priVit.<iO 
mm, j. ' . ■ -v ■. '^ ^ 

G4bclta'debetur cx ycnduione, vcl allo Contr.i.au ' 
bbnorum immobllium ', Otdjnat. lih.i.iit. ji.%. 14 
(bi ■. CartAilejiian dtvenda ntnouifa cBniratode beht • 
de ra,\\ & ait Bald.in /,JI donatinnis ^ C<jJ,tjwd met^t ' 
cmfa , ttunl. 1. quod tranfaaio cft comraaus , & ex 
tranrai^ioncdebccur gabcfla ,qJando ftacimiiTS ]f\. 
■bciyit lolvitur cx concraau,& fequuntiir ptiircs rc. 
lati pciTir3qucl.(ier«Mrf./jg,§.-,.^/(,^i4j,Hm -6; . 
Laflarie de cironda de gaheliir^p, ib.m"". 1. Berca- 
ehm.de ^abelUs ,p.^.tnemb,i-.i,um,i%.^<3 i« Reperfor., 
.vejbo atitnMio&f 6i'vCiholabeUa contrkButtm^n.j. 
^Hbctaiiie^ dobiuSi habet , quajido res fupCr gua 
Et ?ranfaaio rcmanct pcnesj[>onidci\tcm,iriIn fimiU . 
t^foIvUtlcMcno^cU. Sett-bitr.ltb i.cafi I71. nuio.t^.. 
oiTO/(^a(*'^w, Jofjph.Ludovif dec.Perfif.^s-vf?* 
LitCctte de decimavtnditienis yC4p,. ly.apnm, p.& 
ttf.ijtVHm^i.sterfftcHndHm efi J Gall!, dirif^M.tnt-''- y(.c.l6,»«m.45).^»Mm.ji.Moiro, de contrnBiiur^ 
/ew.i. </(/pnr. 5j6. Azrvcd. /.4.««OT. 1 i.tii.tl.Uh. ^ 
._nov'£ rec9pi!at.(\a^mviiTii.ACiae\.uhi proximf n. 71, 
airerat quod ex huiufmodi tranfa^iunc debVtur c- 
liam gabclk.quia facile fict fra'us lcgi rclinquendo 
pofrelJjoncm, & poflea filpcr rc tranftgendo ■ uti "c- 
ii,im idem rcfolvit in trailfadione fai^a fupcr aftio- 
ne, vcl jure adVcra immobilcm. 

Gabtlla dcbccuif cX pcrmucationc , jurta art.ga~ 
bellartim ,ciit:.l,lu ^rindp.OxA^nK. diiio ^. i^. ibi; 
Nt;' oinYo.conir.ito , Tiraquel.^r rttraB.lig. §. j, 
g'°lf-<-^"-9- Gom. rot/i.i.var.cap.i. adfincm , Vajafc: 
70"f.i.^ll<^aiai.n„t/'. 40. umfe<inentibtfs ,"& probac 
dii.'tus .,rt gAbell^rum, c^p, 1. i. 1. Ibi : £ lambtn do 
prece et,.jttef^n .ucatiad.i.i ai coufis troc^as itfc'am- 
Mdtifaq^,lenp-:t^.^i,ag^itifa. Cardofo inpvaxi)udU 
Curn&'advocat yTtho gabelff^uin 6. \{o\in. de ji/ftr. 
tom. i .traa. i .'dfpt.i.lf, j .>«»,. 2, Lcff, dijufitt & JHre 
iib.i.cat':il irtpri„cip.^um: i.faeiuni qus Surd tU 
a!;>f>,ili. i:priv!!.^t nitm.i^. , ' • . ' 

cafccila noh dcbctur C3['dati6nciti folHCmri «o- 
luntaria, Ignaf. dc Villar. w Sylva^refpanfjuris, £>-.., 
fpoijo junutii.j^ t& io. Surd,^«,/j04.n«w(,(. & 6. ! 

Pniel. i', /. , .d^e refcind.vendit p.±.cap,^',num. $, P5ec | 

dcbcturde promilKoiie de vfndcndo , Valatc, con- 
fii I.77- •'»":.7..'Et debetiircx rcn.unciationc .Suildi 
diaadecir.',OS,wm._z. ■ / '. ■' ' | 

Oabellani ncin foiviint perfon* Eccleliaftics.Or- j 

diiiac;/,t. i.iit. 11 . hiprohitm in eapittttis ^abelia. ' 

w(w;c«p,i r. rcrolviinc Valaft. cs-T/w/M ) 1, altcr V«. 
lk(e.iam. t, 'l!e,iat,fi,ris.aUe^ai.i%^CLh>:l arrefio,^s, 
p.tii.'ihr. Percira de wanit .Sf*;«^riw,^ j.cip.jg, Fr. 
Eniman ^o^eTic.iom.i.e;u£fi,Tegi>Ur.^ttafi.y^.uhi de 
i*.Higibfis:-& idcmin ReHgjofis grdinum mi>icai 
riiJm; Nav^fi.w/:j^»^./«^ tit.iie h-iejut ■vi,0' clnf.iu fubtii.de ktcHl/t/.nt ;.Etde'militi6us5anfti Ste- phani trfV/'. 1 j' y. r . Et gabellam noi; folvunt Coiri- 
riicndacorcs ,cum jubcnt colIJgere frtiftys cx fuj^ 
conimendirfiC«bcd.ar;-<j3rt g j. ;> lEt idem M viduisj 
qux nupiiE fucriini Commendatariis , narbofa itf 
t.qti,ata[.,na>/:. if.cu^.fe^Hentibiij, fffol.-.io rnMrtmi 
A2eVed,<iii7;;>.H«w.^.(,"/..ii;(.^,,, »avs^econi(f.iyi. 
Cabed. itif'/ !)H,/>;*ri (P' (tfr^/fayii/ . ;j; Ec conTri., 
rcrmtates non rcncnrHr folvcre gabcllaincx vcgdi- 
tinnibus bunouint ad pias caufas.Flol-.V^r.^wi/^.ii, 
niiin.jpt. Ncc cletici folviint gabclliai.de bfnptis 
ad idqitat eratiicce(tariiimaGretior.,(lV.*5. rir. 7;. . 
pm. s .^ei-Vb clerifo f Czhf^. deiJf.\t^.p.i.l^Cj^K. ■ 
iicnturfolyeicgalieilamdBf^iajbusluormiibencfi* 
cionmi , BDnacos.p. i , v^rbo s;abelia •,fot.ix ,Grcgor. 
Lop l.'.fi}.t-l. C.n^ri y. vcrbo taifrai)<jHtzaj,& l. j*. 
Vttbo f>f,io , Mcxii .'«/f.ij?. Mw< paiisjconcl-.^.n.if, 
Et ncJn aicitur niercator , iiec negociacor' illc , qur 
vcndh ftiiit^ii5.fuoru/ii Mjdorum ■, ncmpe graaiim^- 
vcl vinum,Mcxia diSloKHm "i^-addit. ad ^aranlp'4. 
«««. c'j. Viiicctit. de ' nnc\\^decif, uS.nfi^, x. Dcc, 
canf.nyi.hiim.iO Tiraqucl dt ni-bitii.cnp ij,ntm.4i, 
Azcvcd. ll-..-i(un.. x.iit.i \ .lib.s •riovtrecopil . Avcna*. 
irff es-etfiiind. mandat.p.^t.-fp ,1$. ilum- )j. Vatafc. 
d'Cia 1 onfnlr.x ^^j7iim.6.cHm leiJticnilbns.Et de domU 
bu^s qiias ctericrts cmir',non fol^iitur gabena, Vatafc. 
di^^ cvnpttt.y :,'t.nnm. rp. Et qnando clcriciiS^egO' 
liatur tenctur folverc gabcllam.uc per Ordinar;^;Y?o 
ri^il. Pcrcz rf^/.I./i/.j,///'. ^'iet^Hin (^rdiltnfn.p.f^ 
h^x\zdi1aconcl.s.n.if, ad^ir.ad Marant. (fjS«/).*. 
num.ia.p. 1 84, Girc. de np9t!s: ^hfT. p.nww. j j ., V4 
Iafc.<i(:7ii aUegin. 18. iliim.t) cwn ftt^/ientibus ,' & vi-* 
Ac^iiV.co if.\ .deiynmiivii. Ecdefi.ifi. Du c n. rc^. 1 oci, 
verf.faliit.il . L-ltTarre dedeciwt ve>!'ditioni', *■'«". 1 p 
ntim,G^.& (,y'.'c.».heA^ec'.f. i8'ji. P.I.Et poteft 
'fierVcxecutio 3 fe^ularrjudlce in bonis "cleticotnm ■:- 
pc^^cj(a"ftorcs gabellarum ^ Flor; prASl ijg.i^Si/f. 21. 

■ pigitized-byV^OOQlC'-- dbyGoogle 1 04 Repe rtorium pradticarum Goncluf. tomnia vctiftcanda.idCra Ricciifc.ifif ji.i.p.i.Gon- 

firatia fiibrcptitia cft ipfo jiiirc riulla. cirp./wf«-/ii 
f'rij lO.iiere/i.ripthinlA Biibof.nA.curofiijueuiiBnti 
Mcnuch. t^r arbiiY.- Uk 1. imfii 'toi. n. 3.^170. 

& 44 ei /ii>ilp.^.ai9.4^«''!y^'".'''<^«-i Et fubrcptio 
viriat giatiam ifix>\aiei'c.ip./i f/totu prBpritr^^^de 

. pr^heriet.lib,fexii';Cl<m,l.in.yriricip.e9a.tit.Et'aaan~ 
do gtaii3.ipfo";Urc cftjiuUa , ipfo quoqiic jorc (iitid 
exccutoriSj&eji^S jdtildidionulUScinuilliscn. Na- 
*ai;i«cay, oHKi cotit-niat tJ^.iiiptiitctfttticAHf^primM . 

, mtllitntij, de refcriptii;. ' ' . - 

GcaciiE inpctratib, ut f^lvctttr ^ fubrcptioiic j ftu obieptibnejotnnes qaalitaies fuht cxpritnenda:«(}ai-^ - 
'bus'moVcrl poflei Princeps ad ron conccdendutn- 
cap^finlajti 27. iibi JBaniof, nwm. 8. plutes citar^ 
de Tefcrifiis ,qiiibusaildc Csbcd; d<cif. 6j. Mww. 6. 
' f. I. Etopponcns contra rcfcvijftun) , quod (il fbb- 
Ecptiiium , tcnctur probail , Flaniin dt refignAtiiib. 
|-o.g((itjttj-i.n.7.cr 8.'Aloyf. Kicc.-decif.CMrtArchie. ' 
pifcQp»i.'l<}ea^olit,p:i. deciC.ioi. Et dubio pronun, 
tiindiim cft,gtatiam nonelTe fubrcptitiam,McoocIv 

.Gratia pctindc valcre ,quid'9pcrcturf yideMe- 
noch. cenf. (ic. iw(r«; j. # I5 Azbr. inJ'.ipit.'rnoraU 
pii:Hl'ty.cap.^i.c'vI;^ir).'An ex gratia pcrindc valcic» 
prbbettir iiiull color > Vidc Marcard.c^/ro^ir^io/rr/; L I T E R A H. ^ 
Ktrioj, H .e k. B s^, K t yjE.n.E d i t A s; * 

^ iC E ,s videmr eodem modo podide. 

jrc, quo pofl*cdicdcfoniauSj Paul/Cafo-; 

»B/,B5^»(fiC«i/;rf?»«/»«fr»fiHj fequmitiir. 

hvWie pT€fcT'pr'j^.f,^.pTii;c.(j.ti:col.x 

Titaq.Ji: Co'nfl.p.i.;'tnplidt ij.fttJ.CoV, 

inreg.p9^tff«r. p.t.i;^.if.^.C*\i,4t rtnov.<j.i y.ts.^f. ' 

Hdreditatit confuHo cum dcbito tubciur' pfo 

eompenfationc^Veltpr.Bf^l.utiont»/. fieicui vtndi~ 

<dit^.ptn;ff.d*ti/i£li»liibHt tGibt.Peteiti^ deiif;.tti. 

Haeredes qvaiidopliirct conVcii,iuntur, tenetiit 
onum prgwiraroreni faccre ,& hocjurcutimur.ar-i 

jum /ijam tMntTtt^i^ piHTti ^.] Hdiiaiuwjolii^ ScUa ' 
terolvit. Si juiicatanifiiiire tcftaiur R.cbuf.«ii /.a &. 

f:'l' ve^tfor^iificai.p f^.jii.^ _ . - ' 

Haredicativfucceffiohefrjiter atriiique cohjunAu* 
en fifcccffionc fratris rion «cludic fritrcm- ex .unc* 
latetejtaattkm,!. i. ubi Bald.& alii,C.J<^c lo^itimfj hf~ 
reaihur ^ Mciioch.ceni^iij.ft.if, 

, Hicc^ jenetur cx. contraftu. dcfuHdi , & jnftantii 
iranfft ad euih, l,i x coniralluyfJfTe fi.4i l.i. j.t^ 
hit^.de vtrb»a}li^At. Soar..in /. p<^ rem judicatti/af 
jupfT dtcUT/U. legU^n Kegni,'exte finpt i.r.j.jy. .j^j^, 
Valdcf. ad Soit.fol. 1 19. Mcnchac. defuccej/. m ■" . ■ 
W.l.$-6 C.J9.£^ 4i_Strjcca dt dcbitore inepe,c'api6. 
A»cvcd . etdkfin.ytt. 1 1. n. E6./;fe._4, now rtcopilat. 
fci non mutatut qyalitas in prrfoivi hircdis j «1'«/;' 
^x-hii, Mendcz ia praxi fttui^rt , /i^.J ctit.n.iu 
I^ccpcr aditioncm variatuc adid ,aut obligatio, 
Surdi.Jf(ij5ij7.nBiw'.^. ubi n-TO.ii.quod fi poft adi- 
tam hxrcditatcm coniptomifit,non|gaiidcr benel^cio 
invaitatii.&^dicitur conycni^i prodcbito piopiio.S: 
non pro hjErediiario. 

. Haneditasdeferiurintcr patrunm ,& fobrincs in 
fUrpem , non in capita Auth. cefiame, Cod^dt tegio- 
Tnit hATtdibus, cum alits, dc qhibus pci Coni.roa.r. 

W(t«i,"T/oJ/fK/rf/^.S,«'.Io. ■ 

Hjereditasdarinonpoteft in doi1a[i«nc iiiter vi- 

VOK,/. fc.(r,<i.-((U, Qtd. de'piil. C',nvrni.'hJ vivcmis 

, nulla «ft liircditas,/*9wi^(pe^((iJ , f. de arif.-iiri jB<j 

redit.}. nec non, Cod.de-e:ipitivis., BcrnarJ; Gr«T. in 

pr/i^,Cam,Uperj;b,i.^oncLtl6. ■-' 

I-Leicditis iugctcftrcx frn^ibas , /. ittmvenimnt,- 
i.^'i'CiHt,f.'d'ffcnr.hiredit ^igi'fruaib«s,^ruftutim> 
Stcphan.Gi^aiijn. difcrptat. forenf. ctif.^^ti.n.iy.-^cum 
ftqM^ntibnifia ex fruiKbu^ potcft Uititfiajfupplcri, 
notat Ai)gcl,i_fl/.C<««no,ubi bonus tcxcjpV» HH/^a. ri.tradit Chal|ahi.,««fo»y«f/«</;/f«r^W. «i^'. ?'i',4. 
yerbo dct deux,v.t).fol. . 1 ^ ^.Grmiti.ftrenf»ceip,666. 
n.,} . aitn fegutriiibut. Quid (i rcs donaia^vcniati ad 
C5Uitioncm',an vedianf^[iam..f«rftiis.' Vide Valafc; 
d^ps-iit: caf.i.^.nim. %S. Ubt q'uod''quanifo't,csdo^ 
naia rcvdcatut , nonrcvQcantuc ftuttu^ ',.quia non 
augcnrjem_donata5i..Etfrudui debentar frairibuS 
in pctition^ haercduatis, ctiamli non petahiiju; „V al- 
AtUadSear.paf. iii,wi«!!n,jj;£i quid-dc poiTeflbre' 
q.suix.6de),&u^ibti^ confumptis , <ie-.quii:)us hoheft 
faaus'locuplciior,5: quando.dicalur' faftiiLJ .iitjae 
GXiii^ti. fnri-if.ffpM^y. nu^. z t cumfefiieniibii.i.Ei ■ 
lcgitima dcbct tcftitui cum friufltbus k icmpoft 
mortis patcm^E. , Valafci de pnriit. cap: iS.c*ra: iilti 
Bcrnard. criEV. inpra^, Camli.^!inper,lih,i.^9ncl'. i.ao. 
^tfiu^lus dcbcntur atcmpore, morcis dcfuD£tt , d% 
chjus hjEtcditate agi[Ur,Ordinat¥/(f.4./i/.97.iff,^r/». 
ci£;9itradit gloff. i ad Jinem,i» I . in ■JideieemTniJfaTum 
ii:f.ad Trebei pafiim.rcccpi.i.ur.per^tiraquci; i»-/; 
fi uhqnafr,, verbo TevsrtatHriH.i-jO.CfiJ.de rtiocahdit 
donat. Menoch. coaf.-j-f.ru i j. V,inccht.de Franch«/<- • 
■cif.-jii^.n.i. V3\a.^c.dtpartit.c: i%~n:n.c^mfee^ven- 
■fibus , quamvis finiconfumpti boni fidei,,,Bald.' 
l.>ion^eti,Cod.f.ifml.trcifc. fcnuitur-Tiragucl', nhi pro- 
xime GrMaa. forenf.cap. 6' S.n.i. & domitjium Ijp* 
noriihi rclidorum-pro IfJgitima; ftatiin cft,iriBflaiuni 
in filio? ,iinii.cum fruftibiispci hxr^dchi pniftan- 
■(iis,fiequc pfecmiiiilur hi-rcdiUldtuiTratiehatioyGra- 
tian.-j/Joirdff.r.jlo.-j.^iC^. * . , ; , ' 

Hxrcs & dcfunflus c^^iiftntuv uha.& eadem pcr- 
, foirt", Lciimk maire,C.'de riivthdicj ,fi- ^uaperjonai 
^,^e]ut'tt ^Jitith. de iurejnr.^a nwr'ten'e pn/iito ,i>i* 
' f.ri'i(ip. coilae.^. do(t f^n.-in^./i i^fiiJ ^Uhm Infiit.dfy 
inutil.nipu.lat.i. h4Lret.ff.de ujif c.cum aliis, de ■quibus,' 
pcr Cald,(i«.pp/*ff.*,'(ff:i-.i6.«.loiUbiqQgi^hi.ccsre- 
'p.^r.T(cntai ptrfbnam dcfunfli , & ideo cjus faftura 
priftaic dcbcr, neque illiid impug(iarfpoicft,6: hi- 
rcs tenCiur ad oncra omnia ad.qu^ dc&influs tcne- 
hatut. \.»4ireditatem,f.mftndati,i.ejnoiie'iCod.'de;harj^. 
' injiii. ^Si.non dcbct clfe mclioiisconcliiiontj qiia'th^ 
; dcfunitit*,'.''? hji,%.n«a debti,lf.dl it^Hl.JHtii.Sxitii.dt 
alirp.tU. l.f.ij.v.y, * '-' ', 

,- Hiresnoh eft ftUipater",,<)ui occidir n3tcfem,fed 
fratet raortiri, exclufo pairc,/,/,wei».'jj;^<Jf'J«r^/;7V, 
Clar. in.%.homicidiHminntA.ii. Gregor,;rt(/ /, i j.or.7. , 
parr. fi.Tcrbp del herfdtrp'iCi\d^ in ,l.ficitrato*tlBt' 
ilct^tofHafaciiUiiie^i^; Cod. de in inte^rtna refti'»''^^ '■ 
•■fniner.Cvaii.f.i.Jieeifii.num.iAi^tHni^fequentib^f 
. ubi ntimi. 1 ).. ^vitiA occifor non fucc;ed)^ ih^ bonis.«»C-^ 
cif^jje^sftari^* iWDTi, & «ani occi^iu^trA »«*.■ *i. . 
* , ' ■'. ■ ^ "■-- , .-^uod* libyGoOgU loris Canonici , & Civilis Lir. H. lojr quod nec filiombonis marrrnis iSin.t^, quod nec 
in le^irima p.Acer Blio Fiiccctlet ,&M,T7,limirat n!(t 
xnarituscucn caufa eccidUIft uxorem, Sc nuvj.fr^Hin' 
tibt.1 amjiliM & dccUrat. 

Hsrrcs an habeatUEpro aietiiitc, «Irapmjtante! 
Vidc \a.\A(c.-.o'rfiilt^(?.n. I \^^de fdrtn c^.ij.i. jfi, 
Obi quod Ci afTlgneriir [cnnini^ nd dcliberan>lum,& 
imeriiri ncc r< pudici.nec faciac mvciuatium.tubetur 
pro aiciiii^c', ^' obligacur in ro[i<[um , &: ibi altegac 
Xcxt.ini^n.^ijin airttm fioc iditfiiis,Cod.de JHre deliher, 
&■ n, j"!. tmis afTerit fi ^fl«t afEgniius terminuj al 
a<lc«a4uni,vel ccpujdianclum/micentm lapfbtecn)!- 
no intclligitBr ^uJs repHdiare: Et debec hxtedi afli- 
gjiari tcrmhius ad acceg tandum.Cur.Philip^.i.Sap. 
»«■'». 1 1. ' 

Htrres^ hbiMj^Iihcraf ucrum adircvelit , potfift pet 
pioclamatioiKLn ^cere cicari omnet crcdicorcs , ut 
ct)mpare«nr*;Btcnatd.Gra;V("«/r..fl.''..*iMj»y<»'. /ii'.i 

Hcrcditasnon poKfl pco-parw acceptari , & prd 
pirtcrepuiliari.Aloyf.RicC.ii.ii/Cvjr.v^rciliiV^jyce^^r. 
A". ^''ff.^i.<l*f.ii6 n.j, ctm /eMtfntibtu. 

Hzrcs «u poffic h«ccditatcm repudiac<.-,& Icgatunr 
inc^ftamenfo rcli£tulii a«cptarc!Vidc t£Xt.in leim 
refptnfa^Co ; tit lef^tt. Catd. >if aomi-:it.if 7.1:,^ 1. ubi 
qtibd (tottft haeteditaten» rcpudiAte, & acceptare Ic- 
gaiam. \ ' - ■ • . , 

Hfercdc piaxlmiorf rrpudianre adniiinrunrcqiiens, 
i'^ff. 4iw>ilM'. hctiiU.SitivK Gc«ian,.%/i tlpiai.fa. 
rtiif.c^.6^,^6.w\i\ nntu.fe^iientihui , idcm ailcricde 
tuieUI^itinia. 

HxFcdilaris a<litio ifcm piicrtimicur. W^ifcavd. '^£ 
prci>dt,c*ntl. ^o.mrrfi. %. & eoftcl.io^.!}^ pr^incip. Mf 
nnch.«fe^.iij.Br»i*".jj-; (^ co,bc';jk>.i.7. "Suc5. i^cjV? 
Ij^. irtWLrU. & (enf.^p^\nnm, ij, VaUfc. iief.irtil. 
f.lj.nHwf.tftEtcJc ^uibus probomc , vjde Fariii.^^://'. 
)PV cmir ftquemi. Ef.a(liiici hzccdltaris ex conje^- 
ris'.ac,levjUus uiidictis prob»tur , & ccftctflngularcs 
fiiflficinnc , Grat. ilifceyiAi.fartnf. c.78. ». t6" >.UBf fts 
fX(7tfi^Hr,ubi i>.i.7.qiK)didci9 cft cjuodprobctutadU 
tio,Tel quod quis (e gcfTcrii pra hscredcEt tilius non 
pxAimicar adire hircdrtarem, Beriiard. crEv, ad 
frMd,C»m.h)ip. ii.i.cit/jr/.iiS iibi ron/j/iew.l . f^iiod 
Bon fit fttloa.ltmo.dcquo e^iam G^br.Pereiraif m4> 
Ku ■^c*(i,c.io.^'.i6.qi4cm vidcw.ji. Et filius imnti- 
ftcns iehxrcditaii paterijar,cearctnrhabeie noutiaoi 
teftamqiti_cra[ian. ^o '"/f.^SP^nKm.i^.ubi tiurnfe- 
efufntl. "(juod jii iilib producenre tcliftmcntumpto- 
baiur fcicntia !U!us,& filius qiii dicii hxccditaii pa- 
tcrnx fc jinmifcuini: ^probarc dcbct.M.ifcard, JiJn 
tfone/.8o4.Ec adtrc prefutnitui tjul donavit, cc(lic;& 
rcniinciavic boi^vttzrcditacia ^S\i^A. decif.yQ.itnt.i . 
t^ n.il,(l^uafKM^iti fuvi.ituli-ar.iztho.aiifflatio.pfi^, 
S27.4{Et<{ui fo^vit dcbitadefundi vidutu adire, 
Birc & ]i[.n.i.ln Ui .G^ii.df ;«reac(i^>'.idcm- \aSjni. 
fratfr kfratrt^n.^z.ff. 4e cendicltinMiii, Docn. r^. 
X7ji adfin. Mafcaid. cancl .^^.-i.i^. Gratian./ort^ 
f<^. 150. ■».<}. lir.£ap. ^iS.-t.i^.&vidcaliqua pCc 
Savdj<mfTiz.n.i,i, r«?/^/f.7.&c;^fumdcmuU«cinfti- 
tot«hK»edca vico,pet,Valifc,(Jf ^^^r^.ci^.gji.ji.fim 
fiiinentihus, Et ptsfumituc accepcare harcditatetp 
quocies Imcs fe iugcrit in bonis dcfiindi , FUmin. 
de^refrtuM.iih. la.tf. 8. n.a,%, Quid fi proceftatus cft , 
quod.non Inccudcbaf adire ? Vidc Sutd.i^wi/rij^. « 
p.lj. ubi qiiod proteilacio pr;ecedens loliic omnem 
cotifcMuiu.S; voluntatcm adeundi.Et pcobatur adi- 
fio per poflcllioncm hffredicwis.Grat, d.f:^6i,n,%6, 
Vuia.derif. 40j:.'.t iwnfi^. Et adicc non frifumi- 
tur, qui dcfuudVum fcpelivit Cpta in mtmortA .■urli ^ 
fciho fefeiienijp. 7 i^.Mtnach. de prtfnmpt .Hbi^fr^ 
fumpt.ioijt.y o.Satd.decif. ^f ^.v.t^.cjr di tlimjit. 1. 
'j.44,ft.}S.»m/ef,ul>i eciam quo4,non vldetui adira hacrcdicatem fi famili« defutifti aticnenta pneniiir,& 
folvic mcdicinas,& Vide VtUfcde pmit.c,ij.n,^it 
ubi quod non ir.ducicuc aditio ex aliquo a^u qui 
poflitcchrcri geftusincuirupictatis.Etquando judi. 
Liumfub|t,4n YideacucadiccPTidcGomj.i.-Viir.c.^.tf. 
] 5 . E t fi donc t,& cedat ha;ccd jcatcm,adivifK: dicittu-t 
Menpch. c»»/i.T.4S5!.c^ f(iw/77.».ai.Surd. dteif.yo^- 
n. i'.(r 1 1. Et maclcus retiricns cb»m uxorls , non 
cenfetm adivKTe heceditatera nomine fil!oriim',idein 
Mtnoch,ci)»/iii.«.84. Et aiitio cft probanda,idcni 
f«»^i24.ff.iio.rNin/>^MMii^f,Et vidctuc-adite hc- 
ccditatem qui c6ficiiinvencarjum,Gtcgor.*S i^,tit, 
&fart.6.vcthofHptertn,& l,ii.diifotit,i. Ptccttit, 
ifii>^i OrtU>j4m.pag.m.Ti,:i(Yic\.temert,p.j.'iecla- 

■ WM.Cald. de poieft.tli^.caf.i S.i.lj**'». ( I. Phocb. 
<^'ei/Ii7'.p.i.VaUfc.^ep«r(;f.c7.'',l9.$"r.i'j,f.j.c«m 
feifutKlibui,\.\h\ notaljiliter, .H'itirn,^J, ' 

■ Hittes ccn.fetitr iutlitucus in caetecisbonis per ver- 
tnm, rW/igriiii.Baibafa i-' ad:iir,it,t t-iV, Rdyminii»i/t 
i^nm. /'Jg-ioS.co/.l. Et iu hiiedcBi tnnfcuntem- 
ncs aaionc. aaiv.-e i< pafliv«, l. patium, f.de pMii, 
t,ra iefr, Cod. dc condilt. ob caifum, l. veterii, C*i dt 
cnnir^h.cr fcmmit. iiiyuSat. 

Hsrcdiias tii fuls non adica tr anfmitritur.Tiraquel, 
l.mati.p. i.deciarai. j.j. m i^ ii. .^^enoch, conf. I. 
mtm.^^ i .C.ild. in i.ji i Krjiorem . vethojmt cur.Jti>rff, 
r.J7. (•'"«'. -te tniiitef_r;im refiiim ..min. ^- de nomiiiut, 
^.10.1. lOi cnw/fjjHeMCiixj , & de fuo haercdc , vlde 
l'iHCl,«i rah.f od.de bonii ynMtirriii,v. 1.1,^6. Cald. di- , 
£to »erbo//;eiHriff!'r*, 0,44, ' ^ , 

Hzrcdicas iion adica tranrmittitur ■ quoad ex' 
tlaitfoS, Scephan, cratian. AifctpiMt fartnf.cai^yiJi 
«-io, Cabcd decif, fii. p,j.CardQf, ia praxi jttdicieni 
& iidvocai.saho ht>ediiai,'mm.6. Et legitima.quaia ' 
^ifcendentct acqulrunt in bonis Bliocum, iion agnita 
icaiAniitictfc,idem otaC. e.^^i,n,i.i.eiim fetjutntibui, 
Mencu:h. »»/-71' WMa. %_. cnm feqmcti¥ui , BeVnardi 
Gxiv.a^craH.Cttoi.lmper.lib. a. cenc!..\\i,cenfidf^ 

rj»-i,.« 17,. .; ■ • ■ . ' 

Haredciquis-poteft inftimcreexttancoSeitti peC- 
<^c«iTi, lelidlis coafanginneis divicibus , fccus fi^e- 
cinf pkup*rcs,aigvim ti:xt,in c,fi aKij retiqiie'it,!,o,di/t. 
pwbanc^&cbuf. T> Hicettt.paiernoi, de veriior.f^nifi* 
cat.^^.iO.col ,2, GUtcr. iilj.^,priiCl, f. 17.W. »7 j.Nav. 
coMmijii.de 3(e^irltr, ".J^. Vtrf. fextOtCM. itrtiK 
Ced.de iiiffic. lefiam. k «^4. cumfe^ci.C^ conf, j.i.i j, 
Et indiruiio fai£la a marito , & uxorc dc fe invicem 
vt Ic(,Varafc. ienfi'''.7. Valdcf. ad Soat. ;i>'j^.84 -Bci- 
naiJ. Gixv.dinoHb.i.canclity. 

■Hiredf s extcanci dicuntur oinncs , exccpiis filiii 
& ncpoiibus ,Menoch. di frafumpt.lib.^,frdfutnptt 
J40 n. t. 

Hcccs infticncus rubconditione,ut (Uio fpuri^te- 
ftatocis hKredicaiem ccftiiuat.talis inftiiutus in fbro 
aniui»di(Sabonanoii poceftfibi tctincrc jnccfilfe, 
fpurio Mflatotis dare.Farib p.7.infra£m 'it. h^n.io^ 
Ceneid. otL Dttretat.toiietl- l6t,nMm.^, MendiaA 
tUuftr. c.ioi, nHKi ii^.Pcrez .ij. lit', j.itt.i^Or^'- 
n4>iCp,io-%. Ei fpurius quando inftituituc . apei- 
. t4 Hxteditas appticatur venlcntibus ab intcftaio, 
■ivi^^je ^fijit.tit.j.cj'%1. nHm.fi. ^h\nttm. ;<- quod 
^cus „4pii hsrcditacem, qux fuiialicui reU^T,qui 
£dcm accommodavit tcftituecidi fpucio, £c quando 
-dicatut accommodatre tacicam fidcm > vtdc Phccb. 
.^ff.40,;>.l.Etquo paAopfobctur:vidc Valafc.ra)^.!. 
4//f^.j). iJirwi, 1 1, Bejap, i.eaf»,n,f»Viii*-i^Q.vtr(h 
Quid fi accommQdavit tacicam fidem dtKftituendo 
capaci \ vide texcin l.auidtm cim filium.ff. detsartd, 
finft'iiuendit.\Aem \3\i£c,d'iia tdlti[.-^i.num.l^. agic 
.' de Metu Pii V.quo annuUat omnia reli&a ^t cterio 
cos incapacibus, iivcpalat», fivc tacite, caqoc appli- 
'Sactifco ScdisApolUnceftif bonis feud»hbusj vet 
. , ' ' emphytculici» yGoOglt io6 Repertoriurri pradicarufn Concluf. emphyieutieis > qax jubet dominis eornn) dtreitis 
devolvU; & n. ij^ tcftaturvidifre obfcrvatura Kunc 
Motam in hoc Rcgno in hxrcdicatc GOti^ali de R.o- 
fha , Archidiaconi p^liveira ,& , ilmiil 'Ganonicl in 
-Eftlcfia PortugaUnff. 

. Hxrrditaitjacenciilatur cnr^itor bonti ad inftan- 
'iiani orc(litorujn , i, ;Irf« w 8„f. <* qitHnu cnufititt 
P'lf0).:em extHr. FrancJli.MJarc. dedf. ji. ». i, p.\. 
Spiii: dft^t^Muglo^. S. K. 7j) PaoL Monun, it luul. vemariuiT) ad judicetaEKleiiallicuai', adlca ver6 St. 
fecularibns Ipt-fl^t ad^udiccni laicuin,cum poii a Ji- 
tionem illa bona c4&c>aiuiir pjK';i&)onimii i^iiWs hx— 
tedis «abr. Pcnrcira de nab.u Kt^i.f. \,cap.\(t.;. ■ o» 
& ib6t/'.t.t.ic.rfn.Ii. Et cteiico ab iiitcftaio de- 
cedcnL(,Cf tam hsrediitte jacchEC, ac non adita > ifi~ 
vcntarium cft conticicndum apud juijjccm Ecclc/ia- 
fiicutn , idcra diSo c^p. i6. rmtn. i.k.r.'iimje^m: Ec 
hxieditas^cnsclerici gaudet privilcgi»V)lifdciti,8£ tiip.ti, w. j-<. Bernard. G»v. iKpraH.Cam. Iniper-. lionpoie{i.concftari; n« ttniJbitcrgabul^am fulve. /i^.i.(ftne('.tjon.t4.t«aiy?y*«»«*i«)Faiin. dB^.j68. 
».3i AnSdecuraiorc-vidcafudCardofo)n^)'«v» |«- 
dlcftn&jUvociii. vcrbo e«im, 

Hxrcsnon poieft argjicrc defunftum derneni»., 
oio , Ayni. e«n/r ii(. a. ^. Nec poteft vcnirccooti^a 
confefGoncmfui au^orisjStci^aniGiarian.f^i/fe^f. 
fjrenj. c. \ 41. ».t . Et confcfli* teftatotis non poieft 
levocati ab hwrcdcjdpm '". J70.«.2»» ■ 

Ha:rcs haredis icftaiotis eft liJErcs , Aloyf. Rit& 
^icif,CHT^ Arthiipifc^at. Neapotii. J>.t,dfcf,6o.>i^i. 
■& ^. ■ ■ -■ , ' . 

Haredis inftiiutiijBc petficitur tcftamentum-,^ 
■tpi a hd^edii ittJtiiuuoneBi, ■l/ijtU .de Ug.>,.'i frhnifj^- 
fifl,(ie fideicummifS. hd.redii l.prtxime,ff.dehtSHiMin 
tejiam. delem,l.fi>,.f. de jnre eoiGcil. 

Hajres an poffit rem fulAaftarc', vcHn folatinn 
darc.crcditbri»' viic Sie^h^ctkUmidifcffiat.ftirerif 
cop.^iO.n.iC. _^ ■ - 

Hateditaracquiritnr nionacho«8: exejus perfona» 
tranlit ad monafWriant , Mcnoch,(i« ipmdi£t.reitfed. 
4.adiplfc. poJfef.n.i,g4,.'et;.EmmHf. R.«ieriG.«w.i. 
qn4i(i:Rtgn\Ar. ^.yp.nrt: i. , ' . 

Hxiedicasaditacon^dflMtui*!!! {noimoniujnhfe- 
redis, Menoch. conf. yj. n.j.& wtif. 8l-fl*u* 14. & 

' ,Hftres non conficicns iaventatiata tenetut ultra 
viVcs hzTeditirias,Sard. de nUm.dt.t.priy*in ;.« ».«. 
Mafcard. deprej^At, conei. Z^i.ntim. i^. Cur.lHiilip. 
f.a. §110.1.}. lAziZi ek jufifdiS. p:4 ««<■.). fi*/* 7 j. 
t>.lo.]iiAoCiHt4p,ult,d§ftpulnir. ff.4. tcii jinaiii 
t>mt1tt , habctQr iiivencatium pid fafto^Stcphart. 
Gratian. eUfcepiti.forenf. cip.j^j^nuahlo.Ef: detj^i 
hxredes inftituti non cenficienrcs inveBrariut7i,.iirin 
tcncRtur ultra vircs bjoreditatis in foiidoh) , fc^ fo- 
lum dc eb quod vctc in lieredii»te rcp*citur,Marta. 
diSlocafuyj-.in. j. ^,. 

Hetcs porcft deducetc qdartam ' TrebcUiaaicanv 
«tiamfi invcnurium ngn fecerit^ McHocb.-con/t^?; 
num. 28. ' ■> 

Hatreditatem jus aicnnJi non duftt ulira fo. aii- 
rtos, GlolT. in l. j f.tU acqnir. btrtiit. Valtfi;. <ib P4r- 

»lV.MP.'jg.«.J. , ' 

Hflcccs non poteft pnefcribcw lcgatum,'ftante no- 
tida tcftttncnti, etiam la^fis 4.o.ai)i^s, Surd. dec.i6. 
■»-4..Spia.detrJt4m.gl9jf,Zja.66,i^nai:h.conf. ija. 
«.i.Mcnchac. defuccefhreat.\^.io. n,jS. 0-iif^frt- 
qneif.cdf). j. n.ii.axMixa.Sfcept.forenfcap. ii8.. 
n.i6.iutmfeqMentil»s. \ 

HsftM teneiur & «ipgicuc. enonerare confcienafam • 
iefi]nai,& folvero cjus debitaj tt damna ab co illar 
ta telarcirc , ptobac text, w cap. tUerifj.^ de rabtvr. ' 
ubi Barbdra,Ccned.«( eGcretal.eelUS.^.n,4. "^ 

Hxtedius non iniclUgitur , nili dcduiEto acre alie 
nOtt.fuhfignMntK, ^,bsmt,ff. dejuve dotimn, cum aliis 
de qiiibus CardQf.»» pmxifudicum & adiwat.vcihn 
bifeditai^n.ix * 

• Harediias in fUIo einancipato noa acquirltur fine 
ftditione, l,^uoBim»y Cod.de jnredtliber. I. unica , $. 
iasovi(}yM0iC»d.de eadncJolUnH.Ci\d.iit l. fi iHrate- 
^■«w.vetbo Ufit, H.^^.ctl.t.Cod. de itt iBiegmm refti- 
tut.nl'}. • .■■ _ ■ . 

_ Hsreditas dciici difm doq e^acKca a^erdnet iit- rc,Fior.T/ar.(i>,t.^««/^iii,», los f«w'/f?. BaiboC 
aii.h»re}ab(<m^inp>intiii..^.df\udie.^njri}. I77 citm 
/(fw»/it«/ScJnventiriutp;bonorum-cietic) d<*)ndti 
rcIioc|H«n.iishxredeni Uicum , ficii dcbct poft adi- 
tam hKreditatcra.pcrCurJaia ljECHisrem,Guter./>.z 
prtff;^Mafi.4,c),TkaqMti\.trit£l.zejf.iiJti: cati:»,p.l.^.xi-/ 
&odcni modo poft adiram WrtMJi^t^ , ij-lait^is 
'fnftituitliiredet^ clericum, pcr i-cclefialliclim «ft 
conficicndum invem.iititim , PjJat. h refeiit. >■«&. $ . 
]^ji;ir.«.ti..R.oland. cesl.^iimiw.<}.'ih. 4. BaiboC »a 
f.fi^ii»n«Btt^fn.n.iy.inf/ie,jf.jotuto rnairim. Cat>cd. 
dicf.%i.p.i. ■' . - * 

' ., Hiredum appeUatione vcniHnt hircdcs faogwlnis» 
kleniibcri, 8t dcfccndcntrs, non vcr6 iranfvft-feTcs» 
vcl etiam afccndenccs/^^uandortinceps^aliaujti ton- 
ccdit pro fc-&h«tedibusrms, MSuoch. tvuj.i.-^S.n.^, 
«alganef. ir4fi, de condit. ^ dtttionjl/, p, ivcap, io* 
Qtiis fitfui^ hseres, tradunt Pinel.trf i-wt. Cod.dt i;». 
niitaatcrtufjp^ i.n,^<i.C,^\^,in Ift csr4>erieiti , verbo 
fint cutaiw , n.-^yGed, dein iiuejirmnt rejiiiur. t/iln, 
iw liDC taiflcif Reguo patcrSe macer.avijs aiqite avia 
fuilt Iwcrtdcs f\A6c uecetrarii, tx Or^inac. itK^. tit, 
5W. EtycrVim ,/»ne hsredc , ^mjjligituj: fccnndim 
fifbfcfftara nittctfaiij ^ id dl: Hik fiJio , i^ xcfai^U 
ic^-vftho, firi* liitrb ,in Msqua: ad:filioSj& hon dd 
eaatatlfos debent pcr»cnire,F,lor, •i/ar.ilk.i.ijUdJt.ic)^ 
J,i.».7.<3l ?..Et h«cdurti ina(culoSim appeUaitoiic 
ycBiuiit defce;identes Surd.tkr.^ii.f.TT* Bt nomlne 
fnccclfotum, 6i harrcduro propiic compreilcndHntur 
i(XXn\r\Xt\htredtsapfeHatiofiht,rei,apfflktitne,jJ.dt 
•Vtrhar.Ji^Tiifititty - ' ' . 

Hiredis nominc noll veiut fidcifommiltartu^ 
Mcnoch. conf 1 1 7 -M.y. r 

i-tEres fcmcl.non ppteft ^efinctc effe hzrcs.f.tj; yi^ 
^fta.eiHod PapitiiaiiHi,iafine jf.de min.Ca.l^i.de poiejti 
tli^onki,cap l6,n.%j.^-^ 

" HKrcdcs-extranei dietnj»ur •tnnes , exccp^s-fijiis 
& nepoiibus , Meuoch. d» prdfHrnpl. lib ..^.frafitmpi 
140. «;i, ' ■ , 

flatresnon potcil pnfcribc^c guandodctunftm. 
fait in' mala fidc l.eiim Urtt^:. de d^vtrfu Cf teinpKr, 
prafcript, quod pro»dU iiitv^ inlprarferiptienc^on- 
gySmitcmporis , quUiionpotcrt a^-fei^lfo incipetc 
'prsfcriptioBero l u* tinC1nArt5ri.de Butcio, & Pa- 
Borm. in c^. fi diligtnihimfln.io. ctf/.f. virf fl4 t'^- 
ca pr^Ama, 4epr£jii^.Metiad.int. rBmpsnirt^. 
ciim ^aii, ».i i '. & Ifci Jaf. ct^jpof.fM *^»«'>. TiM- 
Ubi magis communcni dicir,pv)bant M»lfi).Je primo'- 
|M./;i'.i.M;'.6.».70.rtm>/f^«(e«tii*^Sj;cpb^u.ocati3],. 
d'fi:eptai.forenf, cap.^ 1 ff.a.eamicm opini<rtiefn tciieC 
inmulcisconfiliis Alexand. ut rcfctr Baldi jfc'-;'r4- 
feript.i.p.i .priacip.ij.ii.tf.f iJUbi afletir hoc_ prtJcc- 
dcre, quamvis JtEn-es habcat j«flam ignorapf a Carfr 
Am.&ptefomptam bonam fid6m , & quod hccopU 
nio deoct ftrvari in tiWoquc fbio, & ab co non fif ' 
lecendendu in confulend» , & ftidicando.ir^it C(-lf 
inreg.pofefoT,i.p.i.^,4 n. I .Et hoc de plano proccdiC 
qbando h«res fcivit malain fidcm defundti .qula tul 
cina habeac malam fidero formaUm , nuUo lempcrc 
putgAturiUC pcr additionemad Batt.iw ?^"«''.'7**^'"', 
un4f ■ni,^rci.conf.ij i.Mifcir-i.de prai.l.iiCOiKl.iij 
ff.lo:VaUfc.iflLA«i7;Tofl/4,j.«.S.er*/f.'w/Kf. Ei^pt- 
pulus Digitized byGoOgl- :lurisCanoniei,&CivilisLiteraH, 107 ftularaunquam pf srcribii.quu femper cenfetui: eitti 
idcm. Surd.fflw/f(,494,i/t(w.4 j. 

Hiredes tcncntar dire vcftcs lugabrcs viiua fc- 
cundi^cn perfonaruin 8c inariri digniratcin.Cot;dub.ix 

Barbofi «c i.t^ii^ doiir, w. 8 tfftfolnta matrimt, Spin. i/e 

iAzku^, de prohnt.cffiul.io ^.^.f. Siird,r^ tUin.ttt 4. 
5*«*. i.". I J. cu^f^HtntHHi Et haM-cdes mjrici non 
alinn f iSiijm intra annum liv,fliis, fcd doremrefti- 
ciraoT ftr? fqifficicnci neccfficaEc^deift Surd.riV, 1.^^44. 
».'1*. £J|?ld in ^limcpltis pritqritis axoris f vi4c Me- 
noi^.'cttaf.%l.n.6l.'GirtK'de(:ifjGi. Cordub. in diClo 
%.{i qmit a^hift^r. n -.cHnt fetfueniihHi.t ubfq^uod pof- 
(u«[[j&ci#bhxrsdibELsniariri; ' Ktt\o Heriticus. 

H^ft ETlCr funt kpftes pejores Stbnicfs, 
5t dcftruunt finem tjuzeft fundamemum Ec- 
cleliK.ot ex D. ADguO. & aliis refolvit Henriq, p. t. 
fitM. litr.^.cap. I .p .^. 107. Ec \smreGi eft crinic[i.atro. 
ciw'npm^,Mciioch. con/.t^t) ».t, Et mcih ^cclclialli- ' 
f»m,C^t.!ih.i.recfpt.,r:ft»ft„t.j.ln:refit,fium^.Et 
ptopterhKrcfirapoteftftfridiyoitiuniinter maritum 
& uxorcm, Farin.Vf (i«/,fl,V,p.y.^. i^j,,;^^, B<ya M- 
-iut^conf/ititf p.^.cajiifo.' , . 

, WjcrcHci bona fifco appKcantirr i tcmporc com- 
^•miffi*Wiai poft fcnccfljtiam dcclaratoriam , fCTtt. in 
eap, ci^iitfecunditm le^j, de h^rttieis, ulf.b.\rmQi\% re- 
rolutispcr Tlra^ucl. i» !/?k(fff «awi vcrbo reVtrtttHr, 
'"'M7_Cfd.it reva^d.donai. Pcrtgdn. dfijmejifci, 
fMif.iaj, i«M.it, t . , ' 

Hicrcticus Cfd ip/b jure priv^tus beftcficio, f^alted, ' 
■ii^X^U.-.rimhi d^o^.ap. 114. Et jtofb 4b|Ur*lioncm 
iC perailMn poenitenfiam difpjnfari nOo potcft cum 
^nxreiico, urdcnovo ordinctur, Gue ie benefieip.n , 

■ A».fo..i«w.Sl. 

HsfcticuAi patrem tenctiir filius accufare, Perejt 
'«J.S.;'*»io*M«fc. de prob.fouel.isj.n. i?..^,m fe^ueit. 
t*MSt'jll«.»« rifrt-t.cnp.per vej}r^f^^.i6.n.y.fuiu,de 

■ ^*ti{i.f.i.lib.i..th-,6.(^.^^.i..\'j^. Ec dcnunCiando pa- 
tchtcs.an quiscvadatpanas,c,i.f.*i^rf«(f,^eA<ffrn"f. >. 
ft^^.XrideCened./'»«//efl.;». j.w 'fff.iS.iBw.^f^ j. 
Et*d(*-cltnttociaiioi)C hmctici , vid^ Spin. iifpe^ulo 

. uH^ivi^Miglof. ub.pai..'>.i.%. V\oi.VAr,^^.iH,.u^. ig. 
.*-)I. tf'''. 48. Diredlor. Iiiqiiiiitorum/'. i.fw//. 51. 
^.17?. ^zor.lnJ};t.^orA'.p.t.iii>.z.if''p,t,col. Iiff. ■ 
Sajrr. *lavii Regit Lih. 1 x.cap. ipji.i j eMmfetfq. PauU 
Comitol,r*/^Mr.w,r4A.Vi^.^.qB/y?,8. 

Harctici ajpt 'froditoHff 6{ius ,:(jui ante patris h** 
*e/un, vc4 cpi^en ntttascft;,cvadit pccnamc,onti4'ta- 
liltn iilios iurc.-przfcripcanlj Clar,;n ^.htrtftt^ ».17. 
& ni p.af*mi^]iliatU '-«(iw.i 1, Simancie Catholifit, 

' B^4^.«.ii. 1 j Dttjiin/ f> iraS. erlmiat lih.j, eap. 4j. 
'^tfp<6. Ccv. /;/-. 2,var,cap. S. oww. t. &plures alij, 
dequibus Ccncd.^:^ colUa^zS./t. 1 . . AHa de hsercticis 
yidc pcr cundcm ad DeWctjd. coltfSi. lo}, & Cardof 
in prdii\Uiicitm & ^dvocatorjvotho- harerlcht.Ti.t di- 
^ortiumpotea.fieri incer maritum ac Oxorem prop- 
KKhrfcfifti,Farin.(if((e/ifl. e,j.a«</?. 14,. nMnt, »8, *' 
Sc]idUotafH,io. V ■ ■ Hypotheca datur in rebus comparatis et pecnnfa 
propria^vcl in rcbus i fe vendiiis,',& efl prxfercndilt -f 
aliis crcditoribuE, Barbof. in l.fi(Hm d«tem,^.finji.i 1. 
fi\folmo mairim, 

Hypoihecata lizMi. cenfcntur pro inercedc domiif 
!nve£ia & illata in domum condui^am , Menoch. dt 
arbitr.lib.ucafm^l . Jofcph.Ludovif.<i«i/'. P«c«/*.84. 
Idcra procjdit tam in prima , quam in laciia C;coi>* ' 
■ dudionct^ald. de tmpt.c, j ^■.i.^.^s.cHmfeqtf. Stephj 
Graiian. difeeptai.forenf. cap.6%.ri.cnmfeqt},'ElAcia- 
cjliilino }i>quil)ni vidc enndcm Qild.(/w:M^,} j.vMm.94» 
cratian, cap \^^,<}tim.n. Ubiquod cinon competic 
bencitcium tacit^ hypoihecae ,nifi quoad cQc^um 
retciuionis.Sccus cft in libris fcholariiira, Rebutf. d» 
^ivll*g.feh'Jfr.privil. 19. Ecidcm procedit in rebus 
invedis^ illatis in fundum erapbyccuticum,Ma& 
-card, de probat.conct.xio.n.^. Ci\i. nbi pr»xim*in.jO% 
<^'»»97 Valalc de jiireemph/t.if 10.ff.17. 

'Hypothcca nonccnfctift indu£ta in praidiumnt* 
fticum, Cald. d,cap:^%. itum.<>S.eum fe^q.JKiilio n.jxi* 
& num,^6. 

Hypoihcca generali quz comprehcndantur? Vida 
Mcnoch:cf« inierjiiSl.remed.i.adipifc.poJfe0.iHm,ixjt 
cumfitjtj.^ », 1 J4<^ i44tAlcnch,«/K/re^tt(B/. C.56» 
Mtiranr»i>i/!r.i£f. p,a,.num,iog.eumfeii(j.p,ts^, Fatio. 
decif. 1 j o. Roid Ronuna,iM»i. I . ' 

Hypoiheca tacita nunqitam ccnfeiur induAa , ni^ 
"tn calibus a jurccxprcffis ,glQ(r. fin. in fint , in 1 . 1.^ 
ff.de priviltg.credii.Said.deiif ^i.nHm.^.t^ dtcif. 171« 
num.io, 

' Hypotheca ,eft onui reale , & tranfit in quefflcun* 
quc poflcirovcm cum ipfa rc ,i. in viatonfittHi.S.^ti' 
c'uHfut,ff.de fervii.urban pradier.Said.decif.fi.i.j. • 
Hjipitthecani boniCiHfViiciiii hypothccaro lam 

bonaprxreniiaqu^mfufuraj/^^n.Cof^.fN^r»^^""'^ 
tbli^aripojJKii. 

Hypothecafufer bonfs immobilibus fa^takma' 
titofinc ifxsre eft nulla , l.fin. Cod, de rtbus alienir^ ^ " 
Gim.dtcif.log. 

Nypo thecaria qui poteft ,convenin,di«itut dcbitor, 
ex Surd,Je«y^l74.«.i i,& n.ti, 

Hypoiliecaia funi bona tacit^ pro foluiione coU* 
tcAarum, Cald.(Je refolnt.emphyi-c^p. j .num.if. Surd« 
dicif. ) II. T, 1,; Et fucccffor in bcncJicio tenemr pt» 
fnbndio chaciiaiivo prxfcrtpto , Axot, infiit.moralp, 
'l. iib.^.ctip-t^.ctl. I044- 

Hypotheca prior, fivoexpretTajVeltacita , fcmpet 
pdfteriori laciiac , v«l czptcftie przferiur , Ordinac, 
iihti.tit.^t.inpr ».f^.'Mcnde2 iripraxii liir. J.cj^.ri. 
»Hn.58.«abr.Pereira (^e((/7ij>Ji»r»'l cumjtq, Flor.^a 
Mtmvar.lib. i.cfHafi. 6.art. ^,vum- iS. autcr.jprjf^, 
/i>,j. {jiuft.cf^. nun. 6. t^aiqu:^. 100. wmj», j.C^ Ij» 
sit quoa ptior credico hypothccarius » ciiam pp. 
vatus,.liaben5 cxprelTam hypothecam , potcft pe- 
cunil&n fecundo credicori folutam avocarc 1 & n|M> 
mrrii ti, docci qttod ceifac praefcreniia fccundt 
cteditorii i fa6ta ir«ditione p^mo crcdiiori in bo« 
nit debiR>>is,& poft illorum. polTcfQoncm | natn 
pcr folam tradiiionem acquifitum fiiit Jomiqi^ot 
&ptf(Tcl£o ptimo cteditotL.-Cal<l.<'"J)y< '''f' i^. 
wm.ij., ^" ■ P^trh HYPOTtlECAjHTPOTHBCAftS, ■- 

^lYPOTH^eciR ius.Hypothe&atus. 

t^TPOifiBCJ non .T>ojeft coiififierc fineobli- 
flgaiione princ ipa!i,/^/efrf,;. /, centrahitur.f.ie 
f%n<'r.iAcnoc\\.e<mf.^%."HM.t^.^tjt:iziia.depijtiari Ferha Ho M rci D i u M. 

HO M t C J UJ y AC citaiXt qiiamJo ro(!8Cat 
irregulatiiateafc i Vidc Bonacin. dt irregularit^ 
tiijout.j. ^utji. ^^ounBoy prep^fit.j.^& \. Nuiitii 
- Hifpaniaruiti folcnt habere facultaiem iifpenfandi 
in homicidio cafuali , cciam publico , & fimiliccr 
Gommilfarius gcncralis Bullx Cruciacae , Garc. d» 
..Innefie^.j.fap, 1 1; 4 n«m 3 j, * 

Homicidii yGoOglt 11 o8 Repertorium pradtiearum Conduf! Homicidn poenatn Incurric pcrciniens data opera 
fraegnattrein, li mortuus iit partus animacus vtdcli- 

■ cet mafcuiu» poft 40. dies , fcemina pofl 60. Stcph. 
Gru\m.dlf(eftM feren/.i.yi.n.t^, Facin rfe detia.p.i, 
^.iS,n.^i^& ^.fl.n.t i6.& f.f.iJ.ltiTl.l ;;; cumf<rq(} 
£[ fcemincus Jx£iu5 8;).dic,tnafculus vcto ^o.anima- 
lur,cx tcccpta rcfolnt ionc Thcologorum.Barbof. in 
njoriitcifivUCMonJih.i. 0010 ii.1.17. Et in dubio 
cum nan conOat-aa ftrt«sfiranimatus,vclinaniiva- 
tns ad.efTcAtim incurcendi irregulariialcm , poiitil 
piaffuiniiurrfniraaiui, idcnoBarbof. d.voto i:.i.fi. 
&■ ii.& »d pri^cip.difi.j.n, }.&■ dtogic,^ f'^- 

.£pifco(iltp.i.aUe£Ai.i,.taJu 9.". 141. Satich. isj>rM- 
etpt<t Decalofi\n}m.i.lib.i.f.}0.t',^4,vh] ».4., tra- 
ditqubd indubiofadi homicidii ccnfcndus ell quii 
irrrgularis quoad privationcm fofcipiendi Ordines, 
"n illis miniilrandi , quaiii iiurinii-ccincludit ci/iM ,Hiyat. uhi pnxljni ^num.j^. Coriuh. vUfi 
quh a lilrerij , tn prlncip . mtm.% j jf. dc l iber- »^nofc. 
¥»ti". P.l p'axit irimnjib.t.ii/.i.-iiidl l^.num, 6. 
Et D. Paul t. a<i Corinih. .<), bonum cfl enim mihi 
magis mori , quam ut glotiam meam quis evacuet , 
ccferlur in cSacfrdas 1. tj^iajf, 1, Et ifaus c-p, ^.i. 
ploriain meam alteri non daljo , cnnKm. 93, dt/h^ 
Hcpctfonaczicris icbus pizferenda eu.SuTd. 4« 
alim, tii.%.yrivV.%^. nttm.u.t. E^pro honore & quts 
ab cd dcturpeiur , competit judicium poflefibtiuni» 
Cordub, rfA.9;. Garc. de nebUii^io/.f^M,s^..Bii\>, 
ad c, ii mmtria^ n.t. u liteptnd.J^ ad (af.iUet ew 
fajn 5j i/e prebtU.n.i 1. - "■ 

Honorcm debcnc impcnderc minores maorU 
DUi, c.fiaiuimMiyde majtn^it. & »ied,Kchu(i ia iraff, 
B0MW4/. JM/.14. ;/i(w,49 Stephaft. cruiin. 4if}t-^ 
ffiit.forenf.c, li^.ChiSia. ia taial . lia-ia mundi. regul«itas,qu;E fi fucritfequuta ob culpam, f^M f i£.l. c»nfiderai,io,Matude furifdiSt. p.i, caf» {4, 
delidum , irrcgrtUris poccft eiiam piyari beneficto nuK.^^i 
per fenicntiam, ut probat ctimpluribm cicatis carc. 
de »tneJic.p,ii.cap.io.n.j^j. &(. de aliis ad propoii- 
tum vide Bonacin, de irrtgnlar dijpui.j,q 1 ps.nite ), 
;ropo/(>,i»3.Eccifcamaceriamhomicidii dc con* 
flitutioiiibus aborius , vidc Quaraot,- ivfum Sulla'. 
verbo ahontf • ^Siyr. deee/i/nrJilr.ix.ij ». 24. Fn 
Eraihan, Roderic. Jte£»Ur.rirm.i,j.^^,Mf.4.}Aolin. 
de iu!lhjem.f,difp.i7. HferQnym.RQderic. i^tm. 
fendit ^ij.Reiutar refol.A, Boandn. dt cenjur,iv par.-' 
ticuUri extra 'B'dlamyiifp t. y. i. punHt 10. jw.ita 
H.S. ^Axh.idc.ftcMt ex liierMrum 10. dehomicidio, & 
*dc,At6yfei ii.^.i.& d,veio u. & aliis fupta «. 
latis locis , & plura dchomicidio vide apud Cardof. 
in praxi ludiium ff adveeat, Tetbo hemicfdiian, ubl 
iaiiOimi. Peibt f]Oi r I T A 1. 1, 

H02F1TALE dicitur Ibcut pius , Tiraq., dt 
pia (aufafm pr^fiu, /i,»,K cbuf- de.f. it.ifie.pojftf- 
for.-i, 8i.Valafc.r<.»/«ft, 10*5. Flamiii.^<f rtftgn^ib,t l. ' 
f-V"*-*!' EcgaudciptivilesiiB Ecclefiic i aIojC 
*»=-- ~colUa.detlf,p.y (oliS. 6^%^^ p\^,colltSt. ki Verke H o H o R. HO N ORIS caufa vit« atquiparttur, /. jttfid 
^i»fi,f.dtmammijf. vinm»y crcgor. /.4. 
V«bo/«Wf;.,r,-M3^«-M.Cordub. in l.ft^uit i 
libirii.mfrincip.v. ^.f,de liber, Agnofc. Menoch. 
tenf.96. n I j. ^ («^/gg.w.g. & confiQi. a principio^ 
Aym, "b/hw.iS. Chaffan.t^ iatn(. gloria nmndi 

■ f.Uienfidcrat.i. Surd. rf<fi/.85.^.ii. Cald.Percira,'-! 
l.ft enratortm,vetbo ehm nen ahfimilit,n, 10. Ced. de 
ininirirumrelHr.mia.Mcx^cbK.ilhfir.^q^.^S.n.ii. 
BruDfir. i Sole i» hdj cemmun.^etbo h^nor , num.^. 
Mar.Amontn,'j4r./;t.i rifol, 11.». 1. Aloyf.Ricc. 
Jeeif.Cur.^rchiepifcepH Neupoht.p.i.dec.GS.".;. 6. 
& t6, honor lucrd ^ im6 cciam viia prifcfcut , 
i:ifiit}HidemJ^,<jHed»,eiHt(aHfa\ i.rtyrihendenda ,'■ 

■ C»d.de infiitHt.&fubfiiim.l, ijmf^uii , (Jod. de pofiul. 
~€,ntl9 11.^.1. Surd. cenf.^i6. n. p. Farin. %n praxi. 

*rim.p.l.q.ij.n.6. El bona fama ac honor pr« cs- 
tcris diligenda func , & debcc quis potiiis mortcm 
pati , quim honorem perdere , Mpnoch. de arbiir. 
Ub.i. ca/u i77.w,i9. Surd. dee.i^.num.ii.El hordr 
^«fiiriur pccuiii*. Nav. inl.i. C»d. tjumdt civilia 

■ w*"»'ri»(»<i;V«B/i,r,(it.io.».i.Etkoooreftmaxihmra 
boapram.gloff.l . in extravag. ad conditti^em^iH verf. 

. .inmerem^de vtrbtrji£nific4t. Vhllotoph. Ethic.(('6, 4. 
Uivu.intrMa.defiMiiu/bonerumaaHunit ff.4j. D, 
Thom.l,t;<i,i,4rt.t. * 

Honoris fui parvipcnfioijera nemo tenetut patl , 
i-iapriniifteff.dt p9jiHl,M.ca.ocii.cmf,9i{.ii priit' 1097. Etgaudei privilegii) Rcclefi* , fi 'fiicrit fiin- 
daturo.auriiotitatc Epifcopi , pTor v^r.-j.ii.n.Ayf. 
EtquandoprKfumaiurftmdaiupi autliotitare ^pir- 
copi ?' Vidc eundctfl Elar. jSncon. Gabr. iib!6.dtpia ' 
eaifay cencl.t.n.j, Roca Bononicn.Jfc.i j. n.f. frau- 
clfcMarc.' dec.ioi-^, »,t MenoA. deprafui^pt.i.\6, 
f.73.».J.Mafcard. rfe /^Mt.wW.jSj.C^ 6i). fiS- S<9. 
tota iniaemerab.ycrhQ PaUa , Vallfc. diila^on/ult, 
iof.n.^^.GMcr.Cuna,iic.(f(}.c.^^jt 18, Et fi habcat 
cymbalum fupra ccaora crcaum,& pulfaflBr ad divU 
na cclcbranda prafumitur fundamm auchoritarc £-• ■ 
pifcopt,Sanch.i* matnmjib,^. di/p.ij.n.^^.D^CQO' 
ftaccrniiate montis piecatis.vidc Bacbon in LoUtS.ad 
Coneil.Tt^denr.JeJf.xi.defaerifeioMi]^*.fip.9-n.9B.l 
an fit Ucir^ } Vide Ccncd.^^ 7)tcritnf.colU£l\i^t,x\ 
Quod confr.atria* dicuniur loca pja,. G fint auibori- 
laceOrdinarta fundatx, & incis cclebrentur Miipr, 
& finc hofpitalia cum campanilibus & camfonii ', 
tradijnt Sccphan.Gratiati. dijce^tat. fortnf. caf>, 481. 
i>'2. & r>.\ i.etaa/e^iitntibus , &cap.^r-^. Marta Je 
iuri/d'S.p..^ ceni.z. cafu nj,, n.y. ctm fecjueiitihtit ', 
cihv.P^tQ]i3t.demaHu Rfgfa.p.i.e. 17.«. lo.BaiboC 
e^effic. & pottfi. Epifcopi,p.if alle^at.j j . num.ii,& , 
j?.iZ cumftqq. & adcap.cjkm ^ plantare, n. 4». dt 
prhileg, & ad cap.noi tfuidtm j. di t/fiMH,n.j, ttcm 
Confiatria qux per adminiftratQres reguntur, gail- 
dcni [Qre minoris ,fi fint autharicatc EptfgppiJ con* 
flituia:, Tiraqucl. depia c/^a pf\vU.\i S.Gutcr.C"!- . 
v«n.c.i;jt.i^.CiheA'.dtc.^i,n.x.& n j. p.i.iAt. 
bo(. diHaalie^at.^^ji ig.rumfeij^. Mcndcb.t^ur 
terdiS.rimtd il.ricuper.pajfe^n.j^. 

Hofpitalt Rcgio urbis Ulytnpponenfis applicati> 
tui conAlEone Af oftolica cmoiumeitia Mtftarum, 
&alia oncra^pianon impleta , Gabr.P^ceica dgf.fy} 
& Reynofo06/^rt'4r.7,v.i, ubiff.jS adducittend- 
rem diplomatis Regii laii ijj favpreinr 'didi Aofpi- 
talis ci[ca ccitttadinefi Miflarom , Sc fbrniam illi- tlT 
Digltjzed byCjOOQlC ''■^' luris Caaonici , & Civilis. Lit. I, 109 
L I T E R A I. yirin lONORANS.tGMORAMTIA. 

G T^O RANTtA prafamitur , nifi 
I «sfcientiaprobeturi Baroofa in Vibtlla dt ipriiKipiii , & licii tBttmntn. Htriitfjn jnriJ, 
lit.U «ftm.^. Sc fcieticia probatar pcr con- 
|caaras^repb. Gratian. difceput. fanttf. cap.^n. 
num.fj. & (740,5 10. ""'''' "''* ^^ abfcns ptsfumiiuc 
igDorare eciamcatiaz publice Qota funt , Earbofa 
in tntdii.Ad follt3an,p.jfo. 

Jgnorantia juris ncminem excufat , /. Rtgul* , in 
princtf,ff,dt jnrii & foQi i^norant.ahi glofl". magni, 
re£.i£norantia,deTef^.jiirij^ib.ftxto,T3.Thom.ijiioali^. 
^r^.Ict.Wilif de JMre emf hjrr,ij jS./r.i f;t^uos cum aliis 
«■efcrt i!IuftrifrDom.R,oiieric.aCunhaJ(»priff«/'.4i7/. 
jS.n.z. Ubi ampliat non iolum in ignoramia juris 
communis,fed etiam in ignotamia juris municipalis 
icu ({acutarii } nam malam fidem ccnfeiur habcre 
qui conira jura metcuaT^tg.^Micemraii.dtref.-ur 
ab.fextDyMenoc.dt pr^ifumpr.l.ft prafujnpi.t jo.w. j j, 
<^ i>). £t errans in jurc przfumitur in doloi ubi jus 
contravenit. vei aftui re^ftit.Mafcard.ii/e probat.con- 
''"/.64o,s.2.Et unufqiaJ^uc prarfumitur fcirc lcges. 
i.lt£et,facraiijftiia, Cod. dt /c_g-it«/iporerit enim con- 
rulereperidoL-es,adhibicam;diocridiligentia,&fcire 
poierac & debuer3E,(U^<i l,RetuU,%.fed i»ris,i.in h- 
Borim,Sc ibi But.fJe bonor.pafief. l.fi aviam,Codde 
PfgenttiStC^ iBaiJHmjf^Piacl.iii l.z.C.de refcind.vendit 
P'l. eap, i,».\\, Barbof. »« pralud.1. fi mora^, i i.ffi 
foluta matrm. outcr. praH.q.yo, in fnt , ' Surd. decif 
2J7. Azevcd, /,1,4 n.(t. tit.i, /it.i. nova rtcopiUt, 
£c ignorancii jurisin his icrminis continci iaiam 
«aJpam.ut cum communi refolvic PadiljB l,ponfiitH- 
tientt , Coi.de JHrls,&fa(H if^neraat,». I j . 

fgnefAnsn»n dicitOFtatificare, Menoch.ca»/', 1 10. 
"«'W.J7. Ecccnfctur comradjccre > l.^ivas ,.§.ve- 
t*re,f. defurtis .Rcynofo fffr/«>T».58.»w£l nondi- 
<Situr negligerc aut a>(itraveniEC,/.yi i^ntrjptt^ff^. Iom- 
J*t Stcph.Gru, difcep.fvrenf.eap.iii. ri. t o. ^ noo 
videtur negjigerc , nc(: contcmnerc jus^Cram, /. nee . 
i^nora-UjCtd. Je denat.tMin.inpraxitrimin.p.^coa- 
fult.ets- a.fj, Surd. dictf.ZS. it,nO.Sc cettfult.j.n.rs > 
cma feijutniibuj ,(lf confult.^^n. n.$l,& de alim.tit.^. 
tf.x6. n.yS.eti//,ft^entibus,uhietiim pluta adduck 
d c ignorantia, '. .1 

• TgnoransdicitHrquincfcitmoium icquallrwcm 
fefti Cald. de rff^hc.tTnphp. cap.i j.n.S.Et ig.utrare 
non potcft quis condiciouem bbnotum,qux comm^ 
nitcr cum ftaitil)iis poffcdit : & fcirc quis prafumi- 
tur ea quae coaeernunt fuum paulmonium.Ptura a1i« 
de tgnorantia vide apud Cardof. >« praxi JHdicHm & 
advecat. TCrbo igner-tiAia, y<trhej^ H M u N 1 T A 1. 

DeT UM-^NIfATE Eeclefiaftica viie iatiffimS 
XBarb<6f. cum ab eo ciiatis > in rtmif. ai Orii- 
tnt.liht, jtlr, e. quibus adde filium i» cellt3. tti 
tap.inttr yiia.cT ad cap.quia pleriqHt,f^ ad cap.vlt.^t 
ifnttuiit/^Eceltfiitfl. ^. ad caf. ijUtntlm ^.eod. tii. Itb. 
ftkto, cp- i% celteii.ad- Coocil,Triitnt.ftfi.j. dtrtfar- 
""'■l^.i^ -^ "^' '""*' ^'^'')»'«^« iib.i.cap.j.dt immH- 
"'"■ v..eltjiar.per t3tav,Moy(.Kicc.dtc.CHr.Arshit- 
/ ' Augaft. Bub ofx B.epMior. pifctpat.T^tapolit.dte.\^\.f.l.& dteif.i4,nHtti.-j.p.i. 
Ga\it,?w\txdtmanuRepa , p.i.cap.^6. llluftriir. 
Dom. Rodcric. i Cunha ad cap, tes ijui 6. 87, dijf. 
Ccned.aJ Dicretat.cefU(i.^^,& coiltl}.ij%.& praS. 
ifH^.t^t. ubi ctiamde his^ui confiigiunt ad fan- 
€tzm Euchariftiam,dumducitur per vicos & plateas 
ad inflrmo3.Bl abfolutio ^ cenfuris ob violacam tm- 
raunitatem Eoclcfiafticameft Sedi Apoft. rcfcryais 
Barbof. d,cap.i.o.n.i^. 

Immunicatis privilcgium uc quis habeac , fufficic 
manu prchendcrc portam Ecclelix , fcu Ercmicorii 
claufuram,ui refcrtjoan.Ign.ii l.i.c.$y f..td Sytlaa 
alTcrens R.othomagi,civitatc Francia:,iu judicatum 
fipcfuiffcicui fubfcribunrCov.fip.j.v^j-.M^.ioAiS 
Rcniig. de mmunit.EccltfifJI.aTnpliat,t. Nav.i» tnatt, 
e 'p.iS.« 17 Virin.in praH.erimitt /.i,ti>.4.^.i8.n. 14. 
Qui cxtraxic fngicntem ad Ecclcfiam tenecur ad re- 
ftitucioncm non foliim Ecclcfix.fedetiam ipfidclin- 
qucnti GArC.df b. nefic.p.-j.cf. i 6.11.44 Et Ecclcfia dc- 
bcc reftitut.fi sb ea cxcrahatur delincjucns.lic^ noio- 
ric conftet illum non gaudcre immuniiaie Ecclefia- 
fticajSiephan.Gratian difceptai.forerf.cap.sgo.n.t 1. 
iwafe^fntibfJ, R,icc.(i.p.i.-i'C'7.iio.Et crimen \x- 
Cx maieftails committens non gaudcc hoc ptivile*, 
gio,Cuc.Philip:/?.;.§.li.'».i8. Ferbe I n c'e n o i A R. t us , iNCioDiaM.. 

INC^NDU cafibus quando quis CcDcatur , ISc de - 
aliis vidc Menoch. dt arbitr. tib. i.cafn jyo, n. j^ 
CHmfe(j.& co- f.^i.n,l.& dt prafumpt.iib.i.qMiifi s9. 
«.j.Bonacof,;?.!. v.^rbo incendium , fol . 8j. Grcgor. 
/.j. tit.Lp.s. vcthofuego. Jofcph Luduvif. deciyrPf- 
ruf.io, num.i^.& deeif.i ^ .Mes, in ti aiijaxa panit, 
ceitcl,6,/i.iS .M^fciii-i' pt^obat.conel.^Gy.num. j. & 
cencl.i^i.''.i.Gatet.pra[t.Ub.i.t].i^.n.6. SutJ. it- 
cif.tt)S. ».;.Sccph.Gtatian. dife / tat.forenf.i,i n,Cc- 
ned. ai Dtcrttal. (otle£f.i^.n.i. Rebuf. i» /. j. $. eo- 
gnofcit, n.x, dt effics>rafeiii V gilMm, Bernard. GrKV. 
■inpra£i.CameraI»ptr,tib,i. eottcl.il. & 11. Farin. 
ie dtlicf.p.i. cj.i 10. n,i\. eum fetiHentibHs/Sr p.^.de- 
cif,6o. & dectf.M^.Seffe Aragon.dectf. tii, Qnid fi 
inccndium coniigeric ih domo,ubi habicant plures 
famitix , una fuperius,& aliera inferius,vel ubi via. 
cores recipiuntur,quis lunc tcncbitur^Vide Rcbuf. 
inrepetii.t. DivHs,f. ad Sy!!an.n.^i.& ^i.Et quis 
leneatur probarc cafum Forluirum culp^ inKabitati. 
tij contigiiTe.^VidcMafcard concl.^^^. Ec incendia. 
rius dolo inceudium faciens qua pcena puniacurjVi- 
de Menochium d.cafu i^o.n.iy .cum feqij,C\3x.lib,^ 
■ $.fin.tjMaff.6^. nnm.i.<3. Jofcph,Ludovif</. deeif, ij. 
n,f. fizeved. ad t.& n.^,cMmfe^q,tit ii.lib, 8; nevs 
reeopil, 

Inccndiodicuiadomo anteneantuc alii contt!. 
buete in damno l Vide A\eni.4t extquend .man^ 
^jrt.f.i.Mp.lo.Tf.i^.Barnatd.Griv inpraU.Cam.ftnp, 
lifl.i.Cinel,%ic,ufiderat.\.n-^._ahin.t.A^M de dc- 
ftruAionexdium.qucrunc intermciise,ne ignii tit- 
tia proccdai , vide etiam Mesiam tratt, taxa panit 
MBf(.jjf.4T Fario inpraxi dtliSf.\jii.i* v*riiSt& 
diverSt criininbui,^.iia.n.t^A.cum ft^tuntihuijtf- 
•qut a\n.\s7, ubi de maceci^plurescaftisrcfolvit. 

lnc|indiiim in dubio przfumitur caufatum ca\f$, 

iuhabitahtium, 8i coavecfantiuin in dorao combufta 

K l^ ibyGoogle <* no Repertorium praaicamm ConcluC t.Ji vendil4^Jt ptricnt» & caininodo rti viniii.Vuin, 
fffj'^^°' "^■i.'.4'.«bi M.yoJtitcUigic de cuipa 
ieviffima , non dc alia majori. 

tnceniigrii liccl non (inc ipfo jurc PontiBcip ex- 
communicati , tamen poftquam ab Epifcopo nomi- 
natim cxcommunicantur , non polTunt ab illo ab- 
!oltfi,fed cxcommunicatio illa Summo Psntifici te- 
ictvata manet , jilxta tcxt. i, enp.i,. „„ , itf.nitn). 
•«.». Snar. di cir,/,: il./j,.ii.rta.,.ii.,'.& tUr,.,i. 
/tH.i.n.i;. " rirte Indulosntia. 

T '^'5 ? ^, "^ ^ "■ ''''^ «ymolo^iam ,ije apud 
X nid.ltnlm.ii,^^ .Jt.Mi.&drfnltionemvf- 
^=perFr.Emman.R«decic. »»...,„./. it.p,„. 
H'^S' nrticHlo I. 1 J l. 

indulgentia el» tclaxatio pacni tcmpotalis dcbit» 
pto peccatis aftualibus jam dimiffis, conc. Ca horai. 
•>' exiftcnti in gt.tia , i Pnlato per applicationera 
th.rau,,Ecclci;aftici,Ba,bof.J, ./.*>',„;,.,,/,.. 
f ''•i'«'.''f«.SS. iium.1. Bonacin. d/f.,,.e,' di inin: 
J'»'.?««,f.,.f.,a, ,. ,„„,, „bi,„„ (.aitnuod in 
„.ri. '!»™"l'erautus, id cft abnndantia mcito. 
tum Ch,,ll,,& Sanflorum cxubcantinm fatisfaaio. 
nes 'pl,ln,„ Sa„ai5 s; hominibus ullisdcbitas. li- 
■"Ulqnc i„ Ecclcfia rclidct potcft.s conccdcndi indul 
gent,as , & tcmitrcodi pccnas debir.s , & cft de 6dc 

H addUCIr Slirknrir... II... i: - I ^ ft=tio,um Dd i !^„,4 r^ , T. "^^^ r ^ T '•"'"" ■ '^ ^'"*- ''' '"•«'•i'».'i*.i..Ji/^"..»'». t. ftatu pati* . Dom. Rodcric i, Cunh» ff.^.M. u 
Confc0a,ius app,obatus in alio Epifcopatu tsoo po- 
teft conleJIiones audite vigote jubilai in ucbe .in qua 
non eftapprob«ti,s,Bcja<,*ifr.»,W,;>. 4.»/' lo. 
Cut.c»».» ,«jj. „,, I,.» 9. Ft. Emman. Rodcric. 
'» tUu J»H4,S.5,.»»»,.iiDora.RoJeric.iCunha 
»« ,«,',4 cxplicfaon di, JitUtM,c.,J,l,. , . Et confer- 
fatlus eleaus.cui liaa eft facultas itfolyei, Ji i re- 
fcrvat,s.ctiam,conipntis in Bulla Ccsnae,potcrit ple- 
narie abfolvereiat 11 pccniccns oblitus cft conficeri t. 
Iijua rcfervata,fea fpeciatim unum,&|comtnunicaM 
ablolationetxpiravitdiploma Pontilicina. , nihilo- 
n,u,ut potcrit abfolvi poftca it Sacctdote fimplici ib 
cfdcm rcfcrvatis oblitis in priori confiflioiie £ne 
ullo dtploraatc.Navar.;» cnp.c,i,(iiiri,,n. it>jU pceml, 
dip.i.^oiai^.iniiaaixftieni.BMt.fol.iii^VmX, 
Comitol. dm., ,. jo. Dom.Rodcric.i Cunha n» dil» 
IXflifn^n iij }i,kiteoi,cap.,o. ij,t.^. 

Indulgcntias jubilm , qni i fommis Ponrificibuf 
pro teropoteconcedi confuevcrunt , ut <)>,is confc. 
Sm valea. in Rcgnis Hifpaniarom, non eft ncccfll. 
riumBullamCruciatscantevelpoft fufcipete : it> 
1 atbof in cotle£l. nd Cancil. Tridei.t, ref.i ^'.di refar. 
inM,cnp, (,, unm. ^.Douiin.Rodcric.iCunha diQo 
C4^.4 Jtt^.S, 

Indulgentia ei diplomatc jubilii pro deft escom. 
municato & dcnuntiato nominatlm , liwe ab Ordi. 
natio , Ijvc ab cxecutore Apoftolico , cdum camea 
priisfatisfaciatpartioScori. alias abrolutio noti 
valet : iia Gatc. d, ttnifi.ji.,.cnp.j.n,„. ij.cum/i. w..i.ut '««"o.6;quoacuu(juelDlvcrii[u. 

pet tetcam ctic folutum & in coelis.& vide Cov. i» 
•?'>'*'""'"«''V.l.5-4-»7.i.'.l. ubi arctit onod 
therautus Ecclci;.: collt/aus cft cx metiti, pa&„i, 
Chtifti , ai<,ac Sanaotnm. 

IndolgcnciaquocupleiCoVidcRodetic.A,», 
«rr.,.,*- ,,& Dom. Rodccic, a Cunha n. ,«,!ic.c..n 
do.JMioi c.p.1. Indnlgcmia plcnacia idcm valct 
q',odplc„,„r&p|cniffima. & dici.ut plcniffim. 
foln,„ampl,&„ion|, gcatia : Jubilius autcm pet 
Zm '^ in-iulgcn.i. plcna,ia, plc„lotc,Sc ple. 

n,Ulraa,quod i„ jubila:o concedi fclct facuIt.scL. 
mutand, ,ot. , & abfol.cnji i caCbus rcfcrv.ti.. 
n 1, /'"'"■'•/"'"• '• ""'"•^•Dom. Rodetici 
Ciinlia d.c.p.,. uh\ agit dc cvmologia jubiLei dc 
cojasocgmevideFr.Hieron RomanT/.t.i.-J, gt. 

'"T, "^'""- "P'^i- Ft.Einman. Rodcticd. 
J»«.85, «„.4. oc ,„dulgc,tia plcnatia ac tcmpo. 
tai, &,o,seara poffii conccdcie ( Vidc Batbofa 
J'a..%«^8.»...r«»/;,„„„i„. Et indulgcn. 
"«runc ft„a4,in„l|ig„d;., S.„,h, j,„„,Jj 

M.e.Znao '■ """•?•'' "''' Banuinam dia. di/fn. 
infffg" . Fc,Era,nau. Roderic. Jifl. ,oZ,..,^f.,e, 

gentla operatur,ct,arali poft eam publlcatara laufa, 
qiiB fccnt i„ o,ortale,A.o,.w«'^ t.lit., ,.„/ ,8 
Sl"a'CrT' '"'"' "'.(■'. 'ii.i.V.o.nnn.li 
a, polt aoiolutioncm non implcvit ea <)ni pricipit 
jubilium . votoram commutatio & dirpcurationci 
iriltx mancnt, Bcja ,'fp«i/..rH,inc.nf,;i„,.p.,.„,. 

J' ai, Peccans fub ^pc CulU potcft abrolvi per BuU 
Jfm, Ccncd. .d Dtir„.l. „ tia.,,i.,.m.,.Koii. 
''^.",exp:ic.,.SnlUfil.,,f, Mraoch. d,fr,f,„p, 
liH.l.pr.fiimp, ,0. „.„,5 InduJgcmia lucri Hcquo^ad 
pcccata obliu , Nav.cr. 5.» Liunico, „„.i g 
•"•'".'l.Koia-ic.iniKplic.BniU.i.i.iHi.. fi,i '' 
. SancU, j;a,/ii,8. j,-^^,,., ,. „,„,, s^,,.cuL'jl,: 

f.tiii.i. uf.lin.ij. Pa„I.G,rait„l. rifp„f. „or.l 
lil-.l.iii.ij.jo. Ei locciSi i„ o^ctibus ultimis.li ftt in .-- " — ..-. - ^wi'— "'uac«^. lo.aM..IO.AI 

indulgcntiis vide per .«gid. dc Com'„cli..fe/icr«». 
di/p.i i.de ind,lffniii,ftrti,Mi, f^erio iNfAUANS . Infah ia, 

1 N f A U t S. ITJFAMIS quU fit , & quotuplex infamial 
Vidc Azcved. /.7, «iim.I i, cwa/i^,inl'ttnt , lir.y, 
lit j. Ravc rtcopiltu. Bubof in t.citm Pr.t.r , <.Wr. 
/.J(;W;c».i8i. 

^«/«w*» rcipfura peccat.ltcut fi infai}].ret aliom. 
Diica.Inquiiit. ^.i.^.»ff.ji7. S.yr. diunfwr. I. ili 
f^.J. i num.is.t^ ctnvit Rigi.iit. ti.c.f. ).n. .^. 
ewH ft^HtMib,,. 
^ Infnmi. ptoweniens ei dclido kra majeft.ti, di- 
vinz.non hum.nje, tranlli ad filios & ncpotesnatot 
poft comraiftum deliflura . V.ig.M Il-al.iie ta notlt, 
K^,iifcHrfo t\.m.iit.K, 

Infami, non manet condemnatas ad triremc, 
Aloj^rRicc.dcfi/:c»r. Architptfiop.,. Ntnpotii. f. ,. 
^'"J..II9.UbietiamcumaIii,allciitquod damnaiio 
ad tiiieincs ruccelletit ia locum ptona: damnatotunl 
ad raetalrcMi,. 'Vtrho ^N^ 

I >> I u 1 c 1 1 i>V ' " I K l C U S. IN1M1C11 S rempct vidc!^ . .....^. „oc,^ habcre animum 

_romendi vindiftam de ini,nico. tM}''*"' ''' C"*' 
c.»c;.98.ff...cS-«»c/ai.g.a.g. (^'(jj^ix^^.i.ioj- 
MaiOch.iipr.fnmpt.lit.t.prtf,,,,, .ag.lli.* 'V 
fHTiiy.con/.ij.n.p. ^*^ 

Iniraicu, fcraperrrafnmilar malc de inf - , 

gilaie,& eieitrucicini;dias,.Mafcard ■■F"'f* 

i.nit.,s »,„, ., * d. loncl. I !4S.™». lov.lSi';'^ . 

.*, prcime. El li detur reconcili.tio.tolliiur.'"'.? 

c,0 m,m,c,t,. . AJoyf Ricc. dicif. Cnr. ^-ctV«'' 

£^t.fol.f.eMc.,oi. 

. Inimicu, .lUcujus pitfonitat conTctfins 'Digitized by Googl^ luris Canonici , & Civilis. Lit. I. r ii »«r,w. j 7.c^ 45 . Bar bo Un toUtaM ti^. rtfe[l4HtMr y . 
«ff mcenfit.i ».u Farin. f-^.c»nf. 6 i.«Mi*.t . ubi ». 1 6. 
quod non prafuroltur capitalij. ' 

^laititiA capitalis oitEni ex idjoiia Tccbali^Barb. 
«« e^.vtnitns i^id^ iitrijur,n,i. 

loimicus poftca dicimr (]ui bona noftra tolUt, 
rfu^'-"*^ '''^*''"" """ ^*" ^**'' '''^"*- ■fp«i'"'fr.n.\ 
Ubi etiam quodinimfcitiacapitaiiiontar eicliteru. 
per boni s. >^ri# lK)6R1AklMjUR|ANS, 
!n)UJLIOSU5. 

[iffVR /^non lamim fit pMefenti , fcd etiam 
abftnti^nec tMitijm illt qut eft pcrcuifus/cd eiiam MJHna^n. 1 1, 

Injuria ix>n fic peifona incertje » Capit. dte. j8. 
».3.Mcnoch.ww/.io7.«.io. 

. Injum fine dola & animo injuiiandi tton coni>- 
inittitur, i.fi tioa ctnviet,,Ci>dM inptr.Vit\n.de dtHa. 
p.lMh, l.tit.uq.t6.»,67, nbi n.69. quod jufta Caufa, 
flc «lam injufta cxcufai i ctiminciniuriaruni,& vidc 
addit.iii/,V.f^ ' 

/nJHriMdi «iiimus non pr«;rnmitur quando poteft 
lumi alia conjcaina. Farin, p.i.cenf. jo.b.5J.& ibi 
«Jdit..«.Z,.e[ vcrba in dubio non funt judicanda in-. 
iutiofa .idciTi d.epaf. io.it.ijt. 

ln)uria dicitur illaix in jndicio animo injuriandi, 
Wiapdo inferturaliquod convicium quod non facit 
«d propofitum libclli,feacaur«de quattaaatui.Ea- 
rir*.''»/'r*jc,-cW«.V^,.^.,os,n.ij9. 

IniuriMJ non tcuctur tecaniare palinodiam, Bcr. 
Bard.Gnev» inpraa-CMH.imperJilf.i.eBnc!.6s- 

Injiitia defaet fatiificri pairi pucllai corruptjc.cx 
tilaiispcrSanchde»i,r/r<»i./i*.7.ii(/^.i4.w.ii.Farin. 
iapr»xftrimin.p.y if. i^y. n^nf.eumfetjtj. 

Injuria fafla uni dc fanguine Tideiur fafta alits de 
Jllius fanguinc l.lex>CarntiiA,in]pri>icip ubi glofT.IJarr, 
& Dodor communitcr, fvie iHJur^Pcret lib 4. Ordi^ 
nAmt'n;^.^6i^ Hnn.'dtdtlicl.p wit.j) deifidiciit t$- 
rm»r«,y4p.ff.ji^ ubi ». jj. quod iniroicus confan- 
guinei mei dicitur mcus ijiimicos. 
. injntise plures infc^untur cx pluribus vcrbis,Aze- 
xei.^dl.t h.^uit.io.liH.nata rteipU. Et ex dciifto 
piuries coinmiHo una ptena non veiiit iropoaenda, 
\istaMdl.i.'it. i0.iib,6. Bobad. in Pdii.l.^^ j.v.^i. 

In;uria pulfacionis & vetbcraiionis cftgrandis /. 
Utm *//vd.£jabtonemfVerfp ^uir pufdikJ, jf. Ae tnjur, 

, Injuf ia graviot eft ratione lod f. tartx^ Infiit. de 
iajttriis, 

injuria gravis eft, fi alicai ad oftium fuerunt cor» 
»ua fufpeii7a,Bcriach,vcrbo *a»» in;uriarKm folio 47. 
Benacor./'. x.^eammin: epin.crimia. folia \tp.n, 85. 
Farin: Je deim.p. }.f. 109,11. 469. QuiJ In illo qui 
depinxit figuras ih,parieie»dinfamiam alicujus,Vi. 
4« eundcm ;», 4. ««/«//, 30, ». 7j. & n. 101. (T ii.j. 
f t uitor agii contra ,;lllam , qui vocavit cornutHm 
«Jaritum ruum , veTet4.i.UiHmOrdiiiam^.ti7,etim 
ft^uetttihwt Aztved. nd i.i.iit.io n.^y.Uh. S,n«v*re- 
f^pt^t. Et injurit infcrtur fi quis dicai : THtihetiuS 
btme , quia intelli^itur quod vocat eum comutum. 
Farin./»4.co»/a;».,o.».i04. 

Injurip quando dicatur gt«vis,vel lcvis in pctcuf. 
fione Clerici? Vidc Batbof in colUa.ad cfervettit 17. 
^ fnteutitxeemmHtiicAt.num.i.i, ^ 4. Eicompetit 
tftie ^clcfia pro tnjuria illata Clerico illius , Gi:c- - 
' AuiHfi.^BMrktf» Rtfirtir, gor. /:*5. vtthoforfuftrvo,'dt.*9.pMrt.7. Etlnjuri» 
ti&i Clcrico graviori poenid igna eft , glofT ini^. 
/'^»'.17.?. 4. Faiin; di deliti.p.i.^tt.iM.i,uuifi. 18.-, 

Injuria fa^a O^ciali Rcgis videtucEaaaipfiRe. 
g'. Avil. ad cif. i .Prater. fiiio ^j.-^.^. verbo t<trray & 
excmplum dc l>c[ro Rcgc Lufitanix , vidc Chroni- 
ca cjufdem Rcgis , compoiira pct EduatdUm Nunei 
do Liao, fi?/.i 80. Et ofFcndcns Kcgium Magiftrarum 
diciiur falvaniguardiain infringctc.cura oranesOffi- 
ciales fint fob (ccuritatc Rrgis, Rcbuf, ad I. j?/. de 
Vtrbor.fignifeat.p.i^i, 

Injuriani infcrens non.potcft fe excurate,qu{a ve» 
rumdixit ,&expedicbat Rcipublicae fcirc ,e(iaai|i 
pToveniat culpi iniuiiam padi.Sc tenetur aAioue ii>- 
juriarum, Bcniard. Grav, mpraxi Cum.itfftr,lH.u 
**»c/,99. Farin.^,4.f(i«/.jo.n.7.^B.li. Cov.K*. i. 
Var.esf. i3.a.6. Soct, ate, i^f. in jinf^Gtfra, tem. j^ 
var.fap,6.- .i.Clar. iH>. 5.J.fn;jn-i'«, w. ij.Mojoch. 
«»/l4l.»iifj,/,i.i,& ibi Grcgor.vcrbo ^Mte/ vtrdad. 
tit.p.part.y. Perez /ifc.8.;).ji.j.c«w./fj, & vide eun- 
demGrev. diSo irdH.i.l.^^onei^^.ir ^>lf. >.««c'.ioo. 
bit\>a(.ad cap.ium te i}.». ^.de rt judieata,uhi 9. |. 
quod injutia fit fcriptuta. 

InjuHarum a^ionc tcnetur illc , qui tefti objecit 
atiquid injuriofum, Sc iion probavit, Bernard. cnev, 
i^praU. Impe^.lib.i.cond. loi ^cenfi-derat. i.Etdrca 
materiam a^ionis injuriarura , vide emnm6Stud. 
decifip. 

'[njuriaruma£ll) daturcontra amoveniem)fcam- 
nuio de loco in qtio quis jus fedendi habcbat, Rici. 
dttif.Ctir.Arehi(fife*pMi. Niapititp.l.dtc.6i. 

Injuriarum aflio cxpirat per laprum anni/.i^xyV- 
/»!»„$ injttrinrum^.it f.jurits, cum aliis pcr Carddf, 
ia praxi tudicum^ (^ adweativnho iitiuria,v.t9. 

Injutia tcmiQa , non vidciur remilTum damnuntf 
}^Uinl.i.nnm.\if.dipa£l, Coy^ lib i.lv*r.e*p. 1«, 
n.} vtrfitriium,GoiDiiomt j.i/^f.iirt/.d.ii.i). Mcnoch, 
dtfrafujnpt.lib. j.f.114 &de mtiraiSjetind \i.ree»- 
pir.popli.n.^o-;^ hoaicof.f.i.cemmi^. tfin.erimin. 
/o^ii8,T;(r/»,vcrbo^:u:,GrCgor./, i.(u-.ij.^.a. vetbo 
JUvi dar^ Mzfcivd^tie prtkat.eoniUfOt.n. ip, & teitet. 
I»6a.i.i4. Azcvcd. ad l.t.n.iff.fumfequniiHui,lit. 
■lo.tib.Z.neta rteiipil4t.Ca.ld di pottjfi neminat. rap.t. ' 
«.ji.Ubi depocniteniiali icmilfionc. Ceiiedi ineet, 
AdftxiMm,eo. leH. 1 ij». j, 

In)uria non videtur remifta,fi duo fuerunt iuf ititi 
■d convivium , & fiicrunt pofiti ad unam mcnfatnt 
Fah& Angcl.tfl 4 j!» •iff/iV.d» i»;«rj w,Mafcatd.4« ^i-o- 
b*tie'..eoncU\\$6.iiiii. Azcved. ad l.t.«A^^.cumfe* 
^ntniibus^tt. lo.lib.%,n»vareco[Hat Ei non videtut 
rcmifla per alloquucioncm & ralutatione.Farin;;',^» 
rtn/58.»«w.i.ubi n. 4. de Yifitanteinfitmum moti- 
bundum,£t minor 15. annisnon icftituitucad tnju- 
«iam rcmiflam.fccus in minore i4.annorUm,qui noit 
-pofict Gne nitorc remittete eXfffcftc, Stejih Gtai.dif* 
etpM.feretif.capA 40.11. i ). piura alia de iujuriis vide 
.iBtilEmcpciBaibofam inremiff.adOrdin.tib^\.iit6^. 
.i.tj.n.i.iifmfi^^. cuiaddeCald, Pereira i«J /. «^wf 
Cntex diliQ.de funS. ifffrindf.n^^^.eumftqtj.a^ ■ 
inulta de injutiis, Bc earuni reml(Gon«, yirke iMSTRrKiMTUM. 

IiV STg V M ErrPvMfiui femri habuir/etti. 
per id przfumitur habere > d«nec eafu pcrditum 
fui0e conftiterit : & ided ad «hibendum prsccistt»- 
netut tl<fnfmsixaritntariit,\.fin. ihifiinjirumtn'- 
tum argemari* ad lum ftrvtnit.jf.di idtnde^.non i^ni' 
rabit, Ced. adexiiibtBdHm,^A\d.in fnblieat!, n.i.CdP 
*/»«»K»».Pa»il.Caftt..fW(/,joi,n.j.Ec alii ciiatl per 
K i Avend, dbyGoogle lU Rcpertorium praftiearum Cohclut. Avcnt!. junlorcm «J /.r<wrt^i*f.4 iium.i.f'f:t^- 
Mcnoch. ienf.s^. n jj. quU atniffio non prarfami- 
t\xx^exnnA.Gts.y.infrmbt.Ciim.iib. x. canei. j?. »■*• 
& quando dcbcac probacl / Vide Scflc jirM^on. de- 
cif.x<!>l.n.6i.?i\ah.arrefioit.p 1. Et tcncturquis 
cxhiberc inftiomcntum , & nop cxcufatur , fi jurct 
amififfc. SelTc diSaAacij. loi. n.fyeum fe^ntntibHtt 
Mcnoch.Mwy»/.jj4.B. gUbiquod pnfumpiio ju- 
iis,& dejutcnon etiditur jurauiemo cjus advcisus 
^ucm pizfumiiur. 

Jnftcutnentum aut totum acceptandum j aut to- 
tum repudiaiidum, Mcnocb,d(«r^ifr. tih.i tajn $it 
n.xS.& eonf.i6i.n.^.Ckm/tq^. & MHf/i.ii.eutn fiqq. 
SvaAMe.\i,n.6,^ dec.ii/o. n.9, 

Inftrumetitum emancipatlonis prabat patriam 
poteftatem pra.>ceinrrc , Mafcaicl.foffc/.jf)^. nHm.4- 
& eettcl.pjt. ff;j, 

Inftrumcnti qui pctit tranfumptnm , teneiui' fol- 
,Tore tabelUoniiglofniiugularisfV /.«''. § «/r.vcrbo 
4£H§fcert^Cod.de erogat.milit. annoniyUb.lx. Bait. in 
l.fanilum,ff.de remm divif.& in l.ilUcitas y%.ne poten- 
tioret,n.%ff.dt e^cio prtfidi/,JiC.in I.Prmtor ait.^.if . 
HiAm n.^& w.ff. de edendo. 

Inftrumcntum iion poteft pro partc acccptan, & ' 
pio parte repudiaii, Jofeph.Ludovif.i^cft/./^crir/^i^. 
».i6.Azcved.iM//.) tii.^.num.ii.cum ptjUetiiibHSf /.4, 
novm rtcepitti. Et au approbaio uno capitulo tnftru- 
tnentifVidcancuiapprobati alii ? Vidc Azcved./. i. 
(t/.8.".}4.//^.4, Ei di£ta tcftium dividl non pollunr, 
Cota in mtmorabitik. vcrbo lifiit , p. S74, Cald. de 
empt.e^p,l^.n.m.cnm feitMntibiij. 

Inftrumcnii verba obfcura pofTunt pet tabcllio- 
nem & per tcftes in inftrumento defcripios declara- 
(ti , t«t. ih esp. sndiiij j.di in inuirum retlitki. ubi 
Bsahofin.x. 

■ Inftrumentum ceUns,faciens de illo mentionem, 
pixfumitur Ibvcrcmalam caufam» l.fia. Ctd. dtfide 
infirHm,Ba.ld.egBf.4io6.infine,lib..^. Aym, eonf.iy 1. 
ii.€.lAenoch.de fr*fHmpt.ltb.T . prdfumpi.pi . n.4, & 
tibtf.pr^Mmp/.i.n.^o.&n.ioj.&prdfumvt.io.- ,^i. 
Valafc, de jure emphyt. q. %.num. 1 1 , Avil. »d cap.x. 
TrtUor.n.i i.fol.j^.vtrfo., Farin. iaprsxi tieliii. p. 7. 
infragin.lit.A , n.ji.Et dcco qui diftultc moverc 
judicium, videMcnoch.4^iAMf.9i.n,4 •cujnfe^uenti- 
^»/,idem de co quimovit judicium poft moricm 
debiroris , quia harredcs non funt inftrufli , quod 
pra:fuinatur fbvcrc nxalam caufam , refolvunt idcm 
.Mcnoch.ir6i ^roxin^ ,& /it.3.4.1 jj.t. 19, Mafcard. 
de p^obat.toncl.i iii.n.ij.Cild.de tmpt.cjp.il n.Cl 
. Et dolu» pr»fumitut contra lacentem fcntcniiam, 
Mafcard.«nc'.sji.^.3<.ei'». jj,, AyW. ubi prexime, 
£t occultans protocollum ittvcftiturz , fcudum pcr loco abdito ac obfcuro confi:aus.Menoch.«^;>r<i^M 
w»c/.jji.n.^j.Phoeb. (/.iWre/o jj). 

Inftrumentum habet pio fe ptscfumptionem,!iccc 
Tcniac de longinquo,Felin. in tnp.eor/imy num.iQ. de 
ogie.delegMi , Caftil. lib, 1. ^uotid. cap.^6. num.9,Et 
inQrumcntis publicis cxtia Rcgnum contrdis non 
crcdicui, nifi atfcraniui liicrx icftimoniales civita- 
lis , vel Officiaiis illius Ggiilatx authentico iigillo, 
& /le fcrvaiur in ptaflica,Scffc ^ragon.dee^i j 1, h.i . 
cmifeijHentibuit Aloyf.B-icc. dtcif. Cur. Arehitpifio- 
pM. T^tapolit. f. 1 , 4ec. 1 7o.n.7. lAiCcnd.de prebnt. 
etncl.iooj.n.i^ & concl.io^x.n.ii. Mt:noch.. de pr^ 
fnmpt.tik.x.prafumpt 78, «.10. Et&flScit recognitio 
aliorumtabcllionum, Azevcd.««//.i. n. ijS.w.ii. 
lib,^.nova retopilAt.Paxhdor.lib x.rer,^Motid.eap. fim 
i it.ff.i7.Etinftrumcniaconfeaatempore antiqutt 
exccdcinccentum ani)os,fu£ciunt abfque recogni-' 
tionc , Sccphan. Giatiaa, difcepsat.ftrtnf. eap. j j^. 

»,J J. CHm fef^MtBtibui . 

Innrumcnii laudcs vide apudTiraqucLi^eretrtfEf. 
'*/-V i-i'"/^. I . «. 1 0. enmfeqntntibin. 

Inftrumcnium probai rantnm inier eo^ , qm no- 
tarium rogar(iiir,Surd,J«.io5,i;.l».C^'^f'Ho.«.i;. 

Iiiftrumentis non polTunt fpeciAcati nimis omiiia 
ad tollcndam malignortim fophifticam maliiiam. 
Tiraqucl, in l.fi iinquam,^ziho rtvtriaiurtn.x%,Ctd. 
derevoeand donai. 

Inftrumeiirum publjcum , vcl fcriptura privata li- 
cet confclTata {it ab fcribente,non prxjadicat icriio, 
\i\aic.de ']hre tmphyt ^.y.^.jj 

lullrumenii claufula cft liciia , in qua dicitur, ut 
pars non audiatur , nift dc faAo depofito pccuniz, 
Barbof.w rtmijf.ad Ordinat. /iA.4. lil.jx, nHm.i, Ubi 
quod probibetur tabellionibas eam apponere nlcta 
quanikatem \ parte receptatn. 

InflRrumentum in parcftvecum ,ui totum pcxfii- 
mitur vcrum, Fario. .J«.i6 j, n.%. 

Inftrumentum concernic probationem \ non fnb- 
ftaniiam a£tu5, Suid.i^ atim.iit.8.privil.i. ».?. 

Iiillrumenta ciiam in terris impcrii poieft confi- 
czxe,%.reflai,vt'f& nei4 qHodtabelli9fi.ehaf.tcm,it 
MdlegtiGatiit^ui.dtliteritobtiiatjtrt.i.glo^.i.n.^*. 
Percz t.xC.tit.dt literis ebligat.an.x gtojf*i.n.^^. Pc- 
lez t.i6, tit.^. lib. i. Ordinam, 

Inftrumenia in aniiquis ptzferuniur omni atii 
probationi,Mafcard.^;>r0^Kr.»ffr/.j4e.n.i).Cabed 
dt patronat.grgia cerona,cap. j 4 jt. i. X uar. allegat.i. 
n.i 1 .Maiicnzo ad l.$.tit. i V.glojf^ /. j .neva rtcopilat. 

Inftrumeuiuifl &probatio pcr teftes habci ean- 
dem,vim, l.in txtrctndis , Cedjefide infirwn. e. cmm 
foanntt , eed.t:tSou.ic Paz in praxi,tem.i.f.t Jemp. 
t.n.7,Ctixdo(.!nprAXi jueticMm,& advetai.yexho In~ iit tViUCcJe jHre emphyt,<f,Z. «.11. Et fufficit pio- firumtniMm 11.& verbo prebaiie j. Et f\as coaccdl 

Iiarr i^iinil Viikiiir ;nn.-i<.v.._. ... :^ C. II, r rf>niUii<; n.i^m mflnimmrn. Alnsf R jrr Aecil .Ciar bare quod habuit inftrumentum.ut in fuiurum con- 
traeumprxfumpiiofit, Avend. adl.TaMri.glejf.^. 
n.j.Et dc ille qui diu diftulic producerc inftrumcn- 
tum.quod prxfumacur falfun, tiadi'c Farin. ^.4. 
dec.T6. n. i.Sc ibi addicio,£c przrumicur occultaium 
ab illo cui poterac noccrc , Faiin. di3a ^.4. c«nf.6o. 

. 9. 1 8. & ibi additio /1/./. 

Inftrumcma hOa. de nofte funt fufpcaa , glofT. 
verfao lenebraijft cap.eonfHtMit »4 ubi ^arbofa n. i j. 
^o^c.f/f/f^w/,HyppoIir.(on/8}.». 16. Malcard.1/0 
^rot«.«ffc/,jji.n.4j.O"eo»c/. 1094-.ff.j8 Mcnoch.i/e 
pr*fHmfi.lib.i.prafumpt ii!>.n,io.& likt^.prafuTKpi. 
ii.n. j. ciimfei^uentibut ,,Rehaf. ad t.t. f. de verbor, 
fignijicat.p.i^.& in iran.ifninat. ^,14. w.ij». Cald. 
de empt,cap,^jitim.i s ■'Phah, p.i. arrefio zp. Jofcph 

- Ludovif, dtcif feruf, 116. Ampliaturhoc notabilc 
quando quls cQncrahii in domo aIicna,Mcnoch. /,j. 
■prafMmpt. j, 17,109. MiCctxd, de probat, ceneluf. j; i. 
9«m,44. Amplia eiiam quando aAus fiiit cUm & in iuncftibusquarainftrumenCOjAloyf.KicctiffiyiCwr, 
jirchiepifcepat^Neapolitf.xJte.x^ nHm.6. Scephan. 
Gtuiin.difetpiat.fertnf.cap.ji6.n.n6. cumftqutHti'. 
i*/,Barbof.ifl cap.ttrtio leee ^ji.-j ,de probat. 

Innrumcnioannullato obligatio in eo contenta 
annuLlarui . Sow.inl.poil rtm^p.ioji.^. Mafcaid.i^ 
fr«bat.cencl,\ 1 8.».i-VaIafc.(om i.4l/eg«,i8,li.js)., 

Infttumcnium non rcccgnicumnonprobat,pane 

tamen opponcnte.Gonzal,4<^ rcg 8 Canc^J.^6 n.iot 

Inftrumenta non probant in eis conienia,nifi pio, 

Tcl eomra roganccs,Sicph.Grat.</iycfpr/or.ci ^oJi.x 

Inftruracnio renuntiato non cenfecur conira^i 
renutiiiaium,Tiraquc].i/(r«r«5,'(^. §. x,gi.og.x.k 
princip.p.ioo..Sc viflc Surd. 4tcif.^i . num.i %.& dt» 
eifiyy.mim.s. & declf.i%^. nnm. ij.Etrcnuntianl 
inftiumcnto dcbiti,& !iteris,nonprafumiiur rcnun- 
tiare dcbito,fcd lantiim probatiotii facicndae pcr in- 
fttumentum ,& conteniis in cis. FUmin. de refignat. 
lik,l.^HiJI.iZjs.ii,& lik.t,i,\.n.ij.& l^. 

luftrumcnti yGoogL luris Canonici, & Civilis. Lic. I. iri Inftrtimcmi pars una per aheratn dcclaratur , 
Barg.dc paz conf.i.>t.^f).Vt Emman.Roderic. ^u^fi. 
Jle^»iar.tnn. i.^.i i.vtrf, f ««-m re£HU , Gu,tcr. hh. j- ■■ 

flarain.(itfrf/^Mf./;A.l 1.^.1 j. »,48. 

Inftrumcntum m dubid prafnmitHr boniim.Hyp- 
polii; /« /.r.s.yS ^«u ^^c ,^Htfiio^.de <fH4ii.a.i j^/ald. 
V ^"«/'W^f.j^.f.ij,'*' 4j.Et in(lruni«iicapubiica in 
dubio pTJcfum.unturfdlemnitcr cclcbrata, idcGald. 
J'**/"'''*»'»^ , «'iSo ff.15. Et fi pars non opponit , & 
liabcat aliqaod vitinm , ccnfctnr iliud approbarc 
CaU. dt rtfolut.emfkyf, etp. i jiv.jo. 

Inftrumcntaexcmplataper ilhim notarium, qiii 
. illa confcdr,, probant fine cirationc partjs , fccus fi 
|>er alium Notarium cxemplarcntur , quia mnc rc- 
. quiricur cttatiopattis^Mafcard.^?/)/'^**^. ««^711. 
».1J.'T corJcL^ij.a r.i.ciimfeij"e>itlhuf. 
- Inftrumcnra pcoducens poceiif illa revocarc, ii 

altcra pJrs contradixit produQionem , Mafcatd.. de 
frtbat.toi7cl.t,i^.„l^,fiztvcd. l.j.».j.tii... lib.4. novd 
ritopilat. Sccus ver6 fi non contradiiit , Cald. de 
tmft.cap.i^, ''. 17. Et potcrit rcvocarc inftrumen' 
tum.probaro ert-ore.Cald.ii/J«(»,« itf.Seflo ArHon, 
■decir.Xii. _ - * 

InftrumcntOnon potcft quisutt,qu3ncIoillud non 
cxnibuit in ccniporc fibi ad id afEgnato ,cum nomi- 
' nationc , quod in futurum illo uti non porcric,pro- 
bahir cs cexc./,/ l.not ui,e<>^m eft,fde interrogat.aH, 
^ .lnnoceilc.?«/rf^.{7 Te.pttmu ii-.di fide infirum.cam 
traiiiiispcrDcc.t^cdf.i.-.afi ie prohat. ]i.^.i„ IJs ' 
•^pitd cjKem.n.tf.c.ti/i ft^uent'(ms.C(}d. de edtndo^Cov. 
tili.l.VAr.cap.i8.'i.i.'Vi\i[c. deJHreemphyt. ^uxi.^. 
»«m.iy. GijidoPapay.i4/, Avendi»*/ /.41. TMnri » 

Inftruivicntum Hquisa judiceoflFerre prxclpiacur, 
■ potcftcomminari, ut in pofterumillo non poffit fc 
juvarcJniioccnt.& ibi addica in cap.P.& G.de o§c, 
' deU'(.t:i,Rthuf w l.i .f.de edt/tdo,^.i.\ihi n. 4. quod 
.debet edi expcnfis petcntis. 

Inftrumenta poft fehceniiam tepcrta Ulam re(cin- 
Jcrc non ppflTunt, lf„b ffecie,Cod. de re JHdit. Hjrp- 
folit.yin^. it ^ SQCr.dtcif J07. Pertgrirt. dejkrepfcit 
lib.%th.^.y.^, 

Ihftruinentis repertis poft cranfaAioncm, tcftitti- 
tio concaiicur ex claitfula gincralijBemard.Gr*,;»» 
frAU.C*'«. mptr.-it^i.cQncL M.cOnfidtr^t.\.n.y.'' 

InftrUmenta fa<5ba iTnpCatio damnac» non valcnt, 
ei Alciit reg. 1. pr<t'timpi.y. num ^: Pckz /. i. lit.j. 
, lil' i.OrJi^'.m.p.ti^ R.cbuf.i« l.S4rbari»i tn.6,)f,di 
ofc. Pr^rorij, ■ ' 

Inftrumemldc ftdc dtminuitur, quandoconfc- 

. €him fuic a nocaiio ma!« famc , Bald.irt /. inbimHi, 

'nfi>,t Codjeproht. quem rcfert & fcqiiicur Chaf- 

m\.iri confiietHdimBur^und. rub.io, §.11., vethojt U 

fraudt^ n. j, 

Inftriimcntum-in ttUocontinetur ]us donantisj 
ttadens alicuijusccnfeiur donarc rem , Valdef ad 
Soar.z-.pS Stcphan.Gratian. difeeptat.fortnf.cMp.^o, 
»■17. cwnfecjijentibut. 

Inftruificncuin debei e(Ie liquidum,& purum, ut 
ih eo proccdatup funimaric,Xilar.(« /. poU rem judl. 
tatam,% ^uario limiia , p. 3 00, McncJcfi. de tnterdiSl; 
remedi^.itAipifc.^ofeiJi it num.^j. & dearbitnltb.i. 
cafuiy.nuM.^.^f ^.VzUic.canfnlt. 164. B«»Mi4; alrcc 
VaIaic.fl/'e/af.7g.'(u?rt.ji.Siird. declf. 17. num.^.CHm 
fiijHtntibnSjMcndez in pra.vi,tih,^ MP.ii.i.ij. Caldi 
lieren9vat.'j.\%num.\o. Parlador. lib.l. rerarh ijiiotl- 
• di4n.p. i.cfly.^n. ^.n.lirniii^. n, 17. enm fetjHeatibun 

Rebu'f. row.i ad le^es GallisttU.de Uteris ohligiti. ari. 
i.Xlolf9-'-'-7- 

luftrittHentUin nOn liqiiiJUm paracini non ha bec 
#ieciiiioiicm,Cov,(ii.i.t/iif,e^p.iI.rf n.i. Cur. Phi- 
Angnfi. "BarbofA %eptrtart lip.p. t.$. %~n. I. cum aliis pcrBarbof tn rtnif.iA^ ' 
Ordinai.{\}t.^.tii. z$. inprintip. nkm.y, quTbus adds 
Rcynofo tbftrvat.^y.nuin, ilSx liquidatio eft pirs 
& praambulacxecutionis, GabP. Pereira J«»/ J4. 
/rtmr. 1. Efcyecucio fafla nos przccdcnce legicimA 
tiquidacionc eft nulla,Stephan.Gratian.i^i/c«/>t«r./v« 
rtnf.ca]>.\i^)nMm.f. & cap. j j j. nwM.S. Etliquida- 
cionefadla (lcbcc fequi condcmnatiOjidcmGratian; 
cap.&T^.nmm.i. Ei m\ liquidatione excelEva poflic 
"appcllari ? VidccUndemM/j.fi^LiWfliM.iS. (^ 17. Et 
debct pats citari ad liquidattontm . cjuia requiHcoc 
caufiecogniiio ^ut pcr glofl".»» /.i D.Pioj^.lnvtndl' 
rfflar,vcrbo bene eii,^.dert )ud.O\a.^ta.innnfiHtMi. 
"Bur^Hnd.rHb.i \ .^.&. vcrbo conire le principal ,>*• it, . 
p.i6i .verfa,Kcbaf. ad legei G*iH± , tom. V. tracl. dt 
literis obli^at.arui,glo/f.^. num.-y.cMm'feifHeaubkfy 
Sou.in l .paji rernjudii-aiAni, notab.i,. num.ii . p.u^: 
Valt^f.* j enndtm , in diQa l. peft rem judicatttm j j, ' 
^uartolimita ,p.ixj. ubi plures cicat. Itemnonaii. 
miiciiur rcplicaiio 6c ttiplicacio in exceptionibiil 
liquidationisjUt lefert jildicatum Phccb.^rW/iij^C^ 
arrejio 51. p. 1, Advertc ctiam quod impedinienci . 
fundatain cranfadione iion impetliunc iflam tioui* 
dacioncm, ucc fcnccntia lata fuper li^uidaiione luf 
pcnditur per appcIlaciOnem,idem Phccb, ubiproxi- 
me.n.j.cum feijkentibuiMcndci in praxi^ Hh.}: r.ili 
ff.6.quam7ii c6ncrariuin,quod puffit app(ilUri,jcuea- 
tur Gracian cap 544..',i.6& vidcPhceb.if^w/.iJ;). • 
n.^.cum fetptentibuT. 

Inftrumcncum an fit totum edenddnj ^ adc pari' 
fufficiac? Vidc Bocri-^eciy^ijj; 

Intlrumcnium produccns vtdetur approbare u- 
bcllioncm qui illud fccit , Menbch,^* /M/awjf" /.i'. 
5.45 .Mafcard. de probat. contl. 1 1 j 5 , n. t £. Boifr. W** ' 
r*/.ijz.«.4.Azcvcd./.i,(;r, f. n.Zi; ctimfeqMtntibiu \ 
iib.^.n»va recopiUt Et videiur fatcri conCcnta in co, 
Mafcard.eone/.jiJS.ff.j. & cancl. 315. Mcnocb. diS4 
^,^i.& confs ;z.''.ij,Burg,ciin/.j-.nw«,9j,SUrd;J*-. 
eif.ii^O'"-^-^ d":if.ii^.n.6.(^ decif. 167. & iecif. 
.388 1.^4. ^^^3.^1, de tri. JHdic:p,6.a£i.lo; itMm.jt', 
Azcvcd.«^/,}.ti>.j,i.i4. eum fttf, lib.\. ritv* rtcopi^ 
lat. Sccus cft iii vcrbis iucidentious & enunciativisj ■ 
Mcnoch.cow/.j^i. tf.To; f«OT/>^. 

InftruniEntum, fcu chirographum fi reperirtir 
cancellacuin pciics dcbitorcm; folutio debtti ^«fa^ 
micur fai5l:a,Grcgor./.ii.tiM,^,j, vcrbo iftrofi dix,i~ 
m»J,& l.s.tit.i^.p.^,^xv.i/tl.iiiduEliiik ii.Cod,dif»f ' 
Int n.i Menoch.difprdfiimpt.l.^.prafumptti^l. M*f» 
Civd.de probat,eo'icl:x^ (•,nHm,i6. ^wic/.^/i.Sutd; 
coff/",i6.x.4.Stcphan Qzu\in.difceptat.frrenf.c.j9i; 
n.M.eumfei}HentibHS,C\jr.9h.i\ip.tom:t.Ki.c.S: ■j.ji; 
Ec inftrijmcntum Uccrahti juraciit iii litei^ , Maf- • 
citd.de probat.concl.^Qf.n$,&ionc!,'f^^.VhietiiTA 
quod poteft pcen5 falfi puniri , fi fiac aninio »cril«^ 
tcra occhltandi.fccus fi cx iracundia; ■ , 

Inftrumentum produdtum ex irchivb pubticd 
habct plcnum robur vcriiatis , etiamfi non habcat '• 
fubfctiptionemiut probacut la e.pervenit 30. f.l. tf" 
in AitthM his tjui ingredi ai appeiUt.^ iUMd.c9ll4'.f. 
Auih.ad hoc;Cod.deJide infihim.cap.tan tx ItltriJ dit 
iniriiegrum rti}iiut.hciBnfHS^:dt prohat.l^fini Codi dt 
4rbit'jiiiel.Bo'cr.dec.iof:n.ii,citmfe^MihribMi,'MiC' 
Card deprobat.cont\.-j\\.n,6\ faciuntqiue Menoch: 
de prafump' ,lib,i:j.^\: n,^ 4. Valafc. dtjnretmphyt, 
<jud!i.^.n.i6 Ci\i.de'tmpt cap.j f.nivin.14. & i$. Et 
verba regiftri & archivi publici , vulgo C4rf«rM,£i- 
ciuot plcnam fidem,ut in capiAd 4Mdieittiam,depra~ 
fcripiion.Si ex tCXCjn c.Heiteaitfatn, dtprobat. & ibi 
glof.iSc Doa.pcrquemitatradiiHvppolit.f»r»i*.iie 
probat.igz.CamM-fonft^S. c»Ut.& i. SC noni*- 
quitiincur plcnx & pctfe£taE ptobationes ,Ccd foffi* 
ciunc femipteiia: , prcrutnptivx te con|e£iucxl«,pe^ 
K j teic; Digitized by GooQJe V ii'4 Repertorium praaicarum Conclul «CXI.III ili^« espUicit eaufti, Sc ibi' BaU. ro/. j. Fctin. 
ft Ci^Ue ^mAy ruij, dix frdfumpt.^ai, tn l. tx Ute. 
ris, timt.4,Coi.iie tefimumiit, Et ttaduiK plures te- 
Uti pcr Vv\3.{c,di8a(i. 9> n il Bt dc regidto , ubi 
Hefciipwfunt bont Regiz coroiue i vidc -Mafcatd, 
' ig vrob,it. concl,-j6%.nHta.io. faciunt qu« Valafc.ii.' 
^. 9. 1. i6, ubi quod pet tibros amiquot piobantui 
4iniites, feu con^ues antiqui Diorccfani , fcu atia- 
tum [crranim , qiumvis illi libti fiibcuftodia pu* 
blica poiiti non ccpenantyr. Plura a^lia dc iuftru- 
mentis vidc pet Baibof. in Rtmiff. ad Ordinst, lib.i. 
tft.it •inrtKinHtti. i,&iitfrincip.Biim,i. cHmft- 
\ ^iuibits. yirh» Int^erdictum.Interdictus. 9' 

IWTf « D/^JT^/Ecclcfialliciplura vidc apud 
Sayr. dtcmfHr.Uh.^xa^.t.cHmfe^teitibustHonct 

iUMfiribHt. ^uatid.f. z. ^.KJ.Bonacin. de inierdiHo, 

diff.f.ViWvac tom..,tMriU.qtuft. rmff.iS 

hterdi^Htn cft cenfura Ecciefiaftica,qua horao i 

petctjptione quorundam Sacraracntoruin,^^ a divi- 

nis officiii ,&'ab^ccleliaftica fcpullura fcparatur. 

-Soit.de cenlHr.difp. ^i./iH .1 ,nHm j. Dividitur into. 

oalc & pcrfonalc , gcneiak & fpecialc : idcm Soac. 

d difg.i i./ifivi .* n.i.&i ff.4. 
Jntcidiifti tcmporc miniftraii potcft Baplifmus, 

e^.Alma matcrtde fimtnt.extom lib.fixto, Soar. de 

tttifurJifpHt. i i/tii. l.d B.i. ubiMiim, 7. & S.idem 

«(leiic dc confirmationc & chrifniate, &" ««m.i j.dc 
Saciamcnta poenitcntis , & n.ai.de Eucliatiftia per 
modum Viatici,&i».j8.quod proliibitur Exircma 
Unftio.acque EccUfiaftica fepultura^rj- eap.^uod tn 
te^depanit.&remiJf.&it.^^.cHnife^.^uoi prohibciui 
Ordo : & ". i\.6. cumfi^ueniibus , quod prohibcn- 
turbeiiedidioncs nupiiales Ac mactimoiiium, non 
ver6 fponfalia dc fururo. 

Interdifii tempotc, &ce(Iaiionisii divinis facra- 
jnentum peenitcntix confcrri potcft tam faiiisiquam- 

•infirmis.cx Sayr. d.Ub ^.rap.t^.a.%, 

Intcrdiftum Miflam.aiit aliud Officium ditinum 
pr, hibct fnb morcali.Sayr.iJtffo lib.^.€ap.it^.n.^.\xh\ 
ti.7-& S.alfcTii quod viotanies interdJAum incur- 
runt poenas fpoliaiionis ab omnibus bencHciis , & 
dcpofitionis prrpeiUK,&: » l i.pcr text.ii» cap.ult. dt 
exceffibHt Prxlatormit j refolvitquod (ufp^nfio non 
eft ipfo (urc , fcd pct fentcntiara'' 

IntecdiAum non pr^hibei adoraiiojiem' CrucJs 
indiefanAa Vcneris finc publicisprecibus, Suar.<^* 
Ctnfftr.di/p. iA.fea, }. n. 8. ubi dijp.a. quod privac 
' Ecclcfiaftica fcpnlttira perfonas non privilegia[as,& 
■filti^.a^ii dc inier^iifto ab ingcclTu Ecclefix , & de 
cjus elteAitMls. 

Intcrdifti tcroporelicitum cft celcbcare Officia 
vioa folemniter in quatuor fcftivitaiibus pcivilcgia- 

, tis, etip.Mm^ mater 1 ^.ubi Batbof «. 1 7. de fenttni, 
txeom.likfexto fS^yr.d.lii.j. cap.ij. an.\.vtn[lo 
■ff.8 Monet.(Jiffi«^wji>. i6.n,.iZ.\io'nK\n»i iiiiadif- 
pttt.j.jfHnao 4.prepof;,.i..n.i4,. 

Interdifti tcmpore feftivitates Nacivitaus , Pal- 
char Sc Pentecoftcsincipiunt mane in Mifta vigilix., 
■ & Mifla Vigilla potcft camari jiniiis apertis, piaci- 
■pucincipicndDaG!oria,Suar. diiiadi]}': M*/"'^-** 
mm.i,o.&fiU.i. num.i^. A\i\.de ceafr,r p.^.difp.-i. 
/i^.t.dHb.l<i,\nUiah.p.iJra£l.if}.diffcult.7 de i"- 
terdilHf^n.6^Siyr.d.cap.ii. n.y.Monec. d.t}H*ll.l6. 
j»»B».4}.)ncipiunC qoatuor feftiviiaccs ptivilegiac^ i dlfpHt iA.fia.i."'"»- 2.0^ tiimfi^HeriabHt. «A««^ 
«;^,M.Batbof.|-«^iO« c.p.^lma maier mm.x%. uM 
rcfotviidiiaasqoatuotfeftivitaicsmccUi^i dc pu- , 
mis diebys cantiim . non dc duobus . v.t tnbus f - 
qucntibusifeqmtur Suar dlUa difpH^nf 'one i^Jecut. 
n *8 Licct ciiam cctebrarc divma officia m teftivu^- 
tibns corooris Ctitifti , & Conccptionis Virgfus 
MariK,& pcr totas cariim oftavas^ex ciiatis p« Uar- 
\,of,ind.cap.Al?f'an,^lfr,n.i7. - 

Intcdifti dc fo«te plura, tVaftant J«tifconfuUa 
in l.H»i.f.4efonn,6c p^ft gloir.S BaU ,b. Ccpol.^^ 

yi^«u«f;fc«/,i».UiS& mrfiiisMenocIi. «^'f'''*^- 
rc,ned.^.reth<.poffcP «..,Et cftr.milc mtctdjao dc. 
aqua qiiocidiaria & sftiVa , dc quo »» '"■/- ^" ^?'** • 
2»id.& ^i-.aA pci Cepdl,^^ iervifJiii^^^?"'^":' 
U .4.Cotraf.i« d.rM.aq,*dHaHS.a '•■■ «■M^-J^J- 
diarbiir.cafui6o.& rmcd.6Jtnn /j-j^/^.^ •-•. i.U"'- 
«,;/.! jj.w/.ii.Et difpuficain uiio m<tcdi^o dilpo- 
nuulur in alio^juxia tcxt.i* l,i.^-^f aj<ieM,vtr;. c«- 
4e>«,f.dff<.ntc,&c gluir.ibi.vcibo *n.>Mi, coiw^m»- 
tcr rcccpca . alTcnt quod qui intencat hoc uitetdic- 
aim.. cadcm dcbec probarc.qua: in fopcnoribus m- 
icrdiais,fcilicec ^iiod ufus cft.putaiH fc jut'^ "!'. « 
etiam MaCc^ri.de probat:cO'^c'-ii^- ".i-^^''?^; quoe... r 

Cttx{^a.dfcepiat.f«rerf.i^^.n.li.etmfiV 
f .6S i .man. j i.CiA^.co'.uov.rf fimf. ''f 
eum fe^ueiiiibi ^.... , 9J.B.6.- 

flT- /;t.l.7.i.B.l8. Ccpot.rf. Mf . »-.9. 

Ubj'docci quod lioc ihterdiatira polfcfl.irium coin- 
pctii quando quis ius hibct aqus duceudi, & idcin 
[efolvit Menoch. a rcm.d,..^.in [.ni. Et necctTanum 
eft probari,quod ufos cft lurc fuo.credcns lc hab^ 
rc iusutendi velhaurieiiii,iuxiatext.i« /.l- }-!■#• 

lU.-s- ^j]iv<i.Bart.>>/.i.§.W •''"'''^^'•"•'^^■"'{'.r^ 
de iiinere AanaHeoriv^^^, tc^iie plura pcr Otauan. 
dillo .«.t;8^.ubf«., r ^um fe^u.ntil>Hi,.^^^J^^i«»'^- 
lia & paticniia doniini,& probatio debet hed aD co 
qui prxccndit fervitLUcm,idem,Gratian.^7J » - »• '"■• 
It media quibus harc debcnt ptobari. vid^ per t«t. 
.-, l.l.^.fe^e,f. inri.fde a^ua i^uotJ. ^ t^'*-. ^ « 
in dilh>\.hoc imerdiao,r>,,.in verf:cgopM,o,Cc^olde . 
fcrvU.-ap I.".i7.M.noch . ubifupra," ^l:"'"'^^' 
V remeL,.reiln. p.ffcff. per tol.m E. cuxa ift. icn - 
poratia vidc Barbof. ir. cap.<^nneUrn i^.dc tltU.n.^. 
cumfe^fj. Ubi quoi incorporalium junum quall 
potTeirio necuiritur per unicum aftum. 

liiieidiaum unde v>, Compctit l^ab.«ti poft^.ffio- 
ncm per cl.nifuIamconftituii & rcfcrvatiolieni u,..l. 
fruaiis , & ptr allos modos polfcflionis civilitlia^*. 
Sc Rax.Tiiiqoe\.ti:JCi.ie mri.p.6,iccl4raf.df.n-m.S. 

iHf- fpfiK fokmnlt..iSi« Sayr.?.«,.I ,.».8.* J.Mon" f«v.„p« ufufr.,a«s. 
-,.it.& rmBi !.iii'rii'frtf'Jii.,i.}.Sci>j:. diSt mmam i ViJs V.lal». > dri, w <..fl-'.f.l-«"'".«9.* ('.■..'"•'''""•' 
l.fc. «»/«l(.l .C.™».! 1. & P'0 poircflionc 

,c,v». /.,.§. J„'V.""/J. .'■.* ■" «"-^^' ""''^; 

fim. prob.lO,Jiii.I.l.i4.'i'.S!."'P"'''f;;''''' c ' . 
p,i, ,h^,ri, ,/laW«. E, fpoli.tus pofliffloiic tia., 
aii polTu intciK.fc imcrJiauni rctincndi , vel ..11- 
pilrfndi poircffio.ii>.'ViacTir.q..!U.i/if.';.''" ■" 
„, , eri.fi pvo pofiffioncci.iliffiin. non J.<« 
rcmcdi.l.n reci.pcr.odi poircffioniil.dc.itT.r.qi.". 

c„fj.f.p,f,.h .cm f,fa«ih«: , Anton. G.br. ,••„■ 
„„.Jl,.,.J, „,,„i:p4,fc>"l.y Gaicr. l,b.i. f rrf 
« 87....7 V.l.fc.«i.>'..v;'»'.Bcrn.rd. G«v. ,np'i''- 

trs..n.t. pcrclauful.m conftituii, e» ver. poflcUW. 
& non fia. , Mcnocli.CM/".. j8..""''..4. Gmc. M" 
- 0- - 8. Tit.qucl d, i,ir, .m/Kj.f... ««pHf. • '■'- 
■ -Ubi .git dc h.c dauful. ; »< '=• 

ndctuicolonoconttado- 
.»/«/,.IH.',.l«.ul>'<l'";'l yGoOglt IurisGanonici.,&Civilis. Lit. I: ny (tin?d!« poiredbria [turis dctcmatoribusnon dacur, 
fed officinra fudicis cx «quiiatc.AnhoC iluerdiflum 
compcrac adversiis cQlonuniinqiiiliiiumjpiocucwo- 
Tcm.Sc rcliauos <JlU alieno nomine polEdcni , Bi an 
riconvcniaiuur rcmcdlo poffclIbrio^poCGnt noiiiiiia- 
rc dominum t Vii&KcynoC.ahfervii.ii. 

Intcrdiaiim,<f>/«/« w/,Jatut hirrcdi quanJo dcfun- 

' ausinvitafuit fpoiiatus,/, i. §. hac interditiimi^ itd 
pntm£Ae »u& vi atm. Tiraqucl. U tMrt^f. 6, decSd' 
rat.n.n-i.& 5. Meiioch. Jt imrdiiJ^rmetl.l.reetfer. 
pofe{i.mm.4.io,KazzBoTioa. deeif.l t.K.t. cumjeqq. 
Et datur hffitedi pca quafi pofleffioiie , quando dc- 
fbnftusfait in qaafi portcflionc.Garcrftf Jw/e/!.;, 

, gap.^.Hi^ i^numfequttiiilnu, 

. lnEerdi£to rctincndEpoirejHonis pbna requiritur 
pr^batio.fsdunicatantiun diiatio, Clem.fape/e ver- 
hr.fignifiefit.Cov .var.sap.xj ii.+.Menoch. remed,i^. 

rtetiper, jfofiejf.nim.^oi. 

Intcrdlfbuiti rccuperandi poflcflioms tcfolvltur 

per.caafam fummariam , cum nullus adeft contra* 

' a&ottl.^ftn^ff^iCad. nnde vi, Menoch. remtd.^ 

*Mpifc.p»ffef.num ^'^.exnife-juenTii^m. 

Inrcrdiftum rccupetanda: potTcffionis hon poieil 

imentari , nili ab eo qui probat poircflionem & dc- 

'je€t\oMm^cap.coafultdtianH/h}. ubi glod' veibopjfef. 

^9aem,-it offic. delegati, i.ap. eiiM.de rtftlt. fpolim. 1. 1. 

i.^'jtei0,'S' % Irtierdum,lf. de vi,& viarm.Coy.in 

r'l-p»i^eflor,p.i.%.\.n.^.yic\V3Ai.refned.\^. recufer. 

•f^Jf'jf. nftm.i^i.cm/ife^. 

Inrerdi£tum rcftitucorium compctic pro menfuris, 
" •vei reddicibus fubtraAis, ex tcxt. /n cap. fuerelaM, de 

«US, Gota.M l.n^.tauri^nuin.iyz, MciKjch, rtmed.l. 

retuper.pejfef.^^ii^^.S.remtd. j.reti/i. tium. Ijp. cail. 

iib.i.,praii.i>bfiTvat. *c.tp, yj.nuia.t. G\iteT,eo>tf.^i.ii.i, 

& pro annua pnftatione.BerDard GTSv.iipraB.Cam. 

Imper-,lib.i.:a\c'.io.confiderat,^ EcpolTcfltotonliflit 

in receptionc penfionum , c^p.dnti veuijlenl, de replr^ 

/pqUator.ubi Abb.nttW.i i.Feitn.iw cap. cumBerioldus, 

"fWii^^dt rt jiid Valafc. de jwt emphyt.tjutfl.^.^.ij. 

Barbof. in l.fi AHenam^ium. Zl.ad finem,f fotmo mn. 

'ww.- E: visinfertur quando poiTetror pctic penlio. 

nci,& colttnus rccufat fulvcce.Iiinocent,f»i^i£(i»c<;'. 

^iie'tlit'n,ium.i. GmA.dici\6i^.'Urn. x.ve'f.erfopa~. 

T<l,& num,\. V rf. nfque ad denegaiUnem , Angel. /« 

i.ilciiaiio, §. tftiod iUictte , numn. ffl de pxblican. Ber- 

txir\A. cenfj^^^.Bum.i.h^iSt.id ^onftUut.RcgHiSiei. 

^■«.(ift.j, rub. ji.g^/f. »K^B', Mafcard. dtpnbat. 

ctfnf/.i5ip.nMff,it, ftrho 1'hterisse. 

1'^TERESSE \\icx\ «(Tantis quopaftopeti de- 
.beat; Vide Afflia.Jm/.io.».i.Tiraq dereir.lign. 
^.1 .p.i.n.7i.lAeaoch. dt arbiir, lib.i. tafu 1 19.». », 
lA^[cATA.de prob.concl 4ji,n.i.CHmftq^.&C0"el.$Ji, 
ff.i7.Gam.J«.y:iio,-7.i,y(J(ny;i56.«,i.{f' dee'f.i-8. 
Hitr^.j.umfefjj. Gucer. de juram,- onftrmat.p.i .cap.i, 
■ num.^.Grm\n,ie hfnr.cOMimento i.$.£,»»m,1 17, Put, 
j>.i.dnif.2i7.Perez lib.i:0'dinam.p:,^.it. Barbof; <«' 
t.i.Jtrpriif.p,'!. ntm.^-j^umfri^if, ^ in l.dedivifieiit, 
r»m li.f.foluio mairim, Valaffi. eonfkl^.ioyjium. j. 
& riHm.^o & $1. ewn ftn^. Bernird. gtzv , in pra/I. 
Carii,Imper.lib.i.(:enduf. G.num.ycum ft^uentibui ubi 
qaid tn (fiviiibus,qni non func mcrcatorcs.fed folent 
eqiere pr3Edia,vel annuosredditus.dcquo eciamSre- ' 
^VKGTinin.difctptai.forenfcap, j^.iHm.t. Erquo 
padlodcbcathabcriratiolucri > videdM.d. c. »9.' 
»*». ^^. FanWm/.t+^. Sota Rom, num, 6. Et quan- 
ip ftiit patita pecunia !i dcbitore. qui fiiic in inora, 
debctur ioUaSt.fmn. d.detif. 244.'Mtn.ij, tf- i^ Cur, Kiilip. tom.iJih.i.tap.1% aum. ■ 1 1. tf" li. Ec an 
intetelTc lucticelfanttspoflitinpafluro deduci^Vi^ 
\\oy{.K\cc^ineollra,de^if.p,^.i!oileQ. 1956. £t reci- 
picusdebitumptinclpale videtuiremjliHc inierelT* 
&pa;nam, Menoch.fo«/;jjjvBiim.i j.Cur. philjp. 
d.cafi.i.itum. 6.Er hujuAnodi intcrefie peti nes po» 
tcftpoft fcntentiam,Gam'(^rty;i9i. Valatc;, diSd ■ 
confulr.ioj.num.i j, Gtxv, khi/upri, num,ult. El dC 
iotercflc.i rtfdo dt fwru.agit Gabr.Pereira dtei/.Z,^M 
finern. Et dc iotercrtc lucri ceflintis^ac dHmni cmet. 
gentis , vide Cur. Philip. d.lib.i, eap.i. Bt ^ui dcbet 
incercirc an poflitproc» incacceVari? Vidc Fatin, 
d.p.t.iii,j,q.i6.num.fi.Et dc debitore pauperc, qui 
propccr impotcntiam non folvir, quod abalionon 
poflit ab eo pcti intercfrc lBcriceflantis,refolvit Curfc 
Philippicari,(fl^.i.a«(B,.i4, El fi in claufula,& fngu- 
lis.vel oninimcHori modo , lenetur jadcx iudicare 
fuper acccflbriis , idcft fuper fruaibus & inictcfle» 
ciiamfi petituin non fuctit, Gfty. '^. traliAih.\.eon- 
cluf6l coti/iderar, i.num.^. E nao fi pode levar inU' 
rejfes de intereffe, PhoBb, decif. lOi. t$- »rr«fio 7I. p.i. 
Gabr.Pereira dtcif.^y.n.iflt. 

Incercfle lucri celTancisquo pa&o fit pcobandumf ' 
Vide Cild.dt tmpi.eap.n.n.io,& »*j8. StepJi.Grar. 
difftpt ftrenf.cap.6j.n. lo.cutx.fif. & eep.l^O^n.^.^ 
c .iOi.n.(),Phfxh atrejio ij.p.t.firin,p,^,dte.^0.^.Sc 
ibiaddifio,0 dtcjj^.n.n.i.innov.ahidtc, it^^,>ii. 
quod lucra non func uniformia, 6c vaiiautur. 

Inrercfle tucri ceflantis quomodo debci articuUti? 
Vidc Pcrcz tit.Z.lib %.Ordinam.p*g.x.iii fint^um /eq. 
Burg. conf ^j.ff.fi.cucer. de jurar/i.e»nfirm.p.i.cap.i, 
num.^, Scephai), oraiian dtfcept. fertn/. c. 700 .n.ji. 
Beja rtfp. cafimm confcitnt.p. j, eafn jg. Et dcberi ^ 
dic morx^ cefolvic Roca j^cnuenf. kdeci/.iO.nutn.j.fp' 
d:c''f.6i.num,<).& deeifi^^ num.j- Bcrnard, Gca!v. in 
praSl.Cam.lmper.lib.t, conci.6. Et intcrcire lucri ccf- . 
fan cis confidcraiur in homine folitu negoiiari,& ita 
dcbet articulari quod crat rolttus ncgotiari,Gabr.Pe- 
reira deeif^j.n 8,R.eynofo abfervar.^num 8 ubi pct 
totam obrccvat.difpuiat,an obltgacus ad {blucioncm 
damni.iciieatur ad folutionem lucci ceflanrisiEt ar- 
ticulari debei quod homines c)urdcffl artis eommu- 
nitcr ita folcnt luccarr.Roca Gcnucn. J.deci/n^. & 
dtclf.206. Mafcard. di probat.eencl. pij. bkw; 13. Et 
non dcbecur intcrcfic lucri celfantis illi, qui non eft; 
ibtitusnegotiaTi, SaTd.de alim.rir, I.f.^f.mm^j^.Ec 
valecpa£tum appDliturrHncontractuSocictaCti quod 
circa lucrum ftctuc juramcnto Socii , Farin./f. 4, df' 
eif^i.Scihi addit Phoeb. arrefio j i.fom.i. Ecdeb^t 
fieri taxatio ad minus Iucrum,Steph Gracian; forenf. 
e.^p. 6&ii;num. j j. Et in laxationc intereflc habcncj* 
cft latio laborum, ac cxpenfarunij-ItetaGenuast^e- 
»jCljD,Etiaxaridebec fccund^ialuctuinquodcre-. ' 
ditorfeciftct, Rota Genujc deeif. 194, El judex e* 
olEcio accepca infbrmationc poteft taxare inttfreflis 
ad lex,vel (cptem pro cancum. 

Interefie lucri celTamisdebecur ill],qui confuevtt 
pccuniam fuam dare mercaiocibusad honeftum lu,* 
crum,vcl emere 'priedla.ut ex rcdditibus illornm ala- 
tu*, Sar6idtcif.i.r),iO,&.de alim.tii.i. ijuaR.^j.'^,^. 
Barbof.i/i l.i.ia priniip f.foimo matrim.p.i.rr.^x.hct' 
ViTd.etxi,<npreU.Cam.lmper.lib.i. eene'.6.n.^. Stt* 
phan.Gratian.<ii/i tpi,forenf,eiip,$ jp.n. i, Gur» PHilip. 
tom.i.lib.i.caf .i.dos interelfe} ,vum . tj.Et ia hOc in- 
tcrellc fufBcii quod probacio coiicludat per commtf ' 
nitcr accidentia , clc Bart,& Bald, in l, umca. Cod. de 
/entem.qax pro eo quod incerefl> & aliis qups tefcf t 
Sard.fbi fupra,d.ifuafi. ^j.iw». 44.Et fufficii ctiam 
probat^.quod mcrcatores cjnfdem arcis ita coniioii' 
niier folent lactari , ut ttadunt Rota Genuctif. dt* 
ei/.ii^. & X06, Alexatnit cptif. ijie.in fine^ lib:i,^ 
K 4 mf* JDigitiSed by Googit ii6 Repertorium pra£ti'carum Conclur num: 1 9,Gemin.^ff Hjur.v«-nmtnt ,\ ,$.fi.o.i i ^.Barbof, 
ith'rpKoxir>ie,it.jo. ubi n.^8. rcfolviC fumccic pr^ba- 
tionciTi de vcri[imilittidinc.Et confuecudo circi iftu J . 
UiteicfTe ed aiccndenda^quod folitum c(l dsii in illz 
regioucjtixta lucrum mcrcatorirm,GraCiin.Ci^p,i4[. 
w*OT.z7.CHni fttjHtntihny. 

IntcrelTe lucii ceirantis,|ion folum debetui ufque 
adfenrcn[iam , l.i.Ctd, dt nff.reiJHd.Cei ciism uf- 
qiie id cxccuiioiiem complctam, /. in fidilcommiffitin 
frincip.f-.de Hfiir. RodcricSoar. in l.pejl. remjudict- 
l«>rtfi4perdtciiiirah legurn Regm>^u<jt.?.l'i'g. 36». Ec 
nunquivn ci:ccdcre poteft fertcm pnncipalemjGam , 
^etif.iti.nnm.i, 

Inicrenein liquidattonibus dcbcc pcocedi fum- 
maiic, Barc. tnl fifidejujfor^ ^.^MtUam,num.i ff.wn- 
durl y Stracch, i^e merear.tii.^uomedo in caufti merc«t. 
proetdend.fii iVi.hfc. dtjnre emphyt. tjHdfiiont tj. 
P««i4. 

Imcrcdc juftum pccunix ut poflint habcrc . mer- 
catorcs,dcbent probarc quod fint negotiantes,& hoc 
probaco polTunc pctctcintcreile pcctiniEC, dum iibi 
Hon folvitut , quod appclUtur lucH ccfTanclSjdc qut> 
& ultra quid aliud debcant piobarc, vide Phceb. ar- 
refio'^7.p.i. Gimiii. nbi proximiy Pat.p. i.detif. i}7. 
Mafcard.c/c l.robAt.concl.^7 i.ium. S. cum fequerjtihfs^ 
ff" cojfc/.ajj.ij.iy.Mcnoch. ^t »rhiir.c«f>tii^.nnTn.i, 
SaTddeif.istf.n g.Gnm.iecif, 1^6. n.l. El lucri ccf- 
fancis , ac damnt cmergentis racione potcft aliquid 
pctiuhiafortcm.oam^-iec.iio.ff.j.tf- «^«.118.7, enm 
ft^JKnitenum lo.tf' lI.GMeT.dejursm.confirmp.it 
V^.z.s.^.Batb.ifi t.i.tnprincip.p. l.niim.^j.ciita fetftj. 
, ^.faluto matriTnonio. Etde intciclTe ratione damni 
cinergentiJ,vide Menoch.Mn/!l i8.«,iS.Sayt. clttvit 
Regit lib.io.ir4li.^,eiip.i.n.io.Azov.infiit.m»ral.p.i, 
tik.^Mlf.4.Gaiet.d.eap.i.n,i,& ^.Gemin diQo.l^.k. 
tiHm,iot,Be\irefponfer.cAfuMm_confeitnt.p,^,tafu 19. 
Stcph.Gtat. difctptAt.fortnf, csp.6y.n.i6.& M/1.240. 
0rdinal./if'.4.ti>.70,$.i,£c debetut in uttoque foro, 
Suid. de *lim.tit. i.f «r^. j4.«.i8.Baibof. i« t.i.f/o- 
luto mMtrim,p.iJnprineip.nHm.i^7. Et ubi lucrum cft 
f adicaium,de eo judicatui quod de damno , Sati.de 
mlim.tit.f.quffi.i^num ii.&deeif 16I. num.i. qui 
. <'.f.4j.«.to.agii dc tucro ccHancc quaudo potuillct 
'4aii ipecunia meicatotibDS ad hoticftiim tucrum.lJ id 
CeDmevciat,vet emcte pisdia : & quod non dcbca- 
turintercffe lucri cefTancis illi,quinon «fl folitus 
negottaii, IbiiUm n 5 7. Ec recipiens Jebicum princi- 
palc videiut rCKiilitle intetc{Ic,ic pceiram , Meiioch. 
feiif.tjj.n. ij.Et ejufmodi inteieire pecinon potcd 
po(t rentcntiamiGam.f/fcf/.i ^i. 

Incctetrc ceCTance nonaudicur agens,vcl excipicns, 
ex citalis per Btibof. de principHt, ^ loeii eoinmun, 
vtriMfpte JHritJit. t,n»m. x$. Q^ibus addc ScraphiR. 
de privileg.jm-miKprivilt^,ii.n.i. yirbo IllrK>lTAIt.IUM, 

IN VE 1^'f ARIV M habet tantam viVtutam, 
quantam hecba Betonica, Pind. inleg. \. Cod.de 
banis nuternii^. j >»wm.S i . 

' Inventatium bonoium perfons f3ecutari£,quc f e- 
liqutt duos filios , unum fcilicct clericum diaconum> 
minorem tamen i^, annorum , & alium majo^ 
reia , non potett conlici ' pcc judiceti orphabo* 
rum,quia minoii clcrlco aon poteft dari tuicH-, 
nili iL judice Eccleliaftico , Barc, t» /. 1, num. j.f, de 
tHtor. ddtit 4bhis t Sc bona fequuntur conditianem 
lixredis , i4eo inventarlum conliciendum cll in fuo 
foro , Guido Pap« jHtfi.i 6 1 .Barbof. in l. fi cmfian- 
W» J. jSffrfB»». a^- Mdfitttmtf.folMo mMrim.\ & Tiic Gabr. Pereira it matiu Regist, tnp.i 6.nitttt. 11 xtm /V- 
qntnsibui, ubi alia plura adducic. 

Inventaiium facere an cogatur ille qui poiEdet 
bona,fi ab alio conveniaiur tahquam filius, & hcres 
defundi de cU)us hzrcditate agituc , II noa poflenbi: 
hxredicatis negat illum clTe fitium 0£ hxrcdem,fc fuf 
pci hoclispcndeat>Videtuiquod nor.,quiaintetcft 
cujurcunquc ne fuum patiimonium pccdatur, l.i.^. 
dt ailm.pHotl. pTX.fi. l.i-Cqunnda & ^uibns qumtpHrr^ 
Hy, \a.il. facium tradila per v ald.(nt Cknieot Ced. dt 
prohibitafequefiritt.peeknit, Cuti.de feiiHefir.^M*fi:t . 
tt.iifil.z.virfoM». expreflc lefolvii Pinel.iM l.i.C.de 
Itonis mattruiiv.v,n.i^. fed contrarium-tiadic Cald. 
in t fi CHrdtarem.wcTbo Ufis^n.lij.verf.Hlira, 

Inventarii confcAio potcfl lemttii in prsjudiciumV 
legacariorum, St non crcdiiorum.Sccph^Grar. difcepr- 
tat,forenf.ctip.^^,n^lt,eumfe<f.& (*p.yli.num.^'ixum. 
/i^^.ubi »«w.44.de lifufiu^liiario. 

Invcntarium dcbct ficri ii\ .prasfcncia nocacii.Viii* 
ccnt de FranchV«ci/;iotf.ff.t. 

Invcntaiii piura,5c contra pacrem tion coilEeieit 
■tcm, vidc pet Vi\xCc.deparlit,cap 8, 

InvenftTium non f^cete,vct non ritc facetcparil 
luni, Valafc d.cap, S.nwn.44kSucd. deeif.iii.rt.ii, 
eumje^ueniibus.^t non acguicut doluStfi aliquaboo» 
quis omilit fcribcre ad comnioduin pupillotum , fi 
illa annotarcritiA libro rationum ,Gratiail. faretif. 
c.ti. num,^, ubi nstm. %. tradic quod non cod£cicns 
invcntarium dicitui iii dolo prxJiimpio,de quo eciain 
Phoeb.l/«(/,g8, n.^.cwn fe^uint!lmi,totn. t , Ec rion in- 
cidic quis in p(aiMm,G non defcribaniur oomina dc* 
bitcium , quandouiharrcdiiace nDninvcniuntui in^ 
fliumentade illis, Bari, in l. tutor ijut.reperterium, n^ 
lOjn fine,verf,fecimdi concludo^. dt adminifirat . m- 
lor.Sc eft rccepcum , uc pcr Sai:d,di3a decif.i.ii..n,S, 
Valafc. diaecap.t,n, it. 6c lufticus non cxcufanjr i 
Confcf^ioneinvencaiii , Mcnoch, d*vrbifr,tafu 194. 
11,67, Ecminoi rcftituicui advcisilsnon cotifeftio* 
nem inventarii , Cald. in l,fi cursttoTtm , veibo Ufis, 
num Ji. cumfttjutmibHi,Ctdi de inintegrumrefiitut 
min. earc. de nobilii,xl'f €.i.ii "'"^' i^- Sutd- diQa 
decif.iii,nuni.ii.\Aiit'Hm. 1 j. quandohaicsaliqtia 
oniifir, vel pofuit quse non eranc poncuda , pcr cr- 
rorcm^vclper ignorantiam. Et mulicr acrullicus ■ 
non cxcufanidr , fi non fecerunc ittvcntaiium infra 
ftmtutum tempiis Flamin. dtrefilnat.tom. i.Ub.itt 
qkafi. ; .num. 7 1 .quod tcmpui cfl t)imeftrc «tprcfTttm 
iiiOrdinat. lib. i.ilt.S^.S. 8. Eiiropeditoconficflre 
inventarium non curiii tcmpu» ftaimura \ )urc,Fla- 
mia.diiio ib.l l.^f'<eJ?.l}.nH"t.io. 

Invontarium cximit hacredcm,ne conveniaCur uU 
tra vircs harediiarias, Stcphau. Gritizo.difceptat.fo-^ 
rtnf,cap.6i9,»um.x6. 1, 

invctuarium valet ctiamfi stpncs tcs tion lin^ ii- 
fciipEZ, Pcrcgrin. 4e ]ure fifci,pag. iOi.«, l j- 

' yerbo I R B. I tfu L AR I S, 

J B, R E «■ H L A R I T A S. 

I' RREGrtA RIYA 5 eft inhabmtas/eu im* 
pedimcnrum Canonicum ei fe dircfli.ac primaric* 
impedicnsieccptiancm Ordinum EcclciiafticoiiHn* 
& confcquentei etiam ufum eorum,Soar. dt ctnfnr, 
di/ji.^O./e3.i.num.i..\lonez. dedifiribnt. qHotid.p.i. 
^uafi.ij )M j.Avil,'^*' cenfur,p,7.difp. i.dukit. fi.Sajri 
ctavif Rtgia lib.6.cap.i.nHm. i6,Vivald.»» candelab-o 
■ p.j.tit.de irregula>it,n.^. 

Irrcgularitas & dcpofitio noa <ft cenfura Ecclc/ia- 
ftica, f .jMirMti 10. ubi Barbof. in addit.pai.lj^.cHm 
fea.de verbor.fignificati Fr. Emman, Rodcrie. tem.x. 
^Hafi,Riinl4r.qifafi.6i.ari,t2,Siyt.d.cap.i.inupi.i9. libyGoOgl e. lurisCanonici,&: CivilisLir.L 117 Sk vnbo irrtpilMtUi 3 nmn, 2. ubi ait, quod non ed 
cenraTa,rcd pcCRa qia:<lam , fcu inhabilitas^ 

IfteenUtitss noi tncludicur fub abfolutione ^ cen> 
faiistoclcgaia in BuUis indutgentiaruni,fc jubilxi^Fc 
Bmraan. Roderic. i«/<(i».c4^.i?.»w».j .p.\, Sayr. ^« 
£fnfwJ,ih.6.taf.i.nHm.ii. & lil>.7.eMp.t4.d n. i Nav* 
» mM.c«f.i7,itim.i^fl,.& num. »49. Garc. Jf ^wjlf. 
ft.7.e.H.i«.j7.Farin.rfe^e/»£f^.7.iw/rj(^wiif.C,«.4»S. 
Ricc. infrAxijdedf.Sl^. ,Etnon poteft tolli pcr 
Bullam Ciuciata:,Rodcric.4j £«//«»,$ tj.n.i j.Gutcr. 
MB«B.ii*^.i.c.i-Soar.</((M/iM-.Mw.5.<i(;^.i./eif.j.ff.>. 

Irregulaiitas nuUa cft tncnialis, quia noncontra- 
bitutabfqueopetc,«/',a/f.ij.j«<(/?.i.Glo(r.M».C4Pj; 
4^iauii^homei(iio^\m.var.lib.\.^u4il.g.num.^.Soax 
JU etnfrr.difp.^.fiit.ii CtiS.UKi.Jecif.t^p.ei. n.j. 
^'dji.inelMVi •lij£ia,liir.G,cafi,i n.i/ HeTiti<{. inftfta. 
M.t4j:Mp.ijt.i.Ui!io.iUitelia.p.j.q.It.^.n.j6. 

IrrcguIacKas non incnriituc ,niA in caUbus juce 
CXptc{us,c<(r.i' 4«i iS.de fntieat.exctmmiinicM.lib.6. 
Siyr.de ee>'fitrjili.6.ctp.i.«i,m.ij^.& 17. 

IrrceuUritas « dclifto ut incucratur ,tcquirituc 
culpa raortalis.quia cfl pocjia gravis,Suar. itcenfar. 
tm.%.difp.\x4ea.x.nMm.M.& dijf. ^o.de irreguLrit. 
ftS-i ii.l9.c»mdMobus fe^t}.Qon3i<:.de irreguUrMff.y. 
^M4^.i.pMniia j.prepofir. i.ium.i. ubi w. 4. quod non 
inciirritur intervcnicnte ignorantia probabili. Un Jc 
qui dubicai dc fjao , propccc quod irrcguUricaS iii- 
«rcitur.pactcm lutiocemcligcre tcnctuc ,& feirrc- 
gularc in dubio cxiftimare dcbci,& confcquenrcr a 
eeiebrationc abftincrc, Cacbof.ia e, Ulud ^.de tlerico 
txstm.tmrtiflrant.num.-j ubi nNm.^. quod indubiis 
tutiorviaeft eligcnda; Deinde bona fidesac jufta 
credulitas excufat i pcena irrcgalaritatis , Flor. var. 
mtfi.i^iid finem.Et fi cUiicus excornmunicatus poft 
•ppelUiionem credac bona Gdc fuam appcllationcm 
tenere , & ea fiducia duftus celcbrcc , non cfficitur 
. irregularis,licct poftca apparucric,& judicatum fuc- 
tic appclUtioncm non fuilTc legicimam.Glofl'. verbo 
In tpciit , ia eapfolet 1. iejenten t.excom. lib, 6. ubi 
Batbof.AMm.ii.itliqaos cicac. 

Ittegolaiitatcm non contrahit exerccns OrdJnetn 
&crura (inc manipulo , quamobrcm cantans epifto- 
lam /ine foIeranita,veI Evangclium (inc ftoU,non fii^ 
itreguUtis,^o qu6d non dicatur cancrefoleronicec cx 
. Ordine ex officio , fcd tantum dicacut utt officfo 
cantori<,Bonaeina ^fp. -j.dt irrtgular.^. j. fun^o 6. 
frtpafii.i. num. a-quimiM. I. aflcrit , quod clcricus 
qui miniftrat in Ordinc facro, quem non habei, in- 
corcit irreguUritatcm , mod6 fcicntcr, & feriA atque 
ex ofBcio miniftcct , & num. 7. probat quod clcricus 
fic IrteguUris , refccendo in choro munus hebdoma» 
dacii ptoptium Saccrdotis.cum ipfc nondum iit Sa- 
cerdos,ni(i fbrtc hoc bona fide faciat,tuno cnim non 
dicicur fc tcmeic immlfcerc Ordini , quem non ha- 
bet, ubi citat ccxr.tfl e.i.de cleric» ittn ardin, minifir. 
iC UgoIIn- de irre£ntarit.ciip.i7.ti,S. 

IrccguUcicaccm incurrit ligatus majoti excommu- 
sicatione recipiendo fcientcr , vel cum ignouniit 
crafta^fca^aff^rda Ordincs S^aos,e.tHm illorum i.i.de 
/«nr»r.(Arc»m.ubi Bacbofa HNn.i. Bonacina d.qH*lt.i, 
funtia ^.prtpofit. 1 .». 1 .ubi ad hoc notabilc cicatNav. 
SyW.AviI.Sayt,Alter,Hcotiq.Reginald,ToIct.R.odc- 
ric.& Valcnt.contra FiUiuc.Sov.GoHinch.& Batbof, 
de pftefi.Eptfcapitf.i.Mlleg.^y.n.i.SiaMot a.Scrcixtei 
Don incurrero icregularitatem. fcd temanere fufpCn- 
Jtltn ab ufu Ordinis fufcepti cum excommunicacione 
Irref_ul4ris non eft qui cenfura quacunquc inno- 
datus,SacramcntumaIiqaod,cxccptoOrdincrccipic, 
etiamfifpeciaj:ima fufccptione Sacramcntorumluf- 
|icndatur,Sayr.(/e»a/»r.r7.'^.io.>t.i j.ubif7.i4, quod 
irccgulaiis non oft, qai vcre ccnfuti Itgatus non cft. Ucet fe irictiium exiftimet,& oflScia divina folemni- 
ter cclebcet.& ei>demlii>.7cap,\*,.>,utfi.»..i^pdt<^ViO^ 
«lifpenfacio in irrcguUritatc non eft necciTaria \n fb- 
ro ptcnitcnti«,cum ab omnibuj peccatis abfolvi qui» 
potcrit,finc hoc quod [olUtuc irrcguUricas, ^ ' ^ ^ 

IrccguUritatcm incurruni -cxcornmunieaii mini- 
ftrances in aliquo Ocdinc.t«/'.i.cr i.dt cteriioexecm. 
mi'-i{ir.¥ill\ac.lom.im»ral.<jii£ftjrM£i,iiM(enfMr. ia 
paiticHtari , knim. 99. • 

icieguhiis eft cxcommunicaius,fufpenfus,vel in- 
tcidi&us Saccrdoi,qai ofticiac in Ecclcjia folemnitee 
io matutinis, vcfpcris, vcl aliis Horis, Sayr. d.lih. 7. 
cap.SJium.i. Ubi ctiam afteiit quod irrcgularis erit 
inccrdi£tus, qui fcpclit folcmniier cum officio in lo- 
co non inicrdiao & non facto , & quod clcricus 
fcienccr violans inrerdiflum fpccialc loci.miniftrans 
in bidinc facio , nifi id fiat in cafu permiflb, nr fi 
oaavo die celcbrct ad rcnovandam Euchariftiam,fic 
irreguUris . aut fi in Ecclcfia fpccialitec interdia* 
criam die Pafchs cclcbret.ciim fpccialc intcrdiaum , 
nulto ftfto fufpcndacui. 

hrcgularis cft Ecclcfiaftlcas vioUndo incerdidflm 
S3yT./iectnfHr.lih.i.eap.iy.n.^.Sw.tod.traa.diff.ii, 
feii.i.a nitTtr.l.&. ifp. J+y'^^"^"' f^cus afTcrunt in 
cciratione a divinis.dc quo ciiam Bonacina difp.6.dt 
Ceji.iii^nt^ divinii,pu"lia l.propo/il.t [1.4; 

Ir-rguUris efficitur fufpenfus ab ingrcflu Ecclcfiw, 
cui mivn divinoram cclcbraiio cft intcrdi6ta,cjp.»V 
cui Lc.de fenieiii.exco'a.lik.6.Hiinin.di rtfignai.lib.6. 
qmii .6.1. loi.vhhi.io i.<\aod icgulaic eft, ut fufpcn- 
liis contra facicns in conccmpiuin cUvium.fit inegu- 
lacis,& ff:io4 *quod iUc dicicur cckbraie in concem. 
ptiiTTi cUvium , qui fciens fc eflc cxcammunicaiun\ 
dolose cclcbrac, Sc n. loj. quod contemncrc cft to- 
luntarie eoncradiccrc,& wotji.ioS, quod raiionc con- 
temptus quid cfficicur dclidum &ff,ic9.qaod fcicn- 
tia includit dolum,& vidc Baibof.»fl citpjdt.dt tlerieo 
excom. minifir. 8, ubi etiam tefcrt , quod cclcbrare 
dicitur in contcmpium cUviHm,qui fciens fc cxcom- 
munlcatum cclcbrat , &.quod contempus probaiur 
ex conjcflnris & indiciis,quando fcicns.vcl prudeni 
tepugnat protiibiiioni Supcrioris. 

IrccguUris non eft , qui in Ecclefia polluta cele- 
brat .nequequi cclcbcac coiam incerdiAis,veI ex> 
communicatis dcnunciat , cum ipfc cxcommunica- 
tus non fit^quamvis pcccct mortalitcr,cd^j/ ^ «« it, 
de fenteni.eKcam.lib.6Mloi^"^oiitt.i.i'.'^.^, 

IrrcguUcis habcc voccm in capiiulo,quia poteftat 
fcrcndi voccin in capiculo non icfcrtur ad aftua or- 
dinis, fed )uiifdidionis,qux Caoonico datui i jure 
pcr inftitutioncmCanonicam,c diteSuj i .c.dilt£iOf& 
e.pro ilterumidt prebendii.Vnde irTe^uhtis non pri» 
vatur ufu )acifdi^ionls,EcclcGafticx, fed foU Oidi- 
nls fufcepElone, vcl ufu, Sa .veibo irrei^HlMritaj. n^ { 
Avii.de ien(>'r.p.y.difp.x,dub.i.ctnct.7.Siyt,deeinfur, 
lib.7.eap. 6.1. \o.c\im citatis pcr Barbofam de Canom" 
cii,cap.l^.n.\^y.\Ai fccus ilferit fi veccraliabcat ta- 
lione facii Oidinis.EcirrcguUris potcft v iriure,}udi4 
carc, excommunicare fuos fubditoi , c<^.i. Ae Mtait, 
& ijMalit. Mar, Alter, de cenfur.tam. i . lib.^.difpin. 7. 
Mp.4.p. ji6.c«'. i./ir. £. Et Eplfcopus fofpcnfu*,& 
ttondum.conrecratusiUecc impcdiatut cxerccrcqu» 
pettinent ad Otdinem, qui funt tamcn jorifdiftio- 
nis bcne potcft exercere, cap.tranfmiffam^t tliCt e. i .■ 
(/f fr4F;yI«f,£Mycfl;>i,Mar.Alter.<ira«i«».i./.j.Ji//>.il. 
e,i.fai.6it.col.inprintipio,&difp. 17.C. l.faf.7ll, 
«/. i./if.D, & agcndodefufpcnfione, iii».i.</i/p. l*. 
c.l.pag.667.(oii.& iSoar. ieeenftirJifp.ii.ftS.^.l^- 
n.^.cHm feq.yaf.6i9. 

- IrrcguUcii as qux conTrahttur ex qnoeunque cafti, 

Tcl deli^,ctiam enormi,poft bencficiumoDtentuin 

non privat bencficistium beneficio ipfo jutc, fcd cft 

ptiTandiic yGoosle ii8 Repertorium pradicarum Gsncluf. ptivandffs per fimtcntiini, Sayr.i/* ctiifHr.lih.6,e^.t. 
V(.i4.C«iii t\\\sa\i6sc\t»,iG%xcJthtnefic^ jl.«^.io. 
ff.47.Kt irtcfulavissnrefcntcmiamprivationis.non 
acaiuiE facncBcimTi ,ncc fru&us, Garcrf.f^fp.io.M.^. 
*tfm fr^. 1 c caf» quo vcniat privandus pcr fcntoi- 
liam bcncficio.ad enjus titCilunif uit ordina[ut,relin. 
ijunjdiini eft ci de fruflibus bcneficii, quibu» vcluii 
alimcrtis fubvciiiri poffit,Aloyf.Ricc,<i«.C«)'»« Ar- 
chief!i/,opAt.rJtapolit.p.i.dtcif.iS$."'i. Ei irregularis 
nou ptivaiur bencficio antca quxfito , ic donec pcc 
fenteniiam co privctur, facit ituAus fuos, GarCj^if}* 
o.lo.o.^i.cfwi feqSo2x.dt ttnfnrjom J.<'i/^.44.".JJ« 
yideciiam YAaWn.dt tuJlir.tt^.idifp.y^^.i.Coucil, 
^tidcm fejf14.de refoTmauetip. 7. Iicni accufatus dc 
«rimine ex quo vcniat privandus bcneficio , potcft 
illudrenuutiare.Gtrc.rf.p.it. «^.Mff.fii. 

IrregularirBrafumitut ille, qui fuit moralis caufa 
atotfus cuni pcccato mortali.fifcctus erat animatus, 
ex Ciiaiis pcr Barbuf.i» cotUU.^d c*p. Meyfes 5 1.^.1. 
& JHlctip.fic«lio.nHm.i.^t h'Bi'cidio,& detffii.&^L- 
ufi.Epifcgpi,p.i allexMr.jt mm. ii&,tiC^tu ad n.i ^i.' 
«aftmono^Gr adprittcipdifi.jji.i.cai addcSanch. in 
pr*cecta Dtcaloi_!,iorn t. a^.io. fi.4i' tibi refotvit 
quodirrcguliris cCl prxbens aborfuicaufam ,ciiin 
dubium cil an fcccus (it animatus , ac fubindc dubi' 
latur an fit verc liomicidai 

Irregulatis efl qui mcmbrum abfcindittnon veri 
«ui debilitat,C/fm.«ntV <Jr homlcuiio^ DoCt.-n cap.fin. 
WjiV.i. (S. Roderic lom. 1 .Regul. y.i^ ttrr.lQ..^ t* 
fiitK,eap.\69.n, i.Azor. mtri^.p. i ,lih,t.cfp.t 1 .ro/.i 11. 
Er irregularis non efScitur abfcindens auriculam.vcl 
^gitum alicui.cnm membrum non abtcidccitfMp.t. 
Ae elericii pugnantibHt in ditello. 

Irregulacis manet inierficicns pro dcfenlione pro- 
ximuQora.tti>i.i.vMr,cap.i.».i.i.Vit'mtinprMxi trim. 
f,^.^tifi.t%jjtHm.Vft.CMt>ife^, . 

IrreguUcis non amiltit fru^tus ,5e difhibutiones 
heneficiorurn , nifi quatenus tribuuntur iis,qul ali- 
quem ordinem cxercent, & non aliter.Moi)ct.{ie di^ 
firikut,i]MOtld,p>t.i}tiaJi. i-j.M nnm: {<$. 

Irregularis non eQ qui DmilTo Saccamento confir- 
tnvionis Ordinem fufcepit,quamvis pcccct roortili* 
ter, iyT.de cenfnr.Hy.^.r^p lo.n.^t. 

IrcegularitA non incurrituc ob itccatam confirm»- 
tionem. Si vecbo iregMlaritxSy p. 545. »« jiphorifm. 
Ctt/tfiirifrnm. 

IrreguUrii eH fufcipiens eodem die unum facrunii< 
Ordinem cura iliquo ex miDoribus , Sa verbo SMf- 
fe*fttMm.i9. 

irregularitu comrahiiur pecindcbitam baptifml 
rufccptioncm,Soar.i^ ctnlMr.dif.^i.feQ.t ff.i.ubiff.t. 
^uod fi fepiiit rebaptizetuc, fxpiijs incucrit hanc ir- 
teguUrttatCi&y(£?.i.H,i. limitat in Confirmatione, 
9f. in EucKartftia aficrit adjungi irregularitaiem,ubi 
canjun&a cft «Qio cum ccccptione^ndigna, & v.j. 
limitatinpOBDitenita, & n.f.in eztcema uQ(%ionc,& 
ft^,%.4.& 5-Agit ^^ iccegul^riiatc contcaAa per ille. 
gttimam Ocdinum fufccptionem, cecenfendo plures 
cafus, (^ 4}./iff'. !• agit de ircsgulaiitate concra- 
Aa.pcoprcr crinien h«re(is,& homicidio voluntario. 
lccegularitas contrahicur ex liomicidio voluntario 
tomicidium indircAc volunrarium:idcmii/^^4f< IrrcguUtilu CMlirahicuc ez ptAprik blgamia,netn- 
pc de dupliei marrimenio per mQnem conjugis.Soar 
dtdifp.4^.ftlt.i.St cantrahitur ez bigamiaiiiterpccbB 
tativa de maicimonio cnra vidua . ibidera ftS. j .^ 
/18.4. ideiQ afterit ie fimiUtudinatia !n matcimonio 
c6traAo po&rfolemDe voitun Religionis. £t difpeo* 
fatio hujus irreguluiiatii eonvenit Summo Pontiii- 
ci,non £pifcopo,idem d,ft0.6.a r.). 

Irrcgularesfiunt iUegitimi,Soar.de »n/irr,A}^ jo. 
/eR> ). ubiyc^F. 4. agit an cxpofiii lint irregularesJcie 
quovidccarc. dehtifefie^,jxap.±.n»m.j.& jo. ulnt 
quod non potecit Epifcopus cum eis difpenface a/A, 
facios Otdines & Cucata. 

Irrcgulatitas toUituc pec Sumtram PpntiBcem 
quoad Ordincs ma)Ores, 8c digniiaic , ac bencficia 
Ecclefial1ica,2c quoad minoces per Epifcopuni ^ (i. 
aliud inpedimeQium non intciveniat.f^^. i.defeitr^ 
exeem.tib.6.Soit.' .4ifp.jo.ft9.^. ihMm.l, nbi .«».7. 
.quod tollirur pcr lcginmationem, & i ff.iz.pcr in— 
grc(fiim rcligionit,& rt. 17, per morum probitatein» 
fcientiam > & alias dotei ipliut pcrfiinac illegitiroae , 
quc illam faccis Ordinibus dlgnam rcddant.Plura «- 
lia de irregularitate vide pcr Bonacin.i^e ctnfnr,di/p. 
y,di irregiilarit.ftr totiim,fi\\iilC.ie»i.i.Afersl.ilM£jf„ 
traS.i^.^ lO.t^ tli itnfHr.in pmicitlari flAoyatf. i> - 
comptndiifiitrdl.cap.y.i^ 10. t^erh JUDBX,JaDieiUK. 

Jt^DlC E jWcfTc cft nomeo honoris, /. mU. C*d. 
ejMandtprruocari nantfi ntctjft , Stcphan GraiikDL 
mfceptai.forevfcap.i-jo.fi, ij. 

]udcx ignaius debet habcre iiSeSoizm ,AieieJt 
ad Curiam fifansm^ik.^.ctf.t.an.jat. 

Judex proprer pcccatum caufarum dubia folveco 
neJkit iUtcxBaido re^rt Jk feqoltuc A^m. CiiTt 
cm/. i;.'M.Ei Spiiitus San Aut docet Senatotes , u» 
que )udices rcdc judicare,Rcbuf^ in ripttit.cap.tum 
Martha,ide teteh.MifiarMm. p^.j 5 j ,vir/. tjumti d** 
ect,Sc in coafulcmibus vidc pai.ftif, vtr/. tt> 

judiccs & advocati qui ofHcium fiium rcAe adnil> 
niftrai«,& juftc utuntur legibus , multum merentUT 
apud Deum/ecundum Holhin fKm.ia prtmmio,i.Mlti 
qucm rcfctunt Chaffan. in jC«m(. glorie mMndi, p.4. 
con/tdtrat.^ I.& p.y.confiderat.ix. Rcburf. inreftiit. 
eap RaynHntius,4efefiam.p«g.i^S.ver/. imi, Gregoc. 
/ t.iii ^.part. }. vetito Uj jitz.gadores , juvant tiadiu 
pcr Titaquel.i( nohititjc, 19.« »-19. Fr. £ramaB.Ro- 
dcric.f*f».j.^«*_/?.Kc^«/4f.5 4?.«-r.i,^:»|.i^6. & vide 
Ccval. ctmmun, taatr» cttmmuth ijMaU; 7 { 6.»«w. uit. 
Maiienz. d;al. relaior.p.lxap.j.HMnu RodericcifS» 
art.t.verf.alii, Bcrnard.Grasv, inpraEi Carn. Imftr, 
/.l.co»£/.4j.n«f/..7.M»rtham. de [nrifdiH^p.^-ttnt.^, 
eafu.ivs.'iutn.i. Et dc judicibui malc jiidicantibui, 
vide text.iff cap.i .dt rt jnd.lib.6.bi. Baibof.i/) etUtU. 
ad cap,diltEi. 4. dt frivllt^. 

]udex tenetur judicare fccuDdltm magls comtnu- 
nem Doftocum opinionem,Oidinat./(i.j.lj>.<4.i. !•' 
lAenecii.de prafumpt.lih, x.frtfnmpi. ^i.B.^.Ccned. 
ad Decretal.ctlleQ. i^nMm.^. £t JLidicaiitcm opottet 
cun&a rimaci, tap.)Hdicantim.^o.<fMsil. j .& aKa qux /ta.t.cumff^Mtntib.Qai occidiit alium ia fui defcn. jutJices obfcrvace dcbcnt , vidc pec rcbgff. */;, ^6, 
fionem cum modcraminc inculpaue lutclx . nott flt f.de vtrhor.fi^mficatif.x^V icreguUns,Soar.<^tff .4£./c4?. i .t^ t.& ftS. j . 

. Irregulaiis iit teAimonium dicens in caufa crimi- 
nalijfcquuio ciFcau,Soaru/« ctn/iir.di/p.47./tB. $.a\ii 
/tlt. ^n, j .ideiQ aderit in advocatoin in caufa faii- 
guinisifequuto effcAu. 

Irccgnlaticascontrahitur quando duplex matcimo- 
iiiurapc«ceiIitbapurauiai,Soar.i^y.49y«f?.tf.«ff.ix. Judex vecatur tn jnre bonus vir,l.t9ntimut,y. (>■ 
ita.fJt mtrbar.okigat, Mcnoch. de arhitr. in prtum. 
nnm.d CoTdab.inl.fi ijuit a iiberii,i.idem refcriffu, 
nnm. s&f.de libir. ainofe. Rcbuff ad l jj, f. dtvtr- 
bor.fiinificJp.lt4.& ad l.bacverba 7i.eed.t. pai.^i. 
in fine, Barbof. »'» l .afiimatis,num. i.f. folif rntmm. 
& prefumiiur judicaflc pcoiit d« jwr e dcbebatjSurJ» 
tUtif,l-J0.nHm.4* libyGoogle. luris Canonici , &: Civilis. Lic, I. 1^9 Judex pDteftreilticerepartesadcencordiam.Or- 
^inMjik.iJit.io $■ i.eeTtzlih^.Ordtiiitmf.i6o. 

jud» in pccnz iraponenda debet indinaic in ini> 
tioreni partem , Avil. ddc^. i.PrM§r. caf.i.. vcrbo 
farcij^idadtnnm.^. 

Judexli malitiose& injalle inquirat contta ali* 
quem ,condeinnabitur ia^expcnCsiBarb.i» l.mmiiui 
fem€re,fM JHdie. ».104. 

fttt^iorHm pra&ica ell obferyanda : Mnioch. 
■4Prtf.iZy.nt^^j(^ jf.Si d€ *tbitr.ct^H ^^^.«.Si.Cald. 
de remvAt.if,^jt.\y,^iepM«fi.tHg.c4f ilj»,io. («w 
ffij.Gma. til>.ij>rM5.^BMjl,6t.ti.7^.Gun. dtcif.x^y, 
num.^.CabcAjleeif.iii.f.i, Ubi quod fcnteniiK Sc- 
natus coram Principc latK , & ab eo ngiiatx,in cau- 
rarum rtmilium decifione viai legts habent , & lino 
praereniia Regis , (i ter aut ^iuatet Senatus )udicet, 
Cuocinvim coAfuetudinis robur habet. 

Judex debet cilumniis obviare , & exceptionei 
. iiicricandum , Sc proctaftinandum judicium oppoii- 
tas crian^ cx officio rcpcllcrc,ut pci citaioi Mcnoch. 
^einterdiQ.remed. ij.-tcHfer.po^e/J. n.jii.CHtnfit}^. 
Vttlidot.iib.z.rir^^Miid.p.f.\ ii. nHm.6o, cum aiiis 
^uosrcfctt & requitur SaAgiio d* gegiMprueQ.p.}. 
e^.b.t.^l.eum/^^Heitihut. 

] ad^cs debciit rc{tllcre potentatibus,vidcP.Joan, 
pincd. t«m.ijnj;k. e4p.19.verf. i7;>«^.4(4.Ubi rc- 
fcrt Cic. verba/'ra Sextie : Sudandum , iuquii , cft 
iis,qui magiftratum gcrunt , pro communibus com- 
, modis adcundz inimiciciz , iubcuniic fcpe pro Kc- 
pubL tempcftatcs , cum multis audacibus improbis 
nonnunquim ctiam potemibus dimicaudum' Ubt 
etiam alia refcrt. 

Judcx icnctur pugnare pro fua jurirdi<^one , Sc 
cam dercndere,c>(p.«j: lenere^defaro eomptt,e4f.aovit, 
Me ;M^(.Gabr.Peceira de man. ltegiM,p. i .(.7.1.1 1. 

|udcx utens majorc jurifdidione quim habet,ve'- 
nit puniendus, Sc comraittic ccimcn IzHe majeAacis» 
l.iS.Hlt.f.»d /«^.y»l.m«/e7?.velcrimcn fjlfi,/. ^mnv' 
miiiet l.eor,Cod. defMlfij , cum alils , de quibus per 
Chaflan. ad ConfHetMdintj BHrgtntdityrHli.i .nw*, 67, 
f9l,\i,in fint,^^o<L\t.^t Mryitr.lib.i,^HMfi.76.nHm.Z, 
& Ub.i.talH, j 10. Avil. 4d etp. i. frtxor. inprineip, 
tt.6^ze\ed. td l.\,tit,6.lib.l. novd m(>pt74r. Cabcd. 
p.x.deeif.ii.itifint, 

Judex poteft jus dicere in toto fuo territorio, l.Ji 
fitm diit i6.^ pea.ff^de arbitr. eap, enm Epfcopus , di 
*^e. Ordin, lib:6.Azeved.ndl ^nnm-ijii.^ ^.lib.i. 
no9t.yccopiUt.p(ig . j j j .& ift loco non confucto , AU 
bcric.i» i.fin. /. de jnli. & jure, a«m.8. Et jurifdiilio 
cohxrci tcrritorio , ficut nebula fupra tacum , BaU, 
»w l.impctiumff. de jirifuiSt. .omn, jndicHm , Grcgor. 
^'^S^^fffit. ''f. ^.parit-i Bocr. dtcij. ti^.n»». j. Ca- 
bcd.i^«cj^. ie,v.9. haxbodin Mddii,adeellt3.p»g.tia. 
toi.i. Et extia tcitiiorium & jus diccminon paretut 
Unlt.ffUe jnrifdiS. emn. JHd. ubi glofT. vcrbo partinr 
Maru de jurifdlit. p. i. eap,j 1 .num.t^, Et jutifdidio- 
Dcm non poiell quis excrccre , & fcuKntiam fctrC 
(ZUa tcrriiorium, Bari. t« l,uCod dijtnttnt^x bri- 
vic.rieitMd.cam aliis tclatis pci Stephan. Gracian. 
difitpiMt.ferenf.cip.Csi. nnm, lo. eum fe^HintibHJt 
£c Cardof. tn prnxi JHdienm , & *dv«tat. veibo fn- 
dextnmm,^^. 

Judex non poicft fc intromittere in jurifdiftione 
«Iterius* nec judicaie extra diftriAum fuumi BatboC 
iB l.\.f.de iMdic.nrt.^ji.iti.l^etez adl.t,tit.4. verbo 
CanetildrU, tib.t.OrdhMm. pM,iti.ho\iiii\. inftu 
^9iii.tib.t.eAp.it.nHm.t.eHm.fi^uintibHJ,8cnonie' 
bet miitcre filcem in meflem alicnam , & quilibet 
lenctur defcndcre fuam iurifdi£lioncra,Miita de jni 
Tifdiii.p.i,cap.\. kprincipio, 

Judex poteft pro dcfenffone fuz jutifdiaionis pro- 
«•dcreconttacxemptos, ut conGder«iUj,j^lb«w»- cu,p.i.-tHm.^^^.cHm feifHtntib.paf^.^r. cum pluiibui 
aliit sdduAis per Faiin. inpraU. crimiii.t»m. 4.«. 1 14« 
wwni. 6i.f«l. j5). ptUrcs refcrt Monei. de eoafervaior, 
CMp.S.tiHm. t ^g.^ .fe^.fo\,^yo,Gibt. VeieitidtmanH 
/itgia,p,i.eMp.6f.nHui.ii. 

)udcx non videtur facere violcntiam quando pro- 
cediiutjudex, Jofcph dc Sefrc ><r<jeff. dttlf.n^, 
mm, ij. 

Judex eiiam fpoliat, sarbof.^d Ctpamm caufa 11. 
dio^cjtillaiinum.i.fj- adeap. eon^uertnti.nHm.i. 
derefiitM, fpoiiat. Ei judci nutliieiptoccdens dici- 
tur fpoliate, exStephaiu>Gratiau. difttptat^fertnf, 
jift.nMnv.aj. 

■ Jud" infcrior non poteft fe introniiiiete in caufa 
pendcnte in curia Romana,Sc Cameia Apoft. juxt» 
dodrinara Baldi in i.ftMt proponit 4. num j j . Cod. 
qnomodo ^ ^uaado judtx, col. i. in finij virf; qnsro 
Papa,<niiin fequuntur communiter Do&.ut pcr Me- 
noch.«o/}4o.M«».49. Valafc. confHlt.iOf.nMm.tf. 
RcbuCtom.[. ad It^u GaUid,traS»de tvoeat.nmn.t}^. 
fag. 170, Scflc Aragon. dtcif. 7;. m num. 15. tem. u 
Vhceb^.ldttifSo»nm.i.& MTifio i6i infine, Ste- 
phan.Gratian aifctplat.forinCtap.^o.n.iU Sc vidc ad 
propo^lum Itarboi^ifl eap. PafieraUs 1 1. $ prMtrt^, 
nHm.n.& ii.dteffic.JMd.Ordin. 

Judcxclc£liis de pariium confenfa recufari non 
potcft, Batbof. adeap.eitmoUmy, di eaufapojfef. 
n*tf>.i. 

Judex ut recufetur,requir!iur fpecialc mandatum 
Batbof.i» rtmiff.ad Ordin.lib.^.iit.ii.^.^.n.i. 

]udices aliqui quando dcputantur ad cognitio- 
nein cauiz, mortuo uno non poltunt alii cegnofce- 
te,eap,eaufam matrimonii iiS.ubi Barbollrff effie. 
judjelig. 

Judexdans depofitarium non idoneum tenetur, 
Azcved.<ii',i3.n i,tir.'€),lih.i. novareeepUat.p, J55. 
CiAi.fortnf,lib.i .tjmaft.ii .n.^Q. 

Judexorphanoium potcftcognofceredecaufaor- 
phanorum. qui funt A£loccs,lIc^i Rci flnt incolz al- 
teriusjurifdi^ionisUta dcclfum fuiflc in SenaiuSup- 
plicatcc^rt Mcndcz inpr4.ri,'iK i.r<i^,i.«.tz, 

Judex debet litigantibus przfiniie diem ,qao pe- 
ritus pet eura elcAus rem lii TUurus , Sc eos diare, 
£ov./t^ i.varxap, I) num. j.virf,n9ni,Vlla.Cc,dt 
fartit.eap.ii.num. 1 f, 

Judex commiflarius non poteft excedere fines 
mandati, Kdiii^enter ^g^.matidaii, eap. eiim diliSaxi. 
ubi Barbofa. dt nfcriptit. 

Judcx poieft dcclararc fuam feoientiam obfcuram 
Bart.in l.hartdiip^am,S.fi^idtP»ll^.6,f, detefiam. 
Avil.cf' eap,?rtxor.in preem. vetoo Ordenanfoj, n.i^. 
Gani.(ieci/.i lan.jfr.Sc non (btum incontinenti, (ed 
ctiamcx imcrvatlo, /.Cf/f//^ ).((>.ij.^^.7.Bald. t« 
di^a i,baredii,%.fed eifi,Siom2n.e»nf.4j. 

Judex poieft cefcivate in fententla dcdatationem 
■poft (iquidaiMjnem , AzevCd. /. 10. n. i.tit. 9. lib, 6. 
nova ricopUat. 

Judex qui tulit fer.teiitiam In piiraa inftantia ,eft 
fu(pe£tusiniecundainflamia, 5c nonpoteftefle ju* 
' dex in caufa appcltationis, Glofl*. in Ijot, Cod. di ap- 
pelUt, Aym, «n/2ji,«jiw.?. Mciioch.ji« «■fcWt*. i. 
ejuaft.-j^.ntim.^.t^ Hb.t.tafu ^i%.num, i^.Btijtfuit 
judcx in prima inftaniia non poteft advocarc in cau- 
fa appellatioDis , Azeved. ad l. it.tit.tS.lik,t uovt 
rieopilat. paj^. 190. Et advocatui tn[«lma inftaniia 
pro nno , uon poieft pro alio advoctre In caufa ap- 
pellationis, Bemard.GrzT. tnpraS, Camer.lmpir, 
inpramjatm.^l. 

Judicesconfu(atus,quldecaalismercaioruqa co- 
gnofcunt , pofluni cognefccie de caufis mercantiz, 
quc agiiantur intcr hzredes mercaiorum, Sir«ch. de 
iHtreMoTa^it,qutdiifdo i» emfit mnstatawm prottdtn^ yGoOgl- 1 20 Repertorium pra(flicarum Concluf. ' ^m fit.p. I. .AXfi 44. Et non pofTunr co^olcere. 
dcaliis cauds extca mercantiam, Bernat:<l. Grsv- 
inprA£l. C<un.tmptr, llhro fi.undo ,etncl. lo.eonfiit 
rat.i. 
' luicxtenemr excqui Hteras precatotJas altccius 
juJicis, Marant. difp, t.nnm 8. Cov. pr4tJ, tdp.io.in 
fi"' 1 Hyf^\it.fi'*f.iiii.&tOf. Et poteft gravamco 
inrcrponi A non adimpteatur ,Bar. /n^ «/>/v0 pia, 
%. ffiitmi-^m vtro t ubi JaC nirnr, ij.f. dtreJHdle. 
Ncc potcrk dc exceptionibus oppotitis contra lite. 
las precatorias CQgnQrcerc , (ei cemiiei eas }udici 
deprccanti, Cabed. detif.^j.p.i. Et judicls ccqui- 
remi£,quando non conAac de poteftate ,implcti 
non dcbet avocatoria , Meudez iu prtixi tih. j.ti/>.j. 

tlKXti. 10. 

Judcx dcprecatiis videtnr iacere quidquid facit ju- 
Jex commictcns , l.folti^.di jurifaiit, own. tnd.aing 
l,i Divo Pio , $. 1 ■ Avil, ad esp.i^S. Frdsor. verbo qum 
let,num.j.^o\ini.canf.ii.n t. 

Judcxpoteft pncipcrcparti.utoffccat &pra;ren- 
tct titulum beneficli , ciim commlnatione quod non 
poflit in poftcTUmee juvari , juxiado^trinam Inno- 
centii inedp.G. FirpetuMJ,deHdt infiruin.Ae qua Dcc. 
in cap.i.de fr9bMi.nHm.$6.]ii.in t.ii apud e}uem,iHm.9. 
^ Cod.dt idtndotCoy. lilr.l.vttr eap.\B.num.t. Valafcj 
ttiJKte i»iphjft.^ut.{i.%Jium.i$. Avcndiunior.4f^^4i. 

Judcx Eccleliallicus non tenetur fudicarc cum 
- pcocclTu fa£to pcrjudicem laicum,Mar.J*(Kr.yfl'irt. 
f.^,cent. t.cnfu i6p.i-7. qui diQitctm. i eafu 1)9.41 
v.4.a(rerit! quod clccici confcHio fn&i coram ^udice 
laice nuUum producit efFcdum,ut ex ea poflii con- 
demnati pec judiccm Ecclcfiadicum.Et an judcx Ec- 
cleGafticus poflit pcoccdcte coiitra latcum .^quando 
Aiit condemnatus k judice {«culaci } Vide Bobad, ia 
^«litjih. i ,eap . 1 7 »,3 4 , 

Judex non debet canonizare regrelTum tefervatum 
OD non felutionem pcnfionis, nili principati (it fadVa 
titecarum iniimatio.quia pcivatio cft odiofa,Flaii)in, 
4t rtJS^n<tt.lib,6.^H4fi.i.n. i^o.cuw.ftt^, Sc videCa- 
valcr.<^.(riT.4.^ Jj. 

Judex poftquam executioni mandavll fcntcmiam 
fiiam , uon poteft illam ampUus ccvocare , Cili.fo' 
, rtnflib.itijux)1,<).nkm,i. Et habctucin OrdiHat,'/».). 
fit. Sj.^.i, Ei c^m rranfafti funt dccein di» , intra 
quQspoieft pacsappcllace ,&feotcntia tcanfivit in 
lem judic«tam , h&a. ell irrevocabilJs. Stcph. Grai. 
difeepiM.fortnf.-ap.jjf w.j j. 

JudiciuiD exccucivam cll fumHiartum , /. « 0rfW 
f>i,%.fif'firrebui,f, dertjud. Avcnd. de exeifuend. 
m*ndAt,p.i c-^.joj/.C.Er iu caufis fummariij debent 
pacies citaci, Baibofi *d cap.j.de etu fapojfef.i.li. & 
ifi Cleni,hlt.num,6.de verbor.fif>iifita.i,s 

Judicium criminalc & cirilc , an jpoffit fimul in- 
tentari j 'Vide Clat. tlib.'^, ^.fiB. qutfi, 1. Stcphan. 
CtuliO. difctplM. forinf-fCMp^ j54.»*w. a». eHmft* 
^uentibur. Ubi quia caufa criminalis cft prxjudicia- 
Ifs ad civilem , de ca pcids eft agcndnm.Et quando 
agitut civiiiierde altquo delt^o , judicatui accufa- 
tione criminaU,Farin. in praxi trlmin, p, f, tit.de 
vteriij & diverfii tri{ninibui ,t^ud£l. toj. infpt£i. X. 
numti6 eumfe^uiniibnt , ^ ijini'!,iOQ.'nim. 11 j. cum 
fiquentibui, Et qul cgit critpinaliiec , non poteft itc- 
nim agereciviliter.Cald. in unie* ,Cad,ex dtli£l. 
defunnor.in prineip.fhm.^t.ciitn feijueniiitui. Er pcn- 
dente aftione civill , non potcft propoiii crimina- 
lis, Menocl». rtmed, 4, adipife. pojiejf, num.Ji$, eum 
fetjuenttbui: 

Judex fseculacis nec refpe^u vrolentlxpoteft fe 
iniromittf le in )UTifdidlione Ecclcfiaftlca ,Henriq, 
in fMm.lib,l4,eap.H.i^.junf3M ln. P. hzor. mor* ,p,\. 

iii'.;j,e4p.i^.tlKtll,6,iou.im.$'d>fp.i.i.ft&,x.nMm,y$. Tudicis przceptum executivum noo cA &hteiiti* 
demiitiva, Xnar,in/.^a/f rem judieMtam , MtMb.i.c^. 
i.nitm.t. 

Jadex tenctur revocaie ea, qux de fado , St joris 
oidinc non fccvaiofccit ,Fatin.^<i«<i|W«£f,^. i.lib. 1, 
ti/^4J}Mtfi, i %.num.^i,cuMfiq. 

Judices hodie findicantui de Birtii ooD vcct^de 
fcmemiis iniquc Utis. Facin. di dtUQ.p, 4, eanf. 64. 
aum. 1 0, 

Judex inhibitus nuUiter facit , fi ad uUeTiora pto- 
cedat, Sc lanquam pcivatus pcocedit , /. judieiumfttm 
ViiuTfff. de judic. Bicbof. Mdl.fi efuit pe^et^uamy,^ 
num i6,f. tod.tii. Inhibitioncs poft appellationeni 
reccptam non coucedantuc , nifi cum iufcciptioQe 
tenocls fcntentAoe , aut dc^reii dlffiniiivi, aut vin 
diffinitivi habentis, vel damnuin per di£nitivaiai 
irrcparabile coniincniis , atias inhtbitioDes, tc pro^ 
ccfTus, & inde fcqnuta , qua:cunquc fint , ipfo jure 
nulla funt , eifquc impunc nou patcre licei , ut cxtac 
decreium Sac. Congcegac. prolatum die 16. OQokrtr 
ann» i6ao, dequo tcftatuc Quarant. in futn.BuUMrii, 
vorbo ArchitpHcopi ai-Utr.t*!^ vcrf.prime ^uaro,pMg, 
i$. Alia de inhibicionc vide pcr Baibof. ad cap. Rg^ 
mann i.§,fi vtre^etiinfeijutniiiiut deapptlUl. Iib.6. <• 

Judcs debet providere ne judicium icddatur Iru* 
ftratorium , Sord dti if. 17 i-n.i i , 

Judcxdcbct ludicare fecundumattegata ,& pco- 
baca, quamvis fit conita fuamconfcicntiam , Ordi- 
r»ar hb.i.t t, 6^.'.n princip. cap.l, dt re '.nd.in 6, obi 
Bacbofa nutn,]., cum ciiatis pcc pairem in rcmifr. ad 
didam Otdin in princip.n,i, quibusadde I>.Th,i.i. 
fN^ji.tiy.irf.z.Catdin. Tufcb, lem.^.lii.l^*ncl.j^i. 
iAit. Amon'm.Var,[!b.t .refol.j f.rr.-;. Ugolin J* #^f- 
& potejl Eplfcopi ,cap.i6ji.i. Gabc.Pcrcira </«//; ij. 
ff.i.Mendcz in praxi Lufit.lib.j.eap.i. n.j.Cuaof. im 
praxi judi;itm & adv»cat.vet\>o judtxp.T. , 

Judcx non potcft profcccc fentcmiam u\ita petUa, 
nec proccdcte cx ofiicio abfque petitionc pattis, /.4- 
$, fcflc autent,'f. dedamne infeile,\l.fin, Cod. de.fidti-. 
e,om,l.ibert.tap.ii(ii, di (imo-ia , Ordinar. dlQo 1 f& j^ 
in princip,& tit 66,S i. Menoch. ««^(■^//r./tt.i.f.ji. 
tfum.i. Sucd, dte f. 1.95, nnM. il. Vatafc.cJr/Nxfi»- 
phyt. ^MdSi. 6.mr/i. l a. verf, verkm{t & eenfult. i rp. 

Judex poieft commitccrc examinacionem tcftiuia, 
qui ad illtim venire ncqucunc, Barbol. inatldii, ai 
eelletl.cttp, fiquiittfiium 8 de {tjtibu!, Prt^.45. 

Judcx Ecciefiafticus poicft cotnpcHcrc tcftcsai 
Teftificandum.mcdiame cxcommunicaiione, fufpen- 
flonc& imecdiilq, \i3.xho{. iA addit ad,collelt.capt 
cumfuptr ii.'de teliibuj Cfigtndii, paj;.'^ f,Vh] etiam 
flifii:rit qua pa^ia judcx fscularis cogerBpoffii te{les 
ad teftificandum , ui ibi ccmiflivc. 

Judex ubi procedic cx prsefuniptione hominis,.!»- 
nctur pocnam tempccarc . adco quod nccullam cor- 
porii aftli^ivam imponere poieft ;fed pecuniariam 
tantum , liinocent,ja cap. ^uia 'verifimile, num. 1, 
de pTMfumpi.¥3Lnn*dedtlinij,p.^iO'f, 60. in addir, 
ltt,L,& eonf.Cl.ium- ii.Mendczin^iMixJ, iih. j. 
iMp. i.faw.Sj. Aioyf, Ricc. ineoiUa. decif.p.^, cil' 

ItU.tSs?- 

Judcx poft appcUationem interpofitam poteft vcr- 
ba fcmcntia fus dcclarare Mcnoch. de arb.ir. lib. i, 
jM^./j.ff.ii Av^l adcap,P-atorinpr»am. ^lolf.or' 
dtnMncM:,num.l^. cumfeijuentibiii ,BirboOn l:fi efnir 
inienlitne ambigua , ff.de judic/wn. 1 n^, cum fe^uenlt' 
kuStJunSo ir.io^.©' iitf. Stcpha._Gralian. dO^ceptal, 
fortnf. cap, 6S. num. ij * ift, .Bcrnard, erev, ad 
prt£l.Cam. /mfier.lib i.coijcl.lie.onliderMi.i.lntcWi- 
gequando verba func amhigua, ^lenoch. conf ffi. 
ikioe, ubi », loa. aftctit quod fuccelTor non potelV 
dcclatare libyGoOgl lurisCanonici,&Civilis.Lit. I. iii dcclaxue tnentein 8c voltintatem fui anteCe<rorIs.tit. 
<clHgfl etlatn cum TitaqucKin (.fi unefMMm t vetbo l'f 

Judes inCompetcns ' vidctur proccdere tanquam 
ptivaiuSiStcphan.Graiian. di(ctftai.fartnf. cdp.^yi. 
1iMR.i5.Avil. «^(if^.I./'i-/»r. vetbom«iii^«,q«m.ii 
f. &7. Gabr. Pereita dt mMtM tttgU^p. i.enp, ^.n.io. 
Pbtrb. «^i/. loS^nMm. ij^.Z. Baibof. 41^ ea^.t.dt 
«rimntfdfi ^ nttm.f. & in CMp.at fi fltriei 4. di juiiic. 
m(m,2.Flor. v«r.fi> . I. ^mJ?.! i-»-jj. ubieiiam quod 
fpotiwe jadicalui. 

Judex delegattu Bultz bcnciicialis utrum (it com- 
petens ad cognofcendum de impedimcntis nuUitatis 
llliuSj antcncanturfuperfcdcre, Sctllorumcognitict- 
nem 'rcmiiicrc Oidinaiio; Vide Tcmudo dtcif.tyi, 
f'i-& dtcif,i.y^.Mniitr.iz.\ibinut». to, quod dcicga- 
tus Summi Pont> potelt rubdclegarc , Sc fM«/?. ij.ff. 
Il.quodjudex Ordinaiiuspbtcil; iciiftcre detegaio 
Principis. 

Judcx delegatus ad caufas criminales non potcft 
cogoofcerc dc caulis civilibus, Fatin. de dtli)t.{.^. 
ftnjil,^o.nMm.2y. 

Judex dclegaius & fubdelegatus potell punire 
fertuibantcs fuam juiifdiAioncmilicec non (inc par- 
tei contcnue in rcfciipio , cap. i . (jf eap.pMfloralit, ^. 
fin,^ CAf ex iittrit,ie c^c.judic.^elef^.CKdoOn or*. 
xijmdicf MtivttCMt.yeTbo ndex ,mtw 80. Et ad judi. 
ces Eccle(iafticot peiiinci fuam jurifdi^tonem tucri; 
tt eam pciturbantcs, fcu impedientes coercere quo- 
lies fiiciitnecc(ranumaitaD.Thom.^.i.<Jiy|.t-QMM,i. 
de quo ciiam Gabt. Pcieiia de mMM Rt^tM, px,c.6j. 
nmm. 1 1. 

Judcx caufarum Regts an po(fic procedcrc per 
deiraAionem bonorum temporalium ic fequeftiaii- 
oncm conira judiccs Eccledafticos jurifdiAionem (x- 
«ilftrem impedienies ? Ncgat Mutx de jttrifdiS.p.^. 
ent,x.CMfm ioi.A(Himant. Mendez in prMxi fdculMri 
LHjit.lih.i3fMi>.%.nMm.S,[Cai. Fhilip.^j.^.j.nHm. i. 
fiatbofa MdcMp.BeelefiMfMntiM MMrid/Ut»nfiitMt.n,j, 
Citmfe')^. 

Judcx Regius non poteft abfolvere k cenfura, 
c&m non habeai juiifdi^ionem fpiricualem , ncc di- 
re&am in mateiia Ecclcfiaftica : poteric ramen dc- 
elararc nuUitattm ccnfurx, Utauicmjudex lalem 
(entcntiam jadc fcrat , opoitei ut tam cx piobatio- 
nibus fiSki , quam cx jure ctarum , certum , & evi- 
4ens (ic^ fentcnciam cenrurz tfuiflc non (blum in ju- 
ftatn t fcd ctiam habui^fe impedimenium iiiiians 8c 
annuUans itlam , quia in dubio potius favendum ' 
validitaii aflus ,Jk jurt fupciioiii, quo fcmperpiX' 
fumitor : ita Gabr.Pcceir«iJrin4nM kegiM,p. i. («1.7, 
nmm.z t. yir^ JaRAMSNTUM, 
J U R A M S. 

If^RAMENTO exigitur Evangeliotum tailura, 
cMp. Eio N. de jkreJHr. emf, eum tn cMufM , de jMram, 
£4.eif. ^Moties , vtrf. p»rro, dt pmrgMt, CMBon. Garc. de 
bentficip.j.e«p.4f.n.\ji.}Azn9c)\.eenf.ii^.n.ii.& 17. 
titmfe^.&etnf.\\%.n.^o.iir }I.Cened.AJ Decret.eoU 
/*ff.io8.«.6.Sayi'.»« ClMvi Regiajih.^,c4p.j n.ti. 

Juramcntuno pneftitum cum inicntionc Jurandi,8e 
non fe obligandi cx caufa fua, non obligat.juxta do- 
ArtnamS' Thom«(n i.difi, 39.f.i.«T.j.9«^(iinf.j. 
i|uam fcquuniut Nav. in ttf, bmMnM tutret ,tjHMfi. j. 
nmm.6.esHfM ii,f(My?.5. Scraphin. dt frtviteg. jmrMm. 
frivU.ito.vMm. rfi.Guter. dtjmrMm.ct<tfira. p. 1 .c.j 7. 
»iM»,io.&cxTheologis'D-Bonw. ia j. Jf/f. j^.'»'/.), 
fi(*/f.i.nii»i.46.8cibidcra Scot. ^HMJi, miicM ,Mrt. j. 
ISj^acaa, i.o,tit la ,cm9. 6. verf, ifMinimi e^^mt , dicic- 
Auguft. Baib^f* Re^enot. probabilcm Azor. infiinii.mtral.tonf. t.Hl u.cMp.a^ 
f «</?.2.Et pluics quos refer & (equitut Sanch.iVr sr<(> 
etptMDe(aUgi,ltb.^.cap,\Oi»u'r).i. 

jBramentum preftitutum folis verbis exterioribus, 
abfque intcniione jurandi, ii promiitcndi,non obli- 
gat , quamvis jurans tenctur iiirameriium pnftare, 
Cajci.i.2.7«*/.9S.«r.7.-d4.Sot Hb.S.dejifiiti^uM^*,' 
ifUM^. 1. art.T. ad ^.\i\cmiiiro7n^.difpMi.6,^Htn.7. 
ftmSo 4.Coy.in cMp. tjuamvis pa£iu/r>, i.p. ^.t.nMm.Z. ' 
depaWul 6 PhiliarcJe offic. Sictrdotis,p .iJlb.^.tMp, 
lfi.Sayr.'n CUvi Rtgia, lih.i.cap.6.niin.g. SanchezJ.' 
eap.to.mrn,^. 

Juramencum patris non obligat lilititn , (i agatut 
de obligaiionc fpiiituali , &rcligiQfa, qua (oluni 
pcndci ex propiio confenfu ,ut refcrt Salgadofn- 
alfcurfo i,da tey RtglM de FariugaK-mm.iii.uhinum, 
' lat.Iiiniiai in jucamcniis execraiivispatium ad tilios 
& dcfcendenies , quz comprehcndunt hxredes fC 
fu cccrtbics, 

Jurameittum non obligat tijtcdem juiancit,Cald. 
in i.fi curaiorem , verbo minribus, num. f •verfftd hu' 
JHS , C dt itt iniegrHm refiimt.minor. Mcnoch. tie frM~ 
/mmpr.'.i.prtf.toi.nMm.ij.Gatet,de}Mr4m.cinfirmMt, 
p.i.eap.ii.iMr^.-'. 

Jurant a(Tidu£ fine caufa , an peccei mortaliterf 
Vidc Soir.de jwa-ni.^.c^ (jr t.u.Sayr.C/^m Rtgit 
lib j.r.4 nMm.^t.& c.yn.:tfi.6.cum Ji^^.Beji eafHUM 
conftitm-Mp.^.cf' 1. 

Jurans non habcre rem quam alter ab co pctir, 
non peccai.fi noo lenctvir cam dare , vcl mutarc.Vi- 
dcin AAAli.adc.zt.Mai-Mal NttVMr,fol,i %.verf, 

juramentum feii votum calore iiacundiie pixfti... 
tum non obligat , Baibof ai captficui 1 ^.de jurejitrt 
num x,&Mdcap. dudnrmo. dt converf. eonjugMiert 
nam.i, • 

Juiamentum defercns illi,qucm fcii e^Te pejcratu. 
nim,pcccat.Aloyf.Ricc.<ifc.C«(r.^/TWr;j;/c«^. Ntm^ 
fo'i'.p.i..tecifi. nnm.^. eHtnfetfif, Et pcrjoius incuri. 
infamiam.Aloyf Ricc.rfe(f/C«r.y*rciir^iy:o^, Wmk/ 
liup.J. dtcif.t%.num.\.Dt peijurio pct locum emiifo* 
vidc Azai,injlititr.>norMl.p.i.lil>.ii.eajt.ii.cil, lopi» 
S02x.de jurMm.lib.i eap.^. 

Juramcntum cft res indivtdua,AIoyf. Ricc. </«.C«r. 
.archi'pifcop.Neapelil.p.i.decif.% 5 i.w.j, 

Juramentum non vcnit in gencrali difpofitione, 
nifideilloiiat fpccialis meniio, Stephan. Gratiaii. 
a,fceptMt.forer,J. cap.^tjt*. num.6. 

Juramentum non tiahiiur ad iitcogitata, Batbof. 
Mdc.venien. \6.dejurtjnr.n..^, 

Jnrans non aftumcrc gradum Llcentiatl ,mfl ia 
uno Sfadio,poicft in alio,fi ^ovum habeat exameoM 
Dodorisinfigniafumcrc, Hyppolit. (b^i, ^.fin.num* 
iS.f.de qn m'I. Jtf. inf. ifuod Strvmt ,nMmer» lo. 
f.dt condi^. oh eanfam , Mciioch. de MrbitrsMfm J71,; 
imm 17. 

Juramentum habet vim c\i\ih\z , Rntt mdutntt 
fiill.>,?3iiin.de deiia.D 3.^-107.1.95 
Juramentum non nocct ieiiio,Cald. de fsteff.ntmin^ 
cMf.i. MMin.j^. 

Juianient»m ludiciale tetradanir propter Jnftrn^ 
mentadenovo reperta, Bonel, infmm.4ecif. tit.iW> 
aum. }66. 

Jurans fervare ftatutanon dicitut jurare contr* 
jasruura^acex Bruno refoMc Menocb. c«(*^. };i. 
nwnf.7, 

Juramenlum cur appelletur Sactamentum } Tide 
St>yr.di SMeram.iih.i.Mrt. t.^.j fMg.9. 

Juiamenium pci merum cclcbratura oMigac itt 
foro inteTioii,non cxteiioci«Sayt. inClMvi RegiM,l.f, 
ctf.w.lV Et indigetabfolutione,Flamin. derefignMt-^ 
1. 1 i .qHM^. t nwM. ]4. Et tequlricui citatio in abfqlu- 
tiane i jutamenie. Menoch.cM/^ } 4).<iMii<>5 t • SXojCi 
L Riw. libyGoOgl 112 Repertorium pradlicarum Conduf. 

Ricc. dccif.Cwt.Art\>iepifc»p. Ne^f^lU^faMeif, 87. !ih.i.ei^.\6.num.x6$. BecnirJ. Gr«v, hipr^Q. 
Tium.i6.Mkttiinit furifdiQ.Pti.fdp.^S.iOim.f.Ccnei. Jmper.p.x.coftcluf.6o.c»njidtrat, tjmm^j. FaciiiiWtf ^^ 
ndDtcret .cgllia.ji.iMm.i, Ha.p.j.ciutfi.ii^.mm.i ^. Z2ibo^a.in *ddtl.ad eollt^^ 

Jurkmenrum poceft prvhiberi ^ tege £eculatiiii ^.ii^j.LJbi cciun <]uo(l jurifdi^ione fiinpUciter con- 
coiitradibus valiLJis ,Cciiec!. *d fextum tCilleH. ft' cefra.veniat nicrnm & mixium impeiium , mag:)* 
sundo, numen ^..Azor. mordl.p. i.lih. 10. eAp.y.eof. communiier teftatur. 

loSo. Jiitifdiaioncm qui concedit, meiamSc mittutxi 

impcrium tcxcepta corrcdtione ^i di(*,d* .vtAezut 
concciierc orania alia quae nen fuccint (tiotUa, juxc^ 
iff./. „Mm ^Mod li^uide ,f. de pf/iulei4t4 ,eap.z. d0 
i#n;»^, 'epral. El concetro caftro , videtur conccHuni 
mciuni & mixtum impctium , Bernard. Graev. 1« 
f>rall.C-i'n.l'/iper. lib l.canilMf.ii.in corenide^ KHm.9, 
Cal'1.T<i'«/.»8,n/«.i9. iumfeefHCitikHs, Et jurifdiaio 
iii lioc rejjno nuinqiiam ccnfctur doh^a, nifi de ca, 
expiclTa incntio fiat , ncc jtcm juiifdiftionis fpecics. 
ni/i fpccialiirrconccdaiur.itaJrcfolvitCabcd^» ^t€ 
ii.'.)iv.8.qucm vidcpr (o/din dic.& dte, 14- um.^ 
&• dedf. ^i.yjum X, ' 

Jucifdidione concelta.Rcgalia non vidcniuc con- 
ccir<i,quia lurifdidionalia npn funi de RegaUbu^ 
uc MprcfTe voluit Lue.dc Pcria in l. i. Cpd.depritn- 
lef.ft.hoiar.l,lr, ix.nKW». 18. Ubi dicit quod conceiK» 
caftro & mcro ac mixto impcrio ^ non veniunt jura 
Regilia.rcfcrt & rcquiuirPciegrin./fi.i.J^.wre/i/l? 
tratl. i.ttuiK.j^, Advcrce quuddomini terrarum , 
quamvis liabcant mcrum & roixcunj imperiura, non 
poirmit gcnicm miliii;e crigere , ul probat tcx(. w 
i.^-nic.juntiarub Cid.ui, MmorHmMfus,lik. n.ubi ilU 
vccba, i-ifcio Puln Ipi, iiitcrptctanda funt , non ma» 
dantc, & non fuSicit fcientia Sc paticntia prlncipili 
fcd cxpreirnm & fpccialc mandatnm rrqukilur , ■( 
dccidMiit Andr.lfeiiia ia tir. bicf.iiurltx , & Lrtc 
dc Pcfia in J.]/. unie. vetbo irt lanfullts , per (cxt. ta 
/.}. vcrbo eadem lege,f.td lef. fut.msje/ldtis. Dciil' 
"/', 1 .qui iint Rcgalia , refcrt juj ^r««»^ 
:ftiuserigcndi Bt faciendi gcntcmmili- 
Auth.de «rtaij ,per (urww ,iolUt. (t. St 
ywhwt Azor.,/]llie.^trul.p.i.l.j.j i.c^p.4.,e§i.ilf. 
Cabcd/^.i.i^f if.44 nmn,'iin£}onum, 10. ubi numtr0 
i. quando Rcx poffit cogcre fubdiios ire ad bc^ 
lumfuisexpenris, Idcoque miticct cteare pedcft:rei( 
& equeftres , Duccs , & Capiiancos deligcte , ait 
rrincipcm rpeftat.non ad alios , nifi cx fpeciatf 
Ptincipis conccdlonCiOrdinal. 'ib.- i.tit.l6.it princi^.,- 
l.neminem, Ced. de te milit. lib. 1 1. refolvunl Afflid. 
in tap. ti ^H^fint rr£ati«, inprineip. RMn),49.Na!viz. 
M lih, 1. feiidarum ,tii. $6, num. joa. rwm/rif. /Uf^ 
4 1 7 .C^ frij. vaegTin.d.nMEI.de jurepji i ,p*l. trtU.x. 
i.i^.Cabcd. tifci/li^.ffHf» 1. & decif, j,%. ntm.^ Juramcnto promtttcnt vendcre non tenetur prai' 
ctse vendcre , & ad intercire tcncbitur , alii vcndat, 
Menoch. cenf. ^i.tum. 6.& conj. in.ium. 11. Gam. 
tiieH.iyi.r^um.i. 

Juramcnto datum fpurio kpatie potcfl vendica- 
ri , pcregtin.i^*; rc plct ,liK j, ,i'»!o 18 rw.^jj. 
& numere lOT. De minoic jurancc fc clTc nr.a;orcnH 
vide Bcinaid. Gfscv, jn piiia. Cain, hijer. iU'.'t' 
eundtt,cg!icli<f.(,^, Et ceflio aitionis dolosc fafla non 
poieft juramcnio confir:i]ari,Cald. de erf.pt, cap. 24. 
, Tium.^9. 

Juramento partis non poteft caufarclitiqui poft 
temput probaiionis clapfum , Capyc. dedf. 15.» 1. 
Greg. lih^.tit.\i.pait.i.veibo que ia oviepe,Ozi(c, 
decifll Azcved,/.i.n>»m,Ij.(i(.il./iK +."•»/ recepi- 
Ut. Soar. 10 /. poit. remjadiittam, /'.j}i.0'/<^.».6. 
Jioet. dtcif, ^f, nHm. 4. Menoch de prMfumpi.Hh.x, 
prafuinpr. 6 i .num, j . 

Juiamcntum in fuDpIcmcntum probaiionis non 
p ceft dari, ni^ id pars pctat Ac lequirai ,Ordinai. 
lit.^. ti.ji inprindp. \h\ fe„do' rei^ueride.hl an jii- 
ratnentum lit probatio } Vidc Menocli. ie ptafumfr, 
lih.l qitxfi.i.uum.y^. Vtrbe Jub.isdictio,etJus. 

IySISDfCTlO una non debet perturbare 
aliaini^'*^» extenere ,de fore fcempet. cap. novit^ 
*e judie. Eobadil./ji Poiit.Hb. x.cap i7.num. 1 ^f.dr c, 
ii,wum.if.hzcwe<i.l.ll.num.io.tii.i.lib 4. tioia reee- 

piut. 

Jurifdi£lionis lutbatores poiTunta judice Ecclc. 
{iaft'co excomrounicari, & pociia pecuniaria nml. 
Aaii, Bacbofa4<J enp.l.de offic. dett^itli , mm.^iunM 
do rtuil.t, 

Jurifdidio data ignoranti non prodcft illi ,oec 
potcft cxercerciurifdii^ionem ante(cicniiam& pta;- 
leniationcm , Gental. adre^.Z. C*nctl.% 5 prteem. n. 
lOi quem vidc Hftm.iot. il Flimla. di rcfigHat.lib.7. 
tfnafi.ii.in.i6. Et )urifdi£tionis cxercicum cftcon> dc icxt.i. 
dij , qiiod c coiTum a cempore ptzfcntationis refcripii, Moli 
dt priTaii^enJib.i,ca^-7.nHm.^S.\ 

lurifdi^io concclTa non vidctur caftro conccilo, p.i. Ei quamvis ^liqut DodlDres voluiiTcnl inftL 
tAtaoch.de prafumpt.lib.fjjHgfl.r^i. pcrcgcin, de jnre ligcrc , quod )us Armaidia , dequo loquiturtexd $fci,p.ii.num.^l Gaiet iib.i'.praEl.qu*jt.\i Cabcd, 
p.i.^eiif.1 1. n.9. ubi aitquod in conceCIione caftrt, 
vcl loci , venii merum impcrium, & in dabio cenfe- 
tut concclTum , guem viic nHm. fe^uentibui. £t {u- 
fifdiaionefupcr aliquo caftroconccfr3,ccnfeiuccon- 
(^flum mctum impeiium ,Gracian, /'01-f/)/', cap. 584. 
ft num-^. euim fe^utntibui. Et quid vcniat appcUatio- 
ne meii 8c mixti imperit i Vidc Vincent. de Ftanch. 
e^eif. 17J. Cald. ceif y.numire ji, Ec appellatione 
nseti & mixii imperii non vcniunt juraRcgalia', Pe. 
tegrin. dejureffei, p. x.i.& ij.num. 71. & y^.i^ 
y.i6.num,%<i.K.oli'ad. iViWeeeH/it.j^Jib. )jwm.{9. 
emm fei^uentibui.^t capcura cft meri impecii, VaUfc, 
eenfnU.tji.num. 19. Ubi ctiaini quod non compctic 
ptivacio {Kr aftum. £t furcarum creAio merura int* 
periurualquc jurifdi^ionem impottat , Cov, vnr. 
Ifb.^eap.j. num. 6. MciVJCh, 1 on ftiio. i (7-. num, i.f, 
lA^icicA.de prebat. eencluf.^^&t itdm. 10. Avcnd, je 
exe^ntnd.rnstdat p.i.cap.il-num. j. AviL «J e^.^t. 
^rt ter, nitm.}.tHimfequtntibut , Bobadil. ia/iw Feiit. \i dillo ejp. t. ijua fm regatia , fit jus creandi ptje. 
fi.'dtum maris ,vulgo j4tmirat>ie d0mar,(]ui clafi 
matitim* prafit , prout inierprctancur BaU.AffliA. 
Sc alii ibi ; tamen fccundim Cujac. & Frandfc, 
Othoman non Armandiit , fcd Armanni* , legen- 
dum eft , ideft jus armoriim ,& non armamcnta* 
rtocum : cefcrc & fcquitur Menocb. tenfiUe jf 1. »«- 
mtre x^. Ei jurifdiflione conceiTa , videtur concct 
fumicrritorium,Boct.f«*yf, 117. nHiwr» 8. & vidc 
Cald.eo»/K/f.7.wni.»S.Valafc.i/* ]V» emphji.qu*fX, 

flilM.)4. 

Jurifdiflio perpeiuatuc pcr folam citationem,B«- 
bof.'ff remijf.adOrdinat.l.i.tit.l.i.i ».l. 

Jurifdiaio vidctuc preTenta per capturam,B«-i 
bof.i» /. fi tjuiipefiea^Hdm, nMm, 66. CMmfe^uentiius^ 

f-'l'}'"^- .... 

Jurifdi6tio dicitur praventa pcr cicanonera vali- 
dara,Bernard.Grxv. -«J/?''.«ff. Cam.Imper.lib.x.ttf 
tluf.19. eenfijarat. t. Cibed. decif 141. nuiH- ^». 1. 
aacbor h dia* l.fi auis pefieaquam , ntm. X j . Atojir. 
Ricc libyGoOgl luris Canonici , & Civilis. LitJ. i i ? Ktcc. in ti>lUn:dee!f.p.i.cBllel},\j66.Bt fuflScit DOti- 
xmcitiiioah,SK^h3Ln.GtAiiiin.dijccpiar.ferenf.c. ij<. 
vHtn 5. E[ quod jurifdiftio dicatur prxvcnta fimpU- 
citcr percit4iioncm,iradi[Cur.PhUip.^,i.$.i2».i8 
«sV*lafc.(9m i:»llegai.i^.iiii>n.6. 

Jurifdidio nob dicitur pr^veiua pcr citationcm 
nuUam.Tiraqucl.^ MfMfl.i.^.S.S.^ie/,,. «««.^..SS- 
nMM, 8, AiUon.Gabr. xomt^ iommwt.Bpiti.tit, de i.iiar, 
e!onc!itf.i.p.io6.tAcnchiC.nfHf e^iteni.cap 2.^. nwn.i. 
Mafcard. de probai.canclMf.iizG. nHm.iT. Hyppolit. 
fi»l z<)l.Azeved Ad l.io, lic.i ;. nHm ti. ltb.}i. novA 
rtcof^i. ,?\zmir\. Ae rtfgnai.Ub.x ^Mtf/?.,.^,^^, Cabed. 
«'«i/'.!},'».! ^./'.i.Bernard. Grxv. <<«/., ci-fidn-M. 2. 
niu/i.i.E.1 paria funt , iion clE: citaium , vcl nuliiter. Farin, nj'rixi.crtinvt.p.^,ij •^■l,\^^. %. Et citaiio iiulla non petpctuat juiifdiaioiiem Martha de jurif 
dict,;'.^.ient.z. c^jn IJ7, num 10. 

JuriiJiftioncs, vulgo ^^rfWd/ , ufcjuc ad cetcam 
ftnnmam fucrunC iiitrododLe, nc partcs pro miniii is 
rebus , & patvis qitanciiatibus cxpeiifas magnas fa 
ciant coutra ratioucm tcxt, ;« /. mcd urr,,neA , CS; ibi 
hAtt.Cod.-it an!fe':ii,^ tributis , W.(-o,PUis ■.nim in, 
eipcnfisconfumerctur , qnam fii valor , sEftimatio- 
quc caufx principatis ; iiidcmqne ne Regii Senaio- 
res fupcr minimisrefe involvcrcni & iLr.pcdircni, uc 
ptobat text.(M cp.antcrioritm , §. Ulud 2.. t]'-'^.&. & 
in AMtit,de «ppell^t.f^ intraefue ,twp.^ i//«d„ AzC- 
Tcd, td Cuti.un Pifa'iamJih..^.':Hp.6.'\\.\&m rationcm 
conlidcrat ^^yeoA.eaf .^.Prttor , num i.uer'. .jr <* r*i- 
dtm radiee ,l.ib. i.fiCiiK^t.in I, ckm poft ftn:entl,m, 
Ced.de iipfelUt.,Scv'idc Azcvcd. l-j.tii.iiJib.^.^ovt 
Ttcopila', 

Jnrifdiaionem iiidicis an poffit declinarc illc,cu- 
jos juramcnto canfa decidcnia committi;ur .' Ei vi- 
debatuf quod non , qtiia rcns judicis & teftis paiics 
,fuftinct , iuxta tcxt.in l. (in.Cad.de fideicommijf. & in 
l.l.ff./^Harumrtrttm atlio non deiur. Scd contratiura 
videntur probare tcxt. in l ftd& p re^iiuntur, %.i, 
f.dt judic.l iutor,^.fin.f.de!i,re;Hr. ScvtdeMcndcz 
inpraxi Lufti tib.^, 'ap.\.mifn,\i. abi dicicdivcrfi- 
modc prailfcari, 

Jurjfdidtio jiidicis alterius non poteft pporogari, 
Bcrnatd.Grxv, ad . rail.C*» .impci.tilj.x. conclitf.^0. 
eonfiderai.l.obi co->clnf.%-. nnm. i?: Quad Clcricus 
non poicftconfcntirein iudtccm laicum , ctiamfi 
Qcccdat authuriias Epifcopi. 

jurifdiflio judicis data ad U|iivcrfitatem caufa- 
lum ciiam inicr certas perfonas, poicft prcrogari 
dc pariium coufeufu , Cencd. 'deiif. 21. num. j. 
part.l. 

Jurifdiflio jodicis qu! de caufis fifd cognofcit , 
potcft prorogari deconfcnfu partinro , pcr tcxt. 1« 
l.l.Cod. de j'1'lfdiii. om/..iud. fed contrarium refetc 
Cabedi p t arrefio 61. 

Jurifdiftio Prstoris , vulg^ Corre^idor , quia cft 
limiiata ad certas caiifas , non poteft prdrogari, ar- 
gnm. text. in l.fetemns, J. UirtinculMor , jf. ile judic, 
iradit Bart 11 '. 'ae if , Cod. depteximij facr.fcrin. 
iib.ii,tc(o\vMni GAxa.decif,i\^.Ca\^.in l^ fi curatc- 
^ 'rfm,in pri-icip.»aff>.io.vtrf^.cjua concti>fie , Cod. dt iv 
inie|riTmrfj?(/Kr,M(M. Valafc. confuU. Zj.lUm, j.£z 
eftdo^rina Baidi tn l,ceriaraiione,num.^,Cod^i'*f 
do ptovotare non eft neeefje, quatn commcadat Grc- 
gor. K^y.iit. li.part. },f/»/i, i. qiianivisqnodha:c 
jurifiiidio poflit prorogari , rerolvit Valafc. con- 
/»/»,lri.i»«w.4. 

Jurifdiftioncm altcrius Rcgni non potcft qiils prorogarCjL » '.l.§. y po>t, num.$.ff, ope. [f.Maran[.d'en^.j»({/iV, p,^,diji,ii. num.26, 

• Cz^ycdtciftj.n.i Gregor l-I ^. lii.i. part.7. lUff.i. 

Mcnoch ct"/»<//.340.n«n>.j j.SciTe dt ini)ihit.paf.z6. 

mm.^ cum /e^.Barbof.'" I.l.f.-ie jndic. ««.}, ».164. 

Au^uft, Batbol* R.cpcrior. cttmfetjHeHtibtit, Gabricl Pereira dtcif.u num.y Bar- . 
bofa Md cap.cum lempart S.de arhitr. num.i. Et jurif- 
diAionem altcrius judicis non poflunt prorogare 
fubditi Bracharcnfi Archicpifcopo , Menochlus con- 
filio ) II. nrnnero 10. cum feefiirrtibut. Et alli filbditl 
Regis non poflunt prorogarc jHrifdiaioncm Bra- x 
charcn fcm , idcm Mcnoch, cnftlio 1 1. nnmero f^. 
Capyc.d«»y".5. acvidoCabcd.p.i, decif.SS.per to- 
lam , & owwe numero 6. ubi alTcrit quod babitan^ 
tes in [crris dominorum , pofTuni conveniri corani 
judicc Rcgio , raiione lei fitx in Rcgio tetri'- 
lopo. 

]urifdi£liocum (itlionor, nullo pcetio compa- 
laii valet > Gonzal.it^ '''^,'''- ^* Cancell. *,. 4, proaem, 
num.tg. 

Juiifdiflrotiis incompctcnci* io matcria nun- 
quam prohibciurappellatio.Sicphan. Gratian,<ii/^ 
ccpiai.furenf. cap.l^^nxmero.^. Incompctcntia qnr 
proccdit cx dcfcAu juiifdidionis , quia limiiata eft 
jurildictioadccttas canfas , potcft allegari etiam 
polt trts fcntcniias confoimes , t'/erfi. i. de re judic, 
gloil.communiter reccpta in Clem.uttic* dt fe^ntjirat 
po eiK& fr,.it.Cov.!.raiiic. cap. ij. mimirB <,. Ec ex 
£onfL.-nru non piovocatnr hoc cafu jurifdiftio , cilm ■ 
fii limirata.tx tcxt.ra /, i.rivaifl^»(»» cenfenfus ,Cod. 
fi Aitiincomptr.tiid. I. crivalorum , C«dt de jurifdiff. 
em. .'ud:c. habcturi«;. 1. ^ dejudls. &inedf,P.& 
G. e ajj:cio delt':.\vc Jziin l.fl ptr trrortm ,jfldt ju. 
rif i-:i.i)rrm.\i:dc.\ i\i.(c CBnfuli.i$-num.$. Incompe- 
ccniiacxcejitio potcft opponi ctiamli dicacor quod 
■ non poilit allcgari nulliias , Angcl. ii l.iale paiinm, 
^.^H>prevocavi';f,depaU. Garc. dt nobHit. f^lofn 
4S. iHmero ly. aax nollitas fL-mper potcft allegari , 
gloir.fin.fft Cltment.l. dife^'^e{lrai.po^ef & fiw£t. 
Vant. de nulHl. lit.tx difiSlu ]''rifdiaionir,numere l. 
Andr. Gail, Hh.i. pra£Hf. '>bftrvai.cip.Ai. « «k?».8. , 
Et fcnteniia cft nulla ob defeaum jurifiiiaionis , 
Ordinat./ft.j.(/V.87. i . I. ibi , ptr fuix. incompetetltt 
en purie , en lodo. Ec hic dcfcftus impcdit cxequu- 
tioiicrn eiiam rriuro (entcntiarum , cx ciiatts pet 
Barbofam 1» rtniif. td di^wn S, I .numere ; .Et fentcn- 
tii nulla nunquam tranfir in rcm judicatam Or- 
Aimi.diHo lihro j lit.y^.in prindp. El jiitifdiaioni» 
dcfeftus dicicut infanabilis , uc ibidcitl notac Bar- 
ho(a. inremilf.numert^. idcmqoe tiadft G^r. Pe- 
icira dccifio>ie z,n>imero cg.Ei nuUitasqua: ptoccilit 
cx incompcrencia potcft attegari quocunquc tempo- 
re , glofffin. india^ Cltmtni". i dt fecfutftrat. pefef, 
i^/r«fl.Vani& Gail «fci/wz-r; , Sc vide Baibofani 
(» retmf.ad diaum lit. 7J. ia prtncip. mim, 10. & II. 
& quamvislaia fitlentcntia pft judicem incompe- 
tcntcm, fi ab ca fuerit appcllatum, & fuciic confir- 
niaca pci fuperi<Jrcs,tcmaiieC purgatus defiraus pi;i- 
mElnftantie, excitariiper eondem Batbof. libi 
prexitri ,mtm.tt,. 

Juiifdidio.xdiliom eft concelTa cumulaiiv^ , ^n 
piivaiivc ad jurifdi£lionem judicis Ordinaiii, Garc. 
de nebilit.glof. I .n, j, Mcx.in iracl.taxti p4tiu , eonct,^ 
tium.li. 

Jurifdi^io judicis orphanorum eft ptivativa ^i 
alios jodiccs , Bald.iB l.-inic.i.uhi tttnem^num.j. Ced. 
de caduc.toU. Paul. in I. fi ijuis cum pr<-curMor, %. Jtm 
lianus, num.i.f.de precurator. Alexand (« /. Gallus, 
^.illt eafus ,nHm iQ.fde Iiber.t6- pofihum.ASiiik.ti*- 
cifione 4l.ff. j, Et fic rcftri<aa ad peifonas & ctufas 
orphaiiotoro non potcft ptorogaci etiam perexpref-, 
(om partium confenf^m , et Vant. dt nuUit. fenttnt. 
tit.ex defeOu jitrlfdiiiienis ordinartt , »«iw. 51. facit 
quia jucifdiaid exiciidi non poieR,'.repeiitM.Coil. dt 
Epifccr cler. I. eonfulta divaVia , Co4. de leftam, /,»'« 
(lofi/ , f de acquir. rerum demtn. Et jurifdi Aio UniT- 
t a'te concclTa non poteft prorogari ctiaro de confenfu 
U t. paitiura, - ■ Digltlzed by Googk i i4 Repertorium pra^licaruTn Concluf! partium , SurJ. dec.^i. vum, j, Vatafc. Con^uit.if 
nutii. pcrcz !:t.ti'.4, //i.j. OrdiB«iw,|f«g»;j. 530,- 
Azeved. /.7. «««. j j. ,/,. ,8. „9„^ rtcepUil. flr /.1. 
'" I J. ".7, /i7' 8. »vt4 «£o;?(7^.Gabr,P(:rtira(J(i,.iy 
«•'«.I. BcniaTd. Graw. iap--all. aw fmper. 10; i. 
f*»e/.jl, <^^ow('.jj, Barbofa/ff /. 1, ff.dcrt judic 
. ^^Mtww, 6o,Mcii(ic2 ;n/)r4W,iyi. i, cttf.tMkme- 

Jutifdi^io ceiiferiir rcgulariter J.'ita,concc(ra cti- 
n uhiivc.non aiucin privaiivc.Menoch ionf,li. jSo. 
^ io. ^ -ieprtfu^pfjib.t.j.,^ Cmer. /,>. i- p«fl. 
^ 2J. .1. tH» [/(fuertr 'buf,Azevi:i. aiitii.i^ '.^.(i.io 

p.i.dti.if Gonzal. 'idre^.^.sC^ncel. %.2.,p'aM.<i. jo. 
"" f'^nt''tibi,i . Siephan.Grarian. difceetM.ftrtnf. 
«/'■U+.".i5.Cr«.4i.A+uyf. R.icc. decif.Cur.Ar. 
MitplfeofMT. Ne*polit.p. , . Jf f .' n j .... I i.c^ ;« eW;<ff , 
■ «"/If.j.fW/fff.ijij.a-ij^j. Cur.PIiilip.p.r.g^. 
«.14. i^*^^idejtirlfdia.p.^.ctnt.l.o4n%9. n. ^j. 
(F-ew.i.c^/Ml^^.^.tf.rtrm/w. Garc. de nabilit. 

Jurifdiaio de jurc tommuni potcft prarcribi coii 
traPrincipcm.fcctisde jureRegni. I.fit.ij /.+.»0- 
P- '■«fl;.,W. Phosb, deeSS. ff.ii. P«ez »r;i , /<i.j. 

J"IoCabed.;j.i. J«,j. „,g. (j- J(c.4i,«»<»,,8.c!r 
*'^.6j.nwOT 1. obieiiairj »,1.1;^ j. Jc pacrouatibus 
Kcgiaecorone quod