Skip to main content

Full text of "De norske settlementers historie; en oversigt over den norske indvandring til og bebyggelse af Amerikas nordvesten fra Amerikas opdagelse til Indianerkrigen i nordvesten, med bygde- og navneregister"

See other formats


De 

2Torffc Settlementers 

Jf)tftone €n (Ducrftgt orer bzn norffe 3nbpanbring til 0.3 Bebycjgelfe 
af 2lmenfas Icorboeften fra 2lmerifa5 Øpba.jelfc 
til 3^^i^"^^^^^9^" ^ Horbpcftcn 

2TTc6 Bygbe^ og Har>ncregiftcr 

af 
EPHRAIM, WIS. 

Trykt paa Forfatterens Forlag 

1908 Copyright, 1908 

By H. R, HOLAND 

All rights reserved 

GIFT f!.3^7 Ctl Horge — 

fjil btg, Ulober, ZTorbcns Dronning, 

3 Mn [tolte (Blans! 
£jer r>tl ri i Deftens Daaning 

flette big en Krans. 
Som (Bolfftrømmen parmt omflynger 

rig meb Kjæmpearm, 
Saa Dort fjjerte faft fig flYnger 

Kjoarligt lil bin Barm. 

Cil riorge, bet l^erlige gamle Sagalanb, fom pore 
^cz^xz r>ar meb at bygge, er ^zxKm Beretning 
om benbes Sønners Kamp og Seier oper De= 
ftens Dilbnis i f^engipenljeb tilegnet. m7o6C19 ^ororb. ^s be efterfølgenbe 8tber l^ar jeg forføgt at fortælle om hen 
ftore 5oIfcnanbnng, forn hav bvaqt 600,000 Dcorbmccnb fra 9?orge 
til 5rmertfa, faalebe^ forn 2^eltagere i benne ()ar fortalt mig bet 
Zf)i hm en forfoinbenbe ^el af bet fom f)cr er Berettet l}av før 
tiæret offentliggjort, og mine .tilber er iffe '\aa meget 33øger og 
(sfrifter fom gamle ^sionerer, fom nu Ijnrtig læggee i (Sraoen. 

Gn Xel nærbifulbe Sfrifter r}ar allerebe næret ^ubliceret om 
be ælbfte Settlementer og jeg ffi)Iber at næone min (Sjælb tif faa- 
banne ^ærfer fom XietricI)fon§ "'J^eife Blanbt norffe emigranter;" 
Unoniu§' ''^linnen från en sjuttenaarig Vistelse i Amerika"; 
^rof. ?tiIefon§ ^lebtegnelfer i 3?inebmagafin; $atleftab§ "$>ifto» 
rtffe 9JcebbeIefcr"; Sangelanbc^ "^corbmænbeue i 5lmerifa"; ^In- 
berfone ''First Chapter of Norwegian Immigration" ; 9?at)n= 
balg "^;prærien§ Saga", og be tre ubfomne .?>efter af St)mra. 
9[)?egen ^joef^T fiar jeg ogfaa faaet fra gormanb ^oren om Soh)a5 
ælbfte $iftorie; fra ^aftor v>acoBfen om ^lelemarfingerne; fra 
^rof. ^ebku om S^albrieferne; fra Cle ^ønboffen om .^pallin- 
gerne; fra ^soBn See om ^lumebølerne; fra afbøbe ^aftor £fe 
^aulfon om il)cinnefota§ ælbfte Xage, famt fra be forffjellige 
^irfe):)rotofoI[er, fom ^refterne runbt omfring meb ftor ^møhe- 
fommenfieb Bar ftilfet til min ^i§pofition. 

?:)ien ben oneroeienbe Xel af ^snbBoIbet er inbl^entet neb per- 
folige '^eføg Bo§ tnfinber gamle pionerer, f|.nTbte runbt omfring 
i 9?orbOeften. a'>ieb tre minbre Betiibelige Unbtagelfer ^at jeg ^3erfonItg beføgt allc be r)er Bcffrcbne Settlementer, ofte gjentagne 
(Sange meb flere ligere C|)IioIb, for at jeg faa furbftænbigt forn 
mulig funbe fætte mig inb i be lofale gorljolbe og nøic fonfta- 
tere be J^iftortffe 9??ebbelelfer og grafogn fra forffjellige $oIb. 

Seg maa tåge benne Stnlebning til at nhtaU min Xat til bisfe 
tuftnber gamle 2]enner, fom meb ægte norff ©jæftfrifieb og Staben- 
l^jertigl^eb mobtog mig meb aabent $ng og Sinb. ^c mange 
6^G9eIige Slimer jeg ]&ar btiælet Ijog bi§fe ^rægtige gamle $io= 
nerer ^)ci\^ ufortrøbne Wloh og Slrbeibe tit ffrilber nore nutiærenbe 
It)!felige i^-ov^olhe, Ijar næret ^Belønning nof for mit ?(rbeibe. 

Sfjønt jeg itfe I)ar flaret nogen Tløk for at gjøre min be- 
retning faa -paalibelig fom muligt og ofte I}ar reift fiunbreber 
Qf Ttile for at faa SSi^^Ijcb om et ^am eller en Xato, er bet bog 
fanbft}nlig at cnfelte geil ftar inbfneget fig. ^Otcget af bet jeg 
f)av ffrebet er ogfaa tarbeligt og itfnlbftænbigt. Xot t)il berfor 
glæbe mig, om be fom beb bebre ^ef!eb nil rette ^nia mine geil 
og ubft)Ibe het manglenbe, faa at ^ioneerftiftorien fan blioe be- 
t)aret for gremtiben i al fin ønffelige gt}Ibe og 3]ærbigfieb. 

S Mte 33inb fortællér jeg om be Settlementer fom bleo 
ftiftet før bm ftore Snbianerfrig. i 9corbneften (1862 — 65). 
Spenne ^rig, fammen meb 33orger!rigen, fatte en Stopper for 
Snbnanbringen for mange Star og beler Dcorboeftené ^^^ioneer- 
l^iftorie i to ftore 3^ele. 2^et er muligt, at jeg engang i grem» 
tiben nil forføge at lenere et 33ibrag til nor feuere ^ipbpgger- 
l^iftorie famt en 33etragtning oner nore fulturelle gor(}oIbe, 

eagle CTff, 

ep]&raim, aS^i^., 

Ifte £!tober 1908. ^nbtcbntng. (Sibe. 

goIfetjanbnnGCL' — ^ubl)aubrnu3§*2tatiftt! — 5>?orbmæn^ 
beneå gremtib i ^2imcufa 1 — 7 

2bet mpitcl 

fSintanh&iOQcnc-^ 33ctt)bning og 9?æWct)ibbc. 

^tnerifa» Cpbagcife — 9?ittcti forfficnige Cmlaler af 
93inranb i Sagacrne — iTcnfiuGtou ^luncftencn — ■ 9Jorbmænb 
i 2)Jtmieiota i 1362 8—22 

3bje ^iaijitcL 

9Zorbmænb i Slmcrtfa i bet ITbc og 18bc 9tttr()unbrcbc. 

^en§ Tlnni — 3Zorbmænb blanbt ^oirccubcre i S^t) ^m^ 
fterbam — (Slauy darftcnfou — s^an^ bon bergen, ^erfet)§ 
føcfte ^ioneer — 9corffe i^^errn^iitcr i ©eorgta og ^enftjlba* 
nien — 3:^oma§ ^o^nfon og %?aui: ^onc§ 23 — 32 

4bc ^npitcL 

Gfcng ^ccrfort og 3f«ppc=^o(ontcn. 

5^bæ!erne§ inbbilbte DkligionS^^^tii-^Mflc^cr — Sfeng 5peer^ 
fon§ føcfte ^leife — SIiippe4toronien — C£n ebentljrttg Dicifc 
— ^enban^iTotonicn 33—39 5tc <5la^ttcL 

aUwQ ^«ccrfon^^ meifc til S^cftcn. 

d^icago t 1833 — g^rcbri! ^eterfon, ben førjtc norffe 
Mattijic i 'beiten — WiUvaufce og ^uucau — (Jfcng ^eerfong 
Srøm — ?^05 Diiber 40—4(5 

6tc SlapttcL 

UbtJanbrinøcn i 1836—37. 

®jert @. ^oblanbS 93ret)e — .«Ti nut ?r. Slogbigg S3cføg til 
Ai>jeiTtIaubct — gire iiiie (Smigrantfhiber — ^jørn W. SlDeloe 
og ^eabcr (Irec! 47 — 54 

7bc StttpitcL 

CtJcrrctfcn fra i)Jorgc tt( 9tctt) ?)orf. 

?ffffcben§ ^^ctnob — CSmigrantffibcncg ^nbretning — 
Gr^ligbom om6orb 55 — 64 

8bc .^npitcL 

Ctierretfcn fra 91cttJ ?)on tU 2?cften. 

(2mtgration§=Slgenterne§ .^nefi — .'itanallidabenc — 5)c 
ftore :^nbfjøer — lllnffen paa ^a!: Grie — (5fiær§irbeu§ 
ipiager befraact 65 — 74 

9b c ^UpttcL 

Clni afabcmiff (emigrant — i^caDer (Srec! — „(5anb|ærbig 
beretning om ?(mcrifa" 75 — 83 

lObc ftapttcl, 

^oj »itt)cr. 

llbbanbringen fra (Stabangcr — ^ct ælbftc ^u§ i S^cftcn 
— 5tirfelig g-oroirring — 5?orffc 5J?ormoncre — V^aftor dia§- 
musfen — 2)en gjæbcfte 33Zenig^eb — ®en førfte lut^erffc 
(BMc — Stavangers ^arabis — See Gonntl) 84 — 94 Ilte kapitel 

Gfeng ^ccrfon^ fcncrc 2?onbrtngcr. 

(Bi)elbi) (Sountn, 3Ro. — ^et førftc Setttetnent i ^ott»a — 
«if^op i>iir Slolonicn — 2'cra§ — eicng ^^cct[on§ 5Taraftcr 95—99 

12tc .^U^jitcL 

9?o§fcs^^ofontcn — ;^en» Cif en fiaafa — Qn mær!clig 
^ræft — 3?or grelferg 5tir!e — 75,000 .^Jorbmænb — Slatio^ 
nalforBunbct — ^Mgjøcen^ebSforcninger — gire gjæbe 3?Zæub .100 — 110 

13bc ^UpitcL 

9JJuffego. 

^et førftc Settremcnt i S3?tyconfin — llbt^anbriucjcn fra 
^^etemarfcn — 6>an§ ^eg — 9^el)mert — Søren 3?affc — 
^en førftc $)alfing — ^aftor Gtaufen og ben førftc norffc 
^trfc — S^orbli^fet — ^lolera 111—122 

14bc SiapitcL 

Seffcrfon og Song ^ratric. 

^cn førftc 9lorbinanb i 2Bi§confin — Wnften S^Jatteftab og 
llbUanbringen fra ^itlanbet — Qn ^nmebølåbligb — ^cn 
førftc fra Soojn — 33roc!ffibet og i^ingaarbffibct — ^T^orc 
rrfon 5iaafa 123—127 

15bc ^apitcL 

diod ^^rotrtc. 

9?nmcbøfcr — garffmlinterc — .^^allingcr — 52anbingcr 
^ Sen førftc fra ^^albcr§ — -i^cn norffe ^onrnangrneg 
^iiggc — 9?orffc Oiulbgrauerc — Xcn gamle Sicnfirfe . .. 128 — 141 

16bc ^npitcL 

.^ofljfonong. 

^Scn gjæuefte 33tigb i ^(merifa — Xe tre førftc 92lit)i)ggcr^ 
felffabcr — Sietrtcf)fon og gunfelicn — 9??crfcligc JKetgpro? 
cegfer — .Sloffifonongg ftorc 9J?ænb 142 — 157 17bc kapitel. 

'jfloxtva\) ®robe» Sogninger — ^obi — Spring ^rairie — 
^nut Songelanb — ^l^onnet ^^^tairic — 5lil6ourn^ dkr Moe^ 
(Settlementet 158—165 

18bc Sia^xtcl 
WnPPnn, mod dimt og ^^Jinc 2ofe. 

©uftab Unoniug — Sbenffe baroner — .<Qan§ @a§man 

— Se førfte fra Sfien, @au§bal, 9}?obnm og 3ætcr»bal — 

et nor^ ©rauøl — ^^'ajtor 93ranbt 166—175 

19be kapitel 
Wiota og S3(Jjmtncrttc, 

S^orbmænb i 93Il)mincrnc — Sanbingcr — Stnut 5lnutfcn 

— S)et førfte ^atb^breo — i^^^^^^Iii^nbingcr — 3:f)ore 9tøig? 

Ianb§ mærfclige Cplebelfcr 176 — 183 

20bc kapitel 

mnc aWounbg, 

S3albri§fcrneg ^oDebbligb — Wlt. ^oreB — Springbale — 
S^ermont — ^crrt) — ^U-imroje — ?jor! — 5lbam§ — Xlli)!^ 
!en paaSafe Grie — Sobgel^ille og Cttcr drecl — (£a]tle iHoc! 184 — 195 

21be kapitel 

aStnc^eftcr. 

©n 3:eIemar!§Bpgb — 5^c førfte fra ^^oten — ^eer 
(Btzømmc§ 93arnbom§[)iem — Smaatræ! fra 9h)13l)ggertiben — 
CSn oberminbet .^irleftrib 196 — 19S 

22bc epitel 

^nbUanbct» 

^nbianerneg bebfte ^agtmar! — • ^^nbbanbringen fra 55>tn* 
cl^efter og Hf^tppun — ipanS ^alob Gliagfcn — (Sn bælbig 
©!t)tter ■ — ^. ^. 2^orgerfon — ©jerpinger, Sætcrgbøtcr og 
©Qugbøter — Sen ælbfte norffe 5^ir!e, nu i ^rug x ?lmeri!a. . 199 — 207 23bc kapitel 

mt movti^. 

€gfaa et ^nbiranb — dViU 9JiIfcn og be føtfte SZijDtjcjLjeue 
— SfJatmefortJanffutng — (Sranger^^i^ctiæcjclfcn — Sn ©ifte^ 
CTorie 208— 2i4 

24bc Sln^ttcL 

^ct ælbftc ^l^atbru^=3ett(cmcnt 

S)en førfte ^^albriy i ?rmert!a — aJZanitotnoc ilounh} — 
^iepfjcn CIfon ^^cih — llli)ffen paa Mak (Seie — • ^albsbi-cb 
til Cttefen — SZtjbljgtjeiliUet i Sfobeu — £»u{b :^orrifon.. 215 — 228 

25bc ^apilcL 

6lj()roim. 

©reen S3at) og Soor (lountti — W\U £tto Xanf — Sen 
førfte norffe Sfole i ?tmcrifa — dlotiic i^rrnfiuter — (Jf firaim 
cg Tjaftot ^uerfon — (rn Iolifl)nbig Crrcmit — 2ræ! fua ^iffcr^ 
liuet — ^..,iøg paa et ^éjlac^ — St ^encitienbe STuriftfteb. . 229 — 249 

26bc SimtcL 

3ønbrc Xoor (iountij, 

®n Sfot)bt)gb§ 2aga — Sturgcon "i^aii, i^^aineSutUc og 
(Elat) )&anU — SfoUbranben i 1871 — Xcn fHigtcItgc UlDffe 
beb JiBilliamfonOilte • 250 — 255 

27bc Slnpttc(, 

?lbatn» dountt) — Se førfre 9ai6l)ggere — Smaatræf fra 
3l^bt}ggerlit)et 256—260 

28bc kapitel 

Scmonrøcir. 

(sulbølerneg ,<piem i STmerifa — Gt eicnbommcligt 5Tatbg^ 
breb — Xe 5^orffeg ^onge — (Sn tobafgablcnbe 5^ic(b£)i)gb. . 261 — 264 29bc ^lapitci, 

GrottJforb og il^crnon (lountDcr. 

doon ^h*ainc — Goon ^aliel) — ,<riicfapoo — ^Beft g^ratnc 
— lltica — Gdcu ©ulforb — ^^irincjer, ©ubbranbSbøfcr og 
<2ogningcr — ^^Httriarfalff Oiaautijtcl — ^et frørftc '^obaU^ 
ttrøg i ^fmerifa 2G5 — 276 

30tc ^\mtcl 
9fluff) Dfittjcr Setttemcntct. 

^aftor dlaufcng Cfbaocffcyrcifc — 9?clu dcntcrbiirc, 
WaxtcU, 'Spring ^^alfcti og Q3a[bioin — a^?obum og ^ftcrba^ 
len — „2ogboron§" 277 — 283 

31tc <rinpttcL 
^ct tættcft 6cfo(fcbc norffc 3trøg i 5(mcrtfa 284 — 285 

32tc ^WikL 
Sa Groene dountrj. 

2a droSfc ^ailcl), <parfioali Grccf og 2c\v\§ ballet) — 
SInfin 5(nftnfon — Gn 9^ing6afcr(ii)gb — ^lon§> ^fnberfon . . 286 — 289 

33tc .^n^ttcL 

S^lQcf mivcY ^ttiU^. 

C£t gammelt Sagbrug — ^3J?arttn a}?abfen — ^aftor 2tnl3§ 
93eføg — ^ingeht og Sønbre ?3'ron i ?rmeri!a — ?(nbrea§ 
^reftcmoen • 290 — 292 

34tc SlapitcL 

^rcm))CQfcau ^alUt) oø Cmcgn. 

2're lanbføgenbe Gnfer — 33Iair — ?rmcri!a§ ftøffte 
(BoIung^Settlement — Cleana — ^l^cabcr drce! og sparinger 
— ^yrencf) Gree! og biringer — "^^sigcon Skallet), GI! dree! 
og i^eef Riiber 293 — 297 35tc ^mtct. 

2!)ftcr ^lotonicn i i8«ffa(o (iountti. 

3000 Socjuimjcr — CIc .s^^nufon» Cpbatic(fc§rcife — 
Gl^tppclua '^nbiaucrnc — (rn onbffabyfulb iUJcIfctiiD — .Surfe* 
ftdb — ^ecr Strømmet lUburømpcr 298 — 302 

36tc Slnpitcr. 

6()tppctt)abn(cn. 

^ncjentør Xaf]( — Sfiaferbmjbcn Pcb iU?oribcan — Xvøiu 
berne i Xunu (Jountp — (ran diaixe — 2toL-c?'].^auI 303 — 306 

37tc ^nvitc(. 

9Jorf!c QJuIbgroticrc i (inrifornicn — (?n .^c(t paa Sti. 

dalifornien» ibi)IIi[fc J^or(}ifrorte — ^amcsg iUJaufljady 
Cpbatjeife af ©ulbet — Xen rafenbe ©utbtjraPerftrøm — 
Sibelfer paa iReifen — 9Zorffc ©ulbgrapcre — 2noir)ff)oe 
2:i^ompfon — MæiMu^c £plcpclfer — (£n ftorflagen i^elt. . 307 — 319 

38tc SiamtcL 

Xe førftc '•JJorffc i ^otua og 'DDJtnncfota. 

S^Jorbmænb Peb J-ort 5(tfiufon — ^e førfre ^lovik i iUJin? 
nefota — ^oluag nouffe Stamfabcr — '^^aftor (Knufcu — 
Ingeborg .^angcbcrg — 9^orffe S^Valfbiwnberc Pcb )Rci) '^^iug — 
S;en førfte norffe ^'^ai-mcr i 9JZinuc[ota 320 — 329 

39tc ^avitcL 

(iiatfton og %Uamatcc (iounti)cr. 

Cle )Saiic — i^alltngcruc» '^'(nfomfr ril '^(mcrifa — Sht* 
mebøler cg Å^abclæubingcr — ^ytvrgcmanbcu Pcb 5JJc©rcgor 
— ^ainteb dree! — 5^et jøqxc Malbébrcp fra ^l^eften 330 — 336 

40bc kapitel 

SBtnncf^icf dountt), 

SSaf^ington ^rairic — (Srif 5rnbcrfon — 5?ir§ ^o^nfon — 
;^ore (Sfollanb — (lalmar — StaPangcr — 9J?abtfon — Sig 
©anoe — ©lentøoob — (Sn berømt iU?øIIe — J-ormanb Noreng 
(Srtnbringer — ^^aftor ^acobfeng (rrinbriuger 337 — 357 41bc kapitel 

^oufton og |2ftrc ^^rcefiorn Goutttijcr, 

(rt ol^rebet Sanbffab — Spring ©robe, SBilmington og 
^lad ^-Jammer — i^-)oiiftou og 23agber ^allcij — ^labd, S^etu? 
Burg og Stabangcrprærien — Å^^fl^r^"!^ ^rairic — ^armon^ 
og i^urrafrofen — 9iuff}forb, 9tort:^ ^^rairic og SancSboro — 
9U)bt)ggerliOet§ Strababfer — Gn unbcrlig E^MIe — (Sn ub^ 
fpeMeret STagcrfarl 358—378 

42bc kapitel 

Se førftc <Sæter§bj2<rer t Hmerifa — „fyta Begge (Stber af 
af C^auct" — 5)c lange S3l)rct[er — „(I()inc^6ug"en§ ^belceg^ 
golfer — „?(orlocgtan ^nbian§" •. . . 379 — 382 

43bc Sla^itcL 

S3(oomftc(b» 

(2n Srinnbøl S?ligb — ^ablanbg i^eretning — ^urb^Ier — 
„<S!inb&ro!præftcn." 383—386 

44bc ^a^ttcL 

motvct dounttig ffabe ^sibbcr — Cn ^albrig^^tjgb — (Sn 
Bcfnærltg 3?rl]irnpørctfc — (St Tjiftoriff ^w§ — Qn ftreng 
^ræft 387—389 

45bc Sla^itcL 

SitKc Xurfct) og dvanc dtcd. 

Selemarftngcr og (Sogninger — Sc førfte Beb ^ur!e^ 
9^it)er — ^saftor DhiglanbS S3eretning — Safota^^ionerer 
paa mchæt 390—394 

46be ^a^itcL 

^aftor graufcnS ftore ^oronh 

40.000 S^orbmænb i en Mtinge — ^aftor (SlmtfenS anben 
OpbagelfeSreife — i^ang S^eretning i „(Smigranten" 395 — 401 47bc Slnpitcl. 

"^^ct ftønrc norffc nb;ii)ttcuføfi]c — ^^aftor Gfaufcug S^ogu^ 
^anbel — ■ Sc miyfornøtcbc Spciberc — 1'anbtrætter — S)en 
førfte aJlcnicjficb Ucucnfor ,9.l?i'3n5]ippi — ^^aftor (Ifau[en§ 
Spørre — @røtf)=5ami[ien — mUM 9hiir§ i;-)otcr — 5lara!tc^ 
rifti! af Gfaiifcu 402 — 41 1 

48bc Sln^jitcL 

Sti 9JJifc^5 (yrotJc og 2(bam^5 i 9JJott)cr Gouiitt). 

S^^or C. 5rubcsafer og l}an§ Tajhljq^c — £U 9?iørnbaren§ 
(Stampemølle — .^nbianernc og Saleratu§ — ^et ftørfte Sl^rce 
i SJorbbefren — ?(bam§' ??tiln)ggere — $0?ange Sogninger 412 — 417 

49bc SlaUttcL 

SSortl) og 9Stnna6o (Sountl)cr. 

©uIBranb ^JZcIIem og ^nbianerne — 2f}cir 9?oc! — • Qn 
?Zi}bt)gger::33egraPeIfe — (SI! S^ree! — «Siloer Safe — Sime 
©ree! — ^ti^febøls^lolonien — Simon Dluftab — ?Imunb 
Sangeficrg — CIc Sanben — 5Zi)13l)ggertl)per 418 — 429 

50bc Sla^iteL 

IJrecftorn og 9Safcca 6ountt)cr. 

CIc dotbjørnfon Sinbal}!, ben førfte 1)0 ibe a^Janb — Gilbert 
Sea§ Stiftere — ■ S)Zange Sogninger — Gn SfjæbncnS Spefe^ 
laat — dlch £al ®roOe og ^aUtngcrnc — ^^cIq<^ Ctcrbo!!en 
— S^anci^eftcr og ^"Jartlanb — ^cW Dlicfjlanb — • gortoilebe 
9?l}t)l)ggerforr)oIbe — „Sfinbl3ro!præiten" 430—441 

51bc Sla^ttcL 

S8rob6obct tjcb SiJtrit Sofc. 

442—445 

o2bc Sia^itcL 

?5ari6au(t Gounttj. 

Sogningerneg ?rn!omft til garibault CTountli — Qn S^amp 
meb „93Iac!6irb§" — (5n lang ^lølietuy: — .^nbianerpaniJen 446 — 450 53bc SInpitcL 

(fn tJtbtbcrømt ^JJubijggcrbij. 

Tlc&vcQov, jZftenå og ^i^eftcng 5JJøbcftcb — iHeifeu til ^)lc 
@rc(]or — „Xi]c H^^aclet eiti)';^" mauflc ^riftclfer — mcm^ 
fomfteu J^^l — ^i^"^ 

54bc ^a^itcL 

Stttt>nngcr= ocj ,<c>orba(nnb=.fto(ontcn i SPltbtrc ^otna. 

Staliaiujerueg :^nbbanbrina til Joi; Riiber — (Sri! 9iilfen§ 
9loob — 2^e -1- Speiberc — '•^salcftina '^OZcniariebg UbDanbrino 

— ^aiiciianernc cjjøc liijebnn — ^Jh)bl)g(5t'rfor(]oIbe — Sfun! 
dimt „)Botiom§" — Stori) (Soiintl) — .s^amiltou dounti) — 
^oubin ©ouutl) 458 — 467 

55bc ,<iln^ttcL 

^Jiorttjat) og (ialamu^. 

teuton dountt) — ^ouaå 9?orIanb — Se førfte 9U)btiG^ 
gere t)eb St. dtoub — S^orlcal) — (iaiamiiå — itbinbfierreb 408 — 409' 

56bc Sla^itcL 

Stjffcm^borg. 

Sen førfte Ubbanbcer fra 3o(ør — C£ii fiffig i^aubfpefu^ 
Tant — 2i)!!en§Borg'^oIonicn — \3ct) dander — Sct førfte 
Settlement Ueftenfor hi. ^^aul 470 — 476 

57bc Slrt^ttcL 
3t. ^4$cter og ^jacoHct Q^ountt). 

(Bt. ^eterg ffjønne ^eliggen^eb — (Sn tragiff ^irbragclfe 

— $40,000 for en 9fJi)bl)ggercIaim — ^o ^oletteg ^iftoriffe 
gorfoinben — 23ruftne ^^aah — ^^orfefanb og Scanbia ©robe 

— !paftor X^omaå ^otjnfon 477 — 480 

58bc Sla^itcL 

e^riftionta» 

Set nærmefte Settlement til 33?inneapoItg — ^nbban=: 
bringen fra ©ibSboIb — ^nbianerpani!en — Qt iii^t^Ibigt 
€)t}etfali) 481—482 59b c ,^tni)itcL 

Xcii ftorc Woob^uc (£ounti) Sioroni. 

(fu StouOoiibc» Xi-øm om ^^saiabiø — .'^euiif •9Zi([on og 
f)ané /vølgc — -iilubbeloUeu - - ^iaqei beb .^olbcn ^prcefte? 
iiaaub — ■ 3torc[iiciiby 23ebriftcr — .s^aldoc „?yanbeu" — CIc 
l^ttio Oil SriOcfrcncu - - ^^ané 3øn itjæle» aj ^nbianerne — 
.s>aniiui'3ctt(emeutct — ^^albriéOljgbcn — i^olbcn SJJcnig^ebg 
.s>i]rorie - .^araftcrijrif af ^^aitox il ^s. aihiu^i 483 — 497 

60be ^apM. 

mod Xetr. 

1.^54 bet bigttguc i^fau i iD^iuucfotay notffc 23clil)cigelfc — 
3:i-c ^nbf(t)ttcvfølgcu — 5?cftcfar Sættrcg ^.^anbring — • ^a^ 
nifcii i 1 ^r)7 498 — 501 

^^rærictt 502— 50G 

62bc kapitel 

WubbranbøbjijUrne^ .'poticbbi)flb i 5(mcriftt. 

'IH-oloii og ^ilisatouiuau dountljcr — 5^c ftorc 9]ibbei: — 
?.J?t. ^^iéqim - - ^cfuiter^2)Jtyfionærcr — ^nbianerneg @rai)^ 
fteb — ^aul (^cfftorm — ■ .<gan[fa og Sinbcn — D^ofcnbal — • 
5?iittei-mit SSaUci) — Xijovc Cif on Siidehø — ^Toften Sebig — 
"Oiufpabuta - - ^ubiaucrfcigcn — ■ Slaget beb 9iefø lltm — ®n 
(^kifel^iftorte - - Cle ^Jørgenfou og .<rito!fertoIbcn — CTau§ 
rolbcrg - - 3toi-[fe Unitarer 507—513 

63bc .^n^itcL 

C^acffon (iountli. 

^fterbøler og Xrønberc — Gn 9tt)I3i}gger ? ØnbStjeneftc 
— O^nbtaneroberfalbet - — S^c 13 bræDte 519 — 521 

G4bc SlttUitcL 

Xe førftc ^lorffc i Xafota. 

(su uorff :2anbfpc!ulant foraarfager ^rig — Xe førftc 
9Jor:f!e i S^ebraffa og S<t!ota — ©lat) eountt)^ 33ebi)ggelfe — 
Store Cberfbømmelfer — ^nbianerfjaiten — CIc <2ampfon 
og ^nbianernc — Sen førfte ^ræft i Safota 522 — 531 65be Mn^ttcL 
Xct ft^rftc notffc (Settrcmcnt i 9tmcrtefl. 

rnjcjijc — 100,000 9?orffc — 9ieb dWvcv .Sinranancmc — :3^c 

^^'orffc foin :S?cbcrc i ^nbUanbriniicn. . . . '. 532 — 537 

Ofibc SlnijitcL 

Gdcu oc3 '.Hubrcin ^tailfou — ^^laubil)or}i Kountljy ^øi'iic 
?ioi-bmænb — (£t)en 9tatIfon§ ^a).iløb — ,^nbianeu!L-tQen — Qdmi 
dio§)cianh§ .<i3eltebcbrifter — Sen fcncrc ^nbbanbriug — • 
Stearns (Soiinti) ■ — ■ ^aIbcL-§s'^U'(rricu — .Vvirfcftribcn i 9?0L-liial) 
Sale — (Ju Stnbor)t[toric 538 — 5G5 

OTbc ^niJttcL 

SnbtancrJrtjjcu i ^lorbucftcn. 

^nbiauerncy licmobigc .s^iftoric — S3i:u[tnc ^^raftatcr — 
iTpitaubcu i 5JfinncfotabaIcu — Slacjet Dcb gort 9ltbgcUn) — 
?icm lUm ~ ^;Bircr) (Jootel) og SSoob Safe -- 3)e 9Zoriic§ Sct^ 
tagelfc i 5lrigeu — 5lrigen§ ^^ortfcettclfc i 1863 — 64 — 65 — 

^^nbiancruc» ©ntfom^eber 566 — 583 

58i)gbcitaittcr 584 — 587 

9?niinevrfiiUcr .... 588—603 3IIu.ftrationer. (Sibe 

.^tcnfiiujtoii 9iuncftcncn IG 

^Huneftenen» ^nbffnft 17 

^of)n 5(nbeL-fon 102 

,s!)art)Oc ^. .<paugcn 130 

Oimil ©itttormfcn 1 ST) 

^fnbrelu 2See! 177 

Groften 2:r)om|.i[ou 188 

D. ». ^ai)lc 188 

Zot)n Sec 19.") 

4">aralb (Sbenfon 202 

£4ulb ^ocrifon 227 

mU Otto Xanl 23:J 

'^aitot ?r. a)J. ^Uerfon 240 

Cfuen O. GiiiHoub 200 

^1^. St. ^at3eitab 29(3 

„ 5nolr)f^oc" .^r^ompfon 31.') 

£lc Å>aIUoi-fon ^^arfc 32 1 

^Jir^ ??{r[ou 321 

£Xc ^ålion >):\:\ 

(rrif 5(uber[on - 3,40 

nm ^o^nfon 340 

?yornmnb U. fS. 5loren -548 

^4?nftor 'Hb}:al}am ^acolifcii 350 

æ. ?(uunbfcn •'5"j1 

Goliat ^ro!!en ■^^'' 

(iiicrmitnb ^. .^afcn •J^'<" 

^01)11 \5ac0bf0u Ciuong •^^'^ 

3:oHcf Sanbcufon 308 

H>aftor G:. fi. eraufeii 397 (i)røt:^=t^amilieii 409- 

^ollef ^oireffou 410^ 

<3imon Diuftab 424 

(^ulhxanh D. melkm 425- 

Wmiinb SanGeberg 420 

^ajtor Die ^^aulfon 471 

.<Qcnut 9leIfon %dlla 493. 

it-aftor 93. ^. ^Mu§ 49G 

Oie ^ørgcnfon 517 

©uri ':)i'o§fcIanb 554 

Dgcar (SriJfon 03 ^ujtru 555. 

H^aftoL* ^axtfjw^ fafteg ub af ^den 501" 


Iftc SXapxkL 

llnMe&ninQ» 

Xe førftc biinfrc ^aait Ijbormcb be flc[tc 2anbc§ §tftorte 
begt^nber fortæller om ftorc goIfcDaubriiujcr. Se beretter, at 
lanqt tilbage i hen graa Clbtib ftrømmebe ftore golfeffarer inb 
\.-)aa hihtil itfienbte og nilbe drafter, rribbcbe Sfot^ene, ^^løtcbe 
9}tQrFerne og grunblagbe ntje 5?iger. 33tbcleu fortæller meget om 
ftige golfebanbringer. Xen fortæller om 3(bral)am, be troenbe§ 
gaber, forn i ©ptbfeu for et ftort gølge forlob fine gamle £)mgi= 
nelfcr i Ui% for at ftifte et nljt $icm i bet fjerne STannan, langt 
mob 33eft; om f^anS ,Xrætte meb Sot, om bcre§ refpeftioe Claims; 
om !5§rael§ lange, o|if(ibenbe 33anbringer gjenncm øbe Sanb= 
ftræfninger, og om ont bere§ mange iTampe meb ,<iTanaaniterne, 
fom bi gjerne fan falbe ben Iib§ og M Sanb§ Siibianere, fom 
maatte liige for nl^e Sanbføgcre. 

gor be flefte af oS er bivfe bnnffe ?i(inber om fjerne 5oIfe= 
Dnnbringer af Ijøift romantiff v>ntt'i*^''5fe. 9Jiange nbei^arebc 
3|)ørg§nmal frcmftilfer fig for o§: .^Imb Imr ?farfagen til bivfc 
Waofeuboanbringer? .sjnem Inir Seberne for bi-ofe golfetog, fom 
fræliebc faa megen Iiejfntfom Selotiirib? .s3lmb ixir bereS Sø= 
lelfer lieb at riOe fig Iø§ fra fine givbre? (^^aarbe og O^raOe og 
frifte Sijffen i et utjenbt S\mb? £g fjOab Oar be enfelteS ^aDu 
og mangefjaanbe CpIeHelfer i bere§ nije .?>icm? 

1 2 S)e ^orffe ©ettlementerg ^tjtorte. 

©fjønt t)i fun l^^lDt fatter het Xjav bi nctop nu oienncmoQact 
jTtg en ^yolfelianbrino, og het er en ^olfeDan bring, forn i Størrel{c 
ftiller alle tibligcre i ©ftiggen. ^ SøBet af fun en 9[)(enne]fealber 
5ar bi feet flere 90?illioner Beflutfomme SlRocnb og ^'binber ribe 
fig Iø§ fra fine gamle S^omter i be oberft)Ibte euro^ieiffe Sanbe, 
for at fafte fin ©fjæBne fier i 3SefterI)eimen. Cg enbnu i bereS 
Sebctib f)av be feet 3SiIbnic^fet forbanblet til et 9iige, forn i I^agt 
og 35elftanb obcrgaar alle anbrc. 

S benne golfebanbring I)ar 9iorbmænbenc tåget eit lebenbe 
2)cl. glere §unbrebe ."^ufinb af bern Ijar nu i ?Jlanb§ 9?cinbe 
funbet 35eien ^xh og bercS ©fterfommere tællcr nu I)euimob I^alb^ 
mthen ?0^illion af be meft belftaaenbe af hette 2anb§ SnbBl}ggere. 

©nljber §iftorieffriber I)ar inbfcet ^^øbbenbigl^ebcn' af at flar» 
giøre for fit golfg førfte gremtræbcn — at !omme il^u ben rø^|:)e, 
l&borfra be bar Ijugget og hen ^ob, r)borfra be bar fprunget. 
Zlji et ^jenbffaB til bor gortib, en §øiagtelfe for oore gorfæbre 
er et af be førfte 33ebi^ paa toltur og Stanbgubbifling. S^erfor 
fer bi ogfaa benne ^anfe fomme til ?Jtring i bet førfte af be ^uh, 
forn ^anhlev om bore ^ligter mob bore SO^cbmenneffer: ".©oebre 
bin sjaber og bin 2)?ober for at hine Sage maa blibe mange." 

Wen f!iønt bi beb om bort ^Tntal og bor ©tilling l^er i 
Sanbet, beb bi bog libet om bor ©iftorie. ©Ijønt bet er næften 
100 STar, fiben ^orbmænb Begtmbte at flt)tte I)tb, f)ar bi enbnu 
iffe uhen i ©tt)!febi§ gjort noget for at Bebare bor §iftorie. 
S)en ene efter hen anhen af bore gamle 55ionerer l^ar bi feet gaa 
til fin ebige ^bile, uben at bi i^ar nebffrebet bere§ ^iftorie. 
^unge og btiBfinbige fibber be og ftirrer inb i gorttben, tauft 
famlenbe efter gamle 30?inber, ha ogfaa bere» ©tier faibt inb 
Blanbt §elte. SO^en be mangler 30?ebbelelfe§ebne, og bere§ ©rin- 
bringer gaar S^aBt i ©raben. §er l^ar bi bæret meget ffjøbeSløfe. 

^en fibfte goIMælling (1900) beb at fortælle om 336,388* *) %l amcriJanf! ©tatiftt! i hette S3er! er Ijentet fra Statistical 
Abstract of U, S. 1906, ^nblebning. 3 

norffføMe ^erfoner l^er i Sanbet. 5lf bi§fe falbec fire ^emtcbele, 
eller 272,077 paa be fey ^Zorbbeftlige ©tater, forn føkjer: 

SlltnotS 29,979 

SSticoitlui 61,575 

SotDa > ,. . 25,634 

rønnefota 104,895 

9Zorb ©Qfota 30,206 

©t)b haloia 19,788 

SDZen bt§fe Zal angit)er fun bein, fom er føbt i 9torge. 2)et 
liirfeltcjc ^rntal 9^orbmænb I)er anløber, cfter oieiitagne ©berflag 
a\ Sorf åtteren, til 1,200,000. 5rf bi§ie falber 940,000 paa 
9torbDeften, forn følgenbe: llinoiS 92,000 2Biiconfiu 205,000 

^som 80,000 

a^inneiota 395,000 

9?orbSafota 103,000 

3t)b XaMa C>5,000 

90?eben§ ^ImerifciS fomlebe J^olteinænabc er omfreiit ligelitjt 
forbelt melinn 93ti= og SanbSbefoIfniiu], leider Bare omtrent en 
Sierbepart af be norffe i St^er. Se St)er, font I)ar bet ftørfte 
^Tntal norffe, er font følger: 

^^øht i 5If norff 

9corge. .^erfomft. 

(slicago 22,011 75,000 

?.)?inneapoIi§ 11,532 40,000 

^V^qw g)orf 1 1 ,^87 37,000 

(2t. ^$aul 2,900 12,000 

q>urutr) 2,655 10,000 

©au ©lairc 2,375 7,500 

a)artDaiifee ^^no 7,500 

©eattle 2,176 7,000 

Sølgenbc ^oBelfer Infer, r^norlebeS benne SnMmnbring I^ar 
foregaaet. S)c 5iorffc Settlementer^ ^iftofie. 
©tatiftif ober ben norffe Snbbanbrtng fra 1820 til 1907: 

2lmeri!anff 
£pga»e.* 


Cfgabe. 
Slmerifanff 
Cpgaue.* 


Cpgauc. 


1820 


3 
1849 


3,473 


4,000 


• 1821 


12 


1 


1850 


1,569 


3,700 


1822 


10 
1851 


2,424 


2,640 


1823 


1 
1852 


4,103 


4,030 


1824 


9 
1853 


3,364 


6,050 


1825 


4 


53 


1854 


3,531 


5,950 


1826 


16 
1855 


821 


1,600 


1827 


13 
1856 


1,157 


3,200 


1828 


10 
1857 


1,712 


6,400 


1829 


13 
1858 


2,430 


2,500 


1830 


3 
1859 


1,091 


1,800 


1831 


13 
1860 


298 


1,900 


1832 


313 
1861 


618 


8,900 


1833 


16 
1862 


892 


5,250 


1834 


42 
1863 


1,627 


1,100 


1835 


31 
1864 


2,249 


4,300 


1836 


57 


200 


1865 


6,109 


4,000 


1837 


250 


200 


1866 


12,633 


15,455 


1838 


60 


100 


1867 


7,055 


12,829 


1839 


324 


400 


1868 


11,166 


13,211 


1840 


55 


300 


1869 


16,068 


18,070 


1841 


195 


400 


1870 


13,216 


14,838 


1842 


553 


700 


1871 


9,418 


12,276 


1843 


1J48 


1,600 


1872 


11,421 


13,865 


1844 


1,311 


1,200 


1873 


16,247 


10,352 


1845 


928 


1,100 


1874 


10,384 


4,601 


1846 


1,916 


1,300 


1875 


6,093 


4,048 


1847 


1,309 


1,600 


1876 


5,173 


4,355 


1848 


903 


1,400 


1877 


4,588 


3,20(5 *) Sc ameri!an[fc £p(]aUcv op til 18G9 iubbefattei; oij[aa fucnffc 
Criuiijuanter. .•^^uMebi 


ling. 
5 
\U men tau ff 


^Jiorif 
XUnunitaiiff 


'Hoxit 
rpflaoc. 


CpflaDc. 
rpgaoc. 


Cpgaoc 


1878 


4jr,9 


4,803 


1893 


1 0,079 


18,090 


1879 


7,345 


7,008 


1894 


8,807 


5,591 


1880 


1 9,895 


20,212 


1895 


7,373 


0,153 


1881 


22,705 


25,970 


1 890 


8,855 


0,584 


1882 


29,101 


28,804 


1897 


5.842 


4,580 


1883 


23,398 


22,107 


1898 


4,938 


4,805 


1884 


10,974 


14,770 


1899 


0,705 


7,000 


1885 


12,350 


13,901 


1900 


9,575 


10,055 


188G 


12,759 


15,110 


1901 


12,248 


12,488 


1887 


10,209 


20,700 


1902 


17,484 


19,225 


1888 


18,204 


21,348 


1903 


24,401 


24,998 


1889 


13,390 


12,597 


1904 


23,808 


20,830 


1890 


11,370 


10,898 


1905 


25,004 


19,038 


1891 


12,508 


13,249 


1900 


21,730 


20,449 


1892 


14,402 


10,814 


1907 


22,133 

forfatteren Ijav forføijt at efterforffc benne iiorffc 33cfoIf= 
nings ]amlebe gormue. ^etk I)ar ijan ojort beb ai ]ammcn= 
ligne be forffjeltige norffe 3^otiinif)4^§ Sfntteltfter, )amt lieb ai 
tåge i 33etragtntng 97orbmoenbenc§ forifjelligie SttlHngcr og 
^■aar. dleiultaiet er, ai l^an finber at biéfe 1,200,000 dlovb" 
mænb, ffjønt be iffe toeller nogen af ?^ften§ tufinber SDtidionoerer 
btanbt fig, repræfenterer en famlet formue !{)aa $1,070,000,000. 
gorbelt paa Ipcri norfft J^^nbimb i 5rmerifa, rcbucercå benne 
foimlenbe gormuc til hen Mhe Bum af $1,390.07 paa f)t>ev 
norff dJlauh, ^binbe og ^avn i 3tmerifa. 

Zii Sammenligning fan anføre§, at per capita J^ormnen 
for He Sanbet hcløbev fig til $1,310.11. 

§ot)ebaarfagen til 9?orbmænbcnc§ ftørre ^ligbom er, ai be 
er en 31gerbrug§fla§fc, f om fibber inbc meb en r)eti)belig Xel 
af 2anbet§ rigefte Sorb. Cg en næften ligefaa oigtig 5larfag er, 
ai famtibig meb beres 33ofætteIfe paa benne frugtbare ^orb forn 
en ^æffe Cpfinbelfer af 5[gcr6rng§maffiner, fom fnlbftimbig G ^'c Tiov]tc <3c ti fem enter v .C^iftovic. 

[oraubrcbe SLH'»5bijrferenv ^hiat oc\ ]aitc i)a\n iftaiib til at bl)r!e 
[tore ^IhhQv meb minbrc ^fnftrenflelfc enb l^an i ,*^iemlanbet Ijabbc 
fijflet nicb fmaa !^eiacr. ^ct er i I^øieftc @raD nierfeligt, at 
faa monae iU)ttiac oa 3:ib§[^arcnbc D^finbclfcr f!ulbc i bcmic 
fihfte ^ib blioc frembragt |)aa 5rgerbniget§ Omroabe — en 33c- 
ffjæftigelfe faa aammcl, forn SDicnneffeflæateii, I)Oor intet nt)t tiar 
at liente. D^torge Ijar Ijabt to ftore UbOanbringcr. ©t ^ufinbe 5(ar 
fiben, o).ifaftebe .<JaraIb $aarfagrc fig til ^longe ouer Ijele 9^orge 
og fagbe, at alle Tlænb ffnibe It)be Ijam. S-et Dar ®øb§ftnnben 
for ?torgc§ Bebfte ^Ibcl. ©tore §erfer, niægttge S^^rler, ætie^ 
ftolte Sønber taalt^ iffe freinmeb Tlanb^ ®errebømme og Jieller 
enb at Int!!e fig for $afr,§fiorbr)erfferen foriob be fine gæbreg 
©aarbe og (Sraoe og reifte ttl en nøgen, liben nbi ^Sl^aOet. 2)et 
bar iffe ^atttgbom, forn breo biSfe golf. 2;e nar rige SO^ænb 
meb 8øIo og @ulb i Otierflob og hette tog be meb fig til S^Ianb, 
I)Oor be ftiftebc et af be merfeligfte ©amfunb, fom §iftorien t)eb 
at fortælle om. Sanbet, fom be fanbt, bar fattigt, men be bar 
rige, bertil bar be af be meft Begabebe golf i 9torge. derfor 
frembragte be ogfaa en eneftaaenbe baffer og ^eroiff Siteratnr. 

(5t ^nfinbe ^far fcncre inbtræffer en nt) llbbanbring. 90^en 
benne (S^ang er bet iffe golfctS 5lbel, fom brager affteb brebet af 
©toltljeb og et nfnet ©inb. Spenne ø5ang er het 9^øben, S^i^iS" 
bommen, fom er ^ribfjeberen. golf fra 2anbet§ labere Sag, 
§n§manben, hen forgjælbebe 05aarbbrnger, hen ubfultebc 5lr= 
beibSmanb er tbnnget til at reife affteb. ^^aa hen førfte Sfube 
bar biftnof nogle, fom for fra gæbrelanbet paa ©runb af nogle 
nbetijbclige DteligionSforføIgelfer, og enbel af be fenere ubban= 
brebe paa (Srnnb af ©tormanb§fnobberiet og ®mbeb§bælbet§ 
9?aragtigf)cb ; men hen ftore SO?a§fe reifte fra gjemmets ©rnnb 
forbi at ber bar bicbct for mange om 33røbet og ingen gorbebring 
bar i ©igte. 

Tien I^elbigcre enb fine iSlanbffe grænber fommer be til ^nblcbniiuj. 7 

et rit]t 2anb — et ^anh, Ijluu- ^Jtulujljcbenie for ^Jieniamaui) er 
ftørre cnb nogct anbct ^teh, og grcintiben Ijbiffer fagre Søfter. 

@nbnu er ln et §u§manb§foIf. STorriunbreberg ^Tag l}av 
fot bt)r)e 5Werfer. 35i fan iffe faa let Blitse ft)it ^rinferne paa 
©jælen, om enb Segemet libt efter libt gjenbinber fin 9^anft)eb. 
©nbnu brøt)tt)gger i)i i fløb .^^igegkjlbigl^eb ^aa gamle gorbomme 
og ffuer meb 9}tibberalber§ ^rangftjn og 2)^t§tænffomf)eb paa 
meget af het, fom gjør Sibet ffjønt og gobt. 

^QM fjcr er aahent, f rit, It)ft. 35i I^ar en ftor gremtib bente. 
^V^^Iænbingerne Iiegt)nbtc meb 3?igbom, §æber og ftore rønber, 
men \)aa (Srunb af ftt aboptcrcbe 2anb§ Sctttigbom fQgnebe be 
efterl^aanben I)en. 331 Begt)nbte i Slrmob og S^rængfel, meb et 
unberfuet ^Sinb, men paa @runb af Dort 2anb§ materielle gor* 
bele, fom gitier ^^anfen 9^o til anbet enb @^ørg§maalet "Ipab 
ffal t)t æbe" eller "l^t)ab f!al t)i briffe", t)il Di bof^e o§ ftore og 
mægtige i '^(anben faa Del fom i S9?aterien§ 35erben. 2bct Sln^iteL 

Dinlan&etoøenee 36eti?t)ning oq 

Sen alminbeliae C^iuttuincj af 5iorbnurnbcnc§ D^baaclfc a\ 
?fmertfa er, at Seif ©rtffeu Dar felten i et I)elbtgt Sl)!!etræf 
I)liorDeb Ijaii ojibagebe en 3]erben.§bel, forn bog tffe Durberebe§ l^øit 
no! til at foloniferey og font fnart luir glemt af alle. Spenne £)|i= 
fatning Difcr bog fun et oOerflabiff ^etjcnbtffab meb be I)iftori= 
ffe ?l!tftt)ffer. Qn iiøiere llnberføgelfc t)il Dtfe, at ^corbmonibene 
itte alene opbagebe ^Inierifa, men ogfaa gjorbe il^ærbige gorføg 
:paa at Sl^olonifere het, famt at bet Dar D^taalet for mangfolbige 
©j:^ebitioner for flere §unbrebe 2(ar. 

£g i biSfc ^olonifationeforføg læggcr be norffe O^bagere 
en langt I)øiere Omfatning af ?rmerifa§ 33ett)bning for Sagen 
mb be fencre f|.mnffe. [yor en Ijel 2)ienncffealber og længere 
efter ^olumlnty Ijaobe o^ibaget ?(merifa, BetragtebeS hette af <Spa= 
niolerne forn et 6ocntt)rIani> I)Dor het \fte Dar 3^anfe om at bo^ 
fætte fig. gor bern Dar ^Imerifa fun et Glborabo, IjOor het gjalbt 
at xap]e til fig faa meget ©ulb, font mnligt og ber|iaa til ^afti= 
Iien§ f)iemlige Bale. 

9?orbmænbene bcrimob faa \^aa Sanbct meh ganffc anbre 
enb flige Oløoerøine. Se faa. at Sanbet Dar rigt paa ©fog og 
IjaDbc et gobt Mimat, Dar ubmcrfet ffiffet til ^DebeaDl og at he 
læfre 3Sinbrner grobbe Dilbe. Scrfor begtmbte be ogfaa ftrafv 
at ^lolonifcre het. ^ct innatte l)aw ixvvd ciiboa hen ftirfte '-iMuIaiib^farcitv Sei» 
Griffon?, .s?cii[int at ncnbi' tilbaac oa dofivttc fia i 5fnicrifa, tr)i 
ba Torfinn .^arBcniie i 1007 nilbe hrac\c til ^Ninlaub nilbc Seif 
flin laane oa iffc urine ()ani be .v>u]>, fiaii (lanbe opfi^d |ma ]it 
førfte 'lk'm ]i)n \^lar tibliciore. ^\)(Cn om Xorfiim .«^arl^^eOncv 
.*Ocu|icit c\t licbijiiac ^^'aiibct er bet inocii .^iiit. S^ct ftanr ub= 
trt)ft'elii] i 3aiiaeii, at "Ijan baube iiieb fia alffeu^ Ræ, ba M Har 
r)an§ 5lat, ttt bebiiaac Sanbet/' .s>an IiaObe oafna meb fia et ftort 
Sølae \?aa 160 ^>crfoiier, iiibbefattenbe .*»niinber oa 'iVni. 

^^I^orfimt ^iarlc^cniie tilfomnier bd berfor beii ftore 5(^rc at 
nære 5fmertfa§ førfte ^ofonift. 

Tien Sanbet nar benattna t^^'t befolfet ineb "Sfrællinaer", oa 
eftcr tre ?far§ bebliarenbe .Qamp maatte benne ^linerifav førfte 
^Ntoner nicb fine Sebfaaere braae fra Sanbet. 

Xe 3aaaftiibBer i .$>anFéboaen oa 5^^ttøboaen, foiu fortæller 
om ?[merifafærberue, er mrrmeft 5(fttefaaacr forn Ijaiibler om 
(2vit 9?øbe§ nibt Berømte ^læcit, oc\ ciaav flet iffe ub paa at 
leDere en Cnerfiat oner alle 5fmertfatoa. vi S^cttøboaen fortoelle? 
fluttelia om $clae§ oa Sinboae? traaiffe 5fmerifafærb nærmeft 
forbi be reifte fammen meb hen arnnime 3ret)bi§, (5rif 9tøbe§ 
Xatter. ^Uten bet er albele§ oOerilet at ftntte, at I^crmeb opI)ørtc 
3]inlanbéfærbene. ?nie be forffjelliae (5f§pebittoncr, forn er 
næDnte, nar forljoIb^bi^S Ijelbiae oa nenbte tilbaae meb nærbifulbe 
$2abninaer af 8finb oa 3^ømmer, oa ber Iiraac§ Gftertrl)! paa, at 
"l^inlanb^toaene anfaae§ for Iiæberliae oa lønnenbe S^ærb." Xet 
er berfor nbearibeliat at fintte, at be reifeli)ftne oa æraiærriae 
^itorbmænb i be inbffrænfebe Sorljolbe paa (^rønlanb oa S^^c^nb 
iffe ffulbe nebbliue at beføae oa bebt}aac bettc xic\e iJanb, forn næ= 
ften altib er nainit fom "i^infanb bet c\obe." 

5[t benne fanbfnnliae ^l^ebnaa^^He af ^sinlanb iffe er noetmt 
oa beffrenet i 3aaaerne ubelufter ben iffe. isinlanb er i Baqa-- 
literaturen omtalt oftere oa niere omftivnbelia cnb Ørønlanb, 
men alliaenel neb ni fra anbre Siilber at (NirOnlanb i bet 1 Ibc 10 ^c Tiov\ic SctttcmcntcrS .<pi[(oric. 

^^farr)imbrcbe Har cii Del Iiebljgat^t .^^oloni mcb omtrent JOOO ga- 
niilier, 15 ^irfer og ecieii 3^tffo|i.* 

9J(Cn om bcttc nælmer ©ooacrne intet. Se fortæller hm om 
ØrønfanbS før[tc Dpbagelfc og ^olonifering. §cller itte fjenber 
be nogct tW &icønlawh§ fenerc tragtffe ^iftorie. S 1409 Bleb 
C^rønlanb olicrfalbt af S^ilbc fra h^i amcrifanffc ^^[tlanb, og be 
øbelagbc og bræubtc alle hci^ ^tigber og gjorbc ^nbbt3ggcrnc 
m eianer. ^^arc ^^irfer i bet Snbre af Sanbct unbgtf Øbc= 
læggelfen. oO ?lar berefter ll)ffebc§ hoi @rønlænt)erne at fomme 
tillDage til Wrønlanb igjen, In)ggebe op fom liebft be fimbe, fine 
^irfer, og luib $abc 9iicolaii§ om cit fenbc bent en 93if!o^T og $ræ= 
ftcr for at tagc 33are paa (Sjælene. ^cin tog megcn ^ntereSfc i 
hd ftaffelg gol!, og befalebe 33tffo|)]jernc paa '^^^lanb om at re= 
ftaurerc 9?eligionen i ø5rønlanb; men af ii!jenbte (Sriinbe tilcD 
iffe heite itbført. 

OOer 40 5far gi! lien, og (Srønlænberne forntjebe ha fine 
23ønner l)o§> $atie S^noceng hen 8be om aanbelig §iælj:). ®'ere§ 
(Stilling Mv i liøifte ®vah tinfelig. gorlabte til fig felo i næften 
100 9far itben 33iffo|i|)er og ^ræfter, nhen (Saframenterne Ijat^he 
be næften glemt fine gæbreS ^ro. S^et enefte ft)nltge SDcinbe be 
lialibc til 23et)arel]e om fin ^ro, Dar hen $lab§, Ipovpaa hen fibfte 
^sræft I)aObe inboiet Sliteren?^ Saframente. '^ette Dar ubftillet 
aarligen, og famlebe om hette fenbte be fine 33ønner op om §iælp. 
^a\)c 5llej:anber VI i)n!ebe§ oDer bette gol! og iiDfenbte fom 
33iffop en 23enebiftiner, iD(attr)ia§, til het gamle norffc 93ifpebøm- 
me paa henne Sibe Atlanteren. Set fortælleS, Xjan Dar opft)lbt 
af ^Dcr, for hette fit SlrBeibe, at Bringe SrelfetiS SubffaB til et 
forlabt golf. '^ette f!eebe i het merfelige L§erren§ 5(ar, fom for- 
Banfebe Ijele Verben Deb D^ibagelfen af 5lmerifa af ^'riftofer ^o^ 
lnmlni§ (1492). f *) Major's Voyagcs of the Vcnetian Bros. Zeno. London 3 87:5. 
> t) ^abctige S3rebe, citerebc i The Northmcn, Columbus and Cabot, 
Scribncr, Sibcr 70 — 74. £m bic^fe iiitcrevfaiitc ^irbraaeljer fortæller, fom fagt, ^a- 
gaerne intet, og be bilbe Hære ganffe glemte X)iM bet i!t'e liar 
for be fna fprebtc 33emerfninger i be Imneligc 23rct)e fra ben %\b. 
gor faa nibt fom (Sagaernc intet fjcnber til itogen tortfat Sor= 
Innbeife meb 5(merifa, funbc bennc berfor gobt I)nne eBiftcret. 

£g bennc Sorlnnbelfe, tror ni, fan beOifev. ^i^et ffal iffe 
benne C^ang IjenbifeS til ben merfeligc ?;nbffrift paa Sigljton 
Stenen l^eb ^^igftton, Wnu^]., elfer til 3tentaarnet ncb ^^eUU^ort, 
fom ftob ber ba be førfte 9ii}(n)ggere tom bib. ^Tet er nof at minbe 
om be mangfolbigc fenere Omtaler af !i>infanb i Sagacrnc og 
anbet 3teb§, fom nifer at ^fmerifa oar et Zkb fioic^ Xilnærelfe Har 
afminbelig fiertbt. 

9tcbenfor anføre§ be Oigtigfte .^^enln^ninger til ^fmerifa. 

^e ælbfte til nor 2::ib Beoarebe £mta(er af ^fmerifa finbe» 
iffe i hen i^Ianbffe Siteratur. Xm førfte .§entt)bning til 3SinIanb 
forefommer \)aa §ønenftenen paa Diingcrife i 9torge, fom af 
(So^l^uS 93ugge antagc§ at boere ribfet omtrent 1050. Senne 
Snbffrift, fom af fjam bleo tolfet i 1001, Iijber fom følger: 

"2^e fom nb (i .^aOet) og paa Sfen oOcr ftore Stræfninger i 
UBtigben bort imob ^sinlanb. Xe trængte ^fæber og ?Jiab. £nbt 
tan tåge St)ffen bort faa man bør tiblig." 

Xcn næfte Omtale af ^sinlanb finbcr ln i ben tijffe Siteratnr. 
Omfring 1070 beføgte 9Jiagiftcr ?(bam fra 33remen, het banffc 
.<Jof for at famle Gfterretninger om be iiorbiffe £?anbe, om I^oilfe 
r)an oifbe ffrioe en ^^og. Xcnne $^og ffreO Ijan ogfaa, paa Satin, 
og falbte hen Dcscriptio insnlaruin aquilonis. 

(Jfter at 5fbam Ijav beffreoet §anct om 9iorge og S^^^Ianb figer 
l)an : 

" — bexmben næontc i]an (.sJiemmefvmaiiben) cnbnu et anbet 
^anb, fom af mange nar opbaget i betle -*^ali. Xet falbeS SSin^ 
lanb forbi ^^inranfer, fom Ijar meget gobe Trner, iiofocr ber af 
fig fetn. :re§uben nof^er ber <slorn i CoerfløbigOeb itben at 
faQe§, bcrom bar ni faaet ^unbffab, iffe neb (^nenttjrfortællinger, 
men neb paalibelige Gfterretninger af banffe." 12 '3^c ^>(or)fo Sottlcmcnicrv .*^^ii'toric. 

V» hm iofaiibftV XUtcrntur or 'iMiUanb ]øY]k (^kiiui omtalt nr 
^NræftcMi 'j[Y\ bon lærbe (1 0(17— IMS) i I)aii5 5§[cnbiflabof. 
Spenne antaiic§ at tverre ffronet i ]t:>l. 5 .*Ni'iUiiteI (> fiacr 5fn: 
"^ct £'anb, foiii er falbt O^røiilaiib, bien opbaaet oii bebl)tic]ct fra 

3?^[aub. C^rif I-Købe, joni fønt (\\f bib Ijcrifra, fanbt baabc 

^Jieniieffeboliaer, '-l^aablenniiuier oa, Steiirebffabcr, faa I)eraf niaa 
flutte^^, at het 3IatVo ^soit Ijanbe ftvrbev ber, f om beboebe 3>iii^ 
lanb, oc\ fom Oh-ønlænbijincrne falbtc Sfræliiuier." 

5- i!.'aiibnamabof, et anbet invrf, fom oafaa ?fri ^sræft ffren, 
fortæller Ijaii om en 'XUanh neb dlaim 'Xri, font følLicnbc, Slapitel 
22, Xcl 2: 

",sjan biel) breUet iib of fin ^iir§ til ^Ditramannalanb, fom 
af enfelte falbe^ Store Jt^I^nb. Xet liger hefter i ^a\:et, nær 
SSinlanb het gobe." 

5[bbeb 9tifoIau§ fra ^ingetire liar en meget bereift SO^anb, 
fom I)abbe faret Diben om Sanbe. §an høhe i 1159. 23Ianbt 
^an§> O^tegnclfer finbe§ følgenbe: 

" fønbenfor (Srønlanb er ^ellulanb, faa fommer Tlavf- 

lanb, og ha er het iffe langt til ^inlanb het gobe, fom nogle me= 
ner ftræffer fig fra Slfrifa, og lpi§> hei er faa, gaar ber aabent 
®at) mellem 3SinIanb og DJcartlanb. Xet fige§, at Torfinn ^'arB= 
erne 0. f. n." 

^ri§nifaga omljanbler SIriftenbommcnS Snbføreife til S§= 
lanb og ftammer fra ©tarmer, ben lærbe, fom høhe i 1245. ®en 
figer: 

"Xen Sommer, ha ^tong Claf gif af Sanbet og ftibober til 
3SenbIanb, fenbte f)an be^nben Seif (Sriffon til ©rønlanb for at 
for!r)nbe hen vette Zvo hev. Xa fanbt Seif ^inlanb bet gobe; I)an 
fanbt ogfaa golf paa et 3]rag i Sjøen, og berfor bleb Ijan falbt 
Seif hen I^elbige." 

3 llonungabof, fom antage§ at bære ffrebet i 33egt)nbelfen 
af het 14be ^larfiunbrebe, finbe§ følgenbe: 

" — Seif feilebe hen Sommer til G^rønlanb. ."pan fanbt golf 
paa et SSrag i ©iøen og rebbebe bem. Xa oj^bagebe Ijan Iige= ^inlanbåftoneneé 58ett)bntiu] og 3i'æffet)ibbe. 13 

lebe^ 3StnIanb bet gobe, og !om om ijøfteii til ©røiilanb. §au 
tog meb [ig bib en ^ræft og onbre annbelige Særere, og gif til 
i^rattelib, for at bo ^o§> \m Saber, ©rif. Solf falbte Ijam fiben 
Seif ben I^elbige. SDten I)an§ gaber fagbe, at bet ene Oeiebe het 
anbet o^; Seif I)at)be rebbct et @fi6§mnnbffab og f)aDbe bragt 
23cbrQgeren til ©rønlonb. >Det Har ^rccften." 

S be ælbfte S!aIf)oIt§ ^rnnaler, forn efter $rofeå[or ©torm§ 
3}centng er ffrebet omfring 1362 ftaar itnber ^far 1347: 

"Xa font ogfaa fra ©rønlanb et Sfib, minbre i ©tørrclfe 
enb be i^Ianbffe §anbeBf!ibe. Set forn inb i l^bre Strømfjorb. 
^et Dar uben ^Infer. Xer Oar 17 9D^anb omborb, og be l^aobe 
reift til 9Jtar!Ianb, men biet) fiben breOet fiib af Storm." 

S StatøbogenS 3(nnalcr unber famme ^lav ftaar: "Qt ©fib 
fra ©rønlanb tom Ijib, forn fja^^be feilet til ?i?ar!Ianb. Set t)a\)be 
18 3Ptanb omborb." 

^il benne O^tegnclje i 5rnnarerne fnt}tter 9?eeOe§ følgenbe 
træfftmbc $8cmcr!ning: "Xe 9ieifcnbc, font I)cr omtalet, agtebe 
øienfønlig at benbc Ijjcm til Cv^rønlanb bircftc fra ^J^arflanb. Og 
Oar be iffc breDct nb af iin'STur§ og til S^Ian^, t)ilbe benne 9leife 
janbfønligois ifte faact Cmtale i be iSlanbffc ^Innater og al 
^unbffab om bm Dilbe forfonnbet ligefaa fnibftænbig, fom ben 
koloni, ]^t)ortiI biSfc DJtartranbreifenbe Iførte." 

Sluttelig r^ar Di en .^cnDi^ning ti( en anben bigtig 2Sin^ 
lanbåfærb, IjOori felnc ©rønlanbS 33ijfo|i tog 2)el. S en ^larbog, 
fom gaar unber dlamct 2øgman§ ^tnnal, fom er ffreoet meltem 
1280--1394 ftaar unber ^Tar 1121: "C^nf llpfe, ØrøntanbS 33i= 
ifop, reifte for at finbc 3SinIanb" (leita isinlanb^). 2en fammc 
'C|>rt)åning unber fanune Tato er ogfaa gibct i fire anbre 5rar= 
bøger, ^hitolffe Særbe nil nibe, at tWop].m\ reifte for at bo= 
fætte fig hlanbt fine aUenigfjeb^Iemmer fom boebe i i>inranb for 
berpaa at forfiinbe (Snangelict for Sfrælingerne. 

Xe olienfor anførte .s?ennivningcr til ^l^inlanb Oifer, at fnm^ 
ftanben om at .Uienbffabct tit ^^^inIanb$ 3:ilnærelfe ffulbe nære 
glemt, er albele§ ul)olbbar. Sfji^nt bm ielanbffe Siteratur, fom 14 Sc 9?0L-[fe (Settlementer^ §i[torie. 

er Bebarct til Dor Zib, fun er en liben Setomng af 5ct, jom en- 
gang toår ffrebct, finbcr Di 5Imerifa omtalt forn et fjenbt 2an5 
i 16 forffjellige Sagaer og Mt]tt)ffet foruben be tre længere 33e= 
retninger om SSinlanb, fom ligger til ©runblag for Dor l^iftoriffe 
SSiben. Xvc af 5(!tfti)!ferne næbner ubtrt)!fe'Itg nt)c forffiellige 
3SinIanb§eB|)€bitioncr Olar J050, 1121, 1347) og be øDrtge ta= 
ler alle, fom om SSinlanb Dar et ligefaa Be!jenbt (Bkh fom S^= 
lanb, S^l^ttnb eller ^rønlanb. SiSfe nøgterne Omtaler af 
SSinlanb faar fin ftørfte 3Særbi af bet, fom i!fe er 
fagt. Sor IjaDbe i!!e ^ebffriDeren Dibft at bere§ §en= 
tt)bninger til SSinlanb og bet§ 33eboere Dilbc Dære fulbt ub for= 
ftaacligc for bereS Sæfere, faa IjaDbe be ne|)^e anDcnbt bern, fom 
be gjør, for at Belijfe berey 93emer!ninger om ø5rønlanb og anbre 
2anhc. 3 be gcografiffe ^totitfer forfIare§ iffe Det ene 2anh 
mere enh het anbet. Og i be Ijiftoriffc ^totttfer næDneS £etf§ 
Opbagelfe af 3SinIanb paa famme SDcaabc, fom I)an§ Dkbning af 
be 8fibbrnbne. Wlan næDner btSfe ^ing hm forbi man fft)Iber 
l)am het. dJhm ffljiber at minbe om, IjDab ftort I^an fiar gfort, 
uagtet be ficfte ?Jtcnnef!er forubfætte§ at Dibe 33effeb berom paa 
gorljaanb. 

'©iben bet er BeDift, at ber for flere Ijunbrebe 5tar Tjerffebe 
et alminbclig SljenbffaB til 33inlanb bet gobc^ ^ilDærelfe og S3e= 
liggenl&eb er het let at fintte, at 9^orbmænbeiie DebBIeD at Beføgc 
og koloni [ere het %f)i Dore gorfæbre Dar altfor briftige og die\= 
fe[t}ftnc til at nøie fig meb Sabelagtige oDerleDcrebc 33effrtDeIfer 
af hette rige, Beljageligc og nnberfnlbe 2anb. 

Jyor at fnlbftænbig afrnnbe Dor 33eDiyførelfe i^aa, at ^me- 
lita DebbleD at Dære Bcføgt af Diorbmænb for flere I)unbrebe STar, 
ffal nu omtales hen fibfte 3SinIanb§færb, r)Dorom Di Dcb Seffeb, og 
i flefte ^enfeenbcr hen meft tntereSfante. Og Ijer fommer Di til 
STmerifa» førfte Ijiftoriffe Sofnmcnt; t(ji 33eretningen om benne 
Særb foreligger iffe i ©agaerne elfcr i (:?nro]-Hi, men paa en dh\- 
neften i ^Imerifa. ^inlflubétoc^ene^ ^^eti)biniig og :)fæ!f(Uibbc. 15 

S 5lugu|t 1898 bien cii ^htneftcn fiinbct tre Wdl norbøft fra 
Slenfington, a^innefota, i en iilænbt men meget naturffjøn ©gn. 
Xen laa unber dlohen a\ en ftor 5ri>, \)aa en [tørre §oIme eller 
§øibe, omginet a\ ajttjrcr, fom for i!!e maUge 5(ar fiben bar De- 
hælM meb 35a^Tb. 

9?alurltgt iiof nafte hette gunb bett)bclig Dpfigt. '^aahe 
^ærbe og lllærbe biffuterebe ©tenenS ^^gtljeb. Wien grunbet 
beltit§ paa feilagtige ^opm af ^tunerne og beIot§ )paa rcnriibe= 
gribelig oberflabiffe 33ebønmielfcr, hiet) Stenen forfaftet fbm et 
flobfet ©fsem^el paa "amertfanff ^umbug." 2(^rgerltg ober at 
bliOe narret af en løgnagtig 05raaften tog Stenen» ^ier. og faftebe 
ben ften foran fit "Ørønerij", fom en |ia§fenbe StenrtcIIe og. et 
beleiligt 8teb at rette ©ptgcr og fitnfe Scrienagler. ' i „, 

SDenne ©ten er mt i gorfatterenS (5ie, og efter i Ictngere 
Zib at ^abe ftuberet Snbffriftcn tager fym iffe i 33etænfntng at 
ubtale fin Cterbebi^ning om, at be-n er ægte. 

Stenen er af ^ranit, 28 S^ommer lang, IG 3^ommer breb og 
6 bommer tt)f, og er en meget bcfoær.Iig 23i)rbe for to 3l)Joenb at 
greie. Xen er bebæffet meb fmuft inbl^ugne 9hiner paa to Siber. 

Dberfat i bort moberne ^aIef|?rog It)ber Snbff riften Jom 
følgenbc : ^ • %; ,^ '>;i ' \ 

"8 ©øtelog 22 ?corbmænb paa Cpbagelfe^reife frd ISinlanb 
3Seftober. 3St ^aObe Seir beb 2 Sfjær en SDagS 9?eife norb fra 
benne Sten. ^i bar (nbe) og fiffebe. ®n bag efter bl fom 
r)iem fanbt bi 10 røbe af ^lob og bøbc. ^tbe 9J?aria! SreB o5 
fra bet Cnbc. 

2St 5ar 1& STcænb beb ^abet at fe efter bortrgfib 14 (eller 
24) ®ag§retfer fra benne 0. 5rar 13G2." * ' ^ '. 

forfatteren l&ar beb en anben ^Inlebning* ^aabift l^bor nøie *) (Se „©!aubiualicu", januar 1908. 16 ^c 3(0v[fc ScttTomciitcv^ .s^iftoric. 
Keu[iiic]tou=^Jiuiicftciicuy gorfibc. 4 g t- y Ni + rH + r x <f,ip- ^Ki ■■ 

4-i« > XS *•■ Xlt» t^ • Tl =1=1 t;++Y:fXi: 

>2^ g t IR : YHK+ HM I É . ri • l>)^^ ^ 
cx-JJbLA^ ^v-x,^^oi. A^kJc^ J4- d^/>oji^ 18 "Zc 9(0i-[fc ScttrcmcntcrS .s^iiitoric. ' 

Sproiict i bcnnc ^iuncffrift ftcinmcr oDcrcné nieb Sprot]et, fær» 
Itij be banffc oc\ gotiffe Xiaicftcr, i bet Mbe 5(arr)imbrebe* jamt 
frembragt eii Diæffc ^Iroiinientcu for ©tenen^ 5(Jatf}cb. 3Si ffal 
berfor iffe bl)crle neb nocien Iæiu]ere ^^eDieførelfe i benue 9tet= 
niita, iiieii hm i al .^ortljeb mtiibe om nocjle Xiiuj, fom turbc 
Dærc ^l^eoii; no! paa beinte merfeliiie 3?uueffritt§ 3(Jatr)eb. 

. 1. gtnbeftebet. Gteneii biel) fimbet imber et ftort 3(]petræ, 
[om man, lieb at tælle ^iiiujene, fanbt inn 25 3(ar c]ammelt. ?JceI= 
lem be to ftørfte 3iøbber paa bdic Zræ i\u Stenen inbetlemt. 
'']^Hia O^rnnb af mamjeaarig ^kn-ørina meb 8tenen fiaObe dløh- 
berne paa ipcv 3ibe tiofx^et fit] albeley flabe |iaa Jsnbjlben, faa be 
i .Xoærjnit iiærmebc fig en .'^alocirfel. 2^enne dlob bleo beoaret 
i mange 3(ar, men er mi benraabnet. d)lm ?iat)ne fan ffaffeB 
|iaa minbft tolu paalibelige ?Jiænb, befjenbtc meb natnrlige 5ore= 
teelfer i ^ræOæfft fom ^.uuiftaar, at Stenen maa I)at)c Dæret ber 
minbft faa længe fom ^ræet. ^a Stenen bleb funbet t 1898, og 
ha Xvæet nar 25 ^far gammelt, bringer het o§> tilbage til 1873. 
^Hia ben Xib liar bettc Strøg enbnu t be førftc ^ct^briggeraar (hon 
førfte Ijlnbc 9Jianb fom til XonglaS Ciountl) i 1865) og bet fim 
tijnbt befolfet. 5}e DJtænb, fom ha boebe ber i 9iærl}eben, er alle 
tiel fjenbte, og iffe en enefte Ijalibe hen førfte 33etingelfe eller hen 
minbfte ^ilbøieligljcb til at I)ngge Dhmer for Spa§. ®n Slienffe, 
paa 1)0 i§ Gienbom Stenen bleb funbet, fom iibeu Orunb biet) 
miMænft for at f^abe "Iat)et Sttenen" fom iffe til Settlementet 
førcnb t 1891 og til ^tmerifa i 1881. 

$t)i§ Stenen berfor er falff, fibcn hen umulig funbe bære 
bugget paa ginbeftcbet, maatte ben Dære bragt inb af fremmebe 
golf. Cgfaa hctto. er en umulig Slutning; tbi Sinbeftebet bar 
bcngang og for mange 5far efterluia 25 W\i fra nærmefte 3ern= 
baneftation og fjernt fra nogen ^jøreoei. 5rt benne Sten, fom er *) Se S^oIbæ!§ Orbbog, S. 12; ^cn G^niTc .«^longclob; ^innberø 
llricijaarb; og diplom. 3?DrDcgicum. S3iiiIanb§tofleneS §8eli)biiiiin on 9fiæffet)ibbe. ]9 

foa tunt], at enboti en fjæmpcftærf )))la\ih fnapt tan løfte ben, iffe 
at tale om at boere ben, funbe tjccre fracjtet inb til 5inbc[tebet 
ijjennem en tæt Sfot) og oner en biøb 9}h)r, er albelcS nttrnfelig. 

2. ^htnerncc^ foroitrebe llbfcenbe. iit anbet i^eln§ for, at 
Stenen er et æIbL]amrne!t ?Jitnbe§merfe, er J^^nbffrtften§ forbit- 
rebe llbfeenbe. — :lhnterne§ ht)bo 9.i?ærfer er of ^iben§ ftoerfe 
4:anb cjnciuet otj nfrnnbet, fna be paa en X^vit litjner be nderørte 
Xelc a\ 8tenen§ Cuerflabe. Wian fan tac[c et ftærft Jorftør- 
relje^afa» oij fe, at ?nbffriftenv bijbe ^Vcerfer nifer be fannnc 
3por ])aa Stenen§ jaijte o(\ tirabnifc 5oi*i*^inbne(fe, forn be øoriije 
Tele af Stenen. Xet liilbe oærc nninliGt at opnaa bctti^ 9lefiir» 
tat Deb fnnftiiic 9JtibIer, faafont ©nibiiiiui eller ^-iliiUi, ba bettc 
ftraf? \)iibQ nære Innnerfelin aifnnem ^l-orftørrelfevalaofet. ,§el= 
ler iffe fnnbe benne ^orOitring Dære foreoaact pna nogle 5{ar. 
(2t i^etiiå ^paa bet ijav m i bet, at ba Stenen hkv fnnbet for 10 
5far ftben, bien nogle af finnerne \)aa *slanten af Stenen ftærft 
frobfet meb et ffarpt i)iebffab. ^^iéfe ^linner ftaar eiiDnn efter 10 
5far£^ ^iNaaoirfniiu] af Csorben ffarpe, Iiife og frijftalflare og nifer 
enbnn ingen fi)nberlige 4:egn ^.uia ^-ornitring. 

3. Snbffriften^ X^ocngbe er ogfaa et tkvh \)aa ben§ 'Jiigtbeb. 
.§nié 5n^)t'riften nar falff, nilbe bet nære faiibfnnligt, at benx> 
forfatter bal^be nøiet fig nu'b en fort v.nbffrift, faafom bet nar 
alminbeligt, til C£-fi?en!pel, "Ibor ribfct bivfe ^)hiner". Xet nuiatte 
nære )elninblt)fenbe for bain, at for bner mi Streg og for bnert 
mit Crb lagbe i)an fig aaben for en nøiere Siritif. iSn fort 
vsnbffrift nilbe næret ligefaa gobt '^^enic> paa 9torbmanibeney 
9tærnærelfc fom en laMigcre, og en nbnre 'i^efparelfe af 3rrbeibe 
og §onebbrnb. i\)(en Steneno 4:ill)ngger tæiifte iffe \:iaa bd. 
i^an nar aabenbart en erfaren ^Knmnncfter, fom banbe en lang 
beretning at gjøre, i^ffe atene bebæffebe ban bele Aorfiben meb 
fmaa, jirlige i)inner, men ijan fnnr Stenen om og bngger nibere 
\)aa .fanten — ialt (52 £rb — en af be længfte ,\nbffrifter ni fjar, 
og for pent 5(rbeibe i^'fe onertrnffet af nogen. 20 ^c 9iouf!e Settlementer^ .s^iftoeic. 

4. 8amtibui fom Di fjcr fiiibcr cii lU) 5^ato i 9iuneliteratu= 
ren, ftnbcr ln oc\']aa Iicr flcrc iiljc 9iuiicr. Dhinenic paa ^l^citjing^ 
ton ©tencu alDitjcr iiicciet fra be ajæiuife ^Ihiner fra bet Ute 5tar= 
Iiiinbrebe, mcii lurrnier jit] Iietijbelia ^Ihiner fra het l^jbe (fe beii 
riuieffreune ffaanffe X.'olO. ilH'eii ^Uipier eller ^|>røner \)aa ^nncrm 
i ben ffaanffe ^rloi^ nar iffe tilajcrncjeliae I)er i ^^(nierifa til be fibfte 
10 — J5 ?far. iSn anierifanff 9innerifter før bi^^fe ?far nuiatte 
berfor Ijabe cjrebet benne l^ioOeb nb af ^nften, foin jo er lunnlicjt. 

?jteben§ ber er et niccu't nært Sftriitffali inelleni ^linnerne i 
bivfe to Tofnnienter er boii Xiennet for a Ijelt forffjeIfii]t. ^^ten 
i 1*J04 uhc\ai) ^^^vrofe^ofor 3op()nc^ ^m^l^ fin ^lolfninc] af ^snbffrif= 
kw \.Hia .S^ønenftenen fra Diinaerife, og (jer finber Oi hei felofannne 
Xecin for a nieb fnn en itbetljbelicj Jyorffjel. 

(Sont oOenfor berørt er het fanbfl)nliat, nt forfatteren af 
Snbffriften Oar foenff. ,?>0i§ Ijan l}a\^hc Oæret en af be 22 9corb= 
niænb, IjaObe I)an ne|ipe fat be ''8 03øter" førft. ©n ^corbnianb 
Oilbe oi]faa fnarere brune Sællcybetconelfen "^Oear" enb So- 
falbetennelfen "O^øter". .^^an Oilbe otifaa fac|t "Stein" og "90^øn- 
num" iftebetfor "Siten" oq "iDtan". S' fanune ^ietnina taler oc\- 
faa 5}iunernec^ tifnærnielicje £oeren§ften!UieIfe nieb 3\unerne i hm 
ffaanffe 2oi\ 

^enne Dhuieften er en af be nieft beti)bnini]^>fulbe oij intere§= 
fante i fiele 9?uneliteraturen. Sffe alene er hd ben cncfte 9tuncften 
funben i ^hnerifa, famt en af Oore lænafte v.n^ff'i*ifter; uumi hen 
ftamnier fra en ,^ib, foni er blottet for l^snbffrifter, otj fafter ui)t 
Si3§ oOer finnernes llboiflina. ^ci w oafaa bet ælbftc anierifan- 
ffe Sofunient oi] fafter et ftærft Streifliji^ inb i en fjibtil ubell^ft 
^Neriobe af Oort i3anbx> .sjiftorie. C^nboibere føier ben et iU)t ^!a= 
^itel til 3SinIanb§toaene^o .sjiftorie. Sluttelii] (jar hm en [tor fel0= 
ftænbia Sntere^ofe, ibet ben fortæller om ftore ^4>laner, bealjnbte i 
S^rifti^Ijeb oi] fulbført unber traaiffe Optrin. 

^^et [jar invret fremljolbt bOor utroliat hei er, c\t oO '))uv\\h 
ffulbe funne trauujc fiij faa lanat inb ajcnnem l^ianbet, befolfet ^^ilIfa^^>?to(■^c^Cv ^'otlibniiui oc\ J)i(rffoiiibbc. 21 

forn ^et foniiobcutlii] inn- af friacrjfc 3tanniicr. Z\l hdtc. fan 
flHireCv at ^et er lainit nu're iitroIic]t, at Spniiiereii ^Tc inica, 
et jpar I)iinbrebe ^^lar feuere eue oi] alene fiinbe træiuic fiij tixvrv 
iijicniieni ^elc ^fmcrifaS gaftlanb fra gloriba ti( CSaliforitien, 
omgitiet og forfulgt af Iiænngjerrige Subianere. 

æcb eibotn ^afe, aiiimtefota, omtrent 85 3[)?ir Piorbbeft fra 
^enfinaton Stenen er ogfaa en ^linncften fnnbet lp\\-< tolfning for» 
niobentlig inlbo ^a]tc ^n^o ooer biofe iiorMffe rpbngelfeSreifenbc. 
Tet er flart denift, at oc\]aa benne ^tcn, foni nar en Xo( a f en 
ftørre .QlUUieblot ber laa netop nnber 5 oi*^|f lh^Ihmt, Har ber ba ben 
førftc IjUibe 9ci)In)gner dofatte fig ber.* 8tenen inbefjolber en 
Icrngere ^^nbffrift dugget i ^liing, font XaKene paa en .Uloffeffine, 
men ba be er uu\iet fornitrebe (jar hd enbnu mvret umuligt at 
tolfc ^huterne. 

Cmtrent 4 Wii fra bennc fibfte Sten, \)aa hen gamle Stranb- 
Breb af hen (Sjø, forn engang, for iffe længe fibcn, bcbæffcbe 
9?eb 9?tt)cr XalQu^ fanbt man for noglc ^lar fiben et Itbet ©tt}ffc 
forftcnct gurutræ, fom flart nifcr 9J?erfernc cfter tre Sernfpigere, 
Ijlooraf en 9ieft af beit ene enbnu forbliver. Sa Snbianerne iffe 
bibeS at Ijatie brugt v^ern, er bettc ^ræftt^ffe af ftor 93ett)bning 
Deb 2ibm af ^enfington 3tenen, fom fortæller om Dore 2anb§= 
mænbS ^ttrrtiærelfe i benne Ggn. Sfjønt bet fun er en ©iSning, 
er bet for meget at fornuibc, at bette 3tt)ffc Siii*iitt'æ ^^«^ ^'^ 
Xel af bm 33aab f)nori nore briftigc 2anb§mænb for 500 Star 
fiben nar ubc at fiffe \)aa 5[)tinnefota§ ftorc Snbfjøer, mcbenS 
bcrc§ ti Sebfagerc, overrumplet af en ftor 3ti}rfe, fjcrmpebe for- 
giæt)e§ for fit Sin paa Stranbbrebben? Obenftaaenbe J^remftilltng, I^bori t)t Ijar forføgt at famle alle 
^^ofumentcr om og §eutt)bninger til SSinlanb^togene paa et 23ræt, 
bil fanbft)nrigt)i§ t)ocre nof tit at faftflaa, at 9Zorbmænbcne§ Cp- (se «Sfaubinaucn" 28bc januar 1908. 22 '^^ 9Joi'[fc 3ett[cmeiitcry <^-)i)'tLn-ie. 

bageife a\ 3lmcrifa iffe t)Qr et Iø»ret)et ©DentQrtræf, forn ingen 
gølger f)a\)i)e, men at bet inblebebe en gorBinbelje og beraf refulte' 
renbe ^olonifering nf 5(mcrifa, jom i!fe o^l^ørte inbtil ©ortebøben 
Ijerjebc 9corge og S^tanb og ©fftmoerne ubrt)bbebe ©rønlanb, ]aa 
ai bigfe Sonbe biet) albcle§ affræftebe og nhf^ af Sltanb til nt 
foffe meb ni)e .<»ToIonier. 3bic kapitel 

inor&mæn5 i Hmeitha i 5ct I7&c oq I8&e 
Harbun&re&e 

Earet 1620 er et af be t)ialigfte ^far^^tal i 5(mcrifa§ .?i[to= 
rie; tlji i hette 3[ar anfom "tlje ^^iIorim 5atf)cr§" og laubebe neb 
^sltjiTioiitf) dlod i 9[)2a§|ac()ii§ett§. 2:ettc uar bet førftc 3el]fa5 
af engelffe emigranter forn dofattc fig i ben uorbligc Xel af be 
fenere gorenebe Stater, og ber ftiftebe ben koloni font egentlig 
inblebe SlmerifaS fortfatte 33ebt)ggelje. 

Omtrent famtibig finber bi ogfaa be førfte 9torbmoenb i 
5rmerifa. Slllerebe flaret fornb, t 1619, lebebe SiH^tein Scn§ 
Wunf fra 33arbt) i bet ft)bligc 9torge en ©fSpebition paa 66 
99Zænb, I)t)oraf be flefte formobentlig Oar norffe, i to fmaa ®!iBe 
til Srmerifa for at finbe en C^jennemnei til ?^ftcn. .?an nbfor= 
ffebe §ubfon§ 33at) og tog bet omliggcnbe 2anb i i^efibbelfe i 
bongens 9tat)n og falbte bet 92oba Xania. Wten i ben ^laafølgenbc 
35inter omfom næften alle bisfe 9torbmænb ;uta ©runb af ^^iilbe 
og ©tigbom og Biet) 23egrat)ne beb §ubfon ^at) Oeb SRunbingen 
af e^urcftiir DHber. Stiin Sen§ Sl^unf og to af IjanS 93?anbffab 
oOerftob 8traBabfernc og forn tilBage til 9iorgc .s^øften 1620. 

!2t)0 5rar før Gnglænberne forn til ^^Ii^montt) 9iocf Ijaobc 
nogle D^orbmoenb og §ollocnbere bofat fig ^aa JJJanl^atton Øen 
l^bor be ublagbe en 33i) og falbte ben 9tt) ^Imftcrbam, fenere 9Ser= 
bengbt^en D^cto ?)orf. .§er paa 5rmerifa§ bigtigfte Sorbflef bleo 
i 1614 bet førfte ftt^ibe 53arn føbt, fom tiar føbt i 2taten Tutv 24 -c ^^lorffc Scttfcmciitcrv .s^"»i[tovic. 

Jjorf elfcr norbciifor 3>irciiiiia. '^dic Imrii, fom Ijebtc v>oI)n 
2.Nhuie, iic\Q^- at inrrc iiorjT. .sjau Iifcn jeiierc cit inec]ct freuircv 
oenbc 9.^tanb blanbt .^ollæiibcrnc. .?>anv Søftcr nnr gift mcb 
I^irc! Isolfcrtfon, font ubtrljffclia fiiic§ at luvrc ?ior]f. ^crcv 
datter, ©retlje, Iilcn gift mcb Scrgcant v^olin ^tagcl, fom anta- 
gclig nar §oIIænbcr. ^taoclfamilieii er lui meget iibbrebt. 

©u af be ælbfte amerttanffe 5^ofumeuter er eii 33etiilginng 
fra hen IjoIIanbffe 9?egiering, iibftebt. ben 2i (September 10:21, 
fom bemlinbiger 9iorbniænbeue 5^ir! og (Sonieliu? Bolfcrtfou meb 
nogle anbre, \)aa 5fnføgiung fra btc^fc, om at gjøre en §anbelv= 
reife for ^olonifterne i 3]irginia i en af SiegjeriugenS Sfibe."'' 
d)lan faar Snbtrriffet fra 9legieringen§ 33emrgning, at 9iorb= 
manben Sir! 3[soIfertfon, (ogfaa faibt (^rrf §oIgcrfon), bar eii 
af be meft 9[ufnar§r)at}enbc blanbt biSfe tibltge 9tt)bl)ggerc \)aa 
9[)2anl)attanøen. 

92orffe 92anne forefommer no!faa I^lipj^igt i btSfe tibligftc 
^orianbff=5tmerifonffe S)o!umenter. S et 33ønf!rift fra S^oloni^ 
fteme om §iæl|:) fra Otegieringen til at mobftaa SnbianerneS 
Ot}erfaIb, finber bi Blanbt be otte Tlænh fom Ijerefter ffulbe re- 
|)ræfentere ^olonifterne, fem fom biftnof er norfte, nemlig Son 
Sberfon, S3ernt 2)ir!fon (Sriffon), Slbraljam ^eterfon, Soatim 
^eterfon og ^Ijomag Soel.t 

9J^en ber bar ogfaa mange anbre ^Zorbmænb Blanbt biSfe 
^ollænbere. 33Ianbt bi^fc fan næbne^ ^ønne§ ^ønnegfen, ^acoh 
.<gae§, ^an SorbuS (fbenff), ^^eter Snnfon, 93crnt Sanfon, San 
53erntfon, 5Irnt §ermanfon og ©Iau§ dlarftenfon. t 

Sen fibfte bar ifær i bøt ^tnfcelfe blanbt ^olonifterne ba 
l)an l^abbe lebet faa længe i Stmerifa, at Ijan funbe tale Snbia- 
nerfproget, og bar en meget agtet Tlanh i 5(lminbelig]^eb. ^an *) Documents relating to the Colonial History of the State of 
New York. Holland Documents 1603—1656, Vol. I ©ibe 26. 
t) Ibid. I, 192—193. 
t) ]• H. Innes, New Amsterdam and its People, 1902, Sib. 161-2. ?iorbm(Viib i '?lniorifa i bet 17bc oa, 1Sbc ?f(nT)unbrcbe. '^>5 

Imr føbt i 1()05 i 3anbc i bvt fijMiiic )}lovc\c oc\ bkibe hen 2\ 
9toneuiIiec 1G77/'' 

5 1G45 Illen cii ^rcbc^traftat itnbcr[frenct a\ ^swhiaucnw, 
Wi§> ÅjøDbtngcr i ftort iXntal i bcttc ^icineb inn frcmiiiøbt ncb 
fortet ]&t)or jcncrc Ciaftic Øarbcu bien oprcttct. Gii af be to 
^^olfc neb bcnne 51nlcbning nar "ben fortjcnftfiilbc 9corbmanb" 
(ilaiiS Garftcnfoit non 3anbe.t 

darftenion, fammcn meb flere anbre 9torbmoenb, Bocbe for 
mange ?Iar i en Gtenbom i .*f>ooctf} 3treet, I)niv ^i^onit nu er Iie= 
bocffet nieb en ftor 33t}c;ninL], fjenbt forn 9himer 31. — 35 Stonc 
3treet. benere I)anbe lian en garm paa 100 ?Icre§ neb (Ion[ta= 
Iile§ $oof, 33eroen, 9tem Scrfet). ^ 1671 forærebe 33t}raabet I)ant 
en liben Gtenboni i §arlem, forn ZQc\n paa ben alminbeliLjc 5Ic_v 
telfe, Ijan nøb.J 

@n anben fremratjenbc pioner fra be Xage nor "§an§ 
^anfen nan 33eroen in DioriDegen", forn bett)ber faa meget forn 
$an§ .§anfen fra 33ergen t 9?orge. §an ubnanbrebe oter §oIIanb 
til 9tt) 5Xmfterbam i 1633. ^an lebebe en liben glof §oIIænbere 
og 9corbmænb oner §ubfon SInben l^nor be bofatte fig, og I^nor 
fenere St)en ScrfcQ Gitt] bien bl}gget. Senne 33t} gif for mange 
?far unber ?iann af 33ergen efter I}am.|| benere ^anffeligl^eber 
meb (Jnglænberne gjorbe at §anfen fltjttebe norb i 33ergen ©ountt), 
Ijnor I)an formobentlig nar ben førftc 9ir)bt}gger, og fom IigelebeS 
bien o^Vfnlbt efter Ijani. S^^cre 33t)nanne og 3tæber i 3erfct) Sitt)§ 
Cmegn taler enbnu om bcnne 5amilic§ Snbflt)belfe, faafom 33er- 
gen og 33ergen '1'oint i §ubfon (ionntt), 3?ergen .*§ill i 5WibbIefei% 
33ergenfielb i bergen (lounti), 2Seft 33ergen i Surfet) (Sitt) og 
93ergen 92ecf fgb fra ^ijcn. 23ergenfamtlien er nu meget ubbrebt *) Riker's History of Harlem, 3ibc 360. 

t) ?50Li)cnba.'ucnbc ©ubernøc ^an Sant i 2)Zinncfota, fom het l^r 
bæret paaftaact ftammer fra Garftcufou, ftammcr fm ^ct^obuå 9San 
3anbt, fom ubbanbrcbe fra ^oKanb i 1G07. 

t) Riker's History of Harlem, (5ibe 273. 

!l) King's Handbook of U. S., 3tbe 549. 20 ^c 3couffc Scttlemcnlciy ^"Jiftouic. 

S^ibere llnbcrføgclfcr nil ubcu X\3\l hvac\c frem manac ffcrc 
norffe dlame hlanht bisfe tiblige I^ollanbjle S^oloniftcr. S^e flefte 
ftob i IjoIIanbf! X\enc]tQ, l^Di§ S^aobe en Zib i^obebjagelig Dar 
bemanbct mcb norffe Biømænb. 2ct er fanfønlitjt, at §enrif 
(Iljrtfttanfon, forn fommanberebe ®!il3et "gortune", hen trebie 
efubc til at beføgc 9ieit) ?jorf§ .<g>at)n, (1614), ogiaa bar 9torb= 
inanb. ^a|itein (Ifiriftianfon ]6t)tjgebe fannnc ^tar Sortet t)eb 
'Jflbaiui, Ipov ijan nar ben førfte SDcanb, oci fkre Dtorbmænb l-)o= 
latte |ia forniobcntlig lier; tl)i ftrafc^ nebcnfor 3HBant) Mv i gamle 
Xac]c i)toorman§ .*iiill (^ilt beti}ber en ©It) eller en ©ren af 
Gjøen) nn faibt 9torman§DiIIe. ,^^an Mr. ogfaa Stnføreren for 
bon førfte ^-lof af Ijbibe SWcnneffer, forn Bofatte fig paa 93ZanI)at= 
tanøen i 1G12. 

(^t anbet intere§fant d}am fra be båge er 5tnnecfen (5Inna) 
§enbricf§, jomfru fra 33ergen, forn ifølge llnberføgelfer beb 
^orftein ^sdljv, anfat beb S^ongre§fen§ 33ibIiotI)e!, ben Ifte Se= 
Bruar 1650 Biet) biet til ^an STrentfen ban ber røt, (stamfaber 
til ben mægtige 25anberbilt gamilie. 

©t Ijunbrebc 3far fenere Iiegt}nbte $errn!)uterne at inbbanbre 
til 5tmeri!a og Ijer finber bi igjen mange norffe S^^bbanbrere. 
§r. Sal^r Ijar gibet en intereSfant gremftilling af nogle af biSfe, 
I)bori fian fortæller føtgenbe:* 

"Unber fit Opljolb i Sljøbenl^abn l^abbe S^njenborf famlet 
om fig flere SSenner blanbt ^ietifterne og be Mfte, og ^errnJiu- 
terne fit abffillige ^ill^ængere i be norbiffe Sanbe. ^\§>\e ftuttebe 
fig nærmere fammen og ftiftebe gjerne faafalbte ^ocieteter uben 
bog at Qaa nb a\ 8tat§!ir!en, faalebe§ i ^riftiania i 1737, i 
bergen 1740, i -rammen 1746, i Sljøbentiabn 1739, i Stoc!f)oIm 
1744 0. f. b. 

3]eb flittig 33rebbeféling, I^bp^ige S^eifer og talrige ©frifter 
ftoIbteS Sorbinbelfen beblige, og inbtil §an§ 9?ilfetx §auge§ 
gremtræben ftob be bafte i 9^orge i et meget nært Sorf)oIb til ■} S)ecora:^ ^^oftcn 9be September 1904. ^lorbmiviib i ^Huicvifa i bet l<bc oc\ ISbe ^(nrrjuubL-cbc. 27 

bern, tiltrob^ for be toncjcliiic Sororbninger, forn begt^ubtc at 
ubfomme imob bern eftcr 1744. 

S ?(arct 1735 ]6egt)nbtc 33røbrcmcnigr)cbeu et Settlement 
i SaDannal), (Scorgia, bcrc§ førftc ima bet amerifanffe kontinent. 
,<pcnfigteu far at oprctte baabc et Xilflugtfteb i Hilfælbc a] 'Sov- 
føfgplic i ©uropa og becnibcu et Gciitnim for 9.^ii§fiion§arbetbe 
bLinbt v^nbianeriie. '}{\ forffjellige 03ninbe bien kolonien op- 
bnibt iiibeu faa )}[a\\ ineii i 1741 bico en ^lerniaiicnt £rgaui- 
fatioii gnmblagt i '-i3et()Ie()cnT, ^^Ncnnfnluania. .s!>crfra bleo v>n= 
bianermici'ionærer iibfciibt, og berrra ubgif i ?(arcncc^ .!C'øb iu)e 
.ficlonier til forffjciligc Xcle af l'anbet. 

Jyorftanbcrnc for ih-øbrentenigbebeii banbc bcttii ?far fjøbt 
to Saubftræfninger, cii paa 500 ?rcrc§ og en anben |ma 5,000 
5fcre§ i $ennft)lDanta, forn paa ben X\b trnr ben friefte i religiøs 
^enfeenbe af aife be amerifanffe ^rofinfer, og Ijnortil allerebe 
flere ^ufinber ^t)ffere Har inbnanbret i ^-orncicn. gra 1741 gif 
ber i be paafølgenbe tt)t)e ^lar en ftabig Strønr af Ubbanbrere fra 
be forffjellige Qanho, l^for 23røbremenig6eben ^a'DbQ Sil^cengere. 
9?tere enb 700 Tlænb og ^'binber fom i bette :tib§rnm og flog 
fig neb paa ^irfenS (fienbom i ^>ennit)It)ania. £mfring GOO af 
bt^fe Smmigranter reifte meb 3fibe, ber eiebe§ af Slirfen feln. 
3^e øbrige fom enten enfeltbi^ eller i fmaa S'^cffe paa Sfibe fra 
.§oIIanb eller (Jnglanb. 

2:e meget ef^tenfibe 3(rfit?er till^ørcnbe ben gamle "9J?orat)ian 
df^urcl)" i Set^lel}em, er oferorbentlig rige paa originale 5:ofn= 
menter, Slutobiografier, 33ret)e, 3[rcenig^eb§jonrnaler, SfibSlifter, 
9^apporter fra forffjellige ^irfemøber o. f. f., fom giDer en om- 
fattenbe og betaljeret llnberretning om alt oebrørenbe benne ^ir= 
fe§ §iftorie i 3Xmerifa, ligefom hen ogfaa eier Slopier af Xofn= 
menter af førfte SSigtigfieb for ^irfen§ ^iftorie i Europa, ©n 
grunbig llnberføgelfe af bisfe intercsfante, gamle ^^apirer nil 
bringe for ^^agen mange norbiffe ^Zabne fom nu tilfonelabenbc 
er gaaet i ©lemmebogen. 

gra en tr^ft gortegnelfc oner be mere enb 2,600 af be for- 28 ^c ?iovff.c Scttrcnicntcrs -S^iftorie. 

yfjclliaftc 9iationalitctcr, fom er IicgraDiic paa :iU*øbL*cmenigI)ebcn§ 
fiainle Iicficnbte ^irfcgaarb i ^ct]^lel)em, l^ibfætteS følgenbe norffe 
?iannc iiicb cit ^Td liiografiffc C^ilt)§ntngcr. 

1) (Siifmina (cIIcl* Sara) Stoflicrg fra (Sønbniøre. 5'øbt 
1715, foin Ijim til ^errnljut i 1740 fanimen tncb en Xv. ^iir!. 
$un fiinbe ba iffc laic noget anbet ®^rog enb 9^or[f. §er Biet) 
Ijun 1744 gift mcb ^fbraliam 9teinfe fra ©tocf^olm. Senne r)at)be 
ftnberet i Xljfflanb og liirfct font ^srafl i S^uSlanb, .^ollanb og 
©nglanb. (^tra!§ eftcr Øifterinaalet rcifte be til ^Imerifa, r)nor 
be arbcibebe fanunen i 9[)?enigr)eberne i 33etr)Ier)em, ^casaretl), 
^sljifabelpfjia og Sancafter. Set [{ge§, at Ijun fiaobc en Sor!iær= 
ligFieb for engelfftalenbe Jyolf. §nn bøbe 1758, efterlabenbe en 
©øn ^Ibraljam. .^enbe?. 9[)tanb bøbe et ^nir 5[ar feuere. .§an 
ffilbre^ forn en begaOet !^aler. glere a\ berc§ (5fter!ommere leOer. 

2) aiZartlja 5Wan§ eller ^?aan§ (9Won§batter?) fra 93ergen. 
Søbt 1716, fom fra .^crrnljaag ot)er paa ©filiet "Srene" t 1749 
og tjente blanbt 33ørnene og be unge $iger i 33etl)le5em fom 2lfo« 
I^t eller oanbelig Seber. Søbe 1773. 

3) ©nert ©nerfen, ©nebfer fra 9?orge, fom ober meb SfiBet 
"Srene" 1749 famtibig meb martra Tlan^^. 

4) $eter ^^eterjen, føbt i 9Zorge i 1728, fluttebe fig til 33rø- 
brememgl^eben i Sonbon, og fom til 5lmerifa fom ©jømanb paa 
"Srene". 2)øbe 1750. 

5) eijriftian ei)riftenfen, ©fomager fra ^riftiania, føbt 1718. 
tilbragte nogle 5lar i .§errnl)aag og i §ollanb, fom til 33ctl}lel)em 
t 1762. SDøbe ugift 1777. 

6) Scn§ SSittenBerg, OarOer fra ^riftiania, føbt 1719. Slom 
ober meb 56 ugifte 33røbre paa "Srene", 1754, tjente t ©folen 
og fom 9P?efter i ^ungcmagcrboben, fom tilf)ørte 23røbrene. 2^'øbe 
ugift 1788. 

7) So^an (Tl^rifto^fter (Silertg fra ".^gientftal" i Dtorge, føbt 
1753. ©tuberebc Xl^eologi beb ^■iøl3enr)at)n§ llniiDerfitet, mx 
Særere i (5:r)rifttan§fclb og bicti t 1791 falbt til Setrer t^eh mU 9iorbmivnb i '^Imcutfa i bet ITbc ocj ISbc ?rcnT}imbiTbe. 20 

tefforcu i 23etf)Ier;ein. .sjaii nar cii iibincrfct levrer, ^øbc ugift 
1822. 

Zii bi§[e fan føH'^^- '^lil^^ ;toiref]LMt (.liUofioii, ^ollotfeiO, 
ber bøbe forn ^irfctiæriic i 9ta3ciretr), ^^hi., 180G. .sJanS Gnfc 
^Qiiuaf), \øht SSarner, girtcbc ftg fcncrc mcb '4>aftor ^M-^iOn ^A'ebcr 
Olj bøbc i ^H'tl}Ic()ciu 1820. 

S 1753 [tfrebc 33røbrciiiciiii]()ebcn [\c\ en ^anbftnrfnino paa 
næften 100,000 ?fcrcv i 9iorb Garolina, font ei* fjenbt unber 
9?at)net iliiacfjouta. .s>ø[ten fannne ^Uar jenbte? toln AU\rnb, alle 
i fin frafticifte ^Hlber, affteb fra ^ik'tl)Ier)eni for at begiinbe et 
Settlement ber. ^^Manbt bivfe intr Xr. .s^anv Ah'artin .^ialberla()n 
(Softn 9Ji\ CSaiberlafjn) fra Xronbl)ieni, føbt 1722. .s3an IjaObe 
reift fra l^nibon nieb '\^^rene" ben l.'5be v^nni fannne ?(ar (1753) 
Olj iHir anfonnnen til iWm ?jort' ben Obe 3epteniber. 

Gn anben 'Jiorbnianb i Selffabet imr lønunernianben Grif 
;j'ncjebretfen. .s>an uar jeinialbrenbe nieb Toftoren oa Oar foni- 
men ot>er alierebe i 1750 efter en fjelben Intrtia 'Jteife. 3fiI3et 
ilif fra XoOer bm Ute ftUai og forn til 9tem JJort 22be gnni. 
.sjan blei) f enere en af ^tolonienv ^-orretniniiyfti^rere. 

^Selffabet naaebe fit 500 ^Jiil fjerne ^H'itennnelfe§fteb ben 
17be ?tonember famme -s^øft efter fet^ llaerv ^)ieife og ai"iiiiblaijbe 
X?anb^>bl)en 33etl)abara. :rer Ijerffebe, efter Cmftivnbtgljebernc, 
linliij gorbinbelfe meb ^Jioberfolonieii i i^etfilef}eni, oi] reiielnuvc- 
figt (pert ?lar mobtoiieo ^-orfiivrfninaer berfra. 'iHanbt bi^fe 
nar ben 30te 9Jiai 1759 CSatfjarine ÅialberlaOn. 9ii)e Sdt(emen= 
ter iu'inib[aabev, font I)aobe i]ob ^s-reniaana, faa bdtc Xiftrift af 
:iM*øbremeniijI)eben for 2iben tivlfer 2(; Momftrenbe 'JJieniaijeber. 

^aIBerIal)n^o ^Urbeibe foni .siofonicuv X.'iriie, omtale^ Ijøift 
bennbriniic^Oærbiat. .s>an ijavbc manae nanffeliae Iiilfælbe oc\ 
toa fill af bern meb £ni(jn oc\ .s>elb. Tfte niaatteljan ijaa fine 
tnlie, femti oc\ I)nnrebe )))l\i ajenneni 3fooene for at fe til be 
foge oa faarebe. .sjan famlebe Iivaenbe Urter, anlagbe en finbria 
"f)ortno mebicicn", bl)aa^'be et ^^aboratorinm oc}, oprettebe et 'Jlpo^ 
tijct 30 ^'^ Tiov]fc Settlementers .^iftoric. 

9ct}taar§bQa bet førfte 5(ar i SiVtcftoDia biet) ber Jlbløå i 
Zac^Qt \)aa hac^S lille §ijttc. S ^(rbeibet for nt rebbe 23t)gniu= 
aen, lileb Xottoreii ffentt forbræiibt. !IRen§ Ijtin enbnu i^or Ii= 
beiibe a\ ^^ranb[aar Ijolbt nocile af Selffabet ^iaa at fælbc Xøm- 
iner. CS^t .'^ijæuipetræ faibt oner .s^oliteneren .s^an§ ^4>eterjen, og 
het fiiiite^o, forn 1)011 inir bobelig jaaret. ^Web tinuic .sjjerter Bar 
i)a\\{^ iscMiner Ijaiit lueiit. ^l^eb .«sialderlaliiK^ oniln}aaeIiae ^^Iete, 
font lian M ianitibig nieb Xoftoren. 

Vi' oiiH ^"'"^'^ I)ieni)øiite§ ^loloiiieii af fmitfoni J>-e(ier. iifter 
at 1)011 trofaft (jaObe ^Vfeiet fine ^^Hitienter, bleo Xoftoren felo far= 
lia fiin. '^^011 Ijørte om flere 3i)aboiiK>tiIfcrlbe og flaaebe oUer, 
at han iffe Oar tftanb til at c\aa oc\ fe be Xfibenbe og Iiiæl^e til 
at linbre berec> Smerter. Xm '28be ^suli bøh^:^ Ijan, og fulgtci^ 
to Xage efter af iSvif ivsiUlt^bretfen. ^enne Ijai^bc i)a\)t en ftærf 
Aornbaneife oin fin foreftaaenbc Xøb, faa (jan allerebe bm 27bc 
I)anbe ajort op og inbleoeret fine ^iegnffaber for ^iDtaaneben. S 
bet bele faIbt 12 a)iænb og .Uoinber forn £ffere for ^^seften. 

Xm følgenbe ^^Uiaffebag ITGO Ijolbte^ en gribenbc aTJinbc= 
gnbc^tjenefte oOer be afbøbe af ^Mffop 3pangenberg." 

iHanbt bic^fe .sxn*rn()nter, foni liofatte fig i C^eorgia, l)ar 
ogfaa en .^hiptein v^inn*fon, I)Oiv 8ønneføn ifølge SoI)n Jvlittie, 
^\^iinot, ))l. X., liar 3enator fra (Georgia neb ^^orgerfrigen-^ llb== 
bnib. 

Xd oa r faiibfijitlignici iDieblemmer og Cfiterfommere af bivfc 
.s3errn(jitterfelffaber, forn i ]7()9 i ^N()ilabef^i()ia ftiftebe Jyorenin- 
gen "Societa§ ScanbinaOienfié", ben ælbfte ffanbinaOiffe gore- 
ning i 2tmerifa. -s^r. £men ^s. .s^aabeftab leoerer følgenbe Op- 
Ir)§ninger om benne forening:* 

"Xot ffanbinaoiffe 8elffab, eller, font bd ba IjQb, "8ocieta§ 
ScanbinaOienfiå", biet) ftiftet i flaret 1769, og er faalebcS ben 
ælbfte gorciTing af fit 3Iag^ i ^c gorenebe Stater, ^^en førfte 
^ræfibent Oar S^apt. 5fbra()am ?[)(arfoe, en ^^torbmanb. C?n af *) „Sfanbinabcn", 15bc januar 1905. 9iorbmiriib i ^Tmcrifa i bet ITbc og ISbc ^:rarf)iinbrcbc. 31 

be førftc oa ftørftc a3cgit3enl)ebcr i ^orcniiujeiiS .t>i)"toric mv en 
^Ifffeb^reception, forn bicb Ijolbt i "(Sitt) Xancrii" ben Ilte Xc- 
cembcr 1782, til 3gre for 23aron Hrel gerien, foni i ben ameri= 
fanffe .sjiftorie Ijav ininbet et 9iann for fin ^Lapperf)eb iiiiber aia^ 
gct neb ?jorttoUin. Øeneral ilHifiiinatoii talte Oeb ben ^Olnlebnina 
for ?CfrecH]jæfteii otj Soreninaen. 3enere beforerebe fjaii ^-I^aroii 
evcrfen meb Gincimiati Crbeiicii for iibnift Itapperfieb. (Seneral 
3i^afI}iiu]ton itbtnlte Heb beii ^^(iilebiiiiui fin CMirbe oa, 3toItf)eb 
ooer, at Ijcin iuu a\ norbiff .sjærfomft. 

GSeneral iliHifljiiuiton bien 178o nafcjt til ^OCfreonicblcni of 
Sorenimjen. 

Xm 2Gbe ?lutjuft 178;) c\av ^'^■oreniniien en fror ^-l^antet i :Un= 
tcbnini] af, at dloYC\c, Soeriije oa Xannuirt ha Iianbe erfjenbt ben 
nije J}tepulilifv Seloftcrnbiaftcb. 

Xet a^inile "^ocietao ^canbinaineniiv" iaa i Xoboanbet i 
en lib efter ;JoI)n 3tillev Xøb i 1802. 3tille nar i nianae ^Uar 
betv 3efretcrr. i^irffomlieben bien ai^^noprettet ben 20be ^"seliruor 
of atten i)torbnuTnb, ^anffer oc\ 3oenft'er, oc\ o-oreninaenv offi= 
cicllc 9iann bleo ha "Xen ftanbinaoiffe ^"Norenina", eller "Z\)c 
•3canbinanian 3ocicti) of '^Ni)iiabeUvi)iiV'. 

^en førfte ^4>ræfibent for hen reoraanijerebe ^orenina iHir 
oafaa en 9torbmqnb, CS. 01 C^ronbecf. 3iben hen 4:ib er Aore- 
ninaen qaaet ]tah'n} frenioocr, oa ijav nu et Weblcniv-antal poa 
omfrina 200, omtrent liac forbelt paa be tre ffanbinaoiffe iWv 
ti on er. 

i^^b 3iben of at Pære en felffabelia Sorenina Iior ^-oreninant 
oafaa ubfolbet et iffe rinae IsefaJørenbebcHirbeibe. ;4:il ^me oq 
til 33eftribelfe af 33earaPeIfe^!nibaifter er faalebe^ ialt ubbetalt 
32,772 ^ToIIar^^" 

3ifiittelia leoerer ^kvnuio il '^tnberfon* en intere5>fant 3fi(- 
brina af ^i^omaå gol^nfon, (føbt 1758), en Dtorbmanb fra 9?tan^ 
bal, forn beltog i ^ePoIution§=STriaen, oa tjente nnber ben berømte 

*) First Chapter of Xorwcgiaii Iiiiniigration. Sibe 20 — 30. 32 Sc ?ioi']lc Scttlomcntciy i;-)ijtorie. 

kaptein ^Hiiil Soitcv iiieb ftor ^(2vc. ^^an bicb Dift ftor llbmer= 
felje ba Ijaii font tit 3fincrifa i 1781, Bleb lircfcnterct for ©eneral 
2SaiI)iiu]toii otj jfilbrcbc for 8cnatorcrne hen fin)t3teltge men I^el^ 
b\QC ^la\u\) mcllcni ^on §oinnic 9HcfjQrb og (Scra^iS ha næften 
Ipex cneftc Wlanh iiiibcr ^faptciit SoneS Biet) bræbt dier faarct. 
2:f)oma§ Soljnion Imfatte fig i 5Inicrifa Iibor Ijcm i 1851 høhe 
paa 9Jiartiieaii)Ict i ^sfjilabelpljia, IjDor Ijan gif uiiber 9tat)uet 4be ^a^ttcL 

Cleng peerøon oq SIuppe^^lRolomen 

33Ianbt be mange Wlænh, ipi§> 5(nbcl i ben norjle llbt^anbring 
til Slmerifa ^av I^ædet benne til fiiftoriff gntereSfe og 33ærbig]&eb, 
er ber en SO^anb, l^t^ig '^am It}]er I)øit ot)er a'IIe onbre. 2)eTtne 
SKanb er dleng ^eerfon. ^sjan nau en af bi§fe ftærfe og iitroette= 
lige Sorffernatiirer, foni finber jin "^ligt og fin St)ft i at følge 
DZaturenS <^alb oDer nt}e og nbetraabte ©tier, lebenbe fit golf og 
fin (Bamtib et (S!ribt nærmere mob SorbenS 33efeiring. 

Gleng ^eerfon liar føbt paa Q^aarben .^eftljammer i ^^ijsbær 
^ro^ftegjælb norbenfor ©tabanger hen 17be aTtai 1782. Om 
r)an§ Ungbom \)ihe§> fun, at Ijan r)at)be i)æret i ©nglanb, ^t)fflanb 
og granfrige, 5t)or fjan tilbelå tilegnebe fig bi§fe 2anbe§ ©^rog 
famt nogle fommuniftiffe og fritoenferffe ?(nffuelfer. 

^et Mv i!t"e førenb i IjanS firtienbe 5lar, at .spiftorien finber 
noget at berette om f)am. ^a finber bi 5^m, i 1821, fanuuen 
meb en Wianh neb 9caOn ^nnb Olfon @ibe paa 5seien til ^Imerita, 
ftbor be, ubfenbte af ^'bæferne beb ©tabanger, ffulbe unberføge 
5[)Migr)eberne af at banne en norf^ .(l\iIoni. C^runbet ^laa nogle, 
tilbelS inbBilbte, gorførgelfeu Dar enbel af biyfe ^roæferc mi§for= 
nøiebe meb Sorl^olbene i 9corge, og r)enDift af fine engelffe ^roe§= 
fæller, fæftebe be nu fine '-l^fiffe paa ^^fmcrifa fom et muligt 
J^remtibél^jem. 

dleng ^eerfon bar iffe UVætcv, men bar i 3(ægtffab meb 
flere af bem. Te§nben Iiefab lian mer enb alminbelig ^fgtclfc 

:J3 34 ®e 3lorf!e Settlementer^ ^i[torie. 

og 9?ei]c!l)ribtal)eb. ©n 8 nm ^^e^c3e Bleb famlet til at bæffe be to 
^?ærtb^i 9ki]cubgifter, incii for at Dærc fiffer mob 33ebracj Biet) 
be be^ionercbe I)o§ en ^jøbmanb i 8tat)aiu]er, forn ffulbe remit= 
tere fra Zih til anbcn. Ubftljret meb Siilbmagt til at fjøBe Sanb 
broo be faa affteb. 

glere ^lar gif Tjen, førenb ^bæfernc faa noget til fine Itb- 
feubiiiger. Xct førfte ^vcii, forn bi§fe mobtog fra ."gjemlanbet, 
imberrettebe bern nemlig om, at ^jøbmanbcn, forn Dar Betroet 
bere§ 9kifefa,§fe, liar gaact fallit, famt at ^Oæfernc paa @runb 
af 9Jti§uæfft faa fig iibc af Stanb til at famle mere. ,§er ftob 
he nu i et fremmeb Sanb albeleS Blottet for 9}tibler! ^sffe nof 
meb hette, men ]tvaU efter Bleb ^ub (Jibe ft)g. §er finber bi 
bet førfte 23et)i§ |iaa ©(eng $eerfon§ æbclmobige S!arafter. Weh 
ufortrøben ^rofaftl^eb ftob f}an fin Sebfager Bi gjennem ]&an§ 
lange ©l^gbom. £m ^agen arBeibebe ftan paa mangen en lun 
Ciottage, IjOor 33roabmat)§ mægtige ©f):)f!raBere nu reifer fig mob 
8fi). Om datten baagebe t)an lieb fin 25en§ ©tjgeleie. 30?angt 
et ^Iæbe§ft);)ffe og 93^aaltib Mah maatte I)an ha nnbbære for at 
ffaffe 2æQelnælp til hen ©tige. 90?en intet Inalp. Slmih ©ibe 
høhe omfiber og Bleb BegraHet paa et nfjenbt ^teh i 9cetD g)orf. 

din bar (Sleng ^eerfon fri og funbe ffaBe fin egen gremtib. 
Tien ffjønt ingen $enge anfom fra otabangerS ^boefere, bar 
l^an bog lige trofaft mob bi§fe. ^iIfob§ brog fian nu affteb og 
gjennemftreifebe flere (Stater, føgenbe et ^a§fenbe (Bteh for hen 
borbenbe norffe ^^oloni. llbgifterne Beftreb f)an meb et eller anbet 
tilfælbigt ©tliffe ^IrBeibe i en ©maaBl) eller meb at l^jælpe en 
trabel ?tl)Bt}gger i §ø=£)nnen. ©nbelig Beftemte f)an fig for et 
(Steb i Orleang (lountt), dletv g)orf, paa 33rebben af Ontariofiøen. 

S 1824. benbte ^an tilBage til ^jemBrigben. 

©fjønt het ilte ftaar ffrebet i nogen af 9^orge§ tt)!fe §ifto= 
rieBøger, er Gleng ^eerfonS ^iemfomft efter fin ^tmerifafærb 
en af be meft Bett)bning§fulbe 33egibenrKber i 9corge§ $iftorie. 
Sør ^anx bar ber ingen UbbanbringStanfe, — man fjenbte fna^t 
^abnet 5Imerifa. Tien l)an Bragte grei og nøiagtig 93ef!eb om eieiig ^eerfon og (SIuppe==^oIonicn. 35 

M rige 2anh oder ^a)oet, og mt blii^febe UbbanbrtnG^tanfen 
op forn en SSarbeilb, I^fenbe ooer i^ele Sanbet. 

"£g alt jom Darbe fraa oarbe bart tænb, 
S)et fanfab f eg faman fraa grænb til grænb." 

£q nu Begt)nbtc ben ftorc goIfeDanbring, forn Ijar tappet 
ftber en ^t) og ^r)gb i 9?orge for en ftor 2;el af bcn§ bcbfte 33Iob. 

3^er er ingen iD^angcl paa 33ibne§13t}rb om, Finor ftor Cpfigt 
I)Qn§ .t^jemfomft Daftc. golf ftrømmebe til fra ^Zabobngberne 
for at 'f)ilfe paa hen ^)?anb, fom Inrtelig fiaobe feet 9?iagarafal- 
beneå ftummenbe SSælbe og ^a'ohc færbet§ Uanbt ^øbhuberneS 
ffumle Sønner. $an t)ar ogfaa Oelfornøiet meb be flefte af fine 
Opieoelfer og begeiftret i fin 33effrioelfe af amerifanffc gorljolbe, 
faa l^aloe 33t)gben bar fnart beftemt paa at uboanbre. 

®n liben 2hibe paa 45 ^on belo fjfibt, og 52 ^erfoner inb= 
ffibebe fig — be flefte fra ^ti§bær, dleng $eerfon§ §iembt)gb. 
^ette bar ben berømte ©lup "Dkftaurationen", fom hen Ibe S^Ii 
1S25 afreifte fra ©tabanger — 

"The pioneers 

Of nations yet to be — 

The first low wash of waves where soon 

Shall roll a human sea.'' 

9cebenfor er 9iabnene paa hette førfte Selffab af norffe emi- 
granter til 3Imerifa.'' 
Sarg Sarfon i ^eifanc meb isione og datter (t)nn bleb føbt paa 

£5berreifen). ©tabanger. 
(iorneliuS ^ilfon .§er§bal, Sione og fire i^ørn. Xt)§bær, ©taban- 

ger. §an§ ^onc bar Gleng ^eerfon§ (Søfter. 
Soljanneg ^tene, ^one og to ^arn. 2:i)§bær, 8tabanger. 
£)t)en Sl^ompfon, Stone og tre $l^arn. Streberen. *) Senne 9ZabnIifte er tåget fm Slnberfon» First Chapter of Nor- 
wegian Immigration,Madison 1896, ©ibe 91 — 93. 5|Srof. ^Inberfon Jiar 
ubarbeibet en meget itbførlig Sfilbrtng af Shtppcfolfcnc og bcue§ ©f.-- 
tcr!onuncre. 36 ®e ^orffe ©ettrcmenterg ^iftorie. 

Mantel 8tenfon ^^o^jabal, ^onc og fem 33ørn. ^t)§t)ær, ©taban- 

ger. 
Z^oma§> Wlahlanb, Slom og tre ^arn. ©taoanger. 

StSfe feB gamilier \)av ©tere af ©lu^l^en. 
©tmon Sima, ^one og tre $8arn. Sæberen. 
dlil§> 9itI]on ÅjerSbal meb S?'one. 3:^t)§t)ær, Staoanger. 
JsacoB og ^nuh 5lnber]on ©fogutg. %t)^'oæv, ©taOanger. 
©ara Sarfon. ©taDanger. 
§enrt! (S;!)riftop]^er]on $ailDic! (,§erDtg) meb STone. ^t)§l3ær, 

©tabanger. 
£)Ic So^nfon. 
©ubmiinb ,*gaiigaa§. 

2:r}or[tein Clion 33jaablanb. Sæberen. ®aa ^ræftegjcelb. 
Oeorg Soljnfon. 
©nbrc Xa^l 
^alOor S^erfon. 
9^tB ^Ijom^fon. Sæberen. 
Die Olfon .§etlett)cbt. OmBø, ©tabanger. 
5lnbrert) ©tangclanb. ^i)£^nær, ©taDanger. 
Sar§ €I]on §ellanb, .kaptein, 
©riffon, ©tQrmanb, 33ergen. 

Sen alminbelige Cpfatning er, at bette ©elffab Be[tob af 
^bælere; men het tiar iffe Xilfælbet. Xet bar i §øiben fun fire, 
fem Wlænh, biftno! blanbt be lebenbe, fom tilftemte ^t)æ!erne§ 
^roeSlære,''' og tf!c engang btBfe forføgte at ftifte nogen ^'t)æ!er= 
mentgljeb i fin mie ^jemftaon. Xe anbre fulgte meb for at bebre 
fine S^aar, famt brelme af hen gamle norbiffe Oteifeltift. S)t§fc 
to 5Iarfager Ijar bæret S^riofjeberen i fiele beii norffe Ubbanbring.t 

*) ®et bære i ^^orbigaaenbe fagt, at gamle. pionerer beb i!!e at for= 
tælle om nogen btrfelig 9leIigion§forførgelfe i ^JZorge. S>enne inbbilbtc 
STarfag til ITbbanbringen, fom ^rof. Slnberfon paapeger fom ben t)ig== 
tigfte, ^or berfor fa!tif! iffe efsifteret. 

t) ^ 1825 bar ber fun 10 iTbæfere i ^Jiorge og flere af be tebenbc 
ubbanbrebe albrig. 2e Light and Shade,OffaIoofa, ^otoa, 1903 ©tbe 
17. Sc ogfaa Miiuites of London Mccting 1865. grt)gtig Iietraiitet be]iob bettc ^elffali af alt aiibet enb H^ic^ 
tifter. 9Zoarc Xaac cfter *iUfrciien anføb be en .s^ann i ©nglanb, 
fitior be frcibiat Iicai)nbte at jmiinlc ^^^rænbcniii. .s3er tiar be nær 
blcDet faffet, men [taf i fibfte g^ieblif affteb. ^^^If forffiellige 5tar= 
fnner forn be langt nb af fin .<^tr§, og fanbt fig efter en ?Jiaaneb,§ 
Cmtnmling iiebe i 3;roperne. .<^er fanbt be en ^ønbe gammel 
Bin albele§ ot)ergroet mcb ^fnbeffjæl og 3 jøtang. Senne l^erligc 
Trif lob be fig fmage i hen Oh-ab, at be, ba be nogle 3^age fenere 
f om brinenbe inb \.u\a Anncdaf? .S^alrn paa ^Jiabeiraøerne, laa om= 
trent alle bøbbrntne. fortet? .sKmnnanbant fpcibebc forgjætiev 
gjennem .Vliffcrten, meit tnnbe fioerfen fe Slag lieb doppen eller 
3oIf røre fig paa STæffet, meben§ Seifet berimob fuang, fom het 
t)ilbe. Qan trocbe ber for bet Har et ^^^ftf^i^ ^Pov alle mv høhc, 
og ha l^an frt)gtebe bet funbc Bringe ^Neften ilanb gjorbe lian fig 
færbig til at ffijbe bet ifænf. Sa IVIen be i fibfte ?^ie]3Iif praiet 
af en nærliggenbe 33remerfoptein, fom raabte: ".§ei§ ier§ glag 
eller faa bliber S ffubtc ifæn!!" Sa !om en af .Qoinbfolfene til 
Sefinbeife og fi! i al §aft en i^ilub i 3^oppen.* 

Sa be igjeit lieiftc 3eil lun* be mere forfigtige og fortæller, 
at be Brngte hm S^inen paa fin 05røb iftcbetfor lOtelf. ©fter fjor^ 
ten ligere i)kife antom be til 9c em ?)orf hen 9bc £fto6er 1825. 

(Bom rimeligt l^ar \^afte ^fnfomften af benne liife 33aab meb 
faa mange (emigranter ftor £|ifigt. ^M)en§ 5Ilnfer Ijabbe alle 
3?eretninger om 33aabcn§ 5fnfomft. 9ccbenfor gjeng ine§ en ^røuc 
fra ''dlcw ?jorf Sailij 5(bliertifer" for 12te £ftober 1825 unber 
Cnerffriften: "Gt nfæbnanligt 2m". 

"(5n 33aab Ijar anfommet til benne i^i) meb emigranter fra 
9torge. 93aaben er meget liben, ha ben fnn nmafer 360 norffe *) Ser ^ax: bæret lutret 3:ut( om Saub^eben af benne cbenttjritge 
93cretntng, men biftno! uben ©rnnb. Sen er førft fortalt af ^aftor 
Sietric^^fon i !^an§ „diei]e Manbt nocffe emigranter", ffrebet t 1846. 
Sietrtc^^fon møbte ba |)erfonlig næftcn aife 9J?ebIcmmernc af Sluppefer- 
ffabet, fom perfonlig fortalte ^am om rbeufeifen. Set ftcmmer ogfaa 
obereng meb I^bab flere af bi§fe§ (Jfterfommere f)ar fortalt forfatteren. 38 '^i' !:l(Ov[fc ^ciiloiuciitcii? .s>i[loL"io. 

i?æft clleu 45 auierifanffc 3^on, oa bringer 4G ^^aSjagerer," alle 
Oeftemte til Ontario (5oiintt),t ft^^t: en ^Igent, jom forn ober for 
en Xib fiben, fjøbte en ^anb[træfning. ©i)net af et fligt ©eljTab 
Sremmebe, fra et faa fjernt l^inb, :l:)aa en 99aab af en ©tørreife 
faa libet ffiffet til en ^eife oHer ^ItlanterljaDet, funbe iffe anbet 
eub nætfe meget ftor Clmierffonilieb. Se l^atibe en Oieife ^aa 
fjorten liger og er alle friffe og t)eb gobt 9.1tob. Cft goretagenbe 
forn bdie, nijer ftor Sriftigfteb i ©!iBet.§ S^aptein famt en for= 
OoOen ?ranb i ^^Na§ftigererne. Si,§fe fommer fra ben fl^bbeftre 
^■pibv i 9corge, nær Stanangei: ^la\.\ Se, foni fommer fra San= 
bet, er fitrbt i groOc IjjemmenæOebe SHæber, meben§ be, fom !om= 
mer fra ^iien, er flæbt i (S^alifo, CHngljam og It)fe Sjal, formo^ 
bcntlig importerebc fra (Snglanb. 23aaben er Bt^gget lig alminbe= 
ligc Sifferbaabe \)aa ben ^\)\t, meb en ?Jcaft og ^opfeil, ©Iuppe= 
tamt" 

Sa ^^migranterne anfom til 9tem ?)or! lutr be |)enge= og 
SDcabløfc og ubQM ^læbn for ben anftnnbenbe 35inter. Tien ba 
be fteg ilanb i 9cem 5)orf fanbt be til fin gorBaufelfe (£Ieng ^eer= 
fon, fom be l)a\)bQ cfterlabt i Stavanger. $an nar olier ©øteborg 
anJommet \.ma et anbet ©fib og afoentebe nu berc§ <ilomme. §an 
liar mageløs iorig og opfinbfom til at fare runbt og ffaffe bem 
®jæl|). .^^an ffaffebe ben: lange Omtaler i 5loiferne, i^Oor^iaa 
r^an meb nintobftaaelig og rørenbe 3SeItaIenI)eb fortalte om bisfe 
braOe 9?i}fommere§ Dietffaffenljeb og nuoærenbe ^roertgfel. SSeb 
l)anS^ »*piælp t^ar bet berfor iffe længe før en meget anfeeltg ©um 
bleo famlet, fom be meget trængte til 9Jtab, Mæber, 9teifeubgifter 
og Oibcre llblæg. 

Itnber IjanS ^seilebning brog be nu affteb til SDiurral) 3:!omn= 
fbip, fencre talbt ^lenball, OrleanS (Sountli, i ben anben (Snbe af 
'Staten, netop fom Vinteren Begi}nbte. 

*) Sette ffulbc bære 53, men er ingen geiltagelfe ba ©migranterne 
opgab fl}U fom tiir)øuenbe aTJanbffabet, for at flippe S3anffeligl)ebcr meb 
.s^aDucmpnbtgricbernc, ba be X)abbc for mange omborb. 

t) Shtlbc nære OrlcanS doiintl). iikng, '>^ec'C]on og, <:;(uppe^^olonieu. 39 

"Saitbet bcromfriiuj t^ar eubmi libet Bebt}ogct, og bet bar 
banffeligt for bent at faa SlrBcibe og, enbnii iDanffeligere at finbe 
§u§rt) for 25interen. gire og tt)t)c af bcm ffog fig jammen og 
Bt}ggebe et SogI)u§, ber netop Dar ftort nof til at gibe lp^x af 
beboerne et g-Iaberum af en Sl'Dabratfoby Størrelfe. ©tuebe 
fammen i benne trange §t}tte ]^at)be 9lt)fommerne biSfelig 33rug 
for en gob Xel ^aalmobigfieb.* 

S^e førfte fire, fem 3(ar leb bisfe emigranter meget onbt. 
Xd Dar langt Borte i 3SiIbni§fet, og het tog flere ^lar førenb be 
fif nogle gleffer rijbbet faa be hmbe aOle noget. Smi^I^i't^^ t)^^* 
bot ofte meget oanffeligt at ffaffc 9Jtaben, og tvætte, miSmobige 
og forlabte loengtebe be fig ofte ^\m\ til 8taoanger. S)erfor Biet) 
ber iffe mange 33rebe ffrebne Jijem. SQcen libt efter libt tt)nbebe 
©fonen, ©olen trængte inb, og hornet Begtmbte at fpire. ^a 
f|)irebe ogfaa bere§ ^iD^mob paant) og be ffreti til fine SSenner 
i 9torge og fortalte at ber i ?[merifa mcb ^aarbt 5IrBeibe Dirfelig 
Dar muligt at ffaffe fig et Bcbre Ilbfomme enb i 9torge. ©fter- 
]^t)ert Begt)nbte nogle af bere» 3Senner at fomme. Tien ba ber 
ingen birefte ©fiBSIciligfieb Dar fra 9torge til ^tmerifa, Dar bet 
ganffe foftBart. 33Ianbt be, fom fom. Dar Gfjriftian Clfon og 
Onbmnnb ©anb^Berg i 1829, G^jert ©regorinSfcn §oDlanb, ^Tiub 
(SDenfon, §alDor ^nubfon og ^ngcBret ^arfon 9carDig i 1831 og 
So^an 9?orbBoe i 1832. Xen fibfte fom fra 9lingeBu i @ub^ 
Branb§balen, ^oDlanb fra .s^arbanger og be anbre fom fra ©ta^ 
Dangerg Omegn, færlig fra Xi)§Dær, Gleng ^^ecrfonS .^jemBligb. 
Xi?fe fom oDer ØøtcBorg og Bofatte fig alle i .«^enbalf settlementet. ) Sangclanbø ?corbmænbonc i '^^(mcrifa, Sibc 14. 5tc .^tt^itcL 

Cleng pcerfone IReife til IDeften- 

^et førfte llblianbrino^^felffab Ijabbc Iieftaaet fin $røne. S 
^orge Biet) he lieb 5Ifrciien af moiujc Bctragtet forn bumbrifttcie 
^QoBer, forn, Ijtiig be iffe forlifte paa Skeien, fimrt nilbe |)ujle fig 
tilboge til ^icmlaubetS 5(nie. SO^en ffjønt ^amj^en for ^tlUærel^ 
fen x be førfte Star bar ftreng, J^abbe bog ben norffc Ufortrøbenljeb 
feiret, og be funbc onifiber fenbe en glab ^ilfen til fine 35enner 
i 92orge. 2)a Begpnbte ogfoa bt^fe at røre paa fig. glere og 
flere 23ret)e forn til ©hi^i^iefolfene meb 5^oref].iørgfeI om hei Mv 
rQabeligt at ubOanbre. 

Tien het ffobbcliotfcbe Sanb bar i!!e alene flibfomt at rt^bbc, 
men het mt mt altfammen optjøBt runbt bent, faa ber bar libet 
at faa for 35enncrne, foni cfterl^aonben anfom fra 9iorge. (Sleng 
^erfon Bcftemtc fig berfor at føge et nl)t ^teh, Iicbre ^a§fenbe for 
en ftørrc norff koloni. 

Og Ijer tommer bi til en Dlcife fom Ijatihe obermaabe bigtige 
Sølger for llbbanbringen. 

Siaarcn 18o3 brog I}an berfor affteb meb to Sebf agere beft- 
ober igfennem Cljio, Jsnbiana og Sl^ic^igan. Qan§' Sebfagere bleb 
fnart tjebe af hen flibfomme ^anbring og fTog fig neb fom "§t)re- 
farer" I)o§ amerifanffe garmere. ^eerfon berimob o^gab i!fe 
SD^obet faa Ijurtigt. §an traffebe ufortrøbent bibere, giorbe 93aal 
om 9iætterne og fobnebe inb meb lllbene? .§t}I i fine Øren. £)m= 
fiber fom Ijan til dfjicago. 

40 (yieiiii ^^Noovjoii.:^ ^Hcifo lif Veften. 41 

(it)icacio i 18:5:1! — 3tiøiit ^et rørfte ,<s>ik> inir in)c\c\Qt iiæften 
00 Slår tiblit^ere, inir hn enbmi iffc fommet naacn|oinlielft gnirt 
i ©tebet. S i 8.30 imr ber enbnit iffc r)bcrfcn ^^'oftfoiitor, 8foIe, 
.HTirfe, .^alni, 35eie eder 3?roer. 9iæftc ?far fif nimi eiibelia '$'0]i- 
forOinbelfc meb ?^fteu to Okiiiae om llgcii. 9[)^c]i i mniuic '^lar toa 
bet minbft 20 3)at]e for et .^^reb at fomme fra CSOicatio til 9ieui 
?jorf. 2)et r^aftebe iffe; "tfjc ftremioiiv age'' Imr eiibmi iffc op- 
rimben. 

^ct bar berfor et meget ftilfc Btob, dfeug ^'eerfon forn til, 
ba l)an en baffer ©ommcrbag forn til ©f)icago. 2anb§Bt)en Be= 
ftob af omtrent 20 tarbelige ^^ømmerljtitter, — iffe allc Iicboebc, 
tf)i 23Iacf $a\vf og koleraen IjaObe netop Tjeriet litjcn. 2c flefte 
laa, t))3ov iiorbre og fønbre @reu af ©Iben fommer fammen, l^tior 
nu er 23egijnbel|en af 3DiiImanfec 5fnenue. Shm et $ar .<5ufe laa 
paa ©t)bfiben. §elc ^^torbfiben Oar beOoffet mcb naffer (Sgeffoli. 
'Sr)bfibcn berimob bar aaBen ^^>rærie meb baienbc &xæ§> og pran= 
genbe 3]iIbbIomfter i alle kulører og iffe et ,§uy at fe paa I)ele ben 
ftore ©lette. Sang§ 9torbfiben af benne ©lette Bugtebe ©Iben fig 
fagte frem rnellem ©ib og ©maafrat, meb nu og ba en en§Iig 
gammel Siffer brømmenbe meb fin ©tang og $iBe Iang§ 23rebben. 

^un et ^ar ©ange om B^taaneben fom. ber Siu i bette fjerne 
lille i)tr}Bi3gge paa ben riberfte @rænfe af Gibilifationen. Xet 
bar ba ^oftfjørcren efter 20 X'aQe§> gjøring enbelig ffranglebe 
frem til Sanb§Br)en meb fin $oft. Xet bor iffe ftort, I)an Bragte 
— fun en 10 — 15 23rebe og et ^Nar gamle ?fbifer. 9J?en ba bi§fe 
foroelbebe (Jfterretningcr fra llbcnberbenen enbelig naaebe frem, 
ba Bleb ber SuBcL Gn cHcr anben af 5anb§Bt3en§ ^^bre fteg ba 
op poa en ^Iraf eller en STac^fe og læfte 3Serben§ ))}t}i)ebev op for 
9tl3Bt)gget§ forfamlcbc ^)?cblennuer. Gfterpaa fulgte 5:an§ og 
®ri! og megen (dammen — tfti ^^^ifficn bar meget Billig og 
2anb§Bt)en i)a'obe ftoltc drømme om 5remtib§ 3}iagt og @Ian§ 
ba ben maaffe bilbe faa o|) til 50,000 3nbBt)ggere. 

^il en ©ammenligning fan noebne§, at nu om 2>agen anløber 
t\l CiBicago iffe minbre enb 1555 ^^ac^fagcrtog r}bcr Xag. CMibnu 42 ^i' ^Uouffc Settremeiitci^ .s^ifiofic. 

Iet)er ber Solf joiu eriubrer ben ^tb ha iffe en enefte ^'iøret)ei 
fanbte§ ub of 39t)en. 

©leng jPeerfon -pteiebe at fige, at lf)Qn tiar ben førftc 9^orb= 
manb og ©fanbmat) i (If)icago. 39ten ^en tog 1^an feil. 5^aa 
25eien til S^l^icago Iiatibe 5an ftanfet for at IjDile et ^ar TOI føn- 
benfor Sanb§bt)cn i ©ft)ggen a\ nogle frobige 5t]>etræer. ^aa et 
nf bi§fe nar naglet et Irtiibmalet 3?ræt, IiOor^aa engang ftob at 
læ]c : 

"SACRED TO THK MEMORY OP 

THE FAT^LEN SOT^DIERS OF FORT DEARBORN, 

1812. 

THE FIRST MARTYRS OF THE WEST." 

SO^en ^friften bar af ^eir og ^inb bleOet ulæfelig, og ©leug 
^cerfon fnnbe itle tijbe ben. 9Jcen 21 5(ar før Ijam ^cit^be l^er 
\taact en 9?orbmanb, og l^an t)ar blanbt benne førfte ©fare af ben 
lange 9tæ!fe af 9}tartt)rer, forn meb fit 3^Iob ^ar fjøBt 35eften§ 
SSibber fra ben§ røbe ©ønner. 

§an§ '^am bar Srebri! ^eterfon, og I)an l^abbe fiberbet fig 
ben Ifte Sunt 1808. ^aa l^in ffiæBnefbangre Sag hen 15be 5ru= 
guft 1812 bar ^an blanbt hen lille ©arnifon, forn paa fin ^tetroet 
fra S^ort Searborn ^eh Gf)icago bleb oberrurn|)Iet af 500 ^otta- 
n)attomie=:5nbianere. ^o ^rebiebele af be §bibe Bleb bræbte, 
D^eften togc§ tilfange, grebri! ^eterfon bar blanbt be galbne. 

2}er er intet at fortcelle om, !)bor ^eterfon bar fra i 92orge, 
eller l^borlebeå ^an forn til benne gor^oft af (S^ibilifationen. ^a)0' 
net er alt, forn ben officielle beretning ^ar at fortælle om ftam. 
©aga Ifiar glemt, l^bab f)un bibfte. (^fterfommere af be oberle- 
benbe ©olbater tt}ffe§ bunfelt at erinbre at I^abe l^øtt fine gæbre 
fortælle om en "norniegian fibbler" blanbt ©olbaterne. S^et er 
bog intere§[ant at bibe, at allerebe for 100 ^lav fiben fab §er 
en norff 5elef):)iller i 9Seften§ frcmtibige ^obebftab og fpillebe 
fine gamle norffe golfemelobier og ber^aa, forn faa mange af 
fine feuere 2anb§mimb, gab fit 2ib for fit ut^e Sæbrelanb. 2)2eben£^ (Xlcug ^iscerloii fab Ijer i 2fi>etræerne5 Sft^gge og 
l^tjilebe fig, forn en Iinrbcnet fran[f '\<J>aItIu*eeb" labbenbe, meb 
I)t)cm l^an flog gølgc inbobec tif 23t)cit. ^saa 33eien norbober ub= 
pegebe granffmanbeit 80 ?fcrc, forn Ijait cicbe, omtrent ipov GI)i' 
cagos mægtige ^oftfontor nu fneifcr. ^etic Sanbfttjffc oilbe I^an 
nbfolut, at ©leng ^^ecrfon ffnlbe tjøBe. .^an hav meget rimelig 
i fin ^ri§ — Ijan forlangte fun Cleng $eer]"on§ a}terffum|)iBe, 
og at be ff nibe blitte ^læbcr. 9Jten ^^cerfon Mt iffe o|3lagt til ai 
fjøbe. ,§an frt)gtebe, at ?i;ranffmanbcn§ meget tarOelige 5lntræf 
funbe inbef)oIbe forffjelligt, fom iffe nar iiænnt i ^jøbefummen, 
og toilebe be»uben paa, om f)an funbe leoerc rent Sfjøbe paa 
©ienbommen. 

(Sleng ^eerfon ol^bolbt fig iffe længe i C£f)icago. ^an fanbt 
intet tiltræffenbe l^Uerfen i Sanb^^btien eller ben§ Cmegn. Seri= 
mob følte Ijan, fjøOant fom i]an bar, fig tiltruffet a f Safe 9?^icr)i- 
gan§ brufenbe glabe og beftemte fig til at følge ben§ Stranbbreb 
for en ^ib. 

8ent en ffoelb nbpaa Sommeren fom Ijan til 9JhImaufee, 
men het tog f)am iffe loenge at gjennemfe benne 33t3. DJtiltDaufee 
bcftob nemlig bengang fun af tre fmaa 33orbr)l)tter, IjOoraf ben 
ene Oar tom. Gn ffarp D^orbøftninb blæfte fra S.jøen, datten 
oar folb, og $eerfon fortæller, at fian fulten og forfroSfen frøb 
inb i bm tomme §t}tte, Ipov l')an forgiæoey føgte at Ijolbe fig 
Oarm til om SO^orgenen. 

Xe anbre §t}tter Oar beboebe af Salomon Suneau, og ftanS 
33rober. Si^^fe to ubgjorbe hen fremtibige StorbiiS I)cle 23efolf' 
ning. S^neau bar en oOermaabe I)aanbfaft ?Dtanb. .^:}an breo 
ber en liben 3:ufff)anber meb Snbianerne, fom fom til I^am, fom= 
me flere l^unbrebe Mi borte, meb fine 8finb, Ulbtæpper og $erle= 
haanh og fif tilbage Suffer, Sirup, SSfjiffet) — Ipah he tromgte 
til SibetS 33ef)ob. Sfjønt ijan fom ofteft bar alene leb ijan bog 
albrig Dberlaft. 35ar ber en eller anben Ojang en li}ftig "bucf", 
fom gjorbe fig for fri meb SSarene faa griber ^uneau ipm i Sel- 
tet, løfter Ijam i ftraf ^Irm ober $obebet og fafter (jam ub. Cg 44 '^i' ^luvito 3cttleim'nlorv .VMjtinic. 

^vsn^icinereii tom aitih iiof) aa liDmog tillincic og hab om ai fan 
^^ob til at forære Ijttm et ^jortel^orn eller Dærc Ijam til nnben 
Sjenefte. £m ?J(orcienen gif dlcng ^>eerion inb til ben raffe 
^^ranffnmiib oii forliørte fig om 2nnbffabet Deft og norbot)er.- 
"3fon og bare 3toli," liar Mimret. "3l)?auge ®ag§reifer norben= 
for gjeiinem 3fonen ligger et libet 9h}Inigge, forn fieber ©reen 
^al) neb en Sjorb af famme '^Jlaim. dTicn Stot)eu er faa iæt, ai 
jeg brugcr en ^Robaab, I)liormeb jeg l^enter mine $I5arer berifra. 
(?IIer§ er ber fnn neilø§ 3fon t\i ^'^erbenS Snbe." 

3fnffet i fine Dkifcr i fønbre 2Sifconfin, føgte Ijan tilbage 
jt)bol)er igjen og ber^iaa ^eft oner S^l^tnois' ftore Sletter. 

Slere Clonntier beftenfor Ciljicago beftaar af flabt, fnmpag- 
tigt Sanb, forn bengang nar betioffet meb meget ftrtbt manb^^øit 
@ræ§. 3^eie fanbteS tngenfteb§, og bet nar berfor t)berft møifom- 
meligt ai tomme frem. Set lange @ræ§ flt)ngebe fig runbt ^an§> 
33en og flog l^am i SCnfigtet. Ofte gi! ^an flere 3^age uhen ai fe 
et §u§ eller Stibianer-SSigtuam, og bet nar berfor mere enh en 
©ang, at I)an bar nær beb at omfomme paa ©runb af 3ult og 
ben ftegenbe §ebe. 

^eerfon fortceller, ai hei bar ben nieft fUbfomme SSanbrtng, 
'^an nogenfinbe f)at)be gjort. Cfte fom l^an laa i en 2jø§, for= 
f ommen af 3ult, ^ørft og 90?i)g, fbæbebe ber for Ijam et ^illebe 
af en lun §t)tte i en fjølig ^al, meb et ©limt af ^aM i het 
Sjerne. ^en ftraf^ riiftebe lian biBfe ^anfer af og flæbte fig 
bibere. ^an følte fig fom et Senbebnb, en Spciber, føgenbe 
®jem for et fortrængt golf, og hcnm Sølelfe nnbte b^m ingen 9^o. 

©fter flere ligere Cmftreifning fom l^an fent en ^tielb til et 
(Bteh, b^or ^errænet bleb mere baffet. ^^an babbe ingen 5Iften§= 
mab, og fulten og træt i alle Semmer flængte Ijan fig unber et 
^ræ og fobnebe ftraf^ inb. 

Tien fom i^an fob, brømte ^an. ai i^an laa mibt i en ftor 
Srigb, meb ^rægtige $ufe og ftore, røbmalte Saber til alle ©iber. 
Oberalt møbteg bnn§ g^ine af rige, gule ?lgre. Zæt beb, bt>or l^an dlcng ^eecfony 9teife til $8ejten. 45 

laa, fao ^c^n en ^irfe ftoa, og Ijait fQnte?, hen fraftige norffe 
©almefang blanbcbeg mcb ©nglemiifif fra bet §øie. 

&lah og ]^cnrt}!t ober fin Srøm l>rang l^an 0^, og hei ©t)n, 
forn møbtc I)an§ 0\m x Wovc\cn]olcn§> førfte fri[!e &lan§, bar 
fnapt minbre ffjønt, cnb bet l^an gabbe brømt. 5^en ftore, en§= 
formige glabe, ^an ]aa mange 2)age Fiabbe banbret ober, bar af= 
løft af et beiligt Bølgenbe Sanbffab. $ift og f)er faae§ en liben 
8fogIunb, i gorbtjBningerne bar ber fmaa ^æffeløb, og mob 
23eft iaae§ en ftørre (Sl)o at ftrømme frem mellem ffobffæbte §øi= 
ber. 5llbrig, fortæller f)an, I)abbe ^an feet et ffjønnere (Steh enb 
bettc. 

2)et Steb, f)an ftob ^aa, ligger % 9J?il ft)bbeft for ben 
lirie Canbsbt) ^tortnat) i Safallc Gounli), og Gleng ^eerfon bar 
biftno! Berettiget i fin 23egctftr!ng. 9ieppe noget (Bkh^ i bort 
fagre Sanb finbe§ ber bel et Qnbigere ^teh, l^bor Xal og ^øi, 
8fobIunb og ^æffeløB er forenet i ftørre garmoniff efjøngeb og 
J^reb. feller iUe ftnbeg ber noget ^ieh, r)bor ^orbBunben er 
mere frugtBar. §enrt)!t ober at ^an tilfibft ffulbe finbe et ©teb, 
forn langt oberfteg IianS forbcntningSfuIbe drømme liggenbe 
aaBent og uoptaget, fft)nbte gan fig nu paa ^jembeien for at for= 
tælle fine længtenbe grænber i .^enball kolonien om fit gunb. 

Sa eieng ^^eerfon en fort Xxh efter reifte gjennem (Sgicago, 
fienbte Ijan fna^t Stebet igjen. §an traf til at fomme ber i 
eiutten af 8e^temBer 1833, netop ha ben ftore ^nbianertraftat 
bleb imberffrebet, gborbeb Snbianerne gab fra fig gele hd ftor^ 
artebe Sanbomraabe, gan gabbe gjennemreift. 7,000 gnbianere 
bar ha forfamlebe \)ch ben lille ^anbSBii, og meb bem fom alle- 
flagg ^Igenter, ®|)efulanter, $efteganblere, Spillere, ^t^be og 
^jæltringer af alle Shilører, gbibe, forte, røbc og Brmie. Xe at 
forberebe og Banbte, bra! 21igiffei) og løB om gberanbre fom gale. 
S Ubfanten laa Snbianerleiren, gbor ^løbguberne ffreg og gblte. 
Brølte og guiebe, fang og græb gele 9Zatten lang. 

^ibt i benne gorftt^rrelfe faa ^^eerfon fin gamle 3Sen ben 
franffe ".vSalfbreeb'', nbftaferct i al ben Alitterfta^?, fmn fnnbc o^ 46 ®c Slorffc ^cttl^incnter» ^iftorte. 

brineg i 23t)en. ©ine 80 5Icrey IjaDbe I)an im folat for $400, og 
i fin @Iæbc§ru§ IfiaDbe if)an ftra!§ fjøBt fig en Snbianerfone, forn 
rian l^abbc fjonglet runbt meb, tbingenbe alle 93e!ienbte til at briffe 
meb fig i fin nt)c 35elftanb. dlu laa l^an bøbbruflen paa en ^ril^ 
lebør, forn 5an§ mørffjubcbe SCFgtefælle tanft ffjøt) nh i Dråtten og 
9??ørfct. 

©tou bar ©læben i ^enbalI=,^oIonien, ha Sleng ^>eerfon ub= 
^aa Søften fom tilbage fra fin lange O^bagelfcSreife. .^an t)a)3h^ 
t}anhvet tilfob^ ober 2,000 5PtiI, men faa fnnbe I)an ogfaa for= 
tælle, at han fiatibc funbet et (Bteb for et norfft Siettlement, forn 
i grugtBarljeb, ©tjønljeb, ®unbi&eb og gunftig ^Beliggenfieb t!!e 
obertræffebeS af noget ^teh i fiele Slmerifa. 9cæften i^ele ^'olo^ 
nien Beftemte fig til at ubbanbre, og næfte Star brog allerebe en 
ftørre glo! affteb unber iSIeng ^eerfonS Cebelfe. ©elo fjøBte f)an 
80 5Icrc5 paa bet ©tcb, Ijan I)at)be fin S^røm, og Bt)ggebe ^et bet 
førfte $u§, forn Bleo opført af nogcn ^torbmanb beftenfor Snb= 
fiøerne. SO^erfelig no! ftob i mange 9Iar en norf! STir!e paa bet 
famme (Bteh, I^an Ijanbe feet SIir!en i fin S^røm. 

Spenne D^eife I)alibe oberorbentlig ftor 23ett)bning for ben 
norf!e ^nbbanbring. SOIangc I}ar nnbret fig paa Ijborfor be norf!e 
bofatte fig neto^ Ber i 9?orblieften, men r}er er Søkningen. 3Seb 
(Sleng ^eerfon^ Dkife !om .'ylienbf!aB om hen frugtBare ^orb= 
neften, ^bor fagert ^rærielanb og mageløs grngtBar^eb bar at faa 
for 11/4 S^oIIar ^r. 5rcre, til Dtorge og Bermeb Begtinber ben egent= 
lige goltebanbring til Sfmerita. .sjabbe het i!!e bæret for (S^Ieng 
^eerfon, font raf! og uforfærbet brog affteb nhev. Søn eller 5lftale, 
og o^bagebe hette beilige Sanb langt itbe i heften, faa Ijabbe for= 
mobentlig Sn^^^tibringen til 9Imeri!a fra D^orge bæret uBett)beIig 
og ftuffenbe. 2:l)i be- Bjergagtige, f!obBebo!febe og forBoIbSbiS 
ufrugtBare drafter i dleW 3}or!, Dl^io og ^ennft^Ibania bar libet 
f!i!!et til at træ!!e nogen ftørre goI!eftrøm bib. 

9?orbbeften§ SWillion af 9corbmænb f!t)Iber berfor Sleng $eer= 
fon, omenb inbirefte, fin nitbærettbc 33elftanb og It)!!elige ^aar. 6k ta^itcl 

'la&vanbnngcn i 1836^37. 

©jert ©regoriiiSfen ^oblanb bar ben førfte Wanh til at ub= 
t)anbre til 5lmenfa fra ^arbanger. §an forn meb fin gamilie 
til ^enbaII=l!oIonien i ©e|itembcr 1831. 2ct nar en ot)It)ft og 
frifinbet Tlanh, forn reifte til 5(mcrifa nærntcft paa @runb af 
©tanb^forffjciren i 9^orge. 

§an maa regne- blanbt be nigtigfte Scbere i ben norffe Sn^= 
banbrtng, ha f^an er ben førfte, ^t)i§ SBretic ønebe en bibtræffenbe 
Snbflt)bclfe. \^an rofebe ben amerifanffe Sobgilnting, Sigl}eb og 
gril^eb, i 9J2obfætning til @tanb§4(rifto!ratiet§ llbfngelfer i 9^or= 
ge. 'iRaahebe alle, forn funbe, til at fomme til ?Imerifa, ba ©fa= 
beren ingenfteb§ r)abbe forlntbt SQ^ennejlet at nebfætte fig o. f. b. 
$anå 33ret)e Bleb afffreOne i ^nnbrebeoty og omfenbt i be norffe 
33t)gber."=^ 

S)i5fe ^rebe ^aobe en ftor ^vsnbflybelfe. golf fra mange for= 
ffjellige S3t)gber fiar fortalt, at be bleo anfporet til at ubt)anbrc 
Oeb at l^ørc (^jcrt .sjoblanbs belffreOnc ^rebe. ^an!en om at 
nbbanbre til et fremmeb ^anb — nn faa nær og alminbelig, men 
bengang faa nt) — gjærebc og arbeibebe mere og mere i golf, og 
be bentebe fun paa en Seber. S 1835 forn ogfaa benne. 

^mb Sfnberfon ©logbig fra ^t)§bær i ©tabanger bar en af 
olu^l^efolfene. ^ 1831 reifte Ijan fammen meb dleng ^^eerfon ') Sangelanbg ^iorbmænberie i ^Xmerifa, ©tbe 17, 48 '3^0 Tiov)ic 3cttlemeiitci-^. .s^iftoiic. 

og anbre til gor dl\\)ev IjHor i)a\\ fjøhk 2a\\b. TuV]tc ^Car reiftc 
Ijan tilBage til dlovqe paa ^e]øc\. $ait Dnu en energiff manh, 
men meb en ftilfc, bramfri ■£)):)træben, og tænftc nift langtfra cit 
binbe 33erømniel]c font entigration?Higent. a)icn faaIcbeS bleD 
bet ^an§ 33cføg i ,§jcmln)gbcn Daftc hen ftørftc Cpfigt. §er 
Dar en SQZanb, font IjaDbe næret i 5(merifa i 10 5Xar — ben førfte 
amerifanffe garmer, fom fnnbe fortælle om SiO^lnlfaarene ber^ 
borte fra ^erfonlig ©rfaring. golf fra fjerne Sjorbe og anbre 
Sfmter reiftc bxb for at Pfe paa benne merfoærbige SO^mtb. €g 
lian ]&at)be ogfaa merfoærbige 2:ing at fortælle, tl^i I}an Dar 
ben førfte fom bragte 33ub om heftene ftore Sletter, ©jennem 
^oblottbS og anbre» ^reOe ^a)obe be I)ørt meget gobt om Slmerifa, 
men ogfaa at ber trængte§ flibfomt 5(rbeibe i ftore SfoOer førenb 
man tunbc faa fig en SorbOei. dJlen Stnub 8IogDig fortalte om 
^Ilinoiå' ftore ^4^U'æricr, fom (å^Ieng ^eerfon, bere§ ^tigbemanb, 
bare for et 5(ar§ ^ib fiben Ijabbe opbaget — et @Iag§ Sanbffab, 
fom 33eftlanbet§ gielbboerc ne^^e tunbe fatte, ^er, fortalte ^iiub 
SIogDig, Dar i!fe mørfc ©foDer fom maatte neblæggeS meb Øffert, 
men folblanfe Sletter færbig for ^^logcn meb fmaa SfoDhmbe i 
)ja§fenbe DJJellemrum. Ser Dar if!e ftenebe 33a!fer og golbe Sanb= 
9J?oer, men bølgenbe Sletter bebætfet meb bt)b, fort 9[)?uIbiorb, fom 
frembragte itb^re 5rDlinger. 

§an Dar Ijfenmie et 5Iar, og ba Ijan blcD færbig til at reife 
tilbage. Dar ber golf i ^ufinbDi^, fom ønffebe at følge meb. 5Det 
faa for en Btnnb ub, fom om Ijele Stigber ffulbe bliDe lagt øbe, 
og a)?r)nbig]^eberne blcD urolige, ^aabe Derb,§Iige og firfelige 
©mbebsmænb aboarebe Js-olf mob at reifc. "i^IiD i Sanbet og 
ernær big rebelig" Dar be Sfriftcn^ €rb, fom brugteS oDer -alt. 
gor at giDc fine gonnaninger ^sægt fortalte man be unberligftc 
,*^iftorier om Sfmerita og g-arcrne Deb ^ieifen oDer .^aDct. 

2)et bleo fortalt, at (Stippevne ofte folgte (^migranterne fom 
SlaDer til 3:i)rfen. ^tnbre forfifrebe at ber i .<J>aDet Drimlebc of 
frtigtelige Sjøbt)r, fom Dar iftanb til at jhige et Ijelt Sfib meb 
Sabning. &n enbnn oærre Stjæbne Dcutcbe bern, fom ei fanbt llbuanbriiujcn i 1S3G — 37. 49 

bereé ©rau i et ]aabant lUniueo 'Ihig, eller luibflap at fiuiieø mer= 
fem be }ft)i)øic vs^&jerge. Stnierifa? Dilbe inbianere pleiebe nein= 
itg at faiuie be (iDtbe 'Mænh, j}aa[tobe§ ber, og flagte bern uiiber 
^leftmaaltiberiie tif bere§ 5rfgubeLt> 5ere. llnbjlap man enbog 
biéfe garer faiitt be ffræffelige aiap|ierffaiiger ber nriiiilebe oner- 
ciit, |aa bien het tim til at lene i ^nnierifav Ubørten, Ijuor nien= 
neifelige ^\uie nar iifjenbte, ^Hltereno 3at'rainente negtebe^^ og 
'Bøux noffebe op fom itnibeube .sjebitinger. 

)))lm ifte alle fob fig afffræffe oeb bivfe frijgtelige .sSijtorier, 
og neb Unut 51oging§ *?ffrei]e trængte^S ber to 3fibe for at 
rimime afle, foin Oilbe Hære iiieb. Xh']c Sfibe nar "^^lorbeii" og 
"Xeit ilcorffe Silippe", font freinpaa isaaren I80I) afreifte fra 
3taOanger nieb tilfaiiinieii omtrent IGO (emigranter. Tiofe reifte 
alfefammen tif Ts-ov ))Vwcr Settlementet. 

'-IManbt be mere lebenbe 'I^iænb i bdtc 3elffab fan næOne§ 
^Jcife ^Høtfie, ben førfte 'XHanb tif at ubimnbre tif 'Ofmerita fra ^^'of^5. 
.s>an bofatte fig i CSfiicago, fjlior fnn en ?torbmanb, Xaoib ^of)n= 
fon fra 3taOanger effer 43ergen, Har før ^am. 

(fn anben Seber Dar 23jørn 5[nberfon .^'oefoe, fom fenere bfeo 
en af ,stoff)fonong Settfementeti> Stiftere. $an nar fra '^^ifebaf i 
Staoanger. Sammen meb bam tan ftiffe§ 3fmnnb ^Hnberfon 
.S^ornefielb, fom reifte tif .<»Uiff)foitong i <s-øfge meb 'l^jøvn ^fitberfon. 
X^are iiarfon '-^rimvø fra Stananger nar ogfaa en af be iitere 
befjenbte lP?ænb i bdtc Selffab. .C->an Mv en bi^gtig og fremra- 
genbe ^Wanb, fom gjorbe fig meget forbelagttg benterfet. 

^Mte affe, fom ønftebe at reife tif ^Hnterifa, bfeo færbige itibe, 
eller fif ^um, paa bic^fe to Stibe. (ft trebie Sfib, "(fnigbeben", 
bien berpaa tnbrettet til at fragte Crnuc^ranter, og bien anerteret 
til at reife fra Staanger tiblig paa ^aaren JS:>7. 

I:et fom bog iffe afftcb før i ^^^uiti ?J?aaneb. ^^nia bdtc 3 f ib 
nar 98 (emigranter, fom alle agtebe fig tif ?;-or ^)iiner. '•■IManbt 
bern nar $ané 3Salber (^^ælbe), hen førfte fra ^^satc^ ^;U'a>ftegiæ(b. 
,^an bien ben førfte itorffe ^^^aptiftpreft i ^serbeit (1811) og bien 
fenere en af be nigtigfte Stiftere af bet ftore gillntore (Sonntij 50 ®c 9?orffc ScttrcmcutcrS ^i]torie. 

3cttleincnt. .?an§ 93arlicu, ben rabifalc Sournalift og ©tor- 
tfjina^marib fra €it)crI)aIbGn, Sronbljicm, forn feriere BleO h^n før= 
fte norffe ^Ntoner i '^oWa, bar ogfaa \)aa hette ©fib. 

Smiblcrttb r)at)be et fjcrbe 8!ib afreift fra 33ergen allerebe 
hen 2ben 9J(art§ 1837, fulb|ia!fct af ©miaranter, forn ubbanbrebe 
forn gølge af ^Hut ©Ioat)ig§ 33eføg. "^^ette <Btih ^ehte "^gir" 
og Oar het førfte fra ^^ergen, meben^ be anbre reifte fra ©taban- 
ger. Xette eFib førte 84 ^a^^fagerer, blanbt t}t)ilfe iii finber gan- 
ffe mange, foni fi! anfeebe 9caOiie i hen norff-amerifanffe §iftorie. 
23Ianbt bisfe nar Die 9ir)iining, hen førfte fra ©rtaafen eller Iiele 
^rønbclagen og befjenbt forn ^^orfatter af hen førfte 93og om 
Slrnerifa; 9[)ton§ Slablanb, ben førfte fra Samnanger og fenere 
stifter af g}or!oiIIe (Settlementet, nn en Xel af DJInffego. ^an 
Mv 33rober til ^nnb Sangelanb, ben btigtige Soi^iniallft og $o- 
Itti!er. %nhex§> 9?orbbTg, I)an§ ©Ooger og 33eftefar til 3Stctor 
SaiDfon, llbgtOer af dljtcago ^aWt) ?telr§ bar ogfaa paa hette 

em. 

Xette Sclffab reifte iræften alle til het ult)tfelige ^^eaber 
drce! Settlement fjOor en I^øift nblib 'Bfjæbne bentebe bem, I)Oor= 
om fenere ffal Berettes. 

!5 hette 5Tar begrjnbte ogjaa UbOairbringen fra 9tumebal. 
€gfaa benne er en birette Sølge af ^nub @Iogt)ig§ 33eføg i $jem- 
Bt)gbcn i 1835. ^)^^aa en SorretntngSreife f om Cle og Slnften 
9?attcftab fra 3Seggli i 9ZnmebaI i 1836 til ^ij^Ocer i ©taOanger. 
§er I)ørte be megen Xale oitr ?lmeri!a — et dlam og et Sanb he 
albrig før Ijaobe Ijørt næOnt, famt om .^Tnub ©logOig, fom netop 
ben 'Sommer lia\3he reift bib meb 160 ^^asf agerer trobS alleflagg 
^rnbfler om Slalieri og ^øh. Sjette mfte bereS 9^r)§gierrigl)eb, 
og he Bent)ttebe alle 5lnlebninger til at faa ©plriSninger om bette 
unberbare Sanb. S'ølG^'n bar at he beftemte fig ogfa til at ubOan= 
bre. 5De Ijørte, at et Sfib ffnlbe afreife fra ©taOanger SSaaren 
1837 og brog berfor tOcr^oOer g-jelbenc paa ©fi tiblig i 5(^ril 
fammen meb en Sam£n3gbing beb 9cabn §alftein ^alborfon gløfa. 
€Ie D^(\itteftab fortæller felb følgenbe: ^I^lH•nl^rl^l^Cll i 183G — 37. 51 

")Sovi l\b]t\)v bqtob i be SHivbcr v\ i\]f i, d '|>ar 3t'i oe] en 
'iHibfæf. golf betratjtebe o§ iiieb [tørfre goninbriiui oij toniieiiebe 
c\t vi umattc IjaVc c\aaet ]va 3anc> ot] 3aniliiui. ^e anti}bei)e, at 
bet nar bebre, at in l}æni\tc o^ i het rørjte :^ra\ iaa Di i{a\) cii 
nærre ©fjæBne. iU ftob \)aa Sti ouer gjelbeiie fra Diollati lit 
^inii, ber^aa i en ret X?in{e olnn* gjelbe oc] iijeiiiieui SfoDetit 3ttv 
imiuier. iU brøb o? iffe om --iHnene, ba ni alle tre nar flinte 
Sfitøliexe, oa Hort ^ieifetøi nolbte ov intet ^iHM"nær.' 

Xa be tont frem fit be Iiore at 3tibet iffe nilbe ai(\aa før= 
enb om to ll)taaneber. Xa be otifaa ])aa (^hmnb af fin foreftaaenbe 
))?eife bien befnæret af Stebc^mijnbiijljeberne, benuttebe be en 3t'ibv= 
leiliobeb, foni bragte bent til (j)øtebora i Snerine. .sSerifra f om 
be ba til ?tmerit'a meb en 3tnbe laftet meb ,^ern ført af ^iXipteiit 
^Hønneberi]. ^e nar tnn fire Uc\cv paa ^-Innen. ^Mnfomnten lit 
Xetroil Iraf be fannnen meb Cfntiijranter fra "i^Cfair", font fianbe 
nfreift fra ^ercjeit en fort lib fornb. 3annnen meb bic^fc broii 
be ba til (iljicaiio for at fare nibere til gor ^Kiner, bnorben be 
alte nar beftemte. 

^a be anfoni til (ibicaao nrobte be 'iViørn '.Hnberjon Mnelne, 
Aitr lit '4>rof. ))i. i\ 'Jlnberfon. .sSan lifte fig iffe i gor ^)iiner, 
fiøbte intet Xfanb ber oa nar meciet iibprcvaet i fine ^Jjieninaor ont 
belte itorffe .Sianaan. Xdtc '))løbc banbe ffjæbnefnanare gølacr. 
r fe 9iatteftab fortælfer Ijerom: 

'\^an fi^iørn 5lnberfon) banbe fonnnet til 'Jlmerita ^Haret 
]ovub, OQ Ijanbe reift oicnncnt forfffelliae Xele af ^^Hinoiv, ntcn 
alt, i)nab Ijan Ijanbe Ijørt oij feet fjanbe bare aJnrt bant ntitfrebv 
meb benne 3ibe af .sjanet. 9iebbrnbt ^ma 2}æi oc\ X^egeme, ftob 
()an forait o§ foin et Cffer for al (JtenbitVbcb oc\ frembraate en 
3ccne faa ræbfonu at bet albua, nil flette^ iib a f mil X\Mnbe. 
'i^')nb Irøfte oa bjælbe bere', faabe ban, 'l)er er bnerfen ^Urbcibe, 
9Jtab clfer Xfanb at faa, oa ipab be (\']øi', rei§ iffe til go^- 9?iner, 
for ber nit be fifferl bø af ^Juilaria.' Tivfe Crb 'lanbe ^mi fri)a "'■) ^iMllcb iViaaafin, '.UuiMfoii lstl!> 52 ®c 9torf!e «Sctttemcutcr» .<piftorie. 

teiio 3]Tr!ntnt] paa nor ^^lof, niaiu]c a\ lUunii allercbe bar niobløic 
3om bemoniffc Sfiffelfer fra llnbert)erbciien ll^rang meb et frem 
alle be frt}gtelii]e ?(bnar5ler om alle be 9?æbf[er, forn bentebe @mt= 
tiraiiteriie i ^(merifa, og cnbog be mobigfte tar lammet af en 
^^"nnif, fom grænfebe til 5(ffinbTtil}eb. .U'Dtnbforfene l)reb fine 
Mæiiber og ftreg oner fig a f (Slenbiglieb. Somme af U)t'ænbene 
]ab ftiiie fom Støtter meb alle 9Jtert'er af bi)b ^-ortbilelfe paa fine 
'Xiifigter, mebeii^ aiibre ubftøbte .Ilrnbfler mob bem, fom be be- 
tragtebe fom l^ebere af Selffabet. v» ^^'^^^ triftiffe ^^ieblit tom 
rie ^Ihmning^o Sflorbeb tiljniie. .sjan trøftebe bem, fom liar for- 
toilebe, gan ^)iaab til bern, fom Har Ijaabløfe og formaiiebe bem, 
fom nar opiætjige. .s>an nar iffe nfiffer for et '?^ieblif, og l)au§ 
'■l^efinbiglieb og fifre ^l^iob liaobe eit beroligeiibe Csubflijbelfe paa 
alle. ^■^cogle ^Hmerifaiiere, fom liau talte meb, raabebe l)ain til at 
tåge (imigrauterne birette fi)b fra (iljicago til 'i^eaner CSreet i 
v^rognoi§ doiinti)." 

Ire iPtænb bleii ha iibfenbte for ai ]'øge et guiiftigt 3kh 
for beil paatæiifte .Sloloni. "Ti^^je tog i^eieii mob ^ijh fra Cllii- 
cago, omtrent ab beit ^-Ihm, linor JiHinoi^ (ieutral v<t'riibaiteu lut 
gaar — et laotliggenbe, jiimpigt Strøg, fom erfarne ^olf iffe 
nentebe at fe bebiigget i eii ^\h\Mineitealber. Xd Intr i ^^(iiguft og 
September 'JJiaaiieb, ba bette flabe 5^'aiib Par tørt og benoffet meb 
groPt C^ræv, ber gif eii ^Juinb op nnber ^Hrmeiie. ^^cogle af be 
(^icnlenenbe bar ptret ^JJii^^taiite om, at berec^ Ubfenbinge bien 
paaPirfcbe af Vanbjpetulanter, af puilfe be lob [ig ouertale til at 
tåge berme nl)elbige ^lietiiiiig, iftebetfor at gaa 'ik]t eller 9^Jorb- 
neft, l)Por be inben 1^5 til tU) engelffe ^\)iil fnnbe IiaPe fimbet bd 
beiligfte Diegjeringx^lanb niiber Solen. a)ien Sfjtvbnen Pilbe bet 
anberlebe^: be tom til hd nlpffelige '^^eaPer CSreef i SrL''gnoiy 
(iountp, IiPor be troebe at finbe alle !i^etingelfer for et ^^arabi^ paa 
v.orben. Xe fom tilbage meb glimrenbe Stilbringer oPer bet 
flabe Sanb meb ben rige ^sorbbnnb, bPor (^ræ^fet tilbeB gif bem "") «illcb iDtaiiapn, iWabifon 1809. U^oaIl^l•ilU1Clt i ISiJG — ;}7. 53 

ouei' .s^onebct. Selifabet fjøbtc im £Ber oa, %soc\\\o oi] broa, af- 
]icb til bet forjættcbc 2c\nb. Tc tømrebc oc\ lnjiiaebe af nlle 
.U^ræftec for at biwc færbige føi' l^tntcren. Xe fjørte 70 9J2i[ tit 
nærmefte 3aaniøIIe efter 23orb, oij gan fia flet iffe ,^ib til at ftu- 
bcre !s.'aiibctv topoiirafi, cllcrc^ nilbe be niftiiot luine opbaiiet 
3ipor af, at bd Xfaiib, be tæiitte paa at ^løie næfte ^-oraar, Iianbe 
fraaet iiiiber '-iHiiib liiie iieb i ^sum Wiaamb fibfte Aoraar. Xet 
vav baarbføre, flinte Tsoit Te fif fine 'IHVIii^er i aob 3tanb, før- 
enb .s^øften beiiunbte; uien be niaatte fnart imbe i]it-'nneni v^^^ "-ni 
i>anb op olHT .Sincverne, naav be ftulbe noaetftebc^ den. :Xa ^or 
auret tom, ftob bet flabe "^'anb nnber ^l^mb, faafanat ^iet tnnbe 
naa. ilWintie af beni uar allerebe bntfebe nnber for .Siolbfeber, oc\ 
ba ^ominernarnien tom og 'ininbet forbnnftebe, beannbte 3nmp^ 
feberen at fræPe fine baaliae Cffere, oa ba beb bd: "rebbe fia 
boo forn fan!" .s?er inir bd, at £le ^)h)nnintVo '-IHmi bleu Hiiaenbe. 
s^an Hav en tjelfeftært oc[ traftfnlb ^Vuinb, ber inaen ^^efnærlia= 
bcbcr fft)ebe. s^an boebe f)o§ en 9Jcanb, IjPor man Par Pant tit 
at f^ife ©røb og ©urmelf. gorfatterenS 33rober faa t)am gaa 
meb et ^ar fine fønberrepiie Støoler gjennem 3§Panb og 'Sne. 
(^nbetig bleP I)an angrebcn af en onbartet 3^iarrf)e, forn iffe mere 
lob fig ftanfe og bteP banv CDøb§fpgbom. Xe faa gjcnIcPenbe for= 
lob alt og brog oPer til gor !')tiPer Settlementet i 5a Salte (lonntp, 
()Por nogle af bcm cnbnu lePer. 

Saarebeå bleP llbfalbet af ."^lolonien Peb '-IH^iPcr (irecf 9coget 
nær bet fammc forn llbfalbet meb Slolonianlægget i Scifvbobcr 
1000 Star tibligcrc/'" 

Sluttelig begt^nbte ogfaa llbPanbringen fra Xelemarfen i 
1837. Tenne er ogfaa en ?yølge af ^nnt SIogPig§ 33eføg. Sa 
9tumebølerne, forn oPenfor berettet, ftob paa Sti oPer Sjelbene 
tir StaPanger, oPernattebe be \)aa (3aaxbm diue'i Xinn, forn er en 
af be nærmeftc (3aavbc til 33egglt. golfene paa benne Oiaarb 
bleP meget fpænbtc oPer benne 5rmerifa=$Reife og fif 9tnmebølcrne *) Sangelonbé 3^otbmanbenc i 9(merifo, f» 29—31. 54 — ^t' "^corffc SciKcuuMileiv .v>ii'iovic. 

til at Iot)C at ffrbc, feia fnart be forn frem. S^et gjorbe ogfaa 
btSfe og |irifte Sanbet meget. ?vølgen t)ar, at allerebe famme 
©ommer, gjorbe et gølge ^innbøler fig færbtg til at følge efter. 
'^ette Sølge beftob af (Suten efter ^orftein ^f)orfon dhie meb fine 
©ønner S^orftein og Son, ©rit og @aute ©autefon 90?ibbøen, ^iU 
^otmfon 9hte og ^^or ^ittelfon ©mmBil. Se reifte oDer @øtc= 
Tiorg og bofatte fig i goj: 9Ht)er. ©ri! (Saiitefon Bleo om iftQ længc 
9J?ormonpræft. ^l^orftein Dhie bleo feuere en af het Sølge fom al= 
lerebe i 1888 nnber ©teng 5>cerfon§ Sebeife reifte til ®f)elbi] 
©ounti), 9JH§fouri, og bannebe en .Violoni ber. ©t ^^.nir ?far fenere 
reifte I)an til ©ugar Greet i See ©o., J^oloa, Ijloor I^an tilligemeb 
anbrc bannebe het førftc norfte Settlement i Soroa. S 1846 ftif= 
tche l)an fammen meb anbre ^innbøler bet t)ibtftra!te 99Ine 
iD^ounb^ Settlement i ben Deftre S)el af Sane ©ountl). .<oan§ 
33rober go^n Har hen t)crben§berømte "SnotDfljoe S;i)omMon", 
fom i tt}t)e STar Bar ^often \)aa Sfi ober Snefjelbene i California. 
Weh Shiut Slogbigg ^jemtomft fer bi, at Ubbanbringen faar 
ganf!e ftor gart. S 1836—37 af reifte fom Sølge af 6an§ 33eføg 
iffe minbre enb fire ©fibe foruben mange fom afreifte m'eb ft)enf!e 
Sernlaftere fra ø5øteborg. S^It ubt)anbrebe omtrent 370 ©mi= 
granter bi^fe to ^Jtar. ©fter hette Mv hev iffe faa mange inbtil 
1843, ha mange Ijnnbrebe nbtianbrebe. 7be kapitel 

©verreifen fia IHorøc ttl IRew Ooik. 

gor be fleftc tiibnanbrebc 9^orbmænb bil 5(freifeu§ Xaci fra 
9?orae ftoa for bern forn ben bitrefte 2ag i bercS Sin. 9[)tanae 
of bern Ijalibe tiibttl ben .^ag iffe t)ift ftnab Sæbrclanbgfiærlia= 
5eb betøb. Xe fjcttibe trælet til 9ll3cigen bien ftiu og §æubernc 
frocjebe for bot iiieft beffebne SiD^opfjoIb, og bet fiaObc ofte fore= 
fommet beni, at gæbrelanbet Mv alt anbet enb Zat bcerb. Wen 
nu, ba 51bf!illelfen§ ^ime Oar fommet, følte be nt)e, bemobsfulbe 
^jerteftrenge rørte, og be forftob meb Smertene [yt)Ibe f))o\lM 
barmt ^ag DJ^oberjorben fiaobe paa enbog bere§ ubfultebe Sinb. 
Surte, faroerige 932inber fra 33arnbommen§ Øloebe og ltngbom= 
mertS ^aah bæltebe frem; ftemntngSfuIbe 33ifer og £)tnfoæb bii!= 
febe 0^, og ^albglernte eagn og ftolte gortællinger fortalte riinbt 
ØrueuS SIb i 8fumrtngen§ 2^ rømmet) er ben liftebe fig frem, ben 
ene efter ben anben. Xet forefom ftam, at Ipev en 23ig, en Xal 
nar Beffinnet meb I^iftortff (^Ian§. "£t)er ben Sjorb fjørte ^ong 
^alnban ©barte fra ^nlegilbe og enbte fit baabrige Sit» i be folbc 
bølger. 3 ben 93t) fIoge§ 23agler og ^irfebeiner; paa ben Sten 
r^olbt ^ong ©berre en af fine eggenbe 3:^aler. g ben Xal fanbt 
©fotterne brubte ^anber. ^^aa bet Bteb lob ©agnet ^ong Clao 
ben hellige reife ben førfte ^'irfe og mane SwtuIIer i ©tof og 
©ten. ^aa ben 23affe fanf ben gjæOe 2:^orb J^olefon inb unber 
fit 3??ert'e. .§ift ube beb ^a)3et Ijolbcr ®aralb §aarfagrc 3Sagt i 

6fi 5G ^^' ':\'or[fc <^cll(ciiuMiicrv .sSifiorio. 

fill .v^niuv [tirrer v\hc om ^>.'aiib oa povfor paa, at ^c amnle 'i^ar^or 
iffc forfalbfr. 

Ca iiaar Siirfofloffcnu' [or [i[tc C^aiui timebe ub, ba følto be, 
at bet uar ineb en .^llaiui, bor iffe Har [ra icinar eilcr iforaaarc^; 
iiKMi be [auiiiie ^oiier i)avhc i ^^lardimbreber Iiibt i be .*viirfe[ti[le 
Xale oa riiinet iiib C^MtrbciK^ oc\ .^nilen^o s;>da, [or alle bem, ber 
[ørte [in [lib[onmie Slamp for ^ilDærcIfen.'"'" 

'JJieb et [orftob be ai ^Jtoberjorbeu nar mere eiib en høh 3ten = 
røv, forn farriat affaftebe fia en liben ^Holiiui font Wjeniijælb for 
metiet ^^frbeibc; het nar et lenenbe ^>.'anb inbliqllet i ronuintifen^o 
3tiær inilferenbc meb narmt, braaenbc 2in fra Sjøene ;^anti til 
3æteren§ ^sang. £a, i ?ffffeben§ Xniuifinb fnffebe mangen en 
Cfmicirant meb v^bnr ?fafen:* 

"C^Mn hd iniY ]aa liel, ca, raahhc 

fur ein ffeff av bonne jorb, 

Iicrre font ein teig, foin itnabbc 

femti fot ifraa ein fiorb." 
3:;erfor bleb ogfaa @mtgranten§ ©mb mtibt og f)Qn§ Zan^ 
fer t)arme, og be t}trebe fig ofte i ftcmning§fulbe 5lff!eb§føab. ,<per 
er het førftc 9}tinbebigt til ^yæbrelanbet, ffretiet af en bortbragenbe 
(^inigrartt: 

"9tu ligger 9?orge§ STIiin^cIanb 

(Baa ht)ht i ©fjul Bag falten 3>one, 

3Jien Sængflen Ijiger til ben Stratib 

DJceb gamle, bitntle (Sgeffolie, 

§nor ©ranen§ ©ii§ og ^øUqy3 ^røn 

@r .^parrnoni for 9?orge§ ©øn. 

9Jien om enb SffjæBnen Bøb l^am ber, 
©om forbimt 33iørn og Seif at tjelbe, 
.^an nil bog ftebfe Iiane fjær 
3it gobe, gamle ^Wirgcc^ ^ielbe; ) ^inil S^icfcrub i Sumra 190G, Sibc 53—54. ruorvciKii fra '')loi'\\c tif TicW ;?)tnT. 57 

Ca UviKiev ømt nieb jøuliti .*5ii 
'Jlt fe fit olfftc \^JL'ni enbnii." ' 

Tet unr iffe frit for at manacn en 'Xnierifnfarer i fibfte Øie^ 
btif ancirebe [in ^eflutninti oi] ønffebe fiii tilbade til .'«piemniet. 
/"vorftnaelfen af Sæ^rclanbetc^ 3?ett)bnint] oc\ )))lac\t Mr fommen 
oc} mecjet nifte [ict nu i et anbet 5oc\ 'ilJien X.*obbet t?ar taftet oa 
bet Dar nu forfent at nenbe oni. Xerfor, enbnu et fibfte ^arOel, 
Oil berpaa omborb. 

"AnrUef, 9iorriaI 3ianet ucvre; 

,^aarb ot] ftrem,] bii ftebfe Har, 
S'om en ^^tober jet] bitj ære 

£m mit 23røb, bu fnapt mia ffar. 
5(rt forfninberl ^rang og .Q^ummer 

ODer Sjæren ftjælc fig; 
S)og fom 33arnctv milbc Slummer 

griffer .^\m\ fig t>eb big. 

^fnbrc ©gnc mig tilbt)bcr 

llafljængigfteben§ ^lar; 
(^jengjælb for min SDiøic t)ber 

gor min Slægt faa blibe ^aar. 
9?orng — heite hu ei høh mig, 

forrig — fi3lbt meb §erremænb. 
Stormanbg Tlaqt alt ftt)reb i big 

^t)ang bar bunben om bin 2ænb. 

Seg gjentager, garDel 9torge, 

Seg big ftgner til min ^øb; 
Xn nar bog min i^arnbom§ ^^nrrge 

Xn gao mangen C^dvbe føb. ) Sfrcuct af £ic dW^nniuQ paa (sfibct ,>9(rQic" 1837. 58 So 'i^un-ffc 3ettloiuenteu§ .s^ijtoiie. 

vSltebje t)il \)aa big jeg ttriife 

lliiber @fiæbnc]i§ mnnge .^aar, 
©tebfe bebe — Iø§ ben 2æn!e, 

©om forbitreb mine Slar."* 

diaav man nu om Skagen ønffer at tåge fig en ^^eije ober 
"23Iaamt)ra", tnbretter man fig i en lun ^a^t)t, faar fine friffe, 
liarme Dietter feri)eret tre ©ange om Sagen, forbrit)er gemt}tlig 
Xiben i bløbe Sæneftole meb 33øger, 33Iabe, San§ og Tluiif, og 
om en l!ge§ Tib er man fremme, gor femti, §ef§ti Slår fiben, 
ha bore gæbre fom ot)er, Dar hd ganffe anberlebe». 2^engang 
tog bet ofte tre eller fire 90?aaneber, og man maatte felt) førgc 
for hoften. Cm man nogenfinbe ffulbe ræffe frem, bar et tiberft 
tbtlfomt (©).iørg§maal. ^saa I}it)enbe, rullenbe fmaa ©eilffibe laa 
©migranterne fammenftubebe i ftørfte (^lenbigrieb, ft)ge og mob= 
løfe, bemobige og ufifre. ©amltnger futrebe, 33ørn ffreg og 
^t)tnbfol!ene jamrebe. Tlænhme føgte ai trøfte bern, faa gobt be 
funbe, men het bar en bebrøbelig O^gabe, t^i l^ift l^enne i ®ori= 
fonten fan! ben ene efter ben anben af gamle 9^orge§ taggebe 
Sielbnuter meb alle het§> lune ^jem og belorbnebe gorl^olb og 
bere§ 5Xmerifafærb, fom før 5lfretfen ft)nte§ noffaa fornuftig, fo= 
refom bern nu fom en banbittig griftelfe af Sorft)net. 

S)i§fe ©niigrantffuber bar af alle ©tørrelfer fra fmaa 8luj3= 
lier, fom fna^it funbe ftube fammen et I^albt ^unbrebe ©migranter 
til ftore ^remaftere, fom funbe føre en fem, fef§ liunbrebe om 
(Sangen, ^rifen for Cberfartcn bar ogfaa l^øift forffjellig, men 
beløb fig gjennemfnitltg til $25.00. Sog maatte ©migran^ 
terne førge for ©engflæber og mebføre Tlah for tolb liger. 

Snbretningen bar t)hev\t |irimttib og mangelfulb. $aa Tleh 
lemboef^bjelfene ober Saften og 33agagen Bleb lagt et mtblertibtg 
Oulb. Ser^iaa bleb to 9iaber af ^'øier ober ftberanbre opfat lang§ 3?orbr^fet, 19 StuQuft 1847. rLicri-cifcii fi'rt Tan-c\c til yicju l'joi-f. 59 

fiele Sfibet» Sæiigbe. Xn mv i Hlminbelicifieb iiujeii førfte eller 
anben ^^lnb§, l^eKer ingen færffilbte 9ium for 9}^ænb og ^Dinber 
— alt Mv fælleg. St)let forn giennem be aaBne Suger, men i 
3torm og Sjøgang maatte bi^jc tilbæffe§ og ba Biet) Suften ncbe 
i hQt onerfglbte dhim ffræffelig ffet. 

9?ten efter be førfte 3}age§ §jeniue, Xrængfel og Sjøføge, Be= 
oiinbte man at ftnbe fig mere tilrette, og I)Oi§ 3Seiret Har gobt 
fraBBebe alle, f om funbe, op ^.uia Xæffct i Soljlinnet. ^rætjpillet 
og gelen fom frem og ba fnnbe het i\a^\ uoffaa It)ftig til. 8pring= 
ban§ og falling af løfte Ijinanben, meb 3:iiefrog og ^hjggetag i 
.s^Dileftunberne. £g alt fom Ai^jemlanbet faffebe agternb frebjebe 
kanterne og Samtalen mere og mere om het unberfulbe 5tmerifa 
I^norfien be ftæDneb. £g ftore ^Nlaner Biet) lagt og bibtløftigc 
gor^aaBninger forfigtigt brøftebe. 33ag bem laa gamle Dtorgc 
omfranfet af fin Brufenbe Stjærgaarb, meb ftore gjelbc Bagom, 
og lune §jem i trange S^ale; — bi§fe I)at)be be for ftebfe forlabt. 
Tien i 5Imerita ffulbe be ffaBe fig nt)e §iem, Bebrc enb StorBøn- 
berne§ berl^jemme, — for ffret) tffe @iert §ot)Ianb, at i Slmerita 
bar ber Sletter faa ftore fom D^orbfjøen, fom enbnu laa noptagne, 
og bar itfe 5tmerifanerne faa glabe t)eb at fe bem f omme? 

Og ^uSmørfet faibt \)aa og Sfubeit gleb let meb riflenbe 
fmaa $Iaf! gjennem het ftille ^anb. Og gumlenbc \.u-\a fin feige 
Seffe fab (emigranten \)aa fit 9cifteffrin og brømte om het ftore 
5lmerifa og om I)t)orIebe§ be fine 5Xmerifanere tiilbe ftaa og fmile 
og Buffe og ffraBe naar Ijan fteg ilanb. 3Særbig og rolig ffulbe 
I)an gaa af, uben §aft, fjiife til .^øire og aSenftre og berpaa brage 
35eft til Soj: ^it3er og finbe fig en rigtig aparte Øaarb meb SSeb 
og aSanb og Pib llbfigt. 

Dg tiinben Begt)nbte at piBe og ule og Sftubem I)uggebe fin 
aSei gjennem a3raabfiøerne, og S^ag efter XaQ gleb forBi i het 
uenbelige. ,<pori|onten ringebe fig runbt bem i fin trifte ^omlieb,. 
Uge efter ll^e til het mv, fom om en nt) (Joig^eb i)a\)he Begijnbt, 
og be tiar be enefte aSæiener ilitie. 

D^aar man tænfer \)aa be mange Sufinbe emigranter fom co ^c ':1air[fc ^ottrcnuMitor'::^ .s^iftoric. 

blcn bcforbrcbe til ^Hmcrifa lueb iSeilffibc, oa tacier i ^etcaatniiui 
lUun* ffrøbeliae oa I)øift uffiffebe bi§fe Rnrtøier tiar til nt fare i 
^l^ac^faiicrtrafif, er man Itlbøiclifl til ai foninbre fic^ ober, Iibor 
[aa Uliitfcvtilfælbc inbtraf og lilnu* nemt man greiebe ]\q. *i\)?en 
bet er fun et onerfIabi[! ^nbtrlif. S be 3^age førteg fun et ube- 
tiibelic-jt £p|im nieb Xrani^ortfompagnierne og alleflagS llregel^ 
mæ^ilgbeber gif upaatafte. S ^i^irfeliglieben luir benne ©jøreife 
for fleftey isebfonnueiibe en frt)gtelig bøben§ Jyriftelfe, forn tufin= 
ber buffebe unber for, og for be gienlenenbe et 9J(areribt af ^)læb- 
fler og ^ibelfer. iWen bi^^fe Xing forn fun frem ^eitigbeb^irbi^o, 
d)hm føgtc paa alle ^Juiaber at nebbtjyfe flige ubebagelige ^)h)gter, 
for t>Qt Inlbe fnæffc hen lønueube ^^Hnerifafart, og ^øbc^iften bleb 
iffe noelmt mere mb bøift Imafrænet. iVieu ben Dar ftor, ifær paa 
C^runb af be nfunbe SorI)oIbe. .'^Wfera og Xliefenteri ubbrøb 
bbp^iigt ^og buubreber af gamle ^Nionerer, fom bar faret paa for= 
ffjellige ©fuber, beb at fortælle om mangfolbige ®øb§falb om= 
borb, fom fun fft)Ibe§ ^t^eberierne^ Sigegt)Ibigf)eb meb @unbf)eb§= 
ftellet om'borb. 

efibgfører ©bcf^Scnfen Ijar nt)Iig='= gibet et fonfret ©f tempel 
fra fin egen O^Iebelfe, fom belbfer bvn mørfe 3ibe af en flig 
©iøretfc. .^an fortælfer: 

"Saurbig" bar et gammelt ®fib, noget Sæf, baarlig ubftt)= 
ret og en elenbig ©etler. Sør Slfreifen Ijolbteå ingen 33cfigti= 
gelfe ober Sfibet eller Snbrebningen. £a]Dteinen maattc efter 
bebfte Sfjøn orbne alt, inbfjøbe 9[)Zebicinfifte o. f. b. Wi inbtog 
co. 200 Xon§ S^rnlaft i 33unben, inbtog i (Søteborg ca. 50 fbenffc 
emigranter, ^obebfagelig Sanbbefolfning fra Slalåme, men ogfaa 
enfelte mere belftillebe, faalebeS en $ræfte= og en ^føbmanb^fa- 
milie.f St*a Gøteborg feilte bi op til D^orge, l^bor jeg i felger- *) (Smigrantfart for 50 — 60 Slår fiben. 3^orbmanbgforbuubct, 
2)ecember 1907. ©ibe 53—56. 

t) S3Ianbt (Smiorantcrnc bac oøfaa cu ung fbcuff abelig Søitnant. Ctjcrrcifcu fra •9iorge til 9tciu ?)orf. Gl 

aam inbtog omtrent 30 nric C^iniorauter. Xic>fe Dar mcft fra 
2}rammen§ C^Ianb. S fibfte .Rabbel af 5"^ 1^^54 bar alle om= 
borb, ca. 100 3!}iaitb meb JQtanblfobct, ber ubajorbe 12 røanb. 

2er nar ,^aarcr og b[ct]e ^fnfiater Cmborb, ba in fatte ti(= 
fjøy — af be inaiuie, forn mi foriob .s!>}cmlanbet, Har het be aller^ 
flefte, fom albri^ mere ftf fe ^^torae^o ^-jelbe iiijen. "Mt gif i]L">bt 
oti SCetret nar fmuft til iiocile Wraber Heft for :^^rlaub. ;Xa be= 
iinnbte het meb foære 3torme, ber oarebe i læiuiere ^ib, omlø^ 
benbe fra 3 C til 9c --Iv meb fri)titeliii 3jø, ber bragte megeii 
X.'ibelfe for be ftaffelv fjøfijge ^JJenneffer, fom jo meft nar lanbfeiuo 
iyolf. 3tormeu narebe i flere liger, af og til orfaimgtig. Csfær 
iiaaebe ben fin ftørfte 3ti)rfe ])iia 3 C-^^^nnftet, men bebrebed 
noget naar ben gif rnnbt til 9c '-Iv Tette bien regelmæc^fig i o 
Xageå ^i^ertober. 

99?an tan tænfe fig X^ibelferne for be nliiffelige 9Jienneft'er, 
ber for ftørftebelen nar inbeftængt i bet mørte 9hnn '^at og Xag, 
ba !L'ugerne nar ffalfet, fiben 3iøerne ftabig git oOer Tætfet. 
(fmigranterne^ 9inm oplnfteé fnn af et "-^ar X.'amper, ber brænbte 
9tat og Xaq bernebe i ben forpeftebe ^-.'nft og i al Uren^ligbeben. 
3om /1-ølge af al benne (flenbigbeb brøb ber ogfaa nb en nltiffelig 
fmitfom 3i3gbom, nemlig ^^Mobgang (Xn^^fiMiteri). Ten begnnbte 
i ben ønerfte Sløk ilgter og fortfatte i ^Hæffefølge om 3tlirborbv 
3ibe inbtil ben fprang oOer ].u-\a ^-l^agborbv 3ibe og forplontebe 
fig ber nøiagtig ima famme Isiv. 

Xen førfte, fom bien angrebet, nar en s\onc fra Xalarne, og span l)aubc giftet fiii iiubcr itii 3ta^^ oc\ flulbc nu lnc^ iiii ■s^uftni )øi\c 
at ffabe fig en /vrcmttb paa bon aubcu 2ibo af i^ltlaniorcii. '^c rttigiftc 
bar It}ffclige og nebbcbe» ftabig fom et par ^^iirtclbiicr. 'JA\mi ba bc;i 
førfte orbentlige Sjøbaff begl^nbtr, maatte Vøitnanten lunt til ^)ia'linaen 
og Jrøge 9lt)g. i^erunber ^ørte^ fra ijam følgenbe fuaftigc llbbnib: „2aa 
før fju tufan førlorabe jag ide mina tænnorl" 2)cr bar ingen ^^anb^ 
Icege omborb, fom hmbe ffaffe bam nnc, oa ^ii ebbingen aftog fbiilig fra 
ben ^ag af. 62 iS^c 9torffc Gcttlcmcnterg .s;:)ijtoric. 

Sibcifcn? Waial blcD fulbt for Iieiibe, ha ijnn noc\\c '^aiic cfter 
tøl}gbonimcn§ llMinib nebfom i al beitnc ©lenbialjcb. 33arnct 
Illen cfter Iiebfte ©niie ftelt rneb af be øbricie 9J?øbre. Xeii Irebte 
Xaci cfter 9tcbfonifteit bøbe isi^oiien, blcD iieblagt i en jannuen= 
fingret i^orbtifte oc\ ucbfænfet i .<f>anet. $l^ei]raneIfe^u'crenioiticii 
mi r cnt\^I, uten (■|i'ibenbe oa, bleu itbført of *>laptciucii o(\ en fnenff 
luiiitbiiiaii (en iiicciet bra oq elffelici 9Jianb, ber iinber bele 9ieifeii 
nar mia til inciicii 3'tøtte). Sfibet bien taftet ^-l^at oc] ^vlagct Ijeift 
\.)aa baln 3taiui, ^-i-^øniier læft oa ^Hfteii fæiitet i .^^anet. Siaineb 
nar bciute nciuobiae %fi forbi — iiibtil lutfte 03ana. ^^^a ni)fer 
ben Xac\ ibaa, iiaar jea tæntcr paa ben frliatcliae Stillina ni nar 
i lueb be iiianae bøbefnae nnber Xæf; men be ftattelS ini3!feliac 
nar aitbljenainiic oa cifteliae oa bar fit Uor§ ineb ftor 3:!aaImo= 
h\c\()ch. 

Cf^Ieiibialjebcii tiltoa for bncr Xa(\. 3i)aboinmeu ijtrebc fia 
iiicb cit nolbfom 2^iarrI)oe oa f nært :^Iobtab Icbfaaet af llbmat- 
telfc. :Iilfibft iubfanbt ber fia en ftert .s^ænelfe oner I)ele Seae- 
met, oa ha nar C^iibeu nær. 511 ftoppenbe il)tebicin, font I)anbe§ 
omborb, bien brnat, men itben -sjjælp, oa hd i\\f ]aa nibt, at (5nii= 
aranterne bent)ttebe tnnft il)(nrftcn iicbbaat i ^i>anbefaac, ha be 
inbbilbte fia hcik- ffulbe bjælpc. Xd merteliae nar, ai jo Iæn= 
acre 3i)abonnncn narebe, bev ftertere bien bcrcv Slpvctit, liae til 
Xøhvn inbtraf paa hm Ibe, r)te inbtil ben 8be Xa(\. 

i)tu høhc ben ene cfter hen anben inbtil allcrcbe 1 o af (^mi= 
aranterne nar fæntct i ,s!>anct. Samtibia bien oafaa iDcanbffabet 
fmittet oa ^^aabSntanben, ^^Inberå Clfcn 'Ihia, høhc. Xette '2!'øb§= 
falb ainrbc et fter!t ^nbtrl}!' paa o§ alle oa 3oracn nar ftor blanbt 
9J?anbffabct. XqU nar ben afbøbe en flin! oa fnti &nt oq bel§ 
bien oafaa D}canbffabet§ 5Irbeib,vmaat fterft forrinaet, ha faa 
manae af bcm, nar fijac 3eilførina oa anbet niaatte berneb inb= 
ffræn!e§, faa 3etlabfen bien minbrc [ter! oa 9Mfcn lænaere. 

Xa 3t)abommen frembeleS nebnarcbe oa tiltoa/ oa ha ben 
fibfte ftoppcnbc 'Jh'ebicin nar opbrnat, c\Ych jea t ^u^rtnilelfe oa Ctjea-cifeu fra S^onje til 9?clu fjod. 63 

mcb ?rni]ft for llbfalbct til bd fibfte 9JitbbcI: at gine be fi}ge 
^\uTr=£Iie. Sea TjoDbc iienilitj fra -^jenimet ftørt, at iiaar intet 
aiibct lyiaip maatie Olje ^iroberev foråt Snbbolbeite funbe blinc 
reiifet. £c] neb @ub§ ^Biftanb gjorbe otifaa ^JZiblet l&er fin 9ci}tte, 
ibct fra ben Zib be angrebne bebrebe§ fijnlig I^Der Xaq og ingen 
Xø^falb fiben inbtraf. (Set bleli mig fibcn fagt af 3^o!toren beb 
Mnarantæneftationen i £nelief, at Olje nar het encfte ^Jiibbel, man 
IjaDbe at ti) til, naar alle anbre *9JtMbIer ftog geil). 

(Jfter o ligere 5torm og (5IcnbigI}eb bebrebe^ ^^seirct noget, 
og i)a\:)bQ: t)i allerebc naaet l)cn paa be i)bre 9cemfonnbIanb§=33an= 
fer. 3}?en fier truebe§ ni af en ni) 3org: Cfmigranterne§ ^^srolnant 
nar omtrent o^brugt. ^Isiftno! Iianbe 3tibet noget 'Jiefernepro^ 
oiant; men altfor libet til faa mange il^Jenneffer, og ni ftanbe ber-- 
for ben ni^^fe 3nlt ja tanffe .sJnngerSbøb for ?^ie. i^Ut Hort 
.spaab ftob til, at ni tnnbe faa gobneir og ftille, faa ni fnnbe fiffe 
paa 23anferne. ^ore 33ic'(nncr bien ogfaa børt, ba ln en 4 — ^5 
2}age fenere fif ftille paa ben fnblige 8t. ^^Nierre='-l^anf, bnor alle 
mulige gifferebffaber bien tåget i ^^rng, og ni nar faa h)ft'elige 
at fiffe 4 ftore .S5elleflt)nbrcr og 8(; nalminbelig ftor Zorff. Xn 
bien ftor (^læbe haabe paa oå og (imigranterne, ifær be fnge, ba 
ni nu bien rigelig forfnnet meb ferff il^uib for lang ^ib. 

33i fortfatte nu meb neftlig Jisinb og trijbfebe op £:mhét'' 
Dbnéret og to 2^age berefter naaebe ni on niob 3t. ^^aul, ft^or 
ni fi! praiet et itanabaffib for ubgaaenbe og fif onerlabt 2 Xøn^ 
ber ^nebemel. ©t ^^ar S^age efter traf ni Ijøiere oppe i 91onéret 
et norff ©f ib, faanibt jeg erinbrer "Snbuftri", Håpt. 3Iuguft 
^Netterfen af 23renig, bnor ni atter bien forfnnet meb Tlel og for= 
nøben ^roniant. ^leb begjærlige |2ine faa ni en ftor flagtet 
@ri§ Ijænge omborb i "S"buftri"å 9iig, men af ben fif ni bog 
intet fjøbt. 

^0 2}oge efter — efter 11 Itger og 8' 3^ageå 9ieife fra 9?orgc 
— naoebe ni Hnarantæne^^Nlabfen, b^nr alle, faanel foge forn 
friffe, maattc ilanb til Unberfogelfe. Xe friffe tog omborb igjeu 64- S^c ^couffc s^cttlcnicntcrg .s^iftoiie. 

og fortfatte uiob oc^ til Caiobef, ot] ca. 20 fiigc blcu icijcu. Xog 
allercbe faa Xagc etter tom be op til oé anbre i Cucbef. 

— dloc\ic Xa(\c efter floa '^If|t'cb?[tunben, oi] f)ner broa til 
fit '^Gftenimclies-fteb. ^sca man fiac, at bet nar i fiøiefte Wrnb 
rørenbe oa tientobiat at taac ^Hfffeb for V.'inet meb bivfe taaIino= 
bige, ciffcliae ^Wenncffer, ber' Iiaobe libt faa uieaet oa eiibba fim be 
bære et faa fortrøftniiiav>fuIbt Sinil paa be bfege '^hifiater." 8bc Siapikl 

©verceifen: fra 1Rcw l^orh til Defteru 

gra fire liger til fire S^Zoaneber l^arebe 3iøreifen; tnen en- 
belig ]^at)be enbog hen en ©nbe og Gmigranlcn ftob i 9^elr) gorf. 
2>a t)berft faa of ©migranterne ^a\:ihc rtogen gorftaaeife of SQn= 
bet§> umQQbelige 93ibbe, troebe be flefte of bern, ot be nu Mv 
noeften beb fin diei]e§> (Snhe. Cg gobt t)ar het at he iffe forftob 
at ^etD gjorf Betegnebe fun ,^al^maalet a\ bere§ ^teifeftrobab- 
fer. ^a'ohe he forftaaet, at be enbnu 'i)a'ohe flere liger igjen af 
ftiinff Sebemaabe, I)t)ori be ffulbe blibe r)unbfet fra ^teh til ^teh 
forn ^eoturer, faa f)a'ohe biftnof nmnge rent fortbilet. Silbage 
ftob ^teifen meb S^ampBaab til StIBant), ber^aa meb ^analBaab 
til buffalo, 5t)or be enbnu Ijatibe igjen en tufinbniil§ ©iørcife 
ober be ftore Snbfjøer inbtil be !om til SQHIlnaufee eller SJicago. 
©luttelig en r)unbrcmil§ 3Sanbring eller kjøretur meb £>Uet 
ot)er nt}giorte ^eie førenb be banbt frem til het lille 9^i)Bi}gge i 
3Seften§ 5lffrog, l^lior ogfaa be ffulbe IjenBringc fine Sage. 

©fiønt bere?. ^Infomft til 9^em ?}orf iffe tiafte flig Cp|igt, 
forn ©migranterne l^abbe Hentet, faa mv hev ialfalb en ^laSfe 
af 51merifancre fom Mv glabe beb at fe bem. Si§fe Dar tran- 
f|)ortation§agentcrnc, fom floffebe runbt Gmigranterne, og meb 
uforftaaclig 3SeItalenI)eb f^nrffebe meb norffe og tl)ffc Srafer til= 
Bøb fig at arraugcrc Burtig og BeBagelig 33eforbring til S^cften 
til utrolig laM ^rifer. Wien Oeb biSfe laOe ^srifer Oar ber og- 
faa utrolig mange .?>ager, Bnorineb Slgenternc Bi-">lbt fig ffabeS-- 
løfe. ^nten gjalbt hen tHUet, fom emigranten crftolbt, iffe 

65 66 ®e ^J^orffe Settlementer^ §i[tone. 

længere enb til SUbant) eller 33uffaIo, ffjønt 5I!forben bar gjort 
for !)ele D^eifen til TliiWanlee eller ©l^icago, eller ogfaa bibfte 
man unber S^eifen at opbage forffiellige Seil tieb 33tIIetten, \aa 
at emigranten maattc erlægge tiberligere Bettibelige Ublæg. ^et 
l^ele 5tgent= og S^nnnertiæfen bar faa ormftu!!et nteb llnberfun= 
big^eb og 93ebrag, at het unber bore nubærenbe retffafne S^^eife^ 
forl^olbe er iiBegribeligt.*. gormobentlig ^a\3be 9^orge§ S^^egje^ 
ring ogfaa ha en ^onful i ^Cw ?)or!, I^biS ncermefte £)^gabe bel 
Burbe bæret at he'\ft)tte be mange ^u[inbe Betuttebe og meb San- 
het§> ©^rog ubetienbte Sanb^mænb fra SlgenterneS fambittig- 
l^ebSløfe 0]Dtræ!f'eri og bære bem til §iæl^ og 33eilebning unber 
bereg forte D^^olb i 33t)en. Wen 5bi§ benne Sanbetå 9^e^ræfen= 
tant nogenfinbe gjorbe noget næbnebærbigt til §iæl^ for fine 
giennemreifenbe 9}2ebi6orgere, faa ftar ingen af biSfe r)ørt om 
bet. Serimob bar ber haaha i D^ett) 3) or! og SDliliDaufee flere *) ^ et 93reD til ^an§ ©afømau, bateret ben 12te S)ec. 1843 fJrtber 
^. di. Dkierfon om bette: „^eg bil if!e tale om ben ^eT^anbltng, fom 
emigranter ittt fjelbneft i norft'e ©liBe ^ar bæret unber!a[let ober 'S^orb^ 
fiøen og Sltlanterl^abct paa @runb af flere 5^apleiner§ og 9lebere§ (Sgen= 
nt)tte, men erte og alene Ijolbe mig til S^ranSportationSmaaben fra ??eit) 
^orf til bet fjerne S3e[ten. S)e 23ebragerier, fom bermeb Ijabe funbet 
(Bteb, be Obtrælfericr, fom næften Beftanbig bermeb ^abe bæret ubøbebc, 
og be Sibelfer, fom be ftefte ©migranter paa ©runb af ©ammenftubntng 
t ^anal* og ^afetbaabe ^abe maattet nbljolbe, førenb be enbeltg an!om 
til bereg S3eemmelfe§fteb, :^abe funbet ©teb til en faaban @rab, at en 
Dpregneife af alle concrete 3:;ilfælbe nceften bilbe ftige tit bet utrolige, 
^un S)ere§ og ®ere§ 23rober§ SInJomft og menneffeljærlige 93eftræMfcr 
i S^eiu ^or!, for at ffaffe næften en ^el ©fibslabning af fattige, penge- 
løfe SanbSmcenb tit SSifconfin, og enbog forfljue bem meb 2ebnel§^ 
mtbter, r)abe frel[t .<punbrebcr fra ben ffræ!!elige ©fjæbne. Wen \tU 
alene be fattige, felb be mere formuenbe, fom i ^eit» ^ott bar i 23efib^ 
belfe af nogle Ijunbrebe Saler, l^abe beb bere§ Sln!omft l^ertit næften i!fe 
^abt en Stilling tilbage, ja mange ^abe enbog maattet labe bere§ ©mule 
(Sf f cf ter i (Sti!!en, for at !unbe betale 9^eften af bere§ ^ragt." 

9teierfon§ S^eibifer for norffe (emigranter, d^^riftiania 1844, ©ibe 
21. Otjcrretfen: fra 3leW 2}oc! til SSeften. 67 

D^orbmænb forn giorbe het til en ©ort SeiDCbei at Blobfuge fine 
Sanb^moenb og lebe paa be norf!e Ubt^anbrere forn §aifif!'en paa 
fit St)tte. S. ^- ^cierfon nætiner i fin ^og flere af bi^fe i3cb 

©nbelig bor emigranten og alle IjanS Slifter anBragte paa 
S^amj^Baaben, forn ffulbc fragte f)am fra 9?c1d gorf til Sllbani) 
og ^aaben gleb fagte o^oOcr ^ubfonflobenå mægtige ©trøm. 
9J?en forn 23aaben begtinbte at ftæOne inb mellem globleiet^ f)øie 
^a!fer følte ©migranterne en 2'tingbe om oinbet, en ^eflemtljeb, 
forn 'i)an iffe før Ijaobe fjenbt. Xet falte ^aO, forn Ijan nu foriob, 
l^oObe bog en Sicmlig .^ilfen, t^t M ffgllebe paa ben anben @ibe 
mob 5æbrelanbct§ elffebe ©tranb, og hvn lille (Bfuhe, fom 
]&at)be bæret I)^n§ .§iem for faa mange liger, fijnte^ ^am alli= 
gcOel fom en 5lrm af gæbrelanbet; men nu bar het nh blanbt 
lutter fremmebe SQ^enneffer og gorljolbc og bent inb i bctte ftore, 
coentljriigc 31merifa. 

(S^uftaO llnoniuy (jar i fin fortræffelige "iT)tinnen" ubmer= 
fet ffilbret be gølelfer, fom be flefte (emigranter Oiftnof Oil i)eb= 
fjenbe fig at IjaOe følt paa hette Zx\n af D^teifen. ^an ffrioer: 

"35emob§fitIb tilfinbS føgte jeg at trænge mig frem til Sa- 
merne§ ©alon, bib min §uftru og Gl;riftine IjaObe tåget fin 
^ilflugt, og ber feg efter megen (Søgen enbelig fanbt bem fib= 
benbe enfomme i en 3]raa, ligelebcS nebftemte og forfagebe. ®ir= 
renbe trtjffebe jeg hen §aanb, fom nu iffe Ijaobe nogen anben 
iorbij! (Btøtte enb min. lli forftob IjOeranbre. ^i l}a\)he tåget 
et Bittert Sc^rOel fra Dor §iemln)gb, Oi Ijaobe meb 8merte flebct 
o§ fra Oore ^ievtev§> nærmefte; men albrig Ijaobe oi fjenbt o.v 
faa enfomme og oOergiOnc fom nu. '>Kor gobe, trofafte ^a].itein 
"i^at^he til nu toæret o§> ligefom et Saanb ber forenebe oy meb 
25ennerne paa hen anhen Sibe af .§aOet. llnber O^iljolbet i 
D^ett) 5)orf oar I)an i §anbel og ^i^anbel Oor Aolf paa et enbnu 
for o§ ^elt og l^olbent fremmeb 3^rog. 9in braft hette fifte ■) SSciUifcc foc uorifc tiiuigrautcr, Cibiiftiania 1841, ^ibc 22. 68 ®e 3^or[!e «Settlementers giftene. 

Saonb; nu bar ln nteb Dore ^^eifcfæller enfomme i en fremmeb 
33erben, Blanbt fremmcbe SO^enneffer Ijbiå litnngemaal l)i t!t'e 
forftob, og for ^Oilfet Dort eget Dar enbnu mere uBefjenbt, paa 
3Set til at Bofætte o§ i fjerne, aflægSne drafter, om l)DiIfe Oi 
^a)3he fun I)ørt unbcriige ©agn og S^tigter. Seg tnbfaa I)ele 
SSibben af bet eDentrjrIige i Dort goretagenbc, og meb øm 33e= 
ftimrtng I)DtIebe mit 33Ii! paa hette unge, elffebe SSæfen, fom 
fab Deb min ©ibe, og fom for min ©frilb l)aDbe oDergiDet Tlov 
og i^av, ©øffenbe og .§iem, og fortrøftningSfuIbt l^aDbe fntjttet 
fin ©fjæBne til min."* 

5Infommen til 5IIBam) fif emigranten hd førfte ^eDi§ paa 
^ranf^ortagenterneS ll^aalibeligl^eb. Sfølge £)Deren§!omften 
meb bi^fe ffulbe alle (SmigrantenS Skifter og ©ager mebføreS frit, 
men be bleD i!!e tillabt at BliDe ført fraborbc førenb ©fibgffriDe- 
ren§ uBlu ^rifer BleD erlagte. 2)et nt)ttebe iffe IjDerfen $ro= 
tefter eller gor!laringer. llbeDægelig og forfmæbelig ftob ©fib§= 
ffriDeren og raaBte uh: "en S^^aler! to 2}aler! tre Skaler!" alt 
efter eget Sune efterfom hen ene ^uffert efter hm anben BleD 
Baaret frem. gorarget og forarmet Dar het meb 92øb og '^eppe 
at emigranten fanbt frem til SlanalBaaben, fom nu ffulbe BliDe 
]^an§ £)|)6olb§fteb. 

SDenne ^anal, oDer l)Di§ grumfebe ^\inb flere l)unbrebe 
tufinb emigranter liar faret. Dar 360 Till lang og forBanbt 
StlBant) paa ^ubfonfloben meb 33uffalo paa ©riefjøen. Sørenb 
3<?rnBane!ommuni!ationer BlcD inbrettet mellem SllBant) og 33uf= 
falo Dar kanalen ben ^ulS^aare, Deb liDilfen ftele be ntjDeftre ^ei^ 
ritorierS §anbel og Xrafi! paa he ftore Snbfiøerne fammenlæu- 
febe^ meb be atlantiffe ©tatere, ^il benne ^ranf^ort BrugteS 
ftore Safte^rammer meb ^æf — mørfe, flt)benbc ^laSfer, uhen 
SSinbuer, ©engcfteber, l^ogeoDne eller nogenfomljelft Snbretning, 
ber ttibebe paa, at he Dar Beftemt til menneffelig 33rug. gra 
buffalo til 9llBant} Dar be fi)lbt meb ^orn, ^eBDcer! og allc^ *) Unoniu^^, 9}Jinnen, llpfala, 1861, I., f. 57. Cucvvcifcii: fra TiCW yort: til U>ci"(cn. f]9 

l)aanhc ^c)ten,§ ^isrobufter, — fra mbani) til buffalo beftob 2a= 
ftcn i emigranter og bereis Sft)ttcgob§ faint Dkbffabcr og grein= 
Bringclfer af ^ftcnS SaBrifcr. 2:i§fc 5Zoa§ar!cr Iifco truffet af 
cit §eft eller to, og funbe, ubeit at iberegne be r)i)p|nge Stansnin- 
ger, :præftere en gart paa o\) til tre Wdl i Ihmn. .sj0i§ man 
unbflaj:) lUjelb tog «i^analreifen fra Hffianl) til ihtffalo omtrent 
toft) ^age og Inu* et (Jfvcmpef \)aa taaluiobigOeb^prøOcnbe (Sien= 
firrbiglieb fom lanige Oil ]i5ge fin Sige. 

SHien om S^efnemmeligl^eberne omborb iffe fjaobe Oæret faa 
græn[eløft elcnbige, faa ffufbe man iffe berfor Ijanc bentet at faa 
foDe. 2:T)i fiefc ^Itcifen l^ar et nftanfcligt og finbSforbirrenbe 
23raa! meb at fomme gjennem be mange 8fufer, I^Ooraf ber 
Dar iffe minbrc enb 83; SoSfing og lafting l)eb be fnippige 3top= 
^efteber; bnnbrenbe Sammenftøb mcb anbre ^analdaabe; groD 
Si'iæft melfem be forffielligc SafteprammerS .^iommanbører, og 
et Ijimmelftormcnbc Staafjei ha Ijefe ^Irfen af og til ftranbebe 
paa en SDhibberbanfe. 

Ser inn ogfaa anbre ^analBaabc noffaa Innt og finbrigt 
inbrettet for ^Na§fagcrtrafif, fom gjorbe Iiclt op til fefv 9^iil§ Sart 
i Glimen; men ba fun et foufoinbenbe 5[ntal Cfmigranter IjaDbc 
^laab eller fif 5lnlebning til at Iienijtte fig af bic^fe, er nærmere 
Cmtale upaafræbet. 

2:ilbage ftob nu ben ^ufinbmilé lange 9Unfc oOcr ?lmerifa§ 
ftore, I^aOlignenbe S^bfjøer fra ^^uffalo til aitiltnaufee eller (£lji" 
cago. Se ljai-)be feilet og aget paa isanbct; nu [fulbe be ogfaa 
prøbe 2^ampffii3er§ 23eforbring. 3^i§fe 33aabe bar meget ftørre 
enb be alminbelige (Seilffuber paa ^(tlanterliabet og fragtebe 
op til 1000 $a§fagerer og en 9ltacM'e 05ob§. a^efbemmeliglje^ 
berne bar iffe meget Iiebre enb paa .Qanaldaabene, men nmn 
fom frem meb ganffe anben Sart og '-l^eftemtlieb enb paa be tib- 
ligere ^rin af D^eifen. 

S bisfe ftore Sampbaabe meb bcre§ gart og 33eftcmtl)eb, 
r)ufenbe alle Slag§ Solf og Stænber, fiber ffføttenbc fig felb, 
faa (Jmigranterne et Sbrbillebe paa bet traole, mangeartebe 70 ^'f ^Jioi-ffc Ccttfcmcnfor^. .<^^i[toric. 

2anh, foui lui ffiilbi* liline l]an§> §ieni. Sct trofa[te ^elffab 
a\ 2anh8mænh og Jyrænber, meb Ipem I;an nogle Sl^aaneber 
tforl3eten Ijabbe reift fra ©taliangcr eller @!ien, t)ar nu beb 
SDøbSfalb og forffiellige ©riinbe f|)rebt og rebuceret Itl iioglc 
faa 23t)gbefanicratcr; mcii i Bkbd faa l^an fig omgibet af gan- 
fier, ©ngelffmænb, Si^Iænbcre, ^t)ffcre, Sn^i^tiere og anbre. "§er 
faa Ijan hm Id cgniperebc pjanfec, niebførcnbc tffc ftort mere 
enb be "^læber (lan ftaar i, cii $aanb!nffcrt og en Øf^, freibigt 
ftolenbe |iaa fin 23erjænbigl)cb og Dlifinbfomljeb til at forffaffe, 
IjDab ber er nøbbenbigt bernbc i bet 3Seften§ 9^l3Bt)gge, font Ijan 
fnart bil ftifte. ^^aa en anben <Bibe bcrimob, faa I)an en (Sngelf!= 
manb omgiDet af fin langt mere fubftantielle $a!ning; tl)i naar 
Sol^n 33un foretager en llbbanbring, faa frineS bet fom bilbe I)an 
i!!e alene Irg trojaneren føre Ijele fit §u§geraab meb fig til 
het fremmebe Sanb, men cnbog ben belfortøiebe Øen felo, om 
fian Blot funbc faa hen Iø§ fra benS ^ligtanfere. derfor, t)t)or 
man fer en alberbomSffrøBelig 33t)raa, eller et gammelmobig 
©^eil, eller nogle omforg^fulbt Bibe^olbte 9leli!t)ier af et ^ina= 
©erbice, faa fan man nære t)i§ \)C[a, at alle biSfe og be^Iignenbe 
§ufgeraab^fager till&ører en eller anben Ijæberlig ©ngelfftnanb, 
fom Ijar trøbct Bort i en 33raa for fig felt), og fom, om alt ^)oah 
fom ^agfcrer om!ring '^am, fi)nc§ at fige: 'het ber rører mig i!fe/ 
Wien ben, fom berimob anfcr alt røre fig, og fom felo rører fig 
i alt, er S^Iocnberen. §an ijax ogfaa meb fig en 30^a§fe ©ager, 
men iftebetfor at bære neblagbe i 33t)raaer og Shifferter, er be 
fieller o^o^atfebe i ftore 33t)Iter, unber 9^eifen tjenenbe til Sig= 
ge^Iab^ for §uftru og 33ørn. Tleliem bi§fe 33^Iter lan man 
altib bære bi§ paa at finbe en S^iabe af hen ægte irlanbffe 2)co= 
bellen og en eller to 33rænbet)in§flaf!er. DJterfeligft af alle er 
bog ^t)f!eren og hen llbrnftning, fom I^an Ijar ffæBt meb fig fra 
.*gamBurg og fom, inben f)an rætfet frem til fin nt3e Øoic i ©!o- 
gen, fitferlig i ^ran^^ort bil fofte mere enh fem @ange benS 
3Saa*bi. $er ftaar en 3Sogn, mere :|.')a§fenbe for et 90?ufenm af 
Stntifbtteter enb for 93rng i ?(t)Bt)gget, I)bor, om ben nogenfinbe Cuei-reifen: ^m y?ctu ^ou! tit ^yeften. 71 

ræffer frem, tilfibft bil Blibe anDenbt til 3t)tnefti eller §ønfe= 
]^u§. S^en er fulbpoffet meb olle mulige ©"ciger, Dibnenbe om 
ben tt)f!e Snbuftrt: ploger, (Sjaber, ©æler, ©toler, gomle hof- 
fer, Stjfeftager, §eftejTo, afBræffebc ZohaUpihev — alt liggenbe 
om §t)erQnbre; men alt imber nøie Cpjigt af ©ieren til l^ele 
benne ^erligl^eb, en liben, gobslig, tætBtigget a^anb, flæbt i Uaa 
93ruie. 

S^lQubt ^Nac>fagcrerne mcr!ebc§ ogfaa tre ^nbiouere, be før[te 
ni faa af Sanbet^o Itrinbbaanerc. ^en romantiffe goreftilling, 
forn jeg gjennem læSuing af Goo^^ery Diomaiter Iialibe gjort mig 
om hette golf, ramlebe fielt og l)oIbent for f)^^ nu i 3?irfelig» 
i)eben møbte mine Øine. S)e tilførte ben forbumS mægtige,. men 
nu til nogle faa Ijunbrebe gamilier rebucerebe (v^ippert)a=©tam- 
me. S^er laa noget briftert og nebflaaet i l^ele bere§ S^æjen, men 
i bere§ Øine flammebe en tiIBagef)oIben S^b. 2e minbcbe mig 
om en Ørn i 33ur, meb r)ængenbe 3Singer, meb ^\)\ife f)an bog 
t)ifte fig bære mægtig til at tjæiie fig til ©fiberne. Sere§ i fmub- 
ftge giller fialot inbjOøbte 5[nfigter bar forøorigt en forfeglet 
&aahe paa ^bab fom foregif i bereB gn^^'^- 3}ten funbe be bel, 
uben meb et l^elt o^rørt ^a)3 af ftormenbe ^jenb^Ier, banbre 
Blanbt l^bibe 9JZænb, af f)bilfe be nu faa ben ene Sfare efter ben 
anben fomme for at tåge i 33ciibbclie bere§ gamle ^agtmarfer og 
trænge bem alt længere og længere Bort fra bereS gæbreS @ra= 
be? Wian fan ilte uhen ^emob for førfte ©ang fe biSfe 2et>- 
ninger af et golf, l^bi» l^ele fjenbte §iftorie iffe er anbet enb en 
Ubrt)bbelfc§frig, et golf, I)bi§ l^efe gortib iffe er anbet enb 
en g^rfenbanbring, og fom iffe Tjar uogen anben gremtib enb en 
fnart inbtræffcnbc fulbfommcn ^ilintetgiørclfe."* 

^saa bic^ie TampBaabe, mere enb paa anbre Xele a\ Dieifen, 
Ijerffebe ben ftørftc ,<oenii}n§Iøyr)eb lige oberfor Gmigranterne, og 
be SlommanberenbcS uborne (Slurberi i llbførelfen af fine ^lig- 
ter foraarfagebe ofte ftorc lUi^ffer. ?JtangcI paa gobe §abne ) llnoniih^, aicinncii, Ui^iaia 1861, I. Sibc 9:3, 93. 72 ^e 9toi-[!c Settlementers ^iftorte. 

\.Hia Mx^fe Sanmnbc (ijoYhc o(\]aa at cu ^Januibc ?s-drtøicr Ijncvt 
5far, unbcv bo forfærbclitjc ©tornic forn Ijcr rafcbc, ftrniibcbe oa 
qit fortabtc. J^-ra 2::ib til anbcn IjørtcS bcrfor i be ^ac\c. be ineft 
I)icrtc]TTbenbe 23erctiuiicicr oiu SDaiiUiriaabc, fom nicb §iinbrebcr 
af ^a^fagerer Iiræiibte oj.i dier Uirang i Suftcn. 

SDcn nærftc llhjffc, Ijoori itorffc C^miarantcr toi] Sd, r}crnbtc 
i Wiigiift DJtaaucb 1852, ba cu iDampIniab meb oHcr otte I)unbrcbe 
(emigranter mibt paa diattcn for|ætIig lilcn :|.iaayetfct af et anbct 
©lill. Oner 300 enitgrantcr brnfncbc og ®nfcltl)cbcrne neb 
llli)!fen 'oav grænfeløft frtjgtelige. 

35eb ellcnettben en Tiat i SO^ibten af ^htguft 1852 afretfte 
S^am^jffibet "5rtlanttc", kaptein ^cttl), fra 33ufaro Beftemt for 
ei^Tcago. '2et f^anbe oniborb 830 emigranter foruben en Tla^\e 
gragtgobS. ^Ille .<iTøier Dar oi:)erft)Ibte af emigranter, og runbt 
paa 2)æ!!et laa be fammenftubebe mellem ^Iæbe§]6t)Iter, Sif!e= 
tønber og 2rgerBrug§reb|faber. llb^iaa 9iatten fi! ^a]:)teinen ifigte 
2)ampffil3ct "DgbenSbnrg", fom tiUjørte en !on!nrrerenbc Sinje. 
S^^ellem bi§fe§ ^a|iteiner og eiere Ijerffebe et bøbeligt gienbffab, 
og bere^ ^anfer, €rb og 23egiæringer gi! fnn ub paa at fomme 
]f)inanben tillio^. Om bot nu lob fig gjøre at gine bot forfjabte 
"Ogben^burg" et SInæ! i ©iben? 33iftno! 'i)atibe ^an mange 
§unbrebe ^aSfagerer omborb, fom '^an unber alminbelige £)m= 
ftænbigi&eber mlbe aff)oIbe fig fra at Bringe i gare. Tien 'i)'oab 
hvøb en 3iiigo=^'aptein fig om flige $a,§fagerer? gor l^am bar 
be fun f!ibne og u\^ibenbe emigranter, fremmebe ^anbe§> toerme 
og 9Xmerifa^ gorbærlielfe, og iffe mere at agte enb ^inefere og 
^cegerflaber. fortoner ®æ!fet faa ^an bern ligge, gaBenbe og 
fnorfenbe, tnb^t)IIet i fine Siller og Baroffe gjelbbragter. 9^eb= 
unber ofebe ^ranlamperne, meben§ en ftram (Stan! fteg o^:) fam= 
men meb ^arneffrig og ^jæbl i alleflagg ^ungemaal. et 33Iif 
paa bet Brilliant opitifte "Ogben^Burg" bar no!, kapteinen gab 
en £)rbre, og alle 2t)g flu!!ebe§. S^erpaa fatte l^an ^urfen Bent 
paa Ogben^Burg". 

S^et bar !un bcb en meget I^aftig S^canøbre, at "£)gben§Burg" Oucrrcifcn: fm 9ieln f)od til ^lk\icn. 73 

fanliibt uHbifap at bline panfeilct. 9,Vcn, forbitret olicr f(icit et 
Jle^er^rcvatic;^t Cncrfalb i ?Jiørfct, iHMibte ben, co ineb twlbici 
^raft fætter ben fin Stælm tliær§ iiiiennem "'Mantic"^ fprøbc 
©ibe. '^Q ftaffcly (^miaraiitcr bien ^ilnbfelici renet iib nf ©øn- 
iicii§ «sjnilc for at fe Isaubet ftrønmie inb paa beiii foni en ^o§. 
©nle af ©fræ! nifebc be Iieu til Xrap^ien for at fltpi^c iib a\ 
bettc 3^øb§f)ul, meit forcjjoenc§; Wi oneiipaa ftob ^liatrofer meb 
klubber oi] .^aanbfpacier oa ffog alle, forn træiiatc fin op, ']aa be 
faibt tilbage meb briiftne Sfaller og fniifte ,^ænber. Sa bettc 
iffe ijjalp, tog be 2:!rappen og næltebe beii tilbage meb S^ninber 
og 33ørn flringenbe fig til ben. 3}ermeb nar alt Qaah iibe for 
bern, forn nor nebenunber; ti^i ©fibet fanf ftra!». 

23Ianbt be foruIt)!febe emigranter nar 130 SSalbrisfier, f om 
rianbe agtet fig til 3]albcr5bt)gben neb 2)taiutoluoc. €mtrcnt 
^alnbelen brufnebe. 

§elbtgni§ nar iffe alle ^^ampbaabe unberlagt fitg en grnfulb 
©fjæbne og ©migranterneé Ubefjenbtffab meb be mange Uh^ffer, 
f om I)anbe ffeet, gforbe at be gif meb trøfltg Tloh omborb. gor 
be flefte nar benne S^el af D^eifen minbft befnærlig, ja, for be 
mere ufortrøbne nar ben meb be mange obfprebenbe £mginelfer 
enbog fornøielig. 5ra 33uffaIo gif bet .giennem ©riefiø-en^ 
Sængbe tit 2;etrott. ^^vpaa gjennem ©t. GfairfiøenS lune. 
nafre Cmginelfer. (Saa fom §uronfjøen§ ftormfulbe §an inb= 
til man naaebe 9J?acfinac§ ronmntiffe S^Iippcø. S^erpaa fattet 
©tannen mob ©tib, gjennem 3[)Zic^iganfiøen§ maieftætiffe 300 
mU Sængbe tit 5[^^ilmaufee og G(}tcago. 2:er mob 3Seft faa be 
nu tilfibft 2Sifconftn§ mægtigc Urffon meb nu og ha en fraabenbe 
Slob frembrtjbenbe. §tft fængffebe§ Øiet af en ©ngftaat albrig 
afbeteh af anbre Sl)r enb 2Si(bmarfen§. Åjer faa man 9.X)]ten 
reife fig i hvatte, l^øie ©anbbanfer, bnoraf nogle benofåebe meb 
^ræer og QJuffer, gjorbe en jenn ©futning mob ©tronben, me= 
ben§ anbre fneifebe fom nøgne, lobrette ©nnbnegge 300 5ob oner 
l^anbet. Sgjen faa man Ijnorlebe^ ben raftløfe 33ørge i forening 
meb 35anbbærfen ftnnbe ub^ulet et ©nælg, i finiffei tilfibft ben 74 ^e y?oiitc (ZdtUmcnkx§ <Q\\tovk. 

oberl^æugenbe ^'•"'^'bii^^i^fe nieb fine fefelgamle Suru= og ©eber* 
træer fttirtebe jammen i faotiff gorbirring. 

Ser loa heften, bet gemmeltgl^eb^fulbe Sanb, meb 3^ølgen 
]6rt)benbe mob ©tranben, jom 't)an I)at)be reift runbt l^altie Globen 
for at naa. Ser laa bet Sanb, forn fian I^abbe forlabt ^onge og 
gæbrelanb, gar og Tlov, 3røbebt)gb og SæbreS ©ralie for at 
Bofætte fig t. $nab IjaObe bet inentc for I)am? ©!ulbe I)an ber 
finbe 3Selftanb og 5(?rc, gremtib for fine 53ørn og en Blib Stlber= 
bom; eller bar I)an§ dle\\o SDaarffali, Ijany goreftillinger 33roenb- 
Oær! og IjanS gremtib ©jælferi? ©fulbc r}an, lig SIBralfiam, 
forn brog langt Slscft til et fremmeb Sanb, ber finbe St)!fe i SiOet 
og greb i SDøbcn; eller t)ilbe l^an, lig S^raeliterne i @gi)]:)ten, 
hin ^ø\te Zaaxct og ^ænber?^ @nibfel? ton gorftmet funbe 
f bare. 

©nbelig, efter ben 7be S)ag§ Slfreife fra 33uffaIo og omtrent 
hen 120be S'ag§ Stfreife fra 9lorge, ftob emigranten i 9[)^iIlT)au!ee 
eller S^^icago, bet forjoettebe Sanb§ ^orte. Ørfenbanbringen bar 
tilenbe; ©liærSilben, f om maatte ^a§fere§ paa 3Seien til $arabi§, 
bar oberftaaet. ®lc IR^nning. 

Xcn norffe v^n^^^^nbrimj Ijau Ijant to [cliVdenibftc Scbere. 
dfeng ^^eerfon Imr ben førftc oi] ftørftc, men CIc Dh^uning, ffjønt 
r^ait bøbe cftcr hm Ijaliumhct ?[arv Cpljolb i 'XnuTtfa, Ijor oofaa 
øHct [tor SnMItjbcIfe paa llbnanbrinciGii. 

£)re 9^t)nntng Mv føbt ben 4bc ?Uuil 1809 |iaa Su?.gaarb i 
9ting§a!cr, IjHor 5an§ gaber Imr rciiberenbe <ria|:ieirau. §an 
ftuberebe teb Unil^crfitctet i ^riftiauia fra 1829—33. Sct bar 
Ijang ?^oræIbre§ ^nffe, at ftan ffiilbc bittie ^ræft, — et ?5nffe, 
forn Ole iffe fomftemniebe i. Sette er aitgitiet forn eit (^nmb 
^Dorfor gan reifte til 5rmertfa. Cfn anben ©runb ffnibe ogfaa 
Dære ffuffet ^iærligl^cb. ©Inttelig næOne§ rent |iefnniære §en= 
føn. 5?o! af bd, I)an Iilen bon førftc D.^canb til at nboanbrc fra 
^ronb5iem§fantcn, ibet i)an reifte fra 8naafen ^ræftegjælb, fi^or 
Ijang Saber ha nar 3ogne|iræft, i gebruar 1837. 

£Ie 9it}nnina afreifte fra ^^ergen meb "5(Jair", nten \]a\^bc 
intet at gjøre meb at faa hette llbDanbring^felffad famlet. SDien 
paa 35eien tom ftratS ganS 23efinbigr)cb og fremragenbe ^>erfonIig= 
I)eb for Skagen og f)an biet? berefter betragtet forn SelffabetS 2e= 
ber. Xettc fom ifær frem i dljicago, ha ©elffabet lieb at ^ø\''c 
be miSDifenbe Gfterretninger fra gor J)?iner i fin gortoilelfc 
fun tænfte paa at fomnte fig I)j,em igjen. 

Ole 9^t)nning fjante et ftærft og fnnbt Cegeme; men be nbe= 
ffrtbelig flette ^nnbfieb^^tilftanbe i 23eaner Creef 'oax nof til at 

75 7(j ^c ?(orffc SctttcmcntcrS .'^liftoiie. 

hræhc IjUem foiii Ijcift. 5(nftcn Dcatteftab fortæller, Ipoxlehe^ Die 
^hjmiing engang forn I) jern fra en længere gobtur: "Xev biet) 
groft, mcbcnS I)an nar borte, Sfen paa Sumpene og ©nejlorpen 
o|)ffar IjanS ©tølVIcr. .§an naaebe enbeltg Slolonien meb for= 
frosne og fønberflæng^^be 33cn. §an§ gøbber frembøb et faa 
ffræffeligt Sljn, at bi alle troebc, at I)an ntaattc blxDe ^røbling 
for Ijcle ^iOet. S^iin tjan felt) t)ar ogfaa ba trøfttg og bcflagebe 
fig albrig. Xet tiar, ha l)an laa tilfengS forn 'SøIqc af benne 
33effabigclfc, at l^an forfattebe fin 35eretning om 5lmertfa, fom 
jeg bcførgcbc trt)!t i 9torge. ®fterl)t)crt font Ijan biet) færbig 
meb bdte 5lrbetbc, o|.)læfte Ijan for o§ ^i^bliolbet, og t)i lil!ienbe= 
gat) Ijam ha t)or SO^ening. ^an biet) omfibcr I>elbrebet og be- 
gi)nbte ha paant) fin t)clfignelfe§rige 3Sir!foml)eb blanbt 9^t)bt)g- 
gerne. Wm Søften 1838 lagbeS Ole 9^t}nning atter paa ©t)ge- 
leiet og høhe fnart efter til ftor ©org for alle. din gif het nbot)er 
^^tnteren ©lag i ©lag meb ^jemføgelfer, ©t)gbom og ^øh. ©om= 
meren .1889 reifte be flefte gjenlet)enbe fra kolonien, og be ef= 
terlob alt, uhen at t)ente paa S^jøbere til bere§ ©ienbomme. 2tm 
be tomme SogI)ufe ftob tilbage fom taufe 33ibner om Øbelæg- 
gelfenS SSeberfttjggcligl^eb og frembøb et u]^t)ggeligt ©hie for hen 
enfomme 33anbrer, fom t)ot)ebe fig inb paa biSfe ©nemerler. ®er 
t)ar maaffe et ^ar ©ettlere, fom enbnu en ^ib trobfebe be meb 
Dpl^olbet l)er forbiinbne garer; men ha ogfaa bi^fe flt)ttebe bort, 
bar i lang Zih Ørfenen§ trifte D^oligl^eb nhhveht ot)er X)ele ben 
©gn, fom før biet) belibet t)eb en foretagfom ^efol!ning§ ©træ= 
hen efter St)!fe og timeligt 3Selt)ære."* 

S}a Ole SfJi^nning bøbc ©enl^øfteS 1888 tiar ber fun en $er- 
fon i ©ettlementet, fom iffe bar fengeliggenbc. ^an gi! ub 
paa prærien, Ijug neb en (Jg og giorbe en ©lag§ Sigfifte I)t)ort 
l)an lagbe 91t)nning§ Segeme. 93eb §iælp af en af be ©t)ge fif 
l)an ba Mften ub paa ©letten og begrot^ hen. ^nQen t)eb I)an§ 
§t)ilefteb. S3iireb Magafin 1869, ©ibe 95. CTe 9h)iuuiuj;^ 3nbfit)beljc paa ^nbuaiibriucjcii bcftob i ben 
33oG, forn IjQu ffrcD out 'JCmcrifa niebcn§ l)an lati paa fit 8t)getcie, 
forn Qllcrebe næmt of 5rn[tcn 9tattc|tab. 3}cu fnlbc Zitcl paa 
henne 33og er: "Sanbfirrbtg 23cTctntna um 5(mcrifa til £p\\}§= 
ntng og 9h)ttc for i!3onbc og 9JJcntgmanb, forfattet af en 9Zorff, 
forn fom bcroOer i 5uni 9Diaaneb 1837." 

^ogen inbe^olber 39 (Slber. Snblebninaeu er fom følger: 

"^jære Sanbémocnb, 33ønber og ^frbeibere! ^CQ ^^'^^ ^i^ 
Dæret i Srmerifa i otte DJiaoneber, og i hen %\h fiar jeg I)at)f 
5rnlebning til at finbc ub meget augaaenbc bet, fom jeg i D^orge 
forgjæbeS føgte £)^It}§ning om. ^eg, erfarebe ha, I)t)or banffe^ 
ligt het t)ar for ben, fom ønffebe at emigrere tit 5rmerifa, at 
iDoere foruben en ^aalibelig og iiogenhmbe nøiagtig 33eretning 
om Sanbet. Seg ]aa ogfaa (jt)or ftor Dar gol!et§ lltiibentieb, og 
Ipab falffe og latterlige 33eretninger bar It}ttet til fom ©anbfieb. 
S benne lide 33og (jar het berfor Dæret min 9Jtening at beftiare 
alle 8^ørg§maal, fom jeg ftiilebe tit mig feln, og til at rebe= 
gjøre for labert ^unft angaaenbe Ijbilfet ^olt bar itbibenbe, famt 
tii at mobbebife be falffe beretninger, fom fom mig til Øre tilbelå 
førenb jeg reifte fra 9torge og tilbeB efter jeg anfom I)ib. 

Sllinoig, 13be Jvcbruar 1838. 

£Ie ^)h)nning." 

^ogen er inbbcit i 13 Ålapitler og bejbarer 12 ©^ørgåmaal. 

Xa 33ogen fafter et meget intere^fant 2i}§ ober Satibcné 
Sorfjolbe i ^Tmerifa, Iebere§ Ijex et llbbrag af l^snbljolbet efter 
2angelanb§ "JZorbmænbene i ^tmerifa."* iTet er nu næfteit umu= 
ligt at o^bribe et C$!5em|)Iar af 33ogen felb. 

3:e førfte to ^pøvQZ^maal, 9il)nning befnarer, er meb .'i^en- 
ft)n til, r)borIebe§ ^anhet bleb befjenbt. Xet trebie er: \sJbor^ 
han er bette Qanh i bet ^ele beffaffent, og r)bab er Slarfagen lif, 
at faa mange ^olf rcifer bib og benter at finbe Scbebrøb ber?" ) (5ibc 87—94. 78 ®e 92or[!e ©etttementerS ^iftortc, 

§ertil fdarer f)an, at be ^orenebe ©tater er et meget ftort Canb= 
ffaB, ben m.efte Xel flabt og bt)r!bart, men at het§> llbftræ!,niiTg 
er faa ftor, at ber ogfaa er ftor gorffjel meb ^enft)n til 3Setret§ 
Tlilh^cb og Sorbbrmbeng ©ob^eb. 3 be øftligfte og norbligfte (Bta= 
tev er Mimat og Sorbbunb t!!e bebre enb i hot føblige 92orge; i be 
tieftltge ©tater berimob er forben for bet me[te faa feb, at hen hæ- 
rer et^\^e\:t ©Iag§ ^orn uben ©jøbfel; og i be ftjblige ©tater atileS 
enbog ©uffer, 9Ufengrt)n, ^oba! og flere Sing, forn ubforbrer 
en ftærf ^arme. 9^t)nning§ fjerbe ©pørgBmaal er: "©r bet t!!e 
at b'efrt}gte, at 2anbet fnart "oil blit)e formeget o^iftjlbt meb gol!? 
— ■ ©r het fanbt, at 9?egieringen ber bil for]6t)be flere golf at 
fomme?" ©om ©bar ub^ieger Ijan, at be gorenebe ©tater i Hb- 
ftræfning er mere enh 20 Oange faa ftort fom 9lorge, at ben 
ftørfte ^el a\ Sanbct itfc engang er |iaabegi)nbt at ht)vfe§>, og 
at het er faa frngtbart, at het fan mobtage mere enb 100 @ange 
faa mange 9Jcenneffer fom ber finbe§ i Tjele 9corgc. SDet er iffe 
ot Befrtigte, mener I)an, at Sanbet bil blibe opft)Ibt i be førfte 50 
Star. 9it)gtet om, at Dtegjeringen i be gorenebe ©tater i!!e Otibc 
tillabe flere at inbbanbre bib, er, figer Ijan, falfft. Sen ameri= 
fanffe D^egjering ønffer netop, at arbeibSfomme, briftige og fæ- 
belige golf bille inbbanbre til bcm, og berfor Ijar hen feller 
iffe labet noget gorbub itbgaa i benne ^enfeenbe. 

Set femte ©^ørgSmaal er: "S I^bilfcn S^el af Sanbet ^av 
he D^orffe nebfat fig? ®bilfen er hen befbemmefte og btlligfte 
3Sei til bem?" S fit ©bar i^ertil figer 9ir)nning, at he 9torffe fin= 
he§> omfprebte paa mange ©teber i be gorenebe ©tater. S ^eu> 
pjorf, dlocWev, Setroit, C^l^icago, ^bilabelpljia og Tiew DrleanS 
jfal man træffe enfelte ^orffe. "Sog beb jeg," tilføier l)an, "fun 
4 til 5 ©feber, I}bor flere Dcorffe paa en @ang l)ar uebfat fig. 
®t§fe ©teber er: 1) SP^orri ZoWn, CrleanS e:ountt}, D^etc g)orf 
(Btate, l&bor het førfte ^nbbanbringSfelffab af 92orffe nebfatte 
fig i 1825. Ser er uu fun 2 til 3 gamilier tilbage; be øbrige er 
bragne længere inb i Sanbet, fibor be l^ar nebfat fig t 2) Sa 
©alle ©ount^, SllinoiS (Btate, beb goi* Dtiber, omtrent V/o uorff Die S^l^nmng. 79 

røl norb^ft for 93i)en £ttatva, og 11 til 12 mil t^eftenfor (If)t= 
caqo. .©er bor 16 til 20 familier af ^ov]te. 2^enne koloni 
ftiftebeg i 1834. 3) SSftite Goimtt), Snbiona (State, omtrent 10 
iiorffe Tlil ^t)h for Sl^iic^icjan 8iø bcb Xi|:)|iecanoe DtiOer. ^ev 
bor eubnu fun to 9corffe fra S rammen, f om tilfanmien eier r)en- 
Oeb 1,100 eteres Sanb. 4) ©^elbt) GonntQ, 2)?i§fouri ©tåte, 
I)t)or en S)el 9torf!e fra Stabanger nebfatte fig om 3Saaren 1837. 
Seg beb i!!e l^^ormange gamilier ber er. 5) ^roquoiS (Soimtl), 
Illinois (Btate, tieh ©loene 3?eaOcr og S^oquoi^. §er nebfatte 
fig en ftor 2^el af bern, f om !om oOer fibfte ©ommer. Ser er 
nu 11 til 12 gamilier." ©pørgSmaal ?io. 6 er: "^tJorlebeS er 
SanbetS 33effaffenf)eb, I)t)or be 9^orffe I^ar ncbfat fig? §t)ab 
fofter en gob S^rbbei ber? .§OiI!e er ^rifernc paa .kreaturer 
og SebnetSmibler? §bor I^øi er daglønnen?" 9tt)nning beffri= 
Oer i fit 'et)ar ^rærierneg ^erligljeber og grngtbarl^eb. "^ri= 
fen !{)aa D^egjering^Ianb," figer ftan, "I^ar l^ibtil tiæret 1^4 dol- 
lars ^r. ^kre, ^Mh enten S^rben l^ar Dærct af bebfte (sort eller 
af ringere ©ob^eb. ^rifen bil nn nebfætteS og Sorben inbbeleS 
i tre MaSfer efter ben§ forffjellige ©obl^eb, IjOorefter ^rifen bil 
rette fig. (Saalebe§ l)av jeg I)ørt, at ber for Sorb af trcbie ^ta§= 
fe alene ff al forbred % S^oIIar ^r. ^Tcre." .<5er gioer 9^t)nning 
flar llnberretning om, I}0orlebe§ Sanbet bar beffrebet og ubtagct. 
Set følgenbe Ubbrag af ©baret angaaenbe ^rifernc paa ^rea- 
turer og SebnetSmibler i hm Zih bil bære af ^ntereSfc: "§er 
tieb ^eaber G^reef fofter en taalelig gob $eft 50 til 100 Saler; 
et ^ar gobe SfrbcibSof^^er 50 til 80 Saler ; en 5irer)iuBbogn 60 
til 80 Saler; en a)?eIfefo meb ^alb 16 til 20 Saler; en (Bau 
2 tir 3 Saler; et mibbel§ ©bin 6 til 10 Saler; Sleff 3 til 5 
©filling 9D?arfen; ©mør 6 til 12 ©filling 2)tarfen; en ^ønbe 
finefte ©bebemel 8 til 10 Saler; en 5tønbe .^ornmel (Wel af Tla\§) 
214 til 3 Saler; en ^ønbe ^^oteter 1 Saler; et ^unb Slaffe 20 
©filling; en ^tønbe ©«It 5 Saler. ^ SSifconfin Xerritort) er 
^riferne 2 til 3 ©ange fiøiere. Z\ 90?il ©t)b for o§ og i 5[Ri§= 
fouri er ^riferne paa be fleftc :^ing billigere. Saglønnen er og» 80 Sc 3f^or[fe (Settlementecg ^tftorte. 

\aa meget forifjellig paa be forffiellige 8teber og ftaar temmelig 
nær i gorl^olb til ^riferne paa anbre ^ing. §erom!ring !mi 
en buelig SfrBeiber om 3Sinteren fortjene fra % til 1 ^aler om 
2;agen og om ©ommeren næften bet boBbelte. 5tar§lønnen er 
fra 150 til 200 S)aler. ©n ^jeneftepige fiar 1 til 2 2)aler om 
Ugen og intet Ubarbeibe unbtagen at meife ^øerne. S 2Bifcon= 
fin 2::erritort) er S)aglønnen 3 til 5 3}aler; i ^etv Orleans og 
XeXd^ er bm ogfaa meget ^øi, men i TO^fonri er ben igjen 
minbre. §er beb 33eat)er ©ree! !an bi faa gol! til at Broeffe 
prærie for o§ for 2 2^aler pv. ^Uve, naar tii alene Ijolber bem 
meb Skoften." 

Z\l bet ft}l)enbe ®|iørg§maal: "$Oab ©Iag§ 9ieIigion er 
ber i STmerifa? @r ber nogen ©Iag§ Orben og S^legjering i 
Sonbet eller fan enl3t)er gjøre, liliab lian Irifter?" foarer l^an, at 
Ijet fan enl&ber Ijatie fin egen ^ro og bt)rfe @nb )i)aa ben Wlaabe, 
^an anfer for ben rette; men f)an tør i!!e forfølge nogen, forbi 
l^an l)ar en anben ^ro. ^il ^røft for be ^'leinmobige forfifrer 
l}an bem, at l)er er Sot)e, S^^egjering og Ønrigl)eb ligefaabel forn 
i D^^orge, men at alt l)er er beregnet \.ma at l)aanbl)oet)e SO^enne- 
ffet§ naturlige ?^ril)eb og Sigl)eb. €m ©laOe^anbelne figer 
l^an: "Se norblige ©tater arBeiber t)eb l)Ocr ^ongre§ paa at faa 
©laliel)anbclen afffaffet i be ftiblige ©tater; men ba bi§fe altib 
mobfætter fig og beraaber fig paa bere§ diet til felb at orbne be= 
re§ inbre 5lnliggenber, oil ber fanbft)nligln§ enten fnart blibe 
©fil^^miSfe mellem be norblige og f):)blige ©tater eller ogfaa 
blobige inbOorteS ©tribigl)cber." SDa bette bleO f!retiet 22 5tar 
førenb krigen begtjubte, maa bet anfee§ for merfoærbigt. 

©pørgSnmal 9to. 8 er: "§t)orban er ber førget for 33ørne= 
lærbommeu ori for be fattige?" ©om ©Dar til bette fortællcr 
ban om bet frie ©foleOæfen og 5lmerifanerne§ Omforg for fine 
l^øvm llnberln^uing og ^^annelfe. 33lanbt be 9iorf!e beb goj 
^Hioer, figer l)an, er ber oprettet frie ©foler, l)nor 93ørnene lærer 
engelff; men bet norffe ©prog fi)ue§ ber at nillc nbbø meb Sor= 
ælbrene. gattiglHvfenet rofer bnn fom l^erligt. 2)et nienbe 3pørij§iiiaal, fom Ijaii bcinarcr, er: "^uiffet Sprog talcS i ^Iiiic^ 
rifa? er bet lianfMtgt nt lære?" §an figer, at formcbcI[t 
Smmigrattoueii finbcS maiiac forffjcllicje ®^rog, men at bet en= 
aelffc ©protj er oHcralt bet rierffenbe. man fon, ttlføier l^an, 
Dcb bQi]Iig £nujang itieb ?[merifanerne jimrt lære faa meget, at 
man Ijjælper fig gobt. ©pørg§maal 10 er: "(Jr het farligt meb 
$enfi)n til ^i^gbomme i 9lmeri!a? §Qr man noget at Befrijgtc 
for l^tlbc ^t)v eirer af Snbianerne?" ^l}nning forbølger iffe 
^anbfjeben, men figer, at het ubante ^limat almtnbelig foraar= 
fager 9tl)tn)ggernc en eller anben (^ijgeligljeb i bet f/^rfte ^lar, 
foafom S^iarrljoc og S^^olbfeber. ^c er bog iffe meget farlige. 
5(f farlige ^ot)bt)r fanbte§ ber ingen ;ma be fanter, I^nor be 
norffe Ijatibe Iiofat fig. 5lf ©langer bar ber mange, men !nn 
faa, fom bar giftige. Sn^i^^nerne Har allerebe tranf^orterebe 
langt mob ^eft, og ingenftebS i ^Ilinoi^ bar man ubfat for 
Cberfalb af bent. S^et ellebte ©^lørgf^maal er: "gor l)mb 
©Iag§ golf er het raabeligt at reife til 5fmerifa, og for ^bem 
er bet iffe raabeligt? 5lbbarfel imob nrimelige gorbentnin= 
ger." ^an raaber hen norffe 33onbe, §aanbberf§manb og $an= 
bel^farl at f omme. (©mebe, ©fræbbere, breiere, ©nebfere, 
^ognnmgere og lignenbe §aanbberf§mænb fnnne let faa Iøn= 
nenbe 5frl6eibe; men for Sranfere og be, font Ijberfen fan arbeibc 
eller fom iffe Ijar ^senge til at nbføre S^iefnlationcr, er ber iffe 
^\ab§' . "iDen, font iffe fan eller bil orBeibe," figer Ijan, "maa 
albrig bente, at JHigbontme og ^^elfebnet Ijer ftaar aabne for 
I)am. ^^cei, i ^fmerifa faar man intet nben ^frbeibe; men fanbt 
er het, at num beb 5lrbeibe lier fan bente engang at fomme i 
bebre .^^aar. ^\)iang af be 9il)fonunere Ijar ftøbt fig ober be n§Ic 
.sjijtter, fom er ?ci)[n)ggerne§ førfte iHiIiger; men be gobc golf 
ffnlbe bog betænfe, at he beb at fh)tte inb i et nbgrfet Qanh iffe 
funne finbe §nfe færbige for bent. gøreiib man I)ar fat fin 5orb 
i en \aahan ©tanb, at bet fan føbe fin ?.^tanb, er bet neppe ffogt 
at lægge m gormne i foftbare .^ncU)i)gninger." 

"^bilfe garer fnnne ifær møbe paa .sjabet? (yr bet fanbt, 82 '^^ i^ioujTc «Settlementer^ ^tftorie. 

at be forn førcv til 5lmcri!a ]6ItDer folgte forn ©Iat)er?" Sisfe 
er be fibftc (SpøYC\S^maal, forn fjan Befbarer. Cm §at)et§ i^avcv 
fiticr Ijnn, at be iffe er ]aa forfærbelicje, forn maitt]e forefttller 
ftcj. 9taar man Ijar et gobt Btih, en buelig kaptein og fitnfe, 
^aa|ia,§felic]e ©jøfol!, mener Ijan, at ]aa faar man forrcften flaa 
fin Sib til §crren. £m ©lalieriet figer ftan. "©t laabeligt 
D^iigte trocbe§ af mange i ^torge; nemlig, ot be, fom bilbc ub= 
lianbre til' ^fmerifa, BleD ført til Zt)xfkt og folgte fom ©laller. 
'3^Qite 9h)gte er albeleg grnnbløft. SDerimob er bet fanbt, at 
mange, fom iffe felb fnnbe befofte fig ot)er ©iøen, alene paa ben 
SJcaabe er fomne ober, at be l)ar folgt fig felo eller bere§ Sjeneftc 
paa i:)i?.fe 5lar til en Wlanb Ijer i Sanbet. WanQe ffal bertieb 
Dære fomne i flette .^ænber, og Ijar iffe l)abt het Bebre cnb ©la= 
t)er. Sngen norff, faaOibt jeg beb, er fommen i faabanne £)m= 
ftænbigl)eber, Xjeller iffe er het at Befrrigte, naar man gaar meb 
norffe ©fibe og fine egne Sanb^mcenb." 

©om man fer bæffer bi§fe @|oørg,§maal og (SMx omtrent 
alle be ©iber af Sagen, fom en grnBlenbc ©migrant ønffebc at 
faa @reie paa. Og Snarene er rent fortræffelige i bereS ^lar= 
l)ch og ??øiagtigl)eb. 8f jønt ^-orfatteren fnn Ijalibe o^ljolbt fig i 
l\inbet otte ?Jiaaneber ha l)an ffreo fin ^og, ffilbrcr l^an bog 
amerifanffe Jyorljolbe og JSnftitntioner meb nbmerfet gorftaaelfe. 
^k^gen Bærer alle ^h'iy\3, paa at forfatteren Imr en mere enb al= 
minbelig ffiønfom iWanb. 

©om Ventelig bar IjaObe 33ogen en nljijre Sn^fl^J^clfe. SCen 
BleD trtjft i flere tnfinbe @f§emplarer og læft i næften alle norffe 
^rigber. ©jelbcn eller albrig l)ar ber næret en 33og faa granffet 
og ftuberet af fine Sæfere fom benne. §er Dar neto^ be €)plt)t>' 
ninger, fom '^alobelen af bet norffe golf længtebe efter. ©erfor 
BleO hen laant, læft og biffnterct fom ingen anben. ^ufinber 
fnnbe fortælle, at be BlcO |)aanirfet til at ublmnbrc Deb at læfe 
Ole 3ti}nning§ "©onbfæTbig 23eretning." 

(5n feuere ^n^^anbrer fra :^ronbl)jem§fanten fortællcr Ijbor^ Oe 9il)niiiiia. 83 

lebcy llbnaiibriiui^^taufcii iircb om fia i 3naa]cn, CIc '3h)iuuiu]§ 
.sJienibl)c3b, ha 33ocjen Iilcn inobtacjct ber: 

"Seg troebe, at bet Ijalne af 3uaa|en^^ 33etoIfnimj Ijanbc 
ciaaet fra gorftmiben. 2cr biet) iffe talt om anbet enb Sanbet, 
forn fløb af WleU oq .sjonning. • 3]or $ræft, Cle ^h^unigy gar, 
føgte at ftaufe geberen. ©ubog fra ^^ræbifeftoleu formauebe 
l)an golf til 33e|tnbigl)eb og ffilbrebe 9ietfcu§ 23eft)ærltgf)eb og 
be amcrifauffe i^ilbcS @rnfomI)eb i be ffræffeligfte garner. Wien 
faa r)ebte bc-t: £;le JRi)iiuing er iffe mere! 5^ette nirfebe f om foibt 
55anb i 33Iobet paa golf. i^ubffabet om f)an§ S^øb bafte (^org 
ooer I^elc ^^t)gben; tlji !uu faa I)ar Inrret faa alminbelig elfÉet 
forn bemie Manh. din fjøluebe ogfaa (5migration§Ii}fteu, og 
mange af bem, fom før iluigt l^a\)hc: talt llbbaubrmgenB ©ag, 
ffjalo nu t)eb !tanfen om ?rmerifa§ nfunbe Mimat, fom i ^raf= 
tcn§ og (Snnbl)cben§ bebfte 5far Ijaobe berønet bcm berc§ 5)nb= 
Ung, ".sjau £Ia", ber iffe IjaDbe nogen gienbe, men en Sfare 
af 25enner, ber faa op til I^am fom et fiøiere 3>æfen, ubruftct meb 
alfc be gnlbfommenljebcr, fom fremfalber ^Piebborgere§ .*^øiag= 
telfe og 2:i(Iib."* 33irrcb TlaQaiin 1SG9, Sibc 40. fox 1Rivei% 

Tet oncrluicitbc glcrtal af norffe ©niu] rauter i ^rcbiDcaa= 
rciic OQ iibol)cr bcftob' af J^olf fra giclbtnjabcrnc iiorbcufor (Bta^ 
lutitgcr. .^erifra nar itblHiubret hen l)ibt Berømte ©lu^j^efoloni, 
foin i 1825 fatte het førfte Iu*ebe ©|ior for llblianbringen. .§cri= 
fra forn oofaa het auhet ftore gølge itnber S^nuh ©logliig i 183G. 
©Iitttelig liar hette (ileng ^eerfonS Sjemftalin, font lian beføgte 
tre ©ange og Ipev ø^ang intercSferebe tufinber af golf i anieri= 
fanffe gorljolbe. 9Jiange af bi§fe førfte ^iljBljggere greiebe fig 
efter iiogle 5rar inegct gobt Ijer og ffreb ntange 33rebe om 5Xmertfa 
til fine gamle 23e!lenbte i ®tat)angerl)l3gberne. 3}i§fe 33rene Mfte 
nblianbring^Iijften, til hen tilfibft BluSfebe op i Ii)§ glamme, og 
golf leoebe faa at fige fnn for at reife til 5(merifa. 

©n licrb^^Iig ^æffelfe gif gjennem ©tananger og ©ønbfjorb^ 
lanb, mere gicnnemgribenbe cnb nogen af be religiøfe Omliælt^ 
ntnger, fom I)er IjaObe Ijalit en faa fterf S^ilflwtning. 

5Cmerifa fijnteS bengang mere fjernt og fremmeb enh SHnaS 
meft tiemmeligljebsfulbe '^nhxe. Tet Dar fom at næme planeten 
9J?ar§. Tet mv før ganbel og telegraf I)at)be !nl)ttet 3Serben§ 
fjernefte ©nber ttlfammen, og be !Iarefte 33egreber hmbe fnn 
magte at frtiftalltfere dlamet Srmerifa til et taageomfløret (^t)en= 
tijrianb, l^Oorfra ©folemefteren fortalte bun!Ie ©agn om (I^orteo' 
(froBrtng og ^igarro^ '^aQt efter SncaerneS <BMte. Tien m\ 
fif man Ijøre fra l)ir!el{ge og trolnrrbige ^^ijgbefønner, at bcrolier Ina et foUieli)]! 2anh ntcb [tore 3.sibbcr a\ fnuitbau Sorb, foni 
man fif grattv, et beilic-jt ^'linia, eii qob Sorfatiiiiuj og 3Sir!eIt)ft 
og 3]elftanb nhm Sige! ^e iibDaitbrebc 33i}gbeiønner biet) tir 
^u-ønebc .^pelteffiffelfer, til Ijniife man bar ftolt af at ubregne het 
ficiiiefte 3IegtffaB, og bere§ ^IHtHc Biet) beljonblebe font inUnrc= 
rebe e^nftler, offfrebne i bot ncnbclige og tilftbft inbfliftrebe Bag 
^oljanneg 5faBenbaring font en IjcIIig ^ibenbe, til IjDiv C%nnne 
fnn gamiliebilielen liar nærbig. 

£q tffe alene vc\v h^t be leuelijftue og ærgjæri-ige, [om I)er 
biel) guebnc af fine ?'vorfæbre§ 2t)]t til at fare og fri[te. Sc fle[te 
af i^efolfningen beftob af be faalalbte ^^alti\ og hiauht bivfe 
Danbt ?rmerifafeberen lige faa fterft Snb^ia^ font I)o§ anbre. 
SDi^fe fagtmobige ^Nietifter ftanbe Degeteret t fine Sjelbrelmer, 
brøbtt)ggenbe \.ma fin Sfrøbeligljeb nben aanbelig St^mgang, fra 
©legt til ©legt. 9Jieb ffjælnenbe ©temme og fløDe Øine I^al^be 
be qaaet runbt, bufnatfet og fntfenbe og tænft, at Sitiet fnn tiar 
en Sorberebeife til Søben. Wen nn bæmrebe en n\) Zib for biSfe 
bortgjemte gjelbbtigber. 9cn baagnebe be o^ og fif m)e SntereS- 
fer. S)er oi^er laa SImerifa, loffenbe font et jorbiff ^sarabig, og 
ingen (Jngel meb flammenbe ©tiærb Dogtebe gnbgangen. 
$t)or beiltgt bet ffnibe bære at annamme libt af bi^fe frngtbare 
Sorber, biéfe rige ©ræSgange! §at)be tffe §erren befalet, at 
man ffulbe unberlægge fig Qorben! $t)ab bar bet, fom jfrebet 
ftob? — "(3aa ub fra bit Sanb og fra bin ©legt og fra bin ^^a- 
bev^ §n§ til bet 2anb, jeg bil bife btg, og jeg bil gjøre big til 
et ftort golf." S)et bar btftnof en profeti om ?Imerifa. ^en, 
fom bat^e funbe bitbe gjort belagtig i benne §erligl)eb! 

Se ugentlige gorfamlinger bleb efterl^bert meft til et ^aaffnb, 
Ijbor man funbe brøfte bet fibfte 92t)t om bent, fom l^abbe reift til 
^Imerifa eller tænfte at reife. 

5or bisfe bar gor ^iber bere§ TleUa. Ser, mente man, o^= 
6ørte al Sattigbom og 2lib — ber fanbteS fim SSelftanb, Staffe 
og gobe Sage. Jor en Xib bar biftnof bet bigtigfte af olle boabe g(j S^c 9iOL-ffc. SctttemcntcrS .'piftouic. 

timeliac og cDiije Øuffcr ot] ^ccijær, i 3tanaiu]cr 5fint bctte: 93Iot 
ieg funbe fonuiie til 'Sov bilder! 

Dg man fleb og ftrcet)ebc, iultcbc og ftiarebc, fi^cbe ^n^ paa 
Qap, folgte, Ipah man !unbc, laante og ttggcbc og hab til 35or= 
Iicrre, og fif efter nogle 5Iar famlet @!il(ingcr tilfammcn, ]aa be 
tilfibft en S^ag fnnbe ftuttc fig til anbre fra ^tigbcn, fom ogfaa 
I)aobe fjæmpet og feiret og nu liar paa i^eien til vStatianger for 
at tagc &ih. .*^Oer en familie IjaObe fine llbfenbinger og IjOer 
en SDal fit gølge. ©tne, ©foncbi! og Sidblierg, 5t.i)§t)ær, ©fube?- 
næ§ og ©fjolb fcnbte alle fine ^nnbreber, ja, ^ufinber, inbtil 
het Mv, fom om en feri 5^'ii*f»-"'t ffnibe Ijerjet ^l^t^gberne. 

Sor ti ^tar inn ^or 9iiOer het Qtch, I)Oor alle 9tt)13l3ggere 
fteonebe, og IjOorfra be igjen fprebtc fig nb til ntie 23t)gber i 2Si= 
fconfin og ^oWa. 9tæften alle bi§fe førfte Oar fra ©talianger, 
j^Jarbanger og ©orblanb. goj: DtiOer I^ar altib i^æret jorten 
gjennem Ijoilfen gol! fra bi§fe Sele af ^orgc I^ar !ommet til 
fine nt)e §iem. 

Se førfte D^orbmænb, fom Bofatte fig i goj; Siioer Oar 90^eb= 
lemmer af het Sølge, fom nnbcr (Sleng ^eerfon§ Sebeife i 1834 
reifte fra ^tenbalMoIonien i dlcW g)or! til SIIinoiB. Si§fe bar 
SacoB og ^nub 31. ©logoig, hoften DIfon 33iaablanb, ©nbre 
Sal)!, ^IjomaS ^arlanb, ??il§ rf)om|)fon, ©le DIfon ^etletoebt, 
©ubmunb Qanfaa^, §an§ og 33uer 33øe og ^aloor Ihrubfon. 
St§fe Bofatte fig næften alle i 30^i§fion ^omnfl^i^, Sa <Balle 
Gountt). 

S 1835 fom ©jert @. §ot)Ianb, ©ubmunb ©anb^Berg, ^il§ 
9tilfen i^erSbal, ^tari ^ilfen — ©lengS (2øfter, Saniel 9f^o§bal 
meb fine Sønner Cbe og ^of^anm^, ^,5onaa§ SO^ablanb, '^øvQen 
SoBnfon og (Sinar 3Iafen. Se flefte af bisfe fiaobe fommet oOer 
i Srup^efølget i 1825. 

SnbOanbringen til gor ^l^ioer tiltog Fierefter fibert 5(ar inbtil 
alt Sanb, fom laa i D^ætlieben af SfoO og ^anh bar omtåget. 
33Ianbt be mange, fom fom i Slarene 1837—1840 fan næone^ 
^ut ^eberfon, fenere ^iffop t 20^ormonfirfen, §an§ aSalber (33æbre), feuere (i 1844) førftc norjTe 33aptii"tpra!ft i 3Serben, ^nub 
^Nerfon, bebre fjenbt unber dlamet " ^ammc-Slnnt'\ en berømt 
^oegmanb, ©Iling eielfon, Sofi^^n 9corbBo, ben førftc fra @iib= 
Branbébalen. §an bar ben førfte norffe 2æge i 5Imerifa og BIcb 
fiben (1838) ben førfte ^lorbmanb i ^era§. Sarg 33rim,§ø, ^^an§> 
33arlien, 3:r)oma§ eriffon, Sofiu ^^attle, WiU grølanb, ^citrif 
3æbBe, G()riftian Clfou, ^Imib ai>i{Iiainfou og dliU 9itlfen Sr. 
Xi^fe t)ar uæften alle fra 3tananger. 

gor dVi)oev, font i gamle 2:age fun betcguebe gor ®lDeu3 
utvrmefte Cmegn, I)ar nu en uboibet ^eti)bntng og inbbefatter 
[jeie ben norffe Ørænb, forn ftræffer fig mellem £ttatDa, 8eucca, 
Tlovvi^, 5tortrat), Selanb, Sic^bon, D^etuarf, ?3itIIiugtbu og 
Sfjeriban. .§er bor nu omtrent 7500 9corffe. 

33eb Selanb eller Snbian Greef, Oar 5lnber§ 5Cnberfon, Cle 
X. £lfon, Å^alOar dUl]en og .?)an§ 3SaIber, alle fra 3tananger, be 
førfte i 1837. ^cb 2t§bon, I)Oor nu er ben ftørfte 9}tenigl)eb, Oar 
ore Olfon §etlet0ebt førft t 1837. ^an Oar hen førfte norffe 
^ræbifant i 5Imerifa. 

S)en førfte af alle bt»fe gamle pionerer til at tømre fig et 
$u§, bar dleng ^eerfon. ^ 1834 bt)ggebe Ijan et §u§ for fin 
eøfter, ©ufen S^ari 9ZiIfen, ^laa 2S V2 ^, 2B, V^, ®ec. 33, X. 
35, di. 5. ©. ®n 2el af hette $u§ ftaar enbnu, og brugeS af 
l^enbeS (Sønneføn, dorneliuS ^ilfen, forn l^ar hen gamle ©aarb. 
Xette er ben førfte garm og het førfte §u§ eiet og opført af norffe 
golf i 25eften. ^un nogle ©fribt berfra er het Zvær unhev r)Oi(= 
fet ©leug ^eerfon i^aobe fin ^rofetiffe 2røm, forn ]^ar fiabt flig 
en glimrenbe £^ft}lbelfe. 

Sleng $eerfon leoebe l^er i mange 5Iar, agtet og æret of 
^fmerifanere faaoel fom af i^^orffe. (2n gammel ?lmerifaner for- 
tccller, ]^0orlebe§ i^an lærte at læfe beb §jælp af en gammel en= 
gelff llbgabe af "^$ilgrim§ 35anbring", fom r)an§ gorælbre fif 
laant af ^cerfon. S mange ^far fanbte^ ber iffe 93fabe eller 930 = 
ger i 33t}gben meb Unbtageife af nogle ^Bibler og ^uSpoftler, og 
benne "^ilgrim^ SSanbring" meb fine ræbfelsfulbe Stluftrationec R8 ^c ?(iir[fc Settlementers i^iftoric. 

baniicbc ha et iiicact cftcr[purcit 9:HinbrcIii[iIiotr)c!, læft oij biffnte= 
rct Iniabc af ^liiicrifancrc oa 9corffc. 

^sna Gleiu] ^'ecrioii? ??arm nau ber cit ftor .<?!ilbe, Ijlior gol! 
i laiui ?[tftaub Ijciitcbc jit *lsanb. ,*ocr |)Iciebc ^Ntacnic at fainlcS 
meb fill ^luiff, oa fcncrc paa ^aacit font ©iittcrnc oa Vl^lp hem 
at Inrrc be rcnna|fcbc Mæbcr §iem. ^^taiiat et ærliærbiat E©atc= 
|iar ber i 9iaboIaact Tjar fine førfte ^iærlialjcb^miubcr fra Sylena 
^^ccr|o^§ ^ilbc. 

9Jicit Ijo? be ælbftc ^^io^crcr ajcinnicr G:riubrinacn paa flere 
^aarer enb ©mil. "^ette 'Bteb, forn be Ijal^bc ftiinbet til forn til 
^arabt§, ruaebe paa ^>røt)elfer oa Sibelfcr, om Ijtiilfe be tffe 
r)at)be noacn 5tnelfe oa for at imbaaa I^lnlfe be alcebeliat Ijatibe 
ht)ttct fine fniatbare @aarbe for be meft Beffebne gjelbl^raaer i 
9?orae. 

gørft forn ^olbfeberen, fom i be ^aqe i!fe at! noaeu 90^anb§ 
$u§ forBi. 2)en barebe' omtrent tre 302aaneber oa Beftob af Broen* 
benhe SeBerfmerter a\t}eq§let meb rtiftenbe ^ulbeat)§ntnaer. ^inin 
(Qutnine) bar benaana tffe fommet i alminbelig 93rua, oa i ©te- 
bet for benne SO^ebtdn Bruate man 33onefet oa SSaulfioo, hen Blotte 
33enæl3nelfe af Ifibtife l^erotffe 99^ebifamenter faar be Qamle po- 
nerer til at at)fe. 

99^en ^olbfeBeren bar itle liD^farlia oa man \iap omfiber 
aiennem benne $ine. SO?en i 1849 oa ubober fom koleraen oa 
hen bar nBønl)ørIia. ©jennem alle bi^fe a^ntle Settlementer 
ffreb hen fom et 2)øben§ (BpøQel]e; men færlia i go^^ ^^iebr oa 
9[)?nffeao, oa faftebe tufinber af unae oa Qamle Blinbt l^en i @ra= 
ben. Sarg ■ 33rim§ø, ben raffefte ©nebfer i goj: 9^iber, l^abbe 
for en ^ib alt, ^an funbe aiøt:e, meb at flaa ifammen fim^Ie 
^aSfer til Siatifter for lloIeraen§ Ofre. Sor at l^an t!!e ffulbe 
BefmitteS ffjøb man 33orbene inb til l^am ajennem et 25inbu, l^bor 
iajennem man fif tilBaae en umålet oa ofte ul^øblet ^a§fe for 
S)?or eller gar. £)m fmnbreber af be førfte norf!e i gop 9tiber er 
het fun at Berette, at he høhe af kolera i 1849. 

Sfiønt hette er het ælbfte Settlement i 5lmerifa Bleb ber iffe 3=or d]mx. ■ 89 

\\m lænoc iioacii faft firfelui €rbiiiiu-j T^er, oa ^niftor ^ictricljfon, 
forn \)aa fit førftc ^HM'øa tit 5fmcrifa i 1844—45 [tittebe ^JicinaljC^ 
bor runbt om i 9ii)In}c]bcnic, niagtcbc iffc Ijcr at famle OkMiU}ttcnic. 
Sjette Iictl)beu boQ iffc at bi^ofc førftc ^tt^biniat^rc manolebc Baiiv 
for aanbelige Sling, ^ncrtimob. Xct nar paa Ghumb af bcrc§ 
oticrorbentlig Iinlic]e, rcligtøfc Xilbøicliol^cber, forn uimobftaaclig 
brct) bern inb i ben førfte ben bebfte rcltc]iøfc ©trøm iuia bercv 
^ei, at 3^Tctrtcf)fon§ gorføg l^ar frucjtc^Iøfe. Xa ^an i 1845 lic» 
føijte Settlementet fanbt f^an ben ftørfte Sorlnrrinc;. ">Dcr nar" 
ftger l^an, "^re^Btjterier, 9Jcet()obifter, 33apttfter, ©Ilinaianere, 
^oæfere og DJtormonere." 5^e ftbfte Oar ifær ganffe talrige og 
I^aDbe ttte alene ^tr!e, men ^ræft, 33iffop, ja enbog 9}pperftc|iræft. 
5)en ftbfte bar ©ubmnnb .§au!aa§, en af ©lu^ipeføtget, og befab 
ben 9^aabegat)e at funne tale meb -unger. 2}tetrtcr)fon fortæller, 
at ba STanben fom ooer @ubmunb ^ileiebe l^an "unber frt)gtelige 
(Srtmafer og meb ffjæloenbe SæBer at ubftøbe enbel 2t)b, af l^oilfe 
funbe f!ielne§ bi^fe to, ber ofte biet) gjentagne: '©cljadi! (Scl^aba!' 
9?aar faa (Submunb l^abbe talt fra fig, biet) ber hebet til SSor= 
l^erre om en Ublægger, ber ba alminbelig forflarebe, at 5lanben 
gjennem (^5ubmunb l^abbe forft)nbt 9[)?ormon!irfen at bære $er= 
renS fanbe ^irfe."* OubnumbS fulbe ^itel bar "3)^perfte]3roeft 
efter 2)2elc]&ifebef§ €rben i Sefu ©^rifti ^irfe af ben fibfte 2^ag§ 
hellige" og bet er muligt, at f)an bar ben førfte norf!e orbine= 
rebe ^ræft i ^Imerifa. .$an bar ben gobe S^ietricl^fon til ftor 
gorargelfe. 

glere anbre 99tormonpræfter ubgi! fra bctte Settlement om= 
trent paa famme Zib, beriblanbt Gri! S^ibtbø og Die €Ifon $eier, 
to af be førfte Itbbanbrere fra ^inn i S^elemarfen. Xen fibfte bar 
en obermaabe beltalenbe Tlanb meb et meget binbenbe SSæfen. 
fom gjorbe at ^an bar en ftor .^raft blanbt 5[)Zormonerne. ^an 
fagbcS ogfaa at ft^be ben (Satie at funne ftcibrebe St)ge. Qan ') Dleife blanbt nocffe (Smigcantcc, Stavanger 1846. Sibc 103. 90 S^c ??oif!'c Scttrcmcutci-y ^ijtouic. 

biet) ]ivaU ^i]top, men frafaibt f enere og ^n-æbifebe ber^aa for 
^a^tifternc. 

TIqu hm ftørfte af biåfe DJiormonere bar ^ub ^eterjon fra 
©ibSfiorb i ©arbanger. §an forn til gor Diber i 1837 og biet:) 
ftra!§ iibfaaret til at Blitie en af SDZormonlirlenS 70 Sifciple. 
(^om faaban ^iræbifcbc I)an meget tiblig i goi* Dliber, ^ojl^fonong 
og anbre norfle S')ettlementer. oenere Biet) I)an fenbt til S^torge 
og for!l)nbte ber 3D(ormonerne5 Sære meb ftor St)gtigl}eb og 
.S^elb. S 1856 forn hm tilBage til 5Imcrifa meb GOO ^^r.ofelljter, 
foui alle reifte til Utali. S^er bleb ^^Ncterfon 33iffop og en af 33rig= 
I)am ?jonng§ fornemfte Diaabgioere . S het ui)\)ve SIrBeibe, font 
$D?ormonerne i be ^laafølgenbc 5Iar giorbe i at foranbre Utal)= 
Ørfeneit til en af be frugtBarefte og Bebft BeBtiggebe ©tater i 
5fmerifa, Mv 33iffo|T ^itnb ^seterfon en af be lebenbe og bt)gtigftc 
Tlænb. 

g^oruben bi§fe 9[)^ormonpræfter, fom altih bibfte at I)oIbe Sit) 
i Seiren meb fit (S^fenbøBeri, ^aanb^aalæggelfe, tungetalen og 
anbre aanbeltge Itbffeielfer famt et $ar ftribige Tlefi)obi\t- og 
33a|)ttft^ræfter, bar ber ogfaa en £)t)erfIob af faloelfeSfuIb Sæg» 
manbgforfrinbeife af alle forffjelligc ^laSfer og 51nf!uelfer. S 
Qox Otiber famlebe§ efterl^aanben en Bett)belig Sel af SSeftlan- 
het§> t}\)\)ev]te og meft brebne Sægmænb. 3^er bar førft og fremft 
de DIfon §etlett3ebt, en nibfjær og Begabet 30lanb, fom maa i^n- 
fommel fom ben førfte SP^anb ber ^ræbilebe ©bangeliet Blanbt 
norffe Solf i 5Imeri!a. $an fom ober i 1825 og l^olbt (55ub§= 
tjenefte paa ©lup^en. §an§ ©øn forter Olfon beftingberebe 
fig meget t ^orgerfrigen, 5^or ^an faibt fom 93rtgabe=@eneral i 
©pibfen for fit S^^egiment i ©laget beb dl^icamanga. Sinn en 
^orbmanb til, nemlig §. d. §eg, ^ox opnaaet benne l^øie mili* 
tære S^^ang i SImerifa. 

2)er var. ogfaa Sørgen ^eberfon, en Scerer fra ©tabanger, 
fom allerebc i 1838 forbaltebe ©aframenterne i gcr Diiber. .§an 
'i)a'obe tænft at Blibe lutl^erff ^ræft, men fluttebe fig til 2)?ormo- 
nerne. '^lanht anbre fan næbnes ben ftrenge 5t§Iaf %ae, (Fnbre og ,<Jerinan ^fraforbø, ^Ut 5[vlijøun]oii a)icl}u§ og ^amnic ^mih 
i^mib ^:i.HTriou). "Xct fortæI(c§ om Slaimnc Slmib, at forn uiuj 
^\)i\iiib oirfcbe fiau forn rciicnbc Scramaub luta 2]cftlanbet, og 
^a Iiait ]aa rciftc til ^fmcrifa, øiiffebc ^vorælbrcne, at bcrc§ 33ør!i 
ffulbc flaa fia iicb nær en faabait cf^^ciuplarift ^Viaiib. 3 ^emtiaa^ 
rene Har Ijaii allcrcbe eii cinniniel 9Jianb, iiurtfct haahc paa Sc- 
fjenic Ol] ^inh. Tien iiaar linn flørte C^arx-'?taOnet, foin ber et 
Smil ooer ^Infiatet, t'au[fe et "^a" fra 'JlH'uni)eii otj jaa Oar ii^e= 
]øt]t't tifenbe."* ' 

Xcv Mv fhittelig Glliiui Gielfen, altib iibtorbrenbe oc\ ]Taa= 
færbig. 5 3oi* Riiber nanbt Ijait fine ffcftc Xilfjæmjere og ber 
Iniaaebc l)an allcrebe i 1848 et .^u§ ]om oOenpaa Dar iiibrcttct 
til ^orfamlingcr. Glliug Gielfou Iiaobe mange ftærfe i^enner I^er, 
men Ijan ftøbte ogfaa ftabig golf fra fig lieb fin (Jgenfinbigljcb 
og 3orbømmcIfe§ft)ge. .*Jtan fnnbc iffe I)armonifcrc (5Iementcrnc. 

(2n ftærfcrc Tlanh enb nogen af bi^fc trængteS, og ^an forn 
i 1850. Set bar ^aftor ^. 91. 9ta§musfen. 3Dkb en faft og 
ft)nbig §aanb greb l^an i^at i Sebelfen af hei firfelige 5trbedbe 
og frembragte ub af bet religiøfe ^ao§ en oelbefierffet £)rben, fom 
altib fiben ^ar xaabct ^er paa ^tehct. Xeitc Settlement ^bor 
ben bjceroe ^irfenS STjæml.ie, Sietrtcfifon, iffe nmgtebc at famle 
nogen 2)?enig5eb, l)ar nu en ^iæffe Srjenigfieber, fom i £ffert)il= 
lig, 2)?i§fion§it)er og gobe grugter ftaar otier alle anbrc a^tenigfie- 
ber i 5lmerifa. Si^bon SPZenigljeb i Sor dliMt t)av ifær Ounbet 
ftor 33erømmelfe for fin firfelige SntereSfe. Spenne 9Q?enigljeb 
t)ber l^oert 9far meget mere til 9?ti§fionen, Samfunb§fa§fen og 
anbre lignenbe ©jøremaal alene enb Iiele ftore ^irfefrebfc læn- 
gere 3Seft. ©jælber het et i^irfeligt ^rafttag, faa l^enbenber man 
fig til SiSbon men\Ql-)eh. §o§ mange af bi§fe gamle ^vionerer 
raaber enbnu en ^øift anflaaenbe, gammelfriftelig, ^atriarfalff 
Omfatning af Stoets ^ligter. mame af bem brioer fine Gien= 
bomme fom gorOaltere for @ub og opgjør l)Oert 5tar fit 9iegnffab ') $8. 2. SBic! i «Sfanbinoucn", Ifte Tiai 1907. 92 ^c •'(ovffc SettTc]iicntei-§ .^M[toric. 

uieb 3]orrjcrrc, ha be iibeii prutning gbcr alt Dl)er[fiib til ^ir= 
fen§ 5trbeibe. Dfte jnei^re og gjerrige mob fig felt), fenber be bog 
ret forn bet er 1—200 3)aler til ©tabanger^ 9[^igfion§!Q§fe. 

^ Sor 9Hner Bien bet f.ørfte gorføg :|.iaa at o]:)rette en norf! 
lutljerf! §øif!ole gjort. 

"^saa ®auge§ (St)uobc§ 3lar»møbe i Si§Bon, SH., i 1854, 
foreflog ^saftor ©lliiTg ©ielfen, bengang (Samfunbet§ Jyormanb, 
at gnuibet |ma ^Jtangcl paa ^ræfter, Intrbe man o^^rettc "et ®e= 
niiiiar til llbbamiclfe af unge Iicgaliebe DJcenneffer i be meft nøb^ 
lienbige ^iinbfMicr, font iibforbre?^ til fammc (JmBebeS gortialt^ 
ning." Sette Sorflag Bien iinberftøttct af ^'aftor ^>. 51. 9ia§mu§= 
feil og Bien enftemmigt antaget af Si)uobeu§ famtlige Die^ræ- 
fcntanter. 2æq 9Wer!e til, at gorflaget Bien antaget enftemmigt, 
og ot hei Bien fremfat af hen Tlanh, om Bnem man I)ar fagt, at 
"i^an manglebe ©t}n for ©foler og ffolenbbannebe ^ræfter. Sige- 
Iebe§ Bien bet BefCuttet paa famme SO^øbe at fjøBe et ©tt)!!e Sanb 
i D^ærl^eben af Si§Bon paa 40 SlcreS meb en ber^aa ftaaenbe ftor 
^ugBt)gning til ©foleeienbom. ganbelen Bien afflnttet før SO^ø- 
bet Bien liænet. .«^jøBefnmmen nar $1,800. ^aa næfte 5lar§= 
møbe ,i 1855, Bien ^aftor $. 31. Dia^^mnofen falbt til 33eftt)rer og 
Særer og het mefte af ®gnobemøbet§ ^ib Bien Benljttet til at Be- 
l^anble ©folefagen. S^et Bien Befluttet, at ©folen ffulbe aaBneS 
i £)ftoBer 39?aaneb. 

Sfølge Unberretning fra Tlv. 93jørn §ollanb, ^ollanbale, 
SSifconfin, aaBnebeS ©folen ^øften 1855 i ben af ©amfunbet 
fjøBte 93t)gning meb en Særer og tre (Plener. Særeren nar ^aftor 
^. 3r. dla§mn§>]en og ©lenerne nar l)an§ to ©nigerBrøbre, 33iørn 
og ©t)ner $ollanb, og Olau§ Sanb^nærf. ©ibftnænnte nar ©øn 
af So^n Canbsnærf, forn i længere ^ib nar ©folelærer og for- 
fanger i d\a§mu^']en§> og (5ielfen§ SO^enigfteber. Slei*e enb bi§fe 
tre ©lener fom ber iffe. ©folen l^olbteg qaaenhe til l^enimob 
Ifte mai 1856, altfaa et ©foleaar. ©aanibt Tlv. ^. §ollanb 
erinbrer. Bien ber Blanbt anbct nnbemift i (^rammatif, ©iftat og 3=or JKiUer. 93 

Sltr!eIji]lorie; biMi ^^Tuij^olnirijife .STonfc^jioii Men oa)aa oicnncni^ 
gaact . 

^cttc nar, faanibt nibcv, beit førftc .'^^øiffole lUircttct af 9iorb= 
nuvnb i 'Xiiicnfa/' m bcn§ .Sjiftoric liIcD jaa fort, fomincr iffc 
bcraf, cit be førftc .*J>aiu]iaiicre Ijcr i Sanbct inanolcbc ©1311 for 
©fole. ©rmibcn til at Sfolcn tiif tftaa Inir ben, at ber opfont 
atrib mellent 9uv5nuioieii 01] Gielfen, font Ijaube tilfølae, at be 
to [filtev ah i bd firteliac ?(rIuMbe. 3^enneb er ha ,s^i]'torien om 
8foIcn i Sic^Iioii ciibt/'t 

(Bfiønt hette Settlement mt er 75 3lar t]ammelt, otj iffe aleuc 
hct§> ^ørit, men Sorælbrc oq Sefteforælbrc er føbt Ijer i Sanbet, 
er het boij faa itorfft fom iiocict. ^et norffe Sprog lirmjeS baglit] 
i $iem [om i ^irfe. ©u uorff .sjøiffole i bcmtc ©gu Ijar meget gob 
(Søgntug, og en SofaIalii§ i het norffe Sprog ubfommer i Ottalua. 

l^cc Kuuntl). 

9togIe W\i 9corboeft for ^-ov Diiuer Strøget ligger et ®ettle= 
ment fjenbt iinber :iH'tegnelfen See Ciounti). Xette inn en a\ he 
førfte 3lfføbninger af gor 'JHoer Settlementet. 3 1843 anfom 
€in!nan .^illefon (^fmnnb .^elgefon ?Jtaafeftab) fra Sørfjorben i 
.t^nrbanger til ^ov ))VweY. .^:^an opljolbt fig iffe længe ber, men 
gif omtrent K) il^cil iiorboeft, Ijoor Ijan i 2ee donntr) fanbt til^ 
freb^ftillenbe l'anb. Som gølge af lian v opnuintrenbe ^ih-eOe 
font om en Sitimb en 9?ia§fe Sparinger fiib og Settlementet be- 
ftaar itii itæften iibelnffenbe af paringer, l)Uoraf ber er omtrent 
400. S^et førfte ?^-ølge fom i 1847 og l^eftob af be følgenbc: l'ary 
1^ Dtifetter, i2are og .sjelge .s>illeion, ^ar§ Tlfon Gfpe, Sjur 5fr= *) 9?. O. 3:an! btjggcbc en f tor (SMebljcjuing i Wuccii )^a\) allcrcbc 
i 1850, Sfolcn bleb ^olbt Qaacnbc et ^Uu og bar licføgt af fem Stu:= 
bcnter. — J^^orfattcrcn. 

■f) 9?. Tl. moumnø ))\ch "Siuc^ 3ciuiiun-ium§ .s^iftoric. gcftffrirt, 
9ieb ia^ing 1901. Sibc 7. 94 ®c ^lOfffe ScttIcmcutcL-§ .s;")i)toi-ie. 

nefou 33Ilj oa Xovtd ^hmh']on iPtaafeftab. 5nie bix^fc Iilcl) niøbt i 
(SIjicQOo af Oiuinan .^Jillcfon, fom førte bcni til 2cc (lounti). ^an 
Inn* cu gjæi) oq Dennefæl Manh, fom blcO meget acjtet af fine 
9?aI)oer. Snacn arjenitjfjeb Iilen ftiftet I)cr inbttl 1858. Uk ^a^licl 

Cleng pecrfone fcnere lPan^ringe^ 

a)icb ^annelfcii a\ g-or ^tiDcr Settlementet fom ber iU)t Siii 
i llbDanbringen. gruatbart ^Nrærielanb til $1.25 pr. ^fcre nar 
en nt) og iiimobftaaelia ^^'iftclie. Cilena ^^cerfon reiftc tilliagc 
til 9^orije to (Samje til oa otU^ |ierfonIig 33effeb til ^ufinbcr. 
Snart |iløiebe§ .<^awt a[ bet ene SeilffiB efter hvt anbet, fi)lbt 
nieb Cfniiaranter. J^o,r -liner Settlementet inn fnart olierrgibt, 
og ^eerfon maatte igjen \)aa garten. 5}i§]e ^feifer i l)an§ 2ant)§- 
mænb§ Sntereofer fan iffe Ijer nærmere berørev, fnn maa næD= 
ne.§ at fym i 18o7 ftiftebe en .Uoloni i SOelln) CSonntn, ?Jtiofonri, 
omtrent 50 9l)iil neftenfor £nincl), Jsllinoi?. (Sleng ^^>eerion Inir 
iffe alene ben førfte 9corffe til at bejøge ^Diiojonri, men Har og= 
iaa ben føi*[te Ijlnbe ?Jianb i hen "^d a\ Staten, ^anbffabet l)ar 
I)er [tor Sigljeb meb l^inbftabet neb gor ^tiner kolonien i ^Uu 
noiy, fun er hd mere ffonrigt. (5t [tørre gølge tio[atte [ig lier 
[trafs, men ha hd inn meget langt fra anbre ^^inbc^maMib og 
langt fra a^arfeb, IVleD Gleng ^^eerfon i 18-10 opforbret til at op= 
[øgc et iU)t Steb, mrrmerc be ælbre Settlementer. .s>an rei[tc 
berfor norbooer til Soma, IjHor Ijan [iHi 'Tåi neftenfor ^leofnf [ti[= 
tchi^ het førfte norffe Settlement i benne 2tat, alminbelig fjenbt 
iinber 9talm af Sngar Creef Siolonien. ,s;^an nar iffe meget til= 
frebS meb hette ^teh og fjøbte iffe [elo noget Sanb l}er. 

Senere CSfterforffninger bar omtrent gobtgjort, at bet Inir 
.<pan§ 3^arlien fra :rronbl)iem, fom førft bo[atte [ig i bettc førfte 
norffe Settlement i SoUni. ,<Qan mv ailerebe bofat ber ha CSlcng 

95 96 ®c Tiox]tc Sctttementerg ^iftorie. 

^^Nccrfoii foin bih mcb fit gølgc i 1840. .<gau§ ^'arlicu luir fra 
Clierlialbcn i ^ronbI)iem§ ©ttft, og bet l)ar iffe^^attioboin, forn 
brcb I)am til 9(mertfa. ^an ctebe nemlta cu ftor @aarb, ipov 
han I)at)be 40 ^n§>mænh unber fig, bar 8torttng§manb og brei) 
en liben 5lt)iS\ ?Oten grunbct :|:)aa jf)an§ efSeutriffe (5f§pGrtnien= 
ter paa bet nicfaiiiffe Cmraabe, og IjanS rabtfaic :|.)oIttiffe 5ln= 
ffuelfer, forn Ijan Begeiftret forftrgtebe, Bleo f)an alminbeltg iib= 
|ieget og I)aanet og Ijan retfte berfor til 5tineri!a for at fiube greb. 
.Sjan bøbc i ©ugar ©ree!. 

3 1843 bar ber allerebe omtrent 40 uorffe gamilier Iiofatte 
Ijcr. 9Jten ba bette ©ettlement laa i DZærliebcn af ben ftorc ^)lov= 
mou=^oIoni i 9caut)oo, ^Ilinotg, Bleo be flefte af oore 2anb§= 
mænb |iaaOir!ebe af benne ^ære og fluttebc fig tre 3lar fenere til 
be tnfinbe gamilier, forn unber 33rigl)ant ?joung§ ^cbelfe' reiftc til 
Utal). 

Gleng ^eerfon !om og f aa i 33erøring meb ben ungboinnTe= 
ligc foenffe 33ifr)o]:)§t)tII=^oIonien, forn i girtiaarene Biet) ftiftet 
i S)tc$cnn) OToitnti),, SIIinoi.§. 

®n 3^ag i 1847, forn Ijan Oar paa SSeien fra iSM Dviner ®ettle= 
nientet til fin ©ienbom i ©l^elbt) Kounti), SQIiSfouri, forn ©leng 
^eerfon til et (Bteb, !)nor et merfeligt ©fue frembøb fig. glere 
ftore SorbI)l)tter laa i en ^rebS forn en liben 33t). S SO^ibten af 
biSje Ijæbebe fig et ftort ^elt, forn neto^ ba l^ufebe omtrent 500 
^crfoncr. SDi^fe Oar forfamlet til TObbagSgnbStjenefte og ©lut^ 
ningSfalmen løb, ibet (Sleng ^eerfon nærmebe fig. Sorfamlingen 
f|)rebte§, fonnne til at blogge paa ni)e Sor^6i)tter, anbrc til at 
arbeibe i aiZarfen. (Sn Wløllc laa Deb 33æ!fen, fom løh gjennem 
SanbSlnjen, men ^anbftanben liar for laO til at naa hjulet, '^ette 
forI)inbrebe bog i!!c WløllQn§> SSirffomljeb, tl)i inben i 35anbljiulet 
ftob tolo unge 3Dtænb, beb IjOiS forcncbe krampen SDcøIIen breiebe 
fig. 

3)et bar et l)øi)t unberligt (5l)n at fe langt nbc paa bm aah\e 
^U'ærie, mileois fra menneffelig iHiIig. ^^aa fvorcf|iørgfeI fanbt 
^^eerfon, at bet Dar ben fenere faa Berømte fuenffe 33i[()op§Ijill S;ieng ^cerfonS fencre SSanbnnger. 97 

fommuuiftijfe koloni, ftiftet 5faret forub af ©rif Sonfon og 500 
[Deiiffe ^illjængere. Se tolt) unge 9??ænb i SSonbyuIet bar ^0= 
lomm§> tolt) borbenbe teologer, forn aft)ef§Iebe fin ©ranjlning 
af Sfriften meb at tvam\)e Tløllcn. 500 nt)e SQ^eblemmer bar nu 
t)entenbe§ fra ©nerige og 9corge, og man l^abbe het tråbit meb 
at opføre 3orbr}t)tter til bere§ ^Infomft. 

3?eb nærmere 33e!ienbtffal6 følte Sleng ^eerfon fig meget til- 
truffet af benne fameienbc koloni. §an§ ^kligion beftob i Tien- 
neffefjærligj^eb og 8ambrægtigl)eb, og bette fommuniftiffe Sor= 
føg, nt}t og umobent fom het bar, tt)fte§ f)am at ubtrt)!fe 33rober= 
fjærligfieben paa ben Bebft mulige $lTJaabe. ^an folgte berfor 
uben O^^olb fine 80 Ucve§> i 2)Zi§fouri og gab fengene til ^0= 
lonien uben ^etingelfer. §an Bel^olbt iffe engang nof til at 
fjøbe fig en nt) .§at til fit ^rijllup, ba ^^^n ftrafS efter giftebe fig 
meb en af koloniens fbinbelige SQ^eblemmer, men laante et re= 
f^eftaBelt §obeb|)Iag til §øitib§bagen fra en tienftbillig Sanb§= 
manb. 

'^ette bar en be meft forl^aabningyfulbe Segibeni^eber i 
eieng ^eerfonS Sib. ?0^en fian Bleb Bittert ffuffet. Sftebetfor at 
l^abe inblemmet fig i et ligeftillet 33roberfamfunb fanbt l^an, at 
^an ^a)3he gibet fig I)en unber et forretningSløft ©nmanbSbælbe. 
2)e 500 nt)e 902eblemmer anfom ftraf§, men mebbragte kolera. 
5^a ingen 2æQef)iælp vav ffaffet for at linbre he ft)ge§ 92øb uben 
lange 33ønnemøber, ubBrøb ber en ©pebcmi, I)bori mange §un= 
brcbe høhe. ©leng $eerfon Bleb ogfaa ft)g, men ]^an§ enefte 
$reie Beftob i lange formaninger om at affiolbc fig fra ft)nbige 
S^anfer. £m en ©tunb Bleb f)an faabibt Bra, at ^an funbe reife 
berfra, fom I)an felb figer, "ftig \)aa Segein og )paa ©jæl og Be- 
røbet alt mit ©ie." Sct fibfte inbBefattebe I)an§ ^one, fom ^an 
maatte forlabe, ha ingen ^binber Bleb tillabt at forlabc kolonien. 
• efter nogle 90^aaneber§ .^bile fioå SSenner i gor 9tiber ©et- 

nem™» ... tan Mi". MH »« >«'«" '» "»' ^'StfS 

æejaS. sen te^anffe SamP foi «e^oi 98 ^e 3?orf!e (Settlementer^ ^tftorie. 

gorbcien iibfjæm^ct og Dunbct, og hette I)at)be ^enlebet 92orben§ 
D^merffoml^cb paa beite rige Sanb. 

©n intim ''Sen af dlcng ^^^eerfon, nemlig S)r. So^O^tt 9^orbbo, 
ben førftc (SiibBranbSbøI i 5Imcri!a, fjanbe allerebe i 1838 bojat 
fig Ijev og ^sccrjoii reifte formobentlig neb for at beføge l^am. 
S. ^. ^^cterfon, cu v>oiu*naIift fra 9torge, l^abbe ogfaa i 1843 
tialgt Stcbct for et artbet norfft ©ettelcntxent i ^era§. S l^^-^ 
ffrcn I^an fin "^einifer for norffe (emigranter", et 3Ser! paa 200 
^\hei% Ijtior fian færlig anbefaler Zexa^. ©om Sølge af benne 
23og itbbanbrebe en ^el til ^era§, beriblanbt S- 90^- ^. SScer'en= 
ffjolb, fom t)cb fine IjQp^ige S3rebe i "©migranteix" tilfftjnbebe 
Snbt)anbringen bib. 

(S^leng ^eerfon beføgte bi^fe forffjellige norffe 9hibi)ggere, 
men ligte fig i!te blanbt bem, ha f)an mente be ha)3he gjort et 
nl^clbigt Inilg. 9.Keb fin fæbDanligc lUræiteligl^eb reifte I)an 
længere 3Seft til I^an i 33o§t]nc (lountt) fanbt et flabt og frugtbart 
§øibebrag, fom Ijan mx meget fornøiet meb. Åjer er nu het enefte 
bett)belige norffe Settlement i Ze^a^. ®et tæller omtrent 2000 
af norff .§erfomft IjOoraf en ftor 3)el er fra §ebcmarfen. 

^ 1850 \)enhte Ijan tilbage til goj: ^Uber, meget begeiftret 
obcr bet frugtbare (Steh, fom meb fit milbe Mimat I)uebe f)an§ 
gamle ^lar meget. 33lanbt anbre, fom I)an oOertalte til at reife 
til ^era§, bar Ole danutefon. ^il benne 9JZanb gao Gleng $eer= 
fon fin ©ienbom beftaaenbe af 320 ^lcre§ Sanb famt enbel krea- 
turer og i)a\:ihe bcreftcr fit .^jem l)o§ benne, inbtil I)an i 1865 
høhe gammel og mæt af 2^age. 

Gleng ^eerfon biet) 77 3lar gammel og bar inbtil fine fibftc 
2)age obermaabe raff og l^aarbfør. S fine t)ngre Sage ubftob 
lian mange uf)t)re ©trababfer, men biet) fun en (Sang ft)g — ha 
Imi i 1848 bien angrebet af ^tolera. ?jberft faa ftob for benne 
ffræffelige $eft, men (Sleng ^Neerfon Oar fnart igjen paa benene. 

Wen ligefaa ligegl^lbig, fom l)an bar om fig og fit, ligefaa 
£)mforg§fnlb bar \)an om fine inbbanbrenbe Sanbéimccnbg 3Sel. 
gor bem bar intet 5lrbeibe for meget, intet ©træb for ftort. SSar GTcno ^ccr[on§ [enere SSaubdnger. 99 

bet i ben bærfte 9Zøb nøbtienbiat at ticjac 5[menfancrnc om Q\ælp, 
]aa nnh\aa iffc dlciuj ^^ecr1o^ \\q for beune pjbnuiaclfe. ^rængte 
nogeu en $aaiib§ræ!niiu3 i ^Nengenøb eller ?lrbeibe ]aa Dar $eer= 
fon altib Dilltg. 9toaIe af bern, forn facT IjanB raftløfe S^^er for at 
ftnbe 2anb for Gniigranterne nitStænfte (jam for at bære en 
gribff Sanbagent, men be, fom fjcnbte Ijam nøie haabe i ^era§ 
og i goj: DHt^er, jiger alle, at en mere f)iertet)arm og uegennt)tttg 
2^anb l^ar tffe leoet. 8om et libet ^ræ! paa Ijanå barme 8in= 
belag fan næone§, at ^an i ^oleratiben, ha faa mange 23arn Biet) 
gorælbreløfe og gorælbre 33ørnløfe, luir baglig feet Bærenbe 
33ørn paa fin 9it)g for at ftnbe bent nt)c gorælbre. 

§elbtgt ooer alle a)?aaber bar het for bort ^olf, at bet (jabbe 
en faaban goregang^manb i hette forjættebe Sattb. Mogt og 
ufortrøbent gtf (-jan frem og ()cfigttgebc Sanbct ineb en mage(ø§ 
©tiønfom()eb. ^an berebte bore ubbanbreitbc gæbre et gobt ®teb 
og gjorbe emigrantene Stier rette og lette, ^itfiitber af bort Solf 
l^ar (}an lebet fra 3!rængfe( til S^Icftanb. 5(IIigcbeI bah Ijan ah 
brtg om Søn. ^ep\)c (jar ber lebet et mere negeitntjttigt 3Qcenne= 
ffe enb Gleng ^seerfon. 5(itlebntngcit til at tjene ^UMtge bar gob 
— meKem fpefulerenbe Canbageitter \)aa ben eite Sibe og gob= 
troenbe 9^Jtj!ontmere \?aa hm anben. Wcn enbnu (jar tffe nogcit 
bobet ot ^aaftaa, at (jan bcnijttebe 5(nlebntngerne til egen Se= 
rigelfe. §an§ SibSobgabe bar at finbe $icm for fine ^anby= 
mænb, og bermeb bar (jan tilfrebS. 2>e 9Ztjbtjggere, ftan (jjalti 
til at finbe ^anb, føgte bctte for fin egen 3Stnbing; tffe faa nteb 
Glettg ^eerfon. §an føgte het for (5fterf(ægten. 12tc Sta^jitcl. Cbicaøo» 

'^Qtk 25crf er anlagt i^aa at fortælle he norffe Settlementer^? 

gtftorie, og en beretning om bore 33i)er, ønffclig fom ben er, Iig= 
ger berfor ubcnfor 9^amnten a\ hette goretagenbe. Tien ha (5(n= 
cago iffc alene Ijar en norf! 33efoIfn{ng paa 75,000, men ogfaa 
bar ^sorten gjennem Ijlnlfcn flere Tjnnbrebe ^unjlnb fanbt fin 33ei 
til fine nlie §iem, mange af Ijbiife opliolbt fig I)er i 5Iaret)i£\ ffal 
het forføgeg at leOere et 33ibrag til 33l}en§ norffe kolonis ælbfte 
^iftoric. 

5rilerebe i 1834 fom hen førfte 9torbmanb til (2'I}icago. §an 
^eh Satiib Softiifcn og bar en ung ©iømanb, fom fom til 5lme- 
rifa i 1832. S ^e\v Dorf fif l&an ^Meibe paa et 93Iabtri)fferi 
Xa '%i)kaQo S^emocrat", ^IfticagoS førfte 5lOi§ Bleb ^aabegl^nbt 
i 1834, fom ©ieren til 9tem ?]orf f)bor I)an BleO Befienbt 
meb 2)'at)ib Qol^nfon og tog fiam meb fig til 3Seften§ fremtibige 
©torBt) for at fætte ;^l}^ier. .^an Bleo faalebe§ hen førfte norffe 
^t)]:)ograf i ^tmerifa.* 

Sto 5far f enere fom be næfte. ®i§fe bar .<palftein ^orrifon 
fra gjelbBerg ©ogn i ©ønbfiorblanb, ^ofian Sarfon fra ^ob^ 
Berbig, 92ir§ D^øtfie fra 3Sof§ og ©bein Sotf^e fra ^arbanger. ®a 
Sorrifon tffe fom førenb hen IGbe Oftober 1836 er het fanb- 
ft)nligt at be fibfte fom førft. ^orrifon arbeibebe for eit @artner *) History of the Scandin.ivians of Illinois, ©ibc 186. 

100 Gfjicaao. 101 

\)cb 9iaim 9ceU)6crnj til Oln§ Wdnbc bet ^irivcjtiae i)tclDberrt) 
lUdranj mt ftaor. <Qm\, lorrifon, mv cit nietjet flittig Wlanh og 
fif [ig berfor meget tiMig et gobt §u§ i 93t)cu og Oar i be iøt\ie 
^far Betragtet fom hen lebenbc 9^?aiib blanbt fine ^anbsmoeiib. 
.^aiiS §ii§ ftob neb ©Inelirebbcii Ijnor (S()icago og 9tortrj^2Se[tern 
v^cniBmieftation mt ftaar. 

9til,§ 9iøtfjc nau ben førfte Wianh tit ai nhmnhre fra 3^0)^5 og 
fif mange af fine 3amlnjgbingeu til at finttc fig til l&am. Xev 
bien faalebe» 33egi}nbe]en tit en fjel koloni af 9So§finger i (5:^icago, 
joni bien faibt "a^5o,§feringen". 23Ianbt be førfte nar 33aarb So^n^ 
fon, fom fom i 1837, og 'JfnberS 9tilfen (^jellanb), ?(nber§ 2ar= 
fon Slage, og ©rif, 5f§re og ©nbre ©nbrefon Dhibe fom fom i 
1839. (Fnbrefon 33røbrene nar føbt i ^Hilber§ men S^tmilien flt)t= 
tehe fenere til 33of§. (^rif (Fnbrefon 3^nbe bien fenere Stifter af 
bet berømte SSinnef^ief Sountt) Settlementet. 

S 1840 fom S^ier og ^nnt Saiufon (Sarfen), C^nbrc S^erfon 
dløti^e og Die ©ilbertfon, alle fra ^o\S\ ^ner Salnfon bien meget 
rig neb at fpefulere i 33i3tomter. §an§ Søn 3]ictor SatDfon er 
eier af dljicago S^ailt) 9cem§, 5Berben§ ftørfte 5lni.§. 

^ufinber af norffe fom til Gliicago i firti= og femtiaarene, 
men iffe mange opI)oIbt fig længe i St^en. Xet oncminbenbe 
glertal af a3t}en§ 9corbmænb fiar bofat fig ber i be fenere ^lar. 

93Ianbt be ælbre norffe i Kljicago maa ifær erinbreS Sena 
CIfen S^aafa, fom nar i hd førfte llbflijtterfølge fra Sfien^trag- 
ten. ^an reifte fammen meb fine Søffenbe til 33oone dountt), 
SriinoiS, 5nor be ftiftebe Song prærie Settlementet. Senere (ca. 
1853) fitittebe Sen§ Olfen til dljicago, Ijnor Ijan tog meget nirf^ 
fom 5)el i be norffeS Samling^arbcibe. 

5[f ^rofeSfion nar Sen§ €Ijen iWnrmefter. .^:^an banbe ^on= 
traft paa 93t}gningen af ^ot grelfer? S^irfe ].ma hjørnet of ©rie 
og mat) Street^. ^m§> CIfcn og ^"aftor ^roljn nar be lebenbe 
dJlænh i at faa het ^rægtige @ub§bn§ opført. Romben fin ^om^ 
mtSfion, fom l&an opgan, ofrebe ^m§> CIfen lib og ©nergi og 
$enge for at fe benne fin Xrøm nirfeliggiort. f^an nar i mange 102 ®c 3?or[fc ©ctttcmeutcrg ^tjtortc. 

5far SO^cblcm a\ Xcii iiorffc ©iinobeS ^irferaab. §Qn§ ^§iem j^Qa 
(^rie ©treet Dar en ©jæftfri^eben^ ^opæl. ^ræfter og anbre ^tl= 
rei[enbe fanbt ber fjærltge fjerter og Denlig SO^Jobtagelfe. 2}e 
S^age Dar ©lauspertoben i Sen§ CIl"eu§ 2iD, og ha §u!ommeIfeu 
begtinbte at fDigte, og Segem§fræftcrne at aftage, funbe ben gamle 
Tlanh bog altib fortælle om 33e|"øgenc i l)an§> $iem, og 5tne!boter 
i gorbinbeife mcb ^lalme f om 9Jchh§, 33iørn, ®cf)mibt, dorert og 
anbre. 

§au bien i [inc ælbre 3^age en anfeet 9J?urer!ontra!tør og 
o^iførte en Diæffe Stoleljufe i ^t)^n. 

3 1846 tom "3!anbinaDen''^ llbgiDer, IJotin 5lnberfon mcb 
gorælbre, Itgelebcy fra 35of§. 33ranbt alle norffe gol! i di^icago 
Ijar I)an fat ftørfte 93icr!er efter fig. ^an begi:)nbte fin 5orbtn= 
bclfe meb 5lDi§ioretagenber fom dlew^hot) for dommercial 5lb= 
Dertifer. §cle llbgaDen af 33Iabct blcD i be ®age ubbelt af to 
9[Di§gutter IjDoraf Sofin 5fnbcrfon Dar ben ene. ^an crinbrer 
meb ftor gornøtelfc, at l^an I)aDbe en 5II3onncnt faa langt SSeft 
fom galftcb og 91anboIp() @trcct§. 

gor mange 5Xar Dar het fun paa hQt firfclige Cmraabe at 
9corbmænbene r)aDbc noget ©amljolb eller Rorentng. ^aftor 
(Ilaufen ftiftcbc en 9[)?enigl)cb f)er allerebe i 1844 ,men funbe iffc 
ofte finbe 2lnlebning til at betjene ben. (5n fDenff ^ræbifant Deb 
9?aDn 3. @. ©mitf), bleD bcr^iaa i 1845 faibt til 9?^enigl}eben§ 
^ræft. Senne ®mit() laber til at r}aDe Dæret en ©Denttirer, fom 
i ^elligljebenS ^aabe Dafte ftor Sorargelfe og ©fjæubfel. §an 
Dar hen førfte felDbeftallebe ^l^ræft til at forDalte ©aframenterne 
blanbt norffe golf i 5lmerifa, ibet Ijan allerebe i 1841 J^aDbe fam= 
let en @Iag§ 90^enigf)eb paa S?off)fonong. OuftaD Unoniug, en 
fint bannet, fDenff epiffo^^al ^$ræft, fom boebe I)er paa be ;2iber og 
fjenbtc Smit^ gobt, fortæller om f)am, at "het Dar uDift IjDilfet af 
23røbrelanbene, ©Derige eller 9torge, fan tilegne fig ^©ren af at 
Dære f)an§ (©mitr}§) gæbrclanb. 5nt efterfom Omftænbigljebernc 
forbrebe, fagbe t)an fig at Dære føbt, nu i het ene, nu i het anbet 
af Sanbene. (Efter nogIf§ ^aaftanbe ffulbe Ijan i ©Derige IjaDe fibbet i Sæugfel for ^^ijucri, og efter [in ^-riiiii^elic uboaitbret tit 
5trnerifa. $er gat) I)Qn fig imtblcrtib ub for at Ijaoe l^ærct §of= 
præbifont i ©tocf^olm, men of ^olitiffe 9(arfager tounget til at 
forlabe gæbrelanbet. ©om forljenDærcnbc foenf! §ofpræbifant 
biet) ^an of en S^el ar norffernc paa ^ofI}fonong antagct til bereS 
ojæleførger." 
30^11 9(iiberfon, 

"Xa 2:ietricI)fon anfom (i 1844) begao Ijan og dlaufcn fig 
tir .^of()!onong og het Ii}ffebc§ bern at rine a^taffen af benne i^e= 
brager, .'^an forfob berfor Stcbet og butfebe om en ^ib op i 
dflicago. S^er gjorbe fian intet ^fnfprog paa at nære .<oornræbi= 104 ®c ?ioi-ffc Gciitcmeidcr^ .<gi[toi-ic. 

Fant nicii officicrcbc fini i .<^raft a\ hen Iicon[c\ f)aii (jonbc luob- 
fatlet a f eii cllcr aiibcii lutfjcrfF St)nobe. Zibcn Dar in be, at l)an 
[fulbe orbiiicrcy oa S^ictrtc()fou fciibtc en fraftic] ^Jroteft. Spenne 
font boa eiT Sat] for fent oti 3initr) bicli in bf at tit ^rtrft for hen 
iiorffe oa fucnffe aitenia^cb i Stjicaao."* 

S)enne ?[)iaiib Iileo hen førftc "norffc" ^ræft i (II)icaao, oa 
(jan fiF hijm^^t hen førftc riorffe ,<^irfc i (Sljicaao. SSæfentlia tieb 
anicrifanffe ^re§l)i}tcriancrc§ Ijiælp fit man opført en ,<^ir!e]6l3a= 
iiina i 1847, forn fibcn Iilei3 folat tit flicnffcrne. Ont oniitl^ fort= 
fætter Unoniny: 

"2ænQe !unbe imiblertib ©nutf) i!!e o^Ijotbc fia tjer. 5(b= 
ffiltiae ærerørenbc ^Inflaaer (\iovhe^ imob Ijam; I)an§ S^^rfam^ 
lina bette fia i to partier, ]^t)il!e i feltic hen nt)ht)QQehe ^irfe ub- 
In-øb i aaBenBare SSoIbfomfjeber imob Ijberanbre. (Staufen titfalb= 
te§ for, om miiltat, ai Bilæaac ©trtben; et Tløhe Ijolbte^ ^aantj 
i ^ir!en, beb Ijbilfet S^ilfælbe flniber brogen, og (Staufen, forn 5er 
tt)beltgt inbfaa at ingenting funbe ubretteS, maatte labe het fir« 
felige 33erierferraferi BaDe fin @ang. Sølgen Biet), at ©mitl) 
maatte rømme geitet og næften faa gobt forn jagebeS ub af (Bta^ 

ben."t 

gor at man i!!e f!al tro, at hette er et gantafiBillebe malet 
af fe!teriff Saloufi ffal Ijibfætte^, ^mh fortælleg i "^orbl^fet", 
ben^ib^ norffe 3lDi§, om ©mitljg erit: 

"Seg t)il i ^ortljeb BeFienbtgjøre for bore elf!ebe Sanb^mænb 
trinbt omtring, at he tappve 9iorbmænb i (^Ijicago I)at)e ibag, ben 
13. mai (1848) I)oIbt (^eleBration paa ©runb af S- @. ©mitl)§ 
33ortgang. S)e marcfierebe efter (Saberne giennem og forfulgte 
Ijam til ©teamBaaben meb ©fraal og Slllarm og meb I)øiefte Sor= 
Banbeife otier IjanS utibige gorljolb imob be norffe. Q)oah fom 
mere angaar ^aftor @mitlj bil jeg i!fe anrøre Iieller iffe fan 
"?torbIijfet" rumme. Seg t)il Bcmerfe, at f^ex Brt)ber et *) Hnoniitg, Skinnen, Itpfala 18G2, II, <2ibe 218, 219. 

t) Z^'^h 219. frem for at Sr^^^ oc\ Ci-iiii]()cb fan ftabfæftc^ ihlanbi be norffe i 
Cifjicaao, ba 'St. ?lnna (Sniitfj) Ijtir nu meb fin falffc ^aahe oij 
id^AøbQt W)iol truffet fii] tiltnicie for 9Zorbnux'nbeiic§ Xappev- 
iKb."' 

Xm uæftc ^ræft i Gfjicago luir ^hiuI ^Cubcrfon, foui i 1848 
oucrtog 53etieuinneu nf ^l^icnigljebeu. §nu til()ørte Sraufeauer- 
Sijuobcu, foui iffe brukte ^^onfirumtiou, og mange uorffe bar 
bcrfor mivfornøicbc mcb (jam og ffuttebe fig til @uftat) llnomuS 
og 'Suenffcrnc. llnoniuy Dar epiffopal ^'rceft og meget populær. 
Xen berømte Saugeriube gennie 2inb gab Ijam et ^ar tufinbe 
3^a[er til at btjgge ^irfe meb, og benue 9}tenigljeb fif faalebe^ 
en meget baffer ^irfe. 3^eu ffulbe bære fcelleå ©ieubom af uor- 
ffe og fbenffe og beite gælleSeie bleb feuere til ftor gorargelfe. 

3 be S^age (jabbe man i CTfjicago fbært liben Sntere§fe i bet 
uorffe BpvoQ og ^>aui ?(uberfou gjorbe lange llubffblbniuger for= 
bi bet en ©aug imellem, \)aa C^runb af be mange 9ct)fommere5 
3ft)Ib, bar uøbbeubigt at bruge bet uorffe Sprog. ^^an lærte 
jelb fine 33ørn fuu eugelff, og bi§fe bleb berfor, ba \)an uogle 5rar 
feuere Beføgte 33ergen, iibleet forbi at be iffe fuube tale fit 9D?o= 
ber^^maal. 

Xen bigtigfte 9[)ieuig()eb elter 5o^'ening i Gfiicago er 33or 
grelfer^ 9[)ceuig()eb. Xen bleb ftiftet i 1857 og ^av aliib bæret et 
af be bigtigfte ^nubepunfter for 9corffbommeu i (I()icago. Si^euuc 
93ienig()eb btjggebe ftrafg en ^irfe, men ba ben Bfeb for liben, be= 
gl)ubte mau i 1871, G^icagobraubeu§ 5(ar, meb D^førelfeu af 
()bab bleb og eubuu er ben ftørfte og i arfiteftoniff $eufeeube ben 
bebfte uorffe ^irfe i ^fmerifa. '^^aa @runb af ^Q3raubeu bleb alle= 
flagå ^outrafter bvubt og 5(rbeib§Iøuueu fteg oberorbeutlig. ^ir= 
fen foftebe berfor uæften bet bobbelte, eller $42,000, ba ben ftob 
færbig. Wen i be Xaqe bar golf oberorbeutlig gabmilbe, fom 
bebføiebe Sifte af be ftørfte 33ibrag§r)bere bil bebife: ■) ??orbrt)fct, ISbc mai 1848. 106 5)c 3?orffc (Sctttcmcntcrg .<^M[torie. 

Seng £)Ifen .^anfa $3,230 

^:pQftor Scn§ .^To!)n 2,370 

©iDert Suiib 799 

A\ £). 33oIbitab 704 

§. §alDorfcn . 650 

CIcSarfoii 500 

$art)or 9[)HffcIion 500 

Sofin 5tTibcrlon 500 

&. (Salnndicit 450 

Sic ^o§]e 350 

^s. Olicit Sfaabcn 250 

i?ar§ ^arfcit 300 

5(rne ^anfen 200 

Tdl^ €)M ^tlfen 200 

^eter .§oIft 150 

33iørn ^ollanb 150 

^nnb ^l''arlien 150 

• ^etcr ^X)ompfon 150 

Sofiu §art)or]en 129 

SacoB SBuIff 108 

©eorge Olfen 116 

©f)icaao§ norffe 33efoI!mng eter nu I)enneb 30 ftore, ^ragt» 
fulbe ^irfcr, [omme af Ijbtife, ba be BIit)cr færbtge, maaffe i $ragt 
liil ot)erftraaIe 33or <yrel]er§ ^ir!e, men albrtg bil bet norffe ^ir= 
fefolfs fjerter blitie faa løftebe, forn ha (Iljicagofolfet efter mange 
9(ar§ ^rængfcl og lUi)ffcr ben 5te Cftober 1873 inbbiebe fit 6øi= 
loftebc ^irfe]^u§. 

5 be feuere 5Iar I)ar hii norffe goreningSUt) ffubt en ftcerf 
35æfft i (5f)tcago og llngbom§=, ©ang^ og 5Bfuranceforentnger er 
maugfolbtge. ^e flefte og ftørftc af biåfe er famlet i Dlational^ 
forbunbet, forn beb bi)gttg Sebcife af norffe Scftlig()eber f)ar l^æbet 
9torbmæubene§ Slnfeelfe og 3]ærbtgl)eb til et tibligere ufjenbt 
Mt?eau. gorbunbet I)ar ogfaa o^^rettet et ^Trbeib^foutor, ]^i)ort)eb 
be aarlig ffaffer ]^unbrcbet)i§ af 2aub§mænb ^IrBeibe. dfjicago. 107 

il)icbcno btv[e ciuifc ^^^orcMtinacr dar ffubt en ielni $5æfft 
oa ubført et ftort faniIcMibe oc\ opbratienbe 5frBeibe Dcb fine S^'on= 
ferter og aitbrc lifftefiiiiuier, ()ine Ublnitte nlmtubclig gaar tit 
t)arml)iertigc ©jørcmaal, (jar het tirfelige i^ami()icrtit3l)eb§ar= 
hQibe, forn het ftar ubtnyft fig i ^JSe[giørenI)eb§foreuinger, I)aOt 
en meget tornefulb 3ti at nanbre. Xd Bcgt)nbte fent, ibet at 
intet famlenbc 3ScfgiørenI)eb^^arbeibe nf nætinebærbig 33ett)bning 
blcD fat igang inbtil i 1885. ,*&øiten bcttc 9Iar f)oIbt ^"aftor 51. 
90?ortcnfon fra dtjriftiania en næffenbc ^U-æbifen om 3^eti)bnin= 
gen af SiafoniSfearbeibet, og bennc ^sræbifcn mftc ftrafy Srug- 
ter. 2en 8bic 9tonembcr famntc 'Xar bien et a^tøbe Ijolbt, IjHor 
3}en 9Zorffe Sutf^erffe Xabitf)a ^-orcning biet) organiferet. gulb 
af "^s^ev beg^nbtc man ftrafé meb Xiafonic^fearbeibet, og ^sengc 
bkt) famlet til et 'i^riggefonb. 

TIqm to gjetninger biftc fig inben ^-oreningen, og bi§fe 9kt= 
ninger t)trebc fig ftraf§ i Oolbfommc 8ammenftøb. S^orcningen 
fplittebe» berfor, og Ijoer Xel arbeibebe efter fin ^lan: ben ene 
for ^ofpitalfagen, hen anben for XiafoniSfegierningen. 

(Sfter Oebbarenbe .«sVjegl og Jalonfi bleo enbelig en Sam= 
menflntning iftanbbragt i 1892. ^lH\]eiftringen Mv ha ftor, 
mange ^sen.gc bkv famfet og het ftore Iabit()a .S^ofpital bien 
bt)ggct. 

Wien ^vreben nar iffe ar lang isarigl)cb. Xe fammc ftribigc 
(elementer, fom før Ijaobc buffet i ^-oreningen, nar enbnu raa= 
bcnbe og man fplittebe§ paanQ i 1895. 

3:abitI)aforeningen beftob ba af 12 5rfbelinger, ftnoraf be 7 
tvaahte ub, forbi :i:iafoni§fearbcibet og anbre nigtige ^yormaal 
bien forbigaaet. Xi§fe 7 51fbelingcr ftanbe ha Tiøhev ipet for 
fig, b^oraf 5 51fbelingcr befluttebe at he nilbe b^^H^^r arbeibe for 
et 5ribcrbom§biem, en 5[fbeling fot^ et iktriiebjem, og tun noglc 
9[)?cblemmer af ben fibfte ^Ifbeling boibt enbnu faft neb het opvuu 
belige Sormaal — Xiafoniefegjerningen. 

Tien "hen minbftc ffal bline ftørft/' og het bien ogfaa ^il= 
fælbet meb Xiafoni^fencnncrne. Sfjønt be nu tog fat paa fit 108 ^c Tiovitc eettrcmcnlci-5 -Oiltoric. 

oprinbcliiic '^UiuMbc i [tor ^Jiiviiiobicilicb, lu^uinbtc het ]ivaU at 
It)§iu\ ti)i hen Sorcncbe .^ir!e Bleii cfterljaanbLMi mere og mere 
iiiterevferet i ^Irbeibet. v^- 1892 lilen et ftort S)ia!oni§iel3iem oi] 
Siofpital Injtniet og i 1900 bien fiele Soreningen§ ©ienbom, fom 
HU Ixir Iictl}belii], loliligt ooerbraget til beit gorenebe ^irfe. 
^amfimbct ftar lui befhitlet at Injtjge et ftort §ojpttal og 2)ia= 
foni§fel)jem til et .floftenbe pc\a IjenUeb $100,000, ^rfaner for 
Oniife allerebe er antagne. 

2)ia!oin§fet)iemmct Ijctr mi i mange 5far fcubt ub en 9^æ!fe 
Xiafoniåfer til anbrc .^ofpitaler og ^l}er og til ?Jci§fiou^imar!eu. 

Suiiblertib gi! be 5 ^Ifbelinger, fom intereSferebe fig meft 
for et 5[lberbom§r)jem, tiluærfS og fjøbte en ftor ©tenbom i 9^or= 
moob ^arf, I)nor ftben hm Z\h mange gamle golf l)av funbet 
et gobt §iem. gor ^tben I^ufer het omtrent 50 23el3oere. 

Set t)ar, gamle ©Iling ©ielfon, fom førft iDrebe for Opret- 
telfen af et 33arnel}iem, og ha ^an høhe i 1882 teftamenterebe 
f)an $1,500 til et \aahant Øiemeh. men het Bleti tffe førenb i 
1897, næfentlig paa @runb af Wv^. ©o^fjie 9JHcr)aeIfen og ben 
ene ^abitl^a 5lfbeling, at hev hiet) nogen famlet Snteregfe for 
©ageu. 9tæfte 5far bleb en 33t)gning fjøBt, og ]^er '^ar fiben 
barnehjemmet i^^bt fit ©æbe. S^et I)ufer nu 70 33arn, og ha het 
er for mange, tænfer man nu at Btjgge et ftørre 33arne^iem i 
ebifon ^ar!. 

'^et er ifær i be fibfte 30 Star, at hen ftore norf!e 33efoIfning 
i (£f)tcago I}ar anfommet til ^t)en. S Otti=5rarene, ba o|) til 
30,000 norffe emigranter om flaret anfom til 5Imeri!a, tog 
flere ^ufinb Ijbert 5rar fit O^liolb i 6:i)icago. S bi^fe STar loar 
het, at hen ftore llbt)anbring fra 9corgc§ 33t)er inbtraf, og biSfe 
93t)foIf bofatte fig ha for bet mefte i Sljicago. ^til (^l^icago an- 
fom be, ftærfe btigtige §aanbnerfere, ibrige §anbel§mænb og 
ærgiærrige SO^ebicinere, fom iffe fanbl dlum for fin llbDifling 
i ^jemlanbet^ trangere gorI)oIbe. S ©bicago mv 3SirfefeIt og 
Sfrbeibe nof for alle. ^il (J^icago fom ogfaa bobne Søgenigter, forn trocbc at ^t}en§ O^abcu liar Iiclaatc iiicb (Sulb; iificibiac 
^'iøBmænb og mi^^Iqffebe Siibjcfter, forn nii bilbe Begt)nbc SiDet 
l^aanti; forfalbne ^tormQnb§=3øinicr oa forbrufiie Stubentcr — 
luffebc Sortiber, om ^^em man fitn I)ører at be fommer fra 
fra "Slonbitionerebe" golf — dljicaao nar en Sabt}rint, ftor nof 
til at ffjule alt og alle. 

Ub af hette brogebe Sainmcnfiirium af mcnitcffclige ?)bcr= 
ligftcber Ijar efterfjliert eit rcfpeftabel koloni af brifttge, Iot)It)= 
bige 33orgere eboloeret fig. C?ii ^[merifabillct l^ar Oæret mangen 
en 30?anb§ moralffe 9tebntng§planfe. d^icago nbmærfer fig 
nu meb en 90^a§fe ^iromincnte norffe gorretningSmænb, 8ag= 
førere, Sæger og briftige ?[rbctb§foIf. 

^lonbt be mange Dtorbmænb, forn i be fencre ^far (b. \). f, 
efter 33orgerfrtgen) fiar gjort dfjicago til fit §jcnt, er ber ifær 
fire SDZænb, forn for fremragenbe 2^t)gtig5eb og almen ^tnfeelfe 
F)ar bunbet ^fnerfjenbelfe bianht (jeie hen itorffe ^efolfning i 
^fmerifa. 3^'ic^fc er 33anfør .§angan, Stolfabrifant So^tifon, 
^v. "^^aae og ^^ebaftør G5reoftab. Xen førfte er fra Øftlanbet, 
be anbre er fra ^cftlanbet. Xette gorljolb af en ^^ftlænbing tit 
tre 3SeftIænbinge, blanbt Oore fremragenbe 9Jtoenb, l^olber faa 
nogcniunbe ^tif for ^eie 9corbOcftcn§ i^ebfommcnbe, ifær i gor- 
retningslioet og politite. 

^fnbrelu ^\ Soljnfon fjører egentlig til hen ælbre ^:periobe, 
ihet l^an f om til Gfjicago allerebe i 1861. §an er fra æo§, font 
f)av 5Gren for at Oære hen (5gn i 9?orge, fom Ijar fenbt fterc 
fremragenbe Tlænh til 3lmerifa enh nogcn anben. ^ 1868 he- 
gt)nbte Xjan fin førfte 3toIfabrif, fom unber ban§ bi)gtigc eti)- 
reife bofftc til hen nu er hen ftørfte i 3Serben. 2en§ fjoempe^ 
mccSfige StompIeB |.iaa 7 8tofOær! Ijar en Oiuloflabe paa næften 
4 5rcre§, og 700 Wianh '^at Ijer ftabig atj^felfættelfe. ^fnbrem 
^. Sol&nfon IjaObe en ftor gorretningSaanb, enbog eftcr ameri-- 
fanff 9[)?aareftoF. 

.*oeIgc ^r. .Spaugan er fra G^riftiania og fom til Glncago i 
1863.^ Sor 30 kai^Ijar Ijmi Oæret (Sljicago? lebenbc norffe ^^anf^ 110 S)e 3?orj1e ©etttementerS ^tftorie. 

trtanb og er tt)ptf! for ben ftø, Befinbtge gorbalter af anbre§ 30^tb= 
ler. §an er ^re[ibent for "8tate 33Qn! of (5()icaoo", en af 33t)en§ 
ftærfefte ^engeinftihittpner, meb en .^a^ttal ^aa $1,000,000 
og $17,000,000 i Snbffub. 

S^r. SlnberS S^aae er ]f)Oer!en gorretningSmanb eller ^oIt= 
tifer, men l&ar alltgeOel t)ift at I^æObe fin Stilling forn lebenbe 
9iorbmanb i 33t)en. 3:!rob§ fit Oarme fjerte er I)an bebft befjenbt 
forn Oittig Sattrifcr og Stecenfent af norff=amerifanf!e SorI)oIbe, 
i ]&t)il!en ©tilling Ijan t)iftno! ftaar uben Sigemanb i 5(merifa. 
SO^en ha en (Satirifcr, bære Ijan albrig faa Oittig, ne^^e t Sæng= 
hen Oinber ^o^nlæritet, maa ber Oære anbre Ørunbe enb benne, 
IjOorfor I)an aliih er førft i alle nationale og felffaBelige ^ilftel^ 
ninger. Som efstcnUiorær og unbeii)oIbenbe ^aler l^ar 2;of- 
torcn en 33egaOeIfe, font er oOermaabe fjelben Blanbt norffe golf. 
$an forn til dl^icago i 1880. 

rdcolat) 3fnbrea§ ØreOftab fom til (^^tcago i 1883 og I)ar mt 
for 25 3lar talt til bet norffe Solf i Sfmerifa fom Dkbaftør af 
forffjelltge norffe og engelffe 5(lnfer, fiben 1892 gooebrebaftør 
for "Sfanbtnnbcu", 33crben§ ftørfte norffe 5[t)i§. 2)e meft opIi)fte 
og iJelftaaenbe 9torbmænb nbober I^Ie Beften læfer "(Sfan- 
btnat)en" førft og fibft, og 93Iabet eier en SSærbigl^cb og Snbfli3= 
beife fom iittet anbet. ^^eite fft)Ibe^ førft og fremft ^ebaftør 
(Sreoftab, fom alttb tieb at fige hot rette £)rb og tåge het vette 
©tanb^nnft i rette ^Tib. "SfanbinaOeit" I)ar alttb Otbft at repre- 
fentere og Ieb'e bet norff=amerifanffe golf, og l^ar altib t)æret 
førft til at gjenbrioe eller rette be falffe goreftillinger og 92t)r}e= 
ber, fom Ijtjppiq nbbrebeg i hen amerifattffe ^^regfe om 9^orge 
og norffe B^olf. 3 enbnu Ingtigere @rab l^ar beit altib Oocret i 
S^ibfen for alle æbelmobige Øiemeb, faafom Snbfamling tit 
9ZøbIibenbe i ^jemlanbet. Sfjønt føbt i en §u§ntanb§ftne \)aa 
Sønbmøre eier ^iebaftør ©reoftab bet ftore SS-erbenSft^n, font er 
nøboejtbig for !^eftt)relfen af et mægtig golfeblab. Stebaftøren 
ffrioer lige fi)nbigt haahe 9torff og C^ngelff. 13bc ^apiicl 

flDurftCQO^ 

D^æften alle be norffe, forn Bofattc fig i ^Hinot§, bar fra 
©tabatiger og 3SeftIanbet. g^ftlænbingerne rciftc længere 9^orb 
og bofatte fig i SSifconfin. 5GIbft af alle btåfe Settlementer er 
2e{emar!åbt)gben i 592uffego. 

Selemarfen er meget talrigt rcpræfentcret i 5[merifa, og 
^inn ^ræftegjælb i Øbre ^elemarfcn f)av ubfcnbt flere @migran= 
ter til 5lmertfa enb nogen anben 33t}gb, maaffe meb Unbtagelfe 
af St)fter i Sogn. ^aa forffjellige Steber i 9Zorbt)eften finbeS i^clc 
Settlementer af ^innbøler. 33Ianbt biSfe fan næOneå 3Wuffego i 
9^odne (Tounti), $armoni) og ^foomfiefb i ^yillmore Gountt), 
2Binc^efter i SSinneBago (£ountt) og ^rem^ealeau SSallet). 

gra benne gielbbt)gb langt o^pe unber ©auftafjelb foni bet 
førfte ftore gølge emigranter fra 9?orge§ Øftlanb. S 9[^art§ 
Tlaaneb 1837, mebenå Sneen enbnn laa paa 93?arfen, afreifte be 
fi2irfte 93aneBrt)bere fra Øftlanbet til ^Tmerifa. 2^i§fe bar Ole og 
3fnften 9Zatteftab og .^alftein §aIOorfen S^øfc fra SSeggli i 9^ume= 
bal, alle ugifte. Xe brog paa Sfi ober AJcIbct paa SSeien til 
Stobanger og obernattebe :\)aa &aavhm dine i Turn, forn er en 
af be nærmefte ©aarbe til 5BeggIi. golfene ber bleb meget 
fpænbte ober benne Stmerifareifc og fif 9^nmebø(ernc til cit lobe 
at ffribe, faa fnart be fom frem. Xet gjorbe ogfaa bi^fc, ha be 
anfom iil 39eaber (£reef (Srognoi§ CSountt), ^sU.). og be ^^rifte 
Sanbet meget. Sølgen bar, at alterebc fannne Sommer, 1837, 

111 IVZ ®e S^orffe Scttrcmcntcr§ .^iftoric. 

gjorbe et ^^ølge ^liimbølcr jia firi-bti] ttf at følijc cfter. Sjette 
Sølge beftob af ©nfen efter Xljox^ten ^]§or[on D^tue meb fine 
(Rønner njorftem og Sofin, ©ri! øjnutefon a^ibtbø, dliU SoI)nion 
^ue og ^,§00 ^'ittilfon ©OtmBtl, alle gifte, famt (Saute ©autefon, 
ugift. 3)e bofatte fig i gor 9^it)er Settlementet, ^tuefamilien 
Biet) meb i bet 3øføe, forn allerebe i 1838 unber (Sleng ^eerfong 
Sebeife reifte til ©^elBt) (S^ountl), 5[rd§fourt, og bannebe en koloni 
ber. @t ^ar Slår fenere reifte be til ©ugar ©ree!, See (Sountt), 
SU., r^Dor be meb anbre bonnebe bet førfte norffe ©ettlement i 
Sotoa. S}er Boebe Ijun inbtil 1846, ha ]&enbe§ ©øn ^orftein fam= 
men meb anbre ^innbøler reifte norb i SSifconfin og ftiftebe het nu 
bibftrafte ^lue Tlonnh§> ©ettlement i ben beftre S)el af S)ane 
©ountt). ®n anben ©øn bar ben SanbSBerømte "©nott)f!)oe" 
3:^r)ompfon, forn i tt}be ^tar Bar ^often paa ©!i oner ©nefjelbene 
i (California. 

Tlehen§> Dhiefamilien Boebe i gor DHoer, ffreb be til fine 33en= 
ner i §iemBt)ben om be lobenbe gorlfiolbe i 2Imeri!a, og mange 
af biSfe Befluttebe at følge efter. 33Ianbt bi^fe bar en Beflut= 
fom 90?anb og anfeet (Saarbeier beb 9?at)n S^-^n 92eIfon Suraa§. 

llnber \)a\\§> Sebeife BleD et gølge paa 40 ^innbøler færbig 
tir at ubbanbre ©ommeren 1839. ^ette Sølge Beftob af gol^n 
og ^mit 9t. SuraaS, :iorger og galtior Øftenføn Suraa§, ^elgc 
a^atl^iefon, ^alDor Z. Stjngflaat (2BinbIa!e), .§aIt)or ?ceIfon 
Solener, Cle ^elliffen .trofan og Øften Jl^øIIerflaten, alle fra 
^inn, famt 9^il§ S^Ijufon ^aafa fra |)itterbal. 2;i§fe \)a\3he alle 
gamilicr. SDeSuben bar ber fire ugifte, nemlig So6n ©Oenfon 
molQc møhj) og ^ir§, €Ie og So6n ^ollefSiorben. 90^ange af 
bi^^fe bar Blanbt be meft anfeebe lingre Tlænh i 33i3gben. 

3 (55øteBorg traf be fammen meb et ©elffaB af tl^be ©taban- 
gere, Blanbt f)bilfc en Icbenbc Tlauh bar (?^5itle !4^anieIfon; fammen 
meb bi§fe tnbftiBebe be fig til 9?ofton, og be bar be førfte 9^orb= 
mænb, fom anfom til benne 33i). derfra reifte be ober SnMiøerne 
paa et elenbtgt ©!iB labet meb .<^rubt. ^et bar bog iffc faa ftor 
gare for at Uvnhtct ffulbe Brænbe af, fom for at be ffulbe bru!nc; aiJuffecjo. 1 1 ;] 

tiji Sfibct tog ^anb ]oni et Solb ; to 05aiu3c luiu be luru ocb at . 
forlife. 

©nbelig onfom be til 9}^iItDaufee, 3til3et§ 33eftenimclie§[tcb. 
93^eben§ be laa fier og bentebc |hui 23eforbring til Gtjicago, I)Oor= 
fra be aQtehe at taq^ 3]eieu til g-or 9tincr, bleo aJittøaiifeeS brif= 
t:ge ^jøbmoenb o^mertionime paa biSfe [tærte, arbeib^^uaute 9ii)- 
fommere. Xct bilbe i3IiDe ^jrægtige golf til at beBt)gge 9}ti(tDaufee5 
€^Ianb! SDet gi! fanbelig iffe an at labe bern fare til SHinoi^. 
^er Bleo berfor fammeufalbt en komite, forn ffulbe frcmI)æoe 
^Jtitroaufee £niegn§ ftorc gorbelc for be itorffe. Xe bleo ).u^a 
het ftærfcfte abDaret mob at reife til Sllinoi^, t)t)or ber fun fanb= 
tes nøgne Sletter, I)Oor i^inbftornie ftabig rafebe, ntebenS Solen 
afbrænbte, IjOab be ablebc og ?^aVIariafebercn fortærebe golf forn 
gluer. SiUfconfin berimob f)atihe ftorc Sfoge til i^-ænbfel og 
^tiggemateriale og fjølige Snbfiøer. 

Xa be ingen Zolt ^ctobc, blcD alt bette og niere frenil)æOet 
nicb mange Inbtløftigc ?.^iiner og fri}gtelige gafter. (Fn bleg og 
ubtæret gl)r beb 9caOn Sol)n 2i'. ^^irlet}, foni ni}§ Oar anfonnnct 
fra J^llinoig, BleO frcmljolbt joni et (5f§enUiel \.\\a fjoab Sfjæbnen 
liaDbc iuente for beni, liOi§ be reifte bib — og 9}ianben§ Ijnle 
§often lagbe be meft ilbet)ar§lenbe (5ftertrl)f ;ma alt, Ipah ber 
Iilet) fagt. .^Toniiteen? gornianb, en ti)f og trinb SpaSmager, Oeb 
9iaOn C^eo. .*o. Si^^alfer, forn fiaobe hoet hev i flere ^lar, ^.legtc [nia 
fig fell) foni et nnærbigt (i-f§enipel \)aa grugterne af an^illnaufee 
og omegna lielfige .sUiniat. ^c lileo ogiaa ^n-efenterct for 2alo= 
mon J^unean, 'lh)em førftc Settler, fom nben ?lnftrengelie fnnbe 
tagr en bofoen )}yianh i ftraf 'Xrm og fafte liam oner .^poUebet — 
!igelebe§ et flaaenbe '-IHunv |.ma ^inMlumnfeev oibunberligt fttjr^ 
fenbe .<a'limat. 

"Xette mv mere enb nof for nore gobtroenbe ^anb^mænb og 
nogle af bern tilgan enbog i fit ftille Sinb Slapteinen meb .<arubt^ 
ffuben, fibcn be inir iaa lielbige at IVline ført til fligt et mageløft 
3teh forn aVilmaufee. (fn .Qomite af ^^ifolf og (vmigranter bien 
nbfenbt for at finbc et iiavfenbe 2teh for en sToloni. x 14 ^c ^ot]te Setttemeuter^ .^tftoric. 

S^et nænne[te Qteh, I}nor iiogeit ftørre Saubftrcefnmg enbmi 
tffe Mv omtåget, mv i 92ærf)eben af ^afc 90^uffego i 3SQu!efI>a 
©ountt), ca. femten Tlil (Stibtieft for a)^ihnau!ec. ®tb biet) ©mi= 
gronterne ført. 3Stftno! mv hettQ et mt}rlænbt <BtQh meb mange 
93a!fer og nl^tire ©geffog, font be tibltgere anfomne ^Imerifanere 
Betaffebe fig for, men SSeiOiferne tænfte, at bt§fe groolemmebe 
Sielbboere burbe Dære neto^ be rette for at flare ©fogen og Why 
rerne. 'S^emhen ^av het et meget innbet '^teh for Snbtanere, og 
bi§fe nt}§anfomne barbarer I)at)be Del omtrent f amme <Snmg. 
dJlt)vevm mv i ©ommerenS §ebe tørfet o^ og Itgnebc ftore @ræ§= 
fletter, og ^innbølerne ft}nte§ paa fin 8ibe, bet faa oOermaabe 
fagert nh. ^e mnhte berfor tilbage til TOtøaufee og fi! fig 
allefammen tnbffret)ne for et ^anbftt)!fe, glabe oDer, at be cnbelig 
efter ober fire a)iaaneber§ Dieife I)at)be fnnbet fig §iem. • 

Wien ©læben biet) iife langbarig. Sa ^øftregnen begt)nbte, 
ftob fnart alt het bølgenbe @ræ§Ianb nnber ^anb og he fanbt, at 
he maatte tåge gat paa ©logen, ffulbe be nogenfinbe faa ht^vh 
hav Sorb. 3^e§nben t)ar het et oDermaabe ufnnbt ^teh, og ^li- 
matfeberen befoærebe golf mange 9[)taaneber Iibert ^lar. Sen 
frtigtebe DJcalaria, f om he mv bleDne abnarebe mob, ubeblet) I)el= 
ler i!!e; tl)i ber finbeg niftno! i!fe et mere malariff <Bteh i I)ele 
SBifconfin enb ?Jhtffego§ Cmcgn. Map^erflanger Dar ber en 
9Jta§fe' af. Wien efter at 9itjbt)ggerne en 2:ib I)at)be bræbt en fire, 
fem om Sagen, bico he Dånte meb bem og fatte ^oelen paa et 
©lange^oDeb uben at fortræffe en Wline. 95ærre Dar het meb 
alle be gabber og 9Jtar!, fom ftabig maatte flænge^ uh af Sriffe= 
Danbet, førcnb man funbe læffe fig. 

Wien he gamle norffe DiribningsmænbS llbl^olbenr^eb Dar ma= 
geløg. O^ob^ngning, ©t)gbom og Sl^rængfel funbe Del l^emme bereg 
gremgang, men het funbe tffe berøDe bem bere§ 90^ob. Se groD 
og fleb og ffæmpebe meb SSilbnisfet og ©t)gbommen meb en 
llfortrøbenI)eb, fom iffc Dar til at befeire. Dmenb nogle af bent 
buffebe unber og fif en uDigSlet @raD i et fremmeb 2anb eller rctftc næ! til blibcre (ianc, ]c\a rorblcu boa be fleftc ber, oq ni^e 
ponercu foni ftabic] iiib, Ijclft lelcniarfinaer. 

^er inn- i XramiiKMi cii o^ilijft ^jøbniaiib ncb 9cauii ToIIcf 
D. 33affe, fom Iiør eriiibrcé iiteb ^afiiciinndiciricb. ,<pan nnr iiic= 
{\vt iiitcrcéfcrct i 'XnuTifac-. [ne Aorfatiiiiu] oq [)alibc ftorc lan^ 
fcr out be nije AorOolbe l)er. .s?an§ 3øn, 3øreii 3_^at'fc, Har en 
u|.iraftiif Xrøiimier, fitfb a\ alfeffatv? 9ii)ffer oi] ^"siibralb, fem 
uumc\Q troebe, ber nor libt ioeieii iiteb Iianc^ .<poneb. Jv 1839 be- 
iintkbc ?;-aberen at feube riain ti( :i>fiiierifa for c\t fe, om be iU)e 
^•ordolbe Ijer iffe nilbe nætfe Ijaiiv C^uiier oii 'Xrbeibc^Ii)ft. .^aiu 
itbfti^rebe f)am riaelicit iiieb ']>c\m oa fenbte en fløatia oa paali= 
belra a^iniinef ilontorflienb lieb 9talm JoO^iniiev SoOaiine^feu nieb 
foni Sebfaaer. 

S^ii^fe to 9Jurnb foiii til aoi* dVwcv .^^loloiiien i ^^sHinoig ,<pø-' 
fteii ISoO. 9Jceu I)er Imr ba alt '3foufaiibet Iaiiac> d-Ioeit o^itnact, 
oa Solinmicofeii liar ineaet iiiivtirnffoni ooerfor ben nøanc ^ræ= 
rie. ^e reifte berfor iiieb C^ttiiia Gielfoit fanime .sjøft iiorboner 
oa fom omfiber til SiMiib 5a!e i ^iaciiie OToimti), en liben 3jø 
ca. feB il)til fønbenfor ^Jinffeao, IiOor lefeniarfinaerne f)aObe 
nebfat fia. '?>cr liate be fia aobt oa a^^on fia for bet førfte en ftor 
oorbfjælber \)aa $?ftfiben af en meaet ftor ^snbianerfjona, Ipov 
nu 9Jiuffeao§ ^irfe ftaar. CDenne Soi*^fii^'^^^'i" ^^^^'O fenere 33orb= 
ffæbt, oa Ih'!* IciKhc be meaet Innt. 

5^enne v^n^ittnerfjana BleD fiben mibt^mnttet for Settlemen- 
tet, oa ben§ Omean ubajør nn bd eaentliae ?Jcnffeao. 

Xa Jsoljannefen oa 53affe Dar meaet fornøiebe meb ^fmerifa, 
ffren be til fine iU^fjenbte i 9iorac, oa flere af bem aiorbc fia ba 
færbiae til at rei fe. .s!>øften 1840 anfom et ftørre Selffab fra 
Drammen oci X.'ier, beftaaenbe af Cfoen .s?. .s;?ea, Soljanne?^ ®fof- 
ftab, Ole ?lnberfon, .s3elae :4:t)ompfon oa 3i)0ert ^nacbretfon. 
3amtibia fom oc\]aa SUwit ^^Iffatfon Soaleftnen, ben førfte fra 
i^inje i lefemarten o(\ Tfe .s^oaenfon, bai forffe fra Cfaa^baf, meb 
gamilier. 116 ^e 3?orffc SettlemeutcrS ^iftorie. 

©l)en $eg Dar en Delftoacnbc, oiæftfri Tlanh, Ipv^ §u§ Dar 
bet 9[)?e!!a, alle 92t)!ommere ftcDnebe moh. ^an btiggebe ftra!§ 
en ftor 2ahe,, og ben Dar om ©ommeren ofte ft)Ibt meb flere 
(Sm§> giennemreifenbe 9^t)!ommere, fonx Ijer IjoS .^eg fif frit £fp-' 
fjolb og Denltg ^leie. S^ufinbe gamle pionerer ftar foDet i benne 
gamle Sabc. 'Za be ]aa Dar færbigc til a\ brage Dtbere til ^o[()= 
fonong og anbre Stebcr længere 9?seft, Dar en af X)an§ ©ønner 
altib færbig til at følge meb forn SSeiDijer. 8om ^Inerfjcnbelie 
af Ijan^ ftore 33ett)bning for <iIoIonicn I)IeD (Settlementet ogfaa i 
længere 2:ib faibt .Sjeg. G^jæDeft blanbt alle gamle ^^'ionerer 
Dar ben Dennefælc ©Den ^eg. 

§an§ (søn .§an§ (5^I)riftian .^eg Ijar Dunbet et a f be meft ærc-- 
fulbc DcaDnc i hen norff=amerifanf!e §iftorie. ®a 33orger!rigen 
brøb uh, Dar Ijan ben lebenbe ^lanb i §DcrDingen af bet ITjbc 
2Bifconfin 9?egiment af Srioillige, font Iieftob næften nbelntfenbc 
af 9iorbmænb. SDette D^egiment Danbt unber Oberft §eg§ 2e= 
beife megen 33erømmelfe for S^a^ilierl^eb i krigen, IjDor mange af 
het§^ DJceblemmer cfteriob fit ^iD. $er enbte ogfaa §. d. ,?>fg§ 
8aga, ibet I^an fom 2,-^rigabegeneral i Slaget Deb (Sf)ifamanga fif 
fin 33 a ne. 

^^ftenfor Sn^^anerljangen, eller bet nnDærenbe 9Jhif!ego=®et= 
tlement, ligger en ftor 30^l)r fferc Wlil Breb. '')^aa Øftfiben af 
benne liger en meget Daffer ^'rærie meb ©foglnnbe, nn fjenbt 
nnber DtaDn af ^cortl) Gape. Spenne 3)el af settlementet fif fin 
93egt)nbclfc i 1840, ha Tlon^ 51blanb fra ©amnanger i Sergen§ 
©tift Bofatte fig l^er. .^an Dar ben fibftc, ber foriob hei ultiffe- 
lige ^eaDer (i^reef Settlement. §an Dar en BegaDet Wanh, fom 
fatte mange goretagenber igang, og ^Iblanbfamilien ^ax altib Dæ- 
ret ben lebenbe i ^^ortl) (^ape. @n 33rober af ^am Dar ben Be= 
fjenbte Seber og fenere btigtige Diebaftør, ^nub Sangelanb, fom 
fom til Tln\feQo i 1843. $an gjorbe meget for ©ettlementetS 
^arD og Dar længe en lebenbe Tlanh Blanbt 9?orbmænbene i (Sia-- 
ten Baabe fom ^onrnalift og ^^olitifer. (?n (Sfole i (5f)icago er 
opfaibt efter ^ant. eanitibit] incb a^iou^ ?lblanb fom oijfaa dliU SoIin[oi!, ben 
førfte, fom ubuanbrcbe fra ^itterbal. 

^an iom ot)er ^abet fammen mcb SuraaSføIget, men ar= 
lieibebe et 5101' i 2)^iluianfee. §an Har en 3Dcanb mcb ftore 5[n= 
lætj, Qf Staturen en føbt Seber. ^i 5Car fenere lebebe ^an et 
eelffab til SStnnef^te! (s:ountt), Soma, ^tJor ^an ftiftebe M bibt= 
fierømte aSof^ington prærie Settlement. Senere bleD Jan 932e= 
tt)obiftpræft. 

$on§ nærmefte 9iaIio lutr .sjaluor Sarfon St}fenftøen eller, fom 
fnm, altib falbtc?^ §aInor ?Jtobum. .§an tiar hen førfte til at nb^ 
naiibre fra ^abelanb i 1842. S i^t^^ Beføgte Jan §iembt)gben 
og bet t)afte uftt)re OWgt ba Ijan en Sønbag§morgen bifte fig paa 
Sllrfebatfen i 23ranbBii. "Se paa hen Tlanb hevl" fagbe gol!. 
"Qan ^av bævet ^elt til ^fmerita og fommet lebenbe tilbage! Cg 
tænf paa alle he Sjøormer, ^Iaj.i^erf[anger og ffalperenbe Snbia= 
nere l^an Jar bæret ube for!" 

Og golf nibftirrebe paa Jam, og gamle kjærringer efebe 
fig 0^ og rørte anbægtig beh Jam, og man lt)ttehe til Jan§ minb- 
fte a3emerfntnger, fom f!ulbe be bæret inbf]:)irerebe €rb. 

§ib fom ogfaa x 1841 hen førfte 30?anb fom ubbanbrcbe fra 
^allingbal. SDet bar ^ermonb D^ilfen ^ufte, en t)|:)^erlig gammel 
pioner. §an Bleb Sbigerfar til tre Blanbt gamle pionerer bibt 
berømte 9P?ænb, nemlig ©Iling ©ielfon, O. 33. ^^ajle og 2^on§ 
Slblanb, og Jan§ Søn bar ben meft bennefæle 9DZanb i 9^acine 
Gountl). dhi er ber bobbelt faa mange fallinger i 5tmerifa fom 
i ^allingbal. 

35eb 9tortJ (lape, eller ^aa Sorfbille prærien, fom bet ogfaa 
falbe§, Jar bi ogfaa be førfte ^rønbere. Glling §enbri!fon Spil= 
lum fra Cberjalben fom i 1844 til Slmerifa, Jbor Jan ftrafå ligte 
B^orjolbene. ^an reifte berfor tilbage til Cberjalben og fif 
iftanb et Selffab, fom reifte til ?)orfbiIIe $rairie i 1845. Xette 
Sølge beftob af elling Spillum, Cle S- ^omftab, Tlatt^ia§> S. 
^elmo og mah§> ^t^nningen, aife meb ^milier, het førfte gølge 
af CJmtgranter, ber ubbanbrcbc fra ^rønbelagcn. 118 ®c 9{orifc SctllcmcnterS .^^Miknic. 

©Inlhiui^ Stiniilic Dar ineiict IicaaHet. .S^ciirtf opillHm oa 
IjanS ©011 £)Ic [freu en ^)fæffc ^^[utcrifalircue, font bleti Dibt læfte 
og Qfffretine. 

Sen meft Iiefjenbte il^tonb i ^Dcuftcgo i nianae 5far ixir 5anie§ 

5. 9tel)]nert, en ^Saofører jra fyaiinnb, IjHorfra lian inix ben 
førfte 5[nierifafarer, font lebebc niattae J^-oretagenber. $an breU 
førft eit ©acjntøfle neb 9ieljniert§ Safe (StlOcr 2a!e i 2San!efI)a 
(i'oiintt)), font liar til ftor ^iijtte for 9it)In)ai]eritc. (Senere fi! 
Iiait ^tontraft |ma at Injoae en ^^Ian!eOei njcnriein 9JZl}rene fra 
9J(nffeiio til 3iUiterforb. ,*Jer fif niaiiiie Sanbontæiib 5(rbeibe, og 
^^Nfanfeneien lilen eit ftor iselfigitelfe. ,<5ait bien hm førfte 9corb- 
ntaitb til at faa ©æbe i StateitS 2egix^Iatiir og fpillebe en I)ett}be= 
Itg ].)oIitiff DtoKe. (Settere reifte Ijan til $oIf ©ouittt), 2Sif., IjDor 
I)Qn bar ben førfte i)?orbinanb. $er bret) ftart fom ®teitbont§]Oatib= 
ler i ©t. drotr J^all^ og giorbe foær Sorretntng. ®er^aa flt)t- 
t^h^ l)an til 9^eiD g)orf og biet) en t)eltienbt (Sagfører ber i (Stor= 
bt)en. (Sluttelig biet) Ijon af ^refibent ^lQ)3e\anh nhnæmi til 
Sommer i STrigona. 

(Søren ^a!fe og So^annefen begtinbte ftraB efter fin 5Xn= 
fomft at brit)e Sanbl)anbleri i bere§ $ule i J3nbianerl)augen. 
Seime §aug mt en gammel @rat)^Iab§ for Snbianere, og Ijun^ 
breber af gamle ^^øbl^uber Mv ber begrat)ne. 90^en het lob iffe 
til at t)æ!fe ?^orargeIfe 5o.§ be to §uIeboere om et Søbningeben 
nu og ha ftaf frem gjennem ^anelingerne. Som Sbein 9^iIfon 
ffrit)er, "l^er Mv (Sæbct for SutelligenS og Sanneife, Se^otet for 
Su!^u§ og Coerbaabigljeb, og I}er afgjorbes alle 93anf= og ^en= 
geforrctninger." lll}elbigt)i§ biet) bereS SSirffomljeb (jer iffe Iattg= 
Oarig. (Jn Sag, ha Søren 23affe I)at)be bæret uhe og ftreifet 
gjeitnern Sfog og SO^arf meb fin 33ø§fe, fom I)an fammen meb 
^aftor ©laufen inh til en 9^t)!ommer fra ^itSeib beb 9^at)n Ole 

6. Storlie. Som l)an fab og ^niflebe meb 33ø§fen, gif Stubbet 
af og rammebe £)Ie StorIie§ <i!one paa et bøbeligt Steb. (Søren 
93nffe bar næften bantjittig af «Sorg ober het førgclige lllt)ffe§til= 
fælbe og gjorbe alt, '^an funbe, for ai linbre 2)^onben§ Xah. $an tiibøb M enten at ainc i)ani> malise '^øvn cii c\ob Cpbraaclfc rcj 
Sfolcgang til be biet) fiilbtiof^^ne, eller oafna at gitie Iiam flere 
Sanbftt)!fcr famt ^senge. ?J?auben balgte bet |ib[te. §an§ ælbfte 
3øn, ©unieif £Iion, biet) feuere ben førfte norffe Tlanb i Xvem- 
])eleau ©ountt), bet norffefte Sountt) i Staten. 

©øren ^atfe tiar fiben næften nbe af fig felD af 8org og 
Øræmmeife, og ba I^on^ gamle isen Soljanneien ftrat§ berefter 
bøbc, reifte Ijan tilbage til 9torge. 

Øamlc DJ^uffego er en '^tigb nieb mange ftore Tlænb og 
mange ftore S>J?inber. .Sjer i benne 2elemar!ébi}gb paa bette fat- 
ttge, ujunbe Steb biet) 05runbftencn lagt til flere ftore 3nftitutio= 
ner, ^lanbsretninger og goretagenber, forn nu er norff=amerifa= 
nerneg $rt)b. §er begtinbte 9^orbmæub førft at tåge fin ^Tel i ben 
amerifauffe $oIttif og Stt)rel|e.. derifra ubgtf C^^raabet til 
^corbmænbS 3^eltagel|e t Sorgerfrigen, l^bor be ]aa trofaft og 
ærefuibt forfbarebe ftt ut)e Sanb. §er begt)nbte ben førfte norffe 
©foIeunberbiSntng, fom nu er fortfat i faa mange moegtige ©fo- 
ler, ^ev bannebe§> ben førfte norffe SO^enigl^eb. §ib falbteS ben 
førfte norffe $roeft. $er bt)ggebe§ ben førfte norffe ^irfe. $er 
ubgabeS ben førfte norffe 5It)i§. 

Xen norffe ^irfe^iftorie i ^Imerifa begt)nber egentlig meb 
dlauS Lauritsen dlaufen. .^an bar føbt i 2^anmarf i 1820, men 
birfebe næften ftele fit 2x)o blanbt 9^orbmænb. S 1843 bleb l^an 
obertalt af ben før næbnte 2oIIef C 33affe til at reife til Sime- 
rifa for at birfe [om ^ræft eller Sfolelærere blanbt ubbanbrebe 
Sanbåmænb. $an anfom til S^Zuffego ben 8be 5luguft 1843. §er 
^anbt I)an ftraf§, at l^bab golf meft ønffebe bar en $ræft og iffc 
©folelærer. Qt ^albébreb bleb oberraft ^cim, batevet 19be ©ep* 
tember 1843 og unberffrebet af 69 9^abne. 

^an bleb berfor orbineret ben 18be Cftober famme 5Iar af 
en tt^ff 3^abopræft. ©n SO^aaneb feuere bleb bet befluttet at bt)gge 
mtfe næftc Slor. $er bifte 3:oIIef 23affe igjen fin Cmforg for 
fine cmigrerebe Sanb^mccnb, ibct Ijan fcnbtc $420 til ben paa' 120 ^c'- 9ioi-ffc. Scttlcnicntcv?^ .s^")i[toric. 

tiviifte .Qirfclnjaniiui — Uiftiio! hei cncftc 3:tlfirlbt\ Ijliou nogeii 
lichjbelii] ^^Unuiefmu er fcjibt foui .^jcvlp fra 9iorcic til 5(merifa. 

^^Hiarcii 1844 IVIcn bcttc førftc iior[fc isTirfeljUv i ?Imcrifa 
^moIuHiijiiM, Ol] bet blcli tai]ct i ^^nio .?>ø[tcii fanune ?Iar. røb= 
lortibii] præbifcbc (dlaufcii i Gucii .?»cc]§ lUjc Sabc, (jDor Ijan Qubeu 
Sønbaij cftcr ^'aaffc ^ioiifirniercbc ben førftc norffc «v^Iaojc i 5(nic= 
ria. S bcuue 2ahc bicli oofaa be før[te 23riibepar Hiet af en iiorff 
^4>ræft i ?(nierifa. Si^et nar Soljit Gneufoit ?JioIec oil 5rnnc S(^cobv= 
batter (iHuong jamt §ait5 3:^t)eito og ?BIaug Jsacoli^batter ©inoiuj, 
alle ^iimbøler. ®et ^av en minbeliærbig §øttib. 

^aftor (ilau[en i^ar en meget begaliet, nibfjær og affjolbt 
9}tanb, forn bcb fin forbring^løfe, folfelige Optræben banbt alleS 
fjerter. ^an§ -t^uftru erinbreS ogfaa meb ftørfte §øtagtelfe. 
Wehen§> Ijan bar itbe i ©fogen og fapljug meb erfarne dømmer» 
l^uggere paa ftore ©getræer, ber bar Beftemt for hen nt)e ^rfe, 
fab l)un l^iemme og unberbifte ^olonienS 33ørn i bere^ føfvfte 
©fole. Senne ©fole ^olbt l^un uben Søn. 

Sen nt)e ^irfe oar en ganffe anfeelig S^ræBt)gning, ubmerfet 
gobt tømret, meb Bebre og fmuffere 5IrBetbe, enh ber fiben Biet) 
lagt paa itogen norff S^ømmerfirfe. Sen bar 

"et æbelt 3lrbeftt)ffe ^i^rbærbig beb fin fim^Ie 55ragt, 

^øil)ellig i fin Dlbtib^bragt, Sen fneifte inbtil bore Sage." 

St)gmefteren bar §albor D^ilfen Sogner fra ^jertbal. 

£)Ie ^ogenfon "f^inglebe" ^irfen mebenS ^ari, l^anS ^one, 
Bar ^agfpaanen o^ ah ©ttgen til l^am.* 

Sigefom ber 1^ elt fiben ^arabifet^ førfte Ufftjlbigljebåbag §ar *) ®a forfatteren t 1897 Beføgte mn^teqo, Biet) l^an itbe Berørt beb 
at finbe, at benne cerbærbige 5^r!e nu bar Brugt til ©rifel^ug. ^an 
f!reb et (Stt)!!e i „©!anbinaben" om benne Bellagelige ©fjøbe^IøS^eb 
oberfor bort ælbfte ©ubåljuS og rettebe et Opraab for het§ ^lebning og 
9leftauration. ^anfen banbt ©jenflang ort ^aftorerne ^otjme og dia§^ 
muffen fatte fig i (Spibfen for ^oretagenbet. 5^ir!en bleb liøht og flt^t* 
ici til (5t. Hnt^ontj ^arf, ^bor ben nu ftaar forn et 2^ufeum for Olb^ 
tibsfager beb ©iben af S)en ijorenebe 5lir!e§ «Seminar. !9Jiuffcgo. 121 iuvvct 3i)iib Oi\ Ufrcb blanht iPitMiiicifcr, iaa ijav bev oc\]aa fiben 
beil førftc '^.U-æft tom l)ib heitanhk} Dæret ^^væ\ie- og, ^irfeftrib. 
^amtibiii meb, at GIaii]cn bleli orbiiicrct. lob ocifaa ©Iling ©ielien 
fig orbiiiere. .^:>an ftanbe iutct m)t GDangcIiuui cit |H'æbife; nien 
Dac ærgjærrig efter at IiliUe betragtct foni bcii norffc ^ir!e§'etif= 
ter i 5(mcrifa. 3:crfoL- nifbc I)an iffc nigc Tlavhn for Glaiiien, 
forn Dar orbcntlig falbet til ^sræft, nicu arlieibebc inrigt for at 
ftifte en 9;tobmenigI)cb. ^a hen ftrcngc, ftatSfirfelige ^niftor 
Xictricljfon næfte ?[ar an!om, blco ber rigtig 5in i Seiren, ^et 
fortælle^^ at C^iclfen engang greb Xietricfjfon i Sfjægget og |iaa 
en melobramatiff Wflaabe ubbrøb: 

"§ør mig, bu $at)', jeg bære bil 
5^in ^efttlen», men^ jeg er til." 

§er Bleb ogfaa i 1847 ben førftc norffe 5foi§ i 5Imerifa ub= 
gitiet. Sen ^ebte "3torbIt)fet" og Bleb ubginet af ©ben §eg og 
Same§ ^^et^mert. ^et bar et ^lab paa fire 8iber meb fire spal- 
tet paa 5ber <Bibe. Set førfte STar gif bet noffoa gobt meb 5I5on= 
nentåliften, forn boffebe o^ til en 200 9?abne. Tien bev bar 
fmaot om $enge Blanbt golf, og ba SetoIingSbagen forn, bar ber 
iffe mange, fom fornt)ebe. S^^rfor lebebe "92orbIt)fet" fun to 
5(ar. 9^u l)av bore norffe ^labe l^er i Sanbet et famlet Mon- 
nentantal paa fienimob 300,000. 

©n af ©runbene til, at bette goretagenbe faa fnart ftignebe 
l^en bar, at bet bar netop før ben ftorc Sottebøb, fom i Starene 
1849 — 1852 fræbebe i tufinbbi^ af €fre blanbt be norffe ^Qbt}g= 
gere. D^oeften alle norffe S^gber bleb beføgt af benne frt)gtelige 
^eft, men 90^uffego bar i ©ærbcMficb fjaavbt ^irøbet. 90?uffego 
bar i be 2}age et meget u]unbt Bteb. ^aftor ©laufen figer, "at ba 
l^an i 1848 fom bib, bar S^olbfeber og ©albefeber faa ober]^aanb= 
taqenbe, at blot et enefte .§u§ i Settlementet ffa):) ganffe fri ber= 
for,og næften baglig bøbe nogen. S^ttigbommcn forøgebe ben 
øbrige ©lenbig^eb ; tl^i be om §øften fra ?iorge anfomne ©migran» 
ter, fom iffe l:)at)be ^liblev tit at fomme længere inb i Sanbet, Bleb 
liggenbe i bette Settlement, fom bar bet nærmefte til WlilwauUe. 122 ^^ S^iorffc ScttrcmcntcrS .^i[toric. 

^-attigbommcn Dar faa ftor, at I}an tiljibft maatte Ijcnt)C]ibe fig til 
i 5rmen!anerne om §iæl^/'* 

men i 1849 naaebe a)^uffcgo§ eienbig^eb fit ^o^:)^un!t. S^a 
IHU* het, boleroen inbfanbt fig og l^erjebe l^ele ^tigben. ©om 
®øbcn§ ©ngel i 3arao§ ^anb gi! ben næftert tffe et §u§ forln. 
^a Oar ber iffe Zih til ©almefang og ^orbpaafaftelfe; tt)i gol! 
bøbe faa fort, at man Oar rent fortotlebe. (Stær!e gol!, forn lagbe 
fig til at folie om S?'t)ælben, laa ftit)e om SOlorgenen. ©tærfe .'gan^ 
3:meito og Ijan^ ®t)oger, ^ofyx 2)^oIee, l^abbe alt, be !unbe gjøre 
meb at Bære ub Sigene. ^Inbre Tlænh arbeibebe 9^at og 2)ag meb 
at ]iaa fammen Sig!ifter af ul)øt)lebe og umalebe 93orb. ,§eri Bleb 
Sigene lagt ut)af!et og upt)ntet og ber^aa fun!et neb i @raOe, font 
ftob aaBne for bem, nhm Seremonier . Xen næfte S)ag bar het 
maaf!e SigBæreren^ ^ur at Blibe Baaret 'oæf. gol! Biet) ræbfel^ 
flogne og alle, fom !unbe, flQttebe fra hen for^eftebe Bt)gb. 

^eppe er ber tiel noget ^teh Blanbt norf!e 33t)gber i Slmerifa, 
]^t)or faa mange ^aarer Ifiar flt)bt, fom i gamle 90^f!ego. 9^e:p^e 
er ber noget ©teb, fom l^ar o|)Iet)et faa meget 90?obgang og (Barn 
og faa mange ©!uffelfer. ^eppe ^av man noget ^teh l^abt faa 
megen ©trib og S^rængfel, ©tigbom og ©lenbigfieb. 9D^uf!ego§ 
dla)3n Betegner for tufinb.er af bore Sanb§mænb i ^orbbeften fun 
©ult og ©at)n, ©org og ©t)gbom. SO^en for enbnu flere Betegner 
het meget mere. 2)et Betegner ©torber!, unbfanget i 93øn og )3iht- 
ræ!!enbe goretagenber, føbt i ^rængfler. 2Der ^ar mange af bore 
ftørfte og Bebfte SP^ænb brømt fine gremtibSbrømme, og ber bar 
jorten, gjennem I^bilfe mange tufinbe af bore retffafne, men 
Ijaarbt Betrængte SanbSmænb gi! frem til et langt og nt)ttigt 
Sid og en It)§ og forgfri Sllberbom. 

Sænge lebe 2)^uf!ego! 

*) f^eftffrift til ben 9^orffc é^nobeg 50 5Iar§ jubileum, 5)ecora^, 
^otva 1903. (Bibe 15. 14bc ^(ipitci. 

Seffcifon OQ Xong prærie. 

^a be ajenrclicnbc ^JccMcninicr nr 'BcaiKv drccf kolonien 
forlot) bet ult)t'fclige 3tcb reiftc noglc til Cvfjtcago, men be fleftc 
til goi' Diber. Cle 9catteftab reiftc lamt norboner til SSifconfiu 
og biet) ben førfte norffe Thmb til at bofætte fig i Staten, dleng 
$cerfon Fiabbe bog, forn før Berettet, gjennemftreifet eix S^el af 
fønbre SSifconftn fem Star tibligere. 

<5tebet, l^bor £)(e 9?atteftab bofatte fig, tiar et $ar TOI føn= 
benfor ben nut)ærenbe 33t) Slinton i dlod Gountt), |:)aa ben faa- 
falbte 3efferfon ^rairie. '^ette bar ben Ifte Sult 1838. $er ban= 
nebe^ fnart et Bett}beligt norff Settlement. Statlinien mellem 
SllinoiS og SSifconfin gaar mibt igfennem Settlementet. 

Smiblerttb i^atihe 5Inften 9iatteftab, paa Orunb af gorret* 
ntng^anliggenber, reift tilbage til 9torge, l^bor l^an ogfaa beførgebe 
llbgtbelfen af 9it)nning§ 33og. Tm fit €p]^oIb i ,*pjembt)ben ffri= 
ber I)an: "Sfjønt jeg iffe lagbe an \)aa at ubBrebe Gfterrctnin= 
er om ^tmerifa, men fortalte fimpelt()en mine erfaringer i ben 
nt)c 3^3'erben til bem, jeg talte meb, gif bog Ringtet om min 2:ilba= 
gefomft fom en 3Ib gjennem Sanbct. ,^ele Vinteren fom ber 
i^olf lange 3Seie for ai l^øre om Slmertfa og 33rebe inbløb fra alle 
fonter meb goref^ørgfel om ben nt)e SSerbcn. Xer fom '^ænb 
enbog 20 norffe 9[)til ene og alene for at tale meb mig, og om 
SSaaren 1839 bar ber faa mange Ubbanbrere reifefærbige alene 

123 124 ^e ?torffe Sei tremen ter§ .«giftouie. 

i dlollaQ§> ^ræ[tegiælb, at kaptein ^InferfonS ©f ib i S rammen,* 
fom fun !unbe tåge 100 ^aSfagerer, iffe funbe ffaffe ^lah§> for 
alle, faa en Sel maatte Icegge 3Seten ober G5øteborg i ©l^erige." 

3)a 5[n[ten 92atteftab forn til Sl^icago fif ^an i&øre, at ganS 
33rober I)at)be tåget Sanb norb i SSifconfin. §an fulgte berfor 
efter meb fit gølge bib. S^e flefte tog fig Sanb ber og i ^tær^eben. 

Subtil Slnfteu 9^atteftab§ 33eføg i ^jemlanbet 6^t)be ber fun 
irneret en ubettibelig IlObanbring fra >^ftlanbet, men meb l)au.§ 
.*PJemfomft Begrjnber ogfaa llbtianbringen berfra i ftore gølger. 

^lanbt bent, forn forn meb l)am, uæDner -luften 9catteftab 
©ri! (3. ©fablem, kittel og Gljriftol^^er Ø^i^IjuS (S^etoljoufe) og 
Z^ove og ^l^orftein gelgefon S^irfejorb, alle fra 9cumebal.t 
^eik Settlement Beftaar Ijobebfageltg af ^cumebøler, fom nu alle 
er forenebe i en ftor S^^enigl^eb. SO^an ft)§ler iffe I)er meb ^oBaf, 
fom i anbre uorffe Settlementer i fønbre 3[Bifcou[in, men er bog 
meget belftaaeube. 

@n formuenbe og agtet Tlanh fra D^umebal beb 92at)n ^lemet 
StaBcef fom i famme gølge. ^an retfte nogle TIM ftjbbeft til S^tocf 
dinn i ©te|)5eufon (Sountt), SHinoiS, l)i3or ^an Biet) Stifter af et 
Settlement, fom eugang Mx Bett)beligt,' men er nu næften uhhøhi. 

Song prærie. 

92ogle 20^il fønbenfor gefferfon prærie og næften fammen= 
Ijængenbe meb Settlementet paa benne ligger et minbre Settle= 
ment fjenbt unber dlatmet ^ong prærie. §er bar SogningerneS 
o^rinbelige Sjem i Slmerifa. Sfjønt Settlementet iffe tæller 
mere enb omtrent 400 uorffe l)ar bog mange ftore 9fteifefølger 
reift ub fra Sognefjorben Beftemt til hette Steb og feuere f^rebt 
fig nh ober ^orbt)eften. Sfær er ber mange i greeBorn (Souutt), *) ©fiBetg 3^abn bar „(SmtIia". ^ette bar bet førfte (SmigrantffiB 
fra 3^orge§ ^fllanb. 

) ^eng og ©ulbBranb ©ulbBranbfen ^t)f}U fra '^nxnebal, to fenerc 
meget Befjenbte pionerer, fom ogfaa til ^effcrfon ^ratrie i 1839. ^^cffci-fou Ol] Soiu] ^srtrric. 125 

Sl^Jimiefota, ocj SBortfj Cs'oiniti3, ioUm, (om tibltacre Ijar lioct bcb 
Song prærie. 

9?abnct |iaa 3cttlniicutct er inic^Diicnbc, tljt Ijcr bar oprin^ 
bclig imjeii ^^ræric, men fim [tor Sfoij. 9JZcu cit libcn 5rabniiui i 
©fogcii noglc a>til øitenfor, gau jit 9iaOn til rmegucn. 

'Soguingerne er nbeiituil be talrigfte af alle norffc ;i^i3gbelag 
i Srmerifa. 5 ^anc, draunorb og ^i^iifrnlo Cloimtier i SSifconfin, 
i Sillmorc, grceborn, Anridanit og O^ooblmc Cioimtier i 9?ciimc^ 
fota, og paa anbrc 3teber tælle^ be i 4:iifiiibln§. Si)iter ^"ræitc^ 
gjælb alene er i ?fmerita re|.n-æ|enteret mcb næften 10,000 Søn= 
ner og X^tre, fom gjennemgaaenbe er meget ncl[taacnbc. v»iii't 
er ber mange fløgtige og delbige ;>orretningvmænb IVIanbt bem. 

3^en førfte af alle bivje, maaffe 50,000 Sogninger, Oar en 
a)tanb Oeb dlam X-cv Unbe fm i^it ^'ræftegjælb. ,*5an fif fe et 
(Jf^emplar af £Ie ^}iimningv "Sanbfærbig ^iH^retning om ^fme^ 
rifa" og, ffjønt lian oar i forliolbvuiv gobe Shiar, oaagnebe ftrafc> 
hen fognffe DJeifelrift. 

'^s 1880 reifte hv.\ til ^^Imerifa oc\ U\v i li{)icago fannuen 
meb nogle iuv^finger, forn ffnlbe til \">ami(ton Xiggingv, nn 2i'iota, 
^Mfconftn, for at graoe i 'iMinninerne. ,sjan fnfgte ogfaa meb, 
men tog fig ftrafo et 3tl)ffe l^mb i 9iær[)eben og opførte en .s;^l)tte 
paa en Saffeffrænt. .*pan§ 5h'e0e Oar hd^ forn paabirtebe Ub" 
Oanbringcn fra 3ogn. Baa ftærtt fremliæOebe Imi ^Inierifac^ 
Aorbele, ai ber i 18 i 1 gforbe fig færbig to f]efe 3fi6vlabninger 
til at nbOanbre fra ^if. Xh^ic oar be to førfte 3fi(ie til at feile 
nb fra :Sognefjorben meb (emigranter, taumene iuia biofe 3fibe 
er nu glemt, men ^tapteinernc beb '-13rocf og '^^ingaarb. derfor taler 
man om bic^fe Sfnber forn "^l^rocfffibet" og "i^ingaarbffibct". 
^elbigniy er 9taimene luia na^ften alle ^Htc^fagererne enbnn be- 
barebe. 

"Hisaa 33rocfffibet nar Sar§ 5o6"fon .^aaiic, £Ie i^erbabl, Cle 
5fat)ri, ^sber Sngebretfon ^aa'oe, ^ngebret og £)Ic l^ange, ^siier 
9^i§røt3, enbrc og Tie Stabbeim og ^olnt, ^er og (^effe) ^ob" 
^aat^e. 126 ~c 3cui-[fc Settlementer^ ^^iftorte. 

^Hiit $lsiiu]narbffilu't nar Csoiju 5i)Iie (cllcr isøik), €Ic ^i[tcl, 
?(iibrcay ,*f cnimnbiou ^hiiucbal, €Ie OrDcbal)!, 3Infiu ©ciin, '^Mv 
5i)Iic, ^ar§ dfoii .sjaanc, £Ic ^\ 2enolb, Sar?^ Seufoit ^^aa\)e oc\ 
flere anbre. 

5Ce f(e[tc af biefc Imr ai [te oti icln[tænbiae 03aarbnuriib, 
f)lioraf noc\k Iianbe iffe nbettjbelicie ^Viibler. '-IVtanbt bic^fe fan 
luvniie^o Zsoim ^-iilie oii X?ar$ v^L^Iinfon .sjaane, foiii bi\}[\c befoftebe 
^)k'iieii for eiibel iiaifte (^Mittcr oc\ X^\c\cy. 

Tet nar ftijcU '-InMr bcii Tac\ bivfe førfte '■IViiiebrijbere ffitlbe 
ub Inia .spanet. 3oiiiiefiorbenv Stim af '-l^ølner nilfebe niørfe on 
ilbenarelenbe iiib iiielleui fine traiuie AJeIb|un-te. Åhtpteiit ''^'m^ 
aaarb foretrat' berfor c\i nente et Xø(\n meb ^^Ifreifen. ^^aptein 
^roc! fatte boc] alliaenel affteb oc\ fif et lamjt ^-orfpraiuj. 9.lcen 
3eIlHli*titnIatio uerne bien iffe lauae, tl)i oui uoi]Ie 3}at]c faa 33rocf= 
ffibyfølciet tiblii] eu 9J(oracu et 3eil buffc op lauQt bacj i 0]t. Tet 
nar i^iuaaarbffibet, foui uteb eu ftn}tieube 'l^ør Ijalebe iub \)aa beui 
oa mch ftærfe .sjurraraab feilebe forbi beui neb ?Jiibbaa§tib, for 
albefe§ at tabc§> af Si}ue lauat uiob i^eft fieuiuuib ^ffteu. Tet 
aufom til dMv ?jor! tre llaer tibliaere vnh 23rocfffibet. 

5rile bi^fe nar befteuite \)aa at reife til ^^ver Itube neb SiUota, 
oa be font efter uiauae Strababfer paa .Uaualbaaber oa aubet, faa 
\a\u]t foui til '-Ik^Inibere, JsHiuoi^. 9J?eu Ijer traf be eu ^elemar!- 
iua neb 9tanu JT)ore €Ifeu .^Taafa, foui fraraabebe bent at reife 
tit Sisiota. ,s?au I)anbe faret oner uteaet af ^^LMfcoufiu, faabe Ijau, 
oa 33a!!erue ber i Sa g-ai)ette (i^ouutt) nar c\an)tc forffræffeliae. 
Te^ubeu nar het 200 Wil til SJtarfeb. .^a\\ uieute berfor, at het 
nar bebrc at følae uieb tjam .sjjeui, l)nor Saubet nar flabt oa 
fruatbart oa tun 70 9.)(il til (il)icaao. 

^aafa.y ^eltaleufieb nar faa uiuuibftaaelia, at I)ele Tsø^^d 
bien meb t)am .sjjeui, meb uubtaaelfe a f uoale, forn ffulbe liaat* 
taien for at uuberrette ^l^rocfffibéfølact om beu upe 33cftemuielfe. 
Ta bisfe !om reifte be oafaa til .Slaafac^ .s>iem oc\ Siotav 'daffer 
bien iffe befolfebe meb Soauiuaer. 

Zlpvc CIfou Ålaafa boebe neb beu feuere SI^ij daprou, i^ooue ^cfferfon og Song ^sL-æric. 127 

CSoiuiti), Sninoic^ omtrent toll) 'MU 3i}bøft fra ^effcr]"ou ^^Nrairie. 
.§cin og, I)an§ ^Srøbvc ^øvc\m oq Scn§, feuere 3}iurer!ontrattør 
Ol] lebenbe ^torbnuinb i (Sbicacio, IjaObc bof at fig I)cr i 1843, oij 
nar be førfte 9torffe paa Stebet. 3 1844 forn %i)o\) ^nutfcii 
Xraim, 3?iørn 33a!fetoc, Si^fit^nneo Slleina og Cle X. ^^'aafa, Iiiie= 
lebcy alle fra 3iljorb i Xelemarfen, nieii foruben bi^^fe anfoni fe= 
nere fun ^ocjninaer. 

^nierebe fainine 5far 1844, IVIeO eu ^^JieniiVOeb oriianiferet af 
^Hiftor CDietricIjfou, fom famtibii^ oraaniferebc 3l)ceiua()eben paa 
Sefferfon prærie, ^ong ^^^rærie I^ar bog altib Dæret meget oprc= 
bet af firfeltge Striber, fem I^ar Ijemmet Settlementets 3Sæfft. .^er 
er nu fire fcrffiellige lutljerffe iWenigl^eber. 15bc ^n^itcL 

IRoch iprærie* 

g-irc iif 5[nftcn 9iatteftab§ Slamcrateu liejtc fitj iffe paa S^f^ 
fcrfou ^^>rærie. 5}i§]e mv OJuIIi! £I|"on ©rat^bal)!, ©isle ^allaub 
oa ©no ^jøno, alle fra ^himebal, famt 5ar§ 9iø]te, ben førfte llb= 
iuiiibrcr fra Sanb og ^^liøfcntratjtcnie. 3^c Qif tieftoDcr en 3^aij= 
reifc til be om ^oælbcn forn til et baffet ^ræricIanbffaB, gobt 
forfi^nct mcb ®foofle!fcr og 9Sanb!iIber. ^er ligte be fig gobt, 
og alTc tog Sanb. @no 33iønø fjøbte Sanb for @unr}ilb Øbegaar= 
ben, en lielftaacnbe Gnfe fra i)tumebal, forn betalte Ctierreifen 
[or flere ndeniiblebe. §enbe§ ^u§ bleo hd førfte, forn BleO 13t)g= 
get . ^tttc nar 33egi)nbelfen til 9?ocf ^srairie, en af be meft be-- 
rømte norffe 33i)gber i 5lmerifa. 

Xet høv tilføicB, at ^saftor SDietricfiion, fom Beføgte dlod 
'^srærie i 1844 figer, at ©ullif galborfon ©faDlem fra ^Zumebal 
Oar hen førfte til at bofætte fig ber t 1839. 

©ullif ^nubfen Sangen og .^allior ^^eberfon .*^angen, to fe- 
nere meget Betjenbte Tlænh, fom ogfaa fra 9cumebal fanmten meb 
'i^Inften 9^atteftab. ^ 1841 fli)ttebe be til ^loc! ^^rærie, fom faa 
mange anbre, beriBIanbt 2av§> ©faolem, .^elli! (Slaim, ?til§ ©1= 
fon æegli, .^gellit' d}. treffe, ^^anl ©fablem og Ole galborfon 
35aIIe, ben fenere Stifter af be førfte norffe kolonier i ^^otl^a. 
(^ullif Sangen bofatte fig Oeb en ftor ^Spring, berfor biet) I)an al= 
tib fenere lalbt Springen. .§er bpggebe lian fig en ®Qtte of flet= 
tet Smaafrat, bæffet meb Stråa, ©nnnel Storbocf anfom i Tlai 
1840 og boebe for tre a)caaneber i en §øftaf. dlod prærie. 129 

^m førfte 3Smter qii QMlxt ^pvmen oa Selltf maim Håa 
®fi otier prærien til 23eIoit for ot t\øbe Tlel Slmertfanerne \aa 
Bl\\pove\\e i Sneen, og ingen hinbe fige ^a)3h ©lagg Xt)v bet 
funbe t)ære, [om efteriob fig foabanne Bpov. (^agen )3alte megen 
Cmtale og Solt anftrængte fine ^oOeber for at løfe Øaaben. 
'-Bnenå lærbefte 9caturf)iftori!er afgao ha ben ©rflæring, at bør i 
heften» ©foge maatte finbe§ et eller onbet I^ibttl ufjenbt 902on= 
ftrum, I)l3i§ Setiægelfe^rebffabcr frembragte f)ine gurer, men ]^Oor= 
lebeé benne ©fabning funbe fomme frem om ©ommercn, og om 
lU)t)ret angreb og fortærebe 9['?enneffer — berom fnnbe l^eller iffe 
Ijan gtoe tilfrebåfttllenbe ;C^It)§ning. 

^lonbt be anfeelige 92umcbøl§gubber paa ?)iocf ^srairic Mv 
Åjellif CIfon ^oltan en færbele§ agtet 9D?Qnb. .^an f om i 1843 
fra giesberg $ræftegjælb, ^bor l^cm "oaic en af be meft o^lQfte og 
betroebe Tlænb i 33t)gben. '"^^aa @rnnb af !)an§ grunbærlige og 
ubeftiffelige ^arafter tt)ebe 9tnmebalen§ 93ønber til gamle §ellif 
meb fine inboiflebe Sager, fom gwt eller SenSmanb iffe faa lige- 
til fif ©reie paa, og l^an maatte ha unberføge og afgioe ^jenbelfe, 
fra IfjOilfen ber albrig ff al tiære giort ^ppel." ®n S^atterføn af 
l)am er ben geniale Xv. 9?J. £). deigen t TOnneapoItB. 

Slanbt anbre berømmelige 9ZnmcbøIer maa nceoneg §augan= 
ætten. "gamilienS Stamfaber fiertillanb?, gamle ^alnor ^augan, 
fom fra 9tumebal fammen meb ^Inften ^atte]tah i 1839. Tleh 
§am bar ftcmS ^uflru, f)an§ tre Sønner, ^eber, .^a\\?ov og 5ln= 
breaS og døtrene Sergit og Sigrib. Xe nøbbenbige ^^enge til at 
beftribe D^eifeomfoftningerne laante Ijan af (Frif Sfablcm. 2)?eb 
hette SIag§ gorf^rang ijar het, at 5G:ttcn grunblagbe^ l^er. (Samle 
^albor tiar en ægte Xt)pe af en "iBacfmoobg ^vfiilofopber". ^an 
befab en merfbærbtg .^ufommelfe og Sagttagelfe^etine. SSetr og 
35inb bat)bc ^an grnnbig ftuberct og funbe let gjøre bore 9^utiben§ 
bibenffabelige 33eir^rofeter tilffamme meb ©lan?. ^^a\^he f)an 
^at)t en bibenffabelig llbbanneife, bilbe r)an nbentoil bæret iftanb 
tir at fiabe ^aU fig felb et 9?abn. .?an ftabbe be§nben et meget 
jebnt :rcm^HM'amcnt og en frcibig 2ib§anffuclfc. , .<^an§ ælbftc 130 'De ^orffe ©etttcmenterS ^iftoiie. Søu $cbcu litjnebc nieft ^ma gabercn, jaabel i bet 2)bre ioni t 
8inb og ^lanb^enncr. §an Dar meget I)iæI^{om og uegennyttig, 
og f)an§ gamle ^^laboer fan IieOibne I)Oorban l^an imber ®t)gbom§= 
ttlfælber frinillig fnnbe t)aage 9tat efter 9iat, haahe en llge og 
mere. .§an IjaObe en ubegræiijet ^^æielt)[t og føgte ftabig efter M 
hcb]tc, ]aa at han Ijatibe paa benne ?D(aabe tilegnet fig en Wa§>']e. 
.^Tnnbffaber paa forffjeKige Tmraaber. .*^an boebe paa fin @aarb 

en a)NI fl3b fra .^irfen inbtif 
omfring 1880."* 

$aIOor %\ .sjaugau inir 
ogfaa en af be førfte til at 
beføge 9JHnne|ota. S 1850 
reifte han fammen meb fem 
anbre ^)iocf ^:].srærre=(^ntter til 
hd fenere l^lleb 3Eing, (jOor 
.s^angan og en ^tmerifaner 
oprettebe et .<^aft'brænberi. 
Xe o^ifiolbt fig ber et ^lar 
og brænbte en Tla^\e ^alf, 
men bleo bebragne for 23eta= 
lingen. Xe reifte ber'or til= 
båge til 9?oc! ^srærie. Xette 
Har før nogen l^nib '^lanh 
halihe begt)nbt at bt)vU Sor= 
hen i het penere ]aa berøm= 
melige ©oobl^ue donntt). 
.^eiilf ©laim Oar en 33l)gbcr)elt af ftore Simenfioner. -tange 
.?)iftorTer er i €mløb om ^am, fom t)ifer, at l^an i 9?aff]^eb, ^oIb= 
bIobigI)eb, ©narraabigfjeb og It)ftigt Wioh Oar l^anffelig at Coev- 
træffe. §ellif @laim§ l^eroiffe Xi)ber uhavtehe fig bog næften 
ci^tih i epilloppev, fom ^^ontop^iban iffe bilbe forfoare. 35t ffal 
berfor iffe nærmere Berøre bern. 
^albor ^45. ^augan. ^. ©. ^oljnfon i ^(mertfa, 1807. diod ^IScærie. 131 

^ be Xaqe vav iffe ^euocDæiciict ]aa orbiict otj faftflaact forn 
nu. S C^^icago og anbre 33r)cr, jom gjorbe fine egne Sobe efter 
gordolbenc nar be meft alminbclige $enge jmaa Sebler ubgit)ne 
ai ftoer en $cu og^aal, It)benbe: "Good for a shave", "Good for 
a nickel drink", "Good for a cord of wood" o. f. D. 2t£->fc bt)l-- 
tebeé ba runbt til be tilfibft Dibbereifte og ubflibtc I)aunebe i nb= 
git)cren§ ^a§ie, mob llblcDcringen af ben |^aali)benbe .§anbcl§- 
dore. 9cogIe af t)ore ^cQbgggcre, og ha ijær ^ellif &laim fun- 
berebe ^aa bette og beffuttebc, at ba fioer ^Jcanb funbc laOe ^enge, 
foa t)ilbe ogfaa I}an gjøre fine. Cg for at be ffulbe Oare faa me- 
get længere og f(ct iffc hcijøu at inbføfcé, bcftemte l^ctn at laoe 
bern af 9J?etaI. ^aa ØlaimS g-arni, en ^-jcrbcbelS W\i tieft fra 
^ræftegaarben bleo ha o^rettet en 9Jh}ntfab'rif, forn arbeibebe 
mange ftille slimer i 9^ittcn. ($nbnn finbcr man ha man ^løier 
i .gellif 0)(aim§ gamle 5rger, 25=(Scnter fra 1810, fom er albele^ 
lige be ægte, fun at ber iffe er 8por af Sølo i bent. 9cogIe af 
2)?ebari3eiberne reifte ftraf§ til i^ofljfonong og beg^nbte ben famme 
Snbuftri ber, men biel) ftrafy opbagct og ftraffet. $ellif Olaim 
bleu feuere en af 9ti)br)ggerne i ^^illmore og fjellom a)Zebicine 
dountier, DJiinuefota. 

dlod "ifrairie er forncnnnelig en numebølff ^H)gb, men het 
er ogfaa bet ælbfte og betijbeligfte .stalling Settlement i 'Xmerifa. 
DJcange fremragenbe ^.I^tcrnb i 9torbucftcn, af .s^adingff )}iit, f)ar I)er 
traabt fine ^arncffo. 

Xe førfte fallinger uar ^Imih og J^On C^MIingfen 3oIem, forn 
forn fra 3Iaa i ^allingbal i 1842. i2n mere befjenbt Seber nar 
bog STIeofaS ^aborfon fra $anfemoen i 9tæ§. ,<oan fom til 9^ocf 
^rairie i 1843. C)jmuntret af i)an§> 33reOe gjorbe mange fig fær= 
big ti lat reife i 1845. S 1846 fom omtrent 300 fallinger — 
alle til ^ocf ^rairie. 23Ianbt be mere befjenbte fan næOnev Å5anv 
§ufemocn, drif .<^oI§rub, £Ie Sanbe, Cle §ei, ^ollef 2oIIef§rub 
meb '8ønuer, Ole og §enrif 9timc, 2:iman og '^o^an 23urtnefé, 
Sisle $egla, 9tir§ .<^augen, galoor 9tæy, ©uttorm og Ole dloen, 
^mit og §enrif S:røftem og mange flere. 3 1^48 fom et ^ar 132 ®e 9?or[fe ©ettlementerS .<pi[tone. 

©ftBe, forn fun førte fallinger, bertblanbt ben ftore ^'t)art)e=®Iæg= 
ten, forn formobentlig er ben me[t ubBrebte §alltngæt i 5lmert!a. 
^allingerne l3ar altib fiben Docret be mægttg[te paa dlod prærie og 
mange tufinbe af bern hav anfommet hih. 

©enere fprebte §allingerne fig og bannebe ftore ©ettlemen= 
ter i SIat}ton, Slllamafee og 9?lttcI)cII S^ountter, ^otna, (Spring 
(55robe, ^e\v 9itcf)Ianb, S^entjon og ^loomtng ^ratrte i 2)?innefota 
og, ftørft af alle, 9^ic!)Ianb ^ountt), D^orb S^afota. 92u ér ber om- 
trent 25,000 fallinger i 5lmertfa. 9J?ange af be obennæbnte 
pionerer liar lielftaaenbe (Saarbeierc i 92orge, fom l^jalp fine min= 
bre Bemiblebe 92aBoer olier §aiDet. 

Ofaa Sanbingerne fanbt ^er fit Tleffa. SarB Drøfte fom, fom 
næmt fammen meb ©ullif @rat)ba:§I til 9iocf ^rairie allerebe i 
1839. §an Mv ben førfte SQ^anb til at nbUanbre fra Sanb, I)iior 
Ijan Mv anfeet for at nære en nof faa belftaaenbe Tlanh. S 1843 
fluttebe ian§> ©amBt^gbinger at brioe @iøn meb ftam, fom Mv faa 
taaBelig og fort)Oben, at forlabe en gob @aarb i Sanb og reife 
til het l^ebenffe 5Imerifa, og Bcgtinbte at følge efter. S hette 5lar 
fom, Blanbt anbre, $eber øjaarber, §aralb Ommelftab, ^etcr 
Sunbefætr)er og ©øren Cif on (Sørum), ben førfte norffe Tlanh 
til at Beføge ©t. ^ani. ^eber (^aarber Betalte Oberreifen for 
©øren £)I]on, fom gif inb \)aa at arBeibe tre ?lar uben Cøn for 
$eber ©aarber, fom 33etaling. Sette er omtrent het enefte ;^i(= 
fælbe l))oov man I^ar inbført norffe Sønninger for amerifanff 5Ir= 
Beibe. 

S 1844 fom ^an,§ ©., ^ollef^rube, fom ftiftebe en meget ftor 
©lægt i ^Imerifa. ^an Mv Befjenbt fom en fbif, energiff SO^anb, 
albrig raabløs, briftig, farafterfaft og uroffelig i fine 33ef(utnin= 
ger. §an» ©fterfommere Ijar fat et gobt ©fSem^el Mh at banne 
en "^ollef^rube Samilt) ^Bfociation" W^^ ir^eblemmer nu tceller 
6ent)eb 300. 

©amle ^oUef^rube førte SagBog oMv fine førfte 5(ar i 5tme- 
rifa, ^t}ori ^an nebtegnebe alle be Sanbinger, fom efterfiDert an- 
fom til 5Imerifa. .?an§ ©øn (5. .<p. ^ollefsrube l^ar leberet benne diod i^LUiic. 1:33 

Stfte til ^a\tov Sangietf), forn ^ar labct ben opt\:t)fh.* Xen 

1839 forn altiaa 5ar§ 9?øftG. 

3 1842 arrincrebe ^an§> 3mcb§iiib og ^cne 

S 1813: §aralb Cmmciftab nieb S-amilic (ialt 5); ^eber 
©aarber mcb g-amilic (6); 5(nbeu§ Sunbjætcren meb gamilic (5); 
Søren eørum; ^tnne S^taria 9iil§batter. 

3 1844: Sara 9torb=3o§]"nm meb gamilie (6); 5tnbreQg ©r^ 
[tab meb ^1'one; §an§ S. ^oller^rub meb §uftru; SlnberS røbl= 
(løn meb ^uftru og et ^avn; 8t)Dcr St^^jnfon 3meb; Oubbranb 
©aarber; felene ©aarber; 5(nberå ©noen; Snger ©aarber; §e= 
lene SlIeDmoen. ©rftab gif til 9ioc! 9?un og ©t)ber 8meb til 
mota. 

3 1845 anfom to gamilier, l^Der paa 6 9JcebIemmer, nemlig 
?l|!ilb lUIensager og ^aralb Sø^f^nblien. 

3 1846 f om Tlavi ©ngen meb ®øn og 3^attei% jamt (Jrif 
9ceber^augen. 

S 1847: ©Denb i)tørftelien meb gamilie (7); Die 9^ørftelien; 
d.^riftine ^^ørftelien; ^an§ Sbeum meb gamilie (7); Slavi Sille- 
bæt meb gamilie (7). Sen førft= og fib[tnæt)nte gamilie gi! til 
SSiota. 

1848 t)i]er en [tor 3:ilt)æ![t. £Ie 0)aarber og ^'one; '^tnbreaS 
Sørum; (Il)ri[tiQn ^unbe (til d^od dlim. Senere ubuanbrebc I)an 
til Sumbrota); ^obel ^ollefSrub meb gamilie (7); ^ngebrigt 
^•o^[um meb gamilie (6) ; §aIt)or dlmih meb g^^milie (7) ; ^o^an^ 
nc6 ^^eberliaugen meb gamilie (4) ; ^oljan 5i'^nfi*i9C meb Sami= 
lic (5); §ot)eI Sen§t)oIb. §. ^olleférub gif til 3Siota, lige[aa 
be fire følgenbe gamilier: ^oljan Smeb (4); 3or)anne» Srenom 
(5); Sol^n Smebfanb (4); ^an§ 33reitben (5); §otieI SmebQ, 
33crtf)a St)bce! (ber Biet) gift meb S. iFnbtbøn). '^^ait 53 Sjæle. 

1849 Mv ogfaa et gobt ^Tar; ialt anfom 48: SoIjanneS £)m^ 
melftabfæteren, Sngeborg Cmmelftabfæteren, S['?artljca ^rcnbingen, ■" ) ?rmerifa Sbe mam 1907. ][;34: S^t' "9ioi[fe ScttfcuieuicLy ^Mftoric. 

Solvang Sr)bæ!, 23ertr)a 5rø§Iie, Tlavit grøélie, 9til§ 5Iaien og £)Ie 
?J?onlen (^ollefgritb) trteb gamilie (5), ber hcqqe brog til SStota; 
$an§ ©ngen (SrøSIteit) meb gamilie (5); £)Ie ©labébolben og 
Samilie (5); $an§ ©tab^bolben og ^one. ®i§]e to gamilier 
gtf til dlod 9htn. ^t)Uer (^aarber mcb gamilie ialt 13, ber flog 
fig neb i 5(Ibant); ^orfilb $i^5tiæret meb ^atnilie (5) gil til 
aSiota; SonaS ©jerbet meb familie (5). 

1850 er het fibfte 5tar, forn I)er er C^itegrtclfer fra ot^er ^or= 
|nnger§ ?fnfomft: £Ie ©mebri meb gamilie (5); Øften Suiibfæ- 
tereii meb 'Samilic (5) ; Siitgul granf rige meb gamilie (6) ; §e= 
lene grø^Iie, ^^ertfja 3ørum, .^obel go^^fum, £Ie $t)nbelien, ^an§ 
aScrrl^aug." 

@t)i)er (3. Øaarber nar en miben agtet Wanh fra ^anb fom 
ogfaa ftiftebe en ftor S^milie. ^an fom i 1849 og BleO ben førfte 
norffe til at Bofættc fig lieb bilbant), fom ligger en tntje 90^iil norb= 
Dcft for Dioct ^rairie. Xa ijan reifte fra 9torge løfte r)an 33iIIet 
for 20 ^serfoner. ^an Oar a3ebftefar til ben begauebe ^v. S- ®- 
^^'ol^nfon i ©t. ^^aul 

S- 1843 fom ogfaa ben førfte 9SaIbri§ til 5(merifa 5 ^orge 
er ber omtrent 17,000 aSalbri^fer meben^ ber i ^Cmerifa er ober 
30,000. 5[f bi^fe nar @uul ©uttormfen fra Sl^jernftabljaugcn i 
Sønbre 3lmbal hvn førfte. ^^an arbeibebe før 5(freifen paa et 
^^laafarneberf paa Tlohnm og l^er fif f)an 5øre om 5tmerifa. Sa 
i)an fom til Diocf prærie bigterebe l^an lange 33ret)e til fine 3Sen= 
ner i 8ønbre 3lurbal og bi§fc bleo fenbt Oibt omfring i 33r)gbeii. 
X:\ 3SaIbriferne efter grunbig £)lier0eielfe beftemte fig paci at ub= 
nanbre, Mv alt ^anbet paa d\od prærie omtåget og be maatte ber= 
for gaa længere D^orbbeft IjOor be runbt 93Iue 9[)tounb§ ftiftebe et 
meget ftort ©ettlement. 

@am(e D^ocf ^rairie er et berømmeligt Settlement, minbre 
paa Orunb af fin ftore DHgbom enb paa ©rmib af fin ftore l)iftori- 
ffe Sett}bning og fin l^rægtige ^efolfning. Xet er et ®pørg§maal 
om iff e flere emigranter l^ar I}aOt 9^ocf ^rairie til fin 9?eife§ 
iWaal enb noget anbet Settlement. Set Oar færlig fallinger. dtod Hirørie. 135 Dtumebøleu, Sanbinger, ^iriiujcr, ^UiujeuifiiiGcr og ,s3abelæubiu= 
ger forn ftrømmebe i)ih. 5 be fibfte ftrti^^Xarcne, incbcité ^sajtor 
eiaufen Mv $ræft ber, anfom flere ^lufinbe emigranter tt( Diocf 
^^^rairie !)Dert 5lQr. ^et t)ar nogle ]ærbele§ bjæri^e, fraftige pio- 
nerer, forn ha Bojaltc fig I^er, og beres Sønner i^av ftiftct mange 
ftore 53t)gber ubooer ^Zorbneftcn. Xa ©nIbgraDcrne i 1819 Iie= 
gt)nbte at ftrømme til 6a= 
lifornia t)ar f)er en ?Jca§= 
fe norffe, forn og f aa ufor^ 
trøbent brog affteb oner 
bet ftore, nbeboebe J}aft= 
lanb for om mnlig at 
uinbe 9iigbom. 33Ianbt 
bi§fe Oar het ftørfte 3el= 
f!aB af norffe OJnIbgraoc= 
re, f om Ijar reift tit Clali= 
fornien. Xette ?føk}e be- 
ftob af ^iiub .^nnbfon fra 
-rammen, forn oar ^\a\)^ 
tein, Xorftein og ^tarno 
'8talief, d^riftoiil^er 9?o= 
ftab, ^orftein .<^lnubfen, 
??il§ 9tiIfon, $aInor .^jørn 
og .§aIOor C^allog, alle 
fra ilxnmebal; .^afnor 
.?>er§gaarb, ?[bne C£-ngen, 
Cle Z. m og Gfjriften «mit ©uttoi-mfcu, 

CHienfon, alle fra Spalling- ^cu fønte X^alhu^s i ^^(menfa. 

bal; €Ic .<^anfon og ^'yrebcrif (N^amog fra ^Jcobnm, Baive ))lil']e\\ 
fra 3taDanger og 05nnbcr .s^alOorfen fra 4:elemarfen. 

2^a 33orgerfrigen brøb nb lun* he f)elfer iffe ræbbe for at 
frifte fit Sit) ber. ^tte minbre cnb TG norffe 9Jarnb rcifte fra 
benne 33ngb — næften (increnefte fampbt)gtig W^auh i Settlementet. 

.s^er er 'ogfa.i ben norffe ^sonrnalivmc^^ TMigge. 3om beret- 
]3(; ©c ?iOL-ffe Settlenicrilerg .'^i|ioi1c. 

let i ^aj)itlet om SOtuffcgo, bleD hev o^rettet "dlorMt)]et" , forn bog 
efter to fna^pe og fummcrlige ^lav§> ^iloærelfe maottc gaa inb. 
^^^aftor (^laufen, forn ha Mv $ræft paa 9iocf prærie, Begt)nbte ha 
i 1848 at ubgitie et 9:'^aaneb§tibenbe fra fit eget .kontor. SDette 
SiirfeBIab leoer eiibmi iiuber ^lalrn af "(St). Sut§. S!ir!etibenbe". 
^i)?eb l^am i (Sliibfeii bleli et £)|iraaB gjort tit at tegne 5I!tier paa 
et norfft 9h)5eb§blab. Ut Wiøhii bleO Ijolbt i .Qirfen paa ^od 
^Ivrærie hm lobe ^coOemder 1851 for 'iilftietegning og 73 SIftier 
paa ti S^oIIary ®tt)!fet Bleb tegnet. (£n presteforening biet) ftif= 
tet og 3. 5:. 9tet)mert bleti nalgt tit, gormanb. ^ei førfte 9?umer 
af "emigranten'' Biel) ubgioet ben 12te januar 1852 meb $a= 
ftor S^Iaufen fom 9ieba!tør. Spenne 5tt3i.§ eBifterer ogfaa nu un-- 
ber et anbct dlam. 

S bette Star lob ogfaa ^reSfeforeningen trt)!fe en 9^oe!fe 33ø* 
ger faafom SinbrotS ^uSpoftil, gorflaring, ^atefiSmuS, fiæfeBog, 
,t>ifloriff Sætning meb mere. 

Ogfaa t firfelige J^ing t)ifte dlod ^rairieS pionerer fig fær- 
belSe foretagfomme og briftige. §øften 1843 biet) bet befluttel 
paa Soranlebning af ^^aftor ©lanfen, at be fammen meb 9^t)bt)g= 
gerne paa gefferfon ^rairie, 9^ocf 9hm og 2Biota ffulbe fenbe 
^albSbret) til ^if!o^ ©ørenfen i 92orge. '^etie 93ret) biet) fenbt 
i gebruar 1844 og be beber I)am §eri at fenbe bem en buelig $ræft 
Se Iot)ebe en faft 2øn paa 300 Saler om 5Iaret, famt efStra 
S3etaling for alle minifterielle gorretninger og ^ræftegaarb meb 
80 5lcre§ 2anh, 33ret)et bar imberffrebet af omtrent 200 $erfo- 
ner. 

^ette Sret) biet) ffreoet af ^nut ^lutfon i SSiota og er bet 
førfte STalbSbret) fenbt til 9torge. Sibt tibligere organiferebe Tin- 
ffego kolonien fig i en WteniqfiQh og falbte ©. S. Slaufen, fom 
bengang enbnu itfe t)ar orbineret. ^aftor (Slaufen biet) ftraB 
berefter $ræft paa D^ocf ^rairie og en anfeelig ©tenfirfe biet) 
bt)gget i 1845. ^ benne ^ir!e biet) §oengt ben førfte ^rMIoffe i 
Hmerifo ben 14bc Sult 1857. Set er en ganffe ftor Mo!fe, fom 
foftebe 230 Saler, liflig i bcreS Øren løb bi§fe SlIo!!etoner. Xet vav for iiiaiujc af bcm 15—20 5(ar, [ibm be IjaUbe f)ørt en 
.^irMIoffe. derfor lob be ben ringe fra ^loffen 3 til het i)Iet) 
mørft nicben§ golf jab runbt paa ^øjaaterne og frt)bebe fig. 

Tr. vs- ^. Sotjnfon iiar i ".^^albri§ gelfing" gioet et færbe= 
lev interevfant l'3ilfebe af bennc S^irfe nieb ben ønffelige literære 
^aggrunb. ia bd in( intereSfere anbre, fornben 9^ocf ^rairieS 
Sønner at læfe benne Sfilbiing, gjengiueé ben :^er.^- 

"Saanibt jeg ncb, iiar bciine .'^irfe ben næftælbfte norffe ^irfe 
i Vliricrifa. ^en bnggcbev i 1845. ^aftor G. S. Glaufen, ben før= 
[te norffc -^^ræft jom præbifebc paa Bkbet, Ijatibe tibligcre ^lolbt 
(^^ub^tjenefte i et Sog 3foIeI}u§, forn ftob nær ber IjDor ^irfen fe- 
nere bt)ggebe§, og ."sTonfirmation ftjemme i fit eget §u§. ©om an- 
tilbet t>av ben brigget af Sten, af (iinlfen ber bogftaoelig fanbteS en 
Coerflob. Ser nar ingen ^t)gning§fontraft eller Specififationer; 
5^oIf gat) fit 5Irbeibe, efterfoni be biiebe bebft . Xe, forn funbe 
forrette 9[)?urerarBeibe, (agbe Sten; anbre brænbte ilalf, grou 
3anb og ©ten eller arbcibebe font ^aanblangere. ©ngebret Z^i^ox- 
fon bar bog ben, forn anfaaeS for at Oære 93t)gmefter, og ^eber 
.*5eIgefon foreftob ©nebferarbeibct. 

3^en ftob )paa en libeit Saffept^nt nær ben gamle 6;iaujen§ 
^^Sræftegaarb, faa nogenlunbe mibt i Settlementet, ©fter ??utiben§ 
^-orI)oIbe Dar ben liben, men for^olb§0i§ l^øi, mcb et libet, Iat)t 
Slloffetaarn og tre f)øie, fmale 33inbuer \)aa t)Oer Sangtiæg og to 
i Sronten. €oer ben bagerfte S)el ftrafte fig et Øalleri, fom 6bt= 
[ebe paa Søiler fom Dar tæljebe og ]^øt)Iebe ub af f)iemmet)of§en 
C^g. Siéfe Søiler Oar "marmorerte", fom bett)ber at be bar 
malte If^mbe meb blaa -farer, i ©fterligning af italienf! SD^armor. 
X^ mange ft^nbare Øf§er)ng paa toer§ og be lange, bt}be ^pxæh 
fer paa Sang§, forraabte bog Sebrageriet, nnbtagen for o§ fmaa. 

9^aar fanbt ffal fige§, bar bet nift et tarbeligt og prt)bløft 
Xempel foibt eller Oarmt efter 5lar§tiben, men fnibt bar ber fom 
:")?egel naar ber bar ^esfe. Xet bar fo ben enefte alminbeligc ) «albrig .«pelfing TiO. 7. 138 2>c 9iorffe (Settlementers ^i[torie. 

3amlint3§plab§ for Ijclc Settlementet, oq i he gobe, gamle 2)age 
tjt! alle til ^irfen. ^iom man iffe for @ub6bl)r!elfe, faa t)ar hei 
for anbre 5(nltc;genber§ 3ft}Ib, faafom mvtligt ^eftebtjtte, for at 
tilfige 3SetarBetbe, tinge Xærffning eller ^^t)ttearbeibe, I)øre 2)agen§ 
i)tr)^eber, o. f. n. £m Sommeren ifær, fnnbe man r}enimob SO^e§- 
fetib fe Solt; fonmie togenbe fra alle 9?etninger paa lang ^Ifftanb; 
Wænhene marfcljerebe meb lange, ftiDe ©fribt i ^sarui^ meb 3ra!= 
ferne paa. 3Xrmen, opiirættebe 33u!^^eftrømper, be Ipihe SønbagS- 
ffjortcr Irjfenbe frem ubaf be mørfe $elgebag§nefte, og røbe Som= 
metørflæber, enten Inmbne omfring $alfen, l^ængenbe ubaf ^ag= 
lommen eller Baarct i §attepøllen, efterfom t)t)ilfen tilber, 9?^obe 
og S^iiItnr|ieriobe be præfenterebe. 

Sibt imellcm glimter het xøht og gult af en ni)malet Sum- 
beroogn igjennem 'StøDfft)en fom be tungbente garmerfjefte retfer, 
og beb 33eifanten nær S^irfen fibber cnbel 33ørn ifærb meb at 
træffe paa fig igjen fine c<pofer og ©fo, fom be Ijar baaret i ^æn- 
hevne paa ^exen. Sen ftafelige unge 3}ame, fom Iraffer uforfcer» 
het tgjennem Sølen berborte, meb ntj califo .^fole, Straal)at, $a= 
rafol og g-Ior for ?fnfigtet, men Barbenet, er t)or egen DZQfommer- 
.^jeneftejente. ^Neer "i 9tøt)fen" fom ganffe regelmoeSfig til ^ir= 
fen meb fin .sjingft forfpænbt en røb, toI)]ulet Sulfl); men inbe 
faa man (jam t)berft fjelben meb minbre S^eiret toang I)am inb; 
ba Har Ijan at finbe o^ipaa 'l^oret". 23cenfene l^erop^e bar arran= 
gerct ligefom i et Girfuételt, ben ene I^øiere enb hen forrige, og 
aabne ubenom ifra *i3agfiben. Seroppe floffebe llngbommen og 
^-^'øbelcn fig, og ber foregif ofte mange SIag§ Speftafler og £)p- 
tøier. £pgangen til bettc C^alleri nar faa fiffigt anlagt, at naat 
man fom op ben fmale og bratte 2:;rappe, fom man lige bent un=- 
ber ^ænfene bagcnfra, og man fif ha en llb= og ^nbfigt, ffig fom 
het fjelben er Seiligfteb at fe: røbe og Ijoibe, ringebe og ftribebe, 
lange og forte, nx)e og gamle Strømper; £Der= og llnberffjørter; 
33u!ser af begge Sljøn og alle mulige Sci^^i^cr og Snit, mebenS un= 
ber eller imelfem alt hette funbe man ftaa, og feln ufeet, fe ^ræ- 
ften paa Stolen eller Sljtrrringerne, fom ftob i ^^\ah meb Unger til '){ocf '•^s fir lic. 139 

XaaBen. '^ag "i^ænfciic nor cii aabcn ^Uabc^ Ijnor en Stige gif op 
til Å^Ioffetaaruct, og i beunc 3ttgc iah alminbclig en Stof @iit= 
ter og Oaglebe. §er Iitjttcbc niaii ^Inincr, ^^ortrætter og llftre, 
brog gingerfrog ,og bet fiæubtc ogjaa at be brogcy og enbog flo^ 
gcå ]m jmaat i Smug. '^leo ber for niegcu Støi, !om ^irfe= 
oærgen langfomt og Oarfonit [tanipcnbe op Stigen og iaa fig bi-- 
ftcrt om, men ha mv alt ftille og i Crben, og alle fab mcb Svinene 
naglet til ben aabne Salmebog. 

l^eb §jørnet af Slirfegaarben ftob ben gamle B-f^^igft^^^ng forn 
reiftejo ha krigen brøb nh, og fiere Iieifte» i be gamie 2age regel= 
mæc^fig het amcrifanffe <1-Iag, naar ber Oar 9.ltcc^fe. 9caar Stjerne- 
banneret Bølgebc fra Xoppen af ben. iym Stang paa cu Oaffer, 
toIIi)§ Sommermorgen,, gau bet et meget feftiigt ^Inftrøg og gjorbc 
bift fit til at inbprcnte patriotisme i ben opootfenbe unge Slægt. 

9taar STirfetloffen f)aobe ringet be fibfte aloorlige Slag til 
Snbgang; naar be gamle ^sionergubdcr Ijaobe funbet fine refpet'= 
tiue ^^Uabfe, labct 'IHittet forffenbe glibe runbt og anbægtigt ''fet 
i fine SuOcr", reifte S^Iotferen fin I)øie, æroærbige $erfon op fra 
fit Bæhe, trinebe alnor^fulbt frem paa C^uloet, og erter at tiaPc 
fitret fig alleå ubelte £pmerffom()eb, tog (mn betamffom fit røbe 
Sommetørflæbe op fra "iniglonnuen, og fnøb fig faa bet gaP Pælbig 
©ienflang i f)Oer Stroq i hQt ftille (v^nb§f)u§. Xet bleO ha l)øiti" 
beligere enb jeg nogcnfinbc fiben f)ar feet het, og Stemningen Par 
moben til at inblebe ben formelle OMibcUjencfte meb v»nbgangy= 
^l^ønnen. 

Xvæv^^ oPer ^dm fra ^ ir fen oar OM-aop(abfen, beff pttet i 
gronten af en Ijøi Stemnur. .<J>erinbc unber Inrerne, \)aa be 
græ§begroebe OJraOe, (jolbt alminbelig enbel g-olf fig unber 9}ie»- 
fen, naar $Ceiret Par gobt. .'^U■)ner meb fmaa ^l^ørn fanbt (}er 2ei^ 
ligfjeb til at ubføre nøboenbig ^ilfpn meb be fmaa, og iiinneb af 
Disfc Sfrter, SPielfeflaffer, ?C?5Ier, .<;Tager og lignenbe nar at fe 
fprebt l^enooer be falige ^øbc§ .sluuleplabs. ^l^^rimitio fom benne 
@rapplab§ Par enbog i bi§fe gamle Tage, nar ber bog ogfaa f)cr 
et Slagg 5triftofrati, og het Par iffc oanffeligt for enbog ben UO S)c 3ioi:[fe Settrementer^ ^iftorie. 

ufjenbte at hinne ffjelne mellcm ben forI)oIb§Di§ t^elftaaeiibe gar- 
merfoneg @raD i bet 9?aboIag l&tior ^ræftefruen laa inbenom ©ta= 
fit mcb (^t}prei§, oo 9ct)fommcrbarnet§ ©rat) bag i 9^oen meb bet 
lille, fimple ^ræforS, og l3t)or llgræ»iet t)o!ile frobigt, iftebetfor 
(nnbe Silicr og "forglem=mig=ci". §er I)niler nu ftørftebelen af 
be bjærDe, nor[fe ?Ocænb og ^uinber forn f)ar rt)bbet bette 3St(bnt§. 

9iorbenfor ©rao^ilabjen t)ar en ftor 5d-]5Ief)ane, forn ^aftor 
(ikiufen Ijaiibe anlagt, og ber bortenfor igjen laa ben gamle $rcc= 
ftegaarb meb fine gamle, noget ffumle ®tenf)ufe. §er bar en 
^^rønb, Tjuor ber i barmt 33eir biet) brnffet en urimelig Tla^]e 
T^anh, fom Sæffebri!. 3Scien bib faibt ha enten forbi eller tgien= 
nem ^a\)en, l^oor røbe SGbler ftang loffenbe og friftenbe ubober 
(^iærbet, og meben§ ^ræften fanffe netop ftob inbc i ^irfen og 
torbnebe mob @t)nb og manebe til ©tanb{)aftig^eb mob Srtfteife 
og al ©lagg ^iøb§= og Øienltift, fom bog gamle (i£Iaufen§ 33rønb 
og §aoeanIæg til at foraarfage mangt et libet ©Qnbefalb. 

@fter enbt ©ub^tjenefte f)olhte§> ©ocial ©e^fion ube paa ^u» 
net omfring ^irfeit. Ser bar paa hen ^ib ingen ^binbe= eller 
©-foreninger og bet bar gob ©fif og alminbelig ^øfligl^eb at 
alle kjærringer f!ulbe 6^Ife paa alle anhxe S^jærringer, fom be 
fjenbte, f^ørge efter ^arna og gjøre fine egne ftille Dberflag om 
mulige fremtibige 3^itto. Se, fom lebebe længft borte, og fom 
i!fe l^abbe SnbbQbelfe til at ftanfe til 9[Ribbag 6o§ be mere nær= 
boenbe, reifte alminbelig førft i fine ntiefte og blan!efte Sumber= 
bogne, paa ^bilfen bar flere ©^ringfæber og ^bærborb, he]atte 
af gamilien§ 30?eblemmer og 9taboer. Sængft bag i "33ajten" 
enten ftob eller fab paa en tom ©|)iger!agge, ^Qrefarlen i fine 
9ct)fommer 3SabmeB!Iæber og 33egfømf!o. §albor ^auQan bar 
gjerne ben fibfte, tiji l)an ^abbe meft Sorretning. 

Siben og uanfeelig, fom hen bar, l^ar bog hen gamle ^ten^ 
firfe fine ftore og alborlige 9Q^inber ogfaa. §er bar het at hen 
norff=lutl)erf!e ©rmobe bleb organiferet, og l)er bar het, at hen 
?Zabngjctne "©laber>©t}nobe" Ijolbte§, l^bor ©laberi= og ©øn- 
bagsfliørg^maalenc førft fom op for offentlig Si§fu§fion. .<per f)av mange of be [tore g-orgjæncjcre i Iiitfterff i^lirfearBeibe f}er 
txUanh§> løftet fine 9^ø[ter t [in §erre§ :Sag: Glaufen, 3:ietncf)= 
[on, a^agclfen og 2WitIIer=(Jggen, tffe nt næbne be mange ubenfor= 
Boenbe. §er Ijax mange ?Jcænb og ^ninber, [om ftar t)oeret meb 
i cit ffabe bette 2anb§ ^ionerfaga, [aand pc\a bet aanbelige [om 
)t)aa het materielle, tagct [in ^aaBs^agt, [it ^onftrmation§= og 
3©gte[faB§Iø[te, og til[ib[t og[aa [in ^orb;iaafa[tcI[e. £q faa af 
hem er bet, [om ben gamle Stenfirfe Bar IjaDt Qirunb til at 
[fomme fig ot)er. ^loffen er ben ælb[te nor[!e S^trfefloffe i Stme-- 
rifa, og ifra bet§ Zaavn Bar ben§ [ølnflare ^oner Bølget nb ober 
33t)gben iaa mange foIIti]e SaBBatSmorgener, ibet ben meb f)øi 
9^ø[t falber (3ub^ a)?enigBeb tilfammen, og [elt) [tinger ub be £)rb, 
[om er lagt ben i ?Jtunben i ben Snb[fription ben Bærer: "SO?eb 
min 9^ø[t raaBer jeg til herren!" 

^irfen Biet) til[lut forliben og forælbet, og i 1871 ret)e§ ben 
neb for at tiige ^slabfen for en [tørre og Bebre. 5)en nt)e er 
Btigget pQa ben [amme ©runboolb og be [amme ©tene. ^ca\ 
bet er i!!e Bare ben nt}e 33t)gning, [om 1:))o\lev ]?cia [amme ©lene 
og ©runbtiolb: Xet 2Sibnc§Bt)rb, [om ben Bar Baaret, leDer og 
Ii)ber enbnu, og ben ?[anb og Snbfltibeife, [om ben Bnr næret meb 
at [faBe, bør iffe ]aa længe 9torbmænb Bor i bette Sanb og ]aa 
længe [om bet nor[fe Sprog tlinger og Iut[}er[f ^ri[tenbom for= 
!t)nbe§ til troenbe golf/' 

^ocf prærie meb 23eIoit fyn nu en norff 23efoI!ning ;ma 
3500. 2:en og ^o[f)fonong ^av næret be to Digtig[te Sn^a<^ng§- 
^orte for norffe emigranter til ^Imcrifa. 16bc mpM. 

Ikofbfionong- 

^pperft a\ alle nor[fc kolonier i 5Tnicrifa er ^ofPonong i 
hen ø[tre 3}el af Xam dountt), 3Sif. 93Ianbt alle be -erler af 
norffe ©ettlerneiitcr, I)normeb 9torbi3eften er ^rt)bet, ffinner ben 
meb bet flarcfte 2r}§. §er er en @rænb paa omtrent 9000 af bore 
^anbemænb, IjHor ntan fan fe hen cjamle nebarDebe norffe ^a= 
rafter, tillempet nnber ^.^aabirfnina af amertfanffe gorfiolbe, og 
fommet til fin bebfte llblnflimj. $er er en S^oloni, I)t)or man 
t]obt oc\ l)el er blelien færbig meb 9t):)bt)ggerlit)et§ ©træt) 0C3 alle= 
rebe Difer betgbelige J^egn paa ^ultnr. (5n .koloni af briftige 
Tlænh, meb ftore ?^^inber og gamle Sagn. 

Som het ogfaa bør l^ære, er benne koloni ben Bebft befjenbte 
af alle nore norff=amerifanffe ^lolonier. Qn G5rnnb til bette er, 
at ha be førfte 9ti)bt)ggere Ijer fanbt i rigelig '^laal alle be 33etin= 
gelfer, be anfaa nøblienbtge for et fremtibigt <^Tem, — nemlig 
9Seb og ^anb og ©laattelanb — bannebeg r)er meget tiblig en 
ftørre koloni af Snbbanbrere. 3}i§fe§ .*giem biet) t g^emtiaarene, 
ha llblianbringen fra 9?orge Begt)nbte for ^llnor, et ©top':|:)efteb 
for be 3:^nfinber og atter ^nfinber, fom ha anfom og fprebte fig 
ubotier be forffjellige norbbeftlige Stater og bannebe nt}e ^0= 
lonier. ©n anben ©rnnb er, at flere ftore Tlænh f)ar gaaet nb fra 
benne lloloni og gjort fin §iembt)gb befjenbt enb fra noget an= 
het ^teh i 5fmerifa. ©nbnn en Ornnb er, at het nu i femti ^tar 
l^ar næret befjenbt fom ben rigefte norffe koloni i ^(merifa. 

142 dlamet paa kolonien er t 5ntninbeltaf)eb fjcnbt forn "^a]le- 
lanb." §t)i§ enbnu cii liben Sorbreining mv ttllabt, faa bet BIcD 
".taffelonb", nilbc bet tiære meget mere betegnenbe. ^engc^ 
tunge kafeer og 3torbønber er ber i £)t)erfIob. S be nt)ere ^o» 
louier i norbre SSiiconfin inbeljolber l^ele Sorbbeien alminbetigit 
fun 40 5fcre§ Sanb. ^aa ^o]"!)!onong er man iffe anfeet for at 
oære ftort of en Scirmer, om man iffe Ifiar minbft fem @ange faa 
meget. Og ber er mangfolbige, fom eier fire og fem fiunbrebe 
5Icre§. Xa Sanbet i ^;>nminbc{igfjcb fælgeS for oner $100 pi\ 
^Ccre, fan man fe, at hette er ingen .^u§manb§ffof. 

Sanbffabet beftaar af ftore, I)øitliggcnbe, bøfgenbe Sletter 
bcbæffct meb ualmtnbelig rig, fort ?JcuIbjorb. Di§fe Sletter er 
abffilte t)eb 33iter af ujeOn Sfog og ?Jit)rIanb. Xct nar fielft Ijer 
|iaa benne minbre gobe Jorbbunb, paa 33rebbcn af 90^t)rene og 
inbi Sfogene, at be førfte 9ct}ln3ggerc flog fig neb. Xe faa meb 
5D?iétro paa be aabnc Sletter. 

S?off)fonong Settlementet batcrcr fig fra 1840, i r)Di(fet 5far 
tre forffjeUige ^-ølgcr af ^torbmænb reifte bib og tog fig Sanb. 

£m bi§fe tre Selffaber er følgcnbe het nigtigftc at berette: 
^øften 1839 befluttebe tre unge 35o§fingcr oeb 9taOn af 9til§ 
^arfen ^^olftab, TdU Stjnerjen 03itbcrl)n§ og 9J?agne 53. 93t)ftø= 
len at forlabe gor dlivev kolonien i SHinoi^S og føge fig bidigt 
Sanb et anbet Steb§. Xe I)t)rebe en anben i^o§fing Deb 9?aOn af 
Chh ^. §imle, fom t)a\:)he tiæret nogle 5(ar l^er i ^anbet, til at 
følge fig og ^fælpe til at træffe 3SaIg. 5 fibfte Øieblif biel? 33t)= 
ftølen beb Stigbom forftinbrct fra at reifc; men l^an fulgte fenere 
næfte 5far efter. Xe anhve tre ftreifebe herpaa runbt tiIfob§ 
paa Tlaa^aa i etpar ligere lib, inbtil be fom tif l^ane (Sountii, 
SSif., tæt Deb bet Steb, l^^ior ben lille ht\ Ciambribge fenere bien 
anlagt, ^er faa be ftore, prægtige 3Sibber af uoptaget Sanb, 
bt)oraf be funbe oælge, f))3ah he ønffcbc. Xe tog bog intet af be 
frugtbare Sletter, men balgte fig 40 ?Icre§ I)ncr af noget baffet 
Sfot)Ianb, fom nu anfee§ for at bære af ringe 9>ærbi. ©fter hette 
oenbte be tilbage til Sor 3^itier for at bente fit 5It)ttP(job§ — og 144 ®c 9?orffc Settlementers ^oiftorie. 

fter tiafte bere§ Opbagelfe ftou €pjtgt. Stéfe tre ftf [it Saiib tnb- 
ffrebet ^laa Sanbfontoret i 9??irtøQiifee ben 6te DJZai 1840. 

.^un to Uger efter fommer bet næftc gølge af 9corbmccnb til 
^of^fonono. 2)iB|e bar ©unnul CIfon 33inbeg og ©jermunb 
^unbe fra Sefferfon ^^rairie i 9^oc! Gountt}. Sføføe eti gammel 
33eretning, fom t^berft faa af be gamle Settlere f)ar f)ørt noget 
om ; men [om ^aaftaaeé af @unnul £)I[on§ gamilte at bære rigtig, 
[fal hi§>ie 9?umebøler i^abe tåget 35eten om 23eIoit, l^bor be fif 
^^^at !Qaa en Snbianerfano, \)aa 'ftbilfen be ha ffal f)abe fommet [ig 
o|:)ober ©Iben ca. 70 Tlil (efter 3}anbleiet) til bere§ 33eftcmmel[e§= 
fteb. Cm benne 33eretning i!!e fan Benegte^, maa ben bog ftemp= 
Ie§ [om i l^øiefte @rab u[anbft)nltg. 3^et er næften utrolig, at 
et^ar uBefjenbte og fattige 92t)fommere ffulbe I}at)e faaet laant el= 
ler fiøbt fig en ^aah i Seloit og berpaa forføgt at ro [ig imob 
ben [tribe SSaarflom og etpar go§fefalb meb en iaa nBe]^iæI:|3e(ig 
^ing [om en gnbianerfano. Socngere op^^e i ^o[6fonong ©reef er 
^am ]aa [mal, froget og fulb af falbent dømmer, at ingen l^ar 
[enere for[øgt ben 9^ei[e. 

gaftum er, at (55unnul 3Sinbeg bar libt af en gumorift, [om 
lifte at [mtiffe [ine beretninger meb libt ^ragt og garbe. ^aa- 
\ehc§> [fret) f)an til [ine 93t}gbe[oIf, at I)an lifte fig gobt t ^Imerifa. 
^cn f)a'ohQ alt faaet fig en ftor @aarb meb treetageS §u§ og 
33e[ætning, fiboraf l}an§> tt)t)e @rtfer og "^nnbrebe §øn§ bifte fig 
færbeleS inbBringenbe. 9himebølernc Bleb meget [tolte ober at 
5øre, at en ^t)gbe[øn [fulbe fiabe gjort het \aa gobt i 5Imerifa 
paa ^aa fort ^ib, og mange ^affebe [ammen og ret[te affteb for 
at faa fin Sel i gerligfieben. 

Weh ftor gorbentning ftilebc be fienober ^o[6fonong§ ©Iet= 
ter for at gfoefte [in rige ^jenbing i f)an§ [tore (Saarb. ^eit ha 
be fom, fanbt be en elenbig liben 3^ømmer!)t)tte, 15t"^i*(if ben ene 
(5nbe bar Brugt til gjø?- Sfuffelfen bar iffe liben. 

"^n [freb at hu l^abbe et ^n§> \)aa tre Stofberf, ^unnul." 

"^a, [er hu iffe? ,<^'jælberen, (Stuen og ^^oftet, het Blir tre." 

",<pm; men f)bor er be tbbe ("«^rifernc, ha'^'' M^fonong. 145 

"So, f)er fer bu to ^^siirfcr, oij bet uar l;el iffc formctjct at 
bente fig ni ©maagrifer af fiber, (jbi? jeg bare l^abbe faaet pav^ 
vet bem?" 

"Sq, ^M^ Bare — ja. €g be ftnnbrebe §øn§? §er er tre." 

"So, men jeg fi! mange 5Gg, og Ijanbe jeg Bare l^abt en .?>ane, 
faa f!ulbe ber nof Blit S^t^IIinger." 

"So, en gjær Bliber M til fem .§øn,§." 

Tien i heite lille ^u§ l^ar en Tla^y]e ?cn!ommere ftanfet; tBI 
©unnul SSinbeg bar obermaabe giæftfri. gor mange 5rar banbt 
r)an ftor 33erømmel|e, ibet f)an bar ben encfte fom eiebe §eft — 
et nyfelt gammelt ^g, men i en ^lasfe for fig felb alligcbel. Ten 
bar fbært efterf^urgt for 33rt)IIu^Ver. 

2;et trebie 9?t}Bt)gg er følge, ber gjæftebe ^offjfonong, Beftob af 
fef§ ©tabangere fra gor Jl^iberfolonien. :Si§fe bar blanbt bem, 
fom ^a\)he Børt om ^of^fonong fra £hh §tmlc og BanS gølge, og 
i Suni 1840 Beftemte be fig til ogfaa ai ^.orøbe St)!fen ber. gøl= 
get Beftob af Sjørn ?[nberfon ^belbe, ^orften CTfon 93iaablanb, 
2av§ S^ugftab, STmunb 5tnberfon ^ornefjelb, ^hnnnb 9?o§faIanb og Sarg ScBeic Se to fibfte tog fig iffe Sanb ber, og be anbre 
flt}ttebe iffe o^ førenb til næfte ?rar. 

tl\ bi§fe tre gølger Bobbe hei førfte hen ftørfte S^tbfltibelie 
\)aa koloniens fremtibige 3Sæfft. £|:)mnntret beb 33rebe fra bi§fe 
2So§finger anfom Ber efter ^peri mange 33o§finger, og het er nu 
formobentlig hen ftørfte koloni af 2So£^finger i ^Imerifa. 33ranbt 
bi§fe er 2ar§ Sabibfen dlequc hen ælbfte. §an fjøBte Sanb l^oa 
.^iToflifonong i 2^ecemBer 1840. .sjan er bibt Befjenbt fom en me= 
get gabmilb og Biælpfom 9J(anb. .^bert ^lar B^r Bon gibet ^?ei^ 
fe^cnge til en ung Tlanh, fom ønffcbe ai ubbanbre. 

$er er ogfaa ganffe mange (Sogninger. Sen førfte af bi§fe 
bar Stier Sarfon .?obe fra 25if i ^ogn. .?>an fom berfra i 1 81 i 
og Boebe en fort Stunb paa Song ^rairie beb dapron, S^^- $on 
bar i het førfte gølge, ber ubbanbrebe fra 8ogn. Sa Bon ffreb, 
at Ban fif 35 33ufBeI $bebe pr. ^Icre og paa en Sag magelig funbe 
ffaa nof tii S^interføbc for en .^o, Fom numge fra Sogn. 146 2)c 9corffc Settlementers ^iftoiie. 

5Jicn llcft af allcilag^S 23r)gbGfoIf er ^elemarfitujeine paa 
Slo']t)toxionc\ faanelfom paa be fle[te 8tcber. feberen for btéje 
mv Ole Umibfon ^Irotiatten, ben førfte Slloffer otj Sfolemefter 
paa ^^'oiljfonong. $an reiftc fra Saiirbal i ^elemarfen omtrent 
1 840 ot] Dar ber anfcet for at nære en 25i§manb, forn f unbe maal= 
Innbe Iiaabe ^sræft og Sfrioer, i)mb %ih het ffulbe bære. §an bar 
en Oirfelig S^ehev og gjorbe meget til, at ber er jaa mange ^ele- 
marfinger i 5fmerifa. ^ufinber af Oelftillebe ^elemarfinger nb- 
oOer 9iorbOeften fft)Iber fine gobe ^aar tit de ^roOatten^ greie, 
nelff renne i^rene. Qan bofatte fig paa S?oft)fonong i 1843. 

(2n anben ^^ioner og Seber blanbt ^elemarfingerne nar Softn 
9teIfon Suraa§, forn nar en af Stifterne af ben befjenbte WlU" 
ffcgofoloni i 1839. ^an nar ogf aa ben førfte 30^anb til at Bof ætte 
fig paa neftre ^ofI)i!onong i ^omn of ^un!ir! i 1843. ©ammen 
meb ^am tom ^nnb ^clliffen 9ioe, ben førfte ^nibe 90?anb i 
^slcaåant ®pring§ ^oronf^i^.* 

2^en førfte ^lanh fra ^ong§Berg haaho til at ubnanbre berfra 
og bofa'tte fig paa S^oftifonong nar ,§aInor gnnfelien, fom tom 
i 1842. s^an er meft befjetibt for fin Berømte ©eir oner ^aftor 
2)ietrtc]^fon, ben førfte $ræft fra ?torge. ^ette er en foftelig *) 5(f anbre telemarliffe 23anebrl}bere !an næbneg HIejanber O. 
9?orman (?I§Ia! CBneå), fom fom fra «inje i 1842. 

sOle 5!nubfon ®t)rlanb, i førfte ?^ølge 1843 fra ©iljorb. 

^acob SBetlefon, ben førfte fra ^bttSetb, 1843. .^an reifte meb 
Ohilbgraberftrømmcn faa langt fom til 2?^ontana. ^er breb ^an meget 
lønnenbe .^tbægabl — ben førfte 9^or]le til at forføge bet — og reifte fe^ 
nere til ©tongljton. 

?(mimb ©totning bar en anben STelemarting, fom Bofatte fig i Ma^ 
bifon allcrebe i 1843, Tjbor I)an bar ben førfte 9?orf!e. 

Oiunber X. manht, fom fom i het førfte gølge fra Tloc, 1843. 

©nbbibere maa næbne§ ^albor 5!rabif fra ^umebal i 1843; 2ar§ 
^ot^anfon ,<poIo, ben førfte til at ubbanbre fra ^ebemarfen 1839; og 
?tnber§ \5ol^anfon 3:^ømmerftigen, en Prober af obennæbnte, ben førfte 
Wanb tit at ubbanbre fra S5arbal, 1846. 

?f[fc bisfc bofatte fig paa ,Vloff}fonDng. .«ptftorte, ]om Difcr, at V''^o\m'\)væmw oc\iaa lianbc anbct at høic 

^Qnnc gunfelten vav m Xvanfn oa en fpibc^finbia Åtrangel^ 
høttc a\ bærfte Slacjg. ^sræftcii IjoDbc flere Waiuje foreljolbt I)am 
bet føubiae i (inn^:^ Cpføn'el inen iiben ^sruoter. 2il\\b]t blei) 
ijan iibffrelien af ai?enig(jeben. mm ??iinfelien lob [it] ifte 
[frænime. dlæ]ic Sønbag, forn traf til at tiærc ^'tntfebagen, Har 
I)an i S^irfeii oa toa Vicib^^ læuc\]t rreinine fornii ^sræftcn. (fu 
Sommelærfe I}anbe (mn oafaa meb, oa ret forn bet intr unber 
'^^ræbifcneii toa lian ']\q en Iiben S^thint Xette mv iffe iaa libet 
irriterenbe for Xictric^fon; nten lian betnana fia boa en Stnnb. 
^oa, Staffen tont frem oftere oa oftere tioe ben opblæfte ®fif= 
Mfe foran ^ana oa tii}ib]t c\\t ^|>ræbifenen rent ifti^tfer. Xa 
raahtc ijan: "^ea tan iffe |n*æbife lænacre nieb Mte 8t)nben§ 
t)eberftt)aaeliae ©farn foran mia, briffenbe iH-ænbet)in i ^irfcn! 
^■aft I)am nb!" 

R-Iere fjaanbfafte flarer reifte fia ftraf^- op oa ^-unfelien b(ep 
ført ub. 

Xa be Mv fommct ub paa ^unet, fl-iurate Fyuntelien: 
"90?en fia mia, titJorfor f after be mia ub af ^irfen?" 
"So, forbi bu er et 8Din oa brif f er iH*ænbelnn i ^irfen." 
"drifter jea Sræubenin i ^irfen! 6>er, £ia, bu forftaar bia 
paa 33rænbet3{n liaefaa Qobt fom jea, — tac\ ^-faffen oa fia niia, 
bnab ®raa§ 33rænbet)in bet er. v>eO er en albrenbe Wanb, fom 
blir tør i .^alfen, naar jea fibber ftille, oa berfor maa jea læffe 
mia nieb en 2rif SSanb!" 

Sa, Ola oa alte be anbre meb, baabc fnufebe oa fmaate pcia 
Staffen, men, ftffert nof, bvt nar iffe anbet enb lunfent (5Idc= 
t)anb, fom ubentDit for benne ene Okiiu] befanbt fia pc\a ^un- 
fclieng glaffe. 

Xa bleu ber noaet anbet mb .^pocbe^rifer at tale om paa 
,^off)fonona. Sunfelien følte, at ban maatte aiøi'e noaet for at 
læc\Q ftt faarebe ?7aipn oa ^inate oc\ anlaabe 3aa mob ^iieniabcben. 
'l^iørn ^"'(nberfon Mmioe, eller ^ionbebjorn, lom ban altib \?av 148 ®^ 3'^or]"!c Settlementer^ ^iftorte. 

faibt (^ia^^muS 33. Slnberfon^ gaber), og jom altib lifte at jpillc 
^ræften et ^nb§>, tog fig a\ ©agen forn en ©Iag§ (Sagfører, og 
gunfelien fif nof til at ft)Ibe fin Sommeflaffe meb fterfere SSarer 
enb 33anb i lang Zih^ 

^aftov ?5. 2S. ^. ^ietrici^fon forn til 5(rnerifa og gjorbc 
^ofOfonong til jit forncmfte S^irfcfelt inbtil ^nn ticnbte tilBage til 
^torge i 1850. .sjan Bleb fenbt obcr for ai orbne llirfeforr)oIbcnc 
fierobcr og fif ar ^iegjeriugen 200 Taler, og af prioate ^serfonor 
425 ^aler til Ohnfcnbgifter. ^aftor Tietricftfon t)ar en ftor, ftærf 
'^Jlanh meb en meget mt)nbig Cptræben og et l^ibfigt @emt)t, font 
gjcrbe, at 1:)an ofte 5at)be ffar^e geiber meb bent, l^an !om i ^e= 
røreife meb. §an iDrebe meget for at I^æbbe fin 35ærbigfieb forn 
$ræft og (S|)a§magere fif het berfor til at ^an enbog Brngte ^ræ= 
ftefjole og ^'rabe ba I)an ftob ipaa ©tenf(nffen for at fjøre SSanb. 
^ette bar bog fnn ubffibte £)rnat.§regalier, fom l^an iførte fig for 
at J6ef!t)tte fig mob 35anbffnætting. §an organiferebe mange TIq" 
nigfieber, riboraf be to førfte bar øftre og bcftre S!of!)!onong, fom 
bleb organiferebe i CftoBer 1844. ©bnn f amme §øft Bleb I}er 
to ^irfcr f)t)gget, fom er be to førfte inbbiebe norffe ^ir!er i ?Xme= 
rifa — hm beftre bleb inbbiet ben 19be >December 1844, hen øftre 
ben 31te ^sannar 1845. 

^nierebe før 3)ietric]&fon font, ^abbe $aftor Klanfen Beføgt 
^of()fonong. S^en førfte "$ræft", fom forrcttcbe firfelige gorret- 
ntnger paa ^offjfonong, bar en gbr beb ?^abn S- ®- ©mttlf). fom 
nbgab fig for at bære ^ofpræbifant fra Sberige. §an fif fig 
f enere faIbt til $ræft for he ttorffe i S()icago, mert Bleb om nogle 
SWaaneber jaget nb af 33l)en af fine ^Wenigl^eb^meblemmer paa 
©rnnb af fæbelige gorIn'l}beIfer. 

§enrif §enriffon gabnev bar en af be meft befjen bte i^o§= 

*) ©lig fortcelleS benne ^ifloric af be flefte gamle pionerer. ?lnbre 
|iaaftaar, at bet bar 5)ietrtcI)fon felt) fom meb egne ftcerfe $lrme flljngebe 
ben forvorpne nb af ^irfen. ^ fin egen S3eretning om ben berømte <Sag 
næbner i!!e S). noget om ben forargerlige plaffe, men figer !un at ?^un? 
!elien meb S^agt maatte føre§ til et anbet 'Sæbe. '^eite ft)ne§ bog at 
vævc en itbettjbelig ©ninb for cu ^ob p(ia 100 ©aler. [iiuicr >r^aa ^oiT)fonong i Serntiaarene. §an Dor Berømt for fin 
[ture 8ti)rfc. iTct Dar et ?rar, at 33iørnen gjorbe fig fri i ^I^ai^- 
ågeren. Sao brog DJabocrne ub for at blioe Dtøerne ftnt. §nu 
-sjsnri! ftrøg ogjaa affteb, men l^anbe ingen ^)35fc. $an gif neb 
|iga ben ene ®ibc a\ ©Iner:, mebcn» en af ^laboerne meb en ^ø^fe 
fulgte hen anben ©iDebreb. 9kt forn bet Dar, fommer .<penri! paa 
en ftor 33j,ørn. gan griber ben i 23agbenet og raaber faa til 9ta^ 
boen paa ben anben 3ibe, "ffjøt no, no ijælt æq ^anl" Cg ;Biør- 
nen flap ijan ifte før hen nar bob. 

5ff be mange befjenbtc profesfionelle ^Jlænh maa næbne.§ 2)r. 
5. (I. 2)unba§, en 9C?tling af 9^orblanb§bigteren $eter 2:af», forn 
i en l^el 9?tenneffealber Kal^ golf inb og ub af SiDet ber ^aa 
S!'of]f)!onong. ^an Dar en meget bi^gtig Sæge og anfaae^ af haahe 
5rmerifanere og D^orffe at Dære en ren SO^iratelboftor. 90?en ftoI= 
tere enb af fin Sægefunft Dar 2^o!toren af fin 2;igtefunft, af 
^Dilfen I^an ^ræfenterebe ®!§em]jler til alle 23Iabe. Wien meb 
het fneDre ®t)n paa biåfe ^ing, forn farafteriferer 9^eba!tører, 
bleD be tffe af bi^fe mobtaget meb ben 33egeiftring, fom S^oftoren 
mente, be fortjente, og het Dolbte I)am megen gortræb. §an Dar 
en meget I}i}ggelig Wlanh meb het Darmefte hjertelag, men t)berft 
Sunefulb. 33iørnftierne 33iørnfon fagbe om l&am, at fjan Dar ben 
merfeligfte ^arafter, ^an r)aDbe truffet, de 23uII og f)an Dar 
meget gobe SSenner. 

S^et Dar tffe før omtrent 1848, at D^orbmænb begtjnbte at 
bofætte fig i ©tougljton. ®n af be førfte (og en af Stougl^tonS 
ftørfte) Dar ^an§> ?fnbrea§ goDerfon fra glettefjorb. gjemme i 
Sunbe ^^^ræftegjælb fom i)an fom ung (Sut i Sfomagerlære og fif 
for fine fem 5lar§ Ringning en ^rone i ^øn. "^^ette fqa tffe me^ 
get loDenbe uh og faa bleD l^an ben førfte til at ubDanbre til ^fme^ 
rifa fragleftefjort). 9Zu er næften l^ele Stoug^tonå Sefolfning paa 
oDer 3000 S^ennerffer norff, ftDoraf Sogningerne er talrigft. 

8toug6ton er meft befjenbt for fin 9[^ognfabrifation, fom er 
breDet af norffe. Stcelebev er hen befjenbt for fin ^ubefiff. 
etougt^ton er SubefiffcnS fafte i^org i ?fmcrifa. Ter Dar før to 150 ^0 ?un-[fc ecttUnneulei\-i .C^iiloric. 

ftorc lutljcrffe 9JccnigI)ebcr t 3toiuil)ton. Baa jplittcbc!^ ben ene 
00 en ni) liben ^Jlen\Ql)eh bnitncbeS. ^cn gamle t)ar bog enbnu 
ganffe ftor og Iencbi}gtig, og cii Daffer Xag beftemte ben fig til 
at t)at)Q. en rigtig ftorartet l?ubetiff=3upper til a)?aneng ^vornøielje 
og ©iælen§ Opmiintring. Solt fra Sjerii og 9iær ftrømmebe til 
og man f^ifte Subefiff for $200. 03if faa lijcm mættc og t)eltil= 
frebfe nieb ^iibefiffen og ^nbtægtenie. 

1)ette Ijørte hen lille WemQf)eh. 33eftilte faa etpar (Iarloab§ 
meb Subefift øDebe fig i R-afte, løfte paa 33eltet og fpifte Subefif! 
til $290! Ojør rntg het efter, bu! 

^eft)nberlig nof, er ber iffe mange ^^albriéfer \)aa ^tofft!o= 
nong. ØDcrft oppe i ^^Hooming C^roUe er ber et Settlement af 
bem, fom talbe^^ ^albriebpgben, meb en ^Salbrispræft. ©tifteren 
af benne ©ren af ^Itolonien tiar 9cil§ §anfon M^lh, fom og faa i^ar 
en af be førfte til at uboanbre fra 3ønbre 5[urbal i 33alber§, 1847. 
§an Par en Pelftaaenbc Oaarbeier og 1:)a):>he meb fig oPer 1000 
SDaler i blån! 9CiZi)nt. §an liaPbe en ffræffelig 9^eife paa et ft}n- 
fefærbigt ©!iB og mangen @ang Pilbe l)an gjerne l)ape giPet fin 
Wt)nt, om l^an fun t)ar Pel tilbage i ©ønbre Slurbal. ©nbeltg 
efter fjorten liger !om l)an frem til hei forjættebe Sanb. 

©nbffjønt Sorbbunben paa ^ofPonong Par ualminbelig rig 
og garmerne ber nu er eneftaaenbe rige. Par bet bog i Segt)n= 
belfen i mange Slår tjberft Panffelig for 9tt}bt)ggerne at greie fig. 
2)et Par iffe alene paa ©runb af be flette ^rifer, men og faa paa 
(Srunb af hen lange 3Sei til nogen ^Ijøbftab eller SO^ølle. $lanfer 
og 33orb til @ulP og ^ag Par næften umulig at opbriPe. SDerfor 
Par be førfte §ufe pberft primitiPe. Js mange 3lar Par ber iffe 
et enefte ffiffeligt ^u§> at finbe i l)ele Settlementet. 9^æften alle 
boebe i fmaa Sorb5t)tter. Si§fe Par ubgraPne paa 8iben af en 
^affe og bæffebc af et Sorblag paa flere gobS ^t)ffelfe og meb 
en 93jelfePæg foran fom l)aPbe en Xøv og etpar SSinbuer meb 
febtet $apir eller ftunbom &la§. ©nbffjønt biSfe intet OulP 
f)a))he, Par be bog meget Parme, og het Par prægtig Wloro for 
Smaaungerne at graPe fig lignenbe Segefjælbere ubaf S^^i^bPæg- Mofl)toiioiu-(. I")! 

acii. Som oftcft nar het boc\ libt for trangt i bivfc vsorM}i)ttcr; 
tl)i 9ii)fommcre og Slægtningcr anfom fort Dæt og be mantte 
ftufeé paa et Slags ^té. i^taar faa bisfe antont ftorøicbc og inib= 
feligc i fine unberlige SJelbbragter, biev ber nibtløftige ^-or()anb= 
tinger ober ^affefoppen meb lange (etterretninger og '-Bi)gbeniit 
fra 9iorge og linbrige og Ijaabefulbe ^^lancr om ^fmerita. Xerpaa 
biet) 9h.)fommeren i 5[Iminbelig()eb ffaffet eit ?"!§ og fal til ai 
Imgge D^aiB til 25 Cents I}unbrebe. 

23ortgiemte i fine Sorbf}t)tter inbe i Sfoglioltene og langt fra 
.^ooebbeiene, oar be berfor ofte iDanffelige at finbe for fremmebe, 
ber f)at)be (Jrinbe. Saalebes berette? ber om en llbfenbing fra 
Staten, ber i 1817 ffulbe optage iOianbtaf, at ban l^avhe ftor 
WJøk meb at finbe 9torfferne. 9Jcen en fløgtig ?Janfee, font f jenbte 
fine 92aboer, gat) l^am et gobt dlaah: §an ffulbe tiblig om iDZor= 
genen gaa op paa hen l)øie]te 33a!!e, tælle ^iøgføilerne og multi= 
plifere bi§fe meb ti. Xa Pilbe Ijan !omme inbenfor et Snes af 
Snbbt)ggerantaIIet! Som fagt faa gjort, og Diefnitatet Par gan= 
ffe tilfrebsftillenbe. 

Sipet l^jemme i Sorbfiptterne og paa garmen Par bog noffaa 
l^pggeligt. S^et Par ha man ffulbe affteb meb et §PebeIoe§ eller 
at faa malt, at man følte, at het Par tungt at Pære ^tpbpgger. S 
mange STar IfiaPbe man ingen nærmere 5Dcarfebsp{abå enb Tlil- 
iDaufee, font Par fra 75 til 100 3[>^il borte. 3]eiene Par elenbige 
og fom man f)umpebe affteb oPer Stof og Sten, Par het iffe faa 
fielben, at man bleP fibbenbe faft i et mt^vljnl Xa gjalbt het at 
rine neb 2æ§>iet, lempe og lirfe paa 3Sognen, ffrige og banbe paa 
€fåerne og faa enbelig efter nogle ^imeré møifommeligt Slib af= 
fteb igjen. Ofte funbe bet tåge oPer en llge at fommc til WiU 
Wanfee. Tien bermeb Par iffe Striben nhe. 5tnfommcn til TløU 
len funbe lian ofte f)øie, at !)an§ Zux Pilbe iffe fomme før om 
en llge! Saa maaite 9?pbpggeren ub paa ©aben og finbe fig no= 
get 5[rbeibe for at ffaffe fig gøben, meben§ ban Pentebe. 9iaar 
faa ^uren fom til Ijam, maatte ^an til at figte fit eget Wei, for 
Sigtemaffiner baPbe man iffe. ©nbelig Par Sæsfet færbig. "@o long" hhv ifrei^et til OBenie forn et Bem§>xaah, og efter no! cu 
llgc.§ (3ientiorbigI}eber Jjar !)an ^ierrtTne. 

Xet hk)3 bt}vt mel 

^nbianere Dar ber no! af; men be ffabebe iffe golf. S}eri= 
niob ifræmte be kreaturene, \aa at bisje ofte ]atie tilffog§, \aa^ 
jiiart be tjcnbte ^æften af bern og faaeg iffe igjen paa tre liger. 
llloen l)ar nærft. SDet bar nof mere lUoer}t)I enb guglefang, forn 
luinncbe be gamle 9lt)bning§mænb i ©øon. ^et t)ar lang ^tb, 
før het Biet) muligt at brille gaareaot. 

■@om ^iben gi! fin træge @ang uben Dcyfjeb^blabe og aanbe= 
lige Sornøielfer meb fine ubeffrioelige 33t)reifer og anbet ©lib, Mi 
ber i!!e ftort Sremgang for gol! at fe. ^e gamle 9?t}Bt)ggerc 
figer nu, at be Ijat)be i!!e tæn!t fig, at Sremgang, forn nu er 
gjort, t)av mulig paa minbre enb 500 5Car. 

Tien i 1854 !om jernbanen frem til 932abifon, og ha U&o 
het en gart i bingene uben Sige. ^riferne gi! o^ i en 'Sei haahe 
paa ©aarb og ©røbe. Tlan t\øhte og folgte, fi! pløtet op nQe Ub» 
morfer og ubnibebe haahe fine Siø§ og Scirme. ^aa forn krigen 
meb enbnu bebre ^rifer og SSelftanb og ^irfeftrib fulgte meb. 
Samen hiet) het morfomt at Iet)e alligeoel. 

Slanbt alle ^of^!onong§ mange 9^et§proce§fer, ^^^oraf be 
flefte J^ar grugter af ^irfefort)ifIinger, t)anbt ingen mere £)pftgt 
enb en ©ag, f)t)ori ^aftor £)tte\en Mx §ot)ebperfonen. ©agen 
fjih nem(tg:"State of Wisconsin against J.A.Ottesen for assault 
and battery with intent to do great bodily harm." ©aaføreme 
mv he feuere Berømte Senatorer 25ila§ og ©pooner og Biet) meget 
grunbig Bei^anblet. ©fter "©fanbinaben"^ 93eretning l^ang het 
flig f amm en: 

3 £)ttefen§ SO^enigl^eb ftob en 2^anb, fom i)at)he Orb for at 
tære og t)ir!elig bar ualminbclig SSrang og ^rætte!ioer. Qan 
fom faalebeS iffe ft^nberlig gobt ub af het meb fin ©Oigcrmober, 
og en folb SSinterbag tog I)an, uagtet I)an bar en meget belftaaenbe 
SDc^anb, hen gamle ^one og fjørte ^enbe 18 Tlil til gattig^ufet, 
fjbor fjun fort efter bøbc. Sagen bafte ftor £pfigt, og efter mange M 01 1) f 1101 ut. ]53 

oc\ laiuic ^WciiiiVfiebc^fodiaiiMiiujcr, blcu a)(aiiben omfiber xib]iøht 
a] a)ccnig^eben. ^ciine $0?anb fonimer ha fent en 5(ften bort til 
^^ræftegaarben og forlanger cii Samtale i enrum meb ^ræften. 
Ottefen Dar bange og hab §uiet^ Sol! l&olbe fig i D^ærl^eben i het 
tilftøbenbc ^ærelfe. Sn, DJJanben forlangte at fe be 2^ofumenter, 
ber tiar optagnc i 3Kcnig]^eb,§møberne i 5fnlebning af ©agen, 
Cttefen lagbe ^^apirene paa '^ovhct og Ijolbt for ©i!ferf)eb§ ©ft)Ib 
i het ene .^iørne af bern ; men ?['tanben rljffebe bern til fig og, fta! 
beni i ?}bcrIommcn af fin graf. "Xn ni( ha tiel iffe tåge $a= 
pirerne", fagbe Cttefen. "^eg tager bern iffe, bu gat) bern til 
mig," fbarebc 9J(anbcn og gif bort til £ttefen ber f)a)jhe reift fig 
fra ©tolen. Xa nu U^ianben ftob lige oOerfor l^am meb ^apu 
verne ftiffenbe op af Sommen, troebe Ottefen, at ijan ffulbe troere 
befiænbig nof til at nappe bern til fig igjen; men het mv juft, 
Ipab SD^anben '^a)3he beregnet; tf)i i f amme ?^ieblif, fom DttefenS 
§aanb rørte ^apirerne, greb 3P2anben om t)an§> §aanb meb begge 
fine §ænber, faftebe fig baglængS neb paa ©ulnet, traf Ottefen 
meb og ooer fig, og ff reg af alle ^æfter: "§iælp! MoxhV 
9^u ftt^rtebe Sm £>ttefen og §ufet§ golf inb, og ba \aa be alle 
Tlanhen liggenbe paa 9^t)ggen paa ©uloet og £)ttefen oder l)am. 

30?anben fenbte nu 33ub efter ©l)ertffen, fom fom for at ar= 
reftere Cttefen unber Øubstieneften. @n lang og foftbar ©ag 
paafulgte, fom bog 3D2enigl)eben hetalte for OttefenS 3Sebfom= 
menbe. SQ?anben ^a^be inbftæOnet l)ent)eb §alol)unbrebe SSibner, 
ber imiblertib alle erflærebe, at be iffe 'oilbe tro 5lnflageren paa 
f)an§> @b, og het enhte meb Ottefenå Sfifjen^elfe. 

Tien be bigtigfte ^roceSfer mv ben 9^æffe inbbtjrbeå fam= 
menfntjttebe ^roce§fer fom i^aafulgte ha 9taabeOalg§læren brøb 
ub i Ottiaarene. ©agerne^ egentlige .fjerne beftob i l^bordibt en 
9Wentg5eb l)av diet til at afffebige fin $ræft naar be finber bet 
for gobt. 9[)?aioriteten i to og 59?inoritetcn i ben trcbie af .^'ofb- 
for.ong^ iDtcnigfjcber fhittebe fig nemlig til Slntimiåfourianerne, 
mebeng ^aftor Dttefen og Sl^tnbretallet ^t}lbebe ©t)noben§ gomle 
33efienbclfc. gor at :^-vi:hcn ffulbo bcinircv loncbc "^^^aftor Tttefen 154 2^0 TiOX]k Settlementers .s^iftorie. 

at rcfitjncrc, men traf fcncre [it ^^øfte tildaiie og nilbc itte o^igit)c 
'-Ivræfteciaarben ha ben iu)c X^Yæ]t anfom, ibet ()an ()æt)bebe, at t)ap 
iHir anfat for ^iir^tib oa itfc tiinbc afffebiacé ubeii ncb Iiebift 
lunoralif Sennet, falff i^ærc eller fællee £oerert§tomft. Cttefen 
Ol] ijam X"^Yii Ijai^hc nefc^Ieiibc .sjelb i be laoere 9ktter, men 
talite i alle be 3ager, forn aiH^cIerebeS til $øie[teret. ^ ^'ien= 
belfcrne (iæt)bebe§ at en ^Jtajoritet af 9J?enigI}eben l)ai3be hen af= 
Oiørenbe a)^t)nbig]&eb og (SienbomSret, at ^roeften fiinbe afffebige§ 
naarfomljelft 9J?en{c]Ijeben beftemte het, og at he 93eftemmelfer, 
forn en a)cajoritet af be ^Jtenigfteb^^Iemnier, forn niøbte frem paa 
tilii^fte 5[)tentg]f)eb§møber Har binbenbe for ^ele ?[)Zenigr)eben. Xe 
forffjellige ©agero 23el)anbling ubgjør meget intere^^fant og i3ær= 
btfiilb 53æ§ntng, f om Burbe o^trt)!fe§ i ^^sam^EiIetform og ubbele^ 
Blanbt 9J?emg^eberne for at forebt)gge ret^Iige ^trteftrtber i 
3remtiben.* 

S)en l3igttgfte Sbling paa ^of^tonong er ^oBaf. Sjette ©trøg 
af D^orbmænb Ifiar længe t)æret anfeet for at bære et af be btgtig* 
fte ©teber for ^obaBablingen i 5fmerifa, og ^otDnet ©l^riftiana, 
forn er tætte]t Befolfet af norffe, Ifiar længe ftaaet fom 9^umer en i 
Stntal af ^cre§ tilfaaet meb ^oBaf i ^ele Sanbet. S 1^00, bet 
ftørfte ZohaUaav i (Staten, bar ^ev i S^ounttiet inbfaaet omtrent 
15,000 SlcreS meb ^oBaf. 5føltngen Beløb fig paa 22,500,000 
$unb. ©iben hen Xib ^av bet gaaet libt tilbage. SO^an er i!!e 
faa begeiftret for ^oBa!§at)Iing nu fom før. Xa hen ^ovhlap, 
fom henY)tte§> til .^obaf§bt)r!ning, trænger al hen (Sføbfel, fom !an 
ffaffeS tilbeie, banffføtteg fom ofteft dle]ten af @aarb§bruget og 
^^ølgcrne er iffe betiagelige. Se fibfte 5(ar Ijar man nu begtinbt 
meb 5It)Iing af ^utferroer og het gaar meget gobt. 

Tien meft berømmelig af alle ^off)fonong§ ftore ^tblinger er ©eEvenson and others vs. Ellingson and others 67. Wis. 634. 
Evenson and others vs. Ellingson and others 72. Wis. 242. 
Fadnes and others vs. Ellingson and others 73. Wis. 257. 
The West Koshkonong Cong. vs. Otteson 80. Wis. 62. .Slofljtuuoiig. 155 beii^^^ ftore iWænb. -s^crifra [taunncr flcrc bcfjciibte S^orjT-^tmeri- 
fanere ciib fra noaet aiibet Settlement i '^tmerifa. Senator Slnntc 
9ieIion, (^uDeriiør X.'ee, 05uueriiør .s^erreit), .«i^onareénianb ©tener= 
|on, ^U*ofeeior ^iiliué Clion, '^>rotev|or ^^-ellanb, ^^sroteéior dlæ^ 
fetl), 2:ortjer 9J(anbt, 3- 5(. iofmioii oa maiu]e flere dar lenet fine 
'■I^arnbonieaar t)cr. ^-or at nife, iuiab .ViofI>!ononL3 nirfelici (}ar 
frembragt paa bet aanbeliijc £mraabe, bar jec; gjort en i^tfte af 
hen§ fremragenbc Sønner, fom er befjenbt for ^Umenbeben. 
Xm er nep^e fulbftænbig, men er bog tilftræffelig til at løfte 
,Qof()fononge 9iaun : ^:'l'. D. 5(aien, 


^Nræft i Sbnoben; 


di. e. Slmunbfon, 


Stal^anger, 
2æge; 


Srbel Slnberfon, 


Stananger, 
^sræft i Sgnoben; 


S. S. 5rnberfon. 


Sfien, 
^^vrofesfor; 


9^. 33. Slnberfon, 


8tat)anger, 
9ieba!tør; 


mU 33. 33erge, 


Sogn, 
^ræft i Stinoben; 


^. e. 33ergl), 


35of§, 
^srofeåfor i St)noben; 


S^nut Bjørgo, 


2Sof§, gormanb 


1, Tlinn. Sbnobe Sift.; 


Sreb ^. SrotDH, 


S^obberbtg, 
Stat§|e!retær i S[)Hnn.; 


©ullif m. ©rbair, 


.*parbanger, 
^ræft i St)noben; 


Sorin S. ©rbair. 


.^arbanger, 
STorporationéf ag fører ; 


^elfon 5X. mH 


Sogn, 
Sagfører; 


O. @. gellanb, 


^elemarfen, 


^rof 


. i Sen forenebe ^irfe; 


S. ^. &Iom, 


Sogn, 


$rof 


•. i goiDa llninerfitet; 


9^. 5f. @ierc. 


.falling bal, ^ 


t^ræft 


i 2:en forenebe ^irfe; 


9^ O. Gniere, 


.«pallingbal. 
^:præ[t i St}noben; 


(5rif S. Øjellum, 


Sogn, 
^ebaftør; 


.<itnub ^enberfon, 


æofé. 
forfatter; 


$eter ^enbricffon, 


3^e(emar!en, 
^ebaftør; 


d^Qg. 9^. Serreib, 


.<oarbanger. 
(v^nncrnør i S. X.; 


^. S. holman; 


Sagfører ; 


9^el§ holman. 


^lebaftør; 


5tnbrea§ ^olo, 


9Hng§afer, 
^æge; isr. S^c 5?oL'[fe Gettlementeug ipif^i^ii*''- ^.'. S. $uliætl)er, 
©ogfører; 


.s:^aIt)or 93. §u[tt)ebt. 


^eremarfen, 


55ræft i ©t)noben; 


^i^cnbij: gngebretfon, 


©ogn, 


SRetfiobifniræft; 


(il)nfto^r)er ^erbee, 


v^ogn. 


©ag f ører; 


x^Inbrett) O. Softnfon, 


^rifttanfanb, 


Srbl3enti[t $rofe§for; 


S. $. So^nfon, 


^0% 


^ræft i ar^et^obtftfirfen; 


(5^. a^. SoSnfon, 


<Soqn, 


Sæge; 


.s^enri) Solfmfon, 


^rtftianfonb, 


S[bnentt[t^ræ[t; 


S. sr. So^nfon, 


Zelemavhn, 


Sabrifeter; 


3. S. Sofinfon, 


dVmq^ahv, 


SDommer; 


5rrbert ^ittelion. 


D^umebal, 


Sæge; 


Sei)i ^ittelfon, 


9?umebar, 


^obafSljanbrer; 


£). D. met)]orb. 


3SaIberg, 


$ræft i ©i)noben; . 


^. 5r. Sabb, 


<sogn, 


©agfører; 


@. 5r. Sorfon, 


92umebar, 


^:præft i S^en for. ^rfe; 


%. S. See, 


©ogn, 


^ræ[t i ©t)noben; 


ere S:. See, 


@ogn, 


$ræft i ©t)noben: 


5rnbreto Sec, 


©trir, 


©uuernør i ©. ®. ; 


@. 2^. Sorinfon See, 


©ogn. 


Sæge ; 


sr. ©. Sien, 


^aritngbar, 


^ræ[t i ©Qnobert; 


Oraf a)?Qnbt, 


Seremarfen, 


$ræft t ©t)noben; 


^. (55. ay^anbt, 


^eremarfen, 


gabrtf eter ; 


e:. ^. ar^attfon. 


35of§, 


©rierriff i (S^riicago; 


e:f)r. ^. 92ae[etr), 


S^ebre ^eremarfen, ^^rofeåfor i ©tinoben; 


So^n 2^. D^erfon, 
^■ongreSmanb ; 


S^nute a^eTfon, 


35o[§, 


©enator; 


SSirriam i^elfon, 


3Sof§, 


©agfører; 


O. sr. 92orman, 


^eremarfert, 


^ræft i ©Qnoben; 


e. S. OfinftQb, 


©ogn, 


©folebeftt^rer; 


S. (^. Olfon, 


Sl^røBot 


$rof. beb 2Bif. Unit).; 


Sribert Dlfon, ■ 


S^tiftianfanb, 


Srbbentift^rceft; 


Srrfreb 93. Olfon, 


^riftiaiifanb. 


Sæge; 


©bbarb Orfon, 


^rifttanfanb, 


Srbt^entift^ræft; 


SrnbretD Drfon, 


^rifttanfanb, 


Srboentiftl^ræft; 

.^o]'[)fonong. 


15? 


Wlavtin Clfon, 


S^riftianfanb, 


'?{bocntift|iræft; 


Ole 5r. £;I]on, 


^riftianfanb, 


SlbOcntift^ræftbenl; 


€tto Dttefen, 


9tGbre ^^omcrige, 


^^ræ[t i Sonoben; 


9^. ?r. Gnommen, 


§arbanger, 


^^ræft i St^noben; 


^nute 9tetnbQl)I, 


^Telcnmrlcn, 


isToIinfpecinlift; 


Sorg ©. D^eque, 


35o]§, 


$rofesfor i St)noben; 


^eter D^eque, 


3?o]§, 


$ræft i St)nobcn; 


©. (S. D^cque, 


33oi§, 


^Ntæft i Si^nobcn; 


$er 9?øt5e, 


SSofg, 


9leba!tør; 


?r. ^. Sogen, 


^elcmarfen. 


^Nræft i Si}noben; 


9?. £). Start 


3Soi§, 


Cpfinbcr; 


^abor Stcnerfort, 


^elemarfen, 


^ongre^manb; 


aT?. £). S:eigen, 


Sogn, 


Sæge; 


røa! ^ei^Berg, 


^elemarfen, 


9?cbaftør; 


Z. ^. XhoY\3iih]on, 


^efemarfen, 


i^ræft; 


5r. 5r. eremitten. 


^elcmarfen. 


9icba!tør; 


Cle ^^ 3]ang§nei^v 


Sogn, 


^vræft bl. Gllingiancrnc, Somme af bi^fe er bøbe eller fjar foranbret fine Stillinger, 
^erimob er iffe inbbefattet ben ftorc Sfare nf (Iountt)=(^mbeb§= 
mænb, ^^anfører og lebenbe S-orretning§nuTnb, forn ftammcr 
l^erifra. §elc 2i[ten bæffer fun en fnap ???enneifealbcr, og ben 
t)il ne^pe obergaae§ af nogen .«sToIoni af famme Størreife i ficlc 
5rmertfa, t>æve ben norff eller amerifanff. 

"3Sort S^of(}fonong, hen Iierligc, fiærlige ?."^ior 

gor SSefterlieimen? Stamblomft fra i»torben, — 

ay^eb Ømfteb hu ben pleiebe; nu pranger ben fior, 

Xin ,*oæberfran§ om ^nmbeu er norbeu. 

35eb ^aanb og ':!{a\\h faa mange af bine ^i^ørn imnbt frem, 

5[t ^of^fonong ffal prife§ i tufinber af .sMem, 

Saalænge Manbt o?^ gæbreaanben leuerl" — Xeigen. 17bc Sla^itcL 

IRorwa^ 6iove og Columbia Counti?» 

Xct er cii alminbclii] Opfatiiiiu], c\t Xanc (Iouutt}§ 9taun 
ffal '^ennife til cii fcilaatig Cpfatuina af bety ffanbinabiffe )Bc' 
folfning. CDctte er bog iffc riottt]. ^tannet Ijar intet mcb ©taii^ 
binoDerne at ojøre. CSoiintiet ]\f [it iiiomi i 188(), før ber Dar en 
i:nc\k Sfanbinau i 3taten, og Har ginet til Myc af !i>catl)auiel 
5^anc i ©rinbring om ()aué Iierønite Xion af 1787 om he iiorbOeft= 
iige territoriers ^iegjeringéforfatiiing. 

'Xane doimtn I)ar en iiorff ^anb^befolfning paa omtrent 
16,000. Soi^i^bcn be 10,000 paa ^tofljlonong og i ?Jtabifon er 
ber en i^loloni paa flere tufinb norffe fønbenfor ^^lue 9Jtouiib§ i 
bm oeftre Xel af Clountiet, fom er Befianblet i et anbet kapitel, og 
et Settlement \)aa omtrent 1000 Sogninger i riorbrc Xd af 
Clountict, alminbelig tjcnbt fom ?iormat} 03roOe Settlementet. 

Xctte famt be tilftøbenbe Settlementer i Golumbia dounti) 
er oirfelig fun en ^ortfættelfe af <ilof{)fonong .kolonien. Wcu 
bci Solt tier fom libt fenere cnh ]?aa ^lofdfonong, fom nogle 5lmc= 
rifanere og 'l:i}ffere bem i Sor^iøbet og be fenere anfomne maatto 
føge iiogle faa ?Jti( Itriigere ^Jtorb. 

Te tabtc bog libet bertieb. Xd fammc Oafre Sanbffab og 
frugtbare Sletter nebnarer næften til man fommer til 3tio og 
2Bifconfin Jv^Liben. Xa følger golbe Sanbmoer og øbe ?.ltt)rftræf= 
ninger, og ba be norffe 9h)br)ggere raf faa langt reifte be nibcre 
til (loon ^vrærie og *?[Tiinnefota. 

158 9?oi1ual) OiroUe 013 dorumbta dountl). 150 

Xen førfte Dcorffe til at bofætte fig i Xanc Ciounti) iiorbeiifor 
9Jiabi]"on Dar Sdenining Xaljk frn glathil i ^nrc ^cleiiiarfcii, 
forn i 1845 flog fig neb ^laa Sletten tæt ueb i)corlDat) Ørone. 
Slere anbre ,5^elemarfinger forn og faa fig nmbt, I)Ooraf fan 
næoncg $aIOor 33ioin, forn feuere bleo en of be bebft fjenbte gamle 
pionerer og $æbcr§mænb \?aa Slof^fonong. 9J2en biofc ^ele= 
rrarfinger ligte fig iffe. ^et tiar faa ffræffeligt øbe ber oppe 
paa ben I)øie, Oibe ^srærten -^ iffe et enefte Wibt SDtenneffe at 
ie pcia 13 9^?il mob 3t}b og ftelt til 93erbenå ©nbe, og fanffe Iæn= 
gcre enbba, mob ?iorb — be paffebe berfor fammen og ftrøg ti[= 
båge til ^off^fonong igjen. 3oenung 3^aI)Ie Oar og bleo berfor 
hen enefte Xelemarfing Deb 9?ormat) Ørotie. 

WiQn i 1846 forn tre 9Qcænb, forn BleO ^ioIonienS Oirfeligc 
Stiftere. St§fe bar C^rif (^ngefættjer, 5of)H 9ienbalen og Gnge- 
brigt Sarfon. Gnbffjønt, merfeltg nof, ingen af bern I)eb Cle, 
Oar be bog alle ægtc Sogninger, ©rif Gngcfætti Oar oOenifjøbet 
en meget fjenbt 'AUanb i Sogn, og ha Ijan oar flinf til at ffrine, 
bibrog Ijan meget til at øge llboanbringen berfra. 9tæfte 'Xar 
bragte Sogningerne fclo fine Soar paa Ijan^^ 33reOe og be Oeb= 
biet) at fomme til alt Sanbet bar optaget. 2^a ftrøg be Oibere 
norbober til Spring prærie og iVmnett ^H-ærie. 

Sjur (Srinbe oar en anben af 9ii}bi)ggerne Ijer, f om ff r et) 
mange 33reOe og opmnntrebe fine 33i)gbefolf til at fonnne til ?lmc- 
rifa. Xet fortælleS, at l)an l}jcmme i Sogn Oar anfeet for at 
nære en ærlig og paalibelig gptanb. ?Jten ha ban ffreo, at ber i 
5lmerifa fanbteé ^æffter (^:pnmpfin§), fom ft)Ibte en Sffæppe, 
mte^ man bog, at han tog 9J?unben libt for fnlb. 9Jten ha i}an 
faa ffreO, at man fjørte meb Cfver, flog en to, tre 5lcre§. .<^oebe 
om Skagen meb en l:ingeft, fom Ijan falbte Cradle, og fom ben 
engelfflærbe Sfolemefter fagbe bctøh i^arneongge, og gjorbe an- 
bre llnberoerfer, gif het bog rent for oibt og ^^Uwften beflagebe, 
at Ubnanbringen til 5(merita ffulbe bane en faa flappenbe 'Bivt^ 
ning paa en SJ^onbå .^arafter. 93ien, man reifte alligeOel, og 
ffjønt hd iffe netop lignebe ftort paa Sogn, ligte be fig bog nb 160 2;c 9tor[fc Settlementerg ^iftouic. 

merfet ber paa ^rævkn, oq jnart ijar ber en koloni \)aa omtrent 
1000 ©ogninger. 2^i§]e 9tt)bmng§mcGnb, forn nu alle er meget 
belftillebe, fjav nu ftiftet ftore 5©tter, f)t)orQf fan nætmeS Sarnefg, 
©ggum, Wfum, ^olum, ©rinbe, Sinbe, Slinbe, (Sngefætl) og 
mange anbrc Itgefaa gobe. 

9?u ^ar be flinfe Sogninger biigget jig en af be ftnefte Sanb^- 
!irfer blanbt 9?orf!ene i 5(merifa. ^en fofter -11^20,000, og er 
billig til het. 

gra 9torn)al) ©robe ftrætfer het norffe Settlement fig i to 
(Virene — ben ene i D^orbbeft forbi Sobi, I)bor ben tilfibft taber 
fig i nogle elenbige 9}h)re^ul borte beb SSifconfinfloben, hen an= 
hen i 9iorbøft til ©pring prærie og 33onnett prærie. Si§fe to 
fibfte er be bigtigfte og ligger begge i Golumbia donntb. 

vStifteren af 8'^ring ^^rærie S^olonien er ingen minbre 'Manh 
enh ^nub Sangelanb fra ©ammanger beb 23ergen, "Sfanbina- 
ben"é mangeaarigc 9^eba!tør, og en af be bt}gtigfte '^Jlænh, dloxh- 
mænbene i ^Imerifa ^ar Ijabt. $an an!om til 5tmeri!a i 1843 
og ha '^an if!e ligte fig i 93hif!ego, I)bor ^an førft bofatte fig, 
føgte l^an længere 35eft. Cm benne 91eife og ben§ Sølger for= 
tæller Jian følgenbe: 

"^et bar i (Sommeren 1845, at jeg reifte min 9h3bl)ggerr3l}tte 
i het nubærenbe (i^olumbia (Sountti og bar maaffe hen nærmefte 
3lnlebning til at be l&erlige 53anbomraaber — Spring prærie, 
33onnet prærie, Sobi og £)ntegn fom i be 9^orffe§ 93efibbelfe, t^i 
ben amerifanffe Snbflritning^ftrøm bar begt)nbt at f^rebe fig 
mob 9?orb meb ftærfe ©fribt. §ermeb gif bet faalebe§ til: 2^a 
jeg i 1843 fom til g)orfbiIIe prærie, 9?acine (^ountl), bar het heh^ 
fte Sanb omtåget, be 80 ^TcreS prærie jeg fjøbte, anfaaeS for at 
ligge for labt og jeg bar i!!e tilfreb§ meb het. Seg og en anben 
ung Sl^anb, 9cieB ^orftenfen, for l^i^em jeg f)abbe betalt Cberrei- 
fen, beffuttebc berfor at reife beftober for at føge 2anb. 9D?eb et 5?odDatj ©uoOc oa eolumtna doimtt). IGl 

'X^ai: ftaiitc £t'vcr oi] iuian, forjijuct iiicb en libcit ^oaconn, $ro^ 
Diant, 3ciu]l:Iæber oi] an^ct u,øbncnbtc]t ,JiIlic()ør for ^cirlinct, 
brog Di afftcb i 5(uaii1t ::^Jcaancb, 1845, oij fotte mob ^eft mkhct 
a\ et STort oHcu 3i>tfconfin ocj et i^omnietontpay. 25i fjørte bireftc 
til S^ofOtonono '^>rærie, Ijoor ni fjaube næuet et ^^av 05ange før, 
ocj bet nar egentlig berfra i^anbføgiiingeii ffulbc begtjitbe. S^G 
taobe nemlig faaet hen ^hi\ at hen famnie ^4>rærieftrætning fort= 
fatte fig længer mob 9iorb. ^i fnigte ben f(agne SanbeOei til 
iWabifon, Ijoor ber intet inbln)benbc Oar for en ^ræriefarmer. 
SJcabifon (jaobe intet merfeligt imbtagen fin ?caturffjønl)eb, og 
hen ftorc .l:erritoriaI43t)gning, ber faa meget røfelig uh blanbt 
be fmaa Sræ^nfe — nn berimob Oilbc ben tagc fig meget forlabt 
ub t3eb Siben a] ben ^n*ægtige CvapitoI=i^t3gning, etaten eier. 

35i fjørte en ^^til fra '-i3r)en, men ffræinteS af be Bratte ^af-- 
fer, Ijnor '3tat§nniuerfitetct nu ligger, og ocnbte om mob ?^ft, 
I)Oor Di flog inb paa hen gamle 33ei til g-ort SBinnebago. G"n 
Sanbsmanb beb Dtatm 5(mnnb ^^oc^felanb, fom !om Ijerooer i 
1837 og meb ^Oem jeg Oar fjenbt fra 9torge, t)at)be jeg t)ørt 
bar fltjttet l^erub tibligere og jeg bilbe nu beføge l&am. $an ffulbe 
I)aOe nebfat fig i ^^ævijehen af "^^ells" Oeb SSifconfin Dhoer, nogle 
SO^il fra gort SSinnebago. Sanbet omfring ^yortet Oar i flere 
a)til§ £mfreb§ laot, fum^igt og nfjijggeligt. ©fter en ^øift be= 
foærlig og tjebelig 25anbring ooer 3anbn)gge meb 3frubeg og 
Sumper naaebe oi enbelig en Gftermibbag frem til Stebet. ^i 
traf en fialo Wdi fra §ufet en norff ^Jtanb, fom ftolbt paa at rage 
^0, og Ijan Dar faa mebbelfom, at oi neppe funbe faa mere at 
\)ihe af ^am, enb at Stmunb Dar reift Bort og oentebe§ iffe ^em 
paa nogle 3:age. Xette, tiUigemeb SanbetS 33effaffen5eb, Be= 
ftemte 05 til at Oenbe om; men ha baahe m og £f5erne Dar trætte, 
ffog oi Seir for ben Sag, et Staffe nebenfor, ^oor ber fanbteS 
3Sanb. 2Si oar jo fom gjemme ^oå o§ fcio i SSognen og het fam= 
me Dar Cfserne paa ben rige ØræSmarf. 25i Bagebe Dore ^a« 
ger, ftegte Dort gleff, fogebe Dor ilaffe og fpifte meb en 5tppel:it, 
fom en Sljrftc funbe miSunbe oå. 3Si tog fammc 3]ei tilBagc, 102 Sc ?tou[fc Settlcmcutery ^iftouic. 

omfuing 20 Tlil til et ©teb, I)t)or en iutelltgeixt 5lmerifaner, 
mh 9^at)n 3)oung, iieto]^ I)olbt paa at btjgge fin §t)tte. $an fagbe 
o§, at naar tii bøiebe af nogle faa W\l mob Øften, tiilbe t)! finbe 
titJab i:i løgte, nemlig gobt ^rærtelanb t)eb ©iben af ©!ot)lanb. 
^i fulgte I;an§ Dkab og forn fnart til et Sanbffab ofdeBIenbe 
mcb ©fot) og prærie. 33i traf ^er et ^ar ?[merifanere, foni 
ogfaa l^olbt paa at btjgge fine $ufe. Sen ene af bern, en gammel 
pioner Deb 92ai:)n ©ilbert, i:)ilbe fælge o,§ fin Slaxm, men ha t)i 
nu fanbt, at t)i ^abbe frit 3SaIg af ligefaa gobt Sanb forn f)an§ 
og titlige befab ben fammc ?i\et til at tåge (Slaim, fjørte m et 
$ar Tlil længere ®t)b, og nor ftørfte S^anffelig^eb beftob i at 
træffe et 33alg, ha ber bar Ooerfiob af tilfrebSflillenbe ©teber 
at oælge imellem. 3St traf enbelig nort 3Salg, Begtinbte at 16t}gge 
nor 2ogl)t)tte og fnart fnnhe ni meb Sigteren ©angen ft)nge: 

"S ®alen§ ©fjøb en ^t)tte laa 
3Seb Q3rebben af en ^ilbe, 
SDeng 3Sæg nar 2er, hen^ Zaq nar ©tråa, 
$Den§ $egn nar 9^ofer nilbe." 

2)et leb nu ub i ©e'^temI3er 90?aaneb og nor førfte Omforg 
nar at flaa §ø og bt)gge ©talb mob SSinteren for nore OfBer. 
©aalebe§ bien 93egt}nbelfen lagt til be rige og Blomftrenbe norffe 
©ettlementer paa ©pring prærie, bonnet prærie, Sobi og be 
anbre omliggenbe beilige $rærteftrcefninger. £;er !om iffe nogen 
anbre norffe 92t)bt)ggere til ^tehet ben §øft. 2Si ft)§lebe meb at 
fætte i]tanh for SSinteren inbtil førfte 92onemBer. 2Si liørte, at 
ber nar fommen en norf! 90^anb, fom I^eb Slleppen, og lianbe tåget 
Sanb noget ©t)b for het Bteh, finor ni nebfatte o§, men ni faa 
Ijam albrig. §an nar et ©lagg folfefft) (eneboer, fom iffe pleiebe 
Omgang meb anbre S)?enneffer. 2)et næfte goraar l^anbe f)an 
folgt fin Slaim. Sa jeg fencre paa §øften reifte til 9[Ttilmaufee 
for at ubtage $re=empiion papirer paa Sanbet, omtalte jeg ©te= 
bet for S-oIf paa ^ofP'onong, fom jeg fjenbte, og ha Snbnanbrin= 
gen fra ^orgc paa ben ^ib nar meget ftor, funbe het forubfeeS, ^Joutnat) ©robe ocj (EoXnmhia (Jounllj. 1^33 

at ^i^fommenic bcii næftc 3omincu Dilbc ftrømme iubobeu be 
norife ®etliemcnter i ^anc Goimlt). Secj ffrcti ocjfaa 23rcbe til 
SSenner og 23efienMc i Sa Balk dounti), :5innoi§, ftbilfct Ijaube 
tilføfac, at et ^^sar af bcni flt)ttcbe bcriib M næ[te goraar. 2}eit 
næfte (sommer Bien eii traol :tib i bet m)e Settlement. 2S'eb 
33cl>gct i ^^cilluaufee Bragte jeg mcb nogle af be nøbuenbigfte 9kb- 
ffaber, faafom ^log, §aro og lignenbe. Siblig om goraaret 
fom en perionlig $Ben af mig, $cber Srølanb, fom l^ar tommen 
otier ^a 3al(e Clountt) i 1837, bernb og bragte meb fig to $ar 
£Uev meb 3]ogn og anbre 9kbftaber. 3Ln to flog o§> ba fammen 
om ?trbeibet. Xa bet leb nbi Snni 9Jiaaneb begi^nbte norffe ©mi- 
granter at antomme i Starer oOer S^ofl}fonong. ®t Selffab af 
bern l^abbe leiet ^ic Srooattcn, en gammel Befienbt SP^anb paa 
^of^fonong, tit at tomme meb bem for at nhtaqe Sanb. ^^9 
Oar allerebe før Bleoen betjenbt meb benne 3Dcanb, og ha l)an 
fanbt, at ogfaa jeg tiinbe iibtage 2anb, BleO I)an fnart fjeb af ai 
trampe om ooer SfoO og prærie, itben anben ©rftatning enb 
Zat for §iæl|)en, og fean gif glab ttlbage til ftt §icm, og ooeriob 
mig ©træoet. ^It bet 2anb, man anfaa t^ærbt at tåge i t)ele 
egnen, fom fnart i 9Zt)Bt}ggerne§ ^ænber. Jeg og $er Srølanb 
t)a)3he nu et 2eam paa 4 ^ar £fser og )plø\ebe ben Sommer om- 
f ring 100 5Icre§ ^rærielanb for 9ct)fommerne." * 

5rf anbre tiblige Settlere paa Spring ^:)3rærie maa noeOneå 
^nberg Sangeteig fra Sogn og €bb S- §imle fra SSofg. 33egge 
Bofatte fig ber i 1845. £hh .?)imle tar en af be meft Befjenbte 
pionerer Blanbt 2So^fingernc og en meget anfect manh. $an 
tom til ^merifa i 1837. S l^-^l qI^^^^ "^nn et 93eføg til 9?orge 
og perfonlig o^muntrebe ben ftore UbOanbring fra 23of§. 9^æfte 
Star fom f)an til Spring ^srærie, I)Oor Ijan' fiben Boebe for næften 
50 5rar. 

^aa bonnet prærie, fom fun er en Sortfætteife af Spring 
prærie, mv §an§ §anfen -angen fra Saiibe i ^elemarfen en af ') Sangelanb, JJZorbmænbenc i Stmerila, (sibe 75—79. 16 4 Sc Tiov\fc 2dikmc]\kv§> .«^Mftouie. 

be førfte. .sjau Mv cii bijatig ot] fremraaeiibe Wumb, ]om paa' 
tiirfebe at 3trøgct fi! fine flefte SnbDanbrerc fra S^elemarfcn. 

^er grølanb forbleia fim to 5far paa Spring prærie. S 
1847 reiftc ^an l^eftoDer til 2ob\ og fttftebc paring kolonien ber. 
$an bar paring. 2tgclebe,§ nar Ole Sone, forn forn bib famtibig. 

Sorbbunbeu i btsfe Settlementer nar ligefom ^of^fonong 
ol^rmbeltg' meget frugtbar. Wcn hen mangcaartge 5It)Itng af Xo= 
baf, forn alene trænger og faar al hen (^jøbfel, farmen fan frem- 
bringe, I)ar nu ubmagret Si-'^i*^en meget. 9Dleben§ man iøv fif 
fra 30 — 40 ^nfl)el meb ^Debe, faar nmn nu fom alminbelig, fun 
en ^ienbebel; og 30 33uf[)el .§atire er anfcet for en gob 5(t)ling. 

2}t5fe fire, fem nibtftrafte, men fammenl)ængenbe S^olonter, 
banner nu fem ^ræftegjælb meb en famlet norff 93efoIfning paa 
libt oDer 3000. Xe ubgjorbe for lang Sib et .Qalb og bar be= 
tjent af ben berømte ^aftor Aj. 5f. $reit§, en af ben Iutl)erffc 
^ir!e§ ^atriarfer blanbt 9torbmænbene i 5Imeifa. 3^c§uben be- 
tjente l^an 90^entgf)eber fprebte ober I)ele mibtre SSifconfin og 
maatte gjøre lange Seifer til^eft og tilfobg. 

^ilbourn eller Tloe og ^ortage Settlementet, fom bet almin^ 
belig bar benæbnt i gamle iDage, er en liben koloni paa omtrent 
400 Snbbi}ggere i hm norbbeftre 'Bpih§> af (Columbia ©ountt) i 
9tærr)eben af be berømte "XelB". Set beftaar bcefentlig af 3æ= 
berbuer. Xet fif fit Dtabn fra $er DIfon 9J?oe fra Sanb§bcer, 
ben grætne 9Jtanb, fom Sangelanb omtaler t fin beretning. §an 
fom I)ib i 1843 eller 1844. 5tmimb 51. ^^osfelanb og Sarg Sc!)eic 
fra Stabangerfanten, to af be allcrførfte Snbfltittere i Soi' ^iber 
Settlementet og paa ^offtfonong, bofatte fig ogfaa Ijer famme 
^Car. Xet er banffelig at forftaa, ^Mh ber breb nogle af bisfe 
førfte SnbflQttere til at flaffe runbt fom en flt)gtenbe ^ain. Xi^]c 
mænh funbe I)abt fit SSalg Uanht be bebfte garme paa ^offifo- 
nong og Sefferfon prærie; iffe en enefte 9^orffe f)abbe enbnu 
bofat fig i be feuere rige Settlementer \^eh format) ©robe og ^ottvatj ©rot)c og (ToIumBia (Tounttj. 165 

©prtng prærie; SoIumBia dountt) og l^ele 9^eften af Staten laa 
acihen for bern; og nlluicliel, efteu ]t)li ^larS S^eifcr, 33ctragtnin= 
ger og ^etænfninger, jlog be [ig enbelig neb pcia noget n[ bet 
baarligfte Sanb i Staten. 2:cttc Settlement beftaar for M mcfte 
af golbe Sanbftettcr, Stenbaffer og bnnbløfe 9}ct}rer, og er ubC" 
tinget et af be tarneligfte norjfe Settlementer i Slmerifa I^tiab 
^sorbbnnben angaar. 18bc kapitel 

Hfblppun, IRock IRiver oq ipine Xahc» 

S 1841 an!oni til ?fmeiifa en Wanb neb dla)on llnoniux-. 
c§an tiar en meget liaabefulb 2lfabenu!er fra ll^fala, men paa 
@runb af be baarltge llbfigter for gremtiben Befluttebe i)an fig, 
ung og ntigift, til at ubl:)anbre til 5lmerifa. §an bar en af be 
føtfte til at ubtianbre fra ©tierige og bleb ben førfte ftienffe ^i^i^b^ 
btirfer i 9corbt)eften. ©en^øfteS famme Slar fif ^an o^ført fig en 
liben ^ømmerlji^ttc i het nornebftre hjørne af SBaufeftia ©ountl), 
omtrent 30 9JtiI fra iOtiltnanfee. $er, i het fortrtjllenbe Sanb- 
ffaB rnnbt Cconomonioc, ^laffiota og ^sine Safe, fom nu er en 
af ^anbet^> meft l)nbebe ^urifttrafter, ftiftebe I)an et ffanbinabiff 
Settlement, fom i flere §t'nfeenbcr bien et af be merfnærbigfte i 
5[merifa. 

©nflat) Itnoniu» er en af be meft inter eåf ante ©fiffelfer in 
fiar fra ^ionertiben. ^an Mv en bannet, Dinbenbe og forftanbig 
Wanh, fom f)al3be mange faroerige og ffiftenbc O^Iebelfer. ®i§fc 
I^ar I}an ffilbret paa en Iiøift anftuelig 9J?aabe i fit 35er!: "9J?innen 
fraan en fjnttonaarig ^iftelfe i norbneftra 5(merifa", fom mft- 
nof er ben Bebfte 33eretning, ni [)ar fra ^sionertiben. §an§ :pitto- 
reffe ©tilbringer fra Cnerreifen, I)an§ ftnnbom ^atctiffe og ftun= 
bom I}umoriftiffe 33irieber fra 9lt}bt)ggcrIioet, be mange t)pper= 
lige ^arafteriftifer, og I)an§ farte §enni§ninger til fin ^uftru§ 
^et og 33iftanb i al i)an§> Særb, er meget ftemningSfulbe og 
fængSlenbe. 

166 (Sn Tla^ie Tiovhmænb ^av Boet t hette 8trøg. Xa hei iffc 
t)Qr langt fra Wiltvautee, l)\)ov he fle[te emigranter lanhehe, forn 
mange ftib for at føge fig Sanb. Xctte Biet) berfor et af be førfte 
Settlementer i 5tmertfa til at faa fig faft ^rceft — ^aftor 9^iB 
33ronbt. 2)?en Sanbet bar Bet)of§ct mcb ftor Sfog, fom bar l^aarb 
at rtibbe, og be ftefte reifte berfor ftraB nibcre. Set bar tfær 
golf fra ©fien, @an§bal og ©æter^bal, fom fom f)ib. SO^ange' 
ftore Settlementer Bleb fenere ftiftet af bem, faafom "^nbilanbet''' 
i SSau^aca og ^ortage CJonntner, dh\]f) 9?tOer 33l)gbcn i $ierce 
©ountt) og anbrc Steber. 9Jtange gamle D^tibningsmænb fif fine 
førfte erfaringer i Slmerifa i gamle ^If^ip^iun, 9?ocf 9tiOer og! 
^$ine Safe. 9tu er ber fun tre fmaa ^^^enigljeber igjen meb et» 
famlet ©iæleantal paa omtrent 500. 

Tien Sbenfferne (af l^ticm ber nu fun er et ^ar gamilierj 
igjen) fom førft. StrafS efter UnoniuS I)anbe Bofat fig, fenbte 
i^an en 33eretntng om fin nrie 33oftabn og amerifanffe gor^olbe» 
til et 23Iab i Sberige. Spenne Snbfenbeife bafte ftor Cpfigt. — = 
.^enrebet af ungbommclig 23egeiftring ober ben t)nbige Statur ogi 
be ftore 3Sibber af frugtBar So^b, fom laa faa gobt fom frit, ben= 
tenbe paa lanbfattige ^(rBeibsfoIf i be oberftjlbte euro^iæiffe Canbe, 
gao Ban fin ©tilbring et mere rofenfarbet Sfjær, cnb ^bah ben, 
ftrenge 2SirfeIigf)eb bilbe forfbare. gøfgen bar, at en Bøift ef§tra=^ 
orbinær ^lasfe af golf Bleb Bebægct til at ubbanbre. ^Ue 
mange ^uc^mænb og SlrBcibere fom, men faa mange flere dlepræ-- 
fentanter af hen fbenffe '^iheU^ og 99HIitærftanb. ^er famlebeå 
efterBaanben beb ^J>ine l^afc nof Betiticbe ebcnti)rere til at uh- 
]tt)xe et ^Jf^av øfterlanbffe Hongeriger. Xev bar et ^^ar (Sreber og 
en Saron, flere forBenbærenbe .^ammerjunferc beb het fbenffe 
.§of og eii Bet Oiæffe gulbgalonerebe $3øitnanter. S)i§fe fom tif 
het lille 9ti}Bt}gge, fattige paa alt uben ?(nftanb og opftQltebe gor= 
BaaBninger. Tlaa]fe, tænfte be, ffulbe be ber paa 3Seften§ uBe- 
Boebe 3Sibbcr ffaBe fin Sbffc og fit ^l^ongebømme, om enb i min» 
bre (^rab, fom forbum (lortet og ^ifarro. .'^bem beb, l^tiah un- 
berfulbe Ubbifliuger til gæbrefnubet,^ ?Cfre og, UiigBeb^bi^, tif 168 ^e ^orffc Scttlemcuteiy .Oiftorte. 

egen 33erigelie \aa jfjulte t)cr t ^e[ten§ Ijcmmeligl^ebsfulbe 2SiIb= 

nm 

dTæh fitge romaritiifc gorcftillingcr forn bet cnc "c$crffab" 
erter bet anbet til llnonius' ftore ^eftt)rtelfe. ?Qien 3SiIbm§]et 
forbølgcr iffe fin ftrenge ^^irfeligl^eb !)t)er!eit for ©reoe eller 
tonmeriunfere, og be abelige §errer fanbt fnart, at planen fot; 
bere§ ^erreflot maatte bente, mebenS be meb i4n*øDebe ØfSer fif 
Iiugoet neb 3:^ræer nof til en ^ømmerføie, og bere§ Strømme om 
nibtftratte .^erregaarbe refultercbe tilflut i at inblfjegne en gle! i 
Sfotien ftor no! til 33cite for en STo. 

gor en 8tunb liilbe bog iffe be abelige .*perrer inbrøimnic 
5^i)bben af fine falffe gorfjaabninger, men føgte meb latterlig 
$øitibeligr)eb at bærne om fin ariftofratiffe 5lnftanb. £m @øn= 
bagen brog be frem fine elutuletterebe Uniformer og ^rangenbe 
Sitfefjoler, fom før f^aliho ffinnet i abelige 33alfale, og aflagbe 
l)inanben Ijøifornemme 3Sifitter i I)iemmelaliebe kjøregreier og 
^'iibberuller trnffet af abftabige CfSer, Ipov en eller anben gob- 
mobig ©ubbranbsbøl agerebe S!nff eller Safei. ©om ©t)enffen 
jiger: "Staten ff all forax\ om man iin maafte fdrba^ paa en 
©fottfdrra". 

9Jcen 9'it)bt)ggerlinct fjenber ingen "^Ihel og træber het jamme 
jtrenge Dkgnffab fra 23aron fom fra 33onbe. Cg ha førftnæbnte 
flet iffe magtebe ben ftrenge ^am|i for ^ilbærelfcn, fom ^ilbni^fet 
fræber, bar Diejitltatet ftor gattigbom og ©lenbigljeb. Sibt efter 
libt opIøfteB het abelige 9^.t)Iit)gge meb fine ftolte §erregaarb§= 
brømme; nogle af S^eltagerne gif tilgrunbe i OUibliugningen, an- 
bre fanbt i^eien tilbagc til ©berige, og .?>offet beb ^inc :2afe er 
en Saga Blot. 

Samtibig og ftrafx^ efter bi^^je fom ben førfte Dtorffc. llno= 
niny ffreb om bi^^je: 

"9Jiob Slutten af Sonnneren (I8I0) øgebe§ Settlementet 
meb iffe minbre enb noglc og femti norjfe S^^niilier. 5^e jenere 
nar for Størftebelen fra Sfien§traften otj bar meb faa ltnbta= 
geljer i t)øi]t "tarfliga" Cmftænbigl^eber. ^e nebjatte fig paa ?rfr)ip|iun, ?i\od 9^ibcr o^ ^tnc 2atc. 1G9 

^onallanbct eller toa iniiibrc 8ti)!fer itnbcr ^NiTcm^tionret bt)g» 
aebc faa c\oht forn iiben noc\Qt ^Quc\eubiæc\ fine fmaa 8tiicr, oa 
begijtiMe mcb at arBeibc for aiibre i ^labolaciet mere lielftanenbe 
^varmere, ^nftniernc btftob meb 3Saf! og anbre lignenbe @jøre= 
maal. døtrene tog ^jenefte i 9J?iItnau!ee oa niibre (Steber, Ijbor 
be er^olbt en til to Saler Itaeu. ^^aa beime ^\)iaabe forbebre= 
be§ fnart berc5 Stillina, faa at, efter et ^^nir 'Xar, o^pli^jiebe 
deiger oa beitenbe ^jøv oa €t§er liibnebe om, at 5(inerifa befib- 
ber ftore Sorbele for ben fattiae llboanbrer." 

"S^Ianbt 9corbmænbene tiar en forfieiiOærenbe '^srol^rietær 
(.•pan§) 03af§maii, font nieb en talria ^-amilie, oa en for en dliy 
Iniaa^t: iffe faa nbetribelia Fsormne, nebfatte fia loenaere o^ipe i 
(SfoDen, IpoY han oeb en Itben ^-Tob, ^tffji^pnn, meb ftor 33efoft= 
nina anlaabe et Saatnma oa fiøhte et $ar Seftioner. v^orb§mon= 
net nar Oi§feIia (\obt oq frnatbart, men beliaaenbe minbre forbeI= 
acitiQt. 9Jceb be 9Jitbrer, f]an f)anbe til fin ^}?aabtal)eb, liaObe l)an 
nben ^tnil c[']ovt lamt floaere, om lian fiaobe im\c\t en mere aaben 
DJcarf tftebctfor et tætbeoof^oet '4:ønnnerfanb. ,s^an Imr blanbt be 
manae, fom fommer til ?fmerifa meb ^^^enae, men fom, enbnu 
nbefjenbte meb ^anbet oa hd^i ^-orI)oIbe, itfe forftaar ret at an= 
Oenbe bem, oa fom berfor efter noale 5[ar ftaar paa famme ^nntt, 
fom ben briftiae oa fattiae 5lrbeiber, ber, naar I)an fælber bet 
førfte 3:roe )i)aa fin dlaim, iffe bar en Gent i ^^'onnnen. Sa. iff'c 
fjelben bænber het, at be ai^^nnem forffjelliae ?5-eiIareb oa tibe 
bereanebe S^iefnlationer fonnner i en flettere øfonomiff Stilling 
cnh berey i 33eat)nbelfen minbre belbia ftilfebe Oh-anber. 

Q5af§man meb fine manae luVf^^ne oc\ opnofvenbe Sønner o(\ 
5^øtre bleo en lurrbifnlb Sotv^^iU^Iic af nor bibtil inbffrænfebe 
€maana§freb§. ^enligbeb og norbiff O^jæftfribeb fom oS altib 
imøbe i IjanS .^n§, og fjære er be 50?inber, fom Ijan og I)anv 5a= 
miliev 2>elinlic ^ar ginet o^^."* 

Samtibia meb Okifcmian fom .$>a[oor .^aloorfon og Gllef •") SKinncn, llpfala 1862, II, Sibc 3—5 170 2)c ØZorffe Settlementer! ^tftorte. 

^iørnfon fra ©aube i ^elemarfen. ^en fibfte ft! fig iivaU en 
meget belbrirfet og tielBtjgget garm og regnebe^ fom hen bt)gttg= 
fte garmer i i)tb OmfrebS. Soruben bt§fe bar be flefte ælbfte 
^t)hnmQ§mænh fra ©jerpen og ©lemBbal, l^boraf fan næbneS 
©ri! ^elgefon, @. Søberg, ^eter 92æi.§, gacoB og §al0or 9to§= 
l&olt, $eter ^^amelfon, ;§anå 9^øe og ^ftriften ^uttefaafa. ®c 
flefte af biSfe bar i het førfte ©elffab, fom ubbanbrebe fra btgfe 
^k)gber. StoIIef SBaller Oar ogf aa blanbt bem fom fom t 184o. 
}^an bar hen førfte til at ubOanbre fra ©ibanger. SDe flefte af 
bi§fe§ ©fterfølgere reifte fenerc til ai^au:paca og $ortage S^ountt), 
Ijbor be nu er meget talrige. 

92æft efter biSfe 33l)gber bar @au»bal og ©ubBranbSbalen 
be Bebft re|)ræfenterebe. 5lf bi§fe bar ^ol^au Sie ben førfte. S)en 
førfte Wanh, fom ubbanbrebe til SImerita fra @au»bal bar '^o-- 
^an Sie. S^et bar i gørftningen af girtiaarene (1843). $an 
reifte førft nb for at fe fig om, og ligte Sanbet faa gobt, at f)an 
ftrafg reifte tilbage efter fin gamilie. 3lmcri!a bar bengang af 
allmuen anfeet næften fom et @bentt)rlanb, og ftor bar gorbau= 
felfen, ha Sof)Qn 2ie folgte fin ftore @aarb for at reife til bettc 
^rianh langt borte, f)borfra biftnof ingen mere benbte tilbage 
mente man. §r. Sie Bofatte fig i ben tl)!te Urffog i het norbøJt= 
Itge ^iørne of Scffcrfon (åountl), it'!e langt fra het (Bteh, tibor 
GIbene 9toc! 9iiber og 5rff)ipun fli)ber fammen, og o^førte et ©ag- 
brug i fibftnæbnte @Ib. ©elbfølgelig blecb ha hette (^,tehet, l^bor- 
til be (Sau^bøler, fom i be næftfølgenbe 5Iar bobebe fig ub, tt)ehe 
tien til og en Sib bar ber ifte faa faa af bem, men fnart brog 
enbel bibere, enten \)aa Snbilanbet — *iSau^aca og ^^^ortage 
<iountt)er — , eller ogfaa til $ierce (Sountl). 92ogIe ^ar fenerc 
høhe Sbftan Sie, og (S^nfen giftebe fig igjen meb en ©benff "oeh 
9?abn SBetterl^al. ^n af bere§ 33ørn bar hen berømte ^ianiftinbc 
aT?if§ SSetterfial. 

"^ette @trøg bar ogfaa het førfte i SImerifa, Ijbor (Sæter§- 
bøler Begt)nbte at nebfætte fig. £)le 9hmmielanb og ^olleib 9tøi§- 
Innb fra ^isaUe i Sætcr§balcn Bofatte fig 'ijev allerebc i 1813, fom bar bet førfte Slor nogen retfte til 3(merifa fra 8æter§balen. 9^æ» 
fte 5Iar forn bereg 8amBt}gbing ©unnar 33iørgufion ®ornrne og 
^imt S. 9^t)ftab, gabcr til i^aftor dlt)]tah, og for en Stunb Oar 
ber noffaa mange. 9c u I^ar be bog næften alle fimbet 3Seien til 
9?eb 9?it)er Salen. 

^ljv\\to\)^ev ?[amobt og .'^SanS llljlen, begge fra a^tobnm, U\n 
ogfaa i 1843 — be førfte til at whMnhve fra 95?obum. 

Sfjønt llnoniu^S Oar en Begeiftret Soenffe, fanbt I)an bog 
meget ftørre i^enligfjeb og ^orbrageligfieb blanbt fine norffe d}a^ 
Boer enb Blanbt fine egne ^anbSmoenb, og loO^rifer bern meget, 
'^fanbt anbet ff riner Ban: "Xen norffe ?lTmne, f om Ber nebfatte 
fig, nar, i 5lIminbcligBeb, et rafft, bl}gtigt og arBeibfomt golf, 
fom fnart forBebrebe fig, meben§ Soenfferne berimob, fom lil= 
Børte en S^Iaefe, '^ln§> forBenOærenbc etilling gjorbe bem minbre 
^aSfenbe til SorbBrugcre, i ^voretagfomljeb og ^SirffomBeb ftob 
bem langt efter. Xen norffe StoItBeb og SeloftænbigBeb ftob 
berfor faa meget ttjbeligcre frem i iCagen. ^miblertib maa jeg, 
f)^ab mig Betræffer, erfjenbe, at i be gorftolbe, Bt>ori jeg fiben 
fom til be ffanbinatiiffe Settlementer runbt ^ine Safe, erfor en 
langt ftørre ^jærligBeb og fraftigere llnberftøtteife i min 3Sirf= 
fomljcb, enh i ^llminbcIigBeb Blanbt be foenffe llbbanbrere ber= 
ftebS. 9?ogre af btsfe gamilier ubgjorbeS af en i alfe §enfeen= 
ber agtelfe^Oærbig allmue. Si^en uforftilte 93enligBeb, B^-iormeb 
be omfattebe mig, og fom albrig foigtebe unber be mange Ojange 
Bitre og BJcrteffjærenbe 23eft}mringer, fom fiben faibt i min 2ob, 
ffal jeg altib meb ^afnemmeligBeb erinbre."* 

?s 1845 organiferebe llnonin§ ben førfte norffe 9[)tenigBeb 
(St. Olafg, epiffo^alff) i hette Strøg, og efter et ^^av ^larS ©tit- 
binm" Oeb ben epiffo^alffe Sfole i 9tafBotaI} Bleo Bqh orbineret 
til $ræft. Som faaban Betjente B^n iffe alene benne og anbre 
9??eniaBeber i 9tærBeben, men breO ogfaa for en ^ib en ubftraft 
2)?{§fion§t)irffom]^eb, foerlig i f^irebte norffe 9tt}Bt}gger. 90?angc ) ,';5BTb. Sibc 172 ^e 9?orf!c (settlementer^ |)tftorie. 

a.tmlc ^hibntnci^^^niirub crtiibrer ham jom cu mcc^et bcoatict og 
ni rf forn ^^Nræbifant ]om bet nar en St)ft at nære fammcn m.'cb, 
nieii be fnnbt fitj bog iffe beføiet, jom I)an, at fliitte fig til ®|n[!o= 
palerne. S 1858 reifte ^an tilBage til Sncrige. 

llnoniiiy' (^ninbringcr fra fin præftelige S^irfforrrljcb i W]ifip^ 
inin er iffe talrige, nicii fian fortæller om eii iiorf! 33egraOeIfe, 
Iioori Ijan forrettebe.* ^et er eu l)øift løierlig ^Jiftorie, fom alle, 
ber I)ar boet ber nil eriitbre. Xm er ogfaa giemtem C 51. 33ii- 
flettf fortalt af Sngebret ^Tneitan, eu cinhcn S^eltager. Sc lo 
^Beretninger, ffrenne meb et Sib§rum af 50 ^far mellem fig, ftem- 
mer nøie onerenS og ligger til ©runblag for følgeitbe: 

"^CQ Ijav. faamæit nært i mangt et Sag i be m}e Settlemen- 
ter", fortalte gamle Snfl^^nf- "^^cg Ijar nært i 33rt)IIii^^er, 
i^egranelfer, 5n^^'flj^'fft']^i^i^ ng mange anbre >3ag. 3^er fan hu 
tro, gif bet Irjfteligt til meb 8pringban§ og anben SIag§ Tlovo. 
X^ibt SiU)iffi) I)anbe ni altib ; for ben nar Billig i ben Ziben — bare 
20 dents Øallonen. ;S enfelte l^egraOelfer nar bet næften ligefaa 
meget S^^oro fom i et 33rl)l(up. ^aa SigfærbSbagen Ijolbt be 
vSørgelju^^ meb Suf og Sorg og Sang; men om Sinclben Ijænbte 
bet fommetiber, at I)ele !i3igførget famlebe fig i Sørgeljufet og braf 
iB^iffi), fpilte S^ort, fang ^^ifer og fortalte Sfrøner og (^nentijr 
lige til ben lt)']e 9Jtorgen. ^a, jeg Ijar I)ørt om en ^tloffer, fom 
nar faa rafenbe gal efter ^^ortfpil, at I)an gif meb Slortftoffen i 
ben ene Sommen og Salmebofa i ben anbre, iiaar Ijan nar i Sig- 
færb. gt), for Iiebenff ®fif! ^ni!" 

Øamle Sn^cbrit fif fig en Sfraa og tog faa tilorbc igjen: 
"Som fogt, jeg I)ar nært meb i mangt et Sag haabe lier i 5lmerifa 
og i Oamlelanbet. .9Jien i bet nt)e Settlementet, finor jeg førft 
bien fjenbt, nar jeg meb i et Sigfærb, fom jeg iffe I)ar fet 9^?afen 
til i^nerfen før eller fiben, tljat^^ fure I 

^aa ben Zib lenebe en pubfig 9Jtanb i 33i}gbeu ber. §an 
6eb enbba SIrifteu ^uttefaafa fra Slembbal, — eu fuil W^anb, 

*) .binnen, II, ©ibe 95, 96. 
t) mx Tib, ^i?otH'mbcr 1900. ^fffiippun, d\od .Riiber og ^im 2aU. I73 

forn iffc gjorbe cii Sophie fortræb, — bra til at arbcibe og Bra til 
at butte 31U)iffi). (?n fimbc figc bet jaiinne om I)am, forn aihinbeu 
fa om gillemærra fi: .§11 er bra tel aa bra, men Iju æ lifjaa bra 
tel aa æta, [a Ijan. .?an .^Trtften ()anbe hd paa ben ^>>i§, at 33ræn- 
beoinet tiar gobt for alting, og Ijan Oar iffe alene om ben ?:)?e= 
ningen, ff al jeg tro. 

.^an IjaObc et Søffenbebarn, fom I^ettc £fa, og benne bar 
bet, fom bleo fi)g og bøbc. Xa ban ingen nærmere Slægtninge 
cnb ^^uttefaafen IjaObc, ffnibc benne bcførge 53egraDeIfcn. 

!i)tu0el, Sigfærb^bagen tom, Sigfærbbrænbeiiinet fom, $ræ= 
ften fom, og (jeie ©ranbelaget fom meb fine .$ornbefte; for anbre 
$efter fanbte§ iffe ber enbnn. 

^^sræften fortalte, at "<»lanallanbet'' fnart Oilbe fomme i 9J2ar= 
feb. (2t kompani l^aiibc: af Dkgjeringen faaet et Sanbgrant for 
at bet ffulbe bQgge en Stanai, — jeg tror bet Oar mellem 9iocf 
^ioer og' J^^oi* Safe, boi v jeg fmgfcr ret. 9J^inge norffe og foenffe 
Samtlier ^a)3be bofat fig paa bette Sanb, fom be falbte S^anal= 
lanbet. Set bleo iffe til noget meb .'i^analen, og faa fom Sanbet 
t Tlavfeb. ^oenffe^ræften ffulbe ftrafg efter 33egraoeIfen gjøre 
en D^eife til Tliivoautee, og faa looeb ^an biåfe golf, fom f)at)be 
brigt paa .^anallanbet, at gaa inbom Sanbofficen og l^øre efter, 
om Sanbet fnart fom i Tlavfeb. 

5}Zen§ ^Oenffepræften og be anbre 3oenffer og D^orffer ftob 
og \)vateb om ^lanallanbet, baobe ^'uttefaafen brygget en refonabcl 
^on§, fom l)an oilbe fpanbre \)aa "^rauben". 

2aa gif ban bort til llnoniuå og fa: \^x. ^aftor! 3St 
92orffe bar for Sfif at ta o§ en liben £mgang, før oi begtinbec 
forretningen." 

"3a, ni faar f olja er 3ficf", fagbe ^>iff opalen. 

"Sfaal, §r. ^^aftor!" fa ^'uttefaafen og braf ftam til. 

"Sag tacfar mjufaft; jag fuper inte", fa ^iff opalen. 

Baa fang be en 8alme, og ^"iffopalen boibt Sigtalen, fom 
iffe oar faa oærft enbba. ^afob 9to§boIt ffulbe fjøre liften; for 
ban bat)be be bebfte Cfåcr og ben bebfte Sangffæbc i belc ©ran* 174 S)c JZncffc (Settlementer^ ^iftorie. 

belaget. $if!opaIen og ^iittefaafen tog ^^Iab§ paa en af be Ba= 
gerfte Slæber. Stgfærben ^olbt netop paa at ftarte, ba $utte* 
faafen jlreg af fulb ®al§: ''^aal ^aal Ijaal ®top S^^oB! S^et 
!)a[ter iffe faa forf!ræ!Mtgt. 3St maa, 8øreu lute mtg, ]^a 9tct= 
febrammcn am}l}oiD." Baa benbte t)an fig til ^iffopalen og fa: 
'\§r. ^aftor! 3]i D^torffe I^ar for 8fif at ta o§> en ©tt^Oer, 
naar t)i brager affteb." 

"9?i faar folja er ©fic!", fa ^iffopalen. 

Qaa gi! Ijan frem til Satob, forn fjørte foran, og ffjænfte 
ham førft, og faa f}ele ^læffen bagoOer. ^a, 9^æffen Oar nu iffe 
faa forfærbelig lang feller. 5^er funbe oel Oære en 6 eller 7 Cf§e= 
team, tiil icg antage. ^aa brog Stgfølget affteb. Tien ha Oi 
Oar fomne faa ompa§> §aIoei§, fif Oi fe ^uttefaafen traOe affteb, 
faa ©nei^ruten ftob omfring i)am. Qan renbte lige frem til 
SafoB og ffreg: "^aal ^aal ^aal ^topl 3Si maa ^a en 3)ram paa 
33eien antjftom". 

(Baa renbte l^an meb ligefaa ftor gart tilbage til ©oenffe- 
l^ræften og fa: 

"§r. ^Mftor! aSi 92orffe ^av for ©fif at ta o§ en liten ©lurf 
paa aSeien au." 

"92i faar folja er ©ficf", fa ^iffo^alen igjen. 

Xa allefammen I}aobe faaet fin ©lurf, brog gølget Oibere, 
og enbelig fom Oi ha til ©rao^Iabfen. 

Wen ©nben Oar iffe enbba, for ^uttefaafenS ^ruffe bar iffe 
tom enbba, og faa gif ]&an bort til $iff opalen og fa: 

"$r. ^^jaftor! aSi ^orffe l^ar for ©fif at ta o§ en Shtært, før 
Oi ]6egt}nber forretningen." 

"^i faar folja er ©ficf," fa ©Oenffen. 

Sa Oi IjaObe faat ben fibfte ©lump af ^ruffen, ffulbe Oi til 
at fire neb liften, og ha ^olht to af be meft "a3efatte" paa, at 
fomme i .gullet føre liften. 2^en liften fom nu neb førft lige= 
Oel og bleo ftaaenbe paa ^obet en ©tunb. aSi maatte f)ale hen 
op igjen, og ha Oi enbelig l^aobe faat fat hen orbentlig neb, for» 
rettebe ^ræften Sorbpaafaftelfen og ^olbt en fort ^øn. gorfan- qeven og ^uttefaafen ftcmtc mi i ar oKe ^iræftei: "§t)o t)eb, 
Ilt)or nær mig er min @nbe". a)Zen fibftnæt^nte^ 33e!t)mring om 
fin ©ienbom^ret til bet omtoiftebe .Qanalfanbet foælebe nu alle 
anbre S^tere^fer, og meb 8mcrte]uf fra .s5iertebt)bet fommente- 
rebe i^an ben gamle 3alrne eftcrfom ben bleo fnnget omtrent 
faalebe§ : 

".§00 neb, liuor nær mig er min ©nbc" — 

(^uff paa at ^øre erter *:penge i St)en!) 
"©e ^iben meget Ijurtig gaar" — 

(Seg trobbe flet iffe oi ff nibe faa fnart betale for San bet) 
"§0or let og fnart het fan fig Ijænbc 
5rt jeg ^crfra at Oanbre faar?" 

(^a, jeg beb iffe IjOor jeg ffal tåge ^eien, W\§> jeg iffe faar 
iaant ??enge, 0. f. n.) 

S^et faa uh til, at ^rceften bleb lei ben norffe SegraOelfen. 
$an unbfft)Ibte fig meb, at i)an maatte reife. Xe fi! gjøre Ste- 
ffen af ^egraoelfen felo, faa gobt be funbe, fagbe ^an. Og ber- 
meb gif i^an." 

^^aftor 9?ilB 33ranbt bar ben førfte lutfierffe ^ræft paa ©te- 
bet §an bleb lalht i 1851. Xa enbnu ingen ^ræft bar anfat 
beftenfor 2)2iyft§fippifloben ønffebe be anbre Iutf)erf!e ?Jræfter 
at lian iffe ffulbe antage 9tocf JRioer ^aihet men efter enbt 
@ub§tjenefte bleb ber l)olbt 90^enigl)eb§møbe f)bori 2)?enigf)eben 
enftemmig nægtebe at labe l)am gaa. §an l-)a)3he mediet faa 
"moralff", fagbe man, at flig en $ræft maatte be l:)a)3e. S^e^uben 
bar l)an liben og fpinfel og let nt føbe. £)g 33ranbt bleb. 19bc ^aplicL 

mxota OQ Blumincrnc- 

^Sifconfin nar førft befjcnbt jom en 9J?tnci"tat. §clt ttlBago 
i bet ITbe ^[auljunbrebc f)at)be be rnftløfe ^^'cinjlmænb opbaget, 
at ber Dar meget 23Il) i bet iQbbeftre hjørne af SSticonftn. Set 
S)et t)Qr bog iffe før omtrent 1820, at 'Minevm BleU arbeibet paa 
nogen ft)ftcmatiff SD^oabe. Xa biel? iP^inerne aabnet af ^apita= 
lifter fra Øften og golf ftrømmebe inb. @alena, ^Jiincral ^oint, 
^uhuque, SSiota, SljuIIf-burg, DJttfflin og anbrc ©teber bleo 
fnart libltge Stier førenb man enbnu Ijanbe tænft paa S^icago. 
90?ange of bigfe ©teber bar bengang meget ftørre enb be er nu. 
©alena bar længe 2Seften§ (S^entrum og ^QObe egen ^loig længe 
før nogen bar trtift i ^f)kaQo. 

33It)mtnerne bar paa fin §øibe i girtiaarene. Sa bar ber 
I)unbrebebi§ af norffe 9it)!ommere, fom arbeibebe paa bi^fe ©te- 
ber. 3 ©alena bar ber en I}cl norff koloni fom f)uggebe 3Seb og 
arbeibebe i Sll^inerne. Wien I^erom er ber i!!e ftort at berette. 
Set bar het førfte 2rin paa Stigen af bere§ ntje Hafljængigl^eb. 
2;e fif fin 2}oIIar Skagen og flugte ufortrøbent fin forte ^affe, 
Srøb og @t)ru^, 9[)?aaltib efter Sl^aaltib og Sag efter Sag. 

3 SSiota i het ft)bøftre hjørne af Sa g-ariette Sountrj, 3Sif. bar 
ber bengang ftore 93It}miner og ^ex i færbeleSljeb fif monge 9^t)» 
fommere fin "ftart". S 1843 bar alle 50?inearbeibere paa hette 
(Bteh norffe, I}boraf be flefte bar fra SSofå. Gftcr faa at I^abe 
avheihet fier nogle Tlaanehet ellet 5Iar, føgte be ub til forffjeI= sis iota Olj SItjminernc. 177 Itijc fanter og qiovhc ^l^ccjijubclieii til be nærlicigcnbc [tore nor[fc 
Settlementer meget tibltg. 

^Q førftc l)ior|fc, forn fit arlieibe i iiBiota§ ^Il}miuer Inu* 
33røbrcnc 5Inbreao oc] ^oijn £. Sisee! ri"a (Jibfiorb i .Sjarbamjer. 
5:t§]e fom I)tb (til Si^iota) ^aaren ISIO. 3 1844 reifte Sofju 
3Bce! til 2)obL]et)iIIe Ipov fym jammen meb So^n See fra 9tume= 
bal aabncbe ben ]øv\te Sfomaaerforrctning i Staten ubenfor 9JtiI= 
n^aufee. Dcogle War efter rei= 
[te ?rnbrem 3Secf til ?Jtara^ 
t()on Clountt) i norbre 2Si- 
[con[in, tibor I) an nar hen 
før[te 9torbmanb. §er rn)t]= 
gebc [jan eii Sagmølte 25 
9Jti[ norbbe[t for SteUcnv 
^oint. Wicn IjeKeriffe Ijcr flog l^an [ig til 9vo. y^ 1819 
bar l^an blanbt be førftc ær= 

gfærrige Ønlbgraoere i ila- 

lifornicn. SagmøIIcn bleu 

oOertaget af IjanS i^robcr 

5o'^n 3iVef, fom bleo en af 

be ftørfte 2;^rælaft[)anblcre i 

fin X\b og Btat. Itnge 9Jtænb 

fra alle 33t)gbelag i 9torge 

ftrømmebe om ^øften tit 

l^onS SagmøIIe for at faa 

5rrbeibe. §an§ 9?aOn Har i Acmtiaarcnc fjcnbt obcr (jcfe 9^ii?= 

fiøfippibaicn. S^r mange ^far nar Ijan ogf aa en ftor liolitiff 

90?agt i Btatcn. .*f an§ Sønner briner enbnn en ftørre ^rælaftfor- 

retning i SteOen§ ^soint. 

55 1841 onfom til 3Siota tre 9^ttrnb fra dfjicago. ^i§fe Oar 
^er Xa\)ib\on SferOlieim fra .<^arbanger, ?[rne Orrnefon 3>inie fra 
SSof^ og ^er 3- Unbe, ben førftc 9.^ianb tir at ubuanbrc fra Sogn 9tiibrert) ai^cef. 178 2^0 Ml or ff c SctifciTienfci^? .s^iftoric. 

i^it ^Nræftegjælb). (Sfter at Ijatje arbeibet i SBiotaminernc en 
fort Xih, fiøbte be fig Sortb tre, fire dVdi føbøft berifra 
og giorbc fier 33egt)nbel]en til et af be ftørfte norffe 
Settlementer i SBijconfin. ^ettc Settlement ftræffer fig 
fra Gkatiot i 2a ^amtto dounti) til 3^1 ac! ©art!) i S^ane 
(iountti, en ^iftance paa oOer 40 $l)tif, og paa bet Brebefte om- 
trent 18 9JiiI. Senne ftore Stræfning er teboet af Inttcr 9torf!e. 
^anbffalict er meget Baffct, ha het Iieftaar af trange :4^ale og fmaa 
'.Ha§rt)ggc, men er frngtbart og Oanbrigt, meb ."v^ilbcr og ^æffer 
paa næften Iiuer 05aarb. Jyrtt 3:o|i|icn af ^^Ine 9.)tonnb§, forn lig^ 
ger paa 9iorbgrænfen af i^iofoiiicn og er 3iM]confin§ Ijøicfte Sjelb, 
fan man paa en f far Xag fe be ffcftc af be 21 ftore norffe fJ^irfer, 
forn ligger fprebte Imrtefter '^favriiggene og fjnortil omtrent 8500 
norffe fogn er. 

2et er et færbele§ r)i}ggeligt og gjæftfrit ^of^cfærb, fom 
bor I)er i bi§fe 2^alc, meb ægte norffe ^bcciler og 3!alemaaber. 
3^ere§ Soi*b]6rng og ^irfeftel er ogfaa |n*i§Oærbigt. 5nt er bra, 
fnn ifc SanbcOeiene. Xi^]e er faa elenbige, fom hd er mulig 
at gjøre bem, færbeleS i ben fønbrc Xcl blanbt Sanbiugerne. 
^SiQtiii fommer af hon tianUittige 3fif at lægge ^^eienc Iang§ efier 
©eftionSliniernc nanfcct ^errænet. S^erfor I)ængcr be paa -IM' 
fene fom ©ftlberier paa ^æggen. 2^et giør intet til Sagen, at 
ber næften iffe finbe§ §n§ t)eb 3]eien, men at golf, fom rimeltgt 
er, blogger Iang§ efter ^^albnnben. .^eller iffe Oolber bet et gnug 
af 23etænfning, at ^seien faaban op og neb efter 33affene er i)ob= 
belt faa lang og ti C^ktngc faa befoærlig. SeftionSlinien Oar be=- 
ftemt til ^^eianlæg, mener be braOe ^anbinger, berfor jfal ben 
ligge ber; be bar ^^enge nof til at fjøbe fig nt)c .§efter naar bd 
er nøbbenbigt. 

Xette ftore Settlement Oar oprinbelig 9JZaaIet for to forffjel^ 
lige SnbOanbringSftrømme, fom tilfibft møbte§ i SJIibten og ban^ 
ncbe en fammcnijængenbe ^t)gb. S)en fj^nbre Xel tnbbefatter 
^iota og 5JelIoU^ftone=5^aIcn i 2a gaiiettc C^onnti). .^cr leucv om= ''llMuia oi\ 'iMnmiiioiiic. 179 

trent 2500 SanbiiuuT oc\ ^abeiænbincier. Xetto ctrøa^ blcU \cU 
fet fra 9?ocf ^rairie. 

Xcjt norbre 2^ef, forn ffaf bcftrinc^^ i iia-ftc .'•laintcf, er almtn= 
bclig fjeubt iinbcr Sællcc^bctaptelieu \l'ine iWounb§ oe; inblie[at= 
ter a)2t. $oreb, 3.Macf CfartfL 3priiia Xale, ^serrii, ^rimrofe, 5)orf 
on 5[bamc^ .s^er bor omtrent nooo norffe ?;oft', t)Ooraf be flc[te er 
fra isalberc'. 

Xet Mv Oeb '-lisiota, i beit fønbre 3inb<^ af Settlementet, at 
be tre 9tt)bi)aaere bofatte iii]. C?fterI)Dert tom aeinffe mancie "iSoi^^ 
fineler bib, forn boa fenere bar reift næt. 

i^Ianbt biefe 9ti)briai]cre nar ^'er Xaotbfon ben lebenbc iUtanb. 
.^cM Saga bleu bog iffe lang, men fit en tragijt Crnbe. ^ 1852 
ftf I^an 5^ub om at ijam Søjfenbe meb /"yamilier Imr \)aa iseien 
til I^am . ^an reifte neb til C£()icatio meb ,s3c[tc og ^Isogn for at 
møbe bem. dleto\) ba rafebe .Qoleraen i C£()icago. 3inc nt}§an= 
fomne 8Iægtninge fanbt i)an fengeliggenbe. ,s^an bleo ogjaa an= 
grcbet, og cfter tort Zib bøbc (jeie 3'øU]t't nieb Unbtagelfe af to 
©maogutter. 

^miblertib fab ben unge ."sTonc fijennne og Oentebe paa fin 
il)?anb og be fremmebe fra 9torge. ,s!>ner Xac\ ftob dun ube paa 
33affen og f^eibebe cfter be fommenbe. iPcen Uge efter llge gif 
forbi uben noget 3;ibenbe. §un i]a\)be baget og ffrubbct og f!rub- 
het og baget ^aann for at ijavc i^elfomftcn iaa feftlig, fom mu-- 
lig. ©nbclig fangt om længe faa unn be fjenbte .s^efte tomme 
biltenbe opefter 5^albunben. ?Jten (^læben fit en brat (5nbe; tbi 
af dMnben meb alte Slægtningerne, faa ()un fun to Smaagut= 
ter. Xe anbre fif en naonløé &va\3 i C£()icago paa 53t)cn§ 2?efoft= 
ning. 

Xev funbc ffribes et Ijclt .«y^apitel om bon friminellc 3fiø= 
beéløsfteb, fom be 5tar bleo Oift 9ti)fommerne i dbicago. ?.liang- 
folbigc SanbSmænb, fom anfom til Gbicago paa ben lib, bar for- 
talt forfatteren, ]^OorIebe§ be bleO ftunebe fammen i trange 'Jhim, 
fitior allerebe flere Iaa og fjæmpebe meb Slolcraen. Xcr maatte 180 ^c 9tor[fe Settlementers .s^ifrorie. 

be for Iieftanbic] ffillc§ meb manc(Gii fjær 3fcratnina oe; 9lcife= 
fællc; tlji førenb hen næfte Xaq cjrtjebe laa mange af bern fttbe. 
^'oleraen Dar iibøitfjørltij oci fnar foni en bræbenbc (Si\t. 

Tien benne .koloni er Beft bcfjenbt forn bet ftørfte Settlement 
af Sanbinger, i 5Imert!a. ^^nht\l 1847 Dar SSogftngerne alene, 
men ha Begi^nbte Sanbtntjerne at ftrømme inb inbtti fiDer en ^la§> 
og Si Dar bebt^gget meb en SO^anb fra Sanb. Sen førfte Dar 
©riDer Sor)nfon Smeb. 2aa forn SDen $)tør§Iien, de SOIonfon, 
^of)n ©mebSrub, ^oljanncS 23rennum, SO?arttn 23onIt og greberif 
3:^orfeIfon. 9cæften alle biSfe arbeibebe førft i SStotamtnen. 

^lanbt bi§ie 9corffe i 3Biota Dar ber ogfaa en 9D?anb fra 
Skrammen, forn Dil erinbre§ af fmnbrebeDiS af gamle pionerer. 
5)enne 93^anb Dar S^itub ^nubfen, fom aabnebe en ©mebje i SStota 
i 1843 eller før, ha Ijan allerebe ha )ah i gobe ^aar. ^^an ub= 
Danbreb fra SDrammen i 1839 riDorfra l)an Dar hen førfte. ^an 
Dar het, fom allerebe §øften 1843 fatte fig i ©).nbfen for af orbne 
be forffjelTige fmaa Settlementer Deb 2Biota, \)aa d\od prærie og 
Sefferfon prærie i 2)?enigr)eber, fom tilfammen enebeS om at Be- 
tale 300 ^Dafer 5[aret og anben ©obtgjørelfe til en ^ræft fra 
Dcorge. ^rceftegaarb og garm BleD ogfaa loDet. ©t ^aIb§breD 
meb bi^fe SlilBub og anbet bleD i g-ebruar 1844, \)aa bi§fe 2)^enig= 
IjeberS 3]egne, ffreDet af ^nub ^intbfen og af I)am fenbt til 
$8iffo):)^en oDer (iljriftiania Stift. Xette er het førfte ^alb^breD 
fenbt til DZorge. "^ette 33reD bleD af Siffo^en fenbt til ^^aftor 
S^ietricl^fon, fom bog Deb SO^obtagelfen I)aDbe antaget ^alb )i)aa 
^of^fonong. SBiota fif berfor iffe egen ^ræft før i 1855, ha hen 
fenere befjenbte Sofian Storm DJhmcf) antog ^albet. 

£nub .^nubfen Dar ogfaa. en nalminbelig bjærD og foretag* 
fom Wanh i materielle 2:ing. 3 1849 Dar l^an blanbt be førfte, 
fom reifte til dalifornien for at graDe @ulb. §an !om tilbage om 
et ^ar 5far og fif ha arrangeret et ftørre Selffab paa fienoeb tt)De 
Sanbåmænb, meb l^Dem fian igjen brog tDær§ oDer gaftlanbet til SBiota og ^Slt^mincrnc. 181 

ealifornien. ':^Qtte mv het ftørfte 8eIffaB af norf!c golf forn 
reifte til ©ulbminerne.* 

daliforma^^ubfen, forn l)an fencre Biet) faibt, er ogfaa he- 
fjenbt i So erosfc doimtt), ^bor l^an i 23oittuic! SSallet) og §alf= 
tDoi) Gree! ciebc mange I^iinbrebc ?lcrc§ Sanb. §an flQttebe ie= 
nere til 8qii granci^co. 

9Zæften alt Sanb i Sa ^sarjcttc doimti) nar IieDoffct nicb G(\q- 
ffoi:), forn ^f fe mv gret at Bliue ft)it uben 8ag. ^ift og ^er tiar 
en liben ^iaatte]kt. enb]fjønt tuugninbt, bciab be bog alle be 
©genffaber, forn be gamle, t)iie fra Sanb fpeibcbe efter, nemlig 
35eb, 3Sanb og ©laattclanb. Tætop fønbenfor bdie Settlement 
ligger SSarren^rærien, ftor og Brcb meb bøigenbe 03ræ§, uben 
8tuB eller Btm ]aa langt Øiet tan naa. 8ommetiber funbe M 
ftenbe, at en eller anben 9tt)!ommcr fra Sanb Bleo træt af at ftribe 
meb ©geffoben o).Hn i^affcrne. Xa funbe ^an gaa bort til ben 
flabe, men ubeboebe ^srærie og tænfe paa Ijbor let bet nilbe bære 
at faa fig en (Saarb ber, bnor bet fun gjalbt at pløie S^tarfen. 
?s ^anfen funbe ijan ba fe bølgenbe .*g^cbeagre og blanfe ^jør 
fnebi}be i ben grønne Gng, mebenå oppe paa en ,S^øibe iaa ijan fin 
ftafelige (Saarb meb ftore Ub^ufe fulbe af febe ^efter, 8niaagri= 
fer, faglenbe §øn§ og ffl^albrenbe 05jir§ — ! 5la! bet Pilbe bline 
gjilbere enb nogen Slai]e l-jaiibe bet Ijjcmme i 2anb! 

2)?en gamle Snen 9cørc4ien nib[te fnart at bringe I)am ub 
af Srømmerierne: '\^vab ftaar bu bev og gaber efter? Snb= 
bilber bu big fanffe, at ben Pilbe prærien er jfiffct for Sorbbrug? 
§t)or bilbe bu faa 3Sanb til kreaturene eller dømmer til ©jærber? 
{bet bar før ^igtraabcnS Zib), og flig fom 33inben Ijujerer ber! 
F)bi§ iffe ^ele .^titten bin blaafte bæf før ^ul Dilbe bu frljfe iftjel 
før ^t)taav." 

€g Por fantafercnbe 9cr)fommer brog fluføret affteb, ober» 
bePift om, at SSarrenprærien albrig Pilbe bliPe bebt)gget inbtil 
3Serben§ Gnbe. ") Sc Sibe 135. 182 ^c 5?orf]fe Settlementer^ ^tftorte. 

9corbenfor Sanbingerrte, op gjennem ?)eIIott)ftone=^Qlett5 
mange (^maalicr og 5Iffrogc er ber et ftort Settlement af Qahe- 
Iccnbinger. $er er §abelanb§ ftørfte ^Iflægger t 5[meri!a. ®i§fe 
!om fcimttbig meb Sanbingerne. S 1817 f om be ]øv]k; nemlig 
33røbrene Minfeubcrg. StraB efter forn ©rtf J^anberg, 5fnber§ 
Oaarernb, $^rcbc .Sjolt, Sgl^er Zalla, €Ie Jv. Slingen (nu om= 
trent 100 ?[ar gammel) og J^reberi! Oolt. Js 1867 !om en ^el 
Sfibelabning paa 800 .^pabelænbinger, Iinoraf be ficfte fto^^ebe 
runbt ^^lancljarbniile. Sette ®fib I)eb ''XaQinav" og Oar ført 
af S^a^itein ^Soenb Sot)n. 

2^en førfte Ijlnbc 9Jcanb til at Bofætte fig i hdk 3trøg bar 
bog iffe fra .^^abelanb, men fra ^efcmarfen. -S^an I)eb ^fiore 
S^om^fon 9tøi§Ianb og Oar fra ^inn '^sræftegjælb, blanbt I)OiI= 
fe§ (Sønner I)an er meget berømt, .sjan bofattc fig to Wlii Oeft 
fra hm fenerc ^Irgtjle i 1814. ,s;3an Oar blanbt be førfte til at 
rcife til Galifornicn for at graOe @ulb. X^aa benne Jur ubførte 
I)an en 23cbrift, fom er uhcn Stbeftijtfe. .*pan breo nemlig en 5^1 
glof DJcelfefjør toæreooer ^-aftlanbct gjennem fienbtlige 5nbia= 
nerleire, rcgnløfe 2^rfener og oOer øbe, fnebebæfte SJJ^-^be til ©a» 
lifornien, I)Dor (jan folgte iOcelf til ulnire ^^rifer. Senere ocnbte 
2t)ffen fig, og I)an maatte tåge tiltatte meb en ^oft fom fjører 
for et Scoerancefompani. S benne $8cftilling bleu I)an engang 
langt oppe i ^^elbene omringet af en befperat DiøOcrbanbe og fra= 
ftjaaict alle be kontanter, I)an fjaobc paa $aanb, fom ubgjorbe 
omtrent 1200 Ci^aler. D^øiélanb Oentebe et '^far. Ta gif lian paa 
5Iar§bagen igjen til ben @gn, f)t)or 33anben fmferebe Itge frit og 
ul}inbret. llben noget ^aaben \anht han fin ^iui frem til dlømv-- 
c^efen og I)ilfebe ganffe folbblobig: "Xn l)ufter Oel, hu. laante 
1200 3^aler fra mig et 5tar fiben", fagbe Ijan. "Xa jeg tæntte, 
bu fanffe IjaPbe glemt min Hbre^fe, er jeg fonnnet for at Iiente 
mine ^4>pnge." 9løoeren ftirrebe maalløft pa (jam, men 9tøi§Ianb 
foretraf iffe en Sl^ine. S^a tog 9iøOeren en tung Soef fulb af 
©ulbftøt), flængte ben frern og fagbe: "You are a coolone al- 
rii^dit ; take that." ^ Sæffen Par C^ulb for omtrent 1500 Saler. ss iota OQ ^I^minernc. 183 

^a 5«n feuere forn I)iem til [in egen (Saarb ceb 3trgt)Ie, 
fanbt Ijan en rigI}oIbtg J8h)aare, fun uogle Sob unber Sorbffor' 
pen. .^an biet) nu en uieLjet t)el[taacnbe D}2anb. §Qn t)ar en 
^albbrober af ben Dibtberømte Snomj^oc ^ftoml^fon.* ©e 5^apiter 39. 20bc ^apikl 

36Iue flDoun&9* 

©lanbt aiibrc fceiiiffe ©ieiibommclicjijebcr Ijar SStfconfin og= 
faa noglc i^irfcliiic ivjelbniiter. .sjøicft hlanht bi§fe fueifer 33Iue 
D[)iounb§, omtrent 25 d)lil Deflenfor 9Jiabi[on. Stor og hlaa ^æ= 
Dci* ben fig ()øit olicr bet omfriiigliggeiibe 2anb[fab til en §øibe 
paa uæften to tiifinb gob olier §anet. Wløih Sale og trange 
©far furer bcn^ ffjæggebe Sier til alle ®ibei% og friffe tilber 
fprubler frem mellem ©tenlagene og banner i^æffelag, fom 
ftrønmier bort i alle Dktninger. 

gra ^olipt^n af benne g-jelbfol ()ar man ben Inbefte og meft 
maleriffe llbfigt i 2Sifconfin. 2:il alle 8iber fer man et frobigt 
SanbffaB meb bt)be, ftogftjibte 2}ale,, folblnv^c Sletter og bng= 
tenbe 5ra§rt)gge. 

92ogenInnbe Bent i '^]t og 2Seft ftræffer fig eri Breb 5ra?rt)g, 
fom banner ^Banbffillet mellcm benne Xel af iiMfconfin og 9Jtic- 
fi§fi^^ifIoberne. Sang§ benne træløfe '^facn*iig oar anlagt ?torb= 
Oeften§ førfte S!iørel)ei — ben Berømte ^Vilitæroei mellem gort 
SSinneBago Deb ^ortagc og g-ort GratDforb oeb $rairie bu (Efjkn. 
^^aa benne 3Sei løB ogfaa ben førfte II. ®. 9^iaif, bannenbe 33in= 
hehhbet mellem Safe JQ^icl^igan og 9Jii§fi§fip|nfroben. Si§fe 
"Stagecoacl^eg" tiar fbære ^oloéfer inbrcttebe for 10 ^aSfagerer 
inbbenbig og enbnu flere onen^^aa. Tleh fire §efte gif het i 
®alo\.\ en IpQv 3]ei om ©agen, meb tubenbc .§orn, fom gaU 
©jennib i ^^Ine ?^?onnb§=gielbenc. 

184 23ruc 3??oiinbg. 185 

^cit appiffc ^ct licb 9iont er berømt i Banq og ^ac^a forn 
bcii ijpvtrfte blanbt SScie. ^saa bcii I)ar barbariffe ^oncjcr og I)e= 
bcnlfe ^eiferc niarKljcrct mcb fine mægtigc 33atalioner, og Iang§ 
erter ben ftar be rige 9iomcre bljgget fine ftolte ©ratifapeller. 
?Jien bennc 9,icilitærnet \)aa ^[a^ri^ggen neb i^Ine $Uiounb§ fortje= 
ner ogfaa ftor i^erøninielfe, tfji oUer ben I)ar be førfte ^Monerer 
nanbret, font i het fjerne heften grunblagbe nl)e 8tater og <Bcim= 
fnnb, ber ineb Sliben ^xi ftille 9^oni og ^^talien i 3fi)ggen. 33arc 
af norffc ^anbføgerc Ijar ol^er femti tnfinb nanbret gjennem benS 
8tøt). ^aufe og fornentning^ofnlbe gif be, fom oftcft barbenebe, 
mcb alt fit jorbiffe (33ob§ i en liben i^t}lt paa ^)h)ggen eller i Stiih-- 
bernllen, men nu er neppe alle SanbetS Øobvtnrn mægtige no! 
til at fragte tilbage bereS ©ienbelc. 

Wien :!fe alle gif forbi 33Iue ?Jionnbv. Slere tufinbe 
Canb^miænb ftanfcbe (jer og bannebe et ftort og nibt befjenbt Bet-- 
ticment. 'Zettc Dar færlig ^tilfælbe meb ^uilbrivferne. $er er 
bet ftørfte Settlement af 3SaIbri§fer i ^Imerifa. 3lf alle ameri= 
fanffe Steb^^nabne er niftno! a3lnc ?Janinb§ bebft tjenbt i 3SaIber§. 
Sor 60 5rar fiben mv 23Iuc ?Jiounb§ het Steh, Ijuor alle Dalber^ 
ffe Sængffer møbte§ ,og ipov alle gorljaabninger fatte (Stæbne. 
Xe l-)a\)he børt, at het ffnibc nære ^talmet paa en J^jelbnnt; ber= 
for nar het i!fc unberligt, at man fatte het i en 8Iag§ gorbin^ 
beife meb, 9cebo 33ierg, ftborfra man fnnbc fe trinbt omfring oOer 
het fjcle forjættebe 2anb. 

Xet Dar fra fønbre og norbre 5(nrbal, be flefte fom. Xe he- 
mcrgtigcbe fig I)elc Springbale§ nafre ^Hirffanbffab; 9Sermont§ 
mange 33affer og "513ottomer" er fnlbe af bent; Wd. $oreb — 
en!er§ ^ilflugt og "retireb" garmerS ^arabiv -- biet) bt)gget af 
bem; Iang§ efter alle 93Iue ?9?onnb§ og ^X'^vy\)^ ^XaSrijgge fneifer 
bere§ ftore Oaarbe; ja, enbog nebe i ?]orf og 5fbam§ nrimler het 
af 3SaIbr{§fcr i anbet og trebie Seb, fom enbnu taler "reinf^ifa" 
35alberff. ' 

^Vfue 5[^tonnbv er hen gjængfe gælle^^betegnelfe for næften 186 ^c S^orffe Scttremcntcrl ^tftorie. 

Iiele beite Strøi]. ^et I)ar en iiorff 33GfoI!nina pan omtrent 6,000, 
Ijboraf to ^rebiebele ftammer fra ^alber§. 

Wien ben førfte 9Zorf!e, forn forn til Slue S)?ounb§, bar iffe 
^.^albriå; ^an bar fra eogn. Qan§> dlam Dar S^^er ^I^orjon 
(Stafe). §an font lyib i 18-14 efter at Iwe arBeibet i Slliniinernc 
t)eb SSiota et 5(arMtb. .<pan er alminbelicj fjenbt unber '^a\)n a\ 
Sre!fmo§=3^er, ba ^an ^lekbe at ^iløie Sanbet for 92tiFomrnerne. 
©aafnart be Ijabbe faaet fig et Sti)!fe Sanb og fomniet til d\o, 
bar bet førfte, be gjorbe, at fenbe 23ub efter ^an Sræ!ftng§=3ber. 
Cm en Stnnb fom I)an ba meb fin bælbige ^Iog,tru!!et af fef^o- 
otte ftore, feneftærfc Cf§er. ©jenncm 3ten og enmafrat gi! bot 
meb en tre=firc 9J^anb Ijængenbe faft til plogen, bæltenbe $Iog= 
furer to4re ^ob Brebc. 'Sommetiber f jørte be fig faa albeleS faft 
i en 9bbetnub, at be maatte fpænbe for paa 33agenben af plogen, 
men bet bar ftærfe I)iemmelabebe ©reier, forn taalte libt af labert. 

Sber 3;T)orfon bar ©neboer i to 9(ar, og Ijan^ ^a\)n bar fc= 
nere fun næbnt i g-orbinbelfe meb be førfte plogfurer. §an liabbc 
ingen Snbfrt)belie paa ben f enere ^nbbanbring. S 1846 forn et 
©elffaB paa 15 ^serfoner, og meb bcm Begtinber ben egentlige 
norffe ^nbbanbring. 2:f)ore Sl^orefon 3paanem bar feberen for 
bette Sølge, og l^an anjceS for at bære gar til ©ettlementet. Se 
anbre 9J?anbfoI! i Jvølget bar Sol^n SngeBretfon 33erge, hoften 
^I)om|ifon, 9?iB og $aIbor §aIborfon @ræ§balen og de og ^nut 
(sørenfon ^'bifterub, alle btigtige, foretagfomme ?JZænb. Stsfe 
bar alle Jinnbøler og !om fra ?Jhif!ego. Slim Spaanem l^abbe 
^'ogn og £feer; be anbre traffebe bagefter. X\z^]e bofatte fig alle 
i -^alen et ^|5ar WUi øftenfor Wlt .§oreb, unbtagen Z'i)oxe ^paa- 
nem, foni bofatte fig i et Xalføre et ^var ^)?il længere 8l)b, I)bor 
nu St)ber Sruftuen bor. Gt $ul i Saften og et ^^3ar forfrøblebe 
^Gbletræer er nu alt, jom er igjen af gamle 3paanem§ Siem. 

hoften 3:^omi)fon bar Srober til ben bjærbe "onolnfl^oc 
^ftompfon", font feuere banbt national Serøntmelfe beb at bære 
^^often ober 8terra dleMba Sjergene flere Sintere paa (sfi. ho- 
ften Xf)ontpfon§ §u£^ bar bet førfte norffe ,^u§ efter ai^ilitærbeien SSIite TlombB. 187 

t^eftenfor 9[)2abiion, og l^er møbtc §unbreber a'\ trætte Sanbfø» 
gere et giæ[tfrit 25eIfommcn paa ^eien til isc[tenc> nt)e §jcni. 

3 1847 ffret) jr)ore Spacinem et Stijffc i "9torbIi3 jet" om 
8trøget Oeb 33Iue 9.1iounb§, og bet Oar bette Stgffe, forn paaOir= 
fcbe ben balberffe :vsnbfli)tning. 

S benne Mv Cle og 5(§Iaf See, £Ie Clfou 33a!!en og Oub- 
Branb ©Ifeberg fra norbre ^hirbnl be førfte. 9(§Iaf 2ee oar ©er= 
geant fra 9torge og en meget oph)ft og fremragenbe ?.lZanb. ^an§ 
begeiftrebe ^reOe til bcfjenbte i ^^alberS Oar hen Oigtigfte g-aftor 
i Settlementets ^efft. i^^an Oar ogfaa en ubmerfet Snebfer, og 
i)an§> gamle §u§, fom enbnu ftaar Oeb S^IeOenOille, tnfer mere 
enb almtnbelig pent 5lrbeibe for at oære et :tømmerl)u§. S>ettc 
§u§ Oar het alminbeltge Stoppefteb for g-rcmmebe, og mangen 
en ^roeft og ^srofesfor l-)av fooet f)er i gamle 2age. 5t. £). 
S^ronbrub fra norbre ^furbal bor ber nn. Å^an§ 'i3rober @ub= 
branb 2:^ronbrub fom !)tb i 1849. .s^^an ffreO ogfaa nmnge Sreoc 
til 9Zorge, fom Iigelebe§ paaffiinbebe ^vnboanbringen. Samme 
5rar fom 5lrne ^off fra fønbre ^Xurbal, famt Seuor ^fnberfon 2)ta- 
relien, 3:f)oma§ Sie, Cle .^^jelle, ^soer ^unb, Ohilbbranb ,3SoIb og 
^mt €Ifon St)Oernb. ^en fibfte fom gaaenbe meb en ftor 5a= 
milie feele 23eien fra 5[JZiImanfee, 100 Wdl. §an Par en meget 
agtet og Pennefa^I a)ianb, fom altib Par rebe til at ftjælpe 9^t3= 
fommerne meb ?l}aah og Xaab.'' 

€Ie €Ifon 33affen Par ben førfte 9torffe i l"errp. §an Par 
ogfaa fra norbre ^fnrbal og fom bib allerebe i Huguft 1848. 
©amme ^øft fom ogfaa 2ar§ ^aloorfon Sangempr fra Xørbal, 
gan§ Softnfon fra Xrangebal og X. llfjompfon og Xorge ^^^^of^n^ 
fon 2:pebt fra 5famli i ??cbenæ§. 2en meft befjenbte DZorbmanb 
i ^erri) Par 5D. ^. Xa(}(e fra ^^tiviebal i 4:elcmarfen. .s?an reifte *) manht be førfte beb ^IHiie iWounbé uau ogfaa ^æbjøun ^eberfon 
2;t)fterub og ©ulli! Sbenb§riib, begge fra ^^umebal. ^e fom til 93tuc 
mounbå i 1847. ^t}fterub ^aobc allerebe i 1841 arkibet en Xih i 
3t. Soui?. 188 ^c ??orffe Settlementers ^iftorte. førft til (Salifornien, l^dor l-)an gicnnemgif mancje StraBobfer, 
men fanbt enbcl &nlh. S ^853 forn (jan til ^serrt), l)\)ov ^an 
aahnehe Sanblftanblcri og crl)ueri3cbc jig ettcrfiaanben ftor 9^ig= 
bom. San nar en eunerig og forctagioni Wawh, jom minbc§ mcb 
ftor Slgtelfc. 

S i^errt) biet) hen førfte norffe .<^irfe i tieftre Xane (Sonntl) 
btjgget. Xet Har et bcffebent XømmerfjUv, !nn 20 gob i girfant, 
forn bleb op^øvt i 1851. 
2oftcii !It)ompfoit. O. 23. ^Q^re. '^ermont ^lolnnihip er meget ujeniit og batfet, berfor bleo het 
libt fenere bebi}gget enb be øurige 3:omni(iip§. ^?jten ogfaa I)er 
er ^Qlbrigferne næften eneraabenbe. iin af be før[te nar S^iffel 
§aIfte{n[on 93Ieffe(ien fra fønbre ?(urbal. .?^an tom fra SDcanito» 
tnoc (Sountt), I)Dor ijan lt}nte§ 8fogen bar for fotrr at rijbbe. 2}er> 
for gjorbc ijan fig en liben ^jcrrre, f)Oorpaa i^an lævfebc fit 35ærf= iBliie iUtouiibv. 189 

tøl og 9iøbncnbit]r)cb§t3Jcnftanbc, jont ialt neicbc omtrent 300 
^Niinb. Senne ^Ijærre brog lian ba tilfobv tncr^^oncr Staten, 
oner Xal og 23affc, omtrent 200 Wdi til '))lt. .*ooreb. 

33ranbt fcnere anfomne fremragenbe ?Jtoenb maa nætmeS 
8am. 2:l3om^i]on, eller Sbein i Sien, fom Ijan I^eber Blanbt ^alb= 
rtSfen. $an er en af ^albriéiamBanbety fa[te Støtter og 90^t. 
.sjoreby .*?>iørncften. Å3an§ Saber, ^^Ijronb, nar en berømt 23ø§= 
fernager og ^Bjørneffl^tter i 3SaIber§. 

9??ic[)ael v^oftnfon er en af be faa Sogninger, fom finbe§ x 
9}it. forell. §an luir blanbt be førftc ^sionercr \)eh dlovWat) 
(SroDe, Ipov be fleftc af lian? Slægt bor. .^:^an fom til 33Iue 
SDtounbå i 1856 og I)ar inrret en betijbelig imlitiff Størrelfc. 
^an Mv ogfaa ^Jceblem af St}noben§ .^lirferaab i fef§ ?far nnber 
9iaabet)alg§ftrtben. 

9tert Smalen fom til 'IHne iDtonnb^ allerebe i 1849, men bo= 
fatte fig iffe førenb i 1854. Smiblertib nar Ijan i dalifornien 
fammen meb fef§ anbre norffc ØnlbgraOere. §er bar Ijan ganffe 
Ijelbig. §an retfte tilbage oOer ^umama birefte til 9torge, Ijtior 
I)an fijemme i ^tnn fif et fjelt Selffab emigranter til at Dærc 
meb til Sane ©ountr). 

5Irne 9^øfte fom fra (i^tnebalen i 1850 meb ftor Stiniilie. 
§Qn§ Sønner er nu tnbflt)bclfc§rige 9Jiænb; fonnne falbcr fig 
SIrnefon, fomme Dtøfte.* 

92ebe i ^rimrofe 16egt)nbte en færffilt Jnbnanbring famtibig 
meb, at Z^ove S|iaanem og gølgc fom til Springbalc. 

3)en førfte 9torbmanb, fom bofatte fig fier, Oar dljriftian 
^enbrtcffon fra Sier. Sigefom mange anbre 9?r)bning§moenb, 
ber ncebneS i benne 5frtifel, arbcibebc dan førft i iHtjminen i *) 5Irnc diøiic bøbc ftra!§ cf ter fin STnlomft, og Gn!cu Hcb i 1857 
gift meb Hnbcrg mHMion. ^ 1907 fcirebe bigfe ©ulbbcljllitp. S)et 
bar ba 80 5Iar, fiben gamle a>^or Snøfte, fom r}un enbnu !albc§, biet) gift 
meb fin førfte Tlanb, men Ijim bar enbnu ganffe aanbgfriff. <^un l^abbe 
11 S3ørn meb fin førfte ^Mnb og næften lic3e faa mange meb ben anbcn. 
familien tællec nu flere ^unbrebe 2?Jeblemmer. 190 To ^)lo\:itc 3ettlemojileuy .s>ifioiic. 

3iMota, tpoY ijan nar anfommct alle-rebe i 1842. ,^ 1846 flQt^ 
tebe l}Qn til fit nunærenbe .*piem i ^^rimrofe og i)a)3he ba et $ar 
Cfser, en Slage lh^c\n og 75 dents i $enge. ^JliltDaufee, ot)er 
100 Wdi borte, imr nærmefte $lTJarfeb§pIab§. DJion ffulbe tro, at 
be nærliggenbe ^.Dcincr nilbe næret en bcbre SO?arfeb§:j.iIabS, men 
^4eff betalte^ ber meb fnn to CientS ^^^unbet. 

^0 ^^(ar efter .s?enbricffon§ ^^Infomft begl)nbte ben egentlige 
norffe ^nboanbring til bHte Bteh. iViange forn fra $enbric!= 
]on§ ^-øbelnigb. ^^'(anbt be før[te fan nælnteS ))l\l§> ©inarfon, 
Safoe :^ørgenion, 9ti(c^ 9t. 3fogen og .<^ittil .<vlittit]on 9J?oIanb 
fra SørriSbal. 

Sen nicft Defjcnbte 9Jianb Blanbt ^srimrofc§ gamle ^ione= 
rer bar SæterSbøIen Okmolf ^^olleffon. ^an mv SOteblem af 
het førfte llbiianbringSføIge, fom foriob Socterøbalen. "^ette 
Beftob af [)an§ ^a^cr ^lollef (Sunolffon, .^Ijogei .§ar[tab og $age 
CIfon meb é^amilier. S 1843 foriob be i^tiglanb tiIfob§ og Ijanbc 
til] ammen $180 t ^senge. 3In!ommen til ^e\v Sor! bar ^ele S?a§- 
febefjolbningen hm en ^^ollar. '^aa ^cien oner $aOet Ijaobe unge 
^olleffon lært forffjellige engelffe Srafer, og ba I)an Ocb 5[n= 
fomften til 9ceni ?Jor! iffc alene følte fig ilbe tillag i fine bunbløfe 
fæterébølffe 93u!fer, men ogfaa l-)a\)be 2t)ft til fnareft mulig at 
bife fin Jyærbigljeb i bet dngelffe, gif I)an inb til en ^Nantelaaner 
for at tjøbe fig et-^^ar fimple 33en!Iæber. '^aa SpørgSmaal om 
^rifen fom Sbaret: '':imo=anb=fir" (63 dentS). ©baret fom 
faa Ijurtig, at I)an iffe øiebliffelig fattebe bet; berfor fbarebe l-)an 
meb ubf|)efuleret ^jenbermine: "I will give you three shilling" 
(75 ©ents), og bermeb bar t<ganbelen gjort. 

S en 33eretning om fine ^ionerbage, fom 3:^oIIeffon feuere 
gab i et engelff 33Iab, figer fian, at en Wianb beb 9tabn 23affe 
gab Sølget grt^aS fra 92ett) ?jorf. Sjette bar formobeutlig ©øren 
^acljfe fra SQ^uffego. S:e forbleb i SOluffego en ^ib. S 1849 
reifte ^olleffon til ^rimrofe. €m fianå ^<'(ufomft ^ib fortæller 
l^an felb: 

"Xa ieg ønffebe at eie mit eget 2anh faa fnart fom muligt, reifte jeo, tii '|>riinrojc i Ksi!^). .s>cr inøbte jec; 9ti{§ (Siuarjoji. 
Xev t)av nof af ^^aub, incn dDorlebc^o ]oc[ ffulbe finbc 9ciimer for 
bet jeg tialgte, nar '3pørcieniaa(et. (i'fter niecicn llni)erføc;elje 
fanbt t)i et ftort (£-tictræ et fort Stqffe ]va het 3teb, f)t)or Stor- 
man ^anbal bor. ""^^aa bette Xræ nar ttibclit] at fe følgeiibc ^oc\^ 
[taner oc\ ^hunere: iW 2iV V4, 3. :2;5, X. o, ?Z. n. e. ^er 
nar I)nerfen ^^>eii eller '^nipir at raa iiben at c\aa iiiaugc Tlil, oa 
iioaet maatte ftraf^o aiøvcv- Jcti laante eii ^f^^ af ©inarfon, 
(iiiggebe neb et Vihct '^(ipetræ, og efter at dane gjort hot flabt paa 
begge Siber, iaa at het bien gauffe tnnbt, tog jeg iniii X^ommefnin 
og ffar i het 33og[tanerne og 9tuincrue, affurat foiii. be nar i ©ge- 
træet. ^Web benne '^Ifpeftof. iniber min '^Irm gif jeg til l.^anb!on= 
toret og lagbe Stoff en og -sengene paa Siffeit til Gmbeb§rnæn= 
bene£^ [tore iOioro. Xe tor[lob 'l^e[frinel[en, og jeg [if Sanbet."" 

8traf$ e[tcrat Xofleriou iianbe boiat [ig f)er, I}ug ijan en Sti 
norboner til ?Dti(itærneien neb 23hie ?J(Ounb§, og nagicbe ber oppe 
et Sfilt, Imorpaa lian paa gobt 9tor[f ()anbe [frenct: "T^W nogen 
niøbe 9ior[fe jaa forn neb der." ^Jtange [nlgte v>nbbt)bel[en. 
Xet er en C^runb tit, at iaa mange forffjellige ^t)gbelag er repræ- 
[enteret i ^Nrimro[e. 

$irimro[c nar et ar be [ønte Steber, I)nor man orgam[erebe 
[ig i ben [enere ']aa alminbelige "sllnbbelon". Spenne ^lubbelon 
be[tob a[ en forening ar 9caboer tit [ælleg ^:Pe[fi)tteI[e mob Srcm^ 
mebe, [om nilbe trænge inb og tåge bere§ 2anb. Xa be ile]tQ 
^^sionerer i 93egt)nbel[en iffe banbe ^^enge til at fjøbc [it Sanb 
[trafc^ bo]atte be [ig [om "Sanatterc^", bnab ber blanbt bere§ lige^ 
[tillebe gan bern ben nøbnenbige Gienbom^MTt. ^liange [remmebe 
ivniebe bog iffe 3gnatteren§ 9?ettigliber, men fjøbte lian? 2anh. 
naar be fnnbe. .s3er nar het ben n[f renne .«THnbbelon bien ]at i 
iNraf[i§, og Sinet bien gjort iaa nbel)ageligt ror ben [remmebe, at 
ijan [anbt fig beføiet til at fortræffc. 

^aa anbre Stcbcr, iaafom i C^oobbnc Gonntn, nbartcbe ^Tub^ ') Scnigclanba ?toi'bmcvnbcnc i 5lmcri!a, Sibc 74. 192 S^i^ ■i)tcn:ffe Settlementer? *giftoric. 

Bcloncii i iomnic Ailfælbcu til rent Smtbrøncrt I)o§ be førft an= 
fonnic. 

<Sammcu niob .^ollcffon fom i 1849 til •*l>riinro[c to 9iumc= 
bøler neb 9tabii (Sumilb oc] ©ierinunb v^acffou (.'gaugen). 2^erc§ 
Sabcr Mv bm førftc norffe Wanh, fom høhc i SSifconfin i 1840. 
S 1856, ha (3iiniilb ^^acffon bar i 3Seften paa 05uIboraOning, 
tænfte nofjlc Sriænbere i 9Jcontro]c at bciU)tte 51nlcbningen og 
taqe enbel ^lent dømmer, fom Ooffebe \)aa I)an§ Sanb. Sjette 
ftf ^IiibbeIonen§ ?J?ænb 9ct}§ om og møbte tiblig om 9[)Zorgencu 
0^ for at forljinbrc 2i}0criet. 3^cre§ ^aj:)tein tiar 9ciB CIfon, en 
fjæm^eftærf ^av fra Sier. §an§ €;iforbrtng om, at be ffulbe 
beføie fig Bort, tog bog ^rlænberne, fom foragtebe be ftilfærbige 
9corffe, intet §enft)n til, og bere^ 5[nførcr, en braBelig gi}r, he- 
gt)nbte uben bibere at ]f)ugge neb en ftor (^g. S^a greB 9^iB Olfon 
en Øf§, farang I)cn til S^Iænberen og fagbe: "^^a, tar, hu ^tiib- 
hen, faa tar jeg ^ræet," og gaO fig berpaa It)ftelig til at I)ugge 
løy )paa Xvæet ober grlænberenS ^obeb. 2^et Bleb fnart formeget 
for ben anben at føle ben Ijtiasfe 0!§ IjOine ooer fit ^ooeb, og 
efter at l&aoe Betragtet OIfon§ ftoerfe, Beljænbige §ug for en 
©timb, tra! l^an fin Zvop finføret tilBage. (Siben "oav ber altib 
greb mellem Dcorbmænb og S^^^cenbere. 

dTil§> £)Ifon bøhe fenere i S^rigen. Xctte gforbc ogfaa mange 
anbre norffe 9tr)bning§mænb i ^rimrofe, tlji hette ^otun fcnbte 
en 9J?a§fe frioillige til krigen. 2en obennæDnte ©jermnnb Sacf= 
fon IjberOebe et I^elt ^om^ani i ^rimrofe og 9tærl)eben og Bleb 
fleb inbfat fom ^ta^^tein i C^o.l., 43 3Bif. Sffc minbre enb 56 
norffe Wænh gi! fra ^rimrofe til krigen. 

Xette Dar i mange 5lar et meget affibe§Iiggenbe ^teh. ^en 
nærmefte 33t) bar 3j?ilmaufee, fom laa 100 SO^il i Øft. 95eiene 
bar i hen Zih i flig elenbig gorfatning, at bet ofte tog to liger 
at fomme frem. Dber ©umper og 33roer maatte man ofte gjøre 
fom 9P?unc^l)aufen ha ^an meb et fort 9^eB ftrebe fig neb fra 
SP^aanen — man maatte Zih efter anben tåge 5)cateriale fra hen 
ene ©nbe af ^roen for bermeb at ffarbe iljop hen anben. (^om» 93rue SJJounbg. 193 

metiber bar ^rifen neb ttl 2oc for §t)eben, ia bet goenbte, at 
ber jTet i!fe l^ar ©alg for bm. Sa fjørfe irtart ben famme lange 
3Set tilBage meb SæSfet og berpaa bibere 95eft ttl SO?i§ft§ft^)DtfIo» 
ben. 3Sar ber iffe ©alg at faa I)cr Iieller, faa tømte man l^ele 
Sæ»fet i (5It)en — bet maatte t)ære for^effet. S^a SSeiene t)ar for 
tunge for to Offer ttl at grete Sæéfet, maatte man ofte leie et 
$ar Offer til. ©fulbe man ba betale 25c. Skagen for Offerne 
og 25c. for 35ognen, fiænbte bet lommcttber, at llbbt^ttet af gOe- 
belæ§iet iffe Betale for gjøringen. Set gt! berfor meget fmaat 
meb 3SeIftanben be førfte 5(ar. 

^en bet fom bærre bar for 9ct)f)t)ggerne bar at fe fine 93ørn 
boffe o\) Iangl}aarebe og nbøbte. Sftebetfor lobenbe (Srene paa 
SibetS ^ræ, bar bet fom at fe llfrubt i en fager ®ng. ^tv Bleb 
I)oIbt flere Sorfianbltnger om benne Sag, og en SO^anb Bleb tilfibft 
fenbt affteb til ^offifonong for at fe, om $aftor Sietricfifon 
funbe BebægeS til at fomme. ^an lobebe at fomme for $10. 
^ette 33eIøB Bleb omfibcr famlet, l^borpaa ^Dtetricl^fon t 1850 
^olbt ben førfte ØnbBtjeneftc i ^r)ore B\)aanem§> §u§, I}bor mange 
Bleb bøBte. ^onfirmation Bleb jenere l^olbt i Sfogen, f)bor Sræ= 
flammer tjente til Sæbe. §er i ©fogen fiolbteg ogfaa fenere et 
^lar^møbe, fom er I)iftoriff, ba ©icljen og 9hi§mu§fen \)aa bettc 
møbe ffilbte?v 

gor en Stunb l^olbt Begge ^varticr Ghtb^tjcnefte i famme 
Sfoleljux^ 2;en ene gorjamling laa ba iibenfor og bentebe, tnbtil 
ben anben Bleb færbig. 

eønbenfor ^Uintrofe og $enl} ligger ©reen Clonntt), Bbor ber 
i ?Jorf og 5(batn§ er en ma?/)e mov]k. mob ^Be\t ftøber bi§fc 
:romn]f)ip3 o\y til Sa 'Sci\:)ette Countii, Ijbor bet ftore Sanbing- og 
.*oabeIanbing-Settlententet ligger. S C^reen Countt) er ogfaa 
'l^albriåferne i glertal, og beitne *5i'oIoni er en bireffe ^ølae af 
eettlementet beb 23rue 9J^ounb?^ ^Tmunb, (S^rifto^^er og mifM 
Gib^mo fra ©ønbre ?(itrbal bar be- førfte l^er. Sc Bofatte fig i 
2Jorf ::LOlbnjftip i 185 1. 

'^et mv omtrent i 1852, fom gøtge af ^iep^^en Olfon §cl» 194 ®^ S^ocffe (Scttlementecg ^iftorte. 

leé anbet ^^eføi] til i^albcrS, Ijnorom bet er berettet i ^a^ntlet om 
3SaIber§ ^lolonien i JJZauitolnoc CTouuti}, at llbdanbringcn fra 
3SaIber§ BegQnbte t ftørre 9JiaaIeftof. ©n af be mcft befjcnbte 
pionerer fra be 2^age, orj (Stifteren af h^n ftore 3SaIbcr§bi)t]b i 
9}orf 00 5(bam§ ^otnnfljipS, Oar ^hmtitb £). (i^ibSmoe. Xa (jan 
mv 88 Sfar ganmiel ffrct) dau eii i^eretning om fin 9ieife tit 
^Imerifa. §an Dar meb i ben forfærbelige lUi}fte paa Safe 
©rie, om l^Dilfen ber gaar ©agn i alle ^^albersbtjgber. 

^obacliinc og etter (£rccf, 

.^cnimob tt}t)e 5[)til ^eft fra 33Ine ^Jiounbs i en Dal fjcnbt 
unber 9?aOnet £tter ^ved, er ber ogjaa et norfft Settlement paa 
omtrent 1300 I)Ooraf ,?)oOeb|iarten ogfaa er fra 33alber§. Sette 
Settlement er en gortfættelfe eller ^(ftægger af 33Iue 90?ounb§ 
(Settlementet. 3^a intet gobt Sanb mere Oar at faa runbt 33Iuc 
9Jtounb§ gi! man nogle Wal længere 'iscft til £tter Gree! Dalen. 

^Wen eignen ftf fine førfte norffe Settlere fra DobgeOille og 
9Jtiflin. §er l)ar i gamle Dage ftore 53Ii)miner og mange 9iorb= 
mænb arbeibebe i bisfe ^It}mincr faa tiblig fom i 1841. 33Ianbt 
biåfe fan næl^neS be egentlige Stiftere af Staten 5oma§ norffe 
33t)gber — €Ie ^aloorfon ^i^alle og €Ie ^olfeffon S^ittilélanb, 
Begge fra Dcumebal. .$er bofatte fig ogfaa .^alftein .^alOorfon 
gløfe, fom fammen meb 9tatteftabbrøbrcne Ixir ben førfte til at 
ubt)onbre fra g^ftlanbet i 9torge i 1887. ^lere ^ing tt)ber paa, 
at Ijan Mr ben førfte 9corffe til at bcjøgc "^soWa (lonntl) og han 
maa berfor betragtco fom Settlementets Stifter. §an r)at)be 
to 33røbre t)eb 9caOn ©rif og €Ie, fom nebfatte fig runbt Iiani 
|Hut prærien 35eft fra Dobgelnlle famt nogle anbre ^cumcbøler, 
faafom Slunt €Ifon .§off, Stunt 33rombalen, .'5)crbranb og .^^aafon 
^eberfon, §cllif §augan SteOeu§ og Solju 2ee. Den fibfte bien 
hen meft befjenbte, ibet (}an enbuu bor \)aa ^tehct og Ijar op= 
naaet en meget I)øi 5Ilber mcben§ be anbre næften alle fliittcbe 
bort. $an arbeibebe ogfaa i ^It}mtnerne en Stunb, men be= 
9t)nbte ha i 1844 fammen meb ^ol&n O, ^eef fra ^arbanger ben S3Iue S^oiinb§. 195 

førfte Sfomagerforretning i aLMfcoufiu eller neftcnfor Wiituaufeo. 
§an er gift meb 8ø[ter til ^\)iiiifcc]o[tirteren, v^ofin 2iiraa§, og 
er en ren Seffifou af £)plt)vningcr oin be førfte 9^orbmoenb i 
SBifconiin. 

©fter 9ciimebølerne forn Sabelcrnbinacrne til ^otva dountt), 
af Ijiicrn ber itte er fatt faa. .<pano ^•^"'•^^'•^'•^ii-in 3oUieii nar beii før= 
fte af bi§fe. ^an font i 
1851. 8trafé cfterpaa 
forn 3>albri§ferne, forn 
(lofatte fig længere 9torb 
i etter (ircef. f Gaftlc ^){uc!. 

^eb (Xaftle )liocf i 
Ørant (yoiinti), 15 a)til 
tieftenfor £tter dreef ftif= 
tebee i 1854 et uorfft 
Settlement, font nu ub= 
gjør et ^^^ræftefalb meb to 
9}?enigl)eber pcia Iienneb 
800 Sjæh. Xe mænb. 
fom font i 1854 baronen 
.^aiifoii fra 9Jumeba[, Gii- 
bre Csolmfoit ^'iiibefieii og Ohittorm ob^'i'iLni fra ^-Inilber^?, ^sørgen 
C^imberfoit 'l^oftrot fra Xraiigebal, ^soijn ^^^eterfou fra ^fterbalen 
og Sara ^enfou. 

5aubffa6et er opffjært af mange fmaa TalfOrer og tilbely 
fanbagtig. \* 3of)ii ^ec. 21bc mpltcl 

Mincbeftcr. 

©mtrent 10 99?{I beftenfor D^eenol), SStfconfin, ligger SStn* 
c^efter Settlementet. Xet er omgibet af ftore 93^t)rer og ^øjlaat- 
ter ^QQ qIIc fanter, \aa at bet meb fine o|:)ab]frQanenbe 8iber Iig= 
ner en ftor 0. ^^aa Xoppen ligger ^irfen, f)t)orfra llbfigten er 
ftorartet. 

'^ett er en af be førfte 5lflceggere af Wu\fQQO kolonien. 
§øften 1846 forn tre ^elemarfinger beb 9iami (Søren SSilfon, 
^Tnbrert) ^Iiompfon og Soi^n 9?ub til benne (^gn for at fe efter 
Sanb. S^e ønffebe 23eb, 35anb og (Slaattelanb, og !)er bar alle 
biSfe Sing i OOerflob. 3}e reifte berfor op igjen SSaaren 1847 
for at Bofætte fig. ©ammen meb bem forn ^røbrene©()riftian, 
$er og Sot}anne§i ^o^nfon 5[alterub fra Soten, ©ben S()ompfon 
og ^nnt Suraa§ !om ogfaa i 1847. 

33røbrene Sb^nfon bar be førfte til at emigrere fra Soten 
^borfra be reifte i 1846 f ammen meb £)Ie Sarfon, Ole ©firiftian^ 
fon og $er ^ølftab. ^en fibfte bar en ualminbelig btigtig @ncb= 
f er og en Begabet og foretagfom 90^anb. ^an bar Seberen; men 
fjan§> (Saga i ^tmerifa Bleb i!fe lang. §an bar ©nfemanb og 
bleb paa Oberreifen forlibt i en $ige paa SfiBet. Tien 5^n§ 
bofSne (Sønner mobfatte fig ben ffjønne .^gelene forn (Stebmober, 
og i fin ^^ortbilelfe gi! ^er D^ølftab I)en og bræBte fig beb at 
fbælge (Sift en llge efter fin 5(nfomft. 

S3Ianbt anbre af be førfte Bofatte fan ncebne^ ^elge Wlat^' 

196 fon, £Ie ^loffereiujcu oa, i^røbrcnc 5fnumb)en, alle fua Zele^ 
marfert. §er ogfaa tiar "f^cov Strømme føbt, og ^an§ }^ahet 
forn 6ib meget ttblig. §er er ogiaa Scenen foi-' Strømmet t)p' 
herlige gortælling: "§DorIebc§ §alDor bleD ^U-æft", jom er ffre= 
det ret ub a\ 9ti)bt)ggcrIiDet§ CmgiDelfer. 

S3røbrene Slmunbien (janbe bett)belige mefaniffe Glaner og 
^^^eer ©trømme fortæller, at Ijan erinbrcr ai l^a^e feet paa bere§ 
2:iin en l^el dlælfe garmrebffaber, jom be i biSfe 9??affiner§ før[tc 
5^age r)at)be efterlignct og icio fabrtfert. ?.^ccn SoOcn om pa- 
tentere 93efft)ttelie blcD |iaafalbt og bet nije 5a^'nTreb[fab=^ompani 
maatte inbftille fin Srift. 

§elge DJtotljtefon erinbreS bebft ar gamle Settlere nnber 9cai3n 
at "-©ølje ^^oOane", ha Ijan bren et SIag§ ^aoern eUer §oteI. 
3Wr§. 90?atr}iefon Oar en meget ferm ^tiinbe, fom tffe alene fnnbe 
brioe fin ^aOern, men funbe ogfaa retlcbe be Dieifenbe paa ^eien. 
Saalebe^ bar ber nogle ^ieifenbe, fom iffe funbe finbe hen 
oberfbømmebe 3]et oOer ben nærliggcnbe ?Jtt)r. ?Qcen 9Jh*§. Wia- 
tfttefon tog en lang Staur, foøbte refolut Sfjørterne om ^obebet, 
Ijbor^aa ^un baSfebe uh til 25anbet ftob om §ofterne paa I)enbe. 
Stø og ufortrøben gt! ^un foran, ftøbte Stauren af og til mob 
33unben og vaaUe, "^er er faft Ornnb! fter er faft @runb'M 
Xette er nu blebet til et !Ia§ftff €rbfprog i SiMncIiefter. 

^er bor nu omtrent 750 D^orbmænb, fti^oraf 2)^aioriteten er 
fra ^inn og :Øbre Selemarfen. 3^et er en ualminbelig belbtjgget 
©rænb. 

(Sn 2^enig5eb bleb organiferet l^cr i 1850, fom førft bleb Be- 
tjent af ^^aftor 31. G. $reu§ paa ^offifonong. Cm nogle 3far 
bleb en nt) 2)?enigfteb organiferet i hot lillc Settlement og en 
^irfe bt)gget Sibe om Sibe meb hen gamle. Salmefangen i hen 
ene Uivie ^ørte§ nu gjennem be aabne 25inbuer fom en ffærenbe 
9Wi§Ir)b unber 93ønnen r ben anben og golf faa paa ^i^eranbre 
meb ffjæbe og i^aanenbe Sliffe, ha he rciftc Ijiem fra ØubStje- 
neften. Sftebetfor at ftcmme Solf til il)?ilbl)eb og ^']ærligi)eb bai 
Eirfebeføgene i be S^age be bigtigfte Slarfager til ^itterfieb og 108 ~^' ,^uu-[fc ScttfcnuMitcr? .s>t]'toric. 

ciæo Stof til i]ah']fc 33cnicrfiiiiu]er for Ijclc lUien. '^)}en cnbclia 
inbfaa Jyolf het Sjælcforbærucubc i beniic £rbniiui oc\ ren bennc 
^irfcr, join fim Mv \\b]iac\ ar tarifæijf ,s;?ol;niob, ncb. Scrpaa 
Bqggcbc be cii [tor oi] i^affcr .^Hrfc, forn mt nicb [iiic (larmoniffc 
finter oa ifjømie^rt)bcljer Irifcr ftor og jamlenbc uboocr I)cfc 
(Settlementet. Xm ftrfcltcic ©tribéøfg er Begratien og greb o,] 
gob Aorftanelfe Ijoiler oner ^-^iigben. 22bc SiapiicL 

Hn&ilan&et 

Wihtvo mmm er au faa frugtbart forn hen fønbre eller 
norbrc 2:cl of 3tatcii. :3:cnmob er bet et meget Befjageltgere og 
mere ftemntng§fulbt ^'anbjfad at beffue. ^^3 aiiobfætning til ]øii= 
bre Æisiiconiinå [tore Sletter og norbrc SSifconftng ftorc SfoOe er 
i?anb|fabet opbett i jmaa ^|.Nrærier omginet af .Qranie nf Ggeffot) 
meb mange larmenbe Smaaeltie famt x^^nbfiøer. Særlig er beth 
Xiiiæibct meb De[tre ^innipaca CSoimti) og norbøftre '^^ortage 
(ioimtr). 

^ette nar et færbelé imbet rp(ioIbc>fteb for v.nbianerne og 
falbe;^ berfor enbmi for inbilanbet. gntetfteb^ bar ber fitg en 
£oerfIob af $jort elter faa mange i^ørne og i^oeoer. 93æffenc 
t)ar fulbe af Ørret og be blånte v^nbfjøer Mv fulbe af 33af5 og 
©iebber. Sesuben Oar ben fanbagtige gorbbunb let at bt)rfe for 
bet lille )))la\§> eller be ^J>oteter, forn ^nbianerne trængte. 

^un femti 5(ar fiben Har bcttc et Snbianerneé ^jsarabij nbe- 
rørt af ^\)ib d)lanb§ gob eller ^an§> ^rgjærngfteb. Xe ^atibe 
ingen iianffelig Cpgane at (øfe, ingen I}igenbe 9JcaaI at naa. >sra 
eidet paa 5nbfjøen§ 'l^reb ti( 3fouen, ber flæbte 5faierne, oar 
bet et Sreben^o og £t)erf[øbig()eben§ 2anb. Slit beite ^avbe Tla^ 
niton gioet fine røbe i^ørn og iiiDet ixir langt, derfor laa be 
ba og røgte fine ^Niber i ^e[be()ag og d}o og fortalte gamle 3agn. 
&it \aa paa Jctgt eller pinftebe l^ær, og banfebe ben liulige ^nf= 
falobang. Sioet oar gobt. 200 ®c 5)(orffc Settlementers C^iftorie. 

9Jicit cit 2)at] femmer ben Ipihc 9Jianb til bennc (5gu — bcii 
cnergiffe gjaiifec og hen fterfe, alvorlige ^^^orbmanb. g-or Ijom 
eu iffe Sit)et langt og lifligt, men fort og aiijnar^fulbt, og Ijaii 
I)ar Iceft et Qteb, nt Sorbeu er forlmnbet. 9hi føger IjQU et 
(Skb, ijbor gorlianbelfen IjDiler minbre tungt, ^aa graoer f)an 
fig ba en Sot'bfiæIber for at Ijegrinbe Sinet iianni). .§an Ifmgger 
og fløner bet l^aarbe ©getræ og bt)gger fterfe ©jerber om fin (Sien- 
bom, faar fit ^orn, gratier fin 33rønb, brænerer og tianber, |)Iøier 
og gratier. <snart ftaar ogfaa en libcn <^irfe, f)lior f)an fan til- 
liebc ben @nb, Ijan fanffe mere fri)gter.enb elffer. Sitiet er al- 
tiorligt. 

@obt er bet, at ijan iffe er alene meb at fjæm^e mob 3Silb= 
ni§>\et§> fnugenbe ©nfomljeb. Tien Ijan l)av en Sebfagertnbe, fom 
er lige faa ufortrøben fom Ijan. 33ag 3Sognen ^av l)un Iraffet 
meb 5lnfigtet o^brænbt og Barfet af 33inb og ©ol. 9?u faar l^un 
fit fulbe iD^aal af pionerene ©lib og ©loel). $un er op^e Deb 
S)aggrt), melfer fine ^jør, Bærer 3Sanb for ^'ogrting og 35aff fra 
ben nærmefte Srønb en gjerbebeB SO^il Borte, l)ugger fin 3Seb og 
giør op ^Ib. §uben Blir Brun og Sræffene l)aarbe; men f}enbe§> 
diette er lige ømt, og meb ^jærligl^eb og 33øn opbrager ^nn 
fine 33ørn. 9^t)Bt)ggerlit)etg btjftre <y!am^ er nu næften glemt, og l)t)or før 
faae^ SnbianerenS ffrøBelige SSigtDam ligger nu en ftor og præg= 
tig norff koloni. Sen er omtrent 35 Tlil lang (fra ^aupaca til 
9lo^l)olt) og omtrent 25 mil Breb (fra 2lml)erft til 33ig SalB). 
©reen 33ar) & SBeftern 33anen løBer ttierS oder ben fønbre Sel. 
Sllle be ftore @aarbe og Brebe ^otetagre, man fer paa ©jennem- 
reifen fra CgbenSBurg til 2lml)erft S^^nction, ^ører norffe Sol! 
til. Slere ftore Sanb^B^er er inbBefattebe i kolonien, faafom 
Sola, Ogben^Burg, ©canbinabia, S^o^fiolt, 33tg SalB, Slml^erft og 
?tclfont)illc. 

(Sommeren 1850 anfom be førfte D^orbmænb til bette (Strøg 
og ubføgte fig Sanb i D^ærlieben af ^tebet, ipoi fenere 23t)en ©can- ^nbilaiibot. ^01 

btiiania lilcli anlnat. ^cttc Aøfno In^ftob nf .<pan§ ^ncob ©linSfon 
fanit e^riftian £(foii oa .^^ir^^ X.'ar]ou .sja[fer, — et ^4>ar noBiic 
(^hitter, foni ijan Ijavbc inrrct cii 3Iaa§ ^■ornUjubcu [or. ^i§]\' 
nar fra (5i^alulcr norbonror ^l^rcnia. ^ iaiiiine gølae tom oci]c\a 
Winifteht SoKeflon .<*lro|lii fra ^ætcrobafcii oa ?^[ltMi J^^fateii fra 
2:iiin i :ie[cninrfcn. Simit Muvaiv:^ fra :ii^inc()efteriettlementet, 
Ijlior he ]\h]t tom fra, Imr meb for at nifc I^hmoii. (v^imftein ^oI= 
Icioii imr ben fi^rftc a)iaiib, fom ;iføict i\n\irfcn. ^J^eKem Wuu 
cfjefter oij ^canbiiiaoia nar bciuiaua tim cii Sanbørfcn iibcn §hv 
eller 3Seie. SSau^aca, ben [rcmtibiae IMige gorretiiinavbl), (janbe 
fun tre fmaa ^t)tter. 

©nbffiønt hette $arti Ijanbc fin Snbflljbclfe \)aa hen fenere 
StibDanbring, bar ben tttc af faa ftor 33ett)bntng i benne §en= 
leenbe fom het g^ølcje, ber anfom næfte 5(ar (1851). Xet he- 
ftob af 5acoB dU^4jolt, ^^acob Stftul, fortel Siftul, €Ie ©untiolt, 
Sngebret ©. ^nettan, ?(nbrea§ SSaller og 93iørn ^^olleffon jamt 
Sotian §artt)ig og etpar anbre. Hile hi§>\e mv fra ©jerpen, 
©embbal og omliggenbe ^'ræftegiælb i nebre ^^clcmarfen og bo= 
]atte fig rnnbt het fenere ^canbinabia. 

S ^ortage donntt) Har 5f§Iaf og £k SD?oe og ^eber ^^. 
^joer, alle fra ©jerpen, jamt i'cber ^. «t^tflcr (^'er ?lhiffego) fra 
Saurbal be førfte. Xe fom i 1853. 

S be nærmeft paafølgenbc 5far fom SacoB 23eftiil, §aralb 
@t)enfon (©ulfett)), S^Ijomaå ^nopf, otepften S^coblon 92t)gaarb 
(fra §augelunb), Sara S. Søberg, 2(nber§ ©teenSrub, 9?tB 51n= 
berfon Xi^oIbnefS, dlilS £). SSalberbalen, 2ar§ ©orben, Simon og 
Sol^an Søberg og Simon 5[amobt mcb 3ønncrne 9^il§ og Simon. 
2)i§fe bar alle fra SfienS Cmegn. 

©fter bi§fe fom mange anbre fra he jamme Steber i 9?orge, 
faa l)er nu finbe§ ben ftørfte koloni af golf fra ©fiensfanten, 
fom finbeå i 5(menfa. Slanbt hi^']e finbeS ber ufoebbanlig mange 
gjæbe 9??ænb, f)vi§> Sønner nu inbefjaber inbflobelfe^rtge Stillin= 
ger i forffjellige Steber af Sanbet. 33lanbt be gamle nar ingen 
mere l&oebret enb Ole SSroIftab og Ole SBogSlanb fra ^jeiri^bal. 202 ^c Jiorffc Scttfcnicntcuy 4'^ijtuuic. 5niG biyjc foin fra ?[j()UHiun, )}lod 9Hner og ^sinc Safe, forn 
flin er 9cainie luia tre Tele a\ het (amme Settlement i Sobge, 
Sefferfon og SSaufeflja donntieS. Senne koloni fan figeé ai bære 
9JtoberfoIonien til Jnbilanbet. (Sn ftabig llbnanbring norbouer 
f)eri[ra fanbt ^kb. Xa f)er nar meft (^nbbranbobøler, færbcle§ 
(Sanébøler, bannebec> ber efterl^aanben i ben norbueftre Xci af 
hdtc Settfenient ben ftørfte OMibbranb§baI[fe koloni i ^Imerifa. 

?[f btefe Okmebøler fan 
nælniev be føfgenbe, ]om Oar 
be førfte: Jo^Ktn ^ole, 
'''fninnb ^l^tortenjon, Simon 
og ^'ofian ^^ucrfon, $an§ 
.Qanfrnb, v^o^in og .^ans ha- 
gemoen, 5of)'^^'ti^t'^:? 5[amobt, 
v^ofian :'l^eiton, Simon 9^n= 
]tah, €Ie Sien og anbre, fom 
f om i 5Iarene 1855 og 185G. 
9rnber§ 9^t3fløbt maa og= 
faa næOnev blanbt bem, ber 
I-ibrog til at øge C^nbbranb§= 
bølerne§ ^Jcagt i Settlemen= 
tet. .^an nar tilbage til 9?in= 
gebn en ^nr i 1857 og for= 
talte om het beilige Snbilanb 
og i^-ølc^cn oar, at en ftor 
Sfare l^llingebninger fnigte meb dam ()ib. 

^corbenfor v^ola bannebec^ efterdaanben en betiibelig koloni 
af ^itterbøler. 5If be førfte, fom fom, (omtrent 1853) fan næt)- 
ne§> Siittil 3:nbaa§, 'I^iattdiag 2ia, '^Inberé Siljorb, ^?)afoor Sntenje 
og Giregor .^olben. Cgfaa maa næOne§ 4:f)ronb 4:()ronbfen .*9oobe 
fra Sigbal, fom i lang ^ib Oar en lebenbe 9J(anb blanbt fine 
Sanb§mænb. 

(^unftein ^olleffon S^roftu Oar ben enefte Sæter§bøl i ^'olo^ 
nien i be førfte 2lar; men fian fif efter^aanbcn bannet en ganffe 
.<paralb ©Deiifcu. 'vsnbilaiibcl-. 203 

Iictt)be!ig Sloloitt ar fit 33i)t3bcroIf hov i 9iaboIaact føitbcufor Senn* 
biiunna. §an$ Søn ^ollcf Dar bet førfte norffe 33ant føbt i 
Cionnhjct. ".*pait ijiwbc Crb for at iwrc ben raffcfte 9iai^3pltttcr 
;iaa ^^nbilanbct. .s^aii foin ber nicb to tomme §ænbcr oc\ dar 
arbctbct fig frem til isc([tanb. ^Tet er iiof faa, forn I)ar erljDernet 
fit] faa meget neb i)aaYht iegemlitit 'Jfrbeibe. Jseg (lørtc engang 
I)an§ ^onc fortælle min '?Jiober, at naar 9Jtanben nar uhe paa 
'^Trbcibc, fiiTnbte bd ofte, at i)\\n ifte iaa et i)nibt 9Jienneffe i flere 
Ugcr. 9Jten v^nbianerne faa Inni ofte fnige rnnbt nieb 3fi)be= 
uaaben og ^agtijnnbe, faa ()nn følte fig faa enfom og bange, at 
i)nn ofte græb og> ønffebe fnn, at bnn banbc (lant fin ^-aberc^ ftore 
§unb (ben berømte ^)cæ!?()nnben i 3ætervba(en), faa nilbe t)un 
følt fig meget triggere. ,*oeraf fan ni fe, at ogfaa be gamle ?Jiø= 
bre fif bære fin 3[nbel af ?ti)biiggerlinet." 

^am ^scicob Gliac^fen, Settlementets egentlige Stifter, bar 
en nnberlig gammel 3frne. ^JJcivtænffom, egen og inbbilbff, meb 
nu og ba et fremnælten.be ^^tnfalb af geinntlig ^-ortroligbeb. Xrob§ 
fit bibetffe dlami Dar l)an intet ,s!>ængeboDeb, og ligte meget l)eller 
at forbr)be fig i ©lac^fet enb i 3 f riften, '^'trbeibe fnnbe ban iffe 
forbrage, — Ijoab I}anbe I)an forreften be to ©ntterne for V 

Cifiriftian £Ifon, fom nu er en Inftig gannnel (NU'aner paa 
Fienimob be Sirc% forfifrcr, at bane ^'ennner enbnu inrrfer cfter 
alle be tunge ,^ag ban tog for ban .sjanc^ ^^ncob. 

3aa(ebe§ fortæller ban, bDorlebe^ ban en ^-I^aar fannnen nu*b 
^ans ^acob banbe Docret neb til iliMncbefter paa en bøift møi- 
fommeltg ^ur efter Saabnebe. Xa be fom tilbage til IMttle JiUilf 
O^iDer, Dar benne faa opfDulmct, at ban iffe alene maotte boere 
bele §Debelæéfet paa .s^onebet- giennem Strømmen, men tilfibft 
maatte bon ogfaa bære .s^ano o^tcob ouer, for benne banbe fom 
fæbDaulig tittet for ofte paa Sommelærfen og Dar i en fomatøS 
^ilftanb, ft}ngenbe meb grøbagtig Stemme: "§Dor l^erligt het 
er i 5[merifa!" mebenc> be bnnipebe borterter. 

^fter femti ^lar angrer (ibi'iftit"tH £lfon enbnn paa, at ban 
iffe lob ftn brøbefulbe ^ijrbe falbe i Strømmen oij blitic liggcnbe. ^^>04 ^c ^louffc eettleuicnlcr?' .«^Miioiic. 

§an§ ^acoh føntcS iffe Siibje^^rubbing i)ar ^uiSfenbe 5IrBeibc 
for et faabant ^XanbSmenncffe forn I)an. Xa fanbt Ijan ftørre 
^ebciQ i ai fare ruiibt og f)iælpe 9h)fommcrne nicb at finbe Sanb, 
oc\ bet gjorbe I)an ofte. 33eb biSfe 5tnlebninger ligte ^an at agere 
en mobernc Seif ©riffon, forn f)aDbe opbaget en ut) ^'erbenåbel 
for fine 2anb§mænb. 

SDcen bebft ligte lian at gaa paa ©hittcri. Cg ba r)an fanbt 
.*^iemrnet minbre Iieljagelig paa Ørnnb af at 5lnne ^irftine, ^an§> 
S^^one, forn nar meget religiøs, fiaube hen flemme 2Jane at fore= 
Ijolbe Ijam hen fommenbe 3]rebe, I)ln§ lian ttfe tæn!te mere paa 
fin ubøbelige Sjæl og minbre paa glaffen, i^ar hette bagltgt. ©om 
ofteft lebebe be fom $unb og S^at, og $an§ ^^acoh gi! muggen 
Bortefter Slaferne og fuffebe otier, at golf albrig ffulbe trille for- 
ftaa I)am. ©ngang imellem tiar bog 5[nne ^irftine BItb og fulgte 
meb, og ha gi! het I^erligt. .<pun foran fitttigt ringlenbe en ^^o= 
Bjelbe, mebenS I)an liftebe fig efter, færbig til at fmelbe til faa= 
fnart en §iort eller 33iørn ftulbe fti!!e fin nt)§gierrtge 9^æfe ubaf 
brattet. (Sngang f!iøb !)an faalebeS en bælbig 23iørn paa ot)er 
500 ^unb. S^'a man faa bel og Ii3!!elig t)ar !ommen l^iem og 
fab og brøftebe S^Qt^i^^ ^ænbelfer ober en ^op ^'affe, bar ^iær= 
lig^eben oberftrømmenbe. "^a, hn er nu hen vette kjærringa 
alltgebel bu, 5[nne Slirftine," ^leiebe §an§ SacoB at ubBri^be. 
"^ahhe het itle bæret for btg og ^objelba, faa f^ahhe bi no! i!!e 
tafn hen ©angen." 

90^en en enbnu ftørre 9cimrob enb §an§ SctcoB bar '^o^an 
SøBerg, en anben gammel 9^r)bning§manb fra ©jerpen. S be tib- 
ligere S^age, ha fter rentub mtjlbrebe meb ^jort og ^iørn, l^ar l^an 
fælbet utallige, ©n §øft fortæller r}an at f)an f!iøb femten 33iør= 
ne. ©n anben ©ang f!jøb I^an fem 33iørne i en Tlai^aqev. S føJ^= 
genbe 33rubftt)!!e fra et ^ribatBreb Beretter ^an om bette: 

"3a, at ^an ^an§ SacoB l)ar feet to fiunbrebe ^iovt i 

en Slo!, bet tror jeg no!, for bet I^ar jeg felb feet. Wen \eg tror 
bog jeg "Beater" i^am, naar het !ommer til 33iørn. Set bor faa- 
lebe^ en $øft jeg fif Ijøre om nogle 33iørne, fom l&olbt paa at ^nbttanbct. ^ob 

forbærl:)e en a^Qtlager til en 5t;t)ffer. S^a toa en liben @nt mcb 
og flap ^tffierne løfe. 2^et tiar iffe locnge, førcnb be toa ub en 
93iørn, forn for op i et ^ræ. 2)a hen fab ber faa pent, lob ieg 
©ntten ff^be ben. Sige fielbige bar ti meb en tif. Tlzn ha Meb 
bet mørft. (Saa fenbte jeg ©uttcn og §nnbene I)iem. Sct bar 
fnart fnimørft. Dcaar jeg ftob oppe, faa icg intet; men naar ieg 
laa nebe paa Tlavfen fnnbe jeg mob §imlen ffimte bingene. Sørft 
f!iøb ieg en 33iørneunge og bentebe faa paa @amla. 33ebft forn 
jeg laa ber, fommer et bigert ^æft ftrttcnbe nb fra ©foben, greB 
et a^aiSneg mellem gorpoterne og Iiegt}nbte at belifatere fig meb 
SQ?ai§. S<?g ^^0^ f^em paa alle fire, fi! ©igte og fmelbtc af. ^an 
gat) et frpgtcligt 3SræI, giorbe et ©pring paa flere 9nen i Suften 
og faa bar bet ftille. Seg laa ftillc og bentebe, men r)ørte i!!e en 
Stjb. ^aa begpnbte jeg at frpBe fremober. Xet bar fom at ban= 
bre i en ^nltiælber. S^O fibibt 33ø§feptBen foran for itle at 
fnuble ober 33amfen. SDet bar lange, fpænbcnbe 9J?inuter. Ser 
fnnbe fo bære Sib i ben og — ! 9hi — ■ tilffnt ftøbte jeg til no= 
get bløbt. Seg ftrøg en Spi^ftifte: ber laa 33æftct, en biger §an= 
Biørn, fom bift ffnibe nb paa i^-mn ben dlat — ftenbøb. 3^et 
bar hen ftørfte 23iørn ieg nogenfinbe Ijar ftnbt. 9tocfte' S^ag ffjøb 
jeg binnen, ^et Bleb fem 93iørnc fra ben 9Jtai§ager/' 

@n anben meget Iiefjenbt ^Uoncer er hen Iib§friffe gamle DI- 
bing Sen§ S- ^orgerfon, fom bor to DJ^il norbenfor ©canbinabia. 
§an bar føbt paa 9?ef§ S^rnbært i 1810, faa Ijan er nu 98 5{ar 
gammel, .^^an fom til Scanbinabia i 1853. Z. 5C. ^orgerfon, 
hen np§ afbøbe gormanb for Spnoben§ Sbiba=-3}iitrift, bar ©øn 
of benne gamle 9it)bning§manb. 

5rnbre Befjenbte S^ænb fra benne koloni er ^foS^oTt Srøbrene, 
^aftor @. @. ^roftn, $rof. 91. 90?iffelfon, ^^orftanber for ©pno^ 
ben§ Særeanftalt i eioux SaII§, og Softn 91. 2)htrat, e:onntt) 
Subge i Steben§ ^oint. 2:e§nben er ber ftenbeb et ©ne§ pngre 
^ræfter, ©agførere, Xoftorcr o. f. b., fom Bar Babt fine 33arn- 
bpm^Bjem l^er. 

^lanht be ^effjæftigelfer, fom 9?t}Bpggernc paa S^^^Ianbet 206 ®^ Slorfle Settrementer§ ^iftortc. 

l^avbe 5[bganci til for at tjene fic] iiogle ^enge, mv ingen mere 
^lopurær cnb at fløbe Xømmcr. ^Dianne 2:ii[inb mcb 33orb og ^lan» 
!er bien bnnben i A^ciaber, forn bcrpaa bien lobjet neboner 3Sifcon= 
fin= og 9Jtiéfi§|tppicIncne til Øalena og Bt. £^oin§. ^et tog flere 
Uger at gjøre en Xiir, og man fpifte og fon omborb. Xa (Sålena 
ligger et Staffe o\) en "^iflob, maatte man træffe bic^fe ^ømmer= 
flaaber opoOer meb ,^aanb. Xenne ^^lob beb S^t^er 9iiner og for= 
tjente fit 9iann, ha bd Dar en fæl S\^^iah§' at faa ^olbfeber. 5In- 
fonmien til Gralena iileiebeman ha gaa Iijcm tiIfob§ oner dJla- 
bifon og *:).sortage til Steocn§ ^^oint for at fpare 3fi)bopengene. 
Ser|iaa neb \.uia ni) ^-laabe. ^et nar en uibtløftig ^Ifebaffe. 

Xett(} ^snbilanbet meb fine 8500 9torbboer nbgjør en meget 
nelftaaenbe og foerbeIe§ trioelig ,<^loIoni meb ægte norffe golf og 
Jvsbealer. ,?>er fan man ogfaa fe forffjellige norffe 33t)gbett}per 
meget gobt gjengilme. Sønbenfor ScanbinaDia I)ar man ''3æ= 
ter^balen", Imor be bjæroe, fjocmiieftcrrfe ©æterobøler I)ar famlet 
fig i ftor Stgrfe og 9.selftanb. 9torboDer og ncftoner til ^sola 
og ^celfonnille liar gamle O^renmar og 3fien§ft)erlicn mange fore- 
tagfomme og felffabelige ©ønner. 9iorbenfor ^^ola ligger "$it= 
terbal" meb fine grnblenbe, fantafifnibe ^eler. Sængft i 9corb 
og SSeft Ijar be ftø, betænfte Ojnbbranb^bøler flaaet fig neb i 
meget ftor 9J(a'ngbe. 

i^anbffabet er bel)ageligt og beftaar af Sletter eller grnnbe 
2)alfører, abffilte neb labe 5ra§rt)gger. 5oi*bbnnben paa SIet= 
terne beftaar af frngtbar Whilh og Sere, |iaa 3laferne af &n\§> og 
03ranitbIoffer. Xe fibfte er rigelig f|n*ebt oner Ijele ©trøget. S 
be førfte 5(ar breO man meb .Sjnebeaol, og gamle Xorgerfon figer 
be fif fra 30 til 40 33u]l)eB pv. 5kre; men alltgeuel blcb het fun 
J^attigbom, ha man ofte iffe fif mere enb 25 til 50 (ienté |n\ 
23ufl)el. v> ben fibfte 9JtenneffeaIber bar man breOct meb $ote= 
ter, og het ^av nift fig meget lønnenbe. ^et er nu et af be nig= 
tigfte 8trøg i 5fmertfa for aoling af ^^soteter. Sffc langt fra en 
iDiillton 33ufl)er§ poteter aoIeS ^er ipevt 5(ar af norffe golf. 

£)mtrent en 3??il norbenfor Scanbinania og mibt i hei t)afrc= ^nbiranbet. 20 7 

ftc Strøg af ficlc kolonien ftaar ben c\amk 8canbtnanta .^irfe, 
niecjct lamclig i fin ^4>racit. 9Jccn bcnS bcffebiic 3Jbrc l)ii]cr boc; 
mange ftore a)tinbcr. Xvt cv hm ælbftc .^^irfc nu i 33rug blanbt 
nor[fc golf i 5fmcrifa, ba ben bfcli braget i 185G. .<§cr Har bet 
^en forenebe .Qtrfe egentlig bicu [liftet i 1889. Xenne ucinfeeligc 
^Iræln^gning inir ogfaa længe gorfainIingc->fieb for ben ftørfte norffe 
Dtenigl^eb i 5(merifa. gor lang %\b tællebc ben l^enimob 2000 
©jocle, forn alle fognebe til benne gamle ^trfe. Spenne SP^enigl^eb 
biet) organiferet i 1853 og fif faft ^ræft næfte 5tar i O. g. 2)iut§. 
?hi er iDJenigI)ebcn belt. Wan I)ar bt)gget en ftor ^rfe i 
:vsoIa og ^2(?rcn for at IjaOe ben ftørfte norffe il)tenig^eb gaar til 
^au (Slaire. 23be ^(i\iikl 

flDt- flDorrie. 

%t))oe Wlil Bent St)b fra ©conbiimbia eller Snbilanbet ligger 
et mtnbre norfft Settlement forn ogfaa falbe§ ^nbilanbet. Set 
ligger mellem 93t)erne SSantoma, 3SiIb ^ofe og Wt 90^crri§ og 
Beftaar of bet famme t)nbige, bilbtrige SQnbffab, forn giorbe 3Squ= 
paca (lonnlt) fitgt et tiltræffenbe (Sieh for Snbianerne. 

©tlf ter en af bette ©ettlenient bar en meget !iæ! SO?anb fra 
^olben ^ræftegjælb i D2ebre ^elemarfen beb DZatin 9^ilv 9^ilfen 
(§aatt)ebt). S 1^850 f om l^an fra 50hiffego f ammen meb fin ©):)i= 
gerfaber Ole 5Inberfon Snnbe og fin ©boger ^cr ©unberfon geen, 
Begge fra §oIben. 

2)i§fe tre SO^ænb bar Blanbt be allerførftc pionerer, fom 
brog norboeftober gjennem SSifconfin, fom bengang enbnu fnn bar 
BeBoet af Snbianere. Se fiabbe intet Beftemt Tlaal, men brog nb 
paa cgenr^ænbig C|ibagelfe§reile. S^a be omfiber fom o^ til het 
feuere 9DZt. 9D2orri§, bar 92aturen ber faa tiltræffenbe meb fine 
ffobomfranfebc Snbfjøer, fine :|.ilubrenbc 93æffe fulbe af Blanf Ør. 
ret, fine Blomfterftrøebc Gngc, Ijbor hm ftorøicbc §iort ftirrebe paa 
hem meb mere Soruubring enb 5ri)gt, at be Beftemte fig til at 
Btiggc fine $iem ber, enbfffønt ^orbBunbcn bar temmelig fanb= 
agtig. 2!e tog fig berfor Saiib paa 33a!fcriælbet ftra!§ ©Qbbeft 
fra (StebeU 5bor ^lirfen feuere Blcb Blogget. 

9^æfte Star Bleb bereg lille koloni forøget meb §aIbor og 
William i^wmt) ^(rbcfon, fom ogfaa bar fra $olbeu, og i 1852 

208 m. 3??orri§. 209 

forn SacoB 5rrfion fra Sften, ?[nbcr§ 51. $otterub og atener 
CIfon fra eanbStiær. 

aiJen i 1853 forn ganffe mange og ørunben til bctte fft)Ibe§ 
bæfentlig S^arie g-een (nu Tlv^. 5frOefon), 3:atter til $er 05. $veen. 
§un arbeibebe nemlig ben Sommer paa et libet .^otel beb S^cerge- 
ftebct, IjDor fenere 23i)en ik^rlin bien bygget. Xii hette Særgefteb 
førte mange ^eie, jom ffnlbe til norbrc ^lUiconfin og paa en af 
bic^fc tom en 2:ag borger ,<v^jø|tnlien 3oeningen, en bemtblet Wanb 
fra «sjolt 3ogn i :ltær(}eben af ^uebeftranb, f om meb fine fire 
Sønner, Sljøftul, i2iiev, Sar^^ og dlilå (I()om|iion) agtebe fig til 
Sinui^aca donntii, bt^or be (}a\:}be ^senner, font Ijaobe nebfat fig. 
?J?en liDcarie g-een rr^nif)æuebc 9Jct. i\)c'orric> gortrinligfjeber faa 
lieltalenbe, at Soeningen foranbrebe 33eftemmelie og reiftc bib. 
.<oer fjøbte ba gamle ^jøftul Soeningen ^\inb for alle fine Sønner 
\.ma '43rebben af en beifig Snbjjø, forn efter bant bleu falbt dlor- 
Uicgian i^^ate. Cg ha ban uar en inbflbbelfei^rig iDianb meb 
mange l^enner, nar het itfe længe før 9Jtt. ^Jiorric^ Oar nei befolfet 
meb S-olt' fra .Sjolt Sogn og anbre Steber i 9iorge. ^lllerebe 
fammc 3far (1853) tom ^)ieier £Ifon meb fine Sønner £Ie, (^uftau 
og 2arc^ ())?eierfon), i^^arc^ '^fnberfon (Songe) og Chilen (ibarle= 
fon .(*5l{oftnlfon), alle fra .sSoIt; famt .^ameo v»aroic^ (Cscnv ,s5nn= 
bere), v»'.''bannev Cs. ^borftab, £Ie '^v Selving, Crrit Jsobanne= 
foit og vsobannec-> Cfriffon, alle fra Sognbal i Sogn, og (Sb^iften 
^l>eberfon, £le og ^^^enbit :i-^enbtren, '^fnberv Stebje, '4>eter (i. .'J^ee 
og ^Tnbreu) J^arfon fra ,s>afc4o. 

3aa mange banbe nu fonnnet, at en 'JJienigbeb bleo organi- 
feret i 1854 af ^|>aftor C. a- Xnnv fra Scanbinauia til boilfen 
^"l)^enig()eb benne en lang lib nar en :^lniiefv. ^JJienigbeben» dlam 
bleo .sjolben, font bien foreflaaet af dlii§> 9Zilfen og egentlig bar 
en Coerrnmpling. Mnn be tre førfte familier nar fra .s^olben og 
hette Diftev enbog itte ba bette )}iavn bien nbtalt ".sjølla" meb 
tilt I. Terimob nar ber mange fra .s^olt og fra Sogn. il^ien ha 
"\}oIben" meb :'ltigc>maalv>nbtalelfe bien foreflaaet, fonte^^ ,s!>oIt- 
:Viænbene at bet minbebe faa meget om gamle .s>olt, at be antog 210 ©e ^Zorffe Scttlcmcnterg ^^iftorie. 

DiiUniet mcb en (Sang uben 9?ii^tanfe om at Wimoxiteien Ijermcb 
fif fit Søbeftcb forljcrliget. 

©ftcrat bT§]c Ijalibe Iiofat fig luir ber meget faa, fom !om, inb= 
ttf efter 33orger!ngen. ?9?an mnatte i be førfte 5lar ret[c Ijelt ti( 
^Jtiltuaiifee for at mnle eller fælgc noget og (Settlementets afjibeg 
33cnggenr}eb magtebc i!fe at trocfte mange 2anb[øgere bib. 33Ianbt 
be faa, fom i bi£^fe ^lar fom, fan næune§ ©rif ^enningfen, $eter 
Senfon og ^Ikv S- ^lurbal (Saber til ^^aftor @. S- Mnrbal), alle 
fra ^ronbI)j,em. S^iéfe fom i 5[)ttbten af [yemtiaarene. S 1858 
fom 5Imunb §oIt meb ©ønnernc 5[nber§, Cle (5[mnnb), S^nut og 
2ar?i. 2)i§fe fom ogfaa fra $oIt Sogn og g^^milien er nu meget 
ubbrebt og anfeet. 

Xctte Settlement laa inbtti en fef§, ftin 5far fiben fjernt fra 
nogen J^ernbane og be fitbfomfte 3Jcinber breier fig om be 20 — 30 
9J(iI lange Dieifer olier be fanbagtige ^eier og bratte daffer til 
^^erlin eller SSaupaca meb ^soteterne, fom for længree !^ib ftar 
Inrret ben Ingtigfte 5It)Iing. Wiqw meb ufortrøben Seigljeb fleb 
nmn fig frem og nar allerebe paa gob gob ha Sei^nbanen fom og 
løftebe bere§ 33t)rbe. 92u gaar hen vet tgjennem Settlementet, 
fom nu er meget Delftaaenbc og ubmerfet bebt^gget. Tleh fin 
lanblige Sfjønl&eb og gjæftfrie 33eforfning er bet et meget ]&t)gge= 
ligt Steb at bbæle i, og ha het altib Ijar bæret forffaanet for 
.*iTirfeftrib Ijerffer Ijer en Sambrægtigfieb og $t3gge, fom er ganffc 
fjelben. Settlementet tæller nu omtrent 1200 a f norff §er- 
fomft. 

^un en ,^ing maa man hahlc be norffe lier for. Set er 
for hen ltfelt)ftænbigl&cb, fom faraftertferer næften alle meb Senfi)n 
til fine 9^aline. 9cæften alle I)ar knipet libt iuia fit 9caon og faa 
mange, fom muligt, fiar faaet l^rængt bet oHer til ^I)ompfon, fom 
jo er albeleS unorfft. Sfiorfon, S:orgerfon, S^orftenfon, ^oIIef= 
fon — næften alt, fom begtmber meb 2 er nu blebet til ^]5oml> 
fon, fom nu brugen af en gob §alt)bel af ftele 33i3gben. Se, fom 
iffe fan fpeibe nogen 5[nlebning til at o\)naa hette ibeale 9?ai3n, 
I;ar ubenDibere gfort eller labet gjøre goranbringer. (5n Sog- 2^t. 2^orri§. 211 

ntng, forn eiebe bet ftærfe ^abn Sen§ ^unbere, lob fig i ^øm« 
merffoben |>agfærbtg ombøBe til ^amc^ Sart)i§; ©Ilet) ^•jøftitlfon 
bret) lir @b e^arleion ; ©iillif bleb SSilliam, Sårs — Sen)i§, 9rnfin 
— 5lnbretD, ilnut — 9?ctT)ton o. f. t). 2et nilbe gcraabe SDZt. arjor- 
ri§ til ftor Wve om be t)ilbe opgibc benne imragtige og itfelt)= 
ftænbigc 8fif at fliffe |)aa fine ^tabne for anierifanffe Øren og 
infiftere Upaa fine ^'øbenaOne§ uroffeligc ^'ærbigljeb. 

^il§> 9til]en Dar en af be foa, font i!fe lob fig forlebc til at 
brnge nogen D^oOnept^nt. ^vt bleo Oiftno! fremI)oIbt for !)am, at 
bet nar formaftcligt at Hente, at hen (jøifornennne anierifanffe 
^nnge ffnibe fige dliU 9?ilfen — b^t niaatte og Inirbc blioe 9telv 
9teIfon. Wien 9til]en ftob ft^ft og infifterebe paa, at Ijan^ ?caOn 
ffulbe refpefterev. 

9cilien tiar i fnart fagt alle ^Jenfeenber Settlementets lebenbc 
2)?anb. ,gan Oar en meget OelOillig og l^jæl^fom W2anb og ba l^an 
ogfoa Oar meget forftanbig og foretagfom, erinbreS l^an nu af l^elc 
(Settlementet meb ftørfle 5lgtelie. (Jngang imellem funbe bog 
6anv liolige SntereSfer forlebe l)am tit at tåge Stanbpunfter, forn 
i i2ængben tiifte fig at Oære libet 5(^refnlbe. Qt ]aabant mv I)an§ 
ftore 5(rbeibe for Granger^SJeOægelfen, forn i Si)ttiaarene ]^æt)ebe 
fig op til at bliOe en ftor Wlac\t i X.'anbet. 2^enne nar en Iiemmelig 
forening af garmere, iiOiS g-ormaal bet Oar at tuinge ^rifen paa 
alle lanblige ^^robuftcr o|i, mcben§ ^srifen paa ^>l(annfaftnrOa- 
rer ffnibe tt)neS neb til bet forfoinbenbe. ^bebe og .poteter ffulbe 
fælgeS for jpi.OO ^r. 23uf()ef, meben§ $t)refaren§ ^øn ffulbe faft- 
fætteS til $8.00 ^r. JQJaaneb. gorboblebe ^inbtægter og llbgif= 
terne næften uboiffebe — bet bar Statc^øfonomi forn tiltalte bet 
bufolffe 8inb! £g golf fab til langt paa dM mcben§ 9?il§ rai- 
fen uboiflebe fine 33eoi§ for ben It)ffelige %ib§> fnare ^omme, ba 
al 33erben ffulbe fomme og bøie ^næ for i^armeren§ Inilbc 5raft)n. 
J^ølgen Oar at haabe 5fmcrifanere og 9?orffe i f)ele Wlt. a)?orri§' 
Cmegn lob fig inbffrioe i C^rangerne§ ^^øger og ftob i fafte (Se- 
leber for ben ftore llanfec^ Wjennemførelje. Wien et elfer anbet 212 ^s SJJorffe Sctttctnenterl §tftorte. 

©leb t)ar ber eu 33rø! i 9?egniitcjen og nu jmacjer ©rinbringen 

^Qt CX i hette ©ettlement at hen mor]omme @iftGl)iftorie 
bører gjemme, font ^^aftor a)?t!fel]on fortællcr i ''Dtogle af en 
^^5ræft^5 ©r f åringer. " 

Xet i\iv liblig en regntung 5ønbagx^ntorgen nicben§ '^Hiftorcn 
enbmi flunirebe ]øht, at i)am 3Særtinbe melbte, at en Tlanb ftob 
ubenfor, font enbelig oilbe tale nicb '*i>ræften. Staffart 9Jianb, 
han jaa ]aa bebrøoet nh, fagbe I)un, at noget galt nuia Oære paa^ 
færbe. v* en .^aft ftf ^^h'crften Sllæberne \.u^a og hah ?J7anben 
fonnne inb. 

^■et Dar en Iiøift bebrønelig ^igur ban ha fit fe. Sa het 
freinbele^^ regnebe ftrtbt. Dar iVtanben "btjenbe mah." ,s^anv 
.S3aar oar utjemniet og I)ang neb oner Øine og ^^nnnbe og i^an= 
het vanht neb oOer ^^fnfigtet, forn ^a\)he et fortoilet Ilbtrt)!. 

^^sreften f er paa Ijam meb inberlig i^eflagelfe og fpørger: 
"ÅjtKtb er paafærbe, Seppe?" 

, d)len xseppe fnøfter fun mebenå 3:'aarerne triller neb og blan= 
ber fig meb 3}anbet fra ben brbp^ienbe ^aarlug. 

?(lbele§ beflemt om fjertet fpørger ?Dtit'!cIfon : "Sr ber 
ffeet nogen llli)ffe Iiiemme?" 

"?[a — eg beit iffe ta trg ff a feia." 

"©r nogen i S^niilien høh?" 

"dlei, hæ æ ifje fo nei! Wq ffulle ønffja æg oa bone fjøl!" 
Cg ban føgte forgjæOeS at tøvre t)æf en nt) 2:!aarefIom meb fit 
^^•affeærme, men eftcriob fun en breb Stribe af Søle paa 
5fnfigtet. 

"il^ien fig mig ha, Seppe, bnorIebe§ jeg fan lette bin 'i^i^rbe?" 

"5(^g Oilbe be ^h*æftcn Oiga meg!" 

"§Oab!" og ^^r^ften ftirrer næften maallø^. "^oab figer 
bu?" 

"5<5g Oilbe be ^ræften mga meg." 

">Cet oar ha ogfaa en ?Jtaabe at forlange 33rubeOieIfe paal 
v.eg troebe at en ffræffelig Uliiffe bnobe oOergaaet big, og nu l}ø" rer jet] til niiii i^-oniiu^iriiui, at hu ac\tQV at u\bc\aa i ben Ijclliac 
5(5gteftanb. iWeit Iiuorfor t]i'æber hu — nar bet t!fe mere lie= 
træffenbe at bu løfter bit '}{niic\t i frtibefulb ^^uBel?" 

"5ra, bæ æ juft ifje nofoit frgbefulb 5lnlebning før meg." 

"$t)orfor itfe bet?" 

"5[a, — æg æ nøibe te." 

"@r bu nøbt bertil? ^borfor er hu nøbt til at gifte big ha"^" 

"5(5g æ fommeu i ^ægernolb'^ moe ei ©f ja ((Jnfe)." 

"©r bet l^enbc bu I}Qr ubfaaret til bin l^in^^Iebfageriube ha?" 

"dlei, beeoærre! §o f^et) ubfanri meg." 

"(Siffer hu fienbe iffe ha?" 

"92et, bæ f!a @ub i^ita, æg infje gjæri!" 

"§Qr bu fagt til (Snfen, at bu iffe elffer I)enbe?" 

"3(fg ffu tru bæ!" 

"Og ^mh figer faa l^iin bertil?" 

"5ra, bu beit fa et gale S^oinbfolf feie!" 

"^ii iffe ©nfen \)aa nogen ^etingelfc labe big flippe?" 

"5Ia jau, men bæ fofta formt)fie." 

"^bor meget fofter bet ha?" 

"Xxe f)mhva Skaler!" 

"£g bern l)ar bu iffe?" 

"Sla iau, æg fict no t)el faa bæ og; men æg f)a flete faa furt 
ft)re ^æingabn, at æg f)a fje Stift te aa lata hei gau fQr infje» 
betta (ingenting)." 

"9J?en tror bu hette mi 'oæve big til 3SelfigneIfe?" 

"2©g Oeit ifje; bæ faar no ftao fi Oon!" 

Og gift hiet) l)an meb fin ©nfe. 

Tien Oar Sorgen ftor ha, faa Biet) ^rgrelfen faa meget 
ftørre efter^aa; tf}i ftan fanbt ftrafå ub, at ber tjav ingen (Srunb 
til Xoang. 2]eb nærmere Unberføgelfe fanbt ^an, at l^enbe» efDa= 
toriffe g^^igfteb beftob fun af biOerfe Siluber og Omflag, forn 2ægert)oIb (Seierbolb) : 93etr^!, ^orlcgcn^eb, garer; fe 3Rolhæl. • 214 ®c Tiox\fc (SettremcntcuS .Oiftoric. 

Ijun tneb ubf^efitleret ^^t)iiibelift IjaUbe ubftaferet fig meb for at 
tt)inge f)am inb i §r)men§ Sænfer. 

^an man fortænfe S^l^^e i at ^an føgte ^røft i giaffen? 

Wlan figer, at Se^^e brtffer; men man figer ille ]^t)orfor 
Sep^e briffer. 24bc Sla^ttcL 

2)cn æl&rte lt)al&ri6holoni i amerlF^a» 

^^i^eu er i 5rmcrifa omtrent 30,000 35albri§ier, mebcnS ber i 
9torge fun er omtrent 17,000. Se amerifanf!e 3SaIbriå[er er 
berfor et meget frort golf, fom Ijar taqet en lebenbe Sel t Boobe 
ben aanbeltge og hm materielle Ubbifling blanbt 92orbmoenbene 
i Wmerifa. 

Set førfte STarstoI i 33arbrt5ierne§ UbtJonbringSfaga er 1843. 
Xa reifte fra §ebalen i ©ønbre 5(urbal (Suul (Suttormfon fra 
ben befjenbte @aarb ^lhievn\tahf)auqen. Qan Bofatte fig i SHocf 
Kountt), 3St§., i 92ærf)eben af Srobl^eab, l^Oor l^an§ ©lægt enbnu 
leber. Ser bar bog tiberft faa, fom ubOanbrebe før 1846. Sa 
fom <Ste^I)en £)Ifen "^uBaffe" ^elle — en Wlanb, fom I)ar 
gjort mere for at fremfftinbe llboanbringen fra SSalberS enb no- 
gen anbcn. §an bar føbt i 1818 i Øftre ©libre, men Boebe for 
en Xib i 3Sang og fom til $ort 3Saff)ington, 2Sif., 28 5tar gam- 
mel. Sa f)an bar en gob Snebfer fra 92orge, breb 'i)an førft 
meb fit ^aanbberf ber i 33t)en, fom bengang bar et libet dentrum 
for S^nbanbringen. Uhpaa Sommeren 1846 reifte 1^an paa 
9D?aafaa o^ i Sfoben foråt finbe gobt STgerlanb, §an fom omft- 
ber til bet ^teb i 9D?amtomoc dountt), ^bor het ftore norffe (Set- 
tlement nu ligger, og enbffjønt Sfoben bcir ul}t)re ftor og fulb af 
Snbionere og Ulbe, fjøBte ^an flere 2anbftt)ffer og uhbalQte fin 
feuere 33o|)æI. 

215 21 G ©c SUn-ffc SettfcnuMUcr? ,'oi]"turic. 

C^ftcrnt fialic arluMbct et ^^.nir 'Xar i ^^nirt 3i>af[)inotou rcifte 
1)011 tifboac til dhn\\Q i 1848. .<paii§ ^^fntomft (jer forn ben før» 
[te 3.^albri§, ber Iinnbe friftet ^Wniiterlianetv ^nrer to &anc\Cr oc[ 
bertil finibc ^lerfonlicT Iierctte om alle be iitrolitie ^Isibiinbere i 
beil lUje 3>erben, intr eit ftor ^iH'cTiiHMiIieb i inilber^' -s^iftorie. Qn 12 
— 15 ^Hiinilier IVfeii IieOæaet til at ublmiibre, foiii al(e itiiber (2te= 
\}()cn £rjoir§ ^ebelfe iiibffiliebe fitj \.xm et 3fiCi Deb 9iann iTrnf^ 
iia(?). '^c føfaenbe inn 9J?cbIeiiniier nf beite Selffab: 

(Btc\)l)m Clfoii ^elte, 

2:l)oma§ Olfon ,§el[c (3tepl)en§ $Bror), fra C^iinuit, iniiin, 

Sul Cljon Q^nlbOaitg, ^Iseftre Slibre. . gar til ^sræftefaiiulicii 
Snill, 

Slinit 3l)licrfoii 5(abcra, 9iorbrc 5fiirbal, 

5lnber§ CIfon ?faBoI, fra ©fraittnaal, 

£)Ie Clfon ^^laBoI, fra Sfraiitnaal, 

^hxut Srriiefon, 

£)Ie CIfon Oppen fra Ulnc^. ^an uar eii frcmragcnbc og 
lebenbe 9[)2anb. 

51116 bt^fe Bofatte fig i Tlanitorooc (Toimtt). 

2;eguben forn §aafon ^nubfen DfJoBIe fra SSeftre ©libre og 
§aIbor 5Inberfon SSeBIen; men bt§ie Bofatte fig i!!e i 9?^anitott)oc 
©ountt) før efter nogle SlarS go^IøB. 

©luttelig !om be følgenbe, fom ftanfebe i ^ort 2Sa[f)ington 
for fettere at retfe l:)eftoOer: 

Ole ^ofteitfon 23unbe, fra §uruttt, 3[^ang, 

Sttgrib ^often»batter, fra §urum, 35ang, 

^itut Øbegaarb (eller S?t)ebtte), fra 8frautt)aal, 

^Ttftop(}cr 5luftretm, fra 3Sattg, 

Oulbbraitb §øi}me, fra ^eftre 8ltbre, 

^ttut §øt)me, frq 35eftre SItbre, 

"Ola i ?liunbtøp\ 

5nie be oteititæOitte totn paa het famme 8ftb. ^aa et anbet 
fom be følgenbe, l)t)oraf fun ben førfte fom til 2)^antton)oc dountt}: (v^ubiintnb (^MibimiiibJLMi '^'rcffoii, fra 'Ihiiuv 

^•m\b Oil Shiftinit ^nia 3toacn, fra l'*lllr^af. 

Web bi^fc liciiiinbte .vMUicbiibnaiibriiuicii fra ^-iHiIbery. Xoci 
nar ber fire 9,\\viib, foni vcifte berfra t tSIT. ^Tiefc nar: 

?iif$ ,sj. ^vjclb, fra 3. ^"'fitrbaf, 

^niib £l]cn £p])en, fra Ufncv, 

^niit Jljorfoii Ti;<in-c, ^i^robcr tif ^i^anfLir .s3aralb .^liorfon, 

3:r)oina§ ?rnbcrfon 'iNcblcn, fra .<?iirniu, Ihiuci. ^-ahn til 
^Nrofc^forcrnc ^scblcn. 

2e ivc: fibfte (lofatte fic] alfe i ^^^caintoiuoc (Soiinti), ^Lscblcii 
boa tffe før i 185-1. 

S' 1851 gjorbc 3tepl)cn Xlfcu iiof en 9Unfe tif Aøbcln)abcn 
og bcreftcu reifte ^albrivfenic i glof og g-ølcje. 

3 33etragtniuG af be ffrøbeligc 23eforbrinc3§mibIer, fom for 
femti 5far fibeu oar almiubcligc, er hot nierfnærbicjt, at \aa faa 
ftore lU^ffer I^ænbte. SOZen hette fibfte Sciffab af $l5albri§fcr, 
fom paa Stepl^en Dlfenå goranftallning uboanbrebe i 1852, tiar 
bog en ffjæBneftianger Unbtagelfe. Sammen meb flere §un- 
brebe anbre ubenlanbffe emigranter, Bleo be nemlig fammen» 
ftut)et paa en ^aab paa Safe ©rie, fom mtbt paa dlatten forfoit- 
lig Biet) |?aafeilet af et anbet 2t\b. Doer 500 emigranter bruf- 
nebe. ©nfelt^eberne t)eb ItlQffen Dar faa frt}gtelige, at bet oar 
ben meft o^figtstjæffenbe lUi)ffe, fom ^ænbte paa ben 'Zib, og 
ber gaar enbnu Sagn i^erom i alle 3SaIbriobt)gber. 

3Seb ©IleOetiben en Dtat i a)iibten af 2Iuguft 1852 af reifte 
Xampfftbct "5ftlantic'', Staptcin ^ettt) fra 33uffaIo beftemt for 
STetroit. ^ct (}aDbc omborb 830 (emigranter foruben en 9?tavfe 
^-ragtgob^. '^(Ile ^øier oar oocrfrilbtc af emigranter, og runbt 
paa ^æffét laa be fammenftnnebc mclfcm .<il[æbc^irn)Itcr, ^iffctøi^ 
ber og 5fgcrbriig$rcb|fabcr. llbpaa 9tattcu fif iUipteiiien ifigtc 
Xampffibct "Cgbcnébnrg", fom tilførte en fonfurrerenbe Sinje. 
'Jfleikm biåfe kapteiner og Gicrc ftcrffcbc et bøbcligt gienbffab, 218 ^c 9^orf!e (Settlementer^ ^iftorie. 

00 bere§ ^an!er, ©rb og 33cgiænnger gi! fun ub paa at fomme 
!)tnanben ttllti3§. €m bet nu lob fig gjøre at gtoe bet for^abte 
"OgbenSBurg" et STnæ! i Siben? 33t[tno! Ijabbe l^an mange $un- 
brebe ^aSfagerer omborb, ]om Ijan unber Qlmtnbelige Dmftæn- 
bigl^eber tiilbe afljolbe jig fra at Bringe i gare. 90^en l^bab Brøb 
en Singo=^a^tein fig om flige $a§fagcrer? gor Ijam )oat be 
fun ffibne og unibenbe ©migranter, fremmebe SanbeS 33ærme og 
5tmerifa§ gorbærtieife, og iffe mere at agte enb ^inefere og 9^e= 
gerffaoer. 23ortot)er Sæ!fet faa I^an bem ligge, gaBenbe og fnor= 
fenbe, inbl)t)llet i fine Siller og baroffe Sielbbragter. 9^ebenun= 
ber ofebe ^ranlamperne, meben^ en ftram ©tan! fteg op og fam= 
men meb 33arncffrig og Sliætil i allcflagS ^ungemaal. Gt 33Iif 
paa bet brillant opIt)fte "Ogben^Burg" Mt no!. Slapteinen gat) 
en Crbre, og alle 2t)§> fru!!ebe§. SDer^aa fatte f)an ^urfen hent 
paa "£)gben^l3urg". 

2)et bar !un beb en meget l^aftig Tlanø'ove, at "£)gben§Burg" 
faabibt unbfla^ at blitse paa\eiM. Tien, forbitret otiet fitgt et 
neberbrægtigt £)berfalb i 30?ør!et, benbte hen, og meb t)ælbig 
^raft fætter ben fin (Btæ)on tticer^ igjennem "Sltlantic"^ f^røbe 
©ibe. S)e fta!!el§ ©migronter Biet) |)lubfelig rebet ub af ©øb= 
nen§ §t)ile for at fe 3Sanbet ftrømme inb paa hem forn en So§. 
@ale af ©!ræ! rufebe be !)en til Srap-pen for at fli:p^e ub af hette 
Søbå^ul, men forgjæbeS; tl&i obenl^aa ftob Tlatvo]ev meb ^IuB= 
Ber og ^aanbfpager og flog alle, fom trængte fig o|3, faa be faibt 
tilBage meb Bruftne ©!aller og fnufte ©ænber. S)a hette itle 
^ialp, tog be ^ra^^oen og bæltebe ben tilBage meb ^binber og 
33ørn !It)ngenbe fig til ben. 2^ermeb bar alt §aaB ube for bem, 
fom bar nebettunber ; t^i 8!iBet fan! ftra!§. Ober 500 brufnebe. 

^tep^en Olfen 'i)at)he henne Oang bæret l&jemme og gentet 
fin 93rub, fom het lt)tfehe§> l^am at freife, fbømmenbe om i hen 
mør!e '^at. Tien I^an^ gamle Tlot bar meb Blanbt bem, fom 
Bleb trampet tilbøbe i "5ltlantic"å ©!rog. Se^ubcn bar ber om= 
trent 70 SSalbri^fer Blanbt be forlifte, af ^bil!e næften alle Ijabbe :3^eii (Vlbfte ^arbuigfoloni t 5rmen!a. 219 

ac]tet fig til 9Juinitoliioc (ioiuiti). Xe faa, foni unbfla|i. Mt 
f)almøQne og albefeg Blottet for ^jærpcmiMer.* 

®om Sølge af Btop^en £rfen§ ftore 23eftræbelfer for at ffaffe 
fine a3t)gbefoIf bcbre Slaav i 5fmcrifa, Biet) DJcanitoluoc ©ountri 
meget ^urtigt befolfet meb ?torbmænb. Slllerebe 4be £)ftober 
1850, to 5rar efterat be førftc 9?tibt)ggere ^a\:he bofat fig ber, biet) 
en ai^emgljeb ftiftet ar ^Naftor .<o. 51. $reu§, og ^aIb§breo fenbt 
til ^Qftor S- 21. Cttefen i ?corge, iiiibertegnet af 113 D^aone. Xen 
Xm 16be Sunt 1851 bleb nogle flere llnberf!rifter tilføiet og 
hexi l^ele Sifte gjengine» Ijer, forn altfaa oijer, IjOem i)avhe nebfat 
fig i 9}?anitotDoc CTonnti) nllcrebe i 1850: ") g^ølgcnbc ^erfoncr, ifølge ^tept)cn Olfon, miftebc l^er fit SiU: 

S32r§. 3J?arit O. smelle, (Stephen ClfonS 2?lober) ; 

ete ^eberfon Qcllc; 

Slnbeiy Cfteiifon S3øcn. ?(Ifc bi^^fc !om fra ^niug. 

ginM Clfeii S^øoang trtcb ^one og 2 23ørn; 

S3arbo Cif on D^øbang; 

Cle CIfon 2)Zoen; 

^ol^anneg ^berfou 9iubi meb ^one og 4 23ørn; 

Sinne SToftenfon Hlbe; 

5?il§ ^elgefon 2JJørftab meb 5^one og 3 ^øtn; 

^nub ^elgefon ^øten; 

mz§. sinne 3^ilfen Cg^otib og et 93arn; 

Cle $RiIfen, :^enbe§ Prober; 

^nub Sarfon geere§ Gien; 

Cle CIfon 23røt^ot?b meb .^one og 6 23ørn; 

^lz§. ©igrib .??t(fen HTJaieftab og 2 S3ørn. 9111c biSfe !om fra Slibre. 

^nub CIfon guger^aug meb 5!one og 3 23ørn; 

93iørn CIfen 33oen meb 5!one og 1 23arn; 

21§lag 2^ølben meb 5tone og 2 S3ørn; 

^alften ^ol^nfon 23ra!!e:^augen; 

<2t)ber 33øle meb ^one og et 23arn; 

(Sn ^ige; 

2)?r§. Sinne ©æterbraaten og 5 93ørn. Sllle bigfe !om fra Slurbal. 

Cle CIfon meb 5lone og 3 93ørn, fra ^oten. 

68 forliftc og 66 fcelfteg af ©tep^en Olfong g^Igc. 220 ^c -i^ioi-ffe 3cttlcnicntcr§ .«^'»i[touie. :il)iicr)ael 9Jiatf)iefon, 
Qåunhev dJlah^en, 

^'eter 9Jcabfen, 
dliU ©ulltffon, 
guul Olion §ot)me, 
SoI)anue§ S^nubfen, 
gin fei Sinfelfon, 
CIc ©t)enjon, 
Ole Sorfon ^Balfeftob, 
©l^r. Sarfon ^alleftab, 
^-nub £). £)]:)^en, 
Ole ^TuBol 
Ole Siftorefon 3^ot)re, 
SoIjQnneå ©t)enbfon, 
©te^l^en Olfon, 
^f)o§. O. §eire, 
©ulbBranb §. <^ørum, 
^. Cunbe, 
(5^6t^. 5lnberfon, 

Sameg .^aborfon, 
90^tfQeI aiZtfaelfon, 
Sorg 2)?Qt6iefon, 
^ir§ a^^abfen, 
Ole a^abfen, 
SacoB Tlahm, 
Ole ©t)t)erfon, 
Ole ^l^om^fon, 
93ot3e 5fmunbfen, 
STnberS Sfafien, 
©ben ^errulbfen, 
QTnber^ O. Øien, 
§elge @ulb5ranbfen, Jsolju Sa^fefen, 
3(nberS Slubol, 
Ole S. ^ebne, 
S!niib ©t)t)er|on, 
Ole Sørgenfon glaten, 
§an§ @. 8ørum, 
5fnber§ SImunbfen, 
5lnbreQ§ ^crborfen, 
5Inber§ (S. Oual, 
Sol) au (If)nfttanfen, 
SacoB $aIt)or]en, 
5lmunb ©abefon, 
Sar§ Sarfen ©ulfet^, 
Sar§ Sarfen ©anne§, 
Sar§ Sarfen ^olleflab, 
Ofulb ^orrtfon, 
9Zir§ Sarfon, 
STnberS ^. ^ubtfen, 
@erge ^. ST^ørftab, 
St)er O. 93erge, 
St)er ©. 33erge, 
©ulbbranb O. ^erge, 
Ole O. Serge, 
OuIIt! Si^erfon, 
lllri! S. Sobrub, 
92iB 5r. STqS, 
5^eter S- gloten, 
(Sari (^oIBerg, 
Ole (Stgubfen, 
Ole 3tnberfon, 
Øften Øftenfon, 
9??icl)ad Olfon, 
Ole Sf^unbberg, 
.<Q. 2)^. §anfen, ^en ælbftc 5?aI&r{§fotoni i 5tmcri!(j. 221 SenB O. Solbftab, 
Sen§ (Sunbcrfon, 
Oiinber ©tienien, 
5rnber§ ^ol^attnefen, 
2ar§ .^nubfen, 
Ole $aIt)orfon, 
©ubmimb 33ræ!fcn, 
Sfof S)ti^'H'n Sætre, 
^. ^. «Snortimi, 
Sol^an ©riffen, 
@. (^finfteiiicn, 
Sfa! Sarfeii, 
9til§ SaIbc[on ^jæv. 

9?a§mu§ 9tilfen, 
vinberg ©rini, 
ØaBrtel ^ffirafiamion, 
2ar§ Sicifim, 
5or)an df^riftiaiifen, 

Cle ^Inbreafcn, 
^ar§ Sarnefert, 
^nut ^Irnefon, 
e^ulbmnb O. ^aflebref, 
Sfaf $anfen ginbair, 
.<oaIbor rifcn 5I^ii"te, 
8ørcn 2. 53aircftab, 
eie £). €|.ipcn. ^oriu§ ^Ibrafiamfen, 
Cle Gl^riftenfon. 
Jserrulb .^anfen, 
Cle 2:;oriu§fen, 
Jsiaf 5r. ^^eberfon, 

Sar§ 8inuinb]"en N^øn, 
£). <vT. G^iaftab, 
bolten .Q\ 9U-)cjue, 
^a§fe rifcn, 
9ia§mu§ 23æfaa]en, 
Slnub Cif on, 
©uIBr. ©ulbrnnbfen, 
@ulbr. isnanmi, 
$an§ ^anfcn, 
gan§ Stjøftiilfen, 
9??ab§ £licn, 
(jna§ ^alborfon, 
£)Ip (^beiibfen, 
Gllert 5(. ^anaøcn, 
(II}a§. C^iiftatiefoii, 
£Itt)er ^fiompfon, 
C^iibmitnb C Ciiore. 
mkijad 33cffclicu, 
3:^oriu§ S^iøftulfen, 
^^eber Søraenfen, 
^niib ^. ^h'V(\i\ 
Sar§ Sarien. 9iu [træffer Settlementet fia fi*ti ^Jianitoinoc meb fine uau= 
belige Salooner, ti)t)c 9[)JiI DcftoDcr til 3t. Dtaaianj, meb fine I)el= 
Itae SP(unfe= og 9tonnefIoftre. Xcn lille 53ti a'^alber§ ^aa 2Sifcon= 
fin dentral ^aiicn er 9Jtibtpimftet for kolonien, og ligger om= 
trent ^JJibtoeiv melfeni be oiHMinænnte ;^)berpnnfter, Imabe i geo 222 2)e .?Jorf!e Settlementerl ^tftorte. 

grofiff og moralf! ^enfeenbe. ^et er bet o^Ibfte 3]aIbrtB=8ettre- 
ment og ttllige et af be ftørfte og mægtigfte. S)'et er ogfaa mo- 
ber til mangfolbige ftore SSoIbri^bt^gbcr ubol^er 9corbbeften. Tien 
ffjønt het er [oa gammelt, foregaar enbnii al .*ganbel og ^^anbel 
\)aa ægte 35albri§t)ig. 

©te]:)I)en Dlfen liar en Denne)æl 9[^anb, flog og Ijjæl^fom 
meb dlaah og '3:aah, iorig i 2)tentgl3eben§ 5lrBeibe, en Seber og 
goregangSmanb paa alle Omraaber. Dtnnbt omfring i alle 3SaI= 
br:5=8etllementer I)ar man Iiørt om Bie^ljen "S^nbatfe". Qan 
mv en bi^gtig 33i)gmefter, og en Wa^k §ufe mellem Sanb6l)t)eii 
33alber^ og 9}tanttolnoc, beriBIanbt (S^ountljetS gamle (A^onrtlioujc, 
ftaar font et 3Sibne^bl3rb om f)an,§ ©Dncr i hen 9?etntng. 3Seb ei 
Xilfælbe, font nu er glemt, 'oav ^an engang nær lieb at fri}fe 
ifjiæl. Senere begtjnbte I)an meb et SeniftøBcrt i ^Dtanitoiooc: 
hette brænbte. (Saa Begt^nbte Ijan en ftor Tlølle paa Stcbel, Ijiuu* 
r;an§ nutiærenbe 30?øire ftaar; benne tog giommen en 3jaar. :?ri= 
ligebel Dar I}an t)eb freibtgt 03eml)t. ©n Stmerifaner fagbe om 

I)am: ''That Stephen Olsen beats everybody I ever saw 

Ile was frozen out, burned out, and drowned out, and yet 
he is on his feet." 

v»' hen øftre ^el af ©ettlenientet er ber ganffe mange golf 
fra (^ier|)en i ^lærljeben af ©fien. DJuuuge af bi»fe Ihu* ogfaa 
blanbt be førfte Dhibljggere i iDcanitoiuoc (lonntt). Søren Sarfon 
33oIIeftab og ©unber ?Otabfen Dar i het førfte gølge til at ubDanbre 
fra ©jerpen. Se tom til Slmerifa i 1843 og arbetbebe i S)2iclit= 
gang SagmøIIer nogle 5far. Ser^aa fluttebe be fig til benne 
koloni i 1849. 

©nbffjønt ^ett\e:inentet l}a'ohe en faa lobenbe ^^egljiibelfc, 
biet) het bog ifte meget ftort. §er bor nu omtrent 3,000 dlov^ 
fle f)boraf §alt)belen bor i 33t)en SO^anitolDOc. Sagen bar, at ha 
Sanbet Dar beOoffet meb meget ftor Sfoo, Dar het meget befoær- 
ligt at rt)bbe. Set fræDebe et Tloh og en lIbf)oIbenl&eb, forn nu 
faa tan fatte, ^a be førfte 9^t}bt)ggere tom til 9[)^anitotnoc 
lioniitij, Dar ber ingen fmifeiibe ^Jjem, ingen aalme '^.Varter, in= Sen cclbftc SSalbriSfotoni i ^Imcrifa. 2^3 

gen 3?cie. ©fterlilicrt fon: (Jmiaranten !om, biet) l^an auffaffet 
en ^Z^fv og bcrlma lobfct afftcb noglc 9[)ctl gjenncm QStlbniyjet 
til on "Sortri", forn paa en ^^ri! lignebe nllc anbre Stcbcr i 
SfoDen. .?er, BIcH bet l-)a\n fortalt, Onr Ijan^ fvenitibtgc 5orb- 
t)ci, BelalBar cfter $1.25 pv. ^Icre. 

.<per nar ^t)bning§arbcibe for ^floor! Stor, mørf og fiann= 
).^cmæ§fig Ijæncbc Sfobcn fig. . Xæt ftob 3::ræcrne, ben ene ©tam- 
me I^ag ben anben i tufinbbi§. Strittenbe ©rene ubeftængte 
8oIIt)|et, og i 3?nnbcn laa gamle Ijalbraabnc ^ræftammer, nn 
oDergrobbe meb ^orncfrat og 33rcgner. Xot førfte gnbtrt)! bar 
rent otiert^ælbenbe. Set ft)nte§ formafteligt at angribe benne ma= 
jeftoetiffe llrffoO. i)corbenoinben jnfcbe bi}ftert gjennem ben, og 
het Har, forn 9hil3t)ggeren Ijørte Sfolien§ :^[anb tale til I)am. 

"Siben Verbens (2!aBeIfe Iiar mine D^øbber vaahd benne 
G)rnnb," fi}nte§ ben at fige, "og min utrone oil Oebblitie at oOer= 
ffligge ben, inbtil 3:iben§ fibfte ^orbenffral er fiørt. 5tartnfenber§ 
Storme (jar brnfet rnnbt mit §obeb, €Ibtiben§ forben ftar brøn= 
net ober min S^fe, og Sorben tiar ffjælbet unber mine gøbber; 
men lige ungbomsfrif! ftaar jeg! ^'interenS tunge Snemaåfer 
dar jeg ftolt ri)]tet af mine C^rene, og Sonnnerenv 9tegnffonnne 
bar jeg opfuget fom 9cæring for mine ^}iøbber. v» il^unbfjelbet^o 
S^ræf l^ar jeg fæftet min gob, og min .Urone fig liæber til Sfijenv 
^lianb. 2:in røbe !^rober fanfer fig lægenbe Urter i mit fugtige 
l^unblanb, hen fpringenbe $iort gnaoer min llnberffobg ^øD i 
frcbh}ft Si), og ^^jørnen anmier nforfti^rret fine Unger i mine 
mørfc Sft)gger: — aik 9tatnren§ ^ørn bøier fig unber mit taufe 
isælbe. 2:æn!cr ha hu, lille ^Irljb, meb bin ØU at ubrette, ipah 
^iben§ 3:anb iffe fan magte?" 

Xet Dar en Ubforbring fom iffe alle magtebe at mobtage, 
og mangen en (emigrant reiftc miSmobig oiberc for at finbe fig 
et Steb, Ijoor i^n funbc ffabe fig et .^M^m meb minbre 33eflHTr. 
men he flefte bleo igjen, og meb ægte Dalbriff llfortrøbenl^eb 
foang be Øffen, mebenS 5Ii§ for RIi§ fprang. Cøn for en be= 
gijnbte be mægtige Sfonen§ ÅiiaMuper at |itre og ftupte faa meb 324 ^e Ø^orffc ©etflemcnter^ ^iftorie. 

et bælbigt ^rag. €g be BIcD Mftet og tDærf)iigget og l^obet 
fammen i ftiære ^ømmerlimner og llOa§bt)nger, forn feuere luebe 
0^ mob §irnlen font ftore ©eter^baal gjennem be ftille D^ælter. 

SDet gif fmaat — bet bor forn at ri}bbe fig en STgerflæf ub 
af bet oprtnbeltge Uao^. S)'et minbebe ^am ogfaa om ^rolbet 
mcb be mange §obebei% t^t for Ijber en Sirt og 23øg og 2inb, 
fom I^an I}ng ncb, fom tre, ja trcbioe Smaaffub op, fom igjen 
ntaatte af(nigge§. 9^tcn II f o r t r ø b e n I) e b nar 3.HiIg= 
fproget, og krigen Uebliarebe 5far eftcr 5Iar. Om 33interen ftrcb 
lian meb alcntl}ffe Sønnetræer, om Sommeren beleircbe I)an be 
cnbnu mere Ijaarbnaffebe Stubber, ^-aft fom ^-jelbet ftob be, og 
tiltrobS for Øf§> og Sljuamit og Sræfftang og £!§e=2eam maatte 
numgen Gking 9h)bning§manben gioe taht for het 5Xar i fin .^anip 
meb en eller anben ganuuel i^afomoob eller ^mruftub. d)lcn be 
fmaa ^Igerfletfe, omgjærbebe meb ^OaS og ^^ønmierftoffe, bteo 
uboibebe og uboibebc, inbtil Ijan tilfibft møbtc 9iaboen§ 9h}bning, 
og StoOen faibt fom meb et langt, langt tilbage. 

9tu ftrætfer Sletten fig mileoibt, fun afbrubt I)ift og (jer af 
en malet (^5aarb og en fager Sunb, og ^>inben fufer ober grønne 
(inge uben at finbe en enefte Stub. ?tu løber flotte ^lutomobiler 
rafft fjenooer be jtvOne ikne, men Okmilingen |Hia ^^ritaneu tæn= 
fer paa Ijln X\h for mere enb femti 5far fiben, ha benne glatte "iki 
fuii uar en blinfet Sti gjennem Sfooen, og (}an og .*sionen ftrer= 
Hebe meb at bære fin Slogeoim gjennem Snmaf rattet oner Stub= 
ber og nebfalbne ;Iræftanuuer op til fin nijreifte liUe Xønnner= 
Ijijtte fem W\l fra nærmefte .Sijøreuei. 

33jørftjerne 33iørnfon bar ueblagt nu\iet 5frbeibe \.kw fin 
@aarb 3luleftab i 9torge. $an bar fælbt Iræer, grånet Stubber, 
og renfet a)^irt'en for Btm og Utrub. ^ntet af Ipah Ijan bar 
gjort l)ar ginet bani fiig lilfrebx^ftillelfe fom hdte ^Jtl)bning5ar= 
beibe. .sjaue Ji^øger, figer I)au, bar tun en toilfom :^?ærbi, og 
be bebfte af beni Oil meb ^liben b^^be ubført fin iDiix^fion og nære 
glemte. ?J^'n be ^Diarter, fom Ijan bar lagt til SanbetS probuce= 
renbe ^.^rb, nil for al lib nebblioe at i)be fin St'jau-b tit golfetv 93røbfurt). (Saalebe§> nil Ijan ajcnnem bBfe grønne ^Igre bebBIine 
at bære en ^Selojører for fomnicnbe (Brægter. 

§nor meget ftørre @runb fiar ha iffe norjl^amerifanffe 9lt)b= 
ninggmænb til at nære fornøicbe mcb fin SinSbag? llben Sjælp 
eller Sonfang Ijar be rubbet fine 33i}gber fra ?)?aturen§ fure Øbe= 
marf. §ungeren i berc§ 33ørn5 ^ine fiar næret bcre» ©pore og 
bere§ egen ftærfe 5frm bere§ ^idib. 9cu ligger 40,000 Skre» 
meb renfet ^Jtulbjorb i 9^?anttoluoc CSounti] forn SSibnesBt^rb om 
nore i^albri^^fæbrc§ ^trbeib.obag. 

S Sorbinbeife meb Diijbning^arlicibct !om 33ebf)ugningen forn 
Diumer en. 2^er fnnbe fortæIIc§ om mangen en folb kjøretur 
Ima -et tungt iseblæy Ijumpenbe bortefter Cia[umct=35eien en ti, 
femten Wdl til ?Jianito\uoc. Wien $BaIbri§fen er feig og Ijar hd 
iffe meb at gjøre fig til ?Jiarti)r. Xa Ijan faa nar færbig til 
Åjjemreifen og ffulbe inbom til ^jølnnanben for at faa fig libt 
^affe og ^oBaf, nar hd altib en aaben 2Sl)i§fet}tønbe, l^nortil nar 
lænfet en 23liføfe, l^nor (jan funbe forinne fig feln. 2ibt \)aa 2om- 
melærfen iii hjemturen nar ogfaa frit. $anbe Ijan meb fig en 
2)unf, faa foftebe het fun fefften (Ient§ Oallonen. 

^enne 3?ebl)ugning er noget, font fortjener færffilt Omtale, 
^ufinber af nore Sanb§mænb i norbre SSifconfin briner enbnu 
meb bet l)ner finter, ^-orfatteren traf en a^ianb, fom l)anbe ^ug» 
get 15,000 Sanne alene. — 2G 5lar ftob l)an \.Hia en liben i 
Safe ?DZicl}igan og l)ug Sanneneb mcb en ?^f§. ^nr, utroligt fom 
het 6øre§, fom iffe :tømmerfage i alminbclig 33rug før efter 33or- 
gerfrigenS Zih, Sommer og finter, ^rig og ^reb fulgte Ijner- 
anbre, men l^an ftob paa fannne lille Sorblap og Ijug fine to Sanne 
om ^Tagen. enmagutter noffte o\) og opbagebe frenunebe Sanbe, 
fom nu brøbføbcr ?J?illioncr, men Ijan Ijng ^^m' t het famme 

§olt. 

Wlm 3fonen nar iffe bcftcmt alene tit ^sebfiørnig og 33e= 
fnær ^^Senimob i^aaren, ha Solen bien narm, og Sneen begljubte 
at fmeae, meb fttvrf Sroft om ^iætterne, funbe ?ajlnjggeren nære 
Qlab, Ijan bobbe m et Steb, Ijnor ben ftolte "oncjar ^Japle 226 ®s '32orffc (Settlementer^ ^iftorie. 

5ælDebe fin S^roiic. ©n t)a!!er ^aq Biet) bi^fc Boret og en ^ræ* 
^tnbe tneb en Itben 9^enbe paa Ot)erftben brebct inb. 2)er:):)aa 
Biet) 9Zæt)eu§fruffei% 23Ii!franb, 2?øttei% ø3n}bcr og allcflagS ^'jør* 
rei fot unber for at følbe^ mcb bri^ppcnbc ©aft. ©oa Biet) 9^a- 
Boerne tnbBubte til et "fugartng=off ^Hirtt)". 9Jtænbcne Bar frem 
©aften og 3Seben til at foge hen, mebeng ^'Oinbfolfenc ftob runbt 
unber ©fjernt og Sotter for at ]c til, at ben fogte ^a§fenbe. ^aa 
en ^ømmerftof t)eb ©iben fab be gamle ©uBBer meb fine $iBer 
og Bt)ttebe ©frøner, meb nu og ha et gobt diaah til he uforfigtige 
^iger. Sa hen faa t)ar færbtg, Biet) ^iørrellerne ftilbte meb ©ne 
og ©tru|)en tømt bert for at affjøle^ til t)of§Iignenbe ©uffcrtøt. 
(5n eller anhen ^unftner funbe ha meb hen rtnbenbe ©iru]3 tegne 
fin ^iærefte§ 9^at)n meb mange ©Oing, eller gjøre et llbfaft til 
et groteff ^illebe af en ^t}gbcl)elt. ©fter en ^op ^'affe eller en 
Sram fom altib en gele frem, til lpi§> 2)^ufi! man fbang fig It)= 
ftig i S^anfen. 

SP^en faa fom 3Saaren mcb 9?i}bning§arBeibe for 5IIt)or. ®e 
3orbftt)ffer, fom Mv afl)ugne gjennem 3^interen, BIcO alminbelig 
inbfaaebe og ublagbe^ til §at)negang i flere 5Iar, inbtil ©tuB- 
Berne t)ar IjalOraabne. 9Jicn ber bar altib nof nt)t Sanb at ^løie. 
^il het, fom til anhen gjøring, I)at)be man i mange 5Iar fun 
Offer. Og bertil tiar be ogfaa Bebft ffiffebe. OOer hette bar 
hen ferffe 9^t)fommer meget forunbret. 5It man i 5Imcrifa 
funbe faa en olm og ut)etug ^t)r til at gjøre fit 5IrBeibe — bet 
Mv noget, lian maatte ffrit)e I)jem om ftraf§. Wen Offen Biet) 
l^anB Bebfte 3Sen. ©tø, ftærf og feig bar ber faa gefte=^eam, 
fom funbe maale fig meb ftam. gæftet til plogen eller Zøm^ 
merftoffen meb fun en ^jætting bar ber libet at Bræffe. Sngcn 
foftBare ©æler, ingen ©foning og ingen Sr)Bff'I)eb. SDertil bar 
ben faa let at l^olbe. Sibt Tlai§> om SDtorgen og liften, faa greie= 
be hen dietten i ©foben om Dråtten. 33ræffebe hen enbelig et 
33en, faa hen maatte bræBeS, funbe man fbælge ©orgen mcb en 
gob ©eeffteg. 

^^mnieliø bgnffelig m M &PiJ at ta^mm? ^^xm^ ^n ©en ælbfte iSalbrilMont i STmcrifa. 227 ægte i)anfee mx Bebft til bet. ^t^fferne funbe nu flet i!!e greie 
bet . Sørft gjalbt bet nteb mange jøbe Orb og fjærtegn at faa 
graben paa. (Baa tiar het ^eb]i at labe bern renbc og rioe og jTibe 
for at fomme fig fri i en ftor ^aOncgang. Gfterat I)aOe labct bcui 
affjøle i ©foben lob man bern træffe libt paa en Stiffe, men iffe 
meget for £)!fen lifer i ^egt)nbelfen i!!e at træ!fe. S^et gjalbt 
at gaa frem meb ^empe, ellcrS funbe het ofte tåge f fere 5far, før 
be biet) ^aalibelige. — 

35aIbri§foIonien ligger i et af be fmnffeftc ^anbffaber i 9iorb- 
lieften. §cr er netop ben 
opIiDenbe ^IfDeBIing af fro- 
bige ^orber og fmilenbc 
(Jnge, meb Ijift og Ijcr et 
ffi^ggefulbt ©fooljolt dier 
en Bngtenbe ©lO meb mæg= 
tige Sccnbroer, fom en ^iy 
manh liger at finbc paa 
^anbet. gra be ftorc, brebe 
daffer Ijar nmn ^n*ægtig 
llbfigt ober Sanbffaber meb 
ftore, nt)e t)eIBl)ggebc C^aar= 
be. diCppe finbeS ber et 
norfft Settlement meb foIi= 
berc og mere tibSmæ^figc 
^^l)gninger. 05obc 3Seie er 
ber ogfaa. allting ti)ber 
paa folib S^elftanb, og het 
er ber ogfaa i rigt ?JtaaL 

^er Ijaobe mange af Oore lanbSfjenbte norffe 9J2ænb fit 33arn» 
bom^Ijjem. 5rf be ca. 40 33albri§^ræfter, fom for!t)nber ^mn- 
geliet i ^Imerifa, ftannner en ©jcttebel fra hette Settlement alene. 
$rofe§forerne 5rnber§ og ^fjorftein ^eblen fom ogfaa fterfra. SDeS- 
when ev hev en dlæffe ijngre Sæger, Sagførere og l^romincnte goi** \ 
Cfulb Xorrifoiu 228 ®c ^^orffe <BdiXcmentet§ ^tftorte. 

retntng^mænb, Wi^ gæbre xt)hbehe fine ©jern ger. Sanb§Bt)gben 
l^Qr i beitnc $en]cenbe ajort bet ]6ebre enb 23t)en SO^anitotøoc. S)og 
l^nr ln Ijcr blanbt aubre ben betjoDebe ^orrt|on=j;yQnuIte. 'gahe^ 
xm Cfiilb Sl^orrifon (fra ©rtmftab) Dar blmibt be førfte norffe i 
33i}cn, tbet Ijan Iiofatte fig I)cr i 1849. §an nor eit ficlbcn nobel 
^^erfonItg^)cb og o^arbeibebe en af be ftørfte forretninger i 
SStfconfin. 

S^fe alene font !ro|i§Iige ShjbningSntænb og aanbeligc 33ane- 
]6rt}bere l^ar btSfe ^Nioncrer imnbet et ærefuibt dlam. gor at 
gjøre bere§ .'gæber§!ran§ fnibfomnien nma tilføteS, at ha 9^atto= 
ncn ijaanbebe fig i fin ftore 9^øb, gi! i!!e minbre enb 73 norf!e 
a^Zænb Ijen og melbte fig frioillig tit ^jenefte. Jsf!e alle benbte 
tilbage. 9tn IjOiler 36 gamle ©olbater l3eb ben i^eftre ^irfe. 25bc .Vln^jitcL 

JÉpbrainu 

33etra(itcr man et .^art o\)qy. Wiiconiin, bil mon paa ben øftre 
Sibe je en ftor Sanbtunae ftiffc ub i ^afe dJlidjmn i norbøft= 
Itg ^tetninij. §alt)øen er I)cnt)cb Ijunbrebe 90^tl lang og giennem- 
fnitltg ti Wdl Brcb. SDctt er abffiibt fra S^^ftlanbet Deb en ftor 
Sjorb, forn Ijeber @reen 33ai). 9iorbcnfor (Spibfen af §alt)øen 
ligger SSafftington S^Ianb, en paa omtrent et ^oiDnSlji^^ ©tør- 
relfe. ©ammen meb ^albøcn famt et Utal af minbrc Øer nbgjør 
hen S^oor Sountt). DZabnet ftammer fra ben Zih, ^ottomatomt= 
inbianerne mt)Ibrebe runbt fier paa ^agt og meb inbbi)rbe§ ^rig. 
9JZelIem 2BafI)ington J^^slanb og ^al\3øen gaar et meget farefulbt 
Stræbe, l^Dor alle ^inhe tnmleS. Sagnet beretter, at ber i)ar en= 
gang en Snbianerflo! paa flere l^unbrebe erigere forn fatte uh fra 
§art)øen i fine ffrøbelige kanoer for at fiæmpe meb fine ©tam- 
frænber paa Øen. Xe møbte^ mibt i ©træbet af en §ær fra Øen, 
og et ffrætfeligt ©iøflag i en forrtjgenbe ©torm ^laafulgte, l^t^ori 
I)unbreber af a^cenneffer fatte Sil^et til. 2^erefter biet) ©træbet 
falbt Death's Door (2^øben§ $ort), IjHorfra donntl^et l^ar fit 
dlam. a)?ange af Sigene naffebe§ op paa Øen, ipov ^iQbriggerne 
fenere fanbt en X^cængbe 9J(enneffeben paa ©tranben. ^enne Xel 
af dountt^et I)ar altib fenere liæret fft}et af Snbiancrne. 

5Dette Dar bet førfte Steh i SSifconfin eller nogen anben norb- 
beftlig <Btat, fom BleD Beføgt af en I)bib Wanh ]aat)ibt .§iftorien 
fjenber til. §elt tilbagc i 1634 feilebe S^cm 9^icoIIet opooet 230 ^ '^e 9?orffc 3ettremcntcr§ .CMftorie. 

Iang§ ^'oor Coiinti)^^ nialcriffc .^t)ft ftanfebc der oa ber for at 
Beunbre ben ftorartcbe 9intur, og anfom til ©tcbct, I)Oor 9?t)cit 
©reen 33at) mt ligcjer. SDct bar beiujaiu] en ftor Snbiancrlanb^>= 
ht). SDa 1)011 iiærmebe fig Sanbébtien, iførte ^an fig en ^iragtfiilb 
^aabe af S^amaff, og offijreubc en ^iftol i Ipcv ^^aanb traabte 
^an inb hlanht be forbcntuingSfuIbe Urigere. ^hiinber og 33øni 
flljgtcbe, ffrigcnbe at bet liar 9.^anito, en ©ub, ber iibfltjngebe 
5t)nilb og 2:^orbcn. Wion ^øobiiigernc bclnrrtebe Ijam meb ftor= 
artet ©jeftfrifjeb, og 120 i^ænere bleo bfaiibt anbet opfpjft oeb 
et ar^aaltib. 

(Jfter 1)0111 og ob fonime S5ei fulgte iiioiigc berømte gronff^ 
SWæiib, og ©ren 33oi), 9torbt)efteny ælbfte 33t), bleo fnort onlogt. 

S ©reen ^ol) er ber omtrent 1200 9?orffe. S norbre S^oor 
(^oiinti), lp\§> .§iftorie hette .^opitel ifær be[)onbIer, er ber om= 
trent 2000. 5©ren for Stiftelfen of begge bi§fe Slolonier tilforn- 
mer r)o0eb|ogelig en of be merfeligfte 9}cænb, forn I)ar fominet til 
Slmerifo, og formobentlig ben enefte obeligc norffe ©migront. 

S 1846 onfom til DJtilluonfee en $errnl)ut Oeb ?coOn Olfon 
fro gorfunb. §on lior en befjenbt Sanger og if)ærbig Sægpræ= 
bifont, og bo ber i 9J?irmaii!ee Dor liben ?fnlebning til at r)øre 
9?eIigion forfi)nbt |ioa ^.^coberSmooIet, Oor ber monge, forn flof- 
tehe fig om I)ain. S i 849 ffreo I)an til §errn^uterne§ SO^iBfion^- 
felffob i Diorge om at fenbe en orbineret ^ræft l)evo\)ev. 5(. 932. 
St)erfen, en nng Btnhent, bleo foibt og reifte. Sferfen l^or føbl 
i ^rifttonfonb i 1823. $on onfom til Tlil)^anfee SSooren 1849, 
og biel) mobtoget meb ftor ©læbe. ^er oor bengong eiibnu iigen 
norff a^tenig[)eb ftiftet i ^JJilmoufee, enbffjønt Soerfcn r)o'obc op 
til fire r)nnbrebe ^ill)ørere i fine gorfomlinger, IiOilfet Jnfer, ot 
ber ollerebe hen ©ong Dor mange ?corffe i 9J?iImon!ce. 

9tæftc 5(ar, 1850, biet) I)on orbineret i ^etlel)em, !2:e!ten§ 
©oDebfæbe i 5!mertfo. 

Set t)or bengong meget I)oorbc ^iber i Sltiltuoufee, libet Sir- 
hdbe og utrolig flet Søn. SeSuben Dor ber mange S^iftdfer i 
^ipen, forn bisfe $errnl^uter ønffebe at iiefri fine ^ørn for. Tlan (<5prjL-a{m. 231 

beftemte fia bcrfor [om a)?enia6eb til at nhMnhve til et ^teh, ^bor 
man fimbe ernære fitj \)aa en [tfrere 9JJaabe beb Srgerbrug og 
paa jamme Xib imhciaa nerb^Iige Srtftelfer. 

9^cto^ ha — i 1850 — an!om ber til S^^ilmaufee en af be 
merfeligfte 9iorbmænb, font nogenjinbe I)ar ubnanbret til ?[me= 
rifa. .<Qan Ijcb dUU Otto Xanf og neb[tammebe fra en mægtig 
gannnel abelig S^milie Oeb SrcbriBlialb.* .^^an liar føbt i 1800 
og bar cnefte @øn af (larften ^anf, i fin Zib en af be mægtigfte 
^|>oIitifere i 9corgc. Sa dOriftian greberif, I)t)t§ (Stat^minifter 
Ijan l>ar, dlen affat, liegt)nbte bm ærgjærrige $oIiti!er at lægge 
Dibtræffenbe flaner. S^^ong ^arl mv gammel og barnløs, og ber 
maatte fnart igjen Blitie ^ongcbalg. §oorfor ffulbe i!fe ha hen 
mægtige @tat§minifter§ lobenbe unge ©øn fomme i 33etragtning ! 
^an mv ftolte §øt)binger§ ^tlixiQ, l^a)ohe et fongeligt 3Sæfen, Be- 
fab ftore ®t)ner og tonbffaber og t)an§> gar ftob beb D^egjerin» 
gena diov. 3 fiine o]:reone ^iber mcb fine 9iæn!er og kabaler, 
ha S^onger fortbæf affatte§ og SanbSbele Bt)ttebeå fom §efter, ft}n= 
te§ hette flet if!e nogen forboben ^anfe. Set gialbt at gjøre en 
©gteffabsforbinbelfe meb en eller anben ^rinfeSfe af het gamle 
S^ongel^ug. 3 benne §enfigt biet) 9^il§ Otto nof en ©ang fenbt 
llbenlanbg, for mh Omgang i (2uvopa§> bebfte S^rebfe at lægge be 
fibfte glatte ©trøg paa i)an§> allercbe langt fremffrebne 2^anncl]e. 
'3^ette gif albeleå efter Ønffe. dlii§> Otto l)abbe efter et længcre 
O^^olb t)eb ubenlanbffe llniDerftteter og ^ultnrftæber anffaffet 
fig ben ftørfte 51fllebenl)cb og en glimrenbe 2]erben§!ultur, og 
tiar alt paa §jemt3eien for at fpille fin ^^olle i §offet§ Sntriger. 

Sa ^ænbte het fig, at Ijan langt oppe i 2t)fflanb§ 33jerge i 
hen lille Sanbåbl) gerrnfiut ftirrebc inb i et ^sar bl)be, alborlige 
og fjælfulbe Øine, fom tilførte en ung ^t)inbe blanbt be pietifti= 
ffe 23røbrefolf, ber ubgjør ^tehet§> 33cfolfning. Ølemt nar gabc- 
rena ijerbålige ^aaminbelfer, ^ongcbrømmen, §offet§ ^^omp og *) ^an!famtlten paaftob at ben fi! ftt Slbel^naUn fra Srcberi! III, 
men ^iftorien er iiU Hat om hette- 5i32 ^c 9(orffc ScttrcmcntcrS .C")ifforii\ 

^ragt og nerbSItg Wlaqt og ^erc. gorltbclfcii Har ØicBlifMtg. 
S cii §aft fif 1)011 "ja" og brog I)icm iiicb fin 33rnb. 

^)icn IjanS S^bcr, ben ærgiærrigc gamle Stat§ntaitb, Iianbc 
glemt alt om ^Jomaiittf og Sljærligljeb. ^-I3niftne inn IjaiiS bi}refte 
§aali og fortabt Ijam StOg ^^t}ffe. iDceb ,?aaii og ^IH^lirei beljer for= 
ftøbte Ijan fin ©øn.* 

9?cen dlil§> Otto liar bt)Berc grebeit enb ()an§ gober IjaObe 
tæii!t. Wch fhi unge 33rnb gjorbe I)an fig ftra!;o faTbig og rciftc 
til ©ijb^^rmerita forn ?Jti§fionær. Jsftebetfor i hen glabe 5i3alfal, 
IjOor ©mil og ^ittigljeber jager l)Oeranbre, fer Oi (jam nu blanbt 
ffumle ,§ebninger taahnobig og enfolbig ublæggenbe het frelfenbe 
(foangelium. 

Sa Ijan i .1850 !om l)jem til i)?orge eftcr flere 5lar§ O^iljolb 
font 9J(t§fionær i ©urinam, Sl)b ?lmeri!a famt i §ollanb, l)Oor 
l)an igjen Bleb gift, fif Ijan Ijøre om hen uije 3Jcenigl)eb, forn ueto^i 
Oar ftiftet I^lanbt 9torbmænbene i ?lmerifa.t §nn Beftemte fig til 
at reifc for at Ijjælpe bem. Xa Ijan tom til 9Jtilmaufee, fi! l)an 
l^øre, at Ijcle 9Jtenigl)eben l)aobc ifinbe at fltitte ub. ^an tjøBte 
ha 960 2fcre§ ubmerfet ©foolanb, fom nu ubgjør hen ft)bOeftligc 
Sel af 33l}en ©reen ^a\). Ser^iaa tilbøb lian l)ele ^Jtenigljeben 
at flt)tte bib, fom hen ogfaa gjorbe i 5luguft 1850. .<Qan loOebe 
oibcre, at alle JJteblemmer ffulbe faa bet nøbOenbige 5lgerlanb for 
liben eller ingen $^etaling. Set Oar l)anS SlTtening l)er at anlægge 
en 33r) efter l}errnl)utiff SJiønfter. 26 dotter fra en ^rebiebel til 
en 5lcre i ©tørrelfe BleO foreløBig ublagt paa begge ©iber af 
^oOebOeien mellem J^^t. §omarb og Se ^sere, mt tjenbt lutber 9?aOn 
af Qtatc Street, nteb et ^arfanlæg 112 gob brcbt og tre ©ange 
faa langt paa ^lobenS 33rcb Iftl^or «^lirfen ffulbe bijggeg. SeSuben 
Oar ber en Sd :iti=5lcre Sotter og 10 af biSfe bleo ftra!§ opijøbte 
af 9[)teblemmerne af 90?enigl}cben. ©om ^egn paa he ftorc gor- 
l)aabninger, man fatte til ben, bleo kolonien falbt ©-pSraim, het 

*) Obenftaaenbe S3eretnina er mebbelt forfatteren af gamle f^oll, 
fom ftob paa fortrolig gob meb ^Tan! og l^anS §iiftrit. 
t) SKeuiglicbcu Uar cnbnu ille ftiftet. C^prjvaiui. 233 
yiil^ Ctto %a\\l 234 Sc ??orffc Scttrcmontcr§ .C:)iftoric. 

bil figc: hen meget frugtbare. Xm ITbe Dtoiiember 1850 Iilet) 
ber^oa Ijele kolonien organtferet i en r)errnr)utiff WUnxQl^eh, hen 
førfte i 35eften. 2^en Ifte 3^ecemBer biet) et ftort 35ærelfe i San!§ 
$u§ tnbt)iet til ftrfeltg 33rua. 

ZanU Ønffc bnr oofna at o|irettc, en Særeauftalt for ben op= 
bofienbe ^Slægt blanbt be itorffc ©migranter, itaufeet fefteri[!c 
gorboinme. ©n ftor to=etaae§ Sfolelnigiiing Iilcb ogfna o^ifø^t i 
1851 og Iileli frefnenteret nf fciu (Stiibenter het førfte '^far. ^ette 
er het førfte Sorføg |iaa cii norjf ,§øiffoIe i 5fnterifa. 

Sjette bar 33egl}nbelieii til ben ftorc norffe ^loloni i &Yeen 
S3at) og be mange S^teniglieber i Omegnen. 

©reen ^at) bar bengang fun et Itbet 9tl)16i^gge i SSilbntSfet, 
omringet af hen mægtige llrffob for l^unbrebeoiS af 9[^ile. ©ben^ 
ttirif! fom bet l^øreS uh, flog hen gamle 33erben§manb meb fit 
rigt Bebægebe Sib fig neb Ber og BIcb fiben en af @reen Sat)§ og 
goi: 9tiber 2^alen§ Betgbeligfte @fi!!elfer. ©nbnu B^ir i!fe be 
gamle ^t)bt)ggere oberbunbet fin gorunbring ober ^an^ ft)rfte= 
lige 5Inftanb, fulbenbte 5(ntræf og fornemme ^øflig^eb. gor fit 
eget 33rug fjøbte ^an en gammel franf! ^erregaarb, Bbor I)an 
Boebe inbtil fin 2)øb. Set er nu het ælbfte $u§ i 93t)en og en af 
©reen 33at)§ merfeligfte SebærbigBebcr.* 

$er inbrettebe t)an fig meb en tunftneriff (Smag, fom bilbe 
Babc gjort Bt^tlfetfomBelft af SanbetS ^alabfer 5^re. ©irlige 
Tløhlev ubbalgte Blanbt ffetbne franffe Originaler, bunfle $or= 
trætter fra Berømte BoHanbffe SO^eftre, gammelt ©ølbtøt af hen 
mcft fulbfomnc ©rabering og en Dberfiob af hen Berømte 3Sebge= 
moob ^orcelæn. ^an Ija^he ogfaa en 33ogfamIing fom neppe 
nogen anben ^rtbatmanb i Sanbet. ©nbel af benne, nemlig 
5000 93inb Beftaaenbe af gamle BoIIanbffe 33øger, pergamenter 
og ^aanbff rifter, Bleb i 1868 ffjæntet til SSifconfin §iftoricaI 
SiBrarQ. 2^'et bar €plt)§ntnger, Bcntebe fra benne ^ogfamling *) Xanlå gamle $u§ er nu IjøBt af 93l}cn og er flijttct til en af 
^i;en§ ^atU. Gpr)raim. 235 

bcb ^iæip of t)or SanbSmanb Some§ ^anfon, nu anfat t)eb S^on- 
greSfenS 33tbIiotef i SBaffiington, forn i 1898 afgjorbe ^rætten 
mcllem ©nglanb og 3}e forenebe Stater angaoenbe 3Sene)ueIa§ 
©rænfelinje og faalebeg afbærgcbe ert ftor ^rig. 

2)Zen ttlBage til §errnf}iitcr-SToIonten i (Screen ^Qt). 

2)a ber Oar meget ai orbne i ben førftc Zih, barebe bet en 
©tunb, førenb ^an! fnnbc faa fin ftore ©icnbom ubbelt og ffjø- 
bet til ^olonifterne. Sniiblcrtib øuffebe I)an, at man ffulbe ar- 
beibe Sanbet nben Sfjøbe. ^ciic opf attebe ben iltre ^^^aftor ^Oer- 
fon font et Ubflag af norff 8tormanb§oæIbe og talte meget mob, 
I)t)ab I)an falbte en Snbføring af het norffe .§u§manb§t)æfen. 
5rnbre 9tit)ninger tom ogfaa op, faa I)an fif be flefte af ^olonien^ 
2)?eblemmer otiertalt til at flt)tte Bort. S ben $enfigt fif l^an paa 
fit eget ^apir laant $500.00 fra ^ooebmenigfjeben i 33etler)em 
til SloIonifation§forføg. 

llbft^ret meb bi»fe ^Nenge ftrøg faa ^aftor 5t?erfon §øften 
1852 nbooer gjorbcn til Stnrgeon 33ati. Xengang Dar ber fun tre 
gifferl3t)tter ber. §er Oar gobt 2anb, men hd oar oanffeligt at 
faa rent ©fjøbe paa bet, og beSuben oar 9Jtt)ggen faa ualminbe- 
lig |)Iagfom, at St^erfon iffe fif noget forbelagtigt gnbtrt^f af bet. 
§an benbte berfor tilbage næfte XaQ. i^eilebet af f)an§> 33eret= 
ning, befluttebe bog flere af t)an§> S^Ige at bofætte fig ber, blanbt 
I)0ilfe fan næbne§ Sfnton 2:ftompfon fra garfunb, fom almin- 
belig regney for at tiære ben førfte 9torbmanb i Sturgeon 23at) 
og £)megn. 

^a Soerfon fom tilbagc til ©reen 33at), møbte fian en 9?tanb 
beb ^am de Sarfon, fom fom til ftam fra en I)ibtil ufjenbt S^cl 
af 3Serben. Sette a)iøbe bar oigtige Sølger. 

€Ie Sarfon t>ar en af be førfte til at ubnanbre fra ©fien og 
€megn. §an fom i Sirtiaarene til 23uffaIo, dl ?)., l^Oor ^an 
for en ©tunb breo SogifeuS. 3 1850 fom ftan til ©reen 33at), 
I)bor I^an forføgte meb et 33ageri; men bet gif baarligt. Xa bleo 
^an af nogle Sjømænb gjort opmerffom paa bm u^tire gifferig- 
bom, fom feuere gjorbe gjorben (åJreen ^at) befienbt otjer ^ele 236 '^c Tunfc Settlementer^^ .Oiftoiie. 

innbet. Sarjoii fit \\.mvc\t) ai bor ca. 75 a^MI iiorbøft for @recn 
^^ai) laa en naffcr libcn 0, rncb cii iibuicrfot ,s;^anjt, iiiaadøS til= 
nJæiiacHa i nllcffaa^o ^H'tr oci Ji^tiib. Øen I)cb Cfnale v»>oIavtb, men 
blcD oiifnn faibt .^orfcffjoc S^^Iaub \x^a 03ninb af fiit incrfnær= 
bttic ?vonn. ^]huibt onihiiia i Scinbct lm J^-orfattcrcii truffet 
fiunbrcbelii^^ af tinnilc farmere, font før Har Sjønurnb paa C^reeit 
33al), og fimbc fortælle, IjOor c\oht bet Oar at tomme inb i beinic 
frelfenbe ,*pann. i^^irfon ftt meb fit] noole .^^ibtanere til at IjjæUie 
meb ^H-ifætniiuien oa flijttebe berfjen ^.Hiareu 1851. £)c{ fibeii 
I)IeO Ijan Iiocnbe .ber i manQC Star og brcO lømteubc gtffert. 

Sa 5an Ijørte, at ^aftor gOerfon og ^errn^uterfolonten Oar 
mtSfornøiet meb gorI)oIbene i ©reen 33at), retfte r)an bergen og 
meb fine gitmrenbe 33effrtr)elfer af ^erltgl^eberne i fine nt)e Om- 
gioelfer oOertalte l)an ^aftor Soerfen til at Beføge fit ntie §iem. 
S gelbruar 1853 reifte faa S^erfou meb Sr. §. ^. Sacob§, en 
banf! Sebfager, hevop paa ^\en. 35eb 2arfon§ .^\ælp fi! be et 
l&øift forbealagtigt Snbtrt}! af Sanbet paa §alt)øen neto^ inben= 
for benne lille 0. Set Oar mibt paa 3Sinteren, og Qmen paa 
Tlavfen l^inbrebe en nøiere llnberføgeife af Sorbbunben, fom er 
temmelig ftenet. ^len S^^erfon IjaObe l^ørt, at l^bor Søn, Sinb og 
Søg groebe, Oar ber gob S^i^^^wnb, og l^er Oar ber no! af faaban 
©foO. SSeltilfreb^ meb I^Oab I^an tiaObe feet, brog Stierfon tilBage 
og fjøbte ftra!§ 424. 5[cre§ paa ^egjering^fontoret i SO^enaf^a. 
Sen ftørfte Sel af S^Jenigl^eben flt)ttebe ftralS bero^i og Boebe en 
©tunb l)o§> Sarfon paa .^orfefl^oe ^Slanb. 

Tlame af hette gamle gølge er nu bortfrt)ttebe og alle, meb 
en ffrøbelig llnbtogeife, høhe; het er berfor Oanffelig at gjengioc 
9Za0nene paa alle, fom bar meb. Se følgenbe meb St^niilier er 
bog fi!re: ^obia§ ^Jlovhæf, 5Ibral)am Onefon (5lanunb]on), 
S^an§> $eber §anfon, ©abriel og @a!aria§ ©afariafon (3Satne) og 
^I)oma§ Saoibjon — alle fra Sifterlanbet; Dia^muS §anfon fra 
©tabanger, og Sr. ^. ^. S^cobs og ^enri! ^oljufon, begge ban= 
f!e men gift meb norffe. ^oBia^ S^orbæ! reifte fun meb for at ^p^talm. 237 

l^jæl^e StJcrfen, men fltjttebe fcncrc om nogle 5far op meb fin 
Prober v^nfaria^.* 

S:e fornælmtc 9h)Iit}tiacrc bocbe ariefammcn pcia hen lille 0, 
©agle S^Ianb, for omtrent fef§ iDZaancbcr oa crnærcbe fig bcb 
Siffcri . SniiMcrtib inbtraf ffcrc hacibc ^^arfcl oc\ 23coraOeIfer. 

Ubpaa §øftcn 1858 bien ^loloiiicii paa Øen forøijct mcb flere 
ntie a^eblemmer, fom bien fcnbt bib af Xobia§ SDZorBcc!. 2;i§fe 
bar Snaebret 3:orcierfon, §an§ ,<?)anfon Cmli, meb fine boBnc 
Sønner C^anS og 5rnber§, Sørgen ^Imunbfon og Sngcbret Softn^ 
fon. 5[IIe biSfc Har fra 2art)iBnæ§fet. Cgfaa bi§fe boebe for 
nogle liger paa Øen. f 

Tien het bleo nu for trangt paa Øen og en Sag i ^cobcmber 
Beftemte be fleftc at flatte oHcr til ?yaftlanbet og bt)gge fig ^jem. 
^f)oma§ 3^anibfon nar ben førfte. SfoDen Har ha faa tt)f, at l^an 
meb Øffen i ^aanhen maatte qaa uh af ^aaben for at rt)bbe en 
^labé paa ©tranben ftor no! til at Io§fe fin ^aah. 

(Samme $øft, 1853, anfom ogfaa "^^ol-jn 'ir^orefon fra Sarliif. 
§on bleb hen førfte til at ho]ætte fig i 9^abotomnet, Sibcrtt) OroDe. 

*) S)i§fe lo S3røbre bar meget betljbelige ^ænh. ^obiaS bar ^øS^ 
femager og Safariag bar ^^armaceiit. (Su datter af ^obiag bleb feuere 
gift meb en anben 9?l)bt)gger — (Smil Sf)riftenfou — fom ^abbc ^ome- 
fteab i J^ærliebcn. (If)riftenfou ftuberebe fencrc S^eologi og bleb ben før- 
fte norffe ^^ræft i S^afota ^Territorium, Ijbor tjau Ijabbe mauge cbeutl)r^ 
lige Cplebelfer i GO^^Iareue. C5u Søu af Tjam er ^ræft paa ^pacifif- 
.Stiften, en auben er :2æge og ^:)3Joftmefter i 2alc 3}Ziir§, ^owa og en datter 
er gift meb ^aftor ©. S. llrberg. 

t) "^amc lille ^ — ben iubeljolber hiu 35 ^(crey — I)bor eugaug 
mere enb 100 ^erfouer o^^olbt fig for f f ere iPJaoueber, meb en ^^eft og 
Slreaturer, ffere i^^ufe, C^Jub^tjeuefte Ijber Søubag, meb liblig ?^ifferi, 
^abeftel og CmgaugSlib til r)berbag3 — ben er nu gaaet tilbage til 
9?aturen'5 taufe ^^aret^gt og iugeu freuuueb bilbe ta'uh\ at bcu uogeu^ 
fiube :^ar bæret beboet af meuneffelige i^æfeuer. C?e gamle .s^Mjtter I)ac 
Ifienfmulbret, ©rabeue er glemte og Sfobeu I)ar gjenerobret be bl)r!ebc 
?^'Ieffcr og ftræffer fig ftor og ftille fra Straub til Stranb. '^cn Tigger 
cu inap Wl bent ubpufor tyorfattcrenS ^^iubuer. 238 S)e ^orffc Seltlententerl ^iftorte. 

S 1854 forn Ole 8ørenfon og ©øren og §enri! ^anfon (^ftet) fra 
Sort)!! famt SlBlaf og ^aloor Srnberfon fro IHebaag 'oeh Xbehe- 
ftranb. 5BIa! Stnberfon Bt}ggebc bert førfte 93r^gge ^aa Sjorbcn 
norbenfor ©reen S3Qt), forn mv til ftor §iæl^ for 92t)Bt)ggerne. 
S 1856 forn ©arl ^tlfon og ^eter ^eterfon fra f amme (Bteh. 

Sberfon^ førfte 5Xrbetbe oar at ubmaaic Sanbet. §an fo= 
pkxehe ^er ^an!§ ^lan. m ©tk)!fe bleo affat til SanbSbt), me^ 
ben§ bet øbrige Biet) inbbelt i fmaa Sor^t)eie paa ti SlcreS ;^ner. 
5nre komter- og garme Bleo ber^aa Oærbfatte, r)t)or|iaa man efter 
^errnl&uterne^ ©!i! brog Sob om, r)0ilfet ©tt)f!e, ftoer a^anb fful= 
be r)aOe. Ogfaa 9ZaOuet, ligefom planen og 30?eblemmerne, tog 
\)an fra Zanf§> koloni og falbte fin Sanbåbi) g^Ijraim. 

©nbffjønt ©^Ijraim og €megn maaffe i!!e l^ar t)ift fig faa 
frugtBare i materiel §enfeenbe, forn ben,§ IjaaBefuIbe ©tifter Oen= 
Uho, faa Ijar hen bog i aanbelig ^enfeenbe fOaret til fit 92aOn. 
^erfra er ber ubgaaet mange, fom I)ar hanmt ^røbremenig^e- 
ber i anbre S^ele af Sanbet; flere ^ræfter er ogfaa Blebet ubban= 
nehe l)er, og kolonien l}ar i ober femti 5lar bæret til ftor ©tøtte 
for ©amfunbet i bet§ mange 2)?i§fion§giøremaaI. 

Tlan fer I)er, at ©^l^raimfolonien inbtager en færegen ©til= 
ling Blanbt bore norffe kolonier. S^en er hen enefte norffe l^o= 
loni, ber er Blebet ftiftet i et nærfagt ubelu!!enbe religiøft Øte= 
meb og grnnblagt paa beloig fommnniftiffe ^rinciper, fit)or man 
fjernt fra 35erben§ ^illoffelfer IjaaBebc at funne lebe et gelligt 
Sit). 

^^aa SS^af^ington S^lt^nb I^ar ber albrig bæret nogen faft !ir= 
felig Orbning. S^er er omtrent fem Ijnnbrcbe ?corffe og ^§laMi= 
bere ber, men ingen ffanbinabiff SD^enigljeb. gør i Sibcn l^abbe 
?Jtormonerne et Betl}beligt gobfæfte ber. 

^aftor Soerfon bar hen førfte og enefte norffe .^errn^utpræft 
i 5rmerifa. $an bar en meget bt)gtig 50^anb, og het f!t)lbe§ bæfent= 
Hg ]&an§ forftanbige Sebelfe af alle <(Tolonicn§ ©iøremaal, at 
hen gjorbe faa ftore gremffribt fom hen gjorbe. ^an bar lebenbe 
intcre^f^^^^t i alt, forn ^^^o^\t Mmm^ ^rtfccvb, ^a ber i be (Spl^raim. 239 

førfte ^iber bor meget Befbærligt at maatte reife l^elt til ©reen 
33at) (75 mil) efter Set)net§mibler, fi! ^qh en Sfibsfaptein til at 
tåge en Sabning ©jærbeftol^er mob at Bringe SøbeDarer, og l^an 
{)ug felt), f!iønt fpinfel og uerfaren, 3000 of biåfe og Bor betn 
frem til 33rr)ggen paa fine Shtlbre. .§an bt)ggebe meb egne §æn= 
ber .^abbelen af ^ræfte^ufet, forn enbnu er i gob Stanb. ^an 
btiggebe en ftor ©eilBaab forn i mange 5Iar bar gjorbenS Bebfte 
©eiler. g-lere t)^^erlige SanbffaB^tegninger er enbnu Bebarcbe, 
fom bifer ^an§> gærbigl^eb forn ^unftmaler. S^e§ubcn bar l)m\ 
en I}el 9??enneffealber S^oIonien§ Sæge faabelfom ©jæleførger. 
S^a r^anS $8irfefelt ftra!te fig ober mange ©ountt)er, leb I^an man= 
ge StraBabfer i Ubførelfen af fine ®mBeb?4iIigter, og maatte man= 
gen @ang fabe fig tiIfob§ gjennem (Sneen paa Sfen fra ©turgeou 
33at) til æ^ftraim (30 90?il). ^an bar i^ræft ficr i 38 9rar, men 
tog faa, ha I^an bar omtrent 70 ^tar gammel, et ^urfug i en me= 
bicinff ©fole. ^an ^raftiferebe ber^aa fom Sæge i 8turgeon 
33at), og ffjønt ober 80 %av gammel, bar aanb§frif! fom i fin 
Itngbom. ©fjønt ^aftor Sb^^^fen er ben birfclige Stifter af hd norffc 
©ettlement i 9^orbre S^oor dountt), bar ber bog foruben Cle 2ar= 
fon et ^ar anbre norffe SO^ænb l^er forub for ^am. 3)i§fe to bar 
$eter 3SiBorg og ©BBe 9tiIfon. 

^eter SSiBorg bar hen førfte ftbibe Wlanh til at bt)r!e Sorben 
i hen '^el af SSifconfin, fom ligger norb= og øftenfor ©reen 93at). 

^iftno! bar ber en eller anben Siffer, fom allerebe Ijabbe fat 
fine @arn beb et d'læ§> eller en og lurebc paa hen fprællenbe 
^bibfiff, men $eter 3BiBorg bar ben førfte a)ianb i bettc ©trøg tit 
at rt)bbe ©foben. .^an fom fra Som i G3ubBanb§baIen i 1845 
og bar ben førfte Wanh til at ubbanbre til 9[merifa fra Ijele øbre 
©ubBranbSbalen. ^il S^oor (5:ountt) fom ^an 3Saaren 1852 fam= 
men meb en aTJanb beb 9tabn ©BBe 9tilfen fra ^^or^grunb og Bo= 
fatte fig beb gjorbfanten, to 9JZiI norbenfor giff) (Srecf beb goben 
Gf en mim rtf^^* et gjclb, fem ^albe^ ^(aaf^MiDcrg. Sgex \\mx 240 ®e Øtorffc SettTcmcnterg ^iftorie. enbnu ]^an§ gamle men fofcltge §u§, og Iiaitg 33øbfert)ær!fteb — 
ubentml be celbftc 33l3gntnGcr i norbrc SBifcoujln. ^yor oner 50 
3rar ^c\v gamle SStborgS 2i)y ffinnct uboner Siorbeu fom et St)r- 
taani. @obt bar bet mangen 05ang for ^^aftor Slierfcn og mange 
meb I)am, ha be enbelig efter 30 WUl^^ 9Jia§ tilfobS giennem ©neen 
oDer Sfen fi! Øk paa ^Neter 3Siborg§ 2t)?^. 

gornbcn ^^eter 3iM13org liar i bennc 33i)gb fun en Wanh, fttiiS 

d^ami iffe mbk \)aa jon. 
^^^enne 9Jianb nar £Ie Mnn= 
gelanb, en gammel ^veber^ 
jnenb og 9iartng fra (5ta= 
bangerfanten, fom fom ftrafS 
efter $eter SSiborg og bo- 
fatte fig I^øit op^ie \^aa Xop- 
|ien af 23raaienberg, et libet 
3tt)ffe bag i ^foOen. 

rie ^lungelanb tog fig 
feln og 2iM meb ftørfte 5(1= 
nor, og bet er mft faa eller 
ingen, fom nogenfinbe Ijar 
feet I)am fmtle. ^IIIigeDcI 
befiiziOer man bare ai nælme 
Ijany 9ialm for at faa be 
gamle til at flire fom 8foIe= 
;nger. 

<Sfitffet l^jærligljeb Dar het £)nb'e, fom brcO bant til 5rmertfa. 
§an fom I)ib blanbt be førfte 9ti)bt)ggere meb Sommen fulb af 
^>enge og en glinfenbe gloSljat. ^^engenc omfatte f^an t Sanb, 
og Tjau eiebe fnart I)nnbrebein§ af 5fcre§. din Dar het hd meb 
Cle STInngelanb, at l)an inir af en meget ftrib§Ii}ften 9^atur og 
gif gierne langt ub af fin 2>ei for at blanbe fig op i en ^etSfag. 
mch bi§fe Ijolbt Ijan paa faa længe og tabte og Danbt, tnbtil I)an 
ftob iojen fom bare gant. ^fterfom hen ene "gørti" efter ben 
«Isaftor 3L m, ^\)cxion. (Sp^taim. 24:1 

Qiibcn oi! for at Betale eaaførerlHinorarer toa finn bet ene DleD t 
SroSljatteii fin cftcr bet aitbct, inbtir ben tilftbft Bleb Ganffe flab. 
^tlftbft l)a\3bc Ijan Bare ben ene "i^-øvil" injen paa ^op|)cn af 
23raafenberg, otj Ijer flocj lian ]ia tilro i en liben .^i)tte, la\) og 
trang. 

(Som alt anbet ^anb oinfriiig fier, liar ogfaa bettc SfolVde- 
no!)et og Ole mungelanb ffnibe nn rijbbc hdk\ DJten paa f(igt 
?hiieibe forftob lian fig i!fe meget, (engang fiamrebe hm lø^^ ^laa 
en Inrlbig Snfferløn, men Mv ndelbig nof tif at fælbe ben op 
i doppen paa en fpcrnftig C^ran, fom bøiebe fig laiigt oOer \)aa 
©rnnb af fin tnnge ^H}rbe. 3Iige 3ammenfalb er farlige 2ing, 
fom en erfaren 2:ønnnerl)ugger paofer fig nei for, inben Ijan giner 
fig ifaft meb bem. Wicn bet afficerebc tffe £Ie .^Inngelanb i hd 
minbfte. ?.)teb l>il3en melfem Tænbenie flatrebe Ijan nfortrøbent 
o|.i i hon bøiebc C^ran, fif gobt ^obfæfte og gaO ben fmefre ^op 
et nælbigt .s!>ng. ,*^uab (læubte? v»o^ bønnen faibt til S)iarfen, 
men O^rantræet, befriet fin tnnge ^Mn'be, for tilbage meb fn)g= 
telig .^raft flijiigenbe £k Slfniigelanb fom en ^Nil fra en ^roIbBnc 
et X^av finnbrebe [yob bort i en ftor 3iiefoime. v^^, het paaftaacS, 
at Ijan for faa langt før I)an fom neb, at ijan tæiibte fin ^^ibe 
tre (^ange paa ^^eien. 

Wien Cle befattebe fig iffe ftort ineb afoolmgniiig. .?>aii 
Ijaobe bigttgere 3ager enb bet at tænfe ^ma. 

Xi\ Ijan tabte fin fibfte Sag og Sfifling, fif I)an af Sagfø- 
reren en gannnel iKn-mføv ^oObog, og beiuie hiei^ £Ie Mnngc= 
lanb til ftor Trøft. 9Jceb benne fab i)an ba i fin ,s^i)tte iuta en It= 
ben, aaben ^slab§ i SfoOen og læfre ben eiie Sag efter ben anben. 
^an ieiKbe fig albele§ iiib i Sagen§ ^orbanbfiiig, geftifnlerebe 
og argnmeuterebe og fnmmerebe meb ftørfte Coerbeoivning og 
iJøitibeligOeb. 

,^an følte fig na^ften loffelig meb fin ^oObog. 

Si^et enefte ixir S?nvl)olbningen. 2et Oar til ftor R-orargelfe. 
?;-ørft inir bet nn i^ebljngningen. JTet Har et frligtelig libSfpilbe, 
at ftaa ber og fingge .-træpinber. (fnbelig Ijittebe Ijan paa ben 242 ^s 9?orj!e Setttemcnterg ^iftoric. 

^slaii c\i taqe en lang 35ebftaur og ]!t)tie ben inb gicnnem Ct)n§- 
Døren, efterr)t)ert forn ben Brænbte. 2^et bar en gob Sbc. 

^en t)oerre t)ar het meb 90^ab[tcIIet. .§an gt! fjciben ub og 
maattc berfor ftelle for fig felt). @n @ang traf ^an bog ttl at 
f(um|ie op i en ^'Dinbeforentng, og ha fab Ijan gjennem fire ^orb- 
ftrtntnger og ^olht et tiibtløftigt gorebrag om SobenS ©erlig^eb 
for be forfomlebe kjærringer. 

S ^llminbeligljeb fogte ^an en @rt)be meb poteter og en an- 
hen meb Sleff, og bi^fe fatte I)an ha paa 33orbet, og bermeb t>av 
^orbfætningen og D^t)affningen greiet for en ^el llge ah ©angen. 
50?eb ^røbBagningen gi! het bog i!!e faa glat. ©om fian ftob 
meb ®ænberne i Seigen, !om r)an, ret fom het bar, i fine bi)Bfin= 
bige iuribif!e ©ruBIerier til at fare §aanben giennem §aaret, 
og libt S^eig Bleb ha ^ængenbe faft i be lange So!!er. Sa I}an 
faa f)a)3he lagt fig om 9?atten, !om Tln^ og blotter og anbet ©!raB 
og fleb I)am i Seig!Iatterne til ftor ©merte og ?^orargeIfe. 

Sænge |iønfebe Die paa et ?llaah for hette, .^an grunbebe 
paa at glatrage l^ele ^obebet, men hen Zanfe for!aftebe Ijan fom 
ubærbig. ©nbelig '^ittehe Ijan paa en ffu ^slan, fom fi! l-jam til at 
flire i (S!iægget. ^an l-)a\)he en ©!rnbBefa!§ — en ftor ©taal[a!§ 
meb mægtig Sjæber. Sen ftnlbe no! greie 9iotterne. .^an 
f^iænbte hen og lagbe hen paa fin .*^olieblmbe. Ser^iaa fvøh I)an 
inb og lagbc fig forfigtig tilrette. 

""IHen hex luir anbrc B'it'iiber i 8engen foruben Skotter og 
9J(n§. Som Ijan \aa og ftuIVbebe fig, gleb ©a!fen neb. Sa (jan 
fa ffnibc fnu fig, ftøbte Ijan til (Satfen, fom greb I)am meb et 
nælbigt ©taafgreli mibt i 93agen. 50?cb et nilbt .^l)I f|n'at Die fra 
(Sengen, .^an !ncb og ffeb for at faa ®a!fen Iø§, men umnligt. 
C^nbelig tog Ijan tilBen?^ i bare ©tjorten, meb Stjættingen bing= 
lenbe Bag fig, en Ijalt» SOiil nebober ^seien til 9taBoen og fi! Ijant 
op af (Sengen for at Befri fig. 

DIc .^Inngelanb Bagte i!!e mere 33røb. 

,<::)t)tten til Die ^lungelanb Bleli Bl)gget ar Die Sørenjen fra 
2arbi!§næ§fet. .^^an !oni Ijib ftra!§ cfter ^>eter 3:iUBorg og Dar ^P^tatm. 243 

mcb £)|)maQlerne gicmicm 23u|! oo Ur, ha ^aiibct BIcD opmaalt 
og fartlaot. 9?u maa Ijan, ret forn bet er, nfftcb nicb en iiflar 
dlaho for at fe, om r^iit fan criiibrc IjDilfcu Suru[hibBe bcu 
dier I)iit "^nart Sta!c" IVleO fat. de Sørenfon er ogfaa Be= 
rømt af en aiibeit ©rimb. Sibeii fom Ijan er, er l^an nemlig 
fjenbt fom ben fterfefte ?lcanb i Uonnttjet. .?>am Mv het, fom tog 
en ^jøbtønbe |iaa 200 ^snnb paa 9h}ggen og traffebe Ijjem meb 
hen fra ^>eberfen§ 23ntit i Gpljraim 3 ?JtiI olier '^sien nben at 
IjOtle. 8Fiønt I)an nn er rnnbt 80 5far gannnel, træffer bet enb= 
nn, at l-)an rn^er affteb til i^jen og fommer Inem meb en 100= 
^Nunb§ ?^telfæ! \)aa 9ii)ggen. 

33raafenrierg§ d^aim er en ©rinbriiig om be førfte !Iiber, ha 
ber enbnn iffe Har nogen 3?eie paa ^afoøen. S^a fnnbe gol! "och 
Gpr)raim, fom ffnibc til Sanbfjanbler Sljorpe i Siff) ©reef, hm 
fommc frem ah 8jøoeien. 3^et liar ha ]aa alminbeligt at løbc 
op i en ffar^i fuling, ha be fom nbenfor Jyjclbet, at bctte MeU 
faibt 331aafenlierg. (Jn aiibcn 33erctning figer, at £Ie S^Innge^ 
lanb gaD hot 9cannet, ha ber er et ^tch i 8talHinger, IjOor Ijan 
fom fra, lieb bettc 9iann. 

Den er haahc Dtaonet og hct^^ Ijiftoriffe €priiibelfc næften 
glemt, og be tnfinber af ^nrifter, fom færbe§ I)er, fjenber het fnn 
nnber Dialmet af ^^loc^fomrnirg. ,sjer er et Xilfælbe, ftDor het 
forOanffebe eu bebre enb het rette DaUm. ^vor ffjønt SSinbcn enbnn 
jager ^^ølgerne op i 3fnmbreO rnnbt ?;-ieIbet§ gob, er man iffe 
mere ræb for benv Spino|.iper, og AJelbet nu^b fin fierlige 2^nft og 
glor er langt bebre betegnet nu'b fit ni)e 9cabn. .^Uor finbe§ nef 
i ficle 9iorblieften flig en ^Jigbom \)aa alfejfagv Xræer fom rnnbt 
33[o§fombnrgV gra hen lille bijbgrønne 3nnmc(}, fom meb fine 
^Tafer af ffarlagcnrøbe ^fomfter minber om ft)blanbff 3oI og g)p- 
pigl^eb, til ben mægtige gnru paa 3?Io§fombnrg§ Xoi\ en §alt)= 
brober til be fnfenbe CMiber paa ToOrefjelbS mørfe a>ibber! (Jr 
St)bt)eften barff og 3neen tnng, faa minbeS man aKigcbcI om 
greb og 3onnner neb he aromatiffe CSebertnrer og be firfefpir- 
agtige l^alfamx^ fom flijuer opooer jFlbetv 8iber, eDig grøn og 244 ^^ 9?orffc (Sctttcmcnter^ ^tftorie. 

Glng itncf. Oe] naar 93aarcn§ ^Hnniic fonuitcr, f^ragler Ijele Sjel- 
bctv Gibe nicb liilbe <ilirfcInrrbIoiii[tcr, biiftcnbe (Sl)riuer oq fro= 
btac ^ocinctræcr. ^a, fcinc (^hifcfticu til Simon (^lunifou er \c\a 
fulb af Blomftrcnbc ©Iberbcrrljbnffcr, at bcii Iii]ncu iiicrc en Itben 
^sigc§ .<pal)c cnb eii 93o|iæI for flnnjlPc Si}r. 

S^øit o^^H' l-ina ?;-icIbct§ "^op liaatT en ;n-æattii J^-Iabc, I)nor- 
fra man fan ]c nboner niere ^^anb ocj SSanb cnb en. atinnncl Sii5= 
fonge^ dVuic $veni A^irtaarn ftaar !\.ma '^ac\t neb be nanffeliae 
5'nbløli. ScB 3^^i}er taler om menneffelia Samfncm oa .•?>i)aat?- 
enn ffoliflæbte Øer arbeler Stni^frebien. møiic romanti[fe 9?æ§ 
ftiffer nb i ^.ninbet, Il)ttenbe til ^øhierneS tnfinbaaria c\au\lc 
(Banc\. .^er iilemmer man St)abom on Sorc] oq bctracjtcr tnn 2i= 
net i brønnnenbe Jyreb. ,^cr er inlbt, men tffc forrevet. (Stor= 
ffaaent, men iffe afffræffenbe. .?^erliiift af alt er boo hd bac3= 
Itcie 8i}n, naar Solen Ipn Slliælb fi^nfer neb i J^^orbenS blaa 
S?øltier meb en Jvnrlieprai]t faa rie], at felDe 9JiibbeII)al3Gt Danffe- 
lint fan ni[e 9Jiacien bertil. '^ct er boa fnn i be fibfte 5(ar, ai man dar laat ftor 33æat 
\.uia ^anblmu-] oc\ ^nrifttraftf. ^-or en (jei ?JicnneffcaIber nar 
5s-ifferiet ben olierneienbe JsnbtæntSfilbe. 

l^mblnmciet^o ^^nbtæciter er [maa, men ielme; ?;-i]feriet§ ber- 
imob er fommetiber [tore, men be er altib nfifre. ©nbffjønt 9?et= 
tonblnittet af ^-ifferiet er albele§ forfninbenbe, frtftcr bet bog meb 
fine loffcnbe annliafteber. Oa hdk hav oafaa efterlabt fine S^ior 
i .<iTara!teren. 

©nbffjønt Sif^t^net fjar faibt ar meaet i bet fibfte er M enb= 
nn en niatia ^ærtna§t)ci. 2^ct er nift inacn ^arc for Obcrbrincifc 
at fiac, at ber \:faa (^5reen ^a\) alene fiffe?^ aarlia oner Ijnnbrebc 
!aVinioner ^Nnnb meb Siff, Inrfentlia Silb. Sette arbeibe nbføre>5 
meft af 9iorffe. J^-ifferiet er inbbelt i ^iniar^ oa ^øftfiffet oa fal^ 
ber paa en -tib, ba ^seiret er Inrrft oc\ 'Isanbet nroliaft. 'Tet er 
et .s^iiiibeliD af l)ærfte 3Iaa§. CS|.ir)raim. 245 "Oiibt ofte libci* bcii ^'i[fermanb, 

Som nh inna fare før .sjauen cjaler, 

m XaciQu l^Iaffe i folbc 3?ani\ 

^cia $jem ei tænfe før Solen baler; 

S iHiabe 3:^røie, 

Snebreo i ^^ie — ■ 

O fab 3 ber i aiilbfræbte Ijml S anhd fanbt." 

^loffen tre om 9Jtoriienen forlaber man fin Oarme Sena ot] 
farer nb i ftorc flobfebe Seildaabe for at tønune fine 05arn. -Tivfe 
er oanffe oibtløftiije 5lffcrrcr, fom fofter en fire, fem ftnnbrebe 
XoIIar^^, oq Dolber mere '-i3efi3mrini] ocj 7s'ortrirb enb Sif^^f^^naft. 
(fr 33anbet ftille, faa er fom of teft (barnet tomt, — blæfer M 
berimob en |nlienbe ^4>t"t^"if^"i'ibc4nnb, fan ber nære libt at Ijentc. 
9Jieb i^aaben Ijoffenbe mob Sjøen oa, i brioenbe dlcc^n eller Snc= 
fane, GJennemOæbet af Sfumfprøiten, licic^Qv man ]aa og træffer 
op bet tuncje &an\ meb ftiufroSne Singre. Cfnbelii] Ijar man hen 
fprellenbe Silb i 33aaben, fommetiber fanffe iffc nof til at Betale 
grofoften for be mange §t)refarer; men het Ijocnbcr jo ogfaa nu 
og bo, at man faar et r}uubrebe §atotønber af blau! giff, fom 
t)il fælgeg for $250. 2aa cfter grofoft til at gane giff i en Ii3= 
ucube gart — netop tre Sbing meb ^niocu. 33IiOer be f^umfnc 
§æuber iubfprængt meb Saltlafe, faa faar man iffe tåge hd ]aa 
uøie. Xerpaa falteg Silbeu i ^alotønber og fenbeS ub til giffe= 
fultnc Sanbfrabber uboOcr 2Seften§ kibber. 

Om SSinteren brioeS ogfaa gifferi, men ba meb ^rog og 
Snøre. 30^au fjører ub en libcn Seilbugéfjljtte, IjOori man ftar 
Seng og ^ogeoon, og fætter bon i 2t) bag en eller anbcn eller 
ogfaa mibt nbc paa ^offaben. pugger faa et .§ul i ^c^im og lurer 
paa IZ^rretcn. 

9^aar man en folblan! SSinterbag fjører oDer gjorben, ligner 
benne ganffe et 9^eb 9^ioer Sanbffab. gjorben er iffc flaberc enb 
bettc er, og f)ift og ^cr fer man en giffer^tjtte, fom gobt funbe 
bære en enSlig 9^t)bt)gger§ §iem. Xa er ber ogfaa bctribelig Zva- 24G ®c S^orffc (Settlementer^ .<^iftorie. 

fif ober Sf^n — ifærbclc^ljeb ntellem Oturgcou 33ai) og 9?tari= 
nette (en 5(fftanb ^aa 25 Wdl). @n fire, fem S^iligencer fjører 
frem og tilbage I)l3er S^ag, mcb elæber fulbe af Dkifenbc; beSuben 
er ber et Utal af priOate Sljøretøter og gragtlæS. (5ii foretagfom 
2)anfce, eller Ijmh Ijan nu er, fom Dar Iieft)mret for ai nogle af 
bt^fe Dkifenbe fimbe bline tørftige paa Xnrm, hav. ftner ^>iuter 
fiørt ub \)aa a^tibten af SJorbeii og aalmet en 'IWibunn) Saloon". 
Sibfte 3]inter Dar bog ^lulben for ftreng og 9corbenotnbeu for 
ffarp, til at en boben Øiiaat ffulbe funne frifte golf nh a\ ^^éi- 
fen, og man fjørte I)am gnaOen forbi. ?Jteb nunige 33ebreibelfer 
oOcr D}2enneffene5 lltafnemmeligljeb maatte I)an faa ^laffe op fit 
Slaffeftel og brage l^jem mibt i ©æfonen. 

llbooer mob ^^aaren er giffet Iicbft og berfor Denter man i 
het længfte, før man |niffer fannnen. Saalcbe,§ ffer ber mange 
lUOffer. (fn 9iat unber ^inbffifte brljber '^]m -plubfelig op, og 
hen brioer i ftore glag uboOer gjorben. ©r man iffe ha i gob 
^el^olh paa Sanbjorben, faa er ber iffe ftort ^aah for en. Tlan^ 
gen en 30^anb i^ar feet fit fjære ^jem og hm fafte fianbjorb for- 
foinbe for fit 33Iif, meben§ ^an fitibenbe paa et tt)nht S^flag l)ax 
l^aDnet tilfibft i Safe SO^ic^igang graabige 93ølger. STnton Olfon 
og 5Inton Sfmunbfon, et $ar giffere l^er Deb @pf)raim, l)ai3he en 
D^eife af het ©lag, fom be iffe fnart Oil glemme. Se 1^a)3he for- 
labt fin ©eilbug§^r)tte paa (i^f)amber§ S^tob og Dar et gobt 
(Btt)tfe fra Sanb, ha Sfen plubfelig brøb op. ^ilbage til Sanb 
Dar het umuligt at fomme, og het Dar bare at briDe uboDer gjorben 
meb fagte, men uimobftaaelig gart. 9cattcn§ TløtU begt^nbte 
ot inbl)t)lle bem meb fin ubeffriDelige ©nfomljeb, og be troebe be 
fiaDbe feet het fibfte ©limt af 2t)é og SiD. 

S)a ftøbte be plubfelig mob noget. §Dab Dar hette'^ SSar het 
faft 2anh — en 0, l^Dor be funbe opl^olbe SiDet en Stunb? ©alDt 
fortumlet fft)nbte be fig af, for iffe at fltjbe forbi, men be f)aDbe 
fnapt fat goben paa Sanb, førenb be braat ftanfebe — het forte 
^anh gaBebe bem imøbe. ^p^taim. 247 

2et t)Qr blot et nøgent libet ©fjær, forn faatiibt fta! o|) af 
3}anbet, uben en eucfte ^ræ^inbe! 

Stillingen Mv forttiilet. etjæret t)ar netop ftort nof, til at 
be funbe l)oppe og traml^e for at l^olbe fig Oarme i ben hibenbe 
^inb. 2ung og mørf ijanq .Sjimlen oOer bern, meben^ 3§ftt)f= 
geune grnelebe og tnurrebe forbi gjennem ben enbeløfe dlat. 

©nbelig forn S^^agen, men ben Bragte intet ^aah. ØrfeBløfe 
ftirrebe be efter 8eil, ba be oel oibfte, at bev iffe oilbe finbe§ 
23Qab !paa gjorben paa enbnn etpat liger. 

3Seb ^iæip of fine giffefnører fangcbe be enbel gift forn be 
f^ifte raa. SDet foalte fangeren en 8tunb; men bet barmebe 
iffe og bragte fun ftore 9[)2auefmerter. 

ggjen forn 9Zatten meb fin ubeffribelige ©nfoml^eb, ^ulbe og 
gortoilelfe. €g nu i)a)3be be en nt) g-ienbe at fjæm^^e mob. Sen 
fpænbenbe Slngft, raa tolbe og lange gaften og 8øt)nløål)eb I)ao- 
be gjort bern faa bøfige, at be fun meb tjberfte Tløie og gjenfi- 
big 5fnftrengelfe funbe l^olbe fig Oaagne. ©fter^Oert begtjubte 
be at mumle om, at alt funbe Oære bet famme, blot be funbe 
lægge fig neb og foOe. ©rinbringen om fine gamilier, be lune 
§iem og foIbert}fte gamle ©tier foanbt efter^aanben beef. ^a, 
bulben, ©ulten og S^øbåangften glemte^ i ben uimobftaaelige 
grifteife til @øon. Se raOebe runbt, tumlebe mob l^inanben og 
tænfte: blot en liben ©øOn, — fim en %me§> Xib. ®aalebe§ 
fcg to i^ele Sage og Utætter forbi. 

Se Oar faa bøb^tvætte, at be for en Stunb iffe lagbe '^exfe 
til, at SSinben l)a\)be fnub fig. Dmfiber bleo be Oar, at S^fttjf- 
ferne, fom nu Oar minbre, tørnebe mob Sfjæret -paa ben mobfatte 
8ibe. Sette Oceffebe bem ub af bereå Soale og be faa ba, at 
6ele gjorben Oar i fterf SeOægelfe, mebenå 3§ftt)fferne hurtig 
breo inbober. 

9^u oar ber ^aah. ^unbe be nu fomme paa et ^^']tt}U, bilbe 
be brioe langa Sanbet, og bet Mv ba muligt, at be funbe bjergeg. 

gor en ^el Sag \)entebe be bog forgjccoeS. Se flefte af 3§- 
flagene t)at t)eb fin gart ubooer gjorben betQbelig bortfmeltebe 248 S)e TiOv\k Sottlcmcntcrg .<^')i[toric. 

oa finiftc, fan be inn for fiima. 9{0t]Ie fan ftorc fom ocifaa, men 
he brcD forbi, for Umc\t iibc til at fiinbc iinac§. 9Jicb ftørftc 
eiiænbimi c\\t 3:inie eftcr Time. iSnhclu} forn et ftort glag, tilfmic^ 
labcnhc bent niob Sfjæret. ©fter llbfeeiibet at bømnie fitnbc M 
iiobt Hære bet fnnime nli)ffeliac S^na be font ;iaa. >C'ct brcn 
forbi eii tre, fire, femJvaUne ubi i^aubet. .^nrticj faftebc be fitj 
nb, tianircbe fig faft og fom op. 

9cogIe 3:imer berefter fab be nei fortøiebe neb <^affeIoniien. 
3)e Ijalibe liæret tre Xnge og fire 9i ætter paa J^^jorbeu ubeii ©ølm 
og mab. 

^^aa Øntnb af fin affibe§ 23eliggenr}eb Ijar norbre ^oor 
(^oiuttl) IjtUit mere enb alminbeltge 9tl)bt}ggerftrabab]er. 3lnber§ 
^anfon, ©pljraimS I)t)ggelige, gamle ^^Noftmefter, fan fortælle, at 
I)an og anbrc mere enb en (Sang l)a\: gaaet til ©reen ^ai) Iang§ 
ben ftenebe og frogebe Stranbbreb og bragt fine Sebnetåmtbler 
råjern paa 9lt)ggen. '^^ctte er 75 Mil i ret Sinje, meit ber fanbteS 
iffe 35ei gjcnnem ©foi:)en. S 2irmtnbeligl)eb ^leiebe man at fenbe 
efter fine 3Stnterfornøben5eber meb ben fibfte ©fube om ©øften. 
(Sngong biet) bog benne tnbefro^fen og l^ele kolonien bar i gare 
for §unger§nøb. SO^el bar ber fnart flut meb. ^-affe, ©uffer, 
©alt 0. f. t). fanbteS tffe. gorgjæbeS hah 33ørnene om et @tr)ffe 
33røb. Wanc^en en gamilie maatte bengang fitbe fig gjennena 
SSinteren paa en ^iæt af fogte poteter. 

3}en frijgtclige ©fobbranb beffrebet i næfte Slapitel l^erjebe 
ogfaa frt)gtelig runbt ©pl^raim, for flere 2^age truenbe 9tt)bi)g= 
ben meb fiilbftænbig Øbelæggelfe. 

S be feuere 5far Ijar Srugtabliugen tåget en meget betribelig 
Opfbiug og tegner meb ."^iben til at blibe meget ftor. ^aa @runb 
af fine færegne og færbele§ gunftige ^limatforljolbe er hette 
dountt) fortriiilig ffiffet til mangeflag§ grugtabl, færbeleg SSinter- 
æbler. (Sang paa @ang Ijar Xoor donntl) tåget be førfte $ræ= 
mier paa Sanbetg llbftillinger. 

))Jlen \.]ppev]t blanbt 2Door (Iountt)§ mangfolbige ^erlig^eber 
er het§> Sceneri. .§er, fortæller Snbianerne§ gamle ©agn, laa het (^pl-jtaim. 249 

oin-inbcligc $arabt§, og Xabron, en fraitff Sitcrnt. [oni i 1609 
i '^'øUjc iiicb Snbcr ^;?(IIouc3 beføtitc Mc^fc (Jane, faniftcnniicbc nieb 
5ni)tancnic iibm at nibe bet neb at beffrine Saiibffnbet font "et 
iorbiff ^^.Narabi§". ^uriftcr, f om nu leirer fig f}er om Sommeren 
i I)unbrebeln§, erflærer begeiftret, at ber finbcz^ itfe et jfjønnerc 
3teb mellem ^^[tfanterfjanet og ^i{p|iebjergenc. $elc c^alnøen 
er ()enriocnbc meb fin ^AfoeBIing af Sjø og Sanb, gjclb og ø, 
men færbelce bcilig er 9iaturen rnnbt (5pf)rnim. ^er I^æner San= 
bet fig i lobrette ^Hipper til en .sjøibe af oner to I)unbrebc ^ob 
oner Sjorben, meb (nft og Ijer en I)aln ffjult ©rotte, en flgngenbc 
ilcbar eller fprubicnbe ^Hinbfpring. ^ra 3:oppen fer man uboner 
ben blanfc Si^rb, opffaaret af taufe, ffoPrige i^anbtunger og prt)= 
hot meb fitppefulbe Øer. 2^eilig ligger ^jorben meb Ijift og T^cr 
en fprættenbe gift et fagte Seil eller en fpetbcnbe Ørn I)øit t het 
blaa. Sangt i het 5ierne Ijørey en 3^ampbaaby bumpc 33røl. 26bc ^a^ttcL 

Søndre Door County» 

©ønbre 2Door 6:ountt),§ 8aga er en (^aga om en ^amp meb 
©!ot)en. en i^olbfom ^am^ meb Sottbeng ftore, mørfe ^ilbniS, 
|om meb fine Wlxlliomv 9?øbber vaahehe Orunben; bernccft en 
enbnu længere og mere IjaavhnafM ^amp meb be ftore ©tubBec 
forn fQfte og træge trobfebe $Iogen§ gremgang; frembele^ en 
Sarefnib og røginb^tjllet ^amp meb "33rnffen" — S!t)afet — og 
bet let antænbeltge Søt) — ^am^e paa Sit) og Søb, naar l^ele 
@fot)en ftaar i 33ranb meb Bragenbe ^ræer og glammefiai:) — 
oberbælbettbe, frt)gtelig og utmobftaaelig fom en S)'ommebag. 

Sngen ^remmeb uBefjenbt meb Øt]en§> 2P^Qgt og Stbet t 
©fot)en t)tlbe for femti %av fiben ]^at)e troet, at benne ugiennem» 
trængeltge ©fot) nogenfinbe bilbe Blbe fagert Wgerlanb. 

^er Mv ingen foIbeIt)fte, græ5j6et)o!fte 33ibber færbige for 
plogen, men et ftrittenbe ^ao§ af Sinb og Søn, 93ierf og guru, 
gjennem ^)oi§> tætte Søbbær! (Solen i!!e formaaebe at fenbe en 
enefte ©traale neb i hen fure, mofebløbe 33unb. 90^en ligefom 
ben enfomme prærie l)at>he fine §elte, ber iffe beg tilBage for 
^ungerSnøb eller SnbianerneS Oberfalb, faa !)ar ogfaa beit bt)Be 
©fot) fine §elte, fom feigt og ufortrøbent t)amrer Iø§ paa het meft 
l^aaBIøfe SSilbniS, gjeneroBrenbe for 3[)^enneffeneg Unbergolb fagre 
3Sibber af bt)rfBart Sanb. 

Sor en t)irfelig ©fot)BeBoer er iffe hette en gloebeløS ©trib 
i en iammerfulb 2:ilt)ærelfe men en anfporenbe ^am^, f))3oxi ^t^ert 

S50 Sønbrc ©oor (^oitnt^. 251 

fuafenbe golh of et Bragcnbc S^iæmpetvæ er et ©eterSBrøL ^)i 
r^an føler, at labert et Øffeflag flingenbe giennem ©fobenS ftbibe 
etiir^eb er eit 3]elaiermng, en @abe til Sremtiben, ffabeube Sanb, 
5bor ber intet bar før. 

Sen, font albrig ^ar ^røbet bet, fan i!!e fatte, 5bor for= 
friffenbe en ffig ^amp nieb ©foben er, naar hen iffe bliber for 
nnftrengenbe. Se fan iffe forftaa, I)bor beiltgt bet er at 

'':i^rt)be fig Dhibning i fbartefte (Sfog 

^^Iab§ til en Stne og miilh til en ^Uog. 

§ugge bæ! alt font er ffummelt og tungt; 

.§ugge fig ^sei til alt fagert og ungt. 

33t)gge fig ^jent, Ijbor ber før bar 3iel^, 

23t)gge het felb, Bljgge het felb." 
©ønbre Soor (Iountt)§ norffe 33efoIfning er o\)helt i tre ^o- 
lonier; 8turgeon ^al), §at)neSbtne og GTat) 33an!§. Sc banner 
bog et fanmienl^ængenbe Settlement og tæller omtrent 2000 9^orb= 
mænb. 

Sa £)tto ^an!§ l^errnl^utffe koloni beb ©reen 33at) i 1851 
Bleb Mittet, reifte Slertallet meb ^aftor St^erfen, ben§ $ræft, til 
©^l^raim, mebenB nogle Bofatte fig beb ©turgeon 93at), forn ^a» 
ftor Si^erfcn førft l')a\:}he tænft at flt)tte til Si§fe bar 3tnton 
^^ompfon, ^a^tein Soui§ MnfenBerg, 9?iB ©riffon, ©l^riftian 
^nubfon Slunebif og Saltie Salbefon — alle fra Sifterlanbet. 
S 1854 f om 5lnber§ 9^ilfen fra ©fien. (Sfterl)bert forn ogf aa 
nogle anbre, af ^bilfe mange breb Sjøfart eller gifferi. 

^ollef %. ^aine§ (§een) bar Stifteren af §aine§bille ko- 
lonien. §an fom bib fra 33amle i 1856 og Bleb fiben efterfulgt 
af mange fra famme Steb i D^orge. 

Sen ftørftc og bebfte Sel af Settlementet er Glat) $8anf.§. 
Sette er ogfaa tjugft, ihet het Ue\^ ftiftet i 1868—1870. Set 
Beftaar nceften ubeluffenbe af 3Salbri§fer og ubgiør en færbeleå 
tribelig 33t)gb paa 600 Sjælc meb to ^irfer og egen $ræft, fom 
altfammen ligger paa fun fefg Seftioner 2anhl Set er berfor 
bet tcetteft BeB^ggebe 3trøg i ^ele bet norffe Slmerifa. 252 ^c 9?0L-ffc ecttrcmcntcrS <Q\\t OCIC. 9hjrn)acicrnc i "^mv (ionnh^ ^ren i 33ctn)m')cr|cu nicb at aiøre 
^aci^Hiaii (Sljinalce) og ©jærbcftoUier. ^a inacn Ijat^be ^efte 
ocT fun fan InUibe Dffcr, Har h^t mcft alnunbclig, at 9J?anbeu \ah 
i :4:ømnier!o{eii i BfLmcii og tæljebc ,^ag|>aaii ineben§ SKiiteu ncb 
.^jælp af en ^rillcliør og en MaOc oHcr Sfulbrene tjente font ^a= 
ftebt)r og Iieforbrebe bein neb til Stranben. ,?>er tom ha finaa 
(Seilffnber, font tog >LræOer!et Otberc. 

kinnbens Sel i ?ii)bt)ggerltuet er ofte glemt i Cmtalc af 
$Dtanben§ 3trababjcr. a^ien het Inirbe iftcbet figeé, ai linn iffe 
aleiic niaatte nære til -S^jælp og 3::røft i ,<pjennnet nien niaatte og= 
faa gjøre fin fulbe .^alobel af ^Irlicibet ubenfor. ^Tet nar Ik'I 
iffe meget galant; men Sorljolbenc Dar nu flige, at M fræOcbe§. 
Sfær gjennem ^rigen§ 5far, ha Wlanhcn maaito tåge 33ø§ien paa 
8fnlberen og fare i krigen, nar 9ti:ibt)ggerfoinben§ Stilling ofte 
fortoilet. ,SjOcr mange i^Oinber I)er i S)oor (^ountt) I)ar iffe maat- 
M lægge fig neb uhe i hen mørfe ©foli, meben§ be, efterat be for= 
gjceDeå fiar faret a)?ilct)i§ runbt i Sfooen eftcr fine kreaturer, 
l^ar taht al (Bpox af 95ei og S^etning? ^Oor mange ^t)inbeT l&ar 
iffe ]taaet i ©neen til ot)er £næerne Ijaffenbe løS paa ftorc ^ræer 
for at ffaffe libt ^no^^er og @rønt tif fine forfultebe kreaturer 
gjennem JGinteren? 

Wien meget a f hette er nu glemt og 2i\)et§> Uihe ^flberbom 
Ijar formilbet be tibligere ©trababfer meb et ^tofenffjær. Stnn 
en Opieoeife ftaar igjen ]&o§ alle i al fin ræbfeBfuIbe og ubeffri= 
Delige 3SæIbe og ^ræger he- faftcftc Sfnfigter meb en 5fIOor§angft 
t)eb ©rinbringen. Xen er ben ftore ©foObranb i 1871. Senne 
©foobranb inbtraf paa famme Sfar og £;ag fom (£f)icagoBranben 
hen 9be £ftober 1871 og lagbe flere dounttier i norbøftlige 
SSifconfin næften fielt øbe. ?^Iere 93t)er bleO ogfaa oplixænhte, 
beriblanbt ^ef^tigo, fom r)aDbe mange ftore Sagbrug og flere 
^ufinb Snbbt)ggere. 

3 flere 2)age l^ar en ftor 2)el af norbøftre SBifconfin et 
flammenbe ^eliDebe og 30?enneffer og ®'t)r omforn i aOtagfemS. 
^un Deb at flt)gte til ©bene og ffjule fig i SSanbet bleti mange <Bør\bte ^oot S^ountt^. 253 

frelfte. S mange af bio[e Gine fjcrnU^ebc raieube 9[)^emteffer for 
Dtiim til at ftaa i het flibriije Xmh rneb jamrcube IHtic, ifræf= 
flaiine ipjorte, Iirøicnbc ^Tjør o(\ lnic]tcnbe Sfmuier. ^^nuMcrttb 
braaebc og torbnebe 3fonBranbcii nnibt bein, ']on\ om 5l>erben§ 
©nbc liar for()aanben. forfatteren tjeuber til flere, forn Biet) 
iHinliittioe !pcia ben frijiitelige Xaa, og anbre igjen I)ar iffe botfet 
en ;Iontnte fiben I)in 3frtrffen§ 3:tb. 

'^dtc 3trøg bien I)nrtigt opfettlet efter .<»lrigen; men man 
Iianbe enbnn iffe fommet langt meb ^-li^bningen. 8fonen ftob 
berfor enbnn meget ti}F, ffjønt mange ^\*i)bi)ggere Ijanbe tømret fig 
tSjijtter i bene 3fngge. 

3ommeren 1871 nar onerorbentlig tør og 0)røben i be fmaa 
9h^bninger ftob o|.itørfet og affniet. Uge efter llge gif ; nuMi ingen 
Diegn falbt. 3nma 35oc^brag tørrebe^o op og ^\)ti)ri.n)tterne bien 
forn '^fffeljobe. ^ September begt)nbte '^H*anben. 2:en fncg fig 
efter a)?arfen, fortærenbe 3foneny ?Iffalb og 9?øbber, meb I)ift 
og ber et (Sjærbe, en .^øfta! og et isaaning§l)n§. SDet nar nmn= 
ligt at finffe ben; men ilitjbliggerne frelfte bog bet nu'fte af fin 
C^ienbom og troebe, be fnnbe faa i^ngt meb ben. 

^et ncvrfte nar, at Ihiften i alle ^){etninger bien faa røgmæt- 
td, at bet nar næften nnnilig at pnfte. 3.seb Jcattetiber nar 3i3= 
nct meget afffrcrffenbe. ,s^ele .sjorifonten nar gloenbe og v>I^cn§ 
5t)?ørferøbe feet gjennnem ben røgtnnge !^'nft innte^ font om ben 
fpaaebe en frpgtelig nit)ffe. Tågene gif og i^ii^bpggerne fjæmpebe 
na'b 3"Unnmerne og frelfte fin dienbont, font bebft be fnnbe. 

3ønbag ben Sbe Cftober ftiinebe i^inben af og ntange tænfte, 
at nn nar bet nærfte onerftaaet. ?.iien ber nar noget faa nna= 
tnrligt neb 3till}eben, at bnerfcn ^lUenneffer eller Ti)r fnnbe for= 
bolbe fig rolig. Uaflabelig gif ntan til Tøreii for at fe, ont ito= 
get nar paafærbe, og .<f>nebt}rene ftob paa 3talbeii og trampebe 
og jamrebe fig. 

S^a I)ørteé feitt \)aa dlatten en fterf 'X^inb, f om fnart bien 
paafnigt af en fterf ^-Bnlbren. a^tob Snb og 3nbneft )aae<^ ftore 
Slanmter ai ffijbe op. SIben (joibt fig nn iffe længere bare nebe 254 S5C $^orffc (Sctttcmcntcrl <c>iftor{e. 

i Sorben, men Ija^hc meb et antæubt Ijclc Storffoncn af leDenbe 
men optørfcbe Sræer. Sen bulbrenbc 3Stnb fammen meb 53raaet 
af be Brænbenbe ^ræer, fom nn fort Ikt! faibt, fif be fterfeftc 
fjerter Itl at Bæbe. ^tbenbe Suglc flaffebe runbt fnart I)ib, 
fnart bib. 33rænbenbe ^t)tfter otj gloenbc ?If!c regnebc neb ol)cr« 
alt. S^HTelbiijc 9?øc]ma§fcr oq ftorc ^uniier af S^b Inrltebc fig om 
I)ncranbrc. gol! IiIeD :).iani!]Iagne og flljgtebe I}olicb!uI§ uh i 
dMtm. 

9iogIe Wil fiibneft fra Sturgcon i^al] I)anbe nogle 23røbre 
neb 9caOn 35tir)elmfen anlagt et libet ^iijBljgge for !ltill)ir!ning af 
^agf^aan. Set gi! nnber 9calm af Sistlliamlonlnllc og IjcnOcb 80 
^erfoncr Iioebe ber i nærltggenbe §nfc i en liben 9h)bning \)aa 
en 6 — 7 5rcre§. 5[f biSfe om!om alle meb llnbtagelfe af 17 i 
klammerne. 

(5t 9iebmng?4iarti IiegaD fig fra Stnrgeon ^aij hen næfte S^ag 
for at Bcføge 9h)]6t)gget. 35eteit nar fri3gtelig, ©tanten af høhe 
nilbc S^ljr og gngle famt af ©rifer, ^Treatnrer og §cfter, fom 
IjaObe Brænbt iOjel, blanbet meb hvn tl}!!e 9iøg fra be Brænbenbe 
^ræer Dar næften nnbliolbelig. ®tl)!!eOiy liar 33eien BegraOet 
unber Brænbenbe ;^ræer ni gob bl)Bt. ©nbelig !om man frem 
til 9h)bningen — men fligt et Sljn! Søbe Segemer laa oneralt 
men for het mcfte Iu*ænbtc og nigientjenbelige. Omtrent 35 2e= 
gemer laa i en $ang! 9iogIe Ijai-^bc et eller Begge Zh'n afbrænbte, 
anbre en ?Crm, meben§ atter anbrc InUibe .<^oOebet albeleS af= 
brænbt. S^e ^jøbbele, fom i!!e inu opbrænbte Inir albeleS gien= 
nemtogtc og naar man rørte Oeb bem, falbt be ifti)!!er! €nen 
^laa alt bctte Oar hon frl^gtelige ©tan! af be bøbe legemer, fom 
iHir opBIøbte af en fter! 9iegn. 

3:i Si-ib fra bQw ftore Sigfiob i 9Jiibten af 9ii)bningen fab 
gamle 9D?r§. SSilljelmfen ftirrenbe meb et fføDt ^li! paa 9tebning§= 
mænbene. $nn I)at)be !aftct et Maht ^§eftebæ!!en oDer fig og bleo 
frelft; men I)nn IjaObe ftirret ^øhcn inb i Øinene faa længe, at 
noget hat)he briftet. C?n anben .^tone, fom laa meb [it 
5rn)igt inbljiyaet i hen nebrc Sel af Wv^. ;^i^irf)elntfen5 .^eftebæ!- <Bøniitc ^oor (S^ountl). 255 

fen liar ftcgt iljjel. 9ioaIe aiibrc Ijalihc frcift fii] bcb at gratie 
[tg neb i forben mcb et Daabt Stæ^jie ober fig. (Sip Wænb ftabbc 
firet fig neb i en Srønb, men to l^aDbe brænbt ifjjel enbog ber. 
@n af be meft rt)ftenbe 33eretninger bar om to DJtænb, fom for= 
føgte at bræBe fig licb at flaa fine .^obeber mob en StnbBe, me= 
bcn§ be Ijolbt paa at Brænbe op. gornben bi^Sfe bar ber ogfaa 
et Ijalbt §nnbrebe iljjelbrænbte 2)l3r paa ^^Iabfen. 

SI^en§ o^iBrænbtc €frc er for længe fiben Begrabebe, be 
forfullebe ^ræer og afbrænbte 8tnbBer er borte og tftebet fee§ 
fnn grønne ©nge og Inignenbe 5[gre; nuMi længe bil 3foblu*anben 
i 1871 meb fine mange 9ii}In)ggermarti)rer minbev. 27bc ^n^hcL 

^Ibanix^ Goiintl) er aiifect for at Inrrc bet baarlitjftc Goiintl) 
i 3Biiconfin. Set er bet euc[te Gouutlj i Staten, fom iffe I)ar 
uoi]cn 5ei'nBaitc, oq bet er en aluiinbeltc] ?[)tentnij ubenfor, at 
^§eftene i bette (£ountt) t]aar paa brebe ^ræffo for i!!c at it)nfc i 
ennbet. ©iibnu finbeS ber i Gountijet 1000 5fcre§ af .*Joniefteab 
^anb, joni incjen l)tl I)al)e. 2)et Dar bcrfor en rimelitj [yornent= 
ning at finbe funSandburs Potato-biigs joni be ene[te 9tepræ= 
fentanter af $Iantc= og >Dt)ret)erbenen, ber fitnbe eBiftere i bette 
gubforlabte Sanbftrøg, nicb fanffe nu og ha en nbfnitet ^lorbbo. 
©tor luir berfor Jvorunbringen neb at fonnne tnb blanbt be nel= 
ftelte @aarbe i 9^ocI)=a=(5ree .kolonien ninbt 5lrfbale. §er bor 
omtrent 1000 norffc S^If, og Ipi^ Sogninger og §u§ftel er fifre 
^egn, Dilbe man figc, at man er fommet inb i en rtgttg 2SeIftanb§= 
bi)gb. SDettc Dårer bog fun faa langt font be 9torffe ræffer. 
Slonuner man inb blanbt 5rmertfanere og anbrc 9cattonaIttetcr, 
ftnber man for hd niefte fun enfomme Sogljijtter blanbt be trtftc 
Sanbbaffer meb et 23enrangel af en Siffje gjøenbe paa Zrappcn. 

bingen er, at biofe 9(orbmænb arbeiber fit 2anb. ^sore 
Sanb^mænb i ^l?ocr)''a=(Iree er et fjelbent ftræbfomt og fløgtigt 
?^oIf. ^orbbunben er ffiffet til ^Hitete.^aDl, og ^uiteter aDler man 
berfor af alle ^Iræfter. Whpaa .Sjøften, ha faa ^'oteterne er op- 
graDne, er het et ftort St)n at fe fmnbrebeDiy af ^^NoteteSlæS bag= 
lig brage fin 'i^d til 9tecebal), faa ^4>^'t^=in4DelI=broen, fom allc 

256 SHocl^^a^S^rce. 257 maa fjøre ober ftoar i uftanfelig Srøn, og kjærringen, forn moh- 
tager 33rotoIben ne^^ie faar 2:tb til at foge fin ^affe. 

2^6 førfte D^orffe til at Bofættc [ig fter t)ar $eter Sarjon og 
CIc ^ollcffon stølen fra Stavanger. SiSje forn i 1850 fra 
S^ofdfonong, 'i)i)ov be ficfte af be fenere ogfaa ^a)ohe Boet en 
8tunb. ^a 9tocl^=a=(Irce Sanbffabet ]^at)be en rigelig 5lft)eféling 
af be tre Sing, forn be førfte 9ii)bning§mænb anfaa unnbt)ærlige, 
nemlig 3]eb, ^anb og 3Iaattcranb, Oar hei iffe mange 5[ar, før= 
enb næften alt 2anb, font nn er bebygget af 9Zorffe, Bleb tåget i 
33efibbelfe af bem. gølgenbe er en Sifte af be ?J?ænb, fom fom 
meflem Starene 1850 — 55, inbftentebc Oeb 9Q?artin S)L 90^iffclfon, 
Settlementet? lebenbe og meget begaOebe 99?anb: gra Selemarfen. 
I^riften Stønning, 
.s^abor Stncnfon, 
^ore (^nllicffon, 
9Zeri 5f»mnnbfon, 
51rne ^hiftab, 
§an§ Øien. 

gra Statianger: 
£re ©tølen, 
5(nber§ Soarlangen, 
(i. d. £^ect). 

gra .^riftianfanb: 
X^n Itlric, 
£fe rffon. 

gra ,§arbanger: 
Stien 99? a li f, 
.<pan§ ©. .^pilfeboe, 
.^nut iBerge. 

gra Sogn: 
^er .^aug, 
3afaria?> £). (Jggnm, £Ie ^arnefg (^lørneS), 
Ole Ort)olb, 
(Jlling Unberba^I, 
23retta Unberba^I, 
St)l0efter CrOoIb. 

gra Solør: 
^eter Sfarbrnb, 
Ole Sfarbrnb, 
?^iartin Sfarbrnb, 
^>er 33rebefon, 
^jd 53rebefon, 
v^ngebret 23jørnebii, 
Cv^nnerinS 23iørncbr), 
driften 23jørnebt), 
05nro 33jørnebi), 
9j?atliia§ a^atfelfon, 
Cfe ^Uia§aa?v 
33erger Sagernb, 
^sOre Olfon, 

gra ^hnnebal: 
^faac ^o§gorb, 258 ®^ S^orffe (Settlementers ^iftorte. 

St)er D^oBgarb, ^ra ©anb^bær: 

©urt Df^o^garb. Cfe ^ftom^ion, 

5Xnber§ ^tmle. .smalner SSarp, 

Jyra ^oten: .<5aIt)or 9^i[tbcit, 

Cle ^auferub, .<oaItior 9?t}]5u§, 

$an§ ^aujerub, 2:^orger §an]on. 
. eirjortrie ^auferub. gra 3SaIber§: 

gra (Sjerpen: ^Ttftoffer Soranbbt), 

Sar§ golm, Olea Soranbbt), 

5rnber§ .§oIm, ^riftoffer 33ølQnb. 
^fnac ^olm. 

<So'iøv. er ftærfcft rei.iræ] enter et t Settlementet. 

©n Qf be førfte tiar Diumebølen Sfoac 9^o§gaarb. §an Bo= 
fatte fig ger i 1851 meb fin gamtlie og en S^o. (Sn ^loælh !om 
iffe ^oeti Ijiem, og ha ^oen bar 9^t)bning§manben§ ftørfte .^jælp 
og 2)?abmoberen§ ftørfte Zvø^t, brog Sfaac ben næfte 3^ag affteb 
meb ^ffen i ^aanb for at finbe ben. Sangt om længc fanbt 
l^an ben og t!!e alene bet, men 5an ligte ^tehet, hm gif og groe§= 
febe paa, faa meget Bebre enb fit eget Sanb, at ^an lob ^oen fare 
og gab fig øiebliffelig ifærb meb at fælbe ^ræer og Bt}gge et §n§. 

<3aahant lob fig iffe o^fætte til imorgen, mente ^^\aac. 3^= 
gen funbe bibe, 'i)t)ah %xh en eller anben banbrenbe (Sefel !unbe 
fti!fe DZcefen tnb t goltet og o^fna^^e hot. 

3aforia§ £). ©ggum bar en af be førfte Sogninger til at 
f omme 6ib (1853). Qan !unbe ogf aa fortælle, at het gjalbt at 
va\)\)e fig, bilbe man i^abe gobt Sanb. ^an og en anben fiabbe 
Begge feet fig forliBte i famme Bttjlfe Sanb. 3a!ariag ftob ber= 
for o!p meget tiblig en 30^orgen og ffi^nbebe fig affteb ttlfobS til 
9^egiering§!ontoret i ©tebenS ^oint, 80 mil Borte, for at faa 
©!iøbe paa Canbet. ©a het leh ub paa Skagen fi! ben anben 
90?anb 5øre, at 3ataria§ bar brogen affteb til ©tebenS ^oint. 
S en §aft fif l^an leiet fig et S^iørctøi og fprengtc affteb cfter. dioc^faf(^xee. 259 

Dtogle faa ^xl fra etet?eii§ ^oint inbftentebe fian S^^^tin^^/ ffæ= 
Benbe fig træt og mtSmobig gienncm Sanben. S fin otiermobige 
Sifferl^eb ^aa ^u!!en tilbøb ^t^tt berfor neblabcnbe SafariaS at 
fjøre, forn benne bar glab at niobtage. ^Infommcn til ^t}en 
fjørte be inb til et ."J)oteI for at fættc inb 63cftene. Tien ^er Oifte 
3afaria§ fin fognffe Siftigftcb. Js Siabalberet meb §eftene bleo 
f)an borte og ftrøg affteb til 2anb!ontoret førenb ben anbcn rig= 
tig fif fanfet fig. 

Spenne Sdfavia^ bifte beb anbrc ^Inlebninger, at man maatte 
op temmelig tiblig, ffulbe man nappe I)am. (Fngang narrebe 
l^an bog fig ]éi)o. 

TlanQe af be gamle ?tt)bt)ggere l^cinbe ingen STIoffe. Sette 
nar Silfoelbet meb 3afaria,§. §an Ijaobe bog iffe f)ibtil følt bette 
fom et ftort 8at)n, ha Sol og 9.liabrt}ft fjelben flog Seil. (Fn 
Sag beftemte f)an fig til at gjøre en Xm til 9ceceba(i, en ti ?^hl 
berfra, og ba ijan ønffebe at tomme affteb meget tiblig ben næfte 
iPtorgen, gif ^an tiblig tilfcngg. Xa Ijtin ^aiibe foliet en 8tnnb 
oaagnebe ^an og gipttebe paa 3Sinbuct eftcr 3^egn tit ?J?orgenen. 
^o§> Dtaboen Oar ber tænbt Sp§, og, ærgerlig ooer at ^an ffulbe 
IjaOe forfobet fig, reO fian 33nfferne paa i en S^avt, ffngte en 
lunfen ^affetaar og brog affteb. Xa fanbt ftan nb, at en S^Ioffe 
Par en meget npttig Sling; tf)i anfommen til ©loen maatte t)an 
fibbe fiele 9?atten for at Pente paa g-ærgebaaben. Spfet, fom l^an 
faa Iioy 9caboen, oar ^Pælbc^Iampen. Siøfe fiaPbe enbnu iffe 
lagt fig. 

S 92pBpggeraarene Par het meget Ijaarbt at opbriPe $enge. 
?iæften alt het fornøbne ffaffebe§ Peb S^pttefjanbcl. ©n O^nlb- 
mpnt Par berfor et ^fenobie, fom het gjalbt at bePare. (Jn af 
be gamle f)aPbe Peb et elfer anbct ntænfeligt Spffetilfælbe faaet 
fat paa et ^pPcbaler O^ulbftpffe. Sænge gif I)an og fnnbcrebe 
pao, ^Por Ijan ffulbe gjemme Sf atten for at hen ffulbe Pære ar= 
bele§ bergfaft fiffer, ©nbclig I)ittcbe lian paa ben Ipfe '^she at 
bore et ^ul i 3Sæggen, putte 9Jipnten inb og forfegle gullet meb 
en gob ^ræplug. Som tænft faa gjort. §an flinebc oPcnifjøbet 260 ^e 5^orffc (Settlemcntcrg ^tftorte. 

for ©tffer^ebB ©ft}Ib libt ^oba!f^t}t oi^enpaa. 9^u funbe !)an 
bagltg frt)be fine Øine beb at labe bom bbæle :paa bet btirebare 
(Sic, n|t)nlig for alleg Øtne uben l^anS. 

9?Zen ©fotteiiS Z\h forn, og bet biet) t!fc anbet dlaah enb at 
9J(t)rtten maatte uh og gjøre :Xienefte. Wcn ha bleO ©pørg§maa= 
let Ijt)orIcbe§ ffulbe l^an faa bcu iib? gluggen bar urotfelig. 
,§an maatte til meb 33oret igjen og ha bilbe lUt)!fen at Ijan ogfaa 
borebe $ul i Tlt)nien, forn I)an nu meb dløh og 92e)3^e biet) foit 
mob fem 5DaIer§ 5lfflag paa 35ærbien. 

3^et er Oanffelig at foreftille fig fitior utrolig Iiaarbt het 
oav at o^brilDe ^enge. Statl^^Iitting Oar hen meft almtnbeligc 
Tlaahe at tjene fig nogle ©fillinger paa, og bette )oav fun betalt 
meb 25 dentS :pr. ^unbrebe. ^^et, fom man ^a)ohe at fælge, Oar 
næften iffe til at bliDe !t)it, mebenS alt, fom maatte !jøbe§, bar 
i be meft ublue ^rifer. .•pjemmebæbebe ^læber gi! het enhha 
an at faa, men ©fotøt Har t)ærft at erl^olbe. '^e, fom Oar be= 
I}ænbige, |ilctebe at gjøre fit eget ©fotøi af (Stinb meb gaaret 
\)aa ubOenbig. S^e, fom t!!e funbe bet, fif nøie fig meb at gaa 
barbenet, om het \aa bar til ^irfe, Ijbor be ogfaa ^leiebe at 
gaa i ©fjorteærmene. Ooerfraffer og Oberffo bar ufjenbte Suf= 
fuSartifler. 

Se 9?orffe funbe iffe greie het bcfOærlige ©fof^ørg§maaI 
faa nemt, fom be S^anffe. Øftenfor 9locf)-a=(Sree er et ftort banfft 
©ettlcment, gbor haahe gamle og unge enbnu ufortrøbent traffer 
vnnht paa fine -troeffo, ^iluffenbe "^^sotato=bug§" i en 33øtte for 
(^rifen. 

©n 9[)tenigr)eb bleb organiferct I^er i 1853 af ^aftor $. 5f. 
$reu§. , ! ;; i 28bc ^Upiki. 

Xemonweii\ 

Omtrent 25 9j?il 3r)bncft fra ^Rody-a-dvec, i bm [Qbbcftre 
S^el Qf $3uneait dountt), SSijcoiifin, ligger SemontoGtr 8GttIemm= 
td, forn for mange 5lar ftob i .^aIb§forlnnbeIfc mcb 9locr)=a=©ree. 
^Tteben§ bettd er flabt og fumptgt, ligger Semontpeir 33t)gben o^l^e 
i noglc f)ø\]t utilgjængelige ^^affer. 3(IIe be blaanenbe 33a!fer, 
man fer mob 8t)b fra Qam!p ^ongIa§ ,9ietD Si^bon og a)Mn§ton 
t)vex meb ?corffe. Settlementet beftaar af 500 (Øore) ^elemar= 
finger og 1200 ©ulbøler. §er er Sulbølen§ §ie i 5lmerifa. 

Die øjjermunbfon X^oeht fra ?^brc Xjelemarfcn maa falbe§ 
hen egentlige (Stifter of benne koloni, cnbffjønt I)an iffe bofatte 
fig l^er førenb 1856. ^an avbeihehe paa en SagmøIIe i 9cærr)e= 
ben i 1850. ^aa fine (Streiftog i Cmegnen fanbt i^an en ual^ 
minbelig t)affcr ^al nogle Wal neftcnfor 9Jianfton. 3^en bar næ= 
ften runb, flab i 23unben og bcffi)ttet mob feiret til alle Siber. 
§an fortalte fine 33efienbte \)aa SI'oififonong om fin £^bagelie, 
og Sølgen tiar at fire af bem fammc 5far reiftc bib og bofatte 
fig. 2:i5fe t)ar ^?cil§ ^:Bjørnlon og £k SoI)nfon fra Ø\)xe Zde- 
marfen, flmit Crmfon fra Snibal og ^nnt ^Jtiffclfon fra 9^ølba(. 
dlil§> 23iørnfon reifte ftraB paa Sfi til Stet)cn§ ^soint, 85 a)tif, 
for at faa papirer paa Sanbet. Wen Xalen bar iffe ftor, og fnart 
bar ben opfQibt. Xe fenere maatte berfor op i 33afferne. Sielb= 
bante ^elemarfinger og Sulbøler frablebe nu omfap o^ i ben 262 S)c 9(0uffc Settlementers <gi[toi:le. 

nt)c SiGlbIn)ab. J^miblcrtib for Cle ^tiebt 'baaba bibt og Brebt og 
o^Iebebe mange fnurrige ^ænbelfer. 

S 1854 )3av ber anfommet 12 9cor|!e, iberegnet be obenfor 
noet)nte. Wen b{§[e 12 !om ha f ammen og Befluttebe at orga= 
nifere en ?0?emgr)eb, famt falbe $ræ[t. ^ebenfor giengibeS bet 
gamle ^albSbreb, fom ber|?aa Biet) fenbt til ^aftor ^reu§ paa 
©^ring ^rairie. 2}et er et eienbommeligt Sofument, fom fafter 
et intere^fant ®ibelt)§ paa gorljolbene og l)il Iæfe§ meb Sntere§fe: 

"Zil Ijer ^aftor ^IjrøiS 

©fterfom §t)t SeDer $cr i en liben G^olont Ser er fjernt fra 
S)e anbre 9^orf!e (Settlementer og er i!fe fiben ^bi Begtinte at fetle 
$cr Blebcn Beføgt af 9Zogen 9?orff ^ræft -^aa er het 3Si :^ert)eb ære 
famtligen forenebe og ønffe af Særten§ grunb om §l3i tunbe ^abe 
hen glæbe at fee at en 9corff $ræft 3SiIbe Bcføge 95aare§ (koloni ©n 
©ler ^0 gange om 3Iaret og ©fter fom het er o§ Betjent at t ^il 
forffelige S^iber Bcføger ben 92orffe (Soloni Diorben for ^ortage, 
ber grænfer op Zil bel§ i3eb 3[^i§confin§ floben, faa tiilbe reifen ber 
fra og til 35aare§ fetlement if!e Blibe faa lang i at fammenligne 
meb 35eien fra fanb prærie, fra S^elg 33ro til 35ore§ (^olloni er 
omtrent 20 Tlil i en ^orbt)eft linje i genem 5lbam§ (^ountt) og 
til het fteb ^bi erre §t)ilfet !albe§ ^oton of SifaBon i Semontoeir. 
2)ct er ^erbeb 2Si alle ønffer og ^at)ev Set ^aaB at Blitie forrenet 
SD^eb ©ber om i 3SiIbe afgjøre en reife i Spenne fommer ^bor^aa 
§bi fimbe 9J?untIigen tale§ 95eb om .§bab oben for er 9??elt. §tii 
^aber §er Begtint at o^fætc o§ et ©tole §u§ ^borbeb 25i §ar 
ub 35algt et fteb ^il fjærtegaarb ^biltet ®bi ønffebe at faa inb 
SSiet, faa fræmt 2Saare§ Begæring 3Waatte 23Iibe o|)ft)It "^a ©r bet 
bi Qærne faa om i 35ilbe ffribe o§ til af §bab 2:;ib i agter at !om= 
me og SigelebeS §bor SQleget i forlangebe for ©bær reife fertil, 
©bi er ©er 12 fætlere og omtrent 43 ^erfoner. 

Stbamg ©ountQ ^omn of SifaBon mai 22. 1854. 

©bi Saber Jierbeb ^egnne ^aave§> diame \aa TlanQe af o§> 
fom ©r tilftebe 33ærenbe i 2^eben§ ©bi forfatter XQit^ Breb. ©bi Semonføeir:. 263 

beljer ©ber S^erpaa 5nie a] o5 oq ÅjaDer Xet fafte Qaah at fe 
(^ber §cr i benne fommer. ^eb ^el 33el. 

2emmoni:)ier ^olim of Sifabon ^ai 22 1854. 
5lbre§]en ^il 23aare§ fætlement 

8cDcn 9DtiIe dreet', 

Stbamg (Sountt), 2Btg. 

Sol&n §aIt)or[en, 
^niib iOrmfon, 
Ole Sftanfon, 
dlil§> 33iørnien, 
©unber Sol^anjen, 
2aman§> ^Tugonbfen, 
^Cnber^ SJZifelfen/' 

$aa goben of 23rct)et f)ar ^saftor $. ST. $reu§ meb SItiant 
[frelset følgenbe ^emerfninger angaaenbe en Sel of SSeien fra 
®j)ring ^rairie til Semontnetr: 

12 SfJitl fra ^ing§berrt)'§ ^atiern — ingen 35ei 
10 dJliii fra ^oggerS (bjerS) TliU — er 3Sei 
famt en ^eiferute; 33It)antånotaterne er nu efter 50 5Iar§ gorføb 
næften nbflettebe, men fafter bog St)§ paa, Ipah en ^ioner=^ræft 
Ijaubc at beftille. Xev ftaar: 

Wlanh. e^eife til — — — 1 

^ir^b. ^I. 9 ^Ijencftc i — — I -^f ^^^^ ®teb§naDnc 

£n§h. dlei']e — — — I ^^^ ^^^^ ''^^^^ 

Z^ov^b. Sjenefte i — _ _ j^ fan fun ffjelneS: 

greb. Dkife til og Ijeneftc i — \ SSaupaca. 

Søberb. 9teife — — — j 

Sønb. Sjenefte i ^iocl^c a (>ree. 

9[>tanb. 9ieife tit S e nt o n W e i r. 

^irSb. ^jenefte i S e m o n m c i r. 

€n§b. Dicife til Tloe (Betl 

Zlpv^h. ^icnefte i Woe ^etl. 2G4 ®c 9iorjTe Sc ttletii en te i^? .sSii'forie. 

^rcb. T\c\']c oc\ .^joiicftc i ^|Hn*taiii' 3otl. .'^H 11. 
!i.'øuerb. ))lc\]c ijjcm. 

3}cr Iifcli iii(]cii [tørre Sii^tittnbring førciib i 1801. ^a forn 
no 3iilbølcr i d 2ci\fah unber Scbcife af ^\ir^ ^iMiffen, cii 3fo= 
Icfærer fra 9ioriic. .sjait imr en nlfibtc-i iHHvmct '))lanh, [nær til 
at Mc]te ot] af et imnitcrt Siiibclaii. ^'cr er iiiaiuie liMfeftiilVOer 
icljeii cftcr Sar§ ^^atteii i Siilbal. 

Sar^^ l^arfou 5(u[teraa !om ttbliii oi] imr eit lebcnbc !:l)tanb. 
3}et [anmie faii figeS om l-)ai\§> Bøn £)bb. 

Wuiiber v^or]n[on iM-aatbebt liar hen nie[t inbfll}bel[e§rtac 
Wtanh hlanht ^elemarftnacnic. .^an nar faibt be 9^-)r[fe§ «iionge, 
^Hitriarf og Sisix^nianb. ^'nn oc\ prat[oiii nar lian, og en gløi] 
^^srohirator for 9ti}foninierne. v^ be Xaqc inu het alminbelig 
\)aa 35alc]bat]eii at ]ættc o\) en 2iU)t[!et)=S()o|i, I)Oor Xrtffebarer for 
flere Å;5imbrebc 2}aler bleb iibbelte frit. Wm 05imber ^raattiebt 
Ot] r)an§ golf lob fig iffe bernieb forblænbe. .^^an fagbe: "Yes, 
we will drink your whiskey and smokc your cigars, but \ve will 
vote as we please," Xdtc er mi bleDet til et l}ubet ^Jhinbljelb' ber 
t 'IH^igbeii. 

©ieimem Ijclc hette uorffe 3trøg anlec^ mt en 9Jca§[e Zobat. 
gellanb og 9teoegtt)ebt nar be [ør[tc til at \.n'øm hette. Sont 
Sølge er ^el[tanbeit [tegct meget i be [ib[te 5(ar. 

':^ette er 3nlbølen§ ^jem i ^^(merifa. Jyra 5ta§ til %a^^ IjøreS 
flin beil eieiibommeligc bløbc [iilbøl[fe >DiaIeft, iilig alle aiibrc i 
9torge. .Sjcr er eii ^Jsrønc: "S^eii ?[ii[tmaiiu neia '^sa']a [aa he m 
ei fura aa Yiaa." >Det betl)ber faameget forn at hen 3:elemarting 
nar [nær til at [ft}be ."^arer. 

Soiiaå 9iil[eii Ørefnam nar beu [ør[te 9Jianb til at iibnaiibre 
fra (Sulbaf. ^an reifte til goi' 9Uner i 1838 og feuere til 2oUhi. 20bc ^Upxtcl 

(trawfor& og Demon Counti^er* 

(engang Dar ogfaa ben fijbncftre Sel af 3Bt[coit.fin et ictmt 
©lettelanb, Bebæffct ineb farnme rige S^tiilbjorb font '^otva og 
lønbre DJ^tnrtefota. 9Jtcn gjennem ^ibcn§ Søb l^nr be talrtge ©Itie 
og het ftore 9tegnfalb faa albcIcS nbnaffct Sanbct, at hm fpibfc 
5fa5rt)gge er igjen af be J3ølgcnbe ^^ræricr. ^^ ben fønbre >i}el, 
I)t)or ber er et Slalfften^nnberlag, er Sierne meget bratte og 
Salene fnn font bt)be Glenner i SJcIbet. $er er bog 3orbbun= 
ben nteget fnigtbar, baabc i hm fneOre Sal og paa ben Ijøie 
5{a§rt}g en 5 — 600 Ijnnbrebc gob obenfor. ^ængere 92orb fore- 
fomnter Sanbften^unberlag, og Ijer er Salene brcbc og ^taafene 
forn ofteft laOe og meget f^ibfc. 

3Seb 3Seftbi} i hen norbligc Sel af ^sernon donntl) er ber 
enbnu en ^^rærieflef igjen, forn rninbcr om 9JJinnefota|3rærten. 
Senne ^øiflette, font be \)aa alle .Slanter angribenbe ©loebrag 
cnbnn iffe Ijar formaaet at nnberlæggc fig, er omtrent !^^aa et 
XotDn\f)ip§> (Størreife (fef^^ a)iit i mi*tant), og ben er hm ftørftc 
(Slette i f^btieftrc ^Bifconfin. ^*^cr ' ijavbe et meget ftort norfft 
(Settlement fin ^H\]t)nbelfe. 

S 1846 font C^oen £). OhiKorb tit ^tmerifa, en af be førfte 
DJtænb til at nbOanbrc fra 33iri. foan nar føbt ben lobe S^nnar 
1824. i^an arbeibebc paa ^iofljfonong og i :iHi)minerne Oeb @a= 
lena, S^l^-r et ^^av 5(ar, men beftemte fig faa tit at opføge gobt 
^anb. ^Jan Mv en feloftænbig, energiff 9^ianb, forn iffe t)entebe 

263 206 Sc 3(0i;[fc Settlementer^ ^iftoric. 

paa St)ffctræf, gobe 9?aab cllcr S^eifcfølge, før !)Qn brog affteb. 
3:ibltcj om ^aarcn 1848 forn cu 2)Qn4iBaab o^^eftcr 9JJi§ft§[ij3^i= 
flobeit. ^aa bcnne tog Ijan Dieife paa Tlaa^aa. ^an btbfte if!e, 
]^t)or l&an ffulbe I)en, men o^H^e t bet ftore 9torbt)eften maatte ber 
i)el finbe§ Sanb, tænfte l&an. ©fter nogle S^age !om Sam^baa= 
ben til et ^teh, forn ^ebte (Soon ©lougl^, 5t>or ben log mb 33ræn= 
he)oeb. '^ttte bar ftraB fønbenfor ©tobbarb beb 90^nnbingen af 
^oon 91{lier. Spenne 2^al faa xnbBtibenbe ub, og ©ben ©ullorb 

foriob 33aQben for at fe fig 
om. §at)be l)an gaoet af 
\)aa hen onben ©ibe of glo- 
ben, i)ilbe f)an Blebet hen 
førfte norffe 3[)?anb i Tlm^ 
nefota. 

C^nllorb gi! opefter ©oon 
Skallet), men bcime Sal faa 
iffe faa gobt nh t)cb nær= 
mere Øieit)n, fom l^an I^abbe 
rænft. ^an gi! berfor o^- 
efter I) eie 3^alen§ Sængbe en 
it)be Wlil, til ^an !om o^ 
^aa doon ^rairie, fom laa 
l^øi og Breb ober alle Urer 
og (s!ar. I^enne prærie 
minbebe om bet Bebfte 2anh, 

mn C. ©iillorb. ^^^^^ 6a'bbc feet paa m^^ 

!onong og i S^Iinoi§, og I}er 
balgte fian fig en @aarb. $Iabfen, i^an Beftemte fig for, ligger 
paa hen øftre (5ibe af prærien tæt norbenfor doon ^rairie§ ftore 
©t)nobe!ir!e. 

SSel fornøiet meb fin C^bagelfe^reife i:ienbte l)an tilBage til 
^Itiminerne t)eb (Sålena, l)t)or l)an avheihehe fammen meb anbre 
93iringer. (Samme ®øft brog alle bi§fe affteb til (S^oon $rairie 
for at fifre fig ejarme. Sølget Beftob af ©t^en ©ullorb, §an§ 
C SieBaffen mcb gamilie, 3t}t)cr 9HIfcn (Øalftab) mcb gamilie, 
§anå dl. dUpQvnh mcb Snmilie oo en Ungfar beb 9cat)n Skriften. 
S:i§]e Bofatte fig alle ftraf§ iønbenfor 2tcbct, l^bor 33t)en SSeftbt) 
nu ligger. 

^nbtil bennc ^tb (1848) ^aDbc S!off)fonong og omliggenbe 
Settlementer tiæret ©nbe^unftet for en ganffe jeOn Sn^t)anbring. 
§er Begl^nbte bet nu ai BliOe ganffe trangt om 9ium, og golf 
faa fig om efter mere uoptaget ^anb. (Soen @uIIorb§ "£pha- 
geife" gjorbe berfor ftor Sl3!fe. .sjer, ftørte man, Oar hen famme 
Bølgenbe prærie Bebæffet meb rig DJtuIbjorb. Store SfoOlunbe 
ffulbe ber Oære og fmaa S^anbptjtte I)ift og i^er. 2Sar iffe bet no!, 
oar ber fulbt op a] lune, Oanbrigc, ffoOflæbte S^ale, fom minbebe 
beiligt om 9torge. 25iftno! Oar het meget langt bort i ^ilbniéfet, 
omtrent 150 TIM fra Slof[)!onong, men ^^HSfic^fippi ^ioer fløb i 
9cæii)eben, og fun to 3^ag§reifer norbcnfor laa 'Blad 9lioer galB, 
f)Oor ber altib Oar fulbt op af 3foO= og 9J?øIIearBeibe for gob 
33etaling. 2)er BleO berfor megen lale om (£oon ^rairie, og i 
be førfte fem 5Iar gjorbe et "^av tufinb norffe golf fig færbig 
til at reife bib. ©oon ^rairie Par het forløfenbe 9iaPn, fom trø= 
ftebe ben ffuffebe 9^t)fommer, ha I)an fom til ^ofI)fonong og Tlu^ 
ffcgo og fanbt, at gorfiolbcne ber Par Pærre enb i 9torge, og 
S^oon ^srairie bleP het ^aabet§> 33ubffab, fom Piftebe§ oPer 9tt= 
lanter^aoet og anfporebe npe ^ufinber til at frifte fin St)ffe i hen 
ntie 33erben. 

^ette Settlement tælfer nu 13,000 norffe golf. Xet ftræf^ 
fer fig fra Sparta i Diorb tif SerrpPtlle og Solbierå ØroPe i Spb. 
2:.et beboeffer ben fl}bPeftre ^Tel af a)ionroe (Sountp, hen ftørfte 
(Peftre) Xel af ^ernon dountt) og ben norbrc Xei af dramforb 
Sountt). Xa Settlementet er 50 dMl langt og omtrent 20 Tlil 
brebt, er het iffe at unbre§ paa, at ?Jberpunfterne intet ^jenb- 
ffab l^ar til I^Peranbre. 

Settlementet beler fig i to ftore ^oPebbele. Xen norbre Xel 
inbbefatter doon' ^rairie, doon SSallet) og ^urbal og ^ølanb 
^Qgberne i SD^onroe (S^ountQ. $er bor biringer, QJubbranb^» 2(;8 ^c 9(0r[fo 2ci((cmcnlcre> ,CSi[(oric. 

bøler, Js-Icffcfjorbiutier, ,s>m:bølcr oa A^øIcviiMiuicr. ^nia (Soon 
^Ivrairie cu :i^iriiuiciiv VJont I ^Miiicrifa, ba I)cr finbcx^ iffe minbrc 
cui) 2,500. ,*ocr er oc]jaa Hiaiuie fra gleflfefiorb. v^ ^oon ^Bah 
Ici) fiiibcv ben iiæ[t ftørfte O^iibbraub^bølffe Slofoiu i 'Xincrtfa. 
,*v^c'r oa i £inoancii bor omtrent 4,000 (^ubbranb^bølcr. ^Ui^ngcre 
?torb finbc^ oafaa ben ftørfte .sJøIænbina4l'oIoin i ?[Tnerifa. -Mm 
ber er bare omtrent 500 af bent, ba iffe manac ]y^ benne 33ljab 
Ijnr iibliaribret til ^^Imerifa. 

i:m jønbre Xcl af Settlementet inbbefatter .Uicfa|)oo, ^c\t 
^'rairic og Utica. Web llnbtaaeljc af en liben koloni af 9corb= 
fiorbtnger nebc i Utica, er alle biéfc .sjanger og 5]elbrebner be- 
bygget af Sogninger — Ijclft Sljftringer og 5larbølingcr. SK'e 
minbrc neb 4,000 Sogninger, opbelte i tretten SItcnigljeber, fin= 
be§ ^ev. Sntet Bteh i '^(mcrifa fan man Ijøre het flangfulbc 
Sognemaal faa rent og nforfalffet forn I)cr. 

9llle bigfc l)ibtftrafte 33t)gbcr og ftore golfemaåfer l)er I)ar 
fin birefte £^rinbelfe i ©uen G^nllorb^^ £pbagelie§reife 3Saaren 
1848. 

S 1849 fom (gtien @ullorb§ Sar, Ole 2:orftenfon ©nllorb, 
§enrif ©ullorb, .^an§ ^. Sarfon, (^ben ^eterfon, -seter og 3^or- 
ften llnfetl), ©oen Smenneftuen og ^seber ^Jeggeftnen, alle fra 
^iri, famt §elge ©nlbranbfen fra Sigbal, Sol^n ^ergum fra 
Sønbre 2anb, £lc ®r)t3erfon fra ©anåbal og Sarg (S^l)riftopI)erfon 
fra 9^ingcrife. Si^fe bofatte fig alle rnnbt SSeftbt). SDengang 
t)ar ber bog intet SSeftbt). ^^rairie bn dljien og 23lac! 9tit)er galB 
nar be noermefte 33t)er. Sa droefe luir enbnn for ung. 

S 1850 fom Sn^ebret §omftab fra 2::ronbI)jcm. $an gif 
nogle Tlil norbotier prærien, ipov Ijan aabmbe et §otcl for rei= 
fenbe, fom biet) meget populært, haabe hianbt 9torfferne og 5tmc= 
rifanerne. 3 hette 9lar fom ogfaa £le Smalen, S^jøftil Øiom og 
dliB dluhi, he førfte Tlænh, fom uh\^anhvehe fra norbre gron i 
@ubbranb§balen. ^e bosatte fig i^eftenfor SSeftbt). ©amtibig 
fom go^anneS 33erg fra ?5ier, en af he meft t)ennéfæle Tlænh paa 
prærien, ^an ho\atte fig øftenfor SBeftbi^, 'i)^ah nu falbeS ^ft» (Traitiforb og SScrnon (S^ountt^er. 269 

Btigben. SDieb bisfe 9}?æub beorinbte ben [tore Ubtianbrmg af 
©ubbranbsbøler, forn nu ubgjør §oDeb[ti3rfen af Sefolfningen i 
35crnon dountt). 

9torb og i^eft for Cioon ^^rairie liaaer doon ballet), trang 
og ffjægget. Sen ftræffer fig fra Stobbarb til (Iaff)ton — 25 
Tlil — og er Befolfet nicb nbeluffenbe norffe f^oU. 

Xen førfte SO^anb til at Bofættc fig i^er Mv §elge @uIbBranb= 
fon. ^an for runbt I^ele Sommeren 1849 og faa fig om efter 
Qanh og bofatte fig ha nh paa .*pøften nebe i Xalen toet t)eb øtire 
(5oon ballet) ,^irfe. Gfter f)am BleO Xalen loenge falbt $elgebalen. 
$. d}. 9^e^erub eier nu IjanS ^arm. 9iæfte ^far fom $an§> 9cilfen, 
'Ole (^ullorb, Xoften 51. Sllomften og aTiatlnaS 2i§ba!fen, alle fra 
33iri, famt 2ar§> (Smennungfen fra .s^arbanger. ©t pent TOn= 
beåmerfe for bic^fe gamle Settlere ftaar nu foran ^oOebfirfen i 
doon 35ariet). 

Stier Øiom og .*oan§ Salen Oar be førfte C^ubbranb§bøler i 
Salen; nu ubgjør be ni Xienbebele af 3?efoI!ningen. Si§fe fom 
bib i 1853. 

Set [jar forunbrct mange, at benne trange, ulænbte Sal 
ffulbe BliOe bebtjgget faa tiblig, ,meben§ ber enbnu laa faa meget 
fint Sanb uo|:itaget paa ^srærien. 9Jien ^srærien Oar binbbar, 
og ber bar for libet Sfoo og V^anb. Scvuben tænfte nmnge, at 
ber albrig Oilbe Oære nogen A^^nntib i .QornaOl faa langt fra 
S^iarfeb, meb be iatic '^>rifer, jom bet bengang mv. Set Oar 
berfor bebre, tænfte be, at finbe et lunt Stcb, Xpov num !unbe 
bolbe mange ,*»lreatnrer, og btmr ber irnr no! Ikh, ^ninb og 3Sitbt. 
5rft hctti^ fanbt man i roernmal i .s^elgebafen. llln Oar ber i t\u 
finboi^v og i^jørne funbe man ffijbe, boergang man faa fig om. 
Grlanb Sunftugen Oar en brabelig 33jørne{ivger, fom ffjøb 33iøru, 
boargang (jan tog 'i^øefen nu*b. ^orreften Har aife bivfe gamfe 
^t)bningymænb l)ppi'i*Hge 3t'i)ttere. .s>anv ')i\[icn funbe jibbe 
paa Xunet og fft)be ^-luer paa SaatieOoeggcn meb fin ^Hiffe, og 
gamle .s!>anv Salen funbe træffe ^^linfen paa firti ^^lobv, enbog ef- 
ter Ijau Dar fijtti 5far gammel 270 ^^ 52orf!e Settlementer^ ^iftorte. 

^lanbt anbre iDelfjenbte pionerer i ©oon 35QlIet) bar en 
falling t)eb ^at)n ^er D. 33rt)e. §an !om til SDden i 1853. 
§an l^ar en meget bt}gtTg 99^anb, og 5an§ S^i^gttg^eb bar aner= 
fjenbt, \aa ^an bar l^æbret i bibe ^rebfe. S mange ^lar maatte 
l^an baretage næften alle J^otonemBeberne paa en @ang. ^er 
Srt)e funbe greie bet. §bi§ nogen høhe uben ^eftamente (fom 
fæbbanlig), Bleb ^er ^rt)e ?lbminiftrator og greiebe be inbbiflebe 
©ager til alle§ ^ilfreb^^ieb. ^aa ben Sl^^aabe beftijrebe §an me= 
gen ©ienbom. 

S^er bar en anben pioner i (Joon 25aIIet), fom erinbreg af 
tufinber meb @ru. §an breb en ©aloon og "^linb ^ig" i (loon 
Skallet), l^bor l^an ft)Ibte fine ©jæfter meb giftige ©toffe og ber^aa 
røbebe bem. Set fige§ at ^an ffjoenbte, Brænbte og mt)rbebe; at 
ftan gab fin ^one og 33arn 3trfenif, og at ^an fatte gt)r )i)aa et 
§u§, l^bor otte ^erfoner bar forfamlebe. §an Ijabbe en uimob= 
ftaaelig St)ft til at ffamffjære WUetvæev. 

^an bar en ftor røbl^aaret ©Inf!, fom om ©ønbagen, ha 
^ræften fiørte forbi, ftillebe fig op beb 3]eien meb en ^ræftefrabe 
af ^a^ir meb en ^'obielbe i ^aanh^n og præfebe eller meSfebe 
fra "©fanbinaben." 

S^oon ballet) er et eienbommeligt ^tch, I)bor norffe ©!i!fe, 
haabe gobe og onbe, fiar I)oIbt fig længere enb noget anbet (Bteh 
i ^Imerifa. ®n 5Wa§fe gamle Cltib^fager fra ?iorge finbeg enbnn 
runbt i §ufene. ^nbtil for nogle 5[ar fiben eBportcrebe man en 
j^el Sel ©jeboft fra benne ^al. ©tore ^^loffe af Øjeber bar at 
fe meb en (Sjætergnt !It)benbe i Sjelbet efter bem. 

S ben norbre S)el af ©ettlementet, i be fatler og S^ale, fom 
l^ælber nebober mob ©parta, J^ar §ølænbingerne fine Sjem. 9D?ag= 
nu§ ©toenfon, en prægtig, gammel §ø'bbingf!if!elfe, bar hen 
førfte hlanht biSfe. S^en førfte til at nbbanbre fra ^ølanb bar 
gamle .t>et)erbal^I paa diod ^rairie. $an fom til 5Imerifa i 1853. 

^aa norbre (Soon ^rairie er hei ælbftc bett}belige ©ettlement 
af ^nrbølcr. S^en førfte til at nbbanbre fra ^nrbalcn bar ^l^or^ 
ften ©øgaarben. ^an reifte til ^nffego i 1843. dratnforb og 5?Grnon S^ounttjer. 271 

SSeftbt) er en af be t)afrefte ^t)er i ^Imerifa. Sen er opfalbt 
efter hoften 33e]tBt), ©tien ©ullorbS 33ror, forn ]^at)be bet førfte 
$anbel5fteb ^^r. §an i>av en gobSlig, acimmel ^rigStieteran. 

©t)bbeft for SSeftBt) er en ganffe bett)bertg ii^oloni af S^I? fra 
SleffefjorbS Cmegn. Mffel Sarjon fra Sunbe ^ræftegjelb bar 
ben førfte af bt§fe. .<oan forn i 1851. $>an^ 33ror ^ønneS Sar= 
fon (©feren) bar en ^^rr)b Hanbt be gamle 9^t)bning5mænb. (Sn 
Seber i hei førfte ^ir!car5eibe, forn enbnu crtnbrc» meb ftor 
§øiagtelfe. 

doon ^rairte i^ar altib bæret en af be gjæbefte norf!e 33t)gber 
i Srmerita. 33aabe i ftrfclige og bcrbSlige Øiemcb Iiar doon ^rat= 
rte§ 9??ænb bæret lebenbe. §er ligger nogle af hen gorenebe 
^trfeg Bebfte 9Jtenigf)cber, og I)cr ligger ogfaa St)nobcn§ ftørfte 
TleniQ^eh meb en imponcrenbe og minbcrig <s^ir!ebt}gning. Zvt)Q 
og belnæret ligger 33i}gben, l^øit og fagert, meb fine bafre -t^jem 
og ftore ^irfer — en r)p)-ierlig 3^bl^e paa norf! Jyorctagfomfieb. S 1851 forn en ^iogning beb d2a)on v^ngeBret ^e]§> til doon 
^rairie. Xa i^an iffe Ber fnnbe fag hot ^anh, \)an ønffebe, gif 
l^an 25 Wlil ft}bbeft efter 5fa|cne, til Ijan forn til en Slette, forn 
gif unbcr 9?abn af 29eft ^rairie. ^qv ffog lian fig neb paa ben 
Øaarb, forn nu er Brngt til ^ræftegaarb, paa Oh*ænfcn mellem 
3Sernon og (Sratoforb dountber. .<oan bar fra Sbfter i Sogn og 
bar Stifteren af bctte het ftørfte Sogncfcttlemcnt i ?tmertfa. ^ 
mange Slar flørtet ber i St)fter meget mere ^ale om dramforb 
og 35ernon (lountber enb om anbre fremtibige 33eftemmelfe§fteber. 

^an reifte tilBage til .'Jtoffifonong et ^far eller to og arBeibebe 
ber, men i 1853 font ^an tilBage meb mange 2t)ftringer. Js hette 
5[ar font Ole 9?unntce (9^ønnei), Søren Jsermon, ."^riftoffer SoBn= 
fon, alminbelig Tjenbt unbcr 9^?abn af G^arifornia=^oBnfon, 5rnber§ 
og Sfaf ^t)ompfon Sanbbif, .t^erman $?arfon ^"Hiiitnice, Sar§ 
GBriftenfon, 5rnber§ og ?sen§ Call (.«^iten), og Cfirifttan (^. €1= 
fon. ^ 1853 f om ogfaa mange fra ^s-Ieffefiorb, beriBIanbt Die 
f). Siofenmater fra c^eggeBoftab og 2:ibrif Olfon ^^\te (?l^?jøbanb) 272 ^c ^Jorffc Settlementer^ ^iftorie. 

fra Sjotlanb, forn t)ar ben førftc Wlanh til c\t Bofætte fig i (^ugar 
e^reef-S^alen. 

2}'er t)ar og[aa en .^oalfiiig licb 9^Uin v^ørgcn "®uc!creel" 
Sec, forn forn hlanht be allerførfte. $au tmr jt)ær til at ture og 
mægttg til at flaa§. Qntbuu gaar ber ftore <Sagn om ^am 
blanbt Sr^ænberne |iaa 9h|nig ®un. gormobentlig bar bet \)aa 
?tationaIiteten§ SScgite, I^an o^itraabte, for I^an f(oge§ næften 
albrig meb norffe. ©ngang i en Sfjænfeftue bængte i-)an ellet)e 
©irisfer alene, men ha blcti lian faa o^ftnffet og mebtaget, at ^an 
fnapt Funbe !omme I)iem. 

3?orti ^icfa^oo, ti 9WiI øftenfor 2Seft ^sratrie, Begtinbte anbre 
Sogninger fra St)fter og 5IarbaI at Bofætte fig \)aa famme ^ib. 
S 1853 fom hen ftore J^ortnet) (gortfmn) 8Iægt, mange 33røbrc 
meb fine J^amilier. ©ammen meb bern !om (^unneriu§ Olfon 
fra 5ra§næ§ i ®oIør og ©firiftian ^ooberfon 9^unbal, fra ©ogn. 
S 1854 !om 5tnber§ Olfon §eftetftun, 5rnber§ Xliom^fon 9^un= 
bal, (©øn af hen ftær!efte 9?tanb i 5[arbal, ^Inbers Sottolffon og 
9cir§ ^etcrfon 33jørfnm. Sen fibfte liar en færbeleS bt^gtig og 
fremragenbc ^lanh og J^ar til hen Befjenbte eitlet) ^eterfon i 
©olbierg ©roDe. 

^lllerebe i 1855 Biet) en SO^eniglieb organiferet ^j^aa (^oon 
$rairic og i .^'ic!aj.ioo. 2)en ittrættelige ^aftor .*§. ^I. ©tuB fanbt 
ogfaa S^^eien o\) i biSfe .*gauger, Xpov ©ogningerne ^avbe funbet 
fig .$iem, og berefter Bleo ber regelmæSfige Øubetjenefter. 9cil.§ 
$eterfon§ $}n§> Beftob fun af en liben ©tne, men h^t Mv bog bet 
Bebfte; berfor Bleli het Brugt til SorfamIing§ftcb. 92aar ^boelben 
fom BIclT Btnm, fom ogfaa bar i^^jøffen og ©oDcbæreIfe, gfeftfrit 
oberlabt til ^ræften. ^cr tiar et libet Soft obcn^aa, men ha bet 
i!fe tiar Brugt, liar ber ingen !^ra|H^^ teller ©tige. Tim ^eterfon 
fføli førft op gjennem C^Iuggen, Ijliorpaa Ijan Tjeifebe .<^ouen og 
3?ørnene op efter ?frmene, og alfe fob føbt. 

Si)en førfte norffe "i^^ræft til at Beføgc 33ernon (lountl) bar 
bog ^aftor 9?if§ ^^ranbt. .<pan fom til ©ben Cv^ulforb i 1852 og 
cftcrat Ijabe læft meb 12 ^onfirnmnbcr 5 Sage i ^ræf fonfirme^ (^raføforb og SSernon S^ounttier. 273 

rebe §an bern i ^ufet 5o§ dlep^mh. Qn a\ biéfe ^onftrmanber 
t)ar en ^ige fro ^tri beb 9?at)n ^ert^e Saffum. $un Biet) fe= 
nere gift meb geremial^ 9^uff ber meb Skiben Bleb ©eneral i 5Ir= 
meen, hevpaa (Sutiernør i SBifconfin og enbelig 9[)?eblem af $ræ= 
fibentenå ^ahimi i SSaf^ington. 

Sfiønt Sanbffabet i bctte 3trøg er imlniinbelig Baffet og 
nlæitbt, Oar het bog fagert at regne mob ^t)fter§ og ^larbalå nøgne 
Sier, og fitart l)a\)he ©ogningerue inbOanbret i flig eii ?Oia§fe, at 
be forffjellige settlementer fnieltebe faminen til et. 

Sngebret 9cef5 og GaIifornia=5oI)nion Oar Soogere og me= 
get gobe 35enner. Sertil Oar be begge to meget ftore og fterfe. 
9P?en en ^^Oælb, fom be ^ai^hc bæret oppe i ^Hfing Snn og faaet 
libt i §ot)ebet, begt)nbte be, fom be reb IjjemoOer pcia \pev fin 
$eft, at alforberc om, Ipem lutr ben fterfefte. Sngebret 9^ef§ 
fagbe, at Ijan fnnbe greie, I^nem het inu i l3ele 33t)gben og libt 
ubenfor ogfaa. 2e§uben "oav l)an jo etifteren af I)ele (Settle- 
mentet, og libt 9^efpeft Bnrbe nn t)ife§ Iiam. Wen (SaIifornia= 
Soljnfon mente, at het bar bare Dtarreftreger for flig en ^tnefat 
fom Sngebret at inbbilbc nogen, at I)an funbe flaa§. .^Mh ^a\)he 
Del bet at betl^be mob Bam, fom Iiaobe Oæret ftelt til California 
og flaaft meb C^nlbgratere og S^biaiiere og fjæmpet fig tOær§ 
igjemiem Ijele ?JtormonIan bet, ^t^or bet be§nben nar faa tt)ft meb " 
SfelbløOer og Mapperflanger fom i^^hiev? 2:ilfibft bleo be enige 
om, at Hfgjørelfen af fligt et nigtigt (Spørgvmaal iffe fnnbe op= 
fætteS til imorgeii. 3fjønt bet fmaaregiiebe og Oar mørtt fom i 
en ^joelber, fteg be af, baiibt fine .s^efte i 23rnffen og røg il^op. 
9tæfte ?Jtorgen faa STamppIabien itb, fom om to Cflefanter ffnibc 
\)a\?e tåget ^iigtag. 

Sngebrete ^oue, ber Inir Galifornia^sLirmioMg løfter, liar et 
Innefuibt ^roinbfolf, fom fnnbe nnberfiolbe f)ele 23i)gben meb fine 
9^t)ffer og S^bfalb. .*penbe mv bet, fom fif ?yoIf til at fortianffc 
fine gobe norffe 9iai3ne. Sin ?.)tanb3 9iatm fif Inm foranbret fra 
^siigebret 9?ei§ til mbert ?Zaff), 9iønnet tir ^?nnnice, .<il'ileit til 
CSalf, Wjøoanb til '^^(}\te o. f. o. <^ormobentIig for at iffe '?faiibv= 274 ®e 9?orffe Settlementers ^iftorte. 

tilftanben Blanbt golf ffulbe albeleS ftagnere, fi! I^un alleffagS 
^rætter iftanb Blanbt golf. ©in 9?(anb gab ]f)un iffe ?^rcb, før 
Ijan brog i krigen, ^^bor ^an Biet) jiubt. ©iben Bleb I)un 30?e= 
t^obift og for runbt og ^olbt bunbrenbe 35æ!!elfe§møbcr. £)m 
r^enbeS 33ebrifter gaar ber ftore ©agn. 

S 504rarene fjQbbe tit l^er i Canbet xmlmtnbeltg Ijaarbe %\' 
ber. Se li, femten ^lar, forn gi! fornb for 33orger!rigen bar ben 
meft gjærenbe, urolige ^eriobe, forn bor D^ation ^av gjennem= 
gaaet, og bort gorretningSbæfen Bleb rent lammet. Sette fatte 
fine grugter i fbære ^engefrifer, ^tii^ Bebøbenbe Sølo^^ ^^^b 
følt i be fiernefte 5tffroge. Dberalt 5^rffebe M^mob, 5rrBeib§= 
Iø§"^eb og ©lenbig^eb. 

Se 9?t)Bt)gger, fom Bleb ftiftebe t bisfe ^rængfelenS 5Iar, 
^a)3be berfor meget uBlibe gorfiolbe ai fjæm^e meb. ©ærlig 
bar heite ^ilfælbe paa (S^oon ^rairie og omliggenbe 33t)gber, ha 
he i flere 5far bar (Sibilijationen§ ^or^oft mob 9?orb og 35eft. 
^an f[eb og ftreb ^aa ben meft |)rimitibe SO^aabe og ^aaBebe 
fun ai ffaffe bet nøbbenbige til Stbet§ O^^olb fra Sag til Sag. 
Stt fier nogenfinbe ffulbe Blibe 35elftanb og Cberflob bar bet 
bift ingen, fom brømte om. Tien hei bar et nøijomt ^olfefærb, 
fom iffe følte fig oberbælbet beb be trange ^aar i et fremmeb Sanb. 

Set bar mangel 9tebning i be Sage, at 33Iacf 9^tber gallS 
ollerbe ha l^abbe fbær ^ømmertrafif og ©agBrug. Tlehen§ ^o- 
nen fab gjemme meb ^arna og S^oen, breb 30?anben oppe i "$ine- 
rtiet". 95ar be færbeleS briftige, :pleiebe be ai faa fig en $t}tte 
op^ie i guruffoben, f)bor be \ah gjennem ^ele 3Sinteren og taljebe 
^agf^aan (fplit (sl)ingle§). Si^fe Bleb fenbte nebober ©Iben om 
^aaxen og inbBragte ha en $8.00 ^r. 1,000. 

©fiønt bet bar meget ffobrigt i 3Sernon (Sountt), Bleb f)er bog 
ingen <sagmølle paa mange 5Iar. Tien hei forl^inbrebe iffe golf 
fra at ffaffe fig dømmer til 33t}gning. Tlan ^leiebe ai rulle ^øm= 
merftoffen o^ paa l^øxe 33uffer. ©n ?0^anb ftob oben^aa og en 
anben unber, og (stoffen Bleb ha opffaaret i i^orb og ^lanfcr meb en "tvl^ip fatt)", ^o Tlænb fiinbe )paa ben 90?aabe fage 200 
5ob 33orb om ^agen. 

hornet bleb nahuiiabi? Tnb'5øftet \^aa |:iatrtarfali! SO^aobe 
meb Sigb oc\ 2']aa. Ten jamme gamle tiifinbaange ?9?etobe Biet) 
aimenbt, naar ber ffulbe tær]Te§. 33aanbene BleD lagt i en ftor 
9?ing );)aa en ren og ^aarb ^lah§> paa 5D?arfcn, I)t)or^aa en feB, 
otte Cfier Bleti bretme nmbt for at traatfe uh Sljernen. S^a 
hcivhe en 9J?anb altib no! at gjøre meb at agere S?'ammerptge for 
£fferne, for at §t)eben ifre ffulbe ffjæmmeS. 

^elbigbig BeBøbebe man iffe længe at Bruge benne tungbtnbte 
9[)?etobe. ©Den (^ullorb fif fig erter nogle ?Iar en af be førfte 
'Xræffemafftner, fom bar en ftor .^ojælp for 23tigben. Set bar en 
unberlig 5lffære i ^orm af en (5t)Itnber, fom laa paa 50?arfen. 
-s^almen og .hornet fom ub t famme 2}t)ngen, Bbori^aa man ef= 
ter^iaa abffilte og rcnfebe .hornet fra ,<oaImen beb at fafte het x 
duften i en let 35tnb. ^i^cen het Mv alligebel et rent SRtrafel at 
fe benne fræfenbe (It)Itnber ffuge .^ornBaanbene. 

Xet meft farafteriftiffe beb hette ^settlement nu for Sitben 
er ^^oBafSablen. £neralt, Bbor man reiler, enbog i be meft Bort= 
gjemte Xale, fer man ftore, fttigge !^oBaf§f)ufe. 2^ifconfin aOler 
nu mere 3:^oBaf enb nogen anben ^tat i ^Imerifa, og ^ev t (Sta^ 
ten er het næften ubeluffenbe norffe ^olf, fom ft)§Ier meb benne 
^rtft. SlofBfonong er het ælbftc ^oBaf§ftrøg, men 9?emon og 
dramforb dountner Bar het ftørfte. ^er aole^ ogfaa hen Bebfte 
ToBaf i etaten. ?; 1900 fif man ob til fntten Cent? ^^unbet, fom 
bar libt mere, enb ber Bleb hetait i nogen anben ^el af Staten. 
^et gjcnnemfnitrigc ^Ircal Beplantet meb ToBaf paa Bbcr ©aarb 
er omtrent fem ?(cre. ^^aa hette pleiev man at inbBøfte g}ennem= 
fnttlig 1275 ^unb. ^ager man en GVJennemfnit?4n*i§ af ISVo 
dents ^unbet bar Snbtægterne for Bt^cr ^fcre t 1906 $172.12. 
degner man llbgifterne paa Bber ^Icre til $40.00, fom er noffaa 
Bøit, Bliber ?tettofortjeneften $182.00 paa Bber ^Icre, eller en 
9?ettofortjenefte paa 2\^ifconfin5 40,000 ^-re ToBaf af $n,280,= 276 ®^ S^orf!e Setttemcnterg ^iftorte. 

000. dlæ]ten alt heik gaar i norf!e Sommer, ha he ^orjle næften 
mono^oliferer XohaUatflmqen i (Staten. 

©unneriuS Clfon i ^icfa^oo t)ar ben før[te 9[)tQnb, forn he-- 
g^nbte meb ^o^DaBabl i benne SDel af ©tåten. §an Begtinbte i 
1876 og ]f)ar fiben l^olbt \)aa. din er ber flere ftore £)^Iag§]f)U]e 
t alle ©maaBljer foruben et ll()i)re nebc i (Sparta, I)Oor næften 
1,000 Wamh og ^Niger er beffjæfttget meb ai fortere Xobaffen fra 
hdk norffe (Settrement. sote ^apxkl 

IRufb IRivcr Settlementet* 

S 1849 laa cnbnit Ijcle Dc[trc 3iMKonfin øhe. Wlcb llnbta= 
gelfe of et Iftalut ^^ufin norffe 9tt)bt)ggGre |ian (loon ^ratrie i 3Scr- 
non (Jountt) og noglc fprebtc "^rappcrS" og "3:!otDn]lte ^qnat- 
ter§" laa l&ele Staten mellem $ratrie bu (£f}\m og Safe ©u^ertor 
ubeBoet uhen af fmaa omftretfenbe Snbtanerfloffe. 

^ibltg paa 3Saaren betk 5far reifte en Wanh fra 9loc! ^ratric 
o^ober Wtsilgfip^ifloben for at ubføge et pa§>ienhe ^kh for et 
norfft Settlement, ^an fto^^ebe af Oeb 9lJ?unbingen af mangen 
en lun, foIbeIt)ft Sal meb ffjærmenbe 5la]er omfring for at fe om 
ben Befab alle be ønffelige ^ettngelfer for en fremtibig norff 
St)gb. ^tlfibft forn l^an !)elt o^ til St. ^auL 

St. $aul Oar bengang et SIag§ 2Serben§ ©nbe^unft, for 
ftrafs ooenfor laa "Zl)e 23ig 3Soob§", — Storffooen, fom ftængte 
al bibere Si'emgang i ben ^tetning. Qt. ^aul ifiaobe enbnu fun 
30 §ufe og TOnnea^oIig bled iffe til, enbog i 9^aOnet, for flere 
?rar. ^et Steb, fom 2^innea|)oIig fenere Bleo Bt)gget paa, tiltalte 
90?anben meget meb fine Oafre "€af o^ening§" og tinbige SfoO= 
omfranfebe Snbfjøer, men prærien bar for liben og gorbbunben 
for fanbagtig til l^elbigt Sorbbrug. 

Tleben§> l^on o^^olbt fig i St. ^aul biet) l^an af en Snbianer 
unberrettet om ben ftore prærie meb Sfot) beb Siben, fom laa 
fra 20—40 S^^il øftenfor St. ^aul oOer Ørænfen i SBifconfin. 
^ib for 3?canben og biet) meget begeiftret otier bet beilige Sanb» 

8T7 278 S)c 9tor[fc (Settrcmcntei-§ .<^i[tor{c. 

ftah; ftt ^er laa hen bøltjenbe prærie, Breb og frugtbar, meb tal- 
rige fifferige 3Sa§brag, og paa Øftfiben laa en meget ftor ©foO. 
Selte t}ar het tinbigfte ^kh i fiele l:)eftre SSifcoufin, ubmerfet p!= 
fet til et ftørre norff ©ettleinent. Særlig tiltalte I^am @gnen 
runbt hen feuere lille 33r) DZeto S^entrebille, paa (Srænfen mellem 
©t. ©roii' og ^icrce (^ountier og fter Beftemte ^an fig til at an= 
lægge fin rtorffe koloni. SDer^oaa reifte Ijan tilBage til ^od 
^rairie. 

3)enne Wianh, forn Bebirfebe, at hette ^rægtige 8trøg forn i 
norffe S'Olt"§ 33efibbelfe, tiar ^aflor ©. 2. (5:iaufen. 

Xa I)an forn tilBage til ^oc! ^rairie og fortalte om het 
t)a!re SanbffaB, r)an I)aobe funbet Befluttebe ftra!§ fem biringer 
at reifc bib. Si§fe t)ar SO^attl^iaS Sletten, §an§ S^^^fon gaugen, 
§an§ ©tumlie, ^er ©ranum og 2av§> S^al^Ie. ®i§fe Bofatte fig 
i ©!ot)!anten mellem SQ^artell og ^etv (Senterbille. 2)ere§ lille 
92t)Bt)gge laa bengang 200 TOI lf)infibe§ anbre Settlementer og 
mange mellemliggenbe S^ounttier ^at)he i!!e en enefte 33eBoer. Tien 
i 93egt)nbelfen bar be beb noffaa gobt 30?ob, for be bentebe, at $a= 
ftor 6:raufen fJuIbe frt)tte efter meb et ftort SelffaB Norffe. 

'Men ©migranterne, fom fortbce! anfom til 9^oc! ^rairie ft)n= 
te§ alle fom en, at het bar altfor langt at fare o^ gjennem uBe= 
Boebe Stober og bilbe ^ragter for at Blibe belagtige i be ubi§fe 
^erligi^eber i ^ierce ©ountt) og bægrebe fig for at reife. 2^eri= 
mob bar be mere tilBøielige tit at følge hen nt)Begt)nbte Strøm fom 
ftob mob Sbtoa. Serfor gjorbe ^aftor dlaufen, for at finbe et 
SlfløB for bert bebbarenbe Strøm af emigranter, fom fortboe! an- 
fom. til dlocf ^rairie, en 9^eife giennem norbre gotøa og anlagbe 
ha St. 5tn§gar Settlementet i Sl^itc^ell (Sountt). 

Smiblertib Boebe be fem 33iringer oppe i ^ierce S^ountt) 
alene for fire ^Tar og følte fig noffaa ffuffebe. Men i 1852 fif he 
^eføg af fire 9?orffe, fom arBeibebe i XømmerB^en 9?Zenomonie. 
2)i§fe "^aiohe fatet nebober (5;^i^^en>a=eiben paa en ^ømmerflaabc 
og reifte ha opober Sl^tSfigftp^t for at fe efter 2anh. Xe ligte diu]i} 9^iber Settlementet. 279 

fig gobt, I^bor 33inngente lja\3i)e Bofat fig og fltittebe Mb alle 
fire fornt en anbeit Wlanh i 1853. 

SDiSfie fem mv alle fra SOJobiim i DZorge og l^eb D^ilg ^iftof- 
ferfen, $er ^obbe, @iml SBal^l, ©iittorm 5rnberfon og 5tnber§ 
33affe. ©enere forn mange fra 9J^obum og Bofatte fig l^er. 

^il§^ ^tftofferfen Biet) ftra!§ ^^et^obift^ræft og i^olbt fbære 
35æffelfe^møber Blanbt fine gamle 9^r)Bt)ggert)enner. >Da het 
brøiebe en 2:^ib før nogen lut^erff $ræft anfom, faa bet for en 
©tnnb nb, fom om I)ele Stigben ffulbe Blibe 9Jtetf)obifter. ^^an 
Mv ogfaa tilBage til 9[)tobnm og for!t}nbte fin Sære ber. 

3 1852 fom ogfaa ben førfte norffe d)lanb til ^ubfon. ^an 
^eb SngeBret (Si:)enfon ©røtl^em og bar fra ©rimftab, og t)ar 
9?ZøBelfnebfer. 

3 1854 fom eiiriftian ©unbalbfen, G^^riftian, $an» og Sau- 
rita Zf)oma§>vub, ^-nut ^alOorfon, '^øvqen ^olmfon, dlil§> og Slu- 
guft £). gengslt) og €le ®. ^^^oen, alle fra 2FZobum. 2;e l^aobe 
Boet en Xib i diod DHoer Settlementet i S^fferfon ©ountt). ^ctte 
Settlement Biet) fiben bet ^Bteb, fom fenbte be flefte 9^t)Bt}ggere til 
^ierce og ®t. droij (^ountt)er. 2)e Bofatte fig alle nogle 9D^il 
fønbenfor Stebet, l^bor 33t)en 33albn)in er Bt)gget. Ole ^^oen 
Bofatte fig beb D^etD (S^enteroille. §an bar en af be tibltgfte 
ØulbgraOere i dalifornien, i^Oor^en ^an reifte birefte fra 9^orge. 

2^0 Xaqe fenere fom gamle @Oen d^nftianfon, meb ©øn- 
nerne 2Dktt^ia§, d^riftian og ^ol)an (Jbenfon fra SSarbal. Xe 
liabbe Boet paa Sl'off)fonong og Bofatte fig nu i ©fobfanten i 
D^orbre 9tuf^ 9tiber @rænben. ©ammen meb bem fom 9hlå ^ri= 
ftenfon fra 33iri. 

S 1855 fom Stener S^orfon, 33rober til $aftorerne Xftor^ 
fon, ©Iling ^l)t)gefon, §albor ^eterfon ^erge og Sarg £)lfon, 
alle fra Srangebal. S^isfe l^abbe før Boet i ^ocf D^iber og Bofatte 
fig nu et ©tt)ffe fønbenfor 9^em ©enterbille. 

Samme STar og fra famme Steb fom ogfaa gamle ^albor 
X. §errum meb Sønnerne Sbennung, ^albor, Søren og 5tor= 
Bjørn, ^mm gamilie ftammebe fra 23amle ^ræftegjælb i 9^ær« 280 ^c ?uu-[fe Scttlcincntcig ^^iitoiic. 

Ijcbcii a\ ©ficn. ©amnicii nicb bein Foui !Iønncfcn, gabcr til 
^^snftor X. C^ :^ønnefcn. 

vf belte ?Xar forn ogfaa ginlntr, Cle oa (SU\nc\ $anfon og 
^'eber 9ZiI|en -angen, qIIc fra $OZobnm. S^eii fibfte er gaber 
til forlrenDærenbc .^ongregmartb dUB ^^. .<paiu]Gn, og bofatte fig 
i ^^Uercc (lountl). .sJariien-^^Prøbrene Bof åtte fig i Sfoticn Øft for 
^nlblDtn. 

S 1855 Begt)ubte ogfaa SHblninbriiuicit a\ Øfterbølcrue, foiu 
nu ubgiør ^'luraliteten Blanbt ©ettlemeiitetS '33efoI!nTng. Sc 
førfte Mr 5[nber§ 33aarbfen, Ole SQioeit, ^or'e ©ncnbfen, ^axl £)h 
fon, 33erft)enb St^erfon D^iSeggen og Ole ^l)orub, alle fra ^)Iba= 
len, 5lnne!§ til ^ønfet. ^e førfte fem IjøBte tilf ammen ©eftion 
36 i Tlavteil 2^e I^atibe alle boet i a)cui!ego. Øfterbølerne I)at)be 
fine ^bil om prærien i Sængben t)ilbe t)ife fig f!i!!et til Sorb- 
Brug, og l^olbt fig !)elft til hen ftore ©fot). 

Ole ^l^orub bar hm førfte til at ubt^anbre fra Zt)lholen. 
gan reifte berfra allerebe i 1849 og forføgte fig førft i 2tttle 
@If S^reef i ®unn S^ountt), ]§t)or et libet ©ettlement Bleb bannet. 

©ønbenfor 33aIbrDin er ber iffe faa faa paringer. 9^ogIe 
af bi^fe bar ogf aa Blanbt be tibligfte 9Zt)Bt)ggere. di^arlet) §. 
©eiSnefg famt ^nut, gelltf, So^anneS og %f)oma§> Sarfon, Stjber 
92ilfen, ©tjber ^l)om^fon, ©tiber §oeI og So ^tmunbfon gerreib, 
alle fra ©ibSfjorb, forn i 1856. ©ammen meb bern !om ogfaa 
Qan§> Sarfon fra 33iri. 

SDe flefte 92orf!e, færlig Øfterbølerne, l^abbe Bofat fig et 
©tt)!!e inb i ©loben. Spenne ©fob bar obermaabe ftor og bilbe 
nu bæret bærb mange ^enge. 30^en til 92t)Bt)ggerne bar hm 
af ingen 92t)tte og fun ufitire ^efbær. 9?Jange ^ai>he fiaaBet at 
tjene libt paa ^rælaft, men hette §aaB mi§It)ffebe§ albele^. ©fo- 
ben Bleb fælbt og o^Brænbt faa f)urtig, man funbe oberbinbe ben. 

2::il hette bar het alminbelig at famle§ i ftore ^ømmer^ug- 
ninger. §ele @rænben§ SO^anbfoI! og Offer famlebeg IjoS ett 
9^aBo, I)bor^aa alle tog gat og rullebe be ftore ^joem^etræer 
fammen i fboere ganger faa at he funbe opBrænbe^. SScerten Dhtffj 9tincu Settlementet. 281 

iiu§(cbc rituM mcb cu l^clfijlbt :rHnf og et G)(a§, oa ^affcfanbcn 
Biet) r)oIbt ^a§ielta narni. Om miælben, ba M§[c iil)t)re 33aar 
lilii^febe 0^1, famlebeS ha llnabomincn runbt i mangeit en feftlig 
8tiinb. ^f)t 33aarene Dar 3ciei'§(iaal oncu 8fotien§ mørfc og 
iirgainre .t^crfferc, og Itngboniinen faa m Ii)^ Jrcmtib imøbe, og 
iHiarluften nar biøb og buftenbe ba ']om lui. 

3Qieii bet n a v foi-træb^elig, at bcimc |irægtigc 8foD tnnotte 
I}affey op for intet og liræube^o, og mangen en f!ot)l)ant Øfterbøl 
fløebe fig Bag Øret for at finbe "dlaab for flig Øbfelfjeb. 3:ilfibft 
reifle en af bem Ijcit til v^tillmater, en 40—50 W\i, for at Børe 
meb 8agBrugene ber om be Ijaobe 33rug for S^ømmeret. %o, 
bet ijai^be be. ^q funbe gjøre "logbottmS" af ben — ttinbe SI^= 
f er, omtrettt 15 Xommer lange, 1 xomme Brebe og % ^omme 
tt)!fe, fom BrugeS til at fammenBinbe tømmerftoffer, ba be fli3= 
be§ — faa fhtlbe be faa $2.00 pv. S^ufinbe for bem! 

S)et bar noget at gjøre ub af ^'jæmpetræer, tre, fire gob i 
^bærfnit! Wien 92^Bt)ggerne lagbe it^ei at \pifte Seifer — "log^ 
botønB" — af alle ^æfter. 92oget maatte gjøreS for at Betale 
§anbeBmanben. Tlel bar $15.00 2:ønben og ©irup $2.00 (^aU 
lonen. 

'Senere fjørte man 9Seb til 9^it)er galB, femten 2)?tl Borte, 
og fif $2.25 pv. Sorben. SO^en bet bar neppe lifere, enb at !jøre 
"logbotcns". 

(Som man fan flutte fig til af bette, bar ^orl^olbene i benne 
33t)gb for mange 5lar obermaabe tarbelige. 30^angen S>ag bar 
ber i!fe 33røb paa Sorbet. ^bebefaffe maatte gjøre S^jenefte ifle= 
betfor DJtocBa og fogte poteter iftebetfor Skager. (Sn Brun, tiibe-r^ 
boerbig Sirup, fom bel fortjente bet Dtabn, ben gif unber, nem= 
lig 9?egerfbeb, bar ogfaa en Sel af fetterne. StraB efter bereå 
førfte ^ræft bar fommet bar ber beb et §øitib§offer fun to i §o- 
bebmenigBeben, $aIbor ^errum og @uul SSaBI, fom ofrebe. S« 
anbre B^ibbe ingen ^ing. ®n af bem, nu en )ciel]taaenbe garmer, 
fortæller følgenbe om fin forfatning paa ben Xib: 282 -i^c S^iuffe ©etttementciy ipiftocie. 

"S ^egt)nbelfen af SSoaren gt! jeg til en formuenbe armert- 
faner forn Bocbe nogle Wlil fra mig, for at fe om jeg fnnbe er- 
l^olbe nogle SetmetSmibler til Saan§ eller paa trebit Tien be 
t)øve ^rtfer I^aobe lottet '^am til at fælge alt, ^an IiaObe, faa at 
f)an nn felt) ne^j^e funbe bjerge fig. ®et eneftc, f)an fnnbe gioe 
mig, bar nogle fiben fibfte .gøft no^tagne, forfrosne poteter og 
9tøbber, fona nn af plogen o^t)æItebe§ |iaa 5lgeren. gølgenbe 
efter l)am, famlebe jeg i ^logfnrerne faa meget, ieg fnnbe, i en 
©æf for enbog het ©Iag§ D^obfrngter l^ar iffe mere at finbe i mit 
§iem. 33t)rbcn bleo mig bog i mere enb en 5tffeenbe for tung; 
jeg fjenbte het bar gattigbommen, nnber r^Oilfen jeg enbnu iffe 
Dar tilftræffelig l)ærbet, og fom faa faa forftaar at bære uben at 
trætteS. 33aabe min t)bre og inbre ^taft foigtebe nnber hen§> 
^t}ngbe. S)et bar førfte ©ang i mit 2io, at jeg Braft i @raab 
nnber, l^bab fona forefom mig, en trøfte^Iøg ©org." 

^aftor Dtilå 33ranbt bar hen førfte ^ræft til at beføge hette 
Settlement. (Baa mange fra ^an§ 3?Jenigf)eb i S^^ocf D^iber I)abbe 
flt)ttet l^ib, at l^an reifte op for at beføge bem. gra ben 6te til 
hen 8be Sul^i 1855 op^olht f)an fig ]^er, læfte meb ^onfirmanberne 
og l^abbe ©nb^tienefte og ^onfirmation i en tømret ^aat\e. 

®n ^onftitntion bleb ogf aa antaget og en SO^enigljeb organi- 
feret. 

^aftor Sanritg Sarfon bleb ben førfte ^ræft. gan bar 
faibt til §ig!)Ianb ^rairie i gillmore (^onntt), men ber bar ingen 
^ræftebolig og l^an l^abbe gamilie. ^aa 5Inmobning af ^irfe= 
raabet reifte !)an ha til ^uf§ ^iber, l^bor et libet §u§ bar btjgget. 
§er begtinbte l^an fin SSirffoml&eb i 1857, 24 5[ar gammel. S 
1859 bleb ^an faIbt til t^eologiff ^rofe^for i ©t. Sonig. Sa 
l^an reifte fagbe Die ^^oen, fom bar en meget trofftilbig, beime= 
nenbe Tlanh: "^a, bu faar l^abe %af for, at bu bar l)er ha. 
Sa bu fom f)er bar bu iffe rart til Slår, men nu lifer bi big 
gobt." Tien benne nforbel)olbne Slnbcf åling faarebc ben frem= 
tihiQe tl^eologiffe 2)oftor ul^kire. ^u)T) 9{iUCL- (Settlementet. 283 

^ette Settlement er hei nærmefte til ©t. ^aul og ftræffer 
fig fra 9teb 3Sn-tg næften til ©lentDoob famt fra ^titter gallg til 
©pring 35alleli. Xct l)ar en 33efol!ning paa 9000 og er nu me= 
get t^elftaaenbe. 31tc ^a^itcL 

2)et tættert bcfolhe&c nome Strøø i ameriha. 

Ønffeu iiiait at faa et rent oDerbælbenbe Snbtrt)! af be 9Zor- 
ffe§ ^alrtgfieb i 5tmerifa, bør man tåge en dlciic gjennem bet op-^ 
ffoarne SanbffaB af §auge og S^ale i beftre 2Sifcon[m, forn ligger 
mellem St)erne Sa ©roSfe, @au (Slaire, 33rac! dlD^n Salig og 
DJ^enomome. Sffe minbre cnb 42,000 Dcorffe Bor l3er, het ene 
^otDnfl^t^ efter het anbet nbelnffenbe Iieboet af 92orbmænb. 
3tf hette STntal falber 1,000 paa ^^n ^lad ^Htier SalB, 2,000 
^aa ayjenomonte, 6,000 ^oa 2a (Sroåfe og 7,500 paa iSan ©laire. 
®e refterenbe 25,500 Bor paa \maa Baffebe garme, Bortgjemte 
i et gunbrebe frogebe 2)ale. 

Sntet ©teb i STmerifa er faa uhpvæ^et norf!t forn belte. 
93Ianbt ftørre Settlementer er bet bet tættert Befolfebe af alle. 
Sanbf!aBet meb fine 5øie Slafer og lune, firfeftille ^ale, minber 
meget om D^orge. 93efoIfningen er ogfoa mere ensartet, faafom i 
9^orge, ibet I)t)er en Uxan§> af S^ale er BeBoet næften ubeluffenbe 
af golf fra famme 33t)gbelag i 92orge, fom taler fit eget 33t)gbe= 
f^rog, uBIanbet meb anbre. 9^eifer man fra Slae! Seider galB 
til 90?onbot)i farer man førft gjennem "Sille 9^orge," J^or ]&t)er 
en ©jæl ftammer fra S^tingeBu. SSeftenfor ber ligger en dlælfe 
lange ®'ale, "Sfutlibalen", "S^rom^Sbalen", "Xeppenhalen", 
"©alt)ebalen", "Safepua" o. f. t)., l^Oor fun ©ønner af ©olør 
tribeS. (^t ©ttjffe norbenfor ber !ommer man inb i en SaBtirintl^ 
af trange S)aler og. fteile §auger, ]&t)or l^affelugten albrig bør 
og ^oBafSrøgen albrig fluffe^: 2)er Bor ødre Selemarfen^ Sjelb» 

'i64 S)et tætk^t BcfoI!cbc norffc (Strøg i ^menla. 285 

Boere i inberlig 2:ilfreb§]^eb. Sængere SSeft i 93uffaIo (Eountt}, 
]^t)or ^Taferne er l^øieft og 2!alerrte er imale[t, finbe§ ©ogntnger 
fra St)fter ^ræftegjælb i ^uftnbt)t§. 

paringer, 93iringcr og 3:^rønbcre finbe,§ ogfaa i 2)?a§fet)i§, og 
ber er ^ele S?tenig]^eber af i^olt fra ^fiafer, Sønbre gron og 
.?)alltngbal. 

.<per r}øre§ fun norff :5^are og ^alinefang. SinbeB ber I)ift 
og I}er en ^t}ffer eller ^olænber, glemmer Ijan ]\i aRoberSmaal, 
ignorer engelff og ^lubrcr en eller anben SieIbboer=3^iaIe!t; !on= 
firmerer fine 33ørn, inbffrioer fig i ?Jtenigr)eben og flager ober 
8omfunb§fa§fen§ Onaal. 

Qn £oftor BIcd tilfalbt af en Sjarmer i 9iærf)eben af 33Ia{r. 
2)a l^an iffe tiar fiffer paa, Ipot Tlanben bar fra i D^^orge, f^Dugtc 
2)oftoren om I)an Oar fra 8oIør. "97ei/' fnarebe SO^anbcn, "jeg 
er itte (Solung, je er 33of)imier/' 

S 33Iacf ^ioer SallS ftaar en bl)gtig ganunel D^egerBar- 
Berer, fom er bel BeOanbret i ©ønbre gronS ^erfonal-og ©roegt= 
ftiftorie ffjønt Ijan albrig f)ar Oceret ubenfor ?lmerifa§ ©rænfer. 
^a f)an er Bogloerb taler I)an Bebre norfft enb fine innbet, fom 
Fiolber fig til 23t)gbebialeften. gjberft fomiff er hd, at l^øre l^am 
meb ftørfte ^IlOor ubBrebc fig om 9taabenalg§ftribcn og ^er Paf- 
fene og anbre forboegtige ?PH§fouriancre§ Itnberfunbigfteb, fom 
bilbe forftt)rre ^rfefreben for bent. 

^nboanbringen til hette §augclanb Begi)nbte \^aa forffjelligc 
Steber omtrent famtibig i Remtiaarcne. ?Jcen het mefte og me= 
get af het Bebfte af Sanbet Bleo iffe BeBt^gget før i @i)ttiaarene. 
'^ette f)at)he fin 5[arfag i, at ^^nbianerne neb ^far efter 5Iar at 
l^aOe fat SIb paa @ræ»iet, ^a'ohe nebBrænbt næften al (Sfot), faa 
at be flefte af 5Iafern^, ha 9^t)Bt)ggerne fom, ftob nøgne og træløje. 
^ette trifte St)n ffræmte mange $3anbføgere. 9tu er alte STafer 
flæbt i ftore, Oafre 8foOer, og man fælger meget 3Seb ^Oor man 
før maatte reife røleOiS for at fjøBe ben. 

Snboanbringen til benne (?gn er nærmere Beifrebet i be 
følgcnbe fem Mapitler. 32tc mpxtcl 

Xa Croefe Counti?» 

^et norffe (Settlement i 2a ©roSfe (Jountt) er belt i tre fam- 
menl^ængenbe Sele: Sa ©roéfe SSallet), SetinS 35aIIei) og gdftøat) 
d^reef. ger bor omtrent 2,000 9corbmænb, fom for bet mefte er 
fra §ebemar!en. 2^e§nben er ber mange ^ufinb 9^orf!e i 33r)en 
Sa (£vo^]e. 

^en førfte norffe Tlanh i 2a (5ro§fe donntt) bar en Sogning 
eller ^ergenfer t)eb 9cat)n 5rnfin 5[nftnfon. Qan fom i 1849, 
fun lebfaget af fin gamilie, brtt)cnbe fine §u5bi)r ober 5laferne. 
2)engang t)ar ber fun en enefte SO^anb, en 5(merifaner, t fiele hm 
^rægtige Sa C£ro§|e 35aIIet) og fun en SO^anb i h^n fenere 231} 
Sa (S^roSfe. 99?en Wnfin 5tnftn]on bar aabenbart ræb for 5Iom= 
men og fjørte op i en Sibebaf, nu fjenbt fom ,§ulbergbalen, tre 
9J?iI norbbeft fra SS^eft (Salem, f)t)or ^an fanbt et ualmtnbelig 
gobt beliggenbe (Stt)ffe Sanb, flabt og fru.gtbart, meb rtnbenbe 
25anb og ftor Sfob. Senne garm bar faa tipperltg, at hen i 1854 
foIgteS for $2,000 ffjønt het mefte af Sanbet i Omegnen enbnu laa 
øbe. STnfin 5[nftnfon reifte ha til Steele (lountt}, 9[)?inneiota, t)t>ov 
fian ftiftebe en ^'oloni af Sogninger. 

Smiblertib fom flere D^orffe i 1850. Si§fe bar (Simon 
5Ianrub meb fin ©øn (SunneriuS (Simonfon. SiSfe bofatte fig 
i ben tilftøbenbe Sal, fom gif unber 9tabn af ©ngelffmanbSbalen. 
5[IIe bi§|e fmaa Safe er nu befolfet meb D^ingSafinger, fom fom 
Uh fom Sølge af ^Tanrub^. Omtrent alle biSfe 9^ing§afinger op- 

28G Sla S^roSfe CTountt^. ' 28? 

^olbt fig en Btunb paa ^off)!onong 5o§ SarB Sofianfert ^olo, ben 
førfte 9?iQnb til at ubbanbre fra 9ting§afer, forn lober til at liabe 
bæret en (^lagg ^fmerifaS Xømogtcr for ^ing§afer§ 3Sebfom* 
mcnbe. 

S 1851 forn ©tien "Smcb" (©tienfon) meb fin ©øn ^Inbun 
Gnenfon, Snnoben? gabmilbe 3Scn, famt Sol^anney Clfon Sau, 
(If)riftian §uIBerg, goljanneg S- ^ønne og Sørgen, G^^rifttan og 
So^anneg (Seorgefon. ^Ulc bi§fc nar fra 9^ing§a!er meb Itnbta» 
geife af ^ønne, forn t?ar fra 33iri. ^^er^iaa forn £Ie og ?ttl§ §ul- 
berg i 1853 og 3:^orger ^ngiialbfon $ang, ^ofin 3!orgerfon, Stien 
©riff on og £Ie og XI)ore ^nnbfcn .*g>oibt} i 1854. €gfaa bi§fe 
t)ar alle fra 9^ing§a!cr og Bofatte fig rnnbt ?(nfin 5tnfinfon i Sa 
droSfe 3]aIIet). 

Smiblertib fialibe ogfaa SnbOanbringen Begt)nbt til SetDiå 
^Gallet) og i §alfmat) (Srcef. g ^^^^ føi^fte 2al mv ^of^n 9lnbcrfon 
33æfirncIIcm og (If)riftian ©fern, begge fra 33iri, be førfte i 1850. 
©trafg efterpaa tom ©Quer £Ifon og St}Oer 5fnbcrfon fra 9^ing§- 
afer. 

^alfmat) ©recf er .<5ot)ebbt)gbcn. 2cn førfte 9^tanb I}er bar 
$er ^fnberfon $ogben fra 3SarbaI. §an bofatte fig :Qaa ben 
fenere ^ræftegaarb i 1850. 9tæftc ^tar tom £Ie Olftab, ^o^an 
8tenfoeen, ^rnbrea§ Sfogen, ^^o^anneå .^enriffen og 29ørre og 
8ben $anfon, alle fra ^^arbal. 

^ 1856 biet) en ^JZenigfieb organiferet af ^^aftor $. 51. Stnb, 
inbbefattenbe r)ele bette Strøg famt i^oftmicf Isallet), ]^t)or før 
bar et bett)beligt Settlement, fom nn er nbflQttet. ^aftor 9^iB 
^^Branbt ^avh^ bog mange C^ange tibligere beføgt biefe 9^t)bt)ggere. 
$aftor, fenere ^"rofe^for, So6§. 33. SricI) bleo faibt til ^^ræft fra 
5Zorge i 1862. 

©n ^ræftegaarb bar allerebe bygget i .<galfmati Greef og 
benne ^ræftegaarb er interesfant, ibet at t)er bleb gjort ben førfte 
fcelbige 33egt}nbelfe til en norf! $øiffoIe i Slmerifa. S 1859 bleb 
en ^engeinbfamling fat igang for at o^rette et eget norfft llni= 
):cvi\tct eller "CSolfege". Xenne oHbfamliiig gi! meget gobt og 288 ^e S^orffc (Settrementerg ^iftorte. 

omtrent $20,000 !om tnb ^Qaa 2 Stor. ®et bleb Ibefluttet foreIø> 
Btg at J^enlægge ©folen til ®aIfn)Qt) 6;reef ^ræftegaarb. SDen Ifte 
©e^tember 1861 Biet) ha benne ©fole ooBnet meb 11 ©letner og 
2 Særere, .^ufet bar Itb'et og man maatte [tnbe fig jammen me- 
get trangt, men bet gif Bra for et ?rar. 2}erpaa BleO ©folen, b. 
n. f. Snt^er ©ollege, flt)ttet til S^ccoral). 

©tro!§ efter ^rigenS ©lutning BleO ber en ftor 33aptiftbæf= 
feife Blanbt be 9corffe i hette, ©ettlement. ^n ftor ,^ir!c Bleli 
Bt)gget i SS^eft ©alem og en Slo! (^jenbøBere bar at fe beb I)bcr 
en 33æf ifærb meb fin 9^ebbi)^ning. 9J^en 3:^iberne foranbrebe fig 
og be gjenbøBte gaar forbilbebe fig tilBage til hen lutl^erffe ^rfe. 
S^erfor maatte ^ræften, fom nn fibber og ftnrer paa en ^^[a§ri)g, 
forlabt af fine S^ar, flaa fig paa ©bineabl. 

"^^ette er het nieft nlænbte ©trøg i I)ele ^fmerifa, Bbor 9^orf!c 
I)ar Bofat fig. SorbBnnben er gob, men meb Unbtageife af noglc 
af be ælbfle (Saarbe, er Jsorbbeiene faa Bratte og oberr3ængenbe, 
at en S^teifenbe fibber Bele ^iben i gbrnnbring ober, at het I)ele 
iffc ramler fammen. Ween ijev. faar og ^løier man ganffe ufor-- 
trøbent — meb nogle egne ploger, fom bælter guren nebober 
33affen Baabe frem og tilBage. 5[)cange fibber paa !nn firti 3Icre, 
men het maa Bemer!e§, at en "Søi*ti'' I)er inbeljolber næften boB- 
Belt faa meget Sanb, font paa prærien. 

Sigefaa tarbeligt fan het figc§, at het er meb 5tanb5intere§' 
fen. ©nbrnt iffe ]^ar nogen af ©ettlementetS Itngbom gaaet ben 
ftuberenbe 3Sei. ©ijnet naar iffc langt nbober 93^eIfeBøtten eller 
©bineftien og ©ettlementet§ Snbffnb i bor aanbelige llbbifling 
er enbnn 9?nr. S ^t)en Sa ^vo§>]e ^av 9Zorbniænb tåget 2^el fiben hen førfte 

.§anbeI§Bob bar Bt)gget. ^Ulerebe i 1850 finber bi to ^orffe ber, 

nemlig £)Ie ^intbfen, en ©meb fra 2)ranunen og 33rober til hen 

fremragenbe ^^.iioneer t Sisiota, ^Tnnb ^Inubjcit, famt ysoljn .^^ah 

borfoii, en ^iHigumager fra 9iing^^afer. 2a droyfc doiiutlj. 289 

S)en iiteft befjciibtc ^>toiiecr i Sa (S;ro§[e bar bog Tlon§> 5tn- 
berfon fra SSalbcrS, forn bofatte fig ber i 1851. ^an Beftt)rebe 
for en ©tunb het førfte lille Sanbljanblert, forn Biet) Begt^nbt ber, 
og fif fig faa fenere egen Sorretning. Senne bret) i^an omfiber 
0^ til for en 2tb at Iwre hen ftørfte i Ijele 2)2igft§fi^^ibalen nor- 
benfor SuBngue. 33tc kapitel 

Bla* IRlvcr f Me. 

^lacf ^^ttier galB er cii meget gammel 33t) ^tior et (^Qg= 
brug biet) begi)nbt runbt 1840. SO^ange 9^t)bt)ggere !)ar lært at 
moale 93orb og ^^lonfer ber. Xen førfte D^orbmanb, fom t)tbeg 
at ^a\)e beføgt ^lac! 9itt)er Sallé bar DJZartin a^Zabfen fra @au§^ 
bal. §an fom bib i 1848 og bar ben førfte S^orbmanb, fom fom 
beftenfor hen forte glob — 33Iacf 9^iOer. ^an arbetbebe to 5Iar 
beb ©agbruget. 2^a iffe en enefte btjrfet Sorbflef fanbteg paa 
50 Tlil§> 5lfftanb og alffenS gober og Søbebarer for §efter og 
9?^ænb maatte fragteg flere S)ag§reTfer, fom fian paa hen Xanfe, 
at het inlbe lønne fig bebre at brtOe plogen enh at hæve ^lanfer. 
S 1850 gif ]^an berfor nogle TOI ©tibbeft fra ©agbruget og 
begtinbte ber ot rt}bbe en Itben Slgerflef blanbt "@frub=@ifen" og 
"S^cf ^tne." ©nart Iti^nebe ogf aa en Itben ^raate, fom, ffjønt 
ben bar haahe fanbagtig, ftenet og fulb af ©tubber, nof btlbe 
gro poteter og $ø. ®et Oærfte bar, at bet bar før SD^affinagen* 
ternet Zih, og ^log bar iffe at opbribe. Wen 9??abfen bar iffe 
raabløB. $an gjorbe fig en Xræ^Iog, laante fig nogle §efte og 
tbingebe fig gjennem haahe ©tenrøS og 9^øbber. ©nart Ijabbe 
^an haahe $ø og poteter at fælge, og ^riferne bar faa gobe, at 
l^an fnapt turbe ncebne bem af Srtigt for, at hev ffulbe blibe en 
SO^aSfeinbbanbring til fit nt)e (Slborabo. 

'^ten om en ^ib fom anbre ConbSmænb til ©agbruget, og 
bigfe bar iffe fene om at følge Tlah]m^ røem^el. ^yørft blanbt 

a90 S3tac! jnitjcr ^alll. 291 

b.m, forn tog fig Sanb, t)ar SocoB ©anfon ©tiga fra Ringebu. 
§an t)ar en lebenbe 90^anb bfanbt be gamle 9^Qbt)ggere og foraar- 
fagebe hen ftore Sn^t)anbrtng til hette oettlemeut af golf fra 
9tingeBu, forn fettere fartbt ^Bteh. $ait fottt i 1854. ^o ^Tar fe= 
ttcre fottt 9['?abfen§ 33rober, ^orfteitt, fatnt bentteS ^oigerføn 3tt= 
gcbret (Jnerfoit 33^e. S 185G forn ogfaa §an§ og 5rtiber§ &iU 
bertfon fra OiingeBti fatnt ©lan ^eterfon og 5Inbrea§ 51. ^reftc- 
moen fra ©ønbre gron. 

©amme STar 1856 bar het ogfaa at be f i! ^eføg af ben førfte 
$ræft fom biet) en minbeOærbig .§øitib. ^aftor §. St. ©tnb, 
bcngang ^ræft ^paa ^oon ^rairie, fif f^nirgt, at nogle gamle 33e= 
fjenbte fra l^anS S^tenigljeb l^atibc fli)ttct op i l::rcmpealean SSallet). 
(?n ©ang i STnguft 1856 rciftc l^^n berfor opcftcr 3?Iac! 9Hoer for 
at finbe ^eien op gjettnem -angene til S^rempealeau SSallei). 
^togle 9J2iI nebenfor 23Iac! 9^ioer gall§ tog f)an§> .^e]te uh, l^bor- 
tieb 33uggt)cn og hen ene ©cft fona tilffabe. .^gan bleO i3ar en 9^t)= 
bt)gger§ §t)tte et libet (Sttiffe borte og blcb Ijøift forbaufet beb 
at træffe D^orffe. Set Oar 9Jcartin 9Jcabfcn r)an fom til. G5tib?^- 
tjenefte biet) ftraB beftcmt til famtne 5trtcn og ^nh fent rnnbt 
til 9tt)bl)ggerne, font Ijtig i ^tattet i 9Zær^eben. 9^ogIe fom en= 
bog f)elt fra 99Iacf ^tioer gall§, I)Oor be IjaObe bæret t 5rareOi§ 
uben at IjaOe feet en norff ^sræft. gemti ?Car efterpaa fortæller 
^aftor 8tub om benne (^nbStjenefte, fom Ijan falber "en af be 
ntcrfeltgfte Dpicbcifer i ntit 2ib". fc)an figer: "^aa min førfte 
dielie til 3^rempealean Isallct) en barm Sommerbag 1856* fom 
jeg i Slftenffumrtngcn til 9DZartin 93tabfon§ lille Sogl^uS. Ser 
inbtraf en nterfelig 23egibenrieb, et ItOcIb for mig bicb for be faa 
norffe gamilier, font bocbe i ^lacf Sf^iocr galB ltrffog§ 2Silbni§, 
til 35elfignelfe. ^eq golbt ©nbStjenefte tneb ^aah og 5(Itergang 
om dlatten, og ha bi beb SPabnatStib bar færbige, tbang et ober» *) ^ et 93reb ttl ^rempealeau SSalletj Wcniq^eh, bateret ben 18be 
5r|?rtr 1907, paa^taax ^a^tot Stub to ©ange, at bcmie 2?CGiUcnr)cb inb^ 
traf i mai 1857. 292 ^e '^ot^e (2cttrementcr§ ^iftorie. 

5ænbtgt ^tormbeir hen fiele liire gio! til at BIttie datten ot^er t 
Sogl^ujct, ]^t)or $ræft og TlmiQljch Xpilte paa (Btvaa \pxeht ot)cr 
©ultiet — en bciltg 9tat, bog uben ©øbn! 

®ciine lille glo!, [oni førfte @aug I)cr i Saitbet fi! ^aabc= 
miblerne forOaltct Tjiit 9tQt Bleo gørftcgrøbcii til hm ftore Tie- 
nigfieb, forn nu Ijolber gnbelfeft, og SO^artin SD^abfonS lille Sog^uS 
er Biet ©runben til hen iiafre ^ir!e, f)i)i§ ^piv |)cger o|) mob 
Simlen." 

Ser l)ibe5 i!fe om nogen St^cnigljeb Bleb ftiftct bcb benne 
Seiligljeb, men ^rofe^for gricl) fortæller, ot I^on fanbt en orbnet 
90?cnig]^eb paa Qtehd ha l}an Begt^nbte at Bcføge ©ettlementet i 
1862. SDog finbeS ingen miniftcriellc 9ccbtcgnel[er tnbtti ^aftor 
SSalbelmtb obcrtog 33ctjentngen i 1866. 

S bi§fe 10 Slår 1856—66 mt ber næften ingen SnbDan= 
bring. Tien efter Sl'rigen Begl)nbte en meget ftær! ^nbbanbring, 
næften ubelu!!enbe af (S5ubBranb§bøIer. $er er nu, i 33t)en og 
Omegnen, omtrent 2000 (SubBranbSbøIer omtrent ligeligt for- 
belt mellem DiingeBu og (^ønbre gron. groningerne leoer næften 
alle i 33t)en. 

?tnbreaB ^reftemoen l)ar hm lebenbc ^farfag i hetk. .^cin 
Mv ualminbelig flin! til at f|)are ^^enge og fif fig et S)am^f!iB.§- 
agentur, ^iofenbe 93ef!rit^elfer af ^ImerifaS gerligl^eber Bien ha 
fenbt til alle I)an§ (^amBt)gbinger og 53iIIettcr til bem, fom bilbe 
fonmie. ^^a\:)hc: be i!!e ^enge, !unbe no! ^reftemoen greie het. 
9tenterne l^ar Diftno! libt ftine, men 33Iac! Riiber galB BleH 
fønbre gronS Tldfa. 34tc kapitel 

^rcmpcaleau IDallci? oq ©megn. 

©e 9^t)I)i}tjcicre i Xrcm|icaleau ballet), forn $aftor ©tuB bac 
ube for at opføcjc i 1856 cllcr 1857, ha l)an traf ©ubbranbS- 
bølerne t)cb 33Iacf Dtitier 3aIB, bar nogle ^elemarfinger fra 
^Hnte§cib, forn l)an fjenbtc fra ben ^ib I)an Ijanbe Boet i 9[)iuffcgo. 
S>i5fe ^elcmarfinger i)a\)hQ fitnbet Sjeten til ^rempealeau 3SaIIet) 
i Sitlt 1854 og bcftob af tre (Jnfer mcb flere IjalbboBne ©ønner, 
famt en d)lanb meb gamtlie. Sere§ 9cat)ne bar forn følger: §egge 
5(nberfon Sunbcn meb Rønnerne de, ^nut, ©imber og 3Se§Ie- 
^ut; ^uri ©binnungfen ^t)ttegraff meb ©ønnerne So^^nne^ 
og ^eter; @ro go^nfon S^icl^ol^ meb ©ønnerne Sc»I)anne§, Ole 
og ©unber, famt (innlei! Cif on Sto rite meb gamilie. 

Xette Sølge forn 35aaren 1854 til '^ab 3fee i SSernon ^onntt) 
]&t)or ©unieif Olfon og mange af bere§ (SamBt)gbinger ollerebe 
j^obbe nebfat fig. Wien ^ab Eje^Sanbffabet er iffe meget friften- 
be og bet l^uebe flet iffe be lanbføgenbe ©nfer. S)e bilbe brage 
bibere. §eller iffe I)uebe bet Ounleif £)Ifon, font f^abbe en liben 
(Stue i en Si. ^an hab bern bente tre ^age, l^bor^aa I)an for 
ub og bt)ttebe fin "gørti" meb 20 kreaturer, ftort og fmaat. (Jf- 
ter en lang og møifommelig Dleife gjennem et øbe og uinbbt)benbc 
©trøg, fom be omfiber o^ i 3^rentpealeau-2alen, fom §er er me- 
get boffer. Se Bofatte fig olle l^er, omtrent tre SO^il Øft for ©te- 
bet Sbor fenere 23t)en 33rair Bleb Btigget. (^unleif Olfon tog 
2anb i ?:rem|)ealeau (^ountt) fjbor fian Bleb ben førfte Ijbibe Tlanb. 

293 294 ®c ?(OL-ffc Sctticmcntcry .<g)i[toi:ie. 

Se anbre tog Sonb teet øftenfor, men ot)er Sinjen i ^Qclfon 
(S^ountt). 

S 1855 forn 33iorgø Olfon fra ^eleirtarfen famt Sacob, 
$eter og ©albe S^ønnefon (Sabolb) fra gIe!!efiorb og 92tl§ Qah 
l:)orfon fra ^ellanb ^ræftegjælb tieb ©gerfuiib. 

Senne ©rænb Biet) §ot)ebbt)gben i bette bibtftralte ©ettle* 
ment. §tb forn om nogle ?Xar tnfinbnis af 9torffe og f^rcbte fig 
nb otier be omliggcnbe Sale. 

Sog Biet) ber iffe faa mange ^elemarlingcr. Set l;ar ifær 
Solnnger, fom bofattc fig i ^Zærl^eben og Ijer finbc§ nn het ftør= 
fte ©oInng=©ettIement i ?Imerifa. g ^Iair§ Omegn er ber 
minbft 2000 ©olunger. Zeppenhalen, Zvomp^halen, ©alt)eba- 
len, 35o^)ebaIen og 33t)en 93Iatr er næften fulbe af ©olnnger. Se 
førfte Ml Ole Olfon Zeppen og ©t)t)er og S^er St)er]on. Sc 
fom o|:)rinbeItg fra 35aaler ^ræftegiælb, men l)a)3he for nogle 
5Iar friftet en fnminerlig ^iloærelfe i Ole 93nII§ Berømte koloni 
i ^ennft)It)anten, fom Beftob for bet mefte af ©olnnger. S 1858 
fom be til ^rempealean 35aIIet). S;e|:)]:)enbalen er o^falbt efter 
Ole Zeppen. S 1859 font Zo\ten ^orrifon gorfernb og §elge 
O^Ianb, to ©olunger, fom ogfaa I)at)be Boet i Oleana, til ^rom^^= 
baien, ^jeran ^Iiom^fon fra 35aleftranb t)ar førfte 2^anb i Sa= 
len. ^an fom i 1858. 

^rem]3ealeau SSalleti St^enigljeb Biet) ftiftet i Tlai 1857 af 
^aftor §. 51. ©tnB. Sette er ben ælbfte 90^emg.5eb i alle bigfe 
tilftøbenbe ©onntier norbenfor 33Iacf 9tit)er. ^irfe Biet) bog iffe 
Btigget førenb i 1868. 

©ønbenfor ©olnngerne ligger het ffjønne ^eaber Sreef meb 
fine 2000 paringer. 2If biSfe bar St^er Ørianfen S^orBIaa og 
St)er ^'nnbfen ©t)fe be førfte. Se fom fra ^ofl&fonong i 1857. 
Se fenbte 33nb til fine 3Senner, og i 1858 fom mange: ^nnt fal- 
langer, 5fmnnb Olfon ^aal^eim, S^nnb 9^ifoIbfen, Zf:)on\a§> og 
dlil§> ^erreib, Ole D^ilfen @faar, ©imon ^ilfen, hoften Z. dlixiQ- 
øm, 9^ilg $enberfon ($aIborfon), ^av§> ^anfon, Ole ©Ilingfon, !4:i-innpcalcau 'Ikxlklj og Duictjn. 295 

Ønan§> Zovhlaa og de Sberfon S^ale, alle fra ^arbanger. S)e§- 
uhen forn ©rif (Sree fra ^o]§> og 92ilg Øflanb fra ©tabanger. 

S^iøfe Bofatte fig i hen øbre ©nbe af 33eat)er (^reef 3)alen ba 
ben nebre 2^cl mellem ©ttric! og §egg, forn mt er hen Bebfte, tiar 
for Bløb. 

©n 2)?entgl)eb Biet) bannet i 33eat)er ©ree! i D^obemBer 1858 
t>eb $aftor 9^tB a^ranbt. §an l^abbe bæret i ^rempealeau 3SaI- 
let) og Bleb I^entet ober ©eterne af ØrianS ^orBIaa. 2)er bar 
ingen 3Seie mellem a3i)gbcrne, men Ørian§ fjørte ganf!e ufor- 
fttirret gjennem alffenS lUænbe og ubfor I^ængenbe 93a!fer, faa 
^aftoren fab flab i a]ognfa§fen og trtiglebe (S!t)bg!aren om at 
bære forfigtig, mebenå I)an flamrebe fig faft til 3SognguIbet. 

©er Bleb ogfaa en Slirte Bygget i 1861, fanb]t)nligbi§ hen 
førfte i 5ele beftre SBifconfin. Tlan gab $4.00 til en ©benffe, 
fom ^cibbe hen Bebfte ©!ob, for at faa Sob til at l&ngge alt bet 
dømmer, be trængte. Scr^aa brog l^ele 9??enigfteben affteb og 
l^ug omfa^. ^irfen bar 24x80x12 og ftob i øbre ©nbe af ^^eaber 
©reef, faabibt inbenfor ^acffon (Eountt)§> ©rænfer. ©jnr ©erretb 
Bruger nu bette f)iftorif!e gamle ©u§ til a3eBoeIfe§]^u§. 

5ff fenere anfomnc, fom bar af be førfte, fan næbneS ©enrtf 
©benbfen, 5trne 5trnefon, Sorfel ©unberfon a3ergo meb ©øn» 
nerne ©albor og St^er ^orfelfon, famt fortel ©alborfon meb 
gamilie. 2}i§fe fom i 1859, be ficfte fra Sobi^ Dmegit, I)bor ber 
bar et BetQbeligt ©åring Settlement. 

S 18G0 fom .Slirforaabémcblcm ^\ ^. ©ageftab til a3eaber 
(S^reef. ^an er alminbclig Betragtct fom hen gjæbcftc 39ianb i 
a3t)gben og er en færbelcé btigtig og Betroet Tlanh. 

9tebenfor Gttricf forener to ftore Xale fig meb ©obebbaicn. 
SiSfc er SrencI) drecf tit Ijøire og ©ønbre a3eaber ©reef til ben* 
ftre. S^i^fe to Sale er fornemmelig Befolfet meb a3iringer og 
Sanbinger, af I)bilfe ber Ijcr famt i ©arbic§ dreef og i 5rBrar)ant§= 
baien er ober 2000. 

2)en førfte 3orbbt)r!er i bi»fe 2^ale bar ^cr 5rnberfon ©ogben 
fra 2SarbaI. ^an Bofatte fig paa hen nubærenbe ^ræftegaarb i 290 ^c ^totjTc ©cttlcmcnterS .«^iftoiie. .^galfUHii) ©rce! i 1850. D^cifte hcv\ma til ^rcmpcalcau SSallct), 
Ijlmr Ijnit boebe for tre ?lar. S 1859 Iiofattc Ijan fig i grend) 
C£rce!. ©luttelia nar Ijan i 1874 Iilanbt be førfte 9?t)bt)ci(]ere i 
^raill Goimtt), m. Sa!ota. 

S 1859 foni oafaa fiaiiS 33røbre, SoIjanncS og ^InbreaS §oa= 
ben, tir grencl) ©rcc!. S 1860 forn Ole ©ilbertfon ©lo^iftuen, 
ben førfte fra ^irt. ©amtibig !om ogfaa 33irinaerne, ©uIBranb 

9iil]en og §nn§ ©meftuen, 
til 80 n bre 'l^calier Grec!. 
93Ianbt tiblige 9tl)bt)ggere i 
,<J^arbic^5 (Jreef fan noet)neé 
SWnrtinuS ©carfetl), Ole 
©cmb, 9[y?artTnu§ 05rt)tr)e, 
.fTriftian .<Joff og ©ulbranb 
og 5[nbrcn§ Gfern olle fra 
33irt. 

2^er bar meget Inlbt i be 
førfte 5rar, ^jort Blanbt mø- 
rene og Ult) i -eierne. S^en 
5Iaferne bar ffobløfe, berfor 
reifte Rolf ?^orb i "8torffo= 
ben", I) bo r, fen ere 25 a Ib r iB- 
ferne Bofatte fig Oagernæ^ 
$D?entg]^eb) og ftfal 2Seb. 
9hi er alle 5raferne f!ob= 
flæbte og bi§fe S^iale, 
ifær grencli dree!, er obermaabe bafre og tribeltge. 9Jian 
minbe§ ogfaa ftabig om, at man færbe§ i en norff 33t)gb beb at 
fe be tiangfnibe 9cabne, fom ftaar malet paa $Joftfa§ferne. S 
.•garbie^ dreef er ber if!e et enefte 9^abn, fom enber i fon. ^ 
grend) dree! fer man flige 9cabne fom @ngr)agen, ©meb^augen, 
^tilfeftuen, CfSbal)!, ^'^G^cn o. f. b. 

S^en norbre og beftre XqI af ^rempealean og S^^cffon (£onn= 
tier Bleb itte beBrigget paa mange 5rar ffjønt ber er mange bafre 
^. ^. ^ageftab. ^Trcmpcalcau ^^aUc\) og Omcou. 297 

^ah ber. ^igcon 3SaIIct) er en af be ftørfte oa rtaefte ^^ale i 
dountoet, men BIcti tffc bebiKjact før en. 1870. Set I^nnbc næ= 
fentlig fin @rnnb i be ffoDløfe 5(afer fanit be lange, ufarlmrc 
3Sete tir 3[)Zar!eb5Bt)erne. 

S ^igeon ^alkt) er Ijenimob 1000 Sanbingcr, I)boraf Qan§> 
-angen forn i 1868 og ^an§> ^Inberfon gremftab i 1870 og mv 
hlanbt be førfte. 

^eter ©feren fra 23iri bar en meget inbfigtsfulb Tlanb, forn 
mv blanbt be førfte 9tt)Bt)ggere. .^an lob o^iføre en Tlølle mb 
^igeon galB tiblig i ©t)ttiaarene, Btiggebe 9Jceieri og bret) et 
ftort Sanb^anbleri. 3Sifconfin§ btigttge nnge Speaker of the 
Assembly er (^øn af i)an§> 33rober ©oen. 

S)en @t)t3miBt)eiftnB, forn ligger mellem ^igeon galB og 
SS^itel^all er en af be meft Befærbebe 9Seie i Ijele 9^orbt)eften. 
35eb ^igeon galB møber en 90?a§fe tætBefoIfebe Sale, 5t)orfra en 
uftanfelig §anbeBftrøm ruller til SSIiitel^all, ben nærmefte Sern- 
Baneftation. Og al ^rafif er omtrent ubeluffenbe norff. 

S ^eef Dlioer Salen, fønbenfor ©trø.m og @Iet)a, Begt)nbte 
ogf aa 92orbmænb at flt)tte inb runbt 1870. Øften gofenfon Salen 
fra ^olgen ^ræftegjælb Mv bm førfte, og !om 3Saaren 1867 til 
Soljnfonbalen, to 30^il (St)b for ©trnm. ©amtibig bofatte Ole, 
5BIaf og ^Inbrero Clfon fra S^elemarfen fig i ©If Sreef, fire røl 
@t)b for So^nfon. 

^ellif ^iøntoebt fra ^inn i S^elemarfen bar bm førfte runbt 
©riimnet) 9^ocf, E)Oor fiben mange ^innbøler Bofatte fig. §an forn 
i 1864. Tien ba be flefte Sale i norbre :2rempealeau ©ountt) er 
trange, fum^ige eller fanbagtige, BleD be fent BeBt)ggebe. 

^miblertib I)at)be ©ogningerne Befaret beite SanbffaB en 
tob, fjorten 5lar tibligere og reift omtrent firti 30?il længere 9^orb= 
Deft, ^t)ov be i bet tilgroenfenbe Suffalo ©ountt) ftiftebe et meget 
ftort (Settlement. Sa bet l)av en færffilt §iftorie, ffal Oi omtale 
bet i et nt)t Slat)itel. 35tc ^n^itcL 

X^rter^^lkolontcn ( Buffalo County- 

buffalo Ciouiiti) Iit]ticr i bcii ncftrc S^cl a[ aBiicoitfiit og Be= 
græufcS i 3Seft a\ Tli§<i\^i\\)\)\\iohm. .§ele (Souutiet Bcftaar af 
trange Xale og fpibfe 9Ia§n)gger paa en 500 gobå §øibe oDer 
3)albunbeit. 

Sunt og fofeltgt ligger (Saarbene nebober Sierne; Sci^bbun- 
ben er gob og, enbjTjønt Sanbet er banffeligt at arbctbe, er 3oI! 
meget Delftaaenbe. 

S hen norbre Sel af hette dountt) ligger et Settlement paa 
noget ober 3000 9torbmænb, Ijboraf ni ^ienbebele er fra Stifter i 
©ogn. 2e flefte af bem Bor i Strøget mellem SQZonbom og 9tel= 
fon, mebenS en minbre S)el Bor omtrent ti SO^til ©Qbøft for 9Won= 
bot)t. 2}enne koloni l&abbe fin C^irinbelfe faalebeS: 

S gemtiaarene an!om mange 2t)ftringer tit (Sj^ringbale og 
Sine 2)?ounb§ i SDane ^ountt). ©oht Sanb tiar ha ht)vt og t)anffe= 
lig at faa ber. ©nbel af biefe Sogninger Bleo ha efter mange 
9?aabflagningcr og Dberbeielfer enige om at fenbe en SO^anb ub i 
DZorbDeften for at finbe og fjøBe Sanb. Senne Tlanh t)ar Ole 
§anfon Serum fra 2t)fter. 

Cle .§anfon brog ha ub SSaaren 185G og ftreifebe i^ibt og 
brebt omfring tilfobS for at finbe et pa§fenbe ^teh, §an bar 
ubober 9[)linnefota§ prærier og langt op].^e i Sunn (Iountt)§ ©fobe. 

©t ^ar ©ange fanbt r)an tilfrebyftillcnbe Omginelfcr og brog 
fao langt affteb til Sanbfontoret for at fjøbe het. ^en Ijer bleb :^l)[tcr^5ToTonion i 'i^iiffaro dountt). 299 

r^an narret af SQubfpcfuIanterne. ^tefe Sgler bar i hemmelig 
5or[taaeI[e mcb Sanbagenterne og opftoIM fig runbt Sanbfonto= 
ret. S^a be iaa en garmer fomme inb for at fjøBe et J:)i]"t ©ttiffe 
Sanb, forflarebe be ]&am ftraf§, at het næbnte ett)ffe Sanb bar 
opfjøbt; for be Dtbfte ha, at het 2anbftt)ffe bar bærbifulbt. 3)enne 
^^rafif bar bengang ganffc alminbelig og bar til ftor gortræb og 
3fabc for birfeltgc Sanbføgere. (^nbelig fif l^an fjøbt et ftort 
3ti}ffe 2anh i 33uffaro (iounti) og brog I^ieni. 

Xet bar en ftor 9?t)]^eb, ha golf i Springbale fif fjøre, at £Ie 
^anfon bar fommet tilbage fra fin £pbagelfe§reife. Wlan gab 
fig en gribag for at lt)tte til IjanS ^Beretning. Tleh ftor £m= 
ftænbelig^eb fortalte b.a^i om fin lange gobtur. §an fortalte 
om alt bet l^erlige Sanb, ^an l^abbe feet, om fine ©ammentræf 
meb Snbianerne, fin berøring meb Sanbfpefulantcrne, om 35eir 
og 3Sinb og ftore Sfobe og mægtige Sletter. 3^erpaa fulgte grun= 
bige gorljanblinger om l^bab man funbe tåge meb. Gnbelig ef= 
ter nogle ligere gorbcrebelfer bar ^arabancn færbig til at brage 
affteb og fætte et nt)t 3por for Jmmigrantftrømmen. gj2(Iget Be= 
ftob af Cle ^anfon Serum meb gamilie, ^en§> g. ^oblanb meb 
gamilie, STrne €ttefen Sørl^eim, 6rif 5llme og 8faf Crmfen 
§auge — ialt 13 ^erfoner. Tlan ftabbe fire gobe 33ogne tungt 
laftebe, fem (Bpanh £)Uev, 3?^elfefjør, gaar, grt)ntenbe Ørifer og 
faglenbe §øn§. 

Xe brog, førft ubober ben gamle 90?ilitærbei mellem 2)?abtfon 
og ^rairie bu d^ien, fatte ober 2Sifconfin=gIoben paa en gærge= 
haah og fjørte opober ben trange Slicfapoo=3^aI til Goon ^rairie. 
Serpaa neb til Sparta og ^lacf dVwev galB. §erfra for be 
bilb og reifte ugebi§ gjennem ufjenbte og enfomme 2^ale uben 
^al. Xi^]e Xale i Srempealeau Gountt) er nu alle beboet af 
norffe golf. S mange Xage ah (Sangen faa be intet 2egn til 
a^enneffer. DJZen be f)abbe alt het fornøbne i Rognene, ^^e bagte 
^røb og fogte ^affe, melfebe fine S^jør og l)a)3he friffe ^g til 
bber Xaq. Sommetiber maatte he b^gge ^Sroer og Ijugge ^eie. 
tørnene gif og gjætebe ©rifer og gaar, pluffebe ^lomfter og 300 ®c 9iorffc Scttlcmcntcrg ,C-)i[toric. 

Sorbdær og, fljntc?>, bet ixu et Ijcrliat Sin. 5facr[}øn5 Har bci* oa- 
faa fnibt op at fft)be. 

(Sfterat be Iiabbe famlet fic] Ijelt 9iorb i (San (Sfnire doinitl), 
foin be Deftoner til $0(aj:lnell og Ijannebe tilfliit x ^torffebalen, be= 
re§ fremtibige $iem. 5i)e Ijabbe næret fent liger paa ^eien. 

Sen 6te SuH 1856 ftcg ^øgen o|) fra be førfte norffe 51rnc- 
fteber i 33uffaIo ©onntl). S to 5rar nar bigfc be enefte golf i ftor 
£)mfreb§ meb llnbtagelfe af ^nbianerne, af Ijbilfe ber nar en 
ftor Seir i famme ^al. 3 33egi}nbelfen følte .^ninbfolfene fig libt 
utrt^ggc neb hette 9taIioffal6, ha be iffe rigtig fnnbc ftole paa, 
at iffe Sn^ictnernc en naffer .S])ag funbe bline greBet af fit .«i^rigS- 
raferi og ftorme^ neb og ffalpere bern alfefammcn. ©aalebeS for= 
tællc^ het, at gen^ .<ponlanb en Sag, I^an nar o]:)^e paa 5ra§rt)ggen, 
nicrfebe, at hex .nar et ftort dløve i Snbianerleiren, og at ufæb- 
nanlig mange 9^øbr)uber Ijo^liebe runDt og ffraalebe. Set funbe 
intet anhet Bettibe enb at be nar paa .<i!tig§ftien, og meb bt)ftrc 
Øine fftinbte I)an fig I)iem, ftængte €)Uev og 23uffaB, ^one og 
33ørn inbe og barrifaberebe Søren paa het forfnarligfte. Ser^aa 
ftirrebe l^an ftint gjennem ©præfferne for at fælge fit Sin faa 
ht)xt fom mulig. 

^an lenebe i benne bef^crate gorfnarSftilling et ^ar Sage. 
SO^^en ha ^an ingen ^nbianere faa, aahnehe l)an tilfibft forfigtig' 
Søren og begtmbte at pu]te igjen. 

Siéfe Snbianere tilførte ©lii^^en^a ©tammen, fom nar frebe= 
lige golf. Ofte om ^nælbene, naar bere§ S^gere fom neboner 
kafferne meb Ijner fin ©iortefjerbing eller anbet 35ilbt paa dit)Q- 
gen, |)leiebe be at titte inb ^o§> en eller anben af be Diorffe og 
laane eller fiøbe libt 2^oBaf eller ©iru^. £g ha Bien ber mel- 
lem ©ogning og ©^ip^etna nibtløftige 5lfforberinger meb mang- 
folbige gagler og 2)^inef^il om, linormeget ©iru^ man [fulbe 
5ane for en ^jortefjerbing. lllig anbre S^bianerftammer nar be 
ogfaa meget ^oa^aSfelige meb at Bringe alting tilBage, fom be 
laante. 5ioar @rt)ben fom tilBage, nar hen i 511minbeligl3eb 
f^Ibt mebi ^'iøb. £t)ftcr^^oronien i ^Buffalo (Eouni\j. 301 

^n Dærre ^lage enb Snbtanerne bar ©raaBenene. ©nbnu 
fan man tffc flippe gaarene paa ©foben, ha lllDcn er for graa- 
big. S tibligerc ^iber t)ar ber og[aa mange 33iørne. StSfe ^Iete= 
be ofte at tiære ganffe nærgaaenbe. 

^albor ©benfon borte Deb Soo!out bar faalebeS for en Zih 
plaqd af en meget nærgaaenbe SO^elfettjb. diet jom bet bar ha 
^onen om 9??orgenen gt! neb i ^jælberen, fanbt I^nn alle fine 
bt)rel)are 9Jterfe= og Jyløbefab tomme. Og het, fom gjorbe ^onen 
enbnn mere r)arm, bar at Zt)\)en bar ffig en ©luf! til at føle. S!fe 
nof meb at lian øbelagbe l^elc 9JceIfefor]t)ntngen \aaat be maatte 
briffe fbart ^affe, men ^an ^abbe ogfaa følet til nbober (^nlb og 
35ægger, faa at het faa nb fom het bærfte @rife!)n§. "^Bette ufor» 
ffammebe ©bineri, enbog af en ^t}b, :|:)rotcfterebe ^onen faa fraf= 
tig imob, at ^albor, fom felb bar en fagtmobig 30?anb, fi! obertalt 
en 9tabo, fom bar en bælbig 92imrob, til at ftaa !Qaa 5Sagt beb 
^jælberen og fnibe 5tt)ben i ^Singebenet faa at t)an ffnibe merfeS, 
næfte @ang l^an aflagbe 93eføg. 

^a, Sægeren fom og ftillebe fig ^^^aa SSagt, men for flere 
92ætter merfebeS intet. Sa bar het en ^al\)h)§> SOZorgenftunb, fom 
lian ftob og niffebe, at f)an ^.ilnbfelig, 5ørte en D^nmftering i ^iæl= 
beren. ©agte liftebe Ijan fig frem til han fnnbe fe inb gfennem 
hen aalme S^'jælberbør. Tien ha bicb ftan faa forffrætfet ,at ^an 
næften glemte at ffl)be, for ber ftob en brabelig 33jørn meb $0- 
bebet i et ?JteIfefab, fom \}an Ijolbt mellem ^or^ioterne. $elbig= 
bi§ Iieiinbcbe Ijan fig itibe, og ha 33iørnen faa op fi! Ijan fiele 
.^paggellabningen ret i Øiuene. 

.<iTonen til (Snhve Soljiifon fi! fig ogfaa engang en gob 
(5!ræf. (5n .<i^bælb i S!nmringen, faa (mn to S}l)r, fom banfcbe 
runbt i hen Iiøie ?Jiai§. Sa hm tænfte ^albene Ijabbe flnp^ict 
inb løb (mn neb meb en Sopelime, baffcbe til hen ene og raabte: 
"bit hn nb meb big, SMbniige!" Sa rcifte fig plubfelig to flore 
hjørne, faa ^onen næften baante af Jyorfærbelfe. Sa fatte (mn 
i et ffingrenbe .-gl}! af ^orffræffelfe faa 33jøniene fatte affteb op= 
uber Sien het bebfte, be fnnbe. 302 S)c ^ot\te ©cttlcmenterl ^iftortc. 

^0 5rar efterat be førfte 5?t)]6t)GgGre l&anbe Bofat fig, forn Sen§ 
©t)i?erjon, ogfaa fra Stifter. S^erefter !om ©ogntnger fort l3æt 
til alle SDale bero^^e nu er fulbe af bern. 

5nre bigfe ©aarbe, forn nu -biler faa frit og frobigt i Sal= 
bunbenS lune dlo, Mt bengang Beboffct meb (Sfot) og ©inaa- 
frat. Tien meb flige ^arer forn Cle §an|on ttl at gaa i ©^ibfen, 
Dar bet iffe længe, før man fi! Slgerlanb. ^an ftog, til ®!gem= 
pd, iæt)nltg fem ^Icreg meb ^'oehe om 5Cagen. 

Stifter 992enigl^eb, ben førfte, Bleb organifcret i 1866, og. man 
Bt)ggebe ^rfe næfte War. Sængc Mv Ijcle 2ijftcr=©cttlementct 
famlet i en 9?Zenig]^eb, men faa forn DtaabebalgSlæren. 3Seftlæn= 
btngerne tager bet meget aborltg meb 9leIigionen. ^cr Biet) ber= 
for en fbær Slirfeftrib, fom rafebe meb ftor 33itterl)eb. ^ir!en 
Biet) beforeret meb en ftor §ængelaa§ foråt i!fc 9}tob^arten ffulbe 
Bruge het til et @ub§ ^em^el, men benne§ ^^ibfjærl^eb bar faa 
ftor, at hen foanq fig 'inb alligebel beb .§iæl^ af en 23ræ!ftang. 
©lig ^'riftentjærlig^^eb lagbe» for 2^agen i mange anbre ©ettle= 
menter ogfaa. 

9^ogen friere 51anb§bannelfe er enbnu iffe fommet frem i 
noget rigt WlaaL Tien hjertelaget er faa gobt fom I)o§ nogen, og 
©iæftfri^eben er uobertræffelig. ^er ©trømme Mv ^ræft r)er for 
Iialbanbet 5Iar§ Xib og l^an fortællcr, at cnbffjønt I)an 1:)a'ohe Ipex- 
fen ^0 eller §øn§, fjørfe l^an albrig til 93l}cn, uben at Ijan Iiabbc 
(Smør og 5©g at fælge. 2)a l^an reiftc berfra, 'l:}a\)he l)an faact 
faa mange gobe llIbftrømjDer fra .^ninbfolfcne ber, at l^an folgte 
tt)be ^ar i ©t. $aul, og enbba l)a)3he lian nof igjen til at I)oIbe 
fig felt) og gamilien meb ©trøm^^er i femten 5Iar. 36tc kapitel 

Cbippcwa&alen, 

^d norffe ^t)gber i Xvempeahcin oc\ 33uffaIo doimttjer ftræf- 
fcr fig ogfaa langt inb i (San ©latre Souutt). 9Jcen I)er blit)er 
2anb[fabet golbt og trift og ingen bofatte jig ]^er før efter 1870. 
S Skrammen S^otDtiffti^ er en ftor SlZenig^eb af fallinger. 2)en 
førfte af bi§fe t)ar ^nut itnutfon fra C^utbtanb^plabeen Deb gf^_æ§ 
i ^allingbal. 

9:)ten fun nogle faa Wil norbenfor benne (Srænb og ]am= 
menl}ængenbe meb ben, fommer man inb i Gftip^etDabalen, ]5t)or 
anbre og ælbre 33t)gbcr af norffe ^^clf ligger. Xil SSenftre riar man 
Settlementet runbt JO^ertbean, font ftræffer fig norbot)er til Tle^ 
nomonie; til .§øirc ligger (Son Claire meb fine 7500 9torf!e. 

2}en førfte norffe SlJcanb, fom nibe§ at Iiatie Bcfaret og bofat 
fig i Gbip^etDabalen l^ar ingeniør ?fug. ^^al^I fra Xronbl^jem. 
.•oan arbeibebe for et ^rælaftfirma og lobfebc S^ømmerflaaber 
nebober (It}i|i^eina ^Jiitier tiblig i gcmtiaarene. ^an er en af 
be tjberft faa, fom ficir fløbet dømmer paa benne farefulbe S^ob, 
ha man fnart maatte flutte \.ma Ørunb af be mange 25anffelig= 
Jeber. 

røerebe i 1854 tog 1:)an fig 2anb femten 30?tl norbenfor 
(2;fti|:)^ett)a gallS )j)aa 93Ioomeriirærien, l^bor fenere et norfft ©ettle= 
ment fttftebe§. ingeniør Sal^I tiar for mange 5(ar £)^maaler, og 
figeS at l^abe opmaalet 93t}en Cbi|:)^ett)a SallS. ^aahe ^an og 
]^an5 (Søn Wnt^ont) ^al^I t)anbt ftor SGre i 33orger!rtgen. 

303 304 S)e ^ot^c Settlementcrg ^tftorte. 

S 1855 for ^an paa en S^Q^^i^e rtebotier ©It)en og forn ba 
til Sa (S^roSfe. $er traf l^an enbcl 9^t)!ommere, forn raabjTog 
om, ^'oov^en be jiulbe føge fig Sonb. gon fortalte bern ba om 
bet Brebe 33imblanb o^efter ©I^i^^ieiDafloben, fom bar let at 
bt)rfc og gelbigt Beliggenbe for ^l^arfeb, ha SDam^Baabe af og til 
gif o^efter ©Iben. 

'2)en lebenbe Tlanh hlanht biSfe Sanbføgere bar §an§ ^or= 
gerfon ^al)l fra D^orbre gron. Qan og borger Olfon fra fammc 
(SUh famt 5tnber§ S^utfte fra Sønbre gron, reifte berfor o|iot)cr 
globene meb bere§ 3Seit)tfer, ?sngeniør S^al^I, og Bofatte fig ftraf§ 
Øft for (Btehet, l^bor fenere 33t)en 9??ertbean Biet) Btigget. '^ette 
bar §øften 1855. 9Zæfte ^Tar !om ogfaa Ole §anfon Unberbal^I 
fra Sønbre gron. 

'9P?en bi^fe fire bar alle be ^^i^ibe, fom !om for mange ^Tar. 
S 1858 fom Ole ^orgerfon Sal^I fra 92orbre Sron meb fine ©øn= 
ner Ole, 5tmunb og Sber ^orgerfon. Ole og Wmunb Bofatte fig 
i Sittle mf ©rcef, Bbor Sron Tlem^ljeh Bleb ftiftet famme Slar. 

^JZeribian er merfelig for be mange ©fiaferbæringer, fom 
Ber 't)av: famlet fig. Sen førfte fra ©fiater bar formobentlig Ole 
Sunb. ^an Babbe Boet i (^au Sfaire nogle STar, men fom unber 
93orgerfrigen til 9J?eribean. Ole ^ruben bar ogfaa en af be 
førfte, ^an reifte tilBage til ©fiafcr paa ^eføg og fi! mange 
meb fig, fom førft arBeibebe x ©au (Slaire og ber^aa Bofatte fig 
bcb 9??eribean. ^>eber ©ilBertfon Set)ne fom fra ©fiafer i 1870. 
^ctte bar ogfaa i 33egt)nbelfen af i^oIonien§ ^ilbærelfe. 

^aa 92orbfiben af ©Iben er lutter ^rønbere. 5lf bt§fe bar 
9?tartiniu§ Olfon fra S^breøen Blanbt be førfte. ©an fom meb 
flere t 1868. Son % 33ørfetB fra ^ronbBjem fom omtrent fam- 
ttbtg. 

"i^ctte ©ettlement ftræffer fig meb fmaa SO^ellemrum "^clt op 
til ^Dcenomome, og ber finbeB ca. 1500 ^rønbere. HRenomonte er 
et ganmielt ©amlingSfteb for ^rønbere. ©t ©agBrug Bleb op- 
rettet ber tiblig i gemtiaarene og mange norffe ©mtgranter, fær- 
lig ^rønbcre, l^ar arBeibet ber. $crfra bar bet at 5tBercromBte» a^ippclva^dien. 305 

Settlementet, bet ælbfte og rigefte i ?7orb 3:a!ota, ft! fin ^e= 
Gi)nbclfc og ftørfte 2:tl0æ!ft. ©nbini |)u§Ier mange fagtmobtge 
(35amlinger i Møllerne ber, mebeitS bere§ gamle ?'?rænber og ^Ir- 
BetbSfæller, fom be fom Itrtggutter Ijjalp oDer 51tlanteren, ftbber 
forn ©maafonger i 9kb O^tDerbalcn. 

&(in (Claire* 

iSan Glaire meb fine 7500 9Zorbmænb er hi:i norbre (Snbc- 
^uiift af bette Dibt)"tra!te Settlement, ]om er beffrebet i be fibfte 
fem kapitler. S ©au eiatre Ijar mange Xnfinber D^orbmænb ar= 
Beibet og fenere fjøBt fig S^rme i bet nærliggenbe Sa!felanb. 
(San Glaire 'oar ogfaa for mange War 9[)?arfeb§|ilabfen for mange 
Si^nfinb 9?orbmænb. 

^en førfte Diorffe, font erinbreS af gamle J^ol! fom I^ar 
arlieibet i St}en, Oar en TlvS^. 9hib, fom Oar gift meb en 5fmeri!a- 
ner og breo et Sogifju^^ §un Oar ber alleuebe i 1855 ha borger 
CIfon Oeb arjeribean førft beføgtc a3l)en. '^a oar ber fun tre fmaa 
c^l)tter i ^l)en, fom alle laa ftraf§ nebenfor SSifconfin (Central 
Station. Sc omliggenbe daffer, fom nu er alle Iieln^ggebe, Oar 
bengang ubmerfebc 33raal6ærbraater, IjOor hen næOre iDh*§. ^ub 
fløi runbt for at ffaffe 33IaaI3ær for fine fultne Sogerenbe. Oui- 
egnen nar beOoffet meb ©maaeg I)Oorigjennem ftang fig en Sti 
for en ©abc. Sotter paa ^arftom Street foIgteS ha for $10 
Stl)!fet. 

Set er Oanffeligt at giOc nogen .§iftorie om be førfte dlovh- 
nnvnh i Gau (Slaire, ha be næften alle opljolbt fig ber noglc Slår 
iHia ^frlicibe og ber|)aa flljttebc hott. <s-ormobentIig Oar ben før= 
ftc iUcanb, fom cnbnu tor ber, £)Ic 2nnh fra Sfiafer. .^;}an fom 
omtrent 18G0. ^ 18G5 bleo en ?32enigl)eb organiferct af ^uiftor 
5(munb Soljufon. i^'^'^^^ ^^^t en ftille, meget folfefjær ^lanh, oOer- 
maabe IjjæUifom,, fom altib IjaObc 53uggi}en fulb af alleifagS $af- 
fenellifer, fom Ijan ffulbe bringe Ijjem til ?JienigI)ebvlenun.er langt 
nhc paa %lanhct en 20—30 wni 

(i'n af be )})Uvnh, fom Iiar leoet Itvngft i (San (ilatre er nbentoll 306 ^e ^ot\ft (settlemcntcrl ^tftorie. 

^anl ^ronbftob fra gron, i ©ubBranbsbalcn. §an forn til 23t)cn 
i 1868 og fiar opJ^oIbt fig ber uafbrubt fiben. §an er en af ^t)en§ 
ftørfte ^erfonligl^eber i mere enb en ^orftnnb. 

"9caar t)t er ube paa S^etfer og ©au Glatre fommcr paa Hale 
fao er gjerne et af be førfte ©^ørg^maal fra gamle, forljcntiærenbe 
(Sau eiaire Solf bette: 'SeUer r)an Store^saul cnbba?' ^en 
©eneratton, t)t nu Ijav I}er i 33t)en, fjenbcr dam ]om hon ftore, 
ftøe og bærbtge ^olitilietjent Wlv. 33ranbftab; men for be, fom 
ficnbte 93l}en for ober et 8ne§ 5[ar fiben, er I}an "(Store ^saul" 
— en $elt, om ]&t>i§ ^jæm^efræfter og 33ebrifter ber gi! ftort dit). 

5Da ]&an fom til 33t)en i 1868 Oar ber en I^el Xel fmaa ®ag= 
Brug. 2^et Mv beb hen ^ib, at 9^orffernc bcgrjnbte at træife 
fig Ijibober. ©t Dilbt Sib førteS i be 3^age og langt op i 70=5Ia= 
rene. Se flefte iD^øIIearbeibere Dar Sr^ænbere fra Slanaba — "£a- 
naba-Giriffjen" tiar raabenbe. ^aa fom be norffe (kutterne og 
begt)nbte at fortrænge bem fra SO^øIIerne og 8fol)arIunbet. Se 
t)ar nøifommere og bebre ligt. Salooner t)ar ber et Utal af. 
Senne Ungbommen tjente gobe ^enge, lob fem bære lige og ifær 
om 25aaren, naar be fom fra Sfoben, nar ber r>t)ppige, tiilbe 
©lagemaal mellem "Dcorffcn" og "dirifften". 23ranbftab biet) 
politibetjent førfte ©ang i 1876. Ser fortællcå mange ^iftorier 
om, l^borlebe^ l^an alene gif inb og rt)bbebe Saloonerne unber 
(Slagåmaal. ©jernc ^ænhte bet, at ©lagSbrøbrene faa i Ijam en 
fælleå gienbe og ha font ^ræfferne gobt meb. Cg bijgtigere 
politi enb I)am, Ijar nmn neppe Ijaot." 

3 ©au Cllaire finbeS hm ftørfte norffe 9Jcenigr)eb i Stmcrifa. 
Sen tæller næften 2000 8jæle og tiar i mange 5far betjent af 
Sormanb §ot)me. 37te kapitel 

IRovffte (3ul^Qravere i Californicn*— En 
Ibelt paa Q\\l 

Taa oc\ 9iat ruller ^criibaiictoacnc gjcnncm 'I>c[tcn§ ^^ierg= 
ecinc. i}lb ti forfficlltc-ie ^'ay dar be fiinbet ^ci gjeunem be ftore 
^-jelbe, fiujttenbe ^[teii oc\ ^^efteit fanimen meb ti mægtioe ^qui- 
haanb. iiet og frit løder be oner ^Iseften^ ftore ^^ibber, men op\)c i 
Snebjergene, Ipor ^'^^^'ontjeii hav fin fafte 23org, ruller be fagte og 
ftøiTiienbe frem. dlnnht omfring rafer 8ncftormen, Ijnirtileube 
3nema§ferue nmbt i iiimobftaaeligt 9taferi, faa J^^eriibanetoget 
maa lifte fig forfigtig frem i 2ij af milelange Iræffnr eller ogfaa 
tåge 3:ilflugt i SJcI^cty $1^»^^'^'. '^^'^cn inbe i 3oueDognene (piler 
be reifenbe bløbt og Oarmt, og i *'^>oftnognene arbeiber rappe ^-Be^ 
tjente S^ag og 9tat meb at fortere be ^JiiUioner ']>oftfager, fom 
baglig Beforbre:^ oPer 3nebjergene. 

Scmti '^lar fiben Par ber ingen vs^'i'nl)ane meUem ^^^ften og 
25eften. 5t't'e en enefte ftaallagt ^d I^aPbe banet fig frem til het 
ftillc §aP. Cper be Xufinb ?JciI lange Sletter Peftenfor dbicago 
og gjennem be ftore 9?ocfie§ uar ber Piftno! iseier og Stier, ftpor 
hoften tPingebe fig frem — fomme Xiber i ftore ^oftPogne for= 
f^ænbt meb fire $efter, ofte ogfaa ffranglenbe frem meb fun en 
^eft og ^'jærre, og igjen fagte prøncnbe fig frem paa en ?GfeIrpg 
— jaget af frigerffe ^nbianere, Ballancerenbe ooer foimlenbe 5lf= 
grunbe og fmægtenbc gjennem Panbløfe ?^rfener — inbtil, be fom 
til Snefjelbenec^ Job. ^Dien ber niaatte "^Wail^Cioaciy, C^nfpænber 

307 308 ®c '5tort!c ^ctttemcntcrø ^iftortc. 

og ^Q:|cl cjiørc golt, tl)t oppe i bi^fc majeftætiffc Sjclbc, I^l^or 
ØfteiiS og 3]eftcny ^Stormjættcu fatte ©tcDiie og Iirøb og !iæm]3ebe 
meb lOinnnben, foa Ijcle '^ale fi)Ibte§ nicb (Sne, — ber bar ber 
neb ^iutcrtib ingen ^et, ingen (Sti, — ber funbe ingen §eft, tn= 
gen 9Jianb, Inine fig frem. S^er opl^ørte al gorbinbelfe ntellem 
Øften og heften. 

Sngen SQcanb, fagbe ni? Jso en Wanh ber nar, font tog o^ 
^^oftfæffen, ber alle anbre niaatte læggc hen neb og iffe lagbe 
ben fra fig førenb han Ininbt forin be fibfte 3netinber og ftilebe 
neboOer 8acraniento§ fobarnie ^^alfører. Wich Sti \)c\a ^-ob og 
Sæf \.-)aa '}h)g OoOebe lian fig affteb \?aa fin 100 9JtiI lange lsan= 
bring, 05ang \)aa ©ang og ^far efter 'Xar. Tenne l\)ianb nar 
vsoljn ^f)onUifon fra ønre leleniarfen, ^lorge. 

v» gamle Tage, ba be Oaarbbarfebe gamle Søln= og (sMilb= 
granere forfamlebe i fine ^^eire fortalte fine bebfte .^iftorier for at 
ftaalfætte be nl)§an!omne "^enberfooto", nar altib Xrnmfnnmeret 
i bere§ 9k'pertorium ^beretningen om "Snowshoe Thompson, who 
carried the U. S niail over the Sierras." £g enbnn I)nor r)ift og 
f)er en gannnel 3]eteran fra 33eften fibber og brønuner om fine 
Ungbome s^qHc, Infer IjanS ^Infigt op meb mi '-Begeiftring neb 
^Jiinbet om ysoim ^Iiomiifon, og €rbene falber fniffe og narme i 
P;-ortærfingen om Iiam, ben førfte og fibfte og enefte, fom neb fin 
perfonlige Triftigfieb og UblioIbenOeb nar iMnbelebbet mellem 
Øften og 5l^eften. 

CSalifornien Iiar en ibi)lliff ;'>-orI)iftorie. Ten er ogfao ganffe 
gannnel. 

Omtrent \.hm fannne lib fom S^ftftaterne tjænuiebe for fin 
llafl)ængigl)eb fom be fatolffe Tominifanermnnte til Galifornien, 
l^nor be anlagbe ftore *»Hoftre og ^Jtii^fionxknenbonune. Unber be 
flittige 9J?unfe§ nife ^^eftl}relfe bien biéfe Mirfeeienbomme i heite 
frngtbare X.'anb meb fit beilige Mimat fnart meget ftore og rige. 
^)hinbt omfring i Staten feev nn gamle ^)ininer af be ftore, nuvo= 
fine ^Piivfionotnjgninger, Ijoorfra tnfinbniv af Mreatnrer famt 9aii-ffc ®nlbavalicrc i dalifonilcn. — (Su ,<c>c^t paa Sli. 309 

guiigt, 93in og Clje biet) ubffibct Ijticrt 5Iar, forn en Itbcn 33ifor- 
rctnina neb Siben af 93eftrccI)Glicrne meb ^nbiancrneS Cmt^enbelfe. 

gor mere enb et IjtilDt ^far()unbrebe gleb Sibet biSje ^atriar- 
falffe DJtunfc og bere§ It)bicje Statefitmer forbi. S Ø]i^n Ijabbc 
man nt)c S^iigc og nolbfonmic Cptrin om 5[fifaffelfen af Slat^eri, 
men intet af hdk naaebe be fielliac ^Jcænb neb bet ftille ^at). ^e 
faiui fine 'Me Xenm§" og' ftellebe meb fine gruattræcr. 

S 3Intten af girtiaarene Ixu* ber fun et ^^ar tre I^unbrebc 
^fmerifancre i CSalifornien. Se flefte af biyfe Dar Sægere, mebenS 
noglc faa Ijabbe begijnbt at bt)r!c forben i Sigfteb meb 9?tunfene. 
(Sn af be fibfte Dar ©eneral Softn 9r. Sutter, en æbelmobig 
(Bd)tvei^ev, forn ^aDbe faaet en ftor C^ienbom af Dkgjeringen. 
^aa benne lob ^an i 1848 opbæmme en ©lO og bt)gge en SO^øIte. 
92eto^ fom SD^øIIen Dar færbig fom ber en ftor 9^egnfIom, og i^an» 
gormanb, Sames 2B. 9J2arfr)aII, meb fine Tlænh fjæm^ebe SDag 
og 9tat i UgeDi» for at freife Tlølim. Xa 25anbet enbelig gif neb 
og TløUen aaBnebeS, ftob ^JZarfl^all Deb nebre ©nbe af 9tenben, 
l^Oor ^an vet fom het Dar plnffebe noget ub af ^anhet. £)m en 
©tunb fom ^an bort til fine Tlænh meb fin gamle giltfiat fulb af 
ffinnenbe ^lum^er. "(Sutter/' fagbe ^an hæmpet, men inbtræn= 
genbe, "jeg tror jeg ^ax funbet en ©ulbmine!" 

SD^eb biBfe Crb Dar dalifornienå ufft)Ibige grebSalber forbi. 
9P^Jænbene foriob fit 2trbeibe og faftebe fig oOer ©ulbOaffningen 
fom rafenbe. ^rob§ alle gor:^oIb§regIer fløi 9it)gtet fiurtigt affteb 
og begjærlige golf famlebeS fra fjernt og nær, fom uhen Oibere 
fatte gamle Sutter^ Otettigfieber tilfibe og bemægtigebe fig faa 
meget af be gulbførenbe (JlOe, fom be funbe forfoare. (Salifornien 
biet) nu et fortrtjllet Canb, lp\§> magiffe 9tabn gjenløb og opflam- 
mcbe Solf i 3Serben§ fjernefte Wffroge. S §ele SSerbenS §iftorie 
er ber intet, fom fan fammenligneS meb hen 90?enneffel)eben§ 2SaI- 
fart tOerS oOer et ubefeiret 3SiIbni§ paa 2000 Tlil, fom nu paa- 
fulgte. S 1849 reifte iffe minbre enb 100,000 oOer Saftlanbct 
til dalifornien, foruben be ^ufinber, fom fom ©jøoeien runbt 
^ap §orn. £)g S^^iJcmbringen Debbarebe flere ^ar. S ftore 310 ^t* 9?or[fc Scttrctncntcr§ .^^iftoric. 

"Btaqe doacfieS" foin be oa, i lette ©nftiænberc; lilfobS og til- 
I)eft. Gt Ijiftoriff Selffab \)aa fem Sr^^J^tffnicTnb ffjøD en .<5actnb= 
bogn fra iDtt§|oiirt Gluen til dalifornicn, og en 9Jtanb læ^febe fit 
9iei]egobå ^aa en ^nllcbør, font Ijan rnllebe foran fig oOer 3Iet= 
terne. 

^etragtet fra fin licbfte 3ibc Har hvi en ^Janbring, font er 
rent ubegrtbelig for ben nnOærenbe 3Ia'gt. Seet fra fin nærfte 
t)ar het nxeb fine SnbianerBIobbab, ^ørft, Snema§fer og (St)gboni 
en af be griieligfte ^seie i .*?)iftoricn. Xet nærfte ^ilfa^Ibe af Sl'an= 
nibaltåme i t)or ^iftorie er bet af S^onner ©elffabet, font laa inb- 
f neet i Snefjelbene I) eie 33interen 1850. 3>en afiatiffe kolera inb= 
ianht fig ogfaa og bræBte 2:ufinber. ^Oi§ bet Mt en ^alomilå 
©tul, forn Snbianerne iffe ^unfterebe meb en @rao tiar ^'oleraen 
fiffer i^aa at rigelig ubfi)Ibe bet manglenbe. 23arn .l^ar føbte og 
Rolf bøbe. dJlumwbxQe "Qkeenl}orn§" træltebe og bræbte IjOer^ 
anbre — og ^arabanen flæbte fig Dtbere. 

^e flefte retfte meb Offer. SSognene BleO neblæ^febe meb 
Tlab, S^Iæber og ©fi)bei)aaben, mebenS 9J?ænbene felt) oanbrebe 
Bag, fulbe af flaner og goriDentninger om et)entt)rlige Diigbomme. 
©nart fluttebe anbre ©ulbføgere fig til bem paa SSeien, og en 
^a^tein Biet) t)algt til at føre £pft)n meb 8eIffaBet. 

(Baa fnart be t)ar fommet gobt og Oel ub i D^ebraffa, f)a)obe 
tilftøbenbe 33eie bragt faa mange ©ulbføgere tilfammen, at bet 
j^erefter bleo en fammen^ængenbe ^iæffe af 3Sogne og 9P^enneffer. 
^aa langt Øiet funbe naa, haabe foran og bag, faae§ en frt)bcnbe 
Qinie a\ 33ogne. 

Snbtraf et llftelb til SSogne eller dragere, biet) biSfe ftrafS 
truffet ub a\ diæUen og gullet opfglbt af ben næfte ^jørenbe. 
^let) en eller anben Staffer ft)g eller bøbe, \aa biet) lian uben 
bibere begravet uben ^ifte eller Seremonier, for at be ©jenlebenbe 
funbe fftinbe fig efter. £)m ^oelben biet) 3Sognene fjørfe i fmaa 
9^inge, I^Oorpaa ]^unbrebet)i§ af bluSfenbe 33aal faaeå frem og 
tilbage. £fte l^ørteg ogfaa ben xaa ©fjoemt fra be ^t^ppige @tiire= 
lag; 2SI)ifft), ^ortf^jxl og Sfjælb^orb fulgte paa Ipevanbxe, og Tioqk ©ulbgrabcre i (ialtfouuicn. — Gn ^elt paa S!i. 311 

^uftnbeu af aptllefort og tomme ^SræubcuinSflaifer [aacS laiiQ^ 
^cifanten. 

9J?en f)er Biet) bet ogfaa nøbbenbigt at Ijolhe ]tavp llbftg efter 
Snbionerne BoQbe dlat og 2ag, t(){ beix lange foriDaråløie 9tæ!!e 
fremBøb ubmærfebe %nQveb§pimftev for be raffe Snbianere, fom 
paa fine luirtige $efte flog neb paa fit itbefftjttebe 33t)tte fom en 
^oDfugl. ^fræffclige t>ar ogfaa Sanbftormene, fom ^er ofte rafebe. 
^e, fom ha tffe hmbe Bebæffe fine 3tnfigter, Biet) |)iffet fom meb 
SDøBer, og £fferne Biet) ofte faa rajcnbe, at be fatte nbober 
Sletten i nfttjrltg Oalo|i. 

9J?en mere frtjgtet enb Snbianerne og Sanbftormene bat 
9Jiormoncrne, I)t)t§ Sanb man nu nærmcbe fig. S be Xage Oar 
ber Blanbt 9J?ormonerne en Ijcmmelig Oren, lpi§> ^Itgt het Mv at 
øbelægge og Berøbe be SSantroe, fom foer gjennem bere§ Sanb. 
€fte ha i Kattem Ximer løb het 2imtten^ dlaab: "The Danites 
are over you!" og ha paa]uiQte en ^am^ paa Sit) og Søb. 
Offerne Biet) fprebte, 35ognene øbelagte og Soll" i i^unbrebet)i§ 
bræBte. (3lahe t)ar ©ulbføgerne, om be unbflap meb Sult og 
9^attet)aagen. 

Sommetiber funbe ogfaa 9??ormonere og gnbianere gjøre 
fælleS Sag meb at oOerfalbe be (33jennemrei[enbe. ©ngang Biet) 
115 emigranter nebffubt i foibt 23Iob i lltalj paa henne Tlaahe. 
9JZormonerne fif narret bem inb i en gælbe, og S^bianerne angreB 
bem. gor to 2age forjt)arebe be fig tappert Bag fine 35ogne, men 
fenbte faa en iihen $ige uh meb ^sarlamentærflag og ot)ergat) fig. 
2)2en ha he t)avhe neblagt fine 3SaaBen og tvaahte frem/Biet) I)t)er 
enefte Tlanh og ^'Oinbe bræBt, og fun 15 S^æbBørn fparebe, fom 
2)^ormonerne tog til fig. 

93^ormonerneg frtjgtcbe ^"^oliti fulgte i&elt til 9^et)aba§ Ør!e= 
ner, men Ijer laa het t)oerfte igjen, girti 90^il paa het fmalefte t)ar 
ben t)ærfte af bisfe ?^r!ener; flab, uben Xræ, uben ©ræ§, uben 
^anh, fun Sanb at fe oberalt. Snart faaeg bog anbet: bøbe 
€ffer, forlabtc 3Sogne, og be Blegebe 33en af falbne Tlænh. 

£et bar bet famme ipov ftor gorfrining af 3Sanb man meb- 312 Se run-\h ecttlomoittcrS <Qi]tot\c. 

Braotc, bd Mt bog ficibcnt bet ftra! til. Snart naflcbe og faibt 
hm eiie Offe cftcr h^n anbeu oncrDælbet af .'Iiørit og <Qcbc. Sen 
fibfte S)el af Ørteneu Mv foni eii Slagterbob, et l^tgljuS, og CsMiIb= 
føgernc nar I^elbtge oiii be Ijanbe igjcii en Olfe at flagte for Tlcib, 
ba be tilfibft rat olier. 

.sjerefter Har ber itfe mange tiørenbe at fe. S^e flefte ^yah 
febc alt bet be funbe lurrc famnien i en '-IHjIt |Hta 9h}ggen, mt- 
lenbc frem, blege, ubtærebe, meb geberenS Q^lam i fit Øie. Wanx 
gelieren bar raft forn 33øbbelen,§ ØB. ©terte mænb, fom lagbe 
fig til at foOe om .ttiælben laa ftiOe i fine fibfte S^ram-petrætnin= 
ger om SPtorgenen. Sen ene gamle 9teifefæIIe efter ben anben 
biet) forlabt. 

5Diært)e og forDotine fom .giftorienS ftørfte ®elte bar bi§fe 
35eften§ St}fferibbere, fom trobfebe 3Silbni§fetg ©torme, ^øblju^ 
berne^ ^\igler og ©ult og ®t)gbom. Se frabbebe fom ftore 
gluer ober be mægtige Sielbeå nøgne ^obeber og flæbebe fig gjen^ 
nem alfaliffe Ørfener, fom' pul^evebe meb ftuffenbe Suftf^eil i bet 
blænbenbe St)§. dlappeve meb fine 9^ifler og Diebolbere enb meb 
bibelff (^itat bar bi§fe gamle "Sorti^ninerg", og enbnu xappeve 
meb fine "e:otn=©acf§" beb 92øbeng 33øn. llnber be blaa ©fjorter 
bar fommetiber en Øfteng SIfabemifer og fommetiber en fitigtenbe 
fra Xeva^. Sngen ^anb tjolbt fig bebre enb nogen anben, og in= 
gen tnbrømmebe nogen Itnberbanig^eb. 

S bette @ulbet§ ^orStog bar ber flere fmnbrebe norffe 
■ dJlænb. £)g be bar blanbt be bjærbefte af alle gamle pionerer. 
Se bar bærbtgc Settinger af 3Sifingerne§ .geiter og ooertræffebeS 
itfe i 93^ob og llbI)oIbenI}eb af biSfe. SO^ange af bern bleb fenere 
©ttftere af ftore norffe (Settlementer i SBifconfin og TOnnefota. 
blanbt bem fan næbncS ben fløgtige $enri! 9ciIfon fra St)fter i 
©ogn, fom ftiftebe bet fagre ©oobi^ue (Sountt) (Settlement og for- 
\attebe ben berømte Mubbeiob fammefteb§ ; ben ftore "eatifornia" 
SoI)nfon fra famme ^ræftegjælb, fom i 33ernon So., SSifconfin, 
ftiftebe bet ftørfte Sogning Settlement i Slmerifa; Oberft ^an§> 
^eg, ai)?uffego§ ftørfte SO?anb, bon tapve ^ommanbant og ©eneral 9ioi-ffe ©iilbctralicvc i Calitoniicn. — (?ii !odt \Hm Sft. 31 :} fou bet Berømte Scmtcubc 3Bi(con|ln; ^lliorc XI)omp[on fra ?Ir= 
(jt)fc, [om breu cit [tor g-Iof DJtelfcfjør oocr Pletterne oc\ tjente 
(nære ^>encje Deb at [ælcje 9JteIf til ^I^itiiearlieiberne; rie l:f)oen 
fra 9Jtobum, ben bfærUe 3tifter af 9Jiobum Settlementet i '^sierce 
©oiinti), SSifconfin. "darifornta" .<i!nut[on fra -rammen, [om 
for tre ©ange ooer ga[t[anbct til (lalifornien og lebebe et ftort 
Sølge 2anb§moenb bib; hm gjæoe .^alnor 9iiIfon, fom [tiftebe hot 
[tore falling Settlement i Gfat)ton Go., ^soiua; ©ultif eaue, ben 
ffue 3]o§[ing og rtge[te 5[)?anb 
paa ^o[6fonong; og hen he- 
fjenbte O. 93. Safile, en af 
93rue 9[^ounb§ Stiftere, [om 
ffabebe en ftor Sorretning 
ub af intet og BleO en af be 
meft agtebe og rigefte Wlænh 
i 2Sifcon[in. 

Tien hen giæbefte, meft 
berømte og meft fortiotme af 
alle ©ulbføgere, Mv he nor» 
ffe eller anbre, mt ^of)n 
Sfjom^fon fra ^elemarfen. 

^an MV føbt i ^inn 
^ræftegjælb ^aa Oaarben 
9iue hen 30te Wpril 1827. 
%i 5(ar efter ubbanbrebe 
lian meb fin 9?cor og 33ro- 

ber og anbre til 5Imeri!a — be førfte J^amiliefolf i!fe alene fra 
^elemarfen, men fra ^ele Øftlanbet. S 1838 reifte be fra Soj: 
9tioer til S^elbt) ©ountti, S^iSfouri, ^bor Gteng $eer[on [amme 
%av anlagbe en koloni. Tien ha manede iffe ligte fig l^er reifte 
dlue§> i 1840 meb bi§[e norb til Sugar dreef, ^otDa, ^Oor be 
Oar blanbt Stifterne af heite het førfte norffe Setttement i SotDa. 
De 9?orffe ^er biet) fenere næften alle 9D?ormoner og reifte til Uta^. 
$er høhe gamle Tlov 3iue, men Sønnerne reifte norb i' SSifconfin, f 
'©uDn)|t)oe" 3:t)omp[on. 314 ®e 9?orf!c Settlementer^ Qi^toue. 

I)l3or be i 1846 lanimcii mcb noijlc anbrc Xiunbøler fttftcbc bet 
biblftrafte Slue ?Jtoimb§ Settlement fønbenfor Tit. $orcb. 

3^ 1851 reifte ,3ol)n ^I)om^.i]on (Dilte) fammen meb mange 
anbre til dalifornien for at gratie @ulb. .^^an tiar bog t!fe me- 
get Ijelbig meb hcttQ og ubføgte fig fnart en naffer Xal, I}Oor I)an 
riibbebe fig en Oiaarb — formobentlig hm førfte 9corbmanb til at 
tåge faft 33o^æI i dalifornien. S ^855 bleo ber auerteret efter 
9Jtænb til at beforbre ben øgenbe ^^oft ooer 3nebjergene neb 3Sin= 
tertib. 2^iéfe i-)aV)hc \)aa benne ^^far^tib Dæret en uooerftigelig 
a)?nr — 90 Wil breb — og het paatænte Sorføg biet) ubleet, forn 
albele^ umuligt. ton en 9Jtanb — ,5oI)u X()ompfon — melbtc 
fig fom 5[nføger, og Ijan fif ^Noften. 

Smiblertib I^aobe ^^ompfon laoet fig et ^^av. ®fi og het t)ar 
^aa bisfe l^an i S^nuar 1856 møbte frem. ^ct t)ar nogle fIob= 
febe, tunge 5lffærer, fom tieiebe itfe minbre enb 25 ^unb. 9}Zen 
l^an tiar en ^joem^e i Segemsbtjgning og tiarebe bem fom be 
ffulbe t)ære 2)anfeffo. 

dlnten, Ijan I)at)be ot befare, gi! fra ^angtoton eller ^lacer- 
bille, Solifornien, til ©arfon ballet), ^bafio — en ©træfning paa 
90 mn ^ekn mellem be to @teber bar fun et faotiff 2SiIbni§ af 
(sne og Stenbloffer uben et.enefte §u§„ gabenbe ^Ifgrunbe neben= 
for og truenbe 8nef!reb ot)enfor. Øftotier t)ar ber mange hxatte 
daffer at fltjOe, faa het tog l^am tre 3^age, tieftober berimob !Ia= 
rebe I^an het \)aa to. ^oftfæffen, fom oeiebe fra 60 til 100 ^unb, 
bar I)an paa 9tt)ggen.' 

"3Seb l^anå §iæl|) unberliolbteg ben enefte gorbinbeife mel- 
lem 5ltIanter]^at)§='Staterne og dalifornien tiltanbS. 5rit beroebe 
ha paa Sfiløber 2I}ompfon, og f)an ubeblet) albrig. Sigegt}Ibigt 
l^Ocr t)ilbt Stormen rafebe blanbt Sjergene begat) l^an fig bog 
trøftigt affteb inb i be bragenbe og fnagenbé @ranffot)e, fatte ober 
be i ©ne begrat)ebe 2^ale og tog SSeien o^iab be hvatte gjelbe, man= 
gen ^anq naav onbre gol! ilte t)ilbe t)ot)e fig en 9P?iI fra §iem= 
met. ^aa ben Zih bar Si^I^f^^rene ober Snebjergene !un libet 
befjenbte. ^elb be, fom bibfte noget om bem og 33ognbeiene om 9iorffc (^htlbni^^rtlJcrc i (ialifornicn. — (£11 .^clt paa S!i. 315 

dommeren, bilbc tffc bæret i]tanb til at fjcnbc fitj igjen om 3Siu= 
teren, nnar 9}?arfen bor ffjult of et 8nebæ!!e foa ttjft, at nebe 
i be bt)be 2^Qle bar fun doppene af be I)øieftc Xræer 1t)nrtGe. 
(Sang ^aa ©ang Bleb het fagt, naar !If)ompion begat) fig paa 
35eien, at l^an albrig t)ilbe feeå igjen, før l^an-3 Sig fanbte§ hen 
næftc Sommer, naar Sneen Oa r gaaet Oæf.'"^ 

^et er fom at (æfc om Itrtibeno Snejætter at I)øre fortælle 
om ^f)ompfon og f)an§ 33ebritter paa 3fi. Ror t)am ft)ne§ bet 
iffe at Ijaoe Oocret et 93efoær, en Cibeife, at fare gjennem 3torm 
og Snebreo, — het Oar ftané rette ©lement, f)Dor (jans bebfte 
©genffaber fom frem. Jfrebetfor at balle fig inb i ^æpper, 
Sfjærf og Sooepube meb tibtløftige 9l?abforfr)ninger, gif f}an 
fom fian ftob, uben £ocrfraffe, fri og (ebig, meb nogle "dracferé" 
eller et Q3røbftiiffe i 2 ommen, fom ()an nøb meb en §aanbfulb 
3ne glibcnbc I)cnab 3neflaben paa fine 2 f i. 9iaar (jan bico 
træt tænbte i)an fimpc(t()en et '^aai, ()Oor ftan meb ^øbbernc 
mob hette foo unber hen aabne 3]inter()imme( faa føbt fom i 
hen bebfte Seng. 

llnbertiben funbe i^an blioe ooerfaibt af Sneftorme, ha Suf= 
ten Oar faa opft)Ibt af Sne, at ()an iffe funbe fe at fortfætte 
Seifen. 3Seb faabanne Xilfcelbe flatrebe ban op paa en -lippe, 
fom ^inben ftoibt fri for Sne, og ber banfebe ^an til 9J?orgenen. 
Xev Oar ifær et Sjelbffar, ftoor Snefog Oar meget alminbelig. 
Ser Oar en ftor, flab -lippe, IjOorpaa X()ompfon banfebe mangen 
^adingbans Oeb 9[)hbnat. 

Sfjønt X()ompfon færbebe.§ ooer Snebjergene i ooer tt)Oe 
3Sintre fom ()an bogf iffe ofte i nærmere 53erøring meb Oilbe Xt}v. 
93iørn oar ^an iffe ræb for, ha ijan let funbe løbe Oæf paa^ fine 
Sfi. engang ^aobe i^an bog en £ple0e(fe, fom gaO ()am ^fræf 
i 33(obet. 

"3eg bar fun en Oang bange unber alle mine 9teifer i Siel= 
bene," fortæKer ftan. "Xet bar om i^intcren 1857. ^-aa 3Seien ') Midland Monthl^-, 1886. 31G ^c ^orffc ©cttrcmcntcr§ .^iftocic. 

ober .^opc ^Isallei) fom m til et 2kb, IjDor ]qB ftorc lllnc — 
ft)ære Sfotiulne — • Ijolbt |iaa meb at nbc\va)3C et bøbt ^lir ub af 
(Sneen. ®oni 23aru i ^torcjc Iianbc jetj Iiørt fortælle out UlneneS 
C^rnabicTlieb, Ijnilfet ftanbe ojort faabant l^^iibtrl)! ;ma mia, nt jei] 
frl)C(tebc for bern niere enb itocjet anbet ^lir. 3}et forefont mia, 
nt Ulnene foran mia Iianbe .^^aar en gob Innat, ^c Imr ftore, 
maare, at^obl^narebc ©fcriminaer. Wdn Wi laa forbi bent. 

3:'a jea itærmebc mia forlob lUbene fit 5Iab|eI, oa t en 
Stnje, ben ene efter ben anben, !om be omtrent 75 gob imob 
mia. 5rnføreren ttenhte \xq ha oa fatte fia pcia 33aaBenene. ^a 
hen anhen fom o^ til ben førfte fulate hen ©fSem^Iet oa faa in= 
bere, inbtil be alle ^a'ohe fat fia i en 9^æ!fe. Se Bar fia ah fom 
øt)ebe ©olbater. Sea r)at)be i bet aotnle Sanb I)ørt ^ale om 
"SO^anb-UIbe", oa bi^fe Bar fia ah, fom om be till^ørte hetk ot)er= 
naturliae ©Iaa§. 5rt fe ^aa bern Braate 23robet til at ftibne i 
^Tarene, oa jea ^a)3he en forimberlia gøleife i $aarrøbberne. 

D^eto^ ha jea fom liaeotierfor bem oa fun 80 til 90 gob fra 
bern, ^olht Stnføreren $obebet i SSeiret oa iftemte et Ijøit oq lanqt 
©f rig; alle be øt)rige fulate ©fgemplet: 'ga^u^u! S^i-u, t)u=u!' 
ffreg be allefammen. ®n føraeligere oa frtjateliaere Stib ^av jea 
cilbrig flørt, ^eq txoehe, at bet bar min Siafana. ®et forfær» 
beltge $t)I i ben ftille ®al ajenløb fra kafferne i ?cærf)eben oa 
optoQe§, af omliaaenbe ^jerae i lana ^Ifftanb. 

$t)ert ØieBIif bentebe jea, at Ijele gloffen bilbe fti}rte fia 
mob mia. Sea ti^f^e ]^at)e ait^et alt, ^Mh jea eiebe, for en 9?e= 
boltrer. Sm^^^ertib fagtnebe jea iffe mine ©fribt eller foran= 
brebe min 9^etnina. SDe fttiase 2SiIbbt}r bebBIet) fun fine frt}ate= 
liae §t)I. Sa be merfebe, at bere§ §ærffria iffe Bebæaebe mia 
til at foranbre S^etnina eller paafft)nbe min gart, frt^afebe be 
for at fætte efter mia. 

Se fab ftille og boatebe mia Beajærliat i noaen ^ib, men ha 
jeg bar langt Borte, faa jeg bem alle benbte tilBage til fit ^lah- 
fei. §toi§ ieg IJiabbe forføgt at løBe fra hem, er jeg big paa, at 9(orffe (5jiirbov(tt)crc t Crattfornicn. — C^n «gett paa <3!i. 317 

r^elc gloffen tiilbc r)at3c ftljrtct fig oDcr nng i et ØicBIif. ^ØJit 
tilføiierabcitbc 3}tob jfræmte bern og 6oIbt bein tilbacje."* 

^aa fine mange Dieifeu gjcnnem 33jergcne rebbebe Xl^om^- 
fon mangfolbige D^ienneffer, font ftabbe forDilbet fig t biyfe øbe 
(Sncmarfer eller Ijaobe fro^fet fig forbærOet i hen bitre ^nlbe. 
Gngang fanbt Ijan faalebeS en 902anb, font \-)a)^he ligget i en, gam= 
nicl forlabt ^l^tte i 12 SDage tneb begge 33en forfrosne. $Qn 
bnobe i flere Sage leidet af raat ^Jtel, ha het Oar bet enefte SeD= 
netvniibbel, I^an IjaObe. S^a ^tljompfon fanbt ^an\, )oav han ifoerb 
nieb fine S«^i*berebelfer til at l&ngge ^Benene af fig meb en Øffe, 
ha l)an troebe ^olbbranb t)ar allerebe begt)nbt. ^fiompfon bab 
i)am inbftænbig iffc at tænfe \)aa het ha ^an t>eb at afffjære "i^uU^ 
aarene i:)t§felig bilbe bløbe ibjel. Tien Sl^ianben i]a\)he tåget bette 
i 23etragtntng. ^an agtebe at lalie en 53anbage af nogle ©tt)f= 
fer ^dug og lægge en liben (Sten ot>er boer ^^itBaare. 9Jaar 
Ijan Ijaobe affat S3enene, bilbe fjan nieb et gloenbe Sern brænbe 
(vnbernc af ^uBaarerne og ^føbftumperne. 

^bontpfon fif bant enbeltg oOertalt til at 'oente tre Sage meb 
€|3erationen, meben§ (-)an gif efter §jælp. Xette gi! 90^anben inb 
^laa. (Samme 5tften fatte Xf)om^fon affteb til Øenoa, b^ior ban 
anfom tiblig næfte 9}?orgen. .^Jer fi! ^an ftra!§ ffaffet tiloeie 
fef§ ^sar ©fi, — laante nogle, gjorbe felo Dteften, — fi! fe!§ 
?Jiænb anbragte paa biSfe og fatte faa affteb. Sliiænbcne Dar i!!e 
iHinte til at gaa paa ®!i, men Dcb nbl}rc 5(nftrengelfer !ont be 
frem til hen forfrosne famme 5lften. i^erftøi \)a))he he meb fig 
og gjorbe paa ftaaenbe gob en .<^liælfe. 

9tæfte SDcorgen fatte be affteb meb a)ianbeii paa Sljælfen, 
men ha t)berltgere to gob Iø§ Sne i^^bhe faibt gjennem dlatten 
tog het bem to Sage meb meget 33einær at Oenbe tilbage til 05e= 
noa. .sjer bar en So!tor, men l%m fagbe Ijan maatte batie ^'Io= 
roform, førenb (■)an fnnbc fætte 33enene af. '^ette mv if!e at faa 
nærmere cnb (Sacramento, 150 mii borte paa ben anbcn (Sibe *) :\l idland rvlonlhly, 1886. 318 ®c ØJorffe (ScttTcmentetl ^iftorte. 

33iergGne. ^Qien fpæiibte 2:r)onUiiou Sficruc paa og fatte afftcb 
til ©acramento. S utrolig fort Xib Mv Ijan tilbage, Cpcratio- 
ncii Biet) meb $elb itbført, og 9J(anben leoebe for mange ^lar 
efter|iaa. 

øfjønt 3:I)onipfou bar ^^nifteii oner 3neBjergenc for ti}OC 
5lar ft! Tjau bog ingenfoniljelft C^obtgjørelfe. Øriuibct paa oner- 
orbuebe§ Sfjøbe§Iø§I)eb Iileo lian fun afoift nieb i^^øfter. S 1874 
biet) l^an tjeb af bt§fe løfter og retfte faa til Si^affiington, for 
^erfonlig at forljanble meb ^oftbe^artenieiitet. ,s^er IVfeO Ijaii 
Denlig mobtagct, nien fi! bog ogfaa I}er fim Softer. 

' ^aa ^eien til 2SafI)ingtou beoifte ^IjonUifoii, at Ijau liar 
hen famme Wlanh, tiIfob§, forn I)an Dar |ma Sft. :tre Xagc efter 
\)an tog Xrænet bico heite fibbenbe faft i Sneen o|)pe i 2^1si)oming§ 
23ierge. gire Sofomotiuer ^luftebc og mafebe, men het bjalp iffe. 
9^æfte 9[)?orgen blæfte en orfanagtig Storm og Sneen breo fnigte- 
lig. Xoq, fjeb af at bente, fatte Xliompfon og en anben ^)}a\\h 
affteb tilfobS gjennem Stormen og fom om .<»IOæIben til 2ara= 
mie, 35 Tlil øftenfor. §er I}at)be be ijaahet at tåge Xræn, men 
ogfaa l^er Dar al ^ærbfel ftille \)aa Qénmh af Stormen. 

dJlen ^I)om^fon mlbe iffe ligge ftille. 9iæfte ^)torgen fatte 
Imi alene affteb til (S^l^etjenne, fom laa G5 9JiiI \.ma ben anben 
Sibe ^fergene, IjDor fym anfom efter to ^age§ ^Jtarfcb. .sjer 
inbl^entebe han et Zvcen, fom neto\) Dar færbig til at brage af= 
fteb. Set bleD gobt og Del 100 Wil gjennem ben bijbe Sne i^?c. 
tre 3^oge. 

2)enne 33ebrift bleD meget omtalt i Øften§ 5(Difer og 3:I)omp= 
fon bleD meget roft, fom hen enefte ber IjaDbe befeiret S^niljeften 
paa faa lang en Stræfning. 

S fin llbI)oIbenl^eb paa lange Seifer, i fin ^riftiglieb mob 
nt)e garer fan §iftorien neppe Dife fian^ ODermanb. S I)an§ 
gærbigl^eb paa Sfi fnnbe ban gjerne tjene fom 50?obel for Sfi= 
fportenS (Sub. Set er for (Jf§empel beDibnet, at Ijan engang 
renbte uboDer en ^'li^l^eDoeg 180 gob bøi og fom ftaaenbe neb. 

."^an Dar en .§elt, et £Dermenneffe, fom iffe Dar unberlagt Tioxifc ©ulbQraticrc t CTanfornien. — C?n ^lett paa 2!t. 319 

Qiminbelicie SfrøBeltg^cb^^cnføn, men himlebe fig frtt h\an>it 
^XSflop og ^ne[freb og legebe ot3ergtt)ent meb 9taturcn§ barffi», 
Suner. gor Qlmiiibeltge golf er ber noget fn^gteligt i be Dilbe 
^Binterftorme, font ofte rafer t Snebfergene; men jo I)øiere 3tor= 
men r)t}Iebe, jo Ijøierc I)ænebe l:f)ompfon§ a)(ob fig. .^an frl)gtebc 
iffe at gribe Stormfongen i Sfjægget i I)an§ egen Sæftning 
blanbt 33iergene. 3 l^anv ^l^n)ft brænbte hm gamle 3Si!ingeaanb. 
Xet mv benne ?fanb, ber breo I)Qm til at trobfc 6IementenF§ 
Oilbefte 9^afen. llnber be frt)gteligfte Stormet 33ragen mob be 
høk 3nebierge§ (Sraaftenc^ffipper ftob I)an liforfærbet. Ti\bt 
unber ?Jtibnatten§ £rfan banfebe i}an paa SiUppevm, font om 
t)an fell) Har en a\ Stormtrolbenc. 38tc kapitel 

2)e førfte IRorfhe i 3owa og flDinncfota- 

S!fe mtnbre enh 400,000 D^orbmænb, forn iibajør en Zvq' 
Mcbcl af alle 91orffe i ^Imcrifa, bor i 93?inucfota. 2^ct er berfor 
ben norffefte (Btat i Unionen. 

TlimK\ota§> ftore norffc 33efoI!nTna er en bire!te S^ølge af 
eicng ^eerfong Ornnblæcjgelfe af dox: 9iiner kolonien i 1833. 
Sc førfte dlt)hmQeve§> ©oDebfraO Har ^cb, ^mih og Slaattelaub, 
og ha tffc mere ^^anh meb biSfe abfolutc ^k^tingelfer liar ai fiiibe 
i goi' 9Ht)er ©gnen føgte be nb til be anbre nærniefte 8trøg, IjOor 
be l)ar at faa. Set mefte af S^IinoiS Oar træløft, berfor tog be 
førfte 9it)]6i}ggere 25eien norboOer til a^ifconfin. SDcrfra gi! hot 
norbueftober, fra ©foOlunb til ©foOlunb, gjenneni norbøftVe 
Soina til ?.)?Tnnefota. glere (Settlementer i ?J?innelota Met) bi- 
re!te fettlet fra goi' 9^iOer, men be flefte IileO ftiftet af 9[)iænb fra 
dlod ^rairie, Sor ^iOerg førfte Slfføbning, forn, maaffe meb 
ITnbtageIfe of ^offifonong, er SO^ober til flere norffe (settlementer 
cnb ncget anbet (Strøg. 

Som Iierettct i Ilte ^'apitel Iilen ber i 1840 et libet Settle^ 
ment ftiftet i hen ft)bøftre ^pib§> af JsoUia i ^cærljeben af hen fe= 
nere .^'eo!n!. iDten bi§fe 9corbmænb antog ?J(ormonIæren og relftc 
i 184G meb ^higliam ?)onng§ ftore ^^ølge til Ittal). Set (jaObe 
berfor ingen Snbflt)belfc paa hon fenere ^nbOanbring til ^oWa, 
og Ijar nu for længe fiben o^iljørt at el§iftere. 

^^ortfeet fra bcnne for!Oa!Iebe 33egt)nbelfe, Bcgi}nbte hen egent= 
ligc norf!e SnbDanbring til ^^oWa i 1849 og til rønnef ota i 1852, 

320 ^c føi-ftc ^ot\tc i ^o\m oa mnnc^ota. 321 meil ber mv boq iioolc faa 9iorbmanib, forn tibltoere fanbt 35eien 
til bi§ic (Btatn. Cg Ijer, forn i SiMfcoiifin, Dar ogfaa 9^iime= 
bølcrnc førft. 

Dfiumebølcntc maa Dære nogle finrrc ©filøbere. ®c to før[te 
D^orffe i Sl^ifconfin — forn ogfna nar be to førfte til at ubt)an= 
bre fra Dtorge^ Øftlanb — nar to 9iitincbølcr — Ole og 5fnftcn 
^latteftab — forn ftob oOer gielbenc paa ^ti fra 9tumcbal tit 
©taDangcr. £)g be to før= 
fte 9torffc i "^oWa Dar ogfaa 
to ?iumcbøler, forn ftob paa 
Sfi inboDer ©letterne til 
ftor Soninbrtiig for ^itbia- 
erne. ^isfe to Dar Die ^ah 
Dorjoit Sjalte og Ole SToIlef^ 
foii mttiBIanb. ^ibltg paa 
^saarcn 1848 aiiFoni be til 
^-ort 5ft!inion i 2BinneiT)ie! 
dountl) — forn en Dclnicnen^ 
be in en li bt geograf iff it f ta r 
Jsrlænber nbtrl)fte fig: ''The 
two first white meii in 
Winneshiek County were 
two Norwegians, 4io Die ^aluorfon SSallc. came clear from the old 
country on a pair of snow 
shoes." 

gra bere§ førfte ^I^eføg i Solna i 1843 fan itblebeS S3egt)n- 
belfen af flere af be ftørftc og bebfte norffe 5^i)gber i SoUia. 

£h ^alDorfon ^oalfe (røbt ben 21 be 9?oDember 1821) og 
Ole :toIIe[ion mttil^Ianb foni i 1841 fra kollag i ^uniebal iil 
9?ocf ^Nrairie. !^e arbcibebe for et aarvtib i iHijinincrne i 
SobgeDille, men fi! faa f^nirgt, at man trængte ?^oIf i gort 5It- 
finfon i SolDa. "^ctk «yort ^ttttnfon Dar en 23efæftning i hen 
fønbre 2)el af SSinncfljie! CSonntt), lUjS oprcttet af 9^egieringcn 322 ••©c^or^e^Séttrémcnterø ^iftortc. 

for at pa^\c paa Snbianerne. SSore Tamohøkt retfte Ub paa 
(BU tihliQ paa ^aavm 1843 og fi! ftro^ 5[nfættclfe til $12.00 
Tlaaneben. 

(Sn af ^ieoiertngenS ^enfigter nieb hette Sort bai at lære 
SnbiQiierne at ht)vU Sorben ^aa Iitiib S^ianS æi§, Bt)gge fig Sufe 
og flutte meb fit D^omabelib. SSalle og STtttiBIanb Bien bcrfor an^ 
fatte lir at ^løic Soi*bcn for Snbiancnic og be fortællcr, at be 
^løiebe mange ©tt)!!er Sanb o^ gjennem ^^alcn l^nor feuere 3^e= 
coral^ Biet) anlagt længe førenb nogen l^l^ib manh Mv Bofat ber. 

S 1846 fluttebe Ole 33aIIe meb fit SlrBeibe beh Sort 5rt!infon, 
og fi! en .^jeitbing fra 9^orge Oeb ^tabn Søren Olfon ©ørum fra 
©ønbrc Sanb anfat i fit (Steb. ©øren Olfon anfom til 9ioc! 
^rairic i 1843. Sør fin 5lfreife fra D^orge ijabbc I)an gjort 5lt'= 
forb meb fin ^eifefætle, ^eter ©aarber, forn Betalte Dt)erreifen 
for 6am, at arBcibe for benne tre 5Tar fra 5lfreifen fra 9torge, 
for at afBctale 33iIIetten. ^a enbelig benne bt)re ^eife Dar Be= 
talt, reifte Ijan til gort 5Itfinfon, IiDor Ijan arBeibebe for die- 
gjeringen i fire 51ar. 

S 1847 fi! Ole SSalle ogfaa anfat fit nt)§> fra 9torgc anfomnc 
©øf!enbeBarn, SngeBorg 9iilfen, lieb ?yortet. 

S 1848 Biel) D^egjeringen !ieb af fin Dpabe meb at ciDilifere 
Snbianerne og Befluttebe at fli)tte 6ele ©tammen 300 SDtil norb i 
DJtinnefota, I)t)or nu Song ^vrairie, ^obb G^ountt), ligger. £)Ie 
^.olleffon og I)an§ Slone famt SngeBorg 9tilfen BIcD anfatte fom 
S^o!!e for ben ftore llbfltjtterflo! og ©øren Olfon fi! i O^gabe 
at Beforbre en ^ræftefamilie til ©t. ^anl og førge for bem til 
gamilienS .^gooeb benbte tilBage fra Øften. 

2Di§fe fire Blir faalcbe§ be førftc norf!e Sol!, forn DibeS at 
5abe Beføgt og Boet i SQ^innefota. 

Wbpaa ^øften 1848 an!om ogfaa ©øren Olfon til Song 
^^rairie, efter l^an BleD fritaget fra fit Dpfljn meb ^ræftefamilien. 
§er forBIeb- be alle fire for to 5Iar. 

.§er gine§ nn en t)p|)erlig ^Inlebniiig at gine en ronmntif! 
eHIbring af ©øren Olfon^ og SngeBorg 9?iIfon§ førftc ^'jærlig^ ®e fi^rfte ^JZorffc t ^otva oq SJZinncfota. 323 

l^cb langt itbe paa en ©lette i a^innefotoS llrffot), mellem lutter 
bgftre Snbtanere, næ|"ten 400 Tlil fra ben nærmefte 9tt)Bt)gGer= 
5t)tte. ^on t)i maa forbigaa bet friftcnbe ©mne meb en 5[nl3e= 
faling til hen borbenbe 9^ot)einft, og fun tilføte, ai be biet) for- 
lofebe og gift faa fnart be i 1850 ticnbte tilbage til IjDibe 
golfå Samfocm. 

Smiblertib l-)a\)be Ole ^alle og ^one i 1846 reift fobøft en 
35 Tlil nebe i (IIat)ton Ciountt) og tåget fig en garm, ben førfte 
3^orffe i norbre ^owa. 

Sen næfte 9torbmanb, forn Beføgte ?Jcinnefota, Dar ^aftor 
d. S. dlaufen. $an i:iar jo forreften banff, men tæn!e§ almin- 
belig forn norff. ^an t)ar be§ubcn ube i norffe J^oIfS gntereSfe, 
ibet I)an Dar ube paa en længere £|ibagelfeåreife for at finbe et 
|:)a§fenbe ^teb til et norfft Settlement for fine Bctrængte 90^e= 
nigr)eb§remmer paa dlod ^rairie. .<5an anfom til St. $aul :|.iaa 
hen førftc ^^anUibaab, font anløb bib, 5Faaren 1849. Xen f amme 
^aah bragte be længe Dentebe (Jfterretninger om at ?Jiinnefota 
Dar bleDet organiferet meb territortalff ^tegjeringc^form. ?Jiinne= 
fota l^aDbc ha ne|ipe 4000 v>nbi)ggere, fom næften alle Dar trap- 
pers og township squatters meb næften iffe en enefte Dirfelig 
Karmer iblanbt bern. St. ^hiuI IjaDbe omtrent 80 §ufe, beboebe 
for het mefte af franffe half-breeds fom I)aabebe at berige fig Deb 
Salg af 33t)ggetomtcr, l)Di§ 2t. ^aul ffulbe bliDc ubfaaret fom 
^oDebftab. Xet Dar berfor en ulrore Spænbing blanbt bi§fe 2t}f= 
fejægere om at Dibe Itbfalbet af berc§ JyorDentninger, og ^aftor 
Gloufen fortæller, at trob§ hen mørfe 9cat og bet fæle llDeir, 
fttjrtebe l^ele 33iien§ 93efolfning ncboDcr 33a!fcrne for at mobtage 
33aaben. Omegnet fttjrtebc neb og Sgnilben luebe, men alle, fom 
funbe gaa eller fn)be, fDærmebe ftrafå oDer 23aaben fom 33ier, 
glubfultne for 9ii)lieber og ?lDifer. Snart Dar hen ftore 9it}l)eb 
befjenbt og et langoarenbe ^subell)!)! fteg op, gjentaget paa Stran= 
hm og gienlt)benbe fra be rullenbe .?>auger, at nu Dar 90?innefota 
et territorium og St. ^aul bct§ .*poDebftab! 

Wien St. %^anU €megn er iffe færbeleS tiltalcnbc for en 324 ®e 9?orffc Setttcmenterl ^iftorte. ffiønfom Sanbmanb, og ^aftor ©laufen faitbt iffe noget, forn 
Ijuebe Ijam. SDet ©trøg, forn 3Dtinnea|ioIt§ nu Bebæffer, forn 
bengang iffc IjaDbe en encfte ©ettler, tiltalte l^am meget meb fine 
bølgenbe Sletter og t)Q!re, ffoOomtronfebe ^nbfjøer. Tien $ræ= 
rien Oor for liben for et ftørre Settlement og beSuben Oar bm 
temmelig fanbagtig. §an Bien berfor iffe Saber til en af be 
ftore 3Serben§Bt)er. 

Tlcben§> Ijan oj-^ljolbt fig i St. $aul BleO fian Bcfjenbt meb 

en Snbianer. forn fortalte 
Iiam, at ftan Oilbe finbe bet 
SIag§ Sanbffab, l^an føgte 
omtrent 10 a)?!! øft i SlVifcon- 
fiii. Xib reifte ha dlanfen 
og ftiftebe ber bet ftore ^ct- 
treinent i i^iercc og St. 
Groir (lonntl). SDerpaa 
neiibte I)an tillnige til 91orf 
^js ra i rie. 

Xet famme 'lav 1849, 
aiifom ogfaa til St. ^Jsanl, 
il)cimiefota§ førfte norffe Set= 
tier. ^Tet Oar 3l\l^ 9aifon fra 
(s^aarben "mægftab" i mo^ 
hum. ,^an Oar føbt i ^JJobum 
hen 2hcn Smmar 1830 og 
anfoin til ^Imerifa i 1849. 
eftcrat I)aOe opi^olht fig 
Oeb ^It)minerne i ©alena, 5TIinoi§, fi! \)an ?trlieibe IjoS en 
ameritanft J^-armer i 9cærl)eben af Secoral). llb|iaa Sonuneren 
1849 tom en Tlanh fra ^^srefcott, Slsifconfiii, i 9?ærl)eben af St. 
^^aul, til hm Sel af SoU^a for at fjølie (skifer. 9iMI§ ^)cMIfon 
fnigtc meb beiine ^)ianb til ^^i^refcott fom <il'iøregnt for et af 
Orifelæ^fene. Sa be anfom til ^^refcott gif TdU ^^lilfoii Oibere 
tilfobs til St. ^^aul. .§er fi! Ijan 51nfættelfe fom Stalbfarl i 
mim mum. ^c førftc 9Zorffc i i^solna oa 3[)?inncfota. 325 

"5??offctt§ Caftlc", et 9a)rn)aacrr)otcI fom ftob ^ma cii 33arfeffræut 
omtrent ber Ijnor lliiioii ^cpot nu ftanr. ?iiIion fortæller, at 
?S'Orrctninani funbc iffe inrrct fnært lømicnbc ha hm fitnbc Ijanc 
fiølit Ijclc Gicnbontmcit iiiMicfattcMibc 40 m^reS ^anb for $200.00. 

.<Qan o\)i)olbt [\c\ Ijcr til 35aarcu 1850, ba I)au rcx[tc til ^tUh 
Ulåter, Iilmr Ijaii fif ^frbeibe i 3[)tc(Infic!?> ©aamølle. ,§an tiar 
oofaa Stalbfarl for ^JccGiific! og fif faalebe?. ^^Uniet TaU ^M^u- 
ficf, fom er het ^am, Ijait Bebft eriiibre^^ t)eb af fine gamle be= 
fjenbte. gor en Stnnb joD !)an i ^talben til SJ^cGuficf, og me= 
hen§> Ijan giorbe bette, l)a\)h(i i)an nær miftet SiOet. ©t Sorb= 
ffreb inbtraf nemlig paa ben oberfiængenbe 23affef!rænt og ©tal= 
hon meb fine to= og firføbbcbe i^cboere bleo begrabet nnber et 
tiælbigt Sag meb ^orb og ftiigt ramponcret. .§eIbigDiy unbfTap 
dim Wic(£\\ikt meb Sioet. 

.§an breo nu meb forffjellig i og runbt ^tillmatcr inbtil 
1882. Xa fiøbtc ijan fig en ftørre garm i 9cærl)eben af ^ZetD 
gorf mm, m\mc]ota. §an Iior nu i ^M}en. ?J?eb llnbtagelie 
af en fort llbflugt paa nogle liger Ijar (jan uaflniibt opI)oIbt fig i 
Btaten fiben fjan førft fom bib, dommeren 1849 — hm førfte af 
400,000. 

^miblertib Ijabbe ben førfte norffe .^Oinbe til at tåge 33o^æI 
i 9J?inneiota ogfaa funbet i>eien I)ib. Xettc tiar Ingeborg Se- 
bor§battcr Sangeberg, fom fammen meb fin 23rober 5fmunb i 1850 
anfom til (St. ^^aul. 2}e fom ]va .*?>aningbal og I^anbe boet paa 
Dlocf ^U-airie for en 8tunb. ?(nuinb Sangeberg ftanjebe i (St. 
^aul fun tre 9J?aaneber og bleo feuere en af 3i^ortf) (5ountt)§ 
(Sotiia) pionerer. 90ten I)an§ Søfter tog 2::ienefte ()o§ (3unernø= 
ren, 5(Ieranber 9tamici), og forbleo ber et 5far. S 1851 reifte ()un 
til griblt), en liben SanbSbt) nt)§ anlagt nogle ?QtiI oHenfor &. 
5fntr)ont) galB. S 1854 bien Ijun gift meb en 5tmerifaner neb 
?tabn (£[arf. ^i 5far feuere bien Ijun gift meb TOffel Soljufon, 
en af Stifterne af Xrønber Settlementet i Wcdov (Souutt) i 1857. 
^an bofatte fig i bQn norbre S^el af 9DtinneapoIi§ i 1864 og bleb 
Slarfagen til hm ftore Selbu-^oloni ber i ^torbbQcn. 32G ®^ 9^or[fc Settlementers .^iftoric. 

Wbpaa ^øftcit .1850 fonuucu Ui til be lurftc 9corffe, forn be» 
føOl^' 9Jtinnciota. Ocjfna btyfe l>ar fra 9Joc! ^iNrairie. Set Imr 
§alDor §. ^eterfon (gaugen) og Øfteit ^urtncf§, begge fra 9ht« 
niebal. 2^i§ie ^Jiænb arbeibebe i eu ^liibderfabrtf i iWineral ^^.>oint, 
men beflitttebe ba at reifc uorbouer til St. ^aul. Sitgen ^i)er 
Dar enbnu itblagte mellent 2a KroSfe og ©t. ^vaul og '2)'amp= 
baaben ftanfebe fun for at tåge inb ben iiøbocubige gorftining af 
25eb. ^eb eii af bi^fe ^ebftationer blco ^4>eterfoii og l^urtnefg 
mibt paa 9iatteit tilbubt Slrbcibe af en 9Jcanb Deb dlam ©non) 
og gif ilanb. Spenne SnotD nar en benujubiget S^bianeiijanbler 
og oilbe bt)ggc en ganbeBbob ber. ^eterfon lagbe ©runbmuren 
ill benne. SDet t)ar hen førfte ganbel^bob i dleb SSing og @oob= 
Ijue dountt). 

2)en næfte 3Saar (1851) rcifte 33urtnelS til ©t. ^aul, Ijl^or 
I)an forfoinber. ^eterfon berimob gi! inb i ^ompagniffab meb 
©noti), bt)ggebe et ^'alfbrænberi og ffibebe ^alf. Xa 5orretnin= 
gen ]t)nte§> lotienbe, reifte ^eterjon i 1851 neb til dlod ^rairie 
for at l)ente golf. ^an fi! meb fig fin gaber famt ©teiner ^alle 
og ©Den .§anfon, alle fra Sftumebal, (^unl ©nttornifon fra 3S'al= 
ber§, (l)an Dar ben førfte til at itbDanbre fra ^'alberS — 1843), 
famt Sol)an og 9Jiattl)ia§ ^^eterfon 9tingbal}l fra 9Hng§a!er. 

§ele ©ommeren og gøften 1851 breo be paa meb S^altbræn= 
bing. @t girma i ©t. ''^anl tog alt, be funbe fremDirfe, men nar 
oDermaabe træg meb 23etalingen. Wien llbfigterne Dar meget 
gobe. ©tor Dar berfor ©fuffelfen ba girmaet fenl)øfte§ 1851 
gif gallit og alle bere§ ^fsenge gif tabte. gelbigbi^ l')a\)be be et 
©panb Cffer, fom be breo til ©tillmater og folgte. fengene 
bleo forbelt ligeligt, mnx be raf iffe langt. 

a)teben^' be opljolbt fig Deb bet fencre dleb SS^ing, l)aObe be 
en Dpleoelfe, fom nær l)aObe foftet bern ^rli)^et. ©n ^oælb fom 
be fjaiihe Dæret ube og ftreifet runbt i dleb 2Sing§ romantiffe 
©maabale, fom be forbi en Sn^^^^erleir ftraf§ nebenfor 33affen, 
ftDor nu ©t)noben^ ^$igeffole ftaar. 5(lt Dar ftille runbt 3nbianer= 
leiren og iffe engang nogen af be talrige ^unbe, fom finbe^ i '£)c førftc 9?orffc t Z^tva og 3??inncfota. 32? 

Qlle SnMonerleirc, rnelbtc bcrc§ .Qontme. :tæt ncb berc§ (Sti ftob 
en 3Sicitiiam gieitncin :rørnaliniiu3eii af fjmlfcn et fDagt St)§ffiær 
ffinitcbc^. (5it af nore .rialfOræiiberc t>Qr meget n^Sgierrig an= 
lagt og niaattc abfolut titto gieimcm ^øripræffen. ®er faa l^an 
et Sl)n, forn Ijan tffe Ijalibe nentet fig, for iibftraft paa SOcarfen 
meb gøbbcrue mob en libcn ^Ib laa en Snbianerfguctii^ f^Iittcrnø- 
gen! S fin bumbriftige ^aabljeb funbe i!fe ben nt)figne Bare fig 
for at gribe en gfoenbc ih*anb og fafte mibt )i?c\a ftenbe. 30?en 
bet ffnibe Ijan iffe ()anc gjort, for i et nu intr Jeie Seiren en Mn- 
bitiig 93abel af Sarm og §t)I og §unbeglam. 3 ben alminbe= 
ligc gornirring i 9Jtørfet bien be anbrc 9corffe ubcmer!ebe og 
forn fig ffi)nbfomt bort, men 3pøgefuglen bien forfulgt af I)ele 
Snbianerfloffen og løb for et ^ar DJtil, fom I)an albrig før l^anbe 
løbet. Gnbelig, bøbetræt og fortumlet, faibt I)an paa §onebet 
i en liben ©æf, men f^anbe San§ nof til at (lolbe fig ber inbtil 
§unbene I^anbe taU Bpoxet. 3>ar nogen af be Ijnibe bennegang 
blenet faffet, Ijanbe ^n^^anerne ubcntnil gjort fort $roce§ meb 
bem. 

3Saarcn 1852 bien 11,000,000 5rcre§, inbbefattenbe ^eU 
Øoobljue Gountt) fjøbt af ^nbianerne og aabnet for 9ct)bt)ggere. 
§er nar nu en ubmerfct ^Inlebning til at \aa fig en naffer garm 
i ®taten§ bebfte Gountt), men golf i dleh SSing nar omtrent enige 
i at fianbet i 9tær()cben iffe nilbe bline o^ibt)rfct paa et l^unbrebe 
5Iar og l&øift fortræbeligc oner fin taUe X\b og ^engc reifte nore 
norffe .«flalfbrænberc tilbage til dlocf ^rairie. 

^un en bien igjen. Xet nar 9J?attI)ia§ ^Ncterfon S^ingbaljl, 
fom efter en ©tunb tog en garm ncb Sumbrota og bien ben 
førfte norffe Settler i ©oobbue dountt). 

^alnor §. ^eterfon gaugen lener enbnu fom en fremra= 
genbe ^ioneer i 5[Ita, ^otDa. 

S^en famme 3Saar (1852) Iianbc en 9iorbmanb neb 9tann £Ie 
33ergefen funbet 33eien I}elt 9iorb til St. Kloub, I)nor r)an og 
i StcarnS dountt) nor ben førfte ftnibe Settler. Cm benne £)Ie 
^crgefon ntbe§ fun, at ^an I^anbe fulgt Sanbmaalcrne gjenncm 328 ®c $^or[!c ©dtlcmcntcrg .^iftorie. 

©fot) og 9Jil)L' iiibtK Ijaii følte fig tiftruffet nf ben feuere St. 
C^foitb? Cinail-eljer oc] IVlco ben førfte Settler i ^-l^ljeit. 9cæfte 5far 
folgte Ijaii fill C^ieiiboin ot] for|nanbt.* 

'S^eii førfte uorffe garmer Imfatte fig i a^Hnnefota i 1851. 
.t)an§ Tiam Har C^neii C^llertfeii :4}aljl og tjau nar fra Saubøfebat 
i ^lærtjebeu af Åiracjerø. Sonuobeutltg nar i}an hen førfte 9Jcaub 
til at iihmnhY^ fra be ^'autcr, ha ^an alterebe i 1843 aufom til 
9?tuffeao. .^er liar Ijau meb hlanht be 9i)tæub, forn Bijgaebe ben 
gamle a)tuffego ^ir!e. ^an Inalp ogfaa at fjøre ^^øumierftoffer 
frem til 33øbrefirfeu paa ^oft)fououg, IjHor Ijau boebe for en 
©tunb. 

øommereu 1851 forn I)au til Soofiug @Iaf§ ^Nrairie, en ual= 
minbelig Daffer ©lette i hen norbre Sel af 3Biunefl)ie! (i^ouutt), 
Solra. S^eugaug IjaDbe enbuu ingen Bofat fig norbeufor S)ecoraI). 
^aa 9corbfibeu af ^Nrærien, netop oner Siujeu i gillmore (Souutt) 
S)tiuuefota, tog I)au eu "dlaiut", I)Oor Ijan ftraf§ o^førte et 
tibSmæSfig §uS og boebe flere 5tar. Xa 9it)13r)ggerftrømmen om 
et ^ar 2tar begt)ubte at rulle norboDer Dar l^an^ §uS et gobt 
»§Dilefteb, IjDor .§uubreber af fattige Saubføgere fif frit £)^il)olb 
og Deulig ^leie. ©enere font mange af bi^fe 9^t)ln)ggere tilbage 
og fjøbte DJiel og ©aaljDebe, forn I)au belte meb bent for libeu eller 
ingen ^k'taling faa langt Jyorraabet ftraf til. 

©fjønt l)au Ijaobe faa gob eu garm, font fiube§ i 9[>Huue= 
fota, befanbt ijan, fig minbre tilfrebS l}er, ha l)an§> 9caboer for het 
mefte Oar Jluierifanerc, og het Dar langt til uorff ^irfe. S 1856 *) :^ bet førfte Taimc-c af bet S^Jorffc ©clffabå ^bartalffcift fortællcr 
Gnrl .S^^aufou om en ^lorbmaub, forn tiblig i g^cmtiaarcnc figcø at lja\)c 
iaa,ct I)elc ^ttcollct )S§fanb paa ''^vc^mmptxon. ©enere fige§ I)au at l)aUe 
foigt ben til cii Mi. Caftman for $500.00. 

Set Ijar næret umiiligt for mig at fiubc iiogeii 93cgriinbelfc for 
bcunc ^^aaftaub. 33i)enø tibligfte 5lbre§febøger fjeiiber if!c til uogeu 
3^orbmanb§ 5?ærbærclfc og het frcmgaar af JTieforbernc at S^icollet ^g? 
lanb bar Ijclc Stiben eiet af anbrc. Sct ffulbc inrrc øiiffcligt at faa 
hette ©agn opflaret. ®c føi-ftc S^orffc i ^olna og SKinnefota. 329 

folatc Tjau bcrfor fin eienbom for $4.000.00, oa frt)ttcbc til &c\\y' 
lanb ^Nrairic, en femten 9)(il læniicrc 9iorb i fannne Cionnti), (jlior 
I)an§ Sønner 5(aret fornb Iiaube funbet fig ^-arnie. Cm noglc 
5tar bleb en liben 2anb§Bt) anlacit paa ftanS (Jienborn, forn paa 
©IlertfonS Sorflag fif ??nnnct i^rntvberar efter 5(nitet, I)borfra be 
flefte 9torffe i 9iaboIaget nar. 

©ben ©Ilertfon bar en bcnnefæl oq bramfri 9Jtanb, ftillc, 
l^iælpfom, opi)i)it oa agtbærbig. ^^c^n bar en mønfterbærbig 9ZaBo 
og en Btøtto, forn albrig fbigtebe i alt ^xvfmi 
bar ftor 3org ha Ijan høhe. 39tc .^a^itcL 

Cla^ton 00 Hllamaftee Countijer. 

3om Berettet i fibftc .kapitel reifte £le .§aInor]on S^^alle i 
.1846 til (iIai)ton Cioiintt) og tog fig en m^^m, og bet er meb 
bQtto ^lav^tal at (JlaDton ©ouitttjS og SoinaS norffc ^tftorie be= 
gtinber. 3:enne Sarm ligger tre 9[)?il ©tjbøft fra ©t. ©laf, paa 
etjbfiben nf ^ViinmnnS ©roHe. ©n Z^ffQV neb 9iaOn SSill 
(Scljmibt eier beit nu. §er Bleb bet førfte r)nibe 93nrn i (^laljton 
(lonntl) og bet førfte norffe 33arn i ben norbre §alt)bel af Sotfa 
føbt ben 20be 3e|.itember 1840, nemlig Sorunb .<gaIoorfon. $un 
lener nu i 8t. Claf og er gift meb Sar§ 3:i)onfon fra @au§bal. 

3:cnne garm btet) fjøbt forn gælleSeie af SSalle og hittil?- 
lanb. Sa ben fibfte, f ammen meb Søren £)Ifon i 1850 fom til 
(Xlat}ton dountt}, oHerlob 33allc benne garm til ^ittil§lanb og 
log fell) en anhen, beliggenbe en l^alb Tl\l fønbenfor ©t. Dlaf. 
ilegge biefe Steber Bleb et gjæftfrit Stop^iefteb for be mange nor- 
ffe Sanbføgere, fom Ijliert 5Iar anfom fra SiUfconfin. 

^miblerttb l)a\:ihe flere anbre ^'torffe anfommet til Gla):)ton 
dountt). Xa €le 3]alle l-)a\^bo fommet i ?(lo i fit nt)C .§jem, ffret) 
l)an til en ^jenbing paa <^ofl)fonong, en Dtumebøl Deb D^ann Ole 
§erl6ranbfen, om ftt nt)e $iem. §an fortalte, at (Ilat}ton (S^ountt) 
nar meget at foretræffe for ^offifonong, ha man i!!e ftalibe faa 
lamt til ^arfeb. ^saa ^oflifonong l)a\:>hc man 75 mil til 9J?il= 
mautec, mebenø ber Mv et maabelig IRarfeb i Tlc&veQov, fun 20 ©Iai)ton og ^niamafcc doitnttjcr. 331 

Wd\ fra ThiUc^^ Jyann. &obc ?JiøUcr nnr ber oafaa i ^tcrrljcbeit, 
oa 2anbffa5ct oq Sorblntubcii nar iipanflaoclta. 

Ole §crbrnnb|en Iicjøntc isnllc i 1818, nar ncI tilfrcb§ nicb 
Jvorljolbcnc og tiofattc fig i 9cærr)cbcu i DJtai 1849. Jyør r)au 
foriob ^ofOfonong imbcrrcttcbc lian Golfen .?>cIgcion, en anben 
9imncbøl Ima ^ojljfonong og feuere Settler i (IIal)ton dountt), 
on[ f)oab l)an Ijanbe funbet. 3:^oIIeD .*J>eIgefou ffrcO ftraf§ til fin 
knoger, ,?>aInor ^cilfoit, \)aa dlcd ^srairie om bettc ^irægtige 
SanbffaB i ^oiua, og benne gjorbc fig ftraB foerbtg til at retfc hih. 

Web ^alnor 9ciIfon begi)nbte ionbnanbriugeit af .^galfingeritc 
til C£Iat}ton dounti), ]om nu ubgjør ben ftørfte ^el af ben uorffe 
33eforfuiug ber. 

Xenne ^aloor Dtilfon (Gfpefetli) Oar eu ?^taub forn fatte ]6e= 
tt}beltge 9}?erfer cfter fig. .^an hicii feuere eu uicget rig og moeg= 
tig 9Jiaui>. .^an anfom til 5fmerifa uieb fiue Si-">rælbrc og ©ø= 
ffeubc fra G5oI i .^palliugbal i 18-lG. Xe nar ui i Aaniilieu, meu 
ha be anfom til SJZillnaufee ftanbe be fun eu Xaler igjen og ingen 
til at møbe fig. feller i!fc funbe be tak et '£!rb af 2anbet§ 
(Sprog, men til ^oc! ^rairie ffulbe be. 2ere§ ^øi lob be ftaa 
igjen, og meb fun en ^obberfjæbel og uogle kaffebønner brog be 
ufortrøbcnt affteb tiIfob§ i fine IiaKingffe Jyjelbbragter. Se t)n= 
gre 33ørn maatte tilbel§ Bærc§, men langt om længe fom be frem 
— en 85 ^l 

Slig nar en af be rigcftc 9corffe§ ?Iufomft til ^Imerifa. 

Xen Ilte S^ni 1849 anfom ^alnor >)ciIfou nfeb ^-amifie til 
Cle ^alk§> §u§. $an ligte fig iffe I)er og brog 20 Wil længerc 
9Scft og bofattc fig i 9tærl)eben af dlermout. Senne 23t) banner 
nu bet neftre (Snbepuuft af Settlementet. Tleb .^alnor Siilfon 
fom tre anbre fallinger, nemlig ^'imt §uftab, ©mbret Sfar§()aiig 
og Cfc Sønbo. 

'3^ette 5øl(ic§ 5(freife fra 9iocf ^Nrairie nafte bett^belig £p" 
figt og be Bien ftraf§ fulgte af flere anbre. Samme Sommer 
(2ben Suli) fom ogfaa ^Ibrafeam £Ifon Dhiftab meb fin ftore ga- 
milie famt 5cn§ og 33rcbe STnberfon $olt. Si^fe nar be førfte 332 ' ®e 3^orf!e Settlementers ^tftorie. 

.^pabcItriiMnacr, Ijnoraf ber nu er mniuic Xer er i Settlementet 
omtrent SOO .sjallinner, GOO 9tnmebøler oa GOO ^nbelcvnbinaer. 

^allat" ©unberfon meb gnmilie ot] '-l^erttt Ofulbjon, bet-joe 
fra Cnibli neb ^Irenbal, font otjfaa i 1841). øMmberfon IjaObe 
en tol)iuIet Sijærre meb Offer, f om han Qcii^ til en v^rlænber for 
fin (Slnim. 5fIIe bi^^fe Imfatte fig i 9iærl)eben af (ilcrmont. 

J^ 1850 fif ben øftre 2}el af ■Settlementet nuinae 9it)rn)aaere. 
^a !om Ole ^allex^ :^rober, 2ar§, famt hen Iietjenbtc ^sioner 
Blanbt ^tumcbøler, ^ellif ©laim, Xorfel (gitefle|i og ^tnftcn ^. 
93Iæ!!eftab, alle 9htmebølcr. S bettc ^lar fom oafaa .^dqe Sarfon 
9?amftab fra ©icjbal. ^^an opijoibt fitj IjoS €Ic a^alle oDer 2Sin= 
teren, men næfte 35aar Btjggebe Ijan fig ,S)n§, IjOor 9iortnat) Mr!c 
nu ftaar. Ole og Sar§ (Fmbrigtfon (^rønfjoOb og ^'eter ^clgefon 
fra Sigbal fom ogfaa i 1850. .^nut Sæger og Ole 23roU)nfon 
((55unbiørnfon) fra ^allingbal fom ogfaa hvttc %av. 

5ff feuere Iiefjcnbte l>tonerer maa ogfaa næOne§ §allingerne 
£)Ie Olfon SSoIb og ben gjæDe ©røtlj^gamilien. 3^eune beftob af 
gamle §alftcin (3vøt^ og otte (Sønner, nxmlig ^littil, SeOer, Ole, 
SBfor, ^orfel, Soein §alftein og SoI)anne§. 

9iogIc liger eftcr §aIuor ?tilfen I)aObc Iiofat fig neb (Hermont, 
retfte l^an meb fine 33røbrc ^orfel og .*5aafon, til (ialifornien 
for at grabe @ulb. 'Xe brog meb Offer tOærSoOer Ijelc 5aftlan= 
bet, og I)aObc mange ftore 0|)IeDeIfer. 

©albor D^ilfen Mv færbele§ fielbig paa benne Soerb. ©fter 
to 3lar l3enbte Ijan tilbage og inbeljaobe efter|iaa en æret 23eftil= 
ling i fin 33r)gb. ^an fjøbte efterl)0crt meget 2anb i ([£rai)ton 
©ountt), 5t)or !)an omfiber eiebe 700 5Icre. S 1867 fjøbte ^an 
5373 5rcrc Sanb i 33ig Siour 9iiOer Salen, i 92ærl)eben af filior 
nu 33eroit, SoUia, ligger. 

S 18G8 lebebe l^an ^lerfonlig et Selffab paoi 30 norffe 'Somi= 
lier fra €Iat)ton (^ountt) bib, fom I)aObe tæuft at fjøbe 2anb af 
E)am. S^a be fom frem, I)aObe ^ræriebranben rafct, og f)cle §al- 
tior 9HIfen§ ^ragt laa affl:)tet og fulb af llgræå. Solf frtigtebe ber= 
for at noget mv i 3Seien meb Sorbbunben og reifte ot)er (^It^en ©latjton OG 5triatna!cc dounttjer. 333 og tog fig Sonb runbt bet fencrc (Santon ©t)b ^afota. 'I:eife 
hiet) 23egt)nbclfen til het ftore ©ettlcrncnt i Sincoln dountt), ©t)b 
Sofota, forn o|)rinbeItg t)ar ment ^ma at ftiftcS i St)on ©onntt), 
Soma, og §aIt)or 9iilfen maa bcrfor ogfaa regne- for ©tifteren 
of bcnne koloni, ^a 23arncr)iemmct i i^cloit Biet? ftiftct, gaO 
f)an hette bet§^ ftore Sanbeicnboni. $)C\n og IjanS 33rober ht)Q- 
gcbe ogfoa mange af be' førftc SOtøIIer i be nærliggcnbe S3t)er. 

^an§ 33rober, Cle liljen, Oar ogfaa en energif! gremffribt§- 
manb, forn norffe Jyolf fan 
bære ftolte af. .^an oprctte= 
be hon førfte gærge, forn 
frtjbfebe mcllem iWc(35rcgor 
og hm fønbre ^'reb af 3Ei= 
fconfinclncn. §er tjente I}an 
ftore ^senge. Xctte Dar i 
1851, netop forn 9l)?a§fen af 
9ti}btiggerne begtjnbte at 
ftrønune inb i v^o^^i. ^l^uin^ 
ge Xnfinbe af nore førfte 
^4>ionerer Oi( eriiibre hen 
foiffe falling, forn gau beni 
bere§ førfte $BelfoinftI)iIfen 
til het Oibt Berøntte ^o\m. 

Senne ^ærge Oar førft 
breoet af X)tnræ§Ier, oeb I)Oié 
2ram)3cn Siber)jnlene brete= 
be fig. men ha :trafifen 

Oifte fig meget lønnenbe, iiibf åtte £{e ^liilfeii ftrafy Xan4>maffi= 
neri. ?J(en ,s3erligr)eben Oarebe iffe læiige. Ta v^ei'nbanen i 1850 
font til ^^srairie bn CSfjien, bien Ban nøbt tif at fælge til v.ei*HBa= 
nen, fom berefter bren iværgen for egen ^)iegning. 

^a SernBanen fra 9t\n-tB ^JicCs^-egor tif St. Claf Bien Bl)g= 
gct paatoQ £k Tdi']en fig at Bijgge ben. .C^an Ijijrebe flere $un- 
OU Sf^ilfen. 334 ®e ^ot\te (scttrementcrg |>iftorie. 

bvehe Wænh og gefte, fFuflciie og grob, fprængtc Sielb og ft)Ibte 
S^Qler, Ijiig "tic§'' og breo ftore "can^ier" Iang§ bet Ooffenbe 
^ernbQnelegeme. Tien ^om^agniet manglebe ayziblcr, efScmpcI» 
Ot.§ fan anføre^, at man i 93egt)nbclfni ]6cnt)ttebe ^rceflinner, og 
om en Stunb folgte be til 9J2tIrDau!ee=33anen. Die ^tiljen Ijat^be 
mange ^uftnb SDoIIar^ ttlgobeljaoenbe, men ]it nitet. 

Olé 52tlien l^av l^a)ot mange anbre intereSfante O^IeOelfer, 
forn I)er maa forBigaac^. 5cu leljer ben gamle t D^ortl) S9^c@regor, 
IjOor I]an er $oftme[ter famt G^onnti) ©uroetjor. 

^aftor 9ctl§ 33ranbt organiferebe en 9[)tenTgIjeb i GIat)ton 
(Sonntt) §øften 1852, fom Bleo en af be tre aTcenigljeber, fom 
fenbte ^lalb§bre0 til ^^aftor 25. ^oren — bet førfte ^alb§bre0 
fenbt neftenfra a)ci§li?^fi|Unfroben. ^ hette ^alb^Breo, bateret hen 
Ilte DttoBer 1852 er følgenbe Unberffrifter: 

fortel ^>eterfon eitcfle^.!, ^emt .^anfon, 

Cle ©ngebretfon G3rønI)olib, Selxit SeOatfon, 

2ar§'(5ngeI)retion ©rønljoob, .^alftein .*5. C^røtf), 

©lUiert $. ©røtf), mttil .§. ©røtl), 

©Oenb .§. ©røtl), Sacob ^IBraljamfon, 

5[nften ^ixubfon, ^anl J^enfon (^rørbij), 

§al0or ^aloorfon, J^acob $anIfon, 

Ole ©. ©anbo, §an§ $enriffon, 

Soer Olfon, - ^iiub S^ei1'on, 

Ole .?. 3:;iTtgeIftab, 5l]6ra6am OI] on, 

$elge 2. 9tamftab, SlBral^am $an|on, 

£)Ie $anfon, ©ngeBret ø5ub]6ranbfen, 

^alla! Ounberfon, ^anl mttilfon ©aloger. 

^ctte oettlcment bar albrig fyM nogen .<ilir!eftrib. 2)et er 
belt i to ftore ^>ræftcfalb, fom begge tilbører ^cn forenebe ^irfe. 
Sanbffabet er Oatfert, og 33efoI!ningen meget Oelftaaenbe. 2;et 
er en af be meft bcljageligc norffc 93i}gber at beføge i 5(meri!a, STat^tort oq Hllamafce dounttjcr. 335 

5>ntntcb 6^rcc! i ^Ulttmafcc (^uunti), 

(Sfønt benne koloni ligger 30 dTal norbcnfor (irm)ton 
Gountt) St)gbcn, falber bcrc§ $i[toric fammcn, ibct het fun Dcb 
et Jilfaibc blcD færfftlt norff 23cbt)ggclfe I^cr. iUanbt bern, forn i 
1850 fjcUibc tænft at reife fra dlod ^rairte til (IIai)ton dounti), 
Dar ber ogfaa et meget ftort ^-øfgc fallinger. Gn 9cnmcbøl neb 
9ialin dixi§> Jiitfen ('^trne^^gaarb) nar en 3(ag§ 5(nfører for biéfe. 
SSeten til eiat)ton S^ountt) (settlementet gi! oDer hon nebre Særge 
Deb ?JtcØregor. 5>eb en ^^li^oforftaaelfe af 9?eifeinftrnfttonerne 
tom btéfe fallinger ooer (JIncn \)aa hm øore ^^"^Tgc, fom lanbebe 
noeften fem Tlii norbenfor ^Wc05regor. ^mit Sæger, fom ogfaa 
ffiilbc til 3t. £Iaf ;ma fammc 3:ib, Oibfte rtgtig i^effeb, men bleD 
af 9til§ i)iilfen ubffjælt for at Dære en Cptræffer og nebrig 
3pion, fom føgte at nilbicbe fine 2anb§manib uh i en ubeboelig 
Ørten, llben at ænbfe I)anx> )}\aah, reifte be faa ol)cr Gloen paa 
hm øorc Særge. 8traf§ ooenfor Jyærgeftebet fommer nmn til 
^Nainteb dreef. Cpefter benne Xal for be ha til 3tebet ()Oor nu 
33lien Si^aterOiKe ligger. %^aa ^^r^rien norbenfor benne tog be 
fig Sanb, men I)er fif be i!te paa langt nær faa pent X^anb fom i 
(ilat)ton dountt). 

S)e følgenbe fallinger mv meb i bette ^ølge: (Soen i5n= 
berfon $e^^Ia, de O. Storla, Die C^rimvgaarb, 3^f)oma§ ?inber= 
fon (©rønna), Sar§ ^luitfon Seglum, 9cil§ XoIIeffon 9hie, €Ie 
8t)l)erfon Sefmolb, 23iørn §ermunbfon, .^^aloor (5(Ieffon Xurfop, 
og CIc Sarfon Diotnem. 9cily ^tilfen (5[rne§gaarb) reifte feuere til 
Glat^ton donntt), I)lior ^an§> (Søn nu er en frcmragenbe ?Jianb og 
^iøbmanb i Ounber. 

^enne CJruppc af .fallinger ta^IIebe flere ^dtlinger af be 
mcft fremragcnbe J>-amiIier i .^patlingbal. Xe bfeo berfor ftraB 
fulgte af anbre, faa Ijcr finbe? nu maaffe ben ftørfte .*^alling= 
koloni i ^(merifa. .CSevta, 8torIa og O^-ønna InUibe ^venge og imr 
lebenbe 9.iiænb. Senere fom ogfaa mange Sanbinger, fom 
^ofatte fig i hon Deftrc Xol af Settlementet, i^Ianbt bisfc fan 336 S)c ^orffe Settlementers ^iftorte. næt)nc§ ®Qn§ ©mebi), gar til ^niftor £). $. ©meBl), forn forn i 
1851. 3^ct er omtrent jæDnftort mcb (5lQl)ton CSoiuitt) 33ijt3ben, 
I)DorQf omtrent 1800 er fra ^allingbal og 700 fra 2anh. 

^a ^aftor 33ranbt i 1852 organifcrcbe be forffjellige 9?centg= 
]f)eber i hdte: ©trøg, forn ttlfammen falbtc ^>aftor ^. ^oren, ^anht 
^aftor $8ranbt l&er ftørfte ^tlflutntng. Sen 22be ®ept. 1852 
o^togeg llnberffrifter, af Ijliilfe ber liar if!e minbrc enb 45 — 
bobBelt faa mange fom fra SStnnefrjte!, ffjønt ber bar mange flere 
©etlere. 2^e ttlbubte fig be§uben ftra!§ at bt)gge '^ræftegaarb. 
Sølgenbe er llnberffrifter fra ^ainteb (Sree!, paa hette l)igtige 
S^albSBreD: Øftcn "jpeterfon, 
darl Sarfcn, 
IJacob Olfon, 
§elge Olfon, 
Ole Olfon, 
Zl}0§>. 5rnberfon, 
^M>^i*n ^ermanbfon, 
3[§re ^Denbfon, 
Selge ,§. 9?æ§, 
.^alUor O. (Storlag, 
rdl§ 23ottorffon, 
^an. ^or)annefon, 
Sen. ©øllierfon, 
Ole @rim§gaarb, 
Ole ©Ileffon, ore O. Storlag, 
Ole Slnutfon, 
^veber Sarfon, 
SocoB §anfon, 
Ole Olfon, 
Xfironb ^acolifon, 
Åjelge (Sl)Oerfon, 
Selge SalDorfon, 
Øften v^oljannefon, 
5rnbrea§ Olfon, 
5frne ^iiubfon, 
(?rif ^ittelfon, 
m^M eølnerfon, 
Soer SBIaffon, 
Sart)or (Slleffon, Sr. 
Ole O. ^beten. ©oenb Se^Ia ©nberfon 
Ole £'. ©aarber, 
©ngeBret Sarfon, 
Ole Olfon, 
Ole Sarfon, 
Ole ^nbe, 
^ollef ^frnefon, 
tot)l)er Sermanbfon, 
San§ (SmeBl), 
Sar,§ SInnbfon, 
©nbre ©nbrefon, 
5r§Iaf ©uIBranbfon, 
Ole Sanfon, 
Salbor ©Ileffon, ©r., 
(Sf)r. SalDorfon, 2)i§fe to (Settlementer liar i længere ^ib i ^albSforbinbelfe 
meb Little Solna Settlementet i 3BinnefI)ie! (^onnti), og meget af 
bere§ Siftorie falber fammen meb SBinnefljie! G^onntijS, I^Dor bet 

er ai læfe. ' ■ ■ :\ . ^ '• ^ ' 40bc ^a^iiicl 

UdinncfbicF^ Counti?. 

9torbnurui)cnc i 5imcrifa I^au ftiftet numqe ftorc 23i)obci\ foin 
nil niinbe^ faa Itriuic bet nor[fc S|iroa taleS. 2S.iyconfin l^ar fit 
STolI^fonona, 9Jttmieiota fit (Soobfjue CIoimtQ, og ^oWa fit Si^inue- 
f()icf. ^lanht bi^fe er tffe SiNinneffjie! Goiintt) ininbft Berømt. 
^Qite hav fill Oritnb i het at 2i>imief()ief Cloiintt] bleD bet førfte 
ftorc S^ettlement I)infibe§ ?Jci^^fi§fip|nen, Ijnortil Sol! i ^ufinbt)tå 
ftrøniniebe, og feuere fprebte fig ubotier be friigtlmre 33t)gber i 
itorbre SoiDti og føiibre ?Jtiiinefota. ^er fiiibeS liel hUmht S^^lf 
ffcre Giitigrant4lifti'r, Bemalte "Xefora, v^otxt/' eiib iioget aubet 
33efteinmeIfcofteb, tneb llnbtagelfe af ?.)ti(uiaitfee. 

gor het aubet Ijav Xecoraf) for uæfteu feuiti ?rar liæret CDau= 
uelfe^^deuteret hlauht uorfte i^olf i ^luierifa, og ^ufiuber af 
33oubegutter ruubt oux i 9corbliefteu, I)ar ftuubet til beuue lille 
^t) forn til ^"arabi^. 

Sluttelig Ijar ''Xocova^ ^softeuS" ftore llb&rebelfc gjort 
53i)euå 9tanu Iiefjcubt i be fjerucfte ?Iffroge, IjOor ber fiube^uorffc 
Solf. ^dtc er Del bet ftørfte iVfab i iserbeu, foui ubgiDeS i eu 
faa libeu 33t). 

28iuucfr)ief (Iouutl)§ iiorffe Saga Iiegl)uber uieb 5faret 1843, 
ha £Ie .SJ. ^iHiIIe og £k X. .QittiI§Iaub begtjubte at arbeibe ber 
for ^egjeriugeu, foui Berettet i kapitel 38. ^J^eu bi§te Tlænh 
haifhc liiftuo! iugeu ^ruclfe oui, at bet ftiife fjerutliggeube 2aub= 
ffal) oui uogfe faa Slår ffulbe BliUe (ieuteret for uorff=auierifauff 

337 338 ®^ '^Zorffe Settlementers ^iftorie. 

?ranb§Itt). ^et Dar jo benoang et ^ar Ijuiibrcbc 9QHI ubenfor 
??t)bt)ogerIit)et§ gor^ofter, og bcSuben en ftor Sttbianer- 
referbation. 

^a Jsnbtancrne i 1818 Bleb flt}ttcbe iiorb i ^Jttunefota, reifte 
ogfaa biSfe 9?orffe mcb bern, og 2Smne]"l)ie! Gouutl) Ina atter 
tan]t og øhc, jom fra 5frtlb§ ^ib, meb !un ©!oOen§ Dilbe 2)t)r 
og §tmlcn» [yuglc til at Brt^be (Snfoml^cbcnS vSInnimer. 

lOZen ^iben» St)Ibc Mv t)eb §aanbcn, og i bet Sjerne løb 
allerebe be bjærOe 9^t)Bt)ggere§ gobtrin, forn ffulbe iinberlægge 
fig ogfaa bcnne SDel af Sorben, og tniuge 2Stnneifjie!§ fnigtkire 
^aler og ©øiber til at ernære 9[)icnite[fet§ ©øn. 9hinbt 1850 Oar ber paa ^'ofljfonong og i 5[^nffego megen llale 
ont ^oon ^Nrairic og .'ilictapoo. Sanbet i be gamle Settlementer Oar 
optaget. 33aaren 1850 brog en SP^anb "oth 9^aOn €rif 5lnberfon 
(©nbrefon), og nogle anbre, fra S^ofI}fonong til ^icfapoo for at 
fe efter 2anb. Sfjønt ir!e fnibftænbig tilfreby meb ?yorI)oIbene 
l^cr, Oalge be fig bog noglc 2anbftt)ffer, og reifte ber^aa tilbage 
til ^ofljfonong for at gjøre fig fau'big tif at fh)tte o\). 

'SDenne €ri! ^fnbcrfon l^ar en Iilanbt 9h)lnjggerne meget Iie= 
fjenbt og agtet 30?anb. $an nar føbt paa ^aarhm 9^ube i Slibrc 
i ^Hilber§, men I)an§ gaber flijitebc fencre til 3^hi§. ,^erfra reifte 
be til 5[mcrifa i 1839, og Dar Blanbt be førftc til at bofætte fig i 
(Sfjicago, og IjaObe ogfaa lioet paa flere anbre ©teber. (Stil 
5rnberfon Mv ogfaa ben førfte til at fætte norffe Ivjpev i 9lmerifa, 
ba Ijan fatte be førfte 3::t)per paa "9?orbIl)fet." 

Set bleo et ganffe ftort gølge, fom beftemte fig til at reife 
til ^icfapoo. ^et beftob af be følgenbe: (Svif ^Inberfon, ^InbrelD 
€). Somcn, Ole 9f. Somcn, .§aIoor ^aoorfon C^roOcn, ^nnb 
5[nberfon 23af!e, vinberg §augc, Die (^nlliffcn Sct)ne, alle fra 
3SaIber§, famt WlifM ©mlic fra ^'Oitefeib i Xelemarfen og Die 
og Staaic ^orftenfon §aiigen fra §eggeboftab lieb gleftefjorb. 
:4^a be fom i Scærljeben af ^rairie bu Gljien, bleo bere§ Søføe SBtnticfl^ic! S^ountt) 339 

forøgct trteb to ^^ænh fra ^uffeoo, ibct ^orjanneg duale fra 
^augefunb oa Sol^n 33raf|tab fra 3?of§ ffiittcbc ficr til bern. 

^er fif be i&øre om be fnujtbarc Sletter Dcfteufor 9??{§ftc>fi^|jt= 
floben, og Beftemte fig til at reife bib. Xe anfom til SSaffiington 
^ratrie, rtogle Wxl ft)bøft fra ^ecoral) hm 20be Sum 1850. §er 
flog be Seir for nogle 2:age, mebenS nogre af S^ænbene reiftc runbt 
^oimtt)et for at fe fig om efter ^anb. ^^e reifte norbober l^elt til 
a)?innefota=2inten, men fanbt iffe tioget (Bteb forn be foretra! 
for bere§ Seir|.)Iab§. ^e reifte bcrfor ftrafS tilBage og tog 2anb i 
Dtærfteben af l^Dor .^SL^afljiitgton ^rairie ©t)nobe=S!irfe rtu ftaar. 

9Zetop i be famme S^agc !om ogfaa et anbet (Selffab norffe 
Sanbføgere. Xotte beftob af ^ore ^Merfoit efotlanb og eilcf og 
2av§> ^anh. 2}i§fe !om fra S^fferfon ^srairte og tiar oprinbclig 
fra 8o!nebaI i 91tngertfe. ^e tog fig 2anb neb 2S()iffei) (Srooe, 
ftrafå øfteiifor dalmar. ©nbre ^. Sanbager, 53rober til 8fotIanb, 
bofatte fig ogfaa I^er libt fenere paa Sommeren. 

Xm 2ben '^uli, tolt) ^age efter bet ftore gølge fra ^offtfo- 
nong, fom het trebie gølge af norffe Sanbføgere. SDiSfe nar fra 
a^hiffego og Beftob af be følgenbe: ?til§ og ©jermnnb Sol^nfon 
^aafa fra .^itterbal, Jacob 5fBrar)amfen fra ^inn, WSlaf ©tmonfon 
5ra fra ^ntefeib, og St^ar Guale, Slnnb &. DphaU og ^olin 
^l^un fra ^^alberS. ^ollef ©. 5fa tom libt fenere paa Sommeren. 

Dgfaa biéfe meb flere anbre nar beftemte paa at reife til 
doon ^^rairie, I^Oor nogle af bem Tjalibe tåget 2anb $øften i for= 
men. 9Jicn l)eb Ifrairie hu CSfjien T^ørte be om ^oWa. Selffabet 
helte fig; l^alobelen reifte til doon ^rairie, mebenS be oOenfor 
norDnte reifte til 2Sinneff)ief (Soimtt). 

^i§fe bofatte fig ogfaa i ??ærf)ebcn af ben fenere S^afftington 
^rairie Si^nobcfirfe. 

2\ht fenere paa Sommeren fom et XhM' 9Ji\rnb til fra Wau 
ffego. Xhy]c nar .^alnor il^iobnm og CifjriftopOer Gftrem. ".V>al- 
bor 90?obiim banbc Dæret ^\V$ ^soi}n]on§> S^tabo bernebe og nilbe 
faa inberlig blioe banS ^'tabo ber ogfaa. Jacob Hbrabamfon btiti= 
he Sanb inb til 9iiB Jobnfon, og l)an fpurgte, om l)an iffe nitbe 340 ®e ??orf!c ©etttementerB ^tftortc. 

fælgc filt dlaint for at c\i\3Q fymx 5I]iIebniiu] til at inbtaoe bet fam= 
mc ^taboforfjolb til 9iil§ Sofinfon, forn tiblicjcrc. Sacob Hbra= 
Ijamfon Dau Oiliicj til at gjøre bette, lp\§> I)an funbe ffaffe l)am 
et Dift (2ti)ffe Saiib iftcbet. Die oc\ 5[nbrelD Somen r}ot)be nem= 
Itcj mere 5anb i fin ©laim, enb be Oilbe I)aOe 33rnti for, og 5rb- 
ral)am fagbe, at I)Oi§ be bilbe giOe op en Sl^tiart af fin Glaim, 
f!ulbe 9J(obnm faa Iian§. llnberl)anblinger begt}nbte, og ^Inbrem 
og Cle Sonicn forlangte $8.00 font (Jrftatning for en ^oart. 
-vengene Oar nærb meget for bent, og valnor Wobnnt, en tibli= 
gere S^rmer i J)facine (ionnti), Oar iffe faa ganffe ien>o for bent. 
9iei, iPiobimt fl)nte§ bet Oar formeget .s>an Oar Oillig til ai gine 
$5.00, men Ijøicre fnnbe (nm iffe gaa. .s;x'ner fif ^taboffabet meb 
Soljnfon Oære, faa ngierne font I)an gaO flip paa M. Sa 9tMI§ 
Softnfon (jørte hette, ha fagbe I^an, at før be nn ffnlbe ffille§ faa S5stnncf^ic! (Toiintt). 341 

nilbc I^nn Betale be oniftribte $3.00. ^rin-aljamfcn B^ttebe nu 
Gfnim."* 

^^olfet \)aci Ti^affjiiuitoii '^^Nrairic Inir for hd nicfte fra 93alber§ 
oa inanoe Iicfjcnbte 2^albrt§fer Ijanbe ber fine 33ariiel)iem, beri= 
lifanbt afbøbc Jyormaub .*?oi}nie, ber font ft)naar§ oannnel GMit 
bren fin S^i^crg kreaturer tuæroouer SlUfconfin fra ^sort SEaffj^ 
tnaton til SSinnefl^tef dountt). 3^si Iiar iffe (jer D?unt til at oprecjnc 
alle, font forn be førfte 5far, men ffal fun nælnte ^I^ronb Somen 
og SInut Øubmunbfou 9corfinna, begiic ^^albri§fer, forn forn i 
1851. ^f)ronb Somen høhc tibligt, men Har en lebenbe 9J?anb 
Blanbt be førfte ^t)Bt)g(]ere. .*Jan Mt ^aber til ^Nrofe^for ^nut 
3:r)ronbfon. ^nut G5ubmunbfon, forn nar gaber til ©ubmunb 
9Zcrft)ing, en af be førfte 35albri§fer i ©oobl^uc Gonntl), bar og= 
faa en Befinbig og frernfljnt 9Jcanb. ^an afBjalp en ftor 9cøb, ha 
f)an forn, ibet l-)an mebBragte to ?J(øIIeftcne. Xa ber nar et ^Nar 
^agSreifer Itl nogen anben 30^øIIe nar hdto et ftort @obe. 

2)i§fe S^ølfeftcne I^ar en fiel §iftorie. Stenene forn o^rin= 
beltg fra het tronb^jemffe, men Bien faa ført til SærbalSøren i 
(Sogn. $er gjorbc be ^tjtte en Zih. ^er^aa fjøBte ©ubmunbfen 
bern og flønjet bem oner gilcfjelb til SSang i 2SaIber§. ^et for= 
tælle^, at ^lønl^eftcn Bien feilrrigget af ben tunge Saft. "^a man 
foa ffulbe til STmerifa tænfte ©ubmunbfen, hot Mt Bebft at tåge 
^nærnftencne meb — fian Ijanbe fiørt, het ffulbe nære faa mage= 
løft ftenfrit ber oner i 5lmerifa. 9teb til 3iøen Bien be lemmet, 
ber^aa oner "33Iaamt)ra", op igjennem Sanbet !Qaa ^'analBaaber 
og ©eilffuber til man Ijannebe i SO^anitotnoc (^onntt). ^lerpaa 
oner SanbBaffer, Wt)tet, ©Iner og 2la§rt)gger til be fanbt fit rette 
3SirfefeIt )i)aa SBaf^tngton ^rairie, ^i^or be malte ^orn for fultne 
9^t^Bt)ggerc i mange 5far, og hot fan tilføic^^ at gamle ©ubmunb- 
fen albrig tog noget for SD^alingen. 

92u ftaar ©tenene ttinhe og ubflibte paa 2ut^ct dollege 
Tlnimm. ) U. Collin i S)ecora^ Spoften, STuguft 1896. 342 S)c ^orfle ©etticmcnterg ^tftorte. 

23lQnbt be førfte pionerer paa SSalTjington ^^ratrte maa 
ifær minbcy SnacBrct 9c. (Søllanh fra 8tabaL .§an !om til 5lme= 
rifa i 1843 og til 3i^imicfl)ic! ©oimtl) t 1851. .^an nar 33robcr 
til ©rif 9iilicit, bm nicft tiennefælc SPcaub i Jvoj; ^lliticr og ben 
førfte til at itbnaubre fra ©igbal (18o9). Sigeioiii l)am liar Sn= 
gebret <Søllanb eu ^^Jæber^manb af førfte 9hing, forftanbig og 
IjjirUifom. ^an Mv ogfaa ben bcbfte 9J(anb i 5lgercu og Dar liibt 
Berømt for fin "crabling". ^an IjaDbc en DJtani for at fjøbc 
gamle §n§^oftiller, af ftnilfe l^an lianbe et ftelt 9Jtufenm. §an 
lob o^itr^ttc et D^ilag af "3:^anleri Omnenbclfe", fom l)an gat) 
ub frit. 

Smiblertib l-jai^hQ ogfaa mange flnttet fig til ^ore 8l'otlanb§ 
9?al6olag lieb "3Sl)if!et) ©roDe" ((Salmar). S)i§fe Dar fornemme^ 
lig Diingeritinger, ligefom l)am felD, blanbt l^nilte fan næDncS %. 
S. ^tttiBBt), ^Ijronb .§. ©ngen, £)le ei^erDin og ©ri! ©tøDeren, 
fom alle fom i 1851. 

^ore (sfotlanb maa ogfaa regne- for Stifteren af ©taDan= 
gerfolonien, fom ftræffer fig ftiboDer fra O^fion langt neb i 
iya\)ette (S^ountt). ©n 9Sen af l^am paa S^fferfon ^rairie, en 33'er= 
genfet Deb '^am Solin 5lnberfon 5lf§bal, BleD allerebe ©øften 
1850 o^muntret tif at følge efter. §an tog ©aarben, ^Dor ^an-- 
ge§ @ra'D^lab§ ligger og Dar i be førfte Slår en meget fremra= 
genbe SQ^anb. 9tu er l^an bog næften glemt. ^aaDirfet af l)an§ 
33reDe fom be følgenbe, SSaaren 1854 fra Sefferfon ^rairie og 
©taDangerfanten: 

hoften D^æSDig, hoften ^'aafa, 

^olBein feebBø 9tilg ©Denfon Dtam^fjelb, 

Sarg Øfterl^u^,, ^alDor ^aulfon, 

^alDarb §agelt, 2ar§ 2fa§lanb, 

So&n ^aafa, ©lleD Soi&nfon ^aafa, 

Sllle be pionerer, fom allerebe er næDnte, Bofatte fig <St)bøft 
og (St)h for ^ecoral^. 5}en egentlige Stifter af het norffe Settle= 
ment, fom ligger Deftenfor l^ecoxaf), Dar en SBalbri» Deb 9^ctDn 
Sol^QuneS ©Denfon. ^an tom fra ^of^fonong, §øften 1850, fom» SBtnnef^ic! ^oiintl). 34:3 

men meb Sørgen Sommen og Ole og S^nnb Sarfon 33ergan. ®e 
fibftnænnte Bofattc fig fønbcnfor ^ecorai^, meben§ (gtienfon gi! 
længcrc ^lOrMieft og Wen bcu førfte Ijinbe $l)canb i 3}tabiion Solim- 
f6ip. 

S bcnnc ^cl af doimttjet er be ficfte fra ©tgbal og (Sgge= 
bal. ^en førfte af bi§fe nar ©ugebret .§aitgcn fra dlod ^ratrie, 
forn Biet) ^aabtrfet af SoI)anne§ ©benfon til at flt)tte op. Sangen 
tog en Glatnt, Søften 1850, tre 9JttI ot)bt)cft fra S^ecoral^, r)t)or 
ber I^anbc noeret en gannnel "trabing |ioft" for Snbianerne. ^an 
Ijanbe tibligere paa dommeren Oæret norbcnfor ^t. ^aul, I^Oor 
l-}aii tænfte at bofcrtte fig. S^an ^a'obo Oæret mange 5(ar i 5rme= 
rifa, I)aUbe libt 9}nbrer, og fi! mange £^anb§mænb til at flt)tte 
til SSinnej^tef ^ountt). 

33'Ianbt be førfte, forn forn meb I)am, maa nætme§ ^ber 91in= 
gcftab fra ^'alber^^ €Ic og ^elge 9Blcfon ?l)h3ran fra ©ggebal, 
Ole ^tttelfon ^olong fra D^nmebal, §erbranb ^ræftgaarben fra 
©tgbal og §an§ og ^ol^anneg 5(afre fra §iertbal i ^elemarfen. 

Ihiut 5IIffon (25efet^) beb ^^ibgemat) fom famtibig meb bigfe 
t 1851, men iffe i famme Sølge. $an bar ben førfte fra Xinn 
i ^elemarfen, l^Ooraf ber nu er en j6ett)belig koloni, ©ammen 
meb ^am fom £)Ie ^aulfon, ben fenere OtbtBefjenbte ^ræft i gri= 
firfen og ©ttfter af 5(ug§burg ©eminorium. 

S^nut 5fIffon fortæller, at l-)an og ^aulfon gif barfobct en 
S^ag paa 23eien o^ober og breb ^reaturerne. 9^et fom bet bar 
farang en ^alb ub af $Ræ!fen og bilbe Bortober prærien, ^aul- 
fon fatte efter ben, mert l^o^^ebe fnart i Suften meb et ®mer= 
ten§ §t}I — l^an bar Bibt af en S^Ia^^erflange. 9^u Bleb ber 
Sorftt^rrelfe i ^arabanen. 5lIIe bibfte, at et ^ap^erffangeBib 
bar bøbeligt, men en ^abbe 5ørt, at ^bi§ man ffar bæf bet he- 
fængte ^teb, bar ber fanfonlig^eb for ^tebning. ©fter en Sel 
D^obing i liften, Bleb en ^arBerfnib funbet, men ba bar ber in- 
gen, fom fnnbe formaae§ til at gjøre Dperationen. ^et bar beb 
het øberfte ^eb i (Btortaaen og banffeligt at amputere. Die $aul- 
fon prøbebe felb, men magtebe bet itle, Xa greB Sllffon ^tben, 344 ^c S^orffe (Settlementers ^iftode. 

tog et gobt ^rt)|i mcb ben anbeit ^nanb og gaO et braricltgt ©nit. 
llfjclbigln^ ffar Ijan oneu eii '<'[are, og nu I)oIbt "*:)Nattenteu |iaa at 
liløbe iljicl. S)(an Imubt o|i ^aiben, fna niobet tilfibft ftanfebe, og 
hcYpaa 'gif iitaii eftcr en .^Uiafjalner, forn lioebc en fc!§, otte 9JHI 
Borte ^ina ^Nrærten. Set Dar en morf! $erre. ,^;>an ren iiben 
biberc b^n tibltgere Subbtnbing af og ^lattebe 33enet iub i "9?attle= 
fnafe @ræ§", forn I)an ^lufebe paa Tlaxfcn. Tien ben iiæfte 
3}iorgcn I)aObc'^sauIlon Iiløbt en lyalii 23øtte og Oar næftcn høh. 
S)a føgte Ijan at brænbc 8aarct, men nhen .§elb. S^er^iaa tog 
l^an 2IIffon§ ^ængcr (Ijan IiaObc Oæret ©ulbfmcb) og føgte at 
træfte iih 5larcn for at binbc ben. $cller i!!e hette It)!febe§. Xa 
gt! I}an arrig fin 3Sci og oOerIob ^aticnten til fine førfte ftornæ= 
Debe (^t)geplcierf!er, forn enbelig fi! ftanfet '33robet. 

^mit 5nffon§ S^one oar ben førfte norfte .^Oinbe i SDecoral). 
^un !om hih t 1851 og arBeibebe ber et ^ar 3rar. Sibt tib- 
ligere ^abhe 5Xnbretn (Bampfon fra 3Sof£- ctableret fig ber forn 
©tomager, hm førfte 9?orf!e i benne for fin ^iorftTjeb meft ]6e!ienbte 
33 1) i Hmerita. 

9^orb= og øftenfor S)ecora5 er Sanbftabet mere Ba!!et, og 
het Bleo berfor i!!e faa Ijaftig oj:)taget fom 2SafI}ington ^ratrie 
og anbre ©teber. DJ^angc 92t)Bt)ggcre gi! forBt hette ©trøg og 
Bofatte fig 9corb i §oufton og Sillmore (iountt). S^et paa]taae§> 
af rtogle, at en Sar.§ gtierfon ftulbe Oærct !ommen meb 2anb= 
maalerne og Bofat fig i (åanoe ^otønflji^ i 1845. S hette Zih 
fælbe Dilbe f)an Oære hen førfte l^Otbc DJZanb i Clounttiet. Tien 
henne ^aa^tanh er Oift grunbløS. 

£i'en førfte i benne @gn Dar ubcntoil $eber Sarfon ©angen, 
fom Bofatte fig G Till norbenfor S^ecoral), ©øften 1850. Qan 
mv hen førfte til at ubOanbre fra 39^aan§el0en i D^orblanb (33arbø 
5rnne!§). 

33ig danoe er D^aDnet paa SanbffaBet, fom ligger norbenfor 
bctte. ger er bet meget ujeOnt, men tæt BefoI!et meb norffe Sol! 
fra alle forftjellige 8teber i 9^orge. 3SaIbri§ferne Dar ogfaa førft 
r^er . S 1851 !om ®oDer (SDenfon, Ole ai^agnefon og (Sri! ©rt!= SBinncjl^tc! (5:omttt). 345 

fon fra ^off)fonona. (^nffon Iianbc et cicnbommeligt $u§, forn 

mv et Gf§cmpcl paa æqtc nalbcrjT Ufortrøbcnfjcb. §elc .§nfct t)ar 

bi)gciet af et cnefte S-urutra\ *;]>>[aiifenic nnr \qU bommer ti)ft'c 

og faa brcbc, at fint tre af biofc trængtci^ fra ©ulD til Xag. 

05nrne, Xøre, isinbiicr og Xaiijpaaii nar ogfaa ub af famnie Xræ. 

^d f)clc Dar faget ineb eii .sjaanbfag, ha het Mv for ftort til at 

flt)tte§. 

m. ^angclanb fra 35of§, Saber til ^saftor TlacinQ Sangelanb, 

mv ogfaa bofat f)er i 1852 ha ^saftor 9ii[§ iH-anbt hen førfte 

norffe ^ræft tit at Beføge bi^fe Xragter, r}oIbt G^ub^^tjenefte ^o§ 

l&am. 

Sængcrc norb i $igl)Ianb Dar 3:oIIef S[rnefon ^anben. Sørgen 

93run§noIb og §alftcin ©tøen blanbt be førfte. 

^ftcnfor 3^ecora]^ i ©lenmoob .^^omnfftip bannebe§ en me= 

get ftor S^-oIoni af 3:otninger — maaffe hen ftørfte i 5tmerit'a. 

9^B SSoIbetxg og So^)'^nne§ ©ibeftnb Dar be førfte af bi§fe og 

Bofatte fig ber i 1851. 

9torbmænbene i ©lentooob I^ar en færbelcg ærefulb 9le!orb, 
ibet be fenbte flere griDillige i krigen enb noget anbet ^otDn- 
fl^i^ i ©ountiet. (Samte ^^ronb ®teen§ gamilie maa færbeleS 
freml&æDeg, ibet ]eU af l^an§ Sønner I)DerDebe fig og ftreb og 
leb for fit nt)e gæbrelanb meb megen §æber. Xen ft)Denbe Dilbe 
ogfaa. affteb, men BleD t!f'e antaQet, ha man I)ørte, 'i)t)ah 5a= 
milien allerebe l^aDbe t)bet. Spenne gamilie Dar fra ^abelanb. 
2)et Dar ^aftor 9ZiB 33ranbt, forn organiferebe alle bi§fe 
9?cenig]^eber i norbøftre ^otva — Sittle ^otva, ^ainteb ©reef og 
^tortDat) (dlariton ^ountt)). Xe afgiørenbe Sfribt BleD tagne §0= 
ften 1852 paa et Wøhe, fom BleD l^olbt i SngeBret ^augenS $u§ 
nær 2^ecora5. Xet BleD Beffuttet at giDe ben ^roDiforiffe Slirfe- 
ftQreIfe i SSifconftn gulbmagt til at Mhe $ræft fra D^orge. 
giere 2SaIbri§fer tDrebe fDært for at Tlah§> SSefring — en 2æg- 
^ræbifant, fom fcnere ftuberebe ^^eologi — ffulbe falbeå. Xa 
ai^øbet iffc Dilbe for^ligte fig paa hette, BleD be meget furtne 
og Dilbe iffe unberffriDe ^albébreDet 346 ®e 9?orffe ©cttlcmenter§ ^tftoric. Se fra aBinncfljic! (S:oitntQ, forn itnbcrffrcD heite het \øv\ie 
^a^h?^lnei^ \\h]tcbet ncftcnfor 9[^tT§ftofi^HnfIobcn, er be følcicnbc 
(lliibcrff riften er bateret beii 14be Dftober 1852): Ole 5rf^(cioit mi-)Yan, 


.$on§ ©Ifoit, 


€Ie .«slittelfon ,*^oIong, 


Sar§ ^olifon. 


©le ^Neberfoit Dhteit, 


5;or)n ^oDion, 


.§an§ ^Inbcrfon 33reoen, 


2:;ob gfinfon. 


:^orfiIb ,*panfou .?)oIIa, 


.^erae 9tilfen, 


.<paii§ ^arfoii XiiiberOoIt 


5ql}anne§ (^Deitfon, 


93rebe 23rebefoii ©anber, 


Solimmeg ©tmonfon, 


.<oan§ Clfon, 


.•Kolbein ^orrt[on, 


£'Ie ,§erbranbfen, 


5[muub ^>eberfon, 


§an§ ^eberfon. 


Soljii S^nubfon, 


^erbrmib ^fuftenfort, 


5htber§ Dijon. 99canc]e af be ælbfte Settlere nar \)aa hen Zih tDrtge 9?teto= 
btfter ha ^oftor £). ^. grebrifion, ben førfte norffe a^etobift^ræft 
i 3Serben, l)a\)he I)oIbt en dlæfte Tløhet og l^unbet mange ^ill)æn= 
gee. ^lanbt biåfe nar ^iU goljnfon, (settlementets lebenbe 
902anb og ©ttfter, fom fenere bleb SO^etl^obift^ræft. ©eSuben 
i)a\^be JSeber 5t§biørnjon SO^el^uS, en Sægpræbifant, fom fenere 
bleo ^ræft i 5ruguftanaft)noben, mange ^tll)ængere, fom fttftebe 
egen 9J?entgT)eb. ©lutteltg fif ©Iling (Sielfen en Bettibeltg S^of. 
SDet tiar berfor et i firtelige ^tng ot)ermaabe opreOet <Bteh, fom 
unge Ipaftor 33. ^oren fom til i ^egt)nbelfen af gulen 1854. 2;e§« 
uhen Mv ^albet meget t)ibftra!t ibet itle minbre enh 40 norffe 
^ræfter nu Betjener be Settlementer, gbor l)an for mange 5Xar 
l^ar alene. S^engang bar l^an iffe bare alene, men 'ijan 'i)a)ohe for 
flere ^far ife minbre enb 200 TOI til ben nærmefte ^abo^ræft. 
^an ]|ar felb gitret nogle t)p^erlige 93iIIeber fra f)an§> førfte 5tar 
i Sotra. 

"^a t)i fom til ^rairie hu Gftien/' ffribcr l^an, "fi! t)i Søre 
at \)i iffe funbe fomme otier 9QZi§fi§fi^pi for ^iben, ha ben bar 
islagt og ingen enbnu I)at)be ^oSferet ober. aSi maaite ha ligge 
ber i nogle £>Qge. ^nbelig fom ber en ^anb, fom !)at)be 6i2^rt Sinnef^icf. 347 

om nor SorlGgcnrjeb, og faabc, at Ijan trocbc, l)an nu fuiibc 
I)jær|.ic o§ obcr. 3Siftnof Ijnubc inacit $qt ^Hi§fcret (Jlncn, men 
1)011 trocb^, at en let 23naai) funbe brtige§ oHer, i I^nilfcn ba min 
$uftru funbc fibbc. ^^i anbrc fit gaa og brage ^^nggien. Wan- 
bcn, font nilbe Ijjælpc o§ oOer, fagbe, at Ijan Dar S^oftor. !ret Har 
en liben Wumb meb flore (Sulbbrilfcr og l]øi ^at Set maa I)aoe 
tiæret et fofteltgt £)|itog at fe til goran gtf bm Itlle Sottor meb 
en ftor 3tage i .§aaben for at |)rønc vsfen, tmellem (sfjæfernc gif 
jeg meb en ftor 3i)bDcft paa ^oOebct og Støolcr, ber ra! oOer 
^inæerne. g 33uggien (elter (^nfpænbernognen) fab min §uftrn 
gobt inbpatfet t 33uffaIo-9h")be§. ^ 2>ognen nar ber ogfag 
^iab§> til Dore tofferter, og Bageftcr gi! ber en ung norf! (Sut, fom 
5>o!toren l^aobe funbet fat i; tjan ftulbc ftijOe paa Bagfra. 9?aar 
3}o!toren l^aDbe funbet at Sfen Dar fitter, tom f^an ttlbage og !a= 
ftebe et ^aug, fom Dar faftgjort til Begge ©nber af ®!iæ!crne, 
om fin 92a!!e og unber fine 5frme, og faa Bar het iDei. ®n ftor 
^iælp Dar het, at Di l^aDbe terra firma unber gøbberne oDer be 
ftore Øer, fom ligger i (SlDeløBet, og Di fom ha It)!!elig og Der= 
Be^olben til Tlc&veQov. S^g l)Cii gjort mange tilbels farlige 
D^leifer oDer SOIiéfiSfipiJi paa mange forftjellige Wlaahex, fom jeg 
l^er iffe fan omregne, men benne min førfte ODerfart Dar ganffe 
Dift ben turiøfefte." 

"^il €gge fom Di ha juleaften om ©ftermibbagen. S^et lide 
$u§, 14—16 gob, fif Di Deb Oarbiner af (lalico afbelt i to 9^um, 
l^Doraf het ene afgaD ^Iab§ til to ©enge, ber ft}Ibtc hen ene ^æq 
af §ufet og Dar ffilt fra t)inanben Deb et anbet ©arbin. -teften 
af bet lille §u§ ffulbe ha paa en ©ang Doere ^iøffen meb ^'oge= 
oDn, Op^olb^fteb for §u§faberen, !)an§ §uftru og to 93ørn og 
for ^rceftefolfene, og tillige ©tubereDæreIfe for ^ræfteu. 2:il hen 
følgenbe ^^ag, Sulebag, Dar ber ubfenbt 93ubftiffer om ®ub§' 
tjenfte, runbt om faa langt fom muligt. ^aa ffulbe jeg hei 
ftubere min Sule^ræbifen. SCf 9?øger ftciDebe jeg fun het 9^t}c 
5leftamente, 5riterBog, 9^itual og ©almeBog. ai^in ^ele 93ogfam» 
ling Dor enbnu i mHmuUz og BleD iffe ub^affet før omtrent et 348 ®e S^Jorffe ©ctttcmcntcr§ ^tftortc. 
fjormaub U. 35. ^orcii. SStnncfl^ic! Sountl^. 349 

IjalDt ^tor fenere. $en, 23rtr! ot] ^^apk I)aDbe jet], men bet bar 
baitffcliot c\t faa en ;ia§ienbc 23elt3§ntmj til at jlriDe t)eb. 2t)g 
l^anbcS iffe. 9[J?en Di laDebe en Sanipe Dcb at læage en 2ærreb§= 
fille i en ©faal nicb gebt, Dæltebe faa en ^affefop otj fatte 
©faalen paa ben, faa ben forn. Ijøiere cnb ^Napirct. Do faa arBei= 
hehe jeg ba meb min Sliltræbelfe^opræbifcn omtrent Iielc 9catten, 
tt)i at tale @nb§ £)rb uben faa gob gorberebclie foni nmlitjt, 
falbt mig iffe inh, og jeg Iiar r}eller i!!e lært bet fiben." 

">Der fab jeg i ben lille 3tnc pm (^gge, omtrent fire S)ag§-,. 
reifer fra min nærmeftc S^cabopræft, nben 93øger og nben (5rfa= 
ring, og nn ffulbe alt Bringes i Orben. Seg figt^r 'jeg fab'. 
9?ei, ber biet) i!!e megen "3rbben" af. ^aa dM\n Dar jeg faa 
gobt forn uaflnnibt. ^et Dilbe moret ©ber at fe mine ^irimitiDe 
^eifegrcier: iOiin førfte 8Iæbe; IjDor Sf{æ!er og ?Jteier Dar i et, 
bannet af to lange §icl:ort)ftænger, oOen^ma r)lnlfe ber Dar 
anOragt en liben ^iXii^fe meb et ^nxi til 33ænf, alt fammenføiet 
meb Slrænagler nben ^fjælp af en enefte Spigcr — eller min førfte 
3?ogn, en GnfpænberDogn meb :4:ræ=?rfSler og '2i}ncl^^^sinc>', uben 
Jyjære unber ^ognboren — eller mit førfte Sæletøi, ftDor alt 
løbenbe @ob§, Xømmer iberegnet, Dar gjort af '3engetaug'. 

v»eg minbec^ gobt bet ^n-øoenbe, nDtx^je og taltnlerenbe iMit 
fom jeg blcD maalt meb, naar jeg meb bio]e ^jøretøier ftunbom 
fom til et '^aDern', gaD en '.^oftfer' !^ømmerne, og hab bam 
fmøre min 3?ogn. ^ ijan^^ 5l^Iif faa jeg ban§ Uoic^Ijeb, om jeg iffe 
Dar en '^^ramb', og om hot iffe Dar rimeligere, cit ban hcih mig 
felD fmøre benne ^-illeDognen min. 

'Jfeifebelé b^iDbe jeg iffe, beUer iffe '-l^nfralo-^lJobey, og frø§ 
gjorbe jeg. iWen jeg Dar Deb gobt SOtob, bertil bjalb be DbgaDer 
fom laa for mig, og fom anfporebe tif v^Di^r og ^fnftrængelfe."* 

S 1854 bleD hen førfte .Qirfc bijgget, men ALH-manb Storen 
fortanner at hd Dar et meget beffebent .^uv. Xd Dar nemlig fnn 
et libet 3fnr, meb enfel 33orbDæg, nben 05nlD elfer 8toIe. Xa 

'■) Sljtnra, 1905. 350 ^c 52orf!c Setttcmentcrg ^tftoric. ber Dar ©itb^tjcncfte, broa man inb noale faittebe "9?ail§" fra 
©iærbet, og fab paa bt§[c. £>m ©ommereu l^ar bet ftcgenbc 
Ijcbt i ben lillc ^^irfe, og om 3Sinteren t^ar bet itltbeltg foibt; men 
het Mr nil alliocnd §crrcn§ tempel for be forbringSløfe dl\^ht}Q" 
gcre, forn btjtjgcbe bet. 

i^Ianbt alle S^^iiiiiefliief^. 5iibBt)goere er ingen Bebre f!i!fct 

tir at fortælle hd^ Saga 
enb ^Hiftor 515 r al) am ^a-- 
cobfon, font fcio fom til 
Sisafljington ^^rairie i 
1850 — ^ioiieer-5Iaret. 
^^ølgenbe nbnterfebe ^c= 
retning er fra I)an§ ^?en: 
"lUtaren 1850 foriob 
mine gorælbre 9P^nffego, 
^Ifacinc doniitQ, SS^ifcou^ 
lin, for i forening meb 
flerre anbre* gamilier at 
flijtte nb i 35efteii. .^^e^ 
bereii for hette Selffab 
Oar 9iil,§ Sor)nfon, I)Oi§ 
Bøn, m. ^. Soljnfon, ha 
nar et 'SiHTblmrn, nieu 
feuere Bleo ^ongrevmanb 
fra 9c. ^I^afota. §an I)aO= 
be en ftor ^ogn, tibligere 
brngt i ^tegjeriiigenS Zie= 
twvfte ben. Spenne rnni= 
^4?a[tDr Stbroljaui ;3«cubi"oii. nefte, og ber maatte fefé Dtfer til at 

mebe i fiit ftore ^a§fe en 9.)icrngbe .sJiicV[)oIbning§gJcnftanbe, og 

r)aObe fom Slag oOer bet Iiele et ftort 3ti}ffe IjOib 8eilbng. llb= 

oeiibig paa begge 3iber nar nogle Ooiirør faftbiiiibne, faa het I)ele 

\)aa ^^Ifftaiib, for eii liulig gantafi, IjaObe 2igl)eb meb et ^lrig§ffib. 

Slitet llnber, at flige gartofter i I)in ^ib f it' 9caOnet: "^^jrairie 

3cI;ooner§." SSinncfr)ic! doitrttt). 351 ^e øtjrtgc ^jørctøicr Dar t)bcrft forffielltge fra l^bcraubre, 
Baabe i ©tørrclfc og 8faBcIon, lige fra ^iibbcnillcr, I^Diå §iul 
bamiebeS oeb at fage tDærSfnit af tt)!!e Sijcftannner, ligc ncb til 
Dor egen STjærre (dart) paa to §iul. Dkifen DcftoOer gif i Sanb= 
brag og Dar fjebfommelig. ^aa SlofI)!onoiig fi! Oi et ftort ^illæg 
til iTort Selffab, ber ialt iibgjorbe inerc enb et l^imbrebe (Sjæle, 
10 I)iinbrcbe Stl)!fcr S^'t)æg, nogle '^aav og 30tn, faint en .*Joppe 
og et 5øl. a)iabi]on, 2Biicon= 
fin§ ^oocbftab, Dar blot eii 
liben 2anb£>Bt). S^a^itoliet 
Dar et toetageS ^ræl)u§, op= 
ført paa bet ©teb ^Dor ben 
mayfioe SteubDgning nu ftanr. 

9ieifen§ Waal I^aObe til 
bcnne 2:ib egentlig Dærct 
doon ^rairie, men nær 
3iMngDiIIe niøbte ni en 9.lianb 
Deb 9iaOn Si^m. ^4>^"'inter, ber 
IiaDbe bofat fig i ^soWa, paa 
het 2kb (lOor Xecoral) fenc= 
re Iileo bt^ggot. $^an gan 
tilbebfte faa glimrenbe 3fil= 
bringer af Canbet paa 'isei> 
fiben af ?^ii^ofi§fippiflobcn i 
5nminbclig(>eb, og ijær af 
be -Tratter l^Dor I)an felo IjaO^ 
be ffaaet fig neb, at liort 

©elffab, Deb 5lnfomften til 3;iM^5con[tnfIobcn, beftenite fig til at 
ubfenbe en Xe;nitation af fine flogefte iWænb for at nnberføge 
^'Orfjolbene og fiben rapportere. Sø^rt^'» ^)eraf bien, at Oeb 
5lntoniften til ^45rairie bn (5f)ien bleo Selffabet belt, ibet .SJalD^ 
parten fortfatte 9?ei]en til ^sernon CSonntl), I^Oor 5>iroana og 
a^eftbt) er beliggenbe, og be øOrige begaO fig til golua. gor at 
fomme oDer !:Ki^confinfIoben, beni)ttebei^ en liben gærgebaab, 
53. ^^(muibfon. 352 ^e ^^orffe Setttemcnterg ^tftorte. 

5t)i§ ^ro^cri)iuI brcDeg of en ®eft. 23Iot et ^ar OI§er meb 
3Sogn funbe tage§ meb ab ©angen, ^en ftele Skrift af løfe ^rea= 
turer maattc fbømme ober ©ben. Overfarten, i hei j^eletaget, J3ar 
befuærltcj, men Qil olicr g-orbentnint] gobt. 

Særot^baabcn Deb ^rairic hu Giften Dar ftørre og brebe§ frem 
af fire Tlulht)v, fatte pcia et ^ræbetiiul, men 35anbftanben Dar 
I)øi, faa 5Qci§fi§fi|ipicn Dar nær to Tlil Breb, og hi^t tog lang Zih 
at faa alting ført oDer til ben Deftlige ^reb. 

v^retten Tlil norbDeft fra 9??c(Sregor, Deb ^voDerti) ^^oint 
(Jyattig Obben), fenere falbet 9Jlonona, ffogeS atter ^eir en llge§ 
^ib. S^e føromtalte ©peibcre I^aDbe beføgt forffjellige 2o!aIt= 
teter, og ber Dar belte SO^eninger meb Senfi)n til tjDilfet Dar bet 
bebfte <Bteh at tåge 93oItg. 

9?u beltet ©elffabet i tre 5lfbelinger. 2St fulgte meb ben 
o^rinbeligc Seber tit i 9iærl)eben af IjDor 2}ecoraI) fiben BleD 
Bi)gget, og forn til be Steber, fom bleD Dore .$iem, ben 8bic Suli- 
Seifen, naar beit regne- fra ben§ 33egi)nbelfe, I}aDbc tåget fem 
liger. 2)e færrefte liaDbe dhim no! til at funne faa foDc i fine 
SSogne unber noget SDceffe, be flefte nmatte foDe paa ben bare 
Tlad unber fine 35ogne. 

Serfom Zib og Sloftfiorb tage§ meb i 9U\jningen, ha Dar bet 
en noffaa foftbar S^eife, men ftigt ænbfebe man i!fe faa meget i 
^in Zib. 

Set Dar t (sanbl)eb et Daffert Sanbffab, ber I)Dor Di IjaDbc 
flaaet o§> neb. 23ølgeformige ^ratrier meb frugtbar Sorbbunb, 
©foDlunbe og f^irublenbe S^ilber, forbelt faa ^a^feligt til frem= 
tihiQt 23 rug. 9JtileDibt Dar ber I^Derfen $ufe eller 33eie eller 
nogetfomlielft ^egn paa (SiDilifation at fe. l^nbianerneg ©tier 
i forffjellige ^Retninger uboDer Sanbet DebbleD meb faa goran^ 
bringer i længerc 2:^ib at Dære 9il}blKigcrne§ <iTjøreDeie, inbtil 
(^jerbcrne omfrtng be bt)rfebe Slgre trængte bem uh i lllænbe, 
l^Dor be fiben er XileDne liggenbe. 33lanbt bet førfte, fom nuiatte 
tage§ fal, paa, Dar at pløie op ^'rairielanb, for at funne bl)rfe og 
plante næfte ^lar, famt flåa §ø til ^IreaturcneS Sobring næfte SBinnef^ic! (Eonnttj. 353 

95tnter. 9[)?Gb bcttc optoacS ben førftc Zih, faa 3?t)aning af Sog= 
f)ufe biet? ubfat til fent ^aa .§øften. Slange of o§ tiar iffe unber 
ZaQ fra DJ^ibten af Tlai inbtil ©eptcmber eller Oftober, bog bar 
alle t)eb gob §elbreb. 

3^e Subtaiiere, ber I)anbe beboet bennc 3^cl af Sanbet ^t)or t)t 
nu bcfanbt o§, ftaDbe 9^egjeringeit meb SO^ilitærmagt maattet flt)tte 
l^erfra to ?Xar før m forn ^ib. 2^et laber til, bere§ ©enftgt bar at 
bille fomme tilbage i grcmtiben; tfji be ^abbe grabet ftore bt)be 
§ul. Kg ^tjælbere, i I)bilfe bGtt}beIige €^Iag af SQ?aiåforn, Sun, 
Øffer, ^jebler 0, f. b. bar forfigtigt inbpaffet og bæffet meb 33arf. 
3}i§]e Sager bar gobt opbebaret, ha 9Zi)bt)ggerne tog bern 0^. 

(Sanffe mange Snbianerc ftreifebe omfring bort D^abolag, 
men be l^aobc fit $iem i a)iinnefota ^territori), og gjorbe o§ iffe 
minbftc Sortræb. Xei førfte 5(ar bar ber flet ingen (Settlementer 
norbbcft fra o§, og faalebeg paa ?}bergrænb]en bar bi ofte ængfte= 
lige, ha bi ^a\)hc I)ørt at ber bar .<ganblere, ber folgte Snbianernc 
SSbiffet). 23eb 33rebberne af lU^per ^otnafloben bar ber mange 
Snbianergrabc. Scgemernc bar bcgrabne i fibbenbc Stilling, og 
blot faa ht)bt at .§obebet bleb ftaacnbe ober S^rben. C^n fløftet 
Stage bar brebet neb beb C^raben§ ©nber, bborpaa ber bar lagt 
en liben ^[æUe. gra benne bar ber fat tt)nbe, ffantebe Siæle paa 
ffraa, faa h^t ftelc I^abbe et Ubfcenbe af ?Jlønet eller Oablet 
paa et $u§. 

Set 9?øbbenbigc til 5ib§opI)olb, Tiah og mæber, bar het 
banffeligfte Spørg§maal at befbare. ^^^en nærmcfte ,<^anbel§^lab§ 
eftcr S[r?i§fi§fiii^icn bar femti Tal borte, bi?or en ^ønbe gbebemel 
foftebe tolb Tollarg, og en 33ufr)cl ^ai§forn fem og ft)tti G:ent§, 
og anbre SebnetSmibler i g^orftolb. ^in g^iber arbeibebe, ben 
^"ib fian funbe affc fra fit eget ,^Mem, for femti dent? ^cr Sag, 
meben§ al min ^ib anbenbtcS til at bribc fire ^ar Of§cr til at 
^røie prærie for en 33etaling af femogtbbe G:ent§ ^r. Sag. Set 
bar faarebc§ banffcligt til at faa ^egnffabct til at balancerc. 
gagt og Sifferi t\}chQ?^ til, og Iijalb bctbbeligt. 

" Tlæixh, ber funbe bære borte fra fine §iem, brog op i 3Stfcon^ 354 ^c S^orfJc ©ettlemcnters ^iftode. 

ftn§ guruffot), paa Zømmev^tiQ^t eller ncbober langg a^Bfi^ft^. 
^ten paa SSebljuijft. 2^in Saber tog mig, 14 Slår gammel, meb 
paa en faoban ef^iiebition, to Uger før Sul 1850. et bt)U 
©nefalb j&at)be neto^ funbet 'Bkh, ba t)i reifte r}iemmefra, og at 
goa ttlfobS en ottcogttjtie 90?tle, til I)nor ni ftanfebe oHer 9?atten, 
bor ingen let ©ag. $aa Softet i en Sogl^t^tte, ber Dar tæffet meb 
fløDet egef^aan (©la^BoarbS), ^enbifte^ ni til at folie. ^ Søbet 
af 9?atten o^ftob ber en heftig 3Sinb, fom gjorbe at (Sneen breOeS 
igjennem alle ^falminger, faa ber om a^orgenen nar minbft otte 
S^ommer ©ne paa ©engen og be Oangflæber in I)at)be lagt fra o§. 
S)a ni ben næfte Sag fom til h^t (Btoh, l&nor ni r)anbe l^ørt at 
3lri6eibe nar at faa, fanbt ni 33etingelferne faa t)berft uforbeI= 
agtige at ni iffe fnnbe tåge fat paa 5IrBeibe ber. '^ette nar neb 
Slobbrebbcn, fire Tl\l onenfor 9D?c(Sregor. llagtet het nar fent 
paa Sagen, faa troebe ni, at en ©Imbfertur paa hm Siftanfe eftcr 
einefanten I)anbe ingen Såre, feln om bet bien mørft. Sa ni nar 
fomne TjalnneiS, nemlig til fjnor ^^ortl) WcOregor nn er belig= 
genbe, aahcnhaqche ni nor geiltagelfc. ©n 93æ! — 33Ioobl) dliin 
falbet — 5ar fit UbløB i globen paa hette ^teh, og ben nar faa 
breb, at ni umulig funbe fomme oner hen uben at tvafte op efter 
ben§ Søb et bi^gtigt langt ©tt)!!e. (Snbelig neb at fælbe et ftort 
^ræ, franlebe ni paa hette oner ©trømmen. 3Si beftemte o§> ha 
til at tåge 33enneien oner 9[a§rt}ggen for at ræffe 9[)2cOregor, 
l)ellere enb at følge efter ©tranbcn, meu beri tog ni grunbig J^-eil. 
Sc bratte 93a!!er, hæffehe meb ben bt)be ©ne og ^*atffon, nanf!e- 
liggjorbe nor gremgang til hen ®vah, at ni iffe naaebe nort 
23eftennuelfe§ftcb før langt efter mhwat. ^il Sl)ffe for o§, 
I^olbt et llngbomSfelffab Sanfemoro i et libet §oteI, IjOilfet 
narebe til paa 9P?orgenfiben, og faalebe§ ganeS ber o§ en 51nleb= 
ning til at nt}be et narmt SSæreIfe for 9ieften af ?catten. Sa jeg 
bien faibt til grofoft ben næfte ?Q?orgcn, nar min ^U^pctit tilftræf= 
feligt fffærpet, tlji ni l^anbe intet fpift fiben hen forrige Sag§ 
9J?orgen, men mine 33en nar faa faarc og ftine, at he neppe nilbe 
bære mig til ^orbct, SBinncfi^icf dountt). 355 

93i tog o§> en Slfforb paa ^Scbf^uGft til femti Gcn§ ^er Gorb — 
i^am — paa egen ^oft. Sntet billigt Steb funbc Di faa ^oft og 
2ogi§, og berfor maatte bi tåge inb paa hotellet, I}Dor be enefte 
§øiforncmme bar $rifen bi maatte Betale, ^ele llbbt)ttet af Mtc 
gorctagenbe Beløb fig, efter to llger§ I^aarbt 5Irbetbe, til en 
opfparet gortjenefte ftor not til at fiøbe Scrn til to ^tler og 
^fiibberinger til at fløbe "^iaily" mcb, fire ^'unb ^affe og libt 
iSiiffer. .Sjjemreifen bleb for mig ligefaa ftreng, fom 2uren 
nebober l^abbe bæret. 33i tog affteb tiblig om 9J?orgenen, i ©el= 
ffaB meb en ^aho, ber bar fommet neb meb et $ar £)f§er og 
33ogn, for at 5<^nte 93?abbcirer. Xenne fenbrægtige 33eforbring 
guebe mig iffe, og berfor, ha bi fnart traf en ung 9JZanb af bort 
SetjenbtffaB, flog jeg Sag meb I)am, i ^aab om at vætte ftjem 
famme ^ag. Wdn 5fnbel, af het lille 9iifte bi I)abbe, blev i Bttjn- 
bingen glemt, og en 9teife tilfobS paa nær femti ajtil og baarligc 
93eie maatte tilbagelæggeS nben en enefte 30^abbib, tl^i jeg ()abbc 
iffe en dent i ^cnge at tjøbe for, og bar baabe for ftolt og for 
unbfelig til at tigge. Sænge eftcr bet bar mørft, ba bet gabe§ 
mig noget at fpife, bar mine <^iræfter faa a{bele§ ubtønite, at jeg 
faibt fom i en 5lfmagt, fra [)bi(fen jeg bog fnart fom mig igjen, 
efter at I)abe ubf)bilet. 

2)?eb ^ilæber for[)oIbt bet fig omtrent ligefaa trangt, fom bet 
bar meb ^Jtabuarer. Seg erinbrer grangibeligt at i be to førfte 
35intere BrugteS ber I^berfcn Unbertlæber eller Oberfraffe, af ben 
gobe C^rnnb at bev bar ingen at Brnge, og Cbcrffo bar noget fom 
fnapt bar talt om og enbnn minbre feet, og be§nagtet nøbe§ 
8unbr)eb og §eIBreb af aife, Baabe unge og gamle. 

Sanbet, I)bor bi Bofatte o§, bar iffe tilfalg§ bet førfte ?[ar, 
men Settlerne enebeå om en X^lan, efter I^bilfen be funbc forfbare 
l^beranbre i 33efibbelfen af fine ^^jent imob ubelfomne (Sjæfter. 
"CSIuB dlaim" er et £rb ber ubtaler beime ^4>fan§ S^ictljobe nøiag^ 
tigt, tl)i bet Bett)ber Baabe at man ffaar fig fannnen, og tilfige 
om fornøbigeS ba at Brugc SlIuBBcr og Stoffer til SSaaBen for at 
l^æbbc fine 3lettig()eber. 356 S)e SfJorffe (Settlementerg ^tftorie. 

Sa 9^cojennoen ^roflamerebe at Sanbet Mv tirfalgS bar 
^rifen for ^\)^v gjerbcbcB ©c!tion — Cluarter, $200 i @ulb. 
"Sanb 3Sarrant§", gtdne til (^olbater i ben meiifanffc ^rig, folG= 
te§ og fjøbte^ til en billigere ^xi§> pt. ^Tcrc enb ben Oicgjeringen 
forlangte, og brngtcg berfor i ftor Ubftræfning af 9h}Bt)ggerne 
til at fifre fig iJienbom^rettcn ^aa fit Sanb. ?Jten at faa be nøb* 
l?cnbige ^enge til at betale for fit fianb, bet tiar for mange faare 
Oanffeligt. ®e, ber eiebe ^enge, bilbe i!!e nblaane bern for min- 
bre enb fra tre til fire ^roccnt ^r. 9?^aaneb, mob gob (5i!ferl)eb. 
Sllminbeligft fiøhte ©ieren af fengene 52anbct i fit eget 9Zat)n, 
men meb gorpligtelfe at ffjøbe het til 23efibberen naar fengene 
hetaUQ§> tilbagc. ©n St}!fe for be gattige bar hot, at Sanbet iffe 
agtcbeS for meget Oærb, ber bar faa meget af bd, og ingen rime- 
lig Ubfigt til at het bilbe blibe beiboet paa lange ^iber. 

S^erfor bar ber i Sørftningen ingen ^rængfel beb Sanb!onto= 
ret i Snbngne, Ijbortil bort ^^iftrift Ijørtc. Senne ^ingencS ^il= 
ftanb barcbe bog iffe længe. golf ftrømmebe inb i Sanbet r)ur= 
tigere enb bentet, gølgen bleb, at ber fnart o|)ftob en S^ift after 
gobt ^anb, foin iffe fan beffribe§. 

S bort D^abolag forefalbt ingen blobige ©ammenftøb, men 
enfelte latterlige Scener fanbt Bteh, hex ffaffebe Sljftigljeb for 
Slilffnerne, men bar ramme 5llbor for deltagerne felb. 

5' l)in %\h bar het tiilaht at fjøbe faa meget 2anb, man bilbe, 
Ipié man bare I)abbe ^^Nenge til at hetale het. Xette gab <Bpefn- 
lanter ^^Inlebntng til at fjøbe op ftore Jlrafter, til ©fabe for be 
birfelige ^Settlere, og he onbc Sølger beraf føle» enb til benne 
Sag. "^reemtionloben", ber gab et 5lar§ ^ib til at hetale for 
bet 2anh, man Ijabbc bofat fig paa og bi}rfet, bar en obermaabc 
gabnlig Orbning for be fattige, ber gjorbc het mnltgt for beni at 
faa egne $jem, men ".^omefteablobcn", ber antogeS i ©ef^tiaa- 
rene, bar mere enb alt anbet ^Jlarfag i, at bet ftore 9Zorbbeften 
bleb faa Ijnrtig befolfet." 25>iuncff)ic! (Toiintt). 357 

gor næftcn tt)nc ^fnr bar 9:)tc0^rcaor omtrent 50 WiU 5lf= 
ftanb, ben utrrmcftc 9Jiart'cbypInb§. "iDim i 18G7 biet) 5ci*nliancn 
(n)aact tir dononcr, paa &Yæ\\']cn a] bet norffc (Settlement, ()nor 
ben ftan[ebe nogle ^tar. dononeu Bien ftraf§ en liDltg §anbel§= 
^lQb§, infor|iorercbe§ forn 33t), og I)at)be for en %\b iffe minbre 
enb 32 (Salooner. 9^u l^ar donooer igjen ticnbt ttlbnge til fin 
ltffi)lbigl)eb§ftanb, og 9?iaifen lioffcr frobigt I^nor før nar traole 
@aber. 

SSinnefl^ief donntt) I)ar en norff 33efoI!ning paa omtrent 
10,000. aJ?en bet fammc (Settlement fortfætter norbotier <Btat§- 
linjen inb i goufton og gillmore GonntQer, IjUor ber Bor if!e min= 
bre enb 17,000 9torffe. Xqw Xd af Settlementet er Bcljanblet i 
næfte kapitel. 41bc ta^ttcL 

Iboufton 09 ørtre ]fillmorc Counti?- 

Se flcftc norffe (Settlementer Ijar l)a\)t et ^ierne^unft, jom 
mv be fenere anfomncS 23eftcmmel]eå[tcb, og l^borfra kolonien 
fprebte fig uboDer i alle ^ktninger. ^th faa meb bctte ©trøg. 
2)en i)eftre ^alDbel af ^oufton (^ountt) og hen ø\tte §alDbcl af 
Stllmore ©ountt) Biet) omtrent ^aa famme ^tb Bebtigget -poa for= 
ffielligc ©teber af mange forffjellige ©elffaber af D^iorbboer, fom 
intet ^ienbffa'B IjaObe til ^ocranbre, famt af en Wa§>ic 5lmerifa- 
nere. ©fterl)aanben I^ar be fibfte folgt uh til be norffe og be for= 
ffjellige fmaa kolonier I)ar Ooffet fammen til et ftort, fammenl)æn' 
genbe (Settlement, 20 mil Brebt og 30 mil langt. Set er berfor 
umuligt at berette om nogen fammenl^oengenbe Ubbifling af ^etU 
lementet. 

Ser er noget ftorflagent Oeb hette SanbffaB, fom t)ir!er im» 
|)onerenbe i fit tjibtftrafte SSælbe. Sen ene 5ra§ efter ben anben 
fneifer l^enooer §orifonten tæt befolfet af norffe golf. Tlile^ 
Brebe Salfører I}mler rolig i SanbffaBet§ ©fjøb, og utallige tran= 
ge 5tfbale ftiffer fig inb Bag ffooflæbte ^øiber, §oor enbnu finbeS 
©fot)en§ bilbe St)r. ^øit op^e oOer alle be mørfe Sier og trange 
©far ligger be Brebe ^øiflctter, l)Oor finbeS be ftørfte @aarbe. 
Cgfaa l^er ligget het ene norffe ^æftegjælb efter het anhet. 2tt- 
ten ^on)nf^ip§ BeBoeS faa gobt fom ubeluffenbe af norffe golf, 
og otte St)er )i)aa r)enimob et tufinb gnbBtiggere ^oer Beftt)re§ af 
bern. Sen famlebe norffe 33efoIfning tæller omtrent 17,000. 

358 Ooitfton oa ^ftrc fillmore CTountl). 359 

(Jgcntlig er (Settlementet meget ftørre, ha biSfe 33t)gber !iin er 
en Sortfættelfc af Settlementerne i 2iUnneff)te! (Sountt), beffretme 
i iih\tc kapitel. 

Spring Q^vo\)C, WiUwUxc^ton oji 5^Iacff)a«imcT, 

S 1851 forn ©ben eifertion, ]om berettet i bet 38te mpitel 
til bettc 8trøcj. ^an Bofatte fig paa Sotuagrænfen i ^tcerl^eben af 
ben fenere 93t) 30^abeL §an t)ar ben førfte tiirfelige garmer i 
^ele 3}?inne]ota. 9Q2en i 1852 fom ganffe mange 92orf!e. 

Sisje bofatte fig paa ben ftøie 5Ia§rt)g libt beftenfor ben nu» 
bærenbe 33t) ©pring @rot)e i bet fQblige $oufton (Sountt). ^o 
Sølger af emigranter fom i)ib omtrent famtibig i Swni 1852. 
S^et ene gølge beftob af ^aafon 9cart)efon, ^nut Sluutfon ^ielanb 
og gingal 5(élefon glaten, alle tre fra (Jggebal i 93ufferub, famt 
Ole og 3^oItet) %. '^erg^ fra §allingbal. 5nie bi§fe fom fra 9tocf 
(£ountt), SSifconfin. Xet anbet gølge beftob af $eter Softnfon 
2omen, ^ut Olfon 33ergo og (Joen €. §øime, alle tre SSalbriå- 
fer. 2:orger So^)^^)"'^^^ 3^ennelanb biet) ben førfte ©taoangering i 
STHnnefota. ^^an fom i Su^i 1852 og f)an§ ®øn leoer enbnu paa 
garmen en ^al\) mil oeftenfor 8pring ©roOe. 

Spenne 5la§rt)g, I)borefter be bebfte garme i §oufton ^ountt) 
ligger, er en ganffe eienbommelig gremtoning. Tlellem Uppev 
Somag og D^oot DtiOerg S^alfører ftræffer fig en ftor og ujeOn 
^øiflette, opffaaret af mange ©far og Sier. Sanghefter SO^ibtert 
af benne ^æner fig en iæon og faft ^'alfften§rt)g et $ar (lunbrebe 
gob ooer ben nebre Slette og en 12 — 15 S)?il lang. ^op^en er 
flab og uhen en 23uffe. 2^e jæOnt ffraanenbe ©iber berimob er 
rigelig ffooflæbte meb filrenbe ^anbfpringe i (jOer gorbt)bning. 
§ib op frabbebe be førfte 9Zorffe og I)ang fig faft i be øoerfte ®fot)= 
tuffer og toet oeb en ^ilbe. $er oar hen bebfte ^løiejorb meb 
rigelig 3Seb og 3]anb enbog oppe i be I)øiefte Sier, berfor bleo 
hette Strøg meget I^urtig befolfet. 

§øtt oppe paa benne brebe 5(a§rt)g meb fri Ubfigt paa en 15 360 ®e 9?or[fc (Settlementer^ <piftoric. 

- — 20 TIM til bcnnc <5tcber, Itacicr 93l)cu (S^n-lna ©tone, maajlc 
ben iiorffcftc ^^l) i 5(mcrifa. '!i^i)cn Ijav cit 33efoI!nina i^aa om= 
trent 800, I)noraf fim et ^^ar Saniilior if!e er 9tor[!e. ®er er 
iffc mnnoe 23t)er i 5lmeri!a meb fim eii ^irfe og iiicieii (Saloon. 
Wqm hette er ^ilfælbet meb ©|n-iiuj (?5roOe. 5[>ten{al)eben er hen 
ælb[tc og ftørftc i ?Jtinue(ota. SDen Heb organiferet i 1855 af 
^^Qftor Scoren. lUtonS ^Itibager fra isalber^^ oar in)en§ gaber og 
førfte Sljøbmanb. .<^an foiii btb i 1858. 

93ranbt be førfte 9tl)bi)ggere t Diabolagct maa færffilbt næO= 
ne§ ^eter Sol^nfon Somen. §an i3ar en meget agtet og aftoibt 
Tlanb og Oar en af flere 33røbre, forn er Befjenbte [om nogle af 
9ti)Bt)ggerItnct§ t)pperfte Tlænh . ©n af ^røbrene er ©jermimb 
^. Somen, hen førfte D^orffe i SBilmtngton øftenfor ©^ring @rot)e. 
©n anben er hoften So^nfon, fom Iiar tnbeljatit mange ^tlltbS' 
I)OerO og enbmi er Spring (^rooe ®trøget§ gjæoefte iWanb. ©n 
trebic Prober Oar ^ioner^ræften ^X)oma§ ^ol^nfon, fom oUerftob 
en oOermaabe inbtftraft 9[)tT§fion§mar! i 992innefota§ førfte S^age. 
gemtt ^ræfter figc§ nu at Ijaoc belt I)an§ gamle ^alb. ^eter 
2omen§ (Bøn, S- ¥• Somen, nu ^anbcfSmanb i ©alebonia, Wlin- 
nefota, Dar het førfte iiorffe 33arn føbt i TOnnefota. .^an tiar 
føbt hen 12te SDecember 1852. 

?8Ianbt anbre Befjenbte pionerer Oar .^allingerne Søi^Q^n 
og SeOor Z. <il'nar0e, Die K. (5agabalen, Die ■£). Ulen, ©mbrif 
§^. Oplieim famt ©mBrif §. S^^elbraaten fra Gtgbal, §abelæn- 
bingerne .?)an§ og ØifBert 9^. Tltjl^ra, Sofin 51. ^roM)u§, Ole d. 
©tenerobben og .^iiut O. 33Ieinntb fra 9^tngert!e. 5fIIe bt^fe 
fom i 1853. §an§ ))}. SDcQftra ^laatog fig £)mfoftningerne og Dp- 
førelfen af ben førfte ^irfe i ©^ring (Srotie ha 90?entg(}eben enbnu 
iffe faa fig tftanb til at begt)nbe ^Irlieibct. ©enere blcb I)an betalt. 

33efoIfningen i ©pring @roOe og SSilmington er for het me- 
fte fra ^allingbal, ©igbal og §abelanb. 

2)a he førfte 9tt)bt)ggere fom I)at)be be meget gortræb meb en 
ftor eiuff af en ^anfee, fom Ijeh 5(rt6ur 23oto. .^^an inbbilbte alle 
^ttib^ggere, at i^an l-)a\)he en ^rioritet^a^ct til ^anhet, og ha l)an ,<^')oit[tou oc\ '^ftrc fillmore doitntt). 3G1 

nor ftor 0(] ftærf on ara Ilmu et Xrolb famt teinmcltg fri mcb en 
^knolncr, nar Ijait iffc let at circic. ©itbcItQ møhk Ijan fin £)tier- 
manb t en (]L"'bniobici Siabøl font falbtc§ DIc GMtbbranbSgiitten. 
^a bcmic I)nnbe oi^^ct Ijani et .^JallinGfoft faa bet ritngebe i 
^^affen, broa ?jaufeeii affteb til aiibre ^sirfefelbt. 

9iorbeufor Spriiu] 03roOe ftræffcr 23Iacf .*2»ammer fig furet og 
ffjægget. Set BleO o^ifnlbt af ^init 33crgo eftcr (Stiarttiammereit 
i SSeftre Slibrc i ^nilberS. ^orfel 5Xagefon, en StaOaiigering 
fra 9^ocf dountt), SSifconfin, nar hen førfte I^Oibe Tlanh i bettc 
©trøg. §an tom nanbrenbe iiorboOer en 2^ag i 9J?art§ 1853, meb 
ØU og ^Ic paa 9it}ggeu og et ^Nar stinger for en "^lelfefluBbe". 
9tebe i et 33affe^ælb fanbt Ijan fig en -^^ring, og ber flog Ijan 
ftraB op et §u§ af 5Ifpefto!fer og 33ierfenæt)er. mmt ©Ifon S!e 
forn i Swni, men fiben IileO ber i!fe flere ©taDangere. (Samtibig 
fom Sen§ ©. SSinjnm og ©uttomt og Sen§ O. CtterncfS fra ltr= 
lanb i ^ogn. (Siben Meo I)er et ganffe ftort ^ogntng=<SettIement. 

,§ouftott og S^nbgcr ^aiUt). 

5ra 93[acf gammer Iiærer het nebolier en trang og fæl 3DaI 
ti( man tommer til ©fjelbon og 23abger ballet) og anbre 2}alfø= 
rer runbt 33t)en $oufton. $er er en meget ftor Orænb af oplQftc 
og formucnbe !^elcmarfinger. 23abger ballet) er i ©ærbeleMjeb 
et meget trioeligt Btch. S benne t)afre 3}al begijubte Snboan» 
bringen til 9toot 9Hoer Sialføret. $øit oppe |iaa en 23iergfnau§ 
paa ben øftre ®ibe af ^Talen fab SWiffel M. 8t)nnc§ en SDag paa 
SJaarfanten 1853 og Oalgte fin fremtibige ©aarb. 9,)icb Ijam fom 
6an§ Prober 5(amunb SDi. 8anben famt '^(munb 3Seum og &nt'' 
torm ©utterfon, alle fire fra .<ilOitveib •'^JNræftegiirlb, g^orc Xele= 
marfen. Stener .^-nutfon, gaber tit .Q\ingre§manb ,<JciIOor Qtcc- 
nerfon, fom famme 5lar til en anben Xcl af ^alen, I)Oor Ijan 
opbrog en mere enb alminbelig opoaft gamilie. 9tæfte 5lar 
fom^albrisferneC^uIbbranb ^iaxvfenliorg og £Ie etublien. 3:ennc 
2)al er 2)JoberfoIonicn til ^elemarf^bQgben i ^la\) ^omt\), Tlim, 362 ®e 9?or[!c (Settlementer^ .<^iftorte. 

Js 1854 BcGljiibtc Snbl^anbrinacu til bcime S)cl af §oufton 
(^oitntl) for 5nnor. 2}a font et ftort (Sø[fenbclag Bcftaaenbc af 
CIc og 51 line Slrofcnc^o oc\ bcrc§ noBne Sønner oi] >D'øtre: .^an§> 
(S^QljIe), borger, SeiO, Olaf, ©tgrtb, ^art, Saoni), og @unl)ilb, 
fra ^Ott§eib i ^eleniarfen. 9tæftc 5(ar !om SoI)n @. $omme, 
gaber til en af ben norffe ^ir!e§ ftørfte Sønner, ^aftor ©Den S- 
§omme. 

33abGer 35aIIeti er en breb, men fort Xal, omginet af meget 
5øie 5lafer. Tlch fine ftore @aarbe banner ben en af be meft 
tiltalenbe partier i 9J^innefota. 

©le ^nutfon fra Skrammen, 33rober tit ben Befjenbte "(Cali- 
fornia" S^iutfon i 2Siota og felo en daliforniafarer, Oar hen 
førfte Wmxh i 33t)en §onfton. ^ 1852 ftagebe r)an og Wom 5(n^ 
berfon fra Sa (IroSfe fig o^oOer 9^oot 9tiDer paa en ^ram og ub= 
lagbe en 33t} l^nor nn "olb toton" ligger. 2^a S^niBanen !om 
Biet) ^H)eit U\:)ikt en 9J?iI§ 35et. £)Ie ^'nntfon bleb 33t)en§ førfte 
^iøbmanb I)er i 1854 og bret) en gærge. ,gan tiar ogf aa en af 
^oimtt)ei§> tre førfte (Sonntt) ©ommi^ftonerer. ^an reifte fenere 
til 35eiten. 

Tlahclf 9kiuBurg oø Statjanncr^rærtcn* 

Zi Tlii t)eftenfor S).ning (Srolie ligger ^cetoBnrg og Statian^ 
ger|)rærien. 3}e førfte 9corbmænb fom I)ib i ^uni 1853. ^i§fe 
tiar Sar§ S^oIIeffon -angen meb gamilic fra §allingbal, famt 
.^anå 3(rnefon, 2av§> og :J()oma§ ^rnlfon 5[ff og Sar§ 3ot}nfon, 
alle fra 9Hngeri!e. 2^e fom til @t)en ©Ilertfon, 6^or be op= 
I)oIbt fig tre S^age mebens be faa efter Sanb. ^iåfe fom ogfaa 
fra DIocf ^rairie, SSifconfin. ©trafS efter fom ogfaa 5Inberx\ 
Soer og ©ulbranb OnlBranbfen ©Ileftab fra .§allingbal. 

@t $ar liger efter^aa fom be førfte ©laoangere, fom nn nb- 
gjør Størftcbelen af 33efoIfningen i D^embnrg og ^reBIe ^on)n- 
\i)ip§. S^iåfe bar ^an§ SSalbet f^^ælbe), X^ove Dlfon Saae, ^Oer 
^I)om^fon ^otne, ^nnt gtrebolb, 3^il§ So&nfon ^eåfa, ^\U Wih $ou]'tou Ol] ^']tvc Sirimorc doiintl). 363 

icn ^iniicftab og 2ar§ ©. ^arlieftab. "^c forn fra goj: 9?tncr ko- 
lonien og ftammcbe opnnbelut fra Øerne norbenfor ©tauanger.* 
Omtrent 1000 (Stabangere bor nu i 9^æii)ebcn af hm gamle 
©cl)ete ^irfe og ubgjør en meget nelftaaenbe og T^l^ggelig koloni. 
S ©t)tttaarene, ha dlch )}ttt)er gebcren greb Solt, biet) ber bog 
næften folfetomt oner ^vreblcg 5fa§rt)ggcr for en ©tunb. @amle 
^Nuftor Scljeic og næften fjele Ultentgl^eben' nbnanbrebe til 9torman 
donnttj og ftiftebc en ftor Stabangerfoloni i ^ærl)eben af $enb= 
rum. %t 5lar Mt ber fun ni Tlænh igjen til at foare ^ræfte= 
lønnen. 

^an§ 3]alber, Sebcren for hon førftc @rup|)e af 8tabangere, 
nhiaqhe ftrafå en liben 33i) i^aa fin Gicnbom, forn ^an falbtc 
?ictuburg. .^^an hlQ'o ben førfte ^Noftmefter l^er t 1854, og bret) 
,<g>otel for mange ?lar, ^a ijan Mv ganffe bt^gtig i het engelffe, 
famt af et begeiftret ^em^^erament, inbtog l}an fra ^egt}nbel= 
fen en Seberftilling. §an t^ar en Sfolelærer i 9iorge og tom til 
Selanb, gllinoiå allerebe i 1837, ^Oor l)an bar hon førfte 9iorft'e. . 
^cr fluttebc l^an fig til 33a^tifternc og bleb i 1844 orbineret til 
$ræft — ben førfte norffe ^a^itiftpræft i 5lmerifa. 

Tim Sønnen bar ^Mvfen til at lom eller bø af, og l^an f[ut= 
tehQ berfor meb ^roeftegierningen og bleb garmer og §otel= 
bært. S 1871 bar ^an 9J?eblem af Segi§laturen. 3^a ^an iffe 
alene bar ulut^erff, men ogfaa libt i^ibfig og ^aaftaaelig, for= 
fbanbt ftan§ 5Infeelfe og glemte^ ^an§> 2^t)gtigl)eb. ^an i)av en 
meget ftor Slægt. 

DJZenigl^eben l^er bleb organiferet f 1855 af ^eter ^Bbjørnfon 

9torbenfor 8tabanger=$rærien ligger ^ig^lanb ^rairic, forn *) g?aftor dlaiifcn ^abhe nciop lommd til St. STnSgar, ^otra og 
f!reb i „(Smtgranten" om t)^t tjppciViQC Sanb i 9^ær^eben. 2)ette Uar het, 
forn brog $an§ SBcelbe og ^an§ jjølge. 364 S)c 9?or[!c (5cttlcmcntcr§ ^ijtoric. 

paa Ørunb of fin ^'Ortib§ Siifticilicb er iiicft Ocrøint nf alle bt§fc 
23i)c;ber. .Sjer bor lurftcit ubcluffcnbe ;TcIeniart'inacr. 

5(IIcrebe ^aaren 1858 nar £)Ic Soljiifou Duerlaub oa -^al- 
\)ov Cfriffoii runbt \)aa "i^a§(an§præricn'^ foiu be ftiJbte .§ictf)= 
lanb !tl.>rairic, iiiLMt ba be iffc faitbt isaiib, brotj be tilbade ttl 3^al= 
tDort^ doimtt), 2iMicon|in. iWcit i 9Jtart§ 1854 brog be igien af= 
fteb meb et ftort Sølae nieb Dffer oc\ 35oc3ue. Spenne ©ang fanbt 
be ^anb Ijøtt oppe i et 8fot)I)oIt uogle Sfrtbt De[tenfor <Btehet, 
I)t)or gig^Ianb ^rairte 3i)nobefirfe nu ftaar. 9^unbt benne SHIbe 
tog be ba alle Qanb. Xctto gølgc Beftob af £)Ie, <iTnut og ©tetner 
Soljnfon ØDerlanb, bere§ gamle gaber SoI)annc§ DIfon, ^alDor 
©riffon, ^aralb Olfon (gorbgrai)), ©unnulb (SDenfon Staafa og 
§an§ granfon (9hte). S)t§]e nar alle fra .^t)tt§etb ^ræftegiælb 
i ;^elemar!en. 

^uh bien fenbt tilbage til bere§ SSenner i SSaltDortI) (Sountt), 
og bt§fe giorbe fig ftraB færbig til ai følge efter. 3 Suni 1854 
forn et meget ftort gølge træffenbe hen lange ^ei fra bet ft)bligfte 
Siørne af 3Sifconfin meb fine kreaturer og §u§geraab. 5 ^^^^^ 
gølge nar dar! Sranfon ^uq og ^^^nS ®øn £)Ie (^. 9^ue, ©arl 
DIfon, (Jtjnin @. SDøIali meb r)an§ ©ønner 5l§Iaf og Øfteii, 
$an§ og £)Ie ©unberfon Sia, ^an§ og ©unnar ^J^aulfon 93Ioom, 
Ole Sacobfon, flittel Clfon Sorbgran, TlifM røffelfon Sorbgran 
og ©aamunb Sorbjørnfon 9tQfu§. 

Ogfaa bi§fe nar alle fra ^nit^eib. 

S^et bien faalebeS meb engang ganffe folffomt ^aa 25a§Iau§= 
)i)væncn. $enimob 100 ^erfoner lenebe h^n førfte ©ommer og 
^øft i fine SSogne, fom nar leirebe i 8fonIunben ncb 3Sanb!iIbcn. 
DJteb alle fine ^jør, (brifer, $øn§ og anbet nar het ganffe linligt. 

SDen f amme §øft 1854 fom ogf aa (Sllert, Sfaf, 9^il§ og (51= 
ling eilertfon, ©ønner af (Snen eilertfon, 9?cinnefota§ førfte 
norffe garmer, famt Ole Sø^^Q^nfon SSoIb. 

Sra §igl)lanb ^rairie ftræffer en lang og froget 5Ia§n)g fig 
norboner, alminbelig fjenbt unber ^Itannet "©riferumpen". '^aa 
benne %a^vt)Q fom i 1855 nof et ^elffab ^elemarfinger (glaa- |»oufton 00 ^ftre j^illmore S^ounl^. 365 

Bt}gb) fra 2SaItt)ort5 (Jountt). ®t§fc tiar Die ^ittelfon ©ten^rub, 
CIc ai?iffeI]on ^icfaiicfg, €Ie ©oltb, Die mttlcfon Uaaia, §alt)0i: 
Å^itteljon (2:iinipenbaI)I) og Zo]kn og Slittil ©unberfon (3Scuu= 
gen). Ole Slittelfon (©ten^riib), Dar Sebereii for berme glof, og 
bo fatte fig læugft 9corb, I^Dor ^aii i-)a\^h^ en ftørrre ©trærniiig 
iioptaget Saab at raabe oticv. ^ctte, mcb I^airå ftorlabue, Bram= 
menbe £)iptræben, fanit Ijané formobebc ^ifteffillinger, gal^ fiam 
9?at)net 33ufiIfouge]i efter 33ufil i Sø ,§errcb, ^i^or I^an bar o^= 
boffet. ^ongen^ ^>alab§ Dar bog ganffe Iieffebcnt — !un en Ifben 
Zørmnevl]t)tte paa 10x12. ^^cr Dar ogfaa en anben "^onge" 
paa ^tgljlanb ^^rairte — Slong §aafon (DIfon), og ber Dar alttb 
u6t)re morfomnie £pinn ha be to ?[)iaieftæter møbte§. "Snfil- 
fongen paa @rifermnpcn" er en af ^igljfanb ^U-airie §iftorie§ 
Irife ^nnfter. 

%H-\a .•ptgfjlanb ^^rairie er ogfaa en Iiett)belig <sl*oIont af Jyolf 
fra Dtanneftab i ØDrc 9lonierife. S 1^^'">''> font be førfte af bi§|e, 
nemlig Sol^n Sarfon Snl)r og Sofin Sarfon ^tenggaarb. 2}e !oin 
fra .<^off)fonong. Safir Dar feuere mebicni af 2egt§Iatnren. S 
1857 anfom et meget ftort g-ølge af 9tanneftabfofninger, nemlig 
2av§> $nmBIe, ai^artin ©tenSgaarb, v>'ch§ .^anfon, Ole SBenfel, 
Car§ 8eDtg, 2ar§ .s^. Safir, Gfiriftoffer ,C>ang og Sofin £). &aav< 
ber. Wlle biSfe !om fra Sa ^a^jctte CSonnti), SiMfcoiifin. 

^en meft agtebe og fremragenbe U^tanb paa .*J)igfiIanb ^rai= 
rie Dar ?lnbrea§ ®. '33t}fioIt. ^an font til Settlementet i 1856 og 
fiaobe før Dæret Sfoleloerer i O^jereftab ^ræftegjælb. $an Dar 
raabført i alleffagS SoDiPørg§maaI. 

©n af be meft Bcfjenbte Wiænh i ^-illmore Gonnti) er Sfio= 
ma§ ^opl^ernb. ^an fom meb fin 'Sahct fra ^anneftab r ISGl 
meb mange ^enge, og fiar fiben biet meget rig. Stop^^ernben er 
m fnil og fiiælpfom ^Ictinb, men fiar færegne 9Jieninger om re= 
ligiøfe ^ing. .^an følte fig minbre tilfrcb§ meb Stellet i 8tebet^o 
^irfe og ha ber ingen anben Dar i 9iærfieben, fom fian fnnbe fogne 
til, gi! fian ficn og btjggebe fig en egen ^irfe, -Cenne fneifer 366 S)e 3^£irf!e (Settlementer^ ^iftorte. 

nu ^øit ot)er l^elc prærien, ^er maa f)an l^ære bel ttlfreb§, for 
Ijer er !)an haabe ^rocft og 9??eittg]^eb. 

©n SHrfe at Bt}Gge er meget for en norf! garmer at !Iare, men 
^'o^^eruben t)ar ^ar for at flare to. ®a S^enigl^eben i ^inffiforb 
for en Zih fiben btiggebe en nO ^irfe BleO ben gamle tilfalgS for 
$1,200.00. ©n Itben "Sri^gri" memc\ijch ønftebe gjerne at 
fjøbe ben, men !nnbe fun famle $200.00. ^o^^erub fi! ]^øre 
bctk, groo et tufinb Skaler nh af 9?labra§fen og fjørte \aa neb= 
ooer fatterne til 9^ufIiforb, fjoor fjan fjøbtc S^irten og gao ben til 
be fattige i ^ung faat^elfom i STanb. 

.Sparmont) og ^urrnfrofcm 

33etragtet fra en ScrbbrngerS ©int§|nin!t er l)iftno! ®armont) 
faa baffert et ©teb, fom finbeS i 93linnefota. §er I)ar be bratte 
$3ter og be trange S^ale fommet til gob gorftaaeife og forenet 
fig i jæbnt Bølgenbe Sletter. 33a!re ©fonlunbe er IjQ^ipiG^/ be 
frtffe tilber mangler Tjeller i!fe og Sorbbunben er uotiertræffelig. 

2;et Mv en ©æterébøl, fom opbagcbe bette Sanbffab — en 
t)ibt befjenbt SæterSbøI, nemlig %allal 33ro!!en. ^an fom fam- 
men meb frib anbre ©æterSbøIer fra hd lillc 9^ocf ^ioer Settle= 
ment i 3Bifconfin. S S^ni 1854 fom be til ©l^en eilertfon paa 
SorDa=@rænfen, fom gao bem Si^ItjSning om be Sanbffaber, be cf= 
ter^aa tog i 33efibbelfe. gire af bem bofatte fig Deb §armont), 
nemlig ^allaf 33roffen, 3Irne og ©t)en ^irfelie og borger S)reng= 
fon §øftø. ^0 af bem reifte Deftober til 3}orf 2;olnnfI}ip, r)l:)or be 
ftiftebe en ftor SæterSbøI koloni. ^i§fe to Dar ©tibinb 93efte- 
lanb og ^nnt ^i)ifte. 5De anbre to, 23røbrenc Softn ®. $ommc 
og Sbxut §. ©f^ietbcbt, reifte norboner til 5[renbal)l, Ijtior be biet) 
be førfte. 

2:aIIaf Proffen er Dibt befienbt luiahc i 9iorgc og ^Imerifa, 
fom ben rigefte blanbt SæterSbøIer. 2)a Ijan fonr i 1854 l^^Dbe 
fian fun $150.00 meb IjDilfe I)an fiøbte 120 ^kre Sanb. gor 
mange ^ar maattc Ijan laanc fenger og betalte ha 48% til ben ^oufton og ^ftre gillmorc (Sounitj. 367 Bert)gtebe ©afton i Gftatfielb. TIqxi meb Sorficjtigl^eb og Mj2(gt 
l^ar ftmi crfjbcrtiet fig ftorc ^^igbomme. din betaler l^an $2000.00 
i 8fat om Staret, eier 6000 5lcre Sanb og l)ar mange anbre Sn» 
tereSfer. ^t)i§ ©^arfombeb er en St)b, jaa er ^allaf 93rof!en 
foært bt)big. 3)et meft Bcf!cbnc $u§ i .§armoiU) er l)cin§> §iem, og 
9Vi)ntcn bctragtcr Ijan fom et I)cIIigt Mcnobte, beftemt for aiibæy^ 
tig '-Beffuelic men iffe letfærbig ^tijbclfe. 
XoUaf S3roffLMi. ©jcrimtnb ^. ^afcii. 33orticet fra bdtc oOerbreOiie iWaabeljoIb, er ^allaf 33ro!fcn 
en meget agtuærbig U^uiiib. fr^an f)ar et nalmiiibelig gobt ®fjøn 
paa materielle v^ntereofer, men (jar oi[t albrig ini^^brngt fine 2(n= 
lebninger til 3fabe for fine ^J^ebnuMineffer. ^Stjønt næftcn uben 
SFotegaiig er han en meget gobt opiijft iOianb, fom bd er en ^or- 
nøielfe at tale meb. 

Wm ber fom fnn en ^ætervb^I til til §armoni). ^et bar 368 ®c S^orflc Settlementers ^tftorie. dftarlc^ (^jøaiei) Sarftab. "^dte etrøg er befjcnbt forn en ftærf 
Xelebi)gb, I^elft fra Zinn. dloQie S^age efter ©æter^bølcrne forn 
et Sølge ^inubøler meb £)!fer og 3Sogne fra 30^uf!eoo. 3)i§fe l:)ar 
©ri! toolfetl), .^erbjørn SnooIfSlaub, SoIjanneS ©aiiali oa (Slliå 
otj 5o^)^i^^it!§ 3:r)ocn. S v>iil^i 1^54 ^Lnit Soljii Sa^-'i^tlon ©inoiu] 
og 5(uftin (eaftuian) ØDrcbaffe. 2)i§fe to ^innbøler bofatte fig 
i daiitoii 2:oH)nff)i|i øftcufor §armoiU). ©icrnumb 5. ^afcn, en 
^o\)n 3ncob[on ©iiioiig. Sollef ©aiiberfou. af be gjæDefte 5linubøler i ^Imcrifa, og fulb af gautle 2)^inber om 
be førftc ^iber 1 9[Jtuffego og ?J(innefota, forn en 2)fue af ©aft, !om 
Oift ogfaa Mk 5[ar. (Samme .sjøft fom ogfaa et ftort Sølge ^elc- 
marfinger fra Qnn ^i>rairie i Sanc (Jonntt), SSifconfin. ®i§fe 
oar Ole ©crabecf, ^ttil g^jortoft og @unber H)oe, alle fra ©il- 
iorb, og 5torger gcllanb og 5r§Ie og Ole glataftøl fra SSinje. 2)igfe 
bofatte fig i ^Sillom ©rec! i 33riitoL 

Ole ©crabe! mv en færbeleg btigttg og bennefæl 2^anb. ^aah^ ^oufton 03 ^ftre f^illmorc 6'ountt). 369 

5rmcrifancrc og 9iorf!e anfaa ^am for ben bebfte 2)?anb i (Settle» 
nientet. §an§ Sønner, en ]cU, føD, er alle bt}Gtit3e ©pillemænb, 
l^Dié ^t) ^ar qaact t)ibt. 

£>^|)e i ^refton ^otunjTji^ ^oobe 5tnbren) ^olleffon, borger 
^Ncterfon og de SOtnnfon fommct allercbe i 1853. 2!e bar fra 
§ebentar!en. ©iben !om mange $cbeniar!tngcr. 

^lentgl^eben tieb $armont) l^ebcr (Sreenfielb 90?entgr)eb. ^cttc 
er en erinbring fra ben %ih et libet ^rtffel^ul af en 33t) ef§tfte= 
rebe ber, Xpot ^irfen ftaar. ©n ^innbøl neb 9?aOn Slunt ^seter= 
fon ^nfeoolb forn ber i 1855, anlagbc Sl), brelj forretning og 
banbc ftore ^aah. ?Jten noget fattebe§ og 23r)en fl^gnebc I^en. <Bu 
hon retfte §nfeOoIb norbooer og bleli hon førfte norffe ©ettler i 
®teOen§ C^onntt). 9in er I)an ^:].>oftntefter i (SiirnS, 90?tnnefota. 

^orbøft fra .?>arnioni) ligger ,?>enn)tonin ^enigljeb. (Jn ^ah 
ring Oeb 9iaOn Simit iTnntfon Oar førfte 5?ianb i ^Im^erft ^oton- 
ff)ip og bofatte fig Oeb Stringtolini i 1853. Tim ingen flere ^al» 
ringer f om. ^ 185G font ??il§ 23orrnb fra ^oten. .<Qan ligte 
fig gobt og oOertalte flere .^^nnbrebe anbre botninger tit at følge 
efter. ^armont) er ogfaa berc§ ^'jøbftab. 9?aar be faa reiftc Iijem 
meb tomme bommer og fnibe .?>oneber, Ijaobe be for 2?ane at fa^= 
fjøre af Oilben 2t)ft neboner "bottomen" og ffrige gnrra i oOer- 
gioen Stiftigljeb. derfor fif Stebet S^abnet §nrrafro!en. 

$armom)§ gjæOefte 9?tanb, og en af be meft anfeebe Wænh 
i fønbrc 9J(innefota, er ^ollef ©anberfon. §an§ gaber bar en 
af be førfte llbbanbrere fra ^allingbal. 

9?uff)furb, 9Jurtf| 'J>rniric un Snuc^Boro» 

Xa man rei|'er 0).) gjcnnem 9?oot 3?iber ^alen paa '^scvuha-' 
nen fra Sa (Sro§fe til ^onntain, fer nmn fnn r)ift og r)er noget 
baffert ^arminglanb. ®et mefte er bratla^nbt eller fum^agtigt. 
5^eftenfor ^hiUjforb er ber bog en meget fin ©lette meb jcbnt og 
rigt ^fgerfanb. ^ib fom i Sinii 1853 et ©elffab ^inmebøler fra 
^bcf ^^rairie — -seter ^seterfon .<;^■a§rernb, .<pellif CN^Iaim, C^rif 
Z. Sien og Dte Scrianb. Gn I^albboffen :ieremarfing fra Sjert- 370 ^e 9?or^e Setttemcntcrg ^torie. " ' 

bal, €Itt)er 3StIfon, Mv ogfoa meb. ^i^fe t)ar :|:)røt)ebe Sonbjø- 
gcrc, forn l^abbe t)æret lætige i 5lmeri!a og bragebe meget fint 
Sanb førenb be fonbt fig tilfrebS. S^en famme 5Irt]^ur 33ort), forn 
gabbe Dolbt gortræb t)eb ©^ring (Srot)e, l^abbe ogfaa ger anma§- 
fet fig l^ele 3)alen og forlangte flere Ijunbrebc Skaler for ^)3et 
Quart, før 'tjan Mlbe o^gibe fin formente 9^et. ^ette ^rao gjorbe 
I)an eftertrt)!!elig meb frie ^røOer paa fin ©ft)tter!unft. SO^en 
^ellif (Slaim, fom bar en af be meft forbobne og fnartænfte 
©lagSbrøbre, ber l^ar uboanbret fra ^orge, greiebe fnart l^am. 
Sør 5)an!eetrolbet rigtig bifte af hd, fab §ellif paa @!ræt)§ ober 
gana og lob gam i!fe ^ippQ op før gan fbælgebe glicrcnefte patron, 
i fin 33cfibbelfe. ^evpaa lob gan gam fare meb ben ^effeb, at 
gbi^ gan Difte fig igjen paa be drafter, nilbe gan i!!c flippe Iø§, 
før gan ogfaa foælgcbc 9?ct)oIt)ercn. 

^ellif (Slaim bleo fencre en af 9^l)bt)ggcrnc i ?)eIIoii) SO^cbicine 
dountt). ^eter ^eterfon anlagbe 33i) ber i Salen, fom cnbnu 
Bærer gan§ Dtabn, og Oliber SSilfon Icoer enbnn paa fin garm en 
Tlil øftenfor 33l3en ^eterfon. 

9?oeften gele beit ®el af gillmore ©ountt), fom ligger norben- 
for 9ioot DHber, 9^ufgforb og SaneSboro er Befolfet meb Sognin- 
ger. ®er er en af be ftørfte @ogningbt)gber i 5[meri!a — i 5IntaI 
genimob 3000. 3Saaren 1854 anfom be førfte Sogninger gib. 
Se gebte ^itut S^nutfon 23eII (33ebrc) meb tre ©ønner, ^tiut, ^01= 
let) og DiagnOalb, famt 9kgn0alb <^iutfon Stonball og (Sgriftian, 
^ore og Ole £). 33ratrnb. Se fom fra Itrlanb i Sogn, 'oia ^ofg- 
fonong, og Bofatte fig et Stt)!fe øftenfor SanesBoro. ^er inbret- 
tehe be fig i en ftor, forlabt Snbianer=2anb§Bt) paa 40 ,§ufe, fon= 
ftruerebe af SlImBar!, ft}et fammen meb SSibjcr. 9togIe af biSfe 
§ufe Dar ganffe ftore — o^ til 60x40. Senne ^arf Bleb fenere 
meget Bent}ttet af be førfte 9ct)Bi)ggcre i Dpførelfcn af fine §nfe. 

Sffe langt berifra laa en anbcn SnbianerlanbSBi) paa en 60 
Snbianere meb fine Samilier. Stéfe J^nbianere o^førte fig tem= 
melig ftormobige, fom nben Oibere inb til be gbibe, tog gbab be 
ønffebe, og gabbe enbog fornærmet tigerne til nogle grlænbere, ' ^mifton 03 ^ftre ^irtmorc S'ountt). 37I 

forn I}aDbe Bofat fig i ^^ærl^cben. ^ettc t^ar uubl&olbelig. St^Ioen- 
bcrne og 8ogningcrne Iiolbt 9kab, fif famlet en Stt^rfc ^aa næ- 
ften 20 SOtanb og gtf faa til Snbianerne. S^er^aa fortalte be 
bi»fe, at l^big be iffe reifte berifra minbft to Sag§reifer inhen en 
Ximc, Oilbc be begtinbe .Wg. Snbianerne foarebc l^oDent, men gif 
inb for at xaah][aa. ©froemte af be i)\)ihc§> beftemtc €^træbcn he- 
fluttcbe be at reife, og Dar ^aa garten neto^ forn ^imcn flog. 

5)i§fe l3ar be fibfte S^bianere i D^oot Slitner 2^alen. 

9cæfte ^aar, 1855, fom flere Itrlænbinger til D^oot 9Hoer 
i:aren. Si§fe Oar 2av§> Olfon lllocftab, 5lnber§ og 2ar§ £)Ifon 
Søbal, $ang ^Uigunfon ^øigje og ^InberS (^riffon. Si§fe fom 
fra dlovtvat) @roOe 'Settlementet i ^ane dounti), 2Bifconfin og 
bofatte fig i^aa Dtortf) ^rairie, norbenfor ^eterfon. ©enere f!reb 
2ar§ lUt)cftab 33reOe og ot^mnntrebe mange til at fomme. 

©amme $øft tom Soenb og Sary ^^ompfon, G^riftian Sor)n- 
fon, dliU 5r. ©nllicffon, $aralb £Ifon og Sore Slnubfen Sutlanb 
— alle Sogninger. 

53Ianbt be førfte ^orffc Dcb 9lnff)forb (ca. 1855) Dar ogf aa 
33røbrene (Soen og 8onbre 9^eivf)u§ fra glatbal i ^elemarten, 
IjOorfra be Dar be førfte til at ubDanbre til ^Imerifa i 1843. 

^ 1857 fom 5lrne, Cle og Signert 33ot)um, fom blco nogle af 
?iort6 ^srairie» lebenbe og rigefte 5[Rænb. Sot}umffægten er fra 
^Saleftranb i Sogn. ^Trne ^ot)um bar 2æg|)ræbifant og r)aObe 
allerebe beføgt 9cort() ^rairie fom en llbfenbing af (Jllingianerne 
i 1856. ^ 1858 bleo en ganffe ftor 2)?enig]^cb organiferet I)er 
og falbte STrne 33ol)um til 55i*ceft. ^an bleO ba orbineret, og ^av 
nn Oirfet fom $ræft i 50 Star. ^an blcO gormanb for §auge§ 
'3t}nobe i 1876. 

Xcnne 59tenigljcb fif allerebe i 1860 en ^ømmerfirfe bl)g= 
get (18x34) r)Oor St)nobemøbct BleO Iiolbt famme 5far. Sjette 
er ben førfte norffe ^irfe blogget i 9.liinnefota. 

2;en førfte Sogning i ^nfljforb — r)Oor ber nn er mange — 
Har 3o]f)n 5'0^'rf'^"' fi^J^^ f^^"^ f^^^i ^if i Sogn. .^^an bofatte fig 
Ijer i 1855 og Dar en berømt Sfonmger, for Ijan bar en Tlc\ict 372 S5c 9^t)rf!e Settlementers ^tftorie. 

i fit Sag. $an§ ®øn, Qtat^anbxtøv ©amucl (S. ^ferfon, er en 
befjciibt ©tørreife i 9?Jiunefota§ ^oIiti[fe 2tD. 

Sanc§boro, (Eountt}ct§ næft ftør[tc 33i) og et fiilb[tænbtg norfft 
(S^entrum, biet) tf!c anlagt føreitb i 1868. ©n ^ebemarfing beb 
9cat)n Gf)arlc^ Sc^nfon etebe ©runben, fjbor 33t)en nu er anlagt. 
3 1868 begt)nbte man at o^føre et ftort §oteI af ©ten mibt i 
Sol^nfon^ ^t)ebeager, forn fi! $50 i 3fabc§erftatning. Unber et 
(Jgetræ bret) en foretagfoni 9kbaftør nicb at faa ub bet førfte 
9hinier af b^n t)orbenbe 23l}y 5tt)i§. llnbcr et anbet ^ræ fab en 
2)anfee og ubbelte — mob 33ctaltng — "ram 2A^(ji[fei)" i en 33Itf= 
fo^. 

9tu I)ar 33i}en en 1300 Snbbt)ggere, f)Ooraf be fle[te er 9iorffe. 
23ranbt bt§fe er 'Samuel £). ^celfon, 33t}en§ ælbfte Sljøbmanb og 
ben§ lebenbe 9}Jiinb. ^cin er otat^ienator, ^irfetiærge og en 
Betroet SO^anb i mange Dtetninger. 

^'et førfte firMtge 5lrbetbe i hdtQ Strøg nar ubført af ^sa= 
ftor ^oren. .^an gjorbe ^eriobiffe 33e]øg til bi§fe fprebte norffc 
kolonier og fttftebe en 9iæ!fe iWentgljcber i 1855, bertblanbt 
Spring ©roDe, ^tgljlanb og anbre. 

9ll)6t)gricrltt)et§ ^^røUclfcr, 

2)en førfte ©lægt, f om tog Sanbet i 33efibbelfe og gjennemgif 
9?t)bt)ggerltr)et§ Xrontgfler, I)ar nu t^anbret bort, og h^n tyngre 
mangler hciabc: ^'jenbffab og Snbbilbning til at fatte ^ionerlioetS 
3SirfeIigI)eber. ®et ijil berfor Dære af Sntere^fe at læfe en gam= 
mel 9ct)bi)gger§ egen 23eretning. 9h"i§mu§ Spanbe paa '©taoan= 
gerprærien nar en af be førfte Whvuh ber, ha Ijan !om i Suni 
1854. S nt ©amtale meb forfatteren fortalte f)an følgenbe: 

"St\l er føbt paa ginnøen norbenfor Stavanger", fortæller 
f)an, "og fom fammen meb mange ^^i^gbefolf til Roj: 9tioer ^o= 
lonien i Sllinoié. '^ct Har intet 2anb at faa nhen for f)øie ^Un- 
fer og het tiar faare nanffeligt at faa 5(rbeibe. ^Tengang inn ber 
mcgen !^ale om So^oa, men ha nogle af mine ^i)gbefolf 'Xaret i ^oufton og 'J^ftrc e^lITmorc G^oiint^. 373 

Sornctcn r)al)bc reift til 9Jtinncfota, bcjTiittcbc jeg at følc]c cftcr. 
.?nor bcttc 3}cinncfota nau oc] Ijuorliibt bot nar faa ftort, fonx et 
^^^vftcc|ilvI^ eller cii i>erbenvt)el, Ijaiibe l)i iiuieu dlcbc paa. 9)lcn 
ni forn affteb, tien Ijuiibiet fra StHnibaite til S^rge og fra gcergc 
til S^anililiaab. (Slia ^^nitalitet fom oneralt pcia benne Dkifc 
bien nift o§ ftatteB C^niiijrauter, Ijar jen albritj næret i>ibnc til. 
2^tft er ni nu metjet niere følfonime i 33eforbrinGen af nore OUife. 
^anffe ni ogfaa meb '^Mk bien betragtebc fom nniælenbe :Di}r, 
tf)i ni funbe jo bare fige I)a og ja og ftirre bnmt ba ni bien til- 
talte. 

2)en førftc Stinter boebe ni fioy min knoger, ^ore Saae, men 
fif o§ en "Sørti" Sanb og bQggcbe §u§. 2et nar tre af o§, 
og bet gif fort. fyørfte 2;ag foelbte ni Xømmeret og brog bet 
fammen, anbcn Xag btjggebe ni .§u|et og trebie Sag fitittebe ni 
inb. ^et nar toln gob i girfant, 25æggene nar runbe 3tfpefto!= 
fer og ©ulnet nar flønebe, flabl)ugne 3:ømmerftof!er. ^agct nar 
flønebe ^ømmerftoffer hebæthbe meb "clopboarbS" og ^orn. 
Siåfe "cla^boarbS" nar omtrent en ^nart ^omme tt)fte Sorb, 
flønet fra ©geftoffen meb en færffilbt Øf§. Seg l^anbe albrig 
l^aanbteret 33iler og ^iler før, men bien fnart nant meb bet 

Sesuben nar Søre, 33orbe, ©tole, ©enge og anbet §u§geraab 
af flønet og øffel)ønlet ©g. ©tærfe Sør^ængslcr gjorbe ni af 
Slnifte. ©piger brngte ni iffe. 

Se førfte ti 5lar ()anbe jeg iffe Dncrfraffe, Dnerffo eller Un- 
bertøi, bare 93lufe.og "Oneralls". §nab ffulbe ni gjøre? 2Si nar 
ubeffrinelig fattige og 9taboerne næften ligefaa ilbe. Sngen nel= 
nillig Sanbljanbler boebe i 9cærl)eben l)nor ni funbe fiøbe paa 
trebit, og bet lille, jeg fortjente meb ©fonarbeibe, ftrof lna\)t 
til 932aben og 9lenterne paa Øjælben. Sen førfte SSinter l)ug 
jeg 2700 Q^jærbeffier (raik^ til 50 Gentå §unbrebe. ^eg nar liben 
og flet iffe ftoerf og unant meb 5trbeibet. ^il 9[Ribbag§mab l^anbe 
jeg fun en tør 33røbffine, froåfen ftin, fom jeg maatte fnæffe meb 
Øffen. 

aSccrft nar be lange 33Qture til SSinona, fom nar nærmefte 374 ®e S^orffc ©etttemcrtterg <piftonc. 

$Øtar!cb5|)Inb§ og ©teb, I^nor nogct bor at faa fjøbt. ®ib bar 
obcr 40 Wih OQ meh træge 0![er |)aa SSintertib aieuuem ufrem= 
fommclicjc 25etc ti^itbtTæbt, forn jeg Dar, nar bet meget ubel)age= 
Itgt. (Sngang, I)u[fer jeg, mebenS Xore i^^aae og jeg Dar paa 
Sjeten, !om en fDær Sneftorm oOer o§. S)et Dar o^ipe ^laa 33ib= 
berne, og het blæfte fri^gteltg. ^eq I)aDbe bare min 33In[e paa 
og frøs berfor jlræffelig. Sngen §ufe Dar bet fieller paa mange 
SO^tl. ©nbelig, omtrent Mo!!en ni ont S^^Dælben, fom Di til en 
^t)ffer og gi! inb ber for at bebe om at \toppe. ^t)f!eren fDarebe 
nei. ^a bleD ^ore is^aae fint, fatte fig paa en ©tol og fagbe, I^an 
Dilbe i!!e reife Dibere ha l^an Dar rent nbmafet og het Dar at frifte 
SDøben, at fare Dibere. Sa gif :^t}ffcren bort til ^ebtaSfen, tog 
et fDært ©tt)!fe ^ræ, Ijolbt bet oDer ^ore§ §oDeb færbig til at 
ffaa, og ffreg: 'Dil hu gaa?' ^^er Dar en fe!§, ft}D 90?anb i .^i}t= 
ten, faa Di maatte nh tgien i SO?ør!et og ©neftormen. ©neen 
Dar nu faa bt)b, at Di I^aDbe het ftørfte 33efDær meb at nebtroffe 
(Bpovet \aa Offerne funbe fomme frem. ©lig Ijolbt Di paa til 
Mo!!en elleDe. S)a l^aDbe Di fun reift to TOI, men fom ha til en 
tt^lff ^ræft. ^an mobtog o§ ^aa bet Denligfte, ha Di fom, fif fin 
^one 0^ for at laDe o§> Tlah og ftellebe meget gobt meb oS. 511= 
brig Dil jeg glemme hen SO^anb. 

S)a jeg tænfer paa he lange, gjennemfroSne ^t)ture, bet ffib= 
fomme ©foDarbeibe, 5Ingften oDer hen tri^ffenbe ©jælb meb fDære 
Dlenter, ©nfoml^eben, 9^øben, llDibenljeben og alleflagS ^rocngfler, 
Di I}ar maattet gjennemgaa, maa jeg f^ørge mig felD om het Dar 
et gobt 33l)tte meb be fattige, men fofelige gorl^olbe i 92orge." 

©n af be ftørfte SSanffeligl^eber Dar at f)oIbe ®ufet forfJ:)nt 
meb ^el. S^et Dar langt til Tløllen og ofte Dar hen i Itorben. 
£)Ie ^ittelfon ^aafa paa ^ig^Ianb ^rairie i 1855 Ijug fig et 
^ar 2)?øIIeftene til en ^aanbmølle, og meb benne S^^øIIe BleD 
mangen §n§mober i be førfte 5[ar forfinet meb Wel. S)i§fe Wøh 
leftene er nu paa Suti^er S^oIIege 2)?ufeum. 

©ønbenfor ©pring @roDe l^aDbe en 3?^anb Deb D^aDn 33an- ning inbrcttct en 9}iøIIe beb en 23æf. Set bar en S^xbretntng, forn 
tt)lbte be uinbDtebc 9tøb()uber meb 5lnbagt og 5@refrt)gt. @fter 
be mange 23e[frit)elfcr at bønnne, ntaattc hette Dærct en rent 
merfbærbig ^Iffære. 5)et Dærfte t)ar, at ben t)ar faa ur)i)re finbrig, 
at bet tog en tre, fire 9Jianb at \)a§>]c hen, eller§ gt! hen i 93aglaav. 
2en ftørfte ^anffeligljeb Har at lahe ^'ornet renbc inh tilftræffe- 
lig lang fornt, — BleO en f)el §aanbfnlb faftet i paa en ©ang, ftop= 
pebc altfanimen. S^init 23crgo fortalte, at ^an faa fin 9Dcai§ falbe 
neb i ^ærnen, men faa intet tomme uh. (2n Ilnbcrføgcife bleo 
ha fat igang og man fanbt ha en 9lTht§, forn fab nebenfor SPZøIIe= 
tratten, beb ?^iet ub af 9}taifen og faftebc bet øOrige Oæf. ^aa 
fortalte ialfalb ^iiint ^ergo. Tien hette Dar alligeuel bebre enb 
at traffe affteb til 2)orcftefter eller S^ecora^ meb en Bæt paa 9h)g= 
gen, fom i)an flere Oangc giorbe, og Oære Borte en Itge. 

£)m Vinteren frøa 3}Jølle0anbet op og ha maatte man male 
paa S^affefdærnen eller tnufe het i en 3J?orter. 

3Sinteren 1857 leber enbnu i gamle ponererå 2)?inbe fom 
hen ftrengefte, man l^ar liaot i benne Xel a\ Staten. Omtrent tre 
Sob ©ne falbt, l^bor^oa ber ha frøé en ^aavh poleiet 8!or|3e. Xa 
f)a\)he efrubben Sulebage, ibet fjorten falbt igjennem meben§ 
llloen løb ooenpaa. ^^engang blcO InmbrebeoiS af §iort bræbt 
meb mubber, ihet he Oar fulbftænbig ^jælpeløfe i hen ht)be 3fare, 
oner IjOilfcn ^ægercn gleb let og trt)gt paa S!i. D^æften l)cle 2Sin= 
teren Dar bet umuligt at bruge §efte, ha Sneen Oar for bt)b. &in= 
brif 3Welbraaten gjorbe bog et ®lag§ Sncffo for fin $cft, fom 
biet) oant til bem og greiebe fig fint oOer Staren. 2en bleo me= 
get efterfpurgt, færbeleå for 33egraDclfer. ^n let Segrat)elfe§= 
flæbe biet) gjorbt, l)t)orpaa Siget bleO lagt, meben§ ^ele ben før= 
genbe ^^roccSfion fulgte eftcr paa Sti meb $ræften i Spibfen. 

Wien t)ærrc enb alle Sanbeplager, 93t}reifcr, trange ^iber og 

9Zt)bt)ggerflib og Satrn af alleflag§ oar 5lager!arlen§ 3Sifitationer. 

.<paarbt ^Irbcibe Oar 2ibet§ 2ob, enfoml)eb, Sult og ^øh mv at 

' oente i 23egt)nbclfen, 53?obgang og ©Icnbigfieb funbe flare§. ^en 

bi^\e dientet mv itle Smaating. 20, 40, GO — ja op til 75 ^ro- 376 ^c 5?orffc (Scttlcmcntcrg ^ift one. cent Mv ba aliniiibclia. €a [)t)or foiiniufcMibc Inirtiti bi§[c 3lcnte= 
fenger Dar forfalbiie! ©tille, iiicii \tah\c\ opijobebc be fig og 
gnog i .fjertet inebcii§ be fortærebc ^^Niingeu og fijlbte 9h3ln)g= 
gerne^^ 'Sinb rneb ^■Bitterf)eb mob ben ^.ninilegebe .Qla^fe, forn 
hmbe labe fine ^^senge arbeibe for fig. Ofte funbe lUi)ffe følge 
paa S)tobgang og ^Nenge iffe o^ibrtOe§. 3)a I)ang "•DJiortgageu" 
font et 3l3oerb ooer bm ftaffel,§ fortunte. Xa fnigte be Ijaabløfe 
9?aabf[agninger nieb STonen, be bitre, fønnløfe Utætter og be for» 
toilebe otunber ha (Sjælen nl^ilfaarlig fanbt X^ife neb S^anfen om 
et ftærft 9ieb og et fibfte ©fribt i ©talben. 

5nie Settlementer fiar Ijant en eller flere af bi§fc '^Qler, fom 
gjøber fig lieb anbre§ 9?øb og bent)tter fine 9^tcbmcnneffer:§ ltri)!!e 
ttl egen 33erigelfe. Ofte f)øvex: be Ijen blanbt be meft "refpeftable" 
t fin ^reb§, og Ijolber fig ha tnbenfor hon I)erffenbe ©!i! og 
$Brug§ tøielige (.^h'ænfer. 5ftter igjen er be menneffelige 9iot)bt)r, 
fom bruger alle ©lagg ^'mh og Sift til at plt3nbre ben ©taffar, 
fom 9^øben l&ar tt^mtget inb i bere§ @arn. ^et tiilbe gtoe et me= 
get ufulbftænbigt Snbtrt)! af 9Zt)bt)ggeren§ 3}anffeligl^eber lp\§> 
hette bleo fortiet. 

@n 9Jcanb af fibfte fort Mv X — , fom for lang Zih bret) fin 
gorretning i S^innefljie!, §oufton og gillmore ©ountt). S ©pring 
ø5roOe, 33Iacf gammer og §oufton fjenber be ^cim; i dlewhnvq, 
^avmont) og $igl)lanb ^>rairie Ijanbe Ijan fine ^ræle, og ot)eraIt 
iibtaleå I)an» 9taDn meb @rn. 

.^an Mv fra 3^inn i ^elemarfen og fom i 1843 til 50^«ffego. 
2^a Ijan nar en ©nier af het Dærfte ©Iag§ opfparebe fian fig be= 
tt)bclig ^^enge, og fri)ttebe faa til Socnft Sane i SSinnefl^ie! blanbt 
he førfte 9ci)bi)ggere. 2)cngang I^aDbe 9??tnnefota enbnu fun ter= 
ritorial ^kgjcring, og I)an funbe berfor tåge faa Ijøie 9knter, I)an 
nilbe — ofte 75 ^rocent — fra 9tt}bi)ggerne, fom maatte l)aOe 
^venge til at betale for fit 5anb. ?vor mange 5Iar gif hette gltm= 
renbe, men ha 'il^cinnefota i 1858 blco inblemmet fom ^tat Mv 
ben .•^erligliebcn til ©nbe. 9ientefobcn bleo inbffrænfet til 12 
^srocent. 9JZen 3)— t^ibfte diaah for Uraab. ^^^an reiftc runbt .•^-♦ouitou oa '<?ftrc ^^illmovc Coinitt). 377 

\)aa ^IitFtioncr co fjødtc tjammcit Btrah. ^a noQcn forn for at 
laauc %scnc\c frcnunftc :4^— fin ^rntiflmrfainliiui af (\amlc Xril= 
leliørcr, iibfliMe ^^Uoacr, falbefivrbiiu* .«^liøreareicr oc\ l^alimiahm 
QæMøicv. .Sjniv hon ^^Ncnacløjc fan Har nillta til at "fjøbe" no= 
get' af bcttc, iii luiiibftt tline Okiiuic bctv nirfeliac ^nrrbi, lob X — 
F)om faa omtrent tre ^-jerbebele af ben forfamjte Siiin, inebeiiv 
bet refterenbe BleD opført font ^Ijøbefiim for OlbtibSlebninger. 
(Shittelig niaattc ben træiuicnbc iinberffrine eii 33cf§el \)aa hm 
l)elc 8um til Ijøtefte Glenter, fanit trætfe fra en 10—15 >DaIer 
forn "33onu§" for S — . 

(Sn anbeit fiffiij Maahc Mv at labe, forn om Ijan iffc I)aObe 
^enge. "a)teii jeg f^ar $nebe paa "Orøneri)"/' fiinbe Ijan fige, "og 
]^m§ bu trænger ^^engc fan hu tåge et Sæ§ eller to af $oebe og 
fjøre tir 9Jiart'eb." ^oebeu' lileo ha belnterct ben, forn bilbe laanc 
^senge, til minbft 25 ^srocent i^er ^ulT)eI mere onh TladehS» ^>ri§, 
og en ^cffel unberffreoet for hen fnibe ^um. ^aa benne Tlaahe 
fif 2)— ubfjørt fin §Oebe frit, fom, ha hd Mt 50—60 3DZiI til 
nærmefte aitarfebSplabS, Oar meget forbelagttg. 

^an folgte ogfaa ©aal^Oebe til to og tre ©ange het§> birFe- 
lige $rt§ og tog ^antebreO paa ©aarben. llbeBleO 9?enterne 
tog I)an c<J>oeftelfe i hen rørlige ©ienbom. ^^aa ben 9Waabe fif 
Ijan efterljOert ^Hoen i ©aarben og §u|et, ^oen paa ©ngen, Of= 
fen i 3talben og .<Jneben i bingen. 33e ha ben Stoffar, lini§ 
SDJelfæf bleo tom, og fom tænfte at laam fig en ^Debefæf uh af 
fin egen 93inge! X — fom oOcr Ijam fom en 2>reben§ ©ngel. 
SDJangen Wanh i gillmore Sonntt) fnnbe fortælle om ]^Oorlebe§ 
^an ijav græbt og tigget om 3taabc i X — §> §u§. Wcn X — Oibfte 
iffe, i)Mh dlaahe hctøh. ^m\ et Oirfebe forløfenbe: mere $enge. 

Gngang, ha Ijan Mv i .^irfen paa .*?>igl)lanb ^rairie for at 
inbbrioe nogle Glenter, l-)av>he nogle Øntter ffrcnct meb ^ribt paa 
]^an§ SSogn: "i^ogt ebcr for ^Tøben, Sommcn, ^jæOclen og X — I" 
Øutterne forftob fig paa en <il'Iimar. Xøhen og Sonnnen Oar 
fjern — cnbog Xjanelen Oar minbre at frt)gte — X' — , hen nær= 
t)ærcnbc, oDcr^ængenbc gare, oar dærft! Xe gamle (JocittQr 378 ®c S^orffe Settlementers <ptftorte. 

fortælfer om golf, [om foltite \\q til ^DjæDcIcit for Tlaqt og 5<Jrc, 
men be, fom [olgtc \\q til 3)' — , ft! fun @raab og ^æuberS ©uib- 
fei. 

©ngang maffcrcbc iiogle ©uttcr fig og gt! til I}an§ $u§ for at 
6ænge l^am. ^an forftob i!!e, l)\)ah ftob ^ao, inbtil Ijqu fom inb 
i ©fooen og faa et nt)t 9iel6 foinge fra en ©ren. 2)a faibt Ijan 
fanmteit og Iiegt}nbte at mumle Sabcr 35or. SDtcn ©uttcrne tiar 
Bare itbe pm Søier og "lob 9taabe gaa for 9?et/' 

løtcit fiberne I^ar forartbret fig. ® — og IjanS ^ncB er nu en 
©aga lilot. 3}e gamle Qéuhhcv, fom fom I)tb i DffenS og tobbe^ 
rulleu£i ;iLib§aIber og friftcbe faa mangel)aanbe ^rcengffer i 
J^orbl)i)tter og §almftaffer er høhe. Og meb bem er ogf aa forbi 
be fremmcbe, uj^røbebe fyorljolbe, b^n finb^forft^rrenbe ^ir= 
feftrib, beu fuugenbe gattigbom. 9iu fibber bereg ©ønner og 
©øuneiønner i gamle, lune Sjem, i breb ^elftanb meb tib§mæ§fig 
©aarbftel. 9^u Betaler bt§fe atten norffe ^otonfl&t]:)^ en ©fat paa 
$150,000.00 om ^faret, fom efter beu lofale 93eregntng re^ræfen- 
terer en famlet gormue paa omtrent $20,000,000.00. 42bc ta^itcL 

Sætcrø&aL 

S ben t)eftre :^cl af Sillmore dountt) ^or ^oot 9ltt)er§ trange 
S^nle, ffjult mellcm be bratte Sfot)bet)o![te Sier, omfiber naaet 
^o|.H>en af be fteile 5fa§n)tjger, forn itebe t)eb Dhii^forb og gouftou 
fneifte 500 gob obenfor ben beflemte 33unb, og 5ra§rt)g og 2)a[= 
Biinb 5ar Ijcr forenet fig t et BHbt, ftiagt, rullenbe ^^rærtelanb^ 
ffab. )dlehen§> man i bm øftre 2el af (Iountt)et I)ar fin ftørfte 
UIem|)e meb be ftore SSanbflomme, forn, l^bergong bet regner, 
truer meb at baffe be Bratte ^orber neb i 2)albunben, l^ar man 
ger i beftre Sitoore og bet tilftøbenbe TlotDet dountt) fit ftørfte 
3^eft)ær meb ot finbe Stfløb for SSanbet. S)i§fe mægttge ^øifletter, 
næften 2000 Job ober .<pat)et, er nemlig for flabe til at SSanbet 
finber afløB og mileoibc ^træfninger ligger berfor uBrugelige 
paa ©runb af 9D?t)r og 3Sæbe. 

§er ligger ogfaa et Bet^beligt Settlement paa omtrent 3000 
D^orffe, forn ftræffer fig fra Sime (s^ringB paa Sott)a=@rænfen 
norbt)eftot)er en otte 9D2iI forbi @ranb SP^eabotr i SDiomer dountt). 
^Settlementet er omtrent 35 5D?ir langt og omtrent 4 99?il Brebt og 
er belt i tre ^^ele I^Doraf ben fQbligftc falbe§ SætcrSbal. ^e to 
anbre ^^ele BeffribeS i be to føfgenbe Sla^itler. 

Sæter§bai§=Settrementct, Bcliggenbc i ?]orf' ^otDnfBil:), ^i^^^ 
more (lountt), er af ^ntereéfe forn ben ælbftc S^oloni, ]^Oor Socter§- 
bøler i noget Bett)beligt ^Intal famlebe fig. llboanbringen fra 
Sætersbal Begt)nbtc ganffe tiblig — 9Saarcn 1843 inboanbrcbe 
be førfte. Xi^e bar 2:oIIcf (^unolffen (^ufct) meb gamilie fra 

S79 380 ®c 3^orffe ©ettlcmcntcrg ^iftortc. 

^Blialmib, ^fiiaitn 33crac oa ^iø(\Q\ .?>arftab fra 3?aIIc oa ^ollcf 
Slmibfcii fra ^ijlleftab. l^BJQ rcifto alle til Uihiffcao oa flijttcbc 
fenerc oeftoncr. 

^}od Wwcv i v>cff^rfon doniiii), 9iMfconfin Oar i Jytrtiaarcnc 
et anfceliat Sa^tcit^bølff Settlement, men ba Suboanbrinaeu til 
J^illmorc (5'oiintl) Iicaijnbtc i 1854 bien bot rent oOerffQaOct af 
©æter§balln)abeii i ?)orf. §ib !om ait^nnent be liaafølaenbe 20 
5rar flere ^iifiiib SæterSbøIer, forn onifiber iiæften alle fanbt 
SScicn til 9Jeb DHocr ^alcn i ^ær()eben af @ranb gorf^. ^cr 
(i Sæter§bal) er Sfiteplabfen for hen norff=amerifanffe gortæl^ 
liiia, "Sra heQQ^ Siber af §aOet", forn I)tnler paa et formobet 
^iftoriff Orunblaa. 

2)e førfte til at Bofætte fia i hen amertfanffe ©æterSbal Oar 
^mtt £). mnfte oa ©tien ^. 33eftelanb. ^e forn fra dlod 9?tOer 
Settlementet t SBifconfin meb 6 anbre, fon: bofatte fia i hen øftre 
Sel af gillmore ©ountt). 

S 1855 f om hen trebte Settler, forn t)ar Ole ^ittelfon fra 
Siljorb i ^elemarfen. 2iht fenere paa Sommeren fom £)§munb 
oa granf Olfon Zvt)hal 95e§Ie oa Store £)le ^Ijiftelfon §ofto, 
^orae ^oraefon S3af!a oa So^n H)orfon, alle fra Sæter^bal. S 
1856 fom ©Ic 5rrnefon Sien, fom tiar Blanbt be meft befjenbtc 
pionerer. 

35e§Ie .Ole $ofto bar hm meft uhpvæQehe hlanht alle he 
qamle pionerer, ^an Mi en refolut Wanh, fom !)at)be oærct 
Blanbt ©ulbaraOerne i dalifornten oa !om tilbaae meb $6,000. 
SDt^fe $enae fatte ^am i\tanh til at inbtaae en Seberftillina blanbt 
fine Naboer. S^eSnben Oar l^an, trobS fin biminutioe Størrelfe, 
en ^jæm^e haahe i ^top oq §ot)eb, fom Qoht funhe qveie fia t 
het Itifttac 2iO, fom enaana farafterifercbe Settlementet. 

Sfær ai? het Iriftiat til paa 33Qturene, fom tiar oi)ermaabc 
lanae oa befbærliae. 91^ an maatte nemlia for 14 5lar fjøre lielt 
til Wcéfveqov, 75 Tlil 2^a man faa cnbelta fom frem til "tlje 
^Nocfet ditt}" eller "$ell Gitt)", fom ben oafaa l)eb/Oar het ofte, 
at be nebarbebe fæter^bølffe Safter fif Dbermaaten oa l^ele §t)e» ©CEter^bal. 381 

belcc^fet — Srugten af I^ele ©ommeren^ ^TrBcibe — bleD turet 
op. Xa maatte man ofte laanc gober til Cfferne for at !om= 
me l^jem, for berpaa i 2:;ræncjjcl og 9^uel]e ot flibe fig frem til 
ben næfte .^øft. 

S 1868 f om ScrnBanen til Sime Spring§ og bermeb \)av 
be lange 33i)tiire forbi. DJ^en uæften famtibig forn en auben 
^lage, forn Mv langt oærrc. "^^cnne oar "©I)inc]^=^ugen". gor 
en 9^æffe 5rar i ®t}ttiaarene BleD 5[grene Ijerjet af benne ^eft, 
faa ben I^jælpcløfe 9it)Bi)gger bleo næftcn fortoilct. £m 9}?orgc= 
nen, ha golf tjørte til ^rfe, funbe man ot)craIt fe rige 5tgre 
næften færbige for 8igbcn, og man gratulerebe I)inanben meb at 
iaar mlbe man ha ialfalb faa not til 3}taben. ?Jien om Sloælben 
t)ar Slornet fort mcb utallige fmaa ^rt)b og næfte SDJorgcn laa 
^tvaact ncbe, pulter til 33ulter, tappet for fin ®aft, het Oærfte 
©f£^em]:icl paa Øbclæggeife og 9iuin, fom en garmer fjenbcr. 
5)ten 9tt)Bt)ggercn ftob i ©jælb for 8æb, DJiab, alting. 

^obia» Sarfon Mt i be 5rar ^^>ræft i Sætcråbal og annef= 
terebe ?^tenigr)cbcr. §an oar meget eftergioen i ^sengefager, 
men et 5far biet) het næften for meget enbog for ^an§> 2angmobig= 
fteb — fun $10 fom inb fra bele ben ftore 53ZenigI)cb gjennem 
^larety Søb paa Ørunb af "(5[nncl)bugen§" herjinger. 

©n a)tenig]&eb biel) ftiftet I)er allerebe i 1855 af ^aftor 
^oren. 

9D?ange unberlige Sing funbe fortælleå fra (Settlementets 
førfte 5Iar. §ib fom Star efter 5Iar ftore gølger af 8æter§bøler 
birefte fra ^jembt^gbcn og goranbringcn fra ben inbefluttebe 
gæbrenebal meb fine eienbommclige Sæber, Siotkinffuelfer og 
Cmgit)elfer til bet ftore, unbcrfulbe 5Imerifa Oar faa plubfelig, 
at CDergangen ofte farafteriferebe? af mange baahc morfomme og 
|)atl)etiffe £ptrin. Gn ufftjibig liben (Jpifobe funbe ialfalb for= 
tælle§, fom fige§ at bære ben ælbfte 5Iarfag for 93enæt)nelfen "TiOV" 
tvcQian ^nbianS", fom Oort golf bift og ber bleo beæret meb: 

Xo fterfe 9ii)fommere fra 8ætervbaf Dar ben førfte ^onnncr 
paa "C^rubbing" (^?obI)ugning) bo§ en nærboenbe ^fmerifoncr. 382 S)e 91orf!e Settlementer^ ^iftorte. 

®a he forn tnb om ^tiælben for at fptfe, fab be nogle Sl^inuter og 
l:)entebe mehen§> ^'onen lagbe ben fib[te gaonb ^aa ^tftenSmoben. 
TObt ^QQ Sorbet ftob et S^b meb Whle\t)lte. TlænhQm gloebe 
længe ^aa bctte og gruBIebe ^aa l&Dab Slagg ©røbmab bette 
funbe Dære. ^ilfibft funbe iffe bm ene bare fig længere, men 
^aSfcbc fit Snit, mebcn§ SToncn tienbte 9ii}gocn til, at fttffe Sing= 
rene bort i i^-abi^t og tåge fig en Ult)p. 8magebtben Oar faa for- 
førcnbe, at alle .§enfi)n glemte§. .^an greb J^abet meb h^n ene 
$aanb og meb hen anben fom ©affel fopte Ijan ub en brabelig 
^J>ortion ^nia fin fallerten og berpaa til at f^ife meb §aanb og 
2)?unb. ^cn anben fab meb opfpilebe Øine og ftirrebe paa hette, 
men fif tilfibft ilnirgt: '\sJoab er hcV^ imager het gobt?'' "Smag 
felo", Oar alt het Soar, Ijan fi! fra fin traOle i^orbfamerat, r)r)or= 
paa he begge langebe til i Si)Itetøiet meb fine Ijornebe 9ZæOer. 

^oneui ftirrebe for en Stnnb nmalløft paa hette, men ha f)nn 
tog gabet og tømte ^Keften af JJnbboIbet i G^rifebøtten, fagbe Ijun: 
"They are what I would call Norwegian Indians." 43bc Sln^itcL [ 

ffiloomfielC)* 

9JJob 9iorbncft ftøbcr 3trtcrc^bal til ^l^roonificlb Settlemen- 
tet, hen ftørfte, Dafrefte og me[t nelftaaenbe af bic^fe tre 'i^tjcjber. 
23IoomfieIb lianer riuibt i^ijeii Cftranber otj er et onerniaabe 
tiltalenbc Strøij. 33cfoIfninc3en er [or hd niefte fra 2:iiin i ^e- 
lenuirfen meb et 9Jtinbretal fra $iirbal. C. ^-^v §abfanb, en Søn 
af en af be førfte 9tt)bi)i]v]ere, (jar paa gorfatterenv Opforbrincj 
ffreDet en Stilbring af Settlementets .^iftorie, forn nebenfor 
giengiDes: 

"2e førfte Settlere af iiorff :i?Gt, forn nebfatte fia i ^IHoonv 
fielb, fillmore donnti), Dar 23røbrene Cle oc] ^\)tat(}iav .^^elliffen 
Profan, £le ^erliiørnfon !^ien, ^4-^eber £. .^ablanb, .Sjerbjørn 03. 
2?øcn, £Ic O. falling famt (rnferne Ønro og Sibfil, begge i 
Slægt meb DJiatdias ^elltffenc^ S^mnlie. (5rtf Solfetr) og giften 
5nGoIf§Ianb Har ogfaa meb i famnie Sø^Oc, men nebfatte fig neb 
§ arm om). 

S^ivfe Imr alle, meb llnbtageife af Cte .stalling, fra ^linn i 
^elemarfen og ftaDbc boet i ?JZiiffego Kogle ^lar. Soffet af 9it)g= 
terne om be .^erligfjeber, forn ffnibe finbeS i het bengang libet 
fjenbte ^.^linnefota ^erritoni, eller bretme af ben i^i!ingeaa^b, 
forn enbnu befjæler Dort golf, brog bi§fe 9ii)bning§mænb nh for 
at finbe fig Sanb og bl}gge fig .§iem i bet Dilbe i\M"ten. ^ ^uni 
?.l(aaneb 1854 foriob be fine i^ofteber i SBijconfin. €Ie §el= 
lifjon i)(\i^hc næret 15 5[ar i ^fmerifa og Dar ^^'beren for ^-ølc^ct 
paa (Sninh af fin Grfaring og 5>elftanb. 

383 384 ®e Slorffe (Settlementer^ Q\\tom. 

^et tog to Ilacr at naa frem til ©jenminb "^ittcrbal" (Sol)!!- 
fon) 5 9P?tI øftcnfor ^^ecoral}. §er ftanfebe man et ^av lUjcr. 
3}et bebfte 2anb runbt ^^ccoral) bar allcrcbc optagct og man 
maatte reife læmjcre 3Scft. $ablanb, Øian og 33øen reifte til 
nogle ^jenbte Ocb Surfet) 9tiDci% men ligte iffc Sanbct ber. 'Baa 
brog Ijele Sølgct til 23urr £)af, men en foær S^egnftorm hm førfte 
?cat nøbte bem til at føge til borger 2uraa§ paa 33ig ©anoe. 
<Baa reifte be ot)er 2oo!ing @Iaf§ prærien til Senora. ^Derfra 
fulgte be to 5lmeri!anere, fom I}aObe "GlaimS" at fælge ^aa 
Åjigljlanb ^^>ratrie. "^c ligte iffe Sanbet ber I}eIIer, ha ber iffe 
fanbteg 23anb. Ole §eIIi!fon og noglc anbre af Sølget leiebe ha 
et ©^lanb $eftc og brog tieftoocr til ben nijlig anlagte 33t) Sran!= 
forb i SQiomer (lonnti). .sjer fif be en 5(merifaner til at t)ife fig 
Sanb. ^^an tog bern til 33ear drcef og lier fanbt be, l)Oab be 
føgte, SfoO og 35anb og ^^rærie. 3^e betalte 5lmerifaneren fem 
Skoler og ocnbtc glabe tilbage til fit Sølge [nia 3Safl)tngton $rat= 
rie i 9?ærl)eben af S^ecoral). 

S^en førfte ^nli brog be igjen affteb meb fin Stimilie og fit 
5li)ttegob§. ^en fjerbe Suli lom be frem til 33ear (Jree!, men 
l)er møbte bem en flem ©fnffelfe. Zvc Sage i ^orOeicn IjaObe ber 
fonmiet et 8elffab 3.Htlbri§fer, beriblanbt Ole Sinljart og Ole O. 
§ot)ba, bib og tåget hot famme SanbftlilFe. 3^cn famme ?}an!ec 
l^aObc nift bem ©tebet og faaet 93etaling. 

?Jian talte meb bi§fe J^ol!, og het bleo til hd at be beljolbt 
Sonbet. Se fleftc af J^ølget reifte berpaa hen 6te ^nli tilbage til 
©firing 35allet). ^cv fatte be igjen fine 33ogne, mebcn§ Ole ^el= 
li!fon og nogle meb l)am brog affteb i et øfenbe ^legnOeir og 
gjcnnemftreifebe (SfoOene langS 91oot 9iiOer. Sa be fom tilbage 
om <^Oelben liar SO(atl)ia§ ,*^elliffon lonnnet efter fra 23ear Greel. 
^an inihi' nøbig leOe i "^aplanbet/' fagbe Ijan. 

Sen næfte Sag brog be fijboner igjen. ^ ©fonen fanbt be 
nogle ^ønnnerftoffer fjørt fannnen og en -glitte paa het Sanbfttjffe 
fom Ole ,*^alling f enere tog. Sa be fom nb a' ©foOen paa ©l)b= 
fiben af ©loen, ubraabte iDcatl)ia§ .sjelliffen, 'Ijer er (Sligen mini' ©toomfielb. 335 

og ha he forn libt længere frem ftopl^ebe Ole og fogbe, 'ja, 5er 
fætter jeg min c<ot)tte/ Sot gjorbe ^an allerebe næfte SDag. S)e 
^aobe funbet bet ©teb, forn Qf gorfønet t)Qr Beftenit for bern. 

a^atftiaS reifte ftra!§ tilBage til "SQ^Ianbet" for at f^ente fin 
3Sogn. 93?eben§ ^Qtt bor Borte, !om en S)Qg fire "3)Qn!ter" betiæB- 
net mcb ©ebærer. SDen ene fteg frem og fpurgte 5t)em §at)be 
tåget ^an§> "©laim." ^erBjørn 33øcn inbrømmebe at ^an f)a)^he 
tåget hm. 5fmeri!aneren tog ha figte paa l^am og fpurgte om l^an 
biihe goa Bort. gerBjørn ftiarebe ja. 

(Sfter en 2;el Itnberl^anblinger erflærebe Sfmerifanerne fig 
btllige til at fælge fine "dlaimS" for $1G0.00 i (Sulb. €Ie ^el» 
liffen !jøBte en ^alt) ^eftion for $80.00, og TlattUa^ og Ole 
falling en f)alt) (Seftion for $80.00. $eber §ablanb og §er- 
Bjørn 93øen fjøBte for $15.00 dietten til noget Sanb fom 3)an!xerne 
fagbe bereS 3Senner I)abbe tåget. 

gor ligefom at gjøre ^anheicn lolilig, maatte be til ^o^n 
23atman, fom bar ©efretær for en ^TnBBeIot)§forening. S3Qtman 
erflærebe fin ftørfte 2t)ft til at tiære meb og brii^e "Xt)e 9^or- 
tDegian^" uh, men ^anfierne In^ohe nn fengene i Sommen og 
oar tilfrebfe. 

MuBBcrot}en, eller ben organiferebe D^æberct, bar hen enefte 
gjælbenbe i be ^age. ^il gjenfibig 93cfft}ttclfe mob "dlaimium- 
^er§" organiferebe man fig i l^ncrt 9ttiBt)gge i en goreinng, ]^t)i§ 
a^ebtcmmer bar for^iligtcbc til at ^jælpe ^beranbre t tt)!t og 
tt)nbt. 9[^angefteb§ mi§Bntgtc? ^nBBelobcn til at l^olbe fenere 
anromne eettlerc Borte eller ^re§]e ^engc af bem. 

^■en førfte -S^nrbøf fom nbbanbrcbc til ^Imcrifa bar ^Iiorftein 
©øgaarben. ,<?>an fom tit mu]tc(\o, 2^i§., i ^faret 1843. (5n 
5GtIing af ftam lebcr (jer i 33roontficrb. Cm .§øften 1856 fom §. 
e. ©nllicffon, Ole D. Øftrnb og OnbBranb $. Øftrub ttl 33room- 
ftelb fra a^uffego, 3Si§., porsen he bar inbbanbrt 2 ^Tar tib- 
Itgere. 

STar 1857 fom Sarg D^orgaarben, Sarg ©ullicffon, ^Tnbreag 38 ®e ^orf!e Settrementerl <ptftortc. 

Øftrub, ^aul ^eterfon og m-tften 2imbht), alle meb Somilier. 
Wlle bigfe bor fra ^urbalen. 

5laret 1861 !om enbnu et Sølge fra famme 23r)gb, Beftaaenbe 
of ®an§ Øftrub, D^ilg ^^onBun, ©ri! -angen, ^^etter (^ceftre, 
a^arttn 5rnberfon, ^an§> ^I^orefon og 5lnbrea§ 9^uftan. Se flefte 
af bt§fc bar ogfaa gamtliefæbre. 

iWange af btåfe førfte ©ettlere -biler nu paa ^loomfielb 
^irfegaarb. '3^e faa, forn enbnu leOer, fan fe ttlbage pQa et langt 
og ntjttigt Sit), ^ftcbetfor nilb ©fot) og ^srærie er l^cr nu t)'el= 
bt^rfebe (Saarbe. S^e fmaa 2og:^t)tter I}ar beget ^^labfen for batre 
Stigninger. Wen gobt bilbe bet bære, om fommenbe ©lægter 
meb hen ftørre "komfort" funbe bebare ben ^ro|!t)Ibig,:^eb og 
^iertebarme, forn fanbteS ^o§> biéfe førfte ^tjbning^mænb." 

S^en førfte SO^enig^eb Bleb organiferet Ijer t 1858 af ^aftor 
^oren. lØten hen ^anh forn giorbe het førfte firfelige ^Irbeibe 
^ev bar en tfieologiff ^anbibat )3eh 9iabn 91. ©. greberiffon. 
greberiffon bar en af be meft eienbommeligc ^>rcefteeniner forn 
I)ar fommet til ^Imerifa. ^an I)abbe for et ^ar 91ar betjent nogle 
9P^enigI)eber i ^ej:a§, men ha Ijan iffe funbe bebæge nogen af be 
norffe ^ræfter og ©amfunb til at orbinere og mobtage Ijam, 
refignerebe Ijan og bleb en af be førfte ^i}bi)ggere i Srceborn 
S^ountt). 90^eb fin Sorb5t)tte beb 5ribcrt Sea, jom §obebfbarter, 
reifte lian bibt om!ring i be norffe ?ct)bt)gger og høUe 33arn og 
^ræbitebe. Qan bar i!!e ]aa nøie paa 90^t)ntcn§ $ræg, faalænge 
1^an bleb gobt hetaltr og foretraf ]^elft ©finb, S^jøb, ^alg, ©maa^ 
grifer, lllb og ©trømper. (^elb reifte Ijan runbt i nogle lobne 
©tinbbutfer, og berfor !albc§ lian ogfaa ©finbbrof^iræftcn. Sa 
'f:)an ft! Sæ^fet fulbt af ©aber ''in natura," reifte I^an til SSinona, 
!)bor l^an ombt}ttebe SæSfet meb flingenbe 9?it}nt. SiSfe bleb 
ublaante i fifre "SO^ortgageg," til ubmcertebe 9^enter, og ^!inb= 
brof^ræften breb en ftor gorretning for nmnge 5rar. 44be ^apxki. ' 

Bear Creeft^ 

^ear Greof eller "S3aplanbet/' lom ^innbølerne t fifte ^apu 
tel faa l^aanligt falbte bet, ligger i SQ^oti^er dountt), norbenfor ben 
unuoerenbe Bt) Oranb 9[)^eabolD. §er er et Settlement af lutter 
35albrt$fer, l^elft fra Sfurbal. 

Som næt)nt i fifte kapitel, IVfen benne koloni ftiftet famtibig 
meb 93IoomfieIb. 2^en Ifte 3nli 1845 fom 14 familier fra Xam 
dountt), 3Si§., nnber Sebeife af de C ?yinr)art og tog fine 
"Glaimé" langS hen lillc 33ear dreef. 5inf)art TjaObc læft om 
dragterne runbt øbre D^oot -liner og fif organifcret et gølgc fom 
bejtob af følgenbe: 

£re O. ginl^art, Sønbrc 5InrbaI. 

St)t)er €rfoit Sfalc^fiaitgen, 

(^rfanb CTfon Sfal^daiigen, 

Ole Simenfon ^vobraaten, 

Cle C $>ot)ba, 

,*pan§ ^rnberfon Øamlemoen, " , " 

5rnber§ 5fnberfon ^'ubcf, 

5rmnnb ^ol^nfon Sinbelien, 

9til§ Si^ncrfoit Tlocu, 

^'nub 9cilien .^aiigcftuen, 9iorbre ^rnrbal. 

£)Ie 9?ilfen ^augcftuen, 

Ole £). St)Oernb, Gtnebalen, 

Slmunb So^)"fon ^ro?M'tøl 

Ole Snlfon, 2[^eftre Slibrc. 

387 388 5Sc 9?orf!e (settremcntcrl ^tftorte. 

So 25arbrt§ferne bar faa manbftærfe maatte ^innbølerne 
btge, men berbeb banbt be meget, t^t SanbffaBet i 99ear (5:reef er 
iffe at fammenligne meb ^'loomfielbå frugt^are (Jgn. ^ear e:reef- 
tvafkn er for flabt til at be Bebfte d\e\uUatev af ^orbenS ®t)r!- 
ning fan o^naaeS, berfor mangler meget paa at hette ©ettlcment 
Beftbber hen 35elftanb forn !ara!ttferer 33roomfieIb. Xet mefte af 
a^otoer (^ountt) er nøgent, trift og Maht. 

®et førfte ^arn i ^onnttjet BleD føbt fjer tien 2ben 92ot). 
1854 og bar ©atter til 92ir§ ©t)t)erion 9[^oen. 9toefte ©ommer bar 
iffe goroelbrene tilfrebfe førenb be fi! 33arnet bøbt, og be brog 
berfra affteb tilfobS ober 3Sibberne for at føge $ræft. £)te gin^art 
l^obbe ogfaa friet til ^ari ^'O^ha og faaet ^a, og nu flog be gølge 
for at Blibe biet. Sen nærmefte ^ræft bar ^aftor ©laufen beb 
(St. SInSgar, gobt og bel 50 Tl\l ober be ftegenbe, beiløfe fletter. 
35interen forub l^abbe £)Ie ginl^art gjort famme ^uren for at 
^iælpe en forfommen gammel Stmerifaner frem til fin ©øn, og 
l^abbc ha næften fat Sibet til i be ftore ©nemaSfer og hen gien= 
nemtrcengenbe 33intcrbinb. Cm 9catlen fob be alle fire i en .§øftaf, 
fom bar het eneste Zeqn paa menneffelig '93eBoeIfe paa bere§ 35ei, 
og fom ha næfte ^'bælben frem til ©laufenS 9Zbb't)gge beb (i^ebar 
9^iber. <§er fab ha ^'binbfolfene beb ©IbeBrebben, mebenS Snarene 
gif frem til ^ræften. ©lien maatte \o pt)nte ^mi til 93rub, og 
hevuhen maatte 33arnct baffcS til SaaBen. 

Tien Ijev møbte bcm en ©fuffcife, tl^i ^aftor dlanfcn bar ube 
paa en af fine SO^iSfionSrcifer og man bifte iffe naar I)an fom I}iem. 

9J?en £)Ie bilbc iffe bcrmcb opftrtte fit 93rt)IIup, men tog fin 
S3rnb beb .<^aanb og reifte bibt og langt for at Blibe biet. ©nbelig, 
en 75 Tlil norbøft i g^IImorc (Jountt), fanbt be en 9?i}Bt)gger fom 
ogfaa bar SrebSbommer, og Ijcr Bleb he biet, om iffe meb firfe= 
ligt ©egl. 

$er meb 33car (Jreef ftaar bet førfte og ælbfte Qn§> i ^onnti)et. 
Sct BTeb Bt)gget i 1854 af £)Ie ©imenfon goBraaten, og t)U]ehe 
4 Samilier hen førfte 3Sinter. Set førfte S3arn i (£onntt)et Bleb 
føbt 5er, SWenigljeben BleU organiferet l^er, og het tiente ogfaa for S3ear drcc!. 389 

en Zib forn h^t førftc Sfolelju^. §ii]>t bar bæffet af 33ar!, og 
Spvæfhvm Mv bottebe meb .§ø, forn ibelig BleD fortæret af ^'ea= 
turerne. 

^ear Gree! S)?cntgf)eb Biet) organiferet af ^aftor Slaufen i 
Sult 1856, og Bleo reiltg!)eb^t)i§ Betjent af l^am. Sen førfte fafte 
a>ræft bar Saurtt§ ^teen, ]om maattQ bæret en f}øi]t etenbommelig 
2^anb, tf)i man l^ar be libligfte TOnber om ^am, ffjønt bet er 
fnart- IjaM l^unbrebe 5(ar ftben I)an betjente SO^entgfieben. ^aftor 
(Steen bar aabenbart en 3Sreben§ $ræft, forn troebe mere paa 
ftreng Xugt enb fjærlig ^yormaning. S^erfor f^littebeS ogfaa SO^e= 
nigl^eben, og alle uben 9 familier gtf ober til 9[)Ml)obifterne. 
(Jfter en tbnngen og l^øift bramatiff 5Ifffeb§ftunb, Ijbori ^an 
banfatte I)ere Settlementet, reifte ftan til 2)afoto. Tien 33efoI!= 
ningen famlebe§ fiben igjen til en WeniQljeh og fenbte fin [trenge 
^ugtemefter haahe $enge og benlige §il§ninger. 

9Zæften 1000 ^albriåfer bor i benne ©rænb. 45bc ^n^ttcl 

Xlttle c:urftei? og Crane Creeft* S ©fticlofatn Sountt), So^^. næften fammenf)ængenbe irtet) 
bet ftore SBinnef^te! ©ountt) ©ettlemenlet, forn ligger nogle foa 
røl øftenfor, ligger en nrinbre 33t)gb ^aa omtrent 1200 D^orffe. 
Xttte ©ettlement er belt i to febftæiibige $ræ[tet'alb. ^eb Surfet) 
9ht)er, ben øftre og ælb[te meit minbfte S)el, er næften alle fra 
9c"ebre ^elemarfen, i Skråne ©reef berimob er næften alle fra 
©ogn. ©n af ^tehct§ ^ræfter, ^>aftor 3- ©• ^^iglanb, I^ar ffrebet 
en 33eretning om (Settlementets ^iftorie, fom nebenfor l^tbfætteS: 

"2)e førfte ©ettlere i ©trøget, fom er tjenbt unber D^abnet 
Sittle ^nrfet), fom l^ib i ©ommeren 1854. SDet bar følgenbc 
Samilier, fom fom fra S^nffego, 2Si§., ^t^or ^aft. §. Sr. ©tnb 
6at)be en SP^enigfieb: 

Ole @. 35aara, Soljn SanbSOerf, Sofin SbennungSfon ^øl= 
aager, ^nut Sultan, S^ittel §augen, Ole ^oftenfon, S^i^tnnnb 
^ittelfon og SlSlag ^t)orl)iIbfon. 

S)en førfte firfelige ^anbling, fom Biet) ubført fier, bar af 
^aft. ^. S. eianfen (sommeren 1854. Sa Biet) 33irgtt 2;^or= 
bilbfon og ©unilb gaugen (Tlv^. So^n ^reiber), høhte. 

Sen 26be ^obember 1856 f)oIbt ^aft. 3}. ^oren @ub§tie= 
nefte i ©regor 93aala§ $n§. 33eb benne ©nbBtjenefte bar ber 
24, fom gif til 5lIterS, og et 33arn bleb bøU. S3arnet bleb bøht 
STnton. So^^celbre: 5(nber§ Olfon Søringen og §. @It. 

90?'enxg!)eben§ aihnifterialbog bifer: Sen 12te ^ai 1857 
©ubStienefte beb ^aft. 3S. ^oren. Sølgenbe bøbteS: 

390 2iit\c 5titrfcl) og dranc drecf. 39j 

Ole 5[nbrea§. gorælbre: ©ibert €Iion og ^uftru ©jørt 
Sngebrigt^batter. (Sincrt £l]on er en 23rober af ^aftor £). 
eftuem) ; 

mi; Sorælbre: 3rnber§ Clion og ^iiftru ©It Ol^batter. 

Sol&an S^rernia§. gorcrlbre: S'?^*niiinb ^ittelfon og ,*c>iiftru 
Sol^annc £Bbatter. 

2en Ifte S^ni 1858 bleO ^albélireo, unberffrebet af føl- 
gcitbe ^erfoner, uh']teht til $a[tor 2}. ^oren: 

Softn (Sbennuugfon, Sibert £Ifon, 

S^obia^ StJcobion, SoI)n (^all, 

£)Ie ^orftenfon, . 3Inber§ £)I]on, 

hittil Olfort, v^bennung Sncnnungfon, 

^olleo Dim, CIc mttilfon, 

'^oi)n Sofinfon, ©rcgor €Ifon, 

hittil ^ttttlion, ^If Olfon, 

^nuh eifon, ©nfe Sinna Sarébatter, 

alslag .^l^orbtlbion, @nfe ^tagnilb ^onSbatter, 

Slnber^ Sarfon, (5nfe So^cinna £Bbatter, 

5tf bi§ie, i"om bi ba regner forn be o^rinbeltge Snfor^ora= 
tører af 3J^enig^eben, er fun 2 igjen: ©regor Olfon ^aala og 
(Jnfe So^anna Dlébatter (Mv^. ^o^anna ^aloorfon). 3:i§ie to 
er ibag 9[>?enigl}eben§ S©re§gjæfter. 

Coennoebnte ^albébreo fra Ifte Swni 1858, bliOer altfaa 
Sraret, forn oi gaar ub fra, naar oi feirer 50=5(ar§feften ibag. 
Tien i et S^ofument, forfattet af ^aft. Tlo']e§> og neblagt i 
SlivUn§> ©runbften ben 15be STuguft 1875, og igjen neblagt i 
(Srunbftenen til hm nuOærenbe ^ir!e hm 24be 3uni 1904, 
finber Oi følgenbe: 'Xette ^teh, forn Oi bebo, falbeS Sittle 
Surfet) 9^iDer Settlement, beliggenbe i lltica ^on)nff)i|), (Sfticfa- 
fart) So., ^otva. ©nbel af bern, fom førft bebriggebe Sanbet I)er 
og organiferebe benne SO^enigl^eb — So^n Sol&nfon SanbBOerf, 
^it^iref Clion gaugen, 5l§Iaf SJ^orOilbfon, ^nuh Diion ^ulton, 
^ttel ^'ittelfon i^torbobu, $aIbor ©ibinbfon, €Ie ^orftenfon, 392 S)e '^orffe ©ettlemcntcrS ^iftoric. 

alle fra øtire ZelmmvUn, enbt)tbere: Solju SDennunoJon ^øh 
nager, ^røbrene ©regor Olfon og ^llf. Olion 35aara, famtltge 
fra Ttebre ^telemarfcn, jamt ^nnh ^orfteiifon ©inang fra ©libre, 
SSalberS. 3?tentgi&ebm organi|érebe§ 35aaren 1857 af be ncebnte 
9[)^æTtb og nogle faa til.' 

Sfølge benne 23eretning !unbe Di ifjor ]^aOt 50=5rar§feft. 

35eb 8iben af (Srane ^ree! S^enigl^eb, forn fiben hen^ <Stif= 
teife, omfring 1870, 6cr ]taaet i l^-alb^forbinbelfe meb Sittle 
Surfet) S^^enig^eb, Betjente^ ogfaa S)tenigl)eberne i ^t)en SreSco 
og i Orleans ^otonf^i^, SSinnilie! ©ountti; af Sittle S:ur!et) og 
^rane ©reef a^eiaigl^eberS $ræft, naar unbtage^ flarene 1878 
til 1880, inbtil 1895. 

Sittle Surfet) DJZenigficb Btiggcbe fin førftc l^irfe af Svømmer 
i 33egt)rtbelien af 60=2larene. 

Senne Sogfirfe gjorbe ^jenefte inbtil hen 15be S)ecemBer 
1875, ba en nt) "Srame^Ærfe til et toftenbe af $4,000 Biet? 
mb\)kt Sen 8be Suli 1903 flog St}net neb i mxfen og hm 
Brænbte til ©runben. Sen 26be Suni 1904 bleO ^ir!en, ]&t)ori 
Oi er famlet ibag, inbciet. Sen fofter meb fulbt Ubfttir, noget 
ooer $6,000. 

©ønbag ben 14bc S^Ii 1867 goIbteS ben førfte Slonfirma= 
tion !)er i DDIenigl^eben. gør benne ^ib ]^abbe ^onfirmanterne 
møbt i SSaf^ington ^rairie SO^enig^eb og Oar Bleoen fonfirmeret 
i llirfen berftebS. S hen førfte ^onfirmantÆaSfe, forn Beftob 
af 13, oar SOlrS. ^nnt J?. ©teitglanb og mi\§>^mma ^^unfon, 
Begge 2)teblemmer af Sittle Surfet) SO^enigl^eb, og vinberg 9^oBin- 
fon, Tlehlem af Skråne ©ree! IDlenigl^eb, og alle er l^er til= 
ftebe ibag. 

Set førfte ^ar, font BleO ægteOiet Ijer i Sittle Surfet) Tie-- 
mq^eh§> ^irfe, Oar ©I^riftofer S. 9^atOig og ^riftina ^offlanb, 
2ben ©e^. 1866. $r. 9tatoig, forn nu er ©nfemanb, er meb o§ 
f)er ibag. 

a^enig^ebenS SrjinifterialBog i)ifer, at S^Zart^a, SlSlag mU- Sittle 3:ur!clj og dranc drcc!. 393 

foiiS guftuu Mv bet førfte ^øbSfalb Ijcr. §itit bøbc Siom= 
mereu 1855. 

ernaaacnbc 9^h-§. 9ZiIfon§ 3:øb§rar5 ftaor €rbct "Brænbt" 
tilføiet forn 5Cnmær!ntng. 3: er fortælleS, at I)un tneb fin SOf^onb 
otj tre fmaa 23ørn Boebe i en §ø-"SI)antr)." 33i ff al ogf aa erin= 
bre, at i ben Xih fial^be man tffe £Dn, faalebc,§ forn ^ilfælbet er 
alle 8teber nu i Sittle Surfet), men maatte mure op et eller 
anbet <Bteh^ !paa hm bare Sorb en ^ety, ^borpaa gamilten 
funbe foge fin DJtab, 013 IjDorfra Qebcn forn, fom ffulbe optianne 
^titten. 

3Si fan ogfaa let forefttHe o§, 5^or ul)t}re Danffeligt bet t)ar 
at betiare en faaban ^gtte meb et fitgt SSarmeapparat, fra at 
antoenbeS af SIben. ©n Xatj, meben§ 5[§Iag Dlilfon bar Borte 
fra $ø^t}tten, fom benne iBranb. 9Jioberen rebbebe fine tre 
23ørn, men felt) Bleo Ijun faa forBrænbt, at I)un ftrafg efter høhc. 
Xct bar ingen Softor til at linbrc omerten; ingen $ræft til 
at trøfte be (^ørgenbe beb ©raben. 

Xette fan tjene fom et libet gnbBIif i 9ct)Br)ggerIiUet§ ^am]J 
i biéfe drafter." d^rane (Jreef, fom iffe er nærmere omtalt i benne 33eretning, 
er "^a^^net paa hen beftre Sel af Settlementet fom ^a^he fin 
Segtinbelfe lang§ Srane dreefg 35anbbrag. v^orbBunben l^er er 
ganffc fanbagtig, og Settlementet ija)3he en filbigere D^rinbelfe 
enb beb Surfet) D^iber, ibet at ingen 9Zorffe Bofatte fig I)er inbtil 
i 1862. S hette 5Iar fom 10 gamilier, fom en fort Stunb i 
gorbeien Ijaiohe reift fra ^ofl)fonong til 90?i§fouribalen i St)b= 
2^afota, ]^t)or be l&abbe tåget fig Sanb runbt het feuere 3)anfton. 

2^en i bette 5lar (1862) ubBrøb Snbianeropftanben, og alle 
9tt)Bt)ggerne i SO^i^fourtbalen maatte flt}gte i^obebfuB. SiSfe 
10 gamilier i)a\)he berfor reift tderSober ben enbnu næften uBe= 
Boebe '^otva paa fit D^tetræt, og ftanbfebe nu 6er beb drane ©reef, 
6t)or be paa ©runb af SorbBunbenv lettere 33effaffen&eb fanbt 394 S)s '^torffe (Settlerne nter§ ^iftorie. 

cn ftørrc 3træ!ning iioptaact Sanb forljolb^ni^^ langt ø]t "^e 
befatte fig berfor Ijcr. SDereS 9tat)ne er forn følgeube: 

Ole 2lnberfon DJJjøInær, Xi)ov ^altiorfon gaaberg, (Søvm 
^.orbiørnfon gaaberg, §au§ og €tto Olfon 9itgarb, og ^rifttan 
Olfon ©tetnbaffen; alle biSfe Mr fra S^ftebal i ©ogn. (Jnb= 
t)ibere '^luM 9Jtonfoit 9iønnei fra Srifter, famt $aIt)or ^lilfcn 
Sl}§ne og St^tmunb Slnubfeu 33icrfe fra Særbal, og §elge 9Jca= 
t&iefon og iFciffel ©fare fra §arbanger. 

^e ficfte ?torf!c i drane ©rce! ftammer fra Sogn. 46bc Sla^itcL 

Ipaftor Claufene ftore Ikoloni. 

(Jt af be ftørftc fcrmmenl^ænGenbe norffe ^ettlexmntet i 
5[tnertfa ligger paa Begge 3{ber af ©rcenfelinien mellem ^otva 
og 9Jitnnefota omtrent 120 Wil lieftenfor 9Qtt§ft§ftp^TfIoben. Set 
ftrcetler fig wbober JQtitcfjeir, SJ^otiT.er, 3S:iniieBago, SreeBorrt, 
Saribault og SSafeca (£ountt)er. Sf!e minbrc eitb 40,000 norffe 
golf Bor 5sr \)aa tilftøbenbe ©aarbe, næften allefammen Sar= 
mere. Slonbt be mere ubprægebe norffe dentre i bette ©trøg 
fon næt5ne§ Albert Sea, Safe ^OZill^, ?Z'ort6moob, S^Ie, St. 
STnégar, ^looming ^rairie, 9iem ^iicljlanb, 93ricelQn og goreft 
Sitt). Set er et af be meft fritgtbare Strøg i 5Xmerifa, og er ifær 
berømt for fin ftore ©mørprobuftion. ^aa gobt fom alle bi^fe 
tufinber norffe garmereS ^Infomft l^ib og bereå nuOærenbe It)ffe= 
lige, oelftaaenbe gor^olb fan lebeé tilbage til en 3}^anb^ grunb- 
Iceggettbe 5Irbeibe. 3^enne Tlanh Mv ^aftor (S. S. dlaufert. 

©laufen Oar føbt i S^anmarf, men ha ^an birfebe l^ele fit 
Sil) blanbt norffe, f)ar Oi paa en 9D^aabe abo|)teret ^am og regner 
f)am for en af Oore egne. ^an bar ben førfte ^roift, fom bleo 
falbet af nogen norff SP^enigl^eb i 5Imcrifa — DJcuffego ^Ø^^enig^ 
f)eb, fom biet) organiferet i 1843, fammc 5(ar fom f)an fom til 
5[merifa. 2^'er i ?J^nffego tog Ijan ogfaa, baabe aanbelig og 
legemlig, Sebelfen i C^førelfen af ben førfte norffe ^'irfe i 
SImerifa. Senere ubgat) f)an fammen meb anbre het førfte norffe 
^irfeblab i STmerifa, fom enbnu efsifterer unber ^am af "Qtiau" 

395 390 ^c S^orjlc (Settlementers ^tftortc. 

(]cl{[f Sutl)er[! ^ivMihenbc." SiaelebcS fan rtælme^, at Ijan liar 
baabe ©t)nobea§ og ^'onferencen?^ før[te gommnb. 

Tlan fer Ijeraf, at ^^sajlor ©laufeny '^^a'on er meget nøie 
hnjttct til t)ore Sanb§niænb§ Ubbifling i Stmcrifa; men bet, 
forn er I)an§ ftørfte SWinbe^mærfe, er, at I)an ftiftebe et af be for= 
nem[te norffe Settlementer i 5[merifa, ba I}an i 1853 lebebe bet 
ftørfte norffe ^ttjbtKjgerføIge, forn nogcnfinbe Ijar begtliet fig ub 
for at finbe nt)t Sanb. 

^Isaftor (S^Iaufen tiar i ben fibfte ^alnbel af gtrtiaarenc ^ræft 
paa dlod ^rairie, forn bengang t)ar et af be to meft alminbeltge 
23eftemmelfe§fteber i 5(merifa for norffe ©mtQranter. gunbreber 
af bem antom btb i^Oert enefte ^lar, og bet tiolbte ^aftor ©lanfen 
ftor ^efrimring at fe hen 9^øb og ©jæl^ieSløSljeb, golf Dar ftebt 
i, ba be fom bxb og tffe fanbt noget af bet frie Sanb, be ^a\:ibe 
tientet fig. Itbeficnbte meb gori&olbene mv bet let at tænfe, at 
be fun Bel)øoebe at reife til ^ocf $rairie for at finbe en fager 
korboet t)entenbe paa fig. 

gor at afl^iæt^e benne 9^øb gjorbe Ijan i 1849 en lang 
9^eife gjennem en Bett)belig Sel af norbre og l^eftre 3Si§conftn. 
S ^ierce og ©t. S^roii^ ©ounttier, fanbt i^an bet Bebfte ©Iag§ 
Sanb, fom finbeé i l^ele ben norbre ®el af ©tåten, og ftiftebe ber 
et norfft ©ettlement. ©fjønt bet laa et ^ar f)unbrebe Tlil uben= 
for be bengang Bebtiggebe Xéie af ©tåten, blei) bet bog ftraf§ et 
meget ftort Settlement. 

Wien ba bet tffe t)ar nof, giorbe l)an i 1851 en 91eife gjen- 
nem ^otna, fom neto^ bengang bar i Omgang, ^^aa benne dle\\e 
bor bet, l)an paa SSaf^ington ^rairie l^olbt b*en førfte @ub§= 
tjenefte, fom bar fioibt af nogen norfftalenbe ^ræft i Sbtcci. 

Sa llbbtittet af benne Steife iffe bar tilfrebSftillenbe, giorbe 
l^an i 1852 fammen meb ©ulbbranb ®. Tlt}l)va en loengere 9fteife 
gjennem norbre ^otva og fønbre TOnnefota f)elt norb til ©t. 
^aul. ^aa benne dlei]e bar bet, efter flere Uger§ Cmfraffen, 
at 6an o^bagebe bet beilige Sanbffab i ^J^^i^ Tlibte St. ^In^gar 
nu ligger, ^t^or l)an næfte %av balgte fit §iem. ^Paftor STaufetiS ftore koloni. 397 
"S)et ringeb fammcn meb egen SQtagt, 

9Zaar runbt i 9?t)Bt)gget 39ub Bleb bragt: 
'^u fomtner ©iQufen!' ©nart ©moa og ©tor 
2)kb @Iæbe It)ttet til §errenø Otb." 398 ®e '^Jorffe <BettUmenkt§ ^tftorte. 

Set mv paa Sjemtieien fra ©t. ^aul, at be !om til Tlitd)ell 
dountt). 2)e ]^at)be et $ar Sage tinglet runbt i SreeBorn 
gountt}§ manae SP^tirer og Biet) berfor meget bel^agelige ot)erra= 
ffet ba be forn til S^eer (EveeU birbe (5gn. ^aa ©runb af ben 
9??a§fe ^iort, be ^er møbte, fatte (Elanien 9?at)net S^eer Gree! 
^aa (Bkhd, ]^):)ilfet ^abn bet fiben ^av ber)oIbt. Tien ha be forn 
til bet t)nbige SanbffaB langå Stebar %\t)ev, Ipov nu ^t. 5rn§gar 
ligger biet) be Iielt Betagne af het§> lanblige (sfjøn^eb. ^aftor 
dlaufen tog (Slaim for fig felt) ^aa OlbeBrebben, I)t)or fenere en 
2^el af ©t. 'Støgar Biet) Btigget, og t)algte ogfaa nogle t)p^erlige 
^anbftt)!!er for nogle af fine SSenner paa dlod ^rairie. S^crpaa 
reifte be J^jem, belfornøiebe meb fin £)):)bagelfegreife. 

S}'a ]&an forn I)iem, bigterebe I)an til "@migranten§" ?llehaf= 
tøt en ©filbring af fin ^eife, I)t)ori f)an meb rette |)rifer debar 
Dviner SanbffaBet meget. 

SDenne ©filbring Mlte ftor £)^figt og ^)aafft)nbebe ftærft 
SnbOanbringen til Sotua. Sa benne ^eifeffilbring BleO 5[ar= 
fag i, at ^ufinber reifte til Solna og be tilftøbenbe Sele af SO?in= 
rrefota, forn ellers oilbe IjaOe reift norb i 2Bi§confin, giengit)e§ 
hen ^ev i fin c^el^eb: 

"5paftor (Slanfen Beføgte førft het ^teh beb ^nrfet) Dtitier, 
forn falbeS "^.I)e Btg S^imBer of Xmfetj/' en (^fot)ftræ!ning af 
omtrent 20 ^^'Oabratmile meb fortrinligc ^ræer, mcft @g. ^'ette 
er t)el nu en ftor ^orbel, men til ©iengjælb er Sanbet I)cr meget 
Baffet og ujoeOnt lige inbtil en og' en I)alt) til to S)?ile fra ©fot)en, 
i&t)or ber fanbte§ gob ^^rairie. Ser bar altfaa 51nlebning nof 
for farmere, naar be t)ilbe finbe fig i at I^aDe bere§ ©foO i en 
faaban .3Ifftanb fra bere§ Sanb; ber liar gobt for SSanb, m-en 
minbre gobt for §ø, og et $un!t, fom iffe maa Iabe§' ube åf 
$8etragtning, er, at hev allerebc t)ar tåget 16 til 18 (5^Iaim§ paa 
^ fot) en. 

35eb hen øt)erfte ^nbe af Sotoa 9Kt>er fanbteS ber 9laBning§- 
lanb, fiboraf en Sel mv ganffe gobt. 5If ©foOftræfning fanbteS 
^ev fun libet, og ^rairie-Sanbet lob til i mahe 5Iar at t)ille t)ære ^a\tot dlauicnB ftorc .koloni. 399 

tenirrteltg raat, ha ber felt) paa he l^øiere ©tcber fanbtc§ mange 
unberjorbijTe Springe, forn gjorbe het meget morabiig. @n 
gaiTner btlbe l^er Bebft ftaa fig t)eb at lægge 33inb paa ^'Dægat)I, 
ha ©ngene bar meget gobe, og het 'oav gobt for ^anb. 

^eb hen t>eftre ©ren af ben norbrc ^Irm af Surfet) ^tioer 
Dar ber 51nlebntng til et gobt, men fnn lille Settlement; 8!ot)en 
♦lar )3el iffe ftor ^ex, men Sanbet tiar oOermaabe gobt. 

^eb 3!i?apftpinicon Dlioer, §omarb do., fanbteS ber fun ubc= 
ttibelig SfoO, ifær Iang§ meb globen. Sanbet bar oOeralt raat 
og fulbt af Springe; ©ræybæfSten nar meget t)ppig, men forben 
ingenhmbe ffitfet til 5rgerbl}rf'ning. 

33eb lille debar 9^tt)er Oar ^anbet bebre; Ijer fanbtcS mere 
Sfot), ^rairien t)ar Søtere og tørrere og forben fom ?^ølge beraf 
mere ffiftet til 5tgerbt)rfning. Xet Bebfte Sanb, fom $aftor 
dlaufen fanbt, bar imiblertib beb ftore debar ^iber. 

§er Oar ^^rairien gob og tør, libt Bølgeformig, bog neppe 
faa meget fom i Sutrer kaliet) (jRocf ^rairie) Settlementet. 
3Sel er $rairieme mege ftore i gorljolb til SfoOen, fom fun 
ftnbes rang§ ©roen og ben» 5Irme, men benne er meget toet og 
fmuf, og beftaar meft af ^afetooob (Sinb), dim, Sugar=9??aple, 
33racf SBalnut, Hff og dg. 5^ræerne er ualminbelig bøie og 
finbe§, IjOiffet er fjelbent, af alle ?([bere. ^ernæft finbeS Ijcr 
ogfaa hen [yorbel, at §elbningen fra ^rairien til dlOen gfenncm 
Sfoben er jæm og SorbBunben faft, meben§ man i ^Ilminbe- 
Iigr)eb beb faabanne SfoOftræfninger finbcr en fteil 23rinf, og 
ofte ooenifjøBet ncbenfor hen morabfige 33unb. ^aa ^Nrairiernc 
fanbte§ ^orbBunben at Beftaa af IV-, gob bl)B fort 9JhiIb, libt 
faiibBIanbet Serlag. (3ræ§næf§ten er faa tippig, at het, om het 
i-)a'ohe ftaaet opreift, bilbc fiabc funnet ff jule Baabe -S^efte og isogn; 
r)er fanbteS albeleS intet morabfigt Sanb, men dngene Bære et 
pppcriigt Søngræ?. '^aa flere Stebcr fanbtc§ Springe meb for= 
trinligt ^anb. Selbe dIOen nar af Størrcifc omtrent fom gor 
Dviner neb ^locljefier, 9iacine do., og inbeljolbt beiligt flart 35anb 
meb en faft SteuBunb, og SøBet Mv rafft. 5rf ftørre giff fanbteS 400 ®c ØZorffe (Setttcmenterg ^tftorte. 

en ftor Wlæmhe, bog ne^^e Ørret; St)r fanbte§ i 99?ængbe, og 
ligelebe^ en 2;el ©If (eigobtir). 2trf Sanbet ]^erom!rtng er enbnu 
frtt, meb ltnbtagel[e af 4 eller 5 (Ilatm^, forn Blebe ubtagne, 
mebenS ^oftor ©laufen Mv ber, og bet famme er Silfcelbet meb 
Sanbet langS ©loen i 30^tnnefota. 

3^er Otibe paa belte ©teb Oære Slnlebning til et ftort ©ettle= 
ment, fom funbe ftræffe fig paa Begge ©iber af ©loen f)enimob 
30 Tlii ^aa hm ©laim, fom ^aftor ©laufen ubtog, er ber gob 
^Inlebning til 25ær!§brift, og ha ben ligger mibt i ©ounttjet 
(røtcl^eri ©0.) er ber al @runb til at Dente, at meb Siben (Soun^ 
tt)fæbet bil Blibe ber. ^labfen ligger 84 90^il ret Oeft fra TO§fi= 
\ippi, men naor mon Oil reife bertil, ^or man fra 30?c(i^regorB 
Sanbing omtrent 100 ^il. 9D?an bil faalebe^ tnbfe, at haahe er 
Dteifen foftbar, og bet bil i hm førfle !itib blibe temmelig foftbart 
at leOe, IjOortil enbnn fommer, at man l)ar faa langt til hen 
nærmefte ^Olarfeb^^labS. S^et Oil beSaarfag for golf, fom albe- 
le§ intet eier, BliOe faagobtfom umuligt at gaa inb paa henne 
^lan, ha nabnlig kreaturer er^nøbOenbige ftraB i 33egt)nbelfen. 
^aftor ©laufenS ^eftemmelfe er naOnlig at lægge 3Sinb paa 
S^Ocegablen og fun ^robucere af ^orn, Fi^^ab f)an beliøoer til §u§= 
l)olbningen. Sanbet er enbnu if!e o^maalt, og altfaa feller ilte 
fomuict i SD(ar!eb, men ber taleS om, at Sanbmaalere l)aobe paa- 
tåget fig at opmoale het til llbgangen af næfte 5lar; ]^0i§ faa er, 
ha fan het maaffe ftraB !omme i 9[^arfeb, og be, ber ffulbe l)aoe 
2t)ft til at forføge fig l)er, l^aoc berfor ingen %ih at f^ilbe, meit 
maa enbnu i $øft eller taltfalb tibligt næfte 35aar uhtaqe fig 
dlaimS. '4^ertil fommer, at 5lmerifancrne alt IjaOe faaet Øinenc 
0^ for he mange ?^orbcle oeb ^labfen, og til ^lotib ©o. fom ligger 
lige fi}bcnfor, er ber iaar fommct en Betijbelig SO^cengbe 9^t)Bt)g- 
gere. S^en alminbelige DTegel for at nhta^e Sanb er at tåge 
©laim paa en 5alo ©cftion, Ijalot ©foO, l)alOt ^rairie, men fan 
man iffe bente at funne fjøBc faa meget, maa man naturligbiS 
T)ellere ubtage minbre, ha man cllerS Blot ubeluffcr anbre fra 
at faa Sanb. ^aftor (Haufenø ftore 5toIom. 401 

£enne 33ei!nnelie er nu albeleS iffe for at loffe 9Zogen til 
Blinbt^en at begtt)e fig paa 9^eifen. ^aftor (Slaufen f)ar frem= 
ftillet haabe gorbelene og 9[)cQngIen beb ^labfeu, og enlper maa 
naturligbi» førft fe meb fine egne ^?^ine; men oi gjentage het, at 
ber iffe er ntegen ^ib at gitie Bort, naar man bil f)ai3e Canb, før 
bet falber i ©^efulanterncy ^ænber. ^aftor dloufen retfer om 
nogle S^age atter bertil for at fætte ^Irbeibet i (Sang, og til 
9?aarcn flt)ttcr Ijan, om @nb Oil, mcb fin gamilie bergen."* — 

^ be følgenbe 5 kapitler er nærmere fortalt om benne 
kolonis ©tifteife, og ben§ llbbibelfe nboUer be tilftøbenbe 
Sounttjer. „ emigranten", Ifte CftoBer 1852. 47bc kapitel 

St Hnegar oq QmcQW. 

^aftor e^Iaufm figer i [tn ^IrttfGl, at ^an "om nogle ^^oge" 
agtebe at retfe uh til ©ebar ^iber "for at fcctte Slrbeibet igang." 
Xette gjorbe §an ogfaa i ©eptemBer 1852, ba Ijan jammen rnieb 
be 9[J?ænb, for !)lie:n l^an Ifiabbc tåget 2anh, rctfte affteb. Xi§>]e 
mænb t)ar røffel Z. 9^uft fra gallingbal, C^an§ ©alOorfon 
©meb^rub fra Sanb, Ole ^anfen ^augerub fra S^ingerife og 
SeDor Olfen Stnbelien fra STabalen. 

SDen fibfte fjatihe enbnu ingen (^laim og giorbe berfor paa 
egen §aanb en D^bagelfe^reife efter bere§ Slnfomft til Stebar 
S^iber. ^^aa benne S^^unbtur forn' 5^n til 9^ocf (Sreef, en ti 30^il 
fønbenfor ©t. 5tn§gar. §er tog ]^an ©laim, og ba l^an bar en 
anfeet SRanb, !)0i§ ©fjøn :|:)aa Sanb ^olf fatte $ri§ ^aa, fltittebe 
fiben ]^ent)eb et ^ufen af !)an§ ©amBrigbinger efter I^am og 
bannebe fenere hen ftore 9^ocf dreef SO^enigljeb. 

SO^ebenS ^an Betragtebe SanbffaBet i dlod (S^reef, o^bagebe 
l^an en §øftaf, fom en ttbligere ^eføgenbe l^at^be raget ifammeit. 
Sa l^an fom tilbage til ^aftor ©lanfen, fortalte ^an I)am om 
§øftaffen. $aftor (^laufen trængte $ø for fine §efte, rcifte ber- 
l^en og tog et Sæ§ $ø. S;)er|)aa fløoebe Ijan et Sønnetræ og ffret) 
fit 9^aOn paa famt O^ftiSning om, Iibor .§øtt)t)en Dar at finbe, 
og lagbe hd paa §øftaffen. Om en Stnnb fom ogfaa $øet§ Sier 
og fif fig nbbetalt fit Sorlangenbc i ftørftc 35enffalieligl)eb. 

©ferat be alle :^al>be bi)gget fig §ufe og o^iljolbt fig ber en 
fef§ ligere ^ib, reifte be tilbage til dlod ^rairie. 

402 st, STnlgar og Omegn. 403 Ojennem hen paaiølqenhe 33tnter t>ax ber bibtløfttge gor- 
^onMtnger :pQa ^ocf ^roirie om, ]^t)em ber f!ulbe bobe fig ub 
til debar 9^iber. ©laufenS beretninger bar læft af ^ufinber, 
og olle, forn iffe allerebe l^atibe tilfrebSftillenbe (Saarbe, ønffebe 
at faa en S^el af bet ftorartebe Sanbomraabe bernbe i ^oWa, forn 
enbog ffulbe obergaa be Bebfte Sele af 9?oc! ^rairie i Sfjønlieb 
^g Srngtbarl^eb. W,Qn for bet førfte bar het en meget lang 
9ieife — næften 300 Tlil, og for bet anbet maatte man fiabe enbel 
^cnge at lebe ^aa og Bt)gge meb, førenb man funbe bente at !)øfte 
noget, og bisfe ^ing bolbte alborlige Setænfelig^eber. ©nbelig, 
meb Søftet om, at ^aftor Glaufen bilbe fh)tte berub og blinc 
bere§ ^ræft, Bleb bog firti Tlænh meb fine Saniilier enige om at 
rei fe uh. 

'^^ette Jyølge rcifte fra 9?ocf ^^rairic i mihton af 9?^ai 1853, 
og er het ftørfte J?ølge af norffe Sanbføgcrc, fom nogenfinbe I}ar 
rcift nh for at finbe nt)t 2anb. Xette 5ølge beftob af be føl- 
gcnbe 9?tænb: 5yra ^allingbaT: 

gWiffel ^oireffon ^uft, 

^ollef ^olleffon 3?nft, 

Ønlbranb O .SO^ellem, 

^acob 5r§refon'^ognerub, 

5r§for ^utfon ©nlbranb^gaarb, 

©rif ^elgefon ©fpeboffen, 

$an§ £). ^uft, 

Cle dolbiørnfon Sibbal^^, 

^lalbor ^orefon ©agabraaten, 

Grif ^l^orefon eagabraaten, 

5)Hf!er X. ©olberg, 

Ole Olfon ©robo, 

^ollef Olfon @robo, 

Ole (^riffon S^anbo, 

£re G. ^raaten. Seoor Cluarbc (^barbe), 
v»ørgen Cluarbc, 
^■nut ^mitfon, 

gra 9tumcbal: 
GMiIbranb @. ^til)ra, 
.sricllif 9?irfcn treffe, 
^orfel ^teierfon, 
©ulli! $. Sfablem, 
^Nctcr Øunberfon, 

gra SSraabal i ;^elemarfcn: 
2:()or CIfon WubeSafer. 

gra Slriftiania: 
^'eter JHa§mu§fen. 

gra ^anb: 
§an§ §aIborfon 3meb^nnib. 404 ;e S^otjle Settlementer^ ^tftorte. gra Dlingerife: 
SoIjS. Softnjon toe, 
Ole ^anfon i^^wcjenib, 
Ole Olfon. 

gra @igbal: 
5[§le Sarfon, 
2ar§ OBIefon, 
de Sorgcrfon gagcrBaffeit. 

gra 51abalen, 
de ^aralbfon Illen, 
2et)or Dif on Sinbelien, §elge Sol^nfon Diøningfanb. 
^elge §. iliøningfanb, 
(^t)ber SoIyHfon, 
©rif D. ©tøt)ercn. 

gra 3SaIber§: 
9til§ <St)t)erfon furtne», 
(55ulbranb $. ^tlfen, 
Soljn SBIaffon See, 
€le 5Braf]on See. 

gra SCanmarF: 
garl DJcetier. mk bix^fe !om fra d\od ^rairic, nteb llnbtaGelfe af 3SaI= 
bri§fcrne, iom forn fra ©pring ^3ratrie, ^luDe^afer, fom foni fra 
^lof()!onong, og ©tøDeren, fom flnttebe fig til gølget i dalmar. 

gor at \pave paa llbgtfterne, fjøBte ^aftor (Slaufen for 
^eltagerncf^ 9!egntng if!e niinbre enb 44 33ognc af en SSognmager 
i 3l)HItnanfee. Six^fe foftebe $48.00 eti)!fet, og ^^aftor (Slaufen 
og IjanS 5fn)inger I)ar enbnn libt tilgobc iKU\ hen 3}'0 g ni) anb el.* 
^])ian niebbragte omtrent 300 kreaturer, men, merMig 
nof, tffe en cneftc (Sri,§. ^Ille ^sognene bleo truffet af D!§cr, 
meb llnbtagelfe af en, fom tilførte Glanfen, og fom oar forfpænbt 
meb §efte. 

^aa ©runb af nogle minifterielle gorretninger Biet) ^aftor 
dlanfen foiijinbret i at retje meb i bette gølge, men fulgte 
efter^iaa nogle S^age fenere. 

SDct l3ar meget regnfuibt i Soina hm S^aar. 5HIe be fmaa 
33æffe i ben norbøftlige ®el af ©tåten flnilmebe op til ftore gIo= 
ber, og be maattc ofte ftanbfe og Biigge 93roer. ^^aa @runb af 
biåfe I)ijp|nge Opl)olb reifte tre Wtanh — .^nut ^'nutfon og Seoor *) ^aftor GTmifcn X)a\)bc nl)3 giftet en CSule cf ter cu DelljaUcube 
^Imci-ifaneu og IjaUbc berfou enbel iyiiblcr. og S^ørgen Dimrbc — af 9?i)ftaen]^eb i Sorlieicn ttlfobS fou at 
fe, ftDorlebeS bere§ rii^e ^jem \aa ub. 2;c l^anbe bog iffe tænft, 
at bet Mv ]aa langt ube i SStlbmarfen, og ha ^oiuarb do. og en 
[tor ^d af Witcl]Q\l do., foin be Ijanbe at |ia§fere igieiinent, bar 
oncrnmabe \)aabt, Ocnbte be out en ©titnb meget iiebilaguc tiltuigc 
til S^aralianen og tog fine SSogne uh af glotfen. 

SDer Deftolier mlbc be iffe rcife længere, fagbe be. ^an 
funbe fjtjte faa meget man tnlbc af hQt berømte debar ^tiner 
^anbffabet, men be nilbe betaffe fig for hot. S)et "oav jo faa 
mening§røft langt nbe i 3SiIbni§fet, og felo om het Oar albrig faa 
gobt, faa oar M jo omginet af bare iW^rer, femti 9JiiI brebe, fom 
iffe tiilbc blilie o|)bt)rfebe ])aa nmnge fjunbrebe ^Car. ^miblertib 
maatte man ber lieb debar ^tioer leDe fom i en Ørfen ixhcn 
g^olfeffif og ØDrig]^eb, og ub] åtte for SnbianerneS Oberfalb. 
2ib liilbc be albrig reife. 

glenne 9?apport nafte ftor 33eftt)rtelfe i Seiren, og mange 
fri)gtebe, at het bar bent ub i dlenbigfieben meb bern. SOten ©uf- 
branb 'Mt)f)va og Setior £)Ifon, fom t)at>he feet Sanbffabet paa 
anbre ^far^tiber, forflarebe, at hette fun beroebe paa hen otier^ 
t)ætte§> TlæuQhe 9^egn, be ^a^^he I^aot, og fif tilfibft næften alfe 
beroliget. SD^en be tre mi^fornøiebe ©peibere meb nogle anbre, 
]&t)i§ 92at)ne iffe er i ot)enftaaenbe Sifte, bar bog iffe til at ftagge. 
2e f^aaebc hen fifre llnbergang for fine bumbriftige Dicifefæller 
og reifte hevpaa norbober til ©^ring ©robe, Ijbor be bofatte fig 
paa he ^øiefte 5la§rQgger, be funbe finbe. 

^aa ©runb af lU^elb og gorfinfelfer heh gærgeftebet beb 
90^c@regor bleb het ftore i^ølQe helt, \aa ^albbelen af het iffe fom 
frem til debar Diiber førenb en to, tre 2}age feuere enb be anbre. 
S)eune upaaaqtehe gorfinfeife ^a)3he meget ubeljagelige gølger, 
ibet bet foraarjagebe ftor Itbenffab og ©trib i bet borbenbe 
9?t)bt)gge for mange Star. 'i^ette gif faalebeg til: 

^ hen fibfte .<galbbel af gølget bar ^anå ^. 8meb§rub og 
Die §. ^augerub, fom l&abbe bæret beb debar 9tiber §øften 
forub og bygget fig §9tter paa fine dlaim^. S)a be fom frem, 406 S)e S^orffe (Settlementer^ ^iftorte. 

fanbt be til fin SorBaiifelie, at 95albn§ferne ©ulfiranb §. 92tlfen 
og Sol^n og Ole See, forn l^aobe fommet i hon førfte §Qlt)beI af 
Sølget, f)a'obc næret nbe i 3)eer (5ree! og Bemægtiget fig bere§ 
^l}tter oa (5^ratm§. Om bctte BleO ber en frt^gteltg §nrlnml)et. 
2)a Sanbet enbnn iffe Oar o^maalt og tilfalgg, Iiaobe ingen enbnu 
nogen, loOlig dM til bQt; men bet bor alminbelig ^æob i 9tt)bt)g= 
gertiben, at ben, forn førft Oalgte og Bebtjggebe et Sanbftt)!!e, 
Ijaube to ^lav, førenb !ian bel^øbebe at gaa til Sanb!ontoret for at 
fjøbe. Tien frngteSløfe Oar alle goreftillingcr og forgjæOeS alle 
5frgnmentcr • — 3Salbri§ferne !)oIbt paa 93efibbelfe§= og 92æt)e= 
retten, ^aftor (^laufen Oabebe mangfolbige @ange oOer debar 
9iit)er for at mægle greb, men intet I) (alp, og ©mebSrnb og 
^angenib maatte føge anbetftebS I)en. ^og Oar ber længe ^it= 
terl^eb i Settlementet paa @rnnb af hette 

dlanfenS førfte ^frbetbe Oar at faa Sanbet i $ytt)bt)gben 
o^imaalt. ^ette gjorbe I)an, faa I)t)er 9P^anb i 9^ær]f)eben af 
©loen fif et @tt)!fe af globbrebben, hen tilftøbenbe ©!oO og hen 
fjernere prærie. 

S^a het nærmefte ^oftfontor bar 10 Tlil Borte, fif ^an et 
^oftfontor o^rettet i ^t)ht)Qhen^ Wihte og gaO hen Oorbenbe 33t) 
het Oelflingenbe 91aOn ©t. STn^gar, efter hen gamle ^riftenbom§= 
pioneer, fom inbførte ©oangeliet i Dtorbeit. ^t)en bleo nblagt 
paa 120 5tcre af fianS eget Sanb. 

'(BtvaU efter 5tnfomften, begtinbte ^aftor (S^Iaufen at ^olhe 
©fole for S2t)bt)ggerne§ Sørn i fit eget gu§. 2)en fibfte ©ønbag 
i Suni 1853, to Uger efter Stnfomften, bleo hen førfte @nb§tie= 
nefte l^olbt, og berefter regelmæSfig l^ber ©ønbag. SD^enigl^eben 
Heo formelt organiferet hen 4be S)ecemBer 1853, og ^aftor 
(S^Iaufen Bleo faibt til $ræft. ©fjønt be tre 'SO^enigl^eber, fom 
falbte ^aftor ^oren, Bleo organiferebe i 1852, er ©t. STnSgar 
Weniq^eh hen førfte SO^enigl^eb Oeftenfor a)^i§fi§fippif lo ben til at 
faa faft l^ræftelig betjening, og l^aobe \ef§> Tlaanehev§, gorfprang 
for oire onbre i faa ^^nfeenbe. 

Slllerebe famme ^ar, fom l^an anfom t)ih, Begt)nbte l^an meb (2t. ^rn^Gt^i-' oa Cnicgit. 407 

Opførelfen af en 5Q?øire |iQa fin ©tenbom teb ©Iben. S)€nne 
Wølk mt til ftor 25elfignelie for 9^t)BQggerne, ibet Ijbemfomi^elft, 
forn funbe offe nogle SJoge fra fit SrrBetbe, funbe fomme ber og 
arbeibe for en Soler Sagen, gor at \pave golf Hbgifter og 
2::ib§f^ilbe mv ogfaa ^ax\§> §cfte og ^ogn paa garten meget af 
Xiben og bragte inb ftore WeU og glef!elæ§, forn biet) ubbelte 
bfanbt ^oIonien§ SOleblemmer til labefte ^rifer. 

^ 1854 aabnehe Ijan et Sanbl^anbleri i ^om|-iant meb '^øv- 
gen SoIIncr (Sitølner), en 3tubent fra Slriftiania llnitierfitet og 
jeiicrc gorretningx^manb i 5(uftin. DJten paa hette gorføg tahte 
be begge, færtig ©laufcn. Ser tiar en ftabig glof af trængenbe 
9ct)bt)ggere, forn forn til l&am og flagebe fin 9?øb. £)q (Slaufen, 
forn iffe funbe fige 9cei, ffren uben 53etoenfning en 5lnOt§ning paa 
3Jutifen. £m nogle Itger nar mange af biéfe golf bortreifte, og 
D^egningeit mv glemt. 

2)?eb 9[)?øllen liaobe f}an ogfaa mange Hbgifter og meget 
gortroeb. Sen førfte Sæmning tiaffebeå bort, ba hm banffe 
Tlet)ev, forn foreftob Slrbeibet, mv ufQnbig, faa ben biet) et let 
^t)tte for glommen næfte 33aar. Sibt fenere unber ^Irbeibet 
anfom nogle 90^ænb fra (Btaten SSirginia, fom bleb begjærlige 
efter ben borbenbe 2)^øIIe og brugte alle (^'Iag§ ^neb for at 
fomme i 33efibbelfe af ^tehet Sere§ 51bfprebelfe beftob i at ftaa 
^aa globbrebben og ffQbe ober §ot)ebet paa be ftaffelø 9torffe, 
fom ftob i Strømmen og ffeb i ^unifolen. 8ærlig l^abffe mv he 
moh hen banffe Tletjev, fom ffulbe bære "Sofg", og gao iltr*: 
©Dar. §r. ©ollner fortæller at en Sag biet) I)an rent borte, ug 
alle efterf^ørgSler efter SO^etier bar forgiæt)e§. man frt^gtebe 
for, at f)an mv mtirbet. Tien et ^^ar Sage fenere, ha dlaufen 
og ©ollner mv ube at fjøre, fanbt be paa 3Seien et (Jlg^orn. 
Sa be tog het op for at unberføge het, ]aa he, at hev mv ffreoet: 
"93irginerbjoet)Iene er efter mig; men jeg er ff jult i ben ftørfte 
©gen paa U^affen." C^anffe rigtig, øt)crft oppe i Sgetoppcn ]anht 
be ogfaa ftaffeB TleV)ev fibbenbe fom en t)ingeffubt ^taafe, 
ficdt)bøb af ©ult, gr^gt og Ubmattelfe. 408 ®e ?iorffc Settlementer^ .^iitortc. 

S 3e;)tcinBcr 1853 anFom til 3t. ^fn^aar (ifjriftoprjcr oa 
©imon §an]on fra Sillel^amrner, 2^f)omn§ £)§miiubjou og $eter 
©oiberg fra C^alliugbar, ^orftein og Sar§ Sieierfon fra ^tumcbal, 
©Iling 9Jtct)cr og SoI)u og £)Ic .§. 9iøningfanb fra ?[abaleu og 
3:ore ^Ijompfou Wiøvf. ^Uabølingcrnc bofattc fig i dlod (i^ree!, 
I)Oor (elling 9Jiei)cr BleO (i^ountt)cty førftc Sfoldærcr. Xorc X. 
93?ørf Illen ben førftc til ai fli}tte norb i Ctranto i 9tærljeben af 
23i)cn ^^t)Ie. ^^an \)av en !Iøgtig og Mæft 9J(anb, IjOiy '^aab ^at 
føgt af mange, .^^an Ijalibe en (Sri§ meb fig, font Ijan folgte til 
nogle fnitnc ^Inierifanere for $50.00. ?Jteb bt§fe $enge gif ijan 
I)en og fjøMe fig en I)el firti 2anh, Ipovpaa Ijan fcnere aOlebe en 
DJcaSfc Stmn og opfebebe en utrolig SlWrngbe (brifer, ©enere 
Oar bog iffe @rtfe'^)rtfen faa ftor. Wtan fjørte flagtebe ©rifer til 
9JtcOregor og.fif fun Iialtiauben (Sent ^^unbet. §t)ebe^rtfen bar 
i gorf)oIb. Siet bleo ofte tffe mere enb til 33rænbet)tngtønben, 
forn i be 3^age an\aae§> for en næften uunboærlig ^anbelsoare. 
3 1854 anfom omtrent et l^unbrebe Similier, meu tffe alle 
ftanfebe i ©t. 5In§gor og Omegn, gølgenbe er en Sifte oOer bern, 
font Bofatte fig ^er hette %av: 

gra ^alltngbal: gra SIrtfttanta: 

2[§for ©røt^, ^itut ^olleffon. 

£)Ie £). iBIafftab, ©rtf 3lmunbfon. 

9Zart)e ^olbjørnfon, gra 33alber§: 

5Inber§ £)Ifon, ^ronb O. ©teile, 

gra §arbanger: %l). ^l)oma§fen i SDøttcit, 

Sar§ ^tlfen ©faftebal)l • mi§ §. 9ZiIfen. 

dlil§> Sol^nfon, gra Skrammen: 

Sugebret ^nutfort, ^alOor Slnberfou 2r)§afer. 

$eter ^ilfen 33ør^lieim, gra 9tumeba'l: 

gra 5labalen: §cllif 93enfou. 

Sar§ C^ 9^øningfanb, ^clltf ^lafftab. 

Sar§ 9ctlfen Obben, 

5l§for ©røtl) Oar en af be otte ftaute Q5røt5-93tøbre forn i 
1852 bofatte fig t G^Iat^ton Gountl). 9tu, er fun. to tltoe, men st. Hiiyc^ai* Oe] Cmciin. 409 berc§ mange ©fterfommerc bauner en [ærbclev nennefæl Ot] I)øt= 
finbet ©lætjt. 'lyfor Orøtfi ijavhe mange gobe ©genffaber og bil 
minbe» af mange forffjellige gobe ©nmbe. 

gor et fleffeprobucerenbe Strøg, jom a)iitcl)ell og SSortf) 
(ionntl), tør bet TiaOe fin ^ntere^fe at minbc§, at ^r^for (^røtfi 
mebbragte en ®o, ba ^an foni, og at bcnne bleo Stammober til 
liele norboeftre S^^i^^^^ Ørifeflægt. 

^ be paafølgenbe ^far bar ^nbOanbringen til og gjennem ©t. 
^rjETt:^ .gamUi-eii^ • • ^" 

5fn§gar meget ftor. §unbrebeoi§ af golf anfom Ijbert ^far, 
I)Ooraf en X'el bofatte fig ber, men bet oOerbcienbe g-Iertal reifte 
Oibere til be nbeboebe SSibber, fom laa længere borte, ©enere 
forn be tilbage for at blioe t)ict af Slaufen eller for at bøhe fine 
93-ørn, faa faget fine ^ømmerftoffe eller malet fit .^orn. Cg 
^unbreber af gamle pionerer i be fjernere Gounttjer erinbrer 
meb ftørfte ^ofnemmeligl^eb be gjoeOe fallinger oeb 3t. ^InSgar, 
fom mobtog bern faa benligt og giæftfrit. 410 ^•e STorffc (Settlementer^ ^iftorie. (^t meget t)nbet (Btoppe^teb Mv ]§o§ gamle TlifM ^olleffen 
mt Sar til ^ollef ^olleffon, fom næft efter ^aftor eiaufen og 
©ulBranb Tlt)h'a maa Betrogteg fom @t. STnSgarS meft anfete 
9[)ianb. 2:tlfibft, ba ]^an§ §u§ Hei> Betragtet fom et btrfeligt 
^otel (en femten, tt)t)e ^eifenbe funbc ofte o^ifiolbe fig ber om 
9catten) Biet) WlifM meget mobnillig nøbt til at tåge 33etaling. 

^or 5lften§mab, Sogi og 
^rofoft forlangte ^an ber= 
for hen ftore ©um — 25 
dents! 

Dietterne bar biftno! 
iffe bibtrøftige; t^i be he- 
ftob for het mefte af $ior= 
tefjøb og ^aalrabi. Ofte 
!neb het ogf aa meb at ftn= 
be ©engerum for alle; 
men en 3Sognla§fe, fom 
ftob paa ^bærBiælferne 
o^unber ^aget, gat) en 
Inn ©eng for mdnge i 
groftnætterne. 

Smiblertib bar ^a- 
ftor (Slanfen ©ettlemen= 
tet§> aanbelige og t)erb§= 
lige Seber, golfets ^raf= 
tiffe 35en og gører i alle 
gobe toliggenber. §an 
bar iffe alene ^ræft, men 2)oftor, Særer, Sagfører og 
Sorretningsmanb. Xen førfte 9J?anb, fom hen libSItift» 
ne Ungbom, fulb af flaner og ©riftigl^eb, raabførte fig meb, 
bar ^aftor ©laufen, og ben førfte 90?anb, fom ben ubtærebe 
Olbing, ffjælbenbe paa fin ©ottefeng, falbte paa, bar ogfaa ^aftor 
(^laufen. Qan fanbt Zih til at Begtinbe nt)ttige forretninger 
Siemnxe, og ^an fonbt >lib til at reife langt ubober SSibberne meb 
2 olle f 2 Ueffen. ©t. 5rn§Gar og Cmcgn. 411 

bet trøftenbc ©DQuaeltum til be en§Iioe 9it)bt)gger]^t)tter, og ftiftebc 
90?entg]^eber paa fjerne ©teber. 

$Qix t)Qr (^ounti)ct§ førfte .<^ommt§fær, grebSbommcr og en 
af Statene ©folefommisfærer. 3 1856 Bleo l^an ogfaa @fanbi= 
naiierne^ førfte 9te^ræ|entant i ©taten§ SegiMatur, og ha ^orger= 
frigen Brøb nb, gberbebe Ijan fig fribillig og retfte uh paa SIag= 
marfen, forn ttlftft bico f)an§ ^ane. 

SSæfentltg paa ^ninh of I)an§ fornuftige grunblæggenbe 
5trvcibe og floge Sebeife gt! Settlementet fremab meb forbaufenbe 
raffe ©fribt. (Sfjønt beltggenbc mere enb et I^unbrebe Tlil fra 
noermefte S^JarfebSpIabS, gif bet bog faa l^urtigt fremab i SSelftanb, 
ai het nu i"taar i fremfte ^^æffe blanbt norffe (Settlementer. 

Og ligcfom bet I}ar gaaet meget l^urtig fremab i 3SeIftanb, 
Ijar het ogfaa nottet fig obermaabe ftort i £)m!reb§. S)a ^aftor 
Cilaufen førft faa Stebar ^iii)er§ fagre ©gne, nhetvaahte af l^oibe 
3Jlænh§> gøbber, ffret) Ijan, at ber bilbe blibe 5tnlebning for et 
norf! Settlement 30 9?cil langS <Sl0en, og ^an bar ert fanb profet, 
tf)i Settlementet ftræffer fig nu 32 Tlil langS ©ebar Riiber. 2^en 
het er i!!e alt. Tloh 3Seft og ^orbbeft ftrætfer bet fig iffe minbre 
enb 75 mil SSeb ^aftor eiaufenS gorforg og tibgmæSfige 
Sebelfe bar het, at hette ^rægtige Sanbomraabe, fonx nu ernærer 
oore 40,000 norffe Solf, fom i D^orbmæubg §ænber. 5lf biSfe Bor 
noget ober 3000 i aRitc^ell (Sountt). 

gbor længe bil het blibe, førenb het norffe golf bil ære benne 
ftore §øbbing beb at reife I)am et ^Qtinbesmærfe ber i Bt ^In^gar? 48be mpikl 

Six fiDilee (Brove oq H&ame i fiDowcr 
County, fIDinn. 

Sra ®t. 5InBaar ftræ!!cr bet Settlement forn ^aftor Glaiifen 
fttftebe, fig norbotier cftcr ©Itien til St)Ie i DJcolDer ©ountt). Ser 
Bøier bet af mob Øft og fortfætter ba norbøftober gjennem ©ii; 
2^ire,§ (Srobe og 5[bam^, en 25 a)?iL ai?eb Itnbtagelfe of ben ©foO= 
lunb i 9^ærl)eben af ^^le, forn gaar unber 9^at)n af ©tj TliU^ 
@robe famt nogle minbre ©fot)^artier nmbt 33t)en 5Xbam§, bar 
Sanbf!abet nøgent og flabt, uhm nogenfoml^elft SSariation, — (in- 
fom']^eben§ ^jcm og ®tormen§ ^ampplabg. ©trøget bar meget 
banbljolbigt og meb en obermaabe floebrig "gumbo" gorbBunb. 
din er biéfe træløfe SSibber o^belte i feftionSftore ^babrater meb en 
flibrig 9[)^ubberrenbe runbt l&ber 9inbe, fom f!al foreftille 2Seie. 
S ®iørnet af ^Oer ^babrat er ogfaa plantet en Bittelibcn S^Oabrat 
af ftrittcnbe ^iletræer, og inbe i bi§fe giftne dlabex leber og fgSler 
nu norf!e golf i t)ib €m!rebg. 

S)en førfte norffe SO^anb, fom Bofatte fig Ijer i Tlon)et dountt), 
fom ogfaa bleo ben førfte fjoibe garmer i famme dountt), bar ^tjor 
Olfen ^TubeSafer. §an fom til St. Slnégar i 1853 i ^aftor ©lau- 
fen§ ftore gøfge og bar hen enefte ^elemarfing i ©elffabet (3]raa- 
hal). (?nten lian nu frt)gtebe, at ber iffe funbe bentet nogen 
blibenbe greb for en enslig ^elemarfing, om l^an flog fig neb 
blanbt faa mange fallinger, eller l)an formaaebe at finbe noget 
at nh\ætte paa het ellerS upaaflagelige Sanbffab ber beb Stebar 

412 ^iv, MUB ©robe 03 5rbam§ i TlotvetB (^ountt), Tlinn. . 413 

9^tt)cr, f!ar tiære uJQgt. 92o! er bet, 6an o^:5oIbt fig ber !un et 
5rar§ Zib og fltittebe ba SSoaren 1854 omtrent 15 W\l norb til 
©is 3Q?iIe§ ©robe, en fire ^il øftenfor bet ©teb, ftbor feuere ^tien 
St)Ie Biet) anlagt, ger fanbt I)an en no!]aa ftor ©!ot)Iunb for 
^Srænbfel og 33t)ggemateriale, og gjennem J)er ranbt en ^æf, og 
ffiønt SonbffaBet iffe fan fammenligneS meb <St 5lnBgar, ]^t)er!en 
f ^cffaffenfteb eller ^eliggcnljcb, faa bar bet bog gobt ffiffet for 
SorbBrug. 

Om nogle Hger fi! ^an ^øve, at flere anbre ^elemarfinger 
bar fommet til ©t. 5rn§gar. ^an reifte ha bib og Bebægebe bem 
til at følge meb norbober til fit 9?t)Bt)gge. Si^fe bar Ole ©ampfon 
33iønbalen, $an§ ©toenfon ^bingli og St>en gørgenfon 2ra§imot, 
alle fra ©iljorb; ^ronb ^tcfiarbfon mep\)o og 5t§raf og ^orju§ 
O. flaten fra Saurbal; 90^artin .*p^nfon, $eter S^artin og 5[nbcr§ 
5(nberfon 33t)tte fra ^oten, og Ole og Slnut Ouale fra 2SaIber§. 
<De tre førfte fom fra Song ^rairie, S^noi^, og be øbrige fom fra 
^ofljfonong. ©fterljbcrt famlcbc§ Ijer en anfeelig Sfare ^elemar- 
finger. Ounber $aIborfon StaBBeftab, fenere St)gben§ giæbeftc 
?Jknb, Bcføgtc ogfaa bd borbcnbe ©ettlement i 1854 og balgte fig 
Sanb. §an bar en munter og benuefæl og obermaabe Ijjælpfom 
Wanb, fom Bleb meget folfefjær. ^rængte nogen f. ^U. 33eb, faa 
flørte be til ©taBBcftab, for ber bar bon at faa frit og obenifjøBet 
fri 33ebærtning, meben§ man Ijug ben. @n anben nabngjæten 
9ii)Bt)ggcr bar ^arge ©uttormfon See fra ^biteSeib i Selemarfen, 
Jyabcr til ^^aftorene O. Z. og 8- ^- -ee. Sigefaa tt)piff fom 
©unber ©taBBeftab bar i norff ©jæftfril^eb og ^jæl^ifomljeb, 
ligefaa tt)pi]f bar ^arge ©uttormfon i fin l^alftarrige ©tanbfiaf- 
tigl)€b i I)bab han mente bar ben rene Sære. ^a Ijelc S^ienigfiebcn 
traabtc ub af 3l)nobcn \)aa Ørnnb af ©labcftribcn, ftob faalebe^ 
^arge ©uttormfon ene og alene, tilfalbte $ræft og fif ftiftet 
SOZenigl^eb ub af SO?ebIcmmerne i fin egen Jyamilie. 

Tim for en Stunb gi! bet ]aa fmaat, at mange angrebc be 
Sabbe reift bergen. ®e førfte ^lar bar en 9iæffe llaar. 9iogIe 5rar 
fom bolbfomme 9?cgnftorme, fom bn;fncbe 3æbcn. 3[nbre ^lar 414 ^e ??orffe Settlementers ^tftorte. 

forn ft)ære ^aglftorme, forn Ijomrebe hornet flabt i SKatfen. 
33Iet) ber ^i^t og ^ler nogle mobne %U, faa famlebeg ^jDlubrenbe 
©farer af ^raafer (33rac!Birb§), fom fortærebe ©røben i en 9tQ^. 
<Sn ©el ^t}ffere ^cibbe Bofat fig langg 9?orbfanten nf ©foblunben, 
og bt§fe Biet) rent mobløfe og flt)ttebe Bort. Tien ^elemar!in= 
gerne t^ar feige og flog fig igjennem. 

Oi:) erti ættes langt Ifiabbe be ogfaa til 9[)?arfeb, og faa lalie bar 
5^riferne før krigen, at be iffe ofte liørte bib, i!fe engang for at 
maie. ©unber ©taBBeftab og §al0or SSroIftab (S^rangebal) 
reifte engang beb 35intertib affteb meb et bnnbrenbe ftort .<pncbelæ§, 
fom be ^oaBebe liilbe Bringe no! for $nfet§ ^eBoO giennem 9Sin= 
teren, om enb tarbeligt. SOIen ha be fom til 5[)ic@regor, bar 
^rifen faa lao, at ber foruben §oteIregningen fun Biet) nof til 
at Betale for en ^ønbe <salt. S>enne fagebe be oOer paa Tlihten 
og for ha I^jem Boer Tlanh meb fin $alt)tønbe. 

®et gjalbt ha at bære nøifom i be meft tarbelige JvorBoIbe, 
male fit ^orn !\yaa ^affefbærnen og ftole :|.iaa SSorfierre. Sette at 
male hornet \)aa ^affefbærnen bar et f[igt mafenbe ^trBeibe, at 
mange af be gamle ^binbfolf ^aaftaar, at bereS ^Irme bærfer 
enbnu efter hen enbeløfe 2)retning af (Sbeiben. ,<ober ®ag, Baabe 
fent og tibligt, maattc .^affefbærnen gaa for at ffaffe Tlah til 
$'Ufet. .'^onen til $an§ ©benfon r}orbt ^^cgning meb bet en 3[^inter 
og fanbt, at Bun 'i)a'ohe malet iffe minbrc enb fef§ 33nfl)cl 90^ai§ og 
fire 33uf]&'er ^tehe. 

2)a bar het, at Ole 33iørnbalen ftob frem meb fin O^ifinbelfe 
fom en It)fenbe Wanb. Sa fian bar ^eBerfbenb og felb maatte flibe 
Baabe nhe og inbe, Babbe Ban gruBIet længe )^aa, Bbab I^an fnnbe 
gjøre for at lette gorBerebelfeSarBeibet meb ©rauten. (Snbelig 
Bittebe ^'^n ij^aa en rii§ ^be. .^an ubBuIebe ^o^i^ien af en ftor 
(©tuBBe, faa f)an fif inbrettet en ©lagg 90?orter et ^ar ?vob i 2^bær= 
fnit. S benne Bleb hornet tømt og ber^aa grunbig fnuft meb en 
tung ©tam^e, o^ereret beb .^pjæl^ af en $eifeftang. Ser^aa fogteS 
het fnufte ,^'orn i 2uh, foråt ©fallet ffulbe ffille fig fra ^iærnen. 
Set raS^ebc libt i §alfen, men' .^imn,ev er en gob ^of. ©i£ ^iicB ®rotje og $lbaml i STJonjcrl (Jountt), S??tnn. 415 

'^etie gi! Brilliant, og ^Dinbfolfene balfartebe til Ole 33iøn= 
baien fra fjernt og nær meb ^ofer og (Sæ!fe fulbe af ^om. ®tam= 
]:>emøllen funbe Hare het i en gei, og ^t)inbfoI!ene gi! Iiiem, It)!* 
falige i ^an!en om, at en nt) ^ib bar o^runben. 

3^et t)ar bog i!fe bare^^Johnny-Cake and Hominy"man ^at>he 
at leoe af. ^a ber bar en 9l^a§je 3SiIbt, t)an!cbe ofte en Iæ!!er 
spjortefteg. .^iort, @Ig, ^are og 25ilbfngl føgte ofte inb i ©!oO= 
Innben i St) for lloeiret, og ba bar be let at fælbe. ©^rifto^Iier 
St)enfon bar i!!e niere enh ni 5Iar gammel, ba lian for inb paa en 
^jort meb en ØU og bræbte ben )i?aa Btehet. 

^^aa (Svunh af het mt)Ibrenbe 3SiIbt bar ®ii' Wdle§> ©robe et 
ti!ibet £):p6oIb§fteb for Snbianere. ^ber§ ober 33a!!en fra Z^vonh 
Meppo bar ber en Seir af bem, og be to ©tammer omgi!!e§ paa 
bet benffaBeligfte. ^e beSle røbe "$apoofc§" |ilnbrebe inbianf!, 
og be beSle l^bibe fna!!ebe 2:;elemar!if!, og mellem fig fi! be la^^et 
fammen et ©lagg ^anberbælf!, fom fbarebc fortrinligt til alle 
Spilloppers 23el&ob. 

Sttbianer=^onerne bar meget tarbelige i ?0?abIabningen. 35eb 
Siben af bet I)atbbrænbte ."iTjøbet bar bere§ bigtigfte 5^æring§= 
mibbcl en ©Iag§ ".^oe^Gate/' Spenne Iabebe§ beb at Ijelhe S^'orn= 
røre neb i 5If!en, Ijbor het ]tvaU forbanbIebe§ til en ftenl)aarb 
MnnUi, tnng fom ^It). 9:)ten ha 9?tr§. meppo i!!c alene lob bem 
fætte ilt dløve i Dbnen, men ogfaa inbbiebe bem i §enimeligl)eben 
meb ''8aleratn§/' ha BIcb ber ftor Snbel. ^nbianerne for ftrafS 
affteb til 33t)en og tiltnftcbe fig fbære Dplag af SaIcratn?4Hi!Fer, 
l^borpaa be Blanbebe Slornrøre og Saleratn§ ifammen i nmaabc= 
ligc ^bantiteter og bagte og fpifte meb grænfeløg 33egjærlig]^eb. 

^erefter bar intet for gobt for ^leppofoltene. Snbiancrne 
Bragte bem be febefte c§iortefierbinger, tt)ffe lllbtæpper for ®en= 
gene, broberebe ®!o for 93ørnene og hen meft f^raglenbe dalico, 
fom bar at o^ibribe, for 50^r§. Aleppo. 

^^aa Ziinet til Me\)po ftaar het ftørfle Zva\ fom formobentlig 
finbeå i I)el€ 9Zorbbeften. ^et er en ^Ilm, fom er 35 |yob i On\^ 
!reb§, og en af ©renene er tre gob i ^^bærfnit femten gob fra 416 ®e ^crflfe (Settlementer^ ^tftorte. 

(-tommen. ^en§ mægttge ^o^ oberfftigger omtrent en {jolt) 5lcre, 
Unber ben BleD be forBerebenbc 99?emgl}eb§møber Ijolbt af ^Qftor 
C^Iaufen, og unber ben ^av ogfaa ^aftorernc ^reu§ og Ottefen 
].iræbtfet. ©nbnu er ^ræet i Bebfte SSelgaaenbe. 

TlelUm ©ti* 9[)?tre§ (Srobe og 5tbam§ ligger en træTø§ præ- 
rie, noeften femten Tlil Brcb. 3}enne Bleii i!fe Bclnigget ^aa længe. 
Wen i 3tbam§ ©foUlunbe Begt^nbte norjTc ?^oI! at Bofætte fig, 
ftraB eftcr at ^elemarfingerne forn til ©ir 50^ile§ Orol)e. §er 
runbt 5[bam§ Bor nu næften Bare ©ogningcr, mcb nogle ©triler 
og 33albri§fer iBIanbt. 

35albri§ferne forn førft. (Settlementets Stifter bar ;^ibenTan 
^lutfon OBjør fra SSalberS. .^an !om i Sunt 1855 fammen meb 
fine ^røbre ^aloor, €ri! og ^Irnc. ®e fom fra ^of§fonong og 
nar Beftemte ^aa at reife til (©ir Wdle§> ©robe, Ijbortil nogle af 
bereS ^efjenbte l)at)he reift fra .^^ofljfonong flaret forub. Tien ha 
$3anbet runbt 5Ibam§ ligger Iiøiere og er tørrere enh tieb ©tj: 
Wdle§> @rot)e og er Bebrc forfi^net mcb ©folj, Beftemte be fig til 
at Bt)gge l^er. 

®a ^ibeman CBjør Har nei tilfrebS, ffren r)an ftra!§ til fine 
$Isenner paa Storøfonong, og feB Uger berefter fom ogfaa mange 
af biSfe. S hette Sølge tiar ^agnbalb Olfon, Ole ^^oBnfon ®oI= 
ftab, ^o^anne§> og ©te^I)en Olfon og ©tepl)en (Sliriftianfon — 
alle fra ©ogn, f amt ^ofian Olfon $eBjebaIen meb fine t)o!§ne 
©ønner, SoIjanneS og Ole $. Soljufon fra ©trilelanbet. 

DlagnOalb Olfon t3'ar meget tntere§feret t at faa Oniiegnen 
BeBi)gget af 9?orffe og Be):ægebe mange til at flljtte I^elt fra ©ogn. 

©teorien Dif on og ©te^I}en (JBriftenfon, fom er næbnt Blanbt 
©ettlementet§ ©tiftere, Biet) i!fe gamle i Sanbet. '^<a intet BIe'n 
aolet het førfte Slar, reifte be en S)'ag førft paa SSinteren {hen 8be 
^^ecemBer) til ©ir SO^ileS @roOe for at fjøBe Wlah. "^aa 35eien 
Biel) be oDerfaIbt af en frt^gtelig ©neftorm. SDa be i hen ffiftcnbc (Sir Mik§ ©rouc og ?(bam§ i $?;?ott)cr§ Sountl), minn. 417 

SSiub OG bet brilicnbe Sncfoa fulbftæiibia UMe fletningen, for be 
runbt inbtil be frøS iljiel. ^ccefte Xaq font Of^erne Ijicm meb en 
.§Qt l^ængenbe ^aa Å^Iotien. 

Spenne nøgne ftornifnibc prærie Ijar frætiet mange 9[)tenne= 
ffelit), før ben Blei) Befeiret og bebtigget a\ norffe golf. 9cu er bet 
et fammen^cengenbe norf! Settlement mellem Slbam^ og ©ij: 
^lih§> Oroi^e og bibere ftjbotier til ©t. 5ln§gar og C^fage. 

X\x>]e to Settlementer l^or gjennemgaaet famme HblDttling 
unber foelleg ^tlfaar og meb fælleg O^rinbelfe, xbet be Begge er 
en grngt af $aftor GIaufcn§ ^'olonijationSarbetbe Deb St. 5tn§= 
gar. 3 bcnne (hen fønbre) Tel af S)totner dountt) Bor omtrent 
2,000 norffe golf. 49bc ^apikl 

Mortb OQ Minnebaøo Count^er* 

Hb gjenncm Ijele 9iorbre SotDQ og Søiibre 5D^inncfota, foni 
inbbcfatter hm bebfte 2^el af ^ele ?7orblie[teu, bar 9corbmænbene 
be førfte pionerer til at fætte 33o. (5n!elte omftrcifenbe Slaere og 
^^efulanter I^atibc flt)gttt] ffuct og iict oocr biSle 3Stbbcr ttb= 
ligere, men liore SanbSmænb Imr bet ^i3i§ Prairieschooners gjorbe 
bet førfte SSeifpor giennem llrfrettenS Bølgeitbe ^lor og bet eixe 
Sountt) efter bet anbet bleo førft bebygget af norjfc golf. 

Ogfaa i SBortl} dountt) bar 9?orbmoenb be før[te til at fæfte 
S3o. Snbtil ©ulbranb S^^ellem forn til SSortf) CIountQ Ijabbe bet 
ligget ubeboet af !)t)ibe golf fibert ©fabelfeng Zih.> 

©ulbranb 9P?eIIem bar 9P2ebIem af ^aftor dlaufen^ ftore 
gølge, forn i Sunt 1853, anfom til S^itcljell Gountt). Tien enbog 
iffe bet fagre Sanbffab lartgg debar Diioer tilfrebSftillebe alle 
f)an§ gorbringer og f)an reifte om nogle 3^age fammen meb fire 
Sebfagere længere 33eft for at finbe 2anh. Xi^\e fire Sebfagere 
bar ^an§> ©boger €Ie G^olbiørrtfen Sibbal^I, Die %. gagerbaffen, 
5BIe Sarfon og Sar§ 5l§Ie]on. Omtrent tt)be 3Q^iI beftenfor 
©laufenS 9ct)bt)gge fanbt be, t^vah be tragtcbe efter. (Sulbranb 
SO^ellem tog Canb og bt)ggebe fig et rummeligt ^ømmerljug paa 
ben ^'bartfeftion, fom nu ubgjør hen fønbre $albbel af 33t)en 
9ftorr)n)oob. §an§ Sboger reifte nogle Tlil norbober og bleb 
hen førfte ^)jihe Wlanh i greeborn dountt), Iibor t)an§> .§n§ enbnu 
ftaar. Xe anhre fprcbte fig imeftem bi^fe to, men ha he fnart 

418 SiNortr) ocj SiNiuucIiano dmmtljer. 419 

ftintcS bet mv for trift at kve faa ticnit fra ^off, rciftc M§fc tre 
allcrebc faniuic 3onnner ti(6aac til St. 'XuxHjar. DIc (IoIbiørn= 
feit retftc ogfaa efter en 3:ib tilbade. 

^'or et I^elt 5tar Har Oiilbraub ?JccI[cm alene t SS^ortf) donntt). 
Tlob 9corb, 3]eft og 8i)b for .^nnbrebcr af 9JtiI uar ber iffe en 
enefte ftoib DJ^anb. 9}tob Øft bertmob, 18 a)ctl ober 8Ietterne, 
Bnciaebe og ftellebe l-)an^ gamle ^Isenner fra .^alltngbal. ^erborte 
Deb 2t. ?fn§gar, tiar ^-oU og fenner, felffabelig Cmgang og 
^irfefang; men l^er, I)nor lian fjanbe reift fit $n^o, liar ber fnn 
af og til nogle ffnnile ;o»nbianere, forn ffelebe meb biftre 'IMtffe 
til benne iDtanb, forn ijavhe trængt fig inb paa en af bereS t}n- 
bQhe Sagtmarfer. 

35iftnof oar bet trift, men Oulbranb 9JieIIcm tiar iffe en af 
bern, f)Di§ 3:ænber flaprebe faafnart ?Jiørfety bi)ftrc S!t)ggcr 
falbt. 9Jceb uroffet 8inbéro lob a)?el[em og I)an§ unge ^one et 
Fielt 5rar gaa forbi førenb be gjorbe fig ?(?rinb til .SjoDebbtjgben 
beb St. 5rn^gar. Xa reifte be affteb for at bøbe fit førfte 33arn, 
forn imiblertib blei) føbt — £)Ie SO^ellem, bd førfte l))oibe 33arn 
føbt i SSortf) Sountt^. 

^aa benne Xib bar ber ftor Uro blanbt Snbianerne, faa ber 
for en ©tunb frtjgtebeg en aIt)orIig D^ftanb. ^et ]^at)be fin 93e= 
gtjnbeife i, at nogle trappers '^a^Dbe ftjaalet et ^ar §efte fra 5'n= 
bianerne og bi§fe brog nu vunbt meget forbitrebe, og mi§tæn!te 
alle i)t)ibe for at nære i Sebtog meb ^tjbene. 6t $ar 9P^enneffcr 
bleu enbog bræbte unber ben alminbelige C|:)r)ibfelfe. 

Qn 2'ag fom en glof ^nbianere til Q5ulbranb 9QZcIIem og 
fræbebe, at t)an ffulbe ubletjre §eftett)iDene; t^i be ^at>be f)øvt, at 
be Oar ffjulte ber. SWellem fjenbte ingenting til ^t)t)ene og fagbe 
faa. 3)a flæbte be ^am meb fig til Stalben for ber at gioe 
5am fælle^ Straf meb .<peftett)t)ene, f))oi^ be ffulbe finbe§. Tien 
Vellev iffe ]^er bar nogen at finbe. S^bianerne greb ba fine 
tomahawks og i)oppebe vunbt f)am meb be meft truenbe @eboer= 
ber. aO^en ©ulbranb 2^eIIem lob fig iffe forbløffe, men ftob meb 
forelagte STrme ubm at fortræffe en Tline. Xa faftebe Snbia= 420 S>e ^ot\fc ©ettlementerg ^tftorte. 

nente fine 35aaBen, fmilte paa bet benf!abclig.fte, flappehe ^am paa 
©fiilberen og forftfrebe ^am paa bereS ^vaafemaal at be bibfte 
l^an liar good white man. ©tben ftanfebe be ofte og ft! fig en 
^aar 2)telf og en $iBe ^oBaf og Ijat^be Ijøitibelige Samtalet meb 
9Jteirem om 35cir og 3Sinb, gagtenS ^ænbelfer og gortibenS §er= 
Itgljeb i (Sammenligning meb DcntibenS ^^anflægtning. 

^aaven 1854 fif DJJeltem fine førfte ?laboer. '^^d t)ar et gøl- 
ge norf!e gol! fra 91oc! ^rairie, fom l^aube tæn!t at Bofætte fig 
beb ©t. 5[n§gar, men fanbt fig i!fe tilfrcbS ber. SDere§ 9^at)ne 
bar ©imon Dhiftab fra STriftiania (føbt i gaaberg), ^tiftian '51. 
5Ianrub fra ©ubbranb^balen, £)Ie "Smeb" Dijon fra ^riftiania, 
og 5lnbrea§ -seter ^ilfen. Xtn fibfte bar fbenf!. §an bleb iffe 
gammel t Sanbet. ^an begtinbte ftra!§ at grabe fig en 3^^^'^= 
fjælber til ^jem i 9cærl)eben af 93teIIem; men biet) ft)g og høhe 
meget ^lubfelig. ^^an§> DZaboer tog ha I)an§ 33ogn!a§fe til Sig= 
fifte og fatte benne i ben paatænlte Sorbfjælber. ©fter at ©i= 
mon Otuftab l^abbe læft 33egrat)eI'fe§formnIaren i Salmebogen, be= 
grot) be ^am meb hen famme 90?ulb, fom l^an faa l^aabefulb for 
fun nogle S)age fiben felb l^abbe faftet ub. &iønt l^ber ©jæl i 
©oimtt)et Mx tilftebe, bar ber bog i!fe mange, og het bar en Iiøift 
bemobig ^egrabelfe. 

£)i§fe bar alle, fom fom i 1854, men i 1855 fom noffaa 
mange 9Zt)bt)ggere, næften bare norffe. 

S hette STar fom be følgenbe: 

2tbral}am S^^rifto^l^erfon, Siljorb, 

£)Ie Ste, ©iljorb, 

Cle 5t§raffon S^Bbæf, ©tliorb, 

:^nut S^ftnfon 2)algeib, ^arbanger, 

©riber S^^^nfon ^augerub, Sanb, 

£)le $obe, 35if i Sogn, 

miaf Sien, ^allingbal, 

gol^anneS <St)berfon SO^ørf, §allingbal, 

hoften D. (Sroe, §allingbal, 

£)Ic gluto, §airingbal, , ; SSort? og ^innthaqo Sount^er. 421 

5tmunb SangeBerg, gallingbal, 
Sar§ 9?ilien, 9Zæ§ i ^omertfe. 

S^e flefte of bi^fe bofatte fig i SI)eII 9^oc!, fom l^ar ^cabnet 
\)aa St)gbcn i ©uIBranb iPZellemå 9taboIag iieb DtortlitDoob; men 
i hette %at Begtinbte ?tt)Bt)ggerne at f^rebe fig ubotier dounttiet. 
^x)ften ©roe og St)t)er $augeriib reifte beftot)er og Biet) be førfte 
til at toge Sanb i ©iber Safe, 5l§Iaf Sien Bofatte fig i 33nftoI 
og SarS 92ilfen reifte tiorb i SreeBorn ©ountt). 5Imunb Sange- 
Berg og Ole gluto reifte tteb i GI! Greef, I)>bor be ftiftebe ben ftore 
gallingfoloni ber. 5Irnunb SangeBerg fjøBte 14 "gørtier" 2anb 
for fine 3Senner paa ^ocf ^rairie, fom fnigte efter næfte ^lar. 

S 1856 fom en anfeelig ©fare. :3)i§fe t)ar: 

^il ©If <i:reef : ©unncriu^ ^unbeBi), Solør, 
Ole ^. $3angeBerg, ^allingbal, Øften O. S^^^bf^ief, $allingbal, 
5rmunb ^elgefon " ^il ©fiell 9^oc!: 

©nbre ^enriffon, " mM OuIIiffon, 35if i ©ogn, 

^il Sriftol: ^oBn O. §oi3e, 

^nnt §. ^røftcm, " ©rif O. gosfe, 

Ole 9??e]&u§, " .<?aIt)or <q. treffe, eiljorb, 

SngeBret 2:riII)u§, " ,C^an§ ^albal 

^il ©iføer Safe: Ounber ?s. ©anba, 

53ar§ SøBcrg, ©olør, Glling (5. ©benernb, 91omerife, 

^fieo. ^. ^nnbeBt), " Stier 2af)I, 35alber§. 

S heite Star fom ogfaa be førfte Ijbibe JDZænb til Si^inneBago 
dountt), fom græiafcr til SSortB donntl) \)aa 25eft og ftøber til 
9[>?innefota mob 9?orb. Si§fe SOTænb oar et norfft Snbfll)ttcrfølge 
fra Sefferfon ^^rairie og Beftob af be følgcnbc: 

§clge (3. ©mmonS, .§an§ g. ^nnbfen, ©rif griffon 33raaten, 
$enrif Sarfon, ^aVoe G. (Srønljobb, ©tengrim 9t. Sellimx og 
Øunl)iørn ^ilfen, alle fra ©ggebal; Ole ^erum fra llrlanb i 
©ogn; dliU ^:8ergerfen fra ©tabanger; Sar§ 9iilfen SlMIBcrg fra 
Slriftiania, og ^oIBcin Sarfon ©rane fra 35of§. 

2;i§fc Iiabbc I)ørt om Sanbet fra 9inftab og 9:^ccIIem og Bien 422 ®e ^ot^e (Setttem^nterS .^tftcrte. 

nu be førftc til at brt}bc inb ^aa 3SinnebQgo§ taufe Sletter. (Sm- 
mon§, 33raaten, S^crgerfen og ScIIitm bofattc ftg norbenfor ©tat§- 
linjen i Srceliont donntt), be øorige Bofatte fig længere <St)b 
Iang§ famme ^æ!, efter l^tiilfet Settlementet fi! fit D^aDn Sime 
dreef. 

2^>ctte bar et tribeligt libet 9it}bt)gge, forn for en Stunb 
laa længft borte af alle norffe Settlementer. Sc Ijaobe tffe 
minbre enb 150 Tlxl til 9J?c@regor, hen nærmefte 9J2arfeb§:|:)Iab§, 
men bcrc§ ^orbringer nar fmaa og b'ere§ JyorOcntninger ftore. 
^scngc glemte be næ[ten Sliltioerelfen af; men befto ftørre tiar hen 
gjenfibigc ipiælpfomljeb og Samiliefølelfe. 9?æften alt fom bleO 
gjort, bldO gjort i gcelleSffab. ^il at Begt)nbe mcb, gif be fam= 
men fra hen ene til hen anhen og fif op $ufe. ©amle §enrtf 
2arfon§ tiar het førfte . Set Oar iffe Otbtløftige 5lffærer; tl^i het 
tog fun en fialo 2^'ag at faa het iftanb og Iieftob fun af nogle 
frogebe Stoffer mcb SorOtag. 

Ooerlable til fig felo glemte be Ijeller iffe fin 33arncrærbom, 
men organifcrcbc fig felo til en DJteniglieb. '^ette mv i 1857, 
meben§ be I)aobe 2^ugning IioS Ole ^erum for at faa '^am en 
Staib. Selge ©mmon forcflog ha at man bannet en 9Dlenig^eb, 
og fom 5[nerfjenbelfe for So^*ff^fl^'i ^^^^^ ^P^^ ^^^^i^t til 9Q?enigf)e= 
ben§ XillibSmanb (^ruftee). 9iæfte 35aar fif be fpurgt, at ^>aftor 
§. 5(. ^Nreu§ Oar i 9tcmiieben, og ^tlltb§manbcn for ha affteb i 
embebg 5Dlebfør meb et ^Nar Offer for at Tjente I)am. $>an ^anht 
^^ræften nogle 9JciI norbenfor 9IIIiert 2ea. ^^ennc tiar libt til= 
Bøielig til at blioe Oonb, forbi lian iffe IileO Iientct meb gilbere 
Sfr)b§ enh Cffer; men ©mmonS fagbe: "bu faar tåge, I)Oab Oi 
I)ar." Sangt om længc fom be frem og hen ntjbannebc SDccnig^ 
I)eb Bleo ffjænfet het vette ^ræftclige Segl og 25elfignelfe. 
^^.^aftor Glaufen I)at)be allerebe i 1857 ftiftet Sf)eII 9?ocf og Sill^er 
Safe 9JcenigI)eber. 

(5n anhen OiM Berømt "^Nræft", fom for runbt I)er og mange 
anbre Steber, toår "Sfinbbrofpræften" 5(. S. Sveberiffen. §au 
er nærmere omtalt i næfte kapitel. Sortl^ og SBinncBago S^ount^cr. 423 

^' 1857 forn nogle tjberligere 9ct)bi)ciacre til SSinneBago 
(lountt). 3^iefc mv ©Den ^cefet fra 33orGunb i ^ogn, ^eber 
Øjermo fra ^of§, 6jcIItf .^. .«JcIIc fra ^tiimebal, -seter Sarfon 
3i^oIIagcr fra 3ogn og 9tir§ 9c. CoftiOu§. ^iefe Bofatte fig otgfaa 
beb Sime dreef. 

Gfter heite l^ar ber ingen ^snbflritning |iaa mange 5(ar., ^^ørft 
efter .krigen Begi)nbtc ^snblianbringen til bi§ie drafter igjen. 
X-a fom be førfte 9^t§febører (Xelemarfen), fom ftiftebe het ftore 
9ci§febøl (Settlement fønbenfor Safe W\\U. 5[f bicvfe Dar X. D. 
treffe, ^sørgen ^i-iljnfon S^Iebeit og hittil ©unberfon be førfte. 
^ut Soi^nfon S-ie, en meget befjenbt og l^oebret 9ti§febøl, fom 
i 18G9. Xaralb 2:f)ompfon og Soj&cmne» UDaa§, to Xinnbøler, 
fom i 1865. 

(^^runben til at het brøiebe ]aa læiige, førenb.bette SanbffaB 

biet) 16ebt)gget Oar, at het bebfte af het tiloner^bleOne 2anh i Si^ortr) 

og SiMnnebago dountier Oar beDoffct meb 3foO, fom maatte 

rob^ngge§. 9J?ange gif berfor forbi heite Strøg til be aabnerc 

©letter Oeftenfor. ?Qcen efter krigen bleo Sanbet Intrtigt opta= 

get og bi^fe to iIountr)er I)ar nu en norff 5?efoIfning \)aa ooer 

15,000. S SBalborf dollege o|.Vf)oIber het ogfaa en meget Io= 

benbc norff ^øiffole. 

* * * 

evferc af be førfte i)it)bning§miTnb, fom fom i gemtiaarene, 
Mv ©nlbranb TleUem§> Soogere og Slægtninge og Oar birefte 
liaaoirfcbe til at flt)tte inb af I)am. 9ff alle be gamle Shibtiggere 
i hette Strøg Oar hen ftø, genU)tIige 05nlbranb SDceflem ben meft 
befjenbte og populære, .sjan Ijatibe 13 33ørn og familien er nu 
Oibt ubbrebt. 

3Seb Siben af bam fti[fe§ i ^flminbeligbeb 8imon ^uftab, 
fom !Oar ualmtnbelig ffarpfinbig. Sigefom banS ©fjoeg Oar IjaM 
l>Otbt og i-)aM mørtt Oar ber ogfaa to Siber Deb l-}an§> Dptræben, 
fom forbaufebe mange. ,*pan nar i baglig £mgang lun og ftir= 
færbtg, men funbe, naar ^tilfælbet fræoebe bet, bære onermaabe 
flagfærbig og ffarp. Sfjønt bramfri og beffeben funbe Ijan paa 424 ®e 3?orf!e «Settlementer^ ^tftorie. ftoaenbc 3^ob I^olbe en t)eri6t)gget, fønbig Sl^ale og tiar tfær grun* 
btg i fin, gorftaaelfe Qf bette Sanb§ ^iftorte og gorfatning. ^aa 
^ir!caar§møberne bar Ijan m Uelfjenbt ©fiffelje, I^^bor i^an ofte 
^oppebe op paa fin ®toI og l^olbt ilbfulbe ^aler ober bet forelig» 
genbe ©mnc. ©^lørgsmaaletS 5lfgiørelfe gjorbe bog intet @!ar 
i I)Qn§ ©inb^ftcmning. ©fter SO^øbet t)ar I)an Itge Blib og t)ar 
iffe til at j6et)æge l^Ocrfen til at ffrijbe eller furte. 

5tf anbre nabngjæt- 
ne 9ct)bi:}ggcre irtaa focriig 
næbneS 9tmunb Sange- 
Berg. gbem i 355ortI) og 
Si^vinneliago dountl) I) ar 
iffe l^ørt ^ale om ben ftib- 
finbebe, men bittige gam= 
le §arbl)au§ 5lmunb San- 
geBerg? Og I)liem I)uffer 
iffe 6an§ ^one SngeBorg, 
hun forn l^ar Baacet næ> 
ften fiele ©If (Excel me- 
nigl)cb til ^aaben? ^an 
fom meb fin ©øfter, fom 
ogfaa I}ebte ^^ngeBorg, til 
^)tinnea^oIi§ allerebe i 
1850. S^et Dar førenb no- 
gen 3P^innea|ioIi§ oar 
Simon a^iitftab. tærtft paa, og be faa i^olf, 

fom fanbte» paa ^tehetr 
boebe omtrent 8 ^)lil norbenfor ben nnbærenbe 23t) paa et ©teb, 
fom falb.te§ Sriblei). ?lmunb o^iljolbt fig ber fnn nogle Tlaane^ 
ber; men§ 'i)an§> ©øfter bcbbleo at Bo ber og x 9J?inneapoIiB inb= 
tir fin ®øb — ben førfte 9corffe r-)Oor nu finbe§ omtrent 45,000. 
'SImunb Sangelierg Dar fra 33egt)nbelfen eit meget anfeet 
Tlanh, fom goK'/ paa (Sjrimb af IianS Dkabfnarljeb og mt)nbige 
Ol^træben, fom langbein for at raabførc fig meb. • 33Iet) l)an 
SSortl^ og SBinnebago (£ounit)et. 425 følet og fnugret tiar l-)an meget r)iæI|>[om og gaO dlaab, forn ber 

t)Qr gtinb og Mem i. 9[)Zen Bien ftan mobfagt Bleo f)an ober= 

moabe r)tbfig. §an bar Belbtg fra 33egt)nbelien, lagbe fig o^ 

meget @ob^ og fjøbte cftcrfioert ©aarbe omfring fig for be 

flefte af fine otte Sønner, forn ^an fommanberte fom en ægte gam= 

mel ^atriarf. (Bom næften alle anbre gamle 9tt)i6t)ggere Oar 

han en Zxb flem til at briffe og frø§ engang paa ^jemOcien fra 

Q3t}en Baabe $ænber og Søbber forbærnet. ^ottorcn bleo tilfalbt, 

fom fagbe, het oar nøblienbig ai ffjærc c^ænbernc af Ijam. 

^Imnnb mente, at het funbe 

nære no! meb gingrene.; men 

S^oftoren bar ^aaftaaelig. 

^a bletj 5tmunb fint, ffiælb= 

te ^am ^nhen fulb og hah 

l^am ^af!e fig ub af 3tuen. 

S^er^aa tog l^an en l)iemme= 

laOet Sag, labet af S):)rin= 

gen i eit Slloffe, og fagebe 

folbblobig og nforfagt alle 

gingrene af fig mebenS I)an 

laa i 3engcn. Xa het bar 

gjort tog Ijan ufortrøbcnt 

fat paa ^æerne og filebe 

bi§fe af paa famme Tlaahe. 

Xa SDoftonen feitere møbte 

$3angcberg og faa hen lille 

Stump af ^ommefingeren, fom bar alt, fom bar igjen af alle 

fingrene, fagbe lian fpobff: ".s?>m, hn ftar iffe ftort igjen alli= 

gebel!" 9}?en Sangeberg ftaf Stumpen op i SJæjet paa ^am og 

fagbe: ''2n bliber albrig faa meget bærbt, hu, at hn funbc op= 

beie I)bab ben er bærbt for mig." 

Siben bleb I^an ftunbimcllem en mægtig ^fff^olbsprcrbifant, 
fom haahe meb 2)?unb og .^aanb forbøb llngbommen ben fri= 
ftcnbc 2:rif. 
©ulbranb TltUem. 426 ^e S?orf!c Settlementer^ ^iftorte. SO^en Sr}!fen it}ntc§ at Ijabe forit)iinbet fammen meb ]^Qn§ 
gamle 35ane og bet gif neboHer meb Ijam og Rønnerne, ^an 
taUd ogjaa fin ]*ttn[iubcbc Srcibigficb, og bien omfibcr meget føg. 
^tlfibft gjorbe I)ait fit ^cjtamente, fenbtc Jvai'^^cll^iliener til gamle 
Spenner og lagbc fig til at bø. ^slubfelig forn et Cmflag i ^an§> 
©iiib§ftemning og I)an Beftemtc fig til at I)an nilbe Iet)e enbnu 
en (Stiinb. .sjau bien bra i en .?>aft, IiOorpaa I)an og alle ©øn- 

nerne folgte 9inb og 8tub 
og rcifte til 93ecfer donntt). 
.<PQV fif be fig alle ^^arme og 
^angeberg = Js-aniilim forn 
igjen til ftor Tlac^i og 2SeI= 
ftanb. 

Gn anben berømt SSortft 

(^onnti) ^^ioneer er £Ie @t)en= 

fon ©anben. .^^^an falbe§ 

alminbclig hen "^elbige" 

Cle 8anbcn; tlit r}t)orIebe§ 

het gif eller iffe gi!, fmilte 

altib 2i}ffen paa £Ie ean= 

ben§ SL^it^ctagenber. ^^løiet 

ban tiblig og fi! hornet inb 

i en .'paft meben§ anbre tien- 

tebe, biet) ber fiffert tiblig 

^-roft. S^enteb Ijan meben§ 

anbre mafebe paa bleD ber 

^ørFe og llaar. €Ie ^an- 

hon fif "(kroppen". 

1877 Oar het bebfte ,<pl^ebeaar ima be J^ragter, men ogfaa 

het fibfte. ^I)i næfte '^[ar ha alle ffulbe alile §oebe blcb ber et 

førgeligt llaar; men Cle Sanben hai^he bele [yarmcn inbfaaet meb 

?Q(ai§ og het mijlbrebe meb 3maagrifer oOer I)elc ,?>aInfe!tionen. 

^srifen gi! o^ til ft)t) Cient ^iNnnbet, og mebenS anbre gol! for 
^^limuib :^'aiiiiet'Dri5. SSori^ OG SStnneBago S:oiintt)cr. 427 

©aarbimellem for c\t laane ^^c^ge, fjørtc £Ie Sanbcn ©rtjer 
1)610 i>intercn, faa bet Ijomebe i 'kafferne. 

^an I)at)be et Sanblianblcri paa ^'armert; men ffulbe nogen 
l^anble maatte man altib ub i ©rifeftien for at ftnbc Cle ©an= 
ben. "ijonble? Sa. eg fjem." Snb i ^ufet for l)an efter 9iøa= 
len og ^sengepofen og faa til at l^onble. "Sfotøi?" het ^ci\)hQ 
I)an paa loftet i 35aanTng§^ufet. ".^crofin?" i ^jelberen. "3^t= 
gcr?" i ©rønerti. "^:progcr?" i Saaoen. Xa man enbelg bleo 
færbig ^at)he man bæret gjennem I^ele 3Saantng§]&ufet, 2aat)en, 
©røncrtet Storet og (55rTfeftten og fanftc enbba nogle ©tebcr. 
3?ar ^-orretntngen ]{ap loevlebe de Sanben i^aa et bunbrenbe 
ftort 2æ§> og brog runbt til fine ^unber. Sffe for!nt)t! 

£m eønbagen for Ijan ub i 35eien meb alle ^reaturerne 
og giætebe. ^'et ^a§febe faa gobt til ^elligbag^betragtninger. 
2>e5uben ft! fjørene en læfter Smagebib langs ^cifanten. ^sar 
ber §øime§fe forn lian altib forfent. 3Sar ber ingen forretning, 
tog lian gammer og ^rampctanbe og fmaabiltebe runbt for at 
efterfc ©jærbcrne. 9togct maatte giørc§. T^av ber ^enigl)eb§= 
møbe Iæ§febe l^an altib op et 2æ§> meb (brifer og fta! inbom 23i}cn 
paa famme ^uren. ^an gif albrig forgjæOc§. 

9J?ange belftaaenbe garmere uhc i 9?orbOcften Oil crinbre ben 
l^elbige £)Ie (Sanben; tl^i utallige er be 9ii}fommcre, fom I)ar 
tjent en Si^ermin elter to i €Ie SanbenS O^jøbfelliaug. Xct nar en 
uroffelig £nerbet)i§ning I}0§ £Ie Sanbcn, at het rette 'Stoh for 
en 9?t)fommer at fætte fig inb i amcrifanffe ^orliolbe nar i 05jøb= 
fclf)augen. 2:er fatte Ijan m}e ^-loffe ^far erter ^lar og ber ftob 
be 2^ag efter Xaq og SWaaneb efter 9Jcaaneb. 

ai^en het mv en gob §u§]6onb at arbcibe for. 9iimelig og 
grei oar I)an meb betalingen og SDiabcn oar fom ,*perrefoft fem 
©ange om Xagen. 

§an§ Søfter, .<^ari, nar gift meb OM^^rmunb (0:ngen) (3ro= 
fnult, en Slægtning af Øulbranb Wellem. 05icrnuinb§=^ari, 
fom I)un altib t'albte§, nar en onermaabe fenn .<^Tone. ,^:*\m funbe 428 ^e 5?orf!e SettlententerB ^iftorte. 

fjøre "^remnG^^Iogen" Bebre enb mange 93^anbfoIf, læ^febe 
(Srifer og Biet) iffe Betuttet, ftbob enb gænbte. 

"£) fjennø bu ^o ^art, ben It)ft{ge Mnnø? 

$0 funna Bafa, t)et)a og fpinnø, 

glinf, fo etn far, l^o t)a uti ftaffen, 

§0 funna fjørø la^gø i Bafjin. 

^0 funn' gjera ^efteffo og flea, fo nt}c, 

§0 funna flt)ppø f{ ^røjø taa it)el" 

(Sn anben t)elfienbt 23ortI)taner og §alltng Dar 9cil§ — . 
§an r}aObc et ftort ^uftef^obe og et ftrtbt ©fjæg, forn to ^oBaf§= 
renber I}at)be BogftaDelig fitbt fig igjennem. §an I)aObe ogfaa 
et ^ar 9JZuIæ§Ier, forn Ijan fjørte faa længe, at ^an BleO paa en 
aicaabe ibentificerct meb bern. ^a I}an Dar paa en ^'ant, Dilbe 
han aBfoIut fjøre tDer§ igjennem "€Ieopl^a§ftoret" i S^enfett, og 
bot Dar fDært til 33raaf meb at faa ftagget I^am. ©ngang Deb 
en flig Seiligl^eb gao eieop'§a§ l^am en ulben ^ Oinb f olfl) ætte ^aa 
ben 33etingelfe, at l^an ffulbe Bære ben til ^irfen. ^iil§ inbfriebe 
Søftet og bleo faa forliBt i ^ætten, at fym fiben altxb Brugte ben. 

CIc — Dar ogfaa en fDær S^jørefar. .^an fab altib flab i 
35ognfa5fen og fjørte meb ftrafe dømmer. §Di§ nogen Dar til= 
ftebe, ba Ijan fatte §eftene inb, gjorbe l^an altxb et frt)gteligt 
D^aBalber meb heftene, for at golf funbe fe IjDilfejt ^lutofrat l^an 
Dar i ©talben. "Sngang tog eg ^toregampen og bængte lian 
faa Tlox græt," fortalte I^an meb ftolt ^erffermine. 

^a ber Dar gorebrag eller anbre ^ilftelninger, IjDor golf 
Dentebeg at for^olbe fig ftille, f)aDbe Ole for SSane at giDe fine 
Sølelfer, færbele^ fin 9Jci§BiIIigeIfe, Suft Deb at giDe fin ©ibe= 
manb et let ©^arf i Sæggen. 9[f og til fif man ogfaa 33eføg af 
Slf^olb^talere, forn Dar et ®Iag§ golf fom Ole iffe funbe for= 
brage, ^a faa 3[f§oIb§taIeren i fin !)ellige ^Der fom meb en 
eller anben ^raftfat§, faafom, at "Iieller Dilbe I)an ftiffe en ^'ni'D 
i fin 3^atter§ fjerte, enb at fe Ijenbe gift meb en S^ranfer," ba 
Dar bet uøbDenbig for OIe§ nærmefte Sibbenbe, rent at træffe SSortf) oo SiMuncbacjo (Soiintljcr. 429 

fine '33cn op paa ^^tolene, for tffe at fan fine Sægijcr fpcubt blaa 
a\ ben fortørnebe Die. 

men Ipi^ Ijan ingen dleipcft l^anbe for $0?oral^ræbtfener 
og fligt foa rjQlibc Ijan be§> ftørrc 9te]pe!t for 33i5elen, og forn 
ftabtg meb bt)b|tnbigc 3|.iørg§inanl, faafom: "Xu ^iint, tror bu 
^uba§ Bfet) frcift?" 

(Sfjønbt l]an iffe Beittnb titlbe tubrømme het, l^abbc T^an 
ogfoa iffe \aa liben Dkfpeft for ,<c>nIbrctrocn, forn engang I)erffebe 
i fianå $iemBt)gb, og fortalte mange "t)irfeltge" emaaftubber, 
foni grænbfebe meget nær til ^fanbeoerbenen. Xen følgenbe mv 
en af I)an§ 3)nblingéI}iftorier. 

"€igang, længji, længji fea, i Sutl^cr fine 3^aga, haa Da ber 
eit $ar einSIege golf, forn Ijabbe ei einafte Saattæ. Sta bena 
5I^aattære Mvt for^æf§a, fo f)o tea fe aat forn ei ^it)r. 2}æ 
nt)tta=fie, fo hei gjorbe, fo t)arbt=fii I)o nofo anna en ei ^jtir. §o 
rautte forn ei ^jtir — inffe fballa — aa f)o t)ilbe=fie æta anna 
an fo'er aa it)vpce. Ze]iut tofo hei haa Xaatti fi — bæ t)a no 
^it)re bæ maa \3eta — agoale te Sutl^er, aa haao haa hen ^erran^ 
a^annan nm f)an infje funbe l^jæl^e hei. ^an ]&øt)rbe paa fo 
hei fortalbe, aa fo fa l^an: 'Tien fjære mine golf/ fagbe l^an, 
'jeg fer iffe fi^ab ©runb ber er til ©ber§ Mage. Seg fer f)er 
en beilig grøfen og ingen ^o.' 5[a baa, haa fæf bei fjaa bæ hei 
mæ. Saa ba=fje 2}aattæ beire§ ei Slit)r, men bæ Oa 3fugubn 
beire^, fom ^æbbe t)ore ft)ært)bæ." 50bc 9:apikL 

fvcc\)Oxn OQ Mafcca Countijer» 

greeBorn ©ounlt) litjger I)øit, men iffe tørt, tl)i bet ^av 
mange ftore Sumper og milebrebe d)lt)vev. ^ovhhunhm er iæt 
og flæbrig, faa at %avQt§> 9iebliør iffe fornmar ai t)affe fin 3]et ub 
til be aabne S^asbrag, men blir ftaaenbe i .^ufinber ®maapt)tter, 
furnenbe ^orbbunben og jfjoemmenbe Sanbffabet. S^erfor maa 
menneffelig Snille fomme 9Zaturen§ 5fnuagt tilljjælp, og ftore 
(Srøftemoffiner l^ufter og ftønuer op gienncm alle SaOlanbe, 
æbenbe fig bt)be B^enber gjennem X\:)nheU forn fenere ftjlbeS af 
riMenbe 25anbbæ!fe. 

30?en uetop paa ©runb af biSfe mange Tlt)tev er greeborn 
(^ountt) et meget Berømt ^teh. ®iåfe ^tippige Sanbfletter oenbte 
tiblig Sanbmanben§ ^anfe !)en paa a)?elfe!jør, og greeborn 
©ountk)^ Smør h^av nu en national 33erømmelfe. S^e ^itufinber 
baglig filrenbe 3DZeIfeftrømme ftar nu foroanblet greeborn 
(^ountt)§ fure Øbemarf til et Canb, fom lig S^anaanS, fltiber m'eb 
Welt og honning, gjøb^Iet bet§ SIgere og beriget het§> Snb= 
bt)ggere. 

S'en førfte ^'oihe 9[Ranb til at bofætte fig i greeborn Sounti) 
bar fallingen £)Ie dolbjørnfon Sit)ba:^I. ^an fom til St. 
STnsgar meb ^aftor dlaufeng ftore gølge i Suni 1853, men ha 
ha f)an iffe biet) fornøiet ber, reifte f)an og Sbogeren (Sulbranb 
SDtellem, fom lexettet i fibfte kapitel, Oibere Oeftober for at finbe giTcboni otj ^JisnKca dountijcr. 431 

^anb. !il)cellem Bofattc ficj lut I)Dor 33i)cn 9iortf)lnoob Itaacr, 
nicbcii^ CIc ^inbal)! rcifie not]Ic il)ct( ^lorh bcrifra oi] fanbt fig 
2anh i bet føbøftre $iønic a\ ^-rceborii (Soiinh), i 9iær[)cben af 
33t)en ©orboitvlnllc. Aper bo[attc Ijan fiii ointrent bnt 4 be 
Siili 1853. 

greeborn Soimtt) iKir en iiorff '^efolfiting ^^aa oncr 9000, 
tom iibgiør næfteu ©QlDbcIeit af (iountt)ct§ Sefolfnino. §ot)cb= 
nuK^feii af 9iorbnuTubcnc bor for het nicftc itorbcufor 'Gilbert 2ea. 
S^ierifra ftrccffer fig ogfaa cu ^^frm af Settlementet inb i 3x>afeca 
og 3tee[e CSoinitijer, Ijoor bor t^berligcre 3000 9torffe. Xa bet er 
et fammenljæiigeube Settlement, meb fællcé 'lk\ji)nbelfe, ffal be 
forffjelltge Xele ffilbreé unber et. 

£Ie Siobal)! oar et gobt 3ti)ffe foriib for fin Xib, og for et 
^^Hir '^lar nar (jan hm em'fte Ijoibe 9Jiaub i flere tilftøbenbe 
C£oiintt)er. ^saar og §øft fii^lte ]:>aa biiiaiibeit, og ^ibeii gif, meii 
Sreeboni doiiuti) og ^Iseftenc^ i'ibber oar eiibmt ooerfløbige for 
SOienneffenev iH^ijou. 

Wien i 1855 begtjiibte refohtte ^anbføgere ogfaa ai troenge 
inb' paa biéfe uberørte ?Jtar!er. 5faret 1855 er egentlig Si*^t*borii 
(Sountt)§ Søbfeléaar. S bette ^ar anfom forffiellige, Ijiuaiibeu 
ubefjenbte, Sanbnamgmoenb, forn meb ufifre Sfribt og famlenbe 
gorføg, men meb ftor ^^rængfel og SO^obgang libt efter libt lutfte 
ttllxDe og ernærebe het mt)Ibrenbe ^io, fom mt Ijar gjort 5i*t'eboru 
(Sountt) til en tætbtjgget, ærefjær og ærgjærrig 5^el af Verben. 

Xet næfte Søføe af Sanbføgere Oar ogfaa 3corbmænb. 2^ettc 
gølge beftob af fem ?corffe fra 9^ocf dlun, ^IliuoiS, fom ^\iaren 
1855 un^er hen befjenbte ^lemet Stabefg Sebeife tog 2anb i 
Cmegnen, (joor nu ^t)en 51Ibert Sea er bggget. Stabef tog 2anb= 
fti)ft'et fønbenfor goiintain Safe, fom mi ubgjør :^t)enå (lentrmn. 
Xe reifte berpaa E)ieni for cd l^entc fine gamilter. 

Xa he i^aobe meget at ftelle meb førenb be bleo færbige, 
anfom be iffe til greeborn (Xountn (for anhen ©ang) førenb 
Sent)øft€» 1855. Men ha faa be ]traf§, at he Oar ube forfcnt. 
Z^i imiblertib i^aobe en 3?tanb fra ^enfQbanieii oeb 9caOn 432 ^e 9^01-ffc SctttcmcntcrS Å^tftocte. 

(Scorge ©. Diubic faaet Øte paa ben nuilige ^Sanbfraft ber beb 
5ni6ert fica, Ijbor^^aa finn Bemægtigebe fig ©tabefS (S^lQtm, forn 
^an ftraf^ lagbc ub til 33t), og bar nu nteb 20 Sebfagere og 5trBet= 
bcre ifærb mcb at Bt}gge en 5?ZøIIc. 33are ®t)net af ben brabeltgc 
te'BIe og IjanS 20 morjle Setejnenbc bar no! til at fort)t§fe Memet 
©tabef og Ijan^ Sølgc, at I)er bar het ingen 9lt)tte at fnt), og be 
brog af[tcb igjen uben et Orb.* 

33attcruft og Sot^tttnncrnc. 

'3Qcen et ©tt)ftc norbenfor 5IIbert Sea Ijabbo anbre Sanbføgerc 
anfommet før dluUc, og lier i ^^ancroft ^otonflji^i Begi)nbte "^nb" 
fttitningen til greeborn (^ountt) for ^lloor. ^i^]e Mt ogfaa 
9cor|fe. dommeren 1855 an!om be følgenbe, bog iffe alle i et 
Sølge: Sar§ og (^(jriftoprjer TO!!eIfen (^rugftab) fra 9^annc= 
ftab paa 9vingeri!e, ^fiavlet) ^eterfon og ©^arleS Olfon fra ^afe^- 
bal ^avtin .^anfon fra ^abelanb, StnberS £)Ifon fra ^larbal og 
Die §oOe (.^aaoe) fra 25i! i ©ogn. Shin Sar§ Mffelfen bar 
gift, og biSfe ft)0 SO^anbfoIf og en S^one og nogle kreaturer boebe 
for en ©tunb i al ©ambrægtigl^eb tilfammen i en ©talb, !)0or 
^ancroft SO^eieri nu ftaar. 

Tien ©ærpræget oeb greeborn (^onntt)§> norf!e '33efoIfntng er 
bet§> (Sogninger, og i bet næfte gølge af 9^t)bt)ggere fomnrer toi 
til ©tamfæbrene af benne ftærfe ©tamme. Og fjev fommer bi 
ogfaa til bet intereSfante gaftum, at bet bar et "a^efelaar" forn 
bibrog l^obebfagelig til S^ounttietS norffe ^ebtiggelfe. 

0'bennæbnte Ole §aabe (gaber til ^rofeSfor §obe toeb ©t)no= 
ben§ ©eminar) reifte o|:)rinbeIig, forn mange anbre, til ^aftor 
©laufenS koloni ^eb ©t. Slnågar. §an opl^olbt fig ^er nogle *) (£n af btgfe fem forn bar førft beb Sllbert Sea, ^att)or ^. SSro^ 
ftab, leber enbnit i ©ig E^ileg ©robe, i S^cer^eben af 2t)Ie, S^Jinn., ^bor 
'i)an bleb en af be førfte pionerer. 

®n af diubU^ 9Xrbetbere bar ^f)axXe§ ^itttlfon fra (Sggebal. ^an 
breb for en ©tunb en (Saloon, ^borpaa l^an gi! i krigen og abancerebe 
til Søttnant. (Senere bleb ^an (lount^etS ^aSferer og Bleb omfibet 
baløt til (StatSlagferer. ^ . g^ccct)orii OQ SSafcca doituttjcr. 433 

llcjcr, ntcii ba bet bcbfte 2anb Dar optaiict, fjørtc Ijau paa Waa]aa 
uorbDeftoUeu for at fe r)l3ab ijan tiuibe finbe. Dtogle TOI ]^m= 
libe§ 3t. 'XiKHjar tabte Ijan et Spefelaar, Ijboraf ijan ^attbe en 
Sorftjiiiiuj nteb fra Song ^^-airie, SHinoi^. Cmfiber fanbt Ijan 
frnit til a)ttt1elfen§ ©talb i SreeBorn (S^ountt). 

Xo S^atje cfter at fian I)alibe tabt Spefelaaret, forn et ftørre 
Sølge Sanbføgere fra Song ^^ratrte. -Der nar ni familier i 
Sørget IjDoraf to, Outtorm ^^ottolffon (es^^efetl)) og Son $er= 
niunbfon nar fra ^if i ©ogn. Se anbre Dar fra ^eleniarfen og 
$orbanger, og alle I^oObe tænft fig ub til 3Sort^ (Sountr), SotDa, 
i^oor be r)aDbe ^efjenbte. 

Sa Bumser en af Rognene oDer en ©jenftanb paa 9Jtar!en. 
^^aa ben ftenfrie, flabe prærie er ben minbfte ©maating f!iæn!ct 
£)|3mær!fom^eb og man nnberføger Harfagen til Btøbet — og 
finber et 3pefelaar! (St ©^efelaar! bet Dar ba ogf aa noget at 
finbe langt ube paa ben nøgne Si^væxkl Wen Ouri 33ottolffon 
D'eb Seffeb: "D^eimen ligger if!e l^er et af Die §aaDe§ (BpeU- 
laar/' ubi3n}ber l^un, "f)Dor mon l^an !an Dære?" 

iO^en l^er Dar Selemarfingerne Dantro, — "^Dorlebey funbe 
I)un Dibe bet Dar Die §aaDe§ ©pefelaar?" 

"^0 bet ma jeg Del Dibe/' ^rotefterer @nri, "for jeg Dar jo 
meb og tillaDbe bern. Seg ffulbe Del fjenbe mine egne Saar. 
2ab 05 følge SSognfporet, faa finber Di 'Del ogfaa Die §aaDe." 

Tien til bette Dtlbe ilte 3::elemar!ingerne It)tte. Se Dar Be^ 
ftemte til SSortI) (Sountt) og Dilbe i!fe ub af ^'urfen paa ©runb 
af nogle 9tarreftreger meb et Spefelaar, font gjerne funbe till)øre 
t}an (Samle ©rif felD, for alt bet be Dibfte. 

(Snben bleD at S;elemarfingerne brog fin 2Sei til SSortI) 
(Jountt), mebenS Sogningerne fulgte bet n^e Bpov norboDer til 
Sreeborn dountt), ^Dor be ogfaa ganffc rigtigt fanbt Die $aaDe, 
©pefelaaretg ©ier. 

Die .§aaDe reifte om eu ©tunb, ffræmt af Sn^i^nerne, ft)b til 
SSort^ ©ountt), IiDor I)^n BleD en af ^ionererne ber, men (Gut- 
torm ^ottolffon og Son germunbfon Bofatte fig ba tre a^il 434 ®c 3?or[fc ecttlcmcntcr^ -^ijtorie. 

itorbenfor Gilbert 2ca. ^^ ffreD ftrafv til fine $Beuncr i Song 
^roirie, og ber Bleu om en ©tunb en meget Bettibeltg Snbt)an= 
bring af Sogninger til greeborn (ionntl), Ijelft fra ^if ^^ræ]"te= 
gjcelb. din er ber I^enUeb tre Snfinb Sogninger i (lonnttiet, 
foruben en liben @rænb \)aa en tre, fire Ijnnbrebe, fom bor otier 
Sinien i «Steele ©ountt) runbt 33r)en ©llenbalc. ^aa gobt fom 
alle biSfe Sogninger faa t)el fom mange anbre§ 5In!omft til 5ree= 
born dountt) fan lebeé tilbage til ©uttorm og ©nbre 93ottolffon 
og Son §ermunbfon. 

Tien 9tingeri!erne SarS og Kljrifto^fter 2)2i!felfon IjaDbc 
ogfaa en bett)belig Sn^P^^^^i^ P^^ Snbtianbringen. S^rebte 
vnnht omfring i (5ountt)et leber ogfaa et $ar ^ufinb i^olf, fom 
ftammer fra D^ingerife. 2tf bi^fe J^ar Oulbranb 23agaafen og £)lc 
og ei}rifto^t)er 9Zart)efon Sr^elbt) be førfte (i 1856). 

^eber Sunbe og ©nbre ©ulbranbfon fra '^lahalm fom ogfaa 
Sommeren 1856. Si^fe for ^elt t)eft til Spirit Safe og gien= 
nemreifte mange nhehoehe ©ountt)er, førenb be enbelig bofatte 
fig beb ^atjtvavb, greeborn ©ountt), f)t)or be Biet) be førfte i 
^omnet. 33egge bi^fe gamilier till&ører hm ftore Sunbeætten i 
^labalen, af I)t)em Slægt^bogen omtaler 1153 lebenbe Wlehlem- 
mer, Jiboraf 572 bor i Stmerifa. 

9?eb Caf GJroDc. 

92ogIe Tlil norbøft fra Sogningerne, tberS ober nogle brebe 
Tltjvev, ligger 9^eb €af (35rot)e eller ^looming ^rairie, fom bet 
nu falb'e§. Sette er 92at)net ^aa en ftor og rig koloni af §allin= 
ger paa ober 1300 Sfæle, fom ftræffer fig otier Sinien inb i 
Tlotvev, 3)obge og Steele (£ountt)cr. 

Ogfaa hette Settlement er en birefte gølge af $aftor Srau= 
feng ^'oloni )oeh St. StnSgar. '3^a ^ctil^eberne om ^alling-^olo^ 
nien t)eb St. ^Tn^gar naaebe en 3^el fallinger, fom boebe i 
^rimrofe i beftre S)ane dountt), befluttebe bi§fe at følge efter. 
SiSfe bar e:§riften og ^nut e. D^uffe, dlil^ ^erfon 2Benaa§, ^yfcclioru 00 S^afcca (ioimtljcc. 435 

©iittorni .<J>aIftcinfoit, Xovc ^vetcrfon 23cnio, ^fnberfon Tlelljø)^ 
otj Øiittorm €fi'on (5nacH. Xc§nbeit inn oc\']aa Zo]ten Olion fra 
Sogn mcb i (yøic\Qt. A)icii ba be tom frem til m\k^e\l Gourttt) 
t)ar bet Bcbfte Saitbet ber omtåget og be rcifte berfor norbat)er 
lanq§> (i^ebor ^iDer, mrften 50 Tlil, inbtil be i bet norbøftre §iørne 
of SreeBorn dountt) og be tilftøbenbe ^ragter fanbt haabt (^fot) 
og prærie. Xette bor i 1855. 

S 1856 forn S^oIIef ©ommerI)augen og fian^ ©øn Ole, (S^rt= 
ften gol^nfon 9^u!fe, §elge £)Ifon €terbo!fen, Sen§ Srmunbfon 
SJørbalen, ^nut, <St)ber og ^iørn ^jørnfon (33ennett 33enfon) 
^Batfen, €Ic ^I)ronb]cn, alle fra §alliugbal, famt ©rif Griffen 
S3ør§nef§ fra ©ogrt. ^ihen forn lutter fallinger, faa at hette 
er bet meft ubprægebe falling ©ettlcment i Stmerifa. 

©lanbt bisfe ^^I^nger )oav §elge Dterboffen hen meft nat)n= 
gjetne. ^Itle gamle fallinger fjenber benne ægte ^nib^alling af 
hen gamle 8foIe, forn ]^at)be ^ræfteatteft for et Øffel^ug og 13 
S^nibftt!. £e fjenber og[aa alte til hoften 2)engerub, hen ^aU 
lingffe 33erferf, forn §elge Cterbotfen befeirebe meh en S3rebøf^ 
t 9Kobftanberen§ ®ofte. S^iSfe er e^iffe ^-arafterer og @Iag§maal 
forn 6ar opnaaet ben famme 23erømmelie i §allingbal fom 5t!iIIi 
$eIteBebrifter i (Sræfenlanb. S3egge be gamle ^jæm^er fom om- 
fiber til 3lmeri!a — £terboffen til 33Iooming ^rairie og 2^enge= 
rub til SumBrota, ^^orfra hen fenere gi! i krigen. Oterboffen 
førte loenge et It)ftigt Sit) ''paa 33Iooming", men Biet) tilffut en 
fraftig ^If^oIbSmanb og onfeet ©aorbmanb. ^an ]&at)be ualmin- 
belig ftor naturlig 33egat)elfe og mange geniale Smaatræ! er i 
DmløB efter ^am. 

95innc5cftcr og §artfnnb. 

^eh a^ancgefter nar ^elemarfingerne førft. X\^]e Dar Sko- 
ften og £)Ie ^. 93?orreim fra 2:inn og §an§ ^'ionaaS fra 33ø. 
S>i§ie fom til S^tancfjcfter i 1856, men f)at)he Boet {)alt)anbet ^lar 
i ©oob^ue dountt) i 92ærF)eben af SumBrota. Ser fiabbe be ual- 
minbelig Dafre SanbftQffer famt fort 'Mavfeh^)oei; men ungbom» 436 ®e ^orffe ©cttrcmcntcrS ^iftorie. 

melig Ilftabigljeb og ^anbrelijft breD bcm af[tcb et gunbrebe 2^tl 
Icengere inb i Canbet. 

©amme ©ommer, 185G, anFom og[aa to ftore Sølgcr nf 
norffc Solf Itbt længere 3Seft i dounttiet. 2)i§fe t)ar ©tener TO!= 
felfon, Ounber og 9toIIef ^Ijtigefon og Ole Meppe — alle fra 
^elemarfen, famt 9ctl§ 35angcn fra 3Sof§. Zxe Uger fenere fom 
£)Ie og ^cr SoSfum fra S;elemar!e'n, tober^ SiBæ! fra ^øb^i^er^ 
rcb, og ^()or ^tnberfon, Ole og ^albor ©lette og Ole S^ttelfon, 
alle fra ©igbal. ®tgfe fom alle fra Sefferfon ^rairie og ©t. 
STnggar. 

O^ieftcr Se ©ueur 9^itier i SSafeca (S^ountt) !om ogfaa be 
førfte norfte golf i 1856. S bette Star !om et ftort gølge fra 
dlod ^ratrie Beftaaenbe af be følgenbe: 3tnton ©am^[on (^ong§- 
gaarben), ©ben O. ©trenge, §abor Z. 33a!ftet)olb og $an§ §. 
©unbe, alle fra ©anb§t)ær; Ole ^. §agen, 35eBiørn Slnberfon, 
^alt)'Or ^J^orefon ^augerub, ^. O. 9^otegaarb og ©tirtfteu ^ut- 
fon, alle fra ^allingbal; ^tl§ ^. S^o^ftab fra ©fer, og STuguft 
TOller fra ©!ien. ®e reifte fra 9^oc! ^ratrte ben 6te Tlai og 
anfom til SSafeca ©ountt) hen lObe gunt. S'e ^ab^he meb fig 12 
<Bpanh Offer og SSogne, 80 kreaturer og $600 i @ulb. 

Set næfte 5lar fom SlnberS ^. 33erg, ^orfel ^. Snnb, Ole 
®all)orfon, Ole §. ©unbe, alle fra ©anb^bær, famt $er O. 9^o- 
tegaarb fra §allingbal og Ole S- -©øgaci^ fi^^ 9^umebal. 

2)enne ®el af ©ettlementet, fom tæller næften 2000, er nu 
næften ligelig forbelt mellem ©anbsbæringer og fallinger, fan= 
ffe nogle flere af be førfte. ®er 'beb 9Zeto 9^icl)lanb er nu het 
ftørfte ©ettlement af ©anb§'t)æringer i 5lmerifa. ®e førfte 2)^ænb 
til at ubbanbre fra ©anbSbær bar ^albor ^ubBeljaatbebt og (51= 
leb "©fræbber" 5lnberfon 33erg. S)i§fe Tlænh reifte til Sl^uffego 
i 1842 og fiben til 9tocf ^^^rairie. 

Øftenfor ^ew 9^icl)lanb runbt ©llenbale er en meget tribelig 
©rcenb af ©ogninger, fom, ffiønt fm en ^ieitbebel faa ftor fom j^reeBorn oq SSofeca dounft^cr, 437 

8ogning5t)gben \)eh 5lIBert Sea, bog er ligejao fitnfe og t)el faa 
bet til at betiare be ægte fognffe (^^rogformer. 5(nftn og £)Ic 
^rtifinjon <^eim og $aIt)or Rougen, alle fra ^Tarbal, Mv be førfte 
Ijer. £e førfte 5 — 6 Star tiar hd ober l^ele bette ©trøg ot)er= 
maabe t^anffelig at flare fig. 3fjønt femti 5rar nu er fininbne 
gen, l^ar bet iffe formaaet at biffe Bort ©rinbringen of be førfte 
Slar^ Wobgang og ^jælpcløf^geb, 9^øb og ©nfomljeb. 9ct)Bt)gger- 
liDet gar mangeflag§ Wmbev, haahe ftolte, ^atetiffe og ^ubfige; 
men ^obebinbgolbet er bog Sult og ^eftjmring, ©lib og gor= 
fogelfe. 

2)en førfte Sommer bar bet alminbelig at qaa tilfammen i 
2;ugning og faa nogle 5Xcre§ af ben feige ^orb ^løiet. ^aa bette 
©ttiffc faaebe man ba flint dorn og Dentebe en rig ^øft. '^len 
be gjorbe 9^egning uben ^ævt; tgi a^carfcn og Suftcn ml}Ibrcbc 
meb utallige ^ufinber af gophersogblackbirdsjom gærjebe 5tge^ 
ren ^at og og ^ag. §ele Sommeren igjcnnem oar ber uaflabelig 
^rig mellem 9tt)Bt)ggeren og g-uglene. Sibet ]t)nte§> at funne 
t)ære fagert, Dar bet iffe for bi^fe. 5^'e, forn l-)a\)he Sft)bet)aaBen, 
gif op og neb Iang§ 5Igercn og ffjøb paa guglcne. ^e, fom in= 
gen ^a^be, løb gjennem 5tgeren og ffreg og guicbe, trommebe paa 
Xin\panb og breb paa meb anbve larmenbe 5rBIcgøier. Gn frcm= 
meb, uBetjenbt meb 5tarfagen, bilbe troet, at golf nar gale. 9Jten 
ba §øften fom l-)abbe Solforten (^lacfBirbS) feiret og 9Zt)bi}ggeren 
l)a)jbe fit Slib for intet. 

3^et næfte 5(ar bar lige ilbe og mange golf golbt paa at fulte 
igiel. 9D^eI bar 11 baler ^Tønbcn og bcrtil maatte man reife 100 
SO^il efter bet. Wanqe maatte bcrfor unbbære bette og emærebe 
fig gobebfagelig paa giff og bilbe D^øbber. Tien meb be fibfte 
fom SpørgSmaalet — bar be giftige? Tlan |)røbebe bem ba 
førft paa en ^om§ing i 9ct)bi)gben og ftob runbt I)am i ftor Sor= 
bentning, mcben§ "tjan fnaffcbe paa D^løbberne. SSilbe gan lebe? 438 ^s S^orffe (Settlementer^ ^iftorte. 

So, ber Mv ingen ^axe. ^an flugte bern Begiærlig og ffreg efter 
mere. 

35ærft bar bet meb 33arna naar be ffreg efter Tlah og t!!c 
funbe ttlfrebsfttireS. Sftebetfor 33røb fif be berfor §a§felnøbber. 

SP^angen en rig 9J^anb i greeborn dountt) fan minbeg ben 
Zib, ha 5an længtebe efter en ©fttie Bart 33røb, fom til ben bei= 
ligfte ®eli!ate§ie, og ^ænberne li^sb i SSanb l^eb S^anfen on: en 
SleffefiDor. 

S be 5rar Mv ber ogfaa megen ^olbfeber t greeborn <S^ountt}. 
S)en ene 2)ag fnnbe man ligge i ©engen og rt}fte af ^ulbe, ben 
næfte ®ag laa man og ft)ebebe i geberen. ©ette :l3leiebe at bare 
i 2)^aaneb§t)i§. 2æQet)iæl\) bar ber naturligbiS i!!e ^ale om. 

S 1858 forfbanbt $0'bebma§fen af ^i)befuglene og migrene 
lobebe gobt. QO^en igjen bar en bitter ©!uffelfe forberebt 9^QBt)g= 
geren; tl^i i ©ibften ctf Swii og Slugnft fom n!)t)re 9^egnftorme, 
fom albeleg forbærbebe ©røben. Dkgnct flommebe neb fact Sa'b= 
lanbet bleb til mileBrebe ^nbfiøer. ©tore ^ræer baffebeS nb 
meb 9^oben, ©jerber, (Srønftaffer og §nfe fft)IIebe§ bæf og Øbe= 
læggelfen bar ubeffribelig. ^aa ^øiberne ftob golf og faa paa 
bere§ brnftne ^aah ftumme og fortbilebe. SDen SSinter Bleb bet 
ogfaa fmaat meb 3D2eIfen; tl^i mange kreaturer fultebe ir)iel ha 
\aa meget af ^øet og ^*gaImen toår Bortbaffet . 

®a Bleb mange forpinte og ubfultcbe 9^t)Bt)ggere rent ober= 

bælbebe af røgmobigl^eb og foriob bet fiaarbt ^røbebe Sanb f)bi§ 

-lager ft}ntc§ at bære ligefaa mange og tnnge fom S(^gt)^ten§. 

* * * 

S)en førfte "^ræft" paa biSfe ^ragter og i mange tilftøbenbe 
S^ount^er bar en SO^anb, om ftbem ber eitbnn gaar et ftort 9tt}. 
§an§ 9tabn bar 31. ©. Srebriffcn, men mange Ijar glemt hd, ha 
het iffe bar i alminbelig ^rug. ^il bagligbag§ falbteS f)an Bare 
"SfinbBrof^iræften". "SftnbBrofpræftcn" bar en Xnht Berømt 
^erfonligirieb, fom Ijar bøBt og biet mange golf i r}ele fønbre 
9?tinnefota. Wanc\c af be fenere ^ræftcr er ofte glemt, men af 
©finbbrofpræften Ijar be ælbfte ^ItjBijggcre en lebenbe (Srinbring. t^reeborn og SBafeca S^ount^er. 439 

©gentlig Mv ^an albrtg $ræft, men fun noget af en t^eolo- 
giff S^onbibot fra ^rtfttania. 2)er, fortæller (Sagnet, bar l^an 
en rigtig ®):)rabeBa§]'e og fnufenbe ©erf!a]6§røt)e. ^Tf gobe og 
gt)rbtge Ørunbe, font nn er glemte, Biet) ^an om en ©tunb !)iul]}et 
til ©fiBSleiligl^eb ^aa en ©migrantjlube, og fom til ^Tmerifa i 
1855. 

^oa hen lange Cberreife Bleb ]§an af nogle ^era§=^migran* 
ter mh^at til at bære SiBBfa^^ellan, og fom faaban forrettebe ^an 
efter egen formening meb faa megen ©aloelfe, at ^an Beftemte 
fig til at fungere fom £)rbet§ Jforf^nber Blanbt fine $^anb§mænb 
:paa 35eften§ 3Sibber. .gan mobtog et ©lagg ^alb fra fine ^eja§= 
95enner og fungerebe fom $ræft Blanbt bern for to ^Tar. gmib- 
lertib forføgte Iftan at BliOe orbineret og l^enbenbte fig til flere 
norffe ^ræfter, færlig ^aftor ^oren. Oamle pionerer ^aa 2[5af]^= 
ington ^rairie erinbrer l^Oorlebe^ ^an f^anMerebe noffaa fjong 
Bortefter ©torbeien meb ?yru ^oren. Tim ha hette, l^anS bigtigfte 
gortrinlig^eb, iffe bar nof til at Bebæge ^aftor ^oren til at 
mobtage ^am fom en £>rbet§ g^orf^nber, reifte l^an fortørnet beri- 
fra og Beffuttebe at Bcgt^nbe Blanbt 9^t}Bt}ggeme ube )^aa prærien 
paa egen §aanb for faalebcS omfiber at famle bem inb til et 
eget ©amfunb. ?vor en 2 — 3 ^for reifte Ban baior runbt Blanbt 
9?t}Bt)ggerne fra Stllmore (Tountl) i Øft til 33romn dountt) i 2Seft. 
^or ober et ^ar ^tar Bobbe l^an i en ^orbfjælber i^aa et Sanb= 
ftt)!!e i 9?ærBeben af greeBorn S^Zenigl^eb» ^irfe, fom enbnu M- 
be§ "^ræftelanbet'' efter ^am. 

^a het ofte bar fmaat om Tlt)nt Blanbt Sorbfjælberneg Sn^- 
Btiggere fanbt ^an het fommetiber nøbbenbig ot tåge en 33aIIe 
lllb eller en ©finbfelb, fom 93etaling for en 53arnebaaB. Dm en 
©tunb fi! Ban famlet et ^elt 2æ§ af bi§fe 3Sarer og reifte faa tit 
SSinona og folgte bem. .<per fif '^an mob ?forbentning faa gob 
^^etaling, at han altxh hah fig nhMalt i ©finbfæller og be^Iige 
95arer. ^il $berbag§Brug giorbe Beitt fig ogfaa en Icbben ©finb« 
Brof, l^borfra "ijan fif fit 9^abn, famt et ^ar barme ©finbfoffer. 
(^inbBrofen l^ar bæret Be|fuet af Stufinber. 440 ®s ØZorffe ©ettlementerø |»tftorte, 

©Itg for f)Qn ba runbt meb ®efte og 3Sogn og fatnlebe mb 
ftore 2æ§> af ©finbfælber, Ulbballer, ©offer og ^rceffeer. fReifte 
ber^aa til SStnona og ftf het omfat i flingenbe Tlt)nt Spenne 
bar let at bære og meben§ ^axt for ruiibt og uhhelte 92aaben§ frie 
(55ot)er ftf f)an ogfaa l^laceret abfftllige flæffelige ©ummer i 
^anteobltgattoner, men mob alt anbet enb frie D^enter, tf^i bet 
fige§, at ^an tog o^ til 40 ^rocent. X'a ^aftor Scoren engang 
irettefatte ^am for benne 5tagerforretning og f^nrgte l^am om 
§an nogenfinbe I)aObe tåget mere enb 40 ^rocent, faa ft)arebe 
^an noffaa freibig: "S^/ l^Q Ijar nof faaet 60 ^rocent ogfaa." 

Tim ffj)^nt ©finbbrof^ræften bar førft ^aa ^labfen, og ^lalp 
til at organifere mange SP^enigi^eber, biet) ^an bog albrig faibt 
til $ræft. J^eilen bar, at I^anS SO^aab^ at -l-iræbife paa bar libt 
for bnlgær enbog for be fiaarbbarfebe 9^t)bning§mænb, fom iffe 
^a\:)he oberbrebne g^^^bringer i hm 9?etning. ^røber af 5an§ 
gorft)nbeIfe fan iffe anføreB, ha be iffe ^aSfer i blanbet ©elffab. 
SeSuben ft)nte§ iffe be gamle pionerer at bet :pa§febe for en,, fom 
ffnibe bære ^ræft, at nibfttrre faa l^bergang et ©fjørt fom inb 
i gorfamlingen. 

90^en bar l^an nmulig fom ^^ræft paa ©tolen, faa bar Ijan 
enhnn mere r)iæI]:)eIøB fom omforg§fuIb ©iæleførger runbt om» 
f ring i .^titterne. §an f^arebe iffe paa 23eføgene; tf)i ^an loge- 
rebe altib frit I}0§ nogen. Tien golf fanbt liben $t)gge i bet. 
£)m ^bælben, ha be i t)bmt)gt ©inb og anbægtig gorbentning 
fatte fig for at Ijabe en liflig og frt)befulb ©amtale om aanbelige 
3Særbier, fab l^an ftinb og ftram og begi3nbte fnart at qi^pe og 
rabe. "9^ei, jeg bil gaa og lægge mig; jeg l^ar f^ift formeget 
(35raut", bar Snb^olbet a f ^an§> ^ebbelelfc, og het bar jo liben 
aanbelig SSeberfbægelfe i bet. 

§an bar berfor iffe ofte nogen belfommen @iæft, fom ^an 
fjørfe inb paa %unet til en 9^t}fettler. S)a man i be ®age Brugte 
Offer og ©talbbørcne bar forfioIbSbiS labe, :preiebe man at nnh- 
ff tilbe fig meb at l)an funbe nof 'jtoppe, I)bi§ bet iffe bar for bet, 
at ©talbbørcitc bar for labe for Ijan^ .§efte. Ween bet afficerebe fyrceborn og SBafeca (Tounttjcr. 441 

iffc Srebertffen. "5(0 ))t}t/' iaqhe l^an, "bet c\\}i\: tntjen STino. 
røne §efte fan gaa ^aa ^næ, be." Og bermeb fommanberebe i^an 
bern neb ^aa ^næ og inb unber ben Iat)e ©talbbør til 9^t)bt)gge= 
ren§ mQalløfe gorBaufelfe. 

S^a i^on Bleb ot)erfrøbtg forn ^ræft ^aa prærien, reifte I^an 
0^ i grenc^ (Ireef i ^rempealeou (Soutttt), Ijbor ]^an tog et Sanb= 
ftt)ffe og hobbe for en Sturtb. ^-lere a\ lian? gamle 9^abofoner 
fan enbnu fortoelle om 1:)an§> mcrfOærbtge $u§^oIbntng. (2omme= 
tiber ft! l^an btSfe til at bajTe og bøte for fig, og ba be faa Bragte 
l^am ben rene 35aff ^leiebe l^an at BeOærte bem meb 33rænbneb= 
flette, IjanS oanlige Srif. Senne it)nte§ be bog fmagte libt for 
ftram: t^i 9Zebf[erne grobbe fjan paa ©olfiben af et i r)Oer $n§= 
l^olbning nøbbenbigt, men unæbnelig libet §u§. 

^aftor £)Ie ^aulfon giOer i fine (Frinbringer en farafteri= 
ftif! Sfilbring af et Wøhe, ^an l^aObe meb 8finbBrofpræften.* 

"©t 8tt)!fe ubenfor ^rairie bn (Sljien forn ber en trampagtig 
ubfeenbe ^erfon inb paa ^oget, flæBcnbe paa en alminbelig 93ZeI= 
fæf. Sa ^'onbuftøren fom og afæffebe Iiam 33iriet, l^^Obe ^an 
felijfølgelig ingen. §'t)or ffulbe Ijan ften? Glinton. ^onbnf= 
tøren næbnte $!rifen. krampen Begtinbte ai graOe i fine mange 
Sommer, fanbt nogle denter I)er, nogle ber. WJqm alt, Ijoab Ijan 
grob op BleO bet for libet. ^onbuftøren grinte ftpgt; men lob 
f)am gaa. Sen næfte Sag, ba Oi tiar famlet i <^rFen til Wøbc, 
!om ber en elegant antru!fen Wlanb inb meb glogfjat og <Bpab'- 
ferfto! i ^aanben. 

Seg fantes at I)aOe feet Bam før, men fnnbe iffe gjenfalbe 
5am ftrafg. So, rigtigno!, bet er jo ^ran^ien fra igaar. 9.1?en 
l^bem t)or f)an ba"^ Sngen anben enb ben i be Sage l)ibenom Be= 
fienbte ^r. ^aftor Srcberiffen. .^an fom til Tløhot for at føgc 
om Dptagelfe. ^an Banfebe paa aife Samfunb§børe, men flap 
intet <Bteb inb." ") ore ^paulfonø C^rinbrinocr, (5ibc 121. 51be ^apikl 

æioM>a5et VC& Spirit Xahe* 3 SO^ibten af gemttaQrene, mehen§> henne '^nhMnhvinq Itl 
røtd^el, SSortfi, SStnnebago, greeBorn, SBafeca og- gariBauIt 
(Iountt}er, forn bi neto^ 5ar ffilbret, foregtf, t)Qr ber megen 
Uro Blanbt Snbianerne. ©fterfom be 'Mv trængt ttlBage fra hen 
ene D^eferOation til hen anben, bar ber flere og flere o^]^ibfebe 
Oemt)tter Blanbt bern, forn tbrebe for at be inbfIt)tteTtbe l^bibe, 
forn iffe altih bifte ftor ^enftjnéfulbl^eb ligeooer Snbianerne, 
ffiilbe trængeå tilBage. Urolige ^Rtigter frt)bfebe l^beranbre, og 
33eretninger om Cnerfalb og ^^orb, forn fnart bar ftabfæftebe 
fnart Benægtebe, giorbe berfor ^t)Bl;)ggeren§, og ha ifær ^anS ^o= 
ne§, fummerfulbe 2ib enbnu mere ængfteligt. ^e bjærbere agtebe 
libet paa he foruroligenbe S^t^gter og |iaaftob, at Snbianerne bar 
altfor f^iage til at Bcgaa nogeit ITbaab; men faa !om ^t)f)ehen om 
©.pirit Safe 93robBabet, fom Bebifte het mobfatte og breb 5@ngftel= 
fen 0^ til ,§øibe|innftet, 

S norbbeftre ^oWa, nogle TOI fra 30^innefotagrænfen, ligger 
en Snbfiø, fom Ijeber ©^irit Safe. 35aaren 1856 fom nogle golf 
fra d\eh ^ISing, TOnnefota og Beftuttebe at itblægge S3t)tomt. 
35interen 1857 bar ber 6 eller 7 dømmer!) titter paa 93rebben af 
©iøen. Omtrent 15 — 20 Tlil '^oxh i SP^innefota bar ber ogfaa et 
9tt)B^gge beb D^abn ©^ringfielb (nu Sacffon). gor flere STar 
fiabbe en Snbianer beb ^abn Snfpabuta, af ©iourftammen, ftret= 
fet runbt meb nogle tl^beagtige Snbianere, fom l^abbe Blebet for- 
faftet af fine egne golf. ®i^fe Snbianere tiar paa S^gt i norb= 

442 SIobBabet beb (spirit SlaU. 443 

beftre ^otva, ha en af bern Biet) Btbt af en 5t)tb 5??anb§ .§unb, forn 
5an berfor broeBte. '2e W^he gif berfor til vsnbianerneg Seir 
og tog fra bern 35aaBnene. (Snart efter fif bog h'i^]e nt)e. Qn fort 
Stunb efter forn be, Sønbagen ben 8be a)lart§, til spirit Safe. 
3)e gif til en ®t)tte og f^urgte om ^jøb. Se bræBte ber^aa en 
^0 og Begt)nbte at ffjære hm op, ha en af be 5t)tbe gif ub og 
flog en Snbianer neb. gor bette Bleb f)an ffubt og en anben l^t^ib 
3[)?anb, forn neto^ ha forn ub, Biet) ogi'aa bræBt. Snbianerne om= 
ringebe mt §ufet og fatte gtir paa ©traataget. (Sfterfom be 
5t)ibe nu flt)gtebe ub BleO ben ene efter hen anhen bræBt til 11 
Wænh laa høhe. ^evpaa gif Jnbianernc til gufet til en Wanh 
beh ^abn ©arbner og Bab om Wlah og alt, fom l^ar t §ufct 
Bleb gibet bem. ^0 Mænh i $it]'et gif ub for at fe, om het ftob 
gobt til i en anben §t}tte; men be fom albrig tilBage, ha he BleO 
bræBte af ^nbianernc. (Senere paa ^tiælben fom Snbianerne, 
nu albelcS rafenbe af ^fobtørft, tilBagc til Øarbner§ .§u§ og 
mt^rbebe l^am, r)an§ ^one, to Søtrc og nogle SmaaBørn og tog 
SfBBt), en anben Xatter, meb fig fom g^nge. Xen næfte S)ag 
fortfatte be fin ffræffelige Ojcrning og Bragte Wv§. ^J^atcfier 
og 50^rg. 9^oBle inb i Seiren. 

^toglc Sage feuere fom fire Snbianere til en 5D?anb lieb 
dla^n WavUe og BleO Oenlig mobtagct. Se forcffog at Bt}tte 9iif- 
ler meb ^JkrBIe og gif ber^aa nh meb Ijam for at fapffi)be. Om 
en ©tunb gif be tilBage til ®ufet, men lob 9WarBIe gaa forub og 
ffiøb ftam ftraf§ i 9it}ggen. ^h-§. ^JZarBIe ]aa fin ^anh falbe 
og løB nh til ^am. Snbianerne tog Ijenbe og fagbe, at I)un iffe 
ffulbe bræBc§, berfom ftun iDilbe bære mebgiørlig. Serpaa reiftc 
be i triumf tilBage til Snf^abuta. 

Ser^aa gif be Dcorb til S^uingficlb, Ipot Ijcle D^^B^gget Bleb 
mt)rbet. Salt Bleb 40 S^cnneffer mi)rbebe. Se 4 ^Oinber, fom 
Biet) tåget tilfange, Bleo tlmngne til at Bære ftore Stirber gjeimcnt 
enecu om Sagen og Icb alleflagS Sfjænbfler om ?catten. ^o af 
bem Biel? om en ®tunb bræBte, mebcng Tlv§. TlavUe og rø]§ 
^axhnev tilfibft Biet) frelfte. 444 SJc 5^oiffe (SetttcmentcrB ^tftorte. 

hoften (^. Se'i)tg, en fremragenbe ^ioneer teb Stnben t troten 
(^ountt), t)ar tilftebe unber ^lobBobet beb @|:)tnt Cn!e, men unb- 
fla^ uffabt. ®a fjan !om l&ieirt, ffrpb lian til "(^migrQuten" om 
SnbtanernG§ O^iftQnb, jom Ifiatibe til Sølge, ot Snbt)anbrtngen 
t)eftot3er, for be ?Zorffe§ 35eb!ommenbe, foreløbig ftanfebe. @n 
botning beb 9^Qt5n ^Inberfon famt ert anben 9Zorbmanb Oar og- 
faa ber ba Snbicmerne^ Ct)erfalb ^anhi ^teh; men bet It)!!ebe§ 
bern Qt freife SiOet t glugten. 

^t)gterne om bt§fe frt)gtelige llbaaber f^rebte§ ftafttg uboOer 
og Brogte Sorfærbeife til §lmbreber of f^rebte 9^t)bt)ggere. ^)3ah 
Zib Oilbe Snbionerne ogfaa Iijemløge bem? Xet BleO fortalt, at 
en arminbclig D^ftanb Oar igang og at Snbianerne i!!e 'bilbe flutte 
førenb ]^l:)ereTTeffe $Oib t)eftenfor a)2i§fi§fi^ptfIoben tiar bræBt. 
Tlanqe fitigtebe l)ot)ebfuB, men be flefte, og beriblanbt omtrent 
alle 9Zorf!e, beffuttebe at brøie nogle 3}age. ^ntiblerttb famlebeS 
man paa mange (Steber ]^o§ en eller anben lebenbe 9ZaBo, JiOor 
man o^faftebe Jsorbbolbe, fatte op tt}!fe Ojærber og afløfte f)in= 
anben meb at ]taa paa 3Sagt om 9^atten. 30^angen en @ang I^ar 
btSfe ubmattebe 9?t)Bt)ggere faret op af fin fnappe SøOn beb et 
3SarfeI§raaB af hm ængftelige 3Sagt, famlenbe efter fine SSaaben 
mebeni be Itittebe efter ^nbianerneS frpgtelige .^rig^raaB. 

90^en intet faae§ til bi^fe, og ffjønt ^nfpabuta og Bang SO^ænb 
enbnu bar paa fri ^ob, gi! man omfiber I)t3er til fit for at tåge 
i^^at paa het trængenbe 35aararBeibe. Wien ber Dar faa, fom i!!e 
følte en fnugenbe 5Xngft og Oilbe BaOe flt^gtet ont be !nnbe. ?^or 
flere Tlaamhet laa Srpgten i Suften. Sen minbfte ufæboanlige 
S^b mv mt til at faa golf til at fare op. ^unben§ @jøen' i 
9^atten§ ©tille, en fremmcb 2t)h Baaret af SSinben, en fjern glam= 
meilbS ©jenffin paa 9[)Hbnat§fft}en, en 9iifle,§ S^nalb i het Sierne, 
eller enbog 2Sinben§ ufoeboanlige ^iBen Oar no! til at t)æ!!e ^e- 
ftt)rterfe i l^ele §nfet ^o^ hen enSlige 91i}Bt}gger, nbfat font I}an 
bel bifte "^an bar for en gienbe, fom er Inmf! fom ingen anben, 
plubfelig i fit C)berfalb fom Sijnet og uBønljørlig fom (^IjæBnen 
felb. ^tobbabct ucb Spicit 2alc. 445 

9}ccn ba grebeu bebliarcbe, fleb man ogfaa bcime 5(ngft af 
fig og ba flere og flere ?tt)Bt3ggere forn inb, mente man at Sanbet 
nu biet) faa tæt bebtjgget, at bette ntnilfomt bar SnbianerneS 
ftbfte £)pftanb og at f)an§ Iiierteffjærenbc $ærraab albrtg mere 
t)ilbe I)øre§ i 9torbt)cften§ Bebi)ggebe 2anb. Tien i^erl tog be 
ftorligen ^eil. 52be kapitel 

Ifarlbault Countij- 

^en Ilte ^uli 1857 forn be førfte ^orffe til ^QriBauIt 
(S^ountt). Si^fe bar olle fra (Sogn, font følgenbe: 

£>le 92tlfen ®auge, fra Særbal; 

Ole 9^tlfen gunbere, fra Særbal; 

^nnt Soljnfon ©!rene§, fra Sef anger; 

©jæft ^Inberfon (S§>\e, fra Sefangcr; 

Sen§ Sa, fra .§af,§Io; 

§enrtf Sarfon, fra §af§Io; 

Sen§ ^ne, fra Sefanger; 

§enrt) S. Drønnet, fra Stifter. 

©fjønt be t)ar alle ©ogntnger tiar be bog tffe Befjenbte, før= 
enb be !om inb i ^otva, I)Oor be traf fammen paa 35eien fra 9D^c= 
(Sregor. 'i)e flefte af bern Bofatte fig \)aa Seftton 36 i (Jmeralb 
^olnnf^t^. 

'3^etU bar ftraB efter 33robBabet beb (Spirit Sa!e og @^rtng= 
fielb, og næften alle tibligere ^t)ht)Qqexe i (Sounttiet laa ba beb 
et .9^t)]6t)gger]&oteI, ]^'bor nu er 93Iue ©artl^ (Sitt), og bentebe ^aa 
Snbianerne. Z^i fun en S^agSreife i ©tibbeft laa ©^irit Safe, 
]§i:)or faa mange l^aaBefuIbe 9?t)bt}ggere lob fit Sio, og Snf^abuta 
og ^an§ ID^orberBanbe ftreifebe runbt i D^ærfieben. ®et maa 
berfor anfee^ for meget forbobent for bi§fe D^orffe, at reife ub til 
et faa ubfat og forfbarSløft (Steh at btigge fig §iem. 

3l^en ©ogningerne bar iffe ræbbe. SSiftnof I^abbe be ^lørt 

446 ^aribaitrt doiintl). 447 

om gnfpabuta oq Spirit Safe; men ho nar unac, fn}atlø[c 992ænb 
mcb ftor Zyo paa fig felD og [tore Sorl^aaduincjer for Srt^nitibcn. 

©om be brog bortcftcr et §øibebrag og |iratebe i al @emt)t= 
Itgl^eb om bi^fe gorl^aabninger og het ijnbigc 2aub, I^Dor be 
ffulbe Blomftre, ffræmte be næften SiDet a] to 5lmerifanere, fom 
]&at)be Bofat fig i S^ærljeben. 3^e ^ørte bern tole og troebe nemlig 
at het mv en Slof Snbionere og ffrmbte fig affteb til ^lue ©art!) 
(Jitt) og ropportercbe, at Snbianerne tiar i ^cær^eben. ^e flap 
felt) at Bliue Bemerfebe, fagbe be; men be I)at)be bæret faa nær, at 
be funbe Ijøre af bereS noget l^øi^øftebe ®eier§brammenbe ^ale, at 
he talte om BMpex og SO^orbbranb. Se Ijanbe mftno! oberfaibt 
og bræBt et uforbarenbe 9^t)Bt)gger følge,, tiji he fom træffenbe 
meb ^reatnrer og 9iøbegob§. 

©lig bar 5XnmeIbeIfen af Sogningerne§ S^omine til gariBauIt 
©ountt), og hen Mfte ftor 39eftt)rtelfe. 

9iU er ber fire ^otonfljipg i garibanlt (Tonntt) ^obebfagelig 
BeBtigget af Sogninger; men fiben hen 3:ib Ijar be altib Bibraget 
til 5reben§ 33ebarerfe. Set er ialt omtrent 4000 ^orffe i Sari= 
Bault ©ountt). 

S^er fom iffe mange før efter 33orgerfrigen. S i858 fom 
£Ie Segreib fra 5[arbal, ^an§ lUmef§ fra ^afslo, @rif ^Tmunb- 
fon fra 33aleftranb. ©ibinb ©fatte, ©ullif lllriffen og (å^firiftoffer 
Slnberfon, alle fra ^oten og ^of^fonong fom i 1860. 

S 1862 fom ©ullif ^eterfon fra Særbalgøren, en meget Be- 
fjenbt og agtet ^ionecr, og }S'<^v til ^aftor 9^. &. ^eterfon. $an 
fom i 1857 til SreeBorn (Tountr) f))3ov gan bar Blanbt be førfte 
beb Oaflanb. ^an bar en Berømt Sægteffip^^er fra 9torge og 
bar obermaabe ftor og ftærf. Xa tjan og "gamle 3^anffcren" rei- 
fte fra ^ofgfonong til SDtinnefota bar ber mange, fom ligte at 
flaa Sølge; if)i ha fjolbt alle ganter fig beef. $an bar en gobSlig 
og bennefæl Wanh, men meget Braafint, og ha SSreben tog !)am 
bar hei Bebft at golbe fig nnba. ©ngang Bleb I)an ærtet af "genS 
);)aa ©folelanbet", og I)an greB ha 3pafemageren og flængte gam 
tbærå igjennem ©mebjebæggen. Xexpaa gif gan ub og faftebe 448 ®^ S^ocffe ©ettlemcntcrg ^tftorie. 

I)am 0^1 i 33oancu til eit forbi fjør en be oq \aqhc: "^jør bctte 
©|>eftaM Ijjem!" 

©n af be faa før[tc Øftlænbiuaer Ijcr Mt 5rnbeu§ §anfon 
fra ^obelanb, gaber til 2)r. £)tto §0111011 i Soreft ©it^. STnberS 
^Qiifon Dor en meget Begabet 30^anb, forn ftob meget I)øit i fine 
3D?ebBorgereå Wgtelfe. 

^aftor greberttfeit meb fine gule ©finbBitffer Beføgte ©ettle^ 
mentet flere @ange, og h^t bar ^ale om at falbe I)am til ^ræft. 
^Qitc bar l^an ogfaa billig til at Blibe, men nægtebe at Jiolbe 
nogen $røbc|n*æbi!en. ^aftor Slrne 33ot)um, ribenbe paa en 
§eft, Beføgte ogfaa (Settlementet paa en af fine førfte Tli^]ion^= 
reifer. ©n SO^enig^eb Bleb ftiftet af ^aftor (5:iaufen i 1859. 

Cle ^ilfen (§auge) beb Sroft er en af be faa gjenlebenbe 
af be o^rinbelige (stiftere af (Settlementet. (Sfjønt meget gam= 
mel er f^an en aanbSfriff SO^^anb, fom I^ar en t)p|:)errig SortæIler= 
ebne. Sføføe 6an§ beretning maatie het I)abe bæret mere enb 
alminbelig ^aavbt for be førfte pionerer I)er. §an fortæller, at 
be be førfte 6 5[ar faaebe ^)3eh2, men Jiøftebe intet uben §alm paa 
©runb af be utallige BIac!Birb§. S^et bar het famme, !)bor mange 
gngleffræmfler og liftige Snarer, be fatte 0^, ^bor mange ^0= 
Bjelber be ringte eller i^bor meget S^rubt be ffjøb — meb alt he- 
re§ ^raa! og Stræb bar ber bog intet at 5øfte ha Zihen !om. 

S^et ft}benbe STar fi! 'ijan fun 50 $8uf5eB ^aa fin 14 STcre 
ftore 3Iger. ©n Xel af hette ffulbe ^cm ha affteb for at faa malt, 
men bet Bleb en lang Wlølletm. $an reifte førft til SlIBert Sea, 
ca. 30 SQ^il, gbor ^an Ijabbe l^ørt, ber ffulbe bære en SO^øIIe; men 
fanbt at ber bar fun en SagmøIIe. Ser^aa bibere 25 TOI til 
^tuftin, men fanbt at hen lille "(Sorn^eracfer", fom l)a\)he 
opereret ber, I)abbe reift til uBefienbte ©gne. Saa 20 Tlxl \t)h- 
ober til <St. 5In§gar, men fanbt l)ev fun en SagmøIIe. 2^og i 
TOtc^ell, 8 a)HI længere Borte, bar en $melmølle, f)bor Ijan efter 
5 S)age§ aSenten paa Sl^øllegulbet fif malt fin ^)oehe. 5^et tog 
'l^am. 18 S^age paa ^uren. 

Sntet Unber berfor, at Wlelet bar faa b^rt. S ^e S^age fo^ ^^auiOauIt doiiutt}. 449 

ftebe en ^ønbc mel 18 Xaln i TumMo og Saltet foftebe 17 
Sents ^sunbet. 

Xa be flefte 9tor[fe t S^riBauIt dounti) iffe befatte fig før 
efter :5nbiancrfnoen, unbflap be benne D^æbfel, forn (ler nar frt)g= 
teltg. Jyaribault (Jonittt) nar bengang \)aa pjbergrænfen af Siui= 
lifationen og berfor meget nb}at for Snbianerne§ Coerfalb. ®a 
9^t)I}eben biet) bragt inb hen 19be ^luguft 1862 om Snbtanerne§ 
C^-iftanb og morberiffe ^remfærb famt at be bar feet Fun et libet 
3tijffe i 9corbt)eft, ubbrøb en fnibftænbig ^sanif. llben £pI)oIb 
fpenbte man fine Cffer for isognen og brog affteb øftoOcr, efterfa^ 
bmhe fine mobne ^loltnger, fine .Sl'reaturer \)aa (Jngen og fine 
.?)iem meb alle hcU^ ^^ærbifager. Cfe 9tilfen Dar ung og fort)o= 
t)en og beftemte fig til iffe at reife førenb (jan Oirfelig faa 5nbia= 
nerne ober fig. Wien l)an fortæfler, at ftan for to ^age og 9tæt= 
ter ftob paa gaugen beb fin ''^tjtte nebenfor IjOilfen StorOeien 
gif og faa paa hen uftanfelige Strøm af fftigtertbe golf. S^^ 48 
^imer flrømmebe be tu]inh beftenfor boenbe 9tt)bt)ggere forbi, hen 
ene efter hen anhen, banbenbe, bebenbe, ffrigenbe, græbenbe, meb 
fiffen foingenbe ober be træge Cffer. gor 48 Ximer ^olbt hette 
^ammertog paa — ha bleo het ftille. ^Ille I)abbe reift eller laa 
bræbte paa SRarfen eller Oor ganger l)o§> Snbianerne. ^nn £)Ie 
9?ilien Oar igjen; thi ogfaa alle t)an§> SSenner og 9Zaboer t)a)3he 
flggtet. ^an gif berfor OeftoOer til 33Iue (Jartf) ditt) for at inb- 
I)ente ©fterretninger om D^øb^uberne. ^aa SSeien bib, 16 Tl\U 
faa ^an iffe en Sjæl og ha i)an fom frem til 33t)en fanbt l^an ogfaa 
benne forlabt meb Unbtagelfe af en 4 — 5 forooone llngfarer, fom 
laa paa llbgif bag en ^ømmerfæftning. Snbianerne gjorbe og= 
faa en Soiptur gjennem garibault dountt); men ha he fanbt l)ele 
dounttict Øbe, fpilbte be ingen Xib l)er, men concentrerebe fine 
^ræfter mob Ubpofterne lamgere 9torb. 

2et norffe Settlement i garibanlt dountt) ubgjør het beftre 
©nbepunft af hen ftorc koloni, fom ^^^aftor dlaufen ftiftebe beb 450 ®^ 9?or[fc ©etttcmentcrg ^iftorte. 

©t. ^TnSgor. gor 75 a^il ftræ!fer Settlementet fig t)eftot)er ef= 
ter ©tat^Iinieit giennem SSortl), 3BimieBQgo og gortbault (Sountt) 
inbttl bet faar fin 51tflutning i ©ogningfettlementet runbt groft 
og S^eir. 53bc mpltcl 

fin viM berømt IR^bijQgerb^* 

§ hei norbøftlige hjørne of ^otva, Deb DJZunbingen of en 
trang, Itben Xal, ligger ben lille 33t) DJkC^regor. Set er et ub- 
merfet ^bilefteb for Solf meb trættc ^ert)er; tl^i 33t)en ligger 
lunt og tri}gt x gaoncn af be ftore ffoDflæbte ^(afer. fjørene 
græsier frebeligt i ^Hjen^ (Saber, og ben mægtige 9[)hs[i?,ftp^t 
flt)ber ftor og ftille forBi. 

9[)Zen for femti STar fiben Dar beitne brømmenbe lille ^t) et 
.§anbeBcentrum for gartnere, forn ber nu neppe finbe§ SO^agen 
til i l^ele 3Imerifo. 3}en§ græ§!Iæbte @aber larmebe ha af $an= 
belen fra en bettibelig 2)el af to ©tater, og 3??c(55regor§ 9?abn 
It)fte flart og friftenbe ^aa mange l^unbrebe 99^iB 5lfftanb. 

2)^c(S5regor bar ba i mange Slar jorten mellem Øften og 
SSeften. S}er, paa hen anhen '^xhe af globen, ftanfebe gernba- 
nen og ^uflebe igjen tilbage til Øften§ tætbebt}ggebe ©roenber. 
Ser, mob ©t}b, ^laffebe ogfaa be flabBunbebe giobbam^ere neb- 
ot)er til ©t. Souig og ^abet. Tloh 35eft berimob laa be ftore 3Sib- 
ber, hjortens §jem og Sn^^^^^rneS S^^Gtmarf, be febe ©letter, 
forn i STartufinber i)a)ohe bentet ^aa ben I)bibe SRanbS ^omme. 

2)er laa a)k@regor, ©rænfeffillet mellem SSerben og 2SiIbni§= 
fet, 95t)tteftebet for ^'jøber og ©ælger, (s:it)iIiiationen§lastchance. 

■5nie 35eie førte til 9D^c@regor. gra øft ober gærgen fom 
iritibgggeren meb fine 3]ogne og ^ubBeruIIer, fine £)ffer og i^jør, 
fine tunglaftebe Prairie-Schooners og fine ©ætte meb ^bebe og 
33^oi» til ©oeb. Xet ene lange ^migrantfølge efter het anhet 452 ^c 9?orffe ©cttlcmcntcrg ^{[torie. 

hvoQ uftanfcltg forbi, ufortrøbcnt og forncntning^fitlbt. £)m et 
5fQr§ Zih 'bar be bet igjeit, rneit beiine &c\m fra ncft meb tunge 
$ncbelæ§. Ziji i ^Rcnemtibcn l)a\:)he 9tt)6):}ggercn bæret itbe og 
faaet fig (33aarb og bt^ggct fig .?)jcm, ^iløiet hen feige Xovt\, IjarOet 
og |)t)ntet beit forte ^Dhtlb og faaet fin bi)re5are ®æb. €g gien= 
nem be lange l^aar= og ©ommerbage Iiaiibe fian gaaet omtring i 
en forunberlig (Stemning, ber OeBIebe i tinbrenbe ^rt)b og ]6æ= 
i)cnhQ Srt)gt, og Bebet til §imlen om bet flnile 9?egn og hot Blånte 
©olftin. £)g ha faa ,<5oeben ftob tl)f og gni, iyai-^he l)an ffaaret 
hon meb .gaanb, tærftet ben meb fine ftøe £)tfer og renfet hen for 
5[)inlb og 3mnbc> Oeb ^'inben^ $iæl^. 9cu laa I)an§ førfte Orøbe 
ber i 3]ognen i ftore fnlbe ?lf§, ljm§> 9cæring trængte§ langt ber= 
nbe i ben ftore 93erben. 

5i[Ie 9>eftem3 )8eie førte til 5[)cc@regor. Jra fl}b og norb, fra 
fiærnt og nær, famlebeS be \ma DJcHlitærOeien øftenfor dalmar. 
^ra Dneota§, 3:!urfet) DtioerS og 3Sapfi^iinicon§ ^Dalfører lom be; 
fra 33ig Sanoe§ 33affer og ^pvinq ©robeS ^øihev; fra 9toot 9ti= 
berg trange ©far og fra ^armont)§ rige ©letter; fra ^IoomfieIb,§ 
Blibe @gne og ©t. 5Inggar§ fagre @rænb, — fa l^elt beft fra gree= 
Born og garibault^ ftore Tltjvet og 3Sefteng enbeløfe 3Sibber forn 
be til 2)^c@regor, $anbelen§ og SSeften^ ftore ^ube|)nn!t. 

S^et bar en ftor §øitib§bag ben 3^ag, ha enbelig 9^i3bt)ggeren 
ffulbe affteb til Mc^regor. 3 ntange liger og 93Zaaneber ^a)ohe 
ffan ftunbet til hen ®ag, ha l)an funbe brage affteb meb ^)oehe- 
læSfet. 3^er bar et i^unbrebe ©maating, fom '^an fabnebe )^aa 
garmen, og alle ^u^^oIbningg-Sornøbeni^eber, faafom ^affe, 
©uffer, ©irup, ©alt og utallige anbre ^ing, maatte tnbfjøbeS for 
SSinteren. Slit hette matte o^fætteå, til l^an ffulbe affteb paa fin 
Iialbaarlige 9ieife til ®anbeBBt)en. 

Dg tibt og ofte, fom l^an gfennem be lange 3^age og 3DZaane= 
ber af og tit l^abbe f)'bilet fig paa Sjaaffaftet, funbe ^^an ogfaa 
unbre fig \)aa, I)bab fom nu foregif langt berube i hen ftore 35er= 
hen. Zi)i Ijjemme i gorbl^Qtten I}abbe f)an ingen 5lbifer; fun ©al- 
mefioaen og 3^r§ gamle ^u^poftih ©ngang i^obbe f)an af ^ræ- ^n bibt Berømt ^t)h\:)QQCvht). 453 

ften, forn fioibt bet eneftc iiorffc '^lab, forn forn bib til 9tt)In}aaet, 
foaet et gammelt "i^ciimer af "(Jmig rauten", men bette l^aubc fjan 
nu læft faa mange ©ange, at i)an nibfte vsubbolbct af l^ner Qinie. 
5)ien nu ffulbe l^an enbelig til 9JicC5regor, og ber Dar ?^oIf og 
Jyærbfel og 5ft)iier, ^ttif^eber og ^Jæubelfer uben (Jnbe. 5^er Dar 
2.^erben§Bt)en — 9D?c@regor. 

©nbelig fom Skagen, ha man bleb enige om at brage af[teb. 
Zl)i ber Dar i 5IIminbeIigI)eb en 0^8, fom reifte tilfammen meb 
I)Dert fit 2æ§. 3DZaaffe boebe be en 75, maaffe 150 3)?il ube i 
.^^ilbnisfet, i etlinertfalb Dar bet iffe uben Jynre for Coerfalb, og 
het Dar be§uben IiDggcIigere at fjøre tilfammen. ®n forfDarlig 
9?ifte tog man ogfaa meb; tlii ber Dar uaturIigDi§ iffe ^ale om 
at tagc inb |iaa .^ooteller, og be tre eller fe!§ ^cætter, man tif- 
bragte paa ^?eifen, foD man fom man funbe unber 3[>ognen. 

^et Dar noffaa ftille og øbfligt, ha be, længe førenb bet blcD 
It)ft om 9Jtorgeneu, brog affteb fra fin egen lille 9ii}I-)t}gb, men ha 
be langt om længe fjørte inb paa ben ene tilftøbenbe .^jøreDet ef- 
ter ben anben, fif be ^-ølge af flere. Tg ha he omfiber efter flere 
^oge§ .^'føring fom til 9J?iIitærDeien øftenfor dalmar, I^Dor alle 
35ete forenebe§, faa he .^^Debelæe og ^olf ^^^^'^^ Gnbe. 3^a gjalbt 
bet at brugc haahe Øine og Øren; tfii lier I)aDbe Xrafifen fam= 
menl^obct fig i to næften uafbrubte ^læffer, ben ene meb tunge 
Sæ§ og Dibtløftige gunberinger oDer "^Nrifen, ben anben meb 
8maa^affer af Å;?u§geraab og Oøirøftebe isittigfjeber føbte i Sfjæn* 
feftuerneå hehe Suft. 

"iii^aa Orunb af, at SOZcØregor IjaDbe fun en ^jøreDei tub 
til 23t)en, og ha benne bar neboDer et trangt ®far, neto^ fom 
man fjørte inb til ^t)en, Dar benne ogfaa beuæDnt"The Pocket 
City". 9icbe i 2.^Den Dar to boblielte 5?crgte, IiDor alle ?varm|iro- 
bufter 'Deiebe§. Sfjønt fire 2tr§ paa benne Deiebe§ famtibig, 
funbe bog iffe i^einingen cfc^iebere^ faa Inirtig, fom be tilfjø- 
renbe anfom, og færlig om .<Pøften funbe i InmbrebeDiC^ af ^-ar« 
mere meb fine ,s3Debefæ§ ftaa i 9tæffen f f ere ?JtiI o).iefter ^i^affen 
og Dente Daa at bliDe Deiet. Dpefter benne dlætte af Dentenbc 454 ®^ $^orflfe ©ettlemcrtterl ^tftorie. 

gi! ha flue OpfjøBere, forn afforberebc nicb farmerne om ai 
"fælge paa ©lump". Set gi! }aa fnmnt uieb 35einingen, fortalte 
be, at man tiilbe fomme til at ]taa ber i dlæffon Ijele klatten og 
beu paafølgenbe ^ag, — Bebre at fælge paa ©lump, faa !unbe 
be fjøre Bent neb paa DpIagS^^ufet beb globBrebbcn meb engang. 

©Itg ftob ben ffiftenbe ^æ!fe SDag efter ^ac\. Og 3}ag ef- 
ter >Dag traf!ebe be ubfpefulerebe Opfjøbere opefter ^æffen meb 
fine jammerfulbe 5m*tæIIinger om llbfigterne til nebgaaenbe $ri= 
fer og enbelø§ ^^enten; og ^ag efter 3^ag ftob ?^armerne beb 
fine Sæ§ feige og taalmobige. 

^"Oien ha ]aa enbelig Str^fet inn neiet, folgt og Iietalt, ha Iilet) 
ber WloYO. ^nb paa hen nærmefte ^'neipe gi! no! en og anben 
for at Ijaiie et (Sla?-' eller to paa ^anbclcn. ©iben bar ber ingen 
©nbe paa alle be Ingtige 5(ffærer, fom foregi!. 3Der bar ©efte= 
]6t}tte og ®tubel)anbel og §oteIinblneIfcr og 3^l)ggetag, og olt 
maatte tilbørligf afffutteg og BefegleS meb et ^sar ©rammer. SOlan 
følte fig efterljbert Befjælet af en løSffuppen Stjftiglieb og Befriel 
for alt ^Infbar. ^ihen bleb man ]6e!ienbt meb flere og flere 
prægtige <iTarer, meb l^bcm man fom i hen fortroligfte ©amtale 
om be fælleS Dplebelfer ube paa "©laimen". £g ha bi§fe fiben 
nilbe fiane et ©lag ^ort, maatte nmn jo ofte bære meb ogfaa 
paa hen ©alei. 8iben gi! I^ele 9iattcn i en gei, brænbcnbe meb 
en uimobftaaelig Sriftigljeb, baaren af fe!§ 9[)?aanebcr§ gorfa^ 
gelfe i 2SiIbni§fet. 

9caar ha 9?t)B):)ggeren liaagnebe langt ub paa Jyormibbagen, 
liar het ofte meb .§oDebpine og en gornenmielfe af, at noget frt)g- 
teligt I^abbe Ijænbt. Og naar Ijan f!ulbe tællc fine ^^enge, bar 
3Sir!eIigr)eben lige trøfte§Iø§. ^vffe en Gent Ijabbe ^an igjen! 
5raret§ Ijalbe ^Inling Ijabbe Ijan forøbt i en dlat?^ ©u§ og Su§! 

3}en tomme 3Sogn! ©en ftob fom en ffrigenbe 9ln!Iage niob 
hen uli}!fe[ige, naar I)an minbebeS alle be ©maating, I)an Ijab" 
be lobet ^Tonen at Bringe Ijjem. $an fi! i en ,?»aft fptrnbt 0!ferne 
for og liftebe fig fom en Sorbrijbcr nh af '^l)cn for iffe at Blibe 
tiltalt af nogen af 9taBoerne. (Sn t)ibt hctømi S^t^bijggcrBt). 455 

'^yien ol^efter 33a!feu ftob hen ftabig fFiftenbe dlæUe af ben» 
teiibe garmere, fagte figenbe fremober. §an fønteS be nibftir» 
rebe paa ^om og l^anS tomme 35ogn, forn om be funbe læfe ^an§> 
inberfte ^anfer: "®e paa beji 5t)ren/' ft)nte§ bere§ f^obffe ^Itffe 
at ftge, "i!fe ]aa meget fom en SQJelfæ! 1jav I)an meb fig ^jem! 
2^er er en SWanb, fom f)av forfpiibt grngternc af fc!§ 90?aaneber§ 
(SItb i en 9^at§ S^angel. ^an Betaler fin gt)Ib meb fin gamilte» 
^aarer og bil faa ^Inlebning til at ti}gge SrøO paa fin ©Oir i 
flere S^aaneber^ ^©rgrelfer!" 

®'et t)ar, fom at løBe 8pib§rob, og ^an ffjoenbte og bængte 
^ao Offerne for at fommc 0^ og Oce! fra bet liele. gor !nn et 
$or Sage fiben JiaObe l^an felo ]taaet fort)entning§fnlb i 9^æffen, 
ibet ^an for fibfte ©ang giorbe fit Oljerflag ober alt, ^an bilbe 
f jøbe ber x The Pocket City. The Pocket City ! §an maa le 
l^aant ah fine egne trof!t}Ibige gorbentninger. ®en Sommen bar 
faare let at fomme inb i, men rent for^effet at fli^^e nb af. 

ID^en l&jemme beb Sorb]&t}tten ftob SO^or og beSle 5rnne og 
bentebe. Se fiabbe faa mange ©ange talt fammen om alt het 
nt}e, fom i^-av bilbe bringe l^jem, og beSle 5lnne Ijabbe fioibt llb!ig 
et $ar Sage efter Iiam. Cg nu funbe l^un tilfibft fortælle, at 
ber tommer I)an. Diu ftob be begge fmilcnbc og forbentning§= 
fulbe "oeh Søren for at Iiilfe bcifommen l^jem. 90?en het bar ba 
unberligt, l^bor tom 3L^ognfa§fen bar! £)g ba '^an tilfibft fjører 
forbi, mørf og bifter uben at ^\l]e, ha forftaar be meb et begge to, 
Ijbab ber er lianibt. Og be^le ^Inne gaar ftortubenbe bag ^ufet 
meb J^illebuffen fin. ^ar l^abbe faa fitfcrt lobct ^^ube en nt) — 

9J?en inbe i v»»^rbf)t)tten fibber ?J?or og grubler. .<5un føler 
fig meb et faa træt og ncbflaaet . ^mh ffulbc be nu gjøre? Set 
bar faa førgelig labt i ?Dicrtønbcn — het bleb bel ingen anben 
^aah enb at fnufe Wia\§> i ^Jcortcren. 3Særre bar bet meb (Sfotøi. 
9Se§Ie Wnne og be anbre fmaa funbe iffe længcre gaa barbenebe 
nu, ha iNintcren bentebc§. Og font bun grubler paa 9tøben og 
.<paablø§[}eben ninht fig, fl)ne§ Ijun iffe, at 9Jtc©regor er hen 
ftore c§anbeB= og ^erbenøbt), fom hen er opffri)bet for at tjære. 456 ^s ^ot\tc (Setttementerg ^iftorie. 

S^erimob ft)ne§ r}un, ben er en Srage, et ^elDebcSiiIjijre, forn flu- 
ger alt bet, be tjener. 

Tien itfe oDeralt faar 33t}turen ]aa trift en 5lfflutntng. 93orte 
paa ^coBogaarbcn er ogjaa DJconben fommet Sjcm, og Ijbtlfen 
SuBel og §erligr}eb ber er! 3[)?cben§ 33ebftefar jætter tub DB- 
erne, maa gar, Tlov, 33ebftemor og alle ©maaungerne ]f)iæl^e 
til mcb at bære inb alte be bt)rebare ^vatter, forn gar ^at bragt 
I)iem. £)g 33eb[temor bitber rørt til ^aarer, ha ^nn faar fe bet 
tt)!!e tiarme ^jolctøict, Ijiin ffal Iiat)e. Cg en ftor fællcg ^ofe af 
bet beiligfte Suffertøi r)ar I)an meb for alle llngcrne og be forun= 
berligfte ^llmanafter og 33tIIcb!ort for Ijber ifær. €g for Tlov 
I)ar I^an meb et Ijelt (Set af flunfenbe niie ^nioer og ©afler — 
bet bliOer noget anbet enb ^ollefniOen og Xræ^nnberne, forn be 
I)ibtil Ijar brugt. din fan het gaa an at bebc ^'Djnbeforeningeit 
fomme ogf aa. Og en mageløs 35oBbug, Ijbor I) eie 3Serben er 
aftegnet, Ijar ^an ogf aa mcb og — l^ilbe bu tro bet? — enbog 
Sagenlærreb og "^iiroU) 8f)am§" Ijar lian Oæret affteb og fjøbt! 
Wflcn M§fe fibfte 2u!§uBarti!Ier fammen meb hon lærbe ®ugen 
tager Tlov refolut og gjemmer i STiften. 5^e maa fun bruge§ 
naar ^ræften fommer. Won nu maa dJlot affteb og båge $anbe= 
fager, faa be alle fan faa fmage paa hen nt)e ©iru^^en uben ^aT6 
for §u§r}oIbningen. Og meben§ ^sanbefagebjerget forfoinber fom 
en S^ta|i neb 8anftr)an§, maa gar fortælle om alle be utrolige 
SWærfOærbigfieber, I)an faa i 50tc(Sregor — om be ftore globbam- 
^ere, fom flugte et tufin 2SognIæ§ meb ,^Oebe og enbba gleb bort 
faa let fom. en gfon*; og om alle be brabelige ©lag^maal, og 
om ben ubeffrioclige (5irfu§, IjOor en 33jørn gif paa to ^^en og 
banfebe ®^iringban§, og bnor en GIcfant meb en lang Snabel 
funbe ffrioe fit 9tann, bare Ijan fif et Gfraa. 

9Jien nhe paa Znnet ftaar 33ebftefar og fla).i|ier og' fjærtegner 
93orbræ§fet, fonx enbnu ligger ^laa ^sognen. @ub ffe fioo! 9^u 
ffulbe be ba faa et bobbelt @uIo i Åjufet. Ser er flig en lei 
^ræf, naar ^Sinben tiar fra Sl^bOeft. 

Og inbe i ben lune Sengefrog ligger Smaagutterne og (Bn bibt berømt ^tjh^QQcthtj. 457 

grubler paa, Iiborlebes be fan I)ioeIpe gar, ]aa Ijan bil labe bern 
følge meb til 23t)en næfte Øong, Ijon reifer. Og '8øt)nen og I)an§ 
$aIt)brober Strømmen ftjæler fig tilfibft I)eu ot)er be trætte Øien= 
laag og fremmaler be meft ftorartebc 33iIIeber fra SSibunber= 

I)t)en — 3}?c@regor. 

* * * 

Sunt og roligt i fin trange lille ^al ligger 9)?c(^regor. ^e 
taufe, gamle €plag§f)ufe, ffjøre og nio§begroebe, f^nfer fagte 
fammen i Sigl)eb meb 9JZinberne fra ben§ ^Storl^cb^tib. 5 @abcn, 
r)Oi§ aiiulb engang nar optraaffet af tufinber Cf^^eljoDe, græsfer 
nu frebelige 23ielbcfiør. Xe ftore ffoOflæbte ^lafer ringer fig 
trofaft runbt 23t)en, og 2øt)ct falber tt)ft og fagte ueb. £g ben 
mægtige aihsfisfippi fUjber ftor og ftille forbi! 54bc kapitel 

Stavanger^ og Ibor&alan&^^lkolonien 
i nDit)tie llowa. 

@amle goj: ^iber i S^^inoT§ ^av olttb bæret bet ftore (Sam- 
liing^fteb for ©migranter fra ©talianger, ^orbalanb og garban» 
ger. S fii'ti= og femtt=5Tarenc aitfom inange l)unbxehe of btSfe 
6t)ert 5Tar I)ib. Sor D^tbcr Onr bog for bern fun jorten til 
^tmerifa. ^er ftanbfebe be for eit tort ©tunb og orBeibebe for 
fine 33efienbte, Ijborliaa be feuere brog længere beft for at fttfte 
egne ^jem. 

S3ranbt biSife ttblige ©mtgranter irtaa fcerfttlt næbneS 33rø- 
brene ©Ijelbal. S)ere§ ^aone er 2-ar§, 9!a§m.u§, ©rif, $olbor og 
£)§mnnb ©!)elbal. ®e bar SenSmanbSfønner og allefammen 
©folelærere. ®e reifte til 5fmerifa i 1846 og Bleb lebenbe Tlænb 
Manbt fine ^tigbefolf i SHinoiS og '^^oWa og gjorbe meget for at 
fremme Ubbanbringen. ©n anben SO^anb, ogfaa fra ©tne, forn 
fortjener at næbneS, er ^.orfel .<f)enrt)fon, fom inbtager en fær« 
bele^ agtbærbig ©tilling Iilanbt fine Sanb^mænb runbt ©tort) 
G^itt), Sotoa. S 1847 organiferebe Tjan \)aa ©r)elball6røbrene§ 
O^muntring fammen meb Sar§ @I)eIbaI et ©inigrantfelffaB paa 
165 ^erfoner, leiebe et ©!il6 — "STong ©berre" — i Sergen paa 
egen 9^egning og !om belBcIjoIben til 9telD ?)or!. 

©n af be lebenbe Wænh i ^i§Bon og goj: 9^iber l^olonien i 
Illinois i gemttaarene bar (^rif 9^tlfen, ben førfte til at ub^banbre 

458 Statjangcr^ og ^orbatanb^^oTomcn i 5D?ibtre ^otva. 459 

fra Sigbol. ©fjøut Ijan )3av en af be metjet faa Øftlænbinger i 
benne ftore ^t)gb af SSeftlænbtnger, ftob han, bog i!fe olene. 

©amfe ^^ionercr rnnbt om i ^otoa og Sl^noi» ntinbeS nteb 
tiarm ^jærlig^^eb ^an§> gjæue muntre ^erfonlig^eb og .ftore §iæl^- 
fomljeb. ^an bar en oplt)]t og erfaren Tlanh og toår belftaaenbe 
og BleO fattig mere cnb en (Sang Ocb fin ^ebeBonlieb ttl ai Ijjæl^e 
trængenbe Sanb^mænb. IDZen l^an Oar lige freibig. §eller albrtg 
biel) 9tøben faa ftor eller .^ufet faa trangt, at I)an iffe fi! $Iab§ 
for en l^femføg ©migrant Oeb 33orb eller Scenf. $an gaO bern 
^)}ah og ^u§It) og gobe ^aab, og belte fit ^trBetbe og fine ®ftl= 
lingcr meb bem. 5^et Oar en gob SOtanb at finbe i et frem= 
meb Sanb. 

m§> i dtaah 
Og raff i Saab 
35ar ^an ben førfte 9[)tanb. 
S Sag og ^ir!c 
Og 9caIioOirfc 
^an Oar en ^æber§manb. 
2^a bet ene Sæ§ efter bet anbct a\ 3tat)angere og .^porbalæn^ 
binger bleo bumset neb paa prærien nmbt 2i§bon, Biel) ber 
fnart r)aarbe Xiber; ^Nriferne paa 2anb gif 0^1, og IjunbrebeOiS 
af fattige og fornilbcbc (emigranter gif omfring arlicib^Iøfc og 
miémobige. S 9torge IjaObe be I^ørt at i 5rmcrifa 
"Ser Z^e og ^affe og 9JteIf og 9tømme 
3>il ^olontftcrne oberfnømme; 
Ser Sleff og §Oebe er bagligt 23røb, 
Ser Dugges l^ber a^anb i St)ffcn§ Sfjøb." 
?iu fanbt be nb at ^^orTioIbenc i ?fmcrifa funbe liære fulbt 
[oa trange foni i 9torgc og Od }aa bd. 'iMttert angrcbe be ba at 
be ffulbe tabet Wcammon§^ tomme $3øfter frifte [tg til at reife Bort 
fra fine ^a^bre§ (55aarbe. Se Iiabbe jo ber bet ene fornøbne i 
rigeligt Waal; ty^ab mere fattebe§? 

Sa fortalte (Sut 9ZiI]on bem om ^soUnv? [tore isibber. "Ser 
ot)cr rø^fiSfippifroben ligger et 5anb ]aa rigt fom 5Ggi)|iten§ 460 ^^ 52orffe Setttemcntetl ^iftorte. 

^iøhQVt)bev/' fagbe l^an. "S^et er Tbølgcnbe (Sletter meb ftift og 
J^er en ©It) eller en ©foblunb. S3a!!erne er faa frugtBare font 
Oljebicrget, og £^at)Ianbet faa febt foni 03oieit§ @ræ§gcwge. Og 
Sanbet er ]aa fiort, at man funbe lægge I)ele 92orge meb haahe 
23ufferub og ^orbalanb og ginmarfen haa^c \)aa !rQb§ og \)aa 
tt)er§ t het og enbnu Ija^e 9ium for en ^æteroolb paa alle fanter. 
?fid§> bib og ftnb eber Sanb, for ber er enbnu næftcn ingen 
^ofibbere." 

Xtt mv et dlaah, forn ber i)ar S^larO og '8aft i. Set BleO 
brøftet og biéfuteret i bot uenbltge, for i 33egi)nbelfen Oanbt iffe 
^anfen megen ^ilflutning. "9?eife til Soi^-^^^ ,§'t)ilfen tiantiittig 
^anfe! 33cgt)nbte iffe ber paa hen anben Stbe røc>fi§fipinfIoben 
ben ftore rcgnløfe amerifanffe Ørfen, Ipov fnn fanbteS ^aftnfer, 
S!'lap^ierflanger og nnlfanffe 33jerge? 2^et Oar ba Bare at frifte 
gorft}net. 33ebre ba at reife l^jem til 9iorge/' 

^fnbrc berimob mente, at Ørfenen§ llbftræfning iffe t)ar faa 
ftor alligeoel. 2}en Begt)nbte Oift iffe, før man forn til en anben 
ftor glob, fom fieb IDIi^fouriflobcn, finor S^anbet rullebe gult og 
grumfet af al ben fine (Sanb, fom ØrfenenS Drfaner Blæfte inb i 
ben. gorreften Burbc t)el '©rif 9iilfen \)ibe bet, for I)abbe Ban 
iffe næret ^elt til S^alifornien? 

^ette ©t)n paa ©agen fif en uoentet Støtte Ocb ben tilfæl= 
bige 5rnfomft af Tdl§' Olfon 9iæ§, en Sægpnrbifant, fom l-)at)be 
t)æret o^^e i norbøftre Sotoa. $an fortalte, at ber t)ar en £)t)er= 
fiob af Baabe ©fob og prærie, fom funbe f jøBe§ af D^egieringen 
for $1.25 pv. 5tcre. @fter bibtløftige gorBanblinger Biet) man 
faa enige om at fenbe nb fire 9D?anb for at fpetbe nb Sanbet famt 
ubftlire bem meb gulbmagt til at fjøBe en ©træfning, i Xilfælbe 
af, at bet mv ffiffet til SorbBrug. 

haugianerne tog ingen 5^'el i bette. ©Iling ©ielfon, fom iffe 
lifte at fe fin ftore ?J?enigI)eb Oeb gor ^liiOcr fturffct l>eb Ubfll)t= 
ning, formenebe, at flig uftabig isanbrelijft og i^egjær efter 't)erb§= 
lig 3](inbing fun t^ar et llbflag af bet gamle I>ebenffe 3SifingeBIob. 
^:^an abmvebe Solf mob at frifte herren l^eb at føge I)en til 35ilb= StaUauiicr' og .s^rbalaubi^olomeu i a)^ibtre ^olna. 4G1 

iiiofct I)t)or be ficnit fra fjæuligt 3am!ncm mcb trocnbc og 
Tiaabcrige SSenncr Dilbc fomme i ©fnbc for at libe ^rag paa fin 
3?arnctro. .S^cnfalbcn til S^jøbete Safter og SOcammoiiy 33cgiær 
Oiibc be tilfibft blioe oDerantoorbcbe til ^^joebclen, forn farer 
runbt forn en brølenbe SøDe, føgenbe l^oeni i)an fan o^fluge. 

Xo fire 5J?amb, forn bien iibfenbte, bar C§munb (S^elbal, 
Cle S^tlanb, £Ie ?rplanb og £§nuinb So^nfon. C;§munb 3'fter= 
bal bleo fenere het nt)Q Settlementa mangeaarige ^ræft. Sen 
24be September 1854 brog be afftcb. 

20ær§ ooer Joma fra 2^a0enport til £ma[)a gif i be Sage 
dalifornianeien, beftrøct meb 3^ufinber Senninger fra (3ulbgra= 
nerneS forcerebe aitarfcl^er. ^aa ©rif 9ZiIfen§ ^aab fnigte be 
benne 33ei. Wieh en let S^ringnogn gif bet rafft uboOer benne 
3]ei, inbtil be forn til Stort) donntt). ,$er ^anht be en Dnerfiob 
af al SIag§ gobt Sanb. Se Dalgte, I)nab be ønffebe, og reifte fao 
tit See 9Jioiney, I}nor be fif ^Napirer ubftebte paa 9kgiering§- 
fontoret. 

gire Uger efter 9Ifreifen nar be tilbage i SiSbon igjen. 

Stor nar gort^entningen, ha man Iførte, at be fire Senbe= 
mænb nar Oenbt tilbage. ^aa en Sag bleo be et $ot)eb l^øiere 
enb alte anbre 2^ænb i 33ogben. ©t Wiøhe Bleo ftraf§ fammen= 
falbt, og hen rolige og Befinbige £§mnnb St)elbal nar Orbfører. 

"3}i ^ar ubført nor aTdsfion/' fagbe ^an, "og fnnbet et Sanb, 
forn onergaar nore ftørfte gorftaabninger i Sfjønfieb og Srugt= 
barfteb. Ser er jetine, folbelt^fte 33a!fer, men ingen Stene; og 
rige, faftige Øræ^gange, men ingen Slom. @obt 9Sanb er, ber og 
lune Sfonlunbe langg alle 3Sa§brag. Set er nisfelig et Sanb, 
fom lig dalebø Ganaan flt)ber meb Welf og honning. Sog, 
utigt I}int lonprifte Sanb f)av ni i)ev ingen Sienber at frt}gte. 
Ser nar mørfe ^ebufiter og 5Cmafiter og be ftore 5tnaf§ Sønner, 
fom ftætigte 3Seien for (^ub§ ubnalgte Solf. ©ngang nar l^er nei 
fanffe røbc ^nbianere, gallopperenbe paa Jsagt efter ben ftore 
33nffaIo, men nu I)ar be reift til fjerne gagtmarfer. 9^u Tigger 
Sanbet ftille og freblt)ft og nenter paa o§. 33røbre, het er et 462 ©c $^orf!e ©ettlcmcntcrg ^tftorte. 

£anb, [om §crren r}ar Bcrebt for o§. Sra ?corge§ Sielbfroge 
forn t)i, l)Dor t)i maatte Brtibe SQZarf i ftcurig Ur og paa hvatte 
Sib, mellem glom og ©freb, og IjDox Dore detter laa i S§bræen§ 
©fijgge. 9cu fau Di ftræffe Dore Seminer i rolig ©ang meb ^log 
og ©igb, og ben febe 93^uIbiorb Dil rigt Iielønne Dort 5trl6eibe. Og 
Di f)ar faoet ^^lircr fra OJegieringeit, IjDorDeb Dor dM til Sanbet 
er fifret inbtil be fibfte ^iber." 

Ole gatlonb og Ole Stplonb famftemmebe fulbftænbig i 
hette. O^muub Sofmfon berimob Dar libt i ^DiDl; meben§ Ijan 
iffe Dilbe Benægte Dtigtigl^eben af, I^Dab ©Ijelbal I)a'Dbe fagt, Dtlbe 
^an bog BetDiDle, om Sanbet nogenfinbe Dilbe BliDe bebtigget faa 
langt 35eft. ®et Dar jo 300 engelffc Wlil fra Si^bon. Set t)ilbe 
ialfalb tåge en fire, fem l^unbrebe Sfar. Sn^i^ertib bleD ber ingen 
Sernbane ber, og bei; Dilbe brøie længe, førenb nogenfIag§ ØDrig- 
5eb og golfeffi! Dilbe finbe frem \aa langt Bort. .^an tvoeht ber= 
for ne^^e, at l^ait Dilbe reife hih. 

^Sinteren gi! l&urtig meb olflag§ forDentntng^fulbe gorbe- 
rebelfer. ^lanbt anbet fluttebe be, fom Berebte fig paa ot reife 
til ^oma, fig fommen i en SO^enigl^eb. ©om Vihvt)f for b-enå 
ftore gorDentninger BleD ben falbt ^aleftina ^O^enig^eb. Ole 
STnfinfon BleD Dalgt til ^rceft, ©rif ©^elbal til hoffer, og ^. 
21. ^auge til ©tolelærer. 2^e følgenbe meb fine gamilier fluttebe 
fig til TleniQ^ehen og Dar meb paa 9^eifen: 

• Ole STnfinfon, Ole ^T^lanb, 

• ^. C SJauge, S^nut ©r^lanb, 

8 ©eDert OraDbaljl , Ole gatlanb, 

■■': Ole ®auge, ^orBjørn $auge, 

.■ Ole §eggen, ©alDe peggen, 

S^riftian peggen, ©ngeBret peggen, 

'. Sarne^§ill, 5Xi'el Sarfen, .. ,, 

'- ^.orger Olfon, ©rif ©l^elbal, 

0§munb ©l^elbal, Soljn ©eDerfon, 

2ar§ Ze^hat)l ^Dor Zi^ebt ©tabangcr^ og .<poi-baIanb*5Toronicn i S^ibtcc ^olua. 463 

®et er fun et aiibct 2:ilfælbe — §crrn]^utermenigr)eben ncb 
epr)raim, ms^. — i bet norffe Solf^ ©Tftorte J^ertillanbS, ^\)ov 
en 1)qI 9^tcntgl)eb meb en ^ræft i Spibfen nboanbrebe. Set er 
ogfoa et of be ftør[te gølcjcr, ]om Ijar brmjct uh for at rtibbe 
nt)t Sanb. 

©nbelig opranbt ben 17be Tlai 1855, Sagen, forn bar Be- 
ftemt til Srfreifen. Sa Dar be alle for[amlet ^aa §olbeman§ 
^ratrie, mibtbetS mellem Qi§>hon og gor ^^iber, færbig til at brage 
affteb. Sølget beftob af 106 ^serfaner, 25 OBer og .<§eftef^anb, 
f amt en SDcagfe kreaturer. Wieb mange Ønffer om St)ffe og 3Sel- 
ftanb fra hen ftore 8fare, forn Ijaiibe møbt op for at fige bern 
garnel, brøb be op. 

So^t^nt og ftille brog be frem meb Xanfcrne fnlbe af flaner 
om fit gremtib^^^iem. 33ørnene ifær ftjnteg het bar en l^erlig 
^ur, mebeiiS be jagebe )^aa ^reaturerne og Sag for Sag faa 
beBlenbe (Scener, ^re ©ønbage Ipilcbe be paa Seifen, og l^oer 
©ønbag l^olbt be ©ub^tjenefte i hei grie. Sen 7be Swni bar 
be fremme. 

g^angt et ebentt)rligt ^og ]^ar binglet fin 3Sei ober 9Seftenø 
SSibber: Sbrige og taalmobige jefuitiffe ard^fionærer, tolfenbe 
gomfru Tlaxxa^ SP^oberfjcerligl^eb for præriens røbe ©ønner. 
S^rgierrige ©panioler, føgenbe en ©narbei til Snbien^ -erler, 
grtigtløfe Opbagelfeåreifenbe, ræn!efulbe $oliti!ere og bumbrt- 
ftige ©bentQrere. 

^un ni 5lar før bore emigranter, reifte ah famme 3Sei 
S3rigl)am g)oung og ^anø gølge, meb fanatif!e Stømme om et 
præfteligt ^eiferbømme l^infibeå ^Bjergene. 

^nn fem Slår før ftormebe ober famme ©ti en iift<infelig 
^ær af opf)ih\ehe Tlænh moh (Ialifornien§ fjerne Sale, meb 
^ulbtørft i fjertet, meben§ Bag bem, lig Blobtørftige ©c^afaler, 
fulgte liftige Spillere og briftige gorBrtibere. 

9?etop i be famme Sage reb BebæBnebe Tlænh affteb til 
9ZeBra|fa og ^'anfa§ for ber meb a^orb og SobløB^^eb at l^oebbe 
fine ^'artierå 8tanbpun!t om 3laberi eller iffe Slaberi. ; 464 ®e $^or[fe ©ettlcmcnterg ^iftorie. 

^'t3or forfficlligt i ^araftcr bar i!fe bctte SølGe af norffe 
DitibningSmætib? SMåfe brog iffc offteb for at uitbcrlægo^ fig 
nt)c dimt, gratie bet loffenbe @u(b, eller meb 35olb og 9^æn!er 
at tiloeiibc fig ^lolttif! a)(agt. S:€re§ 9PZaal nar at Brt)be 33r)gb og 
9Sei, bt)rfe forben og faa ^'ilbmarfm til at blomftre forn en ^ofe. 
S ®|itibfcu rcb ^sræften, forn meb '3?ibcl i §aanb ^icgte fra bet 
timelige til bQt (Jnigc. Xqvq§> 8nærb liar paffer og bcreS 8pt)b 
t)ar (Sigber. ^iftno! Oar bere§ Skifter tomme for fine Mocber, 
(35ii[bfta§ og 3.^aa(ien. v»ftebet fanbte§ Biin Sæffer af 93r)g og 
$t>ebe, §al)re og Tlak\ 9}teu het Hik grø, fom bi§fe førfte 
pionerer Bragte meb fig, I)ar n'o!§et tit en ftor 5(ger, fom nn 
brøbføber SlRillioner. ,§oert 5far repræfenterer J^oma§ '^føling 
mere enb het bobbelte af 3Særbien af alle oort SanbS Oerben§bc= 
rømte @nlb- og oølttminer, og 5Iaret§ 9?^ai§anling alene bil meb 
Setfteb tnnne afbetalc et l)alDt 2^nfin enropæiffe 2anbe§ 
©tat^Hjiælb. 

S)ette ibar 33egt)nbelfen til het faafalbte ©ønbre '©ettlemient, 
fom ligger vunht (ilambribge og Slater. $er Bor nu omtrent 
3000 meget belftaaenbe og l^tiggelige Sanb^mænb. <§ot)ebmæng= 
hen af 9Zorbmænb i benne 2)el af ^tate:n bor bog omtrent 25 Tlil 
længere i 92orb, i het faafalbte 9Zorbre Settlement, fom begt}nber 
øftenfor 9?olanb og ftræffer fig langt beftenfor Setr^ell Sunction, 
inbbefattenbe ftore Xele af Stort), §amilton og §arbin (^ountt)er. 
§er bor nu ober 9000 norffe golf, og 33egt)nbelfen :^ertil er fom 
følger: 

3>a haugianerne runbt SiSbon Iførte om bet betlige Sanb i 
SolDO og om, l&Oor glat het gif at foa fat i het, beftemte be fig 
ogfaa, trobg elling ®telfon§ SlbOarsler, til at føge Stiffen ber. 
9J?en for at gjøre allting i tilbørlig Crben og oære bobbelt fiffer, 
balgte be otte 90^ænb til at reife ub og unberføge Sorl)olbene. 
3:i§fe Tlænh bar ^om§> Xuea, mon§> (^robe, gacob (?. 5lffe, ^ofyx 
)!fl. ^arbeftab, ^aul ^ftompfon, Sar§ Slielbal, £)le ©ino og So&n 
a^el&uu^. Xiéfe reifte affteb SSaaren 1855, ftrafé efter het ftore * (BtaimnQn^ og .<^xn-baranb',^orouicn i ^UJibtrc ^oiua. 465 

Sølgc unber €ymunb ©Iielbal, og fartbt t)ppeuligt Sanb paa 
^srærien, I)t)or 23i)cn Dtolaub nu ligger. 

Xct Ijor forunbrct mange ^Uonerer beriibe, r)Oorfor tffe bette 
frbftc Sø^QC reifte til ben fønbre ^el a\ Stort) Sountt), r)t)or bereS 
Sanb^^mænb fra Si§bon famme 5far I)anbe bo[at fig. Sorbbunben 
er af famme 33effaffenl)eb, og 9]ibberne Dar enbnu uo^^taget. Ser 
Dilbe ha blebet bannet et fammenftoengenbe norf! ©ettlement ifte- 
betfor forn nu to. 5larfagen er bog i!!e banffelig at forftaa. Set 
førfte Søiqe )oav ft)nobar=Iutr3erffe, mebenS bet anhet t)ar §augia^ 
nere. 23eDæget af famme inberlige ^jærligl^eb, fom [filte Sot og 
Stbraliam, og meb Sanfen \)aa fremtibig ^irfefreb, fatte be en 
25 mil§> mbhe mellem fig. 

©t ftort Sølge, l^boraf be flefte bar haugianere, Berebte fig 
nu paa at reife til Dtolanb næfte 5rar. Der bar bog to Tlænh, fom 
allerebe famme §øft flgttebe nb. 2^i§fe Oar 53ar§ 8t)elbal og ^!)or 
§eglanb, og bem tilfommer 2©ren for at bære be allerførfte 9^or= 
ffe i benne mægtige koloni, fom nu er 25 9[)?il lang og 20 ^xl 
breb og Beboet af lutter 9^orffe. 

Xet ftore Sølge, fom reifte bib næfte Star, Bcftob af følgenbe 
dJlænh meb fine g^niilier: 

Safob e. 5tffe, gan§ ^eberfon, 

D^agmu§ e. 5t[fe, ©rif ©J^elbal, 

Sona§ S)uea, ^orM £)^§tbeit, 

sr. 33. Sacobfon, $an§ ^beibt, 

Sar§ 9^æf§, gof)n ^. Xarbeftab, 

a^iffel e. 5[ffe, Ole 9^a§mu§fen, 

©jur ^rictfon, 9^a§mu§ Sfjelbal, 

Sarg ^eglanb, ©ri! eøften, 

SacoB DJZeling, ^ober ^!)ompfon, 

Sert^a 92æfg, 9^a§mu§ ^unge§big. 

S^e ftabbe 24 3]ogne og et^ar f)unbrebe kreaturer. 
Tien ffjønt be nu l^abbe funbet ubmerfet Sanb til Billig ^ri§, 
bar bermeb itle bere^ StraBabfer forbi. 2)en førfte SSinter ber= 466 ®e 'S^orflfe (Settlementers .^iftorie. 

ube t5il fent goa be gamle Df^i^bmrtgSmænb af 90tinbe. ®et t)av en 
Qf be Dærfte SSintre ^ijlorieii fjeuber iioget til, og ha be flefte af 
9tt)Bi)ggerne iffe I)ot)be foaet fig ffiffelige $ufe, leb be frt)gteltg. 
S)e uljtire ©nema^fer gjorbe bet næften ufremfommeltgt, og maii= 
gen en mt^mobig ©taffar frtjgtebe, l^an I)at)be rent fortilbet fig 
bort i en S^ørfen. ^ele 3Sinteren maatte ber fmelteg (Sne til 
®ri!!e haahe for gol! og gæ, og ha alle S!op'per og Slav ftob fulbc 
af l^albfmeltet fne, bar ber iffe megen 35arme i ©tuen. glere af 
9^t)16t)ggerne ffulbe engang benne 25inter affteb til 9?^arfl)aIton)n, 
en Slfftanb )^aa 45 2)ZiI. ^nh^tjllet i en lun 23iørne|)eB meb et 
^ar raffe §efte er jo en flig kjøretur iffe faa ilbe, felt) om ©noen 
biber noffaa ffar^t. Tien bengang bar ber iffemange $elfe i ©et= 
tiementet. Man fif nøle fig meb at tulle fig inb i alle be gamle 
giller og ©fjærf, fom funbe unbbæreS, og faa ftole !Qaa Sit)§= 
barmen . Ufjjeiabt meb ^errænet fom be bar, tog be fetl af 3Seien, 
og ha Dråtten fom, xnaatte be flåa fig neb paa aahm prærien. ®iet 
bar gjennemtrængenbe folbt meb 92orbbeftbinb og ul)t)ggelig 
mørft. ^ogle af bem fif ffrabet ©neen bæf fra 9Jtarfen, til hen 
hle\) hav, og faa ftob be og tram-pebe l)ele datten for at ^olbe fig 
baagne. 3:^il 5lfbefåling reb be ©æffene af og paa, enbebenbte 
©læbegreierne og breb meb paa anbre ^Xblegøier 3:;ime efter ^ime, 
til bet førfte fbage 99^orgenffiær 'bifte fig. Tien bet bar en glæbe- 

©iben fulgte be trange ^iber, fom gif forub for 3Jorgefrigen. 
5llbrig l}ar bort 2anh l^abt faa trange ^iber fom ha. SO^arengo, 
en 5Xfftanb paa 110 Tlil, bar ben nærmefte gernbaneftation, og 
bib pleiehe man ofte at bribe lebcnbe ©bin. Tien ^riferne bar 
faa la\:)e, at hei bar rent til at mifte SDlobet ober. gleff 'oav en 
©ent ^unbet, ©mør 4 ©ent§ og man maatte gibe 10 S)nfin ^g 
for en ^raabfnelle. 

d^alico bar 25 ^ent§> og Sagenlærreb 75 (Eent^ ^axhen. 

©n anben ^ing, fom |)aaminbebe ^t)bt)ggerne om, at henne 
S'orb birfelig bar en Sonimerbal, bar 33eiene§ ^ilftanb. SotoaS 
Sanbebeie er enbnu nogle 30^ubbergrøfter, fom etaten ffulbe ffjule fit ^rnfiat i Sfaiii oHcr. a)?cii bcnaniuj — førenb 2c\nbct Bien 
bræncret — inn T^cknc rent n6c]frinelit]c. £intrcut cit 3:rcbie= 
bel Qf atort) ©ounti) bcftob bciu]aiuj af nujrlænbte ©trøg, font mt 
mcb ftor 23efoftninti er bræiierebe. ^Dciujano [tob be forn oftcft 
imbcr 3?Qnb, oij a^^mlc ^Ntoucrcr fortællcr, at be i Wlminbeltgljcb 
fab faft en 10 — 20 (Sanoe i ©ølen, itaar be [fulbc fiøre tbærS ober 
Cvountt)et. S^e maattc ba boere fine ^ilanfer og §t)ebe[æ!fe ot)er 
33føbmt)reiie og iaa Iem|ie og Itrfe |iaa S^ognen, nieb biDcrfe ^en= 
benbelfer til forffjelligc fjøierc ilJtagter. Itnber faabaune gor= 
I)olbe tiar het iffe iaa rart, om ben førfte ^'jærligfieb fommctiber 
Biet) libt Sunfen. ' 

35ærft bar be Bert)gtebe "Shmf 9?it)er Bottom§" rct i SDiibtcn 
af Settlementet. §er ^^Iciebe man at Betale méfe ^orbalænbinger 
for at lobfe fig tgjennem, meben§ ^^anbet ftob en 2 — 4 gob bt)Bt. 
^aSfagererne maatte plaffe Bagefter. £fte maatte 9J?ænbene gaa 
foran meb en ØH for at Brt)be ^ien, meben§ ,g>eftene ftrcb og fleb 
til bet t)berfte. 

@n ^ing, fom Dil forunbre en frcmmeb, er, at ber Ijer i bi§fe 
ftore (Settlementer iffe finbeS nogen norffe Steb§naone. Sngen 
bilbe nu af St)nat)nene t)ibe, at ijev nogenfinbe t^ar 9corbmænb 
Bofatte. ©foneDif, ©tne, gjelbBerg, StaDanger og bergen er 
fiffert lige t)afre og BrugBare dlame fom ^emell Sunction, Stort) 
Sitt), 9?(cSaIl5Burg, ©IIstDortl^ oq Diabcliffe. Tien t)or ]^augian= 
ffc 9Zt)Bt)gger f:)at)be iffe ^anfe for flig J^æbrelanbff Sorfængelig- 
l)eb. ^an fabebe og ftreb meb "9J?ortgagen", tugtebe fine 33ørn 
meb famt^ittigftebéfulb DHbfiærfieb og lob ?}anfierne om fligt 
berb^Iig gonteri fom ^tjuavne og 23t}gbepoIitif. 9ct)f)eb£^Brabe 
l^olbt ^an tJtftnof fieller iffe mange af; men faa 5at)be i]an faa 
meget ftørre aanbelig 3Seberft)ægeIfe i 53ønnemøbet. 55be ^a^ttcL 

IRorwa? og Calamue. 

9Jccbcu?^ dlod ^Nrairic= og ^n]T}fonono=^oronifterne retfte norb= 
t)eftot)er og ftiftebe ftore Settlementer, fatte llbt)Qnbring§[tri2(Tnmen 
fra goj: 9ttt)er Surfert Tiogenlunbe Bent 3]eft. ©jennem tnibtre 
og norbbeftre ^o\va er ber en dlælte betgbeltge Settlementer, fom 
næften ubeluffenbe Beftaar af ^oif fra StaOangerS Omegn. 5or= 
uben het t)tbtftra!te Settlement i Stort) og Hamilton (Sonntt)er er 
ber ogfaa to anbre StaOangerB^gber i ^^otva, fom biet) ftiftet før 
23orgerfrigen. ®i^fe er ^lormat) i 33enton (ionnti) og ©alamn§ 
eller SlOinbI)erreb i ©linton Sountt). 

92:ormat) og dalamn^ ligger i ø]tre ^otva, paa en ret Sinje 
mellem iSM 9H0er og Stort)' ©ountt), omtrent 70 Tlil fra ]É)t)eran= 
bre, og bleo egentlig Bebtigget af golf, font lja\)he Beftemt fig til 
at reife til Stort) donntt); tnert fanbt at het hav for langt 33eft 
og bcrfor Bofatte fig paa he førfte tiltalenbe Steber, be fom til. 
DZormat) Settlementet I)ar en norff 33efoIfning paa omtrent 1000 
og Clalamnå paa omtrent 500 og be ubgjør tilfammen et ^ræftc= 
falb. 35eb 9tormat) er ber ogfaa en bett)belig ^'t)æfermenigt)eb, 
fom biet) ftiftet førft. 

^'e to førfte norffe Settlere i 33enton ^onntt) mt Sarg Øiefø 
og 5If!aut 9Zag, begge fra Stat)onger, fom bofatte fig l^er i 1854. 
Stifteren af S!oIonien regne- bog alminbelig for at t^ære Sona§ 
^. DZorlanb fra Stranb Sogn tieb Staoanger, fom fom ftrafg 
efter bern i 1854. Xeme Sommer fom ogfaa O^munb ^utlanb 

408 5iorrt)o^ og ©Qlantit^ 469 

oq QilinQ Wltjva^ ©Ilingfen fornt Gnfen ^oral) ^arnen, en datter 
of 5rnber§ 9corbt)ig, forn forn til Gfttcatio allerebe i 1836. ^en- 
be§> Søfter er 2^or til 35ictor g. Satnfon, ben ftørfte 3orretning§= 
manb Blonbt norffe golf i ^Imerifa. 

Xa bet bar 100 9JtiI til ^^Qtienport, bet nærmefte $Otar!eb !Qaa 
2)2i§fi5ftp|)ifroben, biet) Sona§ ^Zorlanb fjeb af 9tt)bt)gcierlit)et i 
^enton (Jountt) og Beftentte fig til at reife til (st. ©lonb i 9??in= 
nefota, ^Oor nogle befjenbte 5ot)be bofat fig. 2^i§fe bar Ole ^ort), 
Ole SSelanb, ^tiftofer ^IBoig og flere. (Sn af biyfe beb d^aim 
Ole, t)ar £Ie ^ergefon, forn l^aiibc bofat fig ber i 1852, hen før= 
fte boibe ^)lanh i St. dlonb og Stearnv (Tonntt). 

9?orranb forn bog iffc længere enb til ^'aftor dlaufenS 9?i)= 
bt)gge i dJUtd^ell donntt), IjOor Ijan fto^pebe to ^lar. Xa font be 
obennæbnte tilbage fra (Bt. CSIonb og be reifte alle tilbage til gor 
^iber. S)og i 1850 reifte Ijan og mange anbre igjen nb til 33enton 
Gonntt), forn berefter (-)a\)he en Ijnrtig grerngang. 33Ianbt bent, 
forn forn ^paa henne Xih fan næt)ne§ 33røbrenc Jørgen, ©rif, (3o= 
bert og Ole S't)rlanb, Sar§ Stranb, 2ar§ og Sfnbrett) ^ort) og 
So^n ^bebt. 

S "^^enton CionntQ $iftort)" fortælle^j het, at 33l3en 9florn)ai) 
ftf fit 9^abn af- 5Bbjørn ^uttle. Xa jernbanen bleb bt)gget gien= 
nem ber t 1863 gab ban 5 5fcrc tit ocrnbanefompagniet paa ben 
^etingelfe, at 8tationcn ffnibe bebe 9cormai}. 

Xen Intberffe 9}totigbeb bleb iffe ftiftet førenb i 1867 af 
^aftor dl. 5fnilnnb. 

Sobn X. Sobnfon (^øolanb) fra ^'oinbberreb bar hen før- 
fte norffe 9Jcanb i (Slinton Cionnti). s^an forn bib allerebe i 1853, 
men bleb afene for 5 ^far. Xa fom §an§ og gobn G^rtftenfon, 
2ar§ og 5fnber§ Clfon, .^erlang ^'eberfon og 2ten §. 9cerbn§, ollc 
fra fVbinbberreb. ^et famme ^4>ræftegiælb bebbleb at f)a\)e en 
ftor 2)taioritet b^r, og ^miiibljerreb a^eiiigbcb bleb ftiftet af ^^aftor 
^, %. diamn^en i 1861. 56be ^a^pittl 

$aul Olfen ^SaalBerg, Sar til gamle ^Qftor Ole ^^ciulfon i 
^lonc^iarbtiillc, 3[Biiconftn, t)ar hen førfte S^anb meb Soniilie til 
at uh)oanbve fra ©olør. gan forn fra @rue ^ræftegjælb i 1850. 
5ør Ijan rcifte, fif I)an af ©orenffriberen fe et gammelt, men me= 
get intere^^fant og ubførligt ^rei) om 5tmcrifa fra benne§ ^ab^ 
Brober, ben meget befjenbte ^anb. Ole 9^t)nning. Senne» greie 
gremftilling af gorljolbene i ^Imerifa Beftemte Ijam til at nb= 
lianbre, faa bi fer, at £)Ic 9tt)nning§ ©frifter ogfaa :|.iaat)ir!ebe llb= 
t)anbringen fra ©olør. 

2^e Boebe førft to 5lar' i 9[)tuf!ego, men ha Sanbct Ijer 'bar for 
bt)rt, reifte be i 1852 til ben nt)§ o^ibagebc SSaffiington ^rairie 
neb 3^ecoraI). (samme %av reifte Ole ^sanljon til 9HbgcUiai) og 
og bar Blanbt be førfte til at tjøBe 2anb ber. 

etraB efter fi! en af IjanS ©øftre ^slah^ IjoS en Softor ^^o= 
fter i $afting§, Tlinne^ota. Senne Sottor bar intereSfcrct i at 
faa hen frngtBare ©lette beb Raftings toloniferet, og ønffebc I)elft 
at ftifte et norfft ©ettlemcnt I)er. ©øftcren ffreb ha til fin -23ro= 
ber t}eh dlih^etvat) l^erom. ©ommen meb en anben ©olung beb 
?tabn Ole §enbri!fon reifte faa Ole ^anlfon fiero^. §an ligte 
fig bog ifU ber, og ha hev en Sag fom en Sam^iBaab forBi, ^op- 
peh l)an og kameraten paa og reifte til ©t. ^auf. 

Set bar en bafter SSaarbag 1854, at be to Oler fra ©olør 
gif af ^^aaben i ©t. ^anl. Senne 33i}, meb minbre enb to tnfen 
gnbBoggere, bar bengang (S^ibilifationenv (Jnbe^unft, 3Seftenfor 

4T0 SltjiUnSboiQ. 471 ^t)tIItngBt)erne bar ber ingen kolonier eller ^)3xbe golf, førenb 
man forn til S^lormonerne i Utal^, to tufen 30^1 Borte, ^^mh San- 
het he^toh af mellem bi§fe ©teber, f)at)be man fun noffaa uflare 
goreftillinger om — J5nbianere, 33uffaroer, 33ierge og Ørfener. 
Sc faa, fom ^atibe 6ørt om 9teb ^ioer S)oIen, troebe, ot bet mt 
en S^ørfen, BeBoelig fun for Ub og SSbjørn. 2^en nærmefte 
gernbaneffinne bar tre 5un= 
brebe 2)^il Borte. 511 Sam= 
færbfel meb llbenberbenen 
•foregif beb ©jælp af W\§']\^= 
[\pp\§> Bert)gtebe ^^lobbam^e- 
re, og ^im §iri, SSeftenS 
mægttgfte ^ernBanefonge, 
bar bengang fun en 5aaBe> 
fulb ©iauer ^^aa 93rt)ggen i 
8t. ^aur. 

^om be ftob paa ben trab- 
le 33rt)gge og fnaffebe fam- 
men, fom en Tlanb forBt. 
^an ftanfebe, It)ttebe et Øie- 
Blif og fagbe: 

"05obbag, jeg r)ører, Se er 
??orife." 

"Sa.'' 
"Set bar ba morfomt at 
troeffe Sanb^mænb/' mente $a[tor D. ^aulfon. 

9?^anben. ""^eg er nu ben 

førfte 9^arbmanb beftenfor ©Iben, ja, fanffe i l&efe ai^innefota. 
Tlit 9?abn er ^ørgenfen, fra S^ebrifSfialb. geg ^ar anlagt en 
^t), fom ]^eber SQffen§Borg, et libet 3tbffe op "jrjinnefota S^^iber 
pm bet finefte ©tcb i Ijelc ^erritortct. §må Se btl 5a gobt 
Sanb, faa er bet netop ^labfcn. fanffe Se er nbe for at fe efter 
Sonb?" 

"^a, bet bar faa bet/' 472 ®e ^ot^e (Setttementerl ^tftone. 

"Xtt bar ha ^elbiq, at tit traf jammen/' forfifrebe '^øvQen- 
fen, og Orbftrømmen foSfcbe iih a\ ^am. ''St)ffen§Borg er en ual= 
minbelig trit^elig ^lab^^ meb het bebfte garmlanb i 92oer]^eben, 
forn ftnbe§ i I)ele 9?orbbeften. ^e fer, jeg bar neto^ itbe t he- 
ltb§ og ftf fat !paa ©trøget, førenb be ber 5)anfee'er fif o^fna:p^et 
het. Xet Blir iffe længe, før (sanft ^^aul maa fft}nbe fig, j^bi^ 
5an iffe bil la StiffenSBorg ta ^a^^itoliet fra fig. S^e fan bære 
meb o\), faa ff ol S'e fe." 
. Sa, bette l^ørte^ jo meget lobenbe nh. 

"Seg briber nu felb meb et §oteI og l^ar ]6egt)nbt faa fmaat 
meb et S^^nftøberi. S)e§uben briber jeg en [yærgebaab mellem 
l^er og £t)ffen§borg. §bi§ 3}e iffe brl}r 3)ere om ^arming, faa er 
ber ualminbelig Slnlebning for næftcn alffag§ Jyorretning. S: fli9 
en nt) ^t) trænge^ libt af labert. Om iffe anbet faa fan be ma- 
gelig tjene en 6 — 8 Saler SDagcn bare meb at ^iluffe tranebær. 
$bi§ Se nu bil bære meb, faa fial Se faa fri @ft)b§ ])aa ^aahen." 

"^0, het bilbe be." Se l^abbe minfanbten faibt fiobebful^ 
mibt o^i en ©ulbgrube. 

Sa Søi^d^nfcn bar færbig meb nogle ^nhTjøh, bar het affteb 
til 33aaben. 

' Senne birfebe libt ffuffcnbe i^aa 9tl}fonimerne. llbcn neto^ 
nogen flar ^oreftilling, Ijabbc be inbbiibt fig ett raff libcn Sam^= 
haah, men bet bar iffe engang en ^eifbaab. ^un en flab ^ram 
nhen 5farer, l^bori man manøbrebe fig frem meb 'Stæuger fra 
5tgterenbcn. Sog, ha ^øVQen\en forflarebe, at beit mefte llb= 
førfel fra StiffenSborg enbnu beftob i 3Seb, inbfaa be ^enfigt§mæ§= 
figbeben af ^arfoften. Se tilbøb fig berfor font 3^af for ©ftjbfen 
at i^ct^nbtere ©tængcrne. Sette lob Søi^oenfen bent belbilligt 
gjøre. ] 

Sette bar et ^ilbub, be fnart angrebe. Set bar et flibfomt 
5frbeibe at ftage fig frent mob hen ftribe ©trøm, fulb af fiinfct 
Sribtømmer og ffjulte ©anbbaitfer. Set ffulbe fun bære en 80 
9^cir; men be f].ieibebe forgjæbc» cfter het ftolte 2i}ffcn§borg. "f^aa 
begge ©iber bar ber fun enfomme daffer og ^maafrat. ^whe-^ S^!!en§borg. 473 

lig, efter 3 2)age§ møiiommeligt ®træt) meb ben blt)tunge $ram, 
ublirøb Søi^genjcn: 
"$er er t)i!" 

"3Seb St)!!en^Borg." $an ^legte ^aa en enslig ^t)tie paa ^a!!e- 
fiben . 

"2^en 33t)en ba? Su fagbe, I)€r t)ar 33t)." 

"So, bette er Segt)nbeIfeTt. 

"5??en SernftøBeriet?" 

"2^er er het/' ^an pcQte paa ^t)tten, forn paa hen nebre 
<Sibe ftob ^aa ^øte Stolper, llnber hen funbe man fe en t)berft 
tarlielig ^nbretning til en ^Smebje. 

"iD^en hotellet?" 

"Xet er o^oenpaa." ^aa 35æggen a\ hen lide §t}tte faa be nu 
malet meb ftore 33ogftat)er: 

SucfenSBorg §oteI. 

€IIer» bar ber iffe (Spot af §u§ eller ^enneffelib at fe. 

2)ette t)ar unegtelig iffe faa libet ffuffenbe. Sog, be 'tiar 
unge, og efterat St)en§ gaber meb mange ftore £)rb og en liben 
2)ram ^a)3he Bubt bern t)elf ommen til "gremtiben§ ftore ^t), St)f= 
fen^Borg", maatte be tilfibft le ab fine narrebe gorl)aaBninger. 

2}e ftrøg nu ub for at fe efter Sanb, fom b-e bog nu iffe 
l^atJbe ftor ^ro til. Wien ^ørgenfen forfifrebe bem, at Bebre Sorb= 
Bunb fanbte§ iffe i Oofen. (^fter bcre§ ftore gorUcntninger faa 
bog ait Sanbct ftt}gt nh, og be tianfebe længe runbt, før be fanbt 
noget tilfiebSftillenbe. Gnbelig, omtrent fire a)2il fra "^t)ffen.§^ 
Borg" og inn noglc faa Wlil fra ben unbcrbeilige TOnnetonfafiø, 
^anht he ei Stt)ffc ganffe pent Sanb. '3^ette 3teh merfcbe ^Naulfon 
fig, og ftrøg faa tilBage til 8t. ^^aul, ^bor l)an lob inbffrioe 
flere claimS for fin gamilie og SSenner. 

5lngaaenbc 5lrel eller 5lnber§ ^ørgenfen er ber iffe meget ai 
fige. (Jf ter l^luib ^^aftor ^aulfon figcr, fom fjenbte l)ani for mange 
STor, mt l)an en af be førfte ^lorbmænb til at l)at)e faft S3opæl 
og Sanbcienbom i 2)|innefota. $an Bofattc fig ber i (3^arDer 474 S)e ^ot^e ©etttcmettterø ^tftorie. 

S^ountt) i 1851 og ublogbe 33t)en Ct)!fen§Borg. ©enere foranbrebe 
l^an 92at)net til (ilarber, forn nu er en St) ^aa 600 SnbBtjggere. 
©enere flt)ttebe I)an til SSrtgl^t ©ounti^ og gtftebe en joenff ©nfe. 
$an bøbe omtrent 1898. Xa ^$auIfon forn ]^at)be Søi^gcnfen en 
^t)re!ar t)eb 9^a't)n MeOen fra D^orbre gron. ®an tog fig Sanb 
i 9?ær]^eben og Bleo en intim 3Sen of ^oulfon. 

(senere paa Sommeren gjorbe Ole ^aulfon og SSennen fig 
færbig til at forlabe SSinnefl^ie! (Sountt) og tåge fit nt)e Sanb i 
23efibbelfe. grølget Beftob af Ole ^aulfon meb gorælbre og ©ø- 
ffcnbe, og Øften (^^unnøofon og (Sunnøt) Øftenfon (^)oahhe) fra 
^inn. Wan ffaffebe fig en ^uBberuIIe og Offer og Iæ§febe i fine 
Siærbt)ner og anbrc .<pu§f}oIbning§nøbnenbigI)eber. Scrmeb Oar 
man færbig og brog affteb, et fmnbrcbe og femti 9[)?il nb i 3SiIb= 
niSfet. 

'^eih Oar i be allerførfte ®age af S[)tinnefota§ ^iftorie. 9^ebe 
Oeb golDagrænfen i h^n ft)bøftre (s^ib§ af ©tåten ha\:)hc: et !)al0t 
2;ufin 92orffe Bofat fig et 5tar eller to før; men fra 9?orn)egian 
^ibge, fom het 'Oar faibt, til ©t. ^aul, liar ber !un en enefte IjOib 
90?anb — en langffjægget granffmanb, fom Ijaobe ffaaet fig neb 
Oeb en af 3itmbroeInene. S ®t. ^aul Oar ber maaffe nogle 9^or= 
ffe t ©agBrugene ber, men ingen, fom man funbe falbe fafte 
^olonifter. 

®t ©tt)ffe af ^eun fulgte be et ufi!fcrt ©^or oDer ©letterne, 
fom en ?J?anb, ber Iiaobe breOet lt'reaturer til ©t. ^aul, r)aObe ef= 
terlabt fig. Sog, fom alle Slobeie, BleO benne fnart Borte, og be 
bret) paa en ©lum:!:) otier 25ibberne i norboeftlig S^tetning. 

Set Oar en eoenttirlig 9^eife oOer het Bebfte garmlanb, fom 
finbe§ i 9^orbbeften. Tien bengang Mv hex ille en ©jæl at fe. 
$ift og f)ev fløi en Ditj^e eller en 5Iger5øne op, og langt Borte paa 
§orifonten funbe be engang imellem fe en ^iorteflo! ftaa og 
ftirre for at fe, ^mh ©lagS 3}t}r biSfe n^e ^eifenbe Oar. 5If og til 
funbe be fra ^o^^^en af en 5ra§n)g fe en Snbianerflof Iribløft bil- 
tenbe nebober SDalBunben — en efter» en, affurat fom gaar. SSeb 
3umBrocIoen fab hen gamle granffmanb og tiggebe og Bab, at 2t)!!enlBorg. 475 

be ffulbe flaa fig neb ber — ^er bar alle ^arabifetB @ober, for- 
fifrebe l^on, men ber nianglebe 9^aBoer. 

Tien ffjønt het t)ar mffevt og Toffenbe, brog be bog bibere 
og ftop^ebe tffe. ^ffe engang, ha he font til het fenere ^ent)on 
og het beilige ©oob^ne dountt), ^Oor et\)av STor efter en af be ftør» 
fte og rigefte norffe kolonier Bleo anlagt, og l^Oor fenere ^tgrene 
bugnebe meb ftørre ^Oebeabltnger, enb 25erben noget anbet ^teh 
5ar fremoift. Xe funbe 'i)a):)t ftt S^alg af be Bebfte garme i @oob= 
\)ue dountt}, men ha he bar Beftemte anbetfteb§, ft)nte§ be, at he 
maatte hih. Serfor rumlebe be btbere — neb gjennem (Sannon- 
baiene Bratte ©lug, forBt daftle 9toc!§ Beft)nberlige ^stentaarne, 
ot)er ^^afota Sountt)^ øbe ^anbmoer, inbttl be anfom til St)!fen§- 
Borg. ^Tien efter alt het betlige SanbffaB, be IjaObe gjennem- 
Danbret, faa l^er meget f!uffenbe nb. 93af!erne bar ftore og nøg- 
ne, og ©letterne, forn bar faa ^pene om 3Saaren, bar nu o^boffebe 
meb ^il og anhet ©maafrat. dertil bar 5rrel Sø^genfen meb fine 
^alemaaber uforbragelig. 

€re ^aulfon foreffog, at man ffulbe brage tilBage til et af 
be l^erlige 8teber nebe beb ^enbon, fom be l^abbc pa^^eret. Tien 
het bilbc iffe f)an§ Tlot lx)tte til. §un flæBte nh fine S}t}ner og 
forfifrebe, at ^ev \tulhe finn lebe og I)er ffnibe Ijnn bø, og ah 
brig mere ffnibe finn i ^nBBcruIfcn igjen. 

^Tc BIcb berfor paa Stebct og banncbc 93egt)nbelfen til hen 
førfte norffe .koloni beftenfor St. $aul. 9cu Bor ber beftenfor ©t. 
^aul obcr 600,000 9torbmænb fornbcn ffere G5ange faa mange 
of anbre Solfcflag. 9læften alfe af ^bilfe er ©aarbeiere i gob 
Sorfatning., ^Ilt hette 5ar ffeet paa femti War, og ben førfte 9^t)= 
Blogger er enbint en aanb§friff og arBcib§bt)gtig 50?anb. ©ifferlig 
en golfebanbring nben Sige! Tlan taler om (^^tcagoS merfbær- 
bigc 25efft, men hen fan iffe maale fig meb §nrtigl)eben af 9^orb- 
beftcnS 33eBbggcIfe, Bbori il^orbmænbcne l^ar tåget hen lebenbe 2)er. 

^^lanbt he føi-fte til at Bofætte fig lier, fornbcn be obennæbntc, 
bar Sar§ ©riffon, ®t)ber Clfon, §an§ 33Iafer, og Sari ©ørenfon. 
Sa ^tehet laa faa teet bcb (^Iben og iffe langt fra ^t $aul I^abbe 476 ®^ 5Zorf!e Settrementerø ^iftorte. 

het en meaet I)urtig ^eBt)ggeIfe og en a)?entgl^eb Biet) bannet i^er 
allerebe i 1856. 

S9Ianbt be førfte Settlere t)ar ogfaa ^ofyx ^aulfon, en 33ror 
af ^aftoren. ^an f)ax ^at>t et meget fari^erigt Sit). §Qn gi! gien= 
nem ^orgerfrigen, fibor ]^an at)ancerebe fra WeniQ til SO^ajor. 
©enere bret) ^an gorretning -paa forffiellige Steber, f^efnlerebe i 
SDHner, biet) rig og atter fattig, din bor l^an i Dllai^oma, I}Oor 
l^an 5ar gjort bet meget gobt meb nt)e SQHner. 

©t)enfferne fi! efterl^aanben 9[)?agten og Sanbet Deb (£art)er 
og bet fOenffe Settlement beb ©aroer f|)illcbe fenere en meget t)ig= 
tig diolle i 9Zorbt)eften§ §iftorie. 2:e DZorffe flt)ttebe efterl)aan= 
ben nb og bet norffe Settlement beb Ctiffengborg er en Saga blot. 57bc ^n^itcL 

St* Peter oq IRicollet County* 

40 Tlil længerc opah ^JtiniiefotaclDen lianer (St. ^ctcr, en af 
9[)tinnefota§ bafrefte ^^Qer. llltg flefte onbre 23t)er, jom l^er i bet 
nccften trabition§Iø]c D^orbbeftcn, Ijar boffet op uben at Blibe Be- 
merfet, !)Qr St. $eter et ^ærpræg, en Snbtmbualitet, en 8ugge= 
ftion af gamle 9J?inbei% font længe Oil ntinbe§ af en ^teifenbe. 
Xm Ijav en nalminbelig baffer ^cliggen()eb t)eb @nben af en ftor 
Sotng af globen. 2^e ftorc 5fafcr I)ar f)ev truffet fig et gobt 
•8tijffe tilBage fra giobbrebben og ()ar leonet en jæOnt ffraanenbe 
giabe ober gioboanbet. 5[)?ob |?ft er ?laferne fronet meb mæg= 
tige 3:!ræer, en Setining af the Big- Woods, forn engang ftrafte 
fit taufe ^ælbe et l^unbrebe Tlil norboOer. Tloh 35eft, berimob, 
^Dor nu @uftaDu§ 5[borp^u§ (IoHege-53r)gninger fneifer er ^Taferne 
nøgne og fæftningagtige, forn be Oar i be ffræffen§ 2^age i 1862, 
ba be tjente forn et naturligt ^rt)ftt)ærn mob Siour=3nbianerneg 
^Tnfalb . dJlob DTorb er D^uinernc af 2^raberfe be§ v^iour, hen 
gamle Jnbianerpoft, flere ©ange forljerliget af ^nnftnerneg $.en= 
fei og mob 3r)b ligger be ftore 8ten6rub, fom tjav gjort ^afota§ 
DtaOn berømt. 

Wieb fin unberbetlige 33el{ggenf)eb, fine ^jærnpemoe^ftge 
Sftjggetroeer, og fine mo^begroebe 9^uiner !)ar ben et Strøg af 
^iftoriff Jarbepragt et ^ræg af fmulbrenbe 5(JIbe, fom birfer be- 
roligenbe i bort traole Sorretningslib. 

Tien trobå ben ælbgamle ^anb, fom ftbiler ober ^^Brien, leber 

477 478 ®c S^orffc ©etttcmcntcrS ^i[torie. 

bcu førftc 2anbnain§ntanb i 23l)cn oc] bet tilftøbciibc (Joiintl) i bc^ 
[te 95elt]naenbe. Spenne 9[)?anb er iD^attI)ia§ &. GDcufon, im bofat 
i et. ^iianl. §nn forn fra mxi i 1849, reifte i 1852 til ©t. ^^aul, 
og broi] berpoa, 35aareu 1853, famrnen meb fin 33rober ^eber 
opoDer ©Inen til 8tcbet, I)bor feuere 3t. ^^eter biel) nblacjt. ©am- 
men meb bem Irnr ogfaa ben fenere kaptein %. ^, ©faro, forn faibt 
i ©laget t^eb 9iafl)l)ille. Spenne (Sang gt! ©t. ^Neter» ©gn imber 
9tat)net ©agle 33cnb. ©gnen toår ubelnffenbe beboet af Snbianere 
og "§alfbreeb§", og Ubfigterne bar faa nebflaaenbe, at be tre $to= 
nerer ftob i 33egreb meb at toenbe ttlbagc, ha en tragiff 23egtt)cnl^eb 
gat) bere§ flaner en anben 9ktntng. 

©ommeren fornb (lanbe en 5fmeri!ancr Dcb 9caDn S^nie^ 
^omarb tåget fig en "claim" paa het ©teb, ber nu ubgjør en 
^'art af ©t. ^eterS 9?efibcn§ftrøg. Sfi^Ioe 2ot)en bar het ^am 
tillaht at Doere fraoærenbe fra fin claim fcB DJ^aaneber ah ®an- 
gen, og hmm Z\h tilbragte §an i fit §jem i etaten D^etD i)orf. 
Omtrent ]:)aa famme ^ib, fom ©Ocnfonbrøbrene og ©faro naaebe 
©agle 33enb, benbte ^otøarb tilbage fra fit 33eføg til gjemmet og 
fanbt, at I)an§ claim i SlJellemtiben bar bleben "ium|:)eb" af tre 
33røbrc beb D^abn Slmq§>kt). llnber goil^Qt^t paa at bribe bem 
bæf Bleb I^an rammet og bøbelig faaret af et ©!ub, fom afft)re- 
beé af ben ene af SlingBIet)brøbreiie. 

5llle tre 33røbre Bleb obermanbebe og inbef^jærrebe i en ^øm- 
mcvf))i)tte i ^raberfe he§> ©iouj:, fom bengang bar et bigtigt ^an= 
belSfteb; men om dlatten Bleb be meb 99tagt tagne ub af §i}tten 
af en ^anbe S^bianere og fummariff afftraffebe. S^e Bleb ført 
I)en til ©Ibefanten, tjærebe og fjærebe, tbungne til at løBe ©^ib§= 
rob og e]te\:paa, Bunbne paa §ænber og Søbber, fatte i SDrift neb- 
ah ©Iben i en ^ano. Xe faae?^ albrig mer paa he fanter. 

90?en§ ^'ing§ret)Brøbrene ^inte§ af 5'n^icinerne, laa ^omarb 
for Xøhen paa ^anbeBftebel, t)bor ©benfon ^leiebe og trøftebe 
6am faa gobt, ftan funbe, i ^an§> fibfte ^imer. ^oWaxh§> fibfte 
^øn til fine tre ntifunbne fenner bar, at be bilbe førge for, at st. ^ctcr og ?iicolIct S^ountl). 479 

^an ft! en friftelig 33cgrat)el]e, og Tjau otierbrog bern fin clatm til 
S)æffelfc af be meb ^egrabelfen forbunbue llbgtftci-. 

''^aa ha\ "^Maahe nar bet, at )})h. &en]on Biet) cii af be tre 
o^rinbelige ©iere af ^i)griutben, oc] bcii førfte SPtenneffeboltg; forn 
opiøvte^ i beil fnart o|)BIomftrenbe lille Saitb^bl), beboebeS af 
©Oenfon og I)an§ to Slamerater. 

3^en førfte (Sommer i ®ettrementct brøb be <Sten til et ftort 
25aref)u§, forn o^førteå af @en. §. §. 3iblet} i ^raoerfe be§ (Sioni*. 
©tenen fløbebeS nebab ©Itien i en $ram. d}t)e Settlere begtinbte 
at ftrømme til, og ^^interen 1856 — 57 faa het nb, forn om be tre 
kamerater Oar paa gob 2Set til at bli rige. Xet t)ar ba, at STgita^ 
tionen i gaoør af at flt)tte ^otiebflaben fra ©t. ^aul til ©t. $e= 
ter Dar ^aa fit ^øibe^nnft og bragte ^riferne paa ^t}ggetomter til 
at ftige næften til bet fabelagtige. gor ben S^tiartfeftion Sanb, 
forn bar ffjænfet bern af ben mtjrbebe §ott)arb, biet) ©benfon og 
©faro bubt $40,000 af ©noernør SSillig Sr. ©oiman; men be af= 
flog ^ilbnbet. Sen 18be gebruar 1857 bleo i^^ox]iaQet om at 
fll)tte ^^a^itoliet til ©t. ^eter oebtaget. 2)a rømte $embinare= 
^ræfentanten Soe fiolette meb bet enbnn iffe nnbertegnebe gorflag 
og bragte bere§ 2)rømme om Diigbom og §erligl)eb til at for= 
fDinbe lige faa |)lnbfelig, forn be bar o^ftaaebe. 

Smiblertib l^abbe mange anbre D^orffe fommet til D^icoIIet 
i£ountt), fom næften alle reifte nogle Tlii norbbeft fra ©t. ^eter 
tit ^torfelanb og ©canbia ©robe, l^bor Scrbbnnben er bebre. ®e 
førfte bar ©men ©toenfon (^ubning) fra ^allingbal, gar til Qx' 
minifter Sauritg ©menfon; hoften og £)Ie Øftenfon fra ^inn, Xe- 
lemarfen og So^n ^oHeffon fra ^oten. ©trafé efter fom Ole og 
S3rt)nt)irb 9^orman og ^avl Sarfon, alle fra SSofg. @anf!e mange 
©oeterSbøIer bofatte fig ogfaa ]^er, blanbt ^bilfe ©nnber 9ccrifon 
og ©. ^orgerfon bar be førfte. 

©n 33Jenigf)eb bleb ftiftet fi^r i 1858 af ^aftor Sanrita 2ar= 
fon og fif fin førfte ^ræft i 1863 i Zi)oma§ Softnfon fra ©libre i 
35alber§. ^an miåfionerebe og ftiftebe lOtenigl^eber i et bibt ©trøg 
i mibtre 3?Mnnefota. gor en ©tunb betjente I}an følgenbe Tle^ 480 ®e 3^orffe ©etttementerø <ptftorie. 

ntgfteber: ©t. ^etri og ©inan Safe i 9ZtcoIIet €ountt), Sinbm og 
33croen i ^Srotun ©ountt), (Jartier t (^art)er dourttt), Øbre og D^e^rc 
SSatonluan i SSatonlDQu C^oiintt), 9cGf§ i SQtcefer (S^ountt), (SrolD 
9tincr i ®tearn§ S^ouutl), 9corn.iat) Safe t ^anbtt}o[)t (5^ountt), Safe 
Sol^anua, (5f)Ui]:ieuia og SBIjite '^ear i ^o|ie (lounh), ,^olme§ Sitt) 
i SD'OiigIa§ (Sountt) og SStnje i Otter ^ail ©ounti). .*5an bebbleo 
at Betjene 9cicoIIet ^ountt) til fin S^'^b i 1905. 

9ct)Bt)ggerne i ^ticollet S^ountt) Oar meget itbfatte for Snbta= 
nernc i ben frt)gteltge S^tig i 1862. S)et Oolbfomfte ©lag x benne 
^Tig tog ©tcb i ^ctD lllm, ben nærmefte 33t}. 2Range af 9tt)bt)g= 
gerne Bleo bræbte og be anbre flt)gtebe. ^'og oar be 9^orffe og 
foenffe ©ettlerc i ^ctcollet (Sountt) meget folbblobtge og oOer et 
I}unbrebe IjtcrOebe fig og brog mob Snbianerne. Sfær gjorbe htn 
nor[fe ta^tein. 5(. ^. ©faro og hen foenffe ^'aptein &u^a\3 ©tarf 
fig Bemerfebe for bi^gtig ^jenefte. Tlattifia^ ©oenfon Oar <Ser= 
geant og beltog i mange 3:;ræfntnger. ^an tjeneftegjorbe ogfaa 
unber .§æn,gningen af be 38 lebenbe Snbianeroprørere i IRanfato. 

Ogfaa l^er BleO (Soenfferne be ftærfefte og ber er nu fun 1500 
9corffe i DcicoIIet dountt), ^Ooraf en 2!rebiebel Bor t ©t. $eter. 58b c ^apxkt 

Cbnftlama* 

2)et nærmefte ^settlement til Winmapoli^, forn er het geo- 
grafiffe Sentrum for hen norf!e 33efoIfntng i 5rmertfa, er S^ri^ 
ftiania eettlementet. ®et ligger omtrent 30 m\l f^b fra min-- 
nea^oltg i ttlftøbenbe 2)ele af ^a!ota, ©cott og ^tce (5:ountt)er. 
$er bor nu I^enDeb 2000 92orffe. Xa ^orbBunben og ^errænet i!fc 
paa longtnær er faa gob, forn be flefte ©teber i Sl^innefota, '^a\)he 
<Biehet fin nære 33eltggenr3eb til ©t. $mil at ta!fe for at hei Biet) 
BeBtigget af norffe golf. 

$eter ©am^fon og ^an§> ©øn Tlaqnn§> fra 2Sof§ famt ©le 
^^orefon og Ole Olfon fra gallingbal og ^ol^anneg ^acoBfon fra 
SStnje i ^elemarJen, er ©lifterne af bette ©ettlement. S)e fom til 
efiuB Safe i ©afota e:ount^ hen IShe Suli 1854. 

S 1855 fom $eter ^l^om^fon og .^l)orftein ^nutfon fra Bah 
ber§, €Ie og ©te^l^en 2:6orefon, ^uul ^nittfon, (S^^riftian STnber^ 
fon, eianb SeDorfon og $eter ^u^ fra ©ibSboIb, Sar til ^aftor 
m, ^. ^ul^. ^er Bor nu ganffe mange fra ©ib^bolb ffjønt 93e^ 
folfningen er mere forffjelligartet enb i flefte norffe ©ettlementer. 

Ole Olfon '^æffen bar ben førfte til at ubbanbre fra {^b§- 
bolb. ^an reifte til ST^uffego i 1851. S 1853 reifte Sar§ iE^ti" 
ftenfon ©Iftab og ^anht fin 93o^ær i Sillmore (Sountl^. S 1855 
fom ^eter 9iu6 meb Samilie og be fif fit §iem i ©afota ©ounti^. 
"2)a 5cm fom bero^, ft)nte§ alt at t)oere fom en øbe Ørfen ber gjen- 
nemfrt)bfebe^ af S^tbiancrc og 91en§bt)r. ^a ber Biel;) ^ale om 

481 482 ®e SJlorjlfc (Settlementer^ ^tftorte. 

at faa et ^voftaaBuert paa ©tcbet forejTog ^an (Jljriftiania, forn 
mi er Blebet forøget meh et ©ibsDoIb (og ^fironbljiem)." 

(^aa mange fli)ttebe inb lier pao (Srmtb af ®t. ^Naiil§ 9^ær= 
Ijcb at en a)temgl)eb Biet) fttftet oHerebe i 1857. Ogfaa bemie 
Het) faibt S^l^riftionta. 

^a SnManerfrigen hvøh ub x 1862 Biet) bettc Settlement 
olierftrømmet af 5It)gtninge t)eftenfra. ^anifen Mt ogfaa ftor 
Jier og mange fitigtebe til SStfconfin. S^e anbre Ijolbt fig :parate 
i 90^aaneb§t)i§, meb lifter og 23t)Iter ^affebe. 2^elemar!ingen 
§aIOor- ^orgerfon fortæller følgenbe: 

"S 1862, ba Snbiancr!rigen Ivøh nb, Dar het iffe tri)gt i 
d^riftiania (settlementet Iieller. ^or ^aafommenbe S^ilfælberS 
©ft)Ib Ijalibc ?it}]6t}ggerne blebet enige om en Beftemt ©amling§= 
|ilab§, nemlig l)o§> ^oljn Sacobfon. ^aa bar het engang at Dntier 
Olfon og 3::orger Swi^^tmt) onførte en glof af gltjgtninger (meft 
^t)inkr og 93ørn), at ©uber Brølebe ^omanboorbet: "^aft bof- 
fer neb!" (l^t^ilfet hetøh at Sn^i^nerne liar i ^rnmarfcl)). 5lIIe 
faftebe fig ]^ot)ebhiI§, troenbe at hen t)i§fe S-øb bar for^aanben. 
Om en ©tnnb figebe S^orger Swtilanb, fom bar hen mobigfte af 
be to gørere, o^ for at fe, Ipoi Su^i^nerne bar; men ha I)an in= 
gen faa, ubbrøb Ijan: "?co fan be n^iatte; be ba infje anna ell 
3.^afbeilen ab eit '2)t}r, fom Onber faag!" £)g bette bafte ftor 
aThmterljeb Ijo^ ben ffræfflagne 9^ømning§=SIo!/'* ) S^orbmænbcnc i Stmcrifa, bere§ Å^iftoric og 9ic!orb, ©ibe 89. 59bc kapitel 

Wcn Store 6oo&bue County Ikoloni* 

gager forn en 8torbonbe§ Xvøm om ^Narabi§ ligger ©oobljiie 
dounit) kolonien, ^^rægtig forn a)tofe§' Sr}n af bet forjættcbe 
Sanb ftræffcr ben fine Sletter ^enotier. €m hen tffe ncto^i fltjber 
meb dJlelf og honning forn l^tnt ToOprifte Sanb, ]aa er het nær= 
meft, forbi SanbffaBet i bcnnc Xel af Ooobljue dountt) er faa for- 
træffeligt Beliggenbe, at gl^ommen iffc Ijar ftor 50tagt; — 9Jter= 
ten og honningen Blir ftaaenbe igjm i 33onben§ ^ninate SWeieri 
og forOanbleS gjennem r)an§ Se^iarator til flingenbe ^t)nt. 

Omtrent 10,000 9corffe bor I)er i hen fijbOeftre Xel af (3oob= 
l^uc dountt) og be tilftøbenbe Xele af ;')Hcc og 3^obge Goimttjer. 
2^ct er i ?[rminbeligf)eb anfeet for at Oære hen ftørfte og rigeftc 
norffe koloni i 5[merifa. Xen ftørfte er hen langt fra at Oære, og 
l^bab ^igbom angaar, fan ben Oel enbnu ne\)\)e maale fig meb 
Slofljtlonong. 35iftnof anffaaeS be 9torffe§ p^ormne I)erfteb§ til 
mellem fefften og tt)Oe ?JHllioner; men ber ff al meget mere til for 
at oOerfft)gge .^'of^fonong§ ^obafSfonger. ?Jten (^oobljue (Sountt) 
I)ar et ftørre Waal af en bebre Dligbom enb næften noget anbet 
(Bteb i 9torbOeften. Xet i^ar flere 33etingelfer for gremtibig ^el= 
ftonb enb noget onbet ftørre 5lreaL SorbBunben er af aller ftør- 
fte g^rngtbarl^eb og Mmatet er faa gnnftigt, at en mer enb almin= 
bclig ftor 9(fi)ef§ling af g^armprobnfter fan frembringe^. 2^et er 
et eneftaaenbe baffert Sanbffab, betragtet fra en gorbbrngerS 
St)nc4innft, og paa he flefte Øaarbe finbev ber neppe en S^Mh- 
ratfob baarlig S^^^^J^wn^- 

483 484 ®s S^orffc Settlementer? ^tftortc. 

^et er fun omtrent femti 5lar fiben al benne 91igbom og §er« 
ligleb fiabbe fin ^eot)nbeIfe. S)'er finbe§ enbnu mange gamle 
gol! meb flare 9??inber fra g^øbeBt^gben i D^orge, fom ^at gicn= 
nemgaaet hen ^ele Ubbifling. ©ligt ffulbe man tro bilbc Jfiaoe 
gibet en Wanh et ftort @t)n :):)aa 3Serben; men bet er bog fjelben 
man fer noget S3eLn§ ber^aa. SP^an f)ar heftet fig beb be fmaa 
tarOelige ©nfeltr)eber i §i)erbag§Ixbet§ ©lib, og bet ftore e^iffe 
(Sammenl&anig ^av glebet bent forBi uBemerfct. 

2}en førfte ^ciorbmanb til at Bofætte fig i ©oob^ue (^ountt) bar 
?J2att]&ia§ ^cterfcn eHngbal)! fra 9^ing§afcr. ^^an fom til 9ieb 
SBing i 1851. 33t)en Beftob bcngang af en tre, ftre .§ufe. .<5er 
iiar Ijan et War, men rcifte faa til <Bt. $aul, I)Oor f)an ogfaa op= 
fiolbl fig et 5rar. 3 1853 fom Ijan tilBage til 9teb ^iiig og [)ar 
fiben o^iljolbt fig uafBrubt i S^ountl)et. 

Ubpaa ^sommeren 1854 fif ^jøBmænbene i 9icb SSing l^i^ire 
fra nogle omftrcifenbe Sn^i^nere, at ftlnbc golf f)alibe Bofat fig 
oppe Oeb SumBro 9Ht)cr, en trebtOe Wil fra 9^cb SSing. 9?ing= 
baftl og en ©benffe beb 9ZaOn ^tilfon Bleo ha fenbt ub for at o^- 
føge bisfe goibe golf og fortælle bem, at i 9?eb SSing funbe be 
fjøBe SDcab og fælge fine ^robufter. (Sftcr etpar SageS SSanbring 
fanbt D^ingbal}! omfiber be efterføgte, og ftor oar I)an§ ©læbe, ha 
f)an fanbt at het iffe alene bar ffiffelige IjOibe golf, men enbog 
Sanb§mænb — birfclig norffc golf, fom f)an iffe f)at)be feet i 
5(arebi§. Qan Bragte ogfaa glæbelige 9^t)]&eber til bi^fe; for be 
bibfte iffe om nogen nærmere S!jøBftab enb S^^ecoral), et ^nnbrebe 
90^11 Borte, fiborl^en be ^a^^he gjort flere Befbærlige 9teifer. 

9^ingbaI}I ligte fig faa gobt, at I}an næfte 35aar fll}ttebc ub paa 
et ©tt)ffe 2anh i ^cærfteben af hen feuere 33t) .gumBrota, g^or 
I)an Bleb en belftaaenbe garmer, ^ermeb er I^an^ ©aga nhe. 

^e D^torbmænb, bi nu er fommen til, bar §enrif og ^øge 

Dlelfon ^alla fra St)fter i ©ogn; bere§ to ©øftre, 2^r§. Sen§ Ot^- 

tun og Mv§. 9^il§ ^. genne; hoften 51. 5IaBr) meb gamilie fra 

©igbal i '^ufferub, famt 2Sm. dønningen og 9^iB (S5uIBranbfen 

fra ^elemarfen. Si^fe ^atihe allefammejt fommet i et gølge fra Sen ftore ®oobr)uc dountt) 5ToIont. 485 

^obgebille, SBifconftn, nogle liger før bcnnc 2ib. ^envxt Zalla 
r^oDbe lioeret i (£aItforma, ^nor I)an f)at)be libt ffræffeltg onbt, 
Tiien ha^hc: bog lagt fig op libt ^vengc ttlflut. Xøgc, ]^an§ 33ror, 
nar ogfaa en ^røDct ^tfing og ©ulbgraDcr fra ^luftralien. ®e 
møbtc§ igjen i SiobgetiiHe, fibor be fif arrangeret et ©migrant» 
følge for at finbe gobt Sanb. 

Weh ]eU gobt laftebe 3]ogne brog be faa ubotier ben gamle 
93(i(itoerl3ei til ^rairte hu Kivien og ber|iaa uboOer St^tDaS og Tlux' 
nefotag prærier, hoften ^labt) bleo ]t}g ftra!§ efter 5lfrcifen og 
maatte ligge inbe i en ot)erft)Ibt 35ogn, fom ftumpebe ot}er hen 
ujeOne Bktte uben ©pringfjebre. Xm ^bal, :^an bengang leb, 
glemte l^an albrig. §OiI!en Settelje oar het i!fe, l^Oer ©ang ^a- 
rabanen ftanfebe for en liben (stunb! §t)or inberlig taffebe ^an 
iffe i ftt ftille ©inb alle ufi}nlige ?Jlagter, i^ber (^ang. be bræffebc 
en ?lfiel eller l)a\)he anbet ltf)elb, fom nøboenbiggjorbe et^ar ®a= 
ge§ Ol^l^olb paa 33eienl ©nbelig ben 12te Suni 1854, efter tra 
ligere Omftreifning, fom be til et 'Steb ocb hen norbre ©ren af 
3umbroeIt)en, l^bor be faa et ualminbelig mffevt Sanbffab. ©tore 
©letter meb fort SO^uIbjorb, Beooffet meb ftort ftribt ©ræ§, en 
frif! liben ©It) og ftore Sfoolunbe meb ^aofenbe 9JZeIlemrum. 
Wioh 'Bt)h berimob bar ber iffe et %ræ at fe; fnn en ftor ©lette 
faa langt Øiet funbe naa, meb @ræ§fet Bølgenbe fagte i 5lften- 
foIen§ fibfte @Ian§. 5fIIe ftob ^enretme af het ffjønne <Bt)n. Sa 
ubbrøb ^øge ^alla: "^re 35erben§bele l^ar jeg boet i, og mange 
Sanbe ^at jeg gietmemftrcifet, men albrig 1^av jeg feet et ffjøn» 
nere ©t)n enb hette, garbel til fremmeb 5fag og flibfom 25an- 
brin^ nhen ^jem og ^i^gge. ger tiil jeg leOe og l^er MI jeg høV 

a^en ^enrif og ^øge ^alla ^ai^he reift [ga meget Blanbt frem» 
mebe Solf, at bereé ©genfjærliglieb Oar bleoen ubbiflet til Zab 
for alle Bebre gølelfer. ©om C^bagere af hette beilige ©trøg 
t)ar be iffe fornøiet meb at tåge be bebfte ©tt}ffer Sanb for fig 
felo, men lagbe ogfaa S3ef[ag paa meget anbet Sanb i flere 93HIe§ 
£)mfreb§. '^ette gjorbe be angioelig i D^aDn af bcre§ 3Senner 
og ©lægtninger, fom be fagbe t)ar fnart t^entenbeå fra SBifconfin. 486 S)e 3?orf!e (Settlementer^ ^tftorte. 

Tim bcttc mv hm et ^>aQ[fiib. 33røbrcnc Xalla ojorbe ntrftcn tn= 
tet til at fremfftjitbc Sn^^^tiubrinaen. £!ere§ mrtclige $enfiot bar 
fun at erfjUerDe fig en ©lacjS fquatterS 9iet til Sanbet, forn be fe= 
nere tunbe olierlabe til Snbfltitterc rrtob gob betaling. Xette Mv 
en meget almiiibelig gremgang^mQabe blanbt Srlænbere og $alf= 
Breeb^, nieu tiar fjclbcn gjort af 92orf!e. ©nbog ^QllnS gamle 
35en og Otcifefælle ^o[ten ^^lah\) BleO i!!c tillabt at Bofætte fig i 
9^ærl)eben, men maatk reife I)ele tre Wdl længere, før l^an fi! 2oO 
til at flaa fig tit d\o. 

S)et førfte SIrlieibe, 3:^aIIa=^ arene gjorbe, bar berfor at gaa 
rnnbt til alle <Seftton§mer!er og quarter stakes for flere Tlil rnnbt 
og ribfe fine dlame paa bem. '^ette birfebe, fom man t)entebe. 
9^aar en eller anben treet Sanbføger fom bib, fanbt I)an 'barnet 
"^alla" elter "^Zelfon" paa TlevM og finttebe beraf, at Qanbet 
Mv optaqet og reifte ærgerlig Oibere. 

Xette Sanbtneb af 33røbrene ^alla gjorbe Sorfiolbet mellem 
bem og hoften SlaBt)^ gamilie minbre Ijtjggeligt. SiSfe fibfte 
følte fig berfor ganffe enfomme og forlabte i fine nt)e Dmgit)el= 
fer. 2)ag efter S^ag faa be efter ntie Snbfltittere, men taftet l^ærc 
^allaB ^larDaagenl^eb fif ingen Snb-pag. 

Wen en ®ag nhpaa ©ommeren blei? ^often^ ^one bæffet af 
en fremmeb ^oBjelbe; l^un f ab op x (Sengen og It)ttebe; albrig i 
fit 2io Ijaobe t)un I^ørt 33^age til liflig Mang paa en ^oBjelbe! 
gremmebe golf maatte biftnof t)aM fommet inb alligebel! S en 
§aft fif Ijun grofoften i fig og brog faa affteb meb 33ørnene for at 
finbe ^oen og ben§ ©ter. ø3ræ§fet ^av tungt og Oaabt af 90^orgen= 
buggen, men bet ænfebe§ iffe. ^Tffteb ober 33afferne Bar het, til be 
tilfibft fif Øie paa nogle ^jør, ber rolig græ§febe paa 33affefiben, 
fom om be altih t)a)3he l^øvt gjemme ber. 33ørnene biet) faa glabe 
Deb at fe Starene, at be ^op^ebe l^øit og banfebe rnnbt i ©læbe; 
og ^aarene trillebe tæt nebober S^oncn§ ^inber. Xe maatte lien 
og fiappe og fjærtegne fjørene, het bebfte be funbe. Xet Mv, 
fom om be ^^atihe truffet en fjær gammel 35en. 

Xa be ^at>hQ tilfreb^ftillet fin ©læbe Mh ©t^net af fjørene, Sen ftorc ©oobr^itc (Jountl) ilolont. 487 

broa be affteb for at fiitbc bcrc§ ©icre. Sc rjaobc Ijcller iffe laucjt 
at goa, før be forn til en Ijel ^krffe ©migrantbogne og ^blie= 
ruller. €g Ijcr biel? (Slæbeit enbnu ftørre, for be fanbt, at r)ele 
Sølgct beftob af egte norffe golf, forn talte hot famme fjære ^M= 
ber^maal. 

':^ette Sølge beftob af Die og ^fmunb Ca!Ianb, ^InbreaS ^o\u 
5u§/$an§ Ot)albfou og Ounber §eftem^r — alle fra ØOre ^ele= 
marfen; jamt §aIbor Sc^ftnfon, Sol&n <Strømme, %nhvea§> §e§ie= 
baien og Kolbein ©ftDeibt — alle fra 33ergen§!anten. ®e forn 
fra ^'o]()fonong og I)aobe tommet til bere§ Btoppe\kh ah en Om- 
Dei og bar faalebeg iffe fommet ifaft meb ^.alla=33røbrene. '£€ 
fif fig allefammen gobe ©aarbe, i^Oor bere§ Gfterfommere nu Ic= 
Der i S^elftanb. @rif &nn^u§> fra Snarl^eim nær S)rammen og 
^altiov Øbegaarben og Øften ^aufeftab fra @oI i ^allingbal forn 
ogfaa famtibig fra ^rimrofe, 3Si[confin. Se to fibfte bleO ©tif= 
tere af ^alling^^olonien )oeh S^ent)on. 

§enrif og ^øge ^alla I)at)be beb bi^fe ^iber regnet nb, at het 
bilbe i)oIbe bern bett)beligt Sefbær alene at I)oIbe ^olt Dæf fra 
het erobrebe Sanbomraabe. Se erinbrebe,. at ©nigfjeb gjør ftærf, 
og gif nu affteb til be nt)e 3nbflt)ttere for at forl^anble. Se for= 
talte bi^fe, at Sanblobene i 93Hnnefota mv forffjellige fra bern 
i SS^ifconfin, og føgte at inbbilbe bern, at T^i:)er Wanh funbe tåge 
og bel^olbe faa meget Sanb, fian nilbe, I)ln§ l^an fun fagbe, at het 
bar for Slægtninger. Sct gjalbt fun at forfbare fin 9^et. Se 
foreflog berfor, at be ffulbe gaa tnb paa et fælle§ J^orbunb for 
at forfoare i^Oeranbre, om nogen ffulbe føge at frabrifte bem no- 
get af bere§ Sanb. 

Sette bar jo iffe faa ilbe 9ct)f)eber, I)ln§ be bar trobærbige; 
men ^elemarfingerne Ijabbe fine ,^bi[. Strilene berimob bar be= 
geiftrebe ober 9tt}^eberne og tilftemte gorflaget. 5[nbrea§ 33on= 
]^u§ gif ogfaa tilfibft inb paa het. 

^enrif ^alla, fom ligte at fe alting gjort meb tilbørlig Cr= 
bén, foreflog nu, at man ffulbe fremfætte fine Sflefolutioner i 
jTriftlig gorm, faa alle funbe unberffribe og iffe træffe fig tilbage 488 S)e 3^orffe ©ettlementerø ^iftorte. 

uh^n tneb ebig ©|iot og (Sfam. ©elte biet) ogfaa ontoget. ^a 
§enri! if!e felt) l^ar xnbDiet i ©fnOefunften^ §emmelig!)cber, ^Qa= 
tog Stnbrea^ ^onl&ug fig at føre pennen. Web ^anben i ht)he 
golber og i ftor ^øittbeltgl^eb Begt)nbte nu ^enrif ^dla ai frem= 
lægge SoOforflagene, forn et^for et Bleo antaget. ©ærlig fanbt 
l)an§> iuribiffe i^va\ev, forn ^an ^a)3he op\nappet paa fine S^tetfer, 
og IjOormeb i)an f^ætlebe S)ofumentet faa ofte forn muligt, en= 
ftemniig og Itjbeltg 33ifQlb. ^n 33on]^ufen, forn ftræOebe nieb at 
nebffrtoe ^efolutionerne, fonbt ^an§> retSlærbe Oxboenbinger libt 
for BefOærlige; tiji bet fortælleg, ai l^an ffreD, faa ©t)eben l^aglebe 
af ]^am. 

3)a Soben bar færbig. Biet) ben unberffreoen af ^enri! og 
S:øge ^alla, SSm. O^ønningen i^mviB §t)re!ar), STnbreag ^on- 
6n§, Sol^n ©trømme, 5tnbrea§ ^e^jebalen, Wlx§. Sen§ Ottun paa 
fin SOZanbS 35egne, og nogle anbre. S^er^aa fremlagbe ^øge ^alla 
eit braBelig (JgefluBbe, IiOor^aa be alle Ijøttibelig erflærebe, at be 
t)ilbe ftaa fitnanben U i dlaah og ^aah, op^jolbe Sot)en (Mul6beIo= 
t)en) og Bruge MuBBen mob alle og enl^Oer, forn OoOebe at mob= 
fætte fig hen ellet føgte ai inbfnige fig paa bereS (^nemerfer. ®er= 
paa gi! l^Oer til fit og tog alt hei ^anh, l-jan ft)nte§ om. ®et Oar 
iffe længe, førenb bi§fe Sanb^irater xaahebe ot)er bet mefte af to 
^otonflji^S af hei Bebfte Sanb. §enri! og ^øge tog Søt)en§ ^el 
§eraf. 

^ufinber af høhe Sobe fremBringeS ^^ert ^Tar og Begrabeg t 
bet famme nu, men i!Fe faa meb hen Berømte MuBBelob. ?Jor 
mer enb et ^fat" Oar hen i ^raft og t I)øiefte @rab tilfreb§ftillenbe 
for fine forfattere, ©fjønt 9^t)Bt)ggere anfom fort bæt bobebe 
bog ingen ai nebfætte fig paa Sl'IuBBeIot)en§ Omraabe. ©trilerne 
laa fom en morff ©rænfebagt mob Øft, mebenS $enri! og ^øge 
foingebe MuBBen mob ©t)b, ftængenbe STbgang til be frobige 
©letter. 

39^en en S)ag nh paa ©ommeren 1855 faaeg et ftort (^mt« 
grantfølge paa en trebiOe SSogne langfomt ai ivæffe fig norbober 
tbær^ ober hen ftore ©lette fønbenfor ^allagaarbene. 2)et bar en Bcu [touc @oobr)iic doitntl) Sloloni. 489 

femten til' t^ne Wal fra ben ene ©ren of SumBroeben til ben on- 
bon — en lang ^aij^ntarfcl) for be træge Offer, iibcn 25anb ober 
ben ftegenbe flette. SDZen mob ^t)ælben foa be Zeqn til et @rt)e= 
løb. Og længere Borte faa be ogfna to Øaarbe lunt liggenbe t)eb 
I)t)er fin ©forilnnb. ©lobe oner, at benne Sag l:)ar tilenbe og 
oDer, at be ffulbe fe I^nibe gol! igjen, fft)nbcbe be paa kreaturene 
og Mv omfiber fremme. 

^ I)at)be enbnu iffe Begt)nbt at fpænbe fra, førenb to SO^ænb 
fom. S)en ene bar en fl3ær Mubhe paa ©fulberen. ^en anben 
fagbe "@obbag". 

"@obbag! 2!ræffer m norf!e gol! ogfaa?" 

"SQ/ t^^^ ^)^cib t)il S r)er?" fpurgte 93?anbeu Barfft. 

9tt)fommerne faa forbilbebe paa fttieranbre. ^ette ^øvte^ 
iffe ub, fom be t)ar meget ndfommen. ©n ftor brebffulbret 
Tlanb tmabte frem og fagbe: 

"@obbag! TOt 9Zat)n er ^benb D^orbgaarben. Seg er ^ele» 
marfing, og bet er næften alle bi§fe anbre ogfaa. 9Si er fomne 
fra ©tougl^ton, SSifconfin, for at fe efter 2anb. S)et fer ub til, at 
bi tilfibft er fommet paa tette ^teb, for Ijcr er faa golf og en 
Oberfiob af gobt Sanb. §Dem er S?" 

"Tlit dlam er ^øge ^alla, og bctte er min 23ror §enrif. ^en 
r)t)i§ 2)e fer efter Sanb, er bet bebft, Se reifcr t)ibere. §er er 
olt 2anbet taqet." , 

"^aa/' ft)arebe Sbenb, "bet nar ba ilbe. 93ien t)i faar nu 
flaa o§ tit dlo for ifl:)ælb. $ar S en ©t)I at laane o§? ©fotøiet 
barer ingen Zib i bette @ræ§." 

"9?ei, t)i i^ar ingen ^ing at laane, og bet er Bebft, Se paffer 
S)ere bæf ^erfra ifbælb. 9Si bil iffe I^abc ufjenbte golf liggenbe 
runbt bore §ufe om 92atten." 

"Sængere gaar bi iffe ifbælb, om faa Ijan (Samle Grif fetb 
fagbe bet. 3Si farer iffe runbt i 2)?ørfet for nogen manb, og ber= 
meb Safta." Og 8benb benbte fig til Offcrne og Begtinbte at 
f^cenbe fra. 490 2)^ S^or^c (Settlementers ^iftorte. 

§cnrtf OG Xøi^c nuunlcbc jammen en Stunb, men Gt! \aa 

9cæftc 9[)(orGen broG ©benb (eller v^torefnenb, forn f^an alttb 
nar falbet \)aa &nmh a\ fin S^'iæmpeftørrel]e) og I}an§ SøIg^ fi- 
bere norbolier og faa [tg mnbt eftcr 2anh. SOcen alle be opmaa= 
linG^^merfer, be forn ill hav 9iaOnet 92eIfon. llb^iaa 5ormtbba= 
Qm nærmebe be fiG en |ien 8foOlnnb, og ©torefoenb jaGbe: 

"JsQ, nn er jeG IiGC G^'^^/ enten næfte (Stt)!!e Peerer 9^eIfon= 
^ftaOnet eller Søi'Gcn §attemaGer§. Sea Oc^(^^ nw iffe lænGere 
Qnh til hen ^foolnnb ber." 

®om \ciQt ]aa GJcrt. 9^eften of SølGet ftanfebe OGfaa ber 
for nærmere at fe fiG om efter Sanb ttIfob§. Xdte Oar en Ijalo 
Tl\l ft)b fra, ]^0or §oIben ^ræfteGaarb nu ftaar. 

'3}en XaQ \aa be intet til golf. Tien næfte TlovQen, ha ©tore- 
flienb meb noGle af fine SSenner f)oIbt \?aa at fælbe noGle Xræer 
for at briGGC et §u§, faa be en ft)0, otte 9[)?ænb meb ^Oinbfol! og 
93ørn nærme fiG. XøQe Zalia, forn Oar en meGet iOrtG S^r, førte 
an meb klubben paa ^fulheven. D^OGle af be anbre bar OGfaa 
kjeppe i §aanben. 

"92et, fe ber," faGbe ©torefoenb, "nu ffal ber bli SO^oro." 

©n af f}an§> 33enner !om frem meb en 33ø?^fe. "3Sil bu laane 
ben, ©Oenb? ^en er labet." 

"9cei," fOarebe ©Oenb, "Oi faar i!!c bære for l^aarbc meb 
bem. ®G niob ®g er no!," og bermeb Qveh 1:)an en tør ©g^G^si^/ 
forn laa paa Tlaxfen. "Tien f)ør l^er," faGbe I}an til '3[>^anben meb 
33ø5fen. "$cr f!al bu fe, f)mh hn fan ciiøtel (3aa haQ i <S!ot)en 
et <Stt)!!e og lift biG runbt i 9^t)GGen paa biSfe ganterne. 9^aar 
hu faa fer. Oi ftaar i l^ebefte Sif^uten og er færbiGe til at rt)Ge 
iijop, faa f!t)b af 33ø§fen i duften. SO^en pa§> hxq, at hn i!!e fæt= 
ter .§ul i noGen." 

^et Oar nu i!!e læuGe, førenb ^luGriberne oar fremme, og 
be fparebe feller i!!e Crb meb at Q\øte het eftertrt)!!eIiG for- 
ftaaeliQt for etorefoenb, at ^t)i§ -l^an og 5an§ Sol! i!!e rcifte ber= 
fra paa Øiebli!!et, t)ilbe Xøhen t)ære bereS tii^fe 2ob. etorefDcub S)en ftore ©ooMjiic Goiintt; koloni. 491 

)oav I)cIIcr i!fc fagtniobig i fine llbtrtjf, og Ijaii og Xøqe ftob rneb 
Ipct [ill løftcbc S^Iubbc ^ævbici til at ]iaa til. Xa løb |)liibfclia 
et ofub bog ^øge, og forbaufet oDcu 5(fbrt)bel]en benbte %an ^o- 
\)cbci for at fe, I)Oab ber Dnr ^aafærbe. S bet fammc ^leifcr Sto- 
rcfocnb til Ijam ot)er 9cQ!fcn, \aa ^'lubben baufer borteftcr 9Jtar= 
fen, og Xøqe falber neb forn en Xøb. Xevpaa fnur l^an fig til §en= 
rif og (jamrer løy ^aa I^am, faa 05rencn fnæffer. .§enri!§ løfter 
foni nu løbenbe tilbage nieb klubben ,nctop foni Strilernc bcgi)nbte 
at boenge paa ©toreftienb meb fine ^'jepl^e. Xq gtf bjerot paa, 
mebenå S?'t)inbfoIfene ff reg og Øuttcrnc ftujebe; men bd Ijjalp \u 
bd. Tleb et ^aft t)reb Soenb fig itnna, oriftebe klubben fra ^'o= 
ncn og gtf nu telemarfiff 33eferfergang. (Sfjønt olene tiar ^an 
mer enb 9}?efter for bem, og fnart laa falbne erigere runbt om 
paa DJ^arfen, meben§ be, forn enbnu funbe bruge 23cnene, piitcbe 
Qffteb otier Sletten, fom om ben £nbe tiar eftcr bem. 

Storefoenby Seir Mt fulbftænbig og nibtræffenbe. 3Siftnof 
Biet) ber et ftiært diøve i ^eb 3Sing, Ijoor Sagen bragte^ frem for 
^ountgbommeren. Tien ba Mubbefolfene iffc l^a^obe Sfin af Oiet, 
tabte be ogfaa ber. klubben fige§ enbnu at ligge igjen paa (5^ourt= 
^ufet fom et Tlinbe om founbne Xibcr. ^lubbelooenS frtigtebe 
Jyorbunb )jav fnceffet for beftanbig. Storefoenb bcbjoibt 3?aI|)Iab= 
fen, og Seif fom og tog Sanb i^t^orfom^^elft uben at antafte§. Xe 
arrige Striler i^olbt iffe lættgere ©rænfebagt mob Øft, og 3^øge og 
^enrif fab mørfe og magte§Iøfe og faa alleflag§ gilifterc fomme 
inb fra St)b og bofætte fig runbt bem. 

dJlen fom bet qaav i gamle §iftoriebøger, faalebcg gif bet og* 
faa ber paa 3Seften§ 33ibber. gra at J^ærc be fOage§ Sormtmber 
og diettene gorfoarer bleo, Storefoenb en egenraabig 23t)gbefonge, 
fom ingen turbe fætte fig op mob. Xet ^neb I)an I)at)be lært af 
^alla=^^arene, begtinbte f)an felo at bruge. glere gobe Staffer 
Sanb tog lian faalebe§ i 33efibbelfe. (Sn 3SaIbri§, alminbelig fjenbt 
unber 9^aOn af SSilftelm Sfomager, uebfatte fig engang paa et 
af biøfe Stt)ffer og ftcttibe enbog bggget fig et $u§, førenb Soenb 
fi! ]&øre om bet Q5rum i $u Q\t I;an affteb og fanbt Sfomageren 492 S)e 3^orf!c (Settlcmcnterg ^{[toric. 

paa ^labfen. ''^mh nil bu Ijcr ^qq mit Sanb, bin clcnbigc Sæ[te= 
lilugger!" ffreg ^an. "£p mcb big og riD ©!arDcI>ufct bit neb." 
2)ermeb greb Ijan Sfomagerm og faftcbe I)am paa Zaqet og lob 
I^am iffe fommc ncb, før I)an Bragte §u§tagct rrteb fig. 

©oenb 9corbgaarbcn I)aobc iffe alene foære ^egem^>fræfter, 
men bar ogfaa et ualminbelig It)ft $obe. §anbe I^an fun afl^olbt 
fig fra ftærfe S)'riffe, Oilbe Ijan fiffert biet en fremragenbe SRanb 
blanbt fine Sanb^^mænb. Tien i 9?eb 3Sing banfebe oltib rigelig 
^raftering for at faa i)am til at fortælie nogle af fine oibtlj^^ftige 
3}ebrifter, og al benne ©i^ir og ©frt)b gjorbe I)am ooermobig. 
Ohmbt i (£ountt)et goar ber enbnu ftore ©agn om alle ^an§^ It)ftige 
©^ilo^^er og t)ilbe ©lagSmaal ber og i dleh SSing. ®an fi! en 
^ang til at lægge fig o^ i al ©Iag§ Mammeri, og het fortælleg, 
at Ijan foftebe ©ounti^et i tufenbiS af SoIIar§ meb alle fine $ro= 
ccgfer. 9?terfelig nof IjaObe I)an ialminbeligl)eb Stjffen meb fig, 
og hette gjorbe Ijam rent uOorrcn. ^ilfibft friftebe l^an bog St)f= 
fen en ©ang for mange og leb et faa grunbigt 9ieberlag, at l)an 
maatte reife fra (^ountt)et forn en ubarmet 9[)2anb . 

^ette gif faalebeg til: 

3Seb nogle inboiflebe ^ranSaftioner Bleo ©torefuenb 99?ebeier 
i en Xræffemaffine meb en 90?anb Oeb DcaOn §aIt)or Sof)nfon t)eb 
^ent)on. Ser Oar færegne Dmftænbigl^eber t)eb ©agen, faa ©benb 
iffe ligte bet nt}e STrrangement og Oilbe, at $aIi)or ffulbe træffe 
fig tilBage. '^ette t)ilbe iffe benne, og i et '5lnfalb af ufttirlig 
35rebe fom ©Oenb meb et^ar 35enner og arrefterebe ^aloor. S)2eb 
en 23rænbet)in§flaffe i^oS fig og §al0or bag i SSognfa^fen reifte 
be faa runbt i ^tigben og Oifte I^am frem. ®t)er ©ang, be møbte 
nogle :paa 3Seien, ffreg ©Oenb: "§ei, llarer! ^om l^er, ffal be 
fe §al0or Sanben!" og bermeb reo Ijan jatten af ©aloor. ^il= 
fibft Bragte be ^am til gariBault og tieb nogle ^eB fif be fat l)am 
i Strreften. Wen meben§ ^albor fab ber i gullet, fif ^an laant 
nogle SooBøger og ftuberebe bem faa flittig, at ha ©agen fom op 
for 2)ommeren, forfoarebe l^an fig felt) faa grunbigt, ot ©t)enb 
leb et fnufenbe 3?eberlag og maatte |)antfoette l)ele fin ©aarb for at S5en ftore ©oobl^ue Sourttl) 5loIoni. 493 Betale Omfoftmngernc. .gabor berimob bonbt faobon ^erøm- 
meife for fin ret^Itge Særbom og (Blui^eh, at I)an ftben nøb ftor 
^Tnfeelfe forn ^t}gbe^ro!urator. ^av ber nogen, forn IjaDbe en tnb= 
Diflet juribiff ^ube ot løfe, gi! ^an altib før[t til §alt)or San- 
ben, forn §an altib biet) falbet. 

Sette 92eberlag t)ar for meget for SnenbS ©tolt^eb. ^an 
folgte ub bet lille I^an I^aUbc igjen og rcifte til g}eIIoiD SO^ebicine 
dountt), r^bor l)an felo bleo 
(Sagfører. <ger bar het i!fe 
længe, før l)an meb fin ©lu- 
Ijoh og fine ^erfer!erBebrif= 
ter malte fit ^am i ftore 
33ogftaoer ober I)ee (Ionntt)et. 
8aa retfte ^an til ©oo]jer§= 
tolDn, ^. 2)., ]^t)Dr 5an meb 
5nberbommen,§ a f f i ø I e b e 
33rob og 33efinbigr)eb bnnbet 
i I^nnbrebe .^ataillcr bøbc for 
nogle ^lar fiben forn en agtct 
35ctcran fra 9cl}bt)ggerftriben. 

TlehQn§> ©totefbenb Biet) 
BerffefQg og obermobig bcb 
fin (Seir, Bleb i)an§> gamle 
arjobftanber, ®mri! ^alla, 
ftille og fornuftig beb fit 9cc= 
berlag. (Ffter bet afgjørenbc 
Blag oeb §oIben ^ræftegoarb 

frafagbe l^an fig alt gormtjnberffab obcr S^cttlcmentet og bar fel- 
ler til $iæl|) mh $inber for inbfltjttenbe (Settlere. §an bar en 
obermaabe arbeibfom 9[)Mnb, og ha anbre golf fjørte ub paa fine 
^orber om 93Jorgenen I)abbe $enri! Zalla allerebe fbunget Slæg- 
gen for flere ^imer meb at gjøre ^logf^ibfe og anbre 9^ebffaBer, 
fom golf i Omegnen trængte. Tlch ^aarbt 5trBeibe og fornuftigt 
33rug af fin t)p|)crlige garm Bleb Ijan omfiber en af be rigefte 
^ciirit SfJelfoit XoUa. 494 ®^ 9?orffe (sctttementerø ^tftorte. 

Srjættb x ©oobljue Sountt). ^enne ^engctiærbtgl^^b Bar ^an bog 
uben bet minbfte ^ram. ^liærtimob, eftcrfom flarene gi! Bleb 
§enrif ^alla mere og mere oaBen og tiennefæl, og ha Ijan for nogle 
STar ftben Biet) BegraOet, unber hen ftørfte 3}eltagclfe, forn Biet) 
t)ift nogen SQZanb i Settlementet, bar l^an en af be mcft agtebe 
9??ænb i dounttiet. S benne fin et^if!e Uboifling er forreftcn $en= 
ri! Skalla ganf!e tt)pi]t for fiele ben norf!e Stamme t SSefter^eimen. 

§an§ Prober ^øge ^a\)he et meget iltert Sinb og banbt al= 
brtg ben 5lnfeelfe forn genri!. ^an Ijatibe noglc ^engc meb fra 
^luftralicn og t)ar ganffe I)oOmobig ligeoOerfor fine minbre r)elbig= 
ftillebc 9caBoer. (5t af be førfte 9far IiaObc I)an laant nogle ^enge 
til Ole S3a!!o, en gobmobig men !jempeftær! falling Ocft Oeb 
^ent)on. 3::iberne Dar r)aarbe og Die 33a!!o faa tilfibft ingen an^ 
hQn llboei enb at reifc til dannon galB og fælge fine C![cr for at 
ftaffe fengene. Wlehen§> Ijan bar Borte !om en foær Sneftorm 
og forljinbrcbe Barn fra at reifc tilBage. 5'm^blcrtib !om Xøge 
for at !ræOc fengene. 3^a Ijan iffe fanbt £Ic r)jcmme Brngtc Ban 
groO Stjæft mob ^onen, font fab alene mcb en Unge \)aa ganget. 
S^a Ole !om Bjcm fanbt I)an ^oncn græbenbe. Sprættenbe af 
Sinne gi! Ole afftcb for at Betale. ?Jlcn \)an BctOang fig, gi! 
inb til ^øge og lagbe fengene paa 33orbct. Som I)an gi! nb 
greB bog Sinnet l)am igjen. S gorftncn ftob en ftor SliBeftcn. 
Senne greB' Ijan i en .§aanb, ftængte hm mob hm ftær!e Biemme= 
gjorte ®ør, forn f^irat af §æiigfrerne fom en SJær. S Sorten 
traf hen Zøqe, forn tnmlebe obcrenbe og beltebe ^jøftenoOnen. 
3)et bar fom at frille hegler. Ser laa be allcfammen — SJ^anbcn, 
Obnen, Søren, ^jø!!cnffraB og SliBcften. "Sig ber hu ligger, el- 
Ier§ faa flaar jeg big iBjel," f!reg Die birrenbe af Sinne, "og ^in§> 
hu nogenfinbe !ommcr paa ^jøreoeien faa tag 2igf!jorten meb big." 

Die S. '33a!!o og 33røbrene STnnt, 5Inber§ og gerBranb ^in" 
fetl) !om til ©oobBue i 1855 Blanbt be førfte af be 700 fallinger, 
fom nu Bor rnnbt ^cnt)on. DIe§ Søn ^^er, fom nn er en braBe= 
lig ^jem].ie, BleO engang ftjaalet af Snbiancrne. 2)ien SO^oberen 
Bctæn!te fig T!!e. Saa fnart I)un fabncbe ©utten, fprang Bun efter S)en ftore ©oobl^uc ^ount^ S^oXom. 495 

9^0'ocrnc, rct) ©utten fra bern 00 Bragte Ijam gicm. Xette fortalte 
I)nn iffe Cle før længc cfter^aa, for lja):>be I^an 5øtt om bet ftra!§, 
IjaObc ^an gaaet ^erferfergang mob l^ele \^touj:=<^tammen. 

33affo§ St)oger, 51. ^. gtnfetf), t)ar i mange 5far hen lebenbe 
?J?anb i fiele Settlementet, ^an l^ar bæret 8tat£^i"enator, S^irfe- 
raab^meblem, presidential Elector og anbet ftort. 

Sorubcn Sogninger, ^elemar!inger og fallinger er ber og= 
faa mange anbre ^^tjgbefolf i @oobI)ue Clountt). S^eftenfor 3wni= 
brota er en meget ftor Sloloni af Sanbinger og norbenfor $alltn= 
gerne omtrent et Xuftnb 3[?albr{§|er, fremragenbe haabe i Sanb= 
Brug og S^irfeftrib. ^ol^n §amre, 33røbrenc folien, dU^ Sien, 
5fnber§ 9^emmen, ©ubmunb 9torfoing og Gnbre .gaugen !om alle 
Ijtb i 1855. 

^^ck hette Strøg bar engang inbBefattet i $oIben 9P?entgr}eb, 
fom bleo ftiftet af ^^aftor $. 51. ^tnh i 185G. ^^aftor irjiB 33ranbt, 
hen Oanbrenbe ^'tonerpræft, fom ligcfom Berebte 93eten for be fe- 
nere ^ræfter op gjcnnem ^ele 9[)Ziéfi§fipj.nbarcn bar ogfaa I^er førft. 
Omtrent ben Ifte ^uli 1855 fom "^an banbrenbe o^iefter BumBro- 
(Jlben og fob hen førfte 9cat nnber aaBen ^innnel paa noget §ø. 
^en næfte 9cat banbt ^an frem til §enri! ^alla, fibor 5an ftan= 
febe ^Jcatten ober. §nfet oar faa giftent, fortæller i^an, at "^an 
Blcb bribenbe baab, ffjønt I)an traf Sengen l^ib og bib Balbe 
dråtten for at finbe en Bcfft)ttet ^tah^, for het fbære D^egnbeir. 

''^aa henne ^ur biebe I)an Xøge ^alla, fom I)abbe ben førfte 
©rubcbielfc i (Jonntt)et, f amt f}olbt flere Oubstjenefter. S 1857 
Beføgtc $aftor 9JcuncI) og ^aftor, fenere ^rof., Saur. Sarfen 
Settrementerne i C^oobljue CEountl). Sarfen ^ræbifebe fef§ ®age 
i Xvæf for ftore gorfamlinger, og mange fulgte ^am fra (Steh tii 
eteh. ^saa en llge i Simi bøBte ^an 100 2^ørn. 33 af biSfe Bleb 
bøBt beb en (SubStjencfte i ^Zærljebcn af 9ierftranb. 

^}en ber er en Sl^anb, til I)bem ©oobfiue (Iountt)§. $iftoric er 
hit)ttet faftere enb nogen anben, og i 1859 fom I^an. 

33ernt Suliu§ )))h\n§> fra Snaafcn i ^Ijronbl^iem Bleb ^sræft 
for $oIbcn Wen\qi)eh i 1859, og for 40 ^far bar I^an hen bomine- 496 2)e 5?orffe ^ettlementerø ^tftoric. xenhe ^lonb i (Soobgue (2^ountt). ^an Mv giennemtrcengt af ett 
tnberlig ^Ztbfjær^ieb, forn t!!e fl^tgtebe, ^ibor uroffelig enb (^løb- 
5ebm ftinteS, og Befjælet af et §erf!erfinb, forn t!!e lob fig 
afffræ!!e, ]^t)or Ijabftarrtg enb bar 2)^obftanben. 2)erfor fatte 
l^on ogfaa et $ræg ^aa ^Settlementet, font fent t)tl afbiflfeg, og 
5t.ufinber er be (SmaaftuBBer, forn man fortæller om fiam. @!iønt 

næften I)t)er en SO^anb 
i IjanS ftore gamle 
milb Ijar r^aot en ^tift' 
meb ]^am :paa @runb 
af l)an§ ftrenge Srette= 
fættelfer af meitneffe- 
ligc SfrøBeli^l^eber, er 
bog hdte itu glemt, og 
Bele 33t)gben er forenet 
i fin 33cunbring af 
5??anben ttteb bet ot)€r= 
Icgne ©tnb, be ftore 
Sbealer og hm uro!fe= 
Stanbljaftigljcb. 90?uu§ 
bar ^ræften efter 9^t)» 
lUjggercnS eget $icrtc. 
Serfor, ba SDøbcn nær= 
mcbe fig, Bab ogfaa be 
Bortfltjttebe gamle ^to- 
^aftor 93. S- aJhiu§. nerer, at be maatte BItbe 

BegraOnc paa ^olben Slirfegaarb, Ipoi be ^a)3he \ihhd og It)ttet 
til ^aftor a)hiu§' fjælfulbe ^ræbtfener. D^æften 2,400 er nu Be- 
grabne paa benne ©rabpIabS ^^or^aa ^aftor Tluu^ ^av faftet 
hen førfte ^aanbfulb S^rb. 

©fjønt ^aftor Tlim§> ftob af gjort ^aa 5tntinti§fourtanerne§ 
^ihe i ^irfeftriben, an\aa ^an D^aabebalgSlæren for et Blot og 
Bart tl^eologif! ©^ørgSmaal, fom Burbe afgjøre^ tnbenfor Særean- 
ftalterne og iffe BrugeS fottr 5larfag til ^|)Iittelfe. ^an gif ber- 
®en ftorc ©oob^uc (Eountt) koloni. 497 

for albrig ub of 8t)noben, men Biet) ubftøbt af benne t 1898. Sjette 
toa fton fig ot^ermaabe nær. 511 l^anS oamle 35enner og 5rrbeib§= 
fæller ffulbe ntiSfjenbe ^an§> STrBeibe for Sreb og ©ntgfjcb \aa 
meget, at be btlbe ubfafte l^am fra fit ©omfunb foraarfagebe en 
(55ræmmelfe forn f)an albrig obertianbt. ^an høbe to 5rar efter^aa. 

^aftor Tluu^ Mt en tt)pi]f Sntfieraner og bar ganffe l^en- 
ft)n§rø§ i fin gorbj^immelfe af alt, fom iffe Bøtebc fig for ben rene 
lære. ^tiftoffer ^anfon fortæller, at ha f)an bar paa ^eføg f)0§> 
^aftor a^uug og ^e fatte fig tilBorbS, folbebe Tluu§> fine $ænber 
og fagbe: "S Sefu ??at)n gaar i e g tilBorbS", — ^an ffulbe i!fe 
tillægge ^anfon nogen ^afnemligljeb, fom ffig en ^rfefjætter 
t!fe førte. 

^aftor Tluu§> bar en af be ftørfte 50^ænb bi I)ar l^abt xBIanbt 
o§. §an bar mægtig til at famle og bæ!!e ©inbene og Icbe 
golf fremab. ^an bar en Sranb paa amerifanff S^rbBunb. 
8om $er <^trømme i et løftet ØieBIif fagbe: "Set er en Befjenbt 
©ag, at ^aftor 9}Zuu§ er et .§obeb Ijøiere enb al golfet i H)2inne= 
fota." 

@oobf)ue dountt} fortjener færffilbt 5©re forbi at benne ^'o= 
loni ]&ar tåget be ttjngfte Xag meb O^rettelfen af to af bore Ie= 
benbe ©foler, ©fter i mange '5rar at ^a)oe bæret Blanbt be Bebfte 
33ibrag§t}bere til Sutl^er (2^oIIege gi! enbel af Ooobljuc (Sounttig 
S^ænb, meb ^aftor Tlmi§, x ©^ibfen, tilbærfS og oprettebe ©t. 
Olaf e^ollege i 1874. 4 STar f enere Bleb 9teb SSing ©eminariumS 
©ienbom fjøBt — af en C^oobr}ue ©ountt) SO^anb, §<3n§ Tlavfu^- 
fen ©anbe, fom miblertibig fatte fin ^arm i ^ant for SljøBcfnm- 
men. 

33Ianbt alle be rige, frugtBare 33l)gbcr, fom Ijar gjort 9?tinne- 
fotaå 9cabn fjenbt ober 5ele 3Serben, er ber ingen, fom fan maale 
fig meb Ooob^ne (Sountt) kolonien, ©tore og ftafelige ftaar 
©aarbcne meb bærbige 3??eircmrnm i St) af en ftille ©foblnnb eller 
omfranfet af ftore ©ft)ggetræer, ^ilantebc af be gamle pionerer. 
Snbe er ber 3SeIftanb og ^i)gge meb lanblig 5^'annelfe og gamle 
©agn om 5æbrc,§ 23ebrifter. €g grcmtiben binfcr 11)5 og lof- 
fenbe til ben glabe Itngbom. ' : 60be kapitel 

Øftre og IDcftre St* ©lat 

^laret 1854 er bet mcft bett)bntng§fulbe ^lav i ^iftoricn om 
be norffe ^Settlementer i Tlmne\oia. S ^^^^^ ^lar biet) flere ©et- 
tlementer fttftet cnb i noget ^lav før eller fencre. driftige norffe 
^^ionerer for i bette Sfar ub og Bemcegttgebe fig be Bebfte ©teber 
iib ot)er Ijele ftibøftre rønnefota. §er, enSlige og fjernt fra 5tn- 
anben, fttftcbe be fine fmaa D^tiBtigger, fom nogle ?lar feitere Biet? 
til be mægtige og bibtftrafte norffe 33t)gber, fom nu pvt)hev fønbre 
9[)cinnefotQ. gillmore C^ouutt)§ 33affer og SO^otoer ©ountt)§ ©let- 
ter Blcb i hdte 5lar BcBt)ggcbe af bem. greeBorn, ©teele, 9^icoI= 
let, darber og ^afota (Sounttier fi! i hette 5[ar fin førfte 23egt)n= 
belfe. ®oobr>ue (£ountt)§ fagre SSibber Biet) i bette 5Xar opbaget 
af ^orbmænb og i bette 5Iar fom be ogfaa til 3iocf 2}eII i OIm= 
fteb (Sountt). 

9tocf S^ell Settlementet Bebæffer ben fi)bDeftre S)el af Olmfteb 
Gountt) og hm fi)bøftre S^el af ^obge (^ountt). 2}et tæller omtrent 
8000 92orffe. 33efoIlningen er meget Blanbet. Sog er ber man- 
ge fra ^allingbal og ©igbal. 

^re forffjellige 9^eifefølger fom til Olmfteb (Sountt) i 1854. 
3 bet førfte gølge bar £)Ie og ^ollef ©oIBerg og ^il§ Ti. Otere 
fra ^allingbal, ^Bronb ©ætljer og ©uttorm Olfon graagot fra 
©igbal fornt £)Ie 5Imunbfen fra 9htmebal. 

S bet anbet Sø-^oc, fom fom næften famtibig, Dar (Focn ^al- 
Dorfon §oItan og S^nub £). ^oltan fra Sl'Ditc§eib, ^Qan§> §oItan 

498 Øftre og SScftrc St. Olaf. 499 

fra Sonbøfebal, 8t)t?ert 9ZiI]en fra 2anh oq 9^r§ Scict^ fra 
Bamble. 

S bet trebie gølge, forn forn bm 24be Sunt 1854, bar ^rt- 
ftoffer og Torbjørn ^bebt fra ©jereftab, €le og ^fBra^am 35eggar. 
driften §3irif]on og SacoB Soljlcn fra ^Inbcbo i >)Zærr)cben af 
^øn§Berg, go^anneø W. ^faStieb og Eron ^Tnberfon fra ^ronbl^jem. 
2:ette gølge Bofatte fig længft 9Zorb i ^Scttlemeittct ^aa fioab enb^ 
nu falbcg 35eggar^rærten. 

'5rrre bt§fe tre 9^t)Bt)ggerførger forn fra ^oiftfonong. 

!0?an fan iffe erinbre, at nogen forn i 1855, men næftc ^tar 
forn flere, forn 5ar fpillet en Oigtig dMh i ©ettlemcntetg 5lffæ- 
rer. S bette ^Tar font ^aqne stølen og D^ilg (55trber6u§, to 
af be ol^rinbeltge Stiftere af ^'oflifonong Settlementet, ^acoh 
^. ^.ftoe, en ubmerfet a>2anb fra 25o]§, Cle S. Sættre, Sar til 
^saftor Sættre, og ^Inbreto Seenertg (5rnber§ (st)Oerfon) 'i)an^ 
3?ror, ogfaa fra 2So|§, forn ogfaa i 1856. 5rmunb Oiere, 5ar 
til ^saftor dl. 5r. (55iere, er ogfaa en ^ioneer fra bctte 5Iar. 

Ole Sættre Oar ben ftørfte Tlanh i 93t)gben ba Ijan liar I^en- 
imob 7 ^ob l^øi. $an Oar ogfaa fremragenbe i anbre §enfeen- 
ber enb fin lange ^rop. ®an Oar en Belæft og bannet 9?tanb, 
f)Oi§ ?ilaab Mv føgt af mange, og ba fjan Iiolbt ben førfte engelffe 
5roi§ (norffe ^foifer raf enbnu iffe faa langt ub paa 35ibbeme) 
bar .^ufet ofte; fQibt af o^merffomme Xilfjørere, mcben§ f^an læfte 
l^bab ber foregif ube i ben ftore 55erben. 

$an§ gorælbre bar Blanbt be førfte 9?r)Bt)ggere l^aa S^o]h' 
fonong og f)an§> Søn, ^aftor Sættre, fortæller en baffcr §iftorie 
ont fin Olbefaré 5fnfomft til bet fjerne 9tt)Bbgge ube t 3Seftcn: 

"Xa Cle og Sjur Satran tiblig i 1840 -farene forlob 2Sof§ 
for at reife til 9rmerifa Bleb gamle 33ebftefar Satran fat paa 
^■aar, efterat Q5aarben bar folgt. Ole og Sjur Satran forn førft 
til Ctf)icago, I^bor be arBeibebe en Stunb. Gf)icago bar bcngang 
en liben 3^t) og et $ar 3?ørn, font bøbe for bent ber, Blcb Begrabet 
paa ^irfegaarben, forn nu er en Sel af Stncoln $arf. <Saa fif 
be 5øre om bet ntje ^o^ifonong Settlemeitt i SStfconfin og Be- 600 2)c 5?orffe ©ettrementcrS ^iftorte. 

fluttebe at brage bib. :2)e fif fig et ©^anb Offer, nogle nøbtien- 
bige 5IgerBrug§rebffaBer m. m. og lagbe affteb ubobcr $rærierne. 
Se tog fig Sanb og inbrcttebe fig forn be ølirige 9^t)Bi:)ggere. ®om 
golf fleft i be 2)age funbe be bel læfe men iffe ffribe og foalebe^ 
lia^jhe be t!fe ffret)ct fiiem til 9^orge og ingen af berc§ ©lægt 
5a)3be nogen ^ebe ^aa, 5^or be op^olbt fig. 

^Qrnle 23ebftefQr (Satvan Biet) utaalmobig, ha ^an intet fjøvte 
fra ©utterne og en t)a!!er 3}ag fif fian ffraBet fammen til en 
5(irterifaBiiret og brog offteb. ^art fulgte strømmen og efter en 
lang og Befnærlig 9?eife ftob ^an enbelig i TOtoaufee, en frem= 
meb 9?tanb i et fremmeb ^anb. ,^an forføgte Baabe meb 35o§fe= 
maalet og ^ergeitff ; men ingen forftob Barn, naar l^an f^urgte ef= 
ter (Rønnerne, l^an Cia og Ban ^{ur ^atran. 9^ogIe, forn for= 
ftob, Ban bar norf!, |iegte ftibober, ha be tiibfte, at ber bar et 
(settlement af 92orffe ber. famlingen lagbe ibei tilfobS og forn 
omfiber til '9?tnffego=©cttIementet, B^or B^n igjen f^ntrgte efter 
(Rønnerne fine, 'Ban €)la og B^n ©jur (^atran. .^nut Sangelanb, 
forn bar ben meft anfeebe 99?anb i (^etlementet, bibfte intet om 
bern; meit B^n Ii^bbe bog, ^øvt, at ber nt)Iig bar bannet et Settle- 
ment, langt i 3Seft — llofI)!onong. .^an funbe Blot ^>ege mob 25eft. 
©amlingen lagbe ibei ober h^t bilbe Sanb. Ser bar ingen SSeie 
og (Samlingen bar Bange for at miftc tetningen og gif Bent frem.. 
$ber!en 5??orabfer, WiX)ve, .^ratffob eller nogct anbct funbe ftanfe 
Bam. <Baa en baffer Sag, meben§ en af ©ønnefonerne fab og 
faa uh gjennem 35inbuet, fif Bun fe en enlig 95anbrer langt Borte 
paa kafferne og hd bar bel en Oberraffeife at gjenfienbe ben 
fnart 80=aarige gamle 33ebftefar 9Jtagnu§ ©atran. ^an 5obbe 
gjennem 55ilbmar!cn ftilet lige paa ©ønnen§ $u§ ubcn anben 
SSeilebning enb Suftinftet. 

^0, ber Bfeb en ©ur^rifc i 9?t)Bt)ggerBt)tteit."* 
$øften 1856 Bleb (St. Olaf ?J?enigBcb ftiftet af ^^aftorerne 
e:. 2. Glaufen og 51. CI. $reu§. Wcn h(d gi! fmaat meb at faa ■) SBalbemar 5lGcr i Sflcform. ^[tre OG SSeftrc ©t. Olaf. 501 

Uhle og $ræft, tfji fiberne Mt oDermaabe flette. ^ 1857 inb- 
traf en ^engefrife, forn l:)el bar ben meft Dolbfomme og øbelæg- 
genbe $anif, bort Sanb l^or gaaet igiennem. 2)e foregoaenbe 
5rar bar farafteriferet a\ fbære ©^efulationer og forgløS totten 
meb loante TObler. Sanbfpefulanter ]aae§> oberolt, forn fiøbte 
og folgte til fbære ^rtfer, nblagbe Stier paa Safter og Tltjvet og 
folgte komter i biSfe ^a|)trbt)er til ftore ^rifer. dlt)e S^tnBane- 
linjer bar opmaalte i I)ber en Sal og aberterebe bibt og brebt 
og cl&imæriffe gorretningS^rojefter bar ubflæffebe og forl^anblebe 
oberalt. Set bar hen ftore ameritanfte Age of Humbug. 

S)iBfe ^ing gjorbe at ^cngcmænbene Bleb ffQe og bilbe i!fe 
laane ^enge enbog paa fifre Sorretninger. ^lefultatet bar, at 
mange af bi^fe maatte ftanfe og Sølgen Bleb et 9^enb :paa 33an= 
f er og forretninger, forn albeleg lammebe I}ele 5orretning§ber= 
benen. £)ber l^ele Qanhet, Øft, 3Seft, D^orb og <St)b fæntebe be 
mørfe Sr^gtenS og Sortbilelfenå 2)age fig neb ober golf forn en 
$eftilen§. ^ufinber af Tlænh, forn bar anfeebe for rige, Bleb 
diggere, og ^itufinber af SlrbeibSfoIf gif fultne og l^aabløfe runbt. 
S)enne $ani! føltes i be t)berftd ^t)Bt}gger og l^inbrebe og umulig» 
gjorbe be tarbeligfte gorBebringer fom trængte $enge. 

^ette (Settlement ftræffer fig SSeft ober en ftor ©el af fønbre 
2)obge G^ountt}. Wm ^ev Begt)nber ben ftore, ensformige prærie 
— uben ftjærmenbe ofoblunbe, og het bar berfor meget fencre 
BeBt)gget. prærien» 

Xt)U inbc i STmertfaS gjertc ligger prærien, ftor, uenbeltg 
og ubegribelig. ^I)t hen forn i!fe I)ar leDct eller færbct paa 
prærien fan itfc Begrtbe beix; — ben er niig alle anbre 92atur= 
gremtontnger og t>irfer paa en egen ^aahe tungt og tirrenbe 
|)aa ©inbet, forn om hm rugebe paa en ftor ®emmeligl)eb. 

STIIe ftore ^ing er im|)onerenbe og prærien er nenbelig ftor. 
Sra §ortiont til ^orifont ftræffer hm fig i al fin tunge ©n^for= 
migl^eb. ^bor man benber fig l^en for i^unbreber af Wlil er ber 
fun to ^ing at fe: himmel og prærie, gntet Sjelb fæfter 
Øiet, ingen SDal forfriffer SanbffaBet, ingen ©fot) ^ftffer om 
fbale ef^gger — fun et tt)nbt ^uffab^ Iang§ be fmaa ©foe. i^lire 
anbre S^aturBilleber er trængt tilBage meb en Brutal SRagt og 
fun to ^egreBer er tilBage — ©immel og prærie. 2)etfor birfer 
prærien imponerenbe, ot)ert)oelbenbe og fnufenbe. ^aa ©rnub 
af benne ensformige ^bang i Itbfigten føler man fig tffe Icengere 
M og> friff', meb foæoenbe gantafi, men tung og Bunben, liben og 
uBetQbelig, fnuget til ^orbflaben fom et frt)Benbe Stxfeft. 

Sntet ^kh paa forben faar man fligt gnbtr^f af bet Uft)n* 
lige§ Cbermagt, og intet ^teh ^av man flig gølelfe af :|D€rfonlig 
HBettjbeligl^eb og USfelbom. S^erfor Blir man faamælt og inhah" 
t)enbt fulb af tærenbe SængSler, gruBlenbe paa Sit)et§ ©aaber 
og menneffeligt SfrøBelig^eb, og tilBøielig til at gaa op i religiøft 
©dærmeri. S^erfor er SSibben alle bilbe ©efterS ^jem og ^anaha^ 
prærien fanatiff e tSt)ærmere§ -^arabiS. 

502 ^rærtett. 503 

©ligt Dtrfer prærien paa het letBcbægebe ©temnina§meit= 
ncffe. Tim paa hm ftærfc, fafte Statur l^irfer ben§ enSformicje 
SSælbc Qnfporenbe forn en Hgtig ^Irbeib^bag, giærenbe meb uprø= 
Dcbc DJciiIigi^eber, ubelemret meb fort)trrebc ''3^t§tractton§." Sot 
i}am er "Sor't)cntntngen§ ^oefi Brcbt iiboDcr bcnnc SSerbcu, ^tiU 
i^ebeng ^øifong toner ober ben§ 3]tbber/' 

(Siennem 5rartu[{nbcr§ ftille @ang I)ar 9cafurcn ftræt)ct meb 
r^er nt frembringe gorbenS frugtbarefte Tlavf. ^far efter 5rar 
I)ar l^un fremel[fet t)ppiQe .^crlig^^eber af @ræ§' og 23Iomfter, bug= 
tenbc unber hen legenbe 33tnb§ «Tljærtegn, for fun meb øbfel §cn= 
]t)nålø5f}eb at lægge bem neb for at bliOe til ©jøbfel for fommenbe 
©lægter^ Slorn. 92u ligger ^sræricn uben ®ten, eller Stubber, 
flab og frobig, bebæffet meb et 2ag af fort SO^uIbjorb flere ^-ob 
tt)f, bugnenbp meb Wah for ^crbenB 3[)?iIIioner. §er er 2lger= 
brugetå Stoltl^eb, ^otionen^ 93an!, Sanbetg fafte ^org. 

^er er het ogfaa l^Oor ^orbmænbene l^ar fCaaet fig neb i 
talrigfte kolonier. Qffe mtnbre enb 600,000 norffe Solf bor paa 
92orboeften§ prærie. Xe er f^rebte uhobev ben§ umaabelige 2Sib= 
ber i Settlementer ftore fom flere fammenlagte Sounttier, og be 
l^ar gjennemgaaenbe be førfte til at ^løie ben§ feige ^rærietort). 
9tu ftaar bereS ftore ^ufe, bere§ ranfe <^trfefpir og bere§ traole 
23t}er i r)unbrebet)i§ og taler om bere.^ fcierrige ^amp meb 3Sibben§ 
35ilbni§. 

§elbige Mv bi§fe gjelbboere fra 9?orge§ ftenebe Sanb at faa 
faa ftor en Sel af ^ImerifaS — 2?erbeny bebfte ^Igerlanb. 93ien 
be fif het tffe for intet — $rifen mv ht)v. Opføbte i 9corge§ 
lune, Hrfef tille S^ale meb ffjærmenbe, ffoofloebtc 5tafer omfring, 
i^ar Cmplantningen til 5rmerifa§ aabne prærie truffet ftore 
SSefgfer paa bere§ SWobftanbSfraft. gjemme Oar forfriffenbe 5(f= 
befaling i 9?aturen,§ ©fjøni^eb, milbe SSeiefor^^oIbe, og trt}ggc, 
l^emlige 5Bt}gbegrænbfer. ^aa prærien er fun hen bælbige (5n§= 
formigFieb, ben barffe raftløfe 33inb, hen brænbcnbe 8oI og hen 
nøgne, ubefft)ttebe gorifont, uben et enefte naturligt Smutliul 
bmfenbe til 9io og gl^ilc. 5^er er ingen 9io paa prærien. 5^ct 504 ^c ?ior[fc Scttrnnentcrg ^^iftocic. 

met r)o§ be flefte en Sølelfe of feBerilff 9tobIø§f)eb. §o§ be 
(stærfe uborter benne Itroliø^eb fig i en utrættelig 5frbeib§lQft 
og mammon^iaQ, men ]^o§ be ©båge gaar ben oDer til, ^ungfinb, 
forn altfor ofte flutter meb ©tnbft)gbom. 

©et fon iffe benægteg. ^ufinber of l?ore Sanb^mænb paa 
prærien — en foruroltgenbe ftor ^rocent — ]&ar buffet unber 
for S^ibbenS tunge, bøtimhe ^rt)f og fi^lber nu be lofale ©inb§- 
ft)geQft)rer. Ser er en longt ^t)ppmve ©tnb§ft)gbom ^er enb i 
be øftltge ©tater. Set er $rærten§ ©traf. 

feller iffe l^ar prærien t)æret ffaanfom meb legemlige Si= 
belfer. S)e frt)gtelige ©tormointre, ha ©immel og ^orb ft)nte§ 
at ftaa i et enefte ©ut) af ©ne — l^oor finbeS' be Del faa barffe 
foni paa prærien? Og I^Oor mangen en ^t)bt)gger l^ar iffe fjørt 
runbt, runbt, meb fine Of^er i ^aabløS SSilbffe, for tilfibft at 
fegne unber ^riggarben^ 9??agt? S)et bar ^rærieng Sob. 

^en bærft bar ^rceriebranben. gra 5rrilb§ Xib l^ar prærien 
aarlig ft)Ibt fit ®u^ meb bælbige ^ræriebranbe, fom l^ar løbet 
gjennem ben§ 3Sibbe fra @nbe til anben, fortærenbe bet tørre 
©ræ^, og bet faibt obermaabe banffeligt for 9^t)bt)ggerne at he- 
fjæm^e benne Uffif. 

SJaar og §øft laa ^rærieilben og lurebe paa 9^t)bt)ggeren. 
©jennem biSfe to Slar^tiber l^abbe l^an iffe et roligt Øieblif 92at 
eller S)ag paa ©runb af S^tigt for at ^ræriebranben ffulbe 
f omme, meb Unbtagelfe af be ®age ba 9tegn gjorbe ^Iben umulig. 
90?aaffe fiabbe l)an meb ftort ^efbær btigget fig et pent $iem, og 
l^abbe fine binger fulbe af ^bebe og ^orn, fom fnart ffulbe af- 
^ænbe§' for at betale en ©um paa bet furt er^berbebe Sanbftt)ffe. 
SD^en runbt i^am faa langt Øiet fan naa ligger prærien bebæffet 
meb en ^aahe a\ ø3ræ§, tørt fom ^rubt. ton en ©nift i ©ræ^fet, 
langt i bet Sjerne, og J^ele ben§ glabe bil ftaa i glammer, fom i 
et 9^u bir fortære I)an§ §ufe, fanffe trobg l^ang il^ærbigfte Sorfbar. 

^^roerieilben løber altib frem i Sorm af en elier mange ^ler 
eller ©ne^ploge. ©pibfen løber meget l^urtigt frem, i Sorl^olb 
til 35inben§ ©ttirfe, meb bælbtcie Slammer, faftenbe lange ^Ib' prærien. 505 

tunger foran [ig, forn en Dælbtg Stribsrjingft garo^i].ierenbe uimob= 
ftaaeltg fretnab. ©tberne Brcenber meb minbre §Qft og <Btt)de 
ubah og er ilte faa l)an]!elige at bæmpe. Wen inbtil ©pib[en§ 
grammef^n^b er fnæffet er garen lige ftor. 

gor at ftanbfe en ^ræriebranb — for før eller fenere Oar hen 
fiffer paa at fomme — brugte man forffjelligc gremgang^maaber. 
©t nogenlnnbe fiffert 9^aab Oar at pløie flere gurer paa l)Oer ©ibe 
af en breb .©trtmmel runbt §u]ene, og ber^aa Ijolbe benne ©trim= 
mel afbrænbt. Wen forn ofteft unbiob man at gjøre hette itibe. 
2^a en ^rærieilb faae^ at nærme fig i het gjerne, ^leiebe man at 
pløie en gure eller to tOær§ ot)er ^^etningen af hen f)urtig anlø= 
benhe ®^ib§. %il Sntiart af benne gure biet) ha "bacffireé" 
antoeiibt, forn fagte i^ilbe brænbe fin 3Sei gjennem ©ræSfet, inbtil 
(Spibfen ha hen anfom bilbe finbe et ftørre afbrænbt ©tt)ffe enb 
hen funbe T^o^^e ober. 

^t)i§ ^inben Oar fOag, funbe ogfaa en ^rærteilb fluffe§ 
meb ©aanb. gorftjnct meb ©^aber, flabe 33orb, ^læbeSfiller 
eller anbet, begt)nbte man ha bagfra paa Sibeme og arbetbebe fig 
fremab mob ©^ibfen, inbtil man meb forenet ^nftrængclfe fif 
bræbt benne. 

©n ^ræriebranb bar en faa aloorlig Sag, at fom alminbelig 
^ele £)megnen famlebe fig* foran het angrebne ^unft og ber ftrafS 
fatte fig unber ^ommanbo af ben meft erfarne ^ioneer. llnbcr 
gang raffe og beftemte Sebeife lt)ffehe§> bet ha fom ofteft at af= 
bærge ftørre UIt)ffer. ^en ofte :pleiebe 3Sinben at øge paa, og 
SIben ilebe frem trobS al S^obftanb. €g ha bicb man forbirret 
af (Sfræf, og t)ber for fig baffebe l)iælperøft paa, qi^penhe for 
Suft i hen f)ehe ^øg, ftønncnbe af Sfnftrængelfe, forbræi:bt og 
ubmafet, inbtil man faibt tilfibe og faa ©rønftaffer og ©jærber, 
©iem og Ubf)ufe — alt ftaa i Suer, meb hen feierrige 8^ib§ toilbt 
galopperenbe fremab. 

gor 5larebi§ fbæbebe ^rærieilben fom et Tlaieviht foran 9it)- 
bt)ggeren§ Øie. Om dlatten figebe ^an meb uroligt Øie gjennem 
©laåfet for at fe om ben§ f!jabnei^:Qncite glimrel^S bar at fe. 506 ®e JfJoi-ffe Settremcntcr§ ^iftorie. 

£m Sagen, tfær IjDi^ Ijan mmtk Bort, ot? r)nn mcb Icncnbc 5ore= 
ftilTingcr af at fiiibe \it §u§ i glaminci: ha l^an forn tilbage. 
§øft og 3Saar, 5far efter ^Tar; bet i^ar ^rærieng Sob. 

30?en prærien, hm btlbe BarBarijle prærie nteb fin !nugmbe 
(Fnfomljeb og bøocnbc ^ælbe, fine 33tnterftorme og fine prærie- 
Branbe, er Befeiret. S^i*nBaner og 93t)er, ticiftelte ©aarbe og ftore 
©fot)runbe Ijar foæ^fet ©nSformigljcben^ Sn^^^'^^ oq taler om 
mcnneffclig §l)gge. din Bt)ggcr ^NtoncerenS (Sønner ub af ^øm= 
mer fra be ©foDlunbe fom ^an§> gaber |)Iantebe i be førfte barffc 
9^t)bt)ggcrbage. 3Sintercn§ 33It55arb er cnbnu Barff, men ben føIeS 
iffe Blanbt be ffjærmenbe ^ræplantningcr og §uier, og Sunbene 
ftaar for to^ til at mange ffal forgaa i (Stormen. ^Ihen luer 
cnbnu i 8ommertiben i het gamle Oræ§, men optjørte 3Seie og 
bt)r!ebe Slgre l^inbrer al gare. ^ilbage er et frobigt Sanb, et 
Delftaaenbe golf, og bt)ftrq S^inber fom fnart er forglemte. 62be kapitel 

(5u&bran&6&ølerneø 1bove&b?ø5 i Hmcrifta. 

2)e førfte norffe Snbtoanbrere faa meb TO§tanfe ^qq be ftore 
træløfe ©letter, j^boraf ber er faa mange t Dtorbbeften. Sligt 
SanbffaB bar be iffe bante meb i 9torge, og be troebe, at noget 
maotte mangle i Sorbbunben§ 9Je]!affen]^eb, fiben ^ræer iffe 
groebe ber. Gnbnu mere frt}gtebe man, at htt btlbe bære altfor 
folbt om SSinteren paa be træløfe 3Sibber. Xa ber ogfaa paa 
prærien bar banffeligt at ffaffe SSanb og 3Seb til $u§ og @iær= 
ber, Meb biSfe frugtbare ©letter fft)et fom en Ørfen, og be førfte 
norffe emigranter, føgte inb i ©foblfioltene og beh ^t)xme. 

Tien om en ©tunb Bebifte bog g)anfierne, at biSfe gorme» 
ninger bar falffe, og be norffe 9^t)Bt)ggere Begtinbte ha ogfaa, 
libt efter labert, at føge ub ^aa ©letten. S ©ettlementet fom fier 
Beffribe^, j^ar bi bet førfte, l^bor alle §enft)n til ©fob er næften 
glemte, og ^t^or Xii fer be flefte norffe 9^t)Bt)ggere briftig tømre 
fine ®ufe ube paa hen aahne flette uben ffjærmenbe ©foblunbe. 

§ele ft)bbeftre 2)Zinnefota er et enSformigt, l^øitliggenbe ©let- 
telanb, næften faa flabt fom ^eb ^berbalen og onttrent ligefaa 
ffobløft. ^ev er mange Wt)vev, men faa 33affer. Sen 'ftøiefte af 
bi^fe fbage ^Iler ligger i het ft)bøftre Sjørne af 93roh)n ^ountt), 
en ^alb 2^il fra hen lille 33t) §anffa. ^aa hen ene Bihe ligger 
to bafre Snbfjøer omringet af ©fob, paa hen anhen ©ibe berimob 
er Ubfigten aaBen i milebig ubober en meget frngtBar prærie. 

Senne Sor^øining l^eber 2^ount $i§qua eller ^i^ga^, og i 

507 508 ®s 9?orffe ©ettlementerg ^iftone. 

hette 9cat)n Xjav t)t ben enefte ©rinbring om be iefutttffe Tli§>\io- 
nærer, forn engang for mere enb et ©unbrebe 5far ftben færbebeS 
ubot)er SStbberne Blanbt præriens røbe ©ønncr. §er !)Qr bi et 
©mne, fom ret Beljanblet btlbe inbf)t)IIe 35eften§ Oinbige SSibber i 
Df^omantiten^ ©traaleglanS. Zl]i Iccnge før Sæger og Sanbmanb 
fonbt fin 3Sei til hette fjerne Sanb, IjaObe btSfe nibfiære Sefuiter 
forfoget (S^ibilifotionen^ §t)gge og fine S[5enner§ Omgang for 
at bringe @t)angeliet til Snt)iarterne. . $aa benne §øi l^ar for- 
mobentltg bere§ tarOelige §t)tte, l^Oorfra be o^fenbte fine bønner 
til &nh for ^ebningenie^ Omnenbelfc, ]taaet. "^aa hen fammc 
§øi Ijar be "itaact og ffnet Oibt uboOer bet Sanb, fom ®erren ^a\^he 
gioet bem til fin gorl^erligelfe. $erfra fatte be ub paa fine lange 
3Sanbringer, for at føge Ijift og I)er en ©joel, fom Oar mobtagelig 
for ©Oangeliet. 

3)e Mv i Orbet§ Bogftabelige og meft Oibtftrafte ^ett)bntng 
i gare i glober, i Såre Blanbt gebninger, i Såre i Ør!enen. ®e 
I)aobe at hane fig 3Sei gjennem bilbe, u^\)xe ^!oOe; i ben ffrøBelige 
33'arf=©anoe maatte he færbeS otier ftore, ftormfulbe ^nhWøev; 
uh\taa -unger og ^ørft, tolbe og DZøgenl^eb — ja be flefte af ibem 
leb tilflut en Blobig SO^arttirbøb. 

92u er S^fuiterne og bere§ o^ofrenbe 3)2i§fion§arBeibe glemte 
og M. ^iSqua i 33ron)n (5'ountt) er et af be faa @teber, fom enbnu 
i '^a)3n Beoarer en foag ©rinbring om bereg ^jærligil^ebSarBeibe. 

^m ogfaa for Qnbianerne bar 90?t. ^iSqua gjennem Zihen§> 
SøB et l^elligt (Bteh, t^i l^er Bragte be fine ^øobinger langbein 
fra for at jorbfæfte^. 9P^angt et Hagenbe ^og af førgenbe ^ri= 
gere og Blobtge ©"quatøS I)ar fagte braget ober hen bibe ©lette 
meb fin §øbbing for l^er at fætte l^am, faa l^an funbe Iiabe et 
frit ©t)n nbober be ftore ©letter, I)borober !)an engang jagebe 
ben ftore buffalo. £)a ^irfen Bléb Bygget paa Mt. ^i^qna, Bleb 
en af be mange (Srabl^auge jebnet meb 'Mailen for at gibe $Ia'b§ 
for ©runbmnren, og man \anht ha i gaugen flere J5nbianere 
fibbenbe paa ©tene i dlinq (§øbbingerne§ ©tilling i (S^raben). 

Beb Soben af bette 2^t. ^i^qua og i nærmefte Omegn bar bet, ®ubBran&§b)!}tcrncg ^ot)cbBt)gb t ^menJa. 509 

at beite \)ibt]ivaftc Settlement, forn omtåger hm fønbre Xel af 
33rott)n doimtt) og næfteit Ijelc S^Qtontnatt ^ountt), l^abbe fin S3e= 
g^nbelfe. '^ette ©ettlement tæller nu omtrent 6500 ?torbmoenb, 
Fiboraf flertallet er fra øtire (^nbbranbc^balen — 35aage, 2e§ie og 
Som. Settlementet er faa tiibtftraft, cit bet iffe er fig nogen ©n= 
fieb Bebibft, men er afbelt i forffjellige Orænber foafom 5?Tnben, 
.<panffa, Sutternnt 3?aIIet), aiiabelta, 9?o)enbaI, St. Sctmc§, Song 
Safe og Cbin. 

S 185B' fiabbe S^^^bnnbrtngen faa titbt Begtinbt i 5[y?tnnefota§ 
øftlige (Jonntt)er, og l^ele neftre SSivconftn lm enbnu omtrent øhe. 
^et maa berfor Betragte§ fom mere enb alminbcrigt brifttgt, at 
et SelffaB ^tibt)ggere ffnibe t hette ^tar brage en 2—300 Tlil 
længere nh t beftre rønnefota og Bofættc fig. Tien faa ffeebe. 
Sommeren 185G reifte 14 Wcænb meb mange kreaturer fra hen 
unbtømmelige O^ocf ^rairie og fom omfiber til 9P?t. $t§gna i 
5>romn ©onntt). ^e flefte af bi§fe bar fallinger, Blanbt ^bilfe 
Cie 9coef§ liabbe meft (erfaring og @ob§. $>an bar berfor en 
SIag§ Seber. ^fnfommen til bette ^teh Blcb ber ITenig^eb i ^øl= 
get, ibet de 9cæf§ og .^oairtngerne bilbe brage btbere, mcben? be 
øbrige bilbe Bofætte fig ^er. ^i§]e fibfte bar $eber Sljornutnbion, 
Oimber ^anlfon, .Sen§ ,§arBo, ^toften Sebif og (?nbre Sebif, 
alle fra Stabanger, og falmer Olfon og .^elge ^almerfon fra 
fra ^fabalen, og 3::Bore Clfon ^irfeBø fra ^allingbal. ,<^nn hen 
fibfte bar gift. ^an Bofatte fig beb Jyoben of Wt ^i§gua, meben§ 
be anbre fanbt bafre Øaarbe i ^cær^eben i Sinben ^oiDnffiip. 

'l:ette llbbanbring§feIffaB Bleb Bebæget til at føge I^ib beb en 
Sfribelfe i hen 'Xih§ enefte norffe 33rab, "(emigranten". S 1855 
Babbe to Tlænh fra ^iftianio, $au'I ©cfftorm og ^l^eobor 33rotDn, 
reift opober rønnefota ^iber til Sont!) 33enb, en IjaaBefuIb lib^n 
53t}, fom Bleb anlagt omtrent tre SOHI bcft for, Bbor 33?anfato nu 
ligger og ttibe røl øft for H^t.jpiSqua. $er o|.irettebe be et §an= 
bel§fteb, og ^aul (?cfftorm ffreb om Cmegnen? frngtBarc Sanb» 
ffaB i "(emigranten", ^ennc Sfribelfe Bcbægebe mange af be 510 ®2 3^orf!e Sctttemetiter^ ^iftorte. 

førfte ^t)Bt)ggere til at reife 5^b. $quI ©cfftorm maa berfor 
erinbreg forn (Settlementets egentlige (Stifter. 

£)m Ole 9^æ[§ og l^onS Sebfagere fan berettet, at be reifte 
75 Till længere norb og Bofatte fig i D^ærlieben af bet nubærenbe 
Sitcl^fielb i 9??'ee!er ©ountt), l^Dor be ftiftebe bet førfte norf!e 
(Settlement t 5Imeri!a. 

"H)ore Cif on ^irfeBø, hen meft Beljenbte af be førfte ^io- 
nærer, l^ar en forn bet ftob Crb af i og omfring Sinben. ^an 
IjaObe Oæret Sfræ^l^efræmmer i fine unge ®age, Befab ^allin= 
gen§ naturlige S^jærbi^eb, og mv altib ®ot)cbmanbcn i alle It)ftige 
^^tffærer. (Sif gornøielfen libt ooer 2olien§ trange Orceirbfer, faa 
at en eller anben @iri§ !om tilffabe, bar altib ^:f)ore DIfon ^arat 
tir at tåge SfnjOaret, t^i l^an l:ar frt) af at "inbfinbe mig felo," 
forn l^an falbte het. 

^en bette bar fun leilig^ebSbife Ubbæffter paa IjanS natur= 
ligc SelffaBeligljeb. ^an mx fige alminbclig agtct, if)i Ijan toår 
frt)gtløg, ocnnefæl og ærefjær, og bt)gtig i alt I)an foretog fig. 
§an bar lige norff Baabe i fine .St)bcr og 2t)ber." 

S^BIanbt be førfte Settlere, fom nebfatte fig i Sinben ^oinn^ 
fliip, bar hoften Sebif biftnof ben, fom gjorbe meft for at faa 
iftanb libt fælleS Orbning paa et og anbet i Settlementet. Qan 
ftob i S^ibfen, ha ^[J^enigTiebeir Bleb organiferet og ^irfen Biet) 
Btigget. $an bar bereS ^loffer tieh (SubBitjenePen, og fom 
"Swftice of t^e $eace" forrettebe 1^an 33rubebielfer og gjorbe bi§fc 
til en religiøs 5Iffære meb Sdmefang og et engelfft 9^itual. 
©fterat l^an l^abbe fitittet ober til ^aBotolDnet Tlahelia, fom ^an 
fommctiber runbt paa faabanne 2}agc fom Sangfrebag, (SBnfti 
®immelfart,§bag, 2ben Sag i ^aaffe o. f. b. for at fe efter om be 
I)oIbt ^elg paa norff 35iS, og gjorbe be het iffe, talte ^an hem 
fambittigl^cbsfulbt tilrette. 

®er bar ogfaa en 3P?anb til, fom fom I)ib i 185G. Sette bar 
^oito Senfen fra ©bje i SæterSbalen. .<Qan fom fra ^loct 9?iber 
i Jsefferfon (Tountb, SBifconfin, men Babbe for en Stunb fibft Boet 
i ^ierce dounttj. motto Senfen gif ftib i SSatonU^an Gountl), Bi^or ©ub&ranblbøtcrneB ^obcbBtjgb t toerila. 511 

5an Meb ben førftc D^orbrnonb, og Bojatte fig i ^^ofcnbal øftenfor 

(^nbre Scbi! mv Sfolclærer ^aa 9?oc! ^rairtc og rctfte til- 
Båge fammc $øft for at afflutte fin .^ontraft. 9tæfte 95aar (1857) 
forn ^an tilBage og t)ar ba {ebfaget af ftorc og be§Ie £nut $. fel- 
ling, 5rnbcr5 (3vøtte, Sber ^Zilfen og 'Die SørBøIIc, olle fra ©al- 
lingbal, 2:f)or og Cle ,'^f)orfon £mierub og 3:orgrim ,5:orgrim]'on, 
ailQ fra 33alber§, 5rnbcr§ CIfon fra ©fien, 5rnber§ SunbBerg fra 
.•piirbafen og $an,§ S^ftnfon Verbal fra getoS i ^ogn. ^^eit 
fibftc Bofatte fig i ^T^ofenbal, be anbrc i 53inbcn. 

Ogfaa 9^otto S^nfenS 9tiiBt}gge i ^iofenbal fif mange ®ran= 
ber i 1857. SeB af I^an^ 33efjenbtc fra 9?oc! ^iOer fulgte efter 
Ijam beite 5rar og Bofatte fig omtring I)am. Xi§fe bar ^aloor 
2}arranb, dUU ^^orjon, Scn§ ^.I)orfon, ^^oma§ ^']^orfoii, ^acoB 
^aralbfon, .<^ut |?rt)ig og Cle Sørgenfen, alle fra Kragerø. 

Samtibig Bleo' ogjaa 33iitternut Skallet) øftcufor Sinben Befol^ 
fet meb norffe gol!, tbet ^nut og 5[nber§ 8trøm, ©Oen ^cberfon 
og ^aul Olfon Sletjorb, alle fra ?^icr ^ræftegjælb, Bofatte fig 
I^er i 1857. 

^ 1857 forn ogf aa be førfte fra øbre ØubBranb^balen, 1^'Otg 
8ajrtBt)gbinger rtu itbgjør ^-lertallet af Settlementet§' 33cfoI!= 
ning. Siefe bar ^røbrene §an§, 3rmunb, 2ar§ og 5o^)^Tine§ 
^Sørlien. 3^i§fe bar be førfte fra Som og Bofatte fig i Sinben. 

S hette 3rar forefaibt 3?robBabet beb Spirit Safe, Ijbor faa 
mange Bleb mt)rbebe. hoften Sebig bar tilftebe, men nnbflap 
uffabt. Snf)3abuta og IjanS 9D?orberBanbe faae§ ogfaa runbt Sin- 
ben og Diofenbale og man frt)gtebe et ntjt 33IobBab I)er. 90^en be 
9^orffe forl^olbt fig meget foIbBIobige og flQgtebe iffe. .§clge 
^almefon Bleb ffitbt i ^Trmen af S^fpabuta, fom bog Bleb brebet 
paa gingten af ^olmefon, og bette bar alle be <5ammenftøb, 
fom ha inbtraf. 

hoften Sebig, fom ofte ffreb i "(emigranten", fortalte ogfaa 
om Oberfalbet beb 8).nrit Safe, og bette ftanfebe Sn^^Qubrin* 
gen inbtil efter 33orgcrfrigen. 512 ^c 3^orf!c (Seitlementerg ^iftorte. 

S)et bar i ©runben meget Itbet til at frtfte eii Tlanh Ijib :|:)Qa 
ben ^ib. ^ert nærmefte gernBartebt) bar ^rairic hu Sfiten, 300 
9[J?iI Borte. et. ^aul, en uBett)beItg Sanb§Bt) 120—150 mil i 
norbøft bar bm nærmefte 2)Zarfeb§^Iab§. Tléi funbe fiøBeS i 
D^aBoIaget, men ba fo[tebe hd $18 ^ønben; (S^alico bar 50 (SentS 
?}arben. Sibet Bleb ablet paa ©rimb af "33rac!Btrb§\ "@o^T^er§" 
og anbre Canbe^Iager, og ^rtferne paa bet Itlle, fom !unbe fæl= 
gc§, bar forfbtnbenbe. ^rærieBranbe bar !)t);o^ige, og 9ct)Bt)ggerett 
forlob albrig fin $t)tte uben Srt)gt for at finbe hen i 'Hffe, naar 
l^an fom ftjem. g^^^øt^^ise ©torme rafebe ober be aaBne 3Sibber, 
og be flefte 92t)Bt)ggere fabnebe be allernøbbenbigfte CibSfornø- 
benl^eber. — ; ^Ife engang ©ønbagen^ ^irM)t}gge I)abbe ^an paa 
mange War, ti^i 9^t)Bt)gget laa for fjernt for hen nfortrøbne ^io= 
ner=^ræft. .^'un engang imellem Beføgteg Settlementet af 
"eiinbBrof^ræften" grebriffon, paa ^aqt efter ^eBberf og, t 
gorBigaaenbe, 33arnebaaB, men jo minbre man figer om ]^an§ 
minifterielle forretninger he§> Bebre. 

5cil§ ^l^nffe fra ^allingbal fom i 1859. ^an Bleb fenere 
©onntt)fa§ferer og r)abbe mange inter e^f ante O^Iebelfer fom 9?t)= 
Bt)gger i 9Zorb S)afota. ©amtibig fom ogfaa $erman SO^atfon 
og Tlah§> og Ole 33orrnb, alle fra 2:^oten. 3:!otningerne er nn 
efter 05nbBranb§bøIcrne be talrigfte i Settlementet, german 
202abfen erinbreg af mange fom ben ber for runbt baiflenbe bem 
om SnbianerneS Oi^ftanb og faalebeg gab bem ^ib til at flt}gte. 
.^an§> ©boger Tlah§> 33oi'rub Bleb bræBt af Siibi^nerne, mebenB 
Ijan bar nbe paa S^gt. 

Wiciom ^atterfon fra 33ergen bar en af be faa, fom fom før 
33orgerfrigen. .§an l)a)3he faabibt Bofat fig et Sttjffe bcftenfor 
QO^abelia i 1862, ha gnbianerfrigen Brøb uh. ^o af I)an§ I)alb= 
bof§ne Sønner Bleb bræBt, meben§ ^bnen, ^Datteren og en trebie 
Søn Bleb tåget tilfange, ^onen bar S^røBIing, og ^nbianerne 
Bleb fjebe af at brage meb Ijenbe. ©n 30^ibbag§ftnnb Bto l)nn 
berfor Bnnbet til et ^ræ Ijbor^i aa ^nbianerne meb bæmoniff Sl)= 
ftigljeb Bcgtjnbte at ■fapfft)be paa Ijenbe. ^n figtebe paa §æn= ©ubbranb§Merne§ ^obebBtigb t STmertJa. 513 

berne, en onben ^oa Øtnene, en trebie ^oa fjertet, tnbttl ben 
gamle ^frot faibt jammen i fine ftbfte ^rampetræfninger. Smib- 
lertib laa ^enbe?^ STcanb uBemerfet i (SrceBfet i D^ærJieben og faa 
^aa hette gnifnlbe Wt)vhevi af ^onen, ube af ©tanb til at "^lælpe. 
SDatteren og Sønnen Bleb Befriet efter to STar^ SangenftaB. 

Smiblertib '^a\jhe ogfaa Snbiettltngen Begt)nbt i Song Sofe 
og, Cbtn, fønbenfor @t. Sameå. SDe førfte ger bar §an§ S- ^er^» 
bal^r fra ©ogn, forn fli}ttebe fra D^ofenbal til Song Safe t 1858. 
2ibi fencre famme (Sommer fom So^an og Simon dlolanh fra 
©au^^bal, ore DZilfen 50iger, Cle ^almefon, G^uIBranb ^almefon, 
alle fra Sfabalen, (SaBriel eriingfon; J^Oer So^nfon, ^a§mu§ Sa- 
nielfon, olle fra Stavanger, ^ol^n ^etterfon, SoIOe ^orgerfon og 
Sar§ Sangemt}r, alle fra ^elemarfen. 5rf bisje Biet) Ole og Oul- 
Branb ^almefon, ©aBriel ©Ilingfon, en Stebføn af Simon ^0= 
lonb og en norf! Solbat mt)rbebe af ^nbianerne, meben§ be t)ar 
uhe paa ^aqt, et fort Stt)ffe fra St. Same§. 

€n ftørre Slfbeling- ^ro)D^er anfom om en Stunb og Bt)ggebe 
Bett)belige gorffanSninger beh SSatontDanelben. Wehen§> be laa 
b-er gif en norff ^anb, 6^i§ 9^at)n nu er glemt lien til Seiren 
og Bab om to Solbater funbe ooernalte t l^anS §n§ meben§ fian 
foretog en nøbOenbig ^i}reife. Xo norffe Solbater beb 9?aOn Ole 
^riffon fra Obalen og 99?on§ ganfen fra 9tanneftab BleO ha inh- 
foortcrcbe i §ufet og SO^anben reifte. 

^iblig hen næfte 59^orgen fom en ftørre glof Snbianere, 
5t>oraf nogle liftebe fig 0^ til hette §u§ og bræBte Baabe ^onen 
og ©riffen, fom funbe fee§ gjennem SSinbuerne. SO^on§ §anfon 
for op og fti)rtebe uh meb fit ©eOær fiborpaa gnbianerne fltigtebe. 
Solbaternc brog nu uh for at Bringe be fprebte 9^t)Bi}ggere x 
Sifferl^eb, men \anht at be nar for fent ube, for 15 gamilier t)ar 
bræBte gjennem 92atten. 

'^ette Mt i Omegnen af hen feuere St. ScimeS. 

©fter hette Oberfalb flt)gtebe be anbre uop^olbeltg Bort, 
og 2anhet laa øhe inbtil 1866. ^n to af he oprinbelige Settle- 514 ®^ 3^orf!e (sctttementerB ^iftorte. 

re t)eb Song Cafe og Obtn !om tilBage, nemlig §an§ S- 33erbnl 
og 9la§mu§ ^antelfon. 

ITnber Snbtanero]Dftanben i 1862—1864 nar 33roton og SSa= 
tontoan Crountt}er .^TtgenS 30^tbt^im!t og en ?3?a§[e 9ct}bt)ggere 
BleO mt)xhd Ijcr. ^elc dottontDOob-SDalcn Iiico Iicrict meb Tloxh 
og 33ranb og beb SeabentDortf) alene laa 60 ffal^crebe 2^øbe. 
S^Ianbt bigfe bar ber flere 9^orffe . 3Seb 9^ctn lllm, forn ligger fnn 
8 SO^il fra Sinben, ©ettlementefé .^oDebbtjgb, ftob hm ftribefte 
^amp. $er l&abbc omtrent 2000 fltjgtenbe 9^t)bt)ggere føgt St) 
og biet) beleiret af 650 ^løbljnber for flere S^age. mm 200 af be 
l^Oibe bar bebæbnebe og for en ©timb faa hd ub forn om Snbia= 
nerne ffulbe feire. S)et ene §n§ efter bet anbet bleb erobret og 
anto^nbt inbtil 150 §ufe ftob x S^timmcr, og be ubmattebe og 
forfultne 9tt)bt)ggere Oar fammentrængte i 30 fmaa $ufe. SDa liar 
<^tillingen fortbilet. 9iiflerne§ ftavpe ^'nalb, be IjlnSlenbe .^ng= 
ler, JvnbianerneS oilbe ©frig, be faarebcS ©tønnen, ©maabørnS 
Mlinfen, be fnitrenbe R^Iammer, fom Inebe o^ paa alTe Stber i 
9Jtørfet — Oar no! til at faa be fterfeftc ^ferter til at rljfte. ^ 
en .^'jælber unber et af ,§ufene liar for (©iffcrljebS (Sfl)Ib en I^el 
^d ^tiinber og ^^ørn inbefpærrebe. 2^'ernebe nar ogfaa en Xønbe 
.^rubt og en (5n!e efter eit af be nil^rbebe 9ci)bl)ggere fab Deb 
©iben af ^ønben færbig til at antænbe hon og f^n*æuge .§nfet i 
Snf ten faa fnart Ijun ffulbe Ijøre SnbianerneS (SeierSraab olieu= 
paa — bebre bet mh et Sfjæubfel^Iin blanbt v^nbianerne. 

©f ter to^^ageS Ijaarbnaffet ^amp traf ^nbianerne fig imib= 
lertib tilbage. Sette bar en Ø3ub§ 23efrielfe, tlji 9ct)bl)ggenie fun- 
be iffe Tjaoe ubljolbt en ^aci til. Se bøbc bleO Ijurtigt begraOebe 
i en .§aug, be faarebe bleo læSfet ^ma 150 3Sogne og be 2000 
ubarmebe 9llibt)ggere brog ianunerfulbe øftoOeu til 9?(anfatp. 

9Q?angc 9corbmænb bar meb i be ræbfel^fulbe Sage i 9ie)o lUm 
og ben feuere forgfulbe 9^etræt, men bere§ 9?abne er nu glemte. 
14 9^t)bi)ggere t dottonlnoobbaren unbffap til $Rem lllm og reifte 
feuere o^obeu Salen for at føge efter, fine 3.>euner. Wqm be \anht 
fun høbc golf og ^^ræiibte .^^ufe oberalt. ^nta ,^iembeien reb be ©ubbranbøbølcrneg ^otJC&Bt^gb i ^Tmerila. 515 

inb i et ^ag^olb of ^nbtanere, og 10 af bern Biet) bvæhte. ^at)- 
nene paa bt^fe ti ftaar nu paa bet ftore Tlomiment i ^cetD lllm. 
4 of bern bar 9?or|fe. S:t§]e Ijcb Cle, 9ttl§ oq Z\)ovq Dlfon og 
Sol^n ^i)omp]on. 

efjønt bi§fe frt}atelige ©lag foregi! hm 8—10 9?Ztr fra bet 
norffc Settlement i Stnben, bar ber bog itte mange fier, fom fli^g- 
tebe. '^ette er bift bet enefte Settlement i beftre S)?tnnefota, fom 
tffe for flere 5rar Biet) lagt øbe beb SnbBt)ggerne§ SUigt. "^ettQ. 
I}at)be belotg fin (Srunb i ben ©tfferljeb, Settlerne følte beb bet 
at 30 Solbater bar ftationeret i et ffrøBeligt Sort (gort §tll) 
paa Srebben af Safe §anffa omtrent 8 9JttI beftenfor Settlenien= 
tet i Sinben. — ©runben, f)bor^aa bette gort ftob, ete§ nu af de 
St)nfteBt). ^len bette bar en falff 23ctrt)ggelfe, tlii bette [yort I)at)be 
iffe magtet at gjøre nogen 9^iobftanb mob en glof af flere .§un= 
brebe Snbtanere, om be Ijabbe fommet forBt. 

^cSnben bar 9corbmænbenc i bcnnc Ggn obermaabe briftige 
llben ret at fatte Sitbianernc§ obcrlcgne ^Intal og llbruftning. 
flog be fig meb ?Imerifanerne fammcn i fntaa g-Ioffe paa 15 — ^20 
fribilligc "^iangerS", brog nb og Ijabbc mange Blobige Sam- 
menftøb meb Snbianerne. Xet bærfte bar llbrnftningen, tl}i faa 
Iiabbe Øebærer. Te anbre tog, Bbab be fanbt Sjaacr, Øffer, 
Slagterfnibe og .QTuBBer. gorøbrigt bar be iffe meget nianb= 
ftirrfe paa ben Hb, ff)i i^orgerfrigen ffugte I)ber baaBenbl)gtig 
ftUanb, fom funbc finbe§. ,s:^er (jar ogfaa Sinben erljberbet fig 
ftor 'i}ix\'e, tin nb af Xomnetc> Bele Cnota bar bet iffe nøbbenbigt 
at inbmønftre en enefte ?Jtanb — aife ()abbe Ijoerbet fig fribil= 
ligt og tre flere enb bet Iniafræbebe ^Intal. 

Wien fom obcnfor næbnt BIcb mange bræBte, enbnu flere 
faarebe og numge m)inber Bortført i ffiænbigt g-angenffaB. ,§un= 
breber forf)oIb§bi§ belftaaenbc 9tl)Bi)ggerc Bleb nbarmebe beb ben- 
ne frl)gtelige .^ojemføgelfe og mange fitjgtcbc fra bet Blobige 2anb 
for albrig mere at fonime tilBage. 

meben?^ Snbianerfrigen fremBøb be meft ffræffelige og tra^ 
giffe Dptrin (jirnbte ogfaa engang tmcllcm en fomiff ^lilbragelfc. 51(5 ®e 3^orf!e (Settlementers ^iftorte. 

forn be gamle pionerer nu fan le i ^o ot)er. 2)en følgenbe er 
of faaban %xi: 

©n SO^Qtib t)eb 92at)n ^Ttfttan 9tub fltigtebe fro ftt gjem |iaa 
Ubfanten af (Settlementet en £)ag forn Snbtanerne nærmebe fig. 
Om nogle ©age bcnbte "i^an ttlBoge, men fonbt ha §ufet og 2a- 
ben nebbrænbt og alt bortført nben en liben OriS. SDcnne ffag= 
tebe 5cm og fjørte o^ til 9^eln lllm, fom netoj:) ba 'oav befat meb 
mange ^ro^i^er. Tien biSfe IjaObe for eix @anQ§> (S!t)lb Brnbt 
Sifci|ilinen og Ijerjebe nu hen ene (Saloon efter ben anben. ■ 50ie= 
ben§ 53tanben liar Borte et ØieBIt! o].ibagebe be ogfaa IjanS (Sri§, 
fom be ftra!§ Beflaglagbe. ^riftian dluh gif ba til hen fomman- 
bcrenbe Officer og flagebe fit Zah. 3}enne gif meb I^am til Sei= 
ren, I)Oor be an!om neto^ fonx (Solbatcrne Bar inb fin @ri§ i 
triumf. Officeren fortalte ha ©rifenS §iftorie og (Solbaterne 
foarebe ftrafS at be i)ilbe albrig røOe en fattig 9ct}Bt}gger og Bar 
(Srifcn tilBage til SSognen xmber meget (Sfraal. Sen bar bog 
itte længe ber før en ni) Xvop af Bernfebe Solbatcr o^bagebe ben 
og Bar hen til Seiren for ber at Balie en rigtig SæfferBarbeciie. 
§er I)ørte be om SDtanbenS ^øb og Orifcn BIcD ftrafS Bragt til= 
Båge for igjen at Bcmægtige^ af en nt) 5[fbeling og igjen tiIBage= 
Bringes . ^t)or mange @ange (Srifcn BleO ftjaalet InbeS iF!e, men 
het \)aa^taae^, at hen Mv \.ma garten omtrent I)cle ^tatten. !lDog 
ha SItiftian dinh fom om 99torgeneit fanbt Ijan fin G5ri§, libt mcb= 
tåget, men alligeOel t ^Rognen. 

S 18G7 Begtjnbte Snblnnibriugcn igjen til 33ron)n og 3Sa= 
lonlnan (5onntt)er. ^ bette Slar fom hen førfte fra Sefje, Ole Søi*= 
genfon, en meget ffar|.ifiiibig Wanb og 23ro\un (iIounti3§ lebenbc 
9torbmanb. 5 hette ^lar Bcgl)nbte ogfaa S^aageOæringernc at 
firitte inb . ?lf biSfe nar Ole ^Uabfcn, ?rnber§ ^iølftab, ©inar 
©meb§mo, .<il"nnt og ^oljn (Steen famt Soer og be to Ole ©anbBn= 
løffenS. Samtibig fom ogfaa ftore gølger af (emigranter til 
5nBion, Song Safe og Obtn. 

Ole Sørgenfon Inu* i længerc 2:ib Moffer i SDienigljeben og 
ffnibe fom faaban Ijalie en ^nffjcl §al)re i ST^Iofferløn fra IjUer ©ubdranbybøIcL-ucv .s^")olicM)l)i3b i Hmcrifa. 517 Tlmxb i 9Jtcnttjr)ebcH. Xa Scnimgaarb, font linu IjanS (Sfat= 
nieftcr for runbt for at iubfræne Mo!fertoIbcn, forn l)an til eii 
Stril neb ?ialni ^ort]cr Dlfon, forn nabcnbart iffc tiibfaa bet 
luiatrtvOebe i .VHottereu? Stilling, for I)aii fnarcbc: ")ls\l cg I^a 
foiujje itofo faa fijiti-r ct] bet fjøl fna flep cti aa Mala iiofo ft)r bet." 
€Iaii§ Solbcra, Jv^r til ben Iicfieitbtc ^^ebaftør £). S. ©oI= 
berg, t)ar ogfna cu gammel ^vionecr i bette Settlement. .§an I^ao^ 
be mange O^Icberfer i 5(me= 
rifa. §an fom til 5[mertfa 
i 1852 og bar fo