Skip to main content

Full text of "Deasbaireachd eadar am Papa agus an t-Athleasacha ..."

See other formats


aaagK 

■ ''WBL — ■■ 

IIÌSSiiÌlÌlll^ 

JBfflill 
. 1 ■ iHf 

eSHHmmHHHI Digitized by the Internet Archive 
in 2013 


http://archive.org/details/deasbaireachdead1834loth DEASBAIREACHD 

EADAR 

AM PAPA AGUS AN T-ATHLEASACHA, * 

Sean f hocail gheur agùs comhadan, 
Agus mòran de chomhairlibh glice ; 
'S ma shaoileas tu gu bheil iad feumail s 
Cuimhnich an leughadh na 's trice. 

LE 

DONNACHA LOUDINN. MAILLE RI 

LAOIDH MHOLAIDH 

DO 

CHRUITH-FHEAR 'N T-SHAOGHAIL, 

LE 

DAIBHIDH MACAILEIR. AGUS 

LAOIDH, 

LE 

IAIN MACDHONUILL, 

MISTÌSTEia UEACHADUlKjf. AN DARA CLOTH-BUALA, The change of Religion from the corruptions of Popery to ìts 
primitive state. MENZIES, LAWNMARKÈT. 1834. 

TRTCE SIXPENCE. 
EMNBURGH : 
R. Menzies, Printe*, 
304, Lawnmarket. AN ROIMH-RADH. Bha an Leabhar beag so, an tùs air a chuir 
amach leis an Ughdar, Donnacha Loudinn, 
a'Glean-Liobhan; duine diaghaidh measarra, 
deas-labhrach, air an robh mor eagal Dè ann 
an earralach chaich ; chaith è a bheatha gu 
measail, seachna gach coslas uilc. Bha è aon- 
ta eigin maille ri Douhgall Buchannan, ari 
ceann Loch Ranneach, na thuairnear, na saor 
chui'lacha beag. An deigh sin thainig è do 
sgireachd Shrudhain, agus an sin thainig 
è do Fhonnachastle, tar an do thuinich è 
moran bhliadhnachan. Bha è ma thuairmeas 
ceithir fichead bliadhna, a reir barail dhaoine, 
Chrioch è 's an Tiogharna ; bha eolas criodhe 
agam air, agus do bhri gun robh sinn le cheile 
's an aon bheachd, bha toil agam gun a chliù 
leigail as an t-sealladh ; gheall mi do roinn 
do chardean gu 'n clo bhuailinn a leabhar an 
dara-uair. Thuair mi moran dragh mun 
duairer an leabhar amach,agus anis airdhomh 
f haotainn, trid comhnadh freasdail, ma bhios 
mi air mo chaomhna, ni mi so gun dail, cho 
saor is tha ann am chomas. D 5 fhaoite gum 
bi cuid eigin a faotainn coire dhamh an cuid 
do mhearachdan, aidicham sin, ach ceas- 
nuicheadh duine è fein am bheil è saor o' 
oilbheum,no bheil è sa chreidimh no nach'eil s 
mar sin thoireadh è breith. 

Iain M f Lachlainn, eilder am Fonnachastle. DEASBAIREACHD 

EADAR 

AM PÀPA AGUS AN T-ATHLEASACHA. Tha 'm Papa agus an t-ATHLEASACHA 
An so a feuchainn nan ceuma, 
'S gach seol a bha iad a leantuinn 
Mu'n deach' iad mu'n seach air a cheile. 

Tha punga na Creidimh air 'n dearbha, 
Le argumeintean tha co laidir, 
A's gu feud thu fhaicinn le d' shùilibh 
Co am fear dhiubh bha 's an fhàiling. CHUNNAIC mi an t-Athleasacha, 
'S dh' fheuch e dhomh gu'n robh e dìleas, 
'S e air a Phillar ag freasdal 
'G-a chumail na sheasamh dìreach. 

Chunnaic mi 'm Pàp' ann an uamhidh, 
'S e sealltuinn gu h-uamhurra dìblidh ; 
Na h-uile neach a thainig fiar air, 
Chas e fhiacla le stri riu. 

Bha armailte mòra mu 'n cuairt da 
'Nan seasamh gu cruadalach dileas, 
Chum am Pillar a thionndadh, 
'S gu'n deantadh cam na bha dìreach. 

Nam b' urrainn e cothrom fhaotuinn 
Air na daoine nach do ghèill da, 

* "FaÌQ Filgrim's Progress, Part III. 

j, 2 6 

Gu-m fuilingeadh iad am bàs gu h-umhal, 
Mur grad mhùthadh iad an dòchas. 

A. Thu'irt 'n t-Athleasacha, 's e 'g eirigh, 
Ma 's tus' a' Bheist tha air innseadh, 
'S beag an t-ioghna thu bhuntainn deisneach 
Ilis gach neach nach geill do t-iomhaigh. 

P. Is mise fear-ionaid Pheadair ; 
Tha 'n Eaglais uil' air mo chùram ; 
Is beag an t-ioghna dhomh bhi dubhach 
'S a' chuid is mò air cur cùl rium. 

A. Cia mar 's urrainn thu a dhearbhadh 
Gur ann riut a dh' earbadh àite, 
'S ceum d' a ròd nach 'eil thu cumail 
Saor o 'n chùis 's an d' rinn e failinn ? 

P. Ciod an ceum nach 'eil mi leantuinn, 
No 'n d' rinn mi mearachd no fàilinn, 
'S gu-n d' fhuair mi mach ioma seol 
A chumail comhnadh ri luchd cràbliaidh ? 

A* Ciod am feum th' ac' air do sheol, 
'S an Scrioptur fo 'n scòid, 's e 'g innseadh 
Gu-n tig mallachd alr gach duine, 
Chuireas tuille ris na scriobht' ann. * 

P. Cha do chuir mise gu leir ris 
Ach ni tha 'n Scrioptur fein a dearbhadh 
Gur còir dhuinn bhi 'g an cumail, 
Mar tha croisean 'us dealbhan. 

A. Cia mar 's urrainn thu innse idh, 
No leis an Scrioptur a dhearbhadh, 
Gur còir dhuinn geilleadh no lùbadh, 
No umhlachd a thabhairt do dhealbhan f 

* Deater. iv. 2. — xii 13. Taisb. xxii. 18* P. Cha 'n ann doibh tha mise geilleadhv 
Cha n-eifeachdach gu mo dhion iad ; 
Ach nach fiu iad beagan meas 
Air son gach neach a ta iad ciallach ? 

A. Tha sin an aghaidh nan àithntean, * 
'S cha dean e stà chum ar còmhnadh ; 
Ain feud do bheachd bhi air an altair, 
*S air flaitheanas mar chòmhla ? 

P. Nach feaird sinn na dealbhan againn 
Chum maise chuir air ar n-aodhradh ? 
Nach mòr an tiomach' bheir e d' aigne, 
Rud f haicinn, seach bhi 'g a smaointeach ? 

A. 'Nuair a theid thusa do 'n eaglais, 
'S a leigeas tu air do ghlùn thu, 
An urrainn d' inntinn gun bhi dearcadh 
Far am beachdaich thu le d' shùilibh ? 

P. Nach mòr is feaird mi bhi 'g am faicinn^ 
Chum 's gu'n taislicheadh iad m' inntinn, 
Cha deanadh e uiread de stà dhomh, 
Ge d' bhiodh neach gu bràth 'g a innseadhe. 

A. Tha thusa cosmhuil ri Tomais, 
'S mòr tha annad de 'n an-earbsa ; 
Cha chreid thu dad ach na chi thu, 
Ge d' tha 'm Piobul air mar dhearohadh. 

P. Cait' an d' fhuair thu *n gliocas mòr sin. 
Dh' f hàg co eolach anns gach càs thu ? 
Am feud thu àicheadh, 's na dean breug, 
Gur ann mach uam fein a chaidh thu ? 

A. Is ioma ceum a rinn sinn cuideachd, 
'Nuair a bjaa gach duine 'g ar diteadh ; 

* Ecaod. xx, 4. Deuter. iv» 15 18» xvi. 22. Chaidh thusà air seacharan 's a cheathaeh, 
A's lean mis' an rathad direach. 

P. Is tusa fein chaidh bharr an rathaid, 
A's dh' aithnich thu gu'n cuirinn tòir ort ; 
Dh' fhàg thu do mhuinntir 's do rioghachd, 
Is chaidh thu thir nach robh thu eolach. 

A. 'Nuair chaidh thusa 'n aghaidh d' orduigh, 
Nach bu chòir dhomh 'n sin do threigsinn ? 
B' fhearr dhomh pilleadh 'n leth an atha, 
Na gu 'm bàithte sinn le chèile. 

P. Nach iomadaeh neach de d' sheòrsa, 
Rinn mis' a leonadh 's a mharbhadh, 
Cheann iad fein a bhi co ghòrach, 
Nach gabhadh iad an seol a b' f hearr dhoibh ? 

A. Tha thusa mealladh nam miltean 
Le d' chuil'eartaibh innleachdach faoine ; 
3 S b' fhearr leamsa bàsach' 's an fhìrinn, 
Na gu 'n striochdainn do thoil dhaoine. 

P. Is neonach leam nach 'eil thu striochdadh, 
Ma 's duine 'g am bheil ciàll no tùr thu, 
Is gu bheil dearbhadh anns a Phìobul 
Air gach ni a chuir thu cùl ris. 

A. Am bheil am Piobul ortsa 'g iarruidh 
Am fion a chumail o d' ìuchd eisdeachd, 
? S thu fein a bhi 'g an deanamh cinnteach, 
Gur i fuil an Ti chaidh cheus' th' ann. 

P. An saoil thu *n urrainn fhuil 's f heoii 
Gun chomhnuidh ghabhail mar ri chèile ? 
An ti sin a dh* itheas an t-aran, 
Bidh 'n f huil aige mar an ceudna. 9 

A. An oidhch , a rinn e 'n cupan orduch*, 
Thuirt e, u òlaibhse gu lèir dheth, 
" Chumail cuimhne suas ri 'r beo 
" Air m' f huil-sa a dhòirteadh rau'n chrann- 
" cheusaidh." * 

P. Bheannuich e 'n t-aran, 's bhris se e, 
*S shin e dhoibh e 'n sin gu deòinach ; 
" So mo chorp-sa th' agaibh nìse, 
" A chaidh bhriseadh air son morain." f 

A 9 An robh 's an aran sin ach samhladh, 
(Thog e suas 'n a laimh o 'n bhord doibh)=, 
Air a chorp a bha gu bhriseadh ; 
'S fios aca nach b' fhuil 's nach b' fheoil e ? 

P. Ciod tuille th' agad r' a labhairt, 
Ge d' theid thu co f had 's is leir dhuit ; 
Feuch am faigh thu punc a m' ordugh, 
Nach 'eil comhdach air, 'us deuchainn ? 

A. An saoil thu bheil de chumhachd agad, 
Co fhada 's gu bheil thu ann a d' dhòchas, 
Na bheir an Tighearn as na flaitheas, 
A's f heuchainn an riochd arain dhomhsa, 

P. Tha mo chumhachdsa co làidir, 
'S ma tha duine chaili a chiall ann, 
Bidh na deamhain umh'l do m' f hocal, 
A's teichidh iad amach air m' iarrtas. 

A. Dh' innis ar Slanuighear fein duinn 
Gu'n robh daoine ris an t-sheol sin, 
Bheir e ordugh dhruideadh mach, ; 

A cheann nach robh ac' air eolas. $ 

* Luc. xxii. 19. &c. t Matt. xxvi. 16. &e, 
% Matt. vii. 22, 23. 10 

P. Tha thu nis* air sgaoileadh comuinn, 
Cheaon gu-n d' fhuair thu comas pòsaidh, 
Ge d' bha mis' ga d' dheanamh cinnteach, 
Gur ann singilte bu chòir dhuit. 

A. Tha 'n Spiorad ag innseadh gu soilleir 
Gu 'n tigeadh iuchd saobhaidh gòrach, 
Toirt aire do theagasg dheamhan, 
'S ag iarraidh fuireach gun phosadh. * 

jP. Tha thusa meallta 'n ioma barail, 
O'n tha thu co lag a' d' dhochas, 
An neach do nach aithne an rathad, 
Is deacair dha ghleidheadh gun seoladh. 

A. C'àit an urrainn thus' a sheoladh ? 
Cha 'n 'eil d' eolas seach am Piobul ; 
Cha robh thu ann 'n saoghal nan spiorad, 
A chum sinne dheanamh cinnteach. 

P. Is aithne dhomh gu math mar tha iad ; 
Tha cuid diubh an àrosaibh gloirmhor ; 
Tha cuid anns an eadar mheadhon, 
5 S cuid eil' ann an ionad na doruinn. 

A. Cha chuaìa mi ionad meadhoin 
Bhi 'n taobh so de f hlaitheas na gloire ; 
Chaidh Lasarus gu uchd Abrahaim, 
? S chaidh Dives gu àros iia doruinn. 

P. 'S e Purgadan an t-ionad meadhoin, 
Mu 'm bheiì mi labhairt an comhnuidh, 
An t-àit anns an 'd eid na h-anama 
G' an glanadh o shalachar na feola. 

A. O' nach 'eil earrann de 'n Phiobul 
Ag innseadh mu ìeithid a dh' àite, 

* I. Tim. v. 3. 11 

Is cruaidh oirnn gabhail ris mar fhìrinn, 
Ge d' dh' innseadh leis a Phàp' e. 

P. Tha 'n t-abstol Peadar ag raite, 
'Nuair a bhàsaich Righ na siothchaidh, 
Gu'n deach' e a shearmonach , arìs, 
Do na spioradaibh ann am priosan, * 

A. 'Nuair a dh' fhàgas sluagh an saoghal, 
Tha na scriobhuichean naomh ag dearbhadh 
Nach dean aithreachas dad feum dhoibh, f 
'S c' uime dh' eisdeadh iad ri searmoin ? 

P. An cuir thus v an aghaidh an Scrioptuir, 
'S thu bhi 'g a fhaicinn le d' shùilibh ? 
Feuch an urrainn thu ga innseadh, 
Ach mar mhìnich mis' an tùs e ? 

A. 'Se 'n Spiorad mu 'm bheil e ag labhairt ; 
'S an sluagh bh' ann ri laithibh Noah, 
Do 'n d' rinn e' searmoin an trà sin, 
Tha 'n tra so am priosan gun dochas. 

P. Tha thusa 'm barail nach coir dhuinn 
Bhi sireadh comhnadh nan Aingeal, 
No luaidh thoirt orra 'n ar 'n ùrnuigh, 
No air na Naoimh air an talamh. 

A. Ta 5 m fàidh Isaias ag ràite 
Go bheil Abraham anf hiosrach oirnne ; £ 
'S bhi sireadh comhn' air na h-Ainglibh, 
Cha 'n 'eil an Scrioptur 'g a orduch'. 

P. Dh' iarr Jacob air an Aingeal, \ 
Thug oidhche mar ris anns an t-shlighè, 
Gu'm beannaicheadh e clann Joseiph, 
'Nuair thainig iad *n a choir na 'n dithis. jj 

* I Pead, iii. 19, f Eoin, ix. 4. Eccles. ix. 10* 
; Isai, lsiii, 16, |1 Genes, xxxii 24.-^0. xlviii, 16. 12 

A. An urrainn thu innseadh le firinn, 
Co bha stri ris anns an àm sin, 
Na thug co'dhail dha 's an t~shlighe ? 
Nach e 'n Tighearna bha cainnt ris ? 

P. Tha thusa cho dall ann ad inntinn, 
'S nach iarr thu sìth do n'a dh' fhalbhas, 
G'an greasadh a h-ionad a' ghlanaidh, 
Do chum an sonas a shealbhach'. 

A. An do leugh thu air Abstol no Fàidb, 
Na daoin' is fearr tha air an ainmeach', 
'G an robh leithid sin de chleachdadh^ 
Anns n'a chaidh seachad a dh' aimsir ? 

P. Tha na Maccabees ag raite 
Gur coir do bhantraichean Criostuidh 
Bhi guidh' air son anama *m fir-thighe, 
Do chum as gu faigheadh iad siothchaidh, 

A. Cha bhuin ni air bith do'n Phiobul, 
Ach n'a scriobhadh leis na Faidhean ; 
A's bha iadsan an deigh dol seachad, 
Mu'n deachaidh na daoine sin arach'. 

Feuchaidh mi dhuit dearbhadh eile, 
A's chi thu fein gu bheil e daicheil ; 
'S ann 's a Ghreig a chaidh an scriobhadh, 
'Si 'n Eabhradh a bh' aig na Faidhean. 

P. Tha do luchd-leanmhuinns' ag raite 
Nach 'eil am Pap' 'n a dhuine seasmhach ; 
Gu bheil e ciontàch am failing, 
5 S e sin r* a radh ann am peacadh. 

A. O'n cheud tuiteam a rinn Adhatnh 
O staid nan grasan le seachran, 13 

Cha 'n urrainn thu aon duine fheuchainn, 
A bha gu leir as eugais peacaidh. 

P. Sacharias 'us Elis'bet, 

An dithis mu'n ghabh thu beachd, 

Ghluais iad neo-chiontach le chèile 

Ann uil' àithntibh Dhe 's 'n a reachdaibh. * 

A. Cbi thu gu tric anns a 5 Phiobul, 
Air a scriobhadh leis na fàidhean, 
Nach urrainn aon duine feola 
Fuireach beo, 's a bhi gun f hàiling. f 

P. Is neonach leam thu bhi co ghorach, 
Fuireach anns an dochas f haoin sin ; 
Saoilsin nach 'eil cumhachd agams' 
Maitheanas a thoirt do dhaoine. 

A. Labhair na h-oighean glice 

Ris a' chuigear bha ea-ceillidh, 

Naeh tugadh iad oladh g'an comhnadh, 

Gun f hios an robh gu leoir dhoibh fein ann. $ 

P. Labhair ar Slanuigh'ear ris na h-Apstoil, 
Mu'n deachaidh e bharr an t-shaoghail, 
Gach peacadh mhaitheadh iad air talamh, 
Nach rachadh an agairt air daoine. 

A. Ma 's ann air son oir no earrais, 
Tha thu cuir maitheanais 'n an tairgse, 
Ciod thig air na daoine falamh 
Nach urrainn a cheannach' le h-airgiod ? 

P. Ta thusa fad ann an dochas 

Nach coir urnuigh dheanamh 'n Laidin \ 

No idir nach gabhar uainn i 

Mur tuigear leis an t-shluagh air fad i. 

* Luc. i. 6. t Gen. vi. 5> Salm. xiv. S. liii 3. 

Rom, iii. 10. 19. ì Matt. xxv. 9. 

B 14 

A* Thug an t-Apstol Pol dhuinn dearbhadh 
Nach 'eil tairbhe anns a' chùis sin ; 
Cia mar their an sluagh " Biodh amhladh," 
Mur tuig iad aon dig de 'n ùrnuigh ? 

P. 'S e m Papa tha 'n aite Pheadair, 
'Na cheann na h-Eaglais air talamh ; 
'Us tha esan ag innseadh 's ag orduch' 
Gur coir i bhi ann an Laidin. 

A. Cha chuala mi cumhachd bhi aigPeadar, 

Seach a' chuid eile de na h-Apstoil, 

Ach Iudas an traightear soilleir, 

Gu'n d'f huair esan comas a' chrochadh. 

P. An urrainn thu innseadh no fheuchainn, 
Nach e th' ann an aite Pheadair ; 
'Us dh' fhag e againn an dreuchd sin, 
A ghleidheadh tearuint a' Chreidimh. 

A. Cha chuala mi guth air an dreuchd sin, 
Co fhada 's a leugh sinne, 
Ach gur e chaidh ghairm an toiseach, 
A dh' fhosgladh doruis do na cinnich. * 

P. Ta thusa an aghaidh bhi measgadh 
Uisg a' Bhaiste le salann, 
Ge d' tha 'n Scrioptur ag feuchainn 
Gu bheil e feumail gu glanadh. f 

A. Nam biodh a leithid sin de ghnath 
'S an fhasaich 'n uair rinn e toiseach, 
Cha robh de Chaidsearan 's an talamh 
N'a chumadh salann ri Iordan. % 

P. Is toil leams' bhi deanamh ceartais, 
Ag cumail gach achd mar is còir dhomh ; 

* Gniomh. x. xi. t Marc. ix. 49, 60. 
t Matt. iii. 5, 6. 15 

'Us air a' mheud 's gu 'n labhair thusa, 
Cha chuir thu mis' as mo dhochas. 

A. Tha thu a'd' dhuine naimhdeil fuileach, 
Rud nach buin do'n Chreideamh Chriostuidh, 
Ge d' tha 'n Tighearn ag feuchainn 
Gur ann da fein a bhuineas diogh'ltas. * 

P. Na daoine nach robh 'g am leanachd, 
'S nach deanadh a bheag de m' ordugh, 
A 's iad fein a rinn am briseadh, 
Cha do thoill iad iochd no trocair. 

A. Is ioma naoidhean agus ciochran, 
Do nach d' thainig ciall no eolas, 
Bhuaileadh tu 'n ceann ris a' bhalladh, 
Mar gu 'm biodh ann madadh 'n otraich. 

P. 'S e thug dhomh bhi marbhadh chiochran, 
Do nach d' thainig ciall no eolas ; 
Nam faigheadh iad ùine ni b' f haide, 
Chinneadh iad cosmhuil ri 'n seorsa. 

A* Rinn Nineveh moran coire 
Ann an aghaidh righ na glolre ; 
Ge do bhrosnaich an seann sluagh e, 
Ghabh e truas da 'n leanabaibh oga. f 

P. Tha mise ann àit nan Apstol, 
Labhairt gu ceart ris an t-shaoghal ; 
Ag mìneachadh dhoibh an f hocail, 
Anns gach achd mar tha air fhoillseach'. 

A. Thugan t-Apstol Pol mar shamhladh 
Air luchd teagaisg nach do thoill ris, 
Gu 'n rachadh Satan gu h-ullamh 
Ann an cruth Aingil na soillse. \ 

* Rom. xii. 19. + Jonah iv. 11. ì 2d Corint. xi. 12; 16 SEAN FHOCAIL AGUS COMHADAN. 

JN UAIR a chailleas neach a mhaoin, 

'S gnothach faoin bhi 'g iarruidh meas ; 
Ge do labhair e le ceill, 

'S beag a gheibh e dh' eisdeas ris. 

'S beag sgoinn de mhointich am monadh ; 

'S beag sgoinn de choille am fasaich ; 
'S lugha meas tha dhuine falamh, 

'Nuair tha earras an deigh fhagail. 

'S ioma caraid th' aig fear saibhir ; 

Tha daoine bochda gun phris ; 
? S gann a dh' aidicheas an cairdean 

Gu 'm buin iad doibh, 'us iad bhi 'n dith. 

'S fearr a bhi bochd na bhi breugach ; 

'S fearr fheuchainn na bhi 'san dùil ; 
'S fearr am fear a chostas beagan, 

Na 'm fear a theicheas ann an cùil. 

Tha 'n fhìrinn gu cliuteach sona, 

Cha chron air duine bhi fial ; 
9 S fearr beagan anns an onoir, 

Na 'n donas 'us ceithir chiad. 

Is ainmig a dh' eireas fortan 
Le fear crosta bhios gun chèill : 

'S fearr do dhuine fuireach samhach, 
Na droch dhan a chur an cèill. 

Eiridh tonn air uisge balbh — 
Gheibhear cearb air duine glic— 

Eiridh gnothach le fear mall ; 
Brisidh 'm fear tha call gu tric. 17 

Ta ghaineamb fein anns gach sruthan — 
Cha 'n 'eil tuil air nach tig tragha — 

'S don' an Cairdeas gun a chumail — 
'S cha n-fhaighear duine gun fhailing. 

Is coltach fear tha ris an fhoill, 
'S nach 'eil sgoinn aige de 'n choir, 

Ris an duine a thaisg an luaigh, 
Agus a thilg uaith an t-or. 

'S dona thig maighdean gun bhi beusach- 
Cha dean fear gun ghèire dan— 

Cha dean fear gun fhoghlum leughadh ; 
'S cha tig Lèigh gu duine slan. 

'S maith bhi siothchail anns gach ball, 
Caillidh daoine dall an t-iùl : 

Is sona neach a bhios gun bheud ; 

Ach caillidh luchd nam breug an cliù. 

Smuainich mu 'n dean thu labhairt, 
Ma 's àill leat do ghnothach bhi rèidh ; 

'S fearr dhuit sealltuinn beagan romhad 
Na sealltuinn fad air do dhèidh. 

Is trom snith air tigh gun tuthadh — 
'S trom tubaist air na draigean — 

'S duilich do mhnaoi beanas-tighe 
Dheanamh air na fraithibh fasa. 

Cha trom leis an loch an lach — 
Cha trom leis an each an t-srian — 

Cha trom leis a chaor a h-oluinn, 
'S cha truimid a choluinn a ciall. 

Cha trom leis an f hiadh a chabar, 
Cha trom leis a choileach a chirean ; 

Ni a mheasas aon neach mar lethtrom, 
Chi neach eil e mar thoilinntinn. 
b 2 18 

Ta >n neach tha gleidheadh seanchais dhio- 
mhain, 

'S a leigeas diadhaidheachd fui' bhonn, 
Mar a bha n 'tè a thog a chath, 

'S a dh' f hag an cruineachd air an tom. 

Caillear mart an droch mhuthach', 
Seachd bliadhna roimh a mithich ; 

Ta sud ag feuchainn 's ag dearbhadh, 
Gu 'n tig an t-earchall le mi-f heairt. 

Cha n-fhuirich muir ri uallach ; 

'S cha dean bean luath maorach ; 
Cha dean bean gun naire cugann : 

'S cha dean bean gun f huras aodach. 

" Far am bi bo bidh bean, 

'S far am bi bean bidh buaireadh f 
Far am bi fearg bidh bruidheann, 

'Us as a' bhruidhinn thig tuasaid. 

Am fear a bhrathas 's e mharbhas ; 

Cha deanar dearbhadh gun deuchainn ; 
'S gann a dh' aithn'eas tu do charaid, 

Gus an tachair dhuit bhi d' èigin. 

Cha n-'eil saoi gun choimeas; 

Cha n-'eil coille gun chrionach ; 
'S fearr beagan a mhathadh 

Na sean fhalachd a dhioladh. 

'S math caraid 's a chùirt, 

Ma thig neach gu trioblaid ; 
Ach 's fearr eun 's an laimh 

Na dha air iteig. 

Leag d' eallach air lar mu'n lag thu, 
Ma dh' aithn'eas tu d' eallach trom ; 19 

Is mor gur fearr an cù a ruitheas, 
Na 'n cù a shuidheas air tom. 

Bean thlachdmhorgun ghniomh gun ghleidh- 
Ge do thaitinn i ri d' shùil — [eadh, 

Ciod am feum a ta an lann, 
Mur bi lamh air a cùl. 

Piaid chailaig air bheag cèill, 

Ge d' robh feudail aic 's stòr ; 
Cha 'n fheud a fear a bhi sona 

Ma bhios i gnogach 's an t-shroin. 

Bean gun naire gun ghliocas, 
Bean mhisgeach gun bheusaibh ; 

B' fhearr dhuit cù chuir mu d' amhuich 
Na do cheangal ri tè dhiubh. 

Bean ardanach labhar, 

Bean ghabharmaeh chèilidheach ; 
Is tùs triobìaid 'us aimbeairt, 

Dol g' ad cheangal ri tè dhiubh. 

Am fear a gheallas 's e dh' iocas ; 

'S e 'm fear a dhf iarras a phaigheas ; 
Cha choir do neach a bhi uliamh 

Gu dol an cunthart no 'n gabha. 

Am fear nach dean ar ri latha fuar, 
Cha dean e buain ri latha teth ; 

Am fear nach dean obair no gniomh, 
Cha n-fhaigh e biadh feadh nam preas. 

'S fearr sith a preas na stri ri glais ; 

Bi faiciollach mu d' ghiulan. 
'S furas seasamh 'n gnothach ceart, 

Ge d' theid gach cùis gu 'n dubhlan. 

'S tùs a Ghliocais eagal I>è ; 
Cha dean eucoir do chuir suas. 20 

Co dhiubh is maith no 's olc a' d' chrè, 
'S ann d' a rèir a gheibh thu duais. 

'S fearr an Ceartas glan na 'n t-or ; 

Is beag air duine coir an f hoill ; 
An neach a charas thu o' d' chùl, 

Chuir e a dhùil an' cuid an doill. 

Is ciatfhach gnothach follaiseach, 

Ach 's dona comunn cealgach ; 
An rud a gheibhear aig ceann an Deamhain, 

Caillear e aig earball. 

Is olc an toiseach cogaidh Gheilt ; 

Cha n-ionann sgeul do 'n Chreich 's an Toir ; 
Is searbh gloir an f hir a theich, 

'S am fear a dh' fhuirich ni e bosd. 

Is fearr bhi tais na bhi ro bhrais, 

O 'n 's e is lugha cùram ; 
'S fearr suidhe 'n tigh a' bhroin, 

Na 'n tigh a' cheoil 's an t-shùgraidh. 

Cha toir neach air èigin beairtas ; 

'S duilich droch chleachd a chuir fas ; 
Bheir gach Donuch leis an t-Sheachduin, 

'S bheir am peacadh leis am Bas. 

Na bi ealamh air trodadh, 

'S na bi toileach air tuasaid ; 
Ach ma 's toigh leat do leanabh, 

Na bi leasg air a bhualadh. 

Bi 'n comhnuidh air taobh na siothchaidh, 
'S na bi di-chaisg air bheag aobhar 

J S fearr dhuit amadan a bhreugadh, 

Na dol g' a fheuchainn ann an caonaig. 

Na bi talach air do chuibhrinn 
Ge do robh i baileach somhail, 21 

'S fearr greim tioram le siothchaidh, 
Na tigh lan iobairt le comhstri. 

Dol a stri ri rud gun chostas, 

Cha n-'eil ann ach gnothach faoin, 

Cha tig feur tre na clochaibh ; 

'S cha tig folt tre chlaigionn aosd'. 

Ta e cruaidh air duine lag, 

Dol ri bruthach cas 'n a steud ; 

'S tha e tearc am measg an t-shluaigh 
An neach sin a gheibh buaidh air fein. 

Na bi cuir na ciont' air cach, 
Ma tha 'n f hailing agad fèin ; 

Is duilich neach a rib' an slaod, 
'Us ceann an taoid aige fèin. 

Neach tha gu maith is coir dha fuireach, 
'CJs gun bhi stri ri rud nach iomchuidh ; 

Is tric bha call an' deigh an turuis ; 
Ach 's buidh le amadan imrich. 

Is fearr cù beo na leoghan marbh ; 

'S fearr min gharbh na bhi gun bhleth ; 
An rud a chi thu thogas fearg, 

Na dean dearmad air a chleth. 

Thoir aire cia mar ghluaiseas tu ; 

Cha toir thu buaidh le farmad, 
Is tric le gnothach mirunach, 

Gu-n criochnaich e neo-shealbhar. 

Bi eolach mu dhuine an tùs, 

Mu'n innis thu do rùn g' a cheann ; 

Na cuir do chlar air a thaobh 

Do neach nach saoil thu chuir rud ann. 

Na gabh farmad ri neach idir, 
Ge d' shaoil thu a staid bhi mor ; 22 

A' bheann a 's airde tha 's an tir, 
'S ann oirre 's trice chi thu 'n ceo. 

5 S maith an gille greasaidh 'n t-eagal ; 

Ta rud air theagamh duilich innseadh ; 
? S fearr dhuit teicheadh le h-onoir 

Na dol thoirt oidhrip neochinnteach. 

'Nuair a theid thu do 'n tigh lionna, 
Na h-iarr bhi 'g amailt na pairti ; 

*S mithich druideadh chòir an doruis, 
'Nuair a theannas an sporan ri aicheadh. 

Is diomhain duit a bhi toirt teagaisg 
Do neach a chuir cùl ri eolas ; 

Mar thionnda's a' chomhl' air a bannaibh 
Pillidh an t-amadan r' a ghoraich. 

Ge do robh thu dripail, 

'S coir dhuit bhi air d' f haicill ; 

'S iad na tomha trice 

Ni na tomhaisean cearta. 

Tha ar n-ùine ruith gun stad, 

Ceart co luath 's a thig clach le gleann ; 
Ni i stad 'nuair thig i 'n lag, 

'Us bidh a h-astar aig a cheann. 

Ceart mar a thig gaillionn no sian, 
An uair nach miann leat i bhi ann 

Is amhladh sin a thig an t-eug, 
Ge do shaoil thu nach b' e 'n t-am. 

Ceart mar a sgaoileas an ceo, 

'Nuair a thig teas air o'n Ghrèin; 

Is amhladh sin a shiubhlas gloir, 
'Us ioma dochas air bheag feum. 

Cha b' e comunn an da ghann, 

A bha shannt orm dheanamh riut ; 23 

Ach an rud bhiodh agad ghabhail uait ? 
'S an rud a bhiodh uait a thoirt duit : 

Nach b' e sud an comunn saor ? 

'S cha b'e communn nam maor mu'n chlar 
B' e 'n comunn-sa a bhi toirt null ; 

'S cha chomunn ach null 's a nall. 

I\Ia 's fior gach sean fhocal, 

A labhradh le luchd gèire ; 
Bheir foid breithe agus bais 

Duine air atha 's air èigin. DEOCH AN DORUIS. 

oLAN do d' mhnaoi ghil ; slan do mhacaibh: 
Slan do d' theach o 'm binne ceol ; 

Slan do d' sraidaibh geala gaineamhaich ; 
Slan do d' bheanntaibh o'm bi 'n ceo. 

O 'n tharladh dhuinne bhi sona, 
'S beairt dhona nach tig ruinn ; 

Air ghaol sith, 's air eagal conais, 
Thugar Deoch an JDoruis dhuinn* CRIOCH. LAOIDH MHOLAIDH DO CHRUITH'FHEAR AN T-SAOGHAIL, LE DAIBHIDH MACAILEIR. MoLADH-MID Tighearna na gloir, 

An ti 's mo na gach neacb, 
Cruthi'fhear an t-saoghail gu leir, 

D' an cubhaidh dhuinn geill air fad. 

'S tu rinn an domhan 's na bheil ann, 
Na cuantaibh domhain is am fonn, 

Is chuir thu iasg gu altram ann, 

Is thug thu ciall ga ghlacadh dhuinn. . 

Rinneadh leat gealach agus grian, 
Thogbhail fiadhnais air do ghloir, 

Cha'n aithris mi am mile trian, 
Do ghniomharra an Dia is mò. 

'S tu rinn na h-aingeil air fad, 

An t-aibheirsear fuidh d' smachd gu mor, 
Air slabhruidh laidir aig a Mhac, 

Cumail a neart o theachd oirn. 26 

Is tu rinn na reuita air fad, 

A riaghladh gu ceart nan trath ; 

Gheall thu maraon fuachd agus teas ; 
Faogh'ar m'an seach agus Mart. 

Rinneadh leat an Duine ris, 

A reir t-iomhaidh chum do ghìoir ; 

Cbaiìì e 'n Oighreachd ud gun luach, 
'S cha'n f huasglar i le h-or t 

'S tu chuiran radharc sa_cheann, 
Foit roimh an chlaigeann lom ; 

Thug thu cluas gu eisteachd dha, 
Is gluasacfid a chuirp o'n bhonn. 

Chuir thu Adhamh an codal trom y , 

'S chaidh Leigh nan gras,o's a cheann. 

Agus do aisne a thaoibh do rinn, 
Bean o'n do ghein gach clann. 

A stigh an Garadh ciuin nan seud $ 
Far 'n raibh aoibhneas do ghraidh, 

'Nuair a dh'ith a' Bhean a' meas, 
Dh' fhuiling i 's a siiociid am bas, 

Cha rabh a teasairgin aig neach, 
O'n chumhnant a rinn i hhris, 

'N tr&th ruisgeadh an sgeudacha ceart, 
Bha chuis na h-eagal an sin. 

Ach moiadh do Ard Righ nam feairt, 

Leis nach b'aili teachd d'ar sgrios, 
'Nuair chunnairc e-Adhamh .na aire, 

Nochd e cumhnant nan gras ris. 

Thainic Criost anuas le thoii, 
Thug è suas mar iobairt fhuil, 

Mac na firinn uan gun lochd, 
Mar chiontach a fhuair a' ghuin. 27 

Chrochadh è air a' chrann ann aird, 
'S an t-sleagh sait' ann a' chorp, 

Crun geur na pein a bha m'a cheann, 
Fhuair mac De le naimh a iot. 

'S na tairng' gu teann 'g an cuir an sas, 
A'm bosamh a lamh le h-ord ; 

Is fuil a chridhe a ruidh o thaobh, 
Ceannach bu daoire nan t-or. 

'Nuair chaidh Criost gu pein a bhais, 
A dh'f hulang air son an t-sluaigh, 

Sgoiit brat an teampuil sios gu lar, 
Dhuisg na mairbh 'n aird o'n uaigh. 

Chriothnuigh an talamh trom ìe crioth, 

Air a Ghrein thainig smal, 
Le feirg Dhe, a chrath e'n sin ; 

Dh' f huiling Criost am bas re seal. 

Dh' adhlaic iad an t-uan fuidh 3ic, 

Thug e buaidh, san uaigh cha d' fhan, 

Às a' bhas thug e gheur-ghuin, 
Dh' eirìgh an treas la gun smal. 

Na shuidhe aig deas-laimh Athar 'ta, 

Criost le gras o's ar cionn, 
A' cur oifig sagairt ann gniomh, 

Dheasachadh rioghachd dhuinn, 

Ach thig an t»am an d' thig mac De, 

Creidibh gur fior an sgeui, 
Le mikibh mii' do aingìibh treun, 

Thoirt oirn' breith a' reir ar gniomh, 

Seidear an trompaid 'n sin gu hard, 
Leis na h-ainglibh 's aille snuadh, 

Eirigh na mairbh an aird o'n uir 
Is gahhar cunntas o'n chuan. 28 

Liubhraidh 'n uaigh na fhuair i fein, 
Cha bhi neach do'n treud air chall, 

Nochdfar iad uil' am fiadhnais De, 
'S e mhac fein is Breitheadh ann. 

Bithidh iadsan soilleir ann sin, 
Mar sholus dealrach nan dreach, 

Thig Criost fein nan coinne le gean, 
'S biodh sioth an comunn nam flath. 

Ni thu 'n sin tearbadh air gach neach, 
'S tearmunn do 'n is ionmhuinn leat, 

'Mhead sa'ta air an dearbhadh dhuit, 
Cuirfear fui' dhionadh do bhrat. 

Cuirfear na Gabhair air an laimh chli 3 
Ag triall gu priosun a' bhroin, 

Drudfear fos, ge cruaidh an sgeul, 
Flaitheamhnas De air an sroin. 

Mallachaidh 'n inghean a' Mhathair, 
'S mallachaidh Mhathair a' chlann, 

Mallachaidh 'n t-Athair a' Mac, 
Nach do ghabh mu smachd san am. 

Is iomadh sgairteachd is gul geur, 
Re chluinntin doibh sgeul a chraidh, 

Mallachadh cheile gu leir, 

Sgarachduin re uan a ghraidh. 

An teach d'am milleadh cuirfear iad, 
Fuigh dhioghaltas an Aird Righ, 

Gun duil re furtaehd, no re bas, 
Gu brath cha d' thig iad a nios. 

Fasaidh an cuirp co chruaidh re prais, 
Mar iarann an lamh' 's an cas' 

Gan cumail beo an sir phian, 
Teine dian gun fhurtachd as. 29 

Aon la dhoibh mar bhìiadlmaibh buan, 
'N lagan loisgeach cruaidh an sas, 

Gan liodairt le teas agus fuachd, 
Sud an duais ge f had an dail 

M'ath-chuinge riuts', air sgath do mhic, 

Meaduigh mo ghliocas le gras, 
Thoir fuasgladh saor dhomh ann 's gach cuis, 

Seal m'an druid mo shuil le bas. CRIOCH. C 2 L A O I D H 

Ann sam bheil neach araid a? toirt Earrail 
dhusgaidh agus comhairle do'n Anam. 

Air Fonn — " Coire 'n Easa." 

JVl ANAM, iomuich thusa samhach, 
Fuidh gach amhghar agus leathtrom, 

'Se do thruailleachd a thaobh nadair, 
Aobhar t-anrath mar mo bheachdsa. 

Greas is amhairc cia mar tha thu, 
Seall le naire re do chleachdadh, 

'S faic an sac tha air do ghuailleabh, 
Le do ghluasachd bhi gun fhaicill. 

O'n a rugadh ann do thraill thu, 

Thaobh do phairtidh sa cheud seachran, 

lomruich foidhidneach gach doruinn, 
'S biodh do bhron arson do pheacidh. 

Tha do thoil an deis a truailleadh, 
Rag re gluasad chum do leasa ; 

Dh' easbhuidh Cumhachd a bheir buaidh orr, 
Gheibh thu 'm bas is duais do'n pheacadh. 

Seall anoise ciod a ni thu, 

'S teich le dithchioll dh'ionnsuidh taice, 
Fag do chudthrom air do *rathan. 

Tha e ghna cho maith re fhocall, 

Thig le Irioslachd is Dochas 

Dh' iarruidh Comhnadh o'n Aon bheartach, 

* T-urras, 31 

Creid an tus go bheil e maoineach, 
'S iar do dhaonnachd reir a phailtis. 

Thig le d' Dhoille, Ciont', is Daoirse, 
Fag na Aonar airsan 'n Leathtrom, 

Dh' iarruidh Teagasg, Riaghladh, 's Saoradh ; 
Tha e * aonta re 'n toirt seachad. 

Seall le muinighin an airde, [neadh, 

Chum na m beann da' m bheil do thait- 

'Nuair ìs trioblaidich a chual duit, 

Amhairc suas re Triath na 'm feairtan ; 

Cairich d' eallach air a ghuailleabh ; 

Oir 's ann uaithe thig do neartsa, 
'S ge nach beachduich thus' a ghluasachd, 

Creid gu luath gu' m bheil e faisg ort. 

'S feith gu foighidneach re thiomsan. 

'S imich direach reir a reachda; 
Ruith do reis le fair' is dithchioll, 

'S ann le stri' a ni thu streapadh. 

Nuair bhios fiaradh ann do chrannachar, 
Creid gu 'n tiunndaidh è gu d' thaitneadh, 

Bheir seillein maith o luithean searbha, 
Mil bhios tarbhach, brioghmhor, blasda. 

Ge'd 'bhiodh Freasdal dhuit ar uaireabh, 
Tuill' is cruaidh a reir do bheachdsa, 

Tuig gur Gliocas thug ma 'n cuairt è ; 
'S gheibh thu buannachd as a phailteas. 

Biosa furachair mu Aitheantaibh, 
O staid naduir teich na thaice ; 

'S glac a Ghealladh lan do shioth-chaimh, 
Ann an Criosd^ a dhiol a Cheartas. 

* Deonach. 32 

Air do thuras do Chanaan, 

Ge d' raibh 'n Fhasach lan do chrosadh 
'S iomadh bruthadh air do shaiìtibh, 

Leansa ghna' re Lorg a Ghaisgich. 

Thug è buaidh oiscionn do Namhad 
'S bheir e Gras an am na hairce 

Ruith da ionnsuidh le fein-Aicheamh 
'S dearbh* nach failnich do Chultaice. CRIOCH, AN CRIOSDAIDH 

AIG 

BRUAICH IORDAIN, 

LE 

IAIN M'DHONUILL, 

3IINJSTEIR AN SGIRE URACHADUINN. 

Air Fonn — 'Se Fulangas mo Shlanuigliear. 

IS dluth air amhain Iordain mi, 

'S tha 'n fheoil a' gabhail sgath ; 
Bu mhaith anis an dochas ud 

Nach cuir gu bron no nair — 
An dochas fhuair na h-athraichean, 

Air carruig bhuan nan al, 
Tre 'n d'fhuair gu tearuint' dhachaidh iad, 

A steach do thir Chanain. 

Tha 'n fheoil a' crith, 's cha 'n ioghna e, 

Dol sios gu Iordan bais ; 
Tha sgail na 'h-oidhch' ag iathadh orm ; 

'S tha cianalas a' fas ; 
Oir se tha romham siorruidheachd, 

Nach tomhais grian no la ; 
An cuan ata neo-chriochannach, 

Gun iochdar ann no traigh. 

Ach tha mo shuil ri Slanuighear, 

Bha grasmhor fad mo chuairt, 
'Sa threoirich troimh an fhasaich mi, 

Nach fag e mi san uair ; 
Ach fos gu 'n dean e teasairgin 

Dhomh fein, san tseasamh chruaidh, 
'S gu sgoilt e dhomh na h-uisgeachan, 

Gu rig mi null le buaidh. 'Sann annsan tha mo mhuinighin, 

A chtùr an cath bha cruaidh, 
Ri naìmhdihh laidir fuileachdach, 

'S a 'thug amach a bhuaidb : 
Thugadh buaidh air Satan leis, 

Air peacadh, bas , is uaigh ; 
'S do thaobh an t-sluaigh a ghradhaich e, 

Am bas do shluig se suas* 

Do cheartas thug se riarachadh, 

Is dioladh mar bu choir; 
'S an lagh ro-naomh cho Honadh leis, 

Bha orms' gu dian an toir ; 
Is'choisneadh saorsa shiorruidh leis, 

Air Buaidhibh Dhia chuir gloir, 
9 N tra ghlaodh se, " Tha e criochnuichte"- 

Se sud mo dhion 's mo threoir. 

Na rinn 's na dh'fhuiling ? n Slaouighear 

Mar sud an' ait a shluaigh, 
'Se "mhain is bunait thearnuidh dhomh, 

'S cha n'e gach gras a fhuair 

'Se sud is dion 's is tearmun domh, 

Doì 'n coinneadh bais is uaigh, 
'Se sud bheir dhachaidh sabhaiit mi, 

Do'n ait a'm faic mi 'n t-Uan. 

Ach O ! 'm faigh neach cho-ghraineil rium 

'S do nadur cho-mi«»naomh, 
A òhaidbcH' a steach 'na Jathair-san, 

Tha aillidh glan gun ghaoid. 
Ach gìanaidh fuil àn t-Sìanuighear 

Mo ghrainealachd gu saor ; 
Is gheibh mi'n sin don aros ud, 

'Sa'm bheil muir-lan a Ghaoil. 35 

Is mealladh mor, 's is gabhadh e, 

Th' air aireamh 'measg an t-sluaigb, 
Le aideachadh gun ghrasaibh ac, 

Dol 'n coinneadh bais na ? n suain ; 
Gun eagal orr' roimli shiorruidheachd 

A dh' iathas ump' gu luath— — 
Bidh gul is giosgan f hiacal ac, 

A choidhch mar dhioladh dimis. 

Ach bheirinn comhairl amail orr, 

Mu'n d'theid mo cheann 5 san uir, 
Gu'm pilleadh is gu'n teanndadh iad, 

Gu teann gu Righ nan dul ; 
Is ghuidhinn air a phairt ud dhiu, 

Bha fad mo la dhomh dluth, 
Gun duneadh iad re Slanuighear, 

Gun dail a chuir sa chuis. 

Oir theirinn, 's thogainn fianuis air, 

Thaobh Iosa, fear mo ghraidh, 
Gur Ceannard caomh is fialaidh e, 

'S gu'n d' f huair mi riabh e tlath : 
Gu bheil e truacant trocaireach, 

Is pailt gù leoir 'na ghras ; 
*Sa niheud 's a chuireas dochas ann, 

Gu'm bi iad beo gu brath. 

Tha comain chuir an Tighearn orm, 

Is dh' iarrinn chuir an' ceiil, 
G'an d' f holaich e gu miorbhuileach, 

Mo iochda diamhair fein : 
G'an d' cheaduich e, 'na fhabhar dhonih, 

Air ghras bhi deanamh sgeul — 
Mo lochda chuir na lathair san, 

'S do chachbhi 'g aidmheil fein. se 

Thaobh fhreasdail anns an t-saoghal dhomh, 

Bu chaomh e, 's cha bu shearbh ; 
Oir fhuair mi biadh is aodach ann 

Mar d' f huair mi maoin is ainm ; 
Ach chum e suas air doehas mi, 

'S cha b'ann air storas seilbh, 
'S na'm b e a thoil, na throcair e, 

Nis dheonuichinn bhi falbh. 

Tha sluagh mo ghaoil 's mo bhraithreachais, 

— Na braithrean caomh is treun — 
A shiubhail troimh an fhasaich leam, 

Air m' fhagail nis gu leir. 
Is dh' f hag sud aon'rach cianail mi, 

Mar eun air sliabh leis fein, 
'S o dh'fhalbh an comunn diadhaidh-san, 

Tha m'aigne triall na'n deigh. 

Ach feitheams' am an Tigheairna 

Se ams', gu fior, a's fearr ; — 
'S d' a thoil ro-naomhsan striochdar Ieam, 

Thaobh riaghlaidh beath is bais : 
'S tra thig an t-am a dh'orduich e, 

An ruintibh ghloir 's a ghrais, 
Feuch, sud an null air Iordan mi- — 

'Sa Ghloir dha fein gu brath ! 

Sud thairis air gach buaireadh mi, 

Gach cunnart cuain is gaoith, 
Gach laigs' is ciont is truaillidheachd, 

Gach pian is gruam is caoidh ; 
Is sud a steach don luchart mi, 

'Sa'm faic mi gnuis an Righ ; 
'S na chomunn iomlan urail-san, 

Gu seinn mi chliu a choidhch ! Menzies, Printer, Edinburgh.