Skip to main content

Full text of "De danske stednavne: deres Tolkning og hvad de oplyser om vort Lands ..."

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that 's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book' s long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . google . com/ 
Dette er en digital kopi af en bog, der har været bevaret i generationer på bibliotekshylder, før den omhyggeligt er scannet af Google 
som del af et projekt, der går ud på at gøre verdens bøger tilgængelige online. 

Den har overlevet længe nok til, at ophavsretten er udløbet, og til at bogen er blevet offentlig ejendom. En offentligt ejet bog er en bog, 
der aldrig har været underlagt copyright, eller hvor de juridiske copyright vilkår er udløbet. Om en bog er offentlig ejendom varierer fra 
land til land. Bøger, der er offentlig ejendom, er vores indblik i fortiden og repræsenterer en rigdom af historie, kultur og viden, der 
ofte er vanskelig at opdage. 

Mærker, kommentarer og andre marginalnoter, der er vises i det oprindelige bind, vises i denne fil - en påmindelse om denne bogs lange 
rejse fra udgiver til et bibliotek og endelig til dig. 

Retningslinjer for anvendelse 

Google er stolte over at indgå partnerskaber med biblioteker om at digitalisere offentligt ejede materialer og gøre dem bredt tilgængelige. 
Offentligt ejede bøger tilhører alle og vi er blot deres vogtere. Selvom dette arbejde er kostbart, så har vi taget skridt i retning af at 
forhindre misbrug fra kommerciel side, herunder placering af tekniske begrænsninger på automatiserede forespørgsler for fortsat at 
kunne tilvejebringe denne kilde. 

Vi beder dig også om følgende: 

• Anvend kun disse filer til ikke-kommercielt brug 

Vi designede Google Bogsøgning til enkeltpersoner, og vi beder dig om at bruge disse filer til personlige, ikke-kommercielle formål. 

• Undlad at bruge automatiserede forespørgsler 

Undlad at sende automatiserede søgninger af nogen som helst art til Googles system. Hvis du foretager undersøgelse af maski- 
noversættelse, optisk tegngenkendelse eller andre områder, hvor adgangen til store mængder tekst er nyttig, bør du kontakte os. 
Vi opmuntrer til anvendelse af offentligt ejede materialer til disse formål, og kan måske hjælpe. 

• Bevar tilegnelse 

Det Google- "vandmærke" du ser på hver fil er en vigtig måde at fortælle mennesker om dette projekt og hjælpe dem med at finde 
yderligere materialer ved brug af Google Bogsøgning. Lad være med at fjerne det. 

• Overhold reglerne 

Uanset hvad du bruger, skal du huske, at du er ansvarlig for at sikre, at det du gør er lovligt. Antag ikke, at bare fordi vi tror, 
at en bog er offentlig ejendom for brugere i USA, at værket også er offentlig ejendom for brugere i andre lande. Om en bog 
stadig er underlagt copyright varierer fra land til land, og vi kan ikke tilbyde vejledning i, om en bestemt anvendelse af en bog er 
tilladt. Antag ikke at en bogs tilstedeværelse i Google Bogsøgning betyder, at den kan bruges på enhver måde overalt i verden. 
Erstatningspligten for krænkelse af copyright kan være ganske alvorlig. 

Om Google Bogsøgning 

Det er Googles mission at organisere alverdens oplysninger for at gøre dem almindeligt tilgængelige og nyttige. Google Bogsøgning 
hjælper læsere med at opdage alverdens bøger, samtidig med at det hjælper forfattere og udgivere med at nå nye målgrupper. Du kan søge gennem hele teksten i denne bog på Internettet på http://books.google.com l:2.5Z-7^ l^arbarH (HalitQz ILibrarg 
FROM THX BUOJIKBI OF FRANCIS BROWN HAYES (CUfts of iSag) Tliii fund la $10,000 »nd Jts IncDrrnt is to b«« umd 

' For the purchase of books for the Library" iV DE DANSKE STEDNAVNE DERES TOLKNING OG HVAD DE OPLYSER 

OM VORT LANDS BEBYGGELSE OG 
FOLKETS KULTUR GENNEM TIDERNE AF JOHANNES STEENSTRUP 
VED UDVALGET FOR FOLKEOPLYSNINGS FREMME KØBENHAVN 
I KOMMISSION HOS G. E. G. GAD 

1908 l'.5'..7'1 
»Folkelæsning« Nr. 280, Aargang 1908, 
Pris 1 Kr. FORORD. Uen foreliggende Bog har til Formaal at give en 
kort Vejledning i, hvordan de danske Stednavne kan 
tolkes; den stræber i alt Fald efter at vise de Hoved- 
regler, som man maa følge, naar man vil forsøge en 
Navnetydning. Ligeledes søger Bogen at skildre, hvor- 
dan mange Forhold i vort Lands Historie lader sig 
belyse gennem Stednavnene; i Virkeligheden fortæller 
disse paa deres Maade om mange Sider af Folkets 
Liv gennem Tiderne. 

Foruden at skildre Landsbynavnenes Karakter og 
vise deres Herkomst og Alder søger Bogen at oplyse 
om Navne paa Skove, Enge og andre ubebyggede 
Steder og at paapege Ejendommeligheder ved Herre- 
gaardsnavnene og ved Købstæders og Gaders Navne. 
Da Stednavnene i Danmark kun kan forstaas og 
ses i det rette Lys, naar der tillige tages Hensyn til 
Stednavnene i de Landsdele, der tidligere udgiorde en 
Del af Riget, omhandler Bogen i lige saa høj Grad 4 Forord. 

Stednavnene i de skaanske Provinser og i Sønderjyl- 
land som Navnene i Kongeriget. Endelig skal det 
bemærkes, at da det er et af de vigtigste Midler til 
at komme til den rette Forstaaelse af et Navn, at 
man kender dets ældre Form og den Maade, hvorpaa 
det fordum blev skrevet i gamle Breve og andre Kil- 
der, vil den gamle Skrivemaade for Navnet i et stort 
Antal Tilfælde være angivet; den er sat i skarpe 
Klammer []. 

Maj 1908. 

Johannes Steenstrup. INDHOLD. Side 

1. Vore stednavnes nationale Karakter 7 

2. De Hovedregler, som Tolkningen maa følge 11 

3. Stednavnenes Bygning og Sammensætning 18 

4. Nogle almindelig forekommende Endelser 22 

5. Hvad der kan læres af Stednavnene om Landets Be- 
byggelseshistorie og den fremskridende Opdyrkning 36 

6. Viser Stednavnene i enkelte Landsdele Spor af frem- 
med Indvandring? 41 

7. Nogle Ejendommeligheder i Navngivningen indenfor 

de enkelte Landsdele 48 

8. Nogle Navne paa Landskaber og Øer, Have og Sunde 50 

9. Sædegaardes og Herregaardes Navne 55 

10. Et Tilbageblik paa de ældre Stednavnes almindelige 
Karakter 63 

11. Købstæders Navne 75 

12. Gadenavne 81 

13. Fortegnelse over en Del Ord, der ofte forekommer i 
Stednavne som Forled og Efterled 88 

Skrifter om Stednavne 109 

Liste over de i Bogen omhandlede Stednavne og deres 

Sammensætningsled 110 1. Vore Stednavnes nationale Karakter. 

Stednavne frister til Spørgsmaal. Man vil ved et 
Steds Navn uvilkaarlig komme til at tænke paa: hvor- 
for hedder Byen saa? eller, som det ofte vil være Til- 
fældet, vi forstaar straks den Betydning, som den 
ene af Navnets Bestanddele har, og hvorfor den er gaaet 
ind i Navnet, medens den anden er os uklar og derfor 
end mere ægger os til at forsøge en Tolkning. 

Men dernæst har Studiet af Stednavne en anden 
Interesse. Man vil gerne have at vide, hvor gammel en 
By eller en Gaard er, og man spørger derfor, om Nav- 
net ved sin Art og Karakter kan oplyse noget herom. 
Man vil have at vide, hvilke vore ældste Navne er, og 
hvilke der stammer fra en senere Tid; det kunde jo 
ogsaa være, at en stor Del af vort Lands Bebyggelses- 
historie ved en nærmere Undersøgelse vilde komme til 
at ligge for Dagen igennem de Oplysninger, som Navne- 
formerne gav. 

Naar der er Tale om at gøre Stednavne til Gen- 
stand for Studier, maa Undersøgelsen i væsentlig Grad 
dreje sig om Bebyggelser af større Omfang, om Lands- 
byer og om de større Gaarde. Almindelige Bønder- 
gaarde havde i ældre Tider kun sjælden et særligt 8 1. stednavnenes nationale Karakter. 

Navn, ogsaa fandtes der jo før Udflytningen i det 18de 
Aarhundrede langt færre enlige Gaarde end nu, og 
Gaarden i Landsbyen kaldtes sædvanlig kun efter Eje- 
rens eller Fæsterens Navn og efter Byen (Hans Peter- 
sens Gaard i Ørum). Endogsaa de adelige Sædegaarde 
betegnedes jævnlig paa denne Maade uden at have et 
særligt Navn. Men dernæst vil Undersøgelsen kun 
sjælden kunne dreje sig om Navne paa Høje, Bakker, 
Marklodder og Enge, idet vi saa godt som ingensinde 
har Efterretninger fra ældre Tid om, hvorledes de hed 
i gamle Dage, med mindre da en saadan Høj eller Mark 
netop er kommen til at give Byen eller Gaarden Navn, 
eller hvis Stedet har tildraget sig Opmærksomhed ved, 
at en eller anden Begivenhed, en Kamp eller et andet 
historisk Optrin, er foregaaet der. 

I Sammenligning med mange andre Lande er Tolk- 
ningen af danske Stednavne for saavidt en langt lettere 
Opgave, som det hele Navneforraad hos os har et ens- 
artet Præg og en afgjort national Karakter. I de Aar- 
hundreder, da Tyskere i saa stort et Antal trængte ind 
i Riget, eller da tysktalende Herrer raadede i Landet, 
ligesom ogsaa i senere Aarhundreder, da tysk Smag 
og Dannelse jævnlig gjorde sig gældende paa Dansk- 
hedens Bekostning, kunde ogsaa Stednavne af tysk 
Form opstaa; men mest var det dog til Herregaarde og 
Lyststeder, at de trængte frem, det rigtige Bondeland 
beholdt fuldstændigt sit danske Præg. Intetsteds finder 
man vel et mere slaaende Vidnesbyrd om, hvor lidt det 
kan lykkes at omdøbe et Lands Forraad af Stednavne, 
end i Sønderjylland. Her er Befolkningen i den søndre 
Halvdel af Landet blevet tysktalende, og enkelte Dele 
deraf har været det i nogle Aarhundreder, men allige- 
vel kundgør Stednavnene — ikke spredtvis, men i sam- Englands Stednavne. " 

let Mængde. — lige ned til Danmarks gamle Grænse, at 
Landet og Befolkningen var dansk. 

Hvor langt mere forviklet Forholdet kan være i 
andre Lande, vil man se ved til Eksempel at betragte 
England. Naar man vil tolke dets Stednavne, maa man 
have i Erindring, at her flere forskellige Folkeslag efter 
Haanden har sat Mærker paa Landet og rejst Bebyg- 
gelser. Mange Navne skyldes de gamle Briter og de 
andre keltiske Folk, som var Landets ældste Beboere. 
Andre Navne stammer fra den Tid, da Romerne havde 
bemægtiget sig Landet, men de fleste viser hen til de 
derefter følgende Erobrere, Angler og Sachser. Saa 
kom der nordiske Nybyggere, der prægede mange Egne 
af Landet med deres Kultur, skabte nye Bebyggelser og 
gav dem nordiske Navne, indtil tilsidst ogsaa de franske 
Normanner, om end i mindre Grad, gav Landet et nyt 
Forraad af Navne med Præg af et romansk Sprog. Saa- 
ledes maa den, som vil trænge ind i Forstaaelsen af 
disse Forhold, vide, at der er Mulighed for en Herkomst 
fra mange forskellige Folk og Sprog. 

I Danmark er det gaaet helt anderledes. Vi har 
intet Vidnesbyrd om, at der i vort Land skulde være 
foregaaet et helt Folkeskifte, eller at nye Herrer skulde 
være trængte ind, have udryddet eller fordrevet den 
tidligere Befolkning og givet Landet et nyt nationalt 
Præg. Det er vel ikke tænkeligt, at vort Land skulde 
helt have staaet uden for de Folkebevægelser, som i 
Tidsrummet nærmest før Kristi Fødsel og i flere Aar- 
hundreder derefter bragte Folkeslagene i de fleste af 
Europas Lande til at vandre viden om og søge nye 
Bopæle, og vi har ogsaa for Danmarks Vedkommende 
enkelte Vidnesbyrd herom, selv om disse Vandringer 
kun har angaaet enkelte Landsdele eller haft mindre 10 1. stednavnenes nationale Karakter. 

Betydning. Men saa vidt man kan se, indeholder vore 
Stednavne intet herom. Der findes i Danmark mange 
Navne baade paa Landsbyer og Øer, paa Skove og 
Fjorde, som vi endnu ikke kan tyde, men der findes 
fra gammel Tid saa at sige intet, som har en saadan 
Form, at vi maa sige, at det ikke kan være dansk. 
End mindre samler de Navne, som endnu er uforkla- 
rede, sig til fælles Grupper eller peger i Forening i en 
bestemt Retning, saa at man kunde tænke sig, at et 
fremmed Folk havde bosat sig her i Landet. 

Dog maa der jo stadig ses bort fra de frisiske 
Egne i det vestlige Slesvig. Friserne be- 
gyndte at indvandre til Slesvigs Vestkyst ved vor hi- 
storiske Tids Begyndelse. Ligesom de havde med stor 
Snildhed og Ihærdighed indgærdet deres eget Hjem- 
lands Strande ved de hollandske og østfrisiske Kyster 
mod Havet, saaledes havde de efterhaanden bredt sig 
videre og taget den samme Gerning op i Ditmarsken, 
paa Vesterhavsøeme og det slesvigske Fastlands Kyst, 
og de danske Konger havde begunstiget deres Virk- 
somhed ved at tilstaa dem forskellige Privilegier. Paa 
de Omraader af Øerne og Fastlandet, som de saaledes 
bebyggede og vandt fra Havet, vil man finde mangfol- 
dige frisiske Navne, men man vil ogsaa kunne iagttage, 
at de Danske har sat de ældste Spor og været de første 
Bebyggere af Landet. Paa selve Geesten, det højere, 
mindre frugtbare Land, til hvilket Marsken støder, lig- 
ger saaledes Byer med rent danske Navne som Schobøl 
[oprindelig Skovby], Hatsted [Hattastath] , Arnshøft 
[Ørnshoued], Bredsted [Brethæstath] , medens der 
udenfor dem langs Kysten findes Navne med -bol, der 
senere ændredes til -bol, -buU, og er sammensatte med 
el frisisk Personnavn, saaledes Hockensbol, Wobbenbol, Frisiske Stednavne. 11 

Sterdebol osv. I disse frisiske Egne er Endelserne -um 
(som i Danmark), -lum og -sum hyppige. Hvad Øerne 
i Vesterhavet angaar, vil man her, hvor stærkt end 
Stednavnene har faaet frisisk og ligeledes plattysk Præg, 
dog jævnlig træffe Navne af ren dansk Herkomst. 2. De Hovedregler, som Tolkningen maa 
følge. 

Uagtet vort Navneforraad har en saa bestemt 
dansk Karakter, hører det ikke desto mindre til de 
allervanskeligste Opgaver at tolke Stednavne rettelig. 
Tilsyneladende ser det saa let ud, vort Sprog og vor 
Almues forskellige Folkemaal indeholder saa mangfol- 
dige Ord, at- der ret hurtigt synes at tilbyde sig Hjælp 
til Løsningen. Endvidere vil Navnet, saaledes som det 
liøres i den daglige Tale, næsten altid være bøjet lidt hen 
i en Retning, som giver en bestemt Forstaaelse. Spørger 
man en sagkyndig Mand om Navnets Betydning, vil 
man dog erfare, at han vil være meget forsigtig med 
straks at svare, og først og fremmest vil han spørge: 
»Hvad hed eller hvorledes skreves Navnet i gamle 
Dage?« En Oplysning derom er et af de allerførste 
Hjælpemidler for Tolkningen. 

Det gælder altsaa om at finde Navnets æld- 
ste Udseende, og har man det, vil man ofte se, 
at Tolkningen maa gaa i en helt anden Retning end 
den, som Navnet, saaledes som det klinger nuomstun- 
der, vilde lede til. Saaledes faar man en helt anden Op- 
fattelse af Navne som Eltang, Grenaa, Ringe, Vaalse, 12 2. Hovedregler for Tolkningen. 

naar man ser, at de i gamle Dage hed Ælmtungæ, 
Grindhøgh, Rethingh, Wahiæs. Naar vi hører, at en 
Landsby hedder Syv, undres vi over, hvorfor den er 
bleven numereret paa denne Maade, men naar vi i 
gamle Bøger finder den skrevet Sywhøwæ, ser vi, at 
syv Høje har givet den Navn. Og i hvilken Grad et 
Navn i Tidernes Løb kan være bleven slidt, stødt og 
fordrejet, vil man se ved at sammenholde de nye og de 
gamle Former af Navnene Brande, Brønyld; Børkop, 
Byrktorp; Fjaltring, Fjaltærwangh; Hadsten, Halstiem; 
Himmelstrup, Almetorp; Hoed, Hagæthwet; Karise, 
Kalwæriis; Svanninge, Swanæwich; Stude, Storthæ; 
Sibbarp, Sigbiomathorp; Tærø, Tærhøfthæ. 

De gamle Navneformer har saa meget større Værdi 
for Tolkningen, som det har vist sig, hvor rigtigt man 
nedskrev Navnene i de Aarhundreder, fra hvilke vore 
ældste Kilder stammer, og hvor omhyggelig man var i 
dette Punkt; det gælder ikke blot en saa vigtig Kilde 
som Kong Valdemars Jordebog, men alle de gamle 
Breve og Optegnelser fra Middelalderen i alt Fald om- 
trent til Valdemar Atterdags Tid. Først i de følgende 
Tidsrum viser der sig nogen Forsømmelighed i Ned- 
skrivningen og Mangel paa Forstaaelse af Navnenes 
rette Form. 

En anden god Hjælp til Vejledning har man end- 
videre i den Kendsgerning, at de Gamle følte sig langt 
mere bundne ved Vedtægter og var mere regelfaste i 
deres Maade at give Navne paa, end man har været det 
i senere Tider og især i vor Tid. Nuomstunder kalder 
jo enhver sin Gaard eller sit Landsted efter sin rent 
personlige Smag og Lyst, han henter Navnet fra sine 
egne Oplevelser og sine Familieforhold, han lader sig 
paavirke af sin Læsning eller tilfældige Viden, ofte over- Personnavne som Forled. 13 

fører han rent vilkaarligt Navne fra fjerne Lande eller 
fremmede Verdensdele. Hans Hustru hedder Hans- 
mine, og derfor skal Gaarden hedde Mmeslyst, han 
har været i Amerika, og derfor døber han den Omaha, 
han ynder engelsk Digtning, og derfor maa den hedde 
Hamlethus. Om sligt var der i gamle Dage ikke Tale, 
og man maa jo ogsaa huske paa, at det, der blev døbt 
med de gamle Navne, ikke var en enkelt Mands særlige 
Ejendom, men i de allerfleste Tilfælde en Bebyggelse, 
som en Kreds af Indbyggere eller som en enkelt Mand 
med stort Følge satte i Værk, og da følte man sig na- 
turligen langt mere bunden i Valget af Benævnelsen. 

Her træffer vi da paa den Kendsgerning, at be- 
stemte Ord, der er almindelig benyttede som En- 
delser i vore danske Stednavne, saa at sige altid 
er sammensatte med Personnavne, me- 
dens omvendt andre Endelser afgjort 
aldrig forbinder sig med saadanne. Saa- 
ledes er det Tilfældet med de velbekendte Endelser 
-lev, -stad (-sted), -køb, -trup (-drup), -bøl, -ryd, at 
Forstavelsen saa godt som altid vil være et Personnavn, 
forsaavidt der er Tale om en Landsby og ikke om en 
enkelt Gaard. Det skal ikke paastaas, at der ikke er 
Undtagelser herfra, idet tilfældige Forhold kan have 
indvirket, men oftest vil det dog findes, at disse for- 
mentlige Undtagelser oprindelig har fulgt Reglen og 
først i Tidernes Løb, ved Forskydning eller Overlast, 
har faaet en anden Form. I Modsætning til disse En- 
delser vil man finde andre, der aldrig forbindes med 
Personnavne, hvorimod de viser hen til Benævnelser 
paa Naturforhold, Skov, Mark, Lund, Sø osv.; herhen 
hører -by, -løse, -um. 

Det maa vist siges, at denne Iagttagelse af det 14 2. Hovedregler for Tolkningen. 

regelbundne i Navngivningen har været et af de virk- 
somste Midler til at faa Klarhed over vore Navnes Til- 
blivelse. Man vil derved kunne slaa Streg over utallige 
tidligere Forklaringsforsøg, og man har, naar denne 
Hovedregel staar fast, ved Navne med alle de nævnte 
Endelser fra første Færd en Hjælp til at se, i hvilken 
Retning Undersøgelsen af Navnets første Led maa gaa. 
Naar vi til Eks. staar over for Navnene Valby og Val- 
sted, kan vi vide, at de maa fortolkes paa helt forskel- 
lige Maader, idet Forledet i det sidste maa være et Per- 
sonnavn, nemlig Mandsnavnet Val eller Vale, der ogsaa 
forekommer i Valsbøl og Vallerød, medens det første 
Navn maa pege paa et Naturforhold, vistnok Val, Vold, 
d. e. græsklædt Slette. Navne som Bredholm, Bredkær, 
Bredmose viser hen til, at Stedet er bredt, medens det 
er sikkert nok, at Bredbøl, Brederød, Bredsted og Bred- 
strup kommer af et velkendt Personnavn Brede. Naar 
vi véd, at Torp (-trup, -rup) altid sammensættes med 
et Personnavn, vil vi være forsigtige med at udlede 
Agerup af Ager, Bakkerup af Bakke, Dalstrup og Dale- 
rup af en Dal, Kærstrup af Kær, Nordrup af Nord; 
de kommer af de gamle Mandsnavne Agge, Bagge, 
Dale, Ker, Nore, hvilket Navnenes Former i de gamle 
Aktstykker klarligt beviser. 

Et andet godt Hjælpemiddel har man ved at være 
nøje opmærksom paa Stedets Naturforhold. 
Naar der er Tale om ofte genkommende Navne eller 
Sammensætningsled i Navne, er det derfor værdt at 
iagttage, om der ikke altid til dem svarer de samme 
stedlige Naturforhold. Ad denne Vej kan man ofte naa. 
til en rigtig Forstaaelse. Mange af Navnenes Orddele 
— som Aas, Dal, Vad — er jo lette at forstaa, fordi de 
endnu findes i Sproget; men andre træffes nu kun i Almuens Udtale af Navne. 1^ 

enkelte af vore Mundarter, og mange andre er gaaede 
helt ud af vort Folks levende Tale (saaledes Løse), ja 
maaske af samtlige nordiske Folks Tale, medens vi 
dog er i Stand til ved Sammenligninger med beslægtede 
Sprog at forstaa, hvad Ordets Betydning har været. 

Fremdeles kan det være et godt Middel til at for- 
tolke et Navn, at man er opmærksom paa, hvor- 
ledes det udtales af Almuen, idet man ser 
bort fra, hvorledes det nu skrives eller udtales af Folk 
med større boglig Dannelse, og fra hvordan det angives 
i Protokoller og paa Kontorer indenfor Administra- 
tionen. Det har vist sig i alle tre nordiske Riger, at 
Almuen paa Landet med mærkelig Sejhed har bevåret 
den ældgamle Udtaleform, skønt Navnet har faaet et 
helt andet Udseende i Tidernes Løb i allehaande rets- 
lige Dokumenter og Breve. Vi skal nævne et enkelt 
Eksempel. Der findes ved Vordingborg en Landsby 
Storby, men man vil kunne høre Bonden udtale Ordet 
Staarrby, altsaa paa en helt anden Maade, end hvis 
Navnet betød den store By. Dette kan nu heller ikke 
\ ære Navnets rette Forstaaelse, da den lille Landsby og 
dens Navn stammer fra en saa gammel Tid, at et Til- 
lægsord stor slet ikke fandtes i Sproget (stor benyttedes 
som et forstærkende Biord: Sigrid Storraade); for stor 
sagde man møgel. Vi vil da ogsaa finde, at dette Navns 
gamle Form — Storbythe, Størbede, Størbete — inde- 
holder baade i dets første og sidste Del andre Sammen- 
sætningsled, saa at det dunkle Navn i hvert Fald maa 
have en anden Herkomst. 

Samtidig maa man imidlertid huske paa, at Navne- 
formerne har maattet undergaa en lignende Udvikling 
som Sproget i Almindelighed, og naar til Eks. et Ord, 
som er indgaaet i et Stednavn, har faaet en Form i den 16 2. Hovedregler for Tolkningen. 

Dialekt, der tales dér paa Stedet, som afviger fra den 
Form, hvori Ordet er optaget i det almindelige Sprog 
eller Skriftsproget, vil en lignende Forskellighed ogsaa 
vise sig i Stednavnet. 

Endnu et Forhold fortjener at nævnes som 
vejledende, nemlig Størrelsen af vedkom- 
mende Landsbys Omraade eller Tillig- 
gende. Det har nemlig vist sig, at flere Endelser 
som Regel peger hen paa et stort, andre paa et jævn- 
stort og atter andre paa et lille Omraade. Til Eksempel 
har alle Byer, som ender paa -løse, et meget stort Jord- 
tilliggende, og naar vi derfor finder en enkelt By med 
et ringe Omraade eller endog en enkelt Gaard, der 
ender paa -løse, maa vi faa en Mistanke om, at vi her 
staar overfor en anden Dannelse, og at Navnet rent 
tilfældigt eller som givet i en ganske ny Tid har faaet 
den samme Ordlyd. Paa den Maade vil vi finde, at 
Navnet Brødløs ikke hører til de gamle Navne. 

Endehg vil det være værdt at have følgende i 
Erindring med Hensyn til Personnavnene, idet 
vi ogsaa her staar overfor en fast Regel. Det er sikkert 
nok, at vi i flere danske Stednavne finder Opkaldelser 
efter de gamle hedenske Guder (Odense, Torsager, 
Frølund). Paa en afledet Maade bærer dernæst et stort 
Antal Landsbyer Mærke af vor hedenske Fortid, idet 
Byen er opkaldt efter en Mand, som har baaret et 
Navn, der var afledet af Navnet paa en hedensk Gud. 
Man gav nemlig ikke paa den Tid, da man troede paa 
Odin og Thor, ved Vandøsningen sit nyfødte Barn 
samme Navn som en af Guderne; der fandtes ikke og 
kan ikke i Saxos Værk eller i den store Sagalitteratur 
paavises Mænd, som hed Odin, Thor eller Frø, eller 
Kvinder, som hed Frig eller Freja. Og efter at Troen paa Guders Navne. 1« 

Asegudeme var forladt, nærede man i lange Tider en 
saa stor Sky for disse Guder eller Had til dem, at man 
ikke gav jordiske Mænd og Kvinder Navn efter dem. 
Derimod viste en Asedyrker Ærefrygt overfor den Gud, 
som han troede paa, naar han gav sin Søn et Navn, 
der var afledet af Gudens Navn, saasom Odinkar, Thor- 
stein, Frøger. Naar vi derfor staar overfor de Arter af 
Stednavne, hvori Personnavne gerne indgaar, og naar 
vi her synes at mærke Guders Navne — saaledes at 
Byen formentlig i Oldtiden hed Odins-torp, Thors-lev, 
Frøs-stad — kan vi være overbeviste om, at vi i de 
gamle Kilder træffer en Form for Stedets Navn, der 
viser os, at den Personlighed, hvorom Navnet minder, 
i Virkeligheden ikke er Guden, men en Mand, der er 
opkaldt efter denne. Vi vil med andre Ord finde, at 
Stednavnet i Aktstykkerne hedder f. Eks. Odinkars- 
torp, Thorstens-lev eller Thorths-lev, Frøgers-stad. 

Medens vi altsaa ikke træffer Guders Navne ved 
egentUge Bebyggelser eller 'Menneskers Bopæle, finder 
vi dem derimod knyttede til Naturforhold, for Eks. til 
Søer, og disse Søer har altsaa været helligede dem, saa- 
ledes Odinssjø og Torssjø i Skaane. Ligeledes træffes 
de ved Kilder — Tisvilde er maaske Guden Tirs 
Væld — hvorimod Aaer og Bække ikke synes at bære 
Navne efter Guder. Meget hyppigt er dernæst den lille 
Skov, Lunden, bleven viet en Gud, og derfor findes et 
Frølund baade i Sjælland og Jylland, et Tislund ved 
Ringsted og to Gange i Jylland; maaske er det samme 
Tilfældet ved den større Skov, With; den slesvigske 
og den jydske Landsby Tiset kunde ved deres gamle 
Former pege herpaa (Tis-with). 18 3. stednavnenes Bygning. 

3. Stednavnenes Bygning og Sammensætning. 

Som en Indledning vil vi kortelig betragte, hvor- 
dan de danske Stednavne i det hele er byggede. 

Man kunde naturligvis godt betegne et Sted ved 
et eneste usammensat Ord, vi har jo Landsbyer, der 
hedder Aas, Birk, Bro, Bæk, Eg, Lund, Ris, Torp, 
Vraa; men de er dog Undtagelser, det sædvanlige er, at 
Navnet dannes af to Led. Mange Navne, som tilsyne- 
ladende bestaar af én Stavelse, vil desuden, naar man 
eftergaar Navnets ældre Former, vise sig sammen- 
trukne af to Led, saaledes Kvong af Kovang, Mols af 
Mulnæs, eller ogsaa er Ordets Endelse bleven sløjfet, 
af Gamsted er bleven Gamst, af Sundssø Sunds, af Tryø 
Try. 

Navnene bestaar altsaa afetForled og et Ef- 
terled, og begge Led er Hovedord eller 
Navneord (Substantiver) . Der findes jo ganske 
vist ogsaa Navne, hvis Forled er et Tillægsord (Adjek- 
tiv), der paa en eller anden Maade søger at karakteri- 
sere Efterledet, saaledes Bred-høj, Brat-bjerg, Grøn- 
sund, Høj-bjerg, Lang-holm, Rød-kilde, men denne Art 
Navne er afgjort i Mindretal i Sammenligning med de 
førstnævnte, og især i ældre Tid var de sjældne; mel- 
lem hundrede Navne vilde man da kun finde faa Styk- 
ker. Derimod har Stednavnene jo ret ofte et Tillægs- 
ord ved deres Side, naar det gælder om at skelne mel- 
lem to enslydende Navne, saaledes Magle og Lille, 
Nørre og Sønder, Øvre og Nedre. 

Hvis vi nu først tager Efterledet i Betragtning, vil 
det ses, at det meget ofte er et Ord, der betegner en Be- 
byggelse af en eller anden Art, som -by, -bøl, -gaard, 
-sted, -torp, og til dette knyttes saa et Ord, der oplyser Ejeform i Navnets Forled. 1" 

om Stedets Naturforhold (Bjerg-, Skov-, Sø-), eller det 
er forbundet med en Persons Navn, nemlig Bebyggel- 
sens Grundlægger eller dens oprindelige Ejer. 

Imidlertid kan jo Navne, der angiver Bebyggelser, 
(#gsaa have Betegnelsen for et Naturforhold til Efterled. 
Landsbyer kan jo hedde Stenbjerg, Aakær, Egeris osv., 
i saa Fald er, hvad der oprindelig var Navnet paa 
noget i Naturen, ved hvilket man havde sin Bolig, gaaet 
over til at betegne selve Boligen; efter at man først 
havde sagt, at Bonden boede »ved Egeris (et)«, »paa 
Stenbjerg (et)«, gik man over til at angive selve Gaar- 
den og Byen som Egeris og Stenbjerg. Og ofte vil det 
jo hænde, at Naturforholdene ikke længer svarer til 
disse Navne. Vi træffer paa Bjergskov uden Skov, paa 
Lundager uden Lund, paa Østerø, som er landfast, og 
paa Egeskov (ved Vejle Fjord), som nu kun har lidt 
Bøgeskov. Men i saa Fald bringer Navnene jo mærke- 
lige Oplysninger om de gamle Tilstande. 

Stednavnets Efterled kan angive noget, der udgør 
en Del af Forledet — saasom Skovs-hoved, Karrebæks- 
minde (Minde, Munding) — eller som ejes af det, og i 
saa Fald vil det første Led staa i Ejeform; dette vil 
saaledes være Tilfældet, hvor en Persons Navn danner 
første Led og Bebyggelsen angives som hans, Kals-bøl, 
Ravns-trup. I mange Tilfælde vil det dog ikke være 
let nu at se Ejeformen, fordi vore Forfædre dannede 
denne ogsaa paa andre Maader end ved det -s, som 
vi nu alene anvender, saaledes i det ældste Sprog ogsaa 
ved -ar, der senere blev til -æ. Hvis vi til Eks. sammen- 
stiller de nye og de gamle Former af Navnene As- 
minderød Asmundæ-ruth, Asserbo Aswarthe-bothæ, 
Bjørup Biørnæ-thorp, Ebbeskov Ebbæ-skov, Sirekø- 
ping Sygrithe-kiøp, Torup Thortha-thorp, vil man 20 3. stednavnenes Bygning. 

blive vaer, at Navnene oprindelig netop havde den 
gamle Ejeform af Personnavnene Asmund, Aswarth, 
Bjøm, Ebbe, Sigrid og Thorth. 

En af de ældre Bøjningsformer træder os mærke- 
ligt i Møde i Navnet Sjøring i Thy. Det skrives i Kong 
Valdemars Jordebog Syorændæ og udtales af Almuen 
endnu Sjørind, d. e. Søs-Ende; i det gamle Sprog vilde 
sj6r eller sær have Ejeform sjéfar eller sæfar, og det 
er denne, som endnu er tilbage i Ordets Form. I By- 
navnet Aarhus, d. e. Aaens Munding, har vi paa 
samme Maade Ejeform af Aa. 

løvrigt vil man kunne iagttage, at selv i de ældste 
Tider kan ved Stednavne, som har et Personnavn til 
Forled, dette mangle Ejeformsmærket. Naar Bebyg- 
gelsesord forbindes med Naturord, eller naar Naturled 
er knyttede sammen indbyrdes, træffer man som al- 
mindelig Regel ikke Ejeform — herom vil man let 
overbevise sig ved at se de nedenfor anførte Sammen- 
sætninger med -by (S. 23) og -løse (S. 24) — med- 
mindre da Efterledet udtrykkelig skal bestemmes som 
en Del af Forledet, dets Tilbehør eller Eje. Forøvrigt 
kan et mellem Stednavnets tvende Led forefundet s 
skyldes et sløjfet Mellemled, som -næs-, -6s-, -sø-. 

Det er ejendommeligt for de danske Stednavne, 
at de som Regel ikke har den eftersatte, 
bestemte Artikel. Vore Landsbyer og Gaarde 
hedder ikke Egeskoven, Fiskebækken, Husbyen, Sand- 
bakken, Søvigen osv., og det gaar paa lignende 
Maade med Navne paa Naturforhold, som ikke er Be- 
byggelser. I Sverige og Norge er det helt anderledes, 
dér har man stor Tilbøjelighed til at give Navnene 
den først nævnte Form. Vi behøver blot at erindre 
cm Navnene paa de svenske Søer, Vånern, Vettem, Den bestemte Artikel. 21 

Målarn og tusinde andre. Saa stærk er denne Tilbøje- 
lighed fremme, at der findes Egne i Norge og i Sverige, 
hvor Halvdelen, ja indtil fire Femtedele af samtlige 
Navne har den eftersatte Artikel. Vi kan belyse denne 
Forskel mellem Landene ved at erindre om, at Bjørn- 
stjerne Bjørnson skrev »Synnøve Solbakken« og »Dag- 
Iannet«, medens Herman Bang kalder sin Roman »Lud- 
vigsbakke«. I Aarhus vil Grosserer Smith bo i Nygade, 
men i Goteborg Groshandlem Smitt i Nygatan. 

I Virkeligheden har vi Danske i denne Henseende 
i langt højere Grad vandret i Fortidens Spor end de to 
andre nordiske Folk, idet Svenskere og Nordmænd i 
de sidste tre-fire Aarhundreder dels har tilføjet Ar- 
tiklen til de ældre Navne, dels dannet nye Navne med 
Artiklen. I Oldtiden anvendte man nemlig i de nordiske 
Sprog meget Udt den bestemte Artikel, og man vil ved 
at læse vore gamle Landslove se, hvor ofte den mangler 
i Forbindelser, hvor vi nu vilde anse den for nødven- 
dig (»han bøde Bonde tre Mark og saa Konge«). I 
Kong Valdemars Jordebog vil man derfor næsten heller 
ikke finde den anvendt, og navnlig ikke ved Navne paa 
Bebyggelser; i det 14de Aarhundrede træffer vi Ar- 
tiklen i Skagen og Kullen (dog hedder det Skage Rev)^ 
men ellers er den fremdeles saare sjælden, og navnlig 
findes den saa at sige aldrig i sammensatte, toleddede 
Navne. 

Det er godt at være klar over dette Forhold, thi 
man vil da undgaa mange urigtige Forsøg paa Tyd- 
ning. Saaledes vil man da kunne se, at de ældgamle 
Navne Fyn, Møn, Hven ikke kan tolkes ved en Anta- 
gelse om, at der i Ordets Ende findes en Artikel. Man 
vil da heller ikke søge den bestemte Artikel i Navne 
som Nøtten, Orten, Ramten, og dette godtgør da ogsaa 22 4. Almindelig forekommende Endelser. 

disse Bynavnes gamle Former Nøtting, Ortum, Ramp- 
tun. 

Imidlertid bør det nævnes, at vi træffer Artiklen 
j en Del Stednavne, der kun bestaar af ét Led, og der 
endvidere som oftest betegner et Naturforhold, ikke en 
Bebyggelse; det er Navne for Enge, Skovdele, Moser, 
Strande og lignende. Vi sigter til saadanne Navne som 
Daasen, Even, Fedet, HøUet, Jernen, Jungen, Lunerne, 
Osen, Skiveren, Snagen, Sudden, Sylten; en Forklaring 
af disse Navne vil man finde i Bogens Slutning. Navne, 
der fremtræder paa denne Maade, fortjener i høj Grad 
Opmærksomhed og langt mere, end der hidtil er bleven 
dem til Del. De viser os, at mange gamle Ord, som vi 
kender fra Oldtidens Skrifter, endnu er i levende Brug, 
og de lærer os paa en mærkelig tydelig Maade, hvad 
Almuen forstaar ved det Ord, hvormed den har be- 
tegnet disse bestemte stedlige Forhold. De er derfor 
vel værd at optegne, vi kan derved forøge Ordforraa- 
det i vore Samlinger af Bygdeord og faa et fortrinligt 
Fortolkningsmiddel til Tydning af uforstaaede Navne. 4. Nogle almindelig forekommende Endelser. 

I de danske Landsbyers Navne er der en Del En- 
delser, som stadig kommer igen. Nogle af dem har en 
Betydning, som er kendt for alle, idet Ordet endnu an- 
vendes i Sproget, med andre forholder det sig saaledes, 
at Ordet ganske vist findes, medens det dog har ændret 
sin Betydning noget, atter andre er ikke længere i 
Brug. Det vil være rigligt at kaste et Blik paa de vig- 
tigste af disse Navnebestanddele. -by. 23 

B y. By vil i Danmark sige en Bebyggelse, hvori 
flere Personer har deltaget, eller som omfatter flere 
Gaarde eller Huse; By er ikke en enkelt Mands Gaard, 
og By er derfor forskellig fra Bær og Byr (-bø, -by) i 
Norge og paa Island, der benyttes om den enkelte 
Gaard. Navnene paa -by hører, hvad Tolkningen an- 
gaar, til de lettest gennemskuelige. Som oftest er de 
sammensatte med et Ord, der angiver topografiske 
Ejendommeligheder ved Stedet, dets Højdeforhold, 
Jordbund, Plantevækst og lignende, saaledes: 

Aaby Strandby Kærby Hedeby Bjerreby Lundby 

Bækby Sundby Moseby Lyngby Hvolby Risby 

Kjeldby Søby Rørby Oreby Højby Skovby 

Sandby Dslby 

Stenby Draaby (Drag, Landtunge) 

Vejleby Næsb\' 

eller ogsaa sammensættes de med en Genstand, som 
JMennesker har frembragt: 

Broby Skjelby Borreby [Burgby] Kværnby 
Brøndby Vejby Husby Mølleby 

Harreby \ ^j^^^^ ^^^^ Stendynge, helligt Sted) Viby (Vi, Helligdom) 
Hørby ' 

Derimod sammensættes By ikke med Personnavne; 
det er en Regel, hvorfra der kun findes faa Undtagel- 
ser, sikkert fra en sen Tid. Først da de Danske i det 
9de og 10de Aarh. bebyggede store Dele af England, 
benyttede de -by paa almindeligere Maade om enhver 
Bebyggelse og forbandt det hyppigt med Personnavne. 
Det har været antaget, at -by ogsaa kunde sam- 
mensættes med saadanne Personbetegnelser som Karl, 
Bonde, men dette er dog maaske tvivlsomt. Bondeby, 
der ligger paa Ærø som en nordlig Fortsættelse af Mar- 
stal Handelsplads, er vist et Navn opstaaet i nyere Tid 24 4. Almindelig forekommende Endelser. 

Og betegner Modsætningen til Købingen. Karleby'er 
findes ganske vist rundt om i Landet, men de synes at 
indeholde et Ord Karl, der har betydet et Kær og været 
sprogligt beslægtet dermed; herfor taler Naturforhol- 
dene paa disse Steder, og vi støder vist paa det samme 
Ord i Burkarl og i Karlum i Sønderjylland og i Val- 
kårra [Walkærle] i Skaane. 

Landsbyerne med Endelsen -by har en anselig 
Størrelse, 60 — ^90 Td. Hk.; kun i det sydlige og vestlige 
Jylland, i Vejle og Ribe Amter, har man kaldt ganske 
smaa Bebyggelser paa 20—30 Td. Hk. for -by. Dette 
bringer Forholdene paa Bornholm i Erindring; her 
findes der ingen Landsbyer, men Gaardene kan hedde 
Elleby, Risby, Strandby og lign. Hverken i Jylland 
eller paa Bornholm sammensættes dog -by med et Per- 
sonnavn. 

-løse. I Bynavnene paa -løse (-else) har vi et 
af de klareste Eksempler paa en Navneform, der knyt- 
tes til bestemte Naturforhold. Man vil saa godt som 
altid træffe Byer med denne Endelse i det vide og flade 
Terræn, hvor der er udstrakte Enge og Moser, lavtlig- 
gende, flade Marker, allerhelst i Nærheden af Aaer, 
hvor der er gode naturlige Græsgange. Saaledes ligger 
paa Strækningen fra Fure Sø til Roskilde Fjord ved 
Hove Aa og de tilstødende Vandløb Stenløse, Gandløse, 
Kirke- og Lille Værløse, Herringløse, Sengeløse, Vrids- 
løse Lille og Magle, i Egnene mellem Tissø og Holbek 
Fjord, især ved Halleby- eller Aamose Aa og dens Til- 
løb, Merløse, Grandløse, Kvandløse, Ondløse, Uggerløse, 
Nidløse, Jordløse. Enhver, der har Kendskab til en 
eller anden Egn, vil kunne bevidne, at dette slaar til. 

Naar man nu skal fortolke denne Endelse -løse, 
der ofte er bleven afslidt til -else, saaledes Havelse -løse. 25 

[Hawgeløsæ], Slagelse [Slauløsæ], kan man ikke sætte 
den i Forbindelse med løs, fri for noget, da f. Eks, 
Stenløse, Jordløse ikke kan savne, hvad der angives i 
Navnets første Led, og da det i det Hele vilde være en 
bes3mderlig Maade at navngive paa, stadig at henvise 
til, hvad der mangler. Underiigt er det, at Ordet Løse 
ikke findes selvstændigt i det gamle Sprog, det maa 
allerede i længst forsvunden Tid være gaaet ud af Brug. 
Man er dog nu ikke i Tvivl om, hvad det betyder, idet 
Løse efter sproghistoriske Regler kan jævnstilles med 
det angelsachsiske Lsés, Eng, og har udviklet sig af 
samme Rod som dette. Denne Betydning af Ordet svarer 
jo godt til den Skildring af disse Landsbyers Naturfor- 
hold, som ovenfor blev givet. Og undersøger vi disse 
Byer med Hensyn til Landsbymarkens Størrelse, vil vi 
finde, at de netop hører til Landets allerstørste; de har 
et Tilliggende gennemsnitlig af o. 100 Td. Hk., o. 1000 
Td. Land. Stednavne med Endelsen -løse findes paa en 
enkelt Undtagelse nær ikke i Jylland. 

Det Ord, til hvilket Løse hæftes som sidste Led — 
som første Led forekommer Løse aldrig — vil gerne 
være en Naturgenstand (Sten-, Jord-, Træ-, Jern-), men 
ofte er ved Ordets Form i Nutiden dets rette Skikkelse 
bleven tilsløret. Saaledes har Byen Sengeløse Navn 
efter sine Sø-Enge, hvad den gamle Skrivemaade 
[Siængeløse] viser hen til. Vanløse betyder Græsgan- 
gen, hvor Hvan, Angelika, vokser; paa denne nyttige 
Køkken- og Lægeplante satte man i Oldtiden over- 
ordentlig Pris. Planten hed ogsaa Kvan; denne Form 
finder vi i den sjællandske Landsby Kvandløse ved 
Holbek. Med et Personnavn træffer man aldrig -løse 
sammensat. For Resten er det ofte vanskeligt at tolke 26 4. Almindelig forekommende Endelser. 

Forledet i disse Navne, der synes at høre til de ældste 
i Landet. 

-1 e V, -1 V. Her møder vi en af de Navneformer, 
der er mest ejendommelige for vort Land; den træffes 
overalt paa gammelt dansk Omraade, lige fra Koslev 
(nu Kosel) og Maaslev ved Egernfjord og Sli til Binds- 
lev Syd for Skagen, og i Øst findes den til Grænsen af 
Smaaland. Sydligere end Ejder gaar den ikke, den 
findes slet ikke i Holsten, saalidt som i Meklenborg 
eller Hannover, og først nede i det gamle Landskab 
Nordthiiringen ved Harzen og ved Floden Saale træffes 
en hel Gruppe Navne paa -leben, der svarer til det dan- 
ske -lev, ligesom disse tyske Navne ogsaa ved de Per- 
sonnavne, hvormed de sammensættes, bringer danske 
Navne i Erindring, saaledes Badersleben, Hassleben, 
Ingersleben. Heller ikke vandrer denne Endelse ud 
over Skaanes Østgrænse, selv om der i de tilgrænsende 
svenske Landskaber kan findes nogle faa Byer paa -lev, 
og i Norge mangler den ligeledes. Indenfor Danmark 
er den stærkest udbredt paa Øerne og i Skaane, paa 
den jydske Halvø mindre, og mindst i de jydske Amter 
nærmest Nord for Kongeaaen. 

Egent for disse Bynavne er endvidere, at de altid 
er sammensatte med et Personnavn, man kan sige et 
Mandsnavn — Enderslev med Endre, Købelev med 
Køpe, Havnelev med Hanef eller Hogne — og Endelsen 
-lef peger ogsaa paa en Persons Besiddelse. Vi kender 
dette gamle Ord fra Konunglef, Navnet paa saadant 
Jordegods, som var henlagt til Kongedømmet eller var 
Statsejendom, som vi nu vilde sige; man kaldte ogsaa 
<jods, som gennem lange Tider var arvet i en Slægt, 
dens Oldeleve, hvorimod man aldrig brugte Lev om 
Arvegods i Almindelighed. Endvidere træffer vi i nor- -lev, -sted. ^' 

disk og angelsachsisk Digtning saadanne Udtryk, som 
at Sværdet bliver kaldet Smedens Lev eller Hammers 
og Fils Lev, dens Levning og Værk. Lev synes saaledes 
at betyde det nedarvede, men tillige hvad der stammer 
fra en bestemt Mand, eller hvad der i sin Tid har været 
overladt ham. Man vil endvidere kunne iagttage, at 
disse Byer endnu den Dag i Dag er store, fremtrædende 
Byer, de har et Tilliggende paa 80—100 Td. Hk., og i 
over Halvdelen af dem træffer vi Landsbykirken lig- 
gende, saa at Sognet har Navn efter dem, og vi finder 
i over to Trediedele af dem Skoler. 

Som det vil ses, er der den bestemte Forskel mel- 
lem Byerne paa -lev og -løse, at de første altid sam- 
mensættes med et Personnavn, de sidste aldrig. Naar 
der paa Sjælland findes en By, som hedder Vemmelev, 
og en anden Vemmeløse, kan man derfor paa For- 
haand vide, at Ordenes Forled uagtet den ydre Lighed 
maa være af forskellig Art. Dette bekræfter da ogsaa 
de gamle Kilder, hvor de har en helt ulige Form, Wimb- 
løse og Wimerslef; i det sidste Ord genkender vi det 
gamle Personnavn Wimer. 

-sted eller som den gamle Form lød: -s t a t h er 
en Endelse, der er kendt fra alle Dele af Danmark; i 
vestjydske og sydjydske Egne har den ofte halvt skjult 
sig, nemlig i saadanne Navne som Andst, Gamst, Sest, 
Skast, hvor de gamle Kilder dog viser os, at en Afkort- 
ning har fundet Sted: Anstath, Gamsted, Seested, Ska- 
stath. Denne Endelse har altid et Personnavn som For- 
led. Naar man har dette for Øje, vil man undgaa Tolk- 
ninger, som ellers kunde synes de nærmestliggende. 
Skibsted, 3 Mil Syd for Aalborg, kan saaledes ikke 
komme af et Skib, hvad der heller ikke var Mening i 
efter Stedets Beliggenhed, men af Mandsnavnet Skef. 28 4. Almindelig forekommende Endelser. 

Købstaden Thisted skriver vi med Th-, og vi forstaar 
uvilkaarlig Navnet som Thys Stad eller Hovedby, men 
aUe gamle Optegnelser viser os, at Landskabet altid 
blev stavet Thyth, Byen derimod Tisted, det vil sige 
paa samme Maade som flere Landsbyer Tisted, der 
ligger udenfor Thy, og som hverken i tidligere Tid 
eller nu er skrevne med Th-; de er alle sammensatte 
med det Mandsnavn, som ogsaa forekommer i Lands- 
byerne Tistrup. Tingsted paa Falster har intet med 
et Ting at gøre, og vi har da heller ingen Efterretning 
om, at her er bleven holdt Ting; Navnet indeholder 
det samme Personnavn, som findes i Tingstrup (ved 
Thisted), i Tinglev og vistnok ogsaa i Tinningsted (de 
to sidste i Sønderjylland). — Byerne paa -sted naar 
vel ikke op til en Størrelse som Byerne paa -løse og 
-lev, men de har dog ogsaa et stort Tilligende, o. 60 — ^90 
Td. Hk. 

-um. Der findes vist indenfor de gamle danske 
Landsdele langt over tre Hundrede Navne, der ender 
paa -um, og de er alle gamle Bebyggelser. Det er korte 
Ord, de har kun to Stavelser eller i vore Dage stundom 
endda kun én, saaledes Sem [Seem], der udtales Siem, 
og Rom [Runnum]. Den sædvanlige Fortolkning af 
disse Navne gaar ud paa, at deres Endelse oprindelig 
har lydt Hem, Hjem. Denne Endelse er vel kendt fra 
andre Lande, hvor germanske Folk har været bosatte, 
og hvor den findes i stort Antal, saaledes i England 
(Birmingham, Nottingham), i Nordfrankrig (Étréham, 
Warhem), i Tyskland (Hildesheim, Riidesheim), i 
Schweiz og andre Lande. Og allermest overbevisende 
synes det at være, at vi i Norge, der har mange Navne 
paa -um, kan forfølge Navnenes Historie tilbage til 
Middelalderen og her finder dem skrevne som -heim. -um. 29 

Naar vi derfor i Danmark træffer det samme Navn 
som i Norge, men kan paavise, at det norskes gamle 
Form er -heim, synes vi at maatte antage, at det dan- 
ske har en tilsvarende Herkomst. Endvidere kan den 
Maade, hvorpaa flere af disse Navne er stavede i ældre 
Kilder, synes at tale vægtigt for, at Endelsen er Hjem, 
saaledes naar Gudum, Kornum, Maarum, Smørum 
skrives Guthemæ, Kornhæm, Martheme, Smørhem. 

Stednavnene paa -um er imidlertid ogsaa blevne 
tolkede som indeholdende en gammel Dativ Pluralis 
af et Ord, dets Hensynsform i Flertal; i Olddansk dan- 
nedes nemlig denne med -um eller -ium. I Eriks Sjæl- 
landske Lov kan vi saaledes læse: mæth wapnum (med 
Vaaben), æt loghum (efter Lov), at giuæ guthzhusum 
(at give til Gudshuse) , medens i Jydske Lov denne En- 
delse oftest er svækket til -æ. I vort nulydende Sprog 
har vi den kun tilbage i enkelte Udtryk som fordum, i 
Løndum, stundum. I Stednavne vilde Hensynsformen 
let kunne komme ind, idet man jo betegnede Stedet 
efter dets Beliggenhed »paa Aasene«, »i Engene«, »ved 
Lundene«, altsaa med Benyttelse af Præpositioner 
(Forholdsord) , som styrede Dativ, ja det var i de ældste 
Tider endog Skik ved Angivelse af Stednavne at lade 
Præpositionen stadig følge med Ordet for Naturforhol- 
det, man finder saaledes i Knytlinga Saga Hjørring, 
Ribe og Aarhus betegnede som »det Sted, som hedder 
1 Jorungi, i Ripum, i Arosi.« Vi kalder jo endnu i Kjø- 
benhavn en Gade Ved Stranden, medens den tilsva- 
rende Gade paa Kristianshavn hedder Strandgade. I 
Norge findes da ogsaa mangfoldige saadanne Hensyns- 
former i Stednavne. Gaarde, som i ældre Tid kunde 
betegnes som H61ar, Thorpar, men som, naar man an- 
vendte en Præposition, antog Hensynsformen: i H61um, 30 4. Almindelig forekommende Endelser. 

i Thorpum, har efterhaanden beholdt denne sidste 
Skikkelse som eneste Form og hedder nu i alle For- 
bindelser Holum, Torpum. Almuen har her endogsaa 
i nyere Tid, efter at Hensynsformerne iøvrigt var 
gaaede tabt i Sproget, dannet nye Navne ved samme 
Endelse: Myrum, Bergum. 

Enhver maa nu efter eget Valg bestemme sig for 
den Forklaring af de danske Navne, som forekommer 
ham sandsynligst. Den, som skriver denne Bog, tror 
dog, at næsten alle danske Navne af denne Art har 
bevaret en gammel Bøjningsendelse. Herfor taler disse 
Navnets korte Form, højst paa 6 Bogstaver, og Ufornø- 
denheden af at tænke sig »et Hjem« indskudt. Naar 
der saaledes nær ved Egum (ved Fredericia) ligger 
Egehave og Egeskov, og der her har været store Ege- 
skove, synes Navnet simplest at kunne forklares som: 
I Egene. Risum svarer ganske til Gaardnavnet I Risene 
paa Bornholm — paa denne har man nemlig endnu 
i flere Stednavne bevaret Præpositioner. Engom ved 
Vejle, med Engom Kær og spredte Smaaenge, er dog 
vel I Engene. I en stor Engegn i Ulvi)org Herred ligger 
Madum ved Madum Aa (Mad d. e. Eng). Lende bety- 
der i det gamle Sprog Landskabet, det vidtstrakte Land. 
og Lendum ved Skive ligger i en saadan vid Eng- og 
Hedestrækning; her vilde en Forbindelse med Hjem 
(Landskabs Hjem) være lidet rimelig. Vammen ved 
Viborg hed Wathum; paa den store Flade mellem Tjele 
Langsø og Skalsaa og dens Enge maatte Vadesteder 
være nyttige, og en Betegnelse alene efter dem, »Ved 
Vadene«, er rimeligere end Vad-Hjem.. En Bod er kun 
et midlertidigt Opholdssted, ikke et Hjem, og Bodum 
paa en lille Halvø fra Thy ud i Limfjorden og Bodum 
i Moseegnen ved Jarup Aa i Slesvig angiver netop Ste- -um, -em. 31 der, der sikkert oprindelig kun havde Beboere »I Bo- 
derne« paa Fiskeriels eller paa Tørveskærets Tid. At 
knytte Hus til Hjem maa synes ret overflødigt, og 
Husum i Slesvig og Husum ved København betyder 
kun I Husene. Paa samme Maade gaar det sikkert 
med Toftum. 

Efter vor Opfattelse maa derfor næsten alle Sted- 
navne paa -um antages at indeholde en Bøjningsendelse. 
Nærmere beset turde den ovennævnte gamle Staveform 
af flere af disse Navne heller ikke bevise synderligt. 
At Maarum blev skrevet Marth-em, viser kun Navnets 
Herkomst af Marth, Skov, s6m vi kender fra de sven- 
ske Skovnavne Kolmorden, Ødmorden; Maarum er 
endnu et af vore mest skovfyldte Sogne. Naar man 
skrev Kornh-æm og Smørh-em, er det kun en Ejen- 
dommelighed ved Middelalderens Stavemaade, der ken- 
des fra mangfoldige andre Tilfælde; man lod h indgaa 
i Slutningen af en Stavelse, især naar denne var stærkt 
betonet. Den lidet betonede sidste Stavelse -um maatte 
endvidere let faa Formen -em, der allerede i Middel- 
alderen var almindelig for stundum [stundem, støn- 
nem]. 

Der findes nogle Navne paa -um, der ikke hører 
sammen med de foran nævnte. Som et saadant kan 
nævnes Ornum; det er et fra de gamle Landsby forhold 
vel kendt Ord og betegner Jord indenfor Landsbyens 
Omraade, som ikke faldt ind under det Fællesskab, der 
ellers bestod mellem Bønderne i Landsbyen, men paa 
Grund af et eller andet Fortids-Forhold var undtaget 
derfra, saa at Ejeren kunde dyrke Jorden her, som 
han vilde. Ordet kommer af or, udenfor, og næmæ, at 
tage; endnu hedder et Gods ved Slien og en Del af en 
Landsby paa Ærø Ornum. 32 4. Almindelig forekommende Endelser. 

Navne, der ender paa -r u m, kan, som vi allerede 
har set, meget vel indeholde en Bøjningsendelse — 
Hamrum kommer saaledes af Hammer, stenet Bakke — 
men andre Navne er dannede ved Sammensætning med 
et Ord Rum. Man vil ogsaa let mærke, at saadanne 
Navne som Andrarum, Ballerum, Linderum, Sande- 
rum, Stangerum har en anden Bygning end de foran 
nævnte korte Tostavelsesnavne. De er sammensatte 
med Rum i Betydningen af en aaben, fri Plads, til Eks. 
et ikke træklædt Sted i Skoven; ligeledes var Støverum 
Navnet for den Plads ved Møllen, hvor Vandet kunde 
stemmes op [støves] . Saadanne Navne paa -rum finder 
vi ogsaa i svenske, til Skaane grænsende Provinser, de 
ligger her ofte ved Søer, hvad der ligeledes er Tilfældet 
i Danmark. Til disse Navne maa vi ogsaa henføre Es- 
rum i Nordsjælland; det er den frie Plads ved Ese, saa- 
ledes som Esrum Sø endnu kaldes af Almuen. 

-i n g e. At de mange Navne med -inge virkelig 
angiver Byer, der har en bestemt Plads i Landets Be- 
byggelseshistorie, synes at fremgaa deraf, at de har en 
ret ensartet Størrelse, nemlig med et Middeltal af 70 — 
90 Td. Hk. De er med andre Ord ikke saa store som 
-lev og -løse, men omtrent som -by og -sted, de er be- 
tydelig større end Byerne paa -torp, -skov-, -holt og 
-rød; man vil i det Hele aldrig finde smaa Byer paa 
-inge. Byer med denne Endelse findes i mange Lande; 
i Tyskland er Formen -ingen, og ogsaa her stammer 
de fra bestemte Tidsrum indenfor Bebyggelseshistorien. 

Det er bleven hævdet, at i andre Lande det Forled, 
hvormed -inge (-unge) er forbundet, ofte er Navnet 
paa en Slægt eller en Stamme. Af Navnet paa en Mand, 
der var sin Families Hoved eller var Høvding for sin 
Stamme, er der ved den tilføjede Endelse -ing bleven -mge. 33 dannet et Navn for hans Slægt eller for den Kreds, som 
lød ham — vi behøver blot at tænke paa Skjoldunger, 
Knytlinger, Nibelunger — og derpaa har atter dette 
Navn for hans Kreds eller Skare hæftet sig til det Sted, 
som den tog i Besiddelse. Derfor har da ogsaa svenske 
Videnskabsmænd villet fortolke Navnene paa -inge i 
Sverige og i Danmark paa denne Maade; de indeholder 
formentlig et Slægtnavn i Ejeform Flertal, med under- 
forstaaet -land eller -sted. For Eks. har efter Manden 
Glam eller Glæm — hvilke Navne iøvrigt ikke kendes — 
Slægten faaet Navnet Glæming, og dens Byer bleven kaldt 
Glæminge(stad) [Glæminge, nu Glimminge, i Skaane]. 

Det er dog tvivlsomt, om denne Opfattelse er rig- 
tig. Det er paa mange Steder i Udlandet bleven bestridt, 
at her forelaa en Slægt- eller Stamme-Endelse, man har 
tolket Endelsen som »Beboer af« eller paa anden 
Maade. For Nordens Vedkommende er det endvidere 
saa godt som ikke muligt ved Hjælp af de Personnavne, 
som vi kender fra Runeindskrifter eller andre gamle 
Kilder, at forklare Navnene paa -inge — medens det 
var let at tyde dem paa -lev — og det synes ikke rigtigt 
at tage Personnavne fra fremmede Lande til Hjælp, idet 
vi kun opstiller en Formodning om, at de ogsaa har 
været kendt hos vort Folk. En saadan Slægt maatte 
da ogsaa have bosat sig paa vidt forskellige Steder, idet 
vi ofte finder de samme Navne i langt fra hinanden 
liggende Landskaber. 

Naar vi træffer en By som Heding (Hjedding) ved 
Varde, med Heding Hede og med Heder rundt om sig, 
lian der vel ikke tvistes om, at det er Naturforholdene, 
som har sat sig Mærke i Navnet. Man kan ikke heller 
tvivle om Tolkningen af Navnet paa den højtliggende 
Sogneby Bjerring ved Viborg, der har Højder, Skræn- 

3 34 4. Almindelig forekommende Endelser. 

ter og Dale (Glisbjerg, Harpedal, Vindumdal). Land- 
skabet Bleking er alle enige om at udlede af Blege, d. e. 
Kalk, Kridt, som er fremtrædende især i det vestlige 
Bleking; i Jylland bliver foruden Kalk ogsaa andet 
blegt og lyst i Jorden, saaledes Flintesten blandt Merg 
len, kaldt Blege, og Blegind ved Skanderborg [Blegh- 
yng] maa forklares paa denne Maade. 

Vi skal her endnu kun betone, hvor nær Navne- 
grupperne paa -ing og paa -um staar hinanden. Hvad 
enten man opfatter -um som en Bøjningsendelse eller 
som Hjem, er alle enige om, at disse Navne altid i deres 
første Led indeholder et Naturforhold, ikke noget Per- 
sonnavn; dette gælder ogsaa de norske Navne. Men 
nu viser det sig, at mange Navne er snart dannede med 
-ing og snart med -um; saaledes findes: Aalum 


Aaling 


Buddum 


Buddinge 


Bælum [Beflum] 


Bøvling [Bifling] 


Ellum 


Ellinge 


Kornum 


Korning 


Risum 


Risinge 


Sædden [Sæthum] 


Sædinge [Sæthyng] 


Taanum 


Taaning 


Toftum 


Tofting 


Tornum 


Torning 


Uldum [V^ollum] 


Volling 


Vellum 


Velling 


Vindum 


Vinding Dette synes jo da at tale for, at der i -ing forelig- 
ger en særlig Endelse, ved hvilken man dannede Sted- 
navne paa Grundlag af Navnet paa et eller andet Natur- 
forhold. 

-torp, -trup, -d r u p, -r u p, -t a r p, -terp. I 
det ældre danske Riges samtlige Provinser findes der -torp, -bøl, -skov, -holt. 35 

vist halvfjerde Tusinde Stednavne med Endelsen Torp, 
der dog gerne i Tidernes Løb er bleven omdannet eller 
afslebet til en af de andre her nævnte Former. Paa 
vore gamle Landsloves Tid var Thorp Modsætningen 
til Adelby; ude paa Hovedbyens Mark var der opstaaet 
en saadan Datterby, og Ærkebisp Anders Sunesøn si- 
ger da ogsaa, at om Thorp véd man, at den er udrun- 
det fra en anden By. Som Følge deraf er gennem- 
gaaende Torperne mindre Byer, 30 — 60 Td. Hk. Torp- 
erne er, som det allerede er sagt, saa godt som udeluk- 
kende sammensatte med Personnavne. 

De allerfleste af de Personnavne, som indgaar i 
dem, er os vel bekendte, og de enkelte Gange, da for 
Eks. Sø eller Skov forbindes med Torp, er saa faa, at 
de snarest bekræfter Hovedreglen, især naar vi betæn- 
ker, hvor rig Anledning der vilde have været til at 
danne Navne med disse Sammensætningsled. Saaledes 
findes der mellem Sønderjyllands 300 Torper kun ét 
Sørup og ét Skcvrup, i Danmark mellem 2000 Torper 
næppe mere end ét Skovstrup og ét Skoverup samt 13 
Sørup'er. 

-bølle, -bøl, -b e 1. Af det gamle Ord Bol, der 
betyder en Gaard eller saa stort et Jordstykke, at det 
gav en fri Bonde og hans Familie fuldt Underhold, 
blev der dannet en Form Bøle, vistnok nærmest med 
Betydningen beboet Plads, Byggested. Det er mindre 
Bebyggelser, af Størrelse som Torp (40 — 50 Td. Hk.), og 
de er altid sammensatte med et Personnavn; Randbøl 
[Randæbøøl] kommer saaledes af Rande, Havbølle [Ha- 
kæbølæ] og Tullebølle [TolebøUe] paa Langeland af 
Hake og Tole. 

-skov, -holt (-elt), -ryd, (-rød). Ved Holt 
forstaas den lille Skov, Ryd er den for Trævækst ryd- 

3* 36 5. Landets Bebyggelseshistorie. 

dede Jord. Byer, i hvis Navne disse Ord indgaar, hører 
som Regel til de mindste, hvad der jo er let forstaaeligt, 
da Skovbestanden maa have været hindrende for Be- 
byggelsens Vækst. Man vil derfor ogsaa kunne forstaa, 
at der kun sjældent findes Kirker i Byer med disse 
Endelser, -rød, der er meget almindelig i det østlige 
Danmark og i Skaane, forekommer især hyppigt i Egne, 
der først sent er blevne ryddede for Skov og opdyrkede. 
De træffes hyppigst i det nordøstlige Sjælland, og denne 
Del af Landet, som Adam af Bremen (Ilte Aarh.) kaldte 
øde, har vitterligt nok først langsomt mistet en Del af 
sine Skove. I det sydøstlige Skaane, paa Linderøds 
Aasen og dens Affald, er Byerne paa -rød talrige, og 
disse Egne hører netop til de mest ufrugtbare og senest 
opdyrkede i denne Provins. — Byerne paa -skov har et 
Tilliggende paa 30 — 50 Td. Hk., Byerne paa -holt og 
-rød 10—30 Td. Hk. 5. Hvad der kan læres af Stednavnene 
om Landets Bebyggelseshistorie og den frem- 
skridende Opdyrkning. 

Af hvad der allerede er fremstillet, vil man paa 
mange Maader have set, at Navnenes forskellige Art 
kan give mange Oplysninger om de forskellige Tider, 
paa hvilke Landets Bebyggelse er foregaaet, og hvor- 
dan den er skredet frem. Den let tilgængelige Jord er 
klart nok taget først i Besiddelse; det behøver ikke at 
være den Jord, som vi nu anser for at være den mest 
frugtbare, naar den nemlig alene ved en grundigere og De ældste Landsbyer. 37 

omhyggeligere Drift kunde lægge sine Fortrin for Da- 
gen. Derfor vil den gode og tillige let tilgængelige Jord 
vise de største Landsbyer, først efterhaanden tager Be- 
byggelsen og Opdyrkningen fat paa, hvad der skal ren- 
ses for Sten, ryddes for Skov, befries for Vand. Alting 
taler endvidere for, at de store Landsbyer paa -løse, 
hvis Naturforhold synes særlig at egne sig for Kvægavl, 
hører til de ældste Bebyggelser, og næst dem er kom- 
men alle de andre Landsbyer, som viste sig at have et 
stort Omraade: -lev, -sted, -by, -inge. 

Mest Opmærksomhed tiltrækker sig mellem disse 
Byerne paa -lev. De ligger i en bestemt Afstand fra 
hinanden, sjældent to indenfor samme Sogn, i dem er 
det, at Kirkerne rejste sig i det Ilte og 12te Aarhun- 
drede, alt dette giver dem en egen stormægtig eller 
aristokratisk Karakter, og det kunde se ud, som om 
disse i Størrelse ensartede Byer, der regelmæssig spre- 
der sig ud over mange Landsdele, antydede en Erob- 
ring, en Indvandring eller ny Besiddelsestagen paa 
et bestemt Tidspunkt. Om andre Byer er det derimod 
givet, al de er Nybygder mellem de gamle Besiddelser. 
Torp er den Bebyggelse, som er opstaaet som Aflægger 
fra en anden By, en Udflytter eller flere har grundet 
et Anlæg paa den ældre Landsbys Mark eller Tillig- 
gende. Ryd er endvidere først dannet, naar ved Sko- 
vens Rydning Jorden har kunnet tages i Brug af Ploven. 

Men fremdeles vil de Bynavne, hvori et 
Personnavn indgaar, kunne give mærkelige 
Oplysninger om den Tid, paa hvilke de er opstaaede. 
Her er Tale om Byerne paa -lev, -sted, -køb, -torp, 
-bølle, -ryd. Enhver Tidsalder har jo Navne for Mænd 
og Kvinder, som den med Forkærlighed eller udeluk- 
kende anvender, og Navne, som til en Tid var yndede. 38 5. Landets Bebj'^ggelseshistorie. 

gaar i en følgende Tid ud af Brug, eller man lader æn- 
drede og forkortede Former af dem træde i Stedet for de 
gamle. En ny Kultur vil endvidere føre nye Navne med 
sig, og især vil en ny Tro og Gudsdyrkelse bevirke, at 
Personnavnene faar en anden Karakter. Der vil derfor 
være en Mulighed for, naar man kender Personnavne- 
nes Historie, at kunne fastsætte det Tidspunkt, da en 
Bebyggelse er bleven grundet, naar dens Navn inde- 
holder en Persons Navn. 

Dette vil maaske blive klarest, hvis vi begynder 
med at betragte de Navne, som netop sidst trængte 
ind hos de Danske. Først efter at Kristendommen var 
bleven prædiket her i Landet, kom jo Navne som An- 
dreas, Johannes (Jens, Hans), Nikolaus (Niels, Klaus), 
Peter, Povl i Brug, og derfor finder vi da heller ikke 
noget af de Stednavne, som vi foran fremstillede som 
de ældste, sammensatte med disse Navne, hverken -lev 
eller -sted, derimod findes der saare mange Anderstrup, 
Jenstrup, Jonstrup, Klastrup, Klaustrup, Nielstrup, Pe- 
(lerstrup, Povlstrup. 

Gaar vi fra de bibelske Navne til hele den store 
Mængde Navne af nordisk Herkomst, som var i Brug 
i det Ilte og 12te Aarhundrede, samtidig med at hine 
kristne Navne trængte ind i Folket — og vi har jo 
mange Kilder til Oplysning om den Tids Navneskik — 
vil vi se, hvorledes disse kommer igen i mange Sted- 
navne paa -torp, -bøl og -rød. Vi træffer saaledes 
Asser i Asserbøl, Brand i Brandstrup, Brandsbøl, Bro- 
der i Brosbøl, Brorstrup, Brorup, Fader i Farsbølle, 
Farstrup, Farup, Grim i Grimstrup, Gunne i Gunderup, 
Gunderød, Gundesbøl, og saaledes videre. Dette synes 
jo at bekræfte, at Landsbyer, hvis Navne har de nævnte 
Endelser, er opstaaede i hint senere Tidsrum. Oldtidens Personnavne. 39 

Derimod mærker vi en anden og ældre Tids Navne- 
skik, naar vi vender os til de Stednavne, som ender paa 
-lev og -sted. Her træffer vi Mandsnavne, som vi kender 
fra Indskrifter med Runer paa Redskaber og Stene eller 
fra vore ældste Oldsagn og fra Vikingetogene. Herpaa 
skal vi nævne nogle Eksempler. Awæir, et Navn paa en 
Runesten fra o. 800, genfindes i Aarslev. Agner (som 
var Navnet paa en af Regner Lodbrogs Sønner) i Auns- 
lev. Bader, der svarer til det islandske Bø8varr (Bjarki), 
i Barslev [Badersløff ] . Erilar har ladet riste sit Navn 
paa en Spydstage fra o. 500, vi genfinder Navnet i Jarls- 
lef, nu Jerslev. Fjaller hed en skaansk Jarl, som var 
Amleds Modstander, Navnet findes i Fjallerslev. Med 
Hather, Starkads Drabsmand, kan jævnføres Haders- 
lev, med Hornbore paa Snoldelevstenen Horbelev paa 
Falster [Horbærlef]. I en dansk Navneliste fra York 
fra Knud den Stores Tid læses Forna og Folcer, og i 
Kong Valdemars Jordebog nævnes Fornælef, nu Forlev 
i Slagelse Herred, og Fulcarslef, nu Falkerslev paa Fal- 
ster. Øther hed efter Oldsagnene den bly Sigrids Elsker, 
og dette Navn har sat sig Spor i ti Byer Ørslev og fire 
Byer Ørsted, hvorimod vi ikke kan paavise et eneste 
Bynavn Ørstrup, Ørsbøl eller Ørsrød. 

Saaledes afspejler sig i de to Grupper af Sted- 
navne ogsaa to ulige Arter af Personnavne, som viser 
hen til forskellige Tidsrum. Det er derfor til Eks. be- 
tegnende, at mange Byer i Danmark hedder Atterup 
efter Mandsnavnet Atte, hvorimod der ikke findes noget 
Attelev eller Attested. Kjeld findes i en halv Snes Byer 
Kelstrup, men noget Kjellev eller Kjelsted findes ikke. 
Navnet Svend hører ikke til vore ældste og har derfor 
ikke heller sat sig Spor i noget Svenslev eller Svensted, 
hvorimod der findes en hel Snes Byer Svenstrup. Og 40 5. Landets Bebyggelseshistorie. 

vi kan være sikre paa, at naar en By i Skaane nu hed- 
der Anderslev, kan det ikke være det kristne Navn 
Andreas, som er knyttet til de hedenske Tiders -lev; 
det har været det olddanske, velkendte Navn Andor, i 
den islandske Form Arndor. Byen Jenslev Vest for 
Roskilde kan derfor heller ikke stamme fra nogen Jens, 
saaledes som ogsaa Navnets gamle Form Jætnesløff 
viser. Saaledes vil vi altsaa meget ofte alene ved Hjælp 
af en Landsbys Navn kunne danne os en Forestilling 
om, hvor gammel Byen vel kan være, og til Eks. kan 
vi være sikre paa, at en By med Endelsen -lev gaar til- 
bage til Tiden før 1000, efter den Tid var Ordet Lev 
gaaet ud af den daglige Tale, og ingen vilde falde paa 
at lade en Bebyggelse faa en saadan Navneform. 

Ogsaa paa anden Maade kan det belyses, at der 
findes saadanne ældre og yngre Lag af Navne. Ind- 
delingen i Herreder er overordentlig gammel og gaar 
tilbage til en meget graa Fortid. Der fandtes i Dan- 
marks gamle Rige tre Herreder, hvori Odins Navn ind- 
gik, nemlig Othænshyllæ (Onsild) H. i Jylland, Othæns 
H. i Fyen, Othæns (Onsjø) H. i Skaane, men der fand- 
tes ikke ét, hvori Ordet Kirke forekom. I ingen Del af 
det østlige Danmark og heller ikke i Jylland Nord for 
Kongeaaen var et Herred kaldt efter en By, der endte 
paa -torp eller -ryd, altsaa efter de mindre, senere 
opstaaede Byer. Anderledes var det i Sønderjylland, 
hvor der fandtes ikke mindre end fire Herreder paa 
-trup, nemlig Tyrstrup, Rangstrup, Strukstrup samt 
Locthorp, nu Slogs Herred. Deraf kunde man nu drage 
den Slutning, at Herrederne her var opstaaede i en 
senere Tid ind i det øvrige Rige. I og for sig vilde dette 
jo være lidet rimeligt, og i Virkeligheden ligger en anden 
Tolkning lige saa nær, nemlig at i Slesvig Torperne er Herredsnavne. "^1 

ældre end i det øvrige Land, og at Opdyrkning ved Ud- 
flytterbyer her er begyndt tidligere. Dermed stemmer, 
at Byerne paa -trup meget ofte i Slesvig er store Byer, 
og endvidere, at de saa at sige aldrig er dannede ved 
Hjælp af Personnavne af bibelsk Herkomst, saaledes 
som det saa hyppigt ellers er Tilfældet i Danmark, og 
ikke heller med andre Navne af sen Oprindelse (som 
Knudstrup, Mogenstrup). 6. Viser Stednavnene i enkelte Landsdele Spor 
af fremmed Indvandring? 

De danske Navne gaar lige til Ejder. 
Landet mellem Sli og Ejder var endnu saa sent som 
paa Absalons Tid dækket af store Skove, men hist og 
her var man begyndt paa en Rydning, og i denne deltog 
indvandrede Sachsere. I Holsten havde nemlig Sach- 
serne netop da taget kraftigt fat paa Opdyrkningen af 
Landet og grundet Nybygder; der kom da ogsaa derfra 
Kolonister op i Egnene Nord for Ejder, og dette be- 
gyndte at mærkes i tyske Stednavne. Men det er dog 
let at se, hvem der var de oprindelige Besiddere. Nav- 
nene paa Landskaberne nærmest Nord for Ejder var 
saaledes Jarnwith, Jernskoven, Syd for Egemfjord, 
mellem denne Fjord og Slien laa Svansø (af Mands- 
navnet Svan), Sydvest derfor Fræzlæt (en Slette, kaldet 
efter en Mand Fræthi eller efter Guden Frø), derpaa 
langs Ejderen Kamp, Stapeleholm, Thyning og Gjæth- 
ning. Yderst i Vest laa i Havet Øerne Holm og Hæfræ, 
hvilke to Navne synes at komme igen paa en anden 42 6. Findes Spor af fremmed Indvandring? 

Jydsk Kyst, nemlig i det af Vandløb stærkt gennem- 
skaarne Landskab Øst for Randers Fjord: Hevring og 
Hevringholm, der tidligere hed Holm; de ligger hver 
paa sin Side af Hevringaa. 

Alle disse Navne er rent danske, og vi kan midt 
imellem alle Stednavnene i Landskaberne ved Ejder, 
der jtiu mest har tysk Præg og Herkomst, finde danske 
Navne, der klart viser, hvem de oprindelige Indbyggere 
var. Ved Ejder træffer vi Nybøl og paa dens Sydside 
Skulleby (nu Schiilp) og Loklint. Mellem Ejder og 
Danevirke findes Nørby, Okslev, Krop, Boglund, 
Østerby, foruden flere andre danske Navne, og ved 
Egemfjord Vindeby, Moskov, Askov og Haby. Hele 
Landskabet Svansø var gennem Middelalderen og er 
endnu den Dag i Dag udpræget dansk i sin Navngiv- 
ning. Man fandt her en Snes Landsbyer, der endte paa 
-by, ligefra Minnesby i Nord ved Sliens Minde (Mun- 
ding) til Borgby i Syd, talrige Navne paa -holt, -lev, 
-mark og -tved o. s. v. 

Kaster vi et Blik paa Landet Syd for Ej- 
der, vil vi ogsaa se, med hvor afgjort forskelligt Præg 
Holsten fremtræder i sine Stednavne. For det første 
er Navnene af en anden Art — Dorf er et tysk Ord, 
som kun har samme Oprindelse som det danske 
Torp — og især mangler der her aldeles en Række af 
de Endelser, der er saa betegnende for de slesvigske og 
for Kongerigets Stednavne, nemlig saadanne som: 
-balle, -bøl, -by, -eng, -gaard, -hjem, -kær, -lund, -lev, 
-lykke, -ryd, -skov, -toft, -tved, -vad, -vang, -vase, 
-virke, -vraa. 

Den stadig stærkere Fortyskning af store Dele af 
Slesvig ved dets nære Forbindelse med Holsten satte 
sig Mærker i Slesvigs Navne. Selv om Almuen trofast Tyske Former af danske Navne. 43 

bevarede de gamle Former, omsatte Landets tyske Her- 
rer og deres Skrivere Ordene i fremmedagtig Skikkelse, 
og hvad der var begyndt i Middelalderen, fortsattes af 
Regeringerne i nyere Tid. Man tilføjede til Ordets En- 
delse et -en eller -n (Alsen, Angeln, Tondern), det bløde 
d i -sted fik et t tilføjet (E jderstedt) , det bløde g blev 
til det skarpe k (Broacker, Rinkenis d. e. Ringenæs), 
for -sk skreves -sch (Schausende d. e. Skovsende). I 
Begyndelsen af det 19de Aarhundrede vaagnede det 
danske Folks Forstaaelse af, hvilken Uret der paa denne 
Maade var øvet mod denne Landsdels oprindelige Na- 
tionalitet, og man stræbte efter at give Navnene deres 
gamle Form tilbage, men efter at Preusserne havde 
vundet Landet, tog en ny Fortyskning Fart. Den, som 
tager det preussiske Generalstabskort for sig, vil her 
finde de besynderligste Former: Bollersleben (Bolders- 
lev), Enleben (Ønlev), Fischholm (Fiskholm), Jord- 
kirch (Hjortkær), HolebuU (Holbøl), Schottburg (Skod- 
borg), Tiickschau (Tykskov) og lignende, og denne 
Behandling af de danske Navne er i hvert Fald ikke i 
Overensstemmelse med den Maade, hvorpaa Preus- 
serne er gaaede frem i de Lande, som Tyske fra gam- 
mel Tid har bebygget, og hvor de tyske Navne er 
komne til at lide ved senere Tiders Forvanskning. 

Paa vore sydlige Øer har man troet at finde 
Spor af vendisk Bosættelse. Det er jo bekendt, hvordan 
Venderne paa Hærtog plyndrede vore Kyster i Tiderne 
efter Knud den Stores Død og lige indtil Absalons Frem- 
træden. Især i Kong Niels's Tid og under de splittende 
Kampe under hans Efterfølgere hjemsøgte de vore Far- 
vande i en saadan Grad, at Kystegnene i hele den syd- 
lige Del af Landet, ja lige op til Limfjorden laa under 
for deres Angreb. Saxo skildrer Fyn og det østlige og 44 6. Findes Spor af fremmed Indvandring? 

sydlige Sjælland som forladte af Befolkningen, og han 
angiver en Trediedel af Danmark som lagt øde af Ven- 
derne. Om Falstringerne fortæller han, at de med Vaa- 
ben holdt Venderne borte, medens Laalands Indbyggere 
kun købte sig fri for deres Angreb. Hvor meget end 
Landet led ved Vendernes Togter, synes disse dog aldrig 
at have haft en Erobring for Øje, Venderne søgte ikke 
at fratage de Danske Landskaber eller Byer, de samlede 
sig ikke heller saadanne fast organiserede Hære som 
dem, de nordiske Vikinger i de tidligere Aarhundreder 
havde dannet, og hvormed de havde erobret og derefter 
bebygget og dyrket Landsdele i de vestlige Riger. Saa- 
fremt der derfor skulde findes vendiske Stednavne i 
Danmark, vilde det være det eneste Vidnesbyrd om, at 
Vender havde forsøgt en egentlig Bosættelse i Landet. 

Man har peget paa Endelsen -itse, der forekommer 
i nogle Stednavne paa Laaland og Falster, og som brin- 
ger en vel kendt slavisk Stednavne-Endelse i Erindring; 
man behøver kun at tænke paa Lausitz og Chemnitz. 
Paa Falster findes kun to Navne af denne Art. Den ene 
er Hovedgaarden Korselitse, i Kong Valdemars Jorde- 
bog Køcæliz; i Pommern findes et Par Byer Køselitz. 
En Voldplads ikke langt fra Væggerløse Kirke hedder 
Jerlitse Marken, og der fandtes tidligere en Jerlitse 
Gaard. I Kong Valdemars Jordebog kaldes Væggerløse 
[udtalt Vejrløse] Wygærlef , og her nævnes et nu ukendt 
Warløse som liggende i Sognet; man maa derfor næsten 
tro, at ogsaa Jerlitse er et godt dansk Navn paa -løse, 
som Tiden har forvansket. Paa Laaland ligger Hoved- 
gaarden Binnitse og Landsbyerne Tillitse og Kuditse, 
og med disse har man sammenlignet slaviske Stednavne 
som Benize, Tillitz, Kudice. Endvidere hedder det 
smalle Indløb til Rødby Fjord Kramnitse Gab, hvilket Har Vendertogene sat Spor? 45 

Navn minder om Grambenitze paa Rygen og den be- 
kendte slovakiske By i Ungarn Kremnitz. Nogle ube- 
tydelige Smaaøer Syd for Laaland hedder Store og 
Lille Billese, men de betegnes af andre rigtignok som 
Billesholme. 

Om alle disse laalandske Navne gælder det, at slet 
intet af dem kan føres tilbage til Valdemarstiden, og at 
nogle af dem kun kendes fra den nyeste Tid. Det tid- 
ligst kendte er Tillitse, som 1388 skreves Tylize, men 
paa den Tid fandtes der ogsaa ved Odense Bymark en 
TiUise Heed, som man vel ikke vil gøre til vendisk. 
Hvor let kan ikke en Endelse -løse, -sø, -ø eller -næs 
være bleven forvansket til en af de angivne Endelser, 
der desuden maaske kun er foranlediget ved den laa- 
landske Almues usikre Udtalelse af Endelser. Paa Laa- 
land finder man saaledes Hillestolpe, Udstolpe og Tru- 
stolpegaard, hvilke oprindelig hed Hillestrup, Ugestrup 
og Truidstrup; Brandstolpe hed Bramstof te, og Berrids- 
gaard hed Bjerget; -strup bliver almindelig udtalt -strip 
eller -strippe. Det er ogsaa værdt at erindre, hvordan 
Stednavne, som vitterligt er danske, dér og andensteds 
har faaet et vist vendisk Udseende. Færgestedet Gaa- 
bense, der vil sige Næsset ved et Gab — et andet Gab, 
Sortsø Gab, ligger tæt derved — kan man i ældre Tid 
finde skrevet Gabenisse. Sognebyen Diernisse ved Faa- 
borg hedder i Kong Valdemars Jordebog Dighærnæs, 
altsaa det tykke Næs — Gaarden Diernæs ved Thisted 
har samme sproglige Herkomst. Annisse, en Sogneby 
ved Arresø, hed i Erik Klippings Tid Annæs. Det maa 
derfor vist anses for noget tvivlsomt, om der overhove- 
det findes vendiske Navne paa dansk Grund. 

Navnene i Skaane og Halland bærer endnu 
den Dag i Dag Vidnesbyrd om, at disse Lande fra de 46 6. Findes Spor af fremmed Indvandring? 

ældste Tider af har været beboede af en dansk Befolk- 
ning. Efter at de i halvtredie Hundrede Aar har været 
i svensk Besiddelse, og efter at Indbyggerne i et Par 
Aarhundreder har talt Svensk, om end med Ejendom- 
meligheder for Almuesmaalet, har Stednavnene i flere 
Henseender faaet et let svensk Præg i Udtalen eller i 
hvert Fald i Skrivemaaden; -torp, -holt, -skov er bleven 
til -tarp, -arp, -hult, -skog. 

Bornholm var en Del af den gamle skaanske 
Provins, men hævdede overfor Karl Gustaf sin Selv- 
stændighed og forblev ved Danmark. Dens Stednavne 
viser da ogsaa den Dag i Dag, at der fra de ældste Tider 
har boet en ren dansk Befolkning paa Øen. Hverken 
de halvhundrede Aar, da Bornholm var givet i Lybæk- 
kernes Vold (1525 — 1575), ikke heller den nære Belig- 
genhed ved Landskaber, som var blevne svenske, har 
formaaet at paatrykke dens Stednavne noget fremmed 
Præg. Og dog frembyder Bornholm visse Ejendomme- 
ligheder. Dette staar i Forbindelse med Øens Klippe- 
natur og øvrige Jordbundsforhold, der har gjort, at 
Bebyggelsen her var af en helt anden Art end i det øv- 
rige Danmark. 

Bornholm har aldrig haft Landsbyer, kun Enkelt- 
gaarde; højst ligger et Par Gaarde ved hinandens Side. 
Nu er imidlertid -lev og -løse, som vi har set, Navne 
paa Landsbyer, endda med et vidtstrakt Tilliggende, og 
det kan derfor ikke undre os, at vi ikke finder disse 
Endelser paa Bornholm, maaske paa en enkelt Undta- 
gelse nær; et saadant fladt, storformet Jordsmon, som 
-løse angiver, passer jo heller slet ikke med Bornholms 
Jordbundsforhold. Paa Øen findes ganske vist Endelsen 
-by, men herved forstaas kun den enkelte Gaard; naar 
-by'erne i enkelte Egne af Jylland allerede viste sig at Bornholms Navne. 47 

være langt mindre Bebyggelser end -by'erne i det øst- 
lige Danmark, har man paa Bornholm derved betegnet 
endog den enkelte Gaard, saaledes som det er Tilfældet 
med -by og -bø i Norge. Og da der ingen Landsbyer 
er, kan der heller ikke findes Udflytterbyer, ingen Navne 
paa -torp. 

Af samme Grund har endvidere Sognene faaet 
Navne af hel anden Art end i det øvrige Danmark. De 
kaldes ikke efter en By, men efter Kirkerne, og Kir- 
kerne byggede man overalt paa Øen paa et højt Sted 
og alene; man kaldte dem endvidere efter de hellige 
Mænd og Kvinder, til hvilke de var viede. De hedder 
Bolsker (d. e. Botulfs Kirke), Ibsker (Jakobs Kirke), 
Klemensker (Klemens) , Øster Larsker (Laurentius) , 
Ny-Larsker (Nicolaus), Olsker (Olaf) osv., og vi faar 
derfor af disse Navne Oplysning om de Helgener, som 
Bornholmerne under Svend Estridsen og hans Sønner, 
da Kirkerne grundedes, med Forkærlighed viste Ære- 
frygt, løvrigt træffer vi paa Bornholm de vel kendte 
Endelser -ager, -bakke, -hammer, -kol, -inge (Blaasing, 
Kjelding), -lyng, -mark, -um (Gudhjem hed tidligere 
Gudium), -sted eller efter bornholmsk Udtale -sta 
(Listed, Ypnasted, Melsted), -vang og -toft. Bornholms 
Navneforraad er altsaa af ganske samme Støbning som 
de øvrige Landsdeles. 

Nu staar der kun tilbage at betragte det østligste 
af det gamle danske Riges Landskaber, B 1 e k i n g. 
Her møder os mange Stednavne af samme Art som i 
Skaane, men paa den anden Side savnes her Endelser, 
som er almindelige i Skaane og Halland, nemlig -lev, 
-løse, -toft og -tved. Endvidere træffer vi en Endelse 
-måla, som ikke er dansk, medens den derimod findes 
i det svenske Nabolandskab. Dette synes at pege paa. 48 7. Ejendommeligheder i enkelte Landsdele. 

at Bleking har haft i sin Fortid en skiftende Skæbne, 
og derom faar vi Bekræftelse ad anden Vej. Medens 
nemlig Blekings Kultur i Sten- og Bronzealderen knyt- 
ter sig nærmere til Danmark end til Sverige, har det i 
Jærnalderen været anderledes; i Oldsager og Mindes- 
mærker er der stor Lighed med de svenske Landskaber, 
og endvidere findes der en Efterretning om, at Bleking 
først omtrent paa Knud den Stores Tid kom ind under 
den danske Konges Magt. Det er om denne Fortid, at 
ogsaa Stednavnene synes at tale. 7. Nogle Ejendommeligheder i Navngivningen 
indenfor de enkelte Landsdele. 

Ligesom vort Lands forskellige Landsdele har de- 
res særlige Almuemaal, saaledes kan naturlig Stednav- 
nene komme til at vise Forskelligheder i Overensstem- 
melse med Dialekten, og de kan anvende Ord og Ud- 
tryk, som ikke netop findes i andre Landsdele. Alle- 
rede i det foregaaende er der nævnt Eksempler derpaa. 
Imidlertid hersker der i Hovedsagen Ensartethed, og 
Afvigelserne er kun faa. 

Vi vil nævne en lille karakteristisk Forskel mellem 
alle Landskaber, der ligger Øst for Lille Belt, og saa 
hele den jydske Halvø lige ned til Ejderen, nemlig i 
Anvendelsen af det gamle Ord for stor, mykel. Vi træf- 
fer Møgel- som Forled i talrige jydske Navne, men 
overalt paa Øerne og i Skaane Magle-. Til et stort 
Antal Møglebjerg og Møglehøj i Jylland svarer i Øst 
Maglebjerg og Maglehøj. Ved Horsens ligger Herre- Møgel og magle. 49 

gaarden Møgelkær, men ved Hillerød Maglekærgaard, 
Møgeiby findes ved Silkeborg og Magleby'er paa Øerne. 
Nævnes en Maglemose, véd vi, at man maa søge den 
paa Øerne, hvor der af saadanne findes lige saa mange 
som Møgelmoser i Jylland og Slesvig. Allerede i vore 
ældste Kilder vil vi finde denne Forskel, og den er saa 
meget mærkeligere, som man ellers i Middelalderen i 
de østlige og vestlige Dele af Danmark baade i mundtlig 
Tale og i Litteraturen sagde møgel og ikke magle. Saa- 
ledes hedder det i Rimkrøniken om Adils, Konning i 
Sveriges Land: 

efter Danmark hade han meghel thraa [Attraa] 

Og i en Folkevise: 

dér de havde faaet det møgle Guld, 
saa glad de gik til Strande. 

En anden Forskel ved Anvendelsen af dette Ord 
staar lige saa fast, nemlig at møgel altid sættes foran 
Hovedordet (Møgeltønder), medens magle meget jævn- 
Ug stilles bagved, som ved Herlufmagle, Raabymagle, 
Ølsebymagle. 

Det er alt fortalt, hvorledes -løse og -rød ikke fore- 
kommer i Nørre Jylland, men derimod i alle de østlige 
Landsdele, og at -lev næsten ganske mangler i Ribe og 
Ringkøbing Amter, -bøl findes omtrent alene i Jylland 
og paa Sydfyn og Langeland. Naar indenfor de mindre 
Omraader en eller anden Endelse mangler, skyldes det 
vel snarest Tilfældighed; til Eks. findes -sted ikke paa 
Møen, Samsø eller Langeland. 50 8. Navne paa Landskaber og Have. 

8. Nogle Navne paa Landskaber og Øer, 
Have og Sunde. 

Denne Bog kan kun forsaavidt gaa ind paa Tyd- 
ningen af enkelte Stednavne, naar deres Tolkning kan 
vise Vej til en almindelig Regel. Navnene paa Danmarks 
større Landsdele og paa vore Have og Farvande har 
dog en saa almindelig Interesse, at der vil være Grund 
til at fremsætte nogle Bemærkninger om deres For- 
staaelse. Imidlertid hører de fleste af disse Navne til 
de allerældste, og det kan derfol* ofte være saare van- 
skeligt at tyde dem; her vil vi kun medtage saadanne, 
om hvilke der er fremsat en Tolkning, der hår nogen 
Sandsynlighed for sig. Disse Undersøgelser vil ogsaa 
kunne give en Prøve paa, hvorledes man i det Hele bør 
gaa til Værks ved Tolkningen af Navne, og give Beviser 
for Rigtigheden af enkelte af de foran fremsatte Sæt- 
ninger. 

Det vil være rimeligt at begynde med det Navn, 
som har mest Interesse for os alle, nemlig Danmark. 
Det er netop tusinde Aar siden, at det ældste Skrift, 
hvori Navnet forekommer, blev optegnet, nemlig da de 
Rejsende Ottar og Wulfstan fortalte den engelske Kong 
Alfred om Danmark [Denemearc] og dets enkelte 
Landsdele. Ikke længe efter lyder Navnet os i Møde 
fra to af vore berømteste Runestene, idet Kong Gorm 
paa den mindre af Jellingestenene kalder Tyra Dan- 
marks Bod [Tanmarkar but], medens deres Søn paa 
den større Sten siger, at han vandt »hele Danmark« 
[Tanmaurk]. Navnets første Led er vort Folks Navn; 
det har heddet Daner i alt Fald et halvt Aartusinde før 
Kong Gorms Tid, saaledes som græske Forfattere lærer 
os. Sprogkyndige har ogsaa søgt at udfinde, hvad Nav- Belt og Skagerak. 51 net Daner skulde betyde, men herom er dog intet sik- 
kert Resultat bleven vundet. Landet er Danernes Mark, 
og denne Endelse kender vi godt fra mange andre 
Navne paa Landsdele, saaledes Finmarken, Telemar- 
ken; man har altsaa ladet Grænsemærkerne, Lande- 
mærkerne, blive Betegnelse for det Omraade, de inde- 
sluttede. 

Vort Land var omskyllet af Vestersøen eller Eng- 
landshavet, Norgeshavet og Østersalt. Mellem Sjælland 
og Fyn strakte sig Belt eller Beltesund, som 
endda regnedes længere mod Syd og Nord, end det nu 
er sædvanligt. Samsø laa saaledes i Beltet — Samsøbelt 
hedder det iøyrigt endnu paa Søkortene — og fra dette 
langstrakte, smalle Hav — det gaar »som et langt 
Bælte« mellem Landene, siger Adam af Bremen — 
synes et andet gammelt Navn at stamme, nemlig det 
baltiske Hav, som blev en Betegnelse for Østersøen. 
Dér, hvor det mellem Sjælland og Fyn drog sig sammen 
tii et Sund, hed det Beltesund, der er Beltets ældste 
Navn; senere kaldtes det simpelthen Belt, Store Belt 
sagde man først i det 18de Aarhundrede. 

Navnene Skagerak og Kattegat træffer vi 
ikke før i Kristian IV's Tidsalder. Det var den Tid, da 
Hollænderne beherskede Havene med deres Handels- 
flaader og var de vejledende i Søfart; derfor har Nav- 
nene sikkert hollandsk Oprindelse. Rak betyder paa 
Hollandsk Krumning, Bøjning eller Bugt, og Havets 
Bøjning rundt om Skagen har da affødt Navnet Skage- 
rak. Gat hedder paa samme Sprog et Indløb eller Sund, 
og det maa vel formodes, at Sømændene har ved Tan- 
ken om, ad hvilke Huller en Kat kan smutte, kaldt det 
smallere Farvand, der var Skageraks Fortsættelse, 
Kattesund, tilmed da det ved sine Grunde, Flak og Ren- 

4* 52 8. Navne paa Landskaber og Have. 

der frembød nogen Vanskelighed; i alt Fald hedder et 
smalt Sund udenfor Plymouths Havn Cattewater. 

Middelfart [Mæthælfar] var det midterste af 
tre Overfartssteder til Fj^n ^ — det nordligere var ved 
Strib og det sydligere ved Fønsøre [Fønsføre] — og 
efter det havde Sundet ved Jyllandssiden Navn; saa- 
ledes hedder det jo i Danevirkevisen: 

Meilfarsund os Fyen beskytter. 

Derimod er Navnet Lille Belt næppe to Hun- 
drede Aar gammelt. Øresund nævnes allerede paa 
en Runesten og i andre af vore ældste Kilder; det har 
Navn af en eller anden Ør, d. e. gruset Strandbred, der 
stikker frem i Søen eller rager op over den, maaske har 
Skanør (Skaanes Ør) snarest givet Anledning til Navnet. 

De danske Øer kaldes Lande, saaledes som Sæ- 
land, Laaland og Thosland, der er det gamle Navn for 
Taasinge. Den hele Øgruppe Sydvest for Sjælland hed 
Smaalandene. »Sæl and kaldes Landet, fordi det 
mest ombeltes af Søen«, saaledes forklares Navnet af 
Hellig Knuds Historieskriver Ælnoth paa Kong Niels's 
Tid; hans Forklaring, at det første Led betyder Sø 
(Hav eller Indsø) , er vist rigtig, idet alle latinske Kilder 
fra Danmark har Selandia, Sialandia og alle islandske 
Sagaer Sjåland, Sjoland. Imidlertid kalder de islandske 
Skjalde Øen Selund, og derfor har enkelte Sprogmænd 
villet forklare Navnet som Sælø, den 0, ved hvis Kyster . 
der er mange Sælhunde. Naar vi imidlertid husker 
paa, at Islænderne havde en stor Tilbøjelighed til at 
give fremmede Navne en Form, der forklarede deres 
formentlige Betydning eller forskønnede dem, kan vi 
dog vist se bort fra deres Opgivelse af Navnets Form 
og holde os til den Form, som alle de senere Kilder gi- Laaland, Falster, Bornholm. 53 

ver, nemlig Sjåland eller Sæland, altsaa Sølandet. løv- 
rigt har vore Digtere i nyere Tid jo givet ogsaa den 
sidste Del af Navnet en forskønnende Form, saaledes 
naar Ingemann synger: 

Paa Sjølunds fagre Sletter. 

Laa betyder lavt Vand tæt ved Land, og især 
smalle Render, som skærer sig fra Stranden ind i Lan- 
det, saaledes findes Laa oftere paa Rømø, Laaen skærer 
sig ind fra Ringkøbing Fjord ligesom Laaen paa Eg- 
holm i Limfjorden; det synes at passe meget godt med 
Laalands Naturforhold især i ældre Tid, at Øen har 
Navn herefter. Falster har man formodet dannet 
af Fala, en Slette eller Lynghede; dette Ord findes i de 
svenske Ord Falun og Falkøping. Navnet skulde da 
være opstaaet i Lighed med, at man af en Blomme, 
d. e. Blomst, dannede et Blomster, et Bioster, af at 
fjæle dannede Fjalster, et Skjul. 

En Endelse, der forekommer flere Gange ved 
Ønavne, er -und. Saaledes hed Jegindø under Mors 
Ekund, Anund var det tidligere Navn for Anholt, som 
af Beboerne nu kaldes Anø, Borren ved Møen hed 
Borghund. I Slægt med det sidste Navn er vistnok 
Bornholm, der i Kong Valdemars Jordebog kaldes 
Burghændholm eller Burghændæholm. Man har villet 
sætte Navnet i Forbindelse med Folket Burgunder, der 
skulde have haft sit Hjemsted paa denne 0, inden det 
udvandrede til Burgund, men foruden at ingen Kilde 
beretter om, at Burgunderne paa noget Tidspunkt 
har opholdt sig i Nordens Lande, er det ganske usand- 
synligt, at dette rent tyske Folk skulde stamme fra et 
nordisk Omraade og være draget bort uden at efterlade 
sig mindste Spor af sin Bosættelse heroppe. 54 8. Navne paa Landskaber og Have. 

Den tidligere Inddeling af Landet i Sysler har 
ophørt i de sidste Par Hundrede Aar at have nogen Be- 
tydning, og af de gamle Sysselnavne har kun Vend- 
syssel holdt sig uforstyrret i dagligt Brug; dog kan man 
i Vestjylland endnu høre Landet mellem Skern Aa og 
Limfjorden kaldt Harsyssel. Syssel betyder Gerning, 
overdraget Hverv, særlig Embedsmandens Hverv — 
paa samme Maade som det engelske Scir og det tyske 
Amt — og ligesom begge disse Ord er gaaede over til 
tillige at betyde et Embedsomraade: Shire, Amt, saa- 
ledes har Syssel i Danmark faaet Betydningen af et 
administrativt Omraade. Men medens Herredsinddelin- 
gen er urgammel her i Landet, har man først paa en 
senere Tid af Landets Historie haft Brug for et Mellem- 
led mellem Landet (Provinsen) og Herredet og har da 
gennemført en Sysselinddeling, altsaa paa samme 
Maade som man paa Kong Frederik HI's Tid efter Ene- 
voldsmagtens Indførelse indførte en Deling af Landet 
i Amter efter tysk Mønster. Man kan maaske gætte 
paa, at Delingen i Sysler er foregaaet i Harald Blaa- 
tands Tidsalder. 

Syslet hed ogsaa Bygd og Sysseltinget Bygdeting, 
og kaster man Blikket paa et Kort over de gamle Sysler 
— et saadant findes i første Bind af »Danmarks Riges 
Historie« — vil man se, hvor naturligt deres Grænser 
falder, og hvorledes de omfatter Bygder, der ligger mel- 
lem Vandskelslinier og Fjorde. Der synes derfor ikke 
at være Tvivl om, at Inddelingen bygger paa gamle 
Folkesamfund eller tidligere Smaariger. Dette bekræf- 
tes da ogsaa af Navnene. Himmerland [Himbersysel] 
synes at bevare Mindet om det gamle Kimbrerfolk, der 
satte Romerne i Skræk, og som efter deres Fortælling 
var udvandret fra den kimbriske Halvø (Kimbrer vilde Thy og Vendel. 55 

ved den saakaldte Lydforskydning, som Sprogene un- 
dergik, blive til Himbrer). Paa den jydske Halvø boede 
i Følge Oldtidens Forfattere ogsaa et Folk Charuder, 
og dette Navn kunde maaske genfindes i Harth eller 
Harthæsysel, Harthboernes Land, fra Ringkøbing 
Fjord til Harboøre. Omungærsysæl (Ommersyssel) 
Nord for Randers Fjord synes ogsaa at rumme en gam< 
mel Folkebetegnelse. 

Thy hed Thiuth, hvad der i vort gamle Sprog be- 
tyder Folk. Ordet findes i andre germanske Sprog — 
saaledes hedder Folk paa Gotisk Thiuda — og fra dette 
Ord stammer Folkenavnet Tysker. Først paa Valde- 
mar Sejrs Tid opkom Navnet Vendsyssel, tidligere 
hed det altid Vendel. »Det betyder, hvad der vender 
sig«, siger Ælnoth, og han har Ret; Havet vender sig 
rundt omkring den østlige og vestlige Kyst af Landets 
Hjørne. Paa lignende Maade hed den Halvø mod Nord- 
vest paa Fyn, der har Lille Belt ved sin vestlige Strand 
og Kattegat mod Nord, Vændæslet Hæreth, nu. Vends 
Herred; den flade, skovløse Strækning tæt derved hed- 
der Sletten. Den udløbende Halvø mellem Limfjorden 
og Vesterhavet, der mod Nord ender i Aggertangen, 
hed Wændlefolk Hæreth, nu Vandfuld Herred. 9. Sædegaardes og Herregaardes Navne. 

Paa Valdemarstiden var det endnu sjældent, at en 
Gaard havde et eget Navn. Store Godser fandtes paa 
disse Tider ikke; den, som ejede meget Jordegods, be- 
sad mange Ejendomme, mange Gaarde i forskellige 
Landsbyer (Strøgods). Han havde en Sædegaard (den OD 9. Herregaardes Navne. 

Gaard, hvor han havde sin Bolig) og maaske mange 
Hovedgaarde, men ingen af dem havde et vidtstrakt, 
samlet Jordtilliggende eller mange Bønder til at hjælpe 
ved Dyrkningen af Jorden. Det er først i det sidste 
Hundred Aars Tid før Reformationen, at de store God- 
ser langsomt begyndte at danne sig. Saaledes havde 
Herremandens Gaard i de ældre Tider ikke Karakteren 
af at være et Midtpunkt for en Bedrift af større Om- 
fang. 

Der mærkes dog i det 14de Aarhundrede en Be- 
stræbelse for at give de Gaarde, som var Sædegaarde, 
egne Navne. Adelen havde da begyndt at faa faste 
Slægtnavne og et Vaabenskjold, som gik i Arv; man 
ønskede ogsaa at lade Gaarden ved et eget Navn vise 
dens Ejers Særstilling. Vi skal nu se, hvilken Skik man 
fulgte ved Navngivningen. 

Navnet skulde jo gerne antyde, at Ejendommen 
ikke var en almindelig Bondeejendom, der gik ind un- 
der Fællesmarken, den var noget for sig, selvstændig 
og omgærdet, en Have. Thi Have (haghæ) betyder 
Gærde, eller hvad der indhegnes af Gærdet, det angav 
ikke Blomster- eller Urtehaven; vi skal helt ned i Re- 
formationstiden, førend vi træffer Have i samme Be- 
tydning som i Nutiden. Derfor hed en Herregaard ved 
Silkeborg simpelthen Have, andre hed Bolhave, Dætter- 
barnhave, Ettehave, Filshave, Mølhave, Raahave, Røn- 
have. Men ogsaa ved at ligge omgivet af Vand og 
Grave, altsaa paa en Holm, angav Gaarden sin Sær- 
stilling. Svendsholm kendes allerede fra Erik Klip- 
pings Tid, og derpaa møder os i det 14de Aarhundrede 
Aalholm, Broholm, Bygholm, Clausholm, Hevringholm, 
Svanholm, Søholm (i Stevns Herred), Trudsholm (ved 
Mariager); Tue Rønnebæk kaldte sin Gaard Rønne- -borg, -holm, -lund. ^' 

bæksholm. Fra det 15de Aarhundrede kendes Holm 
(nu Rosenholm) , Engelsholm og Hvedholm, senere dan- 
nes Bjørnsholm, Krabbesholm og mange andre. 

I denne Tidsalder, da Adelen befæstede sme 
Gaarde, kan man ogsaa finde disse betegnede som 
Borge, saaledes Paddeborg, Trøjborg, Nørre Vosborg 
[Osborg, efter Storaaens Os, Munding], Visborg [Wæ- 
sæburgh, Vese d. e. Morads]. Hyppigst var det dog 
kongelige Gaarde, som var døbte saaledes; vi kan 
nævne Agersborg ved Limfjorden, hvorhen Knud den 
Hellige tyede for de oprørske Vendelboer, Rosborg ved 
Vejle, Skodborg, Skanderborg. Af en kongelig Borg 
ved mange af vore Købstæder har da ogsaa disse hyp- 
pigt faaet Borgnavnet — derom vil vi senere tale — 
og paa Enevældens Tid fik mange Grevskaber og Ba- 
ronier dette fine Navn (Frijsenborg, Lindenborg, Mar- 
selisborg, Vilhelmsborg) . Naar vi ved flere Herregaar- 
des Navne træffer en Flertalsform — saaledes Sønder- 
gaarde ved Assens, Holmgaarde ved Løgstør, Kilsgaarde 
ved Flensborg — maa Grunden vel være de mange og 
store Bygninger, som her kunde findes, eller Herre- 
gaarden er maaske opstaaet ved en Sammenlægning 
af Gaarde. 

Af andre Endelser, som var yndede og almindelige, 
maa nævnes -lund. Lund alene var saaledes Navnet 
paa de Gaarde, som snart ogsaa kom til at hedde Kong- 
stedlund og Romlund, andre blev kaldte Hørbylund, 
Gudumlund, Torstedlund. Fremdeles maa nævnes 
-d a 1, saaledes Langdal, Sødal, Rosendal, især paa Ene- 
vældetiden blev det en almindelig Endelse. Man kan 
let iagttage, at der ved denne Navngivning kun er Tale 
om at følge en Skik og ikke om at give et Navn, som 58 9. Herregaardes Navne. 

virkelig karakteriserede Stedet; det vil ofte være van- 
skeligt at paavise en Lund eller en Dal ved Gaarden. 

Det kunde iøvrigt meget vel være Tilfældet, at en 
af de i Middelalderen opstaaede Herregaarde fik Navn 
af samme Art som Landsbyernes, derfor ogsaa med 
Endelserne -lev (Gjorslev), -inge (Beldringe) og -trup. 
En tidligere Hovedgaard i Landsbyen kan have erhver- 
vet dennes øvrige Jord og tillige dens Navn, saaledes 
som omvendt jævnlig Landsbyer har Navn efter en 
nedlagt Hovedgaard. Især har Endelsen -trup været 
almindelig ved Herregaarde. Den enkelte Gaard, maa- 
ske med nogle Gaardsæder (Husmænd), som i sin Tid 
havde udgjort en Torp, er vokset op til at blive en adelig 
Sædegaard; naar den til Eks. tidligere var bleven be- 
tegnet som »Gaarden i Randrup«, fik den nu Navnet 
»Randrup«. Man kan iøvrigt finde, at Adelsmænd i 
langt senere Tid opkaldte Gaarde paa denne Maade. 
Frederik H's Lensmand Erik Walkendorf lod en Gaard, 
som han gav sin Søn, kalde Erikstrup; midt i det 17de 
Aarhundrede blev Stjernarp [Stjernerup] i Halland 
kaldet saaledes af Gaardens svenske Besidder Johan 
Silfverstjerna, og 1797 fik den vendsysselske Gaard 
Stenshede Navnet Ottestrup af Otte Arenfeldt. 

Adelen, men især Kongerne lod meget bygge og 
indrette for Jagtens og de store Jagtomraaders Skyld. 
Dog har Jagtlysten ikke sat sig Spor i mange Navne 
— om end fra gammel Tid Hjort indgaar i en stor Del 
Stednavne — og ret mærkeligt er, at de, som findes, 
netop skyldes vor maaske allermest jagtkære Konge. 
Kristian V havde ladet Dyrehaven indrette til Par- 
forcejagt, og i Virkeligheden blev en af Skovens Hjorte 
Kongens Banemand, da den anskudt værgede sit Liv. 
Kongen havde ladet Gaarden Tøbberup kalde Hjorte- -feld, -liaab, -minde. 59 

spring, han befalede, at de gamle Gaarde Abrahamstrup 
og Ibstrup skulde kaldes Jægerspris og Jægersborg. 
Det gamle Hørringsholm (oprindelig Hyringsholm, vist- 
nok af Mandsnavnet Hyring) blev fra Frederik IIFs 
Tid gerne kaldet Hirschholm, indtil det for en Menne- 
skealder siden atter fik dansk Klang som Hørsholm. 

Den Skik at lade Navnet udtrykke de Følelser, 
som Stedet ved sine Naturforhold maatte indgive Be- 
sidderen, kan maaske forfølges tilbage til Kristian IV's 
Tid — denne Konge dannede saaledes Lystager af 
Byen Ormager — men almindelig blev den først i en 
senere Tid. Torbenfelt, som Frederik IH erhvervede 
ved Mageskifte, omdøbtes af ham til Frydenborg, snart 
efter kom den til at hedde Frydendal, og den blev For- 
løber for Frydenlund og mange Ugnende Navne (Fry- 
dendal har i 1907 genvundet sit ældste Navn Torben- 
felt). Fra det 18de Aarh. stammer Kroghslyst og Lyk- 
kenssæde. 

I det 18de Aarhundrede begynder ogsaa Navnene 
paa Haab og Minde. Frederik V lod Tyskere indkalde 
til at opdyrke Randbøl Ilede, og han lod Byen ved 
Rygbjerg med dens Snes Bolsteder kalde Frederiks- 
haab. Fra Kristian VIFs Tid stammer Holgershaab, 
Vilsbæksminde, Skolelærerseminariet Bernstorffsminde 
ligesom Hoffnungsthal ved Egernfjord, og der har se- 
nere været et saare rigt Flor af disse Navne. I det 18de 
Aarhundrede viste der sig i det Hele en stærk Tilbøje- 
lighed til at knytte Gaardenes Navne til Begreber. Sam- 
tidig med, at Frederik IV sluttede sin lange Krig med 
Sverige ved Freden i Frederiksborg, ombyggede han 
Østrup Slot, og det var sikkert med den sluttede Fred 
for Øje, at han døbte det Fredensborg. Frederik V 
lod en Pavillon eller et »Lysthus« ved Sjæl Sø kalde 60 9. Herregaardes Navne. 

Dejligheden, fra Kristian VIFs Tid stammer Nøjsom- 
hed og Frihedslund. Vennerslund og andre Venne- 
navne minder om den Tidsalder nærmest før og efter 
den franske Revolution, da Venskab havde faaet en saa 
høj Hædersplads og idelig blev lovprist. 

Hvis vi gaar noget udenfor Herregaardsklassen^ 
vil vi paa Gaardene i Egnen rundt om Brahetrolleborg 
paa Fyn træffe mærkelige Eksempler paa, hvorledes 
Oplysningstiden med dens Bestræbelse for borgerlige 
Fremskridt og dens Arbejde for rolig Lykke har kunnet 
sætte Mærke i Navnene. Brahetrolleborg var jo den 
store Fremskridtsmand Ludvig RevenUows Herresæde^ 
og ham skylder vi Navnene Blideborg, Blidegn, Bon- 
dero, Flidsager, Fredenshjem, Hædersdal, Immerkær, 
Lundsfryd, Planteheld, Plovheld, Yndigegn, for ikke 
at tale om Lacedæmonien og Korinth Kro, hvis nær- 
meste Ophavsmand dog er Digteren Baggesen. 

Vi skal endnu undersøge, om Paavirkning 
fra Tysk paa Navngivningen har været synderlig 
stærk. 

Det er jo vitterligt nok, at i Middelalderen mange 
tyske Adelsmænd var til forskellige Tider blevne op- 
tagne i Landet og havde erhvervet sig Gods og bygget 
Gaarde her, og derfor var det ogsaa rimeligt, om 
der mærkedes tysk Indvirkning paa Navngivningen. I 
Halland rejste sig ved Falkbjerget en Købstad, som 
allerede 1307 bliver i et Brev kaldet Falkenberg, saa- 
ledes at vi her mærker det lyske n, som senere klæ- 
bede ved saa mange Navne. Et halvt Aarhundrede 
derefter ser vi en Gaard ved Roskilde, som oprindelig 
Led Falkedale, blive kaldet Falkendal, efter at den er 
gaaet over i Tyskeres Eje. Om Hovedgaarden Kværkeby 
ved Ringsted, der ejedes af en Familie Rosengarten fra Tysk Indvirkning. "1 

Rugen, kæmpede i lang Tid Navnene Kværkebygaard 
og Rosengaard om Overmagten, indtU det sidste om- 
sider sejrede. Hovedgaarden Rosendorp ved Bogense 
hedder derimod nu Rodstrup. Efter Familien Rosen- 
krantz kom dens Gaarde til at hedde Rosendal, Rosen- 
holm og Rosenvold. Imidlertid maa man huske paa, 
at denne Blomst i Middelalderen jævnlig kaldtes Rosen, 
man sagde: »en fager Rosen«, »den Rosen vilde han 
love«, »Rosensblomme«, »Rosenslund«, og denne Form 
maatte derfor naturlig indgaa i Stednavnene. 

Efter Middelalderen er dette -n trængt ind i mange 
Navne, saaledes Sophiendal, Sophienberg, Sophienholm, 
Schelenborg, Knuthenlund, og endnu i forrige Aarhun- 
drede i Kroghenlund, Frisenfelt. Det sidste Navn brin- 
ger en tysk Endelse i Erindring, Feld. Vi har et dansk 
Ord Fælde, som findes i flere danske Bynavne (Feld- 
balle. Døllefjelde, Søfælde), men Endelsen Feld i flere 
Herregaardsnavne er dog indvandret Syd fra. Fra Ty- 
skertiden og Grev Gerts Aarhundrede skriver sig Gissel- 
feld og Torbern Jensens Torbenfelt og fra Enevælde- 
tiden Lerkenfeld, Nordfeld, Rosenfeld, Carlsfeld, Fri- 
senfelt. 

Alt, hvad der her er nævnt, er dog ringe og ube- 
tydeligt, især naar man husker paa, hvor stærk en 
Paavirkning af tysk Kultur vort Land har været udsat 
^or. Af rene tyske Navne findes i Kongeriget nu vist- 
nok kun Herregaarden Gottesgabe paa Laaland, som 
Kong Frederik TV oprettede; paa samme Konges Tid 
byggede Grev Karl Ahlefeldt Sorgenfrey, men Slottet er 
^ Tidens Løb blevet omdøbt til Sorgenfri, og Landgaar- 
den Seelust ved Øresund, der skriver sig fra omtrent 
samme Tid, hedder nu Sølyst. Einsidelsborg paa Fyn 
kan man ikke egentlig regne herhen, da den har Navn 62 9. Herregaardes Navne. 

efter en tysk Frøken Einsidel; hun var paa Frederik 
ni's Tid gift med Henrik Podebusk. 

Vi har set, at mange gamle Hovedgaarde har skiftet 
Navn i Adelsvældens og Enevældens Tid, men de nye 
Navne, som har en moderne Form eller et fremmed 
Sving, eller som rummer nydannede Familienavne, sy- 
nes dog især at have hjemme paa de østlige Øer. I de 
skaanske Landskaber, ogsaa efter at de er gaaede over 
i svensk Eje, har Herregaardene paa faa Undtagelser 
nær bevaret deres gaml«, karakteristiske Navne. Det 
er især paa Sjælland, Laaland, Falster og Møn, at vi 
mærker de nye Navne, paa Fyn maaske noget mindre 
og i Jylland meget lidt; særlig har Herregaardene i 
det sydlige og vestlige Jylland faaet Lov at beholde de 
gamle Navne. Naar vi, for blot at nævne en enkelt Egn, 
i Landskaberne om Horsens Fjord og Vejle Fjord træf- 
fer saa karakteristiske Navne som Matrup, Vaabens- 
holm, Søbygaard, Værholm, Rask, Boller, Barritskov, 
Møgelkær, Kalsbøl, Bygholm, Tirsbæk og grumme 
mange andre, føler vi, hvordan fra disse Herregaardes 
Navne den gamle Tid slaar os i Møde. 

I Sønderjylland er det gaaet paa samme Maade. 
Der er i de senere Aarhundreder givet utallige Navne 
til nye Gaarde eller Godser, og saaledes har nyere Tids 
Navneskik og tysk Kultur kunnet gøre sig gældende. 
Alligevel synes det ligesom i Nørrejylland, at Lysten 
til at lade Hovedgaarde skifte Navn har været for- 
holdsvis lidt fremme. Vi bortser naturligvis fra, at tal- 
rige Navne har faaet tysk Sving og Skik, bag hvilket 
man dog let kender det gamle danske Bondesprog. Og 
her kan blot eksempelvis nævnes et saa sydligt Land 
skab som Svansø. Vi træffer adelige Besiddelser eller 
Herregaarde med Navnene Eskilsmark (Eschelsmark) , Danske Navne i Svansø. 63 

Grønholt (Grunholz), Krieseby, Løitmark, Maaslev 
(Maasleben), Ulpenæs (Olpenitz), Ornum, Røgen, Sax- 
torp (Saxtorf), Stubbe. Gaar vi lidt udenfor Svansø, 
træffer vi Nord for Slien Røst og tæt ved Egernfjord 
Vindeby. Det er ogsaa karakteristisk at se — og vi bliver 
i de samme Egne — , paa hvor sent et Tidspunkt flere 
af de Gaarde, som fik nye Naviie, er blevne omdøbte. 
Kristian VII havde skænket sin Søster Louises Mand 
Landgrev Karl af Hessen Teglhave ved Slien, og den 
kom derefter til at hedde Louisenlund, og efter Land- 
grevens Navn omdøbtes Gereby 1825 til Carlsburg; 
1786 fik Kohøvede det nye Navn Ludwigsburg. Saa- 
ledes bærer Herregaardene helt ned til Egernfjord Præg 
ira gamle Tider. 10. Et Tilbageblik paa de ældre Stednavnes 
almindelige Karakter. 

Vi skal nu kaste Blikket tilbage paa de danske 
Stednavnes almindelige Karakter og paa de Ejendom- 
meligheder, de har fremvist i de forskellige Tidsrum. 

Man kan for alle vore gamle Navne opstille som 
ubetinget karakteristisk, at de var prosaiske. Dette skal 
siges til deres Ære og uden Tanke om at forringe deres 
Værd. De var nøgterne, praktiske og 
havde dog Sprogets gode Klang. Hvis de 
indeholdt Personnavne, sagde de, hvem der havde grun- 
det Byen, og naar de nævnte Naturforhold, pegede de 
redelig og træffende netop paa noget, som var ejendom- 
meligt ved Jordsmonnet, Beliggenheden eller Plante- 
væksten. Man har i nyere Tid og ikke mindst i vor 64 10. Navnenes almindelige Karakter. 

Tid været tilbøjelig til at blande Poesi ind i Navngiv- 
ningen; det er for alle, som vil tolke de ældre Navne, 
derfor værdt at huske paa, at Stednavnene først og 
fremmest var nøgterne. 

Dette kan oplyses ved et Eksempel. Ved Navnet 
Nøddebo tænker vi uvilkaarlig paa et hyggeligt Bo og 
Hjem mellem Hasselbuske; baade den skønne Plet ved 
Esrom Sø og den hyggelige Præstegaard i det tænkte 
Nøddebo ved Roskilde Fjord (i Henrik Scharlings Bog) 
vil friste os dertil. Den gamle Form af det esromske 
Navn er Nøthebothe, og den viser os for det første, at 
her ikke er Tale om et Hjem, men om Boder (Bothe), 
hvad der overalt vil sige Skure eller Husrum, der kun 
er i Brug ved bestemt Tid og Lejlighed; de findes ved 
Skove, Moser eller Strande. Boderne hedder nu to 
Fiskerlejer i Danmark, hvor der før kun fandtes 
fiskende Folk i Fangsttiden. Der har altsaa her ved 
Esrom Sø været Skure eller Træhytter til midlertidig 
Ophold, og de har været indrettede for Nødene, Krea- 
turerne, og deres Vogtere; et Kvæghøvede kaldtes og 
skreves i Middelalderen Nøth. Den samme Oprindelse 
har flere Nøddeboer i Skaane. 

Man kunde imod, hvad der er sagt om Stednav- 
nenes nøgterne Karakter, maaske ville indvende, at vi 
dog træff'er Stednavne som Favrholm, Favrholt, Favr- 
høj, Favrlund og Favrskov, og f a g e r betyder jo skøn. 
Hertil maa dog for det første bemærkes, at man vel 
nok, naar man i ældre Tid betegnede et Sted som 
fagert, ikke netop i saa høj Grad tænkte paa dets Skøn- 
hed og æsthetiske Værd, men derimod paa Vegetatio- 
nens rige og fyldige Vækst og Stedets frugtbare Natur. 
Og dernæst er disse Stednavne ikke gamle, i Kong 
Valdemars Jordebog findes saaledes ingen. Endelig er Favrskov og Fuglesang. ^ "^ 

ilet ved flere af dem ret tvivlsomt, om vi her møder 
Ordet Tager. Saaledes skreves Hovedgaarden Favrskov 
Nord for Aarhus i ældre Tid stadig Farskov, og Navnet 
synes at indeholde det samme Forled, som findes i 
Farwith, den vidtstrakte Skov, som i Oldtiden dækkede 
store Strækninger lige Nord og Syd for den sønder- 
jydske Grænse ved Kongeaaen, og om hvilken flere 
Navne Farris i Danmark og Slesvig endnu minder. 

Man vil maaske sige, at der over et saa almindeligt 
Stednavn som Fuglesang hviler nogen Poesi. Imid- 
lertid vil sikkert enhver, som kender lidt til de gamle 
Tiders Navneforraad, tilstaa, at dette Navn ogsaa er 
kommen langt bort fra den gamle nøgterne Maade at 
benævne paa, og i Valdemarernes Tidsalder og et Aar- 
hundrede derefter findes det ikke. I Sønderjylland fin- 
des der. nu over en Tylvt Steder med dette Navn og i 
Danmark over dobbelt saa mange. Det er imidlertid 
Benævnelser paa Gaarde og Huse, og vel bærer et Par 
Landsbyer dette Navn, men de er opstaaede i en sen 
Tid, og Navnet fra et enkelt Sted er overført paa dem. 
I den Retning har Kroerne virket — i Pommerby i 
Svansø hedder Kroen Fuglsang — og ligesaa Vand- 
møller, Skovridergaarde og lignende Steder, af hvilke 
flere hedder Fuglsang. Navnet forekommer især i Skov- 
egne og i Nærheden af Købstæder. I Danmark er vist 
Hovedgaarden paa Laaland det ældste Eksempel paa 
Navnet, den kendes tilbage til Valdemar Atterdags Tid. 
I Sønderjylland træffer man næppe Navnet før end 
Erik af Pommerns Tid. 

Man maa ikke heller vente Blomster i Stednavne, 
nej — nyttige Planter, som Rug, Byg og Havre, og alle 
Skovens Træer, endvidere et større Plantedække, som 
Lyng, Fleg, men ikke Roserog Lilier. Tolk- 

5 66 10. Navnenes almindelige Karakter. 

ningen af Roskildes Navn er ikke let, men det kan for- 
staas som Roars Kilde, saaledes som gamle Krøniker 
jo tyder det; vist er i alt Fald, at det ikke har noget 
med Roser at gøre. I Byens Segl ser man da heller ikke 
i ældre Tid Roser over Brønden, først paa Dronning 
Margretes Tid finder man det smykket paa denne 
Maade. Og senere Tider har i det Hele været virk- 
somme for at anvende Rosen i Stednavne. Naar den 
kommer frem i saa mange Herregaardes Navne, skyldes 
det væsentlig Ejerens adelige Slægtnavn og den Rose, 
som fandtes i hans Vaabenskjold. Og i at benytte 
Rosen som Pryd har man været mest ivrig i den nyeste 
Tid. Gennem Odense løber et spinkelt Vandløb, Ro- 
senbæk, men indtil for hundrede Aar siden hed det sim- 
pelthen Bækken eller Byens Bæk, og Rosenaa i Kø- 
benhavn, der løb fra Ladegaardsaaen til Vesterbro og 
Stranden, har faaet sit Navn i en lignende ny Tid. 

Fordi en Bakke eller et Bjerg ragede højt i Vejret, 
vilde man heller ikke i de gamle Dage betegne den 
efter Himlen. Naar den skovklædte Bakke ved 
Mariager nu hedder Himmelkol og en Højde ved Vejle 
hedder Himmelpinden, kan man mærke, at nyere Tids 
og Bylivs og Boglivs Smag har gjort sig gældende, og 
saaledes forholder det sig ogsaa med nogle andre jydske 
Himmelkol'le. Selv det berømte Himmelbjerg var ikke 
i 1820erne i stærkere Grad kendt under dette Navn end, 
at da nogle rejsende spurgte efter Stedet, blev der af 
Bonden svaret: »Det maa sagtens være KoUen, de gode 
Folk mener«. Den første Gang, Navnet forekommer, 
er i »Danske Atlas« (1768); dér gøres Bjerget tre Gange 
saa højt, som det i Virkeligheden er. 

Ikke desto mindre var de gamle Navne poetiske 
paa deres Maade. Er det ikke smukt, at man kalder Kalv. 67 

den lille 0, som ligger ved den størres Side, e n K a 1 v? 
Saaledes nævner Kong Valdemars Jordebog Fænø og 
Fænø Kalv, Strynø og Strynø Kalv. Dette var en al- 
mindelig Betegnelsesmaade i Norden og tildels anden- 
steds; saaledes ligger i det irske Hav ved Man Calf of 
Man, og i den gamle plattyske Søbog eller Vejledning 
for Søfarende hedder det om en Havn i England, at 
der her ligger to Klipper: »de ene het de koe, unde de 
ander dat kalf«. Men dette har vor poetiske Tidsalder 
ofte saa underligt misforstaaet. Kun naar den lille 
ligger ved den størres Side, kommer Billedet af Kjalven 
frem. Naar det derfor siges, at Kalvø, som har givet 
Kalø Vig Navn, skal forstaas paa denne Maade, er det 
JO ganske urigtigt; allerede det tilføjede viser hen paa 
en anden Tolkning, nemlig paa samme Maade som man 
tyder Bjørnø, Hjortø, Nødø, og endvidere ^ndes her 
siet ingen anden 0, hvis Kalv den skulde være. Paa lig- 
nende Maade gaar det med Kalvø i Kysing Fjord, der 
tilmed er den større af to nu inddæmmede Holme; Kalvø 
i Skanderborg Sø er større og højere end sin Tvillingø 
Sønderø. Kalvø ved Gylling og Kalvø i Genner Fjord 
ved Haderslev ligger ensomt, og alle disse Øer hedder 
saaledes, fordi man sendte Kalvene derover. Dette er 
god og nyttig agrarisk Prosa, medens Kalven ved Mo- 
derens Side er Poesi. 

Der ligger jo dog ogsaa Poesi deri, at man giver 
en Flade, der rejser sig bugnende som et Skjold 
over Mandens Bryst, Navn efter dette Værge. Saaledes 
ligger Skjolde ved Horsens paa den brede Bakkes Top, 
Skjoldager ved Gram i Slesvig fladt og højt, Skjoldborg 
i Thy paa en stor rund Bakke. Hvad der gjorde sig 
gældende i lang Afstand som højt og stort, eller hvad 
der saas som bredt og vidt, sagdes i gamle Dage at 

5* 68 10. Navnenes almindelige Karakter. 

skjolde. Saaledes skriver en Forfatter 1592, at Regn 
er at vente, naar høje Bjerge og store Klinter synes at 
skjolde højt i Vejret, og den samtidige Lyschander 
synger om Kronborg: 

hvor Borgen hin blaa 

over Bølgen graa 

den skjolder paa hviden Sande. 

Alle gamle Stednavne er dernæst 
alvorlige. Som bekendt har Folkehumoren i nyere 
Tider været meget flittig med at opfinde Navne. Ikke 
blot døbte man Stedet efter hvad der ikke fandtes 
(Kornløs, Brødløs), men den tarvelige Hytte blev Slot 
eller Borg, og Navnene Paradis og Himmerig var ikke 
saa alvorlig mente. Naar man maatte vente sure Timer 
paa Færgen, maatte Færgegaarden undgælde, derfor 
kom Færgestedet ved Oddesund, hvor man sættes over 
til Thyholm, til at hedde Pinen, og naar man i Salling 
fra Færgestedet Pinen sattes over Sundet til Mors, 
naaede man Plagen. Ved Møllen maatte man ærgre 
sig over den lange Ventetid; baade ved Sakskøbing og 
ved Svendborg ligger der Møller, som hedder Vente- 
pose. Især fik dog Kroerne tidligt baade lokkende og 
skrappe Navne, saadanne som Bilidt, Komigen, 
Snurom, Staaiidt, Sultenborg. 

Alt dette er saa at sige ukendt i den ældre Navngiv- 
ning, først i den senere Middelalder dukker denne Art 
Navne frem — og i Købstæderne synes man at være 
gaaet i Spidsen — en større Udbredelse har de dog 
først fundet i de sidste Aarhundreder. 

Man vil endvidere have bemærket, at Stednav- 
nene aldrig har Navn af Begivenheder, 
som er foregaaede paa Stedet, det vil aldrig være en Aldrig Navne efter Begivenheder. 69 Kamp, et Slag, en enkelt Hændelse, hvorom Navnet 
minder. Tidligere var baade Almuen og de Lærde saa 
tilbøjelige til at ville sætte et Stednavn i Forbindelse 
med en bestemt Tildragelse i Fortiden. Saaledes skulde 
Oddesund have Navn af, at Kejser Otto var trængt 
saa langt op i JyUand som til dette Sted, hvor han 
havde kastet sit Spyd ud i Limfjorden; Skydebjerg paa 
Fyn var det Sted, hvor Palnatoke havde skudt Æblet 
af Sønnens Hoved. Det vil i Virkeligheden aldrig være 
Tilfældet, at et Stednavn kan afledes paa denne Maade, 
og kun saadanne Handlinger sætter sig Mærke i Sted- 
navnene, som gentages jævnlig paa samme Sted, saa- 
ledes ved de mange Tinghøje, Bavnehøje og lignende. 
Det kan ogsaa hænde, at for Eks. en Skov er bleven 
kaldet Trætteskov, naar den nemlig er bleven bekendt 
som den, hvorom der gennem lange Tider har været 
Retstrætte. 

Den største Del af vore Landsbyer gaar tilbage til 
Hedenskabets Tid. Det er allerede nævnt, hvorledes 
baade Aseguderne og de hedenske Helligdomme kan 
være erindrede ved deres Navne. Til kristen Tid 
vises vi hen ved de mange Navne Kirkeby, Kirkegaard, 
Kirkerup, Kirketerp, Kirkholt, og om Klostrenes og 
Munkenes Tidsalder har vi jo ogsaa mange Minder be- 
varede i Stednavne. Det er ogsaa mest til Katholicis- 
mens Tid, at de med Bisp sammensatte Stednavne 
hører; ofte har de faaet et fremmed Udseende, saaledes 
er Bejstrup i Øster Han Herred Biskops Torp, Bistrup 
(Hospital) ved Roskilde ligesaa, Bistoft Syd for Flens- 
borg hedder i Kong Valdemars Jordebog Byscopstoft, 
mange Bisgaarde maa forklares paa samme Maade. 

Her maa ogsaa de mange Navne, der sammensæt- 
tes med Kors, erindres. Det var ikke alene paa hellige 70 10. Navnenes almindelige Karakter. 

Steder, at man i den katholske Tid rejste Kors, de 
traadte tillige i det daglige og verdslige Livs Tjeneste. 
Man satte saaledes Kors paa Pynter, for at de kunde 
\ejlede som Sømærke. Korsemarke var det tidligere 
Navn paa den fremspringende Kyst Korsnakke Nord 
for Nakskov, og Korshage er det nordligste Punkt paa 
Rørvig Halvøen ved Isefjord. Paa Korsehoved ved 
Lindelse Nor paa Langeland skal der have staaet et 
Kors, ved hvilket de Søfarende holdt Bøn, naar de 
skulde rejse ud. Korsø er en Del af Aarø i Lille Belt, 
og her er Landingsplads, Korshavn er Navnet paa den 
østlige Del af Avernakø og paa Byen dér, og nordligt 
paa Halvøen Hindsholm ligger Korshavn, der er Stoppe- 
plads eller Vinterhavn, naar Isen paa Odense Fjord 
lægger til (om Korsør se nedenfor S. 80). Ved de 
mange Korskilder, der havde lægende Kraft, var der 
rejst Kors, ligesom man satte saadanne ved vigtige Vej- 
skel, ved Korsveje eller paa Steder, hvor voldsom eller 
pludselig Død var hændt. Heraf har et stort Antal Kors- 
gaarde faaet Navn, men andre har i sin Tid tilhørt et 
Hellig Kors Alter i en eller anden Kirke. 

I denne Sammenhæng bør vi ogsaa erindre, hvor 
ofte man i Nærheden af Købstæder mærker den hellige 
Georg eller Jørgen nævnt. Til ham var nemlig Ho- 
spitalerne eller Optagelseshjemmene for de spedalske 
viede; disse turde ikke findes i selve Byen. Sankt Jør- 
gensbjerg er derfor en Forstad til Kalundborg, og St. 
Jørgen er en Forstad til Odense og Slesvig. Paa den 
Bakke udenfor Roskilde, som tidligere hed Spitals- 
bjerg, ligger St. Jørgensbjerg; St. Jørgens Sogn er Nabo 
lil Svendborg; St. Jørgensmark ligger ved Odense; en 
St. Jørgensgaard fandtes tidligere udenfor Nykøbing 
paa Mors og udenfor Grenaa, og Jørgensgaarde ligger Kvindenavne. « 1 

tæl ved Flensborg og Aabenraa. Sankt Jørgenssø i Kø- 
benhavn minder ogsaa om det gamle Hospital. Det 
mærkelige Navn Spejlsby paa Møn har samme Oprin- 
delse. Her laa en St. Jørgensgaard og et Kapel; efter 
Hospitalet fik Byen Navnet Spitalsby, Spidelsby. 

Hvordan Sider af Kulturlivet kan afspejle sig i 
Navngivningen gennem Tiderne, vil et enkelt Forhold 
kunne oplyse om. 

De danske Stednavne har det tilfælles med mange 
andre Landes Navne, at Kvinder kun lidt er 
blevne mindede ved dem. Man kan næsten 
aldrig i de foran nævnte store Navneklasser, hvori 
Personnavne indgaar, paavise et Kvindenavn. Her bør 
det maaske først siges, at Kvinderup ved Slangerup 
ikke bærer Navn efter Kvinder, uagtet Nabobyen hed- 
der Manderup og en Tydning efter de to Køn ligger 
saa fristende nær. Imidlertid vilde man jo dog paa 
et hvilket som helst andet Sted i Landet fortolke Man- 
derup paa samme Maade som Mannarp og Mannestad 
i Skaane af et Mandsnavn Manne, og derfor har det 
sandsynligvis ogsaa her denne Oprindelse. Da nu end- 
videre Nabobyens Navn i gamle Dage ikke var Quihnæ- 
torp, men Quintorp, Quindrupe, bør det udledes af et 
Mandsnavn; om et saadant har vi Vidnesbyrd i et 
»Quinhestad i Vestergøtland, maaske ogsaa i det danske 
Quimæruth. 

Derimod kan Almuen snarere have haft Ret i 
sin Antagelse om, at en Landsby ved Roskilde Fjord 
erindrer om en Kongedatter, nemlig Skuldelev. Denne 
Landsby ligger paa Halvøen Horns Herred Nord for 
Lejre, og til dette Danmarks gamle Kongesæde knytter 
sig det uforglemmelige Minde om Rolf Krake, der kom 
til at lide Døden ved sin onde og ærgerrige Søster 72 10. Navnenes almindelige Karakter. 

Skulds Svig. Det var fristende for Forestillingen at 
antage, at Landsbyen ved Fjorden mindede om hende. 
Allerede en gammel Krønike, som synes at skrive sig 
fra Valdemarernes Tid, fortæller, at Skuld havde til 
Underhold for sig og sine Møer faaet i Forlening Horns 
Herred, og at hun her grundede Skuldelev. Det er jo 
muligt, at det virkeligt forholder sig saa, eller i hvert 
Fald at Bynavnet Skuldelev indeholder et Kvindenavn, 
men i saa Fald synes den rigtignok at staa ganske ene 
mellem de halvfjerde Hundrede Byer paa -lev fra de 
gamle danske Landskaber, idet de ellers alle er sam- 
mensatte med et Mandsnavn. 

Der kan mulig anføres nogle faa andre Navne; 
Kong Valdemars Jordebog nævner saaledes et Gun- 
nildethorp paa Falster. Men Ludserød ved Hillerød 
har næppe Nnvn efter en Kvinde med det fremmede 
Navn Lucie; Nybyggeren har snarere været en Mand 
Luse, hvilket Mandsnavn vi ogsaa finder i det sjæl« 
landske Lusthorp, nu Lystrup, og i nogle jydske 
Lustrup'er. I Skaane findes Sirekøping, den har aldrig 
været en Købstad og skrives da ogsaa i Kong Valdemars 
Jordebog Sygrithekiøp. Det er altsaa en Gaard, som 
en Kvinde ved Navn Sigrid har købt. Sigrid har maaske 
været gift, og hun har villet betegne, at Gaarden var 
hendes Særgods og ikke Mandens Eje.' Til en saadan. 
Tolkning ledes man naturligen ved Landsbyen Høster- 
køb i Sjælland, thi den hed paa Valdemarstiden Husfru- 
kjøb og synes altsaa netop at være en Gaard, som en 
Hustru har købt for sine egne Midler. 

Helt ned igennem Middelalderen vil man kunne 
iagttage, at Gaardes Navne sjælden minder om Kvin- 
der. Dog bringer Voldstedet Dronningholm ved Frede- 
riksværk en Kvindes Stilling i Erindring: hin gamle * Navne efter Hustruens Slægtnavn. '^ 

Gaard kendes i alt Fald tilbage til Valdemar Atterdags 
Tid [Drotningholm]. Paa Kristian IIFs Tid fik ligeledes 
Borgen i Randers Navnet Dronningborg, og Dronnin- 
gerne Sophie Amalie og Charlotte Amalie lod Gaarde i 
Nordsjælland og i Vendsyssel kalde Dronninggaard og 
Dronninglund. 

Vi er nu naaede ned til Enevældens Tidsalder, og 
paa den Tid skete det flere Gange, at Mænd mindede 
om deres Hustruer paa den Maade, at de lod Gaard 
og Gods faa Navn efter Hustruens Slægtnavn. Den be- 
kendte Rigsraad Kristen Skeel lod saaledes sin Ejen- 
dom Egøjegaard kalde Rudholt efter sin Hustru Bir- 
gitte Rud (nu hedder den Billesborg) . Oluf Rosenkrantz, 
der paa Kristian V's Tid maatte bøde haardt for sit 
Forsvar for den gamle danske Adel, gav sin Gaard 
Navnet Krabbesholm efter sin Hustru Elsebe Krabbe^ 
og Gehejmeraad Holger Vind opkaldte sin Gaard Gjed^ 
desdal efter sin Frue Margrethe Gjedde. Sjælden blev 
Fornavnet erindret, dog var det en Vinding, at Lands- 
byen Rumpe, som Frederik HI skænkede til sin tapre 
Admiral Henrik Bjelkes Hustru Edel Ulfelt, og som 
af hende omdannedes til et Gods, fra nu af fik Navnet 
Edelgave. 

Vi skal ind i mere følsomme Tidsaldre, førend det 
bliver almindeligere Skik, at Gaardes Navne optager 
Kvinders Daabsnavne. I 18de Aarhundrede dannedes 
nogle. Skierbæk ved Assens omdøbtes til Minendal efter 
Grev Wedells Hustru Mine, Teglhave ved Slien fik Nav- 
net Louisenlund efter Kristian VH's Søster, og forskel- 
lige aiF de den Gang saa yndede Kvindenavne paa -ane 
og -iane satte sig Spor. Paa den Tid lod Regeringen 
ogsaa Nybygder og Kolonisteder indvie til Dronninger 
eller bære deres Navne, saaledes Julianehede paa Heden 74 10. Navnenes almindelige Karakter. 

\ed Silkeborg, Louisenebene ved Tønder og Julianene- 
bene ved Ejder, og derfor kom ogsaa Inddæmningerne 
[>aa Slesvigs Vestkyst til at hedde Juliane- Mariekog og 
Mariekog. Men først i det 19de Aarhundrede fik Kvinde- 
navnene større Anvendelse i Gaardes Navne. 

Til Slutning vil vi kortelig omtale, hvordan man i 
de sidste Menneskealdre har dannet Navne, derved vil 
ogsaa Forskellen fra de ældre Tider blive belyst. For- 
bruget af Navne har i det 19de og 20de Aarhundrede 
været overordentligt, og det er vokset med hvert Aarti. 
Naar det tidligere væsentlig var Landsbyerne og de 
større Gaarde samt Landstederne og Kroerne, der 
havde særegne Navne, skulde der nu ogsaa findes saa- 
danne for Fabrikeme, Andelsmejerierne, Menigheds- 
husene, Forsamlingshusene, tilsidst for de større Huse 
i Købstæderne. Endnu for halvt Hundrede Aar siden 
var det nærmest enkelte Retninger i Aandslivet, der 
satte sit Præg paa Navnene, saaledes er Guderne fra 
Nordens hedenske Oldtid jo nu mindede hundredfold 
oftere, end da man troede paa dem. I den sidste Men- 
L eskealder har derimod Ideer og Tanker allevegne fra 
gjort sig gældende, og saaledes har de stærke Forbin- 
delser med Amerika og andre fremmede Verdensdele 
sat sig Spor. For Øjeblikket er det nærmest Ejerens 
rent personlige Smag, hans Lyst og Lune, som raader, 
og han vælger et Navn af dansk, fransk eller spansk 
Herkomst efter frieste Behag, ofte endog et Navn, som 
ikke findes i noget Land eller Sprog og kun bestaar af 
sammenstillede Bogstaver. Nu hedder jo Gaarde, Land- 
steder og Andelsmejerier Abri, Actum, Agoe, Albion, 
Alfaholm, Alha, Amerika, Allaboda — ja, det er vist 
bedst at stoppe. Det er ikke ret troligt, at der i Babylon 
kan have været værre Tilstande. 11. Købstæders Navne. 75 U. Købstæders Navne. 

De danske Købstæders Navne afspejler i mange 
Henseender den Maade, hvorpaa de er opstaaede, og 
<len forskellige Betydning, de har haft til ulige Tider af 
I andets Historie. 

De allerfleste er ved en jævn Vækst udgaaede af 
Landsbyer. I vor historiske Tids Begyndelse og ved 
Kristendommens Komme til Landet fandtes her kun faa 
og smaa Købstæder, men i Løbet af det Ilte og 12te 
Aarhundrede voksede de frem i betydeligt Tal, og 
mange af dem tog til i Omfang. Paa Valdemar Sejrs 
Sønners Tid fandtes allerede Hovedparten af vore nu- 
værende Byer. Samtidig havde Købstaden udskilt sig 
fra det omgivende Land som en særlig Tingkreds med 
egen Styrelse, med særlig Beskatning og egne Love; 
endvidere havde mange af Byerne omgærdet sig med 
»Mure« af Træ eller Sten, med Grave og Volde, eller de 
havde faaet Fæstningsanlæg (Borge) til deres Beskyt- 
telse. En stor Del af Indbyggerne i dem drev vel endnu 
Agerbrug, men dette var dog afgjort traadt tilbage for 
Haandværk og Handel, der var Byernes ejendommelige 
Næringsvej (Købing). 

Da Byerne oprindelig var Landsbyer, kan det 
ikke undre os, at mange Købstæders Navne falder sam- 
men med Navne paa saadanne. Saaledes har Lands- 
byen Bognæs bevaret Mindet om det bøgeklædte Næs 
bedre end Bogense, hvis Navn dog i ældre Tid havde 
samme Form; ligesaa hedder en Landsby Asnæs, saa- 
ledes som Assens oprindelig hed (Horsnæs har paa 
samme Maade faaet Formen Horsens). Derimod har 
Haderslev holdt stærkere fast ved Mindet om Mands- 76 11. Købstæders Navne. 

navnet Hather end Landsbyen Haarslev. Til Holbek 
svarer mangen Holbæk, Hulbæk og Hulebæk rundt om 
i Landet. Ikke heller var det Købstæder alene, der hed 
Hedeby, (Store) Hedinge, Husum, Rødby eller T(h)i- 
sled, og landligt klinger jo ogsaa Æbeltoft. 

Vi kan iagttage, hvorledes de ældste Byer ikke 
netop opstod ved de aabne Havstrande, men inde 
5 Fjordene og Vigene. Derom vidner foruden Slesvig 
ved Sli (Fjorden har Navn af Sli, hvorved forskellige 
Vandplanter betegnes) næsten alle Byer paa den jydske 
Halvøs Østside; inde i Limfjorden opstod Lemvig ved 
en Vig nær ved Kirkebyen Nørlem [Leem], Især vilde 
der, naar en Aa havde Udløb i Vigens eller Fjordens 
Indre, her blive en naturlig Ladeplads og Byggeplads 
med et godt Opland. Saaledes opstod Aaros, Aarus, 
hvis fordrejede Form Aarhus kendes tilbage til det 15de 
Aarhundrede; Aar-6s er Aaens Munding. Randers hed 
ligeledes efter en Aa Randr-6s; i Skaane er Åhus 
Aa-6s; Simbrishamn er Havnen ved Munding af Simbr 
[Simbr-6s-hafn] . Om Aabenraa gælder det samme, den 
har Navn efter en Landsby Opnør, som Kong Valde- 
mars Jordebog nævner, og som laa paa den aabne Ør, 
d. e. stenet, gruset Mark. Den forbiløbende Aa fik heraf 
Navnet Opnør-aa, og da Købstaden opstod, tog den 
Navnet i Arv; dette fremgaar klart af den Maade, hvor- 
paa Købingen skreves i Middelalderen: Openraa, 
Apenraa. Derimod har Grenaa ikke Navn af Aaen, 
idet den gamle Form for Navnet er Grindhøgh. Her 
kan tillige erindres om, at Kerteminde er Byen ved 
Mundingen (Mindet) af Kertinge Vig. 

Men ogsaa Broen over et Vandløb kunde give Byer 
Navne. Der, hvor Vejen fra den vestlige Del af Lim- 
fjorden Syd paa skar Storaa, og hvor den gamle Kvæg- -bro, -borg. ' ' 

driftsvej gik, opstod Holste(d)bro [Hwolslathbro] . Ho- 
bro, hvis Bro fører over det smalle Løb, der forbinder 
den lille Vesterf jord med Mariagerfjord, har Navn efter 
det Ho, maaske et Gudehov, der har givet Hodal Bæk 
Navn; denne Bæk løber tæt forbi Hobro Jernbanestation 
til Vesterf jord. Fandtes der ikke en Bro, havde Vade- 
stedet, Vedel, dog Betydning, og af et saadant har Vejle 
sit Navn [Væthæl]. 

Det blev ejendommeligt for Købstæderne, at de fik 
Værn af Mure eller Grave, eller at der ved deres Side 
rejste sig en Fæstning til deres Forsvar; derfor vilde 
Endelsen -borg blive knyttet til Stedets gamle Navn. 
Saaledes har der sikkert, førend Helsingborg fik sit 
Navn, ved Kysten ligget en eller anden Bebyggelse, der 
havde Helsing som Forled eller som eneste Led af sit 
Navn, og som hentydede til Øresundets Hals eller Snev- 
ring, ligesom Helsingør paa den modsatte Strand. Nær 
ved Vordingborg ligger Halvøen Oringe, der i Jorde- 
bogen fra Kong Valdemars Tid hedder Worthing; Byen 
cg Borgen er mindst et Aarhundrede ældre, og den hed 
i lange Tider snart Warthingburgh, snart Oringhburgh; 
man kan sammenligne dermed, at Øen Ovrø i Isefjord, 
der nu af Almuen udtales Orø, i Jordebogen hedder 
Warthærø. 

Der kan fremdeles næppe være Tvivl om, at der 
ved Hærvig fandtes en Lund Kalund eller Kaalund 
(Kaa, Allike) — i Lighed med de mange Kragelunde, 
Raagelunder og Ravnholte — forinden Esbern Snare 
grundede sin Borg Kalundborg. Derfor maa man ogsaa 
formode, at der ved Aalborg, hvis gamle Form er Ale- 
burgh, har ligget en tidligere Bebyggelse, hvis Navn 
var sammensat med Aal, til Eks. Aalbæk, et Navn, som 
vi træffer flere Gange i Danmark. Swineburgh fik først 78 11. Købstæders Navne. 

efter at have bestaaet i nogle Aarhundreder sit Navn 
ændret, »man kan slutte — siger Holberg i sin Dan- 
marks Historie — at Indbyggerne af bevægelige Aar- 
sager har forandret Svinborg til Svenborg«. Der er dog 
ingen som helst Grund til at skamme sig ved det op- 
rindelige, ærlige Navn; et tidligere med Svin sammen- 
sat Stednavn er efter Borgens Grundlæggelse overgaaet 
i dens og Byens Navn. 

Paa lignende Maade er et Landsbynavn sikkert 
gaaet op i Faaborg [Foburgh], ligesom ogsaa i Egern - 
borg [ Ykærnburgh] , den Borg, der paa Valdemarstideii 
fandtes ved Egernfjord; Byens Navn omændredes snart 
til Egemførde. Flensaaborg laa ved Flensaa og nær ved 
Flenstofte; i Flensborgs Navn indgaar vistnok Flen, 
Gren, Tand paa en Greb. I Kong Valdemars Jordebog 
nævnes Skanderup, Scandthorp, som kongeligt Gods, 
og vi véd, at der allerede paa den Tid fandtes en Skand- 
thorpborg; i Ly af denne opstod en Købstad, der dog 
først ret fik Vækst paa Frederik H's Tid, og den kom 
til at bære Slottets Navn Skanderborg. 

Saaledes maa man, naar man søger en Forklaring 
paa disse med -borg sammensatte Købstadnavne, have 
Opmærksomheden henvendt paa, at Forledet sikkert 
har været fundet i et Stednavn, der var i Brug, førend 
Borgen eller Byen grundedes. 

I denne Sammenhæng kan ogsaa erindres om, 
hvorledes Navnet Stege vidner om en Befæstning ved 
Søen og en Afgærding af Vandløbet ved Bolværk; Steg 
betyder Pæl eller Planke, ofte Bolværk og Palisade. 
Stegeborg [Stickeburgh, Stigheborgh] hed den Fæst- 
ning, ved hvis Side den mønske Købstad voksede op. 
Borgen laa paa Byens Sydside ved Indløbet til Noret, 
der altsaa var afgærdet med Bolværk. Det samme har -købing. '^ 

været Tilfældet ved Udløbet af Odense Aa, hvor vi 
træffer Navnet Stige; de nu landfaste Stegøer ved 
Bogense maa vist forklares paa samme Maade. I Sve- 
rige fandtes de bekendte Borge Ståkeholm. i et Sund 
ved Smaalands Kyst, Ståkeborg i Sundet ved Soder- 
koping og Ståket, Gustav Trolles Borg, ved Målarn. 

Paa Valdemarstiden blev det stadig stærkere be- 
tonet, at Byen er den Plads, hvor der købes og sælges, 
og er Købmændenes By; Havn bliver paa Absalons- 
tiden til Kjøbmannehavn (København), og Byerne faar 
Navn af K b i n g e. De tre Nykøbing'er, som findes i 
Danmark, opstaar i det trettende Aarhundrede, og ældst 
er vel Byen paa Falster. Ved -købing gælder nu 
det samme som ved -borg, at Bynavnet er opstaaet ved 
Omdannelsen af et ældre Stednavn. I Kong Valdemars 
Jordebog nævnes i en af de ældre Lister en Landsby 
Saxtorp, men i en anden Liste, der er en Snes Aar 
yngre, opføres Købstaden Saxkøbing, saaledes at denne 
synes opstaaet i Midten af det 13de Aarhundrede, og 
Mandsnavnet Sakse er fra Torpen gaaet over paa Kø- 
bingen. Lige ved Ringkøbing ligger i Annekssognet 
Landsbyen Rindum; denne hed tidligere Rænnum, og 
da nu Købstaden den første Gang, den nævnes (ved 
Tiden 1340), kaldes Rænnumkøpingh, udleder dens 
Navn sig altsaa fra, at den er bleven opfattet som 
Landsbyen Rænnums Handelsplads eller Ladeplads. 
Rudkøbings Navn stammer sikkert fra et ældre Sted- 
navn; Ruemarken hedder endnu en af Byens Jorder. 
Ærøskøbing bliver af Byens Almue endnu ofte alene 
kaldt Købing. 

Vi skal til Slutning endnu kun fremhæve, hvor- 
ledes Købstæders Navne indeholder Vidnesbyrd om 
den Tro, som til forskellig Tid raadede i Landet. Flere so 11. Købstæders Navne. 

Navne minder om Hedenskabets Tid. Et berømt 
OlBFersted eller en Helligdom kunde give Anledning til, 
at der dannede sig en By der omkring, eller i alt Fald 
til, at en bestaaende Bebyggelse fik Navn efter Hellig- 
dommen. Dette var Tilfældet med Viborg — oprindelig 
Vibjerg, Bjerget, hvor der fandtes et Vi, en Hellig- 
dom — fremdeles med Odense [oprindelig Odins -Vi] 
<»g med Væ i Skaane, der fordum var en Købstad. 
Maaske har Lund ogsaa Navn efter en hellig Lund. 
Om kristne Tider taler Korsør, der næppe opstod 
før det 14de Aarhundrede; den har sikkert Navn af et 
paa Stranden rejst Kors, der viste Søfarende Vej, saa- 
ledes som ogsaa andre med Kors sammensatte Navne. 
Ogsaa Præstø, der først blev Købstad i det 15de Aar- 
hundrede, kan her nævnes. Vi har to Byer i Danmark, 
som skylder den hellige Birgittas Munke- og Nonne- 
orden deres Oprindelse, idet de to eneste Klostre af 
Ordenen, som byggedes her, gav Anledning til, at der 
hurtig opstod Købstæder ved deres Side. Birgitta havde 
stærkt fremdraget Dyrkelsen af Jomfru Marie, og som i 
flere Østersølande kom ogsaa de danske Klostre til at 
bære hendes Navn, nemlig Maribo og Mariager. Paa 
begge disse Steder rejste baade Kloster og Købing sig 
paa Erik af Pommerns Tid, Mariager fik dog ikke Køb- 
stadrettighed før Kristian IV's Tid. En tredie By har 
i nogen Tid baaret et lignende Navn, idet Købingen 
Sæby, d. e. Byen ved Søen, efter at der her paa Kristian 
I's Tid var grundet et Karmeliterkloster, blev kaldt 
Maristed, men dette Navn blev snart igen fortrængt af 
det oprindelige. 

Vi har allerede nævnt nogle Købstæder, der ender 
paa -ør. En Ør, høj, gruset Strand, fandtes ogsaa tæt 
ved Landsbyen Løgsted ved Limfjorden, og da der her Byer, kaldte efter. Konger. 81 

rejste sig en Købstad, fik den Navnet Løgstør (Løg- 
sted-ør). Af Muslinger, Skælfisk, har Skelskør faaet 
Navn; endnu i Kong Valdemars Jordebog kaldes Stedet 
Skiælfiskør. 

Det har været Købstædernes Skæbne, at de knytte- 
des stadig nøjere til Kongen og til Statsmagten, hvad 
der blev nødvendigt, efter at deres Karakter som Fæst- 
ninger og Krigshavne var trængt stærkere frem, og da 
de desuden var blevne vigtige Indtægtskilder for Kro- 
nen. Derfor maatte naturligen Byens Stilling som 
Kronens og Kongens Anlæg komme til at faa 
sit Udtryk i Navnet. Et af de ældste Eksempler er 
Landskrone, som Erik af Pommern grundede ved 
Landør; tyske og østerrigske Fyrster havde paa lig- 
nende Maade givet Borge og Byer Navnet Landskron. 
Dog var det først, da en dansk Konge for Alvor satte 
sig til Maal at være Grundlægger og Omordner af Byer, 
at disse kom til at bære Kongers Navne. Kristian IV 
grundede i Skaane og paa Amager Byer, som kaldtes 
efter ham, foruden at han i Norge grundlagde og gav 
sit Navn til Rigets senere Hovedstad og ligeledes til 
Kristianssand; hans Søstersøn Hertug Frederik byg- 
gede Frederiksstad, og Kong Frederik III og hans Efter- 
følgere har grundet Fredericia og Frederikssund og gi- 
vet Fladstrand Købstadret og Navnet Frederikshavn. 12. Gadenavne. 

De gamle Gadenavne, saavel i Hovedstaden som i 
Købstæderne, er ofte højst ejendommelige og fortæller 
saa meget om Stadens Vækst og Næringsveje, om For- 
tidslivet i Byen og meget andet, at man kun kan be- 

6 82 12. Gadenavne. 

klage, at mange af dem i nyere Tid har maattet for- 
svinde, og det ingenlunde alene, fordi Gaden eller Stræ- 
det har ophørt at være til, men fordi det gamle Navn 
ikke ansaas for fint. Man har derved udslettet histo- 
riske Minder, som havde det gamles Skønhed og des- 
uden den store Værdi at knytte Nutiden til de svundne 
Dage, og de nye Navne, som optoges, var ofte farveløse 
cg intetsigende, de fandtes i Nabobyen og alle andre 
danske Byer, de savnede netop den Egenskab at minde 
om, hvad der var sket i denne By eller i denne Gade. 

Vi kan her kun dvæle ved nogle Hovedtræk af de 
gamle Gadenavnes Karakter. 

Vi vil som i det foregaaende Stykke begynde med 
at erindre om, at Byen oprindelig var en 
I« a n d s b y, og at Borgerne drev Agerbrug. Om saa- 
danne Tider minder endnu Navne som Byledsgade i 
Nordenden af Rønne, Fægangsvej (Sorø), Foldegade 
(Vejle), Hyrdestræde (Kolding). Staalegade (Rønne) 
cg Staalstræde (Odense) synes at ville fornægte deres 
Herkomst, som ikke desmindre er bevislig, idet her laa 
Stalde; om saadanne taler derimod tydelig Staldgaar- 
den (Nykøbing F.) og Staldgaardsgade (Randers, Vejle). 
I ikke mindre end 7 Byer findes Gaasetorvet, og man 
kunde mene, at Navnet sigtede til den Vare, som for- 
handledes der; dette er dog ikke sandsynligt, rimeligere 
er det at tænke, at her tidligere var et Gaasekær, des- 
uden ligger dette Torv som Regel i Byens Udkant. I 
Haderslev træffer vi da ogsaa en Gaaskærgade. Om en 
Stente taler Stettestræde i Rønne Ugesom et tidUgere 
Stentestræde i Odense. 

Fra Byen som Landsby vender vi os til Byen som 
Befæstning. Om de gamle Fæstningsværker vid- 
ner mangfoldige Navne, som f. Eks. i Aarhus Borg- Graven og Kattesundet. 83 porten, Volden og Graven. Ogsaa i Horsens findes der 
en Gade Graven, og i begge disse Byer kan man iagt- 
tage den ejendommelige Maade, hvorpaa Ordet udtales; 
der mangler ved Stavelsen Gra' det Stød, hvormed vi 
ellers udtaler Ordet Graven. Dette kan kun forklares 
ved, at den rette Form af Navnet har haft Flertals- 
betegnelse samt den bestemte Artikel: Gravene. I Vi- 
borg og Haderslev træffer vi da ogsaa Formen Gravene; 
om Aalborgs Gravensgade sagde man i alt Fald tidli- 
gere: »han bor paa Graven« (uden Stødtone). 

Fra de Tider, da Byerne var befæstede, skriver sig 
ogsaa Kattesundet, der findes i en halv Snes Købstæder. 
Ved Kat forstodes et forhøjet Sted paa Fæstningsvol- 
den, hvorfra man beherskede den øvrige Del af Fæst- 
ningen, altsaa en fremragende Skanse eller en Tømmer- 
bygning, hvorpaa til Eks. Blider kunde stilles. Saaledes 
blev paa Nakskovs gamle Fæstning en særlig Del kaldt 
Høje Kat, og langs den løb Kattesundet. Høje Kat 
fandt man ogsaa ved Københavns Vestervold. Sund 
kan ikke alene betyde en Rende eller Grav, men ogsaa 
et smalt Stræde (Smallesund er et Tværstræde i Hasle, 
en Vej i Rønne), og derfor er den Vej eller Gang, der 
løb gennem eller forbi Katten, bleven kaldt Kattesundet. 
For Resten er vel Kattesundet som Navn paa et smalt 
Stræde (se ogsaa S. 51 om Kattegat) ligesom saa 
mange andre Gadenavne vandret om til Byer, der ikke 
netop havde en Høj Kat. Endelig skal vi nævne Hov- 
meden i Randers; thi Hameide eller Homeide var Nav- 
net paa et Forværk, en Forskansning foran en Port. 

Det var tidligere, i hvert Fald i de større Byer, ret 
almindeligt, at Haandværkere, som havde samme 
Haandtering, boede og havde Udsalg i samme Gade; i 
I.avsvæsenets Tid skulde jo ogsaa »Embedsmanden« 

6* 84 12. Gadenavne. 

have TUsyn med sin Fælle, og der paahvilede i mange 
Henseender Lavet et fælles Ansvar, saa at det var rime- 
ligt, om alle eller dog Hovedtallet af dem, der drev 
samme Næring, boede i hinandens Nærhed. Allerede 
af den Grund vilde en Gade let faa Navn efter en be- 
stemt Næring, men naturligvis vilde ogsaa en anset 
Haandværker kunne foranledige, at den Gade, hvori 
lian boede, kaldtes efter ham eller hans Gerning. Paa 
denne Maade fik Gader Navn efter enkelte Haandværk. 
Vi vil her nævne nogle Næringsveje eller Haandværk, 
som er sjældnere i vore Dage eller har skiftet Navn: 
Grydergade (Ribe, Varde), Kedelsmedstræde (Svend- 
borg) , K jødmangergade — Manger betyder i flere Sprog 
en Smaahandlende, og Ordet var indvandret til Nor- 
den — , tidligt forandret til Købmagergade (København, 
Fredericia, Næstved), medens derimod Vognmandsgade 
i København blev omdannet til Vognmagergade, men 
den i Randers beholdt sit Navn, Kræmmergade (Varde), 
Perlestikkergade (Nakskov) , Pottemagergade (Slange- 
rup), Reberbanegade (Nakskov), Skindergade (Køben- 
havn, Skinder d. e. Læderarbejder), Sudergade (Hel- 
singør, Suder d. e. Skomager) . 

Handelsforbindelserne med fjerne Steder eller 
Erindring om dem synes at have sat sig Mærker i Gade- 
navne som Dynkarken (Aarhus), der synes at bære 
samme Navn som den vigtige franske Handelsby Dun- 
kerque. Dytmarsken (Randers, Horsens), Trangstræde, 
oprindelig Traffuenstræde, i Randers, ligesom Travne- 
stræde i Skanør (af Travn d. e. Floden Trave ved Ly- 
bæk). 

Byens Hovedgade hed Algade og Adelgade; i over 
en Trediedel af vore Købstæder findes en saadan, og 
naar den ofte skrives Ahlgade, angiver det kun, at en Meilgade, Viiidegade, Kampergade. o 5 

Sammentrækning af det oprindelige Adelgade har fun- 
det Sted. Adel vil sige ypperst, vigtigst, Hoved-; paa 
samme Maade sagde man Adelvej om Hovedlandevejen, 
Adelbonde om en Selvejer. Parallelt med Hovedgaden 
løb Baggaden (Korsør, Sorø). Andre vigtige Gader 
kunde være kaldte efter Verdenshjørnerne. Den Gade, 
som løb midtvejs mellem to andre, kunde hedde Meil- 
gade (tidligere Medelgade, Aarhus) ; Middelgade i Ran- 
ders hed dog oprindelig Mykælgatæ, altsaa som den 
Gade, der nu er dens Fortsættelse, Storgade. Langgade 
findes i flere Byer; i Stege var der foruden Langestræde 
et Skammestræde (skam, kort). Gik en Gade noget 
vindt, fik den Navnet Vindegade (Odense), eller man 
sammenlignede den med Skaftet paa Snedkerens Vim- 
mel, Boret med det krumbøjede Skaft, der svinges 
rundt, medens man støtter den øverste Knap mod Bry- 
stet; Hovedstadens Tydskemannegade blev derfor om* 
døbt til Vimmelskaftet, hvad der udvandrede til Pro- 
vinsbyer (Rønne, Holbek, Horsens). 

Naar en Gade i Helsingør langs Akseltorvet hedder 
Kampergade, skyldes det vist dens Brolægning med 
Kampersten (Kampesten), og af samme Grund hed 
Byens Algade tillige Stengade, saaledes som dens Navn 
nu er. Det var jo nemlig i Middelalderen og endnu se- 
nere en Undtagelse, at Byernes Gader var brolagte. 
?Iusene var ofte byggede saa tæt, at det kun gjaldt om 
al finde en Vej, ad hvilken man kunde smutte, et 
Gænge, som det hedder i de bornholmske Byer (Skip- 
pergænget i Nexø), en Slippe (Slippen i København, 
Frederikssund, Næstved, Rønne, Odder, Skomager- 
slippe, Smalslippe, Bredeslippe i Ribe), en Gyde (Taarn- 
gyde i Randers, Gimbelsgyde i Middelfart). 

Byens Hovedtorv hed Akseltorvet (Næstved, Hel- 86 12. Gadenavne. 

singør, Nakskov, Hjørring, Fredericia, Kolding), der- 
hen kom paå Torvedagen Omegnens Bønder paa Vogn- 
aksel. I Middelalderen skelnede man derfor indenfor 
Købstæderne mellem Akselkøbinge eller Torvkøbinge og 
Strandkøbinge (Havnebyerne). Enstydig med Akseltorv 
var Hjultorv (Thisted, Viborg) ; i Næstved findes Hjul- 
torv og Axeltorv tæt ved hinanden, de udgjorde op- 
rindelig vist ét Torv. 

I Byernes Udkant faar Gaderne ofte Navne efter 
den Landsby eller Købstad, til hvilken man vilde naa 
ved at fortsætte Vejen fremad. Herude, hvor vi nærmer 
os de grønne Marker og Enge, træffer vi endvidere i 
talrige Byer Grønnegade, Grønnehave, Grønningen og 
Grønland. Her findes Landemærket (København, 
Rønne), Bomstræde (Nysted), Blindebomsvej (Middel- 
fart), Svirrebommen (Lemvig). Af Svingel, det gamle 
Navn for en Bom eller et afløfteligt Led, fik Svingelen 
i Aalborg og ligesaa Lystskoven Svingelen ved Nakskov 
deres Navn. Og herude møder os Mindet om de Steder, 
hvor allehaande Klædevarer nød godt af Sommerble- 
gen, i de talrige Navne Blegbanken, Blegdamsstræde, 
Bleggaardsgade, Blegstræde. Foran Nørreport i Køben- 
havn har der vel ved en vanskelig Gennemfart eller 
ved en Bro staaet skrevet: Far i Magt, og det har givet 
Anledning til Farimagsvej, hvilket fra København er 
udvandret til Provinsen (Næstved). 

Det er mange Forhold i Byens ældre Samfundsliv, 
som disse Navne bringer os i Erindring. Brødregade 
(Maribo, Randers) minder os saaledes om Munke- 
brødre, ligesom Munkebostræde i Roskilde og Munke- 
gade i flere Byer. Bondethinget i Roskilde kalder Erin- 
dringen frem om den Stenhøj, hvor Sømme Herreds 
Bønder holdt Herredsting; det var Bondeting i Mod- Gadenavne vandre. o' 

sætning til Bytinget. Støden i samme By viser os, 
hvor i gamle Dage en Skampæl eller Kag (Stød) har 
staaet. Om andre gamle Forhold taler Badstuegade, 
-stræde og -gyde i mange Byer, Boldhusgade (Sorø), 
Stenstuegade, en bred Hovedgade i Slagelse, Vinhus- 
gade og Møntergade (Næstved). 

Til Slutning skal endnu et Forhold nævnes, som 
ganske vist allerede er berørt, men som er særlig karak- 
teristisk for Købstæderne, nemlig at Navne van- 
drer fra By til By og ofte endda knyttes til Steder 
af en anden Karakter end det, hvortil de oprindelig 
var fæstede. Og de vandrer ikke blot indenfor vort 
Land, men de kommer igen rundt om i Nordens Byer, 
eller de er bragte til os fra de nordtyske Byer. Det er 
denne Art Navne, som det er allervanskeligst at tolke. 
Saaledes fandtes i Lybæk og Hamborg, ligesom ogsaa 
i andre tyske Byer, en Plads Klingenberg, og dette 
Navn kommer igen i Slesvig, Aabenraa, Haderslev og 
Odense. I Faaborg og Malmø var det en enkelt Graard, 
der hed saaledes. En sikker Tydning af Navnet har 
man endnu ikke kunnet give. Hvilken Tankeforbin- 
delse der har givet Anledning til Navnet Kindhestegade 
(Næstved, Assens), er vanskeligt at forstaa, thi Kind- 
hest kendes kun i Betydning af Ørefigen. Ogsaa i 
Malmø fandtes i Middelalderen et Kindhestestræde, i 
Stockholm Kinnhåstagatan. Et Navn, der kommer igen 
i mange Byer, er Ramsherred. I Rudkøbing og Hor- 
sens findes Stedet nær ved Havnen; lige udenfor Flens- 
borg ligger Ramsherreds Mark; i Næstved, Odense, 
Svendborg, Assens og Aabenraa kommer Navnet igen. 
Som Regel ligger Ramsherred i en Udkant af Byen, i 
ek lidet anset Kvarter, hvor løst Folk var til Huse, og 
naar Navnet ogsaa er vandret ud paa Landet (saaledes 88 13. Ofte forekommende For- og Efterled. 

hedder nogle Gaarde paa Falster Ramsherred) , er det 
her næppe bleven givet for det godes Skyld. En tU- 
fredsstillende Forklaring af Ordet er hidtil ikke fundet. 
Herred er et dansk Ord, fra Tyskland har vi derfor 
ikke faaet Navnet; men det kan dog bemærkes, at der 
i nogle nordtyske Byer fandtes et Rammelsberch, der 
ligeledes var i Vanry. 

Spigerborgvejen ved en Udkant af Skelskør min- 
der om den Borg Spikeborg eller Spegerborg, som for- 
dum laa tæt Syd for Byen, og hvor den fordrevne sven- 
ske Kong Birger, Erik Menveds Svoger, døde. Varde 
har ogsaa en Spigerborggade. For at forstaa disse 
Navne er det værdt at erindre, at der ved flere nord- 
tyske Byer fandtes et Spikelberg, en høj Bakke, hvor 
der var Udsigtstaam og Vagtpost (Spikel, paa Latin 
specula). Det danske Navn Spigerborg synes dannet i 
IJghed dermed, det var en Borg, hvorfra man holdt 
Udkig og spejdede. Vi kan da ogsaa i vort ældre Sprog 
træffe Spegelborg eller Speborg som Betegnelse for et 
fremspringende Taarn, en Karnap. I Tønder findes 
en Spickergade, der efter al Rimelighed maa forklares 
paa samme Maade; Navnet kunde jo ogsaa stamme fra 
det tyske Ord Speicher, et Forraadshus, men den første 
Tydning synes dog rimeligere. 13. Fortegrnelse over en Del Ord, der ofte fore* 
kommer i Stednavne som Forled eller Efterled. 

Ager, Agerland, opdyrket Strækning — Ansager 
ved Varde, Guldager (oftere). Højsager ved Fredens- 
borg, Harjagers Herred [Harthakrahæret] i Skaane. Ager — Bløde. 89 Bakke og Banke er først indkomne i Sproget 
i de senere Aarhundreder — dog sagde man i det 15de 
Aarhundrede Strandbakke om Strandbred (ligesaa 
Strandbanke) — hvorfor Stednavne, som er sammen- 
satte dermed, hører til en nyere Tid. 

Balle, ophøjet, sædvanlig rund eller halvrund 
Flade (sammenlign Fodballe). Flere Landsbyer er paa 
Grund af Jordsmonnets Form delte i Baller; Hovslund 
og Gjenner ved Aabenraa deles i Øster- og VesterbaUe, 
Hoptrup ved Haderslev i Nørre- og SønderbaUe, Be- 
ring ved Aarhus i Over- og Nederballe, Home ved Faa- 
borg i Kirkeballe, Vester- og NørrebaUe. 

Balle, Forhøjning langs en Strand — BaUen» 
Syd for Aarhus, Ballen, Havneplads paa Samsø, smlgn. 
Bale paa Balestranden i Sogn i Norge. 

bar, træløs, modsættes flere Gange lodden (Bar- 
høj — Loddenhøj); ved Bogense ligger to Landsbyer 
Bare Brøndstrup og Lodne Brøndstrup. 

Bast. Da Ordet ofte forekommer sammensat 
med -lund, -kær, -mose, forstaas formentlig derved 
det Træ, hvis Bast benyttedes til Tovværk. Linde- 
træets Bast var det, som mest anvendtes, men Linden 
vokser ikke paa fugtige Steder. 

Bleg, Kalk, ogsaa Moler, Kridt — Blegebrønde i 
Øster Han Herred, Blegedal i Hjerm S. (ved Holste- 
bro), hvor der nu er Kalkværk, Blegager paa Fur. Om 
Bleking se S. 34. 

Bleg, Blegeplads — Blegbanken, en Vej eller 
Gade i Vejle, Bleggaardsgade (Vejle), Blegstræde (Hol- 
bek). 

Bløde, et dyndet Sted — Blød og Bløden er Vige 
af Roskilde Fjord, Bløden, en Vig paa Læsø, en Gaard 90 13. Ofte forekommende For- og Efterled. 

ved Hals, Bløderne, Smaasøer i Enge i Sødring Sogn 
ved Mariager. 

B o. Bod. Den gamle Form er oftest -bothæ, Bo- 
der, det vil sige Træhuse, Fjælleboder til midlertidigt 
Opholdssted; Fjelby paa Als hed oprindelig Fialbothæ. 
Navne, der ender paa -bo, er jævnlig sammensatte med 
Personnavne; de findes især paa Oredrev (Karlebo 
[Karlæbothæ] ved Hillerød) og Heder (Hebo ved Varde), 
ved store Moser (Bodum ved Aabenraa) eller Søer 
(Gaardbo [Garthbuth] ved Skagen, nemlig for Tilsynet 
med Aalegaardene), dernæst ved Strandene, hvor de 
benyttedes under Fisketiden eller til Saltkogning (Bo- 
derne, Fiskerlejer paa Bornholm og ved Helsingør, 
Falsterbo, Falstringernes Boder i Skaane), ogsaa ved 
Udskibningssteder (Munkebo [Munkæbothæ] Munkenes 
Ladeplads ved Kertinge Nor ved Kerteminde, Bode 
ved Grund Fjord, Ladeplads for Ørsted). Om Nøddebo 
se S. 64. 

Bog, Bøg — Bogense [Bognæs] , Bogø, Baagø. 

Borg, befæstet Sted, se foran S. 57, 77. Navne paa 
-borg har ofte oprindelig heddet -bjerg, saaledes Viborg 
[ Wibiærgh] . 

B r a a d e, et brudt og ryddet Stykke Land, hvis 
Trævækst er omhugget eller brændt; en dyrket Stræk- 
ning mellem Dele af en Skov — Braaderne, Bebyggelse 
imellem Nørreskov og Hareskov ved Furesø, Braade 
ved Nykøbing (Sj.), Braade ved Graasten i Slesvig. 

Bræn (de). Sted, der er gjort skikket til Dyrk- 
ning ved Afbrænding af Trævækst, Lyng og lignende 
— Brænore ved Kolding. 

B y, se S. 23. 

Bølle, B 1, -bel, Bolig, Opholdssted, sammen- 
sættes med Personnavne, se S. 35. Bo ed, -et. 91 

D a a S, langstrakt Højde — Haversdaas, en lang 
Højde ved Hobro, Savs Daas i Vestervig Sogn og Lang-^ 
dos ved Thisted er Langhøje fra Oldtiden, Daasen paa 
Mors, Davbjerg Daas ved Skive. 

D a k k e-, Dokke-, Hulning, jævnfør oldnord. 
Dokk, Fordybning — Dokkedal, Syd for Hals, i Hul- 
ning mellem to Højder, Davbjerg [Daggebierch] ved 
Skive, Dagenæs [Dackenes] ved Horsens. 

Dam, Dæmning omkring en MøUesø eller andet 
opdæmmet Vand; tidlig begyndte Dam dog tillige at 
betyde selve Søen — Blegdam (ofte), Elverdams Aa 
ved Holbek [Ællebrodam] . 

diger, fyldig, tyk, stor — Digerhøj, Digrbjerg, 
Diemisse [Dighærnæs]. Se S. 45. 

Drag, Landtange, smal Strimmel Jord, der for- 
binder to bredere Jordstykker — Herregaarden Drags- 
holm paa Draget mellem Lammefjord og Store Belt; 
Dragsmuren løber over Tangen ved Helgenæs, og lige- 
overfor ved Tangen til Hasnæs ligger Draaby [Draghby] ; 
Draaby ved Roskilde Fjord ved Indsnævringen af Halv- 
øen Horns Herred; Øen Drejø [Draghø] ved Taasinge 
bestaar af to ved en Tange forbundne Dele; over Drejet 
paa Ærø mellem Graastens Nor og Havet gaar Lande- 
vejen til Marstal. — Drag kan ogsaa være en lignende 
Forbindelse mellem to Vande (Vanddrag), Draget er et 
Sejlløb Syd for Øland i Limfjorden, Drogden Farvan- 
det mellem Amager og Saltholm ved Dragør. 

D y. Dynd — Helledy findes oftere som Navn paa 
Enge; Dybro, Gaard ved Frederikshavn. 

-e d, -e t, kan være en Afkortning for -with, d. e. 
Skov, ogsaa for -tved; hyppigt er det kun en Aflednings- 
endelse føjet til et Trænavn — Birket, Bøgede, Egede, 
Lindet, Lønned. 92 13. Ofte forekommende For- og Efterled. 

-e 1 S e, 1 S e se S. 24. 

-elt, -el te, se holt. 

E n d e 1, Jord eller Skov i Særeje, udenfor Fælles- 
skab — Endelt Skov og Endelen, Skove i Vendsyssel. 

Eve, svagtrindende, stillestaaende Vand, Rende 
eller Vig og den sumpede Bred derved (jfr. oldnord. 
Ef ja) — Even, et smalt Vandløb, og Landsbyen Over- 
even ved Præstø, Evegrøft med Engen Even ved Her- 
lufsholm. 

Fang, en Ejendoms eller Landsbys Tilliggende, 
eller hvad der hører under den — Broksø Fang, Eng 
ved Broksø ved Næstved; Bøtø Fang, en ved Bøtø,, 
begge nu landfaste med Falster. 

Fed, lav, flad, fast Halvø eller Jordstrimmel langs 
med Vand — Fed, en Halvø i Fakse Herred, Fedet, en 
Halvø ved Skelskør, Fedet ved Kerteminde. Ved 
Skanør og Falsterbo Fiskelejer havde de danske Køb- 
stæder og Hansestæderne hver sit Fed, den afmærkede 
Plads, hvor deres Boder stod. 

-f e 1 d, se S. 61. 

Fjed synes flere Steder at betyde Strandjord, 
Mark ved Stranden (mulig samme Ord som Fed) — 
Mygfjed, Saxfjed paa Laaland, Fjedet ved Aarhus. 

flak, flad — Flakkebjerg. 

Flak, Grund i Havet, hvor der er lavt Vand — 
Gulstav Flak ved Langeland, Helleholm Flak ved 
Agersø. 

Flask, Vig med lavt Vand — Flasken hedder to 
Vige af Roskilde Fjord, Flaskebugt i Baaring Vig, 
Flasken ved Horsens Havn. — Ogsaa om lavtliggende 
Enge ved Vand. Heraf Flæskumherred ved Limfjorden 
med mange Kær og Lille Vildmose. 

Fleg, Navn paa større bredbladede Vandplanter -else, -løse, — Hald. ^3 

(som Dunhammer, Sværdlilie) — Flægen, en Eng ved 
Wedellsborg paa Fyn, Flegum i 0. Han Herred, Fleg- 
mad ved Vejle, Flegholm, en Engholm i Ribe Aa. 

F 1 o (d) , sidt Sted, hvorover Vandet staar om Vin- 
teren, men som om Sommeren er grønt, ogsaa Vandhul, 
Pyt — Knolderflo ved Varde, Madumflod ved Ring- 
købing, Sejlflod ved Aalborg [Sæghælflo] , Bunkeflo ved 
Malmø. 

Flø, oversvømmet Sted, Oversvømmelse, »Ebbe 
og Flø« — Flø ved Skive Aa, Flø ved Skjern Aa. 

Gavl, Tværvæg, Endevæg, Klintside — Hindsgavl 
[Hegnæsgavel] , Klintvæg ved den hegnede Skov [Hæg- 
næth]; nær derved ligger Galsklint. 

G i 1, Kløft, Revne, Aabning — Gilbjerg, Gilbakke, 
Gilhøj forekommer ofte. 

G n i b, høj Pynt — Gniben, den yderste Pynt af 
Sjællands Odde, Gniben paa Sejrø, Kullaknipa paa Kul- 
len (Anders Sørensen Vedel fortæller, at Palnetoke 
viste sin Kunst i Skiløb paa Kulde Gnibe udi Skaane) . 

Gren, udløbende Odde — Grenen ved Skagen, 
Grenen, der gaar ud i Ho Bugt Nord for Fanø. Oftere 
dog Forgrening af Vandløb; Gren i Vinklen mellem 
Omme Aa og Hoven Aa, Grene mellem Skjern Aa og 
Karstoft Aa. Om Grenaa se S. 76. 

Gyde, smal Vej — over Engen Gydemade vea 
Ringsted fører et Dige med en Vej; Javngyde ved Skan- 
derborg ligger i en Hulning mellem Bakker. 

H a a b, lille, indelukket Vig, jfr. oldnord. H6p 
— Haabet ved Palsgaard i Bjerge Herred er nu ind- 
dæmmet og tørlagt. 

Hald, (1) hældende Flade, især dens øverste Del 
— Herregaarden Hald ved Viborg, Hald i Nørhald Her- 
red, Halden, Bebyggelse paa Skraaning udenfor Thi- 94 23. Ofte forekommende For- og Efterled. 

Sted, Haldum, Kirkeby ved Aarhus paa Bakkeskraa- 
ning; (2) den yderste eller øverste Ende af Mark elier 
Landsby — Haldager, Østerhalne, Vesterhalne ved Lim- 
fjorden (i Vadum Sogn); (3) Klippeskrænt, Klippe — 
saaledes paa Bornholm Bredhald, Gulehald, Halde- 
mark; paa Haldene ved Brogaard findes Helleristnin- 
ger; vistnok ogsaa Landskabsnavnet Halland. 

Hammer, stenet Bakke, især med brat Affald, 
Klippevæg — Hammerum Herred, Hammershøj ved 
Hobro, Hammershus og Hammer Sø paa Bornholm, 
Stora Hammar [in Hambri, Maklæhamer] og Hammar- 
lunda i Skaane. 

H a r g, nJI r g, Stendynge, Hob af sammenlagte 
Stene (jfr. oldnord. Horgr), tillige helligt Sted, Gude- 
tempel, Hov — Harreby i Slesvig [Harghby], Harre 
ved Skive, Hor [Hørg] i Skaane. 

Have, Hegn, indhegnet Mark eller Skov, se S. 56 

— Kallehave [Kaluæhaghæ] . 

Hegne d. Hegnet, indhegnet Skov eller Mark 

— Hegneden, Skov ved Stege, Hegnede [Heignet] ved 
Ringsted, Hegnet, Skov ved Assens, Hindsgavl [Hegnæs- 
gavel, Hægnæthscogh] ved Middelfart, Hindsholm 
[Hægnæzholm] , Halvø 0. for Odense Fjord. 

Heide, Skraaning — Vrold [Wraghældæ] ved 
Skanderborg. 

H o, afkortet Form af Hoved — saaledes Sogne- 
byen Ho ved Ho Bugt N. for Fanø, Sønderho ved en 
sydlig Pynt af Fanø. 

Holt, en mindre Skov, se S. 35. 

Horn, Hjørne, Horn — Horns Herred med Ska- 
gens Odde, Horne Herred ved Blaavandshuk, Horns 
Herred, en Halvø i Roskildefjord, Homeland, Halvø 
ved Faaborg. Hammer — Høj. 9& 

Hov, Tempel for de hedenske Guder — Hovby 
ved Fakse. 

Hov. Ved Middelalderens Slutning kan man finde 
Adelens Sædegaarde kaldt Hovgaarde, ligesom Herre- 
manden kunde hedde Hofmand, og Bønderne gjorde 
Hovgerning, Hovning, til Hove. Herfra stammer mange 
Navne Hovgaard, Hovmark. 

Hoved, ofte afkortet til Hov, en fremspringende 
Del, saaledes (1) hvad der rager ud i Havet eller op 
over det — Nakkehoved paa Sjælland, Hov, Hovland, 
Hovborg paa Nordenden af Langeland, Hovsør i Thy 
ved Limfjorden, Knudshoved ved Nyborg Fjord; (2; 
den yderste Del af en Landstrimmel mellem Vandløb — 
Hovborg N. 0. for Ribe; (3) Del af en Skov, der stræk- 
ker sig frem eller skiller sig ud fra den øvrige Skov — 
Skovshoved ved København, Tjørnehoved, Skov ved 
Præstø, Askov [Assehoweth, Askehofvét] ved Ringkø- 
bing. 

Hvam, en mindre Dal, Sænkning — Hvam 
[Hwammæ] ved Holstebro, Hvam ved Hobro, Vem 
fHwammæ] ved Storaa, Vom [Waam] Øst for Lund i 
Skaane. 

H V a r r e, en enkelt Del af en Klit, en Klitstræk- 
ning. 

Høj, mange Bebyggelsers Navne ender paa Høj; 
men hvor stærkt Ordet kan være slidt og omdannet, 
vil kunne ses af de gamle Former af følgende Navne — 
Arnøje [Arnhøgh], Aversi [Awærshøgh], Bromme 
[Brumhøvæ], Egøje [Eghøffue], Erritsø [Ærexhøgh], 
Fosie [Fosøghe], Fuglie [Fuglhøge], Hasle [Has- 
løch], Holtug [Holtøghe], Lyngaa [Liunghøgh], Markie 
[Markøghæ], Oxie [Osshøghæ], Ringive [Ryngøgh], ^6 13. Ofte forekommende For- og Efterled. 

Taarøje [Thorhøwæ], Vintrie [ Wintarhøghæ] , Virkie 
[Wirkøghe], Ølse(magle) [Ølefshøghe] . 

H 1, Hulning i en Aa, hvor Vandet næsten staar 
stille, dyb Vandsamling i en Vig eller Mose — Høl, 
Fiskerleje ved Vejle Fjord, Skibshøl ved en Vig af 
Mariager Fjord, Hulby [Hylby, Hølby] ved Korsør. I 
Hanseaternes og de store skaanske Fiskemarkeders 
Tid laa Handelsskibene for Anker, lossede og ladede i 
Høl, den runde Bugt ved Skanør. 

-i e, se Høj. 

-i I d, denne Endelse lød oprindelig anderledes, saa- 
ledes -væld, Kildevæld, Saksild [Saxwæl], -vedel. Vade- 
sted, Stenild [Stenwædlæ]. Jfr. Sil. 

Jerne n. Jernet. Jernen, en smal og sandet 
Hedestrækning langs Køge Bugt nogle Mil N. for Køge; 
Jernet, Strandjord S. for Køge. Disse og enkelte andre 
Navne indeholder vistnok Jader, Jæder, der i det ældste 
danske Sprog betød Grænse, Kystrand, samlgn. Kyst- 
landet Jæderen ved Stavanger. Navne, som indeholdt 
oldnord. ja9arr, har nu ofte i Norge, og ligesaa i Sverige, 
Formen Jæren, Jerne, Jar. 

Junge, Jynge, Eng, som gynger. Hængesæk — 
Junget, Kirkeby ved Skive, Jungen, en Strækning ved 
Frederiksværk, Jungen, Eng ved Ringsted, Jungshoved, 
det flade, nu tildels skovklædte Forland i Baarse 
Herred. 

Kaas, en Dynge Sten, især en saadan, hvorimel- 
lem Baade kan trækkes op, derfor et Baadleje. Kaas 
findes nogle Steder inde i Landet, men især ved Ky- 
sterne, saaledes Havnen Kolby Kaas paa Samsø, Sand- 
kaas, Teglkaas, Jernkaas o. fl. paa Bornholm, Abbekås 
ved Ystad. 

Kalv, en mindre ved Siden af en større, se S. 67. Høl — Kvissel. 97 

Karl, et Kær, se S. 24 — Karleby [Karlaby] i 
Onsjo Herred i Skaane, Forkårla [Førcherle] i Bleking, 
Karby [Karleby] paa Mors. 

K i 1, en smal Vig, et smalt, indskærende Jord- 
stykke — Doverkil, en Vig af Limfjorden i Thy, Kilen, 
en inddæmmet Vig ved Struer, Kilseng, en Eng ved 
Sennels i Thy, Kilseng, en Gaard i Adelby Sogn ved 
Flensborg. 

Klov, Fordybning mellem Bakker, der løber sam- 
men i en Vinkel, Klemme — Klovborg [Kloburgh] 
ved Horsens, Klovby ved Kalundborg, Klovhøj, Kloven- 
høj (almindeligt). 

Knøs, en Højde, en mindre eller større Banke, 
en Fjeldknold eller et Skær i Havet — Knøsen, Vend- 
syssels højeste Punkt, og Bakkedraget Hulknøse, begge 
i Dronninglund Herred, Knøs ved Brodersby Nor ved 
Slien, Knøsen, høj Bakke ved Holbek, Knosen N. for 
Engelholm. 

K o 1, Kul, ^øj, fremspringende Højde, Bakketop 
— Kollen paa Himmelbjerg (S. 66), Kollen Ved Mos 
Sø, Kolby paa Samsø, Kulbjerg Nordvest for Vejle og 
ved Holbek, Kullen i Skaane. 

K o r s, se S. 69. 

K u m 1, Gravmæle, Gravminde. Kunil nævnes ofte 
paa Runestenene og er bevaret i mange Navne Kumlhøj 
og Kumlebanke. Kumlegaard ved Roskilde ligger ved 
en Gravhøj. 

Kvissel, Forgrening af Vandløb, Sammenløb 
af to Aaer — Kvissel ved Frederikshavn og Kvissel 
ved Aalborg mellem to sammenløbende Aaer, Lumby 
Kvissel og Seden Kvissel, to Grene af Odense Fjord, 
hver paa sin Side af et Fremspring, de gaar ind mod 
Landsbyerne Lumby og Seden. 98 13. Ofte forekommende For- og Efterled. 

K V æ r k» en Vinkel, som Vinklen mellem Hage og 
Hals — Kværkeby ved Ringsted, Kvark i Konga Sogn 
0. for Landskrona. 

Kær, vandrigt Jordsmon, Morads; i ældre. Tid og 
endnu i flere Egne er Kær især sid Strækning, bevokset 
med Trævækst eller Risbuske. 

Køb, Jord, erhvervet ved Køb, se S. 13, 72, gerne 
sammensat med et Personnavn — Ebbekøb ved Fre- 
densborg, Syvendekøb, af Siunde, ved Holbek, Viakop 
[Winnekøp] Nord for Helsingborg, af Wine, — eller 
med Betegnelse for en Persons Stilling — Høsterkøb 
[Husfrukøb] ved Hørsholm. 

L a a. Lo, Havvandet, hvor det skyller op mod 
Strandbredden — Laaen er en lang smal Indskæring 
eller Rende paa Egholm i Limfjorden, Ejlands Laa en 
lignende Rende ind i Engen paa Rømø. Se S. 53. 

Leje. Ved Fiskeleje forstodes det Sted, hvor man 
paa bestemte Tider af Aaret drog hen for at fiske og 
ofte havde Boder staaende til Benyttelse i Fangsttiden. 
Fiskerlejer, faste Bebyggelser ved Stranden, fandtes 
næppe før i det 16de Aarhundrede, fra hvilken Tid ogr 
saa de ældste af Stednavnene paa -leje skriver sig — 
Gilleleje (ved Gilbjerghoved) og Tisvildeleje paa Sjæl- 
land, Arildslåge ved Kullen. 

L e n d e, udstrakt Landskab, større Flade — Len- 
demark i Slesvig ved Slogs Aa, Lindemark ved Stege, 
Allindemagle [Alendæ] ved Ringsted langs Aa og Sø, 
Lendum i Salling ved flad, vidtstrakt Eng og Hede. 

-lev, -løv, overladt Gods, sammensættes med et 
Personnavn, se S. 26. 

L i (d e). Skrænten af en langstrakt Bakke — Røn- 
lien ved Blokhus, Brøndumlid i Vester Han H., Lide- Kværk — Minde. 99 

gaarde ved Skive, Bjergelide ved Horsens, Liden ved 
Dybbøl. 

Lim, Kalk — i Lime Sogn ved Randers findes 
Limgrave, Kalkgruber. Om Limfjorden [Lymfiorth] 
skal udledes af dette Ord eller maaske af Lim, et Lem, 
altsaa den leddelte Fjord, er usikkert. 

L o, se Laa. 

lodden, beklædt med Buske. Loddenhøj er et 
ofte forekommende Navn, flere fredlyste Gravhøje hed- 
der saaledes; Lodne Banke ved Rudkøbing var tidligere 
overgroet med Tjørne, nu klædt af højstammede Træer. 
Jfr. bar. 

L u n e, en mindre Udvidelse i en Bæk, et Vandhul 
— Lunager ved Feggesund, Gaaseluner i Store Vild- 
mose. 

L u n g, Mose, sumpet Eng — Tørvelung ved Her- 
lufsholm og ved Brahetrolleborg, Kirkelung ved Birket 
paa Laaland, Lungerne ved Assens, Lungeris, Skov paa 
Taasinge. 

Lykke, Løkke, et indhegnet Stykke Jord, et 
Indelukke — Ebbelykke ved Nykøbing (Sj.), Lykkeby 
paa Langeland, Lykkeskov ved Horsens, smlgn. Inde- 
lukket ved Ringsted, Indelukket, Skove ved Silkeborg 
og Aarhus. 

-løse, -e 1 s e. Græsslette, se S. 24. 

Ma, Mad, Eng — Omma [Opmadæ] i Syd- 
Skaane, Ma, Sø ved Kalundborg, Måderne ved Susaa, 
Magaard ved Svendborg, Bækma ved Frederikshavn, 
Madum i Ulfborg H. 

Malm, (1) Myremalm — Malmmose ved Birke- 
rød; (2) Sand, Grus — Malmø [Malmøughe, Sandhøje], 
Malmsj5n N. V. for Kristiansstad i Skaane. 

Minde, Minne, Munding af Aa, Fjord — Karre- 100 13. Ofte forekommende For- og Efterled. 

bæksminde, Kerteminde, Norsminde ved Norsminde 
Fjord S. for Aarhus. 

Myr, Sump, Mose — Myreby paa Bomholm, 
Smormyr i Orkelljunga Sogn 0. for Engelholm, Bar- 
mer [Bamæmyræ] ved Nibe, Formyre i Tjele Sogn ved 
Viborg. 

N a b, N a b b e, Spids, fremragende Del — den 
yderste Spids af Grenen ved Skagen hedder Nabbe; 
Nabbet, den yderste Del af et Næs ved Faaborg, Bræn- 
deklint Næbbe, den yderste stejle Brink af en Halvø 
ved Sejrø Bugt. 

Nor, en Fjord, der kun ved et smalt Løb er for- 
bundet med Havet — Bøtø Nor paa Falster, Korsør 
Nor, Haddeby Nor ved Slien, Nor, Gods ved Egern- 
fjord, Prinsen af Noer ejede det. 

Næs, ofte forkortet, saaledes Blans [Blaanæs] , 
Brøns [Brytyenes], Føns [Fyunnæs, d. e. Fyns Næs], 
Sennels [Sælnæs], Skals [Skalnæs]. 

O 1 d. Udmark, der ligger til Græsning, Fælled — 
Skibby Old, Bonderup Old og Hovedgaarden Pagterold 
ved Frederikssund, Oldhuse ved Holbek, 01de paa 
Ærø. 

Ore, Oredrev — Oreby (Woræby) ved Skelskør, 
Jersore ved Bogense. 

Orn(e), en Del af en Skov — Gandløse Orne, 
Skov ved Hillerød, Veddum- Vom ved Mariager; Sko- 
ven Urne ved Urnehoved ved Aabenraa, hvor det søn- 
derjydske Landsting holdtes, nævnes allerede i det 13de 
Aarh.; Landsbyen Vogn Nord for Frederikshavn hed 
oprindelig Oom eller Udherworn, det i Udkanten lig- 
gende Orn i Modsætning til de ved Hjørring liggende 
Bebyggelser Baggesvogn, Gaarden Worn, kaldet efter Myr — Røn. 101 

sin Ejer Bagge, og Sparrevogn, vistnok ogsaa kaldet 
efter Ejeren. 

O r n u m, se S. 31 — Omum i Gjerlev Sogn ved 
Slagelse, Omum, den vestlige Dd af Tranderup paa 
Ærø, Omum, Gods ved Slien. 

6 s, Udløbet af en Aa i Hav, Fjord eller Indsø — 
Usen ved Hobro, hvor Klejtrup Bæk falder i Klejtrup 
Sø, Nørrevosborg nær ved Storaas Munding, Randers 
af Randr-us, Aarhus [Arus], Aaens Munding, Åhus i 
Skaane [Aos], Ousbyholm, hvor Hdrby Aa falder i 
Ringsjon. Jfr. S. 76. 

Ovre, den højere, fastere Del af Havbredden, 
som kun Flodtiden fører Vandet over. 

P o 1 d, en Forhøjning, en lille Høj, Pul, Dynge eller 
Tue — Poldergaarde paa Holmsland ved Ringkøbing, 
Polderhuse ved Øster Brønderslev, Poldhøje, to Grav- 
høje i Thorsager Sogn ved Æbeltoft, Løgpold, en nu 
jævnet Høj ved Umehoved. 

Rad, Radby findes i nogle nyere Navne om Lands- 
byer, hvis Huse ligger langs en Vej. 

Rum, aaben Plads, se S. 32. 

Rød, Ryd, Rud, Jord, der er ryddet for Træer, 
sammensættes med Personnavne, se S. 36. 

R g e, en lille Høj. 

Rø gi, en lille Banke, mindre Høj — Rosmose 
Røgl ved Æbeltoft, Røgel ved Ho Bugt, Røgle med Røgle 
Banke ved Middelfart, Horjelle [Hørrøgel] i Vanstad 
Sogn i Syd-Skaane. 

Røl, Ry Ile, ung Bøg, Risbøg — Rylskov ved 
Flensborg. 

Røn, en lille, stenet Holm, Stendynge — Færøn, 
Eringelrøn, Langerøn ved Læsø, Sønder Røn ved Gjøl 
i Limfjorden, Thyborøn. 102 13. Ofte forekommende Por- og Efterled. 

Sig, et lavtliggende, vaadt Jordstykke, et Sted, 
hvor der i fugtigt Vejr staar Vaiid — Sig, Landsby ved 
Varde, Siggaarde og Drægsig Skov ved Silkeborg. 

Sil, Sted i Bækken, hvor Vandet flyder stille, sten- 
lagt Vadested, Stenkiste. Sil findes vistnok i Navne 
som Hornsyld ved Horsens, Hvejsel [Hwixil] ved Vejle. 

Skage, Odde eller Næs, der rager langt frem, 
ogsaa Højde, der rager i Vejret — Skagen [Skaughen, 
Skaugheref], Skagen paa Agersø, Skageise Huk og^ 
Skageise Høj paa Sejrø. 

Skalle, hvad der er nøgent, uden Træ- eller 
Plantevækst — Skallebjerg ved Assens, Skals [Skalnæs] 
ved Hjarbæk Fjord Nord for Viborg, Skallerne, Enge 
paa Øland, Halvøen Skallingen ved Hjerting Bugt. 

Skar, Skaar, hvad der har Indskæring, skarp 
Skrænt — Skareklit (Skarekiev) ved Bolbjerg, Skarø, 
fliget ved Svendborg. 

Skib. Næsten alle Steder med denne Forstavelse 
ligger fjernt fra Hav eller sejlbart Vand, saaledes at 
der vanskeligt kan tænkes paa et Skib. Skibelund, der 
ofte findes, og Skibet [Skipwith] fører Tanken hen 
paa Skide, Skida, der i svensk og norsk Almuesprog 
betyder kløvet Ved, Planke, smlgn. en Skede, en Ski, 
altsaa Lund, hvor man enten tager Bræder, eller som 
er gærdet af Planker (jfr. oldnord. ski8gar8r). 

Skiver, smal Rende, Grøft — Skiveren ved Store 
Vildmose og ved Thisted. 

Skjern forekommer nogle Gange som Aanavn, 
maaske betyder det en Hulning, Skæring — Skjeme 
[Skiernne] og dens Sø paa Falster ligger i en Hulning, 
Vester Skjerninge og Øster Skjerninge [Skerninge] ved 
Aaer, Skjern [Skerne] ved Nørreaa ved Randers, Skjern 
[Skyerne] ved Skjern Aa ved Ringkøbing. Sig — Stjøvl. 103 

Skjold, flad Forhøjning, se S. 67. 

Smuge, Smoge, Smøge, smal Gennemgang, 
Kløft mellem Bakker — Smogen ved Æbeltoft. 

Snab (e), Snap (e). Hjørne, Fremspring, Spids 
af Ager, Skov, Eng — Agersnap ved Varde, Eisnap ved 
Nørre Sundby, Grinsnap ved Aarhus, Kolsnap ved Ha- 
derslev. 

Snage, S n a v e, sid Mark — Snave og Snave- 
dam ved Assens, Snavebakke med Vandhuller ved 
Nørre Dalby ved Køge. 

Sned, (1) hvad der skraaner, hælder eller vrider 
sig — Nørre Snede ved Silkeborg paa en Bakkeskraa- 
ning, Øster Snede ved Vejle i en Snævring, Sneum 
[Snethum] ved Sneum Aa, der vinder sig, Snejbjerg 
[Snethbyergh] ved Holstebro paa en skæv Skraaning; 
(2) Sned bruges ogsaa om den mindre Skov — Sneden 
ved Præstø, Avnbølsned ved Aissund. 

Stavr. Stavr bruges nu om en Stage, der sættes 
i Gærder eller i Vægge, som lerklines; i Oldtiden sam- 
menlignede man en langt fremstikkende Halvø med 
en Stavr, ligeledes en fremspringende Højde. — Stavrby 
fStauæby] ved Middelfart ligger tæt ved den stejle 
Klint Stavrshoved, Stavreby ved Jungshoved tæt ved 
Pynten Stavesnakke, Stavre ved Kerteminde paa et 
Fremspring ved Stavrshoved; Stavnshoved ved Grenaa 
er en brat Klint mod Havet. 

-sted sammensættes med Personnavne, se S. 27. 

Steg(e), se S. 78. 

Stjøvl, Støvl, Vandhul, Gadekær, Vandings- 
sted — Styvel paa Thyholm, Styvelet, nu et Hospital 
i Torslev ved Nibe, Stjovl paa Taasinge; den nu udtør- 
rede Stjøvel Sø ved S. Alslev Kirke paa Falster hel- 
bredede for Øjensvaghed. 104 13. Ofte forekommende For- og Efterled. 

S ud de, hvad der er gennemtrukket af Vand, 
mudret Bund, Eng med Vandhuller — Sudden, Eng 
ved Hindsgavl, Sudemade ved Vejle, Sudkær ved Hor- 
sens. 

Svind-, Svin-, denne Forstavelse viser ret ofte 
hen til Svidning, altsaa at Hede eller Skov er bleven 
afsvedet — Svinninge [Suidninge] ved Vordingborg, 
Svinninge [Svethninge] ved Holbek. 

Sylt, fugtig Grund ved Stranden, især flad Strand, 
som Højvandet gaar ind over — Sylten er et ofte fore- 
kommende Navn paa en Strandeng, Syltemade Aa ved 
Svendborg. 

Sæd. Ved alle Landsbyerne Sæd [Sæthe] , Sæd- 
den [Sæthum], Sædder [Sæthær], Sædding [Sedinge], 
Sædding [Sithing], Sædinge [Sæthyng], Seden vil man 
træffe ensartede Jordbundsforhold; de har flad, fugtig 
Grund og ofte store Enge. Et norsk Almueord Set be- 
tyder sivende Vædske, Jord, der gennemsives af gø- 
dende Vædske, og de danske Navne kan maaske for- 
klares af et tilsvarende Ord. 

Tag, Rør og andre Tækkeplanter; Tagskørd d. e. 
Retten til Rørskær. Tagsighede ved Hjørring; Tagaard 
ved Struer hed i ældre Tid Tagvad, ved Gaarden ligger 
Rørkær; Tagkærgaard ved Kolding, Tagkær ved Ha- 
derslev, Tagholm paa Rømø, Tagmåsa [Tagmose] i 
Syd-Skaane. 

Tjære-. Der er næppe Tvivl om, at et dansk Ord 
for et Vandhul eller et mindre Ferskvand i Lighed med 
svensk og norsk Tjærn ligger til Grund for Stednavne 
med Tjære- som Forled. I alt Fald er et Jordsmon 
med store Enge og Vandhuller ejendommeligt for Tjæ- 
reborg [Tiærburgh) ved Fanøbugten, Tjæreby ved Ran- 
ders Fjord, Tjæreby [Tyerby] ved Korsør, Tjæreby Sudde — Tykke. 105 

[Therbi] ved Hillerød og endnu andre Tjærebyer. Paa 
Bornholm ligger Tjærneby, der har Enge og Vand- 
huller, ikke langt fra en stor Eng, Kæret 

Tokke, Skøn, Godtykke, hvad der ikke gaar 
ind under de strænge Lovregler. Tokkeskifte var Ar- 
vingernes foreløbige Skifte; Tokke, Tokkejord laa uden 
for den rebdelte Jord i Landsbyen; det var uregelmæs- 
sige Stykker af Mark, Eng eller Skov ved Udkanter, 
jævnlig var de overladte Kirker eller Gejstlige. — Tok- 
keskov ved Storehedinge, Tokkelykke ved Maribo. 

-torp, -drup, -rup, -tarp, -terp sammen- 
sættes med Personnavne, se S. 34. 

Tun, Gaardsrum, indhegnet Plads nær ved Huset 
— dette Ord findes maaske i Luntertun i Barkåkra S. 
ved Engelholm, Saltuna, Fiskerleje paa Bornholm, 
Tune Herred paa Sjælland, Snaptun, Ladeplads ved 
Horsens. 

Tved, et Jordstykke, afgrænset af to Vandløb 
eller mellem to Skovdele, dyrket Jord, som har uop- 
dyrket Land paa sine Sider — Tveden, Mark mellem 
Sandby og Skoven Bølhave ved Ringsted, Nøkkentved 
ved Holbek mellem flere Skove, Rold Tved, opdyrket 
Jord i Rold Skov ved Hobro, Tved ved Ribe i Hjørnet 
mellem Ribe Aa og Tved Aa, Tved ved Æbeltoft og 
' Tvede ved Randers i Hulning mellem Bakker, Næstved. 
Tved er ofte bleven ændret til -sted, saaledes Kongsted 
ved Præstø [Kungsthwet] . 

Tykke, tæt Skov, især Skov med tætvoksende 
Buskvækst — Tykskov i Børglum H., Tyktom Skov 
og Barrit Tykke ved Vejle, Tykke ved Als Sund, Tyk- 
have ved Odense, Bøge Tykke ved Ringsted, Aske 
Tykke ved Præstø. Ligesaa Ølstykke ved Frederiks- 
sund. Klarskov ved Korsør, Klareskov ved Vording- 106 13. Ofte forekommende For- og Efterled. 

borg samt Lysholt (fiere Gange) er Modsætningen 
hertil. 

-u m, se S. 28. 

Vad, Vadested — Qvinnevad i Silfåkra Sogn 0. 
for Lund, Hindevad ved Bogense, Hjortvad Aa ved Ribe, 
Øksenvad S. for Aalborg, Skærvad ved Grenaa; tæt ved 
Tvevad Aa N. for Nyborg, hvor to Vandløb løber sam-^ 
men, findes Tvevad Borgplads [Twywath, det dobbelte 
Vadested]; Tved ved Svendborg hed oprindelig Twy- 
wath; ved Skive ligger Trevad [Trywath]. 

Vang, indhegnet Omraade; i den gamle Landsby 
var Vang alt, hvad der hvert Aar blev indgærdet (»ind- 
vængt«) og lukket til Dyrkning med samme Sædart 
(Rugvang, Bygvang); »lukt med Bølgen blaa<i: er »Dan- 
mark, dejligst Vang og Vænge«; ogsaa omgærdede 
Skovdele kunde være Vang, saalédes havde Frederiks- 
borg Stutteri mange Vange i Grib Skov, i hver af dem 
gik et Stod af forskellig Herkomst og Farve. Mange 
Byer og Bebyggelser hedder Vang, Vangede [Wang- 
with], Vong, Vonge, Kvong [Kowangh], Vånga [Wan- 
ghæ], paa Sild og Amrum Wung. Herhen hører Fjal- 
tring [Fialtærwangh] , Fjelstervang [Fielsterwangh] . 

Vase, en over fugtig Grund lagt, ophøjet Vej, 
især naar den er bygget ved Hjælp af Risknipper (i 
Gustav Vasas Vaaben fandtes en Stormvase eller Fa- 
skine) — Vasegaard (flere Gange), Vasevejen ved Trøj- 
borg i Sønderjylland, Støvvasen, en stensat Vej, som 
over Noret forbinder Stege med den vestlige Del af 
Møn. 

Vejle, Vedel, Vadested, se S. 77 — Vejlby og 
Vejleby (oftere). Borrevejle ved Roskilde [Borthewætle] . 

V e s e. Sump, Pyt — Våsby ved Hoganås i Skaane, 
Vejsemose ved Assens, Visborggaard [Wæsæburgh] ved -um — Vænge. 107 

Mariager, Nørre, Sønder og Mellem Vese danner Fort- 
sættelsen af Ferring Sø ved Harboøre, Ves Sø ved Skan- 
derborg, Ves ved Flensborg. 

Vi-, Vie-, Navnene Viemade og Viemose ved 
Ringsted, Viemose [Withemosæ] ved Kallehave, Vierne 
ved Bogense, Vidkær ved Randers, Vikær ved Esbjerg 
synes ligesom mange andre med Vi sammensatte Navne 
at indeholde Vidje. 

V i. Helligdom, se S. 23. 
• Vin, Græsgang. Ordet kendes ikke fra danske 
Kilder, og det var gaaet af Brug i Oldnordisk paa den 
Tid, fra hvilken vi kender Sproget. Talrige norske 
Stednavne, der maa anses for at tilhøre Landets tidlig- 
ste Bebyggelsestid, vidner om dets store Udbredelse. I 
Navne som Vinje, Vinnan, Venaas, Sandvin er Ordet 
endnu tydeligt; i Endelser er det dog oftest afslidt til 
-in, -en (Dælin, Hen, Løken). Man har i Danmark — 
om end med Usikkerhed — tolket flere Stednavne som 
indeholdende dette Ord, saaledes Vind, Vindby, Vin- 
ding [Wenningh], Vindum [Wennum], Vinum [Wi- 
num]. Søvind; Hoven og Vejen kunde svare til de nor- 
ske Hoven [Hof vin] og Vejen [Veigvin]. 

With betød i det ældre Sprog Skov — Barrit- 
skov i Barrit [Baruidt] Sogn ved Vejle, Tiset [Tiiswedt] 
ved Aarhus, Tiset [Tiswith] ved Haderslev. 

Vraa, afsides Sted, Jorder i en Udkant af det 
dyrkede, eller som ligger skjult mellem Højder — Vraa, 
Huse paa Ærøskøbing Bymark, Fuglevraa, en Udkant 
af Thorskov ved Aarhus, Vraagaarde i Udkanten af 
Sønder Bork By ved Ringkøbing, Mosevraa [Møsvraa] 
ved Kolding, Alslev med Alslevvraa ved Tønder. 

Vænge, mindre, indhegnet Jordstykke, smlgn. 108 13. Ofte forekommende For- og Efterled. 

Vang; ogsaa om træbevokset Grund — Venge, Landsby 
ved Skanderborg, Egevænge, Skovvænge, Skove ved 
Køge. 

r. Grus, ofte om gruset, fast Strandbred, se S. 
52, 76, 80 — Ørodde, Halvø ved Nykøbing paa Mors. Skrifter om Stednavne. 

De Læsere, som kunde ønske yderligere at sætte sig ind 
i de danske Stednavnes Tolkning, henviser vi til følgende 
Bøger og Afhandlinger: N. M. Petersen, Bemærkninger 
om danske og norske Stednavnes Oprindelse og Forklaring, 
i Samlede Afhandlinger I. 1870. Emil Madsen, Sjæl> 
landske Stednavne, Samsøs Stednavne, i Annaler for nordisk 
Oldkyndighed og Historie 1863. Johannes Kok, Steds- 
navne, i Det danske Folkesprog i Sønderjylland II. 1867. 
Oluf Nielsen, Bidrag til Fortolkning af danske Sted- 
navne, i Blandinger til Oplysning om dansk Sprog i ældre 
og nyere Tid, udgivne af Universitets-Jubilæets danske Sam- 
fund I— II. (1881—90). — Olddanske Personnavne, 1883. 
A. F a 1 k m a n, Ortnamnen i Skåne, 1877. Joh. Steen- 
strup. Nogle Bidrag til vore Landsbyers og Bebyggelsens 
Historie, i Historisk Tidsskrift, 6te Række V. 313 fif. — Nogle 
Undersøgelser om Guders Navne i de nordiske Stedsnavne 
(sammesteds VI. 3^3 fif.) . — De sønderjydske Stedsnavnes 
Vidnesbyrd om Folkets Nationalitet og Historie, i Haand- 
bog i det nordslesvigske Spørgsmaals Historie 1901. — Ere 
Bornholms Stednavne danske? i Fædrelandet 16. Febr. 1907. 
— Danske Stednavne, spredte Iagttagelser, i Flensborg Avis 
1907 Nr. 112, 126, 135, 148, 230, 277; 1908 Nr. 24, 66. 
Sigurd Nygaard, Danske Personnavne og Stednavne 
(Historisk Tidsskrift 7de Række I. 82 fif.). 

Om Stednavne i Norge henvises til det af O. R y g h 
samlede og grundlagte store Værk »Norske Gaardnavnec, 
hvoraf en halv Snes Bind er udkomne, særlig til »Forord 
og Indledningc (1898), desuden til Ryghs Arbejder »Gamle 
Personnavne i norske Stedsnavne c (1901) og »Norske Elve- 
navnec (1904). I Sverige har Kungl. Ortnamns- 
kommittén 1906 begyndt et omfattende Værk over 
»Sverges ortnamnc; flere Hefter af »Ortnamnen i Ålvsborgs 
Låne er udkomne. Liste 

over de i Bogen omhandlede Stednavne 

og deres Sammensætningsled. 

(Listen omfatter (1) de i Bogen nævnte Forled og Efterled, 
(2) de Stednavne, som særlig er tolkede, (3) alle Stednavne, hvis 
ældre Form er meddelt — derimod ikke de som Eksempler nævnte 
Stednavne, naar deres Sammensætningsled er let kendeligt). Aabenraa 76 

Åhus 76, 101 

Aalborg 77 

Aarhus 20, 76, 101 

Aarslev 39 

Adelgade 84 

Ager 88 

Agerup 14 

Algade 84 

Allindemagle 98 

Amt 64 

Anderslev 40 

Andrarum 32 

Andst 27 

Anholt 63 

Annisse 46 

Arnshøft 10 

Arnøje 96 

Askov, ved Egern- 
flord, 42 

Askov, ved Ring- 
købing, 96 

Asminderød 19 

Asnæs 76 

Assens 75 

Asserbo 19 

Asserbøl 38 Atterup 39 
Aunslev 39 
Aversi 95 
Axeltorv 85 Baagø 90 
Baggesvogn 100 
Bakke 89 
Bakkerup 14 
Balle 89 
BaUerum 32 
Baltiske Hav 51 
Banke 89 
bar 89, 99 
Barmer 100 
Barritskov 107 
Barslev 39 
Bast 89 
Bavnehøj 69 
Bejstrup 69 
-bel 13, 36, 37, 49, 90 
Belt 61, 52 
Berridsgaard 45 
Billesborg 73 
Billese 46 
Binnitse 44 Birket 91 
Bisgaard 69 
Bistoft 69 
Bistrup 69 
Bjergskov 19 
Bjerring 33 
Bjørup 19 
Blans 100 
Bleg 89 
Blegbanken 86 
Blegdamsstræde 86 
Blegind 34 
Bleking 34, 89 
Bløde 89 
-bo(<i) 64, 90 
Bode 90 
Boderne 90 
Bodum 30, 90 
Bog- 90 
Bogense 75, 90 
Boglund 42 
Bognæs 76 
Bolderslev 43 
Bolsker 47 
Bondeby 23 
Bondetinget 86 
Borg 67, 90 Liste over Stednavne. 111 Borgby 42 
Bornholm 53 
Borren 53 
Borrevejle 106 
Braade 90 
Brande 12 
Brandsbøl 38 
Brandstolpe 45 
Brandstrup 38 
Bredbøl 14 
Brederød 14 
Bredholm 14 
Bredkær 14 
Bredmose 14 
Bredsted 10, 14 
Bredstrup 14 
Bromme 95 
Brorstrup 38 
Brorup 38 
Brosbøl 38 
Bræn(de) 90 
Brødløs 16, 68 
Brødregade 86 
Brøns 100 
Burkarl 24 
By 13, 23, 46 
Bælum 34 
Bøgede 91 
-bølOe) 13, 35, 37, 

49, 90 
Børkop 12 
Bøvling 34 Carlsburg 63 Daas 91 
Dagenæs 91 
Dakke- 91 
Dal 57 
Dalerup 14 
Dalstrup 14 
Dam 91 
Danmark 50 
Davbjerg 91 
Diernisse 45, 91 
Diernæs 45 
diger 45, 91 Dokke- 91 
Draaby 23, 91 
Drag 91 
Drejet 91 
Drejø 91 
Drogden 91 
Dronningborg 73 
Dronninggaard 73 
Dronningholm 72 
Dronninglund 73 
-drup 13,34,37,105 
Dy 91 

Dynkarken 84 
Dytmarsken 84 Ebbeskov 19 
-ed 91 
Edelgave 73 
Egede 91 
Egernførde 78 
Egeskov 19 
Egum 30 
Egøje 95 
Einsidelsborg 61 
-else 13, 16, 24, 49, 

92, 99 
Eltang 11 
-elt(e) 35, 94 
Elverdam 91 
Endel 92 
Enderslev 26 
Engom 30 
Erritsø 95 
Esrum 32 
-et 91 
Eve 92 Faaborg 78 
Fager- 64 
Falkenberg 60 
Falkendal 60 
Falkerslev 39 
Falster 53 
Falsterbo 90 
Fang 92 
Far- 65 
Farimagsvej 86 Farris 65 
Farsbølle 38 
Farstrup 38 
Farup 38 
Favr- 64 
Fed 92 
-feld 61 
Fiskholm 43 
Fjallerslev 39 
Fjaltring 12, 106 
Fjed 92 
Fjelby 90 
Fjelstervang 106 
flak 92 
Flak 92 
Flask 92 
Fleg 65, 92 
Flensborg 78 
Flo(d) 93 
Flægen 65, 93 
Flæskumherred 92 
Flø 93 

Foldegade 82 
Forlev 39 
Fosie 95 
Fredensborg 59 
Fredericia 81 
Frederikshavn 81 
Frederiksstad 81 
Frederikssund 81 
Fryd- 59 
Fræzlæt 41 
Frølund 17 
Fuglesang 65 
Fuglie 95 
Fyn 21 
Fælde 61 
Føns 100 
Fønsøre 52 
F6rkårla 97 Gaabense 45 
Gaardbo 90 
-gaarde 57 
Gaasetorv 82 
Galsklint 93 
Gamst 18, 27 
-gat 51 112 Liste over Stednavne. Gave 93 
Gil- 93 
Gjeddesdal 73 
Glimminge 33 
Gnib 93 
Graven(e) 83 
Gren 93 
Grenaa 11, 76 
Grimstrup 38 
Grydergade 84 
Grønland 86 
Grønnegade 86 
Grønningen 86 
Gudhjem 47 
Gudum 29 
Gunderup 38 
Gunderød 38 
Gundesbøl 38 
Gyde 85, 93 
Gænge 85 -haab 59 
Haab 93 
Haarslev 76 
Haby 42 
Haderslev 39, 75 
Hadsten 12 
Hald 93 
Halland 94 
Halne 94 
Hammar 94 
Hammer 94 
Hammerum 32, 94 
Harg 94 
Harjager 88 
Harreby 23, 94 
Harsyssel 54, 55 
Hasle Herred 95 
Hatsted 10 
Havbølle 35 
Have 56, 94 
Havelse 24 
Havnelev 26 
Hebo 90 
Heding 33 
Hegned, Hegnet 94 
Heide 94 
Helsingborg 77 Helsingør 77 
Hevring 42 
Hillestolpe 45 
Himmel- 66 
Himmelstrup 12 
Himmerland 54 
Hindsgavl 93, 94 
Hindsholm 94 
HJedding 33 
Hjortespring 58 
Hjortkær 43 
Hjultorv 86 
Ho 94 
Hobro 77 
Hockenbdl 10 
Hoed 12 
Holbæk 76 
Holbøl 43 
Holm 56 
Holstebro 77 
-holt 35, 94 
Holtug 95 
Horbelev 39 
Horn 94 
Hornsyld 102 
Horsens 75 
Hov 95 
Hoved 95 
Hoven 107 
Hovland 95 
Hovmeden 83 
Hovsør 95 
Hulby 96 
Hul(e)bæk 76 
-hult 35, 94 
Husum 31 
Hvam 95 
Hvarre 95 
Hvejsel 102 
Hven 21 
Høj 95 
Høl 96 
Hor 94 
Hørby 23 
Hørg 94 
Horjelle 101 
Hørsholm 59 
Høsterkøb 72, 98 Ibsker 47 
-ie 96 
-ild 96 
Indelukke 99 
-ing(e) 32 
-itse 44 Jarnwlth 41 
Jegindø 53 
Jenslev 40 
Jerlitse 44 
Jernen, Jernet 96 
Jerslev 39 
Julianehede 73 
Juliane-Mariekog 74 
Julianenebene 74 
Junge 96 
Jynge 96 
Jægersborg 59 
Jægerspris 59 
Jørgens- 70 Kaas 96 
Kallehave 94 
Kalsbøl 19 
Kalundborg 77 
Kalv 67, 96 
Kalvø 67 
Kalø Vig 67 
Kampergade 85 
Karby 97 
Karise 12 
Karl 97 
Karlebo 90 
Karleby 24, 97 
Karlum 24 
Karrebæksminde 19 
Kattegat 51 
Kattesundet 83 
Kelstrup 39 
-ker 47 

Kerteminde 76 
Kil 97 

Kindhestegade 87 
Kirke- 69 
Klarskov 105 
Klastrup 38 Liste over Stednavne. 113 Klemensker 47 
Klingenberg 87 
Klov 97 
Klovborg 97 
Knudstrup 41 
Knøs 97 
Kol 97 

Kongsted 105 
Komløs 68 
Kornum 29, 31 
Kors 69, 97 
Korselitse 44 
Korsgaard 70 
Korsør 80 
Kosel 26 
Krabbesholm 73 
Kramnitse 44 
Kristianshavn 81 
Kristiansstad 81 
Krop 42 
Kuditse 44 
Kul 97 

Kullaknipa 93 
Kullen 21 
Kuml 97 
Kvandløse 25 
Kvinderup 71 
Kvissel 97 
Kvong 18, 106 ' 
Kværk 98 
Kær 98 
Kærstrup 14 
-køb 13, 37, 98 
Købelev 26 
København 79 
Købmagergade 84 Laa 53, 98 

Land 52 

Landemærket 86 

Landskrone 81 

Langdos 91 

Larsker 47 

Leje 98 

Lemvig 76 

Lende 98 

Lendum 30 

-lev 13, 26, 37, 49, 98 Li(de) 98 
Lim 99 
Limg orden 99 
Linderum 32 
Linderød 36 
Lindet 91 
Lo 98 

lodden 89, 99 
Loklint 42 
Louisenebene 74 
Louisenlund 63, 73 
Ludserød 72 
Ludwigsburg 63 
Lund 57, 80 
Lundager 19 
Lune 99 
Lung 99 
Lustrup 72 
Lykke 99 
Lyngaa 95 
Lysholt 106 
-lyst 59 
Lystager 59 
Lystrup 72 
Låge 98 
Løgsted 80 
Løgstør 81 
Lønned 91 
-løse 13, 16, 24, 49, 

92 99 
-løv 13, 26, 37, 49, 98 -måla 47 
Maarum 29, 31 
Ma(d) 99 
Madum 30 
Magle- 48 
Malm 99 
Malmø 99 
Manderup 71 
Mannarp 71 
Mannestad 71 
Mariager 80 
Maribo 80 
Mariekog 74 
Mark 51 
Markie 95 
Meilgåde 85 Middelfart 52 
Middelgade 85 
Minde, Minne 19, 99 
-minde 59 
Minendal 73 
Minnesby 42 
Mogenstrup 41 
Mols 18 
Mosevraa 107 
Moskov 42 
Munkebo 90 
Myr 100 
Møgel- 48 
Møn 21 Nab(be) 100 
Noer 100 
Nor 100 
Nordrup 14 
Nybøl 42 
Nykøbing 79 
Næbbe 100 
Næs 100 
Næstved 105 
Nøddebo 64, 90 
Nøkkentved 105 
Nørby 42 
Nørlem 76 
Nøtten 21 Oddesund 69 
Odense 16, 80 
Odinsjd 17 
Okslev 42 
Old 100 
Olsker 47 
Omma 99 
Onsild 40 
Onsjo 40 
Ore 100 
Oreby 100 
Oringe 77 
Orn(e) 100 
Ornum 31, 101 
Orten 21 
Os 101 
Ousbyholm 101 114 Liste over Stednavne. Ovre 101 


Saksild 96 


Slesvig 76 


Ovrø 77 


Saltuna 105 


SU 76 


Oxie 95 


Sanderum 32 


Slippe 85 
Saxkøbing 79 


Smoge 103 
Schobol 10 


Smuge 103 


Pagterold 100 
Pinen 68 
Plagen 68 
Pold 101 
Præstø 80 


Schulp 42 
Seden 104 


Smørum 29, 31 
Snab(e) 103 


Sejlflod 93 
Sem 28 


Snage 103 
Snap(e) 103 


Sengeløse 25 
Sennels 100 


Snave lOS 
Sned 103 
Sest 27 


Snejbjerg 103 
Sibbarp 12 


Sneum 103 


Rad 101 


Sig 102 


Sorgenfiri 61 


-rak 51 


Sil 102 


Sparrevogn 101 


Ramsherred 87 


Simbrishamn 76 


Spejlsby 71 


Ramten 21 


Sirekdping 19, 72 


Spickergade 88 


Randbøl 35 


Sjælland 52 


Spigerborg 88 


Randers 76, 101 


Sjøring 20 


Staalegade 82 


Rangstrup 40 


Skage 102 


Staalstræde 82 


Ravnstrup 19 


Skagen 21, 102 


-stad (-stath) 13, 27, 


Rindum 79 


Skagerak 51 


37, 49, 103 


Ringe 11 


Skalle 102 


Stangerum 32 


Ringenæs 43 


Skallingen 102 


Stavesnakke 103 


Ringive 95 


Skals 100, 102 


Stavnshoved 103 


Ringkøbing 79 


Skammestræde 85 


Stavr 103 


Risum 30 


Skanderborg 78 


Stavrby 103 


Rodstrup 61 


Skanør 52 


-sted 13, 27, 37, 49, 


Rom 28 


Skar 102 


103 


Rose- 66 


Skast 27 


Steg(e) 78 


Rosen- 61 


Skelskør 81 


Stegøer 79 


Rosenaa 66 


Skib 102 


Stengade 85 


Rosenbæk 66 


Skibet 102 


Stenild 96 


Roskilde 66 


Skibsted 27 


Stentestræde 82 


-rud 13, 36, 37, 49, 


Skindergade 84 


Sterdebøl 11 


101 


Skiver 102 


Stettestræde 82 


Rudkøbing 79 


Skjern 102 


Stige 79 


Rum 101 


Skjerne 102 


Stjøvl 103 


-rup 13, 34, 37, 105 


Skjerninge 1Q2 


Storby 15 


-ryd 13, 36, 37, 49, 


Skjold 67, 103 


Strukstrup 40 


101 


Skodborg 43 


Stude 12 


Rylle 101 


Skov 35 


Styvel 103 


-rød 13, 35, 37, 49, 


Skoverup 35 


Støden 87 


101 


Skovsende 43 


Støvl 103 


Røge 101 


Skovshoved 19, 96 


Sudde 104 


Røgl 101 


Skovstrup 35 


Sudergade 84 


Røl 101 


Skuldelev 71 


Sund 83 


Røn 101 


Skydebjerg 69 


Sunds 18 


Rønlien 98 


Slagelse 25 


Svanninge 12 Liste over Stednavne. 115 Svansø 41 
Svendborg 78 
Svenstrup 39 
Svin(d)- 104 
Svingelen 86 
Svinninge 104 
Sylt 104 
Syssel 54 
Syv 12 

Syvendekøb 98 
Sæby 80 
Sæd 104 
Sædden 34, 104 
Sædder 104 
Sædding 104 
Sædinge 34, 104 
Sæland 52 
Sølyst 61 
Sørup 35 
Søvind 107 Taarøje 96 
Taasinge 52 
Tag 104 
Tagaard 104 
-tarp 13, 34, 37, 105 
-terp 13, 34, 37, 105 
Thisted 28, 76 
Thy 55 
Tillitse 44 
Tinghøj 69 
Tinglev 28 
Tingsted 28 
Tingstrup 28 
Tinningsted 28 
Tiset 17, 107 
Tislund 17 
Tisted 28, 76 
Tistrup 28 
Tisvilde 17 
Tjære 104 
Tjæreborg 104 
Tjæreby 104 
Tjærneby 105 
Toflum 31 
Tokke 105 
Torsager 16 
-torp 13, 34, 37, 105 Torssjo 17 
Torup 19 
Trangstræde 84 
Travnestræde 84 
Trevad 106 
-trup 13, 34, 37, 58 
Trustolpegaar-d 45 
Try 18 

Trætteskov 69 
Tullebølle 35 
Tun 105 
-tved 105 
Tved 106 
Tvevad 106 
Tykke 105 
Tykskov 43, 105 
Tyrstrup 40 
Tærø 12 

Udstolpe 45 
Uldum 34 
-um 13, 28 
-und 53 
Urnehoved 100 
Usen 101 

Vaalse 11 
Vånga 106 
Vad 106 
Valby 14 
Valkårra 24 
Vallerød 14 
Valsbøl 14 
Valsted 14 
Vammen 30 
Vandfuld Herred 55 
Vang 106 
Vangede 106 
Vanløse 25 
Vase 106 
Vejen 107 

Vejle, Vedel 77, 106 
Vejsemose 106 
Vem 95 
Vemmelev 27 
Vends Herred 55 
Vendsyssel 54, 55 
Venge 108 Ventepose 68 
Vese 106 
Vi 23, 80, 107 
Viakop 98 
Viborg 80, 90 
Viby 23 
Vidkær. 107 
Vi(e)- 107 
Viemose 107 
Vimmelskaftet 86 
Vin 107 
Vind 107 
Vindby 107 
Vindeby 42 
Vindegade 85 
Vinding 107 
Vindum 107 
Vintrie 96 
Vinum 107 
Virkie 96 
Visborg(gaard) 57, 

106 
-With 17, 107 
Wobbenbdl 10 
Vogn 100 
Vognmagergade 84 
Volling 34 
Vom 95 
Vong 106 
Vordingborg 77 
Vorn 100 
Vosborg 57, 101 
Vraa 107 
Vrold 94 
Wung 106 
Væ 80 

Væggerløse .44 
Vænge 107 
Våsby 106 

Ølsemagle 96 
Ølstykke 105 
Ønlev 43 
-ør 80, 108 
Øresund 52 
Ørslev 39 
Ørsted 39 
Østerby 42 
Østerø 19 The borrower must return this item on or before 
the last date stamped below. If another user 
piaces a recall for this item, the borrower will j 
be notified of the need for an earlier return. 

Non-receipt ofoverdue notices does not exempt\ 
the borrower from overdue fines. Harvard College Widener Library 
Cambridge, MA 02138 617<495^2413 
Please handle with care. 

Thank you for helping to preserve 
library collections at Harvard.