Skip to main content

Full text of "Deipnosophistarum, libri quindecim. [Ad editionem Lugdunensem postremam emendatius expressi ..."

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| 

Ρκκίκικιί ]το«) 

ΐΙ)£ Ιηωηκ ο^ύΐ€ 

Αηηα Υίάίπ Οναχν^οτί 

ΜαηοήαΙ Γαηά 

5ΐαη/οηί Ώήνινάΐγ 

4 


' ^089''3 

• 


*%' // 

Α Θ Η Ν Δ Ι Ο Τ 

ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΩΝ 

ΒΙΒΔΙΑ ΠΕΝΤΕΚΑΙΔΕΚΑ ΑΤΗΕΝΑΕΙ 

ΟΕΙΡΝ080ΡΗΙ8ΤΑΚυΜ 

ι^ΐΒΚΐ ^υIΝ^Ε^IΜ Ο Κ Α Ε α Ε ΤΟΜϋδ ΠΙ. υΐΒΚ. ΧΙΠ— XV. 00ΝΤΙΝΕΝ8. Ι.ΙΡ8ΙΑΕ 

ΙΝ Β Ι ΒΙ.ΙΟΡΟΙ.ΙΟ ΚυΕΗΝΙΛΝΟ 

■ οοεοχχχτιιι. 

6 =■■ 


'?'?3'/ )Ί7ί Ι.. XIII. 

Ι^λΟβ^βιηοη• οΒιοατΑβ «β- ΜΑ••ιΗ•η•ΐιιχη ηιιρ(ί«ϋ. ρ. ^/^ Α 

άϋ• , ίη ^ΐλ11>α• ίιιτβηβ• Όίνβηοηλίη τβςυιη χηβΓβ• 

•ίιηιιΐ ειιιη τίτ^ιιίΙ>αι (τίοβ•• ^6Ώ 

ΐηεΙιι^βΒ&ηιατ, β(ο. ρ. 555 Ο Μοτοτηοο» &09(μ έΰ€(θ- 

υζοτυιη ηαιηβΓα•• 555 Ο ιϋι• ^ ^77ΐ) 

Αρηά Ρ«τ8Α• τβςίηλ χηα1(β• Μ«ο1ιοιιί•ΜιιιΐΑ ηιβΤΦΐΗχ 57θΒ 

ρϋΐΐίοβ» (ο1βτα(. 556 Β ΟηλίΙΐλοηΑ• 58ο Ε 

ΓοβιηίηΑΟ ηοη (οΙϋΓλίΚο• ΟχίλΚίΐΑοηίιιηι• 58ιΑ 

ροΐϋοοβ. 5560 ί»Μ. ^ 582 β- 

Ηβτο6Β ιηαίιί• ιιιτιΗοηΙ>ιιβ ΟΙ^οοΓίιιχη. 582 Ο 

α(€η(ββ• Α§Αΐηοηιηοη. 5566 Νίοο. 582 Β 

Η•τοα1ο•. ίΙ>. 6Αΐ1ί•(ο. 583Α 

Αβςβϋβ• 556 Γ Ηίρρβ. ' ίΒ. 

ΤΗμοιι•• 557 α νϊχτγη^ 583Β 

ΒΑτίαι. 557 Β Νίοο, οοεη• Ολόχλι Ειμιττ 

Ρΐιίϋρριι•. ίί. άί•. 5850 

Βατίρίάβ• ιηιι1ίβτο•ιϋ• 557 Β Ναιηβηι• χηοτθίΗοιιηι ^ιι«• 

Οοη»& •οοη&• 557 Ρ Αϋιβηλο Αίαοηιηκ. 593 Β 

Οοη€τ» ιιχοτβ•• 558 ε ΟηλΚίι&βιίΑβ ίλΟθΚβ το- 

ΒΜλ ο\} ίοοζηίηΜ ιαιοθ- ιροηβΑ• 585 Ρ 

ρΐΑ. 56ο Β Βίαβ^βιη Ιοχ οοητίτ«1ι••585Β 

Βο Αχηοτο• 56 1 Α ΌίτβπΑπιιη ιηοΓοίήοαζη 

Αηιοτοιη οατοτο «ϋ•• 562 «ρορίικίιο^λκ•• 585 

Απίλλϋ. 563 Β Υατϊαο ζηβΓοίηοβΐ• 586 Α 

Κιτάπι 6Μ0. δ6*.Ρ ι,^ί.. •^ 588 Ο 

ΗγροοΓίΑίι διοΙοοΓαηι- 56ο Β ΤΗοοάοίβ. 688 Β 

Ριιίοτίίΐλάο πίλςηί ^'^^^^Ζ^^ Ι^ιίάΐι ρλΐη• οΐ ιηοη• 589 Α 

^• 565 Ρ γίτοηιιη ϋΙαικΗιιιιι 9^9~ 

Ατβορα^ήι τοάίαιη οαιι- ηιη^Αΐη λΐιΐΜίλ•• 58^0 

ροη«ΐΒ λάίτβ. 566Ρ ΤίςηβηίΑίοιιΙίηοςβιΐοΌ• 3^0 Α 

Αιη&ιοη» ^^ •οηρ•βΓίηΐ. 067 Α -ρϊχτγη^^ %9° Ι^ 

Ιη•ί§ηβ• ΐϋβτβτηοβ•. ^ 5670 ΤΗβοτίι• δ^^Α 

ΜβτοΜοαχη Αηί£οίο•ιΐ| ΜοΓθ(τίοβ•|ςΐλ2β^Αΐη^α&02 

οαΐηι•• ^^ 568 Α •οοη&ϋοηο β0•ί•ηιη(• 59^ Ε 

Μβτ€κή€«• νϋίι ρΓΟίϋ• 568 Β ΒβηαοιίλΜίί• ίηκβιηρβτλη• ^ 

Ιμ9 ^βοτβρίη• 570 Β (ΪΑ. ί1>• 

Υοηιι• ΑχηιοΑ• 571 ΒβΕαιη ςιιοη&ηΑλίη Αΐη«- 

νβηβτίι ΜοτοκΗοΙ• ^ϋΐιι- βια6• 593 Ε 

1>ηιιη• 573 Β Α^οη* ^ηιη» Μΐ^οτιΐιι• 595 Β 

ΟοηηκΙιίΑΟ ηοτοκήοββ. 5730 Οο1οΙ>το• ιηοτβκηοΜ ^ιΐΜ 

ΑρΗτοέϋιιίλ ΟοτίηϋπΑπιιη ηιΗΐ Ν«αθΓ2Κίι. ^96 Β 

ιηοτοκήοιιιη• 674 Β Ροβαιηιιη ιηβηΐκΙοΜ• 397Α 

Α*Αϋ ίη ιοηιιιίι• ςαι Ηοηιιο•ίληβοιί• Εΐο^βο. 597 Β 

αΗμ ηαη^ιίΑΐη βτληΐ ΑιηοΓ* βοα• οιιιιιΐτιι& ηι•- 

•ίΐιί οοιι•ρο€Κί« 575 Α ζίιηαΐ• ^09^ 

Οά»ίΛΛ ΖΑΠλάτοιη ίη •οηι• Αηλοτβοη• 6€κ>0 

ηί• «ιιΐ2τί(» ίΐκ ΑΙοηίΑΒ• 6οοΡ ΤΙ 

£11ο(ίΒ. 11). ϊηΐϋτ ροβα1« οατ τ•ΐ€το• 

Ο^Ηκο• οοΓοηλ. ρ,βτ^Β αο^θοίί* €«ρα( ίΐΐίηο- 

ΑΐκΗβάοηί» οοτοη«• 679 Α 1>λη(• ρ. 692 Α 

Ροιλοβ. 679 Ο ^ν^• οοτοηΜ ρΗηΐιι• ιη- 

ΤίΙίλοβΑ οοτοαΑ• 679 £ τϋηϋήι. 692 £ 

δρίηλο οατ οοτοηΜ ίοττβ Νυχηιιχη «ατ^αιη ς^* ρή•^ 

τί^βληίατ• 679^ ιηα* οΑβΙλνοτίΐ• χΙ>• 

δνηΐΙιβιηΑΐίοΑΟ οογοπαο. 68ο Ο Βοηί άλοζηοηίι ροοαίαΐη. 

ΟλοΓοηο»* 68ο Ο 692 Γ 

ΑηίΑΓΑοαιΐ]• 68 1 Β 8ο1ί χηβΐΐο οατ ΙΙύοιαΓ• 6^ Γ 

ΟαΙοΗα• 683 α δοοίίλ• ι1>• 

ΡΗίΐΑέΙϋΙρΙιαβ• 683 8οο1ϋ• ^^ οΐλή. ίΙ>• 

Οοτοηλπί ΑοΓο•• 683 Α 8οο11οηιχη §βηβΤ3. 69^ Α 

Οΐιβίιέΐοηίαηι• 684 £ Η^Ι^τίλβ Οτβίοηβίβ 8€ο11οη• 

ΑιηΒΓΟβίλ. ί1>• 69^ Ρ 

ΟοΓοπΑταπι €1 υη^αβηϋο- ΑηβιοΐβΙΙ• δοοίίοη» ηοη 

τάχη ιιιί8•αι ίη οοηνίτϋ ραβλχι• 696 Α 

, (ϋΐηρα•. 685 β ΡιβΑπββ. 696 £ 

Όβ ΙΤηςιιβηίο. 6860 Ο&ηήολ ΙίΒίάΙηοβλ, 697 Β 

£Λθο^&βιηοηϋ δρΑΠλ αη- Οο1&1>τοτύιη ροβΐΗβ. 697 Ο 

ςαοηίΗτίο• βίοοβταηΐ. 686 Ρ 87τΙ>βηΑοοηΐ]]ΐ οΙιατηΒ. 697^ 

υη§αοη(Α τβίοτΜ οατ ϋϋ- ΡιτοάίΕβ. 698 Α 

ηβτβ 8θ1ί(ί• 6870 Ινχνβία , ΙαοβτηΑ ι ^αοΚ 

Ο^οτββ: &υωματα. 688 Ό ββ^βτλίατ τοθΑΐ>αΗ8• 699!^ 

Ρτο ΤΑτίβίΑΐβ Ιοοοηιχη ιιη- Ι^γοΗποολοϋλ• 7^' Α 

ςαβηίΑ 6αη( ρτΑϋβΐιη- Ιο ΡΑβλη. 7^ιΒ 

ϋιιίχηβ• 688 Ε δΑπίΜΐ* 7^^ Α Θ Η Ν Α ι ο τ 

ΤΩΝ ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΏΝ 

ΒΙΒΛ10Ν ΤΡΙΣΚΑΙΔΕΚΑΤΟΝ. » •Άιτηφοίρης ο κημφ/ίύταοζφ ίταΤρε Τίμόχρατες, ο!ς Λν%• 0• ι. 

γ&ωσχί ην» τω βασιλεΤ *Αλ»ξ(ίνίρφ των ίοαττοΰ χωρυι^Ψ•^^' 

Λωνψ ό α Α)ΐλος ην ου Ίτίνυ τι Λτοίεχόμβνοζ 9 Α$Τ γαρ, 

ΒΡι/σΛνψ ω )8ασιλβν• τον τλΖτ ΛΧΌί§χ6μ•νον άχο συμβό* ^ 

λων Τ€ τΰλλοίχίς ίβάβίτνηχ^ναι χαί τίβρ!^) ίτΛίροις τΧέο• 

νΛΜίζ χλ) Βίλί^φίνοα ηλΙ όβίωχενΛί τλ^/γτς, ως φησι Αυ• 

χίφρων ο ΧαλχίΜζ έν τοΤς ιαρί χωμωίίχς, ήμ§ΐΙ; οΰν Β 

τον ιηρ} έρωτίχων λίγον έντΛΌ^Λ μέλλοντες χατΛτάττίΐν 

— ^^ένοντο γ» ρ χοίΐ χβρ} γκμετων χ») εταίρων τολλαχις' 

λο'γοι — 9 «/'οο'/ι/ έχτί&ίμΒνοί την ίστορίαν^ των Μουσών 

την 'ΐρΛτω ίηχαλΒσΛμβνα ψ βίς μνημψ ηαΤν ΙίνΛΐ τον 

έρωτΛον έχΒΐ^ον ΧΛΤΰίλογον, έντ6ΰ9εν την χχτΛρχην χοιη- 

ϋόμβ^» * 

*'}Βί 3* βίγ» νυρ, *Βρηχ9ί^ ιηίρ ^* Ιίβνασσ %αί μοΛ ¥ν§ϋπ§9 ^ 

τίνος λόγοι χβρί αύτοΰ του ίρωτος χα) των ^^«οτικβνν 
έλέχ^^αν, 

ΚαΙ γαρ τας γαμοτας ο χαλος ημών έτηίτωρ έχαι• 
νων ^Ε,ρμιχχον ίΚ^η έν τψ χορί νομο^βτων ίστοροΐν , οτι € 
έν Ααχοίαίμονί οίς οϊχημα Τί σχοτοινον χασαί συν^χλοίοντο 
Λί χόραΐψ συγχΚοιομΙνοίν χαϊ των αγάμων νοανίσχων' χαΐ 
ίχΛΟΤος ^ς έηλάβοίτο, ταύτην άχηγεν αχροΜΟν» ίιο χαϊ 
Αύσανίρον ίφιμ/ωσαν, Ζη χαταλιχων την χροτίραν ίτί* 
ρα9 ίβουλούετο ') χεριχαλλεοτέραν άγαγέσ^αι. Τ^λέαρχος 
ί* ο 'ΣοΧευς ίν τοις χορϊ χαροίμίΰν ,/Εν Ααχείαίμονίρ 
φησί, τους αγάμους αί γυναΐχες ίν ίορτΐ} Τίνι χερϊ τον 

ι) οοάά^ ηαρα τα1|^. α) Αροΐΐ• Κ1ιο<Ι. 3, ι. 3) αοΑά• 
ίβοϋηρ ταΐ^• 

ΑιΙμιι• τ. ΙΠ. α 2 ΑΤΗΒΝΑΒΙ ΟβΙΡΝΟβΟΡΗ. 

Ό βοομον Ιληουσαί §ΛχΙζουϋηβ^ 7ν» τ^Ιν Ιη το3 ιτροίγβΜτος 
υβραβ φεύγοντες φ/λοστοργνσ/ τ» μλΙ ίν δρχ τροσίωσί 
τοις γάμοίς. ίν Ά *Χ^ίινΛΐς τρωτοζ Κέκρο•^ μίαν ίνΐ 
ίζευξεν 9 ίνέίψ το ιτροτβρον ούσΰν τΰν συνϋφν κλΙ ηοί* 
νογΛμ/ων ίντίον• όιο κλΙ ίίοξέ η^ι ί$(Ρυης νομιν^ι^ναΐψ 
ονΐί εΐϋτων των τρότερον ίί» το τλΐί^ος τον ττατέρ».** 
ύί τούτων οΖν Τίζ ορμύμενοζ μέμ'^Λίτ Λν τους χεριτί' 
9έντΛς ΣωηρΛτεί ίύο γαμετας ΙγυναΤ^ίας^)] $ 'ΖΛν^Ιητψ 
χ»} τήν Άρίστείίου Ιι/Ινρτω, ου του ίίποί/ου ΐΜλουμένου 
ρ. 556. — οί χρόνοι 'γαρ ου συγχωροΰσιν — » άλλα το5 τρίτου 
ατ εκείνου, είσΐ Ά Καλλίσ^ένι/ς^ Δημήτριος ο Φο^Κηρεύς, 
"Σάτυρος ο ^εριτΛτγηκός ψ 'Αρι^τοξενος, οΤς το Μόσ$μον 
Άριστοτίλης Μαχεν Ιστορΰν τούτο έν τφ νερί ευγενείας• 
εΐ μη όίρα συγχεχωρημένον %λτλ ψήφισμα τούτο ίγίνετο 
τίτε ίίΛ ατάνιν ανέρωτων , ύ^τ ίξεΤνοίΐ ηλ} ίύο ίχειν 
γυνίίϊ^Μς τον βουλόμενον. ο3'εν %λλ τους της ΐΜμφ6ί»ς 
ττοίητΛς άχοσίωτ^σαι τοΰτο% τροϊλάχις του Σωηρίτνυς 
μνημονεύοντας. τίΛρέ^ετο Ά ττερί των γυνΛίχων 'ψήφίσμΛ 
Β ^Ιερώνυμος ο ^Ρϋίοςψ ονερ σοι 6ίΛχ4μ>^ομΛΐ εύχορήσας 
του βφλίου. άντεΤχε ϋ τοΤς λέγουσι ττερϊ των Σωκρά- 
τους γυνοίΐκων ΏανΛίηος ο *Ρό^/ος. 

ΏαρΛ ί^ Τϋρσαις οίνέχεταί ή βχσίλΛίχ του τλ)^θΌϋς 
τ£ν χΛλλοίκίίων ίΐΛ το ως ίεσι^οτην αρχειν της γαμέτης 
τον βασιλέα, ίη ϋ και 6ια το την βασιλίία, ως φησι 
Δε/νων*) ίν τοΤς ΏερσΜύϋ, ύ^ο των χαλλ^κίόων Άρη- 
σχεύεσ^αί* τρο^χυν^πί γοΰν αύτην. καΐ ο Ώρίαμος ϋ 
ιτολλα% χρηταί γυναιξί χαϊ η ^Εκάβη ου ίυσχεραίνει' 
λέγει γοϋΐβ ο Ώρίαμος' 

Ο *£ρψ»ΰαίαί3*ηα*} μίψ μο* Ιηε ί% νηίνοε ζ^Λψψ 

τον€ δ* αλλον€ μοι ίτ^Λτον ίνΐ μ»γάρο&ϋΛ γνναΪΜίς, 
χαρά 6^ τοΤς'Έλλησιν ουκ ανέχεται 9 τ^^ Φοίνικος μη- 
τηρ την του ^Αμύντορος χαλλακίία, Μηίεια ίέ, χαίχερ 
εϋυΐα το ί^ος οτι ίστ) βαρβαρικον, ου φέρει ούϋ αύτη 
τον Τλαίκης γάμον, ηόη εΙς τα άμείνω κα! *ΕΚληνι*ά έχ- 
ίείιγτημένη. χα) η Κλυταιμνησί ρα όί χεριχα-^ης γενο• 
μίνη την Κατάνδραν συν αύτφ τ(^) ^Αγαμέμνονι άχο• 

ι) γυνεΛΛαε οιη. οοάοχ• 3) Βίχι^ Μνων τόΙ$• 5) 11. 
«, 496• 4) τφ λά^• βχ οοάά• ι^τΒ. XIII. Οαρ. ι. 5 

κτβ/νΛίψ 7ΐν §ίζ τ^ΐ9 Έλλα^α ί ηρβίων έτ7ργΛγΒΤ0 ίν ί^α 
γ§νίμ8νθζ βαρβαρ$χΰρ γάμων. 99®ΛνμοΙσχι ί* αρ τις — Β 
φ^ιν * Αριστοτέλης — , βτ/ ουίΛμΛυ της *ΙλΐΛίος "Ομηρος 
4ψο/ησ§ Μβρηλαφ συγχοίμωμίνην ταλλακίόΛ, χΐτι ίούς 
ψηβοΛίΛς^Υ κοίμΰυτΛΐ γονν ταρ* Λντω %αϊ ο! γέροντβς 
μοτχ γυνΛίχωΡφ Κέστοορ χαΐ Φο/νι^. ου γάρ ^σΛΡ ούτοι 
έκλΛλνμ4ροί τοΤς σύμασιν έν τοΤς της ν«ότ^ο$ χρόνοι^ η 
ίια μΑ9ης η ίι άφροίισίων » 3^ ^^^ ''^ ^^^ ^^ ^^^ ^'^' 
φβγ/α/ς*) άχ^'^ΐΛΟ^ <νστ# Βίχότως Ιρρωντοιι^) τω γηριΐί. 
ίοΛκν ουρ ί ΣχΛρτίΛτης ΛΪί%7σ9Λΐ γαμετην οίσαν την 
*ΈΛΛνην$ Μρ ^ς ηλΙ την στρχτείΛν η^ροισβ' ίι6χ$ρ φν- £ 
ΧίττετΛΐ την τρος Λλλην ηοινοίν/αν. ο ί* Αγαμέμνων ως 
χφΧυγίνΛίος ύψο βερσ/τον λοίίορβΤτα^ 

ΜμΙοΙ^) το* χαλκού «Α«•/α«, πολίαΐ δί γννα7%ίί 

§»9ΐψ •νΙ Μλίσίρ€ «£•/^βτΜ) α€ νοι *^χα$οΙ 

αλλ* ού% εΙχόςρ (Ρησίν ο ΆριστοτίΚηςφ οίς χρησιν εΊνχί το 
χ)ί^^ος των γυνΜχων αλλ* εΙς γέροις• ίχεϊ ούϋ τον χο• 
λνν ύΤνον εΙς το με^ύειν χαρεσχευάσκτο^).** 

Ό α *ΗρΛχλης χλβ/στΛς ϋξας ΙσχηχένΛΐ γυναϊ^Λζ^ 
— - ην γαρ φιλογύνης — ανα μίρος αύτοίς είχεν^ ως οίν Ρ 
στρατευόμενος ηαΐ χατΛ ίιάφορΛ γιγνομ^νος χωρία ' ίξ ων 
Λοί το των τέχνων αυτψ χλη^ος ίγένετο. έν επτά μίν- 
τοί γε ημέραις χεντηχοντα ίιεχαρ^ίνευσε &ε<η/ου κορας^ 
ως ^Ηρϋωρος ίστορεΐ* χολνγύναιος ί' έγένετο χαΐ ΑΙγεύς' 
χρωτιΐν*) μΐίν γαρ (γημ§ την'Όχλητος ^υγατίρα, με^* 
ψβ τϋσ Ι^αλχωίοντος μίαν• χαραίονς ί* άμψοτίρας φίλοις 
συνην χοϊΛαΤς χωρίς γάμων• ίχειτα την ΪΙιτΆέως ίλαβεν 
Αϊ^ραν, μεά'* ην Μηίειαν. Θησεύς ί^ ^Ελένην άρχοίσας]^.Β^7. 
έ(ης »Λί 'Αριάίνην ηρχασεν. 'Ίστ^οβ γουν έν τζ τεσσα- 
ρβσΜοαίεχάτ^ των Άττιχων ΚΛΤαΚέγων τάς τοί; Θησέως 
γενόμενος γυναΐχας (Ρησί τοις μεν αύτων έξ ίρωτος γεγε- 
νησ^αι, τας ί* έξ αρχαγηςφ αλλάς ί' έχ νομίμων γάμων 
έζ αρχαγης μλν ^Ελένην, Άριαίνην, *1χχολύτην χαϊ τας 
ΤίερΜυονος χαΙ Σίνιέος θυγατέρας, νομίμως ί* αύτον γη• 

ι) €ύάά• τνηώιβ νι^ΐβ;• 3} οο3• άδ^ηφ, ΎίΔξ• 5) οοάέί• 
ιψσφ χη\ζ• 4) ΙΗ«έ[. 3, 226• 6) οοέΐέί• χαρΜοηίναζη• 
ηιΐ^• 6) οο^^ πρωτορ ννάζ» 

Α 9 4 ΑΤΗΕΝΑΕΙ 0Ρ.ΙΡΝ090ΡΗ• 

μΛί Μ#λ//3β/Αν την ΑΥΰίντ^ς μητίρ»^). Τίσίοίος ϋ φ^σ/ 
καί "Ιντην^) χλΙ Α^χλ^ν, δί' ην ηλ} τοι/ς τρίς Άρίοϋνην 

^ ορχους τταρίβη, ΰ^ Φη<η Κή»»«ψ. ΦΒρβηύίηζ Λ ιτρ^Ι- 
^ησί κλΙ ΦερίβοίΛν. χρο ϋ της ^Ελένης κλ4 έχ Τροίας 
ηρττασεν *ΑνΛξο1 • μετοί ϋ την *Ιτχο)^την Φαίίραν ίσχεν• 
Φίλίνχος ί* 6 ΜΛΧΜίων ούχ ίπηγβτο μίν %1ς τους 
χούμους γυναΙ^ιοίς ωστερ Δα/»«^ς ο ύτ 'ΑλβξΛνίρον χλτλ' 
λι^^ι/ς» οζ τ^ρί των ίλων τολΛμΰν τρΜΧοσ/ας τεντηχοντχ 
ΧβρίγγΒΤΟ ιίαλλΛΧΛζ, ως ίστορδΤ Αιχοί/αρχος έν τρ(τψ 
χερΙ τον της ^ΕλλοΟος βίου ' ,>Ό ϋ ^Φ/Κιττνος Λβί χλτλ 
χόλεμον έγΛβΐ€ί* έν ίτεσι γοΰν ΜΪχοσι *λΙ ίυσίν^)ψ Λ 

^ έβΛσίΚβνσβν 9 δς φησί Σάτυρος ίν τφ ιηρ) τον βίου αυ- 
τού, Αύϋτχν 'Ιλλυρίία γημας ίσχεν ίζ αύτης ^υγχτ^ρα 
ΐαύνναν ίγημΒ ϋ χα) Φ/λαν αίελφην Αίρίχ ηλΙ ΙΛΛχάτΛ. 
οΙχβιωσασ^Λί ϋ ^έλων^^ χλΪ το των Θετταλων £9νο( 
έΧΛίίοτοίησΛΤο ίχ ίύο &%ττχλίίων γυνΛίχων , οίν ή μ^ν 
ην Φεραίοί ^ίχησίχολίς, ήτις αύτΰ έγέννησε Θετταλονίχην, 
η Ά Αχρίσσα/Λ^) ΦίλίννΛ, εξ ζς Άριί*ΐον ετέχνωσε. 
χροσεχτή(τατο ϋ χλ) την Μολοττων βΛΐηλε/Λν γημας 

Β 'ΟλνμνίοϋΛ* ίξ '^ς ίσχεν Άλέξανίρον χλΙ Κλεοχίτραν. 
χ»ί την ΘρΛίίη^ '^ οτε εΐΚεν, ^χε χρος αντον Κο^Κας^) 
ο των θρ^χων βασιλεύς άγων ΙΛηίαν την ^υγατ^ρα χλϊ 
βωρα χολλα. γημας βί χχΐ ταύτην έχεισηγα^ε τη Όλι//«- 
χιϋι• έχΐ χΰίσαις Ά ίγημε ΚΪΛΟΧΛτραν ίροισ^είς, την 
ΊχχοστρΛΤου μεν οΐίβλφην^ Άτταλου Λ αίελφί9ην* χαί 
ταύτην έχεισοίγων, τη ^Ολυμχίϋι αχαντα τον βίον τον 
ίαυτου σννέχ^εν. εύ^ίως γαρ έν αύτοίς τοΤς γαμοίς • 
μεν "Ατταλοςφ Ν(7ν μίντοι γνησέοι, ίφη» ^»} ου νο^οι 
βασιλείς γεννη^ησονται* χαΐ ο 'Αλέξανίρος άχουσας ίβα- 

£ λεν η μετά χείρας εΐχε χύλιχί τον "Ατταλον, ίτΒίτα 
χαχεΆ^ς αντον τ^ χοτηρίψ. χα} μετά ταντα Όλυμχιάς 
μεν εΙς Μολοττούς ίφνγενφ 'Αλέξανίρος δ* εΙς ^Ιλλυριούς, 
χα) η Κλεοχάτρα όέ έγίννησε τφ Φιλίχχφ θυγατέρα την 
ηλη^εΤσαν Ενροίχην,*^ φιλογννης ί' ^ν χαί Ενριχ/ίης ο 

2) εοάά. μι^τέρα γννΛΪΛΛ ταΐ^. >) ίιηιηο *ΐίπηψ• Ώϊηά• 
9) δοΐιττοις;]!• βχ εοάά. εΧηοαιν Ύνλ^ο. 4) οοάϋχ. Β* 9^41θβψ 
γνάξο• 6) Βίη<1θΓ£ι ^ορΜεΰα να1§ο• 6) οο^βχ• Χμ^ΙλΟ 

νιιΐβ. Ι^ΙΒ. ΧΠΓ. Οαρ. ι. 5 

» - > 

ιτο/γτ^ς' Ίβρύνυμος γον^^ έν ίστορίκοΓς ύχομνημοίσί φησίν ' 
ουτ€$ζ• ^^τοντος Σοφοκλ^Τ ηνος οη μισογύνης εστίν £(/- 
^ιτΛϋγς• "Έν γ« τλϊ^ τ^γ^/οας. βψτ^ 6 ΣοφοΛληζ' έχεϊ 
ίν γβ τ^ Μλ/νγ φΛογνρηζ.^* * 

Αι* Ά γαμΜταΙ τιμίν γυναί^βζ ούη §Ισ1 τοίΛυτοίΐ, Οέίς^) 
Εδβ^υλός (Ρησιν ίν ΣτεφανοΊΤοίλέσί* Ρ 

ϋΜ ^Ι* 9νχ\ πβρ*πίπΙααμί•^* ψίμν&ΙοιΚ*), 

9τΒ* -Φύπβ^ νμίϊζ σνΜαμίψίύ τάί γνάϋΌυί 

Μ9χψ*μίνα*. ηα¥ (ζίητβ νου θ'/ρβνς, 

ηηο τωψ μίν *) οφθαλμών ν^(κιρρο«« 9νο 
6 ^9991 μϋανοί ρ έη δί των γνάθων ίδρως 

ίπΐ ταρ τι^χηλοψ αΧθΜα μιΐτώβη ποΛβϊ, 

Ι«γ2 τψ ηρούωηψ 9* α£ τρίχι^ φορονμβναί 

§ϊξΛ9Λ ποΙ$Λ7€ ανάπλίψ ψίμν&»ον• ρ. 558. 

'Α^ΛζίλΛζ α έν 'Κβοττίίί φησίν 

*Οατ•# 0ψ&ρΦπων βναίραν ηγάιτηοΜ ηώποτφ^ 

ον^) γίτοζ τΐζ*) αψ ίννα»τ9 π^ραψομοΊαρον*) φράααι; 

τΙ$ γαρ η 9ράηα&ν αμίΛχο^ η χίμαιρα ηνρηνόο^ 

η χμρτβδιζ η τρίηρανο^ βηνΧία, πόντια ηνων, 
^ ^ψ^τί• νδρα, Χέαιν\ ΜχιΒνα^ πτηνά Ο"* άρπνιων γίνη^ 

Η€ νη§ρβοΙην αφΧηταί του $Μταπτνστου γίνονς ; 

ΟΜ^^νν^θ'* * ^«ντα« δ* απάντων νπίρίχρν&ί των Μαηων, Β 

' ϋ^* 9ί οηοπ»7ν άπ' αρχη9 πρ*ίτα ρ^ν την Πλαγγ6>ν, 

ψη€ ωψκΒρ η χίμαιρα πνρποΧ»ι τον9 βαρβάρονΐ» 
ΙΟ »[€ μ»ν9€ δ * ') ιηπ»υί τι9 αυτήν τον βίον παρβίΙηΛ ' 

πάντΛ τα σηΜνη γαρ δίαων οίχΒτ* βμ τη9 οΐΛία^. 

οι ^ίιν9^π^ι δ* αΖ σνν6ντ§9 ονχ νδρφ οννασι νυν; 

γρα99 /ιΛν αυτη^ παραπίψν%» δ' η Ρνά&αινα' πληοιον 

ω9 τα ποΙΙά γ* βΙοΙ ταντη€. ίστι διπΧάοιον ηαηόν- 
ΐ9 η δί Ναννιοψ τΐ^) νΐ'νΐ^) δΐΛφίρ§ιν ΛΰΧλη9 δθΜ§ι; ^ 

Φ» δ» ' απο^τνίξασ* 1%αΙρον9 τον τρίτον ^ηρΜται 

Ιτ« Χαβιιν; άΐλ' ίξέπαιβ»^^) πορ&μί€ ίΧατίνψ ηηίατ^• 

η δί Φρννη την Χάρνβδιψ ονχΐ πόρρω πον ποίίΧ ; 

τον τη ναυηΧηροψ Χαβονοη ηαταπέπωη αυτψ σκα</>»ι• 
3θ η θ»ανω δ' ον;ι;* ^ίίρην έοτιν άποητιλμένη ; 

βΐ4μμα %αί φωνή γυναιαόί ψ τα σ%4ίί/η δβ ηοψίχον, 

^ίψίγγα ΘηβαΙαν δί πάαα9 ϊατι τά9 π6ρνα€ ΐΝ^λέιν* 13 

•ΓΧ•Αον•' άπΧω€ μίν ουδέν, αλλ* Ιν ^^) αΙνιγμοΧζ^* } τΐ9ΐν, 

3} οο3^ ο7α9 ηαί ταΐ^^ο. α) οο^οΐ. ψιμμυ^ίοιί ταΐςο. 
3) μδψ Λάά» βχ οο^(3• 4) "ννγΚβηΒ. ου ταΐ^^ο• 5) ΟΓοιΐαβ. 
τΐ ταΐ^• 6) ΘτοήαΒ. παρανομννατον τ. 7) οοάά, δέ ^μό^ 
ΨΦ9 ΎΐΛζφ 8} ϋοάά• Ναννω τΐ ταΐ^. 9) Ι^οοΒβ• νυν ταΐς. 
ΙΟ) ΟαιαοΒ• Ιξίπ9ο% γηΐ^• 1 1) ιν αιΙ^• οχ οο^. ιο) οοάΐΐ. 6 ΑΤΗΕΝΛΒΙ ΌκίΡΝΟβΟΡΗ. 

35 $Ιτα ητρβίπου^ μο^ γένοιτο ψ φ^οΐ^ την ιτ^ς, η &ρόνο€* 
ΒΪτα ^ τρΙπου€ τ»( , $ϊτα , φηοί , πΛίδίοΜη 3£πον€ '). 
«7^* 9 μ^ν γναν€ ταυ τ απηΙ&*ψ βυ&υ€ ωσπ^ρ Οιδίπους ^\ 
ε ονδ* ίδβϊν δόξαί (%»1νην ^ οώζ»τϋίΐ δ* αηων μο*νο9, 

οί δ* ίρδίβϋ'α^ προοδοηωντ§9 ') βο^ιΐς §Ιοιν ηρμ{νο$ 
3ο ΜΐΙ φίρονϋ"* νψον ιτρΟ€ αΐ&ραν, ϋ9ντ»μοντι δ* ουδί έν 
ίοΰ"* Ιτα{ρα€ οοα πβρ ϊοτ$ ^ηρΐ* έξωλίοτίρον, 

Ύοιχΰτ» τολλαί του Ααρτ^νσ/ου λέγοντοζ 6 (ίΒωνίδης 
^ίγοίν το της γΛμ$της ονομχ τλ δη των ΜοΙντβωι^ Άλβ- 
ξίδος τροηνέγχοττο ΤΛντϊ των ίχων 

*Λ δυστνχΛζ ημ•%ζ^) * * π9ηρα»οτ»9 
την τον βίον παρρηοίαν λοϊ την τρνφην 
Ρ γυναιξί δούλοι ζωμίν αντ ίλβυϋ'ίροίν• 

ϊη%ιτ ^χβιν προίη» ονχΐ τιμήν παοχομ^ν*); 
5 πιχράν γ» ηαΐ μβατην γνναΐΜΒίαί χολ^ζ. 

η των γαρ ανδρών Βοτι προζ ί%9ΐνην*) μΙΙΐ* • 
9» μίν γβ ονγγνωμην Ιίχονϋ αδιηούμβνοι^ 
αντα$ δ* αδιαοΰοαι ααΐ προαγΛαΙονο* ϊτ^• 
ων ονη ^χρην , αρχονσιν ^ ων δ* αρχ§ιν βχρην^ 
ΙΟ αμβίουϋίν• ίπίαρηονοιν* ονδί ίν ηαηδν 
ϊχονο»9 *Λ^ ηάμψοιν 1£γονα'') ί»αΙφτοτβ• 
ρ. 669• ΖίνΛρχοζ ί* ίν 'Ύτνω φησ/ν 

Είτ βισίν 9« τέττιγΛ^ ονη ΛυδαΙμον•^^ 
ων ταΤΐ γυναιξϊν ονδ* οτιοΰν φωνηί ϊν$ί 
ΦιλέτΛίροζ Κο/>ιν^/α(σΓ| * 

Ώζ ταηβρόν^ ω Ζου ^ ηαϊ μαλαηον το βΐέμμ *χ§ι, 
ονη ίτόί §ταΙρα9 ι»ρόν ιστι πανταχού^ 
αΐν 9νχ1 γαμοτη€ ουδομον τη6 'ΆΧαδος»* 

"Αμφίς ί* ίν *Α^ΛμΛντί* 

£ΐτ ου γνναιαίζ ίοτιν ΛυνοϊηωτΒρον 
γαμοτη^ εταίρα; ηολυ γβ χαί μαΐ Βίαότω^, 
Β ΐή μΙν νομψ γαρ ηαταφρονονσ* ^) Χνδον μίνβι^ 

η δ* οίδδρ Ζτ$ η τοϊ€ τροποιΰ ωνητ4ο6ΐ 
αν&ρωπΦ9 *Φτ*ν η προ€ αλίον άπιτέον• 

Εΰβουλϋζ δ* έν Χρι/σΑλ^' 

ι) ▼▼. 25, 36• ΙΐΛ 6Χ οοέΐά• •€ηρ(ί• Υτιΐβ^ο : ίΐτα φησί 
ηαιδίοηη δΙηον9 τηράηουί μοι γίνοιτο σ%Ιμπθ99 η ^ρ6νο£ §Ιτα 
δέ τρίπον* τίΰψ ΒΪτα παιδίαηη δίπον€» Λ) ωοπορ Οιδίπους 
Οτοΐίαι. ωσ«§ρ γ* οιηίβιο Οίδιπον€ γ« 5) οοέΐθ• πρόοδο^ 
ηουντβΒ γνΐξ, 4) οοάά• ημΧν Χ«• β•β•1 ίη Υ. 5) φάοηομ^ν 
νίΓ άο «ραά €•8ΑαΙι• 6) ^^η^• οΛίνην τνΛζ, 7) Ι^ίηά• 
Χίγουοιν νιιΐ^. 3) %αφρονονσ* ΙαοοΙ>•ΐυ•• Ι«ΐΒ. Χ1Π. Οαρ. ι. Ιχ9/Μ * τ99 γΜψ η^τ9¥ Φνη ίρω »99»»€, 
ο μίν γαψ ηί^ ΛπίΛρο€ψ 97μΛ4, τον «««ο», 
• ^* «/(Μτ ^ΐ' }ηηη| ΜΜΜίτ π9πν9μ4ν9€ '). 

^Ω Ζ§9 η9ΐ9τίμ^\ βϊτ* ίγ(» ηΛηω€ η9τβ ') 

/^ γ9Τ9ίΪΜΛ€ί η} Μ* 9 αποΐ9ίμην αρα^ Ο 

ηάντ9»ν αφ*9τ9Ψ ητημάτΦίΡ• »1 δ* ///ιτη-• ^) 

ΛΛΜη γ99η βΐηδαα, ΠηνβλοπίίΛ Μ 

'ΆΐΜη9τΐΨ αννίύψΜ Χ^ν^ττ^ν• αλΙ* Γα»^ 
Φα{βρ•Ψ ζρΛ ΜΜ«# νκ * λΧΧλ ψι} Μλ 
χρη9ττΙ η€ ζψ μίνν9• • « • ν/φ; φΓ^* 9•ΙΧλ%9§ 
τΛχίφβζ γέ μ αΐ χρη9τ9ΐ χνΜώΜ€ ίη4λ€π9Ρψ 

Κ9%ο€ Μαηως γέρ9•&* 9 γημΛ9 Μτ§ρο€*) ^ 

^νψΐτωρ' Ό μΐρ γβίρ πρωτ99 9νδέν ηΰΐΜΦ^' 

99ΐη9 γ9γ βι^Μ^ «ντα€ 0Ϊ99 ^ρ »α%9Ρ 

ααμβ9Ρ9Ρ γνΡ9Χχ* 4 δ* 99τ9ροΡ λΛβωρ 

§*€ πρ9•πτ9Ρ »!ί<η9 αρτορ ^} ίρ4βαλ§ρ Μ9*ύΡ' 

Γ»γ9μΐ]η9 9ψΤ9νφ Β, 9ν τί Ιέγηζ; αΐη^ίρωί 
γ§γάμψί9Ρ ορ'') ίγω ζωρτα π9ρΛηατ99Ρτα τ»*) 
%Λτ4ΐΛπ9Ρ ; 

ΜένΛνβρος ^* έν Άρρηφίρφ η Αύλητρίίι* 

Ορ γαμϋί^ αρ ρορρ ^*^)» Ε 

τουτρρ ματβ^ίΛπωρ το^ βίορ• γ§γάμη*α γαρ 
«ντο*» ^«• τοντό σο& παροΛΡω μη γαμπρ. 
β• ίέδογμίρορ το πραγμ', 9Ρ9ρρίφ&ω ηνβο^» 
5 ^. πίραίΡβ' σω&δίηί δέ ρνρ» Λληϋ'ΛΡΟΡ 
9ί€ π4ΐαγ9€ αντόρ ίμβαλίίς γαρ πραγμάτρίΡ^ 
ον Α%βνη9Ρ 9υ3* Αίγαΐ9Ρ^**), » • • 
ον τ«ττ τρ*άρ9Ρτ 9νη απόΧλυτοΛ τρία 
ηΧ9*βίρ»α' γτ^μαζ 3* 9νδέ 9Ϊ9 σ/σωοθ*" οΙ»»€• 
έ¥ Λ Έμητραμέντ/ ' 

ι) Ροηοηη•• ιπβπβ*σμ4ρ99 ννΛζ. λ) Ι•οοΙ>ιίυι• ποτ• μλ- 
ρωί ταΐ^• 3) οοάά* ΙγΙρ*τ9 ννλ^• 4} οοέΐά• Καλωρίδ^ι ν. 
&) €θθ^• Μτ9ρ9Ρ τα]^• 6^ οοά• αντορ Βίδω^ ύ• 7) οοάά• 
γβγαμηηΒ ρνρ τυΐς• β) το «^άίάίκ Κορρίβτ§• 9) Βίη^ΟΓ^• 
Ιλρ ψΛρ Υί Ιαρ γ% ρΛρ Ι^ ίο) οο^' Αΐγ9Μ%^¥ βΛιολχ Ογο- 
ιία•• οο^' ΊφίΡΜΟΡ 5ο«υςοΓ• ' 8 ΑΤΙΙΒΝΑΕΙ 0&ΙΡΝ080ΡΗ. 

•!&* 6 τρίνο9 ψ β2ϋ^ ο νέταρτοί , Μ* 6 μ»ταγ§νηί• 
'ΚοίρΗίνος ί' ο τραγικός έν Έεμίλι/ψ τ^ς οίρχή' »7*Ωτ νύ- 
χτΒζψ** φησί' 

Ω Ζ^ν , τΐ χρη χννάΐΛαζ ^ζ9ν«97ψ ηαηοψ; 
ορηονψ αρ ΒΪηρ ηαψ γνψα7%* »ΐπρ9 μόνον, 
Ού% αΙσ^ανονΤΛΐ ϋ ονί' οί χαρ* ήλίκίκν νέας αγο- 
%μβνθί ,γνν»ί^ίθίζ β/ς χρουττον καηον αντονς έμ βάλλοντες 
Ηχίτοί του Μ^γκρίκοΌ χοίητοΰ ΤΛραίνέσαιηΌς οντοΤς' 
ρ. 66ο. Οο τοΛ *) ονμφορον 9οτ% γνντ} ψ4α αν^ϊ γέροντα ' 

09 γαρ πηβαΐίφ π§ί&9τάι ωί αίΜίτοί* 
ουδ' ΛγηνρΛ$*) ίχονοιν* άπορρ^ξαϋα δί δίνμα 
ποίλίκ^ί 4» ννητωρ λΙΧορ Ιχβ* Χιμέρα• 

%ΛΪ Θβόφ/λο( α έν Νβοττολ^^ ίφη * 

Οό συμφέρον νέα *οχ\ ') πρ^σβυτρ γυνή * 

ωοπβρ γαρ αηατΦ€ ουδέ μΜρον π9ΐ^9τα$ 

ένΐ ηι^δϋΛέψ ψ το π*ϊομ* απορρηξασα δέ 

Ιη ννιιτο^ Ζτβρον )Λμέν ϊχουο* έξ9υρέ&^. 
Β Ούϋνα Ά ύμΰν οίγνοβΤν οϊομαι , ανίρ^ς . φ/λο/ » οη 

%ΛΪ οΐ μίγίστοί τόλβμοι ίιά γχη^Λ^Μς ίγίνοντο * ο Ίλιοαιος 
ίι *Ελένψ9 ο λοιμΖς ίί« Χρυσηίδ», 'Αχιλλίως μψίς δι» 
ΒρέίΓη/ί», καΐ ο /£^ος ϋ ΚΛλούμ8]/ος δ! ΙτέρΛν ^ΛμΛτ/ίν* 
φησί Δοΰρίς έν δευτέρχ ίστορίων, Θηβΰ^αν γένος ^ όνομα 
Θβανοί, αρχασ^εΐσαν ντο Φωηέως τινός, ίβηαΒτης ϋ χαί 
ούτος γενόμενος τφ όεκάτίρ ίτ8ί Φίλίττου συμμαχησχντος 
χέρας ίσχε * τότε γαρ εΤλον ο/ ΘηβαΤοί την φωχίία. χα2 
ο Κρίσαϊίίος Ά χολεμος ονομαζόμενος ^ ΰς φησί Καλλί' 
€ σ^ένης έν τφ χερϊ τοΰ^) ιερόν τολ^μον» οτε ΚιρραΤοι 
χρρς ΦωΜΤς έχολέμησαν^ ίεκαετΐις ην, αρτασαντων Κιρ- 
ρα/οΛν την Πελαγοντος τον Φινκέως θυγατέρα Μεγιστω 
»α} ί'ας Άργείων ^υγατϋρας έχανιούσας έκ τοί; Πυθικού 
Ιεροΰ. {εχάτφ ίε ίτεί έίλο» ηα} η Κίρρα. ανετράχησαν 
ί^ καί ολοί οΤχοί ίίά γνναΤχας* ο φιλίχχου του Αλεξάν- 
δρου χατρός δια τον Κλεοχάτρας γαμον $ ό *Ηραχλέους 
δια την *\όλης έχιγαμίχν της Εύρύτου ^υγατρος, ο Θη• 
Ό σέως δια την Φαίδρας της Μ/νοίΟ^ι ο * Αδάμαντος διά τον 
Θεμιστοΰς της *Ύ>Ι/έως » ο 'Ιάτονος δια τον Γλαύχης της 
Κρ^οι^το«9 ό Αγαμέμνονος δίά Κασάνδραν. χαΐ η έχ' Αϊ- 

ι) Τλβθ[;η• 457. ^) ννορλβηβία•. αγηνραρ ϋΙ)η• 3) οοκίιΐ• ΙιΐΒ. ΧΙΙΙ. €λψ. Ι. 9 

γνντοΐί α ΚΛμβύσου στρατείΛ^ ίζ φιι^ί Ηλγσ/β^» ίίχ 
γνναΓχα ίγίνβτο * ο γαρ Καμβυστις τυν^ανίμενος τΛζ 
ΑΙγνπτίοίς γννοΛΛς έν ταΤς συνουσίαις ίΐΛφ^ρειν των «λ- 
λων ίνβμ'^» χροζ "Αμχσίν τον Αίγυττίοον βχσιλέ» μίαν 
Λΐτ3ν τρος γαμον των ^Όγατίρων. 3 ί^ των μίν ίΛΧ/του 
ουκ ίδωηενψ ύττονϋτίσοίς μη γυνΛίΚος ίξβίν χύτην τιμήν £ 
άΐλά τχλλοίχ/ίος' ίχεμ-^ε ϋ την Άτρ/ον 3[νγατ4ρ* Νβ/- 
τηην• ο α *Ατρ{ας ίκχΒττωΗει της ΑΙγνττίων βησίλείΛς 
6*Λ την γενομένην ^ττχν τρος Κυρηνα/ους χλ! χν^ρητο 
ύχο *Αμχσίίος. ησ^βΐς ουν ο Κχμβύσης τζ Ιϋβίτητίίί 
ΚΛΪ σφϋρχ έρΜ^ισ^εΙς ίΜμχυ^χνα χχρ χύτης τχ χχντα, 
»χ} ίβη^είσης ίηίιηησχι τον Άχρίον τον φόνον χί/^Βί 
χολβμησχί ΑΙγυχτ/οις. Αε/νων^) ί' ίν τοΤς Πβρσ/χο% %λΙ 
ΑυΜέχς*) { ΪΙχνχρχτίτης ίν τρίτι/ Αίγυχτίχχων την Νβι- 
τητιν Κνρ(ΐ χεμφ^ηνχί φχτιν ύχο ^Αμχσιίος * ίξ ^ς γεν- ρ 
νη^νχί τον Κχμβύσην, ον έχίίΗοΰντχ τη μητρί έχ ΑΙ- 
γνττον χοξησχσ^χι στρχτείχν. Αονρις ί* ο Σχμιος χχί 
χρωτοιν γενίν^χί χολεμόν φησί ίύο γυνχίκων, ΌλυμχιΧ' 
ίος ηχί Ευρυίίχης, έν ^ την μ^ν βχχχίχωτερον μετχ 
τυμχχνων χροελ^εΤν^ την ί* Ενρυίίχην Μχκείονικως 
κχδ'ωχλασμένην, χσκη^'εΤσχι^ τχ χολεμικχ %χ1 χχρχ Κυν- 
νίπ)^) τη Τ,λλυρίίί. 

*Εχί τούτοις τοις λόγοις ίίοξε τοις χαροΰσι των φιλο-ρ.56ι• 
σίφοηβ χερΙ τον ίρωτος ηχΐ χυτούς η^) είχε!^ χχ) χερϊ 
Μχλληυς. χχΙ ίλ4χ9ησχν λόγοι φιλόσοφοι χχμχολλοί^ έν 
οΤς ηνες χχϊ έμνημονευσχν του σχηνιχοΰ φιλοσόφου Έ,ύρι- 
χβύυ (^βίχτων, ων ην χχΐ τϋε* 

Π^ϋ^νμΛ 3*^Ε^<υ€ οοφΙα€ αρβτηί 

ηΐΜχοψ νπΛρχη *) , η^Ι προοομιλίΤν 

φίτο9 6 δ^Ιμωτ 

ηάψτωψ ηδ^οτοί ίφν ^νητοΧε* 
5 »«1 γαρ αλνπορ τέρψιν %λ¥ 1'χο»ν 

Μΐ€ έΙχίΒ* αίγα• 

τφίε 9* ατβϋατόιο τύίν τονδβ πονα»ν 

μήτε ϋυνείηψ^ Χ^^^ τ ϋίγρίων Β 

νΐ9%μ^ τροπών• 
ΙΟ το δ* *ρ£ψ χρολίγω τίΛβ$ νέοίαν φ 

ι) €θάβχ• Μνων τιι1|;ο• 3) οο^βχ. Ανγηέαο ταΙ|;ο. 
3) οο^βχ. Κννάνη ^νΧ^• 4) ηάϊ Λντούε ν» €θάά. τι αντονο 
νιϋβ. ^) ΟλίλΐιΙ)• νχ•ρχΗν τυ}ζ• ΙΟ ΛΤΗΕΝΑΒΙ ΌβΙΡΝΟβΟΡΗ. 

»Λί^%»τΛ τογ Π/νίΜ^ν^') α Λλλος τις ίφη' 
Χτ$(θζ ίέ τις ψροσί^ηχβ τίν Εύρίτ/ίου τϋε" 

2ν ^* ύ τυρανν§ '^ίων τ• ηαψ^ρώπων*Έρω9^ 
η μη ΜαθΜ§ τα καλά φηίνβα&αι καΐα')» 
η /€θΐ€ ίρώϋΛΡ ων σι^ Βημίονργρ^ «7| 
€ μοχ&όυα^ μοχ^ον9 Λντνχή»^ ουνηοίονί*• 

5 %άί τΛυτα μέν δρύρ τίμΛΟί ^•ο?β *) Ισ««« 
μη δρων 3* νπ αντον το» ΜάοηΦο-^Λ* φ^ΙφΧν 
αφα*ρ9^η9§& χάριταί , «/ίρ τίμόίσΐ σ•• 

ΏοντίΛΡος ί^ Ζήνων» ίφη τον' Κιηί» ύχολΛμβοίνβίν 
τον '^ΕρωτΛ ^€ον βΐναι φίλίοίζ ηλ! ίλευ^ερίας, ίτι Ά %λ} 
ομονοίχζ ταρχσκΒυχσηκόν 9 άλλον ί' ού/Λνόζ. ίιο η»} έν 
ττ) Πολΐτβ/α( ίφη τίν "ΕροΰΤΛ ^8ον βΤνχί συνεργυν ύτάρ- 

Ό χοντ» τρος την της χολεως σωτηρίκν- οη^) ϋ η»} οί 
τούτου τρεσβύτΒροι ηλτλ φιλοσοφίαν σβμνίν τιν» τον 
"ΕρωΤΛ κλΙ ΤΛντος αίσχρον ηεχωρισμένον η/βσχν, ίηλον 
ίη του ΗΛΤΛ γυμνάσί» Λυτον συνιίρΰσ^Λΐ *Ερμ^ ηχί *Ηρ«- 
ηλαΤ, τψ μλν λογού $ τψ ί* οΐλκηζ χροβστωη* ων ένω^έν- 
των φι\(» Τ8 Ηχί ομονοίχ γβννΛΤΜ^), ίί »ν η χαλλ/στη 
ΆΜυ^βρίΛ τοις τχντα μβτιονσι συνχύξβΤΛί ^). Ά&ηνΛΛι 
Ά τοσούτον οίτέσχον του'') συνουσίας τίνος ^/αλα/3βΗ/ τροβ- 

£ στΛνχί τον '^Ερωτχ* ώστε της *Αχχίημίχς ίκίηλως ττ/ 
Ά^ην^ χχ^ιβρωμένης χύτο^ί τον 'Έρ»τ» ϋρυσχμβνοί' 
0, 3. συν^ύουσίν χύτω. ΘβσχαΤς ') τβ τχ Έρ»τ/Α* τίμωσι^ 
χχ^χχΒρ Ά^ήνχιχ^) Ά^ηνχΓοί χχΐ Όλύμνιχ 'Ηλβΐοί 
Ύϋιοί Τ8 τχ *Άλ6/«. χχΐ έν τχΤς ίημοτελέσι ίε σχονίχΤς 
ως έτίΐΓχν ο "Ερως τιμχτχί. Αχχείχιμόνιοι ϋ χρί των 
χχρχτχζβων 'Έρωτι χρο&ύοντχι $ ως 4ν τ^ των χχρχτχτ- 
τομένων φιλίχ ΧΒΐμένης της σωτηρίχς τβ χχΐ νίχης. χχΐ 

Ρ Ιίρητες ί' έν τχΓς χχρχτχξβσι τους κχλλίστους των τολ/- 
των χοσμησχντΜς ίιχ τούτων ^ύουσι τω "Ερωτι^ ως Σα;- 
σι^ρχτης ίστορεΤ. ο ϋ χχρχ Θηβχ/οίς ίερος λόχος χαλού- 

ι) Γτ&ςιη. 336. α) φαίν* καΧ^ αάά, βχ οοάέί• 5) ^ρη- 
τοίζ •ιι( &νητών ΟοΒτλον•• 4) δοΐΐ'ν^• Γτ• ταΐ^. 5) οοάά* 
γ§ρψΜνταΛ τνΐ^• ^) οοάά• 9νξ§ΤΛ$ τιιΐς• 7) ^ο^• απίχοντο 
τΛ^. β) οο4^ Θ$9π9ϋί•ίί ΥΌΐξ• 9) οοέΐά• ηα/^α πΛνα&η- 
ψΟέΛ ταΐβ• ]ϋΐΒ• XIII. Οαρ. ι. ΙΙ• 11 

μβνϋζ συνίστψίΛν ί( ί^αστων ηλ) ερωμένων ψ 'πιν τον ^βοΰ 
σεμνοτι/τχ έμ^αίνων^ άοίτΛ^ομίνων θάνατον ίνίοξον αντ 
αίσχρον χαΐ έτονβίί/στου βίου. Σάμια ϋ, ως φησιν Έρ- 
ξΪΛς έν 1^ολοφωνΜ%οΐς 9 γνμνίσιον οίνΛ^έντΒς τφ "Ε,ρωτιγ.ΒβΛ, 
τ^ν ίίοί τούτων^) ΛγόμΑνην ίορτην *Ελ6υ^4ρΐΛ τροσηγο- 
ρένσΰοβ* ίί $ν ^βύ^^ ηαΐ Ά^ηναΛι Άβυ^ΒρίΛς ίτυχον. κλ) 
οί ϊΐΒίσίστρΛτϋΛί έ%χ%σ6υτΒς ίιΤΒχΒίρησΛν ίίαβάλλΒίν 
τρωτοί*) ΤΛς χβρί τον ^Βον τούτον χράξΒίς. 

Τούτων ΪΛχι^έντων ο Πλούταρχος Λπ»μνημονΛυσΒ 
των έη ΦΛ/ίροΌ *Αλ4(ίίος' 

Πορ§νομ4νψ δ* Ιμ ΠαρΛίωζ νπο των ηΛΜων 

«•ι τη9 ίπορίαζ φιλοοοφΒΐν {ηηΐ'&έ μοί, 

ηαΐ μο$ δοηονσΛΡ ^αγνο^ϊν οί ζωγράφο* Β ' 

τον "Ερωτα 9 ονντομωτατον ^'') ίίιαίν, οοολ 

5 ψο» δαίμονοί τοντον ποίοίαν Λΐηοναί* 
ίατίν γβίρ οντβ &ηΙν€ οιίτ* βίρρ^ν^)^ ιταλών 
09Τ9 &§ο9 οντ* αν&ρωποτ, οντ* άβίΐτίροζ 
οντ' Μν&ι9 ίμφροίΨ , άΙΙά ονννηνημένο^ *') 
πανταχό&•ν ένΐ ') τνπψ τβ '') ηοΐλ' Μη φίρων. 

ΙΟ 1^ τδΧμα μίν γαρ άνδροΒ , ι; δί δαΙΙα 
γονοϋΛΟίρ η δ' ανο$α μανίΛ€^ ο ϋ λόγο€ 
ψρονουντοΒ^ η οφο9ρότη9 δ^ ^ηροτ, ο 9^ πόνοτ 
άδαμαντοΒψ η φΛΐοτ$μία δέ δαίμονο^• ΰ 

ααΧ ταντ ίγω μα την '^&ηναν «α2 &§ονί 
|5 οΐ'% ο2δ* Ζ τ**) ίστίψψ άλΙ* ομω€ Ιχ•* γ4 τ* 
τοΛοντον , */Τ9€ τ* βίμΐ ') το^νοματοί• 
Εΰβουλ^ δ* η Άρχρως έν ΚΛμχυλίωνί' 

Τΐ9 ίιν ο γράψαί ηρώτοί άν&ρωπων αρα 
η ηηροπλαοτησαί "Ερωθ^ νηοπτ^ρον $ 
ω€ ονδίν 7^δίΐ ηλην χ9λΛδ6ρα€ γράφαΡψ 
άΙΧ' ην αηαρο£ των τρυπών των τον ^βοο ' 

6 (σην γαρ οντβ ηονφοβ οντβ ^(^δίοί Ό 
άπαλίαγηραί τφ φ/ρονη την νοσον, 

βαρυ^ δέ ηομ^δη• πώί αν οίν ίχοι πτβρα 
τοίουτο πράγμα} Χηρο€ , βΐ ηάφηοέ ^«# ^^)• 

Άλβξίς ί* έν Άτοκοχτοβίένω ' 

ΛΙγηα* γαρ Χδγοζ 
νπο των οοψβοτων » μη π4τβο^α$ τον ^βον 

ι) ταοταν 8ο1ι^βί§Ιι• λ) οο^ά» πρώτον τιιΐς• 3) 60(}ά« 
7* ηϋ^;• 4) Ιίρανιν ΗΒΗ• 6} βλίααΐ)• βνννβνηγμίνο^ ηιΐ^• 
6) οοάό» *ρ Μ Ύη\ζ• τ) χ9 «άάίάίε δοΗι^βίςΙι• 8) οοέί^ 
ατ τ• 9) θχ γβΐή|;• οο^οί•• ίγγίοτ «* ^17 γ• ^ ΙΗιι^ 
ία ααΐρ ψηοΒβέ τβ$ τα]^• 12 ΑΤΗΕΝΑΒΙ ΟκίΡΝΟβΟΡΗ. « τον'Έ^ητΒψ τον* 3* ί^ψχΜ^* αΐχίαν 9* ίχίηψ 
, ΜιΨΟΨ αλίωί^ ηγρ0η9ί6τα€ 3ί τον* 

γρΛψΒΐί ¥χοντΛ πτέρνγα^ αύτοψ ζβ»γραψβίρ, 

τοίβ τρ«γ/χον λέγαν^ ύς τον οΤνον των χρωμίνων τοΤς 
. τροτοΐζ^) χβρςίννυσβ'χι, ούτως *λΙ τον "Ερωτχ, ος μετρίΛ- 
ζων μίν ίστιν εΰχχρίζψ έχιτβίνομβνος Ά ηλ) ίίΛΤ»ρχττων 
χαλ,ΜτωτΛΤος, ίιόχβρ ό χοιητης ουτοζ^) ου χΛχως αυτοΰ 
ταζ ίυνΛμείς ίιααρων φη^ί' ψ9^ίόυμΛ γχρ τόξα Λυτον ίν- 
ΤΛίνΒ^^Λί^) χαρίτων 9 το μίν ίτ Λυχίωνί τύχφ, το ό* 
Γ Μ συγχύσβί βιοτίς.** ο ί* αυτός ο3τος χοιτ/της ηλΙ τ$ρ1 
των έρωντων έν τφ έηγρΛφομένω Τραυμχτί^ φησίν ούτως ' 

Τίς 9νχϊ φηαα τον€ ίρύνχα^ ζηψ μ^νον€ί 
ϊδη γβ πρήίτορ*) βέρ ϋτρατ»»ηη«»τίίτύν€ 
«/μη, ηονΛν τ« δνναμίψ9ν9 τοϊο βωμαοΛ 
' μάΐίοτα^ ηροοβδρ»ύ§ίΡ τ* αρίοχον9 τψ ηό&ψψ 

5 ποίητί%ον€ , ίΧΛμονζ , προ&νμονζ , §ύπορο9ΰψ 
έρ το7€ άποροι^ βλέπορταΛψ α&λΛωτΛτ•ν9, 
ρ.663•θ§ά(ριλθ( ί* ίν τω ΦίλΛυλω* 

Τίς^) φησί τον9 «ρωρτΛί ονχί ρορρ Χχ$$Ρί 
^ Ίζον τΙ% 49Τ& τύν9 τροπουί Μβίληροί. 
$1 γαρ αφ4ΐθΛ νί€ το» βίον τα€ ηδοΡΛί^ 
ίΜ%Λΐ9ΐπ§τ ο^δίρ αΙΙο ίτΐηρ η&ριμι4ρα*• 

5 έγώ μέρ ονρ %αντύ€ $Λ&^αρΛ9τρΐΛ£ ίρι!ί»ρ''^ί 
ηαιδόί Μορης ψ ορ Ρύυν ¥χ(» πρ09 τωρ ^9ί»ρ\ 
χάλΪΛΐ %αλης^ μβγί^Η μ§γάλη€ ρ τ/χ«^ 0θψης' 
^ρ ίστ* ίδβίΡ ι^δ^ΒΡ*) η το ^βωρίΜΟΡ 
Β ίχουοίρ νμϊρ δίαρέμφίρ^) <ΐΜχστοτ«• 

Άρί^τοφων δ' 4 ν Ώυά^αγοριστζ ' 

§ϊτ ου διηαΐωί Ιατ' άη§ψηφ*ομίρο€ 
υπό τ»ορ ^§ϋρ τωρ δωδέη βίκότως "Μρρφί; 
ίτάραττ• ηαΐηβίρονί γαρ ίμβάΧλωρ «ταα«*(> 
οτ ζρ μΒτ αντωρ. ωϊ δέ Ιΐαρ ηρ ^ρΛου9 
5 %λΙ οοβαρΟ€ψ άπο%όψΛΡτ§€ αυτού τα πτ^ρό, 
Ίρα μη πίνηταΛ πρόζ τορ ουραρορ πάλ^ρ^ 
δ§νρ* αρτορ ίφνγάδβνοαρ ω€ ημα€ ««ίται, 
τα* δέ ητέρνγαο α9 βΙχ§ τρ Νΐατ^ ψορ§ΐρ 
^ ίδοααΡψ π§ρ&φαρ^^ σηνλορ από τωρ ποΧβμΙωρ. 

ι) τοί• δ. ρ. 19Β• 3) τοίί τρόποα Λάάϊάΐΐ ΟΓΟίίυι, ο11• 
Ρΐα(• ΜοΓ* ρ• ^οβ, Β. 5) ίχηηιο £ιιηρί^θ§ Ιρ1ιί|^• ΑαΙ• 549• 
4) οοθ^ 4»τ9ΐρβ9&αι τοίξ• 5) οοέίά. ¥δη ηρωτορ V. •νβ δέΖ 
το ηρωτορ Ι^ 6) οο^έί• ο€ νιϋ§ο« 7) €λ••»1>• ^ρω "ννΛξο• 
8) Βαηιβίιι•• ^ι^ ίδΛΪν %δΛ•Ρ δοτίν τ. 9) δ%Λμέν9ϋν ΐΑοο1>•ίο•• ΙαΒ. XIII. Οαρ. II. ι3 τ§^ Λ Που ίραν Αβίφις ίν Αί^υ^μβψ (^91 ' 

Μ( Γατ* βρΛ^τΐξ^ ο«τ*€ ωραίΰΐίν φΙΙ^^ρ ') 
τρόπ9»9 §ρΛστη€ ίση ψ τ^ήν ο^«ν παρβίί ί 
αψρ•»τ γ**) αΐη&ωζ, οντβ τονιν π%19ομΛ^ 
•νθ** <ν^ η4ψη€ Λ9&ρωπο€ ίνοχλωρ ποίλάηιζ 
τ•»^ §*π9ρου9ίν ον λ•β»ιψ τ$ βουλίτ^Λ, 

'βί θ9να α9τη€ τηί α*μης^) τνίρ^) 9•$μΛτων Ι) 

ίρψ, τ0ψ Λλλορ Β* ύνδί γ»γψωαΜΒί λόγοψψ 

τη9 ηΒύνη€ Ιατ'* ουχί των φίλων φίλοίψ 

«?Ιμμα τ§ τύψ "Βρωτ §μφανΛς 4^ρητο€ ^§6ψ, 

ΛπΛΦταν Λντοψ ηασι τμ^ αλλΘΐ€ πο&ων• 
Τούτί^ν των *ΑΚέζίίος ΛτομρημονβνσΛς ο Μν^Αο^» 
κατΛ Λχοβλέ^οίς βίς τους τλ της στοα^ α/ρουμέί^ους , τά 
*Ε^(ΐ9ί9υ του Κουριίως έ» των Ιαίμβων τροβιχων ' 

*ΑΛ9ν9Λτ^ ω 0τω«ίηβ9^ ίμποροΛ Ιηρον^ 

ϋγων νηοηρΛτηρΛί 9 οϊ μόρρ$ πάντα Ε 

τάν τοί9 πίναξ^, πριν τ* *) τφ οοφψ Βύννα$9 

§νΛντΙα πράσούντΗ ο/ίί τραγιρ^ΜΛ^ 
ΎΛ»6οχΤτ»ί 6ντ$ς χΰύ τοΰτο μόνον έζηΚοηιοτα τον άρχψ 
γον ύμϋν τη ζ σοφί»ς ΖήνωνΛ τον Φοίνικα ^ Ό ς ονόίτοτΜ 
γννΛΐΗί έχρησκτο, ΧΛΐόίχοΤς ί* λμ/, ως * Αντίγονος ο Κ«- 
ρύστίΟζ ίστορύ έν τψ ηίβρ! τον βίου οϋυτοΰ' ^ρυλλΜΤτβ^) 
γίίρ, οτί ί»Τ μη των σωμάτων «λλ« της ^νχης έρίν' 
οΐτινΛς μίχρί οητω κλϊ είχοσιν ίτων όεΐί^ λ^)τοντ«« συνέ- 
χαν τους ίρωμίνους, ΠΛί μοί ίοηεΐ * Αρίστων ο Κ»7^ς ο Τ 
χίριτατητίκος ου ΧΛχως οίρηχίνοα έν τψ Λευτέρφ *8ρ) των 
4ρωτίηων *0μο1ο»ν ττρος τίνχ 'Λττ/χόν» μέγχν τινά χλτλ 
την ηλίχίαν^ έχιίϋχνύντ» ως καλόν» ^ Δάτρος Ι^ν οι/ομα:» 
Τ^ι^ν τρος Αολωνοί μοι^ φηνίψ ίοχω ΤΛρ' 'Οίυσσίως λτλτ- 
τηιιν ίτί σβ μβΤΛφίραν * 

''Ϋ^^ φΰί νν το$ μ§γαΙων ίωρων ίπ§μΛί§το ^νμύζ» 
Ήγησανίροζ ί' έν τοΤς ΰτομνημΛσί των ηίυσμίτωνψ•^^* 
φησίν έραν τοίντας, ου των χρεών ούϋ των Ιχ9ύων* ατο- 
γενομένων γουν τούτων ούίβΐς ηίέως ίτί τροσφέρΒται το 

1) €θάά• φίλύν Ύη]ξ. λ) ΙβοαΒβία•• τ ταΐ^• Φ ϊάϋΈη 
€ ▼β•ϋ§• οοάά» ύοτ»9 ΛΜμηζ τιιΐ^ο. 4) οοά^. των γβ τιι1|^ 
5) Ροηοηυ•. πρ§νη'γνΛζ• 6) ^ρυΧβϊτΛ Βίη^οτίι 7) Ι^ί•^ 
», 4οΐ• ΐ4 ΛΤΗβΒΤΑΒΙ ΟΐΒΙΡΝΟΒΟΡΗ. 

> 

ηρίΛζ 01/^1 τον Ιχ3^Ρρ ούϋ ένιβ'νμβΤτΰρ ωμών κλϊ των 
(ίνηόύί^των %ού γαίρ το ΐΓ«λ«ΐ9ν τχίίων τίρων^ ως κα$ 
Άριστοφων ίφη, ο^Βν πού χχλεΤσ^οα τους ερωμένους 
συνέβη ΧΛΐίίΚΛ, χρος άΧ-ή^ϋΛν γαρ, ηοίβ'άτβρ φησί Κλ^- 
»ρχος έν τ^ τροίτφ των 'Ερωτικων, ίίχηΜφρονϋτιν είρη- 
ηίνοα φησίν 

Β Οντ$ ηαΜζ αρρ8νο9 οντ» παρ&ένωρ' 

των χρνοοφορων οντ» ^) γυναέχων βα&νΜολκωρ 
ηαλον το πρόσωπον ^ Λ^λά ηόομίον ηΆφΐ'ΜΜ*)• 
17 γάρ αΙδώς ίν^ος έπ^σπβίρα• 
Η€α ο Άρίστοτέλης ϋ ίφη τους ίραστας 6ΐς ούίΐν άλλο 
το? σωμΛΤος των ερωμένων άνοβλίχαν η τους οί^Ρ^Άλ- 
μούς ψ έν οΤς την Λΐίω ηατοηιβΤν. Έοφοκλης ^) όέ χου 
χορϊ του %ά\\ους του ΪΙέΚοχος ίίΛλδγομέ^ην χοιη^χς την 
'Ιχχοίχμβίοίν φησι* 

Τοίάνβ* *ν οψ»^ λνγγΛ^) ^ηρατηρίΛν 
Ο Ιίρα»Γ0( , οστραπηρ ην* ομμάτων ^χβ^ * 

ίν&άΙπβταΛ*) μίν αντόί^ έξοπτφ 9* ίμέ^$ 
ίσον μέτρων '') οψ&ΛΧμον^ ωστβ τίητονο^ 
πρρα στά'&μην ίοντοί 6ρ^ουτα$ %ανων» 

Αίχύμνιος ί* ό ΧΠ)ς τον "Τχνον φ^σας έρχν του 
'Ενίυμ^ωνος, ούϋ ηο^&εύίοντος αύτοΰ ηκΤΛΚΛλύχτΒΐ^) τους 
οφ^Λλμούς9 αλλ* αν*χ9χτ»μένων των βλεφάρων τίοφίζβι 
τον έρωμενον, οχωζ ίιά χαντος Λχολαύι/ της του ^6ωρ$ΐν 
η9ονης. λέγει ί* οντατς* 
Β ^7^00 9^ χαίρων 

ομμάτων ΛΡγΛί^ ά9Λΐ€§πτΛμένθ49 
οοαοΛί ικοΐμύζβ ηονρον* 

ΧΜ η Σαχφω ϋ τρος τον ύχερβοΛΧοντως ^αυμβίζομΛνον 

την μορφην ηού ηοίλον %Τνοα νομιζόμενόν φησι' 
Σταϋ"^ ηαντα φίλοζ %οΛ τ•ν 4π* οοϋοϋ 
άμπέτασον χάριν, 

Ο ί' Άναχρέοίν τΐ φησ1ν\ 

*Ω παϊ παρ&4νίον βλέπων, 
9ΐζημαί α^ ου 9* ον %λνίί€^), 
ονη $19ωθψ οτ& τηΟ ^μη^ 
ψνχζε ηνΜχ§ν$Λ€• 

ι) ΡθΓ&0ΐι« ον9^ τ• 3) χέψνη9ν 8ο1ι•β£βηι•• ^) Οβηο- 
ΐΒλί ΥχΑζίη. 3. 4} ϊνγγα £.• &) Κηΐιιιλβηια•• Μ* λΧΙ^τμ 
Τίάι;. 6) Βηιηολίιι•• 94 μ§ ννϊζ. 7) Υλίελβη. μέτρων τ» 
8) €θάά. %Λ€ΛηαΧίπτο•Ρ τνίξ. 9) ΕΓίατ^αι• ονη άΐΜ τνΐ^• ΙϋΒ. XIII. Οαρ. π. ι6 

ο€ μη ιή&ψ ΛψμΛίνηαι^ §ξ αδαμα^ο€ 
ζ 9•Βάρθ9 Λ»χάΐΜ»ντα% μΟαίΡΛν ψυχάψ• 

Ο α το5 Κο$^ρίον ^ίλοξίναυ 1^ί%Κο9^9 έρΰν τηζ ΤλΧλ- 
ηίας »οά ίχαανΰν αύτη ς το κάλλος ψ ΐΓρομΛντ8υομΛν•€' 
Γ^ν τύφλωσιν, τοίντα μίλλορ Λυτής ίτοαν$ΐ %^) τ£ν 
οφθαλμών μνημονβΌΒΒ λέγων ωίβ' 

χρρββοβόοτρνχβ Γαλάτ»»α^ 

τνφλίς 0^) ίτοανος ηοα %λτ υϋΐν όμοιας τφ ^ίβιηίβίγ έχβίνφ ' ' Ρ 

£νρνΛΐ§9 γΙανηέωρ'') Χάρίτφ/ρ 9άλοζ 
ΜΛλ^όμων μβΐί^ημ» ') * Μ μέρ Χνπρϋ 
α τ ΛγΛΡύβϋφΛρος 11§$&ω φφΟφέΦΦΡ «τ αψ^ΜΟί &ρίψΛν• 
φρύριχός Τ8 έτΙ του Τρωίλου Ιφγ* 

^ΎμεΤς ϋ ίξυρομένους^^) τλ γένβιχ τεριφίρβτβ τους 

έρωμέρους* του ξύρ69^οα τον τοίγωνα ηλτ *Αλίξανίρον 

βύρι^μέναυ, δς φησιν ύμίν ο Χρύσιττος έν τ^ τβτβτρτ^ ρ. 565. 

τίρί του χοίλοΰ χοά της ηίονης. ουκ αχΛίρνς Μ » ύς , 

έμΜΤΓον ΊΤβί'^ίΟψ μεμνησομοα της λέξεο^ς' χΛίρω γχρ Ίτάνυ 

τψ ανίρΐ ίίΛ ΤΒ την τολυμΛ^/Λν και την του η^όυς έη- 

ΜίΜΜίΛν, λίγβί ίβ ουτας ο φιλόσοφος* ^Το ξύρεσά^οα τον 

χίόγωνα %λτ Άλέξχνόρον χροηΗΤΰαψ τΰν χροίτων ου χρ»- 

μίνων Λυτφ, ηοϋ γαρ Ύψο9εος ο αυλητής τωγωνα μέγαν 

1%ων ηΰλβί, %αί έν *Α^ηνοας ίίχτηρουσιν ου σφοίρχ αρ- 

χμΛν τον τρύτον τρομχειράμενον ταρωνύμίον ίχειν Κό^ Β 

^. Λίο %οί4 "ΑλεξιςΙφη του' 

'^'^) Ο*ττο»9ΐη9μ9ν6ν τιν* η ξνρουμβνορ 

ορ4^ * * τοντωψ Ιχβ* τι &ΛΤβρον 

η γρρ σνρΛΤΛναν '^*) ίπίνοβϊψ μοΛ φαίν§ναί 

& η η Ιθ9 9 §βΜθΡ τύΛύντο^') προφπίπτβι'^^) κομόρ, 

ι) ΤτεξΒΛ• 88. 3) προσοΊπου ίηίτΑ ρ. 6ο ι. 5) β ρ. βοι, 
μΛρμΛρβζφ^ΦΛΟ τιι1§. 4} οοάά» η ««Ι τ• Β) ^άλο€ Ρίοηΐΐο* 
^ φ Οΐη• . ^άά• 7) γΧ»*ε^ν Ιαοο1>•• 8) μ^Ιέδημ *£ράτΦί9 
Ιλοοΐ»•• 9) Ροηοη• 9αρ§Λ§0Λ τ• ίο) οοά• ξνρορμ4ρύυ€ ν• 
11) εί ρηο£|;ΐ( ΙμοΙη• ι^) με^στροπεναρ ΐάετα» ι3) ΏχιΛ 1 6 ^ ΑΤΗΒΝΑΕΙ 0Β1ΡΝ080Ρη. 

τι γΛρ α« ^9^Χ^ ΙνπύίοίΡ ι!컀^) προ€ ^«ι»τ; 

^ Λ μη τ* ΤαντοΛβ αψππράντίοθ'* νπΦΨ09Ϊ9*') ; , 

Διογένης Ά ϋύρ πρλ ούτως Κχοντ» το γένβίον ίφησ^* 
^Υ η ίχ8ίς ^γχαλβΤν τ^ φυσοί^ οτι άνίρα. σί ίχοίΐίσΒ 
ηοϋ ου γι/ναΤήΛ•^ ίτβρον ίέ ην» Μ 7χπου Ούν νΛροβτλη- 
νίης ίχοντΛ κοα μβμυρισμένον ηού τούτοις Λ%ολού&»ς 
τίμφίΒνμένον , Ίτροτορον μ^ν ίφησε ζγτΒΤΐβ . τΐ έστιν ο 
ίτητοχορνος^ νυν ϋ ούρηκένοα, έν ^Ψϋω ϋ νόμου ίντος 
μη ξνρβσ&οίψ ούϋ ο έηλη'^όρ^βνος ούίοίς 4στΐ9 ίί» το 

Ώ τΛίβΤο^ ξύρεσΆοα. έν ^υζαντίψ ϋ ^ημί»ς ίχιη&ιμένκις τγ 
ίχοντί ηουρίΤ ξυρον , οϋίν ήττον χάντ^ς χρωντοα αύτγ.** 
χοα τχΰτΛ μΛν ο ^ΛυμίσιοΙ Βίρηκε Χρύσ/ττο^. 

Ό 6^ σοφός ίκβΐ^ος Ζήνων $ ως φησιν Αντίγονος ο 
Κ«ρι;9Τ/0(9 ΐΓρομΛντ8υόμ§νος ύμων, ως το </χος• ΤΒρΙ του 
βίου %οα της Ίτροστοίητου ίχίτηίβύοΒως ίφη, ως ο/ τώρα- 
κούσΛντες αντοί; των λόγων κού μη συνεντβς^) ίσοντοα 
^υτΛροΙ %(α οίνΒλβύ^Βροι^ ΠΛ^άχερ οι της ^Αριστίχχου 
ΧΛρΒνΒχ^ίντΒς Λίρέσεως Άσωτοι πα} ^ρασεΤς. %ού 6ή τοι- 

ε οΰτοι ύμων Βίσιν οί χλβΤστοι, συνΒσχΛσμίνοι ηοα κλμοχΙ" 
νοΤςψ ου /(^όνον τοΤς η^Βσιν, αλλαί ηοα ίξει. βουλομονοί 
γαρ ένόύεσ^οα την^) οιντίρηοικν %οα την εΰτέΧοιχν ουρί- 
σκΒσ&Β έχϊ ταΐς της φιλΛργυρίχς ^^υροας^ (υχαρως ζώντες 
χοί4 τριβωνάρΐΛ χεριβαλλομενοι μικρά χοα των ηλων^ 
ίμχιχλοίντΒς^) τλ ΧΛΤτύμΛΤΛ, χοί» χινχίίους χχλουντΒς 
τους η μύρου χροσβάλΚοντχς η μιηρφ μοίλοιχωτ^ραν ημφίΒ- 
σμένους ίσ^ητα^ ου ίεΐ οίν ούτως έστΛλμίνους χερ) ίρ^ 

Έ γύριον ίχτοησ&οα χοα ερωμένους χεριίγεσ^οα ξυρουμένους 
την ύχηνην χοα τον ορρον, τους Λχολου^οΰντΛς έν τψ 
Αυηε/φ μετοί σοφιστών νη Αί» λεχτων, ζίσ/των, σχυτ/νωνρ 
ΧΛΤΛ τον Άντιφχνην• 

Έχοανω α χαί αύτο το χάλλος• χοα "γαρ έν ΤΛΐς 

εύοινίρίοας το:}ς χαλΚίστους έγχρίνουσίψ χοα τούτους τρ»- 

τοφορεΐν έχιτρέχουσιν. έν "ϋλιίι ϋ χοΜ χρίσις γίνετοα 

Χλλλονς» χοα τφ ιτραίτ^ τλ της ^εοΰ'') φέρειν τεύχη 

ψ.^^Β.Μοτοα, τ( α έευτέρψ τον βοΰν Λγειν, ο ϋ τρίτος τάς 

1) οοέΐ. νμαζ ταίςο• 3) ί/ηναίε Ι•οοΙ>•ίιιι• 3) οο^^• 
ϋυηέψτΗ νυΐς. 4) οοά^ Λυτην γιι1§• 3) οοά. ηχϋ»9 ΎηΙξ. 
6} Ροηοη• έμηίπίΛνηίΐ νηΐζ» 7) ^^ ^9^ ^^ ^*** ▼ηΙ§• Ι.ΪΒ. XIII. Οαρ. II. 17 

&υιι}Λς ίητί^σιν. ^ΗρΛχλβίίης ίβ ο ίίέμβας ίστορβΐρ ίτι 
ΜΛΤΛ την Στάρτην ^Λυμάξετοα μοίΧΚον ο κβλλ/στβς ηού 
γνν^ 9 «Λλλ/στ:^• χαλλ/στας γβννωσηζ της Στοίρτης τοις 
η^οΛάζ, ίιο ηού φ«σ/ν ^) Άρχίίοίμον του βκσιΧίως^ γ)νοα' 
πας βητφ Μάλης φοανομ^νης, έτέροίς όε οίΐσχρχς κοα τλον-. 
σ/β^9 ύς Λχίηλίνδν Μ την ιτλουσίχν^ ζημίΰσοα τους εφό- 
ρους οαίτον έχιλέγοντοίς , οτι βασιλίσκους οίντ) βοίσ ιλέων Β 
τοΤς Στχρτίοίτοίφ^) γβνι/αν χροοαρβΐΤοΐί. Εύριτίίης τε ίφη' 

ΗΛέ Οί τ«ρ' ^0/Αηρφ όε όημογέροντες ^χυμάζοντες της 

*ΕΛΑΐβης τρ %»λΧος φοίσίν 

Ον^) ψ4μΜα$ί Τρ9$Λς ηαΐ Βν%νημιυα9 *^4χα*ονς 
Τ0ίζ9* αμφΐ γνναηΐ πολνν χρόνον αλγεα πάαχΗν 

Ητέπλ^ριτοα γοΰν Ηοα χύτος ο Πρίαμος έχΐ τφ χοίλλεί 
ηίς γυνοαηός χόρτοι έν ίανοΤς ύτταρχούν, θαυμάζει γοΰν Ο 
Μ ΜοίλλΛί τον *Αγαμ4μνονΛ τοιχυτ έκφωνοίν * 

ΚοΙλψ^) 9* οντω ιγών ουπω ϊ9ον οφ&αλμοίσινψ 
Ό99* οντω γβραρόρ' βασιληϊ 9^ ανδρΐ ίοίΛΒΨ. 

ΜΛ^ίστων α %οα χολλοϊ τους καλλίστους βοίσίλίας, ώς 

^ μέχρι νυν ο/ Ά^οΐνοίτοι ηο^λούμενοι Αΐ^ίοτες, ως φησί 

Β/βη^ έν Αί^ίοπΗοΤς. ως ίοίχε γοίρ , το κάλλος βασιλείας 

οΙηβΤίν ίστί, ^εαΐ τ$ρί κοίλλους ηρισαν χρος αλληλας^ 

ΜΜ 4ίΛ ηαλλος οι ^εοϊ άνηρεί-^αντο άυ οίνοχόον τον Ό 

Υανυμηίη 

ηάΙΧ»ο9*) β'ίρΒΜα οΙο, ϊν α&ανάτοίαι μ^τίίη. 

λΙ Ι^6λΙ ίε τίνος άρττάζουσιν \ ου τους καλλίστους \ οΐς 
χαι σύνεισιν* *Άοίς μϊν }^εφάλω χού Κλείτω χοα Ύι9ων^9 
^μητηρ 'Ιασίωνι, Άφροίίτη Άγχίσΐ) χοα Άίοίνιίι. ίια 
χαλλος όε χ^ ο μέγιστος των ^εων ίκί χερίμων χρυσός 
ίρ^τοα, ταύρος γίνετοα, α^τος ττερουτοα χολλαχις^ Α;σ- 
τ^ρ χϋά έν Αιγίνι/, Σωκράτης ί' ο φιλόσοφος^ ο των 
ταντων χαταφρονων^ του *Αλκιβιάίου κάλλους οΰχ ήττων Ε 
εστίν ^ «ί Χΰά ο σεμνότατος Αριστοτέλης του Φασηλίτου 
μχδ'ητοΰ. ημείς ίε ούχ} και των αψι/χίον τα κάλλιστα 
τροχρίνομενι έτοανοΰντες των Σταρτιατων το 69 ός^ τό 
γυμνουν τας χο^ρ^ένους τοις ξένοις. έν Χ/α ίέ τη νησ{ρ 

ι) οο^^• φ•σΙ π§ρΧ Υαΐ^. 3) 2η9ρταΛ9 οοάά. 5) ΐΗ«ά. 
7, ι56. 4) ΙΗλά. χ, 170. 5) Ιΐίαά. ν, 235. 

ΑιΙΐϋΐι. Τ. ΠΙ. Β / ΐ8 ΑΤΗΕΝΑΕΙ ΟβΙΡΝ080ΡΗ. 

χοέ βκίίζδΐν ^ίίστόν έστι έχΐ τ» γυμνοίσια ηού τους ίρο• 
μους ηαί ορίν χροσττοίλοίίορτχς το:)ς νίονς ταΤς χοροαζ^ 

Κέώ ο 1^ύνου\κ^^9 Ταντ^ καί τολ^ς συ Κέγβίνψ σύ 
^Μοίχτυλοζ οΖσΛ^ κλτλ τον ΚρΛτΤνορ, λΧΧλ βολίηνον 
ίχων ^ΛΤερον σ%ίλος9 έκΛ/νου τον ομωΐβύμον σα ιτο/^Γον 
Ρ την ηνημην^) φορων^ ος έν τοις ΗΛτηλΛίοίζ %ού τοΤς ιτ«ι*- 
ίοχ$ίοις οΛΪ ίίΛέΤΛτοα, καίτοι Ύσοκράτους του ^ητορος έν 
τφ *Αρ8θτίαγίηχφ^) βίρψίοτος' ,,Έι^ χοηαλβίφ όί φχγβΤν 
η χΐΒΤν ούίείς ούί' &ν οΐχέτης ΙιτολμψίΒ* σΒμνυνσσ&οα ηίρ 
ίμβλίτων, ου βωμολοχΒυΒσά'ΰα.** ^χβρίίης^) ί' 4ν τ^ 
ΧΛΤΛ Ώκτροχλέους 9 β/ γνήσιος 6 λςγος$ τους ^ΑρΒοχαγί- 
ΤΛς φησίν^ χριστησχντΛ τινχ ίν χχιήιλΛίφ χωλΰσοΐ4 οίνιενοα 
ρ. 567••/^ "Αρβιον ττάγον. συ ϋ, ω σοφίστοί, έν τοΤς χατηλείοις 
συνανχφύρ^ ου μββ^^) ίτΛίρων, αλλ» μβτα έτοαρωνψ 
μαστρο'ΤευούσΛς τβρ} σχυτον ούχ ολ/γχς Ιίχων , χοα τβρ/- 
φίρων οίε} τοιχυτί βιβλί» Αριστοφάνους χοα ^Ατολλοίωροο 
χοα^ Άμμοη/ίου χχί ^Αντιφίνουςψ ίτι Ά Τοργίου του Άθ'^• 
νχίου, τοίντων τούτων συγγεγροιφοτων ΧΒρ} των Ά^ήνησιν 
ίτοαρϋων• ω της χχλης σου ΊΤολνμαά'ίΛς, ως χλτ ούϋν 
έραμησω Θεομχνίρον^) τον Κυρηνχϊ^ν, ον φησι βεοφρΛ- 
στος^) έν τψ χερΙ Βόίοίέμον/ας ττΒριιοντω έταγγέλλεσ^Όέ 
Β ίιϋσχΒΐν εύτυχίχν• έρωτοΜίσχαλί^ ούϋν ίρ» ίιχφέρεις 
^Αμοίσιος τοΖ Ηλείου, ον Θεοφρχστος έν τω Έρωτιχύ 
ητβρί τους ίρωτχς ίεινον γεγονίνοα λέγει, ούχ αν άμάρτοί 
α τις σε χζύ χορνογράφον χχλων, ως ΆριστΒ/ίην χαί 
^ίχυσχνίαν ίτι ϋ'^) }^ιχοφΛνη τους ζωγράφους. μνημΦ' 
νεύβί ίε αύτων ως τ»ΰτΛ χκλως γραφόντων Ώολέμων έν 
τψ αερί των έν Σιχυωνι ηνάχων. ω της χαλης τολυμ»- 
^ίας, ανόρες φίλοι ^ της του γραμματικού τοΰΟΒ, ο ς σύί* 
έγχαλνττετα4 9 αλλ' αναφανϋν τα Έύβούλου αεί έχ^) 
Κβρχωπων λέγει* 
Ο ΚόρίψϋΌν ηΙ&θ9• η9έωζ έντην^ά ηω€ 

€.3. λαχανον τ* τρώγων, ωκ^^οΐ' ίΛβψθ'άρηρ' 

καντανϋ'α Ματ^ληρηοα την έζωμίδα, 

χαλος γε ο των Κοριν-^ίων σοφιστής, ο τοΤς μα^ηταΐς 
ίιηγούμενος, οτι "Λχιμον εταίρας όνομα• χοά άλλα ϋ 
ι) οο^. μνήμην ναΐ^ο• 3) ρα^• ι49. ^. 3) *Τπίρ9ΐ9η9 
€ο^(1. 4) ^ο6^ μηά τηΐ^ο• ^) %6ν θ§όμ, £.. 6) τοί. 6. 
ρ. 198 Β^. 7) Βίηάοτ£. τ€ τηΐ^. β) έη οιη• £.. Ί^ίβ. 111. €αρ. II. ΙΙί. ^9 

τολλοί 9 «7 \οαόές , ίραμΛΤΛ λτο έτοαρΰν ί^τχβ ΤΛζ ^τι- 
γραφάζί θοίλΛΤΤΛ Δ/οχλ^ονς» Φερεχροίτονς Κορικννοο, Ευ- 
νίχοΌ η Φίλϋλλίου ^Αντειχ ψ ΜδνοΙνίρου ϋ Θοάς καί -φοί- 
νίον^)^ *Αλέξίίος 'ΟτωρΛ, Εύβούλου Κλδ'ψύίρ». οΰτω ί* Ό 
έχλ3|[^ λΖτ^ η έτΰί/ρα, ^'Τβιίη χρος χλΒ'φύίρχν συνουσίο^ 
^ν, Ι»ς χενω^ξ^ οίς ^Ασχλητηοίίης είργι^ν ο τον Άρβίου 
έν τω τερί Δημητρίου του Φΰζληρίως συγγρύμμητί, το 
νυραον χύτης ορομα φάσκων ^νοα Μητίχην. 

"Εοτιν 9*- Ιταίρα, 

ύς ^Αντιφάνης φησϊν ίν 'Αγροίκφρ 

τφ τρέφοντ^ συμφορά ' 
§ιίφραίν9τα$ γάρ ηαηον ϊχων οϊηοί μέγα• 

ίίο %οα ^ρηνΰ)β τις \ύτον ταράγετοα ντο Ύιμοηλέους έν 
Νββ/ρα * Ε 

'^ύΧ *χϋ*γ 6 ίοστυχη^ 

Φρνψη$ 9φΛσ^9{£ , ι}νίΜ' ¥τ$ τήν %αππαρ$ν 

οννέλΛγβν ^ηω τ'^) *Ιχ9ν οοα πβρ νυν Ιχβ*» 

η^Ιβί^ύΙΙ* αρΜοΜων έφ' Ιλολπ^^ ^^^ ^ρα^ 

ΜΚΛΗλβΛομητ• 

ηοά ίν τφ έτιγροίφομέρω ί* Όρβσταυτοκλβ/ίης^) ο αύτος 
Ύίμοχλης φησί' 

Ι7$ρΙ 9έ τον νανάΟΊίον 
δνδονσΛ γραδ$ , Νάνν^ον Πλαγγων ^ίν%Λ 

Τνά&ΛΛΡΛ Φρυψη Πρ^*οτ£%η Μνρρίνη Ρ 

ΧρνσΙ^ ΧύΡηλλΐ9 *ΐΛρόκλ»$α Α&πά9ΐ9ψ• 
Τούτων τΰν ίτοαρίν ηοϋ "Άμφις μνημον^ύεί έν Κουρβι 

Τνφλ6% δ πλοντοί βίναί μο* ^ο»β7, 
οϋτίζ γ» παρά ταντην μίν ου» 'δίσίρχΛταί^ 
ναρά 9έ 2$νώπτι *αϊ ^νκςε ηαΐ ΝαψνΙ•» 
£τίρα*9 τί τοίαύτα*σί παγίσ* τον βίου 
ϊνδοψ ηά'&ητ* άποπληητο€ ου^' έζέρχβταί. 

^Αλεξις ί' έν τφ έχι^ρχφομένω ίρχμχΤί Ίσοστασ/ον ρ. 568. 
την ίτοαρίκην νΛρΛσκευην χχΐ τχς ίί έιητβχνησεως χομ- 
μύσεις των έτοαρων οΰτως έκτί^ετοα' 

Πρωτα^) μ^ν γάρ προζ*) το ηέρΒο9 ηα\ το συλαρ του9 

πέλα^ 
ιται^α') τίλλ' αυταιί πάρβργα^') γίγψΛται* φάπτουσ* ϋ 

ι) οοάά« ΦάρνίΛν νίχΐζ, 3) εοιί. οϊποτ* τιιΐΐ^• 3} 6α•• 
9φρΜ ταντοιάΛί9ηί ναΐ^ο. 4) Οΐϋΐηβηβ Αΐβχ. ρ. 355. Ροα. 
πρύτορ ΙίΙιη. 5) γάρ προς Λάά. βχ οοάά. 6) πάντα οχη. 
Ι«. 7) οοάέΐ. π»ρί9ργα Ι<• 

Β 3 Ε. ' ^Ο ΑΤΗΒΝΑΕΙ ΟεΙΡΝ050ΤΗ• 

ανίλαβορ Μαβψα^ ίταίραί , ΐίρωτοπ9ίρον9 τη9 ν4χψη€» 
6 9ν^ν9 άψοίίπλάττονα* ταν<'«€, ωστ• /*ΐ7ΐ^9 τον€ τρόιτ^ζ 
μητ» τά€ οψα9 ομοία^ ^) βπίτβλβΖψ ουοαί ^τ$• 
£ τνγχάνίΛ μ^ηρά η( ονα«, ψΒλΧύ^ ίν ταΗ βαυ»1α$ν*) 

ίγ*βηάττρτα$> μαηρά τι£ψ 9ιαβαϋ'ρορ λβητον φορύ 
τηψ ΧΒ *9φαληιν ίηϊ τον ωμον ηαταβαλονο* ^} ίξ4ρχΒταί ' 
ΙΟ ηρουτό €θν μη*ον€ αφίϊλΒν. ονη ¥χη ηί Ισχίβ^ 
νπΒνίδνσ ίρραμέν αυτήν* ωστβ την βνπνγίαν 
άναβοαν τοΰζ Μίδοντα^ *), ΜΟίλίαν ά9ραν *) Βχ»ι *), 
9τη^ί* ίστ* αυταΖα'') τούτων ων §χονα οι ηωμΜοί' 
ορ&ά προο&ϋααί τοΜντα γοΰν αντων τη€ ηο*λία9ψ 
Ο ι5 ωαπβρίΐ ηοντο7σ$ τοντθί€ ίΐί το προσϋ"^ απήγαγον, 
τάζ οφρν€ ηνρρά€ Γχβ« τ*(• ζωγραφου^ιν ασβόΧφ, 
ύνμβέβηη είναι μίίαιναν « ηατίπλασβ ψιμυ&ίψ *), 
?^νηόχρωζ λίαν %ΐ€ «στ», παι9ίρωτ ^ντρ^β§ταΛ• 
ηαΐον ^χβι τον οωματό^Ηι, ^οντο ^) γνμνόν 9βίηνΌτα&, 
2θ βνφυβί* οΒόνταζ ϊβχβν, εξ ανάγ%η9 9«« γφίαν, 

Ίνα &Λωρωσ*^^) ο^ παροντΛ9 το στόμ\ ωί ηομψον ψορΛ, 
Ό αν 9έ μη χαίρρ γβίωοα^ 9ίατΒΧΒΪ^^) την ημέ^ξββ 

Μον, ωοτίβρ τοϊ€ μάγειροι^ α ηαρα*»ίι^ έηάστοτβ^ 
ηνίη αν πωίφοιν αΙγων ηρανία^ ξνΧήφιον ^ 
3δ μυρρίνηζ εχονοα ^^) λβπτόν ορ^ον εν τοΖί χειλεσεν' 

ώστε τω χρόνψ σέοηρίΡ^^), αν τε βονΧητ'^^) αν τε μη. 
οψ8&9 9ια τοντων οΜευοποιονοι των τεχνών• 
Δ/0 συμβουλεύω σοι, Θετναλ^ ιτοικιΚΟέφρε, τάς έπ) 
των οΐχημοίπαν ίσχάζεσ^οΐέ κοά μη %*ΤΛν»Κίση6ίν εΙς ου- 
£ Άν ϋον τ» των νιων %έρματα' όντως γ<ϋρ άριστα χωλός 
οΙφδΤς^^),. του χρψτιίονοιοΰ ΤΛΤρος ου χολλχ σε σα;φρο- 
νίσαντος χαί ίιίάξχντος σκύτη βλίκειν, τΙ ού» οΤίας χλτχ 
την Έ»νβούλου ΥΙαννυχίία τάς φειίωλούς χερμίτων τλλβα- 
τρίοις, ττωλους Κύττρι/ος έξησχημένΛς, 

γνμνάς εφεξη€ επϊ ηέρως^^) τεταγμένα^, 

εν λεπτοπηνοΛζ '-'') νφεσιν^^) έστ<ύοα9 , οσαί **) 

ι) €θά« ομοΐωζ ν• 3) οοάά. τίανηίοίν ν. 3) οο£ΐ£ΐ. ηατε^ 
βάΧλονϋ ▼• 4) 87ΐΙ>ιιτ§• 196νταΟ τ- &) άδρβίν βχ 61βηι. 
«άά. Γ•. 6) ξχει τε9 £•• 7) Βίηά• στή^ιεί τανταισΐ V• ^•^- 
&εΙαι9 τανταιοί Γ.. τντΌΊ* Ιατ* αυτοΛαι ΐΕθθΙ>ιίυ8• 8) οοάίί, 
%^ίμμν&ίφ ν. 9) ΟΙθίηβηι• ταντό ν. ίο) ίάαη» &εωρο7εν 
ν. 11) ίάβχη. 9&α τίΧου* οοάά• 9ίατεΧθΌθΐ Γ.• 13) 4άϋτα, 
¥χονϋ$ ν. ι3) ίάϋΐη. βεσηρέναι ν• ι4) 8ο1ι^• βονΧετ €1βιη• 
βονΧωντ ν• ι5) οοά• ορίίχηιι•. οΐφξ* ν. ι6) επιηαίρως Ε. 
17) 00^• Χεητονήτοιί ν. ιΒ) ΡοΓβοη. νμίοιν ▼• 19) ί<Ιβχη• 
αία9 τ. 1-ΐΒ. XIII. €αρ. ιιι: 21 1 

'ΗρΛϋΡοί αγνοία ν9ασ^ ηηνβνη %6ρα9' 
παρ ΰϋν βββαίως ασφαλώς τ ^) ¥ξβστ£ σοι 
μ*%ρθ9 πρΙαο^ΟΛ κέρματος την ηδονην. Τ 

Λοα έν Ιίαννίω, β/*) Ενβούλου το ίρίμχ ιτού μη Φίλίιτ- 

θανές ϋχη γαρ σκοτία ννμφβνδΐ λά&ρα, 
πώς ονχΐ πάψτωρ §στΙν ά&λιώτατος ; 
^ζορ &$ωρησαΡψΛ προς τον ηλιον 
γνμνάς €φ»ίης ίπΐ %έρως ηταγμένας^ 
5 «V Χβπτσπηνοις ^) νφηιν^) έστώσας , οσας^) 
Ηρη^ανος αγνοΤς νβασι κηπ^υβι κόρας^ 
μ*ηρον πρίασ&α$ ηίρματος ττ^ν η9ονην ' 

ηαΐ μη λαΟραΙαν κνπριν, αισχιστην νόσων ^ ρ. 569* 

πασών ^), Βίώχ8$ν » υβρδος ^ ου ποΌ^ον χάριν» 
ΙΟ Βίλαϋος ξγοιγβ της ταλαίπωρου στένω^\ 
η ΚυδίοΛβ ψαυαρχον δξβπίμψατο• 
έτιτιμ^ α Μού Σ4ναρχος έν ΤΙεντά^λω τοις ιΤΛρΛνλησίως 
σοι βΐύΰσί %οα έσιτουίΛΗοσι ιτβρ) τάς μΒ'^Λλο μίσχους έτΛί- 
ρΛζ Ηοίέ τάς ίΚευ^έρΛς των γυνοέκωρ τχϋτΐ λέγων * 

^ανά 9$ινά ηον% άνασχβτά 

έν τβ πσλβΑ πράττουσιν οΐ ν$ώτ8ρο^ 

οπον γαρ ονσων μ9ΐρά%ων μάλ' ίυπρβπών Β 

έπΧ τΛαι πορνβίοιοίν^ ας^°) Ιξβσ^* οραν 
δ 9ίληϋ'$ρονσας , στέρν άπημφίΛσμένας **), 

γυμνές , ίψΜξης τ βπΐ ηίρως τη αγ μίνας * 

&β ίστέψ £%λ9ξάμ»νον // τ«ί ηδίται, 

λ^πτρ ιτα2«/^ στρογγνλτ^ μ^*^ζ Φ^^ίί 

ψ4φ παλαέζ μ8σο»6πφ πβπαιτίρφ ' 
ΙΟ μη %λίμα% ΟΛτησάμβνον ίίσβηναι λά&ρα, 

μηδΐ δ$ οπής ηάτω&βν έκδυναΛ στέγης^ 

μησ §ν άχνροίσ$ν 9ΐσβνϋχ&ηνα$ τέχντι **). Ο 

«ντα» βιάζονται γαρ ΒίσίλΜονσΙ τ• 

τανν μίν γέροντας οντάς {πί%αλονμ9ναι\ 
ι& πατρΙδ^Λ^ τους 9* άπφάρ»αψ τους νΘΟ/τέρονς* 

««2 τώνδ* ί%άστην^^) ^στ*ν ά9§ώς^ δντβλως, 

μδϋ'* ημέραν, προς έσπίρανψ πάντας τρόητον^* 

τάς^*) 9* Λτ Ιδϋν Ιατ' ον^' όρώντ 19Λν σαφώςψ 

ι) τ Λάά• βχ €0^^. 3) 81 αέί8ΐέίί( €ογα£8• 3) ϋοάϋχ, 
ΦίΙιππίδον ▼• 4) Α^έί• βχ οοά^• 5) οο^οχ• λδπτονητοα ▼• 
6) υμέσι» ▼• 7) 0^" ▼• ^) 0&8&ηΙ>• αίσχίστην 8σων πασών 
▼• 9) ΡοΓΦοηαβ, οοΐΐ. Εατ. ΓρΗ• Ααΐ. ^το. π4ρ$ στένω νιΔξ* 
10) €οά^. πορνίοιΟΛ μάλ* ν. ιι) Τ^τν^Ηί^Ιαβ• στέρνα τ ημ* 
ψΛδσμένας ν• ΐ3) οοάά• τέχναις ν• ι3) Βλ1βο&ιηρ• Βηαστον 
ν• ι4) ΙαοοΒβ. βί ν. α 2 ΑΤΗΕΝΑΕΙ ΟΕΙΡΝ080ΡΗ. 

ι 

άβΐ δ^ τβνρίμαίνοντα ηαϊ φοβονμβψορ 
2θ £ρ χίΐρΐ την ψνχην Ιχοντα^ δββιότΛ' 

«ς Λ-ωί*) ηρτ'^ ω βέσποίτα πορτία ^Ενίτρι*), 
Ώ βιΡδΧν δνναΨται των ^ραη9ντ9ΐ9§ν νόμ€»ν 

οπόταν αναμνησΟ•ώσ$ προοΜίνουμ^νο^^) ; 
Κοα Φίλημων ί' έρ Άίβλφϋίϊ*) ΊΤροσιστορίρ , οη 
τρωτός Σόλων ίιά την των νέων άκμψβ ίσΤ7ΐ<Τ9ν έτι οίηψ 
μίτων γύνοα» ιτρίάμενος^ χ«^α %(ά Τίί/ηανίρος ο Κολο- 
φωνιος ίστορβΤ έν τρίτφ ΚολοφωνίΛκων , ψοΐσχων χύτον 
χού τκνίημου Άφροίίτης ΐΛρίν τρωτον ίδρύ^Λσ^Όϋ (ίφ' ων 
ηργυρίσΛντο χΐ χροστΖσοα των οίπημάτων. αλλ' 3 γβ ΦιΚη- 
μων οΰτως φησί' 
£ ^ν δ* δις απαντάω ευρβί αν^ρώΐζονΨ^ 26λωρ* 

σί γαρ Χίγοναι τοντ Ιδέΐν πρώτον βροτων*), 
δημοτίχον 9 £ Ζϋν , πράγμα κάΙ ϋ€»τηρί9Ρ* 
%αΙ μο& λίγην τοντ ίστίρ άρμοστοΡψ ίόλωρ* 
^ μίση^ι^ όρωψτα ^) την πόλιρ ρ$ωτίρωρ 
τοντονς τ έχοντα€ την αναγηαΐαρ φναιν 
αμαρτάνοντάς τ 9Ϊ£ ο μη προση*ύΡ ην, 
Ότηοαι πριάμβνόν το»^) γνναΪΛαζ ηατα τΦΚ9νς 
Μοιναζ απασι καΐ Λατ9α*9νασμέραζ• 
ΙΟ ίστασ*• γνμναί ^ μη ^ζβπατη&^ζ, πάν&* ορα. 
ρ ονΛ ίν σίαντορ τνγχάψίί^ ^χων' * * 

* * Ι'χπς πως• η &ύρα *στ ') αρβί^γμέρη. 
9Ϊ9 δβολόί* βισπηδησον ονη ΐστ ουδέ «Γς 
α%»ισμ6ζ ονδΐ ληρος , ουδ* νφηρπαθ9Ρ* 
ΐ5 αΧν βυϋ'ύς ως βονλβ^ συ χων^) βονλίΐ τρόπον• 
ίξηΐ&ίς* οιμωζβιν Ιίγ*, αλλότρια 'στ/ σο*'®). 
Χζύ Άσιτοοσία ϋ ι} Σω^ίρΑΤίκη ένετορβύετο τλη^η χκλων 
η/υναιχωνψ χ^ έΐρλη^Όν^ν άπο των ΤΛΟτηζ έι^Λίρίίων η 
Έλλας, ύζ Χΰί4 ο χΛρίΒΐζ Αριστοφάνης^) ΊΤχρασημΛίνβΤΧί 
ρ.57ο.λ^γα;ι/ τον Ώβλοτοννησιχχον τίλβμοι^ οτι ΪΪΛριηΧης ίιχ 
τον Άστχσίχς ίρωτχ χοϋ τχς χριτχσδ'βίσχς χτ χνΐ'ης 
98ρχτχίνχς ύττο Ήίεγχρέων χνβρρίιησε^^)' 

Πόρρηρ Μ 2ίμΛί&αν ιόντος Λΐ9γόραδ9 
Ρβαρ£αι %λίπτουο& μβ^νσοχότταβοΛ * 

ι) Βίη£ΐ• δβδιότα Ιν τζ χΒ^ρΙ την φνχηρ ίχοττα πως να1§. 
ί») βοάά, Κνπρις τιιΐ^. δ) Τοαρίαβ. προΰ%νΡθΌ/αρο$ ντιΐ^ο. 
4) δοΗ'νΐΓ• δβλφοϊί ▼. 5) βροτωρ Β,άάίάίζ Ολβ&υΐ)• 6) 6γο- 
ηαβ. όρωρτ^ ν. 7) τι !<• β) ΒοηιΙ^ίυβ. ^νρα ίαται νιΔξ» 
9) ΒβηκΙβίαβ• σνχνορ ν. ίο) Οτόΐίυ». αλλότρια τί ϋοι να1§• 
11} ΑοΤιατη. 524» ΐ3) ββ^αοηΠίτ νιιΐ^ο τογΙ»: το ηντα 
Μβγαρέωρ ψηφίϋμα το δηρορ ψ ςιι&β άβίβτίΐ βοΗ^οί^Η. Ι^ΐΒ. XIII. Οαρ. III. 33 ^ %ΛΜΜ7&Λν^) αρχη του πολέμου ηατΒρράγη 

"ΈλΧηοΛ παο•Τ9 <* τρίίον ΧαΜίΛστριων. Β 

μΛΠΗύτχτΛ, ^/όη 

τάί μ6Ρ^) αΧΧα9 ίοτιν ανίονοαί ίδ^Τν 
Λ»ΙίΐνρίδΛ9 ηάοαί *ΑπόνΐΛ»νο9 νόμον, 

αύται βέ μόνον ανλονοίν ^ϋραχοί νομον*), 

Αντη β^ ΑαΤί αργοί ιοτι «α2 η6τι£^ 

το Μαϋ"* ημέραν όρωοα νιΐνην . ηάσ^ιαν 

μόνον 1 ποηον^έναΛ 91 ταντα *) μοι ^ο«<7 

τοιί α§τοΪ9* οντοι γαρ δταν ωσιν νέοι, Ο 

5 ίη των ορών προ βατ ία^ίονοι *α\ λαγωί, 

μβ/τίωρ άναρπάζοντβ^ απο^) τη9 ΐοχνο^' 

οίαν 9ί γ^ράσΜω9$ν η9η τότ6 * * ^**) 

ΙτΛ τον9 νβωζ 'ίζονοί πΗνωντίί αααώί * , 

^ιη$τα τοντ »ϊνα$ νομΙζ$τα* τίραί. 
ΙΟ %α^ Λα4€ όρΜ€ χονν νομίζοιτ αν τίραί' 

αντη γαρ όπότ ην μίν νβοττοί**) «β* νέα, 

υπό των ατατηρο^ ^ν απηγριωμένη, 

Μ»9 β*^^) αν αννζ€ Φαρνάβαζον &αττον αν' 

«]τ«1 δί δοΧ§χόν «όΙ^ ί^τ§σιν ηδη τρΙ%ί^ Ό 

1^ ταί αρμονία/ζ τε διαχαλζ τον οωματο€, 

Ιδ§ϊν μίν αντΫ^ν ^ξόν ίοτ^ αα\ πτνσα^ * 

ίζέρχίταΐ τβ πανταχόα* ηδη πιομίνη^ 

δέχοτα$ δί ααΐ οτατηρα *αΙ τριώβοΧον, 

προαί^τΟΛ δί %αΙ γέροντα ααΐ νέον 
ΛΟ οντω δέ τΛ&αοΟ€^^) γέγονίν"*^^) ρ ωοτ\ ω φέλταν», 

ταργνρίον έη τ^ς χ9ΐρβζ ηδη λαμβάνει, 
μνι/μονεύεί ϋ της ΑοΜος ηλ} ΆνΛ^Λνάρ/δης έν Γβροντο- . 
ρΜνΙψ %ΛΪ αλλάς έτΛ/ρας αύτζ συγκΛταλέγΒί δι» τοντα^ν* 

Την έη Κορίνθου Ααΐδ* οϊσ&α; Β. ηωί γαρ •ν; Ε 

την ημ»ψέρο•ον^*), Α, ^ν έοΛίντι τι9 φέΐη 

1) εοά. οϊϋ•* ν. Λ) οοέΐ• Μβγαρβ79 ν. 3) αανψβν^ίν 1.. 
^) μ^ γοίρ 8οΙη?. 6) Αιοί νόμον ηάά. βχ €θέί^• 6) «^άί- 
ΐα• Ιιίο ▼βηα• «χ οοά. 7) πολν&ρνλιίτον ΒίηέΙ. β) βοΐιτ^. 
ταντα ▼• 9) Λτ• ΡοΓβοηαβ. ίο) ηδη •^σ»^, τοτο ΟΕβιαΒ. 
ιι) Ροηοη. άιητότ ην νβοττόζ ΎίύξΟ, οιη. γαρ» ιτ) δ' οιη. 
1^ τ Ροηοη. ι3} οοθβ. τι&αο9θ€ τ. ι^) οοάά. γέγον ▼. 
>δ) ΑΙ>τοιο1ιΐυ8• ημέρίίον ▼• II 4 ΑΤΗΒΝΑΕΙ ΟεΙΡΝ050ΡΗ. 

"^ίνταα• Β» ΜαΙ τουΟ'* ημίχΒρον ην παίγ¥ϋ9ν• 
Α, νη το ρ Μ' ην&β^ τόνβ Ααγίο%η* * * 

• • • • ^ρβέτότ€ 
ΜαΙ θεοΐντη μάλ' βνπρόσωποί ηαΐ ηαΐη 
νηίφαιν εοομίν^ • * % * 
* * 9* *Ό*Λμον Χαμηρον πάνυ• 

Ύχΰτχ σοί ιτχρΛίνΒΐ^ ^οο, έταΤρβ ΜυρτίΚβ. χλΙ ηα- 
ΤΛ την ΦίλΒτχ/ρου ΚίΛ^ηγϋ» 

Ψ Πανααι γέρων ων το%9 τρόπον^» ονη οϊα9* οη 

ηδιοτόν 6στ$ν^) απο&ανίΐν βινουνϋ"* αμα; 
ωσπβρ λέγοροιν άπο&ανϋψ ΦορμΙσιον*), 
η ήδιστον εστί σοι ^ (ος έν Μαροί^ωνίοις^) φησί Ύιμοκλης, 
"Οσον ' ) το ^) μ^τα^Ό μβτά ιιορίϋΜηί ν μηά 
χαμαιτνπην την ννητα %θίμασΰ'α*» βαβαί, 
η στιφρότηί^ το χροίμΛ^ πνβνμα^ 9«ίΙμονΒί^ 
το μη σφόδρ* $Τναι πάν&* ^τοίμα^ 9έίν δέ τ«^} 
ρ. 571• αγωνΛασα$ ΜαΙ φαπισ&ηναί τβ^) %αΙ 

πΙηγΛ9 λαββΤν αηταίΙαίΜ χβρσίν * ηδύ γ9 
νη τον Μα τον μίγιοτον» 

'^Ετ/ τολλύί τΛ Κ(η/ο(;λχο(; •9^λον^ο^ λίγειν κλϊ τφΒ 
ΜάγνοΌ ίτηρρχτ/σχι βουλη^^ίντος αυτόν εις τιμήν τον 
ΜυρτίλοΌ φ^ίσοίς ο Μ,υρτΙλος^ διηχά'ρευε γχρ τφ Σύρφ, 

Ονχ ώδ* έμόγηοαν 
ίΙπίδ»ί^ ωατ ^χ&ρων ανμμαχΙα% ηαΧέοΰΛ* 

φησίν ο Κοίλλ/μΛχος^)* ου γαρ οωτάραας ημεΐς αμύνχ- 

σ^Λΐ, ω Κύνουλχ$ι 

Ώί ϋηα*ο9 βΙ ηαγροιηο9^^}^ αίσχροβπων' ία, 
Β Ιιταρ/στβρ'^^) «ν τφ οτοματί την γλωτταν φορβϊς' 

κοΒΤΛ την Έφίητου ΦίΚύρχν. δοκεΤς γοίρ μοί ίηείν»ν εϊς 
εΤνΛίψ 

οό€ ΙδΙδαζαν αριστβρά γράμματα Μονσαι* 

δς Τίζ ίφη των ταρψδων. 
0.4. Έγοί γαρ, ο5 άνδρες σύσσιτοί, ού κλτλ τ»ς ΜετΛ* 
γένους Αΰρχς η τον Άρισταγόρου ΜαμμοίχυδΌν^) 

*Τμίν ορχηστρίδαί ίίπον §ταΙρα9 

ι) οο^ά. ην δ* ν, 3) Τοαρίαβ• ου» ίστίν ηδ$στον ταΐς. 
3) 8ο1ι^6ί£;Ιι• Φορμησιον τιιΐζ, 4) οο£ΐ• Μαρα&ωνία^^ ννάξ, 
Β) Γ&οοΙ>8ίιΐ8. ^§6ν οοάά» βΐ V• &9ών Ι.. &Β7ον νίγΐΐ6η\}Άθ\ύηΒ. 
6) το οιη• ί,, 7) Ροηοηιιβ• δ* ¥τ$ ν. 8) ΓαοοΙιβιαβ• γ» ν. 
9) Γγα£;ιιι. ι54• ίο) Βίη^οτί. ηαΐ αγρ. ν. χι) ξα ίπαρί- 
οτ9ρ* Βίηάοτ£• βχ οο^ά. νβιΐ. ίηαρΙατΒροζ ναΐ^. 13) οο^€ΐ, 
Μαμηηου&ον ν• Ι^Β. XIII. Οαρ. III. IV. 25 

ωραίας προηροψ ψ ννν δ ' ονχ νμιΡ αγορΒνίκί 
αρτΛ χνοαζούσαζ ανίητρίίαί, αϊ τβ τάχίοτα 
άψδρων φορτηγών ύπο γοννατα μισ&ον Ώ,νσαψ• 

αλλ» ιΤΛρΙ των οι^τως ίτΛίρΰν τον Κίγον ΧΒΧοίημοΜ^ τουΤ" 
έστι^) των φΛίαν αβολον συντηρεΤν όυναμένων ψ Λζ ου 
ΊίύνουλΜος τολμ( λοίίορΒίν, μίνας τβ των οίλλων γυναι- 
ηϋν τφ της φιλίας ονόματι ιτρο<τψι^6υμένας , η ανο της 
^αρ* Ά'^ηνα/οις καλούμενης εταίρας της Άφροίίτγς. ιηρΐ 
ης φησιν ο^) Ά3•ηνα7ος Άιτολλϋωρος έν τοΤς ΧΒρϊ 3'Βων 
ούτως ^ ίταίραν ϋ την Άφροίίτην την τους εταίρους ηαΐ 
τας εταίρας συνάγουσαν τούτο ί' εστί φίλας. χαλοΰσι 
70 ν ν χα} αί έλ^ύβ'βραί γυναΐ^ίΒς ίτι και νυν ααϊ αί χαρ' 
^ίνοί τας συνη3'Βίς χα} φίλιας εταίρας ^ ύς η ^αΐίφω* 
Τάδε ψνψ ίτάραιζ «-αΓσ^ι^') ^/ΜίΓβ τβρπνά ηαΧω9 αβίϋω• 

ΧΛί ίτί' 

Λατώ ηαΧ Νιόβ» μαΧα μίν φίΙα& ησαψ βτ^ύ^ρα*, 

χαλουσί Λ χαΐ τας μισδ'αρνούσας εταίρας, χαϊ το έπί 
σννουσίαις [μισΒαρνεΤν, ίταιρΒΤν , ούχέτι ττρος το ίτυμον. 
αναφερόντες, άλλα χρος το εύσχημονέστΒρον , χαβ'ο χαΐ 
Μένανδρος^) έν Παρακαταθήκη ατο των ίταιρων τους 
εταίρους ίιαττίλλων φησί' 

Π^ποίηχΛΤ ^ργον ονχ εταίρων ♦ ♦ 

* * * •) ταντα ^ 9 * οντά γράμματα 

την προσαγόρβυσιν ου αφόδρ* βυσημον^) 7Γ0«β». ^ 

ΤΙβρΙ α των εταίρων "Έφιιητος^) έν Έμτολζ τάίε 

φησίν' 

^Εη$&τά γ* «*σ*όϊ^'*), ιάν λνπονμβνοί 
τνχτι τα ημών , έκολαΜΛνοβν ηδέωζ * 
έφίΙ'ησ9ν'^°)9 ονχϊ σνμπι4σασα το ατόμα, 
ωσπβρ ποΧέμίον^^)^ άλλα τοΧσι ατρον0ΐθΛ$ 
χάννου σ' ομοίως * ησβ , παρβμν&ησατο **) 
ίποίησέ &" ίλαρον $νϋ'4ως τ'^') άφβΐλΒ παν 
αυτού το λνπουν"^^) Μπέδίίξβν Ιίλδων• 

Εΰβουλος ί' έν Καμνυλίωνι κοσμίαν έταίραν ιταράγων 
φησίν' 

ι) τουτίοτί αάά» οχ €θάά, 3) ό λέίά• βχ οοάά• 9) Βίοχη- 
£6υαι. ίταίραι^ τα7«•τ. 4) ρ. ιδ4. δ) νη Μα• μάλλον δ* 
ίταΛρων ίηββτίκ Ο&β&αΙ)• 6) €98ΑαΙ>« ταντα ν. 7) βνσχημον 
δοΚγ^βί^Ιι. 8) €»βααΙ>οη. οχ 1. 8. ρ. 363 Ο. β^αχημοζ ννάξ. 
9) €Χ ρ. 363. ΒΪσιοντα / ν. ίο) βχ ρ. 363. η αατβφίληοβν ▼. 
II) πολέμιος ρ. 363. ία) ΤιιτηβΙιαβ. ηί Βπαρβμν^σατο ναΐβ. 
ι3) τ ζάά^ βχ αοά. ι4) βχ ρ. 363. λοιπόν ν. 36 ^ΑΤΗΒΝΑΒΙ ΟκίΡΚΟβΟΡΗ. 

'β9 9* ίβίίπνβι $ΐΦομΐ9»% * 
αυ% ώσπβρ ^ί^λΛ§^ των η^οΦΛψ ηΦΐοΰμ9να§ 
τοΑΐ79Τββ» ^σαντοψ τάς γψά&09€ *βΛ των ηρ^ων 
Ρ•^;^. ΛπίβρψιιΐΛΨ αισχρών ^ αλλ' ίηά^τον μΜρύΡ αν 

απΒγβν$&* *) , ωσπβρ π9ρ&4νο9 Μιλησίβ• 

θίτο£ 3* ον λέγω 
ΜΜ γβ^τόνων αντ4 ^Λαταηούαη^ τινόζψ 
19ων εταίρας ίΐί ίρωτ άφΙ%$το^ 
αστηί^ ^ρήμον 9* βη§τρόπαν χαΐ οηγγΛνωρ^ 
5 ^^09 τ$ χρνφοΰν ηρ09 αρ^την ηΘητι/μίνη^, 
όντως ίταίραί• α» μ^ν αλΧαι τουνομα 
βλάπτύνϋ^ τοΧ9 τρόπο*9 γαρ δντωί ^) ον ΐίαλόν» 

Β 'Ανα^/λαΰ Νβοιτ/<Κί* 

*£α9 δέ τΛ€ μετρία λέγοοσα * * 
τοιζ δβομίνοιί τ$νων υπουργέ ηροζ %άριν•» 
ίη τηψ έτα^ρίαί εταίρα^) τουνομα 
προσιιγ9ρ$ΰ&η• ααΐ συ νυν ουχ^ ωί λίγΛί€, 
5 ηόρννι^, έταίραί δ* §ιί ¥ρωτα νυγχάνπ^ 
ίλι/1υ^ΰί9 * αρ* ω9 ύλη&ω§ ίστι γονν 
απίη τα 9 Β• αβτβία μ^ν οίν^ νη τον ^Ια• 
Ό α ύμέτεροζ^) φιλοσοφομΒίρΛίίίσκος τοίοΰτος, οΓ•ν 

^ ^Μ ταν&' ό πόρνοί οντο9 ουδέ των πράσων 

έχάστοτ* ίπΛδππνΛ μβΰ'* ημωρ* τούτο δ*^ ην^ 
Ίνα μη τ& ΙνπηοβΛβ τον ίραστην φ^λων, 
ΧΛλΰζ Ά ΊΡΒρΙ τΰν ^τοιούτων "Κφίττος έν ΣχτφοΤ φησιν* 

"Οταν γαρ ων νίο9 *) 
αΐλότριον α^ων'') οφον ίβ^ίπν μα^ψ 
άοΰμβοΧόν τ9 χ^ΐρα κροοβάίτι βορ^^ 
δίδ6να$ νόμ^ζ αντον ον ^) τη9 ννητ09 λογον. 
τ« αύτΛ βϊρηκΜ ηλΙ ΑΙσχίι/ης ο ^ι^τωρ έν τω η»τλ Τ^ 

μΛρΧ^υ^)^ 
Β ΤΐΛρΙ Ά των έτΛίρων κΰύ ΦίλέτΛίρος έν Κυνηγίδι τλΛβ 

φησίν ' 

Ον% 6το9 *ΕταΙραί Ιιρον Ιστ^ πανταχο9^ 
αλλ* ονχΐ γαμετηί ονδαμον τηί 'Βλλάδοί» 

οΤδ» α %λ} ίορτην την *ΕτΛίρίδ6ΐΛ 9 άγομένι/ν έν Μαγνη- 
σί^9 ον ίίΛ τάς έτΛίρχζ άλΚ» δι' έτέρκν Λίτίαν, ^^ μντι- 

ι) Ρίβηοηαβ. αν^κέτ^ν ν^ ήηβ αν• τ) δοΐιν^βί^ΐι. "Τι^ρ^ 
νιιίςο• 5) οοθ^. τρόποΜίν οντωί νιιίβο• 4) ΙταΙραί Υ• 
Α) οο^ά• ημίτ9ρ&$ νυΧζ* 6) οοάά, ρ4οβ ων νιι1§. 7) Ι)ίη^. 
ίίοίλΰ'ων τιιΐ^• 8) εοά^• οοί νυΐ^• 9) Ρ• "> *^• Ιλ3. ΧΠΙ. Οαρ. IV. • «7 

μ^νεύει Ήη^σανίρο^ έν ύτομνιίμχα γράφαψ 3ίΒ* ,/Γην 

των 'ΚτοαρίΜωρ έορτηρ 9υνηλ9δσ$ ΙΛχηρβηΤΜζ• /στ^ρονσι 

Μ τρωτοί^ ΊασιονοΕ ^ον Αΐϋ^νος (ΠΐΜΚ^ΐροντ* χους Άργο- 

ννύτΛζ ίτΛίρβίψ άίΐ ^ΰσΛί ηαί τι^ΐί έορτήν *£τ«φ/<)«ΐΑ ^ 

'Τρο^χγορηΰσαι. ^ύΰυσι Ά ηλΙ •/ Μ«ιη|^ι/ι»ν βΛ^Λβΐς τά 

'Ετα/ρ/&/«/' "τίρνίΐς ί^ Άφρ^η/ς ίβρίν 4στί ΨΛρά 'Αβ^ 

^ηνοΤξ^ £ζ φ9Ι9ί Ώάμφίλοζ' ΚΛΤβχοβί^ζ *γΛρ 'πΐζ νίλΛως 

ίάυλΒί<ι^ τονς φρουρούς τιονς^) ί¥ χύτ^ ιητέ <^ν«ττ««^)» 

ύζ ιστορεί Κλβαν^]^^ ^ι/ τοις Μν9ηίοΤς , %λΛ μΒ»^ί/ο^ίντ»ς 

ίτοίίρΛς τλ$/ονΛς χροσλοφεΤν^ ^ν μίαν ίΐΛΤΛηοίμ»ι&ίντΛς 

αντονς ΐΜοταν άίβελομίνήν τ»ζ ηΚεΥζ ηλ) το τβ^οζ ύηρ- Ρ 

βίσαν αΐΤ4ίγγ•/λ«ι τοΤζ Άβυίίΐνοΐζ. τους ί' ουτΙηΛ μ9$^ 

ίπ}Μ¥ άφιηομίνους άνελύν μίν Τούζ φύλΛίΜζψ ηρχτψηίν' 

ΤΛζ α την ταχών ηχΐ γει^ομέρονς ίγηρχηΤς της ^Χβι/^β- 

ρίχς χκρί^ήρΐΛ τξ τορ^η/ «τοίΜντας , ΆφρΜ^ ιτίρ^ς 

ιβΛοΨ ίίρνσ»σ'^Λί.*^ "Αλεξις Λ* ο Τίοίμίος έν ίε^τέρφ^Λρ^^) 

Σαμιακών ' ^,Τήν έν 'Σάμω Άφροδιτην, ην β/ ριίρ έν Κίί• 

λάμοις ηαλοΰσιν %^ ο/ ίλ έν^Ελβί, Άττίχαί^) φη^ίν, έταΐ- 

ραι ϋρύσαντο αϊ συνΛΗθλου3'ησασαί ΏΒρηιλβΤ, Ζτβ έιτο- 

λίόρχΒί την Σαμον^ έργασάμεναι ίκχνως απο της ωρας.**ψ'^7^' 

Ευαλχης ϋ έν τοις ^ΕφενιακϋΤΙ; καϊ έν *Έιφέσφ φησϊν ίβρα 

ϋρΰσ^αι^) ίταΐρί^ Άφροόίη/. ΚΚέαρχος ί* έν χρωτφ Έρω- 

Τίηδν 99νύγηςψ φησίν, ο Αυίΰν βασΛβύς ου μόνον τβρί 

^σαν την έρωμένην χερφοητος γέγονεν έγχμιρίσας^) αύ- 

τον ΤΒ ηοί την αρχήν έκΒίντ) ^ασαν, άλλα κ«ι ΤΒλβυτη- 

σασης συναγαγων τους έχ της χφρας ΔμΙοι)^ χάντας ίχω^Β 

μίν Ανδ/ας το νυν (τι χαΚούμενον της εταίρας μνημύΐ} 

εΙς ΰ'ψος αράς, ωστΒ χεριοδεύοντϋς αύτΛ την έντος του 

ΤμοίλοΌ χωράν 9 ου αν έΊίΐστραφεϊς τνχοί, χα^Όραν το Β 

μ^^ημα χαϊ νάΤσι τοις την Αυίίαν οίχοΰσιν ατοττον^) <Ι^ 

ΡΛί/* άημοσ^έν/ζ^) ί' ί ψήτωρ 4ν τφ κατά ΤίΛχίρας 

λογψ, βΐ γνήσιος, ίν ^ΑΊΤολλϋωρος εΥρηηΒ^ φψτί' ,ψΤας 

μίν εταίρας ηδονής ίνεχα (χομεν» τάς δί ταΚΚαψίς της 

%α9'' ημέραν ταλλαχείας, τας Ά γυνα^ας του ψαιδονοι- 

ύά^αι γνησίως χαι των {νδον φύλακα τηστήν ίχειν.** 

ι) «ΐ}€ £.. 3) οοέίά* ^σαΐΎβΦ ν. !^) 8ο1ιττβί£;1ι. •ρΐΜ^ 
▼• 4) €θ3. ^1#«•τ«»β7( ▼» 5) οοά^. ι^^^ασ^ο» τ. 6) οο^Η. 
*νΐ'•^ί••^ ν. 7) οοέίά• ^ιτοΐίτον τ. 8) ρ• ι586. α 8 ΑΤΗΕΝΑΕΙ ΟκίΡΝΟβΟΡΗ. 

ΚοίΤΛλίζ» α σοι» Κ(/ι^«/λ»6» ΊωνίΗ'ην πρλ ^ησίΡψ 
έ%τ%ΙνΛζ ηΛτά τίρ Αίσχύλου^), ΊΤβρί έτοαρίν, αρξάμενος 

Ο ΛΙΤΟ της ΗΛ^^ς Κορίν^Όυ, έιτβίδη μοι την Λντό^ι σοφ/- 
στβίΛΡ ωνβϋίσχς. νόμίμ6ν έστιν άρχΛΐύν ίν Κορίνβ'φ» ύς 
χαί ΧΛμαίΚέαν ο ^ΗρΛχλβύτης ίστορβΤ έν τ^ τβρί Πιν- 
ϋρου, όταν η χίλις ευχητοα ιτβρί μεγκλων τη Άφροίίτη» 
συμτΛροίΚΛμβάρΒσ^Λί ττρος Τ7^ν ιηΛΎΒίαν τάς έτχίρχς ύς 
Ίτλέ/στας» ηαΐ ταύτας 'Τροσβνχβσβ'αί τη 3'6ψ9 ^αΐ ύστε- 
ρον Μ τοΤς ίβροΐς χαρεΤναί, καΐ Ζτε ίη*) έτΙ την Έλ- 
Κάία την στραχείαν ^*γεν ο Πέρσης» ως καΙ Θεότομπος 

Ό Ιστορεί %αΙ Ύ/μαιος ίν τη ίβϋμη , αΐ ΚορΜιαι ίταΤραι 
ηίξαντο ύπίρ της των ^Ελλήνων σωτηρίας εΙς τον της 
Άφροίίτης έλ&οΰσαί νέων, ίιο καΐ Σιμωνίίης ανα^έντων 
των Κορινθίων χίναχα τη 9εφ τον ίτι χαί νυν ίιαμέ- 
νοντα %α1 τας εταίρας Μαο γρα^ράντων τας τότε χοιησα^ 
μέναί την ΙχετεΙαν καΙ ύστερον ταρούσας συνέβ'ηκε τόβε 
το ίτίγραμμα* 

^ί^^* υηΐρ ^ΕίΧίνων*) τβ μ&ϊ βν'&νμάχωρ ποΧιηταν 
ίστΛ&Μν 9νχ§ϋ^α§ Κνπρί^Λ Βα•μονΙ<ι^, 

Ε ου γαρ τοξοφόροίαιρ Βμηοατο 9ϊ* *Αφροατα 

Ιϋρσαίί ΈϊλάνίοΨ αχρόποΧ^ν ηροδόμΛΨ• 

ηοά ο/ Ιίίΰται Ά κατεύχον^αι τη β-εω, τεΧεσ^έντων κερϊ 
ϋν αν χοίΰνται την ί^^^σιι/, αττάξειν αύτη ταητας εταίρας, 
^χαρχοντος οΖν τον τοιούτου νομίμου τβρί την '^εον 
Ζενοφδν ο Κορίνθιος ίξιων εΙς Όλυμχίαν έτΙ τον αγώνα 
καΐ αυτός άνίξειν ίταίρας ευξατο^) τη 3'εφ νικησας. 
Τ Ι1ίν9αρ6ς τε το μ^^ χρωτον ίγρα^εν εΙς αύτον έγκωμιον, 

ύστερον α %α) σκόλίον το χαρά την 3νσίαν ασ^έν^ ίν $ 
την. βερχ^ι^ν ευθέως χ^χοίηται χρος τας ίταίρας, αΐ χαρά- 
γενομένου του Ζενοί^ωντος ηαΐ 3'ύοντος τη Άφροόίτη συνί 
^υσαν, ίίόχερ ίψη^)* 

*Ω Κύπρου βέσηο^ΡΛ, τβοψ δδΰτ ί§ αλσοί φορβάδωρ 
ρ•574λ' «οραν') αγ4ΐα9 (χατογγνίον ^$νοφων τ»λδίαΐ£ ^) ίπηγαγ* 

Λυχωλαϋί ιαν&ίΐ^• 

ι) ΑιαχΰΧον 8ο1ι^€ί§;]ι. 3) δη αάά, 6Χ οοέίιΐ. 3) Ρΐα- 
(αΓοΗαι Μογ. ρ. 871 Β. 8ο1ιοΙ. Ρ^■^. 01. ι9, 32. 'Ελληνων ν. 
4) 15^5• Βίηάοτί• 5) ΟΙ. ιδ. 6) ^Έτλ^τΟβ 87. 7) «ονραν 
ΒοβολΗ. 8) τβλίαΛς ίά, βκ ίπάγαγ** ΕΐΒ. XIII. Οαρ. IV. 29 • 

ί^ξοίΤΦ ί' όντως του μέλους*)* 

ΠολνξβίνοΛ*) ηάνί^Μς, αμφίποΐοί η9ί&ον€*) ίν α^β#φ^) 

αίτδ τα9 χΙωραί Χ^βάνου ξαν&ά βά%ρνα ^νμ$ατ9 *) 
ηολλά%$9 ματ4ραί^) ίρώτων 

ονρανίαν ητάμ9να$ ^) νοημ^τ* ^) ποττάψ 'Αφροβίταν, 
νμΖψ^') ανω&δΡ αηαγορίαζ 
¥πορ8Ρ9 ω πϋίΐδα, ίρατβιναϊί έψ^^) ίνναι£ 
μαλ&αχΛί ωρα9^^) από %αρπ6ψ βρίηίο^αί, 
ανψ β* Λνάγ%4ΐ^^*) παν %α16ρ'^^)» 
ίρξάμενος ^* ίΑτως έξης φησίν' ' 

*ΑΙΧλ θαυμάζω 9 τ* μβ λβξονντι'^^) ομου^*) βίϋπότΜ Β 

τοΛανδΜ μ^λίφρονοί αρχάν δνρόμβνον σχολίου^ 
ξνναορον ξυναΐ^ γυναιξί» 

ίηλον γάρ οτί ττρος τχς έτχίρας όίΛλεγόμίνος ηγωνία^ 
ποΐ6ρ τι φχνησβτχί τοΤς Κοριν^ίοις το 7τρΛγμΛ4 ηαστεύων 
α 9 ως ΙοίΧΒΡψ αυτός ^ύτω ιΤΒίτο/ηχβρ Βυ-^έως"* 

^Μξαμ^ν^^) χρνσόν «α^αρα^^) βασάνψ• 

Ζτί Μ ΗχΙ Άφροίίσιχ ϊίίχ χγουσιι/ χντο^ι χΐ ίταΐρΜψ 
"ΑΧΒξις έν Φίλούσΐ] φησίν' 

*^ίφροβίσι ηγβ ταΪ9 ίταίραι9 ι^ πόΧιζ^ 

ϊηρα 9έ χο»ρ£9 «στ« ται6 ίλβν^έραι^• Ο 

τάΛ€ ημέραίΟ- τανταιί δ^ ηωμάζαν ^0ο£ 

Βοτϊν ν6μο9 τβ τάί ιταΙροΛ ιν&άδ» 

• *»«) μ^' ημών. 

•Έν δ^ Αχκδδχίμονι, δ ς φησί Πολέμων 6 ιΤΛρίίίγητ^ς 
Ιν τω περί των έν Αχκεδχίμονί χνχ^ημχτων^ ύχων έστί 
της δίχβοητου ίτχίρχς Κοττίνχς , ην φησι %χϊ βοΰν χνχ» 
^εΤνχί χχλκην , γροίφων ούτως * ,^Κα^ ^ο Κοττίνχς δ^ της 
ίτχίρχς εΐηονιον^ ης διχ την έιηφχνβίχν οϊκημχ τι λέγβ* .' 
τχΛ %χϊ νυν 9 έγγυτχτω της Κολωνηςψ Τνχ το Αιονυσιον Ό 
έστιν^ έτηφχνίς κχϊ ιρολλοΐς έγνωσμένον των έν τη τόλβί• 
χνχ^ημχ δ* χύτης έσην ύττίρ το της Χχλχιοίχουφ βοίδίον 

χ) Ολβ&αΙ)• τέΐονς ν. 3) Πολνξίναι ΒοβοΚΙι. 3) δοΐιηβί• . 
ά^τη». ηβίΟΌνσ ▼• 4) αφναφ Ηβηη&ηηαβ. θ) Τί((ιη&ηηα> 
λά ΖοηλΓ• ρ• ]5θ7. διά τβ τα« Χ^^ρ»^ λιβάνον ξαν&α δάηρνά 
τβ ημιν ▼. 6) πολλάϋί ματίρ* ΒοοοΚίι. 7) ΗβΓίη. Ιπτάμβ- 
να* ν• 8) νόημα ί<1. 9) νμμ&ν ατ Βθ6θΙ(1ι• ίο) Ιν αΰΐάί- 
άί( ίάοη. 11} ί<1• μαλ^αηώρα^ ν• ι^} €&5&αΙ). ανάγκα* ν. 
ι5) Βοβοΐιΐι• πάγηαλον ν. ι4) οοά. λ4ξαντ* ▼• ι&) 'Ισ&μον 
€«8«αΙ)• ι6) Ηβηιι• ίδιδάξαμβν ▼• 17) €&ΐλΐιΙ>• χι&άρα ν• 
ι<0 μ9•&νβιν ίη<βή( Ροηοηικ. . 3ο ΛΤΒΒΗΑΒΙ ΟκίΡΝΟβΟΡΗ. 

Τί χΛ^Λουν^ %α1^) το ιτροΒίρηίΐένοι^ «ιχόν^οι^/^ Άληφια* 
ίηζ ί* ο %Λλ6ςρ έφ* οδ ης τύν ηωμηίΰ^ 1^9» 

^ΑίΜβΜνιν *) τον αβρορ ') , ώ γη λοΙ ϋ-ίοΐ^ 
ον η ^έα*$9α£μωρ μο$χ6ρ §π*&νμ€Ϊ λαβείν * ' 

ντο της ^Αγιίος αγχποίμενος γυναίκες έιτί τας των ίται- 

£ ρϋοίν 3'ύρΛς έκύμΛ^εν άιτολίΐτων τοις Αακΰ^ίνΛς %») τοις 

*Αττι%ίς. Μβίοντίίος γοΰν της Άβυίηνης έξ ίχοης έρα- 

σ3'8ΐς ίστερξβ χχί χλβύσΛς Βίς ^Έ^'ΚΚηστύντον συν Άξίοχω, 

ος ην Λντοΰ της ωρχς έρχστης, ως φτ^σί ΛνσΑκς ο ρήτωρ 

έν τφ Η»τ αύτοΰ λόγο», πα}*) ταύτης έτίΟΐνωνη^Βν αύτω, 

Ηαί ετέρας ϋ ίύο εταίρας έπηγΒΤο αΒΪ ο ^Αλκιβίοϋης, 

ΑαμΛσάνίραν της Ααίίος της νεωτέρας μητέρα καί Θεο• 

ϋτην, ύφ' ^ς χα} αΐΓο3'ανων έχηίεύ^η έν Μβλ/σο^ χωμη 

Ρ της Φρυγίας 9 ένιβουλευδ'Μΐς ύνο Φαρναβαζου. εΐίομεν Ά 

χαΐ ημείς το έν Μελίσση του ΆΚχφίάίου μνήμα έχ Συνά- 

ίων εΙς Μητρότολίν αφιχνούμενοί' έν ίο χαΐ^) κατ ίτος 

λύεται βονς, ίιαχεΚευσαμένου τούτο του τάντ αρίστου 

*Αίριανοΰ βασιλέως, ος χαΐ ανέστησεν έτί τω μρήματι 

ΙΙαρίου λί^ου είχόνα τον ^Αλπίβιαδην, 

ρ•575« Ου χρη ί& ^αυμαζειν, εΐ έξ ακοής τίνες ηρχσ9ησάν 

τίνων, οχοτβ Χάρης ο 1/ίυτίληναΐος έν τ$ ίεχάτω των 

ιστοριών των ιτερ! *Αλέξανίρον^) φησιν, ονείρατι ^εασα- 

μένους τινας ους μη τρότερον εϊίον , έρασ^ηναι αυτών ' 

γράφει ίϊ οΰτως' ,,^Ύστάσττ^ νεώτερος ην ϋελφος Ζιαριά- 

9ρης'')$ τερ} ων λέγουσιν ο! έττιχωριοι οτι έξ'Αφροίίτης 

%λΙ *Αίωνιίος έγεννη3^ησαν. έχνρίευσε βε ο μίΡ Ύστβί- 

σ*ης Μηδίας χαΐ της ύττοχατω χωράς, ο Ά Ζαριαίρης 

Β των υπεράνω Κασττίων πυλών μέχρι του Ύανάΐίος. των 

Ά έχέχεινα του Ύανά'Λος 'Ομάρτί] βασιλεΤ Μαρα&ων^) 

0.^. Άυγατηρ ην όνομα 'Οόάτις, νερί ?ς έν ταΐς ιστορίαις γέ' 

γρατται, ως αρα^) χατά τον υτνον Ιίοΰσα τον Ζαριαίρην 

έρασ&είη, το ί* αύτο τοΰτο χάχείνω πά^Ός συμπεσεΤν 

προς αύτην. βιετέλουν γοΰν αλλήλων επιθυμούντες ίια 

την χατά τον υπνον φαντασίαν ην ίέ η 'Οίάτις χαλλίστη 

ι) ΜοΙ Α^ά. θχ οοάά. 3} *^ίΧλ' *^λη• Ροιβοη. 3) οο^ά. 

ηαλόν ν• 4) ηαΐ £. άβίβη^α. 5) ηαΐ οιη. Ι^. 6) ^Αλ^ξάν- 

,βρον ί.• ^) Λάάηηίητ ΥίύζΟ τβτΒα: αμφω Μολοί^ ^ααο άββιιηΚ 

ίη οο8. 8) ΜαΐΛοτ^ν κχιχ. Χαρμανών Ιΐοΐβΐϋηίυ•• 9) Οθ(1ά• Ι.ΙΒ. XIII. Οαρ. IV. V. 3ι 

τίν ηαχΛ την *Ασ/αίν ημίΡΛίηωΡψ ηαϊ ο Τ^^ίμ^ Λ η9 
καλός. Ύέμψϋντοζ θβν τ^ΰ ΖΜρκίίμου 'τρίς τίν Όμί^χγβ 
%λΙ φΛοτιμΜ^μίρου 'ρ^μΛΐ τιΐν ίν^ρωψϋν, ου 0νι«τ/•9'βτο 
ο ^Ομίρτης ίΐΛ το είναι αρρένων χαϋοη ίμ/μας* η^$λΛ 
η/αρ αντην Μνοί' ίνϊ τϋν ιτ§ρί αυτίν οίκε/αν*^ ηαϊ μβτ 
ον «νλζ/ν χρόνον ο ^Ομαρτης σνναγαγύν τ<ηίζ έη της β»- 
9ίλ»ίας ίυνάστας %αϊ φΛουζ ηαί συγγ§νΜΤς έιτοιεντο^) τους 
γάμους ου ττροείτων οτω μίλλοί ίιίονΛί την «9νγ«τ4ρβι^ 
άχρΜ^ού^ης ουν της μ4ίης βΙσΜΛλίσας την 'Οίατίν ο τ»- 
τηρ Λίς το συμχοσιον εΐίεν αχουόντων τΰν συνίΛίήοιν* 
ηϋμβϋ^ δ ^ύγατβρ 'Όίάτι^), νυν ποίουμβ&α τοι)^ σους Ό 
γάμους• ιτορφλέ^ασα ουν 9ία} άβωρησααα χαντας λΛβοΰσ» 
χρυσην φιάλην %α1 χληροίσασα όος ψ Λίλβίς ημίμη^ην^' 
τούτου γαρ ΜΒηΚητη γυνη,*^ κάχβίνη τερφλέψασα χάντΛς 
Λχηοι'^) ίοΛρύουσα, χο&ουσα Τ0χ^ Ζαρίάίρην ΙίΛν* έχβ^ 
στύλχ6ί γαρ ούτω, οη μέλλονσίν οί γάμο* συντολοΐ^τ^Λί• 
ο Ά ττρατοχοίούων 4x1 τοΰ Ύοοβάΐίος %ού ίίολΛ^ην την 
ατρατοχοίβίαν ίίίβη μ€Τ» μονού του αρματηλατου ηαά 
νυατος ορμητας ίχΐ του άρματος, διηλι&ο ίία της χόλΜϋ^ς 
ίίύξχς Χ9ρϊ τους οαταΛοσ/ους σταί/ου» χλησίον ϋ της Β 
Μίίμης γονόμονος^ έν η τους γάμους συνβτέλουν, Ηοί χατα- 
λίχιϋν ίν Τίνί τόχφ αύτω αρματι τον άρματηλάτην» τροψ> 
γβν ένίοίυχΰϋς στολην Σκυ^ιχιΙν. χαΐ χαρολ-^ων εΙς την 
αυλην χαϊ Ιίάν την 'Οίάτιν ίττηχυΤίαν χρο του χυλαχΛ/οο 
ηαΐ ίαχρύουσαν Χίρνωσάν το βραδίως την φίάληνψ Αο 
χλησίον στάς χαρ αυτήν ' ^Λ Όίάτΐψ χάρειμι ίή σοι» 
χοί^άχερ ηξίωσας^ έγοο Ζ^ριάίρης.** η ϋ χατανοήσασα 
ξίνον ανίρα χαϊ χαλον χαϊ ομοιον τφ χατα τον ΰχνον 
ίωραμένω χερίχαρης γενομένη ίβοοσιν αύτω την φιάλην* Έ 
χαϊ ος άρχάσας αύτην αχηγαγον έχϊ το άρμα χαϊ ίφυγζν 
Ιχων την *Οδάτιν, οι ί^ χαΐίες χαϊ αί Άεράχαιναι συνει- 
ίυΤαι τον ίρωτα χατεσιύχησαν^ χαϊ χελεύοντος του χατρίς 
χαλεΤνψ ούχ ίφασαν^) εϋέναι οχου χεχίρευται• μνημο^ 
νεύεται ϋ ο ίρως ούτος χαρά τοις την *Ασίαν οίχοΰσι 
βαρβάροιςψ χαϊ χερισσως έστι ζηλωτος^ χαϊ τ6ν μυ^ον 
τούτον ζωγραφοΰσιν έν τοΤς ίεροΤς χαϊ τοΤς^) βασιλείοις» 

ι) ΙηοΙίι V• 3) οοθ^. ό3ϋίτ$ο τ. 3) ηοίβ$ V. 4) οοά, 
ίψίΐοαψ ν. 5) χοιζ Λάά• βχ οοά. 32 ΑτΗΕΝΑΕίΌΕΙΡΝΟδΟΡΗ. 

ίτί α τχΤς ϋιωπΗΛΤς ο/κΛκ/ς* ηλΙ τχΓς έοίυτωρ 3νγ»τρ»σίν 

ο/ ιτολλο/ τβ?ν 6υνοίστΰν ονομχ τίδβντχι Όί«^/^//* 

ρ. 576. Τβ Ζμοίον ΛττορβΓ γερίσδ'χι ηού * Αριστοτέλης έν ττ^ 

Μ»σσΛλιωτων ΤΙολιτεί^ γράφων ούτως- ,,ΦωκκβΤς οί έν 

.*Ιωνίφ ίμτορί^ χρωμενοί Ιχτίσαν ΜοίσσοΛ/Λν. Ευξενος ί* 

ο φωκΛεύς Ίίάνφ τφ βοΝπλβΤ, τούτο ί' ην κύτω ίνομχψ 

ην ζένος, ούτος ο Νάι/ος έιητβλων γάμους της ^υγατρος 

ΧΛτά τνχην ΊΤΛρχγβνόμβνον τον Κΰξενον ιΤΛρΛχέχληΗΒν 

Μ την ^οίνην. ο ϋ γάμος έγίγνΒΤο^) τίνίε τον τρόχον. 

^ ϋβί μΒΤΛ το ίβΓπνον 6ΐσ8λ9ονσ»ν την ττλΛλ φιάλην χβ- 

Β κβρασμένην*) φ βούλοιτο ίοννΛί των τταροντων μνηστή- 
ρων $ Λ ίο/η 9 τούτον βΐνχί νυμψίον. ή Λ ιταΓς β/σβλ- 
^ονσα ίΐίωσηβ 9Ϊτβ, άτο τύχης είτε ηλΙ ίι άλλην ην» 
οίΐτίχρ τφ Εύξένφ' οι/ΟΑί» ί' ην τζ^) νχίϋ ΥΙέττ». τον- 
τον Ά σνμιτεσόντος %»1 του χχτρος άξιοΰντος^ ως ηλτλ 
■ ^εον γενομένης της ίοσίως, ίχειν αυτήν ψ ίλαβεν 6 Εί- 
(ενος γυΡΛί^Λ %λΙ συνφηει μεταθεμένος τοΰνομα Άριστο- 
ξένην. ηαΐ ίστι γένος έν Ιίασσαλία άτο της άνθρωτρου 
μίχρι νυν Ώρωτιάίαί ηαλούμενον* Πρώτος γαρ έγένετο 
υΙος Έύξένου %αΙ της^) Άριστοξένης***^ 

Ο Θεμίστοηλης τε^) ως φησιν ΊίομενΒυς, ούχ άρμα 

ζευζάμενος εταίρων ιτληθούσης αγοράς είσηλασεν εΙς το 

&στυ\ ήσαν ϋ^αυταί Αάμια ηαϊ Σχιωνη χαΐ Σατύρα χαί 

Ν«νν/ον• ου χα} αύτος Θεμιστοχλης έξ εταίρας ην γεγε- 

νημένος, όνομα Άβροτονου\ ως Άμφιχράτης Ιστορεί έν 

τφ χερΙ ένδοξων άνίρων συγγράμματι' 

'^ίβρότορον θρηϊσσα γννη γίνο^' άλλα τβκ/σθ'α» 
νορ μέγαν "Βλλησιν φασϊ ^) θβμιστοχλία, 

Ό "ίίεάν&ης ί' ο Κυ^έχηνος έν ττ] τρίτη χ*ί τετάρτη των 
*Ε>λληνίχων ιστοριών Έ,ύτέρττης αύτον εϊναί φησιν υιον. 
Κΰρος α ο έπΙ τον άίελφον έχιστρατεύσας ούχΙ έταίραν 
οΖσαν την Φωχαϋχ» την σοφωτάτην χχΐ χχλλίστην γενο- 
μένην, είχε συστρχτευομένην ; ην Ζηνοφάνης φησι τρ6• 
τερον Μιλτω χαλουμένην 'Αστασίχν μετονομασδηναι- συνη- 
χολού3'ει α αυτω χχι η Μιλησ/α χχλλακίς, ο ί^ μέγας 

ι) οοά• (γΙν§το ν• 3} οοάά• %8κραμένην ν• ^) τζ &<!(]. 
6Χ οο^• 4) της κάϋ, εχ οοά(1. 5) 91 δοΗνν^οί^Ιι. 6} φημί 
ΡΙαίαΓεΙι. ΤΗοιηίβΝ ι. αΐ γτο γίνοί ίη Αιιϋιοΐ. νο1• ι• ρ• 39^. 
πέλον. Ι.ΙΒ. XIII. 0ΑΡ• V. 33 

'ΑΧίξΰα^ς αν ΘλΙΛλ είχβ /α^* ίαντοΰ την 'Αττιχ^Ιν 
ίτο^ραρ^ ^βρ^ ^ς φιισι Κλε/τΛ(ίχ9ς ύς αΐτ/ας γβνομΑηΐζ Ε 
του έμχρτισ^ίιροα τλ έν ΏέρσΜΤολβΐ βασίλΒίοί. α&τη Λ τΙ 
θβϊζ ηοέ μίτΛ τον ^Αλ^ξανίρου ^Λνατορ ηαί Πτολβ/ια/ρ 
ίγΛμ^^η τψ τρωτφ βασιλΛυσχνη Αίγύττου ηοϋ ίγώηηισΒΡ 
αύτψ τ£η¥9Ρ Α$οντίσχον πού Αοίγον, ^^Λτ4ρ» ϋ ΕΙριΐ' 
9ψ9 9^ ίγιιμΛν Έΰνοατος ο Σόλωρ των Λν Κύτρφ βασί• 
λΛυζ* %ού ο ίευτερος Ά τ^ς Αίγύττου βοίσιλεύς, φ/λα• 
{βλφ^ ί' ίτίκλιιν9 ύς Ιστορβΐ ο Ευεργέτης Πτολεμαίος 
ίν τψ χρίτφ τϋν ύτομνημίτων ψ τλείστας ίσχεν έρω- 
μίνας 9 ΑΜμψβ μίν, μίαν των έηχωρίοίν γυναοίων, Τ 
βΐάλ* βύτρειτβστΛττιν την ί'ψίν, χαί Βίλιστ^ην, ίτι 
α Άγα^όκλειαν χού Στρατονίχην, ης το μέγα μνημεΐον 
υπηρχβν ίχΐ τ^ τρος ΈλΛυσΐί^ι 3'αλάασιι $ τΜέ Μύρτιον 
%Μ^ αλλάς ϋ τλείστας » έχίρρετέστερος ων τρος αφροί/' 
σια* ΪΙολύβίος^) 9* έν τζ τεσσαρεσχοαβεϋάτη των Ιστορίΰν 
ΊίλΛίνοΰς φησί της οίνοχοούσης αντφ εΙκόνας χολλας ανα- 
ηεϊίτδΌα ηατα την * Αλεξάνίρειαν , μονοχίτωνας %οα ^ι/τον 
έχουσας έν ταΐς χερσίν, αϊ ^έ χάλλίστοέ των οίηίων, φη- 
σίν, αύ Μυρτίου %αί Μνησίίος %οα Ώοδ'εινης χροσαγορεύ» 
σνταί\ παίτοι ΜνησΙς μίν ην αύλητρϊς χαν ΤΙο^εινη» Μνρ- 
τιον α μία των άποΛείειγμένων χοα χοινων ίεέχτηριάίων• 
τον α Φίλύττίτορος βασιλέας ΥΙτολεμαΙου ουχ *Αγα^ίχλ8(α 
η ίταίρα έχράτεί, ή χαί τασαν άνατρέψασα τ^ν ^Ασ/-ρ•677• 
λείαν; Ευμαχος ί' οΊίεαττολίτης έν τη ίευτέρο^ των χερΙ 
ΆννΙβαν ιστοριών ^Ιερωνυμόν φησι τον τυραννησαντα Σα- 
ραχουσίων^) αγαγέσ^αι γυναϊίία των έτ οΐχηματος τροε* 
στηχυιων Ώεί3'ω όνομα , χοϋ αιτοίεΤξαί βασιλ/ία. 

Τιμόθεος ϊ ο στρατηγησας Ά^ηνα/ων έτιφανως • 
εταίρας ην υΙος &ρ4ττης το γένος, σεμνής ί* άλλως τους 
τροχούς* μεταβαλλουσαι γαρ α! τοιαΰται εΙς το σώφρον 
των έπϊ τοιίτφ σεμνυνομένί^ν είσΐ βελτ/ους• ο ϋ Τιμόθεος 
Βοι σχοτττόμενος τότε , οτι τοιαύτης ύη μητρός, χοϋ χα•- Β 
μν γε αυτ^, φησίν» οϊία, οτι ίι αύτην "Κίνωνος εΙμι 
οίος. Φιλέταιρον ϋ τον ΙΙεργίμΑυ χοα της Καινής ταύτης 
λχγομένης βασιλεύσαντα χήρας Βόας αύλητρίίος εταίρας, 
το γένος άτύ Παφλαγονίας, υΐον φησι γενέσθαι Καρι,• 

ι) ▼ο1• 3. ρ• 487• ^) ^^ΛΜοοΙων Όίηάοτί• 
ΑύΜο. Ί. ΠΙ. Ο 54 ΑΤΗΕΝΑ£Ι ΟΕΙΡΝΟβΟΡΗ. 

σπϋς ίν ΙατορίΧοΤζ ύχομν^μοαιν. Άριατοφίν Ά ο ίητ»9 
δ τον νομον β/σβι/βγκα^ν ίτ Ευκλβίίον Αρχοντας $ ος λρ 
μιΐ έξ Λτη^ς η^ητΛΐ νά•^ον λ&μ , αΜς άτΒΜχβ^ νχο 
Κοίλλιάίοο του κωμίΗοΰ ία Χορηγίίοζ^) ^^|ς ίταίροίς νβΜ• 
ί^ταησάμενος 9 ύς ο*) «ντος ΐστορβΤ Καρόνηος ίν τρΐτψ 
υιτομνημάτο^ν• Δι/μητριοζ ί* ο Τίολίορηψ^ς ού ίχιμονίως 
ί}ρΛ Ααμί»ς τζς Λυλητρίδος, ίξ ^ς ίσχΒ ηού &υ<γΛτέρΛ 
ΦΑβκν; την ϋ Ααμικν Ώολέβίων φησίν ίν τω ιαρϊ της 
έν Έίκυωνί ΊΤΟίηίλης στοΣς ^υγΛτέρα μίν βΐίοίί Κλεάνύρος 
^Α^νΛ/οΌψ ΚΛΤασηδυόίσοα ϋ Σίχυωνίοίς την τροκβιμένην 
στοαίν. η ρ» ϋ ηοά Αββίίνης^ %ού αύτηξ εταίρας 'ΑτΤΜης, 
ο Αημήτριος κού αλλούν Ά ιτλβίόνων' 

Μάχοον α 6ρχωμφίί0Ψ040ς 4ν ταΤς ίηγραφομέναές 
ΧρεΙαις φησίν όντως ' 

πβρΰΜΌμίψη^ βν, πμρά €9 τψ ^ημη^ρ^ψ 
ΜνηβΑβρονσηί 9 ψΛοΙ*) %αΙ την ΛαμΜΨ 
ζο¥ βαα*Χέ* »υμ$1ωί ΗΒΧητίσξΜ 
5 νπ8ρ8ηαΐ¥9^¥αΙ ^'^)• η ^^ τοντ ΛηβηρΙ&η^ 

Ιΐν ίί η Αάμια σφϋρα εδ^ίκτος %οα αστίηη^) ιτρος τας 
άτοχρίσείς, καΆάνερ κοα Τνά^αινα^ ^ερί ης 'έρονμεν• 
τάλίΡ Ά ΊτερΙ της Ααμίας ο Μάχων οϋτω γράφει* 

^ημητρΜ9 πο&* ό βα9*λβΌ9 γένη μνρωψ 
ΛαμΙφ ηαρα ηοτον τίαντοδαπων ίπβδβίηρντο» 
^ Αάμια 9* ηψ αύλψτρίί^ ί*^) αφοΒρ ηδίωζ^^) 
^χβίν φαοΐ^'^) %Ρίσ&ηναΙ Τ9 τον ^ημψίρΛον• 
5 αποδοη*μαίΐ99ση€ δέ πάντα Κα) πάνν 
%ατ$γχΐΛ9ωοης τφ βαοίΧΛ^ νάρΒον τ&να 
δί^νβνσ' βνβχΜΛΪν βνχίρη **) , τρ χΒίρΙ τ9 *•) 
τί^οΊον^^) Λποτρίψα9 ^^γων'^^) τοίί δΛητΰΙοίζ, 
τουτί χ•» ΛάμΜ^ ψηείν, όοφράν&ητΛ^ ηαΐ 
ΙΟ 9ΪαΒ$ παρά ταΙΙα διαφοραν οσην Ιχ«4• 

α»1νη ΰί γίΙάσασ\ *ΑλΙα τοντ\ ϊφη^ τάίαν, 
δζαν δοΜΐ ^^) μ9$ σαπρότατον πάντο»ν πολν. 
1) οοάά• Χορίδοί Υ, Χωρί9ο€ Σ,, 3) ο Λάά* οχ οοθ^ 
5) οοά. ^πβρβαλη ▼. 4) Ι&οοΙ>8» ϋχηματ$ ▼. 5) 8ο1ιΤ7βί|ζ]ι• 
ι^ησί τυίξο• 6) νπ^ραβλψείοαι ^ Ιπα*ν9^ναΙ &' Μβίηβλίαβ• 
7) £ιιτ« Μβ^. ι35&• 8) 8ο1ι^• αττ$Ηή τ. 9) Ι^οηηβρίαβ. 
2^ ▼• ίο) οοάά* άδέωί ν• χι) οοά^• φησί ▼• χα) §νχ. Αάά* 
«χ οοάά• χ3) οοάά. τ ν. χ4) Όίηά. τ α19ίΛον οοά• α/- 
δοίον τ• χ5) ΙιιοοΙ>8. ηαΐ &&γων ν• χ6) Ι^βηαβρίαβ• νομίζπν Ι«ΐΒ. ΧΠΙ. ϋΑρ. ν. 35 

1 

Μ• β€ΛΛψΦ9 τΦ9τ ίσ€§9 ^/μ•* βφβάΛΜ^• 
ΪΜΙυΛμάίός ί* ο τον *Αγιισοψχορ ίν τ«% 9Β(ί τον 
Φιλοτοίτρμκ ίστορ/οίς βασίλέωρ ίρωμίρΛζ άνοΒ^^φ^ν (Ρψν•^!^• 
•/* ,^Φιλ/ννον τον Μ^Μ^ονοα Λυ&ίσοαητοζ ΦίληηβΛν την 

ίηαΊ^ί^^ '^ 7^ ^ γβνν^ο^ *^ΛοΛν τ^ν /ϋβτ« 'ΑλΜξ• 
βν^Ιρον βΛσΛΜυσβαητΛ' Δημψτ^^ Ά τον Πολ^ρχ^ον 
/ιβτ« ΤΑΟ νροβιργΑ*^^ Ηβίν/κν» Αντιγόνο ν ΰ Δγ/χοί» ^^ 
ί|Ρ( 'Αλχνον/» γηβΡί/^φβΰα^ Σολβνχον Μ τον ι^βωτέροο Μν* 
οηατ «ον Ννσβν•^ Ή^«χλβ%ς ^Α ο ίίέιφος ίν ί^ Λ^^) 
ηβϋ τρίΟΜοστ^ τ»ν ίττορίδν Αημω φησίΡ ίρωμίνψ γβν^ Β 
σ^ΌΜ τον Δημητρίου* ^ ίημανηνοίΐ ηοίΐ^) τον ιτατέρΛ αύτίβ 
'Αντ/γονον» «ον μόι(Τ«Α^«ι Όξύ^εμιν$ άς ηοϋ τολλα ο^• 
ΜξαμβψΤΰίναντΛ τφ Δημητρίφ» ^ οτ/ «νίκτβινβ τ«^ τ^|^( 
άημοΰς ^Βραιιία/νας ΦτρφΚϋν• 

Ώβρί α του Βίρημίνου της Μλρ/ο^ ονΙμΜΤος ο Μ«• 
χ»ν τβίΑί φησ/ν* 

*!Ιμ^ ^* βι^ άπο^ϋΛΛ τιί ΜνΙόγωί &* αμα 

ψίρΦοηγορβυΒτ η 'νομία&η ΒίΛνΙα* 

Μίσχρ^ γΛρ ονμα ΦρηγοΜΟΨ γννβΧ»* Η*^^* 
5 μι) τβνιί^' ίχηίριψ ίη μέϋηζ τηί 'ΕΐΧά^ίψ € 

9 τι^^ *Α&ηψαίωρ τΐ μοΜοολ πόΐ^ψψ 

νφ* η§ απΛψχΗ §1σ»ν ίπψ/ωρ&ωμέψϋ§, 

το μίν ονν νπάρχον 9ν^4ω9 ίη ηα*9ΐον 

9»%ζ ΜέΙίΐττ ην Ζνύμα. τψ μ9γί^Β$ μ^ψ ηρ *) 
ΙΟ τωρ τάτΜ γρροαιων β9*1Ρ ν* «ατβ^Μστ/^* 

ψωνζ 9* ομ^ τ9 %9χ•ρηϊ^μίψη^ 

ψίάψ9 9* §νηρ6σ9»πο9 ονσα μολ ΜαταπΙφηΜη^ 

ΐίοΧΙονβ Ιρβοταβ μλΛ ηοΙΙταί ηαΐ ξίναν^ 

Μχονσ, ίπονπ§ρ τρ^ρΐ ^) γνναΜΜΟ€ η9 λογο9 Ώ 

ι5 γΙνοιτο% μανίαν την ΜίΧιττΛΡ ω9 μλΙ^ρ 

ξφΛΟΜΟΡ ΜΪνα^ %λΧ προσ$ξ6Λργαζ§το 

Λ»τη ^} 90 πΙΛορ• ηριηα ^) οχωψοΜ χ«^« 

ίημάτΛΟΡ 9ν&υ γοννο μαρίαρ αΡίβόα'. 

β»τη &* οτ ίτηορύΐη τιρ η ψίγοι πάΧίΡψ 
3θ ίπ ίίμφατέρωιρ προσέηΛίνο μαρία τωρ Ιό/βττ• 

βω τηί μΛΡίβΛ Μρρημ 1*%91ρλ9 9οηΛ 

ι) βοΙί'ντθί^Η• %Ιη8¥ ▼• . 2} οο3. τρίτοι ▼• 3} »•2 λάά• 
βχ (οοέΐέΐ• ^> εο^. η τί9 τ• 6) Ώϊηά. μΐρ μ§γί9§* ▼ιιίςο^ 
οηίΜο ^ρ» 6) Βίηά. οπον -νηρΐ ▼• 7) βοΚ^οί^Η• ΛΡψβ ν• 
8) Μβίιιολία•• ηρΐη α^ ▼. 

€ 1» 36 ΑτΗΒΝΆεΙ ΟκίΡΝΟβΟΡΗ. 

ι τίΛλίοΛΛ τα αντη¥ ΧΦν ίροϋτώψ ΜηψΙην * 

Β μαλλοψ το πάρβ^οψ ίπ§ηράτησ* η τουψομΛ, 

35 Γνά^αΜβά τ βΐί τιί ττρωμΛΰ'* ον& προΐ§νΛίρ 
βτο/Αοϋ'βττί&η^) τοντό ποΗ^')^νπο ^ιψίλον• 
μ$τά ταύτα 3' η Γναϋ-αινα πρ6€ την ΜανΙαν 
ίλοιίορΛτο^ ααί ίϋγίι, ΤΙ τούτο ^ ηα%^ 
§2 3ί λί&ον ΒΪχΒς; νπολαβονσ* η ΜανΙα^ 

3θ *'£δω%* αν ψ *1ν ίχρ€ , φιίο\ αηοίρασ^α*^ τάίαν, 

**Οτι ί* ^ν χοίί Λστβία ης ΛτΌχρ/νΛα^οα , τλ{$ τβρί 
Ρ αυτής ΤΛΛχωΐβ Λναγροίφβί * 

' Τη€ Μανία9 ηρα Α6οντΙϋ%ο9 ποτΐ 

6 παγϋρατιαστηί %αΙ οννΛχ ανττιν^ μόνοζ 
γαμβτηο τρόπον γνναΜΟζ, νηο 3* * Αντήνορος 
μοιχβνομίνην αισ^όμβνο^ ') αντην νοτβρον^ 
5 ϋφο^ρ* ηγανάητησ* ^). η 31^ Μη^^ν^ ΨΊ^Ι^ οοΐ^ 
ψνχη 9 μβΐέτω * μα&$ιν γαρ αΙο^έο^ΟΛ &' αμα 
*ΟλνμπίονΜων ννητόί ά^λψΐων Βνο'ίν *) 
ρ•579• ηΐηγην^) * * τ/ δυναταΙ ποτ^ η&βλον• 

^Ιτονμένην 14γονσ& την πνγην ποτΒ 
20 νπο του βασ&λέωί ΜανΙαν ^ημψ:ρΙον 
ανταξιωσα* βωρβάν ηαντον τίνα• 
δόντοζ δ* ιπ&οτρέφασα μ»τά μιαρόν λίγ9$ψ 
^Αγαμέμνονος ηαϊ^ νυν ίχΒΪν* ^βστί σο& 
Ιπαρόντ^ λβυσσβιν ων προ^υμοζ ησ&* α^Ι ') *] 
Είνα^ δοηων αυτόμολοι αν&ρωπο€ ξ4νο9 
ΐδ ηαΐ παρβπιδημησας *Α&ηνηοΙν ποτβ 

την ΜανΙαν μ§τ»π4μίρα&*, όσον ρτησβ 3οΰ9• 
£ βΐί τον,ί^ ποτον^) ην συμπαρδίΐηφωζ τίνα€ 

ιη τη€ πόΧβωζ των ιτηγΒλαν βΐ0&σμένο»ν 
άπαντα το7ζ τρέφουοιν*) αΛ πρ09 χάρ^ν* 
2θ βουλόμβνοζ 9ΐνα& γλαφυροί αστΛοί ^' αμα^ 
τη€ ΜανΙα9 άριστα παιζουσηί σφοδρά 
ανίοταμένηζ τβ ποΙΧάηιζ βΐί δασυποδ» 
αυτήν έπιχρουσαί βουΧ^ί^^νοζ , Προ^ των ^βων^ 
μαράαια, τΐ δοοΛ των ΰΙγρίο»ν νμίν ποτί 
^ λΒ Ιν το79 ορ9σι τάχιστα &ηρΙον τρίχην; 

η Μανία ^'*^)» Αυτ6μοΙο€ ^ Λ βέΧτιστ\ Ιίφη• 
μβτά ταύτα δ* ώς βίσηΧάβ πάλιν η Μανία, 

ι) €θάά• ίνομο^ίτιιτύ ▼• 3) δο1ι^οί£;λ• τοντ ▼• τουτ 
οη»% οο3• 3) ΰοά• αιο&αν6μβνο€ ▼. 4} δοΐΐ'ννβίςλ• ηγανά- 
9τηοσν τνΐζ• 6} δνσΧν οο&ά% 6) έα^τέρσυ Β.άάίΐ Ροηοηαβ. 
πΐηγην πάρα ηληγην ΒοΒηβη•• 7) «Ιβοβϋ Ιιίο τβπιιβ ίη οοιίά. 
8) ποτοψ 9ίάδ1άχΐ ίαχούυΛ• 9} €οη€ι• τσι στρ4φον9§9^ ^πι1/ζ• 
ίο) δ* Λάά» βζ οοά. I^IΒ. XIII. Οαρ. ν. 57 

ψοψ αΜβίοΧοψ ίοηηπτβ , ^ΙψαβπΙν τ Μφη 

Λυτόν γ§γ994νΛ$ προφβοίηζ ονση€ ποτέ• 
3θ ό ^^ αχραΐ9Μίτη9 νπό τ& α»ν&ρωπάϋαί 

απέπβμψ» τανψηΡψ δίαλαπονσΛ Β* η ίτΛίραψ 

μη9ΐν πάρα τοντο^ ψ^^Ι^ Ιυπου, φΙλτατΜ* 

ου γαρ ου φβνγηπβ απ4βαλβ9 την ασπίδα 

μα την *Αφρο9ΐτιιν , «Γϋ' ό οοΧ χρηοαϊ τοτβ• ' ^ 

35 *£ν ουμποοίφ δ\ ເ φαο* , πάρα τβ ΜανΙφ 

παρίβίξατ αντην των πονηρών τ*( πάνν. 

Λ$^' ωζ^) έπηρωτησβ» Πότβρ' ανω ^ίλα^ 

ίΐ&ονο' α μα βαίΑν^ η κατ»; γβλάσασ*^), "Αν^^ 

βέΧτ*στ8*)9 ψηοΐν• νπό τ* γαρ δέ9α,%ά σ«, 
4ο μη μο9 προπΛοονοη9 τονμπΙόη*ον νπ93ίτράγρ€^)• 

Και αλλοίν Ά ίτΛίρδν ατομριιμοΡδύμΛΤ» ο Μ«χο^ν 
συνψΫΛγεν, $ν ονη Λκοαρόν ίση κλτλ το έξης μνημο- Β 
νβυσΛί' Τνοί9α/νης μΛν ουτας* 

Πάρα Γνα^αΙν^ Μ<ράΛ% πΙνο»β ποχΐ 

ν^Ζ90ν γ*, ϊφη^ ταγγίΐον^ ω Γνά&αιν\ ¥χ8ίί• 

Τωρ οων γαρ « §Τπ9ν , ίπ&μ^λωο ι «2 ^ιψίλβ^ 

§ι9 αυτό γ* αβί Βραματο>ν €μβάλλομβν• 
6 Πρ69 την Γνά^αιναν ΜφιΧοί ηΧη&9ΐ9 ποτβ *) 

^πι Μπνον^ ως λέγουσα ^ τοίζ '^ίφροβ^σίοις, 

τιμώμενος μαλ&στα των ίρωμίνοίν^ 

Ιη^ΙΙ ^'^) νπ* αντηϊ £%τ»νωζ αγαπώμΦνοζ^ 

παρην ¥χων 3νο Χϊα^ θάσ$α τέτταρα^ 
ΙΟ μνρονρ ϋτβφάνονί ^ τραγηματ, ϊρ^φον^ ταινΙα9^ 

Ιψον, μάγβιρονψ τα μβτά ταντ\ αυλητρίδα• 

«α2 των «ραοτοΐ' ^Σνριαηον τινοί ξένον Ρ 

πέμ•ψαντο9 αντρ χιόνα σαπέρβην ϋ'* §να^ 

αίοχννομένη τα ίώρα μη τι9 χαταμα&υρ 
ΐ5 φνλαττομένη Τ9 πολύ μαλίοτα ^^φύ^ον^ 

μη 3ιί 3£%ην μβτα ταντα ηωμί^9ονμένηψ 

το μέν τάρ*χο9 βΤπβ ταχέως '') αποφέρ9ΐν 

προς τονζ οπανίζ^^ν όμοΐογον μένους άλων^ 

την χιόνα 3* ίΐς τον ακρατον ένοβΐσά* λά&ρφ' 

τψ παι9ΐ τ έπέταζ^) έγχέαν^*^) όσον δέκα ρ•58ο, 

ανά^ους προσ»νΒγ*97ν ^ιφίλψ ποτηριον• 

νπβρηδέως 9έ την ηυΧίη ένπίων αφνω 

ηαΐ το παράβοξον Λαταπλαγ9ΐς ό ^^φ^Xος^ 

1) 6οη6•• ηα^ως τιιΐς• α) γύααασα οοέίά. ^•Ζάαααβ Μ 
«^ 5) οόά• ^1^ ουν γ$ τα1§0• 4) μη τουμπΙοΜον μου 
προσπΜσ^σης έατραγ^ £χίιιτέΐ£ία«• νπ9*τράγρς ΙλΟοΒϋαβ• έ»^ 
τραγές ύόΙ^• 5) ττ. 3« ιι•^αο λΑ 5 άββυηκ τν• 6} 8ο1ι^• 
#* τταίςο• 7) ^λχ4μ ν* 9άά• 8) €μαιιΙ>. έπέταξβτ ▼ιιΙ|;ο• 
9) οοβ^ ίγχέΰΐν^* Ύνλ%• 38 ΑΤΕΒΝΑΒΙ ΟΕΙΡΝΟβΟΡΗ. 

Νη τηψ 'Α&ηραΨ ΛβΛ <^Μ«^ ψυχροψ /, Ιφι^• 
35 Γψά^οΛν ¥χβ*€ τον Χάηηορ ομαΙογουμίΡΰΗ• 

η δ' βΤτΜ^ Των σων δραμάτων γαρ §π*μ§ΧΜί 
9ί€ αυτόν ά»1 τού€ προΙογΜ 4μβάΙΙομΛν• 

ΜαστίγίαΦ μάλωπαί ν^^/ηΙοΌ^ Μχων 
μΜτα τηζ Γνα&αίνηζ άπο τνχη€ άνβκανβτο• 
Β 3ο π9ριΧαμβάνουοα δ* αντον^ ω9 άνωμαλον 

το^] νωτον βΐχί παντβΐώς^ ΤαΧαν^ τάΐορ 
ανβρ^ πό&βν Μχ9^9 ταντ^ ίψη^ τά τραύματα; 
ηαηΛνοϊ αυτρ συντόμων απβηρίνατο, 
οτι παΖ9 ¥τ^) ων ίνηίατ Μ ηνράν ιτοτβ 
35 ηξίΰΐια^ν μηά τίνων ηλίΜίωτων ίνίποϋίν. 
ΝαΙ την φίλην Δήμητρα, δίοαίοίί τβ γάρ^ 
αν&ρωτί», φηοΐν^ ίξβδαρηί άη6λαστό€ ων, 
Πάρα ^ίβίί&έφ δβ^πνονσα ^^ταίρτι ποτέ 
ΡνάϋΌίνα* τονψον αποτί&βΙση9 παν οχφδόν 
Ο 4ο τη€ ^9ί^0ία€ τί} μητρί , Νη την "ΑρτΒμι,νψ 
**» φηοΐν^ ζδβίν^) η Γνα^ΟΛνα^ τουτ §γω, 
ττι μητρΙ ϋνν$δβίηνονν αν 9 ουχί σο/» γννοΛ• 
'ΕπΛ ηροίβη τοί€ ίτοαιν η Γνάθα&να ηαΐ . 
ηδη τΒϋωζ ^Ιν ομολογουμένως σορΟ€^ 
45 βιζ την άγοραν Ιέγονσ*ν αυτήν ιξίνα^ 

ίίαΐτουψον §φοραν ηαΐ πολυπραγμονην ^ ηόοον 
7ίωλβί&* ^ηαστον. βΤτ Ιδοναα «ατά τυχη^ 
έοτωτα ηροοηώΐην τ•ρ' άοτ»Ίον πάρυ 
Π τ^ &* ι/λ*»/^ σφόδρα νέον ψ *Ω πρ09 των &9ων, 

5ο μβίρά«Λονψ ο ηαΐόζ, ^ηοΐ^ πώζ ίοτη€ί φράοον, 
ό δέ μίΐδίάϋαί, Κυβδ* ίψη, τριωβόΧου. 
τι€ δ' ουη»τρέψα»ν ίστί οο*, φηοΐν^ τάλαν, 
οντά γ* έν *^&ηνα*9 ΧαριηοΧβ χρησθα& οταΘ-μοΊ^ ; 
^ετρατο«Ιη€ δ* $ρΙφου9 προΧη έδιδου τοΧς γνωρίμους 
55 Ιοπάδα9 ουνάλμου€ τ^ ου συναρτΰβιν δοηων^ 
καΐ δίιρμν νπολΜίπόμονο• δ**) βΙζ την ανριον 
£ τοϊί*) έη^αυνάητην βουλομένοί€ τον εω^*νόν, 

μαηράί δί, πράττβίν οΐ€ τά Ιοίπά ξυμβολάς» 
Γνάθα&να δ* αυτηί §ΐπβ ηρόί ίραοτήν τινα^ 
6ο οτραγγβυό μόνον ^) όρωοα πΒρΧ τάζ ουμβοΐάν, 
^τρατοκΧη€ έπ έριφο*^^ ψηοί^ χβ^μωναί ποαϊ^ 

'ΐδουσ* Κψηβον η Γνά&α&ν Ιοχγόν πάνυ 
ηαϊ μέλανα λοπτόν ^\ ω€ ^0Λχ\ υπβρβολ^ 
ηαΐ λίπαρόνψ ¥τι δέ των έφηβων βραχΰτβροΡψ 
65 ζσηοιπτον §1^ "Αδωννν• ανάγωγων δέ πω€ 
ρ του μ9*ρα%1ϋ»9υ ααϊ τυρίΜ^ΡέΤΜ^βρον 

χ) οοάά• τον ▼• 3) ΜβίηοΚ• ψ^τ ▼• 3} οοάάφ ^δι ν. 
4) δ* Α^έί• οά^ 5} «Ό^ Αάά. οχ οο£ΐ. 6) Ομ* στρατίυόμίνον ▼• Ιλβ. XIII. Οαρ. V. 39 

&νγ•τρ\ μη Λυτηζ'^) σνμ»ορβνομ49η) ί^γβί^ 

7θ ΛίγονΟΛ ΠονπΛΟΨ τ» μβίραηνλΧΛΟΡ 

αν^παυόμίτορ μη• τη9 ΓνΘαίρη€ αξίοίν 

πρωί γφψόμβρορ^ ωστβ τήψ ηνγην άπαξ 

€ίντψ παρασχ$Χψ' την δέ τοντ ύπβίν^ ΤάΙαρ, 

^πβΜΤΛ τψτ πνγψβ μβ ψΖψ αΙτ»ιί » οτ» 

τάζ !§ ΙπΙ ψομηρ %αίρ09 έαχΜ^ ίξάγβίρ; ρ•58ΐ• 

Λί^αγροίφέΓ 

Είζ τάϊ *^^^ψϋΛ παρίπ^δημήσαΐ ξ4ψο£ 

ϋατρΰ[πη€ πβίνν γέρων ω£ ΙνβτηΜΟΡτ* ων έτωρ*), 

Κρονίο*9 απ*ανσαν Μβ την Ρνα&Λίνίον 

μηά τη€ ΓναΟ'ηΙνη• βξ *^^φροδ$σ^ον τ»ν6€• 
& το τ β23ο€ αντηβ του£ φν^μον€ τί «πταμα^ών 

ίπνν&άνβτοψ μία^ωμα πράττβτ^Λ πόσον ^ 

τη€ ννητόζ• η Ρνά^αινα 9* βΐ^ την πορφνραν Β 

»αί τα δορατ άποβίέψαοα , βραχμα9 χ*Χία€ 

ίτα^ ό Β* άψνω ηα^ρίμην πληγβίζ^ ΗαποίΙ, 
ΙΟ ζωγρβϊζ ψ γυνα^φ φηο*^), 9Ρ8%α του στρατίωτιχοϋ» 

μναζ πραξαμ4νη 9έ πίντβ τα€ απονβαζ ιτο*ον, 

ηαΐ οτρώσον ημϊν Μον, η 9* Ιπιδ^ξ&ον 

βονλόμβνον βΤνα• τον αατραπην απβδίξατο^ 

βΙπΒν ^^ * **) ^09 όσον 4π*&νμ9Ϊ€» πάτβρ* Ο ' 

ι5 οΙ9α γαρ αηριβωζ ηαΐ πίποί^α του^*, οτ&^) 

βίζ νν%τ αποδωσβ^ί τζ ϋ^ατρίψ μον διπλούν• 
^Εν ταΖ€ *Α^ναί% χαληοτνπο^ σφόδρ* §νφνηζ 

ηαταλβλνηνίαί τη9 Γνα&αινΙον οχβδον 

ονηίτ» ^* έταιρβϊν νπομβνονση^^ δια το πω€ 
ϋΟ τον ^ΑνδρόνΜον ηδίω9 αυτηί ϊχα 

τον νπο»ρ*την* τότ» δ' οντοζ ιν αποδημ$φ^ 

*ζ ο^ γ$γονοζ ην αρρβν αντψ πα*δίον Ο 

ονχ νπομίνονοαν την Ρναϋ'αίν^ον λαβδΤν 

μίσθωμα 9 λιπαρών δ^ ααΐ προσηίΐμβνοί^ 
λ5 πολν δαπανησαί ^χ9ν αυτήν χρνσίον. 

ανάγωγοι ^ ων δέ'') %αΙ βάνανσο€ παντ$Χω9 

ίν σηντοτομίοί ^} μ§τα τίνων ^α&ημβνο^ 

ηατβσχρλαζβ τηζ Γνα^αινΙου λέγων^ 

Μρ^ τρόπιρ μίν σνγγίνέσ^α» μηδβνΐψ 

ι) 8ο1ιι^βί§Ιι• μβτά ταντη€ νυίξ. >) ^ο^<^• 0νγατριδονς 
Ύυ1ξ• 5) Βίη^οιί• γίρων Ινβνηησντα ίΡταητ οοάά. γίρων ώζ 
ΙνονηΐΛοντ ίτων Σ,• 4) Οίηά• ψησίν τηΐς• 5) μισϋ'όν ίηβο- 
ή( ΙαεοΙχ• ' 6) οο(1. πίπβφβ'* οτ* Ύυΐρ 7) ^^βοΒιίαβ• δή ▼• 
8) τ$νϊ Λάάχίατ γυίζο , ^αοά άοΐονίΐ; Ροηοιιιιι» 4ο ΛΤΗΕΝΑΕΙ ΟΕΙΡΝ030ΡΗ. 

5θ ίίηί ηΛ&ίΐκηάϋ^•^^) 9* υπ αυτη^ η9ντά%Λ€. ' 
ε μ»τά ταντ •χο«α«# *^ρδρ6ρ$κο€ το γ9γορο9 

Ι« ψηζ ΚορΙν&ον προσφάτων αφ&γμίνο9 
* * * πί%ρως 9έ Ιοι3ορονμ»ροζ *) 
παρά τον πότον ταντ ίλίγβ τ{ι Ι^^μι&λιρ^ψ, 
/ 35 αυτόν μέν άξ»ονψτ» μη τβτΛνχέψΛΛ 

τούτον παρ* αντη9 μηδίποτ^ του οχηματοί^ 
%ν τψδβ δ* ΙτέροΌ^ ίντρνψαν μαοτιγίαζ. ^ 
Ιίτβ^ΐ'βΐ' οΙπΜΪΨ ^) φ«σ* τηψ Γτα&αί^ίον, 
Ιΐ9ριΙαμβάψ9•Ρ γαρ ον% ίδοηίμαζον*) τάΧαν 
Ρ 4θ αν&ρο>πον αχρ$ τον ο%6ματο9 ησβολωμίνον* 
δ*α τονΌ"* νπίμ9*να πολν λαβονοα χρνοΐον^ 
έψύΛΟοφηοά ^\ 1ν α*ροψ ωζ μάλ»οτα ηάί 
αάχ$στον αυτόν π9ρίλάβω τον οωματοί, 
^Βππτα^ ψααΐψ τηζ Ρταϋ'αινίον ποτέ 
45 τοψ *Ανδρ6ννΛον ον 0βλουοη9 παρά ποτοψ 
ρ• 582. φύΛΐν ηα'Θ'άπβρ ταΪ€ πρότβρον ημίραί9 α«/, 

όργ*ζομίνηζ δέ δίΛ το μηδέν λαμβάν^ν^ 
' "ΈπΛίτα *) πωί γάρ ονχ ορζ^ , Γνά^α$ν\ ¥φη, 
νπβρηφάνωί μοι την θυγατέρα χρωμένην{ 
5ο η γραυς 9* αγαναντηοααα ^ Τάλαν^ ^φη^ τίηνον* 
πβρίλαβ§^ φηοΐ^ ηα\ φίληοον^ «« &ΙΧ9$9^)• 
^ η δ* Βΐπ9^ Μητίρ^ πως Βφη^ μέλλω φ&λίϊν 

.τον μηδέν ωφέλημα $ τον '') νπό τάί στέγα9, 
το Λοιν6ν^Λργο9 δωρ§άν Θ'έλοντ ^χην» 
Β 55 Πανηγνρβω9 ουσηί πο&* ή Γνα&αένίον 
8ί€ Πβίραια ηατέβαινβ προ9 ξένον τίνα 
ίμπορον έραατην βυτβλωζ έπ* άοτραβηζ^ 
τα πάντ Χχονο* ονάρΜ μ•ϋ'* έαυτηβ*^ ^ρ^α^ 
ηαΐ ΊρΗ9 ϋ'βραπαέναί^ «αΐ ηέαν τιτ^ην*) μίαν• 
6ο ίπβιτβν ανταΧί έπέ τινο€ άτονης οδον 
$ία%6ς παλαιστής ένέτυχέν τ*ς των άοΐ 
έν τοΪ€ άγωοί,ν έπ^μολως ηττημένων* 
ος ον δονάμΜνοζ τοτβ παρβλ&ίΖν ρ<ι^δίω€, 
άλλα στβνοχωρων , βΐπβν , ^Ω τρίοά&λίο 
Ο 65 ονηλάτ*» βΐ μη ^άττον έηστηοΒΐ ποτέ 

έ% τη€ οδον ^ τά γύναια ταντί %αταβαλω 
σνν τοίβ οναρέοα, ψησί, »α1 ταΖς άοτραβαι^• 
Ρνα&αΙνιον δ* οΐπ*^ *Ω τάλαν ^ μη δητ\ ανβρ* 
ονδέποτί γάρ τοντ έοτΐ σοι ποπραγμένον. 

ι) ΡοηοηοΒ• «α,^ιππάσαι να\ζ• λ) π»Μρ• δέ λοίδ• Λάά• 
βχ οοάβ 3) Ροηοητιι• Ιίτ««τ' Ιναπην Ύνλ%• 4) ίάβιη. έδ6%9^ 
μαζοψ ταΐ^^• 5) οοά. «τβ«^• '^^ζ• Τ^9 λΐΐάίάίκ ΐΑοοΙ>8ία8• 
6) βοά^ &έλ9Λ τνάζ, 7) ®ο^ ^^^ τ^^ζ* ^) ϋ^ΐβίηβΐι• μοτ' 
αάτη$ τα]§• §) ΐ^οιη• τΐι&ιι^ ▼κκΐ^• I^IΒ. ΧΙΠ. 6αρ. ν. 4 1 

*Εζης ί^ ηοϋ το£τ αΐβΟΒγράφβι' 

π^νοΜίδα ΛΰΛ γραψϋοψ Βξηρτημέροψ 
ϊχοψτ, *Απο%ρΜηίΐ9 φησίν ^ ύ ηοιητά μο*, 
5 τΐ βον16μίΨθ9 ί^ραψμν ί^ τραγω^ίφ ^^, ]) 

"^ρ' αίσχρσποιέί 9ίΛταπΧαγύ9 9* £νρ§πί9η€ 
τηρ τόλββίΡ αντη€, 2υ γαρ ^ ϊψη^ τΐ9 8ΐ$ γνιπα; 
ονη αΙσχρσηοΜί *) ; Ή δέ γδλάσασ' άπ&ίρΐ&η^ 
τι δ* αίφχρόν^ §1 μη το7σ« χρωμίρο*ζ 9ο%Λ; 
ΙΟ Ή ΓίνηίρΛον λαβονσ» ηαρ' ίραατον τΛΡθ€ 
ΚορΙν&ιον ηαράπηχυ ηα*ν6ν λτ^διον, 
ξδωΜΛΨ 9ί€ γταφΜΡ' βΤτ* ΙπΛ τέΧοί 
ίδο^ *Χ'*Ρ$ πίμψααα την ^ίραηαιψίδα 
τό μΜί&άρίον ϊχονααν έχΟλό* αποφίρην 
ΐ5 ^οιματιοψ• δ γναφβυ^ δ* δίπβρ, "^ν γ* ιλαδίου Ε 

ταρνημόρίά ') μο^ , φησί ψ προαίνίγητι^ νρία^ 
%£μΛϋΛί* το ηωΧΰον γαρ ^στ* νουτο μι. 
*Η δ* Λ*) απηγγί*ΐ8Ψ^ ΤάΙαΛν% Μΐπβν, ηΛΜωρ, 
η Ρλνηίρ&οψ' μίΙΧδί γαρ ωσπβρ μαινΙδαΨ 
3θ άποττιγανίζην φηαΐ μου *) το Χι^διον^' ^ 

Ό του ^οφοηλ4ον€ ^ημοφωψ 6ρυ»μ9Ψ09 
την ^Ιγα Νιαω , πρβσβντέραν ονσαν^ ποτί 
νίο9 ών IV* αυτοί ίΐχβρ. §π9ΛαΧΛτο δ* Αΐξψ 
οτ$ τοψ μίγαψ ποτ* οντ ίραατηψ ηατίφαγβ^) Τ 

35 θαλλον* παρίγβνη&η γαρ 919 την *Αττ$Μηψ 
ύνησόμ9νο9 χ9λ*δον9ία9 Ισχάδα€ ^) 
*Τμηττι6ν τ9 φορτίονμ9νο9 μέΐ». 
Χ4γ9ταΐ' δ* (η9ίνην την γνναΧ»* 9αχιριένα$ 
ιενγην πάνυ «αΧήν^ ην ποτ* ηξίον ΧαβΛν 
9ο δ ^ημοφών• η δ* «Τίτ• γ9Χάσασ\ Ευ χ'*), 7να 

^^οφοηΧέΖ Χαβων δ^ζψ φηοΐ^ παρ* 9μον^ φΙΙτατδ'), ρ• 583• 

ΧαΧΧίοτόοί'^^) δέ τηί *Τός ηαΧονμ^νηβ 
προζ την ίαυτη9 Χο^δορονμίνηί ποτ^ 
μητέρα 9 Κορώνη δ* Ιπ9%αΧ9ίτο τοννομα^ 
35 δ^έΧνβν η Γνά^αιν• 6ρωτη^97σα δί^ 

τΐ διαφέροντας 9 ΤΙ γαρ 9 ^ψηοΒν^ αΧΧο ηΧηψ 
αΧΧ* η"^^) ηορωνη^ Μτβρ* ^*) ΛΛ9ίνη μέμψ9ται. 
1) Μ⣕' ι343• 3) £1ιη8ΐ 61113. σν γαρ 9ΪΡαί τί9 ίφη δο^ 
Μ& αισχραπθΜ9 ταίςο• 5) Ροτβοηΐϋ. τ9ταρτημ6ρ&α Ύ\ι\ξθ• 
4) ΒίηβθΓ£• βχ ΎύΒΐΐξ• 'οοέίά• τοντο γδ» η δ* τα1§ο, οηαιββο 
ωΟφ 5) οοβά• μύ9 τα1§ο• 6) ΡοΓβοηιιβ• αατέφαγ* ίραστηρ 
«9Τ« ταΐβ• 17) δοΗ-ν^• οίΧ. οοά• ωνη90μ9νο9 μέΧ& χδΧιδονίαί τ 
Ιαχάδαί τη1§0• 8) / α<^^^( Μβίη6λία8• 9) ^'^ι^ι^^κί^• 
^•ψ^λΧμΙ 94^ φψΛ ηαρ* ίμ9« Χαβων φίΧτατΒ τ% ίο) 6&8Αα1>• 
Εαλλ99ΤΦ9$ ν, 11} ΙαοοΙ)•• αΧΧη ▼• ι») ίέίβχη. <^' Ιτ^ρ. τ. ν'^ 43 Αΐ^ΗΕΝΑΒΙ ΟκίΡΝΟθΟΡΗ. 

"ίππην ϋγονοΦ ηξψ ίτΛίρΛψ θβίβανρ 
^χβ*ρ ίρΛοτηψ^ τον βπΐ τον χόρτον ποτέ 
4ο γβνόμ9Ρ0Ρ• αντη 9* οψέ τη€ ωροΛ ηοτέ 
Β $ίση1蕧ψ ^πι ίΐω&οίΡΛ πρΟ€ τον βαοΜΛ 

ΒΊτοΧβμΰβορ * βΙώ&§§ Μ ονμπίνΜΛΨ αδί 
Λυτψ• λίγπ 9* όνν νστο^οοοα πάρα ποί•^ 
ΠτοΙβμαΖβ, 9ίψω^ ψηοΐ^ πακπί»ρ οφόβρα* 
45 αλλ* ^γχ^{τω^) /Μ>λ*) τίτταραί ηοτυΧΛ€ ^λλλτ 
§*€ τηψ μ$γάΧην. ¥π9$τβ¥^) ο βα9ΐΙ§ν€ λίγβι, 
Μβ τηρ ΧβΛάνηρ μέν ονν* ίοηΛί γαρ μοΛ πολνρ, 
*/ιηη7» ^*^ χ6ρτο¥ρ ψι^Ιψ ηΛταβ§βροΜ$ναι• 
ΦρνψίΐΨ ίπβίρΛ Μοίρ*χο€ νηψ θΒσπκκην, 
^ 5ο Μαπητβν^) αΐτ^οαααν*) αντοψ μψαν μΙ•¥^ 
ο Μοίρίχο9ψ Μίγ^^ ΜΪπΛν» ου πρ^ίην δυο 
χρνοον9 Χαβονοά ηαρ9)(9¥ον ξίνψ τινί; 
Π9ρΙμ9νΜ τοίρυψ ηαΐ σν, φηοίν^ «α»9 αν ου^) 
βίρηηάαω * %αΙ τοσούτον ληψομαι• 
55 Τίί%ω λβγοτα* την -^ϊγα, Πύϋ'ωνόζ τ^νοί 
Λυτήν ποτ αποΧίπόντοίρ Εναρβνν δέ την 
πα%%Χαν αναΧαβ6ντο9, «7τβτ ^) υοτβρον 
μβταπβμπομίψον ποΰ'\ ω£ ¥οιμ\ αυτήν ρ λίγαν 
' προ€ τόν μοτ^οντα παίδα, ΙΙυ&ων^)^ φηοΐ^), 
Ό 6ο ίη^ίδη ι-ιίΤν*•) νών ίγενοτο δίΰΙμ§οτο€ ^^)ψ 

ίπ αίγαβ οΐο€^*) ίοτ^ν ανακάμπτην πάλίν; 
"ϋίέχρί /&έν'') τούτων μνημονεύω των ντο του Μαί. 
χωνος βίρημένων. αϊ γοίρ ΚΛλοά ήμων *Α3^ηνΛί τοσούτον 
τλη^ος ηνβγΗΛν ίτοίίρων, τ$ρ} 3ν ίτΒξβλβύσομοα όσον γβ 
δύναμαί, όσον οχλον ενΛνδροΰσ» τόλις ουη ίσχβν. άνί- 
γρΛ'^β^) 'Ϋοΰν * Αριστοφάνης μίν 6 Βυζοίνηος ίπχτον ηοίί 
τρίΛΧοντΛ ιτέντδ, ^Ατολλϋωρος δ^ τούτων τλείους, ο Τορ- 
^Ιο^ς δϊ^^) τλίονΛζψ ταραλβιφ^ηνΛί φάσχοντες ντο του 
£ * Αριστοφάνους μετά έτχιρων Ίτλ»ίόνων χοίΐ τάσδε, την 
ΤΙάροίνον έιηηληϋ'εΤσαν χοά Αοίμτυρίδ» κοά Εύφροσύνην* 
αυτή δί ην γναφέως βνγάτηρ. άγραφοι δ* είσΐν αύτω 
Μεγίστη Άγαλλίς Θαυμάριον Θεόκλεία* αυτή δ* έτεκα- 
λεΐτο Κορωνη' Αηναιτόκυστος ^ Αστρα Τνά^αινα κοα ταυ- 

ι) οο^ά• ίγχΒτω ▼. 2) οο^έΐ. μοί τα ▼« 3) Βίη^ΟΓί. 
¥π9&θ^ γνΐζ* 4) ^^ηάο^£• ηαηβιτα γιι1§• 5) αιτησασα Γ.• 
6) οοά. ου γυ1ζ• 7) ΒιηάοΓί. οχ τββκ. οοάά• βίτ «β ταΐι^• 
8) €θάά• νυν Πν^ωνυ ▼• 9} ^οά* ϊψη ν• ίο) Βιη^ΟΓί• 
§π9ίδη ^δη τύν οοάά• §πίί γ§ των ▼• 1 1) οοά^• δ^μ^ ίγίν* 
να1ς• ι>) ΒίηάοΓί• βχ εοά^• ▼««€• ίπΐ την αίγ* οΐο€ ναΐ^. 
ι5) 00^• μέν •ίτ ▼• ι4) ανόγραψο ▼• ι5) δ' ίτ^ 8ο1ιιΤ6ΐ^Η• I^IΒ. ΧΙΠ. Οαρ. V. νΧ 43 

η/ζ &ΌγοίΤριί^ ΓνοΛ$ίΙΐβΐ»ΐβ9 ηοα ΣρρΙ ηού Σνναφ2ς ή Αύχΐβος 
έτΛοΛουμίιηι ηω ΕΙίηλΛ$Μ κμ ΤρυμαίΛ^^ χού ΘρυαλλΙζψ 
ίτί ΧίμΛίρΛ ΜΜ Αβψΐίάς. τ^ζ Ά ΤναβΌί/νης ηρ» • ί$ίνΰζψ 
ύς Χΰύ τρότΜρ^ν βίργτΛί, Δ/φιλο^ ο χωμφίέοττοίός $ ύς 
ηοϋ Αχη^ΛΛΟζ ο ΧαμίΦς ί¥ τοις άτίομνημονΒυμΛσιν Ιατορ^ΐ. -ρ 
ί¥ αγωνι ουν %0Τ8 οίύτον άσχημονήσαντΛ σφϋρΛ άρ^νοα 
έ» του ^8Λτρ9υ συνέβη ηοα ούί^ ΙΙττον ΟΛεΤί^ ι^ρ^ς τηρ 
Τνί^Λίναν• ηβλΒύοι^ος οΖν του άιφίλου ύτηνίψοα τους 
νϋας αυτού την Τνά^οαναν, ή ^ό ,ρΎί 'Ϋοίρ} βΓτβν» ούη 
ηρμένος ηκας;** σφϋρ» ί* ^ν βυ&ίκτος χρος τοις ατο- 
Μρ/σΛίς η Τνά^Λίνο^. ηοά ίλλ»ι Ά έτοιΤρΛΐ μίγ» ίφρόνουν 
ΚΡ' αύτΛΤς*) ΤΛίΜοίς άντεχόμεναι %ού τοΤς μα^ημασί 
χροψον ΛΤΓομ»ρίζΌυσοϋ * ίίόιηρ ηού βϋ3'ίΗΤ0ί ττροζ τοις ΛΤΛν^ 
τησβίς^) ησκν. κατηγορουντος γοΰν ίτοτλ Στίλχ»νος ΤΚυ* €.6. 
Μέρας ναρα χοτον ως ί^αφ^βιρούσης τους νέους, ως φησί]^•^^• 
Σάτυρος έν τοις βίοις, υΊΤοτυχοΰσα η Τλυηέρα 9»Τ^ν (κυ» 
την 9 ίψη* ΙχομΒν αΐτίαν^ & Στίλτων* σέ τβ γαρ Κέγουσι 
ίίοφ^ίίρΒίν τους έντυγχάνοντάς σοι 9 ανωφελή χοα έρω^ 
Τίχα σοφίσματα Μ^σχοντα, έμέ τβ ωσαύτως" μηίϊν συν 
ίίαφέρΒίν έτίτρφομένοίς χού χαχως τάσχουσιν η μετά 
φύίοσοφου ζην η εταίρας,*^ χατα γαρ τον Άγά&ωνα 

Γυνή το οώμα * * * Λ' α^ίαν 

ψνιη9 φρόνησαν 6ντο9 ονη αργόν φορβϊ• Β 

ΤναΆαΙνης ϋ τολλας ανοχρίσεις ανέγρα'^εν ο Διν 
γχεύς, παρασίτου γαρ τίνος ύτο γραος τρεφομένου χοα το 
σώμα ευ ίχοντος, ,,Χαρίέντως γ^), (φη, ω νεανίσχε, το 
σωματίον ίίαχεισαι.** — ^Τ/ ουν οϊει, εΐ μη ϋευτεροχοί» 
τοίίν;" — ί,Τρ λίμφ αν, ίφη^ άτέ&ανες.** Ώαυσανίου 
α του Αάχχου ορχουμένου χαί εΙς χάίον τίνα ίμιτεσόντος, 
,/Ο Ααχχος» ίφηρ Βίς τίν χάβον έμητέιτταχεν.** έηϋντος * 
^β Τίνος οΐνον έν ^υχτηριϋιρ μιχρον χοα είχοντος οτί ίχ• 
χαιβεχαέτης, ,,Μιχρός γε, £φη^ ως^) τοσούτων έτων.** (^ 
νεανίσχων βέ τίνων τάρα ττοτον ύτίρ αυτής τυχτοντων 
εαυτούς ίφη ητρος τον ηττωμενον, ,,Θαίρρβι, ταΜον* ου 
γαρ στεφανίτης ο άγων έστιν αλλ* αργυρίτης.** ως ί* ο 
την μναν τη ^^υγατρϊ ίους αυτής ούΆν ίτι ίφερεν, α'λλ' 

«ρίβ»^$ ν. 4) 5ε1ιΐ¥• ι'.οο(1> άοο$ι ρΑΓ(ίοιι1« ▼• 5) ο$ ν« 44 ΑΤΗΕΝΑΒΙ 0ΒΙΡΝ050ΡΗ. 

ίφοίΤΛ μίνον^ 9,Π«/^/ον, ίφη^ Λστ§ρ τρος ^ίτητίμαχορ τσν 
Ίΐ^ΛίΛοτρίβην μνίν Μζ οΥβι λ^} φ^ί'ηΙσΒίΡΐ** Φρννιι^ Ά 
τίηρίτφρον Βίτούσης οατη}^ ,•Ε/ Μ λ/^ον βΓχβα;^< ΙΦν^)* 
,ψΑτϋψήίΤΛσ^'αί &ν σο/ ϋωΗΛ,** έτνγχοι,νΒ ϋ η μλν Λίτίοοβ 

Β Ιίχρΰσ» Ια^ιοίν^ ^ Ά »οιλ/«ν τρ^νΒΤΒ9τέρ»ν ίχΒίν. τδΐβ 
Ά ιηνόντοηβ ταρ* αΜ/ βηλλομέρο^ΐβ Βίζ βολβοφακηρ 9 κού 
της ^Μίίίαΐίης ίν τψ ΚΛ^χΙρΒίν Βίς τίν ηοΧχον έμβοΛλο* 
μένης των φοΜωνψ η Γνύί3'«/ν« ΙΙφη* ,,Κολττοφακην &α- 
ΐβΟΒΤτΛί τοίέΐν^* Άνίρονίπου ϋ του τρα^ωίύΰ άπ αγώνος 
τη^οςψ 4ρ ^ τους Έτιγόνους ΒυημΒρηηΒίψ τίνΒίν μέλλοντος 
7^ρ αύτψ κού του τοαϋς ΧΒλΒνοντος την Τνά^Λίνοοβ 
ιτροαναλωσΛί * 

Όλομ$νβ πα19ων (ίφη) ιτοΊον βϊ^ηκαν Ιογοψ; 
τ^ρος Ά ϋολέσχην τινά όιηγούμονον, οτί ΐίαραγέγονον αφ* 

£ ^Είλλητιτόντου 9 ,ψΠίς ο7ν» φ9^σ/ν> Βίς την χρύτην χολιΐβ 
ον% ?κβ« τ«ν ΛβΓ;^* Τον ί' οΐχόντος* »»£/« χοΐΛνγ^ 
^Ε/ς Σ/γοίον*^ ΒΪτβν. ΒΐσΒλ9•6ντος ίέ τίνος ύς^) αύτην 
Λοά Ιϋντος Μ τίνος άγγΒίου φ» Βίτοντος τβ' »ϋ)»^ 
ΤΛυΤΛ, ΤνΛ^ΛΐνΛ9 η ίφ&οί;^* — 99Ε>γχΛλκΛ9 ίφη$ »«'- 
Λον.** Χοαρίφωντος ϋ άαλητου έτΙ ίοΐχνον έλ^οντος 
χροηονσΛ χοτηριον αντφ ή Τνά^^αινχ9 μΛ«^^9 ίφησΒνρ 
ΌΧΒρήφοί,νΒ^* χοά ος, ,/Εγβ^ ύχ8ρηφανοςγ* — μΤ/« ί* 
μάλλον, ΒΐτΒν η Τνά^Λίνα, ^ς ούϋ κκλούμονος (ρχ^^^' 

ρ — ΤίΐΗω ί^ ή Αίξ έτιΧΛλουμένη, φησίν ο Δνγχ£(/(» ΧΛροί^ 
σίτου τίνος άταντησαντος λεχτοΰ έξ αρρώστιας ι/Αα 
Ισχύος** ϋφη- — #,Τ/ γαρ οίει με έν τρισίν ^^/Εΐ/ρα/ΰ χλτλ- 
βεβρωκίναιι*^ — ,9 Ητοι την ληΗυ^ον9 Ιφη* η ^ «'^'^- 
ίηματα^)."* 

νίετάνειρΛ ϋ^) η ^τα/ρα, Αημοκλίους του χαρασί- 
του, Ααγυνίωνος ίχίχλην9 καταχεσόντος ίν τινι κονιάκ 
μΛΤ$9 »»Κύί4 γαρ συ, φησ/9 σοίΌΤον Κωκοίς ου ^ηφοί 
β/σιν.** ίίΛΧηίωντος ί* αύτου^) έχΐ την χλησίον κλίνην, 
ρ•δ85.ΜΠρονβ%β, Φ?σΛ μή άνατραχης.^* τοΰτο /ιττορβΓ'Ηγ^- 
σανίροζ. Άρίστόίημος ί' ίν ίβυτέρφ γελοίων άχομνημο- 
νευβΛΤ0ίν9 Τνά^αιναν, φησί, ίύο ίμισ^οίσαντο, στρο^ 
Τίωτης κού μαστιγίας* άναγωγοτερον ουν του στρατιώτου 

ι) δοΗτΓ• Μφη εΤχ§€ τηΐξ. λ) οο^ά. «» νιιίς. 5) υπο^ 
μητα V• 4} Μ εάά» «χ οοάά• 5} ίμκχ• του αντον £>• Ι.ΙΒ. XIII. Οαρ. νΐ.^ 45 

λύοΜβ ϋΜιτβ ΒΐιίίτΤϋζ ηΏως, ίφησβνψ ^ οη βνο «οηρ» 
βο) ίμβΜλλ»τέ μα 9 Δνχο^ Μοί Έλβύ^βροζ^** Μ Μ η^ν 
ΛνγατέρΛ της Τνϋ^οίίντίζ ιττωχϋν 4ρο6στωρ χωμαζίντοηβ 
καν ΛΤδίΚούιηΌηβ ηατοίσχΛ'ψβαβ τ^ν ο/χ/κν» ίνψοχίνκί γβ^ 
ίίΛϋΚΧίΛς Μεα αμΛς^)^ 9$ΕΙ ταυτ ΛΥχΒ'9'' ύμβϋζ, β/^ητ ^ 
ΤνΛ^αίΡΛ, ίνέχρρΛ ^ώη'βς*) το μΜωμ» λρ (ίτβστΒί* Β 
λαητΒ.** έμμΒΚης ϋ ην τοίνυ τΙ Τνί^Λΐν» ηοϋ 9υ% αν»• 
€ΤΛίος φδ'ίγξοβσ^Μ ' ίης ηοα νίμον συσ€Τίηχίν σννέγρΛ^^Βφ 
ηαά^ ^ΐβ ίβΐ τους ύραστάς »ς Λντηΐί Ηού την ') ^υγκτέρ» 
%ΙσίένΛίψ %ΛΤΛ ^λον των τοί τοίοΛτΛ ξηηηοίξΛμίνων φιλο- 
<τόφων• αι^έγρβτφβ ί* αύτον Καλλίμαχος*) έν τφ τρίτψ 
τίνΛΗΐ των νόμων ηοά αρχήν αύτοΰ τηνίβ ταρίϋ'βτο* 
φΓΟΑι ο νόμύς ίσος ίγράφη ηαϋ όμοιος , στίχων τρΜΛΟ^ 
σΙω¥ β&οσ/ τρίων,^ 

'ΚΛλλΙστιον Λ την ίηηλη^$Τσαν Ώτωχβλ^νην μαστί^ 
γ/ας ίμισ^ωσατο• Άέρους ϋ οντος ίχβΐ γυμνός ηατίχατοψ. € 
τους τυίτους των τληγων Ιόοΰσα ,,Πο^βν ούτοι» τάλαν^* 
«&9• %€ά ος* ίί^αιϋς (ντος μου ζωμός ηαΤΒχύβ'ψ* η Η* 
ψ^άηλαϋι μίσχΒίος.** Μενάνίρω τφ τοιητζ ίυσημβρ^σανη 
%ΰύ β/σβλ3'0ΚΓ/ Λ$ς την οίηίαν Τλυκίρα χροσΛνέγαασα γάλ» 
ιίαρ^χάλΜί ^οφησαί * ο ϋ ,,Οκ/ &έλω** εΤτβν. ην γαρ ίφ9' 
στηηυΐ^ γραΰς αύτψ. η ϋ ,^Άνοψύσα χοα τφ χατω χρω•*^ 
θαίς, βραστού τίνος αύτης αλαζόνος τάρα τολλβ?ν νοτι(* 
ρία χριησαμένου χοϋ λέγοντος ^έλειν ταύτα συγχόψαι, άλλα ι> 
α χατασχβυάσοί» ι/Α^ολιΓς» ίφη* ί%α(ττου το ίΛον.*^ 
ΑΜοντίον ΚΛΤαχβιμίνη μΛΤ ίραστοΰ, έτΛίσΒλ^όύσης Λίς το 
συμτόσιον Τλυχέρας ηοά του ίραστοΰ αύτης ταύττ) μάλλον 
'ψροσέχοντος 9 χαταστυγνος ίιν. ως ί' ένιστρί^ας ο γνω- 
ριμΛς αυτήν ηρωτησε τί λυχβΡταέ, ^/Η υστέρα μ» λυΊΤ§!>' 
ίφη• χρος Αα'ίία την Κορινβ^/αν ίραστης ατοσφράγισμα 
χίμψας ίχίλβυβ χαραγίνεσ^αι* ή ί' ,,Ού ίύναμαι, »Ττβ• ε 
χηλός 4στ/.** Θαί^ς χρος γρασωνα χορβυομένη ίρασχην» 
ΙχλΙ τις αυτήν ηρωτα, χοΰ^) χορεύεται » εΤχεν 
ΜγΛ συναχηβΦνσα τψ ΠΛψΛοροε ^)• 

?) οούέΙ• §νβχνρφ&4ψτ8€ Υ• $νΒχνρασ^έντ9ε 1.^ 3) χη^ β,^* 
«χ οοάά» 4) ρ. 472. 6> οοάΑ• πη τιϋ^• 6) £αγ. Μβ3• 
ι382« 46 ΑΤΗΕΝΛΕΙ θ£ΙΡΜΟβΟΡΗ. 

«&•> ΜίΟ ηαΤΛτρΛη^Β^^ ψίμ^Λ^τος Η ηνος αύτ^ τύ^ 
γβ9»ρίμΜΡ ο&ον χρψτον μένψ όλ/γον ϋψ »ού λί^ντος Ζτί 
ίηαίηις ίατίρ ,,ΒΙιιφός» ύ^ «ολλι?ν ίτΑή* ίφψ ^^πόο- 
μίι^99 α ίϋβ 'ίίΐβί συμχο9ίψ9 ί^» τ/ν« »Μα¥ οι 9τΙ(Ρ«νοι 
ηριίμΡΛ^ΤΛί9 λΤτβρ* »Γ0η ^^«γ»γΜ?σ//' μασΤί'ΫίϋΌ ϋ 
Ρ ^ινο^ μΜίροΜϋΌομέΡου ψροζ Λυτήρ %οα φαμίρου ιτολλοΛ 
σνμ'ΜΤΜτ^λέχ&Λί^ »»&* ώτόχρ/σ/ν ίσκυβ'ρ»τ'Λ&»ν'. ίπ9(»τ^• 
σΛντϋζ Λ την αΐτίχν, ηΟρ^ΐζομαΙ σο/» βΑτβν» ϊη τολ• 
λα« ^βι^/' φιλάργυρος ίέ ης ίραίττης ύτοΗοριξο/Μνϋς 
αυτψβ Λΐκ6\β «/Αφρο^/σιον λΊ Ώραξίτίλους^* η ίέ ^^Σι) ^ 

^Κτεί α %οα τδν ττολίπκΰν οΠλ ηνκς μνί/μονεύον• 
ΤΛς οιύτων η ΧΛΤψγορονντΛς ^ άιτολογουμ^νοΌς ψ μΛη/σβιί' 
σομοίί χαϋ τούτων* άημοσ^έιηις*) μίν γάρ ίΐβ τ( »»τλ 
*Ανίρ9τΙο9νος Σιΐνύηιις μίμνι/ται %μ Φηνοστράτης, ηαί νβρί 
ρ•586•/κ^ ΊΊ/ς Έινωτης ^Ηρϋίκος ο Κροιτψτβίος έν^) Ητφ Κ#- 
ρψίουμίνων (Ρησίν, οη "Αβυίος ίλίγετο^) ίιά το γροΰς 
ΜΪνΜ. μιηιμορευβί ί* Λυτής Άνηφάνης έρ Άρκάίι %λ} ίν 
Κψτουρψ, ίν 'Ακβστρίφψ έν ^ΑλαΛνομέιπ/ψ ίν ΝβοττΑΐΊν %ο^ 
"Αλεξις έν Κλεοβουλίνΐ) κού Κούλλίχροίτης ίν Μοσχίωνί• 
96ρΙ α της Φανοστράτης Άτολλϋωρός φ^σιν έν τφ ιηρΐ 
τ£ν *Μ^νψιν ίτΛίρίίων, Ζτι Φ^βίροτύλη ίψβηχλβΡτο, 
ί-ΚΜίίητίβρ έτΙ της ^υρο^ς ίστωσ» έφ^β/ρ/^βτο. 'Τπερίίης 
Ά έν τψ %»τ» ^ΑρκΓταγόρχς φησί* >ιΚύί# Μλιν τάς άφύοίς 
ΜοΧουμένας τον αύτον τροτον ίΛΰΛέσατ».** ίταιρΰν ^τ»• 

Β νυμίΛ λΙ οίφυοίί, ητηρΐ ίν ο ιτροβιρημένος ^Ακτολλϋωρίς 
(Ρησί* ^^Σταγονιον κοα "Αν^ις ϋελ^Λί. λΪτλι Άφύ»ί 
ίκΛλοΰντο, ΟΤΙ ηοά λ%υ%οά %οα Κβιττοα οίσΛΐ τους οφθαλ- 
μούς μογόΐλους βΤχον.** * Αντιφάνης 9* 4ν τω τβρ} ίτο»• 
* ρΰν ΤΛιηοττρΛτϋα φησίν Άφάην χΚη&ηναι ίιά την ϋΐύτην 
«/τ/«ν• ο 9* κύτος ^Ττ8ρΙίης ίν τψ %λτλ ΙΛαντιθέου «Α 
%ί»ς^) νερί ΤλυκίρΛς τϋε λέγβι* ,ψΑγΰύν ΤλυαέρΛν ΤΒ 

Ο την θΛλασσ/ίος, φΰγος Ιχων.** ϋηΧαν^ βΙ αυτή εστίν 
η ^ΑρτοΙλφ σύρουσα^), νβρί ης φησι Θεόΐίομτος ίν τοΐς 

ι) %αΙ ^6ΐβ( 8οΙι^• 3) ρ. βίο. 5) ίψ ^^^, βχ οοά(]• 
4} οοάά. ^1ιαXέ^το ταΐς. 5) οοάά. «/ν/α• ταΐς. 6) οοάά« *■ • I^IΒ. ΧΙΟ. Οαρ. VI, 4^ 

ΐί$ρΙ τίΐς Χ/χς ίηστϋΚηζ, οη μ»ΤΛ τοίβ της Ώυ9^ίϋνΙ%ης 
^άί^ΛΤον ο ^Αρτοίλύζ μΜΤΒτίμ>ΡοίΤθ Τ3^ν Τλιοκίρ^εν *Α^- 
ι^«ι^ * ^|1^ %οά ίΚΙ^οΰσαν οΙηεΛβ ίν τοΤς βασίΚβίϋίς τοΤζ ίν 
Ύαρσψ ηαί ιτροσκυρέΤσ^οα ντο τον νλ^^οι^ ^9«σ/λισσ«ν 
7Γ^αγορ9νομίΡ7ΐν* άτΛίρησ^α/ Τ9 Μ Μσ/ μη στβφο^νονν 
'Ά^λΧορψ ίάν μή ηού ΤλνΛέραν στΛ^Λνωσιν. ίν 'Ρωσσφ 
ί^ ΤΜΜ ΒΪηίνΛ χαλχην αυτηζ ίστοΐνοέ^) τολμηνοα '^χρά 
τηρ*) ί»υτοΰ. τ» ομοΜ Ά έϊρτριβ χού Κλ»ίταρχος ίν τχΤς Ό 
'^βρί ^Αλέξχνίρον ίστορ/χις. ο ό^ 'Ϋρά^Λζ τον Άγην» το 
σατυρΜΟΡ ίρ»μ»Τίον, βΥτλ Ών^ωρ ίστϊν ο Ι^χτφρούΙ^ς η 
αύτος ο βχσίλβνς Άλέ^χρίρος, φησί' 

ΚαΙ μηψ αχουω μνρΜΰΛ τον "Αρηολι^ν 
αντοΐ9$ τω¥ '^γηψο^ ονη ϋάττφψαί') 
ϋίτον παροΛΐέμψαι ηβΐ πολίτηψ γβγανίνα^ 
Β• ΓλνΛίρΰΛ δ σίτο§ οντο€ ην' Ιβτβ* 9* Ισο»* 
αυτο%9 ολβθ'ρου %ονχ ίχαΙροΜ αρραβών• 

Αυσίας^') ί* ίρ τφ ιτρος ΑλΪΚ», βί γβ γρησιος ο λό- Ε 
γος» ταντωρ μρημορβνβι* ^ψΦίλύρΛ γί τοί ένοίύσΛΤΟ ττορ- 
νβΌομέρη ίη ρ£» ουσ» %ού Έηιοίρη ηού ^Ιτχάφβσίς ηοά 
θΜκλβίΛ Κ€ύ Ψ»μόί^η χ»} ΑχγίσΗΛ^) %»1 "Αρ^λι»*** μη- 
ΊΓϋΤ8 α ί»Τ γράφβίρ άρτί της ^Αρ^εΙκς "Αρτβμρ* ου γ«ρ 
ΛυρΙσχομίΡ ΤΛρ οΰίβν) "Αρ^λμρ Λρο^βγρχμμίρψ ίτχίραρ, 
(Μ Ά *Αρτ€ίχς %»1 ο\ορ ίρ£μ» ίτίγραφόμβρορ, ως τρο- 
βΓχοΡ9 Κύρ/χου η Φίλυλλίου, "Αρτβίχ ίση• χχΐ ο τον χχτχ 
Ίίεχ/ρχς^) α λόγορ γρίψχς μρημορβνΒί χύτης• ίρ Λ τφ 
χχτχ ΦίλΜρίίου βιχίωρ β Αυσίχς'^)» ^Ι 'ΫΡησιος 6 λόγοςι» Ρ 
χχΐ Ι^χϋος της ίτχίρχς μέμρητχι* χχρ^) τφ ττρος Κέ- 
ίορτχ ^Μυδομχρτυριωρ Άνηχύρχς^), ίτίύρυμΛΡ ίέ ίστ$ 
τοντο ίτχίρχς* τ6 γχρ χύριορ 1(ρ ΟΥχ^ ύς Άρηφάρης 
οίρηχΒΡ έρ τφ ΤΜρ} ίτχιρΰρ^ *Αρτίχυρχρ χΰτηρ φχσχχρ 
χλη&ηρχί ^τοί οη ανρέιηρβ τχρχχίΡοΰσι χχΐ μομηνοτίΡ ή 
ΟΤΙ χύτηρ χρχλχβωρ 6 Ιχτρος Ίΐ^Μοστρχτος %χΙ χτο3νη• 
σχοορ χχτέλιτβρ χύτη νολι/ν Άλίβορορ, χλλο ί^ ούίέρ• 
χχΐ Αυκονργος ίρ τφ χχτχ Αεχχρχτους^^) ΕΙρηνίίος ΙτχΙ* 

ι) Ο&ΒΑίιΙ)• ^σταναι ταΐ^^ο. 3) 6θέ[• ηαρ* αυτιξρ τηίξΟ• 
5} €α8{ΐαΙ>• ϋάττονοζ τ. οοη£. ρ. 696 Α• 4) ΤτΛξπι• ρ• 33. 
Εήβλ• 5) οοάά. ^αγνΐ9η» ταΐ^. 6) ρ. ι35ι« η) Ρηςπι• 
ρ• 53. 8) 60^^ %αΙ Ιν ταΐ^ο• 9) '^^««• «^^^( 3ο1ιντ• 
10) ρ. ι5ο^ 1, 48 ΑΤΗΕΝΑΕΙ θ£ΙΡΝ080ΡΗ. 

ΤτΤΒρίίιΙζ. μνι/μορεύ^ί ίν τ( κλτλ ΏΛτροκλ4ους. οΛτη ϋ 

ΟΤΙ Αίζ ίΐΤΒΧΛλΒϋΤϋ, ΙίρΟδίτΓΟμεν ίίά το Θ»λλθν τον %Λ' 

ιτηλον έξανΛλασΛί. Ζτί ί^ ^Λλλφ χχίρουσίν αΐ αΤγΛζρ ίιο- 
ΤΒρ ούί' »1ζ ΛχροΊΤολιν Λί/Λίσι το ^φον, ούί* όλως Ά^ην^ 
^ύεταί ίίΛ τούτο $ άλλος ίστΜ λόγος, αλλ» ο γβ Σοφο- 
ΐίλ:;*^ '^ Πο/μ^σ/1/^ %τι ^αλλοφΛ^^εΤ το ζφον, φησίν όντως* 

'£α»ϋ'ίν09 γβΐρ ^ρίν τ%ν αυλητών οραν^ 
Μάλλον χίμαίρφ προοφέρων νίοσπάδα^)^ 
Β 9Ϊ9θΨ στρατον σηίχοντα παρ* άΐιαν αηραν• 

μνημοΡΜυα της ΝΛννίου ηλ) "Αλβξις έν Ύαρχντίνοίς ούτως* 

Νάννίον 3ί μαΙνΒται 
ίπϊ τφ ^ιονυ^(ρ, 

χωμφίων αυτήν ως μέδυσον. Μίνανίρος^) ί* έν Ψευίη- 

ρΛΗλβΤ φησιν* 

Ου* ΙπβΙρα Νάννιον^^ 

* Αντιφάνης ί* έν τω νερϊ ίτχιρων ,^Ίροσκηνιον ^ φησ/ν, 
έτΒΗΛλεΡτο ή ^οίννιον, ΟΤΙ ττροσοητον τβ άστεΐον είχε κλΙ 
ίχρητο χρυσίοίς^) χλΙ ίματίοις νολιττελέσί, έκίνσ» ϋ ην 
Λίσχροτίτη. ην ϋ Κορώνη της Νανν/οι; ^υγάτηρ^ το της 
. Τή^ης αναφ^ρουσ» έκ τριτορνείας όνομα.** ηα} Κεμεάίος 

" Ο α της αύλητβίίος *Ύτερίίης μνημονεύει έν τφ χατα Πα- 
^ τ^οχλ^οι;ς• ττερ} ης άξιον ^αυμάφιν, νως νεριεΐίον *Α3^- 
νάΐ^ι ούτως ιτροσαγορευομένην την τορνην, ιτανηγύρεως 
ένίοξοτάτης ονόματι ηεχρημένην* χεχωλυτο γαρ τα το/- 
αΰχα τ(3^εσ^αι ονόματα ου μόνον ταΤς ίταιρούσαις^ άλλα 
χαΐ ταΤς αλλαις ίούλαις, ως φησι Πολέμων έν τοις ττερϊ 
αηροτόλεως. 

Κα} 'ίΐκίμου Ά της έμης$ ως συ φης Κννοι/λχ^» %αϊ 
^ΊτερΙίης μέμνηται έν τφ χατα *Αρισταγόρας ίευτέρφ λέ• 

Ώ γων ούτως ' ,^Λστε Ααίίς μλν η ίοχοΰσα των «'α;ΐτοτβ ^ιβ- 
νηνοχέναι την ο>}/ιν χαΐ ^Λχιμον χαϊ ΊΑετανειρα ^).** Νι- 
χοστρατος ϋ ο της μέσης χωμφίίας τοιητής έν Ιΐανόρόσφ 
ούτωσΐ φλέγων* 

^ΕπητΛ τη€ αννηί ο9ον πρόζ 'ΑΒρόττηψ 
α&ονο» πέμψα$ οτρώματ αυτήν αυτίη» 
ηίλδυΛ ηαί ^) παρ "ί^^μον %αλ%ύματα. 

ι) οοάά• ^ν««ονβ νιιΐ^ο• ί 3) €&8&ΐλΙ>οη• ^^μ^ π69α τιιΐ^ο. 
3) ρ. 283. 4) Μβίηβλ• χρν980Λ9 ^νίίζ. 5) 8οΙιτ7ΰί£;1ι. Με- 
τάψβΛραν τΐλ1§• 6) ΐΑ0θ1>ιίιι•• αντην ηίΐευ ϊψη ηαί τοί^• < Ι^. ΧΙΟ. Οαρ. VI. 49 

Ηώ^Λνί(Λς^) ί\ ίν ΚίλοΜέ τλοΛμ %ΛΤοΛίγ$4 εταίρας* 

Χ^9ϋΐ9α Κορωρην Ά^τΙηνραν *1ϋχά3α £ 

«•1 ΝαρράρΛΟΨ*) ίσχηηΛ9 ωραία» βφόί^* 

ΦΛ^Μρος ίρ Κσν»γβί^)' ν 

0»χϊ Κίρηυητη μίψ ^βη γίγον*) ίτη νρ^σχιλΛα. 
η Μ ^Λοπβί&09€ αβ*δη9 Τίλβα^ζ ίτβρα μνρΙα$ 
θ9θΙ»τιιν 9* ανη^) οίδβν οο^β/β, οτβ το πρώτον £γ4ναο• 
Φ9χΙ Λ9λ9 μέν τβΧβυτώσ' άπέ^αν§ρ βαναυμένηί 
5 *Ισ^μ$άζ δί ηαΐ Νέαιρα Μνασίσι/πβ ηαΐ Φίλα• 

Καο9νφα9 δέ^) ««2 Γαληραί ««) Κορωταί ου Χίγω* Ρ 

ηβρί δέ Ναίδοζ σ»ωηω* γομψΙου€ γαρ ονη ΙχΜ. 
θβόφιλο^ Φίλοαίλχρ* 

Του μη ηον αυτοψ ίμποοβϊρ 9ΐ§ Ααΐδα 
ψορόμοτοψ ζ Μηαο^νΙδ' η ^ίίσνμβρ*ορ 
ι} Βάρα&ρον η Θάλλονοαν η τούτων τ^ρα 
ύρ Ιμπλί%9να• τοϊ€ λίνοί€ ''') αΐ μαστροποί, 
^ ΝαννΰΙρίον^) η ΜαΙ&άαην• 

Ύ^σοΛτ είπύν μετά τίνος τρ^χίλ/οίς 6 Μυρτ/λος, Μ^ 
η χριουτον ύμβΤς ο/ φιλόσοφο/, /φη, ο/ κλ} ιτρο η0νρ•588. 
^ϊϋονίΜων καλουμίν»ν Λυτοί τον της ι}ίονί[ς τοί^ον ύτο• 
σηάΐΓΤοντβςψ δς νου ο 'Ερχτοσ^4νης^) φησί. ηίμοϊ μίν 
Τ(ϋ Μολα των έτΜρδν ζίτοφϋ'ίγμΛτα νΒτβρχν^ω μέχρ^ 
τούτ9»ν* ίτ άλλο ί\ βϋος μβΤΛβησομχι λόγων. χλΙ πρω* 
τίν γβ μνησά'ησομΛΐ τον φιλαληβ^εστοίτου Έηκούρου, ίστις 
βγΜνηλ/ου 'ΤΛίΜοίς αμύητος ων ίμαχάρί^β ηλΙ τους ομοίως 
αύτψ Μ φιλοσοφία» ιταρβρχομώ^ους , τοιαύτας φωνας 
προϋβΛνος* ^Μαχαρί^ω σε, ω (2τος, οτι χα&αρος τάσης 
«ΐτ/^'^) Μ φίλοσοφίαν δρμησας•** Ζ^εν α^τοιτ χαΐ 6 Β 
Ύίμων φησί 

ΡραμμαδίδαοηαλΙδηρ αναγοιγότατορ ζωορτωρ• 

οΖτοζ ϋΖν ο") 'Ειίτίχουρος ου Αείντιον εΤχεν έρωμένην^ 
τηρ ίφί ίταιρείο^ διαβοητον η/ενομένην^ η ϋ ούχ^ ίτε ψ/- 
λοσοφβΑτ ^|ί/)£«^ο, ίταύσατο ίταιροΰσα^ ν^σ/ τβ το% 
*Κ9ίΜουρ§ίοις συνην ίν τοΐς χηιτοις, Έιηχούρφ ϋ χα) ανα» 
φανδόν' ωστ ίχβΐνον τολλην φροντίία τοιούμενον αύτης 
τοΰτ έμφανίζ^ίν ίία των τρος '^ρμαρχον^) ίτιστολων. 

ι) ρ. ιοα. 3) οοά^ αάρρίο» ▼• 3) οοέί. Κυραιγίδ» ν• 
4) Ρίβηοϋιι•• γ»γ6ψ§$ ▼• 6) ο•• λέΐάίάΐκ Ι&€θΙ>8• 6) Ύοτ\}Λ 
* Μ 9φμ•α $ — Κοσανφα^ δέ Λάάίιε «χ οοάά^ 7) βοΐι-ν^• λίΟ-οα ν. 
8) Μβίηβλ• Μννωρ ▼• ^ οοάά• *£ρασ^ίψη9 τ• ίο) πα&^ 
δοΙα§ 8ο1ι^• ιι) ο λάθ* ο οοά• ι») νϋΐοίιοη. *'£ρμφχοψ τ« 

ΑΟίΦο. Τ. ΙΙΓ. Ο \ δο ΑΤΗΕΝΑΕ^ ΟΒΙΡΝΟβΟΡΗ. 

ΑίΜος τβ της ίξ Ύηχαρων — τ6λ$ζ ί' αυτή Σ/ΐίβ- 
€ ληίη, ίίφ* ης Λί^μάλκτος γενομίνη ^Ηβν βίς Κόρ/ι/^ον« 
ύς ίστορβΐ ΤΙοΚίμων ίν τφ ίχτφ των ττρος ΎίμΛίον ^ζ 
ηα$ Άρ/σηττΓος η ρ» ηού άημοσβ'ένης 6 ρητωρ Δ/ογ^νγς 
Τ8 Ο κύων* ζ χλ} *Α(Ρροί/τη η ίν Κορίν^^ ή Μ»λΛίν1ς^) 
καλουμίνη, ρνχτίζ ίιηφαίνοβίίρη ίμηνυεν έρΛΤτων ίφοίον 
'ΚΤολχβταλΛντων — βι?χ*) Ύτερβης μνημονβνβί έν τ( χλτλ 
*Αρίστ»γοροίς ίεντέρψ^ *Ατ6ΧΚης ϋ ο ^ψγρΛφος Ιτι') 
τοίρ'9'ένορ οΖσαν την Αοϋα βΈασΛμβνος οίτο της Ώειρηνης 
νίροφορουσαν χαΐ ^αυμοίσας το χάλλος ηγχγέτοτβ αυτήν 
Ό $1ς φίΚων συμχοσίον, χλβυασοίνταν ί* αύτον των ίταίρων, 
ΟΤΙ άν^' ίταΐρας ταρ3'ένον εΙς το συμκοσιον άγάγοί, ^Μγ 
^αυμάσητβ, εΤτεν, έγω γαρ αύτην Λίς μέλλοί/σαν ατό 
Κανσιν μετ ούί' ολην τρίβτίαν χαλήν ίβίξω.** το ί* αύτο 
9ίαΙ Σωχράτης ίμαντεύσατο τερ} Θεοϋτης της 'Α^ηναίας^ 
ως (Ρησι Ζενοφων ίν^) 'Ατομνημονενμασιν^). $9 Οτι Ά 
χαλλ/στη εϊη χαί Φτέρνα χρείττω λόγου ταντος ίχοί, ίλ»γ4 
Τίς^)- Ιτέον ήμΆ^9 ίψη* ^εασομίνοις την γυναΐχα* συ 
γαρ ίή αχούσασιν ίστί χρΤναι το 7^αλλος^^ ούτω 6* ζν ή 
■^^ £ ΑοΛς ΧΛΚή 9 ως ^»} τους {(^γρίφους έρχομίνους νρο^ αύ^ 

την αχομιμεΤσ^αί της γυναιχος τους μαστούς χα! τα 
στίρνα- ίίαζηΚοτυχουμένη ϋ τότε ή Λα^ΰΌ Φρννη τολύν 
ίραστων ίσχηχεν^) Ζμίλον, ου ίιαχρίνουσα ττλούσίον η 
Ίτένητα, ούί' ύβριστιχως αύτοΐζ χρωμίνη^). 

Άρίσηχτος ϋ χατ ίτος συνίίημίρΒυεν αύτη έν Α/- 

γίνη τοΤςΤ1οσείίωνίθίς\χα} ονεΛιζομενος ύτο οΐχέτου,^τι 

,,Σύ μϊν αύτη τοσούτον αργύρίον ίίίως^ ή ϋ ιτροΐίία Δ/ο- 

γενεί τφ χυνί συγχυλίεταΐ'** αττεχρίνατο* ,/Εγω Δ«β/ 

' χορηγώ πολλοίς ίνα αύτος αύτης ανολαύω, ούχ 7να μη 

Ρ αλΚος.*^ του Ά Αίογίνους είττόντος άύτφ' »/ιί2> *ΑρΙστιχ- 

ιτε, χοίνη συνοιχεΐς νόρνη, η χύνιζε ουν ως ίγω ή τ^. 

ταυσο.** χαϊ ο Άρίστίττος • ^Αροί γε μη τί σοι ατοττον 

ίοχεΐ εΤναι, άιόγενες^ οίχίαν Οίχεΐν έν ^ ττρίτερον ήχησαν 

άλλοι;" — „0ύ γαρ." — ,.Τ/ ία/'^); ναυν, έν ξ τολ- 

1) οοάά. ΜβΙανΐ€ ▼• λ) οοάά. ον ▼• 3) οοττ, βχ βρί- 

(οιηβ. ατλ τ-. 4) ^ν αάά. 6Χ οοάά, 5) 3, ιι• 6) δοΐι^. 

Ά9γ4ρ τβ οοάά. ΙΧίγβ ηι1§. ?) οοέϋί• δέ η Ααΐε ποτβ ταΐ^• 

β) οοάέΐ• ^σχ§ρ τυΐς• 9) οοέ[<1• αυτζ χ^μίνσνε ν. ίο) οοέί. Ι,η. XIII. Οαρ. VI. ' 5 1 

« 

ΧλΙ ηπλΜνηασαβ*,** — ^,Ούϋ τοντο,** ίφΐ}. — οΟντΜς 

ύΐβ οΜ γνίβΛίτΰ σννέΤι^Λί οίτοτόν έσην,.^( τολλοι ηέχρψ^- 

τβΜ.^ Κυμφ6ίωροζ ό* ο Συρακόσιος^) ίν τψ τλ^Ι των ύβ 

Σακλή^ ^αυμαζομένύον έξ *ΎχκΛρου φι/σΙ ΈίΐιβλίΜοΰ φ^θ0-ρ•689ι 

ρΐου ίΤναί τ^ν Αβ/Ικ. Στράττις ί' ίν ΙάΛΚΛΟσαβ ^ Παιο- 

σβοβ/φ Κορ/ν^/αν αυτήν εΤναί (Ρη^ί ίΐΛ τ^ων' 
ΕίφΙψ 3ί *) π6&9ν ') αί παΖδβ€ α ντο* %αΙ %ίψ9» : 
Β. ΝννΙ *) μ£9 η»ο»0ίΡ Μβγαρ6&9Ρ , βίοΙ 9έ 

ΎίβίΛίοζ ί* ίν τζ τρισΛΛίίδΚΛΤίΐ των ίστορίδν, ίξ Ύιμ^- 
ρων* ηα^Λ Μχί ΪΙολέμων ΒΪρψ^ν, άναιρβ^^ΙνΛί φΰίσχων 
βαητιν ντο ηνων ^υνΛίχων ίν Θετταλίφ, έρΛσδ'ΒΤσοίν προς 
ΤίΛυσαν^υ Θετταλοΰρ χλτλ φ^ονον μλΙ Λυσ^ηλίαν ταΐς 
ξυλΙνΛίζ χελωνοας τυττομένην ίν * Αφροί/της Ιερφ. ίιο ηοι) £ 
το τέμενος χλη^ηναι ΰίνοσίας^) Άφροό/τιις. ίεΙκνυσ^Λί ί* 
ανης τήφον ταρ» τφ Ώψ^ειφ ρ σημ6ίόν'') ίχοντΛ ύίρίάν 
ΙίΡ^ίνψβ μλΙ ίπίγρΛμμα τϋε' 

ΤηοΒέ πο^* η μΜγάΙανχα^ άνΐηηιτο^ τβ πρ09 αΧχηψ 
'ΕίΧαί ^9ονXω&η »α7Ζ«ο« ίαο^4φν^ 

ΑολΒο^' ηψ §τ£Μψωϋ9Ρ^)*'£ρω€9 ^ρ4ψ9Ρ ϋ ΚόρΛν&ο9' 
ΐΜλΤΜ Β* ίν Μλ$$νοϊ€ θβτταλΜθϊ€ πΜο*ε• 

Λυτοσχε/ΐΛ^ουσιν οΖν ο/ λέγοντες αύτην έν ΚορΙν^οί τβ- 
^χφ^Λέ ττρος τω Κρκνείζρ. € 

Αριστοτέλης ί* 6 ΣταγειρΙτης ούπ ίξ Έρτυλλ/ίος 
της ίτοί/ρας ίπΛίίοτο/ησε Νίκόμαχον χλΙ συνην ταύτη, μέ- 
χρι θανάτου ; ως φησιν 'Έρμ^'τττος έν τω τερί 'Αριστετέ' 
λους τρωτψρ έτιμελε/οίς φασηων της ίεούσης τετνχηηένοα 
έρ τοις του φ$λοσ6φου Λια^ηκοας» ο ϋ παλος ημών Πλύί- 
των οίη ^^ριχεάνασσαν την ΤίολοφωνίΛν έταίραν η^Λτα^ 
ως χαί ίίειν εις αύτην τϋε* 

*ΑρχΜναϋααν ¥χω τηψ «κ ΚοΙθφωψο€ ίταίρηρ^ 

ζί ηαϊ %π\ φρτίδων π§Μρ6ε Κιαστιψ ^ρωί* 
^Α ίβίΐοΐ πότι^τοί Λίταντησαψνα έ%»1νηε Ό 

προηοηοροΌ, Βλ οοη€ ηΧ&βνβ^) πνρηάΐη^Ι 

Περίηλί(ς Ά ο Όλύμνιος^ ως φη(η Κλέαρχος έν τρΰίτφ 
'Ερωτίχων, ονχ Ζνεχεν Ασπασίας της νεωτίραςρ άλλα της 

ι) οοάά, ^νρα»ονο$οί τνΛξ. 3) δοΗννβίςΙι• <»α) 9* τυ1§. 
5) 1^61X1. ο^9Ρ ▼. 4) Ροηοηαβ. Ψνρ ▼• ^) ^Β$ ΜίγαηλΙαυε 
ϊέβπϊ• 6) €θ£υ• Λψοαίη^ τιιίςο. 7) 9ημ9'ίθν &€ΐά• 6Χ 60^ά« 
8) οοβ^. τίπνωοεν τ• 9) ^οάά» ηηκ» τ. 

Ό 3 \' ■^- 59 ΑΤΗΕΝΑΒΙ θΒΙΡ1ί080ΡΗ. 

άζΐ^μ» συνέσεως %»1 νολίπηης ίυράμεως ητη^αμη^ος, ού 

ίτρίς αφρ^α^ι^ νάνν ΧΛΤΛφεριίς, όστις 3ί»2 τ^ Τύΰ υίω! 

'^Λΐη} σνν^ν^ ύς Στησ/μβροτος ο Θάσιος ίστορέΤ, ηατά 

£ τους αυτούς αύτψ χρόνους γενόμενος $ίΛί ίωροΜΰίς Λυτόν, 

ίν τφ ίιηγραφομένφ νερϊ Βεμ^στοηλέους %λϊ βουκυΜου 

ΗΛΪ ΤΙερίκλέους. Άνησ^ίνης ϋ ο Σο9κρΛΤίκος ίρΛσ^ένχΛ 

(ΡησΙν αύτον Άστασίας ϋς της ημέρας εΙσιόντΛ 'κλΙ έξί^ 

6ντΛ ΛΧ Λυτής άσχάζεσ^Λΐ την αν^ροηιτον» χ^ φευγούσης 

ητοτ^ Λυτής γραφην ασεβείΛς λέγνν ύχίρ Λυτής ιτλείον* 

αίχρυσεν ή οτε ύχερ του βίου κλΙ της ούσίΛς ίηίνίύ» 

νενσε, %Λί Κίμωνος ί' ΈλπινίΗΐ) τζ άίεΧφΐ) ΤΛρΛνόμως 

ρ συνόντος^ εΐ^'* ύστερον Μο&είσης Καλλίφ χλΙ φυγΛβευ- 

9έντος^ μισΆον ίλαβε της χΛ^ϋου Λυτού ο Πβρ/χλ|^ το 

τη '*Ελιηνίκη μιχ'9ηνΛί» ΤΙυ^Λίνετος 6* ίν τρίτψ τίερί 

ΑΙγίνης Ώερ/Λνίρόν φησ^ν έξ 'ΕχιίΛυρου την Προκλέους 

^υγΛτέρΛ ΜίλισσΛν ΙίόντΛ ΤΙελοτοννησ$ΛΧ»ς ησ&ημίνην 

-— άνΛμχέχονος γαρ χλΙ μονοχίτων ίιν ΧΛ^ιρνοχοει τοΤς 

ίργΛ^ομένοις — έρΛσ^έντΛ γημΛί• Ώυρρου ϋ τμ/ Ήνβι- 

ρωτϋν βΛσιλέως, ος ην τρίτος λίγο Ώυρρου του ίπ Ίτλ^ 

λίαν στρΛτεύσΛντος 9 ερωμένη ην Τίγρίς ή ΑευκΛϋΛ' ^ν 

ψ»Ι^^.*ΟλυμιηΛς ή του νεΛνίσηου μητηρ φΛρμΛχοις ανώίτεινε. 

Κλ} 6^) Ούλτιανίς, ωστερ ίρμΛίόν Τί, ίη λαλοΰν^ 

τος τοί; Μυρτίλου £φη, εΐ ίχομεν αρρενηίείς είρημένον τορ 

τίγρίν• Φέλη'μονΛ γάρ οΪ!λ τοΰτ είρηηίτα ίρ^) Νββ(/ρ«* 

"ΟΦπβρ ^Σ^Xδ9^Η06 Ββυρ* §9ημψ9 την τίγο•»» 

ι^ν 9ίδομ€9^) ημ9Ϊί9 τ^ ^1»ν%ψ πΰΟΛΡ Ι9μ 

^μαί τ«') παρ* ημών άνταπέμφρα &ηρΙον 

τρνγίραναν^• ον γαρ χίγνβτα^ τοντ' αντ^Λ• 

τρίς ον ο Μυρτ/λος £φη, %ιτεί ττερ ημΆβ έμΊΤοίων έγέ• 

νου ΧΛΤΛλογον γυναίχων νοιουμένοις, ού χλτλ τονς Έωσί» 

£ χράτους του ΦΛναγορίτου Ήο/οι;^ η τον'') των γυνΛίχων 

ΧΛτάλογον ΊΐίίΧΛίνέτου του ΣΛμίοο ^ *Αβίηρίτου' μιχρον 

. άιροσχων έχΐ την ταροο σου τρέ^ομαί ττευσιν. Φοίνιξ λττλ^) 

ι) την Λάά• «χ οοέΐά• λ) ανηρ? *) ο Αάά» οχ €θ^3* 
3) §ν εάάφ βχ οο^ά• 4) Ώίηάοτίφ ϊδομβν ν. 5) 8ο1ι^β1§1ι• 
ταί ημο4 νιι1|^. 6) οοά^• τρ^γίρανον τιι1§ο• η) %οά* οΧονε 
(οΐίονζ !«.} η τον νυΐ^ο* 8) αττα είά^ οχ €0^^ Ι,η. XIII. Οαι'. VI. 53 

« 

79ρΛέ4• μί^Β ^ν, Ιτί ΛρσΜνηιωζ ΒΪψφίΒ τον τ/γρ/ν "Μ,Βξις 

η9τάμ•ο9 ϊπποί, ^οιχα^ ο ^βλβνκον τίγρα, 
ίχρηβ ϋ ηβύ άλλα μαρτύρι» ΛνΛτί^$μχι τ» νυν ψ Ιως αν 
ΛτομνιΐμονΒυσω τον ιΤΛρί των χϋΛων γυνοακων ΚΛΤΛλογον, ^ 

Κλίαρχος γαρ ΐΓ»ρ} ΈτΛμίνοίνίου φησίν οΰτως* ^ρ^^Λ' 
μίν»ίνί€ίς ο Θι/βΛί^ς σΛμνίτερον μΛν τούτων ^ ουκ Βυσχψ 
μίνως ϋ τβρί τάς ομιλ/ας ^σφαίλλβτο την γνωμην, ε1 τις 
^ΒωροΑι τ» τραχ^ίντΛ ούτω τερί την Αάηωνοζ γυνΛΤΛα.** 
'Ττερίίης ί* ο §ητωρ ί% της νατρωας οΐχίας τον υίον 
άτφβωΧων Γλανχιττον Μυρρΐνην τήνχολυτελεττΛτην {τλΙ- 
ρβν ίίνΑΜβε, Μοί τΰίύτην μ^ν έν αστει εΤχεν, ίν Π«ι- 
ρβαεΤΆ Άρ^σταγόραν^ Φ/λαν ί* ίν Έλβι/σΓν/, ην τολΧων Ό 
ωνηηρατνος χρημάτων εΤχεν Άεο^ερύσοίς, ΰττερον Λ %λΙ 
οΗΜψον Λύτην ίτοί^σατο, ύς Ίίομενεύς Ιστορεί, έν Ά 
*ψ νπ^ρ Φρυνης λογφ 'Ττερί^ης ομολόγων ίραν της γυνοα• 
ηός, ΜοΙ ονϋπω τον ίρωτος ατηλλΛΎμένος την ιτρψιρη* 
μίνην Μνρρίνην εΙς την οΐχίαν είσηγαγεν. 

^Ην Λ η Φρύνη ίχ θεσηων. κρινομένη ϋ ΰνο Εύ• 
^Αο την Μ ^ΛνΛΤψ άτέφνγβ• Μχερ οργιστείς ί Ει?- 
9ίΛς ΟΌκίη εΤτεν αλλην ί/ηην, ως φησιν "^ρμηττο^ί. ο 
Α ^9Μρ/όης νυναη^ρεύων τη Φροι^ι ως ούΛν Ι^νυε λέγοίν £ 
ΙμΒλ^οΙ τε Ι^σοιν ο/ ίηΜοτού χατα-^ηφιούμενοι*) , ταρο^ 
γαγων Λυτην εΙς τούμφανίς κλ} τεριρρηξο^ς τους χιτω* 
νίσηοος γομνά τε τλ στέρνα χοιησκς τους έιτιλογιχούς 
οίχτονς ίχ τ^ς ί'ψεως χύτης έτερρητόρενσε Λεισιίοίΐμονη• 
σχί τ ίτοίησε τους ίικχστάς , την ') ύατοφητιν χχ) ζίχΟ' 
ρον Άφροίίτης ίλ^ χοιρισχμένοχ^^) μη χτοχτά'ϋίαι. χχΐ 
εφεδείσης έγρ»φη μετχ τχΰτα ^ήφισμχρ μηίένα σίητί" 
ζεβ9χί των λεγόντων ύκτέρ τίνος μηΛ βλετίμενον τον 
ηχτηγορούμενον η την χατηγορουμίνην χρίνεσδ'οιι. ^ν Λ γ 
ίντείς μχλλον ή Φρύνη χχλή ίν τοι( μη βλε^^μίνοις. ίιό- 
τερ 90Ά ^^»ζ^) ^ν χύτην ϋεΤ^β γυμνην ίχέσχρκον γχρ 
ΤΙ/τύνΜ ημπείχετο χχΐ Τϋ% ίημιοσίοις όΰχ ίχρηίτο βαλχ- , 

13 €θβ3^ ίίλη^ων νηίςο• >) ίοΑ^« %ατχψι^ίεάμ8¥θΛ Υ. 

μεψοε V• %^^ηοΜμίνονε ϋ.•• 6) ϋοΑύ. ί4βίον να1§• 


*ί 54 ΑΤΗΒΝΑΕΙ 0ΒΙΡΝ080ΡΗ• 

νε/οίζφ τζ α τ£ν Έλβ(;σ/ν/α»ν νανηγν^εί ηαί τζ των Πο- 
σΒίίωρΐο9ν Ιν Ο'ψβι των ΏχνελΚηνων ττίντων άχ^ί^εμένη 
^αίμαη» %οά λυσασα τάς ηίμχς ίνέβοανε τζ ^Λλοίττίβ* 
χαί ατ Λύτης Άτβλλ^^ την Άνχίυομένην *Α(Ρ(θίΙτφβ ανε- 
ρ.59ΐ.γρα>^α(Το^}• κοά Ώραζιτίλης ίε ο αγαλμοίτοτοίος έρων 
Λυτής τίΐν ΚνίίίΛν Άφροίίτην οΐχ* Λυτής έττλάσΛΤο κοά 
ίν τ^ του "Ερωτος βίσει τι) ύχο την σκηνην του -^ββ- 
τρου /τέγρΛ'ψε' 

Πραξιτέλη^ ον ίπασχβ ΒίηηρΙβωοΒΨ ίρωτα^ 

ίξ ίδίηζ βΧΜΟίψ άρχέτνκον %ραδίη9^ 
Φρνψ?ι μ»α&όψ ίμΛο Βίδονε §μί• φίΧτρα δέ βάλλω 
9νηέτ όϊστΒνωψ σΗ' απριζόμβψοε. 

Β έκλογην τε Λυτ^ των Λγχλμοίτων ϋωκεν, είτε τον 'Έρωτη^ 
<9Άοι ϊίΛβεΤν είτε τον ίχΐ Ύριτοίων σάτυρον^ ή ί^ έλο- 
μίνη τον ^Ε>ρ(θΤΛ ΰΙνί3'ηκεν Λυτον έν Θβ(ΠΤ/αΓς. κυτης Ά 
της Φριίν:^^ ο/ τερικτίονες οίνδρΜντΛ τοιησχντες οίνί^ηκΛν 
ίν ΔβλφοΓς χρύσεον έτί κίονος Τίεντελικοΰ* ΚΛτεσκευΛσε 
ί* αύτον ΪΙρΛξίτέλης. ον κού ^εΛσί μένος Κροίτης ο κυνι• 
ηος ίφη της των ^Ελλήνων ΛκρΛσίΛς άνί^ημ»• ϊστηκε ϋ 
κοα η είκων οιντη μέση της ^Αρχίϋμου του ΑΛκείοίμο• 

Ο νίων βΛσιλίως χαϋ της Φίλίνπου του Άμύντου ΐχουσχ 
ίιπΎρΛφην ΦΡΤΝΗ ΕΠΙΚΛΕΟΤΣ ΘΕΣΠΙΚΗ » ίίς φη. 
σιν 'ΑλκέΤΛς έν δευτέρψ ττερί των έν ΑεΚ(ρο7ς άνχ^ημοίτων• 
'Χττολλϋωρος ί* έν τ^^) τερί εταίρων δύο Λν^γράφεί 
ΦρύνΛς γεγοινίνΜψ 2ν την μίν έηκΛλεΐσ^οα Κλαι/σ/γΑ»- 
ΤΛφ την δ^ ΈΛΐτέρδίον. ^Ιΐρόδίκος δ^ έν ίκτφ Κατ^κρ^ον• 
μένων την μίν ΧΛρΛ το% §ητορσ[ (Ρησιν ονρμΛζομένην 
Σγατον ΚΛΚεΐσ^οίί^ δίΛ^) το Λτοση^ειν καί άττοδυειν τους 

Ο συνόνΤΛς αύτ^ψ την δϊ Θεττικην• ένλούτβί δί <ί(^•δρΛ ή 
φρύνη Κΰύ ντισχνεΡτο τειχίεΐ^ τχς ΘηβΛςφ έ»ν έηγρΛ» 
-^ωσί &ηβΛη>ί, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΝ ΚΑΤΕΣΚΑΨΕΝ, 

. ΑΝΕΣΤΗΣΕ ΔΕ ΦΡΤΝΗ Η ΕΤΑΙΡΑ, ως ιστορεί 
ΚΛλλίστρΛΤος έν τφ τερί έτοαρων. εΥρηκε δί τερί του 
τλούτου Λυτής Τίμοκλ^Ις ο κωμικός έν ΙίεΛ/ρφ — τρόκει• 
ΤΛέ ΤΟ μΛρτυριον — καί "Αμφίς ίν Κουρίδί, ιΤΛρεσίτεί 
δί τη Φρύνη Γρυλλίων^), εΤς ων των ^ΑρεοττΛγιτωνψ ύς 

Ε κού Σάτυρος ο Όλύνά'^ς Μοκρίτης ΪΪΛμφίΚη. * Αριστο• 

ι) 00^• άηβγραψατο τ• >) οο^ δΐ ίν τζ ▼• 5) ηολβΐ• 
ε^ΟΛ δ^ δία £. 4) βο^ Γαλλίων γ. Ι.ΙΒ. XIII. Οαρ. VI. VII. 55 

γΜίτωρ ί* ίΐβ τφ μλτλ Φ^ύνης το ηυριον αύτης φησίΡ εΐνοα 
Ιν^μΛ ΜιηισΛρέη/ν• ούη Λγνοω ϋ Ζτι τον έπιγρρίφόμ9νο¥ 
ηοατ θύτης Ενδ^ίον Χιογον άίόίοορος ο ιηρίψ^γηις Άναξι- 
μί^^σς φ^ι^Ιρ είνϋίί. Τίοσδίίιννος ί* ο ΐΜμιηος ίν Έφβσ/^ 
τϋε φησί ιτβρί αύτίις• 

Φ^ύρη ηρο ημώψ γέγονΒν «ττ^φαι^βοτατν 
ποΧν των εταίρων* »αί γαρ $1 νβωτέρα 
των τότβ χρόνων */, τον / *) αΙγίΣν αηιζηοα^» 
βΪΛΐίτΒΐ,ν 9οηουσα τον€ βΙον9 μβίζονί βΙαβα9 
5 τιξρ ^ΗλίαΙαν βΙΙ» πβρί τον οωματο9• ϊ* 

Μΐΐ των 9&Λαοτων ηα&* ινα 9ιξ$ονμίνη 
μηα ΒοΜρΰων 9ί4σωοβ την ψνχην μόΐα• 

'^ΙσΤΛ α οτί %ού Δηβοϋης 6 ^ητνρ έξ, Λυλητρϋοζ 

ίτΛίραζ έιτοαίοτηιήσΛΤΟ Δημέαν ορ (ΡρνΛΤτόμΒνον χοτ6 

Μ του β^μΜΤος έν8στόαίσ€Ρ ^ΤπΒρίίης ΛΪΐίύν'^ ^Οι; σιοο- 

ττίσΒΐ^)* μΛΐράηίονψ μΒΐζον της μητρός ίχων το φύσημα^* 

Μΰϋ Β/νν ί* ο Βορυσ^ΛνΙτης φιλόσοφος ίτα/ρας ^ρ υίος 

*0λνμπία4 Αακο^ίσις, ως φησι 11ίη/»ς ο νίΐΜΛΒύς ίν ΤΛΤςψ,5^^»^ 

τίρ φίΚοσόφων ίίΛίοχΛΐς. Σο^οχλ^Φ ό* ο τρΛψρίίοττοάς 

η9η γίρων άν ΐΐρασ^η Θεωρ/ίος της έτα/ρ»ς. ΙκΛτεύΰον 

ουν την Άφροίίτην φησί* 

Κλν&Ι μβν βνχομίνον, %ονροτροφ9* 9οζ 9^ γννοΛηΛ 
την9§ νίων μίν αψοίνφο&αέ ψάοττ^τ• «βΙ βυνηρ, 
ι} 9* Ιπντορπέφ^ω ποίΛοηροτ^ΙφοΒΦΛ γίρονΦΛΡρ 
ιίτ') Ισχ»9 μίν απημβΙοντοΑ, ^μόζ^) 9^ μΛνο§νξ. 

τβΰτΛ μώβ Ιστιν ί» των βίς "Ομηρον ίναφερομένων. της ο. η, 
Ά θεωρίβος μ»ημονεύεί λέγων Χν Τίνι στοισίμφ ούτως ^)' β 

ΦίΙη γαρ ^ ^9^ρ^9• 

έπί Ά 9υσμΛΤς ων του β/ου, ως φησιν ^Ηγησανίροςψ *Αρ• 
χ^ττην ηγάτησε την έταίρχν %αί του βίου ζΚηρονόβίον 
ΜχτΑίτεν. ίτε ϋ γηροαΰ οντί τω Σοφοηλεΐ συνην η Άρ• 
χ/π^, • τρίτερος Λυτής έρχστης Χμιχρ/νης ερωτώμενες 
ύιή Τίνος ρ τ! ττρίτιε! Άρχ/ίχτη, χο^ιίντως ίφη* ,^Λσ• 
χερ α/ γλΜυΛες Μ τίφων ΧΛ^ητβα»*' 

Άλλα μην ηοϋ ^ΙσοΛρίτης ο των Ρητόρων οΜημ»νί• 
0Τ»το^^ νίετάνειρεοβ είχεν έρωμίνην ηαϋ ηεΛ3ην $ ως Λν- 

1} €βΜΐι1>. βΓγ* τον γ• τηΐ^• >) ΏΪΆάοτί, οέωπτίΟίί ▼υ1^. 
5) Λψ εάά, €κ ϋοάά• 4) 6ζ νίι• Ηοιηβιί ο, 5ο• των ρφόε 
^είβε τηΐς. 5) βλΜυΙι. # τ « ##^ι είτεε τ. 6) 8€ΐιντβί||ι« 
αΛ9^μΦν49τ»ρΦε τ• 56 ΑΤΗΒΝΑΕΙ ΟβΙΡΝ080ΡΗ, 

€ ΧΛτά νίβαίροίς ηρτ ΗβτβίΜφβι^ του Ανσ(•υ φησ}ι^ ίρφβμέ• 
νψ ύΐΐβοα• Ιττγτο Ά %μ ο Αυσ/ας Ααγ/ίος της ίτα/ρΛζψ 
ίΐς Ιγ/Φ^ΜΡ ίγηωμέορ ΚΑρ«λο« ο ^ητω/' ηβ^άττΒρ ηα» 
*Αλκίί(ίμΛζ ο ΈλύΛι/ζ*), ο Γοργ/θ0 μΛβγτηςψ ΙγρΛίψβ 
Ηαί α()τοα έγκύμιον Να#ο^ της ίταίροίς• την Α Ν«Μκ 
τοίύτην Αοσίας έν τψ λλτλ ΦΛοίνίίου βιαΙων » (β/ γίβηοίος 
ο λίγος) 9 έρ^μέιηξν ψησί γΜνέσβΌα ΦίλΜίβίίον^) γράφων 
δίο* %9 Εστίν ουν ψη^η ^τ«/μι» ίϋΛίς ίνομα^ ^ς Άρχίας 
ηύριος ίστίν* ο 9* ύμώβΜΟζ ίητηίΒίος' • ΦίλΜνΐίης ί* 
έρίν φιρί.** μνημονβύΒΐ αύτης ηοϋ * Αριστοφάνης έν τψ 

Ώ ΤηρνταΙρ• ^ϊ^τοτβ ϋ καν τφ Ώλΰότψ^) έν ( λήτϋ* 

γρχττίόν Ί^Λΐΐς^ ΐΜβτ ου Λαί|^ "Ερμηπίος ί* ϊν τψ τ§ρΙ 
ΊσοήρΛΤους χροβαΐνοιντά φησι τη ηΧαηίψ τον Ύ^ηράτη 
άναΚαβέΛβ Δ«γ/σχ«ν την^) έτΛίραν βίς την ρΙπίαν, ίξ ^^ 
κοά γ^νέσ^Λί αΰτψ ^^Λτρίον• μνημονεύει ί* μτ|« Στράτ- 
Τίς έν τούτοις• 

ΧλΙ πΙρ ΑαγΙοΛΛΨ τΐξψ * Ι θ9 »^ τΦΌ9 ιηΜβαηΐΡ 
ί9έΙψ μ9 σνηΛζον^αψ §νραΙαψ Ιτ•, 

Ε ηοϋ ΑυσίΛς ϋ ί» τψ ηλτλ ΑαΜβ« φ ύ γνίίσιος ο λόγος, 
μνημονεύει αύτη ς ^ ΜΛΤοιλίγΜ^ ηοά αλλάς ίτα/ρας, ίν του- 
τοις* 9^Φιλύρα γέ τοι ΙίταόσΛΤΟ τορνενομίνη αού /τι νία 
ουσα^ κοιι Χκιύνη %αΙ *1ττάφεσις χα} θεόχΚεια ηαί Ψ«• 
μά^η %αΙ Ααγίσηα ηαΐ '^Αν^εια %αϊ Άριστέπλβια.** 

Δημοσθένη α'') τ$ν Ρήτορα ηαΐ τεηνοχοίησασ^οα ίξ 
εταίρας ίχΒΐ λόγο^. ούτος γονν έν τψ τερί Χρυσίου^) 
λογψ προαγήοχε τα τέηνα έττΐ το ίικαστηριον ως ίί έκεί^ 
νων /λβον /ξωνψ χηρίς της μητρός, καίτοι ί^ος εχόντων 

Ρ των κρινόμενων τας γνναΤκας έτάγεσ^αι* αλλ* αΐίοΐτ^τ 
ίποίησε9 φεύγων την ίιαβοΚηΡ• ακόλαστος 9* ^ν ο ^ι^τωρ 
%ερϊ ΤΑ ΰίφροίίσια, ως φησιν Ί/ομενεύς* Άριστάρχου γουν 
τίνος έρασ^είς ' μειρακ/ου καΐ ίι αντο ταροινησας εΙς Νι- 
κϋημον έζέκο^Ρεν αυτόν τοϋ^ ίφ^'αλμούς. ταραίϋοτοα 

ι) ρ. ι9&ΐ• - 3) οοέίάφ Αβ^τηβ τνλ^• 3} ν6τΙ>« ββ^Ιωψ — 
γεΗο^ΟΛ ΦύίωνΟαν λοοΜΐ€ηιηΚ • οοά• 4) ν, 179• ^) ^ν* 
ΑίΑβ. βχ εοιϊέ^ 6) ιμΙ ίνέ ψίΛ οί#• εάά, οχ οο4• 7) ^^ 

■ 

β€ΐΑ• 6Χ 6θ££• 8) ζοά• Χ^υοΒίον νυ1ς« Ι^ΐΒ. III. Οαρ. VII. 57 

41 Μϋ£ ν9/ί ^^^ ηαί ΤΜρί νέους %ού ΤΘρί γύνΛΐ\ίΛ4 «^λι^ 
τ§Λαις. τοιγβφοδν ηαί • γρο^/Λοτβύί ίρ9Τ αυτοΰ^) βΤτ^' 
,,Τ/ '* Λ» τκ ψερί ίί7ΐμ»σ&ίί^Ός λέγβίν ^νΜβττο; τα» γ«ρρ.593. 
ί99αατψ μΜλΜΤψ9ί^Λ ίη^Ινφ μΙ» ψηηΙ μι^ ιηηίτΐ συνέ^ 
%ηψ.** άναλΛβφΛβ γοδιτ παί 9ΐς νιιν οΐΛίοΐΡ υ^%ΤΛί Τ4« 
Κΐ'ΜσΛη^β μΜίροΜίσκϋΡ ηούχοί γ«ν«Λί« Ιζ^^Μτ* οία >μ^ μ/^ι^ 
άγηίΛ»χψΤΛ90ί9 συγΙιίΗμΛσ^οΐέ τψ Κνωσίοί)β$* 

Μυρρίηρβ ϋ ^^^ν Σαμ/99 ίταψοβ 'άι/μ^τρίος εϊχη α 
β•βίΚΜος Φ τηζ ίέΛίοχ^ς τβλβαταλα» μλ) 1{α^ τον Λβ^^' 
μΜΤος ηοίρωνον βξ^ τ^α βΛ^Λοίο^ζ^ ύζ φγσ/ Νιιιόλαιας { 
&Λμοβ9Μίρ^ς, ΏτΰλΜβΛαί6ζ Τ9 ο τΊ^ν ^ν *Εφίσφ ίίέ¥^ 
φρουροίν νΙος ην του ΦίλίΜλφφΟ βασίλα/ως^ Είρήνψβ βΙχΜ 
τψν ίτΒίί/ίϋαβψ ψης νπο θρψκΰν Α Έψίσψ ί^φοψλΛυο^ £ 
/οιέτοο τοΰ ΏτοΚΛμΛ/ου ηβιί %ΛΤΛφυγ6ρτοζ »ίς το 'πις *Δ^ 
τίοίίος ίορίν σνγηατέφυγβ* ύοϋ άιτοητ$ί¥άντΛν άύτον . 
ίκΒίρ99ρ ^ Ι^Ιρψ^ ίχμμένή ψΰν ^οιηρων τΰν Άυρΰν χο9 
Ιορ^δ ίρρΰϋΡΒ του αΐμΜΤος το7ς βέίμοί^^ ίο»ς ηού ρ^ΰτι/ν 
νατίσ^ο^βν. ΔοίνΛψβ ϋ τψ ΑοοντΙον τηο ^Εηηοϋροίο^ 
9υ>μιτίρΛ9 Ατ^ρ/^/Εΐέηρ ηοά οάΐηιν^ Σύίφροηβ ^$ν ο Μ 
ΤΊΐς *£φ^υ* ίί ήν ούτος Ισ»^» ίιηβοϋλβνίμένοζ υψί 
ίίαοίίκιιςψ η ϋ ηΛΤβηρημνίσ^ϊ^ 9 ύς 7ρύ(ΡΒ4 Φύλαρ^^ος Μ 
τψ^ ΜηάτΊΐο τ(ίΗ• ^Ή νοίρείρος της Αα^ό/ηι^ς Δμμκ^^ ο 
ιηστβυομέρη ύτ. αύτης τ» τάντΛ, ίίΒοντΙου ϋ ουοτ» της 
μ§τ *ΕιηΜσύρου τον φοσυιου αχολΛαάσης άνν^τηρ, 2!#- 
φρονος Λ γβγοννΐΐΛ τροτορον ίρωμίνη, Τΰ^ροΗολον^οΰσά^ 
&ότ# ατοχτβΛ/ββί βούλΛτοα τον Σοίφρ^να ^ Λ«ο2/;ΐ^ι Ααμ 
νοΌβί τψ Έωφρονί μη^ουσ» ι^ι^ έΐίίβονΚην* ί Ά σνλλ«- 
βΰν ηαύ τροστοίη^είς νυγχοψ^ νόρΐ δν λίγέ4 9 ίν'^) 
ιΐμίρΛς ϊτϋψψτηνΛτο οίς βκ^^/ν* ηαΐ ^νγχίβρησάσης, ννητοζ 
^φ9^9ν βίς Έφ^νον. μΜ^ονσ» Ά η ΔΜοίίηη το. ΤΜ^^^ίτ 
Μτί ψης άΛνίης ηατεκρημνΜΟ τ^/ν αν^ροΜίον^ ^νΛν τ&ν Β 
τρ οη^ ογο νημίνων (ΡίλΛν^ρύτων ύίί^μβΰΛλομίνη^ την Λ 
ΔΛνάην φ«σ/νι »ς ^σ^οτο τον Λιτηρτημίνον ϋάτη ηίνίν^ 
νΦΐ^ρ ανακρίνομένην ώτο της ΑαοίίΜης ούί' Λτοιαρ/σεως 
βίίτην Λ^ίύσαΦ* βητοιγομένην τε^) Μ τον ηρημνον είτε!^• 
Λς ίοη/ως οΐ τοΚΚοΙ καταφροι^σί Τον ^ηίαν , ί^ε ΦγίΙ ^ 

■ 

ι) 6θύ• 1^00 ναΐ^ο• ^ 60<Κ• λ' τιιΐ^ιο• 90 βο^ ^ 
▼ϋΐβο. 58 ΑΤΗΒΝΑΕΙ ΟεΙΡΝ080ΡΗ• 

βάν^) τ6ν γΒνόμδνόν μοί ανίρΛ σοίσ»σΛ τοίΛυπρβ χί^ιΤΛ 
ίταροί του ίοαμονίου λΛμβοίρω ψ ΑΜίίαη ϋ τίν Κίον ανο- 
ΜΤ8Λ^Λσ» ττ/λίπαύτης ημηο αξιοντοα.** 6 ί* «ι^τος Φύλαρ• 
Ε γρς %ού χ%^ νίύσΤΛς ίστορβΤ έτβ 'Π} Τ8<Τ7Λ^νΗΛΐί&%άη{ 
€ντ»ς* 99ΝΙνστΛ Σβλεύκου χου βα/ΐτιλέρος έρωμίνη ^ν* ήτις 
ντο ΤοΛατΰν Σβλβνχοι; νΐΜηβ'έντοζ ηβι} μόλΐζ έχ της φυ- 
γής ίίΛσοο^έντος αυτή μΛΤΛμφίβίταμίίη^ την βασιλικήν 
ίσβ^ΤΛ %ού ΛναλαβονσΛ ^Βραναένϋος της τυχούσης^ συλ- 
Κηφ^βΐίτΛ Λνηχβτι βΐΜΤΛ τϋν άλλων οΙχμΛλωτων *λΙ τρα- 
' ^βΠτΑ ομοίως ταϊς ίαυτης ϋ'βρατοέν/σίν^ηλ'^ερ βίς *Ρό^ν* 
Ιν^Μ ίηφήνοίσΛ ίαυτην ηης ην ΤΒρίΟΠΡουίΛστως ΰπο των 
^ΡοΙ^Μν τφ Σδλβύηφ ίί8χίμφ3'η^* 

άημητρίος ϋ ο ΦαληρΜυς Ααμητονς της Σαμ/ως 
Ρ ίτοίίρΛς ίρΛσ&Βΐς ηίέως ίι^) αυτήν χαΐ Ααμτιτω ττροση- 
γορ$ύ8Τθ ') , ως φησί Α/υλλος * ίχαλΛΐτο ϋ %α1 ΧαρίΤΟ' 
βλίψαρος* ίίίΚΛρίτη Λ ή εταίρα ερωμένη ην Στ8<ράνου 
του ίητορος, Αυ^ίου Ά του σοφίττοΰ 1Α8τάν8ΐρα^ 1}σαν 
Ά Μτοέ ίοΰλαι Κασίου^) του 'Ηλ•/ου μοτα καΐ άλλων 
ίτοίρων, *ΑνΤ8ίας Στρατολας 'Αριστοκλβίας φίλας Ισ^μιά- 
9ος ΙΛοαΙρας. ή Ά Ίίία4ρα 3[ν Στρατοχλείίου ερωμένη %αΙ 
Ζ^νοηλβίίον του χοιητοΰ χαί *Ιτταρχ;ου του ύιροχριτου χαι 
φρυνίωνος του ΤΙα^ανιέως, ος ^ν Αημωνος μΛν υίος^ Αη- 
μοχάρους Ά οΛολφιάοΰς^). την Ά Νέοαραν οΤχον ήμέραν 
ταρ ήμΛραν% ίιοΑτητων γβνομίνων φίλων, Φρυνίων χαΐ 
γ.5^4Στί(Ρανος ο ^ητωρ* ίς χαί την^) της Ιίβαίρας θυγατέρα 
Στρυβήλην'') την υσΤ8ρον Φάνω χλη^8Ϊσαν ως Ιίίαν ^υ- 
γατίρα ίξϋοτο Φράστορί^) τψ Α/γ/αλβΓ^ ^^ φη^ι ΑημΛ' 
σ^ένης έν τψ χατα ^8αίρας• ίς χαΐ ιτ8ρ} Σίνωχης της 
ίταίρας τϋβ λ^ίΐ^)• ηΑρχΙαν τον ίδροφάντην ^^«λιγχ- 
&έντα έν τφ ίίχαστηρίω ως άσΒβουντα χαϊ ^οντα ιταρα 
τα χάτρια τας ^σίας ίχολασαΤΒ' χαϊ άλλα Τ8 χατηγο- 
ριΙ^η αυτοΰ χαί ίτί Σινοίτη/ τζ έτα/ρ^ *Αλ^οις έτί της 
Β έτχαρας της ίν τη αύλ^ ΈλβυσΑ// ιτροσαγούση^^) ι'βρβ/^ν^^) 

ι) μ^ν αάά• οχ €οάά• α) ΙβοοΒδΐαβ. 9^ νυΐζ. 3) ίάοχη• 
ΐξ^οοιίγόρβντο οοά• ηροσηγορβνοατο ταΐ^• 4) Χαρ^αΙου Ώβιηο- 
οϋιοηοο λάν* ΝβιβΓ. ρα§^• ι55ι. 6} αδελφοί ίάβηι ρ&§• ι358. 
6) τηψ Λάά. οχ οοάά• 7) Ι^ίη^Ιοτί. 6Χ Όοχηοβϋι• ^τροβυλην 
▼αΐ^• 8) Όβιηοοιίιοη• ρ• ι362• Φαατορ^ νι^Ι^• 9) Ρ• ι^^• 
10) Οθΐηοοίΐι• προσαγούση€ νιι1§;• 1 1) οοά^• ίίρορ να1ς• ΕΐΒ. ΧΠΙ Οαρ. VII. 59 

9όΆ έηΛίνου οΰσης τί/ς ^υσίο^^ αΚλα της /βρβ/α^/' 

Δα€φόψτοζ ί* ίτα/ρΛ γίγονΛ η»1 η Μίλησΐ» Πλ«γ- 
γβίν* 1^ Τ€ρί»αλλΛ7Τ»ηις ϋνσης ηρόΐσ^η ης ν$Λνίσΐίύς 
Κολοφαίν/ο^, ΒοΜχίία ίχ^η^ έροομΑίψ την Σβμ/βι^. λό• 
γονς') ουν τροσβν^γκβι^οα του νΒΛνί<ΤΜυ %^ίς αυτήν η 
Ώλατγύν Λκο^^α της Βχκχίίος τί Μοίλλος %ού «το- 
τρέ^οέ &Αονσ* τον νβοα^ίσχον τοιι ιτρος οαϋτην ίρωτος» ύς 
Ούνατον η¥9 ^τησβ της σννουσίοίς μισ&ον τον ΒΛχχ/(Ιο« 
ίρμιον, ίίΛβοητον οι^λ• ο Ά σψοίρΰς ίρΰν ηξίωσΛ την Ο 
ΒβΜχ/ίΛ μη χβραίΒί^β αύτον οίχολλύβίΜνον. κλΙ η ΒοίΛχ}ς 
την ορμην ΗΛΤίίονσΛ του νεαν/σηοΌ ϋωκ»• ΥΙλαγγάν τμ 
το αζηΧιον 9υνΛοΰσΛ της Βοοίχίίος τον μίυ ΜέτΒμ'^ΛΡ 
ίΛβ/>γ^ τφ α ύμίΚησΛ• %ού του Χοιτοΰ φ/λβίΐ έγένοντο, 
ηοινύς ττεριίτονσΰα τον έραστην• ίψ* οϊς 'ϊωνβς ΛγασΛΑβ' 
τ«^9 δς φησι Μβνέτωρ έν τφ ΤΛρΙ ΛνοιΆημίτΛν^ Π«σι- 
φΑβν *) έ%Λλ»σΛν την ΤΙλΛγγόν», μοφτυρ»Τ ϋ %λΙ Άρ- 
χ/λο%ο^') Τ8ρί Λυτής έν τούτοις* Ό 

2ν»η π»τραίη ποΙλα9 βόαηον^Λ ηορωρο^^ 
€νη&η^ ίβίνωρ Οητρία Πβΐ9»φίλη* 

?Γΐ α ηλ! Μώ/Λνόρος ο ποιητής ηρα Γλυκίρο^ψ κοινον• 
/»Βμ»ση^ ίέ* <ί>ι\ημΛνος γαρ εταίρας ίρασ^έντος %αί 
χρηττην ταύτην^) ονομασαντος ίια του ίράματος^)^ αντί» 
γρ»'ψ€ ίΐίένανίρος ύς ούίΒμίας ούσης χρηττης. 

'Άρταλος α ο Μαηβίων ^ ο των *ΑΐΛζανίρου ιτολλακ 
χ^μΛτων συλησας ααϊ Ματαφυγων εΙς Ά^ηναςρ έρα- Ε 
σ-ίείς ΤΙυ^ιονάίης τολλα εΙς αύτην χαταναλΜσεν έταίραν 
ουσαν' χα^ αχο^ανούση τολυταλαντον μνημεΐον κατε- 
σηεύασεν* έκφέρων τβ αυτήν Μ τ«« ταφάς, ΰς φησι 
ΪΙοσείίύνίος έν τη έευτέργ %αϊ εΙκοστη των ίστορίΰν, τε• 
χνίτων των έησημοτάτων χορω μεγάλφ %α1 ταντοίοις 
οργάνοίζ χαΐ εύφωνίοας^) παρέιτεμχε το σΰμα• άίκαίχρ• 
χος ί* έν τοΤς ττερϊ της εΙς Τροφωνίου ηαταβάσεύς φησι' 
ψ^αύτο Ά νά^οι τις αν έτί την *ΧΆηναΙων τολιν «φι• ρ 
ηνούμενος %ατα τήν'') άτ ΈλεϋσΤνος την ίεραν ϋον ηα- 

« 

ι) οοάά» Ιογορ τ• 2) οοέυ. ΠαμφίΙαν' ν• 5) Γη 44• 
4) τΛ»τηψ Βάάφ βχ €θάά• 5) οοάά- γ^μμΛΤοί τ• 6) ο»μ• 
φ99ίΛΛ€ Ι^• 7) Ι*οοΙ>ιίΐλβ• ηαΐ χαντην ▼• 6ό ΑΤΗ£ΝΛΕΙ ΟΒΙΡΝ080ΡΗ. 

λΛνμίνψβ• %»} γαρ ίνταυ^Λ ίΐάνΤαστοίζ ψ ^ λρ ^ το τρω• 
τον εΙς Ά^^νας αρθρωμένος νεύζ κλΙ τί ηλίσμχψ ο'ψετάί 
ηρορΛ τ^ν ϋον Λντην ψηοίόμημίνον μνζμα ψ οΤον ούχ Ιτβ• 
ρον ονΛ σύνεγτί^ οϋέν ί<ττί τφ μεγέ&ει. τοί/το Λ το 
' μλν ψρύτονψ ϊνερ εΐηιίςψ η Μίλτίά/ου φησειε^) σαφείς 
II Ώερίηλέονς η Κίίΐωνος ί[ τίνος Μρου των αγχ^ΰν άν• 
τ^Λ^^ίρων εΤρΜ, μαλίστΛ μΛν ύιτο της τόλβωφΜημο&ί^ ΗΛτε- 
σηεοΛσμένοΡψ •/ ί^ μίί ίείο^μένον η»τ<ΜΤΗευΛσΛ(τ9οα» 
ηλίν ί' οτΛν έξετάστι Ών^ίονΙηης τ^ έτΛίρας, ^ντινα 
χρί/ χροσίοηίαν λΛβε!)β αυτόν.** Θείτομτος ί* έν τζ τρος 
*Αλέξανίρον ίιηστολ^ την ^Αρταλου Ααβάλλων άπολασίαν 
φησίίβ* ρφΕτ/σκε^φοα ϋ χαΐ ίίΜύυτον σαψως ίταρα των 
ία Βαβυλωνος, ον τροτον Τΐυ^ιονίηψ ιτεριέττεΑε τελεν- 
τήσασαν, ή ΒαηχΛος μ^ν Ι^ν Μλη της αύλητρίίος^ ίαείνη 
Λ Σηκωτής της ^ρ^ττης, της ίξ Α1γίνη4 Ά^ήναξε μετ- 

Β βνεγααμίνης τήν ψορνείαν' Αστέ 'γ/τεσ^ΰα μη μόνον 
τρ/ίουλον, άλλα ηαΐ τρίτορνον αντην. βίτο τλεήνων Λ 
ταλάντων η ίΐΛκοσΙων βύο μνήματα κατεσηεύασεν αοτης* 
$ ηαί χαντες ί&αυμαζον, οτί των μίϋί ίν ΥίιλιηΙίρ τβ- 
Κεντηοάντων ύιτ^ρ της σης βασιλείας %αΙ της των Έλ- 
ληψων ελευθερίας ουόέτω νυν οϋτ ίηεΛος ούτε άλλος 
ούίε}4 των ίτιστατων χεχόσμηαε τον τάφον, ΪΙυθιονΙηης 
Ά της εταίρας φανήσεταί το μϊν Άβ^νησίφ το ί* ίν Βα- 
βυλωνι μνήμα χοΧύν ηίη χρόνον έητετελεσμένον. ην γαρ 

Ο τάντες ξίεσαν ηοίνης ίαχάνης^) χοινην τοΐ^ βουλομένοίς 
γίγνομίνηνψ ταύτης έτόλμησεν ο φίλος είνοΛ σοΰφόίσαων 
'ίερίν %αϊ τέμενος Ιίρυσασθοίέ χα! νροσαγορεΰσοί τον ναον 
χαΐ τον βωμον Πυ9'ίθνίχης Άφροίίτης » αμα της τε χαρά 
&εων τιμωρίας χαταφρονων %αΙ τας σας τιμάς χροτηλα- 
χίξειν ίτιχειρων.*^ μνημονεύει τούτων χα} Φιλημων^) Ιν 
Βαβυλωνίιρ * 

ΒααίΧβσϋ Ισ««^) ΒαβνΙωροε^ λψ οΰτω^τίρ^. 
τ^Ρ ην&§ονίαηρ οίσ&α %οΛ τον ''^^^^ίΛ9Ρ. 

Ο μ»βημονεύεί ί* αύτης χαί "ΑΧεξις ίν Αυχίσαφ. 

Μετά Λ την Ώχ/θιονΑίης τελευτην 6 Αρναλος Γλι^ 
χίραν μετετίμ'^ατο^ χαί ταύτην ίταίραν, ως ο Θεοχομτος 

5) ρ. 562. 4) Βοηΐΐοίαβ• ΡαοΜοϋΟΛε η 6οάΑ. βΛοΜοσης η «^(1. ι^ΐΒ. χιπ. θΑΡ« νιι; 6ι 

ίΜηίν, βΙ ιίη ης στεφανύσβίΛ μλΙ τι^ ιτόρν^• ψΙΈστησέ 
ΤΒ μΙχορλ χαλχί/ρ τ^ίο ΓΛϋχ/ρας έν ^Ρωσσφ^) της Σορ/οίς^ 
ο7«νρ κα} σΑ κα) Λϋτον ανχη^ίνοα μ4λΚ»ί*). * ιταρΟωκί 
Τ8 αύηΙ ΜΛΤΟίχβΤν ίν τοις βασιλΛίοις τοΐς ίν Τΰφσψψ %λΪ 
ίρζ ύπί τοδ λαον τροσχυνονμίνην ηλΙ βασίλασσαν τροσοι- 
γφρβ^^βΑένψβ %ΛΪ ταΐς ίΙύΜίς ^ρβαΐ^ ημωμίνην, αΤς %ρί- £ 
ιτον ην την σην μητέρα, %λϊ την σοΙ συνοίΜονσΛν.*^ συνε- 
ΧίμΜ^ρβΤ α τούτοις χαΐ ο τον Άγην» το σατυρίχον 
ίρΛματιον ν^γραφοοςρ ονερ ϋίίοίξε άίονυνίων όντων Μ 
τοΰ Ύϋστου τον ψοτΛμοΰ % είτε Τϊύ^ωνι ^ν ο Καταναΐός 
η ο Βυζάντιος η χού αυτός ο βοίσιλεύς. έΜχχ'^η ίί το 
ίραμ» ηίη φίτγόντος του ^Αρχάλου Μ ^άλΜΤΤΛν^) χοίΐ 
ίτοστΛντος. μλΙ της μϊν ΪΙυ^ίονίχης ύς τε^ηχυίας μί^ 
μνητα$9 της Λ Τλυχίρας ως ούσης *αρ αΰτφ χαί τ^ΐς 
'Α^η^βΛίοις Λίτίας γινομένης τον ίωρεας λαμβάνειν ΐταρα Ρ 
*ΑρτΛλου, λέηιων' ωί$* 

Λψέτωμ*^^ αοψψοψ» Μί£^) αρΛβτδραε δ' οδβ 
π6(^ψη€ ύ λΧηρο^ ρ•ο€ ^) , ορ δη Παλλίδης 
τΗξαί ηΛτέγρω δ^Λ το ηραγμ Λντον φνγηρ» 
5 Ιψ9€η&α δη^) χύρ βαρβάρωρ τιρίζ μαγοΛψ 
ορΰ^ρτΗ αβτόν ηβγηΛηω€^) δ^οΜΜίμ^ρ^ρ^ 
¥ληφλρ »€ α{•Μ*'") τη¥ ψρχιΐΡ αρω 
νίιρ Πυ^ΛονΙπηί. ρ. 596• 

ΤΙαΙλίδην δ* ένταν^Λ έχοίλεσε τοι/ ^Άρταλον» έν ϋ^^) 
το% ί^ς τ^ χνρίψ χοίλέσας αυτόν φησιν * 

*£ΜμαΟ'»ΪΡ δέ σον πο'&ώ 
μοΜραρ άπαχων '^^) %ΛΘ^9Ρ^ *^τ&ίδα χβόνΛ 
τΙρ§€ τυχοΛ ΐΛατίχονϋΐΡ^^)^ η πρβίρτον^Λ ^Λ 
^^• ίτ§ μέρ ίφαΡΜ•Ρ ^νλορ ηηηρ&Λ» βίοΡψ 
5 ^Λαρορ ίδύΡίΡονρ' ρνιτδέ τορ χΐδροπα μορορ **) 
μλΧ νοκ μίίρφ&ορ ^σ&ονοΛ^ ηνραυί δ* ον μάΙα• 

ι) €β•ΑαΙ>• ο ρ. 586 €. Τ^ρσσψ Υ• Τ^ρσψ Ι«• 3) ί^βιη. 
μϋΙβΦΡ ▼. 3} οοάά. &αλάττηί ν. 4) Βίη^• ηίψυ*9Ρ 6 δ^ 
Τ• 6) 8ο1ι^• ίφέτωμα ορνορ ν, φάτρωμ αορρορ Γίοηΐΐο• 
6) €θ4• Ι{ ▼• 7) €β•ΑΐλΙ>• ^Λοί ▼• 8) ΐΑοο1)9ίαβ• δ^ ταΐ^^• 
9) ί^αη• πΛγηάΙωε ν. ίο) ΟαβαπΙ). άξ^ονσ* τ• ιι) ^^ Λά• 
δά£άί 5€ΐι\τβί§;2ι. 1 3} ΙιοοΙχία•• πρ&ριρ αηρΛΡ απ οΓιια»τ τ, 
ι3) 3ο1ι^. ΛΛίορϋΛΡ γ• ι4) Ροηοηαι• χ•δρωπΛΡ (,-ίπωρ £•) Οβ ΑτΗ£ΝΑεΐ ΌΕΙΡΝ080ΡΗ• 

Β• ηΰΛ μηψ βΐηονω μνρίάΟΛ9 τορ^^ρπαΐορ 
^ ' «ντο«α« των *Αγηνοζ ου% Ιλάοαϋναί 

σίτου δίαπ4μψα& *άΙ πολίτην γβγοψένοΛ• 

ΙΟ ^. ΓΧυηίρυ^9 ο σϊτσ€ οίτο§ ην * »στ}ν 3* ΐσω€ 

αυτοΧαν ολέ&ρον ηουχ εταίρας αρραβων. 

Ένίόξους Ά έτα/ραζ καΐ ίχ) ΧΛλλ§ί ίίχφΒρούσΛ^ 
^νιγχβ ΗαΙ ^ ΙίανΗρχης* Αωρίχαν^) τε, ψ η καλή Σ«τ- 
(ρύ, ίροομίνην γβροβίένην Χοίράξου του «^«λφον Λντης^ 
%ΛΤ ίμ7Γθρί»ν βίζ την Ναι/χρατ/ν ατΛίροντος, ίια της 
Ο τοίήσΒοος ίιαβοίλλΒΐ ύς χολΚοί του Χαροίξου νοσφίσαμέρτρ^. 
^Ηρϋοτος^) ί* αύτην *Ροίΰχιν χαλβΓ ίγνοων οτι ίτ£ρχ 
της Αωρίχης^ ίστίν αΰτη, η ηλΙ τους χερφοητους οββ- 
λίσηους άνχ^έΐσΛ έν ΔβλφοΓ^ ών μέμνητχί Κ/>ατΑ/ος ίι» 
τούτων • * • β/ί α την άωρίχχν^^ τοί* έχοίησε τούχί- 
γράμμα Ποσείίιχχος, ΜΛίτοι έν ττ^ ΑΙ^ιοχίφ χολλακις 
Λυτής μνημονεύσοίς. ίση ί^ τϋε' 

^ωρίχα *) οστέα μίν σά πάλαι ') %οιμηαατο ^ ) » ίβαμών 
χαΐτηί η τ« μύρων ¥αηνοο9 ') αμπβχόνηρ 
Ό η ποτβ τον χαρίβντα π§ρ§στ4λλονοα Χάραξον^ 

σνγχρου§ ορ&ρίνων ηψαο χΛΟουβίων, 
5 ^απφώ<Μ^) δε μένονσι ψΐΧη9 Ιτ• ιιαΐ μ9ν4ουοίν 
ο)9η9 αί λΒνηαΙ φ&»γγ6μβναι φ§λ£δ§€•' 
ουνομα φον μαηαρΛοτον^ ο Νανηρατ^ς ώδβ φυίαξα^' 
¥στ αν *^ι^**) Νβίλον νανζ ^φαλοζ τενάγη ^^). 
%»} Άρχεί/χη ί* ην έχ της ^Λυχράτεως χαΐ αύτη ίταίρ» 
χαλψ φιλεΤ γάρ χως η ΝΛύχρατις9 ύς ο Ήρό^οτο^'^) 
Β (Ρησινψ έχαφροάίτους ίχειν τάς εταίρας. 

ΚαΙ η^^) ίξ *Ερέσου ίί ης εταίρα^) Σατφβί του 
χαΧου Φαωνος έρασ^ε7σα χερφοητος ^ν» δς φησι Ιίύμφίς 
έν Ώερίχλίρ Ασίας• '^ιχαρέτη όΐ η Μεγχρίς ούχ αγεννης 
^ν ίταίρα 9 άλλα χαϊ γονέων '^) χα} χατα χαιίείαν έχέ- 
ραστος ην, \ηηροατο ίέ Στίλχωνος του φιλοσόφου. Β/λ/- 
^Χν '' 7 Άργβ/α^ εταίρα χλ! αύτη ίνίοξος, το γένος 

ι) οοά, ^ωρΙ$Μν ταΐ^ι 3) 3, ι94• 5) οοά. ^ωρίηης ν• 
4) οοέΐ. 9ωρΙ%χαν V• 9ωρί%αν £.• 5) οο^* βωρίηα ναΐςο• 
6) €Α8αιιΙ>οη. ο* άπαΐα ταΐ^ο* 7) ^οάά• ηοσμησατο ταΐ^^ο• 
8) οοάιΐ. Ι/Α^τΐ'οοΦ ταΐ^ο• 9) Τοαρίιιβ. οαπφω α/ ιπιΐ^ο• 
20) Οίη^ 8Ϊη ταΐ^. 1 1) ΙαοοΙ>§• γβγάνη ννΛξ. Ί2) 3, ι35, 
ΐ9) η £οη. άβΐ. ι4) 8ο1ινν• τηί έτίραί ν. β( ^^η^• οηιη 
«ί£;ηί8 ΙφοαπΑθ• %η€ Μραζ ομωνύμου ΟζΛκυλϊ• τη€ έταίραί οοάά» 
ι5) 9ία γονέων ΜβηΑςία•• γον* 'ένεΗΛ Οοταβ•• ■ Ι.ΙΒ. XIII. οαρ. VII. νιυ. 63 

«το των *ΑτρΒίίων σώζουσα, ύς ο/ τλ 'ΑργολίΜΛ γρ»• 
^Ι/ΛντΒς ίστοροΰσιν. Μοξος ίέ ίση κλ) ΑΙοαν» ιι ίταίρΛ^ Ρ 
^Αρμοδίου ερωμένη του τυρΛννοκτονησΛντοζ, ήτις τμΙ αΐχΐ" 
ζομένη 1^0 των τβρϊ Ίττ/ο^ν τον τύραννον ούϋν ίξει• 
τοΰσΛ ένοητέ^ανε ταΤς^) βασάνοίς• ΣτρΛΤΟΗλης ί* ο ^ψ 
τωρ έρω/ιέντρ^ βΤχβ την ίηχληΆβΐσΛν Αήμην*) έταίραν, 
την τίΟίΚύΌμένην ΤΐΛροραμΛ^)^ ί^οί το κα) ίύο ίραχμων 
φοίταν τρος τον βουλίρανον, ως (Ρησι Τοργίοις ίν τφ νερί 
ίταιρων. 

ΈτΙ τούτοις ο ΙΑνρτίλΛς μίλΧων σιωταν. Άλλα μι^ 
χροΰ^ /φη, ίνίρ%ς φίλοι, έζεΚο^ομην ύμ!^ είχεΐ^β την τε 
* Αντιμάχου Ανίην, τροσέτι Ά μλι την ομωνυμον τχύτηςρ.Β^• 
ίτα/ραν^) Αυίήν, ^ν ηγάτ» Ααμυν^ιος ο νίΐΚησιος• ίηί• 
τερος γαρ τούτων των ιτοιητων, ως φησι Κλίίαρχος ίν 
τοΤς ΈρύΜτ/ΐίοφι της βαρβάρου Αυίης εΙς ίχι^μίαν μλτλ» 
στΛς έπο/ησεν ο μΛν ίν ίλεγείοις, ο β* έν μέΚει το καλού* * 

μΛνον τοίημΛ^ Αυόήν• χαρέλιτον ϋ %λϊ την Μιμνίρμου 
ΛυΚητρ/ίχ ϋαννω ηίί} την ^ΕρμησιάνΛΚΤος του Κολοφω- 
νίου Αεόντιον άχο γαρ ταύτης ίρωμένης αύτφ γενομένης 
ίγρα^Ι/εν ελεγειακά τρία βιβλία, ύν^) ίν τφ τρίτφ κατά* 
λογον ΐζριεΤται ίρωτικων ούτωσ! τως λέγων £ 

Οίην μ^ψ φίλοε νίόί ανηγαγβν ΟΐάγροΜ 

*^^Μ^^9. ϊπΧίνο^ν 8έ %αη6ρ κάΙ άπβι^έα χωρ^ψψ 
Ιν&Λ Χέρωτ ηανην ') «ΙΐΜτα* βΙ€ αχΛτον €. 8, 

6 ^νχά^ οίχομένωνψ Ιίμνηί^) δ* ίηΐ μαηρον αϋτ%Χ 

φβΰμα δ^Ιη μβγάλων φνομέρηί^) 9ονάηωψ• 
βίλλ* Μη πάρα ην μα μοψόζωϋτοε'^*) ηιθαρΙζ•>ν Ο 

*ΟρψΜ^ παντοίου^ δ* ίξανίπβαη &Βθνί' 
Κ»*ντ6ν τ ά^έμιατον '*) υπ '^) όφρνσ$ μβιδησαντα 
ΙΟ ηδί ααΐ αινατάτου βΧίμμ* νηέμ9ΐν8 %νν6£» 

§ρ πνρΐ μίν φωνηρ''^^') τδ&οωμίνονρ έν ίτνρΐ 3* όμμα 

ϋηΐηρόν τρ&στοίχα€ Ββϊμα φέρον^^) ηίγαΧοΗ» 
Μν^9ψ άοιδιάο>ν μβγάλον^ ανίηβισβψ αρα*τα9 

*Αγρ*6πηψ μαλοΛου πνεύμα Χαβ%ί9 β*ότον• 

ι) 00^. τοιε ▼• α) ^ημην £.. 3) οοιΐ^• ηαροραμον τ• 
4) οοά^ Μραρ ν, 5) δοΕντ. ω€ οοά, ο« τ. 6) οοά. ««θ'αρι^ 
^^ζ• 7) Ι'βηηβρίαβ• άηοηψ ▼• 8) Καίιηλοηίτιβ. λίμνη γ• 
9) ί^θΐη• ρυομένη ▼• «ο) ϊά^ιη μονοζωστον ν. ιι^ από^β^ 
9τ•ρ ίάαη, 13) ίιίθηι• ίπ* ν• 1 3) I^θηηβρ^11^^ φ^»^ ▼^Ι^* ' 
ι4) ΑιιΙιχι1ι«ιι• ψ/ρων ν. 64 ΑτΒΒΝΑΒΕ ΌεΙΡΝΟΙΟΡΗ. 

ι5 ορ μψβ ονδ' νισβ Μ^ρηζ αγ4ρβίθΤίή^ ί&^ 
Ό Μον9α7ο9 φ Χί$ρίτων ηρανοί , *ΑψχίΛΐηξ» * 

^ ^« ') πολνμτησζί^ΟΛΡ ^) *£Χ»ΌσΪΨ09 παρά ηέζαρ 
Βνααμοψ*) χρνφίων ^ξ9φόρβ^ ΙαγΙων^ 

20 ^^μ^/νρα' γψωοτιί β* ΙστΙ «αΙ λΙρ '^<^• 

φημί 3β μοΛ Βομφτορ απαπροΙέΛΟΡν μϋα&ρΛ *) 

Ήσίύδον^ ηάοη9 ηραρον ίύτορίηί^ 
*^ίσηραί»ρ^) ίσίΜ4σ&α& ϊχοψ^* 'ΒλίΜωρΙδα ηώμην* 
ΪρΒ'9ρ $ γ* *ΗοΙιΐΨ μρ(9μ§Ρ09 ^^ίσηρμίΛηρ 
ε 25 η63ίΧ 6πα&βΡψ ηάοα€ βέ ΧόγίΛΡ αρβγράψατο βΙβΐ9ν€ 
νμρφψ ^% πρφτη9 ποΜί Λν§ρ%6μΛΡθ€''). 
αυτο€ 9* οντοβ αοΜ^^ ορ 4» ^»0€ αΐοΛ φυλάσ^βι 

ήδιστον ηάρτωρ δαίμορα μοναοηόΧορ ^)^ 
Χβπτηρ^) βίζ *1&α1ηηρ άρΛπΙρηο ^6Ϊο9 "Ομηροζ 
3ο ι^δζϋΛΡ πίνντη€ ϋΡΜα Πηρύοηη^* 

ηρ 9ια πολΙα πα&ώρ όλίγην ίϋ^ράαοατο ρηαορ 
Ρ «Γοϋον άη ηρ^Ιηζ λιια^μΜΡαί ηατρΐΒο9* 

ίηΙβΛίΡ 9* 'ΐκάρον τβ γέρ^^ %άί 3ημορ ^Αμνηλον 
ηαΐ ^τζαρτηρ^ ΙδΙων αντόμίΡΟί πα&έωρ, 
35 Μίμρίρμος δί τορ ηδνρ οί βνρησ ηοΙΧορ άρατίαί 
ρ• 598• νχ^^ Χ<*^ μαΙα%ον πρβνμ* από τ^:νταμίτρον^ 

ηαίΒχο μΐρ Ναρρορ€' πολιοί 9* §πΙ ιτοϋ^ακ* Χύηί^^^ 

%ρημω&»1ς ηωμου€ σίχ• συΡΒξαμρη^^)• 
ηΖ&6β 9* Έρμ6β§ορ τορ άέΐ βαρύρ ^91^^) ΦΒρίηΙηΡ 
4ο €χ&ρ6ρ μισησΛί %οια9* ^9μ^9Ρ ^ηη• 

Αν9η9 9* *Αρτίμαχο€ Ανσηί9ο9'^^) »% μ^ρ ίρωτο€ 
πληγείς ΠαΜτωΙοΰ φ9νμ' ίηέβη πόταμου * 
Β Ααρ9άρην^^) 9έ &αροΰσαρ υπό ίηρηρ &έτο γοΧαΡ 

%ΙαίωΡψ αίάζωρ'^*) 9* ηΙ&9Ρ^^) άηοηροΧνκων 
45 αχραρ €ί ΚόΧοφωρα' γόωρ 9' 9Ρ9πληοι»Λθ^''} βίβλονζ 
ίράίψ ΒΗ παρχόί ηαυσάμβροβ %Λμ§ίτον• 
Αέσβίοζ *Αλ%αϊο9 9έ π6οορ9 αΡ994ξατο ηάμουί^ 

2απφονς φορμίζωρ ίμ§ρ6βρτα πο&ΦΡψ 
γίγρωοΗβί^, ο 9* άο*96ί άη9θΡθ€ ηροΙσΛ&% νμρωρ 
Ο 5ο ΤηίΟΡ άλγίρωρ αρ9ρα ποΧρψρα9ίι^• 

ι) 60^ 09 τ9 να1§ο• 3) πολνμρητο»ο Ι. Η• Υθ88ία•• 
.5) οο^. Μνοομορ ναΙ§^. 4) Βίηά• οργίΰφρ ννΛζ. 5) βοΐιν^. 
μ4λα&ρ9Ρ οο^<1• μΟα^ρορ £.. μέλα&ρωρ Υ• 6) οο ^• ΆσηροΛΟΡ 
ταΐ^• 7) Λραρχ6μ9Ρ09 6&ηΐβΓΐΐ8• 8) οο^^ μονσοπόλωρ νυ1§^• 
9) ^^11^ο^£. Ιβπτηρ γ* ν• ληίτηρ 9 * οοάέί• ίο) οοάά» πολλά 
%ψύτω ν. ποΙλάχΛ ηοίλ^ Καίιιιλοη• 1 1) οοά• 9νρ9ρ$ίμίιι ν• 
13) €λ8&αΙ>• οό94 οοάά. ι3) οοάίΐ. Χρρσηί9ο9 ▼• ι4) ^«^• 
9ΛΡη οοά^ λάρρακί ρλρ ταΐ^• 1 5) Ιΐ^τβιιία•• ηαλλίορ^ ϊζβΜΡ ν• 
ι6} €α•ΑαΙ>• 9ίηλ&βρ οοιίά* 9η&9Ρ ταΐ^• 17) €0^ ίρΦπλ. τ• Ι.ΤΒ. ΧΙΗ. Οαρ. νΐΐί. 65 

μλΙ γβρ ηί•**) » ί^^ρος ίψωμϋηο' ^Αναηρ^ίων 

9τ9λΙομ49η9 πολλαΖί αμμ&χα ΑβσβΛαοΛ' 
φοίτα 9* αλΙστ9 μίν 1»ίπωρ*) 2άμοψ^ αλλοχΒ 9' αντην 

•ίψηρηρ Μριν •) $ί§%λΛμίψην πατρίδα, 
56 ^ίνβον €€ 9νοίνο9• το δέ δη ρίοψ"*) 9Ϊσ§δ§ Αίντον^) 

ηοΧλαη*ί ΑίολέΜου ηυματοζ άψπ,πέρα^• 
*Ατ&ΐ9*] δ* οία μΟέσσα πολνπρηωνα %οΙωψην'') 

ΐΛίπονο ^ τραγίοαίί ι^δβ χοροοτασία*ί 
ΒοΜχφψ ηαΧ τοψ "Βρωτ αγΒίραί'&βίαρβΛδα *) ^ 

βο * * • 2«?« 6πορ§Ρ ^οφοχΧίϊ. 

φημί δί^ ηατ^ίνον τον αέΙ παρνλαγμέψον &ψδρα 

ηαΐ πάντωτ μϋσσ^ ητωμ»9θν Ι» ονψοχΖν 
πασα^ αμφΐ γυραΧχας^ υπό σηολίόΐο τυπέψτα 

τοξαν^ ψ^ΜτβρΛνας ου» απο^/ο'&' όδννα9. 
65 άλλα Λίαηηδονίΐ/ζ πάοα€ καπνίσατο λανραί^ 

Αΐγ§ίﻥ μ4&9π$ν δ* 'Αρχίλδω ταμίην^ 
βισόη»^) δαίμθ9ψ Ενρ^πίδ^ βνρΒτ^^) οΧί'&ρον, Ε 

άμψΐ βίου στνγνων άντίΛΛανη ηνψωρ• 
αψδρα δέψ τον Κν&ίρη&δν άνηρέχραντο τιΟηναι^ 
70 Βάπχον %αΧ λωτον π$οτότατον ταμίην^ 

Μονσα$ πα*δ9υ&έντα ΦΜξβνον^ οΙα τίναχ&έΐζ 

^ρ^ζ ταύτης ηλ^β δ»α πτολβως^ 
γίγνωϋ%Η€^^)^ άΐονσα μέγαν'^^') πο^ον^ ον ΓαΙατ9ίη€ 

αυτοΤζ μηλ»Ιοις'^^) &ηΜα&* νπο προγόνοΛί» 
7^ οίσ^α δ^ ηαΐ τον άοιδόν^ ον Ενρνπνλου πολέηται ^ 

^ε^ο• χάλ%»$ον &ηχαν νπό πλατάνψ Ρ 

ΒΛττίδα μολπάζοντα θ-οην^ πίρϊ πάψτα Φ$ληταν 

φηματα ηαϊ παααν φυομ§νον λαλιην, 
ονδί μίν ουδ* #9τόσο• σηληρον βίον δοτησαντο '^) 
8ο αν&ρωπων^ 0Μθλ*ην μαιόμδνοι Φοψίην^ 

ύρ9 αντη'•*) πβρί πίΛρα^^) ΧόγοΛί 69ί[,Ιγζατο μητι9 

%αΙ δβινη μν&ων %νδο9 ίχουο* άρδτη^ 
ονδ' ο7δ* αίνοψ^'^') ίρωτο€ άπβστρίψαντο ''^) κυδοιμόν 

ψύΛνόμΜνον^ δδίψόν δ* ^Χ&ον νφ* ηνίοχον• Ρ•599 

85 ^Ίη μέν 2άμ*ον μανίη ηατέδηοδ θβανονζ 

Πν&αγόρηψρ δλίαων ασμψα γίΛμίτρίης 

1) τ^δ* — οτύλομέψξΐΐ α) οοιΐ^• προλιπων ναΐςο. 
3) δατρίί 0%»Ά\\\}. 4} ίάοιη• μυρίον οοάά. 5) ίάβιη. λέητραν 
οοάά. 6) Καίιηλβιιίαβ. αυ^ιί οοάά. 7) ί^βιη. ποίηπρί^ονα 
Έθδ^ψ9^9 οοάά* 8) οο3ά• άγδίροΛ&αρδΛδόί γνΛξ• 9) ^^^ α^" 
βία&τ Ψνΐξ, ιο> οο(1ά. δίρδν νιι1§. 1 1) ϋαΙβΟΛχηρ• γέγνω^ 
«Μ* ταΐ^ο. 13) ΚιιΗηλβη• %αΙ οίσαν μέγ^ι^ οοΑά• ναίονβα 
μίγαψ Ι- »3) ΗβτίηβΕ. μηλίοα ναΐ^• »*) *«»ί3««ί^« Ρογ- 
•οηηβ. ι5) αΙ&* η 8ο1ι^. ι6) πνανα Ροηοη. 17) ννβ- 
ιΐοηιι•. ο1δ9ν ον οοάά. •Γ δδίνον Ι.. ι8) οο^ά. απ9τρ4ψ•^ο ν• 

ΑκΙιβιι• Τ. III. Ε 66 ΑΤΗΒΝΑΈΙ ΟΕΙΡΝ050ΡΗ. 

^ρόμβίΗΜβ ηαΐ κΰηίορ , οσοτ η^ρ^^ΧΙβΤΜ αί^ρ, 

οίψ β* βχΙΙΐίΡΛΨ ον^) ^ΦχΛΡ ίχρη ^^πόΙΙωρ 
9^ αψ&ρώπ»ρ βΙνοΛ^) 2ω»οάτη ίν οοφΐ^ 

Κνπρϋ μι^ρίονσα πνροζ μέψ9§, ι% 9ί βαΜη€ 
Β / ψνχη9 ηονφον4ρα9*) ^ί»π6νηο*^) αγΙα9^ 

οίκΐ* Ις Άαη•ϋΙη9 πωΙ»νμ§909* ονβέ τ§ τί^μαρ 
9υρ9 λογωρ^ ποΙΙαίί 9νρ6μ9νο9^) 9μ9οό9. 
95 ανΒρα ΚυρψηΛοψ 9* βΓσο» πό^ο9 ΙσιτοαΜ^ *Ι^μον 
9β&ρ6ψ^)ρ ο τ *Απ*9ανη9 Ααΐ9ο9 ι^ράσατο 
6ίν9 *^ίρΙατί/ΐίπο9 , πάσαί δ* ηνηνατο^^) Ιίσχαί 
φβνγωρ^ ονδαμίρορ ίζίφόρηίΐΛ βίω*•^)• 

Ο Έι/ τούτοις ο 'ΕρμησιάνΛξ σφάλλεται συγχρονεΐ^ 

οίομενοζ * Σατφβ^ χλΪ *ΑνΛ%ρέοντΛ , τον ρ^ν %λτλ Κΰρον 
%οΛ ΙΙολυχρΛτην γδνίμβνον, την ϋ μλτ Άλυχττην τον 
Κροίσου 'Μ^ΛτέρΛ• 'Χ,ΛμΛίΚέων ί' έν τφ 'κΤΒρ) ΣΛτφοΰς %ού 
λίγΒΐν Τίνοίς φησιν β/ς Λντην νβχοιησ^ΰα ύχο *ΑνοΜρίον- 
τος τάίβ' 

^φαΐρυ δηυτ4^*) μ$ ηορψυρέι^ 
βάΐλων"^^) χρνσοΐί6μη9'Έρω9 
ν^Ρί^^) ποίΜίΧοσαμβάΧψ^*^ 
ονμπ€ΐίΙζ$ίΡ προχαΐβίται• 
η 3\ ίατίν γαρ απ βνητίτου ^^) 
Λίοβον^ τηψ μΧρ ^μηρ ηόμηΡφ 
λ§ν«η γήρψ ηβιταμέμφηοΛ^ 
Ο ηρ69 9* αΧΙηρ^^) τίρα χάοΜβ^• 

ηοΛ την Σχίίφύ Ά ιτρος αύτον ταυτί φησιν Βίτίϊν 

Κ87ραρ'^^)9 2 χρυο6&ροΡ8 Άΐουσ*^ ΜΡΛΟηΗ^^) 
νμρορ, ^» τα9 ΛαλΙιγνΡΛίΜ09 ^ϋ&ΙΪ9 
Τηιοί^'*) χ9ίρα9 ορ*^) αβ«^β τ9ρπρη9 
πρέσβνζ άγΜο^όζ**). 

οτί α ουκ ίση ΣΛττφοΰς τούτο το ζσμοΰρ 'κτχντί 'Του ίη• 

ι) Όίηάοτί. βαι^ %* «V ταΐ^• 3) απομασο6μ9ΡθΡ Ηβηι- 
βκοτίιιΐλίαβ• 3) Ηοτί]ΐ§&• ΙχίΛ^ιιμίρορ οοέΐά• 4) ΡοηοηιΙλ. 
Ιχρηρ (βθ^ηίκιιτ Ι&οαηΑβ ίηέΐίοίιιηι) 9Ϊρα& ηολλωρ δ* αρ^ρ^ίπ^^ψ 
ναΐ^• 6) οοάά• ηονροτίρα9 τιι1§• 6) ίξβφόρψι* Κα1ιηΚ«ιι• 
7) Ηβτίη^Α* Ιόγφ οο^^• 8} Βίη^οΓ&ιιβ. ΦνραμΜΡος τιιίςο• 
9) 9β&ρ69 Καίπιλβη. ίο) οοέυ• ιζρησατο ταΐ^;• ^^) ^ζ ^Βφρ• 
ρη9 έβΐω ΡοΓβοηικ. ι α) δοίάίοταβ. ^η;Γ« Υϋ]^• ^3) Ρ^α* 
\7ίΐϋ• πορφνρ* €ΡίβάΙλωρ ν. χ4) οοέΐ• ρνρΐ ν• ι5) δοίάρ 
Ιβταβ• ποίκίΧο9 λαμβάνω τνΐζ• ι6) Β&ηιββίαβ• ηηηηου ▼• 
17) αλλορ ΌβΙβΟΑχηρ• ι8) Β&τηββ• ηβίρωρ ΤΌΪζ. 19) ί^βπι• 
ΛΪρασιηί ννάζ• λο) ίάβχη• δ Τ• γα1ς« 'ΑΙ) ί^βιη. οα* τνΐ^^• 
Λ2) ί^βζη* αγλα69 ▼»!§- Ι.ΙΒ. χιπ. οαρ. νυι. 67 λον• Ιγ« 'Ά ιΙγοΰμΛΐ ^χΙζΛΐν τον ^Ε^μτρίάνιχΜΤΛ ΐί€ρΙ 
τοντον τον ίρϋ^^ς. ηχί γαρ Δ/φιλος ο' κφμφίιοτοίος ιτβ- 
τοήριβν ^ν ΣατφοΓ ίράματι Σατφοΰς έραστάς ^Αρχ/λο- 
χον ηού ^Ιτχύναητοί. 

ΎλΖ^*^) ύμΆβ^ ^ ίτοίΤροί, ον» Λμερίμίβως ίοηω τον Ε 
ίρωηκοίβ τούτον τβψοίζσ^αι ηατάλογον, οώί ων όντως 
ίρωτομανης ως ^ιοφάλλων μΒ Βίρηκβν 6 Κννονλϋο^* «λλ' 
έρωτοίος μίν είναι ομολογώ , ίρωτομανιΐς Ά ου. 
Τίζ δ* ίστ αψαγ%η δνατνχΛν $ν ηΐείοσιψφ 
^ξον ΟΛωπαν ηάν σηότψ ηρύπτβίν τάδβ; 

ΑΙσχύλιος ίφτ/ 6 ^λλεξανδρεύς έν ^Χμφηρύωνι, οΖτος 4' 
Ιοτ/ν ΑΙσχυΧος ο %λι τα Μεσσηνιαοα ίηι σχίν^Βίς, ανϊΐρ 
εΑ^αβκυτος. \ 

απολαμβάνων ουν βΐέγα» Λαι δαίμονα ηα} δυνατοί- Έ 
τωτον τοψ'Έρωτα, τροσέτί δί*) %αΙ την Άφροόίτιιν την 
χρυσην, τα Εύρητ/δου Μ νουν λαμβάνων λέγω* 

Τηψ *ΑφροδΙτηψ ονχ ορζί, ίση ^»6ί; 
ηψ ονδ* αψ βΥποι9 ονδ^ μ§τρήσβία9 αν 
οοη ηίψ9Λ0 ηαφ*^) οσορ ^«/ρχβτβΜ• 
«νη^ ^^^φ*^ ο^ ηαμέ ηαΐ πάρνο€ βροτονζ• 
5 τοΛμιηρίον δ^ μη λόγ^ μόνορ μά^ί^ 

ί^ψ δέ δβ!ξω τδ σ^{ψο9 το τηζ ά§ον* ρ.βοο* 

ίρί μ^ν ομβρου γβΖ\ όταν*) ίηρδν ηίδον 
ΟΛορπορ ανχμφ νατίδοζ (νδβω9 ϊχιι *) * 
$ρξ, δ' δ ΟΒμνδβ ουρανοί ηληρονμ§νοί 
10 ομβρου π§σ§Ζρ §λ9 γαΖαν '^φροδίτηί νπο. 
όταν Μ σνμμ*χΙ&ητο9 ί9 ταντδν δυο^ 
ψνουοιψ ημίν ηάρτα ααΐ τρ4φονο' αμα 
δ&* ων βρότΜίον ζζ νβ %αί &άλλ»$ γένο9. 

Μοί Ο σεμνότατος δ* Αίσχύλος έν ταΓς Δανχ^σίν αυτήν 

ναράγβί τΙ^ν Άφροδίτην λέγουσαν ' 

*Βρξ μίν αγνο9 ουρανόο τρύΦοαΛ χ&όναψ Β 

ίρωζ δί γοΛαν λαμβάψ$$ γάμιον τνχΛν* 
ομβροτ δ* απ »ννα9ντο9 ονρανον πβοων 
ϊανοο γυΰίαν ' η δ^ τίατοτοΛ βροιτοί9 
δ μηλωρ το βοο%α9 ααΐ βίον /ίημητρ*ον' 
δ§νδρώτί9^ ωρα δ'^) Ι» νοτΙζοντο9 γάμου 
τ4λ»Λ09 €οτί. των δ* ίγω παραΐ9»ο9» 

ι} οο^. ταΰτα τιι1§• 2) Όίηάοτί• τ§ τιιΙ§• 9) ίάβιη• 
Μΐ §ψ* τνΛξ. 4) 6χ 8κοΙι&βο• οτβ γιιΐκ• 5) οο^. ¥χ§$ τοΙς• 
'9) ΗβηιίΑηηυ»» δένδρων η( οοάά» δένδρων δέ τ^Ο νυΐ^ο• 
7) δ* «έί^ οχ οοίΐά• 

ε 2 68 ΑτΗΕΜΑΐΐ Όβιρνο^οριι. 

Έΐί ΊιητβλΛ-^ ') ΕύρίΤίίβίψ χοίλαρ η ' Αφροί/τη φιισίν ' 

^ "Οσο* τβ ποντον τβρμόνωρ τ ΆτΙαντ^Λων 

τονζ μΐψ αΐβονταί τάμα πρισβίνω ηράτη^ 
οφάλλω 9* Ο00& φρονούσαν €ΐζ ημάς μέγα» 

ρβΛνίσκφ γαίρ την ιτίσαν άρΒτην ίχονη τούτο μόνον το 
άμάρτημΛ ιτροσόν» οη ούκ έτίμχ την Άφροίίτην, αΧτιον 
έγίνβτο του ολέ&ρου' κα} οντβ ή "Αρτεμις η περισσως 
άΎχνησα^Λ οίίτΒ των ίλλων ^ίΰν τις η δχίμόνων ίβοψ 
&ησβν Λυτ^. %»τλ τον αύτον ουν ιτοίητην, ■ 

Ό "Οστιζ'^Σροηα μη μόνον ηρίνη '&ίόν, 

η 0ΜαΜ9 ισην η ηαλων απβίροζ ων 
ον% οίδβ τον μίγ*οτον άν^ρνίποις &β6ν» 

ίν Ο σοφός ύμνων λβΙ ίγοτβ^) ΑνΛχρίων ττασίν έτη Λιλ 
στόμΛΤος. λέγει ουν νερί χύτοΰ ηλϊ ο κράτίστος Κριτίας 
τάίε* 

Τον Βέ γννα*%9£θίΡ μιλίων πλίξαντά ποτ φ^α( 
η9νν *Ανα%ρδΙοντα Τέως βιρ Έλλάδ* ανηγβ^ 
αυμποσιων ίρέϋΊσμα^ γνναηων ηπβρόπβνμα^ 
ε αινΧων αντίπαλον^ φιλοβάρβιτον ψ ηδνν^ αλνπον• 

5 ονηοτέ οον φιλότ^ γηράσβται ονδΐ ^ανιΧτα^ψ 
Ιοτ' αν νδωρ οΐνψ σνμμιγννμδνον «νΑ/χ^σσ» 
ηαϊς διαπομηβντι '^') ^ προηοοΒίς ίπιΒέξια νωμων^), 
ποψννχίδας &* ίβράς ^ηΐβ^ς χοροί αμφ&έπωα^ 
πλάοτιγξ &' η χαΐαον ϋ'νγάτηρ ιπ ακρα&ΟΛ ') ηα^Ιζτι ^) 
Μοττάβον νψηίαϊς ηορνφαΖς ΒρομΙου ψαϋάδβοα&ν• 

Ρ * Αρχύτας όΐ ο αρμονικός '') ^ ως φησι Χαμαιλίων» 

* Αλκμάνα γεγονίναι των ερωτικών μελών :|[γβ;ιονα καΐ 
έκίονναι τρατον μέλος ακόλαστον ϊντα καΐ νερί τας 
γ/ναΤκας και την τοιαυτην μοΰσαν εΙς τας ίιατριβας. ίιο 
καί λέγειν ίν τινι των μ^λων* 

^Έρος μβ δ§ντβ *) Κυπριδος δηατι 
γΧνηυς ηατ$1βων ηαρδίαν ΙαΙνΒΐ. 

λέγει α καϊ ως της Μ&γαλοστράτης συμμέτρως^) έρα- 

σ^είς^ χοιητρίας μίν ονσηςψ δυναμένης δί καϊ δια την 

ΤΡ^^^' ομιλ/αν τους έραστάς τροσελκύσασ^αι• λέγει δ' ουτο^ς 

9ερϊ αύτης * 

ι) ν• 5. 3) οοάά. 9Τοτ« νμνων ταίςο, οιηίββο αεί* 
3) 00^^ δίαπομη^νοτι τιι1ς> 4) οοάδ, ίπΐ δ§ξίόν ωμον νηΐζ, 
5) οο(1• ακροιΟΛ ▼ιι1§• ^) οοά• Μα&ίζο& γυ\ζ. 7) οοά• «^ 
μονίακος ν\ύζ* 8) ΒιΚύη&ηηα• δ' αΖτε να)§;. 9) ^^ Α*** 
τριως ΒοτςΚίιιβ• I^IΒ. XIII. Οαρ. νΐίΐ. 69 

δώρορ μ α η β αρα ν παρΟ'4ψωρ *) « 

ηού Σηισίχορος ί* συ μβτρίως ίρωτίχοζ γ9νόμ»νος συνέ- 
τηισΒ ηΛί τούτον τον τρότον των (^σμάτων £ 3η κλΙ το 

9ΛλΛίθν έΧΛλ6?Τ0 ΧΛίίΐΛ Κού 9ΛίίίΧΰί, οΰτ» 3* ίνχγοίνίΟζ 

ην η χβρί ΤΛ έρωτίΚΛ χραγρΜΤΒ/» χλΙ ονίβίζ ηγείτο φορ- 
τιχοι/ς τονς^) έρωτίχούς , ΰστΒ χ»1 Αίσχύλος μίγοίς ων 
τοίψης χλΙ Σοφοχλης ηγον εΙς τλ ^έατρχ ίκί των τρο^ 
ψρίιων τους ίρωτχς , 6 μίν τον *Αχίλλίως ττρος ΤΙάτρο- 
χλον» ο ί' ίν τη ^ίόβη τον των χοίίίων' ίιο χού τ»/^•- Β 
ρβστΛν Τίνες ΧΛλουσι την τραγίράίαν χα} Οέχοντο^) τλ 
τοωαίτΛ φσματΛ ο/ ^Βαταί. 

Καί ο 'Ρηγ!)ίος α "Ιβυχος βο( χα} χέχρΛγεν 

Ηρ$ μίν αϊ τβ Λ^Ό3ων*α* 

μηϋδβζ*) αρΒ6μ9ΡΛΛ φοαν 

§» ηαταμων ^ 7να παμένων 

Μζπο€ ά»ηρατο9^ αΐ τ οΙναν^Ιδπ 

ανξόμ€9αΛ ΟΜΛβροϊύΛΨ νφ* δρρ9σ&ψ 

θίνρέο*9 &ΛΐΜο*9Λν^) ^μοϊ 9' ^ρο9^) 

ου9§μίαψ ηατάηο&τοί ωραν , α^' ^) νηό στβροπα€ φΐίγων 

Θρηίηισ9*^ βορ4α€ψ Λίσσων παρά Κνπρ*9ο9 Ο 

αζΰΛέαιζ μαψΙοΛΟΛΨ ίρβμψοί ά&άμβηϋΒ^°) ηρατοΛωζ^^) 

πβίΜ&βν φνΧΛθσ§$ 

ημενίραί φρΙνα9• 

ηού Πίνίαρος^) ό' ου μετρίως ων ίρωτιχος φησιν* 

Μιη ηηΧ Ιραν ΛαΙ ϊρυη^ χΛρΙζβσ^α* «ατά %ΛΛρ6ν' 
μη ηρΒοβυτέραψ άρι&μου 3ΐωΜ, &νμ4^1 
πραξίΡ; 
ίίί^ερ ΧΛΪ ο ΎΙμων έν τοΤς σίλλοις ίφη ' 

"ϋρη ^ρΛΨρ ωρη 9^ γαμΛν^ ωρη δέ ΐζίπανοϋΌΐ* 

Χΰύ μη ΛνΛμένειν $ ^οττ αν έχεΐ^ό Τίζ φ^'έγξητκι χλτλ 
τον αύτον τούτον φ/λοσοφοι/* 

Ήνίη ίχρηρ δύρβιν^ νυν αρχβνα$ ηδυνβσ&οΛ» ]3 

μ^ησ^είς Ά χλ) του Ύενεί/ου Θβο|^^ον ο Π/νλ»ρος'')» ίζ 
^ βαίτοΰ έροίμβνοζψ τί φ^/σ/; 

ι) ίάαο• τοντ άδβΧαρ μονααν δδβ&ξβ δωρον μαηαιρα τιιΐς• 
9) οο^• ηαρ^ένψ τιιΐ^ο• 3) τον€ εάά• β οο^ά• 4) οο^• 
ίΛχορτβίδ τ• 5) μαϋδφί βοΐιηβίάβνν'. 6) οοάά. ^αϋ&ονο^ψ 
Ψ• 7) οοβ• ^ρωί τ• 8) Ηβτχη&ηη. τε ύ• ωιη9 δ* δοΐιηβίάβνν'• 
9) Γίοζϋΐο• Θρη'ί%ίύδ0 τν ίο) ίρνμνόε α&Λμβ§ί^0Λ Ηϋηη&ιιη. 
11) €Όάά> ηρατοΛΟί ν• 12) ΐνερηΦ 336. ι3) Ρηι§ιη• 88, ^^ ηο ΛΤΗΕΝΑΈΙ ΟΕΙ7Ν030ΡΗ. 

Χρην μίν ') ηαχά Ηα*ρόψ ίριάτωψ δρέηβϋ&α* ι Ό'νμέ « σνι» 

ταζ δέ θβοζένου αητϊηιί ίτροσωπον μαρμβίρίζοίοΛζ δρακβίζ 
09 μη πό^ψ Λυμαίνεται ψ ίζ αδαμαντύί 
νέ*) οΜρον Μ9ζάΐΜβΡτα& μίΧα&ναρ ηαρδίαν 
5 ψνχρα φΧογίψ ηροί δ* *^ίφροδΙτα9 ατιμασ^Λί έΙίΜοβΙί- 

φαρονψ 
ϊ^ «τνρ} %ρημασ$ μοχ'^ίζβ& βιαίωίρ η ^ι«Μ«/φ &ρασ9ΐ 
Β ^μυχάν^) φορΛται παοαν οδορ ^βραπΒυων, 

αίλ' §γώ • δ* 6«ατ« τΛ • • ηηρο9 ωί 
δαχ&Βΐί ίλίηραν*) μεΧισσαν') 
^ ΙΟ τα«ο/ΜΜ» βντ* αν Υδω παίδων νΒογυΛΛν Ιί τ,β•ν• 

IV δ* αρα %αΙ Τβνέδψ Πβι&ύ τβ ναΙ§$^) 
«αϊ Χάρϋ υίον *'^γψηΧάον> 

'Όλνς Ά τους ΤΛΐδίΧούς /ρο^τας των ίτϊ τα% «9^9- 
λ»ίΛΐζ τροηρίνουσί τολλο/' ιταρά γαρ ΤΰίΤς £)ίλΛίς Τϋύϋί 
ΒυνομουμένΛΐζ ΐΓΟλ«σ/ν Μ τί^ς Έλλοίίος σχουδΛσ^ηναι 
τϋβ το ί^οζ. Κρητδς γοΰρψ ως Ιψην, ηα} ο/ έν Κνβοίφ 
Κοίλκίδίΐ^ Τ9ρ} ΤΛ ΤΛίδίΧΛ δο^μονίως έχτόιρηΛί. ^Έ,χΒμέ' 
νης γοΰν έν το% 'Κ.ρτιτιηΰΐς ου τον Δ/κ (^ησίν άρτασαι 
Ρ τον Τχνυμηδην αλλά ΙΙίίνωα, οΐ Ά «ροβ/ρ^Α^^νοι Χαλ»#« 
δΒ^'ς ττΛρ* αύτοΤς φχσιν αρτΛσ&ηΡΛί τον Τανυμηδην ύχο 
του Αιος κού τον ®) τοκον δει%νύντ6ς *Αρτοίγίον ΗΛλοΰ^ίν» 
έν φ %ΛΪ μυρρίνχι ^) διάφοροι τβφύκασίν. ηαΐ την νροα 
*Ρί9ψ(ΐίους δ* ίχ^ρΛν δίελυσοοτο Μίνως, ηοίίτβρ Μ *9«- 
νΛτφ Ίταιδος συστΣσΛν, θγσ^α έροισ^Βίς^ χλϊ την άν- 
γατίρΛ τούτφ γυνοΛω ίδοηίβ ΦΛβρχν^ ως ΖηνΙς η Χψ 
νεύς φησιν ο ΧΛς έν τφ 9$ρΙ της ΐΤΛτρίδος συγγρχμ/ΛΛΤί• 
*ΐ8ρύνυμος δ^ ο τβρίΧΛτητίχος ΤΒρίστουδοίστους φησί 
ρ•6ο3•γβν/σ3^αι τους των πκ/δων^^) /ρωτάς , οτι τολλοίκίς ή 
των νέων άχμη χού το προς «λληλους έτΛίριχον συμφρο• 
νησχν χολΚάς τυρΛννίδΛς χα^βΤλβ• τα/δων^^) γ«ρ παρόν- 
των έροίστης παν οηοΰν ίλοιτ «ν τοί&8ί^ η ^«/λοί; δόξαν 
ίχΒνέγχοίσ^Λί ιΤΛρα τοΤς ποίίδίΧοΤς. Ιργφ γοΰν τοΰτό ϋει• 
ξεν ο συντΛχβ'βΙς Θήβησιν ντο ^Επαμινωνδου ίβρος λόχος 

. ι) Ηβχηία•• μβ τιιΐ^. 3) Βοβολίι. ηλέΜίφ νιι1§» 3) η 
βυρΓΑ ρ. 664 ΰ. 4) βοΗηβυοταβ• ψνχραν νυ\ζ• 6) Οβι^ν 
€θάά• έΐβκραν ▼• έΐοίηραν ΒοβΜύνα• έΐβίηραν Ιΐοηιιαηηιι•• 
6) ΗβτηίΑηη• μέΧ*οοο9 ναΐ^• 7) βοΙπιβΐάβΓοβ• τ Ι'να^βν ναΐ^^* 
'8) τον Λάά• 6Χ οοά^ 9) οο<1^• μυροΐναι τι^β• ι^) νϋν ηοί^ 
δίκων ίιΜΖΛΟ• ιι) ηαίδιηώρ 8ο1ινΐΓθίςΙι• ΙΛΒ. ΧΠΙ Οαρ. νίΠ. η\ 

Μ€ύ Ο Μβτά τω¥ ΏΒίσίστρΛΤίόων ^αίνατος ύΐίο ^ΑρμοϋοΌ 
3Μ» Άρ$9Τ9γ§ίτονοζ γενόμενος* ψερί Σοίβλίχν ί* Ιν Άηρί 
η/οαηί ο Χαρ/τοίρος χοα Μελανίττου^). Μίλανίττοζ ί' Β 
^ ΤΛ ψΛίίίΜΛψ δ^ (Ρησίν ^ΗραηλΛ/ίηζ 6 Ώοτηκος ίν τφ 
^ηψΐ Έ/ΜΜΊχ^ν• ο?Τ0ΐ φχνέντβζ έηβονλΛνοντβς Φχλχρίίί 
Μοέ βασωβίζομ^νοί ανΛγκΛ^όμβνοί τβ λέγβιν τους συνεί^ 
ατας% φΰ μίνον ου ηΛΤβΤΐίϋνρ αλλ» χαι τον Φοίλαρηβ αυτόν 
Λίς ΐΧβον των βασάνων ηγαγον, ωζ άτολΰσαί αυτούς νοΧλοί 
έιταινέσαντα. ίίο %ωί ο *Ατόλλων ιίσβ'βΐς Μ τούτοις 
αναβολην του Άανάτου τψ Φαλάρίίί έχαρίσατο τούτο ίμ- 
Φηνας τοΤς νυν^ανομένοις της Ώυ^/αςψ οτως αΰτφ ίη- 
^ϋνταΓ ίχριη^ί ΤΒ %οα τερί των άμφ) τον Χαρίτωνα, Ο 
ιτροταξας του ίξαμ/τρου το 'κτεντάμετρον , κα^άχερ υαΤΒ• 
ψθί9 Μύύ Αίονύσίος ο^) 'Α^ηναΛς ίτοίησβ ο ίτιαλη^έϊς 
ΧαλΜοΰς ίν τοΤς ίλεγβ/οις. έστΙ ϋ ο χρησμός οίε• 

ΕίίαΙμύίψ Χαρίτων «αϊ ΜύΛψ&ιητο% Ιφν» 
^Ια9 άγιβιιρ99 €φΛμ9ρΙοι9 φ*Ιότατοζ, 

ίίΛβίτρτα ί* ίστ) »αί τα Μ Κρατίνφ τψ *Α>Ι^αΙφ γβνό- 
μβνβ* ίς μειροΜίον [ον')] εΙΙμορφον, ΈτιμενΟου κα>9αί' 
ροντος την Άττιχγν αν^ροητε/φ αΤματι ίιά τίνα μυση^) 
ταλαιάψ ως Ιστορεί Νεάν^ς ο Κυζίπηνος έν ίευτέρφ 'κτερ} 
τΛετων, ίχων αύτον έτϋωηεν ο ΙίρατΤνος ύτ^ρ της^^ρε• Ώ 
^αμένης' ψ %οά ίπαχέ^ανεν ο ίραστης 'Αρίστϋημος, λι/- 
σ/ν τ (λαβε το ίείνίν, ίια τους τοιούτους ουν ίρωτας οι 
τύραννοι •*- χοΚίμιοι γαρ αυτοΤς αυτα$ αΐ φιλίαι — το 
χαραχαν ίκωλνον τους χαιίίκούς Χροηας χανταχο^εν 
αυτούς ίηαίχτοντες. είσ) ϋ οί %οα τάς χαλα/στρας ωσχερ 
ανητείχίσματα ταΤίς Ιϋαις αχροχολεσιν Ίνεχίμχρασίν^) 
τε %οα χατ^σαα^Ραν ως έχοίησε Ώολυχράτης α Σαμίω^ 
τύραννος. 

Πάρα α ΣίχαρΓΐάταίς9 ως ^ Αγνών φησ^ ο^^ΑχαΛη- 
/ΐ0Ε&ό«9 χρο των γάμων ταΓς χχρ^ένοις ι^ς χαιίιχοΐς νομός Ε 
ίστϊν ομιλεί^, χαί γαρ 6 νομο^έτ'^ς Σόλων ^) Λρ»• 

Μηρωρ ίμδίρωρ *αΙ γΐι^ρο! σν6ματο€. 

Αίσχ^λος τε χαί Σοφοχλ^^ ανα^ανίον ίψασαν ο μεν 
ίν'') ΊάυρμίΟσι• 

ι) ίρως Αάάίκ ίάβχη• 2} 6 αάά• βχ οοά. 3) ον Λάϋάάΐι 
8Λνψ^φ. 4) ΚαΙιηΚβη• μίαη νιι%. 5) οο^α. ίρβπίμχρη- 
9αρ ταΐς. 6) ΡΐΑ^ιη• 4• 7) ^ν εάά, βχ οοιί. 73 ΑΤΗΕΝΑΒΙ ΩκίΡΝΟβΟΡΗ. 

2ίβα9 Μ μη^^ν άγνον^) ονη έπτ^δέσω^ 
δ 9νϋχάρΛστ9 των πνηνων φιλημαηυν, 

ί ί* ίν Κολχ/σ/ τβρ$ ΤΛνυμήίους ην» λογοψ ιτοίούμβνοζ' 

Μηροΐζ νπαΐ&ων την /Ιιο^ τυραννίδα» 

•II» (ίγνοω ϋ οτί τά τερ) Κρ»τ/νου χαί Άρκηοίημου τβ- 

Γ χϊΑσ^Λί φησί Ώολίμων ο ΧΛριηγητης έν ταΤς ιτρος τον 

ΙΛΒΛΡ^ην *ΑντίγραφαΤς. ύμεΐς ίέ^), α Κύνουλχδ, τάς ίιψ 

γησειο ταύτοίς, ^ίχν ^Ι/ενόεΤς οϋσινψ αλη&εΓς βΤναι 'ττιστβύβ' 

ΤΙ* Ηού ΤΛ τοίΟίΰτΛ των ττοιημάτοον ^ λ ττερί τους τακ/^/- 

ϋούζ έστίν ίρωτας, ηίέως μελετάτε* του τίχιίερΛττεΐν ταρ* 

χράτοίν Κρητων εΙς τους '^Ελληναζ ΤΛρελ^όντος^ ύζ /στο- 

ρεΤΎίμχίΟζ* Άλλοί ϋ φασι των τοιούτων έρωτων κχτοίρ* 

ξασ^Λί Αοί'Λν ξενω^'έντκ χχρΛ ΧΙέλοττι κοά ίρΑσ9έντΛ 

ρ•6ο3•το{; υίοΰ »ύτου Κρυσίτητου , ίν πω άρχίσαντΛ ηού ανοί• 

^ίμενον εΙς χρμα εΙς Θι^βας φυγείν* Προίξίλλ» ϋ η 

Σέχυωνίχ ύνο Αιος φησίν Λρττχσ&ηνΛΐ τον Χρύσίΐίψον• 

ηοέ Κβλτο^ α των βχρβχρων κχ/τοί κχλλ/στχς έχοντες 

γυναϋίχς τχΛκοΐς μχλλον χχίρουσιν^ ως τολλχΗΐς ένίους 

Μ τχΓς ίορχΐς μετχ ίύο ερωμένων χνχτχύεσ^χι• ΥΙέ^χς 

Ά τχρ' ^Ελλήνων φησίν ^ϋρόίοτος^) μαά'εΤν το τχισΐ 

χρησ^χι» 

Φίλοττχις 9* ην έχμχνως κχί *Αλ4ξχν!ρος ο βχσιλεύς^ 
^ικχίαρχος γοΰν έν τ^ ττερί της έν 'Ιλίψ ^υσίχς Βχγωου 
Β του ευνούχου ούτως χύτον φησιν ηττχσ^χί^)^ ως έν ο-ψει 
^εχτρού όλοι; ηχτχφίλεΤν χύτον χνχπλχσχντχψ χοα των 
δεχτών έτίφωνησχντων μετχ κρότου^ ού% χττει^ησχς ίγχ^ 
λ/1/ χνχχλχσχς έφίλησεν* Κχρύστίος ί* έν /(ΤτοριχοΤς ι/ττο- 
μνημΛσί ^^Χχρωνί > φ^σ/» τφ ΧχλκιίεΤ ττχΤς χχλος ην χχΐ 
^ίχΐ/ηβ ευ χρος χύτον, ως β' 'Αλέξχνίρος ττχρχ Κρχτερω 
χύτον ^^ν^ί^εσε γενομένου ιτοτ^ ττότου , ο Κρχτκρος ') έχέ- 
λευσε τον '^οίΐίχ χχτχφιλησχί τον Άλέξχνίρον' χοά Ζζψ 
^ηίχμως, εΤιτει^τ ^^ '^^Ρ ^^'^^^ ^^^ εύφρχνεΐ, ως σέ λι;- 
Ο ητησει, ωσιίερ γχρ ην 4«πχέ« ο ^«σ/λβι5ί οίτος, οι 
χού ΊΡρος το χχ9ηχον έγχρχφ ^ '^ρος τί ττρεττωίΐ 
τβι/• χίχμχλωτους γουν λχβων τχς αχρείου Άυγχτέρχς 
ΧΜί την γυνχΐχΛ χαλλβ/ ίιχχρεττεστχτην ουσχν ^ ού μόνον 
χτίσχετο, αλλ' βι/ί* ίΜίνχς μχ^εΐν έτοίησεν οη είσΐν 
ι) ΟΑηΐβΓ. αγιον νιι1|?. λ) 8ο1ινν. τ• ναΙ§. δ> ι, »3^• 
4} οοά. ηραβ&ΟΛ Ύυλξ• 5) Χάρων Ώίιύι&Μνα. οΰτως 
\έστχ- 4 

\ Ι.ΠΙ. XIII. θΑΡ• νΠΙ. 75 

ύύχμοίλωτοί^ βίλλ' ύς #η Δαρβίου ίν τζ βασίλεί^ ο^βτοζ 
9ΛνΤΛ ΛΌταΤζ χορηγίΤσ-^Λί ίηίΚβυσε. ίιότβρ^') ηού Δ«ρβΠ}« 
τοντο μΛ&ων τιΰξατο τω *ΐΙλ/ω τάς χ%ΐρΛζ άνοίτείνΛζ^ ί} 
αυτορ βΛσιΧβύείν η ΆλέξΛνίρον/^ ^ΡχίΛμΑν^ος Ά του Β 
ίοΜίου 'Ί^νκο^ ίρΛΤΠήν (Ρη(η γενέσ-^αι Τάλων. Αιοημοο 
ά' έν τζ Ήρύί«λ«/ύ( Κυρυσ-^^Λ φησιν ^Ηροοκλ^ονς γβρέσ&αα 
τοαίΐΗΛ 9 ίίΟΊΓδρ χοίί τούζ Λ^λους ύι^ομβΆβαί. ΆγχμέμνονΛ 
τ% *Αργνννου έρχσ&ηνΛί λόγοφ ΐ66νΤΛ ίΐΓΪ τ^ ΚηΦ*σΰ*) 
ίπρζρμβνον έν φ Ηοά Τ€λ»υη1σ»ντα αυτόν — συνεχώς 
γαρ ίν τω χοταμω τούτφ ΛΤβλούβτο — ^ά'^Λζ βΤσατο^) 
%οά Ιερον αύτο^ί *Αφροίίτης Άργυννίίος. Αίϋύμνίος^) ϋ 
ρ Χΐ^ΰ έν Μυράμβας Άργύννου φησίν έρωμίνον ^μί" 
ψΛίον γ6νέσ3'Λί, Αντίγονου ό^ τον βασιλέως ερωμένος ην 
*Αριστο%)αΙς ό Ηΐ^αρφϋς, τερ} ου Άντ/γο]/ος ο Καρύσηος Ε 
Ιν τφ Ζήνωνος βίω γράφει οΰτως' ^Αντίγονος ο βασί• 
ΧΜυς έζεηωμαζε τφ Ζήνωνι. κού ιτοτε κού με^* ημέραν 
έλι^ων ί* Τίνος πότου χού αναιτηίήσας προς τον Ζήνωνα 
ίπΒίσεν αύτον συγχωμασαι αύτ$ προς ^Αριστοχλέα τον 
Μί^'αρωϋνρ ου σφόίραηρα ο βασιλεύς/* 

Φίλομ$Τρχξ α ην ο Σοφοχληςψ ως Εύρίπίίης φίλο- 
γύνης. 'Ί,ων γοΰν^) ο ποιητής έν ταΤς έπιγραφομέναις 
*^πιίημΙαις γράφει ούτως* ,,Ύ»οφοχλβ7 τ$ ποιητή έν Χ/φ , 

συνφττησαψ οτε ίπλει είς^') Αέσβον στρατηγός, ανίρϊ τλι- Ρ 
ίιύίει παρ οΤνον χοα ίεξι^, ^Ερμησίλεω ίέ^ ζένου οί έόν- 
τος χαί τρο^ϊνοι; Αθηναίων, έστιωντος αυτόν, έπεϊ πάρα 
το πυρ έστεως'^) ο τον οίνον έγχέων παις * * έων όηλος 
ι[ν9 εΐπέ τε, Βούλει με ηϋως πίνειν, φάντος ί* αυτοδρ 
Βραίέως τοίνυν χοα πρόσφερε μοι χοα απόφερε την χιίληΜ. 
ίτί πολύ μαΧλον έρυ^ριίσαντος του παιόός εΤπε προς τον 
σνγχαταχείμενον 9 Άα χαλώ ς Φρύνιχος έποίησεν είπα ς ' 

χαί προς τόίε ημείφ^η ό *Ερετρΐ8υς η *Ερυ3'ραΤος γραβί• 
μίτων έων έιϋσχαλος ,,Έοφος μίν ίη σύ γε «Γ, ω Σο- 
φόχλεις, έν ποιήσει ' όμως μέντοί γε ούχ ευ εΥρηχε Φρύ• 

1} 9§Λ V• 3) εοέΐά. Κη^^Λβο^ ι^Ι^;• ^) €Α>βιιΙ>οη• εΐε 
90Τ9 τιιΐ^ο. 4) Κβίηββίαι• *ΑΙλρ§§9κφ^ τηίςο• 6) «ο^. «1« 
▼αΐ^• 6) οο^ ΐ€ ταΐ^. 7) <^ο^ Ι^τ^ε '^^^^• ^' 74 ΑΤΗΕΝΛΕΙ θ£ΙΡΝ080ΡΗ• 

* 

νιχοζ τορφυρίας βίτΰρ τας '^νά^ους του ηοίΚ^ΰ- βΙ γκρ 
ο ζωγράφος χρύμΛΠ τορφυρέφ ίραΚβί'^βίΛ τουόί του τοα- 
Χς ΤΛζ γνάθους 9 ουκ αν ίη ηοίλος φαίροίτο» ου ηάρΤΛ^) 
Μ το %Λλον τφ μη κοίλω φ»ινομένφ οίηίζβιν/* χναγβλα- 
σης *) Μ τφ ΈρβτρίΒΐ Σοφοκλής ' ρ^Ούϋ τοίε σοί αρί- 
Β σκβί αρ»9 οΙΙ ζένβν το Σίμων/ίείΟίβ , κίρτΛ ίοκέον το% 
"Ελλησιν βδ βΙρησβ'Λί* / 

Πθ(ίφυρέον 
άηο στόματος ίβΤαα φωψάν ηαρ&4νο9ί 
ούί" Ο τοίητης^ ίφη• λέγων χρυσοκομαν Άτόλλ^ν»; 
' ΧΡ^έοίς γχρ εΙ ίζοίησεν ο ζωγράφος τ»ς του ^βοΰ χό- 
μας κοϋ μ^ μ^λαίνας , χείρον άν ην τί ζωγράφημΜ. οΰϋ 
ο φας ^οίόϋκτυλον^ εΐ γαρ τις εΙς ^ϋεον χρώμα βάψείΒ 
τους ίακτύλουςψ τίροφυροβαφου^) χείρας ^ χοϋ ου γυναικός 
καλής ττοιησειε ^)/' γελασίντων Ά ο μλν *Ερετρίεύς ένω• 

€ τή^ τζ έχιραχίξει^) 9 ο ϋ ττάλιν του ιταιίος τφ λόγω 
είχετο. εϊρετο^) γάρ μιν^ αχο της κύλικος κάρφος τφ 
μακρφ ίακτυλφ άφαιρετέοντα'^) $ ε! κα&ορχ το κάρφος. 
φάντος α κα^οραν, "Ατο τοίνυν φνσγσοι/ αυτό, ίνα μ^ 
χλυνοηο ο όάκτυλος βιΓ^)• ΐτροσαγαγοντος ό* αύτου το 
ιτροσωι^ον τρος την κύλικα, ίγγυτέρω την κύλικα του 
έαυτου στόματος ΙΙγεν, ίνα ίη η κεφαλή τζ κεφαλή ασ- 
σοτέρα γένηται* ως ί* ην οΐ κάρτα χλησίον, νροσλαβων 
τζ χΒίρϊ έφίλησεν. ίττίκροτησάντων ϋ Ίτάντων συν γίλωτι 

Ι) κού βοη, ως ευ ύτηγάγετο τον ταΐβα. Μελετώ ^ εΤπε, 
στρατηγεία, 2 ανίρες' έιτειίήτερ Περικλής τοιεϊ^ με^) 
ίφη^^)9 στρατηγεία ί' ουκ έττίστασ^αι• οίρ' ουν ου κατ 
ορ9όν μοι χέχτωκε το στρατήγημα ; τοιαύτα τολλα ίεξιως 
ίλεγέ τε κοϋ Κιτρησσεν, Ζτε τίΐνοι ή χράσσοι}^). τα μέν- 
τοι πολιτικά οΰτε σοφός ούτε §εκτηριος ην, αλλ* ως αν 
τις,εΤς των χρηστών Ά^ναίων.** 

Κα4 ^Ιερώνυμος ί' ο 'Ρόίιος έν τοΤς ίστορικοΤς ΰπο- 
μνήμασ/ φησιν, οη Σοφοκλής εύτίρεττη ψαίβα ίξω τεί- 
χους^^) άχήγαγε χρησόμενος αύτφ• ο μλν ουν χαις το 

ι) οοάά. ονιι •ο• ταΐ^• 3} ΟοτκΒε• §2%αίζ$ίψ αν• γΒλάσας 

ψμΐζ• 3) ^ο^(1• ηορφυροβάφουε ▼• 4) πο&ηοβΛ? 6) ^ο^^. 

ίπιρραπίοΜΐ νυ1§^• 6) δΐψίξτο £.• 7) οοάά• άφα^έοντα ναΐς. 

.δ) οου £.• αβν? 9) οοά^μίν τιΐΐ^• ίο) οοιυ* ^φη μι νιΐΐ^. 

11) πΛίζοι Τοαρία5• ιλ) οοάά• του τ*ίχον9 τιιΐς• ^η•' , , £ΐΒ. XIII. Οαρ. νίΠ. 75 

η$6ίβ Ιμάηον Μ τι} τόφ νττέστροίσβψ ι^ν ϋ Του Σοφό- Ε 
ηλέονς χΚχνίίΛ χεραβαΧοντο^). μετ ουν την^) ομΜοοβ 
ο. «*«!% άρτάσΛς το του Σοφοκλέους χλΛνίίΐον ψχ9Τ0, 
ηχταλητων τφ Σοφοχλ^Γ το ί»υτοΰ νηίίίκον Ιμάηον. ο& 
α, βίκος ίίολοΛη^ίντος του συμβββηκότος , Εΰριτίίης «^ 
θ'ομβνοα κού έχιΤΛ^άζων το γ8γον6ς9 κού αυτός τοτβ Ιφ^ 
ταντφ κβχρησ^Λί τ( χ»ί6/, αλλ» μηϋν τροσ^βΤρΛί^)^ 
τον α Σοφοκλ^Λ ίΐΛ την ακολοσίαν καταφρονη^ηναι, κλΙ 
ο Σοφοκλής [άκουσον ίτο/ησΛν εΙς αΰτον τοιούτον ίπί- Ρ 
γράμμα, χρησάμενος τψ χβρί του Τΐλ/ου κοά Βορ£ου λόγψ, 
ΜΛΐ το ^) χρος μοίχβίχν αύτοΰ χαροανιττόμβνος* 

"^ΛέΟζ ^ψ^ ου ηαΧί^ Ενριπί^ψ^^ ο( μΒ χίπί^νων 
γνμψον §πο£ηο»ν* οοΐ 91 φιΐουρύ^ Μραν 

Βορρα^ ωμΙΙηοΦ, ου 9* αν σοφόζ^ ο€ τον^Βρωνοψ 
αλλοτρίαψ απφίρων^ Ιωποδυτητ απάγβ&ζ, 

θβοτομτος ί* ίν τφ χερϊ των συλη^έντων ίκ Δ«λ- 
φΑβ χρημάτων ΆσωΧίχόν φησι τον ΈχΛμινωνίου ίρω*ψ•6ο5, 
μΜνον το Αευκτρικον τρόταιον ίντετυχωμίνον ίχειν Μ 
.της (ίσνίίος, κοά ^χυμαστως οαηον κίνίυνεύβιν' άνοΛεϋ^ 
σ^Μ ίλ την λ9χ[9λ τούτψ ίν ΔβλφοΓ^ ίν τη''στοξ. 4ν 
Λ τφ αύτφ συγγρχμμΛΤί Θεότομχος φίλογύνΜον μίν 
φησί γβγονίνΛί Φαεί/λλο]^ τον Φοίκέων τυραννον, φΛότΰϋΟΛ 
Λ 'Ονόμαρχον* κοϋ ίκ τδν του Άοοΰ χχρΙσοίσ^Λΐ τούτον^) 
Λίς Αελφούς ΤΛρχγενομίνφ τψ Πυ^οίωρου του Σικυ»νίθΌ 
νΐψ9 άχοκειρομένψ την κόμηνψ οντί κχλφ συγγενόμενορ^ Β 
ΤΛ Συβαριτΰν άνα^βίΛτα^ στλβγγ/Ι/ορ χρυσά τέσσαρα• ' 
τη Δεηβίοϋου Λ αυλητρίίι Βρομ/ύ^ Φάΰλλος κοψχησιον αρ» 
ψίρουν Φοβκαέων καί στέφανον χρυσουν κιττοΰ ΤΙεχαρη- 
^Ιων. αύτη ίέ, φ^^Λ ^ ίμελλε τα Ώύ^ία αυίΛΤν, εΐ 
μη ιίτο του χλη^Όυς έκωλύ^η. τφ ϋ Αυκόλα τφ τοδ 
Ύριχολέου υίφ ΦυσκΟβ^ οντι καλφ ^Ονόμαρχος ίδοηιε, φησί, 
στεφανον ϋφνης^ *Εφεσ/β9ν ανάθημα• ούτος ο ταΤς χρος 
Φίλίχχον αχ^εϊς υχο του χατρος κακεΤ χροαγωγευόβίενος 
ουΆν λαβών αχεσταλη. τω Έχιλύκου του *Αμφιχολίτοο Ο 
υίω εντί καλφ Ααμίχχφ ΏΧείσ^ένους ανάθημα 'Ονόμαρ^ 
χος Οωκε• Φαρσαλίφ τη ΘεσσαλίΛ ορχηστρίόί βαφνης 
στέφεοβοιν χρυσουν Φίλαμηλος ϋωκε, Ααβΐΐ!^ακηνων ανί^ 76 ΛΤΗΕΝΑΕΙ ΟΕΓΡΝ080ΡΗ. 

9ιιμΛ• αντη η ΦΛρσΛλίχ ϋν ΊΑβτΛίτοντίφ^) νχο τδν έν 
τ^ αγορά μΛΡτεωΡψ ^γενομένης φωνής έχ της ίαίφνης ττις 
χΛλχηζ, ην ίστησΛν ΜβτοίίΓοντΑ/ο/ χλτλ την * Χριστέ» του 
Ώροκοννησίον έτίίημίοίν, οτβ ίφησεν έξ ^Ύττβρβορ^ωΐβ 
ΤΛρΛγβγονένοίί 9 ως τάχιστΛ ωφ^η βίς την αγοραν έμ• 
Β βοίλονσΛψ ίμμΛνων γενομένων των μάντεων, όιεστοίσ^ 
ντ αύτων, χού των αν^ρωττων ύστερον αναζητούντων την 
αΐτίαν ευρέ^ ίιά τον*) τον Άεοΰ στέφανον ανι/ρημένη^* 

*ΟρΛτε ουν %οα ύμεΤς οι φίλόσοφοί οι παρΛ φύσιν 
τζ 'Αφροίίττ/ χρωμενοί κοϋ κσεβοΰντες εϊς την ^εον^ μη 
τον χντον ίίΛφ^κρητε τροτον. τότβ γαρ χοά οι τταΤίίζ 
β/σι χαλοίψ ως Τλυχίρα ίφκσχεν η εταίρα ψ όσον έοίχασι 
γνναιχϊ χρονον, χα^άτ^ερ Ιστορεί Ι^λέαρχος. ίμοί μ^ν 
γαρ χοϋ χατα φύσιν ίοχεΐ τετοίηχέναι Κλεύνυμος ο 
Ε ΈΊταρτίάτης, τρωτός ανθρώπων εΙς ομηρείαν^) λαβών 
ΊΤΟϋρα ΜεταΊΓοντίνων γυναίκας, ταρΆένους τας Μοξοτά' 
τας χοϋ χαλλίστας ίιαχοσίας, ως ιστορεί Αοΰρις ο Σβάμιος 
ίν τΙ/ τρίτη των νερ} Άγα^οχΚία Ιστοριών, χαγω Λ 
ΧΛΤα την Έιηχρίτους Άντιλαϋα 

ΤαρωτίΛ* Ιχμ^μά^ηα^) ταύτα ηαντβλω9 
^απφονί, ΆΙελτιτον*), Κλβομένουί ψ ^αμννϋΊου» 

υμεΐς ϋ ω φιλόσοφοι χαν έρασ^έντες ττοτε γυναιχων έν 
ίννοίφ ληβητε ως ϋύνατον έστι το τυχεΐν μάθετε * » ♦ 
τανονται οι ίρωτες, ως φησι Κλέαρχος• τη τε γαρ χερΙ 
την ΠειριΙνην^) χαλκη βοϊ βούς έτανέβη' χαί γεγραμ- 
Έ μένΐ) χυνί χού ττεριστερα χού χηνΐ τη μεν χύων, τη δ^ 
ψερίστερά, τη ί^ χην τροσηλ^ον χοα έχετηίησαν φα- 
ψέντων α τασί τούτοις αίυνάτων ατίέστησαν ψ χα^άιτερ 
Κλείσοφος ο Σηλυμβριανος* ούτος γαρ του έν Σάμ/ρ 
ΤΙαρ/ου αγάλματος έρασ^είς χατέχλεισεν αύτον έν τφ 
ναφ , ως τλησιάσαι ίυνησόμενος' χοα ως ηίυνάτει ίιοί 
τβΌ την '^υχροτητα χού το άντίτυττον του λΐ^ου τηνι- 
χαΰτα της έτι^υμίας αιτέστη, χολ προβαλλόμενος το σαρ- 
ηίον έτλησίασε• της χράξεως ταύτης μνημονεύει χοά^^ 

ι) οοά^. Μβταπόντφ ννίξ. 2) οο^έί. ^μ» το τον τηΐς^• 
5} ΒίηάοΓί. ομηρίαψ ντι1§. 4) ΒοΙ)ΓΑ0ΐιβ• έρο»τΗΐά μβμά'&ηη» 
▼μΐ^• 6) ίάθΐη. μ4λη ζ τον Υ* μέλη τον οοά^• 6) οοάά. 
Πν^ηρηρ ▼ιιΐ^• 7) ν• οιη^ V. 8) ηαΐ ηάά» οχ οοάά• Ι^. Χυΐ. θΑΡ• VIII• 77 

"ΑλΒξίζ ο ναγτης έν τ^ έτίγρο^φομ^νφ όράματί Γρο^φγ 
λίγων ωίε* 

Γ9γένητα•. δ\ ώς λίγονοΐψ ηάν 2άμ^ ρ.6θ6. 

«Ό«ονθ'* ϊηρον, λΛ&ίψηζ ίπβ&νμηαβν ηόρηζ 
ανϋ'ρωποί » ίγκατέχλίΐοέ &* αυτόν τφ νβίζ• 

%αί Φίλημων^) του Λυτού μνημονεύων φ^σΛ'* 

'^ϋ' Ιψ Σάμν^ μίν τον Χι&ίνον (φον ποτ^ 
ίρ&ρωποί ηράο&η τ&κ' βίτ Μ τον νβών 
Μ{ΐτ4»λίΐο§ν αυτόν. 

Κηΐ<ηκλέους ϋ έσην Ιίργον το ίγαλμα, ως φησιν "ΑίαΤοζ 
ο ΙΙΪυτίλην»7ος ίν τψ ττερί οίγαλμΛΤϋττοίων, Ιίολέμων Ά 
η ο χοι^σας τον έτηγραφόμβνον *£λλ«^χον* »/£ν Δβλ- 
φοΐζ, φησίνψ έν^) τω ιηνίτιων ^ησΛυρω ταΐίές β/σ/ λ/- Β 
^ίνοί όνο 9 ων του ίτίρου άελφο/ φ^σ/ των Ά^ωρων έτι- 
^μησοαηί τίνα συγΗατΛΗλβισ^'ηνοα χοα της ομίλίχς ηχτοτ 
λίΤΒί^ στέφχνον. φωραβ-έντος 6' αυτοΰ τοι/ &Λθν χρω• 
βΐένοίς τοις ΔβλφοΓς συντάξαι^ άφεΤνΛΐ τον Αν^ροηρον* 
ί^ίωχένΛΐ γχρ Λυτ^ μισ^ον,**^ 

Κ^ αλο^Λ ίϊ ζζ» Λνά'ρωνων ηρίσ^η' Τί%%ούνίο» 
μίν Τίνος βχσίλαχοΰ οΙνοχοου οίλέΗτρυων έχαλβίτο Ά ο 
βΐίν ΛλΒχτρυων Κίντχυρος^ ο ϋ Σεχοΰνδος ην οΐχίτης 
Κιχομηδους"^) του Βί^^υνων βασιλέως ψ ως ίστορί,ΐ ΚίχΜΤ• 
ίρος έν Ζχτ(ρ ΏΒρίΧδΤΒίων. έν ΑΙγίφ^) ϋ νκιΛος ηρασ^ Ο 
χην 9 οοζ Κλέαρχος Ιστορεί έν τρωτφ *&ρωτίχων. τον Ά 
'ΤλΛλ τούτον Θεόφραστος^) έν τψ *Ερο9Τίχφ ΆβΐφΙλοχον 
ηαλεΐσ^αΐ (Ρησι χμ το γένος 'Λλένίον εΤναι. 'Έφμε/ας Ά 
ο του *Ερμοίωρου9 Σάβΐιος όε γένος 9 έρασ^ηναι χην»^ 
Ααχνίους του φιλοσόφου, έν ϋ Αευχαέ/^ φησϊ }ΰίίΛρ%ος 
ούτως έρασ^ηναι ταων τραρ^ένου^ ως χαί τον β/ον έχλίι* 
ητούστ/ συνατο^ανεΤν. δελΙφΤνα. ί* έν *1ασω ταιίόζ έρα^ 
σ^ηναι λόγος , ως ιστορεί Αοΰρις έν τζ ένατη^ ο 6ί λόγος 
έστϊν αυτω [ο'^^] περϊ Άλεξάνόρου χαί λέγει οίτ««• 
,,1Α£Τ£Τ^μ^«το ί^ χα! τον έχ της Ίασοΰ ΊταΛα' τερί γαρ ρ 
τψβ νολιν ταύτην Λιοννσιός τις ην ταΤς, ος με,τα των 
οίλλων έ* ταλοίίστρας ηταραη^ενό μένος έτΙ την ^αλαττοΛβ 
έχολύμβα. όελφίς όί τρος αύτον έχ του -πελάγους άτηντω 

ι) ρ• 4 19• 3) ΒλΙβοΑίηρ. ζ Ιν νυΐ^• 3) Νιηομ• οιη• 
ν. 4) δο^νν*• '^/«/φ ^νΐζ. Β) νο1• 6. ρ. 199• 6) |^ 78 ΑΤΙΙΕΝΑΕΙ ΟεΙΡΝΟΘΟΡΗ• 

• 

χ6βΑ6νος %ού ΤΛλιν Μοηοί^/στΛ εΙς η^ν γ^ν•** φΛορ^'ρο^ 
νίτΛΤον α Λστι ηαί συνετύτατον το ζ^ον ο ίελίρϊζ χχρίν 
Τ9 ΛΧοβΜνχι έτι&τάμΛνον• ΦύλΜρχοζ γουν έν τζ ίο^ίβ* 

ε ηά'ηΐ ,^Κοίρανος, φησίν ^ ο Μ/λ^σ/ος Ιίύν οίλιέΛς τγ ίι- 
κτύφ λαβίντΛς ίβλφϊΡΛ κοά μίλλορτας ΗΛτοοίόττβηβ αρ- 
γύριον βούς ποα ΐΤΛρΛστησοίμΒΡος ίφηηβν βίς το τέληγος• 
χού μΛΤοί ΤΛυτα νχψίγ/α^') χρησοίβίβνος τερ} Μύχονον ηοά 
πάντων άττολομένων μόνος υτο ίβΧφΐί^ος έσύ^η ο Ίίοίρ»- 
νος. ΤΒλΛΌτήσΛντοζ α αύτοΰ γηρΛίοΰ ίν τγ ΤΛτρΙίί χαί 
της έχφορας τίχρ» την 3^Λλαττ»ν γιγνομίνης χλτ» τύχην 
ίν τγ 'ϋίιλητφ , φ/ τω λιμένι τλη^ος ίδλφ/νων ίψάνη ίν 
τη ημέροί' έχβ/νι/, μιχρον άτωτέρω των συνεχχομιζοντων 

Ρ τον Κοίρανον, ωσΒΪ συνβχφβρόντων χοϋ σνγχηίέυόντων τον 
&ν9ρωχον•*' δ ί* αΰτος ΙστορβΤ Φύλοίρχος ίιά της είχο' 
στης, (σην ίλέφας το ξωον^) φιλοστοργίαν ίσχεν %1ς *ο^ 
ίΐον. γρΛψβί ί* ούτως * 3,Ύούτιρ ϋ τψ ίλέφοίντί συνετρέ- 
φΒΤΟ 3^λ8ΐ» έλίφχςψ ην ΊίίχΛΜν έχίλουν* ψ τελευτύσα 
η του *ίνδοΰ γυνή ΐΤΛίίίον αυτής τρ^οααοστΛΤον τ^ο^οαίΜτί' 
9ετο. Μο^Λνούσης ϋ της ανδ'ρωτου ίεινή τις φίλοστορ- 
γ/Λ γέγονε του θηρίου τρος το ιταιόίον* ούτε γίρ λτ αυ» 
του χωριξομενον το βρέφος ύηέμενεν ' β Λ, εΐ μη βλάχοι 
το 'κΤΛίίίον, ησχαλλεν. ϊτ ουν ή τροφός έμχλησείεν Λυτό 
ψ*^7•τοΰ γοίλΛχτος, άν» μέσον των κοίων του θηρίου έτΐΆει 
αύτο έν σχάφη. εΐ Μ μη τοντο ιτεΐίΟίήχοι ') » τροφην ούχ 
έλαμβανεν ή έλέφοις. χμ μεΤΛ ταυΤΛ ίί ολ^Φ της ήμΐ^ 
ρχς τους χαλάμους λαμβάνων χοϋ των ιταρχη^εμίνων 
χορτοίσμίτων , χοί^εϋοντος του βρέφους > τχς μυίχς άχε^ 
σοβεΓ οτε Ά χλαίοι, τη τροβοσχίίί την σχίφην έχ/νεί 
χοα ΧΛΤεχοίμιζεν^) Λυτό. το Λ* αύτο έτοίει χού ,ο οίρρην 
ίλέφας ιτολλΛΧίς.*^ 

*Ύμε7ς ό^, ΰ φιλίσοφοί, χοά των ίελφίνων χού των 

* ελεφάντων έστ^ χλτλ την γνωμην άγρίωτ^ροί, ίτί ίί^) 

άνημερύτεροί ψ χοάτοί Ώερσχ/ου του Κ/Τ'^α'^ ίν τοΤς συμ- 

Β Ίτοτίχοϋ ύτομΛτημασί βοώντος χού λ4η(οντος• ,ιΤΙερϊ άφρΟ' 

ι) οοάί. ναναγίφ ηύζο• λ) %ο ζ^ορ οιη• V• 3) οοά• 
ηεπαηηΦΛ ηιΐξ• 4) οο^ά• «ατβηοίμισίν τυΐ^• 5) Βίηάοτί• - ^:^IΒ. χπι. οαρ. νιιι. ιχ• 79 

ίίσΐηΐβ αρμοστον βΐναι ^ν τφ οίνφ μν^ίαν νοίεΐσβΌα * ηού 
ψίρ χρος ΤΛυτ» ^μϋς^ οτ»ν ύτάτίωμΜΡρ ίνίρρ§ΐΓ8Τζ βΓν«ι• 
Μοί Αντοιΰ^Λ τους μίν ημίρας τβ %οα μ$τρίως αντοϋβ χρω* 
μίνους ΙτΛίνΒΐ^ ^βΓ, τους Ά ^τιριωίδς %οά άτληντΜς 
^έ^8ΐν• κο^ %1 βιαλβητικο) συνελ^ίντεζ %1ς ττότον τερί 
συλλογίσμων βΜλέγοιντο, Λλλοτρίως £ν Λυτούς ύτολαβα 
Πζ «Ό/«2ν του καρόντος κκιροΰ* ηαί ο χαλος καγαβ'Οζ β•9• 
ανιίρ μΒ^υσ^Βίτ} αρ. οι ϋ βουλόμενοι σ»(ΡρονίχοΙ βΤρλι 
σφϋρΛ μέχρι τίνος βίΛτηροΰσΐΡ έν τοΤς ιρίτοις το τοιού- 
τον βΤ^' όταν Ίταραίύιι το οΐνάριον^ τψ κασαν ασχψ Ο 
μΛσύντρβ έτιάβίκνυνταΐφ ο κμ ψρφην έγίνετο Μ των ίξ 
'Αρχαίίας θεωρών νρος *Αντίγονον ΐίαραγενοβίένων. έΜεΐ• 
ρα γαρ ι}ρίστων σφϋρα σηυ&ρωνΰς κού εύσχημοννςψ ύς 
^ντο 9 ούχ ΟΤΙ ημΰν τίνα τροσβλίιτοντες , αλΧ ούΛ αλ• 
ληλους. ως ϋ ο Ίτότος χροίβαινε χαί είσηλ^εν αλλ» τε 
οΜροάβκτΛ^) ηαί αϊ Θετταλαί αύται ορχηστρίίες , ηα^'ί- 
ιτερ αυταΤς ί9ος ίστίν^ ίν τους ίιαζωατραις^) γομναί ωρ• 
χο8ντθ9 ουχέτι ηατεΐ^ον αυτούς οί ανίρεςψ αλλύ έ* των Ο 
ηληων ανωρμων^) ηού ίβόων, ως ^ανμαστόν τι ^έαμ» 
^εωμενοί* χού μαχάριον τον βασιλία ατεχάλοον, Ζτί 
ίξεστοβ ωύτω τούτων άνολαύειν. χοϋ ίτερα τούτοις *Λρ»- 
ιτλί^σΐΛ ψανυ 9§λλα των φορτΜων ίτοίουν. των φ/λο• 
σάφοηβ α τις συμτ/νων ^ιμΤν εΙσεΚ9ούσ^ς αυλητρίίοςψ χαί 
ονσιΐς ευρυχωρίας ^οιρ αυτω^ βουλομίντις της τίαιίίσχης 
ΐΓοροΜαΛίσαίψ ούχ ίπέτρε^Ι/εν , άλλα σχληρον αάτον είση• 
γΐ3τ• βΐ^' ύστερον νωλουμίνης της αύλψτρ/ίος, χ»ίάΐίερ Β 
ϋ^ος ίστίν ίν τοις Ίτότοις γ/νεσ^αι, Ιν τψ Λγοραζειν 
ηνυ νεχνίσχος ην' χαί τω τωλοΰντι £λλω τινί ^αττοιν 
νριοσ^έντί^) αμφισβητεί, χαί ούχ ίφη αύτον χετραχένοί* ^ 
Μδά τέλος είς τνγμας ηλ^εψ ο σχληρος ίχεΐ^ος φιλόσοφος 
%αχ έ]β ωρχζ ούί' αν Ίταραχα^/σοί έητρίτων τζ αύλψ 
τψΛί•** μητοτε εηΜς ίστιν ο ϊΐΜρσβΰ^ς ο ΊτερΙ της αυλή• 
τ/Λες ίιχτΌχτεύσχς. φητί γαρ * Αντίγονος ο Καρί&στιος 
ί9 Τψ τερί Ζήνωνος γρίφων ωίε* ρ,Ζηνων ο Κιτιεύς, 
Ώερσχ/σο τηφ* χοτον αόλψ'ρίίιον πριαμίνσυ, βισχροΰττος 
βίεοημη^ νρες αυτόν ίιχ το την βυτην οΙχεΤν οΙχίων, πλίς. 4) €ιιιιι1>. Μ^ΦσΗνηε ▼ιι1{• 8ο ΑΤΗΒΝΑΕΙ ΟΕΙΡΝΟβΟΡΙΙ. 

συνΛΐσ^μ$νος συνεΙλχίΜΠ την τοαί/σχτρβ %ού συγΐίΛτ£%λ9ίσΒ 
Γ τφ Πβρσα/».** οΤία ϋ %ϋύ ΙΙολύστρατον τον^) ^Α^ψχϊόνψ 
μα^^τ/την ίί^) Θεοφράστου 9 τον έτηχαλούμενον Τυρρψ^όνψ 
Ζτ$ των Λνλητρίίων τλ ίμοίτια ιίεριέόυΒν- 

*Ε<ητουΟΛΧ8σΛν ί^ ηοι) οΐ βασιλβΐς τερί τ»ς μουσουρ- 
γούζ 9 ως ίηλον το/βΓ Ώαρμβνίων έν τγ τρος Άλέξχνίρον 
έιηστολξψ ^ν έττέστΒίλ^ν λότ^ μΒΤΛ το ΑΛμΛσχον ίλβΐ^/ 
%οα της Λτοσαενης της^) αχρείου ίγκρχτης γενέσ&βα. 
ΚΛΤΛρί^μητΛμΒνος ουν τα αΙχμχλωτΛ γραφεί κοα ταΰτΛ' 
ρ.6ο8•9,Παλλα(χ/%Ε( ^ρον μουσουργούς του βασιλέως τρίΛχοσίας 
ΛΪΗοσιν ίννίχ, οίνίροίζ στεφανοπλοΗους ίξ χού τεσσαρχ- 
κοντά, Ο'φονοίούς ίίαχοσίους έβίομηχοντχ ίττα, χυτρβ' 
^ούς εΐχοσιν ίννέα, γαλαχτουργούς τρεΐς χοα ίέχα, χοτη• 
ματοχοίούς*) ίιττΛΧχ/ί§χχ , οίνοη^ητάς έβίομήχύρτχ, μυ* 
ροτοιούζ τεσσχρχχοντχ/' χοα ύμΐ^ Άψ ω έτχΤροί, λ^γω* 
οτί ούϋν ίστίν οφ&αλμων οΰτως Λυφρχντίχον άς γυνχί- 
χος χχλλος. ο γοΰν τον τραγ/χο? Χ,χίρι^μονος Οίνεύς χερΙ 
χχρΆένων τίνων ίιηγούμενος ων έ3'εχτό ψησ^ν έν τφ 
ομωνύμφ ίρχμχτί• 

Β "^Λ^ΛΤΟ γαρ *) ι^ μίν λβνηόν βΐί ο$ληψόφωζ^) 

ψαΐνονσα μαστον λ^λνμένηζ ^πωμίδο^' 
τηζ δ* αν χορβία'^) λαγόνα την αριοτ§ραν 
€ΐνο8 * γνμνη£ ®} δ * αΐ&έρο^ ^βάμασ&ν 
5 ζωσαν γραφην ^ίξαι,νί' χρώμα δ* ομμασι 
λβνηόν μίΧαίνηί ^ργον αντηνγβί ^) βμ*α9, 
άλλη δ* ^γΰμνον καλλίχίΐραί ωλέναζ^ 
άλλη προοαμπέχονσα ϋ'ηλνν αντένα, 
η δ* ^κραγέντων^^^ χλανιδ/ων^^) νπό πτΰχα^ 
Ο ΙΟ ϊφαινδ μηρίν ^ ηαξβπεσφραγιζβτο 

ώρας γδλώοης χωρίς ίληιδων ^ρωί, 
^ι νπνωμίναΛ ^*) δ* Ι'ηιπχον ίλβνίων ϊπι^ 

ϊων τ8 μβλανόφνλλα σΐ'χκίωσα* πτβρα 
αρόηον θ*** ϋ€ ηλαίδβζ βι6 υφάσματα 
ι^ ηέπλ(αν οίχίαί^*) βϊδωλον ΜομόργνντοΛ. 
Ιϋρσηί δέ &αλίρ6ς ίχτραφβΐς άμάραηο€ 
λβιμωο& μαλατίοΧς'^^) ιξίτβ&νβν^*) ανχέρα£, 
ι) τον αάά• 6Ζ οοέΙ. 3) δέ Λάά• βχ οοά• 5) οοέΙ^• του ν• 
4) οοάά• ηοτίματοηοιον€ τ» 5) ^' 1&οο1)9• 6) οο^έΙ. σ^λη^ 
ψΰίφω9 Υφ 7) €•8αα1ι• χορίαί τ• %ορ%Ια9 οοά^• 8) οο^ιΐ. 
γνμνοίζ ν. 9) δοΗ-νν. άντανγΜΐ ν• ίο) €λ$• η δ^ χλαγέντων ν. 
11) οοάά* χλανίδων ▼• 13) £«οΙ>βελ• νπτο'βμβψαι ν. ι^)σ%ια€ 
€&βΑαΙ>• ι^^ Οτοΐ' μαλΘ•αΗθίσ$ν ν. ιΒ) ΒαΙίζϋτ, ίξίτΗΡον Τ' Ι.ΙΒ. XIII. €αρ. IX. 8ι 

αί^ έν *Αλφ6σίβοί(^^) φησί' 

ΚαΙ σωματοί μίν οφΗ€ «αταργάζφτο*) 
ύτίλβοντα λβνχφ χροίματι δίαπρ§9τη^)' 
9*8ωζ 3* ^πδρρν&μίζίν ηπιοηατον 
^ρυ^ημα λαμηρω προστι^ίΐσα χριαμαη* 
ΜΟΜΛΐ 9^ χηροχρωτι^ ωί άγάλματο9 
Μντύιύ» βοστρνχοίΟΛν ^χπιπλασμίνοι 
ζο»&ο7σίν ανίμοϋ 6νέτρνγθίν φορονμ§νοί, 

/ν α τζ 'ΙοΤ έοίρος τ^κνχ τροτηγορεϋβ τλ ίν^η • 

*^ρ&ηρου τί%να / Ε 

/αρΛ*) πίρίξ στρωσ'ίντβς. 

έν Ά Ι^εντΛυρω ^ οχερ όρχακ ιτολύμετρόν έση^ λβίμύνος 
τ4κνΛ ' 

" Εν&6ν μίν αυχίΖν €ίζ απδίρονα οτρατον 
Λνϋ'ί^κν άλογχοιν^) ίοτράτ&υααν^ ηδοραΐζ 
&ηρωμ{ρω¥ * * τα ^) Χαμωνων τέηνα, 

ΧορνιΡ ίραστί*9 χισσόί , ίνιαυτον βί ηαΐί, 

ΙΤΒ/Ι ίί ρϋχν έν Όίυσσει (Ρησιν οντοΰζ' 

Κόμααην (ηρών θ(ΰματ'') §ναν^η ^68α 
ίϊχον^ η&ζψημ ίαρος ί*:τρίπίατατον• 

χΛί έν Θνίσττ/' ψ 

'ΡόΒ* οςηςΕβ/Γί Λρίν^οιν') αργίννοΖί ο μου, 

έν α Μίννχα' 

ΙΙνΑλ>*ψ οπωραν Κνπρίίοζ ^Ιαοραν παρη^ρ 
Λχρ9ία$ πίρχάζοισαν αΐναν^αιί χρόνου. 

Έτ/ χχΏ^ι α — ίτι γχρ γέροον ΛΟίϋς η£λΛί$7 
ΨΛρΛμοσννχ'^ 9 χχτχ τϋ'^ Ε,νριχίίτ^ν — ίιχβοητοι γ«γονΛ7ΐ 
γυνχΤχείψ &χργι^)αχ η Μιλησίχψ ητίζ μμ τεσσχρεσχχβΛχχ 
αί:^ρχσιν £γχμιΐ3^7ΐ ψ ον7χ χχλ το εΤίος τχ•Αί χχ}αι Κΰά σο-ρ•6θ9• 
φη ψ 00 ζ φι/σίν *1χ7/α; ό σοφ;στ:^ί εν τ£ έτιγρχφομίνφ 
Σ^/νύ^γ^^)^3^- Αε/νχν 6' ΐν τ» χέαττη τκν ΪΙεριιχχν τί^ 
ιτροίτΊΐς σνΤΓχξεχζ ΖηΊ.ν • ο γ* τ} Ιίχ'/χζύυ γι/>>| , Ιίτι^ τ^ν 
ομοχ'ΛτρίΖ^ 'Ξ*ρζου^) χ^ελΖτ, ^ ονοίΐχ Ά^δίηί , κχ}Χίστιι 
^ν τ2ν ίν τ^ Άσ^'χ '/ΐ'^χί'^χν χ:^ χχολχ^τοτχτι;. Φί/^ρ' 
χβς ό* έν τψ έ>νεχχχί4εχχτγ Ύίμίΐ7χ> νί^* ^ψ^ 'Ο^^χρ- 

5) ΐΜΐΜΦΖρίίβΛΤ ίϊ3α ^Λατί^^νζ 20€ΐΏ, 4/ άίρο€ V. 5> II «-^ 
1‫ιηρ. ΦτίμβίΛτ τβϊ φχτίμ^τ* !ιεο'ΐ>»ια:• ^^ ^οόά. %ρίψφί% 

ΑϋιβΒ. Τ. III. Γ 851 ΑΤΗΕΝΑΒΙ ΟείΡΝΟβΟΡΗ. 

του ΧΛλλακίίΛ 7Τ»σ»ς γυνοιΤίίΛ^ ύιτΒρβ9β\ψίένΜ χαλί 
Β τχύτην ί* ΛίτεστάλκΕί ίωρον ο των ΑΙγυττίων β*σίλ 
ΣτΛτίρχ τζ βΛσιλίοοζ γΌνχίκί, Θίότομ^οζ ί* ίν τζ & 
Ηοα νεντηκοστ^ των Ιστοριών ^ Σ$νοτΓ8/^$(αν την Αυσ 
ίρίίου μητΒρΛ ττασων των ΚΛΤα ΤΙβλοπόννησον γυνΜΐί 
γεγονένχι ΗΛλλίονα. Λτίκτβιναν ϋ αύτην ΑΛΚΛίΛίβΐί\ 
κοά την ΰίίβλφην αύτηζ Κρνσην/Ζτβ χού τον ΛνσΛνίρί{ 
έχΆρον οντά Αγησίλαος 6 βασιλεύς κατΛστασιοίσΛς φα 
{ΒΌ^ηνΛΐ έττο/ησβν ύττο ΑΛχείχιμον/ων. κχλλίστη ί* 
ηοα ΏαντίκΛ η Κυνρία, ττβρϊ ^ς φησι Φύλαρχος έν 
Ο ίΒΗΛΤΤ) των ιστοριών^ οτι χαρ ^Ολυμχιϋι ουσαν τ^ Άλ 
(ίνίρου μητρϊ ^τει ττρος γίμον Μόνιμος ο Τίν^^ίωνος, : 
έίτει ην οίκολχστος η γυνή, ίφη η Όλυμτιάς* ^Λ • 
νηρί^ τοΤς ίφ^αλμοΐς γχμβΤς^ χού ου τψ νφ•** χού ; 
ΧΛτάγουσΛν ϋ Ιΐβισίψτρατον έχϊ την τυρανν/ίχ ως Ά« 
νας ΊτεΤραν^) ειίος ίχουσαν χαλήν (Ρησι^) γβγον/ναι» ^ 
χοα τζ '^εφ εϊχο^στο την μορφην. στεφανοτωλις ϋ : 
χ:α αύτην έξϋωχβ χρος γάμου χοινωνίαν ο ΥΙεισΙστρα 
*1τχίρ%(ρ τω υίφ, ως Κλείίημος Ιστορεί έν ογίοίρ Νόστ 
Β έξϋωηε Ά χαί 'ΙπττοΙρχίρ τφ υιεΐ την τταρχιβατησοα 
αύτ^ γυνχίΧΛ Φύην, την Σωχροίτους ΆυγΛΤ^ρχ ίλ»^ 
ΊνττίΛ^), χεριχχλλεστάτην ουσχν , τφ μετ χύτον τυρ 
νεύσχντι» συνφη ίέ, ως (Ρησι^)^ τον Χχρμον έρχσ^ 
του ^Ιχττίου γενέσ^χι χοα τον χρος Άχχίημί^ ^Ερα 
ϋρύσχσ^αι χρωτον^ ίφ' οΖ ίπιγέγρχτττχΓ 

ΖΓοίΠίλομηχαν* *'£ρωζ » οοΐ τονδ * ίδρνσατο βωμον 
Χϋίρ/ίΟ^ έηΐ ϋΧί9ροι€ τέρμααι γνμνασίον, 

ε *Κσίοίος ό' έν τρίτω Μελχμττοί/χς την έν Ενβοία Χι 
χΐίχ χχλλιγύνχιχχ εΤττεν» βύτρειτεΤς γχρ χύτο&ι γίνον 
γυνχΤκες^ ως αού Θεοφρχστος είρηχε• χμ ϋυμφϋοιί 
ό' έν τω της 'Λ^σίχς ΐίερίτλω χχλλίονχς φησι γίνεσί 
γυνχΐκχς των τχντχχοΰ γυνχιχων εν Τενϋψ τ^ Ύρο9* 
νήσω, 

Οΐίχ ίε χοα Ίτερ! χχλλους γυνχιχων χγων» χοτλ Λ 
τε^έντχ* νερί ο5 Ιστορων^) ΙΛιχίχς έν τοις Άρχχίίχ 
ίιχ&ει^χ/ φησιν χύτον Κύ•\^ελον, χολιν χτίσχντχ έν 

ι) 2ωτ§ίρα9 ναΙολ6η8τία8• 3) ^αα* 8ο1ινΓ• 3) οοέ 
*ΙηηίΛ9 ΎΜίζ' 4) φαοι 8οΙιν7€Ϊ^1ι• ^) οο^ά> ίατορ§ΐ νηΙ| Ι.ΙΒ. XIII. Οδρι IX. 83 

ιτΒίίφ ττ^ρΐ τον Άλφβίόν €ΐς ην κατοιχίσαντα^) Ώαρρα* 
σ/ΑΤ3/ ηνοίς τέμενος χαί βωμον Μαστησαι Δημητρι Έλβο* . Ρ 
σίνίφ 9 9( ^^ '^ν έορτ^ χΰα τον τον χά}ίΚθΌς άγων» έτητβ- 
λέσΛί• 7Μ4 νιχησχι ιτρωτον χύτοΰ την ψ)νΛ7χΛ ^Ηροίίχην. 
ίτέτελβΤτΛΛ α XX» μ^χρι νυν ο οΐγύν ούτος 9 ι^ «/') 
ου^Μνίζομενοί,ί γυναΐ)ί$ζ χρι^σοφόροι ονομάζονται. 0£Οφ^α• 
στοζ α ΛγωνΛ χοίλλονζ φησί Ίίενέσ^οα ιτοφόί Ήλβ/ο/ξ, 
Μι την χρισιν έτίτελεΤσ^'αι μετ» στουίης9 λαμβάνειν τβ 
τους νιχησχντχς α^λα οχλχ' οίτερ άνΛτίΆεσ^οίί φησι 
ύαονύσιος ο Αευχτριχος τζ Ά&ηνφ9 τον ϋ νίχησανταρ^^^ο, 
τοίίνιούμενον νπο τόϋν φίλων χοά ΊΤομττευοντχ !ως του /β- 
ροΰ ΊΓΛραγίγνεσ^Άΐ'^), τον στβφχνον ί'^) αύτοΤς ί/ίοσ3'χι 
μορρίν^ις^) Ιστορεί Μυρσίλος έν ίστοριχοΤς ιταραϋξοις. 
ένίοχοΰ α φησιν ο αντοζ Θεόφραστος χοά χρίσεις γυνοα^ 
κίν ίτερ} σωφροσύνης γίγνεσ^'χι χοά θίΧθνομί«ς9 ωσττερ 
ί» τοΤς βχρβάροις* Μρωδ'ί ί^ χάλλονς^ ως ϋον χοά 
τούτο τιμάσ^^Λΐ^ ΧΛ^άιτερ χαι ταρά Τενεόίοις χα} Αβσ- 
βίοις* ταύτην όβ τύχης η φύσεως είναι 9 τιμήν ϋ^) ίέον 
τροχεΤσ3'αι σωφροσύνης* το χάλλος γαρ ούτως χαλον* εΐ Β 
ίέ μη ψ χίνίυνον ίσχκν έττ άχολασίαν. 

Ύοσαΰτα του ϋΐυρτίλου έξης χαταλίζαντος χαϊ τάν• 
των αύτον έτί τ^ μν:}μΐ} Άαυμασάντων ο "Κύνουλχος ίφη" ' 

Πονλνμα&ημοοννηί , τζ^ ου κβνβοίτ^ρον ονδίν^ 

"Ιτχων εφη ο α^εος» άλλα χα) Ηράκλειτος ό ^εΐές φησι' 

9%ΤΙουλυ.αα'9'ίη'') νοον ίχβιν ου Μάσχει»** χαι ο Τίμων 

ύ ίφη- 

Έν 8έ πΐατνομόζ 
ηονλνμα&ημοαί•ί•η9 , τ^ζ ου κΦπωηρον αλΑο. 

τί Ύχρ όφελος των τοτοντκν ονομάτων ^ ω γρχβΐ/ίατιχ^, Ο 
ιτάιττας έιπτρι^αι μάλλον η σωφρονίσαι ίυναμένων τους 
άχονοντας. χαΙ έάν μ^ν τίς σου χύ^ηται 9 τίνες ήσαν οΐ 
εΙς τον ίούριον^) Ϋτνον έγκαταχλεισ-^'^ντες * ένος χα! ίβι/- 
τίρου ίσως έρεΤς ονομ^ί' χχΐ ούί^ ταΰτ έχ των Στ?^τ/- 
χόρου, (ίτχολ^*) 'γάρ)* άλλ* έχ της Σαχάία τοΰ*Αργείου*°) 

ι) δεΙιιτΓ• χατοΐΛίοανταζ Τ*. *ατοιχησανταζ V• 3) α/ «(ϋ(1• 
βχ 6θέ13• 3) εοά• παραγίνίο&αι ν• 4] οο^^• δί στέφ• ν• 
5) οοέυ. μνριψην ν* 6) Β^ α^^. 6Χ 00^• 7) Ι^ίηΐΙ• ηοΧν-' 
μα&η ▼• 8) ^ο^^• δουρΐίον ν• 9) 0&•&ιιΒοχι• ψχολη Τ"1ρ 
ίο) ίάοηι• άηάτον άργείον ▼. 

ρ 3 84 ΑΤΗΕΝΑΕΙ ΟείΡΝΟβΟΡΗ. 

έ 

Ιλίου τΖ/τσ/ίος ') • ούτος γχρ ταμιτολλους ηνας αατίλβξΜΡ, 
(ίλλχ μην ούα των 'Οίνσσεως έταίροΰν (χοΐζ αν οντάς 

Ό βύρύ^μωζ ΧΛΤχλέξΛΐ τοίς ττροσηγορίΛς , χα) τίνες ο/ ύτο 
του Κύκλωπος αυτών καταβρω^ίντίς η ύττο των Ααί» 
στρυγόνων , χαι βΙ ίντως ηατεβρω^ησαν * οττις ουν ούΛ 
τοΰτ οΤίας, κλΙτοι^") συνεχώς ΦυλοΙρχου μνήμην τβ/οό- 
μενοςψ οτι έν ταΤς Κβ/α;:/^) Ίτολεσιν οΰτε έταίρχς ουτ» 
αν7^.ητρ^^xς Ιίεΐν $στΐ' 

ΚχΙ ο Μυρτίλος9 Τοντο ίέ ττοΰ βίρηκεν ο Φύλαρ- 
χος; κχτχνέγνων γαρ αύτου τχσχν την ίστορίχν• είττοντος 
α 9 Έι/ ιγ τρίτι/ χχΐ είκοστζρ ο Μυρτ/λος Βφη 9 Ε^' 
ούίί έγω ίίχχίως νοίντχς ύμχς*) τους φιλοσόφους μέσΰψ 

Ε μισοφίλολογουζ οντχζ\ ους ου μόνον Αυσίμχχος ο βασί' 
λβύς έξεχηρυξε της ΙίΙας βχσίλείας ανελΛύν»»^ ως ο 
Κχρύστίός φησιν έν ίστοριχοΐς ύττομνημασιν^ άλλα ΜαΙ 
*Α'9'ηνχΛ^ι. "ΑΚίξΐζ γουν έν'Ίητω^) φησί' 

Τοΰτ* ιατιν Άχαδημίία , τουτσ Λίνοκράτην ! 
πολλ αγα&ά 9οί6ν οΐ &ίοϊ /ίημήτρίω 
Ηαϊ το79 νομο'Θ'έταίς , ^«οτ» τους ταί των λόγωΡψ 
ών ς^ασ», 8ννάμ8^9 παραδίδονται νο79 νέοιί 
5 ίί χοραχαί ί'ρρίίν^) γααΐν ί% της ^^ττίχηί• 

Ηχ} Σοφοκλής 6έ τις -φηφ/σμχτι έξηλχσε 'ΐτχντχς φιλοσο• 
Γ φους τη ζ Άττιχης, χλ^"* ου λογον Βγρχ'^ε Φίλων $ ο'') 
Αριστοτέλους γνώριμος^ οίπολογίχν ύτνίρ του Σοφοχλίους 
Αημοχχρους πτετίοιηχοτος , του Δημοσθένους οίνεψιοΰ. χοΛ 
*Ρωμα4^ι ϋ οΐ κχντ χριστοί έζέβχλον τους σοφιστχς της 
*^ωμης ως ίιχ^θέίροντχς τους νέους ' ίτβιτ ούχ ου* ο'τως 
χχτείεζχντο» έμφχνί^ει ί* ύμων χχι το ανοητον Άνχζιτί'^ 
νος ο χωμ(^&ιοτοιος έν Κερχυνουμένω λέγων ούτως* 

Οι'μο^% φιλοαοφίΐί. αλλά τοίς γβ^^ ψιλοσάφονς 
ρ•6ΐΧ. ίν τοίί λογοις φρονονντας ίνρίαηω μόνον, 

ίν τοίοί δ* Ι'ργοϋ οιτβί ανοικτοί ^ ορω. 

είκοτως ουν ττολλχί των νίλεων ^ χχι μχλιστχ η Ααχε• 

δχίμονίων^ ως Χ,χμχιλέων φησίν έν τω νερ} Σιμωνϋοϋψ 

ου Ίτροσίεντχι ούτε ρητοριχην ούτε φιλοσοφίχν ίιχ τχς έν 

τοις λόγοις υμών φιλοτιμίχς χχ} ίριδχς χάι τους χχχίρονς 

ι) ^οά^. ίλίοπβραίδοί να1§. 3) οο3. παΐ ν. 5) Βγοπ^- 
βίβέί. Κί'ων νιύξ• 4) νμας αάά. β οούίΐ. 5) ^Ιππίΐ δοΐιντ. 
6) εοάί. αΐραν νιΛζ• η) 6 &άά, βχ οο^. 8) ΟΓοιίαι. τ§ 
νιιΐβ. Ιλβ. XIII. ^ Οαρ• IX. 85 

4Κίγχους' ίι ους Σωκράτης μϊν ανέβΌίνδν, ο νρος τους 
εΙς ΤΛ ίίΚΛστηρι» όίΛχληρουμίνους ίίΛλβγόμβνοζ χερϊ του 
ίίΛαίου^ κλβχτίστΛτους οντχς' ίχέ^κνΛ ϋ ίιχ ταυτχ ηλΙ^) 
θΛοίοορος ο αδ^Βος ηλΙ ΑιαγόρΛς έφυγχίεύ'δτι' οτβ η»1 
τλΑνν νχυχψΛ^) έχρηιχτο' Θεοημος"^) 6' ο γρχ-^χς τ* Β 
%ατ Ένικούρον βφλ/χ ντο Ζήνωνος του Ένιχονρείου 
έξΛίτηδεΙς ίντ/ρέδη^ ως φησι άημι^τριος ο Μχγνης έν 
το\ *Ομωνύμοις, 

Σι/]/βλόνη 61 δΙπεΤν 9 κχτχ τον Σολέχ Κλέχρχον, 
ού χχρτ6ρικον βίον χσχβΤτε^ χννίΗον ϋ τ^ οντι ^τβ' 
χχ/τοί του ζώου τούτου έν τέττχρσί την (ρύσιν ιτερί^την 
ίχ,οντος^ ωνιτερ ύμίΤς τχ χε/ρω μβρισίμενοι τηρείτε, χΐσ- 
^ησει τε γχρ τξ ττρος οσφρχνσιν^) πού νρος το οΙκεΐ^ν 
XX» αλλοτρίον 'δχυμχστον , το τε συνχνΆρωττΙζον χχ) οΐ' Ο 
χονρον εΤνχι χχΐ φνλχκτίχον του των βυ δρωντων /3/ον 
ΧΛΐηων ΊΤβριττότχτον ων ούί4τερον ιτρόσεστιν ύμΤν τοΤς 
τον χυνιχον βίον μιμουμένοις. ούτε γχρ συνχν^ρωττίςετε 
οδτε δίχγίνωσΜετε ού$ένχ των ομιλούντων χΐσ^^ησε* τε 
τολλων^) υστερούντες χργως κχΐ χ^νλχχτοος ζ^τε, λοι• 
ϋρου ίε χλ} ' νχμφχγου του ζώου χεφυχοτος» (τι ίε τχ- 
λχητάρου χχΐ γυμνού τον βίον , χμψω τχΰτχ μελετχτε, 
χοΜολόγοι^) χχ} βοροϊ ν(Μς τε τούτοις χνοικοι χχΐ χνί' 
σηοί βιουντες' έζ ων'^') χττχντων χλλότρίοι μεν χρετης^ Ό 
μχτχίοι α εΙς το τον βίου χρησιμον. ούδβν γίρ έστ: των 
χχλουμένων φιλοσόφων οίφιλοσοφωτερον» τίς γχρ ηλτιο^Λν 
Αίσχίνην τον Σωχρχτιχον τοιούτον γΜγενησδ^χι τους τρΟ' 
ψους οτοΤον φησι Αυσίχς ο ρητωρ έν τοΤς των συμβολχίων 
λόγο/ν 9 ον έκ τωΐ' φερομίνων ως χύτοΰ διχλογων Άχυμχ- 
ζομεν ύς έτιαικη χχι μέτριον, τλην εΐ μη ως χλη^ως 
του σοφον Σωχρχτους έστΙ συγγρχμμχτχ, ίχχρΙσΆη δΐ 
εαη£ ύχο Ζχνδίττης της Σωχρχτονς γυνχιχος μετχ τον Ε 
ίχ^ίνοΌ δχνατον^ ως οί χμφ} τον 'ϊδομενβχ φχσίν* 

Άλλ ο γβ Ανσίχς^) 4ν τω έιτιγρχφομένω λόγω ου- 
τωσί' ,ψΏρος^Αΐσχίνην τον Σωχρχτιχον χρίως^)*^ — ΛΤβ- 

ΐ) μι) «ιΐά. βχ οοάά. 3) οοά• ραναγίφ ν. 3} ^^τ^μο^ 
Ιοηΐΐα•• 4) οοιίά. οσφρηαν ν. 5) ποίλψ Ολ%, 6) οοάά. 
βαΐ 9ΛΜοΧόγ9• ττι1§• 7) ^0(1. Ιϊ» νιιίς. ^) ρ. 46^. ΒβΙΛ. 
9) βο^<ί• £^/0ν« ν. 86. ΑΤΗΕΝΑΕΙ θ£1ΡΝ08θΜ. 

μνημονβύσω ί' έγω, βΐ χλ) τολλοί έστι τ» λ9χ9ένΤΛψ ίι% 
τον βρέν^ον ύμΰν τον τολνν» Ά (ΡιΚθ9θ(Ρθί — ίρχβτχι 
δ* ο(;τα;( ο ^•ητ»ρ* 9*0ι)χ αν νοτ ωίι9ψ^ ίνίρες ίιχΛτταίψ 
ΑΙσχίνην τολμησοα ούτως χΐσχρίν ϋηψ βικοίσασβΌίί ψ ιτο• 
μ/^οον ουκ ίν ^ΰ^όίοος αύτον έτέραν ΤΛυτης σ(;«Ύθφ«ντα^β• 
Ρ στέραν έξευρ^Ί^. ούτος γ»ρ» ΰ Ανίρες ίικοίστΛί, ο^εΙλων 
άρ^ριον Μ τρισϊ ίραχμοίΤς Έωσίνόμφ^) τω τρατε^τψ 
ΚΛΪ Άριστογείτονί 9 τροσελ^ων ττρος έμε ϋεΤτο μη τερι^ 
ίεΤν αΰτον ίιχ τους τόκους ίκ των οντα^ι/ έκΊρεσοντΛ, 
ΚΛΤΛσκευχζομοίΐ^) ί\ ίφηφ τέχνην μυρε'ψικην* (ίφορμης 
Ά ϋομΛίρ ΚΛί οίσω ίέ σο/ έννί' οβολούς της μν»ς το- 
ρ.βίλχοι/ς/' καλόν γε το τΑος της εόίαιμονίας τω φιλοσοφώ 
η μυρνψικη τέχνη ^ ακόλουθος τε τ^ Σωκρχτους φιλοσο- 
φίΛψ ίνίρος του κλϊ την τοιαύτην χρη(ην των μύρων 
ατοίοκιμοίσΛντος * Σόλωνος 6ί του νοιιο^έτου οϋ* έτητρέ» 
χοντος άνίρΐ τοιαύτης τροίστοίσβΌα τέχνης, βίο κλ! Φέρε- 
κράτης ίν 'Ιη/^') 11 Ώχννυχίίί φησί' 

Κ$τα μνροπωλέΐν *) τι μα&όντ ανΒ(^^ ίχ9η^ ') ΐΛα^ημ^νον 

νφηΙω9 υπό Ό%ια9$ίφ , Λατδϋηβρααμέψον 

οννέ^ριον^ τοΐ9 μ9•ρΛηίιη9 'ίν^) έλαλβι. δ** ι}μέψα9ί 

εϊ3^ έξης φησιν' 

Αυτία^ ονδδΐί ουτ8 μαγβίραίναν Μβ πωποτΒ 
Β οντβ μην"^) ουδ' Ιχ&νοπώλαιραν, 

έκίστίρ γχρ γένει άρμόζοντχ δεΐν εΐνχι κχϊ τα της τέ- 
χνη/ς, έξης Λ τούτοις ο ρητωρ τάδε λέγβΐ' ^.Πεισ^εΙς δ' 
ύιτ χύτου τοιχΰτχ λέγοντος κχ) χμχ οίόμενος τούτον Α/- 
σχίνην Σωκρχτους ^εγονένχι μχ3'ητην κχϊ ττερί δικοαΟ" 
σύνης και χρετης ττολλούς κχι σεμνούς λέγοντα λόγους ουκ 
αν τότε έχιχειρησχι ούδ^ τολμησχι χνερ οι ττονηρότατοι 
κχ} άδικωτατοί χν^ρωχοι έιαχειρουσι ττρχττειν.** 

Κχϊ μετχ τχΰτχ ττάλιν κατχδρομην χύτου χοίησχ'- 

Ο μένος ^ ως έδχνείσχτο^ ως ούτε τόκους ουτε ταρχοΛρ^ 

χτεδίδου* κχΙ ρτι νχερημερος έγένετο γνοίμγ δικαστηρίου 

ερήμην κχτχδικχσ3είς9 κχί ως ήνεχυράσ^η οΐκέτης αύτοΰ 

ι) οοΑ. ^?ωτ//«φ ^νΑξ• 3) οοά3• ηαταση9ραΙσομΛ§ τνΛζ. 
5) €λ8&αΙ)θΐι. ίίττΦ^φ τα1ς• 4) €<ΐ88α1>• %αναμ*ροηωΙέΧν ταΐς. 
5) £τ£ατά(ία3• μα&ωρ τάνδβ χρην ▼υΐς. 6) ΗοηιίΑηηΐΜ• ο» 
τοίε μαραηίοίί νιιΐ^• 7) Οιηάοτί• ου μην ναΙ§• 8) οο^• 
αρχάίεν ναΐ^• Ι.1Β. XIII. 0ΑΡ• IX• 87 

σηγμΛΤίοζψ κχΙ τολλ« λΧΧλ ΗΛΤβιτοορ αι/τοί;, έηλέγα 
ΤΜττχ' ,^ΑΚΚλ γαρ, ω ανόρες ίίΧχστΛί, ονκ 6ΐς έα^ μό- 
να^ τοιοίΤτό^ έτην, αλλ» %λΙ εΙς τούζ άλλους ίχΛνταζ 
τους αντψ κ^χρημένους, ουχ ο/ μίν χχτηλοί οι έγγυς 
οΗί^)τΤ8ζ, τΰίρ' αΤν Ίτροχοσβις λχμβοίνοη/ οι/χ άχοίΙίΛσι^ 
ίΐκίζοντΛί αύτφ ανγκλείσχνης τχ ηχχηλφΐχ; οί ί^ γβί' 
τονβς ούτως ύχ χύτοΰ ίειν» ττχσχουσίρ, ωστ έκλιτόντες Ό 
ης Λύτ»¥ οίκίχς ίτίρχς νορρω μισ^ονντχί. όσους ί' 
ίρΛΡους συνβίλβχτχίψ τχς μ^ν νιτολοίτους (Ρορχς ού %χτχ• 
χΙ%ήΐαί¥9 χΙύ^Α τβρί τοΰτον τον τίχχηλον ως χΒρΙ στηλψ 
ίία(ρ3'Βίροντχί. τοσούτοι ϋ ίττ] την οίκίχν χμχ τζ ^μ^ρ^ 
ΧΊΓΛίτησοντες τχ όφβιλομενχ ίρχοντχι, ώστε οϊδσ&χί τους 
ΊΓΛρίόντχς ^τ* έκφορχν χυτούς ηηβίν τούτου τβδ'νεΰτοζ^). 
ούτω ί' οΐ έν τω ΤΙ^ιρχίεΤ ίιίχδίντχί , ώστε ττολύ χσ^χ* 
λίστερον εΤνχί βοκεΐ)/ εΙς τον Ά/ρίχν τλβίν η τούτφ συμ* 
βάλλείν. ττολύ γχρ μχλλον χ χν ίχνείσητχί χΰτοΰ νομΐ• £ 
ζεί εϊνχί ^ χ ο ιτχτηρ χύτω ηχτίλιπεν. χλλα γχρ ού 
τψβ ονσίχν κεατητχι *Ερμχίου του μυροτοίλου, τΊ^ν γννχΐ^χ 
ίίχφ'^είρχς έβίομηχοί^τχ ίτη γεγονυΤχν ; ης έρχν τροσνοιη- 
σοίμενος ούτω ίιί^ηηεν » ώστε τον μ^ν χνίρχ χύτης χχΐ 
τους υιούς χτωχονς ίνοίησεν , χύτον ί^ χντϊ Ηχτηλου μυ* 
ρο'χοίλην χττϋειξεν ' ούτως έρωηχως το χοριον μετεχειρί» 
ζετο^ της ηλίχίχς χύτης χττολχύων^ ης ^χον τους ϋοντΜς 
χριΆμησΛί [όσου έλχττους ησχν^)"] η της χειρός τους ία- ρ 
ητύλους. χχί μοι ανχβητε τούτων μάρτυρες, ο μίν ουν 
βίος του σοφ ιστού τοιούτος•^* 

Ό μεν ουν Αυσ/χς, ω Κύνουλχε^ ούτως, ^γοί όί 
ηχτχ τον Άρίστχρχον τον τρχγιχον χοιητην 

Τάδ* ονχ υπάρχων ρ αΙΙα τιμωρού μίνα, 

ΧΛΤοατχύσω τον χρος σί χχϊ τοι;^ χλλους χύνχς έντχυ^χ 
λεηίον» 

ι) οοάΑ. τδ&νηωτο9 τη\ζ. 3) ^βίβΐ 1ΐλ•β νν• €Α8ΑαΙ>οΐϊ• ^ 
οιβίΐ•α ε\> Όοχα^ΐχίο άο οΙοοαΓ• 128. ι % 88 * ΑΤΗΒΝΛΒΙ ϋΚ1ΡΝ080ΡΐΙ. Α Θ Η Ν Α Ι ο τ 

ΤβΝ ΔΕΠΙΝΟΣΟΦΙΣΤΩΝ 

ΒΙΒΑΙΟΝ ΤΕΣΣΑΡΕΣΚΑΙΔΕΚΑΤΟΝ. €.1. Χον Διόι/ι/σον^ ίτ»7ρ8 Τιμόχρχτδζ , μαίνόμβνον οΙ χοΧλοΙ 
ν•^^^• λέγου^ίΐ/ οίιτο του τους ιτλείονος οίχροίτου στωντας ^ορυ- 
βοϋβίζ γίρβσάηι. 

^) 07ν6€ ΟΒ τρω«* μ»λιηδη6 , οστβ ηάϊ «ΑΑονί 
βλάητη^ ο9 αν μιν χαν^όν ϊλτι ^ ^^9* αισιμα ηΐντι• 
οΤνο6 Μαϊ Κένταυρον αγα%λντ6ν £ί*ρντίωνΛ 
ώΑβα'^) «VI μβγάρψ μβγαϋΊ'μον ΤΙβίρί&όοίΟ, 
19 ^απ£&α9 ίλ&όνΘ'\ ο 3* 6πίΙ φρίναΟ «ίασδν οϊν^ψ 
Β μα*νόμ$νοί ηάπ ίρβξβ δόμοι^ ένΐ ') Παρι&όοιο. 

ηχηόντος γονν του οίνοι; ές^) το σωμ», ως φησιν ^Ηρό* 
ίοτος^), έτίχναπλέδί 7:αΗΛ ίτβ» ηχ) μχινομβνχ, Κλέχρχος 
ί*^) ο κωμωίίονοίος έν Κοριν^ίοκ φιισίν' 

Εΐ τοΐ9 μί9υθΛθμίνοιί ίτιάστηί ημέρας 
άλγ97ν αυνίβαινβ την ΜΒψξίληρ προ τον πιΛν 
τον ακρατον, ημοίν ονίΰ «Γι Ιπινβν αν. 
ΡννΙ ') δε ηροτβρορ ®) τον πόνου την ηδονην 
προλαμβονοντί^ ύοτίρουμ^ν τάγαΟΌν» 

Ο ΑΒνοφΰντος^) ί^ τον *Αγησίλχον^^) μέ&ης μίν χτέχεσ^χι 
ομοίως $6το χρψκι χαι μχνίχς, σίτων ό^ ύνερηχ^ρην^^^ 
ομοίως χχΐ χργίχς^^), αλλ* ούχ ημεΤς γε ούτε των τλβΓον 
τΓΐνόντων οντες ουτε^^) των έξοίνων γινομένων τλη^ούσης 
αγορχς επΙ τχ μονσιχχ τχυτχ ερχομε9χ συμτόαΊ», η^Ι 

ι) Οάγ88. φ, 29^• ^) ^^^' ΙΙοπιβηιβ. 3) δόμοτ αάτΛ 
ΗοιηοΓαβ. 4) οο(1(1. &ι( νιιΐ^. 5) ι, 3ΐ2. 6} οοά• τ§ ▼• 
7) ΡθΓ8θηιΐ8. ννν νιιΐΰ^• 3) υοιη• πρότβρόν γ9 ν. 9) οοιίά. 
ε^νοφων να1§• Λ{;68ϋ• 5, ι, ίο) ό * Αγησίλαου 8ε1ιι^»^1ι• 
11) νπ^ρ ηαιρον Χβηορίιοχι• 13) Χοίμαργίαί Ι.• ι3) ρντ• 
«ιυί^ίκ ΟλβιαΙ). . 1.ΙΒ. XIV. Οαρ. ι. 89 

Ι 

γαρ ο φίλεητιμητης Ουλτιανος ιταλιι/ τίνος έιτεΐΚ^κτο 
βίποντος^ "Έ,ξοινος ουπ βίβΐί' λέγων , ο 9' ίξοινος ιτου% 
ηχί 0^9 τβρ* Άλέξίδι έν Εΐσθίχιζομ4νω Έ^ο/νρς έίξοίδΐ 

ΈτβΙ όί ίκίστηζ ημέρας μβτα τους ταρ' ήμων ηαι-. 
νους λβΪ λεγόμενους λογούς Ηαΐ ΛκροΛμΛΤΛ ίκάστοτδ ίι»" Ώ " 
φορΛ έχ6ΐσΛγεί ο λαμτρος ημών ίστιοίτωρ Ααρηνσιοςί ίτί 
Μ^) Μα! γίλωτοτΓΟίούς, φ^ρ^ λέγωμέν η χαΐ ημείς χερΙ 
τούτων- χαίτοί γ% οΤόα ηαϊ Άνχχαρσιν τον Σχν&ην έν 
σομτοσίω γελωτοττοίων. εΙσαχ^έντων άγέλαττον άιαμεί- 
ναντΛ, τη^ήχου ^' έτΛί^αχ^έντος γβλάσαντα φάναι, ως 
ούτος μίν φύσει γελοΤός έσην, ο ό' ανέρωτος έττιτηίεύ- 
σβ/. χλ) Ενρίχβης ί' έν τζ ίεσμωτιίι ΜελανίνΊΠ/ ίψη* 

*^ρ9ρων ^ί πολλοί τον γίλωτοί ονν^τια 

ασκονσ» χάρ*τα9 κβρνόμον^. ίγω δέ πωί 

μιοω γβλοίονζ, οίτ^νη^ μίν έηϊ οοψϋΐν 

αχάλίν ¥χονα στόματα ' ηιΐ^ άντρων μίν ον ρ• 6ι4. 

ηλονοιν αρ*&μ09 , Ιψ γέλωτα 3 * βνηρεπδΐζ * 

οΐΜονσι δ* οΪΗονβ ηαΐ τα. ρανατολονμβνα 

Ισω δόμων αωζονα*, 
Ώαρμεν/σχος ϋ ο Ί/ΙεταιτοντΤνος $ ως <Ρησι Έημος έν τ/μ- 
ΤΓτω άηλίοϋος, χχ} γένει χχ} ττλούτω τρωτεύων εΙς Ύρο* 
φωνίου χαταβας χα! άνβλ^ων ούκέη γελάν έίύνατο* χαΐ 
χρηττηριαζομένφ ττερί τούτου η ίΐυ^ία ίψη' 

Εΐρι^ μ αμφΐ γίλοηο^ , αμίίλιχβ , μαλιχίοίο; 

δωσα σο* μηνηρ οΐΛί^^ την ^οχα τ7β, Β 

έλττίζων δ\ αν έττανέλ^τ^ ^^^ "^Ψ τίατρίδα ^ γελάσειν $ ως 
ούϋν ην νλέον, οΐόμηνος έξηιτατησ^αι ίρχεταΐ ττοτε χατοί 
τύχην εις Αηλον χαΐ ττχντα τα χατα την νησον άανμΛ' 
ζων ηί^^ε χα! εΙς τί Αητφον^ νομίζων της ^Χτολλωνος 
μητρός αγαλμά Τί Άεωρησειν αξιόλογον' /δων δ* αύτο 
ζύλινον αμορφον χχρχδόξως έγέλασεν. χοιί τον του 9εου 
χρησμον ζυμβχλλων χα! της αρρωστΙας αχαλλαγε]ς μβ- 
γαλωστ! την ^εον έτίμησεν, 

Άναξανδρίδης δ* έν Υεροντομανία χαΐ εύρετας των Ο 
γελοίων φησί γενέσδ'αι *Ραδάμαν3^υν χαΐ ΥΙχλαμηδην λέ' 
γων ούτως ' 

Καίτοι πολν γβ 7ΐονουμ%ν. 
τον ασυμβολον %νρ* γ§λοϊα Ιίγην *Ραδάμαρ&ν9 καΐ Πα- 
1) οοά. το νιχίξ. λαμηδης. 90 ΑΤΗΕΝΑΕΙ ΟείΡΝΟβΟΡΗ. 

γΜλωτοιτοίων^) ϋ μίμνηηα Β^νοφΰν ίν τω Συμιτο^ίψ*) 
Φιλίντου μέν, ιτ$ρ) βδ χού ουτωσΐ λ^γβ/• ,^Φίλίπτοζ ί' 
ο γΒλωτοτηιος χρονσΛς την &νρ»ν εΤίγλ τω νΤΛΚουσανη 
8ίσοίγγίΐλοί4 ίσης τβ ΒΪη %ζά Αόη κΛΤοίγβσδΌα βονΚ§Τύ§ί' 
^υνβσχενΛσμένος ί^ Ιψη ΐΓΛρ6Τι/οα ττοίνΤΛ τοίτίτήββιαψ δσ» 

Ι> ΤΒ ') 08$τν8Ϊν ταλλότρι»» Ηοα τον ^Λί^Λ ίέ ΚΡη τανυ ιαέ^ 
ζ&σ^Μ {ιά Τ6 το φέρΒίν μηϋν χοά 6ιά το άνάριστον 
Βΐνοα.** ^Ιτττόλοχος Ά ο ΜθίΧ80ων έν τι/ τρος Αϋγκ^Λ 
ίτηστολξ γΜλωτοΊΤοιων μύμνητοα Μχνίρογενονς χού Στρχ- 
τωνοζ του Άττίχοΰ. ιτλη&ος ί* ην *Α^ήνησί της σοφ/ας 
ΤΛυτης, έν γουν τφ Δίομίων*) ^Ηροίχλείφ^) συνελί'γοντο 
ίξηχοντΛ οντ$ς τον άρι^μον , χοά έν τ^ ιτόλβί ϋ ωνομά- 
ζοντο, ως ,,0/ έξήχοντα τοΰτ βΤττον** χμ ,/Ατο των 

^ έξηχοντ» ίρχομοα.** έν ίΑ τούτοις ησχν Καλλιμϋων τβ 
ο Κάραβος χού Δβ/ν/^ς» ίτί όέ^) Μνασίγείτων'') χοά Μ^- 
νοαχμος, ως φησί ΎηΚείΡοίντ/ς έν τω ιτερί του αστεος• 
τοσαύτη ί' αυτοί ν ϋξα της ^Λ^υμΙας έγένετο^ ως χοί4 
ΦίΚιητον άχούσανΤΛ τον Μβχβίόνα ιτέμ'ψαί αύτοΤς τάλαν- 
τον 9 7ν εγγραφόμενοι τλ γελοΤα τέμιτωσιν αύτω. οτι δε 
ην τερϊ ΤΛ γΐλοΓχ έσπουίΛχως ο βασιλεύς ούτος ^ μαρ- 
τυρεί Δημοσθένης ^) ο §ητωρ έν τοΤς ΦιλιττηχοΤς, φ/λβγβ- 
λως ί* ην χοά Δημήτριος ο ΪΙοΧιορχητϊΐς^ ως φησι Φύλχρ- 
χος έν τ^ ΪΧΤ1] των ιστοριών ' ος γε χοά^) την Αυσιμχχου 
αύλήν^^) χωμιχης σχηνης ούϋν ίιαφέρειν ελεγεν έξιένοα 

Υ γαρ «ν αύτης πάντας ίισυλλχβους^ — τον τλ Β/3'υν^^) 
χλευά^ων χαΐ τίν ΙΙάριν, μεγίστους οντάς τταρχ τω 
Αυσιμάχ^ψ χαί τ ίνας έτερους των φίλων — ιταρχ 6* αυ- 
τού Υίευχέστας χχϊ ΙΛενελαους^ ίτι ίε Όξυθέμι^ας* ΤΛυτχ 
ί* άχούων ο Αυτίμαχος, Έγω τοίνυν ^ ίφη^ τορνην έχ 
τραγιχης σχηνης οΰχ έωραχα έξιοΰσχν, την αύλητρβα 
ψ'^ιΒ^Αάμιαν λέγων• αττΛγγελθ'έντος ίέ χα2 τούτου^ ττχλιν ύττο- 
λχβων ο Δημήτριος εφη^ Άλλ' τ} τταρ ίμο}^^) τορνη 
σωφρονέστβρον της τταρ έχΑίνφ ΤΙηνελοττης ^^• 

ι) οοάά, γέίωτοηοίοο ψ» 3) ι, 1 1, 3) οοίΐύ. οστ« ηλϊ 
Τ• 4) οοάά. ^ιομβ^*^ ν• 5} οθά3• η *ΙΙρ, V. 6) υίηάοΓί• 
νε Υ. 7) οοά(1. ΜΛθ$γ%1%ων τ. 8) ρ. 23. 9) <•α2 ^^ά. οχ 
€θάά, ίο) οοάϋ. Λρχην ν, 1ΐ) 00^(1. ΒΙ^ηψ ▼• 13} ίμον 
οοάά• Ιλβ. XIV. Οαρ. γ. . 9' 

"Ότι α χλ} ΣόλλΛς 6 ^Ρωμαίίον^) στ^τηγί^ φιλά- 
γβλωζ ^^9 τροφ/ρητοα. Α^υκίος Μ 'Ανίκίος^ η^Ι αΰτοζ 
^Ρωμα/οίν στροίτηγησας» Ιλλυριούς ΗΛΤΛΤΓολβμή^ας η»} «/- 
χρ^λωτον αγ«γ»3/ Τέν^ίον, τον των *ΙλλνρΜν βασίλίαψ 
σνν τϋΤς τέηνοις , Λ*γ{ίν»ς έηηλων τους έιπνΐαίονς -ίν ^ ' 
^Ρύμ'^ψ τχντος γίλωτος £ξια ιτροίγμχτ» ίτοίτ^σΜν , ως 
Ώολύβίος^) ίστορεΤ έν 1^ τρίΛΠοστψ μεταχ9μ'^άμ8νος Β- 
γαρ τους έχ της *Ελλ*ίος έτηφΛνΒττάτους τβχΐβίτΛς η»} 
σχηνην ΧΛταοΊίβυχσΛς μβγίστην έν τω χίρχφ ττρωτονς Βίση- 
γβν αύλητοίς ϋμχ Ίτίντχς* ούτοι ί' ησχν Θεοίωρος ο Βο/α;- 
ηος, ΘίΟΊΓομιτος^ "Ερμιτιτος ο Αυσίμκχος, οΥτινες έπί- 
φχνέστΛτοί ησκν• τούτους ί^ στήσο^ς ένΐ το ττροίτχηρίον 
μετά του χορού οιυλεΤίβ έχίΚΛυσεν £μχ ττίντοίς. των Ά 
όίΛΤορευομίνων τοις χρούσεις μετά ^) της οίρμοζούτης χινη* 
σεως, ιτροσνέμ'ψΛς οΰχ ίφη χαλως χυτούς χύλεΤ^ ^ ^'λλ' 
α'^ωνίζεσ^αι μάλλον ^χέλευε• των ϋ ίιχττορούντων ψ ότί- € 
ίΒίξέ τις των ^χβίούχων, ίηττρέ^χντχς χττχγχγεί)^ 4φ* 
αυτούς χχί χοΐΛΐν ωσχνεΐ μχχην, τ»χυ ϋ συννοησαντΒς 
οί αύλητα} χχΐ λχβοντες οίχείχν ^) [χΐνησίν^)^ τχΤς ίχυ» 
των χσελγε/οας με^άλην έιτοίη^χν σύγχυσιν. συνετιστρέ- 
^Ρχντες α τούς μίσους χορούς ιτρος τους αχρους οί μίν 
αύλητχΐ φυσωντες αίίχνόητ» χχ} βΐΜφίροντβς τούς αυλούς 
αίτηγον χνχ μέρος ίττ αλλήλους. £μα 6ί τούτοις έιτιχτύ• 
τι^ντες οί χοροί χχ} συνεχεισιοντες την σχηνην έττεφέ- 
ροντο τοις ίνΛντίοις% χχΐ χχλιν χνεχωρουν έχ μετχβο* Ό 
λης. ως ί^ χχ} περιζωσχμενός τις των χορευτών έχ του 
ΐΜ4ρου^) στρχφε}ς ηρε τχς χεΤρχς χιτο νυγμης τρος τον 
έχιφερομενον χύλητην, τ6τ ηίη χροτος έξχίσιος έγίνετο 
ηχί χρχϋγη των δ'εωμένων. ίτ$ ϋ τούτων έχ ττχρχτχξεως 
αγωνιζομένων ορχηττχ} έύο είσηγοντο μετχ συμφωνίας 
βίς την ορχηστρχν* χαϊ ττύχται τέσσχρες χνίβησχν έχϊ 
την σχηνην μετχ σχλτιγχτων χα} βυχχνιστΰν'^). ομιοΰ ϋ 
τούτων ΊΤχντων χγωνιζομένοίν αλεχτον ην το συμβαΤνον. 
'τερί ό^ των τρχγωίωνψ φησίν ο ϊϊολύβιος^ ο τι αν^) £ 
έηβάλωμοα λέγειν, ίόξω τισϊ ίιχχλευχζειν. 

ι) οοάύ. ό τύψ 'Ρωμ• ν. 3) τοί. 4. ρ. 478. 3) βατά £• 
4) €α&&ιιΒ• οιηίαν τ. 5) ΑΐΙέίι^Ικ βοΗ^οί^Η. 6) χ^^ζ Ι.. 
7) Μν^ανψ^ων V. 8) Όίηά. ί^ν ▼. 99 ΑτΗΕΚλΕΙ θ£ΙΡΝ030ΡΗ. 

Ταυίτχ του ΟύλπΛ^/ον ίαξδλά'οΐίτος χαί ιράνταν^ αν«• 

νοντό τίνες λίη^οι χοα ττερι των ΗΛλονμένων ιτλοίνων' κλλ 
ίζητεΤτο, εΐ μνήμη ης %οά ιτερί τούτων έγένετο ητΛρ» τοΤς 
ταλοαοτέροις' ιτερί γαρ ό'ΛυμΛΤΟΤΟίων ηδη ττροΦίρήκχμεν. 
%οα ο Μαγνο^ ίφ-η, Λιονντίος μ^ν ο Σινωττεύς ο της χω- 
. μφίίκς τοιητης έν τω έτη^ρΛ^ομίνφ "Ομώνυμοι ^) μνημο- 
νεύει Κηφισοίΰίρον του ιτλοίνον ίΐΛ τούτων 

Ρ Κηφ^σόδωρόν ψασιν^') ίπικαλουμβνορ 

πλάνον ην *) *ν *Α&ηναί9 γβνέσϋ^αι , την νχοίην 
§1ί τοντο το μίροί Ίου βίόν καταχρωμινον, 
^ τούτον ίντνχόντα προ^ το σιμον ανατρίχβίν, 

η ύνγχΛθ'ίΤναι^) τ/; *πϊ τ^ βαητηρίη* 

μνηαονεύει ό* Λντον χοα ^ικόστρχτος έν Σύρω' 

Κηφιοοδωρον ού %α%ως μά τον ^^Λ 
τον η)Μνον φασί στίνωπον «ιί οτενον στζοαι τιναί 
αγκαΚίδαί ^χοντα^, ωστβ μη παρβλ&ίΐν μηδένα. 
ρ.6ι6. ϊϊχνΤΛλέοντος ίέ μνημονεύει Θεόγνητος έν φίλοίε- 

στοτω • 

*0 Πανταλέων μίν αντόζ αντονί τονί ξΜνί 
' τοίί τ ') αγνοονντας αυτόν ίττλάνα , «ο* οχδδον 

άπίηραιπαίλα τα ηΐύϊατα τον γίλάσαΛ χαίρων 
ιδίαν τίν* αντψ ϋ•Ιμενο9 αδολισχίαν. 
ηλΙ ΤίρύσιτΤΊΓος ί' ο ^ιλίσοφος έν ττέαττω ττερ] του χλ-' 
Χου ΧΛί της ηδονής ττερ} του ΤίΛνΓχλέοντος τάδε γραφβι* 
9•Ό δ^ τΧίνος ΤΙχντΛλίων τελευτοίν μέλλων ίκίτερον των 
Β υΙων %χτ ΙδΙ^ν έξηποίτησε φησοίς,μονφ αύτω λέγειν οχου 
ΧΛΤορωρύχοι το χρυσίον' ώστε μάτην ύστερον χοινζ σκα- 
ττοντχς χΙσ^έσ^Λΐ έξητΛΤημίνους.** 

Ούχ ήτορει δ* ημών το σνμνοσιον ούδί των φιλοσχω- 
τΤούντων, ΊτερΙ ί4 τοιούτου τίνος χάλιν ο Χρύσιτττος έν 
τφ χύτφ γροίφει' ,^Φιλοσχωπτης μέλλων ύπο του δημίου 
σφίττεσ^οα εΤιτε 9έλε^ν^) ωσχερ το χυκνειον ^σας ατβ- 
3'»νεΡ^, έτιτρέ'ψαντος δ* εκείνου ίσχω'ψεν.** ύτο δη των 
Ο τοιούτων χολλχΗΐς ο Μυρτιλος σχωφ^είς χχί χγχνχχτησχς 
εΙχΛ χχλως ίίυσ[μχ%ον τον βχσιλέχ χβχοιηκένχι. Ύελε- 

ι) οθ(]• ανακαγχαοάντυίν νυ1§. 3) εο^(1. ανοΛηίίαιί νοί^• 
3) 8ο1ΐΜΤθ1§Ιι• ομωνΰμι^ να1§• 4) γησ\ν ϋά(1• 2) οοά• τίνα 
▼α1|;ο• 6) ^αν/α $ΐΛ^9Ϊνα$ ΐΑθοΙ)•ίιι•. 7) €θάά. δ' ταΐ^ο. 
β) οοά. %1%9ΐψ ίψη &ίΧ9Λ¥ ναΙ|;. .Ι.ΙΒ. XIV. Οαρ. ι. Ιί. 9δ 

σφόρον γΰίρ, ίνχ των νχίρχων αύτου, ίττΜίίή Ισχνοί 
^0Τ8 έν σνμχοσίφ την Άρσινοην — γννη ίά ην τοί; Αν• , 
σίβΐάχου — ως έμεηκην ουσχν Βίπων^) 

ΚοΜων Μντάρχίΐς τηνδ* βμονσαρ βισάγωψψ 

Ο Αυ^/μχχος ΛχούσΛζ έμβλη^ηνοα αντον έηίλβνσβν εΙς 
γαλεοίγρχν,' χλ! ίίχην θηρίου νερίφερόμενον ηού τρίφο• 
μενον 9 χολχζόμενον^) όντως έτοίησεν άτ^^ΛνεΤν. σνόέ, 
ω Ούλτηχνέ^ β/ την γαλεοίγραν ^ητεΤς9 ίχεις χοί,ρ ^τερΟη 
τω ρήτορα οττου ϋ, σύ ^ητεί. ηλ) Ταχύς β' ο Α/γι;- Β 
ιττ/ων βχσίλεύς Άγησίλχον (ηίω•ψΛς τον ΑΛχείοαμονίων 
βχσιλέΛ^ οτ ηλ^εν αντω συμμαχησων, — ην γχρ βροί* 
χύς το σώμα — Ιίιωτης έγενετο $ άτοττίντος ίηείνου της 
συμμΛχίχς. το ίε σχωμμχ τοντ ην* 

*Ώ9ινεν υρο6 , Ζδΐ-ζ δ* §φοβ6ίτο » το ^ ίΤίΜδΨ μυν• 

οιτβρ άν,ονσχς ο *\γησίλχος χχΐ ορ^ισ^είς ίφη, Φχνήσο- 
μαί σοι ττοτβ χχ! λέων. ύστερον γχρ χφιστχμίνων των 
ΑΙγ)χτίων 9 ως φησι Θεονομχος χχ} Ανχέχς ο '^αυχρΧ' 
τίτης έν τοις ΑίγυπτίχχοΤς, ούίβν χύτ^ συμχρχξας έχοίψ £ 
σβν έχνεσόντχ της χρχης φυγεΤν εΙς Ώίρσχς* 

Ώολλων ουν ττολλχηις όντων των άχροχμάτων χοΛ 
των χύτων ούχ α δ/, έττειόη ττολλοί ττερί χυτών έγ^νοντο 
λόγοι 9 τχ όνομχτχ των είπ όντων τχρχΧίχων των τρΛ' 
γμχτων μνητΆησομαί. ττερΙ μϊν γχρ χύλων ο μέν τις 
ίφη τον Μελχνιννίόην χχλως έν τω Μχρσύχ ίιχσυροντ» 
την αύλητιχην είρηχέναι ττερι της Ά^ηνχς* 

'Α') μιν Ά&άνα*) 
υργαν* ίρριψίν {^^ ίδράί από χαρόί 

$ίπί τ\ *Έρρ{τ* αΐσχια^ οώματ* λνμα^ 0-3• 

η μβ τ«^*') ^γω καχο γλτ» *) Βίδοίμ^, Γ 

'Χ^ς όν χντίλίγούν χλλος έφη^ Άλλ* ο γε Σελινουνηος 

Ύελέστης τω Μελχνιτιτίό^ χντίχορνσσό μένος έν ΑργοΓ 

ίφη (ο ίε λόγος έστΙ ητερί της Ά^ηνχς)' 

*^Ον αοφόν οοφαν λαβουσαν οι'κ ΙηίλπομΛΐ *όφ 
δρνμοίί ορίίοι^ όργανον 
διαν *^4^άναν 

δΐΗίόφΌ'αλμον αΤσχοζ ίχγοβη&Βιϋαν, 
5 αν&ίζ (Χ χβρων βαλϋν» 

1) είπώψ Α^ά* 6Χ εού<1• α) ηολαζ. οηι• V• 3) 8οΙι^• 
η τ. 4) οοά. *Α&αναΐΛ Ι-, αθάνατα V βί οούϋ. 5) Ηβτ- 
ΐϋΑηηαβ• έμί δ* γ, 6) οοιίιΐ• κα%οτητί ν.• ■•Λ 94 ΔΤΗΕΝΑΕΙ 0ΒΙΡΝ050ΡΗ. 

ι 

•ις ον» αν ΜυλΛβιτά^αστ^ς την ΛίσχροηιτΛ του εΐίους ίί» 
Πξν ΎΛ^Βνίχν. ίζ^ς τί φτισιν 

«^ μΦτΛ*ολ»}•Μψ ψ•μΛ προσ^πτα&'*) 

'£α1«^ μθ9ΜΦΛ02Μτ ^ψα9 ιπΐψθφψφψ βροτ•ΐ% τίχ^^οΛ οψ9λ9λ9• 

μχτά χλΖτλ α €γΛθ§μίΛ^ύΰν την αύλι^ίχψβ 

^ν* Τ^^ ** μΜ^ί&οτάταν^ ΒρομΙ^ πα^ί3ωΜΜ 9βμτα€ 

Β «9:£'^νς') ^ χα ν » ^Ατχλτηί ο Τίλ/βτ^ς αή?,Μσ€ την 
Τ9η Λϋλχν χρ^ί^ν /ν τούτοις• 

,ίψ^αψ β<*') Γρ.*•••.**) ^9^Τ9€ 

^«ι^'#»ι» *ντ«τ«^1«' μφ99ΐί€ 9φμΦβΛφίφΤ ύμ^α^*) έτΙ ΤΜ Γ?νς «:τ*λ?Γας .ι&^ συ-ίΛ^Χ^Τ^ το7^ χοΛζΤς^ ΚΛ^ΛΤ€ρ 
νν ταΓ^.ο• αίλία τ?ι-« χ6^ΰ•ν ^Μίί:^ τ^Τς χ^λητΛΤς' 5ν 
•9> 9•χ9 36ΤΒ«ν χ^τα τ«ΐί> ^αΓτ^^ τζίοίτΓΟΡ^β Ο ΠρΛτίνΛς 

Τ.» « ^^^Γ,^«« ν'^^ί; τ•' ΓΒν« τ« χ•φ?^β•^« .- 

Γ.» Γ^^» «α-.'Ιιν *τ2 ^^α^^«ι£^« τφαττβγ»;-• ^νμ^λαν^ 

^-'ΐ•:• τ. ί" Ο.ι*!•.*:• τ. /Γ» *; ϊλ "»» «τηΓτ« ν• 9) δοΐχττ. 
«. *.'.•"* τ. Ιν* ''-.>.• ιλ*:*. ^Β^«/«^ηι« τ• 1ΐ) ΟτοΚβίβηάυΐ• 
ϊ-•- ; •• ϊϊ'* 5.•"-Λν> 5 Γ -«Ι ▼■'.'^• ^5^ ^ο^(1. ϋνμίτον οοά* 
ίΓ.•- α-'/' τ. :♦ ''.'-•..-'. Λ'*-Λ•ί» τ• 1 5) 5Ε«ρΙ:«ηα8• ταν 
βι,,.Γ.ί' τ ;? :.'^. ^»•ϊίί τ-, ι-*• ΗηΪΒ§>• #3Τ«τρ«?• νιιΙ§• 
;*' 1"--."- ?*»?;!?'» τ. Γϊ*• λα'.ιιτ ■ζτ>ηΊΗτ«ν ΙΤ99ρίν ^λιτϊΙέιλψ Ι.». XIV. Οαρ. ι. II. 95 

ι 

' »•ηρσν χορβυέτω• 
•ο ηβΐ γαρ ίοΘ^ νπηρίτα^ *) ηωμων *) μονον^ 

&νρ§ιμάχθίί ^) τβ πν/μαχΙοΛΟί νιων ϋ'ίλδΐ ηαρ* οίνοψ^) 

Τμμ9να* ντρανηλάταί• Ε 

ηβΛ§ τον ΦρνψΛίοΌ Λ9*ΜίΙύΌ ιτρο§Λ¥ίχοΡταψ 

ψΧ4γ9 νορ οΐΜΟίανλοχάίΛβίύΡ *)ψ 
ι5 ΐΜλφβαρνπαραμΒλορνϋ'βΛΌβάτ•ν 

&νπβτρνπάνω δέμαί ηβηλασμίνον, 

ζ ν ίδου αδβ αοί^^ δ§ξίΰΐ Τ 

%αΙ ποδόζ ^) διαρρίψά ^) , ^ριαμβοδιϋ'νραμβΒ 

Μί9οοχΛ*τ* αΐ'αί, αΗονβ 
30 τΛψ §μαν ^ώριορ^^ χορβίαΨ• 

ΤίΜρΙ ίε της αυλών νρος λύραν ηοίνων/αζ, έτ$1 ιτολ- 
λάχίζ χα} αυτή ημάς η^°) συναυλία ί^ελγεν, '%φηητος 
έν ^Κμτολζ φησι* 

Κύίψωνβΐ γαρ 9 δ μβίρΛΜίΟΤψ η ρ. 6 1 8. 

ίρ ^'} ΊοϊϋΐΡ α»Χοι£ μονϋνκη ηαν τζ λνρφ 
το»^ ημηίροιρ^ παιγνίοι^• οταρ γαρ βν 
σρραρμοσωσ» τοΐ9 ονρονοι τορ τρ^οΡψ 
τ6&* 17 Ρ^γί^τη τίρψί9 ίξ^νρίόηηαι• 

ττΐΐβ α συναυλίαν χί χοτ εστίν 9 εμφανίζει Σ^/κο« ο Δ^• 
λιος έν πέμττφ Αηλίκίος γράφων ούτως* ,^Αγνεουμίνί/ς 
α ιταρΛ 'χολλοΐς της συναυλίας, λεχτέον. ^ν τις άγων 
συμφωνίας αμοιβαΤος αύλου χαΐ §υ3^μοΰ% χωρίς λόγοι; τον 
'κροσγΛλωίονντος.** αστε/ως Ά αύτην Αντιφάνης φανεραν 
ιτοιεΐ έν τω Αυλητή λίγων* Β 

ΠοΙαν « φράρορ γάρ » ^9$ νηρ ϋυνανίΐαρ 
ταντην; έπίσναταί γιίρ % αΧΧ ηνλονρ ατ* 
μα&6ντί€ ωστβ τονί ανΧον6 αν τ» 

αυτή τβΖχτι^ φβΟδίθ^αμΒν σνντνγχάνβ»9 ^ 

5 ανλών πίραινί• δίξ€ται δέ τΖλ?.α οοι 
ηδυ τ» Ηοινόν"^*) ίοτιρ ο» χο»ρΙζ παλ*Ρ 
θννν9νματ\ ου προβΙημα&\ ο/ίρ ^') οημαΐνηα^ Ιίπαοτα^ 9%Αΐβυν α τον ανλον χροσχγορεύουσιν οί τταηταΐ (φησί 
^υρις έν ίευτίρω των ιτερί Άγα^οκλέα), έττείίη Έαρί- 

ι) €0(1. νπηρίτηζ τιιΐ^• 3) υπηρέτα^» η(υμ(9 ΒοτςΚίιιΐ• 
^ί) οοά• πνραμάχοιζ τ• 4) ΌοΒταβαβ. πνγμαχιαιαν ϊων Ό'ία 
Μ πάροΛΡον ν. παροΐνων ΒβτςΚίαβ• 5) 8κορ1ι&ηα8. ο^οομβ- 
^ΛκάΙαμον ▼. 6) δοΐι^. νηνιδόνα 34 αοι γ. 7) νΐι^ άοοίυβ. 
«οίος ν• 8) ΰίηά• β νββκ• οο^. δίάροφα γ, 9) ^^^ //αί- 
^αοψ γη\ξ• ίο) η αάά. β οοά• 1 1) Ό1η<1• μ»ίρ• ην νιιΐξ, 
>2] εο^^• ηδνηχορ ▼• ΐ5) 6α•ααΒ. προβΙημά^ο*€ ν• 96 ΛΤΗΈΝΑΕΙ θ£ΙΡΝ080ΡΗ. 

ι 

ο ττίζ, ος δοκ6Ϊ νρωτον εύρβΐ^ την αύλητικην, Α/βνς ι/ν τΰψ 
Ι^ομϋοονψ ως χχ} ΗχτηύλησΒ τλ μητρω» ττρωτοζ^' ανλγ- 
σεων 6' είσιν ίνομΛσίοα^)^ ωζ φησι Ύρύφων έν ί8χττ4ρψ 
'Ονομχσιων 9 α/9β* ,ψΚωμος, βονκολίΛσμος , γίγγρΛ^ τβ* 
τροίχωμος^ έττίφΛλλος^ χορεΤος^ χβ^λλ/ν/χο^* ττολΘμίΗονψ 
^ΐίύκωμος, σικυννοτνρβη , ^νροΗΟττικον ^ το 6 ^) Λντο χλΙ 
χρουσί^οροι/ 9 κνισμόζ^ μοβ'ων, ταύτα ϋ 'κίντχ μβτ ορ- 
χησβως ηύλεΐτο,** * 

Ώ Κχί ωάης όδ ονομχσίχζ ηατχλέγβι ο Τρύφων τάσίε* 

€. 3. »/Ιμύ(7(>( 9 ^ έτημύλίος χχλουμ^νη ^ ^ν τρχρχ τους αλίτονζ 
^ίον ίσως ατο της ίμχλίίος- Ίμχλις ί' έστι χαρά Δ»- 
ρί6ν(ην ο Ιίοστος χχ} τχ έτίμετρχ των χλ^τ»ν, η ϋ τχν 
ίστονργούντΰϋν ωίη ίλινος, ως Έτ/χχρμος ίν ^Ατχλάντοας 
ίστορδΤ, η 6ί τχλχσιουργων ΐουλος.** 'Σημ^^ ί' ο Δηλιος 
έν τω ττερί Ίν:αχνων φησί' ,,Τα ίρχγμχτχ τ&ν χριΆων 
αύτχ χχ3τ* αύτχ ττροσηγόρευον χμχλχα' συνχ^^οΐΊ^έντΛ 
α χχ} έχ χολλων μίχν γβι^όμενχ όεσμην οι/λοΐ'^ χχί ίου- 
λους* χαϊ τηι^ άημητρχ οτε μεν Χλόην ^ οτΑ Ά 'ίουλ», 

Ε αίΓο ') των ονν της Αημητρος ενρημχτων τους τε χαρτούζ 
χχ} τους ύμνους τους εΙς την ϋ'εον ούλους χχλοΰσί χ«# 

Ιούλους• όημητρουλοι χχ} χχλλίουλοι. χχ} 

Πλδιστον ονλον οιλον '/β*» ιονλον 'ίδΐ, 
άλλοι α φχσιν έριουργων εινοί την ωίην. αΐ ϋ των τιτ- 
Άευουσων^) φίχ} χχτχβχυχχλησεις ίνομχζοντ:α• ην 6ί χχϊ 
έττ} τχΓς έωρ:ας τις ίτν Ήριγόν^^ ην χχ} χλητιν^) λίγου- 
σιν ωίήν, Αριστοτέλης γοΰν έν τη Κολοφωνίων τολιτεία 
φησ/ν' ,,Αττε^'Λνε ίε χχ} αύτος ο Θεϋωρος -υττερον 
Ρ βιχίω 3'χνχτω. λέγετοα ίέ γενέσ^οα τρυφων^) τις^ ως έκ 
της ττοιησεως ίηλόν έστιν, ητι γχρ χχ} νυν χι γννxΓx€^ 
-ρ.βι^.χίουσιν χύτοΰ μέλη τρερ} τχς εωρχς,*^ η Ά των Άεριστων 
ωίη Αιτνέρσης'') κχλεΐται, χχ} των μισθωτών ίέ τις ην 
φίη των ές τους αγρούς φοιτωντων » ως Τηλεχλείίης φη• 
σ}ν έν *ΑμφιχτύοσΓ χχ} βχλχνείων ίλλοΐ4 ^ ως Κρχτης 
έν Ύολμοας* χχ} των τησσουσων χλλη τις ψ ως Άριστο- 
ι) οοάά, ονόματα ναΐρ;^. 2) 3* αάά• β οοο1<3• 3) €θά<)• 
νπό νυΐ^ο. 4) 8ο1ηνβί^1ι. β νββΓ. €θ(Ι(]. τί^νονσω» τιιΐ^ο. 
δ) Ι.6θρ.ιηΙιΐ8. ανλζην νυΙ^. 0) δοΐλννβί^ΐι. τρνφων ταΐ^• 
7) 00£ί• λντ^έροηΐ! ν\}}ζ> Ι.ΙΒ. XIV. Οαρ. ι. π. 97 

Χ^ΡΨϊν• ^^ ^^ *^ ^^^<? ηγουμένοις των βοσχημάτων ο 
βονχολίΛσβίος *»λονμβνος, Αίομος ϋ ην ο βουχόλος Σ/χβ- 
λιοίτης 6 τρωτός εύρων το Βΐίος' μνημονβύβί ό* Λυτοΰ 
'Ε,χίχΛρμος έν ^Αλχυονι κοα έν 'ΟίυσσεΤ ν»υ»^ΰ. 3^ ^* Β 
έψϊ τοΤς ^Λνοίτοις χ:ά λύττοας (ρέη ολοφυρμος χχλβΙΥΛί, 
αί α ίουλα χοιλουμενοα λΟλ} Δημητρι χαί Φερ^εφονί) τρέ" 
χοοσ/ν. η α εΙς ^ΑνολλωνΛ ^6η φιληλιοίς^ ύς Ύελέσιλλχ 
'πχρίττησίν* ουταγ^οι Ά α/*) β/; "Αρτεμιν. ^ίοντο ϋ 
Ά^ηνησί χοϋ οι Χαρωνίον νόμοι ττΛρ οΤνον , ως ^Ε>ρμ$•π• 
νός φτίσιν έν ίχτω ττερί νομοθετών, * Αριστοφάνης έ* έν 
ΆττιχαΤς φησι λέξβσιν' ,,ίμΛΤος, ωίιι μυλω^ρων' έν ϋ 
γχμοις νμένΰαος* έν ί^ ττέν^εσιν Ιάλεμος, λ/νος Ά χοά Ο 
αΐΚινος ού μόνον έν ττέν&εσιν , αλλά χαί έν ευτυχεί 
μολχΛ^^^ ΧΛτά τον Έ^ύριττϋψ.**^ 

Τ^λέοιρχος ί' έν ττροίτφ Ερωτικών νόμιον χχλεΜαί 
τινά φησιν ωέην ατ' Ήριφαν/έος, γράφων ούτως* «/Η^ι- 
φχνίς η μελονοιος, Μενάλχου χυνηγετουντος έρασ^εΐσχ 
έδρευε μετο^Άέουσ» τχΐς έττι^υμίχις. φοιτωσα γάρ καί 
χλχνωμίνη ττάντας τους ορΒίους έττεξ^ει ίρυμονς, ως μυ» 
^ον εΐνοίί τους λεγόμενους Λους"^) έρομους' ώστε μη μί• 
νον των άν^ρωνων τους άστοργίχ ίιχφέροντχς^ άλλα χοά 
των 3'ηρων^) τους άνημερωτάτους συνίΛχρΰσοα τφ νά^εΐψ Ό 
λαβοντας αίσ^ησιν έρωτιχης έλτϋος. οβ'εν έττοίησέ τε 
χ:ά χοι^σασχ ττεριι/ει χχτά την έρημ/χν , £ς φχσιν^ άνχ' 
βοωνχ χοά χίουσχ το χχλούμενον νόμιον, έν φ έστι^ 
,,ϋΛχχρχΙ ίρύες, ω ίΛένχλΗχ.** * Αριστόζενος ίε έν τετάρτω 
τερϊ μουσιχης ,ϊΗιίον^ φη^τ^ν, χι χρχχΐχέ γυνχΐχες Κα- 
λύχψ τινά ωίην. Στησιχόρου ί' ην νοιημα, έ ψ Κχλύχη 
τις όνομα, έρωσχ Εύχ^λου νεχνίσχου, σωφρόνως εΰχεταα 
τζ *Αφρο)ίτιι γχμη^ηνοα «ντο•, ένεΐ ϋ ύτερεΐίεν ο νεχ' 
νίσχος 9 χχτεχρημνισεν έχυτην. έγένετο ϋ το νά&ος ττερι Ε 
Αευχάία» σωφρονιχον ό^ ηάνυ χχτεσχεύχσεν ο ττοιητής 
το της ιταρ^ένου ηΆος, ουκ έχ ιτχντος τρόπον Τελούσης 
συηενέσ^οα τψ νεανίσχω, άλλ' ευχόμενης, εΐ ϋνοατο, 
γυνή του Εύά'ίλον γενέσ^οα χουριίΐχ, η, εΐ τοΰτο μη 

ι) «/ λάέ^ βχ εοάά. λ) οοάά. μολχω ταΐ^• 5) ΟμαιιΙ). 
▲κΐιβιι• Τ. III. ^ 98 ΑΤΗ£ΝΑΕΙ υ£Ι7Ν080ΡΗ• 

(υνΛτΙν^ Μαλλαγηνοίέ τον βίου/^ ίν Ά τοΤς κλτλ βραχρ 
ύττομνημασίν 6 *Αριστοξ§νος ψΐΊφικλος, φηνίν^ ^ΑρΤΛλύκην 
έρασΆδΐσοίν ύτηρεΐίεν. η ίε απέ^Λΐ^β, κοα γ/ί^ετοα έχ* 
αύττ) ΤΛρ&ένοίς φόης αγοορ ρ ήτις ^ΑρτΛλύχη , Φη^ί, Μί- 

Γ λεΤταα,** Ιίύμ(Ρίς ί' έν ττρωτφ ττερι ^ΗρΛκλβ/Λς τερί Μ«- 
ρίΛν6υνων^) ίιηγούμενός φησιν ,,Ομο/ως ϋ χού τΰν 
φίοΰΡ ένί»ζ ΧΛΤ»νοιίσ8ΐ8ν χν τις 9 λ ζ εκείνοι ηλτλ τιν» 
ίνιχαρίΛζομένιιν ταρ' Λύτο7ζ συνη^είΛν ^ίοντες οα/ΛΧΟί' 
λουντοί/ τινΛ των αρχοί/ων , ττροσχγορενοντεζ Βΰρμον^)• 
τούτον ίε λέγουσιν υίον γενίσ^Όα ανδρός έτιφανονς %αϋ 
ρ.63θ,^Χοι;σ/ον> τΰ ϋ κάλΚει χαί τ^ χχτλ την άχμ^ν ωρΛΊίολ,ύ 
των άλλων όίενεγκεΐ)^* ον έφεστωτα (ργοίς Ιόίοις ηοά βον^ 
λομενον τοΐς Άερίζουσι ίοΰνοα νιεΐν βχίίζοντΛ ίφ' νίωρ 
ύφανισΆτίνοα• ζητεΤν ρυν χύτον τους άχο της χώρας μετά 
Τίνος μεμελψδημένου θρήνου χοα ανακλήσεως $ ^ Χΰύ νυν 
ίτί τάντες χρύμενοι διατελούσα• τοιούτος ί* ίστί χοϋ ο 
χαρ ΑΙγνττίοις χχλούμενος ί/ίάνερως^).** 

Ούχ ανελίττοντο ϋ ήμων των συμποσίων οϋϊ §Λ'^ψ• 

Β ίοί. ίχοίΐρ^ νοίρ 'τοΐς ^Ομηρου ο Ααρηνσιος ως άλλος ονό^ 
εις, ως ληρον ατοψα/νειν Κάσανδρον τον Μακεδονίας 
βασιλεύσχντα 9 τερϊ ου φησι Καρύστιος ίν ιστοριχοΐς ιΤτο- 
μνήμασιν, οτι ούτως ^ν φιλίμηρος, ύς δια στόματος 
ίχειν των έχων τα τολλά ' χα§ 'ίλιας ην αύτψ χοά Όδυν• 
σεία Ιδίως γεγραμμέναι• οη δ* ίχαλουντο οί §α'^ωδοϊ χοϋ 
^Ομηρισταίψ Αριστοκλής είρηχεν έν τα7 ιτερ} χορών• τους 
δί νυν *Ομηριστας ονομαζόμενους τρωτός εΙς τα ^έατρβ^ 

Ο παρήγαγε άημήτριος ο Φχληρεύς. Χαμοαλίων δ* ίν τψ 
περϊ Στησίχορου χαί μελι^δη^ηναί φησιν ου μόνον τά 
^Ομήρου, άλλα χοϋ τα * Ησιόδου χού Αρχιλόχου ^ Ιτί Λ 
ίΐυμνέρμοΌ χοά Φωκυλίδου. Κλίαρχος δ' ίν τω προτέρψ 
τερί γρίφων^) ^/ΐα * Αρχιλόχου ^ φησίν, ο Σιμωνίδης ο 
Ζαχύν^ιος ίν τοις 9εατροις έτι δίφρου καθήμενος έρρα^ 
Ί^/ρδει.** Αυσανίας δ* έν τ$ τρωτω τερί Ιαμβοτοιων Μν»• 
σ/ωνα τον ρα^φδον λίγει έν ταΐς δείξεσι των Σιμωνίδου 
Τ} τινας Ιαμβων ύτοχρίνεσ^οα. τους δ* Εμπεδοκλέους Κα* 

1) οοίΐ• ΆΙαρναρδίνων νιιΐ^ο• λ) €Α5ΑαΙ)• Βωρηον τυΐς» 
3) οοΑ^ Μάν^ροο τιιίςο. 4) 6ΜΑυΙ>οη• η^ρΐ γραφών οοά^• 
ηαρα^^ψων Ίπύζ• Ι.1Β. XIV. Οαρ. II. 1ΙΓ. 99 

^Λομούς ίρρΛ'ψωίησΒν 'Ολνμτίασί Κλβομένης ο ^οτ^ηϋζ^ 
ως φι/σί Αιχχίοίρχος Ιν τω 'Ολνμνηίω. Ιάσων ί* έν'τρίτφ^ 
Τ€ρί των Άλβξοίνίρου ίβρων έν ΆλβξΛνίρβ/χ φησιν ίν τφ 
μΒηΐίΧψ 3'βΛτρω ντοκρίνασ^Όα ΊίγησίΛν τον κωμφίον τοί 
ΉροίοτΌΐ;, *Ερμόφοίντον ϋ τλ ^Ομηρου, 

1 

Κοα οι ηοίλούμενοί Ά ^Ιλχρφίοίψ — ονζ νυν τιν%ζ 
Σιμφίούς καλοΰσίν , ως Αριστοκλής φησιν έν τρωτφ 'ττδρΐ 
χορών, τφ τον ^ίάγνητα ΣΤμον ίΐΛνρέ>Ροα μοίλλον των 
όίΛ τον ΙλΛρωίύ^ ττοιητων — συνεχώς ημί^ ένιφοί/νοντοα• > 
ΜΛΤ»λίγ8ΐ δ^ ο * Αριστοκλής κοα τούσίβ έν τφ π$ρί μούσι» Ε 
Μίς γράφων ωίβ' ,,ΜΛγφόοζ* οίτος ϋ έστιν ο χυτός τφ 
λυσιφίφ.** 'Αριστοξβνος ίά φησι τον μίν άνίρεΓχ κοα γυνοα• €•3. 
κβΓοΕ χροσωχΛ ύποκρινομενον μχγφίον κΛλ8Τσ3Όα^ τον Ά 
γυνοακεΤα άνίρείοις λνσιφίον' τλ λΟτλ ί^ μ^λη ^ίουσι^ 
"ηεα τοίλλ» ' νάντχ ί' έστίν ϊμοΐΛ^ ο ϋ Ιωνικός λόγος 
τλ Σωτϋου κοά τλ ιτρο τούτου Ιωνικοί κΛλούμενχ ττοιψ ^ 
βίΛΤΛ, * Αλεξάνδρου τβ του ΑΙτωλου κοα Ώύρητος τοίί 
νΐιλιίσίου κοα Άλίξου κοα ίλλων τοιούτων τροιητΰν τρο» 
φέρετοα• κΛλε^τοα ί^ ούτος κοα κινοαδολό^. ηκβΜσε Λ Ρ 
ίν τφ εΐίει τούτφ Σωτάδης ο ΜΛρωνίτης ψ ως φ|σ/ Καρ ^^ 
στιος ο Ώεργχμηνος έν τφ τερί Λυτού Σωτάδου συγγράμ^ 
μάτι 9 Μοα ο του Σωτάδου υίος Άιτολλωνιος. ίγρΛ'^ε Λ 
ηοα ούτος ττερϊ των τοί; τΤΛτρος χοιημάτων συγγρΛμμΛ* 
έξ ΰΖ ίστι κΛΤίδεΐ^ την οίκοαρον ΤΛρρησ/Λν του Σωτάδου^ 
ηΛΜως μίν^) βΐπίντος Αυσ/μΛχον τον βΛσιλέΛ έν ^ΚλεξΛν» 
ίφεΐφ $ ΙΙτολΒμΛίον δί τον Φιλάδελφον χαρά Αυσιμίχφψ 
»€α άλλους των βΛσιλέων έν οΙλλΛίς των 'ΐτίλεων. διοχερ 
ψ^ς δεούσης ίτυχε τιμωρίας, έκττλεύσανΤΛ γάρ χύτον της 
'Αλβξχνδρεία^ς^ ως φησιν ^ΗγησΛνδρος έν τοΤς ίττομνημΛσι^Ϋ•^^^• 
ηοα δοκονντχ δίΛτεφευγένΛΐ τον κίνδυνον* είρηκβι γαρ εΙς 
τον βχσιλέΛ ΏτολεμΛΤον τρολλά δεινά , άτάρ κοα τίδδψ 
Ζτε την άδελφην Άρσινόην έγεγΛμηκει* 

£ίί ου χ οσίην τρνμαλίην το 9ίντροψ οί&^Χίψ 

αάτροκλος ουν ο του Ώτολεμχίου στρΛτηγος έν ΚΛυνφ 
Τ| νησφ λΛβων χύτον κοα εΙς μολυ-βην κερΛμΙδΛ έμβΛλων 
ηαί Λναγαγ»!/ β/ς το πίλχγοζ κχτεττοντωσε, τοιχύτη ί' 

ι) μ^ν %άά• » οθί14• 

Ο 9 ΙΟΟ ΑΤΙΙΕΝΑΕΙ ΟκίΡΝΟβΟΡΗ. 

έστΙν ΛΌΤοΰ η τροίψις* 06οίύρου του χύλη^ον Φ/λ/^ος*} 
Β ^ν τ»τηρ9 ΒΪζ ον τχυτΛ ίγρα^Ι/βν 

Ό 9* αποατ»γαΙσαζ το τρήμα τη9 οιϊλο&β λανρηζ, 
δίοί^) βίρδροφόρου φάραγγοί έξέωοδ βροντην 
ηλέματον, οηοίην αροτηρ γέρων χαλφ βον€, 

Σ€μνότ8ρος ίβ των τοιούτοΰν ίστί τοίητων ο 'ίλχρψϋς 
%»λούμ6νος. ούί^^) γοίρ σχίνίζετΛΐ* χρ^τοα ί* ίσ^^γη 

» Κ6υχζ ανίρβ/φ ηοι4 στ§φ»νοΰτχι χρυσονν στέ^Λνον %ού 
το μίν ιΤΛλΛίον ύτοίημκσίν έχρητο, ως φησιρ ο * Αριστο- 
χλης^ νυν ϋ χρηνΤσι. 'ψ^λλει β' Λυτφ &ρρψ η ^^ΙλαΛψ 
ως ηοα τφ Λυλωίω^ ίίίοτΛΐ Ά ο στέφανος τφ !λ»ρψίφ 
χού τψ αύλψίψ 9 ου τφ ^Λλττ) ούϋ τφ αυλητή• ί Λ 

Ο μαγφϋς χαλούμενος τυμιταν» ίχβι χα! χύμβαλ» χα} χαίν- 
τα τα τΓβρ} αύτον ένίύματα γυναιχεΓα ' σχινίζεταΐ τε χοα 
νάντα χοιεΤ τα ίξω χοσμου, ύτοχρινο μένος ΐίοτϊ μΜν 
■ 'γη^αΤχΛ χαϊ μοιχούς χαΐ μαστροτούς^ νοτί ϋ ανίρ» με- 
^ίύονΤΛ χαϊ έττ) τ.ωμον τταραγενόμβνον ττρος την έρ»μίνΐ[ν. 
ΦησΙ ί^ ο Άριστόξενος την μΛν ΙΚαρφίίαν σεμνην οΖσορ 

Ό τάρα την τραγωίίαν είναι, την ϋ μαγφίίαν- το^ρα την 

, χωμφϋαν. χοΚΚάκις Ά ο/ μαγφίοι χαϊ χωμιχας ύτο&ί^ 

σεις λαβοντες ύτεχρί^ησαν χατά την Ιίίαν αγωγην χα) 

ίια^εσιν. ίσχε ϋ τοννομα ή μαγοίίία ατο του οίονεϊ μα» 

ψχα τροφέρεσ^αι χαϊ φαρμάχων ίμφανίζειν ίυνάμεις, 

Ώαρα ί^ Ααχείαιμον/οις χωμιχης ψαιίιας ην τις τρί• 
ΐΓος ιταλαιός, δ ς φησι Σωσίβιος, ούχ άγαν σπουίΛΪίίς, 
ατε ίη χάν τούτοις το λιτον της Στάρτης μεταίιωχούσης• 
έμιμεΤτο γαρ τις έν βύτελεΤ τη λέξει χλέπτοντάς τινΛσ 

Ε οτωραν, η ξενιχον Ιατρον τοιαυτί λίγοντα, ύς'ΆλΒξις 
έν Μανίραγορι^ομένγ ίια τούτων ταρίστησιν 

'Έαν άπ^χωριοί 
Ιατροί βϊπρ^ τρνβλίον τοντφ Βοτ» 
Λτίοάνηί ϊωθ•9ν » ηαταφρονουμΜν δν&ίωί ' 
αν^) δέ πτίϋάναν %αΙ τρνβλίον ^ 'Θ'ανμαζομεν. 
5 ΗαΙ πάλιν ιάν μίν σβντλίον^ παρ€ΐδομβν' "* 

ίάν δέ τΒντλΙον^ ασμένωζ ηϋονσαμ^ν' 
ώζ ον το ο»ΰτλον ταυτόν ον τφ τίντλίί^, 
έχαλοΰντο ί* οί μετιοντες την τοιαύτην ναιίιαν τταρα τοις 
Ααχωσι διχηλισταί, ως αν τις σχευοτοιούς είνγ χαϊ μι- 

ι) οο^• Φίληνος ταΙ|;ο• 3) αοάά» ίη να1§ο• 5) οοάά. 
ονδ^ν τυΐς• 4) Βίηάοτ^ ιύν νιιΐ^• Ι.ΙΒ• XIV. Οαρ. III. 101 ρα/τάς. τον ί^ βϊίουζ των ίίχηλιστων ττολλού κλτλ τόκους Ρ 
ΜίσΙ τροστιη^ρίΛΐ• σικυοίνέΟί βΐίρ γάρ φαλλοφόρους Λυτούζ , 
ΜΰΛονσιν, άλλοι ί'-Λυτοχαβίοίλους, οι ϋ φλύΛκ»ς, ύζ • 
ΊτΛλοί^ σοφιστάζ ίϊ οΐ χολΚοί' ΘηβχΆ^ι ϋ^ τλ^) τολλ» 
Μας ονομάζΒΐν Βίω^οτΛς^ έ^βλοντάς. οτι Ά ΧΛίνουργοΰσι 
ηχτΛ τάς φωνίς ο/ Θηβαίοι ^ Στραίττις ^ιηί9ίκνυσίν έν 
Φοη^/σσΛΐς λα τούτων ' 

ΒννΙη ονδίν ψ πα α α Θηβαίων πολίν, 

ονΒέψ ηοτ &λΙ*' οϊ πρώτα μ^ν την σηπίαν ρ•6**• 

οπ^τΰΌτΙλαν^ ωί Ιίγονσ**)^ ονομαζηβ* 
τον αλ§κτρν6να β* όρτάλ^χον^ τον ιατρόν 9^*') 
αάητανψ βλίφνραν^) δί την γέφνραν, τυχα Βλ 
τά σνχαψ Μωτ^Χάδαί 3έ ταί χβλιδόναί, 
την ϊν^Βαν δ * αχολον , Υο γβίαν δί ηρΜέμ^ν *), 
ψβοφπάτωτον δ ", ην τι ν§οχάττντον ^ ^)• 
Σημος δ^ ο άήλιοζ έν τφ ττβρί ΤΛίοίνων μΟ/ αύτο* 
ηοίβδΛλϋΐ, φησί, ΗΛλούμενοι έττεφ»νωμένοι χιττφ σχέδην Β 
έΐίίρΛίνον'') ζήσεις, ύστερον οβ ίαμβοι ωνομάσ^ψΛν »ύτο/ 
ΤΒ ηλ) τλ ττοιηματ» χύτων. ο! δϊ ΙΆύφχλΚοι^ φψί} η»" 
λονμΛνοι νροσοίΐτβΐ^ν μ§3'υ6ντων (χονσι %»1 έ^τεφίνωντΛΐ 
χειρΐδας άν^ινας ίχοντβς * χιτωσι ' δ^ χρωντχί μεσολεν• 
χοις χαΐ ττεριέζωντΛΐ τχρχντΤνον ^) χαλύττον αυτούς μέχρι 
των σφυρών• σιγζ δ^ δια τθ? τυλωνος είσελ^οντες. οτχν 
ΧΛΤΛ μέσην την ορχηστρχν γένωντοιι^ έττιστρεφουσιν εΐζ 
το ^έχτρον, λέγοντες* 

*Ανάγ9τ9^ 9νρνχωρΙαν Ο 

Τφ ^ω ηοίβϊτβ ^)• 

9&ίλΗ γαρ δ ^909 δρθ•ο9 ίσφνρωμίνοί 

δ*α μέσου βαδΙζαν, 

ο/ δε φχλλοφοροι 9 φτισίψ χροσωτεΤον μεν ού λχμβχνουσίψ 

τροχόλιον^^) ίέ ίξ έρτύλλου ττεριτι^έμενοι^* χοϋ τχίϋρω' 

τας έτχνω τούτου έτιτί^εντχι ^ στέφχνον τε δχσύν ί»ν 

ΧΜ χιττοΰ' αυνχχχς^^) τε ττεριβεβλημίνοι τρχρέρχοντχι^ 

ο/ μεν έχ ττχρόδουψ οί δΐ χχτχ μέσχς τχς ^ύρχς^) βχί- 

νοντες έν ^υΆμΰ χοά λέγοντες* 

ι) ηατά Υ« 2) Βίη(1οτ£ λίγονοίν ▼. 3) Ιατρον γ9 μτ}ν 
Μα1κΙ>3Γ• ^) οοάεΐ• φλίφνραν ▼• 5) Υ&ΐοΐ^θηαηαβ• δ' «χ- 
η^δέμ9ν ▼• 6) ^ κάδίδΐζ δοΗγτοίςΙι. 7) 0&β«α1>• «π/ρρβΜ- 
ψον ν, 8) οοά^• ταραντίνιον τ. 9) Ροηοηιιβ* ποαίίτ9 τί 
&9ΐζ ▼η1§• ίο) προβολίον €Α3ΑΐιΙ>οη• 1 1) κανναΛα^ ιάοτο, 
12) 00^ Α. %9Ϊρας γοΐζ. 103 ΑΤΗΒΝΛΒΙ ΟεΙΡΝ080ΡΗ. 

^εοιψ Βαηχβ^ τάνδ» μουααν αγλαίζομ$ν% 
άπΧουν ^ν&μόν. χέο^ΤΒί ΟίοΙω μέλίΐ, ' 
^ Μ0Λψάψ^)ρ άπαρ^ίνίυχον , ον η ταϊί πάροί 

ηίχρίιμέναν φ^α»σ«ν*), αλλ' α»ηρατον 
6 ηατάρχομΒΨ τον νμνον, 

εΤτΛ ττροστρέχοντΗ έτύ^κζον ους αν χρΰίλοιντο, στχίι/^ 
Λ ίτραττον ο ίε φοΛλοφορος Ι'^ύ βχίίξούν ^ Ηχτατλι/' 

ΈττδΙ α έν ΤΛυΆχτου λόγοι; έσμ4ν^ ούχ Άξιον ηγουμοα 
ΤΛρΛλίττβΡν ΤΛ 7Τ€ρ} ^Αμοιβέως^ τον κχβ'* ^μΣς κί&Λρφ' 
ίου 9 ανίρος τβχνίτοχι κλτλ νομούς της μουσικής, ούτος 
90ΤΜ βρϋιον ηκων έττΐ χο συμνόσιον τ/μων, ύς ίμχ^β 
£ ταρ» Τίνος των οίηετΰν ΛίΓοίδίτνησκντΛς , έβουλεύετο τΐ 
χρη ΊΡΟίεΤν^ ίνς ΤΛρβΚ9Όίν ο Σόψων οίύτ^ μάγειρος γεγοΟ' 
ρότερον έφά'έγγ9Τθ9 (£^ τίντοίς οίκούειν, τοί ίξ Αΰγης 
Κπη^Εύβούλου' 

τι» ω ηονηρ*^ Βοτηηαζ Βν πνίαιζ ') ΐν«, 
άλλ* ον βαδίζΒΐί ; τοιαΒβ γβνναίωζ πάΙαΛ 
βιβσπάραΛται ^δρμα χηνίοχων μ^λη, 
' 3*βρράχί9τα* ΟΒμνά δβλφάΛων ηρέα^ • 

5 ηατηΧοιιταΛ γαστρόβ ίν μίσψ Μυχλοί^ 
ηατι^σίμωται πάντα τάχροχωλια, 
Τ ^νωγάXι^τα^ αίμνόί άλλάντοί τόμο^ψ 

παρΒντίτρωκται ηνΟΊί ιξωπτημένη, 
\ ηαρΛγχόχαπταί^) τ αρνί**) £ννέ' ή δ^%α, 

ίο ύατ «2* «-«*) βονλδΛ των λίλαμίνων φ•γβΐν^ 
Ϊπ9ΐγ* ίπΗγβ, μη ποΟ"* ως λνχοί χάνων 
%μΙ τώνδ' σμαρτων νστβρον ανχνο9 δράμτ^ί• 
% παντ Ιοτ\ν τ^μΐν' 

ΗΛΤχ Ύον ήδιστον Άντιφοίνην^ ίς έν τψ Φιλο^ηβαί^ φη^/ν * 

*Ή τβ γαρ αννωννμοί 
τη€ ϊν9ον ον<η]9 ^γχβλυς Βοιωτία 
ρ. 623. τμη^Λοα ηοίλοίί ίν βυ&οϊαι χακχάβης 

χλιαΙν9τ\ αΐρβ&\ £ψ8ται , παψ?.αζ(ται ^), 
5 ίτροαηάΒ&*' ό)στβ μηδ* αν $1 χαληοΰς^) ίχων 
μνητηρας ίίσίΧΟΌΛ τ«Ρ » ίξβλ&$2ν ^) πάλιν 
Μη ' τοσαΰτην ιξαχοντίζίΐ πνοή ν» 

ι) Ηοηΐ8ΐϋΓΐια$ία8• χαΐ μάν νηΐζ• α) ΡοΓβοηαβ• η^χρη^ 
μ9^α πανάδαοιν ν\ι\ξ* 3) αοάά, πάλαϋ ντίΐξ, 4) Υ&ίολο- 
η•τίαβ. παρ$χΛίΐίαπται νιιΐξ• •**) €«ΒΑυΙ>• στάρνι ν. οταμνί* 
ν«1ολβη&Γ• 6) ν&Ιελϋηατ. «'ηίΐ ▼»!§• 7) ί'^ ^^ Ρ• 169 €• 
%ΧαιΙνζται ίξα»ρ§ται παφλάζίται Ι«• χλιαίν έν* αΤρβ' *^4ξβταΛ' Ι.ΙΒ. XIV. Οαρ. IV. V. ιο3 

ψΛντιι€ ααιτοί ημ4ραν κ•1 ^»χ^* ολψ^. 
ΙΟ %»9τρ9ίί9 1•9Τ«α^«/«• οπΛσ&Βίς^)^ στραφ$1ς ρ χρωα9§ίί^)ψ 

ομον ΤΑ πρ9€ ΗΧθ€ μ4ρο9 όρομον π$ρών, 

ο/ζ8&*) ΜΜραγωίρ πάΖς δ' €ψίστη%Β ^αψων Β 

ο{«•* Αΐβν% τβ ηανίος %ξηρασμίψ9ζ 

ΜτΧα* ^βίαιί σιλφίον ηαρασταχβ7, 
ΐ5 β. ΜΪτ ύνΛ ίπψδονί φαοιρ ίσχυαν τιν^ζ { 

Ιγώ γαρ η9η τρΒΪζ ορη μασωμ^νον^ ^)ρ 

σον ταντα σνστρίφοντο9, Α, η η ονννομο€ 

τζ^ Μνφονωτον •} σωμ* •) Ιίχονσα βηπίαί ^), 

ζιφψρορο^ϋ^ Χ9ρ9\ν ίζωπλιομίνη 
2θ ην&ίζ , μιταλίαξασα λίνκανγη φνσιν 

σαρΛοί πνρωτοϊς *) ανϋ'ράηων ^απίσμαοι^ 

ξαρ&ΛίσκΨ ανραΛί ϋώμΛ πάν αγάλληαι, 6 

όβίπψον προψητην Ιιμον ίΛηαΙονμένη. 

ωση γ' *) *Γσ«^» ' 
2ΐ5 μη μίΐλβ, χίνρί*• δέΐ γαρ ηρ*στηΐί6ταί 

πασχί*νρ ίάν τ**®) ηαΐ πα&§ιν ημάς 9ΐι^. 

Χΰά ος ττίνυ ίμμβλίστατχ ΛΤΛντησας αΰτω ΛνΜφοίνψ9^ 
ΤΛ έ» του Κλβοίρχου Κι^'Λρωίου τοϋδ' 
* Ι^όγγρψ τ§ Ζινχφ^^) πάοΛ τοιζ ψιοΙΙωδίσι 

βροχ^ίζΒ * τθ9το%9 γαρ τρίφ»τα$ το πνβνμα ααΐ 

το φωνάρ%99 ημών πίρίσαργον γίγνίται * *). 

ηρίτου ί* έχ) τούτοις γίνομέρου %οά τάντων ομοϋνμχϋν ΰ 
οΜΤον ηοίλεσάνταν είσελ^ωρ χμ τιύν ανοΛαβοίν τλ τηγ 
χίδ'άρΛν εΙς τοΊοντον ημίς ησεν, ως τ^ίντα^ ΟΌΐνμάζΒαβ 
τηρ τε Κί^άρισιν, μετχ της τεχνηζ ΤΛχίσττιν οι/σαν» ιμλ 
ττ^ς φοονης την έμμέλειχν* έαο) μίν γοίρ ούόεν έλάττ^ν 
εη/αι νομίζετΛΐ τοο τκλΛίοΰ Άμοιβεως^ ον (ΡησίΡ 'Α^#» ' 
στίοίς έν τω ιτερί κι^χρφίων ίν ^Μηνοας κχτοίΗοΰρΤΛ 
τίοα πλησίον του θεάτρου οΙχοΰνΤΛ, εΐ*^) έξέΚ9Όί οίσα- 
μενοζ9 τοίλαντον Άττιχον της ηαίρΛς λχμβάνειν. 

ΪΙερΙ ίε μουσίχης των μίν τοίίε λεγόντων, ίλλων ί* Ε 
άλλα γ'*^) οσημίρχι, τάντων β* έττχινονντων την χοαδκϋν 0«6• 
ταύτην» Μ^σονριος 6 τίντ» Αριστος^ χαΐ σοφός -— χοίΐ 

ι) €θάά, ηαϊ σπασ^Βΐί £.. ηαΐ πασ&ίίς Υ• 2) 00^^ χρ. 
βηρ, ν• 3) οοά» ψ'ξη ν. 4} οοι1(1• μαααομ. ν• 5) Τοαριαβ• 
Μοηρονωχον ν. 6) οχημ* Κορρΐβτβ. 7) ^οά• σψίΐα ταΐ^• 
8) οοά. ηνρω^9\^ ▼»1§• 9) ^οάά• ωοτ ▼»!§• Η>) οο^« ^ι^ 
▼^8• ^^) 7^7ϊ9ον τβ ΐΛνΜον £.• 1 3) Όίηά• γίνηο* νυίζ• 
1 5) βοάέΐ• οτε ναΐς. 1 4) δί / άλλα 1^« 1σ4 ΑΐΉΕΝΑ£Ι θ£ΙΡΝ(Χ50Ρΰ. 

γ«ρ νομ»ν εξηγητές ονίΒνος ίεύτβροζ αοα ιτ€ρ} μο^ίηην 
ίνίιατρίβων «β/* ΛΤΤδΤΛί γοίρ χοα των οργάνων — ίφηρ 
ο μ^ν ηωμφδίοτοίος Εϋνολίς^ οίνίρες φίλοι ^ φ^^ί' 

ΑϊβΙ μουσική πραγμ ίστί βαΟ^ν τα Μαϊ ηαμηνλορ, 

Λβί τβ ΧΛίνον εξευρίσκει η τοΤς ένινοεΐν ίυνΛμένοις• ίιο- 

χΒρ Ηοα ΆναξίλΛζ έν ^ΎοίπΙν^φ φησ/ν' 
Τ *Η μονσι%η δ* ωσπ^ρ Αι-βΰη προί τΰν &β(2ν 

αίί ΤΛ ηαινον κατ δηαντον &ηρΙον 
τ£»τβΐ' 

/χέγΛζ γαρ, ΰ μακάριοι 9 ηλτλ τον Θεοφίλου Κι^Λρ/αίόν^ 

ά'ησαυρός ίστι κού βέβαιος η μουσική ατασι τοις μα^οΰσι 

ΐίθΐι!ευ9εί^τί τβ• καί γαρ τα η^η ναιίεύει κοα τους θχ/• 

μοειίεΤς κού τάς γνοίμας ίιαφίρους^) κατανραυνει. Κλει- 

, νίας γοΰν 6 Ώυ&αγόρειος^ ως "Καμαιλέων ο Ώοντικος 

ρ^^^. Ιστορεί ψ κοά τω βίιρ κού τοΤς η^εσι ίιαφορων^) $ ε1 ίγοτβ 

^τυνέβαινε χαλετταίνειν αύτον ίι οργή ν ψ μναλαμβάνων τ^ν 

Ιύραν ίκιΆαριζε* ττρος ϋ τους έιτιζητοΰντας την αΐτίαν 

ίλεγε ^^χραυνομαι** κοα ο ^Ομηρικός Ά *Αχιλλευς ττ/ 

%ι9^άρο^ κατετραΰνετο ψ ην αύτω έκ των *1ί.ετίωνος λαφυ» 

ρων μονην '^0;έ:|^ρο( χαρίζεται καταστέλλειν το ττυρω/ες 

αύτον ίυναμίνην* μονός γοΰν έν Ίλιάίι ταύτ^' χρηται τζ 

μουσική, οτι Ά κοα νόσους Ιαται μουσική % Θεόφραστος^) 

ίστίρησεν έν τφ ττερ) ενθουσιασμού ψ Ισχιακούς φασκων 

£ άνοσους ίιατελεΤν$ εΐ καταυλησοι τις του τοτου τζ Φρυ* 

γιστι άριιονία. Ταύτην Ά την άρμονίαν Φρύγες τρωτοί 

ευρον κού μετεχειρίσαντο- ίιο κοά τους χαρά τοΤς '^Ελ- 

λιησιν αύλητάς Φρυγίους κοά ίουλοτρεττεΤς τάς προσηγορίας 

ίχειν, οΐ6ς έστιν ο τταρά 'Αλκμανι Σάμβας κού "Αίων 

κοα Τήλος $ τταρά ί^ Λίτιτύνακτι Κίων κοίΐ Κοοίαλος κοα 

Βάβνς, έφ' ω κοα η χαροιμία έτϊ των άεϊ νρος το %ιΓ- 

ρ6ν αύλούντων^ Κάκιον η Βάβυς αύλεΤ. ο ό* ^Αριστοξενος 

την ευρεσιν αύτη ς ^Ύάγνιίι τ^ Φρυγ! άνατίθησιν* 

Ο *ΐΙρχκλεβης όε ο Τ1ονι*ικος έν τρίτφ ττερί μουσικής 

ούί* άρμονίαν φησΙ ίεΤν καλεΐσθαι την Φρύγιον > καθά- 

ΐ^ερ όύίε την Αυόιον αρμονίας γάρ.εΤναι τρεΤς. 1'ρία γχρ 

Ηοά γενέσθαι ^ΕλΚηνων γένη 9 ΑωριεΤς, ΑΙολεΤς, "Ιωναξ. 

ου μικρας οΖν ούσης όιαφορας έν τοΤς τούτων ηθεσι » Λχ* 

ι) ^ΐα^νροε•β? >) διαγίρωρ ΟαΒαυΒοη. 3) νο1« θ» ΙϋΒ. XIV. Οδρ. V. ιο5 

ΗείΛίμίνίΟί β»Λν^) μαλιστ» 'ίΰν ίΚΚην άύοριίνρ τλ ττίτρι» 
ίίΛφνλάττουσι' &6σσ»λοΙ ϋ — ουτοί γάβ β/σι την οίρχψ^ 
τϋΰ γ^ονς Αίολίΰσι μετοί/όντες — ταρχνλησίΟί^ άεϊ τΡΟί- 
€ΰντΛΐ του βίου την (ίγοτγην* Ίθ9ν»ν ϋ το ιτολυ ^λη9οζ Β 
ιΙ/λλοίωτΛΐ ίΐΛ το συμ'τεριφέρεσ^Λί τοΤς άεϊ ύνΡΛΤτεύουσίΡ 
αύτοΤς των βαρβάρων» την ουν αγοίγην της μελφίΐΛς ην 
ο/ ΑωριεΤς ίτοίονντοψ Αωριον έϋχλουν άρμΰ/νίχν έηάλονν 
α »αέ Αίολίία άρμονίαν ην Αίολεΐ^ ηίον' Ίαστί ϋ την 
τρίτην ίφοίσχον, ην ηηουον ^ίόντων των Τ,ωνων. ή μίν 
ουν Αωριος αρμονία το ίνίρωίες εμφαίνει ηοϋ το μβγα- 
λοιτρεπίς κοά ου ίιακεχυμένον ούό' ίλΛρον, άλλα σχν- 
^ροίτον χαα σφοίρόν, ούτε ϋ ΐίοιχίλον οΰτε*) ιτόλύτρο* 
την. το α των ΑΙολέων η^ρς Ιίχει το γαΰρον *α§ ογαω• £ 
ίεζ9 /η Ά ύττόχαυνον* ομολογεΤ ϋ ταύτα ταΤς Ιττοτρο' 
φίοίς αύτων καύ ξενοίοχίαΐζ' ου ττανουργον ϋ, άλλα 
ίξηρμένον ^) ηού τε&αρρηηός» ίιο χαί οίκειίν Ιστ αυτοϊ^ 
η φΛονοσία χαί τα έροττιχα χοϋ χασα ή ττερϊ την ίίαί» 
τ$αβ £νεσίς> ίίο χού περιέχουσι το της ΰνοίωρίου χαλρα- 
βίένης αρμονίας ^η'^ος» αυτή γαρ έστι^ φησίν ί *ΈίραχΚεί• 
ίης, ην ίχάλουν Αίολίία' ως χού Αασος • ^Ερμίονεύς ίν 
τψ εΙς την ^Ερμιονι^) Αημητρα υμνιρ λέγων οΰτως• 

^άμΛτρα μ4λΐτω Κό^ψ τβ ΚΧνμίνοίο αλοχον ΜιΧίβοΐΛψ^ 
νμρωψ *) ανάγωρ ^) ΑϊοΧίΒ* α μα βαρνβρομοψ άρμοψίαν» Τ 

Ταΰτα ί* (^ίουσι'') χάντες υχοίωρια τα μέλη• ίττεί ουν το 
μ4λος έστ}ν ύχοίωριονψ είχοτως^) ΑΙολίία φησίν εΤναι την 
αρμονίαν ο Αασος, χαΐ Ώρατίνας ϋ του φησι' 

Λίητ•*) ονψτοψοψ 

• »χ•) ^/α/χβ μηχΛ τάν ανβ^μέναψ^'^) 

ΙαστΙ μου σαν '^), αλΧα τάν μέσσαν ψ§ων^^) 

αρφνραν άί6λιζ§ τψ μέΧα• 

ίν Λ τοις έξης σαφέστβρον φησι* 9>ΤΙρέιΤ8ΐ τοι τασιν^^) 
αοίία^^) λαβροίχταις ΑΙολΙς αρμονία.** τρέτερον μϊν ο?ι^,ρ•626• 

1} οο^^• δι νιι1§• 3) 00^• ουδί τνλ^• 3) Όαΐοοαιηρ• 
^ίΐΐ9^μ^^^^ ▼"^δ• *) οούά. 'Μρμιόψην ν. ιν Έρμί6%ΐι δοΐι-νν. 
δ) ΐ3€θΙ>ι• υμνον νηΐ^• 6) 0Λ%2ί\\}ϋ• αναγνωψ νιι1§. ?) ^©^ 
Λ*δονσ€ Υ• α§ίδ9νσι Ι^. 8) ΟαίαιιΙ)• νποδ, %α} τα μϋη μμ• 
τως γυίξ. 9) οοάά, μη νυ1ξ• ίο) ^ωρ^δα ίταβτϊΐ 1&οο1>ΐ• 
11) €θάθ• μητ* ανπμίνην τιιΐς• 13) Τουρία•. ουοαν ταΐ^• 
ι3) €0^• νέ9»ν τΐλίς. ι4) οοά• το%^ ηα»βΙν ταΐβ• ι^) οοά• Ιθ6 ΑΤΗΕΝΑΕΙ ΟεΙΡΝ080ΡΗ. 

ωζ ίφην, Αίολίία χύτην έΗάλονν, νοτβρον ϋ ύχο9ύ($9ν$ 
ωΦτβρ ίνιοί φασιν , ^ν τοις αύλοΐζ τετοίχ^Λΐ νομΙσοοβΤΒς 
αύτην ύνο την Αύριον άρμονίαν. ίμοϊ ϋ ίοηβΐ ορώντας 
αύτρύς τον ογκον κ») το τρροστοΙημΛ της ΗΛλθΗθΡ/θί3'ίο$ς 
έν τοις της αρμονίας η^Β9ΐ άύριον μ^ν αύτην ου νομΐ• 
ζηιν^), τροσβμφβρτΙ ίέ ιτως έκείνι/• ίιονβρ*) ΰτοίύριον 
ύίάλβσαν^ ύς το νροσεμφερίς 'ίτφ λευκώ ύχόλβυΐίον, %αΙ 
το μη γλυκύ μέν, εγγύς ϋ τούτου ψ λέγομβν ύτίγλυκν* 
οδτως κλ) ύιτοίοίριον το μη τρανυ Αωρίον. 

Β *Εξης ίτρισκε^ωμε^α το των Μίλησίων η'^ος^ ο ίια' 

φαίνουσίν οί ^Ίωνες^ Μ ταΤς των σωμάτων εύεξίαις βρεν* 
^ομενοί καϊ &υμοΰ ιτλήρεις, ίυσκαταλλακτοί, φιλονείχοί, 
ούΆν φιλάν^ρωιτον ούϋ Ιλαρον ένίίϋντες, αστοργίαν καϊ 
σκληρότητα έν τοις τ^Άεσιν έμφανίζοντες. ίίότερ ούϋ τί 
της *1αστΙ γένος αρμονίας ουτ αν^ρον οντε Ιλαρον έστίν, 
άλλα αύστηρον καΐ σκληρον ^ ογκον Ά ίχον ουκ αγεννη' 
,^/θ') κα) τη τραγφίία ΊΤροσφιλης ή αρμονία, τα ϋ των 
νυν *1ωνων ^η τρυφερωτερα καϊ νολύ ιραραλλαττον το 

€ της αρμονίας ί^βΌς, φασί ϋ ΪΙύΆερμον τον ΎηΥον έν τίρ 
γένει της αρμονίας αύτοΰ τούτω ττοιησαι σκα»ά^) μέλη* 
καΐ ίια το εΤναι τον ττοιητην Ίωνικον *1αστ} κλη^ηναί 
την άρμονίαν• ουτός έστι Ώύ'^ερμος, ου μνημονεύει Άι/αί- 
νίος η ') *1'$Τ7τωνα^ έν τοΤς Ιαμβοις ούτως • 

Χρνοοψ λέγ8Λ Πν&8ρμοζ , ω9 ονδδν ταλία» 

λέγει ί*^ οΰτως ο Ώ,ύ^ερμος' 

ΟυΒ^ν ην αρα ταλλα πλην 6 χρνσόί• 

ούκοΰν καΙ κατά τούτον τον λογον χι^ανίν έστι, τον 
Ώύ'ίερμον έκεΤ'ίεν οντά ττοιησασ^αί την αγωγην των με* 
1) λων άρμοττουσαν τοις η^εσι των *1ωνων, όίοττερ ύτολαμ* 
βάνω ούχ αρμονίαν εϊναι την 'Ιαστί, τρόπον ίέ τινα ^αυ• 
μαστον σχήματος αρμονίας, καταφρονητέον ουν των τας 
μ^ν κχτ εϊ!ος ίιαφορας ου ίυναμένων ΆεωρεΤν^ έττακο^ 
λου9ούντων Ά τ^ των φΆογγων όξντητι κχί βαρύτητι 
καϊ τιθεμένων ύττβρμιξολύίιον αρμονίαν κχϊ τταλίν ύττίρ 
ταύτης αλλην ούχ ορω γαρ ούΆ'') την ύτβρφρύγιον ϊίιον 

ι) 00^3• νομίζορσι νηΐζ. 3) οο^^. 9λο μοΙ ν• 3} οο^θ• 
^•όπ§ρ τιιΙ§. 4) ομοΙλλ 0Αΐ&α1>• 6) η Αάάίάίι ΟΑβααΒοη• 
6) ^* £,. 7) 1οβίΙ>«ίιΐΓ ο»τ8. ίαΐΒ. XIV. Οαρ. V. ΙΟ/ 

ϋχΐΚΗΤοοβ ιι^Όζ• ηοίΐτοί τινές φασίν £λλψ έξενρι^κένάι ηλι" 
^ν άρμΛνίΛϋβ ντοφρύγίον. ίεΐ Ά τψ αρμον/αν βΤίος ίχεα^ Ε 
ίΙ^ονς η χά^ονς» %»^Λΐτ§ρ ^ Λοχριστ/. τ»ύη/ γαρ ίνιοί 
των γΛ^ρρίένων ιμτλ ^ιμωνΟην η»}^) Ώίνίχρον ίχρησΛΐ/το 

ΨΌΤΜ, %ΛΪ Χάλΐν ΗΛΤΛφρΟνη^ψ 

ΎρΒΪΙς ουν ΛυτΛΐ9 ΗΛ^Λττερ έξ οίρχης έίιτομεν βΐνοα 
άρμΜβίΛζψ ίσ» %λΙ τα Ιθ'νγ. Τ|ν Ά Φρυγίστ) η»1 τί/ν 
Ανίέττΐ τοίρ» των βαρβάρων ^υσας γνωσ^ηναι τοΐζ "Έλ• 
λ^σ/ν Λτο των συν Ώέλ^η ηαΤΒ^Λόντων εΙς τγν Πβλο- 
^ίιηηισον Φρυγων χλΙ Ανϋν. Ανίο! μίν γάρ Λντψ συνη• 
ηΛλοί^η,σαν^ ί*Λ το την Σ/τυλον βΤνοΐί της Ανί/κς* Φρύ^ Ρ 
γβς Ά ^ύχ %Τί ομοτέρμονες τοΤς Λν^Γ^ «/ση/» αλλ* οη 
Μ€ύ αυτών ^ρχ^ρ ο Ται^ταλο^. ίίοΐζ ί* αν κα) της ΏβΚο* 
ψνννησου νανταχοΰ, μαλαττα 9* έν Αακβίαίμονί, χώματα 
μεγάλα, α ηαλονσί τοίφονς των μετά ΠΑοτο^ Φρνγνι/• 
μα^ΒΪ^β ονν τας αρμονίας ταύτας τους 'Έ,λληνας τταρω 
τούτων, ίιο %α1 ΎεΧέστης ο^ Τ,ελίνούντιος φησι * ^ 

Ι1ρωτύ& η^ρα %ρατηρα€ '£λΙήνων έν ανλα^ίί ρ•626• 

ϋννοκαδοί ΖαΧοηοί Ματροί όρβίαζ ΦρνγΛον α§ίααν ψομον* 

τοϊ δ* οξνφωνοί€ πηητέίων ψαΐμοϊί «ρέηαν 

^νδίον νμνοψ• 

Όύ ταρΛληχτέον *) Λ την μουσιχήν, φψτΐ Πολιί• 
βιος^) β Μδγοίλοτολίτης 9 ύς*Έ4^ορος ίττορΛί, έχϊ «χοίτγ 
%αί γοητβία τταρασηχ^Όΐ τοΐς αν^ρωτοις. ούϋ τους ιτα- 
λαίούς Κρητων χλ} Αακείαιμονίων ανλον ηοΰ ^Άμον $1^ 
τον τόλβμον άντϊ σοίλτιγγος βίκη νομιστέον «/σαγοίγβίν• Β 
οϋί τους ττρωτους Άρκάίων εΙς την ολην χολιτείχν την 
μ/ουσιχην ττοίρα'ΚαβΒΤν ^ ωστβ μη μόνον έν ναισϊν άλλαί 
χαΐ έν νεανίσχοις γενομίνοις^ ως^) τριάκοντα έτων, ^»τ^ 
ανα'ριην αύι^ροφον ττοιεΐν αντην, ταλλα τοΓς βί'οις οντάς 
αυστηρότατους, ττχρα γουν μονοις^) Άρηοίσιν^) οί ταΛβς 
έη νητίων £ίβΐν ί^ΙζονΤΛΐ χλτλ νομον τους ΰττνους ηαΐ 
τταίανας, οΐς ίκαστοι χατα τα ΐτάτριχ τους έτιχωρίους 
^ρωας χαι 3'8θύς ύμνοΰσι. μετά ϋ τχΰτα τους Ύιμοβίου 
*αϊ φιλόξενου νόμους μαν^άνοντες χορεύουσι χατ ένιαν• 
τ»ν τοΤς άιονυσιαχοΤς χύληταΤς έν τοΐς ^εατροις, οί μΛν Ο 

ι) η γ. 3) οο^ά. ηαραληπτίον οοέΐά• ου γαρ ^γητ4ον 
ΡοΙγ^ίΐλ*• 3) 4, 2θ. 31. 4) §ωί Ι.• 5} μόνοΛί οηα• V• 
6) ΡοΙ^Μη». *^ίρ%άδωψ ν* ΐοβ ΔΤΗ£ΝΑΒΙ ΟκίΡΝΟβΟΡΗ. 

[οι;ι^^)] τΓΟίίβς τους ΤΛίίίχούς Λγδν»ς, ο/ ϋ νβΛνίηοί 
Τϋύς των άνίρΰν, %λΙ τχρ όλον ϋ τον βίον έν το^ς 
σννονσίαας τοοΐς χοινοίΤς ου ίιχ τ£ν έτΛίσχητων ΜροΛμοΙ» 
των, οος ίι» των «ν» μέρος ^ίειν Λ')0^|Xοίς ^τροστάττον» 
τβς. %λΙ των μίν χλλων μΜ^μοίτων Λρνι/β'ηναΙ^ Τί μη 
Βΐϋνοα ούΆν Λυτοΐς αίσχρόν έ^η. Το ϋ ^ίβιν αττοτρί- 
ββσβ'αί Λίσχρον ΤΛρ αύτοΤς ψομί^βται, ηλΙ μην έμβατη- 
ρι» μΛΧ αύλοΰ χαΐ τάξεως ασχοΰντβς, ίτι ϋ ορχησβις 
ίχτονοΰντΛς, μβτχ χοινης ίπιστροφ^ς χλΙ ίΛχάνης %ατ 

Ώ ίνΐΛΌτον έν τοΤς ^εάτροις έΐίίίείχνυνται. τν,υτ ονν «ντους 
ΒΪ^ίσχν οί ταλαιοί ου ^ρ<;(ρ^ΐ^^ χ»} τρεριουσίΛς χχρίν, λΚΚλ 
&Βωροΰντ8ς την ίχάστου χλτχ τον βίον σχληροτητΛ χ»1 
την των η9ων χύττηρ/Λν, ήτις »ύτοΐς ιΤΛρέττβΤΛί Α« την 
του περιέχοντος '^υχροτητ» χοΐΐ στυγνοτητα την χλτλ 
τλεΤιττον έν τοΤς τοτοις ύτράρχουσΛνψ οΐς χαί συνεξομοιοΰ» 
σ&»ί ιτεφύχΛμεν χάντες οίν^ρωτοΓ ίιο χ») χλτλ τοις 
έ3νίΧΛς ίιχστοίσεις ιτλεΤστον αλλήλων ίίΛφέρομεν ^^ει 
%ΛΪ μορφαΤς χλΙ χρωμκσι. Ίτρος ϋ τούτοις σννϋους χοι- 

Έ νας^) χ»1 θυσίας άνίράσι χ»} γυναιξί χατεί'^ισχν, ίτι Ά 
χορούς 7ΤΛρ9ένων ομού χαΐ τταίόων, σττεύίοντες το της 
φύσεως ατέραμνον^) όια της των έ&ισμων χατασχευης 
ίξημεροΰν χλΙ χραυνειν. ων Κυναι^εΤς^) ολιγωρησαντες 
εΙς τέλος 9 χλΙτοι σχληροτατον ιταρα ττολύ της 'Αρχαίίοίς 
* {μου τ^ τ6τ<ρ χχ} τον χέρχ (χοντες, χρος μ^ν χύτχς τχς 
έν αλληλοις ηχρχτριβχς χχΐ φιλοτιμίχς ορμησχντες τέλος 
ατεά'ηριω^ησχν οΰτως, ως μέγιστχ άσεβη μχτα τχρχ μ6• 
νοίς χύτοΤς γίνεσ^αι. χχ3τ* ους ϋ χχιρούς την μεγχλην 

Τ σφχγην έιτοιησαντο, εΙς χς τε ιτολεις^) *Αρχχίιχχς χχτχ 
την ί/οίον είσηλ^ον^ οί μΛν χλλοι νχρχχρημα Ίτχντες^) 
χύτούς'^) έξεχηρυξχν $ ΜχντινεΤς ιέ χχΐ μετχ την αταλ- 
λαγην χύτων χχ^χρμον της πόλεως έτοιήσχντο σφχη/ιχ 
ιτεριχγχγοντες χύχλ(ρ της χωρχς χτίσης. 

Άγίχς ί' ο μουσιχος Ιφη, τον στύρχχχ τον έν τχΤς 
ορχηστρχις ^υμιωμενον τοΤς Αίονυσίοις Φρυγιον ττοιεΤν 

ι) ο»ν οχη• Ροΐ7ΐ>. ιβ^ιιβηΐΪΛ βχ Ρο1γΙ>ίο οοΓηββηά». 
α) τ^ναί V. 5) οο3<1. άτέραμορ ταΐβ. ^) οοάά• Κ^ν^&Λ^ 
▼ιιΐβ. δ) Μ ας πόλπί ποτέ ΤοΙγ}}• 6) οοάά. πάντ, ιτ•^• 
ναΐ^;. 7) ^ο^' ^Λντον£ να1ς• Ι.ΙΒ. XIV. Οαρ. V. VI. 109 

ϋμιΐν ΤΡΤζ αίσ^χνομίνοις. το ί* ά/χχΤ^ν η μουσίχή Ατ 

άνίρείαν ιτροτροτ^ ^ν• 'ΑλΜΛΤος γοΰίβ ο τ^ιψτίς βί ηςΡ•^^• 

%Λ4 άλλος μονσικωτΛΤος γενόμενος ^ πρότερα τύν κλτ» 

χοίγτίχίιν τ* %ΛΤΛ την άνίρείαν τί'^ετΛΐ, μάλλον τοΰ 

ϋοντος τολεμίΜος γενόμενος• ίιο χαί έπ) τοΤς τοιούτοίς 

σεμνννόμενος φησί* 

ΝαρμαίρΦΛ δί μέγΛ9 96μο9 χοΧλρΙ' πάσα β^'^^ίρη ηέ%6^ 

σμηταΛ στέγη 
Ιαμπραίσίν κιννέαιο^^ ηατταν ΧΛυηοΙ η9/0νη%ρ&»ν ίπ- 

παοΛ ') λόφοΛ 
ηνονοίν^ ΜφαΙαΧοίΡ ανδρών ταγάλματΛ*) * χαλΜ9Λ» β* Β 

αΐ *) πάσσαλου 
αρνητσίσιν π^ριταίμ^να^ ΙαμηραΙ ηναμίδοί^ αρ*ο9^) Ισχυ^ €.6• 

ρώ βϋβνβ *). 
^ωρακέί τβ νέω ΙΙνψ , ηοϊΧαΙ ') τβ κβτ' ασπί9§€ ^) β§^ 

βΧημέναΛ *}• 
παρ Β* αν*) Χαλ*Λ9§ΜαΙ οπά^οΛ^ παρ δέ ζοίματα πολΙα 

%αΙ ανππαττίδβε'^^ 
των ονα Ιστ* Ια&έσ&^^^^ψ επειδή ιτραίτ«α^''*) νπό ^ργ^ν 

ίσταμβν τ6䧕 

ΜΛίτοί μίλλον ίσως ^ρμοττε την οίη/χν τλ^Ιρη εΤνΛί μου- 
σικΰον οργάνων• «λλ' οι τοΛαίοΙ την άνδρείχν ύι^ελάμβοα» 
νον είναι μεγίστην τΰν τρολιτίκΰν αρετών ρ ηλΙ ταύττ/ τα Ο 
ιτολλα προσνέμειν * * οι; τοις «λλο%. ^Αρχίλοχος^^) 
γουν^^) αγα^ς ων ποιητής τρωτον ίίΜνχησατο το δύνο' 
σ^αί μετέχειν των τίολιηηων αγώνων* δεύτερον α δμνψ 
σ9η των ^ερί την τροιηηχην ΰναρχόντων αντφ, λέγων 

£ΐμί δ* ίγω ^βράπων μίν *ΒνναΧΐοιο ανόητοι, 
ηαΐ Μουσίων ίρατον δώρον ίπιστάμΒνοζ• 

ομοίως ϋ καϊ Αισχύλος, τηλιηαύτην ϋξαν ίχων δια την 
ποιητίχην^ ούΆν ήττον έτΙ του τάφου έτιγραφηναι ηξίωσε 
μάλλον την άνδρείαν, τοιήσας' Β 

'ΑΧαην δ* βνδοχιμον Άίαρα&ώνιον αλσοζ αν βΥποί, 

ααΐ βα&υχαιτηΒίε Μηδοζ ίπΛστάμ»νοί• 

Αίότερ καΙ ο/ άνδρειοτατοί Αακεδαιμόνιοι μετ αύλων 
στρατεύονται, Κρητες δ^ μίτα λύρας, μετχ δ^ συριγγών 

ι) Ιαιιί• '£ππ*0Λ ττϋ^• α) υοιη. αγάλματα τ• 3) ίάαη• 
δι Ύν1ζ• 4) ξρχοί Γ.. 5) οοά. ίοχνροββλίς τιιΐς• 6) 8βΐά- 
1«ηιι• ΜοΤλαέ τιι1§• 7) 3ο1ιι7Γ• ηατασπίδα νιΔξ^ 8) οοΑά• 
β§βΙημίνον τιϋ^• 9) ^^ηί» ^^ ταΐ^• ιο) ]•ηί• ηνππατΙδΗ 
ψν1ζ• ιι) Ιάβχη• λα^4σ&α$ τηΐ^* 13) οοά. πρώτιστα ννΛ^» 
ι3) ΓτΑςπι• λ ρ• 386. ι4) δοΐΐ'ντβίςΐι• οίν γυίζ• ΙΙΟ' ΑΤΗΕΝΑΕΙ θ£ΙΡΝΟ$0ΡΙ|• 

ηλΙ αύλων Αυίοί, ο}^ '^Ηροίοτοζ^) ίστορβΤ» πολλοί Ά χαί 
των βχρβάρων τοις έτηκηρυκείαζ ττοιοΰνταί μετ Λυλδν 
%λΙ κι^άρχζ ΗΛΤΛττροΑνοντΒς τΰν εναντίων τάς ^Ι^χ^χβΙς. 
@Βονομ7Γθζ ί* έν τεσσαρακοστή ίκττ] των Ιστοριών ^ΧέτΛί, 
Ε φησί^ κιθάρας ίχοντΒζ ηλϊ κι&αρ/^οντδζ τάς έττιηηρυχβίοίς 
τ^οιουντΛί.^^ οΆεν ίοικέ ηλΙ "Ομηρος^) ίίΛτηρων την αρ- 
χχίαν των ^Ελλήνων πατάστασιν λέγειν* 

Φορμιγγοί ^*, ην δαιτί ^βοΐ ποίησαν Ιταίρην* 

ως κα) τοΤς εύωχουμένοις χρησίμης ούσης της τέχνης, 
ίΐν ί\ ως ίοίχε^ τοΰτο νενομισμένον ^ τ^ρωτον μέν, οττως 
ίκαστος των εΙς μέ^ην χαΐ τληρωσιν (ορμημένων Ιατρον 
λαμβοίνι/ της ύβρεως Ηοά της Λχοσμίας την μουσιπην • βί^' 
ΟΤΙ την Λυ^άίειαν ττραύνει. νερίΛίρονμένη γαρ την στυ^ 
Τ γνοτητα ττοιεΤ ττραοτητα και χαραν έλεν^έριον» Ζ^εν ηα! 
,'Όμηρος εΙσηγαγε τους 3'εονς χρωμένους έν τοΤς χρωτοις 
της Ίλίάίος τη μουσική μετά την ττερί τον ^Αχιλλέα 

φιλοτίμίαν, ίιετέλονν γαρ ακροωμενοι 

^) Φόρμιγγοβ πβρικαλΧίοδ , ^ν Χχ ^Αηολλων^ 
Μονάδων ^'^), οΓ ϋίβίδον αμδ^βομβναΛ οπί %ΛΧίΙ• 
ταύσασ^αί γαρ ίίει τα νείκη καΐ την στάσιν, κα^άτερ 
λέγομεν^). έοίκασιν οίν οι ιτολλοί την έτιστημην άνοί$^ 
ϋναι ταΤς' συνουσίαις έτανορΆωσεως χάριν καϊ ύφελεΐας. 
άΚΚα μην ο/ άριχαΐ^ι καϊ νεριέλαβον ί^'εσι καΙ νομύίζ 
ρ•628.τοΟς των 9εων ύμνους αίειν απαντάς έν ταΤς ίστίάσεσιν^ 
ϊτως καΐ ίια τούτων τηρηται το καλόν καΐ σωφρονηίορ 
ημών. έναρμονίων γαρ όντων των ασμάτων χροσγενομενος 
ο των ^εων λόγος ανοσεμνύνει τον . έκάστοσν τροτον• 
Φιλίχορος ίέ φησιν, ως ο/ τταλαιο} στένίοντες ουκ αεΙ 
ίι^υραμβουσιν 9 αλλ* όταν σχένίωσι^ τον μεν ΑιοννσοΡ 
έν οίνω καϊ μίΆη^ τον ί' Άχολλωνα μεΆ* η^νχίας κα) 
τάξεως μέλτοντες^, Αρχίλοχος*^) γοΰν (Ρησιν* 

*Ως ^ιωψύαοιο ^) βίταχΓΟβ $ιαλόν ίξάρξαΛ μίλο9 
Β οίδα δι&νραμβονψ οΐνφ αυγηεραννω&δΐ^ φρίναζψ 

Η»} Ένίχαρμος ί * έν Φιλοκτήτη ίφη • 

Ον» Ιατ* δίΰ'νραμβος , οαχ* *) νδωρ πίτ^ς• 

Ο ϊ» ϊ7. ^) 0(ίγ•5. ρ, 3ΐ62. 27»• 5) 111{ΐ4. β, 6ο3, 
4) &* αάά. 6Χ ΙΙοιη. 6) ΙλΙγομεν δοΗ^βί^Ιι. 6) μίλπονοίν 
Ηϋτιη3ηηα8• 7) ^τΛζτη. 36. ρ. 3ο6^ 8) ^ίχκΐ. ^ιονν99^ . ΙιΐΒ. XIV. Οαρ. VI. 1 11 

οη μ^ν 9υρ ούχ ήίονηζ χοίρων ίτιχολΛίου κ») ίηρίοπΗηζ 
^ μουσική 'τροηλ'ΰ'β χλτ αρχάς 6ΐζ τοις ίσηάσΒίζψ ΰσχερ 
ίΐβίοι νομ/^ουσι, φανβροι^ έπ τίον είρημένων. ΑαταίΛίμοΡίΟί 
^, εΙ μίν έμάνίχνον την μουσιπην, ούϋρ λέγουσίΡ' Ζτι Ά 
%ρ!ν6ΐν ίύρΛίηχί χαλως την τέχνην, ομολογδΡτΛΐ ιΤΛρ αύ- 
την, κχί φασ/ τρ2ς ηίη σεσωκέρχι άιαφ^είρομίνην αυτήν• 
Και ττρος γνμνασίαν ϋ χαΐ οξύτητα ίίανοίας σνμ^ 
βάλλεται ή μουσική, ίιο χαΐ των *Ελλήν»ν Ιχαστοι χα} Ο 
των βάρβαρων οι γιψωσχόμενοι τυγχάνουσι χρωμενοι• ου 
ηαχως ϋ λέγουσιν οι χερ}* άάμωνα τον *ΜηναΤύν$ οτι 
ΧΛΪ τάς ωίάς χαΐ τας ορχήσεις άνοίγχη γίνεσ^αι χινου- 
μένης τωζ της "^υχης * χαί αϊ μίν ίλου^έριοι χα) χαλαΐ 
χοίΛχί^ι τοιαύτας ψ ,αί ί* έναντίαι τάς εναντίας, ο^εν χαΐ 
το Κλεοσ^ένους^) του Σιχυωνίων τυράννου χάριεν χαΐ 
σημεΐόν ίιανοίας χεταιίευμένης. Ιίων γάρ, ως φασι, φορ- 
Τίχως ορχησάμενον ίνα των της 3νγατρος μνηστήρων, Ώ 
(Ιττοχλε/ίης ί' ^ι/ ο Ά&ηναΐος), άτορχήσασϋ'αι τον γά• 
μον αυτόν (φησε, νομίζων, ύς (οιχε, χα) την ^υχην 
τάνίρος είναι τοιαύτην. χαϊ γαρ έν ορχήσει χαί χορείφ 
χαλον μ^ εύσχημοσύνη χα) χοσμος, αίσχρον Ά αταξία 
χμΙ το*) φο^τιχον. ίια τοΰτο γαρ χαΙ έξ αρχής (τυνέ- 
ταττον οΐ χοιηταϊ τοις ίλευ3'4ροις τάς ορχήσεις, χαί 
ίχρωντο τοΤς σχήμασι σημείοις μόνον των άίομένων, τψ 
ρουντες άεΐ το ευγονίς χαϊ άνίρωίες ίτ* αυτών, Ζ3'εν χαί 
ύπορχήματα τά^) τοιαύτα τροσηγίρευον. εΐ ϋ τις άμέ- 
τρως ίια^είη την σχηματοχοιίαν χαι ταΤς ^ίαΤς έιτιτυγ» Β 
χοίΜν^') μηόίν λίγοι χατά τήν Ζρχη(Τΐν , οδτος β' ίΐν 
άίίχίμος. ίιο χαί Αριστοφάνης η Ώλάτο^ν ίν ταΤς Σχβν• 
βίίς*), ως Χαμαιλέων φησίν, εΥρηχεν ούτως ' 

"ύστ* «ι' τίί όρχοΐτ «?, &έαμ ην' ννν ϋ βφωαιν ονβίψ^ 
αλλ* ωσπίρ άπόηληητοι ατάδην έστώτβί ωρύονταν• 

ην γαρ το της ορχήσεως γένος της έν το/!; %οροΓ( ευσχη• 
μιον τότε χαϊ μεγαλοτρ6τ&ς χαϊ ωσανει τάς έν τοις Ίτλοις 
Χίνήσεις άχομιμούμενον• οϋ'εν χαι Σωκράτης έν τοΤς τοιή- 
μανι τους χάλλιστα χορβύοντας αρίστους φησίν είναι τά ρ 
χΛίμια λέγων ούτως* 

ι) ΚλΜΜίΟένυ^ Ι«. 3) το αέΐ^• βχ οοέΐεΐ• 3) %λ α^^ βχ 
οο^^• 4) έπηνγχάνον ΒοΙτννοίζίι» 6) οοάά. 2ηηναΧο ταΐ^• 113 ΛΤΗΕΝΛΕΙ ΟεΙΡΝ080ΡΗ• 

Οΐ 8^ χοροίί «άλ1»στα &9θν€ ημΖσ»ψψ αρΛ^τϋ» 
Ιψ πσλίμίί»» 

αχΒϋν γχρ ωσττβρ ίξοχλισία ης ^ν ^ χορεί» %»} έχ/ίβίξίς 
^ύ μόνον της λο^της ευταξίας ^ αλλκ κ«2 της τΰν σωμΑ^ 
των ίημβΚβίΛς. 
ρ•639. Άμφ/ων ίέ ο Θεσταύς ίν ίευτ^ρ/ρ ιτερ} του έν Έλ/- 
%ΰνι μουσείου αγεσδ"»/ φησιν ίν *£λ/κ»ν/ ιτα/ίων ορχησεις 
μετά σττουίηςψ τταρατιβ'έμενος ίρχοιΧΟν Ιτί^ραμμα τοίβ" 
*^/Α^οτ«ρ\ ωρχΜνμαν ^) τβ %αΙ ίν Άΐώσαιί ιΜαα^ον 

ανδραί» 6 9* αν λίστας ην^^ναχο^ ΦιαΧ^ν^^ 
»ϊμΙ δί Βαηχδίδαί 2£ι*νώνιο9• η ρα &δθ7α^ 
τοΪ£ ^ικνωνι.*) Ηαλον τοντ άπέΛατο γίραΟ• 
ον ΜΑκως ό^ %λΙ Καφησίας^) ο αυλητής, ένφαλλομίνου 

Β τίνος τΰν μΛ^ητων αύλεΤν μέγα και τοΰτο μ^λετωντος, 
τατάξας επτεν ουκ ίν τφ μεγαλφ το ευ χίίμενον είναι, 
άλλα ίν τψ ευ το μ4γα. ίση ό^ χα} τα ταον αρχαίων 
ίημιουργων αγάλματα της χαλαιας ορχησεως λε/'^ανα• 
ίίΟ Χ9ΐ συνέστη τα χατα την χειρονομίαν έημελεστ^ρως 
ίια ταύτην. την αΐτίαν. ίζητουν γαρ χαν ταύτι/ χένη<τείς 
ηαλας χα! ίλευ3'ερίους , ίν τω ευ το μέγα ταραλαμβάνον^ 
τες* χα} τα σχήματα μετέφερον ίντευ^βν εΙς τους χο^ 
ρους 9 ίχ δβ των χορών εις τάς παλαίστρας• χα} γαρ ίν 

Ο τ| μουσική χαν τι) των σωμάτων έτημελε/ί^ί τεραποιοΰντο 
την ανίρείαν, χα} ττρος τάς ίν τοΐς οιτλοις χιν^σΒίς έγυ• 
μναζοντο μετά της φίης' Ζ^εν ίχινη^ησαν αί χαλούμενοίΐ 
Ίτυρρίχαι χα} ίτας 6 τοιούτος τροχός της ορχησεως χαΐ^) 
βκ/ ίτολλαί χαρονομασίαι αύτων, ως τάρα Κρησιν ορσίτης 
χα} δΧίχρηίιος. την ί* άνόχινον χαλουμένην ορχησιν, ης^) 
μνημονεύει Κρατίνος ίν Νεμίσει χαΐ Κηφισόίωρος ίν Άμα• 
^όσιν * Αριστοφάνης τ ίν Κενταύρφ χα} άλλοι πλείονες^ ' 
ύστερον μαχτρισμον ωνομασαν* ην χα} χολλα} γυναίκες 

^ ωρχοΰντο, ας χα} μαρχτυχίας^) ονομαζομένας οΐία. 
β- 7• Τα ίέ στασιμωτβρα χα} χοιχιλωτΒρα'^^ κχ} την ορ• 

χησιν άχλουστέραν ίχοντα χαλεΤται ϋχτυλοι ^), ιαμβιχή, 

ι) δοΐινν. ωρχ§νμηρ ταΐ^• λ) ΡθΓ8θηιιι• τα ^ιχ, νιι1§• 
3) Καφ^ίας Ώϊηάοτί, 4) «αϊ α^ά^^^( 0Α8(ΐαΙ>• Ι)) ωί Υ« 
6) οοάά• μαρτνπίας V• μαρ%υπία€ Ι^• μαχτριστρίαί ΟοΓα^^β• 
μαχτροτυπιαί δοΐΐ'ννοί^ΐι• 7) άποΛΜίλωπρα Οοτ26*•• 8) δά^ 
«τνλο9 Σ,• να. XIV. Οαρ. νΐ. VII. ^ ιι5 

Μ^λοσσοίτι ίμμέλβι», κίρίοίξ, σΐπίννίζ Πβρσ/»|(> Φ^ιος 
Ρίβαησμόζ^), ΘρίκΐΌς χαλαβρισμός, τβλβσίΛζ^)* Μ«χβ^ 
νααΐ ί* ίστϊν οΛτη ορχησίζ* ^ χρησοίμενα οΐ Χ8ρΙ Πτο-^ 
λΛίίαΙόΡ *ΑλέξΛνίρ^ΐβ τίν Φιλ/ττου ϋ^λφον ίνέΐΚοΐβ^ ύζ 
Ιττορεΐ ΜαρσυΛς έν τρίτφ Μοαίείονιχων. μΛνίοϋβίς ί' βίσΐν 
ίρχήσεις χερνοφόρος χμ μογγΛς καί ΆΒρμχστρΙζ^)- ήν Ά ^ 
ηαί τχρα τοΤζ ΙίιωτΛίς η ΧΛλονμένη αν^εμΛ. ταύτην ϋ 
Λρχρνντο μετά λέξεως τοίχύτης μιμούμενοι %ού λέ^ντες' 

Πφν μΟΛ τα φσδα^ πύ^ μοι τ• Ια, πον μοΛ τα ηαΐα 

αέ)Λνα ί 

*ταδΐ τα (^^β» ταδί τα ΐα, ταδί τα %αΙα οΟΛνα» 

τβφα ίί ΣυρΛχοσίοίς κοα χιτων4(κ; * Αρτέμιδος ορχή^ί^ τίζ 
Ιατίν ίδιος %οα αΰλησις• ην δέ τις χαί Ιωνική ^ρχψτ^ζ 
ΤΛροίνιος. χοα την α'^γελιχήν δε ταρ* οΤνον^) ήχρίβουν 
ορχψιν• χαλεΐτΛΐ δέ τις χαί άλλη ορχησις χόσμου έχτό- 
ρ»σ<^, ^ς μνημονεύει Μένιτιτος ο χννιχος έν τφ Σν;»νΙ- 
νΐ^, ΧΜ γελοΤΛΐ δ* είσΐν ορχήσεις ϊγδις χμ μΛΧτρισμος Έ 
Λψοχινος τε χού σοβϋίς, ίτι δ^ μορφασμός χοα *^λΛυξ χοά 
λΐίίν (ϋλφ/των τε έχχύσεις χομ χρεών οίνοχοτη χού στοι- , 
Χβΐ^Λ ΧΜ τυρρ/χη. μετ αύλων δ^ ωρχονντο την τον χβ• 
λινοτοί; χοά την χχλουμένην νινΛχίδχ. σχήμχτΛ δ έττϊν 
ί^^νεως ξιφισμός^ χχλοί^ισμος^ χαλλοιβίδες^) ^ σχω'^9 
ηύτευμΜ• ην δε ο σχω-ψ των άτνοσχοττούντων το σχημΛψ 
ίεραν την χεΤρκ ύχΐρ του μετώπου χεχυρτωχοτων. μνη- 
μονεύει ΑΙσχύλος έν ΘβωροΓς' 

ΚαΙ μην παλαιών τωνδέ οολ αηωη§νμάτων. 

εαΧλαβ/δων δ* Εΰνολις έν Κολαξί' ρ. βλ). 

ΚαΧΧαβΙδας δί βαίνδΐ, 
9ηοαμίδα£ δ^ Ζ^ζ^*» 

99ρμΛστρ/ς, ίχΛτερ/δες''), σχοτός, χειρ ΧΛΤΛττρηνής^ χειρ 

9ΐμηψ δινοδισμος^) 9 ζύλου τρΛράλη^ις^ έπχγχωνισμός^ χλ- 

λχ^ίσχος^), στρόβιλος, χοϋ τελεσιχς δ' έστιν ορχησις χοί- 

λουμένη^ στρατιωτική δ* έστιν χυτή» χνο τίνος χνδρος 

ι) €θ3• νίχατίομόϊ ναΐς. 2) ίη £, Ιιίο ίηδοηιηΚίΐΓ ν^ίΓ- 
Ιμ: από ηΐΛοίον πρώτον μετά οπΧωρ ταυτην ορχηοαμίνου, 
^ΟΑβ (βιηβΓβ τβρβίίΚΑ 8ΐιη( 6Χ ρ. 63ο Α. 3) &ίρμαστρίί οοϋ• 
&§ρμΛν9τρΐ€ ί.• ^ίρμανοτρι^ Υ. 4} που μο& ταδί οθάά• ^6- 
68( Πιο νβτΛίΐ» τιιΐξ• ^) ΏίηάοΓί• πάροινον ναΐ^. 6) εο(1. 
ΛολλοΜίδβί ▼ηίςο» 7) Οαβ^αΙ). ^αυμαατρίί, ΐΛατίρίδ%ζ νιιΐ^ο. 
β) Μβαιβίιι•• %ίροϊ μηδ^ποδιαμό^ ν. 9) οθ(1(1• 9ΐαΙα^Λθμ6ς ν, 

Αϋιβη• Τ. 111. Η ί 1ΐ4 ΑΤΗΒΝΑΒΙ ΟΕΙΡΝΟβΟΡΠ. 

Τ»λ«σ/θ(; ΚΛβϋΰσΛ τοννομ» μβ3'' 2τλ«ι/ το τρύτρν αυτρ 
έ%Βίν^υ ορχησΛμίνου , ως φησιι/ ^Ι^ταγόρας έν τφ ^ροίτψ 
ιτ6ρ} τ^ζ Καρχτ/ίον/ων ΐτολίΤβί»ζ, 

Β Κα(λβΓτα/ ί* η μϊν σατυρική ορχησις ψ ως (Ρησίν 'Α^Ι* 

στ&ηλ^ς έν ογϋω των ττερί χορών » σίπιννις ψ κού οί σΛτν- 
ρϋΐ σικίννίσταί. ην^ς όέ φασίρ ΣΙχιννόν ην» βάρβοψνν 
βνρΒτίΙν Λυτής γδνένβ^Λίψ χλλοί ϋ Κρητ» λίγουσι το γ^ 
νος βΤνΜ Τ^ίκιννον. ορχηστ»! ί' οί ΚρητΜς^ δς (Ρψην 
Άριστόζενος. Σχάμων ί* έν ιτρωτω ιτβρι βύρημίτων σ/- 
ηίννιν αύτην εΙρησ^Όα οίτο του σείεσ^^Λΐψ καΐ ττρωτον ορ» 
χησΛσ&Λί την σίκιννιν ®έρσιννον. Ίτρωτη 6ϊ ευρητΛΐ η 

Ο ΤΒρΙ τους χϋας κΝησις της ίια των χειρών* ο/ γαρ 
'^αλχίοΐ τους ιΚίας μοίλλον έγυμναζοντο έν τοΤς αγωσί 
Ηοα τοις χυνηγεσ/οις. οι ί^ Κρητες κυνηγετικοί, ίιο χοα 
'κφίωχεις» εισι 6έ τίνες , οί ηου φκσι την σίκιννιν Ίτοιηπ- 
χΰς άνομίσ^Λΐ άττο της κινήσεως, ην κοα οί σάτυροι ορ- 
χουνΤΛΐ ταχυτίτην ουσαν, ου γοίρ ίχει τοί'^ος αυτή η 
ορχησις, ίιο ούϋ βραίύνει^). συνέστηκε ϋ κοα σατυρική 
τασα ττοίησις το ιταλαιον έκ χορών, ως κοα η τότε τραγ' 
(ρίία* ίιΟΊτερ ούί^ ύττοχριτας εΐχον. τρεΤς ί* είσϊ της 

Β σκηνικής νοιησεως ορχησεις , τρχγιχη , κωμική, σατυρική» 
ομοίως ίΐ κοα της λυρικής τόιησεως τρεις, ΐίυρρίχη, ψ)- 
μνοτζαιίικη , ύττορχηματικη. κοα ίστιν όμοια ή μεν τυρ* 
ρίχη τί) σατυρική "^ αμφίτεραι γαρ όια τάχους, κολεμίκη 
α 6οκΒΪ είναι η τ^νρρίχη' ίνοτλοι γαρ αύτην τάϋίες ορ- 
χουνται. τοίχους ίε όεΤ τφ^) τολέμω εις το ίιωκειν τμλ 
εΙς το ηττωμένους φεύγειν, μηίί μίνειν, μηί* αΙίεΐσ^Όα 
κακούς είναι, η ίέ γυμνοταιίικη τταρεμ^ερης έση τ^ τρο^ 

Ε γ^Χ^ ορχησει, ήτις έμμέλεια καλεΤται * έν έκατέρα ϋ ίρί^ 
ται το βαρύ κοα σεμνόν» η ί* ύχορχηματικη τ^ χωμηη 
οίκειοΰται, ήτις καλείται κόρόαξ' τταιγνιωίεις ί* «/σ/ικ 
(ίμφοτεραι, 

Άριστοξενος ίέ φησι την τυρρίχην ατο Ώυρρίχ9ν, 
Αάκωνος,^) το γένος, την τροσηγορίαν λαβείν Ααχωνιχίρ 
ί' εΤναι μέχρι κοά νυν όνομα τον Ώύρριχον• έμί^ανίζει 
ί* η ορχησις ττολεμικη ούσα, ως Αακείαιμονίου ^) το ευ• 

ι) 00(1. αραδόνα γηΐζο. 3) (ν »ί? 3) τον ^αη• Χ^ 
4) ^αΜ^Λψονί^ον Ια, Ι.ΙΒ. XIV. Οαρ. νπ. ιι5 

ΤΛ έμβΛΤηρίχ βίελτ} ανΛλΛμβΛί^ουαν 9 Λτερ «ο» ένύτλίΛ 
χαλβΓΓΟΕ/. χχί αυτοί δ* οι" ΑίΜννβζ έν τοΤί^ ηΚέμοίζ^ ύλ 
Τνρτχίοο τηιηβίΛΤ» κτομνι^μονΈΌοντεζ ίρρχ/9μο7 ηίνη99 
Τθΐ9νντΛί, Φίλίχορος α φησί ^ χρττ^σχντχζ ΑΛΧΒίχιμο' 
νίουζ }Λ€σσψ[οβν Αλ την Ύυρτχίου στρχττυίχν ίν τχΤζ 
ττρχτβίχις (9Όζ τΓΟίΐΙσασ&χί . αν βΒίτνονοπ^Ίοηηηα παί 
^Λί^ίνίσωσιν^) $ α/ειν χα&* ίνχ Ύυρτχίου* χρί^ίν ϋ τίν 
τ§λ£μαρχον χοά α^λον ίιϋναι τω νιχόίνη χρίχζ. ^| ϋ 
ΐΌρρίχη χχρχ μεν τοΤς άλλοις ΈλΛ^τιν ούχ^τι ΊΓχρχμίν%ι*γ•^ι. 
%οα έχλίτούσι^ς^) ίβ χΰτης σνμβ^3ιι*9 τούζ χολίβζοϋζ 
ηβτχλυ3^Ιναί. τχρα μόνοΐζ Ϊβ Αοαεδαίμονίοις Λίχ^ίένεί^^ 
τρογόμνχ^βΐχ ουσ» του τολ^μου' ^χμαν^'χνονσί τβ 'τίντΗ 
έ9 ιγ Σηρτ^ αχο χέντε έτων νυρριχίφιν. Ίϊ Λ χα$^ 
^^μΛζ ιτνρρ^η ^ηνυσιχχη τις εΤνχι^ όοπεΤ* 4χιε{Χ8ατ4ρχ 
Λ^α τίίς αρχαίας, ίχουσί γχρ οι ορχουμενοι 3'ύρ^τνς 
αντί ίορατων, τροίενται ί' έτ αλλήλους χοά νάρ^ψίος 
ηοί λαμτίίίας φέρουσιν' ορχουνταί τε τα χψρΐ τον Δ/ο- β 
ΥΌ9ον %ϋά τα χερΙ τους Ύνίούς^ ^τι βε^) τα χερΙ τον 
ϊϊη^ία^ 'ταχτ^ον ί* ίχΐ ττ^ς χυρρίχης τα χάλλ/ατα μίλτ^ 
ιβί τους ορΆΊους §υ3'μους, 

^Έ,ΟίΧΒ ί^ η γυμνοχχιίιχΐΙ τζ χαλουμέν^ αναχάλΐ) 
τχρα τοΛ χαλαιοΤς, γυμνοί γαρ ορχουνταί οι χαΐίες χάν-» 
Τίζ, έρρύ&μους^) φοράς τινας αχοτέμνοντες χοα σχήματα 
Τίνα των χείρων χατα το άχαλον'')* ίστ έμφαίνεη^ Ο'εω- 
ρ[μΛ Τί τζς χαλαίστρας χχί του χαγχρατίσυ^ χινοΰντες 
Ιρρν^μως ®) τους χϋας. τροχοί ί* αύτης ο7 τε *) οίσχΟ' 
φϋριχο} '°) ΧΛ* οι βαχχιχοίψ ώστε χαί την ίρχησιν ταύτην 
εΙς τον άιονυσσν αναφέρεσβ'αί. *Αριστ6ξ§νος όί φησιν• Ο 
Ας β/ χχλαιοί γυμναζόμενοι χρΰτον έν τζ γνμνοχαιίιχζ 
εΙς την ι^Ρί^χην ίχωρουν χρο του είσιέναί εΙς το 3•ίβ- 
τρον» χαλεΐϋταί ί* ή χυρρΐχη χαί χ^ιρονομίχ, η ί ' υχορ- 
χημΛΤίχη έστιν, έν ^ £6ων ο χορός ορχεΙΥαί, φη*τί γονν *"' 
• ΒαχχυΧί/ης* 

ι) •/ αέΐ^. 6Χ ϋοάά» οί) οοάά. παίονίσϋίϋίν V. πηίΛΤΐσ*υ^ 
«ΙΡ Ι«. 9} €0^^ ί$ΑΜεουαψ ν• ^) παράμενα γ. 6) Βίη(1• 
η ταΙ§ο• ^) Ι^ίηάοτί. ίιψψ^μον€ οοάά• »9ρύ&μ9ν€ Υΐι1{;ο. 
7) αΧΛλοΡ Β61ίν7βίζ\ί• β) ^^ηά• «νρΐ'^Α'βνβ τηΐρτ• 9) ^'* ^' 
Οιη• V• >ο) οοό• οσχοφόρίΜΟί Ι^ θίαχοφ•ρ»Μθί V. 

Η 3 1ΐ6 ' , ΑΤΗΕΝΑΕΙ ΟΕΙΡΝΟβΟΡΗ. 

Οίχ ΚδραΜ ξ(η^θ¥ ονΒ* αμβοΙα€. 

ορχμυνΧΛΐ α ΤΛύτην ίρλ^λ τφ Τΐ4νίοίρω ο/ Αχκωρβς' χΰί 

. Β ίστιν ύτορχτιμΛΤίκη ορχησις άνίρων χοα γυναικών• βέΚ» 

η^τοί Λ ' 8ΐσ} των τρίτων οτηνες χοα ίρχονντΛΐ, β/σι II 

ο23β' ι^ροσοίιαχοί 9 ΛχοστολίΜί, {οντά όί χα! ταρ^ένιοί 

ηαλοΰητΛί), χλ} ο/ τούτοις όμοιοι, τον γαρ υμνον *) οΐ μλΐβ 

ωρχρνντο 9 οι α ουκ ωρχοΰντο * :^ ^^^"^ ^) ^^^ 'Α^ροϋτψβ 

χλΪ άιονυσον, χλΙ τον ττΛίοίνα ϋ^)* οτ^ μέν9 οτ^ ίε ου. ΒΪσΙ 

α ΧΛΪ ΊταρΛ τοις βαρβοίροις , ωσνερ χλι ταρΛ τοις *Έλ- 

λι^/ 1 9Χουίθ(ΤΛΐ ΧΛΪ (ΡοΛλαι όρχησεις. ο μ^ν χορίαξ τΛρ 

'^ΕΛλησι φορτικός ^ 9 ^* ^μμέλεια στουόοιία, ΧΛ^άχερ χλΙ 

η ΧΛρΛ Άρκασι χίίοίρις9 τοιρά ΣακυωνΙοις τβ ο άλτξτηρ. 

ούτως Ά χλϊ έν Ύ^λχι/ ΧΛλεΡτΛΐ οίλητήρ, ως Άριστοξενος 

£ ΙστορβΤ έν τρρωτφ ανακρίσεων . χαΐ τερί μίν ορχησεως το» 

σοΛτύ μοί έτΙ του χαροντος λέλεκτχι. 

τα Λ ΐΓΛλΛίον έτηρεΐ^ο ττερί την μουσικην τί χοιλόν^ 
ΧΛΪ κίντ είχε χλτχ την τέχνην τον οΙκει^ν χύτοΤς χό• 
σμον* ίιοχερ ήσαν ΐίιοι χλ^' έχάστην άρμονίχν αύλοΙ κοά 
έχαστοις αυλητών ύττηρχον αύλοΙ ίχαστί} αρμενία τρ6' 
άφοροι έν τοΤς αγωσι» Ώρόνομος ί' ο Θηβαίας ι^ρωτος 
ηΰλησεν ατο των^) αύλων τας^) αρμονίας, νυν Ά ε^x^| 
κλΙ αλίγως ατττονται της μουσικής, και ταλαι μί^ το 
Ρ τρορα τοΤς οχλοις -εύίοκιμεΤν σημεΤόν ην κακοτεχνίας. 
Ζ^εν χαΐ Άσωτϋωρος ο Φλιασιος χροταλιζομένου τοτΑ 
τίνος των αυλητών ίιατρίβων αύτος ίτι έν τφ ύτοσχηνίφ* 
,#Τ/ τοΰτ^ (εΤτεν) όηλον ίτι μ£γα κακόν γέγονεν ως ούχ 
αν άλλως έν τοΤς νολλοΤς ΜυΙοκιμησαντος. οϊία ίέ Τ4νΛς 
τοΐ!«9' ιστορησαντας ως 'Αντιγενϊίου είποντος. χαΐ οί χα>3^ 
ημάς ίε τέλος ττοιοΰνται της τέχνης την τάρα τοις ά'εΛ• 
τροις εύημερίαν• όιοτερ 'Αριστόξενος έν τοις συμμίκτοις 
ρ.ϋ!52.συμτοτικοΤς ,^Ομοιον^ φησί, τοιοΰμεν Ώοσειίωνιάταις τοΐς 
έν τφ Τυρσηνικφ χολτω χατοικοΰσιν. οΤς συνέβη τα μΛαβ 
έξ αρχής 'Έλλησιν ουσιν έχβεβαρβαρωσ^αι , ΤυρρηνοΤς τΙ 
'Ρωμα/οις γεγονόσι, και την τε φωνην μεταβεβληχένβα 
ι) ΓΓλ^ιη• 78. ρ• 6ο3• λ) τον γαρ νμνον — η τον^ οτα. 
γ. 5} οοάά. ηαί II.• 4) 9έ «άά• «χ ςο3• 5) %ωψ αντωψ 
θΛ&αη\^ 6) τας τρΒ7ς ίθοιη• I^IΒ. XIV. Οαρ. νπ. νίΙΓ. 1 1.7 

ΤΛ ΤΒ λοητά των ίηηιίβΌμΛτων ^ αίγβίν τε μΐοοβ ηνά βά» 
^9ύς τνν ίορτωρ των ^Ελληνικών ίτί χλΙ νυΐβ, έν ^ ΦΛβίίνΤΒς 
Α^χραμνησΜΟΡΤΰα η7ν^ αρχο^ίων έκεΐννν ίνομάτΜν τλ χού 
ιημίμων, ηχΐ ατολοφνράμβνοί^) τρος αλλήλους χού βίτο- 
ίοΛρύσΛντβς ατέρχονταί- ούτω ϋ} ουν , (Ρησί9 Χ»ί τίμΛΤζί €. 8« 
ίηιίη »»} η 9έΛ^ρ» ίχβββΛρβΛρο^τοα μλ) β/ς μβγάλίΐν Β 
{ιχφ^ρΛν^) τροεληλυ^Βν η τάνίημΛζ οΛτη μουσιπη, κλ^* 
αυτούς η^ενομηνοί ολ/γοί Λΐ/αμιμνησκόμε^α οΐ» ην- τΙ μου^ 
9001** τοιυτΛ μίν ο *Αρίθττοξβνος. 

ΚχμοΙ α ίΐΛ τοΰτο φχίνΒΤΛΐ φιλοσοφητέον βΆμ ΤΒρΙ 
μοΌ^ηίΤίς. χλΙ γοίρ ΤΙυβ'Λγοροίς ί'Σοίμίος, τηλιχαυτην ϋξαν 
Μχφρ Μ φΛοσοφίχ, ΧΛΤΛφΛνής έστιν έχ ττολλοΐν ου τχρίρ' 
γοκ ά^άμονος μουσιχης' ος γβ χλΙ την του ττΛντος ούσίοοβ Ο 
ίίΛ /Μουσίχης ατοφα/νβ/ συγχβιμίνην. το 6^ όλον ίοηιεν 
II ψαλΛίά των ^Ελλήνων σοφίχ τζ μουσιχζ μάλιστα εΤναι « 
Μομίνψ χλΙ ίίά τοΰτο των μίν 3'Βων 'λχολλΜΜ^ τίν 
Η ι^μι^ίων 'Ορφ^α μουσιχωτΛΤον ΧΛίσοψωτατον ίχρινον* 
Χΰύ ψάντΛς τους χρωμίνους τ^ ^^%<^9 ταντφ σοφιστας 
ΛΨΒχαλουνψ ωστερχα) ΑΙσχύλος έιτοίησεν* 

Εΐχ* ονν «^φ^σχηί κηλά παραηαίων χέΐντ• 
ίτί α Ίτρος την μουσίχην οΡχειοτατ» Μχβίντο οΐ άρχαΤ^ί^ 
ϋηλον χα) έξ *0 μηρού ' ος ίια το μεμελοτοιηχίνοίί ψχσΛν ο 
ίαυτοΰ την χο/ησιν άφροντίττ) τους τολλούς αχεφάΧους 
τοίεΤ στίχους χαΐ λαγαρούς, ίτι ϋ μβιούρους. Ζένοφΰίνης 
Λ χοίί Σ,ολων χλΙ Θίογνίς χλ) Φωχυλίίης, ίη Λ Περίαν* 
ίρος ο Κορίν^ίος έλεγείοτοιός ψ χλΙ των λοιχωίβ ο/ μιη 
τροσάγοντβς τρος τα νοσήματα μελωίίαν^ ίχχονοΰσί τους 
^Ιχους τοις άρίβ-μοΐί; χα} τι/ τάξει των μέτρων ψ ηαΐ 
σχοτοΰσιν οχως αυτών μηίεις άχέψαΚος ίσται μήτε λΛ- 
γαρος μήτε μείουρος. άχέ^αλοι ίέ είσιν ο/ Μ της άρ» ε 
χ^ς την χωλότητα ίχοντες* 

*Βΐ€ηδη ^) ψηάί Τ9 %αΙ *£ΐλη9ητο9Τον ΪΜοντο• 
*]ΒπΙτίίν9ε*') τηάψνβτο /?οο€ Ίφ^ ηχαμένο&ο. 
λαη^αρο} ί^ ο/ 4ν μέσω• οΐον 

^βψα 9* αρ' ΑΐνβΙαν νΐοψ φίλον Άγχίααο• 
Των*) ΛνΌ^ ηγβίσ&ην^) *Αα%ΧψίΛοΖ δυο ηα*9βί• 

ι) δ^ Λάάίζητ ν. 3) 0&8αιιΙ>• βιαφοραρ ν• 3) II. Ψ, 3. 
4) €οη&Α(ιΐ8 6Χ ΟάγΜ• ^^Γ, 433. 6( ΙΙίΑέΙ• Γ, ^^Β, 5) Ιϋ&ά. 
Β^ 33 1. 6) 00 ά• ηγησ&ην να\ξ. 1ΐ8 ΛΤΗ£ΝΑ£Ι ΟεΙΡΝ090ΡΗ. 

μβίουροί α Βίσιν οι έτι της ίηβοληζ- οϊον 

ηαλη ϋα^η^πβ» ^Μφ7ί 9έμ9Λ ίοιηυϊκ' 
τον*) φίρον §μηλήαα9 αακον μίγηρ^ *ρ 8^ ΜαΙ ζΐίβί*^ 
άατιίρησχν ί^^) μχλίστα τωι/ *Ελλήννν ίίΛΗΒίχί, 
νιοί την μορσίπην^ τλβίστι/*) Λυτζ χρωμβνοι' καί σνχ 
ταφ' Λυτοΐς έγένοντο μ$λωρ τοιητο^ί. τηροΰσι ϋ ^) ιμμ ; 
ΤΛζ άρχΛίαζ φίΰίς έζίβίβλΰζ, τολνμα&βΤς τη Μίς τοά 
ρ. 635. βΙ(τ) χ^ οίκρφδΤς. ο^εν χού ΧίρχτΙνΛζ φησί' 

ίιο %α4 ο/ χοίητ»! ίίΛτέλουν τροσΛγορβύο^^τβς ούτως '. 
ιρίοίς• ,ΧλυκυτΛτων ττρύτΛνιν ύμνων '^).*^ χμ' ψ^Λέέ 
μΛλίΧτέρωτΛ ^) Μοϊσαν.•* οίττο γοίρ της του βίου σ«(^ 
σύνης κοα Λυστηρίκς μβτέβαινον ασμένως Μ την μο\ 
%ην, έχονσης το κηληηχον της έιτιστημης. είχοτως 
ίτίνετο χχίρειν τους ίχροωμένους" έχίλουν άέ χούχί 
γούς, ως φησιν ο ΒυζΰΙντιος Δημήτριος ίν τετάρτω « 

Β ΐίθΐημΛτων^)ψ ούχ ωσνερ νυν τους μισ^ουμένους τους 
ρους 9 οίλλ» τους ΧΛ&ηγουμένους του χοροΰψ χο^ί 
αύτο τουνομχ σημχ/νβί* χλΙ το χρηττομουσεΐν χοα 
χοίρ»βΛίνβιν τους αρχαίους της μουσιχης νομούς• σι 
βΛίνΒ α το μίν ταλ»ίον φιλομουσεί^ τους "Ε^λληνοίς * μ 
α τλΣτλ γενομένης οΙτχξίΛςί ΧΛΤΛγηρχσίίνΤων^^) σχί 
ΛΤΓΛντων των αρχΛΪων νομίμων $ η τε νροχίρεσις λ 
ΧΛτελύι^η χού τρόιτοί μουσιχης φοίΰλοί ΧΛτεάείχ&ηζ 

Ο οΤς ίχο^τος των χρωμένων ίντί μίν νρχοτητος ττε 
τοιεΓτο μΛλχχίΛν, αντί ά^ σωφροσύνης άχο\Λσίχ3β. 
ανεσιν. ίστχι ά' ίσως τούτο μχλλον χαΐ έττΐ ττλέον τ^ 
χΆησεΤΛΐ9 ί»ν μη τις οίγχγιι τίλιν %1ς το συμφανες 
χοίτρ$ον μουσίχήν. το τταλχιον γοίρ χ») των ηρώων 
ιτρχξεις χομ των 3'εων τους ύμνους ίί φίης έτοιοΰ: 
^Ομηρος γουν φησιν 4ιγ* Άχ^Κλέως' ,/Άίίίβ") ί' 
χ\έχ χνίρων ηρώων.** χχϊ τον Φημίον όέ φησίν οτί 

1) ΙΙΐΛά• Μ, 3θ8• 3) ΟάγΒΛ' Λ Αία. 9) ^ο^^« δί %• 
4) οο(1(1. πλδϊοτον νιι1§• 5) Όίη€ΐ. γ§ νιιΐ^• 6) οοέυ• 
τνχοί ναΐ^. ^) ύμνων οηι. V• ^) οοά. μίλιηπτίρωτα ν 
ΜίΧ^α πτερωτά Μαοαν Ώίηάοτί. λλϊ μίΧ^α^ ϋΙίΧη ηχΛρ 
Μουααν €α8αιιΙ). 9) Ι^^ι^^ ποιηματοί ταΐ^. ιο) ηαΐ γι 
αάντων V. ι Ο ΙΗλ(1. /, 189. Ι,α. XIV. Οαρ. νΐΐί. »ΐ9 

|ρ7* ΛρΒρων τ# ^ω^^ τβ , τα χβ ηλίΐοναν άοίδοί, 
ΤΟ α Ι^Ός τούτο %ού ιταρά τοΓς βχρβάροίς έσύ^ετο, ως Ό 
4ρτ^ί Δβ/Μ^ν^) έν τοις ΐΐ9ρσιηοΐξ. την γονν Κύρου τον 
Ίτρύτου άιΛρείΛν χλΙ τον μέλΚοντχ τολεμον ίσβσ^Λΐ ιτρος 
^Αατυαγην τροε/ίοντο ο! ^'ίο/. ,,Οτε γαρ, φησίν, ητί' 
^Λτο τψ^ εΙς Πέρσας ατοόημ/»ν ο Κνρος' ίγεγονβί ί* αυ- 
τον χρίτερον εχϊ των ροίβίοφόρων, εΤ^' ύστερον Μ των 
φχλοφορων^ χλ) Λτηλ^εν' εύο9χουμένου ουν του Άστυ»- 
^νς μετ» των φίλων, τότε Άγγαρηζ ονομ», {ούτος ί* 
'^ν των φίων ο ένίοξότΛΤος)^ ζίεν είσκλη^είς τά τε αλλ« 
χων εΙΆιιιμΑνων %λ\ το ίσχατον εΤιτεν, ως οΙφεΡται εΙς το Β 
Άύς ^ρίον μίγ», ^ρασντερον νος αγρίου* οΛν κυριεύστι 
Ύων ΗΛ&' Λντον τόκων 9 χολλοΤς μετ όΚίγον^) ρχίίως μο^ 
%<!τ«ι. ίρομένου ϋ του Αστυάγους, χοΐ^ν ^ρ/ον; ίψιι , 
Κνρον τον ΥΙέρσην. νομίσας ουν όρ'3'ως 'αύτον ύτωττευ•, 
χίνΛί ηού μεΤΛχεμχό μένος ούόίν ωνησεν^)/* 

Έγοί α (χων ίτί τολλοί λέγειν χερΙ μουσιχης, «ν- 
Χ£ν Λχουων βόμβου καταταύσω το χολυλογεϊ^, τά έχ 

^ΛλόΚοό Φιλεταίρου έττειχοίν* 

*Λ Ζβν^ %αλ6ρ γ* Ιστ'*) νπο^νβΖν ανλονμενον, * 

τοντοΛί Ιν "^«^ον γοίρ μόνου «{σνσ/αι Ρ 

Λφρ09*οίΜζ»ΐψ ΜοτΙν. οι 9^ τού€ τρόπονΟ 
φνπΜρθ¥ί ^χ»νχ$€ μονθί%η€ άηαρίφ 
Μίΰ τον πί&ον φέρουσα τον τ»τρημ4νον, 

μετΛ Ά ταΰτΛ φ/τΐ^σεως γενομένης χερΙ σΛβφύχης, Κφη 
ο ΊΛοίσούρίος^) όξύφ^Όγγον εΤνχι μουσιχον δργχνον την 
9Λμβι}χην, ίιειλέχϋ'Λί τε τερί αύτοΰ Εύφορίων» τον'^) 
ίχοχοιον ίν τφ χερΙ ΊσΆμΙων , χρησ^Λί φησας αύτψ 
ΤΙοίρ^ους χλΪ Ύρωγλοίύτχς , τετραχόρδφ οντι* ίστορεΤν Ά 
τούτο Πυ^αγόροίν έν τω χερΙ της έρυ^ρχς δ'Λλάσσης* χα-ρ•634. 
λεΤτοα α τι χλ) των χολιορχητιχων όργίνων σχμβύχη, 
ου τό Τ8 σχημΛ χλΙ την χχτχσχευην οίχοίείχνυσι Βίτων 
ίν τφ χρος "Αττχλον χέρι οργάνων, χλι *Ανίρέας ο Παν- 
ορμίτης ίν τφ τριαχοστφ τρίτ(ρ των Σιχελιχων των χλτλ 
χόλιν, ως αχο ϋο ονων^) χροσίγοίτο τοις των ένχντίων 
ι) 0^γ%$• Α^ 337• 3) ^^η^ΟΓί• ^ινο^ν τιιΐ^• 5) οοά<]• 
ολίγων τυΐς. 4} οοάά, ηννα»ν νηΐξ, 6) ΙαοοΙ>8• έοτίν ννϋξ• 
6) Βίηάοτί• 3ίαοσονρίθ9 ταΐ^^» 7) ΒίηιΙοΓί. τον Λυτον ταΐ^• , 

8) ν4ων Ιιίρβίαι. 190 ΑΤΗΕΝΑΕΙ ΟεΙΡΝ080ΡΗ• 

Τ6ίχ$σΐ' ΗΛλβΐσβΌίί τβ σΛμβύηψ9 ΙχβιΟι, Ζτ»ν ίξχρ^ζρ 
γίρβταί σχημ» ΡΒΟος χλ) κλίμΜΗος ίνοτοίούμΒνον^)^ ομοιον 
Β α τί ίση χλ} το της σΛμβύχης. ΤΑόσχος ί* έν ιτρωτω 
ΙΛιρζΛνίχων *Ρωμχ})ίον βΤνχί λέγΒί το μτρ^οίνημΛ χλΪ Ήρα- 
χλείόην τον ΎχρΛντΤνον ενρβΤρ αύτον το εϋος. Πολι;- 
βίΟζ*) ί* έν τί) ογϋΐ) των Ιστοριών ,,Μβίρχβλλο^» φ^σΛ 
ίνσχρηστούμενος έν τ^ Σ,νραχουσων «τολ/ορχ/α ύχο των 
Άρχίμήίους χχτοίσχευχσ μίτων ίλβγβψ τχΤς μίν νοιυσίν 
αύτοΰ χυχ^ί^βιν έχ 3'ΛλΛσσηζ ^Αρχιμηίην, τ«ς Ά σχμ* 
βύχοίζ (χιαξομένΛζ ωστβρ^) ίχ ιτοτου^) μΛΤ Λίσχύνης 
ίχτ8ΤτωχίνΛί.** 

Κίχόντος ί* ίνϊ τούτοις ΑΙμιλίκνοΰ, Άλλοι μην, δ 

€ ίταΤρβ Μοίσούριβ, τολλοίχις χλΙ αιΤτος έν έννοία γίνομΛί^ 

μουσίχης ων έροιστής^ ^βρί της μΛγϋιίος ΧΛΚουμένης^ 

ίτέτΒρον αύλων βΤίος ^ χι^^άρας έστ/ν» ο μ^ν γοίρ ηίιστος 

ΆνΛχρέων') λ^γβι τον 

Ψάλλω 9' ΜΪΗοσί^) 

χορδα7ο»ν μαγα9ιψ ϊχων^ 

οΤ ΛΒνηΛον^' σν 9' ιίβίί» " 
\Ι«ν ί* 6 Χί\>ς έν Όμφάλ^ ως τερί Λνλων λέγει βιοί 
τούτων 

^νδόί τβ μάγαδίί ανλΟ£ ηγιίαΰ'ω βοηζ• 

οΐτ$ρ έζηγονμενος ΙχμβδΤον ^Αρίστχρχος ο γραμματιχος, ον 

μάντιν έχίλα ΪΪΛνχΙτιοζ ο ^Ρϋιος φιλόσοφος , ίι» το §λ• 

Ώ ίίως ΧΛΤΛμΛντβύεσ^^Λί της των χοιημχτων όιχνοίχς, γένος 

αύλοΰ φησιν εΤνχί τον μχγχίιν9 ουτ *Αριστοξένου τοΰτ 

είχοντος έν τοις ψερϊ αυλητών η έν τοις Ίτερϊ αυλών χοίΐ 

' οργάνων 9 άλλα μην ούί* Άρχβστρχτου' ΤΒττοίητχι γαρ 

€•9• ^Λί τούτω ίύω βιβλία ττερ) αυλητών, ούχ εΐχε Ά τοΰτο 

ούίε Ώύρρανίρος έν τω ττερι αυλητών 9 ούΛ Φίλλις ο Αή- 

λίος* ξυνέγρα^Ι/ε γαρ χχι ούτος χερϊ αυλητών χαϊ Ει/- 

φράνωρ. Τρύφων ί' έν όευτέρφ χέρι ονομασιών λέγει ου- 

τως* ,,Ό 6^ μάγαδις'^) χχλούμενος αύλος^* χαι τχλιν' 

Ε ,,Μοίγχίις έν ταύτω οξυν χαϊ βχρύν φ^ίγγον έτηίε/χνυ• 

ται, ως Άναξανίρίίης^) έν ^Οττλομάχψ φησί* 

ι) ίν ποί•νμ• ν. Λ) νοί. 3. ρ. 31. 3) ωοπ^ρ οιη. V. 
4) £Μ9π6νδον9 Ρο1)'1>ίιΐ5. 5) Ρμ^πι. 5. ρ. 83. 6) Λυδίηψ 
Α^^ί ΒβΓ^Κίΐϋ. 7) οοέΙ(1• μαγαδοί ναΐςο• 8) ΜβαΓβία5• 
^λίξανδρίδηί ναΐς. ΧΐΒ. ?:ΐν. Οαρ. νίΠ. IX. 191 

Δίάγα9$ψ Ιφίληοω μίηρορ αμα οολ μλΙ μίγΛΡ.** 

Γ^ν Λτορ/αν οίΐν μοί τοούτην ονίβις «λλ•ς ίυνψτΒΤΛΐ ατο- 

ΚλΙ ίς ίφηψ άίόυμος ο γρΛμμΛΤίχίς έν ταΛ ιτρος 
'Ύων» ΛΡτεξηγησβσιν , έτοοΤρβ ΑίμιλίΛνέ, μαίγαΛιη^^ Λυλον 
Λχοόβί τον Ηίβ'Λριστηριον' οΖ μνημον$ύΒίν ^Αρίστόζενον*) 
έν χρύτφ χΒρϊ Λυλων τρησεως, ΚέγοντΛ*) τίρτβ γώη/ 
βΤνΛί αυλών ' χΑρΆενίους^ ιτΛίίίκούζ, ηχ^οίρίτηιρίόυς ψ τλ- Ρ 
λα/9θζ^ ύχβρτβλβίονς^). έλλβίπβιν^) αΖν ίβΐ χαρά τψ'Ί^νί 
τον ΤΕ νύνίεσμαν^ 7ν ζ μαγχίίζ αύλος ο χροσΛολούμκβύ^ 
ττ§ μαγχόί» η γαρ μάγαίίς όργανον ίση '^Ι/αληκον, ως 
^Ανοοίρέων φησ/ψ Ανίων τε είρτ^μα. ίίο ηαΐ τας Ανίας 
^αλτρίας φησίν εΐναι ο "Ιων ίν τζ Όμφάλτ/ ίία τούτων* 

υμνωρ αοΒοΙ τον ξίψορ %οομηβΛτ§» 

θεοφΛϋς ί' ο κωμφίιοτοίος ίν Ίίεοχτολίμφ %αϊ το ΐΐρ.635• 
μαιγάίί ^ια^|/οίλλε^ν μαγαόί^ειν Κέγεί ίν τοντοίς* 

Ιΐ9Ρηρορ ριορ ηαΧ πατ^ρ• «αϊ μητέρα 
Γστ«^) μαγαΒΐζ»ΐΡ &τ\ τροχον χα&ημίρονί' 
99δ§ί9 γαρ ημώρ^) ταυτορ ίο9τι μ4ΐος» 

Κυφορίων ί* ίν τ^ χερϊ 'Ισ^μίων χαλαιον μέν φησί το 

όργανον εΤναι^) την βΐάγχίίν ψ μετασχευασ^ηναί ί' ο^έ 

ιτστε ηα} σαμβύχην μετονοβίασ^ηναι. χλεΤστον 9* εΤνοί 

τοντο το όργανον ίν Μυτίληνι/, ως χαΐ μίαν των Μοοσων 

ίχουσορ αυτό υχο Αεσβο^ίμιίος χοιη^ηναί αρχαίου αγοΛ- Β 

ματοχαον, ΚΙίναιχαος 9* ίν τοις χερϊ τεχνιτών την χη- 

Μτβα, ην την αυτήν εΤναι τζ μαγϋι, Σαχφω φη^ϋβ 

βυρεΤν, Άρίττόζενοζ δε την μαγαίηβ χαΐ την χηητίία χω* 

ρΙς χληχτρου ίιχ -ψαλμού χαρέχεσ^αι την χρεία», ίίΰχερ 

904 Ώ/νίαρον είρηχέναι ίν τψ χρος *ΐ4ρωνα σχολίω τ^ν 

μΛ,γαίιν ίνομασχντχ '^Ι/χλμον αντίφ9ογγον ψ ίία το ίυο 

η^ενων αμα χχΐ ίίχ χχσων ίχειν την συνφίίαν , ανίρων 

τε χαΐ χχΐίων. χχΐ Φρύνιχος ί* ίν Φοινίσσαις είρηχε' Ο 

ΨΛλμάΙβΛΡ αψτίρπαστ* α§ίδοΡΤέ€ μίλη, 

μλ) Σοφοχλ^ς ίν ίΛυσοΤς- 

1) οοάά, μρημοΡίζΒΜ, "Άρ^ρτόξίΡΟ^ ναΐςο. >) ΙίγίΡΡ Ι^• 
3) Γν<(ττ• Λάά. βχ οοάά» 4) ΜιΗηίικ. η ίΙλίΐηΗΡ ταΙ^Οτ 
5) Βοηκ^βία». λΙΙ* αΐ να] ς. 6) πξύυΛΑ&ίτΦν δοΐιντ• ^) ^ 
ψίρ «Γ« V. 8; ζμιζψ V. ο) §ίρα* το Ζργανρρ 1-. 193 ΑΤΗΕΝΑΕΙ ΟεΙΡΝ030ΡΗ. 

Λν9η%*) ίφνμρβ» ιΐΐη9τΐ9ο9 ανγχορδία• 

Δί»τορουσ$ ϋ ίνιοί ίιτο»ς της μχγοίίίίος οίη^) ου^ι^ 

ΗΛΤ» *Α3/Λη(έονΤΛ , — 01^2 γάρ τοτβ τλ ηολνχορί» όφ^^- 

ιιχ$ — μνημον§ύ»ρ Λυτής ο *ΑρΛΗρίο$ν ΚέγΛί* 
ΨάΙΧω β' ΜΪΜϋ*^) 

%») ί μίν 11οσ»»!ύνί6ς φτι^ίρ τρίΰν μβλψΛΰ^ ονύτον μνψ 
Ώ μοι^^9ΐν$ Φρνγίου Τ8 χχΐ άωρίου ηοίΐ Αυίίου* ταντΛίς γάρ 
μονΛίς τίν ΆνακρίονΤΛ Χδχρησ^Λΐ' ίν ίιττχ χορίαΤς 
ίκάϋτης ιηρΛίνομένης •ίηοτ»ς φΰίνχί, 'φχλλΛίν αΜν ά- 
ηοσί χορίΛΤς τψ άρτ((ρ χρψάμΒνοί^ άρι^μΰ την μ(Λν αφ•- 
λίνΤΛ. ά^νοβΤ Ά 6 Ώοσαίοίνέος, οτί άρχ^ΐύ)^ έσην όργα- 
νον ή μάγρίίίς, σαφΰζ Πένϋρου^) λίγοντοζ τον Ύέρχαν- 
ίρον ίντΙφ^Όγγον ευρΒΤν τι/ ταρχ ΑυίοΐΙ; ιτηκτβί τίν 
βίρβηον 

Τον (α Τ4ρηαρ3ρΟ€ πο&* 6 Αίαβιο^ »νρ9 
ηρωτοί ίρ 9$ΙπνοίσΛ Αν9ΰίν^) 
ε ψαΐμόν ^ρτίφ^ογγοψ ^) νψηλαί α*οΰων πη%τΐ9ο9• 

ηηρίτίς α Ηϋΰ μάγχίίς ΤΛντόν, χαβ-οί φησιν ο Άριστο ζβ• 

νος ηλΙ Μέναιχμοζ ο Σίχνωνιος έν τοΤς τβρ! τεχνιτών• 

χαΐ την Σχτφω ίέ φησιν ούτος, ήτις εστίν Άνχηρέοντος 

ψρΛσβυτέρχ, τρωτην χρησΛσ&χι τη τηχτίίι, οτι ϋ %(λΙ 

ΤίρΤΛνίρος αρχαιότερος Ανακρέοντος, ίηλον έκ τούτοηβ* 

τα Κα^νΛία τρωτός ιτανχων Ύέρτανίρος νίκα, ως Έλλα- 

' ν4ηος ιστορεί Ιν τβ τοΤς έμμέτροις Καρνεονίχαις καν τοΤΙς 

Ηαταλογχίην* έγένετο ϋ ή ^Ισις των Κχρνείων κχτχ την 

Ρ /κτην %χΙ βίκοστην ολυμτιχίχ, ως Σωσίβιος^) φησιν έν 

τφ τερ) χρόνων. ^Ιερώνυμος ί' έν τφ ττερί χι3'χρω9ων, 

ίχερ έστ) τέμττον τερί ττοιητων^ κχτχ Αυκονργον τον 

νομο^έτην το]/ Ύέρτχνίρόν φησι γενέσ^χι, ο ς ΰττό ιτχν» 

των συμφύνως ιστορείσαι μετχ του *ΐφ/του του 'Άλείον 

την Ίτρωτην χρι^μηΆεΐσχν των 'Ολυμτ/ων &έσιν ί^^εΤ• 

νχι. Κυψορίων τε έν τφ τερ} Ίσ^μίων%τχ τολύχορίά 

ι) €Χ ρ• ΐ83 £• γ§ τ• 3) ίίίΐ ί\}ά• αν9η9 ν. 3) ονη οτη• 

V. 4) νίά» βιιρΓΑ ρ. 654 Ο. 5) Γγ. 9*• ρ.6ΐ7• ^) δο1ιη«- 

4βτα8. ΛίΒιον τ« 7) ^ο^^• αντΙφθΌγγοί ν• 8) οοά• ^ο% 
ύ4μο€ ναΐ^• Ιλβ. XIV. Οαρ. IX. Ι5ΐ5 Ιλμ ί* Λυτύΐβ βΚται την χρησιν. 

άιο^ίνης α ο τραγικός 9Μφ£ρ$ιν τηρ^τβ» μΰΐγί3ιβΰζρ•6Χ• 
λέχ»ν ^ΰΥοίζ ίν τγ Σεμέλη * 

2κ/το» βλνω μέρ^) ΆσΜοί*) μ^νρηφδ^ρονϊ 

ΚψβϋαΨ γνψα7%ο9^ η•ΐ3αί οΐβίων Φ^ργων, 

πιηινΜ**) ηαΐ φ6μβθί9Λ^) ηαΐ χαΐΛ9»9νπ9»ρ 

βόμβοι^ βρίμοΰσαί αντίχΒρα*) ηνμβάΐωρ 
5 ϋοφηρ θ'βων νμνψδον Ιατρον &' α μα» 

»Χνω δ^ Αυ9ά9 Βα%τρίΛ9 τβ παρ&ένονζ^ 

ηοψ•μψ ηΛ^ί%όΐ9ί ^Λλ9Ϊ , ΤμίΜαΡ Φί•Ρ 

δ9φρ6&»ΙΦ¥ ««γ' ίΙθθ9*'^ρ>99μ&Ρ 9^β%ίίΡ 

ψαΐμοϊί χριγωρίηρ πιραΐδιαν αρτιζυγο^ί^) Β 

10 οΧϋοιί $ίρβ%ον9αζ ^) μάγαδ$ρ , ϊν&α Π»ρϋί%*1 
νομ*^ ξβνοίϋ'δϊς ανλοί ομο^οΛ χορο7ί• 

ηαΐ ΦίΚΚις ί' & Αήλιος έν ίευτίρφ νερί μου^ίΗηζ δίΛ^έ- 
/9ί9 φησϊ τηκτΛα μ^γοίΜος, λίγων οΰτως* ,9^0/1^1*9^9 
ΐηικτΛΜζψ μΛγόίΜΛζ, σαμβύκΛί, ΐΛμβύκαι^), τρίγωνα, 
ηλβ^ρίαμβοί, σκινίοί'^οί, Ινν^άχορίΛ. ίν οΤς γοίρ, (Ρησί, 
τουζ ϊίμβους ^ίον , Ιαμβύκχζ ίκαίλονν έν οΤς Ά ϊτ^ρβλο- 
γ/^οντο^) ΤΛ έν τοΤς μέτροις, κλβψίΛμβούς. μαγϊίίίοος Ο 
Λ τα ίια χασών καϊ τρίς ίσα τα μέρη των ^ϋντωψ 
ιΙρμοσμ4να, ηαΐ άλλα ί' ην τάρα ταύτα ' καΙ γαρ βάρβί" 
τος η βάρμος' καί άλλα ιτλ$ίον€^, τα μίν ίγχορί», τχ 
& ίνγχα, κατεσκεύαζον^' 

^Άν γαρ ίη ηνα καΙ χωρίς των έμ^υτωμένων %αΙ 
χορδαΤς Λιειλημμένων ίτερα '^οφου μόνον παρασκευαστικά, 
Μί^αίτ^ρ τα κρίμβαλα. χερϊ ων φησι άικα/αρχος έν τ^ 
χερ} του της Ελλάδος βίου, έτιχωριάσαι φάσκων ποτί 
κα^* ύχερβολην εϊς το ττροσορχεΐσ^αί τε καΐ τροσ^δειν 
ταΤς γυναιξίν όργανα τίνα χοίά, ων ϋτε τις απτοιτο τοΤς Ό 
δαχτυλοις, τροιεΤν λιγυρον ^όφον δηλονσ&αι δ* έν τ( 
της * Αρτέμιδος ασματι , ου έστιν αρχη' ,ίΑρτεμι-, σοί με 
τι φρήν έφίμερον^^) υμνον ϋναι τε Ϊ3τεν $δέ τις άλλα 

1^ 5ε1ιν7θί^Ιι. ηλνωμβν ναΐ^• α) Άριάδαζ ΌαΙβοΑίηρ• 
3) €Α•ΑαΙ>οη• τνμπ• Ύΐύζο* 4) ?ίβηοηη9• βομβο7ϋ» ναΐ^ο. 
5) Οαβααΐ)• αντί χ»ρσΙ νιι1§• 6) οοάά. πηΜτίδβ^ρ τμ ΠβρϋΡ- 
Λωρ άρπζνγοίζ '^ηιίς. 7) €&ΐ2^ιιΙ>• »ρ9η•νοηί ταΐ^• 8) 0«- 
•ΑαΙ>• ϊαρβοι ηαΐ νιι]|;• 9) ηαραΜατβΙογίζορτσ Ηβπηληητι•• 
ίο) οο<1ά• ίφ' ημίρορ ▼»!§€ >: ψ 

11^4 ΑΤΗΕΝΑ£Ι ΟκίΡΝΟβΟΡΗ. 

ί* έν ί^Βοΐζ το τούτοις κρούειν κρβμβαλ/φαν βίρψίΜν έρ- 
τούτοές* 

ΑβκάΒ^ί βέ πήρων αποη^πτυντΗ ηρ9μβαΧίζ•υ9ΐ• 
ύίβυμΛς ίέ φι/σίΡ εΐω^έναι τιράς ίντί της λύροος ηογχύλί»- 
Ε %λΙ $στρΛΧΛ συγχρούοντοίς ίρρυβ'μο)/^^ Ιιχίν τιν» μογμ• 
λΛΪίβ το^ ίρχουμέ»ο»ς$ κοί3'ΛΧ9ρ %οά ^Αριστοφάιη/ ίρ Β«• 
τράχοις^) φίνοϋ, 

Άρτέμοίν ί* ίν τψ τρύτίρ Ψβρϊ άίΟνυσίΟίΜου νυστη• 
ματος^^ Τίμο^εον φησ» τον ΜιΚησιον ταφ« τοΤς τολλοΑ;. 
αξ»ί χολυχορίοτέρφ συστηματί χρτισασ^αί τζ μΛγχΜι• 
ίίο %λΙ χ»ρΛ τοΤς ΑΛχωσα^ εύ^νόμβνον, ως ταραφδ'βίροι^ 
την άρχο^αν μουσιηψί ηλΙ μέλλοντος τίνος ίητέμ^βΒίν ού• 
του τ»ς ΧΛριττάς τΰν χορίων ψ ίεΤξαί ίτλ^ οΰίτοΤς ύχάρ- 

* Γ χρντΛ *Απολλωνίσχον χρος ηιν Λντοΰ^) σύντηξιν Μχορ- 
ίον λύρχν ίχονΤΛψ ^ άφε^νοίί* Δοΰρις ί* έν τψ χ§ρ} 
τροί^ίΛς ύνομάσ^χί φησί τ^ν μοίγαίίν άχο ίΑάγίίος, 

/ Θρφηος γένος. Άχολλόίαρος ί* έν ττξ χρος την Άριστο- 
ηΚέους έχιστολήν άντιγροοφ^ψ ί νυν, ψησ/νψ ημείς λ^γο- 
μεν '^Λλτηριον, τουτ εΤνχι μάγΜάιν, ο ϋ πλε'ψίαμβος 
ιιληβ^είς, ίτ$ ϋ ο τρίγωνος ηλ) ο ίλνμος^ %οά το έννεί- 
χορίον αμΛυρότερα τζ χρε/φ ΧΛ^έζττηηε.** ηα) *Αλχμαν 

ρ. 637•^^ φη^^^' ,,Ήίάγοαίιν 6* ΛΧΟ^έώ^Λί/* Σοφοκλιζ^ς β* έ¥ 
0Λμυρ»'')' 

ΠηηταΙ δί λνρα» καΐ μαγάδιδβς 
τά τ* €ν "ΣΐΙησΛ ξοαν* ηδνμ»1η. 

Τελίστης ί* έν ^μεναίφ ίί^ράμβφ χεντάχορίον φηο'ΐν 
αύτην^) εΤναι ίι» τούτων 

'^^λλος 9* ίίΧΙαν ηΐαγγαψ ΙέΪ9 
ΜΛρατόφωνορ ίρίϋ^»ζβ μάγαδιν^ ίν 
η»τταρράβδψ χορδαψ^) αρί&μψ 
χβΧρΛ §ι•μ^ιδΙανΙον αναστρωφων ^^^ τάχοί• 

οΤί» άί %λΙ ίλλο ίργχνον » ^ των ΘρΛχων ο/ βΛσίλεΤς έιν 
το% ίείχνώς χρωντοα, ως φψι ^ίκομηίης έν τω χερΙ 

ι) χρυοοφανέ» «ιΚ χρνσοφανα δοΗ^γβί^Η• 3) Όίη^• βυ- 

■ ρυ&μον να1§^ο• ') ι3ο5. 4) Οοτλ^β. επιστηματος ναΐςο. 

'5) ΰίηεί. αντου οοθ(1. αντην ▼ιι1ς• 6) 5ε1ι^• ίλνμος νιιΐξ. 

7) Γγλ^ιτι. 3. ρ. 617. 8) δοΐι^. αυτορ ναΐ^. 9) Ροιβοη. 

χορδαν ν\ι\ξ• ίο) £αβ(ΑΐΗία8• αροστροφώρ ναΐ^• χ . I^IΒ. XIV. Οαρ. IX. 195 

'^ΟρφέίΦ^' φϋίΡΜΛ α το {ρ^ανον "Εφο^ς »ού Σ%ίμΜ9^) Β 
Ι9 τοϋ; τερί Βυσμάτων ώτο Φοινίκων έΰρΒ^έντΛ τηΛτη^ 
ψνχέΡν της ιτροση^ρίΛζ' Σημοζ Ά ο άήλίος ίν τ^*) 
^ροίτφ Δηλίόϋοζ, ίιά το έη του ίν Αηλφ φοίνικος τους 
άγκΰνΛζ αύτοΌ έζβργάσασ^κι^)• τζ^) σαμβύκ^ τρωτψβ 
Φψτ} χρη^Λ^&αί Σίβνλλαν Σκοίμων^) ο Ίτροειρημίνος* 
■ονομκσ^ηνοέ ί' κΰτήν βύρΒ&βΆτΛν ύχο Σάμβνκοζ τίνος. 

Κλ) ιτορ} του τρίιτοίος Λ κχλουμίνου — οργΰο^ον 
Λ κλΙ τούτο μουσικόν — ο τροβιρημένος ^Αρτίμων 'Ϋροίφοέ 
οδτΌ9ς' ^,Ό^ον χολλ» των νργοίνων οϋ* λΙ γέγον^ τοιτε' 
γαβίσκ9Τ§η* κοι&χιτΒρ ^ Τ[υ9Λγόρου του Ζακυν^ίΊου τρΑ^ € 
'ΤΟΌς- ίλαγο^^ονιον γαρ την άκμην σχων, κού ίι» το ίο» 
μλΙ^ ίργωίης εϊνοα κλτλ την χοίροι εσίχν η βι ην 8ή χοτ 
Λν ούι^ίκν συντόμως καταλυθείς ίιαλέληθβ τους νολλοι;^. 
^ν Ά ταρατλίίσιος μ^ν Αβλφϊκφ τρίτροίι κα^Ι τοΰνομ ίν• 
ΤΜδθβν ίσχΒ, την ϋ χρησίν τρηλης κιθάρας τταρε/χοι^ 
τδν γκρ Ίίοίων ίστοίτων Μ τίνος βάσεως ουστροφουΐ 
πωθάτερ αΐ των χβριακτων ίίφρων κατασκευάζονται 3"/- 
σΒίς, τας μέσος τρεις χωράς τας άχο ίτοϋς Μ τροία διε» Ο 
στωσας ενέτεινε χορίαις, ύτερθείς έκάστί) χηχυν καΐ 
%»τω τροσο^μόσας χορόοτόνια^) , καΐ τον ίτάνω κοσμοιί 
Μοινον του Χέβητος καΐ των ταρηρτημένων έν/ων άιτοίούς* 
έξ ων καί την φαντασίαν εΤχεν άστείαν και τον ηχον^ 
^ροσέβαλλεν'^) άίροτερον. ίιένειμε 9* ίκάστι/ Χ^ΡΫ ^^ 
τρεϋ αρμονίας^") 9 την τε άώριστί καΙ ΑυίιστΙ κα} Φρυγία 
στί• κα} καθεζομενος αύτος έχΐ τίνος ϋφρου χερϊ ταυτον 
συμμέτρως ίχοντα τ^ συστάσει^) , ίιείρας Λ την εύοίνυ* 
μον χείρα ττρος την έττιβολην, κα) τζ ίτέρα χρησομενος Ε 
τψ χληκτρφ, καθ' οχο/αν αν χρωτην ^ρεΡτο'^) των αρ- 
μονιων , μετάστρεφε τψ χοίϊ την βάσιν εΰτροχον οιίσαν, 
%αΙ χρος έτέραν χλευραν χάλιν έχιβάΚΚων ίχρητο καΐ 
χάλιν ^τήραΐ'• ούτω ί' οξέως ύχο την χεΤρα χροσηγερ 

]) δοΐΐ'ντ• Σηάμψων ταΐ^• 3) τφ οχη• €θά^• 5) «$βι^ 
γάο^αι 8ο1ΐ'ν7θίς1ι• 4) Β^ αάΐ^Ικ, ίάβχη• 5) ης 2ηαμων οοάά• 
ώε ^^άμψφρ ^νάζ. 6) δοΐιττ• χορίοτονί• Υ• χφρδοτορίφ £« 
7) €θέί• προσ4βαλ6Ρ Ύ\ύζ, 8) οοά• ίηάατη9 χωράς ταΧς τρ^άϊν 
αρβΛονίαα ναΐςο. 9) οοάά• στάση τιιΐ^ο• ίο) ςο3. «ΐ(^ΐ7το 
νιιΐβο. 126 ΛΤβΕΙΙΑΕΙ £)ΚΙΡΚ090ΡΒ. 

• * 

^^^α^^μώη^ρ ηού την χεέρρ^έτίΜΐι^ ένΐ το^^^ι^ν Βΐ^Μη^) 

μΛΤϋξύνΛίΡρ ^ι^, $ϊ ης μη βΟνορφ^ τί ημνίμ^ί^ο^ψ αίλλ^ 

Ρ {μ ^^|ζ 4ηιηΐζ μίΐί9ν η/ιί^ρι^ νομίζ%ΐ9 τ/>κβι^.4»<9«/Μην7ι» 

^^ΜΜ^<^^ι^ Ισχι/ρως μετά γ^ν ίηείι^ύν β(θ9 έξέλη'εν §ύ^Αφ^*^ 

Βίσχ^ΛΎεΐ^ Άριστόναί9ν τον 'ΑργεΤον,^ τζ ^λιαίφ, η^νόμ^νον 
%ΛΨΛ Ά/^χ/λοχο•^^)» %ατοικησ»ντΛ έν Κορχν^Λ, -φίλίχορος 
ί* ^ν τρίτι^ ΆτΜος. ,^ίύίΤΛνίροςψ ψησίν^ •. Σιχνωνΐ9ΐί^ 
%ί^Λριστΐ(ς χρύτνς^) μΛχ^αχτ^σΜ τψ^ 'ψ#λαχ/<9'4μστα»/ν» 
μαααρρυς τους τόνους ίντεΐνοίζψ ηού τι^ν φ»ι^]/ «^ογχον 
Τ04ΐ(σΛς9 9ίΛΐ την ίνβυλον χί^Λρισίνρ ζ χρωτΰΐ ο/ ΧΒρΙ 
ρ•638•Έ3τ/γονον ίχρησαντο* κλΙ τβριελων την σι/ν^ο^^&/(9η/ ^) τ^ν 
Ότάρχουσοα/ ίν τοϊζ ^ιλρΤί^ ϋίΆαριστϋύϋς^ χρώματα Τ9 εΰ» 
χροΛ τρϋτος έζίβ'άρίσΛ ηλΙ Ιάμβους %αύ μαγοίίένρ τον 
%Λλουμ£νον συριγμόν* ηλΙ ^ρ^^ανον μετέλοίβ^ μόνος των 
χρο αντον. ΜΛί το χρίγμΛ αύξησας χμρον τερΛεστιίσΜΤΟ 
τρίτος• Δ/«ν« α τοι^ Χΐί>ν το τοΰ Αιονύσου σιτον^ιΓον 
τρωτον Χί^χρίσαί Μέναιχμος, Τιμομχχος {' έν τοΤς Κν- 
χρίοοίοΐί; Ί^τησχνίρον λ^γει τον Σάμίον Μ τλεΐΙ^ν οαυξ^^ 
σαι την τέχνην νΜί '^ρΰτον έν Δ«λφοΓ<; χι^'λ/^ ίησχι τκς 

Β 1Μ^* "Ομηρον μάχχς, άρξάμενον ατο της Όίυσ<ίΒίας• 
άλλοι ίδ τρΰτάν φασ/ ναρ' 'Ελβυ3'ερναίοις ηί^αρίσαι τας 
ίρο^ιηάς φϋς *Αμίτωνα^ τον Έλβν3'ερν»Λν, ου κλ} τους 
Λχογονους Άμίτορ^ς'^) ϋΛλεΤσ^χι» Άριστοξενος όέ φησίν^ 
ωστίΒρ τΰν ίξαμέτρων τινές Μ το '^ελοΐον τοίρψίάς βί« 

* ' ρον* ουτ» Μού της %ί^οψρ9ίο(4 τρωτός ΟίνοίττΛς* $ν έζη- 
λασαν ϊίοϊύευητίς τε ο * Αχαιός χαΐ άιοχλης ο Κυνοα* 
Άεύς• ηαΐ μοχι^ηρων ϋ (^αμάχων γεγονασι τοιηταί» ττερί 
δν φησι Φαν/ας ο Έρέσιος^) έν τοΤς τρος τον^ σο(ζιστΛς^ 

€ γροίφοΛν οΰτοίς ' ,99Τ ελένιχος ο Βν^αίντιο^, ίτι Λ Άργας^ 
τοιητού μοχθηρών οντες νόμων ^ ττρος μίν τον ϊίιον χα- 
ρΛΚτηρΛ της χοιησεως εντο ρουν, των ϋΤερχάί^ου κλΙ 

ι) 8€ΐΐΜΓ€2£;Ιι« η&ίφ^ τ^Ι^• 3) €θ^. Μ&^ίχΛ(^μ•ς ταΙ§^.. 
3) οοά. '^έρ^^οχΟΡ '^^^ζ• ^) €0<ΐ£ΐ. πρωτ9ν τιιΐ^. ^) οοάά. 
99ντ•νίαψ νρΐ^• 6) οο^ '^μητορα ταΐ^;• 7) οοάά. '-^μ^^' Χ^ΐΒ. XIV, Ολρ. IX. >?7 Λ *. ύ' « - . '. « 


Φ^ί^ γνωμών ονΆ ηΛΤΛ ρψ^ί^ν ^ιίύνοίντοί Ιίζιι^αψΛί.** 

[ ΧορόρΜοί ο πο*ητιι9 οβΙ^)> 

Β. τίνων ποιητι}ΰ ^σμάτων; ^. σβμνων ήανν. 
Βφ τΐ προί τον ^Αργαν οίτα; Α, ημέ^α^βρόμψ 
ηρβίντων, - "ϊ 

Ό μίν γαρ ε^φνηβ τί9 »ϊναι φαΙν»τα$ψ 
. ωβ 4' *νρν&μΛ6 λοψων τσ μβΐηητηρι^^ 
«/τ* ίσχβδίααβ βριμίωζ^ ίν * * παηαΐ» 
μβστόζ γβνόμίνοί προί τον *Αργαν βουΧομβΛ 
ηώδωνίσαν π4μψα& σ αγωνίθνμ$νον, 
Ίνα %αϊ συ νηιξί τον§ ^9ϋψ*Φτ4ς, ^ φΡί$• 

2>Μν ον μα Μα ΓνηβΟίπΦί Φυ9' 9 £ΐβ9(ίένΐίμ 
ίν *νν^ ' αν ^) χορδαΖς *} Ηατ9γΙυ%άνατο• 

9Λί έ τους ]Ε»ίλΜΤ»ς^) οβ τεχοιιικύς φησι^ 

Τά '') 2τιΐ9»χόρσν τβ χαΐ *^ΧΜμίνο9 ^Σ^μωνίοον τ» 
άρρΛον αΛ^ίν ®). ο δΐ Γνήοιππο9 ϊστ* *) αιίόναν^ 
οΓ ννηηρίν βνρ8 μνχοΖζ^^^ άδίσματ ίΚΛαΙβισ^α* 
γ9ναΗα€ ϊχοντα^ ιαμβνχην τ# «α) τρίγωνον• 

Τΐ9 αρ Μροηά ^^) μ οίδβν, δ Γνησ$πη^ «/«^ ?^ί %^^, 
Φίομα* γΛρ^*) μι^δΐν ουτο^ί μωρον ίΐνα• ηαΐ μ•ί>ι^ 
"^ * ηύτίτει όβ αντον έΐς τ<ί χοίημΛΤΟί' κ»1 έν Βοι/χολίοι^'** 

*Όί ονκ ^δοηι αιτούντα ^^οφρηλέΛΐ^^) χορον^ 

τφ Κΐβομαχο^ δ\ ον ούη αν ηζίουν ίγώ 

ίμοί δίδασκαν ουδ* αν ίΐ€ 'Αδων§α• » - - 

*Ιτω Ιέ ΐΜΐΙ τραγ^^δίαί 
ύ ΚΙ»όμαχο9 *^) δΜοηολος, ηαρατΛτρΜϋν ^*) 
ίχ^»ν χ•ρ6ν ΛνδΛοτΙ τΜ^ν^^ν μέλη 
πονηρά. . • • 

ι) οοά, ο δη νη1§. 3) Όίηά* ΧιονΙδην ηι1|?• 5) λόμ- 
γν»ογράφου Ι«. 4) ΡοΓ8θητΐ8• ίννία τιιΐ^• 5) ί^βιη• χφρδα7ο$ 
Ι- οιη. V. 6) Οαβααΐ}. *ΐΧ$ωταζ νιι1§. 7) ©οΑ• τ^ ▼»!§• 
β) Όίηά, ίίΐδΒΐν νιιίς. -9) Ηβπηαπηιιβ. ίοτίν τ. ίο) ι^θχη. 
Μ»7νος ννχτβρινα βυρβ μοΛχοΙ^ '^^ζ• ^^) ίρόίντα Ραΐβοαχηρ. 
12) γάρ Λάάϊάϊΐ 6Γ0(ίιΐ8. ι3) ΜοίηθΚίυβ^ 2οφοηΙΛ ντιΐ^• 
ι4) δβΐι^• Κλίομαχον να1§• ι^) Τουρίιιβ. μηά των παραν• 
ταΐςο. ' 1$|8 Αΐ^ΗΒΚΑΕΙ ΌΕΙΡΝΟ80ΡΗ. 

στρέφβσβ'Λί φτ/ψιν αυτόν ^ Ί^Κέαρχοζ ί* έν ί«ιηέ^ Έρο»- 
ηχων τ» ίρωτίΚΛ φησιρ ^σματα καί τα ΑοκριΧΛ ΐΜκλοι;- 
μΛρ» ούΆν,χξρρ Σαξν4>οί;( χλΙ ΆνΛχρ£οντος ίι^φίραν. ίτ$ 
ίέ•) τα Αρχίλοχου %αΙ των *0 μηρού Έηκέχλ/ίων τα 
τολλα ίίά της έμμετρου τοίησεως τούτων ίχετΛί Τίνος 
των τα^ων, άλλα καϊ τα ^Ασωιτοίωρου χ^ρί τον 'Έρωτα 
9ίαί χαν το των έρωτίκων ίηστολων γένος ερωτικής τίνος 
ίία λέγον χοίησβως εστίν. 
€• ΙΟ. Ύοσαΰτα του Μασουρίου ίίβξΒλ^όντοζ χβρίηνΜχ&ησαν 

^ ήμΐν ηαί αΐ ίβύτβράι χαλούμεναι τράχβ^αι, χολλάχίς 
ήμΛβ ίΜμενοί ου μόνον ταΤς των Κρονίων ημέραις, έν αΤς 
Ψωμα/ών χαατϊν ί^ος έστΙν έστίϋίβ τους οΐκέτας > αυτούς 
τας των οίκετων άναόβχομένους λβητουργίας. *ΕλληνΐΗον 
Ά τοΰτο τ£ ί^Οζ. έν Κρητι/ γοΰν τζ των *Ερμαίων έορτζ 
το .(ίμοίον γίνετοί , ως φησ$ Καρύστέος έν ίστορίΚοΤς ύχο- 
μνημασιν. βυωχουμένων γαρ των οίκβτων οι ίβσχοται 
ύχηρδτοΰςί χρος τας ίίαχονίας. αα} έν Ύροιζηνι Ά μηνί 

€ Τ8ραίστίφ^)' χανηγυρις Ά τότβ γίνεται χολυη μέρος ^ ^ς 
έν μίζ οι ίοΰλοι μβτα των χολ»των Ηοινζ τ* άστραγαλί- 
ζουσι καΙ οί κύρίΟί τους ίούλονς έστίωσιν, ως ο^^ αυτός 
(Ρησί Καρύστέος, Βήρωσος ί' έν χρωτφ Βαβυλωνιακών τφ 
Αωφ φησί μηνϊ έκχαίΛεχάττ/ αγεσ&αι έορτην Σακέαν^Χ 
χροσαγορβυομένην έν Βαβϋλωνί έχΐ ημέρας χέντβ, έν αΤς 
ί^ος είναι αρχεσ^αι τους ίεσχότας ύχο των οίχετων, 
αφηγεΐσ^αί τε της οΜας ϊνα αύτων ένίείυχότα στολην 
ομοίαν τί) βασιλικζ, ον χαΐ καλεΤσ^^αι ζωγάνην. μνημο• 
νεύει της έορτης %αΙ Κτησίας έν ίευτέρω ΤΙερσιηων. Κωοί 

Ό ί^ τουναντίον ίρωσιν9 ως ιστορεί Μακαρεύς έν τρίτω Κωα• 
ηων. όταν γαρ τί) ^Ηρ^ 3νωσί, ίοΰλοι ου χαραγίνονται 
έχΐ την ευωχίαν, έιό χαΐ Φύλαρχον εΙρηχέναΧ' 

Σουρ^οϊ οϊ ^) μοννο^ μ^ψ έλΛν&9ρο$ ίίροδργοί ') 
ιίψδράσ* πρόί %9ΐνοιο^ν ^ %λ»ν^9ρον αμαρ ίχοννβζ* 
δονΙοίΡ β* ουτι9 πάμηαν ΙαέρχΒχα^ ονδ* ηβαιόρ. 

Βάτων ί' ο Σινοοχεύς ο ρητωρ έν τ^ χερϊ Θεσσαλίας 

ι) οοάά. μοιχία9 ταΐ^• 2) οοά. «V δέ νιιΐ^. 3) οοάά• 
Ρβραιστίωνι νιιΐ£;ο. Γβραστί(ί» 8ο1ιννβί§1ι• 4) ο Λάά. β οοά• 
5) 2α%ία9 V. 6) ΝισύρίΟί Όαίβεαιηρ. 7^ ^ο^^1• ιλίν&ίροι 
ίΐ'σ* ΙβρονργοΙ ναΐ^. ι» ΙϋΒ. XIV. Οαρ. IX. Χ. 1 29 

ηαί \!μον(»ς σαφώς έμφΛνίζδί την των Σατουρναλ/ων Ε' 
ίορτιιν ΈλληνίΚωτΛτηνψ φοίσκων αυτήν πάρα τοις ΘΛσσα- . 
λοΤς^) Πελώρια καληΤσ^^οα, γράφων όντως ' ,^Θνσ/ας κοι- 
νής τοΤς ΤΙβλασγοΤς ψνομίνης άναγγ8ί!λαί τίνα τφ Τίβλα- 
σγφ ανόρα9 $ όνομα ην Ώίλωρος, ίιότί έν τι} Αίμον/ί^ί 
σδίσμων. μβγοίλων γενομένων ^) ρχγβ/η τα Ύέμτηι ορη ονο- 
μαζομενχψ ΐΜί ίιίτι ίια του ίιαττη μΛΤος όρμησαν το της 
λίμνης υίωρ έμβχλλοι εΙς το τοΖ Ώηνβιον §6Ϊ^ρον ^ ηοα 
την τροτβρον λιμνχζουσαν χωρΛν αιτασαν γεγυμνωσ^ΰα, Ρ 
ηαί άναξηραί^ομένων των νίχτων χείία θαυμαστά τφ με^ 
γί^ει Ηοα τω χχλλει αναφαΙνεσ^Όα. αηούσαντα ουν τον 
ΙΊβλοΜτγον την τρχχεζχν χφ36νως αντ^ κεχοσμημίνην τφ 
Ώβλοίρφ χαρα^εΤνοα' χαί τους άλλους ί^ φιλοφρονούμε- 
ΐβους ίχαστον φέρειν . ? τι ίχοι χαρ* αυτφ βέλτιστον χοά 
^Λρατι^ένοα έν}^) την τραιτεξαν τφ αΊΤα^γείλανη 9 ηαί 
αύτον τον Ώελασγον ττρο9ύμως ίιαχονβΐ^, ημ των άλλων 
τους έν αξίωματι οντάς ύτή/ρετεΐ^^^ καθότι έχάστφ ο και- 
ρίς χαρέρτίχτε. βιοχερ φασίν, έ^τεί την χωράν χατέσχον^ 
ατομίμημα της τότε γενομένης έορτης^ Άύοντας^) Δ/2 
ϊίΑύρφ^^ τρατέζας τε λαμχρως χοσμοΰντας τροη^ένοα^ρ^^^ο. 
Μϋϋ οϋτατφ φιλαν^ρωΊΤον την χανηγυριν συντεΐίεϋ^, άστε 
μ) τους ξένους αχαντας έτΙ την ΆοΙνψ ταρχλαμβανεψν 
ηοΐί τους ίεσμύτας λύειν ηού τους οΐχέτας χαταχλίναντας 
ρΛτα χάσης Παρρησίας ίστιαν , ίιαχονούντων αντοΤς των 
ίεετοτΰν' χοιί το σύνολον ίτι ηοα νυν Θεσσαλούς μεγί- 
ντην-ίορτην Λγοντας χροσαγορεύειν ΏελωρΙαν^' 

Πολλαίχ/^ ουν ψ ύς ίφην, ταν τοιούτων ήμΐϋ^ ταρΛ^ι- 
^ίμένω^ έπιίορχισμάτων (φη τις των ταροντων 

^ί^ 9»ντ§^ πως φφοντίβΒί οοφώτ90Μί» Β 

τ£ γαρ πο^^Χ τράηιζα ; τφ ^ ' ού βρί-Ο-βταί ; 

ηΐη^ζ μίν όψων ηοντίων • παίρβια* (ί^ 

μόσχων τ» σαρξ τέρην ') χηνίία τλ δαίί, 

ΜΐΙ ^βητά ηαΧ ηροτητά τζ^ ξονθΌητίρον 

ηίΐάνψ μΛλίσοης αφ&ονω$ ΜίνμΙνΛ" 
^Ιν Ο ΚύριτΙίης έν Κρησσΰας. χα< ως 6 Ε,ΰβουλϋς ^* 
ίρ'Ολβ/φίφ^' 

1) θίτταλοίί V. α) οο(1. γίνομ^νων νηΐβ. 3) ίπε) V. 
^) Βύιγτ, καΙ &νονταί νιι1§. 5) ΚαβΙηΐΗίιιβ. ΙΗίωρι νιιΐ^• 
^) Ροτβοηα». τίραναι σάρ%β€ νιιΐ^• 
Ακίιβη. Τ. ΠΙ. Ι 


ΐ3θ ΑΤΗΕΝΑΕΙ ΟεΙΡΝ080ΡΗ. 

'Βτ τφ γαρ αντφ πάν&' ομού πωληο9τοί$ 

^ γν]η^λί6α^ απ*οι, μηλα^ μάρτνρΒζψ (όδ»^ 

μέσπιλα^ χόρ^*)* σχαδόνΒς, §ρίβ$ν^ο$ψ^δί%βη, 
πυα, ΐΓνρκΙνη^)ψ μνρτα^ ηΐηρωτηρια, 
ναηΛν^ο9, αρνΗ^ ηλδψνδραί^ νόμο^φ γραφεί» 

]^Αλοι/το$ οίν του ΏονΠΛνοΰ λέγαν τβρί έηοίστου τΛ 
ταρχκείμίνων , Ου τρίχΒρόν γβ » ί^η ο Ονλιτ/ανός, αηύΐ 
σομβ^Λ χβρί τούτων ^ Ιοίς Αν ^•ρϊ των ίτηδορησμάτΜ 
ΒΪηι^). %ού δ ΏονΤίΛνός, ΤραγήμοίΤΛ ΚρΛΤίις φψ 
Φίληττϋην λέγβίν έ» Φιλαργυρφ οΰτως' 
Ό ΩΐαΜθυντ9€^ Έπιδορηίαματ\ φοί, σησαμα» 

οΧην Χίγοντ αν ') μ' ίπίλίποί την ημίραν. 

κοα Δ/φ/λος ίν ΎεΚ»σ(ο^ * 

Τράγημα^ μνρτίδπ , ηΐΛΚουζψ αμνγδάίαι' 
^γω Μ ταΌ&* ηδίοτά γ* Ιπ^δορκΙζομίαΛ• 

Σνφιλος ίν ΏαρΛΗΛΤΛ^ήκιι * . 

*Ιίδν γ§ μετ ανδρών Ισταν ^Βλληνων α§1 
αννάγπν* το πράγμα χάρΛΜν, οΰχΐ *') δνο 
ηνά^ουζ αν§β6ησ4ν τιί νηόχΒ^' ηωμάοα^ 
πρόί τι^ν Ταναγριηην δβΐ γάρ^ Ίν β»»Χ ηαταηλί&9ΐζ 
ίπ^ΒορηΙατιταΛ ταζ όνβίαζ ματτνμζ• 

Β ΏλοίτΜβ ίν τφ *Ατλαντίκφ'') μΒταδ6ριτίΛ αυτά κοίλΒΐίν τοι 
τοίς* ^Π^ντα τ^) εύωίη ίφερε^) τοις %ΛΤθίηοΰσιν ^ γ 
ηοα τον ^^ί^^βρον Ά καρτον ιτΚεΐίττον ίφερβ, χοϋ άχροδρύο 
τλ^βΌζρ κούοσΛ ΧΛραμύβ'ίΜ ι^δονης μεταϋρΊΠ».** 

Τρύφων α φησί το ΤΛλααονψ ττρίν εΙσελ^εΤν τμ 

δαέτυμόνΛς, Μ των τραηζων ηεΤ^Άοα την ίκάστ^υ /μ 

ραν^ ύστερον δί τολλοί τε κοα «ΌαίΑ« έτείσφέρεσ^α 

€• 11• διο ΧΜ ίχίφορημχτα χλη^νοα, ΦίλύλλίΟς ί' ίν Φρεωρύχ 

Ρ φιισ) χερΙ των δευτέρων τρΛχεξων λίγων^ ^ψ^ρύ^ί^ούα 
χαρϋΛ, ίτιφοριίμΛτα.** χοα ^Άρχιττος ίν ^Ηραχλεΐ Χ( 
^Ηρόδοτος ίν χρωτ^^^)> χοα ίχιδορχίσασβ^αα δ' ίλεγον ι 
ίντρχγεΐίβ χοα ίηδειτνησοα. ίττερ ^Αρχίίητος ίν ^ΗραηΚ 
γαμοΰνΤί ίτιφορηματοί ΧΛλεΤ δί» τούτων ψψίτρίοις ίη 
φορήμασί τ £λλθίς γέμουσοί.^^ χοα ^Ηρόδοτος δ* ίν % 

ι) ΡίβτβοηοΒ. ανη αηλητηρί^ ύ• 3} χώρια Ι<. 3) οο^ι 
πνρβία τ§ τ. 4) ίΤη^ζ 8ο1ΐ'ν7θί§1ι• 5) Ι&οο1>λίαβ• ΙίγοντΛ ' 
6) γαρ ίηβθτίΕ 8ολ'ν7βί§Η. 7) βί^β Οηιία ρ• ιι5 Α• 8) 
α^ϋ. β οο(]• 9) Ι^ίιιάοτί• ίφίρίτο οοά• ιφαίνητο γηΐ^ 
ΙΟ) 03ρ. ι33. • » ' 1.ΙΒ. XIV. Οαρ- χ. ΧΓ. ι3ι 

τρβίη^• ',,Σ/τ/οΐί*) ϋ όλ/γο/σ< χρίοντοΜ^ έτιφορημασί ίίρ•64ι. 
τολλοΐς.*^ το μέντοί κατά τι/ν ττΛροιμίΛν λβγομδνον ,/Α^ι;- 
ίτρβον έηφόρτιμα^^ τέλος τί έστι %ού έλλαμένιον*) , ως 
ΆριστΒίίης φησίν έν τρίτψ χερϊ ΤΛροίμίΰν. ί^ιονύσίο^ ϋ 
ί του Τρύφωνος ,»Το μίν τοΛΰαόν , τρίν Βΐσ€\9&Τν τους 
ίοατυμίνας $ ^/ των τρχττΒζων χεΐσ^χέ την έκαστου μοΤ- 
ρβοβψ ΰστβρον 08 ττολλα^) χοίκίλχ έτέφέρεσ^οα, 6ίθ ηού 
ίηφορημΛτα κληΟ'ηνοα.** ΦιλύλΚίος β' έν Φρβωρύχφ τα 
έτίφερόμενΛ μΛΤχ το 08ητνησοί4, λίγων ωίβ * ψ,ΑμυγίαλΛ, , 
ΚΛρύ9ι^)9 έτιφορήμΛΤΛ.^* Πλοίτων ά' έν 'Νίβνέλβφ έτι- ^ 
τρΛΤΜ^ωμΛΤ» χυτοί καλίΤ, οΤον τα έ'πτί^έμΒν» τοίΤς τροί- 
χίζοας βρωμωτΛ, λέγων ούτως ' 

ώζ ολίγα Χοίπα τώνίίητραηδζωμαΐτων» 

Β» ο γαρ θ'βοϊσ^ν ίχ&ροί οντά 'Λατίφαγ»ν, 
Αριστοτέλης ά' έν τφ τερί μέβ'ης τλ τραγή ματά φησι 
λέγεσ^οί ύνο των Λρχμίοηβ τρωγοίλιαψ ωσβί^) γαρ ένιίορ* 
τισμον εΐνοα• ΤΙ/νίχρος^) ά* έστΙν ο είχων" 

^9ΐπνον α λήγοντος '') γλυην τρωγάλιοψ^ Ο 

ηαίπΒρ^) π^δ*^) αφϋΌνον βοράν» 

, $ντως γΛρ κλτλ τον Εύρΐ'Τίίην ΛΤθβλέ>ρ»ντα ίστιν είς 
ΤΛ χαρΛΗΛίμενα εΙπεΤν* 

*Ορ4€ τορ Λντράηιζον ωΰ η9ν9 βίοί, 

"Οτ/ γοΐρ ^σαν μμ χαρά το7ς άρχο^/οις ο^ ίεύτβροα 
τράχΒζζα χολυτελως μβμβριμνημένοα ψ ΧΛρΙστψη ΤΙ/νίαρος 
έν ΌλυμχίονίκΜς^^) χερΙ ττις Π/λοτος χρεουργίας ίιψ 
γούμενος* 

ΤραπέζαέϋΛ δ* αμφίδβνρα '^^ί %ρ%ών 

οέϋ'βψ δΐίδάσαντο ααΐ φάγοψ. 

έμοΧ δ* απορον^*)^ γαοτρίμαργον μαηαρων τ%ν ύηΛν, Ο 
ο/ Μ ΧΛΪΜίοτεροί αχλως τρΛχέξχς ίλεγον, ώς Άχοαος έν 
'Κφοίίστψ σΛτυρικφ' 

θοίντι α•^') πρώτον τίρψομίν» ηάρΛση δ$, 
Β. τό ^«ντ«^οι/ δέ »♦) τφ /*β*•) ηηλησίίί τρόπψί 
ι) θίτο$9ΐ Η6^ο^ο^ι1β βε ΑΐΗβηίΐβιιβ 4, ρ. ι44 Α. α) Ολ- 
•«αΙ>. ίνα*μίν$ον τ. 3) πολλά %αΙ $ο1ι^. 4} οοά. ααρύδια ν. 
θ) οα•1 ίηλοηήκ θ οοάά. νββί. δοΐιτν. 6) ΥχΑξζα, 9^• Ρ• ^^®• 
7) οοάά. λέγοντος ν. 8) ΒοβοΚΙι. ηαΐ πβρί ν• 9) 3ο1ιηβχ- 
^Ιβηιβ. παΧδ' ν. ίο) ι, 8ο• 1 1) οοά<1• αμφΐ ^ντατα ν.ιι1§. 
») άπορα Ώίηά. ι3) €&ΜαΙ>. ^οίνην δέ γ. ι4) δέ ^άβΐάίΐ 
Ιΐ£θΙ)8ΐαι. ι5) οοάά. μ^ ν• ί39 ΑΤΗΚΝΑΒΙ Οε1ΡΝ080ΡΗ• 

Β• νβωρ βέ νΙψίΜ χ9ΐρα6 ου προο&ιν βίδ⻀ ; 
^ί. ψαΐ' ΛϋΛ^) τράπίζβ γ* ι$ίπο9ώψ απα£ρ§τα&*)» 
^Αριστοφάνης Σφηξίν ') • 

"Τ^ωρ Ματά χαρα^^ ΤΛζ τραπίζα9 ΛΪσφίρην. 
Άρίστοτέλης 9^ έν τω ττβρί μέδης ΊΤαρΛτλησίωζ ήμΆ^ ίβι 
ε τίρΛς τροίτ^έζας ΛττΛγορβύβί^) ζιά τούτων 9•Το μίν ο2 
Ζλον ίί»φ{ρ8ίν τροίγημ» βρωμχτος νομίστέον όσον ίίβσμ 
τρωγΛλίον^). τούτο γχρ χάτριον τουνομκ τοΤζ Ελλι^^/ι 
ίΊΤεΙ ίν τρΛγημχσί τλ βρωματχ ιταρΛΤί3'6νΤΰα• ίίότβρ ο 
ΗΛΚοος^) /οίΐίβν ΒΪΊΤΛΤν Ίτρίτοζ 66υτ4ρχν τροσχγορβνσα 
τρΛτη^αν οντως^') γαρ έηίορττίσμος Τ4ζ ο τραγημητίσμι 
έστίψ ηοίί ίδΤιτνον ίτερον τΛρΛτ/3^6Τοα τρχγημΛΤΛ,*^ Δ 
ηχίΛρχοζ β' έν νροίτφ της είς^) Τροφωνίου καταβοίσΒά 
Τ φησιν ούτως ' ,ΓΗ γβ την νολλην ίκτανην έν τοΤς ίε 
χνοίς ΧΛρίχουσΛ ίβυτίρχ τροίτε^χ χροσεγένετο %ζά ση 
φχνοί κού μύρ» ηού ^υμιχμΛΤχ κού τχ τούτοις Λπίλου^ 
χχντχ^^ 

Έόίίοτο α %Χ4 άον έν τ^ ίευτέρ^ τρχτί^^, άστε 
Ηοίί λχγψΛ και χ/χλοα κοινζ μετχ των μελατηχτων είσι 
φέρετο 9 ας Αντιφάνης έν Αεχτινίσχω φησ)ν οΖψως* 
Οίνον θάσιον πίνοιζ αν; Β, βΐ ηζ Έχχ^Λΐ» 
Α• πρόί αμνγβάλαζ 9ί πως ϊχβ&ζβ Β^ Βίρηψί%ω€• 
μαΧα%ά6 σφόδρα ^ δ& α9 μίΧιτ§ νροϋπΛίζβίψ βία• 
Α* μβλίπηητα δ ' βί σοι προοφέροΛ ^^) ; Β» τροίγοίΐΜ ηαΐ '^) 
η^642. φΌν δέ ηαταπίνοιμ αν άλλον δη τ«το(^^). 

ίν ίί 'Ομοίοις'^)- 

Εϊτ 'ίπβιοηγίν χορβίαν η τρίίηβζαν δ^ντίραψ 
9ίαΙ παρέθΎ]η» γίμονοσ.ν πίμμαα παντοδαποΧί. 
0. 13. "Αμφις ί' έν Γΐ^οαχομχνίφ • 

"Ηδη ποτ* ηαονσαί βίον αληλβσμένον ^^) ; 

* * Λ α» τουτ ίίΐδιν^^) ίοην σαφωί' 

ΛμητΒϊ , οϊνο^ ηδνί , φα , σησαμαί^ 

μνρον ^ στίφανο^^ ανλητρί^» Β, ω ^ίοοηορω^ 
£ ονόματα των δωδβηα ^8ων δηληλνϋ'αΐ, 

ι) %α} ζάάΐάίζ €&8αιι1>. 3)' οούά. ίπαΐρ^ται τ• 5) Ι2ΐ1 
4} εοά. ίπαγορβνίΐ τ. ^) ίδέοματοί τρωγάλίοτ 8(ϋιν7βίςΙ 
6) Μαλως V. 7) οοά^. όντως ▼. δ) ^»^ ο τρ, £ιιβ(9ε1ιίαι 
τραγηματίομός τι9 ν. 9) ''' *^^- ^^ £θ^4• >ο) €θ<υ. ηρο9 
φίρίΐ ν• 1ΐ) οοάά, τρώγοιμ αν ηαΐ ν. ι<ΐ) ουδ* αλΧο 
τινός Οαβααδ• ι3) *Ομοίαα ^&^β^8ζηρ. λ4) Οαβ&υΒ• αΐη 
Χ§μίνον τ• 1 5) β ^ο^^• Υ68(• αΐτοο τνχβΐν τ• I:^IΒ. XIV. Οδρ. XI. XII. ι35 

%09αντ ίχονσα βροίμα&' οσ» μα τον9 ^§ον€ 
ούτω παρέζων χρηστΦ€ ') ου» ίζων τοτί. 

ΙίλίΛρχρς Τ1»ρίρόσίρ' 

Λα^ νδωρ ΛατΛ χβ^ρόί, Β. μηδαμω€• ηαΧω€ ^χ»ι• 

^^, Χά(^, ωγά&*. ονδίν χδΤρορ, ώ παί, συ Λ τί&η *) Ο 

ίπΐ την τράπβζαν ηάρνα ηαΐ τρογηματα• 

Έίβουλος Κοομ^υλίωνί* 

Τραγημάτων δ* ίοϋ"* η τράπβζά αο< ηλέα. 
Β• ου *) φίλοτραγημων δίμΐ η<ο9 έκάστοτβ. 
'ΆλΛξίς ηολυχλε/Λ (^ίτΛ/ρ»ς ί' όνομα ΠολύχλβίΛ)" 
*0 ΐτρωτοί ίνρών %ομψ6ζ ζν τραγηματα, 
ψοο ο^μποοίον γαρ δ^τρ^βην βξηρί ιτο^, 
ΜΜργουί ^χ9ίΡ μηδ^ποχβ ^} τάί ΟΒαγόνα^. 

ηβί ίν Ό/!)9/ρ* (το δ* αύτο όρίμ» ηού ύζ ^Χνηδοτου Ό 

Ονδ^ φίΧόδδ&πνοί 9ΐμΐ9 μα τον ^ΑοΜλψηον• 
τραγημαοίν χαίρο» δί μάλλον. Β, βυ πάνν» 
Α» τραγηματ αιο&άνομα$ γαρ οτ* νομίζίτα$ 
Ψ0Ϊ€ ψνμψΙθΛ9 μ^ΧΛϋνΟί. Β, την νύμκρην λ4γί»ζ, 
Α• παρίχβαν αμ^ιταί »αΙ λαγψα »αΙ 7ίίχλα€. 
" τοντοοβΐ^ χαίρω , το7( δί αβηαρνίΜνμένο»^ 
οφο*ϋ$ »ίαΙ ζωμοΧοιν ηδομ ') ω &8θί' 

*Ατ(ύ9ν Ά^) χχέ άιϋωρος, ως φησί Ώάμφίλος^ έτΛ/- Ε 
νλι/αί') φασ/ ΧΛλβΤσ3Όα τλ μ%χα το δεί^νον τραγή ματα, 
Έφ/ττοα Έφήβοις* 

Χονδροί μβτά ταντ*) Λίοηλΰ'Λ ^ μνρον Αιγνπηον' 
Φοίνιχίνον"*•^) βιΗοζ τι9 νπανδΟίγνντο^ 
ϊτρΛΛ^^) τραγή μα^^ ΐ7****)> ι^νραμονί ^ οίμη€^ 
ψων^*) ΈΛατόμβη» πάντα ταντ 6χνανομ9ν'^\ 
§μαοωμ9ΰ'*^*) οντωί άνδρΜωζ οσ' Λίχομβν' ^ 

»αΙ γαρ παραμασνντα$ ^^) τ*νά9 παραβοοΜομβν• 
Μ ίν Κύόωνί• 

ι) ΘΪδον Σ,• 3) οοέΐβ. οντ "ννίζ. 5) Υίΐΐβ^ταιι. χρη- 
ηαζ ταΐς. 4) Μθίηβλ. παΪ9 ίπιτίϋ'β& νυΧξ. 5) εο^• ονχϊ 
Ύη1ζ• 6) 00^ μηδβπωποτΒ τιχΐ^. 7) ζ^μ^^ άνηδομ Μοί- 
Μία»•• β) οοέυ. δη ταΐςο. 9) οοάά. ΙηέηΙίΐα ταίςο• 
*| Ι«οοΙ>•ίιϋ» μτα τ^ τιιΐ^• ίο) β ρ• 39 Ο. Φοινίηον ταΐ^- 
λΐ) β ρ• ^ Α• βίτ ητρία ταίςο• 1 3) Ροηοηιιβ. τραιγηματΛ 
^Μ ▼ιι1^ ι9) οοά. ώοψ τα1§• ι4) ταζτα δτβχνάομον Υ• 
ιβ) 8β1ιν. 8Η μ βσ•ί μ§ &* ▼»!§• >^) Οαμι»!)• ηαρΛμαανΙηί^ ν. ΐ54 ΑΤΗΒΝΑΕΙ ΟεΙΡΝΟΒΟΡΗ. 

ΚΰΛ μδτά 9Ληνο¥ '} ηοηηο9 "^ * 

χ6ηίρο€^ τνρό^, 

μέλ*9 σηοαμίδβς^ βράχος , βρνγμόί^ 
Ρ μνονϊ 9 ηνραμίβα , μηίον , ηάρνον^ 

γάΧαψ τιανναβίδα^ ^όγχΛ^ί χνΙο€, 
^^09 ίγ%έφαλο€' 

"ΑΚΒξίς Φίλίσπω- 

*Αρτέ9Ψ 
νράπβζαν^ άπονίφαι*) 9ύχέον^ προοοιστέοί 
ϋτέφανο€9 μνροΡψ οπονδη^ λιβαρωτός ^ βοχαρίί^ 
τράγημα ^) ^ατέον Ιγ« » πΙαΛουντοί άπτέον• 

ίΤ8} Ά κού Ο Κ,υ^ρίος Φιλόξενος έν τω Δβ/τνφ άεντί• 
ρ•645•Μν τρατβζων μνημονβύων τολλχ πού των ^μϋ^β ταρ»- 

ΚΒίμένων ωνίμασβ, φέρβ κοα τρύτων αχομνημονεύσωμεν * 
,,Τα^ ίί ίή ΊΤροσ^εν μολούσας λαταρΛυγέΐς χορΆμί' 
ί»ζ Τφλλων οίγ»3'ων τάλαν είσέφβρ^ν γβμούσχς' τίς 
ίφημίρίΟί ΧΛλέονη νυν τρΛπέζχς, α^οίνατοί ϋ τ 
ΆμΛλ^είας ηέροίς. τάΤσί ί* ίν μέσοας έ'ρΜ^ιίρύ^τι 
μέγα χάρμα βρ^τοΤς, λευχοζ μυελός γλχη^ερός^ λβ- 
ΐΓΤοΓς (ίράχνας έναλιγΗίοισι^) τέτλοις συγκαλύττων^) 
ο'^ιν αίσχύνας υτο, μη ηατβιις μολογενες ψων λατων 
Β ταΤς ανίγκοας ζηρίν ίν ζηροΤς Άρ/στα/ον τταλιρρύ^ 

το/σ/ ταγαΤς* το ί' ονομ* ίΐς οίμυλλος^. χερσίν 9* 
έτΐ^εντο Ό (ττόμιον μαλέραΤς. ταν ίεξαμένην Ζ Τί %μ 
Μφ^) τις. Λ Ζανος^) καλίοντί τροίγματ^^. ίτΒίΤ 
ίχίνειμεν ίν %λτλ ηνακομίγίς^^) χεφρυγμένον χυ^ 
βρομολευκερεβιν^οοίΗΛνάΌυμίΗρίτοαίυβρωβίΛΤΟΧΛντΛ^ 
ναμιχτον αμχυρικτιροίίηστίχας. χαρεγίνετο τούτοίς 
ταίτιν 6 χολχομανης τοξοασελΰΜοξανβ'εχίχΛν χαχίπ 
€ ρο49 χοιρινισϋεΛ ί^ ]ΛίχλωτΛ ομοφλωχτα Μνάρι^μ», 

Χΰα μελίχηχτα τετυγμίνα αφβΌνα σάσαμοφλωχτα^). 
τυραχίνας τε γχλαχτί χοϋ μέλιτί συγχατάφυρτος ^ς^^) 
αμυλος, χλατοίνισσ» σαμορϋτοχοίγη ϋ χοϋ ζεσβλαίϋ- 

1) Μθίηθλ. το 9βϊπνοψ ν. ' 2) Ροτβοηι». απονίψασ^Λΐ ν• 
3) ίάθΐη. τραγηματα ν• 4) ΙψΛλΙγχίΛί Γ.. 5) οργΜολνπτορ 
Υ• 6) οοά* το β' ονόμασαν μύλος ν• 7) οοάά• Βπίθ-ίψτο ▼. 
8) ΌίηέΙ. ηαϊ δίδψ ν• 9) βοΐιτν• άξονος ν. ίο) οοιίά• τρω^ 
γματα ν. 1 1) ΓίοΓίΙΙο. «V %ατά%να %ομίγές ν. 1 2) 8β1ιντ• 
αφ&όνας αοαμόφίωητα ν. 1 3) δοΐΐ'ΐγ. συγΜαταφυρτόοης γυΐ^» ΙαΐΒ. XIV• Οαρ. ΧΠ. ΧΙΙί. ι35 

ιταγη τλάτυντο σοίσΛμότΛστΛ^) νίμμαΤΛ χοα πρβ- 
βίν^όκνακοσυμμίγεΤς αταλΛ^^ '^άλλΛντβς £ροίίς φα 
τ ΛμυγίΛλ/ίες τχρ μοΛαχόφλοί» 2ν τβ ΤΜτρωηΤΛΤΒ 
χοίΐσΐν αίυίίη ηχρυκ' αλλ» τβ οσσα ιτρίχΛί χηρά 
ΆοΙνΛν ολβιόχλ^υτορ. τόσ/ς ί' έτβρα/νβτο ηόττοφο/ 
Τ8 λόγοι τ Μ γ,οινοίς. ίν^Λ η κηρορ έλίχ/9^ %ομ• 
^ον Λ^ρμχίτιον ηοα έ^ΛΌμ»σΛν αΜ, ΙτΒίτ «ι^σαν/^ Ι^ 

τβάίτΛ χοϋ ο Κυ&ηριοζ Φίλόξβνος. ον ίκοανδν Άντιφοίντις 

Ατ τφ ΤρίΤΛγωνιστζ φησι ' 

Ιίολν γ* ίατί πάνταητ των ηοιι^χων δίβΐφ^α 
ο Φ&λόξβνοί' τά^) ηρωχΛ μέν γαρ ονόμαβ*ν 
ΙδίοΛΟΛ ηαΐ %Λ*Ρ0ίσί ^ ) ζρητα& πανταχον^ 
§99ίτΛ τα^) μέλη μβταβοΙαΧί $ίαΙ χρωμασίΡ 
5 ως δΙ η4κρατα*, &909 ίν άν^ρώηοπορ ζν 

9ηηνο9 «Ιδώί τηι^ αλη^ώί ') μονοίχηρ, Ε 

ο» ψνρ 9έ ηίσσ6πΙη%ΤΛ %αΙ ηρηναΐα ««2 
αρ&9ϋΐπ6τΛτα^) μέΧ»α μ$λ4οίζ ονόμασι 
ηοίονσιν έμπΧέ%οντ9€ αΧλότρια μέΧψ 

ΪΙΚχηούντ»ν Ά ονομχτχ τολλων χαταλΜξΰίντ»ν, οσων^) 

μίμη/μοα, τούτων σοι ηού μΛΤΛίοοσω. οϋ» ίί %ού ΚαΛ- 

λ/^χον^) ίν τφ των ΧΑντοίχίρων συγγραμμάτων τΙνοΜΐ 

ανο^ρί'^ΛντΛ τληκ^υντοχοιηΜ συγγράμμοιΤΛ Αίγιμίου ηαί 

^Ηγησίττου χλι Μητροβίου, ίτι Ά Φα/του. ημβίζ Λ & ρ 

μΛΤΛγρΛ'^^Λμβν ονόμΛτα χλΜΗούντο^ν , τοιίτνν') σοι κού 0^ι5. 

μντοΛωσομΒν, ούχ ως τον ύχ^^) Άλχιβιάίου τ8μφ&έντος 

Σωχράτβι* ίν Ζαν^ίττης κΛΤΛγεΚΛσΛσης^^) ο Σωχριίτιις 

Ονκοδν, ίφιΐ* ονϋ συ μεθέξεις τούτου, τούτο ϋ Ιστό- 

ρησΒν ΆντίνΛτρος ίν τφ τρωτφ ΧΒρΙ οργής, ίγω ϋ φιλο- 

τλάχουντος ων ονχ αν τβριβΐίον τον ^βί^ν έχΜί^ον ^|^Ε^ρ«644• 

βριζομενον χλαηοΰντα. μιπιμονεύων οΖν 6 χωμιχος Πλβί• 

των ΒΪρηχεν έν τφ Ποιητή ούτως ' 

Μονοί 9* ΒγΒυστοί» 

ασπλαγχνος έψΒαντίζομ* ^*) απΧαηονντοί, αΐιβαίνωτος. 
άλλα μην ούϋ της χωμης αμνημων εΙμί, ην Ώλαχοΰντά 

>) ίέίοιη• ηΐάτνντοί αϋαμάπαοτα νυΐζο. 3) γβ Α€υί^ί( 
€λλ&ιιΙ>• 3) Οτοάιΐ8• ΙδΙοα ηαΐ ηοανοιν^ νι^^ξ• ^) τ• &έί- ' 
έϋ(Β( ΟΜλίιΒ. 5) 6τοάιΐ8. ταΐηθως ταΐ^;• 6} ΕίηΜίθΐιι•• 
Ιίτ^Μ* ηωτατά ψβ Ύνάξ. ' 7) Οοηββ. οοον ύόΙ^• 8) ρ• 471• 
9) ΛΙ>τβ§ο1ιίαλ. Λν ν. ίο) νη Λάάίόίι β89&α1>• 1 1) «•τ«~ 
κ&τη9αϋης γΒίαοας Ρβηζοηία•• 13) Οαίβίοΐ'άιιβ• ΐψΜνγίζομ^Λ ΐ54 ΑΤΗΒΝΑΕΙ ΟεΙΡΝΟΒΟΡΗ. 

ΚΰΛ μβτα δ^Ίηνορ ^} «όβΐίοβ « '^ 

μίλ*9 οηοαμίδβί^ βράχοι, βρνγμο9^ 
Ρ μνουζ « ηνραμί䧀 ^ μηίον , Λαρνον, 

γαΙΧα, %ανναβίδ9€9 ^όγχμ^^ χνλ6€, 
^«09 Βγ%ίφαλ 

"Αλεξίς Φίλίσκω- 

*Αρτέον 
τρΜΒζαν, άπονίψαι*) δονέον, προσοίοτέοί 
οτέφΰΐνο^^ μνρον, οπονδη^ λιβανωτόζ ^ ίοχαρίί^ 
τράγημα ^) δατέον Ιτ* « ηλαηουντοϊ άπτέον• 

ί>Κ%) Ά %οα Ο Κνθ^ρ/ο^ Φιλόξενος έν τω Αβίτνφ ίδντί- 
ρ•645•ρ»ν τρΛττεζων μνημόνευαν 'ΚολΚοί Ηοα τΰν ημ!^ χαρ»- 

ΧΜΐμέν»ν ύνϋμασβ, (ΡέρΒ %οα τρύτων ατομνημονεύσωμεν * 

99^^^ ^^ ^7 ^ρόσ3'6ν μολούσ»^ λαιταρΛί/γέΐς ιτορ^μί' 

ίχζ ιτολλΰν ΛγΛ^ΰν Ίτίλιν βίσέφβρον γβμούσοίς' τάς 

ίφημίριοί ΧΛλέονΤί νυν τροιπέ^ας, ά^άνΛΤοι ϋ τ 

*ΑμΛλ3^8ί»ζ κέρΛζ' τάΤσί ί' ίν μίσοας ίγκΛ^ίβρύ^τ/ 

μέγ» Χ^ρμΛ βροτοΤς, λβυχος μυελός γλυκερός^ λβ- 

ΐΓΤοΓΰ οΐροίχνας ένχλιγκίοΛσι^) τέπλας συγκΛλύττωρ^) 

ο-^ιν ΛΪσχρνκς δτο, μη ΧΛτβτ/ς μολογενίς χων λατων 

Β ΤΛΤζ ΑίγκοΜς ξηρον έν ξηροΤς ΆριστΛίου τοιλιρρύ' 

τοίσι ταγ»Τζ. το ί' ζνομ* ^ς οίμυλλος^). χερσίν ί' 

ί'τίβ'εντο Ό στόμιον μοΛ^ραΤς τάν δεξχμένην Ζ Τί τίΜ 

Μφ^) τις. & Ζανος^) καλίοντί τρο^γμΛΤ^^)^ Ατβ/τ' 

έΐίίνειμεν έν κατά κνακομιγίς^^) τεφρυγμένον τυ^ 

βρομολευκερεβίν^οαχΛν&ουβϋκριτοοίίυβρωμΛΤΟΤΛνΤΛ^ 

ναμιητον ΛμτηριχηροίίηστίχΛς» ταρεγίνετο τούτοίς 

ΤΛίτιν ο κολχομΛνης τοξοασελοαοξανβ'ετίτΛν ΧΛχυ^ 

^ ρος^ χοιρινισχίε» Ά ιΛηζ^ωτΛ ομοφλωκτΛ Μνάρι^^μ», 

χοί4 μελίττηχτα τετυγμίνα ίφΆονο^ σάσαμοφλωχτ»^)• 

τυραχίνο^ τε γχλαχτι χού μέλιτι συγχατοίφυρτος ^ς^^) 

Αμυλος, χλΛΤΛνισσα σαμορυτοτάγη ϋ χοα ζεσεΚαίύ- 

χ) Μβίηβλ. το δδΖπνοψ ν. ' 2) ΡοηοηιΐΒ. άπονίψασ^ΛΛ ν* 
3) ίάοηι. τραγηματα ν- 4) ίναΙΙγηιθ9 Γ.. 5) οργηαλυπτορ 
Υ• 6) 00^. το β' ονόμασαν μνλοί ν• 7) οοάά» Βπέθ-ίρτο ▼• 
8) Βίη^. *αϊ δίδψ ν• 9) 5ο1ινν^. άξονΟ€ ν. ίο) οοάά• τρω^ 
γ ματ» ▼. 1 1) ΓϊογϊΙΙο. «V %ατα%να %ομίγις ν. 1 3) 8βΗ^•' 
αφ&όναζ άοαμόψΐωητα ν• 1 3) 8οΙινν^. σνγΜατΛφνρτ6οη€ νυΐ^• ΙαΐΒ. XIV. Οαρ. ΧΠ• ΧΙΙί. ι35 

ΐΓΛγη νλοίτυρτο σοίσαμότΛΟΤΛ^) τίμματ» χοα τβρβ' 
βίν^ό%νΛΗθσυμμίγ6Τς αταλοίΤς '^ΛλλΛΡΤβς ύροας φχ 
τ Λμυγίχλί/βς τίν μοολοΜοφλοΐΛ ών πτ τετρηητΛΤΜ 
χοιαιίν ϋνϋτι ήοίρυ»* άλλα τε Ζ^σ» νρίιτΒί χηρχ 
^οίρΛΡ ολβιΟΊτλουτον. τόσέζ ί* ίτΒρΛίνβτο ηόττοφοί 
τε Κόγοί τ έττΐ γ,οινίς. (ν^Λ η κηρον έλΑχ/^η κομ• ^ 
^ον ά^ρμάτιον ηοα έ^αύμασχν λόγο, §τειτ ίιτησΛν.** Ι^ 
τβντΛ ΗΜ Ο Κυ&ηριος Φιλόξενος, ον ίΐίοανδν Άνηφάρης 
έ¥ τφ ΤρίταΎωνίστζ φησι* 

Πολύ γ* ΒστΙ πάντων τ^ον ποιητών δ$ΰίφφρο9 

6 ΦΜξβνοί' τά^) η^ωτα μέν γαρ ονόμαοιν 

ίβίθΛσ& ηαΐ %ΛίνοΐθΛ ^ ) χρητα*^ παντίΛχον» 

^99^τα ΤΛ^) μέλη μβταβοΙαΧί ηηΐ χρώμασ^ν 
5 ως βν ηίηραταί. ^βοί ^ν άν&ρωπασ^ν ζν 

§Μ£Ϊνοί βίδώί τιξν αληθώς ') μουαχην, Ε 

ο/ νυν δέ κίοσόπΐηητα ϋάΐ ΜρηνΰΐΖα %λΙ 

άν&βοιποτατα^) μέΧ»α μ$λ4οίς ονόμασα 

ηΦΛονσΐΡ έμπλέ%οντβζ αλλότρια μέλη. 

Ώλοίηούντοίν ϋ ονομΛΤ» νολλων ΧΛταλεξΛντων, οσων'^) 

μίμη/μοα, τούτων σοι κού μεταίοοσο». οϋχ ίί %ού ΚαΛ- 

λίμοιχον^ έν τφ των χαντοίχτων συγγραμμάτων χΐνοιηί 

αναγρα'^ΛντΛ τλΜΧΟι/ντοτοιηίΛ συγγράμματα Α^ιμίου %αί 

^Β'γτισ/χτου %αΙ Μητροβίου, ίτι ϋ Φαίτου. ^μβΐζ Λ & ρ 

μΛτε^ρά^αμεν ονόματα χλααούντων, τοι^τα^ι/') σοι μμΟ, ι3• 

μεταίωσομεν, ούχ ως του ύχ^^) 'Αλκιβιάίου χεμ(ρ&έρτοζ 

Σωκράτει* 6ν Ζαν^ίχχης ϋαταγεΚασάσης^^) ο Σωηράτιις 

Ούηουν, ίφη9 ούϋ συ μεθέξεις τούτου» τούτο ϋ Ιστό- 

ρησεν *Αντίχατρος ίν τψ χρωτφ χερΙ οργής, ίγω ϋ φιλο- 

τλακουντος ων ούη αν χεριεΐίον τον 3τεϊ6ν έηεΤνον ^^α-ρ«644• 

βριζομενον χλαηοΰντα. βΜ^ημονεύων οΖν 6 κωμηίος ΤΙλά- 

των ΒΪρηηεν έν τφ Ποιητή ούτως ' 

Μονός 9* ϋιγ9Ό9το9' 
ασπλαγχνος ένιαντίζομ* ^*) άπλάηονντο9ψ άλίβάνωτος. 

άλλα μην ούί^ της κώμης άμνήμων εΙμί, ην ΏλΜαουντά 

>} ίέίθηι• πλάτνντος άοαμόπαστα νυΐζο. 3) ψά Λ.άάίάίΐ 
€ΜλΐιΙ)• 3) Οτοάιιβ• ΙδΙοα καΙ μοψοιοφ ▼ηΙ§• 4) τά &^- 
έϋ(ϋ( ΟΜλίιΒ. 5) 6το(ίιΐ8. ταληθως ταΐ^• 6} Είζηιΐθίιι•• 
&ν&§0$ χωτατά τβ Ύνάξ. ' 7) ΟοΓ&ββ. οαον ννάξ• 8) ρ• 471• 
9) ΛΙ>τβ•ο1ιίιιβ. Λν γ. ίο) νπ Λάάίόίι β99&α1>• 1 1) «ατ•- 
π&τη^άσης γΜοας Ρβηζοηία•• 13) ΟαίβίοΓθυβ• ΐΨΛΛνγίζομαι 
▼ιι1§. •. « ΐ36 ΑΤΗΒΝΑΒΙ 0ΕΙΡΝ080ΡΗ. 

φησι χαλΒΤσ^Λί Δημήτρίος 6 Σχη'ψίοι; έν ίωίεηάτφ Ύρωΐ' 
χοΰ ίίΛκόσμον^ των Ύιτοτλαχ/«ν Θιιβΰν φοίσχων άύτην 

Β ίτέχΒΐν σΤΛδίους ίξ. ψερκπτΛστέον 6^ λέγοντο^ς ΐίλΛΧους 
την ονομχστιχήν ' συν^ρητοα γ»ρ ύί του χλοίχόεΐζ , ως τν- 
ρό^ις τυρούς , σησαμόεις σησΛμοΰς. βΐρητοα ϋ χχτ Ιλλει- 
-ψίν τοί άρτος. Ζτι Ά χχλούς ν\οίχουντ»ς ίν Ώοίρίω του 
^Ελλησττόντου φχγβΐ^ ίστιν ο/ έτίίημη^ΛντΛς μαρτυρησου- 
σιν. "Αλβξις γχρ τβτλΰίνητοα λέγοον τους έχ ΤΙάρου. λέγει 
α θΰτ(ύς έν τω ίτιγρΛφομ4ν(ρ *Αρχίλοχφ' 

^Ω την ΜεΙχη ') νοίων Πάρον » ολβι§ ^ πρίσβυ^ 
η %άλΙί9τα φίρβΛ χ(όρα 9υο %ών ανναπαοων^ 

Ο ηόσμον μίν μαΜοΙρ$σοι λί&ον^ &νητοΧ€ δ^ πλαΜΟυψταί, 

οτί Ά χχΐ οί Σύίμιοί ίίαφέροντές βίσι ττλΛΧοΰντβς ι Σ,ω» 
ΧΛΤρος ο φλυαχογράφος φιισϊν έν Βχχχϋος μνιιστηρσΓ 

Πΐαηονντοποιόν (ορομασμίνην ^Βαμοψ• 

*Εγχρτων Ά τΚαχούντων μνημονβύβί ΜένΛνίρος^) μεν 
έν ψΒυίηρΛχλδΐ" 

Ονη ξοτ$ ΐίαρβυλονί ποϋΪΡ ονβ* οΐα ^) ου 
€ΐω^αί βίζ ταντον χαρναβυ^ιν , μ^^ 
Ι^ €§μί9αλ&νψ φα^)' πάντα γαρ τάναντία 

ψν¥ έσ^ίΡ * • μαγβ^ροί γαρ ^γχν^ον9 ποίδΐ 
πΙαΛΟΡΡταΐ οντον^* χόνδρον €ψ8$ ηαΐ φίρη 
μΛτά το τάριχος , §ιτα ^ρίον ') %α\ βοτρυΐ * 
^ δημιουργός Β* αντ&παρατβταγμένη 
ηρ§αδ& οπτζ^) ηαΐ χ/χΑαβ. 

Ευάγγελος 6' έν * Ανοιχχλυτττομένιι'^)* 

Τίτναρα9 τραπίζα^ χων γνναίηων δΐηά οολ '), 

«£ Λ τών αν^ύψ• νό δ€ίπνορ ^'*) ίντΛίές ηαΐ μηδ^ΡΪ^^) 

Ε ϋλιπ^ς. λάμπρους ^'βι^^σί^**) βονλόμβο^α^*) τ^ύς 

γάμουί» 
Β. ου παρ* Μρου δΛ ηνϋ'ίσϋ'αι' πάντα 9' αυτόπτης 

βρω, 
δ ηϋν μίν ίλαων αφίλβ πάνΌ^ οσ αν βουΧτ^ ^■) γένη • 

«IV δί τα ηρέα μόαχον ϊλαββς ^ δϋφσηας^*), χοίρους, 

λαγως^*). 
1) Όίηάοτί. 9ντνχη νιύξ* λ) ρ. 178• ^) β^ς ρ. ι^Λ Β. 
οσϋα ναΐ^• 4) βχ ρ. 17^• ΟΛμιδάλί,νον άπαντα ν• 5) &ηρίον 
V• 6) οχ ρ. 172. κρΜαδιοπτξ V. αρία δί^πτα £.. 7) Ι^αΙοο• 
αΗαΧνπτομ4νιι να1ς• 8) 6ο1ΐ'ν7βϊ^1ι. βίπαί -νιι1§• 9) ΒίηβΙ• 
δί δΛπνν νιι1|ζ• ίο) Γίοήΐΐο. μηδ^ν ταΐ^• 1 1) Οίηάοτ^ 
γΙν90^αι νυΐς• 13) οο3• βονλόμβ&α V• βουλομί&α γαρ Ιμ 
ι9) οϋα βονλ9& Ώίηά. ι4) εοβί. δέίφαηα νιι1§. ι5) δοΐιν^• 
Ιαγωού€ νιιΐ^. Ι.ΙΒ. XIV. Οαρ. ΧΙΠ. ι37 

Α• ηαΖ βρόμων. Β- »άν9νλον^ ψά τ', αμνίΛον• 
το η4ρα€ « νψοί τ^ί τρηπέζη^ πηχβώψ ίϋπν ') τρ*£ν^ 
10 ωοτ• τον δβιηνονντ ίηαίρην , αρ τ• βούληταί ΧαβΛ^• Ρ 

^Αμης, ιτλαχοΰντοζ γένος. Αντιφάνης* ίίΑμηης, 

Λμνλοι>** 
Ιίένανίρος*) έν ^τοβολιμαίω' \ 

7ον αμητα^ Χαίριππ*^ ον% ίζ^ π4ττΗν^) τινά• 

"Ιννβς ίέψ ως φησι ^Βΐ\ψίς έν ταΓς Τλύσσοας, αμψ 
αύτον κ»λοΰσί9 ^οα τους μιχρούς Λμητίσκονς. Τηλβχλείίης ' 
^^ΑυτομΛΤΛΐ Λ κίχλαι μετ Λμητίσηων βις τον φα^νγ*^} 
%ΙσΒνέτοντο,** 

ΛίΛκόνίον. φΛρεχρίτης ' 

*Ί^ό της απληστίας ρ•645. 

^ΜΜονιον ίπηο'&Λν, άμ^ιφ&ντ ¥χων» 
^Αμφιφΰν^ τλχχονς *Αρτέμίίί ΛνΛΧ9ίμβνος\ ίίχ8ί 
^ έν χύχλφ ΗΛομεν» ίϋΐΛ• Φιλημων έν Πτα^') η 

"ΑρίΒμι^ φίλη β^σποίνα^ τοντον αο^ φίρ^9 
ω πότνι, άμφιφώντα ηαΐ οπονδηοίμα^)• 
μνημονεύει β' αύτον χοά ά/φιλος έν Έχατγ. Φιλοχορος 
Ά Λμφιφωντ» οεύτον χλη^ηνοα χοα εΙς τλ της Άρτέμιίος 
Ιερα φέρεσ&οα, ίτι ϋ χαί εΙς τας τριοίους^ έ^ε) έν έχείν^ 
τξ ημίρχ έηχχτΛλΛμβοίνετοα ή οτεληνη έττΐ ταΤς έυσμαΤς 
λτο της του ηλίου οίνΛΤολης χοϋ ο ουρανός άμ/φιφΰς β 

Βασυνίας. Σημος έν ίευτέρψ άηλίάίος ψ,Εν τ^ 

της *Εχάτης9 φη^ί» νήσω τη "Ιριίι ^ύουσι Αηλιοι τους 

βασυνίας χαλουμ^νονς. ίστι ϋ έφ^ον τύρινον σταΤς συν * 

μίΚίΤί^ ^ ΤΛ παλούμενα χόχχωρα9 Ισχάς ηού χαρυΛ 

τρίΛ.** 

ΣτρΒχτοί χαί νεηλΛτα. τούτων μνημονεύει άη- 

μοσ^ένης'^) ο ρητωρ έν τψ ύττ^ρ Κτησιφώντος τερί του 

στεφάνου. 

*Ετιχύτων^) ^ιχοφων^) έν Χειρογοτστορσιν 

*Εγώ ' ^) μίν άρτους , μαζαν , ά&άρην , αλφιτα, Ο 

Ι) ΒίηάοΓί• έοτί Ύνάζ, λ) ρ. 171. 3) Ροηοηαλ. χα«- 

ρίβπαν »α«< ^« πέττΛν ττιΐ^ο• 4) ΡίηέίοΓί• φάρνγγ* νιιίςο• 

5)<:Μ4αΙ). Πτωχψ τ. 6) αποψΒάς αμα €θΓΑδ8• 7) Ρ• ^^^^ 

8) $οΙι^βίςΙι. ίπίχνταν τνάζ• 9) β^ε Έΐγιη• Μλ^ηο ρ• 367# 

. 5λ• Νίηοχάρης νυΧζ. ίο) ξχββ ΡοηοηΐΜ• 1 38 ΑΤΗΕΝΑΕΙ ϋΕΙΡΝΟβΟΡΗλ 

ΤίΛμΚριΚος Ά τον ΛΤΤΛ^^ίτην χαλούμΒΡον Μχϋτον φησι 
%0ίλ8ί&3'α4. τοΰ Ά Λχτ»νίτ9υ *1τπων»ξ έν τοντοίς μνψ 
μον^ύβι ' 

Ου% ατταγαζ τβ*) «α2 λαγως ηαταβρυηωψ^ 
ο» τηγανίτα*^) σψίίίμοισ^ φαρμάσαων, 
ουβ* άχταψΙτα9 ηηρίοισιρ εμβάπτων• 
Ώ ΚρηΓορ^ τλΛΧοΰς αρτοζ, ον Άργβί^ί χαρά της νυμ- 

φι/ς Ίτρος τον νυμφ/ον φίρουσέν• οιττΛΤοα ό* έν ίν^ρο^ί* 
%λΙ ηοίλοΰρτοα έτ αύτον ο/ φίλοι, χκρΛτί^ΒΤοα ϋ μετά 
μέλιτος 9 &ς φγο*/ Φίλητίς έν ΆτΛΚΤΟίς. 
€. ι4. Τλυχίνας' ο ίΐΛ γλυκίος χοα ίλαίου χλαχους χαρά 

Κρησίν^ ΰζ φησι Σέλίυχος ίν Υλύσσοας. 

*Εμχίχτας' ο Λυτός φησι, χν ρινός Άρτος χοΙΐΚος 
χοα σύμμετρος 9 όμοιος ΤΛΐς λεγομένοας χρηχΐσιν, Βίς.ας 
ίντί^8Τ0ί4 ^) τα ίίΛ τοΰ τυροΰ ^) σχβναζόμδνΛ χλαχουνη»• 
£ ^Εγχρίίες• ΥΙεμμάτίον έ^ομενον έν έλαίω χοά μβτά 

τοΰτο μελίτούμβνον. μνημόνευα αύτων Στησίχορος^) ίΐΛ 
τούτνν 

Χονδρον τί %λΙ ίγηρίδαί 
άλλα τβ ηέμματα ηαΐ μέΧ^ χίωρόν• 

μνημονεύει αύτων χού Έχίχχρμος χαί έν τοΤς Χειρογά- 

στορσι ΪΙιχοφων. Αριστοφάνης ί' έν Ααναίσι χαΐ χοιητην 

φησιν 'αύτων εΤ^οα έν τοι/το/ς* ,,Μή^'* άρμα εΤνοα'^) έγχρι- 

ίύχοίλην.** Φερεχράτης ί' έν Κραχατάλοις' 

Ταντ ^χωρ έν ταί^ οδοΧί αρπαζέτω τα€ έγηρίδαζ* 

Έχιχύχλίοςψ χλαχοΰς τις χαρά Συραχοσίοις οΰτω 
Γ χαλούμενος. χαΐ μέμνητοα αύτον *^ίχαρμος έν Τ^ χαΐ 
Θάλασσα ®). 

Τ ου ρ ο ς, ίτί χλαχουντος εΐίος ο Σόλων έν τοΤς 
' Ιάμβοις φησί* 

Πίνουοι ηαΐ τρωγουσιν οΐ μίν ΧτρίΛ^ 

οΐ δ* αρτον αυνων^ οΐ δέ αυμμΒμιγμίνονί 

γονρονζ φοΗοΧσί• ΐΜΐθ*• δ* ουτβ ηΛμμάτωψ 

ι) οοάά• οβΒίΙαν *αΙ ταΐ^;* ^ι) βιηβηάλτίκ ΒίηάοΓί. 6Χ 
ρ. 388 Β. συηαττάί τβ ννΐζ, 3) 6Α8Αα1>οιι. τηγανίαί νυλζ• 
4) οοά. έντΙ&9ντα* ννάξο• δ) οοέίέί• ηνρον νυίξο, 6) οοά. 
%$Λ Στησ• νιι1§. 7) μ^^* αρμονίων Ροηοηιι•. μηχ* αρα μ* 
βίνι ΐΑθοΙ)•ία8. 8) ΟίηέΙοΓί. ^Μσσ^^ νηΐς* I^IΒ. XIV. Οαρ. ΧΙΙί. XIV. ϊ39 

Ι 

διη9ηψ ονδίν' ααυ' λψ αψ&ρωπθίσ$ γη 
Ψ^9!Ι ^) ρ^ίΛΛνα^ πάντΛ 9* αφ&6ψ9ί€ πάρα• 

Κ /) / )3 Λ ν Λ ς *) • τλοηοΰντοίς ηνης όνομΛση%ως *Ατολ- Ρ• ^^• 
λϋωρος ιτχρ' Άλκμοίνι^). ομοίως χού Έωσ/βίος έν τρίτφ 
ΧΒ(ί ^Αλημανος, τω σχημαη μοίστο§ίί•ΐς ^) •Τνοί4 φάσπων 
Λυτούς, χρί^^'^^ί^ ί' ΛντοΤς Αοίκωνας τρος τάς των γυνοα^ 
%ων έστίάσβίς, ιπρίφέρειν τβ Λυτούς, ίταν μίλλωσιν φίΒΐν 
το ταρΒσκΒΌΟίσμένον έγχωμιον της ταρβ'ένου αϊ έν τφ 
χορψ Λ%6λουΆοι• 

Κριμν/της, νλακοΰς τοιος ίιχ ηρίμνων ψνομΒνος, 
ύς *ΐΛτροκλης έν τω ιτβρ} τλακούντνν ΛναγρΛφβι• 

ΣτΛίΤ/τχς, ττλΛΜονς ττοίός, έ^^ στοατος^) %οα μί- Β 
\ίΤθς. μνημονεύει Έτίχαρμος έν '^ϋβοίς γαμώ, σταΤς 9* 
έστ)ν ύγρον εΙς τη*/Λνον έηχεομενον ^ μέλιτος έτίβαλλο• 
μένου ηοά σησάμης κοίί τνρον, ως Τ,ατροκλης^) φησίν• 

Ίίαρ/σίος• τούτον μνημονεύει Αριστοφάνης έν Αοα- 
τοΛεΰσιν * 

*Εγω 9' 2ων ^) 
πέμψω πΧοΛϋνρτ βίζ έσπέραν^) χαρίσ*όψ• 

Ευβονλος έ* έν ^ΑΎκνλ/ωνί, ως τερ}^) αρτον Λυτοΰ οντο^ 
ούτωσϊ λέγει* 

*£ξ9πηδησ* ^^) άρτίωζ πέττονϋα τον χαρίϋίον• 

Έτίίχιτρον,^λΛηονντωίες μχζίον^} έχϊ τψ ίεί• Ο 
'»νω έσ^ιόμενον, ως φησι Φιλημων έν τοΓ τερϊ *Ατηήων 
ονομάτων. 

ΐαάνος, άρτος τλΛκουντωίης ίιχ τυρού %λϊ έλα/ον 
σΛΛυα^όμενος '^}. 

Ψω'ίία ΤΛ ^Λ^ύρΐΛ• Φερεηράτης Κρατωταλοις' 
^ηψΗ δ' έν "^ίδον ηραπάτϋύίον τρ^ωβόΧον 
ααΐ ψω^ία. 

'Ατολλϋωρος ϋ ο Ά&ηναί^ς χλΙ θβό^αιρο^ ί'^^) έν *Ατ- 
ΤίηχΓς ΤΧωσσοας του άρτου τα άτοτ^ωμενα^) ^ω^ίΛ %ο^ 
λεΐΐτά'αί, Λ Τίνα ς ονομάζειν ατταραγους» 

ι) Ώίηά• φίρβ& ν• λ) €&β&ιιΙ>• «νρίβάναί ▼• 9) οοά^ 
*Αλ%μανο€ ▼• 4) οοά. τφ (το Σ,.) σχημαν0β*9βϊ9 ▼• 5) οοέΐ^• 
ηέατοε ▼• 6} ΡβΑΓβοηαΐ• *Ιβρο»λη€ ν• 7) Ι^ίηά• 9έ ψύν ν• 
Β) Ββηΐΐβίαβ. πΙα$ίονν&* ίσπέραν ιπιίς. 9) ^ο^. ωοπιρ τιιίς. 
ίο) βχ ρ. 668 Β. έξ§πίλησα9 ▼• 1 1) 8ο1ι^* πΙα»ο»ντων λ- 
^μάτ*ον (β9Β9ματων £^•) ▼• 13) οοάά• $ΜνΛξβ7αναζ6μενΦ€ γ. 
ι3) 9* Λάά, οχ οοάά, ι4) εολ ίηοψανίμεν ν. ΐ4θ ΑΤΗΒΝΑΒΙ ΟβιΡΝ050ΡΗ. 

Ό "Ιτρίον, χΒμμΛπον Χβττον ίιοί σψ»μου χα} μίλ^ 

τος γίνάμΒνον^). μιη/μονευβί αίτοΰ 'Α,νΛηρέοίν οίΑΤβ^^' 

οΪΨΟΌ δ* ¥π*ύν ηα9ον. 
'*Αρ$ττοφίίνης ΆχΛρνβΰσί ') ' 

ΣαφοχλιΙς "Έφι/ί ^) * 

*Εγώ α ιΤΜνωσ' αν πρόί ϊτρΜ βΙΙπω• 

*ΑμόρΛί• Τ» μβλίτοίματχ ΦιλητΣς έν Άταχτο/^ 

ΛμορΛς φησ) χχλβΤσβ'χί. μβλιτοίματΛ ί* έστΙ ΐΓ6π8μμ4να'' 

£ Ύχγτΐί^ίτηςψ 'τλΛΧοΰς έν έλΛίω ητηγανίσμένος* 

μνημον^ύβί Μοίγνης τ} ο τοιησοίς τχς %1ς Λντον (ϋναφερο- 

μένους κωμφίίας έν Διοννσ^ 96ντέρω• 

ΤαγηψΙαί ηδη τ9^4ασα& χλίαρονί 
. σΙζοντΛί^ όταν αντοΙσ&ν*') δηήί47]ζ μ4λιι 
*λΙ Κρχτίί^ο^ έν Ιίόμοίς ' 

ΚαΙ δρόοον βαΐλωψ βω&Βψ χλιαροί ταγηνία^. 

"^λοίφος^ ητλΛίίοΰς ο τοΤς *Ελ»(Ρηβολίοίς αναιιτλΑσ^ 
σόμενος ^ιλ στΛίτος ηχΐ μέλίτος ηλΙ σησοίμου. 

Ν «στο ^9 νλΛκονντοζ €Τίθζ9 ίχοον ίνίον ηχρυκί/Λς, 

Κορία, βρωματΛφ ίί» μέλιτος %λ1 γ/ίλΛΧΤΌς ψνί- 
μεν». 
^ ^Αμορβίτης, νλαχοΰντος εΤίος ταρά ΧιχελοΤς, οι 

α ΧΛίσΛ 9 7τλ»κούντι» τχρΛ Κωοις , ως φησίν *Ιατροκλης. 

ΣησΛμίίες, έκ μέλιτος ηλΙ σησάμων^ νεφρυγμέ- 
νων Ηοίί έλαίουψ σφαίροειδη ττέμμΛΤΟί. Κνπολις Κολαξιν 

**Ος χαρίτων μεν οζδΛ ^), 
ααλΧαβίβας ') ^£ βαίνβι^ 
0*ίσαμιδα9 ίί χ^ζ^*» 
μηία δέ χρίμπτΒται• 

*Αντί(Ρθίνης ΔευΗΛλίωνι- 

2ηϋαμί9α€ η μ^Χίπη^τα η τοιούτο «-«. 

μνημονενεί αύτΰν ΚΛί'Έφίτπος έν Κυδώνι ' πρόκειται το 
μαρτνριον, 
ρ. 64;. ' ΜνλλοΙ ^Βρχκλείίης ,ο ΣυρΛχόσιος έν τω χερΙ 
^Βσμων ίν ΣνραχούσΛ*ς φψι το7ς χαντελ^ίοις των Θβ- 
^μοφορίων έχ (τησάμου χοά μέλιτος ΧΛΤΛσχευάζεσβ'αι^) 
ι) οοάί. γ9νομ9νο¥ ▼πΙ§. λ) νϋ.• §πρΓ» XI. ρ. ^7» Ε• 

5) 109». *) οο'άθ. "ίρ^Λ ναΐ^. δ) ΡοΠαχ. 6, 79• «υτοΛ ν. 

6) οοΑΑ. ϋησάμον ηύζ. 7) ΡρΓβοηηβ. μβνομίζ»τ V. μ^ ομ^ ι 

ι 
ι 

} Ι.ΙΒ. XIV. Οαρ. XIV. XV. ι4ι 

ΈχΤνοζ. Ανγχδύς ο ΣΛμ4ός Λ τι/ τρος Δακ^ίμοβ 
έπ/στολζ ίπ ΤΛροίλληλον ηβ^ΐς τα η»τ» τήΐβ Άτηηφβ 
ΰξοίΐρέτΜς γίνόμβν»^) τοις έν τζ *Ρόόφ γρΛφΒΐ ούτως* Β 
,^Τ^ α 'ΛΜρϊ τον Λμ,ητΛ ϋξΐ) τον ηοανον αντΛγωναηην Μ 
τ^ς όβντέρΛζ βίσοίγουσα τρατίζης έχΤνον. ύτίρ ου νυν ρΛν 
Μ ΗΒφαλαίου* ττΛρΛγίνομένου ϋ σον χαί συντεά'έντΒς 
%ΛΤΛ τους έν *Ρο% νόμους άνΛμασησχμενος ΤΛίροίσρμϋα 
τλείω ΈβριΆΒΤνΛΐ λογαι^/* 

ΚοΓ&λ/σχο/. 'ΆρΛκΚέων ο ^Εφέσιος χλαη^υντάς- 
ηνίς φησιν ούτω ΗΛλεΐσ^Λΐ τους ίκ τρίτου μέρους τ^ς 
χοίνοίος γινόμενους. 

'ΧοίρίνΛί• τούτων μνημονευΒί Ύχτροκλης έν τφ 
ΨΒρΙ χλοΜούντων ηοά του τνρκμοΰντος Ηαλουμίνου, ίίω^ Ο 
φίρΒίν λέγων της νυρΛμΙίος καλούμενης* γ/νβσθ'αι γαρ 
ΤΜυτην έκ νυρων ττεφωσμένων κλΙ μέλίΤί ίΒίευμένων. αί» 
ΤΛί α αδ'λ» τί^ΒντΛί ταΐς ΤΛννυχίσί τω ίίμγρυτνησΛντί* ' 

Χρύσιττος ί' ο ΤυΛνεύς έν τω έτηγραφορίένφ Ά^ €. 1 5, 

Τΰ»οηκω ΒΪίη τλΛΧουντων κλ} γένη τλΟβ ΛνχγρΰίφΒί* 

9^ΓΒρΒντ7νον^)ρ Κρ»(τσιαν6ν^)ψ ΤουτίΛνόν^)^ Σβιββλλ/χόν ^)» 

ηλουστρονρ Ίοι/λ/ανον» ΆτηκίΛνον» ΚανωτίκοΙ^), «νλον• 

%έίΰν'')9 ΚαιητΛΟοχίκ6ν ^ ηίύβί», μΛρυττόν, τλίηίον, γοίττ* 

ΤΛΤον, Μονηχνόν. τούτον, φησί, μοίζΒΐς έξ οίνου σχλγ- - 

(έν* βΙ ίέ σοί τυρίον ταρέστΜ, ημίσυ μάξΒΐς έξ οΥνον^^ 

άλΙ ημίσυ έκ τυρού• ηίονικωτερον γαρ γίνετΛί. κλοΰστρον χ) 

κυρίΛνόν^), κλονστρον τουττΛΤον, κλονστρον ΤαβωνίΛνον• 

μουτΓΛΚίΛ έξ οίνομέλιτος, μουστωκίΛ σησαματ», κίί'Βΰβτρορ 

του ριον 9 γωσγλωανίονψ ΠοίνλΜνον• έκ τυροΰ ίέ, φησίψ 

γίνεται τλακούντηρα τϋβ* εγχυτος, σκρι^λ/της, σουβί• 

τυλλος^^). γίνετΛί ϋ κλΙ έξ άλικος ^ονβίτνλλος, σχίρ»* 

κλΙ ούτος έκ τυρού γίνετΛΐ• λουκουντλοι^^) , «ργυροτρό^ 

φημΛψ λίβοζ, κίρκός, ΛίξωφΛς, κλουστροτλοαιοΰς, γίνται 

ι) οο^<1. γ$ψόμίνα ιηιΐ^ο. 2ΐ) οοά. ΤαραντΙνον νιι1§0• 
5) οο^. Κραοίοψόν νη]ζ. 4) β^βίΐαιη β οοά. 6) 8οΗγΓΐ9β^• 
^ί*»λΐΗορ ταΐ^. 6) εοάά. Χα^ωπΛχότ τνΐ^• 7) ^ο^• 9ρ*^ 
λονηίδίον γαΐ^• 8) νν. οηληρρν — μάξοΒ έξ ύϊνον Λάά» β 
οοιί. 9) <^οά• ηοίρΜ9θ¥ ΎηΙζ. ίο) Ολ^αυΙ)• ϋ%ιρβαίτησ99» 
βΙτνΧλο^ νιιΙ|[• 11) οο<3ά. ΧούαονλΙο^ V• λονηολλοΛ Ιί• ΐ49 ΑΤΗ£ΝΛΒΙ ΟκίΡΝΟβΟΡΗ. 

• 

ίίψ φησί» ^ όρι/^/ιΤ^ς χλοοίΛζ. ο ϋ φ^οΐΙ; ούτω γίρ^ί- 

£ ται^)* τυρον έκτιέσας τρΐββ %ά) έμβαλων ές ηόσχίν&ι^ 

χοίλχΒον ίίηβ-βί, 87τ έτίβαλβ^) μελί κλϊ σιλίγνβω^ τιμΙνοΛ 

Μ»} συμμάλ^ξον βίς ίν. πάτιΧλος ϋ ορνοίτος ο ΚεγομΛνοζ 

ταρΛ *Ρωμ»ί9ίς ούτως γίγνΒΤΛί' ά'ρβΛκας ιτλύνας ζ4σθ(ΐβ\ 

%ΛΪ έμβοίλων οΤνον ^Ιζ ά^νβίχν τρΤβΒ τας ΆρίίΛΜΛςφ 'Ττα 

τον χυλον έΗΊπέσΛζ σιλίγνίον συμφύρασον αύτΰ %λϊ συμ^ 

τβσβίν ύοίσΛς μβτ ολίγον τρΡψον εντόνως^) '^ροσβ»λκ% 

ολίγον στέχτος χοιρείου ηλΙ τ^τβρ/, κλΙ ιτοίλιν τρΛ^βκ 

^λχυ7ον λάγανον* χλΙ λειάνοίζ έκτβμύν ΧΛΤκτβμνε, %»> 

?ψβ βίς ίλχίον 3'ΒρμοτΛΤον εΐζ η^μον βχλων τα μλτομΒ' 

Τ κομμένη, οίλλα τλοοίούντων γένψ οστρακίτης» (ίττ»νΤτΛ$^) 

Λμυλον, τυροκόσκινον. τυρον έχτιίσχς χαλώ ς ^^ς βίς ίψ 

γος» βΤτ ίνω χοσχινον χΛλχοΰν έιηβ'είς ίίχγε τον τυρίν, 

όταν α μβλλι/ς τροσφέρείν, βάλε μέλίτος αυταρχεο έτανω 

ΰιτοτυρίίες ϋ οΰτωο γίνονται ' εΙς γάλα βαλων μελί ί»• 

χίεσον ηλΙ βάλε εΙς σχεΰος χαϊ ία ταγηναι, έαν ίί (Τϋί 

ΊΤαρζ χοσχίνια μιχρά, έτίβαλε εΙς αυτά το σχεΰος $ >Μί' 

ϋα έχρεΤν τον ορον^). χαΐ όταν σοΙ ϋζι/ τετηγέναί^ αροζ 

το σχεΰος μετάβαλε^) εΙς άργνρο9μα^ χα} ίσται ^. ^Ψ^ 

άνωθεν• έαν ό& μη ^ χοσχίνια, φλαβιλλ(οις'') χαινο^ 

χρ»3 ^ν οΐς το Ίτΰρ §ΐΊτΙζεταΐ' την γαρ αύτην^) τοίε^ 

χρείαν. χοττοχλαχοΰς, έν Κρήτη ίέ, Φησί^ χλαχούντηροι 

τοίοΰσιν 9 οητερ ονομα^ονσι γαστριν- γίνεται Ά ουτως' 

χάρυα^) Θάσια χα) Ποντιχα χα) αμυγίαλα, ίτι 6^ μηχννα^ 

ον φρύξας Άεράχευσον χαλΰς χα} εΙς Άυείαν χα3^αρα$ 

ρ•648•τρΑ^ον ίτιμελΰς* συμμίξας τε την όχοίραν μάξον μίλτη 

^ι•^ημέν(ρ τροσβαλοίν ΊΤέτερι χλέον χα} μάλαξον' γίνεται ϋ 

μέλαν ίιά την μήχωνα. όιατλατύνας χοίησον τετράγωνον. 

εΤτα σησαμον λευχον τρ(>Ρας μαλαξον μέλιτι ή•^ημένω^ χοα 

^λχυσον λαγάνια ίύο, χα} 6ν ^ές*°) ύχοχατω^ χα} το αλλί 

επάνω, ίνα το μέλαν εΙς μέσον γένηται "), ευ ^ύ^ μισόν **] 

τε αυτό.** ταΰτα χα} ο σοφός χεμματολογος Χρύσιχχος. 

1) οοιί. γίψΒταί νηΐ^. 3) οοάιΐ. ίπίβαλλβ ν. 3) 8ο1ι^. 
αΜν ως να1§. 4) οοά» άχταπίται ναΐρ. 5) Όίηέί. ορροί 
νυίξ. 6) οοιίά. μηάβαλλφ νιι1§. 7) οοάά» φλαββλΙιΟΛς "^Ιζ 
8} οο^έΐ. καΐ γαρ αυτών ταΐ^ο. 9) ^<*/^' αέΐ^ΐ: 8ο1ιν76ί§Ιι• 
10) ίν^§ς V. 11) οοάά* γίψητα$ ταίςο• ι») Ι*οΙ)θθΚίιι•. Ι^ΐΒ. XIV. Οαρ. XV. XVI. XVII. 1 45 

\ 

/ 

Άριτοχρατ/νν α ο Μβρόησίος έν τφ 7Τ6ρ} τλψηούντων €• ι6• 
την ΤΛρα ΆλΒξχνίρβΰσί χαλουμίντρ^ ΤΛγ%»ριτ/Λν χλ^λΤ, Β 
ΐτρίΛ ί' ίστϊ τοΛτΛ συνΤΒ<^ρνμμέν» μβΤΛ^) μέλιτος ί'^ό- 
μενΛ' ΐϋΛΪ μετ» την ίψησιν σφαίρηίον συντ%^έντΛ τβρ/- 
ίεντΛΐ βνβλω λβττ^ ίνΒκα του συμμένβίν, τολτον ϋ μνιι» 
μονεύεί ΆλΜμχΐβ όντως ' 

*ΉΒη πΛρίξβι πνάν&όν τβ πόλτον 
χίθρορ χβ ΧΜνηον %ηρΙναν τ οπωραν, * 

ίττί α ΤΟ Ίτυάνίον^ ως φησι Σωσίβιος , ττανσιτερμίΛ έν 
γλυκΒΐ η^Ι/ημίνη' χίίρον ϋ ο/ έφ9οΙ ιη)ροί. πηρίνοιν Ά 
ίαωρΛν λίγδί το μίλι. ηλΙ Έτίχαρμος ϋ οι/τα;^ λέγβι έν € 
Τ ζ ΚΛί θχλασσχ * ,,Πόλτο]/ ^) ί-ψβΐν ορΆριον.** καΐ των €• 17• 
ΐΜ,λύυμένων ϋ μβλιχηρ/ίων μνημονευΒί ΦερβΗράτης ίν Αύ- 
χομίλοις οντως' 

*Ώοπβρ των α2γί9ΐων^ οζηψ ί% τον οτοματο9 μβλιχηρα^» 

Αβχ^έντων Η»} τούτων ο σοφο^ Ούλιτιανος Ιφτ^^ 
Ώο&βν ύμΐνψ ω τολυμΛ^έστΛΤΟί γρΛμμχτικοίψ ηλΙ ίκ 
τοίο^ βιβλιο^χης ΛνεφχνησΛν οι σβμνοτΛΤοι ούτοι ανγ- 
γμκφχΓς» Χρυσιπτ^ος και *Αρχοχρατίων 9 ίίΛβάλλοντδς χμ^ 
λων ονομΛΤχ (φιλοσόφων τ^} ^ομωνυμί^; τις ϋ χ»1 ^μ(ν»ν 
^ΐΧΚψοηβ ωνομχσΒν^ η τίς «μύλου μνημονεύεις Λίταντη- Β 
σοίντος ϋ αύτ^ τον Αχρψσίον χαί είποντος. Την μίν 
ημίναν οΐ τλ εΙς *Εχίχ»ρμον άνΛ^ερόμενχ τοιήματΛ τε- 
τοιηχότες οιίασι^ χάν τφ Χείρωνι ίτιγρΛφομένφ όντως 
λίγετχί' 

ΧαΙ πιΛν νδωρ 9ναΧα9Λθψ χΐ^αρόψ^ ημίναί δυο• 
ΤΛ α '^ενίετιχάρμεΐΛ τκντχ ^τι^Υ^ τετοιηχχσιν ανίρες 
Μοξοι, Χρυσο'Ϋονός τε ο χύλητηςψ ως φησιν *Αριστ6ξενος 
ίν ογίόφ Ίτολιτιχων νομων^ την Πολιτείαν έιτιγραφομίνην * 
Φιλόχορος ί* έν τοΤς νερί ρΜντιχης Άζιοττιστον τον είτε 
Αοχρον γένος η Σιχνωνιον τον Κ«νον« χλΙ τάς Τνωμχς 
τετοιηχένχι φησ/ν. ομοίως ϋ Ιστορεί χλΪ *ΑκοΚλοίωρος. Ε 
του Ά αμύλου μνημονεύει Ύηλεχλείίης έν ΈτερροΤς ου» 
τωσΐ λέγων 

Φ^Ιω πΧαηονντα ^βρμορ^ αχράδαζ ου φιλώ, 
χαίρω ΙαγοΙοίζ ίη* αμνλφ ηΛ^μένοίί^ 

Τούτων αχονσχς ό Ονλτ/«νοα ίφη, Άλλ' έτειίη χαί 
ι) α μβτα Ι«. 2) ΌύοοΛϊΏγ• ηοντοψ τ. 3) οτ* άσίβτίκ ΐ44 ΑΤΗΕΝΑΕΙ ΟκΤΡΝΟδΟΡΗ. 

κοτΓΤην ηνα χαλΒ7τ69 — ορω ίέ ίκοΐστω κΒίμένην Μ τηζ 
τ^Λκέζηζ — λέγετΒ ημΤ^ ^ (^ λ/%νο/, τΙς του ονομχτος 
τούτου των ένϋξαν μνημονευΒί» κχι ο Αημοχρίτος ί^ΐ!* 
Το μίν ^χλάσσιον τρίσον κοιττψ φησ) ΧΛλεΤσ'^Λΐ Δ/οι/ν• 
Ρ σ/ος ο ΊτυχΛΐόζ έν έβ^ομφ Γεωργικών» τον ίέ ημίν νακρα- 
ΗΒίμίνον μελίτηχτου μ^μνγτΛΐ Κλίαρχος ο Σολεύς ^ ηρ 
ττερί γρίφων^) ούτωσΐ λέγων* η^χενη χελεύοντΛ^) λέγειρ 
όμοια εΙιτεΤν'*^ 

Τρίπονί ^ χντραψ λνχνβίορ^ αχταία, βά'&ρον^ 
απογγοίψ Χέβη9 , ο%αφηον, ολμοζ , λή%υϋΌ9^ 
σηνρίί ψ μαχαιρ», τρυβλίον^ κράτη ρ ^ ραψίί. 

χλ) τοίλίν ο^ων ούτως ' 

ρ• 649• ΟΛοροίον , %ρέα9 , ϋ'ΰνναον ^) , άλμη , χρομμνον^ 

οχόλυμοίψ ΙΙλΙλ, ηάηπαρι^^ βολβά^^ μνχης. 

ίχΐ Τ€ των τρΛγτ^μάτων ομοίως * 

*'^4μης ^ πλοΜονί, ^ντιλχος , ΐτριον^ ρόα, 
ιρΌν^), ίρίβ&ρ&οί 9 οηοάμη, κόπτη ^ βότρν^^ 
ισχαΐί, απιοί ^' πίροΒΜ ^^ ί μηλ'^)^ αμύγδαλα, 

ταΰτΛ μ^ν ο Κλέαρχος, ο ϋ φλυακογράφος Σωπατρος 
έν τφ έιηγρΛφοβίένω ^Ίύλα/. ίρίματί φψι* 

" Τΐ9 9* αραρί&μον μηπω^οί €νρΒ ηοπτοΜ, 

η «ν7}Μοπνρον9 ηδόνάί τραγημάτων ίμιξβν; 

Λχέχειςψ ω χαλέ μου λογιστα Ούλιηανέ, την χοτηίν• 

Β ^Ις άυμβουλενω σοι άπβσ-^ίΒΐν, χαΐ ος ονϋν μελληνας 
ανελόμενος ησ^ιε, γελασαντων ιέ ητάντων ίφη 6 άημο^ 
χρίτος, Άλλ* ούχ έσ^Ιειν σε τροσέταξα^ χαλί ονοματο- 
^τίραψ αλλά μη έσθ'/β/ν. το γαρ ατεσ^ίε^ν Οντως εΥρηχεν 

' έν Φη/εΤ 6 χωμωίίο'ψοίος θεότομιτος ' 

Πανύοί ΗνβΒνωψ , μβΐράηίον , ηαΐ τοϊ^ βΙίτο»9 
δ§αχριο τό λαπον, κοιλίαν σηλψραψ ¥χΗ9' 
τά πετραϊα των ιχ'&νδίωρ απέο&ιβ, 
η τρν^ αρΛοτον ίστιν ίίί ίνβονίίαν '^). 
ταυτ ην ττο*//»";, ρψων £θδ&^} την ονβιαν, 

Ο χρωντΛί α ίτφ ανεσ^ίείν χα! αντί του από τίνος έσ^ίειν^ 
ως "Ερμιχηρος έν Στρατιοίταίς ' 

ι) 039ααΙ)οη. ^ραφύψ ναΐ^ο. ^) χβλΒνοντοί 8ό1)ΐΡ76]'^Ι]• 
δ) δόΗ-νν*. ^νννίον τϋ1§• 4) ί^βχη. φοδωορ ναΐ^. 5) 5λ1- 
ιηαβίιΐδ. π^ραΐα νιιΐ^. 6) δοΗηρίιΙβΓαβ. μηλ^α λγιι1§. 7) *«'- 
ηοίΧίαν δοαΙί§6Γ. 8) ί(1βχη. ταντην πυη£ V. τα^τΐ7»' ^'',ν* ί— 
9) 00(1« »αΙ ρ^ον 6'ϋΐι νιιΐ^^• ΧΐΒ. XIV. Οαρ. ΧνίΤ. ι45 

άηβσ&ίβΦ μον τηρ αχοην» 

*Ετ} τοντφ έλεγχ&Βίζ ο Σνρος χαί ίηχ^βΐς σφϋρα, 
Άλλ» μην 9 ίφ^ί ΊΓΛ^ΛΗΒίΤΛΐ ημί^ί Μ της τρΛχέξης χαΐ 
Λ/^ίΤΤΛϋίΛ' ίτδρ ην 6ΪΐΓ7/ς νΛρ» τίνι ΗίΤτΛί9 ίωσοο σοί ϋύ 
χίρυσέους ίέκ» στΛΤηρχζ χλτλ τον Ώοντίκον λεσχηνΛυτην^ 
αλλά τουτί το (κττωμΛ, σιοοττησαντοο ό^ τοί/^^ Αημοχρίτον, 
Άλλ*^) έτ§1 ΛΚορεΐς. ίφη^ ίγ» σβ ίίίοίξω• ϋίχΛνίρος μλν 
•. Κολο(Ρ»νΐθ( έν τοις ΘηρίΛΗοΤς^) μνημον&ύων Λίητων φησΓ Ώ 

γροίφβΤΛί ί^ κοα 

χοέ ΤΙοσαίωνιος ϋ ο λίγο της ΣτοΣς έν τζ^ τρίτγ τΰν 
Ιστοριών ^ρίφβί ούτως* 9*^έρΒΐ ϋ χού το τέρσΒίον'*^ η 
'ΑρΛβί» χοά η Συρία χοα το χαλούμενον βιστάχίον* ο ίη 
ηού βοτρυύίη τον χαρνον άφίησι^ λβι/χοφλο/ον ®) οντΛ καύ 
μΛχρόνψ τΓΛρβμφερη τοις ίαχρύοιςρ α ίη ^Λγων τρίπον 
αίΧληλοις έπιβχλλδΐ' τλ ί' ίνίον ίγχλαρον, χω του χω- 
νΐου^) των στροβ(λων ήττον μεν ενχυμον, εύωίη ϋ μοίλ- 
λον/* ο/ ίε ΤΛ Τεωργιχα συγγρΛ>Ι/ΛντΒς οΐίελφο! ίν τφ £ 
τρ/τψ γρίφουσιν ουτως' μΚοει την μβλ/αν χοα την τέρ» 
μιν^ον^ Λ ίη νυν χιστάχΐΛ οΐ Σύροί χαλοΰσιν.** χοα ουτο$ 
μίν ίίχ του ιτ τηστΛΧίΛ τχΰτΛ οίνόμασοοβ, ο Ά ίί/χανίρος 
ίασίως φιττάχι»^*^)* Ώοσείίοίνιος ί^ βκττΛΧίΛ. 

Ώερίβλί'^ας ουν έν τούτοις τους ναρόντας χοα πα- 
%ύν έπΛ/νουψ Άλλα μην χαί 'τερί τΰν οίλλων νάντων 
των τταρχΗειμένων λβλέξετχί μοι, ίνα μΛ της τολυμαβ'ίας 
α•^ασ3'ητε * έρω 6ί χοοτερον νερϊ των τάρα ^Αλεξανίρεΰσι 
ΧΛλουμένων χοννάρων χοα τταλιούρων• μνημονεύει Ά αύ- ^ 
των Άγχ'ίοχλης ο Κυ^ίχηνος έν τρίτι/ των τερ} της τλ- 
τρίίος λ^γων ούτως* 99Κ.8ραυνοΰ Ά σχήψΰ(ντρζ »1ζ τον 
ΤΛφον Λνέβλάστησεν έχ του χτήματος ίενίρίον, ο έχεΐ^οι 
χόννχρον ετΓονομαζουσιν. ίστί έ& το όενίρίον τ( μεγέδ'ει 
μίν Ίττελέης χοα νεύχης ούίέν τι μείον• άχρέμονας ί' ίχει 
Καμέας χοα ίολιχούς χοαέτ ολίγον αχαν^οϋεας » το ϋ 

ι) ^ί τύν οπι. V• 3) «αϊ V. 3) 891• *) ο^έί• λ^τΛ'- 
Μέ• τιιΐ^• ^) βχ Νίο. άμυγδαλ• οντά ταΐς. 6) τ^ εάά• βχ 
οο3• 7) δλΐιη&β• περσίον ΎνΛζ» 8) λ9υη6φαίθΨ 8ο1ΐΜΓβίςΗ• 
9) οοάά. Ηωρ§ίθ9 γυίζ• ίο) οο^ά• φ»τ•««« Υ, φ9φτΛη*α Ι•. 

ΑΐΙιβη. Τ. III. Κ ΐ46 ΑΤΗΕΝΔΕΙ ΟείΡΝΟβΟΡΗ. 

ψ.65ο,ρβΐ α ϋς τον ίτΒος^ ηρόζ τβ χοα φδΊνοπωρον• γλυκύς 
α ητοίνυ ϋ κχριτόζψ μέγεθος ηχτά φίχνλ/ην έλχί^ν^) , ηού 
την σάρκΛ κοά το οστέον τκάτΐ) τροσείκελον^ ίίΛλλοίσσον*) 
ίί τ^') του χυμοΰ ηίον^/» χοίί τροίγδτοα 6τι χλωρός ο 
ηοίρττός' κού έτην αύανβ'^ί νοιουσιν έξ α,ύτου άλευρα, κοα 
τατέοντΛί^) ταΰτΛψ ου μίζαντες^ οι5ί* υίκτι ίεύοΐβΤΛς^ 
άλλα φοί,νλης οκοΤί νβρ τέφυκεν.** χοι} Ενρίπίίτίζ έν Κν- 
χλωτρί^) (Ρη^ί' ,,Παλ/οιίροι; κλάί^*}.** ΘεοΊΓομπος ί' ίν 
£ ΒίΗοστζ Ίτρωτί/ Φιλιττηχων μνημονεύει Λυτών, *οί^ Δ/φι- 
λος ο Σίφνιος Ιχτρος έν τ$ τερί των .προσφερομένων τοΤίς 
-ύγίΛ/νονσι καί τοις νοσουσι. τούτων ίϊ νρωτον έμνη^^ην, 
.Λνίρ6ζ φίλοί, ονχ ΟΤΙ ημΤν ΊταρίκείΤΛΐ νυν, «λλ* οτ/ 
χολλίκις έν τζ καλζ. Άλεξανίρείφ έττΐ των !ευτέρ»ν 
τρΛττεζων τΤΛρακβίμενα ίλχβον, ημ ζητηθέντος έκεΤ τον 
οιομχτος ένΆϋε τφ βίβλίω έντυχων άνελεξάμην• 

*Ε»ζης ουν λέζω χερΙ των τχρΛκειμένων Λτίίων* έτεί 

αχ αύτων κού η ΪΙελοιτοννησος *Αχία ίκλη*^η, ίια το 

Γ .^Χίόα-^Ι/ίλεύειν έν αύτζ το φυτον , φησιν "Ιστρος έν τβ7« 

*Αργολίκο7ς. οτι /^ τας'') απίους έν υίατι είσέφερον εΙς 

τα συμχόσια, Αλεξις έν Βρευτ/α πχρίστησι ίιχ τούτων* £ΐδ£ς ^^• • ν ι, • ποτβ 
-πβινωοιν α9&^ύιτοί€ απίονί παραηβίμίναί 
έν νδατΛ πόλλιζ ; Β» πολΙά%ίζ δηπον, τί ουν} 
>^.,οι»ηον¥ €»αστο9 ίΛΐ$γ6μδνοί Χαμβάνη 
ταΐν ίπίνα^νσών την π^παιχάττιν άβί; 
β^ δηλονότι 

αϊ ί* αμαμηλίίες^) ουκ είσιν αχιοι^ ως τίνες οΥονται, αλλ* 

χ> έτερον τ; κοΐ4 ηίιον κοα απιρηνον• Αριστομένης έν Αιο- 

νΰσω φησίν* 

Ό ΧΓοδ ') ου* οΐόβ"* ως αμαμηλιδας^^) 9Γ0«»7; 

ίτι 6* έ(ίτ}*^ ίτερον της άχ/ου κού ηίιον^ ΡίΙηχυλίδης χαρί- 
'στησιν έν* τρίτω Τεωργιχων. χέρι Κ «Γα) γουν της νήσου 
'λέγωΡ'^ γράφει ούτως* ,,Άχίονς ή νήσος φέρει κρατίστας^ 
'κατοί "'τά'ζ'έν *1ωνίχ κχλουμένας χμχμηλ/ίχς' εϊσι γαρ 

1} (ίΌ'(ί^• ΗοΙ (λαίην νυΐ^ο. 2) εοά(1. διαλλάσοα ταΐ^ο• 
-3) ϊ^ .οιη. Χ. 4) \ν655β1ίη^ία8• πατίοντ* να1§• δ) 5^\ 
■6) . οο(1(1• ηΧ^δον ναΐ^. 7) ^^^^ V• β) εο ^• σι^μαμαλϋδεε 
V• ϋίμαμμλίίδδί £• 9) ^Κβϊο£ βοΐιν^βί^ΐι• ίο} οο(1« άμαμ^ίλ- 
λίδα^ Υ^^ϊί^ θε ιηοχ• Ι^ΐΒ. XIV. Οαρ. XVII• ι47 

ιτίμχτφ "Λρων^) ΈΙχμίωΡψ β/ γνησι» τα σνγγροΙμμΛτα, 
αμομηλίί&ζ αύτας χαλβΓ. Π^μφίλος ό' έν τοΤζ ττερί γλ«σ- ^ 
^«3/*) χω ονομάτων ^'Εκίμηλίς. φησίν 9 (ίιτίου γίνος,** 
*Ανηφων ί*Ίν. τφ ττβρί γεωργίχων φωχίίΛζ φησίν εΤίος 
αιτίων εΐνοίΐ. 

* * * ^οων ίε σχληροχόχχων. των γ«ρ ίχυρηνοηβ 
Αριστοφάνΐις έν Γεωργοΐς μνημονεύει, χοα έν *Ανχγύρω^)^ 
99Τ1λην αλεύρου χοα §ΟΛζ** χοα έν Τηρυτϋψ "Ερμιττοζ 
ί' έν ΚέρχωΛί/ί φησιν 

^αβη τβΟ'έαοαι ηόχχορ ίν• χιόνι φ6αί^)\ 

φ^ίίιον μέντοι , ύζ βοΐίιον , το ύκοχοριστιχον* ^Αντιφάνης 
έν ΒοίωΫίΛ" 

^ΒνΒγηΛν ιξ αγρού μο$ των φοων 
των οΐίληροΜΟΛηων• 

Έτ/λνχος ΚωρΛλίσχω*)- ,Μηλ» χοα §θ(χς λίγβίς** 'Άλεξίς 
Ιάνηστηρσι • 

*Ι*6αν γαρ ί% τηί Χ'*ρο9 αυτών» 

^ϋας α οτί τα ς ροιοίς χχλοΰσί Βοιωτοί, Άγχ9'αρ^ίίης έν Ρ 
τ^ έννεαχοίΐίεχχπ] των Εύρωτηαχων^) οντοίς γράφει* 
99* Αμφισβητούντων * Αθηναίων χρος Βοιωτούς νερί τ^ς χβί- 
ρας, ην χαλοΰσι Σ^χς , Έτχμινοίνίχς ίίΧ(ΐίίθλογούμενος 
εξαίφνης έχ της χριστερχς μετχλχβων χεχρυμμίνην ρόχν 
χοα ίε/ξχς'^) ^ρετο^) αυτούς, τί χχλουσι τοΰτο^)» Τ(ννρ«65ι• 
ί' εΙν6ντων^°) ρόχν ψ αλλ' ημείς ^ εΤπε^ σίίαν, ο Λ τί- 
τος τουτ ίχει το φυτον έν αύτω ττλεΤστον , οίφ* ου την 
έξ αρχής εϊληφε τροσηγορίχν$ χοα έν/χησε.** Μένχνίρος^^) 
ό* έν ^Εχυτον τιμωρουμένη ροϋια αύτοίς ωρίμασε ίια τού- 
των* 

ϋ/<τ' αριοΐον γαρ ωί αμνγδάλαί έγω 
παρέ&η*α κα2 ηΖν ροιδιων Ιτρωγομ^ν, 

Κίγεται α τι χοα φυτον ^) σΟη^^) Ζμοιον ροι^, γινόμενοι 

έν τζ ΊτερΙ *Ορχομενον λίμνι/ έν αύτω τψ υίατι, ^ ι^. 

μϊν φύλλα τα ττροβατα έσ^ίει , τον ϋ βλαστον αί ΰσς, 

ι) €θά, όρων νη\ζ• ο) δοΐι^• Γλ(όσση6 ναΐ£• 5) οοέΐ. 
^Αγίιρο^ ν}Λ^. 4) νν. ηαί Ιν Γηρ• — ^5ββ α^^Κα βυοΚ ο 
€θά• 5) δείι^βί^ΐι. ΦωραΧΐσ*(^ >να1^. 6) οοά. Ενρωηηιώψ 
νιιίς. 7) ^^^ δβιζας οπι. V• 8) ανηρδτο V• 9) ^^^ 'μ/- 
ψην ηαλοναιν V. ίο) Ηποντων.' δέ 1%9ίνων V. 1 1) ρβ§. 55, 
13) οοάά. ψντον IV ανχζ ταΐς• ί3)' οοά^• 9ΐ9η νιι1§• 

Κ 3 * 
ΐ48 ΑΤΗ£ΝΑ£Ι ΟΒΙΡΝΟβΟΡΗ. 

ύζ ΙστορβΤ ββίφραστοζ ίν ητάρτψ ΤΒρ) φυτων^), γίρβσ^βα 

Β λέγων καν τφ Νβ/λ^ Ιμύνυμον η Λυττ/ ίν&υ §ίζων• 

Φοίνί%€ς. 3βνοφ£ν μ^ν έν ίεντέργ 'λν»βΛσ9ύς*) . 
φτισιν' »/£ι^ α^) σίτος τολνς χού οΓνος φαρίπων χ«μ 
0^01/ καί ί^τορ ^) ατο τωρ Λυχΰρ• αίτοα ϋ «/ βοίλανα 
τωρ φθίΡί%ωρ^)9 οΐΛζ μ^ν έρ τοΤς "ΕλλησίΡ ίστιρ ΙίεΤρ^ 
το% οιχέτΛίζ ΛτέηΒίΡΤΟ' αΙ ίε τοΤς ίίσψότΛίς ατοχβΖ/ιβναι 
^σχρ αιτόλβκτοί, ^Λυμοίσιοι τρ κΰίλλος ηαϊ το βΐέγε^Όςφ 
^ ό^ ί^Ι^ίς ηλ4χτρου ούϋρ ίίέφβρβ' τοις ίέ πρας^) ξηρ^Ι^ 
ψοι^ΎΒζ τρχγημΛΤΛ τΓΛρετίά^Βντο. χοα τ/ρ Ίταρα τοτορ ι^ίύ 

Ο μέρ^ κ€φαλΛλγέ« ί^." ^ϊίρϋοτος'^) ί' έρ τ^ ητρωττ/^) ιτβρί 
€. ι8. Β»βνλωρ^ λέγοίΡ φησίρ * ^ρΕΙσΙ έ^ χύτο^ί φοίρίχες «*«- 
φνκοτβς ΛΡΛ ΊΤΛΡ ΤΟ ττεόίορ 9 ο Ι τλεΰρβς Λυτΰρ ΧΛρτο• 
φόρο/* έχ τωρ χοά σιτ/» χοά οΤρορ χού μέλι τοιέορτοα* 
^ούς συχέαρ τροτορ ^βραιτεύουσί, τβί>ν γαρ φοίνίχοορ ους 
ίρσερΛς^) χαλέουσι, τοΰτορ τορ χαρτορ τερίίέουσί τι/σί 
βούίΛΡηφόροισί τωρ φοιρίχωρ, ίρχ τβ τεχΛίρτ/ σφ/ν*^) ο 
^1/ τηρ βίλαρορ έρίύροορ^^) χοα μη Λίτορρείι/ ο χαρνίς 
τον φοίρίχος. "ψηΡΛς γαρ ίη φορίουσιρ έρ τ^ χοίρτψ ο/ 

© ίρσΒΡες*^)* ΧΛ^άτερ οΐ ολορ^οί^^).** τλ ΧΛρχτλησίΛ τοϊΐζ 
χερί ΤΟΡ ^^ροίοτορ ίστορεΤ ττερί το5 έν Αφύι/ χαλοι/α/νοιι 
λύηοΰ ΛυτότΓΤης γερομερος ο Μεγαλονολ/τηζ Πολι;]8/θί ■♦) 
έν τγ έωίεχΛΤί) τβίι/ ίστοριωρ λέγοίρ οντοος* ,'Εοτι ίε το 
ίέρίρορ ο λωτός ου μέγα, τραχύ ί^ χμ χναρ^ϋεςρ ίχει 
α φνλλορ χλωρορ χχραχλησίορ τι/ ^οίμρφ, μιχρορ^^) βα- 
^3ντερορ ΧΜί χλατυτερορ» ο ϋ χαρττος τας μλρ Λρχας 
ομοίος έστί χοα τζ χρο^ χαα τψ μεγέ^ει ταΤς λευχαί^ί 
μυρτίσί τλΛ τετελειωμέΡΛίς ' αύξαρόμερος ϋ τφ μΐρ χροί' 
ματ4 γΙρετΛΐ φοίριηους , τ» ϋ μεγέ^ει ταΐς γογγύλαίς '•) 

£ έλαίαις χαρατλησιος^ χυρηρχ ϋ ίχει τελέως μαχρόρ. έχΛΡ 
-ϋ χεχαρΆ^9 συνάγονσι* χοά τον μίν τοΤς οΐχέτχις μετά 
χίρίρου χό'ψαρτες σίττουσιρ εΙς αγγεία, τορ ό^ τοις έλευ- 
Άεροίς^ έξελορτες τορ χνρηρχ, σνρτίά'έασίρ ωσαύτως, χού 
1) 4, ΙΟ, 6. 3) 3, ι4. 3) ^ψ^ν δέ Γ. 4) ^ξος ίψητον 
τιι1§• ^} ψο*ν*Μ£ίων ν. 6) τλΐ'βς Σ,. - 7) >> 1 9^• β) ^«ν- 
τέψ^ V• 9) οοάά• αρσβψΛς Ύυάξ. ίο) οο<3• ν§ οιη• Υ• ίΡα 
ηβκαΙνψΓΛί αψί 1** 1 1) έσδνψων Ι^• 12) οοά4ΐ• αροενεί ν. 
ι3) οοάά• ολνρ&σ^ ▼(^β• 1^) νο1• 3• ρ. 384» ι5} μαιρψ 
ΕβίβΚίιι*• ι6) οοέΐίΐ• οτρφχγυίΛϋ νιι1|ζ• ν Ι.ΙΒ. XIV. Οαρ. XVII. ΧνΐΙΓ. ι4ί^ 

σίπυοντΛί τούτον, ίστέ ϋ το βρϋμΜ τΓαραπλησίον συηψ 
ηοΜ φϋΐνηίοβΛλΛν»9 τζ ϋ §νω{ία βέλπον- ^Ιν^τχί ϋ χού 
οίνος έξ ΛΌΤοΰ βρεχομ^νου κοα τρφομένου ίι' υίατος χλτ» 
μέν την γεΰνιν ηίύς χχί ΛΤολΛνστίχός, οίνομέλίτι χρτίστφ 
ναροητλησίος , ^ χρωνται χοορίς ΰίχτος* ου ίννατοα ϋ 
ιτλέον ϋχ» μΑνειν ήμερων » ίιο χοά τοίοΰσί χλτ» βραχύ Ρ 
ιτρος την χρείαν* τοιονσι ίβ χ^ ίξος έξ ,αύτων.** 

ΜΒλΛνίτητίίης ί'^) ο Μηλιος^) έν ταΤς άΛνχίσί φοί' 
Ρίχας τον χαρτον όντως ονομάζει^ τον λίγον χοίούμενο^ 
'πβρ! Λυτών ,^Τόίν γχρ άϋων ου γαρ άν^ρωττων φορβυρ 
μορφοίν ένβίίος' ούό& τχν Λυτοίν^) γννΛίΧΒίΛν^) ^Χ^^' 
αλλ* εν ΛρβίΛτεσσί όιφρούχοΐζ έγυμνάζοντο ίνευη λ/ασλίαι 
«τολλύίχ/ '^ηρες^) φρ^ν» τερτομ^νχι^ ιερϋχχρυ λίβΛνον 
Λυωίεις τε φοίνίχαζ χχσίΛν τε ττΛτευσΛΐ^) τέρενΛ Συρ/Λς 
τέρματα•** χα^Άριστοτίλης έν τω ιτερϊ φυτών ούτως* ψ*^^ 
ψ,Φοίνίχοίν Λνόρχων'^)^ ους τίνες ευνούχους ΧΛλουσίνρ οί 
Ά Λτυρηνους,** φοίνέχ» ϋ τον χαρτον χοέ *Ελλάν»χος 
χίχληχεν ίν τ^ εΙς "Αμμωνος * Αναβάσεις εΐ γνησίον το 
σύγγρΛμμΛ9 χο(4 Φορμος ο χωμίχος έν ΆταλοίντΛίς. τερϊ 
α των νίχολάων χκλουμένων φοινίχων τοσούτον ύμΆ^ εΙ• 
ιτεΤν 9χω, των λτγο της ΣυρΙχς χΛΤΛγομένων, %Τί ΤΛυτης 
της τροσηγορίΛς ήξιω&ησΛρ ύιτο του Έεβχστοΰ αυτοηρα- 
τορος σφϋρΛ χΛίροντος τφ βροίμΛΤίψ Ν/χολαοι; το(7 Δα• 
μΛσχηνου έτΛίρου ίντος Λυτω ψ χού νέμνοντος φοίνιχας Β 
συνεχώς, των λίγο του ηερητοίτου ί* ων 6 Ν/χόλαος χα4 
ίστορίαν συνίγρΛ'^ε 'τολλην, 

ΊσχΛίες. σφοόρ» των Ισχάίων ί^αυμίζοντο αΐ 
*Αττίχαί. Ιίε(νων^) γοΰν έν τοις ΪΙίρσιηοΤς φησί* ,^Παρε- 
τΐ^εντο ί' ένΐ τ^ς τραπέζης τ^ς βΛσιλέως οσ* η γη βρύ' 
βΜΛΤΛ φέρει η ς^ άρχει βΛσιλεύς, άφ* έχχστου όσον ΛτΤΛρ» 
χην. ξενιχω ϋ οίίενϊ ούτε βρωμχτι οΰτε νοτφ ψετο 
^β/1/ 6 Έέρξης^) τους βχσιλεΐς χρησ-ίφι* Ο'ίεν Χ(α νόμος τις 
ύστερον έγένετο. εΙσενέγχΛντος γχρ ητοτε των ευνούχων 
τίνος έν τοΤς λοιττοΐς τρΛγημΛσιν ΙσχαίΛς Άττίχάς, έρω• Ο 

1^ ^' εάά• βχ 00(1^• α) οο(Ιά• ΜΛηαίοί τ• 3) ανδβΐρ 
€Α8&αΙ)• 4) ίάβιη• γννα^ΐΛν ττι1|^• 6) ϋ'ηρ^ζ ΡοΓβοηιιβ• 
6) οοά3• νατ^υοαι ναΐς» 7) €&•&»!>• έρορχων ταΐ^• 8) οοϋ• • ι ΐ5θ ΑΤΗΕΝΑΕΙ 0εΐΓΝ080Ρ1Ι. 

• 

άίγοροίστΑΤζ έχίλευεν ωνεΐσΆοα^ ^οος αν έξσνσ/ίξ, γένηται 
Λντφ λααβάνβΐν οτχν έ^ίλι/ ποα μη αγορά^ΡΊν. λ^γετχι 
ό^ τον. βύνοΰχον έτίτηίες τοΰτσ νοιησοα, 7νΛ Λυτίν υιτο• 
μνηστ] της έτΙ τοις 'Μηνχς στρχτείΛς^^ 'Άλβξις ί' ίν 
Κνβ$ρνητιι φησ/ρ* 

^ Είοέβα^νον Ισ%ά䧀^ 

χο παράαημον των '^&ηνωι^, χαΐ ^νμον Βέ9μαΛ τννέ^• 

Αχ/γκΛυς ί* έν τΐ) χροζ τον χοομίκον ΠοσβίίίΊΠτον έιπΰττολζ 
Ο ,/Εν τοΤς τρα^ιχοις^ φησί* ταθ'βσ/ν Ευρητίίην νομίζω Σο- 
φοχλίους ούϋν ίιχφ^ρείν' έν ϋ ταις Ισχχσι τοις Άττ/. 
κάς των οίλλων τολύ νροέχείν.** κοίν τ^ ττρος Δ/α^γόραν 
• α έηστολ}/ γράφει όντως* ,,Ή ϋ γη τχΤς μίν χβλαίο- 
νείαις^) Ισχίσιν άντιτχρΛΤί^εΤσα τχς Βρ;γιν!»ρίίΛς χαλον- 
μένχς» τφ μλν ονόματι βχρβαρί^ούσας^ ,τχΤς ίί ηίονχΐς 
ούί^ν ήττον έχείνων χττιχιζουσχς,'^ Φοινίχίίης ί* έν Μ/• 
σουμίνη φησί' 

* Μύρτων Χέγονσ• ηαΐ μέλιτος ίγηοψια^ 
Ε καΐ των προπυλαίων *άΙ τέταρτον ιοχάδων, 

τούτων ίγβνοάμην^ καταπίβυσαί βν&έώ^, 
ΗαΙ των προπυλαίων* κονδίν ην τούτων όλως 
πρόί *) άτταγηνα ') συμβαλβΊν των βρωμάτων, 

έν τούτοις τηρητίον χοα την του χττχγηνος μνήμην. Φ/ 

λημων ί' έν τφ ιτερ* των *Αττιχων ονομάτων Αίγιλίίχς 

φησίν εΤνχι τχς χχλλίστχς Ισχχίχς* Αϊγιλχ ί' εΤνχι δη- 

μον της *Αττίχης $ χτο ΑΙγίΚ^υ τίνος ηρωος ωνομχσμ^νον^ 

Γ χβΜονίχς τε χχλ6Τσ&χι τα ς έρυΆρομελχίνχς Ισχχόχς•*' 

Θεότομτος ί' ΕΙρηντ/ τχς Ύι^ρχσίχς έττχινων Ισχχίχς 

φησίν ούτως* 

Μαζαι^ πλοΗουντβί 9 ΙαχάδΒ^ Τί&ράοίαι* 

ούτως ίέ η^χν τεριστούίχστοι ιτχσιν χν^ρωτοις χι Ισχα- 
δες 9 — όντως γχρ χχτχ τίν Άρίστοφχνην 

ονδέν γαρ οντωί^) γλνχΰτίρον των Ισχαδων' — 

ύς χού Άμιτροχοίτην τον των 'Ινίων βασιλέα γρά'ψχι 
Άντιοχω^ χζιουντχ {φησ)ν Ήγησχνδρος) νέμ-^χι χντω 
γΧυχύν χού ΙσχχΙ%ς χχϊ σοφ^στην χγορχσαντχ. χχΐ τον 
ρ•653•*Αντ/οχ•ν χντιγρχ'ψχι' ,^Ισχχδχς μβν χαΐ γλυκύ ν ατο- 
ί) Όίηά. χβλιδονίοις ναΐςο• >) οο^. προς την ταίςο• 
5) οοά. αταγηνα ν• ίι«ι βκ ηιοχ. 4) εοά• ούτως ναΐς. Ι.ΙΒ. XIV. Οαρ. XVIII. XIX. 1 5 1 

στ€λουβ^ν σοι, σοφιστην ί* ίΐβ '^ΈΛΧ'ησιν ου ρομιμον ▼« 

ΦβρβηρΛΠ/ς ίείκνυσίν έν ΚοριχννοΤ λέγο9ν ούτως ' 

.^ύΧ ίσχαίαί μο$ πρόίΐδ των π§4ρί»σμένων. 
πού, μΜΤ όλίγχ όέ' 

ΟνΗ ίσχάβας οΐαβις τωρ μίΧξΐιν*5ν^ μαν&άρ»Αζ; 

ΈΡ τοι€ ΜαριανδονοΙί ίηίΐνοις βαρβάροίί 

χύτρας καλονσι τα£ μβλαίνα9 Ιαχάδᣕ 

οΤία α χαί Ποίμφιλον εΙρτιχίτΛ 'προκνβχς ^) γένος ΙσχοΙί»ν• Β 

Βότρυς ί^ οη μβν χοινον, ό^λον. 'στχφνλΐις ίε μέ- €• ΐ9« 
μνγτΛί 9 χαίτοί ίοκοΰντοζ του ονόματος *Ασί»γΒγθΰς βΤναΐψ 
Κραττις έν ίευτέρ» *Αττίχης όίχλ^κτου, έν τοΤς νμνοίζ 
τοις αρχχ/οίς φχαχούν αντί τον βοτρυος ττίν ζτνχφυλ'ΐϊν 
χβΐσ&αί^ ίίχ τούτων* 

^ντίΙοΛ σταφνΧ^σ$ μδλαΐι^σίΡ %ομόωντ$ί9 
ΟΤΙ ί^ χχ} νχρ *Ομηρω εστί» τχντί όηλον. ΤΙλοίτων β έν 
σγϋω Νόμων ^) χχ) βίτρνς χχΐ σταφνλχς ονομχ^ί ί*» 
τούτων ' ^9 Ος αν χ^ρο/Ηον οπωρχς γεύσητχί, βοτρύων βΪτο Ο 
χαί σύτ^ων^ τρ)ν έλ'^&ϊ)/ την ωρχν την του τρυγχν αρ' 
χτούρω σύνίρομον^ βϊτ έν τοΤς αύτον χωρίοίς β(τβ χαϊ 
έν οίΚλων 9 ίερχς^) μίν τηντηχοντ»^) οφειλέτω τ^ Δ/ο• 
νύσω βρχχμχς9 έχν έχ των αύτοΰ ίρέττ/ ^ έοίν ί* έχ των 
γειτόνων 9 μνχν, έ*ν ϋ έξ άλλων, ίύο μέρη της ρίνας, 
ίς ί* αν την γενναίαν νυν λεγομένην στχφυλην η τα 
γεννχΤχ σΰχχ έττονομχζόμενχ όνωρίζ^ιν βούληταΐψ έχν μ^ν 
έχ των οίχείων λχμβχνι/, οιτως αν έ-ίέλ^ χχ} ότίότχν 
βούλητχί χχριτούσ&ω. έάν ϋ έξ αϊλων μη ιτείσας, έπό- Β 
βίενος τω νομω τω Μη χινεΤν ο τι μη χχτέ^ετο, έχείϋβος 
χεΙ ζημιούσΆω,** τχΰτα μεν ο ^εΤός ϊϊλατων' έγω Ά 
χάλιν ζητω^ τις η γεννχία σταφυλή χαΐ τίνα τα γεννχΓα 
σΰχχ. ωρχ ουν <^7ΐτεΓν ύμΤν ^ ^ως* έγοο χδρ} των ίζης 
τχρχχειμένων ίιηξέλ^ω. χχι ο Μχσούριος /φη* 

Αίηδ*^) αναβάλΙίσΟ•α$ Λ τ* ανρ&ον ?{ τ' ϊννηψί:. 

γεννχΤχ λέγει τχ ευγενή ο φιλόσοφος, ως χχι * Αρχίλοχος '^^' 

Πάρίλχ^βψ γβνναΊος γαρ βΐί. 
^ ΤΧ έπιγεγεννημέναψ οΤον τα έτεμβεβλημένα^). ο γαρ 

ι) πεφωγμίναί ΡοΓβοηαβ. τ) ΟαδααΙ). προοχρίδαζ νύΐζ» 
3) ρ. 844 Ό. 4) ίΊρ$νς V. 6) πβντ. οιη. V. 6) Ηββίοά. 
ορ• 4οϋ• 7) Ϊ^Χ'* ^^• ρ• 3ι^ 8} οίον τα ίπ. Λάά. ο οοέίίοο. ΐ5^ ΑΤΗ£ΝΛ£Ι 0Ε1ΡΝ050ΡΗ. 

£ %ΒντρισμένΛς. ^ημοσδένης^) έν τω ύχίρ Κτησιφώντος* 
,,Σΐχοί %»1 βότρνς ηλ} έλΛίχς συλλέγωρ.** Σβ'νοφ»!^ ίν 
Οικονομική ^)' 9ψ*Ύχο τον ηλίου γλυχΛ/νβσϋ'Λί τα ς στα- 
φυλοίς.** οϊίοίσι 6% ο/^) τρο τίμϋν κλι τούζ έν ΌΪνω συν* 
τιθεμένους βίτρυς, Ειί/3θ(;λος γοΰν έν ΚχτΛΚολλωμενφ 
φησίν* 

*ΑλΧά παραλαβών ακρστφ κρουβ %αΙ δίβον 9ίυαψ»€ψ 
καϊ βονρνί τρωγβίν ανάγκαζα αυτόν ιξ οΐνου σνχνονί• 

Ρ ο α τον Χείρωνα τετοιηπως τον βίς Φερεκροίτην αναφε^ 
^ό/»6νόν φη<ην* 

Άμνγδάλαζ ααΐ μήλα καΙ μιμαΐηυλα 
ηάϊ μνρτα χα2 σέλ^να καξ οΐνου βοτρνί 
%α\ μν§λ6ν, 

Ζτι Ά έν τάΤς ' Αθήναις ΛιηνεκεΤς ήσαν λΙ οχωραι Ίτίσοα, 
μαρτυρεί ^Αριστοφοίνης έν'*£^ρΛΐς, τί ονν τροίρϋοξον ίΰττο- 
ρεΤν ίοκεΤ Άί9λαος ο Σοίμιος έν νέμιττω Σοομίων "Λρων ^) 
λέγων* ψ^Σνκον κλΙ σταφυλή κλΙ ομομηλίς και μήλα κχΐ 

ρ•65^.^αα ϋς του ένιαυτοΰ έγένετο/* ΑυγκΒυς ί* έν τζ χρος 
Διαγόραν έτιστολ^^) έχαινων τον κατά την Άττικην γΐ' 
νομενον^) Ιϋικοστρατειον βοτρυν κα) αντιηθείς*^) αύτω 
τοι;^ ^9ο6ιακους φησι * ^Τ^ ί* έκεΤ καλουμένω βίτρΰι 
ϊίικοστρατε/ω τον ^Ιτπίωνιον αντβκτρέφουσι βοτρυν* ος 
ΛΧΟ *Εκατομβαιωνος μηνός ωσνερ άγαμος οΐκέτης διαμέι^εί 
την αύτην ίχων ευνοιαν,*^ 

Ο 3ο. Έτει Ά πολλάκις ύμι^ Λΐρηται ττερί τε ^ρεων χαί 

ορνίθων κα! τεριστεριί/ων , ίρχομαι καγω λέζων οσα έκ 

τολυαναγνωσίας ευρεία ηίυνηθην χαρά τα νροειρημένα* 

Β ΤΙεριστίριον οΰτως ίστιν εύρεΤν είρημένον τάρα Μενάν^ 

ίρ(ρ^) έν ΪΙαλλακψ 

Μίορόν έπίμδίναζ^) προοτρίχβ&ψ 
ηγόρααα οο$ η^ρΛστέρ^α λίγων• 

ομοίως ίίικοστρατος'Άβρφ' 

Ταντ' άζιώ ' 
»Χτ ορνίΘαρίον ^ χ6 πίρΜ/τέριον, το γάστρ^ον, 
Άναξανίρίϊης έν 'ΑντερωντΓ 

ι) ρ. 3ι4. Λ) 19, 19* 3) οοέΐ• δέ ηαΙ οΐ ν. 4) 8ο1ι\ν. 
ορών ί,• ωραίων Υ• 5) οοάίΐ• έπ» προζ ^ιαγ• ν. 6) οο(1• 
γενομενον ▼• 7) 00(1• άν%$&έΐ€ ν. 8} ρ• ι53• 9) Οίοήοι^β. 
£π4με$9α9 Τϋ1β• . Ι.ΙΒ. XIV. Οαρ. Χ£Χ. XX. ι55 

Λί99*οτίρια γαρ Μάγων %αί στρον^Ια» 
Φρύριχος ΤρΛγφΛοΤς ' 

Π^ρκηΓ^ριον 9' αντφ τ» λαβ^ τρ^ωβοΧον• 

φΛσίΛνιχοζ, Ώτολβμχί^ς^ ό βασιλεύς έν τω ίυο• 
ΜοαίβΗοίτω των ύτομνηαάτων ιτδρί των έν ' ΑλβξΛνόρΕίίί^ € 
βασίλβίων λέγων χχΐ νερί των έν αύτοΤς ^ωων τρβφομί" 
νων φησ/' ,,Τα Τ6 των φασίΛνων ^ ους τ&τχρους}) ονο• ' 
μίζουσιν^ ους ου μόνον έκ Μη/ίας^) μδΤΒπίμτοντο, άλλα 
Μά} νομοίίας ορνί^ας ύνοβοίλων ^ο/^^σβ τλίΙ^ος, άίση') 
χ»} σίτεΤσ^οΛ. το γαρ βρωμχ νολυτελ^ς άττοφΛίνουσιν^* 
ΛντίΙ του λ&μττροτάτου βχσιλέως φωνή 9 ος ουϋ φχσιχνί' 
Μοΰ όρνιθος Έοτε γ&ύσχσ9χι ωμολόγησεν , χλλ* ώστε ρ η 
ΜΒ*μη}μον χνχκείμενον εΤχε τούσίε τους ορνί3'χς, εΐ Ά 
ίωρχηεί9 ως ημών ίκχστφ εΤς έστί τταρχχεί/ιενος χωρίς 
των ηίη χχτηνχλωμένων» τροσχνατετληρωχει αν τχΤς το- ρ 
λϋΘ'ρυλητοίς ίστορίχις των ύχομνημχτων τούτων των β/χο• 
ατβσσχρων χχ} χλλην μίαν• * Αριστοτέλης ϋ η Θεόφραστος 
ίν τοΤς ύτομνη μασι ,,Των φχσιχνων, φησίν, ου χχτχ λό- 
γβν ή ύιτεροχή των χρρένων^ άλλα τολλψ μείζων,** 

ΤΩ ί* 6 νροΕίρημένος βασιλεύς χα} το των τχοίνων 
τλ^ΙβΌς έωράχει των χατα την ^Ρωμην, χατενεφεύγει 
αν Μ την ιΊρχν σύγκλητον^ ως νχο του αίελφοΰ ταλιν 
της βασιλείας έξεληλαμένος, τοσούτον γίρ έση το χλψ 
Άος τούτων των 6ρν(&ων έν τη 'Ρωμη , ως ίοχεΤν τρόμε* Ε 
μχντευμένον τονχωμωίιοποιον Άντιφανην έν Στρατιώτη 
3^ Ύύχωνι είρηκέναι ταίβ' 

Των ταιΖν ^) μίν ώζ άπαξ ηζ ζβνγος ηγαγίν μονον^ 

. οηάνιον ο ν το χρήμα* πλα'ονί ') βΙοΙ νυν των ορτνγων• 
χρηστόν αν&ρωπον 9* »άν *) τιί 6να μόνον ζητών ϊΒ^^^ . 
οψ8τ £» τούτον πονηρούς πέντε παΖδαζ γεγονότα^, 
'^Αλεξις ί' έν Ααμναίι• Ρ 

Καταφαγέΐν 
ιίυτόβ τοσοντ* αργνριον. ονδ* βι ^) γάλα Ιαγου 
βίχον ') μά την γην %αΙ ταωί , πατηοϋΊον, 

ΟΤΙ α χα} τι9χσούς εΐχον αυτούς έν τχΤς οΐχίχις, Στρχτ^ 
τις τχρίστησιν έν ΥΙχυσχνΙο^^) ίιχ τούτων* 

ι) οοά• ΤΒτράωναί νιιΐ^• 3) οο^. ΜηΒ$Ιας ν. 3) εο^• 
Λ ταΐ^. 4) βχ ρ. 397 Α. τον ταόν ναΐ^, 5) πΐδίονς 3' Ι,. 
6) €οά. δέ γ' αν γη\ζ• 7) ^οάά» ην νηίξ* 8} Βίηά. ^Ιχον 
Ιαγον Ύυίξ. 9) ^οά• ΠΛνσαμίφ ταΙ§• • « ΐ54 ΑτΗίΕΝΑΕΙ θ£ΙΡΝ080ΡΗ. 

Πολλών φλνάρωρ %αϊ ταινι/ ανταί^Μΐ» ^ 

ονί βόσ%8&* νμβ7ί δνβ%α των ωηνπτίρων. 

ρ• 655, Ον *) μμνίκυν ίοτιν Εν οΐχΐί^ τρέφαν ταωί, 

ίζον τοιοντοναί δι^) άγάλματ άγοράααι, 
Άνα^/λας') Όρν^^ΟΗομοίς* 

£α2 προ€ ίπΐ τοντοί9 η&ασοί οΐμοβζων ναωί• 

ΊΛτ/νϋοτος ϋ ο Σ«^/ος έν τφ ττερ} των ηλτλ το ίερον 
Τίΐς Έ,Λμίας ^Ήρας φησίν ,,0/ τλοΙ Ιεροί είσι της '^Ηρκζ. 
%»} μηχοτε ΊτροίηστΟί κλ) ίγένοντο κχ} έτράφησοίν ίν 
Σάμφ αοίϊ εντεύθεν εΐζ τους ίξοο τόπους ίιείο^ησΛνψ ως 
χαΐ ο! αλεητρυονες έν τζ Ώερσϋί χλ! »ί ΗΛλούμενο^ί με- 
ΚεαγρίΛες έν τζ Αΐτωλ/χ.*' ίιο κχΐ Άνηφχνης έν τοΤς 

Β ^ΟμοτΛΤρίοις φησίν* 

*Βν Ήλίον μέν <ρασί γίγνίο&αί ^) πόλβι 
φοίνίκαζ^ ίΡ *Α&ηναι9 δέ γλανκα9. ι} Κνπροζ 
^χ8&*) πβλβίαί 9ΐΛφ6ρον9* η 9* έν 2αίμ(^ 
"Ηρα το χρνσουν, φασίν^ ορνί&ων γένος^ 
τον£ Μαλλίμόρφονζ ΜαΙ πίριβλίπτους ταώς, 
ίίόίτερ κλΪ έχΐ του νομί&ιίΛΤος των Σχμίων τχως εστίν. 
Έτ£^ ί^ ηλΪ των μελεΛγρίίων Μηνοίοτος έμνησ^η^ 
\ λέξομέν τι κχΐ ημείς χέρι χύτων• Κλύτος ο Μίλησιος^ 

Αριστοτέλους ίΑ μχ^ητης» έν τφ χρωτιρ χέρι 'ΝΙιλητου 
Ο γροίφεί Ίτερϊ χύτων ούτως ' ,^Περι βί το ιερόν της ττχρ- 
^ένου έν Αέρω^") είσιν οι κχλούμενοι ορνιβ'ες μελεχγρί' 
6ες. ο ίέ τοχος έστΙν έλωίης, έν ω τρέφοντχι, ίστι όκ 
•ΐίστοργοη^ ττρος τχ ίκγρνχ το ορνεον κχί ολιγωρεΓ των νεω. 
τ^ραιν, ώστε χνχγκη τοΓς ίερεΰσιν ένιμελεΤσ^χι χύτων. 
ίχει ί^ το μίν μέγεδ^ς όρνιθος γεννχίου^ την ίε κ&φχλην 
μικρχν χρος το σωμχψ κχί τχύτην ^/λτ/ν, έχ χύτης ά^ 
λοφον σχρχινον 9 σχληρον, στρογγύλον , έξεχοντχ της κε- 
Ό φαλης ωσχερ ττχττχλον^ χχΐ το χρωμχ'^) ξυλοειίη^), 
ητρος Ά τχΤς γνχ3Όΐς χχο του στομχτος^) χρξχμένην 
χντί ττωγωνος μχχρχν σχρχχ χχΐ έρυ9ροτέρχν των ορνί- 
θων, την ίέ τοΓς ορνισιν έττΐ τφ ρύγχει ψνομένηνψ ην 

ι) ΌίηέΙ. ουχΧ νυΐ^• 3) Όο1>Γ&βιΐ8* τοΛοΰτουΖ (η Λάά• Γ^.) 
Βν' νιι1§• 5) οοέΐ• '^4ναξίλαος γ\χ\ξ• 4) ϋίηάοΓί. γΙνβοϋ'α& 
οοά^• γβνέσ&α& ν\ι\ζ, 5) €οθ(1. ί' ί^ί* νι^ΐβ. ^) νέρψ V. 
7) σώμα V• 8) δο1ιτνϋΐ§1ι. ξνλοβίδύί ναΐ^. 9) Οθ^ ^^- 
ματο% ναΙ§• κ ι Ι.ΙΒ. XIV. Οαρ. XX. ϊ55 

Ιρίοι τί^γωνΛ χχλονοίν^ ουκ ίχβί' ίιο κλΙ τούπ) ηοΧφίν 
έστί» ρύγχος ϋ οξύτβρον ηλΙ μ9Τ<ζον η όρνις <%β/. τρα- 
χηλος μέλχς, ιΤΛχύτδρος κλ) βραχύτερος των 6ρν/3αν• . 
το α σωμ» αττΛΡ ττοιχίλον, μέλοίνος οντος του χρώματος 
όλου 9 Ίττίλοις^) λενκοΤς κλ} ττυκνοΤς ίιβίλτιμμίνου^) μεί' 
ζοσι"^) φχκων. ούτοι ί* β/σ/ι/. έν ρομβοις οι χυκλίσχοι μέ- Ε 
λΜσι του όλου χρώματος* ίιο χλΙ ιτοιχιλίαν τιν* οΐ βόμ- 
βοι ιΤΛρέχοντΛΐ , του μίν μέλανος ίχοντος λβυκίτβρον το 
ΧρωμΛψ του ί^ λίυχου νολν μελάντΒρον. το ϋ χατα τοίς 
ττέρυγας αύτχΐς ττεΊΤοίχιλτάι λβυχω τρίονωίεσι σχημασι 
Ίτυρωίεσι^) χχΐ τίχρ άλληλα χειμένοις, σχέλη ϋ αχεντρα^ 
Ομοια τοΤς ορνιβ'είοις. τταραπλησιαι ί' είσϊν αϊ ^ηλειαι 
χοΐς αρρεσι * ίιο χαϊ δυσίιΰίχριτόν έστι το των μελ^αγρίίοίν 
γένος.** τοσαυτα χα) ο χεριχατητιχος (φιλόσοφος ττερί των 
μΜλεαγρβων ίστόρησεν. 

*Οχτων ίελφάχων ί^ μνημονεύει ^Έ,χιχρατης έν Έ^ Ρ 

χύρω • *Επ\ τοϊοδ * ίγώ 

4 μάγβίροζ ^). οντ9 2ι»»Χία χανχτ^οΦταί 

τρί<ρδίν τοίουτον αρταμον ηατ Ιχ^νων^ 

ονη ^Μίζ ^) ψ ^ν&α βίλφαίχων ιγω *ρία 

$ίάλλΛστ οπωπα ηνρος ακμαΐς ηψϋ'&σμ4να• 
^Αλεξίς 6* έν Ποντιρχ' 

Τριωβόλου κρίΐσηον ') αστέΐον ηάνν 

νίίον οπτον^ ϋ^ερμόν^), βυχυλον^ τίρ$ν*)9 , 

όταν 7ι τ»*®), προαφίρων^^'^Λ ρ. 656, 

*ΜηναΤοι ί', ως φησι Φιλόχορος, ταΤς^Άραις 3'νοντ8ς 
ονχ οτΓτωσινψ αλλ' ε-^ουσι τα χρέαψ ιταρχίτούμενοι τας 
^εας Λ-κεΙργειν τα ιτερισχελη χαύματχ χαι τους αύχμούς, 
μετά ίέ της συμμέτρου ^ερμασίας χα} ύίάτων ωραίων 
έχτελεΐν τα φυόμενα. την μεν γαρ οπτησιν έλχττους 
ΊΓχρέχεσδ'χι ωφελείχς, την ίε ίψησιν ου μόνον την ωμΟ' 
τητα ΊΤεριχιρεΤν 9 χλλχ χχΐ τα σχληρχ μαλαττειν ίυνα• % 
σ3αι χχΐ τα λοιτχ τετταίνειν. ίτι 6ϊ εύμενέστερον *αί 
αχινίυνότερον νεχαίνει την τροφην. ίιοττερ έφ^Όν έχο- Β 

ι) σπίλοίζ ΟββηβΓυβ. 2) εοάά• διβίλημμένον τ. 3) •ι» 
μ«/{Γ• 8ο1ιΤ7€ί§1ι• 4; πνρωάδβσΛ V• έΐβίβΐ 8ο1ι^• ^) 6θά(1• 
μαγαρον ν. 6) ΟαβαυΙ)• ηίβί ^ΰοά ουτ* βοτίρλίΐ• ου %ηΙίσ Ι»• 
ονηηΐΛΟ V. 7) οο<3. τριωβολιηίρίΐαηον V• τρίθβολ9»ρίίσηον Ι,• 
β) Οα8ιιιΙ>• Ηα'ί &βρμον ν. 9) ΡοΓδοηυβ. Βνχνλοηροψ V• «ν- 
χνΙων$ρορ Ι^• ίο) %$ Λάάϊόη ΡοΓλοη• ^ι) πρέοφερ ΡοΓβοη. 56 ΑΤΗΒΝΑΕΙ θ£ΙΡΝ080ΡΗ; ιιτβΐί οδ φασι ίβΐ^ ούί' ίφέ^ειν^ το μ,ίν γοίρ άνίΧυσίν 
ΜχβίΡ ίοχβΤ τοι; β8λτίονος,•οίς φησιν * Αριστοτέλης, τα Ά 
ίχΤΛ των ίφ^ων ωμότερα χαΐ ξηροτβρα.*^ τα ϋ ο«τ« 
ηρέα χο^λεΡταί φλογίίες, Στρατής γονν έν Καλλ/τν/^9 
ίτϊ του *Ηραηλίους φ^σ/ν* 

^ντΙ%α 9* ηρπασβ ημοίχη 
θ'9ρμί§ τ§ ηάπρον φλογίδαίψ ^βρνχί^) τβ πάν^ αμα. 

Ηαί "Αρχιττος ίν ΉραχλβΓ γαμοΰντί' 

Τά 3* αΧΑα^) χοίρων άχροηώλια μ*ηρων^ 
τανρου*) τ ανξίκβρω^) φλογίδβ^^ 
αί δολίχαΐ τ9 ηαπρον φλογίδβί. 

Ο ΏερΙ α ΊΡερϋπων τΐ ίβΤ ^παΐ λέγβίν έμέ, τλβόνατν 

Λίρημίνων ύφ* ύμων^)\ αλλ* ου τταραλεί^ω το ίστορη&ίν 

ΰχο ^ϋγησάνίρου ^ν ^ο^<? ύτομνημασιν• φησί γαρ 9 οη 

ΣαμίΟί Ίτλεύσαντες εΙς Έύβαριν καΙ κατασχόντίς την Σι- 

ρ?τη^ χωράν τβρίίκων αναζτάντων καί ττοιησάντων '^όφον 

ίκχλαγ/ντΒς ίφυγον καΙ ίμβάντες ΒΪς τάς ναΰς αχέτλευ^ 

0. 31. σαν. Χ6ρϊ Ά λαγών Χαμαιλέοΰν φησϊν έν τω χερΙ Σιμω- 

νίίου^ ως ίβίχρων χαρά τφ ^Ιέρωνι ο Σιμωνίδης ου χαρά- 

Ώ ΤΛ^έντος αύτφ έχι την τράχεζαν %α9αχ6ρ καΐ τοις αλτ 

, λοις λαγωοΰ^)ψ άλλ' ύστερον μεταδίδοντος γου ^Ιέρωνος, 

αχεσχεδίασεν * 

^ Ονδ^ γαρ ονδ* §νρνζ πβρ ίων έξίκβτο δβνρο, 

ζντως δε ην ως αληΟ'ως κίμβιξ ο Σιμωνίδης καΙ αΙσχρο- 
χ•ρ^37^> α;ς Χαμαιλέων φησίν. έν Συρακούσαις γοΰν του 
*1έρωνος αχοστέλλοντος αύτφ τα κα9^ ημέραν λαμχρως, 
χωλών τα χλείω ο Σιμωνίδης των χαρ εκείνου χεμχο^ 
μένων ίαυτφ μικρόν μέρος αχετί&ετο. έρομένου δέ τίνος 
Ε την αΐτίαν' ^^Οχως^ εΤχεν, η τε ^Ιέρωνος μεγαλοχρέχεια 
καταφανής γ καΙ ή έμή κοσμιότης.*^ ου^^ατος δΐ Τηλε• 
κλείδης έν ΣτερροΤς*^) οΰτως μνημονεύει* 

'Ρα 01/σα &ηλυ€ βίΐί6το»9 ου&αρ φέρω. 

ύχογάστριον δ' αύτο ωνομασεν Άντίδοτος έν Μεμ^Ι/ιμοίρω^). 

Σιτιστών δί ορνίθων μϊν μνημονεύει ^Λάτρων έν ταΐς 

χαρφδίαις ουτως' 

ι) οοέΐθ. ^βρβχΒ τηΐ^ο• 3) ΒίηάοΓί• τα δαΙδαΧα τιιΐ^ο• 
5) 00(1^• ταύρων ναΐςο• 4) ΌίηάοΓί• ταξι,%έρων ταΐςο. 
5) ημών V. 6) Χαγί^ου Οκ%κ\χ)α• η) 6 ρ• 399 0• μνημονίνΐΛ 
ίν Ιταίροι^ οντωζ ν. ΟΓύο νβτΒοηιηι οζ οοάά• β) οοά» 
Μ^μψιμοίρ^ νιιΐ^• Ι.ΙΒ. XIV. Οαρ. XX. ΧΧΓ. ι57 

"^Ωί 'Ιφβ^'* ο» δ* ΙγέΙασααν^ ΙπηψΒίΛαν τ^) ίπϊ ψοντψ 
κτρ»;|τα«*). οίβτίαί, λαγαροιί Μάζα νωτον ΐΫσαί, ρ 

ί^Χ/ράπων ίϊ^) σιτευτών ο φλνόίκογρ«φος ΣοίτΛΤρύζ ίν 
α^αίχΟ^ς γοίμω οΰτως* 

£ϊ ποΌ ΜλΙβανρζ ηρ^ πολν^) 9ίλφΛξ 04Τ8ντ9€ ϊτρνξερ*). 

ίΜλφάχΐΛ α ΑίσχΗ/ης βΐρι/ηεν έν *Αλ3ίΐβΜ/γ ούτως* ^ΓΑ^- 
ΊΤΒρ βίί ΧΛΤίιλίδβςτοαΛλφάια^.τρίφονσιν.^'^ Άνησ&ένης^ 
6* έν Φυσιογνωμθ¥ίχψ'')* ^Κα^ γοίρ έχ9ί^ί τλ ίελφαΜί» 
τρος βίαν χόρτα ^ονσα^•** χλ) ύχ ΤΙροτρΒ^ηχψ ϋ* ψ^'Αντί 
ί^λφαχίωρ τρίφεσ^Λΐ•*^ βΑφοοί» ϋ^οίρσβναίως ΛΪρηηβΊρ^^Β^. 
Ώλχτων έν Ώοιγτ^* ^,Δ^λΡ^^9^ΰ^ ϋ §ΛάτΛΤί»β^).** Σοφο^ 
χλ3ΐς 'ΎβρΒί* ,/Εσ^/ειν έΛΑων^} τον Μλ^αχΛ,*" ΚρΛτ 
τΓνο^ ΌίυσσβΰσΓ ,,άέλφΜκας βίεγαλούςΛ* &^λυχως Ά 
ΙϋίηοχΛρης^^) ίφη* ^ί^ύουσων ΟΚφαη^.** %λϊ Έ,ΰτολις 
"Κρυσ^ η/ένβι * ^^Ούη οίλεύ^ιον ϋλφΛΗΛ ϋόν &* είστί» %αΙ 
μάλΛ ΧΛληρ.** κλ) Ώλοίτων ΊοΓ* ,,ΤΙρόσφερε ίεΰρο ίη 
την χεφχλην της ϋλφΛΚος•** &εοτομχος ΏηνελοΊΓ)* 
Καϊ την ίβραψ οφάτχοναν ημ&ν^'^) 9έΧ(ρα*α^ 

χηνών ίΑ σιτευτών χλϊ μόσχων Θέονομτος έν τρισχΛίίβ' β 

ηάτφ Φίληττίχων χλΙ ίνίεχχτω ^Ελληνιχωνψ έν οΐς έμφα• 

νίζει το νερϊ την γκστίρα των ΑΛχοίνων ίγχρΛτίζψ γραί- 

φων*^) ούτως ' ^,Κλ) οι Θάσιοί βιτεμ-ψαν ^Αγησιλοίφ νροσι• 

6ντί τροβχτ» ττΛντύβΛΤω χαΐ βονς ^ τε^^ρΛμμίνους^,ττρίζ 

τούτοις ί^ ΧΛΐ ττέμμωτΛ χλ) τροίγημοίτων εΤίος τχντοί»- 

τόν. ο ί* * Αγησίλαος τα μίν τρόβατα χαί τους βους^^) 

§λαβε , ΤΛ α Ίτίμματα χαΐ τα τραγηματα ττρωτον μΛν 

ουόε ίγνω' χατεχεκαλυπτο γάρ• ως δε χατεΐίεν, άνοφέρεη^ ^' •" 

αυτούς έχίλευσεν, είτων ου νόμιμον εΤναι Ααχείχιμονίοισ 

χρησ3'αι τούτοις τοΤς ϋύσμασι. λιταρούντων ϋ των Θλ- 

σίων' ψΛότε, φησί, φέροντες έχείνοις^ ί^ίζ*ς αύ-^οΐς τους 

εΐΚωταζψ ειτων οτι τούτους ίέοι ίιαφ3'είρεσ3^αί*^) τρω^ 

γοντας αυτά νολύ μάλλον η αντον χαι τους ταρόντας 

ι) δοΗ^. ίπηνίγχάν τ νΐϊΐβ 2) οτρι,χαζ Ι,, δ) 8ε1ιΐ^• 
τβ ▼. 4) πολν ^βίβηάαπι. 6) ^γρυξίψ δείΐ'ντ• 6) Όίηά• 
εοΙΙ. ^ίθ£^. Ι-Λβη. 6, 1 5. ΐ6. *Αντίγάνηζ ν• 7) φνΟΜγνωμιηφ ν. 
β) €0^ά> δβρΛέότατορ ν, β* ωρΜτατορ €λ$λ\ι\}. 9) βοάά« 
έ^4ΐω ν• ίο) Νιτιοχάρίί Σ,. 1 1) Ιαοοΐ». 'ημ^ν (-ων εο3ά.) 
ϋφίίττονϋΐ ▼. 12) οο<1(]• γράψ€ΐ τ• 1 3) ηαΐ τά€ μίν βον9 
V. ΐ4) ΒΙ οίβα φ^ί£ρ9Ό&αΛ V. ΐ68 ΑΤΗΕΝΑ£Ι Ό£ΙΡΝ080ΡΗ• 

ΑακβίΛίμύνίων/^ οη Ά τοις εΤλωση^ υβριστικώς τάνυ 
έχρωντο ΑαΗ6ί»ίμ6νιθί ηλΪ Μύρων ο Πριηνενς ιστρρεΤ έν 

Ώ ίβυτίρφ Μ8σσηνι»Ηων «γράφων οΰχως* ,ιΤο/Ι; ί' βΙλανΓιΤ«ν 
νβριστίΗον ίργον έτητάττουσι ιτρος ττΖσΛν α'^ν οίτιμίκι^• 
Μυιήν Τ6 '/αρ '€χα^τον φόρεΐν έ.τρίρχγχβς ωρισαν ηλΙ ίι- 
φ^/ραν ηριβββΛησ'^Λΐ ψ ττλτυοίς τβ τετα^μίνας Χαμβά* 

^ {Ρ$ιν ΗΟίτ έν'ίάυτΟΛτνϋίΗτίμΛΤος χωρίς, Υνα' μηήντΛ ίουλεύΒαβ 

ανομΛ^ωσι. ^ρός-ϋ τοντόίς βϊ Τίνες- ύπΒροαφ,ί^ύΐ^ν• τ^ν 

ΌΐκέτΐΗ^'ν έτιφάρβίαν, έιτ^^ψίαν ζημίΛν &άν»τον^)9 "χαί 

ι τοις %6ΐίτημώηας έττΐτίμιο», έΐ' μη έπιπόττοιεν τύύς ϋρ^ητ 

μένους^)•. %ού τταρΛϋντβς αύτοίΙ;:την χωρΛν ίταξαν μαίΐ 

ε ρανηναυτοΤςάνοΙσονά^ιι.ΛΛί.** χήνίξειν- όί ΒΪρητ»ί ίτί 
των αύλονντων* Αίφιλος Έυνωρίίι* . , * 

παρά Τιμο&4ν• 

*£τβ^ ί^ Κ»} ΊΤΒΤχσωνος μέρος ίκάστφ •%ε7ταϊ$ ην 
ττέρνΛν κΛλ^νσί9 φέρε τι εϊττωμεν %οιΙ ττερί Λυτής, εϊ τις 
του ονομΛΤος μνημονεύει. κοίλλιστΛΐ μίν γαρ αί Γαλαη- 
%χί^)ψ ΧΛΐ ουκ ΛΤΓολε/ττονται όί αύτων ούτε λ! οίζο Κιβύ- 
ρας της *ΑσιθίΤΐκης ο&Τ5 λΙ Αύκιχι, μνημονεύει όί Λυτών 
Γ "Στράβων έν τρίτΐ) ^) Γεωγρχφουμ^νων, άνηρ ου ττάνυ νεώ- 
τερος • λέ^^ει γάρ Λυτον έν τζ έβϋμ^ της αύτης ητρα- 
'^ματείχς έγνωκέναι Ποσειίώνιον τον άιτο της στοάς φίλο• 
σοφον, ου ιτολλάκις μεμνημε^Λ, συγγενομένου Σκιχίωνι 
τφ την ΚχρχηίόνΛ έλόντι. γράφει ί' ου ν 6 Στράβων 
οίτως' 99 Εν ΣτΓΛνίο^Ο ^/^^^ τί/ ΆκυτΛν/Λ ΐτόλις ΥΙομτέ" 
ρ.658.λ«ν^}9 ως άν είχοι τις ΥΙομνηιόχολις , έν η πέρναι (ιά- 
φόροι συντί^εντχι τχΐς ΚιβυρικχΤς ένάμιλΚοι.^*^ 

^Αλίττάστων όε κρεων μνημονεύει ο της κωμωδίας 
ίτοιητης Αριστομένης*^) έν Αιο»/ύσ^' 

*Αλίπαοτα ταύτα παρατί&ημί σο*. 

κχΐ έν Τόησιν' 

^Οοταηόν ®) 
άλίπαατον άβϊ τον Οεράττοντ* όπΒσ&ίίΐν ^)•> 

0.3α. Έτέ/ ^έ κΛί ,,ΣικελίΛς ΛυχημΛ τροφχΚίς*^ ηίε ίστι, 

ι) &ανάτου Σ.. 3) €&83υΙ>• άν9ρο\}μένον9 ναΐ^. 3) ΓάΧ^ 
Ζ«« ναΐβ. 4) οοθ. τρίτί^ ναΐς. 5) *ΙοπανΙ(} V. 6) Πομ^ 
παδ^ων V. 7) '^ρ'στοφάνης V• 8) Τοαρίυβ. Ζατραχον τ• 
9) €α&ίαν V. Ι^ΤΒ. XIV. Οαρ. XXI. ΧΧΙΙ. 1 59 

φίλΛίψ λέξωμέν Τί χ»1 ηρί τυρύν» Φίλημων^) μλν γοφ 

ίν τω έτιγρχφομένω ΣικβλίΗψ' 

*Εγ(ο πρόηρον μίν ί^όμην *) » την Σ^κ^Χίαν 

«ν τοντ απότακτον αυτό τούζ τνρον9 ποίδϊν . Β 

ηαλον9, €τ&^) ταντα προσδτ£&ην άηηηοώί^ 

[η/ρος Σϋίβλ/χο^ οη αροίησ'τος 7}^, αΥ τε χερίστεροι} Σι• 

ΙμάτΐΛ ττοιχίλ* ίΐ λέγοι τιζ ^Μ^Χ^ηά. 
σηβνη μίν ουρ %οΛ χτημα'ί* φομην*") φίρβίΡ• 

%χι 6 Ύρομιλικος ϋχτυρ^ζ ίνίοξος ΐστί. τερί ου φ^^ 
Αημητρίος ο Έχη-ψιοζ έν ίευτ^ρφ Τρωικού άΐχκόσμΌΌ^) 
οι^τα;^* μΤ^^ * Αχαίας Ίτίλις Τρο/^/λβ/Λ *) , ^ίτερί ^ν γίνε•;• 
τ»ί τυρός αίγειος ηάί(Γτος, ουκ ίχων σύγκρισιν τρος ίι••- 
ρον 9 ο ΊτροσχγορΑυόμενος Ύρομιλίχός * ου καί Σ/;£«ν/λ|^ Ο 
μνημονεύει έν Ιοίμβω ου η <ίρχη * 

Πολλά μ^ν δη προ8Μπορ^'') Τηλίμβροτβ 

γράφων, 

'Έντανϋ'α μίντοι τνροβ ίξ *^χαΐηζ^) 
Τρομίλ*ο9 θαυμαστοί ψ ον $ίατηγαγον• 

Κύριιτ/ίηζ ί* έν ΚύκλωτΓΐ^^ ονίαν καλεΤ τυρίν τον ίριμύν, 
τον Ίτηγνύμενον τψ της συκης οτφ* 

ΚαΙ τυροί οπίας ιστΙ χαΐ /ίίόί γάλα. 

έπε! α ττερί ττάντων είχων των ΧΛρχκειμένων ατοτρά• 
γημοί 'ΧΒττοίημχί τον Τρομιλικον ψ κχτχττχύσω το;/ λογον• Β 
το γχρ λεί'ψχνον των τρχγημίτων κχΐ τρωζίμων χττοτρόί' 
γημχ εϊρηκεν Κυπολις' σκωτηων γχρ Αιδυμίχν τινχ Λτβ- 
τράγημω^^ χυτον εϊρηκεν χλοίτεκος , ήτοι ως μικρόν το 
σωμχ η ως κχκοη'^η κχΐ πχνοΰργον, ως φησιν 6 *ΑσκΛτ 
λωνίτης ί^ωρο^εος. τους ϋ λετττούς των τυρών κχί τλχτ 
τεΤς Κρητες ^ηλείχς^^) κχλουσιν^ ως φησι Σ,έλευκος' ους 
έν 3'υσίχις τισιν ένχγ/^ουσιν. ττυριέφ^ων ϋ μνημονεύει 
— οΰτω ίέ κχλεΐτχΐ'ΤΟ τρωτον γοίλχ — Φιλιπιτίίης έν 
ΑυλοΓς • 

Του9 δϋ Ίΐνρίέφ&αί^^) καΐ τα λάχανα ταντ Ι'χων. Έ 

ι) ρ. 382, α) ΟαβΛίιΙ)• (^μην να1§• 5) Ββηΐΐ. Ι'γ* τε 
Ύ• ββςιιβηΐία σνροί €ίο• ίηοΙιχΒΐΐ ί(1θηι. 4) ωμην V. 5) ^ίΟΜ^ 
Λάά. οοά. 6) ΤρομηλΈία Γ.. 7) Πολλόν μβ δβΖ προΒκπονΘίν 
€θΓ»6'5. 8) οο(1. Άχαΐαί νυΐ^ο» 9) ^^^• >^) οοάά• '&α- 
1§ίας νηΐζφ 1 1) τά δέ πνρίίφ&α, αικ τον£ δέ πνρΐ€φ&α — - 
ίχβιν δοΐιννβίβΐι• ΐ6θ ΑΤΗΕΝΑΕΙ ΌΕΙΡΝ080ΡΗ• 

« 

^ες' χωδ'αρος γαρ ηίόσματα ΤΛυτα, 

ΤοίΛυτΛ ^) Τίνα ίτι του ΟύΧιτίΛναυ ίίΛλβγομένου έτηλ^ 
ί&ύν έΐς έπβίνων των σοφιστών μαγε/ρων έκηρυσσε μύμχ. 
%λ) τολλων ξενιζομένων Μ τφ κ^ρύγμΛΠ, ου γοίρ ϋβί' 
ηνυεν ο σηγματίΛς ο η ην, ίφη^ Άγι/οβίν μοι ίοκεΤτΒψ 
δ ανίρες ίκιταλεΐς, οη %λΪ Ί^άίμος ο του άιοννσου ιταν- 
νος μάγειρος ην* σιωττησάντων ϋ χ»} έπΙ τούτ(ρ νοίντων, 
Ε^νημερος, ίφη, ο Ι^ωος έν τψ τρίτω της ίερίς Λναγροί- 
γ /Ρης τουά^ ιστορείς ως Σιίων/ων λεγόντων τούτο ^ Ζη 
Κοίίμος μάγειρος ων του βχσιλίως κα^ τχρχλΜβων την 
^Αρμο^ίαν, αύλητρίίΛ κλΙ αύτην ουσαν του βχσιλέωςψ ίφυγΜ 
συν Λυττι* 

*Βγώ β^ φ9νξομα& *) ιλβν&Βροί γίγώκ ; 
ούί^ γαρ αν εύροι τις ύμων Κοίλοι/ μίγειρον τινχ έν %ω^ 
μψίίΛ Ίτλην τάρα ΏοσειίίιττΓψ μονιρ. ίουλοι δ\6'^οχοιοί 
ΊΤΛρηλ^ον ύτο Ίτροίτων Μχχεϋνων τουτ ίιτιτηίευσίντωίβ 
]^.6Β^:η όι υβριν η ίι* οίτυχίχν των χίχμχλωτισ&εισων ΊΤοΧεων. 
ίκάλουν ό' οι ταλχιοί τον μίν ττολιτιχον μχγειρον ΜοεΑ 
σωνχ9 τον ί* ίκτοτιον Ύέττιγχ. Χρύσιττνος ί' ο φιλό- 
σοφος τον Μχίσωνχ άτο του μχσχσ3'χι οίετχι κεκλησ3'Λΐ9 
οΤον τον χμχ^'η κχΐ προς γχστέρχ νενευηοτχ , αγνοων 
Ζτι ΊΙίχίσων γέγονε ηωμίρίίας ύτοκριτης Μεγχρεύς το γ#- 
νος, ος κχΐ το τροσωττεΤον εύρε το χτν αυτού κχλονμενον 
Β μχίσωνχ^ ως Αριστοφάνης φησιν ο "βυζάντιος έν τψ χερϊ 
χροσωχων^ εύρεΤν χύτον φασχων χχϊ το του θεράποντος 
ιτρίσωχον ηχι το του μαγείρου, χχϊ είχοτως χχι τχ του- 
τοις πρέποντα σχωμματα χχλεΐ^χι μάισωνιχά. μάλιστα 
γαρ εισάγονται οι μάγειροι σκωπτικοί τίνες, ως πΌρά 
Μενάνίρω έν Έπιτρέπουσι. κχΐ Φιλημων^) ίέ ιτού φησί• 

2φΙγγ άρρεν, ον μάγειρον, ίΓί την οι*Ιαν 
ίϊληφ ' άτΐλως γαρ οχ'δέ ϊν μα τον6 &£ονζ 
ων αν λίγ^^*} σννίημί' καίναί βήματα 
Ο ηΒηορίομίνο9 γαρ ίοτιν. 

τον ίέ Μχίσωνχ Πολέμων έν τοις προς Ύίμαιον έχ των 
έν Σικελία φησιν εΤναι Μεγαρέων^) και ονχ έχ των Ν/- 

ι) Τααντα 3θοβ99ΐΐ 6 οοθ. 3) γ* Λάάΐί Β6\ι^. δ) ρ. *»>• 
4) ύνπίρ λίγε* να1§. οσ αν λέγρ ρ. 38» Β. 5) ΜΒγαροΦψ 
8οΙιντ€ΐ^1ι« ΕΐΒ. XIV. Οαρ. ΧΧΙί. ι6 σα/«ν• αλΛ' ο γβ Πασβ/(Ι/ττο^ ιτβρί ίούλΰηβ μαγείρων έν 
ΆΈ^Λ^Βίομέντι φησί* 

ΤαννΙ μίν ουν τοίαντα• ουμβαΐνη δί ^Α 

νυν μο* δ»Λ%ονονντ^ πάρα τφ 9βσπότι^ 

αστίϊορ* οΰχ άλώαομ ίκφ£ρων ηρίαί. 

9οα έν Συντρόφοις^ 

'Ε^άδίζΐ^ ίξοί των πνλιυν μαγδίρο^ ων; 

Β• §νν69 πνλων παρμένων ^) αδβ»πνοί ην• Ό 

♦ ♦ • πότδρον ου ν 

• • ♦ αφβ2« ίβ») ' ^ 

* * »ατ αγοράν ίργαζομαι* 
ίνρίατο γαρ τι€ όμοτβχνόζ μβ γνώριμο^• 

Ούόίν ο7ν ζ ν ττΛροίίοξύν^ €ΐ ηλΙ ^ντίχης ησχν ίμ* 
9βίροι ο/ ταλοί/τεροι μοίγειροί• ιτροΐσταντο γοΰρ χού γάμων 
ηοϋ θυσιών- ίίοιτΕρ Μένανίρος^) έν Κόλαχ/ τον τοις τβ- 
τροίίίΤΓΛΤς ίΐίχχονούμβνον μάγβίρον έν ττ) της ΧΛνίημου 
Άφροί/της ίορτγ ποιβΤ ταυτί λέγοντα* 

2πον9η• δίδοΌ αν οπλάγχν ακολουθών, ποι βλέπη9$ 

βπανδη• ςρ^ρ', &Τ παΐ ^ίωσία"*)• οπονδή• ηαλώς• Ε 

Ι'/χβ**}• '&βοί9 *ΟλνμπίθΑ9 δνχωμβ&α^ 

*ΟΙνμπία*σ$» πάσ&, πάσαιζ' λαμβανΒ 
5 χην γλωτταν ιν τοντψ ' διδοναι οωη^ρίαν^ 

νγίΛίαν^ αγαθά πολλά ^ των όντων τ» ννν• 

άγα&α*ν ϋντ^ϋίν πάσ&• ταΰτ* §υχωμ9&α» 
ηού τ^αρα Σιμωνίδι/ ϋ φησιν ίτερος' 

Χωζ αψίναα %ως^) ίμιστυλα %ρία Ρ 

9ΐδώ€» τΐ «αϊ γάρ ον χα^Ιω^^) ίπίαταμα^; 

δμφα/νΛί ί' αύτοον την έμτβιρίαν χα} η ττροζ *Αλέζανδρον 

^Ολυμιηάίοζ έτιστολη, τροτρειτομένη^) μάγειρον αύτφ^) 

ηίρίασ&αί θυσιών ίμνειρον ή μ^'^Β φτ/σί* ,,ΤΙελ/γναν τον 

μάγειρον λαβ^ χαρά Της μητρός• ούτος γάρ οίδε τα Ιερά 

σου τα ττατρωα χάντα ον τρότον λύεται χαϊ τα οργιΟ" 

στ/ΧΛ**) χαΐ τα Βαχχίχάφ οσα τέ Όλι;;ΑΤ/«ς") τρο&ύε• 

τοίψ ούτος οιίε. μη ουν αμελησι/ς^ άλλα λαβε• χοά αιτο- ρ. 66ο. 

στείλον ττρος έμί την ταχίστην.** ι) ίντοί π• παρμ• Αέί8ί(& έκ οο(Ι• 3) Βοατ£ί0ΐοκία8• 
άφίσδα τ. άφδίσία οοάά. 3) ρ. ιοί. 4) ΡίβΓβοηυβ. φίρω 
πλίΐω ωσία τνΛξ, 5) ί^βιη• δϊχου ταΐ^. 6) ΒουτέΙβΙοΐίαβ• 
χ* ωσαφ9ν€ οαχω£ ναΐ^• 7) €&8αηΙ>. καηώ^ Ταΐ^. 8) πρΟ" 
τρβπομίνον ά<1βπι•' 9^ 8ο1ι\Υ€ί§1ι• αντ^ ^^ζ- >ο) 6Α8&αΙ). 
αργά δΐΗαστί%ά νιιΐ^;• 1 1) ΌλνμπιαοΛ 8ο1ι^€ΐς1ι• 

Λϋιοη. Τ. III. Ιι ΐ62 ΔΤΗ£ΝΑ£1 ΟκίΡΗΟβΟΡΙΙ• 

<].^. ^Οη α σβμνον ^ι/*) η μΛγΛβρίΐηΙ, μα^Λ ίση ν ίη 
των ^Αδητησί Κηρνχ»ν• οί98 γαρ μΛγβίρων ηοα βοχηνψων 
έχεί^ον τΰίξιν, ως φησί ΊϋλΛ/ίημος έν Ώρωτο^ν/οζ τρωτω, 
^Ομηρος τ» το §έζΒίν Μ του 3ν$ίν τάσσβί, το Λ Άυ^ιν 
Ιιτί τον 'ψΰαστ» μΛΤαίορτίΟί ^υρααν. ηοα ο/ ταλοασί το 
βνΒΐν ίροίν ωνομοίζον. Ιίρων ί' οί πήρνίίβζ 'ίχρί «Όλλον 
βου^υτοΰντβς ψ φησί, ηοα σηευίζοντΒζ ηού /ι/σπ/λλοντβς, 
Β ίτί ί* οίνοχοονντΛζ. κήρυκας ί* αυτούς άνο του ιφβ/τ- 
τονος ωνομαζον^ αναγέγρανταί τλ οϋαμου μαγβίρψ μίσχος 
άλλα κηρυκί. κοϋ Άγαμίμνων ϋ τταρ ^Ομ^Ιρι^β ^ύ§ί βα• 
σίλΒυων* φησί γαρ ο το/^ς*)• 

^Η ιμΙ απο στομάχου^ αρνωψ ταμ» ψηΧίΐ χαλΛψ• 
ηαΐ τονζ μ^ 9ΐΜτέ^ν*9ν ίπΐ %0αρ69 α9ηαίρ•ντ»9 
<&»μ•Ό δ§νομί¥θν9* από γαρ μέτύί $ίΙ&το χαίΜο^• 

Κύύ &ρασυμ3ίί^^9 ο του ΪΙίστορος υίος, άναλαβων τΛβκνν 
Ο κόττΒί τον βοΰνψ ίτ*1 ίίΛ το γίρας ο Ίίίίττωρ ουκ ηίν- 
νατο * συνΒΐίονουν ϋ αύτφ καί ο/ ίλλοί αίέλφοί. ϋυτ»ς 
Ινίοξον ην κοα μέγιστο» το της μαγΛ$ρίκης τέχνης αξίωμα. 
ΤΜέ τάρα *Ρωμαίο)ς ϋ οΐ ΤίμηταΙ — μεγίστη ί' αΰτη 
άρχη — την νερηορ^υρον ίνίείυκοτβς κοϋ ίστεφανωμέ• 
νοι Ίτελίχει τα ΙερεΤά ') κατέβαΚλον• ου ταρέργως ϋ 'παρά 
τφ *Ομηρφ κοϋ τά ορκια κοα τα Ιερί^υτα κήρυκες κομΐ• 
ξουσινψ ως ταλαιας ούσης κού προσηκούσης αυτοΤς^) της 
λειτουργίας* 

Ό *'^5!κ^α»ρ *) ^4 προτϊ ασνυ 9νω νηρνηαί ίπβμηβ, 

χαρπαϋμωε αρναε τ• φέραψ Ιΐρίαμφν χε ΜαΧέσεΟΛ» 

«α« νάλιν* 

^ίυτάρ '} ο ΤάΧ&νβΛον προΐη αρβίων *Αγαμ4μνων, 
ψηαί ίπΐ γλαφυραί ϋψΟΛ^ ηβ* αρν ίηίΧενεΛΨ 
οίαέμβνα»• 
, Κ6Ι4* ΤαΧ&νβίοε^) δέ, '&ίψ ίνϋγχΜί αν9ην^ 

Μάηροψ ^χβίΡ έν χβροί πα^Ισταιψφ ποιμένα Ιαων» 

Έν α τφ ιτρωτψ της ^Ατ^ϋος Κλείίημύς^) φί/λον 

ε ατοφαίνει μαγείρων εχόντων ίημιουργαιας τιμάς ψ οΤς κοά 

το νλη^ος ίνεργεΤν ίργον ην. ονχ άχεικοτως ϋ και Ά^η- 

νίων έν Σαμί^ραξινψ ΰς φησιν ^Ιοβας, μάγειρον εΙσάγει 

φνσιολογουντα ίιά τούτων 

ι) οοά. κοι) τυΐ^• 3} Ι1ί&(1• 5, 39^ ^) βοάά• ι$ρά ν• 
4) αντηε V. 5) ΙΙΙα^. 5, ιι6. 6) ΙΗα^ 9, ιι8. 7) Ι^^ 
τ, 25θ• 8) και β^μοί• Ι^Χίν. Οαρ. ΧΧΠ. ΧΧΙΙί. ι65 

ι 

Β• το&ΦνΈ09 49τ$ ^•ίΓ^•/ ^• ηάνν γ^ψ β§ίρβαρβ• 

νου ^ρΐφδφνί »«1 ηαρανηόψΒ•^ βίαυ 
5 ^ίΛα€ γαρ άπολήοΛΟΛ ««2 χη€ 9υ9χ§ρφ99 

ΛλληΙοφα㣕9 νϊ^Υ* ''*' ταξ»ν τ«μΓ» Ρ 

μΛ τοντορϊ πΦρίηψίν ον νννΐ βίοψ 

ζωμ9ν• Β. τίνα τρόπον; Α• ηροσ^χβ^ %Λγώ αο• φρά^»• « 

αΙληΧοψαγΙα$ *α\ Μα%ωρ Ζντων ονχνων^ 
ΙΟ γ§90μ»νο9 α9&ρωπ69 τ&9 οϋη άβέΙχ9ρο9 

ϋ^ιτσ* ί§ρ•ίον πρωνο9^ ωητ^βψ χ^/•!^)• 

ως*) 3* ηνν ό Μρ4αί %9λορ άνθρωπο» 9(ρ§ύψ, 

αντούί μιν ου» μασ•ηητο^ να 34 βοσηηματΛ 

ενόντα ωπτωρ• ω9 9' άπαξ τη9 η9ορη€ 
ι5 §μηΛ%ρΙα¥ ην ΪΙαβον^ αρχη€ γ§νσμ4νη§ ρ•ο6ι. 

ίπΐ ηλβϊον ^) ηνξαν ^) την μα㧻ρ$Λην τ4χνψ^. 

ί^βν Ιτ• %αΙ ννντων πρ4τ9ρον μ9μνημ4νο§ 

τα ϋπλάγχνα το7ί θ'9θΙσ&ν οπτωσίν φΐογΐ^ 

αΙα9 ον προσαγοντϋ* •ν γαρ ^οαν οΜπ» 
9θ Η€ την τοιαντην χρηααν 4ξ»νρημ4νο&, 

ύ9 9' ηρ9α αντοϊκ νσπρον ^ ηαΐ ταν€ αΙα$ 

πρΦϋάγφνσ§ν η^» των &»ρων γΒγραμμένΦ^ν 

τα πάτρΜ 9ίατηρο»ν瀕 £π§ρ ιίμΐν μοΡΛ 

Μοια*^ αρχΐ} γ4γονΜ τη€ βωτηρία$, 
^ το προοφύίΜ%9χνΛν , ίία τβ των ηθνσματων Β 

ΙπΙ πλβΧον αυξβίν την μαγ9ΛρΝ$ην τ4χνην• 

Β, ηαινοί γαρ 49τ»ν οίτοσΐ ΠΛίαίφαταΦ• 

Α. μ§τα ταντα γαστρίον τϋ 9^ν^Χ»νμ4ν9¥ 

προϊόντος 9ΐβην4γαατ η9η του χρόνου* 

3ο * * * άηρ^βως ίρέψιον 

* * §ταη4ρωσβ ηνακτόν ') , 9$4ΐαβ9Ρ 

π9ρ%ΜομματΙω 9ι ιπίγγρβϋ υποηρανσας γΐυηςΐψ 

ίχί^νν πΦίρΘΛαβαύηΙηαΒν ον3* ορωμ^νον^ 

λάχανον^ τάραχος η•Ιυτ8Χ4€9 Χ^^^^ρυν^ μ4λΛ» Ο 

35 ώ§ πυλό τ«') 9»λ τα9 ηβονας α# ψυν Ι4γω, 

απ97χ Ζ%αστο9 του ψαγδίν αν IV* Ρ9αρου* 

αντοϊζ οπαντβί ηξίονν βυζ^ν ^ οχ^β 

η&ροέζ»τ\ 9γ4νον&* β/^) πόΙας οίαουμβνα^ 

βια την τίχνην, οπ$ρ βίπα^ την μαγβίρίαην• 
4ο β, αν&ροίπβ χαΧρβ, πίρΐ ηό9* «/*) τψ 9*9πόττι, 

Α* ααταρχόμ*^* ^1^79 «/ μαγαρο*, &νομβν$ 

9πον9α9 ποίθνμ»νρ τφ μάλίοτα τον§ ^«οιτβ 

ι) Ροτ•οηυι• αρ4α ν• λ) 6ι•ΑαΙ)• ΙσονΦ υ. 3) 8ο1ιΤ7• 

ο ϋοάά• όπΐ πλείστον τιν V• τιν οχη. Σ.^ 4) οοά^. ηίξαν τ. 

6) Ροχ•οηα•« 4ντα9»ρόν ϊμπν»Μτον γ• 6) τ* λ^άίέΐίΐ ϋίη^. 

ηουλυ τ• 7) ^οά* 4γ4νοντό ^' «/ τ. 8} 8οΙλΤ7• πίριηοδβί τ• ΐ64 ΑΤΗΕΝΑΒΙ ΟΕΙΡΝΟβΟΡΗ. 

ημΐρ νηαηονΒίΨ ψ ^«α «το τΛνϋ^ βυρψί£ραΦ 
Ό τα μΰίΙ$στα συψτφίνοντα πρ6€ το ζηψ %Λλωί• 

45 Β. νηίρ Μνοδβίίαϋ •νΐ' αφ9€^) παναα& λίγων• 
Α* ημαρτον. άλλα 9βνρ6 μο$ αννίσ-θ'ίΛ*)* 
'^) τα τ Ι'νδον $νπρίπζ *) ποιβΛ λαβών, 

Κ^^^ "^λεξις ί' ίν Αεβητίω όηλοΤ οη η μΰΐγβίρίκ^ 
χέχνη έτητηίευμΛ έλευ^έρων^). νολ/της γοΐρ ης οΰχ ατι- 
νήζ έν Λυτφ &Λ(Ηνυτ»ί ο μίγαρος, ηο/4 ο/ τλ Ό'^αρτΌ' 
Ε ΠΗΐϋ ίε συγγροί'^ΛνΤβς ΊϋρΛκλείίης τβ καί ΤλΛυκος ο 
Αοκρος ουχ οίρμόττειν φασί τ^ν μΜγειρίκηι^ αίλλ* βιίίλ 
τοΤζ τυχοΰσι τΰν ελευθέρων, έκσβμνύνει Ά την τέχνην 
πόα ο νεώτερος ΚρΛτΤνος έν τοΓς Γ/γασ/ λίγων 

*£νϋ'νμ€ΐ ^) 3δ , τηί γης ώζ γλυηυ 

οζζΐ καπνοί τ ^ζδρχ^^' Β^ωίΙστερος» 

οίΗβΧ ηίψ ΟΛί ίοιηβν ^ ίν τφ χάσματα 

λίβανωτοπωληί η μάγαροί ^ιτϋλ^Ηός• 

Τ Β, παραπληοίαν οσμή ν λίγβίί άμφοιν Ιγλυηνέ}• 

%Μ Άντιφοίνης ό ' έν άυσνραίτφ ίττοίΐνων τους Σικελίηούς 

μαγείρους λΦγεί* 

2ί%»λων 3έ τδχνα&6 ηδνν^δίαα^ 
βαιτοί δία&ρνμματίδΒζ• 

*ΰί4 Μ4νανίρος'') έν Φάσμχτι• 

^Βπισημαίνδο&'ψ ίαν ®) 
ι} σΜναοία ηαϋ'άριος ζ »αΙ ποικίλη. 

ΪΙοσείίιτΓΤος ίν ^Ανχβλίττονη', 

*Εγώ μαγαρον ϊνα λαβών*) αΗηαοα 
ρ. 663. τα των μαγείρων πάντα Μα&* έκαστου κακά 

άντίργολαβουντος. ίλεγον ό μέν^^) ώί ον% Ι^ί» 
ρϊνα κριτίκην^^) προς τονψον^ 6 3* οτ* το στόμα 
5 πονηρύν, ό 3^ την γλώτταν Μ άσχημονα€ 
ίηιΰ'υμίας ^νίά τ» των ^δυσματων^ 
καβάλος 9 κάτοξος^^)^ χνανστικος, προσκανστίκός ^'% 
καηνόν ου φέρων ^ πυρ ου φέρων, ίκ^"*) του πυρός 
£ΐς τάς μαχαίρας ηλ&ον* ών §ΐς ουτοαΐ* 
Β ΙΟ ^»α των μαχαιρών του πνρος τ'^') ΪΑ,ηλυΟΒν• 

ι) α φής €οτα£8• 3) βϋβαυΐ)• σννέσθ^ιέ μοι ▼• 9) ω ταρ 
ρΓαβΗχΐΕ ΙαοοΙτ$ία8. 4) ΟγοΙΪιιβ• β^πρητη ▼• ^) ΒίηιΙ. κα) 
«λ. ν. 6) ίν&νμοΰ Όίηά. 7) Ρ• ^7^• δ) Ββηίΐοίαβ• ίπιση^ 
μαΙνΒο&αι αν ν, 9) Οοταίβ. άναλαβών ν• ίο) ΟτοΕίιΐ8• 
ίλέγομίν ν. ι ι) οού. Κρητικην ν. ι») ΟΓοϋυβ. κατοζου^ ν. 
ι3) ^ο^(1• προς ναυστικός ν% ΐ4) 6ΐΓθΐίιΐ9. ου πυρ ου φέρων 
Ι' γ. ι5) τ αάά. β οοιΐ• ΕΐΒ, XIV. Οαρ. XXIII. ι65 

Αντιφάνης 9* έν ΦίΚύτιίί την σοφίαν των μα^Λΐ/νν έμ- 
φανίφίν φησί* 

Ονηουρ χό μίν γΧαυ«ΙβΐθΡ^) ωσκδρ αλλοτΒψ 
ξ^β&ρ*) %ν αλμ^ φν/*^• ^' ^<> 9^ λαβράηΜΡί 
Α• οπταν όλον, Β. τον γοΧίον; Α. Ιν νπονρίμματ^ 
ζίσα$. Β, το δ* ίγχίλ9$ον*) ί Α. αΧβί^ ορίγανοψ^\ 
. 5 ν9ωρ• Β• ο γόγγοοί; Α• ταννόν. Β, η βατίζ^ Α• χΧόη» 
Β. πρόοβστΛ &νννον τέμαχοί. Α• όητ^σβϋ ^)• Β. ηρίϋΛ 
βρίφΘίον^) ί Α' οπτον. Β» &οΙτ8ρονί Α, ταναντία• 
Β,οσπληΡί Α,σβσαχ&ω, Β,ψηατιζ; Β,απολβΐμ' οντοοΐ• Ο 

ΜΐϋμΜν 6* οψοίρτυτων ονόματχ κοβΤΛλέγΒί ΒοΙτΜν'') ίν 
ΚυΒργίτΛίς ούτως* 

Εν γ\ <? 2ίβννη ^) , τα( νυ%τα9 ου %α^%ν9ομ9ν 

Φυδ' αναγίγροΙμμ€'9'*9 Λίλα κάηαι λνχνο9 

«•1 βίβΧΙ* ίν^) τα7ς χβραΐ 9 κα2 φροντίζομ^ν» 

χΐ ^οφων"^^) χαταΐΛοιη^'^') , η τί ^^ημωνΰοτίδηί ^*), 

5 ο 3λο£^ η Τννδάρίχο9^*) ο ^ιχυών^ο^ψ Ώ 

η ΖωπνρΤνος. Β. αυτοί δνρηκαί δέ τΛ* , 

Α• τα μέγιστα• Β, ποΧα"^*) ταύτα; Α, τον€ ΧΒ^νψιοταί 
1 §\ • ♦ • * • 

Έγα; 9^ τοιούτον} βρω μ» ύμΐ^, ανίρ8ζ φ/λοι, το 
μύμκ φέρω. ττερί οί * Αρτεμίδωρος μίν ο Αριστο(ράνΒΐος 
ύβ ο^ΡαρτυτίΧΛΐς Τλωσσχίς φησ/ν, οτι στίευάζβΤΛΐ ίχ ηρεων* 
%οά Λίματος^ τολλων ίρτυμίτων συνβμβαλλομίνων. '£τ«/- 
νετος 6' ίν Ό^Ι/αρτυηχ^ λέγεί ΤΛυΤΛ\ ,,Μ(;;ι« Λ ταντος 
Ιερβίου ΚΜ ορνί^ος ϋ χρ>/ "^) τοιεΐ^ τλ αττΛλ» των χρεών £ 
μιχρχ συντεμοντΛ χοϋ τλ σττλάγχνα χοα το (ντερον χοα 
το ΛΤμΛ ίιχ^ρύ'^ΛντΛ , χοα αρτύσανΤΛ όζει , τυρω οντΰψ 
σίΧφίψ, χυμίνω, ^ύμω χλωρφ χμ ξτ^ρω, ^ύαβρχ^''), 
χορίάννφ χλωρφ τε χού ξηρ^ ^ Λού Ι^τ/οι^'®)» χοα χρομ- 
μύω ΧΛ&αρω ττεφωσμένφ ^ μηχωνι χοα στχφίίί^ η μίλίΤίψ 
χαί §0Λς οξείας χόχχοις. εΤνχι ϋ σο/ το χύτο μνμα χοα 

ι) βχ ρ. 29^ Ι^• γλν*ηδόρ ν. λ) ίΙ>• έλέΐν ν. 3) δοΗ-ντ. 
ίγχέΐιον γ. 4) οοά. ωρίγανορ ν. 5) βχ ρ. ^9^. οπτηί €ΐ€ 
Τ• β) ίΐ). ίρΙφίΛν V. 7) ΟοέΙΛ• Βάττων ν. 8) οοέίά• -ί•- 
βνψτη ν. 9) ΡοΓβοηπ»• βιβλίον ν. ίο) Ροτβοηυβ• αοψον ν. 
ΐι) ίάβπν•. ηαταΪΛλοι,πίναι ύ* ία) ιάοιη. τΐί ημών ΆχτίΒηζ 
Τ• ΐ3) ίέΐβιη• Τννδαρικόβ ν• 1 4) ίάαο, πόσα >. 1 5) Ια- 
οιιιΐλΐη οίο βχρίβγίκ ίάβχη: οταν π»ρ οαφραν&ωοί, τταω ζην 
πΑΙ§ν• ι6) οοάθ• χρη δέ ταΐς. 17) οοάά• ^ΰμβραιί να1§. 
ι8) οοά^ γηΟν^ρ ν• ΐβ6 ΑΤΒΒΝΑΒΙ ΐΟΒΙΡΝΟβΟΡΗ. 

Τθ(ταΰτΛ ηαί τούτον ηΛταηο'ψΛντοζ •ού μόνον τοί τρΜί- 

ρίΐμένΛ^ αλλ» %ού ημί^ζψ οίλλος έτβατηλ^β την ματτύιιν 

Τ %ομ(ζ(ον. ύΐΓίρ ^ζ χού ζητήσενζ γενομένης ηοΛ του Οι/λ- 

ηα»νου ΒΪχίντος τα, ίπ των θ'^Λρτντι%ΰν Τλασσΰν του 

τροΒίρημίνου *Αρτ8μίίύρου » ΑΙμιλίανος άωρο^έφ ίφη τ£ 

*Αστ.θίλ<ανίτιι σύγγρΛμμ» έπίεϋσ^οα έχ»γρΛ(ρ6μΕνον ΓΙβρ} 

*Αντίφάνονζ ηαί ΤΛρΙ της ΤΛρα τοΤς νεωτέροις^') κωμίΗοΤς 

μΛΤτύης* ^ν ΘβττΛλων φησιν βΤνχί Βυρημα^ ίηχύ^ρίΛσΛί 

Τ8 %Λν ταΤς *ΑίηνΛΐς χ»τλ την Μαχεϋνων ίηχρΛτβίΛν• 

9*^^* ομολογούνται ίί ο/ ΘετταλοΙ χολυτΒλίο'τατοί των Έλλ^^• 

νων γβγβνησ^αί χορί το τας ίσ^ητας και την ίίαίταν* 

0Τ6ρ αύτοΤς αίτιον ίγένετο χα) του χατα της Έλλα^ος 

ίιταγαγβΤν τους Πέρσας, έζηλωχίσι τήν τούτων τριΚΡ^/ιτ 

χα} ΊΓολχη'ίλβίΛν. ίστορβΤϋ^) τβρ} της χολυτελε/ας αύτωΐβ 

χαΐ Κρατίνος^) ίν τζ Πολιτεία αύτων. ύνομασ^η Μ ι^ 

ματτύη » ο}ς μλν ο Ά^ηναΤός * Α'κοΐλϋωρίς φησιν ίν τφ 

'ίρωτίρ των Ετυμολογουμένων, ατο του μασασ^αι^ ωσιτερ 

Β %αι η μΛ^τΙχη, χαϊ τα μάλιστα χαϊ [η μαξα^)'\* 7Α^^^ 

ίέ φαμ•ν ατο του ματτειν, αφ* ο$ χαΐ η μ^ζα αύτη 

ανομασΆη% χαί η χαρά Κυτρίοις καλούμενη μαγίς, χαϊ τί 

τρυφαν χα^' ύτερβολην ύτερμαζαν. κατ αρχάς μίν ουν 

την ίημοτικην και κοινήν ταύτην τροφην την έκ των άλ- 

φΛτων μα^αν ωνομαζονψ χα) μάττειν το Ίταρασκευχζει^ 

αύτην. ύστερον Ά ποικίλλοντες την άναγκαίαν τροφην 

ίάχολάστως χαί τεριέργως, μικρόν ταραγαγοντες τουνομΛ 

Ο *της μαζης ματτύην ωνομαζον τάν το ιτολυτελ^ς ϋεσμα^ 

το 6ί ματτυάζειν το ναρασκευάζειν αυτά, είτε ,Ιχ^ς 

εΐη είτε ίρνις έΐτε λάχανον είτε Ιερειών είτε τεμμάτιον^). 

τοΰτο α ϋΐλόν έστιν έξ ου καΐ ο ^Αρτεμ/ίωρος^) χαρί• 

^ετο μαρτυρίου '^ *Αλέξι9ος, συνεμφηναι γάρ βουλεμένος 

- ο "Αλεξις την άκολασίαν της παρασκευής χροσέ^ηχε το 

λίτίεσ^αι. ίχει ί* η σύμτασα ίκλογη ούτως ^)9 ούσα έι^ 

του ίιεσκευασμίνου ίράματος, ο επιγράφεται Δημήτριος* 

Τουψορ λαβονσαί τονχφ ψάπ»0ταΙμ4ρορ 

1) €θά. μ9θοηίροΛ9 τυΐς. >) οο^• ^^ ηαϊ ταΐς» 3) Λ^«« 
τ/«# 6Μ&ιιΙ>οη• 4) κΐάίθικ 8ο1ιι;|Γΰί|^1ι• 5) οοά• 9Ϊτ9 μ,•• 
μμυττιον Σ- «ιτ* /ΜνττΑΟΐ' V• 6} '^ίπ^λλ6ΰωρος δείΐ'ν^βί^ΐι• 
7) 00€ΐ^• μαρτΰριον νη]ξ• 8) οντωί εάάίάίΐ δοΐιιτ^βίςΐι• Ι.ΙΒ. XIV. €αρ. ΧΧΙΙΙ^ 16:7 

9Μ99§ίζ§ν\ 99•η(βϊο&§^ η^οιήββ»9^) ηίψ9Τ§ψ 

φορηχης ί! οίφροάίσίοΦΡ ήίοι/ηζ. 

Καί ο *Αρτ8μ/ίωρος ίν τλΤ; ί'ψαρτντικΛΤς Τλοίσο'Λίς 
την ματτύην αίτοφ^/νβ/ κοίνον βΤναι νίνταν !νομΛ τ£ν 
νολντβλωρ ηίυσμοίτων, γράφων οΰτως'^ 9%ΕΪ τις της^) ορ- 
νί^οζ ρΜΤτυης. έσφάχίω ρΛν 6ιλ του στόματος εΐζ την 
κδφοίλιΐν. ίστω ϋ ίοΰλος, ηοί^ΛΊΤΒρ ο τίρόιξ' ίάν Ά ^έ- 
λ^ς, ύς ίχβί τοΤς ττεροΤς ϋν ΤΜΤίλμένψ.** βΤτχ τον 
τρίτον ίχ3'§ίς της άρτύσΒως ηχΐ της έψη^βίρξ ίηφίρΛί Β 
Βυ^ύς* ψ,Κοίί νομϋ» 'π»χΒΪΛν ί^Β χα} νΒοσσους των ^9η 
χοχχυζόντων, έάν^) ^ίλτ/ς χαρά τίτον χρησ'^ΰα. βΙτ 
ίξ$λων τα λάχανα ΒΪς τρυβλίον χαΙ της ορνί^ος των 
χρΒων ίτι^Βίς ταρατί^Βί* το? ^β'^^οι/ς αντί του ίζονς της 
ομφαχος έμβαΚων Βίς τον ζωμον ως ίχΒί τους βοτρυς* 
ίχΒΐϋν ί^ έφ^η γένηταί, ίξίλΒ μΒτα του βοτρυίίρυ 
νρο τον το γίγΛρτον έξαφβΙ)/αί, βΤ^* οδτως το λάχανον 
καταΙ'^ρυΐΓΤΒ. ουτος^) ματτυης^) ίν τοις ηίΐστο^ς-** ?« μ1^ 
ονν χοινον ην τοϋνομα των νολυτΒλΒστάτων έίεσμάτων^ ρ 
φανΒρον' ίτί α χα) ο τρίτος της τοιαύτης Βυωχίας ομοίως 
Α^γβτΟ) Φιλημων φησίν έν ^ΑρίΤΛ^ομένφ^)*^ 

Ρνμν(ζ φυλαΐΛψβ §πΙταττ9 , ««) 9ίΛ ^^^^ι^ 

ποτηρΙων μ9 μαννύηί $Ό(^αΐ9ίτι»• 
%οά ίν Άνδροφονζρ• 

2Ια7ρ τί€ ημιρ Βγχφάτ» ηαΐ ματτνψβ• 

^ΑλΒξις ί* ίν Ώνραύνφ άμφίβίλως ΒΪρψΒν' 

*Εγω 9* ίπ^Μρ άνχολουμίνονί Ιαβω^ ρ•^664• 

Λνέκραγον' Ου βωσ9& τιί ^μ^^ν ματτνην; 

ωσπΒρ αν βΙ το ίΒΐτνον ίλΒγεν» ιη&ανον Ά χα! Ιίίως ίτΛ 
των α»σμάτων αναφέρΒίν. ^άχων ί* ο Σίχυννιος των 
μίν ΧΛΤα ^Αιτολλόίωρον τον Καρύστίον χομωίιοκοιων εΤς 
έστί χαι αυτός 9 ούχ έίΙίαξΒ ί' Ά^ηνησι τάς χωμφίίας 
τας έαυτοΰ, αλλ* έν ΆλβξανίρΒίφ. ην ί' άγαμος ψοίητης 
ύ τις άλλος των μΒτα τους ίχτά• ίιότΒρ ο γραμμαηχος 

ι) οοά^• ιτρ•9τόσβ* ▼αίςο• 3) ^στί *αί τϋ ΒοΥι^βΙζ}»• 
5) εοά^•. ίαν 91 ναΐ^• 4) οοάά* ορτωί ταΐς. 5) οο3. μ•^ 
%νο*9 τιιΐς• 6} ρ• 36ι• . ιβ8 ΑτΗΒΝΛΒΐ 0ΕΙΡΝ08. Ι^ΐΒ. XIV. Οαρ. XXIII. 

Β * Αριστοφάνης ίητούίΛσβ σνσχολάσαι κύτφ νέος £ν• ίποίησε 
ίϊ %λΙ ούτος 4ν ίράματί Άγνο/ι^ τκυτί' 

*Ή9ίον ο^δΐν ΙστΙ μο& τηί ματτνηζ• 
τοντ*9ΪΤ9 πρώτοι 3ίαΗίβ6ψβ£ τοΐ€ *-^ττ»$ίοΧ9 
ψίτίβΛίξαν^) ημΧν 9 »ΐτ» πάντ89 οι ϋ'ίοΐί 
ον% οϊβα* νλην /' Βτι*) μονσ&ηοηάτου χιν09. 

"Όη Ά ΰστΛΤον χλΙ έτϊ ττασιν είσβφίρβτο, Ν/χο- 

στρατός φησιν ίν Άτελχυνομίνω' μάγείρος ί* ίστίν ο 

ίιψΫΟίίμενος ύς λχμτρχν χ»} ευταχτον τα,ρειτχεύοισεν εύίο» 

χ/«ν' τροίίηγησάμΜνος τε^ οΤον ην το άριστον χχί το 

Ο ίεΤιη^ν, χαΐ τρίτης μνησ^είς ΤΛρΛ^έσεως ίχιφέρει* 

Ευ /'*}• αν^ρϋ ^ βΖ οφόδρ** αλλά μην τζ ματτνη 
οντω διαϋ'ησω τα μβτά ταν&*$ ωστ' φΥομΜ$ 
090 αντορ ημιν τουτοψ αιτ<ρηκ Ιτ«• 

η»} έν Μβγβ/ρ9* 

Θ^•Ψ α »λΙ ϋάνδαυλον^)^ η τονΠΛΨ τ» των 
9ΐ9 ματτνηψ^ οΜτΒρον ιΐδβ πωποτί• 

άλλος α τίς φησι' 

Π8ρίφ4ρίίψ ματτνην %αΙ*) ποδάρίοψ^ 
1} βαΐ γαβτρίον τα%Βρ6ν τι %αΙ μήτρας ι'σβκ• 

Αίύνύσίος ί* 4ν ^Αχοντιζομίνιο — μχγειρος όε έστιν ο λέγ»ν * — 

"ϋ^Γ*^) Μοτ* αν τοντοΛΟί παϋν ματτνην^ 
ϋη9ν9ωρ αμ §ιαηνίγαα διαμαρτών μιαν 
αụ π^ριγοραν των ν$%ρων ωθ τον ψίχρόν• 

ΦιληοΜν έν Ώτοίχζ'')' 

*Σξόν απαοάττίο^αι 9λ ολην την ημ4ραν^ 
ηοιονντα ηαϊ δΜντα ματτναί <«^. 

£ Μόλης ί* ο ΛοΕΧβν, τλ Ίτχρχ τοΤς Στχρτίχτχίς έταίκλείΛ 
— ο σημαίνει τχς έτιίεπτνίίχς — ματτύχς (Ρησί λέγεσ'^αι 
Καρα τοΤς αλλο/ς. ο έε χννιχος Μένιττοζ έν τΰ έτιγρχ' 
φομένψ Άρχεσιλχα γρχφβι οΰτχς* ψΛΙοτος ην έτιηωμα- 
σχντων τίνων χχί μχττύην έχέλενσεν είσφέρειν Αχχχινά 
τις' ηχι εύ^έοίς περιεφέρετο χερίίχιχ ολίγχ χχΐ χην/χ οχτχ 
Μαΐ τρύφη^) τλχχονντΛν.** το έε τοαντον ίεΐτνον οι μίν 
*ΑττΐκοΙ τροσγγόρενον έ-τιϋρτισμΛ, οι ίε ΛχριεΤς έτχΤ- 

ρ χλΜβψ των ί* ίΧλ,ύβν ^Ε^λΧηνεκν οι τλβΤ^ττοι εχί^ειτνα. 

Ύοσούτοίν κχι χερί της μχττύης λεχ^έντχν ίίοξον αχιέ- 
ΐβοι* πχι γχρ ίστέρχ ην ηίη• {ιελ'^&ημε-^^) ονν^°) οΖτως. 

ι) βΜΤίβίβαξαν γ. λ) 5εΙΐ'ντβΐ§Κ• νλτν ϊστ* γ» ταΐ^ο• 
5) {Ια<αιχΙ>• η/ γε τ' τ• 4) δείΐ'ντ. μι-^ι Ιοψ τ• , 5) «α] λ(1- 
β£^( Μβίη^ΐάιι»• 6) οοθ. οτατ* αν τ• 7) Ρ• ^77• ^) €θΓ4£λ« ΙιΐΒ. XV. βΑΡ. Ι. ι69 Α Θ Η Ν Α Ι ο τ 

ΤΩΝ ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤβΝ 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΝΤΕΚΔΙΔΕΚΔΤΟΝ. Μ^Ιι μο$ το Τίβστόρβίον δνγλωσοον μίλο9 Ο. ι. 

*Αντηνορ6ί τβ του Φρνγό^ δοΐη ^βοζψ ρ•665• 

ΗΛΤΛ τον ττάι/σοφοι/ Ενρίτίίην, ίταΤρε ΎίμόπρΛΤβζ, ουΛ αν 
ίννχίμψ α'^ΌμνημονευΒίν Ιίτι σοι των ττολλΛΗΐς λβχ^έντοίν 
ίρ τοΤς 'ηΈρίσίΓονόΰίστοίς τούτοις συμττοσ/οίςψ ίίοί τβ την 
ΊΓύηαλίΛν Ηοί4 την ομοιότητα των λβΙ ΐίΛίνως Ίτροσδυρισηο• 
μένων, χοα γαρ χλ) ττβρί τάξδως των τεριφορων τολλάχις 
ελέχθη ΗΛΪ ττερί των μβΤΛ το δεΤτίνον ^τατ6\ουμένων% β 
ΜΊΤΒρ χαΐ μόλις ΛνκΊτεμττχ^ομΛΐ, είχόντος τίνος των ίτο^ 
ρωψ ΤΛ έχ των ίίαχωνοίν ΥΙΚί^ωνοζ ΙαμβεΤα* 

"Λνδρβζ^) ΜΗπνη%ασ&ν η9η σχββορ αιΤαντ»9• «» γβ* 
τΐ ΟΌ τριχών αν τάζ τραπ4ζαί ίΜφΙρβιί ; ιγω δέ 
λίτρον ηαραχέωψ 6ρχομα* ^). *αγω δέ πα χΛορησω ^) * 
απονδαί δ* ίπατα παραχ4α£ τον ηοτταβον παροίσω' 
5 τ^ τταιδί τον€ αυλονί (χρην ηδη προ χ8ίρό^*) βίναι ^ 

%αΙ προοαναφνσαν, το μνρον ηδη παράχβον βαδίζων 
^ί^γνπτιον ^ η$τ ϊρινον* οτίφανον δ* ίητί*^* έπάστφ 
δώσω φέρων των ξνμποτών. ν§ο%ρατά^) τ$ί ποιβίτω, 
ηαΐ δη %ί*ραται. τον λίβανοίτον ^πιτί^δΗ') ίΐπβ* 
ΙΟ οπονδή μίν^) ηδη γίγονβ τιαΐ πίνονηί ηδη'') πόρρω ' Ι) 

ηαΐ αχόΧίον ^στα*, *ότταβος δ ίξοίχβται ^νραζβ» 
ανΙοΌί δ^ ίχουοά τ*9 ηορίοηη Καριχον μϋος τ*^) 
ηΐΑηιια*• 170 ΑΤΗΕΝΑΒΙ ΟβΙΡΝΟΜΡΗ. 

ϊχονϋαν^ βίν* ζ^βν^) προς ηντό μέλος 'ΐωνΜον τ^ 

νίετά ΤΛυτ\ οΤμχί ψ η»} Τ9ρ} ηοττοίβων ^ητησις Ι^ίβ 

£ κλΙ των ατοΗοτταβί^οντων. ους οΙη9βίς ης των ταρόν- 

των Ιατρών βΤνΛ§ τούτων ψ οί άχο βαλανδίου χαδ'άρ^Βως 

ΧνΒΗ» του στομάχου τίνοντβς αμυτην Λτοβλύζουσίν, ίφτ^, 

ούη βΤνΛί χοίλΛίάν ΤΛυτψ ταρϋοσίνψ ούϋ βΙϋνΛί ηνί 

των ΰίρχαίων ΤΛυτι/ τζ ΧΛ^ίρσΛί χρησοίμβνον. ί! ο^) χοίί 

ρ•666•Έρ«σ/<ττρατον τον Λουλι^τψ ίν τζ Τ9ρ} των %α>96Κου 

τροίγμΛτεία ίτίτιμχν τοΤζ τούτο τοιοΰσι^ βλχττίκον οφ^'αλ- 

μων το ίηχβ/ριιμΛ ίβιχνύων ηαί της %Λτω ηοΜας ίτι- 

σχετίκόν. χρος Ιν Ούλπ ίχνος ίφη* 

*)'Όρσ' *^οΜΐηπ$ά9η ψ ηαλ4§$ ηρβίων αβ Χαρο»ψ»Ις, 

ού γάρ ΧΛχως ηνί των ίταίρων ημών ίΧίχ^η το ΕΙ μη 
ΙχτροΙ ^σ«ν, ούϋν αν Ι^ν των γραμματίπων μωροτΒρον. 
τίς γαρ ημών οχλ οΙί%ν% οτ^ ου* ^ν οίτος ο αχοχοττΛ- 
βί^μοζ ΛρχΛ^ς^ %1 μη τι σύ ηλΙ τους Άμ8ί>Ι/ίου άχοβλύ^ 
ζ^ίν ύχοΧΛμβίνΒίς, ίχΛί ουν ΑχΕίρος βΤτης τοιαύτης ^εύ- 
Β ρίας, μά^Β χαρ ίμοΰψ όη χρωτον μίν η των ηοττάβων 
Μΰρεσις Σιχελίχή ίστί ΧΛίίίΛ, ταύτην χρωτων^ βύροντωρ 
Σί%8λων9 ύς Κριτίας φησίν ο ΚαλΧαίσχρου έν τοις ίλβ- 
γ»ίοις ίίοί τούτων* 

ον σηοποψ §€'') λΛτάγοίψ τόξα Μα&ίοτάμ§^Λ. 

Δηια/αρχος^) ο ΜΒσσηνιος^) Άριστοτίλους μαθητής έν 
τφ ΧΒρΙ Άλχβ/ον %αϊ την λατάγην φησιν εΐνοα Σίκηλικον 
Ο ονομχ. λατχ'^η ί* ίστΙ το ύχολαχομενον αχο τον έηχο• 
Άέντος χοτηρίου ύγρον^ ί συνεστραμμίνη τη χειρ} ανω* 
Ά%ν ίρρίχτουν οΐ χχίζοντες βίς το χοττχβεΤον. Κλείταρ- 
χος ί* ίν τη χερ) Γλ»ττ»ν'®) χραγμΛΤβίχψ λατάγην 
Θεσσαλούς %αΙ ^Ροίίους τον αχο των χοτηρίων χοτταβον 
λίγείν• , 

Κότταβος ί* έπαλεΡτο χαεί'*) το τι^έμενον α&λον 
τοΤς νίχωσίν έν τ^ χοτοο^ ως Εύριχίίης χχρίστησίν έν 
Οίνεΐ λέγων οΰτως* 

• ι) 60^(1• ανμπέτύϋοί Υ• 3) δο1ιτ7• ηαΧην ▼• 9) δείιιττ^ 

9τ' ^^9 Ύ• 4) εοά• 9μ Ύ\χ\ζ• 6) ΐΗβά. Β ψ 3ο4. αΒί «ρβίων 
^ΑγαμΙμνω»^ 6) οοά^• χρωτον τιιΐ^ο. 7) ^^ οοά^• θϋ V. 
8) 9* «^έ1• 8οΚοΙ• «έ1 Αήιΐ;. Ρβο* 1343» 9) οο^ά• ΜΛψΐίο9^ 
▼• 10) ΓΧο»οοων Ώίαά» 1 1) «•! Λάά, 6 οοέΐ• 0( 8ο1ιο1• Ατ» ΙοΛ^ XV. Οαρ• Ι• ΙΙ. 1 7 & 

ΜΛ^α γίρφ¥νο€ * ψΦΡ βαΙοντΛ ^) 9^ ατίψΗΐβ 

ίχΛίΛΤτο α χόττΛβος Η*1 το αγγος, βίς ο Ι^βχλλον ^«^ Ο 
λατΛγΛζψ ύς Κρ»τ!^ος ί¥ ϊίβμ^σβί ί§ίηνυσί. Πλάτων ό* 
ί¥ Δ^2 %Λ%ουμ4νφ ταιίιίς ΛΪίος τΛροίνιον τον ηίττοφον 
Λοί Λχοίΐίούσινψ έν ^ ^ξίτταντο κού των σ%9υΛρ/ων ο/ 
Λνσηνβονντίζ. λίγα ί* όντως* 

Ιίρ09 ηότταβοψ παΙζβΛΨ, 11ω€ «^ 9ψψρ §γω 
το 9Λπνον ίνβον *) νχιοασ• , πάνυ βονΙομΛ^• 
Β• αν α νομός Ιατ'; ^^^ άΙΙ* «/•') ^«/«^^) ηαΛβτέον *). 
φίρβ την &υ9£ανψ αίρ* «^«^, ποτηρίΛ 
5 παρά&βτΛ• Β• παίζ9η$•ν 3έ ΐΜρΙ φιλημάτων• Ε 

* * ^^^ Α* άγΒννως ου» ίω 

ηαΙζΗν• Η&βμα* 9έ ^) ιί•ττά/?•Μΐ *) Φψψν ί㧻^ 
ΤΛοβί τ»*) τα# Ηρηπΐ^Λ^Β α• «ντ^ ψνρβίψ 
μφΧ τον ηότνΧον τον αον» Β• βαβαίάξ• ουτοϋΐ 
ίο μφίζων άγων τη 9 ^^) Ίβ^μ$άΒο9 ίηέρχΛτα»• 

Έχάλουν α ΗΛί κΛταητούς τινας χοττάβους. ίστί ίβ 
λνχν/Λ άναγόμεν» τάλίν Τ8 συμττίττοντΛ• Εδβουλος Β«λ- 
Κεροφόντι/* €. 3> 

Τ/( «ν Χαβο§τύ του 9%4ΧΛυ€ ηάτο^^ί μοΛ. ^ 

ανω γαρ ωσπβρ ηοττάββιον αίρομαι• ! Ρ 

ΆνΤίφοίνης ί' έν * Αφροί/της ΓοναΓ^' 

Τορ9$^^) Ιίγω^ συ 3' ου ονν£η€• »ίττ•β•9 
το λνχνίον «οτΛ πρ6σβχ§ τον νουν• φα μ^ν 
%αΙ πίμμα «αϊ τράγημα*-*) νι%ητηρ*ον. 
Β• πίρΐ τον; γΒίοΐον, ηοττΛβι%Χτ9 γίνϋί τρόπον;. 
5 ^• ίγώ διβάζοί ηαΟ^ ον• ο«^^) αν τον %6τταβον 
άφ9ΐ€ ίπΐ την πλάστιγγα ποιηοτι πβσίΤν'^^)• 
Β» πλάστιγγα ποίαν; τοντο τουπιηίίμίνον 
•νω το μινρον^ το **) ηινανίοκιον λίγ^ι^ί 
Α, τοϋχ ίοτΐ πλάστιγξ• — οίτο# ^ ηρατΛν γίγνοται *•) ρ. €67• 
ΙΟ Β. πω€ Β* %Χα»ταΙ τι9 τουτ \ Α. Ιάν^^) ί^ιγτι *•) μην^ν 

ι) βαΙΧοντα ▼• 3) Βίη^• το 9%ιπνον Ιοηβυάοο» τ• ΤψΒοψ 
το 9• ίσηηάσω Ιαοο1>8. 5) Ηϋπηιΐηηιι•• άλλ* αν$μοζ Ιντάλπ^ 
τ• 4) ^ΐαν V. 6( ιη£η• 5) Ηβπηβηηα•• 9τ««« τ•ον \Γ• 
παΖ% &βόν Σ,• 6) Ι#«οαηιηι ίηάίο• Όίαά• 7) ^^ *^^• βοΚι^• 
8) οοά. ΜΦττάβΐΦ τ• 9) £1αι•1• χ< ▼• ^^) €*^αΙ>• άγοινι- 
ατη9 ▼• ιι) βΰΗ^ντ. τον δη ▼• ιι) €Α•λΐώ• ο11• ρ• 66; Β. 
π4ντ• νι%ητ• ▼• ι3) 8€ΐιΐΓ•ί|;Ιι• ηα&* ονον ▼• ι4) «^^1ΐί« Ο 
βολοΙ. Ιιαοίβηί• |ι5) «ο οιη• β^ά» ι6) Βίη<1• γίνηα^ τ« 
17) ρ. 487 ϋ. ταυτό γ* ίν ν• ι8) Ιλ€οΙ>•« τυγ^ί ν• 173 ΑΤΗΒΝΑΕΙ ΟΕΙΡΝ080ΒΗ• 

0ίντη€9 ^^ ν•^ μάψην ΐ€89§7ταΛ ηΰΛ ^ψϋ9 
Γσται πάνυ ιτοΖνΡ. Β• πρόί &»ωρψ τφ Ηοντά^ 
ίτροσβση ηαΐ Μάνη9 %ί9 , ωσηβρ Οίηέτη^ ; 
%λ} μΒΤ όλίγΛ* 

Ώι δδΐ ^) λαβών το ηοτηρίΌΡ ^βΐζοι» ψόμψ• 
Α• ανλητιηωί ίβϊ καρηινονν τουζ δακτΰλονί, 
^Ινον τβ μ&Μρόν ίγχία& %αΙ μη πολύν* 
Β . ίπβιτ' αφησ6&ί. Β, τίνα τρόττον^ ^• δίνρο βλίη9• 

5 τοίοΰτορ» Β» ω Ιΐόσβιδον^ ωί νφον*) σφόδρα• 
Α, ούτω ποιηοδίί. Β, αλλ* ίγω μίν σφβνδόντ/ 
ου% αν ίφίΜοίμην αυτόσ*• Α. άλλα μάν&ανβ» 

Άγχυλοΰντ» γοίρ ') ίβΤ σφϋρ» την %«/))« ενρύ^μως 
ψίμτΛίν τον Ηοττχβον^ ως ΑιΚΛίαρχός (Ρη^ι^ κλΙ ΤΙλάτων 
ί' ίν τ$ άί) τψ ΗΛΚουμένφ• ΤΛρΛκελΒύβΤΛί ίέ τις τ^^) 
^^ρ»ΗλΒΤ μη σπληρχυ ίχαν την χεΤρ»^ μίλλοντο^ κοττο^ 
Ο βί^Βΐν, έπάλουν ί' λτ αγκύλης την του χοττίβου τροβσιν 
ίΐΛ τί αττχγκυλονν την δεξιοίν χεΐρ» έν τοις οίχοχοττ»- 
βισμοΐς. οί ϋ ττοτηρίου εΐίος την αγχύλην φασ/• Βα»- 
χυλ/ίης έν *ΕρωηχοΤς* 

Ευτβ την άη άγ%^λη9 7ησΛ τΰ7σδΒ το7ί *) νβανίοίίψ 
λΒνηόν αντβίνασα πηχνν. 

ηλ) ΑΙ^ύλος ί' έν 'Οστολόγοις αγχυλητούς λέγει χοττλ• 
βους ίΐΛ τούτων ' 

Ευρύμαχοί ονχ αλλοί ονδίν ήσσονα^ 
υβρίζω νβρισμονί ον% Ινα^αΙον^ ^) ίμοί• 
ην μίν γαρ αντφ κοτταβος αέΙ τονμον ηαίρα''), 
Ό του δ* άγκυλητον «οσσάβιόί^) ίστ* σκοποί ^ 

Ιχτ^μων ηβώσα χί}ρ ^) ίφίβτο• 

Ζτι α Λ^λον Ίτρονηειτο τω ευ ιτροεμένφ τον χόττοίβον, 
τροείρηχε μΙν χαΐ ο Άντιφΰίνης' φοί γάρ έστι χχΐ Τ4>χ- 
μοίτΐΛ χλΙ τρχγήμ»τ»» ομοίως Ά ίιεξέρχοντχι Κηφισό» 
δωρος έν Τροφων/ω χ»} Καλλίχς η Αιοχλης έν Κύχλω-ψι 
χλ} Κυττολις ^Ερμιτιτός τβ έν τοΤς 'Ιαμβοις• το ίέ καλοιί- 
Β μΛνον χαταχτον χοττοίβιον τοιούτον έστι* λυχνίον έστϊν 
υ'^ηλον9 ίχον τον μχνην χχλούμενον, έφ* ον'°) τον χχτ*» 
βκλλομένην ίδει χεσεϊίβ νλίστιγ^χ, έντεΰά'νν ί' ίκιχτεν 

ι) 00^• ^^«τα1§. α) Οοηββ ^ι Ροτβοηηβ• νψονί να1ς• 
δ) γαρ Ε^ά. οοϋά• 4) ιφ οιη. V. 5) οοά. τοϊς δΐ τοίσ$ ▼. 
6) Ροτβοη. αιν»σίον9 ηύξ• 7) Ρβίίίυβ. τον μίν η ϋρ» τιι1§. 
8) οο^ά• %όοσαβο£ ννάζ, 9) Ηθΐΐΐήαβ• χΒΪρ* τ• ίο) οοάέ^ 

ο9 Ύ\άξ• }> Ι.ΙΒ• XV• Οαρ. II. 175 

€ΐς λβκοίνην ύκοήβιμένψβ τλτιγβΐσΛν τφ χοττοίβψ' %λ/ ης 
ην ακριβής βύχΒίρία της βάλεις, μνημονβυβί Ά του μΑνου 
ΊίίΚοχΛρης ίν ίίάκασιν. 

"Ε^ηρον ί' έστίΐί ΛΤίος τΤΛίίίοίζ της- ίν λεκΰίνι/. αυτή 
ί* νλκτοα τληροΰται, έχινεΤτε έττ^) χύτης οξνβχφχ ηενάψ 
έφ' Λ βάλλοντες τοις λάτΛγχς έκ καρχησίων ίτΓΒίρωντο 
ΧΛΤΟίίύδΐν ανι/ρΒΪ^Ό ί^ τα χοτταβια ο τλ$/ω ΧΛΤαίνσας• 
*ΑμΛΐ^Ιας ^Αχοκοτταβίζουσιν* Ρ 

*Η Μανία , φίρ* οξνβαφα %αΙ ηαν^άρουί^ 
τμΙ τον ποδανιπτζρ* '') 9 ίγχίασα &νδατοί• 

Κρατίνος έν Ί^εμίσβί* ,/Γφ ίέ^) χοττάβφ ττροβ'ίντας ίν 
ΤΛτρίΗοΤσί νόμοις το χεινέου^) οζυβαφοίς^) βαλλβιν μίν 
τψ "τίντφ α βαΚλοντι νέμω τλβΓστα τ^χης/' το ί' α&λον 
*Αρί9το(ράνης Ααιταλβΰσίν • ,,Εγνωκ έγοί ϋ χαλχίον (τύντ* 
έατί %οττάβ•ιον) ιστάναι καί μυρρίνας. "Ερμιττος }ΙΙο/ραίς*ρ•€β8φ 

Χλάνίδίί ^' ονίαι^) «αταβ4βληντα$^ 
Ό'ώραχα δ απαί δμττδρονάτα*^ 
ηνημίβ'^) δί πιρί σφνρον αρϋ^ρονται^ 
βλαντηί δ* ονδβΐς ξτ* ί(ρωί •) Α£ν«]^^, 
δ φάβδον δ' οψί* την «οτταβιπην 
IV τοιί αχνροισί κνλινδομένηνψ 
μάνηί δ* ουδέν ^) Χατάγων «??«»*•)• 
την δέ^^) τάλοίναν ηΐάστιγγ* αν^*) ΐδο*ς 
ηαρα τον στροφέα τη€ ικηποίβΛ 
ΙΟ ^ν τοϊρι %ορήμασ&ν οΖααν» 

^Αχαιός δ' έν Αίνφ νερ} τΰν Σατύρων λέγων φησ/* 
'Ρ•πτοΌντ%9ψ έηβάλλοντϋ^ άγννντ»^ ψ τΐ μ ον^^) 
λέγοντζί , ω ηάλλιστον 'ίΐραηλίΐ λάταξ• Β 

τοντο α ,9λ4γοντ6ς'* ταρ' όσον των ερωμένων έμίμνψτορ 
αφιέντες ίτ αύτοΤς τους λεγόμενους κοσσαβους^ δίΟ καί 
Σοφοκλής έν *ϊνΰΙχω^^) ΆφροΑσ/αν εϊρηκβ την λάταγα* 
^^Έαν^ δ' Αφροδισία λάταξ τταισίν έχεισκύχτεί^^) ίά- 
μοις.** κα} Εύριχίδης έν Ώλβισ^ένεί' 

ΙΙοΧ»9 ιΜ %οοαάβων αραγμοί Κυπρ%δο9 

προσωδον αχ$7 μίΧο9 ίν δομο^αιν, 
ι) οοέΙ(1. βϋ Εαείαΐΐι. ίπινιιταί τ* «V ν. ») 00(1(1. ττο^ο- 
ννπτηρα ▼. 3) οοέΐά. δέ V• ^η Ι-. 4) οοάά. %ιν4ον νυίζ» 
5) οοάά. οξνβαφον ν. 6) οοΰ. δονλαι ▼• 7) Ροχβοη. ηνψ• 
μίδ99 — αρ^ροΰνται ν• 8) Οοτλ^β €1 1&θθ1>8. Μρω9 ΎΐΔζ, 
^) « ρ. 487 Ε• *ο) ΙλοοΙ>•. λαταγων η τ. ι Ο ρ. 487• «^ 
οοά- την ▼. 12) ρ. 457• πλάστιγγα ν• ι5> *ί μον Ύυίζ• 
ι4} Γη^ηι• 3« 1 5) §π»γηνητ9Λ V. 174 ΑΤΗΒΝΑΕΙ ΟκίΡΝΟβΟΡΗ. 

««2 ΚΛλλίμαχρζ ^} ϋ φ^ι ' 

οιν9πότα$ 2&κ9λα€ ί% ηρϋηωρ Ιβτα/«€• 

^Ην ^^ Τ/ χ^ «λλο χοτταβίωρ Λΐίος τροη^^/ανον 4ι^ 
ίίΛ τούτων* 

*0 3*αγρνπνησΛ9*) ηνραμοΖψχα Χι^ψηα$ 

τα «οττάβΐΛ^ ιια) τμψ παρονσωρ ην &ίΐ9Λ^} 

φιληύβί• 

ίγ/νετο Ά χλΙ χΒμμάηά ην» ίν ταΤς ψΛνννχίσοβ $ ίν α/^ 
ΐίλΒΐστον όσον χρίνον ίίτργρύιτνονν χορΛνοντβς' *«} ίίοηο• 
μΛ^ΛΤΟ ΤΛ τΒμμΛΠΛ τοτβ χοίρίσίΟί^), οίχο της τΰν αναι- 
ρουμένων χαράς. μνημονΛυοί Ευβουλος ίν 'Αγηυλίοηβέ 

,λίγων ούτωσΐ* 

Κφί γαρ παΙοΛ ηίττΗ*) τα Ρΐ%ητηρΛα• 

'£ξ9πη8ηα αρτίωί^ ηίττουνα τον χαρίαιον• 

οη Λ χαΐ φ/λημα ^ν ίβ'λον, έξης λίγει ο Ευβουλος' 

£ΐβΡψ γ9ναΛ%§9• ψνν οπω9 τηψ ννχ&* οίην 
ιψ τρ ⧻άτρ τον ηαιΒίον χορ*99»τ§• 
4^σω δί ψΜητηρΛον τρΜΪί τα&νίαί» 
ηαΐ μήλα πένΐ9 %α\ ψίληματ 9ψνέα• 

ΟΤΙ α έστούίαττο τάρα τοις "Σιη^Κίωταις ο αίτταβοζψ ίη^ 
λον έη του %αϊ οΙ%ηματα'') ίχβτηίαα τζ χαΛ^ αατα^ 
σχ8υΛ^$σ3'αίρ ως ίστορβΤ άικαίαρχος ίν τφ τερί ΆλΜοίου^)• 
ουκ άττΒίηότως ουν οϋ* ο Ι^αλΚΙμαχος Σ/χβλ^ν την λ«- 
τα'Ϋ» τροσηγόρευσΒ^)» μνημόνευα των λατα^ων ααϊ των 
αοττάβων χα) ο Χαλκούς καλούμενος ί^ίονύ^ίος 4ν το% 
ίλεγε/οίς ίιά τούτων 

Κότταβον ίρϋάΒβ αο§. τρίτον έστάνα$ οΐ δροέροηϋ 

ημ*ί€ ηροοτί^9μ9ν γνμνασίψ ΒρομΙου 
%ωρνΛΦν• •/ α παρόντβε ΙνΙρττε χΛραε απαττβτ 

*£ αψαίραί ηνϋοων* ηαΐ πρίψ ίαΛνον ι9»ΪΡψ 
όμματα βηματίσοέο^ί ^^) τότ Οί&^ραψ τον ηατα Μη/ν^ 
§ί9 οαον αί Ιάταγβ€ ^ταιρ^οι» ίατέτατα^ 

ι) Ργα§πι^• 103. 3) Ροηοη. 6 β* αγρνπνησαί τον πνρ• 

▼• 3) 6οά• &έλιι τ• 4) 5ο1ι^• 6 οοά^• τβιιί^ίβ. %•ρίο»Λ 

.ν. 5) οοάά, πίΐίτβΛ ψ• οί ίη£Γ&• 6} €οά• οί ρ. 646 Β• άρτι 

ύ€ Ύ• 7) ^οά. β( 6«8ΐαΙ>• οί βήματα ν. 8) οοά. 6€ ΟμαιιΙκ 

'^ΙΙαμανος ▼• 9} οοάά, προσηγόρΛνε ν• ίο) οοάά» βηματί- I^IΒ« XV. Οαρ. η. πι. 175 

έηηλέγων ίη τ£ν αντδρ ΪΚνμί»¥ μλΪ τϋβ * 

*'ΤμΡύν€ ύίνφχφΛρ ίηΜξίΛ 9θΙ χμ %βΛ 9/*7ιν , Ρ•^^• 

τόρ^Λ 90Ρ ΰΙρχΛ7φψ τηΙίβαπΦΨ Τ9 φΟφν 
ΜίρΜσίι^ γλωΦ9^ς^ΐίΦη4μψύμ»ρ Μ μέγ^Ψ αΪΡΟΡ 

τονΒ' §πΙ ανμποϋίφυ^) Β§ξ»ότη9 τ« Ιύγο9 
ΦΛίοΛΦΰ Μφνσύρ ίρέτΛί ίπΐ οέΐματα π4μπ»Λ• 

ΜΛΤΛ γαρ τον ^Λοίτερον Κρατί^^φ ίζ ίν Όμφάλ^ φιι^/* Ο•^• 
Ώίρφίρ μίρορτα*) τορ %Λλω9 ^νδαίμ^ρα 
ηρΛίττορ' μάχα$ Β* λΙΧφ»9§ νΐ πορφΛ*) μέΧ崙 Β 

9*^ ον Ο Κύνουλχος, αεΙ τψ Σύρψ ανηκορυσσίβίΛνος ηού 
ΌνίέτοτΜ τίίς φίλονβιηίοζ τΛυ(μ$νος, ιΐς βΤχλ ψρίζ «ι/τόν» 
ίπβ} θόρυβος χλτλϊ^λ το σι/^τοσ/ον» ίφ^* τΐζ οι/το^ α 
τωρ Σνρβηνοί/οίΡ χορός ; λλ) βκΜ^ ί* /λ τοι/τα^ν τδρ ίτωρ 
μΛμρτίμίροζ τίνων 9 ίρΰψ Γνβ μίΐ ο ΟύΚτίΛνοζ βρβν^ύγτΛί, 
€Η^) ίη των άτο&ίτων τοϋ; ^Ομηρ/ίχίζ *^μόνος ΛνΛστΛσας 

τ» ΗΟΤΤοίβίΛ* 

*^^γγ§ι^99 αγα&η9 Β§νρ* ΐτ» π»ν96μ9Ρ0$9 
μι) ηυΙΙ'ΛΛΡ ¥ρ^Μ9 δίΛΐυσατ9, ηαΐ «ατά&Λ9&§ Ο 

τηρ {νΜσιΐ' παρ ίμοί^ ηοί τλ9§ μΛψ&άρβΊΒ^ 

Μίς την ταρονσαν ζητησιν ίητηίΛί» ίντοί. ορω γαρ ηλΙ 
^6^^ χαΐίας ^ίη φίροντας ημ3)β στεφάνους %λϊ μύρ». ίΐΛ 
τί ί•} λίγοντΛί των ίστεφανωμίνων ίαν λυωνται οί στί- 
φανοί, οη ίρωσίΐ τοΰτο γαρ ίν ΤΛίσΙ τλ Καλλίμαχου 
άναψνωσχων έτίγράμματα, ων ίστί χαϊ τούτο, ίτεζήτουν 
μα^εΤν, είτοντος τοΰ Κυρτρ^α/ου^)* 

Τα 3έ ^όΒα φνΧΙοβοΪΛνΡτα ^ 

τωρ9ρ69 ^ αηο οτεψάρΜΡ ^} πάρτ ίγίρορτΦ χαμαΐ• 

σον ουν ίστιν, ΰ μιουσΐΗθ!τατε $ την χίλίβτη μου ταύτην 
^τησίν αχολύσασ^αίρ άημίχρίτε^ ηαΐ ίία τί οί ίρωντες 
στβφανονσί τας των ύρωμίνων 3ύρας, 

Καΐ 6 ίίημόκριτος^ 'Αλλ' Άλ καγω , φη^ί, μνημΟ' 
νευσω των τον ΧαΚκοΰ τοίητον %αΙ ^ητορος Αίονυσίου 
— Ιίαλκοΰς Ά χροσηγορεύ^η ίία το συμβουλεΰσαι 'Μψ 
ναΐοίς χαλκψ νομίσματί χρησασβ'αίψ καΐ τον λόγον τον- 
τον ανέγραφε ΚαΧΚίμαχος ίν τη των /):ρΌ/}ΐ«»ν άχογρα• Β 

Ι) 6θ€ΐ^ ξνμπφφ• τνΛξ. 3) μ^ρ φψτμ Υ. 3) ιτ^ι^αν Ι«• 
4) 9ίε ρηι. V. 5) βρ• 45. 6) οοά. τίρ Βίρ^ρων τα 
7) οτομάτωρ ΟλΠίχη• 176 ΑΤΗΒΝΑΕΙ ΌΒΙΡΝ080ΡΗ. • 

φζ^) — λέξω η καϊ αίτος ίη των ίλβγείων. συ ϋψ δ 
Θεόδωρβ, τοΰτο γκρ σου^) το κύριον ίνομα, 

' 9έ%ου τηνδβ ηρφπινσμίνην 
την άη ίμον ποίησιν, ίγω δ' ίπιβίξια πίμπω 

σοΙ πριΰνφ χαρίτων ίγι^ίράσαζ χάριτα9. 
%αΙ σν λαβών τόνβ δωρον αοΜβ ανηπρ^ί^$, 

σνμπόσίον Ηοαμων ηαί το αον 9υ &ίμΒνο€φ 

Ρ φ^ζ ο3ι^9 ίίΛ ^Λ των Ιστεφοι,νωμΆων έάν λνητοα ο ϋτ^ 
φανος^ έρΣν λέγονΤΛί; ιτοτερον, ^τι ο ίρως τον των έρων- 
των ί^^ους ττεριαιρεντΛΐ τον χόσμον^ ίιοί τούτο την^) τοΰ^) 
έιηφ»νουζ κόσμου τβρίΛίρΒσίν φρνχΐον'^) τινχψ φησ} Κλίρ 
άρχος έν ττρωτω ^Ερωτικών, ΧΛίσημβΐόν νομίζουσι του 
κ»} τον τον η3^υς κ^μον χ8ρΐ7ΐρ7ΐσ3•Λΐ^ τους τοιούτους\ 
ή ΧΛ^ίτερ Μ της μχνηηης αλλ» ιτολλ» χαΐ τοΰτο σψ 
'^ρ.^ηο.μειουντοίί τίνες ι ο γαρ ίη του στεφάνου κόσμος 8ύ^ 
ίχων μένιμον σημβΐόν έστι τάβΌυς οΙβεβΛίον μέν ^ χβχαΑ- 
λωιησμίνου ίέ. τοιούτος ί* εστίν ο /ρως* ούίένες γαρ μ£λβ> 
λον των έν τω'') έραν ον^α;}/ καλλωτίζονται $ εΐ μη αρ» 
η φύσις οιονεί τ/ ίαιμίνιον ίικχ/ως βραβεύουσα των ιτρα• 
γμοίτων ίκαστον οίεται ίεΤν τους έρωντας μη ^στέφανου• 
σ^αΐ9 τρίν κρατησωσι του ίρωτος* τοΰτο ί* έστϊν οτικ» 
κατεργασαμενοι τον έρωμενον αναλλαγωσί της έιη3νμ/θίί• 
την αφαίρεσιν ουν του στεφάνου σημεϊ^>ν τον ίη έν τ( 

Β ίιαγωνίζεσ^αι είναι τοιούμε^'α. η ο^Ερως αύτος ουκ ίων 
κα^^" αντοΰ στβφανοΰσ^^αι καϊ άνακηρύττεσ^αι των^) μ^ν 
τον στέφάνον τεριαιρεΤται^)^ τοΤς ίέ λοιιτοΓς ένίϋωσι» 
αΥσ&ησιν^ μηνύων οτι ηττώνται ντο αύτοΰ' ί/ ο έραν οι 

* λοινοί τους τοιούτους φασίν; η οτι λύεται μεν τταν το^^) 
όείεμένον , 6 ό^ έρως στεφανουμένων τίνων ίεσμός έστίψ 
(ούϋνες^^) γαρ άλλοι των ίείεμένων ττερί το στέφανου• 
σ^'αι στουίαζουσι νλην οι έρωντες) την του στεφάνη 
ίηλωσιν*^) σημείων τοΰ ττερι τον ίρωτα δεσμού νομίζον• 

Ο τες έραν φασι τους τοιούτους^ η ίιά το νοΏίάκις τους 
έρωντας όιά την ττο/ησιν '^') , ως ίοικε, στεφανουμένους 

ι) εο^θ. αναγραφή ηιΐ^ο• 3) οοά. γαρ σον ταίςο• 

* 3) δοΐινν. το προς την νυΐξ, 4) τον Λάό• β οοά. 5) οοιΐ• 
φριτιτον τιιΐ^. 6) οοάά• π6ρΐ7]ρδΐσ&α$ τιιΐ^• 7) έν τ(ρ οπι• 
6ί1ιΙ« 8) οοά. τον ν• 9) ιτΒριαίρησΌΌ^ Υ• ίο) το Β,άά» οοάά• 
11) ον&ένδ9 ν. 1») εοά^ δη λΰοίν ν. ι3) ποίησαν V• Ι^ΐΒ. XV. Οαρ. III. 177 

Ψ9ρίρρ€7^^) Λυτών τον στέφανον, άνηστρέφομΛν τζ Ατο- 
νοί» το ΤΛ^Όζ,ύζ ουκ αν τοτμ του ^βφάνου τΛρίρρέοντοζψ 
$1 μη ίΙρ»ι/ι ^ οτί αναλύσβίζ ^ΒρΙ μόνουζ μοίΚιστ» τον^ 
/ρβ?ντας ΧΟΛ ΗΛταίβίβμΙνους γίνοντοα , την ϋ του στβφβί- > 
νου άνάΧυ^ίν ΧΆΤοίίβίβμένων τίνων ίΤνοα νομί^οντΒς, ίρ£ν 
φβσί τους τοιούτους '^ ΧΛΤΛίϋβντοα γαρ οΐ ^ρωντ6ς9 βΙ μη* 
Λροί ίΐΛ το ΧΛΤδστέφδΌα τφ ίρωτί τους έρωντας ούχ Μ* Ώ 
μΑνος Λυτών ο στ^ανος γ/νβτοΐί. χαλΛΧον γκρ έχϊ μογοίλιρ 
χοά ^$ίφ τηφάνω μιχρον χοα τον τυχοντ» ^Β?νοα. οτ•- 
φΛν9υσί α^) ΤΛς των ερωμένων βνρας ητοι τιμίως χάριν, 
ΧΛ^ΛΤβρβί Τίνος 3'6θΰ, ΤΛ τρρο^υρΛ στΛφκνουσιν χύτων* 
^1 ου τοΤς έρωμένοις, άλλα τω "Ερώτι Ίτοιούμενοι την των 
στεφάνων Λνά^Βσιν^ του μ^ν^) ^Ερωτος τον έρωμβν^ 
ί^ΛΚμΛψ τούτου Ά νχον ίντα την οίχησιν, ΤΓδφχνονσι τλ 
των έρομένων τρο^νρ» * ίΐΛ τχΰτ» ϋ χχι 3νουσιν /νιοι Μ 
τλΙΙ; των ερωμένων Άύροας. η μάλλον ΰφ' ίν οϊονταί Τ4 £ 
χαϋ τρος άλη^Βίκν τον της '^υχης χοσμον έσχύλΒυντοα^)^ 
χού τον του σώματος χοσμον ύιτο του τάκους έξχγομΒνοί 
χού σχυλΒυοντΒς έοιυτούς χνΛΤί^έΛσι. χ£ς ί* ο έρων τοΰτο 
ίρ^ μλν ταροντος $ μη χχροντος ^) ί^ του ερωμένου τον 
ίμτοόων νοίΒΤτοα την άνά^Βσιν. ο^Βν Αυχοφρονίίης τον 
^μ!μτ<β έχοΤ^ον Λΐχόλον έτο/η^Β λέγοντα* 

««Λον μνημ• ^) ηαΐ πέΒ&λΛ «αϊ τάρ ') %»ρ4ϋίν ^) ααί 
τάν &ηροφόνον λογχίδ\ €πβ{ μοί ψ6ο9 αΙΧψ ^}» 
ίπΐ τάρ Χάρ^σ* φίλαψ παΖία ηαϊ Ηαλάν• ρ 

Άλλα μην χαϋ ο ίβρωτατος Ώλοίτων έν ίβϋμφ^^ 
Ίϋομων χροβλημά τι τροβάλλΒΐ στΒφανωτιχόν, οτΒρ £ξιον , 
έστιν έτίλύσασβ'ΰα, οίη'β»^ λέγοντος του φιλοσόφου* ,ρΙΙΙη' 
λων Ά^) τίνων άιανομαί χοϋ στΒφάνων χλΒΐωσ$ν &μΛ 
χοα. έλαττοσιν άρμοττοντων των άριΆμων των ωύτων^^ ο 
μλν ϊϊλάτων ούτως ΒΪχΒν. ίστι ί* ο λέγΒΐ τοιούτον* ίνα 
βφάλΒσ^ΰα ^) αριθμόν •υρΒΤν, ξ ίως του ΤΒλΒυταίου β/^βλ- 

ι) 9Τ•ρΜΜρ«»ν ν. 3) 3^ Μΐΐ τας £. $) μιν γαρ "Ερ, Ι«. 
4) οοά^ ΙσηυΙ»ν^α$ Υ• Όβίηάβ τοντοΛ9 ιμ) τ. ▼• 5) πβίρέν*- 
ΤΦί Λάά• δελτν*• 6) Ηβηη«ηηιχ•• ροημα ▼• 7) *^^ Βάά• 
Ηβη• β; οοά3• ηνρίηρ τηΐς. 9) 3ολ^• βΙΧλό Υ. άλλ^ Ζ,. 
ίο) ρ. 8ΐ9 Β. 11) τβ Ώϊηά, β οο^« θ( Ρΐλίοηβ. ιι} οοάέί. 

ΑιΗοιι. Τ. III. ^ Μ / ΐ8θ ΑΤΗΒΝΑΒΙ ΟΕΙΡΝΟβΟΡΗ. 

η» ιτ/ομνη^ίΛ ηβΝ τίς αγκύρας ανβλομένΰυς β/ρβσ/β( Τ9 
Μσ9 χ^μίνους ατταΙρΒίΥ ου ίνναν^οα• ^Τ^σβ^^^οι/^ •2ν 
^ΛΐΙ^ν τοΰτ,βΤνοα τάλίΡ έξβι/Βγηαμίνους της νδύς το βρί' 
τας άχο^έσ^οα τάρα τον αίγιαλόν* ηοι '^οαστα αύτψ 
τοέΐίσαρτας Τ€ρίόβΒΪς αταλλαττεσΆοα• της Ά Άίμητης 
ία^βν ίηλωνάσης οτι το βρέτας ηφανίσ9η ηοα ζητησΛώς 

Ό γΒΡομίνηςψ βνρβ/ν μ^ν αύτο τους ζητουντας έτ) της ηιο- 
νος^ ύς ί' αν βαρβάρους ΚΣρας, ύττονοησαντας αύτοματον 
άνοίοίραχένοα, ττρος τι λύγου ^Όοράπιον αχβρηίσασ^οα χαβι 
^θύς εύμηχεστάτους των κλοϋων εκατέρωθεν έτίστασοί- 
μίνους χεριείΧησοέ ψάντοβ'βν* την ϋ Άίμητην λύνασαν 
\αύτο αγνίσοί κοα στησοα τταλιν ένΐ του βάθρου^ καθάτΒρ 
ψρότερον ίίρυτο. όίοτερ έξ εκείνου καθ"* ίκαστον ίτος 
ΛΤΟΚομί^Βσθοα το βρέτας ές^) την ψονα κοα άφανί^Β" 

£ σ^Όί» ^οαστα τβ αύτξ χαρατί^Βσθοα* καί καλεΤσ^οέ 
Τύνεα την*") ίορτην, οτκτυντονως^) συνέβη νερίΒίλη^' 
νΜ ΤΟ βρέτας ΰτο τΰ» την τρωτην αύτοΰ ζητησιν τοιη- 
σαμέροϋβ. 

*1στορΒ7τΰα ί* ύτ αύτον έκεΤνον τον χρονον των Κα- 
. ρΰν βεκπίοέμον/φ χερισχεθέντύ^ν 9 έτΛ το μαντεΤον Τ9θ 
^Βου ταραγενομέρων εΙς "Ύβλαν καί ττυνθανομένων τερί 
τωρ άιτηντημένων , ΆετιτΙσοΛ τον *ΑχολΚωνα τοίνην αΟ' 
χους ατοίοΰνοα τη θεφ ίί ίαυτων ίκούσιον κοϋ χωρίς 
ίνσχερους συμφοράς, ην έν τοΤς ίμττροσθεν χρονοις άφω- 

Τ^ ρισεν ο Ζευς τφ Ώρομηθεΐ χάριν της κλοτης τον χυρίς^ 
λύΛς αύτον ίκ των χαλετωτάτων δεσμών χομ τίσίν 
ίκαύσέον έν άλχηρ/φ κειμένην ίοΰνοί θελησαντος, ταύτην 
ίχειν ίητάξοα τον καθηγούμενον των θέων• όθεν άτ^) 
έχε/νου τον ίείηλωμένον στέφανον τφ ΏρομηθεΤ τεριγε» 
νέσθώ κοϋ μετ ου χολύ τοΤς εύεργετηθεΐσιν άνθρωχο§ς 
Μ αυτού κατά την του τυρός όωρεάν, ίίοττερ κοά τοις 
Καρσί κατά το ταρατλησιον ίθος ταρεκελεύσατο στεφα» 
νύβίατί χρωμένοις τζ λύγφ καταδεΤν την ίαυτων κεφαλήν 
ρ•673•ΤθΓς κλάίοις, οΤς αυτοί κατέλαβον την θεον. καταλνσοα 
α καί ταλλα γένη των στεφάνων έττέταξε χωρίς της 
ίάφνης* την ί* αυτίς ίφη τοΐς την θεον θερατεύουσί 

ι 

ι) η$ Όίηά• ο οοά• >) οοά. Τον§αίτην Ι^. το ν§αττ^ν V• 
3) έν τένας ΌοΒτ&βαβ. ^ιιχείιιί τένΐ9 ? 4) Ηογηίαβ. οντ ««• τ• Ι.1Β. XV. Οαρ. IV. ι8ι 

βί^Φέζ ΛΊΤονέμΛίν βΰρον» τοΤς τβ χ^^Λϋην ί» τ^Φ,/ιαη^ ^ 
η/Ικ^ ηΑΤΛΧολοί^σΛντΛς αυτούς αβλαβείς ίσΛοβ'ΰα ηού 
α»ην ίν Λυωχίοας ΛττοίίϋΐβΤΛζ τ^ ^εψ την ΊΤροσψίονηοβ 
ί^8Ρ Τ9υζ ΚίρΛζ ΌΤΛηοΰ(ΓΧ£ βουλομένους τοΓς ίχ του χρψ» 
9Τηρίον9 %Λτα}ΛσΜ τ»ς ίμτροσ&Βν Βΐ^Ίσμίνοίς στεφΰη^ω» 
(^•^^» Λυτούς τβ ηατ» ψλη^ος χρησ^οα μίν τζ λύγφ, τοΛ 
Α ^ΒρΛΊΤΒυουσί τψ Άβον έτατρίψοα φορεία τορ ηοΔ νυ¥ Β 
ίτί ίέΛμένοντΛ της όοίφνης στ4φΛνον. 

Μ^ημονβυΒίν ί' ίοΜεν Μ τοσόν τ/') της ηατΛ την^) 
λνγον στΒφΛνύσ6»ς *ού ΊίίΧΛίνΒΤος ο ίττοτοίος ίν τ•φ 
ίηγρίμμΛσί, τοίητης ντάρχων έηχωριος ηοά την 4η- 
%ίριον ίστορ/Λν ητΛχηκύς ίν τλβίοσι. λ^γ«ι β* Λτ»ς* 

3Λΐννσ&αΛ ζδφύρον πνβύμΐΛα$ τβ^όμβψοί, 
αρη$ϊ μο$ λιτή *) μ^ρ υπό πΧβνροϊαι^) χαμβΌνη^)' 

ίγγν&ί *) γαρ προμάΐου δέμνιον Μβπίηί Ο 

ΜβΛ Χ»γο9, αρχαϊον Κάρων ϋτΙ(ξΛ9• αλΧα φ§ρέ9&09 

οΙρο9 ηαΐ Άϊονϋωψ ^ χΛρΙ»σσΛ Αν^, 
^μζρΗ πίροττ»€ ψ οπω9 ^«ο( Μνηϋα ψνμψηρ 

μέΐατωμίν^ ρήσου δβσπότιρ ημηέρ瀕 

ίν τούτο§ς γαρ άμφιβολως βίρηχως ο ΪΙ$%αίνΒΤος τοτερύιν 
ττρωμνης ίνβηβν η στεφανύσΒως άρκέΡται τ^ λυγφψ τζ 
λίγΒίν αύτην των Καρΰν άρχαΤον (ττέφος τρϋηλον %αΛί Β 
ττησί το ^ητονμβνον. συνέβη Ά την της λύγου σΤΒφάνΰΒτ 
σιν *οά μέχρι των κχτα Ώολυχράτην ^) χρόνων^ ύζ £ν τις 
ΒΐηάσΒίΒ^ τη νη7(ρ συνη^Βοτέραν ύχίρχειν. ο γουν *Ανα^ 
ηρίων φησί' 

Μ§γΙστη€^^) 6 ψιλόφρωρ 9έηα βη μηψβΒ ΙνΛ^Βη 
ϋΧΛφαΡουταΙ τβ^') λνγιψ πάί τρνγα πΐρϋ μ$λ$η9ία• 

Ταύτα Ισασιν οΙ ΆβοΙ ως χρωτός αυτός ίν τη %αλψ 
'ΑλΒξανβρΒία ΒΪρονψ κτησάμΒνος τί του Μηνοίοτου αυ7' 
γραμμάτιον, χομ έηίΒ/ξας τολλοΐΐί έξ αυτοΰ το τάρα τψ 
^Ανααρέ^τι ^ητούβίΒνον. λαβών ϋ ταρ ίμιου ο τάσι «λ•- Ε 
την ονΒίΙΙζων ^Άφαιστίων έξίίιοτοιησατο την λύσινρ μμ 

ι) ΙανπΜορχι V. 3) χόρ Υ. 5) Αχι(1ιο1« >. ρ•^;• 777* 
4) οοά» βϋΧ Ιπ' αρουρης ▼• 5) Βίη^• ο οοά. τοιιί^^• οΦίτη 
τ• 6) οοάά. πΙβνρζϋΛ ν• 7) ^ οοηίβοί• Ώίηά> %μμ»9ΡΜ τ- 
β) οοάά• ϊγγυοί. 'ΤΤ^' ▼• 9) οο^^• ΠοΙυΛράηι ν. ιο) οοβ• 
Ι«<£;)•ΙμΙιιτ ΜβγΙοΘηΒ τ'ιά. ρ. 671 £• ι ν) Όναά. β ρ• 671• «^ 1 851 ΑΤΗΕΝΑΕΙ ΟΕΙΡΝΟθΟΡΗ. 

σύψΫρΛμμα}) ΙξϋοηΐΒν^ ίιηγρΛ'^»ς Τΐβρ} τον τβφ' Άν•- 

η^οντί λυγίμου στΛφχνου* ίτβρ νυν έν τζ *Ρ«μ^ §υρομΛΡ 

Ιταρά τφ Άνηκοττυρ^*) Αι/μητρίω. τοιούτος ϋ Τίς Μβά 

[ο *ΐΙφοαστίων συγγραφεύς ιμμ')] ΐίΒρΙ τον ΗΛλον ί^μΛίβ 

"Αίροαηον ^) έγένβτο. έκίοντος γηρ τούτου τέντβ μΛν βί- 

βλίΛ *βρΙ των ΧΛρά @9οφρχστι^ έν τοις ΧΒρ} ι/δ'ΰν μι^' 

ΙστορίΛΡ χοα λέξιν ζητουμένων, ίκτον ϋ ττΒρϊ των έν η^ί 

Γ Ή^ΊκοΤς ΙίίΚομΛχβίοίς^) Αριστοτέλους^ έν οΤς^) άμφίλαφδξ 

ΊΤΛρΛΆεμένου'^ τερί τοιι τάρα ^Αρτιφωνη τφ τραγ/^ί^* 

ψοίψ ΤΙλΛ^ζίιπΓου , καί τΚβϊ^λ Ζσα κού ΤΒρΙ αύτου τοί 

*Αντίφωντοζ βΐτόντοςρ σφετηρισάμενος κοα ταΰτ έτέγρββψέ 

Τί βίβλίον ΏερΙ του τάρα Ζενοψωντί έν τοΤς'*Ατοβΐνι^βκο» 

νεύμΛσιν Αντιφώντος > ^ύϋν ϊίιον τροσεξευρων ^) , ωστΛ^ 

κοίν τ^ τερί του λυγίνου στεφάνου, μύνον γίρ τοΰτ 

ϋίον εϊρηκενρ ?τι Φύλαρχος έν τζ έβϋμι/ των Ιστοριωι 

ρ•674.ο7ϊ« ττιν κατά ϊύγον Ιστορίαν^ κοά Ζτι οΰτε τα }Άίκοανέτοι 

οΤίεν ούτε τα ^Ανακρέοντος ο συγγραφεύς* ατέίειξέ τε^] 

κοϋ ίιαφωνοΰντα αύτον κατ ίνια των Ιστορη^έντων χαρεί 

τφ Μτινοατφ. ίύνΛτοα ίέ τις λέγειν ττερϊ της λύγου άτλού- 

στβρον ΟΤΙ έ Μεγίστης τ^ λύγφ έστεφανοΰτο^% ως ταρ» 

κειμένης έκ του ία'^ΐλους^^^ψ έν ^ εύωχεΤτο τοχφ^ σντ 

ίέσεως ίνεκα των κροτάφων, κού γαρ κοιί ΑακείοαμένΛ 

καλαμφ. στεφανοΰντοά έν τη των ΤΙρομαχίων έορτη ρ «• 

φησί ^ωσίβίος έν τοις χερ} των έν ΑακείαΙμονί 9υσίΰ\ 

Β γράφοηβ 0(^«ς * ι/Εΐ' ταύτη συμβαίνει τους μ^ν αχο τη^ 

χίωρας καλαμύΐς^) στεφανοΰσ^Όέ η στλεγγίέέ, τους ί' έί 

της οίγωγης ταϋας αστεφανωτους ακολου^εΐί^.** 

Αριστοτέλης ί' έν ίευτέρφ. Έρωτίχων κοα ^Αρίστω, 
ο χε^ίτατητίκος 9 Κεί^ς^^) ί^ τί γένος 9 έν ίευτέρψ Έρω 
τικων ^Ομοίων^^) φασίν Ζτι οι αρχαί^ί ίια τους χερΙ το\ 
οΐνον τόνους^^) των κεφαλαλγιών ίεσμούς ευρισκον τον 

ι) 00^^. ζ^γγρ• ▼• 3) οοίΐ. ανημοττνρα ▼. 5) ^οΐβ 
€ΐ8«αΙ>οη• 4) οοά• *Άρί(^αντοψ ναΐ^• ~ 5) ΝίΛομαχΙαε £ 
6) 8ο1ι^. Ιψνοίαί ▼. 7) ^ο^ίΙ• ηαΐ η• τ• ▼• 8) οοάιΐ. πρρφ 
9ξ9νρ9$ν (-ρονψ Ια•) ν. 9) ^'^ V• ίο) 8εΗι^• 9τ•φΛΨαυτβί$ ^ 
11} ρο8( 3αψ$λθΌε άοΕΰϊυίηΐ ίη V οπιηί& ιιι^αβ αά υογΙ)» παίνη 
γονυ ηεκτηοτβε ρ. 690 Α• 8ιιρρ1θνί( ρήιιιιιβ ΟΑηΐβηιβ β οοέίύ 
12) %9Χαμ*^ Ι.. ι5) ΟλβΑαΙ). ΚΙοΟ ν. ι4) ΐάοχύ• έμύέωε « 
ι5) τονονε Ε• Ιλβ. XV. Οαρ. IV. V. ι83* 

τνχέρτΜς, τίίς των κροτάφων συνϋσβως ωφβλ^Ιί^ ^ηού- 
97ΐς• οΐ ί* υστβρορ δμα τφ χροτοίφφ τροσέβαλίν^^ ηνα 
Μοί «09/101/ οΐχδΐΐύν τζ ταρ» τον οΤνον ίίχγωγξ, μ^ρζοαη/' 
σΛβίβνοί τον στέφοίνον. βέλτιον ϋ ίιά το χίσας τάς «/- € 
^^ησίΐς έν τί/ χβφαλ^ ΛΤνοα ταύτην στΛφανονσδ'χι ^ ί'^φ 
το συμφίρειν ίσκΜΤΛσ^'Λί κ»1 συνίείέσ^Όίί τους κροτάφους 
τρος τον οίνον.** έστ8(ρΛνοΰντο ί^ κού το μέτωτον^ ως 6 
ΚύΛος *Αν»κρίων ίφη' 

^)*ΒπΙ') δ* οφρυσιψ αβλίνων στβφΛνίσηουί 
&ίμ8νο& ΜλβΜτ όρτην^) αγάγωμβν 

ί9Τ9(ΡΛνονντο ί^ Κζά ΤΛ στη^η χοα ίμύρουν τλΖτλ^ ^^^^ 
Λντό^ί η ηοιρίίΛ' έκάλουν Ά ηού οΤς ΧΒρίεϋοντο τον τρά• . 
χ^λον στβφάνονς ύττο^υμιϋΛς, ως 'ΑλκΛΐ^ς έν τούτοίς* €.6. 

*Αλλ^ ανητω μ^ν πβρί ταϊί 9έραι9 Τ} 

π§ρϋ'έτω πλίΛχάί νηοϋυμίδα^ *). 

«αν Σ«χφαί' 

ΚβΧ πολλαΐς ^^ υπο&νμίδαα '') 
ηίπηαΐί αμπ απαλζ δέρφ^% 

ΜΜ Άναηρ^ων 

^ΠλΒΜτάς δ' νπο^.νμίδα$^^) π9ρΙ 
9τη^§σ$ ΧωτΙναϊ ξ&βντο. 

ΑΙσχίλος δ* ίν τφ λυομίνω Προμη&βΤ σΛφως φησιν, ίτ$ 
Μ^) Πβίξ τον Ώρομη^ίως τον στέφανον Τίρίτί3'9μΛν 
τζ πΛφαλ^ρ ΛντίττοινΛ τον έηβίνου δδίτμον, κα/τοί ίν τ^ 
έτιγρΛφομίνι/ Σφ/γγ/ βΐιτων' 

Τ*^'δί ίέν*9 7^ ατίφανοψ^ άρχαΧον στέφοζ' ^ ■ 

δδομων αρίστου ί* ΙΙρομη^ίωζ Ιογον. Β 

Σαπφώ 6' ατλούστερον την Λίτίαν αττοδίδωσί του στεφθώ 
νουσ^Λΐ ήμίς, λέγουσα, τάδε * 

2ν δέ στ^φάνοίί ωδιηα παρ-θ'ίσ^' δρηταίς φοβοίΦΐν 
ορπαχαί ανητω ^*) οννΐρράΐζ άπαλαιοι^^) χίραίρ• 
ν βυάν&Λα γαρ πέλδται ΜαΙ Χάριηζ ^^) μάηαιρα 

μάλλον προτίρην ^^) αστίφανωτοισι δ' απν9νρ4φθΡναΛ '^)• 
■) €θ3^. προσίβαλλον ν. 3) Γγ. 53. 3) οοά. οί Εα•ε«(1ι. 
ίηΛΪ ▼. άβΐηάβ ογρνσ•^ ν. οογγ. Όίη(1« 4] ΗβηιίΕηηιι•. ^ορπΜ 
τ. 5} Βίοπιββυ. υπο^ιμιάδαί ν. τλΖ ρθ8( νηο(^• άϋΐβγίο 
8ο1ΐ'ννβί§Ιι• 6) ^^^1(1• πολλαίί ν. 7) ί^βηι. νηοϋ'νμΜ9δβ€ τ• 
8) αντΙοΛ παλα&δίρα$ ν. αντί άπαλψ δίρα Βοϊυ/ψ, αμπ τβρβτίκ 
Βίηβ• 9) ^'• ^7• >^) Βίη3. νπο^νμ*άδα9 ▼. 1 1) οο^• 
ίπί τ§ τιμ^ ν. ία) Βίηά• αννητω ν. 1 3) €ΑβΑαΙ>• αΛαλλα- 
γ$ίϋη τ• ι4) οο(1(1. χάρ^ς τ§ ν. 1 6) δείινν•" προτίρηνα στ»- 
ψαψωτοιοι ν. ι6) Ο&βααΙ)• δαπνστρ, αηο τβΓΐ>ο τ• 1 84 ΑτΗΒνΑΒΙ ΟεΙΡΝ080ΡΗ« 

ΧΛροιγγέλλ^* στΒ^Λνοΰσ^Λί τους 3'ύοντΛς• *Χρί9Τ^έ\ης Λ* 
' Ρ ίΐβ τφ Συμποσίι^ φησιν οη ούί^ν χολοβέν τρ^^φέρομβίβ 
τρος τοι}^ 3'»ούς9 «λλα τέλΛίΛ μλΙ οΧλ• το Ά πλί}ρ9^ 
τέ^Λίον ίττί. το Μ στέφβϋβ τλήρωσ/ρ τη^ σημα/ι^Μ»• 
"Ομιι/ος' 

^')Κουρο$ 9^ ηρψηίο&ζ ίπ§ϋν4ψαψτϋ*) ποτά*»• 

^ΥΛΧΙλ ό'ίός μορψην Ιπβσ« ατ4φη• 

τούζ γαρ λΖ την οι^ιν αμορφους9 φψίν^ άνατλι^ροΤ γ τον 
ρ•67^•λ^γβ/ν ιη3'Λνέτης, (οιπεν ουν ο στέφανος τοΰτο ιτοι«ΐν 
βούλβσ^'Λί• ίιο ηλΙ Ίτερ} τλ ιτένβ'η τουναντίον ταρασχευί» 
ζομΛν• ομο^ονα^98ί^^^ γαρ τον ΗΒχμηχότος ηολοβοΰμβίβ 
^Ιμας αυτούς τζ τλ ηουρ^ των τριχών ηαϊ τζ των στ<• 
φίνων αφαιρέσει. 

Φίλωνίίης β* ο ιατρός έν τω χερΙ μύρων χα) στβφ*- 
νων, *ΕμΚ της Έρυβ'ρας, φησί, ^αΚάττης ι)^ο Αιονύσο» 
μετενεχβ'ε/σης εΙς την Έλλ«4!» της αμπέλου, %αϊ χρί^ 
Αμετρον απόλαυσιν των χολλων έκτρεχομένων αχρατίΐβ 

£ τε χροσφερομένων , οΙ μεν αύτων μανιωίως έχτρβχόμενοί 
χαρέχαιονψ οΐ ίί νεηροΤς έφκεσαν αχο της καροίσεως• έχ 
αητης ϋ τίνων χίνόντων ίχιχεσων ομβρος το μ^ συβιτ 
χοσιο^ ίφΑυσε^ τον ϋ κρατήρα, ος είχεν ολίγον οίνορ 
ύχοΚελειμμένον 9 έχληρωσεν υίατος* γενομένης ί' αΐ^ρίασ 
εΙς τον αύτον ύχοστρέ^αντες^) τόχον , γευσάμενοι του 
•' μίγιιατος, χροσηνη ηαί αλι/τοι/ (σχον άχίλαυσιν. χα) ίίά 
ψοΰ9^ οΐ ^ΧΧψες τ^ μίν χαρά ίεΐ'χνον αχράτφ χροσίί» 
ίομένφ τον αγαΆον έχιφωνοΰσι Λα/ιιονα τιμωντες τον βο- 

Ο ροντα ίαίμονα. ην ί' ούτος ο Αιόνυσος, τφ ϋ μετά ίεΐ" 
χνον χεχραμένω χρωτιρ χροσίιίομένφ χοτηρίφ Αία σοίτηρχ 
ίχιλίγουσι, της ίχ του μίγματος αλύχου χρίσεως τον χαΐ 
των ίμβρων αρχηγον αίτιον ύχολαβίντες. Ιϋησεν οίν 
βοηθημάτων τοις έν τ$ χότφ κεφαλήν έχίθλιβεΐσιν. ^ 
α ίεσμος έξ αυτών χροχειροτατος χα) της φύσεως έχί 
τοΰτο οίηγούσης. αλγήσας γάρ τις κεφαλήν , ως φηαν 
Άνίρέας, εΤτα χιέσας χαΐ κουφισθεϊς εΖρε χεφα\α\γΙ»ς 

1} ΙΙί&ά. ^, 470. 3) οοά• έπίύτ. ν. 3) Οάγ99• θψ \γ>• 
4) €ο^ά• ομύίοχ0/^Λ9 ν. 5) ίχί^τρέφαντεε Ι<. % 
» Ι^ΐΒ. XV. Οαρ. V. γι. ι85 

Τ9νς χροίμενα τοις ταρατίττ^υσι τ^ν ηΒ^ΛΪ^ν ϋέσμευον* Ώ 
ΜΜί Μ τον κίσ^ίΡϋΡ ^τέφανον ^λ^ον, χΰτόμΛτόν τβ *λ1 
τολι/ν ίντ» ηλ} η»τ» ΐΓοίντ» τίτον γΛννωμβνον , ΙχοντΛ 
ηαΐ τρίνο'ψίν ούχ ΛΤΒρτί}, χλωροΤζ τβταλοις χλ) κορυμ* 
βοίζ σηιάζονΤΛ το. μέτωπον , κοίΐ τους ίν τφ σφίγγβίν τί» 
ιηνζ υτομΙνοντΛ^ τροσέη ίβ ψύχοντα χωρίζ οίμης χ«• 
ρονσ^^• ^ ΤΛυτγ μα ίοκδΐ ΰαονύσΐρ ο βίος οίνβΤι/Λί το 
οτ^φο^ τον €νρ8την του τωμχτος π»2 των ίί Λυτό Μ«^• . ^ 
σημάτων αλ€ξητηρΛ βουλόμονος οΤνΛί. ίντοΰ^Βν ίϊ Βίζ £ 
^Οίή^ν τρΛίτέντες το μίν συμφίροίβ * * * χοί; γ^ΰ ί» 
μί^η^ ΊΤΛρΛβοτι^ΰν έλοιττύματος ο στέφανοζ, του τρο^ 
οψίν ^ τρος οσμή ν έτητερτονς έφρόντιαΛν. ίιο μυρσινι^ς 
μ^ρ στίφανον στνφοντχ κλϊ την οίνων άνχ^υμίασίν αττο* 
ηρονόμΒνον 9 ίτί ί^ ρϋίνον^ ίχοντΛ τι %λϊ χβφαλαλγ/βς 
ΤΛ^ψγορίκον συν τ^ ηχτ» νοσον "^ύχείν, ττρος ϋ τοΤς 
ϋφνίνον, ούχ άλλοτριον τοις χοτοις ηγητέον. ΑβυχοΓνον*) 
Ά Λίνψτιχον οντΛ χβφΰίλης χλΪ οίμαροίχινον χλΙ ίττΛντΛς 
τούζ ηαφουν όυνΛμίνους η βχρύνίΐν οίλλως χεφΛλήν ιτΒρί* 
σΤΒΡτίον>** τχ ΛυτΛ ΒΪρηχΒ χ»1 Άχολλϋωρος έν τψ κερί 
μύρων %λΙ στεφάνων ΛυτΛΐς λίξεσ». χλΙ νβρϊ μίν το(/τΐ0ν# ρ 
Ζ έταΤρο$9 ταΰτΛ» 

ΤΙερΙ α τον ΥΙχυχρΛτΙτου στεφάνου ψ τίς; ίστι τΐ|^ι^€•6. 
αρχην^), ιτολλΑ Λναζητησοίς χλ) τολλων ττυ^ομενος^ ως 
^ϋν έμίν^οΐΛίον^ ένέτυχον ο-ψέ τότε ΤΙολυχοίρμου Ναν- 
%ρΛτΙτου ίτηγρ»φομίνφ βφλίω Ώερ} Άφροόίτης^ έν ^ 
^Λυτι γίγρΛτττΛί' ηΚ^κτα ί4 την τρίτην τρος ταΐ^ εϊχοσιν 
ΌλυμΤΜίΛ ο ^ΗρόστρΛΤος 9 ττολ/της ημέτερος, ίματορί^ 
χρω μένος χα) χωράν ΐίολλην τερ^τλέων $ *ροσσχ»ν τοτ• 
χ»1 Ώάφφ της Κύτρουψ Λγαλμάτίον * Αφροί/της οίτ/^όι• ρ. 676• 
μίΛΛν 9 άρχΛίον τη τέχνη 9 ωνησίμενος ηει φέρων εΙς 
την νΐοίύηρΛΤίν. χ»} ^ύτφ τλησίον φερομένω της ΚΙγυ• 
τττου, έι^εΐ χειμων Λίφν/ίίον^) έττέχεσε χλΪ συνιίεΤν ούη 
^ν ότου γης ήσαν, ΧΛτέφυγον Λταντες έτΙ το της 'Αφρο- 
Λίτης α^λμΛ, σωζειν αυτούς αύτην ίεομενοι» ^1 ϋ 3τεοςρ 
{τροσφίλης γ«^ τοΓ<; ϊίΛυχρΛτίτΛίς ί^ν), ΛίφνΛίον έΐίοίησε 

ι) τον* οζη• 1α• 3) β οοηίθοί• Όίη^ ^Θνηόιον ταΐ^ο. 
5) Ολ9ΐυ1>• Λψ&ηψ τ. βΐ Όίη^• 4) €θ€ΐ€ΐ. οϊψψίΒΗί^ τηΐιιο• ΐ86 ΑΤΗΕΝΑΕΙ ΟΕΙΡΝΟβΟΡΗ. 

']ί(ίρτ» τα ΐίΛ^ΛηΒίμΒνΛ αύτζ μυρρίρο^^ χλωρίς νλ)[^» 

Β ίίμίίζ Τ6 ηίίστης έτληρωσε την ρκΰι^ ί^9η Λτείρηκόσί ^ο% 
* έμτλέον^ί την σωτηρίΛν ίιοί την τολλήν ναυτίαν. γβνο- 
μ4νου ίε έμέτου τολλον κλΪ ηλίου έκλΛμ'ψΛντος $ ΚΛΤίϋν• 
Τ€ζ τους ορούς ηκον βίς την Ι^αύκρχτίν. ηλϊ ο *ΗρόστρΛ' 
τος 9 έζορμησοίς της ν6ως μβτ» του οίγίλμΛΤΟς , ίχ»ν ηοΛ 
τ»ς ΛϊφνΙίίον αύτω ΛνΛφανείτΛς χλωρας μυρρίνκς $ ' άνΐ* 
^ηηβν έν τω της * Αφροί/της ίβρ^^ 3"ΐίσΛς*) τβ τζ 3'βψ 
κλΙ ΛνΛ3τ6Ϊς τ^ * Αφροί/τι/ Λγοιλμ», ΧΛλένοίς τβ η»1*) ίψ* 

€ έστίΛσιν έν αύτφ τφ ί^ρψ τους τροσήκοντχς η»1 τούζ 61* 
ΗΒίοτΛΤουςρ ϋωκΒν έκοίστω %»} στέ^χνον έχ της μυρρΑβης^ 
ίν ηλΙ τοτβ έχοίλεσΒ }ίί»υκρΛτίτην.*^ ο μ^ν ουν ΤΙολΑ^ 
χ»ρμος τχΰτ»^ οΤς κοίγύ ττβί^ομΛΐ , ηγούμΒνος ουκ άλλον 
ην» Βίνχι ΙίίαυηρΛτίτην στέφ»νον, η τον έ» * της μνρρίνι/ςρ 
τ^ η»1 μΛΤΛ των ρϋων ύτο του * Ανχηρέοντος φορΒ!^^Μ$» 
Η»1 Ο Φίλωνβης ϋ ΒΪρηκΒν ως ο της μ(;ρρ/ι/3/ζ στέφοΛ^ 
την έπ των οίνων άνχΆ'υμΙχσίν άττοχρουΒΤΧί , κα) { τνν 
^/ων ίχβι τι ΗΒφαλΛλγίχς παρηγορικον νρος τφ κκί ίρ^ 
^ΡυχΒίν. γβλοΠ)! ουν Βίσϊ %λΙ οΐ λέγοντΒς ^Λυηρχτίτψ- 

Β ΒΪνχι στέφχνον τον έκ της βίβλου της στΒφχνοίτρίίοζ 
καλούμενης νχρ Αίγυιττίοις στεφόμΒνον, νχρατί^£μβνΒί 
0Βθΐρόμπου έχ της τρίτης των *Ελληνιχων9 ος (Ρησίν ^Αγη- 
σιλχφ τω Αχχωνι τχρχγΒνομίνφ ') β/α Αϊγυττον ίωρ^ χέμ~ 
'^χί τους ΑΙγυττίους χλλχ τέ Τίνχ χχϊ ίη χχϊ την σΤΒ' 
φχνωτρϋχ βίβλον. ίγω ϋ ούχ οΤίχ, τίνχ ύφέλΒίχν ^ 
ήίονήν ίχβί το βίβλω στε^χνουσ^χι μΒΤχ ^όίων, 'τλην 
βΙ μη οί τούτοις χχίροντΒς στέ'^οντχί ομού σχοροίοίς^) 
χχΐ ρο3χ. χχμίΓολλους 3β ο7δχ λέγοντχς τον ^χ της σα/Λ- 
^χου στίψχνόν εΤνχί τον "Νχυχρχτίτην' τολύ ϋ το αν* 

Β ^ος τούτο χχτχ την ΑΙ'γυχτον» άιοίφορος ί^ γίνετχι χχτ» 
την οίμήν η έν Αίγύπτω μυρρίνη ττχρχ τχς έν χλλχίς 
χωρχίς9 <^^ ^^^ Θβόφραστος^) ίστορεΤ• 

"Ετι τούτων λεγομένων έιτεισηλ^ον πχΐίβς στέφανους 
φέροντες των χχμχ^οντων χχτχ τους χχιρούς. χχΐ ο ]Αυρ• 
τίλος^ Αέγε χχλί, εΤτεν, Ούλτιχνέ, στεφάνων ονόματα^ 
οί γχρ χχΤίβς χχτχ τον Κχιρημονος Κέντχυρον 

1^ 6αη(οτ. θυσίας ν, λ) καΙ &1)688β ιηαναΐκ ΏίηάοΓί* 
ροηβηάαιη τί^βίατ αηϊβ τονζ ηροση%ονταζ• 5) οοά• ηοραγι^^ 
ψομένί^ ▼• 4) οοά« σηορ6δον§ ν, 5} Η. Ρ1• 6, 8, 5, Ι.ΙΒ. XV. Οαρ. VI. ' 1 87 

ηηρνκα^ βυχαΐ προνβάλοντο δαιμόνων. 

συ Ά μη τλ έκ των ίτηγρΛφομίνων ΑΙλίου ΆσχΚψηϋοΰ 
στΜφοίνοίν φίρ8 ημΤνψ ύς ίνηκοοις οίύτων, οίλλ' £λλο Τί 
ΊΓΛρ έκΒΪ^Λ λέγε. ίεΐξοίΐ γΰίρ ουΗ ίχείζ^ οη ίίχλελυμίρωζ 
ης ΜΪρηΗ8 ^ϋων στέφανον %»1 Υων στέφΛνον το γοίρ 
ΊΓΛρ» ΚρΛΤίνφ %ΛΤΛ ιταίίίχν Βίρ-ητΛί' ψίί^ΛρΐίίσσΙνύυς ολ/- 
σβουζ*).** χόίί οζ γελάσας, Ώρΰτος έν τοΊς^ΈΛΧησι στί• 
φαν^ζ ωνομάσ^τι, ως φησι Στ/μος, ο άήλίΟζψ ^ν τετάρτη • 
ΔϋίΚΛϋοζψ το τταρχ μλν ημΤν στίφος ^^, νχρΛ ίέ ησιρ•677. 
στίμμΛ ΎροσΛγορενόμΛΡον ,' ίιο χ»1 τούτφ χρωτω στεφΛ• 
νωσίμΛνοί δεύτερον τηριτιβ'έμε^» τον ϋφνινον» %έκλψ 
τβιι*) Λ στέφχνος «τα του στέφε^ν^). συ Ά οϊεί μ^ 
ίφιΐψ @εττΛΜ τοιχιλόμυ^'ε^ των κοίνων τούτων η»} χα^- 
μΛ^ευμίνων έρεΤν τι ; βιαί ϋ την σην γλωσσχν της ύίΤΡ' 
γλοίττίίος μνησ3τησομΛΐ 9 ης Ώλίτοίν έμνήσ^η έν άιΐ κα- 
χουμένω* 

Καίτοί φορ§Η» γΧ*οτταν ^) βρ νηοδημαν^ 
9τβφ»νουα&* '') νπογΙωττίϋΛν^)9 οτατ*) πίνιμί πορ' 
ηαρ'^^^) χαλλΛΛρητβ, γΧώτταν αγα&ηρ πέμηβτ»• ' . Β . 

Βεϋωρος ί* έν ταΐς Άττ4ΗΛΪς φωναΐς^ ως φησι ΙΙάμφί" 
Κος έν τοΤς ττέρι ονομχτων, χλοχης στεφάνων γένος τι 
την ύττογλωττίίχ άχοΜωσι• λαβί ουν τταρ* έμοΰ' κοιτχ 

γχρ τον Έ,ύρίττίδην^^) 

*£» πανχοζ αν ηί πράγματοί δισσων λόγων 
αγώνα &ί7τ αν^ ^Ι λίγβιν $ϊη αοφό^• 
*1σ^μΐΛ}ίόν. ούτως τούτον χχλούμενον στέφανον Άρι- 

στοφχνης μνήμης ηξίωαεν έν ΤαγηνιστΛΤς λέγων ούτως* 

τι ουν ποιωμβνί χλανίδ* ^Χ9^ν λβνηιίν Ιαβέΐν* Ο 

βίτ ίο&μίαμά λαβόνη^ ωσπιρ οι χοροί 
ζδωμβν βΐί τον θίσπότην ίγκωμιον, ' 

Σειληνος^^) ί' έν τκΤς ΓλωττΛίς*^) φησίν' ,Λσ&μιόν στέ• 
φχνον.*^ Φιλητχς ίέ φησι * ^,Στέφχνος, ήγουν ομωνυμία 
ι) Λάά• οοάά. 3) 8ο1ι^• όΧίοΜονζ ν. 5} 6&η(βη ατέ^ 
ιρανύ€ ▼• 4) οοάά. Μί«λ*ται ▼• 5) βοΐΐ'ν^βί^ΐι• στβφάνσν τ• 
6) ΰίηθ• γλωσσαν ▼• 7) ΡοΓβοη. στβφάνονί 8* ν, 8) οο^• 
ν%ό γΧωνηίσιν τ. 9) δοΗ'ν^βίςΙι• οτβ ν. ίο) 0Α•ΑαΙ>• ηαΐ ▼. 
ιι) ίη Ληήορλ• Ι3) 2ιΙηνύ9 γ•: οοτν• Όίηά• ι3) Βίηά• 
γΧώτται% ν. βι ρ• 678 Α• ΐ88 ' ΑΤΗΕΝΑΕΙ ΌκίΡΙίΟβΟΡΗ• 

<ίμ(Ροτίροο9ί 9 οΐορ της κβφΰίληζ 7ί»Υ του 'τρύτου ,ηίνμ^ 
λέγω ί^ το ένΐ του φρέατος χαΐ του έγχειρίίίου ίσ^μιορ 
"^ΎιμΛχΛχζ Ά Ηοά Έφμ/ας^) ο/*Ρο^/ο/ ΛΊΤοίιϋΛσιν ίν «ν 
ένος 9?Ισ3^μ4ον9 στέ(Ρ»νον$*^ οί μρημονΒυβί %λΪ Κ«λλ/{ 
Ό νος, *Ρό^ιθ(^) χαΐ αύτος γένος έν τοΤίς τβρί *ΑλβζΛνίρ8ΐ 
γρίφων οΰτως ♦ * • *3) 

'ΕιτβΙ α ^ΑλεξανίρΜίας ίμνημόν8υσ»$ ϋΤϋ τινχ 
τ^ ΚΛλ^ τοίύττι Ίτολβί η»λουμει/ον στέφΛνον *Ανηρί»$ 
γινόμΒνον^) έκ τον Λυτό&ί κοιΧουμίνου λοττοΰ. φύβΤΜ 
οίτος έν λίμνοίΐς βέρους ωρφ, χλΙ %1σϊν ουυτοΰ χροίΛΐ Λί 
^| μίν τφ ^ϋω έοικι^* έκ τούτου ί* 6 Ίτλεηομενος οη 
φΛνος κυρίως ΆνηνοΒίος χαλβΐτΛΐ• ο ί* ίτΒρος λοίτοβ 
ονομοί^6τ»ΐ9 πυανέχν ίχων την χροιόίν• καΐ ΠΑγχρβίτ 

£ Τίς των έπίχωρ/ων τοιητης^ ον χλ) ημύς (γνωμεν, Ά^ρίαν 
τφ Λυτοκροίτορι έηβημησχντι τη 'ΑλβξΛνίρείφ μΜΤ* νο 
λης ΤΒρ»τ%ΐΛζ έχέίειξε τον §οίΐζονΤΛ λωτον $ φοίατίων §ι 
τον ίε!^ ΗΛλεΙί/ 'Αντίνόειον^ ΛνΛτεμφ3'έ»τα ύττο της γ\ 
0Τ8 το αϊμ» έ^^ΐΌκτο του Μαυρουσίου λέοντος $ ον »λ\ 
την χλησίον τη *ΑλεξΛνίρεί^ Αιβύην έν %υνηγίω ηαταβ 
βληχει ο *ΑίρΜν6ς9 μέγ» ΧρηίΛ» οντά. %λϊ τολλψ χρ6\ 
ΚΛΤΛνεμη^ένΤΛ ττϋσαν την Αιβύην, ης χ»1 τολλοί α 
%ητ» έττετοίηκεί οίίτος ο λέων. ησ3τε}ς ουν έττΐ τη τ 
έννοίΛς εύρέσεί χλΙ κοανοτητι^) την έχί/ίουσων »ύτψ σ(% 

Ρ σιν ίχειν έχΛρίσχτο, χλΙ ΚρχτΆ^ος ί* ο χωμωίιοτοιος 
'Οίυσσεΰσι χέχληκε τον λωτον στεφοΙν»μα, 9ιά το ιτάν 
ΤΛ (Ρι;λλ»^7 ύττο των * Αθηναίων (ΤτεφχνωμΛΤΛ λίγεσ^^ι 
ο α ΏΛγΗρχτης έν τψ χοιημΛΤΐ ουκ άγλβίφύρως εΥρηχε 

Ουληψ*) ίρηνΧΧον^ ΐΛυ»6ν «ρινον ^9* ναΛίν&ον 
πορφνρέην^ λβν%ον δέ χίΧιδονίοΛΟ ηένηΧα^ 
%α\ ρ69ον βϊαρΛΡΟϊσίψ ΛΨΟΛγέμβΡον ζδφνροίΟίν' 
ονπω γαρ φν»9 ίρ&οί έπωννμον *^νην6θίο• 

ρ• 678, ηυλεων'')• οΰτως χΛλεΡτΛί ο στέφχνος, ον • 
"Άρφ τΓεριτι^έχσιν οΐ Αίχωνες, ως φησι Ώχμφιλος. 

Άλλΰί μην ΗΟίΙ *1χχχχν Τίνχ χχλούμενον ο?ί» σι 
<Ρ«νον ντο Σίχυωνίωνρ ως φησι Ύιμχχίίχς έν τχ7ς ΤΧά 

ι) Σ^ΐΛίαε Βίηθ. τ) ΒοΥϊυτ. ο *Ρ69. ▼• έίβίηβο χο γέ¥9^ 
3) ΕλβαπΑχη ίηβίοατίί 6«8ΑηΙ>• 4) γ^ψομ. £. 5) μο«ι| 
1^. 6) οοά• ονΐ^ν ν» 7} ^ο^ κνλέων Γι• Ι^ΐΒ. XV. Οαρ. VI. ι89 

«αλορ ^ΙακχοΛΟΡ ^ψίάμ4νη οτέφαρορ.** 

ΣέλΒνκος ί^ ίρ τοΛ Τλωσσαΐζ ίλλωτίίΛ^) καλβΓσ•^»/ 
(Ρψη τον έκ μυρρ/νης τλεηομενον στέφ»ν%ν^ ίντ» τ^ι^ 
τερ/μβτρον ιηιχων η'^), τϋμιηύΒίν τε έν τγ τΰν Έλλα^ Β 
τΐοίν ίορτψ φχσΐ^) ί' ίρ αύτω τ» της Εύρύιηις οστά 
Μομ/^Βσ9αί, ην έκάλουν Έλλα^/ιί«. £γεσ&»ί ϋ %λ} ίαβ 
Κορίν'9'φ, τ Λ Έλλοίηβ• 

&υρΒ»τ ι%οί. οΰτΜ καλοΰντΛΐ στέφανοι τίνες ιτΛρύ 
ΑοοίΒίΛίμονίοίς, ως φησι Σωσίβιος ίν τοΤς ττερί ά'υσιωνρ 
^ιλίνονς Λυτούς φάσκων νυν ονομοίζεσ^οα , οντΛς έκ φοι• 
ν^ων. φίρειν ί* «ι/τοι/ς υτομνημΛ της έν ^υρέοί γενομέ- 
γι^ς νΐηης τους ττροστάτΛς των αγομένων χορών έν ^| 
^ί^ τ«ντ9» οτε κΛί τάς Τυμνοχαιίίοίς έητελοΰσι. χο• € 
ροΐ^) ί' είσΐ το μ^ν νροσω ιτα/βων, το ί* έξ αρίστου ανίρΰν^ 
γυμνών ορχουμένων χα} φίοντων &αλητου χαι Άλημανος 
Ι^μΛτα,χαϊ τους άιονυσοίότου του Αάηωνος ταιανας. 

Μελιλωτίνων'^) όί στεφάνων μνημονεύει "Αλεξις έν 
ΚρΛτεύφ^) η Φαρμακοττωλί) ούτως* 

2τ9φάνον6 τ» ποΧλονζ ηρβμαμένονε μβΧίΧΰ»τΙνονΐ* 

ΈτΓΐ^υμίς^), Σέλευκος φτ,σι ,,Τλ ναντα στεφο^ 
νύματα,** Ύιμαχϋας ίέ φησι τα ιταντοίαιτα στεφανοΙ• 
ματα, α τάς γυναίκας φορεία, ούτως χαλεΤσ9αί, ύνο9υ- Β 
μΙς Μ χαΐ*^) ύττοΆ'υ μιαίες στέφανοι Ίταρ* Αίολευσι χαϊ 
'Ί,ωσιν, ους ττερί τους τράχηλους ττεριετί^^εντο ^ ως σαφώς 
ίση μα^εΐ^ν έχ της * Αλκαίου και * Ανακρέοντος χοιησεως. 
Φιλτρ'ας ί* έν τοΤς Άτάκτοις ύνο^υμϋας^^) Αεσβίούς 
φησι χαλει)/ μυρσίνης χλωνα, ττερι ον Ίτλέκειν Ια χα} 
ίλλα αν3^, και ύτογλωττίς Ά στεφάνου έστΙν εΐίος. 
Βεοίωρος 6* έν ταΐς *ΑττιχαΤς Τλωσσαις στεφάνων τλο- 
χης γένος τταρα Ώλάτωνι έν Αι) καχουμένφ. 

ι) δοΐΐ'ν^βί^ΐι. άμφΙηομΛ £.• 3) βνωδβοί Σ.. 6) Βίη^• 
ίΐλωτ^ ▼• 6( ιηίτΑ ΙλλωτΙων νυίζ* 4) ^ΐηοοί Ώίηά, 5) φηοϊ 
Ιμ 6) χοροί δ* οΙοΙ γ* ο μίν πρωτοί παίδων* ό δί δδντζροο 
Ιψηβων* 6 δι τρΙτο9 ανδρών ^ΝγΐΙθΊί};>άθ\ά}χε• η) μΛ3ί§ωτίνωρ 
Ι.• 8) 5€ΐιννβι§1ι. %ρατίψ ταΐ^• 9) δοΗτνβί^Ιι. €π*&νμ»$ο 
Ι^ . ίο) νπο^μίδβί η Βΐοιιι£β1^ 1 1) νποϋνμ4ά䧀 Ι.• 190 ΑΤΗΕΝΑΕΙ θ£ΙΡΝ080Ι^Η• 

€.7• Ευρίσκω ϋ χλΙ ιταρά τοΤς χοομίηϋΤς ηυΧίστίν τι»» 

Ε ηοιλ^νμενον στ/φανον, κ»ϊ μί/ημθΐ/§υορτα Λυτοΰ "Αρχηττ^ν 
ίν *Ρίνωνί Αλ τούτων* 

*Α^^οζ αποδνζ*-) ^ϋϊμάηον απίρχβτα» 
στίφανον ¥χωρ των ίΚΛρΙίστων^) οϊκαθβ• 
"Αλεξις ί* έν μϊν Άγ»ν/Α 3^Ίττ/σκα;\ 

*0 τρίτοι οντοζ δ' ^) ¥χέ* 
ανηων Ηνλιοτον ατίφανον• αλλ* ίχαιρβ καϊ 
ζών το$€ τοιούτοι^» 

ίν Ά 'ΣχΕίρωνί φησιν* 

"ΩσπΛρ κνλαιτόί στίφανοί αΙωρονμ9νο9. 
μνημονευΜί ό* αύτοΰ κλΙ Άντιφοίνης έν Έ«ι/τον έρωντι> 
Γ Ευβουλοί; ί' έν Οίνομίφ η Ώέλοη * 

ΠβρΛφοραϊί %νηΧονμ£νο€ρ 
ωσπβρ ηνΧιστόί στίφανοίψ 

τίς οΖν ούτος ο κυλιστό ς\ οΤϋχ γοίρ^) τον ΘυχτΒίρηνον 
Νίκοίνίρον έν τοις *Αττ/κο?ί ονομχσι λέγοντχ ταίβ• »/£«- 
ηυλ/σιοί^) στίφΛνοι , χλΙ μοίλιστ» ο! έη ^οίων.*^ ηλ) το 
εΤίος οίΓοΤον ζήτω $ ω Κυνουλκε. %λ) μη μοι βΥττ/ς, οτι 
ίβΤ τους αίρούς αχούβίν. συ γαρ βΤ 6 τ» έν τοΤς βφλ/οίς 
ου μόνον Λΐτόρρητχ εκλέγων 9 «λλ« κλΙ ίιορύττων, κοί^ο^ 
ιτ§ρ οι ΊΓχροί ΒΛτωνί^)9 τ$ κωμΐ^ίίοχοιω 9 έν Σ^νβ^^Λτα- 
τωντι φιλ6σοφοΐ9 νβρί ων κ») ΈΒοφοκλης Συνίείννοίς (Ρψ 
σίν ουσΐ σοι τχρχνλησίοις 

ρ•679• ΟντοΛ γέναον ώδβ χρη δ^ηλίγ^ζ^ • 

φορονντα Μαντιπαιδα ΜαΙ γίνβι μίγαν 
γαστρόί ηαλδέο&αι παίδα, τον πατρ6§ ηαρον• 
έτΒίίη ουν ηδη κα) συ έμττεχλήρωσχι ®) ου μόνον των τον 
γλΑυκου κρχν/ων, άλλα κλΙ της ίειζωου βοτοίνης, ης ο 
*Αν3^ηδ6νιος έκβΐνος δχίμων έμφορηδ^είς αθάνατος «Όλ/ν 
η τις γέγονε , λέγε ημ!)/ ττερί του ιτροκειμένου , ιν» μη 
ΚΛΤΛ τον ^εΤον ΥΙλίτωνχ ύχολοίβωμίν^) σε άΐΡΟ^χνοντΛ 
μετΛμορφω^ηνχι έν τω τερ! 'ψυχ^ς• τους μίν γαρ τάς 
Β γοοστριμΛργίχς τε κλϊ ύβρεις κχΐ φιλοιτοσίας μεμελετηκΟ' 
τοις κ»1 μη δ ιευλαβου μένους εΙς τ» των όνων γένη κλΙ 

των τοιούτων θηρίων εΙκος ένδύεσ^χι. 

ι) Τοαρ• αποδονς νη\ζ• λ) οοά• βΐ Ροΐΐαχ. τον έη β»- 
ΙΙστων Ι^. 3) ΜβίηοΚ• δ* οντο€ τιι1§. 4) γαρ εάά• οοάά• 
6) οοάά• έ%κυλίστ*ο$ Ι^• 6) οοΑ• Κάτωνι £•• 7) ΟΑβαιιΒοη• 
δ*ηλδΐφέ9 Ι«. 8} 5ο1ιι^θί£;1ι• αυμπβηΐι^ρωοα^ οοά• π8πΧηρο»9Λΐ 
τ• β( ΌίηεΙοτί• 9) ^οά• αποΧ• ύό1§• ΐ4ΐΒ. XV. Οαρ. VII• /.191 

— • 

Άτοροΰντος ί* αύτοΰ, '^νΐ ίτερ^ν, φγσ/» στίψανον 
'μετΛβησομΛΐ^) 9 ο ΟνλιηΛνός, τον στρονάΊΟΡ χηλού" 
μβνον 9 ου μέμνητοίΐ μίν ο ΆσχΚιρηοϋηζ, ΐΡΛρΛΤιά'έμβνος 
ΤΛ έκ των Εύβούλου Στβφχνοττωλίόων ΤΛυτα * ,7«Ω• μαί- 
%Λρ9 ν^^^*) ίχονσ έν ίωμΛτίφ στρού^ιον ΛΛροφόρητονψ 
λβττότΛΤον^) ΊΤΒρΙ σ£μΛ σνιζ/λλβοται ♦) τβ ηίυττότατον 
ΐΤδρ} νυμφ/ον^) ευτριχχ^ χισσος^) οττοος ΧΛλάμφ νερΐφύΛ- 
ΤΛΐ Λυξομδνος ίχρος ολολυγονος ίροοτι χχΤΛΤΒτηχόίζ,** ιτλ^- ο 
ΧΒΤΛί ί' ούτος έχ του στρου^/ου ΧΛλουμίνου οίν^ους^ οϊ 
μνημονεύδΐ ββοφροιστος έν ίχτί^'^) φυτιχ^ς ίστορίαζ^ έν 
τούτοις* 99*Αν3'8Τ ί^ κλ} ή Τρις^) του βέρους χ»! το στρού' 
β'ίον χαλούμ8νον9 ο τί} μβν ο-^ει χ»λίν ίν9Ός9 δοσμον 
Ο•** Ταληνη ί* ή "Σμυρνχίχ στρυβ'ίον κυτον ίνομάξει. 

ΤΙο^ος. οΰτως τϊς στέφχνος ονομΰί^βτοα, ύς ΝΑ 
ΧΛνίρος φησιν ο Ι^ολοφύνιος έν Τλύσσχίς' χλ) ϊ^ης ο 
Μο του ούτω χαΧουμένου το^ου αν&ους τλεχόμΜνος , οδ 
μνημονεύει ο κύτος Θεοφρηστος έν^) ίχτω των Φυτίχΰν9 
)<ρ«φα7ΐ/ ωίε' „Τ« ίέ θερινοί μάλλον, η τβ λυχνίς χλΙ Ώ 
το άιος Λν^ος χλϊ το χρίνον χλΙ ίφυον χλ) ίμάρΛχος ο 
Φρύγίθς9 ίτι ί* ο ττο9ος χχλούμενος. ούτος ί' έστι Ατ- 
τός , ο μεν ίχων το αν^ος ομοιον ύ»χιν9ω » ο ί\ίτ8ρος 
αχρως9 ίχλευχος9 ω χρωντοα νρος τους τοίφους.*^ 

ΚΛΤΛλίγει 4' Εΰβουλος χλΙ £λλους στεφάνους* 

Αΐγί9ίον9 αν δέ τόνδβ φο^^βιζ 
οτέφανον πολνποί%ίΧον άνΌ'ίωΡρ 
γρνποτατον ψ χαριέστατον ) « Ζβυ* 
τίβ γαρ αυτόν εχονσα φΛησβ&; 
χίν το7ς έξης τϋε φησί' Ε 

Στβφάνονζ ϊαωζ βοΰλίοΟ^β* ηότβρ*^^) ίρηνίλ/νονί, 
ιξ μνρτίνονζ^ η των 9*βξην&ίσμ4νων^'') ; 
Β• των μνρτίνων βονλόμβ^α τοΰτοαν• 
αν ταΧλα ηωΐΛ$ πάντα πλην των μνρτίνων• 

Φιλύ ρινός. Ζίν»ρχος Στρατιωττ/' 

Φίλνραζ δΙχ9 γαρ 
α πα'ζ αφνλλον ατίφαναν αμψικιίμβναν, 

ι) οοά. μεταβηαομ»ν ν. 3) οοά. μααρη τιΐ Γ» 3) ηηρϊ 
αωμα — ηδνπ, Λάά. οοάά• 4} [αννίλλίται δοΐΐ'ν^• 5) ίιΐβιη. 
ηίρννυμφίον νυΐ^• 6) οοά. βντρίχάρίσαοί £.• 7) ^• ^» '• 
8) ^^ηάο^ί• ϊρϋ γ. 9) ^Ψ α(^^• δοΐιιρν• ο οοά. ίο) βληίαν 
%ότ§ρον ταΐς. 1 1) ΡοΓβοη• δ^ιν^Λαμέρων Ύΐύζ• 199 ΑΤΗΕΝΑΕΙ 0ΕΙΤΝ080ΡΗ. 

ΜΰΛονι^ΰα α τιν$ς η»} έλικτοί στέφΛνΦί, δστβρ νβφ' 
Ρ 'ΑλΛξΛρίρΛνσί μέχρι κχί νυν» μνημονβύβί ί* αντων Χαι- 
ψ^ίμων 6 τραγίρίίστϋίος έν Αιοιηίσφ ίιχ τούτοίν' 

Χλοοι^ τ9 ΨΛρηίσσφ Τ8 τρι4λ§Μ0ίΦ χν»Αΐ[» 

Τ1»(^ ί^ τϋν ίν ΑΙγύττω αβ) άν^^ύντων σηφάνων 
^Ελλανοίος έν τοΤς ΑίγνπτίΛχοΤς ούτω γράφει ' ,,Πόλ/^ 
έΤίτοΤΛμ/η Ύ/νίιορ ονομ». αΰτη^) 3'«(νν ομηγνρις %αί /•- 
^ν μέγΛ ηλΙ αγνον έν μέστ/ τζ τόλβι λ/&ινον κλ) ^ύ/Λ• 
τρΛ λ/^ιν»^ ίσω του ίβροΰ ίκΛν^χι τβφι/ΚΑσ/ λβΜΜ^ χαΐ 
ψ•^^•βΛέλαινΛί. έχ* αύταΤς^) ο/') (ΐτέψοίνοι έπιβέβληνΤΛΐ £νω 
της αηάν^ου του κν^ους χα,Ι ροιης αν^ους^) χλϊ αμιτέλον 
'ΤΛΧΪΛγμένοι* χλΙ οντοι^) αεΙ αν^^έουσι. τους στιφοίρσνς 
ίτέ^εντο ο/ 3'Λο} έν ΑΙγύχτω, τυβ'ίμβνοι βοισιλΒΌΜίν τον 
"Λάβυν 3 ος έστι Ύυφύν.** Δημήτριος ό' έν τψ τερί των 
κατ Αίγνττον τΜρΙ "Αβνίον ^) τολιν τ»ς Λχ»ν3'»ς ταύ' 
τας ΛΪνΛί φησι γράφων όντως* ,ίΈχει ί^ χαΐ ο ηάτω 
τέτος καί ΛΚΛν3τΛν τινχ ίένίρον, ο τον χαρτον φέρβι 

Β στρογγύλον έτί τίνων χλωνίων περιφερών, άν^εΐ 2 ' ουτ9ς§ 
όταν ωρα ζ ρ χαί έστϊ τω χρω ματ ι το οίν3τος «αλλιφβγ- 
γές''). λέγεται ίέ τις μυ^ος ύττο των ΑΙγυττ/ων, οτι ο/ 
ΑΙ^ίοττες στελΚομενοι εΙς Ύρο/αν ύττο τον Ύιβ'ωνοΰ^ έτεί 
ηχούσαν τον Μέμρονα τετελει/τηχέναι, έν τοντφ τφ τοτψ 
τους στεφάνους ανέβοίλον έπι τάς αχαν^ας^ ίττι Ά ταρα^ 
τλ^ίσια ΤΛ χλωνια στεφάνοις^ αφ* 2ν το αν^ος φύεται,^^ 
ο ίί τροδίρημενος ^ΕλΚανιχος χλϊ "Αμασίν ΑΙγύττου βα» 
σιλεΰσαι Ιίιωτην οντά χα) των τυχόντων χατα τον ττρω• 

Ο τον βίον 3 ίια στεφάνου ίωρεάν^ ^ν ίτεμ-ψεν, άί^^έοίν 

χλεξάμενος ττ] ωρα ιτεριχαλλεστάτων^), γενέ'&λια έχιτε• 

λουντί ΤΙατάρμιέι^), τφ της ΑΙγυττου τότε βασιλεύοντι• 

τούτον γάρ ησ^έντα τφ χάλλει του στεφάνου τιαι έχ} ίεΤ- 

τνον χοίλέσχι τον "Αμασιν, χαί μετά ταΰτα των φίλων 

ίνα αύτον ίχοντα έχχέμ^αι τοτ^ χαϊ στρατηγόν, Α/γν- 

χτίων αύτω χόλε μουντών ' νφ* ων ίιά το του ΏΛτάρμιίος 

μ3!άος άχοφαν^ηναι βχσιλέα• 

ι) 8ο1ιΐγ. αντή ν, ο) 8&1χη•8. αντόϋ ν. 5) οοάά» 9* 
οί Ι.. 4) 6αηϊθΓ. αρ^οε τ. 5) οοάά. οντωί Ε. ^) Βοτίιβΐ• 
ϋβρίορ Τ• 7) 5α1ηΐΔ8. ηαΐ άφβγγέζ Υ• 8) οοά. χερΛΚΛίλέ^ 
στατορ ν. 9) οοάά, ΙΪΛρτάμΛ £•• ο( ίχι£Γ& 17«ρτ• Τ.ΙΒ. XV. Οαρ. VII• VIII. 193 

Έυνβ^ημχηαίΌί στέφανοι, ηργολοφημίνα χαί 
έΜίόσίμοί. Αριστοφάνης ίν ΘεσμοφορίΛ^ούσοας^)* 

Πλέξαι οηφάνονί ουνθ-ηματιαίον^ βΥηοσ^ρ, 
Χορών όν* 'Ατίων έν τψ κερϊ της ^Ρωμαϊ^ίης ίια- €.8. 
λίχτου φησί τον στέφορον ταλα/ χορωνον καλουμΒνον, ^ 
«το του τους χορευτάς ίν τοις Ο'εάτροις χύτφ χρησ3^Λΐ, 
αυτούς τβ τβρικβιμένους και Μ τον στέφΛνον ά^ηνιζο• 
μέρους, κα^ως έν τοΤς Σίμων/ίου έττιγράμμασιν ϋέΆ/ ίστιν 
ούτω ηηλουμένου^) 

Φύίβοζ ίσαγδίτα* Τυν^αριθ^Οίν αοί9ηζ αρ^) 
αμίτρο* τέττιγϋ ΙπΛοτέψαντο^^ χορωνι^, 

Άηίνιοι^). στέφχνοί τίνες κ»λουντ»ι ούτως ψ οί 
έη της άχίνου^) του φντοΰ νλεηομενοι, ως φησιν "Ανίρων 
ο Ιβτρος. τοίρέ3^ετο ί* αύτοΰ την λέξιν Ώχρβ^ένιος, 6 του 
Δίϋρυσίουψ έν τφ τρωτφ των ΤΛροί τοΤς ίστορικοΤς λέξεων» Ε 

ΣτεφΛνωμΛΤίχα ί* £ν^η καΤϋΛέγει Θε6φρΛστος'') 
τίίε* ίον, Διός ίν^^ος, ϊφυον, ημεροΗοιλλές^). νρωτον Ά 
των ανθέων έκφαίνεσ^"»/ Φτ^^') τ'ο Κευηόι^ν, ίμα ί* 
αυτψ %Μ το φλόγιρον^^) παλούμενον το χγριον' ίΐίειΤΛ 
νάμασσον, ^μι λείριον^^), κοά των ορείων^^) ανεμώνης 
'^ένος, το ΗΛλουμενον ίρειον^^), %οα το του βολβού*^) 
Λύϋυον^^). συμτλέχουσι γαρ χοα τουτ ίνιοι εΙς στεφί• 
νους. έτΙ τούτοις η τε οίνίν^η χοα τ$ μελάνιον, χχί των 
αγρίων ο τε έλίχρυσος χού της ανεμώνης η λειμων/χ*^ 
Μολρυμένη, χοα ξίφιον χού ύαχιν^ος. το ϋ ρϋον υστερεί Ρ 
τονταιν ίίοα τελευτΛίον μΛν φαίνεται ^ χρωτον ϋ χαύεται• 
τα α θερινά μάλλον η τε λυχνις χα4 το Διός αν^ος χοα 
το χρίνον χού το ϊφυον χού αμαίραχος ΦρύγέΟζρ ^τ^ ί* ο 
%ό^ος χαλού μένος, έν ϋ τω ^'^'^) ο αύτος Θεόφραστος 
φησιν ' »/£«)/ τις του έλιχρύσου τφ αν^ει στεφανωται *^)9 

ι) ν. 458. α) Ρη 129. αραά δοΗηβί^β^• 324. ^ιιί ίτβ^ιη• 
Ιιοο ίκα Τθβάΐιιιΐ : Φο^βο^ ίαάγηταί [7^οτ«^ ΤυνίαρίίαιΟΛΡ αο&^ 
δϋίί, Ι ταν άμετρο* τέττιγεί ίπεοτίχραντο χορωνψ. 3} 8ολνν• 
αοίδηραν ν• 4} οοά. 61 €α8λΐλΙ>. επίμψαντο ν. 5) β&8ΑαΙ>• 
ακΙνν^οΛ Ε. 6) ΟαηΐβΓ. ά*ί9ος £, η) Η. Ρ. 6, 1 1. 8) ι^με» 
ροηαλες Ι.. 9) ^) 8, ΐ• ίο) δείι-νν. φλόγα Σ.» 1 1) Τίοορτ. 
αέρ$ον Γμ 13) δείι-ν^• τ• %ατα τρ*ων Γ.• 1 3) δοΐΐ'νν. οριον ▼• 
ι4) Τ1ΐ6ορ1ιτ. βοΧηοΰ τ• 1 5) οοάά• χώίιον 1^• χ 6) Τ1ΐ6ορΙΐΓ• 
ηλιμωνία Ι.• 17) ινάχ(ρ Όιχίά. β8( 19> 3* ι8) δοΗ-ν^. στβ- 
φΟΨΟνΡΤΟΛ £.• 

ΛκΙιβχι. Τ. III. Ν 194 ΑΤΗ£ΝΑΒΙ ΟΕΙΡΝΟβΟΡΗ. 

ΛϋκλΛίΛν Γ<τχβι μνρφ ^αίνωρ.** μνημονευΒί αύτοΰ ΆλΛμΛΡ 
ίρ τούτοις* 

ρ^6βΐ. ΚαΙ τ$ν^) 9νχομαΛ φίροιοα^) 

τοψ^* ίλίχρνοω ηνλίων*^) απηράτί»*) ΗνπαΙρω*)• 

ηαι 'Ίβυηος' 

Μύρτα ΧΒ %αί ΐα «αΐ έλΙχρνσο€ψ 
μαΧά τ9 καΐ ρ69α, χαΐ τίρβ*να^) δαίφία» 
Υί^ΛτΤιτος ί* έν Μ^χλ^ΆχοΓ^ φησιν ^ 

'Βρπυλλί^ψ ηροχοιί ^ νακίν&Οίΐ ^ Οίχρυσον %Χα8οι%. 

ίστι Ά τβ ίν^ος ομοιον λωτω, Θεμιτταγόρας ί* ο 'Ε/ρΐ- 
σιοζ έν ττ) ίτιγρΛφομέντι χρυσίτ/ β/βλψ »το της τρωτής 
Β ίρΒ'^Λμένης* νύμφης *Ε»λιχρύσης (νομχ το άν^ος ονομΛ- 
σβ^ηνοα. τχ ϋ κρίνχ φησϊν ο ΘδοφρΛστος*^ §ΤνΛί %ού 
ψορφυρΛν^ψ Φ/λΤνος Ά το κρίνον ύφ* ων μίν λΛί/ιον, 
νφ* ΰν ί* ίον ηαΚΛΐσ^Λΐ. ΚορίνβΊΟΐ ί* αύτο και οίμβρο• 
σ/χν χΛλοΰ^ίν, ως φησι Κ/χανδρος έν ΤλωσσΛΐς^)• Αιο• 
ηλης ί* έν τψ τβρ} ^Λνχσίμων φοίρμοίχων 9**Α.μΛροαίονρ 
φησίν^ $ν') σαμ^υχόν ην^ς χαΚοΰσι.^* 

ΚοσμΦσΛνίοίλων ϋ μρηβΐονΒύ»ί Κρατίνος έν ΜλΧ- 
^ΛΧοΤς ίίχ τοι/τνν* 

ΚδφαΧήν άνΰ'έμθί9 ^ρ^1η^ομα^, 
λ6ίρίο$ζψ φοΒοίζρ ηρίν^οιν'^^)^ ηοσμοϋαρδαίΙθί€• 

Ο ΚλέΛ^ος έ' έν ίευτέρω βίων 9»Ορ»9 φψτίί το</( το «ο• 

σμοσανίχλον^^) χνβυροντας ΑαχίίΛίμονίους, ο1 τον νβλβΜΟ- 

τατ9ν της ττολίτιχης χοσμον συμνατησχντ-ες έξετραχηλί- 

9&η(τχν* ίίόχβρ χοίλως τερί χυτών βϊρηχβν ο χωμψίιο» 

ητοίος Αντιφάνης έν Κιβ'αριστζ' 

Οέη έφνοων οι ^άκωνΛζ ωί αηορ&ψεοί ποτ§ψ 

ψΖψ 3* όμηρβνονσ* ^*•) Ι'χοντΛζ πορφυρού^ %9*ρνφάλον9 ί** 

*Ιχέσιος ί* έν ββυτερφ χερΙ νλης το λβυχοϊίν φηνι μ%σέ^ 
τψχ τινχ ίχδΐν έν τω στύφβιν, τολύ έ* αρίστην βύωέίαν 
Ό χού ίυνχμένψ τέρητειν , χλλχ νρος ολ/γιστον- το ϋ μέ• 
λχν, φηνίψ τ'ήν μεν χύτην 3τεωρίχν (χει^ $νωίες ί* έττΐ 
χοΚύ μχλλον. Άττολλϋωρος ί* έν τω ττερί 3'ηρίων φησί' 
ψ^χμχίιατυν, οι Ά ολοχνρον'^), οΐ έ* Ά&ήνησιν Ιωνιοίν, 

ι) €αιααΙ>• τ«ν' Γ.• 2) ί(Ι. οι οοά. φ^ροισαν Ι.• 3) ην- 
λβω Σ., 4} β&8ΑΐιΙ>• ά%ν,ράτο»ν \α» 5) λνβΙεΚβτ• ηνπέρω 1^ 
6) ΟΒηΐντ, τίρινα £,. 7) Η. Ρ. 6, 6, 3, 8) οοάά. γλωττίΛΛ9 Ι-. 
9) 00^. υ Ι^• ιο) Ροτβοη. «ρίνοίσι ν. 1 1) οοάά• ηοσμοτάν 
9αΙον £• 13) εΐιηβίβί. όμηρίίον^ τ. 1 3} οί 3^ ο2. οτη. £.• Ι.ΙΒ. XV. Οαρ. VIII. 190 

Τεοβργικωρ — τα ί* ίιτη ολίγον υστβρορ ιΤΛρ(ΐ'^ησομαί9 
%ΤΛν χερΙ τΰίντωρ των στβφχνωμΛΠχων αν^ίν ίιβξίρ^ 
χωμχί — το ϊον , (ΡησΙν ^ ΛωνιϋΒ^ τιν^ς νυμψΜ 'Τ.ηνί 
έχχρίσχντο ττρωτω, τον ίβ νοίρχίσσον έν τω ς^) ττερί φχί» 
των ίΟΎορίας ο Θεόφραστος χαλεΤσά^Λ/ φησί καί λείριον. ^ 
973"* ύττοβάς 3) ως ίιχλλάσσοντχ τ13'ησι νάρχισσον %οά ΧμΙ^ 
ρίον» Εΰμαχος ί* ο ΚορκυραΤος^) έν ^Ρι^οτομιηΰ ηοέ 
τίκχκχλλίία φησί κχλεΐσά^χί τον νάρκίσσον χό:• χροταλον. 
του ό* ημεροχαλλοΰς καλουμένου χνάΌυς, ί ττ^ν μίν ι/ύχτα 
μαρχίνετχι, χμχ ϋ τλ ήλ/ω χνατέλλονη <9'αλλ«/, μνημο• 
νεύει Ι^ρχτΤνος έν Μχλ^χχοΐς λίγων οΰτως' ,^^Ημερο• 
καλλεΤ τε τφ φιλουμένω.*^ ί/Γης ϋ ίρτυλλου^ φησί 
Θεόφραστος^) 9 την αγριον κομίζοντες έκ των ορων^) φϋ• 
τεύουσιν έν Σικυωνι κοα Άβ'ηνησιν έκ του ^Ύμψττου. Ρ 
ψχρ' χλλοις ί* ορη νληρη έστϊ του άνθους ψ χα^χτερ έν 
θρά^τ/**^ ΦιλΆ^ος α φησιν χύτήν ζηγϋχ χχλεΐσ3τχί. ιτερί 
Μ της λυχν/ίος λέγων Άμερίχς ο Μχκείων έν τω *Ρ/- 
ζοτομικ^ φησιν χνχφΰνχί χύτην έκ των'^) Άφροόίτης 
λουτρών, Ζτε ^Ηφχίστω συγχοιμη^είϋσχ η Άφροίίτη λούοιτο. 
βίνχί ί* χρίστην έν }ίύτρρω καί Αημνω, ίτί ό^ Στρογγυλή 
καί "Ερυκι κοά Κν'3'ηροίς.** η ί' Τρις^ φησϊ Θεόφραστος^), 
άν^εΐ του βέρους , μονή τε των Εύρωτταίων χνΆέων εΰο• 
σμος εστίν, αρίστη ί* εστίν έν ΊλλυριοΤς τοις άνψΗίσμΑ• 
νας της θαλάσσης• Φ/λίν/ος ϋ φησι τα ίνά'η της /ρ/ύ^ρ•683• 
λέγεσ^αι λύκους ίια το έμφερη εΐναι λύκου χείλεσί• 
'ϋικολαος ί' ο δαμασκηνός έν τ^ ογϋη των ίστοριων χρος 
ταΤς έκχτον τερί τας "Αλπεις λίμνην ηνά φησιν είναι 
Ίτολλων σταίΐων ουσαν, ^ς ττερϊ τον κύκλου τεφυκένχι 
α {τους αν^ ηίιστχ χαί εύχρούστατχ όμοια ταΤς κοΛίοΟ' 
μίναις κάλχαις. των ϋ καλχων μέμνηται ηοά 'ΑλΜβΛν 
έν τούτοις 

Χρν0βον^) ορμον ¥χωψ φαθιναν ηβτάλοιβί «αΛχβΤΐ'^^)• 
μνημονεύει αύτων κού Επίχαρμος έν Άγρωστίνφ. Β 

ι) €αη(βΓ. ϊωνΜ/νοΙ τ. 3) 6, 9• «ϊκτφ Ώίχΐ(1• 9) ο. Β^ ι. 
4} οο^ιΐ. Κλ^η. ναΐ^. 6) Η. Ρ• 6, η, α. 6) βίο β Τλβο- 
ρ1ιτ3βκο οοπί^βηιίαηι οβιβ τίάίκ Οίηάοτ&α•• άγρίίν τιιΐ^ο• 
7) οοά. τη€ ^ηύξ, 8) Η. Ρ. 6, 8» 5, 9) ϋηιιι• χρνϋϋον ν. 
ίο) φξ^δίραν — καλχαρ ▼• οοχγ• Όλίθο&πιρ• 

Ν 9 196 ΑΤΗΕΝΑΕΙ ΟΚΕΡΝΟβΟΡΗ. 

9^£ν Λ ^ϋων {φτισΐ Θβόφροίστος^) έν τω ζ) τολ- 
ΚλΙ είσί Λιοίφορχί. τλ μίν γοΐρ ιτλεΤστΛ Λυτών τέντα- 
φνλλ» 9 ΤΛ 6ί ίωίεη,οίφύΚλΛ , ΙΙνίΛ 6 * έστΙ χομ ίκΛΤοντΛ- 
φυλΚχ ττερί Φιλίχτους. λαμβάνοντες γχρ έχ του ΐΐυγ- 
ψί/ου φυτεύουσιν έκεΐ γοίρ^) γίγνεΤΛΐ πολλοί, μίκρχ 6ε 
σφοίρ» τ» έντοζ φύλλχ' ή γχρ ^ηφυσις χύτων ούτως 
ίστίν 9 ωστ βΓι/αι τ» μεν έντος^ τχ 9* έκτος, ούχ εύοσμα 
α, ονϋ μεγχλα τοις μεγί^εσι. τχ όί πεντοίφυλλχ εύωίη 

Ο μάλλον 9 ο!ν τρχχύ το κχτω. εύοσμοτχτχ ϋ τχ έν Κι^ 
ρήνΐ)* ίιο Ηΰύ το μύρον ηβιστον. κ:α τ£ν ϊων ί^ χαί των 
άλλων χν3^ίων χκρχτοι μάλιστχ και 3'εΤχί χ! οσμχ/' ^/α- 
φεροντως ί* 3^ του κρόκου.** Ύιμχχίίχς ά' έν το7ς Δβ/- 
ννοις το §αον φησί τους Άρκχίχς χχλεΐ^ εύομφχλον 
Λντ) του εΰοσμον• Άττολλϋωρος ί' έν ί'') Τ1χρ3^ίχων 
£ν9ος τι χνχγρχφεί χχλούμενον φιλχίελφον χχτχ την 
ΤΙχρβΊχην χωρχν^ '^^ερί ου τϋε φησί' ,,Καί μυρσίνης 
γένη τοίχίλ»9 μΤλχξ τε χαί το χχλούμενον φιλχόελφον^ 

Β ο την έττωνυαίχν ίλχβε τ^ φύσει ττρόσφορον. ένειϋν 
γχρ έχ ίίχστηματος χύτομχτως χρχίχι συμτέσωσίν 9 έμ^ 
^ύχων τερίχλοχην έν τφ * # »4^ μένουσιν ηνωμέναί9 
ΧίΑ^χττερ χχο ^ίζης μιχς9 ^ το λοιττον χνχτρέχουσι χού 
ζψοφυτοΰσι, όίο χοά τοΤς ημίροις φυλαχην άτ αυτών 
ηατασχευάζουσιν ^). χφχιροΰντες γχρ των ρχβίων τάς 
λεπτοτάτας χού ίιχνλίξαντες^) ίιχτύου τροχψ φυτεύουσι 
χύχλψ των χηχευμοίτων χαί ταΰτα συμνλεχόμενχ χέρι- 
βόλου παρέχεται ίυστχροόον χσφχλείαν.** 

* Ανδεων α ατεφανωτιχων μέμνητχι ο μίν'') τα Κύ- 

£ τρία ίτη χεποιηχως ^ϊίγησίχς η Στχσΐί^ος, ΔημοϋμΛς 
γαρ ο ^Αλιχαρνασσεύς η Μιλήσιος έν τ^ χερΙ * Αλικαρνασ- 
σού Κύχρια^ ^Αλίχαρνασσέως 6' αυτά εΤναί φησι χοιψ 
μΛΤα^ λέγεί ί* συν 9 όστις έστιν ο χοιησας αυτά, έν τψ 
ια'^) ούτωσί* 

Σήματα ^) μ^ψ χροιαί τοτ» ο/ '^} Χάριτίί τβ ηαΐ ^ίίρα$ ^^) 
ποΙηοΛΡ ΜαΙ ϋβαχμαν έν αν&$οΐρ δίαρ&νοισίν, 

1} 6, 6^ 4. «γ' οιηίββο ατϋο. £, 2) οοάά• θΐ ΤΗΰορΗι. 
α ▼• 3} τβτάρτψ ΏΙηά. 4) Ι^αοαη&ηι ίηϋϋο• δΰΗντβί^Ιι. 
5} οοέΐά. παραο». ν. 6) οοά. βιαπλ. τβ ν. 7) οοάά, μ^ν ο 
ν. 8) έρ9§%άτψ Ώίηά. 9) ΟβηΐβΓ. 'ίματα 1^, ίο; ΛΙβί- 
ηθλΐαβ. αι ν, 1 1) εο(1• ανραι ν. Ι.ΙΒ. XV. Οαρ. VIII. IX. 1 97 

οία φορονα* 'Ρρα* , ξρ τβ ηρόηψ |ν ^* νατ^ι^^ 
^¥ τ• <) Ι'φ ^αΧέ&ορτ^ φόίον τ ίνΐ «ίι^«'; ηβϋ^, 

αψ&90Λ ναρηίσσον καλλίρρον' τοΧ'^) *Λφρο9ΐτη ^ 

ωρΛ»9 παντοίαί9 τ9&νωμίνα ««ιμττα έίστο• 
ο3τος Ο ιτοιητης κού την τΰρ σηφάνων χ^η^ιν βΐίύς 
(ΡχίνετΛί ίί ων λ^γβι* 

'// δι ουν αμφίπόλο»6Λ φιλομμα^ηί * Αφροδίτη 
πλίξαμίνη αηφάνονί «νω^«α(> αψ&€Λ γαΐηίρ 
αν ΜβφαλαΐοΛν ^&9ντο ^ίαΐ λ&παροηρη9δμνο$9 
Νυμιραι «αΐ Χάρν€99» αμα 9ί χρναη * Αφροδίτη, 
«αίΐο*^ αβ£δονσα§ «ατ' οροί ποίνπΜΜον ^Ιδηί• 

ΙίίκΛνδρος^) ί* έν δΒντ4ρψ ΓΜνργιηίν χΛΤΛλίγων καί 61 9• 
αύτοζ στεφΛνοοηκ» ίν^η χμ χβρί των 'Ιάβων Νι;^«νΡ•^^ 
χέα ιτβρ/ ^ϋων τοϋβ λ^γβι' 

Άλλα τα μέν οπβίροϋ τ9 %α\ αΐβ^) ωραία φντβνοίζ 
αν&η Ίαονίη&Β * γένη γ 8 μίν Ιάσ* Βλοολ *), 
ωχρον τ 9 χρνα^ τ9 φνην 9ΐ9 ωπα προθ8ΐδί9ψ 
ασσα τ *Ιωνίάδδ€ ^) Νυμφοφ στέφο§ άγνον "Ιην^ 
5 Πισαίοιί ποϋΊααοαΛ ΙνΙ ηληροΛο^ψ ορδζανψ 

ηρνσ9 γαρ χλοΰνην ^) τ9 ^) μ9τ9οαϋμ9νο% οηρλάκ9σοιν 
Άλφ9ΐί «αϊ λνβ'ρον έων Ιπλννατο γνίοίψ, Β 

έσπίριοί ΝυμφοΛαι,ν *Ιαονίδιοα§ νυχ9νσων• 
αυταρ α%αν&οβολοΜ φοδου Ματητ4μρ90 '} βλάατοϋψ 

ΙΟ τάφροιζ τ ίμττηζβιαί, οδον δατίάλαπηΛ τ9ΐ4ύΜ0»ρ ^^)• 
πρώτα μΙν *Ωδονίη^9 Μίδηί α9Τ«^ *Αοίδο%^^) ^Ζν^ 
λδίπων €Μ^^) ηληροίΟίν ανέτρ9φ9ν *ΙίμαϋΊο•θΛν^^) 
αϋν 6ς ίξηχο^ττα πίρ*ξ χομόο^ττα^^) πΒτηλοίί- 
δδντιρα Νιοαίηί ' ^) Μβγαρηίδοζ, ουδί Φάσηλ^ί^ 

ΐ5 01*^* αντη Α9ν%οφρυν αγασσαμίΐ'ης ίπιμδμφηίψ Ο 

Αηθχίίου Μαγνητοί 6φ' νδααιν §ν&αλίονσα• 
ΛίΟσοΰ δ* αΑΑοΓβ χλωρές ίνρρίζον^') Ηαηέτθίσ$ν. 
ηολλάχι δι στίφο6 αυτό χορνμβηλοίο φντ9νσα*$ 
Ό'ράοΛίον η αργοπόνηδ κλαδέεααι πλανητην^ 

3θ βλαστοδρίπίδδχΰτοιο «αϊ 9ίζ μίαν ορδοηόροηψψ 

ι) οοά. τ ν. 3] ΜβίαβΚίυβ. δ' οΤα οοά, δίο— τ• «α- 
λιρροον ν• Λαλιρόυ οοά• 5) Γτη^ι• 3• 4) ώί Λ,άά» €0^. 
5) 8εαΙί^6Γ. ίαον* νη&δγέιη γ9μ9νΗΜΐδΙοοα Ι^• 6) βοΙίΜΓ• •* 
9* ω πατρόί ιϊδβ οδνατ ιωνιάδβ€ Ε. 7) Οα•&ιιΙ>• χ^^ν ην τ• 
8) δείι-νν. ^6 ν. 9) ^Ο^* *Λτ9τίμν9το Γ^ ίο) βοΐιηθίάβτ• ^β- 
ηαλαίοτατδ λέαχων ν. 1 1) 8ο1ιν7• φδονίηζ ^4μίδο9 άη9ράοί9ο9 
Γ,« 13) €&η(0Γ. λδίπωμίρ ν• ι3) ννββκοη. ανέοτρδφδ νημα^ 
τΙοΛΟΛν Ί.• ΐ4) οοέ1• ηομάοντα £. ι5) 6βηΐ0Γ• Ν^οΙηί τοΙς• 
1^ 6ΑΙΑαΙ)• 9νρρΙζον £. 108 ΑΤΗ£ΝΑ£Ι ΟεΙΡΝΟΒΟΡΗ. 

οχβΊρΜβ νπο σηνρίδβοσι ψεοηΙίΗνοίΟ* ηα^ητων^ 
οφρά Κο ηρο»ΰωντεί ίπ^ζνγίοντβ %6ρρμβο»'^) 

Ό μέαοα ορνωρΙζωο*¥ ^) 9πβρ<ρίθΙλοιο μετώπου^ 

χλωροί^ αμφοτίρω&βν επηρίφ^βί^) πετάλοΛΟΛν» 
ΐ5 σπΜρματίνην ιιιάλυ»9ζ %ίφΰάηγονοΑ αντίλλονσιν^)9 
αργηδίζ πβτάλο^^ί^^ ηρόη/^ μίσα χροιισ&βΐσα$' 
α ηρίνα^ λειρια δ* άλλοι επκρ^έγγονται άοΜίν^ 
οι δ^ χαΐ αμβροαίην^ πολ^βί δ^ γ» χάρμ* '^φροδίτηί' 
ηρισβ γαρ χροί^. το δέ που επί μέσσον οναδοί 

Β 3ο οπλον βροίμηταο διβχτέλλον πίφάτιστα$, 

Τριί δ* ίν ρίζτΐΌΐν άγαΐλίδι ηδ^*) ναχιν-θ'ψ 

αιαοτί} προοίοίΛΒ ,' χ»λιδονίο&9Λ δε τίλλε$ ^) 

αν&βσιν ΙσοδρομΛνοΛ χίλιδοοίν * αϊ τ ανά »6Χπιψ ^) 

φυλλάδα νηλίίην^) ίκχΒνβτοτ ^ άρτίγονοι^) δ^ 

βΐδοντ"^^) ψΙμνονσαΛ^^) άβΐ »άλυκδ€ στομίοίΟΛ, 

ανν χαι πιρ τοξι'α χροιί] ?.νχνίζ ^ ουδέ &ρυαλλί€^ 

ονδέ μ^ν άνί^βμίδων Μ§νβη γψ/ρύαεταί ά%μη, 

ονδβ βοάν&βμα^^) κδινα τά τ αιπντατορ^^) κάρη^*) 

νψοϊ^*), 
φλοξ δί ϋ'δου σ.νγ^σιν άνδρχομίντ^ί άν&οναα ^'}. 

Ρ 4ο δρπνΙΙον δί φρίαΙθύσΛ τ* ίν βοίλοΛΟί^ φυτβνσβιίψ 
οφρα ηλάδοιί μακροΙοΛν ίφίρπνζων δέάηται^'^, 
η^^^) ηαταηρββίάσισ*^^) έφ*μβιρων*^) ποτά ΝυμφέοίΡ• 
ΗαΧ δ* αυ ττ/ζ*"^) μηηωψοί απο πΧαταγωψΜΛ βάλίσιζ, 
αβρωτον ηωδδίαν οφρα %ψωπβσ9ί φυλάξτ^» 
45 φνλλοοινη^*) γάρ πάντα δίοιγομέναισιν^^) έφίζδ» 
έρπβτά , την δβ δρΰαοια*ν ίίοχομίνην βοτίοντα^ 
»•684^ ίζωδβιαν^ ηαρποιο μ§λ&χροτίρου ηλη&ουααν• 

^ρίων δ* οιχομένων*^) φ4α μίν φλόγδί^ αλλοτβ ριπαΐ**) 
ηληξαν σάρίί* τρπ^^σ»^^) τά δ^ ου βάοίν δοτηράζαν^ 
' — 3'ρίΛ ί* ού λέγβί τα τη ζ σνκηζψ άλλα τα της μη- 
κώνος — 

1) ΟβηίοΓ. Μορύμβοις ναΐ^. ^) οοΟ. ουνορ* £•• 3} οο3• 
έπηρδφέα^ Ι^. 4) Βοιίαβτιβ & δίαρβί. άντδλέονοίν ▼• 5} βΟ" 
ρίηςίαβ. άγαλλιάσ^^ δ* νιιΐ^ο. 6) ΟαηΐβΓ. τίλλδ* ▼ηΐ^ο. 
7) 8ο1ΐ'ν7θίς1ΐ. αιτανα%6λπ(^ 1^• 8} ίάβπι• φνλλαδαν ηλδίην ν• 
9) βιΐ83ΐιΙ>οη. άρτίγονον Ι^. ίο) €λ»•αΙ>οη. δίδοτ τ» τ £.• 
• ΐΐ) οοά. ημνονοαι Γ.. 13) €αη(6Γ. βοά ν &»μά%δ*να Ι«• 

ι5) 8οΙλ%νβί§Ιι• τά ΓΜΓντατον £>. ι4) 8ο1ΐ'ν7οί§1ι• *άρν Ι^ 
ι6) ΟηβλαΙι• νφου ιπιΐ^. 1 6) Οληίοη αονσα νυ1§. 17) €λη• 
ΙβΓ• δίάΜτοΛΗβ Ε. ΐ8) ι;^ &άέί• οοά^• 1 9) ηατακρδμαησ* οοά• 
Λ9,ταΗρβμασισΛ9 λΐΐτιβ. καταηρημνζσι,νΐ λο) 8οα1ί§;• ίφ μίρο^ψ 
▼^1& ^'} 8ο1ΐ'ννβί^Η. αάτη^ τιύζ• 22) Ροτβοη• φυΧάοοΜηι 
V• 23) οοάέΐ. δδύΛγομ4νοί0ίν νιιΐ^• >4) 8ο1ΐ'νν6ί§1ι• δδΟΛχομ. 
τιιίς. >5) δοΚηοί^. ^$πη τιιΐς• 96) ίά• οΛρποτνπρψ^ τ• . . Ι^ΐΒ. XV. βΑρ. IX• 199 

5ο 09X8 τί πω βρωμηρ^) ποτίδβγμέΡΒ• ηολλάη» 9* ϊχρη 
στίφροΪ€ ωΐίαβ'ησαν ^ν$χριμψαντΛ*) «αρ«/ο«ς* 
άδρύνη ^Ι βΧάντΛ βα^Λ ίν τβνχβϊ^) ηαρηόρ. 
υαμψρχου λίβάνον τβ νίονί*) «λάδας ηί* οσα %ψτο* ^ 

ανδράσιν ίργοπόνοι9 9τβφΛΨον€ §πνπορϋαΙνϋν9Μ^• 

55 η γαρ *) ηαϊ λβπταΐ πτδρί9§ί ηαΐ ποΜζ ίρωτ%β 
λ»ΰ%ρ ίσαιόμ9νο*9 ανν^) κα2 «ρόηο9 §ϊαρ§ μνων^ 
ηνηροί τ\ οσμηρον"*) τβ ΟΛΟνμβριον^ οοοα τ9 ηοΟοίζ*) 
αστίορα ναομίνοίΟΛ τόποιβ ') αν»&ρ4ψΛτο λβίμώρ 

6ο ;;α7χαΓ, αΐ;^ δ* ναΜίν&ον ιωνιάδαί ^^) τ9 χαμηλάί^ Ο 

ορφνοτίραΐ^ ας στύξ§^^) μβτ αψ&»9* ΙΙβρσ§φόί^Αα, 
ου ν δι ηάί νψήδντα παρόσμβον ^*) ^ οοαα η τύμβοι 
* φάσγαρα ηαρΘίνί%αιζ ν»οδονηέοΐΨ ' ^) αμφιχίορτα»^ 

ανταί ^ *) τ ηί-^βαι άν^μωνίδη ύοτραπτονοαι * 
65 τηλο^δν οξντέρτ^σιν ίψίΧηομηροΛ χροί^οιν- 

ηαζ δέ τ«ί η έλέί^βιον^*) η αστέρα φοίτίζορτα Ο 

δρέψΛί ζΐνοδίοιαι &βωρ παραΜαββοίλ»^^) φρίοΐίψ 
η αντοΊί βρβτάίοοίψ, α τβ ψτρώτισνοψ Ϊ9ωρτΰίΐ* 
ποίλαχι Ό'ίλΛία %αλά^ το τβ χρνοαρφίί αμίργην, 
ΤΟ 1«/^Μχ^^] τ9 στηλαίοιν ίπιφ&ίνορτα ηαμοντων, 

ηαϊ γεραον ηωγωνα ηάί 9ντραιζέα9 κνηίαμίνονζ ' ^)» 
οανρην ^\ η χ&ονίον ΐξίφαται οτίφοΐ ΉγΜοΜον"^^)• 

*£% τούτων τΰν έχων ϋίλον γίνβΤΛΐ ίτί ίτβρίν ίση 
το χελίδόνιον της ανεμώνης, ηνίς γχρ ταύτί βΤνΛΐ (Ρ«σ/• £ 
θβίφραστος*^) ίί φησι τχς «ν&ησβις") λΛμβανβιν^) 
συνΛχολον'ίοΰντχ τοΤς Λστροις το ηλιοτρότιον χαΧούμενον 
Κΰά το χβλιϋνιον' κ:ά γαρ τοντο αμχ τ| χελιδόνι αν- 
ι^ιΓ. κχέ ΰΐμβροσίαν ί^ χν&ος τι ΛνΛγράφεί ο Κχρύνηος 
έν ίστοριχοΤς νχοανημΛσί λίγων ούτως ' ^^ϋίΛανδρος φησιν 
ίξ άνδριίντος της κεφαλής Αλεξάνδρου την χχλουμ^νην 

ι) €Αη(6τ. παιβρώμην 1^. 3) Οαηϋβτ, ^ν$χρ^μψαντ§^ £.• 
3) 5β1ιη6ί(3. τάχΒΐ νυίζ, 4) 0&β&ιι1>. ν4ας τιίΐς;• 5) 8οΗ\7. 
V 7^9 τα1§• 6) Ιενκά Ισα μένοΐΒΨ £.• η) όομ• 36)χν?ύίβ;}ι• 
Λάά. 6Χ 6ρί(οπι. 8) Ροηοηα« β ^ο^^. Ύ0$Ζίξ. % οΙα Ι.. 
9) βαι&ιιΐ)• ΨΒομΙν. να1§^• ίο) 5βΑΐί§• Ιωνίδαβ οοάά• ϊων δη9 
Ι^ 11) οοά» τνξβ £. 13) οοά. πανόομ^οψ ν• ι3> Μοί- 
ηβλίιιβ• ψίόχον παίϋΐρ ντϋξ, ι4) οο<]• αντα* !«• ι5) ϋέν• 
▼αΐ^• χ 6} 60ί1• ηαραηαμβαλ» Ιμ 17) €&ηΙοτ• ληρ»ά τε Γ*• 
ι9) ΟληΚοη %ν*ΧαμίνοΌ νιιΐ^ο. 19) 8&1ιηΑΐίιι•• ηγεοΜον Ι«• 
>ο) Η• Ρ• β, ι5, 1. λΐ) Όίιι«Ιοτ£• β ΤΙίθορΗηβΐ• δ•αρ0η9ε*ε 
ταΐς. 33) Χαμβ• δηΐ ν. δδΧ άοΐβτ• ΌΙηά• οοά» &αο(οη αΟΟ ΑΤΗΒΝΑΕΙ ΟείΡΝΟβΟΡΗ. 

αμβροσ/κν φύ§93οα ίΐβ Κφ/* τρρείρητχί 6' £νω τβρί ου» 
0•ιο. της οη το κρίνον οίτ» λέγουσι. ΎψΛχίίαζ ί' έν Τθτάρτφ 
^ άβ/τνου χού ά'ησείόν τι άνΛ^ρά^Βΐ καλούμενον οίν^Ός* 

Θησδίόν θ'* ') άηαλον μη^ψ ίναλΙγ«ιον ανθΌί» 
Α»ψΛ9θ4η^*) ίίρόν ττβρΜΛ^λέοζ^ ο ρα^) μάλιστα 
φίίΛΤΟ• 

«Μ τούτου α φησι τον Ανθους 'ηοιί τον της ^Αριάίντίζ 
ΜύΛούμενον στέφ»νον ττετλέχβ'Λί. κού ο ΦερβΗροίτης Ά 
ρ•685.^ ο 'ΤΒΊΓοιηιιως το ίρχμχ τους Πέρ^χς μνημονεύην χοά 
αύτος οίν9ων τίνων στβφανωτίηΰν (Ρησιν 

^Ω μαλαχαζ μέν ίξερωί' ^ άναπνίων δ*^) Ιάηι,ν^ον^ 
ηαΧ μίλιλώτινον λαΧόίν %αί φόδα προοσβσηρωζ' 
άί φίλων μεν αμάροΜον^ ηροαη^νων ϋ οέλινα^ 
γβλων δ* ίπποαίλίνα*) λοϊ κοσμοσάνδαλα βαίνων, 
^γχβ§ %αη$β6Λ τρίτον^ πα*ων'')ψ ώ9 νσμοί ίατίν» 
,6 α Τίτοίτρίύς τους »1ς αύτον άνκφερομίνους ΜδταλλβΓ^ 

'Τκ* ανβΛνίράδων άπαΐας ασπαΐα&ουκ πατοΰντβί^) 
Β ^1^ Ι9*μων* ΐΜτοφόρίΛ^ ηΰπβ&ρόν ΤΛ Βροοώδη^ 

*αν&ρυσ%ον^) μαΙβΜων τ Ιων Ιφίμαπα"^^) κ») τρίφνΧΙα»» 

ί¥ τούτοις ζητΰί τΐ το τρίφυλλον. κοα γχρ εΙς άημαρέπρβ 
άναφίρβΤΛ/τί τοίημάτίον, ο έτίγροίφβτχί Ύρ/φυλλον. %»ν 
τοϊΐς έΐπγρΛφοβίίνοίς ϋ Άγχ^οΐς Φερεκρίτης η Υ,τράτης 

Λοναάμζνοι δΐ ηρο Χαμ/τίρα^ ' ^) 

ι^μέραζ ίν τοιβ στεφανωμαοίν^ οι δ* έν τφ μνρφ 

λαΧδΤτβ ' '} πβρί οιανμβρίων 

«Ο0μοσανδάλων τβ, 

Μΰύ ΚρΛτΆ^ος έν Μχλ^ΛκοΤς' 

ΙΙαντοίο&ί γβ μην «βφαλήν αν-Ο'ίμοιί ιρίπτομα^^ 
Ο Χ9*ρίθΛί , ρόδου , «ρίν»αιν ' ^) , χοομοσανδάλο*9 , «««ς, 

ηαΐ σισνμβρίοίζ , άνβμώνων %άλνξί τ ^^) ηριναϊ^^ 
έρννλλίΐ» ψ %ρ6Μ0Λ^ 9 νααίν&οιί^*) έΐίχρνσον ηλαδοιί^ 
5 Λΐνάν&ιιαιν 9 ημβροΜαλΙίΧ τβ τφ φιλονμεη^^ 
αν^ρύ^ον^^) φόβυ • # ♦ » 

1) οοά• δ* Γ.. 3) οοάά, ληκβρωηζ 1.» 3} €α8&υΙ>• πίρ^- 
Λολλίί ον ^ ν• 4) οοάά, δια Ι.. 5) γ, δ* ίπποσ• &άά, οοάά• 
6) €&η(6Γ• Μαπιβοάτρϊτον ν, 7) δοΐΐ'νγ. παιων Σ., 8) οοά. 
ηΛίτόίντβί Υ• 9) <^ο^* αν&ρίσπον ί.• ιο^ €&η(»• λίμαηα ν• 
2 1) 8οΙιΤ7. Χαμηράς ν. ΐ2)ΦοΙ>τ&βτΐ8• ΙαΙίιταιν• ι3) Ροτ- 
•οη. ηρΙνοι9 ναΐ^• 1 4) οοάύ. ιαάΐνξ τ Ι.• 1 5) Όχαάοτί. θ 
ρ• 68α ▲• νοΜίνΰ'ψ ν. ι6) 8ο1ι\7• άν&ρυσΜίσηον £«. Ιαοοπαπι 
ίαέΰο• 8β1λ^• Ι.ΙΒ. XV. Ολρ. IX. Χ. 20ϊ 

» 

τφ τ άβΛφρονρα^ ^) μΒλιλώπι^ «άρα ην»άζομα*, 
«αϊ γαρ*) ηνηαοί αντόματοβ παρά Μίδοντος ¥ρχ9τα*• 
Ή α των στ6(^άν(αν χοα μύρων νρότβρον βϊσοίος 
εΙς ΤΛ συμνόσια :ζγ8Τίθ της ίευτέρΛς τραιτέ^ης, ως νακρ/• 
σπισι ^ικοστρΛΤος έν ΨβυίοσηγμΛτ/^ ίκί τούτων* 

ΚαΙ συ μίν ^ 

την δβυτέραν τράπ»ζαν βντρδπη ') ηοΐΒ$^ 
ηοσμηοον αντην παντοδαποΧί τραγή μασ*, 
μνρον, οχΒφάνονί ^ λιβανωτόν^ ανλητρίδα Χαβί% 
ΦΛύζενος ί* ο ίίδ^υρΛμβοιτοίος, έν τψ έχίγρχφομένφ Δβ/- 
τνω Λρχην τοιεΐ^χι τον στέφχνον της βύωχίχς οΰτωσί 

Κατά χί*ρο9 δ* 
ζλνθ'* ύδωρ * ατταλόί ηοΛ^ 
δίο»ο9 6 ν άργνρέφ ηροχο^ 
φ φέρων ίηέχΒνβν• 
ίΐτ' Ι'φίρβ οτίφανον λβ- 
πτας άπο μνρτίδοί^) βνγνη^ 
των %λάδων δ*σνναηνον• 

Ευβουλος Ύίτ^χΤς • ' Ε 

*Ω9 γαρ Βίσζλ&β τα γβρόντια τότ βιΟ δόμονί^ 

8ν^ν9 άνβκλίνΒτο * παρην στίφανοί ^) ίν τάχα^ 

^ρβτο τράπβζαψ παρέηβίϋ'* άμα τηρ^μμίνη 

μάζα χαριτο βλέφαρο^• * 

τοΖτο ί'^) ην Ι^Ός %οα τχρ Κΐγτκτίοις^ ως Ίϋίκόστρχτίς 

φησιν έν Ύοκιστψ Αίγνιττιον γχρ ύχοστησχ μένος τον το• 

Χίστην φησί' 

• Καταλαμβάνομβν τον πορνοβόσηον »α2 δνο ^ 
ίτίρονί «ατά χβιρόί άρτίως 8ίληφότα6 ρ 

«αϊ °) στδψανον• Β• βΐίν ΜαλΟ€ 6 ηαίρόί , Χαιρβφων, 

σν 06 γχστρ/ζου,Κύνουλχ6' κού μετά τχΰτχ ημΤν εΐνέ^)^ 
δίχ τίΚρχτί^ος εΥρηχε τον μελίλωτον μΤ^ιτ' χείφρούρφ^^) 
μελίλωτω.'* έττεί δε σε ορω ίξοινον ηδη γεγενημένον ού- 
τως δ' εΥρηχε τον με^ύσην "ΑΚεξις έν Είσοιηιζομένίρ' τχύ• 
σομχί σε έρεσχηλων^^') Κΰύ τοις χχισί τχρχκεΚενομχί 
%ΛΤχ τοιτ Σ,οφοηλέχψ ος έν Συνδείτνας^^) φησί' 

ι) £ ρ. 685 Ρ. φοβητω τ άβΐ φρονρψ νυΐς. 3} Ηβτ- 
ιη&ηηα». «αϊ ηντ• τιι1^ο« 3) ΗβιηβΐθΓΐιαβ. βνηρΒπη ταΐ^^ο• 
4) ΟΓΟίβίοηά- στβφανολΒπτάί άπο μνρτίδων τ• δ) Έτίιχτάΐ• 
δ στέφ. να1§• 6) γάρ Ι^« 7) δοΗτ^βί^Ιι. δ* Σ,• 8) οοά^ 
τον γηΐ^:• 9) οοάά. ΒΪη^ ημΐν Σ.• ίο) €&η(οτι άφϊ φρονρψ 
Ι.• II) €θά. ίρεσχείων γαΐς. ι>) ΡτΑςιη^ 4. 303 ΑΤΗΒΝΑΕΙ ΌβΙΡΝ080ΡΗ. 

ρ•668. Φορ$ίτ»9 μαααίτω τιί % ΙγχδΙτω βα&νν 

«ρατηρ * οδ ανηρ^} ον ηριν αν φαγί/ ηαλωί 
ομοία ηαΐ βουί ίργάτη9 ίργαΙζδτα&, 

Κού ΗΧΤΛ τον Φλ/ασ/ον ί* Άριττίχν* ημ γχρ ούτος ίν 
ταιζ έηγρ»φομίνχις ΚηρσίΡ ίφη 

2ΰνδ6ΐπνος η ν/χονττοί η μαζαγρΙτα9, 
"^ίίον *) τραπ§ζ»ν€ , αηρατία *) ψηδνν ϊχων. 

έπε] ίβ τοσούτων λεχ^ένταν μηό^ρ Λττοχρ/νετχί ^ κελεύω 
αυτόν Ηχτχ τοι)ς Άλίξίίος άιίύμονς χυί»ίοιο στεφανω- 
^έντΛ στεφανοις ίξά^εσ^Λΐ του συμιτοσίου. τδν Ά γρ- 
Β ίαΐων στεφάνων μνημονεύων 6 κωμφίιοποίός φι^σί* 

^ηψάνων δε τοντωνί χν9ην πίπλβγμβνωρ» 

Ηοίγω δ* Μ τούτοις του λίγειν ηίη νχνσομκί το τήμΛρ^ν^ 
'Π'χρχχορω τ 8 τον ιτερΙ των μύρων λογον τοΐς βουλομένοίς 
ίίεξ^ρχεσ&χί' τψ τε ηταιδί ττροστχττων έτρ} τγ στίφαν^ι^. 
φοροί τχύττ} μου ίιχλέξει , κατχ τον Άντίφοίνους * •*) 

*){νεγ%ίιν δίνρο τωψ χρηστών δυο 
^ %αΙ δ^δα χρηατι}ν ημμίνην χρηοτψ ηνρΐ• 

οΰτω Ύ»ρ την των λόγων ίιέξοδον ωσπερ δροΐβίχτος τοίψ' 
σομαι. κοα μετ ου ιτολλοίς ημέρας , ΰσιίερ αύτοΰ σίωτην 
χαΤΰ^μαντευσάμενος , άττέ^ανεν ευτυχώς ψ ουδέν» καιρόν 
νοσφ Ίτχρχδούς^ ιτολλχ δϊ λυτησχς ημχς τους εταίρους. 

ΓΙεριενεγκόντων δί των τταΐδων έν αλχβχστροίς Χύά 
άλλοις χρυσοΤς σκεύεσι μύρα τον Κύνόυλχον ^εασάμενός 
τις ΊΓολλω τφ μύρω το τροσωπον έιτέχρισεν. ο δί διεγερ- 
3ε)ς κοα μόλις {«ι^τον αναλαβων^ Τ/ τοΰτ; εΤττεν, Ήρα• 

Β ηλεις^ ου σττογγια τΙς μου τταρβλ&ων το πρόσο^πον δηκα- 
3^αρ(σ9ΐ μεμολυσμένον μαγγανείαις νολλαΤς', η ουκ οϊδατε 
Λοα τον χαλον Ξενοφώντα έν τω Συμτοσ/ω^ ητοιοΰντΛ 
τον ΣωχροΙτ7ΐν'') τοιχυτι λέγοντχ* ,,Νι; Δ/', ω Κ«λΛ/«« 
τελέως ^μχς ίστιξς' ου γαρ μόνον δεΐτινον αμεμντον 
'Ταρέ^ηχας, αλλχ χοα ακροάματα χοά Άεαματα ηδιστα 
ταρέχεις. τί ουν , εΐ κού μύρον ένεγκαί τις ημΤν, Γνα 
και εύωδίχ^) ίστιωμε^α\ "ίΙΙηδαμως, (φη ο Έ^ωκράτης, 
ωσχερ γχρ τοι έσ^ής χλλη μ^ν γυναικεία ^ άλλη δί αν• 

Ε δρεία καλή 9 ο^» κλι οσμή άλλη μ^ν γυναηίί$ άλλη δε 

ι) άψηρ ν• 2) Τουρ. αΐδ^ν !«. 5) οο<]. άηραταΐα» ▼• 
4) Ιλοιιη&ιη ίηέΐίο• Οι»βυΙ)θχι• 6) ϋχ^φάνουί ίψ9γ%»1ν 0&•αιιΙ)• 
6) ο«ρ. 9, λ. 7) οοάδ, ^ωηοάτ^ Σ»• 8) εη^ΛίΜΨ Ι#• 1.ΙΒ. XV. Ολρ. χ. 2ο3 

Λνίρι ττρίτΒί^). κλ) γχρ άνίρος μίν όη ττου ίν€Χ6Ρ ούίΒΪς 
μνρω %ρ[6Τ»(, αΓγβ μην γυνΛΐ^βς^ £λλως Τ6 οιν χού νυμ- 
φα/ τυχωσιν ουσχί, ωσχερ η ίΊίκηρχτου τβ τούτον ηοα τ} 
Κριτοβούλον, μύρου μέν τ/*) %ΰά τροσϋοντΛί' ανταί^) 
7«ρ τούτου^) ο^ουσίν, ελαίου ίβ του έν γυμνασίοίζ οσμή 
%χί τχρουσίχ άνίρων η μύρου γυνχίξΐι/ ηίΐων πού χιτουσ/» 
ιίθ9Βΐνοτ4ρ». χοα γαρ ίη μυρω μίν αλεΐ'ψάμενος όοΰλος 
ηοϋ ελεύθερος εύ&ύς αττας ομοιον οζει' αϊ ί' ατο των 
έΪΛυ^έραν μοχθούν οσμαΐ έτίτηίευμιίτων τη τρωτον χρψ Γ 
στων Ηοα χρόνου ττοΧλου ϋονται , β/ μέλΚουσιν ηίεΐαΐ τβ 
9οα έλευβ'ίριαί ^) ίσεσ^αι,^* κοα ο Άχυμασιωτατοζ Ά Χρυσ* 
ιχχος την ονομασίαν ((ησϊ λαβεΐν τα μύρα ατο του μετά 
τολΚοΰ μόρου χαί νονού ματαίου γίνεσ^αι, ΑαχείαιμονιοΙ 
ΤΒ έξελαύνουσί της Σιτάρτης τους τα μύρα χατασχβυά' 
ζοντας, ως ίιαφ^είροντας τουλαιον" χοα τους τα Ιρια ϋ 
βάιττοντας, ως αφανίζοντας την λευχίτητα των έρ/αη^.ρ.ββ;• 
Σόλων τε ο σοφίς ίια των νόμων χεχωλυχβ τους ανίρας 
μνροΊτωλεΤν. 

Νί/ΐ' 6ϊ των ανέρωτων ούχ αΐ όσμαΐ μόνον, ως φιισι 
Κλίαρχος έν γ'^) τβρ} βίων^ άλλα χοα αι χροιαΐ τρυ* 
φβρον ίχουσχί Τί συνεχ&ηλύνουσι τους μεταχείριζομένους^ 
ύμΒΐς ί* οΙεσ^Β την αβρότητα χωρίς αρετής ίχΒίν Τί 
τρυ(ρερόν\ χαίτοί Σαττφω, γυνή μίν προς αλη^ειαν ουσ» 
χχί τοιήτρία, %μως ΐ)ίέσ9'η το χαλον της αβρότητος βίφβ• 
λ«ΐν λέγουσα ωίε"*)* η'Εγαι Λ φΙΚημ άβροσύναν^)^ %αί 
μοι το λαμνρον ίρος αελ/ω^) χα) το χαλον λΛογχβ/* Β 
φανερον νοίοΰσα τασιν$ οίς η του ζην έτη^μία το λαμ^ 
κρον χα) το χαλον εΐχεν αύττ/, τχΰτα ί* εστίν οίχεΐίκ της 
αρετής, ΪΙαρρχσιος 9' ο ζωγράφος τίαίιΤΛρ πάρα μέλος 
ύχΐρ την ίαυτοΰ τέχνην τρυφησας^ χχΙ το λεγόμενον 
έλευ^έρίον έχ ραβίίων τίνων ^^) ποτηριών έλχύσας^ λόγφ 
γοΰν^^) άντελάββτο της αρετής, έπιγρα^άμενος τοις έν 
Αίνίω πχσιν αυτού ίργοίς' 

ι) αΧλη μ. άνδρί ^ α. 9, γ, πρέπβ• £.. 2) Η•*δ(6ρλΑΖ»• 
μίτ* !«• 3) 8ο1ι^θί§1ι. νηνταί τη!^• 4) τοντο Ι^ &) ϋΛν- 
ϋ-έρκη £.. 6) ^ο^^• δβντίρψ £•• τρίτψ Ώίηά• ?) Γτβςιη• 43. 
Νβαβ» 8) φ*λήμμία βροοννβφ Ι.. 9) ^οά. Γρ«€ σ#Ζ/«ν Γ.• 
ίο) £■ τ^ψωψ τα1^« 1 1) οοά• γαρ Λν ▼ηΙ§. 3θ4 ΑΤΗΕΝΛΕΙ ΟεΙΡΝ050ΡΗ. 

Άβρο9ίαιτθ9 άνηρ αρ»την Τ8 οέβων τάβ* Μγρα^ί, 
Παρράσιοί. 

φ κομ'ψος ης 9 ως έμοί ίοκίΤ, ΰίΓερχλγησχς ^ντίχ/νονη το 
Ο τι^ς οίρετης οίβρον χα} χχλον^ χτβ φορηχως μετχχχλεσΟ' 
μένψ βίς τρυφην την^) βοβ'εΤσχν ύπο τ^ς τύχης χορηγίχν, 
'ίτχρέγρχ'ψε το ^Ρχβδοίίχιτος χνηρ. αλλ* όμως ίίχ το την 
αρετην φησχί Τίμχν ανεχτέον, τχΰτα μίν ο Κλίχρχος, 
Σοφοχλης ί' ο ητοιητης έν Κρ/σει*) τ$ όρχμχτί την μΛν 
*Αφροδίτην ^Ηίονην τινχ ουσχν ίχίμονχ ^) μύρω τε ♦) άλβι- 
φομένην τχρχγεί χχϊ χχτοντρι^ομ^νην , την ί* * Αφηναν 
Φρόνησιν ουσχν χχΐ Νονι/^ ίρ ί' Άρετην, έλχίω χρ»μέ' 
νην χχΐ γυμνχζομένην, 
Ό Τούτοις χτχντησχς ο Μχσούριος^) ίφηψ^Λ ίχιμόνιε 

ανίρωνψ ούχ οϋχς οτι χΙ ίν τω έγχεψάλφ ήμων χίσβίΐ' 
σεις ϋμχΊς ηίείχις ιτχρηγοροΰντχί, προσέτι τε ^ερχτεύον- 
ΤΧί, ΧΛ^χ χχΙ^Αλεξ/ς φησιν έν Πονηρός οΰτως' 

'Τγίδίαί μ4ρο9 
μίγιοτον^ οσμαί^) ίγ%9φάΧ*^ χρηστά^ ηοίδΐν, 

««2 Ο χνίρειοτχτος ίέ » ττροσέτί ί^ χχϊ τολεμιχος τοιητης^ 
'Αλχχί^ς (φη' ,,ΚΛίί' έχεύσχτο μύρον χίύ χχττω (ττη- 
Ε ^εος χμμι.** χχϊ ί σοφός ί' Άνχχρίων λέγει 7Γου'') 

Τι μη^) η-^τ«α* 
αυρίγγων ηο'ΐΧωτδρα^) 
στη&βα χριοάμ§νο9 μνρ(^ ; 

τα στηβ'η ιτχρχχελευομενος μυρονν, έν οΤς έστιν η χαρ- 
ίίχψ ως XXI τχύτης ίηλονοτί ιτχρηγορονμένης τοΓ^ εύωίεσέ• 
τούτο ί* ίτρχττον ου μόνον της εύωίΐχς χιτο του στήθους 
χατα φύσιν χνχφερομένης έν) την οσφρησιν ^ αλλχ χχι 
όιχ το νομίζειν έν τη χχρίίχ την "ψνχήν χχ^'ιίρΰσδ'χί, 
Ρ οίς ΪΙρχζχγόρχζ χχ* Φιλότιμος οί ΙχΤροΙ νχρχίείωχασι. 
Ο. II. χχΐ "Ομηρος ϋ φησί' 

^°) 2'τη^ο9 δί πληξα9 ηραδίην ηνιπαπβ μν^φ• 

χχί' 

^ '} ΚραδΙη δι οι ίνδον υλαΛτα• 

χχί' 

^^Χ^ητορι δ' αντζ &υμ69 ίνΐ οτηϋ'ίασι πάταοσί» 

ι) την ϋάά, ΟοΓαό'β. α) Τ^ηνίιίΐϋ. ΚρηυΙ ν• 3) «αΐ μ* Ι-. 
4) τ§ αά(1. 00(1• 5) ϋίηέΐ• Μασσονρ• τ• 6) οθ(1(1. όδμαζ Ι.• 
7) ηον Λάά• ^ο^. Γτ.ιςπι. 3. 8} 0&8&ιι1>• μην ν• 9) Ββτ^^Κ 
Μ9ίλ6ν9ρα γ. ίο) Οά. Τ^ ιη. ιΐ) ίΐ)• ι3. ία) Π. Η, 2ΐ6. ΕΐΒ. XV. Οαρ. χ. XI. 2ο5 

ίη χλΙ (η/μ§ΐόν φέρρυσι του τί κυριύτερον. της ^^νχηζ 
'Λνβ^Λ χεΤσβ'Λί' ΗΛΤΛ γαρ της ίν τοις φόβοις^) γινο- 
9Λς οΙγοΰνίΛς τοίΧλεσΆΛΐ την κχρί/χν έιηδηλοτΛΤΛ συμ^ 
(νει* κλΙ ο Αγαμέμνων ίέ φησιν ο ^Ομηρικός* ρ. 688. 

'')^ίινωί γαρ Δαναών ηΐρ^ ^Μίδια, ονδέ μοι ητορ 
ϊμπδδον , αλλ* άλαλν»τημα^ * ηραδίη 9έ μο* Ι^αι 
στη&έων ίχ&ρωσχβι , τρομέ^ί δ * νπο φαίδ^μα γυία• 

' Ο Σοφοκλής δό τάς άτρολελυμένΛς του φόβου τβιτοίηκε 
^ούσχς • 

') θνμι} δ* ου το» ^) φαιδρά χφρβυΈΐ 
ταρβον^ ^νγάτηρ• 

^Λξοίνδρίδης ϋ τον άγωνιΰντχ ^Λρίγβί λέγοντα* 

*Ω πονηρά καρδία, Β 

Βπ^χαιρΙ%α*ον ώζ $ϊ μόνον τον σώματοί• 
όρχβί *) γαρ ίυ&νί , ην ^) ϊδηί δίδοΜοτα• 

Ατων"^) α φησι τον των όλων δημίουργον ηλΙ την του 
$νμόνος αύτζ φύσιν ναρχ^βΐΡΛί , ιτρωτον μ^ν μαλαχην 
ί ανχιμον, εΤτα σήραγγας ίχουσαν οιον σχόγγου κατά- 
τρημίνας^ 7ν έν τζ των δβινΰν ιτροσδοκί^ χολλάκις αλ- 
λΙνη τον τταλμον βίς ύπεΐ^ον και μαλακον χοιηται• 
λαί μην καΐ τους στεφάνους τους τίεριχειμένους τω στη- β 
ι, ύττο^υμβας οΐ ποιηταΐ κεχληκασιν άττο της των 
9'ων άνα^υμαάσεως 9 ουκ αίνο του την ^ί^νχην ^υμον 
λεΐά^αι, ως τίνες αξιοΰσι• 

Τς? Λ του μύρου ονόματι ΐίρατος ^Αρχίλοχος^) κέ- 
ηται λέγων 

Ουκ αν μνροίοι γραν^ βονσ' ηλβίψηο• 

ι αλλαχοΰ δ* ίφη' 

*Εσμνρίσμ4ναί «όμα€ 
ηαΐ ϋχη^ο^^ ως αν ηαΐ γίρων ηράσαατο, 
ρρα γαρ η σμύρνα ταρ' ΑΙολεΰσί » έτειδη τα ιτολλα 
V μύρων δια σμύρνης έσκευαζετο^ καϊ η γε στακτη 
λουμένη δια μόνης ταύτης, ο δί "Ομηρος την μίν χρψ 
ι οϋε των μύρων ^ ίλαια δ' αύτα καλεί μετ έττι^έτου* Ό 

^ΥΡοδοΒνη δ* ^χρ*9ν ϋαίω. 

4 αΚλαχοΰ δ& λέγει τι τε^υωμένον^^). καϊ η Αφροδίτη 

ι) ΐνΐαΓ6(. 'ψηφοίί Ε. 3) ΙΙΪΑά. Κ, 9^• 5) Γτα^ιη. 47• 
ο 00111601. Ώίχιά. ου τ* ν. 5) Ο&ηΐΟΓ. ηίβί ςιιοιΐ όρχ^• 
χή ν. 6) 8ο1ιν7. αν ν. 7) ΤίπίΕβ. ρ. ?<> Ο* 8) Γγ. 34. 
II. Ψ, ι86. δροοοδντι Ι.. ίο) Ι1• ^Γ, 173. ^ 9θ6 ΑΤΗΕΝΑΕΙ ϋΕΙΡΝΟβΟΡΗ. 

Ά πχρ Λυτφ τον ^Εκτορος νβχρο}^ ^(ΛοΜνη /χρίβν^) 
έΪΛίφ άμβροσίφ^ κοίί τούτο ρΛν ίξ άν^ένν. ΤΛρϊ Μ το5 
έ» των χρωμάτων σχ8νΛζομένου» α βη ^υύμΛΤΛ έΛάλϋνν, 
Μ τ^ς'Ήρας λ^γβ/' 

^ΥΑμβροοίτ^ μίν πρώτον άπο χροόί ΐβΜρόβΨτο^ 
λνματ» πάντα κά^ηρίν^ άλδίψατο δ^ χρόα λΜνηΦν . 
Ε αμβροϋΐψ^ έανψ ψ το φά ο£ ΤΒ&νωμίνον η§ψ* 

του καΐ η&ψ9μίνοΛθ ^ιοί πρτί χαλΛθβατΙ% βω^ 
ί'μπηί ίί γαΐάν τ» ΜαΙ ονρανον Ί»»τ άντμη, 

ΤΙνετχι α μύρχ ηοίλλαστχ κατχ τόκους ψ ως Άττολ• , 
λωνιός (Ρησιν ο Ήροφ/λβίοζ^) έν τφ τβρί μύρων , ηίρίφων 
ούτως ' ,,Ιρις μ^ν ^ι/ "Ηλ/ί/ χρηστότατη καί ίν Ιίνζίηψ* 
^ϋινον α χρχτίστον ίν Φχσηλίίι, χ»1 το ύί ^£»ς Ά 
ττοληως κχΐ Κοίτι^ς* κρίκίνον ί* ΙνΣ,ολοις το?ς Κ/λ/χ/ο/ς 
%χΙ έν *Ροόφ' νχρίινον α το ίν Ύάρσψ' οίνχν^η Ά η^) 
ΚυτΓρΙχ κκί Άίρχμυττηνη * χμχρχκινον^) Κωον %λΪ μηλί- 
Τ νον. χύτρίνον ί^ νροκέχριτχι το έν Αίγύπτφ' ίευΤΛ^ 
ρβ?ον^) 6* έστΙ το Κυπρίχκον χχ} το έν Φοινίκι/ κχ} ταί» 
τηζ το ΧΊΓΟ Σίίωνος, το ϋ Ώχνχ^ηνχί)ίον λεγομενοΐβ έν 
'Α^Ίίνχίς' το α Μβτοίτίον χχΐ Μβνίησιον χοίλλαστ» ί¥ 
ΑΙγνιττω σκευοίζδτχι* σκβυχ^ετχί ϋ το ϋετωττίον έζ 
έλχ/ου του χνο των ττικρων κχρύων. οί ϋ χορηγοΰνΤΒςψ 
φησί, καΙ η υλη κχϊ οί τεχνΤτχί το χρηστότχτον «Ό/ονβΊ 
€• 13. μύρον 9 χλλ* ούχ οί τόνοι. '^Εψεσός γέ τοί τρότερον, 
ρ•689•φ«σ/, τοΤς μνροις διέφερε, κχ} μχλιστχ έν τψ Μεγχλΐ" 
λ/(ρ'')9 νυν α ου. ^κμαξε^) ίί κχϊ τχ έν Άλεξχνίρε/φ 
ίιχ ττλοΰτον κχϊ διχ την * Αρσινόης κχϊ Βερενίκης σχουίην• 
έγίνετο ϋ κχϊ έν Κυρηνι/^) §όίινον χρηστότχτον κχ3^* ον 
χρονον (φι Βερενίκη η μεγχλη• οίνχν^ινον ί' έν Άδρχ» 
μυττίφ •καλαι μλν μέτριον, ύστερον Οι τρωτον, ίίχ Στρ»^ 
τονίκην την Ευμενούς, η ί^ Συρί» το τχλΜίον χρηστά 
"τχντΛ τΓχρείχετο, μχλιστχ ϋ το τηλινον, νυν ί' οΰ. έν 
Β ίί ΏεργοίμΜ ττρότερον μίν έξοχη ^ νυν ί' οΰ, μυρεψοί 
Τίνος έκτίονησχντος , το ττχρ ονίενΐ ττω γεγονός έσκευχ• 
σ-βτ/***) λιβχνωτινον μύρον. μύρον ίί χρη^ον μύρω βντβ- 

ΐ) εού. χριΟΒν Ι.. 3) Ιΐίλΰί. Β^ ΐηο. 5) Οίη<1. *11ρο- 
ψίΪΛΟβ ταΐςο. 4} η Αέυ. οο(1• 5) οοέυ• άμαρ. δέ ναΐ^ο. 
6) δεντβρον £.. 7) <^θά. Μ9γαλ9ί^ £•• 8) ηημ^σί ΌίηάοτΙ. 
β οοάά• 9) 0Αη(6Γ. ηορνν^ ηιΐξ. ίο) οοά• το Ιιβ• ΎυΙ§. Ι.ΙΒ. XV. Οαρ. XI. ΧΙί. 307 

ι 

ΧβΤ £νιχ$6μβΡοΐβ ίητολί/ς μίρβί. μέλι ϋ χρη(ηορ χεί^νι 
ίπίχ,είμεναν βίς το χάτω βιάξετΛΓ λοομβοίρβί '^χρ αύτοΰ 
ΜΛ'^ύτΒρ^ΒΡ το ήττον,** 

Ύοΰ ί* ΑΙγυττίου μύρου μνημόνευαν Ά%«/οα ίν 
ΆθΆο/ί φησίν 

*ΐ9ά^νρ69 τ* β^') χ»7ρΛ ΚυηρΙου λί&ον 
δωσονσΛ ηοομον χριμάτωρ*) ν ΑίγνπΗωψ• 
μηχοΤΒ 9 ψησίν ο Α/ίυμος, την ΚΛλουμένην στοίκτην λέγει, 
ίΐΛ την σμύρνχν, ην εΙς Αίγυιττον χχτχγομένην κομίξε- Ο 
9^»ί τροζ τους '^Ελληνχς. ^Ικέσιος ί' ίν ίευτέρφ χερΙ 
ύλης ,,Των μύρων, φησίν , χ μέν^) έστι χρίμ^τχ, α ί' 
χΚεΙμμχτχ. χχΐ ^ϋινον μΛν τρος τοτον^) έπηηίειον, 6η 
Λ μυρσινον, μηλίνον' τοΰτο ί' εστί %»ϊ εύστομαχον κχϊ 
Χί/^'αργίΗοΐς χρησιμον• το ί' ^) οΙνάν9ίνον ενστόβΐχχον ον 
ηαϊ την» ίιχνοιχν χττχρχτοδιστον (φυλάσσει, %χί το σχμ- 
^^ύχινον Αϊ Η»} έρττυλλινον έτιτηίειχ τρο^ ττοτον χχΐ κρό» 
Λίνον, το χωρίς σμύρνης ττολλης. κχϊ η στχκτη ί* έττίτη- Ώ 
ίείος Ίτρος νότον, ίη 6ί νχρίος. το β^ τηλινον κχϊ γλυηύ 
ίαΤί Μχ! ατίχλον. το Ά λευ%οννον^) κχϊ εύωίες ηχΐ σφό- 
ίρΛ νεττιχόν,** Θεοφρχστος ϋ"^) ίν τω τερί ϋμων συν• 
τί^βσ^χί φησι μυρχ χττ χν^έων μλν ^ϋινον ηχΐ λευχόΤ- 
νον χχΐ σούσινον, χχΐ γχρ τοΰτο έχ των χρίνων !τί ϋ 
το σισνμβρινον χχΐ ίρτύλλινον, ίν ϋ Κύ-τρφ χχΐ το χρί- 
ρον* βέλτιστον ί* έν ΑΙγίνη χχϊ Κιλιχ/χ. χττο ί^ φύλλων 
το μύρρινον χχϊ το οΙνχνβΊνον χυτη^) ί' έν Κύιτρφ φύε* 
ΤΛί ορεινή χχΐ ιτολύγονος' έν ίί *£Λλα^/ ου γίνετχι, ίιχ Ε 
το χοσμον, βιχ ί^ §ιζΰν το τ ϊρινον χχϊ το νχρόινον χχϊ 
το αμχρχχινον έ» του χοστου.** 

"Οτί α ίιχ σπουίης ην τοΤς τχλχιοτέροις ή των μό• 
ρων χρη(τις9 ίηλον έχ του χχϊ έτίττχσ&χι, ποιύν τι ίχχ» 
9τφ των μελών ημών έστιν έτητηίειον.' Αντιφάνης γοΰν 
έν Θοριχ/οις *) η Αιορνττοντί φησι ' 

Αονται, ^ • » °) άλη^ω9 • ολλα τΐ ; 
έ% χρ9Όθ%ολλητον 9έ «άλπιδο9 μνρω 

ι) Ηοηπ^ζΑ. 819 αργνρονντεε ▼• 2) Ολπίοη χρ^μμάτων ▼. 
3) οο(1(1• τα μέρ Ι<• 4) ΟαηΐβΓ• ίίρ69 τέν ν. 5) ^* ««1^ 
€θά<1• Θ Χ8ν*6ϊοψ 1^• 7) ^^ ^άέΐ. οοέΐ^• Ιοοαβ ββκ ρ» 7^'• 
β) οού. αυτή ▼. 9) οο<1(1. «V τοίε θ. ▼. ίο) β ρ. 563 ϋ. 
Ιαντ* λ19ο9 γ». 2θ8 ^ ΑΤΗΕΝΑΕΙ ΟέΙΡΝ030ΡΗ^ 

'Αιγνητίφ μ^ν τον€ η6δα€ λοϊ τα αηέληψ 
φοίΡΜίνψ δι ταζ γνάΰΌν^ χβΐ τ«τ^<α, 
Γ £^ αισνμβρίνφ ϋ τον άΤ9ρον βραχίονα, 

άμαρακίνω βί τοις οφρνζ καΐ την χόμην, 
έρπυλλίνψ δέ το νονν «αϊ τον αυχένα. 
Κ»} Κηφισϋοορος έν Ύροφοονίφ' 

"Επατ αλβίφβσ&α* πρίω ^) το σωμά μοι 
μύρον*) ϊρινον %αΙ ρόδινον ψ αγαμαι^ 5αν^1α^) 
%αϊ τοίί ποοίν χη*ρΐ9 πρΙω μοΛ^) βάηγαριν» 
Β, ω λα»*6πρω%τ8 9 βάηχαριν το79 οο7ί ηο0}ν 
ιγω ηρίωμα^; λαιηάσομ* αρα βαΗχαριν*) ί 

Άνοΰξοίνδρίόης Υίρωτεσίλοίω' 

Μνρον τε^) η αρά Πέρωνο9 , ονπβρ απέδοτο 
ρ. 690. *Ζ^ίί Ό ΜδΙανωπω , πολντίλονί , αιγυπτίου, 

φ νυν άΙ§ίφ8ί. τονζ πόδαζ Καλλιοτράτον» 

μνημονεύβί τον. μυροτΰόλου τούτου του Ώέρωνος %λϊ Θεόιτομ- 
νος έν *Αδμήτφ χκΐ ^ΗίνχΛρεί. Αντιφάνης δ* έν Άντβ/α• 
Προί τω μνροηωλτι γβνόμβνον χατβλίμπανον 
αντον πβρί μνρον• * *^) μΙΙΙζ^ «-« αυν^9ΐ9 σοι φέρ»*9 
τα κινναμωμινα ^) ταΰτα «αΐ τα νάρδινα. 

Ώλρ» νολλοΤς α τϋν Ηωμφδιοτοιωί; ονομίζετο^ η 
μυρον βοίκχχρίς' ου μνημονεύει χχ} *Ινΐρωνχξ δίΛ τούτον* 

3 Βα%χάρβΛ δΐ τάί ρίνα9 

^^)ηλ6ΐφον* Ιστ* ί'") 0^17 πβρ %ρ6χο9, 

* Αχαιός ί' έν Μ^ανί σκτυριχω* 

Βα%ηάρβ* χριο^έντα «αΐ \μυ%τηρίο$ζ 
πτ»ροϊ9 άναοτηααντα προσ-θ'ίαν ^*) τρίχα, 
1»ν Όμφοίλι/' 

Βαηκάραζ δέ ηαΐ μνρα 
χαΐ 2αρδιαν6ν ηόσμον βίδέναι χρο09 
αμ8»νον η τον Πέλοπο9 ιν νηοφ τρόπον- 

έν τούτοις Σχρόιχνον χοσμον είρηχε το μύρον ψ έιπεϊ δίΛ• 
βοητοί έττΐ ηδυΐίΛ^είΛ οι Αυδοί' χαϊ το ΤΛρ' ΆνΛχρέοντί 
Ο λυδοΊΤΛ^ης άχούουσιν οίντί τον ήδυτοίδ^ής. μνημονεύει της 
βοίχχοίριδος χλΙ Σοφοχλης. Μάγνης δ* έν ΑυδοΤς' 

^ονσαντα χρη %αΙ βαΜϋάριδί Μδχριμένον• 

χ) δεΚτ^βίςΙι. πριω Σ.. α) β ρ• 553 Α. μνρον τ* ναΐςο. 
3) 6 ρ, 553. αανΟ'ΐον ναΐβ;. 4) β ρ. 553, πριοχωρίί μοι ΥΐιΙζ• 
5} Οοτ(ΐ€5 λαιχας 6ι»,αραβά%ηαρι,ν ννλζ, 6) ^οϋ^• δέ τιιίςο• 
7) 6 ρ• 553 Τ>, χΟί9 νιιίςο. 8) Ιαοηη&ιη ίχιάίε. Όίηύοτί• 
9) δείιτ^• ηιννάμωμα γαΐ^ο• ίο) αιιΐβ ηλ» 1&ειιιι&ιη ίηάί- 
ΟΛγίί Όίηά. 11) οού. ίσί^' Γ.. *στ* δ* οϊά πδρ? ι^) Οαη- 
ΐ6Γ. πρ09 ϋΈί'αν ταΐ^• ΙιΙΒ. XV. βΑΡ. XII. 909 

ΜΟέ μη7Τ9Τ9 οάί ίση μνρον ή βάκΜορις. ΑίσχδΧύς ^ρ^) 
ίν *Αμυμύνιι άνηίίΟίστέλΚύβν φησί* 

Χίγωγβ τάς σας βαηΜαρ^α τ« «αϊ μίρΛ• 
ηεύ Σιμωί^βηζ' 

Χ3}λβ»φόμηρ μνροίϋΛ ΐΜΐΙ ^υίΛμαα^ 
ηβΛ βϋΜ$Μρ§ί, 

'Αρ$στοφΛΡ^ς ί* Ιν ΘίσμοφορΜ^ύ^Λΐς• 

*β Ζβν πολντίμηϋ'\ οϊον ίρίηΡΦνσ*) ο μ$Λρο9 Ι^ 

ψϋίσηωΧος ίυ^ς ΧΛομβρόβ ') μο$ του μίρον 
«αϊ βοΜηαΙρΛδοί• 

Βρ§ν^ίου β^ μύρου μνημονεόβι Φβρβκροίτης ίν έίηρ^ς 
ο?τ««* ,9 Εστίν α %άκέ\%υον ίγχέ»σ<^Λ£ νφν μνρον βρίν- 
^ίον^ ϊνΛ το% Ιοΰσι,ν ^Ύχέψ** βοισίΚε/ου Ά μύρου μνημο• 
νινβι Κροίτης ίν ΐηΐτοσι λέγων οΰτοος• 

Τλνχΰτανοψ δ* ωζ»"*) βοϋίλβίαν μύρου* 

Χ«ιτφ« ί* ομοΰ μίμίηιτΛΐ του τμ βασΑΜ/ον ηα} του βρ9^ Β 
^5ι/ονΟ λίγουσχ ούτως ' 9%ΒρΒνΛ%1ψ βασΛιιίφ^*^ ^^γλ^( 
^Αριστοφάνης ίν ΑΛίΤΰΛαυσί* 

Φ4ρ* ΐδω^ τΐ οολ δω των μνρφν» ψ^ίγίαν φΛΧβ7€ί • 

Έ&ηλις ί* ίν Μλ^ιχ^'^)* 9,ψΛγί»ν ίρυγγοίψοντΛ.** Ευ- 
βουλβζ ί* ίν ΣτΒφχνοτωλΛσιν 

Αίγυητίιρ ^γδαν$ τρίί*) λβίουμίνι^» 

Τίολέμων ί' ίν τοΤς ιτρος ^Αίαΐον ΤΛρ» Ηλείας φψ} μί^ 
/ον Τί τλαγγόνίον ΧΛλοΤσ^αι, εύρΒά'^ν ύτ6 Τίνος Πλαγ- 
701^• ομοίως /στοροΤ ηλΙ Σ,ωσΙβιος έν ^Ομοιότι/σίν• ύς 
μμΙ το Μδγίλλίον^)* ωνομοίσ^η γοίρ ηλ} τοΰτο άπί Μβ• Ρ 
η^αΧλου του Σ/χβλ/α!τον• ο/ ί* *Α^ηναΐ6ν φχσίν βΓν«ι τον 
'ΆέγΛλλον. μνημονευΒί ί* Λυτού Αριστοφάνης ίν Τ«λ- 
μισσευσί %λϊ φεροηράτης ίν ΙΙ«ταίλ| Στρύττίς τ '^) έν 

Ζα2 αγ\ ίτΛ φέρίίΟ •υτζ μΰρφρ^*) 
ψΟίουτίΗβ, οίον ου Μ4γαΛΙο€ πωποτε 
ηψηο»ν9 ονδΐ ^ανίαί^*} ΜγΰπτΛοε 
ουτ $Ι9»Ρ οντ' ίητηοατο• 

ι) οοάά» 3' ▼• 3) ΒοΒηβαβ. ίίίνευο' ν. 9) Β«Ιοο•ιιιρ« 
ΧθΌομ9¥θ9 ν• 4} Ροηοηυβ• δ Ζη ν, 5) οο^έί /?^•τ(^/•ν Ιμ 
6) οοά. βρ§ν&ίψ βασίΧίίψ Ι,. 7) €«η(οτ. μάρ$ %οΙ τυΐ^ο* 
^ ί^βχη οι οοάά. ψάγδαν ιτρΐ€ ί.• 9) ^0(1. Μ9γαλ§7ον Ι^ 
ίο) τ Λάά. οοάά. 1 1) 8ο1ιιρ7. Μηβφ τ. ι>} Βτίηνάί. μύρ^ν 
ψέρ9§ε •»τζ τ• ι3) 8ολΎ7• ^ινΐΛ%• ν• 
ΑϋΜη. Τ. III. Ο 3 ΙΟ ΑΎΗΒΝΑΒΙ 0ΒΙΡΝ080ΡΗ. 

ρ•69ΐφ^ ΜβγύΛλ/όυ ϋ μύρου μνημορβύδΐ χλϊ '^Αμφις ίΡ 'ΟΑιρ- 
σ•Γ Αλ τούτων 

€• ΐ9• 'ΣρίοισΙ τονΟ τοίχον9 «νχ^φ Μύί-ηοΙαί^ 

ΜκΗτ αλβίφβίν τφ ΜίγαΧΙΙ*^ μ^9Ψ 
ΗοΙ την βασ^λιχην 4Η^μ$Λτ8 μίν^Λχα• 
Β• ά%η»οα9 σν , 9έσποτ\ ηδη ^) πωποτβ 
το &νμίαμα τούτο ; 

Άναξανίρίίης ΎηρεΤ' 

*^4Χλ* οΤα νύμφη βασιλίο *ύνομαομίνη 
μνροί€ ΜίγαλλίοίΟΛ οωμ αλείφεται» 

νΛρϋνου ίϊ μύρου μέμνητοα Μίνανδρος^^ έν ΚβχριΚΡαλ^ ουταζ * Β *Η9ν το μνρον^ ηα$9ίον. Β» ηδν* πω€ γαρ ον; 

νάρδινον. 

Το ί^ χρίσχσ^Όΐι τω τοιούτί^ οίλβίμμΛΤί μυρίσΛσ^αι 

Μίρηκίν ΆλχΛΤος ίν ΤΙκλΰίίστρΛίς ίίχ τούτων* 

ΜνρΙοαοα.^) σρχηατίαΐίισβν ανϋ"* αΰτηί ΪΛ^ρφ• 
μυρύμΛσηβ μέντοι^ ου μυρίσμασιν , ίλεγεν ΆριστοφΛίη/ς 
ίν 'ΕκηλησίΛ^ύσοίΐς*)* 

*Ήτί9 μεμνρίομαί τη^ κεφαλήν μυρωμησ^• 

Ο της Ά λ,Β'Ϋομ^νης σοίγίΛς, μύρον ί' έστΙ ηα! τούτο ^ ΈνΑ 
Ιλ/ηοο έν Κωρχλ/σηω^)* 

ΒαΜτΜρίί τε ΛαΙ σάγδαζ ομον, 
ΗλΙ ΙΛ^ίστοφάι^ης έν Δαιταλβί^σ/ μχΙ έν Μβροίχ^ Κ&το- 
λις ,ψΣχγίχν έρυγγχνοντχ'* λέγων, ονερ ο ΘυοβΤβίρτρ^ίζ 
ΝΛΜΡ^ροφ έχ} τον χγχν χλιόοοντος βΙρησ3•χί χχονΛί. θβά- 
Αιτρος α &υμ[χμ» τί φησιν χύτο εϊνχι, 

ΥΙαμττί'ΚΚου ί* έητροίσχετο 'Μψησιν η τοί? μύριοο 

κοτύλη^ κχΐ ως μϊν "Ιτττχρχός φησίν έν Ώχντη/χ/ίΐρ ττέντβ 

μνωνψ ως Ά ΊΙΙένχνίρος'^) έν Μισογύνη, Οχ»• 'ΑντίψοΙνης 

Ό ί' έν Φρεχρρ/φ^) στχχτί^ς του μύρου μνημονεύων (^η^ί' 

Σταχτί; 9νοΧν μναΧν ον% άρίοχει μ ονδαμωί. 

ού μόνον α το των Σχρόιχνων γένος φιλίμυρον ^Ρφ οας 
^Αλεξίς φησιν έν 'Εχτωμχτοττοίω * 

*Α8ΐ φιΧόμνρον παν το Σάρδεων γίνοί^ 

αίλλβί ηού χυτοί οί 'ΑβίηνχΤοΐψ οι ποίντων των χχλλίστοίν 

ΒίσγριταΙ τψ των αν^ρώχων βίω γενόμενοι, χχρ οΤς άνυ• 

ι) Ροτβοη. δέσποτα δη νυΐξ» 3) ρ. 9^. 5) Οαίθοχιηρ. 
μνρίοϋ τ• 4) γ. 1117. ^) οού. 9ΐ«(>«ιι/#κφ τ• 6} Ο^ηΐ^τ, 
μαρίϋΜαι Ε. 7) Ρ• ^'^• ^) Ροηοηιιβ ϋ( βοΗττ* Φρ^^ίρρψ Ι,ΐΒ. XV. 0ΑΡ• XII. ΧΙΙΙ. α ι , 

'Τβρβλγτον ημ,ηζψ ως ^τροείρτ^τΛΐ^ των μύρων νταρχούσΐ^ζψ 
οώκ ανε/χοντο ττ^ζ χρήσεως^), ωσνερ ού{\ ιξμεΤς νυν οΰτω 
ιτολυτ/μων καΐ χχλλ/στων ντχρχοντων , ως ληρον εΤνΰα Ε 
ΤΛ έν τφ Είσοίχι^ομ^νω 'Αλ4ξίίοζ τχντί' 

Οό γάρ ίμνρίζβτ Ιξ αίαβάστου , 'πραγμν. τ* *) 
γιγνόμδνον ^) αεί , Κρονί%6ν , αλλά τέτταρα^ 
πίρισηραζ άγ^χΈν ά'Ύοβίβαμμέναζ 
Βΐϊ ουχί ταντον , μά ^Ια , ττ^ν αντην μνρον, 
5 ί^ίψ 3' ίκάοτί^νφ πίτόμβναί ^* ανται %νχλα» 
^ρραινον %μών ^αιμάηα *) κα) *) στρ^ηματαί 
μη μοι φϋΌνησητ^}, ανΑρβί * Ελλήνων αηροι^ Γ 

^λειφομην ϋ'νομενοζ ίρίνί^ μνρί^, 

ΙΙρος ^εων^ φίλοι ^ ττο/λ'^) ήίονη 9 μχλλον ϋ σάλα- 
Μων/Λ^)9 Άχίμοίτίχ^) μολύνεσ9αι; έξον τχΐς χερσίν, ωσχΒρ 
Ι1»ε7ς νυν τνοίονμεν^ χρνσχ/Λ^νονς χλείφεσ&χι χχν το 
σ£μΛ ΗΧί μχλίστχ την κεφχλην» φησί γχρ 6 Φιλωνί' 
'Τ^'^) ^^ '^'^ ^^Ρ^ μύρων κχΐ στεφάνων την ίφορμην 
τον την πεφχλήν έν τοΤς νοτοις Χιτχίνειν εντεύθεν γβν^-ρ•692. 
σ^χί' τοις ανχμωσι γχρ τχς χεφχλχς εΙς το μετέωρον 
ϊλΛεσ^χί το λχββχνόμενον ' κχι ίιχ τοΰτο των χυρετων 
ίιαχοίόντων τχ σωμχτχ τ^γγουσι την κεφχλην έττίβρί- 
γμασιν » ίίχ μη χρος το ζηρόν , τχυττ) ό^ χα! ιτολύχβν^ρ 
ορμην τχ τχρχχε/μενχ λχμβανι/- τοΰτο ίη λΛγισχμενΟί 
Μοί έτι των ττότων $ την εΙς μετίωρον των οίνων φοράν 
ντοττεύσχντες 9 έττεστχσ^ησχν χεφχλην λιττχίνειν^ ύ^ ^ 
ίλασσονος βΐχς γενησομένης^ εΐ τχντην τροτέ'γξχίεν• τροσ• Β 
πΆεΙς 6* ο βίος αεί τοΤς χρειωίεσί χχ) \των εΙς ατό• 
λανσιν XXI τρυφην χγοντων. έτί την των μύρων χρησαν 
δρμησε, χρηστέον ουν, ω Κννουλχε Θεϋωρε, μύροΐβ 
'τχρχ τότον τοΤς έλχχιστχ χχροΰν όυνχμ^υοις, τοΤς στύτ 
φουσι α χχ) 'ψύχονσιν έτ ολίγον• ζψτεΐ ί* ο τολνμΛ' 
ΛέστΛχος ' ί^ιστοτέλης έν τοις φυσίχοΤς νροβλήμησι % ίΐΛ 
τί οί μυριζόμενοι ττολιωτ εροι\ η οτι το μύρον ίΐΛ τω 
αρωίίΛΤΧ ξηρχντιχόν ίστι^ ίιο χχΐ αυχμηροί οί μνρίζο' 

1) 00^. χρίσεων ▼. 3) βλη(6τ• πραγμβτι ν. βΗηη ιί1«- 
βάστρον τ. οογγ. β οο^ 9) Τ)\ΐίάοχί• γιν» €Χ νεσϋ^ρ» ταΐ^;• 
4) Όοάά» ^οίμΛΤίΛ ϊ^• ^) Ώίηά. τΛ βνρ• 6) οοά« φ&ρτη" 
οβτ' Ι*. 7) βοά• ψέλοέιπα 1^ 8) ΟΛηΐα, ηίη ψεοά ί* 
9* •νΜΐ λΛΜβτνία τιιΙ§• 9) «ο^• ^•ψ^τ'Λ £. ίο) 1 

ο 3 919 ΑΤΗΕΝΑΕΙ ΟεΙΡΝ080ΡΗ. 

σΐζ τρίχοζ 9 "^^^^ β?τ* ίνβ§ία θερμού ^ ή ζηροη[ζ μαραί- 

Ο ν«ι• ίιο ηαΐ ΤΛ χίλια &αττοι/ νοίβΤ χολιούς. έκηίιτετΛί 
γαρ ή οίηβία της τριχος ΰγρόττις^ 

^ϋϋίίττον ίέ^ ανίρες φίλοι ψ αναγίγνοίσκων την ογίόιρ^ 
ηαΐ β/κοστ^ι^ν των Ποσ8ίίων/ου ίστορίων^ ΐίερϊ μύρων η 
Χβγομενον ίτηρησα ούπ αλλοτρίον ημών του συμποσίου. 
φ^σΐ 'γαρ ο φίλόσοφοζ' ,/Εν Συρ/α έν τοΤς βασίλιΐίοΤς 
συμιτοσίοΐζ, όταν τοΓς εύωχουμένοκ; ίοά^ωσιν οΐ στέφανοι^ 
είσίασί^) τινεζ μύρων^) Βαβυλωνίων (χοντβς ασηίίια %αΙ 
ΤΓορρω^Βν έκ τούτων περίτορευόμενοι τους μίν στεφάνους 

Ό των ηαταχα/^ένων ίροσίζουσι τοις μύροις, άλλο μηίΐν (ξω• 
θ«ν πΛραρραίνοντες^).** έπε! ί' ένταΰ^α του λόγου ίσμίν 
σϋβφϋΑονμαί τι μέλος ύμΤν εΙς ίρωτα^ κατά τον Κυ^Γ 
ρίον 'ΤΟίητην* %τι Ίανόςψ ο τταρ ημϋ^ί ^εος^ ον ηαΐ χατίρ» 
ψροσΛγορεύομεν 9 τρωτός εύρε στέφανον- Ιστορεί ϋί τούτο 
άράηων δ Κεριωραιος έν τψ τερί λί^ων γράφων ουτως' 
^ϋανον α λόγος ίχει ίίχρόσωτον γεγονέναι, το βΐίν οχΙ» 
σω, το ί* Ιμτροσ^εν ίχοντα πρόσωπον• απο τούτου ηαΐ 
τονίανον ποταμον χαί το ίρος Ίανον ονομαζεσ^αι^ %ατοί• 
ηί^σαντος αύτοΰ ίχϊ του ορούς, πρώτον ϋ χα! στέφαενον 

Ε εύρεΤν χοα σχείίας χοέ πλόϋζ, χοα νόμισμα χαΚχοΰν πρω• 
τον χΛραξαι^ ίιο χοα των χατα την Έλλαίλ» πού,ας 
ψολΜίς χοϋ των χατα την 'ΙταλΙαν χού Σιχελίαν, έπΙ τοδ 
νομίσματος έγχαραττειν πρόσωπον ίιχέφαλον , χα! έχ ^α^ 
τέρου μέρους η σχείίαν η στέφανον ^ πλοΤον. τούτον Λ 
την ϋελφην γημαντα Καμίσην υίον μλν Μ^ηχα *) , ^ 
γατέρα ί' Όλιστηνην γέννησαν, χοά αύτον ως μειζόνων 
{ρογόμενον^ πραγμάτων είς την Ίταλ/αν βιαπλεΰσαι, χού 

Έ οΙχησαί το πλ^ισίον 'Ρωμης ορός χείμενον, το απ αύτοΰ 
ΊΑνουχλον ονομαξόμενον. 

Ύοσαίτα χαί περί μύρων έλέχΆη. χού μετά ταΰτα 
πλείστων των μίν άγαμου ίαίμ^νος αΐτούντων ποτηριον, 
των α Αιος 'σωτηρος, άλλων Ά Τγιείας, χοά έτερων 

ι) οοέί^• ξβύχμ^ροψ οιηΐΗο ο$ μνρ••ΣΛ λ) οοάά. έβίασι £. 
5) οοά. μΰρψ ▼• 4) ^ιυιβ •β9αιιη£ΐιτ ιι•ςαβ λα ορομαζόμβρ^τ 
Υίοίοτίιι» ρτίχηιιβ β^ά£( ο ^ο^^ Ρ1οτ•η(2ηο• 6} βοΐιντβί^ΐι• 
χάμΛοηνον μενα{^β$ί !«• 6) ο^γέμβνοε Ώ. I^IΒ. XV. Οαρ. ΧΙΙί. XIV. 2ΐ3 Μραυς ίπίλΜγόντω}^ 9 τους τούτων των κρΰίσβων μβμιη/- 
μώηυς των ηηίψτων Οοξβ ιτΛ^Λτί^βσ^Λί ψ ων %οά Λντωρ 
μνιισ^σομΛί• Αντιφάνης μ^ν γαρ Άγροίηοις^) Ιφ^• 

'^ίρμύβ^9ς ίηΒΜαΧ9ΐτο*)9 ηα$αν ζ^ηο, 

μη^αΐην ^^69 9α»%^ρο€ ακανοψ ηρ4 τ«ς. 
ΑΚ^ξις ί έν Τοηί€ττζ ^ Κοίτα'ψβυίομένίρ • 

*Αλλ* ^γχίον 

αννψ ^$ο€ γ» την9β α99τηρο€, &βωρ 

&τητοΪ£ απάντων χρησιμύτατον ηολύ» 

Β, ο Ζίνς, ο σωνήρψ βκ') ίγω διαρραγω, 

ονίίρ μ* φ'νηαβΛ *). ^, πϊ&$ •) ^αρρ£ψ, 

ϊ^ίΜοστρΛΤος ΤίΛνίρίσω' 

ΧβΙγω, ψΧτάτη* 
μ9ταψί/πτρ19* ^) αυτψ ψη€'2^ϋ}α9 ¥γχ8^9 
Ιαβέ της νγι»ία9 δη σν• ψίρ^ψ τνχΐ] *γα^Ι '}• 
τνχη τα θνητών πράγμα4^\ η •) πρόνο§α Λ 
Τ9ψ16ν ΤΛ ηα^υνταϋνόν ίατίΡ^ ^ ηάτ^ρ» 

4ΐβ Λ τψ Λυτφ ίράμαη ηαί τ^ς του άγαμου ίο^μονος «μι- 
σ•»^ μνημονΜυΜί , ί^ς κού σχεϋν ταντες οΐ της άρχαίως 
Μ0μφίίΛς τύίψΓΟίί. αλλ* ο γΒ ί^ικόστρχτος οΰτως φησίν* 
"ΑΧν ^γχίαβα Μίτοι» άγα^ον ίαΙμΦΡίΗί» 
ΑίίνβγηβΙτω μο^ τηψ τράπδζαρ ί» ποδών• 
ίαανωί ηβχόρτασμΛ» γαρ, αγα&ρν βαΐμαψύφ 
δίχομα$• λαβουα* απέν§γηβ ταντηρ Ι» ηοΒων• 
^Ινοψχρς ίν ίαίύμος* 

*ίΗ υττό τι') ννοταΙζΗν γ8 ««ντο9 αρχομα$9 

η τάγαθ^ΰ δαίμονος 

99Ρίϋ8*9ί. μ* ί%νο&β79α φΜη ηαντβίωί• 

η τον δ^ αωτί^ροί ^%ο9 τάχβοτά γ§ 

άπωΧβσβ ναντην^^) Λοί ηοτοηοντωοέν'^^) μ, ορξί• 

'Έ^φος Μ»λίβθί(ΐ^\ 

^Λλγ/ι;***) δίπαί^^) ηρίν άγα&ου δαίμονος ηρωτον^*)"^ 

Χαβ^ψ, 
πρΙν /ίιοί σωτηροί• 

θεόφρΛ(ηος 'Ο *' ^^ ^ν ^ν^ /*^« »»'Γ^'' ΛηρΛΤονρ 

ι) Όίηά. *ΑγροΙ%οίοίν τΐλ1§;• 3) Κορριβτ•• Ι^αΙοίτο τιχΐ^^. . 
5) Βίηά* ίάν τ. 4) Ρίβτιοη. ονδ^ν μονηί βΪ £• 5) €&η(βι; 
ιτ»/^^ ▼• 6) θ ρ. 487 Β. μβτανίητρΜ δ* Ζ. 7) 8ο1ιιτοί|[1ι• 
^Χα ^ϊ^ϋ ▼^^^* ^) Ροηοη. βκ ΙαοοΙμ» η^^γμ^τοί ταΐς• 
9) ΡθΓ$οη» •ν»οτ« ταΐς. ^ο) Ολη^βη ΜωίΜον ΟΜΤψβ τηΐ^. 
11) βοίλν^βίςΐι• »ύΐτ%ποΨτω9Μ ύμΧ^. ι») ΟλβιαΒ. έΛκβωίρ 1>. 
ι3) .ΟΑΐΐΚβ^. δίΜΛί ταΐς. ι4) ΙβοίηοΚ* ηρόηον δφΙμον§ τη^. 
ι5) 5. ρ. 197• ρ•693• Β 2ΐ4 Α7ΗΒΝΛΕΙ ϋ£ΙΡΝΟβΟΡΗ. 

φιΐσί¥ρ οΐνορ τον έχ) τφ ίβίπνίρ ΜομΒνονψ ίν ίη Α^γοασ» 

Ό Λγοίβ^οΰ ίχ/μορος βΤνοίί νρόττοσιν , ολίγον τ» ττροσφ^ρονσίψρ 

ω(ητ9ρ*ΛΡΛμίμνήσΗοντ$(: μόνον τζ η/βόσβί τ^ιν Ισχύν αυτόν 

Κΰύ τ^ν του ^Βοΰ ίωρείν^ %οά μΒΤ» την ιτληρωνιν ίιίοΛτ 

σιν9 οτως^) ελάχιστον ζ το ηνόμβνον' κ<ύ τρίτον ιτροσ- 

ηυνήσαντΒς λχμβάνουσιν ατο τη ζ τροίχέζης^ χοά ΰστΒρ 

ίκδτείαν τίνα ποιούμενοι του ^βοΰ^ μηϋν ααχημονέΝ^ 

μηί' ίχβιν Ισχυράν έτρι^υμίαν του ττότου τούτου 9 «αϊ 

λαμβάνειν έξ αύτοΰ τα χαλά %αΛ χρήσιμα.^* Φιλίχορος 

ί* έν ίβυτ^ρφ *Ατ^αος ,,Καί Άέσμιον^)^ φ?^σ/ν, έτ&ίη 

Ε τότε %ροσ(Ρ4ρ6σ3'αι μετά τα σιτί» 'Ίτασιν αηράτου ρΛρ 

οσον^) γεΰβία ιϋοα ίεΐγμα της ίυνάμεως του αγα^Όυ 3'8ου 

τον α λοινον ^ίη ^εχραμέΐτον. ίι ο κοίί τροφούς του ΑίΟ- 

νύσον τας Νύμφας ονομασ^^ηνοιι•** οτι ίί Μείσψ; τγς 

του άγαμου ίαίμονος πράξεως &3ίος τ^ν βαστά^εσ^οί ΤΜζ 

τραιτάζας Μείξε ίία της αύτου^) ασεβείας ο Υα^^^Λύτψ 

Διοννσ/Οφ. τψ γαρ ΆσκληίΓΜ έν τα^'ΤΙυραΐίούσαίς Αη^ 

κειμένης τρατί^ης χρυσής $ τρονιων αύτφ ίηρατσν βίγ» 

&ου όαίμονοζ έκέλευσε βασταχ'^ηναι την τράττεζαν• ιταρά 

Γ Ά τοΤς'Έλλησιν 'οί^} β'όοϊττες τψ *¥[λ/ώί βς φησΐ'φύλαρ 

χος έν τγ ιβ\^ των ιστοριών, μ:έλίσιτένίουσιν 9 οΤνον ο\ 

φέροντες το7ς βωμοΤς^ ίεΤν λέγοντες, τον τα ολα συνέ 

χοντα και όιαπρατοΰντα κ^εον και α^ ττ^ριτολεύοντα το: 

:* Ηοσμον αλλότριον είναι μέ^ης. 

*Εμέμνηντο ϋ οί 'τολλοί αοά των Άττιχύν 4ηε[νο»\ 

σΗθλί(αν'')' αχερ χχΐ αύτα £ξιόν εστί σώ α*ορίνήμονεΰσαι 

ίια Τ8 τ^ν αρχαιότητα και άφέλειαν των χριησάντων 

πα} των έχαίνουμ{νων έχΐ τη Ιίέχ ταύτη ') της ^οιψΤΜΤβ 

Αλκαίου τβ και Ανακρέοντος 9 ως * Αριστοφάνης χαρίστη 

ρ. 694. σ/ν έν Δαιταλεΰσΐρ λέγων οΰτως^)' 

'Μσον,ίή μο§^0ύόλ*6ν «« λαβών ^ΑΧλρΛορ ηαναχρέφττοε. 
καΐ Πράξιλλα ί * ή '®) Σικυωνία έ&αυμάζετο έχΐ τη τω 
σΐίθΛ/»ν χοιήσει. σκόλια ϋ καλούνται οΰ κατά τον τη 
μελοχοιίας τροχον^ Ζστές σκρλιος ^ν λέγουσί γαρ τί έ 

ι) οο^ Ιηιε^ τνΐ^. 9) οοέΐά. ^^νψ^ε Ι.. 3) ΥιΙοΙκβΒ 
αηρενηνμφροο οψ τ. 4) Μη*!, αντον χ. &> ΟβιΐΜτ• «^ ι 

&οο«ηΐιι« 8) όοθ. ψΛντρ 9^ 194ψ ν. 9) ^• •!τωε *Α«Ι• €θέ 
£ΐ( Γη 3. 10) €«8ΑυΙ>. 9η τ. ΙΛΒ. XV. Οαρ. XIV. • ίιό 

ταΤς άνΒίμέν»ίς βΪρμ σκοΚίά, αλλ» τρίδν ^Ρΰη Κντ«ν« 
δς φησιν Άρτ4μοον ο Κασσανίρεύζ^) έν ίβντίρφ βιβλίων*) 
χρ^ί(ΤΛο$ζ9 ^ν οίς ΤΛ Χ6ρ} τ»ζ συνουσίοίζ ην ^ίίμενχψ ων 
το ρΛν ττοωτον ην ο ίη νοίνΤΛς 4^$ιν νόμοζ ην^ το ίϊ 
ίίύτβρον ο ίή τΓΛντες μίν ζίον, ου μ^ αλλά τ* ^^^οί Β 
τ/να ΐΓΒρ/οίον έξ νποίόχτίζ, ΐτρίτον ϋ %»$ την ίπΐ τ«σι 
Τ(ίξ0 ίχον, οΖ μ8Τ$Ι^ον ούκίτι τοίντΛς, αλΧ οί συνετοί 
ίοΐίονντες εΤναι μόνοι ^ πού %λτλ τότον τινΛ βΐ τύχοιεν 
ζντ€ζ' ίί οτερ^) ως αταξ/Λν Τίνΰί μόνον τταρα τοιλλ» 
ίχον το μή^* Λ μα μη3'* ίξης γίνίμενον^) , άλλ' ί^ου 
Ιτνχεν ε7νΛΐ9 σχολιον ίκλη^η. το ϋ τοιούτον ^ββτοφ οττότε 
ΤΛ κοινά %»} νΖσιν ΛναγκαΤά τέλος λχβοιεν* τηνίΜΛυτΛ^) 
γάρ ΙΙίη των σοφών ίχαστον ψόην τανοί ΗΛλην εΙς μίσον 
ηξίοον χροσφέρβιν. ηαλην ί^ ταύτην ένομιζον τη ταροιί* Ο 
9991» τέ Τίνα ηΛί ^ωμην ίχ§ιν ίοηοΰσαν χρησίμην Τ€ 9ΐς 
τοτβίον.^ 

Ίων συν ίΜ$ΐτνοσοφ ιστών ο μέν τις Ιλβγβ των &ηο- 
λίαν τοίε^ ο'ίέ τις τό^β. ιταντ» ό* ^ν τλ Κίχ^ίνΤΛ 
τοΛτΛ' Μ Παΐλά^ ΤρΛΤογίνοίψ ανβαο* 

ο^ον τιίν3» ηόλΛψ τβ ιμιΙ ιτοΙΙτα•, 

αχΒρ άλγ4θίν 9$άί ') ανάσ^ωψ 

«βΐ θανάτων ά»οψ»ν 9ν τβ μλΙ πατη^. 

ΠΐοΌΧου μητ^(ί*% Όλνμπίαν <Λ€ΐ9ία 
^ημ7]τραν'') σηφανηφόροιί ίν ωραίί, 
'•.9 α4 τ«®), ηαΖ ^«σ^, Π8ρο$ψ6νη* 

χαίρβτον^ «ν δί τάνδ* αμφέηβτον π6λ*ν. 

Τ 
*£ν ^ηΐ^ ηοτ Ϊτι«τ9 τέ%να Αατύ^ ϋ 

Φοίβον χρνϋϋΜομανρ αναητ* '^ίπ6^|^ων' ^)ψ 
δλαφηβοΐον τ αγροτέραν 
"^ίρημ^ν » £ γυναΜων μίγ ϊχΗ ηρίτοΟ• 

*Χ2**) Πάν^ * Αρκαδίας μέδων^^) ηΧηννας, 

99Λπ§ρ τγιίςο• 4) €θβΑ γ§ν{μβνο9 Ι» &) οοά. ταντα £• 
6) Η«ηιιαιη. ♦• Μα τιιΐβ. γ) Λάοη. Αημητρ• V. «ϊ Ι)1η4. 
έ}94^ Λάά• οοθ• 9) Μ>^^ «ΜΜΓΑ '^'β^'ΑΙνηι ν. ίο) Ηοτ^ 
«η«ηικ ΐ]|^ 2φ9 τ• οΛ τ• 9. ^3ΐ) Ι^βηι• μβΜβ^ρ ν• 93ι6 ΑΤΗΕΗΑΒΙ ΟΕΙΡΝΟβΟΡΗ. 

ορρίβτα Β^μΐΜ ίπΜ Νύμφαί€ψ 

Έι^0Λμ9ν ••§ ββαΜμ9ϋ&Λ')9 

Β ψ^ σνη&ο$ δαλόντψ ^<ιν• τοψ ψονρ 

Χψ9ρΛ φΙΙαν ψομΙζ§9Ρ Λδόλφ φ^§ρΙ. 

ζ 
*Τγίαί¥9*Ψ μΐψ αρίστον ΜρΙ &ρατψ ^ 

9βντ§ρον 91 ηαΧον φναν ^} γ§ψ4σ&α$^ 

το τρίψορ 9έ ηΐθνηίψ Μ1ω€^ 

ΛβΧ το τίτα^οψ ηβαψ^) μκΛ τωψ φίΧων• 

φσ^έντοζ Λ τούτου η») πάντων ^σ^ίντων 4τ ^ύτψ ηβύ 
μΐβΐΐμΜ9Ρ9*νΤ9βΡ {τι χ*2 ο ΜοΛος Πλάτων^) αύτοΰ μ/μρψ' 
ΤΜ ύς ίρίστΛ ύ/ιημένου • ο Μι/ρτΑο^ ίφη 'Ανοίξανίρίίην 
αάτ0 ίΐΛ%9χλ»Ό0Μίν»ί τον ηκμφίίονοίον έν Θι/σΛορψ .Κί, 

ρ *0 το οη6λ»ύ9 9νρωψ Ιΐί9Ζ¥ο9 , Ζστ*^ ζψψ 

το μίν νγέΛίνηΡ πρώτον ω€ ϋρ^ύτον ζ^ 
ϋΜμΛββν όρ^黀* 9§ντ»ρον 9* ΒΪψϋΛ ηλΙοψ^ 
τρίτον 9έ ηλοντΒΪν» τον&\ ορψί^ ίβΰίίψοτο• 
6 μηά την νγί9§αν γαρ το πΧουτβϊν 9ίαφ4ρβ$ * 
%λΙο€ 9ύ πηρωψ ι^) ίοτ^ν Λίσχρον &ηρίον^ 

Ο. ιδ. *Ε» γη§ * •»») χρ^ ηατ^δίΧν ηΐόον, 

9Ϊ τα 9νψα$το %βΛ παΧάμί/ν {χο$• 
ίπΦΪ 9έ % ίψ πόντψ γ4νητα$9 
τψ πΛρΜΟντ$ τρ4χβ$ν ανάγηη. 

Ό •Μίριι/ΐ'Μ Μ* Ι^φορ 
Φ χν^ τον οφνν λαβών* 

9ψΒΌ&νν^*) χρη τον ίταΐρον ίμμβρ/* 
«α)") μη βηοΐίά ψρονΛν> 

ι) ΥΑίολβη. *^9ΐαοΙαα τ. 3) ΗβηοΑπη• ταΐ^^' ΛθΛΰΙ§ 
ΛμΛο ν. δ) ^βο9ιόμΛ0^ Ι^ '4) 6οάέΙ. ο* ^β^ τ• δ) «^Λ 
Ι«• 6) βολντ. &νητψ τ• 7) ^οάά. ααΧοψναν τ, 8) ^υνψ- 
βαν νηΐι;. 9) Οοτς. ρ. 4δι £. χο) Ομκμ;. ηΐνων τηΐ^. 
11) Ιλοοη. ίιιύίο« Βιη^ μ^ ιΜρα ΰΓοίβ&η^ ιβ) αο4£• 
9ί4^ίΛ τ. ι3) 0Μ«α1>. ο οο^^ οχη• «^ « . Ι,ΐΒ. XV. Οαρ. XIV. XV• 317 Ζτ9 τοψ τνραννον ητανίτι/ρ^)^ 9ΐ}99$ί δ' $ν μαΛαρων οέ ψα9Λ¥ φΪψλλρ 
Τβδβΐδηρ τέ φαοίΡ ^ιο/Μ^^βα *)• 

*£ν μΰριν99 νΧαΛ το ξίφοί φο^^α», 
ύοπβρ ^Αρμόδίοί μ *•Αρί9Τ9γ§ίτ99Ρ^ 

ανδρΛ τνραννον "Ιππηρχον ίηοΛΡίζψ^• 

*Α»\ οψζν %14ο§ ί9σ*τα$ Μ•τ αΖίιν» 
ψϋτα^* *Αρμό3Λ0§ ^) η *^ρΐ9τ9γ$ίτ9»Ρρ 
οτ$^) το¥ τνραννοψ ηικηψέτηρ^ 
Ιθ9Ψ9μον9 %* *Α^ν9Λ ίποιηοάτηΡ• 

* Αδμήτου Ιόγορ^ ύτάίρ•, μα&ων τον€ ίγφ^ου^ φίΙ»Η 
τωρ δηΧωρ δ* άηίχον^ γνον9 οτ« δνλοϊί οΙΙγη %άρ*9• Β /7βΧ Τ§ΐΛμωρο9ψ Λίαν αΙχμητΛ^ ΙίγοοοΙ »< 

ίί Τροΐαν αρίοτον Ο&φΧρ Ααν^ν μ9τ *} ^ΑχΜΟΜ• 

Τον ΤοίΛμωνα πρώτον ^ ^ϊηντοί Μ ^βντ•|»οτ 

»€ Τροΐαν Ιίγονοιν Ά&ίΧν ΑοΛταων μ9τ*) *^^%^X!^^Λ* 

ΒΪ&» Ινρα ΜΜ^η γονοίμψβ ϋίφΜηιΙν^ 

λλΙ μο %αΙοΙ ηαΖδδς φοροΙίΛΡ^^) ΑΛΟοίοέΟΡ β€ Ι•^• •V £Γ# απνρορ %λΙορ γοροίμηρ μέ^χρνοίοψ^ 

ηαΐ μ• ηολη γνρη ψοροΐη ηΛ&αρίψ ^§μ4ρ^ ρ6ορ• 

■ ■ * 

2 2νρ μΟΛ ηΐΡβ^ ονρηβΛ^^Χ ονρίρα^ ονοτοψ^νηφ^ρ^Λ^ 

999 /Μ• μ9Λ90μίρ^ ροΛρΟΟ 9 999 ««φρΟΜ 90Η^ρ9900 **)• 

1) ΜΐΙ ▼• 3) οοδΑ. «Μϋΐ^Ιηττ ▼• 5) βεΐιοί• Αώΐορ^ 
οοηοΒ ν, 4) Βηιηοΐκ. Ά]^§11»9ζ ν. 5) Ι^ονϋιίιι•• ψ•9ΐ τψρ 
49^1ο9 ΑΛ9μ4δ§Λ Ύ. 6) α^•»• ^^ίρμΛδ%9 ▼• 7) ^^ ^ ^* 
8) Ειααϋι• μΙ τ. 9) «α τ• ίο) Βίο 01ιτ7>• 9^Ρ•μ# τ. ■ι».' «ΐ8 ΑΤΗΕΝΑΕΙ ϋΕΙΡΝΟβΟΡϋ» ; 


*Ύπ6 παντί λίϋ^ 0ησ^ίφ§ ψ (οταΐρ*, νη:•^ν«η••• 
φράζφΌ ρ μη 08 βάΧρ * νφ ιΙ' οψΛΨβΖ πα§ ίίπίπβϋ •4ίίοί• 

*^ί νβ τάψ βάλανον χάν μ^ρ Ιχθ», ταν 9* Ι^γο» Ιαβφιρ' 
ε ηαγώ ηαϋδα Μάλη ν τάν μ^ν Χχω^ τάν^) δ* ίραμα& ΧηβΜιΨ• 

πόρνη κηΐ βΛίοήηύψ τωυτον ίχουο* ^μπήδέως' ¥^ζ * 
«V ταυτξ ηνέΐι^ τον τ •γίό^6ν τον τβ %9ΜύΨ Ιό$»• 

• •0. ■ ■ 1 . ' 1 

"'Βγχη ηαΐ Κηδωνι*), δΐϋΐηονβ^)^ αηδ' ίπιλη^ον, 
δΐ χρη*) τοις αγα&οί^ άνδράσιν Οίνο^^εΤν, * 

%δ' 

ΑιαΧρ ΑΒίψυδριον προδωσέταιρον *)^ 
οίον€ ανδραζ απωΧίύαζρ 'μΛχ$σ^αί 
αγαϋΌνς τ» ηαΐ 9υπατρώ^^ 
οί τοτ £δ»ιξανρ οΪΜτν ηιΙ^έί^ν Ιοαν^). 

«β 

Γ 'Όστ&ί άνδρα φίλύν μη πρ'οδίδωϋίν, μΒγαλην\^χέΛ 

τίμαν ίν τβ βροτύ7% ίν τβ' ^ίοΐαβν ηατ ίμον νοον• 

σηόΚίον α φ«σ/ ηνβς χ«λ το ΰχο *Τβ(Δ>ρ του Κργτος 

'Έστί μο$ πΙοντο9 μΙγαΐΛ^ δόρυ ΛαΙ ζίφο€ρ 
μΛ το Λολον Χαίφηιον^ πρόβλημα %ρωτ 
ρ•6^. τοντω γαρ αρο» , τοντψ .άδρίζω, 

το«τφ πατίω τον αδυν οΤνον απ* αμπίλω ') * 
5 γοντψ δΒαπότα€ 'μνώΐάζ^) *Μημα$* . 

το) δί μη τολμώ ντ ^) ί^βιν δορν %άί ξίφόζ 
ηαΐ το ίίαλον λαίοήιον, πρόβλημα χρωτόβ^ 
πάντβζ γόνυ ίΤΛΠτιίτιί*•) «νο•»**) 
♦ ♦ ♦ ίΜηυΡτΙ τβ**) δβοπόταν 
ααΐ μέγαν βααιλέα <ρων4οντ£9, 

Τοντοον λίΒχ^ ώ^ΐ β 6 ΑίΐμύΗρϋΌζ ίφ7ΐ9 Άλλβί μι^ν 

%α} το ύπο τόυ 'ϊτοΙΰΰ/ίΛβ'Βστοί'Τόο 'Ϋραφίν 'Αρί&τοτ4λοικ 

Ο. ι6• €ΐζ ΈρμβίΛΡ τον Άτοίρνέ» ού τχίχν έστιν , ως ο την της 

ΐ)^ψηψ:μ,'τηψ #νΏίη^ ο εό^ • 2} €θέΙ^. ίψ)[0Λ> αω&ωη 
▼• 5) οοάά. δίάηονο ν. 4) Ροτβοη. η δη χρη τ. 5) ΗοΓ- 
Μΐιηη«•• προδ^9ίτ$Λ^ον ▼• 6) φο^• οΚ £Γ»ιηιΐ8• Μ^ρι^οαν ▼• 
7) Η» β&θρ1ι•ιι« 9μη4λθίν νχΛ^, -8) ΰβηηι&ηιι•. μνοΐφφ ▼!&%• 
9) χι1«ηι• τολμωντβΦ τιι1^ο« . ' ιο> ΕιΐΒίαίΙλ• πβπτηόψΗ τύΐ^ 
»ι) Ηφπη&ηηα». §μον τ. ίάβιη \«ΑΒίΒάϋ ΙλοιίΒΑΐΐλ ίιιι^ΰεΑνίκ 
λ3)' Ιβ«Β, 9»ν ό• ντδ τ. - - Λ Ι Ι.ΙΒ. XV. ϋΑΡ. XV. XVI. 319 

Λσ^ββίας %λτλ του φιλοσόφου γροιφην ΛίτβνίγηΛμενοζ 
άημόφΛος, $1ς οίΐίΰ τβ') τκρΛσχβΌασ^βίς υχ Εν^μΙ- Β 
ίοντϋζί (0(ί (ίσδβονντος τιλΙ Αίοντος §ν τοΤζ συσσίτίοις όσι^' 
μέραί βίς τον *Ερμ§ίχν ιτΛίίνΛ. οτι 6^ ΐΡΛίΛνος ουίβμίβι^ 
ίμφασιν 7Τ0ίρ4χει το ίσμχ^ οίλλά τ£ν σκολίων ϊν Τί %λΙ 
κΜ ΒΪϋς έστιν έξ (χντης της Κέξ&οβς , φχνβρον νμ!^ 

ϋ'ήραμα ηάλλιστον β**^, 

σας πίρι^), π•ρ{^ένβ , μορψα€ 

ηαΐ ^ανιΊν ζηλνίτός ίρ ^) ^ΕλΙαδ* ποτμσί Ο 

5• ηαΐ πονουζ τληναι μαίβρονί ά*άμαντα^* 

τοιον Ιπ\ φρίνα βάλλδΛ$ 

%αρπόρ τ α^ψατοψ χρνσον τβ αρβίβοω^) 

ΜαΙ γονέων μιχλοΛαυγητριό ^) &* νπνον. 

σ§Ό δ*^) 'ένβχ ον% ^*ος^) ΊΐραΜης^) ΛηδΰΛ τβ Μοιρο* 
ιό πόλλ' ανέτλαααψ Ιργοιζ, 

σαΡ αγρ»νονηζ δΰναμιν, 

σϋΐ9 δί πό&οίς *^4χ^ιι^νζ 

Λιας τ *Αΐδαο δόμους Π 

ηλ&ορ^ οα€ δ ' 'ώχΜν ?.) ί^Μου 
ι5 μορφας χαΐ [^τ^ρνέος^^) ϊντροφοϋ ηΜον χήρησβΡ ανγ^ίς» 

το.'γαρ αοίδίμόί ίργοίί, 

ΰί'&άναιτόρ τ4 μ^ Λυξ^βονϋ* ΜονοοΛ, 

μψημοσνρηζ {^νγΛνρβζ•^*% 

άΜ ζίΡίου ϋ4βα9 $ί9ξον9»Λ φ$λ£»$.η γ4ρ'Λ€*^) βββ^ί^ψ 

Έγω μίν ούπ οΚλ ^ βΪ τίς Τί ΗΛτιδέΆβ ίν τούτος . 
δύνΛΤΛΐ ιτχίΛνίΗον Ιδίωμχ ψ σχφως ίμολογόΰντος του γβ- £ 
γρχφότος τβτβλΒυτ^κίνχί τον ΈρμΒ/ΛΡ δι $ν ΒΪρηχΒ' 
Ψ,Σχς γχρ φιλ/ου μορφίς• Άτχρνίος ίνΥροφος ή•λΛυ χή- 
ρωσεν χύγχς-** ούμ ίχα δ* ούδβ^^) το ΧΛίΛνιηδψ έτίρ, 
ρτιμχ^ ηχΆχχερ ο ε/ςΆύσχνίρον τον Έχκρτίχτην γρο^φείς 
όντως χχίχν , ον φ^ισι άοΰρις έν τοις Σxμ^09V έτιγραφο» 
μίνοίς "ίΐροις^^) χδεσ&Λί έν Σ»μψ._ χαιχν δ* δστί χ»1 
ο Βίς Κρχτβρον τον ΜοίΗΒδόνΑ γραφβ/^, ο ν έτΒϋτηνατο 
^Αλβξΐ^ος ο δίχλεκτίΗος , δς φησίν "Ερμίίητος ο ΚοΛλιμά- γ 

1) οοττηρίΑ 1ΐ2ΐ6θ €Κ ΙιοαηοΐΑ• 2) οοέΐά• π§ρΙ τ. 3) «V 
λάά* εοΑ. 4) 6θάά• ηρίοοΜ ▼. 6) Οίος. 1λ• δ, 7• ^1•- 
ικΛνγη τοίο τιιΐΐ^• 6) ^ Ι*• 7) ΒταηοΚ. βρ§Μ§ψ 6 δΖος Ύοΐξ, 
8) ΌχηέΙ• θ Βϊο^. ΉρΛ%Χι}€ τ• 9) βοά« ίίΜΜ ▼• ίο) '^ίτ0Λ^ 
ψέ$ί9 1»• βκ χηίτιι• ιι) Οίθ£^• &»γιηίρ»Β ▼• 1 3) γη^βϋ 
ι3) Όίηίΐ• οντί ν. 1 4) οοέΙ. θ( βοΐιτ^. οροϋ τ. 390 ΑΤΗΕΝΑΒΙ ΟΕΙΡΝΟ80ΡΗ. 

χΜίΟζ^) 4ν τύ Τ0ωτψ Χ8ρ} *Αρ$στοτέλ»υζ. 4^βτ»$ ά^ ηού 
ΆηημονΛ ί^ τον ΚορΜίον Αλκυόνης ττΛτίρΛ, ίν 4^ουσί 

Κθρίν^Μί9 ίχΒί το ΨΟ$ί»νΜΟ¥ Μφ3^ε*γμΛ. ΧΛρί^ΒΧΟ Ά 

Μτορ*) Ώολίμοίνψ ο τβρίηγητηζ έν τζ τρος ΆρΛί^Λ'ί09 
ίπίττολζ. Μού ο δΙς ΤίτολΛμού^ρ Ά τον τρωτον ΑΙγντΤ9υ 
βΛσίΚβύσΛντΛ ΤΛίάν ίσην, ίν αίουσί *Ρό^/οι* ίχεί γίρ 
το Τ.7Ι τΛίάν έχ/φ^ΒγμΛ, &ς φη^ί Τόργων^) 4ν τψ τηρΐ 
ρ•697•Τ(7ν ίν *Ρό^ ^^νσιίν. ίτ *Ανηγόνφ ϋ ηού άημγτρίφ 
ψησ) Φίλέχορος Ά&ην»ίους ^ίΒΐν ΤΛίΛν»ζ^) τους τβτΦίψ 
μίνους ΰτο Έρμ/ττου του Κνφκηνου, ίφαμ/λλων γβνο- 
μίν»ν τδν ΤΛίΛνοίς τοιησάντην χολλων κού τον ^Εφμσ- 
ϋλέονς τροηρι^έντος. αλλ» μην %ού κύτος * Αριστοτέλης Ιν 
τψ Άιτολιογί^ της ΛσφΛίχς » β/ μη ηοΐτέ^Ι/ΛυστΛί ο λόγος, 
φησίν* ^ρΟυ γίρ £ν ιτοτβ *ΕρμΒ/φ ^ύειν ως ί^Όοβάτψ 

Β ιτροΛίρούμΒνος, ως ^νητω μνημχ ««τβσχιι/Α^οι/, καί λ3'Λ' 
νβτΙζΒΐν την ψόσίν βουλόμενος έχιΤΛ^Ιοις άν Τίμού,ς έηί- 
σμησ»^).** 

Τοίαΰτα λέγοντος τον Αημιοηρίτου ί Κυνοολχος (φη* 
9»Τί μ άνέμΛβΛσως ΜΒίνων ηυ%λίων^)γ* ηατοί τον σον 
Φ/λαη/«9 ϋον μηΟν των σ^υόης ϋςίων λέγειν η του 
γάστρωνος ^κρίντος ΌύλτίΛνου. οΖτος γάρ τίς ηχτυρω- 
τέρως ψϋς Λτη^βταί μίλλον των έστουίοίσμένων' οΪλΙ 

Ο Βΐσ§ν »ί ΑοηριΚΜ ΗΛλούμβνΛί » μο$χβκού τίνες την φύσιν 
• υτΛρχουσΛί, ως «βί/ ^|ί^β* 

*Ω τ^Ο ιηίβχ9•Β^)^ί μη προδψ^ αμμ\ ί%ΜΤ9ΰω. 
ηρΐ9τ %βΙ μιο)Λν*) ΜΜΌν, ανίοτω^^) 
μι} ΜΰΜον.μέγα πΦ^ηοΐί^ κάμ^ την δβΜΐίραψ* 
άμέρα μοΙ 9η• το φως δία ταβ &νρίίο9 ονκ ορ^^^'); 

τοιούτων γάρ ι^σμίτων Λυτον τ/?σ« νληρης η Φοινίκη, έν 
|Γ ΛΟί »ύτός^^) ΤΒρϊ^Λί κχλΛμίζων μετ» των τοι)^ χολαί- 
βρους*^) ΗΛλουμίνους συντι^ίντων, εΤρητάι γχρ, ω ΜΛλί 
ΟύλχίΛνέψ τοννομΛ. ηαί ο γε 'Σηη'^ίος Αημητριος έν τψ 
Ο Οίηέί• ΚαΙΧίμαχΜ^ ν, α) αντο V. 3) €Β«ΑϋΙ>. γΛ^ρ- 
γΦί V, 4) τοοί — των παιανοΒ οιη• β4ά• 5) 8ο1ι^βί^Ιι• οκ 
Ροηοη. 9Λοαμη99,το ▼• 6) δοΐιν^• η»3α%ωψ ν. 7) β ερέίέΙ• 
το•ή^• ηδίως ν• τ• 8) οοάά• πάσχβίρ τ* (^) 8ο]&ν• μ6λ»ν. 
τ. ίο) δοΚντ• άνΛοτω τ. ιι) ^ 6( ορ^ς ΒοΓςλίι» ϊΒί^• 
ΐ^δη β( ΙοορζΒ ν. 12} οοέί• «α2 ον^«β τ• ι3) ζοάά» ΚφΙίμ^ 
βρφρς V• ΛαΙίβρ<ηβ £• Ι-ΐΒ. XV. Οαρ. XVI. 2βι 

ί%%(ίτψ του Ύ(^ωίΗου ίίΟΜοσμου ψησίν οδτο^ς* ^Κι^^ιφινν, 
ο ^Α^ηνοίΤος^ ταητής τΰν Ηαλουμίρ»ν Μο^βρων, οΐβ %ού 
ο τρΛτος μΛτα Φίλ4τΛΐρον αρξο^ς Πέργαμου ^Ατταλοζ ίί- Ό 
χαατην ηο/^ΒστχτίΒΐ βκσίλίηων των ΧΒρϊ τιΐν Α/ολ/Ακ/' • 
Ά Λυτός ούτος συγγραφεύς παν τψ έννβοΛαίίβχάτψ 7^|ζ 
αυτής χραγματβίας Μνησίχτολίμου φησί ιτοτβ του Ιστό» 
ριογραφου, ^ον τάρα Άντιοχω τω τροσαγορευ^ίρτί μΜ-» 
γάΧ/ρ τλβ^ον Ισχύσαντος, υΐον γενέσ^οα "ΣέΧευηον , τον 
των ίλαρων ^σμάτων τοί7[την' οι/τβρ^) συνεχώς ^βεηβ 
εΐωδ'ασι * 

Καγω παίδοψίλήσω' πολν μο$ ηάλίΛον η γαμβίν• 

ηαϊ€ μέν γαρ παραόν %ηψ ηολέμψ μάλλον §π0ίφ§λδ1> £ 

Καί μετά ταύτα ατροβλέ^ας είς αύτον ίφη* ΑλΧ 
ίτείίη μοι οργίφ/ρ ίρχομαί σοι λέξων τον Συρβηναίων 
χορον όστις εστί* και ο Ούληανος, Οϊεί γαρ^ ((Ρ^$ 
ηά^αρμα^ ^υμοΰσ^αΐ με έφ* οΤς εϊρηχας, η καν ολίγεν 
σου τεφροντιχίναι 9 κύον άϋεές^ αλλ* έχεΙ ίίίίσκειν μ£ 
Τί έΐΓχγγέλλι/ ^) 9 σττονϋς σοί νοίοΰμαι ου τριακοντούτέ" 
ίας 9 οίλλ! έχατοντουτί/ας ')• σν ϋ μόνον ί/ίασηε τ/ς ο 
Συρβηναίων χορός. Κλίαρχος^ ω λφστε, ίν ίευτίρφ τιερϊ Ψ 
χαιίείας ούτωσΐ φησι ' ,,Αείχετα/ τις ο Συρβηναίων χο- 
ρίς9 ων ^Ηαστον το όοκουν έαυτψ ηατασοί ίεΤψ προσεχών^) 
ούό^ν τφ τροκα^ημένω χού άιίΰίσκοντί τον χορον $ «λλ' 
αύτος τολυ τούτων αταητοτερος 'ίστί 3'εατ^Ις. ηαί ηατα 
τον ταρφίον Μάτρωνα 

Οΐ μίν γαρ 3η πάντ»€ οαο» ηάροί ησαρ αρισνο$9 

Βνβοιόί τβ ηαΐ ^£ρμογίτη€ 9ϊοΙ τ* Φίλιπποίρ 

οΐ μ^ρ 9η τβ&νΛ9$ Μΐΐ §!ν Άι9αο δόμαοίΚ 

ϊστ$ 9έ τι9 ΚλβόνίΜοε^ οψ ά^άψοτοψ Ιάχ§ γ^ραίψ ρ•698• 

ονπ ηοίητάων άδαψ^μωρ οντβ &εατροίν * 

φ ααΐ τ^ναωτΛ λαλίΛν πόρε Περ^εψάνΦΜ.** 

σν Ά λαι ζων9 ηαλ^ Ουλτηανέ, χαντα μίν ^ιρΌφ* λ^• 
γ9ίς ί4 ούί^ ίν. %αΙ ?(?, ΊΙς^) ηϋως^ *Ρί• * * •^ των 
έχων, ω ηαλέ μσυ ίταΓρε, Χο^ς ίτί έμμίνομεν ταΤς σχονίαΤς• 
Καΐ ο Κύνουλαος, Πολλο/ Τίνες χαρφάιων χοιηταΐ 
γεγόνασιν, ω έταΤρε* Μοξότατος ί* ην Εν/3ο/ο^ ο Ώάρίος, 

ι) ύνΐ€§ρ οθ3. 3) 8βίτ7θί£^. §ηαγγέλυ ν. 3) αΛΓ Αι. 
οη• ν. 4) οοέΐά. προοίχοντ• τνΐ^• 5) οοά• »α1 }βχ%ε Γ.. 
««2 ο€ τ«ο V• 6) Ιβοαη• ιηέϋΐο. 0«ΐλΐι1>. 39)1 Α^ΒΝΑΕΙ ΟειΡΝΟ$ΟΡΗ. 

γη^;Μνος τοΤ^ χρόνοίς χ»τ» Φ/Χιττο>, οντίς ίστ^ν ί μμ) 

Β Ά^τρ^/οίζ λοιίϋρ7ΐσΛμ$νο0 9 %οα σάζ^τ»» χυτον τίν ταρω- 

ίίΰΐβ βφλία') τίσσΛρΛ. μνημονΒνει ί' χύταν Ύ/ρΛν ίν 

τφ χρύτω τΰν σ/λλβ#ν. ϊ\ολίμ»ν 6* έν τω ίαί$ηάτ» τδν 

ΐ9Τϋρ£ν τϋβ γράφβί* ,,Κοα τον Βοίωτον ϋ %οά τον Ε9* 
β94ον τ^ύζ τάς χαρ(ρίί»ζ γρά^^ΛντΛζ \λογίύνς ^ φησΛίμί 
ίί» το χ»1ζ9ίν αμφίίδξίωζ καί των νρογβνβσΤ^ρων χϋίί/• 
των ύτβρέχΛίν έχιγβγονοτΛζ» βύρετήν μ^ν ουν του γένους 
*ΙτχωνΛχτα φοιτίον τον Ιαμβοττοιον. λέγει γχρ ο?το^ έν 
τοΤς ίξαμέτρθίζ\ 
Ο Μοναά μΟΛ ^νρνμΜδοννιάδδα ^) ψ την ^οντοχϋΙρνβδ$Ρρ . 

την §γγαβτ^ίμάΙχα&ρ•ν ψ 09 ίο&ίβΛ ον κατά χοσμον^ 
ΜψψΒφ^ οηωΰ ψψξϋΒι ηα%ζ Λοηον οΙτοψ οίηται^ 
βονΧζ δημούίι^ παρά &ίν αΑι^ ατρνγίτοΛΟ, 

ηίχρητΛί α χ»}^) ΈχίχΛρμος ο Συρχχούσίος ίν τινι των 
ίρχμάτων έτ ολίγον ^ χα/ ΙΙίρΛτΤνος ο της ίρχο^οίς και- 
μψίίχζ χοιητής έν Εύν§ίίΛίς^)9 χμ των %λτ οώτον *Ηγ:|[- 
μων ο (Αίσιος ψ ον έκίλουν Φχηην. λέγ€ΐ γχρ ούτως* 

Ρ *£/6 δ^ θάβον μ %ΧΘ^•ντα μίτβωριζοντΛί ιβαΐΐοψ 

ηολλοιϋΐ 0ΐτβ2/θΌ«9* ^) , «β2 (13ί τιί ίΐπβ παραστά^' 
ίο παψτων άν6ρων βδβλνρωτατί » τΐ^ ο* ανίπΛία^ν 
ίζ ηηλιίν ηρηπ79α ποσίν το/*>7σδ*^) αναβηναι; 
5 τοΓα» ^' ίγω παβΛ σμιηρόν^) μηα τοντ &ποζ ίϊποψψ 
μνημ ανίπανβ γΙρ^ντΛ καϊ ο»» ι-^έλοντ αναβηνα* 
%αΙ σπανις^ η πολλούς Θασίων ίΐς ολπάδ» βάλλβι 
Ε §νΗθνρωρ ^^) βδδλνρων, ολλνντων τ* ολλομένων τ< 

ανδρών^ οΐ ννν ταίΐ&ί χαιιωβ") $ιακα φα^ωδοναιν' 
ΙΟ οΤζ ηαΐ Ιγω μ»τα τοίσ* τα χρηίζΰ»ν ΙηΙϋ^ηο9,'''^)• 

αΐ^ίί δ* ον% ίπΐ %{ρδος αποίσομοΛ^^) ^ «ι« θοϋίον^ δ^ 
μηδέν ^^) πημαΐνων χλντον αργνρον ίγγναλίξω, 
μη τΙς μοι ηλτλ οίκον ^^Ιχα'ίαδοίν νΛμβσηστ^^ 
ψ πβοσομ^νης^^) ηλόχου τον *Αχαΐ%όν α^τοΐ' ^ν οΤηο&9ψ 

ι5 $μΙ ηοτέ τ»ί βΓττι/ ομί%ρ6ν^^) τνρονντ ίοιδονοα^^), 

ι) οο^υ. βνβλία ν. 2) δΰΗνν'• πβρί ν. 3) τα» οπι. Ι^ 
4) ΒοΙ>Γΐΐ6υ8 ο οοιίά• τοβίί^• Ενρνμίδοντ ξδϋ*€ ννάζ, 5) • 
*ΕπΙ%<> Βίηά• 6 οοά. ί^βιη άβίηάβ ^νροΛΟβΜΟζ β οο^ 6} «ν- 
νοΙδϋΛ9 β^ά. βννίδαί^ οοάά. 7) βπέλϋΌίΟΛ Υ βκ εοά^• 9) ^^~ 
ο$ν δ* Υ» 9) Ι^ιηά. μικρόν Υ, ίο) οο^ύ. £^ ηούρων τιιΐ^. 
11) οϊκαΐ νννχΐϋ^ι καχωντφ 1 2) οοά• §π4^ησα τ. ΐ3) οο^έΐ• 
απ^ίσομαι ν. 1 4) βεΐι-νν. μη^έν τ. 1 5) οοθ• β€ €Ε•ΑϋΙ>θη• 
πδνσομίνης τ• 1 6) Μδίηβΐιβ. 8Ϊπρο$ μίκρον ▼. 17) ^<^^• ^^ 
ΟαβΑίιΙ). τηρούνται ίβουοα τ• Ι.ΙΒ. XV. Οαρ. XVI. XVII.. 993 

ταοΓα μοΛ ορμαΙνοντΛ παρίοτατο ΰαλλαί *Α&ηνιι^ 
χρνσηρ φάβδον έχουσα ^ ηαΐ ηλασ»ν βΐπί τβ φωίηΙΙ' 
3θ ^^^ηνά πα&ουσίίί^ Φακή βδβλνρη^)^ χωρ* βίζ^ ν9Τρ•β99* 

«αϊ τόη δη *) &άραησΛ χαϊ ιμιδορ ποί» μηλίοψο 

ΏΒΤοίηχβ α ΤΛρωί/ας ηοά 'Έρμί'ΐηΓος, 6 τ^ς βφχ«/«^ 
%ωμφί/Λς νοίητιίζ. τούτοον ^Α τρΰτος εΙσ^λ^Βν βίς τονς 
Λ^ΰνης τους άυμβλιχφ^ 'ίίγημωνρ χού τ»ρ 'ΑΒγβϋΛίζ 
ΜηψΓΛν Λλλαις τλ τΓκραϋαις %οα τζ ΤίγΛντομΛχΙφ% γ^ 
γρα^β Ά Χΰί4 κωμφάίαν εΙς τον αρχαΤον τροχον» ι/ν έτ$^ 
γράφουσι Φίλ/ννην• ο ί^ Ευβοιος τολλβί μίν ΛΪρηχΛν ίν το% 
χοη^μΛσι χχρίΒντα. τερ! μίν της των βαλαΡΛίων βίΛχης * Β 

*) Ββίλλον δ* αλληίονί χαίΜηρ§0Λψ ίγχΜίτισιν^)» 

ΧΛρί α του λοιίορουμένου κουρέοος τ^ χερΛμΜΤ της γνν«^ 
κος χίρίν ' 

Μηχ9 ^) αν τ6ρδ% αγα&όζ χ$ρ ίων , αποαίρβο χονρ•ν *λ 

μητβ ον ΙΙηλίΙδη• 

οη α ην τις τερ} αυτούς δόξ» ΐΓ»ρα τοΓς ΣίΚΒλιωΤΛίζ 
ΆλέξΛνίΙρος 0^) Αιτωλός ο τροίγψδίοδίδοίσχΛλβς χοίησας 
ίλεγεΤον τρόττον τούτον δηλοΤ' 

Ώί *^γα&θΗΐηος'^°) Ιλομμ φρίψβ9 ηλασαν ϊξο* 0• ^7• 

πατρίδος* αρχαίων ην οδ* ανηρ προγόνων^ ^ 

δίδωΰ ί» νεότητος α§1 ζ9ίνθίσ*ν ομιΐβίν 

ζ$ΐνο9* Μίμνερμου δ* ίΐ9 ϊπο9 άκρον ίων^'^), 
5 παίδομανΒΪ σνν ^ϊρωτΐ ιιοτ ην '*) ΐσον> ίγραψ* δ ωνηρ 
*ί '^), ιτα^' *Ομηρ*Ιην αγίαΐην Ιπέων^ 
ιησονγγονς , η φωρα€ αναιδίαί ^^) , ι} ην χλουνην, 

φλνων^*) αν^ηρβ^^) αυν Λαηοδαιμοψίτι' 
τοια 2νρηκοοΙοι9 ηαΐ ϊχων χάριν• οί δ^ Βοίωτον^') 
ΙΟ ϊκλνίνρ ΕνβοΙί^ τέρψΒτα* ονδ* ολίγον,** 

ΥΙοϊλύν ουν έχοίστοτΛ τοίούτνν Κεγομένων, ίη/ τοτ§ Ώ 
^σχ^ρΑ ΧΛτελάμβΛνερ ημίς, ο μέν τις ίλεγβ, |τ«Γ, λν- 

ι) οο^^. ξλαβίν τοί^^. 3) ο ρ. 4ο6%• βδελυρά τιιίςο. 
3) οοθά. χωρΛ^ τι^ΐς• ^) δη οιη. βθ(1. &) ΠίβέΙ. 2^ 634. 
6) άγγ9ίο*σ»Ψ 8ο1ιΐΡ?. 7) >ίβ 1^^ «' ίηίτΑ οο^. μη δί γυΐ^ο» 
8) οοά« Λονρην ΎνΛζ. 9) ^ *^^• ^0^* '^) ΐ3θθΙ>β. *^/«- 
^^ο«2«Ζ•« γ. ιι) €Α•βαΙ>. δ»7 4Τβ πόα ηρονίων ύ. 13) ΙαοοΙμ. 
ιτ/ητ*^ γαΐςο. 1 3) 8ο1ιΐ!7. δ* ων ηρ$ν€ τιιίςο. 1 4) ^β•ΐ;οΒ• 
π9099γ9Φη φωραφβν αΗδίαί τιι1§• >3) δοΕττ. ψλοΐων τνίκο• 
1^ ί^€ηι. •&ηρη νιιΐ^ο. 17) Ι«€θΙ>§• ω€ δΙ ^0§ωτΦυ€ τηΙ^ 2514 ΑΤΗΒΝΑΕΙ ΟκίΡΝΟβΟΡΗ. 

φίσχων τ^ν ί» του*) ψλοιον λΛμτϋχ, ο ϋ τλρορ, £Κ- 
Κοζ α φχνίν, ί Ά λνχρονχαν^ ο ϋ λύχνον, χού ίίμυξον 
Ά λύχνον Χτβρος» ίλλος ϋ ίλοίνην^), ο ίέ τις ίλανχςψ 
ΤΛς λΛμχοϋοίζ ΰδτω φάσκων »αίλι?σ•9«ι ιρλ(λ την ίλτρβ' 
οντ» ί* λΙέλΤρ Ν•Α3^ν ίν Λ των*) τΒρΙ ^Αττοίλύίν ίστΟ' 
ρΛν* ηοά ίλλος Ι τι ίη χοτβ^ ύζ τίραχον γίνΛσ^Όα ου 

Ε τοψ τϋ%βι^Λ των ίνΐ τούτοίζ Ιστίων ταρχ^) νοίντων λβ- 
γομώίοη/. Χβίλι/νον (άν γχρ τις τον γλωσσογράφον ίφο^ 
σΛ9ν *Α3ψ^ο^ους λέγειν τχς λΛμτάίΛς φχνούς• Τιμχχ/ϋχς 
α ο *Ρο^/ο^ αΚΑτρον τον φχνον χχΚεΐ&'ίχί » οΤον φησίν 
ο/ νν»ΤΒρ§ΌΟβΐ9νοι Των νίων ίχονσιν^ ους ούτοι έλχνχ^ 
χαλονσιρ, 'Αμβρίχς^) Α Ύρχβιον τον φχνόν. Σίλβοπος 
6. ι8. ίί ουτως^ έξηγβΡτχι τχυτην την λίξιν * γρχβιον ίστί το 
Ίίρίνινον 7 ίρνΤνον ξύλον, οτβρ έΆλχσμένον %:α χχτΛσχί' 
σμίνον έ^χττβσ^χι Ηού φχίνΒΐν τοΤς οόοιττορονσιν. θβο^ 

Γ ρίίχς γουν ο Συρχκούσιος'') ^ι/ Κεντχύροις ίι^ρχμβφ 
φησ/' ψ,ΐΐίσσχ ί* χχο γρχβίων ίστχζεν^).**^ μνημόνευα 
α γρχβίων ηο ^ * ^ ίν Φοινίσσχις, 

"Οτι Ά λυχνοΰχοί οι νυν Ηχλούμενοι φχνο} ωνομοί- 
^ντο, * Αριστοφάνης έν Αιολοσ/χωνι τχρίστησι^)* 

Κάϊ δίαστίλβονϋ"* όρώμβψψ 
ωοπιρ ίν %αιν^ λνχνοΰχψ, 
ηάντα τη€ ιξωμίίοί• 

ίν ϋ τφ ίευτέρψ Ίίιοβφ^^) χροειτκων λυχνονχον ^^Οίμοι 
ηοΜοίχίμων » φησί^ λυχνοΰχος ήμΤν οίχετχι.** είτ έχιφέ- 
ρεέ ηχ} %ως ίτιρρχσχς τον λυχνονχον οϊχετχι εΤτ έχιφέ^ 
ρει χοα ίλα^ες. έν ϋ τοις Αρχμχσι^^) χαί λυχνίόιον^*) 
αυτόν χχλεΤ ίιχ τούτων * 

ομο$οτ§ηα ΜΛ0βνδ»ν* 3πΙ τορ ΙχχψίϋΙαυ. 
Ώλχτων ^' ίν '^υχτί μχχρ^' 

ι) 6 Ι.. Λ)^(φν εάά, οοά. 3) ίΐάρηψ ν• έίοίηέΐο είχρ^ε 
V• 4) οο^• ίνα των γ• ^ψ πρωτιι των Ώίηά, 5) πάρα Λάά• 
οοά• 6) *Αμ9ρ^9 ναΐ^ο• 7) ^νροΜοο^ζ Ώϊηάοχί• β οοέΐ• 

8) οίον εάά, V θβίηάϋ ίη θ<1ά« 1&οιιη& οιΐ ιΐ5ςαο «έί νοτΙ>Α 
ν^' ^' ^^ Τριόδοντί. ίηίοτχΒβάίε βέΙΐΚΑ ιηηκ ο οο^• Ραμϊπο• 

9) βοΗ'ν^• β Ρο11αο6• ίη οοά• ρΑυο« ΙίκβΓ• ν68Κί§ίΑ• ίο) ίάβηι• 
Ρίουω οοά• 1 1) ίάοχη• ρ» 瀕 οοά• 13) ίάβιη• Ινχνίδων οοά» 
ι3) Ροΐΐαζ• ΰοπερ ο ΙνχνΦ$ οοά• Ι.ΙΒ. XV. Οαρ. XVII. ΧνΠΙ. 930 φΛρΒηρΛτ^ζ ύίουλοΜχσκΛλφ• 

"^ννοοψ ποτ* ίξ»1&ωψ, σκότος ') γαρ γΙγν9ΤΛΐ% 
ηαΧ τόρ Χνχρονχοψ Ιίιφβρ* *) ίν&§ΐ9 χορ ϋχΡ9Ρ• 
"Αλβξΐζ ί' &ν κηρυττομίρφ* 

"Ώστ ^ξ$λ{Ηψ ί» τον λνχρονχαν ') το•^ Ιόχ^ν^ 
μοίρου αατοΜανσαί ϊΙλΟ•* έαντορ ^) , νπο μάΙη9 
χζ γαοτρί μαλΧορ χοΰ δ4ονχο9 προοΛγαγων• 
Βνμηλης ί' έν Χφχττομίνφ^) . . , βΐιίύρ γγθυμ8ίηΐν .... 

οσ'3' ιίύν Βνίίί . . . • 061 . . • • φι • . • 

της^ ί' έν Τριϋονη η 'Ρωνοτωλ^ «γοι/ναίν* ^ιΔα^Ρ•^ 
τρίϋοντΛ κο(4 λυχι^ουχον,** έηφίρΒί ^ 

*Βγω δ^ δβξιζ γβ τονδ* ϊχω χινά^ 
σιΒηρόχΒνηχορ ίΡαΧίωρ &ηρώρ βίΧοί^), 
ΜΒρατΙνον Χ9 φωσφόρου ϋν^^νον οέλα9• 

Ό πρωτο€ Φυρνίν μ$χα Ινχρονχον η%ραηαχ9%ρ ρ^Τ^• 

χ^ζ νυ%τ6ζ ψιρ τι9 »η99μ»ν χωρ βΰΜτνλωρ» 

Έν Ά Θβοφορητιρ ο Λίτοζ ^Αλδξίς' 

ΟΙμαί γ* *) Ιπ»τ$μαρ χωρ αηο^ρχωρχωρ ΧΛΡα9 
ημιρ 9 οτ» τηΡΜανχα (ΛΜ&νωρ η§ρ»ηΛχω^ 
ποίοί γιΐρ 4σχ^ φαρ699 δ ηρο9 χωρ &9ωΡψ 
χοιο»χο9 οίο9 6 γλνηνχΛχο9 ηΙ§ο9ΐ 

* ΑνΛξΛνίρΛης ί' έν'^Τβρβί' 

- Ονηουρ^} Ιαβωρ χορ φΛΡορ αψαζ^'^) μοί Χίχρορ; 
άλλοι ί' !φ»σΗ09 φχνον λέγεσ^οα τ^ψ ΧχμχάίΛψ ο/ Ά Β 
την ί% Τίνων ξύλων τβτμηβΐένοαν ίέσμψ• ΙΛίνΛνίρος Άνο- 

Ό φαρ09 ίσχΛ μ9θχο9 νδ•χο9 ονχύχί' 
δβΐ τ' ονχΐ οίίαρψ αΐ)^ αποσίΐ9$ρ ανχόϋΟρ ^^)• 
νικοστρχτοζ έν ΏοίτριοίτΛίζ* 

Ό ϋάπηίοζ γαρ οία χωρ γ^ιτορωρ^ 
αρ τ' ΟίΡον αρ Χ9 φαΡΟΡ^*) αηοδωχαΐ χίΡί « 

αρ χ* οξοζρ απέταμψ* 6 ηΜΧΰίραχο9 3ον9 ν3ωρ• 
ΦίλιντΓίίης ΣυμνλδονσΛΐς* € 

ι) δοΗ'νν•: ίη οο^. ηοη λοοητ&ΐβ Ηιοταο οοχηρΑΓβηΐ. β) £ρΐ• 
€οιιίο. έηφαν • . • 9^*19 οοά• 3} Εΐιηβΐ• Ι£. χου λύχρον χάν 
χαρχορ οοέΐ. 4) ίάβηκ ίλα^ίΡ &" αχχορ οοά. 5) δο]ιννβί§1ι« 
Ιρ οφαχχομίρϋ^ οοά. 6) τγθ ταΐ^• ?) €&•&»1>• μ^Ιο9 τιιΐ£;• 
8) ΙαοοΒβ• οΊμΛΛ γαρ Ύνλζ• 9) Ροηοη. νβρίον %οβυ τηΐς. 
ίο) οοάέΐ. α^ο•θ τάΐ§. ι>) ρ• 34. 13) Βοηΐί. αΙΙ» ποδ^Λρ 

ααμ. ί. ιπ• ρ 22β ΑΤΗΒΜΑΒΙ ΟΒΙΡΝ080ΡΗ. 

Μ. ΙίρτΜτα φνσαν^) δνστνχηφ ονη %δννω; 

ΦβρβκρΛτης 6* έν ΚρΛνχτοίλοις τί/ν νυν λυχνίαν χ«• 
λουμένψ λύχνβιον χέκληκε όιά τούτων 

Τί9 των λνχνίίων η *ργασΙα; Β. Τνρρηρικη, 
ΐΓΟ/χ/λαι γκρ ησχν λΙ χ»ρα τοΐς ΎυρρηνοΓς έργχσίοα^ 
φιλοτέχνων (ντων των Ύνρρηνων• * Αρκχτοφάνης'^) ί* 
*Ιττβίσι • 

Των δ* αχονχίων 
σνν9ονντ8ζ ορ&α τρία ΧνχνίΙ^ χρώμΐθ-α• 

ΐίίφίλος ί* έν Άγνοίφ' 

1} "Αφαντί^ λύχνον 

Ίνχνεΐον ίζητοΰμβν, 

Κνφορίων.^) ί' έν ίστορΜοΤς ύπομντιμοισι ϋιονύσιον φησι, 

Ο, ΐ9• τον νεωτβρον Σ/χβλ/ας τύραννον Ύαρχ^τίνοις εΙς το τρυ- 

τχνΛΪ^ν άνκΟ'ΜΤνΛί λυχνεΐον ίυνΰίμενον Ηχ/6ίν τοσούτους 

λύχνους, όσος ο των ημβρων έστιν άρι^μος εις τον ένι- 

Λυτίν• "Ερμίτνος ί' ο %ωμ(^ίιοτοιος έν Ίάμβοα το στρΛ- 

0•3α ηωΠΗον λυχνεϊ^ν σύν^ετον ούτως ονομάζει, έν ϋ Φορ- 

μοφόροις δράμχτι' „Τ}ίί* έξίίντι 6•ξΐΛ 9 5 λυχνίδίον.** 

νάνος ί* ονομίζετΛί το όιχτιεκομμένον ξύλον χού συνδε• 

ίεμένον* τούτω 4' έχρωντο λχμτΓοϋί. Μίνχνίρος Άνε- 

Β ΣίΟίων 

πανΰν^ λνχνον, λνχνονχΦν ψ ο τ« πάρΒοη φω9 
μόνον, ηολ» ποα*. 
Αίφίλος ΈτρΛΤίωτι/ * »/ΑΛλ' & ιτχνος υίχτός έστι μεστός.** 
, νρότερος ϋ τούτων Αίσχνλος έν Άγχμέμνονί μέμνητχι 
τβ5 ιτχνοΰ^)' 

ίν ϊων&' ίλβ$ 
προημων Λ 
■χον ον μνη 
βν βισοιχ«α 
ο 8§ ξ»λο 

ι) £υ8(&(1ι• φησϋίί ν. λ) *^νηφΛνη$ Ροηοη• 3) ρ. 35. 
4) τ. 9τ. οιη• Υ• 9ίάό^ Ια. •,ίη εοά. Υβη. Ββιβ&η (Λ) ίη ίοΗο 
τβοΐο άβ ροβίοτίοιί» οοΐυιηη&θ ίηγίίο ρθ8( τον πανον •€^αιιιι* 
ηιτ ίΐΐα βν »ων$ — ο ^6 ξνλο βκ ίη ίοΐίο βοέίβια τοηο άβ 
ρτίοη» οοίαιηη&β βιιρβηοΓΟ ρ&Πβ «υρβΓβαιιΐ ω€ έβαδ* — 
ίπίρ βν*• Ιαιη Μ^αίκατ Ιλοιιηα υΒςαβ Λά Εηβιη οοίαιηηλο 
ροΓίίηβηβ 9^Αβ ίη οοά. Ι^αατ• (Β) ΥΙ«• οχ βρίκοχχΐϋ οχρίβΐ* 
ο$ϋ τογΙ)!» Ανλο?,οχνον — Φρυνιχοϊ φηοι,** Ώίηάοτί• τ^ΐΒ. XV. Οαρ. ΧνίΠ. XIX. XX. 997 

μβτα χ9ρσ§ρ 

δβ τωρ αλΙοίΡ 

9μ»νον §ν 

δβΟΛ ηατα 

οπ$ρ »ΤΛ 
• • • • 

ομοίόν εση το χαρά ΘβοχόμΊτω οββλισκολύχνίον» Φιλι/λ- 
λίος α τοις λαμπάδος ίξίας χαλβΓ. ον τοιλαίίν ό* Βυρημοί Γ 
λύχνος ' φλογ} ί* οΐ πχλΛίο) της τβ ίφίοζ Μού των 
άλλων ξύλων ^) έχρωντο. ,,Κοίμ/σοα λύχνον,** Φρύνιχος*) 

* * * ση κ•! &ρνυα3\ ηρ %. 

χού Ώλοίτων έν Ίϋνκτί μαηρξ* ψ^Εντοζΰδ'* Ατ' αηρων τβ» 
ηροτοίφων ίξβι λύχνον ό/μυξον.** μνι/μονεύα το? ί$μυ{9υ 
λύχνου ΚΛΪ ΜβΤΛγίνης έν ΦΛο^ύττ/ ηοϋ ΦιΧοίνβηζ έν 
Κο^όρνοις. Κλ§/ταρχοζ ί* ίν τοίίς Τλύσσβίς λοφν/Ιβρ* τ^ι. 
φησί χχλ$ΐ)^ ^Ροδίους την έ% του φλοιού της άμτίλιου 
λαμΊτϋχ. "Ομηρος^) ί^ τας λαμητοϋας ίβΤΛς ονομα^ζα^ 

έλοίνη α η λαμιτοίζ ΗΛλεΡταί, ως Άμβρίας φ^σΛ ΝΛμο^ 
ίρος 6' ο Κολοφωνιος έλάνην την των %οΛάμ»ν ϋσμψβ• 
λύχνΛ α ούίετέρως βΥρηχβν ^Ηρϋοτος^) ίν ίΛυτίρφ Ιστό• 
ριόον. λυχνοηχυτίχν ϋ ην οί τολλοί λέγουσί, λνχνκ^ίβοβ. 
Κηφίσϋωρος έν 'Τ/*). Β 

Κέ^ ο Κύνουλχος λ%1 τοτμ τ^ Ούλχίχν^ ΛνΤέχορυσ» 
σόμενος ίφη' *Εμοί ίέ, τταΐ ίωρϋατνβφ οίσσοίρίου ΧΛίνίη• 

3) λύχνων νιιΐ^:• 3) οο^ά. ΚΧ»Ιταρ%ο9 τη1§• 5) Ροικ 
φην^ ίη V (τίαιη τβτβααιη ΙλοαπΑ €8{• «ώ — 94ψι λάέί. οοΑ• 
£α8 τβΐί^ϋίβ» 65ββ γβΓβυβ Ρΐιίΐγΐΐϋ οοηίβείκ 8ο1ι\ί7βίς1ι• ^x, 
βρίιοζηβ ^1126 ρτο Τ6τΙ)ί8 ρ. 099 ^•• «β^ δίμνξον ϋ Ιν^^^οιτ 
'ίτβροζ, 1ΐ2ΐ)6(: δΐμνξον ψηοΐ λνχν^ν ΦΜλλΛθ9 6Κ ο Ροΐΐαοβ 
6, ΐο3• λύχνου ^^ διμυξον των %ωμψ3ωψ Φ$λΰλλΛθ€ μνημον$ύ§ί» 
Ι.Λετιη3χη οζρίβτίκ Ροτβοη. Αάνβη• ρ. ι^ο, «ίο: δίμνξφν 3έ 
λνχρον ίΥρη%6 ΦΜλλίΟζ 

μλΙ Ινχνον δίμνξον οΥσω «α) &ρνλλί3\ ην 9ίιι• 

4) Ιΐί&ά• ^, 553. Ρ, 663. 5) 62. ι93• 6) δοΐχι^βϊ^ΐλ• 
νγαϋ ▼τιΐ£;ο• 

ρ 9 9β8^ ΛτΗΕνΑΒΙ ΟΒΙΡϋΟβΟΡΗ. 

νήνα τ«{β τλ*) του :^ίίστου Άριστο(Ροίνους' 
- Ηύύ ΤΛυτ είτύν 

Ονράψ νίΐτίλαζ *) υπό λέοντόποντ βαίοιν^ 
ύ^Λξηλ^*^) του συμτοσί^υ ντνηλος κοίρτ» γενόμενος. 
Των α χολλΰν τα 'Ι^' ιτΛίύν έηφ^β'^'^ομένων^ ο 

€ ΧίονγίΛνος ίφ-η* Το 1γ^ ττοαων^), Λνίρες φίλοι, μΛ9$7^^ 
βονλομΜ 6ΐτ8 ΧΛροιμΙ» ίστίν 9 βΥτβ ίφύμνιον, είτβ τι 
Αλλο. τρας ον ο Δημόκριτος ίφη' Κλίκρχος ο Σολεύζ^ 
σνίενος άν ίεύτβρος των τον σοφού ^Αριστοτέλους μοι^ψ 
των 9 έν τψ τροτίρω νερί χΛροιμιων την Αητω φησιν ίκ 
Χ^λϋ/ίος της Ευβοίας άνκαομίζουσΛν εϊς Δελφούς Άτόλ- 
λων» ηύύ "Αρτβ^ΐί γενίσ&αι καροί το του χλη-^έντος ΤΙύ- 
ι^0»ος στηλΛ$ον. παί φερομίνου τοί; Ώύ^ωνος έτ' Λυτούς 

Ό ^Δ^^ ^^^ ΧΛίίων τον ίτερον έν ταΤς Λ^Ϋχάλκις ίχουσ», 
ιΤφ^βασ» τψ λί&φ τφ^) νυν (τι χειμίνφ ύνο τ$ ττοϋ 
της Χάλκης είργασμίνης Αητ^ΰς^ ο της τότε τράξεως 
μίίΛημΛ γενόμΒνοα Λνοίχειτοα τχρά^) την νλάτχνον 4ν 
Δ•λφθ/«ι εΤτεν' 7ε τλΪ^ τυχεΤν ^έ τόξα μετά χεΤρας 
Ι^οντα τοί' Άτόλλαινα. τούτο ί* ίστίν^ ως αν είποι τις" 
άφι» ιταΐ ηοΛ βαλε'^) τλΤ. ίιοιτερ λίγο τούτου λεχ^ηναί 
φασί το "Ιβ παΤ χμ "Ιε ^) χαιων• ίνιοι ίε χ^ρεγχλίνον• 
Ης τε την λέζιν Χ(ά έν! τοΤς ίείνοΤς αλεξητηριόν τιν» 

£ ηί9^μίΛν λέγουσίν ') * 'ΐη χαιων , κού ούχΙ "Ιε ταΤ* χολ- 
λο} α %Μ Μ τοΤΙς τέλος ίχουσιν έτηφ^εγγομενοι οί μεν 
ίν χαροίμίο^ φασίν ούτως τούτο ίη το λεγόμενον 'Ιή^^) 
χβμων, ί*Λ α ^0 λ/αν ημΤν είναι σύνηθες λανβ'οίνον ον 
χαροιμία, ο/ ϋ τι") τοιούτον λέγοντες ούχ ως χάροι» 
μίαν ^). τέ ^ ύφ* ^Έίραηλείίου του ΪΙοντιχού λεχ^ίν φα- 
νερως χέχλασταΐ' ίχί σχορίαΤς τούτο χρωτον εΙς τρ)ς 
εΙχεΤν τον 9εον ούτως* Ίη χαιάν, Ίή χααίν^^). έ* ταυ» 

ι) τά οιη. Υ• '3) 8οΗιτ?6ΪςΙι• νπηλΛΟ* ΎΐΔξ• 5) «χ σρμη, 
ύάά, 4) παίαν Γ.• ββίβηιηι Ιιββο — ^ι^μόαρ. Ι'ψ^ ονα. Υ. 
5) τ^ οιη• γ. 6) οο^ π9ρΙ ταΐςο. 7) €0^^ βάΙΙ* 
▼α1^• 8) Γ« η• »• Γ« χ• ^άά• ρ) ^^^ φνίοΐψ τα1§• ίο) *ίη 
ο^έί. ιι) οοά. %9 ννΐι^• 13) ίή παί^ίΡ ϊη ηαΛΛ¥ •άθ. ηίβί 
9<ιοά V 1>ί• ϊψ ι9) οοάά• ίη*φ&9γγ6μεί^ον έν παροίμίίΐ^ ωβ 
ονχ ααΐύβ ίφυμρ»0Ρ φασίν ψρντο χό 3η ΐ9γομ»ρθΡ («ντί»» το Ι^ΐΒ. XV. Ό ΑΡ. XX. 3^9 

ς γαρ της τίστΒως τό τρίμβτρΰν ηαλουμ9Ψΰ9 ΛΡΛτί&ησί V 

^6^9 φοίσχων τον ^βοΰ τον^' ίκοίτΒρον £?ν«/ τΰρ 
τρων οη μαχρων μίν των τρύτωρ ίύο συλλοφδν λβ- 
ι^νων 'ίη ΊΓΛίοίρ ^ρφοίβ γίνβΤΛίψ βραχίως ϋ^) λβχ^Βί- 
¥ ΙχμβειΌν* ίια ϋ τοντο ίηλον οη χαί τίν ϊαμβον 
χ^Βτέον Λυτω, βρχχβίων γοΰν^) ψνομύνοηβψ εΐ ίύο τ»ς 
Λσων τελευτΛίας συλΚαβας §1ς μοοίράν ταήσΜί τΐζρ ο 
'χωνΛΧτος ϊαμβος ίστΛί. 

ΜβΤΛ τχντ' ηίη μΒ}λίγΤβ§9 μει ι^μδν Λ9/βΤΜτ3'*4 

ατηλ^ον ΊΤΛίίβς ψέροντβς 6 μέν τις ^υμίΛτηρίΟΨ, ο Μ*) 

«^ « * * * * * 

ος ό^ ην άνΛστΣσί ταυ ίείχν^υ χαΐ στεΐσασ* το λοητον 
; ΛΗράτου τω ίιϋντι ιΤΛίίΙ έχηε!)^ Μίναί. 

"Οτι^) τταιανΛ εΙς Ύγ/β/οκν ίτοίησε τίνίε ΆρΛΡραη/ρ.;^^• 
ϊΐιχυωνιος * 

'2^/β#α, πρΜβίστα μαηάρων^ μ§τα σ«ν^) ΨΛέοΛμ* το Χ•*- 

πόμΛΨοψ 
βίθτα^9 ^ν δέ μο$ προφρων ϋίνθΜθ€ $ϊη9. 
βΐ γαρ τί€ η πΐοννον χάρ^ί η τ9Μέ«»Ρρ 
η *) ταζ Ισοδαίμονϋί ^) άν^ρώηοιί β9Λ»1ίηίΒο9 Λρχαί η 

5 ονζ ηρνφίοίί *ΑψροδΙχα% ^) αρηναν ^Βρεψύμεψψ 

η ίϊ τί^ αλΧα 'β'ίό&βν §1ν(τρώπϋ»σ& τίρψιί η ηόνιαρ αμ^ Β 

μ8τά σΒΪ<Τψ μάηαίρ* 'ΤγΙβΛΛρ 

τί•&αΧ§^) πάντα «α2 )Αμπ9Λ Χαρίτων Μαρ* 

ϋί&βν δέ χωρΐ^ ον τι9 Λυδϋίίμωψ ϊψν*)• 

« « * « * 

ασ^ν. Σωτατρος γαρ ί φλυΛΧογρχφος ^^) ίρ τψ ίτιγρΧ' 
μένω ίράμχτι Φχχη^) λέγει οδτωζ' 

>ν Χίομίψον ν>} Ιη {'ίην) πα^ων» 3μ 9έ το λίαν ημ7ν βΐνα* 
ΊΙ^ίζ Χαψ•&άνβιν ον ηαροΛμΙα βθέί. 

1^ εο3. βραχίων να1|^• 3) οο^ γαρ ττΛξ. *) ρο•ε 
1^ ίη V άαοηιιη τθτ»ιιυηι Ιλουη» ϋβΐ• Ιη οοά• ΒοββΑΓ• 
ηϋΐο <}ΐΐ3β 8θ<][ααη(ατ υβ^αο λά τ• οϊδαβ^ψ.• . πατρόε^ 1β^ 
ΐ)αβαιι( ρθΓρ&αείβ ϋχοορκίβ• 5) οη Λάά- οοά. 4) £ιηοΐ«η. 
ΐΑρβίλ ίη «λίαΐ. ο. 6• «( Μλχίχη. Τγτ. νον νυΐζ. 5) «^ά• 
βοΚΙι. 6 Ι,ίε/πιηίο βρ• δβζκ. Ειηρ• 6) οοά. ίβδαίμονόί 
ν. 9νδαΙμοψος τ £.• 7) ^οά, ^ΑφροδΙτι^ε. 8) οο^• τί&ηΧβ 
1$• 9) θ υο^ιηηίο Λάά, Βοοολίιία•• ίο) οϊδαοιν — 
ροΜοε γράφοε Λάά. οο^• ΙλοηηοΜ γάάηηρ ^υΑΐ Ιαοιμιμ 
ρίειψιχ βοΗττβίςΙι. 1 1) Φββγ εάά. €θά• 23ο ΑΤΗΒΝΑΒΙ ΟΕΙΡΝ08. Ι<ΙΒ. XV. ΟαΡ. XX. 

Χρ§αΨθμ9νμα$ ηαΧ τοψ ίη ΤυρρηνΙαζ 
οΤνον σνρ6«τω^) λαμβάνβΛν ΙηίαταμαΛ» 

ΤΛυΤΛ9 φΙλτΛΤβ ΤιμόκραΤΒςρ χλτλ τον Πλάτων» ^)ι 
ου ΣωηρΛτονς νέου χαΐ χΛλοΰ τχ/γνι», άλλα των ίβι- 
«ΐτοσοφ/σΤΜν σχουϋσμΛΤΛ. ηχτ» γκρ τον Χαλχονν Δ/ο• 
νοσιον 

τι ηάλλίον αρχομίψΟΛΟΐΨ ') 
η %ΰα:αιηανΌμέψθΛ€ η το ηύ&ηνότανον; 

ι) Όίηάοτί• σ*ν οητω ταΐς- >) ορίΐ(. λ, 5) άρχομέψοί^- ι ΙΝΟΕΧ ΚΕΚυΜ. /^^ ΑοΚΐ11β5 ιηβταοία» (βιηρβτβη 

ταΐι τίηιιπι 1. ίο ο. ρΓορβ- 
.1>ιιου9 (μυλι%87ον)9 .V. 3θΐ ά, Π10^ι1πι ορρηιηίί ΑβηβΑχη Ι. 

XI• 46ο 3.. 48ο \}. 13 α. Λςαιηβιηΰοιιί νίηο- 

1>αΕ68, νίηατη Ι. 53 1>. ΙβηΐΐΑΐη οχρΓοΙιαΐ Ι. 1 1 Ι)• Χ. 

\>άβτΛ 111. ιι8 ο. νΐί. ^ο^ Β. 453 Ι». ΤπϊΐπΒβΙιιιη οεοίέϋκ 

VIII. 3*9 13. 11. 43 ά. (Ιϋβ βΛοηΠοΛί: IV. 

1)Γαιηί8, ρίβοίδ νίΓ. 3ι^ Β* 179 β- ΝββΕΟΓβτη ροεηΐο άο• 

Βτοιοηηηι. ιΠΛίβΓ Τΐιβπιίβίο• ηαΐ Χ. 433 ά. Ιυγα ϊτλιό 1β- 

οϋ8 ΧΙΙί, 576 ο. ηίβΙ^ΛΕ XIV. 634 3. Αείιϋΐίβ 

1}9ΐ6ηηί II» 44 6 — 45 Β. ροειιΐιιιη XI. 7^* ©• ΑοΚίΙ- 

1>β(ίιιβιιη'«ι ιιίιυία ηοιι 1<ιη- Ιβηι ραταιη ριιθίεο απιοτο 

^αηϋα IV. 1 63 Β. ε. ρτοββεικαιη 6»βο Ραΐτοείαιη 

1>7(1ο$, Μίΐβδίοηιηι εοΐοηία ηηχίκ ΑβδεΗγΙαβ XIII. 6οι 

XII, 52+ £. - 025 1>. άΙ)ί Εβηι- α. Ι). 

ρΐυιπ νβηΘΓΪδ ιηβΓβίτίείβ Αείιίΐίειιτη ΗοΓέίβιιηι III. ιΐ4 ί. 

Χ11Γ. 572 ο £. Αΐ^νάβυοηιηι ΑεΗίΠβπδ ίοηβ II. 43 ^, 

ηιοΐΐίιίϋβ α 1ιιχυτ]& XII. 524 ΑεΙίΓηϋΐηα V. 207 £• 

£- — 525 1>, Αείηί.-ΐ6 οοτοηαβ XV. θ8ο άφ 

\>γύ.ο$ αρρβίΐηϋ.-ι 5ίηορ6 ιιιβ- Αείρβη5€Γ, ρίβεΪΑ VII. ^9^ β. 

ΓθίΓΪχ Λ11Ι. 586 α. Αςοηίαβ, ρί^εββ VII* 326 α. 

.1>ν(1θ5, ΑβΓ^νρΐιί ουρί(1υηι XV• Αεοηίκαηι ιιηιΐθ άίο(υηι• III. 

68ο η. 85 ^. 

Ιττηαείΐ, εσικϋηΐΰηΐί ςϋπιιβΠ. ΑοοηΐίαβΧν. 668 1>ν 

6κ) α. 111. 12^ Ι). ΑεΓΑΚορο(68• ΙιβΓΟβ II• 39 ε• 

εαεΑΐϋ$, Αοβ XV. 6^1 α Αετ35ίη8 XI. 466 α, 

εα^ειηία Π. 5«3 υ, IV. ι37 £. ΑοΓοαιπΛίΛ XIV. 6ι4 Λ. 6ι6 β. 

ηοτα IX. 4ο2 ο. ΛεΓΟίαΕυδ» νίά. Αγ6ιι8. 

ε;ΐ(ΐ6ηηεο5 ρ1ιί1ο$ορ1ιο8 (τα• Αεη8• ρί8εί8^ΠΤ. 86 ε. VII• 9ΐ9 

άιίείι £ρ1ιίρριΐ8 εοιηίειιβ XI. ε. 3ο5 ^. 028 α. Ι)• 

5ο9 ε. ι1. Αο71η5ι γΙαιι» ίϋείβ II. 5ο £. 

ΟΑίιΐΙιίιπη νίιιιίΓη Ι. 3ο β. Α ^8βιΐ8 XI. 469 α. — ^ηχ ιηβΓ- 

εαηια II, ρίβείδ VII. ^27(1. VIII• οβηαΓίοηιπι ΡΗίΠρρι Χ1Ι• 

355 1>. ο, 533 6. 

εαΐιΐ5, ροοιιίαηι XI. 7^^ £• ΑΰΙίηκοιηυβ, βοκίαηοΓαηι τβχ 

0683$, νβ$ηαιη (βχίοτ 11.481), VI. 249 ο. 

εβ8ΐθΓ, ραη-ιβίκαδ VI. 237 α. Αάϊτη3ΐι(ιΐ8, VI• 353 α, 355 ο. 

οβίυιη 11. 67 3. βχ Ιοά ]1ίΙ>ν- Αάηιβία, XV. 672 α. 

εαβ Ιηιεία ραΓπΐιιηι ΧΙν. Αιΐοη XIV. 624 1>. 

65ι 6. ί. ΰχ ρ&ΙηιιιΗβ ίΰίά.\}.ΑάθΏ\Λ VII. «9^ έί. Χ• 45ι 1>. 
εΙίΑϋϊηβδ, ριιηίβ III. 109 β. £. Αοΐοηίβ Χ. 456 α. ΧΙΙΙ. 566 ά* 
εΙιαίΑ, ορρίϋαιη ΚΙιοϋί VIII• II• ^9 ^• ^1ΙΙ• ^7^ '* 

δ6ο ο, ΑάΓΛοΙιηβ, III. 83 ά. 

οΙίΑΓχιυβ ρίβείβ VII. 286 &, Β. ΑάΓΛτηγΕββ £οειη2η88 οχιΚΓ&τϊΐ 

ε1ΐ6ΐθ118 ρΓΟ ΙΠΑ^ΠΕ «<]1136 εο- ΧΙ1• 5ι5 6. 

ρί« χ. 427 υ. ΑΛτβιηγίΐίιιιη XV. 689 *. 688 β. 

οΐιίΙΙβΑ ηι&ζΑ ΙΙΙ, ιι4 £. νΐ.Α«1ΐΑ$(ΐν V. 191 «• 

>^ β ^• Αάηικι» VI. 2^3 Ι). XI, 459 «• 333 ΙΝΟ£Χ ΕΕΗυΗ. 

ΛάηαηαβΧν• 6770* νΐΟ•56ι £• ίιηρΰηβ&ιη έΐοηλτβ οοηβαβνβ- 
Αάτί&ϋοί ^λΐΐϊ ^ΙΙίηΑΟΰί VII. τιιηΐ Ι• 93 £, 

285 ά• Α€ΐίηιΐ8, ο&ηηΙβχίΑ XIV• 619 

Αάτί&ιίοιιχα χοΑΤβ ΙΓΙ• 9^ ^• ά. 6ι8 ά• 
Λ^αΐλπο β( α^ιιΙαίΟΓββ VI• ^^ Α6ΐηϊ1ϊ&ηα8 Μααταβ Ι. ίο. 

ο•— 269 1>• λβι £. Λβχηϋίαβ Ρ&α1α• V• 19^ ^• 

Αβ^βαβ ΡΑηιΙίοηίβ ί•ΧΙΙΙ«585ΰ•Α6η6α» Ι• ιι \},^ 

556 ί. Αβ^άίαχη ραοΠλο ηο• ΑοηΐηηΑΐα• νίιΐο Θηρίιί• Χ. 

πιβη XV. 679 ^. ^» 1>• 

Α6§ίΐΑ,ρΑςιι•Αΐΐ;ίο&θΧΐν•653 6• Αβοΐββ μνρραν τοοΑπί» αιίΑηι 

Αβςίη8| τίΓ^ο XIII• 566 ά* «Ιϋ 6τ&6θί σμνρναψ XV• 688 

Αβ^ηλ» ίηβΐιίΑ XV• 689 ά. III• ο. αατοιη Ϋβηβηβ νοοΑηΐ 

99 ^• XII• 544 ^, VI. 267 β• οοηοΗ&ιη β&ηι• ^αλβ αΐϋ• αιι- 

IV. ι4ι ο. νΐ.&:ι5 Β. IV. ι43 τϊοιιΙα ΠΙ• 88 &. Αβοΐαβ ίηιί- 

Ι), νΐ• 27^ ^• Αβ§ίτΑ III• (&η(ιΐΓ Κοηι&ηί οαχη &1ϋ• ίη 

786• τβΒιι» (ιιχη πΐϋχίηιο ιη •βι^- 

Αο§ί8(Ιιιι§ Ι• ι4 Β• πιοηο Χ. 435 «. Αβοΐιιχη 

Α«ςίι1ι&1ιΐ8ι ιιτίβ II• 65 [). χηοτβ• XIV• 624 ά• β. 

Α^βίνίτα, ορρίάαχη IX. 395 «.ΑβοΗοΑ Ιι&πηοηίΑ XIV. 624 ^. 

Γ 27 ^• β• ί• ^^^ »• , ♦ 

Αβςΐο, Τ1ΐ65βί υχοτΧΙΙΙ• 557 α-ΑβοΗβ 8ΐι1) ίιηροηο ΑμαΗ Ρογ- 
Α6^οο«ρΙι&1υ8, λνίβ XIII. 353 ά. §&ηιβη1 XV. 697 ο• ά. 
Αβ|;7ρΐΐΑ Αειιβ βΐ; •7<^^™ίηιΐ8 1^ ΑέΓορ.ι, XIII. 587 <1• 

οι 5• ο. ιη^τκιιβ XV• 677 8•Α68οΓλίη68 δοεταηουι XI• 607 
Β• 6• οοοηλ 8ρ1θηάίέ[ίοτ Ρογ- ο• XIII• 6^1 ά — £• 
ΒΪΟΛ IV• ι5ο 1>. Αβζγρίίί οΒ ΑββοΗγΙιιβ ΗοΙ&ηι βε 8λΙ(Αηοηβ» 
ίΓυ^ΑΐίΐΑΐβηι ρ&ηίνοΓί &ρ- ίηνβηίκ Ι. ^ι ^ — {• ίλΙ>αΐΑ• 
ρβΙΠιΐί Χ. 4ι8 β. 447 ο• ▼!- ^^2ΐ> ^Ρ>6 βςίκ Ι• 3ΐ «• βΐιπο- 
ηο8ί (αιηβή β( 1>ίΙ}Αε6β Ι• 34 ταιη ρ6Τ8οηΑ8 ίη ΓΓΑ^οβάΐΑΐη 
2 — ο. Αβ^ρΐη ίη οοΐαχηηί• ίηνβχίκ Χ. 438 £.1. 17 ο• Αβ- 
β£ ίηρΑηοκίοαβ ΑηίΑηκ Αΐίβτ^ βοΐι^ΐο οΙ}ΚΓβε(Α(8ορ1ιοο1β• 1• 
ηΑηΚβηι ΑΐΙ}απι οοΙοΓβηι οιιχη 32 α• XIV• 621 £• ΑββοΚγΙο 
ηί^ο V• >ο8 Α• ο• οαΐΐαβ α- 8(ΑΐαΑ ροδίΐΑίηΕΗοΑΚτο Α(Ιιβ• 
ηίπίΑΐίυπι Αρη^ Αβξγράοβ ηίβηβί Ι• 19 6• ΡΙιικοηοχη Αβ* 
Γΐάβκιιτ VII• 299 ^• ^^ <^ ιοίιγίαβ *^ίγησΙΙαοψ νοεΑτίι 
Αβ^ΤΡ^"™ Αοβΐηπι II• 67 ΠΙ. 99 ^• ροβίίοε• ΐΑη^βπι 
ο. αηβριβηΠλίη ΙΙ• 66 ά, III• ςΙοτίΑ 1)6ΐ1ιοΑ ιιιχίι XIV• 
124 Β. ΧΙί. 563 β. XV• 689 ^^7 ο• ^• 
β• οοΐΐ. 688 £. Αοςνρΐίηβ ΑΜοαΐΑρίιΐ8 Ι. 38 β. βίαβ ΑαΓβΑ 
ΙαρρίίβΓ ΑρρβΙίΑηΐΓ ^1118 V• χηβηβΑ XV• 693 β. ροεαίαχη 
2θ3 ο. Αβ^ρ(ίιΐ8 ρί8εΑηα8 Χ. 434 <!. Αββοη• ΧΙΙΙ. 57> ά• 
«ραά Ηβηηιρριιπι οοηιίεαηι Αβδοραβ ν•2ΐ9Α• Αβώβχ XV• 
νΠ. 3ιι. β. Αβ§7ρΐιΐ8 ^αο- 693 Β• 

ΙίΙϊεΐ; Αηηϊ (οπιροΓο £οτιΒη8 ΑοΐΙιίορίοΑθ ΑΐΓβ8 ν•3θΐΙ>, IX• 
οαί 118^116 £;οηβη8 Αΐ}ΐιηάΑΚ V• 387 ά. οτθΑ V• 2θΐ ο• οαπιίητιιη 
195 έΐ• ο• £Γ6αιιβη8 ίη βΑ 68( II. 68 1>. 8βπιβη, Ββ8Α]ζιο ΑΪχηίΙο 
ΑπΐλτΑοιΐ8 ο( οαοη8 βαΑτίΐΑίο ΙΙΓ. ιιο β. ^ 
6χεβ11ί( ηΐ]Γηα8 XV• 676 εΙ• Αβΐΐιίορεβ ΤτοΪαπι πιΪ88ΐ XV• 
ο• Α6§^ρ(ί τβχ (ΝεείΑηβΒυ») 689 1>. αυί ίπιηιοΓίΑΐβΑτοοΑη- 
«1> ΑπΑχβίΓχο Οοΐιο νίοΐιΐ8 ιαΓ ΧΙΙΙ. 566 ο. άοπΑ ίη ροιη- 
€•ρ(α8^υο IV• ι5ο 1>• Αβςγ- ρΑ ΡιοΙβηίΑβί ΡΙιίΐΑεΙ. V. 2θΐ &• 
ρα Τ6^8 ΑηίΑβίβ, ΒΑντΒ» ΡΑ-ΑοΓίίορ8 €οτίπ(1ιίτι8 IV. 167^ 
(Ατηιίβ, ΡιοΙβηίΑοΐ» Τα€1ιο8» ΑοιΙιγα ΧΙΙΤ. 556 £. 
Τγρλοη: άβ ^ιιίΒαβ τίέίβΑοίπΑ ηιοηβ V. 3ο6 £. νίΠ. 
§111• Ιοι>ί8• Α6|;γριί Γβςοβ 34 1 β. II• 63 Ι). 
αχοήΙ>ιΐ8 81118 Γβάκαβ Αη-Αβκοΐί XII• 627 1>• ε. Χ. 44ο 
(γΠλο ορρίιΐί ίη οίΑοΐαΓΑ• α. 1Χ• 4οι ά. \ΙΝΟ£Χ ΗΕΗυΜ. 233 

Λο^οϋΑ XI γ. 665 Λ. ίΐ. ^ 1>.Α^οη τβχ Χ. 43α £ 44ο α. 
ΛβιοΗοΑ 8ρ1ιίηχ VI• 353 ο• Αο- Α|;7ηΓΐιιιί!ΐ ΥΙΙ. 34ο β• 

ΐοϋοί χηοτβι ί• Αι&χ Χ. 458 έ[« ΧΠΙ» 667 α. Ι• 

Αβΐο1α$ II. 35 1>. 9 »• «3 β. £. XV. 696 ο. XV• 

Α§&11ί8, χηβτβκτίχ XIII. 583 β. 605 ο• «χ βία» οταοΓβ ΙιγΑοίιι- 
Α^&χηβιηηοη βραίο βχοίρίΐίορ• ΐοαβ ΧΥ• 683 β. ρίε(ιι• .« 
κίιηΑΐββ Ι• 9 ^ β9<1• β3^6ΐη ΡατγΙια&ιο XII• 543 β. £• 
2X1 Ιαηοβ ροηίΐ; 6ΐ>Γί6(&(οιη ΑΙαΙ>λ8(ηΐ;ββ V• 3θ6 ο• 
€Κ &ηίιηλ ίιίΓΟΓβιη 1^ 1 1 α. ΑΙΙ>3ηιιπιτίηαχη Ι•26 ^.£•Ι.33α• 
ίοΓίηοβυβ β( ν6η6ΓΑΐ)ίΙί βρο-ΑΙολβαβ^ ΔΓοΗοη Υ• 3ΐ8 ^• 0. 
οίβ ΧΙΙΙ. 566 ο• Ατ^τηηί ΑΙοβηιΙίΑ, Υ. ιοί 1>• 
ΑχηοΓβ οαρίαβ ΧΙΙΙ. 6ο4 ά.Α1εβ8ΐί3β(Ρ6η6Γορ6ΧΙΙΙ.559 ο• 
οοτ βί (Γβιηιε Ό&η&οηιπι Α1^6(ΑλΜ«^6^ο»11αI^οι>^ι}3.^^•- 
^Αυ8ΒΑ ΧΥ• 688 Α. Α^Αΐηβχη- ■βίιηιι• Χ• 436 β. 
ηοηί πιαίκίκιι^ίηοιη ιηαΐίβ- Α1είΙ>ίαάο8 ΟΙ^χη^ίοίβ νΐοκοτ, 
Γυιη ηοη Ι&ιη ίιιίβββ ^.ά οοη- οοηνίτίιιιη βχΐιιΐιαίε Ι• 3 ^. 
οαΙ>ί(α8 υβαιη οβηββκ Αη•(θ- β• ιηιιβίεαχα 4ί£ΐίοί( ΙΥ.' ι84 
Ιθΐ63, αααιη Ιχοηοήβ €διιβι« ά» ίη Ρΐαΐοηίβ οοηνίνίο ΙΥ• 
ΧΙΙΙ. 556 β. ι8ο 4. V. 187 ο— £. Υΐ• δο5 

Α^ΑτΙβΚΑ , Οϋβιΐιβηΐβ £1ίΑ ΥΙ. ο. Αΐοί1)ί&έΙί αα 8ο^^2^68 νίτ- 
373 1>. ο. ΧΙΙ. 54ι 1>• ο,^ (ακΐβ 1>βΐυεαο ρηβιηίο εί&ιβ- 

Ας&(1λθοΐΑ^ Ρίοΐβχηαβί ΡΚίΙ&ά. Η( Υ• 3ΐ5 ο. 2ΐ6 α. νίηο ^β- 
εοηειιΒίηΑ ΧΐΙΙ. 576 £. ^ ^ίκοΑ 6( Α^αΙίοΓ V• ^^ο ο, 

Α§Α(1ιοοΐ62, ΡιοΙβπίΔβί ΡΗίΙορ. Ηβ^ϋΐηοηβιη ΙίΒβΓΑτίΐ IX. 
οοηειιΒίηΑ ΧΙΠ. 576 £. 577 &• 4θ7 Β. ε. Αΐ>7^λϋη ρΓ裫ε(α8 
Α§Α(Ηοεΐ68> Β6ΐνα8 ΥΙ. 209 ^• Χ^^• ^^ ^• ^ι^πι Αζίοείιο 
α6ο Α. οοπιιηιιηοιη 1ΐΑΐ>ιιί( υχοΓβιη 

ΑβΑίΙιοεΙεβ, τβχ XI. 466 α. \ XII. 534 £. 535 α. ΧΙΟ. 674 
ΑςΑ(Ιιοεΐ65, ΟοηαηΐΙίΑθ £Ιίιι• 6. ΑείάΐΑ ιιχοΓβχη οοητυρίΐ 
VI. :»52 β. Χυ. 535 1>, ΧΠΙ. 674 β. άβ 

Α^ΑίΙιοη, ΡΙη^Ατο ΑχηΑΐαΑ Χ• βίυβ ΙίΜάίηβ οΐ; ΙαχατίΑ ΧΙΙ• 
^27 6. 534 Β-535 β. (τίαιηρΙίΑηβ χ•ά- 

Α§ΑΚΐιοη»ρθ6(ΑΥ•2ΐ6β•3ΐ7 1>•ο• ϋ( Χ1Ι« 535 ο. Χ ^αΑαιχη• 
ΑξΑκΒοη, Αΐηίοαβ ΑτεΙιβθίτΑά ^^^^ ^^^ οίτ1(Α(β τβτΑΑτοηιτ» 
XII. 9^ ο• οίνββ οχηηββ 8αρί6ΤΑΐ)Α( XII. 

ΑςβίΏΑ γ. 194 ο. £/ 534 Β. ίπΑί^ί» ΡΗαγπαΒαζϊ 

Α§6ΐηοη ΟοΓΪη^Ιιίαβ XV. 696 £• ορΡΓ638ΐΐΑ ΧΙΙΙ. -675 ο. «β- 
Α^βιίΐΑαβ ΧΙΥ. 6ι3 ε. ΙαΒοτϊα ραίετο βίοι βΟΐΕΟΑίη ίιηροηί 
ρΑαβηβ ΙΥ• ι44 ε• τίΐΑΐη οεΐκ οιιτΑτίΐ ΑϋηΑπιιβ ΧΙΙΙ• 67^ 
^ΙοχΊΟβΑΠ), ηοη ΑαΑτβηι ΧΐΙ. £. ίτΛί^τ ΑΙοϊΜΑέΙίΑ ΟΙίηίΑ• 
5ιι ο. £^83η^^^^ΑΠ1 ίη εχΑΪ- Χΐ, 5ο6 ε. 
Ηιιη) είιεϊΕ ΧΙΙΙ. 609 1>. αιΙ ΑΐείΒί α^Ια ψ^φιομ• έΐβ ρΑΤΑ•ίκί• 
Ήβΐίεβροηΐιιιπ Ββΐίαπι ^βηκ ΥΙ. 334 ο. 
XII. 5οο β. ΒεΙίΑτίλ ΗβΙοΕχ• ΑίοίέίβΒ» ^βΫρηο•ορ)ιί8(Α Ι. ι £. 
έϋ8(τϋ>αίκ ΧΙΥ• 657 1>. ε. ϊγ- ΑΐείαοιιιΙ.9 ^1)• ι3β•ΐΥ• ^βα α. 
Η8α8 Α Ταείιο τβςβ ΧΙΥ. Αίειρρο^ ΗβΙοηΑβ ίληιαίΑ Υί 
6ι6 ^. αΒ Αβςνρ^^^ άοηΑ βί 191 α• 
χηί»ΰη(ατ XV• 676 ^• IX. ΑΐεηίΑβοη VI• 323 )>• 333 •. 
584 Α. ΑΙεηίΑχι, ροβίΑ Χ. 4ι6 ο. ^• ΧΙΙΙ• 

Αξί8, εοςτιτΐ8 IX• 379 β• 6οο £. 

Αεϊα Τ6Χ XII• 535 1>• ΑΙεΐ8•ηΑβροευ1ιιιη άοηο^ΑΚίυη 

Α|ΐΑί8, ήΒίοίιίΑ Χ. 4ι5 Α. Β. XI• 781 ο. ^, XI. 474 £. 475 Β. ο. 
Α^ΐΑορΗοιι, ΏΐείΟΓ ΑΐΙλβηίθηΒΪΑ Αΐεοη, βειιΐρΐοτ ΧΙ. 4^9 α• 

%ΙΙ. 534 ί. ΑΙογοη» άτια ΙΧ.388 β.ΥΐΙ.5ι8 ε. 

Α^ρη, XII. 539 ο* Αΐε^οηβ XV. 6^6 £. VII. 39Ο ^ 

Α§ήςβη(ΐϋΐι Π. 37 Β• ΧΙΙΙ• 6θ3 Αίβυτοα* ροαιιΐλ |^•ηΐϋ| ΧΙ^ *^ 
Α« XII• 64ι ί^ •• Ιΐ. 477 «» 234 1Ν0£Χ ΗΕΚυΜ« Αΐβΐβτ, £6ηα8 8Αΐ(8(ιοηΐ• XIV• 
6δι £ΐ:β. 

Αΐβΐίβ XIV. 6ΐ9 β. 
ΑΙβαΑ<1&ο XII. 534 Ι). 
Λίβχαηιΐβτ, Αβ^τρ^ί Ι6Ζ XII• 

55ο &. 1>. 
ΑΙβχχηεΙβΓ» ΓβχδγτΪΗβν• 3»» λ• 
ΔΙβχΑηάβτ ιηυβίοτιβ IV• >83 ο. ^. 
Αΐβχ&ηάβΓ, ΕρίΓΐ Γβχ III. 7^ 1>. 
Αΐβχ&ηάβΓ, Μαεβ^•Τ6χν•2ΐ7 ο. 
ΑΙβχΑπ ^6Γ^ ΡΗίΙίρρί ίτΛίϋχ XIV. 

629 ά. ΡΗίΙααβΙρΙή ΒϊΜίοκΙιβοΑ) ΐν.^ 
ι58 ά. XIV. 649 ί. XV. 67$ 
ά. 677 (1• ίΙ>ί V ^Β^Ιαρβία ηοηνη 
Ι. 53 ά. 8Α(ιιηιί (βηιρίιιηι 

III, 1ΙΟ 1>. βίαιίίυιη V• 197 ^• 
Μιιββαιη XV. 678 β. £• Ι. 32 ~ 
^. ίιΐξβηΐββ αβίΑοί Ι. 7 1>• 
1)Τ388ίελ βηίΑΓα. τί^Ιβ Βτ&μχ• 
ΟΑ. Τ6^οηί εαίάΑχη ιιτΙ>ί8 ηο- 
χηβη πιίΐ Αβρβηάί&β IV. >7^ 
εΐ. ίΙ)ί «ίΙιιηηΐΓ ρΐίλβΐαηί ΧΓν* 
654 €. Οοηί. ία οχ ΑΙβχ&η- 
(Ιηηί. ΑΙβχαηεΙβτ χη&^ηβ Ι. 3 ά. α^ 

•6X168 ιηίΐΐβ £ΐαοβ8 οοηνίτίο Αΐβχ&η^ηηί μόρα ▼οο&ηί^ιιαο 
βχεβρίΐ Ι. ^7 ί.^^ιιοΐίάίβ ιοο Β\ΛΐαΌ%αμίναύ.,^ι\},ο,ημΙνη^ 
ιιιίηΑ8 ίιηρθη^ίΐ ίπ οοηνί- ρον νοο&η( οοΓαοίηηιη β Νίΐο 
νίιιιη Γν. ι46 ο. ΤΙιβΙ>&8 άί- Ιΐΐ. ιι8 £. ΐ3ΐ Β. £Γΐ>ιΐ8οαΐΑ8 

αυαβάαιη οοηη&Γθ8 νοθ8η( 6( 
ραΙίϋΓΟ• XIV. 649 £-65ο ^ 
αγγο9ή%ην νοοαηΐ, (^ααηι &Ιϋ 
δχγίτ&ηχην V. 3 ίο ο, ηια8ίθ68 
οαΐΐΰηήββίιηί IV. 176 β• ι83 
ά. ρο8(€[ααχη ίη ΟΓΑβεία βχο- 
Ι6νΐ886( βηεγεΙίεΑ 6ΓαεΙί(ίο« 
ΛΪ> Α1βχαη(1ηηί8 ίη βχίΐίαϊη 
βχρτιΐ5]'8 ίιΐ8ΕααΓ8(& 8ΐιη( &ραά 
ΟτΕθεο8 ΙίΚθΓαηιηι 8ΐυ(1ίΑ IV. 
ι84 Β• ε• Αΐ6Χ3η(1ηηοηιιη 
χιιοη&ιι1ιΐ8 IV• 1 7^ Ι>• εοηνί- 
νία ΐαΛαΙβηία Χ. 22θ β. εο- 
τοηαβ XV. 679 β. £♦ νίίΓαιη 
XI. 784 6. οΙ)ο1ιΐ8 VIII. 33ι 
Β. νίηατη Ι. 33 ά. αη• ταή Ι. 19 ^• ΐάείΓεο ίη£68ΐιΐ8 
βί Β&εε1ιτΐ8 Χ. 434 !>. βί.ρίΐββ 
οοΙ1α8θτ Αη8(οηίεη8 1. 19 
Α. 6ρί8(ο1& εά Ρΐιίίοχβηιιιη 
Ι. 32 ά• 61. ΟΕ^ανβΓ Αΐβχαη- 
έΐη&ιη ^6ΐαΐιιιη V. 3θβ β 6Χ 
^υο Α8ί&χη έΐίχίρτιίΐ) βχοτΐΑ 
681; οριιΐ6ηή& VI. 23ι β. &ύτι- 
Ι&(οτ68 βία8 VI. 35ο £. 35 1 
Α. Β&ΒγΙοηβ ρτΐ|;η2ΐη η&να- 
Ιβιη ίη8ή(ιιίκ VII. 277 »• 
ιηοτΙ>ο οΙ}ϋι Χ• 434 &. Β. 
οΙ> ΐ6]χιτιΐ6η(ίαιη ί^αντΐ8 Λά 
ν6η6Γθπι £υίΐ; ίΙ)ϋ. £. 435 &. 
α^ €ιιηιιι1υιη Οβίαηί 06Γ(&- 
χηβη 1>ίΙ>8εΐΐ8(ΐ8 ϊηβηΐηΐΐ Χ• 
437 &. ι». Ρ6Χ8ίε& 8(ο1& α8α8 ξμαΐίίί XV. 689 α. ΧΙΙ. 635 6. £. 537 β* ηιο^ο ΑΙβχΑΓοΗιΐδ , 6α88&η άτι £γα16γ 
ΙοΐΓί8 Αιηιηοηί8, ιηο^ο Όία- III. 98 ^ — £• 
η&6» ζηο^ο Μ6τοηΗί, χηοάοΑΙβχίβ, ροβϋα νΠΙ. ^^^ ^. 
Η6Γετι1ί8 εαΐίαιρ 8ΐιιη8ίιΧΙΙ. Αΐ6χί8, τΚ3ρ8θάιΐ8 Χΐΐ. 538 β. 
•637 β• ^• βΧ ειιτίρίάί8 Αη-ΑΗεα II. 56 η. III. 126 α. ο, 
άτοταβάΛ ά6ε1&ηΐ8νί( 537 ^. ΑΙΙαΒββ^ ρίβείβ VII. 3ι 2 \}. 
61 Αάοΐ6ΐ)Αηΐυτ 8α£βιη6η(Α Αΐΐίυχη Α• 422 ά. XV. 676 εΐ. 
638 Α. Έο\)Β.ΐΛηί» ΒαεεΗο 8α- Αΐορβεοηη68α8 Π. 62 ο. 
οτΑ £βείΐ) ίΙ)ίά. ηιιρηα8 ε6ΐβ•ΑΙθ8Α, ρί8€ί8 VIII. 356 £. 
Ι>ΓΑτίι 538 Ι). — 559 »• Χ1Ι;Αΐρβ2 VI. 333 ά. XV. 682 α. 
ΟΔρ. 54 ^6 Ιαχιι Αΐ6ΧΑη^η Αΐρ1ΐ6$(β8, ρί8εί8 VII. 281 β 
Αΐηίεοτυιη οΑρ. 55. Οοη£. IV. — 282 α. VII. 3ο8 β. 3 19 ο. 
ι55 ο. εΐ. ρΓο£α|^ίί ίη ΙΙΙγ- ΑπίΑΐ^Ββαβ εοιηα V. 198 α. XI. 
τΐΑΐη XIII. 557 ά. β. Άά ριιβ• 783 ο. XI, 497 Ιί. ε. ΧΙ. 5ο3 
τοηιχη Αΐηοτβιη ρΓοηηβ £ιιίε Ι). 1οειΐ8 ρΓορβ Ηίρροηίαιη - 
XIII. 6ο3 Ε-ο. βι Οΐ7πιρίΑ8 XII. 542 Β. 
009ΐιιιχη ιηίιηι XIV. 609 £•ΑιηΑΓΑειΐ8 XV. 676 ί. β. νοοΑ- 
πβρί τωψ ^Αλίξάνδρον ίδρων ΐιχτ 8Αΐρρ8υε1ιιΐ8 XV• 68 1 Β. 
0θήρ8ίε Ια80ιι XIV. 620 ά, 8ηΐΑΓΑειΐ8 Ρ1ΐΓ^'§ίιΐ8 679 ^• 
6111• βΐΑϋχίΑΐη Οο ίη8αΐΑΧν•ΑιηΑ8ί8 VI• 26 1 6• Χ. 438 
684 ο• Ι). ΧΙϋ• 56ο ά, β. XV. 68ο 

Α1•χ•ηάή•, ιιτΙ>8 Ι. 3ο 1>. ραΐ. 1>. ο. 
ΟΤΑ Ι. 3 Α. (αΒί άϋ ΡίοΙβηίΑβί ΑηΐΑ•ί•| £1βια ΧΠΙ• 667 Β. 1Ν0ΕΧ ΗΕΕυΗ. ιι35 

ΑιηΑΐλίη^08ι οοηοΐιαπιζη ςβηυβ Αηιτ1αηι,ρΐΑ0«η(αβΓ£^οηιΐ8Χΐν. 
ΠΙ. ι6 ά. 647 £. 

ΑιιιΙ>ίοβ8 9 ροοαίοπυη &6ηιΐ8, Αχηγβΐίβ, ροίίο βκ ροοαίαχη ΧΙ• 
IV. ι52 ο. XI. 48ο α. 785 ά, β. Χ. 442 £. 447 β. 

ΑιηΙ>Γαοία ΙΙΙ> 9^ β. VII• 3ο5 6. Αη&οΐι&τβίβ τοξί 8ογιΙχΆτηιη νί- 
3ιι Α• 326 ά VIII. 55ι ^. άβ νίχη βχροηίι Χ. 428 ά. 

ΑπιΜοβί&ιηεΙΙβ ηοτίββ άιιΐοίοτ β• αραά Ρβτιαηάηιιη, ρηβιηίο 
Η. ^9 ^• 8&ρρΙιοηί ηοη οίΒαβ 1)ίΙ)βη(1ί εοηβηκαΐο. οαιη ρΗ- 
β•(» »6ά ρθΕιι$ II• 39 Ά• ιηιι$ ίηβΙ>η&(α8 βββοί, ρταβ- 

ΑχηΙ)το8ί&, Ηθ3 XV• 68ι |τ. β. χηίυπι βίΒί υ( τίεκοτί ρο- 
ο&ρΐ(6 8(&(ιΐΑβ Αΐεχ&ηάτί ηα- ροθοίκ 'Χ. 437 £. $οίΐβ «Ιιοια 
80ΐ(αι XV. 684 •. ΑηαεΗατβίάίδ IV• 1^9 ο• Χ• 

Αιηίαδ, ρίβΓΪδ IV• ι35 £. νΠ. 437 ί• XIV• 6ι3 ά. 
377 β• ^7^ &• 1>• νΐίΐ• 353 ά.Αη&οτβοη 1>&τ1>ίά ίητοηίοτίν• 
VII• 324 ά. ^ 173 6• «|αΑ ταϋοηβ ραΙβ&ΓΪΚ 

Αιηίοίΐία ηοη τοπψ ίυάίοΑη^α» . ηΐΑςαάίη XIV• 635 β» ^, Αν~ 
ββά τροπμ^ V• 107 &. «ηιίοί- ^οπα^^£ΐίχί(»ίη(6ΐϋ^6η8ΐ|7'^- 
(126 ροοιιίαηι Χ• 426 α. &ιηί• πα^η XV• 690 1>. ο. βίαβ Αβ- 
οίάαθ £τηι&β άβοα» XV• πιαίαβ ίη ρμβτί αιηοτβ Ρο- 
696 ά• Ιγοταΐββ ΧΐΙ• 45ο β. αηιΟΓβ 

Αχηίοί V• ι86 £. 187 «. XV• δαρρίιιιβ &η εαρίαλΧΙΙΙ. 598 

694 6• V• 19^ β• ^* ^ . . 

Απιίηί&8» ΑτεΗοη V. 2ΐ8 ά. Αη&οηβ» ΐίΜοβη, ΧΤν* 629 «• 
Αιηίκοη» βΓβίβηβί• XIV• 638 1)« ΑηλέΙβηεΙηεοδ, νίηιιιη Ι• 3ι ^. ' 
ΑηαίΐΓΟοΚαΐΑ » Ιη^οηοη τβχΑη&ξθ§Α& νβΐ Αη&ςο|;ί80 θΚ 

XIV• 652 £. €&(α£;ο§ίΑ νβηοτί» έτνοίη&ο 

Αχηηιίκβ•» Δητίιιβ νΠΙ. 334 β. IX. 394 £. 
Αχηχηοηί&οαηι βαΐ II• 67 1>, Αη&ρΗβ, ιιηΑ οχ Ογείλ^.» IX• 
Αιηηιΐ8, *Αμνο9^ νίτϋο ηοηιβη 4οο ^, •. 

«ραά ^βI^οβ IV• 17^ &• ΑηΑτίΐ:>6, οβΐτβοτυιη •ροο1β• 
Αιηο6ΐ>6α8 ) οίιΐι&τοβάαβ XIV• ΙΠ• 85 ά• 86 1>• 

622 Ι) — 623 3. Αη&ΓτΙλίηαπι» οίοηβ §6ηιι• IX. 

ΑιηοΓ• Ββ αηιοτο άίιρα(Α(ιιτ 369 ^• 

ΧΠΙ. 464 Α^78ι ί• Αη&κββ IX. 395 ο— £. ΑΠΑϋίοιιίΑθ 

ΑιηρΤιίαΓβιιβ IV• 1 7.^ ί. VI• ί»32 ιι. 65 β. 

£• £οη8 ΑχηρΗίΑΓΑΪ ΙΤ. 46 ο. ^ Αη&ΧΑ^οτ&β V• 32θ 1>• 
Αχηρ1ιίΑ8 νίηαηι Ι. 3ι β. Αη&χ&τε1ια8, ρΗίΙοβορΗιιβ VI• 

Αχηρίιίοΐαβ» VI• 269 α• 1>. 25ο £. 25 1 &. ΧΠ. 548 Β• 

Αιηρίιίοεγοη II• 38 ο. ά« ΐν•Αη&χίπιβηί8 ▼68(ί(υ8 Ι. 3 1 ο• 

179 β• ΑηοΙιί&Ιβ ορρί^υιη XII• 529 β• 

ΑιηρΗίάτοπιίΑίΙ. 65 ^.ΙΧ•37θά• 53ο 1>• 
ΑηιρΙιίΙοοΗιιβ» αχοαΙοα, αΙ> Απ-ΑηοΗίβββ ΑχηΑΚαβ ΑνβηβΓοΧΙΙΙ• 

80Γβ XIII• 6ο6 ο. 566 ^. 

Απιρ1ιίοη> ΑΌΑ»ο ίαββαβ Αΐΐιβ-Αηοϋΐ&ηιιιι τατΙα ^βηβτΑ οΐ 

ηΑ8 &1)ίτβ Ιΐ. 47 ο• ηοηιίηΑ Αραά 6γαοοο8 VI• 

ΑηρΙάρΗοη» ρΙλοβηίΑβ ςβηηβ, 267 ε. 

Αΐν. 645 Α. Αηεοηίι&ηιιιη νίητιτη Ι. 36 ί• 

ΑχηρΗίροΙίβ, ορρί^ιπη III• ηη ΑηοοΓΑβ V• ^^ β• 

ά• 6. V• 2ΐ5 α. ΑηειιίΑ., νοί ΑπστΙβ, ροοαίί 

ΑχηρΜίτγο• β ρτΑοάΑ βογρΗιιχη ββηαβ Αά εοιΐ&1>ι Ιιιάαπι %.^ 

•ιοί τβΐίηιιίκ XI• 498 ο« ΕίΙ>θΗ 8θΙί(ιιηι XI, €Αρ• 22• 

Αχηρίιοΐίβ XI. 7^3 έΐ. Χ. 427 ά. 

ΛιηγοίΑβ VI• 232 α. IV. ι4ο Α•ΑηάτΑε1ιηθ ΙΠ• 82 ^ 
Λιηχβΐ&β» Γ.Αΐϋ ορρίέίαιη III• Αηάτοοοκαβ, ν\ιχγχ. XII. 53ο ο« 
121 α. Αηάτοογ^ββ, ριοιΟΓνίΠ. 34ι Α• 

Αιηγ£άΑΐΑβ Π• 52 0-6. 53 ά~54 Β• Αη^οηι αοΗιι•, ΟτΜβί «^ιιΙα(οτ 

683-ί,ά.•.53«.νΐα•Η9β.Ι• νΐ. »52 ιΙ. ^36 ΙΜΟΕΧ ΚΕΗυΜ. 

Αη^τοιηβάβ, 8•ρρλΐλ§ ΑθχηύΙ• Αηίβηοτΐάοβ ΙΙθΙίο&οη VI• 353 ο. 

Ι. 31 1>• ΑηίΗββ» ορρίάαηι ΧΙ. 46ο ά. 

Αηάτοη βαΐΑηβηβχβ» (ΙΜοβη, ΑΐκΒθάοη, ΘίΑυοί ρβιτΐλ VII• 

ρηιηιιβ οτιχη ΐίΒίΑβ ο&χκη &ρ- 396 1>. Ι« 9ι 1>. Λν. 679 &• 

€οι οοτροτίβ ιηοίτΐθ οοηίαηχιε ΑηΓίιβάοηία τίηβ Ι• 3ι ο. ίΙ)ΐ 

Ι. 33 ο. &8β11ιΐ9 ρίβεχ• νΠ• 5ι6 α• 

ΑηέίΓοηίοιι• , η'2§;06^αι XIII• ΑηΐΗβάοη» ρΗίβΓ ΟΙαιιοϊ βχ ΑΙ* 

584 ^. 58ι ο. β. £. ο^τοηβ VII• 396 Ι). 

Αηβπιοηβ XV. 684 ο• ά, β• 685 ο. Αη(1ισηια, β&Ιΐβΐίο'Χΐν• 639 9• 
ΑηθΐΗαηι XV• 674 β• Αηΐΐιίαβ, ρίβοίβ VII• 383 α — & 

Αη^χβ9, ο&ηΐοΓ Χΐν> 633 β. €. Αηΐΐιίβ, ιηβτβΕτίχ ΧΙΙΙ.586 1>, 
Αη&τβΐίοα, β«1(&κίοηίβ ^βηιι• Αη(1ιθ5ΐηί&8, νίηαχη Ι• 93 « — ο• 

XIV. 639 β. ΑηΐΙιΤΑοίάββ III. 86 β. νΠ. 

Αη^ιιίΙίΑβ VII. 397 ογ-3οο 3. 339 !>.. 

ΑηςαίΙίΑβ Ια^&β Ι. 4 ο. Βοβο-ΑηΐΙΐΓ78ειΐ8 VII. 3ι6 ο. XV• 

ύΜ Ι« 37 β. ΧΓν* ^33 £« 9είΙ. 685 Β. ο. 

Οοραίάβ• η. 7^ 1>• ο. VII. Αηϋιυ» Ι• 3ι ο. 

^97 ο* άη ία Ι.6(1ιοηβ» Αθ-Αηήοίβα» ζηΑΐστ υΐ^νβ» VI• 

κγρίί βατίο Π. 7* ^* Λη^ιιίΙ- 34ι ά• 

Γαπι ρτο(1ίςίθ8Αθΐηα^ί(αάί-Αη(ίθ7ΤΑ, χηβτβΐηχ XIII. 586 

ηίβ ύ€9οή\)ΐζ Μαιγοπ IV. ι35 £. 507 <Ι• β• 

ά• ιιηΑ 6Χ οηιηίΙ>α8 ρί8θχΙ>ιΐ8 Αη(ί|;οηΐ8, ροοαίί ^βηαβ XI• 

ΤΑββ} απηρ§ψο9 VII• 399 α• Αη(ί^οηιΐ8 ηιυΐίοιχ• IV. ι85 ο« ^ 
Α ρο6(ί• βρρβΙίΑΐατ ηγιηρΙίΑ Αηΐί^οηυβ τβχ (ττίηιιι• βίο» 
•η9$^αμο9 β( ΎΪτξΟ^ VII• ηοπιίηίβ) III. ηί ο. VIII• 54ο 
3οο 1>. ο. ίΐΰΐη έίβΑ ι1>ίά. ο. £. βαρβη^ίΐ Ρ(οΙβιη«•ί άΐΐο•• 
€( βοηιιη ΗβΙβηΑ VII. 398 δ», V. 309 β. ▼ίοίοτίαηι ό^ Ρίο• 
ΑηςαϋΙαίΑ VIII• 359 1>. <]ΐιο- Ιβπι&βο τβροηΑΤίΓ VI• 354 α* 
ζηο^ο ρΑΤΑπάλ XIV• 663 Ι). ΑιΙιβηί• ΑρΕΓοάΐβίΑ εοΙβΙι^Α^ 

Ι/.Αιιίοία8 ο^κβρβοίΑοαίΑΧίν• III. ιοι ο. £. IV• ΐ38]>, αιο»- 
ΟΑρ. 4, νίι Β^πιοηβπι ΧΗΙ• 678 β. Ι). 

ΑαίχηΑΐΪΑ ςαΑβοαη^ιΐθ χηστβη-Αη(3§οηιΐ9 ο €πίτρ9ΐτο9 8ρΑΓ- 

€ΐΐΓ» ^ιΐΑΐεαοτ τβίαϋ 81^19 (Αχη οβρίι VI• 35* έΙ. 
^ •ίνο ηοϋ8 οίβηΚίΐΓ VIII. ^53 Αηη§οηυ8 ΟοηΑΐΑ8 ΙΧ# 4ο^ β• 
£ ^τιοταιη οΙ>ΐαηι ΐΑρίάοβαιηΚ οαΐΏ ρ1ιί]:ο8ορ1ιί8 βοητβΓΜίΗ 
Ιιοχηίηβ* V. 33ΐ Ι). βοϋηιβ Ι. ι5 ο. ουηιΖβηοηθ 

ΑηηΑηχ8, ΒΑΒγΙοηίΑο *ρΓ&β£ο• XIII. 6ο3 β• οαηι ΡοπίΑβ^ 
εηιβ, XII. δ3ο ά. VI. 351 ο. XIII. 607 ο — β. 

ΑχχΑβΓραθή Αΐηοτο ΟΑρηιβΧΙΙΙ• Αηβίοοίβχη αιη&τίκ οίκΙίΑΐβθ- 
6ο6ί• 8η8«τβ8 Αΐ(ίΐ68 IX. 384 δαχη ΧΙΪί. 6ο3Ό, 
Α— ε. Αη8βη8 1ΐ6ρΑτΙΧ,384ο. ΑηηπίΑοΙιιι• , ροβ(Α ΧΙΗ• 597 

ΑηίΑΟΑβιιιη 8Αΐ8Αηιβη(ιιχιι ΠΙ. α• 698 α• 

1 18 (Ι. βχ ΐ8(το Δαηιίηο III• Αηόχη αο1ιιι9, ΨγΧϋΖΐΒ £. IX• 4ι ι «^ 

119 β. ΑτΚΑΟΑθΟΓαιη ηΐΑχϋΐΑο Αηηηοιΐ8, ΛϋίηΑπί ραοτ XV• 
€( ραΙαϊα 8Αΐίή •ο1ίΐΑ νΐΙ# 877 £. Ηοπΐ€ηοιΐ8 Χ ίο £• 
3ι5Η•. ΑηκίοοΙιίΑ Ι• 3ο 1>. ίΒί οιιοα- 

Αη(Α£;οΓΑ8| ροοίλ VIII• 34ο £, χπ6Γ68 π. 5ι9 α. £οη9 1Ι# 45 
ΑηΚ3Γ(ήάΑ9 Π. 48 •. ε. Ιαάί V• ι^4 ο — 195 £ Χ• 

ΑηίοΑ, τηβΓβΐτίχ ΧΙΗ• 586 β. 439 ^ — β• 

ΪαΑ6 χηΑηοίρίιιιη £αβΓ«( €Α8η ΑηηοοΗιιβ (Ι.^ χ«χ Βγτ§Λ0 
Ιβί ΧΙΙΙ. 093 £• ιί(α1α8 οο- VI. 355 α.ΑικιοοΜ (9•εαη£) 
χηοΰθίΑβ XIII. 667 β. 586 β. Γβ§ί8 ρΑΐστ Ι. Χ9 ^• ΑηΗοοΗί 
' 593 θ 670 β. τβ8ροη9ΐιπι Αϋί τοβί8 Ιηάοηπη 

Αη(6ηστ^ρΑηεΓΑ(ίΑ9€ΑΧΙΙΙ.578 £ ρβΐιιίοηβιη XIV• «53 α• Αηήο* 
Αηΐοηοη• ΡΙπγ^ί» βΙο^ιιβηΚΜ ΰΐιί ηΑνί|»(Γ0 ΠΙ* ι>4 Α'. ίϋ 
^ XV• 665 Α. Αιιιι<>^^ γΠ•) Η«τ^άΜΐιηι Ιολ- ΙΝΟΕΧ ΕΕ&ϋΜ. α37 

Α β( ΛτεΥιβ1«ιιιη β&1(8ΐο- 607 α* V• ^λο 4• βχ οο ιηιιΐκλ 
ίη ηα^ηο Κοηοτβ 1ιαΙ>βΚ 1ιαυ»ί( ΡΙ&ΐο ΧΙ. 5ο8• 
) ο• ά» ΒβΓβηίοβη άαοιΐ Αηη&ΟΌρΙιβ• Ιη οοηοίη&η^ 
Γβηι ]Ι• 45 ο• &ηΐίβ(τορ1ιίλ βορλοοί^β 6€ 

ίΗυβ (III•) Μ2£;ηιιβ ΙΥ. £ιιηρί^08 6«11ίΑΐη ιχηίκλή 
1ι• Αραά 6ΐιηι ηιαίιαιη βαηκ Λ• 453 β. 
ι Μηββίρκοΐβιηηβ Χν.Αηΐίιιχη, Σ,^ύί ορρίέίιιιη ΥΙ• 
ά•*^ ηηρίίαβ οβΙβΒΓαΐ Χ. 224 ο. 

β• £. Αηίοηίαβ & ΟΙβορΑΐΓ&οοβηλ 6Χ• 

:1ια8 (IV.) Έ ρίρΐιαηβι II• εβρίιιβ IV. ι47 £-ι48 ά, ΑΐΗοηίβ 
. V• 19^ 6• 19^ Λ, Χ. 439 1ιιχηηο>6 νίνίι; IV• ι48 1>. ο.' 
ίοιηαβ οΙ)365 Χ. 438 έΐ. Αηητίΐλ, Αοξγγύ ορρίάυιή Ι• 
ηιοΓβδ V. 195 έΐ— 1941>. 33 {» 

3β ά — 439 «'ΐ- Ώαρίιηίεοβ Αηαΐίβ, Χβτχΐβ βοτοτι ριι1θ6Γ• 
Β οβΐ6ΐ>τΑνίΐ V* 194 ο — τίηια ^ϋ ρβκαΙαηιίβιίηίΑ XIII• 
£« Χ. 43ο Ι}— β. νίηο άβ- 6•9 β• ... 

ι Χ. 438 ο. ^. χηαίια Αηγίιιβ, «χηΑ^οτΑΙοίΜλάίβΧΙΙ• 
)1λ βχρίίΕτίΐ: V. 19^ £• ^3^ β• |• 
ι ελπιβη ίη β&ετίβ ηιιι- Αηγίιιβ» • ^"^Χ^^ VIII• 339 έΐ. 
βηΐί&3ίιηιιι V• ΐ94 &. βί. Αοιοη ροοαίιιιη Αριιά β^^Βήοβ 
ι βηρροβίάϋιίΑ ΑΙοχαιι- ΧΙ• 7^^ &• 
V. 211 α. ^ ^ ΑραιηβΑ Ρ1ΐΓ3Γ§ίλβ VIII• 332 £• 

;1ια8(νΐ.)Βίοςβηβχη, ρΐιί- δγτιαβ• ΑρΑΐηβηβίαχη ΙιβΙΙιιηι 
ρΗαιη Έρίοιιτβιιιη• ίη- οιιηι Ι1.αη•8&βί8 ίη Ιλίβκοηίβ 
οίϋ V• 2ϋ ά• ρΗίΙοιο- ιαίβ βχροιίλίκ Ροβί^οηία• Α* 
ι θπιη69 ιιχΙ>ο θΚ ηηί- ρΑπΐ6η8ΐ8 IV• ^7^ ^* 
1 ΒγιΪΛ €ί«είι ΧΠ• 646Αρ&ηιΗ2 IV• 17^ .«•. 

ΑρβΙΙββ ρίοΐοτ £.&χ^βιη ίη οοη- 
:1λυ8 ( νπ. ) 8ί£ΐβ(β8 V• τίτίαηι ΑςΙάιιχίκ XIII• 588 ά. 
Ι• ^αοΐί^6ΐη3χίηιβπιΚο- ΥοηοΓοπι α^ Ρΐιττηλβ βχοηι- 
ιιηι ηιιιΐιίΐυάίηβηι οοη• ρΙλΓ ρίηχίκΧΙΙΙ, 59裕 691 α. 
ο βχοβρίκ Χ1Ι• 54ο 1>.Αρβ11•8, οα61&(οτ XI• 488 ο• €ΐ• 
τ ΜθάΐΑ 1>β11ηηι £β8•1( ΑρβΙΙββ • Μοιραία• Ατοβιίΐιιί 
139 ^• Χ"• ^^ 1>. «. -Χ• 420 ά. 
Ιΐα» 08ε α1> Ατ8αοο Χ•Αρβ11ιοοη Τβίηβ V. 2ΐι4 ά• 
6# ΑρβΓ» ρίβοίβ VII• 5ο5 «[-—£• 

ϊ1ια8(νΐΙΙ.)οο^• ΟτγριΐΒ, ΑρβΓ ^ιΐΑάηιρ68 IX. 4οι ^— β• 
246 (1, XII. ο4ο Α. ρΓο- αρτιοη ^αι ίηεβτβηΐΜ•β€, βί 
ο^ηπι Τ6§ηο οχτήκητίν» Ιιοίεαηι αριιά ΜΑΟβάοηοι 6Γ8€ 
Β. 1αάθ8 9ά ΒΑρΚηβη οοβηΑβ ΑοοαηιΒοτο Ι• ι8 α. Αρη 
3ΤΑ( XII. 54ο Α. 1>• ίηϊύξη ΑρροητιηεηΓ ιηΟλΤΑ- 

»Α» Οβτβτίβ βΑοβτάοβ ΧΏΙ• ηί οοηνίτιο IV• ι3ο α. 1>. 
ο. ά. ΑρΙίΑοιίβηο VI• 363 β. £. 

Χϋτ^ Ρΐιίϋρρί Απιίουβ Χ. ΑρΗβίιίΑ• τβχ Αϋ)€ηΑτυηι ΙΠ• 
ά. οοηί. XII. 648 6. £. 9<> ^• 
.(βτ ρΙιίΙοβορΗαβ V. ιβΟΛρΙιβεΑΦ. ϋΙ)6ηί VI. 371 £. 

ΑρΙιτο€ΐί8ίΑ XIII, 579 ο• οβίβ- 
ΐΑη68, ροΰΕΑ XIII• 555 α. 1>τα( Αηϋ§οηιΐ8 III. ιοί β. £• 
ΐΑτηι&οα: Ογάοηίιιηι ηΐΑ- IV• 1^8 Β• €οηη(1ιίί8 οβίβ• 
ΙΙΙ.8ΐΑ• 6ί(ηιιπιπΐΑΐιιηι 1>ΓΑτιιη( πιβτβκτίοβΑ ΧΙΠ. 574 
Μ ά, β. τιίΕα III. 85 Β• ^. ο. 

ίβηιιΐ8 6οΐΑηι οοπίΐίάίε ΑρΗτο^ίιίΑΟΑ Ι.' ι8 €ΐ• β. II. 63 
«97 £. . β. 64 *. νΠΙ. 356 «. £• 

οη Κ1ΐΑΐηηα8ίιι• ΧΙ• ΑρΙιτο^ΑΪαηι ) εαίιίοαίιιπι V• 
:. 307 β. 

ι«ηβ8 δοοτΑείοοΑ IV• ι57Αρ1ΐΓθάί(β> οοηιοπιοη έίΑΚηηι 
χηα1(ο8 ΟΑΐΐλπιηΐΑίια XI• ζηβτοηίοίΒιιβ γΙ. 255 α« Ζο* 938 ΐΝΌΕΧ κεηυΜ. ρΗτηϋβ VII. 5ι8 ^ €οιι(• Αρο11ορλ«ηβ•» €ίη«5ίΑ• «ο^Ια- 
γβηυβ. 119» ιηιρίαβ ίη άοοβ η&ίιοΓ» 

'Αφνα^ οο§;ηοιηβη εΐα&ηιχη βο- ρβχϋκ XII. 55ι £« 552 «• 
τοΓοιη χηβτβητίοιιχη, διαζοηϋ Αρο(τ3ς6ΐη& !ΧΙΥ• 658 ([« 
οι ΛηΐΗί(1ί8 ΧΠΙ. 586 !>. οοΐΐ. Αρα& φφύα) ΥΠ. ^84 £—286 «« 
νπΐ. 339 !)♦ ΝίοοβίΓΕάϋβ Οοιι£. VIII. 357 «• ΡΙΐΛίβτίο» 
χηβΓβΐΗοίβ XIII. 586 ίΐ. 1Π. ιο8 !>. IV. ι35 α. VII. 

Αρια ιιηάβ άίε(& Ρείοροηηββιιβ 285 1>• ο, 8ρίιιθ8Α VIII. 357 
XIV• 65ο 1>. 6. βχ τΑρο βε εοηά1ιηβιιΐί< 

ΑρίείΑπα ρ1&οοη(& XIV• 647 ο. Γιοΐα Ι. 7 ^ β. ^ 

Ι• 7 <ι• Αρ7Γβη&, πι&Ια ραηίοΑ XIV• 

Αριοί α8 οαηοΐοβ Ιαχαήα βυρβ. 65ο ο. 
ΓΗνίϋ IV. ι68 ύ. β. XII. 543Α<ϊα4β ΐΛα8 II. 4ο £— 4ι 1>, άα- 
1>. Λρίοίιΐ4, ΤίΒβΓϋ &6ΐΑ(ο, ΧΑΐη ΙιαΒβηΐ ΑΐΙιβιίΑβ β( 5ί- 

ογοη Ι. 33 ο. οαΙι^α ΙΙ• 4ι 
1} — ά. ^ινβΓβΑΓαιη νίηιιΐβ• 
II. 4 1 6 — 43 £. Α^ιίΑ ΐη- 
^βηίθ3θ8 τβάέΐίί Αΐ>8εβηιίο• 

II. 43 £. οοηίΓΑΓίιιιιι Α£ΕπηΑΚ 
Αηΐίρ1ΐ8ηβ8 II. 44 α• ΑηΙβ τί- 
ηαιη ΒίΒοη^Α II. 45 ^ — 46 
ο. ^αΑβηαιη οράπίΑ 46 1>^— β. 
ηικτίεηιΐί νίιη λΑΐ>οκ Π. 44 
ά. 6. τφ£;ίΑ II. 43 &« ιαοχϊπα 

III. 122 Α. β. (βρίεΐΑ ΙΠ• 123 
ά. β. ΑΠΓβΑ XII• 5ι5 Α• χηΑ- 
τίηΑ Αά ΐΑΤΑη^αιη υάΙίβλίιιίΑ 
1. 24 ο. ααΑ Α£ίτΐ8Α £( ▼ί'ηαιη 
Αη(1ιθ8ΐηΐΑ• Ι• 3ι £• 32 α. 
ηΐΑηίΙ)ΐΐΑ ΐΑΥΑηάίβ, II• 6ο α• 
IX. 4ο8 £. 4ιο ο. XV. 685 ά. 

IV. ι56 β. II. 49 ο. IV. ι47 

β. IX. 4θ8 Ι)-^!! Α. 1οοιΐ9(αηιιη οοιηοάβη^ΑΓαιη 
£ΓΑΐίΑ ίη ΑίΓίοΑίη ΠΑνΐεΑνίε 
Γ• 7 &* -^^ βο ηοπιβη ιηνο* 
ηβΓαηΐ ΑρίοΐΑΐΐΑβ ρΐΑοβηίΑο 
IV, ι68 6• ^β Αρίοιΐ ΙιιχαχίΑ 
1ίΙ>Γαιη βάίάίε Αρίοη ^αιη- 
χηαήοιιβ VII• 249 ^• Αρίοίαβ 
ΤγαΙαπο, οαχη Αρα^ Ραγ(1ιο8 

08861, 081Γ6Α ΥβΟβηΙΙΑ ΐηί8ίε 

1. 7 ά. 
Αρίυιη όαΙοα^ό Π. 6 1 ο* VI» 
228 \^. 

Αροοίηο8, 8Αΐ(Α(ίο ΧΓν* 629 ο. £• 
Αροΐΐο ορχηατη9 ΑρρβΙίΑΚατ α 
ΡίηϋΐΑΓο Ι. 32 1>• Ρ^κΗοηβιη 
£βΓίϋ XV. 7°* ο•€ΐ• » ΘίΑαοο 
Αηβηι ταάοίηΑηάί βάοοΐιΐ8 
θ8( VII. 296 £• ΡΙιαΙετΙ^ χηο• 
ΤΑΠΙ χηοτη8 ίηάιιΐβίε XIII. 6θ2 Ι). ΑροΙΙίηί βίηιαΐ 6( Αααίΐΐίαβ (ΐνΐ>ηίυ8) νίηοκαβ (τα- 

ΒαοοΙιο 8Α06Γ (ηριΐ8 II• 38 α• Ιιϊΐατ α Μί(ΗτίάΑ(ο V• 3ΐ3 1>. 

ΑροΙΙίηί 8Α€ΤΑ(α8 οί(1ΐΑτα8 ΑγαΒϊα XIV• 64ο ά- VI• 249 α. 

τ>ΐ8εί8 VII• 325 α. Ρτονβτ- ΑΓαηΐΗίαβ XV. 696 £. 

οίαιη : Ηοο ηβ Ρ^κΗίιιβ ^ϋί- Αγα(6α Ββοιιβ III. 77 α• 

£6ΐη ΑροΙΙο ηονοηκ ΙΟ. 9^Αταηΐ8 IV• 162 ο. ά• 

£. 99 Α• Ι^τίρΐιιι» ίη ΑροΙΙί- ΑτΙ}3068 ΜοέΙαβ ,ΧΙΙ. &28 6 — 

ΠΑΠΙ Χ. 455 ά. ίη Αροΐΐίηβηι 5'λ^ ά• 

6( ΟίΑηΑπι 8θοΗοη χν. 694 ΑτΙ>ιιϋα8» ατΙ>ογ ΙΙ• 5ο β• 

ά. Αρο11ίηί8 ΟΓΑοαΙυπι Ήγ-ΑτοΛάία. δοΐαηι 1ιβΙ>β( Αβρβταχη 

1>ΐΑβ XV• 672 6. οταουίαπι βί οοβίαηι ίηοΐ6Π]βη(ί88ίιηιιπι ΟΙίΑηΐοηί β^ίκαπι βΐ ΜβίΑ- 
ηίρρο XIII. 6θ2 ο. Αροιίο 
Οτ^ηβαβ ΐν^ 1 49 ά• Κωμαιο9 
ίΙ)ίά» οψοφάγοί Αραά £1608 
οαΐΐαβ νίΠ. 346 \>. 

Αρο11οοτα(β8 9 Ρίοηγ8ίί &1ία8 
Ύ. 435 £. 436 α. 

ΑροΙ1οάοι\ΐ3 Ανοΐιοη, 8ηΙ} €[ΐ20 
ηΑ(α8 Ρ1α(ο V. 317 α• 

Αρο]1θ(1οτυ8 Ονζίοβηαβ ΧΙ. 
5ο6 Α. 5θ7 Α. \). 

ΑροΙ1θ£ίοηΐ8, ΡΑ8ίοηί8 ί XIII• 
573 Ι). XIV• 627 β. *^νΒύαπο¥ «β 
Φρυγίας 9 ^^ο ^ ^ρΜΛ3ία$ 
ίπίΜονρουζ Ι. 27 £• ΑτοΑ<1ίΑβ 
ορρί^Α: Η6Γ<ΐ6Α Ι. 35 £•ΡΙιί- 
ξΑΐ6Α IV• 1 48 £. ΑτοΑ^απι 
αιΐΓί ηιοτβ8 ηιοΠίαηηιτ ιηη• 
•ίοβδ 8(ιιέϋο XIV. 626 Λ — £, 
Ατοβάββ άβροβίΕπηι Α Ι«Α€«• 
ά.ΐ(?ηΐοηϋ8 (βηβηκ ΑΓςθπΚαιη 
VI. 233 £. ρτο8ρ6ΐΑη8 ρτο 
8βΓνί8 ηΚαηΐαΓ VI. 271 £ 6. 
(βϋά ίΙ>ί '^4ρ»αδίονί οοιτιιρ- 
(αιη. νί^θ ΑιάΐΑβί.) Ατοαοϊ- »' ΙΝΟΕΧ ΗΕΚυίΙ. 339 

€ββ οοβη&β IV• ι48£--ι49ά. Ατ6θρ8ε1ι«ο ριιηΪ6ΐ)ΑΐιΙ βιιχη- 

ι65 ά, ΑτοΛάίοί Ιβ^ακί Εριιέί ρΐιιο&ιαβ νίνβηΐββ IV• ιβγ 6- 

Αηκίςοηαιη ΧΙΙί. 607 ε. ά. ι68 Ι). ίη3ριοί6ΐ>Αη( οοητΐτίλ^ 
Ατε&έΐίοη , Αοΐιαβυβ » VI• ^49 ηβ «ιηρίίιιβ ΐτιςίηίΑ ββββηΐ 

οά• ^ οοητίνβο VI. 245 ο, 81 ςίλί• ΐη 

ΑΓοαάίοη, νΪΓ νίηο άοάίΐηβ Χ• οαιιροη&ρΓ&ηβαβββββΚ^βαχηίη 

436 ο• ά. ^ ΑΓ6ορ8£|αη3 αάβοεηέίβτβ νβίλ- 

Ατο6»ϋ>α8 ιινίβ ^ϋΙβοΐ&καΓ VII• 1>αιικ ^ΙΙ• 566 £• θΓγΙΙίοη 

37^ ^• ίτιΐζΛΐίΛ α^ίε εοηνΐνία ΑτοοραείΟι ρ&Γοιίΐα» ΡΙίΓγ- 

Χ. 430 ε. ά, άιείιιιη ϋΐίιιβ ηαβΧίΠ. 591 ά• 

Υ. ι86 «ί, ΑτβΚθ, Αΐείηοι ιιχοτ I• ΐ7 1>• 

Αχ€\ϊΜΛηΛ%ΒΛ, τηβτβίτίχ, Λ Ρΐα- ε. XI. 49^ ^. — XI. 495 €ΐ• 

€οηβ &ιηΑ(α XIII. 5^9 ε. Αγ6ι1ιιι5& VII. ^7^ β• Π- 4ι β• 
ΑτεΙΐ6ΐ>αΙιιι XI• 5θ2 ιΐ, ΑτβΐΙιαβΑ βΙίΑΐείάίβ νΐΙΙ•35ι β.ί. 

ΑτβΙιβάίεΑ, ταααιίχ ΧΙΙΙ•Ατ6α& β( ΑεΓΟίΑΐηβ, Σ,&οϋάΐϋ^ 

696 (Ι* ^ χηοηίοηυιι τβζα , ρηηαί Ια- 

ΑτεΙιβΙ&ιιβ, τβχ ΜΑεβάοηΐ&θ^ χαΐη ίη ρΙιι^ίη& ίηνβχβηιικ 

V• 3*7 ^• βρπηαβ XI. 5ο6 ά, IV. ι^» 5. 

β. αρυά Ατεηβίααιτι £ιΐΓίρί- ΑΓβαΒ, οαηίΟΓ VIII. 352 Β. 

βββ λΙΙΙ. 598 ά» Ατοΐι^ΐλαβ ΑΓβαδ, α ααο Αβείβρίαάββ ο τον 
. ^ΛΪοξμ• Αηΐίβϋίθηίβ V• Άρ^ίθυ ΛΙΙΙ. 567 <^• 

320 ά. ^ ΑΓ^&β* ε&ιι(0Γΐν•ι3ιΙ)• νίΐίιυη 

Ατεϊι^ίαιιβ, είιΗ&Γ06(1υ9 1. 19 1>* ιηθ(1θΓαιηροβ(ΑΧΐν.638ο•^. 
Αι<;1ι61α<ι8» &&1γβ(οτ ι. 19 ε. Αη?ίνί βαβιη ιη&εε&ηΐ: νοηοή 
Ατ€ΐλ6ρΗοιι, ΌϋΓαβίΐαβ VI• ^44 Ωΐ. 9^ &• ίββκιιπι αςαοί Ο&ηί- 

ϊ)— ά• XI, 469 ^• είιΐίηπι ΙΠ• 99 .•• *• «ΥπιΒογ 

Χΐ:ε1ΐ6&ΐΓΑ(τΐ8 , «ίβίρηοίοςαβ Ι• Ιυηι εοητίν&ηηαχη χων ύο^ 

30 &• εαχίΓ, ροηίοηβχη αίσαν VIII• 

ΑτοηεβΙταΐαΒ» ν&ίββ» (βηαί οοτ- 365 (1. β. (ΓΑ^αεαηκαΓ υ( τί- 

ριΐ5εα1ο XII. 552 ε* ^ ιιο ^6(1ΐ(ίΧ•442 ^. ^ΟΓαηι (τ- 

ΑτεΙιίΑ• εοΐιρίιο οεεΐβικ &1} τβηηιιβ Αηβ^οπίΑεΙιιιβνΐ. 340 

ΗβΓειιΙβ IX• 4ιο £. β. αρα^βο• ΐίοιεικιιηι 6Γβκ, ηο 

Ατεΐιίββ, ΟοΓίηίΙιίαβ IV• 1^7 <1• Ααιευιη ΤΑββ^βαεΓΑ ίιοίβη- 

V• 3θ6 £. άλ αέΙ1ιίΙ>6Γ6(αΓ XI• 5θ3 ^ 

Ατε)ιίΑ9, Ιιί6τορΙι&η(&ΧΙΙΙι594&•ΑΓςο, ηινιβ &Γε1ιί(οε(υ8 ΥΠ• 
ΑΓεΗίββ, Ιβηο ΧΙΙΙ. 593 &. 39Ο ά• 

ΑτεΚιίάαπιηβ (II•) Γ6Χ ί»ΛθβΆτεο§. ίξ^Άρχον* Χ§βη§ Ι• 37 

^ββιηοηίοηιτη• XIII• 566 α• ά. απ ^ίργβοί όπλα 1, 38 1>. 
ΑΓεΙιί^2πια• (III•) τβχ Ι^Αεβ- ειΐΓ ιίήετιΐοβίιιη Χ. 433 β. 

άΑϋΐηοιιίοταιη, XII. 536 ε• έί. ορριιςη&κ Βοιοβίηαβ Χ, 4ι5 

Λά οιιιη βρίβκοΐΑ ΜοηοεΓΑΐί• «. ρτονοΓίιίιιηι XIII• 583 •« 

VII. 389 ε. . Κτ^γηηνίΛ &1» ΑβΛτηβπαηοιίΛ »- 

ΑτεΙλίΙοεΗαβ, ρο6(& XIV. 620 ο. ιηλίυ• ΧΙΠ. οο3 ^. 

6β7 ο• ^9 »• XIII. 599 ^ Ατυτίβ, ροεηίαιη XI. 7*4 •• 
ΑτεΗίιηε^εβ V• 3ο6 α. 307 α* ΑΓςττοίΓτρΗβχηΑ, ρΙλεοπίΑβ κο- 

1>. 3ο8 £. XIV. 634 Ι). ηαβ XIV. 647 ά. 

Λτεΐιίιηείη•, ροβία V• 309 Ι). Αηαάηε ΧΙΙΙ. 557 α. ίη ΌΙλ, 
Ατεΐιίρρα» ιηβΓβκηχ• αααιη αιη8- ίηβηίΑ τβΙίεΚΑ VII• 396 ο• τ•ρ• 

τικ 5ορΗοε1β8 ΧΙΙΙ. 692 Β. ια ίΙ>ί α βαεείιο VII• 3θβ «• 
ΑτοΗίΐβ1ε8 6οηηΐ1ιία8νΐ. 232ΐ>• ΑτίΒάπΑβ εοτοπΑ XV• 64 ί. 
ΛτεΙίΥΐΑβ ΤΑτεηΕίηηβΐν• ι84 ο. ΑΓίΑΐηπεβ, ΟαΙΙοα IV• 6ο €ΐ•— ^ 

Χΐί• 5ΐ9 1>. ΧΠ. 5^5α. 8(]α. Αηάθειυ, τβχ ΜΑββέΙ• ΧΠΙ• 
ΑτάβΑβ Ατβι II• 65 1). IX. 390 ά, 557 ^ ^7^ α• Αβ§^• ιβραΐκιι• 
Ατ^ΐΑβί (ναΐςο ΑτίΑβί βΐ ΑΐίΙ>ί IV• 1 56 α. ΤίιΟΑβο €γΜ0βηο 

ΑτεΑίΙϋ} προοπίΐάταϋ ρτο οροταιη εοηίαΐίκ αά (ΥΤΜίΓ^ 

•βινίΑ ιΐ€βΙ)Αη(ιΐΓ VI• 271 «• ^βιο ρΑΐηΜ θ€ουρΑοα«α|Γ 

Χ• Μ3 Β. 6ο9 Α• 94ο ΙΝΟΕΧ ΗΕΕυΜ« 

ΑηοΒ&ηϋηοι Χ• 4x3 &• Ι). ΑΗβίοοΙββ^ οΐ(1ι«κ>0^ιι• ΧΙΟ• 
ΑηρλΓ3άβ9« ΑηΑΧλ^ΟΓλβ άί•^ 6ο3 •. 

βείραΐυβ Υ. 33ο 1>• ΑΗβΐοοτ&ΐββ, οίϋι&τοθέΐιι• ΧΕ• 

Ατί^ΛβνΛ χηβΐΐίβ ιιιηηι ρηηιιιβ 538 £. 

άοοαίΓ, 6ΐ€θ3£:αΙ&1&ο(ιβΧΐν• Αη8ΕοοΓΐ(α8> ΐτα^οβάοΒ ΧΠ• 

643 Ι). ^ 538 £. 539 «• ' 

ΑηΐΐΕΓΟΓβ• €οτίη(Ιιί39 λ Ββ- Αηβίοθβηιαβ XIII. 6ο1 ^ 

χηβκηο &η]&(& IV• 167 έΐ• β. Αηβίο^ΐιοη βκ Ή&ηηοάίιιβ XV. 

Ιΐ7Ρ6ΓΪ€ΐί< οταΐοηβ οοηοιιΙ>ί- 695 &• Β. 

η« ΛΐΙΙ. 590 6. Αηβΐοξίιοη» χηοηΒατΐαβ ΧΠΙ. 

ΑτίβίΑΓοΙιαβ, ι^Γαηιπι&ΐίευΒ Ι•2ΐι 6ιι ι% 
•€. ίη ΑΗβΐ&ΓεΙιβοβ 6ρί§τ&ηι-Αη8ΓοιηΑθλα8, Ατ£;ΐτοταιη ζγ• 

ιηα V. 222 «• τ&ηηιΐ8 VI. *46 β. 

ΑηβΐΑΓεΙιαβ, ριιβτ έΐβϋοαίηβ Αη8ΐοηίοιΐ8, Ατζίννα» βιβΑ οι- 

Ώ6ΐηθ8(Η6ηί8 ΧΙίΙ. 692 £. ιΐιατα οΑηβτβρηιηαβ ίηβ(ίϊιιΐ€ 

ΑηδίατοΒιιβ α δίχηοηίάβ ηο• XIV. 637 ί» 

χηίηαΐατ ΙαρρίΐβΓ III. 99 ^• Ατίβΐοπίοη•» εΐιΙίΑΤΟβέΙιι» Χ• 
ΑτίΛίαΒ Ρτοοοηηββίαβ XIII• 455 Β. 

6ο5 β. Αηκοηίοαβ, Α^Ηβηίβηβίβ» Ιθ§β• 

Ατίδϋάββ Ιαβία» XI. 5ο6 Β. ίηι• ΐιιΙί( νΐ. 236 &» Β• 

ξΛΪΐΛ Χ. 4ΐ9 &• νίίαιη Η&ΒηίκΑτίβιοηίειιβ, ΟΑΐτγβ^ία•» Αΐβχιιη- 

ηοη βα&νβηΐ) ββά ςίοτίοβ&ηι άή Μ&§ηί σνσψαίριστηΜ ^ Ι. 

XII. 5ιΐ ο. 6υιη ιηλίβάίοήβ 19 9. 

ιηββεΐαΐητ ΡΙ&ιο XI. 5ο6 1>. Ατί8(θη7πιαι , ρ8ΐΙοοί(1ι&ηΗΐ 

61118 £1ίιΐ8 Ι^γητρΛοΙίνίΒ Μά. XII. 538 &• ^ηρΗί» Ιιι^€ 
Αήδΐΐάββ) Ατί8(ίάί8 Ιιΐ8ίί ηβ- Χ. 453 £. άίοΐα βιαβ ρΐβη» 

ρο8 9 Ρ&16Τ Μ^ΓΚοπίδ) φΐ&θ νβτΙ>οτιιχη ρτ«6(οχ(ΑΚοηιιιι 

α1(οτ& βχ 5θ€Γ&ή8 ιιχοηΒαβ Χ. 453 α• 

ίιπΐ8β ροΓίιίΙϊβΐιττ ΧΗΙ• 555 ά. ΑΓί8ΐορΙι&ηβ8 , ξπαητηΛύϋοΜ, 
Αη8(ΐ ^68 « ρίοΐοτ, πορνογράφος τβοβιυβιιίΐ 1 35 ιηβΓβηΙοβΙ 

XIII. 567 1>• ΑιΙΐ6ηιβιΐ8β8 ΧΙΙΙ. 583 β« 
Αη8ΐίοη» ΛτοΙιοη Α(1ι. V• 3ΐ6 ΑΓίδίορλ&ηββ, οοιηίοαβ» Νβιι-• 

^• 3ΐ8 θ• θ. οτα(ιΐΑ &1> Ηβϋοθοτο βοηΙ>ί• 

ΑτίΒΐίρραΒ, 8οετ&(ΐ€ΐΐ8^ & ΡΙα- ΐητ VI. 339 β. β^τίαβ βιια• 

Ιοηβ Τ6ρτβ1ΐ6η8α9 VIII. 343 £Αΐ)ΐι1α8 ιεηρ8ίε Χ• 429 *• ίη 

θ. τοίαρί&ΐοηι Εηβιη β$80 ΡΐΑΐοηίβ 5}Γηιροβίο V» 1^7 

βίλίαίε 1)οηοΐΓΐιχη XII. 544 α. Ι). 192 Ι). 

Ι), αριιά Όίοητβίιιιη δτταου-ΑηβΐορΗοη, οτ&ΐοτ ΧΠΙ. 677 

βίιιιη XII. 544 Ι) — ά. νίία- Ι), ε. 

Ρ6Γ&(ατ α ΡΙ&ιοηβ XI. 5ο7 1>• Ατί8(ο(6ΐί8 1>ίΙ)Ηοΐ1ιβϋΑΐη βθτ- 

Χ.&Ϊ£ΐβιη 1ι&1)αιε ιΒίά. Β. XIII. ΎΛνίΐ Νβίβαβ , λ ςαο βηιίκ 

588 6. 599 Β. ΧΠ. 544 ά. Αβ- Ρκοΐβχηαβιΐλ ΡΗϋα^βΙρΗυι Ι» 

§ίη&6 ικρίατίιηαηι ΐΏΟΓΑίιιβ 3 &• «Ηα ραη οία8 Αροΐϋ- 

β8( ίΒίά* τίάβιυίτ αΙ> Αΐβχίάβ εοηά Τβίο τβηάίΐΑ V• 2ΐι4 

ι&ί<ί.^ β. £. 9^^ «"^^ Ατίβιίρρί 6. εοΙΙ. Ι. 3 α. άϋ βο ^ηίβ 

ρ1&οίκί8 &1)€ΓΓβηϊ, 48011 βΥΛ- £ρίοιΐΓα8 VIII• 354. «. οΐ)- 

ΐΐυηΐ βί ρΓΟίβτνί ΧΠΙ• 565 βοηίοηιηι Ιατεο ,νΐΙΙ. 352 ε. 

ά• Ατίδήρρί ειιιη Βίό£[βη6 &1) ΑΙβχ&ηιίΓΟ οε(ίη^βηΙ& Π• 

ϋίβραΐαΐίο ^6 ΙΙ&ϋβ ΛΙΙΙ. ΙβηίΑ αεοβρίι ρΓο εοπιροηεη- 

588 6. £. άκ Αηίπιαίίιιιχι ΗίβίοηΑ IX• 

ΑΗ8(θ) €1ιίιΐ8 VI. 25ι ε. βίηβ 898 ε. ριι1εη(αάίηί ΡΙίΑβεΙί• 

' άί8είριι1ιΐ8 ΈΓΒΐθ8ΐΙιβη68 VII• εαθ ιΐίβειραϋ •αεεαΙ>ιιί( ΧΠΙ. 

28ι ε. ά. 566 6• βχ ΗοϊργΙΙίάβ ηιβΓ•• 

Ατίβιο» εο(}ΐιτΐ8 IX• 379 ο• ηΐεβ £1ίυιη ΝίεοπίΑεΙιιιιιι 

ΑχίβΕο, Ηίβίτίο XII. 539 α• ^ηηίι ΧΙΙΙ. 589 ^ ίηιρίβαι- 

ΑτίιιοεΙβΑ» χηεΓεΐτίχ ΧΙΙΙ• 592 η» ΑεεαβΑΠίβ 68εοΙ>ΡΑ6Αηοιη 

θ. 593 £« ίη ΗβηηεΑίη ΧΥ• 096 «• ]ν ΙΝΟΕΧ ΕΕΗυΜ• α4ι 

ι» θ7ΓοηΑίοιΐ8 1. 7 ο* ΑβΡΑβΙ•» ΜΙΙββίΑ V• αΐ9 ^ τηρ 
ΑΗβκοχβηαβ* χην8ίθ68 τοεοτίΒ 1% Μβγάρωψ έταίραν τοοα* 

8Καάίοβιι§ XIV. 633 1>. ^^ Ηβτβοΐιάββ ΧΙΓ. 533 ά• ζηιιΐ• 
Αη>(ιΐ8 βΐ; Τΐιβχηίβοη» Ογρτίί ήηιέϋηβρ £οηηο82ταιη χηα- 

ίτ&ΐΓβ8> Αΐ>Αηάοο1ιο£ρ]ρ1ΐ8- Ηβταιη ίη ΟταβοίΑπι Ιητβχίΐ 

ηβ αιβαΗ, τβςηαχη βίοΒ Λά• ΧΙΙΙ. 669 £. Αχηαηιτ & Ρβηοΐβ 

χηίιιί8(τ&η( Χ• 438 ^. ^ χχΐ^ 533 ο. ά. ίηιρίβ^Αήβ αο- 
ΑτοηίΑΐΑ II• 66 ίΐ — 1^ ΙηάίοΑ οα8&ηιτ ΧΠΙ• 689 β. οΙ> «λΐη 

β£ ΑτιΒιΟΑ V. 301 &• βι^οπαχη 1>6ΐ1ιιχη ΡβΙοροηηο* 

Αττίαηιιβ» ^^αηιIη&(^^α•« ^οΐ- βί&οιιπι XIII• 670 «. ιη βίο- 
^ ρηο8θρΙιΐ8(Α III. ιι3 &. φιβη(ΐ& χο&^8(τ& δοοτ&άβ 

Ατ8Α0β8 δθΐβαοαιη οβρίκ IV• ν• 2119 ^• νβΓβίοαΙί ίη 8ο- 

ι53 Α• ΑηΐίοοΒιιηι τιηοΐΐ Χ• οτΑΚ6ΐη ιίιά• ο^-6• βίηβ &χηο• 

439 ά• β. ^ ^ Τ6 οαρ(α8 8οογ8(68 ΧΙΙΙ. 699 

Αχ8ίηο£» Ι^^ΐχη&οΐλΐ ιιχοτΧΐν* α. 1>. Αβρ^ία δοοΓ&ήοΑ ΧΙΠ• 

6ι6 €• 569 ^• ^ο磕 Β8^ ά. 

Αηίηοβ, 80ΤΟΤ 6( υχοτ Ριοΐβ* Α8ρ&8ΐ&, Μίΐ68ί8, ίτιηίοΓ ΧΙΙΙ• 

πΐΑβί Ρΐιίΐβέΐβΐ^ΐιί XIV• 631 089 ά, Ογτί οοιιουΒίηΑ 576 ά^ 

0•ίη 8(Α(ιιί8 6η^(ατ χπΑηαβ (β- Α8ρα8ία » ΡΙιοο&β6η8ΐ8 ΧΙΙΙ. 

ηβηβ τΙιγΕαιη λΐ. 497 ο• βΕάβπι 076 <!. 

]Γβηυ8 Ζ6ρΗ7ή(ί8 VII• 3ι8Α8ρ6η€ΐί&, ρ&η Αΐβχ&η^τί&βΐν• 

1>• XI. 497 ^• β• αη^6η(ο- 174 ^. 

τάχη 8ΐαάίθ8Α XV• 609 &. ^ Α8ρ1ιοά6ΐα8 Π. 58 β. 
Αηίηοβ } £τΑ(θ8(Ιιβηί8 Αοή* Α8ρίΓΑήοηβπι βίτο - Αβρβταιη 

ρηιηι VII• 376 1>, 8ρίήΐιιηι ΟτΑβοί οΗιη ηοΚΑ 

ΑηΙηο^» ορρίαιιπι Χ• 4x4 ο• η 8ΐ§ηΑν6ηιη£: Ιηάβ Κοιπα- 
ΑηΑζβΓΧ68 ΤίπίΑξΟΓΑΐη Κοηό- ηί ΑβρίτΑΐίβ ηοχηίηίΒηβ Η• 

χϋ>αβ οηπιιιΐΑ( ιΐ. 48 ά — £. ρτΑθροηαη( IX• 598 &. Β. 

ΟΑρίι ΤΗγη, τβςβιη ΡαρΗα- Α88ρ-ίΐ8 ΙίηβΗ» βοΗρίιιηι ο- 

ςοηίΑβ IV• ΐ44Χ ΑηΑΧβηά ρι^^χηπίΑ Ιη δΑΓ^ΑΠΑρΑΐί 

6Αηΐ8 Ζβηο 8α1κα(οτ Ι. ι ι ο. χηοηιζχηβη^ο XII• 59ο Ι), οοΙ1• 
Ατ(•ιηί8ίΑ> £68(αιη VII• 335 ο. 529 ^* 
*^^ξ^9μ^σΛΟν, Ι)ίΑηΑβ ίπΐΑ§ο ΐτί- ΑΛίΛοηη, γί9θίι ΠΙ• ιο4 £. ιο5 

. «βρ8 IV. ι68 ο. ά. Ι. 7 ^• 

Ατ<βχΒί8ίαχη ρτοιηοηίοηιιχηΙΧ. Α8(6τίΑ » ΗβτοαΙίβ ΡΗοβηίοί• 

58ο θ. χηΑΚβτ IX• 39^ ^* 

^ΙηοιηίκίΑ» £68(ιιιη ΧΠ. 549 ^• Α8ΐθΓορΑ6α8 Ι• 3 ^ 
Αηβχηοη XII• 533 6 — 534 α. Αβκτα» ηιβΓβΐήχ ΧΠΙ• 583 β• 
Ατηι•» Γθχ III• ιο8 £. 109 α. ΑΛίγΛζα XIV. 633 έί• β. 

Αγ<7^1α4•, Αη78ίϋΤΑ£^8 IV• Α8ΐ>'αΑΠ1Α8 , ρΑηΟΤΑάΑΒίΑ Χ. 

§75 Α• 4ι3*— ο. 

ΑΑΟΑίοη»^ ορρίάηηι νΠΙ• 346 £• Α%ΐγάνααί9. Χ•4ΐ3 α• 

{1>ί &01 ύΐ• 7^ ^ ΑΐβΓ^Αΐίβ» δγτοηιιη τ«ηηΑ οο- 

Α•οΐ6ρ{Α(ΐ68• ρ1ιϋοιορ1ιιΐ8 ΐν* ΐ€ΐ)ΑηΐΤ11(€ί6ΑνΐΙΙ•3^0•^•0• 

ι68 Α. Β. Α(1ΐΑηΐΑη«8 XI. 463 ■«ΙΙΙ«ιι41>. 

Ααοτα, ΒοβοιΪΑβ ορρ. ΧΠΙ. 597 Α• ΑιΗ Ατη αηκια έίοχηιι• οτοηΑ ΧΠΙ• 

τά ηαρ ^Ασηραίωρ ηντία Ι. 56ο ^. 

4 β. Α()ιβηΑ6• ιιτίήυπι 8ρ1βηέΰάί88ί• 

ΑβοΗιι•» ρί8θί8 VII• 3ι5 0-— πια 1.2ο Ε. *ΕλΧασο9 μονοβίον^ 

5ι6 Α. *ΕΐΙά9ο€ Μρβιαμα^ *£λΧάδοί 

ΑαΙαο Τ6£ηαηι τοίίςαίε ΒΙίέίΑ• *£λλάς^ ΙοτΙα «αϊ ηαηταψ9Χο9 

XV• ^ 1>• »»•' "ΒΐΙηνωψ Υ. 187 ά• VI. 

Αβί^χοΙ, §τίρ1ι1Χ.448 έΐ. 455 €• 254 Ι). ρ1«ηΑ Α^αΐΑ^οηιηι, 
Α8ορίοΒα8,£ΡΑηιίηοηάΑθ αχπα- ηΑ8ΒΑ(οηΐ2η,8γοορ1ΐΑη(Αηιηι 

•χη8> ΧΠΙ. 6ο5 «. VI. 354 Β• Αώοέΐβ οηιηίΑ 

Α»ού Γν* ι65 ά• β• Βοα., τβηβαηΐ XIV• 64ο &• ο» ιΙ>2 

ΑιρΑΤΑ^ιϋ II• 6οι ο— Μ «• ίηνηιίΑ βοιΟί* ταβα Ι• 38 ο. 

Α<1ι«ιι• Τ• III. Ο ιΑα ΙΝΟΕΧ ΕΕΗϋΜ. 

(Αατίι Α^αΑ Ι. 53 €. ροΐοθττί- •β8βχϋτΑρ&εηΑπι46ΜΓβρΓΑβ- 

ιηυβ ραηιβ ΠΤ. \θ() ά• 112Β• ηιΐ6Τ6ΧΙΙ•533ΐ>. ΑΐΕοιιιοιι•ΐ• 

€. IV• ι54 ά• ρΙαοοηΚΑ ΙΓΤ• ιιπι οαιηΒοοοιίβ οοη£τονβτ•ί& 

ΙΟΙ ά• ιηβΐ ι6ια. β. ρβτρβΚιιο άο Λζτο XIV• 65ι £« 65« &. ρτΑ68(ο οΐΏχιβ §6ηα8 Αακιιιη• ιΐ8 βιίΑβκ Όίοη}Γ8Ϊιι•» α( 

ηλίίαιη ίΓαοηιηιη XIV. 653 ηβο ητιιηο ιικβτβηηιτ XV• 

£• ηοοίυλβ XIV• 655 Β, οΐίιη 669 ά. 

οαπι άο£βοί«3β( ρβοιιείαχη ^6- Αιΐιοηίοη, βχ ββττυΐο 'ΐγτηί'• 

ηα»9 ΐ6§β νβΐίηιιη ογ&ϊ ηβ ηαβ ΑιΗβηίοηιίιυη V• 3ΐ> £ 

4}αί8 ίηκοη8Α Α§ηθ νθ8ε6Γ6• — &ι5 1>» 

ΐατ Ι. 9 ^ ^• ιιτΙ>• £ΑθίΙ>ιΐ8 Αϋιβηίοη» 1ιβτυ8 βκρλίβτ Α^ορ- 

ί11τΐ8ϋτ&(& ίη λοηοτβιη Αηΐο• (ΑάνιΐΒ Αι1ιβχιίοηΐ8 ίΐΐίιι•» ^αί 

ηίί ΐν« 1^8 ο. 6οη£. Α(Κΐ6* η^Αηηα• ονΑ8ίι ΑεΗ• V• 2ΐι 

ηί6η868 β( Α((ίε&• α— £• 

Α(1ΐ6ηΑ6ΐΐ8, Ν&υετΑΐί(Α Ι. ι &;Α(1ΐ6ηίοη» η:Α|;οοιΙαλ VIII• 
£τ6ΐτί6η8ί8 VI. ^52 £. 343 β• 

Α(1ΐ6ηί6η8β8 &ατ&8 οαρϋΑηί 6ΐ ΑκΗβηοεΙββ, ΟΑβίΑΐΟΓ ΧΙ• 7^^ 
βρβ νββοηιικατ Π. 47 ο. οΐ ο. 78^ Β, 
Μαρα^ωνο/Ααχα* VI. 353 £. Ακίιοηοάοηιβ» οΐ(1ΐΑή8(Α XII• 
Ώίθ80ΐιήλ ίη ρΓ)τ(Αη€οααΑΐβ 538 β. £. 
ρτΑηάίαπι «ρςοπΑΐΚ IV• ι37 Α(1ιβηοάοηΐ8, (τ&ςοβάιΐλ XII• 
β• ίη οοηνινιί8 Αρροΐί 8&1- 538 £• 

(ΑΤΟ ΑϋΐΑχίΚ IV• ι84 8. ΒΑο-Α(1ιοα8» οοςηοηιίηΑΐυβ Ηίρροη 
οΙιίοο8 €Ε ότεαΐΑΓ68 ολοτο8 XIII• 6ιο Ε. Τΐιβοάοηυ XIII. 
ρτΑβΙβττιηΚ IV• ι8ι ο. δβίβα- 6ιι α« Ι>• 
00 6ΐ ΒβχηοίΓίο ήΑ Α886η(&ή Αϋιΐβϋα οιηηίΙ>ιΐ8 Αθ^ιΐΑΐίΙ>ιι• 
•ιιηΐ* ιιΐ ηοη ιηοάο ίρβίδ, τοΙ)α8ΐ]θΓ £άο(α8 βχ οΑρτίηΑο 
Λύά β( 8οοηί8 οκ ΑΐΙαΙ&ΐοΓί* 0Λτηί% οβα IX. 4θ2 ο. ^• ακΕΙα- 
1)118 ^βIη6^^^x (Αΐηρία βτί^β• ΐΑΠίιη 8Γ(βχη ίηαήΐβιη ά»- 
τοηκ VI• ^53 Α• 8αα. Ι^βπι- οΙαγαι £ατίρί^68 Χ• 4ι3 ο — 
ηιιιη ίηοοΐ6η(β8 VI• ^54 £. £. &η(ο οιιιη ΧΑηορΙίΑηο• 
Ιβχ Α(Ιΐ6ηΐ6η8ίαιη• <}α& 86τ- ιΒιά. 4ι3 £ — 4ι4 ^. 
τί8 άβ ιΠαια αΙ> Ιιβιο ίηία•Αιθ88& 8&ηαΐιιτ α ΌβιηοοβΑθ 
τΪΑ έΐΑΐ>,Α(ιιτ Αοάο VI. &67 &. XII. 5α2 <!. 
Αϋιβηίοη8ίιιχη οίνίαιη 6(861:- Α(τΑεΐ7ϋ8 ΗοχΒα II• 7^ *• 
νοτηχη τβοοη8ΐΐ8 α Όβηιβηί ο Αΐτβί &πΓ6αι 8^ηιΐ8 VI• 35ι ο. 
ΡΗαΙβΓβο ίη8ή(ιι(α8 VI• 27^ ^£• ^^ £• 
ο• Ι^βΗ 8Α0ΤΑ ίΑοίβηή1>ιΐ8 £α-Ααα§βχι, Ανί8 IX. 387.£-*588 
(αηιηι ίηαρβηαιη χηβηβ ροΓ• Β. XIV• 652 ο, 
(6ΐι(ο βί^ηιΑοΑίατ νίΠ. 33ι Ακ&^ίηυβ ΤΗοΒΑηιυ ΐν* ι48 6• 
&χηΑή8ΐιηρβχίο ροκί(ί 0Αυ8-Αΐ(ΑΓυ8» ρΑΐτιιαβ €ΙβορΑ(τΑ6, 
•Α• £οτβη868 ίηβαΐ&ηαπι ίη ιιχοήβ ΡΒιϋρρί ΧΠΙ• 657 β• 
ιΐΓΒοχη βνοοΑΤΐιη( IX• 4θ7 Β. ΑκβΙαΑ Ι. ΡοΓ^αηιί τβχ XV• 
€• αιιο^ έΐίο ηαηοία8 Αοοβρίαβ 697 €ΐ• οία8 ρτ.ιοοβρ(οτ VI• 

ίη οίοίΙίΑ ΟΑΐΑηΐίΐΑΐίβ ΑΐΒβ- 202 ο. ρ0Τ(ίεΐ18 V• 2X2 §9 

ηΑ8 ρβτίΑΐαβ 68(9 ηίί (αιΒατί Αικίο οπιηίΒαι τβΒαβ βχοβΠοχι• 
80 ρΑ•8ί •ιιη( IX• 4θ7 α. Β. II, 43 Β. Ακ(• ηοΐ III. 85 «. 
ρΑπιχη οΐίηι βάβΒΑχκ Χ. 4ΐ7 Ι&ηα V• 2ΐ^ α. βίιίΑ βχίχηϋ» 
β• IV• ι3α 6. ι37 ά• 8βα Ι.νποοιΐ8 ορροηί( οα, οοαο 
6ΒΑΤ6(ί• Αβ(Α(β ίυνβη68 6( ΚΒοάί 8υη(Χΐν.647Α•654•• 
86η68 ΙαχητίΑ ρβ^^^^ί XII. βαηι £ρίχηβηίε1β8 βηίΑΤΧ€ 
532 ο• ά• Α(]ΐ6ηιβη8ίιιιη οί- ΧΙΙΙ. 6θ2 α Αΐ(. ρβτΑ£( ΟΙ. 
τίίΑΚβχη, ΐ]ΐΐ0Αά Ιυχιιί ίη^αΐ- ιι5 «« οοβηΑ IV• ι34 β — 
8ί(» £οτ6η(ί88ίηΐΑηι £ιιί886 Αΐκ . ι37 ο• 
ΗβΤΑθ1ίάβ8ΐΡοηιίου8 XII. 5ΐ2 ΑτΑτίϋΑ IV. ι59 α• Β• 
Β• ο• οΒ οίτίηιη ίηνίέΐί «ιη Αα ^αια , ΡΒίΙίρρχ ιιζογ XIII• 
οίΑίχββίιηΙ ^ιά^αο Α(Β9ηίβπ- 557 ®• ΙΝΟεΧ ΒΕΚυΗ. 243 

Αα^ίηιβ• Όο αυάίπι ίη Αχηο- ρ&1ζη»β ΑτΒοτββ XIV• 6δΐ ο. 
τβιη ριι«11&ο ΑΙ>γ^οηΑθ ίηοί- τίηιιζη Ι. 53 \)^ αη^αοηηιιη 
άχ( Α1οίΙ>ί&ιΐ6β ΧΙΠ. 074 ο. XV. Ο^λ β, 

Ανβ• II. 64 £ — 66 ο. IX. ΒΛΒγβ, ίάβιη ςιιί ΤτρΗοη XV. 
373 Ε — β. 31*7 £ — 39^ β. Α- 68ο α. 

τίιιιη €&ρ(ηΓ&ιη ηοΓυη( 1ΐ6- ΒΑοεαΓίβ, αη|;ιΐ6η1ιιχη XV• 6^ 
ΤΟΜ Ηοιηβηεί Ι. ι3 α. 2.^ 1>— ά. XII. 553 &• 
ά. β• ρΐιιτίιηίδ & νοεβ ηο- Β&εε1ΐ3η&1ίΑ (€ο磕 Ώίοητ•!•) 
χηβη Ια. 392 ί. οΐίηι Ιιοιηί- IV. ι56 α, 
ηββ 393 ο* £. £βηηηί8 ΙοηςίοΓ Βαοοίιβαΐ&β ΧΙ. 465 Β. 
τίκλ 9^*™ χΏληΒαβ 389 Λ,ΒίοοΙύοΛ βαοτιι XIV. 669 Ι. 
4}ΐιίΙ)ΐΐ5 ΙαιίοΓ 1ίη|;ιΐίΐ, οαβ ροπιρα V• 197 <^• «1^• &η(ηιπι 
Ιιοπιίηυιη νοοοιη ιιηίΐΑχιΐμτ IV* 148 1>. V. ^οο β. οτβραη• 
391 Ιϊ. άϊαβ IV. ι48 ο. οΗοή V. 198 

ΑυςβΑβ χ. 4ΐ3 Α. 6. ΑΤΕίΠοββ V• 313 (1. 

Αο§ιχ8ΐΐλ§ ίιηρβτλίΟΓ ΑΐηανίίΒα^οίιίιΙ&β, ΐΑΐΐαίοτΧΐν• 639&• 

Ρλΐηιαίιιβ ΝιοοΙαμ XIV• ΒΑεοΗίβ) ηΐθΓβκηχ ΧΙ^Ι. 694 Β• 

οδα 8. 696 Α, 

ΑαΙ•Ηοχη6Γθ ββκ Ιοοαβ »αΙ>«1ίοΒ&εο1ιίη8• ίιΐΰηι ααί ΒαοοΗο• 

V• 189 Β. ο. £• &ιι1α8 τβ£;υιιι XI• 7^^ β. XV. ο66 ο. 

οοίοτθ οαίιιβ V. 189 β. Βαεοΐιαβ, ιηβύίεαβ Ι* 22 0. Π• 

Αιιΐοβάαβ ^^({'β^^ - &1> αυλητή 36 β« ίιΐΰΐη Ρη&ριιβ, ΤΙιηΑχη• 

XIV. 6α 1 6. €. Βαβ βΐ Όίύιγτ»χη\}\ι$ Ι. 3ο Β. 

ΑτιΤΑΐΑ ρίβείβ II. 7^ ^• ^^μάτωρ II• 99 ^• Ι^ίπιπλοαΐ» 

ΑαηιιηβΐΑΓ§βη(αιη οΗπίΓΑταιη £α&ηΐ1ΐ£8> ΒοΗχβντά^^ Βγο* 

•ρηά 6τ36εο8νΓ. 33ι Β — β. ζηίιΐ8 εβκ. XI• 465 α. Β. Χο•- 

Λ €γοο80 βηιοταηΐ Ι^&οβάαβ- ηότηί XII. 533 β. *Οο&0€ II• 

ιηοηϋ, ΙΙίβΓΟ €οτίη(Β1 VI. 68 ε• IV. 179 β• ΜοιΙίοΒίυ• 

332 Α. Β• ^οηαηΑ ίη (βηιρίο . III• 7^ <^• Βγοίίβ* ίΰίά• £ατβη• 
ΌβΙρΒίεο VI• 33ι β. £, αοχΙ XIV• 6ι3 α. α βηγιηρίιιβ ηα- 
οορίΑ ίιι ροιηρα Ριοίβηα&βί (η(ιΐ8 II. 38 ^. ΧΙ. 465 «• Β• 
V. 197 Λ — »θ2 £. ΑαΗ γα• XV. 693 β. Β. βΐ ΗχΒη• ιϊ- 
χηβηίΑ νβ1ιοηΐβ8 Αιινϋ VI• ιηιιΐ πΑΐί II• 36 ^• οηχη ΐΑα- 

333 ά. V• 3ο3 ο* Αυη τΑΐηβη- γο βκ ρΑπίΒ^ΓΑ οοηίβηυΓ II• 
(α Ριοίοπιαοο ΡΒϋΑ^βΙρΒο 38 β. οοΓηίΒαβ ίη8Κηιοΐα• 
^οηο £6Γυη( ΑϋΐΒίορββ V• Χΐ• 476 α• α Ιαηοηβ χηοηκβ 
301 Α. Β. Αΐιηιιη ηοηηβηιο <]β(αΓΒΑΕαΓ Χ* 44ο ά. XIV• 
^βνοτΒτίι: Αΐίη8 ΐιιηίεΑβ ίη• 6ι3 α. Α(1 ηΐΑτβ εοη£ίι^( V• 
•αίι IV• 1^9 3• ^• ^* β τβρα- 3θΐ ο. ^αΑβ £α|^Α Αΐΐθ^οηοο 
'ΒΙίοα 8α8Εΐιΐ6τιιιι( Ι^γοΜτξ^ιχ» βχρΙίεαΚαΓ Ι. 3θ Β. τίΐβιη ίη 
βίΡίΑίο VI. 333 Α— β. 6ΓΑ6θίΑΐη (ΤΑπΚΐϋίκ χ V• 676 

Αιϋι(β8 νίηυιη Ι. 3ι β. &• ροχοοτυχη ίητβίκοΓ III. 

ΑαΐοοΑΒ^Αΐί, αιιί άβίηέίβΙαπιΒί 82 ο. βίυβ &τιΐ8 €•έίπιιΐ8 XIV• 

XIV. 621 £.022 Β. 658 ο. ρορχηίΐίίο Ματο Ι• 

Αα(οΐ7οα8, Ανιΐ8 ϋΐίχί• XI. 33 ά. ηιίηίΐΐβτ Χ. 456 ο• β, 

459 Α. 46ο Α. ΒαεεΒί $Λ0ϋτάο9 ίη Ρ(ο1οηι«€ί 

Ααίοργηΐββ, ρΑηί8 III. ΐιο β• ροηιρΑ Ρ1ιίΙΐ8οιΐ8 ροοΐ& V• 

ιι4 6. 198 Β• ο. ΒΑεοΙλί «ϊαΙιια, ϊΒΪΛ» 

Αχίΐΐα Οτ Αβεί&ο Βγι&ηΐίηηι €• ά• βία8 βΑηςιιί• ηιίχΐιι• Ια- 

VIII• 35ι ο. ετίπιί8 ΝτπιραιίΓαηι XI. 465 

ΑχίοεΒιιβ, ΑΙείΒί&€ΐί8 απι&ιοτ ο• ΒαοοΚϊ •(ΑΚαληι «ιΙ •ιιί βί- 

ΧϊΤΤ- 676 β. XII• 534 ί. 535 α• ιηίΐίηιάίηβηι οοηΑοί οατΑ- 

*. τίΐ Ρί8ί8(τ4ΐ(α• XII. 533 ο^ 

-Ο• ΒΑοεΚο ΑΑεβτ (τιριιβ Π. 38 α• 

ΒαΒ^γΙοπ. ϊΒί 1«ειΐ8 II. 42 β. £β- οογοιια XV. 670 ά* οοίγΙΐΛονίΒ 

•ϋ ^ίβ8 δΑίιιτηλΙίΒτϋ ΚοπίΑ- XI• 479 ^• ΒλΟοΒιιηι ^ιιί (β- 

ηοηιηι βίπιίΐθ• XIV• 639 £• ηιαίβηΐαπι βηξοηϊρ ηΐλ1« £«- ^44 1Ν0ΕΧ ΒΕΒυΜ. 

οΙ«η( Χ• 43β •• ΒλοοΕυπι ββ ΒβΙΙλ ββητϋί «« Υίάβ δβητί• 
τβιιιιηοί•ή ίαιβίΐ Αηίοηίαβ ΒβιηΙΐΓ&^ββ, ρίβοβ• ΥΙΙ. 287 Ι) 
ΙΥ. ι48 ά. ηονιιβ ΒβοοΕιι• — £. 
&ρρβ11«ηιι €Αΐί^1λ IV• ι48 <!• ΒβηβνθηΕαπι Ι. 3ι β. 
Βλοοηιι•, ρίβοίβ Υ11• 3ο6 θ• ΥΙΙΙ. Βοτβηίοβ, ιιχοτ Ρ(ο1«χηΑβί βο• 

δ66 ^. ΙβΓΪβ γ. 2θ3 β. 302 ά. 

Βαεο&β, βαηιιοΐιαβ ΧΙΠ. 6ο3 Β. ΒβΓβηίοβ, Ρΐοΐβπίλβί Ρλϋ• ΕΗλ 

Β«Μ II. 45 Β. II. 45 ο. 

ΒλΙΗοη ΙΥ. ι66 ο. Βθτβηΐεβ, Οντοη&ηιιιι Γβ&ήη& 

ΒιΙΙίχΕΓβ, «αΙΠΓβ νΠΙ. 5&2 λ. XV. 689 ε. 

Βα1χι0& Ι• 94 €. ταΗλ &ρυά Ηο• Ββτβηίοβ, ορρίάιιιη ΐΛ\}γΛ9 Π• 

ιηθπιχη» ι6. ε — ά. ο&Ηάα Ι. 7* ^• 

ι8 Ι)• ο• ρο•ΐ 1>&1η6ΐιιη ηοη-Βθη8&^β8,Τ€χΡοηϋΥΙΙΙ•349^ 

ηυΐΐί τιηοιη 1&τ«(βΓ 1ιαα•Β6ΐ& II• 6ι ο* ςαΑΐηιΟΓ «ροοίβ• 

βιαχη βτοιηιιηΐ λΥ- 665 β% IX. 571 &. Β. 

ίη 1>Αΐηβο ηβθΑ(α8 Μίηοι 1. ΒίΙ>&06β νίή τβοοηββηηιτ Χ. 

• κ> β. 434 6. ις^» χηαϋοΓβ• 44ο β 

ΒΑΤ&ΐϊιηιχη»ιη6Γ«ΐΓίχΧΙΙΙ•587ί• — 44ι !>• ροραΐί 443 1>. βςα. 

ΒαγΒ&χιι τλέΙβΓΟ XIII• 565 & — Ι>ίΙ>αοί(Αά» οβη&ιηίη& Χ• 437 

ά* ίη Βΐιρβηοχί Ι&1>χο ΙΥ• α. 1>. ί. 

ι43 Α. ΒίΙ>βΓβ άβχίτοΓβυχη XI. 463 £ 

Β«τ1>ί€οη ΙΥ• ι82 β. Ληαοτβοη- —464 &. ίη οτΙ>6ΐη ΧΙ. 5ο4 

ΐί• ίητβχΚΐιιη ΙΥ. 17^ ο• ήνβ λ — ά. 

ΤοτρΑηάτί Χ1Υ• 635 ^ ΒίΒΙίοΐΙιβολβ ^αί ρηιηί ίιι•(ί• 

Βιτάί VI. λ46 ο. ά. (υκ^ηηκ Ι. 3 λ. Β. 

Βλπηοι ίάβηι αοΒατΙ>1(ο8ΧΓΥ. Βί1ί8(ίε1ιβ9 ιηβΓοίιτίχ ΧΠΙ. 676 

656 ο• £. 596 6. 

ΒλίβΑΤλβ Υ• 189 ο* Βίοη, ρ1ιί1ο•ορ1ιιΐ8 ΧΙΙΙ. 691 £• 

ΒΜ(Αηι&, Ηοηιο ^αίη^ιιβ οα- 692 &. ΥΙΙΙ. 344 α. 

1>ί€οηιχη Υ• 3ΐ3 \}, ΒίκΚγβ» ρατΑΐίΐαβ Υΐ. !ΐ46. ^• 

ΒλώΑηβκΐιβ, <Ιιιχ ΘαΠογοιπ ΥΙ. β. ΛΙΥ. 6ι4 ί, 

234 Ι). ΒΙβρΒίαβ ρίβοίβ ΥΙΙ. 5ο6 £, 

ΒΑ(1ΐ7€ΐβ8 XI• 7^> ^; XI• 495 ά. Βοα, ιηβτείηχ ΧΙΙΙ. 577 1>• 
ΒλΚΗγΠιιβ ΑΙβχληθτίηα8> 8α1(3- Βο&χ, αηαβ βχ οχηηίΙ>υ8 ρίβοί- 

«Ιοηί« (τΑ^ΟΑβ «αοκοτ Ι. αο 1}ΐΐ8 τοοβιη βάίι ΥΠ. ^86 £ 

έΙ. β. —:»^7 ^' Οοη£. να 3μ ]}. 

Β«κ!ι, ρί•οί9 ΥΙΙ. 38β Ι>. ΥΠ, 3ι3 &« 

ΒληοΕυβ, ρί•οί• ΥΙΙ. ^ 1)-β. ΒοβάΓοιηίοηβ ηΐ6η80 τβηή Η- 
ΒλαβΙοΒ» οβηΐιΐβη» ΙΥ. 176 ά. ^^ηάο ΥΠΙ. 36ο Ι). 

ι1*β• ΒβΙΙ*ηοηιπι Γββίάααιη «β•νΐ.:^64Η.Ι>.ρο8η^«Γΐ€*πι 
Μπρτράχημα XIV. 658 ά. Ρ^βηΕίη Λββ,άιιιβ 8β .Ογε άι- 

ΒβΠβτορΚοηΓθΐ γ. ι85 Ι,, ο. Χ. ?!!""ΐ1κ^;^ ^ ^^^?^*» ^• 
4*•9 « Λ•ι.;».^Ι. • ^ £ 'Ι 4ΐ7€-4ι8ο.ΙΧ.4ιο<1. άβ β«Γο 

XI• 4θ7 ι» οίαβ οοη(6ΐιαιιηε εαιη Αΐη•- 

Β.1ΗοΓ νίήα» ρο«Ηο«β «ηί ^Ι'^'ϊ^"• ί^'^. 6δι £. ™α1- 

*Ηχΐί.ο1ιο βι ΑβιΛνΐό XIV. 2^ς ®"*'=ί, '"??••»«"«». XI• 
636 £—6*7 ο. «9» ο. β. Βοβο(ι«β βηςιιιΙΐΜ 

δ6ο Ε-£ Ι,βΙΙαπ, β.οΛιιηΧΙΙΙ. ?„ °"* ί^' ** *' ""^^^ ^• 

Ρ•1οροηηβ«ί>ουιη 670 •. ^Βοΐΐχ;, 1«ου• ΥΠ. 3ϋ >. γπΐ, 

ηιηΐιοι•. οαιη ιηυΐϊβτβ ςβ$(αιπ ^^ *• 

Ζΐα. 66ο ί, ΒοΙβώΐΜ ρβη» ΠΤ. ιι9 ο. 1Ν0ΕΧ ΑΕ&υΗ. 945 

ΒοιηΙ>ν1ίιΐΒ, ροοαίτιιη VI• 262 Βαρίκί&ΐχηαχη, Δορ• Χ V• 664 8• 

1>• XI. 7^ ά. 434 β. 485 &. Βαηοΐιαβ ΥΙ. 253 &. 
ΒοηΑ ^ΐλΑ(£αοτ οριίπίΑ XV• 694 Βαίττυηι IV• ι5ι 1>• Χ, 44; 3» 

€• ί• ^ Βαχοη(ιιιιιπι τίηαηΐ Ι• 27 *• 

Βοηαιη υύί^αο Βοηαιη νΐΙΙ•Β7ΐ>Ηηαιη|Τΐηα]η,Ρ1ιοθΐιιοίαίη, 

354 3φ ρ&Ιιηβαιη Ι* 29 1>• β• 

Βοηΐλβ άβιΐ8, ί. ο• Β&εο1ια• 11. Βγκαηΐίαιη, θ-νννωψ μηηιρ III» 

58 ά. XV. 675 ά. 1>οιιί ^ί Ιΐ6 \>. μασχάλη τη€ ^Β)Λλ999 

ροοαίιιιη XV• 6^2 £• 693 1>• νΠΙ. 35ι ο. Β^κΑηιϋ, τίηο 

Τ>οηί ^βί ρΓοριη&ΐίο XV• ^θάίιί Χ. 442 β. 1αχιιηο•£ 

693 ά— £• XII• 526 β. ΐλΐίιο» οϊΙ>ο• 

Βοτ63^&β VI• 244 β. Αχη&ιιΐ IV• ι32 ο• Βίιΐιγιιί• 

Βοηηιι•• ΟΑΐκίεΐβ οβΙθΒταηιβ ργο •βΓΥ2β υΐαηκιιτ VI. 27» 

XIV• 6ΐ9 £. 62ο^ Α• Β• Βγζ&ηκϋ• 1θ£;^θ τοϋεοχη 

Βοτ7•(Ιιοη6•9 Εατίαβ Ι. 6 ά. 03( ηον&οιιΙ& τ&£, τ&άαηίατ 

II. 4ι •• ΐΑπίθα οιηηβλ ΧΠΙ. 565 ο. ^• 

Βοτη βγρήί 111.9^ £. Μοίοββί «άβοηοοΓ^ίλίητονοοκΡτιΙια 

XI. 468 α. Ραηιιοηϋ ΧΙ• 476 XII. 55ο £. ββάίοαίλ Οίτη- 

ά. €οηΓ. Τ&ατίϋ. . ριαθ ίη Ιονίβ Ιοιηρίο XI» 

Βο§, ρίβοίβ νπ^. 33ο α. 322 £. «8ο «. ςΙοΐΜβ XI. 495 ο. 
ΒοβροΓαβ ταρ^χ6πΧ9ΐο9 III• 1 16 1>• 
ΒΓ&071&9 ίηΐ€(α8ΐΙ.49 £. 5ο α• ϋ. 

ΒΓΑΟίηα, ο1ιΐ8 βίΙτοβίΓβ VII• 

3ι6 6. ΟλοολΙ)»• IV. 169 ο• 

Βτ«88ίθ8| βΙ)τίβΐΕ(ί8 τθΐηβάίτιιι» βλοοά&βιηοηίιίΑβ XII• 55ι £• 

Ι• 34 ο. ά. Βο 6« ▼• IX. 369 ^<^<^'^> ίιΐ 5ίοίϋ& ηΜοίΐυτ 1Ι• 

€• ι^φ 7^, ^• β, 

Βτ&κΐίιηβι ραηίι £τιτίατ&οθΐΐ8 0«έΙί8οα8, τιβ XI. 475 6.0• 

ΙΙΙ. ιι4 β.^ β&άχηιΐΒ, Βλοοίιί επο» οοαιιη• 

Βταιιτοη, τιΙ>ί Όιαιιαο (βιηρίαπι £ιι6γ&€ τβ^ίβ Ρΐιοοηίοιιιιι ΑΐΥ• 

VI. 223 «• 658 £. 0«άχηί β( ΗλίχηοηίΑβ 

ΒΓβηηιΐ8 VI• ^34 1>• χηοηαπιβη(ιιχη 0βριι1α:λΐ€ XI» 

Βτβηϋιίαιη ιιη§^6η(αιη XV• 462 1>. Κάδμου τνπ•^ ΙΠ• 

690 έί« ο. 82 α• Οαάιηί χηβηβλ Οοάίρο 

Βηιιοΐλ8,ρί8οί8 VII• 322 0• €οιι£. Αρροηχ(ιιτ « ΕΗο ΡοΙτηΜ• 

VII- 3δΰ £. XI. 465 β. 

Βτίζο» ^βΑ ΑΌθΙϋι η]τιΗ6ηΒιΐ8 Ολάιιβ XI• 472 ο— 475 1>• 

οηΐκα VIII• 335 &, Β• ΟλβοαΒιοη τίΐιιιηι Ι. 27 *• 

Βτοηιί&άββ» ροεαίοηυη ^βηΐΜ (^«βΙϋίοτβΒ οΐλή Οίιηοη ο( Α- 

XI. 7^^ ^• ιΐιβηοοίβι XI• '^^ι β. Οτ&(β8, 

Βτοιηία8>οοςηοηΐ6ηΒΑθ€ΗίΧΙ. 5(ΓΑΐοηίου• , ΜγηηοεΙ^Μι 

465 1>. IV. ι37 1>. €αΙΗ€τα(«5^ Μγβ XI. η^ 1>• 

ίχΌΧύϋ V• 2ο8 Α. ΙαΙίυ8 0&β8&Γ| ^α1 ρήχηιι• ίη . 

τγβοη, ΗϋταοΙβοΐΑ XI• 5ο8 Α• Βη(Αΐιηί&ιη (ΓλίοοίΓγ ηοηηίιί 
Βτνπιπι» νίηαπι Ηοι^αεβαιο Χ. ΐΓββ 8€ηΓθ8 βοοαχη 1ι«1>«1>2( VI• 

447 !>• β• ^73 Ι). 

ΒαΙ>ΑΗ V. 300. £. 6&1αΙ>ή8ΐηη•• •&Ι(2ΐίοηί§ ι^βηιι• 

Βνιοο€Α Τ1ιο88α1ίθΑ Χ. 4ι8 ά. XIV. 629 ά• • 

III• <ο4 Α. ΟΔκπιοάτχη^ «ιΙιΙοκεΧ• 4ι5 •• 

ΒυοοιπΑ χ. 457 ^• ^^• ^8 ά. β. ΟλίΑΐηυ» (ίγρηα• 11. 62 « οαΙα• 
ΒιιοοϋΑ8ζηιΐ8 XIV. 6ι8 ο. 619 ιτιο οοτοηληΐιιτ ΓιΑοβέίΜπιο* 

Α• 1). ηϋ XV• 674 α. 

ΒυΙΜ 0• 63 ^ — 64 β. ιικοτΟαΙαπιμ η1(Γο το|;ιιιβ οοιι§60η• 

Λψηματα II. 6ι ο> 1>ιι11>ί οο- άίί^ ρο8Κοιιίΐϋ ο^ίπιπι Ιιι^ο• 

Αγοη, 1»αΙΙ>ί ββριιΐ* Αο* ^Ο" ϊηίύιηχίλίηίΛηάβτ» βΐίηίά^ 

ΤΟΒΑτΐΐΙ» XV• ώο €• 1)ίΙ>ΑθΙΚΑΐί•€•Τ(ΑΙΙΙ•ηΧ49β•. 

ΒαΙ^ίιίΑβ II. 64 Ι>. ο. 6α1μ£Η•, ΤΜΐί• XII. •αν 4. 946 ΙΝΟ£Χ ΒΕΗυΜ. 

ΟλΙλίΗίιοαβ, βλΙΐΆϋο ΧΙΥ. 63ο 0&1ϋχβη& ΤΗοΜλΙλ Χ 455 •• 
Α. 629 >• Ο&ΙΙίχβηαι &οοα«&( <ΙαοΜ Αϋιο- 

€ΑΐΑΐ1λυ8• ρΑΜ η&νίβ Υ. 3ο6 Ι), ηίοηβοι ρθ8( ρα^αχη Λά Ατ- 

<>ι1β6&πιβηΐΑ Ι. λ8 ο• £.8θοά&ο> είηαβ&β γ• 3 ίο &» 
πιοηίοΓαπι ΧΙ. 483 1>. 0&Ιρίβ»ροοιι1αιηΧΙ.468£•475ο. 

Ολίοαίοπιχη Ιιι^οΒ 1. 16 ο — ι^\}^^ΛΪγ^Β, &ηιοτο ο&ρΚΑ ά^ ταρβ 

Ο&ΙβΙίΑ, Δοι XV. 683 &. 684 ο. 8ο ρΓ&οοίρίι&Ε XI γ. βίο ά. β. 

ΟΑίιάλ Ι&νΑτί ίηάίςηιιιη νίΓοβ&Ιγαοη ΥιΙ. 3ιι &. ΙΧ. 4ιο £ 
ίρηί Ι. ι8 ο. ^ Ο&ΐγάοηία• •ρβτ I2^• 4οι Β. 

Ο* βλΙί^ΐΑ Β&οοΙιΐΜ νοίαίκ 4ο3 &. 
ΑρρθΙΙαΗ ΧΙΥ« ι48 ά. Ο&Ιχρβο Ι. ι6 ^ 

6αΙιχ, ΛνΙίξ XI. 46ι θ--463 &. Οαιηΐ^ΐοδ , 1./άοταηι τβχ το- 
48ο 1>. 8ς^• αιηίοίΐί&β XI* τ&οίβΐίιηιιι Χ. 4ι5'0• άφ 
Βθ2 1>• Ατηνι 6( Ααίοί XI• 0ΑηιΙ)7βί8 βχρβ^ίϋίο ία Α«ςγρ- 
48ο β. ^. Ν&ιΐ0Γ&(ί(&6 β. ιαχή XIII. 66ο ο; ι1• 

Ο&ΙΙϊαι* Ηίρροηίοί Αιηπιοηίβ €&ηιο1ορΑΓ^2ΐίι V• 2Κ>ι ο. 
ηβροι ΧΙΓ• 637 ^• Υ• ^^8 ο. 0&πιοΙη8 αββ&ΐα• ΙΥ. ΐ3ο £, Οο磕 
ίχχ Ηαηο Έυροΐίβ Κολακαζ ΙΥ• ι43 £• ι44 &« Β&οίτί&ιχί 
£ιιΙ>ιιΙ&ηι Βοηριίκ Ι. 23 £. Υ. γ. 319 α. 
3ΐ8 Ι), ο. ΥΙι. 386 1>. XI. 6ο6β&ιιιί8&, Ι&ηί 8θΓθΓθΚΐιχοΓΧΥ• 
£• ίη αβοίοπιχη ηιιιηβΓΟ ιηβ- 692 ο. 
πιθΓΑ(ιιβ ΙΥ. 169 &• (ίΒϋβ €αηιρ&ηί&β Υ)η& Ι» 26 £. 
οαηβηάι ροηίαβ ΙΥ. ι84 ά. Οαποογ. Υίιΐο Αβ(αοιι^, β«Γλ• 
οοηνίνίιιηι ίηβΐίΐαίβΐθ £ηςί- 1>ιΐβ» 5^αί11&. Οαιιοοτ β( βοΐιί• 
ΟΐΓ, ^ιιθ(1 ^ββοηρβίι Χβηο- ηιΐ8 ρβιΙίΒαβ ^ΑθίαηΐυΓ ΙΟ• 
ρΗοη γ. 187 £• χηοτΐαιΐ8 68€ 9^ ^• €&ηοο)Ιιΐ8 Υΐί. 3σο £. 
ρΑυρβτβΐοχηηίιιχητβηιχηβςβ- €ΑηιΐΑα1ιΐ8» 6<1ιι1ίιιιη ΙΥ• ι5α ^ 

ηα• ΧΠ. 537 <^• 1^7<^^^">^^"'^β^'^^^™^^^'^β 

€•ΙΙίΑ8, οτΑ€οτ ΥΙΙΙ. 343 Β. ο. - 5ΐ7 &. ΧΙΥ. 664 ο. • 
€Αΐ1ίο1ι(Ιλ78 , ρί8οί8 ΥΙΙ. 282 βΑΐι^οΐΑΐ>ηιπι τβ§;ί8 Ροηλπιχη 

6—0. Υ.3θ6 β. άβ 0Αη<1θΐΑΐ>Η•ΧΥ• 

'θΑΐΙίοτΑ(68ΑιΙΐ6ηί6η8ί8ΐΥ.ι66β. 7^^ ^• 8^9* 
€ΑΐΙίθΓΑ(β8 £&εο£ΐΑθηιοη1ιΐ8 ΧΙ* βΑπάν^^*» ρΐΑΟβηίΑ Ι. 9 *• ΠΓ• 

78» 1>• 17=» Ι)* Χΐν. 644 ο. 664 6. 

6ύ1ίπΐΑθ1ιιιβ, ΑΓοΙιοη Υ. αΐ7 1>. βΑηίοίάίαιη, £β8ΐ:ιιιή &ρα^ Αγ- 
βΑΐϋχηβιΙοην οτ&ιογ III. ιοο ο. ^ίνοβ III. 99 β. £• 

ίί *?*^; ^χ^ί^^?^^Ι 5^?'β*η" νβπΑΐίοιιβ Ι.Αθθΐιιοα• Ι. 

539 £ VI. 242 4- XIV. 6ι4 ά• ^8 α. εαηΐβ οΑυΟίοβπι ρΑτίι^ 

ωΐιοητιηιιΐ) ριβοιβ ΥΙΙ. 383 ^ ^„^ ηίβοίίϋΓ νίάβ Π. 55 

&^^ ίτΗ&οβάαβ XII. οταεαίο βί|ηίΑθΑΐ)&ΐ 86η€οηι 

^-ί;ίΡξ"5' ΡΙλ'®*"" ^βοιριιΐιιβ ηο„ι ίι^,-^ι 8οόΓΑίβ8 IX. 570 

XI. 6ο8 β. ί. ο. ο^ηί8 οΑΓοΙίΑΐΐΑβ VII. 5ιο 

ΟΑίΙιρν^οβ ΥβηιιβΧΙΙ.554<^3. ,. ,αα. πΐΑΓίηυ8 ΙΥ. ι63 α 

ΟΑίΙιβΛβηββ, ^θΐηΗβο^^αβ ΑΛβ. ^. ο^ηβ, απΑηαοΓ 1)θηί• βχοβί- 

ηιοη8ΐ8 VIII. 34ι Γ οΐ) Τη- ι^„ι χιή. 6ιι 5. α οΑηιχιιι 

Ι^ΐΑΐη ιηβΓβΐηοβιη Γβιη ^α- ο„ηβ νβ80βΙ)ΐηΐιΐΓ Οτββοί ΥΠ. 

ριάΑϋ 8ΐΐΑΐη VIII. 338 £ ,β, 1>. ΐΥ. ι65 Β. ηοΒϊΙββ οα- 

€Αΐ1ΐ8ΐ3αιη,ηιβΓβΐηοιιΐΑΧΚ486 ^€9 Υ. 2οι α. ΧΠ. 54ο ιϊ, 

Α. Χΐυ. 685 ^. ο. Οβηίηβιη νίίΑτιι Αβίιηΐ: Οίπιϊοί 

Οα11ι81ο• βΟΓΟΓ υΐι«8 ΐν.χδβ ο. χπι. 6ΐ2 Β. υΐ. 96 £. 

ΟαΙΙμιο, ταβτύίτιχρ ΧΠΙ. 583 :α. η •.• ^τγ /* ν. 

ΟΑΠίβίΓίΐΑ. ΐηβΓβίΓίχ Υ. 220 £. ^"^^'^^' ^^' ^^ ^• «' 

€Αΐ1ί•κτΑ(α•, έ1οχη&β;ο^8 ΑΛβ- ^*'*η*'>" » » ΚΒοΛαπο Πανίο 
ηίβηβίβ IV. ι66 «. XII. 553 *4νβοΐ* ίη δίοϋίΑπι Υ. Λο6 {. 
•. ΧΥ. 690 Α. €οη£. II. 44 α. ΟΑηοριι• ΠΙ. 9<> ^ ΥΠ• ^^ «• ΙΝΟΕΧ ΒΕΒυΐΙ. ^47 

ΟΛΏονίϋΛ ]^ΐΑ0βη(Α XIV• 647θλρυΐ βλΟΓαιη II. θ6«. οηιηβ• 

' α. ΝΠί οΒΠΐιηι II, βχΐη •6η•ΐΜ ίη ορίίθ XV. ϋγ^ α 

βληείι&ταβ ΧΙ. 473 ^ βς(]. οβρί^• ^^^^'^^^ο** 1ι&1>θΓο βιΐιί 

Οβηΐϋοηλπιχη νληκ ^βηβτλ νίβαβ βΐιηαβ Χ. 442 ά. εοη^ 

XIV. 6ι8 θ. βαα. IV. ι68 ο. 

Οιηίοτβ• &ριιά Ήοιηβηιιη Ι.€&γαΙ>ιι8, ρίβοίβ ΙΙΙ« ιο4^••<]^• 

>4 •— ^• €2τ«ηί ΜΑΟβάοηι» οοηνίνίυχιι 

Οβηαβίηλ τοβη» III. 97 β. ηαρίίλΐθ IV• 1 38 1>. 8ς<]' 

€βρ&ηβιΐ8 IV. ι59 &. VI. 338 β. 6&Γΐ)ΐη&, Λραϋ&βορρίάιιιηΧΙΙ• 
Ολςίιββί&β, ιίΒιοοη XII. 538 £. 533 ά— £. XII• 535 θ. 

βιαβ άίοκαιη XIV• 639 α. 1>. 6&Γΐ)αηοα1ί Ιη^ίοί XII. 539 <)• 
€&ρί11ιιι αιιατο ίη Ιαοΐα (οη- Ο&ΓοΙίΑη&β ρίβοίι Ι. 5 ο. νΠ• 

αβαίιΐΓ XV. 57^ »• 3ο6 ά. 8^^ 04ηι• οατο1ι«Ηα• 

€&ρί(ο, ρχιοίι III. 119 >• VII- VII• 3ιο α. 8αα• οοηοοοκη 

*)6 β-5ο7 Ι). £»οίΗ• νΠΙ• 357 Ί). 

Οιρηί38 τΐηιιηα Ι• 3ι ο. €&τοΙιβ8ίαηι, ροοιίΐί ξοινα V• 

0«τ>ρ&^οοίΑ Α^υΑίη 1ι&1>θε ορϋ- 198 ο. XI. «74 β• βί]^. 

ηΐΑπ II• 45 β. τβχ ΟΓορΙιβτ- €&Γοίηαβ. ροβ€& Ι• 33 «. 

ηθβ Χ. 44ο Ι), ΜίΐίιηΐΐΑίθβ Ο&ΓάΑηίΑΐθ, βιαζαο Βροοίοι Ι1Ι• 

V* 313 Α• οοίοιιία Κοπιαο Ι. ιι4 £. 

ΛΟ Ο• 6Αρρΐ(1οοθ9 ρίβ(οη&€ΑΤ(ϋΑ,Τ1ιταοΙ&βορριάαηινΐΙΙ• 

3Τ(θ ρΤΑβ8{ΑΙΐ( III. 113 €. 35ι β. XII. 530 ά^£• 
ιΐ3 Ι». €Αρρ. ραηί* III. ιι5θ&τάιι• νβΐ ΟΑτάαηι II. 7^ •• 
Β• IV. 139 β• ρΐΑΟβηίΑ Χΐν^ΟλτίΑ ΡΗοοηΙοο ηοηαίηΑΠίτ IV• 
647 ο. 174 £• ί^ί (βηρίαιη Ιονί•- 

€•ρΟΑϋ9 II. 63 Α. IX. 4ο5 £. Νβρίαηι Π• 43 α. Οαγμ αΐίς 
ΑΐΙΙ. 56^ β. ίυΓΑΐηβίΚαηι ρβχ τα/Λΐα&ρ ίητβηκοΓβι •Μίτ««^ 
ΟΑρρΑΐτίη IX. 370 β. φο^ν^ωρ Ι• 38 1>. ]ί.β1βςίΙ>ν• 

Ο^ρτΑ, οο^ηοχηβη Νίβοηΐ» χηβ- ρτο βθΓγί» ιιΐιιηϋιτ VI. 371 
τβΐχίοίι XIII. 582 6. £• Ναχι- Β. οατνίρβά•• VII• 33ο α• 
ιιϋ XIII. 587 α• 8Αΐηιιηι ίηοοίαοηιηΐ XV• 

Οι^ΓΑβ ηοΒίΙββ Ι. 38 Α• ΧΙΙ. 673 ά• ο. 675 Α. Οληβαιη ο- 
-94ο ϋ. ιη&οΐΑηι 1•Α0βάΑθΐηο- Ιοιιτιι II. 66 ί. 67 α• 9ΤΛ&Μοέ 
ηη IV• ι38 £. οΑρηπΑΟ οαγ- ΧΙΙΙ. 58ο 3. α^Χ•« XV• 665 
ηίβ ϋβηβ τοΒα^ίδβίιτιηηι β(£β- ά• Ιαειί^ΓΟ IV• ΐ7^ ^• 
οίκ Ηοπιίπϋηι ; »οά ιιι^οηι Ολτϊολ ίσχάφψ II• 55 α. III• 7^ 
ο<Ιοτοηι ν2ΐ(1β ίηςτακαιη IX. 1>. ΟίιηοΙίΑΟ Ι. 3ο 1>. ^αΙβίΑ 
4θ3 Β. ο. 6χ οΛγτΛτηιη \&οΐβ 6£ί1οϊαη( •οιηηΪΑ Ι• 37 ί^ 3ο 
θΑ8βιι• ιιίΑνίββίιηιιβ XIV• 658 οΑηοίβΑ^ίίατΧΐΥ. 652ΐ>.8αα• 
Β• ο. οαρτΑ Λΐΐιβηίβ πΰο ιιι ρΓΑββίΑίικίβιίηιΑοΑιΗοΑοΧίν; 
ΑΓΟβηι Α(ΐ5εβη^ί( ιιοο ίηιιηα- ο52 Β. ο. 
ΐΑΐατ ΜίηβΓνα• ΧΙΙΙ• 587 α. €Ατί3ββ, ΟΒΙί ορρΙ3αιη III• ιο5 
ΡΓΟΤβτΒίιιηι : Αά οαρτλβ βίΐ- ^. β. 
νβΑ(τ69 χηίιάχηιιτ 111. 83 α. €Αηοη,οο<]αί ηοιηβη ΙΧ.377 ^. 

ΟΑρτίοοΡβ, ΑβςοοβρΒΑίιΐΒ, Ανίβ Οατιη&ηοταπι ιηο• ίη ρτορίηΑ- 
νΙΙΙ. 353 ά. (ίοηο II. 45 £. οίοιαη αοαιι- 

βΑΡτΐβοαι 111. 76 ο. 84<]. XIV. (Βίηαπι II 67 α• 

65ι ο, ^ ^ βΑΓηβοταχη £β•ιί έΰβ• Αρα3 Ι<α- 

βΑρτίβοαβ, ρίβείβ III. 107 ^* ε«έΙ&βηιοηίθ8, IV• ΐ4ΐ ο. £. 
VIII. 355 £. XIV. 635 β. ^ 

ΟΑριίΑ. (6οη£. ΟβηιρΑηίΑ.) ίΒί ΟαγπιΒιιβ Α88Αη8 οΗπι νο8οο- 
▼ίηαπι ΑτΒαβήναχη Ι* 3ι ά. Βαικιιγ χοςβ8 Ι• 9 *• '^ ^• ^^ 
ίη ΌίαηΑβ ΐοπιρίο βοιτάΒλ- ε. ηβο ΐΑτηβη ί^οταΒΑπΚ 
(ητ ροεπίαχπ Νβ8(θΓθαιιι XI• βΗχΑ8 Ι• 35 β. εϋχΑο ίη βίι• 
466 ο. 489 Β. ο,. ΟΑραΑβ ιιη- ΑίΑΐίοηθ Αρροβ^Αο III• 5& Β. 
ίοοηηιιη XV• 688 ο. τίηιιπι 89<|•«1ί3αΐθ Α8•1•Ρτ&ο•κ«η τί- 
Ι• 37 ^• ΙιηηιΠΑ Ζϋ 5ι8 ■• Β. 3οιιΐιιτ ΧΙΥ• ο56 «• Β• • 248 ΙΝΟΕΧ ΚΕΒΟΙΙ 

€Αηιιιιιη ΗαχηΑη&ηιιη ββα α- ΧΙ• 468 ο. ρ&•(οηπη Λ^άΜ 

ΎΟΟΒΎΪϊ Ηοιηίηο• αη οοααί- Α(Ιιοιιίβ9 το αψά«νορΦ9 V. 

ΒΑτία XIV. 66ο £. 2ΐ3 ά. 

Οβιρ&βΑ, 8&1(3ΐίοηίι §6ηυ• Ι. €&β(τλ(ίο πιαΗθταηΕΐ α Ι^γάίΛ 

15 £. ίηνθη(& ΧΓΙ. 6ι5 ο* 

ΟλίτΑβ, ορυί3αιη VI. 262 ά. 6«(&ρ)ιτ&οιί V• ^^ /• 
0•τϋι&θα, όοϋηβαΐαβ ορρίΔαχα €λΐο (πιιάοΓ) ΙαχτυτίΑΐη ηο»- 

X. 456 £. ηιιΐΐοηιιη •οοιι•α( VI• 374 Ι. 

Ο&κύϊΛεο « δοίρίοηθ βχρα^α- 6&(ο61βροη ι 1>β•ήλ Ναιηίϋ»•• 

(Α XIV. 667 Ύ. ιίΙρΕίαιη θχ \. 9^1 1>• ο. 

€ΑηΙι&^ιιβ Ι. ^ α• Οα^Ηα* Οαταπι• , το^αΐη• ΟΑίΙαβ ΥΙ• 

β'ηίθηβββ ΑΟοίοΐΑίβιη ρο(τιιι( 262 ο. ά> 
ί(ΙιτίάΑ(ίβ V. 3ΐ5 6. Οατ^ ΟαιιοαΗβ ΙΧ* 37^ ά* 
(ΙΐΑ^ίηίβηββ• (Αρθ(6β Ι. 38^Α•€Ααοίηαιη τΐηοικι ^.^7 ^ 
Υ68(6ηι ρτο(ΐθ8Α]ΐι οπιοταηΚ Ολαοοπ, ΝβρΚίιηί £1ϋι•Χ•4ΐ2ΐι• 
0Αη1ΐΑςίηίβη8β8 €3εχ• (αΙοπ- ΟΑαϋηΑβ, ριβοίΐλΐη βρ«θίο• ΥΠΙ• 
η• XII. 54ι Ι), ίη ΟαγκΙια^;!- 556 β. 

ηίβηβίαιη άίιίοηβ οβί: ίοηβ 0Αΐιηιΐ8| ΟατΙαο ορρίέίαιη ΠΙ• 
Α^αΑβ οΙοοΒΑβ II• 42 6. £• 7^ &* 

ΟΑτατΑ, ΟαγΙαο ορρίάαιη 11 43 α. ΟΑίλητυ, ίηβίλίΑ XIV• 621 ι» 
βΑΐγ•• ηαοβ» II• 026. €ΑαροηΑ XIII. 566 1>. 

6αι7Ά| ηηχ ατΙ>οτ III• 7^ ^• ^οΙ>ββ ο^τηίοαβ^ IV• ι66 Α• 
Οαγ^α(χ£Ιοι» IX• 392 ί• ΔΟιϋβ- ΟβοΓορβ 9*φνη€ XIII• 555 €ΐ• 

ίηαιη ΑαβϋηοιΚββ VI• 24 1 ά. ΡτοτθΓΒίιιχη VII• 285 £• 
Οι»γ•(αβ9 ορρίάαιη £αΙ>οβΑ0 Οβιίταβ •οο<α V• 3θ5 1>. 

νΙΙ.3ο4 Δ. Ιν• 169 ο. £• οο11• ΟβΙαβηΑβ , ορρίάαπι ΡΙιζτεΙαο 
IV. ι35 ©. V. 212 Ι). ΟβΓ7- IV. ι84 α. Χ• 4ι5 1>. "^ 
■εΐΑο ήΑϋηιάοβ VII. 2|^ ο•€β1θΙ)Α, ταα ΧΙ. 476 ο— £, 
I^Α^οx1^Α6 ορρίάαιη ί,οι ά. €ο1•8, Ιιογοα 'Χ. 442 α. % 
βΑΑΑηάοΓι τβχ Μαοθ ^οηίΑο, Ηο- €β1βα•(Αβ •α1(•(ϊο XIV• 639 ί•. 
ηιοΗ 8(α€ΐΐ08ίβ$ίιηιΐΑ XIV• 6β1(Αο α^ άοχίτΑχη €σητοΓ»ί 
620 1ι« ίανβηί» 35 ΑηηοΓΟίη ιΐβοβ ΑέΙοτΑοκ IV. ι52 ^• ίη• 
•οάοη• οοβιΐ8ΐ>Α( Ι. ι8 α• £γα- (οχ οοβοΑχη ^ΙαιΠαιοΗο €€χ^ 
(βτ βία• ΑΙοχΑτεΙια• III. 98 (Αΐηίιιο οοηςτβθί €οηΜΐβν•- θ. §ΐΑ^ίΑ(οηιηι οβηΑχηβη ίη- ηιιι( 1 54 α. ^• βΐίκίοτβ• 

•κίΐιιίκ IV• ΐ55 Α. βΑΑΑΐκΐΓβ- ιιτιπι ι>^ι)υη^, (βηαίοτο• οοτο- 

Αχη οίνίΙ)τΐ8 £Γ6^υοηΐΑ( ΧΙ• τίβιβιη IV• ι52 ο• ίη ΒβΙΙαχη 

784 Α. βίιχβ 1>«ηβΐΓθ1βηΐίΑ αΔ ρΓΟ&θί806ηΙβ8 ρΑΤΑ•ίΚ08 πΐΑςηΑηι ροκβηηΑηι βτβοΐαΑ οαηι (Ιιιεαη( ο( ΒΑτάθ8 VI• ^46 
08(;1)βχηβ(Γία8 ΡΙίΑΐβτβαΑ XII• ο- ά. απιοτο ρυθΓοηιζη άο^ 
6^2 β. 1β€(ΑηΐαΓ ΧΙΐ1• 6ο3 α• 

ΟΑΑΑηάτΑ» Α2Αηΐθηιηοηί8 οοη- Ο6η8οτβ8 Κοπιαοι XIV• 66ο ο• 
€ηΙ>ίπ& ΧΐΓΐ. 556 ο. 56ο <!« Οβγα. δΑίηοιΗτΑοίοΑ Ι. 28 β• 

6Α8Αη^Γ6Α XI. 7^ ^• 11^• 99 β• ΟβρΙίΑίΙοηίΑ III• 9^ &• 

0Α8βΐΜ δίοιιίαβ ρΓΑβ8Κ&ηή88ί- ΟβρΙίΑΐοβάίΑ» ορρί^αιη VII• 
χηα• Ι. 27 0. XIV• 656 α• 1>• οο2 &. 

€1ιβΓ8θηθ8ία8 II• 65 ο. ΙΧ•€6ρΗΑΐα8 ΑπΐΑηΐ8 αΙ> Αινοηι 
,570 ά. Ογΐΐιηίΐλβ XII. 5ι6 ά. XIII. 566 ά. 
ΡΗητ^ΐλβ ί\}ΐά. 8)τΓΑ0ΐΐΒίιΐ8 Ι• €6ρ]ιί8θο1β8# Ηί8(τίο χ. 453 «, 
27 ^ Ττοηιί1ία8 XIV. 658 Β. 66ρ1ιί80 ^ο(ι18• ΑοΗΑτη•η8ί§, οί- 
ο• ά• οα8βο XIV. 658 !> — β. πιατο6(3ιι8 IV. ι3ι ϊ>, — ρΑ(«τ 

€Α«ίιΐ8 £Ιβα8, Ιβηο ΧΠΙ. 693 £. ΤοΙβπίΑοΙιί ΑοΙίΑΤηοπΑΐΑ IX. 

Οααβϊα* ατοπια ν* 198 ά. «ζ 8γ• 4θ7£• 
τΐΛ XIV. 65ι £. 0Μ8ίΑ (οιτα ΟβτΑχηίοοΑ V• 2X2 •, ΧΙΙ« 633 
IX. 4ο3 ά. ά. νΐ• 358 6. 

βΑΑΟηοΑβ ηαοοΑ II• 54 !>— ^ 0•ταοιι» Ιμτοα α οοααί• οοιι•#• 

Οαακου οαηη ρόοαίαπι ηιοηιΐτ οτοι•• υ• 69 «• ΙΥ. ΐ|& Ι• ΙΝΟΕΧΚΕΕϋΜ. 349 

ΟβηίΒα II• 5θ Β— θ• Λβίι ίη Νί€08(τ«Η £«1)ΐλ1« 

ΟβΓΑβαβ, Ροηά ορρίάαιη II. 5ι 8• Ροβη6τ&(οη1>ιιι XV• ^85 £• 
ββτοορα 9 αηΐιηαΐοαίιιιη IV• ΰ1ι&«Γ68(ταΐη•, β£ΐι1αβ XI• 474 !>• 

ι53 Τ). ΟΙΐΗβηρραβ XIV. 644 ί. 

ΟβνοογΛ, πΐ6Τ6(ηχ ΧΙΠ. 587 6•€Η&βΓοη Ρβΐΐοηβηβίβ XI• 609 1>• 
Οβτοιιταβ, V• 3θ8 £« ΟΙίΑΐοβθοηϋ XII. ^^7 β• 

Οβκτοηχι £1ίαβ XIII. 557 «•. ΟΗ^ΙείάΐοΑ VIII. 534 β. 
ββνΒΒνιιιη οοιηβάβΓβηβίΑδοΙίπιΟΙι&Ιοίβ, ΕιιΙ)θ6&6 XIII• 609 ο• 
ΙίλΒίΐηηι II. 65 £1 οθτοΒπιιχι 6οι β• οοβηαβ ίΙ>ί ΛΌγ&ΧΛίνΜ• 
ταοάυΜΛτη &11)αηι ηοπιίη&τίκ IV• ι32 β. VIII. 36ο ά* οηαι 
8ορ1ιοοΙ•8 II• 66 &. οοτ6ΐ>ηιιη .€1ι&1οί4ϋε& νίτζίηβ χιαράϋ• 
Ιοτί$ ύΐ Γ6§ί8 XII• 5ι4 β. εβΙθΙϊΓΑγίΕΑηηοεΙιιιι ΜλΕηα• 
5βθ β. ρλΐηα&β οοκΒηιχη II• Χ. 44ο £. βΗ&Ιο. βηββ• ΛΐΥ• 
71 ο-ί . 6α7 Β. £οί III. 75 £. 

βοτ68 Ι&βίοηβχτι Ατη&( XIII. 566 ΰ1ΐΑΐοΪ8• Τ1ιτ«οί«β ΧΙ« 5θ2 Β• 
ά» ΟβΓοτίβ &ϋλ £8ηηΑ III• ιο8 Χ« 443 ο. ^ 
€. 06Γ68 ποτηρίοφό^ίΧΙ• 46ο01ι&1οί8, ρίβοίβ VII• 338 ο. ^. 531 
ά, Κ&η& ί. β.£Ιοιΐ8ίηί& XIII. ο. 323 α* 
^ , βνΠΛΟββ 

Χ. 455 ο. XIV. 624 β• οηηίαΓ XII• 53ο Β. 

€βη8, ρί8οί8 VIII. 355 ε. ΟΗΑΐηββ, οοηοΐιγϋοηηη §βΒΐι• 

Οβτηορίιοτοβ , 8&1(λ(ίο XIV• ΙΠ. 87 &. ^ο ο. 9^ α. 

629 ά• β• €ΐΐΛηΐ8βοβτΑ8υ8 II. 5ο ^. «, 

βοηιο8» ΤΑ» 8ΐοηιιη XI. 476 £. €ΒΑπιαβρί(ν8 XV• 68ι ά, 

^7$ ά. εΐΐΑίιηΑ, ρίβοί• VII• 327 £• VIII. 

θ€Τθ§Γ&ρΗί& 9 ξηρογραφία V• 355 ο• 

30Ο Α. 2θ4 Β. €ΐλΑΧλθθΐιι•(β8• βαγίιΐ8 υ. 43 «• 

Οβτγΐιιβ• 8τί8 νίΠ. 332 θ. €ΐΐΑΓΑΧ68> £γα(6τ 5»ρρΙιιι• ΧΠΙ. 
Οβτγηί&• ΑοΙίΑΐΑβ ορριάυχη Ι• 696 Β, 

5ι £. ΟΗΑΓββ ΧΠ. 532 Β - β. 

耫(ηι, ρί8οΐ8 νΐΤ• 523 α, 1>.^ €1ΐΑη3βπια8 Οπ(α Χ. 436 ο. 
Οο8(τβιΐ8, ρί8θί8, Ι^Αΐίηβ αιιιώΙ €ΚΑηΐΑ8 Χ. 4ι5 ^ 

VII. 4ο6 β— 5ο8 ά. €ΗΑΓίηιΐ8 VI. 334 £, 

Οουβ, ιη8αΐΑ. Γιΐη§ί ί* Κ4ω €1ΐληρριΐ8 Χ. 4ι5 9» 

ψη€ νησον II• 6ι ά* ίη Οβο ΟΗϋηβιαβ • ρΙαοοηεΑ α ρ&ηίΐ' 

&ϋα8 III. 77 β• Ιη ^• ο^ρί- XIV. 646 ΐ». 

^18 ηθο τηθτβ(τίοο8 τίρβηιιη-€ΐι<ΐΓίΐ68 βΐ Ηοταο Ι. 36 ά. 

Ιητ ηβο ΗΒίοίηΑβΧΙη. 6ιο ^. όΐιαήιΐα, Ηειιβ ΠΙ. 77 &• 
Οβγχ. Α^ βία8 όοχηιιιη νβηίΐ ^ι].1^^^οη XIII. .6θ3 5. ο. 

ΗβΓοιιΙββ V. 17^ Β. ^ €ΗΑηηί^θ8 V. 187 ^• 
01ΐΑΐ>ηΑ8 ίη Αβ£;7ρ(ιιιιι ζηι§;τΑ- €ΙΐΑηηα8* ΡίβίιΚΓΑίί ροΙβπίΑΥ» 

Ύίΐ XII• 532 Β• ΟΙιαΒΗαο £- €ΐια8 Χυΐ. 609 ά.— ΟΙίΑπηί 

Ιιαβ €(β8ίρρα8 IV• ι65 φ. δγΓΑεηβϋ νθΓβίοαϋ οκα^αεΙα 

€Ιι•θΓ6η:ιοηνιηθ8η8ΧΙ.482ΐ>•ο• 1• 4 α. Β••-- €Ι]• ιίΒίοβη ΥΒΐ* 
€1ΐΑβτβρ1ι«η68 Ι• ι4 β. 344 ο. 

ΟΕλοτβρΙιιΙί ΑΙ» (^ιιΟΓαπ) «ΙκβτΰϊίΑπητΙικ, Χ. 436 ^. 

Ρ1ιι1ίρρα8 IX. 4θ7θ.) ΙΙΙ.ιΐ9εΐι&τοη VIII. 34ι ^ χυΐ. 

ί. 130 Α. νίΠ. 539 ά. 597 ^• 

€1ΐΑ6τβρΙιοιι« ρατ88ί(ΐλ8 Ι V• ι54 ΟΐΐΑΓοη^ΑΟ 1θ(;68 Χΐν. 6ΐ9 Β. 

β. ιοβ β. ιο4 £• ι65 «• VI. €ΐιοίτοιηΑθ(τοη IX• 4ιο 1>-*β. 

343 Α — α. VI. »45 β. Χηΐ.εΐιοίτοηοιιιίΑ XIV. 629 ^• 

684 •. ΤγΐΜηα ίιιΐβηο0ΐνΐκ^^)>#>ίτί§ορ1ιοη VI• 249 β•^ 

«η β•ΜΚ λϋ^υί• Αο ιΙοιιΙα• VII• 398 •• 

ρΐαιίιον V• 9ΐβ^ >Β{•β» 6οα• ΙΠ. 75 €. οβ- 95ο ΙΝΟΕΧ ΒΕΚυίΙ. 

τίοΑ• XIV• 652 ^• ο• Ιβριιβ €ΐιτ6ΐηοηίέ[θαιη 1>^ιιηι VI• 

IX. 4οι 2. 25ο £. 

6ΐΐ6ΐί3οηίιιηι, ΙιοτΒα XV• ^77 €ΐ)Γοηιίιΐ8 , ρίβοί• VII• 38^ Β« 

£. 684 ά. 6. 528 Λ. 

εΐΐ€Ηαοιιί8ΐ»β VIII. 36ο &— (1. €Ηιτ8αη<1ιβηιιιιη XV. 684 ά. 
εΐιβ11&Γ68, ρίβοή ία. ιι8 Ι». ΟΐίΓγββ ΧΙΠ. 609 1>. 
ΟΙιβΙΙοη, ρίιοί• VII. 5ο6 €Χ\ιτγ%Μ Χΐυ 56ο θ. 

5θ7 Α• ΓΐίΓγβίΙίΑ €οπηΐ1ιί« Χ. 49Μ^ 

Οΐιβηηίοη IX. 39^ ο. 61ΐΓγιίρριΐ8, βιολβ ρπηοβρ• 

€ΐιθΓαιηΙ>λ«, οοηοΐιαο III. 86 VIII. 355 Β. 

Α. Β. ^ ΰΙίΓγβΐρριιβι Ρθίορί• £1ίο• XIII• 

ΟΒϋΠοηβιί ΒαΙΒι II. 64 ^. τνρόί 6οί5 α. 

II. 6^ ε. IX• 370 ά. €!ιτ78ίρρυβ9 •αΙ(•€οτ Ι. αϊ ^ 

€ΐΐ6ΐί&8, VII. ^83 6. €1ΐΓν8ί8, χηοΓδΟτίχ XIII• 667 £ρ 

ΟΗίίΙηιπι XIV. 648 Β. 58; ύ. β. 

€Βίιη3βΓ&, ιηβτβιήχΧαΐ. 583β. ΟΐΓτβοεοΙΙ• III. ιιχ «. 
ΟΒίΓοηοηπ•. νΐάβ €1ιβίΓθηο-€ΐιτγ8θξοηη8, ήΒίο«η XII• 555 

0312. θ. ΛΊ1Ι. 35 1 β. 

ΟΗίιοηο» ΏίΛΠΛ XIV. 629 6, βΙίΓγβορΙιοτ&β XIII. 609 Γ. 
01πα8. Ι. 38Β. 0011.36 €. Χαΐ•€1ιτν8ορΙιιγ8, ρίιοίβ IV. ι36 

566 ο. ΟΒϋ αΒ Οβηορίοηο ι.'νΐΐ. 384 €. ά. 

οοΐβτβ τίκβπι β^οοά Ι. 36 Β. ΟιιΗοΓθ<1ΐ9ρ8ΐΐ8, τοχ δγηβει 

ρτίιηί 6χηά8 8οχτί8 ιΐ8ί VI• III. 1 36 α. 

365 Β— 366 £. €Βϋ8 ίη8]<ϋ&8 €ΐιν(Γί ί68Μΐ8 ^ίο8 Α(1ιαιί• IV. 

•α:αιιη( ΕτγκΒπιβί IX. 584 139 ά. 1 3ο ^. 

(1. 6. €Β]λβ ιη«η8Αβ Ι. 35 β. ΟίΒοηαηι, £•Βα III. 7^ ^ 

ί. νίηαιη Ι. 28 ^ μ ». β. 32(;^|,ο„•^^,„^ ροοαί.ιιη III.• 7» 1>. 

£ 55 Ε. Εαιίβ 1. 3 ί• Μϋνη χγ, 477 β. £. 

XI 486 β * ' • 

ΟΒιοβ βΑάβπι ^αΑβ 06ΓΜ XIV. _^ / ,^3 α. Β. οίΒηιη Αραά 
€ΐιθΑ8ρβ8 β. II. 45 Β. ΗοηιβΓαηι οΑρίαηϋ ^^^^ηΐη^ 

€Βΐ>βιΛχ Χ. 452 β. "^" οαΒ.«ιΐβ8 Ι. ι £. 7 £ 

€Βο«ί1α8. ροβε. νΠΙ. 345 3. V, 19^ β. ο^Ι» "1*^ ^"Ιο•^. 

-ΟΒοϋΓίηαβ ρΐΑΟϋπίΑβ Χΐν.^^^.ίί?• . Ρ^^;:)^*•^ ορρκίιαι, 

647 Β. ο. ^ ^ λίν. 657 ο• 

€1ιο*•8. £β8ΐαιιι Αΐΐιβηίβ VII. 376 υιο*θΑβ τοΓβ νινιιιιΐ II. 46 ο. 

ο. Χ. 437 Β ύ. β3βΒΑηηιτ IV. ι33 ο. Οιοα- 

€ΒΟη^Γίΐβ8 ραηί8 111. 109 ο. <!«<? ρΓΑβιηίαιη Χ• 457 «. αο- 

υ5 ^, Γο»β ΧΙΪ 5ΐ2 ο. 

ΟΐιοτΑβί XIV. 633 Α. Β. ΟίοβΓ II. ^ 1>. 54 {. 

0ΒοτΑ8ΐιιϋ II. 7^ ^* €ίεα((ΐ 1Π• 85 Β. 

ΟΗοΓβ^ίβ, ηιβΓβίΓΪχ ΧΙ11• 577 ο•€ί<1ηη8| 8ΐι1(ΑΠο X1λ^ 63ι (1. 
€λοτ£α89 τηοά\ΐ9Μνλη9»ωςΧίν,αΜσΛΛ ιιη§ικ*ηή8 ηοΒΠϊβ XV• 

6ι8 ο• 689(1. €ϋίείιι$ρΑΐΐ]*8ΐΐΓ ιιο^. 

€ΐιοτιΐ8• Εχ νβίβηιχη ίη8ΐί(ιιΐο€]'πιο1ιΐ8, ίηβιιίΑ III. 133 «1. Οί. 

οΒοηΐ8 ΟΑπίηηι ψτΛβϊτβ όο- ιιιοΙίΒβ ελΗοαβ Ι. 3ο Β. 

Ββ(> ήΒίοίη«8 ν6χο8υεοίη6Γ€;€ίηιυη Αΐΐιβιιίβηβίς ΧΙ1• 553 

ηοη νίεβ ν^βΓ5Α, αιιοά ρο- α. 8θΓθΓοιη Είρίιιίεβη ΙΐΑΒυΐΐ 

816Α £»οΐιιηι β5ΐ Χΐν. 6ΐ7 <Ι. ιιχογοιπ ΧΠΙ. 589 β. β^π» *ο• 

€• οΗοηιβ ΑβΗοΙι^τΗ 1. 3ΐ β, οαβΑνίι ΡΙαιο XI. 5ο6 ^• * 

£.• οΗοηιτιι ιΐηιο XIV 638 ο. €ίπιοη, βοιιΐρίοτ XI. 781 β. 

<]ΐΐλθΓ.ιη εΐιοή V. ι8ι ο. €ίη.ιοάο1ο^ιΐ8 XIV. 620 «. £. 

ογείϋ XII. 521 ο. 6ίηβ8ίΑ8, ρού'ΚΑ XII. 55 1 ε. ||Ι. 

€ΒΓ6ηΐ6&9 «ρυά εοιηί€θ8 νΐ« 9^ ^• ίη βιιηι 8ΐτΑηί8 £α1νι- 

933 Α. 1>ιη •οηρ8ίι ΧΙΙ. 55ι ^ 1Ν0ΕΧ Ε£ΕΚυΜ. ύδί 

ΰίηςίιι•» ριβοίβ βκ Ατίβ VII. 9^6 &• Οίοοηιεηβ• , ΜβίΙιγηιηαβοηυχι 
Οίη}ττ&β,ρ&(6ΓΑάοηΐ(1ί8Χ•456α. ΐτΓΑχιηα» Χ. 443 £. 443 &, 
ΟίΓοβ Ι. 10 ϋ• €ΐ6θΐηβη68, τΗαρβοάαβ XIV. 

Οίτοαβ, ρΐ&οβηίαβ ^βηα» XIV• ^^ο ά* 638 «Ι. 

647 ά» Οΐβοη, (Ιιιχ ΛιΗ. V. 3ΐ5 ά. 

Οίττηα, ορρίάαιη IX. 390 1>• Οΐβοη, οίιΙι&ΓΟβάαβ ο( οαχιϊογ 

XIII; 56ο ο. VIII. 349 β • 

6ί8β^1)ΐιιιη, ροοιιΐί §6ηα8 ΧΙ•€ΐ6οη, Ιιίβίτίο Χ, 452 £, 

4οι ο. ά' Οΐβοη» 0&α(0Γ Ι. 19 ^• ο. 

€ί8ϋβηιίΓ& &αιι& III. 1^4 £. €Ιβοη&6, ορρίοΐιιιη, II• 67 ά• 
€ί(1ΐΑΓ& α88& Λίν* 637 ^• Ρ^ι^γα Οΐβοηγιηαβ, <ρέναξ IV. ι3ΐ &, 

άβ οί(1ΐΑτ&θ ο&ηία ιδία• 638 Χ. 4ΐ5 ά, 

€. 637 ά—£• νΐΐί. 353 ο. Οΐβοηγηιιιβ, β&ΙεκοΓ VI. ^54 Α• 

€ίΐ1ΐΑη8ΐ6ηαβ ιΜλο IV*. ι83 ο« Οΐβοηρηιιβ, 8ρ3Γ(ΐΑ(ΑΧΙΙΙ.6ο5 
ΰί(1ΐΑΓα8, ρί80Ϊ8 VII. 3ο5 £ — ά, 6. 

3ο6 Β. ΰΙβοΡΑίτΑ, 80ΤΟΤ ΑΙβχΑηέϋή 

€ί(ηιιχη ηΐΑΐηηι III• 84 α• 85 ο• ΧΙΐΙ. 557 ^ <1• 
νϊπι ΙΐΑΐ>θη( ΑηΐίρΙίΑπηαεί ΟΙβορΑΚτΑ, αχότ Ρΐιίΐίρρι ΧΙΠ• 
III. 84 ά. 8α<ι. νβ8(ιΙ>α8 ίη- 557 ό, 

Ι^Τρθ8ί(Α ίΐΐΑ68Α8 Α ΐίηβί8 ΟΐβΟρΑΐΓΑ, ΑοξγΌύ Τ6£;ΐηΑ IV• 

ρτΑ08ΐ&η( III. 85 ά. β. ι47 β• 89<]• ν*. 339 ο. 

βτηΑ8 Ι. 4 ο. &7 ^• β• ^ Α«ΰΐ6ρ8ίΑπιΙ>ιΐ8, IV• ι83 £. XXV, 

Χ. 444 Α. 6$6 Β. £. 

€ΐ&Γθ(Α6, 86Γνί VI• »63 Ο. £. ΰ1βρ8ν^ΓΑ IV. 174 6. XIV• 
ΟίΑηάίιιτη ηιιΐ86απι νΐ. 24ο Β* 64ο Β. 

ΧΐΑνί8 Ι^ιοοηίοΑ νΐΐ' 3ο3 Β• €ΐ6ρ8νέΐΓΑ, ηιβΓβΐηχ XIII. 676 
€ΐΑζοχη6ηλβ XII. 636 α. ΰ. α. 

€ΙβΑ6ηβ(ιΐ9, (Γα^ίοα8 Π. 55 β• ΟΐβίΑβ £Αηαιιι IV. ι39 Β• 
€1βΑη(Ηβ8, ρίείοτ VIII• 346 ο. €1ίηίΑ8, ρΑ(6Γ ΑΙοΐΒίλάΙβ V» 
€ΐ6Αηΐ]ΐ68, ρ1ιί1ο8ορΗιΐ8 VIII• 319 ^* 

554 β. €ϋηΐΑ8, Ρ7^ΒΑ|;οη^ι18XIV•635- 

€ΙβΑηΐ1ΐθ8, ΤΑτβηήηι» Ι• 4 έΐ, £. 634 α. 
€ΐ6ΑΤθ1ιιΐ8, άιιχ ΟτΑβοοηιπι XI. ΰ1ί8ΐ:1ΐ6η68 VI. 2173 ο. XI. 54ι 

5ο5 Α. Λ. XIV. 638 ο, ά. 

€1θΑΤθΗα8, ΗθΓΑοΙβοίΑταιη ιγ^ €1ήιΐ8 απια^ιιτ αΒ Αιιγοτα XIII• 

ΤΑηηυ8 III. 85 α• ίιΗιΐ8 63ΐΐ8 566 ά» 

ΏίοηγΒίχΐΒΧΙΙ, 549 α. 0Ηΐιΐ8. ηηα8 βχΑΙβχβηιΙη αμΙ- 

ΚΐΛίνίο^ ριιβΙίΑ Χ. 435 β. XIII. ^{^ χπ. 539 ο. 

^?76.^• ,. , , „„, €1ιΐδίΓυηι,ρΐΑοβηϋΑβββιιιΐ8Χΐν. 
ΛΜω, πιιι1ΐ6Γ οψοφαγο€ VIII. 6*7 ο. ά• 

Γ^Λ "^*'' ^'' λΛ ο4Λ ΟΙγίΛβιηηββίΓΑ Ι. ι4 Β. Α^α- 
01βΐ8ορ1ι„8, ρΑΓΑ8ηα8 VI. α48 ί,,^^οηβηα άπίβιΕοίε χ!ΐΙ. 

€ΐβί8ορΗιΐ8 , δοΐγιηΒΓίΑηαβ, ς^^,^^^^] ^^^^ ^^^^ ,^, ^^ 

•(ΑΐΰΑβ Αζηοτβ οαρίαβ XIII• ^ . , Γ ι ^^ . ι 

6ο5 £. 1/ηιααβ• Α(1 ι^ηκίιιπ] τιηοιιη(ιιτ 

ΟΐβίϊΟΓ ίΟΗϋΟΓ), ορρίάϋπι Ι-40β€ΐΑβηιοηϋΙ.3α.ιίΐ:**Λ«, 

VIII, 333 Β. II. 43 £. VIII. ^"®* Οηιάιοηιιη VI. ^63 β• 

333 £. XI. 468 Α. βανία8 νυΐ. Οηίϋιιιη Αοβίαπι Π. 67 6. 

33ι ά. €\ΐ€ητ\)ΐίαο II. 09 α. βτΑηυηι 

ΟΙβοΐΑβ, ιϊΒίοβη ©ι βΑΐΐΛίΟΓ Ι. "• ^^,^ν«*^«>*« Ι• *^ ο. νί- 
23 β. ηηιη Ι. όο β. £. 

€1βοιιΐΑθ1ιυ8, ρο€ΐΑ XIV. 638 ΐΚνισμός, ιηοάαβ ανΑ^'οΑοι^Χΐν• 

€1βοιη<*ηθ8, Ι.ΑΟ. γ©χ Χ. 437 Β. ο^δ ο• 

436 β• €ηορα8, τβχ ΕΓ^τϊΙίΓΑΠιιη VI• 

βίοοηιοηββ, Γ.αο. (^6η^α8) IV• ^58 £• 8<]9• 

ι49 &• •99* ΟοΒίοη, ρΑΤΑ•ίΐιι• VI• ^43 ά. 359 ΙΜΟΕΧ ΕΕΚυίΙ. 

Ι 

IV. ι34 €. ναι. 339 &• VII. 633 λ. Οοπίλΐη βρΙιοΜ οοη••- 

. 33^^ νΠΙ. 339 ο• 0Γ«η€ Ηϋτοαϋ XI. «^ £^ 

€οΙ>ιΐί8» ΑΡααηυη βρβοΐο• VII• ρτοΙίχΑΐη «Ιαίκ ΑΐΓ.ί1»ΐΐ^«ι 

α84 £. αΒ5 Β. ^^ £ΐ. 634 ο. 

€ο(:«1ί £ϋ«β Ι. ΙΟ β. ϋοηίΑβαι ΛροΙΙο IV• 1^9 ά» 

ΰοοοαίί II. 37 ο. III. ΐ36 α.^ Οοιη&ηβ, ρι•εϊ• VII. 3ΐ9 ^• 
ΟοοολΓΑ» ρΐΑθ€ηϋιηιιη §οηιΐ8 €οιη6οη Α- 444 ά» ο. 

XIV. 645 Κ €οηιίθΑ Μίοιάο οοτάοε ί• 1» 

€οοο7ΐηβ1ι^ηι II. 49 ^— 6ο ά. β. «χ εοιηίοΑ •ο•η« ί«Γβ ηοη- 

€οο6(ιιχη XI• 403 β. ί• ηί»ί βί>•7ΐΙ^ι1)ΐρΓθά«ηήκ,Χΐν• 

ΰοο1ι1β«6 II. 63 « — ά. 1]ΐΙ>θηϋ 6ι4 (« 

νίτ68 ΑρΗτοάίβίλΟΑ• II. 63 6, ΟοχηταοάνΛ 9 ίιηροτΑ|ΙθΓ• Ηβτ- 

64 Α. ίη οοίια οοηςβπιίη&ΐ&ο οαΐβιη •β ηοιιιιιίΑΐί τιιΐκ XII» 

II. 63 &. Β. ο. €οοΙι1β& Ατ- 537 ^ 

εΐιίχηβάίβ •6η(ίηΑβ βχΙίΑίιηβη• ΰοιηοοάίλβ οχΐα• Π• 4ο «• 5• 

ά&β ν. 2θ8 £. ηπβ^Ι&β οοχηοβ^&ο 4ηιΐΜΐ<ι 

Οοίίπι• ΠΙ. 111 ά* ρΙατΑ οοήη^ηή• ρβτίβ^κ 

ϋο^Τ™*^^" ^* ^^ ^" Α(1ΐ6η&βΐλ• βχ ώφΐβ βχοβτρίΑ 

ΟοβηΑ ΑηίοΑ IV• ι3ι ί. •<]<]. οοηίβοίκ νΠΙ. 336 <). οοιηοθ- 

I IV• ι37 ο— 138 «. IV• ι33 ο. άΪΛ ΙϊλΙϊολ ΙΧ.4ο3Β. οοηιοβ- 
ΒθΙΗοα Χ. 421 6. ο« άί&ιη ιοηΒβτβ άϋ&οίΗα• Μϋ, 

€οβηιοιι1& «ρα^ Οτβίβηβο IV• ^α&ιη (τΑςοβ^ίλΐη VI• 333 & 
ι43 Β. ο. — 323 «• 

ΰοβτληαι α (ΙβΙρΗΙηο 8βχτ&(ιι• €οχηαΒ, XIV• 6ι8 ο• 
XIII. 6ο6 8. 6• ΟοηΜι», χηοχ^νηχ XIII. $67 ί 

Οοβαι Χ. 455 ά> ΟοηοΙίΑ €( οοηοΒοϋΐϋΤΜ III. 

ΟοΙ&ΒΗ, νβτιαβ Ι&ιοΜ β( οΒ- 85 ^. Οοηί. III. 86 £—87 ^ 
•οοβηί IV• ι64 β. XV. 697 θ.ϋοηοΙιγϋΑ τ&ηΑ ΠΙ. 85 ο — 

Κοϊα%»Ια^ ορρίέΐιιιη VI• 354 £. 86 £. 

ΚοΙ^ά^ γη ΑΙ. 482 Β. €οηοοοΐιο VII• 376 β. 

ΰοΠαΒαβ, ρΑηί» III. ιιι £.96 ο. ΟοηάίιηϋηίΑ Π• 67 £ — 68 Β. 

€ο11β8 ^αιηςιιβ, Ιοοαβ ρΓορβ. IV• 17^ ** ^• XIII. 664 α• 
δραηλπι Ι• 3ι €. €οη^7' ροοιιίαιη Ρβηίβοηι XI• 

€ο1οε&9ί« Μίηοητα III• 7^ ^. 477 Γ β<]9* 

ΟοΙοοΑβίυπι 111. 7^ ^• 7^ α• €οη£;θΓ« ριιοίβ VII• 388 € — 

€ο1οη&, Ιοοτυ βραη^ο XIII. 394 ο. ΧΠΓ. 633 ο. 66» Β. 
674 3. €οηΗοττιχιι ί^*ύ άίβι Χ. 437 ά• 

€ο1ορΒοη VI. 269 Β. ΟοΙορΒο- €οηιι&1α8 Χ. 44ι £. 

ηίι ίη ΙαζαπΆιη άθΐ&ρβί ΑΙΙ• Οοηοη Ι. 3 ά• XII• 633 Β• XIII 
526 α— ά. ^77 Λ. ^• 

€ο1θ9(ΓυιηΙΧ. 373 ο. VI• 36ο •. Οοηοη &τ(ί£6Χ XI• 478 Β, 486 ο. 

0θ1ιιιηΒ&6 IX. 394 & ~ 390 ο. Οοηί, ηυοββ ρίηβΑβ ίΐ• 67 Β. €» 
αΙΒαθ IX. 394 β• νβηβηβ IX. €οη(τΑΓϋ• τβΒαβ άβίβοϋκητ 
394 £• ΙυρρίΐβΓ ίη οο1ιιιηΒ&6 Ηοηιο III• ΐ33 ί^ 134 «• 
£θΓηιαιη νετβαβ 396 &• Οο> Οοητίνιΐλΐη II• 4ο α. V• 19^ Β• 
ΙαπιΒαβ ίη Όθΐηρ& ΡκοΙβπίΑοΐ οοηνίνίλ ΗοιηοηοΑ ι86 ^» 
ΡΙιίΙ&άβΙρΙιι V. 300 ο. νίεο 193 €• πιοβ οϋχη Ιη οοιιτΙ- 
βίΐΒβΙϋ VI. 357 «• ^• ίηΝο- νϋβ XIV- 64ο β. οοητίτίο 
βκοτίβ ροεαίο XI• 489 ^ — ^^ βιιχηιηιπιι ςιιίη<]ΐιβ ίηΚβτ- 
493 <!• 6186 οοηνίνΑ• νοίαίκ Ατ6ΐλ6- 

ΰο1α8, Αηίιη&Ι ^ιΐΑάΓυρ68 V• 8ΐτ«ηΐ8 1. 4 €• XV• 671 «• 
300 £. 301 6, ηοη &ηιρ1ία8 (τΙ^ιΚλ VI• 

€οΙτιηΒ&^6β οΙίτΑο Π• 66 Β. 945 α. οοΐΐο^αϋβ τββοΐθη^ 
IV. ι33 Α. οοητίτΑβ Ι. 3 Κ Χτ 4ΐ9 •• 

ΟοΙγχηΒίβ • Ατίβ ΑςιίΑΐίοΑ IX• €οη7&Α II• 66 6. Χ. 447 ^ 
696 ά• ΟορΑΐ•, Ιαοιι• II. ρ «. ΥΙΙ• 30^ 

ϋοαίΑ ΑΦοέήΟΑ Χ. 4ι6 β. ΧΟ. €^ ^ 5οο «• VII• &>7 •• 1Ν0ΕΧ ΒΕΒυΐΙ» 853 

6ον{•» οοβηλ Ι«Α€• II• 56 β• ΐγ. γ, 199 β- χηβτβΐΗοβι ΧΙΙΙ. 

ι58 ο. 673 €• ά. ΟοτίηΐΙιϋ ο^αίβηά 

6ορ8, «νίΒ IX. 391 €•^ γι. 372 6• Ιβχ ίη ο&ηΐΐοηβι 

Οορΐ2» ρ1&06η(&β βρβοίθβ ΧΙΥ• ΥΙ. 337 6. £• Υβηβτί νοίαχη 

648 6. 647 £. ΧΙΠ. ^7^ θ. ίβιά άιββ ΧΥ. 

Οορΐ:ιι•, ορρί^απι Τ1ιβΙ>&ί^ίβ 678 6. |^1ο•8&β XI• 49^ ο. 

!ηΑβ§7ριο Ι. 53 £. XI. 464 1>• χ γ. 68 1 Β. γίηαχιι άαηιιη 
ΟοφίίηιηΑ &Τ8 IX. 4ο5 β. ΧΙΥ. Ι. 3ο £. 

6οο ο— ^6ι ά, ▼&$& ΙΥ. 169 Οοτηίχ, &τίβ ΥΙΙΙ. 359 β. 

Ι» — £. €οηιίχ, οοςηοιηοη XIII• 689 

Οο^ααβ ίη£;βηίο οραβ 1ι»1)θΙ Ι• &. β. ΧϋΙ• 687 Β. β, £. 

7 £• αΙια» &η69 ηοβββ €ΐθΙ)6( Οοτηα, ται ροιοήαπι XI• 476 

νΐί.39<> £—39* ^• IX• ^77 £ »— ©• 

•—379 ^• οοαιιιιβ £αβτ»( ύ&ά- €οτοηΑ ΧΥ. 68ο ά• &ιιτ68β ίη 
ιηαβ ΧΙΥ. ο&8 £. €οτοβΙ>ιι• ροιη^Α Ριοΐβχηλβί Υ• 3θ2 ά. 
Κ. 383 Β. οο<]αιιβ Ώβιηβκτϋ χηγβηοΑ ίΒίά^ ΒβάβΓαοβα Υ• 
ΡΗ&Ιϋτβί XII. 643 £• οο<]ΐι1 196 £. 3θο ά. 3οι ο. ά. ΧΙΙΙ. 

§1οτίθβί ΥΙΙ. 388 ύ— £. 3ν> 6ο5 6. οΙβ&^ηβΑ Υ• 3θΐ ^. 
— 293 β. IX. 376 ο — 38ο ο, ρίηβα Υ• 3οο ε. άβ οοΓΟηι• 
4ο3 β— 4ο6 6. ΧΙΥ. 658 β— XV. 669 4—686 ο. 
659 ^* οοααοτιιιη ηοχηίηα βΚ€οτοη&τϋ ΔοΓββ ΧΥ• 68ο β — 
ίηνβηΐι ΪΧ. 379 ο — 38ο 6. 683 £. ρ«ργηιβ ΧΥ. 676 ά. 
οο^ηα• ββητυβ Αραά εοπιί- 0οτ7(ΐΑΐΓα8 (ΟοτγάΑΐηβ), ρ&§τι• 
€θ• ηοη τβρβτίιατ ρτ&β(6τ-> Λιαοαι IX• 390 6« 
οιιαχη &ραά Ροβίίΐίρρηιη ΧΙΥ• Οοτγάνϋψ ΑκΗβηίβηιίβ, ρατ&βί• 
ο58 £. οοφίιιβ ίηάΐβοηΑ νο• πι» ΥΙ. 34ο £ 343 ά. ΥΙΠ• 
οαΒ&ίιΐΓ Μ&680η, ροΓβςηηαβ 343 6. ΥΙ. 34ι ά. Υ. 3θ5 ^ 
Τβϋΐίχ XIV. 640 Α• 6. ρτο- — 3θ6 α 3ΐι & — β. 
νβΓΒίιιιη XX• 38ι α• οο^αχ ΰοΓ^'ρΙίΑβηΑ, ρίβεί• ΥΙΙ• 3ο4 ά, 
•Αοτί&εί XIV• 659 ά, ι<]^• Οοβ, ίη•ιιΐΑ VI• 363 ο. Οοΐ 
οοααοηιιη ϋτίΐκιβ ΑΐΙιοηιβ £οηηο$ίι$ίηιί Ι• 1 5 6^ Ιαηο- 
ΧΙΥ• 66ο ά^ β. ηί ιαοτα £Αοί6η(ϋ• ΥΙ. 363 ο. 

ΟοΓ Αχιίηιί Ββάβλ ΧΥ• 687 β•^ ΧΙΥ. 639 ά. Οοηιη τίπαιη 
688 6. ^ Ι, 33 β. αη^βηηιηι ΧΥ. 688 

ΟοτΑοίητίβι ρίβοίβ ΥΠ. 3ο8 έΐ ο. £• 

— 3ο9 Α. VII. 387 Β, ^ 6ο8ΐηο8ΑηάΑΐιιιη, βθ8 ΧΥ. 68ι 

€οτ»βιιβ (€ΑΓΑΒα8) ρίβοίβ III• ' Β. ο. 

ιο5 Β. €θ88νρ1ΐΑ, ιη«τθΐηχ ΧΙΠ. 587 £• 

€οτο}ΓΤΑ Ι. 37 6• Ι. 34 Β. Ι•€οΙα1ιι8, ΟΑηΐϋεηΑ IV. 176 ά. 
33 Β. €ο(ΒβΐΑ8, ΤΒτΑΟΪΑβ τθχ ΧΙΙΙ• 

Οοτάηχ, 8Αΐ(Ααο Ι• 3θ ο. ΧΙΥ. 557 έΐ. 

639 ά. 63ο β. 63ι ά. ΟοκΗοη, ροοαίαχη XI. 483Β<»1^ 

6θΓβί8ΐ•6, Οα1Ιχοιι8 ροραίο• Οοι1ιοηΪ8ΐηα8 ί. θ• οοπιροΚΑΐία 
ΥΙ, 334 Α. Β. ^^ ' XI• 483 £-484 Β. 

Οοτάγίνα^ ΑηίχηΑΐ ΥΙΙ. 3ο6 ο. 6οι1ιιΐ8, ρί8θί8 ΥΙΙ. 3θ9 ο•3ο4 β» 

ΟοτίΑηηο , ιχιβΓ6(τιχ ΧΠΙ. ΟοΚαΒια οοΠαιπϊπα XI. 479 ^• 
567 β- , €οΚΑΒί8 XI. 479 ο — β• IV. 

€θΓίη(Ιια8 ΧΙΙΙ. 573 ο. ΐη ροχη- ι49 Β. 

ρΑ Ρ(ο1βπΐΑ6Ϊ Υ• 30Ι ί γίΑ6οηΑΒιΐ89 Ιιι^ίοηιιη ΧΥ• 665 
€οη(ορθΓίΑ Ατ^ίβΟοτίηκΙιαιη ο— 668 £. ΧΙ. 7^3 ^ 479 € 
βΐλθ«η8 II. 43 β• ρΓοτθτΒίαίιι — β. 487 ο — β. 
Υ• 319 &• ΧΙΙΙ. 567 ^• €ο»ΑηΑ, οίΒα8 III. χΐ9 ^• ΙΧ• 

ΟοηηΐΒίΑ, 8ρβο1β8 ΤΑρΙίΑηι- 385 α• 
^αχη II• 56 Χ €οηιϋΒΐΑ Υβ- ΟοκγίΑ XI. 478 ά— 479 <^• 
ηιΐ8 ΧΙΙΙ• 588 ο. «άΐο* ΥΙ• Οοκυτχιχοββ XI• 475 ^ 8^^• 
336 Β. 9ΤΑα^Μΐτ• Ι• 37 έ[•€θ• ο^οτβ οοϋκ* "νη 

ΙαχηιίΑο V• 9θ4 €• οπιΐβτΜ τοτοολϋ»* # Ιί• 954 ΙΝΟΕΧ ΚΕΒυΐΙ. 

59^ ^ «• Ηβτουΐί Ρίοβηίοβ• €ηΙ)ληί(6• , ρΑίιί* ΙΟ. 109 ^ 

€θ(ΐιτηίθθ• ίιηηιοΙαηΕ ιΒίά* ιι4 £• 

οοΐιιπιίθ6« ίβηβΒλΚ Μίάί&ι Οτίηοη» ιπαζα «( βΑίΓλίίο Ι0• 

XI. 5ο6 ά. ιι4 ί. 

€ο(γ1]'ΐ€υι, οτ&ΐβΓ XI. 479 ο•€ΗΕί&8• πιαιίει» IV. ι84 <Ι• 

ρΐ&οβη(& XIV. 647 Β. €π(ο1}α1ιΐ8 V. 33ο α. ϋΐα^ίκ 

€ο(τ1ιΐ9, ροειιΐιιιη XI. 478 Ι» — δοοΓ^η V. ι88 θ• οχοτ ίΙΗη» 

ά. XV. 666 ο. XV. 686 ο. 

ΰοιγβ XII• 53ι ο. ^ Οοϋγίβ €Γθ1>γ£ί, ροραίικ ΤΙίΓΑΟ• ΧΠ. 

£Η& IV. ι3ι &. 555 ^. 

€ΓΑΐηΙ>6• νί<)« ΒΓΑΐδίοΑ. €Γοεθ(1ί1ί 1Ι• ϋχχτ• ϋΰΐΤ6•κη• 

Οταηαί,ροριι1ΐλ8 ΥΗΙ. 347 ^• VII- 3ΐ9 «* 

€Γ»η2ΐλ8, υβΐΐιιο χ. 4ι6 «. £. Οποεαβ XV• 684 Β. οτοοοΑ τθ- 
Οπιηβαηι, ροειιίαιη XI. 479 ^• >(ίβ IV. ι55 ο. Υ. 198 ο. ^ 
Οτ&ηίαιη, §7πιιΐ3$ίαΐ]ΐ ΟοηηΐΗί €Γοβ$α3 VI. ^^ ^• 

XIII. 5^ Β. ο, €Γοπιηιιβ, (θΓθαιη«0 ορρίέίαιη 

Οηηηοη, Τ1ιθ8&1ία6 ορρίάαιη Χ. 45» 3« Β. 

II. 43 α €το(3ΐαβ, Ηοβ, ^αί αΗμ η&τ- 

ϋτΜ•ίιή& ρΐίοβηία XIV. 647 β• ^ ^"*"• ^^' ^^1 ®• ε » 

•βΓνϋί VI. :»7^ ί ^^**^• . ,. , Γ 

ΟτΕίΛββμβ, «γΒογ π. δο ο• ί. ϋΓΐιβϋΛοβΛ απιπιαΙια 111. ι<» 
€τ&(θΓ ιιηίβ (ϋοΐιχ* III. ΐ23 *. Β. ο. 
Οπίβπιβ XII. 539 0. XIII. 6ο3 ^Γαβίαίαπι, (οίαβϋτιιιη,) ρΐιεβη- 

Β. XV. 696 β. ί« Χίν. 647 ο- α. 

ΟτΛίβί, ονηίοαβ Χ. 422 €. ΧΙΠ. ^ϊβ*!?»• Ββΐΐαο Χ. 4ι6 ά—ί. 

591 Β. €ΐ6ΐιΒία8, ρηιΐοβοραιζβ 1. ίο €• 

€Γ.ίίιι•ι» ραβΓ «β ρΓΟ ρ«π. ίν. 17• ι», ο. ιΛβπ. Λ^ιοη 

€Γ«ί«1,.η«, ^««η^ί^ΟΓ Ι-ί-^Ρ^-; ΓΗ*"Γ$ϊ•ώ2.\^: 

ί' '• ι65 β £ 

ΟΓβίοη, ρΐΗΟβηία XIV. 645 Λ. £^^1^^ ΙαρρίΐβΓ XI. ^73 Β. 
ϋτβπιΒίΙα XIV. 636 ο, ά. ο^^,οη Ιΐ1ι»οβηβίβ Ι• ι6 £. 

Οτβιηγι, Ρ"ο« VII. 3ο5 ά-£. ς„Βα$, ρΑηίι Ιΐΐ. ιι4 ί• 
€Γβρΐ(1ιηβ8 XIV. 645 <1. Π. ΟαοαΙαβ, ρίβοίβ VII. 3θ9 £. VII. 

58 ο. 524 £. 

(}Γβ(βη8β8 ίη ραβΓοηιιη «ιηο- Οαοιιιηβτββ ΙΙΙ. γ5 ά — 7^ ^ ^^ 

τβιη 6βΊΐ8ί XIII• 6ο ι β, ΧΙ. 68 ο* ά. ορϋχηϊ Αηάοοίιί&ο 

782 ο. Λά Αραΐίαβ οταχη 86- Π. 59 &. 

^68 £χ6Γαη( XII. 522 &. 8&1- ΟαοατΒίΐΑβ II. 58 £ — 6ο Β. 6ι 

(ΑΓ6 61: ίη ΟΑριΐΐ 8696 τοίΛτβ €• IX• 372 Β — £• οαοατΙήΐΑ 

αιπΑπί IV• ι8ι Β. Χΐγ. 65ο Ίηβ•€Λίητ 8&Ιρ& VII. 52ΐ ο. 

Β. «(1 ΙγτΑθ οαικαηι Λάν^τ- ΒοβοΐΐΑ IX• 069 «• 

•ιΐ8Βθ8(β8ρΓθίΙοί8εαη(ατΧΙΙ. €α1ίε68 XIV• 65ι β• 

5ΐ7 α. Χΐν. 627 ά. 0Γβΐ6η- Οαπιαβ Ι. 26 £. 

βίαιη 8ν88ίΐί& IV. ι43 Α^£•€απΐΑηί 1υχιιτίθ8ί ΧΠ. 528 

V. 1 80 Β. 8βτνί VI. 263 β. ά. β. 

£. XIV. 639 Β. 8&1εΑάο Ι. 22 €ηηιίηαηι Π. 68 Β. IX. 677 «• 

Β. οΙλοηΐ8 V• ι8ι &— ά. Ηγ- €υηίοιι1α8, ΑηίηίΑΐ IX• 4οο £ 

ροΓοΙιβηιαίΑ IV. ι8ι Β. ε&86ί 4οι α. 

XIV. 658 ά. νίπιιιη Χ. 44ο€ιιρβ11αιη XI• 482 β— 483 Α.γ. 

6. ς1θ882β XI. 782 ο. 7^^ ^• ^^ο ^< ^Ι* ^77 β. 483 α. 

XI. 4β3 Α. XI. 5θ2 Β« Χΐγ.Οαρίάο XIII• 6οο ^ 

658 ά. 6ιιρΓ0Μΐι• Ι. ^7 ^ 1Μ0ΕΧ ΒΕΚυίΙ. ^56 

€αηιι• ρ»οβ(Αη(ο• Τ1ιβΙ>1ι Ι• ^Ιοιβαβ, Π* 9^ Β. ροοαίιιιη 

28 «« XI. 7^ «• 00171& Χϊ. 48ο Ι. 

€ιιττ1α8» ρίβοίι, β( οοΓ^τΙΐΜ ^Ιο8826 XI. 483 β. 485 Α.496 

Υίΐ. 3ο6 ο, €. XIV. 663 Β. ΟινήΛ άοι, 

Ο^ΑίΙιιιβ, 1ι&ιι•(ηιχη Χ» 424 α Κνπρογίν§*α II. 3ο ά» Ογ- 

— ο. €οη£. Χ. 423 ο. ρτϋ ρ&ηββ III. ιι3 β. 1>ον6• 

€7*ι1ιιΐ8, βανία8 Χ. 424 ο. ί. III. 90 ί. ηΒΐ» IV. 177 »• 
Όν\}ί$ίβιοτβΒ Ι• ι4 α. τοζο$$ ΡαβίονρΓυ• ύΐ &1η ΠΓ• 

€γοΙβιηίηί, £θΓβ8 XV. ^84 ά. 167 ο. ά. VI. ^55 ί. 287 β. 
Ονεΐία ο&ηηίηα XV• 697 ^• ί• βγρτίαβ εαίαιηιι• II• 62 ο• 
€7οΙορ8 ι. ΙΟ β. XI. 46ι ο. 1&ρί8 XV. 689 Β• 

(1. «αηήίΐΑηΐβιη ίηάαχίί ιηί- Ογρ8βΐΑ , ΤΙιτΑοίΑβ ορρίάαιη . 

ιηιΐ8 Ι. 2θ α. Ογοίορβ ίη ΧΙ, 469 «. 

Ρ1ιί1οχ6ηί 6α1«(6& 1• 7 Α•€γρ8β1ιι•• τβχ ΑτοΑ^ίλβ XIII• 

XIII. 664 β. ίοο β- ; , 

€ν^οηία, ορρυαιη VI• 363 £. Οντβοίοη, οο^ηοιη9η£ρΐθΓ&κί8 
Ο^ίΐοηία πιαίΕ Π. 69 Β. ΠΙ. 8ι VI. ^42 Λ. 244 β. 

&. ο — β. ϋγτβηβ Ι. 27 ©. II. 62 ο, ί1>£ 

ΟγεμηΒ IV• ι3ι £• IX. 393 ο. β<}αί, βίΐρΐιίαιην 1>ί§Α6» β&η* 

ίΠ XIV. 6ι6 Β. 6ΐ7 ά. ϋβ, ιπΕβροεαιη III. ιοο £• ιιη- 

€7ΐιΙ>Γ&8, ρ&βΕοτ νΠ• ^97 β* ^• §ιΐ6ΐι(αηι τοδΑΟβαιη XV• 689 
θ7ΐίε68>1οειΐ8ΐ1ΐ7ΓίοίΧΙ•462Β. &. τοβλβ βκο. XV• 682 ο• 
Ογ\ϊθΤΛηβ$ XI. 46 1 6• 462 α. βγτβηαηιιη τβχ Μα^α» ΧΠ• 
θ7ΐΪ8Εο, οοτοιια II» 49 θ• XV• 65ο 6, τβ^ηΑ £6Γ6ηιεο XV• 

678 6 — 679 α. 689 Α" ΟγΓβηΑβί Αηβιη εΙα- 

€71138(18^ ρΑηί8 III• ιι4 ο• Χ• £ΐΑ(οηΑΐιι α ΜΑΐι(ίηβη8ΐοιΐ8 

4ι8 ο. Αεοβρβτυχα IV• 364 ά. Ιαχα- 

Ογτη\}Λ ΧΙ. 482 ιΐ. 6. 483 α. χιαο άβάηί £ιΐθΤ6 XII• 5ιο α• 
07ΠΐΙ>ίαχη , ροοαίαιη ΧΙ. 48ι 8(τΑ(οηί(ηΐ8 ΚΙιοάίθ8 Οττβ'- 

ά. 8<)9• ηΑθ08 α11>08 τοοαΒαΚ VIII• 

€7ηΑθΐ1ΐ6η8β8 , Αχαά^Λ XIV• 36ι ο. 302 Β. ο. 07'6ηΑ6θΓαπι 

626 β. £. 3ίΑΐβοϋυ8 XI. 467 ί• 

€7ηίεί III, 96 {• ιι3 £. ιι4 £. εντβηΑΐεί ρ]η1θ8ορΙιί XII. 544 

Χΐυ. 6ιι Β• €• α. Β. VII. 379 ί• «• 

€7ηοβΙθ88ΐΐ8, ρί8οΐ8 VII• 288 Β. €7τηΐ, Ιη^ίλβ ροριι1α8» αυβχα 
€)7ηορ1ιοηϋ8 , £ο8(αηι III. 99 ^^^™ Οοτ8ΐ8 εοη£ιιιι£ΐί( Αϋλο- 

β. ί. ηΑθα8 II. 47 α. 

€71108 αΓ§€8 VI. 234 6• €7Γΐΐ8 ο μ^γα€ Ι. 3ο α. XIV• 

€7ηο8ΒΑ£θ8, 8βηΐί8 Π. 7ο έΙ• 633 έΙ. Ρ7(ΗΑΓεΒο ορρΙ^Α 
€7ηιι1ειΐ8, Μ6£;&1οροΙί(Αηιι• Ι. 8βρ(βιη άοπΑνίκ Ι. 3ο Α•βία• 

1 ά. VIII. 347 β. ίοΓίίΐαίΙίηβιη βΐ ΒβΙΙιιχη ίιι- 

€7ρβΓΐιιη II. 66 ά. ΐιιηιπι οιιιη ΑΛνγΛβ^ ρΓΑ•νί- 

€7ρβΓΐΐ8 XV. 684 Α• Β, άβηιηκ εΑη(οχθ8 Χΐν. 635 Λ• 

€7ΡΓβ8•"8. νϋβ ΟαρΓβ8βυ8. ΰτηιβ ίαηίοΓ XI. 5ο4 £. 6ο5 α. 
Ονρηηυιη ιιιι^ηβηίαιη Χν^ΟγΕίιηιίΑ'ΧΙΙ• 6ι6 β.^ 

ο88 £. ^ Ογζίοίχ»^ Μ78ίΑβ ορρίιΐιιηι 1. 5ο 

€7ρτίηιΐ8 ρί8εί8 VII. 3θ9 Β. &. Ο^ζίεί 8(&(αΑ 6ΒΙ ΒαοοΚι, 
€7ρηλ8 ρΓΑ68(Αηΐ68 ΗαΒοε Αΐη7* ΐΑίιη £οηηΑ XI• 476 α• ορίί- 

§£Ια1α8 π* 62 ο. βίηΑρί Ι. 28 ιηαιη ίΒί εοη&οίηιτ ίτίηαιη 

6. πιοηίΑΐΐΑ οβηΑηΐΗοιι XV• ιιηςαβηΐιιπι XV• 688 β. ίη 

689 ^ Ι7ε1ιηίά6ΐη XV. 68 1 €7ζίεβηοηιχη τβ^οηβ ξΙ^^ί^Ι* 

£. €θ1ιιιηΒΑ8 XIV• 665 Β. ιιΐΓεΒΑΐε6α8,ρί8εΐ8 νΐΙ•33Β4• 

τηιιϋβτ68 ΙίΒίάίηί ρΓοβάηιβ- τχ 

Βααιιιτ XII. 6ι6 α. ίη Οτρτο •^• 

ΙιιρρίίβΓ ΦίλαπΛνΛοτ^ί 1ν•Β«εϋ7ΐο(οη, ροοιιΐιιχιι ΧΙ- 468 

17* »• ονρηΑ οΛί^ιάρ• *"*'' ^ — £. 

682 6. ^ £θΙΐ;ΐ ; Ι γΙοΜ, ΙαΙκαΙΙΟ XIV. 6ΐ θ. 956 ΙΝϋΕΧ ΒΕΕΟΜ. 

ΏΛ^άΜΪΏΜ νπ* 5ο& Β. ατΜ ναι. 969 ^ ροβηιιη 

Όββθλΐ, Ιιβτο• « ΎτοίΛΈΟΛ οαΐ- «ιηλίυ XI 11. 6ο6 ο* α• 

κια IV• 17^ •• Ώ^ίοΛ, οΐίιη Οητηλ IX• 99^ 

ΏΛύΐοη, Ιιβτο• ι οοααύ οοη- ά,ίη «ι 1ΐΑΐ>ί(Αΐ6ΐ«αου• οοιη 

•βετΑΕυβ IV• ^7^ £ Κ«τβί^1>ιι•> βε οταοοΙλ •έΰ( 

ΌλΙηίΑϋΑ IX• 369 <)• VII. ^ €. ά. Οβίηπι^ «Β 

Όαπιαιοιι• 11• ^9 θ. «• Ι- 38 ^ Λιΐιβιιίοηο ηΪΜα• Λρ«11ιοοιι 
ΌΜΜΛΟΟΤΛίϋΛ, ιοτρίιοηαη «ηί- ιροΙίΑπ^ί ιβιηρΗ οαιιμα Υ• 

ίβχ ΧΙ. 5οο Β. Αΐ4 ^. λ^^• Ι$β1ιι• οοηΑηο• 

Όλπορίιίΐαβ, δίοιιΐη•, ριχ>Ρΐ6Τ ^ο» Ιοειιι ρλπιιΐιί• IV• 17^^ 

^ιιβιη οηαιη οβρίι οβίίαιη Οβίϋ οο^αοπιπι ιιιίηΐ•(βιΪΑ 

■«τνίΐβ ίη δίοίϋι XII. 54» Β• ρτ««(Αηΐ κίτηιί• IV• 17^ £• 
Ολίηοχβηιιι, εο<]αιι« IX. ίο3ο• 17^ £• (έΙ»ο3ίταί) IV• ΙΤΙ 
ΟιυΐΑδ IX. 396 «• £ρ 899- ^^^^ VIII. 39ι 1^ £». 

ΒΑΡίιηθ, τίοια V• >9^ ο• XII. ιηιιη Μ^^ιΙαγοα III• 109 ^ 

54ο Α. Ββ1ίιΐ9 Αροΐΐο Χ• 4^4 £. •κα• 

^«ρΙιηβρΚλΟΤβαΐΒ Χ. 4^4 £. (α«β V• 19^ «• 

Βλρΐιηιιβ, άβίρηοιορΗίιίΑΐ• ι 0•Β€ΐη«άβ3, οτακοτ II. 44 £» VI• 
ϋ*Γ^*ηί VI- Λ7* ί. VIII. 333 4. α5ι 1>. χυΐ• 691 £. 
Ο&ήικ^Χ 454 ά. VIII. 334 Α.Οβπι&Γλ(αι Ι. 39 £- ^ ^ 

χΙΙ. 533 Β. Ββηΐ6Μ, Οβιη&άίβ £1ίιι« ΧΠΙ. 

Ό&ηιιι» ^ιϋ αΒ Λίβχιη ^γο ιαΙ>• 691 ^ 

1α(ιι• βικ, ρΓΑ6ΐηί« β(•ηΐθΙ>Α(Όβηΐ6Αΐ, Ι.•β1ιβϋι £1ΐιι• VI• 

Ιιίι» ^ιιί ^ ηονλβ ίρβί νοίιιρ- 344 β. 

(Αΐβ• ιηάΐατ^ηζ Χ1Γ. 539 Β-Ββιηβκ Μ&ηϋηβηιί• IV. ι54 

ίη ΒβΙΙο 35ο ιηαΙίοΓβ• ιβοιιηι ά» β. 

βυχί(ΧΙΙΙ. 557Β.ε&ρ(ιιιιχοΓβΒβπιβιηΑ9 ίβλά ^ιοβ ΧΙΙΙϊ 

οι ΑΙιαΒιιι ιηίΓΑΐατ ΑίαχΛηάτί 536 1ί^ 

«ΒβΐίηβηηΑπι XIII. 6|>3 ε• ΟϋπιβίηαΒ, Αηϋ^οηί &1ΐυ•Χ. 
ΏΛΛογΙϊ νίευβ II. 43 &. 4ι5 λ. ΧΠΙ. 578 α• 1>• ΡοΗοτ^ 

Όβοβίίεαιη Αεβκαιη II. 67 6• οβΐΜ IV* 138 1>, Αη^ο• ορ- 
ΌβίΓαίιιιη Ι. 3ι ^. ριι^&( Χ. 4ι5 &• κΗο^ιιιη 

Ββίηίαδ, ιιηαβ 6 οο1]«ςίο 6ο γ» 3θ6 ^• 6^ τιηιι• τβζ VI• 

βοαιτΑΠίπι ΑκΗβηί• XIV• 36ι Β• βί «^τιίΑηηιτ Αΐΐιο- 

6ι4 6. ηίβηββ• VI• 353 £. •ςα. Ρο- 
ιηοηβΐΒ ιιη&νίΐ ΧΙΙΙ. Β78 *• Όβίηί&β « ειΐοβαηιβηιΐ ςβηαβ 

XI. 467 ά• 0. 471 Β. ^ ^ Β• εοηνίνίο βχοβρίιι• « Ι^• 

ΌβίηοηίΑεΙιβ, οιβίβΓ ΑΙοΙΒίβάίΐ ιιιϊ& III. ιοί β. IV• 138 1>. 

V• 319 ε. ααΑΐη Όβτβάΐο απιαΒακ ΧΙΙΙ. 

Ρβίρηβαι» άβΜΛ Π. 39 ά. 077 ^ Ι^β&βηΑΐη λΐιίΑτίκ VI• 

Όο1ιιηιΐ8ρίβεί8 III. ιι8 Β. 363 Β. XIII. 577 ε• ^. 878 

Ββϋυιη V• 3ΐ5 8• £. «. ΜΑηίβηιΧΠΙ. 578 α• Μ^ 

ΰθΐρΐιοηββ• «βιί^υβ ίηΐβΓ βρα- τΐιίη&ιη ΧΙΙΙ. 593 «• Ιοχητιο• 

Ιαι ν6τ•>η(6β IV. 173 ά— 17^ β»• XII• 535 £. 536 α. τίιιιιη 

Α. οοηιχη εοΐοηί ΜΑ^ηοΐβ• απιαυιε VI. 36ι Β. XIV• 6ι4 

IV. 173 6. £. ΏθΙαχη νοοίβη• β.ρΒϋοβορΒοβ ΑιΗβηί• βχ>α- 

ΐίΒηβ Ρβΐϋ ρταβΒβΒβίκ Αοε- Ιλτβ ίτυβίι ΧΙΙΙ• 6ιι ο• 

(απι,^ 8&1, οίβυπι IV. 1 73 β. Οβιηοκτίιιβ ΡΒΑίετβα• ΧΕΙ. 542 

ΡβΙρΒίοΑ χηλίβ III. 8ο ^. β• (ή- β. τβεβηβτιζη ίηιάΕαιΐ οίτίτιιη 

Όθάϋ9 V• 198 ε. (θΐηρίαηι Αϋι• VI• 373 ο. τερΓ^^βη^- 

VI• 33ι ε— β• 33α ε. 364 ά. πιτ α €τΑ€β(β εγηιεο Χ• 4α3ΐ 

■ροΐίλΐιιηι αΒ ΟηοτηΑΓοΒο, ε. είαβ ΙαχατίΑ ΛΙΙ. 543 ο-~£• 

ΙΠίΑνϋο, ΡΒαΙαθοο νΐ.33α 6• ΑηηιίΑ χηϋΐβ •κ έΙηεοηίΑ Ιλίοη- 

ΧΙΠ. 6ο5 Λ—ά, ^οηΑχίΑ VI• (α εΑρίοΒΑΐ ε £<εοΧΙΙ.543 €• 

33ι ο — 33ι Β. ροηιρΑχη ΌίοητβίΑεΑίη ^αχίΐν 

Β^Βίηα• ο( ροιηρϋτίΑ» ρίβείβ ΧΙΙ • 543 ο. ΟλΑτίκοΒΙβρΙυι- 

νΐΐ• 383 ο. ύεΙρΒίηιι• Μΐβ τη• ΧΙΟ• 6^ £ ρααπηη άο- ΙΝΟΕΧ ΒΕΚυΜ. 267 

ϋο&ΐιιιη 1ι&1>ιιί( Τΐιοο^ηίη Β^ &. ^υ&β ΐοΐο αηηο ιηο- 

XII• 649 £ οοηοαίιιηαιη Ηα- θίίΑίαι ογα^ 6λ ηηα Λοοίβ 

}»τάΐ £«8πι^£ΐο ΧίΙΙ. 5^ β. ιηιιϋβτ «τοπίε ι&'</• 

£ ΗοηβηβίβΒ ρτίηιιΐΒ ίη Ββιηοΐβΐθβι ρίΐΑβ Ιαάσ οοΙ^Βγϊβ 

ϋΐο&ίταηι ρΓοάαχίι Χΐγ. Ι. ι4 6. 

630 1>• ' Όβηιοκίοη , Ιιοηιο ρΓοΑί^ιι 

Τ^^οιαήηη Νίο&ΐοτ, δνηαο Τ6Χ VI• :ι45 1)« ο. 

ΥΙΟ. ^3 Ι), ο. Ι)£ΐη)Γΐιιβ, ε^ΜΟ ΥΠΙ. 345 ο. 

Ι)βχιιβ(τίυβ 8ο(βΓ» Γοχ δ^η^ο ρβΓΒοηλ ΓΧ• 377 ί• 

Χ. 44ο 1>. 0()ΐ08υ8 ροριαο ν•Β6ΐΐ(1&1ίά68, ρΐιοβηΐλο XIV• 

311 λ. βίυβ ΔΙΙαι ΑηΕίοοΙιιι• 645 Β. 

8ίάο(69 V. 310 ^• ^ Ββιηεβ ρ1ιιτ68 8ΐιη£ 2η&ηΙ>υ• 

Ι)βιη6ΚΓία8, ΡβπίθίΓϋ ΡΐΐΑΐβΓβί &ιιίηι<ιϋ1ιιι• αοΑχη ίϋοιίιιίι 

ηβρο8 IV- 167 ί— £.^ VIII• 363 ο. ^ 

Ώηηϊηήιχ» , αηΐί^αλτιαβ XV. Οβη(]ιίΑά68, θΜ(ο11ιιηι 1. 3ι ο ^. 
: 673 6. Β6ρΑ8(ηιιη, ροοιϋαιη XI• 468 

ΏηΛΟ, Ληΐί^οηΚη €οηουΙ>ίη& α* 1>• 
- Χϋ Ι. 678 α. Α Όΰπίθΐηο Ρο- Ώ^νογΜάα* » δρΑηβαιιβ Χΐ• 
. ΗοΓΟοίβ αηιαίΑ ίύϊά, 6οο ο, 

1>•ιιιοο6^β8, ζηοάίοιι» XII• Β^^Ώ^ΓάΛΒ^ ΜΑΟβάο Χ• 436 ο. 

1>. Ο. ^ ΧΙΙΙ. 5ί^ €. 

ΌοιηοολΑΤοβ,Οβιηο8ΐ1ιοηί8αΐ'β•Ώ68€ΓίΑ Ι^ίΒγΛθ II• 44 β• 

ψ^9 VI. 952 ί, XIII. 6ιο £. ϋβχ»οτ8αχη ΒιΙιοτβ Χι 463 £. 
ΏϋοαοοΙβΒ, ριη^υί• VI• ^42 €. 464 &. 

958 Β. — ρίΜίΐαβ Χυΐ• 684 Ό1», ίηβιιίΑ VII.. 296 8• 

ί, &88θη£3ϋθΓ ^^0I1γ8^^ ίαη..Χ)ίΑοοιιίαχιι, ρΐιοβηίλ ΧΖν* 644 

VI. 96ο 1— Λ. £, 645 4. 

Οβιαοοτίΐϋβ) ΛΙ>ά6ΐίΐΑ, γίΐΑίτι ^^2^ο^ΑΒ , «(λβιιι ΧΙΙΙ« 6ιι 

•ιΐΜβηΐλτίΐ χηοΙΗ» ο<Ιογ6 II. α. Κ>• 

46 β• ε&υ8•&ιη ραΒΙίοβ όίοη ΏίΛβΤΛίηχαΜ. πιιιήοαηι VIII• 

IV• ι68 1>β οαιη Ρβιηοοηΐο δια β• 

Μ οοηίοη οο<]ΐιιι• ΠΙ. ιοί ^. Όιαίο^ο» ληκβ ΡΐΑΐοηβη ^έ^^- 
Όβιηοοτίΐα» Ν]εοηΐ6έ1ίβη8ί$ Ι. £• ρββταα^ 5ορ1ιτοη 6Κ ^ΑΙκέΑ- 
1)«ηιοέίοειΐΒ> θΑη(οι Ηοιηνη- πιβηιιβ XI. οο6 ο. 

011• Ι• ι3 ά* ι4 Α. ι5 3• ΒΙαπα» Λίρΐιβιιη νϋΐ. 346 Β. 
Οβιηοη • ΟΓΑΚΟΓ νΐΠ• 34ι £• βϊιίιοηβΑ XIV. 629 ο• €οτν- 

Χμΐ. 693 £. (1ΐΑΐΙίΑΐν.ν39Β.Ι.βυοορΗ^ν8 

Οβπιορίιιΐιιι Ληΐιοΐβίβηι αο- XV.. 683 β. δίτορΙίΑβα γΙ. 

. €ΐι«Αγί( XV. 696 1>. &69 1>• ^οορ* Ιν• ι6β ο« 

ϋβηιορΚοη, τ€Χ Αϋι«ώ&ηιχη Χ Φωσφ6ρο9 ΥΆ -336 £ Ώϊλ- 

437 €. ά, ηΑβ ο£ΡβηιιΐΚΐιτ ΑΒΐρ1ιι»Ηοΐ]^ 

Βθΐηορ1ιοη« 8ορ1ιθ€ΐί• ρηβτ (β8 ^ΐΑ06η(Α«. ΧΓν• βίδ &. 

ΧΙΙΙ. 582 β. £• εαπαοαιη XIV• 636 ά» Υιγτατά 

Ι)«Βΐθ8(1ΐ0Βθ8, ΡΑβιηίβηβ», ΟΓ4- ηρίηξί XIV• 619 Α- •οόΗοη 

<οτ VI• 970 1>• βιίΑάβΐ: Αΐΐιβ- XV• ^4 ^• ^^η1ρI11Iη £ρ1ιβιί 

ηίβηιϋ^υι, υΐ: ΙΐΑίοιιηββαιιι, VIII• 36ι β• ίη βο ρΐΑΐκβηαηι 

βΪΓοάάϋτβίΡΙιίΙίρρίΜν Αοοίρβ- IV. ι83 ε. ΟίΑΛΑβ οιιΐκαιη 

τβηϋ,πιίηίιηβ γβτο, •ί άβχϋΐ 1ι&1)ίηιιηααο Βοηηαηαιίλΐΐι 

νΐ• 333 άβ τίάοίΜΤ λ οοιηί- 8ΐιιη•ί( Αΐβχαιιέίβν XII. 337 ο. 

οΐ< ίΒίά» β. 334 Α. άοηΑ Αο-ΒίοβΒβίΑύ «ραΑ Ι•βο• XIV• 63ΐ 

οίρκ αΙ> ΙΐΑτρΑίο νίΠ» 34ι ά -*632 α. 

ί• £•2ίέίβιη κχήλΚ XXII• 68β^.^^^^Α, ιηοηβ IX• 97^ |ι 376 &. 
. ρτοΐβη «χ ηιοηκτίο• ιακί-ΒίάγιπίΑβιι• ΙυρρίΐβΓ ΧΙ• 477^• 

ρίχ ΧΙΙΖ, 693 ϋ• ίη οΙμοιιϊα»!^ ~ ^'*Τψ &θηί^« Χ. 45& 

ίη ρηβτοΑ ι1β1ί€Αΐ:ο• β(«• ίχ -«ο• Ιϋ• 9^ 1>• 

^ιιΠβηβ ρΐιιηιηο• αηιιΙΒι ι μ— ϊηηι πΐΑχίιη& 

£μμ •οηΐιιι XIII, ^Μ ΙΙ|η« IV. ι43 £ 

ΑϋΜη• Τ. 1ΙΙ• ϊ58 ΙΝΟΕΧ ΗΒΒ0Ι1. 

ΟΪΒ08 9 ηοιηβη Ιοοί ίη Ι^γοΛ Όίοηγ9ΛΛΛ% ιιτα 1. 3ο ύ• 
γηΐ. 534 Α. ροοτιΐί ς6ηιΐ8Βίοη7•ίοο1β•9 έίοίρηο•ορ1λί•κ• 
XI• 467 ^'-'^' ςβηυβ 8&1(&(ίο- III. 9^ ^. ιι6 έΐ• 
ηή XI. 467 ^ Οιοηγ8θ6οΙιοο# Χ» 433 β.ΧΙΙ• 

υίοοίβ•» οϊιΙι&τοβϋιΐΒ XIV• 638 £• 
638 •• Βίοηγβίαι ΑΐβχΑηάηηιΐλ ΤΕΙβ 

ΌίοάβΒ, ΗβΙΙαο VIII. 344 1>. 5οι α. 

ΌίοοΙοΒ ΑΪ•6χκτοηΐΑηι υβ^ιιβ νί- Βίοηνβίιι•, €1οΑτο1ιί ΑΙΐαβ» Η•- 
(Αΐη ηοηηίβί §;ο1ίάΑηι ΑςηΑΐη ΤΑοίβΑΟ ^7^Αηηι1• XII• 349 * 
1>ίΙ>ή II• 44 β. β^^. 

ΟίοάθΓΐΐ9, Ιλίηιηοηίοηιχη Ιυια Βίοην•ία8 Ηθποΐβοΐι VII• α8ι 
οχεβίΐβη• Ι• ι6 ο. ά Χ. 437 β. ί• 

ΟίοέΙοηι•• Αιρβη^ίηι IV• •63Βίοηγ9ία• 6ίοιι1ιι• Χ» 435 β — 
^-^1. ^4 Β. ΑθαΙλίΟΓ^η 1ι«1ιιιίκ 

ΟΪ0£ηΜ8• ο ηυων ΠΙ. ιι3 ί. VI• 249 β• ςβτάί|ί•4νϋΐ^ -, 
ΧΠΙ. 388 ϋ. ρΐΑεβηΚΑτη Ατί^ο <]τιθ8<]ΐιο Ηοηιιιιβ• ΜοάύΑ •* 
νοΓΑη» αιιίά άίχΑηΐ III. ιι3 Αά•οίνί( ίονίκαα• ΥΙ^ ^ι α' 
£• 8680 ίτίοΑηι ΑΪκ: υάηΑΐη 1>. τοβιβχη βΑτπίΑ^^ίιιΐβηήΙηΜ 
τ«ηηί8 Α£Ετίο(η ίΑπιβπι ρβΐ- ν6η^^ά^Κ XII. 34ι 1>• Αϋ§«»- 
Ιβτο ρο886ηι IV• 1 68 £ ία ΐΑρϋ ΑοτβΑΐη ηβηΑΑπι ία•& 
•Ι1Α τβ|^ιι1>1ιεΑ τοίαίκ αΐ ντο ΑΐιίβΓη XV. 693 ο. αηη βό λ 
ηαιηιηίΑ β88βη( ρ«οιι£ιπι ίΑπιϋίΑήκοΓ νίχίΐ ΡΙιϋοχ^- 
«αΙΙ IV• 1690• άίοιηιη ΑΪυΑ ηιΐ8ρο€(Αΐ.6ο•£.Ροη««••ρα- 
ίη Α88οηΐ:Α(οτβ8 VI• ^64 ο•^ κίηβκ α^ βιιχη β( III. ς3 α• -*' ' 
οηίβ έϋχοτΐκ Ιιοηαίηί , €ΐιιί ΙΗοηγ8ία8, ο νΑ•»τΜ9^9«αρβιΐο- 
Βατ^απι ΤΑΑΑΐη 1ΐΑΐ>υί€ ΧΠΙ. τί8 &1ία8 Χ• 43ο ί β. Υ^^ 
366 ο, Ι,ΑΪάοιη ΑηίΑτίί ΧΠΙ. 3^9 £. θβ βιιΐ8 Α88βηΐ:Αΐ6ΗΙηι•, 
388 ο, βχ οοηΐ68θ οτιιάο ρο- ρτΑβΑβηίιη ΒαιοοοΙθ VI• 9Λλ 
Ιγρο ηιοηιιιίΑ οακ VIII• 34ι {—23ο ά* ηΐΑΐβΓ βΙ«• Εΐση• 
β. ΒαοιιΙιιι οΐη• ουηι 4αοΙ>α• XII• 64ι (^ (υΓρΪΑ Βίοητήϊ 

ΚάίΙ>ιι• ηοη ϋιοίκ ιτίρο^βιη ΔΑςίΐΐΑ αριι^ Χοοτοα αΙΓ• 
> 49 •» 34ι €-*β• ΪΑΤβηΐίηίΑ οαιιΑ^ 

Βίο^ϋηΜ ΕρίΟΟΤβΙΙΑ V• 3Ι1 Α• ΙαΒγηπι άΟΠΑΥβΓΑΐ XV• 7^ 

^^ο^^η^8(ΑΟ V• ι86 α. θ. οαιη 1>6Αά88ίιηηπι χηθΐοΑ• 

ΒίοιηβΑ» Ρ•β"8 ΛΐίίοοΑ VI• τίΐ ΡοΙταγοΗιια XII. 646 ί. 
36ο α• ΧΓν• 6ι4 ά• 347 «• οοΠ. 645 α. α Ώίοητ- 

Ώίοιη^άβΛ ΟΑτηϊΒυΑ β( ρΙβηΪΑ 8ίο ιϊΐαΐαηι ία^υΐΑο φυηίΑΐΚ 
ροοιιΗ• Ηοηοηκιιτ Ι• ι3 β, ειιΙ>υ1ιΐ8 VI• 36ο ο« 
ηΐρο^βιη άίθΑνί€ ΌοΙρΗίοο ΒίοητνίαΑ ΤΗγαχ XI• 489 *• 
Αροΐΐΐηί VI• 333 ύ. ΒίορβίϋΐΜ, Ι,οοηίΑ, ρΓΑβιά- 

ΏίοιηηββίιίΑ, £Γβκη6η8ί8 ΧΙ1• «Αεοτ Ι. 3θ α« 
656 £• 387 Α• ^ Βιορ1ΐΑηΐιΐ8 , ύ\»ί€ΒΛ XII. 

Ι)Χ0ΙΙΙ1189 /^•ΜΜΐΐβΜΤ/λθν ΑαΟΐΟΓ 538 £ 

XIV• 6ιρ Α• Βίθ80ΐΐΓί•ΜίηβττΑτονΜ»ί«•τ 

Βίοη, Οαι», ρΗαιιι• 1>Αθο1ιί- Αοβχηικ IV• «84 £. ΒίοΑΟίηΪΑ 

οιιιη 8ροηΑοηηι οικΗατα οβ* ^ιια168 ήΒοΑ ίη ριγίΑΠβο 

οίηχΐ XIV• ^ Α• ΑΌροπΑϋΚ Α(1ιβηίοη8β• IV• 

Βίοη, 8^η£α•ίη8> χηίατήοήιιτ 187 ο• 

Α ύΑίΙιρρο XI• 5ο8 ο. £. ΒίοΑργτοη, ϋηιοΐιίΑ II• 5ο ο. 
Οίοη Ια ΤίζηοοΙίΑ Ιοατϊχα IX. ΌίοχιρριίΑ Αύιβιι1•ιΐΑΪ• VI. 

4ο7 ί• ιη ΑΙοχίΑΐΑΗγΑοίηκΙιο 3ΐ5 α. 

Ρ^ ^ ^• Ι)ίρ1ΐϋΐΙβ,ΟΟΙθΐθΙΙΑ,Γ•1ΒΑΐ•Α«Α 

Βιοη«, νβηβή8πΐΑ(βτΧ.458 ο. ιΙβΑΚτο βίβεΚίΐΑ XIII• 585 £, 

ΟΙοηγΑΪΑ Ι. 54 «• 6οηί. Βαο- βϊιίΑ βίοκυηι α ΜΑοΗοηβ γοΙα- 

ρΙίΑηΑϋΑ. (ιαη VI. 343 β.ί. χη βυιη €ϋ«<Α 

ΌιοηγιίΑβι Ιιι^ τβΐ 8ρθθΐΑ€ΐιΐΑ 6ηΑ(1ΐΑβηΑβ, ηιβτβκπβχ• ΧΠΙ. 

•οϋΐλΟΑ Χ1.4β4|. 579•.£.58θΑ. 588•.^& 

1Μ0ΕΧ ΒΕΒΟΜ. ^59 

Ι>ίρο32•ιηιΐ89 βιιΐίακίο XIV. ΒΓοχηοη. οοαιιιΐΒ IX. 58ι 8• 

Οο 1. XIV. 644 β. 

.1>ίρνη>•» ρΑηί• 111. ιιο &« Βηιρρλ, οΙ1τ• δανπβκί§ ΤΙ* 

Χ>ίυι^ηιηΙ>ια, οοηοιηβη Β&ο- Όηιιιΐβ» ΤϊΒβηί &1ίιι• 11. 5λ ά• 
Λι Ι. 5ο Β• ΧΓ 465 &• ΌγιηΛ^ηΛϋ 1Χ• 392 £« 

Ι>ίκΙιττ•ηιΙ)ΐι•, οαπηβη Χ. 457 π 

Αβ λΧΥ. 638 Α. άί(1ΐ7τ&ιιιΙ>ο- ^• 

ΠΙΠΙ πιίηί Ι• 19 £• ΈΒηθΐι• ίαρβηθλ Χ» 437 ^ — 

1>ίτ-β•, ααί ροδβίΐίβΐ ςιΐλθ βηη^ 428 Ι). 443 ^ — 444 •• XIV• 
χηΚβτ ύοπηίΗυχη βι 81070- ίηίί• ΆΜύΛ θχ βΙ)η6{λ(β Χ• 

,...•ιι•πι V• 319 &.^^νί(βπι β•8β 444 Β-α. οο磕 Χ. 432 β• ^ο- 
ροηΐκυΓ ίη (βΓηο Ιοεο Βοηο• • Ιοτίβ οΑρίιί•, ^αί 6χ β1>ηο- 
ηιη XV. 694 ο• (&(ο οτίκητ, τβηΐϋέϋίιιιη τίη- 

• ορρίάηιη Ρίοηλβ VII• ουίτιιη• ςαο οΙ>ϋκ&€αΓ ο•ρα( ; 
ά• υικίβ οτίαβ οοτοηΑπιιιι ιι•α• 

#θ3οηλοα ιβηρίλ V. 3ο3 α. XV• 676 ο. ^. βΒηβκββ ρηβ- 
οίοη &ριι^ Ηοιαβτιυη XIII• ο&νβΚυΓ λπιλχιλ Λχηγεάύίι 
563 £. II. 53 ά. β• 

Ι^οίορηιη άί&ΐβοκιιβ ΧΙ• 485 ά, £1>ηί Βοβιοβ •β βοιηηίΑηκ XI• 
ΏοτοβέΙββ IX. 397 α• V. 19^ &• 7^ ο• ^• βΙ>ηί €χ νίηο ίη 
^9ί>ιοΐ«» Ιρλϊοΐιιζη «πΐΑηβ, ρΓ0• οχηηθ» όλτιμ ρτοΙλΒί ρο•- 
1^: -Λίΐ ΡΙιοβηίοβ• VIII• 36ι ε. Βαηΐ: β6ηί οχ τίηο Ηοτάλ• 
Ι3οτο8 ΙκαΙϊαπι ΐηοο1βη(«8 IV• οοο ηοηηίιι «αριη! Ολ^αηΚ 
,,/ΐ83Α.ΟθΓΐοΑ ΙϋπηοηίαΧίν• Χ• 447 1>• βΒπί ροΑη«αι 
1^^634 έί• 635 Α. ΌοΐίοΛ ιηαβΑ οοιηηοιιοτθ οοηβηοιτβηιηε 
ΓΤΙιτγ£^•ο Α^νβη& XIV• 617 Λββοηγίαι, Ατίβίορ^Αηβ• •( 

ι»• ύοτίοΆ $α1κ&(ίο XIV. 617 ΑΙοΗοαβ Χ. 428 £. 429 &• 
4^., ί. 9τροΜ«φα7α«• VI. 255 β•ΕΙ>ιιχ V• 3ο5 «. Β. 207 &. βΒιιτ- 

ΰοτίεα» αρρβΙίΑίιΐΓ Ηίβτο V• η€Αθ κίΒΐΜ IV• ι83 β. 

309 6• εεΙ>«(&ηί8 •6ΐΐ3(6ηι ^ΛΏ»ΐεϋ~ 

^οηοη, £^ίεβη. βίιιβ £Αεβ(β Βιηκ Ρβτβ&Γυπι Τ9ζ€9 XII• 

τβιροηΒΑ VIII• 337 1>— β• 5ι3 £. ίΙ)υυιη ΒίοητβίΑ οο- 

Ι)6ήοη» άΐιίεβη Χ. 435 1>• 1βΙ>τ&νϊ(Α1βχΑΐι^βΓΧΙΙ•538«• 

Ροπϋ) £Α(ΐλΐι» XIII. 563 £. £εΙΐΑτιΐ8» κ^^ΓΑηηιιι VI. 369 ι• 
'ΐ)οτ7ΐΑθΐιιη, ΡΗΓ)Τ£;ί&οορρίθιιιηεεΗίηαάβι ίηβιιίΑΟ Ι• 3ο «Ι. 

II; 43 1>. , £ο1ιίηί ηΐΑτίχιί III. 91 α — β• Ιη- 

Ροιϊοη» ΤΙιολίΑΐίΑβ ορρίάαηι ετβιηβηκιιιη ΟΑρίιιηΐ ίη ρΐβ- 

VI• 363 6. ηίΐαηίο III• 7* ο. Κβπβικτβ• 

ΒΓΑΟΑοηίβ. ρίιείι χηΑπηιιι VII• ΠΙ• 9^ ^ ο. 

333 β. ΐΧΐ 4ο3 6. £ε1ιίηυ8« ρΐΑοοηίΑβ ςβηηι XIV• 

ΒτΑοο, Ιβ^ίβίΑΐΟΓ ΧΙ- 3ο8 α. 647 &• 1>• 

χΐϊΐ, 569 ^• £έ[Αθί(Α5 ΑρυέΙ Ρΐιί^βηιββ ίη 

Όηοο ηΐΑτίπαβ, ρίβοί» VII. ΐΑίιθβ ροβίΐΑ IV• ι49 Ι>• 

387 1>• £ίθΑάί8(Α6 VII• 398 ά. 

^^«^οη^^Αέ[β8, οο1ιιπιΙ>Αβ ΐΧ•£ίΓβηο, χηβτβαήχ ΧΙΟ. 593 

395 ο. ^ ί. 1>• 

ΡτΑοοηϋΑβι £οοηιπι ιρβοίβ• £ίτοηί$ » ΕοοοτΑΚί• €οη€α1ιιπ« 

III. 78 Α. ΧΙΠ. 586 £ 

ΒτΑΟοηκίΑΐ, οιιοιαηοΗ» •ρβοίο•£ΐΑεΑ(οιΐ68, ρίιοββ οοΚλΜΐνΟ• 

III• 74 Ι). 5ο« θ. Τα. 4ο5 !>. 

ΏΗηίΑοαβ» ^αχ ««Γνοπυη τβ- £ΐΑρΙιο•, ρΐΑοβηΚΑβ §;οηα•Χΐν. 

Βοΐΐίιιιπ ίη Οΐιίο ίηβυΐΑ VI• 646 ο. 

365 ο. ΕΐΑίβΑ Α ΡΗίΙίρρο ΟΑρ» V• 

^ΓοηιοΑ• ρΑΤΑ»ίηΐ8 ΐν* >32 ε. ι86 α• Β• 
Βτοηιοηι οίτίβ ΑϋιοηίβηλίΑ IX. ΕΙακογμ, ρΐΑΟβηαο Π. 07 α. 

578 4• ΕίΑΚοήαπι Ι• 39 ^ 

Κ 9 <ΐ6θ ΙΝΟΕΧ ΗΕΒΟΜ. 

Εΐβϋητο 8ίιη!ϋ• ρβίτηνίαο XIV• £ηοτ&8ί€ΐιο1ί , ρίιοίβυΐί VII• 

65ι 1>. ροοα]& βχ οΙοοΚΓΟ XI• 5οο £. 

465 <!• £η€Γίθβ•ι ρΐβοβηίαηιηι ΒΜίαι 

£ΐ6θ^>Γ(3β, Βρίη IV. ιη^ «• Β. XIV. 645 β. III. ιιο 1>• 
εϊθοίτίβ, ρίβείβ νΠ. 3ΐ2 Ι)• £ηοτ>'ρΗίλ8|Ραηί8 III. ιιο ^• •/ 
εΐ6ρ1ΐ38 ηηίΑηβ ίιιίΑηίοπι ΧΙΙΙ•£ιιάγηιίοη ΧΙΙΙ. 564 ϋ• ^ 

6ο6 £. 6θ7 &• εη§7κΗ60Α V• 209 ί— 2ΐθ β. 

£ΐ6ρΙι&8, ροοαίί ςοηιΐ8 ΧΤ• 468£ηηοαο1ιοτ(1ιιπι XIV. 696 Β• 

(. 469 »•,ΧΙ• ^97 <^•. £ηη1ιο9, Ββΐΐιηοηηη ^ιαιιιβ 

£ΐθ115ί»| ίΙ)ί ρα88βΤ68 ρί8068 VII* XIV• 649 *• 

33ο α. 385 £. £68Κιιηι ^«Ιΐι;- £οβΑΐη (*1Γο/ΐ7θ Α•θΓ•ίοβΐη «η• 

τυί ΙΧ.4ο6 (1. ιτιγβΐεηΑ ρΓΟ- 1)ίνί( ΙΙββίοάυ• ΧΙΙΙ. 697 ύ• 

ίλη&νί( Όβαιοηίιΐ8 IV• ι67£ραβοΐΑ Ι^ΗΟβ^Αβιηοηΐοηιιηΐν• 

£. νίτ^ί* VII. λ85 £. ι4ο ο- β. 

£1βακΗβΓαβ9 ορρυιιιη Βοοο(ί86£ραηιίιιοηύα8 ΐιΙήαΑ ιπΑμ• β.> 

XI. 486 έί. ααίΙ>ιιβ ιΐί ^ιϋβηκ IV. )8* ^ ' 

£ΐοιι(Ιιβη& ΧΙΙΙ. 56 1 £. 563 .ι. ίι-ϋ^ΑΗ8 αάχηοάιιιη Χ, 4ΐ9 «• 
£ΐ6ΐικ1ιβτα8, Δανίιΐ8 ΧΙΙΙ. 585 2. & ηιπΗϋΓβ ιΙΐιηοτβΓΐ 8β αιμιτ. 
£1ί8, ίηιΐβ οο<] 11118 Ι. 27 ά. ίΒί ιβηιίΑ ρΑ(ί(ιιτ ΧΙΙΙ. 590 ο•^ 

ρτο£688ί Αηο1ι]πιο1ιΐ8 6Κ Μο• Α8ορίο&ιιιη •ηΐΑΐ ΧΙΙΙ. 6ο6 

8εΚυ8 II. 44 ο, ραΐεήκιιάίηί} α. ^ιιο ρβοιο Ιίκβιη ^8 8ί4^ 

111 3ίοίυηι ΧΙΙΙ• ο65 £. 566 α. τοςιοηβ εοπιροβαβΗκ . 3θΥ• 

χήηιιηι υη§;ιΐ6ΐιΚιιχιι XV• 688 65ο £ 
: β. 1οειΐ8» αοί €ΐ6£ο88ί 1οΙ>6-£ρ3ηεοηΐ8ηιιΐ8, 8α1(βΚΪοηί8 £^ 

(€8 8ροηΐ6 τίηο τορίβηίατ Ι. ηη8 XIV• 63ο β. 

54 &•1εΐβί χηβηάΑΟββ β( οΙ>Γί- £ρβ<ιηΑ€(ΐ ΑραΑ Ι<Αοο^Ι|Μ|Βθ!" , 

081 Χ>^44ι ο• αρηά θ08 Λ- ηίο8 ΧΙ. 471 ε• ^• \\ 

ροΐΐο οψοφάγοζ γΙΙΙ. 346 1>• £ρβα8 Χ• 456 β. 457 ■• '' 

ειπη βΐ8 ίπάιιείλβ £<ιεί«ιη(£ρ1ιβΙ>η89 ροοαίί |ρβηιι< 3^1•^ 

Αι)ι 6111011868 V• ^ι6 <1. 6γα6- 469 α. 

εΟΓίιηιοηιηίαχη ηι&χίιιΐ6ΐ>&τ-£ρΙΐ6πιοτ.ι ΑπίπίΑΐΐΑ VIII• 555 
. Βαγο8 λί( 5ΐ:ΓΑ(οηίεα8 VIII. β. £• 

35ο α• £ρ1ΐ68ΐΐ8 α δΑίηίοτιιχη ββητχβ 

£1ίχΑΐίο εΑπιί8 XIV. 656 α. Ι). εοηέΙίΐΑ VI. 267 «• Β• οηβΐι^ 
£1ϊθΡ8• ρΪ8εί8 VII. 382 ^. 385 Ιηιη ιΐΑίιιηι οοη^ίκοΗΒιι• 

^ οοο ^. β• ^ VIII. 36 1 ^.0, εβηαρίαιη ν•- 

ΕΠοΐΐβ» £θ8£ΐιιη αραιΐ Όοηη- ηβηβ ΙΙ6(α6ταο ΧΙΙΙ. 673 α. 

ϋιίοΑ XV• 678 Β. ιΐΓ8β3]^ίο (οηοΚ ΡΐοΙοηίΑβιι• 

£1Ιοη89 εοτοπΑ XV. 678 β« Β. ΧΙΙΙ. 593 α. ηη£υοηα8 οΙαγα 
£1οτιΐ8, Ηιινίιΐ8 VIII. 33ι β. XV• 688 £. 689 α. Η(«γα• ΧΙΚ• 
Είρίηϊεο* €ίιηοηί8 βοΓΟΓ 6( 548 ο. £η1ΐ6ΐϋ Ιιιχιιηο&ϊ XII• 

υχοτ ΧΙΙΙ• 590 £. 535 ο, ιΐ. ία Αοττίίακβπι το- 

ΕΙγηίΑβ» άΒΪΑο Ρΐιτγςίλο IV. ^β^βτυηΐ Μ.Ί^η6(Α8 XII. 525 

176 Ι• ο. ηραιΐ £ρ1ιβ8ίθ8 ίη Νορ• 

ειηΒ.ιΐοηΑ| ΟΑηϋοΑ Χΐν.631 £. ΐιιηι £β8ΐο ίαν6η68 ▼ίηΐλΐη 
'ΒμμϋϋΛψ 8ΑΐΐΑ(ίο (τΑ^ίελ Ι. Α€ΐηιίηί8ΐΓΑη(68 ΤΑαή τοοβ» 

3θ ο. XIV• 639 <1• 63ι 6• ΒαπΠιγ Χ. 435 ο. 

Ειηρβάοεί••, τίοΐΟΓ ΟΙγιηρίΑβ ΕρΗτΊηηίαιη XV. τ®» ο• 

Ι, 5 β• £ρηντΑ ννβμοβσ^α 1ΙΤ• 83 Β• 

Εηρορϋα•. ρΑηί8 XIV. 645 ί. ΕρίΛβΗίαβ. ^ϊΛ^ΚΟΓΟίβ ϊν. 
•Μ> ί 1 ' Τ ι_ -ι ΙΟΙ Ι), ο μ4%αος IV. Κ»5 β. 

£ηΑΐιΐ8 οοΙοηίΑΐη Ι-ββΒαιη θβ-ΕρίεΗνί08, ρΐΑΟβηΕΑο ββηιιβ 

άαϋιί, βχ ιιηο πι3γι ρο8ΐ 'χι^^ β,ί }*^ ^ » 

Ιοη^ιη ί•ηιρ«• •α1 νιΐ8 οπιβι- Ερί εΓΑ(68 , Α(1ΐ6ηί6η»8 VI. 
§;ι( XI• 100 ο. ά. \^^ £^ 

εηο1ιτΐθ8, ρΐΑοοηίΑ XIV• 644£ρίοτΑΐ•8 , βτΓβΙ)!•» VI• 
ο-ί: 647 Λ. 343 ά. ΙΜυεχ ΚΕΒΟΗ. 2βι 

Ερίον«ϋυ•, ίπίΜρη^ΛΟΨ^ 8Αΐ(8-εΓβΙ>ίη(1ιιΐ9 ΙΓ. 54 6—55 1>. Υΐ. 

άοιιίι ^βηα•^Χΐν•^629 ο. ά^ €ί€βτ. 

ΕρίοατβΙ ηιρ^Μτ»*^ α%6μι»ψ Υ. Ετοβα» , Ι^ββΐ)! ορρίέίαιη ΙΠ• 
^"^ 187 !>• τη^ ^δορης ΙπΙκονροΛ ιΐι £• 

ΥΠ» 97^ ί. ΗοπίΑ οίβοΐί ΧΙΙ. £Γβ(Γί3 ΐ9νηάΙφΛτο9 ΙΥ• ι6ο 
647 Α• Ερΐουτθίιβ ααϊά&ιη &• 1>. ίΙ)ί ^βροβίΐβ ρβεΰηίλ 
«ΜΐΙντ^ν VII., 398 ^. ΧΠ. 536 £-537 ο. ρ&Γαηι ια- 

"*' Βρίβαηι• £.6θη(ιο πεΓοίΓίεβ ΙαΒΓβιη ΙιαΒθΚ βς^^'" 'ί• ^ 
ηβα• ΜΚ 6θηοαΙ>ίηα XII Γ. 688 ο. Ετβκηεί ρ1η1ο•ορΙιί II. 55 
ϋ. Β• ηοη ϋ1)3( ^ϋ• IV• 179 ^• οίίΛβυς ΥΐΙ. ^84 1>, ςρανρο€ 
β. οιηηί• 1>οηί τλΕίοηβιη &ά ΥΗ. 396 ο. 
▼οΐυρίκβιη Γοηαΐκ ΥΙΙ.379ΕπάΑηιι$ ΧΙΙΙ. 568 β. £. 
£*38ο Β. XII. 646 6 - 547 «- Εηςοη, ίΐατίυβ II. 43 <1. 
Οοηί. ΥΙΙ. 379 >-<)* ΠΙ. ιο3>£τί^οηα XI Υ. 6ι8 ο. 
Β• ΕρίοαΓΟ ΌΧΆ^ντη ΑτοΙιβ- ΕηρΗγΙα ΥΙ. 33χ ο« 333 ο• 
^ ■ΕτΑ(ιιι III. 101 £. ΥΙΙ. 378 2^3 κ. 

'■ . ο• βορίιοεί•• ίη ΑηΕίι^^οηαΕηβίοΙικΙιοη, Μρ:πιΙέΙοηι• £- . 
"- ^ XII. 647 ^ Β^ Ερχεηη τλ- Ιίαβ Χ• 4ι6 Β. Οοειορί• £- 
κίοηβ ρχορο αΙ)£αίΕ δρβαβίρ- 1ίιΐ9 ΙΧ• 393 ^. 
ρυ• ΥιΙ. 379 β. £. α<1 βαηθβπι Εηκίιηιιβ ρίβείβ ΥΙΙ. 338 β. 
ιηο1ίηινί( ΑΓΪβΐο, ΟΙιίιιβ ΥΙΙ. 339 α. ΥΐΙΙ. 355 £. 
* 38ι ο. ά. ρΓΟΓβαβ &3 ο&ιη Εταοα ΥΙΙΙ. 352 Γ. 
ΐΓΑη8ϋ( Εηοη^βίΐΜ Ηογα-Επιολ, ρΐαηκι• χ6 ένζωμον II, 
εΐβοκλ ΓβΙχοΐΐΒ 5(οίοοηιηι οα- '^ο α. ΙΥ• ι3ο ά> 
•ιτίβ »Βίά, ά, Ερίοιιτί ^ίβοί- ΕΓυέΙίιίο ουζη ίη Θτ&οοια ύβ- 
; ρυΐιι• οο^ιιιιι ΠΙ• ι^» &• V. £6οί8Β6(, ίη οα ίη9(Αΐιτ&(Α βκκ 
ψ^ ιη^ «οηρίοηιχη. ρ6τρΓθ8εηρ(ο•Αΐ€ΧΑηΑηηθ8 

Γ Ι^ίοτοϋο•, ρ1&€ϋηΐ2 ΧΙΥ. 645 {γ. ι84 Β. 

ο• ί• , Ετχίοη χι. 498 Ι). 

,Τ £ρί|Γθηΐαπι , θΓ|^ηιχηι ιιιιΐ8ί- £Γ70(6Γβ8 ΥΙ. 371 £• 
ν- ουηι IV• ι85 ο, ά. Ετρηποαβ, Ρβήρ&Κβκίειιβ Υ• 

£ρΐε'οηιΐ8» ΐηικηιηιβηΐι χητΌη- 3ΐι ο• 

ιοτ 1Υ. ι83 ί. XIV. 637 ί. Ει^ώπιβ ΥΙ. 369 1>. ΥΙΙ. 335 

Ερίΐοηίαηΐι ο&Γΐηοη νιη3<ιηί3ΐο β. III. ιΐ3 Β. Ει-νκΙίΓαβί τί* 

γ. 109 Α•^ ηαηι Ι. 33 Ι)• Εχ^(Ιιγ36Χ €Ιι]ι*8 

ΒρίιηβΠ8»ρΪΓθτυπΐ{ζβηπ8αιιοιΙ• χηοηβιη χηαοΐιιηαΐί IX• 384 

βιη III. 83 ά. XIV. 65ο β. 3. ο. 
Ερΐιηβηίάββ XI II• 6θ3 ε. ΕΓ}'(λΓ.ΐ6αηι πιαγο Χ Υ. 676 &• 

Βρίηΐοΐλ IX• 387 £. ΕΓ}'(Ιιπηη8, ρί8εχ8 ΥΠ• 3οο 

Ερίηοιηίι III. 97 ^• β* ^• VII. 327 ο. 

ΕρΐρΒ&11α«, ζηο^ιιβ αυι^ιηιΕΓνχ ΙΧ. 39'« £. ΧΥ. 68ι Γ. 

φ3^99ως ΧΙΥ. 6ι8 ς. ΕβεΙιατλ III. 86 ο. 

ΕρίρΙι&ηβία τηοηιιί εοΐ6ΐ)Τ8η- Ε8ε1ΐ3η<68ι ρεηΐι III. 1*6 ο. 

&ατ XII. 543 ε. ^ 109 ε. 

Ερί8Χΐϋ οϋζη ϋέΐβιη ααί τυΙ-ΕβεΙι&ηΐΒν ρί8θ1ι ΥΐΙ. 33ο α. 

ΐρ ρΑτ&βίκί ΥΙ. 346 7— 3478. IX. 4ο3 ε. 
£ριικο1&» £^ρίιι• Χ, 45ο ο — Ε(βοΙ>ιιΐ«έ[αο ΥΙ• 344 β• 

45ι !>• Ε(Η&ιιίαιη, τ&8 XI. 470 ^. 

Ερίβΐχΐίιιχη γ. 196 1>. 3θ5 ο, ΕίΓαηι ΧΥ. 7^^ 1>• 

£ρίζ6ρΗ)Γηΐ| 88ΐ(8ΐίθ ί ΟΛ \>, ΕΓΓα8ε« ρΙίΧΑΐλ Ι. 38 Β• 
Εηηα89 ρχ8εχ8 ΥΙΙ. 3ο4 €• ΕίΓαβεΐ, »ΐίαιη κΐα^ΐαβί Χ Υ* 

Ίιιί β^οβπαηιχη ΧΙΓ• δαο ε. 7^ ο. ρα^ϋίακα οοηκβηάαηκ 
ί^ϋη •ριιΑ βλτ^χληοΒ XII. ΙΥ• ι5« α• &1> β!• ΙαέΙί ςΐ*- 
»3θ Α — . £. Ττοί«ηυι ΧΙΙΙ. άίακοτΰ ΙΥ• ι66 £. βοταπι 
6ιο β. ' ίητβχΚΑ φοπιΟΑ •Κ ΙαΙ>Αβ IV• 

ΕτΜΐχοηιΐ8• ίη οαιη 0ρ1ρ•ΐ9- ι84 &• ιιαΚμΙα ριι^α VI. γ 
ηΐλ Χ. 496 Α• β. £. οαιη Εΐηι•€ΐ• ιριιρι»( ι»- 963 ΙΝΟΕΧ ΒΕΒΌΜ. 

Ι 

•οη VII. 3θ6 ά. £(πι•οοηιχη Ετιπρίέίβ•• ό βοψό§ VI» » 7** ^ 
βθ6ηΑο βρΓθηάίά&β IV• ι^9 1)ίΙ>1ίοΐ1ΐθθ«ιη !ηι(πΐχΐ( Ι• 3 
β. ο( οιηηο |[βηιι• χηοΐΐίΐίβΐ &. άίνΐηο •ρ1η(α ιίΗλΙιι• Ι• 
β( Ιαχαη&ο ΑΐΙ. 617 ά — 19 ο• *^ Μφ«Ααιϋ βί •οι11>β- ' 
5ι8 Ι)• 1}&( 500ΓΑΚ6• IV• ιΜο• ΙΐΜΐτ, 

£υ&&;οη9 Ρΐλκοηίβ, έίίβεΐριιΐυ• οιπη οΜβκ, νΐηαιη ηΐη&ΐη'^'^. ' 
XI. 5ο8 £. 1>ΑΚ Χ. 434 β. ίη Ιαιη> ίΛ^- 

£9αψ9οί§^ XIII. 565 £. βηΐλ νοπΑΕο» ••( II• 6ι α. 1ι•'** 

ΕϋΑηκηβ•, €θ§ηοιηβη ΒλοοΗί ηαιιΙΐβΓυιη οιοτ ιη εγα^ο^^Ι^ 
ΧΙ« 465 Α• ίη οαΒίοαΙο ηοη ίΜΐη ΖΒΙ• 

ΕοΑτέϋβ, ιηβΓβκηχ VIII. 585 ο. 557 β. 6ο3 ο, 8ορ1ιοοΙβιιι &Ρ- 
ΕαΒοβΑ IV. ι35 β. Ι. &7 ^• Εα- ήάοΐ XIII. 6ο4 β. χττίέΐβΐάτ 
Βοίοβ ηυχ II• 54 1>. νίηυιη α 1<&ίέ1β XIII• 583 ο. ^ ίη 
Ι• 3ο ε $1ά9ήύ» XV. 68ι ά. ΜΑθβ£ΐοηί& ΑίβοβΓρίηιχ α οα- 
ΕΰΒιιΙΰβ, έΐβχη&ςοςιχβ IV• ^66 ηίΒιιβ XIII• 698 α. β• 

ά, β. Ειι^^ρ^^6•» ί&οκα• Υί» ^7 α. 1ι• /^ 

ΕαοΙοΑ, χηοΓοίτίχ ΧΠΙ. 583 ο. £απ>ρ& & €οήιιΐ1ιϋ• Εΐΐοφ ^ 
Εηοΐΐάβι, ατοΐιοη Αιΐιβηΐβηΐί• τοοιίαΓ XV. 5^8 1»• Λ' ' 

ΧΙΙΙ. 577 Β. VII. 329 «• 1>ί- ΕαιΤ'Ιιι» ΧΙϋ. 664 ξ 
1>ΙίοκΚΐ6ε&ηι ίηβκηιχίκ Ι. 3 «.Εατ^^ίη* IV• >58 α•* 
Εηοϋ^βΑν τίέΐίοιιΐο άίοηβ Ιαα-ΕαΓγοΙβΑ ΧΙ. 46ο α. 

()οπι κηΐίι VI. 343 Β. <:« £ιιΐ7Όϋ€ΐο• ρτΑββή^^ΪΑΐοτ ^ 
35ο β• 19 β. 

Εαάίευβ, χηίχηιιβ Ι• 19 £• Εαιτ'ΐΐιββ IV• ι55 α. ΐΜΐΙιηη 

Εαβηοη ρ&κβτ ΡατΓ&Αβϋ ρίοΐο- ββββκ εαηι ΟΙγιηρίΑ^β» ηιΐ^ 
ή8 ΧΙΠ 543 έΐ. " κτβ Αΐβχ&ηάή ΧΙΠ. 56ο^ £. - 

Εηοτ§;ο(ο• ββοηηάα• IV• ΐ7^ ^^^1Τ™^<^^^*» ρΌ€ΐΐΑ Ρβη^Οτ ^^ 
Εαία•, οο^ηοπίϋη Βαοοίιΐ VIII• ρΑϋ Ι» ΐ7 «• •' 

363 Ι). Ειιττιη&εΙιιιβ ηβηοτΑΠίτ Α. 

Ειπυβ, ιίΒιοοη XII. 538 £• Λββοΐιγίο XV. 667 €• '- 

Εαΐβιιι, Ειινίιι• VII• 3οο ^• ΕιιιτΊηβ^οη α^ Λήικο(«1β9Βΐ. 
ΕιιηίΑβιι• Ηοιηβιίοα• XI. 477 ίιηρίβΚΑΐί• ΑοοιίΜηΑηιη •α1>" 
ο. 408 £. οΓηλτίκ Όβηορίιίΐιιιη XV• 

Ειοηοΐια Ηοιοβηοα* Χ• 433 ^ 696 1>• 
Εαιηβηβ•, τβχ ΡβτΕΛτηΐ, βχΈυτγρτΙυβ» ΕυγγίκΗοί £1ιβ• 

οΒηβίΑΚβ ρβηίι ΧΓ445 ο. ά. IV• ι58 α• 
Εαηιοηβ• τβχ ΙΧ. 375 (Ι. ΕιίΓγργΙιιβ ι ΗβΓοιιϋι £Ι£ιι• 

Εηηιβηίβ δ^^Αιοη^^β XV. 689 α. ΧιΙΙ• 598 β. £• 
Ευηο•(ιι•• ϋοχ 8ο1θΓυιη 6]τρη ΕαΓγργΙα» ΑρικΙ Ηοιηβηιιη Π• 

XIII• 676 6. 4ι 1)• 

ΕαηαοΗιι* β€ νοιροτϋΠο/ αο- ΕαητκΙιβιι•» ΗβτοαΙΙ• οαΙαιβι* 

ηι^τιΠΑ Χ. 453 ο. να» ΧΙΙΙ. 6ο3 ά. «η• £1ίο• 

Ευηαβ• ύβΙΙΙ •οττϋί• ίη δίοίΙΪΑ οοείάίί ΗοΓοαΙβ• IV• ι57 ί* 

ΑοεκοΓ VI. 375 Α. Εατ79(]ιβί ΕΙια ΛάιηοΚΑ XV. 

ΕυοιηρΙίΑίο• α)^ ΑτεΑέΙίΙιαι έϋ• 673 α. 

οίοιτ το•Α XV• 683 ο. Εητγΐίοη» εβηΚΑίιηι• Ι. ιο «^ 

ΕαρΚίθηιιι•, «τοίοη V• 3ΐ6 £. XIV. 6ι9 α. 

**7 1); ΕυΓγηι•, ρΑ«βτ ΙοίΑβ ΧΙΠ. 56ο 

Εηρίιοηοη» ροβ(Α| Αρα^ίρτ^»- ο. οοοηιι• XI. 46ι £, 

ηιη οοΑΠΑχίΒ ίιηηιοάοΓΑΐβ •« Εαϋοτρο ρβτ1ιίΙ>6ηιηηΑ(θτ ΤΗο• 

ΜΜ» XI. 477 β. χηίΑΐοοΙί• XIII. 676 ά» 

Εαρ^Αου• Οη(Α ΧΙ. 5ο6 β. '&ΕιϋΗχΑΒ» οχακοτ, ίη ΑΟοοΜίίοιι• 

ΕαρΔτΑηοΓ Ρ^ϋΐΑ^ηοαι IV• ΡΙι^ηΑβ Ααρβηκα• ηαΠιυη 

« ' V ^ ροΑΚΒΑΟ ΟΑηιίΑΐη ΜΙ Χΐη. 

ΕηρίτΑηοτ ΤΙιαηιι• XI. 474 ο. 5μ β. 
ΕίφΑτοιτηβ, ηβτβΚΕ» ΧΙΙΙ•Ειιαιτ^ΙΙβηιιι•• ΑΤβΗοη V• ^7 ^ 
β» •• Ι». »ι8 Β• ΙΝΟΕΧ αΕΒυιι» 963 

£υ(1ΐ7^βιηυ( V. 187 ά. XI. Μ• άύ £ώ III. §ο ο. VIII. 

5οσ 1>. 934 Ι). 

£ηκ]ιγηιΐ09 ΐλίΜΐιιβηΚΑήιι• ΙΟ» Ριοΐίΐο Ι• 38 ο• λτςθηκ^ηηι βκ 

130 «• βατβηιη ΥΙ• >3θ ο• ύΐιΐιιικί) 

ΒηΐΗ^ηιιΐ» οο^αα• IX. ^79 6• βηΐάίυχιι• Υιαο €1ιΐιι• ο€ 

Βήτηηηι ι Ρΐιοο&οβηιίβ ΧΧ1Ι• Οηίβα•. Ι.«€βέΙ&€ΐηοηϋ χί• 

^^76 ι•1>. αΐιιηηΐΓ ΧΙ• 483 ο. ά. Κο- 

ΕιιχίϊΙιοα•, νγύΐΛξοτΐονΛ IV• ιη&ηί ¥£.339 ο. Αοάϋλ ροαι• 

167 ο• Ια *ριι^ Ρβη&ι ί^οηιίιιϊοΐλ 

^ΙΚζΜΤοίΚΑΚίο 1ϊΙ>ογαΗ• ΐΙ>οηαιη XI. 464 α. Οορηολ ϊϋά• 1>• 

οοτροή οέίοτβιη οοηοϋί&κ ΚΙιοέΙίβολ ίδί4• ο• Κ1ιο•1ουιη 

' ΧΥ. 686 β. £.^ VI. 339 ο. ά. 

-Βκο€θβ(αΐ9 ρίβοΐ• VIII- 333 ο•Γί1ϋ ΑβΰΙορί&^&τηχη ΟΙ• ιι5ο• 

^, Α. νΐΙΙ. 356 β. βτηηπίΑίΙοοηιχη 

ϋΐϋ νΠΙ. 3& ά. &1ϋ τ«ήι• 
Ρ. Δοτβ• Χαΐ. δο8 «• βΐίιι• το- 

ΧΑ9 βΐ οαιηίηί» £οά1β Ι* 33 

• ΡλΙιι. βίοβτρ βητΐΗλ, οΗιη ΒβΙ« ο. &1ια• κήκίοΐ» Ρληΐι III. 

ΙιχίΑ II• 54 {. Λθ^-ρκίΑΟλ ιιι ί, σ§μΜλ»δα νίόί^ ίγηρν• 

ΙΠ. 7' «—73 ^. φΐας ΙΙΙ« ιΐ3 1>• ^ημψίρ•9 

ΡλΒβτ (χαΑκινΟ» ρΐβοί• ηίλη- ^α7« ηΙ&Μου9 IV• ι37 ο• 

ηιι• VII. 938 ά. Γίΐίχ, 1ΐ6Γΐ>α 11» ^ί. XV. 684 Β. 

Ρλίβτηηπι τίηαιη Ι» 36 ο. β. £• Γί•ΐα1ιι IV. ΐ84 ι. €οη£. Τί- 

37 »• ο• 33 8. 1>ίβ. 

Ρ«πιί• ίηι•ςο ^ο(α ίη Αροΐΐι- ρΐΑΐ>β11ιιχιι Ρ1ιοο«!οιιχη VI. 
ΊΓ> ηλ• ΐαηρΊο Λ. 453 ^. 367 1>. 

Ρ«ιιιιΪΑ Ιβχ ιαιηίαηία VI• 374 ε. Ρίοτββ ^61βι>^Αη(α^ « Οΐίλβτο- 
Ρλτίηλο ο&αιΐο, §βηα• 8αΙ(&- ηιοηο» (τ&§;ίοο ΧΙΠ; 6ο8 ά— 
ϋοιιι• η^οαίιβ XIV• 639 £• £. £οτβ• οοιοηλτϋ Χ. 436 α 
Ρεχ XV• 699 β— 7®* ^• β^ϊ• *^7 £— *38 Ι),, οατ ιηλ- 

Ϊ'β1>ηι&τίΰ• ιηβηβί• ηηάο ηο- ηιΒικ ερΛΧΛΧ^ οοηιηβτοηχιΐ 
πιίηαϋιιι ΠΙ. 9^ &• 1>• Ιιοπιίηβι XII. 553 £—654 1>. 

Γβΐ νπΐ. 335 ύ. £οτ68, β&Ιαηο XIV. 639 β. 

Γβηλβ Κοιη&η&ο VIII. 36ι £• βΑχηιοηιπι XII• 54ο £ 54ι •. 
71οβ^ιι1&β II. 65 1>• Πο• ραΓραΓλπιχη III. 89 ** 

Κ» III. 7* Λ— 6ο α. §&€Γ& ΠΙ. Ροβάα• βριιά ΗοηΜπιιιι ^ ' 
74 ά. ΑΐΐίοΑο Λΐά^ £. 75 &• ^, ο. 
Ι«Α€θηϊο&β 75 & — ο, ΎΛΧΎΛ, ^6• Ροβπιίη•ο Β^ίοτηιη 9% πηΙο* 
ηοτλ Μά, α• ΚΙιοΑΙαο ώ» ο. ηιιη ολοιβ&β ΧΠΙ• 66ο 1>^£• 
Κοχη&η&ο ίρΜί&τίλο» ΟΙιίΑβ» ΓοΠίειιΙαηχ, φο^ϊΐΜλφψψ ρΠββ 
£ΐτίαη8β; ΟΐίλΙοίέΰοΑβ» Λίτί- ^οηαβ Ι. ΐ4 ί. 
ΟΑπαβ) 75 ο. £• €«ηΑ€«β| (^α- Γοη(6• II. 43 ο ι^^• €οι飕 
ηΐΑβ» Οχ&ΐίββ•• ΡλΗβο ΠΙ. Α<|υ•• 
76 λ. Β. ο&ριί£οΐ 76 ο — β. Ροπηί&ηιιχη τΐηιιηι Ι• 36 ο• 
>Ηα Αοοπλίη §;βιιβτΑ βκ ηο-Τοηίκαάο XIV• 6*7 1>• €• 
πιίηλ ι6<νί. 76 £-77 ο• ΙΠ• 76Ροηυη& VI. 367 ο. 363 ο•«χ^«*- 
Α• ρτ&6εοεβ• &0Ι ΙΗ. 77 β- «05 VII• ^ 38ο β. £. 2\τΐ9 
1>ί£οηι £οπι «γΙ>οτ» ΐίοιη ΐτί* τ* ^ρηνωρ ηράγμωτΛ XV• 
£βΤΑ ϋίά• ά. ο. σνχοκ ΠΙ. 76 693 β. 
Α. Ι), ίηνβηίΐ Βαεοΐια• ί5ί£. ρ^ι^^^ .«ιμι Π. 4ι 1>. 
€• βχιιηίαιιι Αΐιχηοηΐυχη ΠΙ• ργΐ^ήΠι ΙΙ. 65 ο. 

ρο•( βΜ Α9ΐ\• «Χί'^ί* 79 β ρ^ιΐο, ρίιβίβ νΚ. 307 ε• 

—8ο Α• ηοχι&θ 8ο &. Β. ν•» 1, „ ' *^ ^7 ΙοΓ 

8ο ο• ά• τοτεχη οοπηιχηριιηΐ Γ«Ποηβ• XI• 4β% β» 

ΙΠ. 6ο β. £εί• άβΙοοΚΑηίατΡυιηΐΜ ροηβαοΐκατ ραΙεΓίο- 

ροίτρί νΠ• 3ΐ7 ο• ρτοτοτ- ηη Υΐ• 9^ ο• 264 1Ν0ΕΧ ΒΕΚυΜ. 

Ριιηά&ηυηι νίηαχη, Φ9ον^«ιτ(^€ Οβηκίιίηβ, Γβχ ΙΙΙγΗοηιηι Χ• 

οίνος Ι. 27 α 44ο α. XIV• 6ι5 &. 

Ραη§^ II. 6ο Ι) ■(}<]. ΧΠΓ• ΘβΓαηλ, ιηαΐίβγ •ριιά ΫγζΛΛΛ• 
. 649 ^• ^^ * ^^ Ιίιηοηο ίη ξτηβιη 

χαηΐΛίΜ. IX. 393^ β» 
Ο. 66Γλΐιίηηι» £ΐι1>θη• ϊροοίβ» |ί 

6ΐ ί. 62 3. 

ΟλΙ)ίηίΑηιιηι 1)β1Ιιιχη V. 3θ6 ύ. ΟβτςβΓίιηυΒ• οϋνΑ II• 56 ^ 
Ο^άοΛ VII• 3ι5 ο. ά. ΗΙ. ιι6 ο. Οβτςίηη, Ττο&άίι ορρλάηπι 
. ΐι8 α. ϋ. VI. 256 Β. ο, 

6&οβοιι« Ιαοιιβ VII• 3ΐι &« ά. 6. Θβτ§;ιηί, ροβκβή ΤτοίΛηοποΒ» 
6&68υιτι, Ηαβκα VI• 273 ί• <}ΐιο8 Τβαοβτ ίη Ογρταιη βο- 

ΟαβίιιΙΪΑ ηίλςηοβ ΙιαΒβί &8ρ&- Ιοηο8 ^αζβΓαι VI• ^^ £«?•' 

ηςοβ II. 62 ο. 2&6^ Ι), 

^λΐ&ιοαβ» ροτηαο XIV• 657 6. 06τ§;ίϋιίη8. α^οΙακοτ VI• 966 
6λIΑ^α^ 1)6ΐ1ο εβρκο• ίχηιηο• ο. ά. (ί(α1ιι• ΙΐΒτί ίΒίά• 

ΙλϊΛ IV• >6ο β. οοοηα IV• Οβτχη&ηοηιια τίοπι• ΠΓ• 1.65 «^ ' 
. ι5ο ά—ί.^ Ιααιιολ II. 69 α• Θβίαηιχη Ιβ^λΚΐ XIV• ^7 ^ 
6α1&Κ6& 9 ιΙΜοίηα Ι. 6 £. 7 8• (τβκΐιγίϋβ, οβραηιιη εοηιι• ΟΕ« 

Οοηί. XIII. 59» β- 37* 0-37* Ι). 

6&1«ηβ, ΙεΙίίΗγί• β( ΗββνοΚι&οΘβιιβίβηαπι, ροοχίΐιιιη XI• 

£Η& VII. 3οι ά• 48ι ο. 

ΘαΙβηλ, χηβΓβίτίζ XIII• 587 ^• 6ίη^θ8. ΛέΙοηίέΙίβ ηοιίΜη 
6λ1βχιιΐ8, ]χιβάίοα8• ά6ίριιο8ο- Ι ν. ΐ7* ί• ϋΒί&β «ϋιη » ΐν» 

ρΐιίβΐ• Ι. 1 β. 175 &• ηοάτιι ανίησβωί ΧΙΤ• 

Ο&Ιϋ. νΐάθ ΟβΙίΑβ, οι 0&1&ε&6, 6]8 ο. 

οΕ βθΓάί8ΐΑ6. 61&άία(οηιχη ραηίΑβ IV• ι53 

θβΙϋιίΑ IX• 373 α 8^<]. &1(ίΗ8 ί. ι54 α, «ριια Ο&11ο• IV• 

XIV• 657 β» ρ6Γ β«8 χηιιΐκί- ι54 α — ο• Μιηΐΐιιβη^ο• ΐν« 

ρϋοικιιηι ^ηα• ρΐι&βί&ηο- ι54 β— 155 •. 

ηιιη XIV. ο64 ο. Ιεο ^ϋΙΗ-ΘΙαέΙίοΙτυ^ Εο• XV. β8ο β. 

ηΑΟ II. 57 ^• ρΐΌν-βΓΐ>ιιιιη ; 684 €. 
. Β.€8 ταήοΓ Ιαοϊο ςιΐϋηλθ IX. 6ΐΑ^ίιΐ8, ρίβοίβ VII• 3ι4 β• £ 

% Ι. 1>. 61&ηί8, ριβείβ IV. ΐ36 ο. VII. 

Θιΐΐυβ ^Αΐ1ίη•ε6ΐΐ8 IX. 373 & .3η £. 322 ά• 

9οα, λΙΥ• 655 &. ορ&ροβ6α€ ΟίΛηη^ οοηοΚ&β §6ηαβ ΙΙΤ• 9* 

■ 1ΙΙ• 9^ €. §Αΐ1οηιιη 8&ΐΑοί(α8 α. 85 ^. 87 ί• 

ΙΧ.391 Α-39& λ. ίη υτΒϋ 8αΑ Οίαηολ , Ταβοηί• ιιχοτ ΧΙΠ• 

ηοη &τθΙ>ΑηΕ 87ΐ>&Γίϋαβ XII. 556 ο. 66ο ά. 

5ι8 «Ι. ςκίΐαβ αιηοΓβ Ηοηί- 61λαο&» οίκΙι&ηΜηΑ IV• 176 ά» 
. ηιι ΟΑρκα• ΧΠΚ 6ο6 Β. ΟΙ&αοίοη, Ατίι IX. 396 &. ^ 
ΟνηηΐνΡλρΙιΙλΒΟΐιίΑβορρίάαιη Οίαιιοίρρη•. Ήγρ^χΙάΐΛ οη( £• 

Οψγη6άύ$ ΧΠΙ. 566 ο. 0. 01«αοί8οιΐ8ρ ρΐ8οί8 VII• &79 ^• 

6οι £ ο• 285 £. Ι£ 62 ο. Η• 

Θαγοπι α 67 ο. IX. 366 ο. Οίααοοιι. ίντΑηηιιβ ίη ΡίτΜοο 

346 'ί, ^°* ΌΐΛπειιβ, έΙοΐΜ ηϋχίηη• νΠ. 

ΟΑΐΐΓβηίιπι νίοΜίη 1. 26 £• ^9^ »— ^ XV. 679 «. ΧΠ• 

ΟβίΑ. δίοίΙΐΜ ορρίύιπη Ι. 4 *. ^" *• 

Ι. 3ο 1>• π. 67 1>• Οίληοα•, ρίβΐΜ ΙΠ• ΐο7 <β• VII• 

66ΐΙίΑ8, Α^τί^βηϋηοΑ Ι. 4 &. ^^ ^ *1^• VIII• 345 ο. II. 
Οβίοη, 8ίοιι1ιΐ8 VI. 23ι £. ΪΧ, 6° *• 

4οι α. XII. 542 β. ΟΐΛαοιϋ, ολβΙλίΟΕ V. 2ΐο Β• 

6βηιη8 ΚοηίΑθ νΚΙ. 56ι £. ΘΙοήΜοαρίέΰω (ιιηίΜ, ^ιυιιη Ι{«0£Χ ΗΕΗϋΜ. βϋ5 

ρθ9(Γβιη8χιι οχαιιη( Ιιοιηιη68 6Γαβ03 ποΙΙα νοχ ίη ίοΐα έΐο- 
Λΐ• 5θ7 ^• βίη^κ ρΓΜίβχ /«^ϋ* II. 66 £. 

61ιιι Ολτ VI• ι56 ο. Οτλοοϊ ιη ιηβηβΑ ρβτρϋΓοΐ IV. 

βΙ^εβτΑ, ιηθτβΕτΐχ ΧΙΠ• 586 Ι). ι3ο β. ββρίβηΐίββίιηιιιηΑροΙ- 
6.595 ^• βίαβ άίΐκαηι άύ ριιβ• Ιίηβιη ίαάίοαηΐ XIV• 633 ο. 
ή• £οτπιθ5Ϊ8 ΧΙΙΙ. 6θ3 ά, βηηκιιοβίββίιηΐ Τ1ΐ6§8Αΐί XI V. 
οοΐΐοαιιίυιη οαχη δκίΐροηβ 663 &. ΌοΓββ. Λβοΐββ, Ιο瀕 
XIII. 584 2. βΙτοβΓαο 8ΐη&- XIV. 624 ο, Ικ&ΐίαπι ίηοοίβη- 
ΐοτ ΜβηαηάβΓ ΧΠΙ. 585 €. ΐββ Χϋ. 5]8 Β. 
594 β. 6τ&β8Κοηΐ&• Μ3θ€(1οηίΒβ τβ^ο 

Οίγοβηαιη, χηβΓβίτΐοαΙα XIII• III• 77 ρ*. , 

θ82 ά• ο• Θι&πιχη&ιΐοί • ίη βο8 βρί^λΐη- 

ΟΙτοχηβλ^ρίΑΟβη^Αβ^βιιαβΧΐν• πια V• 323 «, ^τβιηιη&ιίοί• 

μ5 ^ ηίΗίΙ βπιΐιίυβ, οχεβρήβ τηβ- 

' ΌΙ/σΤΗ^β» ίτυοίαβ III. 76 £• <1ίεί• XV• 666 &. ξΤλίηηίΑ• 

ΟΙτχιι» τίηαχη Ι• 3ι β. (ίοοηιιη ΑΙ!! VIII• 359 ά, 

'ΟηΜΗλβηλ» ιηβτβίτίχ ΧΙΤΙ.567 6τ&ήαβ 61 Ηογαθ ΙΙ• 36 ^• 
£ βάίοΒΛ. IX. 384 6. 8ίηορα6 ΟΓβςαήαβ ρ^πίβ ΙΠ. ιιο Ιβ. 
£1ι« XIII• 558 1>• Αβ τβ&ροη- 6ηρΙιί βοτηηιςιιβ ν&ηλ ς€ηβ- 
•ο, <|υοά α ΜιηίΑ αοοβρίΕ τ& Χ• 448 Ι) —453 Ι), τέπο- 
XI Π. 578 θ. 61 υβ ίβΒίιτο ηιιη ^πίρΐιοηιιη εορία Χ. 
ΑΐείΕ ΧΙΙΙ. 5^9 « «99- ίηΐηί- ^5 ^..-456 1>. 
ρΐιίΐτιχη εοηιιοιιιη» ^ηί βαχη Θγο88ιι•| &οιι• III. 76 ο• 77 ^« 
ροτάίκβ λπι&νκ ΧΙΙΙ. 579 6•6ΓνΗίοη, ρΑΓΑβίκυ• ΡΗτγη&ο 
58ο •. 5Η3 £. Οη&(1ΐ26ηΕβ ΧΠΙ. 591 ά. VI. 344 £. 245 ι. 
«ΙίοϊΑ βχ Ι.γχιοβο5&χιιίοΧΙΙΙ•θΓγ11ιΐ8, ρίβάι VII• 388 ο. 
Ν . 584 1> — £. 6χ Λτίικο^ηηο ΥΙΙΙ. 356Γ «. 

584 £^585 1>. άο 6ΑθβχηΛΐΙΙ•6ΓΤπι&Μ , ιηβΓβκηχ ΧΠΙ• 

585 Α. 583 ο. 
ΟιίΑίΙιιβηίιιιη , ιηβΓβΕηοοίΑ, Οτ^ηβιιβ ΛροΠο IV• >49 ^ 

Οιι&ΐ1ι&βη36 η6ρΐί8 ΧΙΙΙ. 58ι Οιιπιι, ρΙιοβηίΑΟ ^βηιιι XIV• 

Α. 583 6• £&οβ(ο άίαα. 6ηΑ• 645 £. 

ϋιαβηϋ ΧΰΙ• 58ι «^583 6•6αηΑΐ& ρΐλοβηΐλ XIV. 647 ο• 

πΐ€ηιθΓ&(ιιτ IX• 371 £ι ^γ•!•• ροοαίΐ §6ηΐλ8ΧΙ.467 β• 

Οηοιίρριιβ , ρο£(Α XIV• 638 Ογ§ζ9Λ VI. 33ι ο• £• εοη€αΙ>χηΑβ 

ά• β. κυιηιύιιχη βΓβχίΐ ΧΙΙΙ. 675 

Οηοηιβ, χηβΓβίτιχ VI• 345 «Ι. α. 1>, 
6ηο8ίρρυι, Ιιοιηο Ιιιχηήοιαι Ογΐίρριιβ XI. 334 ε. 

IV. χ68 β• ΟγηιηορΑβάΜβι ίαχηιη XV• 

6οΙ>ίιΐ8, ρίβοί• VII• 3ο9 1> — 6• 678 Ι)• 
6οτ£;ία9χ Ι1.βοηΐίηα8 ΧΠ• 548 ε. 6γηιηορ3β8ίθΑ| •α1ιαιϊο 1τηε& 

6ινίιί86 01119 ΐυ. ιι3 €. «α- XIV. 63ο 0. 63ι Β. ο. 

Γ0118 XI. 5ο5 ^. β. η•άυοί- Ο^ΊΐΑεοοηοιηί VI• 345 α^ο. 

(υτ αΙ> Αηη8ΐ1ιοηο V• 33οά• η 

Γο^Λλ φηματα XI• 5ο4 ά» ^__ 

Οοτζοηρ ΑπίχηΑΐ V• 33ΐ Ι)—^• ΗλβιηοηίΑ XIV• 689 «• 
6θΓ£α8, Ατζηοτυιη οιΐ8ΚθΒ Λΐ€- ΗιεΓΜίρραι VI• 35ι £ 

χΑοάτί XII• 538 Λ. ΗΑ^ηεοιίι Ιοοα• ΐη£ιιηΐ• ΧΙΙ. 

6οητη, €ηκΑο ορρκίιυη II. ,ν.^ ^• . , 

48 ά. ΗΑΐίεΑτηΑίιυβ Ι• 53 β. 

-,'.,. --„- -_ .ΗΑηίΑΐηβΙί^Μ XIV. 65ο ε. ά. 

θΓΑ<Λΐβ• ΙιοιηιηβΑ ΧΠΙ. 6βο ίΗιπηοάίαΐΛΑπΑϊοβίΐοηΧΙΠ• 

—6οι Ι>. 6οι β. £• 6οΛ α• εοηουΒίηλ^ίΑπηοάϋ 

6ΜοαΙΐϋ ίη οίΙ>ο Π• 65 β. οηο- ΧΠΙ• 5|θ6 £• ΗΑπηούίπβ,ΒΐιοΙίΑ 

ηοβο ο«ρΐιΐατ IX• ^ό• ΧΙ. 6ο8 β•Χν•6^ £. 695•. Ιτ ^•' »β8 1Μ0£Χ ΚΕΒυΐΙ• 

ί. •θηο άιιαηιιη ΕΐιΒ&ηιηι βί-ΗίηιιΙίβ €βΓβ• 111. 109 •• Χ• 
ΜηχιΙ ίηΑαΚΑπιχη ίιι§;βη(βι ιηχ• 4ι6 1>. 

Ι1ηΙ>υ• αηίπΐ08 λαάίάίΐ Χ. ΙΙίιηβΓ&βαβ , ίηΐβΓ ΟβηΐθΚτϋ 
4ι5 θ. ΡΗλΙοτβί XII. 54» ο. 

ΗβΓο^οιϋπηοτίιβ Αΐ6Χ»ηάη&θΗίιη»α8 Χί. 466 ϋ. 
6^1 Η«§β»2&8, 1ιί•(ΐϊο XIV. Ηίρρ&^ίηο• η&ν«• XI• 4 ^ 4» 
620 άβ ΗΙρρ&ρΗοβίβ , ιηοτβκηχ ΧΒ(0 

ΗβΓοάοκιιβ, Ιοςοιηιχπιι• Ι. χ4 ο• 5ο6 β. 692 β• 
ΗβΓΟ• ΑθΓΑ(ορο(ββ II• 39 ο•Ηίρρατε1ιοηιηιιιιαηιιιΙ7•ΐ67ΐ 
Οκβκοη 6Κ ΟθΤΑοη IV. ΐ73Ηίρρ&ΓεΗηβ» Ρίιίκτ&κΙ £Ιίιι• 
Ι• Ηβτοΐν ύΐή ΤΓ&πιΙ>6ΐιιηι XIII. 609 ο.ά, XV• 69^ 1». 

λβΓΟίΒιι• οΙ>1«καιη 8Αθή£οίαχη Ηίρρ&ήηιι• , Βίοη]^ϋ ϋΐΐιΐλ 

1Υ. 140 ο•ρΓ»βέΙο Ο08Κ χηοτ- Α. 456 &• 

Κβιη βιίο ηοιηίηβ '^ρωοί βν^ Ηίρρ€, ηιβΤϋΚηζ ΧΙΙΙ• 688 Κ• 

μ*νρΰ9 οοη86θΓα(ΐΐ8 VI. 366 Ηίρρβυΐρ ρίοκοτ XI• 474 2. 

έΐ. ΐιβτοβ8 Ηοιηβηοί Ι. 34 £.Ηίρρί«8 ο£ ΗιρραΓοΐιι• ΧΠί' 

β^^• XI• 46ι 1>. ο• ^ 5» £ ΧΙΟ. 609 ά. 

ΗβΓθ8ΐτΑΐα8, ΝααοΓ&άΐΑ» ρβΓΗίρρία• ΕΙοια Υ• 3ΐ8 €•• XI• 

Υβηβτίβ ίιη&ςυιιοηΐβιη ρ•η- 5ο5 ά• 6ο6 &. 

οιιΐο 1ί1)βΓ&(α8 XV• 673 £-« Ηίρροο1ί(1β8, Α(Ιιβιιίβη8£«ξ_η^ 

676 ο• καηάο ηαρκίί• βχοί^ε ^ΗΥ• 

Ηβτοιιτη ντ. 366 έΐ. 63θ ^• 

Ηβτρ7^*» ηΐ€τ^ιήχρ ΐϋλΚβτ Ηίρροοη(β8» ρ&κβΓ διηχιι^νη- * 

ΝιοοιηαοΗϊ ΧΙΙΙ. 689.0. α&θ 8]7ΐ>&ηκ&ο ΧΙί• 64ι ^ο. 

Ηβ8ίοΑα8 ρΓοζΙιηο• γίοίηοι Ηίρ]>θ6τ>κβ8 αίΜ^λΐη ΐη ι>ΐ*ί-ή|{[ 

ηΑΖχιηο λέΐ οοβηλχη νοοΑη- 6ρΐ£;τ• XI• ^99.<1• Α' 

άΟΛ 06η86Κ V• |86 £ Ηβ8ΧΟ(1χ ΗχρρΟΟΤΑΚΧ• £βχ §19 ίΜ9ΐ99 

ΟΑΤίηϊηΑ ίιι<ΐχ8 χηο^ ι1β€ΐιι• ΜΛμψΜμ§νοΛ III• ο6 •■ £• 

(Αχί βοΗ» XI Υ• 620 ο. Ηχρρο€ΐ&ιηΰ8 , Ι•«οβαΜ8Βθΐιΐυ8 

Η6•]26τΐέ1αιχι ροπίλ III. 83 ^• β• λΓ453 &• 1>• 
Ηοιη«βα8 Ροηϋοιιβ ΥΙ• 373 ά• ΗίρροΙγΐα ΧΙΙΙ. 667 «• 
Ηοκ&βτίέΙίΑ» £ο8ΐαπι ΧΙΙΙ 673 ΙΙίρροΙ^^ίαβ ΧΙΙΙ• 6οο ο• 

Α- €• ^ ^ Ηΐρροιιΐ8ε1ιυ8 ΙηέίίηβρικβΓ 

ΗίβΓΑΧ* χηο^η• κΐΒϋ• ΟΑηβηάΙ ΧίΠ• 684 ε. 

ΧΙΙΙ. 670 Β. Ηίρροηκχ, ροβ^Α ΧΠ. 553 ο. ά. 
ΗίβΤΑΧ, Ληΐ3θο1ιβηα8, λβββη- λ1ιΙ• 699 Αφ 

ΚΑΙΟΓ ίη(βτίβο(υ8 γι. 353 β• ΚρροηίΑ ατΑ ΧΙΥ• 664 «• 
ΗίβΓΟ» 8ϊ»Ηαο τοχ ν•309 ά•Ηίρροηίοιιβ, ΑραΑ ςυοπι θ^ο• 

VI. 96ο ά. β. •ΐ(αρβειιιιίΑΡβηίθΑΧΙΙ•5δ72- 

ΗχβΓΟ, Οβίοηι• £τ•(6Τ ΥΙ• 35 1 ΗίρροηίοιίΑ , βιΐροήοη• ηβρο8 

£. 393 1). 8χχηοηχάοχκι βοοιιχη Υ• 3ΐ8 1>• 33ο !>. ΥΙ« 9ΐ57 !>• 

1ιαΙ>ιμ€ III. 130 ά, «• Χΐν•Ηίρροηίοιΐ8 χη ΛηΐίρλβιιιιΗο- 

656 Οβ τβ8ροη8λ ^αΒακ ίη Ιιοηο ηιοηγιηο II. 45 1>• ο• ΠΙ• 7^ ^. 

XI Ι. 543 β. Ηϊρροηίιιηι, ορρι^ηχη ΥΙΙ• 5θ3 

ΗιβτοοΙοΑ, ηΐ6το(ηχΧΙΙΙ•567£ α. XII. 549 α. 

Ηίβτοητ^ιηιίΑ, 8ντΑοα8Αηιιη ΐ^-ΗϊρροικτΑϋΑΑ, ίηΐϋΐε ΑκκαΙϊ 

ΓΑηηιίΑ VI• 35ι £. ρτο•κϋ>ΰ- ΧΙΙΙ. 667 ^. 

1αιηάιΐ3άκυχοΓβιιιΧΙΙΙ•577«•Ηχρροκο8« ΕιγΙίΙηηιβο• & Ιγ» 
ΗΠαΓίΑ ΟΑΓτηΙνΑ ΧΥ. 607 ^. ϊΑηηί• ΗΙμταυχΕ ΥΙ. 38ο β• £• 
ΗΗαγο^ ΧΙΥ. 630 Α— 631 1>. Ηίηιηύο , ρίιοί• ΥΐΙ. Μ |ϊ. 
ΗίΙαΓοάΐΑ χπιΐκΑηο €ΤΑ£;οβάίΑβ, ΥΙΙΙ. 556 £. 

χηα^ο^ΑχχηίΐΑΐίο οοχηοθΔίΑβΗχ•ρΑηι οοητίτίΑ ηοΑ «(ΙιιιΙ 

XIV. 631 1> Α^^. Π• 44 )>. ||ΓΑ6ΐχ8 1111 ΥΙ• 27' 

ΙΙίιηΑοιιβ β£ 6ρ1χη)Γΐίθ8» ΟΑπίί- £• οιιίηλάΑηι ηςμϋ Αβ^Μ Ι• 

ΙβηΑ ιηοΙβηαίηΑΠΑ ΧΐΥ•8ι8 ι6 ο. 

^. 6ι^%. ΗιιρβηίΑ ΥΠΙ. 980^41 ίβ βΑ ΙΝΒΒΧ ΒΕΗυΗ. 969 

ορρυαη Ροηροΐοη ΧίΥ.Ηχββηα, ρίβοΐι VII. Βαβ £. 

657 ^ . . Η^^ιςηίβ » ΐΊιττ|Εί&β Η&πηοηΐλβ 

Ηϊ$ραηηι,βοΐ2••ρίιοί8ΐΙΙ.ΐ3ΐ &. ιητβηκοτ Χΐν» 624 ϋ• 
ΗοβάΙ η Μβίο Ι. 4 ο. ΙιοβέΙί ΉγΒΙλ XV. 672 β. 

6& ολρΓΜ IX• 4θ3 Ο— -«• Ηοβ-ΗγοΑ» ρίβοίβ VII• 537 *• ^* 

βΙιίΑ ΟΑΓΟ XIV• 663 Ι). Ηγβϋ«Γ8« 8χβΐΙίιβ ορρίΑηιη 
9θί«. χηοτβκηχ ΧΠΙ. 586 £. ΥΙΙ. 337 1>. Ι^Μϊλ ρ&εη» 

'ΒοΙπιιι•» ροοιιΐί ςβηιιβ XI• ΧΙΙΙ« 686 Β. 689 «• 

494 Β• , . ΗγΑβιρΜι ΙηάίΑβ Ειιτχυβ ΧΙΙΙ• 

Ηοπιβη•(&β ίΗβχη ςυϊ τΐΐλριόάί 09^ β• 
■. } XIV. 620 Β. , Η7^ηλ « 6Ιαιι60 «!»&(& VII. 

* \Ηοπιβηι• ββηβτβ ΒγτηΜ Αη^- 3ο6 β. 

ηιτ Α Μβίβι^το IV. 167 1>• ΗγάηορΗ^ΙΙοΒ, ΙιογΒ» II• 62 ύ. 

■οΐϋπ ρίοΐοτ IV. 183 «.Ηγ^ηηΐί• ΐν» «τ^ λ-*^ 

ηυΐκλ ρτ>β6ΐ&Γ0 ρηβοίρίκ V• Η7ΐη6ηαβιΐ8 XIV. 619 Β• 
-. .•. ι85 ο. Κοτοιιιη ιβογμ Ι• 8 ίΗ^ιηβη&οαϊ ριιβτ• «ηιακιιΐ αΙ> 

— II Β• οοητίτίκ V• ι86 • ΑΓίτγηηο ΧΙΙΙ, 6ο3 Α, 

§ψΙ, Ηοηιοηιιιι ΡβηοΙοραβ Ηγχηβαιιβ Ι• 38 Α. XV. 63 1 ο. ί. 

ΜϋΜλ ΙκΙίΑΟΑίη •8ϋ••β ηη-Ηγοβιβα, £οη• ΠΙ• 133 £. 
''' ρκ Ηοηηβ•ίλΐϋχ .ΧΠΙ•^ 697 Ηγραιάβ^ £υτι*υ0 11. 43 β• 45 6. 

β. £. Ηοιηβή •ηιέΰο8ίΜΪιηιιι ΗγΡβΙ&βΐι• , ίοηι £ρ1ιβιί νπΐ. 
*' ΟΜβηάβτ XIV• 630 Β. Ηο- 96ι 0. 
.. Βίοτη• βΗθ8 τβηιΐβ Αβ€ρΒΑ-Η7ροΓΒο1α•ν&ιι1οβΑιι•ΧΐΙ•638£. 

1οι ίβοίκ» &1Ϊ08 Ιις&τοβ| ο«ΐ•Ηγρβηβο τίκΜ Ι. 3ι ο. 

;.«;: ΧΠΓ• -633 ^. οιηηίιι& μμΗ υροτιΑμι οτκοτ ΥΙΙΙ• 343 ε. 

^Κ.οίκΒβτΑ^οοληίαΗ 8θΗ(Α Χΐ|ρ ΥΒιτηβΑ Αοίϋηάίκ ΧΠΙ• 690 

]||»' 638 Β. ^ «ρ ιυπιχη «οοβοίκ •Β Ηλί^Αίο 

Ηοηο οηιη τίηο οοΙΙαπιβ II• VIII. 54ι ^ ο43 ■.ρϊιοιαχη 

56 ά» έϋΐΒΐιηίΙίβ τίηο II. 56 Ιιβίΐαο ίίιίι ιΜΙ. «κ 343 ο. 

£• οοιι(ΓΑηί8 τβΒιι• άβίβοκ•^ οίβοκο £1ϊο «ΐχαι ιηοτβίνίοχ- 

ηΐΓ 111. 133 £• 134 «• Β Β* οοηιιιοηι^ϊηοχη ΒβΒηΐι 

Ηοιηοηιβ» ρλΐιίι III. ι ίο Β• ΧΙΟ. 690 ο. θ. 

ΗοτΑβ 6( υΒληίΦ• II• 36 ^. ΗγρβηηΐζοΙτέΙίΑ ΗιπηοΐΐΜ 

Ηοτ&τηιη κβηιρίηπι II• 58 ο. XIV• 636 ά• 

8Α€η XIV• 65ο ι« Ηοηβ τβ^- ΗγρβχρΒΓ^^Α ΗΗηηόιιί& XIV• 

οίβηβ II. 6ο Α. 635 β. 

ΗοτΑ&6βιιπι τίηιιχη &ραά ΡΒιιο- Η τρβηιι Ι• 3ι ο. 

ιΐ€6• Ι. ι6 θΛ Αθ§7ρκίθ8 Ι. 34 Ητρούοποι Ββπηοηίλ XIV. 

Β. Χ. 447 ο• ΡΜρηα8 Χ. 447 ^^ «• 6^ ■• 

ο. ά» ^ιιο <|ΐιί ίηβΒηιηϋιΐΓν Η^ροςίοκκίβ « οοτοώλ XV• 677 

ιιιρίηί τβίΓΟ ο«(1ιιη.κ Ι. 34 Β• &. Β. 678 ά• 

χ. 44; Β• Οτ&βοί ρίηαχη το- ΗγροΓοΙιβπίΑΐβ XIV• 6β8 ^• ο. 

ο«η( ο( Βτγκιιιη Α. 447 Β. ο. 63ο ^. 63ι ε« 6τβκίε& Ηγρ- 
ΗοΓοΙο^ηιη IV• ι63 ο «οΙαΓβ ο^^Β6xη8^α IV• ι8ι Β• 裕 

V. 307 £. ηοεκιιτηαιη βοπίο- Ι. ι5. 

οχΐ; Ρΐιΐο IV• ΐ74 ο. ΗγροκΚτηιί&^βΒ, οό^οηIο XV• 

Ηο8ρί(8ΐβ8 ϋίβηβ&β αριι^ €τ6- 674 ο. ά. 678 ο» «Ι. 688 Β• ο• 

(«1808 IV. ι43 ο. Ηγροΐντι^ββ, ρίΜβηαηιιη μ• 

«€η8β8 IV. ι43 ο. ΐια8 XIV. 647 £• 

Ηοβρίκββ οϋιη ηοη ρηιιι «ο-Η^τοαπαιη ηίλτβ II. τ^ Β• 

^λΒαηηΐΓ <]ιιίη&ιη: «ΐ8βη^Η78(&8ρο8, ΜβΑίβο άοτηΐηιιβν 

^ιΐ2ΐη τίηιιηι §ιιβ(888•ιι( V. ίτΛίβτ ΖΛτίΛάτί»^ «ιηΒο οχ 
. ΐ85 £> νοηστβ οί Αάοηΐάβ §οηχά 

Ηγιοίπίλχ» νί« IV• 173 £• ■&- ΧΙΙΙ. 676 α. 
. ατΛ IV• ι3ο β• ΉγβίβΗβ^ £ϊ••κιιχη ΠΙ. 96 «• 

ΗγαοίηκΒαι, Δθ8 XV• 677 Ηΐ* ΗρϋΜίοη » ρυβαΐί 'ββηυβ XI. 

— 685, «.4 800 £ αηο 1Ν0ΕΧ ΒΕΒυΜ. 

|- 67> ο• Ι• ΐΒΛΜΛ βτοιηβηΙΐΜ 

Ι• ιηηΗβτΜ ΙνΓ 129 ά» ηοη ΐςηΐ• 

Ιλϋοίβ* οοτοηλ XV• 678 α. ίη ι^βη «•( «ίοηγΑηααι* 

ΙλοοΙιΐΜ ν. 2}5 άβ ΡΙλΚοηίβ έ|ίοΐιιχη Χ. 44ο ο. 

Ιλίβιηυ•» οληΐίο XIV• 619 Ι)• ο• ί§ηίι ι^έίίο ηοη ίοΑίβ» 
Ια1τ8ιιβ• ορρΐ^ηπι VI• 96λ ο• &βηίηηΑ ΡγτΙιββΓΟχΐαιίΒ 

£ νΐΕ. δΚ β• 45ι 1 ^ * 

ΙαιηΙ>ϊθΑ ••Ιϋΐάο XIV• 620 Ι). ΠΙα^οβ ίλ1>ηΐΜ ορβτο ιμιιιΙαμϊ' 
ΐΜαΙ>ί•κβ• ι οΐλοηι• IV• ιοί ο. βχρΓοΗΑο ίη ηλνΐ Ηίοτοη!• 
ΙιιηΙ>υο&, ίπΒΚπιηιβηΐιιπι πιη- V• 207 ά» 

ηουιη XIV. 636 Ι). ^, ΙΙί6&, ΙυΟί VIII. 55ι •. . 

ΙιηιΒιι•» οοκηοηιβη ΒίοητιϋΙΙϋ βχρηκηΑ^ο ομΙαΙα Ιη ΐό••.* 

VII. :Μ 1>. Ι&ιηΜ οΐίη «η- οαίο £. 7^ ^• '^Α 'Μψ * 

ϋΟΜΜλϋ XIV• 632 1>. ««μ! νΠΙ• 36ι «. ^ 

Ιλπα• 1)2£τοη• XV• 693. ά* ο•Ι1ΐ6χ ρβτέΐίχ, ο ^^ι^^•», ΕΚ. 

&1> βο Ιληη• Εητίη• XV• 69^ 589 ο — ο• 

ά» βΐ Ιλώώ» ηοηι ίΗά• ά, £• ΙΏγτίί , άο ϋ• β( οοηιηι ^^^ 

Ιβηί αχοΓρ ΕΙϊη•, £ΙΪΑ ι6ί4• β• Οβηϋιιο ΧχίνααΛβζ Αηίρη• 
Ιλρνβϋβ• Α θ3τ6ΐοη•ίΙ)ΐι• οηαηιϋ XIV• 6ιδ Β. ΐη Οίττία• ορίΐ*- ■ 

χΑ. 533 £. 635 Α• 1>. «ΙΑ ΙΗβ XV. 68ι £. θβ» £Γ ' 

.Ιαρυεϊα ΧΠ• 533 ί ΙβιΙ)ογ, ΙοτΙα £11ιιι II• 64 ο•- 

ΐΑβίοη ΧΠΙ. 566 ά. ίχίΛτηνΛ, ΕαΗηι νΐΐ. α8& β• 

Ιαβοπ VI• 543 £ Μοη ί&οίκ ΙηηιοτΕΑίβι ΑρηΑ Ροιμα XII. 

Ιοτί Ηα$0βίψ Χΐη. 573 ^ ο. 5ι4 ο. οΙ>ήα• ίηαηβίκητ αΙι ΑοβοΙιγ^^ηΑί ΜΒαομ Χ• 45/ ■• 6. 

Ιο ίη (ΜίήΛ Χ• 438 ί• ονϋο^/Ι/β^ ίηβΒζίΑτί η^βπι Χ 4Μ, 

ΤγτΛνοΛΜ ΒβΠηηι ^βτίι VII•* ο. γίηί ^βιι•, βοτολάβοΑ £ 

β9ο ά» οΙ> 6ΐΑΐΐΰΑθ ΒίΑΚχί- 37 ^ οοοηΑ IV• ι59 Α. ο. 

πιοηίιιηι άοιηηΑ οίη• οτβΠΑ τβΛ ΑΐΚΐίηΓΟοΙίΑίβΑ XIV• 653 

ΧΙΙΙ•56ο 3^ οοηί• 556 ο. {. δΑη^ίτοβ/κοΑ Ι. ι8 ΐ β. 

&ΙΙ1Α ι Οαγιαο ορρίύυιη ΙΠ• ιο5 Ιηάί&β ηΐΑΤ£;Αή€Αβ III• 98 α. φ 

ίοί ραοτ Α αοΐρίίηο αοιαγ- ογΛ^ οηοατΒίΐΑ II. 58 £. &^ α• 

κυ• Χϋΐ• 6ο6 ε. ά. ' £ειι• III• 77 ^• 1«ρίθΜ ν.3θ5 ο. 

Ι1)6τί τ6•ιίΙ>ιΐΑ ιιίαηηιτ.ΚΑΐΑτί-ΙηΐάΑΐΙ V. ίοβ β• 

Βιι• 3ϋΙ• 53$ 1>• ΙηηΑ« £οη• Ίητ&οί ιβ II. 45 ο. 

1]}γονί%^ ίητβηκοχ 8&χηΙ>η•Αβ IV. Ιηο V• ι86 ά• νΐα. 544» α. 

175 β• 1ο•Ια• οαΓπιβρΓΟτ• XIV. 619 ο. 

ΙοΑΗαηι, η1>ί«ρηιηαηι ίητοηίΑίο Ρ&βΑη XV. ^οτ €>-£« 

οοχηοο^ΪΑ ιιτβ τοΛγ^ΒίΛ II• Ιοο&ιϋβ IV. ι6ο Β. VI• 335 Β. 

4ο Β. ΙοΙα ΧΙΠ. 56ο β. 

ΙοΑπυ, ίη«ιι1&. ΙΒί ▼βηΑ(τΐ8 Ιοί&ιι• IX. 893 «• 

ϋ•( ΕιιτίρίέίΜ 11. 6ι Α. Β.Ιοη, ρο€(Α ι 4. £• Χ 456 £ 

βΑάβηι Γοαχϊα πι. 9^ ^• ^^ XII^ 6ο3 ο. 

ΙεΒκΒ/οβββΑ Ι. 5ο ά. ΙοαΓίιυη Ιοη » Χιιΐΐιί £1ίιι• XV• 68ι ^ 

γίηαηΐν ΡΓΑπιηίαηι Ι. 5ο Β. β• 683 &. 
.Ιΰλκίιτ• νΐΠ• 546 €. VII. 5οι ά. ΙοηίΑ ΙαχηηΑβ ύβ^ΐΑ ΧΠ. 535 
ΙάΑ Ιΐί 77 .»• β — 534 Β. 534 £— 535 V 

Ιά&βί ^φύ 1. 5 £. Χΐν. 634 ε. ΙοηίοΑ ΕΑπηοηίΑ 

Ι^οχηβηβοΑ Ηοηιβποη• Ι. ι8 £• XI ΙΓ• 634 ^ 635 Β. οΑτηιίηΑ 
Ηοηοηβαβ, Ερίοατί Αί•οίρα« ΙαβοΙτα (XIV. 63ο «• ίη9»& 

1υ8 να 379 £• ΧΠΙ. 573 Β. Ιαχατίλ Χ. 44ο 

Ιβίυηίυηι Γν. 1 56 α• Β. )>. •&1(Α(ίο XIV• 629 ο• πια- 

*Ιη^ο9 νΐΠ• 363 Β• ϋβτΜ V. 33ο Β. ηΙο4τηί IV. 

ΙβηίΑοηΙαηι Ι• 1 1 Β• ι33 £. 169 ^ 

1^^•, βΑΐΚΑΚίο XIV• 6β9 £^ ΙοηΪΑΑβ• ΝτπιρΒΑΟ XV• 68ι ^ 
1^8 Π• 57 Α άο οοοίο τΑρκί 685 α. Β. 

ροβηΑ• Ιαίκ Ρτοηοΐΐιβιιι Χν•Ιορο•ι ρίιοΐοηΐί VII. 539••8ο 1Μ0ΕΧ ΗΕΒΟΜφ 971 

Ιρίιίβίαβ VIII• 96ο 6-.96ι ϋ.Ιαηο XV. 688 3. β. •οιιΑ Ι^- 

XIV• 6ΐ9 β- οβά&βιηοηιο• XV• 678• α. I.•- 

Ι]^6ηΐο8 IV• ι5ι «• ΧΠ. 553 02ηί& XII. 54ο •. 1>• βλίηΐβ 

1>. οία» οοητίγίυιη ηΰρϋλίο XIV. 655. α. 672 Β— β• 

IV. ι9ο λ— έΐ• Ιοηοηιιιπι ΐηοοάβΓο, ρΓΟΤβτ- 

Είλίκη•• £1οιι• XIV. 635 ί, Ι,ίητη ΧΠ. 535 ο. £ 

'ΊΒΪιγοην 1ι6γΒα υ. 6δ• ά• 7^ Α•ΙαρρίΕοτ •Αΐ(&η8 Ι. 33 ο. ίη 

>' ΙΒ. 9<>. Α• ^ν. 679 ^• ΐ5ίοι;Α ιι»ηΐ8 IX. 375 £. 376 

\Ιηι ιηηΐΐβηιιη XIII• 558 £• ^ «••ογρίιιιηι άοιιο ^κΑΙοιηο- 

Ιη•ρ Δοβ XV. 683 &• Ιΐίττίολ ηλΟ. τιάβ ΑΙοιηβιίΑ. ίη οοίαιη- 

-^ί: XV• 68ι £. 683 β. ίη ΡοηορΑ Β&β ίοηπΑΐη τβηηβ IX. 995 

'?;'' Ρίοΐβπυιοΐ Ρ1ιίΐΑΑβ1ρΙιιν.3οι «. ίη >αταηι, ίη (•ηηιιηι ίη 

^ 1• αη§ιιβηΐιιπι XV• 688 «^ &^υίΐΑβ ίοηηληι ΧΙΙΙ• 566 «• 

~' 689 β• ί• V. 195 ^• Χ. 439 ^• Φλ*β ηοοκα τί^ρίληβ ρτο 

Ιτϊι, ΑοΑ Χΐν. 645 Ικ ΤΕοίληί• οιιτ&τβτβΐ;» μ ιη»- 

Ιηιι VI. 369 Β* ^ο ^β ρβτέΐί^ίκ τοίηρίλίβ 

ΐΜηΐΙιβΒ XII. 536 έ|• •ιιΒΑ0(υ• XII. 5ιι Β. Ρχο- 

*]Μτ^ΐλ•» ΑκΗοη Ακί. ν. 3ΐ8 ύ• ηοϋιοαιη ραηίκ XV. 673 6• 

'Α'3»ΛΜ»η ηοΓοκήχ IV• ι66 ο> £. Αβκτριίηβ V• 3ο3 ο. Οχλ- 

ΧΙΠ. 587 β• *ΐ^ ^ 473 Β. ^. ΌίάγΐΏΛϋυΛ 

ΛλΜλοι XIV. 634 •. Β. XI. 477 ^• •ριι^ Οχρηο• ΠΓ. 

ΙκΙιοιηλοΙιιΐΒ Ι. 8 «. VI. 337 &• 274 «• έρΛΛο€ V. 189 β» ΧΙ. 

ΧΠ• 537 ο• — ρχΑοοο Χ- 453 £ι 46ο £. 4τ9Λρ§ΐο€ Χ* 446. β. 

Ι306»(ί• Αηιίο&ο ΧΙΙΙ. 693 Β• ΧΙΙΙ• 673 ^ ο. ξ49$ο€ XV. 

1•ο•ϋ«ίοη Χηΐ» 568 «• 696 ά• Ιιιρρίκ» Νβρίιιηα• II• 

Ι••», ίηΒΐιΙλ Ι. 38 Α• 43 Α. Ρβίοηι• Χΐίΐ. 64ο α. 

^ ι Ι•(6Γ νη• 3ιι ί• ΙυρρχΚ6Τ•ιιοοβι•ί(8ΑηιτηοΙΙΙ. 

"*: ΐΑκΒιιΐΗΟίχηι (Ιιϋιιηίιιιη)» εο- 133 ^ •βτνΑ(θΓ II. 38 ύ. XI. 

τοηλ XV. 677 ^• ο. 466 β. 47 1. έΙ. €. 487 α. XV. 

Ι•ϋιιηΪΑΑ, ηιβτβκηχ ΧΙΟ. 587 675•6.Ιαρρί(βΓ οο^οηίηΑηιβ 

ο• 5^ £• ΜβηοοτΑίβι ηιβ(1χοΙι• VII• 389 

ΙκΗιηχιιχη, οαΙΙζ XI. 473 ο• α_ο. ^^^ ^[ν^ο€ XV. 679 Α• 

ΙΐΑΐί Α Ι. »7 ο• ΙΐΑΐΐΑηι ίηοο- 684 Β• Ιοτίβ ^Ιαο•• τίΑβ I»- 

ΙβηΚΜ Βοτβ• IV• ι83 ^ Α^ίίίκ ^\λώ»• 

ΡΙακο ΧΙΙ• 537 ^ ΙϋΟΐοΑ β&Ι- ΙατΑΐηβηΐυιη ρβτ Βτα•Ι2€απι, ρη 

ΚΑ(ίθ Ι. 3θ ο• ιηβηίΑΟ Ι. 35 οΑηβπι, ροτ οΑρρΑτΐη IX 97^ 

β. Ηίβκτίοηβ• Χ 453 £. τίπΑ Β, ο. ρ«τ βοι, ^ιιί αΑ Μα- 

I. 36 ο — 37 ά• ΧΑΚλοηβηι ραςπΑταηκ IX 38ο 

ΙύΐΑΟΑ ηιιιΐιο• ΙίλΒβΐ ροτίαβ Ι• ο. ά. , 

9-^ ΙιΚαοαπι ΑέίίΪΜβ Ηοηΐϋ-Ιανβηβ• οροτ(6£ άΜΑβτίτβ βκ 

ηιηι ΑηχίΐΗβπηβιίΑηΑζΧΐΙΙ• έίβίραιπΑΓβ» •ίοιιά τίηυπι Π. 

597 6• £• ΙκΙίΑοβηιίΒ οηγ^^ο- 36 β. ηοη Αηΐο άββίηιιιπι 

ιηβΚΓΑ IX• 392 £. . οοΚΑΤίιπι Αηηιιηι ηι•(ΑΤβ τχ- 

ΙκΒτρΒΑΐΗ IV. 139 άβ XIV• ηαηι άοΒβηκ Χ• 44ο Β. ο• 

£33 Β. γ 

Ικήιιχη ρΐΑΟβηίΑβ |;οηιι• ΧΤν. ^• 

646 ά• Ι^ΑΒ^Αοαβ» οοςαΐϋ IX• 4ο5 ο. 

ΙοεΙαβα ί 38 α. Π• 53 β. ^ Ι^Βίε&ηαιη τίηιιηι Ι. 36 £• 
ΙιχΑ|ΐιη1ΐΑβ ΒβΙΙαηι οηηι ΜαχιοΙΙιαΒταχ, ρί•οΐι VII• 3ιο β Λψι> 
ν• 331 ο• Ι^ΑΒτοηΪΑ (ΐΑΒτοηίαι), ροοα- 

ΙοΙΪαπα ρΐΑεοηΚΑ ΧΗΓ. 647 ^, Ιαπι XI. 484 ο — β. 
ΙιιΙί^Μ» ρίιοίοαίί VII• 3ο4 ί• Ι^ΑΒτζαβ , οάοτ £γα|;ταιι• XII. 
ΙυΙχΑ, ρΑΚήΑ 5ίηιοηίΑί• Χ» 456 5ι« α. 

Α. Λρ9$ VII• 5ι8 ο. Σ»Λ0 πιηΙ(Αθ |;Αη(β• ροΐιηκ II. 

Ιηΐία• €Αβ•ΑΤ• τίέΐβ €Αβ•Αη 46 ο. ρτίπιίληι α 'ρΑτκα XIV• 

Ιαΐαι» ρίιοΪΑ VII. 384 ά» 3ο5 α. 658 Α• β• Ιαο(0 πΐΑΜη(ατ 
Ιιιία•» ο•ηΐίΙ#^« ΧΠΓ• 6λ8 ^ οηεαιηΐ• ΠΙ. τ^ «• 1ιο ^1- Α7α ΙΝΟΕΧ ΚΒΒυιι. 

Ιίηαβ: τΐέίο ΟβΙΗηλ. Ιβϋ Ιο- 9§$ IX• 4θ9 ά> ηω&9»9 XI• 

ροτίβ XIV. 654 £. οίβυχη Ια- 4δ3 Β* 

οϋι Χ. 447 έΐ. Ι1.ασΐ6•: τχιΐβ £80βΓΚιι• ψΐΒίΛΜ VII• 933 ο*••. 

ϊη£η. Ι«Αβ1ι&Γ68 Μίηβίταπι ηαάβνίκ 

Γ.λθλβη«6» οαΗοιιτιι £βηιΐ8 XI. 1Χ• 4ο5 ί. 

484 £. XII. 527 «• £«ο1ιββ VI. 344 ο. ΥΠΙ. 96& «. 

1»ΛθβάΛ6τηοηβ νίΓ^ηοβ ουιη χη- Ι^αολπι&ιι , 67^0x11» «ιιι ΙΙ » 

τ«η11>ιι• ίπ οΒβοιίΓΟ οοηοΐ&τί ρηηίι 111. ιι3ι ο. 

χηείυβλθ XIII. 555 ο, Ι<&οο-Γ.Βοίηίιιιη, ρίΟίηοηκοΗοιη ΧΠ• 

^«βιηοηϋ τίοά κ Οοηοηβ Ι. 64ι Β. 

5. ίιιτ6η(οτ64 8ΐι1(Α(ίοηίι οαχη Ι^Αβίιι• « άαχ οοΐοηοηκχη « αν£ 

ρίΐα Ι. ι4 ^. Λροΐΐίηΐ» Αιηγ- Ρ1ΐΜθ1ί8βηι οοη£ι1«ταηΐ« VII•- 

ϋΐαβί βί^ηιιηι βηιιιιιΐ & ϋχοϋΐο 397 ε• ^9^ β' 

VI• 333 β. &αηιπι βτ^βηίαχη- Ι^ύοηίβι&β, 6ηΐ(0Υβ• ΐν« χ9ι ο. 

ΐ|υβ βρϊκΐ ΑΓοέΙ&• αβροιυο- Ι^αοΐββ , χορθύί 1. 4 Β• 111. ^ 

η&ηκ VI. 333 £. Ιιβίοεαι είνί- ε. £. 95 &. 

Κβκβ άοηλίΌβ «ρβαηΑΟΕό» το- 1«&ε(ιιελ II. βΒ £-^^ Α. ορίΙ- 
- ο&ηιη< VI• 371 ο. ά. έίητί β(- ηΐΑ ηχ^Β 11^ 6σ ο• ΒίΛγ^ 

οηιάείΜ Ια ΗβΙοΐΜ XIV. Αβιΐιΐ» βι θ«ΐ!8βοΐ II; 69 &• 

6^7 δ. •οΙ>ήί χη ροΐα «κ χη 1«ο(ηοΑβ ταηι ρή0Γψ»χ^ ρα• 
- 6ίΙ>ο Χ. 433 ά. 433. Β^ XI. (βΙιιγ τχγμ «Α ΎηηηΜή 11• 

463 £ ηβσ ΒβΙΙ&ηί• υηιβκιΐΓ 69 Β^-^. 

XIV. 657 ε. 0•β& IV• χ55 £.ΐΑ'βιιβ (βηββ Ιηοΐιι ε^ϋη VIII, 

ι56 Α. 1η ρτοΙ^ΓΟ ΒρηεΒβικ, 333-. £. 

•χ ^τιίβ ρΑΓί&χΒ τΐηΐί ίοηοα Ι«*07£ΐβ• ο€ Τχηκηΐ» ρΗχίΜορΙχχ 

ΑαΓ οΒβήοΓβ ΜβεΚ οοΓροτ^ Χ. 438 α. ί,Λογά^Λ -λο ιιηβ^Β 

XII. 55σ ο. β. ιΐΒβηβιΚΑΓΪοβ Αχηακη• XIII• 6οβ » 

ιιτίιο βχβεεηχηκ XV• 686 ί• Αΐ.«άοη» Α• ΑιΧΜίάχΑβ νΐΠ«3ΐ3 £, 
ρη$ιίπκ•«ττεηϋ3ΐβέί6ίβοβηηιη(£ΑβΓΚοι Ι. 35 Β. 
2^ ν. 68χ ϋ. 1η 1>β11χ6 ΑχαοτχΙ««6ΜντΕοη6§ Ηιιηιοτχβΐ V. 
Μοτι! £•ο1ιιη( XIII. 6βι 6. £. Χ93 Β 

Α€[ (ιΒήιβ χηοΑοι XII 1>ο•ΐβηι Ι««εβιΙιιβ » ρίλββηηβ £«ι<ιΐΐ 111. 
οαηκ XII. 5ΐ7 α. XIV. 636 χιΟ β. χίν 656 & 
Α. 637 Α• Τγηαϋί βλπηχηη £κΚ^ηΑ XI. 4^ Β«-*β^ 
τβε1(αηΚ6• ||;ΓλΑίαη(ατ XI V. Ι,β^θηορλοΓ^Α VII.• 37& ^1. Β. 
63ο £. 63 1 α. ηιιβίοΜ ηιι-Ι.Α£ί80«• χηετβΐηχ XIII. 670 β. 
έϋσβχ IV• χ84 ^. νοίεηιζη χη- θ86 β• 693 ε. 
βηέηκόταπι ΐεη&εεβ X1V^ 634£<β^β, Ρκοΐεχη&εί ρΉηιΙ £1χιι• 
ο. 633 £. 633 Α. ητε τΐιείοη- εχ ΤΗ&ιάο XIII. 676 β. 
οαηι ηεο ρ1ιί1ο§ορΙιίαηι α4"£.α^ιικ•ε» ίπ$η1βε 1. 5ο ^ 
χηίηεΒ&ηΕ XIII. 6ιι α. Ι^Αεο-Ί^«ιβ ΟοηηΐΙιίΑ XIII. 57• ά, β• 
^ετηοπίοταζη εοητχτί&' IV• χη βΙεχΙχΑ πάκα ΧΙΠ. 388 Β. 
χ38 Β β<|^. μααηγώϋϋΨ VIII• ο• 589 &• ίοηηοβίίβίηίΑ 687 
35ο ε. εΑΐοε«ηιεηι» ΧΙ. 483 ■ ά. οίχιη ΑεεειΑα (1]0Ιοϋ1ί»ΐΑ 
Β. εΓορίέΙαε V. 3ΐ5 ε. εΓαίβΕ (Χ^^' ^^^ ^0> ▼βΚΐιίΑ Υ^το 
Αιιτεα9 V. 108 ά. 199 β• <:ο-- - ΐΑΟχΙΙχηίΑ 5^0 Β. ο. γΙΑα 
ιΒοπ XI. 485 Β — β. ηιχρ(ί&β £αηρί<1εηι ο83 ο. £.- ίη <ή^•ο 

XIII. 555 ο, XIV. 646 α. ΊΡγο^ εο1(ιι οχηχηείΑ ΧΙΙΙ. £87 ο. 
χηΑεΗίότηη £ε§Εΐιχη XV. 674 Μί οεεχΒΑπι χη ΤΙιβΑΜίΪΑ 
Α. Β. ^τπιηοραεάΪΑε XV. $7^ Αίπηΐ 589 ^ ''" Ατζϋ$ρρϊ ε€ 
Β. ο. 8Αΐ(αϋο Ι. 33 Β. εο磫 Ι)ιοεξηίΒ ύβ Ι^αΙ^ο έΙχιριιΚΑ- 
Ι. χ 4 8. IV. χ8ο 6. ε&ηει Ι. ήσ οο8 ε £. )ιίε ηοη Οονίιι- 
38 Β. ΙιείιιεΑ 11. 69 α. εηεα- κΗιια αζ ηεο Ι^αΙβ IV• χ37 έΙ. 
ΙΟΪΒ Ι1Ι• 7^ Α• πιαία», ΑΓΒοτΙιΑί• χαηχοτ ΧΙΙί 535 «. ΧΙΙΙ. 

' Ηΐ• 83 ε. ^ΙοΗΑε. μνχβροί, 574 β• 
Η. 53. ε• ΜοίΗαΐροβΛτας 1ΐ•'53Ι.κχΜ Ροΐορ» Είχαιη ΟΙΐΜίρ- 
Β. ΙνΘΟΜβ^ η. 55 ο. 99τύ' ρυΐη νβ^ ΖΙΗ. 6μ Ι•Μιΐ. 1Ν0ΕΧ ΗΕΒυΜ. ^73 

£««ιιιί&••Τ1ΐθΐιιίΑ(οο1ίι «οοηαιη ββτιηοηκί Ιαγο ιίχηίΐίι IV• 

ΧΠί. δτβ ο. *δ4 β.^ 

Γ•Αηιΐΐι ίαηϊοΓ, ΑιΗοηίβηβίβι ιί- 1,Λ»αγίύιαη Ι. 38 ^. 

ΒίοίηΑ, ιηβτθίχΐχ XIII. 677 ε•Ι^&8(]ΐ6η6•, χηβτβοίχ VII- 379 

XIV. 6ι5 β. £. III. 101 β. IV. ί. XII. 546 ά• 

128 Β. VI• ^53 Α. ]ιοηβ§(ίιι•Ι^&8)Γη38, Ι1.2ΐ8ίοη2ΐΐ8,ρο(αηυΙ1ο 

τίτίκ ^αιη Ι^νβΐηιαοΐιί Ρβ- ]η(1ί|;6η8 II. 44 £• 

ιιβίορο Λίν* 640 ι. βίιιβ ίαεοΐβ Ι^αΐ&χ ιη οοηαΒί Ιιιάο XV• 666 

^ίο(& ΧΙΠ. 577 ^—ί' ^.' ο• 688 ο. ο. XI. 48ι «. 

ΣΛχαί&9 ρίβοίι VII. 386 ο. 3ο6 ά• Ι^ακΙιΐροτρ1ΐ7τί<1β•ιι «νβ• IX. 

■ £«Αΐηρλ•> ιηβτβΐηχ XIII• 583 β. 588 β. 

Γ^ϋηρίιο XIII. 593 β. ί. ί,ΑΐοηΛ, 6οβί ΒΙϊλ Χ. 455 ά» 

Ι«Αΐηρο, ο μΛΨτϋ^ ΙίθΙΙαο* νΐΠ• ρίοΑ ΙαΒοΓ^ηβ ^βΐΗ^τΙΙίάοηι 

944 ί, αρροκίνίκ IX. ^λ «• λχβϊολ 

Ι.«ιηρηιιΐ| οοαααβ IX. 379 β. ΝιοΒαο ΧΙΙΙ. 671 ^ ΑροΙΙΙ- 
Ι*•ηιρηι•, 8&Ι(Αη^ί ιηβ^ίβΚθΓ ηβιη βί ΏΪΜηΛχη ΡΑπί ίη 

5ορ1ιοοΙ)8 Ι. 2θ £, χουβίοαβ Ββίο XV. 694 ^. « ΊΡνιΙιοηβ 

XI. 6ο6 £. II. 44 ά, ίηταάίΐατ XV. 7θΐ ο• Α. Ι.&- 

Ι«Αΐηρ820ΐΐ8 Τΐιβηιίβκοοϋ άοηο κοχιαβ βίιηιιίαοηιηι XIV• 6ι4 

άΛΐΛ Ι. 39 £. οίτοΔ Ι^&πιρβα- Ι>. XV. 7^1 ά• 

οιυη ίκοη II. 63 ο. 1<αχΐ3ρ82- Ι1•&ΐοτ6&9 τίοη• ρτορβ £ρ]ιβ•ιιιη 

οοηί Ρη&ριιηι νοηοταιιΐιιτ Ι. 1• ^\ ^• 

9ο &. Ι^Απιρι. θΐιηυοίιιιβ «ρυά Ι,αίτυήεαίοηιιη ΙαΑιιβ Ι. ι6 ο• 

ΗχρροηΑοΐβχη VII• 3ο4 Β. 17 Β. 

£υλ^οη ρ•ϊηΜ (ντλίίηίάβιη 1«&(ιι• ρΐ•οί• νΊΙ.5ιι £-3ΐ3 5» 

χηοΐΐϋιτ ΧΙ. 5ο8 ί, ϊ^λυλοτλ Ι• 34 ε. ^ ίο ο» 

ΣΛτηργτϊ$^ τοϋχβίχίχΧΠΙ,ΒΒδβ^Σ,ΛίχτΛ δλΐηίοηιιη, Ιοεαβ το- 
ΙκΑΐη γηκίιχιιβ, ροδΐλ ΧΙΙΙ. 697 «• 1αρ(ΑηΙ>ιι• Αίβ&ηιβ XII• 54ο 
' 6ο5 β• £. ο4ι &• 

£••ιια Α((ίεα V• 319 α• 5ίεη1λΙ.&αή ΙοΗα IV ι4ο ά. 6. 

ν. 309 8. ΙλπΑΐη £βτ6ΐικ«8 1.β«6ηΑ •ιιροηθΓ ΧΠΙ• 696 £. 

1>ιι11>ί II. 64 ^« ^ Ι,β&εηλ ίαηχοΓ VI. »53 Β. ΧΟΙ. 

£.Αηίε&, ηαητίχ Λΐεχ&ηάπ, ιη&• 577 ^• ^• 

ΐ€τ Ψτοί^Λο IV. 139 β. Ι,εΒβ• XI. 476 ά. 

Ι.&ο^ίεβ Χΐυ. 593 Β*^. Ι,Μλ», ρίβεί• VII. 3οι ε. ΠΙ. 

£««ρ&(1ιυιη, ΒβτΒα ϋ 7^ <^• ΙΠ. ιι8 Β. ΙΧ. 4ο3 Β. 

9> Α• Ι^60(ιιηι,ρτοιχιοιι(οήηχηΙΙΙ.88£. 

Ιμιλ Ογρτίιι• XV. 68^ Β. Ιη- Ι,6εΐα8 βχ ΜιΙβκο Ι« 3$ Β. 8ί- 

ύίξά V. 3θ5 β. Ι&ριΠοι ίη ειιίαβ Π. 47 £• άϋ Ιβοιύϊι^ ο( 

εβρίκο Β&Ββη• ρίβεχ• VII. 3ο5 8ΐΓΑςαΗ8 Π. 47 β 9^. 

ά. 3ι5 «. ίη Ίαρί^Βυι ηα-Ι<εά36 οτιιηι II• 67 ^• 58 Β, 

ιηετΒηίαΓ πΐΒτςαηι&ο III. 9^ Ι^• ^^ ^ &^ XV• 696 ο. 

Λ» ΐΒρί^ιΒιΐ8 οΐίηι αΒίίβΓ^ο- £6^αΐί άβ ρλεβ XIV• 637 ^. ο. 

Βιρκ η«(68 ΧΙΙΙ. 578 β. 584 ε. Ι«β^ιιηι1α(οτθ• Α(Βοηίβη8ίυιη, 
Ι^ρϊκΗαε XIV. 6ι3 «. Ι^&εβάΒβηιοηίοΓίιηι, Τ^αηο- 

Χ.«το«8 ΡΒλΙαπίεπι ρΓοάικ Ιρλί- πιπί XI. 5ο8 &. ααυ οχηηίηο 

εΐο VIII• 36ο £. βρβείΒΤοηηκ ΧΠ. 546 •— ε. 

ΙΑιτβηιίιΐΒ Ι• ι «• £οη£ ι. 3 Β Ι^β^απιίηΒ II. 54 β 8αα. (Οοηί. 

—3 ο. ΛΒα, Ι-βηΐίειι1β, Ριιηχη.) 

Ι^Βτίεηηβ, δβρρΒαβ £γ&(6τ ΧιΣ^είπιοπίβ, Βηβπιοη&β 8ρββίο• 

434 £. 435 ι XV. 68ο β. 

11.Βτί88Β60Γΐιηι Ββΐΐαχη ΐνΐ75Β. ]1.6!οΒα(θ8, ρί8εί8 ΧΠ* 3ΐ3 Β. 
Ι.&Η•8α ΤΓοίεα, ιιΒί εαΐί ^ί £οη- Ι1,βίο(1ΐΑ8Ϊα, ταέίίειιΐ• Π. 56 £. 
<68 II. 43 α. ΤΒ688ΒΐίΑθ V• Ι,οίρβγάηοη XV. 696 «. 

311 ά. 313 3. Ι.&η•8&6Β Ρΐιί- Ι^ε1«§08 , ΤηηιΒθΙιι• II. 43 β. 

ΙίηπΑ ΧΠΙ. 557 ο• ρΓΟ βειτϊ• αίαηηιτ β&τβ• VI• 

Χ^αιΐ8, Βνί• Χ.4ιι £. ρλτ&ιίια• 371* Β. « Ι.6]β|;ίΒα• β( Νγ"^ 

ΑιΒβιι. Τ• III• δ 97^ ΐΝοεχ ΒΕΒυ». ρ1ιϊ• €οηάί(αιη Ιβηοηίβ δ»- ύίοκαβ Ι«λβα•Μ6» ίηιηΐ»• Ι. 

Ι,βιηααι XV• 6βι Ι VI. »54 £.1.βρ,ι• "*ι^»«* VII. ^87 5. 5βί 

366 Λ. β. 3»θ^ ϊ^ νΐΙΙ. δ»ο β. 

£οηΐ€λ IV. ϊ5β Λ. V. »17 ^-Ι^βΓη» IV. •^ ••. , 

3ΐ8 ά. Χ. 4ι4 β. Ι,βηιβ, ίηβιιίΑ. ί*>ι βΙαπΙαΓ Μβ- 

Ι,βηοηίΛ &Γ8 Π. 65 ά. €. Ιββ^ηίίβί XIV. 656• ο. 

Ι>ηΐίοαΐ4, φ•%η Ι. 3ο Β. Π. 67 1.ββΙ)ΐαιη , ραοιιΐιιπι ΑΙ. ^»> 

Β. άβ β* ά{•ρη(α(αΓ IV. ι66 *. Β. . ι«. 

ά— ιδ7 ά. ι^Α-ά. Ι^ΒοΛβίϊΐΙ•, βι»ιαιηιι* IV. 

£βο XV. 677 β. III. 9» Λ- «• ^^ ^• Χί^. 635 Β. 
Εβο, βΑΐκ&ϋοηίβ ββηιιβ Χΐν.Ι-ββΒη• *»β»•^α« ΧΙϋ. "θο €• 

629 £. ίρ*α»«φ*1•€ .111. 9^ β. βο οο 

Ι,βο, ρί•€ί• ΠΙ. 100 ο, 1οηι»πι Ααχκ. Ογ•• Χ1• «ρ 

Γοο^οΜ IX. 387 *• β• ^^^ οβηωηιρ» ριιΙβη^Λι. 

Ι.βοη ΜΐοαΙοηιιη Ιαάο βχϋβΐ- ηίβ ΧΙΙΙ. 6ιο α. νιηαιη 1. » 

Ιοηβ Ι- ι6 β• α •<1^. IV. »ί»9 Λ• Ι• ^ «• 

£οθιΐΗΐβ•> βΓδπιιη*ήοιι» Ι. ». Π. *5 β. Ι. Μ ί. βρ^ά I.••- 
£«οοη1βΜ• άιιχ ΒγΜηάοΓαιη Βίθ8 οοΓοηλβ Εβηι» Βγρο• 

Χ. 44» α. , Λτ«ί• XV. 67« ^: 

Ι>•οιιί• τιοιι• ΨϊίτγαΛο II. 46 Β« £ο80ΐι•ο Ι.20βέΙλβηιοιιιοηιιη IV• 
Ι.βοηηΒΚα8 XII. 539 ^ . 1 38 β. ... 

Ε€οη(οα8,κηςοο^ιΐ8 VIII. 343£οϋΑέΙαβ, τίοα• VIII. 348 6. 

6. £• £«θ(Β&Γ|ρεί• ρΓ0€ΐθ•Κ ιιιΐ|ρ«ιι- 

Ι^βοηϋιοα•, Ριοίβηιβί &1ίιι• 6χ «απι ηιβίΐηαιι^ XV• 689 ο. 

ΊΐΐΑχάβ ΧΠΙ. 676 β. Ι.6(1ιοη Ι-ΧΒ7Μ βατία• 11. 7» ^• 

Ι^6θη(ί8οα• ψ ΌΛϊΐονΛύήΛΐΒ, Χΐϋ• Ι^βαολάίΐΜΧΐ τ^ηνιχη 1. 39 ^^ 

678 £ ^^ Ι,βιιεωρί• XIV. 634 ο. 

Ι^βοηήιιιη ο( 01]Γ0βτ«ΧΙΙΙ.385,'^. Ι«βα6ί80ΐΐ8, ρχ•οίαιη §βηιι« VII• 
Ε6οχιΐίαηι£ρί<ΜΐΥβ&ΧΙΙΙ.595Β. 9ο6 β. 
Ι«€θο(ίιΐιη ΟΑπηίηβ οοΙοΒγατΙκ ]1.βιιεοΐι&χη » Αο• XV. 68ο «. , 

Η«Γηΐ6ΐίλΐΐ8χ ΧΙΙΙ. 697 &« ^ €θη£ XV. 676 β. £.βιιοοίηιιιιι 
. Ι«6θρ1ΐΓοη, τίοΐοΓ ίη Οιγιορί- ύη^ϋοηΐιιηι XV. 689 θ. 

οΐΒ Ι. 5 6. Ι^βιιοοη, (γ^λπηυ• Ροχιϋ VI• 

Γιοοροάοη* οτ« 8Ϊνο Ιοοαι VI. 267 ο. 

391 Β. ^ Ι^βηοορϊίΓγβ, ηοιηβη Τβηθ«1χ, 

£«βο€τορΒίΑο• , χπΒοβτ β( ετΛ' ίηβαΐ&β 1Χ• 693 β. 

αΐίι λάηιο^ιιιη Ηοιηο ΧΙΙ• Γ.6αοορ1ιτ78 ^^Αη^^ XV• 6^ ο• 

66ι Α• 1.βαε{ηο& ρηεμΛ Χ. 4x8 ι. 

Ι•ορ«ύ6•. βοηοΗγϋοταιη £^βηα8 Ι^βιιοαβ , ρΐ90ΐ• VII• 384 ε. 

ΠΙ. 85 0-86 Β. III. 91 β. Εβχ. 6ίιΐ8 άοΗηιΗο ΧΙ. 6ο8 α. 
£<βρ&•(&9 ροοαίί ι^βηιιβ XI• 485 Ιβχ ^β οτο χη€θηΜ IX• 376 

& 8α<ι. IV• 131 ο. ά» οοηί. Ι. 9• ο• ^' ^β Βυ- 

Ι^ρίαι, οβαΐίαιη ΠΙ. χ 19 6. Β<ιΙ& 1Χ• 3^5 ο• Α^ΗοηΙοιι- 

IX. 385 β. 8ίυιη 1ο§;€8 ίλνβηΐ 8θηά8 VI. 

Ι1>6ρίάο(ιΐ8, ρίβείβ Νχίοήεαβ 367 «. οοητχτλίίι Ιβχ ΧΙΙΙ. 

VII. 3x3 Β. 585 Β. ηιιρη&Ηβ IV. ι6ο |. 

1<βρτβιΐ8 ειιχη ΗβΓοαΙβ ιΐβ το- Β. 8ΐιηιΐαΑίρϊ& λ{>ιΐ£ΐ ΚοηίΑηο• 

Γ&οίΚΑίο οοηίβηάβαβ Χ. 4ιι £. VI. 274 ο -β. αάτοη»• οα- 

4ΐ3 β. Β. ίίΙΙοηββ VI. 337 β• ί. 

Ι'^α8 IX. 399 Μ--£. 1οροΓί8 £ίΒΑ(ίοη68 Χ. 437 ο. ά• 

ιοβοιιηάί(α• 4οο ά— 4οι ι.Ι^ίΒβΓ ιμα^ππ• χηιριαχιι ηΐΑ- 

8χχηοηχ4ΐχ8 ^ίείαιη XIV. 656 Ιαηι Η1. 7^ &> 

ε ά. 1βροτΰ8 οΒβΙΐάοηϋ ΙΧ.Ι1.ίΒαπι III. Χ36 £. ΐ36 α• 

4οι α. εοη<1χχηβη(αιη βχ Ιβ- Ι,ίΒνα XV. 677 6• Ι^ίΒνεΑ Ιοίαβ 

ροη8 ΐΑπ^αίηθ IX. 4οι α. XIV. 65ι θ. ιίΒχΑ XIV 6 8 Β. 

XIV• 663 ([« Α ΙβροηΒιίΑ ΗΒγι ϋ1. 83 ο. πΐΑΓβ 1Ι• 6 ί. ΙΝΟΕΧ ΒΕΒυΐΙ. α^δ Ι4€Η«• II. 66 « ι8» ί. β. ρλίαιίηβ III. 'β β. 

Ι^ι^ιιηι• ξ9λΦ9πΛρΛΐψμα^ ιαΙ- ΧΥ. 677 <!• 

(λϋοηίι ^οηαβ XIV. 63ο «.Ι^ον•, ηι•ιι•» ΜλΟβέίοιιΙοιι• 
1ι§η«« οΑηί• Π. ^ο ο. ^. χΐγ. 639 ο. 

υΐίιιιη, 008 XV• 679 β. 68ο Ι,ιιοβηΐλβ θ( ίβεβι XV. βοο β 
ί. αΙΙ» XV. 677 £. ρατρατΜ — 7**" •• 
XV• 68ι «. ίη έΙβίαηοΐΟΓυπι ΕιιοΚυβ. Ιοη άβ(ατ ββρϋΐα• άβ- 
•βραΙοΓΪβ 684 ά• ϋΐίαιη Ρβι> (ηΙιυιι(ιΐΓ οοΓοηβο XV• 674 
•18 8α82 Χυ• 5ι3 £. ίηάβ £. 676 «. ' 

ιιηςαοηπιπι •α8ίηιιηι XV. Ι.ιιοιι11ιΐ8 Οβτλβιιηι Κοηιαπι 
^ ^• (ΤΑηΜίιΙίΐ II. 6ο £. 5χ «. Ια- 

υ2ηη&•ιΐ8 Β»οε1ιη8 Χ. 437 ά* χιιτίλΐη ιητθχίκ VI. 274 β. £1 
•. XI. 465 Ε. XII. 643 «. / «^ ^ 

Ι^ίηιΤΓβηβββ XII• 638 •. Ι,αοαιιευΐί ρΐβοβηίαο, XIV• 

υηαιΐ8• ΐΙ>ί χηο89 βΐίρθίη ρβ- 647 ^• 

ΙβΓΟ Κίηυι^ιηί VIII. 36ο ά.Ι^ιέΙί ΒβρΗηίοί, Όιοητβίλοΐ, 
ιηιι1(« ΡλττΙίΑβη ορβτλ XV• Οίγιηρία. νΐάβ 8αΙ> ϋιρίιη. 
687 Ιι. 01118 Ηβτ€ΐι1ο8 XII• Όίοηγβ. οβκ. 8ιΐ8ροηάϋ Ια- 
645 £. 3α8 ΐν^. ιά5 Λ. η. 

υη?ιια€ «ραέΐ Ηοιηοηιηι Ι. ι6 1'αβηι1ιΐ8 « ΟιΙΙαβ IV• ι53 ιΐ 

ι>. ίαν. 659 «• — ί•. . 

£.1X11 ββχηβη οοηάίχηβηΐιιχπ ΠΙ. ΐΊΐχηΙ>χ ίη 6ΐΙ>ο ΙΧ• 399 &• 1>• 
XII α. Ι.ιιχηΙ>ηοί VII. 3ο4 £. 

υηαβ IV• ι64 1>— ^• Εαχυι οόη€οαίοηΐ ρΓοάΜΚ VII• 

υηιΐ8, ε«ιι(ίθιιιη XIV• 619 €• ^7^ ^• β• •1ί( ο•^^6Α «κ 1χχι• 

ΙιίραΓλ Ι. 4 ο. II. 43 &. ΙΠ. ρ1«€ οο1ιίηθ8 III• 7^ ε• 88 €• 
105 β• μΒοΙα «ίβ ιιιιι1ίβηΙ>α• χη Ια- 

Ι^ίκοτΑπιηι Γοτχηλβ νβτΙ>χ8 άβ- ο« II• 67 £• 

ΒοηρίΑβ Χ• 454 α- £ Ι.ιιρ8ηλη& ΧΙΠ. 568 «[— 669 ο• 

ΙΛύίΛΤξίγτύΛ ταβλ Χ. 45 χ β. Ι'ΐιρίχιί 11. 55 ο — £. 

Σ,ΙΐγβηΑΛ Χ• 4x5 1>. Ι«υ^α8 1ιχ&€ £ίηχ•(Γα, ρτοτβτ• 

ί,ίΐγβηβ$9 χηβηοηχχη ϋληΐ3ΐβιι& 1>χιχχη IX• 38ο Β• Ιαριι• το- 
Χΐν. 6x0 >. ΟΑίαΓ £ο9 ίνίάή XV• 68α &• 

υτχιηβο £οχ ΠΙ. 7^ ^• £>ιιριχ8, ρίβοΐ8 VII. 3ΐο β ις^• 

Σ,Όοή £ρχζορλ7τϋ, «ραέΐ «ο• £ιΐ8Χ•άβ• ΝγχηρΚιββ XII. 6x9 ο• 
βχΖΑΐοαοί 1ο§β ο&ρίΚΒίο βτλί^Ι^ιιβχΚΑηχΒ VII. 3οι &. VIII• 
81 ^αίβ χηοηιιχι Βίοίββοι, ηί8χ 33ο ^53ι 1>. 
λ χηβάχοο 11188118 Χ. 4^9 •. I1.ιι8^^«ι^ο IX• 4ιο β. Β• 
ναηΐίϋτβ» ΙΠ)]'άχηχ €ΐχχη8νχ8 Ι1.ιιχυτίο8χ 1ιοιηίηβ8 IV• ΐ6δ ά» 
ρτο8ϋ(ιιβΙ>λχιΐαΓ XII• 5x6 •• β. ι65 β — 169 1>• 67• άϋ ρο- 
ηιιΠχ8 οΐχχη ιηβχιοχρϋβ ηιχ ραΐοηιχη οΐ άβ •χη§ΐλ1οηιπι 
VI• 364 ο• ίη βοηχη τβΙ>ιχ• ηοιηιηηιη Ιιχ3ηχηλ •^Ιΐχτ 1ΐ• 
οζροηοη3ί8 βχτ&τίκ Ατχ8€θ(ο- 1)γο XII• €ο(ο• Αηΐιηιχχη ο^ο- 
168 ϋίά. 0λΐΓηιίη& ■ηΐλΐοη& χηχηλΚ XV• 687 β. Ιληέϋκ 
XIV• 639 &. XV• 697 1>•μ1- Η«τΑε1χάβ8 ΧΙΙ• 5x3 Λ^ά. 
. ϊΛύο Ι. 23 1>• £γβ6η8 νΐΙΙ•^ 363 1>. 

ΐΐοοηιβ α, ^ο ο, ά• Ι•γο&, χηβτβίτχχ XIII. 667 ο• £• 

Ι.οοη8(&, ρίβοίβ ΙΠ. ιο4 Α — Ι,^οβιπη III. 9^ £• XIII. 566 £. 
χο5 ά, ιο6 1)-^6• VIII. 337 β• ίη Ιγοβο οοουιχ• ΕιβητΙβ Μβ- 

Ι•ο1χςο νΐΐ• 3α6 1>. ο. ΠΙ. 96 •»• IV• ι37 £. ίη 1>6βιχχη 
Β. λ88ΑΚΑ XIV• 633 £. 80 οοη£βτ( βοοτΑΚΜ γ. 19^ 

£.ορ8άίοχι ι χηβτβίτχχ XIII• Ι>• οηο ριοΐο λ^χηΙ§(η(ιχχη 
607 ί• * Ι^γοοηο XII. 647 ά — 

£•ορλάΐλΐ88β, Ιη8αΙ•β Ι• 5ο ά. 548 &• 

Ι•οΗο. ηιχχηβη νβηβτιιιη Χ•Ι«Τ€ΐιηΐ•• Δο• XV• ^η ^- ^^ 
443 ι £. 68χ 1 -Γ 

Ι•ο(α• £ίΙ>7Μ ΧΤν. 65ι ^ IV• Ι.)Γ€ΐιηχκβ•, Ιιρι• Υ• μΙ 

8 9 376 '■ / 1Ν0ΕΧ ΑΕΚυΜ. Ι.νε1ιηιιο1ια• XV. 699 9^* ^^ Ρ«τιι&ηΐΜ έΐίο^ιΐλ XII. 

Ι^τοία. ί1)ί βχ ρΐιοίουβ τΑΚίοΐ- 543 1>. ηιαίαπιβ οΙ> ιιχογ619 
ηίλ νΐΙΙ. 935 ά^£. Ββΐίοτο- XI Π. 555 ο. ίη ατΙ>βπι αγ- 
ρΐιοη V• ι85 1>• ο. ί,γοίΜ |;6ηΐιιηι ίηέΐιιχίκ VI. 333 £. 
οίτι(&(€• Λττελη^θηβοβ οΙ ιη Ι.γ'^^^'^™ ρ&β«η XV• 
Ι.ίιη7Τβη80β ΑΐΙ• 538 &. 8&γ- 696 6. ηιεπιοηΐιιβ & ΤΗβο- 
ρο^οη Ι« ΐ8 £. ^νΐΜθ9ργη€ Χί• ροπιρο XII. 532 ^. 
486 β. £.7«&η^βΓ, 5Ϊ€7οηίιιι XIV• 637 

Ι^νοίαβ, ΟΛβΪΛίοτ XI. 486 ο• £.638*. 

^ ο. Ζ-γΛΛηΛτίάΑΒ, 8ρατΚΑΐιιι> ΧΙΠ• 

Ι^γοοΙοβ» ραβΓ £οηηο•ιυ XIII. 609 1>• 
βο5 Ι). £.71128, ΟΓ&ιοΓ Χηΐ. 592 1>. ο. 

£7<:οη» ρβηρΕίβίίοιιβ ΧΙί. 595 £. XIII. 5^λ ο. 
547 ά— 548 4. Ι.γ8ίΕ9, ρΐιίίοιορίιιιβ V. ί3ΐ5 ο. 

Ι^οοη, οΕβΙβίοΓ XI. 486 Λ• Ι,νβίηιβοΗαβ Αη•ΐί<1ί8 βΗυβΧΙ. 

ϋγοοη οοιηο6αι&8 β§ιι XII• -^οβ ],, 

Ι,γοηοϊιιιη• Οτβίβη8ίιιιιι, οοη- ^-Χβ^^^βϊ»!" ^β» VI. ?6ι Ι,. II. 
νίνι* IV. ι43 Ε. ^; «• ιηΙ)αίιιιη ββΐιβ τβηπΕίϊ 

Ι,γοαΓβω XI. δο8 *. VI. 353 Π Ι- 7» ^^ ?Τ*?"ιΥ.'• ' ? ""' 
\^ 1,^ άαταβ VI. 354 £, ρΐιιΐοβορίιοι 

Ι,γοαβ, βανίαβ XIII. 585 α. βχραϋι XIII. 6ιο ά. «. ια- 

Ι,γάβ Αηΐίιηβοΐπ Εΐηίο» XIII. ^«?; "« «^βι ρβιηβΐηιιβ 

5θ7 Α• XIV. οΐ^ ο. ί. * δοκβαβ αιβ.- 

Ι,γϊί ΙΐΛΐι £«πιθ8ί XII. 5ι5 ά Ιβϋοιίβ ρΓθ•οίηέΙίΐιΐΓ XIV. 

βηη. XV. 69© Ι), ο. ρΜίοΓΪα ^»° '• 

ΑΓΚβ ρτΕ68(&η(08 III• 113 Ο. Ι«7'^™^ο^^^ Β&1>7ΐοη2α8 XI. 

Ροίορβιη 8θεαϋ Χΐν. 635 6. 466 1>. 

£. οιιιη £8ηιΙίι β( (ίΙ>ΐί8 ίη Ι^γβίιηλοΙιιι• Α((α1ί ρτΑβοβρίοτ 

1>6ΐ1ιπη βχβηηΐ ΧΙΙ. 617 β. \1• 353 €. 

XIV. 6ΐ7 λ. I^7^^>η1Iη 0Λ'ί.γ%ίπϊ6ηβΒρ οτΛίοτ V• 309 &• 

τγ<Λ ΐν.^ ι6ο Α. οοβη&β X•^^γ9^οάΛ9^ ά]>ιαηιιη«ρ€οϊβ8ΐν• 

4ιΒ ύ• ίητθίκιιηι ιιι&£'&άί8 ι83 ο. 

XIV. 634 £• ρυ1ιβΤ68 1ίΙ>ί- Ι.78ίρριΐ8, 8(ΕΐυΕηιι•ΧΤ. 7^4 ο. 
: ΐϋηί £Χΐίΐ18Υί8 ρΓ08(ίηΐ(Α6 1>78ί^6^8> ΧΠ. 55ι ^ 

XII. 5ι5 £• 5ι6 1>. τβχ βλίη• 

1>ΐ68 νΟΤΑΧ Χ. 4ΐ5 ο. ^ Τ6Ζ "^^ 

ΜΐάΕ8, πιιτίκαβ ΟιηρΗλίΑβ 

XII. 5ι5 £. δι6 1>. ν*8Ε Χ. Μεοεγ β ^ΐΐατιο ΒβιιΟΕίίοηίι 

433 β. οβαίβ IV• ι83ο,ρΜΐ- 8αρ6Τ8(β• III. ιο5 ^ ο. 

κτίλο Αΐν. 634 £. γίΓ^68 ΜλεΕΓ6ΐΐ8 χ. 444 ο. 

XIV. 636 α. 1>β(χ1ι&η(ο8 ν.Μ«οθ(1οηο8 1>ίΙ>&οβ• III. ΐ3θ «. 

198 «• ββί III. 76 Β• Μλοβάοηοβ ρηιηΐ ίη 80«η«η 

Ι,γξΜΛ 1ιβΓΐ>Ε IX. 3ο3 β. ρτο^ηζοτβ εο^αο8 XIV. 669 

ί,γζάΛτηϊί, Ν&χίυβ VIII• 348 ο. &. αρυά βθ8 ίη οοβϊΐΛ Εοοαηι- 
1.γηο^\ι».γτοΎη\}ίναη:^υγΜί%α Ββτβ ηβπιιηί (ίΐίοίηιηι, ηίβί 

οίνϋίπέατΒροί III. 75 β. £. ^^^ Ερηιιη ίηΚβτβιιιί88β( Ι. 

Ι.7ηοβα8 δ&χηίηβ, Τ1ιβορΙΐΓλ8(ί ι8 ε. Μεο. 8Εΐ(Εΐίο XIV. 629 

ϋβαραίιι• VIII. 337 ^ IV. ά. νοοβ8 ΙΠ. 87 ^ «Ρ*^ Χ. 
^ »*6 Ε. 455 ά. 1>β1ΐΕΓΐ« XIV. 658 ©. 

Ι-7ΓΑ XIV. 6ΐ7 ^ 6ι8 ». 637 ά. ΜΒΟβίΕβ V• 198 β« 
Ι.7τορ1ιθ6ηιχ» 8Βηι1>υοΕ IV. 174 ΜεοΗεοπ Χ. 458 6^ Ι. ίο α. ά. 

ά. ο. 183 ς, XI. 4ο3 β. 

ΕγβΕηάβτ νίηείΐ Αϋιβηίβηβββ ΜΕε^ΕΚΜ. ΙτΕίβΓ ΡΗίΐΕβ^ ιιχο- VI. 3^ 

8ΐηβ 11 

Ε^ιΐΕ άίΐυίαιιι Χ. 45ι ^. *!- VI. 373 υ. 1 £. ΟΕοροηΜ ίη οε- ιίβ ΡΗίΙίρρί XIII. 557 β• 
8ΐΓΐβ ϊιΐ88ί( τίηαιη νβικΙβΓβ ΜΕείίηαβ ύβΙΗοΕβ V. 3θ8 €. 1Ν0£Χ ΑΕαυΗ. «77 Μιιοίΐοηα• Υΐάε Οηοίΐοβ. Μ•1(1υιο&9ΐηβΓβιΗχΧΙ1Ι•^7 ^• 
Μ»€η:ϊ•ιιιιΐ8, •Αΐ(&€ίο XIV• Μ&ΐυβ η&τί•, βία• ρΐΓ(«•» μ- 

629 ο• ταιη^αβ ηοαϋηλ Λΐ• ^74 £, 

ΜιεητγρίΑβ, ιηιιΙίβτβΒ •αΐΓΑη- 475 &. 

(65 XIV. 638 ο. ύ. μΛυλ II. 58 Α--£ 

ΜΜαηάηηβ «ηββτ 11. 57 «1. Μ•ιηβτ(ίηιιχη τιηοια Ι• 37 ο. Η. 
Μλβάί II. 45 6. Μααάιτακοτββ «ιιι• βοροτοιη «ί• 

Μ&βηίάΜ VII. 3ι3 α— ο. βχ ίβτΕ Λΐ. 5ο4 ο, 

1.3ρ«Γ8 Ι. 4 ο. ΟΑτγβϋβϋ VII. Μ&ηάΓθ£'6ηβ•, βοιιττΑ, IV. ι5ο 

29* ο• ο- XIV. 6ι4 ά. 

Μμοζιχιι• Βο• χ. 4ι3 ε ΜιηβΓοβ, ο&ηηβη XIV• 62ο α. 

Μ&0006, ρίβοββ VII. 3ΐ2 Α Μαπο• ίη οοκιαΒϊ Ια^ο ΧΙ. 487 

384 6. ά-ί. XV. 66; α. β. 

Μαμοπ, εο<|ααι ΐηάί^βηα XIV• Μάπα•, ροοαίαιη XI. 487 ε. 

659 Α, Β. ο. ιιη ^β ηοιηβη XIV. Μαλϊα» ιηοτβίτίχ ΧΙΠ. 078 α. 

659 Ι)• ο, ΜΑ€•οηίοΑ Αεοηι- 579 <• βΐτιβ ίΪΑεΦΚβ ^οκα ΧΙΙί• 

ηΐΑΐΑ ίΒίά. 578 £—579 .^• 

ΜΑ^^8^I^^, ίηβίταιηοηκυιη ηιιι• ΜΑπΐαΐ βαΓίιι• τίΚΑχη τΑρί• 

Αΐεητη IV• ι82 β. XIV. 634 βαβίβαΕΑίι• Χ. 4ΐ9 α• 

£. •(}^• Μαππα• νίάύ ηΤβΙ Α^ϊαχη. 

Μα|;α•, €γΓ6ΐΐΑΓαχη Γβχ, οΒβ- ΜΑΠίίΙβ IX• 4ιο Β— £ 

ΑΐΐΔΐβ βηίΤοεαΠί• XII. 55ο Β. ΜΑπίίηβΑ» Ατοα^ϊαφ ορρίάαΒί 

β. Μα^Α6 βΙΪΑ ΒΰΓϋηίεβ XV. IV. ι54 Α. XIV. 6^6 Ε ΛίΛ9^ 

689 Α. τίΡ&Μη γ•γγνΙί€ Ι. 4 ο. Ιίρρίύα 

ΜΑξ^ΑΐΐΑ IX. 4ο9 3. Ι- 23 Β. βοΓ. Αη ςίΑ^ΑΚοηΑ 

ΜΑ^ίβ, ίΓβααβπΒ ηοηιεη νίτίΐβ IV• ΐ54 ά. τββ χηΠίΚΑτί• IV• 

Αραά Ββίίοβ, IV. 17^ ^• *^4 ά. 

Μα^πα Ογαθοια ιιιιάο άίεΐΑ XII. ΜαχιΙΟ} Μορβί χιιαιογ* οτΑεαίΑ 

523 β. β^βηι νΐί• 308 α• 

ΜΑ^ηΦΑΐΑ ΤΗβιηίβκοεϋ άοπΑΐΑ ΜαππαΙια βΐ οϊΗ^αΙΙα |>:βΑ(Α- 

1. 29 £. ίΙ)ί £οη(β• ολίίάί II• Βαπκ Μβ(1ί XII. 5ι5 ο. 

43 Α. εαειΐΓΐ>ί(Αο II. 69 α•Μαγαι1ιοχι II. 56 ο. χατΑχηοη- 
ΐνίΑ^ηβίββ οοΙοηχΑ ΌβΙρΙιβη- Πίπι IX. 38ο ο. (ΓορΑβιιιη Τ. 

9111111 IV• 17^ β• £• ΐ" •βΐ'- ^, <^* 11^• '" '^' Μ^ρΛ^ω^φ^ 

τίΐιίΕβιη ΓβάΑείί αΒ ΕρΗββϋβ (*^Χλλ VI. 253 £. 

XII, 535 ε. Α ΡΒϋίρρο Αε- ΜΑΓοοΙΙυβ δγτΑειίΑΑ• ορριΐ|ρΜ( 

είριιιηΐ Μ)Γΐιηΐβηι ΓΙΙ. 7^ £• XIV• ^^ ο• 

εβΙβΒΓΑίιΚ ΗβΓΑβηϋΪΑ ΧΙΙΙ. ΜΑτεαι, ίηιρβηίοτ Ι. 2 ο• 

572 ά. ο. 8Αΐ(Αη( Αριι^ 86α- Μαχ^οπϊο• Ιν. '38 Β• ο• χ48 

ιΒβη ι. 15 £• β. IX. 39* β. 

ΜΑΓηαβ» ^€ίρηο•ορ1ιί«ΐΑ Ι. ι ε.ΜαΓβ εοιηχηαιιβ οηιηίαιιι ΥΠΙ• 
XIII• 571 Α. 345 β• ϋ ιΠΑτί τίειίΕΑίΐΑ ρί•• 

Μαεο , €ΑηΒΑ§;ίηΐ6ηιί8 II• εΑ(οτ VII• 284 α• Χ. 422 α• 

44 θ. ΜΑτβΑ, £οη• Ι• 33 Α. 
ΜΑςοάί, ηιίπιί ΧΓν* 620 β. 621 Μαγ^απιαο III. ^ α «^ι}• Ια- 

ε. ^. ρία68 πι. 9^ 3—^ ο>*> Ιϋ• 

ΜΑεοέΙχΑ ίόΐά. 9^ ^* ^^^ ΟΑρίΑπίατ 9^ ο• ά• 

ΜαΙα, ^>ΟIηΑ III. 8ο β 8<}<} Ογ' οτηΑΐηοιΚΑ βκ η•ρΑΧΑΐΑ ίΒίά• 

άοηίΑ ΙΠ. 8 1 £. 8^^αη(^Α ΐίΐ. ά. «αγ. ρίβεΑϋο ΐίϊ• 9^ α• Β. 

82 Α. Β. ρΗΑίιΙίΑ» ΜΑίιΪΑηΑ χηΑΓκΑη(χ£βτΑ εοηεΙλΑ οαοτ^ 
Ιΐ6»ρ6η^ιιπι ΠΙ. 83 Β* β. Ι1Ι• ιιη ιΙΙ. 9^ & ~ <1• ρίηη« ΙΟ. 

83 5. ε. είηΪΑ 83α — 85Α•9'β•94••' 

ΡβηίεΑ β( ΜοθΐεΑ 111. 83 ^• ΜΑηαηβγηί ΑροηΙβ ίη •βττί- 
ΡιιηίεΑ XIV. 65ο