Skip to main content

Full text of "Den danske botaniske literatur fra de aeldste tider til 1880"

See other formats


z 

5358 

D3 
W3 
I« 

»"^ll 


^^»jMp^^Wt»:-t|MMBI<MJ|* 


iBMMP^^JBSW 


E3i''liBi^E^SpBMnB4ii9KI^Si^M^j^li^!^S 


iK^flwm9fiv9ll 


'^llBJ^^MBl^^'ar,Mp^*-wlCT»T^^^^Er3f££^ML^^ 


■f^RF jj^^SK J^BM^^SiyAur J 


^n^B^^R^^BB^T^M* -JhtS ^Kjl^»M^WjBR.*^3rafcjPi3MBM*-^^ariMKiKi 


i(^HØ'.0)li^^95jiK 


i|g^gr^fe^l(«^&^^ 


l^^wS^ 


|rJEfl|^Sfc|:J^fc^^ 


Pl3aC;>gSJBfl|^ 


Éww ^k'SrsOv^^f^ ^itil^wBc^wOB^^S^^ 7^UIÉ3MKÉ^V^^E 


Ip^k^^^Sp'I^P^' 


BBf ^^^wkié^^^^^Bk ■ i>flM>WtSiÉ>i'>>J^^ni^^s,«nC^ iP^BMJag ■i'-'SBiiWL?! 


nR3KZ^9i^^8r *" jl vJI 


l^r'l^H W^ ^iFjmi^iTåmj^KS^^'iL^S^Kt V^P^ lH'iSteS^l^PlIr i^^s ^B^^^K.4w^<R^BI 
Ijghyi^l^^^i^SilPKMMå^ 


i^Qv V^é^é^MmP^Bé 


Hf^Ki^'^MlÉKXP^ wKM Uh<h&^mi7 iP^^B^ii * »-J^ 3Br ÆjF jRaBfl^Kal 


KflK%'^il^^P'^PlPC 
^SI^^a^QNÉEUl 
^mi^^oi 
pSJli^i^lE 
II^mkS^^^ 


fiK4|lM|P^i^ 


■n^^åBB^^VwF^^PiHHa«^ 


4^^^C» inHirl^lB « ^*^^Ep^ i£!!&>' l^^^MB8B*jjf ?'• y^'4^'_;jpiKBwSSt »^j 
BpSj^ 


^^kP^^mI 


JSÉ^lB^g^lj&wS 


d^^^H 
i^^n^i 


^NIKJ^ !^ig^^'XK^CQK^»%9Hf ^ 


l8I^K|MiP4LiiiMill!(E 


•'»' l»i" .lfiPj«vM«EFgiiii.^Ml:ÉiigMrf >JB¥.fMl 


^I!m^3Kb ^K^B^ ▼^%ji 


' al^l^^^^Bv S'>'«lBVvmiy^^ES^f''L^«i^'<C'^fVMrVl^^ 


MPy I^PiiÉK jM8»W^Mlh|j^^ C 


^f^^^^^^Mp ' y;^?M|jMgW||EfljÉ»^ 


SfeV^ j^4Pv iHUÉi« 


w|P^|HIK.v^'Vm^V^<v||[|^$H^B 


adM Su^^B^^j^BSÉ^FnV V 11 
I^VBS^'C^J^^^^^V^ vLj 


Éi^^^^i^^i^^li^ 


jpp^BBj 


iSIBlS^^ii&7ii8>.»^jMW!^Sa^MroWliBp^X 


Sbs!wBIi&1» 


W^M'måØ^IKj^WiåSi^^J^jSJHK^jiÆmm^^wmmWm^ 


^S^l^Rp ^Ss flP^Bkffiv 


r ^jftk^P wRr^|I^^PWftk'^V\) '^HRR 'OT^^b^'il^Si^H? '4 wV^B i^bJlk i ^1^^ wi^^l 


■bj^T« ^H^ V* ^^^Hb'^ 
'^'^Ktt'^^luflivJlhKo*^ 


mBrm/WM^lMl^K^wtm!9^ 
iKX^ ^fcJ"*3WwiL^I^*^jBMKt'lfcyMKli»WA™!l» ■åj^ b>mIjMWE^ 


^^^MKaiSJ^SwIl 


|EjM^^hP^9L^ 


SCr^B^Wftwi 


B^^lsl^^l^^^^i^^^^aÉi^i 


»IlPi^ni 
i^S«^^ DEN DANSKE BOTANISKE LITERATUR FEA DE ÆLDSTE TIDER TIL 1880. SAMMENSTILLET AF m. PHIL. 

■ •Kl' 
Ak 

AFTRYK AF BOTANISK TIDSSKRIFT, 

12. BD. 1880—81. KJØBENHAVN. 

CARL LUNDS BOGTRYKKERL 

1881. Særtryk af Botanisk tidsskrift. Bind 12. 1880. 
Extrait de Journal de botanique. Tome XII. Copenhague 1880. W3 _^ DEN DANSKE BOTANISKE LITERATUR FRA DE . 
ÆLDSTE TIDER TIL 1880. 

SAMMENSTILLET AF 

EUU. WARMING. Efterkommerne raaa altid, selv i Naturvidenskaberne, for 
en meget stor Del bygge paa Forgængernes Arbejder; det 
mindste man da kan gjøre er at kjende Navnene (Titlerne) 
paa disse, selv om Videnskaben alierede for længst har 
assimileret det ved dem vundne og et nøjere selvstændigt 
Kjendskab til Forgængernes Værker derfor i mange Til- 
fælde er overflødigt for det videre Arbejde. Gjælder dette for 
den videnskabelige Literatur i det hele, saa gjælder det 
specielt og i højere Grad om Fædrelandets Literatur; thi 
denne har man ligefrem den Pligt at gjøre sig selv og andre 
bekjendt med. Jeg har nu ofte med en vis Følelse af Skam- 
fuldhed opdaget, at der i vor egen, ældre botaniske Literatur 
fandtes Arbejder, hvis Titel jeg ikke en Gang kjendte, og 
som endog stod i Berøring med Æmner, som jeg selv be- 
skæftigede mig med; i Udlandets Literatur fandtes ingen 
Antydninger af, at de existerede , og i Indlandets faldt det 
mig ikke ind at søge. I Følelsen af, at jeg skyldte vore 
ældre Botanikere i det mindste at vide, hvad de have pub- 
liceret, begyndte jeg at gjøre derhen hørende Optegnelser, 
især efter vore Forfatter-Lexika. Men da det blev mig 
klart, at jeg langtfra var den eneste uvidende, gjorde jeg 
efter Samraad med botanisk Forenings Bestyrelse mine Op- 
tegnelser fuldstændigere for derpaa at lade dem trykke i 
•) Botanisk Tidsskrift«. 43 Den nu foreliggende Fortegnelse over den danske bo- 
taniske Literatur har altsaa et praktisk Maal, nemlig at give 
de danske og andre Botanikere et let Middel i Hænde til at 
gjøre sig bekjendte med de af danske publicerede botaniske 
Arbejder — rigtignok kun for Titelens Vedkommende; men 
dette vil oftest være tilstrækkeligt til at vise dem, hvor vidi der 
findes et og andet, som de for deres speciellere Studiers 
Skyld bør gjøre sig nøjere bekjendt med. Jeg er overbevist 
om, at mange ville finde Ting omhandlede i vor Literatur, 
som de ikke have Anelse om, og som dog har Interesse 
for dem. 

Hvad der her gives, er altsaa kun et historisk Skelet, 
i hvilket der er forsøgt gjennemført en kronologisk Ordning 
af de enkelte Forfattere og ligesaa af deres Arbejder; for at 
det kan faa Kjød og Blod og fremstaa som et levende, 
fyldigt Billede af Botauikens Udvikling i Danmark og af de 
enkelte Botanikeres Betydning, maa der gjøres saa mange 
Forstudier, og kræves der en saa omfattende Læsning i og 
Kjendskab til ikke blot vor egen Literatur, men ogsaa til den 
botaniske i det hele, — at man særlig maa ofre sig for 
denne Opgave gjennem meget lang Tid. Forhaabentlig findes 
der en Gang en eller anden, der vil paatage sig dette, ingen- 
lunde uinteressante Arbejde; indtil da maa man nøjes med 
de faa Brudstykker, som findes f. Ex. af Rottbøll, Steffens, 
Hornemann og Didrichsen, og med det foreliggende »Skelet«. 

I øvrigt skal jeg mejd Hensyn til Udarbejdelsen og 
Planen bemærke følgende. 

Jeg har ikke selv set alle de anførte Værker eller Ar- 
tikler, men bygger i meget paa Erslews, Nyerups og Krafts 
og andre Forfatter-Lexika. Herfra bentes ogsaa de fleste bio- 
grafiske Data. 

Jeg har anført alle en Forfatters botaniske Arbejder, 
smaa saa vel som store; men Vanskelighederne ved intet 
at forbigaa ere ikke ubetydelige , og at hver eneste lille 
Artikel skulde være kommen med, tør jeg ikke indestaa for. 
Dette forekommer mig dog at have mindre at sige; thi det 44 manglende vil altid en Gang kunne gives i et Supplement, 
og meget er det i alt Fald ikke; alle Hovedværker og den 
overvejende Del af det øvrige vil findes. 

Jeg har ligeledes anført, til hvilke videnskabelige Værker 
de forskjellige have ydet Bidrag; thi en Mand kan i væsent- 
lig Grad fremme Videnskaben ved de Samlinger, Oplysninger, 
Iagttagelser o. 1., som han meddeler andre, uden at han 
selv fremtræder som Forfatter; og hans Navn bør da findes 
anført. 

Jeg har i Reglen paa den ene eller den anden Maade 
anført ogsaa de Arbejder, der af fremmede Botanikere ere 
publicerede i Danmark. 

Norske Forfattere ere ikke medtagne, naar de først ere 
optraadte efter 1814, og slet ikke have været knyttede til 
Danmark. Tyske, i Slesvig eller Holsten publicerede Værker 
ere kun nævnte, naar jeg havde Grund til at antage, at Forf. 
var dansk Undersaat eller Embedsmand, eller at Arbejdet kunde 
have Interesse for danske Botanikere, f. Ex. i floristisk Henseende. 

Vanskeligere har det i en anden Henseende været at 
drage Grænsen mellem, hvad der skulde nævnes og hvad ikke, 
nemlig i H. t. de Videnskaber, med hvilke Botaniken har 
saa mange Berøringspunkter: Havekunsten, Skovbruget, Land- 
husholdningen og Lægekunsten. Jeg har nævnt alle Arbejder, 
der gik i denne Retning, naar de skrev sig fra en Botaniker, 
i det jeg gik ud fra, at de da vare udarbejdede med tilstrækkeligt 
Hensyn til Botaniken, og det desuden hører med til Fremstillingen 
af den paagjældendes Levnet at se hans Virksomhed ogsaa 
i andre, beslægtede Retninger; nien lignende Arbejder af Folk, 
hvem jeg ikke tiltroede en grundig botanisk Uddannelse, ere 
som Regel udeladte. Hvorledes jeg har baaret mig ad over 
for andre Spørgsmaal vil man se af Fortegnelsen selv. 

Af det biografiske er kun det allervigtigste medtaget, 
som giver Oplysning om den paagjældendes ydre Stilling; 
hvilke Ordensdekorationer Vedkommende har modtaget, hvilke 
lærde Selskaber han er Medlem af o. 1. udelades. I øvrigt 
henvises til Forfatter-Lexika. De nyere Forfattere have i 45 Reglen gelv opgivet mig de fornødne Data; naar de tillige have 
revideret min Fortegnelse over deres iirbejder, er dette be- 
tegnet ved et »Rev. af Forf.« 

I Erkjendelse af, hvor mange Mangler der findes ved 
dette Arbejde, som dog har krævet ikke ringe Tid, beder 
jeg til Slutning alle dem, der kunne meddele mig Rettelser 
og Tilføjelser om godhedsfuldt at ville gjøre dette; muligvis 
kan et Tillæg om nogle Aar da afhjælpe Manglerne. Mest 
praktisk vilde det maaske endog være, om der f. Ex. hvert 
20de eller 25de Aar blev givet et saadant, som tillige med- 
optog det i Mellemtiden publicerede. 

Kjøbenhavn, 3. Maj 1880. Henrik Harpestreng, 

Kannik ved Domkirken i Roskilde i det 13de Aarh. -j- 1224. 

Dan.ske Lægebog fra det trettende Aarhundrede, første 
Gang udgivet etter et Pergamentshaandskrift i det store 
kongelige Bibliothek, med Indledning, Anmærkninger og 
Glossarium af Christian Molbech. Kbh. 1826. 8. 

Henrik Smith (Henricus Faber Malmogius), , 

f. i Malm o. Studerede i Wittenberg. Vejermester i Malmø, f 1563. 

En skøn, lystig, ny Urtegaard, prydet med adskillige 
Urter, som tjene til Sundhed; fordansket af Henrik Smith 
udi Malmoe. 1520. 154H. 8. Kbh. 1557. 4. Rostock 1599. 
8. Hertil føjes: Den hele Titel m. m., se N. M. Petersens 
Literaturhistorie, II, S. 90 — 91. 

Tredie Urtegaard tilhobesamlet af de beste og lærdeste 
Lægers Bøger. Kbh. 1555. Fjerde Urtegaard 1557. 4to. 
1598. 8. 

Desuden forskjellige »Lægebøger« (se N. M. Petersen, II, 
89-96). 46 Johan Domitzer. 

En nyttig Plante Bog, Om mange slags Artige Imper 
oc Poder, O c huorledis mand skal sætte allehaande Fruct 
oc Træ. Lille 8to. Kjøbenh. 1602. 1635 (findes i Univ. Bibi.). 
1639. Editio lat. Francof. 1547. 

Simon Paulli. 

F. i Rostock £ 1603. Student (Rostock) 1621. Rejste udenlands 
paa Bekostning af Frederik d. 2dens Enke, hos hvem (paa Ny- 
kjøbing Slot) hans Fader blev Livlæge. Kom tilbage 1625. Var 
derefter Hovmester hos unge Adelsmænd ved Soro Akademi, Rejste 
atter udenlands og blev Dr. medicinæ 1630 i Wittenberg. Prak- 
tiserede i Liibeck fra 1631. Derpaa 1635 Prof. medicinæ i Rostock. 
1639 — 1648 Professor Anatomiæ, Chirurgiæ og Botanices i Kjoben- 
havn. 1650 Hofmedikus. 1656 kgl. Livmedikus. f i Kjobenhavn 
\^ 1680 — {Paullinia Linn.). 

Flora Danica, det er Dansk Urtebog; udi huilcken, 
efter Christiani IV. skriftlige Befaling til Facultatem medicam 
udi det Kongelig Universiteet Kjøbenhafn, icke alleeniste zijr- 
ligste Figurer andragis, Men endocsaa Lægedomme til alle 
Siugdomme gafnlige, korteligen oc klarligen anteguis: Saa 
at den er baade en Urtebog oc Lægebog. Kbh. 1648. 4. 
Med Forf.'s Portrait og 4 Kbbr. Fire Parter. 393 p., præf., 
ind. 

Quadripartitum botanicum de simplicium medicamen- 
torum facultatibus. 4. Rostockii 1639. 1640. Argentorat. 
1^67. 4. 567 p. Francof. 1708 et alibi sæpius. 

Hertil: Tegninger over Planter i tire Parter. Kjoben- 
havn. Den første Part 1647. 4. 393 Sider. (1. Part: 8.; 2. 
Part: 136. 3. Part: 229. 4. Part: 11 Plantebilleder). 

Viridaria varia regia et academica publica, in usuni 
magnatum (ftlo(i()T(xv(ov collecta ae recognita. *) Catal. planta- 
rum hort. reg. Hafniensis. -) Cat. des plantes cultivees au 
jardin a Paris 1636. ^) Cat. plant, quæ 1651 in hortis War- 
saviae erant. ■*) Horti Oxoniens. 1648. ^) Horti Gymnas. 
Patavini 1642. «) Horti L. Batavi 1642 et 1649. ') quæ 
prope L. Bat. nascuntur. ^) Horti L. Bat. quæ accesserunt 
1611. ^) Horti Groeningens. 1646. '^) Plantarum seminum 
exoticorum. ii) Laurembergii Botanotheca. Hafniæ 1653. 12mo. 

Commentarius de abusu Tabacci Americauorum veteri, 
et herbæ Thee Asiaticorum in Europa novo, quæ ipsissima 
est Chamaeleagiios Dodonæi, alias Myrtus brabantica, Danice 
Porss, German. Post, Gallice Pimen't royal, Belgice Gagel 
dicta. Cum flguris aeneis utensilia quædam Chinensium eaque 
pretiosissima repræsentantibus. Argentorati 1665. 4. — 
168L 4. 47 Ed. III: Quadripartitum botanicum de simplicium medi- 
camentorum facultatibus ex veterum et recentiorum decretis 
et observationibus. Francofurti ad Moeuum 1708. 4. 9 foll., 
811 p., indices. 

[Historja vitæ et mortis Simonis Paulli (ved Joh. Bagger) 
impr. cum S. Paulli quadripartito botanico. Francofurti ad 
Moenum. 1708. 4. 

De gramine Ossifrago D. Simon Paulli et Th. Bartholini 
(Acta hafniensia, II, 126 - 134, c. fig.). 

De herba Thée Asiaticorum. Ex Epistola Dr. Andræ 
Clyers, script. 20. Febr. 1674, Bataviæ Novæ , ad D. D. 
Simonem Paulli. (Acta hafn. IV. 1 — c. tab.)] Niels Knopf, 

nHieronymi filius Alstedensis« , Simon Paullis Discipel, 
hjalp ham med Fordanskningen af og Opsøgning af danske 
Plantenavne til Flora Danica. Se N. M. Petersen, S. 196. 

Jørgen Ful ren. 

F. i Kjobenhavn -V 1581. Blev Dr. med. i Basel 1606. Læge 
i Kjobenhavn -|- 1628. {Fuirena Rottboll). 

Index piantarum daniæ indigenarum anno 1623 in itinere 
per onines regni istius insulas ae provincias collectarum 
(Bartholins Cista Medica, 1662, p. 278—93). 

Joachim Bnrserus. 

Fra Lausitz, Professor i Medicin og Fysik ved Sorø Akademi 1625. 
-{- 1639 {Bur sera Jacq.). 

Hans Herbarium findes i Upsala (Se Briinnich, Naturv. 
Fremgang, S. X. Se Vidensk. Selsk. Skr. X. 397). Hans Hanssøn Skonning. 

F. i Skaane 1577. Klokker ved Domkirken i Aarhus. Bog- 
trykker, f 1650. 

Mirabilia naturalia Eller Natur Wunder, det er: wunder- 
lige oc adskillige naturlige Tingsters Beskriffvelse, nemlig : om 
Mennisken : item, om underlige Bierge i Verden : Træers, 
Urters, Diiirs, Fuglis oc Ormis, underlig Art oc Natur: med 
mere andet forunderligt som medfølger. Dernest: En drabe- 
lig papistisk Løgn om Johanne Chrysostomo osv. Aaarhus 
1639. 8. - Kbh. 1657. 8. (Se N. M. Petersen, III, 164—65). 48 Niels Michelssøn Aalborg. 

F. i Aalborg. 1662. Præst ved Holmens Kirke i Kjøbenhavn. 

Medicin- Eller Læge-Bog, Deelt vdi 5 sraaa Bøger. Oc 
indeholdis i den 1. Bog, om Menniskets Sundhed ved lige 
at holde. 2. om atskillige Sluger at curere ved naturlige 
Kræfter. 3. om nogle synderlige Urters Kraffter: oc destil- 
lerede Vand. 4. om den Lægedom som hvert Menniske altid 
haflfver hos sig selff. 5. om spæde Børns Siuger. - Kbh. 1633. 
1634. 1635. 1638. 1640. 1664. 

Huusholdnings-Calender Kbh. 1622. 2. Udg. 1632. 

Otto Sperling. 

F. i Hamborg f§ 1602. Studerede red tyske Universiteter. Kom 
1622 til Danmark, hvor han i Selskab med Jørgen Fuiren gjorde 
botaniske Eejser 1622 — 23. Til Italien 1624. Dr. med. i Padova 
1627. 1630 Provincialmedikus i Bergen. 1632 til Christiania. 
1634 til Sjælland. 1638 Hof botanikus ; senere Stadsmedikus. 
Maatte forlade Danmark 1652 formedelst sin Forbindelse med 
Ulfeld. Levede en halv Snes Aar som Læge i Hamborg. Førtes 
1664 som Fange til Kjøbenhavn. Døde i Kastellet 1681. {Sper- 
lingia Vahl.) 

Hortus Christianæus, seu Catalogas plantarum , quibus 
Ser. Princ. Christiani IV. Daniæ Norvegiæ etc. Regis virida- 
rium Hafniense Anno 1642 et superiore præfecto ejusdem 
Othone Sperlingio adornatum est. Havniæ 1642. 8. 

Oplagt paa ny og indført i Simon Paulis Viridaria varia. 
Havn. 1653. 

Appendix ell. Catalogus plantarum indigenarum in Reg. 
Majest. Viridarium Havniense Anno 1645 translatarum. (Er 
indført i Bartholins Cista niedica S. 462.) 

Hans Rasmussen Block. 

Urtegaardsmand. Boede i Kjøbenhavn 1647. 

Horticultura Danica. Hvorledes en zirlig oc nyttig 
Urte-Hawe i Dannemarck kand anrettis, beprydis oc ved 
Mact holdis. Kbh. 1647. 4. Johan Valentin Willius. 

Feltmedikus i Chr. V. Tid. f 1676. 

En Del naturhistoriske og medicinske Bidrag i Bartholins 
Acta medica, vol. III, saaledes: 

Rara quædam in plantis observata (Acta Hafn. III. 143 
—147 c. fig.). 49 Johan Daniel Major. 

F. i Breslau \^ 1634. Professor i Kiel. f i Stockholm § 1693. 

Dissertatio botanica de planta monstrosa Gottorpiensi 
Mensis Junii A. 1665, ubi quædam, de coalescentia stirpium 
et circulatione succi nutritii per easdera proferuntur , cum 
figuris aeri incisis. Schlesw. 1665. 4 16 foll., 2. tab. 

Prograrania ad rei herbariæ cupidos. Accesserunt Theo- 
phili Kentmanni tabulæ, locum et tempus colligendarum 
stirpium experimentes (contineut catalogum plantarum, in 
agro et hortis vulgo nascentium). Kilonii 1767, 4. 

Dissertatio de Myrrha, Locustis, jejunio Christi, Christo 
medico, lunaticis, paralyticis et sale. Kilonii 1668. 4. 40 p. 

Americanische und bey dem Hochfurstl. Schlosz Got- 
torfF im Monat Aug. u. Sept. 1668 bliihende Aloe dero Lieb- 
habern zugefallen kiirtzlich beschrieben. Schleszw. 1668. 4. 
30 p. (Imp. cura Waldschmiedt Griindliche Beschreibung 
der Aloe insgemein. Kiel 1705. 4. 36 p. — Se Waldschmiedt). 

Civibus academicis, Aloen, in seren. Aula Gottorpiensi 
sensim ae sensim jam efflorescentem, caulemque ramosura.ac 
floridura post hebdomadas aliquot expansuram , curiose suo 
tempore atque in loco proprio visuris. s. p. d. Kilonii 1668. 4. 

Memoriale De vegetabilibus littoris Holsatici quædam 
continet. .Kil. 1669. 4. 

Catalogus plantarum, quarum mentio fit in Werner Rol- 
fink libro secundo de vegetabilibus in gratiam prælectionum. 
Kil. 1773. 4. 

Thomas Bartholimis. 

F. i Kjøbenhavn |g 1616. Berømt Anatora. Professor i Anato- 
mien. Kgl. Livmedicus. Universitetsbibliothekar. f i Hagested 
,j\ 1680. 

Cista medica Hafniensis , variis consitiis , curationibus, 
casibus rarioribus, vitis Medicorum Hafniensium, aliisque ad 
rem medicam anatomicam, botanicam, chymicam spectantibus 
referta. Accedit ejusdem domus anatomica brevissime de- 
scripta. Hafniæ 1662. 8. 

Epistola de simplicibus medicamentis enquilinis cogno- 
scendis, praefixa Hermanni Grube Commentario de modo 
simplicium medicamentorum facultates cognoscendi. Havniæ 
et Francofurti 1669. 8. 

De medicina Danorum domestica dissertationes 10, cum 
ejusdem vindiciis et additamentis. Hafniæ 1666. 8. (Under 
»2- De medicis Danorum inventis « anføres Læger og Bota- 
nikere). 5. De Pharmacopaea danica. 

Conrad Ge snerus. De raris et admirandis herbis, quæ, 
sive quod noctu luceant, sive alias ob causas, Lunariæ nomi- 

B.it. tidsskr. bind 12, Journ. d. bot. tome XH, 4: 50 nantur, etc. (cfr. Pritzel 3299). Ed. sec. emendatior, curante 
Thoma Bartholino. C. iconibus quibusdam herbarum novis. 
Hafn. 1669. 8. 

Thomæ Bartholini Acta Medica et Philosophica Hafni- 
ensia. I. Ann. 1671 et 1672. II. 1673. III et IV. Ann. 
1674. 1675. 1676. V. Ann. 1677. 1678. 1679. Heri: 

Cerevisia ex succo betulæ (Acta hafniensia, I, S. 49). 

Monstra varia plantarum et alia singularia (Ibid. 55— 56)» 

Pisa Norwagica (Ibid. 66). 

Plantæ novæ Africanæ. (Ibid. II. 57-58, med 4 Tab.) 

Arbor Philosophica et Tuber (Ibid. 58). 

Plantæ noctu odoratæ (Ibid, 59 — 61). 

De gramine Ossifrago. D. Simon Paulli et Th. Bartholini. 
(Ibid. p. 126—135 c. tig.) 

Appendix ad Obs. XXIV. De plantis Africanis. (Ibid. 
347 c. fig.) 

De gramine Ossifrago specilegium. (Acta Hafn. IV. S. 
98—101). 

Malva monstrosa (Ibd. V. S. 325 c. fig. in tabula). 

Se Conrad Gesner. Ole Borch (Olaus Borrichius). 

F. i Sønderbork (Ribe Stift) J 1626. Student fra Ribe 1644. 
1650 Sjette Lectiehører ved Kjøbenhavns Skole. 1660 Prof. 
philologiæ et cheraico-botanicus. 1660 — Q6 i Udlandet. Senere 
Universitetsbibliothekar, Dr. med. (i Anjou) etc. Stiftede »Borchs 
Kollegium« 1689. t f^ 1690. {Dorrichia Adans.) 

De usu plantarum indigenarum in Medicina, et sub 
finem, de clysso plantarum, et Thee specitico, Enchiridion. 
Havn. 1688. 8. 

Oratio de experimentis botanicis, 1675, habita — mellem 
Dissertationes, udgivne af S. Linthrup. Havn. 1715. 8. 

De somno et somniferis maxime papavereis. Hafniae 
1683. 4. 40 pg. 

Kurzer Begriff von Gebrauch der einlåndischen Krauter 
in der Artzney. Hamburg 1696. 8. 255 p. 

En Mængde naturhistoriske, kemiske, medicinske Afhand- 
linger i Acta Medica Havniensia, f. Ex.: 

Planta in pianis silicibus enatæ (Acta hafniensia, I, 118 
— 119; (med Figurer VII og VIII). 

Alga Saccharifera (Ibid. 119—120). 

Hyoscyami radix spiralis (Ibid. 121—22). 

Chamæmelum contortuplicatum, Hieracium contortupli- 
catum et Strumosum (Ibid. 122 — 123). 61 RanuDCulus fasciatus. Cotula fasciata, Hesperis fasciata, 
Chaniæmelum fasciatuiii, Pediculus ceras fasciatus (Ibid. li?3 
og 125 med Figurer). 

Ophioglossum linguå unå, sed bifida. Plantago spicå 
itidem bifida (Ibid. 125 med Fig.). 

Kali inscriptum (Ibid. 125 - 26). 

Muscus catharticus (Ibid. 126—27). 

Viscurri amygdalæ innatum. Flos caryophyllæus flori 
caryophyllæa innatus (Ibid. 127—28). 

Ericæ bacciferæ usus an noxius? (Acta hafniensia, II, 
161-62). 

Geranium fasciatum, Corona imperialis fasciata, Hyssopus 
fasciata, Martagon fasciatum (Ibid. 162—63, c. fig. 

Pyrum pyro innatum (Ibid. 163). 

Scabiosa prolifera singularis (Ibid, 168). 

Poraus bifera (Ibid. 168—69). 

De algå saccharifera Corollarium (Acta Hafn. IV. 159 
—61 c. fig.). 

De Opio Observatioues (Ibid. V. 331). 

Se ogsaa de to følgende. 

Thorkill Arngrim. 

De alga saccharifera, Oskabiono etc. Ex literis Dr. 
Thorkilli Arngrimi Widalini, Gardæ, Island. 17. Aug. 1674, 
ad D. Olaum Borriohium (Acta Hafn. III. 165-66). 

Plura de Alga saccharifera, etc. Ex lit. Gardæ Island. 
31 Pat. Jul. 1675 (Ibid. 172-73). 

Hermann Nicolai Grimm. 

Læge paa Ceylon, senere i Nykjøbing paa Falster. 

De arbore Cinnamomi. Ex Epist. Hermanni Nicolai 
Grimm, Columbæ script, 8. Sept. 1675 ad D. Olaum Borri- 
chium (Acta hafn. III. 167—68). 

Christian Frants Paullini. 

F. i Eisenach (Thiiringen) 1643. Kom til Danmark og hørte 
samt holdt (private theologiske) Forelæsninger i Kjøbenhavn, Rejste 
senere mest om i Eyropa. 1689 til sin Død 1712 praktis. Læge 
i Eisenach. 

Dissertatio botanica de Chamæmoro norvegica variis 
observationibus illustrata. Hamb. 1676. 4. 

Caspar Thomesen Bartholin. 

F. i Kjøbenhavn y> 1655. Blev Professor 1674. Læste over 
Anatomi og Fysik. Dr, medec. 1678. f y 1738. {Barlholina 
Rob. Br.) 52 (De herba Fumana. D. Arnoldi Syen, Botanici Leidensis 
ad Casp. Bartholinum Thorn. fil. 24. Jul. 1675. Acta hafn. 
III. 103). 

Anatome plantarum. Ex Epistola Bononiæ 19. Maji 
1676 (Acta hafn. IV no. 19, 54-55). 

Johann Ludwig Haunemann. 

F. i Amsterdam f§ 1640. f i Kiel fg 1724. Læge i Hamborg. 
Blev 1675 Professor Physices i Kiel, Dr. 1675 i Kjobenhavn. 

Nova et accurata methodus cognoscendi simplicia vege- 
tabilia. Kilonii. 1677. 4. 148 p. 

Phønix botanicus seu diatriba physica curiosa de plan- 
tarum ex suis cineribus resusoitatione. Kiliae 1678 (eft. Pritzel) 
Hamb. 1679. 4. 15 foll. 

De Pernionibus, transplantatione, Auro vegetabili, Ca- 
techu,, Maniaca (Aet. hafn. Vol. III, p. 17-20). 

De plantis noctee odoreris (Acta hafn. IV. 46 47). Peder Kylling. 

F. i Assens omtrent 1640. Student 1660. Blev kongelig 
Botanicus y 1682 med 300 Rdlr i Løn. Levede fra 1680 som 
Alumnus paa Valkendorfs Kollegium, hvor han døde 1696. {Kyl- 
lingia Linn.). 

Gyldenlund seu Catalogus Latino-Danicus plantarum 
CCCCIIII quibus Clem. Regis hæreditarii Christiani Vti 
lucus, aureus dictus, naturæ foetura adornatus est. Hafn. 
1684. 8. 

Viridarium Danicum, sive catalogus trilingvis Latino- 
Danico-Germanicus plantarum indigenarum in Dania obser- 
vatarum, qvarum cuique saus est additus locus, quo inprimis 
nascatur; nec non cuivis suum assignatum est tempus, quando 
quævis florescat. Hafn. 1688. 4to. 147 p., præf. ind. (Blev 
af Jørgen Tyge Holm bragt i system. Orden 1757). 

Plantæ quædam douiesticæ raræ et ungventum evnoptCov 
(Bartholins Acta medica hafn. II, 345. c. fig. af Linnæa 
borealis etc). 

Henrik Thomesen Gerner. 

F. i Kjøbenhavn 1629. Præst i Birkerød; senere Biskop i Viborg, 
f 1700. 

Meddelte Peder Kylling danske Planter (N. M. Petersen). 53 Peder Syv. 

F. i Syv ved Roskilde 1631. »Philologus regius lingvæ danicæ«. 
f 1702. 

Meddelte Peder Kylling danske Planter til Viridarium 
danicum (N. M. Petersen). 

Sever. Jo. Cappellinus. 

Dissertatio physicarum de plantis. 1. Hafn. 1684. 4. 

Gudmand Poscolan. 

F. i Thorup i Sjælland. Blev 1694 Præst i Kallundborg, f 1715. 

Flora medicea Hafniaca Anni 1691 seu de viribus plan- 
tarum in horto Collegii Medicei Anno 1691 inventarum vel 
aliunde illuc translatarum, ut ibi crescant, Schediasnia bo- 
tanicomedicum. Hafn. 1691. 4. 

Kristian Gartner. 

Horticultara eller Underviisning hvorledes Lyst-, Urte-, 
Frugt- og Kjøkkenhauger i de nordiske Lande, især her 
nordenfjelds, best kan bevares. Kbh. 1694. Trundhjem 1692. 

Giinther Christoph Schelhammer. 

F. Jena 1649. Professor i Helmstadt, Jena, Kiel. f Kiel 1716. 

Viæ regiæ ad artem stadium prinium, de studio botanico 
recte iustituendo. Programma. Kilonii 1705. 4. 

Programma botanologica annorum 1683, 1690, 1691, 
1693, 1695 (trykte i Jena, Hamburg etc). 

Oligerus Jacobæus. 

F. 1660. Depon. fra Kjøbenhavns Skole. Fra 1680 Prof, i 
Medicin, f 1701. 

De Serainibus plantarum Indicis. Epistola. Lugd. Bot. 
13 Nov. 1674 CActa Hafn. III, 37). 

V. Laurenberg 

nævnes som Botaniker (N. M. Petersen HI, S. 225). 

Johan Friederik Marschalck. 

De gramine ossifrago Appendix, Ex epistola Illustri et 
Magnifici Cancellarii Norwegiæ Johannis Friderici Marschalck, 
Bergis scripta ad D. Simonem Paulli Medioum Regium (Acta 
Hafu. II, 232). 54 Constitutiones regiæ de Medicis et Pharniacopaeis. 
Hafniæ 1672. 4 (Latine, dan. et germ.). 

Wilhelm Ulrich Waldschmiedt. 

F. Giessen 1669. Professor i Kiel. f Kiel 1731. 

Programma ad herbationes anni 1696. Kiliæ 1696. 4. 

Programma ad herbationes anni 1701 (De jucunditate 
studii plantarum). Kiliæ 1701. 4. 

Programma ad herbationes anni 1702. Kiliæ 1702. 4. 

De sexu ejusdem plantæ gemino. Kiliæ 1705. 4. 22 p. 

Programma de vegetabilium usu eximio iu medicina. 
Kiliæ 1707. 4. 

Civibus academicis, Aloen Americanam in seren. Aula 
Gottorpiensi secunda vice floresceutem, inque caulem multi- 
florum propediem erupturam, cariose conteraplatiiris s. p. d. 
Kiliæ 1705. 4. 

Kurtze und grijndliche Beschreibung derer Aloen ius- 
geraein, insonderheit aber derer Americanischen, durch Veran- 
lassung zweyer in dem Hoch-Fiirstl. Lust-Garten zu Got- 
torff bald bliihenden americanischen Aloen verfertiget, und 
nebst einem vor vielen Jahren von eben dieser Materie heraus 
gegebenera Tractat, ans Licht gestellet. Kiel 1705. 4. 36 p. 

Americanischer zu Gottorff bluhender Aloen fernere 
Beschreibung, worinnen derselben Bluhung und Verbliihung, 
nebst andren sonderbahren Anmerckungen, kiirtzlich erortert, 
und einige wieder die schon vorher herauszgegebene Be- 
schreibung derer Aloen ingemein, und insonderheit der ame- 
ricanischen gemachte Einwiirffe eines guten Freundes, be- 
scheidentlich wiederlegt werden. Kiel 1706. 4. 36 p. 

Programma (de plantarum vegetatione), quo ad publicas 
plantarum demonstrationes invitat. Kiliæ 1710. 4. 

Programma de industria aevi hodierni , qua propagatio 
plantarum, veterum eirca res hortenses occupationes post se 
relinquit. Kiliæ 1712. 4. 

Progr. ad Diss. Falkii (quo de generatione raetallorura, 
lapidum et plantarum). Kil. 1720. 4. 

Johannes Siricius. 

Historische, physische und medicinische Beschreibung 
derer im Hoch-Fiirstl. Gottorpschen prachtigen Garten, das 
Neue Werck genant, dreyen sehr rar bliihenden xlloen. Mit 
Beyfugung einer kurtzen Beschreibung der gleichfals blii- 
henden Yucca gloriosa (M. 1 Kb. Tavl.). Schleszw. 1705. 
4. 64 p. 

Kurze Beantwortung derer von Dr. W. U. W. (o: Wil- 
helm Ulrich Waldschmiedt) sehr ungereimten, nichtswurdigen 55 und injurieusen Imputationeii , wider seine herausgegebene 
Beschreibung derer im Hochfiirstlicben Gottorpschen Garten 
verwichenes Jahr 1705 bliihenden Aloen, und dessen Persohn, 
der Wahrheit zu Steuer, und zur Rettung seines ehrlichen 
Nahmens, allen Verståndigen und Unpassionirten zum Urtheil 
ubergeben. Kiel 1706. 4. 68 p. 

1. D. C. (o: Siricius), Bajæ Cimbricæ s. hortus ducalis, 
qui sub Novi Operis Gottorpiæ colitur cum in ipso floreret 
A. 17l9 Aloe Americana, eaque intra quinquenniuin tertia 
depictus atque ad Bernh. Kempium missus. Sleswici (s. a.)- 
(2 Bl. Fol.). 

Villum Worm. 

Læste 1700 — 1701 de natura simpliciuiu. 

[Georg Franke, paa Latin Francus de Franckenaii. ] 

F. i Naumburg 1644. Professor i Heidelberg og Wittenberg. 
Blev 1695 Kgl. dansk Livmedikus. f 1704. Forfatter af bo- 
taniske Arbejder, men for han kom til Danmark, saasom: 

Lexicon vegetabiliuin usalium, in quo plantarum, quarum 
usus usque innotuit, nomen cum synonymis latinis , graecis 
etc — — , temperamentum, vires et usus — — — propo- 
nuntur. 12. Argent. 1672. 142 p., præf. 

Flora Francica sive Lexicon plantarum in quo nomina, 
vires, præparata etc. 12. Argent. 1685. 

(Yderligere hos Pritzel i Thesaurus literaturæ.) 

Georg Frederik Francus de Franckenau. 

F. i Strasburg 1669. Prof. i Medicin 1708. f 1732. 

Meddelte de medicinske Studerende ved Kjøbenhavns Uni- 
versitet Kundskab om Planter 1709—12, 1714, 1716-18. 

Georg Christian Fleischer. 

Lilia Rubenis, sive Dissertatio philologicacritica. Haf- 
niæ 1703. 4. 18 p. 

Joachimns Irgens. 

r. 1644 i Itzehoe. Læge i Trondhjera og Christiania, f 1725. 

Catalogus plantarum Norwegicarum et præprimis Nidro- 
siensium. 1704. 4. (Manuskript i Bot. Haves Bibi.). 

Hilarius Chris topker KaasbøL 

F. 1682. Præst i Kjøbenhavn. f 1754, 56 Dissertatio hist. critica de arboribus Sodomaeis. 23. Sept. 
1705. 4to. 12 p. 

Axel Olai Bay. 

Dissertatio pharinaceutico-botanica de Junipero. 29. Febr. 
1708; Hafn. 1708. 4. 

Johannes de Buchwald. 

F. i Meldorf J 1658. Barbér, Blev Livkirurg hos Kronprins 
Frederik 4 (16895, senere Medikus ved Kvæsthuset osv. 1717 — 
38 Professor medicinæ. f 1738. 

Specimen medico-practico- botanicuni, sive brevis et 
dilucida explioatio virtutum plantarum et stirpium indigenarum 
in officinis pharmaceuticis quam plurium usitatarum, quæ in 
regio botanico horto Havniensi iuveniuntur (med vedklæbede 
Planter) 4. Havniæ 1720 — Oversat paa Tysk af hans Søn: 

Balthasar Johannes de Buchwald. 

F. i Kjøbenhavn 1697. Prof. Medicinæ fra 1739. f 1663. 

Læste over Botanik ved Universitetet 1740—1763 (jfr. 
Didrichsen's, For hundrede Aar siden, S. 57). 

Oversatte Faderens Værk: 

Specimen Medico-Practico-Botanicum , oder kurze und 
deutliche Erklårung, derer in der Medicin gebråuchlichsten 
und in Danemark wachsenden Erd-Gcwåchse, Pflanzen und 
Krauter — — — etc. Ins teutsche iibersetzt von Balthasar 
Johan, de Buchwald, Med. Doet. Copenhagen 1721. (med 
vedklæbede Planter) 8. (Den fuldstændige Titel anføres hos 
Didrichsen, For hundrede Aar siden, p. 60). 

Artikler i »Kiøbenhavnske nye Tidender om lærde og 
curiøse Sager« f. Ex. 1753, S. 361; 1753, S. 405 (se 
Didrichsen L c. S. 70); 1754, S 11—12; 1755, S. 58. 

Jonas Ramus. 

F. i Romsdals Fogderi. Præst i Norge (Gift m. Anna Colbjornsen). 
t 1718. 

Norriges Beskrivelse. Kjøbh. 1715. 4. (S. 258- 274 en 
Fortegnelse over norske Planter). 

Johan Adolph Jacohæus. 

Johannis Adolphi Jaoobaei, Oiigeri fil. e regia societate 
Londinensi de plantarum structura et vegetatione schedion. 
Havn. 1727. 8. 27 p. præf. 57 Magn. Halling. 

Theses botanicæ, respoud. Severino Sevel. 4. Sept. 
1733. Hafn. 1733. 2. 

Henrik Løchstør. 

F. i Christiania 1713. Læge i Bergen, f 1747. 

Dissertatio de Nicotiana vera ejusque praeparatione et 
usu medico. 17. Jun. 1738. 4. 12 Sider. 

De raedicamentis Worvegiae sufficientibus. 10. Marts 
1740. 

Robert Stephan Henrici. 

F. i Helsingør 1718; Dr. med. 1748. Fysikus i Throndhjem. 
t 1781. 

Aniniadversiones quædara de laude et præstantia vege- 
tabilium. Hafn. 1740. 4to. 12 p. 

Georg Detbarding. 

F. i Stralsund 1671. Prof. i Medicin i Rostock. Indkaldt til 
Danmark 1733. f 1747. 

Fandamenta scientiae naturalis (etc), in usum Auditorum. 
Hafn. 1740. 8. (1735 hos N. M. P.). 

EHas Muller. 

F. i Tyskland. Dr. niedicinæ. Landfysikus i Sjælland (boede i 
Sorø), t 1752. 

Inhalt einer Abhandelung von Fiirtreffliehkeit der natiir- 
lichen Gewiichse, in Dannemark und Norwegen , samt der 
dazu behiirigen Lander, wovon es komme, dasz biszhero sie 
nicht alle so hoch und vor audern astimirt werden wollen 
als sie verdienen etc. Hamburg u. A. (c. 1740). 8vo. 

Christiernus Nørager. 

Observationes de potu Thee. 12. Apr. 1740. 4. 12 S. 

Christian Ludvig Mossin. 

Speciraen botanico medicum de centaurio rainore et 
chelidonio majore. 19. Jun. 1742. 4. Hafn. 1742. 

Versuch einer poetischen Beschreibung zweier Amerik. 
Aloen, welche 1745 in den Monathen Aug. u. Sept. in den 
Konigl. Lust-Garten zu Frioderichsberg gebluhet haben. Mit 
einer in Kupfer geåtzten Vorstellung begleytet. Copenhagen 
1745. 4to. 58 Christian Wiiineke. 

Møntmester i Kjøbenhavn. -|- 1746. 

Beschreibung des wahren Opobalsam-Baumes de Meccha. 
Copenh. 1745. 8. 

(Gust. Westbeck.) 

Underretning om en Opfindelse af tvende Slags Bomuld, 
som voxer hyppigt over heele Riget, saavelsom om Træ- 
Moossen, og al dets hidindtil ubekjendte Tillavelse og Nytte. 
Udg. paa Kgl. May.s af Sverrig Befaling, og nu af det 
Svenskes i det Danske Sprog oversat. Kbh. 1746. 

Biarno Pauli fil. (Bjarne Paulsen). 

F. paa Island ^^ 1719. Student 1746. Berejste Island sammen 

med Eggert Olafsen (se denne). 1760 Landfysikus paa Island, 
f 1779. 

Specimen observation um quas circa plantarum quarundam 
raaris Islandici et speciatim algæ sacohariferæ dictæ originem, 
partes et usus collegit atque pro stipendio victus regio publ. 
oppos. exam. submittit. 31. Oct. 1749. Hafn. 1749. 4. 

Olafsens og Paulsens Rejse, se Olafsen. 

Georg Tycho Holm (Jørgen Tyge H.). 
r. i Korup (Fyn) d. f 1726. Student fra Odense 1743. Cand. 
theol. 1746. Var 1750—1751 i Upsala for at studere under 
Linné, 1751 — 1753 i Norge. Rejste atter 1754 til Upsala, hvor 
han 1757 tog Doktorgraden i Medicin. Blev 1759 Professor i 
Oekonomien ved Amphitheatret paa Charlottenborg. -\- -^^ (eller 
V?) 1759. 

Nogle oekouomiske Optegnelser paa en Reise i Sands- 
værd, men meest i Nummedalens Fogderie. 1751. (Thaarups 
Magazin, I, 85—101. 1760). (Den 2. Del, der er botanisk, 
findes i Manuskript i d. St. Kgl. Bibi.; se Didrichsen 1. c. 
p. 91.) 

Disputatio inauguralis sistens Prodromum floræ Danicæ. 
Upsaliæ 1754. 4. (Ogsaa trykt i Linné's Amoenitates Acade- 
micæ, vol. 5, og i Pontoppidans danske Atlas.) 

Johan Pauli. 

F. i Nykjøbing paa Falster. Tog 1763 den medicinske Doktor- 
grad i Biizow. Levede som Læge i Kjøbenhavn. 

Efterretning om de lollandske Mannagryn. (Oeconom« 
Journal, IL, 388.) 59 Dansk oeeonomisk Urtebog, hvori endeel vilde Væxter 

og Urter beskrives, og deres Nytte vises Kbh. 1761. 8. 510 p. 

Indbydelse til Subskription paa en Flora Danica. (Uden 
Sted og Aar; før 1761). 

Hans Egede. 

r, 1686 i Trondenæs Sogn. Fra 1721 — 1736 Missionær i Grøn- 
land -J- i Stubbekjøbing 1758. 

Det gamle Grønlands nye Perlustration eller Natural- 
Historie, og Beskrivelse over det gamle Grønlands Situation, 
Luft, Temperament osv. Kbh. 1729. 8. Forøget Udg. Kbh. 
1741. 4. Med 11 Tavler. (Oversat paa Tysk, Hollandsk 
og Fransk.) 

Description et histoire naturelle du Grønland. Traduite 
en Frangois. Avec 1 carte et 9 planches. Copenhague et 
Geneve. 1763. 8. 

Paul Egede. 

F. i Norge 1708 (Søn af Hans Egede). 1754—1741 Missionær 
i Grønland. 1761 titul. Prof theologiæ. Tit. Biskop 1779. ^1789. 

Herbarium vivum samlet i Grønland ved Colonierne 
Christiaushaab og Godthaab. 1739. 4. 

Efterretninger om Grønland, uddragne af en Journal 
holden fra 172 L til 1788. Kbh. 1788. 8. 

Erik Ludvigsen Pontoppidan. 

F. i Aarhus 1698. Depon. fra Fredericia 1716. 1747 Biskop i 
Bergen. 1755 Prokantsler ved Kjøbenhavns Universitet, y 1764. 

Det første Forsøg paa Norges naturlige Historie , fore- 
stillende dette Kongeriges Luft, Grund, Fjelde, Vande, Væx- 
ter, Metaller, Mineralier, Steen-Arter, Dyr, Fugle osv. Bd. 
1. 2. Med 29 Kaabertavler. Kbh. 1752-53. 4to. 

Danmarks og Norges oeconomiske Magazin. 8. Bd. 
Med 23 Kobtavl. Kbh. 1757—1764. 4. 

Den danske Atlas eller Konge-Riget Dannemark med 
dets naturlige Egenskaber, Elementer, Indbyggere, Væxter, 
Dyr og andre Affødninger etc. etc. 7 Bd. 1763 — 81 (fra 4de 
Bd. ved Hans de Hofman). 

Heri Fortegnelse over danske Planter, forfattet efter 
Tycho Holms »Flora Danica«, og væsentligt forøget ved 
Captain Teilmand og forsynet med danske Navne af Jens Bang. 

Johannes Pontoppidan. 

F. paa Falster 1730. Præst, f 1802. 

De Manna Israelitarum. Havniae 1756. 4. 8 p. 60 Frands Mygind. 

Præstesøn fra Broust i Jylland. F. c. 1710. Student fra Aalborg 
1729. Relegeret fra Universitetet i Kjøbenhavn 1734. Opholdt sig 
senere i Leyden, Paris, St Petersborg, Italien, Wien, hvor han blev 
kejserlig Hofraad. f i Wien J 1789. [Myginda Jacquin.) 

Han meddelte Schrader mange Bidrag til hans Værk om 
Græsarterne. 

Hos Didrichsen (For Hundrede Aar siden, S. 84 ff.) nævnes 
og omtales nogle til dette Tidsrum, 1700—1752, hørende Mænd, 
som have beskæftiget sig med Botanik, men intet skrevet. 

Johan Hartvich Hauge n. 

Jens Horsenius. 

Mag. Peder Jensen Lucoppidan (botanisk Manuskr. i 
St. Kgl. Biblioth., Ny Saml., no. 338, a). 

Jochum Halling. 

Frederik Rostgaard. 

Peter Friederich Suhra. 

Georg Christian Oede.r 

F. i Anspach J 1728. Studerede i Gottingen, hvor han 1749 tog 
Doktorgraden i Medicin. Var Discipel af Haller. Kom 1752 i 
dansk Tjeneste og blev 1754 kongelig Prof. Rejste udenlands 1754 
til de vigtigste botaniske Haver. 1755 — 1760 botaniske Rejser i 
Norge og Danmark. 1770 Finansraad og Deputeret for det norske 
Rentekammer. 1773 Landfoged i Oldenborg. -|- i Oldenborg J| 
1791. {Oederia De Cand.) 

Disputatio medijca de irritabilitate, respond. P. Ascanio. 
Hafn. 17.52. 4. 

H. L. du Hamel de Monceau, Vorschlåge nach welchen 
der Transport der Båume, Landgewachse, Saamen und ver- 
schiedener anderer Naturalieu iiber die See zu veranstalten 
ist, iibersetzt (von Oeder). Kph. 1756. 

Samme paa Dansk : Underretning om, hvorledes Træer, 
Urter, Frø bedst kan forsendes tilsøes, oversat af Fransk. 
Kbh. 1760. 8. 

Index plantarum in Linnaei Systematis naturæ editione 
decima recensitarum. 12. Hafniæ 1761. 

Programma de opere Flora Danica dicto , jussu regio 
edendo, adjecta speciminis loco icone plantæ, Rubus Chamæ- 
morus. Prospectus d'un ouvrage intitulé : Flora Danica, avec 
une Planche qui représente le Rubus Chamæmorus. Fol. 
Hafniæ Ca). Maj. 1761. 

Efterretning om et Verk , som paa Kongelig Befaling 
skal udgives. Flora Danica kaldet, tilligemed en Prøve-Plade 
af Multebærs Planten (Rubus Chamæmorus). Kbh. d. I.May 61 1761. Fol. 7 p., 1 tab., og Fortegnelse over de 60 Planter, 
som det første Fascicul skal indeholde paa ligesaa mange 
Plader. — Ogsaa paa Tysk. 

Aftegninger paa de Planter, sem voxe vildt i Konge- 
rigerne Danmark og Norge, i Hertugdømmerne Slesvig og 
Holsten, og i Grevskaberne Oldenborg og Delmenhorst, til 
at oplyse det under Titel Flora Danica paa Kgl. Befaling 
foranstaltede Værk over disse Planter, udg. af Georg Chr. 
Oeder [og O. F. Muller, M. Vahl, J. W. Hornemann, F. M. 
Liebmann, Joh. Lange] — eller : 

Icones plantarum sponte nascentium in regnis Daniæ et 
Norwegiæ, *) in ducatibus Slesvici et Holsatiæ. et in comi- 
tatibus Oldenburgi**) et Delmenhorstiæ***) ad illustrandum 
opus de iisdem Plantis, regio jussu exarandum, Floræ Danicæ 
nomine inscriptum, editæ ab ejus operis auctore Geo. Chr. 
Oeder. Vol. I- III. Hafn. 1761—70. — 

Dette Værk, sædvanlig kortelig kaldt „FLORA DANICA", har 
haft følgende Udgivere : 

Oeder Vol. I. Fascic. 1, 1761. — Fase. 2, 1763. — 3, 
1764. - Vol. II Fase. 4, 1765. — 5, 1766. - 6, 1767. — 
Vol. III. Fase. 7, 1768. — 8, 1769. — 9, 1770. 

0. F, Midler: Vol. IV. Fase. 10, 1771. — 11, 1775. — 
12, 1777. — Vol. V. Fase. 13, 1778. — 14, 1780. — 15. 
1782. — 

Martin Vahl: Vol. VI. Fase. 16, 1787. — 17, 1790. — 18, 
1792. - Vol. VII. Fase. 19, 1794. - 20, 1797. — 21, 1799. 

J. W. Hornemann: Vol. VIII. Fase. 22, 1804. — 23, 1808. 
— 24, 1810. — Vol. IX. Fase. 25, 1813. — 26, 1816. — 
27, 1818. — Vol. X. Fase. 28, 1819. — 29, 1821. — 30, 
1823. — Vol. XI. Fase. 31, 1825. — 32, 1827. — 33, 1829. 
Vol. XII. Fase. 34, 1830. — 35, 1832. — 36. 1834. — Vol. 
XIII. Fase. 37, 1836. — 38, 1839. - 39, 1840. 

F. M. Liebmann: Vol. XIV. Fase. 40, 1843. - 41, 1845.— 
42, 1849. — Vol. XV. Fase. 43, 1852. — Supplementi fase. 1, 1853. 

Joh. Lange: Vol. XV. Fase. 44, 1858. — 45, 1861. - 
Supplementi fase. 2, 1865. — Vol. XVI. Fase. 46, 1867. - 47, 
1869. — 48, 1871. — Supplem. fase. 3, 1874. — Vol. XVH. 
Fase. 49, 1877. — 50, 1880. 

Index systematicus secundum classes Linnaei dispositus. 
Accedunt plantae gedanenses indigenæ ex Godofridi Reygeri 
Flora Gedanensi desumptæ. Fol. (1764?). Hertil: Index al- 
phabeticus; Table alphabetique; Register mit. beygefiigteu *) Nævnes ikke fra Vol. IX, medens Lauenburg tilføjes. 
**) Nævnes ikke fra Vol. VIII. 
**») Nævnes ikke fia Vol. IV. 62 deutschen Nahmen der Gattungen nach dem Linnåischen 
Lehrgebåiide. — 4 Hæfter hver med de angivne Registere. 

Floræ Danicæ Volumen primum. Elementa botanicæ. 
2 Voll. 8. VI. 382 p. cum 14 tabulis. Hafniæ 1764— 
1766 (Blev lagt til Grund for Forelæsninger i Edinburgh og 
Montpellier). 

Flora Danica. Første Bind. — Indledning til Plante- 
læren af O. C. Oeder. I. Part, oversat af Niels Henric 
Thyrholm og II. Part, oversat af Barth. Jo. Lodde. 402 S. 
Med 14 Kobbertavler. 8. Kbh. 1764—1766. 

Einleitung zu der Kråuterkenntnisz 2 Theile, 434 p. 14 
Taf. 8, Kopenh. 1764-1766. 

Nomenclator botanicus inserviens Floræ danicæ (continens 
plantarum in terris Danicis sponte nascentium nomina ver- 
nacula in linguis Gallica, Anglica, Gerraanica, Suecica, Danica, 
cum nomenclatore synonymico-Linnæano et Pharmaceutico- 
Linnæano). Hafn. 1769 8. 231 p. — Nomenclator botanicus 
til at bruge ved Flora Danica, af G. C. Oeder. Kbh. 1769.8. 
— Nomenclator botanicus zum Gebrauche bey der Flora 
Danica. Cph. 1769. 

Enumeratio plantarum Floræ Danicæ, id est sponte 
nascentium in regnis Daniæ et Norvegiæ, ducatibus Slesvici 
et Holsatiæ, comitatibus Oldenburgi et Delmenhorstiæ. Hafn. 
1770. 8. 112 p. — Cryptantheræ. Samme paa Tysk: 

Verzeichniss zu der Flora Danica gehorigen in den 
Konigreichen Danemark und Norwegen, in den Uerzogthiimern 
Schleszwig und Holstein und in den Grafschaften Oldenburg 
und Delmenhorst wildwachsenden Kråuter* Kopenhagen 1770. 8. 

Oederiana. (»Den Manen der Geders, dem Vater und 
seinen vier gelehrten Sohnen gewidmet von einem alten 
Freuude«). Schleswig und Leipzig. 1792. 8vo. 263 S. Heri: 
G. C. Oeders erste Riige einer Zudringlichkeit, geziert mit 
Noten von einem Veteranen. 1792; undertegnet: Im Julius 
1781. G. C. Oeder. 

[Andenken an Oeder. Von Halem. Altona 1793. 8. 
168 S. med Portrait]. 

Hans Strøm 

F. paa Søndmør 1726. Student fra Bergen 1743. Præst i Norge. 
Fik 1780 Titel af Professor Theologiæ. f 1797. {Strømia Yahl.) 

Physisk og oeconomisk Beskrivelse over Sondmørs Fog- 
deri. I— n. Deel. Sorø 1762-69. 4. 

Physisk og oeconomisk Beskrivelse over Eger. Kbh. 1784. 

Beskrivelse over Ti Norske Søe-Væxter. (Kjøbenhavnske 
Selsk. Skr. X. 249—259, med 2 Tavler, og XH, 1779, S. e^ 299—316, med 3 Tab., nærmest S. 314—16: Om uden- 
landske Væxter opkastede paa vore Strandbredder. 

Om islandsk Mos (lichen islandicus). (Schulz's Christian, 
phys. Aarbog. 1783.) 

Underretning om den Islandske Moss, Marie- Græsset og 
Geitna-Skoven, deres Tilberedelse til Mad. Paa det kgl. d. 
Landhusholdnings - Selskabs Bekostning trykt og uddeelt i 
Norge. Kbh. 1785. 22 p., med 1 Kbtavl. - 2. Udg. efter 
Rentekammerets Foranstaltning, sst. 1795. 3. Udg. , sst. 
1801. 4. Udg. Christiania 1807. 

Fortegnelse over endeel Norske Væxter, især Cryptoga- 
mister, som et Tillæg til Gunneri Flora Norvegica. 1. Stykke 
(Danske Vid. Selsk. Skr. Ny Samling, III. 348-82). 
Samme. 2. Stykke (Ibid. IV. 369-97). 

Anmærkninger til Søndmørs Beskrivelse (Norske Vidensk. 
Selsk. Skr. Ny Saml. 1. 103—70). 

Fortegnelse over norske Sevæxter (Norske Vidensk. 
Selsk. Skr., Ny Saml. II, 345—55). 

Om vildtvoxende ædelige Væxter (I Ugeskriftet »Samleren«, 
III, 22-26). 

Recensioner over naturhistoriske Skrifter i de Berlingske 
»lærde Efterretninger« fra 1786 af. 

Om en rød Materie paa Fiskedamme (Naturhistorie- 
selskab. Skr., I. Bd., 2. Hæfte, 18—24). 

Om nogle rare Mosarter i Norge (Ibid. I. Bd., 2. H,, 
S. 30-38). 

Nytten og Fornødenheden af Naturens Kundskab osv. 
(Alm. D. Bibi. 1778.) Christopher Hammer. 

F. 1720 i Gran Sogn i Norge. Student 1738. Studerede ved 
Sorø Akademi. 1752 - 1801 Generalkonduktør for Landet og 
Kjøbstæderne i Agge ishus Stift, f 1804 (Ved Testament skæn- 
kede han sin Formue. Bøger og Samlinger til det Trondhjemske 
Videnskabernes Selskab). 

Afhandling om Potatos. Christiania 1766. — Udgivet 
paa Fransk: Traité botanique des batates. Copenh. 1778. 

Samme Afhandl., i 2 Opl., forøget med Anmærkninger 
og Anhang udkom under Titel: Samlinger af botaniske, 
chyraiske, philosophiske og oeconomiske Afhandlinger. Chri- 
stiania 1769. 

Første Tillæg til Norske Natur-Historie, indeholdende 
Betragtning over fornærmende og skumlende Rescensioner, 
som Forsvar for Norske Fauna, tillige med Rettelser, For- 
bedringer, systematiske Register og Trykfeil. Kbh, 1784. 8. 64 Recension af Rafns Flora, 1. Del (Som Tillæg med N. 
IX af »Hermoder«). 

Skrev ogsaa : Forsøg til en norsk Naturhistorie, 1. 2. 
Del. Kbh. 1775-78; hertil Tillæg, Kbh. 1784 - 

Underretning om Melia Azederach (Phys. oecon. Biblioth. 
11. 416 19). 

Floræ Norvegicæ prodromus. Forløber af Norske Flora 
eller Planterige. Udi systematisk og Linnæisk Dragt efter 
Sexualsystemet. 8. 164 p., 10 foll. Kjøbenhavn 1794 (Hertil 
Rafns Kritik i Phys. Oek. Med. Bibliothek, V. 1795, 59-52 
og Hammers Antikritik, sst, VII, 1796, 109). 

Christian Frederik Bang. 

Dissertatio de plantis quibusdam sacræ botanicæ, cujus 
particulam primam edidit Chr. Fr. Bang, respondente pre- 
stantissirao et honoratissimo Casparo Abrahamo Borch. 
Bafniæ 1767. 8. 26. S. 

Jens Kraft. 

F. i Frederikshald 1720. Fra 1746 Professor matheseos yed Sorø 
Akademi, f 1765. 

Anmærkninger over Træernes Natur (Kjøbenhavnske 
Vidensk. Selsk. Skrifter 1. Række, VI. 233-40). 

Niels Henrik Tyrholm. 

Præst ved Frederiks Hospital i Kjobenhavn, senere i Norge, 
t 1766. 

Hr. L. du Hamel du Monceau, Underretning om, hvorledes 
Træer, perennerende Urter, Frøe, og adskillige andre Natu- 
ralier, best kand forsendes til Søes. Oversat av det Franske 
efter Editionen av Aar 1753 af Niels Henrik Tyrholm. 
Kbh. 1760. 

Oversatte Oeders Indledning til Plantelæren. 1. Deel. 
Kbh. 1764. 8. 

Christianus Carolus Krøyer. 

Dissertatio botanico-historica de sexualitate plantarum 
ante Linnæum cognita. Hafn. 1761, Mense Julii. 4. 12 p. 
(i Botan. Haves Exemplar findes det rettet til 12 Calen- 
darum January 1762). 

Theodor Holm, adlet Holmskjold. 

F. i Nyborg y 1732. Studerede Medicin; rejste udenlands 1757 ; 
blev 1760 Medikus i Sorø, og 1762 Professor i Medicin, Naturhistorie 
og Botanik sammesteds. 1765 — 67 hos Grev Danneskjold Samsø Go 1 Aarhus. 1767 Genernlpostdiiektor. 1772 Kabinetssekretær hos 
Dronning Juliane Marie. 1781 ophojct i Adelstanden, y ]70o. 
{UolmskiokUa Retz . ) 

Om Anagallis og dens Brug i Vandskræk. Kbli. 1761. 
8. 30 p., 1 tab. col. (Se Kritik og Svar i L. Tid. 1761, no. 
37 og 40). 

Afhandling om nogle Cryptogamer, som deels voxe paa 
visse Dele af andre Vexter, deels fremkomme af Dyreriget; 
iblandt hvilke Stridskøllen (Clavaria Militaris) og den Pudrede 
Greensvamp (Kamaria Farinosai fornemmeligen beskrives. 
— Læst d. 13. Febr. 1778. (Videusk. Selsk. Skr., Ny Saml. 
1781. I. 279—302. Med 1 Tavl.). 

Beata ruris otio fungis daiiicis s. Coryphæi Clavarias 
Ramariasque complectentes, cum brevi structuræ interioris 
expositione. Topsvampene som indbefatte Kølle- og Green- 
svampene, med en kort Forklaring over deres indvortes Byg- 
ning. T. 1. XXIV, 118 p., 38 p., 33 tab. col. Kbh. 1790 
(Tome II, 70 p., 42 tab. col. ved E. Viborg, Uavn. 1799), 
Fol. En ny Udgave besørget af C. H. Persoon. Leipz. 1797: 

Coryphaei Clavarias Ramariasque complectentes cum 
brevi structurae interioris expositione. Denuo cum adnota- 
tiones editi nee non commentatione de fungis clavæformibus 
aucti a Christiano Henrioo Persoon. Lipsiae 1797. 8. IV. 
239 p. 4 tab. col. 

Otto Friederich MViller. 

F. i Kjøhenhavn }. lim. Student fra Ribe 1748. Studerede ved 
Akademiet Theologi. senere .Jura og Naturhistorie. Rejste uden- 
lands (Tyskland, Schweitz. Italien. Frankrig, Holland) med Grev 
Schulin. 1771 "I^rkivar i det norske Kammer. Levede som Prirat- 
mand fra 1772. Konferentsraad. f fj 1784. 

Beskrifning paa Liimsvampen (Svenske Vetenskaps Acad. 
Handl. 1762, 11. S. 105-114). 

Efterretning og Erfaring om Svampe, især Rørsvampens 
velsmagende Pilse (Boletus bovinus); med Kaaber. Kbh. 
1763. 4to. 70 p., 2. tab. (Samme Bog med kolorerede Tavler). 

Beskrifning på en mycket liten Mossa (Svenska Veten- 
skaps Akad. Bfandl., 1764, XXVI, S. 28—33). 

Die Feldlilie als ein Stunden-Zeiger bei Nacht und Tage 
(Samlungen d. Bernischen oecon. Gesellsch. 1766, IV, S. 
85-102). 

Flora Fridrichsdalina sive methodica descriptio plantarum 
in agro Fridrichsdalensi simulque per regnum Daniæ crescen- 
tium cum characteribus genericis et speciticis, nominibus 
trivialibus, vernaculis , pharmaceuticis , locis natalibus spe- 
cialissimis, iconibus optimis allegatis, ae speciebus pluribus 

»Jol. tidsskr. bind 12, Jouin d, bol. (nmi" XII. 5 66 

in Dania nuper detectis. Argentorati, 1767. 8. XVIII, 238 
p., ind.-, 2 Kobtavl.. 

Enumeratio plautarum terrani vegetabilibus destitutam 
intra anni spatium occupautiuni (Nova Acta Acad. Nat. 
Curios. 1770, IV, 198-203). 

Enumeratio stirpium in Islandia sponte crescentium 
(Nova Acta Acad. Nat. Curios., IV, 203—215). 

Von Wiirmern des slisssn und salzigen Wassers. Kopen- 
hagen 1771. 4to. 

Vermium terrestrium et fluviatilium sive animalium in- 
fusoriorum , helminthicorum et testaceorum non niarinorum 
succincta historia. Vol. I— U. Havn. et Lips. 1773 — 74. 4to. 

Udgiver af Flora danica etc. (se under Oeder). Udgiver af 
6 Hefter (fase. X, XI, XII, XIII, XIV, XV), Vol. IV- V. 
Havniæ 1771-82. Fol. (Svar paa Recensioner af Fase. XI 
og XV findes henholdsvis i Krit. Tilskuer 1775, no. 16 og 
Dansk Litteraturjournal, IV. B.) 

Rejse igjennem Øvre-Tellemarken til Christianssand og 
tilbage 1775.' Kjøbenh. 1778. 8. 

Beskrifning på en klasad Våxt eller Frøplanta (Svenska 
Vetenskaps Acad. Handl., 1779, S. 329-335). 

Om Gonium pectorale, et for blotta ogon osynligt vatten- 
kråk. (Svenska Vetenskaps Acad. Handl. 1781, S. 21—28). 

Kleine Schriften aus der Naturgeschichte. Herausgegeben 
von G. A. E. Gøze. 1. Bd. Dessau 1782. 8. 132 p., 
18 tab. 

Strand-perlebandet och Armbåndet, tvånne microskopiska 
Strandvaxter (Svenska Vetenskaps Acad. Handl., 1783, S. 
1-85). 

Animalcula infusoria, fluviatilia et marina, quæ detexit, 
systematice descripsit, et ad vivum delineari curavit O. F. 
Muller, sistit opus hoc posthumum, quod in lucem tradit 
vidua episcopi cura Othonis Fabricii. Hafn. 1786. 4to. 

Om Infusionsdyrenes Forplantelsesmaader (Kjøbenhavnske 
Vidensk. Selsk. Skr. II, R. 2. Bd., 226-39). 

Om et besvnderligt Væsen i Strandvandet (Læst d. 7. 
Dec. 1781). Ibid. II, 2, S. 277—87, med 1 Tavle. 

Om Infusionsdyrenes Frembringelse. Læst d. 14. Nov. 
1783 (Sst., Ny Samling, III, 1788, S. 1—64, med Tab. I-II). 

Om Svampenes Tilblivelse af forraadnede Materier (Nat. 
Selsk. Skr. 1. B., 2. H.). 

Kort Efterretning om Svampe i Almindelighed (Natur- 
historie Selsk. Skr., 1. Bd., 2. H., S. 176 ~210). 

Uber die ersten Gewåchse unsers Erdkorpers und den 
vom Schopfer eingeschrånkten Platz ihres Aufenthalts (Magaz. 
fur die Botanik, V, 177 ff., og i Eggers's gemeiuniiz. Magaz. 
I, S. 21—26). 67 Observations sur une explosion particaliere qu'on reraarque 
dans quelques espéces dfe clavaires et de Lvcoperdon (Jour- 
nal de Physique. XIV« 467-74). 

Sur la mousse d'eau invisible (Journal de Physique, 
XXIV, 248-53). 

Von einer sonderbaren Pflanze (Der Naturfors clier, VII, 
S. 189-94). 

Synonymen aus dem unsichtbaren Thierreiohe (Der Natur- 
forscher, IX, 205-214). 

Bemerkung einer sonderbaren Austiiubung bey einigen 
Arten der Kåulschwamme (Beschatt. d. berlin. Ges. natur- 
forsch. Freunde, 1. Bd., S. 152—169). 

Von einem in der Orangerie an einem Lorbeerbaum 
gewachseueu Schwamme (Beschaft. d. Berl. naturt. Freunde, 

III, 349-55). 

Von unsichtbaren Wassermosen (Beschatt d. berlin. Ges. 
naturf. Freude, IV, 42-54). 

Von sich bewegeuden Wassermoosen (Schritten der berlin. 
Gesellsch. naturforsch. Freude, IV, 171—77). 

Recensioner i Badens critiske Journal. 

[Lorenz Elansen. Tale til , Erindring af Herr Otto 
Friderik Møller. Kbh. 8.] 

Johan Ernst (junnerus. 

F. i Kristianla \^ 1718. Student 1737. Rej.ste udenlands 1742 
(tog 1743 Magistergraden i Jena). Kom 175 i tilbage til Kjoben- 
havn. blcT Professor tlieologiæ extraordinarius. 1758 Biskop i 
Trondhjem. Stiftede sammen med Suhm og Schonning det norske 
Videnskabernes Selskab 1760. y i Kristianssand -j,^ 1773. 

Efterretning om de saakaldte Løsnings-Stene eller Vette- 
Nyrer, om Orme-Stene og nogle andre udenlandske Frugter, 
som tindes hist og her ved Stranden i Norge (Trondhj. Selsk. 
Skrifter, III, 1765, S. 15). 

Om nogle norske Planter (Trondhjemske Selsk. Skrifter, 

IV, S. 81-86). 

Flora Norvegica observationibus præsertim oeconomicis 
panosque norvegici locupletata. Part I — II, c. 12 tabulis. 
Fol. Pars L Nidrosiæ 1766, 96 p., ind., 3 tab. Pars II. 
Ilafniæ 1772, 148 p., ind., 9 tab. 

Rudolph Buchhave. 

F. paa Bornholm 1737. Student 1758. I)r. med. 1767. Læge 
i Soro, senere i Kjøbenharn. -p 1796. 

Grunden til Plantelæren. Indrettet til Forelæsning paa 
pet Ridderlige Akaderaie i Sorøe. Sorøe 1766. 8. (Omarbejdet 
af Olavius; se denne). 68 Observationes circa radiris gel urbani vires in f'ebribus. 
tJafniæ 1781. — Edit. altera, Hafn. pt Lips. 1784. Oversat 
paa Dansk, Kbh. 1781 oiz paa Tvsk, 178i^ osv, (Se INyerup 
og Kraft, S. 103). 

Hans von Aphelen. 

F. 1719 i Trondhjenis Stift. Professor i d. filosof. Fakultet i 
Sprog-, i 1779. 

Valmon de Bomare, Den almindelicre Natur-Historie, i 
Form af et Dictionnaire. Oversat, forøget og forbedret. 1 — 8 
Tome. Kbh. 1767- 1770. 

Christen Friis Kottbøll. 

F. paa Horby Gaard (Sjælland) -j 1727. Student fra Roskilde 
1745. 1754 Medikus ved Vaisenhuset. 1756 Professor medicinæ. 
Rejste til Sverige for at hore Linno, senere til Tyskland, Frankrig 
og Italien (indtil 1761). 1776 Prof. medicinæ ordinarius og 
Direktor for Universitetets botaniske Have. y i Kjobenliavn ^j^ 
1797. [Rollbocllia li. Br.) 

Afhandling om en Deel enten gandske nye eller vel 
forhen bekiendte, men dog for os rare Planter, som i Island 
og Grønland ere fundne, tilligemed en kort Indledning om 
Urtelærens Tilstand i Dannemark (Kjøbenhavnske Videnskab. 
Selsk. Skrifter, Bd. X, 1766—67,^ S. 393—468, med 8 
Kobbertavler. 4to.). 

Botanikens udstrakte Nytte foredraget i et Indbydelses- 
Skrift til Forelæsningerne i den botaniske Have for Aaret 
1771. Med 1 Kobbertavle. 8. Kjøbenhavn 1771. 

Descriptiones plantarum rariorum iconibus illustrandas 
cum earum, quæ primo proximeque prodituro fasciculo con- 
tinebuntur, elencho indicit. Programma lectie num in horto 
botanico. 8. 32 p. Hafn. 1772. 

Plantas Horti Universitatis rariores programmate, quo 
lectiones botanicas anni 1773 auspicatur, describit. Hafn. 
1773. 8. 32 p. 

Descriptionum et iconum rariores et pro maxiraa parte 
novas plantas illustrantium liber I. Cum 21 tabulis aeneis. 
Fol. 71 p. Hafniæ 1773. 

Editio nova. Hafniæ 1786. Fol. 71 p., 21 tab. 

Descriptiones rariorum plantarum nec non materiæ me- 
dicæ atque oeconomicæ e terra Surinamensi fragmentum. 
(Disput, pro loco in consistorio). Respond. Arnold Nicol. 
Aashpim. Accedunt 5 tabulæ. 34 p. 4to. Hafniæ 1776. 

Beskrivelse over nofile Planter fra de malebariske 
Kyster. ' Læst 13. Dec. 1782 (Vidensk. Selsk. Skrifter. Ny 
Saml. II. 525-46 og Tillæg S. 593-94). 69 Rottbell, E. Viborg og N. Bache: Catalogus horti bo- 
tanici Havniensis. 1783. 8. (Manuskript i Botan. Haves 
Bibliothek.) 

Anmærkninger og Oplysninger til M. Porcius Cato de re 
rustica (indrettede efter den Gesnerske Udgave) (Kjøbenh. 
Vidensk. Selsk. Skr., Ny Saml., Bd. 4, S. 229-300. 1793). 

Beskrivelse over Strelitzia reginæ (Vid. Selsk. Skr., Ny 
Saml. IV. 301-309, med 1 Tavle). 

Descriptioues plantarum quarundam Surinamensium, cum 
fragmento materiæ medicæ et oeconomicæ Surinamensis. 
Cum figuris aeneis. Editio IL emendatior. Fol. 22 p., 5 
Tab. Hafniæ et Lips. 1798. 

Descriptio plantarum Surinamensium (Bibi. f. Phys. Med. 
og Oek. 14. 1798, p. 387). 

Observationes ad genera quædam rariora exoticarum 
plantarum cum genere novo Rolandræ (CoUectan. Societ. 
medicæ havn., II., se Hornemans Efterretn. om Rolander i 
Skand. Selsk. Skr. 1811, 457-94). 

[Forsøg til en nye Grund-Lære om Koppernes Ind- 
podning. Vidensk. Selsk. Skr. 1. Række, 9. Deel, S. 449 
—511]. 

[Gartner Baches (se denne) Svar paa Tønder Lunds 
Angreb paa den botaniske Have, er forfattet af Rottbøll]. 

[Om Rottbølls Opposition mod Oeders Disputats, se 
Langebekiana p, 347 — 64]. 

[Brev fra Linné til Prof. Rottbøll, aftrykt i Videnskabe- 
lige Meddel, fra d. naturhist. Forening. 1860, S. 265-266.] 

Henrik Toimiug. 

Horer i Trondhjems Skole. Blev 1768 Dr. med. i Upsala. Senere 
ansat ved Toldvæsenet i Trondlijera. y 1796. 

Dissertatio botanico-medica sistens rariora Norvegiæ 
sub præs. Caroli a Linnæi Upsaliæ 1768. 4. 

Norsk medicinsk og oeoonomisk Flora, indeholdende ad- 
skillige Planter, som fornemmelig ere samlede i Tronhiems 
Stift, hvilke systematisk anføres efter Linnæi Methode, samt 
oplyses med fornødne Beskrivelser, og Anmærkninger udi 
Læge-Kunsten, Landhuusholdnin^en. Farverier m. m. 1. Deel. 
Kbh. 1773. 4. 185 p. 

Olaf Olavius. 

F. paa Gaaiden Eyro (I.Neijords Sys.sel) paa Island 1741 ell. 1742. 
Student 1765. Anlagde et Bogtrykkeri paa Island 1773. Be- 
rejste Island 1775 — 77 paa kgl. Befaling. Blev 1779 Tolder i 
Skagen, 1788 i Mariager, f 1788. 70 Islandsk Urtegaardsbog søtinid og samannteken Bændum 
og Alpvdu aa Islande til reynstu og nota. Kaupmannahøfn 
1. 1770. 8. 

I. G. Wahlboni, Kort Afhandling om Planternes Bryllup 
og Trolovelse. Oversat af den latinske Original, som findes 
i C. Linnæi Amoenitat. Academie. Vol. I, Lugd. Batavor. 
1749, ved O. Olavius. Med 1 Kobbertavle. Kjøbenhavnske 
patriotiske Samlinger, 1771. 1. Hefte, S. 5 — 109. 

Termini botanici, som Grunden til Plantelæren, paa nye 
i en alphabetisk Orden udgivne Kbli. 1772- 8. 72 p, 
(Egentlig en Omarbejdelse af Buchhaves Plantelære i alfa- 
betisk Orden). 

Oecouomisk Reise igjennem de nordvestlige, nordlige og 
nordostlige Kanter af Island ; tilligemed Ole Hencliels Under- 
retning om de islandske Svovel-Miiner og Svovel-Raffinering, 
samt Christian Zieners Beskrivelse over nogle Surturbrands- 
Fieide i Island. 1. og 2. Deel. Med 6 Kort og 11 Kobber- 
tavler. Kbh. 1780. 4. 

Nogle Islandske Urte-, Fiske- og Fugle-Navne med hos- 
føjede latinske Navngivelser efter vore Tiders Naturkyndiges 
Brug. (Islandske Literaturselsk. Skrift, 1. Bd.) 

Græs- og Foderarter i Island (Sst., 8. Bd.). 

Afhandling om de opmuntringsværdigste Naturproduoter 
af Plante- og Dyreriget for Island (Landhuusholdningsselskabets 
Skr., 4. Bd., S. 1—128). 

Peder Tliorstenseu. 

F. i Kjobenhavii 1750. Student 1767. Dr. medie. 1775. Berg- 
niedikus paa Kongsberg, sejieie Inspektor ved Beigseminariet og 
Lærer i Kemi, Mineralogi og Naturlære ved samme. -J- 1792. 

Dissertatio de scirpis in Dania sponte nascentibus. Re- 
spondente Nicol. Mohr. Havn. 1770. 4. 

Johan Ditlev Breckliiig Brandt. 

F. paa Langeland. 1780 Præst paa Langeland. 

Geo. Rothe, Kort ]5egreb af Naturlæren til Nytte for 
Begyndere, samlet udaf Natur-Forskernes nyeste Opdagelser. 
Oversat af tydske 1 det danske Sprog efter Det o. og for 
Bedrede Oplag. Kbh. 1770. 

Eggert Olafseu (Egerhardus Olavius). 
Y, paa Island 1726 (Svefney i Bredefjord). Student 1745. Sendtes 
1752 tillige med Bjarne Paulsen af Tidenskabernes Selskab til 
Island for at undersoge det i fysisk og okonomisk Henseende. Kom 
1757 tilbage til Kjobenhavn. 17G7 Vice-I,augiiiaiid paa Island. 
Druknede 1708. 71 Rejse gjennein Island. I.— II Deel. Sorø 1772. 4. 

Reise diirch Island. 2 Theile. in. 51 Kupfertafeln (Pflan- 
zen etc. Kopeiihagen 1774 — 75 4to. — Oversattes ogsaa 
paa Fransk ved Gauthier dé Lapeyronie. Paris 1802. 8yo. 

Oerhard Scliønniiig. 

Y. 1722 i Nordlandene. Rektor i Trondhjem , senere Professor 
eloqucntiæ et historiaruni i Soro. Medstifter af det trondhjemske 
lærde Selskab, y 1780. 

Udgav Olafsens og Paulsens Kejse i Island og skrev en 
P^ortale til den. 

Christian Ernst Wilberg Schulze. 

y. i Norge. Student. Fra 1790 Klokker og Skolelærer i Kragero. 

Tanker om Planternes dyriske Liiglied. Til andres 
Eftertanke, Undersøgelse og Fornøyelse. Kbh. 1772. 8. 

Morten Thrane BrUnnich. 

F. i Kjøbeiiliavu y 1737. Student 1757. 1761) Professor Hi- 
storiæ naturalis ved Kjobenhavns Universitet. 1781) — 1814 ansat ved 
Bjærgværksvæsenet i Norge. Fra 1814 i Kjøbenhavn. 

Reviderede den naturhistoriske Del af E. Olafsens og 
B. Paulsens Reise gjennem Island. Bd. 1 — 2. Sorø 1772. 

Historisk Afhandling om Naturvidenskabernes Fremgang 
under de danske Konger siden Universitetets Stiftelse. Kbh. 

1782. Fol. Oversat paa frausk: Les Progrés de l'histoire 
naturelle et des sciences aiialogues, en Danemarc et en Nor- 
wége depuis la fondation de l'Université de Copenhague. 
Traduit du Danois par N. ,T A. Yanssens de Campeaux, i 
hans Litteratura Danica scientiarum naturalium. Copenh. 

1783. 8. 

Brtinnich, Literatura danica scientiarum naturalium, qua 
comprehenduntur 1) Les progres de l'histoire naturelle etc. 
(se foran). 2) Bibliotheca patria Scriptorum scientias natu- 
rales tractantium. Hafn. 1783. 

Niels Dorph Gnnnerus. 

F. i Agerslms Stift ^ 1751 (Brodersoii af J. F. (juunerus). 
Student fra Trondhjem 1770. 1788 Amtmand over nordre Bergen- 
hus's Amt. -;- 1789. {Gidincra L.) 

Tentamen oeconomico-botanicum de usu plantarum indi- 
genaruni in arte tinctoria methodo Linnæana conscriptum, 
una cum discursu præliminari de utilitati hotanices. Hafn. 
1773. 72 Tractatus oecononiicus de divitiis Floræ Daiio-Norvegicæ 
in alimentum hominiiin. Hafn. 1774. 8. 

Samlinger til Himsholdnings Videnskaberne. 1. Bd., 1. 
Hefte, indeholdende P^konomisk Afhandling om Dannemarks 
og Norges naturlige Fordeele til Føde for Mennesket af 
Planteriget. Kbh. 1774. 

Fortale til 2den Del af J. E. Gunneri Flora Norvegica. 

Joliaii Gerhard Kønig. 

F. i Ungernhof (Polsk Livland) '^ 1728. Kom 1748 til Dan- 
mark. \-c\v i^aa Apotliekerne i Soro og Viborg. Studerede senere 
i Upsala under Liniié og i Kjobenhavn ])aa Frederiks Hospitals 
Apothek under Cappel. Sendtes 17(54 som Kotanicus til Island. 
1767 jMedicus ved don danske Mission i Ostindien. I)r. med. 1773. 
Y i Tranquebar 178.0. — KiJnigia Linn.: ila. Cumm. 

Dissertatio de remediorum indigenorum ad moibos cuivis 
regioni endemicos expugnandos efticacia. Præside C. Friis 
Rottbøll. Hatniae 1773. 8. 80 p. 

Enumeratio stirpium in Islandia sponte creseentium (Nova 
Aet, Acad. Nat. Curios. IV, 203—15). Samme indførtes 
med Tillæg bag i Olafsens og R. Paulsens Reise i Island, 
Bd. 2. -^ 

Reise fra Tranquebar til Ceylon (Vidensk. Selsk. Skr. 
XII, 283—402). 

Beschreibung eines Baums welcher zur VIII. Classe, 
Octandria, und den Isten Ordnuug, Mouogyuia, floribus com- 
pletis inferis gehnrt. (Der Naturforscher, XX, S. 1 — 7). 

Botanische Bemerkungen. (Sst. XXIII, 201—12.) 

Natiirhistorische Gegenstiinde betreffende Briefe an Retzius 
(Sst. XXV, 170-86 og XXVI, 1()G— 73). 

Peder Forskål. 

F. i Uiiland 173G. Studerede 1753—50 i Gottingen under Michaehs, 
derpaa Naturhistorie i Upsala. Blev 1760 udnævnt til Professor 
af den danske Regering og sendt 17 (il som Naturforsker til 
Arabien. -J- i Yemen 17G3. f Forskalca Linn./. 

Flora ægyptiaco-arabica sive Descriptiones jdantarum, 
quas per Ægyptum inferiorem et Arabiam felicem detexit, 
illustravit Petr. Forskål. Post mortern Auctoris edidit Carst. 
Niebuhr. Acced. tabula Arabiæ felicis geographico-botanica. 
Hafn. 1775. 4to. .32, CXXVI , 219 p. (Texten er af Joh. 
Zoega. I Værket tindes tillige: Florula litoris Galliæ, ad 
Estac prope Massiliam, Florula Melitensis, Florula Con- 
stantinopolitana, Florula ægyptiaca sive catalogus plantarum 
systematicus Aegypti inferiorisj. 73 Icones rerum naturaliuni, quas in itiuere orientali depingi 
curavit P. Forskål. Post mortern auctoris ad regis mandatum 
aeri incisas edidit Carsten Niebuhr. Hatn. 1776. 4. 15 p. 
43 tab. 

Carsten Niebnlir. 

F. i Liidingworth '3' 1733. Uik i Skole i Hamborg, Studerede 
i Gottingen 1757 — 61. Sendtes 1761 af den danske Kegering som 
Geograf paa en videnskabelig Expedition til Arabien. Kom tilbage 
1767. Levede i Kjøbenkavn til 1778, da han blev Landskriver i 
Ditmarsken, y 1815. {yiebiiln'ia DC., du. Neck., do. Scop.j 

Se Forskål. 

Johan Zoega. 

F. i Rapsted ved Tonder ^'^^ 1742, Gik i Skole i Pløn og Altona. 
Studerede hos Linné 1 Upsala 1762 — 64. Var 1765— 70 Med- 
hjælper hos Oeder ved den botaniske Have. Blev 1771 Finans- 
sekretær; senere Deputeret i Finantskollegiet. y i Kjobcnh. 1788. 
{Zocgea Linn.) 

Beskrivelse af nogle Planter i Linnés Mantissa plantaruni 
altera. Holmiæ 1771. 

Skrev Texten til Forskåls Flora ægyptiaco-arabica, som 
Niebuhr udgav 1776. 

Flora islandica, indført i Olafsens og Paulsens Rejse i 
Island (som han udarbejdede efter O. F. Miillers Enumeratio 
stirpium in Islandia sponte crescentium, med Tillæg af Kønigs 
haandskrevne Optegnelser). 

Abraham Kali. 

F. i Kjøbenhavn 1743. Bibliothekar ved Universitetsbibliotheket, 
senere Professor i Historie m. m. y /^_, 1821. 

Supplementum ad Bibliothecam botanicam Alb. Ha Heri 
ex script! s Danorum. Progr. Hafn. 1775. 

Peder von Westen. 

F. i Odense Hol. Dr. medicinæ i Rostock 1759. Blev Professor 
Philosophiae ved Odense Gymnasium. Praktiserede i Fjen; senere 
Ejer af Odense Apotliek, derpaa af det kgl. Adressekontor ; derpaa 
Postmester i Fredericia m. m. -J- 1789. 

Naturhistoiiens Nytte. Et Indbydelsesskritt til Fore- 
læsninger herudi med en Oversættelse af Biischings Under- 
visning i Naturhistorien. 1776- 4to. 

Om Krappens eller Farverodens Plantning. 1781. 8. 

Plan og Charte til en botanisk Haves Anlæg ved Odense 
Gymnasium. Odense 1782. 4. 

Efterretning om Tobakken og Krappen. Odense 1783. 8. 74 [Kasemacher. 

Fra 1770 Gartner y. botan. Have (paa Amalienborg). Derefter 
ved d. nye botan. Have (Charlottenborg). -|- 1780. (Efterfulgt 
af N. Bache.) 

Catalog over den botaniske Haves Væxter. (Manuskr. 
8. i Bot. Haves Bibi.)] 

Niels Tønder Lund. 

F i Trondlijem 174V>. Student 17G5. Blev Deputeret i General- 
toldkamret. Y 1809 (ved det Skibs Forlis, hvormed han rejste til 
Norge som Medlem af den interimistiske Regeringskommission) (Gen. 
Lxmdia Vahl = Analeclis Vahl.). 

Tvende smaa Afhandlinger. I. Om Maaden , livorpaa 
Naturen retter Udarter. II. Om Skiegaarder eller de Norske 
Trægjærder, Sorøe 1777. 8. 

Svar paa Recensionen, indrykket i den almindelige danske 
Litteratur-Journal 4. Bd., 2. St. for Aar 1784, over Kobber- 
stykker til Flora danica, 15de Hefte, Pag. 281—296. Kbli. 
1786. 8. 

Noget om den botaniske Have i Anledning af Gartner 
Baches: Et Par Ord til. Publikum etc. Kbh. 1788. 4. 

Videre om den botaniske Have i Anledning af Svaret 
for Gartner Bache mod det tilforn om Haven udgivne. Kbh. 
1788. 4. 

Om den rette quassia amara og om den falske efter H. 
V. Rohr. (Naturhistorieselsk. Skrifter, I, Bd., 2. H., 68-72). 

Friderik Holm. 

F. i Kjobenhavn 1743. Student 17G5. 

J. C. Huths Efterretning om Svampenes Oprindelse, som 
tindes i Bygninger, og det sikkreste Middel til at torekomme 
samme. Oversat af Fr. Holm. Kbh. 1778. 

Lorentz Spengler. 

F. i Schaffhausen (Sclnveizj 1720. Rejste som Kunstdrejer til 
Tyskland og England. Kom 1743 til Kjøbenhavn og blev Kunst- 
drejer. 176y Kunstkammerforvalter, y 1808. 

Von der grossen maledivischen Cocusnuss. (Schriften d. 
Berlin. Geselisch. naturforsch. Freunde, IV., S. 630;. 

Johan Christian Fahricius. 

F. i Tønder 1745. Blev 1770 Professor Oeconomiæ i Kjobenhavn. 
1775 Prof. i Økonomi, Kameralvidenskaberne og Naturhistorie i 
Kiel. -|- 1807. {Fabricia Thunb. et alii.) 75 Reise nach Norwegen mit Bemerkungen aus der Natur- 
historie und Oekonomie. Hamburg. 1779. 8. 

Forsøg til en Atliandling om Planternes Sygdomme. 
(Norske Vid. Selsk. Skr. V, 431-92). 

tieorg Heinrich Weber. 

F. i Gottiiig-eii 1752. Professor i Kiel. y ^'^1 1828. 

Primitiæ Floræ holsaticæ. Kiliæ 1780. 8. 112 p. 
Plantarum minus cognitajum dociiria. Resp. Sebast. 
Grauer. Kiloniæ. 1784. 4. 20 p. 

Suplementum floræ Holsatiæ. Ril. 1787. 8. 14 p. 

H. F. VViggers. Primitiæ floræ holsaticæ. Kiliæ. 1780. 8. 
(Skal være forfattet af Geo. Heinr. Welior. Hos Pritzel skrives: 
Dissertationem die 29 Martii 1780 sub præsidio Johannes Chri- 
stian! Kerstens proposuit Friedrich Heinrich Wiggers; sed 
autorem se professus est cl. Georg Heinrich Weber.) 

Johau Clemens Tode. 

F. ved Hamborg- (Vierlande) 17 36. Prof. i Medicin ved Univer- 
sitetet i Kjobenhavn. y 1800. {roilea Willd.) 

Oversatte paa Tysk Buchhaves Observationes circa radicis 
Gei urbani vires osv. Kbh. 1782 (Herom opstod en Strid, 
se Nyerup og Kraft, S. 103). 

Auoiiym : 

Underretning om den Islandske Moss eller Fieldegræs; 
meddeelt i Anledning af det kgl. d. Cancellies Skrivelse af 
18. Augusti 1781 til det Islandske Literatur-Selskab. Tron- 
hjem. 1782. 

Underretning om den Islandske Mos eller Fieldgræs. 
U. St. og A. 4. 

Nicolai Christopher Kali. 

F. i Kjobenhavn 1749. Professor i orientalske Sprog ved Uni- 
versitetet. Y? 

De duplici plantarum sexu Arabibus cognito. Programma 
I. Hafn. 1782. Fol. Programma Jl. Ibid. 1783. 8vo. 

Niels Bache. 

F. i Knudstrup. Aarhus Stift, ^^ 1748. Uddannede sig som 
Gartner paa Rejser i Holland og England. Blev 1780 Gartner 
ved d. botan. Have i Kjobenhavn, llWo ved Frederiksborg Slots- 
have, 1794 Slotsforvalter oo- Gartner ved Charlottenlund, f n^.O. 76 Et par Ord til Publicum i Anledning af den usand- 
færdige Beretning om den kgl. botaniske Hauge og dens 
Gartner, som Hr. Riegels i sit nylijjen udkomne Skrift: De 
fatis faiistis et infaustis Cliirurgiæ, S. 582 har indført. Kbh. 
1787. 4. 

Kammerraad Lunds Angreb paa den botaniske Haves 
Forfatning, besvaret af N. S. Bache. Kbh. 1788. 4. (Skriftet 
skal være forfattet af Chr. F'riis Rottbell). 

Erasmus (junneriis. 

F. i Brevig. y i Kjøbenhavn som Student 1787. 

Flora Macelli hortensis. Kiekken- og Urtehauge. Inde- 
holdende alle de fornemste i Europa brugelige Kiøkkenhauge- 
Madvexter, med deres Dyrkning. Udgivet efter det Svenske 
ved Erasmus Gunnerus. Kjøbenhavn 1786. 8. 

Niels Ditlev Riegels. 

F. paa Lolland 1755, Studerede Theologi. Boede mest paa sin 
Gaard i Byen Højet paa Falster, y 1802. 

Chirurgiens Historie i Danmark. Kbh. 1786. 8. 
De faustis et infaustis chirurgiæ. Hafn. 1787. 8. 
Noget at overveje for Direktionen i Naturhistorieselskabet. 
Kbh. 1790. 

» Nicolai Mohr. 

F. i Thorshavn (Færøer) jj 1742. Student 1765. Hejste 1780 
paa kgl. Bekostning til Island. Var 1786 som Naturkyndig med 
paa Løvenorns Expedition til Opdagelse af Grønlands Osterbygd. 
1787 ansat ved d. kgl. Porcellænsfabrik som Kontrollør, y 1790. 

Forsøg til en islandsk Naturhistorie. Kbh. 1786. 8. 
XVI. 413 p., 7 tab. (Planteriget p. 149—252.) 

H. P. €. Esmarcli. 

Dr, phil. Rektor ved Domskolen i Slesvig. 

Anfangsgriinde der Naturgeschichte, welelic /ugleich zur 
Ubung in der Lateinischen Sprache^ dienen kunnen. Flensb. 
u. Leipz. 1787. 

Anfang (og 1ste og 2te Fortsetzung) einer Schles- 
wigschen Flora.^ Schleswig. 1789. 1790. 1791. 8. — 24, 32, 
20 p. (Linnés Class. 1— Vlil). 

Beschreibung der Graser, rietartigen Gcnviichse, Schaft- 
linge und Kannenkriiuter , welche in den Herzogthiimern 
Schleswig und Holstein wild wachsen. Schlesw. u. Leipzig 
1794. 8. 111 p. 77 Besrhreibnng der Gewaclise, welche in einer Strecke von 
zwey Meilen um die Stadt Sclileswig ohne Anbauung wild 
waciisen. Zum Nutzen bey botanischen Excursionen verfer- 
tiget. Schlesw. 1810. 8. 270 p. 

Erik Nissen Viborg. 

F. i Bedsted (Aabenraa Amt) J 1759. Student 1777. 1783 
Lektor ved Kjobcuhavns botan. Have og ved Veterinærskolen. 
1787 — 1790 Rejse til Tyskland, Ungarn, Italien, Frankrig, Eng- 
land og Holland. ^ly 1790 Professor i Veterinærvidenskaben. ^- 
1792 Doctor medicinæ (Kiels Universitet) -^* 1797 Professor i 
Botanik ved Kjøbenhavns Universitet. -g* 1798 Meddirektør for 
den botaniske Have. 1801 Forstander for Veterinærskolen. y i 
Kjobenhavn \^ 1822. {Vihorr/ia Thunb. ; dn. Munch.) 

Botanisk øconomisk Afhandling om Bygget. Et i Følge 
det Thottske Legatuni af det Kongelige Danske Videnskabernes 
Selskab d. 22. Juni 1787 kronet Priisskrift. Med 4 Kobber- 
stykker. 4. 62 p. Kjøbenhavn 1788. (Oversat paa Tysk : 
Botanisch-okonomische Abhandlung von der Gerste. Preis- 
schrift. Kopenhagen. 1802. 4. 56 p. 3 tab. 

Schadlichkeit und Unschiidlichkeit des Eibenbaums (An- 
zeige d. Leipz. oecononi. Gesellsrh. in der Michaelis Messe, 
1788, p. j8). 

Fortgesetzte Beobachtungen iiber die Wirkungen des 
Taxusbaumes (Riems neue Saml. okonom. Scbr. , 4. Th., 
S. 29). 

Efterretning om Sandvexterne og deres Anvendelse til 
at dæmpe Sandflugten paa Vesterkanten i Jylland, udg. efter 
kgl. Befalning til Brug for Klitbeboerne. Kbh. 1788. 4. 71 p. 
Med 7 Kobb. — Oversat paa Tysk af J. Petersen : Be- 
schreibung der Sandgewiichse und ihrer Anwendung zur 
Hemraung des Flugsandes auf der Kiiste von Jiitland. Zum 
Gebrauch der Sanddiinen-Bewohner. X, 70 p. Mit 7 Tafeln. 
8. Kopenhagen 1789. 

Forsøg til systematiske Danske Navne af indenlandske 
Planter, forfattet til Brug for Lærlingerne ved den Kongelige 
Veterinærskole. 8. Kjøbenhavn 1793. 344 p. (Oversat paa 
Tysk 1795.) 

Botanisk Bestemmelse af de i den danske Lov omtalte 
Sandvexter, samt Efterretning om Sandflugtens Dæmpning. 
Kronet Priisskrift. (Phvs. oecon. med. chir. Bibi. UF, 1794, 
241-289 og .369—410.)^ I Særtryk. Kbh. 1795. Oversat 
paa Tysk. 

Botanisk oekonomisk Beskrivelse over de i Landhuus- 
holdningen vigtigste Aspe- og Pilearter. Et Priisskrift, som 
blev belønnet med det Kgl. Latidhuusholdnings-Selskabs første 78 Guldmedaille i Aaret 1794. (Landhuusholdnings-Selskabets 
Skrifter, VI, S. 1—116. I Særtryk. Kjøbenhavn, 1800, 8. 

Underretning om Kær-Myssen og dens Anvendelse til 
Føde for Mennesker og Kreature Efter Rentekammerets 
Foranstaltning trykt for Kongelig Regning og uddeelt i Norge. 
Kbh. 1795. 13 S. 8. 

[Beata ruris otia fungis Dauicis impensa a Theodora 
Holmskiold. Vol. secundum ; post obitum auctoris editum. 
Curante E. Viborg. Haun. 1799 fol.] 

Fortale til M. G. Schåffers Oversættelse af Burgsdorfs 
Anviisning til at opelske indenlandske og udenlandske Træ- 
arter i det frie, i hvilken Oversættelse der ogsaa tindes An- 
mærkninger af Viborg. Kbh. 1799. 

Indbydelse til Forelæsninger over oecononiisk Botanik og 
Veterinairvidenskaben for tilkommende Embedsmænd paa 
Landet. (Phys.-oeconom. og medico-chirurg. Bibliothek, 
XVil, 306-9.J 

Bjærg Volverlej som Lægemiddel paa Huusdyr. (Nyt 
Bibi. t\ Phys., Med., Oek., III, 1802, 43—69.) 

Efterretning om engelske Kartofler, dyrkede i Danmark 
(Nyt Bibliothek for Physik, Medicin og Oeconomie, VI, 
188-93). 

Om Jens Degn (Opsynsmand i Klitterne, boende i Sal- 
tum Sogn, Hjørring Amt) og om de Græsarter, hvis Dyrk- 
ning han har søgt at udbrede. (^Handelstidenden , 1805, 
No. 95.) 

Historisk Udsigt over det Kongelige Værk Flora danica. 
(Skandin. Litter. Selsk. Skrifter. II, 1806, S. 221—265.) 

C. H. Pfaff, iiber unreife, fruhreife und spiitreife Kar- 
toffeln, und die verschiedenen Varietåten der beiden letztern, 
vorziiglich in chemischer und mediQinisch-polizeilicher Hiu- 
sicht ; und E. Viborg, von der Unschiidlichkeit der unreifen 
und der roben Kartoffeln. Kiel 1807. 

Bemerkungen Iiber die Verånderungen der Wegetabilien 
in ausgetrockneten Teichen. (Berlin. Magaz. 1808. p. 74.) 

Om Planters pludselige Fremkomst. (Beschiift. d. Berl. 
Nat. Fr.) 

Bidrag til Bughvedens oeconomiske Beskrivelse (Olufsens 
»Nye oeconom. Annaler«, IV, 35 — 62). 

Om Spelt og dens Dyrkning som en nvttig Kornart i 
Danmark (Sstd. 88—122). 

Almindelig Nøgleax eller Hundegræs {F\. Dan. Tab. 743) 
dyrket som Foderurt i Danmark (Sstd. 123 — 27). 

Om Pilevaands-Afbarkning og Plantning, tilligemed en 
Fortegnelse ovtr de hertil fortrinligste Pilearter. Med 6 
Kobbere. Kbh. 1821. 4to. 

[Carl Viborcj. Erik Nissen Viborg-, en biog-rafisk Skizze af 79 Prof. C. Viborg. (Biblioth. f. Læger, II, 1822, 195—231, og i 
Særtryk, Kbh. 1823. I Udtog i Nekrolog i Ørsted . Hornemann 
og Reinhardts Tidsskr. f. Naturvidenskaberne, II, 1823, S. 382 
-86).l 

Paul Erdmami Isert. 

Dansk Overlæge ved de dansk-afrikanske Besiddelser. 

[Reise nach Guinea und den Caribåischen Inseln in 
Columbien, in Briefen an seine Freunde beschriebeu. Mit 1 
Kupfertafel. Kopenb. 1788. 8.] 

Index plantarum quas in regionibus Guineæ, in insulis 
Indiæ occidentalis St. Crucis, St. Johannis, Martiuica, Goua- 
deloupe, aliisque pluribus locis collegit P. E. Isert. 8. (Ma- 
nuscript.) 

[Andreas Dahl.] 

F. i Warnhelni y 1751. Demonstrator i Botanik i Åbo. y i 
Åbo 1689. {Daldia Cav.) 

Obseivationes botanicæ ciica Systema vegetabilium Divi 
a Linué, Gottingæ 1784 editum, quibus accedit justæ in 
manes Linneanos pietatis specinien. S. Hafn. 1787 (Forf. tik 
herfor Doktorgraden i Medicin i Kiel). 

Odin Wolff. 

F. 1760 i Kjobenhavn. Dccanus, senere Archivarius ved Kommuni- 
tetet. Professor, f 1830. 

Jean Jacque Rousseaus Botanik for Frueutinimer i Breve 
til Fru de L. Oversat fra Fransk og med Tillæg forøget af 
Odin Wolft'. Kbh. 1789. — 2den gjennemseete og forøgede 
Oplag; Sst. 1790. — 3die og forbedrede Oplag; Sst. 1803). 

Feder Christian Abildgaard. 

F. i Kjobenhavn \% 1740. Student 1760. Paa Udenlandsrejser 
1763 — 66 for at studere Veterinærvidenskab. Dr. med. 1768. 
Oprettede Veterinærskolen 1770. Professor ved samme fra 1773. 
Udkastede Planen til Naturhistorieselskabet 1789. f 1801. [Abild- 
ijaardia Vahl.) 

Indbydelse til et Selskabs og en Nationalstiftelses Op- 
rettelse for Naturhistorien. Kbh. 1789. 

Om Meeldrøier. Naturh. Selsk. Skr., 1. Bd., 2. H., S. 
52-67. 

Om Infusionsdyrenes Oprindelse og Vandets Forraadnelse. 
Sst. 3. Bd., 1. H., S. 70—87. 

Martin Vahl. 

F. i Bergen {^^ 1749. Student 1766. Studerede Botanik under 
Linné i Upsala 1769 — 75. Gjorde forskjelHge inden- og uden- 80 Jandske Rejser for Botanikens Skyld, f. Ex. 17.S3. 1779 Lektor 
i Botanik ved Kjøbenhavns Universitets botaniske Have 1789 
Lærer ved Naturhistorieselskabet. 1801 Professor botanices ved 
Universitetet. (Han var Medlem af Vidensk. Selsk. Se dets Over- 
sigt for 1844, S. 136.) f ^ 1804 (55 Aar gi.). {Vaklia Dahl., 
do. Thunb.) 

Udgiver af Flora Danica, Hæfte XVI— XXI. Kjøbenh. 
1787-1«03. 

Bemærkninger paa en Rejse til Tunis (Samleren, 1787, 
No. '^3—25). 

1788 Medstifter af Naturhistorie-Selskabet og væsent- 
ligste Arbejder ved dets Skrifter. [Shrivter af Naturhistorie- 
Selskabet. 1. Bd., 1. Hefte 1790, 2. H., 1791. — 2. Bd., 

1. H., 1792; 2. Bd., 2. H., 1793. — 3. Bd., 1. H., 1793; 
3. Bd., 2. H., 1794. — 4. Bd., 1. H., 1797; 4. Bd., 2. U., 
179». — 5. Bd., 1. H., 1799; 5. Bd., 2. H., 1802. —6. Bd. 
1810. (Selskabet ophævedes 1804.)] 

Heri findes af Vahl selv : 

Om Slægten Cinchona og dens Arter. (I. B. , 1. H., 
S. 1-25 m. K.; Tillæg hertil i VI. Bd. , S. 23—83.) (M. 
Vahl; Description of the genus cinchona, translated by B. 
Lambert. Lond. 1797. 4. 

Om Perdicium o^ dens Arter og en ny Slægt, Rohria, 
henhørende til Compositas. (L B. , 2. H., S. 1 — 18; hertil 
Tillæg i 2. Bd., 2. H., S. 31—41.) 

Iagttagelser ved en Rejse gjennem Norge til dets nord- 
lige Dele. {2. Bd., 1. H., S. 1—71; Fortsættelse i 3. Bd., 

2. H., S. 157-206). 

Anma^rknin2;er til Oberstlieutenant von Rohrs Beskrivelse 
over nogle Planter. (2. Bd., 1. H., S. 205— 2i). 

Beskrivelse over to nye Planter Tradescantia undulata 
og Rudbeckia auiplexicauie. (IL, 2., S. 25 — 30.) 

Tillæg til de tvende Slægter Perdicium og Rohria. 
(Ibid. S. 51.) 

Om en Clavaria, funden paa Carabus hortensis. (Ibid. 
II, 2., S. 42—50.) 

Beskrivelse over Stellaria grønlandica og Dryas integri- 
folia. (IV., 2., S. 169 72). 

Om en Del cryptogamiske Vexter i de varme Himmel- 
egne, og Beskrivelse over nogle Fuci fra St. Croix. (V, 2., 
S. 29—47.) 

Tillæg til Beskrivelsen over Slægten Garcia. (V. B., 
2. H., S. 48—53.) 

Beskrivelse over nye Planteslægter (Corethrum, Sym- 
phyllanthus, Analectis, Lamarckia, Ptyxostoraa, Catonia, 
Modecca, Wormia, Macacriia, Colyris, Sperlingia, Dacryodes, Westia, Horueiiiannia, Schumacheria, Thonnihgia). (Vi. jS.j 

S. 84—128.) 

Om Voxtræet fra Portorico. (Ibid. VI, 129—31.) 

Om Atlasktræet (Zanthoxylum flavum). (Ibid. VI, 132 

—34.1 

Symbolæ botanicæ sive plantarum, tam earum, quas in 
itinere , inprimis orientali , collegit Petrus Forskål , quam 
aliarum recentius detectarum , exactiores descriptiones nec 
non observationes circa quasdam piantas dudura cognltas. 
3 Partes. Cum 75 tabulis aeneis. P'ol. Hafniæ. 1790—94. 
CI: 1790; 85 p., tab. 1—25; II: 1791; 105 p., tab. 26— 50; 
III: 1794; 104 p., tab. 51—55.) 

Eclogæ Americanæ seu descriptiones plantarum præsertim 
Americæ ineridionalis, nonduni cognitarum. 3 Fasciculi (Fase. 
3 udg. af N. Tønder Lund og P. Thonning). Cum 30 tabulis 
aeneis. Fol. Havniæ 179(3—1807(1: 1796; 52 p., tab. 1 — 10; 
11: 1798; 56 p., tab. 11— 20; III: 1807; 58 p., tab. 21— 30). 

Icones illustrationi plantarum americanarum in Eclogis 
descriptaruni inservieutes. Decas 1 — III. Hafn. 1798—99. 
Fol. 30 Tab. 

Enumeratio plantarum vel ab aliis vel ab ipso obser- 
vatarun), cum earum differentiis specificis, synonymis selectis 
et descriptionibus succinctis, 8. Vol. I. Hafniæ. 1804 p. LX, 
381 p. Vol. Il (posthumum edit. ^Jiels Tønder Lund, J. W. 
Hornemann et P. Thonning). Hafniæ, 1806. VIII. 423 p. (En 
Udgave tindes, publ. i Gøttiugen 1824 — 25). 

Bibliotheca Vahliana. 4. (Manuskript i Botan. Have). 

P'ungi per regnum Daniæ et Norvegiæ crescentes, cum 
differentiis Generum et Specierum, synonymis Autorum, 
descriptionibus et observatiouibus. Manuskript i Botan. Haves 
Bibliothek. 4o. 

Enumeratio plantarum. Manuskript i Botan. Haves Bibi., 
4o., 7 voll. (Syngenesia deest.) 

Manuskript til Enumeratio plantarum, i 54 Volumina. 8o 
oblong. (Bot. Have.) 

[Publicerede desuden en Mængde zoologiske Meddelelser, 
ydede Bidrag til Miillers Zoologia Danica, m. m.] 

[Carl Pelir Thunberg.] 

F. i Jonkoping }| 1743. Professor i Botanik i Upsala. -|- 1 1822. 
{Tlnnihcrf/ia L., do. Mont.) 

Beskrivelse over en ny og tilforn ubekjendt Planteslægt, 
Dahlia crinita. (Naturh. belsk. Skrifter, 2. B., 1. H., 133.) 

Afhandling og Beskrivelse over nogle tilforn ukjendte 
Arter af Slægten Rohria. (Naturh. Selsk. Skrifter, 3. B., 
1. H., 97.) 

tot. (idsskr, bind 12. .lourn, d. bol. lonic XII. 6 82 Beskrivelse over sex Arter af Slægten Roliria (Ibid. V. 
1., S. 222). 

Monographie af Urteslægten Gorteria. (Naturh. Selsk. 
Skr. IV, 2, S. 1. 

Urteslægten Melanthium. (Ibid. S. 11.) 

Beskrivelse over 19 Arter af Slægten Gladiolus fra 
Afrikas søndre Odde. (Nat. Selsk. Skr., 6. B., S. 1—15.) 

Beskrivelse over de i Afrika ved det grode Haabs For- 
bjerg fundne nye Arter af Convolvulus. (Ibid. S. 16 — 22.) 

Flora Capensis, etc. Fase. I— V. Havniæ 1818—20. 

[Anders Johan Retzius.} 

F. i Christianstad (Skaane) ^^^ 1742. Professor i Lund. f 
i Stockholm j6_ 1821. 

Beskrivelse over Pentapetes suberosa (Skrift, fra Naturhist. 
Selsk., III., 2, 144). 

Anmærkninger over Phaseolus naniis og Pyrus baccata. 
(Ibid. V. 2., 148.) 

Hans West. 

F. paa Hindsholm i Fyn 1758. Student fra Odense 1770. Var 
1788—1800 Rektor ved Skolen i Christiansted paa St. Croix. 
Derpaa Notarius publicus. Gik 1802 som Konsul til Holland, f 
1811 (i Cassel paa en Hjemrejse fra Frankrig), [Wc.slia Vahl.) 

Beretning om det danske Ejland St. Croix fra Junii 
1789 til Junii 1790. (Iris, 1791; og i Særtryk. Kbh. 1790. 8. 

Bidrag til Beskrivelse over St. Croix, med en kort Ud- 
sigt over St. Thomas, St. Jean, Tortola, Spanishtown og 
Crabeneiland. Kbh. 1793. 8. 363 p. — Oversat paa Tysk: 
»mit Verbesserungen des Verfassers« ; Kopenhagen 1794. 

Julius Pliil. Benjamin v. Rohr. 

Tjente fra 1757 længe som Landmaaler paa de danske Oer i 
Vestindien. Fra 176.5 Opsynsmand ved de kongel. Bygninger der. 
Fra 1786 hengav han sig til Rejser og Undersogelser orer Bomulds- 
plantningen. Afskediget 1791. — {Ro1n-in Vahl; Pritzel henfører 
med Urette Slægten til »Landkammerrath« Rohr i Merseburg). 

Anmerkungen iiber den Kattunbau, zum Nutzen der 
dånischen westindischen Colonien auf konigl. Befehl ge- 
schrieben. 1—2 Theil. Altona u. Leipzig. 1791. 8. 

Beskrivelse over nogle Planteslægter med Anmærkninger 
af Vahl. (Naturh. Selsk. Skr. 2. Bd., 1. H., 205.) 

Frants Wilhelm Tre j el. 

F. 1746 i Fuglevig i Fyn. Godsforvalter, Landvæsens- og For- 
ligelses-Commissair m. m. y 181'J. 83 Skrev nogle landøkonomiske x\fhandlinger, f. Ex. om 
Indhefininger, om de vigtigste Sorter af Pile og Popler, som 
vides at kunne lykkes i Danmark, om en Svamp, som under- 
tiden tindes paa Solsikken (Helianthus annuus), og dens 
Liighed med Meldrøjer. Se Erslews Forfatterlexikon , III, 
S. 403. 

Om en Svamp paa Soelsikken, Helianthus annuus, og 
dens Liighed med adskillige Planters, især Rugens Misfoster, 
Moderkorn eller Meldrøjer kaldede, samt nogle Betragtninger 
om Brand hos Planterne i Almindelighed. (Naturhistorie- 
Selsk. Skrifter, I, 2, 32. 

Jens Bang. 

F. i Kjobcnhavn 1737. Fra 180-5 Professor i Anatonii ved Kunst- 
akademiet. -;- 1808. 

Iagttagelse ved et Bnsetræ. (Naturh. Selsk. Skrifter, 
4. R., 2. H., 186-87.) 

Erik (jjørup Begtrup. 

F. paa Iiigvorstrup i Aarhus Stift ^^ 3 71 o. Student 1734. 
1740 SogneiH-æst. f 1785. 

I »Iris« findes en Afhandling om den botaniske Viden- 
skabs Nytte for Landmænd. — Skrev landøkonomiske Ting, 
om Tørvemoser (Oeconom. Magazin, VI, S. 387.) 

Johan Jakob Paul Moldenhawer. 

F. i Hamborg V 1766. Professor l)otanices i Kiel. f Kiel *^ 
1827. 

Tentaraen in historiam plantarum Theophrasti. Hamb. 
1791. 8. 151 p. 

Beytrage zur Anatomie der Pflanzen. Kiel. 1812. 4. 
Xn. 335 p., 6 tab. 

Esaias Fleischer. 

F. 1732 i Eggitsløvraagle. Student fra Roskilde 1749. Horer i 
Hoskilde 1752 — 56. Senere Regiraentskvarterraester , Overforst- 
inspektor ved Soro Akademi, m. m. Blev 1781 — 85 Amtmand 
over Antvorskov og Korsor Amter. Levede derefter i Slagelse. 
V 1804. 

Forsøg til en Natur-Historie, indeholdende vor Klodes 
Udvikling ved Adams Skabelse, og den dermed ved Synd- 
floden foregangne Forandring, samt den historiske Astronomie, 
etc. (10 Dele' i 26 Bd., Kbh. 1786—1804.) 6te Deel. 1—2 
Bd.: Plantericret. Kbh. 1793. 84 Johannes Colsinan. 

F. i Kjobenh. 1771. Blev 1811 Professor ved det kirurgiske 
Akademi. ■\- 1830. [Colsmannia Lehm.) 

Prodromus descriptionis Gratiolæ sistens species a D. 
Kønig detectas. Flafn. 1793. 8. 16 p. 

Carl Gottlob Rafn. 

F. i Viborg %^ 1769. Student 1788. 1797 Assessor i Oekonoinl- 
og Kommercekollegiet. 1801 Medlem af Fabrikdirektionen. 1802 
Sekretær i Kommissionen angaaende Oprettelsen af et Museum for 
Naturvidenskaberne. 1804 Kommitteret i Kommercekollegiet. y 
y 1808. {Bafnia Thunb.) 

Danmarks och Holsteens Flora, systematisk, physisk og 
oeconomisk bearbeydet; ^t Priisskrivt. 1 — 2. Deel. 8. Kjø- 
benhavn 1796-1800. (Med Kobberstukket Titelbl. og Titel- 
vignetter.) VIII, 52 p., 2 tab. — Danmarks og Holsteens 
Flora. (Recension i Bibi. f. Ph., Med. og Oekou. 14. 1798, 
p. 385.) 

Udkast til en Plantepbysiologie , grundet paa de nyere 
Begreber i Physik og Chemie. Kbh. 1796. 8. VIII. 240 p. 

Entwurf einer Pflanzenphysiologie, auf die neueren Theo- 
rien der Physik und Chemie gegriindet, mit vielen Zusåtzen 
und Verånderungen des Verfassers. Aus dem Dån. Ubersetzt 
von J. A. Markussen*). Kopenhagen u. Leipzig 1798. 8. 
XX. 346 p. — Entwurl' einer Pflanzenphysiologie. (Recension 
i Bibi. f. Ph., Med. og Oekon. 14. 1798. p. 386.) 

Utkast til en Våxt-Physiologie, grundad på de nyare 
theorier i Physik og Chemie, hvartil siutteligen bifogas en 
kort Afhandling om Trådens Lot-tållning, forfattet af C. G. 
Rafn och ofvers. på Svenska af Dr. Jo. Henr. Olin. Upsala 
1799. 8. 

C. P. Funckes Naturhistorie og Technologie for Lærere 
i Skoler og for dem, som ynde disse Videnskaber. — 2det 
Bd., oversat efter den 2. forbedr. Udg. Forøget med An- 
mærkninger af C. G. Rafn. Kbh. 1798 (se Hornemann og 
Kielsen). 

Naturhistorie for hver Mand. I. Bd., 1. Del; Kbh. 1802. 
8. — 2. Del; Kbh. 1805. (Fortsattes af Kielsen). 

Physiologisk Undersøgelse over Livskræfterne i den 
organiske Natur, især med Hensyn til det vegetative Liv. *) Johan Ambrosius Marcussen. F. i Kodenæs ved Tonder 
1773. Student 1789 (Kiel). Præst i 1) Asnæs, 2) Faare- 
vejle i Odsherred (Sjælland), y 1811. 85 (Vidensk. Selsk. Skr. 3. Bd., for 1803-1804. Kbh. 1805, 
1. H., S. 255—279. I Særtryk.) 

Sammenligning imellem Forsøg anstillede i Danmark og 
Fraukrige for at bestemme, hvormeget Meel og Brød en vis 
Mængde Korn kan give. Kjøbenhavn 1806. 8. 

Redaktør af Physicalsk-øconomisk og medico-chirurgisk 
Bibliothek. Kjøbenh. 1794—97 i 12 Bind. — Fortsattes 
under Titel: 

Bibliothek for Physik, Medicin og Oeconomie. 1798 — 
18C0 i 6 Bind, og endelig under Titel: 

Nyt Bibliothek for Physik osv. , 1801—7. 9 Bd. og 3 
Hæfter. 

Følgende lindes af Rafn selv eller uden Forfatternavn i 
Phys. - oecon. - med. - chir. Bibliothek : KliiUefrøets giftige 
Egenskaber. II, 1794, p. 104 — 6. Recension af Hammers 
Floræ Norvegicæprodromus. (V. 1795. 59 — 62; hertil Hammers 
Svar i VII, 1796, 109.) Sukker Lønnen, Acer saccharinum 
(VI, 1795, p. 271). 

1 Bibliothek f. Physik, Med. og Oek.: Nyt Middel til 
at fremskynde Vegetationen. (16. 1799, p. 206.) Efter- 
retning om Taxtræet, de Norskes Barlind. (17. 1800, p. 
79—92.) Om et nyt, fuldstændigt Værk over Planterne. 
(17. 1800, p. 424.) 

I ..Nyt Bibliothek f. Phys., Med. og Oek.«: Tobaksavl 
ved Fredericia. (I. 1801, p. 245—60.) Oekonomisk Nytte 
af Vand-Ranunklen. (Ibid. H, 1801, p. 333— 36.) Det 

lange Græs ved Orcheston (Efter Maton). (Ibid. II, 1801, 
p. 336—40.} Poraologisk Anmeldelse. (Ibid. III, 1802, 
p. 235 — 39.) Om Indflydelsen af Luften og forskjellige 
Gasarter paa Frøets Kimning (Efter Huber og Senebier). 
(Ibid. III, U02, p. 359—63.) Indigo af danske Planter. 

(Ibid. V, 1803, p. 111—13.) 

1 de samme Tidsskrifter tindes desuden f. Ex. i »Phys., 
oecon., med., chir. Bibliothek« : Andersen, Strand-Vejbred 
oekonomisk betragtet, især som tjenlig til at forebygge Jordens 
Bortskyllelse ved Elven og Vesterhavet. (IX, 1796, p. 1—29 ) 
Om Planternes chemiske Analyse. (IV. 357 — 77.) 

I »Bibliothek for Physik, Medicin etc.» : Om en nye 
Maade at bevare Svampe. (VIII. J77— 81.) Iagttagelse 

over Sneens og Regnens Indflydelse paa Vegetationen. Efter 
Journ. de l'école polytechnique, cahier IV, 270. (XI. 172 
—82.) Wimpey, Joseph. Forsøg for at opdage om hele 
Kartofler eller Snitlinger bør foretrækkes til Plantning. (Bd. 
XIII. 1798. S. 91—97.) En Maade at forstørre Træfrugter 
og bringe dem tidligere til Modenhed. (Ibid. S. 99.) For- 
søg i Henseende til Safternes Circulation i Træerne; over- 
sat af C. G. Rafn. (Ibid. XIII. 174- 76.) Efterretning om 86 den Farve, der uddrages af eu Art Skampioner. (XIII. 177 
— 78.) Hauy, At bevare tørrede Blomsters Farve. (Bd. 

XIII. 1798, p. 352.) Girod-Chantran: Mikroskopiske Iagt- 
tagelser over Lønboeplanterne. (Bd. XIII. 1798, p. 358— 63.) 
Om Boerhaves spiritus rectus, de nyere Chemikeres Aroma 
eller Grundstoffet til Planternes Lugt (af Furcroy). CXIII. 
363-69.) 

Retzius, Forsøg med udenlandske Træer og Buske (Bd. 

XIV. 1798, 193—235). — Iagttagelser om Brandax fra Øvre- 
Tellemarken (Ibid. 235—37). — Vrolik, Om Aarsagen til at 
Planterne aarligen tabe Bladene (Ibid. 278 — 91). — Van 
Marum, Forøges Planternes Uddunstning under Elektrise- 
ringen? (Bd. XV. 1799, 269—70). — Samme: Frembringer 
Elektrisering nogen Virkning hos de ømtindligste Planter? 
(Ibid. 271 — 72). — Har Elektriseringen nogen Indflydelse paa 
de smaa bevægelige Blade paa den bevægelige Hanekam 
(Hedy sårum gyrans). (Ibid. 272 — 73.) 

I »Nyt Bibliothek f. Physik , Med., Oek.« : Turner: 
Om den store Nytte af Bregner (I, 1801, p. 521—23). 
Pontoppidan : Safranplantens Dyrkning i Danmark (III, 1802, 
p. 353—59). Otto: Om Indflydelsen af Jordens Bestand- 
dele paa Vegetationen (III, 1802, p.475). Viinholdt: For- 
slag til Skovopelskning paa de jydske Heder (IV, 1802, p. 1 
— 66). Ventenat: Efterretning om Aya-Pana (V, 1803, 
p. 212—19). Gouan: Om rodskydende Sumak (VI, 1803, 
p. 219—20). Schæflfer: Vejrligets Beskaffenhed og Virk- 
ning paa Vegetationen i 1803 (VI, 1803, p. 353-59). 
Hermbstadt : Gjødningen og dens Virkning i Agerdyrkningen 
osv. (Medd. af Uldahl), (VH, 1804, p. 68—77.) Thenard: 
Viingjæringen (VII, 1804, p. 77—85). Fourcroy og Ber- 
thollet: Beretning om Thenards Afhandl, om Viingjæringen 
(VII, 1804, p. 86 — 95). Roubieu: Forsøg med at indsprøjte 
Qviksølv i Planter (VU, 1804, p. 102—4). 

Heinricli Cliristiaii Friedrich Schumacher. 

r. [f 1757 1 Gliickstadt. 1773 Comimgnichirurg red det Moenske 
Kegiment. y 1778 Pro.sektor ved Kjobenhavns Universitet hos 
Rottbøll. 1779 Examcn ved det niiatoin.-kirurg. Amphitheater. 
Holdt anatomiske Privatforehesninger fra 1781. 1784 Overskibs- 
læge paa Linieskibet »Oldenburg«. Efteraar 1784 Reservechirurg. 
1785 Underchinirg ved Fredriks Hospital. 1786 Exanien ved det 
kirurg. Akademi. 178G— 89 Rejse til Paris og London. 1789 
Lektor i Kemi og 1790 L;erer i Mineralogi ved Naturhistorie- 
selskabet. 1792 Regimentskirurg. 1795 Professor ved kirurgisk 
Akademi og til 1811 Overkirurg ved Fredriks Hospital, 'ff 1808 
Medlem af Videnskab. Selskab. Nedlagde sine Embeder og flyttede 87 ud paa Frydenlund 1813. Beg-yndte paa ny sin Praxis i Kjo- 
benhavn (efter at have mistet sin Formue) 1816. y^^ 1819 Prof. 
ordin. i Anatomi. -J- l\ 1830 1 Kjobenliavn. {Scliwttacheria Yahl). 

Om Bobartia Linn. (Naturhist. Selsk. Skrift. 3. B., 1. 
H. S. 8.) 

Om Slægten Paullinia Linn. (Naturh. Selsk. Skr. 3. B,, 
2. H., 115—32.) 

I oThe med. and phys. Journalc 1801. Oct.. to Afhandl. 
Om Pecchurim -Bønner og om Cortex Caribæus. 

Enumeratio plantarum in partibus Siællandiæ septen- 
trionalis et orientalis. Pars 1 — II. Hafn. 1801 — 3 (vol. I: 
1801; VIII, 304. II: 1803, 489 p.), 1 dansk Oversættelse 
ved Kielsen. 

Den kjø benhavnske Flora, eller Fortegnelse over Plan- 
terne med tydelige Befrugtningsdele, som voxe vildt omkring 
Kjøbenhavn,' af C. F. Schumacher. Oversat af det Latinske 
og forøget med danske Trivielnavne samt et Register af F. 
Chr. Kielsen. Kbh. 1804. 8. 308 p. 

Andel i Pharmacopoea Danica, regia autoritate a Collegio 
med. Havn. compos. Hafn. 1805, 4to. 

Andel i Pharmacopoea militaris oder ausgewahlte. Samm- 
lung d. Arzneymittel l'iir d. Militiirstand, aufs allerh. Befehl 
herausg. v. d. Oberdirection d. milit. Medicinahvesens. 
Kopenh. 1813. 12mo. 

De ofticinelle Lægemidler af Planteriget, som voxe vildt 
eller kunne dyrkes i de danske Stater, ordnede efter de for- 
skjellige Aarstider, paa hvilke de indsamles, af C. F. Schu- 
macher og Johan Daniel Herholdt. Kbh. 1808, st. 4. 

[Herbarium pharmaceuticum, eller Atbildninger til Prof. 
Schumachers og Herholdts Fortegnelse over de officinelle 
Lægemidler af Planteriget (Af St. Heger). Kbh. 1822—25. 
8. med 141 illum. Kobb.] 

Medicinsk Plantelære for studerende Læger og Pharma- 
ceutiker, af C. F. Schumacher. 2. Bd. 8. Kjøbenhavn 1825 
—1826. 

Beskrivelse af Guineiske Planter, som ere fundne af 
danske Botanikere, især af Etatsraad Thonning. (D. Kgl. D. 
Vidensk. Selsk. Afhandl. III. Deel. 1828, S. 21—248. I Sær- 
tryk, Kbh. 1827. 4to.) 2det Stykke. (Sammesteds IV, 1829, 
1—236. I Særtryk, Kbh. 1827. 4. 466 p.). (Maanedsskr. f. 
Litteratur 1: 1829. 315—23). 

Florae hafniensis Fungi deliueati. Vol. 1 — 3, fol. (Tegn. 
i Bot. Haves Bibi.) 

Excerpta botanica cum delineationibus , pro maxima 
parte plantarum rariorum, ex herbario et manuscriptis Josephi 
Banksii. Pars 1. et 2 c. tab. 227. London 1788 et 1789. 
Manuskript. 88 

[A. V. Schønber«;. Zur Biographie des Etatsrathes C. F. 
Schumacher. Kopenhagen 1837. 4.] 

Jens Wilkeii Hornemann. 

F. g 1770 i Marstal. Student 1788. Uclenlandsrejse 1798— 1800 
til Tyskland og Trankrig, og i 1800 fem Maaneders Ophold i 
London. 1801 Lektor i Botanik ved d. botan. Have i Kjobenhavn. 
1805- 1841 Udgiver af Flora Danica. 1806—34 mange Rejser 
i Danmark og tilliorende Lande for Flora Danicas Skyld. 1808 
overordentlig Professor : 1817—1839 ordentl. Professor; Æresdoktor 
i Filosofi ved Kjøbenhavns Universitet 1836. y ^^ 1841. (Horne' 
mamiia Reichb., do. Bonth., do. Vahl.) 

Nogle Bidrag og Bemærkninger til den danske Natur- 
historie. (Phys. -medie. -chir. Bibliothek. Bd. I, S. 144- 154.) 

Om Landevejenes Beplantning med Træer. (Minerva, 
1795, IV, 247.) 

Naturhistorie og Technologie for Lærere i Skoler og for 
dem, som ynde disse Videnskaber, Af C. P. Funke. Over- 
sat med Tillæg og Rettelser af J. W, Hornemann. L Deel. 
Kbh. 1796 (2den og 3die Deel overs, af C. G. Rafn og F. 
Chr. Kielsen). 

Forsøg til en dansk øconomisk Plantelære (1. Deel}. 
Et Priisskrift. Kjøbenliavn 1796. 8, 

Om de forskjellige .Læremethoder i Naturhistorien. (Mi- 
nerva, 1797, 1. 155.) 

Vandringer paa Hartz i Sommeren 1798. (Neumans 
Danskes Reiseiagttagelser, Bd. II. S. 22 — 50.) 

Breve fra Paris og Bourdeaux. (Phys. -medie. -chir, Bib- 
liothek. Bd. XVI. S. 1—16 og Bd. XVII, S. 143-156 og 
S. 310—311.) 

Brev fra London til Abildgaard (Ibid. XVJII, S. 364—75). 

Reise til Pie de Midi. (»For Sandhed«; Bd. V, S. 335 
-352.) 

Reise fra Bagnéres de Luchon til Venasque (Ibid. Bd. 
VI; S. 92-110.) 

(Haandbog for Fugleelskere, uddragen af Bechsteins 
Skrift om Stuefuglenes Naturhistorie. Kbh. 1802.) 

Enumeratio Plantarum Horti botanici Hafniensis. Hafniæ 
1804. 8. 30 S. — Supplementer hertil 1805 og 1806. — Ny 
Udg. 1807, 44 Sider, med 2 Sider Fortegn, af Frø fra 
Guinea sendte af Thonning. Supplem. III. 1809. 

Nekrolog over Martin Vahl. (Lærde Efterretninger. 1805, 
no. 1. — Oversat paa Tysk i Schraders Journal f. Botanik. 
I, S. 166 — 77 og paa Fransk af N. Puerari.) 

Medudgiver af: Martini Vahlii Enumeratio plantarum vel 
ab aliis vel ab ipso observatarum, cum earum differentiis 89 specificis , synonymis selectis et descriptionibiis succinctis. 
Vol. II. Hauniæ 1806. Skrev Portalen hertil. 

Dansk oeconomisk Plantelære, Andet Oplag, forøget med 
norske og holsteenske Planter (1. Deel). Kbh. 1806. 

Flora Danica. Icones plantarum sponte nascentium in 
regnis Daniæ et Norvegiæ etc. Fase. XXII — XXXIX (Vol. 
VIII— XIII) c. tabb. aeneis 1080. Ed. J. W. Hornemann. 
Havniæ 1806—1840. Folio (se Oeder.) 

xsogle Bemærkninger ved mindre bekjendte , officinelle 
Planter (Nyt Bibi. f. Phys., Med. og Økonomie. IX. 1806. 
36-56). 

Fragmentariske Bemærkninger paa en Reise i Norge i 
Sommeren 1807, især med Hensyn til Planternes Geographi. 
(Skandinav. Literatur Selskabs Skrifter. 1807. II. S. 389 
-420.) 

Enumeratio plantarum Horti botanici Hafniensis (Se oven 
for 1804). 

Historisk - kritiske Bemærkninger over Flora Danica. 
(Skandinav. Literatur Selsk. Skrifter. 1809. S. 308-54.) 

Bemærkninger om Aarsagerne til at vore indenlandske 
officinelle Planter ikke blive saa almindelig brugte, som man 
kunde vente og ønske, samt om Midlerne til at hæve de 
Hindringer, som standse denne Sags Fremme. (Olufsens 
oeconom. Annaler, 1809, Bd. XI, S. 118-138.) 

Medredaktør af -Journal for udenlandsk Literatur«. I. — 
Vn. Kbh. 1810-16. 4to. 

Om den svenske Naturforsker Daniel Rolander og Manu- 
script af hans Reise til Surinam. (Skandinav. Litt. Sel- 
skabs Skrifter. 1811. S. 457-494 og i Særtryk.) 

Om den kongelige botaniske Haves nærværende For- 
fatning og de Udvidelser og Forbedringer, den har erholdt i 
den sildigere Tid, samt om en udkommende Fortegnelse over 
dens Planter. (I .»Athene... 1813. L S. 101—131.) 

Hortus regius botanicus hafniensis, in usum tyronum et 
botanophilorum conscripsit J. W. Hornemann. Particula I — 
II. Hafniæ 1813-1815. 8. XIV. 995 p. (Hertil Supple- 
mentura 1—3. 1819—22). 

Bemærkninger om Vegetationen i Grønland samt om nogle 
der af Wormskjold og Giseke fundne sjeldne Planter. (I Ud- 
tog i Vidensk. Selsk. Oversigt fra 1ste Nov. 1815 — 31te 
Maj 1816, S. 7—10. — Om Grønlands Flora (Dansk Litt. 
Tid. 1832, S. 46-48). 

Om den mod Berberisbusken gjorte Beskyldning, at den 
skulde foraarsage Kornrust. (Olufsens nye oeconomiske 
Annaler. H. S. 241-272. I Særtryk, Kbh. 1816.) 

Tale i Anledning af Universitetets aarlige Reformations- 90 

fest, holdt i Nov. 1819 (oversat fra Latin i Rahbeks »He- 
speruso, Bd. I, S. :385-409). 

De indole plantarum Gnineensinni observationes, Pro- 
granima academicuni. 4to. Havniæ. 1819, 27 p. 

Rescension over H. C. Lyngbyes Tentamen Hydrophyto- 
logiæ J)auicæ. (Dansk Literatur-Tidende. 1819. No. 48, 49.) 

Supplenientiim Horti botanici Hafn. in usum tyronum 
etc. Hafniæ 1819-22. 

Om Martin Vahls F'ortjenester af Naturkyndigheden som 
Videnskabsmand og Lærer. (Videnskab. Selsk. Skrifter. L 
1824. S. 1-22. I Særtryk, Kbh. 1824. 4to.) 

Bemærkninger angaaende Forskjelligheden af Vegetationen 
i de danske Provindser. (Videnskab. Selskab. Afhandl. 
1820, 1. B., S. 1.^3—208. I Særtryk; Kjøbenhavu 1821. 
4to. (Dansk Litt. Tid. 1828. S. 221-24, 232-34). 

Dansk øconomisk Plantelære. 3. forøgede Oplag. Kjøben- 
havn 1821. XII. 1042 p., 2 tab. Fortsat med 2den Deel, 
1837). 

H. C. Orsted, J. W. Hornemann og J. Reinhardt. Tids- 
skrift for Naturvidenskaberne. 1 — 5. Bd. Med 3 Tavler. 
Kbh. 1822-28. 8. 

Om Universitetets botaniske Have. Ørsted, Hornemann, 
Reinhardts Tidsskr. f. Naturvidenskaberne. I. 1822. S. 64 
—85. 

Udtog af et Brev fra Provst Deinboll i Vadsoe i Fin- 
marken. (Ibid. S. 123—126). 

Hornemann og J. F. Schouw, Oversigt af Botanikens 
Fremskridt og Tilstand i dette Aarhundrede. (ibid. S. 127 
-191, S. 304—369.) 

Recension af J. F. Schouws Plantegeographi. (Dansk 
Literatur-Tidende. 1823. No. 21, 22, 23, 24.) 

Hornemann og J. F. Schouw, Oversigt af Botanikeus 
Fremskridt og Tilstand i dette Aarhundrede. (Ørsted, Horne- 
mann og Reinhardts Tidsskrift f. Naturvidenskaberne. II, 
1823, S. 1—42. HI. 1824. S. 105-131). 

Om Maaden, paa hvilken den nyfaldne Snes Mængde 
maales i den botaniske Have. Ibid. HI. 101—4. 

Udsigt over Linnés Levnet, efter hans egne nys frem- 
komne Optegnelser. (Nyt Aftenblad, 1824, No. 29, 30.) 

Anmærkning til foregaaende Notice (o: til Hofmans No- 
tice om Conferva zonatas Forvandling til Infusionsdyr). Ør- 
sted, Hornemann og Reinhardts Tidsskr. f. Naturvidenskaberne, 
IV, 1826, S. 63-64. 

Udtog af et Brev fra Botanikeren H. Boj er paa Isle de 
France til Professor J, W. Hornemann. Dateret Port Louis 
paa Isle de France den 5to Febr. 1825. (ll>id. S. 263 — ^5.) 91 Nonienclatura Floræ Danicæ eiuendata cum indice syste- 
matico et alphabetico. 8to. Hafiiiæ 1827. XXVIII, 214 S. 

Om Fucus buccinalis Linnæi. (Kgl. Danske Vidensk. 
SeJsk.AfhandK III, 1828; S. 379—90, med 1 Kobbertavle.) 

Recension af Schumachers Beskrivelse af Guineiske 
Planter (Maanedsskr. f. Litt. I, 315—22). 

Fortale til R. Rothes Udtog af en Dagbog over Gart- 
neri. Kbh. 1828. 

Om de tydske Naturforskeres og Lægers Forsamling i 
Berlin i September 1828, især med Hensyn til Botanikernes 
Deltagelse deri. (I Rahbeks »TritogeniaH , Bd. II, 1828, S. 
140-172. I Særtryk, Kbh. 1829). 

Nekrolog af Frederik Ludvig Holbøll (Dansk Literatur- 
Tidende, 1829, No. 8, S. 125—28; aftrykt i Havetidende, I, 
77-80). 

Mindetale, holden i det Kongl. Landhuusholdningsselskab 
d. 30. Decbr. 1829 over afdøde Geheime-Statsminister Ove 
Malling (Nye landoeconomiske Tidender, Bd. VII, S. 408 — 
430. I Særtryk, Kbh. 1830). 

Medredaktør af Maanedsskrift for Literatur, Bd. I — XX. 
Kbh, 1827—28. 

Fortale til L. Meyers tydske Oversættelse af C. A. 
Agardhs Lærebog i Botaniken. I. Afd. Kbh. 1831. 

Bemærkninger om 33. Hæfte af Flora Danica. (Dansk 
Litt. Tid. 1830. 52—53.) — Om det 35. Hæfte. Ibid. 

1833. 61. 

[Sang afsjungen i Charlottenlund Skov d. 26de April 

1834, da Etatsraad Hornemann foretog den første botaniske 
Excursion, af Christian Winther. Dansk Ugeskrift, V. 
1834. 51.] 

Necrolog over afdøde botanisk Gartner Holbøll. (Lite- 
ratur-Tidende, og Have-Tidende. I, S. 77-80.) 

Om de indenlandske Plante anvendte som Ziirplanter. 
(Havetidende, 1836, II, S. 167—192.) 

Anmeldelse af O. J. N. Mørchs »Kort Anvisning til at 
ordne Træer« osv. (Have-Tidende, V, 85-91). 

Beretning om det 37te Hefte af Flora Danica. (Oversigt 
ov. d. K. D. Vidensk. Selsk. Forhandl., Skrivterne Bd. 6, 
1837, S. CVI CVII.) 

Dansk oeconomisk Plantelære. 2. Del. 1837. 

Om Flora Danica. Krøyers Naturhist. Tidsskrift, I, S. 
105-137, og 417 — 475. — Over de Flora Danica; uit het 
oorspronkeligk deensch overgezet door G. Ph. F. Groshans. 
Leiden 1838. 8. (Særtryk af Tijdschrift voor Nat. Gesch. 
en Physiol.) 

Om de danske, norske og holstenske Botanikere og 
Botanikens Yndere, som have nydt den Ære, at deres Navne 92 ere blevne tillagte Planteslægter til Erindring om dem. Ibid, 
550-595. 

Anmæl(jelse af »Planternes Sygdomme«, oversat ved S. 
Drejer (Halds Tidsskrift f. Landoéc, Ny Række, Bd. 11, S. 
300—309). 

Anmældelse af Drejers »iVnvisning til at kjende de 
danske Foderurter« (Maanedsskrift for Literatur. Bd. XIX, 
235-42). 

Anmældelse af Drejers »Flora excursoria Hafniensis« 
(Maanedsskrift for Literatur. Bd. XX, 373—404). 

Forsøg til en Fortegnelse over de vildvoxende, men i 
ældre Tider indførte Planter i Danmark, samt om dem, hvis 
Oprindelse er uvis. (Krøyers Naturhist. Tidsskr., II, S. 639 
—650. III, 59-84 og 118-206.) 

Af Hornemann tindes mange Recensioner i Journ. f. udeni, 
Literatur I — Vil og Maanedsskrift f. Literatur I— XX. Re- 
censioner i Phys. medie. chir. Bibliothek 1 — XVIII osv., i 
»Lærde Efterretninger« f. Ex. 1808. No. 6, 47, 49, og i 
Dansk Literaturtidende. Peder Kofod Anker Schousboe. 

F. i Ronne 17G6. Student 1785. Studerede Naturhistorie og 
holdt Forelæsnmger i den botaniske Have. 1791—94 en botanisk 
Rejse til Spanien og Marokko. -}| 1800 Konsul (1821 General- 
konsul) i Marokko. -;- 1832 i Tanger. (Schombom Schum., do. Willd.) 

Iagttagelser over Vextriget i Marokko^ samlede paa en 
Rejse i Aarene 1791—93. 1ste Stykke, m. 7 Kb. (Vidensk. 
Selsk. Skrifter for 1800, 1. D., I.'H., S. 1—204 og i Sær- 
tryk.) 

[Beobachtungen iiber das Gewiichsreich in Marokko, 
gesammelt auf einer Reise in den Jahren 1791— 93. J.Theil. 
Aus dem Dånischen von J. Ambr. Markussen. Kopenh. u, 
Leipzig. 1801. 8. XVI. 186 p., 2 tab.] 

[Observations sur le regne végétal au Maroc jiar P. K. 
A. Schousboe , assesseur au college general d'agriculture, 
commerce et industrie. Edition frangaise-latine, établie 
d'aprés Tédition danoise-latine de Copenhague (1800) par le 
Dr. E. L. Bert herand. Et augmentée de la synonymie 
actuelle par M. le Professeur J. Lange. Paris. 1874. 8.] 

Om arabisk Gummi som Handelsvare (i Anledning af 
Borgeren Suediani's Bemærkninger herover. Bulletin des 
Sciences, No. 8, 1797). (Rafns Phys.-oecunom. og medico- 
chir. Bibliothek, 1799, XV, 178-185.) 

Bidrag til Kundskab om Gummi-Sandarak. (Samme- 
steds, 209 — 215). Oversat paa Fransk. 

Om de Planter, hvoraf de ældste Folk i Europa have 93 betjent sig for at forgifte deres Pile; ved C. de Coquebert. 
Oversat med Anmærkninger. (Sammesteds, 332 — 39). 

Udtog af en Afhandling, som indeholder Forsøg, Under- 
søgelser og Iagttagelser over Alraetræerne, afBoucher (Over- 
sat i Phys. oecon. og medico-chir. Bibliothek, XVII, 256 — 
259). 

Afhandling om Brand i Kornet og dens Syre, af Chan- 
tran. (Oversat, sammesteds, S. 259 — 60 ) 

Decandolles Forsøg om Lysets Indflydelse paa nogle 
Vexter. (Nyt Bibi. f. Phys. I. 1801. 276—81.) 

Vigtigheden af Naturvidenskabernes almindelige Ud- 
bredelse. (»For Sandhed«, III, 2. II.) 

Heiirich Steffens. 

F. i Stavanger | 1773. Student 1790. Lod sig 1704 exaniinerc 
af Naturhistorie-Selskabet; Mineralogisk Eejse i Norge 1704. 
17^6—1708 Privatdocent i Naturhistorie xed Universitetet i Kiel. 
Disputerede for Doktorgraden ^ 1707. Opholdt sig derefter mest 
i Udiandet : som Professor i Mineralogi i Halle. i Physik og filosofisk 
Naturvidenskab i Breslau, i Naturvidenskaben i Berlin, y i Berlin 
V 1845. {Skffensia Kth.) 

Udkast til en Lærebog i Botaniken af C. L. Wildenow. 
Over{>åt efter den tydske Udgave og forøget med Anmærk- 
ninger og et Tillæg om Botanikens Skjæbne i Danmark. 
Kbh. 1794, m. 8 Kobb. og 1 Farvetabel. 

Friedricli Ekkard. 

F. i Fridrichsort 1744. Amanuensis ved Bibliotheket i Gottingen 
1775—81, og 1784—1814 ansat v. d. kgl. Bibhothek i Kjo- 
benhavn. 

Haandbog over almeennyttig Naturkundskab, saavel til 
daglig Brug for Kundskabs-Elskere, som for Ungdoms Lærere. 
1. Deel: Mineral- og Væxtrigerne. Kbh. 1795. 

Haus Møller. 

F. i Stoustrup ved Fredericia jj 1736. Student 1758. Studerede 
Medicin og rejste til Paris og London, og senere paa ny til Eng- 
land, Frankrig, Holland, Tyskland. 1771 Dr. med. ved Kjøben- 
havns Universitet. Levede som Læge i Norge. -J- 1796. 

April Maaneds Flora. (pHermoder«. Christiania 1795.) 
En botanisk Sommer i Norge, med Anviisning til at lære 
Botaniken, og Anmærkninger over Planternes Brug i Læge- 
videnskaben og Oeconomien. (1 »Hermoder«, III, S. 42 — 67; 
IV, 41—70; V, 1—14, 89-98. Christiania 1795.) 94 Beretning om nogle ulykkelige Huscurer og om nogle 
hos os voxende giftige Planter. (Topograph. Journal, 2. 
Hæfte, 108—27.) 

Om Rensdyrmosen til Brød. (Sst., 7. Hæfte, 108—18.) 

Nicolai Tychsen. 

F. i Tonder 1751. Tog 1781 Exanien chemicum et phaimaceu- 
ticiim. 1788—1800 Apotheker i Kongsberg. Flyttede 1800 til 
Kjøbenhavn og anlagde Hjorteapotheket. y 1804. 

Skrev en hel Del oekonomiske og farmacevtiske Afhand- 
linger, f. Ex. : Forsøg med Islandsk Geitnaskovs, Lichen 
proboscideus, og Rensmos, Lichen rangiterinus, i Henseende 
til deres opløselige nærende og farvende Bestanddele. (Natur- 
historie- Selsk. Skrivter, IV, 2, 133.) 

I det norske Videnskab. Selsk. Skr. : Om norsk Rha- 
barber og dens Nytte til Farvning; i N. Saml. 1, 69—82; 
Forsøg med den Syre, hvilken Bladstilkene af Rheum pal- 
raatum indeholde; Sst. S. bo— 90. 

Sammenlignende Forsøg mellem lichen islandicus og' 
lichen nivalis. (Danske Vid. Selsk. Skr. , Ny Saml. V, 
372—90.) 

Hans Guldberg Sveistrnp. 

F. i Ringsted 1770. Student 1788. Cand. juris 1702. 1793— 
96 Huslærer paa Strandmøllen hos Drewsen. Levede senere i 
Kjobenhavn som Literat og Translatør. Blev 1813 — 14 Notarius 
publicus i Bergen, y i Slagelse 1824. 

Breve over Naturhistorien. (Iris og Hebe , 1796 , I, 
378—88.) 

Om Planternes Fornemmelse. (Iris og Flebe, 1796, H, 
264-80.) 

Liden underjordisk Urtebog, forfattet af Niels den Anden 
og oversat af Magister Phalæna. Kbh. 1798. 8. 

Martin Gottlob Schaffer. 

F. i Kjobenhavn 1745. Blev 1801 Forst-Flantageinspektør. 

Anviisning til Skovdyrkningen og Plantagevæsenet i 
Danmark, efter Burgsdorf, oversat og omarbejdet af Schaffer, 
forsynet med Anmærkninger at E. Viborg. 8. Kjøbenhavn 
1798. 

Johan Christian Schønhejder. 

F. i Kjøbenhavn 1742. Fr^rst i Kjobenhavn. senere Biskop i 
Trondhjem. y 1803. 95 Planternes Liv betragtet i Bladenes, Stilkenes og Stam- 
mens Næringsorganer og Bevægelighed. (Nyeste Saml. af 
det Kgl. Norske Vid. Selsk. Skr. 1799. 183—202.) 

Frederik Christian Kielsen. 

F. I 1774 i Kjobenhavn. 1790 Student fra Helsing-ør. Lærer i 
Naturhistorie ved Rorgerdydskolen, Efterslæg'tskolen og; Metropolitan- 
skolen indtil 1819 (Overlærer 1812). Bosat som Pensionist fra 
1319 — 1833 i Vordingborg-, derefter i Kjobenhavn. y ^f 1850. 

Naturhistorie for Ungdommen, til Brug i Skoler og ved 
privatundervisning, af C. Ph. Funcke. 2det Oplag, gjennem- 
seet og forøget af F. Chr. Kielsen. Kbh. 1799. 

Samme Bog. 3. Opl., sst. 1801; 4. OpL, sst. 1812; 5. 
Oplag, sst 1817. 6te Opl., sst. 1841. 7de Opl., sst. 1852. 

Aug. Jo. Geo. Batsch's Botanik for Fruentimmer og 
Planteyndere, som ikke ere Lærde. Oversat efter den anden 
tydske Udgave, og forøget med Anmærkninger af Fr. Chr. 
Kielsen. Med 4 Kobbere. Kbh. 1801. 8. 

Carl Phil. Funcke, Naturhistorie Og Technologie for 
Lærere i Skoler og for dem, som ynde disse Videnskaber; 
3die Bd., som tillige indeholder Forbedringer og Tillæg til 
de tvende første, og alphabetisk Register over alle tre Bind. 
Oversat af det Tydske, etter den 3die forbedrede Udg. og 
forøget med Anmærkninger af Fr. Chr. Kielsen. Kbh. 1801. 

Til Medlemmerne af Elfterslægtselskabet, i Anledning af 
Prof. SchoAvs Indbydelse. Kbh. 1803. 

Forsøg til en Lærebog i Naturhistorien til Brug for 
Skoler. 1. Hæfte indeholdende Dyrlæren. Kbh. 1802. —2. 
Hæfte indeholdende Plantelæren. Sst. 1803. — 3. Hæfte, 
indeholdende Minerallæren, tilligemed et Register over alle 
tre Hæfter. Sst. 1803. [Under én Titel, Kbh. 1804]. 

Samme Bog i 2. Opl, 1.-2. Hæfte. Kbh. 1812. 3. 
Hæfte, Kbh. 1815. 

Den kjøbenhavnske Flora, eller Fortegnelse over Planterne 
med tydelige Befrugtningsdele, som voxe vildt omkring Kjo- 
benhavn, af C. F. Schumacher, oversat af det Latinske og 
forøget med de danske Trivielnavne, samt et Register. Kjo- 
benhavn 1804. 

Lærebog i Naturhistorien for Begyndere. Kjobenhavn 
1807. 

Samme Bog, 2det Opl., sst. 1812; 3die Opl., sst. 1820. 

Forberedelse til Plantelæren, eller Anviisning til at 
kjende, samle og tørre Planter. Kjøbenhavn 1819. 

Nøglen til det Linneiske System. En Tabel. Fol. 

Hertil kan bedst knyttes folgende Værker, hvis Forfattere jeg 
ikke kjender: 9é Ledetraad ved Børns forste Underviisning i Naturhistorien. 
Oversat af det Tydske Kbh. 1795. 

Tavler til Funkes Naturhistorie, uied rorklaring'. 4. 

Oluf Christian Olufsen. 

F. i Viborg 1764. Professor i Statsokononii ved Kjøbenhavns 
Universitet, f 1827. 

Udgav Okonomiske Annaler (1 — XII, 1797 — 1810), hvori 
en hel Del botaniske Artikler. Af Oversættelser o. 1. uden 
Navn eller Artikler af andre end de niere bekjendte Botanikere 
kunne anføres: Om Rodpodning; efter Kruse i Weimar (11. 
1799, S. 45); Tillæg hertil eft. Sickler, S. 56. — Sygdom i 
Kartofler (eft. Pryce ; 11. 3.->4). — Planternes Næringsstof 
(IV. 1804. 287); Oxygeneret Kogsaltsyres indvirkning paa 
Vegetationen (IV. 302). Berberissens Virkning paa Sæden, 
af Heiberg (V. 1805, S. 9). — Planternes Næring og Jordens 
Frugtbarhed (eft. Kames ved Begtrup, V. 18). * — En Op- 
dagelse i Planteriget af Pastor Junge i Bloustrød (VI. 1805. 
347 ; Kritik heraf i Litteraturtid. 1811, p. 279). — Aarsagen 
til Rugens Misvæxt af Junge (VII, 18U6. 11). — Hornemanns 
F'orsøg til en dansk-økonomisk Plantelære (VIII. 1806. 113). 
— En ny Art Kaal (IX, 1807, 80). — Hesperis matronalis 
af Paludan (IX. 196). — Bidrag til Kundskab om visse 
Vexters Skadelighed for andre i Nærheden staaende (IX, 
1807, 279). — Forsøg for at opdage, om Brand i Hvede er 
smittende, af Schøler (X. 1807. 346). — Rodkopulering (XI. 
1809. 245). — Bemærkninger til at berigtige Landalmuens 
Mening om Sædarternes Forvandling og Planternes Selv- 
avling; af Olufsen (XI. 297). — Om vore Kornarters natur- 
lige Voxesteder, af Olufsen (XII. 1810. 212). — Iagttagelser 
over Muldjorden (XII. 214). — Den In'andige Hvedes kemiske 
Beskatienhed (XH. 227). Meeldug og Honningdug (XH. 233). 

I Nye Oekonomiske Annaler (I— V, 1812 — 20): Viingiæring 
ved melstofholdende Legemer, af Maschmann (III. 1816. 241). 
Kornarternes ældste Historie, af Link (IV. 1817. 246j. 

Lærebog i den danske Landoeconomie. Kjøbh. 1805. — 
2. Udg. 1814. 

Abraham og Salomon Soldin. 

Boghandlere i Kjobenhavn. 

Den danske Flora, eller naturlige Afbildninger af danske 
Planter. Indeholdende en Samling at de almindeligste Mark- 
blomster, som voxe vildt i Egnen omkring Kjøbenhavn. Ud- 
givet af A. et S. Soldin. Kbh. 1807. 4to. Med 40 Tavl. — 9t Samrae har ogsaa Titelen: Botanisk Billedbog for Ung- 
dommen. 1—4 Hefte. Kbh. 1807. 4. 

Niels Hofman Bang. 

F. I 1776 i Vejle. Student fra Nyborg 1793. 1797 med Martin 
Valil paa en botanisk Rejse i Danmark. Fra Efteraar 1797 — 
Marts 1800 i Udlandet (Tyskland, sydl. Frankrig, Pyrenæerne). 
Fra Maj 1800 paa Rejse i Norge. Fra 1801 Besidder af Stam- 
huset Hofmansgave. Underviste Lyngbye 1812 — 17. 1816 en 
Rejse til Norge med Lyngbye. 1837 Rejse til Bøhmen, og i 1838 
til Schweiz, y ^ 1855 paa Hofmansgave. (Biografi ved Lieb- 
mann ; se denne 1855.) {Bangia Lyngbye). 

To Breve til Schrader af botanisk Indhold. (Schraders 
Botan. Journal for 1799.) 

Anraældelse i »Dansk Litteratur-Tidende« af J. W. 
Hornemann's Hortus regius botanicus. Hafniensis. (1814, 
No. 17). 

De usu Confervarum in oeconomia naturæ. 8. Hauniæ 
1818. Accedit tabula col. (Anm. i K. Sprengels neue 
Entdeck. I.) 

Om Confervernes Nytte i Naturens Husholdning. (Viden- 
skabernes Selsk. Skrivter II. Bd. , S. 207—20, m. 1 Tav. 
I Særtryk. — Se Dansk Litteraturtidende. 1828. 233-34). 

Anmældelse i »Dansk Litteratur-Tidende« (1819, No. 
48 — 49) af H. C. Lyngbye's Tentamen Hydrophytologiæ 
Danicæ. 

Nogle Erfaringer om Planters pludselige Fremkomst, 
raeddeelte af Hofman-Bang, samt derved foranledigede Be- 
mærkninger om den saakaldte Generatio æquivoca, af J. F. 
Schouw. (Ørsted, Hornemann og Reinhardts Tidsskrift f. 
Naturvidenskaberne, I. 1822, S. 108—18). 

Skrivelse fra Proprietær Hofman til Professor Schouw, 
angaaende de paa det Inddæmmede ved Hofmansgave frem- 
komne Planter, tilligemed Anmærkninger af sidstnævnte. 
(Ørsted, Hornemann og Reinhardts Tidsskr. f. Naturviden- 
skaberne, H, 1823, 205—220.) 

Bemærkninger om Vegetationen paa det Inddæmmede 
ved Hofmansgave, i Aaret 1823. (Ørsted , Hornemann og 
Reinhardts Tidsskr. f. Naturvidenskaberne. HL 1824, S. 
290-301.) 

[Om Fiskearter, der findes paa Kysterne af det nordlige 
Fyen og i Odensefjord. 1823.] 

Notice om Conferva zonatas Forvandling til Infu- 
sions-Dyr; med 1 Tavle. (Ørsted, Hornemann og Reinhardts 
Tidsskr. f. Naturvidenskaberne, IV, 1826, S. 60—62; jvfr. 
sst. S. 63—64.) 

Bot. tidsskr. bind 12. .Tourn d. hol, (om« XH. 7 98 Bidrag til Kundskaben om de fossile Levninger af 
Forverdenens Dyr og Planter, som findes i Fyen. (Ørsted, 
Hornemann og Reinhardts Tidsskr. f. Naturvidenskaben, V, 
223—42.) 

Udtog af en Skrivelse, dat. Hofmansgave 16. Jan. 1828, 
ibid. 298-307. 

Hans Christian Lyngby. Nekrolog. (Krøyers Naturhist. 
Tidsskr., II, S. 1-7.) 

Mange Bidrag til Flora Danica fra 1799—1852. 

Bidrag til Prof. J. Langes : Danske Flora, 1ste Udgave. 

Botaniske Anmældelser i Literaturtidenden. 

Jørgen Landt. 

Forsøg til en Beskrivelse over Færøerne. Med 1 Kort 
og 2, Kobbertavler. Kbh. 1800. 8. 

Mathias Hager up. 

F, i Trondhjems Stift 1765. Sproglærer, senere ExpeditionS'. 
Sekretær ved den norske Statsraadsafdeling i Stockholm. 

Oversatte: Will. Forsyth, Iagttagelser angaaende Syg- 
domme, Saar og andre Beskadigelser paa alle Arter Træer 
saavel Frugttræer som Skovtræer, tilligemed en egen Maade 
at læge dem paa. Kbh. 1801. 8. 

Friedrich Weber. 

F. 1781. Professor botanices i Kiel. ^ i Kiel 1823. [Webera 
Hedw.) 

Fr. Weber und D. M. H. Mohr: Handbuch der Einlei- 
tung in das Studium der kryptogamischen Ge\våchse. Prak- 
tischer Theil. 1ste Abtheilung. Deutsehlands Filices , Musci 
frondosi et hepatici. — Ogsaa under Titel: Botaniches 
Taschenbuch osv. 

Botanische Briefe an Herrn Prof. Kurt Sprengel zu 
Halle; Fin Anhang zu seiner Einleitung in das Studium der 
kryptogamischen Gewachse. Kiel 1804. 8. Hl p. 

Weber und Daniel Matthias Heinrich Mohr. Naturhistorische 
Reise durch einen Theil Schwedens. Gottingen. 1804. 8. 
207 p., 3 tab. 

Beitrage zur Naturkunde. In Verbindung mit ihren 
Freunden verfasst und herausgegeben. Kiel 1805 — 10. 2. Bd. 
8. (I: 1805. VIII., 356 p., 7 tab; II: 1810. VI. 400 p., 
4 tab.) 

Botanisches Taschenbuch auf das Jahr 1807. Deutsch- 
lands kryptogamische Gewachse. I. Filices, musci frondosi 
et hepatici. Kiel 1807. 12. XLVL 509 p., 12 tab. 99 Hortus Kiliensis ; oder Verzeichniss der Pflanzen, welche 
im botanischen Garten in Kiel 1822 gezogen werden. Kiel 
1822. 8. XII, 113 p. 

Tabula exhibens calyptratarum operculatarum sive mus- 
corum frondosorum genera. Kiliæ 1813. Fol. 

Historia muscorum hepaticorum Prodromus. Kiliæ 1815. 
8. 160 p. 

Daniel Matthias Heinrich Mohr. 

F. i Quickborn ved Pinneberg. Adjunkt r. Kiels Universitet. -|- i 
Kiel 1808. {Mohria Sw.) 

Observationes botanicæ, quibus plantarum cryptogania- 
rum ordines, genera et species illustrare conatus est. Kiliæ 
1803. 8. 45 p. 

Volradt Augustin Ohdrup. 

F. i Kjøbenhavn. Student 1796. Studerede Medicin. ^ 1810. 

Descriptio plantarum ofticinalium in Sælandia nascentium. 
Particula I. Havniæ 1802. 8. 

Begyndelses-Grunde af Botanikken, til Brug for de høiere 
Klasser i Skolerne, med et tilføiet Anbang om de inden- 
landske giftige Planter af V. A. Obdrup, Stud. medi^inæ. 
Kjøbenh. 1803. 8. 78 S. 

Christian Ernst Heltzen. 

F. i Kjøbenhavn. Overbergamtsassessor, senere Berghauptmand 
nordenfjelds. 

Underretning om Urter, Græs- og Lav- eller Mossarter, 
anvendelige i Nødsfald til Menneskers Føde. Trondbiem 
1803. 

Martin Richard Flor. 

F. 1772 paa Tliorseng. Student fra Odense 1790. 1801 Lærer 
i Naturhistorie i Christiania. 1817 Lektor ved Christiania Uni- 
versitets botaniske Have. -J- 1820. 

Nogle Tvivl og Indvendinger imod Naturhistoriens Stu- 
dium og imod dens Anvendelse som Læregjenstand i Skolerne; 
Et Program. Christiania 1805. 4. 

Naturvidenskabens Hjelp for Norge i den fødetrange 
Sommer 1808. Et Skoleprogram. Christiania 1810. 4. 

Bidrag til Kundskab om Naturvidenskabernes Fremskridt 
i Norge. Et Skoleprogram. Christiania 1813. 4. 

Udgav 1816 en forøget og omarbejdet Udgave af Funkes 
Naturhistorie for Begyndere. 100 Ledetraad for Begyndere til Kundskab om de alminde- 
lige phanerogame Planter i Norge. Christiania 1817. 8. 

Systematisk Charakteristik over de i Christiania Omejin 
vildvoxende Planter, som have tydelige Blomster eller de 
Phanerogame. Et Indbydelsesskritt til den offentlige Examen 
i Christiania Cathedralskole. Christiania 1817. 8. 92 p. 

Systematisk Charakteristik over nogle Lægedomsplanter. 
Et Indbydelsesskrift. Christiania 1819. 

Skrev desuden økonomiske ilfhandlinger , f. Ex. om 
Tobaksavl, 1810. 

Loreiits Bynch. 

F. i Kjobenhavn. Blev 1787 Præst (paa Anholt), 

Noget om Plante- og Havevæsenet fordum. (Iris og 
Hebe, 1804. II. S. 97—142; 1805, II, 193-243). 

Gregers Otto Bruun Begtrup. 

F. 1769. Student 1787. Dr. phil. (i Kiel) 1795. Fra 1801 
Professor i Landøkonomien ved Kjøbenhavns Universitet. -J- ^^ 1841. 

Skrev en Mængde landøkonomiske Afhandlinger (se 
Nyerup og Krafts Lexicon, p. 50), f. Ex. om Tobaksplantning, 
Om Valmuens Dyrkning, om oliegivende Planters Dyrkning, osv. 

Om Planternes Næring og Jordens Frugtbarhed ; oversat 
efter Kames af G. Begtrup. (Olufsens Oecon. Annaler, V. 
1805; 18-51.) 

Peter Thouning. 

F. i Kjøbenhavn -j^j, 1775. Student 1794. Studerede Naturhistorie og 
Lægevidenskab. Gjorde i Følge kgl. Resolution en botanisk Rejse til 
dansk Guinea, især for at finde Fai-veplanter , i Aarene 1799 — 
1803. Havde forskjellige praktiske Hværv. 2_4 1829 Med- 
direktør for det kongl. naturhist. Museum. j '-f J 848 i Kjøben- 
havn som Konferensraad. — {Thonningia Vahl.) 

Medudgiver af: Martini Vahlii Knumeratio plantarum, 
vel ab aliis v. ab ipso observatarum etc. Vol. II; Hauniæ 
1806. 

Medudgiver (med Tønder Lund) af Vahls Eclogæ Ame- 
ricanæ ; fascic. III. Hauniæ 1807, cum tab. XXI — XXX. 

De af ham samlede Guineiske Planter beskreves af 
Schumacher (se denne. Se ogsaa P. Ascherson, Botanisch- 
ethnographisciie Notizen aus Guinea, i Zeitschr. f. Ethno- 
logie. 1879). 

Med Hornemann og Rathke Udgiver af Vahls Symbolæ 
botanicæ Tom. III, Hafn. 1814. 101 Johan Daniel Herholdf. 

F. V^ 1764 i Aabenraa. Læge. Fra 1805 Professor ved Univer- 
sitetet, f 1846. 

De officinelle Lægemidler af Planteriget, som voxe vildt 
eller kunne dyrkes i de danske Stater, ordnede efter de for- 
skjellige Aarstider, paa hvilke de indsamles. Af C. F. Schu- 
macher og J. D. Herholdt. Kbh. 1808. st. 4o. (Hertil Stepb. 
Hegers Herbarium pharmaceuticum; se Heger.) 

Bidrag til Apothekerkonstens og Medicinaltaxteas Historie 
i Danmark. (Skandin. Litter. Selsk. Skrifter 1811, S. 137 
-264.) 

Physiologiske Betragtninger over Forskjellen imellem 
Planten, Dyret og Mennesket, i Henseende til Instinct, Sands 
og Intelligents. 1ste Afdeling. (Skand. Lit. Selsk. Skr. XXII, 
1827, S. 173-324; særskilt, Kbh. 1827). Oversat paa 
Tysk: Physiologische Betrachtungen tiber den Unterschied der 
Pflanze, des Thieres und des Menschen etc. Copenhagen 
1830. 

Magnus Stephensen. 

F. paa Island 1762. Konferens raad, Dr. juris ved Kjobenhavns 
Universitet, Justitiarius i Islands Overret, ni. ni. y 1833. 

Hugvekia til godra Innbiia a Islandi. Kaupmanahofn. 
1808. 8. 

De til Menniske-føde i Island brugelige Tangarter og i 
Særdeleshed Søl, botanisk oeconomisk beskrevne ved Magnus 
Stephensen (Landhuusholdnings-Selskabets Skrifter, Ny Sam- 
ling, Bd. I, S. 487—520; med 4 col. pi. — I Særtryk. 
Kjøbenhavn 1808.) 

1809 Anonymt. 

Catalogus herbarii L Ryani M. D. Hafn. 1809 (se 
Bibliotheca danica). 

Johann Christian Wilhelm Wendt. 

F. i Egernforde 1778. Kirurgisk Examen 1802. Medicinsk 
Embedsexamen 1804. Lærer ved Veterinairskolen 1802 — 1806. 
Senere Regimentskirurg, Overmedikus ved Alm. Hospital, Professor 
ni, ra. -p i Kjøbenhavn i 1838. 

Anviisning til at indsamle, tørre og conservere de i 
Danmark og Norge vildtvoxende og dyrkede medicinske 
Planter og Plantedele, ved J. C. W. Wendt. Kbh. 1810. 8. 

2det forbedrede og forøgede Oplag heraf, Kbh. 1812. 
XVI. 184 p. Oversat paa Svensk 1816. 

Forsøg anstillede med Tangaske, og om sammes An- 102 vendelse som Soda (Efterretninger fra Selskabet for inden- 
Jandsk KuDstflid, II, 159-63). 

Noget om Thee og Thee-Surrogater. (Ssted. 414—40), 
og i Særtryk 1815. 

Om Salep-Roden og dens Surrogater. Med 3 Afbild- 
ninger i Steentryk. Kbh. 1820. 

• Historiske og chemiske Bidrag til Kundskab om enkelte 
Lægemidler af Slægten Euphorbia. 8. 52 p. Kjøbenhavu 
1823. (Oversat paa Tysk 1825.) 

Christian Ditlev Frederik Greve af Reventlow 

til Grevskabet Cliristianssæde. F. y 1748. G eheime- Stats- 
minister, f 11 Oct. 1826. 

Formeentlige Resultater af endeel fortsatte Undersøgelser 
angaaende Indflydelsen af Træernes gjensidige Afstand paa 
deres mere eller mindre fordeelagtige Vegetation. Af Ge- 
heime-Statsminister, Greve af Reventlow. (Kgl. Danske 
Vidensk. Selsk. Skrivter f. 1811 og 1812, Bd. 6., 3. H., 
S. 1-24. 

Forslag til en forbedret Skovdrift grundet paa Under- 
søgelser over Træernes Vegetation i Danmarks og Slesvigs 
Skove. Udgivet paa hans Sønnedatter, Lehnsgrevinde B. 
Reventlow's Foranstaltning af W. Gyldenfeldt. Kbh. 1879. 
4. 206 S. [Christen Smitli.] 

F. i Drammen 17. Oct. 1785. Student fra Kougfeberg. Studerede 
Medicin. Blev Reservelæge paa Frederiks Hospital. Berejste 1807 
Norge i Følge med Hornemann. Professor i Botanik ved Christiania 
Universitet. Botanisk Kejse i Norge 1812 og til England 1814. 
Rejste 1815 med Leop. v. Buch til de kanariske Oer. -y -~- 1816 
paa Kongefloden. 

Bemærkninger om nogle norske medicinske Fjældplanter. 
(Topograph. statist. Samlinger, udg. af d. kgl. Selskab for 
Norges Vel. II. Bd., 2. 1812. 

En kort Skizze af hans sidste Rejse i Norge i Sommeren 
1813. (Sst.) 

Dagbog paa en Rejse til Congo i Afrika. Christiania 
1819. 8. XVIII. 164 p. (Ogsaa publiceret i: Narrative of 
an Expedition to explore the river Zaire, usually cailed the 
Congo, in South x\frica in 1816, under the direction of Capt. 
J. K. Tuckey. London 1818. 4.) 

Frederik Ludvig Holbøll. 

F. [^ 1765 paa Frydenlund i Sjælland. Slotsforvalter og Gartner 
paa Frydenlund 1788, Gartner ved Universitetets botaniske Have 103 1793—1829. Udenlandsrejser fra 1793 — 1794. f ^o 1829. 
' (»HolbøUian Wallich.) 

Bidrag til J. W. Hornemanns »Danske oeconomiske 
Plantelære« og til sammes »Hortus regius Hafnieusis«, f. Ex. 
Inddelingen af Silenerne efter Frøet (se Hort. botan. 
Hafn. I, 419). 

Oversatte Unzers Afhandl, om Skovplantning og Christs 
og Vothmans Havebøger, som han berigede med Anmærk- 
ninger. 

Morten Wormskjold. 

F. ij6 1783 i Kjobenhavn. Student 1801. Cand. juris 1805. 
Botanisk Rejse med Hornemann og C. Smitli i Norge 1807. 1808 
Sekondlieutenant. 1812 — 1814 naturhistorisk Rejse til Grenland. 
1815 — 1819 med Kotzebues Jordomsejlings-Expedition (tilbragte 2 
Aar paa Kamschatka). y J^ 1845 paa Gauno. {Wormskjoklia 
Spreng.) 

Breve fra ham, dat. Godthaab d. 6. Sept. 1812. (Athene 
1813, I. p. 77—85.) 

Bidrag til Flora Danica, fase. 26 ff. 

1812. Anonymt. 

Om Viinsteen-Lav (Lichen tartareus) og nogle andre 

Lavarter. Deres Voxested, Indsamlingstid og Tilberedelse 

til Farvestof. Med 1 illum. Kobbertavle. (Handels- og 
Industrie-Tidende 1812, No. 33. 4.) 

Peter Christian Meier. 

F. i Ditmarsken 1783. Skovrider i Kronborg Distrikt 1810; 
i det Odsherredske 1825. f 1827. 

Beschreibung des Tisvilder Flugsanddistrikts auf Seeland, 
seiner Diimpfung und der darauf unternommenen Holzkulturen. 
I A. Niemann's »i Vaterlåndische Waldberichte« I, 402 — 11, 
530—542. 

Jens Lassen Tommesen. 

F. paa Gaarden Birket i Vendsyssel 1771. Dansk Jurist. Birke- 
dommer paa Frijsenborg, -j- 1839 i Hammel. 

Bidrag til Berberissens Forsvar, bestaaende af en Brev- 
vexling foranlediget af Skolelærer og Kirkesanger Schølers 
Piece, om Berberissernes skadelige Indflydelse især paa 
Rugen, saa og Hammel Gaardmænds Ansøgning med Er- 
klæring og Bilage, samt andre Efterretninger. Udgivet og 
med Tillæg forsynet af Anton Frantz Just, Viborg 1814. 8, 104 Om Rust paa Rugen, (Halds Tidsskr. f. LandoekonomiL'. 
II. 1833. 368-378.) 

En Erfaring om Berberisser. (Nye landoekonomiske 
Tidender, IV, 252.) 

Nicolai Peter Schøler. 

F. i Øsby Soo-n (Haderslev Amt). 1794—99 paa Biaag-aards 
Seminarium. Skolelærer paa Frijsenborg fra 1797. 

Berberissernes skadelige Indflydelse, især paa Rugen. 
Aarhus 1813, 8. 15 S. 

Om at opdage Brand i Hvede. (Olufsens oeconom. An- 
naler X. 346-62.) 

Brev til Pastor B. F. Rønne, angaaende Brand i Hveden 
og andet mere. (Landoecon. Tid. IV. 24 — 26). 

En Afhandling om Berberissens skadelige Virkning paa 
Sæden. (Ibid. VIII. 289—336.) 

Forsøg og Erfaringer samt derpaa grundede Bemærk- 
ninger, betræffende Kornrust, Brand, Meeidrøie og Honning- 
dug. (Halds Tidsskr. f. Landoekon. IL 1833. 345—68.) - 
Andre landoekonomiske Artikler, se Ersl. Forfatter-Lex. 
II. 133. 

Hans Holck. 

F. 1766. Fra 1788 Degn og Skolelærer i Hesselager paa Fyn. 
t 1839. 

Nogle Bemærkninger om Rust paa Rugen. J.C.Iversens 
fyenske Avis 1814, No. 124, og i Kjøbenhavns Skilderi, 
1814, No. 77, i Udtog med tilføiede Bemærkninger i Halds 
Tidsskr, f. Landoeconomi, II, 65—69. 

Johan Christian Drewsen. 

F. paa Strandmøllen ved Kjobenhavn 1777. Formand, senere 
Præsident, for 1ste Agerdyrknings-Kommission , Formand for Kjo- 
benhavns Amts Landkomnmnalforening- , Rigsdagsmand osv. -J- i 
Kjobenhavn -/ 1851. 

Forfatter af mange landøkonomiske Artikler (Se Erslew 
Forfatterlex. og Suppl. I. 389), f. Ex.: 

Hvorfor er Tangasken skadelig for Vegetationen, og er 
det under alle Omstændigheder. (Landoec. Tid. VI. 1815, 
p. 200—14.) 

Om Oprindelsen til Kartoflernes Sygdom. (Almuevennen 
IV. No. 81-82.) 

Udgav »Landoeconomiske Tidender«, 1815—17; oversatte 
A. Thaers Grundsætninger for Landoeconomien , 1 — 3. Del, 
Kbh. 1816-17, 4to. osv. 105 
Nathauiel Wallicli (forhen Nathan Wolff). 

F. 'f 1786 i Kjøbenhavn. Student 1801. Tog Præliminær - 
examen 1802. Studerede Veterinærvidenskab, Medicin, Botanik. 
1806 Examen ved d kirurg. Akademi, f J 1806 Læge i Frederiks- 
nagor. I det engelsk-ostind. Kompagnies Tjeneste 1814. Directeur 
f. d. botaniske Have i Kalkutta fra 1815—1846 og gjorde som 
saadan mange Rejser i Nepal, Hindostan, Birma, Assam ; opholdt 
sig for sin Sundheds Skyld paa Cap 1842 -44. Æresdoktor ved 
Kjøbenhavns Universitet 1821. Boede i London fra 1847. f i 
Lendon -^ 1854. {Wallichia DC, do. Roxb., do. Reinw,) 

Doscriptions of 2 new Species of Sarcolobus and some 
other Indian piants. Cuni tab. aen. 4. (Asiatic researches. 
1816, XII, 56G-76. I Særtryk 4to.) 

Descriptions of some rare Indian piants. Read Febr. 
11 and June 3. 1818. (Asiatic researches, 1818, XIII. 4. 
d. 369—445, 13 tab.) 

An Account of a new species of a Camelia growing wild 
at Nepal. Read December 12. 1818. 4. (Asiatic Researches. 
Vol. 13), 

Flora Indica, or Descriptions of indian piants by the 
late William Roxburgh; ed. by William Carey to which 
are added descriptions of piants more recently discovered by 
N. Wallich. Vol. 1-2. Serampore 1820—1824. 8. 

Af et Brev fra Dr. N. Wallich, Directeur ved den bo- 
taniske Have i Calcutta, til Professor J. W. Hornemann, 
dat. Katmandu i Nepal d. 18. Juli 1821. (Ørsted, Hornemann 
og Reinhardts Tidsskr. f. Naturvidenskaben, I, 1822, S. 
257—264) 

Tentamen floræ Nepalensis illustratæ, consisting of bo- 
tanical descriptions and lithographic figures of select Nepal 
piants. Fase, I.— II. Calcutta et Serampore. 1824—26. 
Fol. 64 p., 50 tab. 

Description of the tree which produces the Nepal cam- 
phor wood and sassafras bark (Laurus glandulifera). (Trans- 
actions of the med. et phys. Society of Calcutta; Vol. I, 
1825. 45—54, med Afbiidn., PI. I.) 

Extract from a letter regarding a fragrant grass; 
addressed to the Secretary of the Medical Board, dated. 29. 
Octbr. 1824. (Sammesteds, p. 368—69). 

Neue botanische Entdeckungen im Reiche der Birmanen. 
(Geigers Magazin flir Pharm., 23. Bd., 1828, S. 3—5.) 

A numerical list of dried specimens of piants in the 
East-India Company's Museum collected under the super- 
intendence of Dr. Wallich, of the Company's botanic garden 
at Calcutta. London 1828. 306 pagg. Fol. max. (Tr)'kt i 
100 Exempl.) 106 On ginseng of Nepal (Transact. of the med. and phys. 
Soc. of Calcutta, vol. IV, 1829). 

Uber das neue Geschlecht Melanorrhoea und den Birma- 
sischen Firnissbaum; mit Bemerkungen iiber die Geschlechter, 
denen er an meisten ahnlich ist. (Archiv des Apotheker- 
vereins, Bd. 34, H. 2, 1830, S. 129-42.) 

Note zur les nouvelles découvertes botaniques faites 
dans les pays des Birmans. (Annales des sciences: Ire Sér.; 
XIV, 111.) 

Observations sur le nouveau genre Melanorrhoea ou 
arbre a vernis des Birmans, avec des remarques sur les 
genres dont il se rapproche. (Sammesteds, 438.) 

Plantæ Asiaticæ rariores; or descriptions and figures of 
a select number of unpublished East-Indian plant. Vol. I. 
—III. With 300 col. piates London, 1830—32. Im. fol. 
il: 1830. 15. 84 p., tab. 1—100. II: 1831. 86 p., tab. 101 
-200. III: 1832. VIII. 117 p., tab. 201-295, et Map of 
India, sign. 296—300.) (Se Maanedsskr. f. Litt. III. 1830, 
452-66 og VI. 1831). 

Dber eine neue Ginseng- Wurzel, Panax pseudoginseng. 
(Pharm. Centralblatt, Jahrg. 3, 1832, Bd. 1, S. 352—58, 
nebst.col. Abbild., Tab. 3.) 

Uber die Gentiana Chirata Hamilt. , Gentiana Chiragita 
Roxb. Flem. (Sstds. 2, S. 599—600.) 

Descriptions of some rare and curious piants (Trans- 
actions of the Medical and Physical Society of Calcutta. 
Vol, 7. 1834. 8.) 

Wachsthum des Bambusrohres (Frorieps Tagesberichte, 
1852, S. 24. (Se Bibi. univ. de Geneve, Oct. 1849.) 

Report on the Botanic Garden of Calcutta. (Calcutta 
Journal of Natural History; vol. II, 288—294.) 

Andre officielle Rapporter om samme Have. 

Description of two new Genera of Piants from Nepal. 
(Transactious of the Linn. Soc. of London, XIII, P. 2. S. 608. 

List of Indian woods collected. London. 8. 43 p. (Trans- 
actions of the Society of arts. Vol. XLVIII.) 

Sur les nouvelles dé convertes botaniques faites dans le 
pays des Birmans. (Ann. d. se. nat. 1. Sér. tom. 14, p. 111.) 

Christian Wilhelm Ritter. 

F. i Flensborg 1765. Læge. -J- i Flensborg efter 1819. 

Versuch einer Beschreibung der in den Herzogth. Schles- 
wig und Holstein und auf den angråntzenden Gebieten der 
freien Hanseestadte Hamburg und Liibeck wildwachsenden 
Pflanzen mit sichtbarer Bitithe. Tondern 1816. 8. 389 p. 

Versuch einer Beschreibung der in den Herzogthiimern 107 

Schleswig und Holstein und auf den angrantzenden Gebieten 
wildwachsenden Pflanzen aus der 24sten Klasze (Cryptogamen), 
deren Nutzen und Schaden bekannt ist , etc. Ein Anhang 
zu Schlesw.-Holst. Flora. Nebst einem Nachtrage zu letzterer. 
Augustenburg 1817. 8. 68 p., et appendix Floræ 17 p. 

Louis Charles Frederik de Coninck. 

F. 1779. Kjobmand. f i Paris 1852. (Ersiew, Forfatter-Lex. 
Suppl. I. 336). 

Fiorin-Græs eller Agrostis stolonifera. (Landoeconomiske 
Tidender, Bd. I, 239 50; III, 97-102 og 245-52. Kbh. 
1816. 8.) 

Cliristian Becli. 

F. 1766. Præst, f 1832. 

Bemærkninger over den røde Kløver og dens Afarter. 
(Landøk. Tid. VI, 1817, S. 63—74.) 

Joachim Frederik Schouw. 

F. i Kjobenhavn J 1789. Student 1808. Caiid. juris ^% 1811 
(I 1812 d. praktiske Del). Rejse i Norge 1812 (sammen med 
Chr. Smith). 1813 Underkancellist. Disputerede for Doktorgraden 
2^8 1816. Rejse til Tyskland, Italien og Frankrig 1816—1820. 
Privatdocent; derpaa ^^ 1821 extraord. Professor. f| 1823 
Medlem af Videnskab. Selskab. Rejse til Italien og Frankrig 
1829—30, og til Italien 1839-40. Direktør for d. botan. Have 
g 1841. Professor ordinar. fl 1845. -^ i Kjøbenhavn ?_8 1852. 
{Schomcia DC.) 

Dissertatio de sedibus plantarum originariis. Sectio 
prima. De pluribus cujusvis speciei individuis originariis 
statuendis (pro sumrais in philosophia honoribus). Havniæ 
1816. 8. 80 pagg. 

En Excursion til Monte Bolca og Campo di Fontana i 
det veronesiske Landskab (med Tillæg af C. Molbech). 
(Athene, Bd. IX, 1817, S. 220—29.) 

Einige Bemerkungen iiber zwei, die Pflanzengeographie 
betrefFende V^erke des Herrn von Humboldt. In einem 
Schreiben an den Hofrath Schrader (»Jahrbiicher der Ge- 
wachskunde, herausgegeben von K. Sprengel, A. H. Schrader 
und H. F. Link«, Bd. 1, H. 1, 1818). 

Skrivelse til Geheimeconferentsraad Biilow paa Sanderum- 
gaard, dateret Neapel, d. 16. Julii 1819. (Nyerups Magazin 
tor Rejseiagttagelser, Bd. I, S. 248 — 53.) 

L'ultima eruzioni dell'Etna; tråd. p. A. de Schoenberg 
i »Giornale enciclopedico di Napoli«. 1819. I Særtryk. 108 Observations météorologiques sur le mont Etna, tråd. 
du Danois par A. de Schønberg, i Pietets »Bibliothéque uni- 
verselle«, 1819, 34—43. I Særtryk. 

Schema til en Forelæsning over Klimatologien (1820— 21). 
1 Kvartblad. 

Schema til en systematisk Fremstilling af Plante-Geo- 
graphien eller Planternes Stedlære (Geographia plantarum s. 
Topologia plantarum). 8 Sider. 8vo. (Oversat paa Tysk i 
Sprengels «Neue Entdeckungena, Leipzig, 1821.) 

Recension i »Dansk Litteratur-Tidende«, 1821, No. 15, 
16, over J. E. Bode: »Om Vejrligets Forudsigelse, fordansket 
ved A. P. Meden«. 

Plan einer pflanzengeographischen Ubersicht von Italien 
und Sicilien. (Isis, 1821 og i Særtryk, 4., med 1 Tab. 1821). 
Oversat paa Italiensk. 

Botaniske Oplysninger, i Anledning af J. C. W. Wendt: 
Om Salep- Roden og densrSurrogater. (Bibliothek f. Læger, 
1821, S. 97—103; jvfr. S. 275—77.) 

Grundtræk til en almindelig Plantegeographie. Med fire 
Tavler. Kbh. 1822. 8. VIII. 463 p., 4 Kort. 

Recension i »Dansk Litteratur-Tidende«, 1822, No. 40, 
41 af Hornemanns »Dansk oecouomisk Plantelære«. 

Om Snelinien, især paa Himalaya-Bjergene og i Nær- 
heden af Æquator, efter Al. v, Humboldt. (Tidsskr. for 
Naturvidensk., I, 86—102.) 

Skizze til en sammenlignende Naturskildring af det nord- 
lige og sydlige Europa. (Skandinav. Litteratur-Selskabs 
Skrifter. XVIH. S. 83—164. I Særtryk, Kbh. 1822.) 

Nogle Erfaringer om Planters pludselige Fremkomst, 
meddeelte af Hr. Hofman til Hofmansgave, samt derved 
foranledigede Bemærkninger om den saakaldte Generatio 
æquivoca. (Ørsted, Hornemann og Reinhardts Tidsskr. f. 
Naturvidenskaben, I, 1822, S. 108—118.) 

Schouw og Hornemann, Oversigt af Botanikens Frem- 
skridt og Tilstand i dette Aarhundrede (Ibid. S. 127—91, 
S. 304—368. Se H og III). 

Kort Vejledning til at anstille meteorologiske Iagttagelser 
269—93. 

Om de Planter, der afgive Lavendelvand og Lavendel- 
olie. Ibid. S. 389—391. 

Grundziige einer allgemeinen Pflanzengeographie. Aus 
dem Dånischen iibersetzt vom Verfasser. Mit 4 Taf. und 
iVtlas von 12 color. Karten in gr. Quer-Fol. Berlin 1823. 
8. VII. 524 p. (I Udtog ved Malte-Brun, i Brewsters Edin- 
burgh Journal, osv.) 

Kort Udsigt over de bayerske Naturforskere Johan v. 
Spix's og C. F. P. Martius's Rejse i Brasilien. Udtog af J. 109 V. Spix*s Brasilien in seiner Entwickelun?, Rede zur Feyer 
des Maximilians Tages. Mtinchen 1821. (Ørsted, Hornemann 
og Reinhardts Tidsskr. f. Naturvidenskaberne, II, 1823 , S. 
188-204.) 

Anmærkninger til Hofman Bangs Afhandling om det paa 
det Inddæmmede ved Hofmansgave fremkomme Planter. 
(Hornemann, Reinhardt og Schouws Tidsskr. f. Naturviden- 
skaben, Bd. H, 211—20.) 

Udsigt over de canariske Øers Flora af L. v. Buch. I 
Udtog og med Anmærkninger. Sammesteds, S. 251 — 270, 
329-56. 

Recension i »Dansk Litteratur-Tidende«, 1823, No. 25, 
26, af J. G. J. Vallenstedts Urverdenen, oversat af A. F. 
Elmquist. 

Plantegeographisk Atlas. (Kbh. 1823. Fol,, 1 fol., 12 
Tavler.) (Henhørende til Sammes Grundtræk af en almindelig 
Plantegeographie). 

Om den usædvanlig lave Barometer-Stand, som fandt 
Sted i den største Deel af Europa i 24.-26. Decbr. 1821, 
(Ørsted, Hornemann og Reinhardts Tidsskr. f. Naturvidensk.. 
III, 1-51.) 

Udsigt over de meteorologiske Forhold paa adskillige 
Steder i Danmark. (Sammesteds, 81-95, 189—203, 302 
-17.) 

Schouw og Hornemann , Oversigt at Botanikens Frem- 
skridt i dette Aarhundrede. (Ørsted, Hornemann og Rein- 
hardts Tidsskrift for Naturvidenskaberne, III, 1824, S. 
105-131.) 

Om Maisens oprindelige Fødeland, af L. Reynier. Over- 
sat og ledsaget med Anmærkninger af Prof. J. F. Schouw. 
(Ibid. S. 132-141.) 

Udtog af Capitain Franklins Opdagelses-Reise til det 
amerikanske Polarhav i Aarene 1819—22. (Nyt Aftenblad, 
1824, No. 7, 8.) 

Bidrag til Besvarelsen af det Spørgsmaal : »om Klima- 
terne væsentligen ere forandrede?« oplæst i D. Kgl. D. 
Vidensk. Selsk. i Foraaret 1824. (I Udtog Vidensk. Selsk. 
Afhandl., II, S. XXXIX— XLIV.) (Til Dels oversat paa 
Engelsk og Fransk). 

Bidrag til J. A. Schultes »Grundriss einer Geschichte 
und Literatur der Botanik«. (Flora, 1825, 3. Beylage, S. 
98—109.) 

Recension i BDansk Litteratur-Tidende« 1825, No. 33, 
af E. F. Nolte, »Botanische Bemerkungen tiber Stratiotes 
und Sagittaria«. 110 Planterigets Physiognomie i Brasilien af Dr. C. F. P. 
von Martins. Oversat med enkelte Forkortninger af Prof. 
J. F. Schouw. (Ørsted, Hornemann og Reinhardts Tidsskr. 
f. Naturvidenskaben, IV, 1826, S. 65—109.) 

Nogle Bemærkninger om Veirliget i Island i Vinteren 
1814 — 26, efter Landphys. Thorstensens Iagttagelser (Samme- 
steds, 259—262). 

Udsigt over de meteorologiske Forhold paa adskillige 
Steder i Danmark. (Sammesteds, IV, 119 — 32, 249 — 53, 
364—68. — V. 108-15, 353—58.) 

Skildring af Veirligets Tilstand i Danmark. Med 4 
Tavler. Et Priisskrift , belønnet af det Kongelige Danske 
Videnskabers Selskab og udgivet med dets Understøttelse. 
Kbh. 1826. 

Nogle Bemærkninger, henhørende til Meteorologien og 
sammes Forhold til Lægevidenskaben. (Ottos »Ny Hygæa«, 
Bd. VII, 1826, 225—47.) 

Essai sur la géographie botanique. (I Bulletin de la 
Société géogr., t. VI, Oct. 1826. 16 pagg.) 

Beitråge zur vergleichenden Klimatologie. 1stes Heft. 
Copenh. 1827; nebst 1 Taiel in Querfol. 

Om Italiens Regnforhold. Oplæst i D. Kgl. D. Viden- 
skab. Selsk. (I Udtog i Vidensk. Selsk. Afhandl. III, S. 

xx-xxni.) 

Om Barometrets lave Middelstand i Island og flere 
Steder. (Vidensk. Selsk. Afhandl. III, S. XXIX— XXXII.) 

Om det dybe Barometerfald d. 14. Januar 1827. (Samme- 
steds, S. LX-LXn.) 

Specimen Geographiæ physicæ comparativæ. Programma 
(til Universitetets aarlige Reformationsfest) og i Særtryk. 
Hauniæ 1828. 65 pagg., 4to., cum tabb. lithogr. 3. (Revue 
eni^yclop. t. 44, 182«, p. 138.) (Maanedsskrift for Litte- 
ratur. 1829. I. 307—15.) (Oversat forkortet paa Tysk i 
Berghaus's Annalen der Erd-, Volker- und Staatenkunde 
1829; i Udtog i Nouvelles annales des voyages 1838). 

Einige Bemerkungen iiber die Windverhåltnisse in der 
nordlichen Hemisphåre ; veranlasst durch einen Aufsatz des 
Hern Prof. Dove iiber mittlere Luftstrome. (Poggendorffs 
Annalen der Physik, XIV, 1828, 541—58.) 

Udtog af en d. 30. Oct. 1828 holdt (utrykt) Tale: »at 
Klima og andre Naturforhold kun have en ringe Indflydelse 
paa Folkeslagenes Characteer«, findes i Literatur-Tidende, 
1828, S. 836—42 og er oversat paa Engelsk i Literary Ga- 
zette 1829. 

Medudgiver af: Collectauea Meteorologica sub auspiciis 
Societatis regiæ scientiarum Danicæ edita. Fase. I — III. 111 

Hauniæ 1829 — 45. ^to. (I Fase. I: Consectaria ex obser- 
vationibus Neuberi auctore J. F, Schouw.) 

Redaktør af: Dansk Ugeskrift, udgivet af et Selskab. 
Bd. I— VIII. Kbh. 1831—36. Heri en Del Redaktions- 
artikler og andre, nedenfor anførte Artikler. Uden Navn 
tindes f. Ex. : Naturforskeren Laraarek (III. 232—38). Lægen 
og Botanikeren Lemonnier (V. 147 — 155). Botanikeren Des- 
fontaines. Af Decandolle (V. 214). Om Planternes Søvn. 
Af Prof. Meyer (VII. 149). 

Om Planteverdenens Veteraner. (Dansk Ugeskrift, 1831, 
I. 211-20) 

Om Naturvidenskabernes Fremstilling for Folket. (I. 221 
—231.) 

Naturen i Sydamerika. (I. 362 — 371.) 

Om Vejrligets Indflydelse paa Løvspringet i forskjellige 
Aar. (L 423-24.) 

Om Arracacha-Roden. (I. 495—95.) 

Om Almanakkens Vejr-Spaadomme. (Dagen, 1831, 
No. 298). 

Om naturhistorisk Underviisning i de lærde Skoler. 
(Dansk Ugeskrift; Bd. 2. 1833. 141 — 154, fortsat i 4de Bd.) 

Douvilles Reise. (Sammesteds.) 

Om Menneskeracernes Forhold til den omgivende Natur. 
(I Udtog i Vidensk. Selsk. Afhandl. VD., S. LXXX— LXXXL). 

Om Varmens Fordeling i Aaret. (Sammesteds, S. 
LXXXXIII— LXXXXIV). 

Om Barometrets Middelstand ved Havet. Sammesteds, 
S. 289—342). I Særtryk. Kbh. 1832. 

Europa. En let fattelig Naturskildring (Forsøg til en 
physisk (reographie). Kbh. 1832. — Hertil Atlas ved O. 
N. Olsen; Imp. 4to., 6 Blade med Text. 

[Europa. Physisch - geographische Schilderung. Aus 
dem Dånisehen. Kopenhagen 1833. 138 S., nebst Atlas; 6 
Blatter. — Europa. Ein Naturgemålde. Aus dem Dånisehen. 
Als Beigabe zu jeder Geographie. Kiel 1833. 8. 8| Ark. 

[Europa. En Fysisk-Geografisk Naturskildring. Ofvers. 
af C. Julin-Fabricius. Stockholm. 1838. 8vo., med atlas af 
6 kartor.] 

[L'Europa, quaddro fisiografico facillimente inteso. Opera, 
notomizzata da Jacopo Gråberg da Hemsøe. Milano. 1839. 
52 pagg. 8.] 

[Europa, a popular Physical Sketch. Transl. from the 
second Edition by Dr. Cantor. I »Calcutta Journal of Nat. 
History«, vol. I, p. 390-419, 509—21; vol. II, p. 1 — 16; 
vol. Hl, p. 188—206.] 

Gjenopdagelsen af det gamle Cyrenaica. (Dansk Uge- 
skrift, Bd. 3.) 112 Erindringsord til en Forelæsning over de plantegeogra- 
phiske Riger. Kbh. 1833. U Ark. 8. (Oversat paa Tysk i 
»Linnæa«, Bd. 8, og paa Fransk i »Nouvelles annales de 
l'histoire naturelle«, 2. Ser., t. 3.) 

I »»Maanedsskrift for Litteratur«, VIII, 271 — 75: Den 
botaniske Del af Recensionen over Djørups og Sommers 
Prøve-Forelæsninger. 

Om den geographiske Underviisningsmaade. (Maaneds- 
skrift f. Litteratur, XI, 339—55.) 

Bemærkninger til en Recension af J. P. Mynster i Lite- 
ratur-Tidende, 1834, S. 88—93, 101—8 (af Schouws: om 
den geographiske Undervisningsmaade). 

Yderligere Bemærkninger angaaende naturhistorisk Under- 
viisning i de lærde Skoler. (Dansk Ugeskrift, Bd. 4, 1834, 
33-50.) 

Nogle Bemærkninger, foranledigede ved Handelscommis 
Gads Forslag om Realskolers Oprettelse. (Sammesteds.) 

Indbydelse til en naturhistorisk Forening (af Schouw, 
Eschricht og Collin; Sammesteds, IV, 1834, 87 — 88). 

Forverdenens Planter. (Dansk Ugeskrift, Bd. 5, 1834, 
127—134.) 

Fortsatte Bidrag til Planternes Historie. (Sammesteds, 
137-147.) 

CafFetræets Historie. (Sammesteds; 317—328.) 

Alpeplanterne. (Dansk Ugeskrift, Bd. 6, 1835, 68—74.) 
Naturen paa Sydhavsøerne. (Sammesteds; 133—144.) 
Parrot's Reise til Bjerget Ararat. (Sammesteds ; 160 — 69.) 
Sukkerrørets Historie. (Sammesteds, 269 — 77.) 
Europa — osv. og Olsens Atlas. 2den Udg. 1835. 
Afbildninger af Dyr og Planler, efter Dictionnaire des 

sciences naturelles, • ved J. F. Schouw og D. F. Eschricht. 

11 Hefter. Kjøbenhavn 1835—44. Imp. 8., med 96 illum. 

Kobbertavler med Text. (Maaanedsskr. f. Litt. XV. 1836.) 
Om Almanakkens Veirtabeller. (Kjøbenhavnsposten, 

1835, S. 10.) 

Medredaktør af de 3 første Bind af: »Have - Tide n do«. 

Udgivet af Selskabet til Haveculturens Fremme. Kbh. 1835 

— 37. Heri af Schouw: 

Sommeren 1834. (Have-Tidende. I. 2—10). 

Svar paa en anonym Skrivelse. (Sammesteds, 138.) 

Lysets Indvirkning paa Planterne, (Sammesteds, 145 

-50.) 

De vigtigste Ziirplanters geographiske Fordeling. (Samme- 
steds, 369—74, med Kort). 

Om Isen i geographisk Henseende. (Dansk Ugeskrift, 

Bd. 7; 1835, 115-21.) 

Etna. (Sammesteds, 196—204.) 113 A. Burnes's Reise fra Indien over Hindukush til Bukariet* 
(Sammesteds.) 

Bjergvandringer i Morden og i Syden. (Dansk Ugeskrift, 
Bd. 8, 1836, 18-26.) 

Viinrankens Historie. (Sammesteds; 224—32.) 

Om fyldte Blomster. (Have-Tidende, H, 357—64.) 

Bomuldsplanten og Bomulden. (Dansk Folkeblad , II, 
227—30.) 

Natur-Skildringer. En Række af almeenfattelige Fore- 
læsninger. Kbh. 1837. Med 2 Kobbertavler. (Flere Ar- 
tikler tindes særskilt aftrykte paa forskjellige Steder, se det 
foregaaende.) 

Erindringsord til en Forelæsning over den almindelige 
Plantelære. Trykt istedetfor Haandskrift for Tilhørerne. 
Kbh. 1837. 48 S. 

Erindringsord til en Forelæsning over Naturhistoriens 
Grundtræk. Indeholder foruden foranstaaende 3 Ark endnu 
2 Ark, som angaa Dyrene. (Har ingen Titel.) 

Naturen i Nordafrika. Foredrag i den naturhistoriske 
Forening d. 17de Mai 1835. (Krøyers Naturhist. Tidsskr. I, 
1837, S. 1-9.) 

Fluefangeren og Kandebæreren. (Dansk Folkeblad, III, 
133-35.) 

Oplysende Bemærkninger til Capitain O. N. Olsens 
»Physisk-geographiske Kort over Danmark«. Udgivet af Sel- 
skabet tor Trykkefrihedens rette Brug. Kbh. 1838. 46 S. 12«. 

Den strenge Vinter 11^38. (Dansk Folkeblad, IV, 21 

—24.) 

Tableau du climat et de la vegetation de l'Italie, resultat 
de deux voyages en ce pays dans les années 1817 — 1819 
et 1829—30. Vol. I. Tableau de la temperature et des 
pluies de l'Italie. Avec und Atlas de 5 cartes (par O. N. 
Olsen). Copenh. 1839, gr. 4. X. 214. 227 p. Understøttet 
at det Kgl. D. Videnskab. Selskab. 

Erindringsord til ... . den almindelige Plantelære. 
2den Udg. 1839. 48 S. 

Natur-Skildringer. 2den Udg. 1839. (Indeholder flere 
end 1ste Udg.) 

Udsigt over Vejrligets Characteer i Aaret 1838 (regnet 
fra 1. Dec, 1837 til 1. Dec. 1838) saaledes som det havde 
vist sig i Kjøbenhavn. (Forhandl, vid d. af Skandinav. Natur- 
forskare och Låkare hållna mote i Gbtheborg år 1839, S. 
103-6.) 

Observations on the climats of the portions of Europa 

Hot. (idssKr. bind 12. .lourn. ri. hof. tome XII. 8 114 and Africa which are situated betweeii the equator and 60« 
North latitude. (The Edinburgh Journal, by Jameson, 1840.) 

Naturschilderungen. Eine Reihe aligemein fasslither 
Vorlesungen. Mit 2 Tafeln. 8. Kiel 1840. 

[Piants cliaracteristic of different Nations, translated by 
Dr. Cantor. I »Calcutta Journal of Nat. Eistory«. I. 344—51.] 

Tale i Selskabet for Efterslægten paa Stiftelsesdagen 
den 4de Marts 1841. Kbh. 11 Sider. 8. 

Redaktør og Udgiver af: Dansk Ugeskrift. 2den 
Række. Bd. I— VIII. Kbh. 1842-46. Foruden de i det 
følgende nævnte Afhandlinger af Schouw tindes oversatte eller 
bearbeidede: August Pyramus Decandolle. (1. 1842. 3 25.) 

Det usynligt virkende organiske Liv. Af Ehrenberg. (I. 
309-325.) 

Om Naturvidenskaberne som Dannelsesmiddel af Prof. 
E. Fries. (III. 209.) 

Sneulden (Lanosa nivalis Fries), af Prof. Unger, med 
Note af Schouw. (VI. 1845. 76- 82 og 1 Tavle.) 

Om Menneskets Forhold til Planteverdenen. Af Prof. 
Zuccarini. (VI. 120.) 

Pampassletterne; efter Darwin. (VU. 358.) 

Troldhætten (Dansk Folkekalender for 1842; S. 134—40). 

Om de Pompejanske Planter. (Forhandl, vid d. skandin. 
Naturforskarnes 3dje mote i Stockholm 1842, S. 104—14). 
I Særtryk. 

De Italienske Naaletræers geographiske og historiske 
Forhold. (Ibid. S. 617—619. — Refereret i »Flora« 1843. 

1. S. 18) 

Anmærkninger til Necrologen over Drejer. (»Fædre- 
landet«, 1842. 3. Aarg., No. 1042.) 

Bemærkninger i Anledning af nogle Yttringer i Justits- 
raad Molbechs »Det danske Videnskabernes Selskabs Historie 
i dets første Aarhundrede. (Dansk Ugeskrift, 2den R., Bd. 

2, No. 38. Jvfr. Molbech i No, 48 og 49.) 

Misteltenen. Foredrag i den naturhistoriske Forening d. 
24de Februar 1839. (Dansk Ugeskrift, 2den R., Bd. 2, No. 
27, S. 8—17.) 

Erindringsord til en Forelæsning over Lægeplanterne. 
Kbh. 1843. 97 S. 

Erindringsord til ... . d. almindelige Plantelære, odie 
Udg. 1843. 53 S. 

Flora Danica. Fasciculus XL. Hauniæ 1842. (De 
egentlige Forfattere vare S. Drejer og Vahl.) 

Erindringsord til en Forelæsning over de vigtigste i 
Menneskelivet anvendte Planter. Kbh. 1844. 70 S. 115 Oversigt over de geograpliiske og historiske Forhold, 
som de italienske Lyngvæxter (Fricaceæ et Vaccinieæ) frem- 
byde. (K. D. Vidensk. Selsk. Skr., Bd. XI, 1845, S. CIV 
— CX; Oversigterne for 184;), S. 109.) 

Beretning om det 40de Hefte af Flora Danica (Ibid. S. 
CXXIV- CXXVIII. Oversigt over Forhandl. 1844, S. 9—13). 

Bemærkninger over en Samling af ældre Blomster- 
tegninger i Vandfarver fra det forrige Gottorpske Bibliothek 
i den kgl. Kobberstiksamling (K. D. Vid. Selsk. Skr., XI, 
1845, S. CLXXX— CLXXXIII. Oversigt ov. Forhandl. 1844. 
S. 77—81). 

Natur-Skildringer. Anden Samling. Kbh. 1845. Med 5 
Tavler, hvoraf 2 kolorerede. 

De italienske Naaletræers geographiske og historiske 
Forhold. (Det kgl. Danske Videnskab. Selsk. Afhandl., XI, 
1845, p. 8:]— 127. I Særtryk 1845, 4to med 1 Kort.) (Over- 
sat i »Annales des sciences«, 3 Sér. , t. III, p. 230 — 272; I 
Særtryk, Paris 1845. Oversat paa Tysk af D. Beilschmied i 
Hornschuchs Archiv skandinavischer Beitrage, 2. Bd. 1847.) 

Erindringsord til . . . . d. almindelige Plantelære. 4de 
Udg. 1845. 56 S. 

Skandinaviens Natur og Folk. Et Foredrag, holdt den 
22de Nov. 1844 i det Skandinaviske Selskab. Kbh. 1845. 
15 S. med 1 Kort. 

Efterskrift til en Notits : Planten i Begieb med at blive 
Dyr af Dr. Unger (Dansk Ugeskrift, 2. R., IV. 1844. 170—74). 

Formeentlige Viinstokke iundne ved Jernbaneanlægget i 
Holsteen. (Sammesteds, IV. 159—60). 

Mangel paa Indsigt i Naturvidenskaberne hos en aandrig 
Skribent. (Sammesteds, V. 1844. 277—82). 

En Samling af Blomstertegninger i den kongelige Kob- 
berstiksamling (Sammesteds, V. 1844. 301—6). 

Efterskrift til en Notits »Om det røde Havs Farve« 
(Sammesteds, VI. 1845. 11 — 15). 

Cycas circinalis i Blomst i den botaniske Have (Samme- 
steds, VIH. 1846. 33—38). 

Nye Zeeland (Sammesteds, VIII. No. 186—87). 

Om de i Italien voxende Træer og Buske af Ege- 
Familien (Cupuliferæ). Oversigt ov. d. K. I). Vid. Selsk. 
Forhandl., 1846, 107—114.) 

Om Birketræernes geogra[)hiske og historiske Forhold i 
Italien. (Ibid. 1847. S. 16-19.) 

Om Gummi Stoffet: Gntta Percha (Ibid. S. 91.) 

Erindringsord til ... . Lægeplanterne. 2den Udg. 1847. 
89 S. 

Den nærva^rende i^lanteverdens Fremkomst. (Forhandl. ved de Skand. Naturforskeres 5te Møde i Kjøbenhavn 1847. 
S. 119—134, trykt 1849). (Oversat i »Botaniska Notiser«, 
1850, No. 1.) 

Udtog af en Udsigt over de geographiske og historiske 
Forhold af Italiens Græsarter. (Ibid. S. 451 — 56. Oversat 
paa Tysk i Frorieps »Tagesberichte«, 1852, S. 44—48.) 

Foreløbig Fortegnelse over den kjøbenhavnske botaniske 
Haves Planter. Indeholdende dem, der ere blevne undersøgte 
i Aarene 1842—1846. Med et Kort over Haven. Kbh. 
1847. 180 S., st 8. 1 tab. 

Dansk Tidsskrift. Udgivet og redigeret af J. F. 
Schouw. Bd. 1—4 og 1. Hæfte' (No. ;^6— 27) 1847—51. — 
Heri af Schouw : 

Menneskets Indvirkning paa Naturen (I. 1847. 401 — 416). 

Om de tidligere klimatiske Forhold i Danmark (I. 511 
- 23). 

Oversættelser eller Bearbejdelser i samme Tidsskr. uden 
Navn : 

Lysforholdene i Urskove; efter Grisebach (I. 299 ^ m. m. 
Endvidere : 

Linnés Antegninger om »Nemesis divina«. P'orkortet 
Oversættelse ved F. Barfod (IH. 107). 

Om de geographiske og historiske Forhold, som de 
italienske Træer af Egefamilien frembyde (Vidensk. Selsk. 
Skrifter, 5. R., I, 1849, S. 19—44). 

De geographiske og historiske Forhold som de italienske 
Træer og Buske henhørende til Birketaniilien frembyde. 
(Sammesteds, S. 45 — 52.) Begge i Særtryk: Ege- og Birke- 
familiens geographiske og historiske Forhold i Italien. Med 
1 Kort. Kbh. 1847. 

Bemærkninger over en Samling af Blomstertegninger i 
den kongelige Kobberstiksamling (Videnskab. Selsk. Skrifter, 
5. R., Bd. Il, S. 41—64). I Særtryk, Kjøbenhavn 1849. 4to. 

Danmark og Toscana. Foredrag i den naturhist. for- 
ening d. 20de Febr. 1848. (■> Dansk Tidsskrift«, 2det Bd.. 
S. 97—108.) 

Prøver paa en Jordbeskrivelse. Med 3 Kort og 4 Træ- 
snit. Kbh. 1851. 93 S., st. 8. Oversat: Proben einer Erd- 
beschreibung mit einer Einleitung iiber die geogr. Methode. 
Aus dem Dånischen von H. Sebald. Mit 3 Charten und 4 
Holzschnitten. Berlin 1851. 

Die Erde, die Pflanzen und der Mensch. Populåre Na- 
turschilderungen von J. F. Schouw. Aus dem Dånischen 
unter Mitwirkung des Verfassers von H. Zeise. Mit der 
Biographie des Verf. von P. L. Møller und seinem Portrait 117 nach Marstrand und 2 Tafeln. 8. Leipzig 1851. — Samme, 
2te Auflage. Leipzig 1854. XV. u. 266 S., 8., m. 2 Steintaf. 

Naturschilderungen. Eine Reihegemeinverståndlicher Vor- 
tråge aus dem Gebiet der Naturwissenschaften von. Prof. J. 
F. Schouw. Neueste und voUståndigste Ausgabe. Frei nach 
dem Dånischen von G. F. v. Jenssen- Tv s ch*) Mit einer 
Lebensskizze des Verf. 2 Theile. Cassel 1854. XIV. und 
496 S. 16o, und (2. Theil.) Sondershausen 1856. V und 256 S. 

Naturskildringer. En Række populære Foredrag. Ny 
forøget Udgave. Med Forfatterens Biographie og Portrait 
samt 7 Tavler. Besørgede af Th. Jensen. Kjøbenh. 1856. 

Manuskript behandlende en systematisk Opstilling og 
Beskrivelse af de danske Alger. 4o. 

M. Vahls Collegium over Cryptogamisterne. 1803 — 4. 8vo. 
Manuskript. 

M. E. de Beaumonts Views of the relative Age of the 
European Mountains, an abstract by Prof. Schouw, communi- 
cated by W. M. Westermann, Esq. (Calcutta Journal ofNa- 
tural History; vol. III, p. 526—531). 

Erinnerung auf eine Bemerkung des Hrr. Prof. Dove. 
(Poggendorffs' Annalen der Physik, XXVIII, 510—11.) 

On the supposed changes in the meteorological con- 
stitution of the Earth (Brewsters Edinburgh Journal of sci- 
ence, VIII, No. XVI, p. 311-26.) 

Udsigt over Denhams, Clappertons og Oudneys ^ Op- 
dagelser i Afrikas Indre, med et Landkort over det indre 
Afrika. (Molbechs »Nordisk Tidsskrift«, I, 261-83, 325—64.) 

Lettre (de M. le Docteur Schouw) a M. le Baron de 
Zach (Zachs Correspondance Astronomique géographique etc 
I, 88—96). 

Einige Bemerkungen iiber die klimatischen Verhåltnisse 
des tropischen Afrikas (Berghaus's Annalen der Erd- und 
Volkerkunde). 

Jakob Hornemanu Bredsdortf. 

Y. I 1790 i Vesterskjerninge. Student 1809 fra Nykjøbing. V^ 
1814 Cand. theol.; \o 1817 disputerede for filosof. Doktorgrad; 
opholdt si^ i Tyskland, Frankrig, Schweitz 1817 — 19. Adjunkt 
i Roskilde ^f 1819— V 1821. 1822 Assistent ved d. Kgl. 
Natural-Museum. 1823 Lector i Mineralogi ved Kjobenhavns *) Georg Friedrich v. Jenssen-Tusch. F. i Kotzenbiill i Eider- 
stedt fg 1789. Sekondlieutenant 1807. Afgaat som Kaptain 
1833. Major 1837. Postmester i Tønning 1843—47, 
Oberstheutenant 1848. 118 Universitet. 1828 Lector i Mineralogi og Botanik i Sorø. -J- i 
Skjerninge ^^ 1841. 

De regulis in classiticatione rerum naturalium observandis 
commentatio. Dissertatio inauguralis. Hafn. 1817. 8. 69 p. 

Aarhuus Amt. Beskrevet, efter Opfordring fra det 
Kongelige Landhuusholdningsselskab. Kjøbenh. 1827. 8o. 

Haandbog ved botaniske Excursioner i Egnen om Sorøe. 
Hefte I— IL Indbydelsesskrift. Kbh. 1834-35. 4o. (An- 
meldt i Dansk Litt. Tid. 1836. 193-— 98. Antikritik i An- 
ledning heraf. Ibid. 1836. S. 257- 64.) 

Om Vanskelighederne ved Planternes naturlige Classi- 
tication. (Blandinger fra Sorø, 7de Hefte, S. 28—48.) 

Om vore almindelige Sædarters oprindelige Hjem, Udtog 
af en Afhandling af H. F. Link, med Anmærkninger. (Ibid. 
S. 60-72.) 

Nogle Udsættelser ved Reichenbachs Plantesystem (Krøyers 
Naturhist. Tidssk., IH, S. 307—314.) 

Elenchus familiarum regni vegetabilis, adjectis earum 
divisionumque superiorum notis contractis. Othiniæ, 1841. 8. 

Christian David Gebauer. 

F. 1777 i Schlesien. Kunstner. Professor. -;- Aarhus 1831. 

Afbildninger til Naturhistorien i 20 illumin. og sorte 
Kobbere (832 Fig.), tegnede ved C. D. Gebauer. Med dansk 
og latinsk Nomenklatur. Til Brug ved Uiiderviisning. Kbh. 
1818. 

Hans Christian Lyugbye. 

F. \» 1782 i Blend strup (Lindenborg). Student 1802. Derefter 
Huslærer i Vendsyssel. Theolog. Kandidat ^f 1812. Huslærer 
paa Hofmansgave. Rejse til Norge 1816 sammen med Hofman 
Bang. 1817 Universitetets Guldmedaille. Kejse paa egen Be- 
kostning til Færøerne 1817. 1818 Videnskabernes Selskabs Sølv- 
medaille. y^ 1819 — 1827 Præst i Gjesing og Nørager (Aarhus 
Stift). 2_i 1827—1837 Præst i Søborg og Gilleleje. 1| J826 
Medlem af d. kgl. danske Vid. Selsk. f i^ 1837. {Lyjigbyea Ag.) 

Tentamen hydrophytologiæ Daniæ, continens omnia Hy- 
drophyta cryptogama Daniæ, Holsatiæ, Færoeæ, [slandiae, 
Groenlandiæ hucusque cognita, systematice disposita, de- 
scripta et iconibus illustrata, adjectis simul speciebus Nor- 
vegicis. Opus praemio ab univeisitate regia Hafniensi orna- 
tum et sumtu regio editum. Cum tabulis æneis LXX. 
Hafniæ 1819. 4to. 

Observationes Hierobotanicæ, quibus plantae sacri codicis 
ad mentem optimorum interpretum illustrantur. Fascicul. L 119 (Videnskabelige Forhandl, ved Fyens Stifts Landemode 1819. 
Bd. II. S. 24-84.) 

Om Tørvens Reproduction. (Halds Beskrivelse over 
Randers xlmt. S. 172 — 175.) 

Efterretning om Hr. Gaillons mikroskopiske og pbysio- 
logiske Undersøgelser med Conferva comoides Dillw. (Ørsted, 
Hornemann og Reinhardts Tidsskr. f. Naturvidenskaberne, 
IV, 1826, S. 36-59.) 

Bidrag til »Flora Danica«. 

Rariora Codaua. Opusculi postbumi pars. (Videnskabel. 
Meddel, fra d. naturb. Foren., 1879—80. S. 215-230; udg. 
af Eug. Warming.) 

Zoologiske Manuskiipter af Lyngby (Rariora Codona ; 
Animalia) findes paa Universitetets Zool. Museum. 

Botaniske Manuskripter ejes af Etatsraad Hofman Bang, 
f. Ex.: Mine formentlige Tanker over Legationsraad, Consul 
Scbousboes i Marokko ved Brev dat. Tanger d. 19. Aug. 
1822 tilsendte Alger, dat. Gjesing d. 30. Mai 1825. — For- 
tegnelse over Lyngbyes Algesamling. — Min Formening om 
de i Herr. Hofman (Bangs) Brev af 20. Marts 1829 sendte 
Baltiske Alger. 

Christian Ferdinand Simonsen. 

F. i Kjobeiihavn, Student 1802. Læge til 182U. Lovede senere 
i Kjobenhavn. 

Sammenligning imellem Planterne og Dyrene. Kbh. 1820. 
Peder Jungersen Estrup. 

F. i Randers 1791. Medicinsk Embedsexamen 1819. y 1830. 

Oekonomisk Plantelære til Brug for Skoler. Kjøben- 
bavn 1820. 8. 

H. Beck. 

(Handelsgartner i Aalborg.'') 

Fortegnelse over Planter med tydelige Blomster fundne 
vildvoxende i Egnen om Aalborg. 1820. 4. (Manuskript i 
Botan. Haves Bibliotbek.) 

Peter Wogelius Deinboll. 

F. i Kjobenhavn 1783. Cand. theol, ved Christiania Universitet 
1815. Præst i Norge. Fandt mange nye Planter i Norge. 
{Deinbollia Schuni.). 

Naturvidenskabelige Efterretninger fra Vadsøe i Fin- 
marken, af et Brev til en Ven i Cbristiania. Novbr. 1818. 
(Den norske Rigstidende. Aarg. 5. No. 15—16. 1819, Fol.) 120 Udtog af et Brev fra Provst Deinboll i Finmarken. 
(Tidrskr. f. Naturvidensk. 1822. I. 123—26.) 

[s o r e II Christian Sommerfeldt.] 

F. i Agerslius Stift i Norge J 1794. 1812 Student ved Kjøben- 
havns Universitet. Elev af Hornemann. 1816 Cand. theoL ved 
Kristiania Universitet. Ira 1818 Præst i Salten i Nordlandene, 
senere i Asker og i Kingebo. y |-^ 1838. { Sommer fddtia Less.) 

Physisk-Ekonomisk Beskrivelse over Saltdalens Præste- 
tzjæld i Nordlandene. (Kgl. Norske Vidensk.-Selsk. Skr., 2. 
Bd., 2. H.; Throndhjem 1824. 4. 148 p. Planteriget p. 
38—81.) 

Om den røde Sne eller Sphærula nivalis Sommerf., Urede 
nivalis auct. (Magaz. f. Naturvid. 1824. 249—53. 

Cenangium difFusura, Physarum vernum , Circinotrichum 
rufum, opdagede og beskrevne. (Magaz. f. Naturvidensk. VIII, 
1827, H. i, 170-73. 

Bemærkninger paa en botanisk Excursion til Bergens 
Stift. (Magaz. ^f. Naturvidensk., 1827, H. 3; 1828, H. 1.) 

Beskrivelse over to mindre bekjendte grenlandske Planter, 
Lycbnis triflora og Draba oblonpata. (Norsk Mag. f. Natur- 
vidensk. 1824. 1. B., 150—54.) 

Lichenologiske Bidrag (Vetenskaps-Akademiens Hand- 
lingar, 1823) 

Tre nye cryptogame Planter, opdagede og beskrevne. 
(Magaz. f. Naturv. VII, 1826, p. 295—99) (Tremella erecta, 
Exidia lobata & Stemonitis arcyrioides). 

Suppleraentum floræ Lapponicæ quam edidit Dr. G. 
Wahlenberg. Christianiae 1826. 8. XII. 331. 3 tab. col. 

Bemærkninger ved Supplementum Floræ Lapponicæ. 
(Magaz. f. Naturvidensk., 1827, H. 1, p. 163—166.) 

Aspidium erenatum, en ny art Ormbunke från Norge. 
(Vetenskaps-Akademiens Handl., 1834; ogsaa i Magaz. f. 
Naturvidensk., 12. B., H. 1.) 

Glyceria norvegica Sommerf. og Agrostis svaveolens Blytt; 
beskrefne. (Vetenskaps-Akademiens Dandlingar, 1837, 4 Sid.) 

Bidrag til Spitsbergens og Beeren-Ejlands Flora efter 
Herbarier medbragte af Keilhau. (Magaz. f. Naturvidensk., 
2. R., Bd. 1, H. 2.) 

D. B. de Gebhard. 

Dissertatio inaug. sistens analysin chemicam radicis 
Filicis maris. Kiliæ 1821. 3. 

Jens Steplian Heger. 

F. i Kjøbenhavn 1769. Skuespiller 1796 — 1817, f i Kjøben- 
liavn 1865. 121 Det Vigtigste af Naturlæren og Naturhistorien for Ung- 
dommen. Til Brug ved den ferste Undervisning. 5. mege 
forøgede og forbedrede Oplag. Kbh, 1822. 

Ilerbariuui pharmaceuticum eller Afbildninger til Prof. 
Schumachers og Herholdts Fortegnelse paa ofhcinelle Læge- 
midler af Planteriget, som voxe vildt eller kunne dyrkes i 
de danske Stater. Kbh. 1825. Med 8vo. , med 141 illum. 
Kobb. 

Afbildninger, i Særdeleshed af de vigtigste vildtvoxende 
Giltplanter, med Beskrivelse over deres Virkninger paa 
xMennesket og Dyr. Kbh. 1827. Med. 8, med 40 illum. 
Kobb. 

Afbildninger af danske oeconomiske Planter, med Be- 
skrivelse over deres Egenskaber on Anvendelse. I systema.- 
tisk Orden efter Hornemanns danske oeconomiske Plantelære. 
l.~3. Del. 1828—1831—35. • Med. 8. med 288 illum. Kobb. 

Peder Eggert Benzon. 

F. i Vesteiiskov paa Lolland 1788, Cand. phariii. 1814. Rejste 
til St. Croix 1<S1B som Bestyrer af Apotheket i Christianssted ; 
kjøbte dette 1824. Assessor pharm. Vendte tilbage til Danmark 
1848. Y 1848 i Kjøbenhavn. {Benzonia Schumacher). 

Om den vestindiske Salop, dens Dyrkning, Tilberedelse 
og almindelige Egenskaber. (Ørsted, Hornemann og Rein- 
bardts Tidsskrift f. Naturvidenskaberne, II, 1823, S. 158— 
172; aftrykt forskjellige andre Steder). 

Johau Arndt Dyssel. 

F. 1798 i Østofte paa Lolland. Student 1815. Amanuensis hos 
H. C. Ørsted. Lærer ved den militære Højskole. Professor. -|- 
1846. 

Udsigt over Plante- og Dyr-Chemiens Fremskridt i de 
senere Aar, af Berzelius. Oversat af J. A. Dyssel. (Tids- 
skr, f. Naturvidensk. II. 1823. 271—328.) 

Axel Møller Mørch. 

F. 17i)7 paa St. Thomas. Student 1813. Cand. jur. 1817. 
Universitetets Guldmedaille 1820 for Prisopgaven: »Postulatur 
generis Jungermanniae Monographia, species indigenas , diagnosibus 
loculentis et descriptionibus completis illustratas complectens , ad- 
jectis siniul rectis synonymis , locis natalibus , bonarumque iconum 
citationibus. Rejse til Island 1820. Justitsraad 1850. -J- som 
Byskrirer i Svendborg. 

Efterretninger om nogle islandske Planter. I Th. Glie- 
manns »Geographische Beschreibung von Island«. Altona 
1824, S. 136—149, 122 

Bidrag til Flora Danica. 

Oluf Nicolay Olsen. 

Oberst i Generalstaben. -J- 1848. 

PJantegeographisk Atlas (til J. F. Schouws Plantegeo- 
graphie). Kbh. 1824. Fol. 

Ernst Ferdinand Nolte. 

F. i Hamborg j^ 1791. Professor botanices i Kiel. y ' ^^^^ ^' 
\^ 1875. {Noltea Rchb.) 

Botanische Bemerkungen iiber Stratiotes und Sagittaria. 
M. 2 Kupf. Kopenh. 1825. 4. 44 p., 2 tab. 

Novitiæ Floræ Holsaticæ sive supplementura alterum 
Primitiaruni Floræ Holsaticæ H. G. Weberi. Kilonii 1826. 
8. XXIV. 82 p. 

Beantwortung der Anfrage iiber die Abstammung einiger 
Pflanzennamen in Flora 1847, No. 8 (Flora 1847. 297-98). 

[L. F. Ecklon.J 
F. i Aabenraa. Rejste til Cap. {Ecklonia Horneni.) 

Ecklon et Zeyher, Enumeratio plantarum Africæ austraiis 
extratropicæ. Hamb. 1835—36. 8. 

Hans Fortegnelse over Coronariæ og Ensatæ, udgiven af 
Dr. Studel i Eslingen, 1837. 8. 

Fredrik Tliaarup. 

F. 1766 i Kjobenliavn. f 1845 (se Ersl. Forf.-Lex. 111. 312). 

Bidrag til det kjebenhavnske Universitets botaniske Haves 
Historie, og nogle Efterretninger om sammes nærværende 
Forfatning med Notizer til Botanikens Historie i Danmark. 
(»Telegraphen«. Kbh. 1826. 8. 

Botanikeren Jens Wilken Horneman's Levnet. (Genea- 
logisk og biographisk Archiv. 1ste Bd. 1842, og i Sær- 
tryk. 8.) 

Ernst Fr. Hansen. 

Anleitung zur Kenntnisz der einheimischen Gråser, so 
wie zu deren Anbau, Saamengewinnung und Benutzung als 
Futterpflanzen, zunachst fiir die Landwirthe der Herzogth. 
Schleswig, Holstein und Lauenburg, gesammelt und nach 
Mertens und Koch bestimmt und beschrieben. Nebst einem 
Herbarium mit 65 Arten getrockneter Gruser. 8- Plon 1827. 
(Dansk Litt.-Tid. 1829. 321-27.) 123 
L. Hansen. 

Skolelærer. 

Herbarium der Schleswig-Holst.-Lauenb. -Flora. Semi- 
centuriæ 1—3 (Maanedsskr. f. Litt. XII. 1834). 

Oluf Nicolai Christopher Schlichtkrull. 

F. i Kjobenhavn ^ 1801. Cand. pharm. 1821. Student 1828. 
f T% 1831. 

De mutationibiis vegetationis Daniæ. 1828. 4. Manu- 
skript i Bot. Haves Bibi. 

De officinelle Planter ordnede efter de Candolles natur- 
liere Plantesystem , tilligemed de vigtigste Characterer paa 
disse Planters Familier. Kbh. 1832. 59 S. 8. 

Joh. Heinrich Ohristfried Dan. 

F. 1790 i Altona. Privatiserende Lærd. -p i Kjobenhavn 1831. 

Bericht iiber die Torfinoore Seelands nach einer im 
Herbste 1828 deshalb unternommenen Reise. Fiir Deutsche 
enthaltend: wichtige Zusåtze, neue Aufklårungen und be- 
stimmtere Beweise zu seinem Handbuche iiber den Torf. 
Kopenh. u, Leipzig 1829. 8. 

Oddur Jonsson Hjaltelin. 

F. paa Island (Kålfafell) V- 1782. Læge paa Island, y Bjamar- 
havn 1^2 1840. 

Isleczk Grasafraedi. Utgefin ad Tilhlutun hins islenzka 
bokmentafélags. Kpmh. 1830. 8. 379 p. 

Leopold Meyer. 

De Fuco vesiculoso atque de Jodo quædam, quod con- 
tinet. Kiliae 1830. 4. 15 p. 

Ludvig Meyer. 

F. i Brunsvig 1780. y. som Kontorchef under Statsgjælds- 
Direktionen. 

Lehrbuch der Botanik von G. A. Agardh. 1ste Abthei- 
lung : Organographie. ■ — Ogsaa med Titelen : Organographie 
der Pflanzen von C. Å. Agardh. Mit einer Vorrede von J. 
W. Hornemann. Aus dem Scliwedischen libersetzt. Mit 4 
Kupfertaf. Kopenhagen 1831. 

Jens Hansen Smidth. 

F. i Kjobenhavn 1769. Student 1787. Præst, Titulær Professor, 
t 1847, 124 Arboretu'.n scandinavicum. Hefte 1. Kbh. 1831. 12 
160 p. 

Artikler i »Have-Tidende« 1835, 1839. 

Joachim Otto Voigt. 

F. i Nordborg (Als) ^ 1798. Student 1816 (fra Kolding). 
1822 Examen ved d. kirurg, Akademi. 1826 Læge i Frederiks- 
nagore (Bengalen'. 1834 Superintendent for. den botaniske Have i 
Serampore. y -^- 1843 i London paa Hjemrejsen til Danmark. 

Levnetsbeskrivelse af Dr. Carey, Stifter af den botaniske 
Have i Serampore. (Krøyers Naturhist. Tidsskr., I, S. 233 
-242.) 

Catalog over Planterne i den botaniske Have i Seram- 
pore. 1836. 4o. (Manuskript i Botan. Haves Bibi.) 

Nogle botaniske Nyheder fra Ostindien. (Af et Brev 
fra Dr. Voigt i Frederiksnagor til Etatsraad Hornemann,) 
(Krøyers naturhist. Tidsskr., II, S. 269—273). 

Hortus suburbanus Calcuttensis. A Catalogue of the 
Piants which have been eultivated in the Hon. East India 
Compagnys botanical garden, Calcutta, and in the Serampore 
botanical garden (1786 and 1800—1841). Printed under the 
superintendence of W. Griffith. Calcutta, 1845. Med. 8. 
XXIX, 745, LXVHI p. (Heri hans Biografi af haus Enke). 

Niels Christian Nyborg Lassen. 

F. 1812 i Odense. Student 1831. Lærer i Naturhistorie, fra 
1839 af ved Aarhus videnskabelige Realskole. Fra 1856 ved 
Roskilde, f i Roskilde \^ 1857. 

Grundtræk af Dyr- og Planteriget. Kjøbenhavn 1834. 

Oversigt over de danske phanerogame Planter efter 
Sexualsystemet, nærmest til Brug for Eleverne af Aarhus 
Realskole ved praktiske Øvelser. 1ste Afd. Slægter (72 S. 
i 8vo.). Aarhus 1841 (i Indbydelsesskrift til d. offentlige 
Examen i den videnskabelige Realskole i Aarhus i Mai 1841). 

Erik Christian Werlauff. 

F. i Kjøbenhavn 1781. Bibliothekar ved det Kgl. Bibhothek. 
Professor. 

Biographiske Efterretninger om Botanikeren Frands 
Mygind. (Herholdt og Mansas Samlinger til den danske 
Medicinaihistorie. Kbh. 1834. 8.) 

Udsigt over Kjøbenhavns Universitets-Bygnings Historie. 
1836. i25 Morten Christian Hempel. 

Bogtrykker i Odense. 

Flora eller almeennyttig Haandbog for Blomsteryndere. 
Udarbejdet tildeels efter nyere tydske Skrifter. Odense 
1834. 8. 

Johan Ernst Christian Walter. 

Portrajtmaler og Kobberstikker. Opsynsmand ved det Kgl. Billed- 
galleri. 

Flora eller Pragtbloraster i colorerede Afbildninger (med 
dansk og tysk Text). Hæfte 1—36. Kbh. 1835-42. Fol. 

Blomster-Museum eller colorerede Afbildninger af de 
skjønneste Blomster og Siirplanter, med tvdsk og dansk Be- 
skrivelse. Hæfte I— II. Kbh. 1838-41. St. 8. 

Peter Wilhelm Lund. 

F. y 1801 i Kjøbenhavn. Student 1818. Fra 1825—1829 i 
Brasilien (Provinsen Rio de Janeiro). 1829 — 1831 paa Rejser i 
Tyskland, Italien og Frankrig til Dels sammen med J. F. Schouw. 
Medlem af d. Kgl. ^Danske Vid. Selsk. ^ 1831. 1832 i Kjøben- 
havn. 1833 — 35 paa Rejse gjennem de brasilianske Provinser 
Rio de Janeiro, Sao Paulo og Minas geraés. Bosat i Lagoa Sauta 
fra 1835. t V 1880. 

Brev til Professor Schouw, dateret Rio Janeiro, d. 31te 
Januar 1826. (I Tidsskrift f. Naturvidenskaberne, Bd. V, 
S. 90—103.) 

Udtog af et Brev, dateret Rio Janeiro d. 3. Juli 1826. 
(Ibid. S. 104—7.) 

Iagttagelser paa hans anden brasilianske Reise. (I »Det 
Kgl. Danske Vid. Selsk. Afhandl.« VI, S. LVI— LVIII, 
LXXXI, CXII.) 

Bemærkninger over de almindelige Vej- og Ukrudts- 
planter i Brasilien. Udtog af et Brev til J. W. Hornemann 
(I Krøyers ..Naturhist. Tidsskrift«, Bd. II, S. 53-67.) 

Brev fra Brasilien. (I Schouws »Dansk Ugeskrift«, Bd. 
VII, S. 153—63.) 

Bemærkninger over Vegetationen paa de indre Højsletter 
af Brasilien, især i plantehistorisk Henseende. I det Kgl. 
Danske Videnskabernes Selskabs naturvidensk. og mathem. 
Afhandl. VI. D, S. 145—88 (Udtog ibid. S. LXXX— LXXXIV 
og i Have-Tid. IV, 647-554). 

Peter Clansen 

(i Brasilien kaldt Pedro Claudio eller Pedro Dinamarquez). F. i 
Kjøbenhavn. Kom til Rio de Janeiro i den 1ste Kejsers Tid. 126 Blev menig Soldat; afskedigedes. Levede derpaa som Bissekræmmer. 
Gjorde Tjeneste som ojjion under Krigen med den argent'nc le 
Republik. Levede senere som Kjobmand i Caclioeira do Campo. 
Kjobte derpaa en Facenda, Porteirinhas. ved Curvello , hvor Lund 
og Riedel 1835 gjorde Bekjendtskab med ham. Derefter blev han 
naturhistorisk Samler, især af Planter og fossile Dyreben fra Kalk- 
stenshulerne, og tik Forbindelse med Musæerne i Paris og London. 
1843 ledsagede han den store Castelnauske Expedition et Stykke 
i alt Fald fra Rio de Janeiro til Sabarå. Kom senere til Europa. 
Var en Tid sindssyg og døde i Armod paa et Hospital eller en 
Fattigstiftelse i I^ondon for omtrent en Snes Aar siden. Han har 
i Briisseler Akademiets Skrifter publiceret noget om Minas geraes 
Geologi, og hans botaniske Samling-er findes repræsenterede i de 
fleste storre Herbarier. 

L. P. Larsen. 

F. i Danmark. Gartner i Finland. 

Om nooje Træer og Buske, som deels uden Dække, 
deel s med et Dække af Granris, have udholdt en Kulde, 
hvor Qviksølvet frøs. (Havetidende, Bd. II, 1836, S. 217 
—226.) 

Moritz Ludvig Bom. 

Berejste Island 1815 — 19. Capitain. 

Bemærkninger om Ager- og Skovdyrkning paa Island. 
(Dansk Ugeskrift. VII, Nr. 177—178.) 

Islandica lindes ogsaa i Blandinger fra Sorø, 8. Hæfte 
1836. 

[Daniel Frederik Escliricht] 

F. i Kjøbenhavn ^^ 1798. Professor i Medicin ved Universitetet. 

Uber Diceras. (Mullers .»Archiv« 1841. 437—38.) 
Sammen med Schouw: Afbildninger af Dyr og Planter 
etc. Kbh. 1835—41. 56 Tavler m. Text. 

Otto Josias Nicolai Mørch. 

F. 1799 i Aalborg. Gartner-Examen 1820. Ophold i Holland i 
3 Aar, og Rejse til Nord-Tyskland 1835. Gartner ved d. botan. 
Have i Lund og- vod d. botan. Have i Kjobenhavn (1829 — 1842). 
t V 1842. 

Einige Bemerkungen iiber den Einfluss des Sonnenlichts 
auf die Pflanzen, mit Riichsicht auf 'die Pflegung derselben. 
(I »Allgem. Gartenzeitung<., 1835, S. 217.) 

Efterretning om den amerikanske Agave. Agave ameri- 121 cana Linné, eller som den almindeligen kaldes den hundred- 
aariiie Aloe , i Anledning af et Exemplar, som forevises 
blomstrende her. Kjøbenh. 1836. 8. 

Kort Anviisning til paa en let fattelig Maade at ordne 
Træer, Buske og nrteagtige Planter, som hos os kunne lykkes 
i Friland , efter flavekonstens Regler og forskiellige For- 
dringer. Kjøbenh. 1838. 8. 

Catalogus plantarum horti botanici Hafniensis. Hafniæ 
1839. 8. 102 p. Supplementum hertil 1840. 8. 12 p. 

Til »Have-Tidende« meddelte han en Mængde gartneriske 
Bidrag, fra 1835 — 1841, blandt andet: 

Om nye Planter, der første Gang have blomstret i den 
botaniske Have i Kjøbenhavn i Aaret 1834. (1, 65 — 76. 111, 
10-25). 

Om nye Kjøkkenurter (Ibid. 91, 158, 171, 189.) 

Nogle Bemærkninger angaaende eenaarige Planters Dyrk- 
ning. (Ibid. 353). 

Nye Siirplanter, der første Gang have blomstret i den 
botaniske Have i Kjøbenhavn i Aarene 1837 — 40. (VII. 
1841. 9—12.) 

Siirplanter, som 1841 første Gang have blomstret i den 
botaniske Have. (VIII, 1842, 6.) 

Have-Tidende. 

Udgivet af Selskabet til Haveculturens Fremme. Redig. af P. D. 
Feilberg, O. J. N. Morch, J. P. Petersen, J. F. Schouw. Bd. 1- 3, 
1735-37, — Bd. 4, 1838 af Feilberg og Morch. Bd. 5—6, 
1839 — 41 af Dahlerup, Feilberg, Henningsen og Mørch," Bd. 7, 
1841 af Dahlerup, S. Drejer, Henningsen og Mørch, Bd. 8 — 9, 
1842—43 af Dahlerup, Kothe og A. S. Orsted. 

Heri mange Bidrag af Udgiverne, o. a. — Oversatte 
Ting f. Ex. Schijbler, Om deo Temperatur, som forskjellige 
Træer og Buskarter ere istand til at udholde i Tydsklands 
Clima. I. 98. 

Om Begreberne Art, Underart osv. , af A. Dietrich, 

VI. 303. 

Vegetationen og Havevæsenet paa Christiansø. VII. 
337-44. 

Om Podeqvistens Indvirkning paa Stammen og omvendt. 

VII. 345—47. 

Plantelivets Perioder (VIII. 290-97). 
Om Temperaturen med Hensyn til Planternes Livsfunk- 
tioner (VIII. 387-410) 

Planternes Sjæl. Af Martins. IX. 35—46, 115—27. 128 

Af P. D. Feilberg*) findes f. Ex. i Bd I: 
Bidrag til Georginens Historie, S. 12. — Om Blom- 
sternes kunstige Befrugtning, S. 26, og en Mængde andre 
Artikler i dette og de følgende Bind. — Erfaringer i Anledning 
af den Skade Vinteren 1837 til 1838 foraarsagede paa Træer 
og Buske. VI. 387 og 435. 

Henrik Nikolai Krøyer. 

F. i Kjøbenhavn \2 1799. Zoolog. Professor, f 1870, 

Grundtræk til Vejledning ved naturhistorisk Undervis- 
ning. Kbh. 1833. (Anm. i Maanedsskr. f. Litt. Bd. XVIII.) 

Naturhistorisk Lærebog for de første Begyndere. Kbh. 
1834. 2. Udg. 1839. 3. Udg. 1842. 

Salomon Thomas Nicolai Drejer. 

F. i Eveldrup ved Viborg \^ 1813. Student fra Viborg 1833. 
Konstit. Docent 1838, 1840*! 1841. 1839 Docent ved Veterinær- 
Skolen. Disputerede for Magistergraden y 1840. Udgiver af 
Flora Danica fra 1841—42. f 29 Aar gammel '^.i 1842 (For- 
giftning ved Snustobak). {Drejera Nees.) 

Anmeldelse at Bredsdorffs Haandbog ved botaniske Ex- 
cursioner i Egnen om Sorø (Maanedsskr. f. Literatur, XVI. 
443—84. Dagen 1836, No. 29L Litt. T. 1836, No. 13. 193 

—98. 257). 

Anviisning til at kjende de danske Foderurter. Efter 
Wahlbergs »Anvisning till svenska fodervåxternes kånnedom«, 
oversat og bearbejdet. Udg. af det kgl. Landhuusholdnings- 
selskab. Kjøbenhavn 1837. (Anm. i Maanedsskr. f. Litt. 
1838. Bd. 19). 

Botaniske Bidrag. I. Scirpus palustris L. og S. uni- 
glumis Lk. II. Polygala. III. Euphrasia officinalis L. 
CKrøyers Tidsskr. I. S. 217—232. — Anm. i Linnæa, XI, 5, 
S. 153.) 

Bemærkninger om Slægten Polygonum. (Ibid. S. 345 
-350.) 

Notice om Stellaria graminea L. (jbid. 350 — 352.) 

Botaniske Noticer af Lector Blytt i Christiania (Uddrag 
ved Dreyer). (Ibid. S. 353—357.) 

[Paralleler mellem Pattedyr og Fugle. (Schouws Dansk 
Ugeskrift, Vil, 371-89)] 

Flora excursoria Hafniensis. Scripsit S. T. N. Drejer. *) Peter Diderich Feilberg, f, 1804 i Kjøbenhavn. Student fra 
Borgerdydskolen 1823. Fra 1830 ansat i Nationalbanken. 129 Hafniæ 1838. 339 S. 12o, (Se Maan. f. Litt., Bd. 20, 1838, 
373 405.) 

Fortegnelse paa endeel nye eller sjeldne Planter, som i 
de sidste Aar ere fundne i Danmark. (Krøyers Naturhist. 
Tidsskr. II, S. 176—191.) 

Bemærkninger om nogle Arter af Lathyrus. (Ibid. S. 
282-295.) 

Floristisk Udbytte f.a Aaret 1838. (Ibid. S. 416—431.) 

Dr. Springs Udvikling af de systematiske Eenlieders Be- 
greb og deres Anvendelse. Kort fremstillet af . ' . (Krøyers 
Naturh. Tidsskr. II. S. 437—463.) 

Lærebog i den botaniske Terminologi og Systemlære. Af 
S. Drejer, korresponderende Medlem af det kongelige bo- 
taniske Selskab i Regensburg. Kjøbenhavn 1839. XXII og 
413 S. 

Om Havrens Forvandling til Rug. (Halds Tidsskr. f. 
Landoekonomie. Ny Række. I, 1839, 175 — 80.) 

Bekjendtgjorelse fra botanisk Docent S. Drejer, an- 
gaaende en Plante-Samling som Supplement til » Anviisninjzen 
til at kjende de danske Foderurter«. (Ibid. II. 1810, 324 
—29.) 

Om de Sygdomme, hvoraf Hveden har lidt i indeværende 
Aar, en Betænkning afgiven til det kgl. Landhuusholdnings- 
selskab af S. Drejer og F. Liebman. (Halds Tidsskrift for 
Landoecon-, Ny R., Bd. II. S. 509—16, med 1 Tavle.) 

Recension af A. S. Orsteds »Planterigets Naturhistorie« 
(Petersens Tidsskr. f. Literatur og Kritik, Bd. IV, S. 107 
-42.) 

Duplik af Drejer til Ørsteds »Bemærkninger, en Arti- 
kritik«, 6 S., fulgte med samme Bind. 

Svar paa Forsvaret for Hr. Ørsteds : Planterigets Natur- 
historie, i »Dagen«, No. 50 og 51. Kbh. 18.39. (»Kjøben- 
havnsposten«, 13. Aarg., No. 05 og 66. Marts 1839.) 

Om Planternes Sygdomme, med Angivelse af deres Aar- 
sager, Helbredelse og Forebyggelse, og om nogle for Planterne 
skadelige Dyr og deres Ødelæggelse. En Haandbog for 
Landmænd, Gartnere, Haveelskere og Forstmænd af Dr. A. 
F. Wiegmann, Professor i Brunsvig. Oversat af S. Drejer. 
Udgiven af det kongelige Landhuusholdningsselskab. Med 1 
Kobbertavle. Kjøbenhavn 1839. 197 S. t. 6, 8vo. 

De nordiske Naturforskeres og Lægers Forsamling i 
Gothenborg. (Dansk Folkeblad, Aarg. 5, No. 27, S. 105—7.) 

Forsamlingen i Gothenborg. (Barfods »Brage og Idun«. 
Bd. III, S. 23-28.) 

Planternes Metamorphose. Fire Forelæsninger af K. Fr. 
Ph. V. Martins. Oversat, Kjøbenhavn 1840. 130 Elementa phyllologiae. Dissertatio inanguralis botanica. 
Auct. Salom. Th. N. Drejer. Hauniæ 1840, 75 pag. 8vo. 

Compendium i den medicinske Botanik. Kjøbenhavn 
1840. 8. VIII. 100 p. 

Lærebog i Naturhistorien, for Skoler. Af S. Drejer 
(Lærer i Zoologi og Botanik i Efterslægtsselskabets Real- 
skole og i det von Westenske Institut) og P. Bramsen. Kbh. 
1840. X og (Plante- og Mineralriget), 227 S 

Om den naturhistoriske Undervisning. I »Fædrelandet«, 
L Decemb. 1840, No. 368. 369. II, Jan. 1841, No. 390, 
392, 394. 

Kortfattet Lærebos: i Zoologi og Botanik, til Brug for 
Skoler, af P. Bramsen og S. Drejer. (Kjøbenh. 1841. 2den 
Udgave 1846. Det botaniske ved Steenstrup.) 

Om Bierne (Dansk Folkekalender, 1841, S. 141 flg.) 

Nogle Bemærkninger oni den botaniske Nomenklatur. 
(Havetidende, udg. af Selsk. t. Ilaveculturens Fremme. Bd. 
7, 1841, S. 1—6.) 

Van Mons Theorie (Ibid. S. 193-205.) 

Plantens Levnetsløb. (Ibid. S. 4.33-40, 481—92, 529 
—40 og Bd. 8, S. 49-67, 97-108.) 

Recension over C L. Strøms naturhistoriske Læsebog. 
(»Fædrelandet«, 1841, No, 673, 687; jvfr. »Dagen« 1841, 
No. 245.) 

Nogle Bidrag til den danske Flora. (Krøyers Naturhist. 
Tidsskr., III, S. 409-422.) 

Revisio critica Caricum borealium in terris sub impeiio 
Danico jacentibus inventarum ; auct. S. Drejer, Artium Ma- 
gister; (Krøyers Naturhist. Tidsskr., III, S. 423—480, — 
Særskilt aftrykt: Ilauniæ 1841). 

Endnu et Par Bidrag til den danske Flora. Ibid. S, 
496—498. 

Lidt om Podning (Dansk Folkekalender, 1842, S. 
140-49.) 

Critiske Bemærkninger om nogle danske Orchideer. 
(Krøyers Naturhist. Tidsskr., IV. 1842—43, S. 45—70 ) 

Et Par Bemærkninger ved Synonymien i min Revisio 
critica Caricum borealium ; af Magister S. Drejer. (Lindbloms 
Botaniska Notiser, 1842, S. 27—31.) 

Om de skandinaviske Arter af Corydalis med knollet 
Rod (Fumaria bulbosa Linn., Slægten Bulbocapnos Bernh.). 
(Ibid. S. 33-43, dateret Marts 1842.) 

Medredaktør af »Have-Tidende«, 8de Bd,, 1842 (fra 
Jan.— April). Heri: Plantens Levnetsløb, S. 49—68, 97 
—108. 

Andel i »Flora Danica«, Fase. LX. Haun. 1843. Fol. 131 (Eleri 19 Tavler af Drejer, 22 paabegyndte af Drejer, fuld- 
førte af Vahl) og Bidrag i Fascic. LXI, 1845. 

Anviisning til at kjende de danske Foderurter. Med 2 
Tabeller. 2den Udgave besørget af Joh. Lange. Udg. af d. 
Kgl, Landhuusholdningsselskab. Rbli. 1843. 

Samme. 3die Udg. ved samme. Kbh. 1847. 

Symbolæ caricologicæ ad synonymiam Carioum extrican- 
dam stabiliendamque et-affinitates naturales eruendas. Ad- 
jectæ sunt tabulæ æneæ XVJI (et lithogr. III). Opus posthu- 
mum ab Academia scientiarum Danica editum. Fol. Hafniæ 
et Lipsiæ 1844. 37 p., 3 Schemata, 17 tab. 

Kortfattet Lærebog osv. 2den forøgede Udgave 1846. 
(Den botaniske Del gjennemset af Jap. Steenstrup.) Heraf 
3die Udg. 1849, 4de 1855. 

[Necrolog over Salomon Thomas Nicolai Drejer. 4o. 
Fædrelandet. 3. Aarg. No. 1037, 1042.] 

Beriiliard Casper Kamphøveiier. 

F. ^J^ 1813 i Kjuge. Student 1831. Docent i Furstbotanik 1837, 
1839 og 1840. Paa Rejser i Udlandet 1839 (.sammen med F. M. 
Liebnian i Y.- og- O. -Gothland), 1840 (sammen med Elias Fries i 
Skaane og Halland), 1842—44 (Syd-Europa). Forstdocent 1844 
— 45 og tillige 1844 Lærer ved iVIetropoIitanskolen. Rejse i Norge 

1844. Fra 1845 — 4G Botaniker paa Galatheaexpeditionen. Rejste 
fra Kalkutta hjem over Bombay, Suez og Grækenland ; naaede 
Kjøge d. 26 Juni 1845. f af Brystsyge d. 20. Juli 1846. 

Om Examen for Gartnere. Uddrag af Exaraens-Commis- 
sionens Protocol. (Have-Tidende, III, 1837, S. 563—75.) 

Erindrinjisord til en Forelæsning over Forstbotanik. 
Kbhavn 1839. 

Erindringsord til et Foredrag over Planternes naturlige 
Familier med Hensyn til Forstvæxterne. Kbh. 1840. 8. 

Det kongelige Rentekammer og Forstinstitutet. (»Fædre- 
landet«, 1840, No. 363, 365, og 1841, No. 418, 442. Ber- 
lingske Tidende, 1840, No. 302.) 

Fortegnelse over de Træer og Buske i det forstbotaniske 
Anlæg i Charlottenlund, som ere forsynede med Navne. Kbh. 

1845. 22 S. 8vo. 

Delagtighed i »Uddrag af de paa Nicobarøerne i For- 
aaret 1846 anstillede Undersøgelser. Trykt som Manuscript.« 
(Optr. i »Nyt Archiv for Sovæsen«; 2. R., I, 1846. S. 349 
—78 og 449-76.) 

(Fortsættes.) 158 PEN DANSKE BOTANISKE LITERATUR FRA DE 
ÆLDSTE TIDER TIL 1880. 

SAMMENSTILLET AF 

ElO. WARMING. 

(Forisat.) Frederik Michael Liebmaii. 

F. I« 1813 i Helsingor. Student 1832. 1835 og 1836 Rejser 
i Tysklaud og Norge. Konstitueret Docent ved Universitetet 1838. 
Docent red Veterinærskolen 1837 — 40. 1839 Rejse i Sverige. 
1840—1843 Rejse til Mexico. 1843 Udgiver af Flora Danica. 
Fra Maj 1845 Docent ved Veterinærskolen. Medlem af Vidensk. 
Selskab 13. Dec. 1844. Professor extraordin. fra 28. Nov. 1845. 
Docent ved Polytekn. Læreanstalt 1846 — 1856. Profess. ordin. 
og Direktør for botan. Have i 1852. y -j^ 1856 {Liebmannia J. 
Åg., do. Menegli.) 

(Biografi : Notice sur la vie de Liebmanii et spéciale- 
nient sur son voyage au Mexique par A. S. Ørsted; i Lieb- 
mann, Cliénes etc, p. VII — X.) 

Om et nyt Genus Erijihrochithrus af Algernes Familie. 
(Krøyers Naturhist. Tidsskr. II, S. 169—175.) 

Algologisk Bidrag. (Ibid. S. 274—281.) 

Bemærkninger og Tillæg til den danske Algetlora. (Krevers 
naturhist. Tidsskr., II, 1838-39. S. 464—494. Hertd 1 
Tab. (VI).) 

Om de Sygdomme, hvoraf Hveden har lidt i indeværende 
Aar, en Betænkning afgiven til det kongelige Landhuusliold- 
ningsselskab af S. Drejer og V. Liebman. (Halds Tidsskr. 
f. Landoeconomi, Ny Kække, Bd. II, 1840, S. 509—516 med 
1 Steentryk.) 

En secundær Roddannelse hos Laminarierne. (Forhandl. 
V. d. skandin. Naturf. 2det iMøde, 1840. Kbhavn 1841, S. 
318—19.) 

En ny islandsk Carex. (Ibid. S. 320—21.) 159 De varme islandske Kilders Vegetation. (Ibid. S. 336 
^340.) 

Om den nordsjellandske Vegetation. Populært Foredrag 
i den naturhistoriske Forening. (Have-Tidende, Bd. VI, 
1840, S. 243—259.) 

Americas berusende eller inciterende Planter , populært 
Foredrag i den naturhistoriske Forening. (Have-Tidende, 
Bd. VI. 1840, S. 99—114.) 

Rejse i Mejico. Efter Breve af Botanikeren Liebraann 
(Schouws Dansk Ugeskrift. 2. R., I, 1842, 186-89. 201— 
205, 235, 241—252. — II, 292—96. — IH. 199—203). 

En plantegeographisk Skildring af Vulkanen Orizaba. 
(P^orhandl. vidde Skand. Naturforskarnes 3dje Mote i Stock- 
holm 1842. S. 571—596). (Bot. Ztg. 1844, S. 683.) 

Skildring at det mejicanske tierra trias Vegetation fra 
Omegnen af Tiuzutlan ved Begyndelsen af Regntiden. (K. D. 
Vid. Selsk. Skr.. Bd. X, 1843, S. XXXV— XXXVIil, og 
Overs. ov. Forhandl. 1842, S. 29-32.) 

Tropenaturens Indflydelse paa Menneskeaanden. (Dansk 
Folkekalender, 1844, S. 125—139.) 

Deltog i det Skandinav. Naturforskermøde i Kristiania 
1844: Foredrag over de centro-amerikanske Palmeformer. 
(Forhandl, v. d. Skand. Naturforskeres 4de Møde i Christiania 
1844, S. 175—76). 

Over nye Rodparasiter, henhørende til Balanophorernes, 
Cytineernes, Orobanchineernes og Monotropieernes Familier. 
(Ibid. S. 177-187.) (Thonningia mexicana Liebm. , Helosis 
mexicana Liehm., Scytanthus Bambusarum Liebm., to nye 
Arter Conopholis Wallr., Monotropa coccinea Zucc.) 

Biologiske Mærkeligheder ved flere mejicanske Arter af 
Slægten Cuscuta (C. aurea Liebm., C. strobilina Liebm., C 
Sidarum Liebm.) (Ibid. S. 193—197). 

En ny Orchidee-Slægt. (Androchilus campestris Liebm.) 
henhørende til Mejicos terrestre Former. (Ibid. S. 197 — 199.) 

Om Guaco Liebm. (Ibid. 202—204.) 

Om Cycadeernes Plads i Systemet, navnlig med Hensyn 
til Reichenbachs Anskuelser. (Ibid. S. 204—214.) 

Om Zonaria deusta. (Ibid. S. 214.) 

Bemærkninger i Anledning af en i Tidsskr. f. Landoec. 
omtalt ny KartofFelart fra Mexico. (Halds »Tidsskr. f. Land- 
oeconomis Ny R., VI Bd., 172—176.) 

Karakteristik af Ceramites Ilisingeri. (Kgl. D. Vid. 
Selsk. Skr., XI, 1845, S. CCIIL) 160 Om Central- Americas Palmeformer (K. D. Vidensk. 
Selsk. Skr., XII, 1846, S. XXII-XXVII. Oversigt over 
dets Forhandl. 1845, S. 4—10. — Se Forhandl, o. d. skand. 
Naturforsk. 4, Møde 1844, S. 175.) Beretning om d. 41, H. 
af Flora Danica. (Ibid. S. CXXV-CXXVII. Oversigt ov. 
Forhandl, for 1845, S. 134.) 

Flora Danica. Icones plantarum etc. (se under Oeder) 
Fasciculi XLI-XLIV (Tabulæ 2401—2640) cur. F. M. Lieb- 
mann. Havniæ 1845—58. (Ogsaa med dansk og tysk Text. 

Hertil Supplementum. Fasciculus I (Tab. 1 — 60) cur. 
F. M. Liebmann. Havniæ 1853, med 16 Sider latinsk Text. 

Om det forvildede Qvæg. Et Foredrag i den naturhist. 
Forening. (Dansk Ugeskrift, 2den R., Bd. VI, 1845, S. 85 
—103.) 

Om Sukkerrørets Cultur og Sukkerproductionen i America. 
Foredrag i d. naturhist. Forening. (Dansk Ugeskrift, 2den R., 
VI. 1845. 311.) 

Naturskildringer fra Americas Sydhavskyst. Foredragne 
i d. naturhist. Foren. (Schouws Dansk Ugeskrift, 2. R., Bd. 
VH, S. 1 — 17 og 365—83.) 

Se Lange, 1845. 

Om Americas Algevegetation mellem 15 og 22 ^ N. Br. 
(Oversigt ov. d, Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Forhandl., 

1846, S. 72—77 og i Triers Archiv f. Pharm., HI, 382-88. 
Refereret i »Flora«, 1848, p. 404.) 

Udsigt over Lycopodiaceernes Forhold i Mexico. (Over- 
sigt ov. d, Kgl. Vidensk. Selsk. Forhandl., 1847, S. 37—43.) 
Om Ærternes og Vikkernes Sygdom. (»Fædrelandet«, 

1847, No. 153.) 

Om Joachim Otto Voigt. (Schouws • Dansk Tidsskrift«, 
I, 1847, S. 72-77.) 

Botanikeren Kamphøvener. (Schouws »Dansk Tidsskrift«, 
I, 1847, S. 77—86.) 

Nogle" Ord om Befrugtningen hos Cycadeerne. Forhandl. 
V. d. Skandin. Naturforskeres 5te Møde i Kjøbenhavn 1847 
(trykt 1849), S. 501-507. 

Om Mexicos Podestemoner. Ibid. S. 508—515. 

Forelagde en (utrykt) Afhandling om Bornholms Vege- 
tation. (Oversigt. Vid. Selsk., 1848, S. 15.) 

Efterretning om det 42. Hefte af Flora Danica. (Vid. 
Selsk. Oversigt, 1849, S. 53.) 

Den tropiske Zones Foraar. Populært Foredrag, holdt 
i d. naturhist. Forening. (Petits og Thornams »Tidsskr. f. 
populær Naturvidenskab«, 1849, Hæfte 1, S. 7—20. Over- 
sat i nordischer Telegraph, II, S. 841—44.) 161 Mexicos Bregner, en systematisk, critisk, plautegeogra- 
phisk Undersøgelse. (D. Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Skr., 
5. R, I, 151—322 (Register i 353—362) 1 Særtryk, Kbh. 

1849. 4. 174 p.) 

Om Mexicos Aroideer. (Vidensk. Meddel. 1849, S. 
11-25.) 

Mexicos Juncaceer. (Ibid. 1850, S. 36—48.) 

Bidrag til Meliosmeernes Familie. (Vidensk. Meddel. 

1850, S. 65—73.) 

Chaetoptelea, en ny Slægt af Elmenes Familie. (Ibid. 
S. 74—78.) 

To nye Valnødarter fra Mexico, beskrevne af F. Lieb- 
raann. (Ibid. S. 78—80.) 

Mexicos Halvgræs (Cyperaceæ), bearbejdede efter For- 
gængernes og egne Materialier, med Tillæg af de i Nicaragua 
og Costa rica af Mag. A. S. Ørsted samlede, samt nogle 
faa ubeskrevne vestindiske Former. (D. Kgl. Danske Vidensk. 
Selsk. Skr., 5. R. II, 189—277. Særtryk, 4. 92 p.) 

Philetaeria, en ny anomal Slægt af Polemoniaceernes 
Familie. Med 1 Kobbertavle. (D. Kgl. Danske Vidensk. 
Selsk. Skr., 5. R. II, 279—84. Samlet i Særtryk med 
Mexicos Halvgræs. Kbli. 1850, 98 S. og 1 Tavle.) 

Mexicos og Central -Americas neldeagtige Planter (Ordo: 
Urticaceæ) indbefattende Familierne : Urticeæ, Moreæ, Arto- 
carpeæ og Ulmaceæ. (Sammesteds, 285 — 343. 1 Særtryk, 
Kbh. 1851. 4. 62 p. ~ Se Kanitz's Ungarske Tidsskr., 1. Aarg., 
p. 145.) 

[Dr. C. M. Gottsche. De mexikanske Levermosser; 
beskrevne efter Prof. Fr. Liebmanns Samling. K. D. Vid. 
Selsk. Skr., V. R., Bd. 6, S. 97-380, med 20 Tavler. 4to.] 

Cochenillen. Populært Foredrag i den naturhistoriske 
Forening. (Schouws »Dansk Tidsskrift«, Bd. IV, 1851, S. 
1—16.) 

Cacaoplanten. Populært Foredrag i den naturhist. Foren. 
(Schouws »Dansk Tidsskrift«, Bd. IV, 1851, 525—535.) 

Amerikas Egevegetation. Forkortet efter tvende populære 
Foredrag i den naturhistoriske Forening. (Dansk Ugeskrift, 
No. 27 (sidste Hæfte), 1851, S. 213—234.) 

Mexicos og Central- Americas Begonier. (Vidensk. Med- 
del. 1852, S. 1—22.) 

Mexicos og Central-Americas Rubi. (Ibid. S. 150—164.) 

Betænkning om Anvendeligheden af Pinus pinaster til 
Klitbeplantning. (»Departementstidende« , 1852, No. 31; 
jvfr. »Berl. Tid.«, 1852, No. 143 af Riegels.) 

l!ot. liUsskr. binrt 12. .lourn. ti. hot. lonic XII. 1* 162 Efterretning om det 43. Hefte af Flora Danica. (Vid. 
Selsk. Oversigt, 1852, 124—25.) 

Om 1ste Siipplementhæfte til Flora Danica. (Ibid. 1853, 
S. 57.) 

Index seminum in horto Academico Hauniensi collectorum 
(I »Annales des sciences naturelles«; 3nie. Sér. , Tome 19, 
1853, p. 366—67.) 

Index seminum horti Academici ITauniensis, anno 1853; 
species novæ. (Aftrykt i »Annales des sciences naturelles«, 
4me. Sér., Tome I, p. 329—332.) 

Novorum plantarum mexicanariim generum Decas auctore 
F. Liebmann. (Vidensk. Meddel. 1853, S. 90—107) 

To nye Arter af Slægten Castelia Turp. (Ibid. S. 108 
-111.) 

Oversigt over Egeslæ^ten i America. (Oversigt ov. d. 
Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Forhandl. 1854, S. 159—189.) 

Mindeskrift over Etatsraad N. Hotman Bang. (Oversigi 
ov. d. Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Forhandl. 1855, S. 206 
—222.) 

Om Stoifet, hvoraf de saakaldte Palme- eller Panama- 
hatte forfærdiges (Claud. RosenhofFs »Danmarks illustrerede 
Almanak for 1856«; S. 88—91.) 

Hans af Det Kgl. Danske Videnskab. Selskab under- 
støttede Værk over de Amerikanske Egearter var ved hans 
Død ufuldendt; det udgaves af A. S. Ørsted: Les chénes 
de l'Amérique tropicale. Iconographie des especes nouvelles 
OU peu connues. Leipzig 1869. Fol. XI. 31 p , 57 tab., sign. 
A~K, 1-47. 

Auders Sandøe Ørsted. 

F. i Rudkjoblng- ^ 1816. Student 1835. 1837 Naturhistorie- 
lærer i Borgerdydskolen, 1839 tillige i Metropolitanskolen. Dispu- 
terede for Magistergraden 2J* I844 (o: Dr. phil. ^J* 1854). Fra 
Foraar 1845— Juni 1848 paa Rejse til do restindiske Øer og 
Central- Amerika. Privatdocent 1851. Holdt Forelæsninger over 
Lægeplanter i Foraarssemesteret 1857. Docent i Botanik \i 1858. 
Tit. Professor J 1860. Besogte Frankrig 1860. Prof. ord. %/ 
1862. Medlem af D. Kgl. Danske Videnskab. Selskab J^ 1865. 
t § 1872. {Oerstedella Rchb. fil., Oerstediia Trevisan). 

Planterigets Naturhistorie, en almeenfattelig Fremstilling 
af de vigtigste Planter i deres Forhold til Menneskene og 
Jorden, nærmest udarbejdet til Brug ved Undervisningen i 
Realskoler og til Selvstudium, af A. S. Ørsted, Cand. phil. 
Kbh. 1839, XVI og 384 Sid., med 34 Tavler med Træsnit. 
(^Herom en Polemik med Sal. Drejer i Tidsskr. f. Litteratur 163 

og Kritik, IV. Af Ørsted S. 239—248: Bemærkninger, en 
Antikritik. Se ogsaa »Dagen«, 1839, No. 50, 51; Kbhpost., 

1839, No. 65, 66; Berl. Tid., 1839, No. 41; Den Frisindede, 

1840, S. 24.) 

Autobiografi i Indbydelsesskriftet til Examen i Metro- 
politanskolen 1840, S. 49. 

Afbildninger til Planterigets Naturhistorie etc. Kbli. 1841. 

Beretning om en Excursion til Trindelen, en Alluvial- 
dannelse i Odensetjord, i Efteraaret 1841, d. 19de Octbr. 
(Krøvers Naturhist. Tidsskr. III, S. 552—569, med Tavle 
VII.' I Særtryk, Kbh. 1842. Se Okens »Isis«, 1843, S. 
935-38.) 

Medredaktør af »Have-Tidende, udgiven af Selskabet 
for Haveculturens Fremme«. 8deog9deBd. 1842-43. Heri: 
Manettia cordifolia (IX, 1 — 2, mærket »0«.) Methonica 
superba (Ibid. 33—34, item). Om Blomstens Bygning hos 
Mælkurterne (Polygalaceæ), Bd. IX, 145 — 57. — De Kors- 
blomstredes Familie (Cruciferæ), med en Tavle med Figurer. 
(Sstd. 415-30.) 

Iagttagelser over Vegetationens Fordeling i Øresundet. 
(Forhandl, vid d. Skand. Naturforskarnes 3dje Mote, Stock- 
holm 1842, S. 621-622.) (Refereret i Bot. Ztg. 1844, S. 
618; Flora 1843. I. 343). 

[Grønlands Annulata Dorsibranchiata. Vidensk. Selsk. 
Skr., Bd. X, 1843, S. 153—216.] 

Om Læbens Betydning i Orchideernes Blomst. (For- 
handl. V. de Skand. Naturforsk. 4de Møde i Christiania 1844, 
S. 219-221.) 

De regionibus marinis. Elementa topographiae historico- 
naturalis treti Øresund. Dissertatio inauguralis. Havniæ 
1844. 8. 88 p., 2 tab. color. (Se Okens »Isis«, 1846, S. 
318; Kjellmanns »Uber Algenregionen und Algenformationen 
im ostlichen Skager-Rack«, 1878.) 

Autobiografi i Universitetsprogrammet til Reformations- 
festen 1844, S. 47-48. 

(Bedømmelse af hans Andragende til Vid. Selsk. om at 
faa et Skraberedskab til Skrabning paa store Dybder, se 
Vid. Selsk. Skr., XII, 1846, S. LXXXVH.) 

(Om hans Rejse til Vestindien og Mellem-Amerika, se: 
Dr. Poulsen , Kurze Nachricht iiber die Reise des Herrn 
Ørsted nach Sudamerika. Botan. Ztg. 1848, S. 875-881.) 

En Reise i Guanacaste i Costa-Rica. (Petits og Thor- 
naras »Tidsskr. f. popul. Naturvidensk«, S. 21—35. Oversat 
paa Svensk i Stockholms Aftenpost, No. 52, 1849.) 164 Naturens Physioanomie i Central-America. (Ibid. 255 
-83.) 

Iagttagelser over en hidtil ukjendt almindelig Udbredning 
af niicroscopiske Planter i \erdenshavet. (Videnskab. Med- 
del. 1849, S. 6 — 11. 1 Udtog i Frorieps »Tagesberichte«, 
Botanik. 1852, S. 54—56.) 

Om Lovene for Farvefordelingen hos Dyrene i Havets 
forskjellige Dybder. (Videnskab. Meddel. 1849, S. 57—66.) 

Planternes Physiognomie, oplyst ved Afbildninger, af E. 
Thorwald. Første Afdeling. (Det tropiske Amerika). Kbh. 
1851. 6 Sider i 8. og 1 Kobbertavle i Fol. 

[De at Ørsted i Troperne samlede Svampe, beskrevne i 
Eliæ Fries ISovæ Symbolæ mycologicæ, Upsaliæ 1851.] 

[Cber eine von Oersted in Mittelamerika gemachte Laub- 
moss-sammlung von C. Miiller; Hotan. Ztg. 1851, S. 257. 
— Die von Oersted in Mittelamerika gesammelten Leber- 
moose. Ibid. 913 — 915.] 

[Andre tropiske Samlinger beskrevne i Liebmanns: 
Mexicos og Centralamerikas Halv^ræs, Mexicos og Central- 
amerikas neldeagtige Planter, Mexicos og Centralamerikas 
Begoniaceer, Bidrag til Meliosmeernes Familie.] 

Centralamerikas Rubiaceer (Bestemmelser og Beskrivelser 
mestendeels af G. Benthamj. Ved A. S. Ørsted.) (Vidensk. 
Meddel. 1852, S. 23—61). — Oversat i Hookers Journ. of 
botany. 

Compositæ centroamericanæ. Bestemmelser og Beskri- 
velser af G. Bentham, ved A. S. Ørsted. (Sammesteds, S. 
65-114J. 

Geographisk statistisk Oversigt over Centralam.erikas 
Compositeer. (Sammesteds, S. 115 — 121.) 

182 Afbildninger til Planterigets Naturhistorie. Til Brug 
ved Underviisningtn. Nyt Aftrvk. Med Forklaring. Kbh. 
1852. 

Om Naturforholdene paa de dansk-vestindiske Øer. 
(.Bergsøe's Danske Stats Statistik, Bd. IV, 5C3 — 99.) 

Leguminosæ Centroamericanæ. Ved G. Bentham og A. 
Ørsted. (Vidensk. Meddel. 1853, S. 1—19.) 

Scrophiilarineæ centroamericanae. Ved G. Bentham og 
A. Ørsted. (Sammesteds, S. 20- 3i.) 

Labiatæ centroamericanae. Ved G. Bentham og A. 
Ørsted. (Sammesteds, S. 32 — 42.) 

Malpighiaceæ centroamericanæ. Bestemmelser og Be- 
skrivelser af A. Grisebach. Ved A. S. Ørsted. (Samme- 
steds, S. 43—52.) 

Gentianeæ centroamericanæ. Bestemmelser og Beskri- 165 velser af A. Grisebach. Ved A. S. Ørsted. (Sammesteds. 

S. 53-58.) 

Mexicos og Centralamerikas Acanlhaceer. (Vidensk. 
Meddel. 1854, S. IL-J— J81. Hertil Tab. 3—5.) 

Myrtaceæ centroamericanae. Bestemmelser og Beskri- 
velser af Dr. O. Berg. (Vidensk. Meddel. 1855, S. 1—26; 
heri: Oversigt over Myrtaceernes Udbredning i Amerika, S. 
18—26. Først udkommen i Juli 1856.) 

Om det centralamerikanske Balsamtræ (Myrospermum 
sousonatense Pareira) og Balsamkysten. (Sammesteds, S. 
27—32.) Først udkommet i Juli 1856. 

Victoria regia, et Blik paa Tropevegetationen i Drivhuse. 
(oFædrelandet«, 1855, No. 217, 218, 221, 222, under 
Mærket 99.) 

Plantae novæ céntroamericanæ, I. (Vidensk. Meddel. 
1856, S. 27—32.) — II. (ibid. S. 33-43.) 

Botanikens Stilling ved vort Universitet, samt Forslag 
til Oprettelsen af et botanisk Museum, af 1. 24. (»Fædre- 
landet«, Nov. 1856, No. 275, 278, 280.) 

Skildring af Naturen paa Jamaica. (Tidsskr. f. popul. 
Fremst. af Naturvidensk., Bd. 3, 1856, S. 69-102.) 

Nyopdagede eller lidet bekjendte, ved deres Anvendelse 
vigtige Planter. 1) Elfenbeensplanten. 2) Guttaperchatræet. 
(Sammesteds, S. 147-160, 287—312.) 

Skildring af Naturen paa Jamaica. (Tidsskr. f. popul. 
Fremst. af Naturvidensk., Bd. 4, S. 61—106, 184 224, med 
Kort over Jamaica). [Disse Skildringer ere samlede i Sær- 
tryk, Kbh. 1857, og optrykte i Liitkens » Almeenfattelige 
Naturskildringer«, I, 415 — 526.] 

Centralamerikas Lobeliaceer. Ved Planchen og Ørsted. 
(Vidensk. Meddel. 1857, S. 152-157.) 

Plantae novae centroamericanae. III. (Sammesteds, S. 
187-198.) 

Kæmpetræernes Lund. (Med 4 Illustrationer i Cl. Rosen- 
hoffs »Danmarks illustrerede Almanak for 1857«, S. 80— 86.) 

Centralamericas Gesneraceer, et systematisk, plante- 
geographisk Bidrag til Centralamerikas Flora. (Det Kgl. 
Danske Videnskabernes Selsk. Skrifter, R. V, Bd. 5, S. 75 
—152, med 11 Tavler og 1 Kort). — I Særtryk, Kbh. 1858; 
78 S.; 4to. 

Palmæ Céntroamericanæ. (Vidensk. Meddel. 1858, S. 
1—54.) 

Nyopdagede eller lidet bekjendte, ved deres Anvendelse 
vigtige Planter, 3) Kokospalmen, Piassabapalmen pg Risr- 166 papirplanten. 4) Patchoeliplanten; Insektpulverplanten. For- 
skjellige Planter, som ved deres seige Taver erstatte Hør og 
Hamp. (Tidsskr. f. popul Fremst. af Naturvidensk. , Bd. 5, 
1858, S. 81—103, 411—413.) 

Til Belysning af Slægten Viburnum. (Vidensk. Meddel., 
1860, S. 267—305, med Tavl. VI og VII.) 

Iagttagelser over Udviklingen af Hunblomsten af Cryp- 
tomeria japonica. (Forhandlinger ved de Skandin. Natur- 
forskeres 8de Møde 1860, S. 711.) 

Blomsterplanter uden Blomster, et Bidrag til Gymno- 
spermernes Morphologie. (Sammesteds, S. 716 — 720.) 

Koglepalmerne eller Cycadeerne. (Tidsskr. f. popul. 
Fremst., II. R., Bd. 2, S. 121—141.) 

Myrsineæ centroamericanæ et mexicanæ. (Videnskab. 
Meddelelser, 1861, S, 127-142, med en Dobbeltavle I— IL) 

De stedsegrønne Bøges Rige. (Tidsskr. f. popul. Fremst., 
II. R., Bd. 3, S. 216—261.) 

Erindringsord til Forelæsninger over de naturlige Familier, 
nærmest med Hensyn til Lægeplanter. Trykt som Manuskript 
for Tilhørerne. Kbh. 1862. 252 S. i 8. 

Om den nyere Tids Undersøgelser over de Sygdomme 
hos vore Culturplanter, som foraarsages af Snyltesvampe. 
Foredrag i det Kgl. Landhuusholdningsselskab , y 1862. 
(Tidsskr. f. Landøkon., 3. R., X, S, 137—158. Særtryk, 
Kbh. 1862, 8., 24 S. med 2 til Dels kolorerede Tavler.) 

Til Belysning af Bidens platycepliala Ørd. (Vidensk. 
Meddel, 1862, S. 312-19, med Tavl. III og IV.) 

Om Dværggrene og disses Indflydelse paa Træernes Form. 
Et Bidrag til Træernes Architectonik. (Tidsskr. f. popul. 
Fremst., II. R., Bd. 4, S. 78—106). 

Beskrivelse af en ny af Dr. P. W. Lund i Brasilien 
hjemsendt Theeplante, Neea theifera Ørd., og ligesaa af en 
ny Krydderplante, Micania aromatica Ørd. (Oversigt ov. d. 
Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Forhandl., 1863, S. 9—11, 
med 1 Kobbertavle. 

L'Amerique centrale. Recherches sur sa tiore et sa 
géographie physique. Resultats d'un voyage dans les etats 
de Costa Rica et de Nicaragua, execute pendant les années 
1846—1848. Premiere livraison. Copenh. 1863. IV. 18 p. 
Med 22 kobberstukne og lithographerede Tavler. 24 Sider 
i Fol. (Understøttet af D. Kgl. Danske Videnskabernes 
Selskab.) 

Om Sygdomme hos Planterne, som foraarsages af Snylte- 
svampe, navnlig om Rust og Brand, og om Midlerne til deres 
Forebyggelse. Fire Afhandlinger. (Med S illuro, Tavler og 167 mange i Texten indskudte Træsnit.) Kbh. 1863. IV, 154 
Sider. 8. [Oversat |3aa Svensk af Carl Hartman : Om 
Våxtsjukdomar osv. Orebro 1S65. YIII. 109 Sider, 8vo.) 

Bidrag til Kundskab om Rustsvampene og Rnstsyge. 
(Tidsskr. f. Landøkon., 3. R., XI, S. 140—173.) 

Bidrag til Svampenes Udviklingshistorie. I. Piielonitis 
strobilina If. Cladosporium 02 Macrosporium. (Videnskab. 
Meddel. 1863, S. 24.5—264, med Tavl. IlI—V.) 

Svampene nærmest med Hensyn til Troldsmørsvampen. 
1—2. (Tidsskr. f. popul. Fremst., 'll. R., Bd. 5, S. 73— 130, 
394—420.) 

Om Dværggrene og disses Indflydelse osv. (Sammesteds, 
S. 300—329; Fortsættelse tra Bd. 4.) Frilandstrævæxten i Danmark. Veiledning til Kundskab 
om de Træer og Huske, som kunne dyrkes i Friland i Dan- 
mark. Med Træsnit, iiælte 1. 96 Sider, m. Titelbillede o<i 
Træsnit. Kbh. 1864. (2det II. udkom før.-t 1867; Værket 
afsluttedes aldrig; Forarbejder i F'orm af Tegninger m. m. 
kjøbtes af botanisk Have efter hans Død ) 

Bidrag til Naaletræernes Morphologi. (Videnskab. Med- 
del., 1864, S. 1—36, med Træsnit og Tab. 1 II.) 

Udgiver af: Loranthaceæ mexicanæ et centroamericanæ. 
Enumeratio specierum hujus familiæ, quas in regno mexicano 
Liebmann et in America eentrali Ørsted legerunt. Auctore 
D. Oliver. (Sammesteds. S. 170—177.) 

Om fremmede Træer, som egne sig til Skovdyrkning i 
Danmark, nærmest etter Erfaringer fra den forstbotaniske 
Have i Charlottenlund. Efter et Foredrag i d. Kgl. Land- 
huusholdningsselskab, -{' 1864. (Tidsskr. f. Landøkon. , 3. 
R., Bd. XII, S. 113—32.) 

Om det sydafrikanske Dværgtræ med to Blade. (Tidsskr. 
f. popul. Fremst., III. R., Bd. 1, S. 324-342.) 

Bidrag til Svampenes Udviklingshistorie. HL (Viden- 
skab. Meddel., 1865, S. 224—236, med Tavl. V og VI.) 

Meddelelse om Iagttagelser anstillede i Løbet af Vinteren 
1863 — 64, som have ledet til Opdagelsen af de hidtil ukjendte 
Befrugtningsorganer hos Bladsvampene. (Vid. Selsk. Over- 
sigt, 1865, S. U— 23, med 2 Tavler. Referat heraf af Th. 
Fries i Botan. Notiser 1865, S. 155-161.) 

Foreløbig Beretning om Iagttagelser, hvorved det godt- 
gjøres at Podisoma Sabinæ (Dicks.) og Roestelia cancellata 
(Jacq.) ere vexlende Generationer af samme Svampeart. 
(Botaniska Notiser, 1865, No. 6, S. 105-107.) Oversat paa 
Fransk : 

Compte rendu provisoire de quelques Observations qui 168 

prouvent etc. Oversat paa Tysk i Botan. Zeitung, 1865., S. 
291. — Den fyldigere Meddelelse publiceredes 1868. 

Om Generationsskifte hos Snyltesvampene, nærmest med 
Hensyn til den i den seneste Tid ved Forsøg godtgjorte 
Forbindelse mellem Berberisrust og Græsrust, (Tidsskr. for 
popul. Fremst, 1866, III. R., Bd. 3, S. 207-228.) I Sær- 
tryk under følgende Titel : 

Om Berberisrust og Græsrust, nærmest som Tillæg til 
hans Skrift »Om Sygdomme hos Planterne, som foraarsages 
af Snyltesvampe« osv. Kbh. 1866, 32 Sider. 8. Oversat 
paa Svensk af Prof. Andersson i »Kongl. Landbruks Aca- 
demiens Tidsskr.« 1867, No. 1. 

Indpodningsforsøg, hvorved det bevises, at der finder et 
Generationsskifte Sted mellem den paa Enens Grene snyl- 
tende Bævrerust (Podisoma juniperinum) og den paa Rønnens 
Blade voxende Hornrust (Roestelia cornuta). (Videnskab. 
Selsk. Oversigt, 1866, S. 185—196, med Tavl. III og IV, 
og fransk Resumé, S. 15 — 16.) 

Nouvelles observations sur un champignon parasite, dont 
les generations alternantes habitent sur deux plantes hospi- 
taliéres différentes. (Extrait du Bulletin de l'Academie 
Royale des Sciences de Copenhague 1866.) Copenhague 1866. 
8. 16 p. 2 tab. 

Polemik i Hospitalstidende, 1866, S. 98. (Jvfr. S. 110 
—12 og 129-32 af Rudolph Bergh). Følgeblad til No. 31. 

Bidrag til Egeslægtens Systematik. (Vidensk. Meddel., 
1866, S. n— 88, med 2 Tavler og mange Træsnit. Med 
fransk Resumé, Recherclies sur la classification des Chénes, 
og i Særtryk. Kbh. 1867.) 

Til Belysning af Blomsterne hos den brasilianske The- 
busk (Neea theifera Ørd. 1863 — Pisonia Caparrosa Netto 
1866) og hos Sneklokkebusken (Halesia tetraptera L.}. 
(Sammesteds, S. 89—96, med Træsnit.) 

Nye Indpodningsforsøg med Snyltesvampe, hvis vexlende 
Generationer voxe paa Værtplanter, henhørende til to for- 
skjellige Familier. (Videnskab. Selsk. Oversigt, 1867, S. 
208—216, med Tavl. III og IV; fransk Resumé, p. 38—41.) 

Nouveaux essais de semis faits avec des champignons 
parasites dont les generations alternantes habitent sur des 
plantes hospitaliéres appartenant å deux families difl'erentes. 
(Extrait du Bulletin de l'Academie Royale des Sciences de 
Copenhague 1867.) Copenhague 1867. 8. 9 p. 1 tab. 

Ang. Ørsteds Strid med Bergh, Didrichsen etc, se: 
Voldgifts-Erklæring af Geheimeetatsraad Fenger. Kbh. 1869, 
og Artikler i Fædrel. 1867, No. 61 og Fædrel. 1869, No. 
109, 113, 120; i Berl. Tid.. 1867, No. 70, 75, 82 o. fl., og 169 1869, No. 126, 127, 130, 134; samt en Brevvexling, trykt 
af Nat. Foren, i Anledn. af Generalforsamlingen 1867. 

Sporeplanterne. Kbh. 1867, 48 S. 8. 

Bemærkninger til Casimir de Candolles systematiske 
Bearbejdelse af Juglandaceerne ; meddelte i Naturhist. For- 
ening, 18. Jan. 1867; cfr. Oversigt over vidensk. Møderne, 
p. I-III. 

Frilandstrævæxten i Danmark. 2det Hefte. 1867. (Pilene 
ved Prof. N J Andersson.) 

Uber Roestelia lacerata (Sow.) nnd die anderen Arten 
der Gattung Briefliche Mittheilung, (Botan. Zeitiing, 1867, 
No. 27—29. Med Anmærkning af De Bary.) 

Nye Indpodningsforsøg med generationsskiftende Snylte- 
svampe. (Botaniska Notiser 1867, S. 73—74.) 

Om Pæretræets Gitterrnst og Sevenbommens Bævrerust. 
(Tidsskr. f. Havevæsen, 1, 1867, No. 21.) 

Om en særegen, hidtil ukjendt Udvikling hos visse 
Snyltesvampe og navnlig om den genetiske Forbindelse mellem 
Sevenbommens Bævrerust og Pæretræets Gitterrust (Forelagt 
d. 17. Nov. 1865; publiceret 1868 i Det Kgl. Danske Viden- 
skab. Selsk. Skrifter, R. V, Bd. 7, S. 563—576, med 3 
Tavler.) I Særtryk, Kbh. 1868, 14 S., 4to. 

Notis om Pæretræets Gitterrust (Roestelia cancellata). 
(Botan. Notiser. 1868, 184—186.) 

Et Forsøg paa Eristikens Anvendelse i den botaniske 
Kritik af Dr. phil. P. Heiberg, belyst. Kbh. 1868. 30 S. 8. 

Chénes de l'Amerique tropicale. Iconographie des espéces 
nouvelles ou peu connues. Ouvrage posthume préparé et 
en partie achevé par Liebmann, revu et augnienté d'un 
aper^u sur la Classification des Chénes en general par A. S. 
Ørsted. Publié sous les auspices de la société Royale des 
sciences de Copenhague. Copenh. 1868. Folio 57 Tavler og 
Træsnit. (Texten : Fransk og Latin.) 

Den tilbageskridende Metamorfose som normal Udvik- 
lingsgang, nærmest med Hensyn til Tydningen af Gymno- 
spermernes Blomster. I. Om de i den senere Tid af Sachs 
og Eichler fremsatte Tydninger af Gymnospermernes Blom- 
ster. II. Om Dækbladenes morfologiske Forhold. (Meddelt 
7. og 21. Febr. 1868 og 26. Febr. 1869. Videnskab. Meddel., 
1868, S. 83— 184, med Tab. I og 49 Træsnit. Særtryk, 1869.) 

Om den kristtornbladede Eg (Quercus agrifolia Nee) fra 
Californien. (Videnskab. Meddel., 1869, S. 59—67, med 
fransk Resumé, S. 5—6.) 

Et Bidrag til Kundskab om dimorfe og dichogarae Blom- 
ster. (Videnskab. Meddelelser, 1869, S. 68—79, med fransk 
Resumé, S. 7—10,) 170 Et Bidrag til Tydning ai" den i Oldtiden under Navn af 
Silfion meget anvendte og høit skattede , men senere for- 
svundne Kryderplante. (Vidensk Selsk. Oversigt, 1869, S. 
21 — 45, med 1 Tavle og fransk Resumé.) I Særtryk, Kbh. 
1869, 30 S. 

Om Skovanlæg paa Heder og Klitter i Jylland. (Tidssk. 
f. popul. Fremstill., 1869, IV. R., 1. Bd., S. 91-^112, med 
1 Tavle.) 

Et Indlæg i Hedesagen. (Kbh. 1869. 8. 118 Sider, med 
3 S. Forord.) Første Afsnit heraf (S. 1 — 36) særskilt under 
Titel: Et Blik paa Hede- og Klitplantagerne i Jylland. 
Kbh. 1869. Thieles Bogtrykkeri.) 

Nye Bidrag til Kundskab om Cupulifererne. Foredrag i 
Naturh. Foren., 1869, 13. April. Referat heraf i Oversigt, p. II. 

Nye Oplysninger om Bidens platycephala Ørd. Foredrag 
i Natiirh. Foren., 11. Nov. 1869; ref. i Oversigterne, 1869, 
p. IH. 

Det centralamerikanske Ambratræ (Liquidambar macro- 
phylla Ørst.) (Videnskab. Meddel., 1870, S. 150—158, med 
fransk Resumé.) 

Bidrag til Kundskab om Valdnoddeplanterne. I. Om den 
kaukasiske Vinge-Valdned (Pterocarya caucasica). II. Til 
Belysning af Slægten Oreamunoa Ørst. (Sammesteds, S. 
159 — 174, med 2 Kobbertavler og fransk Resumé.) 

Beretning om Universiteteis paatænkte nye Botaniske 
Have. Kbh. 1870. 18 Sider, med 2 Planer. 8. (Aftrykt i Tids- 
skr. f. Havevæsen, 1870, No. 14, d. 28de Octob.) (Polemik 
herom se: Ørsted, Didrichsen, Dybdahl, C. Rasmussen og 
Warming samt en Artikel i Dagbladet). 

En Berigtigelse. (Tidsskr. f. Havevæsen, 1870, Aarg. 
V, 240.) 

Dyrenes Farver i forskjellige Dybder i Havet. Foredrag 
i naturh. Foren., 11. Febr. 1870, se Overs. ov. Møderne, p. 1. 

Belysning af d'Hrr. Docent Dybdahls og Docent Didrich- 
sens samt Hr. Rasmussens Angreb paa »Beretning om Uni- 
versitetets paatænkte nye botaniske Have« af et iMedlem af 
den i iVnledning af den botaniske Haves Flytning nedsatte 
Komité. 

Om nogle af de mindste Organismer. (Tidsskr. f. popul. 
Fremstill., IV. R., 3. Bd., 1871.) 

Løvsporeplanterne. En morfologisk osv. 2det Hefte, 
(1ste udkom 1867) 104 Sider med mange Træsnit (i alt: LIV 
med XXIX Fig. og 104 med 72 Fig. 

Et Par Oplysninger til Docent Didrichsens »Yderligere 
Bemærkninger i Anledning af Beretning om Universitetets 
nye botaniske Have«. Kbh. 1871. 

[Bålsporvaxterna. En morfologisk och systematisk ofver- 171 sigt ofver denna viixtgrupp af A. S. Ørsted. Med forfattarens 
tillåtelse otVersatt af Johan Hulting. Med 101 tigurer i tra- 
snitt. Stockholm, 1872. 8vo.] 

Ørsted (og Lange): Betænkning over Warraings og 
Pedersens Besvarelser af Prisspergsmaalet om Væxtspidsens 
Kløvning. (Vidensk. Selsk. Oversigt, 1872, S. 16—26.) 

Bidrag til Kundskab om Egefamilien i Fortid og Nutid. 
Med 8 Tavl. og I Kort. (Videnskab. Selsk. Skrifter, V. R.. 
9. Bd., 6. II. 1871. — I Særtrvk. Kbh. 1871, 4., 176 S. 8 
Tavl., 1 Kort.) 

Præcursores floræ Centroamericanæ, Fragmentum post- 
humum- Hauniæ 1873 apiid Lind. (Besørget udgivet af 
Warming.) 1 Kommission hos Franck. (Anmældt i Bull. de 
la Soc. bot. de France, 1875, XXII, Rev. bibl. p. 153.) 

[System der Pilze, Lichenen und Algen. Deutsche ver- 
mehrte Ausgabe von Grisebach und Reinke. Leipzig 1873. 
8. 194 S. mit 93 Holzschn.] 

[Rob. Brown (Campst.): Biographical sketch of the late 
Professor Ørsted, Copenhagen. (Transactions of the I^otanical 
Society of Edinburgh, XI, 1872—73.] 

Bidrag til »Flora Danicaa. 

Bidrag til Joh. Langes »Haandbog i den danske Flora«. 

Bidrag til A. Humboldts Kosmos, 4de Bd. 

[Bibliotheca Orstediana. Fortegnelse over afdøde Dr. 
phil., Professor A. S. Ørsteds Bogsamling. Kbh. 1872. 8. 
120 S. (3131 Nr.).] Christian Marinus Poulsen. 

F. i Aalborg ^ 1818. Cand. pharm. i April 1838. 1839—43 
Amanuensis ved det chemiske Laboratorium i Kiel. 1840 

botanisk-mineralog-isk Rejse i Norg-e, 1843 botanisk-mineralogisk 
Rejse i Tyrol, NorditaHen og Krain. Studerede 1843 — 45 i Wien, 
Paris, Hohenlieim og Heidelberg. 1844 Dr, phil. i Heidelberg. 
Maj 1845 I, ærer reå Bonde-Hnjskolen i Rodding. 1848 Fabrik- 
kontrollor i Hertugdømmerne Slesvig og Holsten med Bopæl i 
Altona. 1851 Kommitteret under Finansministeriet. 1854 General- 
befuldmægtiget ved Flensborg- Tønning -Rendsborg Jærnbaneselskab 
og senere tillige General befuldmægtiget for det danske Gaskompagni 
og for Entreprenørerne for de jydsk-fyenske Jernbaneanlæg ind- 
til disses Fuldforelse. 

Botaniske Bidrag i Krøyers naturhistoriske Tidssk., 2det 
og 3die Bd., 1838—40. 

Ligesaa i Dreyers Flora excursoria Hafniensis. 

Ligesaa i E. Fries's Summa Vegetabilium Scandinaviæ. 

Ligesaa i Joh. Langes Haandbog i den danske Flora 1851. 172 De agronomiske Læreanstalter paa Hohenheim i Wiirtem- 
berg. (Schouws Dansk Ugeskrift. II. R., Bd. 7, 129-156.) 

Om Bøgens Forekomst i de øverste Lag af Esinger 
Tørvemose Ved Elmshorn. (Bericht der Ilten Versammlung 
deutscher Land- u. Forstwirthe zu Kiel. 1847, p. 515—518.) 

(Dr. Poulsen, Kurze Nachricht (iber die Reise des Hrn. 
Oersted nach Siidamerika. Botan. Ztg. 1848, S. 875—881.) 

Om nogle i vort Skovbrug anvendelige Naaletræer fra 
det vestlige Nordamerika. 1. Abies Douglasii Lindl. (Tids- 
skrift for Skovbrug, 3. Bd., p. 271.) (Rev. af Forf.) 

Niels Kjærbølliug. 

r. il 1806 paa Als. Seminarist fra Skaarup 1827. Senere 
Lærer, Inspektor ved Have-Selskabets Have paa Snoghøj. 1852 
Æresdoctor i Philos ved Jenas Universitet. 

Iagttagelser over de Virkninger, Vinteren 1837 — 38 har 
havt paa adskillige Træer og Buske. 1 »Have-Tidende«, V, 
1839, S. 216-19. 

Haandbog i Frilands-Blomstergartneriet. Kjøbenhavn 
1842—43. 

Lauritz Søndermaiin Holm. 

F. 1785. Amtsfuldmægtig. Lærer ved Roskilde Skole til 1856. 
t 1857 i Roeskilde. 

Dianthus caryophyllus. Have-Tidende. Bd. III, l837, S. 
255-263. 

Om Slægten Hesperis. Ibid. S. 529—534. 

Bischof : om Brugen af Linné's Plante-System. Oversat. 
Vedføjet en schematisk Oversigt over dets Klasser og Ordener. 
Roskilde 1847. 14 S. og en Tabel, 

August Weilbach. 

F. i Kjøbenhavn jj 1813. Lærte Havekunsten i botan. Have 
fra 1830, Examen som Kunstgartner 1835. Ansat som Med- 
hjælper ved den botan. Have tVa 1 1836. 1839—41 Rejse til 
Udlandet (især London og Skotland). ^ 1842 Undergartner og 
^^^ 1842 Gartner ved botan. Have i Kjøbenhavn (fast ansat fra 
V 1843). t y 1868. 

1 »Havetidende« tindes fiere Artikler af ham: Om Vin- 
driveri (V, 1— 7); Dyrkning af Asparges (V, 97-103); Driv- 
ning af Ferskener (V, 250—59); Beretning om Havedyrk- 
ningsselskabet i London og dets Have (VII, 145—65); Op- 
varmning med varmt Vand (VIII, 1 — 6); Siirplanter, som 
første Gang have blomstret i den botaniske Have i Aaret 
1842 (IX. 47-52). 173 Victoria regia. Fornemmelig efter Botan. Magazine by 
Will. Jackson Hooker. 3. Sér., 3. Vol., 1847, med tilføiede 
Uddrag af The Gårdeners Chronicle and Agricultural Gazette 
1849, No. 47 og 1850, No. 35. (Schouws »Dansk Tidsskrift«, 
V, S. 1—20, med Afbildning). 

Den botaniske Haves Areal, Bygninger, Plantestand og 
Forhold til fremmede botaniske Haver. (Lindes »Meddelelser« 
1849-56, I. 726—31.) 

Victoria regia. (Berlingske Tidende, 1855, No. 183.) 

Aalholms Have, med Grundplan. (Dybdahls »Tidsskrift 
for Havevæsen.., 1866, Bd. 1, S, 1-7, 2o— 27, 39—43.) 

Bidrag til Joh. Langes »Haandbog i den danske Flora«. 

I Landbohøjskolens Bibliothek findes nogle haandskverne Op- 
tegnelser af W. til Forelæsninger af Schouw. 

Rudolph Rothe. 

F. i Kjøbenhavn 1| 1802. Rejste 1824—27 i Tyskland. Ungarn, 
Italien, Schweiz, Frankrig, Holland; 1841 i England ; 1842 i Sverige; 
1857 i Tyskland. Sekretær ved Grevskabet Bregentved 1828—33. 
Bestyrer af de kongl. Haver ved Fredensborg \Kg[. Slotsgartner) 
1833—49. Medarbejder, til sidst Medredaktør af »Havetidende«, 
iidg. af Selsk. til Havedyrkningens Fremme. Bestyrer af de oftent- 
lige Lysthaver fra * 1850. -;- ^o 1377, 

Om Frugttræers Beskjæring i Skandinavien. (Forhandl, 
ved de skandin. Naturforskeres 2. Møde i Kbhn. 1840, S. 
322-330.) 

Bemærkninger om Vinstokkens Beskjæring i Skandinavien. 
(F'orhandlingar vid de skandinaviske Naturforskarnes 3je Mote 
i Stockholm 1842, S. 597—603.) 

Bemærkninger angaaende Begrebet »Gartnerkunst«. (For- 
handl. V. d. skandin. Naturforskarnes 3dje Mote i Stockholm 
1842, S. 631—640.) 

Bemærkninger om Frugttræernes Knopper og Betingelserne 
for deres Udvikling. (Forhandl, ved de skand. Naturforsk. 
5. Møde i Kbhvn. 1847, S. 489-494.) 

Landskabsgartneriske Betragtninger over Danmark. (Gyl- 
dendalske Boghdl.) Kbhvn. 1853. 

Johan Martiu Christian Lange. 

F. paa Ødstedgaard ved Fredericia -.^ 1818. Student 1836. Lærer 
i Botanik ved Veterinærskolen 1842 — 44, og i Naturhistorie ved 
Efterslægts-Realskolen, Friis's Realskole og v. Westens Institut. I 
Sommerhalvaarene 1846, 47, 48 midlertidig Docent ved Sorø Akademi. 
Fra 25. Febr. 1851- 31. Marts 1858 Assistent og Bibliothekar ved 
botanisk Have i Kjøbenhavn. 1851-1853 Rejse til Sydfiankrig og 174 Spanien. Fra 30. Oct. 1856—31. Maj 1876 konstitueret Direktør 
for botan. Have. Ilte Marts 1858 udnævnt til Docent i Botanik 
ved Veterinær- og Landbohøjskolen. Docent ved polyteknisk 
Læreanstalt 1856 — 1863. 1877 Æresdoctor i Filosofi ved Upsala 
Universitet. Udnævnt til Professor 1860. 

Joh. Lange og V. Strøm, Naturhistoriske Meddelelser af 
et Selskab. (Krøyers Naiiirhist. Tidsskrift, III, 1840, S. 
395-409). 

Bidrag til den danske Flora for Aarene 1841 — 42. 
(Sammesteds, Bd. IV, 1843, S. 458—473.) 

[Anvisning til at kjende de danske Foderurter. Efter 
Wahlbergs Anvisning till svenska fodervåxternas kånnedom 
af S. Drejer. — 2den Udgave efter Forf. Død, ved Joh. 
Lange. Kjøbenh. 1843, med 2 Tabeller.] 

Forslag til en Bytteforening for (især) nordiske Planter. 
(Forhandl, v. d. skand. Naturforskeres 4. Møde i Christiania 
1844, S. 199-200.) 

Herbarium for den landoeconomiske Botanik. 9 Hæfter 
tørrede Fodervæxter i Fol., med trykte Etiketter, Register 
og Titelblad. Kbh. 1845—47. 

En uventet Tilvæxt til den danske Flora. (I Schouws 
Dansk Ugeskrift, 2den R., Bd. VIII, No. 190, S. 137—38.) 

Bemærkninger om Vegetationen paa Lolland og Falster. 
(Krøyers Naturh. Tidsskr., 2. R., I. (1844— )45, S. 428-452.) 

Lange, G. Jensen, F. Liebmann, Efterretninger om den 
Skandiuavisk-botaniske Bytteforenings danske Afdeling. (Ibid. 
S. 650—52.) 

Udgav Drejers Anvisning til at kjende de danske Foder- 
urter. (Se ovenfor; 3dje Udgave, 1847.) 

Carex paludosa og Aira bottnica. (Bot. Notiser 1849, 
S. 165-66.) 

Om nogle danske Planters Fordeling og formodede Grænd- 
ser for deres Udbredelse. C^^^i^ensk. Meddelelser, 1849, S. 
77-95. Foredraget 25. April, 1849.) 

Nogle Bemærkninger om Efteraarsknopperne hos de 
danske Arter af Slægten Epilobium. (Ibid. S. 97-109; 
Foredraget Decbr. 1849.) 

Tornblad (Ulex) som Fodervæxt. (»Tidsskrift f. Land- 
oeconomi«, 3die R., Bd. IV, 160—63.) 

Kort over nogle Plantearters Fordeling i Danmark. 1850. 
4o. obl. 11 Tavler (i Botan. Haves Bibi.). 

Ulmus montana og U. campestris. (Botaniska Notiser 
1850, S. 81.) 175 Professor Schleclitendals Opfordring til ved Actietegning 
at udruste en rejsende Naturforsker. (Triers »Archiv for 
Pharmaci«, I, S. ^62-63.) 

Haandbog i den danske Flora. Kjøbenliavn 1850 — 51. 8. 

Om Møens Vegetation. Tillæg til C Puggaards »Møens 
Geologie populært fremstillet«. Kbh. 1851, S. 263 — 77. 

Brev fra Joh. Lange, dat. Bagneres de Luchon, 31. Juli 

1851. (Botan. Notiser 1851, S. 152—159.) 

Uddrag af et Brev fra Lange, dat. Mallaga d. 20de Jan. 

1852. (»Ribe Stifts-Tidende«, 1852, No. 23, 25, 26, og 
derfra i Flyveposten, 1852, Nr. 103, 108, 111.) 

Beskrivelse af nye Arter i Index seminum horti Hav- 
niensis 1853. 

Nogle Exempler paa Planters Acclimatisation. (Vidensk. 
Medd. 1854, 37—45.) 

Beskriv, af nye Arter i Index seminum 1854. 

De vildvoxende Planter som Hjælpemiddel til Jord- 
bonitering. Efter det Tydske, (Tidsskrift for Landoeconomi, 
3. R., II, 161-91. Kbh. 1854.) 

Forslag angaaende den botaniske Undervisning ved den 
paatænkte Landbohøjskole. Bilag B. 2 til »Commissions- 
Betænkning i Anledning af Veterinairskolens Udvidelse til en 
Læreanstalt for de Landbovirksomheden vedrørende Fag«. 
Kjøbenh. 1855; aftrykt i Tidsskr. f. Landoekonomi, 3. R., 
111. Bd., 370-74. 8. 

Foredrag i det kongel. Landhuusholdnings-Selskab om 
Plantesygdomme. (»Ugeskrift f. Landmænd«, IV, 60—63.) 

Beskrivelse af nye Arter i Index seminum 1855. 

Plantephysiologi og Planteculturens Theori , bearbeidet 
til Brug for Landmænd af Dr. M. J. Schleiden. Paa Dansk 
ved Joh. Lange. Kbhvn. (Philipsen) 1855. 8. Med 113 
Træsnit. 

Medarbejder ved Nordisk Conversationslexicon. (Bog- 
staverne A — F i 1ste Udg.) 

Haandbog i den danske Flora. 2den Udgave 1857—59. 

Oversigt over Grønlands Planter. (H. Rinks : »Grønland, 
geogr. og statistisk beskrevet«, 2. Bd. 1857, Naturhistoriske 
Tillæg, S. 106-135.) 

Udgiver af »Flora Danica« fra 1857 til Dato. 

Beskrivelse af nye Arter i Index seminum 1857. 

Beskrivelse af nye Plantearter i Index seminum in horto 
academico Hauniensi a. 1859 collectorum. 176 Meddelelser om Værket »Flora Danica«, 14 Sider. 
(Forhandl, v. d. skand. Naturforskermøde 1860, S. 747.) 

Brudstykker af en Rejse i Spanien. 145 Sider. Rejse- 
beretning, uddraget af Breve, med tilføiede Anmærkninger af 
botanisk Indhold. (Dansk Maanedsskrift, 1860.) 

Pugillus plantarum, imprimis hispanicarum, quas in itinere 
1851—52 legit Joh. Lange. I. 82 Sid. (Videnskab. Meddel. 
1860, S. 1—82.) 

Floræ Danicæ iconum fasciculus XLV. Fol. 19 Sider 
m. 60 Tab. (1861). 

Lange og M. Willkomm: Prodromus floræ hispanicæ seu 
Synopsis metliodica omnium plantarum in Hispania sponte 
nascentium v. frequentius cultarum quæ innotuerunt autoribus. 
Vol. L 316 pagg. Stuttgart 1861. 8. 

Pugillus plantarum, imprimis hispanicarum, quas in itinere 
etc. II. 83 Sider. (Videnskab. Meddel. 1861, S. 32—116. 

Beskrivelse af nye Plantearter i »Index seminum in horto 
academico hauniensi a. 1861 coUectorum «. 1862. 

Pugillus plantarum, imprimis hispanicarum etc. III. (58 
Sider i Vidensk. Meddel. 1863, S. 1—58.) 

Descriptio iconibus illustrata plantarum novarum vel 
minus cognitarum. præcipue e flora Uispanica, adjectis pyre- 
naicis nonnullis. 3 Partes. Cum 35 tabulis coloratis. Fol. 
Hauniæ 1864. 

Haandbog i den danske Flora. 3die forøgede Udgave. 
Kbh. 1864. 8vo. 

Beskrivelse af nye Arter i Index seminum 1864. 

Descriptio iconibus illustrata plantarum etc. Fase. 2. 
Pag. 9—12, Tab. 13-24. Hauniæ 1864. 

M. Willkomm et Joh. Lange. Prodromus floræ hispanicæ. 
Vol. II, pars I, pag. 1—278. Stuttgart 1865. 8. 

Pugillus plantarum, iuprimis hispanicarum. IV. (Viden- 
skab. Meddelelser, 1865, 30—204, Tab. III- IV.) 

Dansk botanisk Literatur 1859 — 64 (Botan. Notiser, 
1865, S. 113—117, 131-135, 165-167). 

Supplementi Floræ danicæ fasciculus II (sistens plantas 
Sueciæ et Norvegiæ) 1865. Fol., 18 pagg. et 60 tab. 

Resedaplanten (Reseda odorata). I Foreningen »Frem- 
tidens« Nytaarsgave, 1865. 

Beskrivelse af nye Planter i Index seminum etc. 1865, 
cullectorum. 

Beskrivelse af Calliopsis fin)briata Lge. i Index seminum 
etc, anno 1866 collectorum. i?7 

Den botaniske fiave i Calcutta under og efter Orkaner! 
d. 5. October 1864, efter den officielle Beretning. (Botan. 
Notiser 1866, 82—86.) 

Bidrag til Belysning af Atriplex hortensis L. (Botan. 
Tidsskr. I, 12—19, og tab. I.) 

Bemærkninger i Anledning af en preussisk Behandling 
af Slesvigs Flora (Ibid., 41—50). 

Om Forekomsten af Taxtræet (Taxus baccata L.) i 
Danmark. (Ibid., 51 — 53.) 

Opfordring til danske Botanikere. (Ibid. 256.) 

Descriptio, iconibus illustrata plantarum novarum etc. 
Fase. III, pagg. 13-20; tab. 25-35. 

Oversigt over de i Danmark udkomne eller af danske 
Botanikere udgivne Skrifter af botanisk Indhold i Aaret 1865. 
(Botan. Notiser 1866, 79—81.) 

Oversigt over de, især i Aarene 1865—66 i Danmark 
iagttagne sjeldne eller for den danske Flora nye Arter. 
(Botan. Tidsskr., 2. Bd., 30—67. 

Yderligere Bemærkninger om de tveformede Frøe hos 
Atriplex hortensis. (Ibid., 147 — 156). 

Betænkning over Major Jenssen-Tusch's Andragende om 
Understøttelse til »Nordiske Plantenavne«. (Vidensk. Selsk. 
Overs. 1867, S. 101-104.) 

Floræ danicæ iconum fasciculus 46; 20 pagg. et 60 tab. 
Fol. Hauniæ 1867. 

Om de vigtigste af de i det 46de Hæfte af Flora danica 
optagne Planter. (Vidensk. Selsk. Oversigt, 1867, 153—164 
og med fransk Resumé.) 

Hypopityeæ mexicanæ et centrali-americanæ. (Videnskab. 
Meddel., 1867, p. 112 121, med 2 Kobbertavler.) 

Oversigt over de i Danmark udkomne eller af danske 
Botanikere udgivne Skrifter af botanisk Indhold i 1866. 
(Botan. Notiser, 1867, S. 89—91.) 

Erindringer fra en Rejse i Sydfrankrig. (»Fremtidens« 
Nytaarsgave for 1868.) 

Oversigt over de i Danmark udkomne eller af danske 
Botanikere udgivne Skrifter af botanisk Indhold i 1867. 
(Botan. Notiser, 1868, S. 43-46.) 

Floræ danicæ iconum fascic. 47. 23 Sider, m. 60 Tab. 
Fol. Havn. 1869. 

Om de vigtigste af de i det 47de Hæfte af Flora danica 
optagne Planter. (Videnskab. Selsk. Oversigter 1869, S. 
108 — 121, med fransk Resumé.) 

Beskrivelse af nye Plantearter i Index seminum etc, 
anno 1868, collectorum. 

Bol. tidsskr. bind 12, Journ. d. bot. tome XU, 12 178 Oversigt over de i Aarene 1867 — 68 i Danmark iagt- 
tagne sjeldne eller for den danske Flora nye Arter. (Botan. 
Tidsskr. III, 1869, S. 67-125.) 

Opfordring til nordiske Botanikere. (Ibid. S. 126.) 

Beretning om Universitetets botaniske Have for Aarene 
1867—1868. Kbh. 1870. (Uddrag i Tidsskr. f. Havevæsen, 
V, S. 203.) 

M. Willkomm et Joh. Lange : Prodromus floræ hispanicæ, 
vol. II, Pars 3. (Scrophulariaeeæ). Stuttgart 1870. 

Beskrivelse af nye Arter i Index seminum etc, anno 
1869, collectorum. 

Beretning om Universitetets botaniske Have for Aarene 
1869—70. Kbh. 1871. 28 Sider. 8. 

Fortegnelse over de i Veterinair- og Landbohøjskolens 
Have og i Forsthaven ved Charlottenlund dyrkede Frilands- 
træer og Buske. Med 2 Kort. Kbh. 1871 (Reitzel). 

Beskrivelse af nye Arter i Index seminum etc. Anno 
1870 collectorum. Havn. 1871. 

Floræ danicæ iconum fasciculus 48. 26 Sider m. 60 
Tab. Fol. 

Bemærkninger ved det 48de Hæfte af Flora Danica. 
(Videnskab. Selsk. Oversigt, 1871, S. 36—55, med fransk 
Resumé). 

Bemærkninger om Frøenes Form og Skulptur hos be- 
slægtede Arter i forskjellige Slægter. (^Botanisk Tidsskr. I. 
R., 4. Bd., 1871, S. 230—71, med 3 Tavler.) 

Oversigt over de i Aarene 1869—71 i Danmark fundne 
sjeldne eller for den danske Flora nye Arter. (Botan. Tids- 
skrift, H. R., 1. Bd., 1872, S. 244—322.) 

Lange (og Ørsted), Betænkning over Warmings og 
Pedersens Besvarelser af Opgaven om Væxtspidsens Kløv- 
ning m. m. (Vidensk. Selsk. Oversigt, 1872, S. 16—26.) 

Udvalg af de i Københavns botaniske haves frøfortegnelser 
fra 1854 — 70 beskrevne arter, på ny gennemgåede og op- 
lyste ved afbildninger. (Botan. Tidsskr., IL R., 1. Bd., S. 
177—194, med Tav. I— IV.) 

Nogle yderligere Bemærkninger om hængende Pile. 
(Tidsskr. f. Havevæsen, 1873, S. 323.) 

Bidrag til Spørgsmaalet om Mangel paa Farverigdom i 
vore Træplantninger. (Sammesteds, S. 327.) 

Affatter af Betænkning over de to af Samsøe Lund og 
E. Rostrup til Videnskab. Selsk. indsendte Prisafhandl. om 
Marktidselen. (Vid. Selsk. Oversigt, 1873, S. 47—60.) 

Bidrag til Synonymiken for nogle kritiske Arter fra 
Danmarks og Nabolandenes Floraer. (Videnskab. Selskabs 179 Oversigt, 1873, No. 2, S. 85— 146, tab. III og IV, med 
fransk Resumé.) 

Beretning- om Universitetets botaniske Have for Aar 
1871—73. Kbh. 1874. 

Icones plantarum sponte nascentium in regnis Sueciæ 
et Norvegiæ, supplementum operis, Floræ Danicæ nomine 
inscripti, editum a F. M. Liebmani et Joh. Lange. Volum. 
primum (unicum) continens fasciculos I, JI, III, seu tabulas 
1-180. Fascic. III (tab. 121-180), 1874. 16 pagg. et 60 
tab.. Fol. 

Bemærkninger om 3die Supplement-Hæfte af Flora 
Danica. (Forhandl, v. d. Skandin. Naturforskeres Ilte Møde 
1873; S. 352—355.) 

Bemærkninger ved det tredie (sidste) Supplementhæfte 
af Flora danica. (Videnskab. Selsk. Oversigt, 1874, No. 2, 
S. 35—63, med fransk Resumé.) 

M. Willkomm et Joh. Lange. Prodromus floræ Hispanicæ; 
vol. III, Pars I; Stuttgart 1874. 

Beskrivelse af nye Arter i Index seminura etc. , anno 
1873 collect. 

Iagttagelser over Løvspring, Blomstring og Løvfald i 
Veterinær- og Landbohøjskolen for Femaaret 1867—71. 
(Botan. Tidsskr., 1873, H. R., 3. Bd., S. 167-186.) Sær- 
tryk, Kbh. 1873. 

Vejviser i Universitetets nye botaniske Have. Kbh. 
1875, 123 S., 8vo. 

Victoria Crutziana d'Orbigny. (Tidsskr. f. Havevæsen, 
X, 62.) 

Udvalg af de i Kjøbenhavns botaniske haves frøfortegnelser 
for 1854 — 73 beskrevne nye arter, på ny gennemgåede og 
oplyste ved afbildninger. Afd. II. (Botan. Tidsskr. II. R., 
4. Bd., S. 1—10, med 4 Tavler.) 

Plantearter beskrevne i Index seminum 1875. 

Erindringer fra Universitetets botaniske Have ved Char- 
lottenborg 1778—1874. (Botan. Tidsskr., IH. R., Bd. 1, S. 
1—68, med Træsnit og 1 Kort; i Særtryk, Kbh. 1875.) 

Nogle Ord til floristiske Botanikeres Overvejelse (Botan. 
Notiser, 1877, S. 59—63.) 

Beretning om botanisk Forenings Excursion til Skarritsø. 
(Botan. Tidsskr., III. R., 1. Bd., S. 175—176.) 

Beretning om botan. Forenings Exkursion til Falster og 
Øst-Lolland. (Sammesteds, S. 176-179.) 

Floræ danieæ iconum fasciculus 49. 

Bemærkninger ved det 49de Hæfte af Flora danica. 180 

(Vidensk. Selskabs Oversigt, 1877, S. 72—87, med fransk 
Resumé.) 

M. Willkomm et Joh* Lange : Prodromus Floræ hispanicæ; 
vol. III; Pars 2. Stuttgart 1877. 

Oversigt over de europæiske Arter af Naaletræernes 
Orden og. deres geografiske Fordeling og vigtigste Anvendelse. 
(Tidsskr. f. Havevæsen, 12. Aarg. , No. 4 og 5, med 1 
Dobbelttavle). 

Lange og Rostrup: De danske Foderurter. Ud- 
arbeidet paa Grundlag af S. Drejers »Anvisning til at kj ende 
de danske Foderurter«, 3die Udg. Udgivet af det Kgl. 
Landhusholdningsselskab. Kbh. 1877. 384 Sider. 

Prodromus floræ hispanicæ, auct. Willkomm et Lange; 
vol. III, Pars 3. 

Nogle Bidrag til Spørgsmaalet om Ændringerne i Dan- 
marks Plantevæxt. (Geografisk Tidsskr. , 1878, 2. Bd.. S. 
69-77.) 

Diagnoses Plantarum peninsulæ Ibericæ novarum, a 
variis collectoribus recentiori tempore lectarum. (Videnskab. 
Meddel., 1877-78, S. 222—241.) 

Udvalg af de i Kjøbenhavns botaniske Haves Frøfor- 
tegnelser for 1854—1874 beskrevne nye Arter, paa ny 
gjennemgaaede og forsynede med Afbildninger. Afd. HL 
(Botan. Tidsskr., HL R., 2. Bd., S. 131-141, med 4 Kobber- 
tavler.) 

Sammen med Mortensen: Oversigt over sjældne eller 
for den danske Flora nye Arter (se Mortensen). 

Iagttagelser over Løvspring, Blomstring, Frugtmodning 
og Løvfald i Veterinair- og Landbohøjskolens Have for Fem- 
aaret 1872—76. (Botan. Tidsskr., HI.R., 3.Bd., S. 57-71.) 

Om de Sygdomme hos vore vigtigste dyrkede Planter, 
som fremkaldes af Rustsvampe, snyltende paa forskjellige 
Værtplanter, og om Midlerne til at indskrænke deres Ud- 
bredelse (Udgivet paa Indenrigsministeriets Foranstaltning) 
1879. 8. 45 S., med 25 Træsnit. 

Bemærkninger om de af Cand. Kornerup i 1878 samlede 
Planter paa Vestkysten af Grønland, af Joh. Lange. (Med- 
delelser om Grønland, udgivne af Commissionen for Ledelsen 
af de geolog, og geogr. Undersøgelser i Grønland) 1879. 

I Manuskript 4to. i Botan. Haves Bibi. : Udtog af Bur- 
sers danske Herbarium, som opbevares paa Universitets- 
Bibliotheket i Upsala 1849. — Ejusd. Til Lolland-Falsters 
Flora 1850. — Ejusd. Til Bornholms Flora. 1850. 

(Rev. af Forf.) 

Caroliue Rosenberg. 

F. V 1810 i Altona. Var en Tid Lærerinde i Odense. 1838 
optaget som Plejedatter af Stamhusbesidderen til Hofmansgave, N, 181 Hofman Bang, der vejledede hende i Botaniken. Studerede især 
Alg'er og Mos, men hindredes ofte af Øjensvaghed i sine Studier. 
Var den, der førte Fru Johanne Luders ind i Botaniken. (Nekro- 
log af denne i Bot. Centralblatt V, 255.) Har botaniseret foruden 
i forskjellige Dele af Danmark ogsaa i det sydlige Norge og Holsten. 
{Rosenhergia Ørsted). 

Revision af Index i Endlichers Genera Plantarum. 

Bidrag til Langes »Haaudbog«. Udg. 1. 1850 og 3. 
1864. (Systemat. Oversigt af de Danske Havalger). 

Bidrag til Th. Jensens Bryologia Danica. 1856. 

Bidrag til Heibergs Oversigt over de danske Diatomer. 
1863. 

Bidrag til Flora Danica (Tab. 2639, 2618, 2741, 2747, 
2822). 

Harald Alfred Fedor Piper. 

Fodt d. ^ 1823 i Kjobenhavn Cand. pharm. Octbr. 1843. 
Assessor pharm. Fjer af Hjorteapotheket i Kjøbenhavn fra | 1849. 

Bidrag til Langes Haandbog og Flora Danica. 
Alfred Benzoii. 

Født i Stubbekjobing d. ^^ 1823. Cand. pharm. 184.5. Eier af 
Svaneapotheket i Kjøbenhavn fra 1. Januar 1849. 

Bidrag til Langes Haandbog, Udg. 2. 
Emil Charles Nicolai Petit. 

F. i Kjøbenhavn | 1817. Student 1834. Cand. med & chir. 
1840. — Foredrog efter offentlig Foranstaltning Forstbotanik og 
bestyrede d. forstbotan. Have i Charlottenlund 1842 — 43. Naturhistorie- 
lærer ved Efterslægtsselskabets Skole og ved Metropolitanskolen i 
1843—1848. Militair-Læge til 1852. Derefter praktiserende 
Læge i Fredensborg indtil 1873. Justitsraad 1868. Tilbragte 
nogle Aar i Syden. Bosat i Kjobenhavn fra 1878. 

Samling af Danmarks officinelle Planter. 1 — 15. Hefte. 
Kbh. 1841. Fol. 

Om Svampene. (Dansk Folkekalender for 1843. S. 
167-186.) 

Vaaren. Foredrag i d. naturhist. Forening d. 4de Mai 
1844. (I Schouws »Dansk Ugeskrift-, 2det R., V. No. 118 
og 119, S. 223-236.) 

Det sydvestlige Sjællands Vegetation. (Krøyers Naturh. 
Tidsskr., 2. R., I, 1844-45, S. 1—15. Overs, i Frorieps 
neue Notizen, XXXIX; S. 177-82.) 182 Lærebog i Botanik for Skoler. (Med i Texten indtrykte 
Figuren (Kbh. 1845. IV og 112 S., st. 8.) 

Naturhistoriske Tabeller til Brug ved Underviisning. 1~ 
3 Tab. Kbh. 1845—46. 3 Ark. 

Sammenligning mellem dette og foregaaende Aars For- 
aars-Kalender. (Forhandl, v, d. Skand. Naturforsk. 5te Møde 
i Kjøbenh. 1847. S. 495-500 (trykt 1849). 

Medudgiver af Tidsskr. f. populær Naturvidenskab. 1—3 
Hefte. Kbh. 1848-49, med 1 Kort og 5 Træsnit. Ogsaa 
med Titel: Populære Naturskildringer. Udgivne af E. Petit 
og A. Thornam. Kbh. 1851. (c: 1850). 

Om Planteæggets første Dannelse, med 2 Træsnit. (Petits 
og Thornams Populære Naturskildringer. S. 54 — 67.) 

Korte Notiser i samme Tidsskr. S. 91 — 96, 189, 284. 

Lærebog i Botanik. 2det Oplag. Kbh. 1858 (o: 1857), 
120 S. (Rev. af Forf.) 

Vinceiis Strøm. 

F. i Tranekjær Sogn ff 1818. Student 1836. Cand. theol. 1842. 
Lærer ved Odense Kathedralskole fra Okt. 1850. Adjunkt \^ 
1852. Orerlærer \' 1868. 

V. Strem og Joh. Lange: Naturhistoriske Meddelelser 
af et Selskab. (Krøyers Naturhist. Tidsskr. III, 395—409.) 

Begyndelsesgrundene af Plantelæren , til Brug ved den 
første Undervisning i Naturhistorien, med 69 i Texten ind- 
trykte Afbildninger. Kbh. 1861. 68 S., 8vo. 2det Oplag 
1864. 3die Oplag 1872. 

Planterigets Naturhistorie til Skolebrug. Med mange i 
Texten indtrykte Træsnit. Kbh. 1871 (Gyldendal). 2.0pl. 1877. 

Bidrag til Langes Haandbog, (Rev. af Forf.) 

Jens Lorenz Moestue Vahl, 

Son af M. Vahl. F. i Kjobenh. \\ 1796. Cand. pharm. 1819. 
Rejste i 1822 — 26 i Sverige, Tyskland, Østerrig og Frankrig. 
Deltog i Graahs Grønlands-Expedition 1828—29. Opholdt sig 
derpaa i Grønland til 1836. Rejste 1838 og 1839 til Spitsbergen. 
Assistent ved botan. Haves Samlinger og Bibliothek fra Li 1840 
—^ 1860. Doctor philosophiæ i Rostock 1842, f if 1854 
ugift. (Biografi i Bot. Ztg. 1854.) 

Om hans Reiser i Grønland , se Vidensk. Selsk. Skr., 
Bd. 6, 1838, S. XX- XXL 

Observations sur la vegetation en Islande, avec une 
Liste des plantes que Fon suppose exister en Islande, dressée 
par M. Vahl. Imp, cum : E. Robert, Voyage en Islande et 
au Greenland. Paris 184L 8, p. 337-379. 183 Synopsis muscorum frondosorura. 1—2. 8vo. (Manuskript 
i botan. Haves Bibi.) 

Andel i »Naturhistoriske Bidrag til en Beskrivelse af 
Grønland,« S. 111 — 135; se S. 106—7, 108 se Rink og 
Lange.) 

Bidrag til Hornemanns »Dansk-oeconom. Plantelære«. 

Bidrag til Sal. Drejers »Flora excursoria«. 

Bidrag til Joh. Langes »Haandbog«. 

Bidrag til Flora Danica, fase. 35, 36, 37, 42. 43. 

Væsentlig Andel i Sammes fase. 40 og 41. 

Johannes Japetns Smith Steenstrup. 

F. i Vang i Thy | 1813. Student 1832. 1839—40 Rejse til 
Norge og Island. \* 1841 Lector ved Soro Akademi. Rejste i 
1844 med Kronprins Frederik til Skotland, Færøerne og Norge. 
f f 1845 Prof. i Zoologi. 

Geognostisk-geologisk Undersøgelse af Skovmoserne Vid- 
nesdam- og Lillemose i det nordlige Sjælland, ledsaget af 
sammenlignende Bemærkninger, hentede fra Danmarks Skov-, 
Kjær- og Lyngmoser i Almindelighed. (Det Kgl. D. Viden- 
skab. Selsk. Afhandl., IX, 1842, 17—120. Særtryk, Kbh. 
1841.) 

Gjennemsaa den botaniske Deel af P. Bramsens og S. 
Drejers »Kortfattet Lærebog i Zoologie og Botanik«, 2den 
Udg. Kbh. 1846. 

Om de paa de skandinaviske Træer og andre Planter 
forekommende Træmider (Phytoptus Dug.). Forhandl, v. de 
Skand. Naturforskeres 7de Møde 1866. S. 189—90, 

Smaaudflugter paa Natur- og Kulturhistoriens Fælleder. 
I. Kartoffel. (Dansk Maanedsskrift , udg. af Dr. Math. 
Steenstrup. Bd. 2.) 

Tørvemosernes Bidrag til Kundskab om Landets for- 
historiske Natur og Kultur. (Beretning om Landmandsfor- 
samlingen i Kjøbenhavn, 1869, S. 336.) 

Tørvemosernes Bidrag til Kundskab om Danmarks for- 
historiske Natur og Kultur. (Folkelæsning. Smaastykker III. 
Bd., 5. H., S. 267—303.) 

Efterskrift (»Oplysende Bemærkninger«) til Carl Hansens 
• Bidrag til Kundskaben om de danske Bilandes Diatomé- 
Flora«. (Videnskab. Meddelelser, 1872, S. 146-149.) 

Bidrag til Flora Danica og til Langes Haandbog. 

Peder Pedersen. 

F. 1806 i Kjøbenhavn. Observator ved Universitetets astron. Obser- 
vatorium. Professor m. m. -J- 1861, 184 Foraarets Komme. I llavetidende, V, 1838. S. 134— 
41 og VI, S. 40-46. 1840. 

Biographie af Joachim Frederik Schouw. (Oversigt ov. 
d. Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Forhandl. 1853, S. 247— 
256) (og i den nye Udg. af Schouws Naturskildringer, 1856). 

Vaarens Komme. Populært Foredrag i den naturhistoriske 
Foren. d. 17de April. (Videnskab. Meddel, fra d. naturh. 
Foren, i Kjøbenh. 1854, S. 1 — 36.) 

Skildring af Veirliget i 1857 i Danmark, Norge og 
Sverrig. (Vidensk. Selsk. Oversigt, 1858, S. 49—59.) 

W. I. Th. Mauch. 

Einige Notizen iiber Pflanzen und Pflanzenkundige Månner, 
in den Herzoghhiimern Schleswig, Holstein und Lauenburg. 
Schleswig 1840. 8. (Statsbiirgerl. Magazin von Falck. Bd. 
10, H. 1.) 

Johan (leorg Keller Jensen. 

F. i Viborg j 1818. Caiid. pharni. 1842. Lærer i Naturviden- 
skaberne ved Rødding Højskole ^\ 1846— j*^ 1848. 1851 Time- 
lærer i Naturhistorie i Kolding. Apotheker i Kværn i Angel ^*q 
1853—^ 1871. Apotheker i Kirke-Hvalsø ved Roskilde fra \^ 1871. 

Se Lange 1845. — Bidrag til Langes »Haandbog«. 
Theodor Edvard Cantor. 

F. 1809 i Kjobenhavn. Student 1826. Tog Kirurg. Examen 
1832. 1833 Dr. med. i Halle. Rejste 1835 til sin Slægtning 
N. Wallich i Kalkutta. 

General features of Chusan with remarks on the flora 
and fauna of that island. London 1842. 8. 

Piants characteristic ofdifferent Nations, by Prof. Schouw; 
translated by Cantor. (Calcutta Journal of Natural History, 
I, 344-51.) 

Europe, a popular Physical Sketch by Prof. Schouw; 
translated from the second Edition. (Ibid. 390—419, 509 — 
521. ir, 1—16; III, 188—266. 

Conspectus of collections made by Dr. Cantor, Assistant 
Surgeon, during his employment with H. M. 26 M. Regt. on 
expedition to China. (Ibid. II, 101—8). 

Johan Greorg Forchhammer. 

F. i Husum \« 1794. Student i Kiel 1815. Fra 1823 Lector, 
senere Professor i Kemi ved Kjøbenhavns Unirersitet og d. poly- 
tekn. Læreanstalt. -J- 1863. 185 Om den almindelige Indflydelse, som Vandplanterne, 
navnlig Tangarterne, have paa Dannelsen af Jordens Over- 
flade. (Forhandl, ved de skandinav. Naturforskeres 4de Møde 
i Christiania 1844, S, 53-67.) 

Om den Indflydelse, Tangen udøver paa Jordens Ud- 
vikling. (Vidensk/ Selsk. Oversigt, 1844, S. 94—105. Se 
ogsaa Triers Archiv f. Pharmacie, III, 51—77.) 

Danmarks Jordbund i Forhold til Plantevæxten. To 
populaire Forelæsninger, holdte i den naturhistoriske Forening, 
Vinteren 1849-50. (Schouws Dansk Tidsskrift, IV, 295 
-332.) 

Christian Theodor Vaupell. 

F. i Kolding }i 1821. Student 1841; Cand. theol. \^ 1847. 
Holdt et botanisk. Kursus paa det landøkonomiske Institut paa 
Harald si und i Sommeren 1847. Naturhistcrielærer ved v. Westens 
Institut 1845— 55. Afgik som friyillig Menig til Armeen d. '/ 
1848: haardt saaret i Slaget ved Slesvig d. ^^'» 1848 (venstre 
Arm exartikuleret). Læste over Planteanatomi ved Universitetet 
1852. Rejste 1855 — 56 i Hannover, Holland og Frankrig. Holdt 
efter Landhusholdningsselskabets Foranstaltning i 1858 Forelæsning 
over Plantelæren i dens Anvendelse paa Kulturplanters Dyrkning. 
Disputerede for den filosof. Doktorgrad |f 1859. Ernærede sig 
væsentligst ved Undervisning i Frøken Zahles Institut. -[- af Bryst- 
syge V 1862. Ugift. 

Bemærkninger over nogle danske Træarters Forekomst 
af Stud. theol. Vaupell. (Schouws »Dansk Ugeskrift«, 2 R., 
VIII, No. 186, S. 72—80.) 

Om Agerbruget paa Hedemoserne. (Et Udtog af Prof. 
A. Grisebachs Afhandling »om Opdyrkningen af Bourtanger 
Hedemose i Ostfriesland«. (Balds Tidsskr. f. Landoekonomie. 
Ny Række, 9 Bd. 1848, 318—338.) 

Om Rhizomets Bygning hos Primula auricula og chi- 
nensis. (Videnskabel. Meddel. 1849, S. 76.) 

En sammenlignende Undersøgelse af Karbundternes ana- 
tomiske Sammensætning hos de fleeraarige Aroideestængler. 
(Vidensk. Meddel. 1851, S. 33-48 med Tabula II.) 

De nordsjællandske Skovmoser. En botanisk-mikrosko- 
pisk Undersøgelse af de Plantedele, som danne Tørven, og 
af de Levninger af Fortidens Skove , der ere bevarede i 
nogle sjællandske Skovmoser. Med 2 Tavler. 58 Sider. 4o. 
Kjøbenhavn 1851. (Anmældt af Karl Muller i Bot. Zeitg. 
1852, 76-77.) 

Planterigets Naturhistorie, til Skolebrug, Med 236 Træ- 
snit og Chemitypier. 8. Kjøbenhavn 1854. 186 Om Karbundternes peripheriske Vægt i de dicotyledone 
Planters Mellemstokke. (Vidensk. Meddel. 1854, S. 49—94, 
med Tab. I og II.) 

Indsendte en Afhandl, over d. fossile Naaletræ i Tore Ler- og 
Sandiag og ved vore Kyster. (Vid. Selsk. Oversigt, 1853. 211). 
Forlangte den tilbage. (Sammesteds 1854. 208). Manuskripter 
hertil findes i Botan. Haves Bibi. 

Med Lutken og Fogh Stifter af »Tidsskrift for populære 
Fremstillinger af Naturvidenskaben«, 1854. Medudgiver 1854 
til sin Død 1862. 

I »Tidsskr. f. popul. Fremst.«, 1854, Bd. 1: Om Træ- 
ernes Forgrening; S. 53— 71. — Naturskildringer fra den 
danske Halvøes Vestkyst. I; Flyvesandet paa Sylt; S. 149 
-168. II; Den slesvigske Marsk; S. 241— 284 med 2 Træ- 
snit og Kort. 

Untersuchungen iiber das peripherische Wachsthum der 
Gefåssbundel der dicotyledonen Rhizome. 44 S. Mit 2 
Tafeln. 8. Leipzig 1855. 

I »Tidsskr. f. popul. Fremst. af Naturvidensk« ; Bd. 2, 
1855: Om Planteindividet. Efter Alex. Braun. I— II. S. 59 
— 110. — Om Sværmsporerne og Befrugtningen hos Algerne; 
I— II, S. 161—183 og 239—49 med 19 Træsnit og 6 Chemi- 
typier. 

Mentone og Monaco. En Rejseerindring fra Vinteren 
1856. (Steenstrups »Dansk Maanedsskrift« ; VIII, 449 
—482.) 

Om Knopperne hos Agave americana. (Vidensk. Meddel. 
1856, S. 111—117.) 

Agerbruget paa Hedemoserne i den hollandske Provins 
Groningen. (Ugeskrift f. Landmænd«, V, 209—221 og 251 
-261.) 

I »Tidsskr. f. popul. Fremstil!, af Naturvidensk«, Bd. 4, 
1857: Om Parfume - Kulturen i Provence, S. 107—124. 
— Efterskrivt til E. R. Groves Afhandling: Naturen paa 
Slesvigs Vestkyst. S. 181—183. — Om Emsmoserne; S. 
371-400. 

Om Græsgangene i den hollandske Marsk. Foredrag 
holdt i d. Kgl. Landhuusholdningsselskab, d. 4. Marts 1857. 
(Tiddsskr. f. Landøkonomi; 3. R., V, 110—125. I Særtryk, 
Kbh. 1857.) 

Bøgens Indvandring i de danske Skove. Kjøbenh. 1857. 
53 S. 8. 

Note sur le mode de multiplication de I'Agave ameri- 
cana par M. Christian Vaupell. (Bulletin de la Société bo- 
tanique de Franke, 1857, tome IV, p. 43-47.) 187 •Note« om samme Æmne. Ibid. p. 898 — 899. 

De rinvasioD du hétre dans les forets du Danemark. 
(Annales des s^iences naturelles; 4 Ser., tora. VII. 1857; 
p. 55—86. ~ Extrait. Paris 1858.) 

Nizzas Vinterflora. (Videnskabel. Meddel. 1858, S. 129 
-^171.) 

I »Tidsskr. f. popul. Fremst. af Naturvidenskaberne«, 
5te Bd., 1858: Oliventræet i Provence, S. 181—200; Viin- 
stokkens Dyrkning i Frankrig, S. 262 — 283; Viinsygdommeu 
i Frankrig, S. 384—410. 

Om Vejrligets Indflydelse paa Høsten i Frankrig. Fore- 
drag i Landhusholdningsselskabet, d. 3die Marts 1858 
(Tidsskr. f. Landøkonomi, 3die R., VI, 110—124. 

Tørkens Indflydelse paa Ve^etationsforholdene i det syd- 
vestlige Sjælland. Beretning til d, Kgl. Landhuusholdnings- 
selskab. (Sammesteds, S, 262—266.) 

Om Frugttrædyrkningens Tilstand i Danmark. (»Fædre- 
landet«, 1859, No. 77, 78.) 

1 »Tidsskr. f. popul. Fremstill. af Naturvidenskaben«, 
2. B., Bd. 1, 1859: Ægilopsgræsset eller den vilde Hvede, 
S. 123 — 144. — Om Træernes Formering ved Grene eller 
ved Knopper, S. 373—414. 

Iagttagelser over Befrugtningen hos en Art af Slægten 
Oedogonium. Udgiven for den philosophiske Doctorgrad. 
Med 1 Tavl. 38 Sider. Imp. 8. Kjøbenhavn 1859. (Se 
• Ann. des sciences nat., 4 Sér. tom XI, 192 — 204.) 

Sur la reproduction et la fécondation d'une espéce du 
genre Oedogonium. (Annales des sciences, 4 Sér., tom. XI, 
p. 192—204. Extrait; Paris 1859.) 

Om Opelskning af Frugttræer ved Frø. Foredrag i 
Landhuusholdningsselskabet, d. 2. Febr. 1859. (Tidsskr. f. 
Landøkonomi, 3. R., VII; S. 10—28; i Særtryk.) 

Anmældelse af G. Forchhammers »Bidrag til Skildringen 
af Danmarks geographiske Forhold i deres Afhængighed af 
Landets indre geognostiske Bvgning«. (»Fædrelaudet«, 1859, 
No. 127.) 

Erlåuternde Bemerkungen zum Referat in der botanischen 
Zeitung iiber die Abhandlung wegen Einwanderung der 
Buchen in die dånischen Walder. Flora, 1859, No. 30, S. 
465-478. 

Bemærkninger i Anledning af en af en blomstringsdygtig 
Gren opelsket Vedbende. (Forhandl, v. de Skandinav. Na- 
turforskeres 8de Møde, 1860, S. 711—713.) 

2den Udg. af »Planterigets Naturhistorie«. 209 Sider 188 med 296 Træsnit og Chemitypier. (3die, 4de og 5te Udg. 
ved Grønlund.) 

I »Tidsskr. f. popul. Fremstill. af Naturvidenskaben«, 
2. R., Bd. 2, 1860: De vildtvoxende Træers Udbredning i 
Danmark, S. 153-190. 

I «Tidsskr, f. popul. Fremstill. af Naturvidenskaben«, 
2. R., Bd. 3, 1861: Om Lysets og Skyggens Indflydelse 
paa Skovtræernes Form og Tilværelse, S. 181 — 203. — Om 
Skovtræernes Selvsaaning og Frøets Udbredning i Skoven, 
S. 311—328. 

Bidrag til Oedogonieernes Morphologie. (Oversigt over 
d. Kgl. Danske Vidensk. Selskabs Forhandl., 1861, S. 213 
—224, m. I Kb.-Tavle.) 

Om Gammelmosens Tilstand 1844 og 1861. Foredrag i 
Landhusholdningsselskabet d. 29, Jan. 1862. (Tidsskr. f. 
Laudøkonomi, 3. R., X, S. 10—44. Med Kort.) 

1 »Tidsskr. for popul. Fremstill. af Naturvidenskaben«, 
2. R., Bd. 4, 1862: Om de Forandringer, som det danske 
Skovlands Udstrækning har været underkastet i den historiske 
Tid, S. 389—436. (Trykt efter Forfatterens Død.) 

De danske Skove. Med 22 i Texten indtrykte Illustra- 
tioner og et Titelbillede, efter Originaltegninger af Nordahl 
Grove o. Fl., samt et Kort. Kbh. 1863. 8. 309 S. (Heri: 
Autobiografi.) 

Bidrag til Joh. Langes »Haandbog i den danske Flora«. 

Bidrag til Hansens Herbarium over Slesvigs og Holsteens 
Flora. 

Henrik Johannes Krebs. 

F. i Svendborg § 1821. Farniacevtisk Kandidat 1840. Fra 1843 
af bosat paa St. Thomas som Fabrikant. Nu i Kjøbenhavn. 

Et Bidrag til St. Thomas' Flora. (Krøyers Naturhist. 
Tidsskr. 2. R., II. 1847, S. 291-302.) Henrik Johannes Rink. 

F. i Kjøbenhavn -/ 1819. Student fra Sorø. Universitetets Guld- 
medaille 1843 for en kemisk Prisopgave. 1845 — 46 med Galathea- 
Expeditionen. Hjemkom Decbr. 1846. Dr. phil. 1848—51 i 
Nord-Grønland. 1852 — 1868 i Sydgrønland, hvor han fra 1855 af 
var Inspektor. Fra 1871 Direktør f. d. grønl. Handel i Kjøbenhavn. 

Die Nikobarischen Inseln. Eine geographische Skizze 
mit specieller Beriicksichtigung der Geognosie. Kopenhagen. 
1847. 8. VIII. 188 p. 2 tab. Heri en Oversigt over Plante- 
væxten p. 127-139, inii Erindringer fra mit andet Ophold paa de nikobarske 
Øer. (Schouws Dansk Tidsskr., I, 1847, 131 — 169.) 

Uber die Flora der Nikobaren; Referat i »Flora«, 1848 
No. 24. 

Grønland geographisk og statistisk beskrevet. Med Kort 
og Afbildninger. 2. Bd. 1852-1857 (se Lange). 

Nogle Erfaringer ved Forsøg paa Plantedyrkning i 
Grønland. (Tidsskr. f. popul. Fremstill., 1870, IV. R., 2. 
Bd., S. 228. 

Danish Greenland, London 1877 (heri en ny Planteliste 
af Joh. Lange). 

Julius August Beutzien. 

F. i Kjobenh. -^# 1815. Student 1833. Cand. theol. 1839. 
Studerede Havebrug under R. Rothe. Fra 1847 — 1864. Gartner ved 
Haveselskabets Have. 

Har publiceret en Mængde Artikler og Værker om Have- 
brug. Se Erslevs Forfatterlexicon, Suppl., [, S. 113. 

Dansk Haugetidende fra 1849 — 1863. 

Dansk Havetidende. Ny Række fra 1864. 

Oversigt over de vigtigste Arter at Træer og Buske, 
som kunne linde Anvendelse i Lvst- og Blomsterhaugen. 
Med Træsn. Kbh. 1852. 

De dyrkede Græsarter og Foderurter. En practisk 
Haandbog for Landmænd, Godseiere, Gartnere etc. , med 
tabellariske Sammenstillinger af de forskjellige Græsblandinger. 
En Oversættelse af P. Lawson. Kbh. 1858. A. F. Bergsøe. 

De dansk-vestindiske Øer. Se Ørsted. 

Frantz Wilhelm Weudt. 

F. i Kjobenhavn ^ 1815. Gartner, St. Jorgensbjerg ved Roskilde. 

Forfatter af mange Artikler om Have- og Agerbrug. 
Se Erslevs Forfatterlexikon, 3. Bd. S. 487 og Supplement, 
Bd. 3, S. 576. 

Fredrik Julius Christian Jensen, 

Lærte Gartneri i Bot. Have, Gartner-Exanien 1830. Handels- 
gartner i Æreskjøbing, senere i Aarhus. 

Udgav Haandbog i Blomstergartneriet, Vejledning i Frugt- og 
Kjokkenhave-Dyrkning, Stuegartneriet o. fl. lignende Arbejder. Bidrag 
i « Have-Tidende« o. s. v. 190 

Edvard August Scharling. 

Professor i Kemi. 

Forfatter af flere Afhandlinger om organiske Stoff'er, f. Ex. 
om Giftstoffet i Frøene af Agrostemma Gitliago, om de to nye 
brasilianske Planter Neea theifera og Mikania aromatica etc. 

Julius Thomsen. 

F. i Kjøbenhavn 1826; Cand. polyt. 1846. Lærer i Agerdyrk- 
ningskemi 1850—56. Professor i Kemi fra 1866. 

Om Vexelvirkningen imellem Planten og dens Omgivelser. 
Kbh. 1850. 8. 80 S. 

Anton Carl Luplau. 

Juridisk Kandidat; Lærer ved Efterslægtsselskabets Skole og andre 
kjobenhavnske Skoler, f 1852. 

Forsøg til en biologisk Fremstilling af Kartoflerne, til- 
ligemed deres Dyrkning og Anvendelse, samt enkelte For- 
sigtighedsregler, man bør iagttage, ved den herskende Kar- 
toffelsygdom. Kbh. 1850. (Paa Islandsk. Reykjavik, 1850.) 

Ludvig Theodor Schiotz. 

F. i Roskilde J 1821; Cand. pharm. 1844. Berejste Bornholm 
1849; Lærer i Naturvidenskaberne ved Rødding Højskole fra Nov. 
1851 — Juni 1856. Berejste Sønderjylland og Vesterhavsoerne 
1858. Brygger (Albani Bryggeri, Odense). 

Bidrag til Bornholms Flora. (Vidensk. MeddeL, 1850, 
S. 49-56.) 

Beretning om en botanisk Reise, foretaget i Sommeren 
1858 i Landskabet mellem Slesvig, Rendsborg ogEkernferde, 
samt paa Vesterhavsøerne x\mrom, P'ør og Sild. (Videnskab. 
Meddel., 1860, 117-168.) 

Bidrag til Joh. Langes »Haandbog« samt til »Flora 
Danica«. 

Didrik Ferdinand Didrichsen. 

F. i Kjøbenhavn | 1814. v I,æge-Examen 1840. Ansat ved 
Frederiks Hospital. Underskibslæge (og Botaniker) ved »Gaiatheas« 
Jordomsejling 1845—47. Overskibslæge 1849. Konstitueret Over- 
læge ved Armeen 1850. \^ 1851 konstit. som Assist. og Biblio- 
thekar ved botan. Have. ^^ 3 854 Overlæge paa r Gaiathea h. 
Bibliothekar og. Assistent ved botanisk Have y 1856 — 1875. 
Docent i Botanik for Farmacevterne fra \^ 1858— Oct. 1875. 
Docent i Botanik ved polytekn. Læreanstalt 1863— 1873. -^ 1875 
# Prof. ordin. 191 Avicularia indica beskreven af F. Didrichsen. (Botan. 
Notiser, 1850, S. 187—89. 

Om Ligula og Vagina hos Græsserne (undertegnet »S. 
Didrichsen«. Ibid. 140—41). 

Notits om Sporen (calcar) hos Borragineæ. (Vidensk. 
Meddel. 1851, S. 27—32.) 

En suppleraentær Stigmadannelse hos en Gentianee. 
(Ibid. S. 49—51.) 

Iagttagelser og Bemærkninger, nærmest med Hensyn til 
nogle ukjendte eller mindre kjendte Former af Stipler. 
(Vidensk. Meddel. 1852, S. 123—134.) 

Plantas nonnullas musei Universitatis Hauniensis, de- 
scripsit F. Didrichsen. (Vidensk. Meddel. 1853, S. 86—89. 
og S. 182—200.) 

Revision af de i Universitetets Museum forekommende 
Convolvulaceer fra Guinea. (Ibid. S. 214—237.) 

Plantas nonnullas musei Universitatis Hauniensis, de- 
scripsit F. Didrichsen. Manipulus tertius. (Vidensk. Meddel. 
1857, S. 122-151.) 

Har Linné seet Tingen og havt Syn paa Sagen trods 
nogen Eftermand? Tvende botaniske Smaatilfælde. I, Stik- 
kelsbær-tornen. II, Parkinsonia-tornen. (Schjødtes Natur- 
hist. Tidsskr., 3. R., I, S. 119-148.) 

Noget om den saakaldte Jordnød (Arachis hypogæa L.). 
(Botan. Tidsskr. I, 5—11, med 1 Tavle.) 

Et besynderligt Synonym hos Linné. (Ibid. 37 — 40.) 

Et lidet Modværge. (Ibid. 190—198.) 

Om hans og andres Angreb paa A. S. Ørsted, se denne 
1867. 

For hundrede Aar siden ; smaa Samlinger til et Tidsrum 
af den danske Botaniks Historie. (Naturhist. Tidsskr., 3. R., 
6. Bd., 1869. 

Andre Bemærkninger om Universitetets paatænkte nye 
botaniske Have. (Tidsskr. f. Havevæsen, 1870, d. 18. Nov., 
No. 16.) 

Yderligere Bemærkninger i Anledning af Beretning om 
Universitetets nye botaniske Have. (Tidsskr. f. Havev., 1871, 
No. 20 i Tillæg.) 

Bidrag til Flora Danica, Fase. 43 (1852). 

Bidrag til Langes Haandbog i d. danske Flora. 

Carl Christian Howitz Grønlund. 

F. i Vordingborg y 1825. Student fra Kolding Skole 1843. 
Gand, theol. '^^> 1850. Huslærer 1850—51, først i Højen ved 
Vejle, siden i Hoptrup ved Haderslev. ^i 1851 — ^ 1864 
Adjunkt ved Haderslev lærde Skole. Derefter Lærer ved »Haderslev m Læreres Skole« i Kjøbenhavn til } 1880. Rejste 1868 og 1876 
paa Island. Ansat ved Ny Carlsberg fra 1ste Januar 1880 som 
mikroskopisk Undersøger. 

Avtobiografi i Thriges Indbydelsesskrift til den offeutl. 
Examen i Haderslev lærde Skole 1852, S. 27-28. 

Gummi elasticum og Gutta percha. (I »Blandinger«, udg. 
af Folkeskriftselskabel. 1ste Hefte. Haderslev, 1853, S. 
34-39.) 

Planternes Bygning og Liv. Almeenfattelig fremstillet. 
Haderslev 1857. 8. 144 Sider. 76 Træsnit. (Udgivet af 
Folkeskriftselskabet.) 

Redaktør af »Dansk Ugeblad«. Et Folkeskrift af be- 
lærende og morende Indhold. Haderslev 1857. Heri flere 
Artikler, f. Ex. Frøet. (S. 241). 

Forverdenens Planter og Dyr. Almeenfattelig Skildring, 
tildeels efter P. Harting, »die vorweltlichen Schopfungeu«. 
141 Sider med 50 Træsnit. Haderslev 186L 8. (Udg. af 
Folkeskriftselskabet.) 

Svar paa Tiltale; et Forsvarsskrift af Forfatteren til 
('Forverdenens Planter og Dyr«. 1862. 

Om Dyrkning af Potteplanter. Udg. af Folkeskriftsel- 
skabet i Haderslev. 1863. 

Artikler om Stueplanter i Bentziens Havetidende 1861 
-62. 

Om Anvendelse af Ordene Mistbænk, Drivbed og Varme- 
bed. (Tidsskr. for Havevæsen, 1866. 1. S. 110.) 

Om Bladribberne hos monokotyledone Planter, navnlig 
hos indenlandske Arter. (Botan. Tidsskr., I, 167 — 189 med 
1 Tavle.) 

Et giftigt Halvmos. (Pharmaceutisk Tidende, 1866, S. 214. 

Udgiver af: Chr. Vaupells -Planterigets Naturhistorie, 
til Skolebrug. 3die Oplag. Efter Forfatterens Død omar- 
beidet af Chr. Grønlund. 214 Sider med 290 Træsnit og 
Chemitypier. Kbhvn. 1866. 

Sveriges plantegeographiske Bælter, dets Kjøkkenurter 
og Frugttræer (efter N. I. Andersson, Aper<^u de la vegetation 
et des plantes cultivées de la Suéde). Tidsskr. f. Have- 
væsen, 2. Aarg., 297—303, 313-319, 329-337. 

Medredaktør af Videnskabelige Meddelelser fra den na- 
turhistoriske Forening for Aargangene 1868 — 80. 

Skildringer fra en Islandsrejse i »Fædrelandet«, 1869. 
No- 116—18. 

Bidrag til Oplysning om Islands Flora. I. Laver. (Botan. 
Tidsskr. 1870, Bd. 4, S. 147.) 

Islandske Naturforhold, med særligt Hensyn til Islands 
Plantevækst. (Tidsskr. f. popul. Fremstill., 1870, IV. K., 
2. Bd., S. 107—127.) 193 Om Plantehaar. (Sammesteds, S. 401—427.) 

Forskellen mellem frøenes ydre udseende hos Pediculariå 
silvatica og P. palustris, betragtet i forhold til deres udvik- 
lingshistorie. (Botan. Tidsskr.,' I. R., 4. Bd. S. 272—283. 
Med 1 Tavle. (Tab. IV).) 

Stammens og Grenenes anatomiske Bygning hos Neea 
theifera Ørsted, sammenholdt med andre Nyctagineer. (Viden- 
skabel. Meddel., 1872, S. 60—79 med tab. I og en fransk 
Resumé.) 

Bidrag til oplysning om Islands flora. 2. Halvmosser og 
Mosser. (Botan. Tidsskr., II. R.. 3. Bd., 1—26.) 

Stivelse og Bladgrønt. (Tidsskr. f. popul. Fremstill., 
1873, IV. R., 5. Bd., S. 27—60.) 

4de Udgave af Vaupells »'Planterigets Naturhistorie«. 
1873. Med 280 Træsnit og Chemitypier. 176 Sider, (5te 
Udg. 1880, 177 S. med 282 Træsnit. 

Om Stivelse og Brødplanter. (Ved Udvalget for Folke- 
oplysningens Fremme. 33 S. med 19 Figurer.) 

Oplysninger i Anledning af Prof. Ed. Erslevs Angreb 
paa Vaupells Botanik. Et Forsvarsskrift. Kbh. 1874. 

Danske Giftplanter. (Ved Udvalget for Folkeoplysningens 
Fremme. 56 S. med 38 Træsnit.) 

Bidrag til oplysning om Islands flora. 3. Hojere Kryp- 
togamer og Fanerogamer. (Botan. Tidsskr. II. R., 4. Bd., 
S. 36-85.) 

Om Giftplanter. 2, Opiums-Valmuen. Med 3 Træsnit. 
(Skrifter, udg. af Udvalget for Folkeoplysningens Fremme. 
22 Sider.) 

Om Giftplanter. 3, Hampen. (Ibid., 14 Sider, 2 Træsnit.) 

Beretning til Videnskab. Selsk. om sin Rejse til Island, 
(Vidensk. Selsk. Oversigt, 1876, S. 46—48.) 

Bidrag til Oplysning om Græsfrugtens Bygning hos for- 
skjellige Slægter og Arter. (Botan. Tidsskr., III. R., 1. Bd., 
S. 140—174 med mange Træsnit.) 

Islandske Naturforiiold med særligt Hensyn til Mos- 
væxtens Betydning for Landskabet. (Tidsskr. f. popul. Frem- 
still., V. R., 4. Bd., 1877, S. 321—356.) 

Lichener samlede i Grønland af Prof. Fr. Johnstrup i 
Sommeren 1874. (Vidensk. Meddel. 1877—78. S. 244—50.) 

Om Giftplanter. Tobakken; Coca; Areka og Betel. 
Med 15 Træsnit. (Udg. af Udvalget for Folkeoplysningens 
Fremme. 64 Sider.) 

Om Kløversilken. (Udg. af Udvalget for Folkeoplys- 
ningens Fremme, 1878, S. 190-196. Med 1 Billede.) 

Om Melbyg og Glasbyg samt om Midler til at fremavle 
den første i Steden for den sidste. En af det kgl. danske 

Bot. lidsskr. bind i 2. .lourn, d. bot. tonic XII. l^ 194 

Videnskabernes Selskab prisbelønnet Afhandling. Jtjøbetl'- 
havn 1879. 

Islandske Svampe, samlede 1876 af Chr. Grønlund. 
(Botan. Tidsskr. 1879. 11. Bd., III. R., Bd. 3, S. 72—76.) 

Tillæg til Dr. Kjellmanns Afhandling: Bidrag til Kanne- 
domen om Islands hafsalgflora. (Botan. Tidsskr. ibid. S. 
81—83.) 

Melbyg og Glasbyg. (Ugeskr. f. Landmænd, red. af 
Hertel. 1879. L 5 R., 7. Bd., S. 365; med Diskussion.) 

5te Udgave af Vaupells Botanik. 1880. 

Bidrag til Langes »Haandbog« , Branth og Rostrups 
»Lichenes Daniæ«. (Rev. af Forf.) 

Peter Lorenzen. 

F. paa Als ^^^ 1821. Dimitteret fra Skaarup Seminarium 1843. 
Efter at have været Huslærer, senere Konservator og- Præparator 
hos Prof. Eschricht Student 1849 ; Naturhistorielærer ved Friis's 
Realskole i Kbhvn. 1859 ; Lærer ved Soro lærde Skole fra ^^ 18.51 ; 
nu Overlærer sammesteds. 

Fortegnelse over Soro lærde Skoles Samling af Naturalier, 
Bøger, Tegninger og andre Gjenstande til Brug ved den natur- 
historiske Uuderviisning. 

»Indbydelsesskrift t. d. aarl. Hovedexanien i Soro Akademis 
Skole i Juli 1854«. 

Fortsættelse i »Indbydelsesskrift o. s. v.« 1855, 185G, 1857, 
1858, 1859, 1860. 

Bendt Søborg Jørgensen. 

F. i Kjøbenhavn ^ 1815. 1836 polytokn. Examen i Mekanik 
og 1838 i anvendt Naturvidenskab. 1839—40 paa Rejser i Ud- 
landet. 1845-1847 en Rejse til Tyskland, Holland, Belgien og 
Skotland. Lieutenant 1848—49. j'^j 1849 Docent i Landøkonomi 
ved Polyteknisk Læreanstalt. Professor j^ 1852. Vice-Præsident 
i D. Kgl. Landhuusholdningsselskab fra ['^ 1855. Lector i Land- 
økonomi ved Veterinær- og Landbohøjskolen fra ^J 1858. 

Medudgiver (sammen med Hald) af Tidsskrift f. Land- 
økonomi. Tredie Række. Fra 1853. Heri og paa mange andre 
Steder Afhandlinger om landøkonomiske Æmner. Se Erslew I, 
S. 815 og Suppl., I, S. 988. 

Beretning om Landbrugsforsøg ved den kgl. Veterinær- 
og Landbohøiskole i Aarene: 

1859 i Tidsskr. for Landøkon., 3die Række, 7de Bind, 
Side 379. 

1860 i Tidsskr. f. Landøk. 3. R. 8. Bd. S. 379. 

1861 i do. 9. Bd. S. 360. i9^ 1862 i Tidsskr. f. Landøk. 3. R. 10. Bd. S, 404. 

1863 i do. 11. IM. S. 432. 

1864 & 65 i do. 4. R. 1. Bd. S. 456. 
1866 i do. do. S. 601. 
Dybdesaaningsforsøg ved Vet. og Landbohøisk. i Tidsskr. 

for Landøk., 4de Række 6te Bind, Side 3S2. 1872. 

(Han.s Biografi ved Erh. Frederiksen, se »Hjemmet«, 1879, 
No. 2). 

Erhard Møller-Holst. 

y. i Nyborg y 1825. Student 1843. Studerede Theologl 1844 
— 1848 og hørte naturhistoriske Forelæsninger. Huslærer paa 
Lolland 1845 — 46. Landmaalerexamen 1850. 1851 — 52 paa 
landøkonomiske Rejser i Tyskland, Belgien, Nord-Italien. 1853 — 54 
])aa lignende Hejser i England, Skothand, Irland, Frankrig, Belgien 
og Holland: 185G i Norge. Har senere ofte besøgt Tyskland, 
Frankrig, England og Sverige. Fra den af ham stiftede Frokontrol 
udgik Tanken om »Forening til Kulturplanternes Forbedring« . Lige- 
ledes er fra ham udgaaet Tanken om »Fond til Landmænds Ud- 
dannelse«. 

Chemiske Markprædikener af 1. A. Stockhardt. I dansk 
Oversættelse. Kbh. 1852. 2den Afdeling heraf 1854. — 
2det Oplag 1859. 

Theori om Vexeldrift; efter C. Sprengel. (Halds Tidsskr. 
f. Landøkonomi. XIV. 511—525.) 

Chemiske Breve af Justus v. Liebig. I dansk Over- 
saUtelse. Ny Samling. Kbh. 1854. 

Agriculturchemiske Meddelelser. Samlede og udgivne. 
1-2 Aargang. Kbh. 1855—56. 

Udgiver af »Ugeskrift for Landmænd« fra 1. Oct. 
1855—31. Dec. 1873, fra 1866 i Forbindelse med J. V. T. 
Hertel. Derefter fortsattes Tidsskriftet af Hertel og S. C. 
A. Tuxen. 

Udsigt over de landøkonomiske Forhold i England, Skot- 
land og Irland, sammenstillede med lignende Forhold i Frank- 
rig af Léonce de Lavergne. Oversat. Kbh. 1855. 

Irske Landboforhold. (Dansk Maanedsskrift 1855, II.) 

Grundsætninger af Agerdyrkningslæren, af Greve de 
Gasparin. Oversættelse. Kbh. 1859. 

I Forbindelse med J. V. T. Hertel. Stifter og Udgiver 
af "Dansk Landbotidende« fra 1866—74. (9Aargange.) 

Die dånische Samenkontrole (»Landwirthschaftliche Ver- 
suchsstationen« XV, S. 202). 

Die kultivirten Spargelarten (Ibid. XXI, S. 73). 

Stifter af »Dansk Frø kontrol«, aabnet 1. Jan. 1871. 196 

Om hårde korn. (Botan. Tidsskr. III. R., 1. Bd., S. 

188-189). 

Vore Kornsorter. Foredrag i Landhusholdningsselskabet. 
(Tidsskr. f. Landøk. 1876). 

Udgiver af »Landbrug s -Or db o g for den praktiske 
Landmand. En udførlig, letfattelig og paa de nyeste Er- 
faringer grundet Fremstilling af Landbruget og samtlige der- 
med i Forbindelse staaende Fag«. Med talrige i Texten 
trykte Afbildninger. Kbh. 1876 (fortsættes endnu). Heri 
mange Artikler af Udgiveren, saaledes en Række Frø-Artikler, 
systematisk Fremstilling af Byg, Havre, livede m. m. 

Dansk Frøkontrols Gjennemsnitstal. (Holts Lommebog 
for Landmænd, 1880 og 1881.) 

Bidrag til Frøavlerforeningens Aarsberetning 1879 og 
1880. 

Jvfr. for Resten Indholdsfortegnelserne i »Ugeskrift for 
Landmænd«, »Tidsskrift for Landøkonomi«, 1831 — 66 o. a. 

Bidrag til Joh. Langes Uaandbog. (Rev. af Forf.) 

Jacob Aall Hofman Bang. 

F. i Kjobenhavn ^op 1810. Opdragen paa Hofman s g-ave. ud- 
dannet til Landokonom i Tyskland. Forpagter i Sjælland fra 1842 
—1859; paa Hofmansgave fra 1860 til Dato. 

Contra Berberissen. (Ugeskrift for Landmænd, anonymt). 
Nogle Ord om Steenpartiers Anlæg og Anvendelse til 
Blomstercultur. 29 S. med 3 Afbildn. Kbh. 1859. 8to. 

Peter Alberg Holm. 

F. paa Færoerne \^ 1823. Student ved Kjobenli. Universitet 
1841. Besogte Færoerne 1844. Cand. tlieol. 1847. Lærer især 
i Naturhistorie ved kjobenhavnske Skoler. -^^ 1849 — ^-^ 1855 
Lærer ved Aarhus Kathedralskole ; derefter ved Roskilde Skole. 

Skildringer af Naturen paa Færøerne. (Tidsskr. f. popul. 
Fremstil), af Naturvidensk., 2. Bd., 1855, 1-28, 200-238.) 

Johannes Theodor Reinhardt. 

F. i Kjobenhavn -j'^ 1816. Student 1834. Færer i Naturhistorie 
til 1845. Deltager i Galathea-Expeditionen i 1845 — 47. Rejse 
til Lagoa Santa ^ 1847 — y 1848. 2den Rejse til Brasilien 
1850—52; 3die Rejse 1854 56. Inspektor ved Zool. Mus. og 
Professor i Zoologi. 

Nogle Bemærkninger om den Indflydelse de idelige Skov- 
brande have udøvet paa Vegetationen i de brasilianske Campos. 
(Vidensk. Meddel. 1856, S. 63-87.) 197 Brasiliens Urskov. Et populairt Foredrag, holdt i den 
naturhistoriske Forening. I Steenstrups »Dansk Maaneds- 
skrift«, VI, 185—226 (optrykt i Liitkens » Alraeenfattelige 
Naturskildringer«). 

Nekrolog af Naturforskeren P. W. Lund i Vid. Selsk. 
Oversigter 1880. 

F. Borchmann. 

Holstciiiischc Flora. Ein Taschenbiich zuni Bestlnimen der 
eiuheiniischcii Phanerog-aineii. Kiel 1856. 

Hans Mortensen. 

F. i Hesnæs, Aastrup S. p. Falst. -^ 1825. Dimitt. fra Jonstrup 
Seininariuni -^ 1845 med Kar. »Udm. duelig«. Derefter Hus- 
lærer paa Corsclitze. Falster; studerede 1847 — 49 ved den polyt. 
Lære-Anstalt, nærmest under II. C. Ørsteds Vejledning, i 1849 
Færer ved den Classenske Agerbrugsskole paa Næsgaard ; i 1853 
Lærer i Overup paa Falster; ^ 1856 Lærer ved Jonstrup Semi- 
narium. Gjennemvandrede fra 1850 til 1879 alle danske Pro- 
vinser i botanisk Ojemed. Rejste i Norge i 1871, i botanisk og 
geografisk Øjemed. Deltog i Naturforskermøderne i Stockholm og 
Upsala 1863, i Kjobenhavn 1873 og Stockholm — Upsala 1880. 

Anmeldelse af M. J. Schleidens Plantephysiologi og 
Planteculturens Theori, oversat af Joh. Lange. (»Fædrelandet« 
1856 Nr. 130.) 

Om Plante-Samlinger, deres Grundlæggelse, Indretning 
og Forøgelse. Kjobenhavn 1857. 8vo. 64 S. 

Naturhistorie for Ungdommen. Nærmest efter F. Mar- 
tin's: »Naturgeschichte fiir die Jugend«. Med 262 illumi- 
nerede Afbildninger. Kjøbenhavn 1859 546 S. og 32 Tavler. 
Stort 8vo. 

[Naturlære for Borger- og Almueskoler. Med 58 Af- 
bildninger. Kbh. 1860. 96 S. 8vo. 

Geometri for Borger- og Almueskoler. Med 99 i Texten 
trykte Træsnit. Kbh. 1860. 70 S. 8vo.] 

Naturhistorie for Borger- og Almueskoler. Kjøbenhavn, 
1860. 125 S. 8vo. 

Anmeldelse af C. C. Andresens: »Om Klitformationen«. 
(..Flyveposten« 1861 Nr. 246.) 

Naturhistorie for Borger- og Almueskoler. Se ovenfor. 
2den Udg. 1864. 

[Naturlære for Borger- og Almueskoler. 2den Udg. 
1865. Se ovenfor.] 

Beretning om en botanisk Rejse til Fyen og Jylland i 
Sommeren 1866. (Botanisk Tidsskrift 2. Bd. S. 13-29.) 

Søndersøens Vegetation, et Bidrag til den nordsjællandske 198 Flora. Med et cheniityperet Kort over Søndersøen. Bo- 
tanisk Tidsskrift 2 Bd. S. 255-265.) 

Naturhistorie for Borger- og Almueskoler. 3die Udgave. 
1868. 128 S. 

Naturlære for Borger- og Almueskoler. 3die Udgave. 
1870. Med 56 Afbildninger. Se ovenfor. 

Tredie omarbejdede og forøgede Udgave af T. Dahls 
Botanisk Lommebog for Skoler, til Brug for Eleverne paa 
botaniske Vandringer, indeholdende en letfattelig Beskrivelse 
af de almindeligst vildtvoxende danske Planter, samt et 
Tillæg med Forklaring af de i Bogen forekommende termi- 
nologiske Udtryk. Kbh. 1871. 

Nordostsjællands Flora. Med et plantegeografisk Kort. 
Kjøbenbavn 1872. H. Hagerups Forlag. 168 Sider. (Sær- 
tryk af »Botanisk Tidsskrift« 2. R. 1. Bd. S. 8—68.) 

En botanisk Excursion paa Dovre. (Et Uddrag af en 
Dagbog). Med et Afskedsdigt til Norge. (Botaniska Notiser, 
1872, S. 110—116.) 

Anmeldelse af E. Rostrups »Vejledning i den danske 
Flora, 4de Oplag. (»Fædrelandet« 1873.) 

Beretning om den botaniske Forenings Excursion til 
Amager den 14de Septbr. 1873. (»Botanisk Tidsskrift« 2. R. 
3. Bd. S. 207-8.) 

Beretning om den botaniske Forenings Excursion til 
Indsoen Immelen i det nordøstlige Skåne, d. 24 — 28de Juli 
1874. (»Botanisk Tidsskrift« 2. R. 4. Bd. S. 217-221.) 

Naturhistorie for Borger- og Almueskoler. 4de Udg. 
1874. 161 Sider. 

Beretning om den botaniske Forenings Excursion til 
Jonstrup Vang, Søndersøen, Kollekolle og Frederiksdal, den 
14de Juni 1874. (»Botanisk Tidsskrift« 2. R. 4. Bd. S. 
216-17.) 

Naturlære for Borger- og Almueskoler. 4de Udg. 1875. 
Se ovenfor. 

Beretning om den botaniske Forenings Excursion til 
Vintermøllerne og Bramsnæs, den 19de Septbr. 1875. (»Bo- 
tanisk Tidsskrift« 3. R. 1. Bd. S. 179—181.) 

Beretning om den botaniske Forenings Excursion til 
Langeland og Thorseng, den 19 — 22de Juli 1876. (»Botanisk 
Tidsskrift« i. R. 1. Bd. S. 182—185.) 

Anmældelse af G. Hartwigs »Havet med dets Dyre- 
og Planteverden«. 2den gjennemsete og forøgede Udgave 
ved P. Mariager. (»Fædrelandet« 1877.) 

Anmældelse af C. Hartman's »Skandinaviens forniimsta 
iitliga och giftiga svampar«. (»Fædrelandet« 1877.) 

Mindedigt om Elias M. Fries, f 8. Febr. 1878. (Bo- 
tanisk Tidsskrift« 3. R. 3. Bd. S. 25.) 199 Mortensen, H. (og Joh. Lange): Oversigt over de 
i Aarene 1872 — 78 i Danmark fundne sjældne eller for den 
danske Flora nye Arter. (Botan. Tidsskr., 3. R., 2. Bd., 
S. 171.) 

Anmældelse af Dr. Eug. Warmings »Haandbog i den 
systematiske Botanik«. (Fædrelandet, 1879.) 

Marmorkirkens Flora. (Botan. Tidsskr. III, R., 3. Bd., 
S. 84—87.) 

Den danske Floras Tilvæxt og Forandringer i den seneste 
Tid. (Tidsskr. f. popul. Fremstil., 1879, 476.) 

Bidrag til Langes Haandbog i den danske Flora. 

(Rev. af Forf.) 

Thomas Jeuseu. 

F. i Kjøbcnhavn -| 1824. Student 1842 fra Metropolitanskolen. 
Caud. theol. Sommer 1849. Lærer ved Ranum Seminarium. -J- i 
Ranum 1877. 

Bryologia Danica eller de danske Bladmosser. Kbh. 
1856. 8. IV. 216 p., 9 tab. 

Besørgede en ny Udgave af Schouws »Naturskildringer« 
1856. 

Ad Bryologiam Norvegicam annotationes aliquot (Vidensk. 
Meddel. 1858, S. 55-64.) 

Bryologiske Bidrag. (Vidensk. Meddel. 1863, S. 238- 
244.) 

Conspectus Hepaticarum Daniæ eller Beskrivelse af de 
danske Halvmosser. (Botan. Tidsskr., I, 55 — 166; i Særtryk.) 

Additamenta ad bryologiam danicam, maxime e flora 
Logstoriana. (Ibid., I, 230-35.) 

Additamenta ad Bryologiam et Hepaticologiam Danicam 
e florula Bornholmiæ. (Botan. Tidsskr., Bd. 2, S. 266—289.) 

Morten Tliomsen Lauge. 

F. y' 1824 paa Ostedgaard i Jylland. Student 1842. Deltog 
ssoni Frivihig i Krigen 1848; theol. Examen 1849: privat Skole- 
bestyrer i Sorø; foretog i 1862 en Rejse for sin Helbreds Skyld 
til Norditalien, derefter fra 18G3— 64 Præst i Ryllskov i Sonder- 
jylland. y V^ 1875 som resid. Kapellan i Nyborg. 

Den svdfyenske Øgaards Vegetation, en floristisk Skitse. 
(Vidensk. Meddel. 1857, S. 199-272.) 

Om Forandringen af Danmarks Plantevæxt i de sidste 2 
Aarhundreder. 98 Sider. Kbh. 1859. 8. 

Tillæg til Danmarks Flora. (Vidensk. Meddel., 1861. 
S. 1—32.) 

Om Orchideernes Befrugtning ved Insekter (i Udtog 200 efter Ch. Darwin). (Tidsskr. f. popul. Fremstill., III. R., 2. 
Bd., 1865, S, 273—307. 

Føns Odde ved Lillebælt. (Botan. Tidsskr., Bd. 2, S. 10.) 

Toscanske Mosser, et bryologisk Bidrag. (Botan. Tidsskr., 
2. Bd., 1868. 

Bryologiske Bidrag. (Botan. Tidsskr. III, S. 17—39.) 

Bidrag til Langes »Haandbog«. 

I Manuskript i Botan. Haves Bibliothek findes: 

Til Fredericias Flora, 1857. 

Til Sydfyens Flora. 1857. 

Fortegnelse over de i S. Drejers Herbarium (tilhørende 
Sorø Akademi) indeholdte Planter, nedskreven og foræret til 
Botanisk Haves Bibliothek 1870; Fol. Frederik Georg Emil Rostrup. 

r. '-^ 1831 paa Steensgaard paa Lolland. Studerede de forskjel- 
lige Grene af Naturvidenskaben fra 1850 til 1858, dels ved Uni- 
versitetet, dels ved polyt. Læreanstalt, hvor han i 1857 tog Ex- 
amen i anvendt Naturvidenskab. J>a 1858 Lærer ved det kgl. 
►Skolelærer-Seminarium i Skaarup. Blev 1867 tilkjendt Universitetets 
og i 1873 Vidensk. Selsk. Belønninger for botaniske Prisopgaver. 

Beskrivelse af »Gallemosen« paa Lolland. Af Cand. 
polyt. Rostrup. (Meddelt 12. Novbr. 1858.) (Vidensk. Meddel. 
1858. Kjøbenhavn 1859, S. 121—126. I Særtryk, 6 Sider.) 

Om Vegetationen i den udtørrede »Lersø« ved Kjøben- 
havn. 1858. (Vidensk. Meddel. 1859. Kjøbenh. 1860. S. 
1—24. Ogsaa i Særtryk.) 

Plantevandringer. (Tidsskr. f. popul. Fremstil, af Na- 
turvidensk., 1859, 2den R., 1ste Bd., S. 33-57.) 

Vejledning i den danske Flora. En populær Anvisning 
til at lære at kjende de danske Planter. Kjøbenhavn 1860. 
248 S. 

Lollands Vegetationsforhold. (Meddelt 13. April 1864.) 
(I Vidensk. Meddel, fra den naturhist. Forening. Kjøbenh. 

1864. (Trykt 1865.) S. 37-119. Ogsaa i Særtryk med 
egen Paginering S. 1 — 83.) 

Vejledning i den danske Flora. Andet forøgede Oplag. 
Kjøbenhavn 1864. XVHI og 276 S. 

Afbildning og Beskrivelse af de vigtigste Fodergræsser. 
En Vejledning* for Landmænd til at lære Græsarterne at 
kjende, og den hensigtsmæssigste Maade at benytter dem paa. 
61 Sider. Med 69 illuminerede Afbildninger og 37 analytiske 
Figurer paa 21 Tavler. Med Text af E. Rostrup, Kjøbenh. 

1865. (P. G. Philipsens Forlag). 4to. 
Dyrkningsforsøg med Sclerotier. (»Botanisk Tidsskrift« 201 1866. 1ste R., 1ste Bd. S. 199-224 og Tavle III. (Re- 
capitulatio S. 220 — 224). Særtryk uden særlig Paginering). 

Lichenes Daniae eller Danmarks Laver, af I, S. Deich- 
man Branth og E. Rostrup. (Bot. Tidsskrift 1ste R. odie 
Bd. S. 127-284 og 2 Kobbertavler (Tab. III og IV). 
Kjøbenh. 1869. Særskilt i Boghandelen fra Gads Forlag, 
med egen Paginering S. 1 — 158). 

Blomsterløse Planter. Vejledning til Bestemmelse af de 
i Danmark hyppigst forekommende Svampe, Laver, Alger og 
Mosser. Kjøbenh. 1869. (P. G. Philipsens Forlag). 156 S. 

Vejledning i den danske Flora. Tredie forøgede Oplag. 
Kjøbenhavn 1869. XVIII og 292 S. 

Færøernes Flora, en floristisk Skitse, hovedsagelig grundet 
på Udbyttet af Rejser på disse Øer, foretagne i Sommeren 

1867, af C. A. Feilbers: og E. Rostrup. Af E. Rostrup. 
(Bot. Tidsskrift 1ste R. 4de Bd. Kjøbenh. 1870. S. 5—109. 
Særtryk med samme Paginering). 

Om Sygdomme hos de i Marken dyrkede Planter. Først 
opt. i en Række af 12 Nummere af »Landmands-Blade«, 
udg. af Chr. Jacobsen og I. L. Jensen, for Aaret 1870. 
Udkom særskilt i 1871 paa Vilh. Priors Forlag, under Titel: 
»Om Sygdomme hos de i Marken dyrkede Planter, samt 
Midler til at forebygge samme«. Med 58 Fig. i Træsnit. 
94 S. 

Anmeldelse af A. S. Ørsteds «Løvsporeplanterne» i 
»Fædrelandet«, 29. April 1871, af »16-5«. 

Om Sygdomme hos de i Kjældere og Kuler opbevarede 
Kartofler. (Landmands-Blade 1871, S. 161 — 165). 

Vandpest. Flere Artikler under denne Titel i Svend- 
borg Amtstidende, 28. Aug. 1871 og 5. Septbr. 1871, samt 
i Landmands-Blade 1. Decbr. 1871. 

Agermyntens Skadelighed for Kvæget. (Landmands- 
Blade, 1872, S. 251). 

Anmeldelse af Th. Fries's Lichenographia Scandinavica. 
(Botan. Tidsskr., IL R., 2. Bd. S. (11)— (16). Traduction 
fran^aise (16)— (20). 

Gul Oxeøje, Chrysanthemum segetum. Svar paa en 
Forespørgsel. (Landmands-Blade, 1873, S. 446 — 448). 

Bynkebladet Ambrosia. En fra Amerika indført Ukruds- 
plante. (Ugeskrift for Landmænd, 1873, S. 575—577). 

Vejledning i den danske Flora. Fjerde, meget forøgede 
Oplag. Kjøbenhavn 1873. XXI og 374 S. 

Monogfafi af Marktidselen. Prisafhandling. (Ined, Re- 
fereret i Overs, af d. K. D. Videnskabernes Selskabs For- 
handl. 1873. 

Om vildt voxeude Planters Anvendelighed til Bestem- 202 melse af Jordbundens Beskaffenhed. (Landmands -Blade 
1873 Nr. 47, 48, 49, 50). 

Om Kløversilken og dens Udryddelse. (Landmands- 
Blade Nr. 13 og 14 for 1874.) 

Om et ejendommeligt Generationsforhold hos Paccinia 
suaveole s. Foredrag paa det Ilte skandin. Naturforsker- 
møde i Kjøbenh. 1873, af Rostrup. Kbh. 1874. (Beretningen 
Pag. 338—350. Særtryk med egen Paginering S. 1—13). 

Om en genetisk Forbindelse imellem Puccinia Moliniae 
Tul. og Aecidium Orchidearum Desm. (Bot. Tidsskr. 2den 
R. 4de Bd. S. 10—13. Særtryk med samme Paginering). 
Fransk Oversættelse »Sur une relation génetique etc« Pag. 
237—239. — Anm. i Bull. soc. bot. de France, 1875, XXII, 
Rev. bibl. 154.) 

En Rustsvamps Vandringer. (Tidsskr. f. popul. Frem- 
still., 1874, S. 481.) 

Brev til De Bary om Cronartium Ribicola. Botan. Zei- 
tung, 1874, p, 79. 

Om Blomsterløse Planters Indflydelse paa gængse Me- 
ninger og Skikke; nogle kulturhistoriske Smuler. (Aars- 
beretning for 1875 fra Skaarup Seminarium). 21 Sider. 

Danske Plantesagn. Samlede af »5—16«. (Tidsskr. 
f. pop. Fremstil, af Naturvidsk. 1875. 5te R. 2det Bd. 
Rønnen S. 73—77. Hylden S. 165—171). 

Ibid. 1876. 5te R. 3die Bd. Birken og Ellen. S. 145 
-149. Pilen S. 465-473). 

Rosen, Lilien og Violen. (Illustreret Tidende (1876) Nr. 
878 og 879). 

Svamp i Bygninger. (Landmands-Blade 1876, S. 72 
-74). 

Dansk Havebog. Af F. I. Chr. Jensen. Femte Udgave 
besørget ved E. Rostrup. Kbh. 1876. XII og 618 S. 

De for Landmanden skadelige Ukrudtsplanter. Foredrag 
i Svendborg Amts landøkonomiske Selskab, den 16de Marts 
1877. (Trykt i Referat i Selskabets Aarsberetning for 1877 
Nr. 100. (Nyborg 1878). S. 38—44). 

De danske Foderurter. Udarbejdet paa Grundlag af 
Mag. S. Drejers »Anvisning til at kjende de danske Foder- 
urter«. Tredie Udgave, af Joh. Lange og E. Rostrup, Udg. 
af det kgl. Landhusholdningsselskab. Kbh. 1877. VI og 
374 S. 

Om de paa vore træagtige Planter, dog fortrinsvis paa 
Skovtræerne optrædende Uredineer eller Rustsvampe. Med 
15 Træsnit. (Særskilt Attryk med Titelblad af -.Tidsskrift 
for Skovbrug. H. S. 111-180. 1877). 

Agaricus pantherinus. ^Hospitals-Tidende, 2. R. IV. 13, 
1877). 203 En Notits om Plantevæxten i Danmark i »Broncealderen«. 
(Aarb. f. nord. Oldkyndighed og Hist. 1877. S. 78-82. 
Særtryk S. 1—5.) 

Diagnoser af nye Svampearter i F. von Thiimens »Diag- 
nosen zu Thiimens Mycotheca universalis«. Flora 1877, S. 
169-174. 

Diagnoser at' nye Svampearter i F. von Thiimens »Diag- 
nosen zu Thiimens Mycotheca universalis«. Flora 1878, S. 
87—94. 

En botanisk Rejse til Lolland i Sommeren 1877. (Uge- 
skrift for Landmænd, 1878. S. 641—648). 

Vejledning i den danske Flora. Femte, meget forøgede 
Oplag. Kbh. 1878. XIX og 440 S. 

Engukrudt. Foredrag i Svendborg Amts landøkonomiske 
Selskab, den 18de Februar 1878. (Trykt i Referat i Sel- 
skabets Aarsberetning for 1878 (Nyborg 1879) S. 19—28 og 
i Fyns Stiftstidende 1878, Nr. 56—57. Tidsskr. f. Land- 
økonomi IV. R., 13 Bd., 516—523). 

Runkelroerusten, Uromyces Betæ. (»Nationaltidende«, 
17. Oct. 1878, Nr. 890). 

Beretning om en i nogle af de nordsjællandske Stats- 
skove, paa Finantsministeriets Foranstaltning, i 1878 fore- 
tagen Rejse for at undersøge den Skade, som er anrettet i 
Naaleskovene af Agaricus melleus. Trykt som Manuskript, 
Kbh. 1879. 

Stuegartneriet. En Vejledning til at dyrke, formere og 
pleje Blomster i Værelser. Af F. I. Chr. Jensen. Femte 
gjennemsete Oplag, ved E. Rostrup. (P. G. Philipsens For- 
lag). Kbh. 1879. Med 28 Afbildninger. 201 S. 

En sydfynsk Aa. En naturhistorisk Skildring. (Skaarup 
Seminariums Aarsberetning, 1879. S. 4—30.) 

Sygdomme hos Skovtræerne, foraarsagede af ikke-rust- 
agtige Snyltesvampe. I. Naaletræer (Tidsskrift for Skov- 
brug IV. Særtryk med Titelblad. 1879. S. 1-86. Med 
15 Træsnit). 

Om Sneskimmel. (("Nationaltidende« , 1879, d. 3. April. 
— Ugeskr. f. Landmænd, 1879, V, Bd. 7, S. 360). 

Mistelen (Vicum album). Af ..5—16«. (Tidsskr. f. popul. 
Fremstil. 1879. S. 476—480 med 1 Tavle). 

Bidrag til »Om Landbrugets Kulturplanter« , udg. af 
Bestyrelsen for Foreningen for indenlandsk Frøavl. 1879). 

Bidrag til v. Thiimens: Melampsora salicina, eine mono- 
graphische Studie. Wien 1879. 

I Møller Holsts Landbrugsordbog en Mængde Artikler i 
Aarene 1876—1879. 

Bidrag leverede til : Langes Haandbog i den danske Flora. 
Flora Danica. 204 Jenssen Tusch's Nordiske Plantenavne. 
Mortensens Nordostsjællands Flora. 
Dr. Miillers Undersøgelser over Skovjord, 
Til Langes Oversigter over nye og sjældne Planter i 
Botan. Tidsskrift. 

Forord til Galschiots Vejledning i Dyrkning af Han- 
delsplanter o. s. v. (Rev. af Forf.) 

Peder Andreas Christian Heiberg. 

F. \^ 1837. Student fra Odense 1854. 1 1860 Cand. mag. 
(Botanik). Dr. phil. § 1863. Beskæftigede' sig fra 1867 mest 
med Soiidtorring-sarbejder o. 1. Redaktor af »Botanisk Tidsskr. «, 
udgivet af den botan. Forening, fra 1866—1868. f ^-^ 1875 i 
Hellebæk ved Helsingør. 

Om Befrugtningen hos Blomsterplanterne. (Tidsskr. for 
popul. Fremst. af Naturvidensk., R. I, Bd. 5, 1858, S. 323.) 

Den herskende Kartoffelsygdora , dens x4arsag og Mid- 
lerne til dens Forebyggelse. Af A. de Bary. Oversat af P. 
Heiberg. Med 1 lithogr. Tavle. Kbh. 1862. 8. 98 S. 

Conspectus criticus diatomacearum danicarum. Kritisk 
Oversigt over de danske Diatomer. Kjøbenhavn. I— II. 135 
S. med 6 Tab. 1863. 8. (1ste Hæfte trykt som Afhand- 
ling for den tilosof. Doktorgrad). 

Medarbejder ved Nordisk Konversationslexikon, 1ste Udg. 

Avtobiografi i Univers. Festskrift i Anl. af Reformationens 
ludførelse ; 1863. 

Etude morphologique sur rUnibilicus pendulinus et sur 
les espéces voisines. (Annales des sciences nat., Ser. V, 
Tom. 4, p. 297). 

Redaktør af ..Botanisk Tidsskrift« fra 1866—1868. (Bd. 
1 og 2). 

Den morphologiske Værdi af Knolden hos Urabilicus 
pendulinus DC. og de beslægtede Arter. .Med 1 Tavle. 
(Botan. Tidsskr., I, 236—255). 

1867 førte han med 9 andre en Polemik mod Ørsted; 
se denne. 

Den botaniske Forenings Virksomhed fra Okt. 1865 — 
Jan. 1867. (Botan. Tidsskr. 2 Bd., S. 1—9). 

Betragtninger over den af Professor Ørsted fremsatte 
Tydning af Gymnospermernes Blomster. (Botan. Tidsskr., 
2. Bd., 89.) 

Morphologisk-anatomisk Beskrivelse at Eleocharis palu- 
stris. (Ibid., 157—233 med 3 Kobbertavler; udkom til Dels 
(fra S. 161 af) i 1868). 

Den botaniske Forenings Virksomhed fra Januar 1867 
til October 1868. (Botan. Tidsskr. III, 1869, S. 6.) 205 
T. Dahl. 

Ov<^rlærev. 

Botanisk Lommebog for Skoler, til Rruof for Eleverne 
paa botaniske Vandringer, indeholdende en letfattelig Be- 
skrivelse af over 370 Arter af de almindeligste vildtvoxende 
danske Planter, samt et Tillæg med Forklaring af de i Bogen 
forekommende terminologiske Udtryk. Rbh. 1858. Lille 8to. 

2den Udg. 152 Sider. Kbh. 1861. — 3die ved Mor- 
tensen. 1871. 

H. Harries. 

Handelsgartner i Maribo. 

Om den naturlige Førmering og fremadskridende For- 
ædling i Planteriget. Med 4 coll. Afbildninger. Kjøbenh. 
1861. 8. 

Jakob Severin Deidnnann Brauth. 

F. i Nykjobing p. Mors y^ 1831. Student fra Aalborg 1849. 
Cand. theol. 1857. Udenlandsrejse til Tyskland og Italien. Hus- 
lærer paa Statafgaard ved Bregentved. 1861 — 64 Bestyrer af en 
Realskole i Tønder. 1866—71 Kateket i Skjelskor. 1871—80 
Sognepræst for Elling og Tolne ved Frederikshavn : fra 1880 for 
Ovsted og Taaning ved Skanderborg. 

Lavarterne. Af Cand. theol. I. Branth. (Tidsskr. f. 
popul. Fremstill., 1860, 2. R., Bd. 2, S. 339-64). 

Lavernes Udbredelse i det nordlige Jylland. (Botan. 
Tidsskr., Bd. 2, 1867, 68-88). 

Branth og E. Rostrup: Lichenes Daniæ eller Danmarks 
Laver. Med 2 Tavler. (Botan. Tidsskr., III, 1869, S. 127 
-284; i Særtryk, Kbh. 1869. 8. Med 2 Tab). 

Fyrreskovens Undergang paa Lesø. (Botan. Tidsskr. 
1872, IL R., 1. Bd., S. 169—176). 

Gustave Adolphe Thuret; en Biografi af E. Bornet. 
(Tidsskr. f. popul. Fremstil., 26. Bd., 40—55). 

Bidrag til: Flora Danica, Langes Haandbog, Langes 
Fortegnelser over nye eller sjældne danske Planters Finde- 
steder, Nylanders Beskrivelser af nye x\rter i »Flora« 1866 — 
68, P. r^ielsens Sydvest-Sjællands Flora, Grønlunds For- 
tegnelse over Laver samlede i Grønland af Prof. Johnstrup 
(Beskrivelse af en ny Art), Krempelhubers Geschichte der Li- 
chenologie 3die Del (dansk-norsk Lichenologi), Th. Fries Li- 
chenes Scand., Almquist's Monografier, o. s. v. 

(Rev. af Forf.) Carl Christian Andresen. 

f. i Egebolie (Lolland) 1812. Sandflug-tskonmus.sær i Thisted Amt. 
t 

Om Klitformationen og Klittens Behandling og Bestyrelse. 
Udg. med Indenrigsministeriets Understøttelse. Kbh. 1861. 
8. Med 28 Træsnit og 1 Kort. 

Hans Peter Gyllembourg Koch, 

fodt 1807. Student 1827. Cand. theol. 1830. Præst i Norre 
Vedby og Nørre Alslev. Provst for Falsters Provsti. 

Om Falsters Vegetation. (Vidensk. Meddel. 1862, 73 
Sider; S. 79—152). 

Om jordbundens indflydelse på afændringer af Gagea 
stenopetala og Gagea lutea. (Botau. Tidsskr., II. R., 1. Bd., 
S. 194—197). 

Beskrivelse af nye Arter i Index seminum etc. anno 
1871 collectorum. 

Jørgen Carl la Cour. 

F. J 1838, Skærsø ved Ebeltoft. Landbrugsexanien ved polyt. Lære- 
anstalt 1857. Assistent ved Veterinær- og Landbohøjskolen 1858. 
I Krigen 1863 — 64. Udenlandsrejse 1865 — 66. Redaktør .af 
Tidsskrift for Landøkonomi 1867. Oprettede Landboskolen ved 
Lyngby 1867. Sekretær i det Kgl. Landhusholdningsselskab 1875. 

Sygdomme i Kornet og Midlerne derimod. Foredrag i 
d, Kgl. Landhuusholdningsselskab d. 1. April 1863. (Tidsskr. 
f. Landøkonomi, 16 Sider, 1863). 

Landbruget i Kempen (Campinen). Tidsskrift f. Land- 
økonomi, 1865. 

liedernes Benyttelse. Sammesteds, 1866. 

Plantesygdomme 1866. Sammesteds, 1867. 

Spiringsevne ved ulige Varmegrad. Sammesteds, 1869. 

Hørdyrkningen i Belgien. Sammesteds, 1870. 

Hvorved foranlediges Planternes Bortfrysning. Samme- 
steds, 1880. 

Redaktør af Tidsskrift for Landøkonomi. 

Johannes Eugenius Biilow Warming. 

F. Manø j\ 1841. Student fra Ribe 1859. Fra Febr. 1863- 
Oct. 1866 paa Rejse til Brasilien (Ophold hos Naturforskeren Lund). 
Cand. mag. 1868. I Miinchen Efteraars -Semester 1868. I)r. phil. 
1871 (Disputats ^^'). I Bonn Foraarssemester 1871. Fik over- 
draget at lede anatomiske Øvelser og holde Forelæsninger for Videre- 
gaaende J1873 — Udgangen af 1875. Docent ved Polyteknisk Lære- 2M anstalt fra 1874. t)ocent i Botanik for Farmacevter og- i Plante" 
anatomi fra Jg 1875. {Wai'mingia Engler; inddraget fordi ^r.^ 
Spondias, ) 

Bidrag til Vaupells »De danske Skove« (1863), f. Ex.: 
Meddelelser om forskjeliige Pur-Krat. (Assisterede Vaupell 
og G. Ploug ved Udgivelsen.) 

Om Lysfænomener i Planteriget (Tidsskrift for populære 
Fremstill. af Naturvidenskaben; 1864 (3 R., 1 Bd.), S. 140 
—151). 

Symbolæ ad florani Brasiliæ centralis cognoscendam. 
Edit. Eug. Warming. Particula I (Cordiaceæ, Asperifoliæ, 
Vochysiaceæ, Mayaceæ), auct. Eug. Warming. (»Videnskabe- 
lige Meddelelser fra d. naturhist. Forening,« 1867, S. 1 -45). 

Nogle Iagttagelser over Varmeudviklingen hos en Aroidee, 
Philodendron Lundii. Med 1 Tavle. (Videnskab. Meddel., 
1867, S. 127 — 144 med 2 Sider fransk Resumé. Se ogsaa 
Forhandl, ved Naturforskermodet i Christiania 1868, S. LXII). 

Skildringer af Naturen i det tropiske Brasilien, navnlig 
i Camposegnene; med 1 Kort. (Tidskr. f. popul. Fremstill. 
af Naturvidensk., 1867 (III. R., 4de Bd.), S. 147—187 og 
265—300). 

Medredaktør af J. A. Dybdahls »Tidsskrift for Have- 
væsen«, 2 Aarg., lS67 — 68. (Heri nogle mindre, oversatte 
eller bearbejdede Artikler, f. Ex. : Om Bregnernes Befrugt- 
ning og Udvikling; 368 — 72; om Frostens Indvirkning paa 
Træerne; Stikkelsbær og Ribs m. m.) 

Skildringer af Naturen i det tropiske Brasilien , navnlig 
i Camposegnene. IV. Camposfloraen og Camposbrandene. 
V. Camposdyrene. (»Tidsskr. f. popul. Fremstill. af Natur- 
vidensk.«, 1868 (3. R., 5te Bd.), S. 1—34 og 193—252).— 
Et Ildfænomen paa det aabne Hav. (Tidsskr. for popul. 
Fremsill., 1868, S. 324-328). 

Udgiver af »Symbolæ etc«, Particulæ II, III, IV og V 
(auctoribus Progel, J. A. Schmidt. J, G. Baker, Joh. Muller, 
Otto Bøckeler, Otto Nordstedt) Vidensk. Meddel.; 1869. 

Nogle Bemærkninger om Scopolia atropoides og andre 
Solaneer. (»Botanisk Tidsskr.«, 1869, S. 39—66, med 2 
Tavler) ; Forhandl, v. Naturforskermødet i Christiania 1868, 
S. LXn-LXIV. 

Ubersicht iiber die wichtigsten Erscheinungeu in der 
dånischen botanischen Literatur. I »Flora«, 1869, S. 113 — 
116, 273—281 og 400—408. 

Uber die Uaranå (Paullinia sorbilis). I »Flora«, 1869, 
S. 465-468. 208 Fra Jan. 1869 Medudgiver af Tidsskrift for populære 
Fremstillinger af Naturvidenskaben. — En Udflugt til Bra- 
siliens Bjerge. (Tidsskr. f. popul. Fremstil!, af Naturv., 
1869 (IV R., 1 Bd.), S. 1-34, med 1 farvetrykt Tavle). 
Bearbejdelse og Oversættelse : Landene omkring Nord- 
polen i Nutid og Fortid. Af Prof. Oswald Heer. (Samme- 
steds, 1869, S. 112—149.) — Drageblodstræet paa Teneriffa. 
(Sammesteds, S. 159—164). — Kinatræerne. (Sammesteds, 
S. 190—218). — De nyeste Opdagelser i Polarlandene. — 
Elodea Caradensis Rich. (Sammesteds, S. 322—326). — 
Om følsomme Planter. (Sammesteds, S. 417 — 441). — 
Spitsbergens miocene Flora; efter Oswald Heer. (Samme- 
steds, S. 236-237). — 

Udgiver af »Symbolæ etc«, Particulæ VI (auct. C. F. 
Meissner), VII (auct. A. W. Eichler), VIII (auct. E. Hampe), 
(Videnskabelige Meddelelser, 1870, S. 125—149, 175—210 
267-296). 

Udgiver af: Conspectus Algarum Brasiliæ hactenus 
detectarum, auctore Dr. G. de Martens. (Videnskabelige 
Meddelelser, 1870, S. 297—314). 

Et Par Ord om Cucurbitaceernes Slyngtraad. (Viden- 
skab. Meddel., 1870, S. 458— 465 med 1 Side fransk Resumé). 

Uber die' Entwickelung des Bliithenstandes von Euphor- 
bia. (Flora, 1870, S. 385—397). 

Ubersicht iiber die wichtigsten Erscheinungen in der 
dånischen botanischen Literatur. (^Flora, 1870, S. 41 — 52, 
113-115 og S. 353—362). 

Et Indlæg i den nye botaniske Haves Sag. Kjebenhavn, 
d. 23. Nov. 1870. 8vo. 12 Sider (Ikke i Handelen). 

Kampen for Tilværelsen blandt Planterne. (Tidsskr. for 
popul. Fremstill., 1870 (IV R., 2 Bd.) , S. 349—374). — 
Om Koka- og Uaranaplanten. (Sammesteds, S. 167 — 172). — 
Lidt om Trøfler. (Sammesteds, S. 474 — 480). 

Er Koppen hos Vortemælken (Euphorbia L.) en Blomst 
eller en Blomsterstand? En organogenetisk-morfologisk Un- 
dersøgelse, udgiven som Afhandling for den filosofiske Dok- 
torgrad ved Kjøbenhavns Universitet. Med tre Kobbertavler. 
Kbh. 1871. 8vo, 111 Sider. (Aftrykt i Videnskab. Med- 
delelser, 1871, S. 1—108, med fransk Resumé (18 Sider). 

Udgiver af »Symbolæ etc.« ; Particulæ IX, auct. Kørnicke, 
Progel, et Warming (Fam. Thymelæaceæ et Pontederiaceæ 
c. Tab.) (Videnskab. Meddelelser, 1871, S. 309-325). 

Udgiver af »x\lgæ Brasilienses circa Rio de Janeiro a 
clar. A. Glaziou, horti publici directore, botanico indefesso, 
annis 1869 et 1870 collectæ. Exposuit Dr. G. de Martens. 
(Videnskabelige Meddelelser, 1871, S. 144-148). 209 Udgiver af: Cyperaceæ quædam novæ inprimis Brasilian^. 
Descripsit Dr. O. BøckeJer. (Videnskab. Meddel., 1871, S. 
149—156). 

Forgreningen hos Pontederiaceæ og Zostera. (Viden- 
skabelige Meddel., 1871, S. 342—346; med fransk Resumé, 
S. 31-32). 

Om Støvudvikling i Axer og Blade. I »Botaniska No- 
tiser«, 1871, S. 179-185. 

Oversigt over de i ♦Danmark trykte, samt af danske 
Botanikere i Udlandet publicerede botaniske Arbejder (viden- 
skabelige og populære) 1868 — 1870. I »Botaniska Notiser«, 
1871, S. 60—65 

Autobiografi i Indbydelsesskriftet til Universitetets Fest 
i Anledning af Reformationens Indførelse. 1871. 

Mit sidste Ord om den nye botaniske Have. Kjøbenh. 
1871, 8vo, 18 Sider (Ikke i Handelen). 

Kjøns- og Befrugtningsforholdene i Planteriget. (Tidsskr. 
f. popul. Fremstill., 1871 (IV R., 3 Bd.), S. 208—237, 270 
-300, 437—460). 

Forgreningsforhold hos Fanerogamerne, med særligt Hen- 
syn til Kløvning af Vækstpunktet. (Videnskab. Selsk. Skrif- 
ter, R. 5, Bd. X; Hæfte 1., 22 Ark med 11 Tavler, 4o.). 
(Besvarelse af en med Guldmedaille belønnet Prisopgave fra 
D. K. Videnskabernes Selskab.) 

Udgiver af »Symbolæ etc.« Particula X auct. E. Hampe, 
XI auct. C. F. Meissner, XII auct. Gas. De Candolle, XIII 
auct. M. Seubert, F. W. Klatt, et (Balanophoreæ) Eug. Warraing. 
(Vidensk. Meddelelser, 1872, S. 36-59, 85-94, 109—131). 

Om Forskjellen mellem Trichomer og Epiblastemer af 
højere Rang. (Videnskab. Meddelelser, 1872, S. 159-205 
med 12 Sider fransk Resumé). 

Dansk botanisk Literaturfortegnelse for 1871 i »Botaniska 
Notiser«, 1872, S. 123-126. 

Obersicht iiber die Erscheinungen in der dånischen 
botanischen Literatur. (»Flora«, 1872, S. 457—464). 

Kjøns- og Befrugtningsforholdene i Planteriget; IV, V 
og VI. (Tidsskr. f. popul. Fremstill., 1872 (IV R., 4 Bd.), 
S. 31—49, 81—105, 428-476). — Bearbejdelse: Au- 
stralien, særlig i plante-geografisk Henseende. (Sammesteds, 
S. 277—302). — Naturvidenskabens Udvikling i de sidste 
fem og tyve Aar. Et Foredrag af Prof. Ferdinand Cohn. 
(Oversættelse, Sammesteds, S. 367 — 388). — Nye Iagttagelser 
over Bestøvnings- og Befrugtningsforholdene hos Blomster- 
planterne. (Efter Hildebrand, Delpino o. fl. A.). (Samme- 
steds, S. 389—400). 

Bol. tidsskr. bind 12. louni. d. bol. tonic \il. 14 2i0 TJntersuchungen iiber Pollen bildende Phyllome und 
Kaulome. (2det Hefte af Hansteins »Botanische Abhand- 
lungen«, Bd. 2; 90 Sider med 6 Tav. Bonn, 1873), 

Udgiver af »Symbolæ etc«, Particula XIV auct. Krempel- 
huber, XV auct. II. A. Weddell, Ed. Bureau et Léou Marchand, 
XVI (Anonaceæ), auct. Eug. Warming. (Vidensk. Meddel., 

1873, S. 1-35, 48-63, 142-162). 

Dansk botanisk Literaturfortegnelse for 1872 i »>Botaniska 
Notiseru, 1873, S. 140—142. 

tlbersicht iiber die Erscheinungen in der danischen bo- 
tanischen Literatur. (Flora, 1873, S. 92—94, 102—107). 

Om Planten opfattet som et Samfund. (Tidsskrift for 
poDul. Fremstill., 1873 [lY R., o Bd.), S. 377—395 og 429 
-446). 

[Udgav det til Dels færdig trykte : Præcursores floræ 
Centroamericanæ. FragFiientum posthumum, Auctore A. S. 
Ørsted. Havniæ, 1873. Apud Tli. LindJ. 

Polemik med Erslev om dennes botaniske Lærebog; se 
Erslev. 

Udgiver af -Symbolæ etc.« Part. XVII et XVIII (Len- 
tibulariaceæ, Myrsinaceæ, Symplocaceæ, Styraoeæ, Ebenaceæ, 
Rosaceæ) auct. Eug. Warming, XIX auct. E. Eampe, (Viden- 
skab. Meddel., 1874, S. 1—21, 59—75, 131—178). 

Om Rødderne hos Neottia nidus avis Lin. Med 1 Tavle. 
(Videnskab. Meddel., 1874, S. 26 — 32, med fransk Resumé, 
S. 5-7). 

Bidrag til Kundskaben om Lentibulariaceæ. Med 3 
Tavler. (lidenskabelige Meddel., 1874, S. 33—58, med 
fransk Resumé, S. 8—15). 

Om monosymetriske Blomsters Symetriplan med særligt 
Hensyn til Vochysiaceernes Familie. (Skand. Naturforsk. 
Forhandl, ved Mødet i Kjobenhavn 1873, S. 371—72). 

Om den af Darwin opstillede Theori om Orcliidéblomstens 
Bygning. (Sammesteds, S. 335 — 336). 

Om Anlæggelsen af Støvets Urmoderceller. (Sammesteds, 
S. 356. 

Bemerkungen iiber das Eichen. (Botanische Zeitung, 

1874, no. 30 (S. 465-470]. 

Morphologie der Monocotyledonen und Dicotyledonen. 
Referater i Just's »Botanischer Jahresbericht«, Bd. I (fiir 
1873), S. 208-251). 

Om Maaderne paa hvilke Blomsterstøvet beskyttes mod 
Vind og Vejr. Efter A. Kerner. (Tidsskr. f. popul. Fremst., 
1874 [V R., 1. Bd.], S. 105—136). — Plantevox (Efter 
Wiesner). En Rustsvamps Indvandring i Europa. (Samme- 
steds, S. 138 — 142). — Oversættelse eft. »American Naturalist«: 2ll »Om de Kaliforniske Kæmpetræers Fortid«. Af Prof. Asa 
Gray. (Sammesteds, S. 154—179). 

Om nogle ved Danmarks Kyster levende Bakterier. Med 
4 Tavler. (Videnskabelige Meddelelser, 1875, S. 307—420 
med et fransk Resumé paa 36 Sider: »Observations sur 
quelques baetéries qui se rencontrent sur les cotes du Dane- 
mark«, pubi. i Aarg. 1876, S. 1—36). 

Vochysicaeæ et Trigoniaceæ. (Monografier i »Flora 
Brasiliensis«, Fase. 67, 16 Ark, lol., med 26 Tavler). 

Udgiver af »Symbolæ etc«, Particula XX (auct. Marc. 
Micheli et G. Bentham), XXI, auct. A. Grisebach. (Viden- 
skabelige Meddelelser, 1875, S. 44-58, 59—120). 

Specielle Morphologie der Monocotylen und Dicotylen. 
(Referater i Just's »Botaniseher Jahresbericht« , Bd. II for 
1874; S. 474-549; til Dels Ref. af Loew). 

Dansk botanisk Litenaturfortegnelse for 1873 og 1874 i 
»Botaniska Notiser«, 1875, S. 15—19. 

Om Varmeudvikling hos Planter. (Tidsskr. for popul. 
Fremst., 1875 (V R., 2 Bd.) , S. 125-140). — Om kjød- 
ædeude Planter. (Sammesteds, S. 349 — 381). 

Die Bliithe der Compositen. 2det Hæfte af 3die Bd. af 
Hansteins »Abhandlungen aus den Gebiete der Morphologie 
und Physiologie«; 167 Sider med 9 Tavler; 8vo. (Anm. 
i Lit. Centralblatt. 1877, No. 34.) 

Kurvblomsterne og Cand, S. Lund. Afsluttende Be- 
mærkninger. (Videnskabelige Meddelelser, 1876; S. 442 
—452). 

Om Cycadé-Ægget. Foreløbig Bemærkning. (Botaniska 
Notiser, 1876; S. 182-183). 

Om en fircellet Gouium (Dujardins Tetramonas socialis ?). 
(Botan. Tidsskrift udg. af d, botan. Forening; 1876, 3. R., 
1. Bd., S. 69-83, med fransk Resumé S. 23-24). 

Smaa biologiske og morfologiske Bidrag. 1 — 6. Med 5 
Træsnit. (Sammesteds, S. 84—110). 

Morphologie der Angiospermen. I. Morphologie der 
Vegetationsorgane. (Referater i Just's »Botanischer Jahres- 
berieht« for 1875, Bd. 3, S. 419-436; Ref. til Dels af 
Loew). 

Dansk botanisk Literaturfortegnelse for 1875 og 1876 i 
»Botaniska Notiser« 1876, S. 186-189. 

Jul. Sachs: Om Botanikkens nuværende Tilstand. Tale 
paa Wiirzburg Universitets 200de Stiftelsesdag. (Oversættelse, 
Tidsskr. for popul. Fremst., 1876 (V R., 3 Bd.), S. 95- 
119. — A. Kerner, Alpeplanterne. (Bearbejdelse; Samme- 
steds, S. 245—268). — Om Forandringer i Syd-Afrikas 212 t*lantevæxt fremkaldte ved Indførelsen af Merino- Faar. Af 
John Shaw. (Oversættelse; Sammesteds, S. 473—479). 

Teknisk-medicinsk Botanik i Grundtræk, nærmest som 
Erindringsord til Brug ved Forelæsninger. (Den almindelige 
Del). 68 S. i 8vo. Kbh. 1877 (Eget Forlag; i Kommission 
hos Philipsen). 

Undersøgelser og Betragtninger over Cycadeerne. Med 
3 Tavler. (Overs. ov. d. Kgl. danske Vidensk. Selsk. Forh., 
1877, S. 88-144; med et fransk Resume paa 16 Sider). 

Udgiver af »Symbolæ etc.<«, Particula XXII, auct. Zeller. 
(Videnskab. Meddelelser, 1877, S. 426-432). 

Udgiver af »Symbolæ ete.c Particula XXIII auct. W. 
P. Hiern ; Particula XXIV auct. E. Hampe. (Videnskabelige 
Meddelelser, 1877-78, S. 37—108 og 251-274). 

Smaa biologiske og morfologiske Bidrag. 7 — 17. (Bo- 
tan. Tidsskr., 1877 (3 K.,2 Bd.), S. 52— 130, med 13 Træsnit). 

Om Rhizophora Mangle L. (Botaniska Notiser, 1877, S. 
14- 21 med 1 Tavle). 

Sur les Cycadées, leur morphologie et la signification 
morphol ogique de leur ovule, I »Actes du Congrés inter- 
national de botanistes etc. tenu a Amsterdam, en 1877«. 
6 Sider. 

Louis Pasteur og de mindste Planter. (Tidsskrift for 
popul. Fremstil., 1877, S. 1-48). — Lysende Ved (Efter 
F. Ludwig). (Sammesteds, S. 387— 390). — Forkortet Over- 
sættelse : Blomsternes Beskyttelsesmidler mod ukaldte Gjæ- 
ster. Efter Prof. A. Kerner. Sammesteds, S. 444 — 467). 

De I'ovule. (Annales des sciences naturelles, 6 Ser., 
vol. V, S. 177—266 med 7 Tavler). 

Ein Paar nachtrågliche Notizen iiber die Entwickelung 
der Cycadeen. (Botanische Zeitung, 1878, no. 47, S. 737 
-739. 

Allgemeine Morphologie der Angiospermen. I. Mor- 
phologie der Vegetationsorgane. (Referater i Just's islahres- 
bericht« for 1876, IV Bd,, S. 432-454). 

Dansk botanisk Literaturfortegnelse for 1877. (Botani- 
ska Notiser, 1878, S. 74—78). 

Om Farvninger navnlig af Have og ferske Vande ved 
smaa Organismer. (Tidsskr. f. popul. Fremstill., 1878 (V 
R., 5 Bd.). S. 268—286. — Kompasplanten. (Sammesteds, 
S. 319-320). — Regntræet (Efter Thiselton-Dyer). Pilene 
ved Babylon. (Sammesteds, S. 233—238 og 240). — Over- 
sættelse og Referat: Myretuers og Muldvarpeskuds Plante- 
væxt; Planterester i fossile sibiriske Næsehorn (Rhinoceros); 
Jord af Hexemel. (Sammesteds, S. 470 — 72). 213 Haandbog i den systematiske Botanik, nærmest til Brug 
for Universitets-Studerende og Lærere. Kbh. (Philipsen), 

1878. 392 Sider med 333 Figurer. 

Bidrag til Cvcadeernes Naturhistorie. (Overs, over det 
Kgl. D. Vidensk.' Selsk. Forhandl. 1879, S. 73-88, med 
2 Tavler og fransk Resumé.) 

Om Planteægget og dets enkelte Deles rette Homologier. 
(Botan. Tidsskr., 1879 (3 R., 3 Bd.), S. 32—56 medet 
Resumé). 

Udgiver af »Symbolæ ete.« Particula XXV, auct. A. 
Progel, Bøckeler, M. G. Berkeley. (Videnskab. Meddelelser, 
1879—80, S. 19-34). 

Udgiver af: Enumeratio muscorum hactenus in provinciis 
Brasiliensibus Rio de Janeiro et Sao Paulo detectorum. 
Scripsit Ernestus Hampe, Professor, phil. Doctor. Havniæ, 

1879. Apud A. F. Hest & fil., bibliopolas Universitatis. 8vo. 
(Aftrykt med en lidt anden Titel i Videnskab. Meddelelser, 
1879-80, S, 73 fF.). 

Morphologie der Angiospermen. I. Morphologie der 
Vegetationsorgane. (Referater i Jiist's »Botanischer Jahres- 
bericht« for 1877, Bd. V, S. 344-350). 

Dansk botanisk Literaturfortegnelse for 1878 (Botan. 
Notizer 1879, S. 45—49.) 

En uddød Planteverden tæt oppe ved Nordpolen. — Om 
den palæontologiske Oprindelse af visse Træer og Buske, der 
voxe i Syd-Frankrig. Af Charles Martins. (Tidsskrift for 
popul. Fremstill., 1879, S, 157—160). — Om Delelighed i 
Planteriget og Virkningen af indre og ydre Kræfter paa 
Organdannelsen. Efter Hermann Vøchting. (Referat i Popul. 
Tidsskrift, 1879, S. 359-372). — Om Insekternes Besøg i 
Blomsterne. (Eft. Ch. Darwin, 435 449). — Om Plante- 
sygdomme, fremkaldte ved Rundorme. (S. 450—479). Niels Erik Hofman (Baug). 

F. paa Hofmansg-ave \p 1803. Student 1822. Studerede uden- 
lands især hos Tliaer 1827— 30. Blev 1831 Direktør f. de kgl." 
Schæferier i Sverige. Forlod Sverige 1842. Bl a. Bestyrer af en 
landøkonomisk Læreanstalt ved Hofniansgave 1843—1853. Be- 
sidder af Stamhuset Hofniansgave fra 1855. 

Sjørring Sø. (Tidsskr. f. Landøkonomi, 1865, S. 1—20. 
I Særtryk.) 

I Dybdahls Tidsskrift for Havevæsen tindes for 1874 

»Meddelelser fra Hofmansgaves Have«, hvori Beskrivelse af 

sjældnere Træer, deres Alder og Størrelse. 214 Næringsvædskernes Bevægelse i Planterne. (Tidsskr. f. 
Havevæsen. Bd. VI). 

Om Trægrenenes Samnienpodning (Afsugning) og Nytten 
deraf i Poniologiens Tjeneste. (Forhandl, v. d. Skand. Na- 
turforsk. Ilte Møde i Kjøbenhavn, 1873 (udkom 1874), S. 
311—335). 

Mange Bidrag til Flora Danica (Tab. 2745, 2753, 2754, 
2755, 2868, 2869 etc.) og til Langes Haandbog. 

Hans øvrige Arbejder ere overvejende af økonomisk, 
pomologisk Interesse, f. Ex.: Om Dværgfrugttræers Behand- 
ling. Med 37 Afbildninger. Kbh. 1872. — Die Obstzucht. 
Berlin. 1872. — Vejledning til Behandling af Dværg-, Æble- 
og Pæretræer. Kjøbenhavn 1878. (Se for øvrigt Erslews 
Forfatter-Lexikon). 

I 1869 forærede Etat.sr. N. E. H. B. til den botauiskc Haves 
Bibliothck en Samling Mosser, ordnede i 2 Bind . suppleret med 
mange Bidrag fra Prof. J. Lange, Pastor M. Lange, Th, Jensen, 
Dr. Zetterstedt, Caroline Rosenberg m. fl. 

Tyge Rotlie. 

F. i Fredensborg ^jj^ 1834. Rejste 1857—59 i Tyskland, Italien, 
Schweiz, Frankrig og Belgien, 1863 i Sverige, 1865 i Hol- 
land og Belgien, 1875 i England, Frankrig og Tyskland. 
Assistent ved den Kgl. Landboliojskole J^ 1859 — 'JJ 1867. 
Bestyrer af den kgl. Have- og Gartnerlærcanstalt ved Rosenborg 
[kgl. Slotsgartner] ^,^5 1866. Medlem af Anlægsudvalget for den 
botaniske Have: Maj 1871 — Juni 1874. Bestyrer af den kgl. 
Landbohojskoles Haver ^^^ 1875 — -JJ 1879. 

Den internationale Planteudstilling og botanisk-gartneriske 
Congres i Amsterdam i April 1865. (Ugeskrift f. Landmænd, 
1865, S. 227). 

Ødelæggelserne i den botaniske Have i Calcutta [d. 5. 
Okt. 1864], oversat efter »Wochenschrift flir Gårtnerei«. 
(Tidsskr. f. Havevæsen 1866—67. I. S. 27—30). 

Rodindpodning og dens Betydning for Fru2;ttrædyrkeren. 
(Tidsskr. f. Havevæsen 1866—67. L S. 113—117). 

De dyrkede Amarantaceer (oversat efter K. Kochs »Wo- 
chenschrift f. Gårtnerei). (Tidsskr. f. Havevæsen, 1866 — 67, 
I, S. 129-134 og 145—151). 

Luftrødder hos drevne Vinstokke. Uddrag af en Af- 
handl, af I. C. Clarke i »Gårdeners Magazine«. (Tidsskr. f. 
Havevæsen 1868—69, IH, S. 73—75.) 

Bonapartea juncea i Blomst. (Tidsskr. f. Havevæsen 
1868-69, III, S. 187—189. 

Vinterdrivning af den almindelige Champignon. (Tidsskr. 
f. Havevæsen 1868-69, IH, S. 193—200). 215 Champignon. (Tidsskr. f. Havevæsen 1873-74, VIII, 
S. 2-5). 

Havebrugsudstilliugen ved Landmandsmodet i Kjoben- 
havn i 1869. (Tidsskr. f. Landøkonomi, 4. U., JII. Bd. 1869, 
S. 563-584). 

Et Bidrag til Oplysning om Sejglivethed bos Vinstokken. 
(Botan. Tidsskr., IV. Bd., 1870, S. l44). 

Febergummitræet (Eucalvptus globulus). (Geogr, Tidsskr. 
2. Bd. 1878, S. 24—28). 

Beskrivelse at" Væxtbusene i Universitetets botaniske 
Have i Kjobenliavn med Oplvsninger om Havens Anlæg og 
Ordning i 1871 — 1874. Udarbejdet i Forening med J. C. 
Jacobsen i Anledning af Universitetets Firehundredaars Jubel- 
fest i Juni 1879. Kbh. 1879. Fol. med 17 Tavler. (Samme 
Bog paa Fransk). 

Afplukning og almindelig Opbevaring af Træfrugt i 
Haverne. Kbh. 1880. 

Dyrkning af Artiskok i Danmark. Kbh. 1880. 

(Rev. af Forf.) 

Jens Andreas Dybdahl. 

F. ^ 1832 i Sclde ved Viborg-, rrælimiuær-Examen 1850. 1ste 
Del af Artium 1852. I li Aar Elev hos Handel sgartucr Carl L. 
Hansen paa Frederiksberg-, derefter ved Rosenborg. Gartner-Exanien 
Sept. 1855. Medhjælper i botan. Have til Dec. 1856. Student 1857. 
Cand. mag. 1862. Rejste i Udlandet 1863 og 64. Docent ved 
Landbohoiskolen fra 1864. -J- y- 1879. 

Havedyrkningens Theori og Praxis eller Forsøg paa at 
anvende Plantephysiologiens Hovedsætninger paa de alminde- 
li2Ste Havearbejder, af John Lindley. Oversat, forkortet 
og noget omarbejdet af J. A. Dybdahl. Kbh. 1867. 389 S. 
med 39 Træsnit. 

Kjokkenhaveplanterne, gjennemgaaede med Hensyn til 
deres Oprindelse, Betydning, Varieteter, vigtigste Dyrknings - 
maader. Sygdomme og de for dem skadelige Dyr. Med 
Træsnit. Kbh. 1877. 

Jordbær- og vore vigtigste Frugtbusk- Arter, gjennem- 
gaaede med Hensyn til deres Udvikling, Betydning, Varie- 
teter, Dyrkning paa Friland, Sygdomme m. m. Med en Deel 
Træsnit og 6 Tavler med kolorerede Afbildninger. Kbh. 
1879. 8. 

Stiftede »Tidsskrift for Havevæsen«, der bestod 
til hans Død 1879 (13 Aargange og 3 Nuramere af d. 14de). 
Heri en Mængde Artikler af ham , mest Bearbejdelser og 
Oversættelser; af de mere botaniske kan anføres: 

Lilium speciosnm. I. No. 2, 216 Nyere eller mindre bekjendte Planter (eft. Bot. Mag. o. 
a.). (Tidsskr. f. Havevæsen, I, 312, 340, 358, 374; II, 24, 
121, 144, 303, 320, o« følgende Bind. 

Lilium curatum. I, No. 13. 

De Candolles Tale ved Aabningen af den botaniske Kon- 
gres i London d. 23. Mai 1866. I, 20. 

Gynerium argenteum. III, 2. 

Eucalyptus globulus. III, 16. 

Den botaniske Forening i Kjøbenhavn. IV. 207 — 10. 

Nye eller lidet kiendte Frugtsorter. IV. 51—53: V, 
No. 22. 

Kjæmpe-Drageblodstræet paa Teneriffa. V, 77. 

Darwinismen. V. No. 17, 18, 19, 21, 22, 24. 

Nye Gesneriaceer. V. No. 17. 

Kartoffelpodning. V. No. 3. 

De brogetbladede Pelargoniers Historie og Udvikling. 
V. No. 4. 

Forfalskninger i Frøhandel og den engelske Parlaments- 
akt derimod. V. No. 5. 

Anlæget af den nye botaniske Have. VI. No. 16, 18, 19. 

Anmeldelse af »Fortegnelse over de i Veterinær- og 
Landbohøjskolens Haver og i Forsthaven ved Charlottenlund 
dyrkede Frilandstræer og Buske«. VI. No. 21. 

Bemærkninger i Anledning af »Beretning om Universitetets 
paatænkte nye botaniske Have«. (Tidsskr. f. Havevæsen, 
1870, Aarg. 5, No. 15, S. 225—236.) 

Hr. Warmings »Et Indlæg i den nye botaniske Haves 
Sag«. (Tidsskr. f. Have væsen, V. No. 19.) 

Arboretet i den nye botaniske Have. (Ibid. S. 334.) 

Vexelvirkning mellem Grundstamme og det Ædle. (VI, 
No. 8). 

Plantelivets Forhold til stræng Kulde. VII, 4, 5. 

Kunstig Krydsbefrugtning. VII, 14. 

Afændring af de dyrkede Planter. Efter Darwin. (VI. 
No. 12, 13, 14, 16, 17, 21. VIL No. 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15). 

Cytisus Adami. (VIL No. 6.) 

Saftbevægelsen hos Planterne.- (VII. No. 9, 10.) 

Iagttagelse af nogle Afændringer hos Hybridafkommet 
af krydsbefrugtede Arter. (VIL No. 13.) 

Kunstig Krydsbefrugtning anvendt paa Frugttræer. (VIL 
No. 9.) 

Dionæa muscipula eller Fluefangeren. (VIL No, 11.) 

Drosera eller Soldug (VIL No. 15.) 

Afændring hos de dyrkede Planter, Bd. VIII. 

Om Sugerøddernes Beskadigelse ved for lav Temperatur 
eller ved Udtørring. (VIII. No. 4.) 

Oxycoccus macrocarpa. IX, 9. 217 I Bd. 10, 1875—76: Kjødædende Planter; S. 23. For- 
andring af Vævene paa Stiklingernes Snitflade; S. 68. Kar- 
toffelpodning; S. 83. Spiselige Svampes Næringsværdi; S. 
92. Procentforholdet mellem værdifulde og værdiløse Frø- 
planter med Hensyn til Tiltrækning ved kunstig Krydsbe- 
frugtning; S. 94. Gummidannelse som Sygdomsfænomen 
hos Frugttræer; S. 116. Kartoffelsvampen; med x\fbild- 
ninger; S. 119 og 144. Puccinia Malvacearum; S. 222. 
Cyclameu persicum; S. 249. Kaalpodning; S. 257. 

I Bind XII: 

Rudolph Rothe; S. 136—49. 

Forfattere, knyttede til Dybdahls Tidsskrift: 
N. Andersen, Højskoleforstander og Skolelærer i Saxild 
ved Aarhus. Lidt om Botanik, navulig om dens Udbredelse 
blandt Almuen. (Tidsskr. f. Havevæsen. V. 250—56.) 
Dahlia imperialis. I, 3. 

Niels Fahle, Gartner paa Bygholm. Om Grunden til 
Udtrykket Stedmoderblomst. III. 

Et mærkeligt Tilfælde hos Crataegus Oxyacantha. IV, 7. 

Morbærtræer i Nyborg. VIII, 18. 

Om Vexelvirkning mellem Grundstammen og det Ædle 
eller Forædlingsstykket hos Viinranken. Bd. XIII. No. 3. 

H. K. V. Hansen, Gartner paa Bækkeskov. Den bo- 
taniske Have ved Kew. III. 

Fr. Wendt, Handelsgartner ved Roskilde. Biografi af 
Weilbach. HI. 

R. Christensen, botan. Gartner i Lund. Balantium 
antarctium. VIL No. 2. Cycas angulata. VIII. No. 17. 

Den internationale Udstilling i Køln 1875. IX. 

Lidt om Bregner. XIII, 2, 3. 

Wellingtonia gigautea. XIII, 9. 

Nertera scapanioides. XII, 11. 

Lilium giganteum. XII, 12. 

C. Gentz, Stift sgartner paa Vallo. Minder fremkaldte 
ved den botaniske Haves Flytning. (VIII. No. 13.) 

Sirtræer og Buske i Vallø Stifts Have. XHI, 5. 

G. Brøchner, De næringsydende Knolde. (Efter Wag- 
ners raalerische Botanik.) (Tidsskr. f. Havevæsen, 2, Aarg., 
S. 228, 259, 275, 

D. T. Poulsen, Assistent ved den kgl. Veterinair- og 
Landbohøjskole. Handelsgartner, Roeskildevej. Nogle Iagttagelser 
over Frostens Virkninger paa forskjellige Planter i Landbo- 218 højskolens botaniske Have og i den forstbotaniske Have i 
Charlottenlund i Vinteren 1874 — 75, (Tidsskr. f. flave- 
vÆsen, X, 245—249.) 

Nye Planter. XI, 2. XH, 1, 2, 3. Trillium grandiflorum. 
Kvælstoffet i Planterne. XH, 8, 9. XI, 9. Cryptomeria 
og Wellingtonia. XIV, 1. 

Chr. Pedersen, Gartner, Kjønsforskjel hos Gynerium 
argenteum. (VIII. No. 10.) 

Araucaria imbricata. XII, 3. 
Om spiselige Svampe. (VIII. No. 13.) 
Ringsygen hos Hyacinthen. XIII, 12. 
Kræftsygdommen hos Æbletræer. XIH, 6. 

M. O. Andersen, Gartner paa Wrams-Gunnarstorp i Skåne. 
Virkninger af Kryds- og Selvbestøvning i Planteriget. (Dyb- 
dahls Tidsskr. f. Havevæsen, 1879, 13. Aarg.) 

Hvorfor benytter Plantedyrkeren porøse Urtepotter. VI, 6. 

A. Bruun, Jægermester, Humlebæk. Systematisk Ind- 
deling af Æbler og Pærer. I, 5. 

H. D. Knut zen, Glycine (Wisteria) chinensis. I, 14. 
Magnolia grandiflora. I, 22, 

August Christian Schultz. F. jj 1813, Adnural. 
Om Dyrkning af Bregner, af X., med mange Træsnit. (Tids- 
skr. f. Havevæsen; 2. Aarg., S. 57, 98, 128, 190, 221. 

Linnæa borealis L. (Ibid., 13. Aarg., 1—3.) 

J. Nagel, Havebruarskandidat. Rheum palmatum L. og 
Rh. officiuale Baill. (Bd.^ X. No. 7.) 

Orchideer IX 11, 12. Den Leichtlinske Have i Baden- 
Baden, IX, 7. Jord-Orchideer, XI, 7. 

J. J, Hansen, Havebrugskandidat. Gartner paa Vcdby- 
gaard. Nogle Ord om Skovbundsplanter. Bd. XII. No. 1. 

J. G. Bol vig. Havebrugskandidat. Blomstersammen- 
stilling, IX, 15. Palmer, X, 3. 

Om Tiltrækning og Fremkomst af nye og forædlede Racer 
eller Varieteter af Kulturplanterne. Bd. XI. S. 65. 

Om Bregnernes Forkim. XI. S. 111. 
^ Æblestamme som Grundlag for Pæretræet. XI. S. 166. 

Trøflen, dens Værdi, Plantning og Indhøstning XI, No. 
10 og 11. 

En Reise til Australien. XII, No. 7, 9, 11, 12. 

Emil D. F. Petersen, Havebrugskandidat. Reise til 
Wiener-Udstillingen. VIII, 7. 219 Holger Christensen, Handelsgartner. Kandebærere. 
Xf, 10. 

G. Carstensen, Havebrug-skandidat. De dyrkede Gule- 
rodsorters Forhold til den vilde Gulerod. XII, 1. 

Valdemar Andersen, Havebrugskandidat. Egeskov. 
Knold-Begonier. XII, 6. 

C. Frederiksen, Slotsgartncr, Charlottenlund. Botanikens 
Indflydelse paa Udviklingen af Havebruget i Belgien. XII, 2. 

Il jort - Lor enz en. Sjeldnere Coniferers Haardførhed. 
XII, 7. 

C — n. (Cand. tlieol. C. Rasmussen). Erindringer fra Be- 
søg i Provindshaver. XII, 12. 
Planter til Stenhøje. XII, 9. 
Gesneriaceer. XII, 5. 

V. Klee. En tropisk Skov. (VI. No. 23, 24.) 
Om Forholdet mellem Varme og Vegetation. (VIII. No. 4.) 

Causeur Botaniste (Kammerjunker Romer). Den inter- 
nationale Udstilling for Havevæsen i Hamborg. IV, 15, 16, 
17, 18, 20, 21. 

C. Rasmussen, Havemand (Pseudonym). (Syn. Kammer- 
junker Romer; se Dagbladet 1871.) 

Betragtninger over Forslaget til den botaniske Haves 
Flytning. (Tidsskr. f. Havevæsen, Aarg. V, No. 17, Tillæg). 

Yderligere Betragtninger over »Beretning om Univer- 
sitetets paatænkte nye botaniske Have«. (Ibid. No. 23, p. 
353 371,) 

En Berigtigelse. (Ibid, S. 378.) 

Anlæget af den nye botaniske Have. (Ibid, VI, S. 241. 
Se ogsaa No, 18 og 19.) 

L. Helveg, Havebrugskandidat, Assistent ved Landbohoj- 
skolcn. Biograti af J. A. Dybdahl, Cand, mag. og Docent ved 
Landbohøjskolen. (Tidsskr. f. Havevæsen, 14. Aarg. No. 3.) 

Af anonyme eller oversatte og bearbejdede Ar- 
tikler kan fremhæves : 

X, Noget mere om Vexelvirkning mellem Grundstammen 
og det Ædle eller Forædlingsstykket. Bd. XIII. No. 10. 

Lidt om Bevægelsen hos Planterne, afK. I. S. 151— 65. 

De Candolles Tale ved Aabningen af den botaniske 
Kongres i London d, 23. Maj 1866. L S. 273, 294, 305. 220 

Kew Have ved London. I. 76—77, 

B. Martagon- Gruppen af Lilieslægten eller Turbanli- 
liorne. L 91 — 105. 

Fersken og Nektarin paa et og samme Træ. IL 292. 

Botanisk-gartnerisk Rejseberetning. II. No. 3, 4, 5, 7. 

Schweiz's botaniske Haver. II, No. 4. 

Noget om Vexelvirkning mellem Podekvist og Grund- 
stamme V. 151 — 55. 

O. Betragtninger over Planternes Hybriditet. V. No. 
10, 11, 12. 

Om Humledyrkning i Danmark. V. No. 17. 

Forsøgshaven i Algier. (VII. No. 21, 22, 23, 24.) 

Carl Hansen. 

F. i Veile j 1848. Havebrugsexamen 1871. 22 Maaneder i 
Botanisk Have i Kjobenhavn. 1873 Rejser i Skotland og mange 
Egne af England (til de fleste botaniske Haver), Ophold ved Kew 
i London 1 Aar. 1873 Rejser i Frankrig, især det nordlige og 
vestlige. Ophold ved Jardin des Plantes. 1874 Rejse i Belgien, 
Rhinlandene, Baden, Wiirteniberg. 1 Semester Undervisning hos 
Cramer i Ziirich. 1875 Italien. 1876 Østerrig, Ungarn, N. 0. 
Tyskland. Gartner paa Lerchenborg, derefter fra 1879 Docent ved 
Landbohøjskolen. 

I Dybdahls »Tidsskrift tor Have væsen« har han 
publiceret: 

Beretning om Plantesamleren Roezl's Rejser i Amerika 
i 1869—70. (Vn. No. 12, 13.) 

Reisebemærkninger af E. Regel: Haver ved Gand, Berlin 
og Hannover. (VII. No. 19 og 20.) 

London og dets Haver (VIII. No. 9, 10, 11.) 

Poinsettia pulcherrima. (VIII. No. 18.) 

Bougainvillea spectabilis, B. speciosa, B. glabra. (IX, 4.) 

Eucharis amazonica, E. granditiora, E. candida IX. No. 7.) 

Syon House. {IX, No. 8.) 

Nye eller lidet kjendte Foraarsblomster. (IX, No. 14.) 

Syringa (Drivning af hvide Syrener). (IX, No. 17.) 

Asparagus. (X, No. 7.) 

André Leroy's Plantesamlinger ved Angers (Xi, No. 2.) 

Den internationale Havebrugsudstilling i Køln 1875. 
(X, No. 9 og 11.) 

Binderaaterialier. (XI, No. 4.) 

Pare Monceaux i Paris. (XI, No. 9.) 

Artliur Frederik Feddersen. 

F. 1,« 1835 i Kjobenhavn. Tog 1856 1ste Del af Examen i 
anvendt Naturvidenskab ved den polytekn. Læreanstalt. Natur- 221 historielærer i Kjobenliavn. -^i 1861 Adjunkt ved Viborg Kathedral- 
skole. Tog I 1864 en af Ministeriet fastsat Prore i Naturhistorie 
med Zoologi som Hovedfag, 

Veiledning til at samle og præparere Naturgjenstaiide 
(Tildeels etter GlasFs Excursionsbuch). Med Afbildninger. 
Kbh. 1865. 2den Udg. Kbh. 1879. 

Om Mangotræets geografiske Udbredelse (Geografisk 
Tidsskrift 1879). 

Bidrag til Langes »Haandbog« og flere floristiske Ar- 
bejder. Se for øvrigt Erslev. 

Georg Ferdinaud Borch. 

F. i Kjobenhavn ^t^ 1835. Student fra Borgerdydskolcn paa 
Christianshavn 18.52. Cand. med. 1858. Dr. med. 1865 }|. 

Bidrag til Læren om de planteparasitiske Hudsygdomme. 
Disputats for Doktorgraden. (Kbh. 1865. 8. 110 S., med 4 
Tavk Cfr. Hospitalstidende 1866 m. m. — Ørsteds Strid med 
Hejberg, Didrichsen etc.) 

Johannes Schønberg Baagøe. 

F. d. j\ 1838 i Kallundborg. Cand. pharm. i Februar 1862. 
Botanisk Konsulent hos A. Benzon, Svaneapotheket, fra 1863—65. 
Provisor i Silkeborg fra j^^ 65 — ^^^ 76. Apotheker i Næstved fra 6. 1 1 • 

Fortegnelse over nye Voxesteder for endeel sjeldnere 
danske Planter samt kritiske Bemærkninger om enkelte 
Arter. (Botan. Tidsskr., I. 20--36.) 

Bidrag til Langes »Haandbog«. 

Peter Nielsen. 

F. i Vonsbæk Sogn (Haderslev Amt) -f 1829. Beskæftiget ved 
Landbruget til 1855. Dimitteret fra Jellinge Seminarium 1857. 
Lærer ved Flakkebjerg Institut fra ^\ 1857—*^ 1859. Derefter 
Lærer i Ørslev ved Skjelskor. Begyndte 1858 floristiske Studier; 
lagde sig senere især efter den landøkonomiske Botanik: har fra 
1877 haft aarlig Understøttelse af det Kgl. Landhusholdnings- 
selskab til at lønne en Medhjælper for saaledes at kunne gjore 
Undersøgelser og Forsøg med Kulturplanter. 

Flommen ved Sorø. (Botaii. Tidsskr., I, 225—229.) 
Anmodning til danske Botanikere. (Ibid., I, 256.) 
1869. E^xsiccat-Samling af Characeer, navnlig fra 
Danmark. 

Bemærkninger om vore Græsmarker. (Dansk Landbo- 
tidende 1869, 4. Bd. S. 243—252, 277—287, 303—311.) 2^2 

Bemærkninger om enkelte Slægter, Arter og Former af 
danske Planter. (Botan. Tidsskr., II. R., 1. Bd., 3die Hæfte, 
S. 197—220.) 

Beretning om en botanisk undersøgelses-rejse i egnen 
mellem Viborg og Skive i august 1870. (Botan. Tidsskr. 
II. R., 1. Bd., S. 220—244.) 

Sydvestsjællands Vegetation. (Botan. Tidsskr., 1873, II. 
R., 2. Bd., S. 261—389. Fransk Resumé S. 389—403. 

Nogle for Landmanden farlige Plantesygdomme. Dansk 
Landbotidende. 8. Bd., 1873, S. 81-93, 97-117, 129-144, 
353—371 OU 439—447, samt 9de Bind, 1874, 257-76, 289 
—304, 337—345, 367—383. 

Dyrkningsforsøg med Hvedebrand eller Stenbrand. Uge- 
skrift f. Landmænd 1873, 1. Bd. S. 73—84. 

Om Saahvedens Beisning (Læskning). Ugeskr. f. Land- 
mænd 1873, 2. Bd. S. 231—238. 

Hvorvidt er der Rimelighed for at Landmanden gjenuem 
de nu begyndte Undersøgelser af Markfrø tilstrækkelig sikres 
mod Frøets Forfalskning, og hvorledes støttes bedst Fore- 
tagendets videre Fremme? (Foredrag i »De mindre Land- 
brugeres Landboforening for Sorø og tilgrænsende Amter). 
Uge"skrift f. Landmænd, 1873, 2. Bd. S. 376—383, 413-416. 

Om Rusten paa Kornarterne og Berberisfejden. (Uge- 
skrift f. Landmænd, 1874, 2. Bd. S. 161—168, 183—191, 
239—248, 343-348, 361—369, 375-83. 

Læskningens Indvirkning paa Hvedens Spireevne og 
Væxt. Ugeskrift f. Landmænd 1875, 2. Bd. S. 257—264. 

Om Rusten paa Vintersæden. Ugeskrift f. Landmænd, 
1874, 2. Bd. S. 493-94. 

Læskningens Indvirkning paa Hvedens Spireevne og 
Væxt. Ugeskrift f. Landmænd 1875, 1. Bd. S. 29-35. 

De for Landbruget farligste Rustarter og Midlerne mod 
dem. (Ugeskrift f. Landmænd, 1875, 1. Bd. S. 487—500, 
515—523, 549—556, 567—574. 

Hvorledes kan Landmanden paa bedste Maade mod- 
arbeide de af Snyltesvampe foraarsagede Sygdomme hos 
Sædarterne, navnlig Brand og Rust? (Foredrag i Sorø Amts 
landøkonomiske Selskab). Ugeskrift f. Landmænd, 1876, 2. 
Bd. S. 146—160. 

Forplantning af Kornets Siøvbrand og Bejsniug som 
Middel mod samme. (Ugeskrift f. Laudmænd, 1876, 2. Bd., 
S. 267—74.) 

Humle-Kløver og Humleagtig Sneglebælg. Ugeskritt 1. 
Landmænd, 1876, 1. Bd. S. 61—66. 

Kartoffelsygdommen. Ugeskrift f. Landmænd, 1876, 1. 
Bd. S. 111—120, 156—162. 223 

Nogle Bemærkninger om Græsmarken. tJgeskr. f. Land- 
mænd, 1876, 1. Bd. S, 285—295. 

Bidrag til Græsmarkens Historie. Ugeskrift f. Land- 
mænd, 1876, 1. Bd. S. 661—674. 

Bemærkninger om nogle Rustarter, navnlig om en gene- 
tisk Forbindelse mellem Æcidium Tussilaginis Pers. og Puc- 
cinia Poarum n. sp. (Botan. Tidsskr. III R. , 2. Bd. , S. 
26—42.) 

Om Brand- og Rustsvampe samt Midler til at forebygge 
deres Angreb paa Kornarterne. Faxe 1877, 64 Sider. (Ud- 
givet af Præstø Amts Landboforening.) 

Om Kløversilke, Cuscuta Trifolii. (Ugeskrift f. Land- 
mænd, 1877, I. 223—238 og 311—318.) 

Hørsilke. (Ibid. II, 12—17.) 

Om Ukrudsplanten Følfod. (Ibid. II, 411-419, 441— 
453, 467—477.) Ogsaa som Særtryk, Kbh. 1878. (Roms 
Forlag), 3 Sider. 

Om Dyrkning af Markfrø. (Foredrag, Særtryk af Loll.- 
Falst. Stiftstidende d. 7. April 1877 ; udgivet af Foreningen 
for indenlandsk Froavl.) 20 Sider. 

Om Kløveravlen, de angrebne Kløverplanters Udvikling 
og Udseende. Ugeskrift f. Landmænd, 1878, 2. Bd. S. 
585—588. 

Vore Græsmarker (Foredrag i det Kgl. Landhusholdnings- 
Selskab). (Tidsskrift f. Landøkonomi, 1878, 12. Bd. So 
620-667.) 

Græsmarkerne (Foredrag ved d. 14. danske Landmands- 
forsamling i Svendborg d. 6. Juli 1878; optaget i Beretningen 
om den 14. danske Landmandsforsamling i Svendborg, 
Kjøbenh. 1869, S. 620—667.) 

Læskning af Havre og Byg mod Angreb af Støvbrand. 
CUgeskrift f. Landmænd 1879, L Bd. S. 326—333.) 

Forsøg med Kløver- og Græsarter til Frøavl, meddelt i 
») Beretning om Frøavlerforeningens Virksomhed i Aarene 
1876—78« Kjøbenh. 1879. S. 32-52. 

Bidrag til Langes »Haandbog« i den danske Flora. 
• Mange Artikler i Møller-Holsts »Landbrugsordbog«, navnlig 
om Foderplanter, Ukrudtsplanter, Lægeplanter og Snylte- 
svampe. Rev. af Forf. 

Harald Christian Ludvig Jensseu-Tusch. 

F. %- 1815. Sekondlieutenant ^ 1834. Oberst A 1868. Af- 
gaaet ^\ 1872. 

Plantenavne i forskjellige evropæiske Sprog. I. Afdeling. 
Nordiske Plantenavne (udg. med Understøttelse af d. Kgl. 
danske Vidensk. Selskab). Hæfte 1-4. Kbh. 1867. 8. 
XVIII. 276 p. Hæfte 5, Kbh. 1870. 8. 277—358. 224 Navnefortegnelse til nordiske plantenavne ved H. 
Jenssen-Tiisch. (Udg. med Understøttelse af den botaniske 
Forenino: i Kjøbenhavn). Kbh. 1871. 8. 122 S. 

Opfordring til at yde Bidrag m. m. til et Værk : Plante- 
navne i de skandinaviske, gernianiske og romanske Sprog. 
(Videnskab. Meddel. 1870, S. 453. Botan. Notiser, 1876, 
S. 127—28. 

Vilhelm Storch. 

F. i Kjoiig (Fyen) %} 1837. Iste Dc4 af Artium 18.55. Tolyt. 
Adgangsexamen 185G. Polyt. Kandidat i anvendt Naturvidenskab 
1861. Sekondlieutenant i Artilleriets Krigsreserve 18G2. Kemiker 
paa Sodafabriken Ore.sund ved Kjobenhavn 1862 — 63. Deltog i 
Krigen 1864 som Skandsekommandeur ved Dannevirke og Dybbol. 
Blev Krig-sfanii-e ved Stormen paa Dybbolskandserne den 18. April 
1864. Medarbejder af \. Steins analyt. -kemiske Laboratorium fra 
186.5. Ansat som Medarbejder af den kongl. Veterinær- oo- Landbo- 
bojskoles Is- og- Mælkeriforsog under Docent Fjords Ledelse fra 
1879. 

Væxtforsøg i Vand eller vandige Opløsninger. (Tidsskr. 
f. Landoekonomi, 1867, Særtryk.) 

Plantekultur i Vand og dens Betydning for Agerbruget. 
(Ugeskrift f. Landm., 1. Bd. 1871, Sfértryk.) 

Agerjordens Absorptionsevne. (Ugesk. f. Landm., l.Bd. 
1871.) 

Om Plantefrøenes Spiring. (Ugesk. f. Landm., 2. Bd. 
1871.) 

Fosforsyrens Forhold i Jordbunden som Plantenæring. 
(Ugesk. f. Landm., 2. Bd. 1871.) 

Rodudviklingens Afhængighed af Plantenæringsstoffernes 
Forekomst i Jordbunden. (Sammesteds, 1. Bd. 1872.) 

Hvilke Kvælstofforbindelser ere de værdifuldeste som 
Gødning? (Sammesteds, 2. Bd. 1872.) 

Hvilke Plantenæringsstoffer ere de mest værdifulde for Land- 
manden og i hvilken Tilstand bør de tilføres Jorden ? (Fore-" 
drag i Præstø Amts Landboforening 1872, trykt i »Faxe 
Avis« og i »Dansk Landbotidende« 1874.) 

L. Grandeaus Undersøgelser af Planternes mineralske 
Ernæring. (Ugesk. f. Landm., 1. Bd. 1873.) 

W. Knops Jordundersøgelser med Hensyn til en Værdi- 
bedømmelse af Jordens Frugtbarhed. (Sammesteds, 1. Bd. 
1873.) 

Tab af Kvælstof i Landbruget og Midler til at forebygge 
et saadant. (Ugesk. t. Landm., 2. Bd. 1873.) 

Kortfattet Gødningslære og Landbrugs-Statik af Prof. 
Dr. E. Heiden. oversat paa Dansk af J. V. T. Hertel og V. 
Storch, 1874. 225 »Gødskning« (Landbrugs-Ordbogen, 2. Del, 1878). 

Om Gips og dens Anvendelse som Gødning. (Samme- 
steds, 2. Del, 1878.) 

Kogsaltets Anvendelse som Gødning. (Sammesteds, 3. 
Del, 1879.) 

Kulsyren, dens Forekomst i Naturen og dens Betydning 
som Plantenæring. (Sammesteds, 3. Del, 1879.) 

Kvælstoffet, dets Forekomst i Naturen og dets Rolle 
som Plantenæring. (Sammesteds, 3. Del, 1879.) 

Kalium, dets Forbindelser og dets Betydning som Plante- 
næring. (Sammesteds, 3. Del, 1879.) 

Gluten, dets Bestanddele og Mængde i Hvede. (Samme- 
steds, 2. Del, 1878.) 

Om Gødningsværdien af den saakaldte »tilbagegaaede« 
(præcipiterede) Fosforsyre. (Ugesk. f. Landm. 1880, Særtryk,) 

» Finjord«, dens Sammensætning og Mængde i Kultur- 
jorden. (Landbr.-Ordbogen, 2. Del, 1878.) 

Absorptionsevnen hos Agerjord. (^Sammesteds, 1. Del, 
1877.) 

Rndolf Varberg. 

Udflugter paa Naturvidenskabens Enemærker. Kbh. 

1868. 8. 

Carl Emil Fenger. 

F. i Kjobenhavn 1814. Fra 1845 Prof. ved d. lægevidenskab. 
Fakultet. Direktor for Veterinær- og Landbohojskolen, Borg- 
mester, ra. ni. 

Om det Virksomme ved Gjæringen, Forraadnelsen og 
visse Arter af Sygdomssmitte. (Hygieiniske Meddelelser, udg. 
af Hornemann, Bd. 5, Hæfte 2—3, 1868, S. 127. 

Theodor Henrik Jens Friedrichsen. 

F. i Kjøbenhavn -^ 1827. Lærte Havekunsten hos Handelsgartner 
J. A. Batzke, Botanisk Have, Rosenborg. Gartner paa Lyksborg 
\s 1855—2^8 1865. Gartner ved botan. Have i Lund fra (}) i 
1865— fj 1868, og ved botan. Have i Kjobenhavn fra ({{) fg 

1868 til Dato. 

Index seminum in horto Havniensi collectorum for Aarene 

1869 til Dato. 

Hjalmar Frederik Christian Kiærskon. 

F. i Kjobenhavn f 1835. Student fra Borgerdydskolen i Kjoben- 
havn 1855. Cand. mag. 1862. Assistent ved Botan. Haves 
Museum fra 1861. Bibliothekar sammesteds fra 1875. I et Par 

Bot. Udaskr. bind 12. lourn. d. bot, tome XII. 15 226 Aar før 1861 Lærer i Borgerdyd skolen paa Kristianshavn. Deltog- 
som værnepligtig Lieutenant i Krigen 1864 (16de Regiment). Fra 
1865 — 76 Lærer i Latinskolen i Store Kongensgade, Borgerdyd- 
skolen i Kjobenhavn, Frøken Jacobsens Pigeinstitut og Beyer, Bohr 
og Femmers Lærerindekursus. Fra 1869 Redaktor af »Botanisk 
Tidsskrift«, udgivet af den botaniske Forening i Kjobenhavn (fra 
Bd. III). Fra 1876 botanisk Medarbejder i V. Steins analyt.- 
kemiske Laboratorium. 

Medarbejder af Nordisk Conversationslexicon (Bogstaverne 
A— G i 2den Udg.). 

Lythrarieæ floræ Hispanicæ, i Willkomm og Langes 
Prodromus floræ Hispanicæ, HI, Pars 1, 1874, S. 170—176. 

Catalogus Filicum herbariorura horti botanici Havniensis. 
(Langes Beretning om Universitetets botaniske Have for Aar 
1871—73. Kbh. 1874. 

Rasmus Pedersen. 

F. i Marslev ved Odense Y ^^^O. Student fra Odense 1860. 
Cand. med. 1869. Opholdt sig med offentlig Understøttelse i Tysk- 
land fra Efteraaret 1872 — 1876. Ansat som Laboratorieforstander 
paa Carlsberg 1876 — 77. Midlertidig Docent i Plante-Fysiologi 
(for 5 Aar) fra | 1879 (Kgl. Resolut. Y ^S'^'^^- 

Opfatte de nyere Morphologer Begrebet Dækblad paa 
samme Maade som Dr. Heiberg? (Botan. Tidsskr., III, 18b9, 
S. 6—17. 

Virkningen af violet Lys hos Planterne. (Ugeskrift f. 
Landmænd, 1872, II, S. 168.) 

Hvilken rolle spiller vækstspidsens kløvning ved for- 
greningen hos blomsterplanterne. (Botan. Tidsskrift, IL R., 
3. Bd., S. 33—96. med 1 Tavl.) (Udgjør tillige med efter- 
følgende en med en Pris belønnet Besvarelse af en Opgave 
fra Videnskab. Selskab). 

Koppens Udvikling hos Vortemælken. (Botan. Tidsskr., 

1873, S. 97—110; tab. II, Fig. 7—11; fransk Oversættelse, 
S. 157—166.) 

Haben Temperaturschwankungen als solche einen ungiin- 
stigen Einfluss auf das Wachsthum. (Sachs's Arbeiten des 
botan. Instituts in Wiirzburg, 1874.) 

Beitrag zur Entwichelung des Polypodiaceenvorkeims. 
(Sitzungsber. d. Naturforscb. Gesellsch. zu Leipzig, 17. Juli 

1874, S. 37—39; fyldigere i Schenk og Luerssens Mitthei- 
lungen, 2. Bd., Hefte 1, med 1 Tavle.) 

[Om dyrfysiologiske Forsøgsstationer. Kbh. 1875. Trykt 
som Manuskript for Landhusholdningsselskabets Medlemmer. 

Dansk, Svensk og Norsk botanisk Literatur refereret i 
Just's Jahresbericht for 1875, Bd. IH, og for 1876, Bd. IV, 227 (Se en Annonce fra R. Pedersen i Botan. Notiser, 1877, 
S. 96.) 

Landbrugs-Fysiologi med særligt Hensyn til tyske plante- 
fysiologiske Instituters og Forsøgsstationers Arbejder. (Tidsskr. 
f. Landoekonomi, IV R, 11. Hd., 1877, 26 Sider.) 

Hvilken Indflydelse har Atmosfærens Kulsyremængde 
paa Assimilitionen. (Ibid. S. 436—440.) 

Berberisbusken. (Ugeskrift f. Landmænd; 1877, II, S. 
290-292.) 

Undersøgelser over de Faktorer, der have Indflydelse 
paa Formeringen af Undergjærsformen af Saccharomyces 
cerevisiæ. (Meddelelser fra Carlsberg Laboratoriet, udgivne 
ved Laboratoriets Bestyrelse. 1ste Hæfte. Kjøbenhavn 1878; 
S. 40—71, med 2 Træsnit og 1 Tavle, og fransk Resumé.) 

Forsøg over den Indflydelse, som Indledning af atmos- 
færisk Luft i gjærende Urt under Gjæringen udøver. (Samme- 
steds S. 72 — 85, med 1 Tavle og fransk Resumé.) 

Undersøgelser over Varmegradens Indflydelse paa Ud- 
skilningen af Kulsyre hos Byg-Kimplanter i Mørke. (Samme- 
steds, S. 86 — 105, med en Tavle og fransk Resumé.) De 3 
sidstnævnte Afhandlinger ere oversatte paa Tysk lidt for- 
kortede, af Fassbender i Wien. 

Artikler i Møller-Holsts Landbrugsordbog. (L Bd. S. 
558-59; II, S. 141—144, 224-29, 289—97; HI, S. 383— 
91, 403—8, 562—80; IV, S. 150—52, 162—63.) 

(Rev. af Forf.) 

Edvard Erslev. 

F. i Jægersborg 1824. Student 1844. Cand. mag. Jg 1850. 
1850—1856 Lærer ved Roskilde lærde Skole. Derefter til 1869 
Lærer (Overlærer) ved Aarhus Kathedralskole. Titulær Professor. 

Nogle Ord om naturhistoriske Lærebøger tilligemed 
Brudstykker af en Lærebos: i Botanik. Aarhus Kathedral- 
skoles Program. 1869, (Jvfr. »Dagbladet« 1869, No. 209; 
» Dagstel egrafen« 1870, No. 44; se ogsaa I. Sahlertz.) 

En Artikel om den botan. Have i Breslau (i Anledning 
af Havestriden). Fædrelandet 1871. 

Den nye botaniske Have. (»Dagbladet«, 1875, No. 2.) 

Planterigets Naturhistorie, en Lærebog for vore højere 
Skoler. Med 394 Afbildninger. Kbh. 1873. 8. — Med sær- 
skilt trykt Forord. (Svar til Sahlertz i »Dagens Nyheder«, 
1873, No. 207. — Polemik med Warming i »Dagbladet«, No. 
200, 211, 212, 225, 237, 241, 243.) 

Om Maalet for den botaniske Undervisning i vore højere 
Skoler og om Grundsætningerne i vore botaniske Lærebøger, 
En pædagogisk Afliandling. Kbh. 1874. 228 

Polemik med Valløe (se denne) i »Dagbladet« 1874, No. 
218, 222, 227, 231, 235, 241, 247. — Polemik med Gron- 
lund i »Dagbladet«, 1874, Nr. 295, 297. 

Erslev og Feddersen, Naturens Bog, en Lærebog for 
Realskoler, Pige- og Borgerkoler. II. Planteriget, 1874. 
(Jvfr. Berlingske Tidende, No. 208.) 

Naturhistorisk Lærebog for Amueskoler og Begyndere 
af Erslev og Feddersen. Kbh. 1877. (Jvfr. »Dagbladet«, 
No. 178, 187, 194, 200, Nationaltidende No. 537. 

Naturens Bog. IL 2. Udg. Kbh. 1879. (Jvfr. »Dagens 
Nyheder Nr. 217, 222, 223, 300. »Fædrelandet«, No. 234, 
246 og en lang Række til Dels anonyme Bladartikler, som 
drejede sig om Sahlertz's Lærebøger. Se Sahlertz. Cfr. »Dag- 
bladet« 1880, No. 15.) 

Ivan Edvard Alexander Sahlertz. 

F. i Kjobeuhavn \^ 1839. Student fra Metropohtanskolen 1851). 
Deltog" som Lieutenant i Felttoget 1864 og i Forsvaret af Dj'bbol 
(16de Regiment). Naturhistorielærer ved Melchiors Skole, Frk. 
Zahles Institut o. fl. Universitetspedel fra | 1872. 

Om lir. Overlærer Erslevs »Nogle Ord om naturhistoriske 
Lærebøger tilligemed Brudstykker af en Lærebog i Botanik.« 
Kbh. 1869. (Jvfr. »Dagbladet«, 1869, No. 274.) 

Anmældelse af Erslevs »Planterigets Naturhistorie«. (Dags- 
telegrafen, 1873, No. 193 og 195; Dagbladet 1873, No. 218). 

Anmældelse af Erslev og Feddersens »Naturens Bog«, 
II. (Dagstelegrafen, 1874, No. 254.) 

Anmældelse af Erslev og Feddersens »Naturhistorisk 
Lærebog for Almueskoler og Begyndere«. (Nationaltidende 
1877, No. 537, d. 17. Okt.) 

Anmældelse af »Naturens Bog, II.« 2. Udg. (Fædre- 
landet 1879, No. 234; -Dagens Nyheder« 1879, No. 300; 
»Dagbladet« 1879, No. 262.) 

En Udflugt til Dyrerigets Grændser (hvori om Trold- 
smørsvarapen, O. F. Mtillers vidunderlige Stavdyr). 

Carl August Elberling. 

F. i Slagelse \^ 1834. Student fra Slagelse 1851. 1859 § Cand. 
mag. (Mineralogi). Fra -^ 1863 Assistent ved det store Xgl. 
Bibliothek. 

Undersøgelser over nogle danske Kalktufdannelser. 
(Videnskab. Meddelelser, 1870, S. 211—266, med 4 lithogr. 
Tavler. Jvfr. Vidensk. Meddel. 1864, 279—280 og Botan. 
Tidsskr. 2. R., 1. Bd., 1872, 2—3. 

Om en Kalktufdannelse ved Veistrup Aa paa Fyen. 
(Videnskab. Meddel. 1875, S. 421—424.) 229 Julius Jens Emil Hoffmeyer. 

F. -5^ 1841 i Kjobenhavn. Student fra Soro 1860. Cand. mag. 
(Botanik) 1869 y. Adjunkt ved Aarhus Kathedralskole fra 1869. 
Stiftede 1871 »Jyllandsposten«, som han redigerede til 1878. 

Om spiselige Svampe. (Tidsskr. f. Havevæsen, IV, S. 
41-48.) 

Nogle danske Haver. (For Idé og Virkelighed 1870, 9. 
Hæfte.) 

Protoplasma. (Theori og Praxis, red. af Paril Burmeister.) 

Nyere Undersøgelser angaaende Planternes Befrugtning. 
(Tidsskr. f. popul. Fremst., 1870, IV R., 2. Bd., S. 3:3. 

Anmældelse af Erslevs »Planterigets Naturhistorie«. 
(Fædrelandet 1873, No. 189.) 

Erklæring i Anledning al Warmings Oplysning om Erslevs 
Planterigets Naturhistorie. (Dagbladet 1873, No. 211.) 

Edvard Siderius Boje. 

student fra Nykjohing 1847. Cand. mag. (Zoologi) V 1860. 
Lærer ved Slesvigs lærde Skole til 1864. Lærer i Faaborg, senere 
Timelærer i Randers. 

Lærebog i Botanik, til Skolebrug og Selvundervisning. 
Faaborg 1870, 109 Sider, med Register og Fortale og 136 
Træsnit. 

Anonymt. 

Afbildninger til Planterigets Naturhistorie med oplysende 
Text. 2det Oplag (Hempels Forlag i Odense). (Dansk Ud- 
gave af Schuberts Atlas.) 

Peter Erasmus Miiller. 

F. i Kjobenhavn |^ 1840. Student privat ved Universitetet 1863. 
Forstkandidat 1866. Dr. phil. ^-^ 1871. Lærer i Skovbrug ved 
Landbohøjskolen i Kjobenhavn i 1873. 

Om Ædelgranens Forekomst i nogle franske Skove. 
(Tidsskr. f. popul. Fremstill., IV R., 3. Bd., 1871, S. 51 
—77.) 

Tidsskrift for Skovbrug. Bd. 1—3. Kbh. 1876—78 
(fortsat efter 1879). Heri en Mængde Bidrag, som til Dels 
gaa ind paa Botaniken. Af Udgiveren f. Ex.: 

Nyere Bidrag til Skovdyrkningens Theori. I. Om Vege- 
tatiousvandet. Bd. 2. 1877. 330—35. 

Løvfaldets Betydning for Jordbundens Rigdom paa Plante- 
næring. (Tidsskr. f. Skovbrug; 2. Bd., S. 312—336.) 

Studier over Skovjord, som Bidrag til Skovdyrkningens 
Theori. I. (med nogle kemiske Undersøgelser af Jordbunden 230 i Bøgeskove af C. F. A. Tuxen}. (Heri ogsaa mykologiske 
Undersøgelser.)— (Tidsskrift for Skovbrug, 3. Bd. 1878. 147 
Sider.) 

Nogle Undersøgelser af Skovjord, Foredrag i det kgl. 
Landhusholdningsselskab d. 27de Marts 1878. (Tidsskr. f. 
Landøkonomi, 1878, 16 Sider.) 

Nogle Træk af Skovens Naturhistorie. (Letterstedske 
Tidsskrift, 1879.) 

Notice sur les forets en Danemark, tiré de la revue des 
eaux et forets. Copenhague 1879. (Oprindelig trykt i »Eco- 
nomie rurale du. Danemark« , Paris 1878, i Anledning af 
Pariserudstillingen, og i »Revue des eaux et forets, Paris 
1879.) 

Grandeau's Theori om Jordbundens Frugtbarhed, Fore- 
drag i Landhusholdningsselskabet d. 26. Febr. 1879. (Tids- 
skr. f. Landøkonomi, IV. R., 13. Bd. 1879, S. 169—184. 
I Særtryk, 16 S. 8.) (Rev. af Forf.) 

Samsøe Lund. 

F. d. 29. April 1845 i Thostrup pr. Kingsted. Student fra Borger- 
dydskolen i Kjobenhavn 1864. Cand. mag. 1875. Assistent ved 
Dansk Frokontrol fra 1876 og ved botanisk Have fra 1877. 

Bægeret hos Kurvblomsterne , et histologiskt forsøg på 
at hævde udviklingens enhed i planteriget. (Botan. Tids- 
skrift, H. R., 2. Bd., 1. og 2. H., S. 1-120, med Træsnit.) 

Bemærkninger om Bægeret hos Kurvblomsterne. En 
Antikritik. (Videnskab. Meddelelser, 1873, S. 75—122, 
tabula III; fransk Resumé, S. 10 — 37.) 

Monograf. Beskrivelse af Marktidslen. Prisafhandling. (Se 
Referat i Overs. ov. Vidensk. Selsk. Forhandl. 1873. S. 47.) 

Bidrag til Marktidslens Morfologi. (Forhandlinger v. d. 
Skandin. Naturforsk. Ilte Møde i Kjøbenh., 1873, S. 351 
-52.) 

Mange Bidrag til Møller-Holsts Landbrugs Ordbog. 

Bidrag til »Landbrugets Kulturplanter«, Nr. 1. 1879. 

(Rev. af Forf.) 

Jens Peter Jacobsen. 

F, i Thisted J 1847. Privat dimitteret til Universitetet 1867 
Efter at have studeret Botanik i nogle Aar helligede han sig den 
æsthetiske Forfattervirksomhed (Marie Grubbe, Niels Lyhne). 

1870 for d. botan. Foren, i Kjøbenh. en Rejse til Anholt 
og Læsø. 

Vandt i 1873 Universitetets Prismedaille for Besvarelsen 
af den udsatte Opgave orø Desmidiaceerne. 231 Oversættelse af Darwins »Origin of Species«, først under 
Titel: Naturlivets Grundlove, der senere ændredes til: Om 
Arternes Oprindelse ved Kvalitetsvalg; efter Originalens 5te 
Udg. 1871. 

Menneskets Oprindelse og Parringsvalget, af C. Darwin, 
paa Dansk ved Jacobsen, med 76 Træsnit. Kbh. 1874. 

Apergu systcmatique et critique sur les Desmidiacées 
du Danemark. Momoire couronné par l'université de Copen- 
hague. (Botanisk Tidsskr., II. R., 4. Bd., S. 143—215 og 
Tab. VII— VIII.) 

Fortegnelse over de paa Læsø og Anholt i 1870 fundne 
Planter. (Botan. Tidsskr. 11. Bd, (3. R., 3. Bd.) S. 88— 114.) 

Otto Georg Petersen. 

F. i Terslose ved Soro d. 26de Marts 1847. Student fra Soro 
Akademis Skole 1866. Cand. mag. 187.5. Naturliistoriclærer A^ed 
Lyceum, Krebs Skole o. a. Assistent ved Botan. Museum fra 1878. 

Bemærkninger om den anatomiske Bygning af Rod og 
Rodstok hos nogle Monocotyledoner. (Botan. Tidsskr., II. 
R., 3. Bd., S. 210—11.) 

Om korkdannelsen i urteagtige stængler. (Botanisk 
Tidsskr., II. R., 4. Bd., S. 14—35, m. Tab. V— VI.) 

Om Barkens Bygning og Stænglens Overgang fra primær 
til secundær Væxt hos Labiaterne. (Botan. Tidsskr., III. 
R., 1. Bd., S. 111—39, m. Tab. II— IV.) 

Uddrag af Erindringer fra Universitetets botaniske Have 
ved Charlottenborg 1778 — 1874, ved Prof. Joh. Lange. 
(Tidsskr. f. Havevæsen, XII, No. 8 og 9.) 

En Notits om vore indenlandske Bromus- og Poa-Arter 
(Botan. Tidsskr., IH. R., 2. Bd., 43—47.) 

En exkursion til Hesseloen. (Ibid., 48 — 51.) 

Beretning om botanisk Forenings Exkursion til Ege- 
bæksvang. (Botan. Tidsskr. 111. R., 1. Bd., 181—182.) 

Zur Entwickeluugsgeschichte des JVIesembryanthemum- 
Stengels. (Botanische Zeitung, 1878, S. 785-789, med 
Tab. IV.) 

Bidrag til Nyctaginé-Stænglens Histiologi og Udviklings- 
historie, (Botan. Tidsskr., 3. R., 3. Bd., 1879. 149—176, 
m. 2 Tavl ) 

Medarbejder ved Nordisk Conversationslexicon. 1. og 2. 
Udg. (H— 0). 

Carl Hansen. 

Cand. pharm. Præparator af mikroskopiske Præparater i Paris. -J- 

Et lille Bidrag til Kundskaben om de danske Bilandes 
Diatomé-Flora. (Videnskab. Meddel., 1872, S. 135—146; 
hertil oplysende Bemærkning af Steenstrup, S. 146 — 149.) 232 Foreløbig Fortegnelse over slesvigske Diatoméer. (Botan. 
Tidsskr. IL R., 2. Bd., S. 27—33.) 

Fortegnelse over ny findesteder for danske Diatoméer. 
(Botan. Tidsskr., I. R., 4. Bd., S. 227—29. 

Richard Poulsen. 

F. i Kornerup Præstegaard ved Roskilde Ji 1840. Student fra 
Roskilde 1858. Cand, juris 1868. Assistent ved Sjællands Stiftsamts 
Kontor og ved Nordre Birks Kontor , samt Lærer ved Privatskoler 
i Kjobenhavn 1875 Lærer ved Roskilde Borger- og Realskole. 
Skolelærer-Ex amen 1877. 

Kornsorternes Hjem. (Tidsskr. f. popul. Fremstil)., IV. 
R., 4. Bd., 1872, S. 241—264.) 

Cliristen Thomsen. 

F. i Kjobenhavn | 1822. Student fra Borgerdyd skolen paa 
Kristianshavn 1842. Studerede Medicin, men opgav Studeringerne 
paa Grund af Sygdom. 1847 Lærer ved Vordingborg Realskole. 
1851 Adjunkt ved Randers Lærde Skole. 1857 Adjunkt ved 
Roskilde Lærde Skole, f ji^ 1874. 

Samsøgruppens Plantevæxt. (Botan. Tidsskr., II. R., 4. 
Bd., S. 86—142.) 

Roskildeegnens Flora. (I Roskildes lærde Skoles Ind- 
bydelsesskrift, 1874.) 

Stephan Peter Nyeland. 

F. i Korsør ^^ 1845. Havebrugskandidat 1866. Bot. Assistent 
paa Landbohøjskolen i Kbh. 1867—1874. Fra 1875 Direktør 
for Havebrugshoj skolen Vilvorde. 

Har skrevet en Del Arbejder om Havebrug, navnlig : 
Frugthavedyrkningen. Kjøbenh. 1873. 
Den nyere Beskjæringsmaade anvendt paa Pære- og 
Æbletræer. Kjøbenh. 1873. 

Kjøkkenhavedyrkningen, 1878. Blomstervennen 1878. 
Alleerne i og omkring Hovedstaden. 1879. 

Emil Christian Hansen. 

F. i Ribe f 1842. Forst Malersvend. 1862 Huslærer paa Hol- 
steinborg. 1864 Skolelærer-Examen i Kjøbenhavn. 1865 1ste 
Del af Examen artium. Huslærer paa Fyn. 1866 — 69 paa det 
Monradske Skolelærer-Kursus i Kjøbenhavn, og 1869 Examen. 
1871 Student. 1872 examen philosophicum. Privat Assistent hos 
Steenstrup (Torvemoseundersogelser) 1872. 1875 Rejse til Elias 
Fries. 1876 Universitetets Guldmedaille. Fra J 1879 Forstander 233 for Carlsberg-Fondets fysiologiske Laboratorium. 1879 Rejse til 
Någeli i Miinchen. Disputerede for d. filosof. Doktorgrad -^ 1879. 

En foreløbig Beretning om Moseundersøgelser i Efter- 
sommeren 1873. (Videnskab. Meddel., 1873, S. 139—142.) 

Om Bakterierne, de mindste levende Skabninger og 
deres Betydning i Naturen og Menneskelivet. (Tidsskr. f. 
popul. Fremstill., 1873, S. 280 314; Oversættelse fra Tysk.) 

Om Gjærsvampe. (Tidsskr. f. popul. Fremstill., 1874, 
V. R., L Bd., S. 409-429.) 

De danske Gjødningssvampe (Fungi limicoli danici). 
(Videnskab. Meddel., 1876, S. 207-354, med Tab. IV— IX, 
og fransk Resumé, S. 37 — 71.) 

Peziza Ripensis , spec. nova quæ a sclerotio gignitur. 
(Hedwigia, 1876, S. 97—98.) 

Kulturplanternes Ernæring. Populært fremstillet af Ad. 
Mayer. Paa Dansk ved Emil Chr. Hansen. Kbh. 1877, 
148 Sider. 

Mærkelige Gjødningssvampe. (Tidsskr. f. popul. Frem- 
still. af Naturvidenskaben, 25de Aarg., 1878, S. 35—49.) 

Organismer i 01 og Ølurt, med 2 Tavler. Udgivet for 
den filosofiske Doktorgrad. Kbh. 1879, 8. 133 S., med 2 
Tavler. Aftryk (med Tilføielser) i »> Meddelelser fra Carls- 
berg Laboratoriet«, 2. H., 1879: Bidrag til Kundskab om 
hvilke Organismer, der kunne forekomme og leve i 01 og 
Ølurt, med 2 Tavler og 5 Træsnit, S. 185—291. Fransk 
Resumé, p. 49—109. 

Bidrag til Rabenhorst's Fungi europæi exsiccati. 

Rev. af Forf. 

Kimd Engelbreclit Valløe. 

F. i Roskilde | 1833. Student 1849. Prosektor ved kirurg. 
Akademi fra J 1860. f i Mentona y 1877, 

Logik, Botanik, Pædagogik og nogle andre lignende 
»Smaating« contra Prof. Ed. Erslev. Af »Kotteriet« a — ø, 
Knud Valløe og Jens Birke-Riis, Kbh. 1874. 8. (Hertil 
knytter sig en Polemik med Erslev i »Dagbladet« 1874, No. 
218, 222, 227, 231, 235, 241, 247.) 

Gjennemsaa »Vaupells Botanik« 2, Udg. for Vaupell. 

Bidrag til Langes Haandbog. 

[Biografi af Vallø ved C. St. A. Bille, i Valløs af hans 
Enke udgivne Digtsamling,) Viggo Albert Poulsen, 

F. i Kjobenhavn 1855. Student fra Borgerdydskolen i Kjobenliavn 
1874. Medicinsk Forberedelses-Exaraen 1876. 234 Om Forekomsten af de RosanofFske Krystalgrupper hos 
Rosa. (Videnskab. Meddel., 1874, S. 121-125, med Træ- 
snit.) 

Planternes Farver. (Tidsskr. f. popul. Fremstill., V. R.,. 
2. Bd., 1875, S. 81-105.) 

Om Korkdannelse paa Blade. (Videnskab. Meddel. 
1875, S. 44—58 og Tab. II— III, med fransk Resumé, S. 
6—9.) 

Om nogle Trikoraer og Nektarier. (Sammesteds, S. 242 
—283 og Tab. V— VI; fransk Resumé, S. 11—15.) 

Frøspredningen i Planteriget. (Tidsskr. f. popul. Frem- 
still., V. R., 3. Bd. 1876, 409.) 

Pulpaens udvikling hos Citrus. (Botan. Notiser, 1877, 
S. 97 — 103, med Træsnit.) 

Om udviklingen af hæfteskiverne på visse slyngtråde. 
(Ibid., S. 129—138, med 1 Træsnit.) 

Om sværmsporens spiring hos en art af slægten Oedo- 
gouium. (Botan. Tidsskr., III. R., 2. Bd., S. 1-15, med 1 
Tavle.) 

Om nogle paa de nodiforme Akser hos visse Papiliona- 
ceer forekommende Nektarier. (Vidensk. Meddelelser, 1876, 
S. 433 — 441, med fransk Resumé.) 

Das extraflorale Nectarium bei Batatas edulis. (Botan. 
Zeitung, 1877, 780—782.) 

Ein neuer Fundort der Rosanoff'schen Krystalle. (Flora 
1877, S. 45—48.) 

t)ber den morphologischen Werth des Haustoriums von 
Cassytha und Cuscuta. Eine vorlåufige Mittheilung. (Flora 

1877, No. 32, S. 507—512.) 

Om slyngende og klatrende Planter. (Tidsskr. f. popul. 
Fremstill., V., 3. Bd., 1877, 161—200.) 

Om Cassytha og dens Haustorium. En anatomisk og 
organogenetisk Studie. (Videnskabelige Meddelelser fra den' 
naturhistoriske Forening i Kjøbenhavn, 1877, S. 154--172, 
med 1 Tavle. 

Planternes Bygning og Liv. En almenfattelig Frem- 
stilling. Frit bearbejdet efter Thomé. 1878 (Høst & Søn), 
249 Sider, m. 58 Figurer. 

Lille Plantelære. Beskrivelse af nogle Blomsterplanter 
som Indledning til den første Undervisning i Botanik. Kbh. 

1878, 42 Sider. 8. (Brødrene Salmonsen). 

Den Schwendenerske Likentheori. (Tidsskr. f. popul. 
Fremst., V., 5. Bd., 1879, 215—37.) 

Botaniske Vægtavler til Brug ved Undervisningen i 
Skolerne. Tegningerne udførte af N. Skovgaard. Kbh. 1879, 
Fol. (10 Tavler). Forklarende Bemærkninger hertil. 8. Biele- 
feldts Forlag. 235 

Det ekstraflorale Nektarium hos Capparis cynophallo- 
phora. (Videnskab. Meddel. 1879—80, S. 35, med Træsnit 
og 1 Tavle.) 

Om nogle mikroskopiske Planteorganismer. [Sarcino- 
globulus punctum ; Chlamydomonas uva ; Sarcina litoralis]. 
(Ibid. 26 pagg., med Træsnit.) 

Havekunstens Historie. (I »Opfindelsernes Bog« ved A. 
Liitken, 1879.) (Rev. af Forf.) 

Alfred Peter Carlslimd Jergeiiseii. 

F. i Odense {g 1848. Dimitt. fra Skaarup Seminarium 1868. 
Huslærer i Kjobclev, Laaland, 1868 — 70. Student ved Univer- 
sitetet 1872, efter privat Forberedelse. Cand. phil. 1873. 

Om Blomsternes Bestøvning. I og II. Tidsskr. f. popul. 
PYemst., V. R., 2. Bd., 1875, (S. 224—240 og 417-443.) 
Samme. Afsnit HI. (Ibid., Aarg. 1876, S. 31—54.) 

Charles Darwin : Reise om Jorden. Populære Skildringer. 
Efter den engelske Originals nyeste, af Forfatteren ojennem- 
sete Udgave. Paa Dansk ved Emil Chr. Hansen og Alfred 
Jørgensen. Kbh. 1876. (Brødrene Salmonsen.) 

Den anatomiske Bygning af Radix Caincæ. Ny phar- 
maceutisk Tidende, 1878, No. 7, 5 Spalter, med 1 Tavle. 

Naturhistorie til Skolebrug. Med Afbildninger. Kjøben- 
havn 1878, 80 Sider. 8. (Brødrene Salmonsen). 

Bidrag til Rodens Naturhistorie. (Botan. Tidsskr., 3. 
R. 2. Bd., 1878, S. 144—170, med 6 Tavl. og 3. R., 3. Bd., 
1879, S. 135-148, med 2 Tavl. (Rev. af Forf.) Peter Johannes Liisberg. 

F. d. 5te Juli 1855. Student fra Aarhus 1872. Cand. mediciuæ 
Sommer 1878. 

Danmarks spiselige Svampe, deres Dyrkning og An- 
vendelse. Efter W. Robinson og J. Arrhenius. Med Farve- 
tryk og Træsnit. Kbh. 1876. 

Carl Julius Salomonsen. 

F. i Kjobenhavu ^^ 1847. Student fra Metropolitanskolcn 1865. 
Cand. med, 1871, Sommer. Dr. med. 17. Marts 1877. Frosektor 
ved Kommunehospitalet. 

Zur Isolation difterenter Bacterienformen. (Botanische 
Zeitung, 1876, No. 39 (d. 29. Sept.). 

Studier over Blodets Forraadnelse; med 3 Kobbertavler. 
Disputats for den medicinske Doktorgrad. 176 Sider. Kbh. 
1877. 236 Notits om Forekomsten af Bakterier i metastatiske 
Pusausamlinger hos levende. (Nord. med. Arkiv, 1878, X, 
No. 25. — 1 Særtryk, 8, 10 S., m. fransk Resumé.) 

Janus Lauritz Andreas Kolderup Rosenvinde. 

F. i Kjøbenhavn j\ 1858. Student fra Metropolitaiiskolcn 1876. 
Medicinsk Forberedelses-Examen 1878. 

Sphærokrystaller hos Mesembryanthemura. (Videnskab. 
Meddel, fra Naturh. Foren. 1877—78, S. 305-314, m. 1 Tavle.) 

Bidrag til Kundskaben om Slægterne Ulothrix og Con- 
ferva, særligt med Hensyn til Væggens Bygning. (Botan. 
Tidsskr., 3. R„ 3. Bd., 114—134, med 1 Tavle og fransk 
Resumé.) 

Vaucheria sphærospora Nordst. /3. dioica; nova varietas. 
(Botan. Notiser, 1879.) 

Hans Zahrtmann. 

F. i Vammen Præstegaard ved Viborg i i 1839. Cand. pharm. 
1862. Senere konditioneret paa forskjellige Apotheker. 1870 — 
81 paa Hornslet Apothek. 

Eu botanisk Exkursion i Egnen omkring Taastrup Sø. 
(Botan. Tidsskr., III. R., 2. Bd., S. 16-24, 

Hans Peter Ernstsen. 

F. i Ballerup ved Kjobenhavn -j^ 1843. Dimitteret fra Jonstrup 
Seminarium 1864. Siden Forste-Lærer i Rorby ved Kalundborg. 

Sammen med Joh. Lange, Beretning om Exkursionen til 
Lerchenborg osv. (Bot. Tidsskr. XII. Bd., p. 4.) 

Beretning om botanisk Forenings Excursion til Lamme- 
tjorden og Vejrhøj. (Botan. Tidsskr., HL R., 1. Bd., S. 185 
-186.) 

A. P. E. Toepfer. 

F. i Kjobenhavn 14 1840. 1860 -61 Timelærer ved Viborg 
Kathedralskole. Derefter til 1864 Lærer ved Realskolen i Sonder- 
borg. Frivillig i Krigen 1864. Fra 1869 Lærer ved den hojere 
Realskole i Slagelse og ved Undervisningsanstalten paa GI. 
Antvorskov. 

Planterigets Naturhistorie til Skolebrug. 106 Sider. 8., 
med 89 Træsnit. (P. G. Philipsens Forlag). 1878. 

Naturhistorie til Brug for Borgerskoler og lavere Real- 
skoler. 218 Sider. 8. (Rom). 

Mange populære Skildringer til forskjellige Dagblade og 
Tidsskrifter. 237 Jacob Christian Jacobsen. 

F. i Kjobenhavu | 1811. Eier af Bryggeriet »Carlsberg«, som 
han anlagde 1847. Fra 1871 — 1874 Medlem af Komiteen for 
Anlæggelsen af Universitetets nye botaniske Have. Stiftede 1876 
»Carlsberg-Fondet" og de derunder hørende kemiske og fysiologiske 
Laboratorier. Æresdoktor i Filosofien ved Universitetets Jubel- 
fest 1879. 

J. C. Jacobsen og Tyge Rothe: Beskrivelse af Væxt- 
husene i Universitetets botaniske Have i Kjøbenhavn. Med 
Oplysninger om Havens Anlæg og Ordning i 1871 — 1874. 
Udarbejdet i Anledning af Universitetets Firehundredaars 
Jubelfest i Juni 1879. Kbh. 1879. 19 Sider, XVH Tavler, 
stor Fol. 

Thomas Gottfried Thomsen. 

F. }g 1841. Student 1859. Cand. polyt. 1866. Assistent ved 
Universitetets kemiske Laboratorium. 

Kemiske Undersøgelser over Sammensætningen at Træ- 
ernes Ved. (Oversigt over d. Kgl. Danske Vidensk. Selsk. 
Forhandl, 1878. 63 — 86; med fransk Resumé. — Ogsaa i 
Tidsskrift f. Fysik og Kemi 1879, a3-54. 

Erich Christian Werlanff Steenbuch. 

F. i Odense d. L« 1850. Cand. pharm. Jan. 1872. Assistent 
ved Universitetets kemiske Laboratorium fra 1872 ( September). 

Levnetsmidlerne og deres Forfalskning. L (Kaffe, The, 
Kakao). (Tidsskr. f. popul. Fremstill. 1879, Bd. 26, S. 269.) 

Nyt Surrogat for Forfalskning af Kaffe, Frøene af Cassia 
occidentalis. Med 1 Tab. (Ny farm. Tidende, 1879, No. 
23, 359-61; se Berlingske Tidende, 1879, No. 273.) 

Sophus Marius Mtzou. 

F. i Kjøbenhavn ^^ 1851. Cand. pharm. 1873. Konditionerede 
til Februar 1878. Derefter Manuduktør for Farmacevter i Kjøbenh. 

Bidrag til Langes og Mortensens Fortegnelser over nye 
eller sjældne Planters Voxesteder. 

Anatomiske Tegninger i Afhandlinger af Steenbuch. 

Baron Henrik Franz Alexander Eggers. 

F. i Slesvig By j\ 1844. Fra 1858 i Odense Skole. Deltog i 
Felttoget 1864 (8de Regiment). Gik derpaa til Østerrig. Fra 
April 1865 til Nev. 1867 i Mexico i Kejser Maximilians Tjeneste. 
Fangen ved Oajaca Okt. 1866. Berejste derpaa den sydlige Del 238 af Mexico. Fra Marts 1868 ansat ved 8. Bataillon i Viborg". 
Fra Marts 1869 paa St. Thomas red den vestind. Hærstyrke. 
1870 Premierlieutenant, 1878 Kapitain. 

[Erindringer fra Mexico. Kbli. 1869.] 

Naturen paa de dansk-vestindiske Øer. Med 1 Tavle. 
(Tidsskr. f. popul. Fremstill. at Naturvidenskaben, 25. Aarg., 
1878, S. 1—34, 108—131, 188-230.) 

Reynosia Griseb. En hidtil ufuldstændig kjendt Slægt 
af Rhamnaceernes Familie. (Vidensk. Meddel, fra naturh. 
Forening, 1877, S. 173 — 176, med en autograferet Tavle.) 

Rhizophora Mangle L. (Videnskab. Meddelelser, 1877, 
S. 177—181.) 

St. Croix's Flora. (Vidensk. Meddel., Aarg. 1876, S. 
33—158, med 1 Kort.) 

The Flora of St. Croix and the virgin islauds. (Bull. 
Nat.. Mus., Smithson. Institution, No. 13. 

Andreas Nicolaus Kornerup. 

F. i Kjobenhavn J 1857. Cand. polyt. 1877. Rejse til Gronland 
1876, 1878 og 1879. Docent ved Landbohojskolen fra i 1880. 
t den § 1881. 

Rige Plantesamlinger fra Grønland, bearbejdede af Joh. 
Lange i »Meddelelser om Gronland«. 

Om det organiske Liv paa den østligste Nunatak. 
(Meddelelser om* Grønland, Hefte I, S. 150. 

Bemærkninger om Grønlands almindelige Naturforhold. 
(Ibid. Hefte 3, p. XXVH.) 

Grundtrækkene af Jordbundslæren. Autograferet. Kbh. 
1880. 4. EFTERSKRIFT. Da der er hengaaet mere end ét Aar, siden Begyndelsen 
af denne Literaturfortegnelse sendtes i Trykken, har jeg i 
denne lange Mellemtid kunnet samle en Del Tilføjelser og 
Rettelser til de først trykte Ark. Jeg foretrækker imidlertid 
først om. længere eller kortere Tid at meddele dem i et 
»Tillæg«, fordi jeg haaber at faa samlet endnu flere; der er 
sikkert ikke lidet at tilføje og rette, og jeg beder derfor alle, 
som have nogen Interesse for dette x\rbejde, om at meddele 
mig alt sligt, som de maatte blive opmærksom paa. Jeg har 
allerede en Tak at bringe til Prof. Didriehstn, der har med- 
delt mig en Rettelse til Geder, som har kunnet medtages 
før Trykningen. 

Kjøbenliavn i September 1881. 239 navne-fortegnp:lse. A. 

Aalborg-, Niels Michelsson 48 

Abildgaard, Peder Christian 79 

Andersen 85 

Andersen, M. O 218 

Andersen, N 217 

Andersen, Valdemar 219 

Andresen, Carl Christian 206 

Anonym 229 

Anonym 75 

Anonym, 1809 101 

Anonym, 1812 103 

Aphelen, Hans von 68 

Arngrim, Thorkiil 51 

B. 

B 220 

Baagoe, Johannes Schønberg . 221 

Bache, Niels 75 

Bang-, Christian Frederik 64 

Bang, Jacob Aall Hofniann 196 

Bang, Jens 83 

Bang, Niels Erik Hofman . . ; 213 

Bang, Niels Hofman 97 

Bartholin, Caspar Thomesen 51 

Bartholinus, Thomas 49 

Bay, Axel Olai 56 

Bech Christian 107 

Beck, H • 119 

Begtrup, Erik Gjorup 83 

Begtrup, Gregers Otto Bruun 100 

Bentzien, Julius August 189 

Benzon, Alfred 181 

Benzon, Peder Eggert 121 240 Bergsøe, A. F 189 

Block, Hans Rasmussen 48 

Boje, Edvard Siderius 229 

Bolvig, J. G 218 

Borch, Georg Ferdinand 221 

Borch, Ole (Olaus Bcrrichius) 50 

Borchmann. F 197 

Born, Moritz Ludvig 126 

Botaniste, Canseur (Kammerjunker Romer) 219 

Branth, Jakob Severin Deichmaun 205 

Brandt, Johan Ditlev Breckling 70 

Bredsdorff, Jakob Hornemann 117 

Bruun, A 218 

Briinnich, Morten Thrane 71 

Brøchner, G ^ 217 

Buchhave, Rudolph 67 

Buchwald, Baltliasar Johannes de 56 

Buchwald, Johannes de 56 

Burserus, Joachim , . . 47 

Bynch, Lorents 100 

Cantor, Theodor Edvard 184 

Cappellinus, Sever. Jo 53 

Carstensen, G 219 

Christensen, Holger 219 

Christensen, R 217 

Clausen, Peter 125 

C— n. (Cand. theol. C. Rasmussen) 219 

Colsman, Johannes 84 

Coninck, Louis Charles Frederik de 107 

Cour, Jørgen Carl la 206 

D. 

Dahl, Andreas 79 

Dahl, T 205 

Dau, Joh. Heinrich Christfried 123 

Deinboll, Feter Wogelius. ...,...., ,.,.119 

Detharding, Georg 57 

Didrichsen, Didrik Ferdinand , . , 190 

Domitzer, Johan 46 

Drejer, Salomon Thomas Nicolai , 128 

Drewsen, Johan Christian . ♦ . . 104 

Dybdahl, Jens Andreas 215 

Dyssel, Johan Arndt 121 241 E. 

Ecklon, L. F 1^^ 

Egede, Hans 59 

Egede, Poul 59 

Eggers, Baron Henrik Franz Alexander , 237 

Ekkard, Friedrich , 93 

Elberling, Carl August 228 

Ernstscn, Hans Peter 23G 

Erslev, Edvard 227 

Eschricht, Daniel Frederik 1 2G 

Esmarch. H. P. C 70 

Estrup, Peder Jungersen 119 

P. 

Fabricius, Johan Christian 74 

Fahle, Niels 217 

Feddersen, Arthur Frederik 220 

Feilberg, P. D 128 

Fenger, Carl Emil 225 

Fleischer, Esaias 83 r,' Fleischer, Georg Christian o 

Flor, Martin Richard 99 

Forchhammer, Johan Georg 184 

Forskål, Peter 72 

Franke, Georg, paa Latin Francus de Franckenau 55 

Franckenau, Georg Frederik Francus de 55 

Frederiksen. C 219 

Friedrichsen, Theodor Henrik Jens 225 

Fuiren, Jorgen . . , 47 

O. 

Gartner, Kristian 53 

Gebauer, Christian David 118 

Gebhard, D. B. de 120 

Gentz, C 217 

Gerner, Henrik Thomesen 52 

Grimni, Hermann Nicolai 51 

Gronlund, Carl Christian Howitz l9l 

Gunnerus, Erasmus 7 G 

Gunnerus, Johan Ernst G7 

Gunnerus, Niels Dorph 71 

H. 

Hagerup, Mathias 98 

Halling, Magn 57 

Halling, Jochum GO 

Hammer, Christopher G3 

Uot. tldsskr. bind 12. lourn. d. lu.t, iniiie XII, IG 242 Hiinnemann, Johan Ludvig 52 

Hansen, Carl 220 

Hansen, Carl 231 

Hansen, Emil Christian 232 

Hansen, Ernst Fr 122 

Hansen, H. K. V 217 

Hansen, J. J 218 

Hansen, L 123 

Harpestreng, Henrik 45 

Harries, H 205 

Hangen, Johan Hartvich GO 

Have-Tidende 127 

Heger, Jens Stephan , 1 20 

Heiberg, Peder Andreas Christian . , 204 

Heltzen, Christian Ernst 99 

Helveg, L 219 

Hempel, Morten Christian 125 

Henrici, Robert Stephan 57 

Herholdt. Johan Daniel 101 

Hjaltelin, Oddur Jonsson 123 

Hoffnieyer, Julias Jens Emil ^-^^ 1:2. 

Holboll, Frederik Ludvig 102 

Holck. Hans 104 

Holm, Friderik 74 

Holm, Georg Tycho (Jorgen Tyge H.) 58 

Holm, Lauritz Søndermann 172 

Holm, Peter Alberg 190 

Holmskjold, Theodor, se Holm G4 

Holst, Erhard Moller- 195 

Hornemann, Jens Wilken 88 

Horsenius, Jens 60 

I. 

Irgens, Joachimus 55 

Isert, Paul Erdmann 79 

J. 

Jacobæus, Johan Adolph 56 

Jacobæus, Oligerus 53 

Jacobsen, Jacob Christian 237 

Jacobsen Jens Peter 230 

Jensen, Frederik Julius Christian 189 

Jensen, Johan Georg Keller 184 

Jensen, Thomas 199 

Jenssen-Tusch, Harald Christian Ludvig 223 

Jørgensen, Alfred Peter Carlslund , 235 

Jørgensen, Pendt Søborg 194 243 K. 

Kaasbol, Hilarius Christopher 55 

Kali, Abraham 73 

Kali, Nicolai Christopher 75 

Kaniphøvener, Bernhard Casper 181 

Kielsen, Frederik Christian 95 

Kiærskou, Hjalmar Frederik Christian 225 

Kjærbolling-, Niels 172 

Klee, V 219 

Knopf, Niels 47 

Knutzen, H. D 218 

Koch, Hans Peter Gyllembourg 206 

Kornerup, Andreas Nicolaus 238 

Kraft, Jens 04 

Krebs, Henrik Johannes 188 

Krøyer, Christianus Carolus 64 

Krøyer, Henrik Nikolai 128 

Kylling, Peder 52 

Kasemacher 74 

Kønig, Johan Gerhard 72 

L. 

Landt, Jørgen 98 

Lange, Johan Martin Christian 173 

Lange, Morten Thomsen 199 

Larsen, L. P 126 

Lassen, Niels Christian Nyborg 124 

Laurenberg, V 53 

Liebman, Frederik Michael. 158 

Liisberg, Peter Johannes 235 

Lorensen, Hjort- 219 

Lorenzen, Peter 194 

Lucoppidan, Peder Jensen 60 

Lund, Niels Tønder. 74 

Lund, Peter Vilhelm 125 

Lund, Samsøe . 2^30 

Luplau, Anton Carl 190 

Lyngbye, Hans Christian 118 

Lochstor, Henrik 57 

M. 

Major, Johan Daniel 49 

Marcnssen, Johan Ambrosius 84 

Marschalck, Johan Friederik 53 

Marum, van 86 

Mauch, W. I. Th. . . t 184 

Meyer, Leopold 123 244 Meyer, Ludvig 123 

Meier, Peter Christian 103 

Mohr, Daniel Matthias Heinrich 99 

Mohr, Nicohii 76 

Moklenhawer, Johan Jacob Paul 83 

Mortejisen, Hans 197 

Mossin, Christian Ludvig : • . . 57 

Mygind. Frands 60 

Muller, Elias 57 

Miiller, Otto Friederich 65 

Muller, Peter Erasmus 229 

Moller, Hans 93 

Moller-Holst, Erhard 195 

Mørch, Axel Moller 121 

Mørch, Otto Josias Nicolai 126 

N. 

Nagel, J 218 

Niebuhr, Carsten 73 

Nielsen, Peter 221 

Nolte. Ernst Ferdinand 122 

Nyeland, Stephan Peder 232 

Norager, Christiernus 57 

0. 

o. 220 

Obdrup, Volradt Augustin 99 

Oedcr, Georg Christian 60 

Olat'sen, Eggert (Egerhardus Olavius) 70 

Olavius, Olaf 69 

Olsen, Oluf Nicolay 122 

Olufsen, Oluf Christian 96 

Otto 86 

P. 

Pauli, Biarno til. (Bjarne Paulsen) 58 

Paullini, Christian Frants 51 

Pauli, Johan 58 

Paulli, Simon . . . 46 

Pedersen, Chr. 218 

Pedersen, Peder . . 183 

Pedersen, Rasmus 226 

Petersen, Emil D. F. 218 

Petersen, Otto Georg 231 

Petit, Emil Charles Nicolai 1^1 

Piper, Harald Alfred Fedor * 181 

Pontoppidan 86 245 

Pontoppidan, Erik Ludvigspn 59 

Pontoppidan, Johannes 59 

Poscolan, Gudmand 53 

Poulsen, Christian Marinus i'j \ 

Poulsen, D. T. 217 

Poulsen, Kichard • 232 

Poulsen, Viggo Albert 233 

R. 

Rafn, Carl Gottlob 84 

Ranius, Jonas 5(^ 

Rasmussen, C 219 

Reinhardt, Johannes Theodor 19G 

Retzius, Anders Johan g2 

Reventlow, Christian J)itlev Frederik Gicve af 102 

Riegels, Niels Ditlev 76 

Rink, Henrik Johannes 188 

Ritter, Christian ^Vilhelm 106 

Rohr, Julius Phil. Benjamin v. 82 

Rosenberg, Caroline ] 80 

Rosenvinge, James Lauritz Andreas Kolderup 236 

Rostgaard, Frederik 60 

Rostrup, Frederik Georg Emil 200 

Rothe Rudolph 173 

Rothe Tyge 214 

Rottboll, Christen Friis 68 

Riitzou, Sophus Marius 237 

S. 

Sahlertz, Ivan Edgard Alexander 228 

Salomonsen, Carl Julius 235 

Scharling, Edvard August 190 

Schelhanimer, Giinther Christoph 53 

Schidtz, Ludvig Theodor 190 

Schlichtkrull, Oluf Nicolai Christopher 123 

Schousboe, Peder Kofod Anker 92 

Schouw, Joachim Frederik 107 

Schultz, August Christian 218 

Schulze, Christian Ernst AVilberg 71 

Schumacher, Heinrich Christian Friedrich 86 

Schaffer, Martin Gottlob 94 

Scholer, Nicolai Peter -1^ ^^^ 

Schonhejder, Johan Christian 94 

Schønning, Gerhard 71 

Simonsen, Christian Ferdinand 119 

Siricius, Johannes • • 54 

Skonning, Hans Hanssøn 47 246 

Smith, Christen ^B^\OZ^ 

Smith, Henrik (Henricus Faber Malmogius) 45 

Smidth, Jens Hansen 123 

Soldin, Abraham og Salomon 96 

Sommerfeldt, Soren Christian l'^O 

Spengler, Lorentz 74 

Sperling, Otto 48 

.Steenbuch, Erich Christian Werlauff 237 

Steenstrup, Johannes Japetus Smith 183 

Steffens, Henrich 93 

Stephensen, Magnus 101 

Storch, Vilhelm .224 

Strøm, Hans 62 

Strøm, Vincens 182 

Suhm, Peder Friedrich - 60 

Sveistrup, Hans Guldberg 94 

Sjv, Peder 53 

T. 

Thaarup, Fredrik 122 

Thomsen, Christen 232 

Thomsen, Julius 190 

Thomsen, Thomas Gottfried 237 

Thonning, Peter 100 

Thorstensen, Peder 70 

Thunberg, Carl Pehr 81 

Tode, Johan Clemens 75 

Toepfer, A. P. E. .' 236 

Tommesen, Jens Lassen 103 

Tønning, Henrik 69 

Trøjel, Frants Wilhelm ^2 

Tychsen, Nicolai 94 

Tyrholm, Niels Henrik 64 

V. 

Vahl, Jens J.orenz Moestue 182 

Yahl, Martin 79 

Valloe, Knud Engelbrecht 233 

Varberg, Rudolf 225 

Vaupell, Christian Theodor 185 

Viborg, Erik Nissen 77 

Viinholdt 86 

Voigt, Joachim Otto 124 

w. 

Waldschmiedt, Wilhelm Ulrich 54 

W^allich, Nathaniel (forhen Nathan W^olff) 105 247 Walter, Johan Ernst Christian 125 

Warming-, Johannes Eiig-enius Biilow 206 

Weber, Friedrich 9g 

Weber, Georg Heinrich 75 

Weilbach, August 172 

Wendt, Frantz Wilhelm 189 

Wendt, Fr. 217 

Wendt, Johann Christian Wilhelm 101 

Werlauff, Erik Christian 124 

West, Hans 82 

Westbeck, Gust. 58 

Westen, Peder von 73 

Wiggers, H. F. 75 

Willius, Johan Valentin 48 

Winneke, Christian 58 

Wolff, Odin 79 

Worm, Yillum 55 

Wormskjold, Morten 103 

X 

X. 219 

z. 

Zahrtmann, Hans 236 

Zoega, Johan * 73 

0. 

ørsted, Anders Sandoe 162 New York Botanical Garden Library 

Z5358.D3 W3 gen 

Warming, Eugenius/Den danske botaniske I 3 5185 00127 0642