Skip to main content

Full text of "De insectorum systemate naturali : dissertatio inauguralis quam consensu facultatis medicae Halensis ut doctoris utriusque medicinae gradum rite adipiscatur die IV. Novembris MDCCCXXIX. publice defendet"

See other formats


^ l^. DE INSE CTORCM 

SYSTEMATE NATURALI. DISSERTATIO INAUGURALIS 

Q tr A Bi 
C O N S E N S U 

FACULTATJS MEDJCAE HALEN^SJS DOCTORIS UTRIUSOUE MEDICINAE 

GRADUM 

RITE ADIPISCATUR 
DIE IV. NOVEWBRIS MDCCCXXIX. 

yUBT-rC£ DErENDET 

AUCTOR 

HERMANNUS BURMEISTER 

STBALSFNJ)ENSIS. HALIS SAXONUM 

TYPlS GRUNERTORUM PATRIS FILIIQUE. HMONET 
COLLECTION. 

%o-5ti^sev 
/7^ l^- DE INSE CTORCM 

SYSTEMATE NATUKALI. DISSERTATIO IlVAUGUFiALIS 

Q tr A M 

C O N S E N 8 U 
FACULTATJS MEDICAE HALEN^SIS 

II T 

BOCTORIS UTRIUSOUE MEDICINAE 

G R A D U M 

RITE ADJPISCATUR 

DIE ly. NOYEMBRJS MDCCCXXIX. 

PUBLICE DEFENDET 

AUCTOR 

HERMANNUS BUEMEISTER 

STRALSUNDENSIS. HALIS SAXONUM 

TYPJS GRUNERTOE.UM PATRIS FILIIQUE 
IMONI 
COLLECTION. c/ 


^'J 
' '? c^ PRAECEPTOMBUS ' 

GRAVISSIMIS BIAXIMEOUE AESTUMANDIS 

CHM. LUaOV. NITZSCH 

MEDICIN. ET PHILOSOPII. DOCTORI 

ZOOLOGIAE PIlorESSORI PUT^LICO ORDINAIIIO 

ETC. ETC. tS K C ?3 O N 

EEN. FMIBEM. GEMMAR 

PIIIIiOSOPHIAE DOCTORI 

MINERALOGIAE PROIESSORI PLTRLICG ORDINARIO 

ETC. ETC. 

VI R I S 

ERUDITISSIMIS, PERITISSIMIS, SAGACISSIMIS, 
PIETATE NON MINUS QUAM AMORE 

SIBI COLENDIS STUDIORUM PRIMITIAS 

G R A T O A N I M l> . P . D A U C T O R . INTPtODUCTIO. 
§. r. 

uaecunque animalia pedibus sex ingrediunlur, duas 
gerunt antennas atcjue traclieis spirilum ducunt, his solis 
Insectorum nomen jure, meritoque vindicari posse 
censeo. Aliis alia nolio. LiNNAEUs'-^ ex sua ipsius de- 
finitione omnia animalia, quae cor habent uniloculare 
atque antennas articulatas, hoc nomine conjunxit; quam 
definitionem nimis esse extensam jam satis probaverunt 
autores complures , meliusque animah'a illa cute cornea 
atque calcarea, pedibus antennisque articuiatis describi 
contendere audeo. Et Fabricius ^-^ quidera, quamquam 
LiNNAEUM, quod ad classis araphtudinem attinet , se- 
cutus est, tamen definitionem ejus mutandam esse per- 
suasum habuit. Sed jam Aristoteles Insecta LiN. dua- 
bus sejunxeratclassibus, qua sMuXuKco-r^ccacc a{que"Evro- 
y,o(, dicebat. Hanc divisionemCuviER^^ revocavit,illisque 
Crustaceorum, his Insectorum nomen attribuit. 
Naturae maxime convenientem esse lianc disjunctionem 1) C. A LnvNE syslema naturae per tiia regna , etc. Ed. XII. 
toni. 1. pag. 

2) J. C. Fabricii entomologfa systematlca , emencl. et auct. 
Tom. I. pars 1. pag. 1. 

3) CbvieR le^ons cranatomie comparee. Parls 799. 8. Lec II. 
cap. 5. Hoc in loco primum ab Insectis Crustacea segrega-vit, 
cum antoa (Tableau eiementaire , 798.) decem Inseclorum ordi- 
nes adiuiserit, quorum primus , Aptera, Cruslacea continet. 
Paulo anlea Latreille (Frecis des cJiaract. generig. Briv. 796.) 
quatuordecim ordines proposuerat, Aplera Lijn. in septem divi- 
dens partes : Sucloria, TJijsanura , Parasiti, Acephala , Ento- 
mostraca , Crustacea et ]\Jyriapodes. — ' 

1 plausus testatur omnium pliysicorum, icIeoqueLATREiL- 
LEin historia sua Inseclorum generali'^^ primus eam re- 
cepit. Tertiam vero classem, A raclin oidasLAMARK^^ 
proposuit, characteribusque ornav^it. Latreille au- 
tera, etsi prius^^ hanc classem rejecerat, tamen postea''^ 
cum CuviER^-^ eam apprr)bavit, ita ut Insecta LiN. tribus 
tunc coraponerentur classibus: Insectorum, Arachni- 
dum atque Crustaceojum , qulbus nuperrime Leach ^^ 
quartam Myriapodum addidit, quam doctrinae hei"os 
noster Latiieille primo^°^ quidem acccpit, nunc^'^ 
vero iterum rejecit atque cum Insectis conjunxit. 

§. n. 

Quodsi antea Insectorum definitionem dedi, non 
omnibus, qui liac voce usi sunt, assentio. Plurimi en- 
tomologorumGaiiicorum MyriapodesLEACHii, quia tra- 
cheis respirant, ad Insectorum classem apponendos esse 
rati sunt, sed immerito et conlra naturam ; Myriapodes 
secundum omnem vitae rationem Malacostracis Arist. 
sese appropinquant. Habent enim pedes plures seiiis 
atque melamorpliosi ulla carent, cum cutem quidem, 
Crustaceorum atque Arachnoidum more, detrahant, sed 
nunquara et larvae et pupae statum referant. Tracheis 
vero spiritum ducere niliii refert, eodem modo plures 
respirant Arachnoides. 4) riistoire nalur. de Cru3lace'es et ties Insecfs , ouvrage fais. suite 
des oeuvr. d. Buffon, ed. deMs. Son-nijsi. Paris802. 8. Toiii. XiV. 

5) Systeme dcs aniuiaux sans vertebres. Par. 801. 8. 

6) Genera Crustaceorum al(|ue iusectoruni. Paris 806 — 9. IV 
Voli. 8. Vol. 1. pag. 4. 

7) Conside'rations geuerales sur Tordre natur. de Crustac. , des 
Araciinid. et de insect. Par. 8l6. 8. 

8) CiiviUR le re'gnc animal elc. Paris 817. 8. Toni. III. 

9) Tlie zoological miscellanys. Vol. III. Lond. 817. 8. 

10) Familles nalur. du regue animal. Paris 825. 8. 

11) CuviER le rer^ne animal distribue' d'apres son organisalion etc. 
Paris 8','9. 8.' Toni. IV et V. fniclore Latreji.m:. Itaque duas constitui classes , Jnsecta atque Malaco- 
straca, quae liac ratione describi atque inter se disjungi 
possunt. 

Insectis cuni Savignio /^^ Okenio,*^^ atque 
NiTZSCHio'"''^ pedes tantum sex, antennas duas atque 
tracliearum respirationem vindico. 

Malacostracis vero pedes plures senis, meta- 
morpiiosin nullam atque respirationem modo bran- 
chiarum, modo trachearum, modo puhuonum ope con- 
fectam attribuo. Ordines hujusce classis hi sunt: 

I. Arachnoides. Fedes vel octo vel decem, respi- 
ratio modo tracheahs, modo pulmonahs. 

II. Myriapodes. Pedes plures denis , respiratio 
tracheahs. 

III. Crustacea. Pedes decem velplures, respira- 
tio branchiahs. 

Quorum omnium et distributionera et descriptio- 
nem, ut a disserlationis meae consiho et fine ahenam, 
hic cvitavi atque Insectls sohs disquirendis occupatus 
sum» 12) Meinoires sur les animaux sans vertebres. Paris 816. 8. Tom. 
i. pag. 10. 

13) Naturgescliiclite fiir Schulen , pag. 573 u. 577 seq<j, 

14) In praelectionibus de Zoologia. 1* 4 ~. CAPUT PRIMUM. DE INSECTOHrai STRUCTUKA 
AC NATURA. 

§. iir. 

Corporis partes. 

Insectum omiie tribus conslruitur partibus: capite, 
thorace'^^ et abdomioe. Caput simpiex, tliorax trisec- 
tum, abdomen mallisectum. Segraenta tlioracis propriis 
gaudent nominibus, priraum protothorax, securidum 
mesothorax, tertium mefathorax^^^ nominatur, quorum 
cuique duo affixi sunt pedes. Et abdomen annuHs plu- 
ribus, modo sex, modo septem, modo paucioribus, duo- 
bus vel tribus componitur, ita ut Insecto cuique annu- 
lati animahs nomen (ArthrozoonNiTZsCHii '"^) jure me- 
ritoque attribuatur. 

S- IV. 

Caput. Organa oris. 

Caput organa masticationis atque sensuum includit, 
Organa masticationis , os obtenentia, diversis for- 
mantur partibus, quae fusius jam descripturus sum. 15) Thorax sensu Latreillii et novorum, Iiaud Faericii. 

16) Hanc clenonnnationem primuni proposuit Kir.Bv (Monographia 
apum Angliae, 1. pag. 95.) dein Nitzschius (Germar's l^Jagaziii 
dei- Enlomologie. \ ol. 3. p. 275) tres iilas parles propriis no- 
miniijus significavil. Postea vero (Introduct. to Entomologj, 
Vol, 11. pag. 3(57 seq.) enlomologus Anglicus , Iiaec iiominu ac- 
cipiens, falso scripsit prolliorax pro prololhorax, et Latreillius 
illam vocem accepit. 

17) In praeleclionibus de Zoologia. Labium superius slvelabrum, os superriete^ 
gens, bracteam refert quadratam sive oblougam, antice 
saepius emarginatam velbiiidam, trifidam, aculam, etc. 
Nunquam deesse videtur, etiamsi magis obliteratum at- 
que dubium sit, ut in Hemipteris , Dipteris, atque Le- 
pidopteris/^-* 

Mandibulae corneae pro parte a labio superiori 
tectae uncorum formam plus minusve aemulantur, intus 
saepius dentatae, exlus obtusae. Moventur altera ad- 
versus alteram moreforcipum duobus musculis, capitis 
latus infra oculos complentibus. 

Maxillae saepissime minores, sub mandibulis si- 
tae, iisque plerumque simiUimae e duobus constant mem- 
bris, radlcaii carnoso, crasso; aplcali corneo, uncinato, 
modo denlato, modo piloso, etc. In quo loco ambo 
cobaerent, ihi palpus maxillaris sive anterior, unicus vel 
duo, ailixi sunt.antennarum ratione 1 — 6-articu!ati. 

Lingua carnosa sive membranacea spatium inter 
mandibulas atque maxillas completj plerumque labio in- 
feriori arctissime adliaeret atque cum isto in unum con- 
juncta est. 

L a b i u m i n f e r i u s si ve labium aocr s^cx^v brac-» 
tea est plerumque deplanata, apicem versus angustata, 
hic palpigera, palpis 2 — 4-articulatis. 

In Insectis suctoriis, Hemipteris, Dipteris at" 
que Lepidopteris hae parles a vulgari conditione, 
quam modo exposui , recedunt. Hemiptera enim 
rostrum gerunt corneum 5 quadrisetum, valvulis duabus 
3 — 5-articulatis obtectum, quarum setarum anieriores 
mandibulas, posteriores maxillas referre jam Savigny 
demonstravit; idem hnguam brevem et labium superius 
observavit, perperam vero valvulas, sine dubio palpis 
labialibus ceterorum analogas , pro labio inferiori habuit. 
Dipterorum haustellum comphcatius. Inde ab oris 18) Confer. de oris partibiis : Savigxy , Memoires sur les animaux 
sans Yerlebres. Taris 816. 8. Vol. I. png. 1 seq(£. Tab. I — iV. apertura rostrum carnosum atque niembranaceuni , sae- 
pissime geniculatum exoritur, cui in ipso genu setae duo 
usque ad sex adliaerent cum palpis duobus inarticulatis 
vel quadriarlirulatis; apicem porus suctorius bivalvis 
terminat. In canali lateris superioris, a setarum loco 
usque ad apicem extenso, liae setae descendiint atque 
ascendunt et tali modo quasi anth*a haurientes, adjuvante 
ventriculo suctorio (Saugmagen)/^^ bquedines aKrahunt. 
Prima seta iabium superius, secunda et tertia mandibu- 
las , quarfa et quinta maxillas, sexta linguam , rostrum 
vero carnosum labium inferius cum palpis in unum coa- 
litum refert, quod non solum disjunctio indicata, sed 
etiam tangendi functio (vide infra) atque Hemipterorum 
analogia testatur. 

Lepid opter orum structura, etsi plane recedere 
videatur, tamen similhma. Invenis labium superius par- 
vum atque mandibulas vixdum conspicuas. Lingua illa 
spiralis Fabricii semper usque ad basin, nunquam apice 
solum bifida,'°^ maxillas refert. Quodque filamento- 
rum, maxillarum aemulans strucluram, articuio basi- 
lari, breviori, corneo, nec non filajnento illo spirali- 
ter torto componitur, palpumque gerit triarticulatum, 
interdum minimum, primo affixum membro. Fila 
illa, interiori latere excavata, in statu naturaii alterum 
cum altero pilis rigidis conjuncta, hoc modo canalem for- 
mant, per quem, ventriculi suctorii auxilio, cibi haur- 
riuntur. Labium inferius saepe acutum, palpis magnis, 
triarticulatis munitum os inferne claudit. — Hynie- 
noptera quaedam, lingua elongata atquetereti instructa, 
hanc aemulari videntur structuram, sed perperam, nam 
mandibulas validas, crassas, maxiilas palpigeras, com- 
pressas, atque labium inferius saepius bifidum, apice 
palpigerum possident, cui lingua illa cum vera Coleop- 
terorum alque Orthopterorum lingua comparanda , sed 

19) Cf. G. R. TiiETiKAsis yejmisclile Schriflen. Vol. II. ya-j. 
'iO) Ihidem. mandibularum more Lepidopterorum confecta, affige- 
batur. Nihilominus tamen eaiidem in ambobus valere 
ordiiiibus legem nullo modo negari potest. 

Omnibus igitur Insectorum ordinibus eaedem oris 
partes, diverso tantum modo formataej jure attribuuntur. 

§. V. 

O r g a n a s e ii s u u m . 

Haec organa saepius occulta necdum observata 
sunt onmia; oculj soli nunquam''^ deesse videntur; 
quorum structura duplex: 

Ocuii compositi, ad capitis latus siti, commu- 
nem habent corneam, areolis hexagonalibus muUifarie 
partitara. Cuique hexagonorura conus crystallinus affi- 
gitur, ad quem nervi optici globosi ramus subtilissimus 
erailtitur. Hi coni atque rarai substantia gelatinosa, m- 
gra vel rubra, semper obscura, opaca involvuntur, ita ut 
quodque hexcigonorura pro peculiari habendum sit oculo, 

Oculi simplices s. steramata, in verlice siti, 
alio modo comparati sunt. Habent enim, more amma- 
lium verttbratorum, corneam siraplicem, lentera atque 
corpus vilreum, cui retina sive potius nervi optici ra- 
mus adnexus.^'^ 

Haec vero paene omnia sunt, quae de Insectorum 
organis sensuum certo sciraus, De auditu multi locu- 
ti sunt autores, sed nullum adhuc organum demonstra- 
verunt, quod vero in basi antennarura esse situra TllE- 
VIRANUS"^^ atque Carus^^^ probare experti sunt. Idera 
de olfactu valet; et antennae pro olfactus instrumeutis 
habentur, sed, ut mihi quidera videtur, immerito, nam 21) Formicis quibusdam exceptls. Conf. Fn. Klug spec. Eutomol. 
Brasil. in Act. soc. nat. cur. Caes. Leop. Tom. XII. 

22) Conf. JoKANNEs MiJLLER, de Insectorum oculis in opere suo : 
Zur Pliysiologie der Sinnesorgane, Leipz. 824. 8. Et idem iu 
M£ckel's Arcliiv fiir Auat. und Fliysiol. 829. fasc. I. et II. 

23) Annalen der Wetterauschen Gesellscliaft. Vol. 1. fasc. 2. 

24) In zootomia, pag. 65. in Eristale tenaci Meig. nervum quendam olfactorium e 
cerebri latere aiiteriorihinc et illinc orientera atque, fiium 
tenerrinium, rostri mollisbasinpetentera, ibique in globu- 
lura nervosum extumescenteni observavi. Gustum in 
Imgua carnosa sive membranacea liabitare ex analosia 
animalium perfectiorum conjici potest. Tactu Insecta 
carerCj quia cute cornea atque dura involvuntur, pu- 
tare non opus est; liabent enim organa tactus subtilissi- 
ma m apice palporum, bulla humorifera terrainatorum, 
quas bullas fossa eodem loco post mortem indicat. Has 
vero bullas organa tactus referre ex analogia labiorum 
atque Dipterorum structura facile probari potest. 

§. VI. 

Tliorax. Organa motus. 

Tliorax organa motus fert atqiie continet. Nam- 
que musculi, fibris parallelis cons[ructi, tOLum thora- 
/3em implent, modo a tergo ad pedes, modo a capite et 
latere anteriori ad alas a!que abdoinen se expandentes. 
In ipso centro canalis restat, quem oesophagus, aorta, 
tracheae atque gangliorura series percurrunt. 

Organa motus dupiicem liabent usum, quatenus 
ad c^irrendum (pedes), vel ad volandum (alae) adhi- 
beniur. 

Pedes, thoracis parti inferiori adfixi, structura 
gaudent paene im.mutabili in diversis Insectorum ordini- 
bus; constant enim e pluribus niembris, quae semper 
lere adsunt. Primum membrum, coxa, pedem cum 
thorace conjungit, cui femur annulo quodam parvo, tro- 
chantere djcto , aflixum. Femur crassius, clavatum, 
globosum, intus saepius denlatum cum tibia gynglimo 
conjungitur; tibia autem recta, vel curvata, tenuis, iner- 
mis yel serrata aique splnosa in tipice tai-sum rarius 1-, 
saepius 3 -*- 5-articuIatum, unguiferum fert. Tarsus 
inferne saepius deplanatus atque pilis brevibus et rigidis- 
simis ornatus, vel solea carnosa instructus. Nullibi plures ceriiunlur pedes senis, nunquam, si larvas ex- 
cipias , desunt. 

Alae majorem nobis offerunt varietatem. Tliora- 
cis parti mediae atque ultiiuae in margine extcrno supe- 
rioris lateris affixae, musculis validis ad tlioracis dorsum 
et iatera descendentibus moventur. Structura multifa- 
ria, taraen semper membranam referunt moliem atque 
flexilem, quae costis corneis, validioribus exteoditur; 
elytra tantum Coleopterorum hac forma recedunt. 
Membranae formam iiaud esse primitivam jam Heusin- 
GER^'-^ demonstravit, et ego quidem in pluribus insectis 
junioribus, aicohole exstinctis, aias liuraore isto com- 
pietas atque in saccum exlensas observavi. Costas vero 
vasorum suscepisse functionem et Jurine et Carus de- 
monstraverunt. — Differunt praesertim aiae secundum 
formam, superficiem, numerum, etc, de quibus infra. 

§. vn. 

A b d o in e n . 

Jn abdomine plura inveniuntur organa. 

Pritnum de digestionis organis, stomacho, ilio 
atque coio , quibus vasa bilifera, canales tenues elonga- 
ti, apiceclausi, vel aiter cum altero conjuncti, piurimi 
vel quatuor et sex modo apicem stomachi, raodo statim 
post stomachum tubum perforantes intestinaiem , addita 
sunt, agam. De functione vasorum biiiferorum nii certi 
constat, aiii liepatis, aiii renum suscepisse olficium con- 
tendunt, sed arguraenta adhuc desiderantur. Dictyo- 
toptera^^^ quaedara, Hjmenoptera atque Or- 25) Sjstem rler Illstologie. 

26) Nonien Dictjotoptera deilvatiir a vociLus 8 r/.rv 10^6(1, more 
relum constiuclus atque msQov , ala ; igitur ideni quod Neurop- 
tera significat , sed liaud refert, nam nomen non rei cujusdam 
characterem continet, sed rem tantum represetuat, character 
diagnosi datur. (Oplima nomina , qtiae omnino nil significant, 
characterem generis essentiaiem generico nomine indicare inipos- 
sibile nec opus est ; Faer. in 8yst. Eleuth. Tom. I. pag. VIII.) 
Continet hic ordo Neuroplera illa metamorphosi incompleta. 10 

thoptera plurima , Coleoptera modo qualuor, 
modo cum Neuropteris sex, Hemiptera, Neu- 
roptera, Diptera atque Lepidoptera quatuor 
tantura possident. Jnsecla cibum llquidum haurlentia 
hunc in finem ventriculum ha!)ent secundarium, sucto- 
rium, quem extendunt atque Iioc raodo spatium aere va- 
cuum formant, cujus auxilio huraores in rosfrum in- 
trant atque oesophagi ope in slomachum pervemunt. '"^ 
In Hemipteris atque Hymenopleris hoc organum cum 
stomacho vero arctissime cohaeret, sivepotius ante sto- 
machum jacet, in Ijepidopteris paulo ante stomachum 
oesophago quasi hulla adhaeret, in Dipteris tandem pro- 
prium hahet duclum, elongatum, qui div^ersis locis oeso- 
phagum perforat, Etiara glandulae sahvales, sive po- 
tius canales in os abeuntes, Coleopteris forsan exceplis, 
in omnibus inveniuntur ordinihus 

Systema vasorum maxirne obscurum atque du- 
bium. Cor enim uniloculare,*^^ in ahdominis apice su- 
pra tubum intestinalem situm, aorlam emittit sijiiplicem 
caput versus, ex qua globuh sanguinis per totum corpus 
certa via sese effundunt atque alia via ad cor redeunt. 
Tali quidem modo in quibusdam Neuropterorum atque 
Dictyotopterorum larvls oculatiss. Carus'^-' observavit. 

Respirationis e contrario systema maxime evo- 
lutum. In quoque scihcet abdominis atque prirao thora- 
cis segmento foramen vidimus parvum, stigma nomi- 
natum, ex quo inde canales, fibris spiraliler torlis, at- 
que memhrana inter se junctis formati, originem ducunt. 
Omnes hi canales trachea laterali, a capite usque ad 27) Conf. G. R. Treviranus 1. 1. 

28} Kiiperrime Straxsshjm Ditrkheim in anatomla Melolonthae 
vuigaris uon solum locula plura cordis , sed etiam valvuias, san- 
guinem ex abdomiuis cavo in cor excipientes observasse, La- 
XKKiLLE (CuviER rcgnc animal , ed. 829. Tom. IV. pag. 291 in 
annolat. 3.) enarrat. Ipsum Straussii opus iiondum vidi. — 

29) Conf. Carls Enldeckung eines einfachen , voui Herzen aus- 
geiienden Kreislaufes ia den Larvea netzfliigeliger Insecten. 
JLeipz. 827. 4. c. tab. 11 anum expansa, junguntur, cujus rami per totum cor- 
pus ad omnia transducunt organa aerem.^^^ Hac ex 
causa eliam vasorum defectus explicari potest. 

Porro generationis organa abdomen includit. 
Feminina ovariis duobus magnis, saepissime monilifor- 
mibus, mulloties partitfs, tubis, utero alque vagina; 
masculina testiculis interdum pluribus in utroque latere 
inler se coiijunctis, vaso deferente atque vesicula semen 
conliiiente componunlur. Praetcrea vesicae aliae sive 
canaies, feminibus atque maribus communes cum his 
cohaerent organis, quarum usus adhuc latet; fortasse 
organorum uropoeticorum functionem suscipiunt. Or- 
gana generationis externa diversissiraa , quamobrem si- 
lentio praeterimus. ^'^ 

Systema nervorum simplex. Nodus medullaris 
in capite situs cerebrum refert. Emittit quoque nervos 
ad oculos, antennas, os etc. , simul filaraenta duo e 
latere posteriori originera ducunt atque duodecies inter 
se conjuncta ad anum descendunt. Ex quoque vero nodo 
nervi quatuor laterales, ad viscera procurrentes, oriun- 
tur. Inter cerebrura et ganglium primum oesophagus 
filamenta illa sejungit, ita ut totum nervorum systema 
in inferiori corporis parte jaceat. Tubus inteslinalis pro- 
prios nervos, nervo sympathico maximo animalium ma- 
gis evolutorum correspondenles, qui e cerebro originem 
ducunt, accipit.^"^ 

Tali modo paucis verbis totam Insectorum structu- 
ram exponere conatus sum , nunc ad naturam insecli in- 
quirendam transitu opus est. 30) C. Sprengel commentarius de parlibus, quibus insecta spi- 
lilum ducunt. Lips. 815. 4. c. tab. 

31) Conferaiitur de sjstemale geuitalium : 

J. J. Hegetschweiler diss. de Insectorum srenitalibus. Turici 

820. 4. 
Johan:,-. Mlxler iiber die Gesclilechtstlieile der Insecten, in 

Nov. act. soc. nat. cur. Caes.Leop. Yol. XII. p.2. pag. 55seq(j. 
Fr. Suckow in Zeitschriit fiir die org. Pbys. 11. 3. 231. 

32) JpH. Ml^LLER iiber das Ner\ ensjstem der Eiiigeweide bei den 
Insecten: in nora acla soc. nat. cuj». Caes. Leop. Yol. XIV. I*«I. 12 

§. vm. 

IMetamorplioseos ratio. 

Nullum in statu perfecto nascitur animal , uouni- 
quodque aetatem Iiabet juvenilem, in qua propagaiuli fa- 
cultas ei ademta est. Insecta qu.oque haud ab illa bbe- 
rata esse lege, sed varias su])jre formas, priusquam 
statu gaudeant perfecto, in iis manifeste alque aperte 
observatur. Hi vero evolutionis gradus maxime inter 
se discrepant et, quia subito sd divinum quasi nuluni ex 
una in alteram transeant aetatem, meta m or pbosis 
nominata est haec ev^olutio. Sed et metamorphoseos ra- 
tio duplex, quod nunc probaturus sum. 

Insecta omnia ova parere certe scimus, - sed pulll 
structura duplex. Nam in Hemipteris, Dictyolopteris 
atque Ortbopteris animal quasi perfectum iis, qui spe- 
ciem externam dijudicent, semper vero ahs destitutum 
exiit. Structura iiiterna, genitajibus exceptis, cum ima- 
gine congruit. Postquam vero individuum ter vel qua- 
ter cutem detraxit , nunc demum rudimenta alarum con- 
spiciuntur, et tunc tandem cute ilerum deposita, alas 
perfectas observamus. 

Longe alio modo Diptera, Neuroptera, Lepidop- 
tera, Hymenoptera atque Coleoptera in statum perfec- 
tum transeunt. Ex ovo enim nunquam idolon status de- 
clarati, sed vermis quidam cylindricus, modo capite 
cum pedibus, modo his soHs destitutus, qui post varios 
casus atque transmutationes in Insectum declaratum 
transit. In larva, hoc enira vermisillius nomen, viscera 
multo magis obliterant, ita ut imagini plane dissimiihma 
invenias. Tubus intestinahs crassior scihcet et amplior, 
fere canalem nusquam diversum refert. Stomachus 
magnus, elongatus maximam arripuit partem, ilium 
praesertim atque colon brevissimum. Praeterea totum 
corpus massa adiposa, lamelhs sejuncta complet, cui 
vasa bilifera intermixta sunt. Organa generationis plane 
nulla, vixdum conspicua, nodulorum, e quibus duo fi- 13 

iamenta tenerrima oriuiitur, aemulaiilur formam. Post- 
quara vero ter vel quater cutem exuit, pupa est cornea, 
immobilis, quae nec cibos liaurit, nec excrementa edit, 
ore anoque clauso, secl tracliearum tantum functione 
utitur. Pupae fornia ovalis modo imagini dissimillima, 
ut in Dipteris, modo artus, lineis circumscriptos, ut in 
Lepidopteris iudicans, modo organis jam liberis, cor- 
pori vero valde appressis , Neuropterorum , Hymeno- 
pterorum atque Coleopterorum more. In lioc igitur 
evoluiionis genere mutatio manifestior, quamobrem me- 
tamorplioseos verae ei attribuitur nomen; prius illud 
mutationis genus metamorphosis incompleta sive spuria 
nominalur.'^) 

§. IX. 

Itaque, si differentias gravissimas in Insectorum re- 
quiras classe, tria sese offerunt momenla, quibus discre- 
pant: oris, alarumque structura alque metamorphoseos 
ratio. Ex his igitur characteribus ordines esse repen- 
tendos quisque facile intelligit. Structura oris atque me- 
tamorphoseos ratio ejusdem momenti esse videntur, in- 
ferioris vero alarum forma, quod jam plurimae unius- 
cunque ordinis nobis indicant varietates; igitur et par- 
cius adhibendae sunt iii naturali Insectorum systemate. 
Errant inde et Linnaeus atque Latreille , qui tan- 
lum ahs, et Fabricius qui oris solummodo structura 
curat; metaraorphosis vero omnium certissimus charac- 
ter, neque unquam in ordine quodam observavimus ejus 
varietatem , ideoque credo eam prae ceteris pro summo 
habendam esse charactere. ') Fabricius has notiones coinmutaYit. Cf. ejus pliilos. enloni. 14 CAPUT SECUNDUM, STSTEMATIS DEDUCTIO PROPIIIA. 

§. X. 

Sin vero, quod modo explicare experlus sum, cluo 
exstant characteres summi, quorum quisque duplicem 
praesefert varietatem, quatuor tantum secliones ia In- 
sectorum classe inveniri possunt , quarum delinitiones 
liae sunt: 

I. Metamorpliosis completa, instrumenta cibaria li- 
bera, mordentia. 

II. Metamorphosis incompleta, instrumenia cibaria 
iibera, mordenlia. 

IIL Metaraorphosis completa, instrumenta cibarla 

coahta, suctoria. 
IV. Me[amorphosis incompleta, instrumeuta cibaria 

coalita, suctoria. 

Quisque intelh*get primara conditioiiem summumj 
quartam infimum evolulionis gradum indicare, ideoque 
Insectorum seriem, ab iila incipientem, ad hanc quasi ul- 
timam descendere opus esse. Characteres autem ordi- 
nis secundi atque terlii proprias terminant series , qua- 
rum ahera alleri quidem opponitur, altamen respon- 
det atque eosdeni habet evoiutionis gradus, qua ex causa 
nechaecilh, nec illa huic possit anleponi. Tali raodo 
series forraant mediae laterales, quae ab infirao grachi 
transituni ad summum concihant; quod si schemate quo- 
dam exponere vehs, haec tibi exprimere posset tcibula 
sequens. 15 §. XI. 

Totius Iilsectoium classis tabula Met 

! 


amorphosis inco 


npleta, inslrumenta cibariasuct 


oria. j 

1 ? 
Ah*s quatuor, an- 
teiioribus semi- 
corneis vel co- 
riaceis , rarius 
II 

i '^ 
iiullis. 
HEMIPTERA. 
c l 
cc li 

(-, l 

c r 


IV. 

Alis duabus , lial- 
teiibusqiie , ra- 


lU. 

Alis qualuor, co- 

slis reliculatisd 


n. 

Alis quatuor, ra- 
rius cluabus aut 


H ^ 


rius nullis. 


Metamoiphosis 


nullis, costis re- 


M s 

rl ^ 

U '^ 

1 S 

J 

J S 
\ B 
\ "^ 


DIPTERA. 


completa. 
NEUROPTERA. 


ticulalis. 
DICTYOTOPTE- 
RA. 


K l 

^' ti 
^ u 
P u 
B H 

c U 

2. 11 
^ u 

>-: H 

1 sA 

lli 


Yl 
Alis quatuoi-mem- 
branaceis, costis 
ramosis. Meta- 
morpLosis com- 
pleta. 
HYMENOPTE- 
RA. 


V. 

Alis qifaluor squa-^ 

mis obleclis. 
LEriDOPTERA. 


VII. 

Alis quatuor, Sn- 
terioribus coria- 
ceis, posteriori- 
bus reticulatis, 
complicatis. 

ORTHOPTERA. 


VIIL 
Alis anterioribus 
corneis, posle- 
rioribus mem- 
bianaceis. 


1 
i 
M 
COLEOPTERA. 
fia, jj 


stamorjDhosis cor 


npleta, instrumenta cibaria h'b 


[| mordeiitia. 


===J 16 

§. Xil. 

Quodsi vero metamorphosis magnum in Insectorum 
classe obtinet locum, tamen persuasum haheo, distribu- 
tionem, quae sohus metamorphoseos haberefc rationem, 
ideoque omnem Insectorum classem in duas divideret 
sectiones summas, veritatem amisisse. Cerle tum In- 
secta metamorphosi incompleta Insectis metaraorphosi 
completa postponi deberent, ut Okei^ius^^^ iam propo~ 
suerat, cuius systema haec: 

I. 11. 

Metamorphosi incompleta, Metamorpliosi completa. 

Hemiptera. Diplera. 

Orthoptera. Hyinejioptera. 

Neuroptera, Lepiclopiera. 

Coleoptera. 

Sed sine dubio Insecta maxime propinqua hoc dis- 
Iributione disiunguntur, e. g. Orthoplera atque Coleop- 
tera. Neuropterorum vero classis insecta metamorphosi 
incorapleta atque completa confinet. 

Aho modo systema ex inslrumentis cibariis solis ar- 
cessitum refutari potest. Huiusce systeraalis speciem 
J. F. Meckel ^''^^ in anatomia sua comparata jDroposuitj 
e. g. 

L Insecia suctoria. IL InsecUi mordeniia. IIL Insecfasinenietamorphosi, 
Aptera Lam. (Su~ Hymenoplcra. Parasita. 

ctoria Latr.) Neuroptera. Tliysanura. 

Diptera. Orthoptera. Mjriapoda. 

Hemiptera. Coleoptera. 

Lepidoptera. 

Suctoriis et Strepsipterorum ordinem adiungit, sed 
cum Hemipteris conciiiandum esse putat. 

Quae contra hoc dici possunt systema paene omnia 
iam dixi. Suctoria Latr. ad Diptera pertinent, liabent 
enim metamorphosin completam atque similem oris ia- 

bricam , 33) Naiui-gesdiiclite fiir Scluilcn, pag. 739. 

34^ Sjsictn der Tergleichcnden Analouiie. ITalle 82 L 8. "^ oL I. 
pag. 117. 17 

bricam, et Hemiptera mullo magls quam Diptera a Le- 
pidopteris recedunt, quod non solum oris struclura, sed 
etiam metamorphoseos ralio te^latur. Cur vero Strep- 
siptera KiRB. Hemipteris apponenda sint, haud intelLgo, 
habent enim non solum instrumenta cibaria libera, mor- 
dentia , sed etiam metamorphosin completam , quod iara 
KiRBY^^^ demonstravit. Ego quidem reor, Strepsiptera 
cum Hymenopteris optime coniungi posse, tahque modo 
in hoc ordine insecta parasitica priorum repetere. Ter- 
tia autem sectio et suctoria et mordentia continet Insecta, 
igitur ex ipsis systematis principiis plane damnanda. 

§. XIII. 

Cum vero in descriptione quadam altera tantum 
res post alteram describi possit, et ego hanc ordinum se- 
riem propono, in qua conficienda et metamorphosin et 
instrumentorum cibariorum evolutionera , utra praeva- 
leat in quoque ordine, consului: 

I. Hemiptera. 11. Dictyotoptera. III. Neuroptera, 
IV. Diptera. V. Lepidoptera. VI. Hyraeno- 
ptera. VJI. Orthoptera. VIII. Coleoptera. 

Neuroptera quidem propter oris structuram Dipte- 
Vis atque Lepidopteris anteponi deberent, sed tura afli- 
nitas partim Neuropterorum cum Dictyotopteris , par- 
tim Lepidopterorum cum Hymenopteris sublata foret. 
Orthoptera vero propter oris evolutionera maxiraam Co- 
leopteris apposui. 

Quod autem proposui systeraa probavero, si affi- 
nitates ordinura appropinquorura atque dissiraiiitudines 
remotiorum monstrem^ sed ut rite fiat me totum syste- 
raa usque ad familias atque genera exponere opus est» 35) Mouogr. apum Angliae. Vol. II. pag. 113 seqq. Tab. 14. fig. 
11. 4 et 5. 18 §. XIV. 

II e m I p t e r o r u m d i s t r i h m 1 I o 1 Fam. 1. EPIZOICA. 


.-„ n. 
D Pecliculus. 


H 


P Fam. 3. 


Fam. 2. 


Fa-n). 4. 
H PHYTOI^IITIII- 


GALLIKSECTA. 


CiCADARIA.*) 
1 RES. 


Dorthesia. Coccus. 


Teltiogouia. Jassus 
H Apliis 


IMouophlebus. 


Aphrophora Cerco- 
U Kljzoxylon. 
pis. UJopa. Ledra. 
Blembracis. Darnis. 
H 


n Livla. 
j YsjUa. 


Fam. 5. 
HYDROCORIDES. 
Ranatra. Nepa. Nau- 
coris. Sigara. No- 
touecta. 


Ceutrotus. 
Cobax. Asiraca. Del- 
phax Tettigome- 
tra. Lystra. Issus. 
Paecilloptera. Ri- 
cania. Flata. Ful- 
gora. 
Cicada. Tibicen. 
1 Fam. 6. GEOCORIDES 


n Velia. Hydromelra. 


U Acanlliia Cimex. C 


Dreus. Neides. 
n Aradus. Tiiigis. L 


rgaeus. 
A Capsus. IMiris. 
i Pentatoma. .Sculollera. Nabis. 


RfdiiviMS. 

Hemipterorum fgflur primam familiam [nsecla mfulma 
atque minime evolula, Epizoica INitzscii., complent. 
Latreille hanc famiJiam cura Tliysanuris, Mallopha- *) Nomiua famlliarum, v. c. Epizoica , Cicadaria etc. semper 
neulrius generis lormam referre debent, cum vocibus Insecta vel 
Hemipt6ra elc. adlungautur, exceplis illis, c(uae suljslanlivi gau- 
dent iorma, e. g. Phytophliiires , quod e vocibus (pvrov ^ plaiita, 
atque (jL^Sio, pediculus, coniposui. Ceterum multa uomina mu- 
tauda suiil, quia parlim conlra Grammaticae leges , parlim sine 
ullo linguarum scieulia conliciebantur. Itaque hic alia et, ut reor, 
lueliora proposui nomina, quorum foruiandi rationes paulo post 
alio Joco fusius Mxponani, — 19 - — 

gis NiTZSCH. et Pulice m proprium ordineiu Apterorum 
coniuiixit, sed nil nisi alarum defectus omnibus commu- 
iie, alia instrumenla Jiabent oris aperta, aia rostrum 
suctorium, alia metamorpliosin spuriam , tlia comple- 
tam ; dissolvi igitur hunc ordinem et famili.- s ad aJTines 
transduxi sectiones. Siphunculata Latr. vel Hemiptera 
epizoica NlTZSCHii rostro vaginato, quadriseto^*^^ cum 
Hemipteris cohaerent, alas vero deficientes et in aliis 
huiusce ordinis generibus, e. c. Cimice, Aphide, Cocco, 
etc. observamus. Eodem modo Dictyotoptera atque 
Diplera generibus apteris , parasiticis initium capiunt. 
MallophagaNiTZSCHii enim haud ad Orihoptera, sed ad 
Dictyotoptera ponenda esse, iam analogia cum Psoco, ab. 
ipso oculalissimo auctore observata,^''-^ testatur. Puli- 
cem vero Dipteris associavi, Okenio praeeuute, quia 
metamorphosin habet completam atque rostrum, Pupa- 
gorum more constructum. Aliam Hemipterorum cum 
Dictyotopteris coniunctionem inter Cicadaria atqueEphe- 
merina et Libellulina exstat, quorum antennae in quo- 
que ordiiie setae brevis atque tenuis, aemulantur for- 
mam. Geocorides propter anfennas parum articulatas, 
atque articulorura numerum definitum, sive quod om- 
nem numeri articulorum varietatem respuit, ad Dipte- 
ra; Hydrocorides vero, quae Sembloidum atque Phry- 
ganaeoidum more aquam inhabitant, ad Neuroptera 
transducunt. 

Quod ad structuram internam attinet, Hemiptera 
semper glandulas, sive potius canales salivales possident, 
quae filis tenerrimis in os abeunt. Oesophagus tenuis, 
modo longior modo brevior in stomachum ovalem , am- 
plum, saepissirae appendicibus lateralibus, ventriculum 
suctorium referentibus, instructum transducit. Ilium, 
interdum denuo amplificatum, alterum facit stomachum, 36) Conf. KiTzscHirs iii Germar's Magazin der Entomologie 
Vol. III. pag. 304. 

37) Ihidem. Vol. IV. pag. 280. 

2* 20 globosura , vel cylindricum , plicatum (Geocorldes plu- 
rimi), post quem vasa biiifera quatuor, blua inter se 
iuncla, tubum inteslinalera perforant. In Phytopblhi- 
ribus omnino desunt. Tum colon crassura, breve, in- 
terdum coeco magno, elongato in summa basi inslru- 
ctum, sequitur. — Genitalia secundam familias atque ge- 
nera in quoque ordine valde diflerurt; semper vero te- 
sticulos duos aut simpiices , aut spirahter tortos, aut la- 
niellosos atque ovaria mouihformia, dlgitata observa- 
rnus , et buUae secundariae in quibusdam , v. c. Geoco- 
ridibus reperiuntur. 

$. XV. 

Dictyotopterorum tabula. Fain. 7. MALLOPHAGA, Nitzsch. 
Pliilopterus. Tiicliodectes. Liollieum. Gyropus. Fam. 11. PSOGINA. 

Psocus. Fam. 12. TERMITINA. 
Termes. Embium. Fam. 8. THYSANURA. 
Smjntliurus. Podura. 
Macliiiis. Lepisma. Fam, 9. EPHEMERINA. 
Epliemera. Fam. 10. LIBELLULINA. 
Agrion. Aesclma. LiLelluIa. 


Dictyotopterorum ordo animaha maxlme inter se 
discrepantia continere videtur, atque revera plures offe- 
runt varietates. lungebantur autem hoc nomine omnia 
Neuroptera LlN. raetamorphosi inconipleta, quibus et 
Aptera illa pedibus sex, instrumentis cibariis hberis, at- 
que metaraorphosi paene iiulla, Mallophaga Mitzsch. 21 

et Thysanura Latr. apposui. Et Treviranus^^^ qui- 
dem contendit, se nullas in Lepisrnate saccharino inve- 
nisse tracheas , sed et aliud respirationis organum haud 
ostendit, ideoque impraesenliarum Diclyotopleris ad- 
numero, quibuscum et vitae ratlone et oris slructura 
coniuncta sunt. Cum Thysanuris Ephemerina arctissime 
cohaererit, quod larvarum status, quarum forma I^epis- 
mati saccharino, si branchias excipis in latere corporis 
sitas, simiUima, atque imaginuni setae caudales et teslan- 
tur, et transitum hunc probabiliorem adhuc reddunt. 
Termitina tandem a Dictyolopteris ad Neuroptera trans- 
ducunt, quod antennae multiarticulatae atque tota cor- 
poris struclura probant. 

Organisalio interna quodammodo variat. Mallo- 
phaga, 'J'hysanura atque Psocina stomacho unico, va- 
sisque biliferis duobus vel quatuor ad Hemiptera, Ephe- 
merina atque Libelluhna vasis bihferis numerosis ad Or- 
thoptera transeunt. Ingluvies Mallophagorum monet, 
ut ad Ortiioptera referantur. — Genitaha modo parti- 
ta, digitala Mallophaga, Psocina; modo simphcia, sac- 
ciformia Epbemerina, Libelluhna possident; buUae ap- 
pendicales saepius deesse videntur, in Psoci tantum pul- 
satorii femina Nitzschius prodigiosum obseivavit ap- 
pendicem globuliferum, et in Mallophagis anaiogum in- 
veniri organum idem affirmat autor,^^^ 38) Vermlschte Schriften. Bd. II. p. 16. 

39) GjiRMAR's Magazin der Entomol. Vol. IV. pag. ::281. ')') §. XVI. 

Neuropter 

Faui. 13. PIIRYGANEOIDES. 
1 Plirjganea. Mj-stacidcs. Hjdroptila. Sericostoma. Fam. 16. PANORPACEA. 


Fam. 14. SEMBLOIDES. 


Boreus. Nemoptera. Bil- 


Nemura. Perla. Coijda- 


tacus. Panorpa. 


lis. Chaulis. Sialis. 


Fam. 17. IIEiVIEROBlOl- 


Fam. 15. RHAPIIIDIA- 


DES. 


CEA. 


Njm])lies. Osmjlus. 


Raphidia. Mantispa. 


HemeroLius. 


- 18. MYRMECOLEONTOIDES. 
Mjrmecoleon. Ascalaplius. I Hae varlae Neuropterorum ianiillae ad orcil nes ce- 
teros transducunt, ita ut lotum ordliiem quasl medlum 
inter adiacentes ablectum vidimus. Sembloldes atque 
Piu-yganeoldes maxime cum Dictyotopteris cohaerent, 
pupa enim antea quiescens, tamen paulo ante imaginis 
exltum ad plantas sive lapides supra aquam serpit, ibi- 
que evolutionem ultimam expectat. Panorpatorum non- 
dum certe nov^Imus metamorphosiu, sed eam cum cete- 
rarum congruere famiharum ratione coniicl potest. Rha- 
phidlacea , praesertimgenus Mantlspa, Mantoldibus Or- 
thopterorum se adpropinquant; Myrmecoleontoidcs vero 
propter pupam foUIculatam atque totam corporis stru- 
cturam, praeserlim genus Ascalaphus, ad Lepidoptera 
transducunt. Ad Diptera autera transitus obscurior, sed 
in Tipulariorum sive Polymerorum famiha obiter esse 
slgnificatum suspicor. 

Larvae, in hoc ordine semper hexapodae, capite 
gaudent dlstlncto, antennls brevibus atque oris parllbus 
hberis. Sembloldum atque Phryganeoidum larvae 

aquam incolunt, hae semper.foUiculis e lapidibus mini- 23 — 

mis slve ligni parDcuIis lextis, anlice apiceque apertis 
obductae, ilhe Jiberae, cauda biseta. Hemerobii Jarva 
inter Aphides degit, atque mandibulis magnis/*'-* siculi 
et Jarva MyrmecoJeontis, cuius vitae ratio nolissima, 
gaudet. 

Structura interna maxime a Dic tyotopter is recedit. 
Quaedam Sembloidum genera, v. c. Perla Latr. >vasa 
Lilifera Iiabent pJurima,''"^^ apice Jibera, celera e. g. 
SiaJis Latr. , PJiryganeoides , Hemerobioides atque 
Myrmecoleontoides pauca tantum, modo quatuor, modo 
sex possident, nunc libera, nunc in ilium redeuntia. 
Stomaclius in quibusdam, e. g. Hemerobio, Myrmeco- 
leonte, processum Iiabet elongatum coecum, termina- 
lem, cuius usum haud scio. — Genitalia nil proprii 
monstrant, bullae illae secundariae in quibusdam gene- 
ribus ^^^ anatomi observaverunt. 40) Confer. Nalurfoisclier, fasc. 111. No. 2. et E. Fi/ESLY's alteres 
Magazin fiir die Liebhabei' der Entomologie. Vol. II. pag. 109. 

41) Fr. Suckow iu HEtsiNGER's Zeitscluift flir organisclie Phjsik. 
Vol. II. fasc. 3. pag. 265. 

42) Idem I. I. ')! §. XVIL D t e r a . 

2Csrcss3Ea ■f , i^ , e^gT ^r^.-^e^s^ Fam. 19. rULlCiNA. 
Pidex. Fam. iiO. ?ULY:\iERA. 

(Tipiilaria.) 

I. Floralia. Bibio. Aspistes. 

Scalopse. Dilopluis. Penlhe- 

tiia. Cordjla. hiniiilium. 
H. FrNGicoLA. Sciara. Mjcelo- 

pliila. Leja. Boielophila. Ma- 

crocera. 
in. Terricola. Nemalocera. 

Trichocera. Limnobia. Tipula. 

Ctenophora. 

IV. Gallicola. Psychoda. La- 
sioplera. Cecidomjia. 

V. CcLicii.0RMiA. Macropeza. 
Ceratopogon. Taurpus. Chiro- 
iiomus. Corelhra."^ Anopheles. 
< nlex. Fam. 23. D0L1CH0P0DE8 
Medelerus. .Sihisiroma. Psilo 

Dolirhop us. ]'orplijiops. 
Fam. 26. LEPTiDOlDES^ 
Clinocera. L eplis. Atherix. 
^ ~^ Fam. ^yrMIDAsTAT^ 
Thereva. Ciiironivza. Midas. pus. Fam. 28. XYLOPiiAGA. 
Xylophagus. IjeJis. Hermetia. 
Coenoniyia. Fam. 29. KOTACANTiiA. 

Cvphomjia. S Iraliom js. Epl>ip- 
pium. Oxjcera. Nemolelus. 
Ilenops. Sarc^iiS. Vap]:)0. Fam. 30. INFLATA. 
A5.lomelIa. Ilenops. Acrocera. 
riHljna. Cyrlus. Fam. 31. EMFIDOiDES. 
Hemerodromia. Sicus. Gloma. 
Iiilara. Rhamphomjia. Empis. 
Datnalis. Ocjclromia. iivhos. Fam. 3'2. ASiLiCA. 
Oedalea. Asiliis. Dioctria. Ce- 
raturgos. Dasjpogon. Laphria. Fam. 21. PUi^lrAiiA. 
Eraula. Njclebria. Hippobosca. 
Ornithomjia. Slieijla. 
Fam. 22. l\i U.")CAiUA. 

I. ScATOi'HiLA. Trineiira. Sca- 
tophaga. Ochlhera. Diopsis. 

II. Go-vocEPHALA. Neiius. Calo- 
bata. Oscinis. Oliles. 

III. DoLicHOCERA. Tclanocera. 
Sepedon. Lauxania. Loxocera. 

lY. Capromyzae. xMicropeza. 

Dacus. Dictja. Te^xhritis. Pla- 

Ivsioma. 
V. Creophila. Arhias. Lispe. 

Idia. Phasia. Aulhomjia. Mus- 

ca.Ocjptera. Eciiinomjia. Ta- 

cliin.-i. Jram. -'4. Oi.SM'iiUlOE.^. 
Gastrus. Oestrus. liypoderma. Oe- 
demagenes. Ceplienemjia. Cu- 
terebra. Fam. 25. CONOPICA. 
Stomoxjs. Siphona. Carnus. Zo- 
fUon. Mvopa. Connps. Fam. 33. SYRl^iiOiDES. 
Microdon. Ceratophjia. Ceria. 

Cailicera. Chrjsotoxum. Psa- 

rus. Paragus. 
Rhingia. Volucella. Sericomjia. 

Eristalis. JMallola. iielophilus. 

Sjrphus. Chrjsogaster. JMile- 

sia. Eumerus. Pipiza. Sphe- 

gina. Ascia. 
Pipunculus. 

Fam. 34. AKTHRACINA. 
Tomomvza. Anthiax. Ilirmoneu- 

ra. .Stjgidiiim. IMulin. Fallenia. Fam. 35. liOMiJYLiCA. 
Usia. liomb^dius. Lasius. Phlhi- 
ria. Cylleuia. Xestomjza. Apa- 
tomjza. Thlispomjza. Ploas. 
Taxophora. Fam. 36. TAiJANlCA. 
Acanthomera. Riiapiiiorhjnchus. Chrjsops 
Tabaniis. Silvius. 

Pangonia. Haematopola. 
Hexatoma. ga.-VTL^Xi-ia^ 3sas2 a ygg'sri;-^'t.-m"g' V;3 

Dlplerorura ordo ad aniplissimos ideoque dispositu 
difficillijTios pertinet. Primani diiFerentiam raaximi rao- 
raenli antennarum ralio profert, quacum palporum 
structura cohaerere videtur. Discrimen in articulorum 
numero depositura invenimus, nam in. alteris antennas 
filiformes, praesertim i2-articuiatas, in alteris anten- 
nas bresdores e tribus praecipue arliculis compositas ob- 
servamus; simiii modo palpi iii illis quatuor, in Jiis uno, 
rarius tribus (Notacantha) componuntur articulis^ dif- 
fert quidem et articulorum antennae numerus secundum 
familias , sed nunquam articuli senis plures exstant. 
Quamquara vero harura partiura structura raaiorem illis 
vindicare videtur evoiutionis gradura, tamen, si affini- 
tatem cura praecedentibus requiras, inferiorera obtinere 
debenfc locum. Pulices, Epizoicorura atque Mallopha- 
gorura raore, in completo saltera statu parasitantes, ad 
Hemiptera transitum faciunt. Cura iis vero, propter 
antennarum forraara , atque vitae rationera Polyraera, 
praesertira genera Simulia, Ceratopogon, Culex cohae- 
rent. In aitero vero latere tota Pupiparorura farailia 
easdem vitae conditiones subit, atque arctissime cum Pu- 
licinis coniungitur. Itaque duas in Dipterorum ordine 
series conslitui, quae a pulice initiura ducunt. Culi- 
ciformiura tribus ad D olichopodes, genera Hip- 
pobosea, Strebla ad Muscaria, transeunt. Has 
Oestroides sequuntur, tura Conopica, Syrplioi- 
des, Anthracina atque Bo ra bylica, quae, rostro 
elongato prorainente praedita, ad Lepidoptera ducunt. 
Affinitatera harura familiarura rae demonstrare haud 
opusest,cumabomnibuspaene exprimatur characteribus. 
In allera serie Dolicliopodes ex antennarum forma 
atque corporis statura parva , tenui, molli cum Lepti- 
doidibus iunguntur, c[uibuscum Midasia, Xylo- 
ph aga , N o tac a nt b a sive Stratioraydes Meig. arctis- 
sime cohaerent, quod praesertim antennarura forma te- 
statur. Genus Sargus familiae proximae ad Empi- 
doides, Inflatis Meio. intercedentibus, progreditur. 26 

quibuscuni Asilica ex rostri structura iungunlur, quae 
per Laphrias in Tabanica abiunt, quorum genus 
Pangonia, rostro elongato , valde prominente inslru- 
ctum, iteruni ad Lepidoptera transitum atque affinita- 
tem refert. 

Larvarum huiusce ordinis structura, quantum sci- 
mus, valde discrepat. Semper loca abscondita, obscura 
atque humida incolere videntur. Aliae, ut Culicifor- 
mium iarvae, in aqua, aliae in. fangis, aliae in terra 
degunt. Semper pedibus, atque saepissime etiam capite 
carent, sed in Polymerorum larvis adest. Pupa Cu- 
liciformium circumnatat , atque ita Insectis illis meta- 
morpbosi incompleta banc famih"am adpropinq^uat; cete- 
rae, in ipsa larvae cute inclusae, quiescentes evolutio- 
iiem exspectant, quaedam e. g. Xylopliagorum et Ta- 
banicorum pupae propria involvuntur cute atque larvae 
cutem detrahunt. i 

Structura interna maxime congruit in hoc ordine. 

Semperduo, rarius unus adestcanahs, vel glan- 
dula sahvahs, elongata, quae proprio ductu in os abit, 
interdum autem oesophago adhaeret. Stomachus cyhn- 
dricus et in longiludinem magis expansus statim post h- 
iiem vasa bihfera quatuor, rarius in unum coahta cana- 
lem, plerumque bina inter se cohaerentia excipit. Ihum 
anguslius, saepe stomacho brevius, in colon breve, cras- 
sum, amphus transit, quocum interdum coecum vel 
unum vel duo cohaerent. Ventriculus ille secundarius 
sive suctorius buUam magnam, si aere expanditur, aut 
complicatam, illo exhausto, refert, quae per canalem te- 
luieai alque elongatum in oesophagi finem, sive in ipsum 
os ahit. Duos imiuscemodi exstare ventriculos, ut in 
Lepidopleris, in lioc ordine anatomi liaud observarunt. 

Respirationis systema in quibusdam familiis singu- 
iareiu liahet structuram. In abdominis basi scihcet, sta- 
tim f>ost tiioracem, duae iacent buliae magnae, aere re- 
pielac, iu quas tracliae transeunt atque aerem inducunt. 
Puhnonum officio fungi milii quidem veresimiilime, praesertim si xA.rachnoidum pulmonaliiim atque piscium 
compares slructuram. Vidi iu Muscariis quibusdam 
e. g. M. vomitoria, Arilh. meditabunda, atque in Syr- 
phoidibus V. c. Erist. tenaci, Voluc pellucida, aliisque. 
Hac ex causa pellucidum abdomen et quasi vitreum ho^ 
rum inleUigi potest insectorum. Similem structuram 
Cakus'^^^ in Cicadis observ^avit. 

Genilaha et in hoc ordine valde differunt; plerumque 
racemosa invenies ovaria atque testiculum unicum in quo- 
que iatere, saepius granuiosuni. Builae sive canales ap- 
pen(h'cei modo desunt, e. g. Polymeris, Muscariis, 
modo adsunt, e. g. Syrphoidibus , observante He- 

GETSCHWEILER.O. 

§. XVIll. p i d o ]f t e r a H H Fiim. 57. rrERUriiURlTES. 
Pleioplioius. Urneades. I Faiu. 38. CKAMIUTE8. 
Galleria. Crainbus. Alucila. 

Agjossa. Hydiorampus. Botjs. 

Fam. 39. fURTKlCES. " 

Herminia. Procerata. Xjlopoda. 

Yoiurrum. Fyralis. Fam. 40. '1'INEIT£«. 
Adela. Tinea. Phrcis. Euploca- 
mus. Oecopliora. Yponomeuta. 
Lithosia. 

F^n. 4l. NOCTUACEA. 

jErebus. Noctua, Calyptra. Calpe 
3 '^Vr. Chrjsopiera. Plusia. j Fam. 4'i. PHALAEN0IDE8. 
plyLerna. Pbalaena. Melrocam- 

P"s- . 

Fam. 43. BOMRYCOIDES. 
ijlJombyx. Gastrophaga. Altacus. 

Hepialus. Fam. 45. ZYGAENOIDES. 
Stygia. Atjchia. Zjgaena. Sjn- j 
tomis. Sesia. Fam. 46. SPHINGOIDES. 
Maci-oglossa. Sphinx. Acheron- 
tla. Smerinthus. Fam.47. HESPERISPHINGES. 
A!?arista. Caslnia. Conoris. Fam. 48. HESPERiDES. 
Urania. Hesperia. Fam. 44. PSEUDOiiOMEYCES. 
jCossus. Zeuzera. Cerura. Nolo- 
donta. Orgyia. Euprepia. 
Fam. 49. PAPLIONACEA. 

1. Tr:xn?>poDEs. 

* Erjtina. Hipparchia. (Nym- 

phalis Latr.) Apalura. Cha- 

laxes. Limenilis. Vanessa. 
** Pavonia, liiassolis. Satjrus. 

Eurjbia. Danaus. Idea 

Acraea. Heliconius. H. llEi, 

Harbicoinia. Myrina. 

Pieri?. Thais. Pr \PODES. 

Lycaena (PaljommaUis). 

i''3iassius. Pajjilio. 43) Cr. Analacten zup Natunvissenschait und HeiUcuude, Dresden 
829. 8. pag. 138. 28 

Lepidoptera a ceteris omnilnis valde dlfferunt or- 
dinlbus, Apiaria solura eHyroenopl;erorum ordine trans- 
ducere videntur, sicuti et Bombylica atque Tabanicoi-um 
singula genera, quod iam apud Diptera monui. Quatn- 
quam vero in bis structura rostri longe diversa atfjue 
speciem tantum similitudinis prae se fert, cura in Diple- 
ris omnes oris partes, in Hymenopteris praecipue lin- 
guam, in Lepidopteris vero raaxillas elongatas atque spi- 
raliler involulas inveniamus, tamen easdera variandi le- 
ges in his oninibus observamus; quajnobrera unum or- 
dinera in ailerum transire, etiamsi corporis forma ex- 
terna longe recederet, liaud pote»t denegari. 

Quod ad familiarum distributionem attinet, ego 
quidem P terophor ites infimum obtinere locum puio, 
quod et larvarum forma et vita, siculi animahs deciarati 
structura minima atque molHssima testatur. Quodam 
etiam modo Tipulariorum formam aemulantur, quod et 
inferiorem probat gradum. Cum his Crambites at- 
que Tortrices arclissime cohaerent, quibus et Ti- 
neites apposui. Latreille quidem Tineites adBom- 
byces, Phalaenoides vero Crambitibus apposuit^ mehus 
vero Phalaenoides propter antennas saepissime pectina- 
tas, plumosas, atque totam corporis staturam cum Bom- 
bycum famiha, Noctuacea vero et Tineites cum Cram- 
bitibus iunguutur. Larvae illae Noctuaceorum atqae 
Phalaenoidum pedibus duodecim ingredientes tum alte- 
ram cum ahera concih'ant famiiia atque tah modo ab in- 
ferioribus famihis ad superiores, Bombycoides at- 
que Pseudobombyc es, transducunt. HisveroZy- 
gaenoides maxime se adpropinquant, quod non solum 
metamorphoseos ratio, pupa scihcet folliculata, sed 
ellam aniraahum perfectorum colores atque picturae te- 
stantur, Zygaenoides sequuntur Sphingoides, 
quos Hesperisphinges cum Plesperidibus cete- 
ris{|ue Papilioiiaceorum generibus conlungunt, quo- 
jum slmiiitudo cum Myrmecoleontoidibus, e. g. As- 
calaphis per raagua : sicuti et aha (juaedam Neuroptcro- . 29 

ru m gen era, e. g- Mystacldes , Sericostoma arclissime 
curii 'i^ineitibus atqne Crambitibus cohaerent, quam si^ 
militudinem et oris parlium structura maiorem adhuc 
reddit. 

Larvarum et forma et vitae ratio plerumque con- 
gruit, semper caput habent distinctum alque organa ma- 
sticalionis libera , pedes ad miniraum oclo adsunt, sae- 
piusplures, nunquam vero sedenis plures; sex in pri- 
mus tribus corporis segmentis, duo ultimo affixi sunt, 
reliqui, siexstant, in septimo, octavo atque nono, ra- 
rius sexlo invenis segmento. Ahae, Piiryganeoidum 
more, saccum corpori circumtextum portant, e. g. ge- 
neris Phycis Jarvae atque e Tineitum famiha quaedam, 
aliae pihs longissimis atque rigidis tectae, uti Eombyces, 
aliae spinis simph'cibus, sive potius ramosis ut Papilio- 
naceorum quaedani. Omnes in pupam quiescentem, 
modo folhculatam, modo nudam transeunt. 

Simih modo et oj-ganisatio interna congruit. In lar- 
vis reperiraus canales sahvales elongatos alque glandulas 
materiam ad fila ducenda secernentes, porro stomachum 
elongatum, cyhndricura, atque vasa beliferasex, alte- 
rum in alterum transeuntia. Et genitalium rudimenta 
iam in primo aetatis tempore occurrunt. '^''■^ Lepidopteri 
structura multum recedit; oesophagus longior atque an- 
gustior in apice ventriculura suctoriura unum vel duo 
gerit, stomachus verus multo brevior, ovalis, interdura 
in duas seiunctus partes; stalira post storaachum vasa bi- 
lifera tubum perforant inteslinalemj ihum longius, an- 
gustius in abdomine huc atque illuc revolutum , in colon 
breve atque crassum, interdum coeciferum abil. — Ge- 
nitaha ex ovariis spiraliter tortis, digilatis, monihFormi- 
bus atque testiculo unico sive duobus, cum bullis ap- 
pendicaiibus nisuper exstructis, coraponuntur. 44) Cf. Herold's Enlwlckellingsgescliiclite der ScLmeUerlinge. 
Marburg 821. 4. Mit Kupfern. IT V r,i 30 - 
§. XTX. 

o p t Faiu. 50. KiilfillJDUPTERA. 
Slvlops. Xenos. Fam. 61. FTEl^OMvLIAM Ualm. Chakiclitei, L- EncjrUis. EnieJon. Eiipelinus. rteiomah 
Spalangia. Ettrytoma. Dirrlifniis. Cl) Torjnuis. Perilampus. 
Eucliaris. )lcis, Leucospis Platrgaster Fam. 52. OXYURA Latr, 
Diapria. l^eleas. Cerapliron. Belyta. Cinetus. Cleptes.HedjcL Fam. 53. CURW^OiDE.S. 

IClampus. Chrysis. Euchraeus. Stilb 'rti. Pa-t1( pes Fam. 54. FOMICARIA. 
Crjjjlocerus. I\]yrnuca. Oecodo- 
nia. Ponera. Ppljergus. I^or- 
mica. Dorylus. LabicJus. Fam. 55. ANTHREN01DEJ5. 
Nomia. Sphecodes. Anthrena. 

Dasjpoda. Colletes. lljlaeus. 
I^am .~577TjE,MnECOlDES7~ 
Rembex. IMonedula. Stizus. 
' Fam. 58. YESFACEA. 
I. Masar. Celouites. Masnris. 
! II. Soc. Polistes. Epipona. Vespa. 
III. SoLiTARiA. Eiunenes. Ody- 

nerus. Plerochilus. Svnagris. Fam. 55. APIARIA. 

I. SociALiA. Apis. Ronduis. Eu- 
glossa. 

II. ScopuLiPEDES. Centris. Me- 
lilurga. Eucera. 

III. CrcuLLiXA. Melecta. Koma- 
da. Epeolus. Ammobates. 

IV. Dasygastres. Megachile. 
Osmia. Anthidium. Stelis. Ce- 
ratina. 

V. Capitata. Xvlocopa. Pa- 
mu-gus. Sjstropha. Fam. 59. MUTILLARIA. 
Mjrmecoda. Melhoca. Scelero- 
dernuis. Psammotherma. Mu- 
tilia. 

Fam. 60. SCOLIOIDES. 
Scolia. Meria. IMjzine. Tengy- 
ria. Tiphia. Phiianthus. Sa- 
pyga. Polochrum. Thyiuuis. 

Fam. 61. CRABRONEA. 
Cerceris. Psen. 
Gorytes. Alyson. IMellinus. 

Pemphredon. Stigmus. Cra- 

bro. Trypoxylon. 
Dinelus. Miscophus. Lyrops. 

Larra. Palarus. Pison. Nilela. 

Oxybelus. Nvsson. 

Fam. 62. SPHEGOIDES. 
Astata. 

Pelopaeus. Podium. Ampulex. 
Cliiorion. Pronaeus. Sphex. 
Miscus. Ammophila. Salius. 
PJaniceps. Dalichurus. A [)0- 
xus. Ceropales. Pompilus. 
jVp.^is. Fam. 63. GALLICOLA. 
Proctotrupes. Cynips. Figites. Ibalia. Anteon. HeloT Fi 64. EVANlALiA. Aulnrus. Paxvloma. Pelecini!.'-. Foeiuis. Ev.uiia. Fam. 65. ICHNEUMONOIDIA. 
I. Bassini. II. Bracroxoioes. 

Chelonus. Sigalphus. Alysia. j Blacus. JMicrogaster. Hormius. 
Eubazus. Ileicon. Rogas. Car- j IMicrodus. Bracoji. Lecapiuon. 
diacliiJes. J Spatias. Steplianus. Xorides. 

III. ICHSEUM. ADSCITI. 

Agathis. Acaenilus. Ilehvigia. Ophion. Tryphon. Cryphus. Trogus. 
Ichneumon. Banrhus. Bassus. Melopius. Pimjila. Fam. 66. 
!vss II s. I^emex. ijROCfaiATA. 
Sirex. Xi|)hvdiia Xvela. TENl'HKEOUNOiDES. 
Loplivrus. PleivgOi)lioru bam. b/. 
Lyda. Cephus. Tarpa. — ,,..,.„„. ^...,j^. 

Hylotoma. Perga. Amasis. Cfmhex. 

; ^pVy^ -^ - . "' . -1', % '"rV Tenlhredo. 31 

Hymenoptera revera inter Lepidoptera atque Co- 
leoptera inceclunt , atque iioc in loco mirabiiissimas nobis 
monstrant ratioues. Nihiiominus tamen ex orauibus In- 
sectorum ordinibus maximas offerunt in clisponendo clil:'- 
iicultates , nec usquani familiis altiores inv enire possu- 
mus sectiones certas. Sin vero expertus sum qucJluor 
stabilitare sectiones, iam admonitu opus est, lias noa 
plane esse naturales , sed artificiaiium prae se ferre ali- 
quantulum speciem. 

Pro iufimis illa liymenoptera habeo, quorum alae 
areolis perfectis atque clausis privatae sunt, e. g. Pte- 
romalina Dalm., Oxyura Latr., Cbrysoides, 
quibus et Strepsiptera KlRB. Rbip h idop t er a 
Latr. associo; liabent quidem alas tantura duas, sed 
oris fabrica, vitaeque ratione his adiunguntur famibis. 

Secundam sectionem Hymenoptera aggregatiiii vi- 
ventia obtinent. Initium capiunt Formicaria alque 
a Clu-ysoidibus ad Apiaria transducunt, haec An- 
tbrenoides sequuntur, atque Vespacea. Praeter 
ralionem vitae etiam antennae saepissime fractae, geni- 
culatae hanc firmaut iuuctionem. 

In tertiam sectionem omnia remisi liymenoptera 
cetera antennis saepissime fractis, parum-, praeserlim 
12 -articuiatis, e. g. Mutillar ia, Scolioides, Cra- 
bronea, Sph egoides. 

Quartam sectionem illa inhabitant Hymenoptera 
antennis rectis, saepissime iiliformibus atque multiarti- 
culatis , e. g. Gallicola, Evanialia, Ichneu- 
m o n o i d e s , Ur o c er a t a et T e n t h r e d o n o i d e s. 
Hos vero ordines summum obtinendos esse locura et oris 
structura et larvarum forma tesfatur. 

Affiuitates quasdam cum ordinibus adiacentibus in 
his expressas esso sectionibus nunc monslrare experlu- 
rus sum, 

Prima sectio Diptera, praesertim Muscaria repe- 
iil', quod Khiplhdopterorura structura atqiie omniuu] \i-. 
tae ratio parasitica testatur ; secunda sine dubiis cum Le- plclopteris arctisslme coliaerct, quod struclnra oris, prae- 
sertim vero storaachi organisatlo, appendicihus suctoriis 
gaudentis, probat; tertia Orthopteris magis se adpropin- 
quat. Fodient enim hae familiae, Achetarum more, cu- 
niculos profundos in terram atque muros, quibus inha- 
bltant et ova deponunt. Et organisatio tota interna ma- 
gis cum Ortliopteris cohaeret, habent enim vasa bihfera 
plurima, apice hbera statim post storaachura tubum per- 
forantia intestinalem ; desunt autem stomachi appendices 
vermiformes. Quibus Orthoptera gaudent. Ouarta tan- 
dem sectio Coleoptera aemulatur, quod instrumenia ci- 
baria plane hbera, atque Coleopterorum raore formata 
tesiantur. Et larvae huiusce sectionis saepius pedes ha- 
bent vel sex, vel octo, vel octodecim alque caput libe- 
rura, itaque Coleopterorum larvls quodammodo respon- 
dent; maiorem vero adhuc similitudinem cum Lepidopte- 
rorum larvis produnt. Ceterorum Hymenopterorum 
larvae et pedibus et capite privatae sunt. 

§. XX. 

r t" h o p t e r a . Fam. tiS. TilRlPOlDES. 
Thrips. Fani. 72. MANTOIDES. 
♦IJacillus. Bacteria. Phasiu 

i-hyllium. 
**Manlis. Empusa. Fam. 73. LLATTARIA. 
Kakerlac. ElaUa. Fam. 69. ACRIDIOIDES. 
TeUix. Acridium. Xiphicera. 
Troxalis. Pruscopia. Pneu- 
mora. 

Fam. 70. GRYLLOiDES. 
Aljrmecopliilus. Grjllus.' 
Tridactyins. Gryllolalpa. l Fam. 71. LOCUSTORIA. 
Ephippiger. Anisoptera. 

Pennicornu. Locusla. Fam. 74. FORFICULARIA. 
Cheiidura. Foriicesila. Forficufa. sassxs::^ Ortho- Orlhoptera ordinem maxime naturalem et a ceteris 
remotum referunt; structura non solum externa maxime 
congruit, sed et orgauorum internorum, vitaeque ratio. 

Quod ad externam attinet sirailitudlnem semper in- 
strumenta cibaria libera, maximeque evoluta observa- 
mus ; praesertim maxillae atque labium inferius cum lin- 
gua inter omnes ordines maximam evolutionem atque 
perfectionem monstrant. — Solum Thripum genus, 
quod LiNJJAEUS aliique ad Hemiptera posuerunt, nunc 
vero, Straussio observante,"*'^ maxilHs atque mandi- 
bulis liberis instructum, Orthopteris associari debet, has 
partes habet obsoletas, nec plane evolutas. Cum hoc igi- 
tur genere ordinem incipio. Transitus dehinc ad cete- 
ras lamilias obscuriorj Forficularia solum ad Thri- 
pes proprius accedere videntur , sed quia in altera parte 
ad Coleoptera optirae transducunt, summus iis vindicari 
debet locus. Nil igltur restat, quam ut A cr idioi des 
ad Thrlpes ponerem atque Grylloides et Locusta- 
ria Latr. sequi iuberem, a quibus Man toides tum 
(Mantides atque Spectra Latr. consociata) ad Elatta- 
ria, porroque ad Forfi cular ia transducunt. Arti- 
cula tarsoruin in hoc quidem ordine nihil valere, Blatta- 
riorum observatio me docuit, quae modo in pedibus duo- 
bus posterioribus quatuor tantum , modo in uno quatuor 
in altero quinquehabent articula, quod individuum Blat- 
tae giganteae, in museo Regio Academico Halensi asser- 
vatum, nulloquemodo mutilatum, probat. Et in Acri- 
dioidibus sirailes occurrunt varietates. 

Praeter oris partes etiara alarura, antennarum, pe- 
dumque posteriorum structura Orthoptera inter se con- 
iungit et a praecedentibus ordinibus seiunglt. Alae sem- 
per quatuor, rarius nuUae, costls reticulatis expanduntur, 
anteriores coriaceae, posteriores membranaceae, longi- 
tudinahter plicatae. Foriicuiaria solum radiatim emissas 
habent costas e costae marginaHs medio, atque simili 

45) Cf. Latreille's natiuilclie Famiileii des Tluerreiclis , iiber- 
setzt -von Berxhold. Weim. 827. 8. pag. 412. 

3 34 

modo et alas complicant. Aiitennae semper filiformes 
sive setaceae, nunquam fractae, saepius longissimae; pe- 
des posteriores in pluribus elongati, ad saliendum utiles, 
praesertim in Acridioidibus , Locustariis et Grylloidibus. 

Organisatio interna maxime congruit. Oesophagus 
amplificationem facit, ingluviem dictam, atque paulo 
post in stomaclmm plicatum transit, cui appendices quae- 
dam vermiformes affixae sunt. Tum novus stomachus 
elongatus, cylindricus ex illo existit plicato, cuius fini 
vasa biiifera plurima, tenerrima , apice clausa adhae- 
rent. Jhum paulo anguslius ac vix longius tum sequitur, 
quod in colon, breveamplum, crassum phcatum abit. 
In slomacho illo primo, plicalo saepius invenis strias lon- 
gitudinales, prominentes, cartilagineas, quibus ad teren- 
dos cibos fortasse utitur iQsectuni. Glandulae sahvales 
in quibusdam e. g. Locusta viridissima, atque Gryllo 
grosso reperi. — Genitaha et in lioc ordine more illo 
consueto formata sunt. Ovaria digitata sive pinnata, 
monihformia in uterum tenuem, cyiindricum transeunt, 
cui bullae illae appendicales adhaerent^ mascuhna sae- 
pius testes maximos, qui statim in duclum eiaculatorium 
brevem transeunt, quibuscum canales appendicales co- 
haerent, referunt. 

De affinitate ordinis huiusce cum reliquis pauca 
tantum dicenda sunt. Propter metamorphosin inccm- 
pletam atque tubi intestinahs structujam cum Dictyoto- 
pteris, propter alarum situm compiicatum cum Neuro- 
pteris quibusdam, e. g. Piiryganeoidibus, et totam corpo- 
ris formam Mantoides cum genere Mantispa huiusce or- 
dinis, ob oris partium evolutionem maxiraam cum Co- 
leopteris cohaerent. Analogiae cum IlymenopLeris ob- 
scurius indicatae iam menlionem feci. 

§. XXI. 

Coleopterorum tabula. 

Ad ukimum tandem transimus Insectorum ordi- 
nem, maxime evolutum, numcrosissimum, multotics 

I. TRJJffiRA. F.,n. 75. CLAVIGERA. 
U. TETHAMEUA. 
^^^ F.». 76. HHINCHOl-HORA. 


P.el.|.l"" > _. .. '. ' ,'L,en.. 


M.j,lic„.. Seydr.eTJs.^ia^^ll^Tillu,. Cory- 


S.~.;v.l.. y ' " "•Ac,„,hop„>. 


Geori.sul^.^E^I,!,',';'; D,*','""l',!,',„' .'p'i,';i,„ n. 


:£;!:;:' . ^ ;i|;:z^: 
"Tl.yl.cl... B.rynol,,.. Ewo- 
i. "1 'lM„,l,„s. Liophloeas. Phyllobim. 

ir,.:,.o,o;'"°'' '^^'' '• '^ °- 

,eo""'o."i,7ncl.us. Cal»„dr.. Co.son,,,. 


No.od 1 ' ' ' -^""•""•"- 


S:i^S;,i'i^LLt^^:::Zus. 


t-™n™». 1.:::^-,,.'..:. r. ',;,.■..., '..V„..„i,.s. «i- 


so.,p,i.,^-;&-»l 


F.o,. 77. UOSTBICHINT 

^...o.To_..oI,„..«o.Io...C.. 


F.„. !I2. .SKCURII-ALPATA. 
ni,IIome„««. OrcLeiia. Dirc.ea. ilvp.Iu.. Me- 


jdiom. Ltc.u,. I,i,„„,.. 


F.„,. a3. CSTELACEA. 
Myccoch.,». Allecul.. 
Cis.el.. 


pCll""''"..'!'-. ' ' "" 


Ci..i.,e,. hIT "*• '"""^^'^-^- 


,' ■■■ ' ■ ■•'-"■'^""•i^-- 


-''•"*"'■■ ■-''-■-''■ i. ■" 


F«.„. 95. TESICIFICA. 
Oe„... M.Ioe. Ly„.. 
Nemoe„.,h.. Zo«i,e.. 

^::;.:^"'- 

L;d„.. Cetoeom.. Myl.hrls. 

IV. rENTAMERA. 

zysi..^;;". ■" ;," >"",;'i"\'\ .„ 

,: : ■ ', ■' "■"'~ 

S:';,;:"' " ■ ■' 


:;,::,„:'"■"■"""""""'■ 
n„ell.,, ^,,,„1,,,., 


sp„.e.i,e..";;.."ii,^r^s:^. .„,^.„J 

S':r'lVl',>r'„''''e^l„'^'"'°'''""'"' '"^'""' *''" 1 


'-•-•••y'-:- rr-:'t:tf::: 
:.: 1.. ' . . '::}'iB 


' - ' °'P"'- C»'"P"- 


UI. HBTEROMERA. 

F.Di. 66. OJ!DOIi»IERITliS. 
opui. NecydiJ,-.. Diljlu,. S.e„o«o=... 
«yclerus. 35 

tractatum atque perscrutatum. Atqui reapse, nunquam 
alibi invenies ad colligendum faciliora, ad conservandum 
aptiora atque ad distribuendum magis in vitantia animalia, 
quam in lioc quidem ordine. Numerosissimae corporura 
formae et vitae rationes delectant, atque novas detectio- 
nes faciliores reddunt , quis ergo vituperet ad liunc ordi- 
nem entomologos maximi momenti et operam et sumtum 
impendissse maximum, 

Distributio autem nov^orum huiusce ordinis auto- 
rum, ex tarsorum artiCulis repetita, magna prae se fert 
emolumenta, et naturalis speciem habet; et ego quidem 
puto, quasdam, si naturam speculamur, nec varietates 
meras pro veris habemus formis, naturales stabihtari 
posse sectiones, Jioc adhibito distributionis momento; sed 
sicuti adhuc vidimus famihas cum famihis coniunctas, nil 
nisi voluntariae et coiitra naturam confectae coahtiones 
obv^eniunt. Tres tantum invenio veros tarsorum articu- 
lorum nuraeros, qui vocibus Tetramera, Hetero- 
mera atque Pen tamera significanturj Trimera 
vero omnino paene reiicienda, si Clavigera excipiasj 
habent enira Coccinelloides atque Fungicola ar- 
ticula quatuor '^'^^ atque Pselapbica, legem illam antiquis- 
simam, nulla regula sine exceptione, sequentia, Iletero- 
meris e. g. Anthicoidibus adiungi opus est. Tali modo 
totum systeraa instilui, quod iabula affixa testatur. — 

Initium capiunt Clavigera, quae et antennarum 
atque oris partium structura et vitae ratione paene para- 
sitica infimum sibi vindicant locum. Haec sequntur Te- 
tramera atque primum quidem Rhyn clio phora, 
quae in instrumentorum cibariorum forma Clavigeris se 
adpropioquant, atque ob hanc causam ceteris oranibus 
inferiorem obtinent locum, id quod iam Okemus *^-* de- 

46) lam in Fungicolis Fabr. (Sjst. Eleutli. I. 504.) Yeruni articulo- 
rum uiimerum indicavit, et ego ex uiultis cerlior factus sum ob- 
servalionibus , quatuor arlicula in tarsis exstare Coccinelloidum, 
quoruai penulliuium minimum alque arctissime cum arliculo un~ 
guiculari coniunctum. 

47) Natuigescliichte fUr Schulen, pag. 792. 

3* monstravit. Larvae etlam pedibus carent , et palporum 
maxillorumque insecti declarati structura liuic respondet 
loco inferiori. Genera Cossonus, Rhyncolus, Anthri- 
bus ad Bostrichina transducunt. Bruchos vero, Sal- 
pingos etc. plane ab hac famiha sejungendos atque 
Oedoemeritibus forsan associandos esse puto, Bostri- 
chinorum genera Rhyzophagus, Cis, Cerylon cum T r o - 
gositariis, e. g. Lyctis, Ditomis arctissime cohae- 
rent, genera Triphyllus, Diphyllus Fu ngicola cum 
Trogositariis coniungunt, a quibus porro ad Cocci- 
nelloidum famihara, et Clavopalpata transeo, et 
nunc trans Cassidaria ad Chrysomelina prove- 
lior. Famiha E u p o d u m L ATR. Chrysomehna cum C e - 
rambycinis coniungit, atque haec totam sectionem 
claudit. 

Nova sectio Heteromerorum cum Oedoemeriti- 
bus incipi potest, quorum genus Calopus propter an- 
tennarum longitudinem Cerambycinis se adpropinquat, 
simul rostro elongato instructa Rhynchophororum repe- 
tant structuram, talique modo infimum sibi vindicant lo- 
cum. Tum Anthicoides sequntur, quorum genus 
Pselaphus Clavigeribus propier elytrorum torsorumque 
structuram affine, quamobrem secundam Coleoptero- 
rum seriem aperit; sed quia instrumenta cibaria prae- 
sertim palpos possident liberos , elongatos, huic familiae 
consociavi. Aha genera, e. g. Lagria, ad Helopia 
transducunt, quae vero arctissime cum Melanosoma- 
t i b u s cohaerent atque in altero fine in T ax i c o r n ia 
abiunt. Haec ex antennarum forma vitaeque ratione 
Mordellacea sequntur, tum Securipalpata,a La- 
TREiLLio plane contra naturam ex parte Taxicornibus 
associata, quae per genus Nothus in Cistelacea trans- 
eunt. Horiacea tandem atque Vesicifica et hanc 
terminant sectionem. 

Terliam sive Pentamerorum sectionem Malaco- 
dermata ducunt, quibus, trans Cebrioni tes, Ela- 
leroides atque Buprestoides conciliantur. Hos, praesertlm genus Melasis, Deperditores, ut Xylo- 
trogorum £tque Ptiniorum Latreillii tribus coalitos 
dico, e. g. Ptilinus, Anobium sequuntur, atque in 
altero fine cum Celeripedibus, e generibus Moloe- 
cho, Choleva atque Scapliidio formatis, cohaerent. Ge- 
nus Choleva ad familiam sequentem Clericorum du- 
cit, quorum genera Masticus, Scydmaenus Pselaphos 
atque Anthicos repetunt, ideoque tertiam Coleopterorum 
seriem incipiunt. Clerica Macrodactyla sequuntur, 
quae per genus Heterocerus in Byrrhina abiunt.-— Nova 
Pentamerorum stirps, antennis clavatis vel capitatis 
gaudens, cum Palpicornibus incipit atque a Sca- 
rabaeoidibus , Lucanicis, JHLister oidibus , 
Dermestoidibus et Peltoi dibus componitur; ul- 
tima Peltoidum genera, e. g. Agyrtes, Silpha, Mi- 
cropeplus , hanc famiham cum Brachyelytris, e. g. 
Omahis, Aleocharis, coniungunt, quae tum ad ukimam 
Coleopterorum stirpem, palpis sex insignem, se admovet. 
Hy drocantliarides, Carabicina etCicindela- 
cea eam componunt, itaque totam Insectorum et clas- 
sem et ordinem terminant. • — Rationes meae distributio- 
nis adderepaene snpervacaneum puto, sine dubio quis- 
quis, qui systema dihgenter examinet, modo sentiet, 
connexiones maxime naturales ab una in alteram trans- 
ducere famiham. Carabicina atque Hydrocantharides 
fiummum omnium obtinere debent locum, quod et oris 
structura, palpis sex insignis, et vitae ralio modo cur- 
rens modo vohtans , praesertim vero larvarum forma at- 
que organisatio testatur. 

De structura interna pauca adhuc addam. Oeso- 
phagus brevis in Carnivoris apice in ingluviem sacci- 
forniem sivepolius proventriculum amphhcatum, phca- 
tumtransit, quem stoniachus aher anguslior, cyhndri- 
cus, undique in latere externo plurimis processibus, bre- 
vibus, apice clausis gaudens, sequitur. Statim post sto- 
machum vasa bihfera quatuor apice cohaerentia tubum 
perforantj ihum modo longius, modo brevissirae in co- lon amplum, crassum, breve translt, cui interdum coe- 
<^um unum, vel duo vasa coeca. in anum abeuntia, ad- 
haerent. — P hyllopliagorum organisatio liaud con- 
gruit; in quibusdam quidem stomachos duos reperimus, 
plurima vero stomacho unico, cyhndrico, elongato gau- 
dent, cuius apici vasa bihfera sex, simih modo constru- 
€ta, adhaerent. Scarabaeoidum omnivororum structura 
quasi media inter ambos incedit, habent scihcet stoma- 
chum Phyllophagorum atque vasa bilifera quatuor Car- 
nivorum, quamobrem Phyilophaga cum Carnivoris con- 
iungunt. — Tracheaein quibusdam, e. g. Scarabaeoi- 
dibus ampKficationes habent ovales, sive vesiculas, quae 
per totum se extendunt corpus, atque ita simihtudinem 
cum pulmonibus maiorem adhuc reddunt. Eandem for- 
mam et in Orthopteris, e. g. Locusta viridissima atque 
verrucivora, reperimus. — 

Genitahum structuram et in hoc ordine maxime 
perfectam atque evolutani invenimus. Feminina e duo- 
bus constant ovariis digitatis, monihformibus , quae in 
uterum, cyhndricum, brevem transeunt, cui bullae illae, 
iam satis memoratae, adhaerent. Et in ovariis quibus- 
dam tales vidimus appendices, e. g. Hydr. picei, quae 
massani glutinosam, ad ovorum navem huiusce animalis 
constituendam secernunt. Mascuhna modo testiculos 
duos magnos, unum in utroquelatere, vel plures mino- 
res, qui in ductum transeunt deferentem, cyhndricum, 
elongatum monstrant; his accedunt appendices oyhn- 
dricae atque canales araphores. — - 

Systema nervorum in omnibus paene congruit or- 
dinibus , atque unica quam observamus varietas gangho- 
rum quorundam defectu, ut in Lepidopteris, sive maiori 
nodorum medullarium rnole et magnitudine, ut in Or- 
thoptcris, indicatur. Igitur silentio praeterivi totum sy- 
stema, Idem de circulationis valet s^stematc. — 39 

§. xxn. 

Restat adhuc , ut In fine operis mei leges quasdam, 
in observatione affinitatuni arreptas , exponerem. 

Prima lex, quam reperi, haec est: 
Ubi organisatio ordinum externa mino- 
res offert affinitatis rationes, ibi in- 
terna hoc occupat negotium. — 

De Hemipteris atque Dictyotopteris vixdum probari 
hanc legem opus est, nam et externa et interna corporis 
structura ambo coniungit. Dictyotoptera vero atque 
Neuroptera similitudine corporis externa iunguntur, pro- 
pterea quod interna magis diiFert. Sed iam in Neuro- 
pteris atque Dipteris adhibitam invenimus hanc legem. 
Organisatio externa longe recedit, sed quomodo tubum 
potes intestinalem horum ordinum distinguere, haud 
scio, si ventriculum suctorium Neuropteris deficientem 
exciplas. Altera differentia Hemerobii atque Myrmeco- 
leontoides offerunt, qui vasa bihfera sex, Diptera tan- 
tum quatuor possident. Ventriculum suctorium vero in 
Neuropteris deesse, ex oris structura sequitur, nihiiomi- 
nus tamen Phryganeoides similem gerunt oesophagi am- 
phficationem. Multo magis adhuc Diptera atque Hemi- 
ptera ex partium internarum structura cohaerent, idem 
de Lepidopterorum atque Dipterorum rationibus valet. 
Sed si a Lepidopteris ad Hymenoptera transeas atque Co- 
leoptera, ibi hanc legem maxime valentem invenies. Le- 
pidoptera ob oris structuram cum Apiariis cohaerent, 
igitur simihtudo partium externarum , tubus in^eslinaiis e 
contrario in Lepidopteris atque Coleopteris congruit, cum 
tota deficiat simihtado externa. In altero fine Hymeno- 
ptera cum Orthopteris structura interna, vasis scihcet 
biliferis plurimis cohaerent, ad Coleoptera vero siinili- 
tudo partium oris conducit, cum tubi inlestinaiis foima 
quodammodo differat. Jnter Orthoptera vero. atque Di- 
ctyotoptera affinitatem et internam et externam inveni- 
mus maximam. — Secunda lex liaec: 

Ubi vera ordinum affinitas, ibi organa et 

interna et externa congruunt; ubi • 

vero potius adpropinquatio ordinura 

exstat, ibi aut ab organis externis 

aut ab internis adducitur. 

Tam in iis, quod modo dixi , hanc legem esse indica- 

tam reor. Tnter Diptera atque Lepidoplera exstat vera 

necessitudo, quamobrem et organa interna sicuti exter- 

na, e. g. instrumenta cibaria atque tubus intestinaiis con- 

gruunt. Idem Ortboptera atque Dictyotoptera mon- 

strant, cum organa et interna, e. g. tubus intestinalis, et 

externa, e. g. oris partes atque alae, similem habent stru- 

cturam. De Hemipteris atque Neuropteris hor, nullo 

modo potest contendi, itaque et affinitas vera evanescit. 

Idem deHymenopteris valet, quae propter simihtudinem, 

ex partibus externis repetitam , ad Neuroptera quodam- 

modo transeunt; itidem et Hymenoptera Coleopteris, 

haec iterum partim Lepidopteris , partim Orthopteris 

se adpropinquant. Notatu autem raihi quidem videtur 

dignissimum, Neuroptera ex organisatione interna magis 

ad Diptera et Lepidoptera, externa vero ad Dictyoto- 

ptera et Orlhoptera transire; et eadem ratione Hymeno- 

ptera quaedam Dipteris et Lepidopteris propler siniihtu- 

(hnem partium externarum, Dictyotopteris et Orthopte- 

ris ob tubi intestinalis arfinilatem cognata esse. Hemi- 

ptera vero sicuti et Coleoptera proprium quendam lo- 

cum obtinent. 

Sed iam sat, satis, superque. Volui tibi, L. B., ante 
oculos ponere gradus simihtudinis atque relaliones, quas 
in systemate Insectorum naturali depositas invenimus, 
et quarura perscrutatio me hucusque occupavit. Faxit 
D. O. M., ut, quod mihi adhuc concessum sit vitae, id 
porro ad amplificandam meam ac stabilitandam impen- 
dere possem doctrinam; desunt neque consihum, ncque 
animus, sed conditionem quandam benignam atque ma- 
gis opportunam adhuc desidero. Vale, favequel CURRICULUM VITAE. 

Ego, CAnOLus Hermaxa^us Co^radus Burmeister , Sundiae 
aniio MDCCCYll patre Christiaiyo Hermanno , vectigall exigendo 
praefecto , matre Wilhelmiiva e gente Freundiaiva natiis, prirais- 
que infantum scholls per aliquod terapus irabutus , mox in Gymna- 
sio urbis , quod anno MDCCCXV petebara , huraanarura littera- 
runi initiis sensim sensiraque usu quotidiano iungebar. Praecepto- 
ribus non mlnus gravissiiiiis, quara doctissimis, maximeque stre- 
nuis gaudens, X annis eiapsis in eo erara, ut acaderaicis studijs me 
accingere iustura atqne aptura putarera. Itaque in alraam Giy- 
phiara me contuli , ibique raaturitatis exaraine absohito, signoque 
gradus II. ornato , a Cl. G. SrREivGEL , chirurg. p. o, , t. t. rectore, 
iaraiain, proh dolor! defuncto, in civium academicorura numerura 
receptus sum. Quodsi litterarum amor atque naturae perscrutan- 
dae cupido, cum iara per plures annos insectis captandis, obser- 
yandisque maxime delectarer, in hac universitate et nutritus, et ma- 
gis magisque auctus est, plerumque non sohim verba erant huiiis 
viri, sed etiani vita, virtuti atque litteris sacrata, quae in quoti- 
diana eius consuetudine aniraum meura incendebant. 

Coilegia vero, quibus adful, haec sunt: Introductionem in 
phllosophiam, logicen et metaphjslcen Cl. Stiedeivroth nobis ape- 
ruit. Aristophanis Acharnenses , Ciceronis pro Quintio orationem 
Cel. ScHOEMAiv.v interpretatus est; historiam gentium generalem, 
atque Borassorum regni specialem CL P. F. Kaivgiessek mihi tra- 
didit. — Disciplinis strictiori sensu ad medicinam, cui operam 
dare certior fui, pertinentibus, i. e. osteologiae, anatomiae tum 
humanae, tum organorum sensus comparatae, atque phjsiologiae 
a Cel, F. PiOSENTHAL initiatus sura ; duni Dilect. Hornschuch iii 
historiae naturaiis parte generali atque plantarura physiologia natu- 
rae mysterias nobis aperire expertus est. Porro Cl. Tilleergi de 
physice, atque Dr, Hi/NEFELDi scholis, de chemia generali et phar- 
maceutica habitis, adsedi. 

Inde, anno prirao alterlusque dimidio praeterlapso , in hanc 
litterarum universitatem Fridericianam decessi, ubi Huraan. D. F. 
Gerlach, t. t. prorector, clvis academici ordinem miiii tradidit. 

Ouae vero praeter medicinara hicl tractavi , imprimis doctri- 
nae physicae fuerunt. Ideo C. SrRENOELii, surame venerandi , fi- 
lio suo non minus mihi liberalitate et patruo quasi amore benevo- 
lentissimi, de re herbaria praelectiones accedere atque in excursio- nibus botanicis eum prosequi , utilissimum , necessariumque duxi. 
Tum Cl. NiTzscii de zoologia iii genere atque helminthologia do- 
centem; porro Dil. E. F. Germar de mineris, de terrae structura 
atque natura, de ciystallorum rationibus disserentem •, taiidem Doct. 
Kaulfuss familias regni vegetabilis , naturae convenientes , espli- 
cantem audivi. 

Quod attinet ad medicinam prae omnibus Peritissimi P. Kru- 
K.EIVBERGI praelectiones de pathologia ac therapia cum generali, tum 
speciali, atque exercitationes clinicae commemorandae sunt , qui- 
bus per annum et dimidium interfui; insuper Sagac. Dzondi de 
chirurgia disserentem audivi et exercitationes chirurgicas et oph- 
thalmologicas per semestre frequentavi. Non minus Cl. Niemeyeri 
de arte obstetricia praelectiones atque de morbis infantum, feminis- 
que in partu assistendi occasiones , quas institutum Regium prae- 
bet, arreptae, utilissimae mihi fuerunt. Deinde C. Spreivgel hi- 
storiam doctrinae medicae mihi quoque narravit. Tandem Dr. 
Blasium de fasciis rite alligendis atque operationes - chirurgicas, 
commode , eleganterque faciendis legentem atque demonstrantem 
et audivi et spectavi. 

Quorum omnium pio gratoque semper recordari animo , nec 
non indulgentiae , clementiaeque toties mihi obviae gratiam et 
agere et habere haud desistam. T H E S E S. 

I. 

Arteriariim in ipsas venas transitum nego» 

n, 

Inflammatio localis at€|ue vasorum febris unirer- 
salis eadem actio organica, itaque et loco et 
gradu tantum diifermit. 

m. 

In foetu humano allantoidem aliquo quidem adesse 
tempore contendo. 

IV. 

Copulam foecundantem animalium specie diiFeren- 
timn in statu naturae libero nego. 

V. 

Animalia atque vegetabilia j quo maiorem quodque 
suo modo habet evolutionem, eo magis inter se 
diiFerunt. 

VI. 
Insecta in serie animalium naturali Molluscis ante- 
ponenda sunt. 

vn. 

Nidlus inter regnum organicum atque anorganicum 
ej^stat transitus veri&s.