Skip to main content

Full text of "De quindenniis; tractatus novus judicibus, advocatis, caeterisque in foro versantibus utilis & necessarius ... Cum doctoribus, decisionibus exterorum Tribunalium & Sacrae Rotae Romanae post tractatum, nec non indice argumentorum capitulorum & altero locupletissimo rerum & verborum, seu materiarum"

See other formats


Digitized by the Internet Archive 

in 2010 with funding from 

University of Toronto http://www.archive.org/details/dequindenniistra01lope 
E OyiNDENNIIS 

Judicibus, Advocatis, caeterlsque in foro, necnon inCatnera, 

Canceilaria , & Dataria Apoftolica verfantibus utilis , & necef^ 

farius: In quo agitur de Qiiindenniis, quae loco Annatarum 

fingulis quindecim annis debentur R. Cameras, feu Can- 

ceilarise Apoflolicae , Sac. Collegio Emorum S.R.E. 

Cardinalium , & Romanae Curiae Officialibus ^ 

feu Annatiftis a manibus mortuis,feu Eccle- 

fiis , ex Beneficiis, eifdem unitis, five ex 

Penfionibus , & fruduum applica- 

tionibus , eifdem refervatis , 

G U M 

'DoBorihtis, T)ecijionihus Sac. Rot^ Romana, <b Conftitutionihus Apoftolicis 

pofi Tradatum, nec non Indice Argumentorum Capitulorum,^ altero 

locupletijjimo Rerum , & Verhorum , [eu Materiarum 

InPartes duas divisus 

TAX^S T>%JMA, 

San^ijfmo Domino Nojlro 

CLEMENTI XIL 

PONT. OPT. MAX. 

DIC ATUS. 

A U T H O R E 

JOANNE LOPEZ DE LEONE 

Ulyxbonen. in Portugalliae Regno , J. U. D. & in 
Romana Curia Advocato . 
RoMiE, ex Typographia Rochi Bernabo , Anno mdccxxxiii. SUPERJORUM PERMISSU. T 
Cl BK 
/V3? 

n SEP' 51968 u L ^A 
'^i/L^r .1 


JM^J 


.AIv:. 

\ 


. 2 U T 


'M O rT 


,T H 

3 T ^^tr^' i w g vo^ tt' wi^. BEATISSIME PATER. ,,-i-.;44'it*l\\i 
V M primum de Quindenniis 
opusfan. mem. Clementi XI {prout par erat ) 
devoviffem , fecundum de Quindenniis pa- 
riterjure merito Sanctitati Tu^ devovere 
debebam ; nec nifi ChriHi Vicario pr^fentem a z meljem, tamquam de Juribm ditiomsTu^y 
&' Sedis ApoJloliC(^ : nulli itaque procul dubio 
jujliiis y quam Tibi debehaiur ijiie Jecurulus 
partuSy agens de primitiis Petri ; accedente 
etiamy quody dum tempore y quo ego albo 
Ven. Congregationis S. Ivonis de Vrbe coopta- 
tus ejfem , Sanctitas Tu a > Pr^JecIi munere 
vigilantijjime Jungebatur y Jumma erga pau- 
peres litigantes pr^dittis pietatCy do^rinay 
& confdiOy prout Ven. Congregationis Ope^ 
rariorum Divin^ Pietatis de Vrbe , cui ego 
adnumeratus Jum y Prote^ionem projequi hu- 
manijfme dignata eHy non Jemel juxta pium 
Inflitutum , magno ^re projufo y in egenos 
IRfgionarios Vrbis erogando . 
AUCTOR AD LECTOREM ^ dear E Qutnde-nmis fecundum ingenii mei monimen* 
tum, craflTa licet, vel pingui elaboratum Minerva 
promo 5 juxta poilicita in alio meo Ao. Quindenriiis 
Tradlatu , exfolvens lidem, ne fiium Aradnes ab- 
rumperem , neve mendacii arguerer , nifi promif- 
fis fatisfacerem ; ideo in totius Orbis theatrum 
defero promiffum opus , conatus , ne inutilis vi- 
audeo rursus in lucem , vel in aciem prodire , quo nullum 
fane cordatohominigravius periculum . Secundumfiquidem opus 
divulgandum authumavi , ut veluti meum filium germano fratri 
cooptarem . Materiam non minus coeteris diffufam , & inextricabi- 
lem, quam ignotam, in forenfibus fubfelliis quotidie agitatam , 
quafi pro dereli(!^la ajurisconfultisomiffam effe cenfui, pro ingenioli 
mei facultate in praefentis Tradatus confummatione infiidavi, mi- 
ratus , quod nullus ex tot, tantisque Jurisperitis , magnique nomi- 
nis Viris ,>quos adhuc foecundiifima noftra aetas tulerit , praefentem 
rem elucubraifet , quando tamcn faltem aliquis Romanus Juriscon- 
fultus de QuindcnniisK0m3.no Pontifici debitis tamquam dejuribus 
Sedis Apollolicse , & Primitiis Petri agere debuerat , proefertim cum 
in Romana Curia dumtaxat controverfi:^ Quindenniorum ventilen- 
tur , curaquehaec aetas , coeteris aliis foecundior , in tanta librorum. 
copia , affidua opera edere confuefcat : ad quod confert illud Lucan. 
TharfaL Ub. i . 

yiorridii 

Induncis i multosque inarata per annos 
He/peria efi , desuntque manus pofcentihus aruis 
Ita , ut fors mihi extero, fed fere Romano obtigerit , dum etiam_^. 
Chokier Leodien Regulas Cancel/arise interpretatus fuit , & aliquas 
Gomez Hifpanus vulgo Sarnen. nuncupatus , nec non Regulam Vlll. 
hodielX. Cancef/arice Gon2ia/ezlliipa.nus, aliquas Conftitutiones Apo- 
ftolicas M»r^^ Hifpanus , aliquas Conftitutiones pariter Pontificias, 
& aliquas Regu/as Cance//arice Rehuffus Gallus , & Concordata Bran- 
den. , tx Nico/arts Germani , lorfitan praefens materia negIe(Sta , licet 
utilis , vel quia dificillima , deplorata , ab adeo gravi fufcipienda 
Provincia fortaffe doterruit rei obfcuritas , fummaque difficultas : 
quamobrem ego publicae utilitatis , quam femper anhelo , amore 
accenfus , ac Jurisprudentiae fupplendas , nec non locupletandae cu- 
piditate dud:us , prxruptis viis , afperam viam primus periclitari , 
& aperire non fum diffifus . Plenum opus aleae prodire in lucem ge- 
ftit , primus ego, aut folus in agone fudavi , totos ingenioli mei ner- 

vos vos contendi vigilii^, nec prcpri^ faluti peperci, maturioris judicil 
fcstu me ipfum vici ; fateor rem periculofam efle , nova i-nventa pro- 
dere , & a paterno lare in publicum diffundere inter forenfes tumul- 
tus : qui enim aliquam dilciplinam profitetur , fane tenetur ex pro- 
felljonis debito aliquid mente conceptum inilar feminis , in lucem 
proferre , alias quemadmodum olim trifte erat , fereque opprobrio- 
ium , ac indecorum fme haerede decedere , JT. Quos autem i. 'verjic. 
adhuc autem, InHitiition. de Bon. pojjejf. I.quia 6- & ibi gloJ[. -verhfuc- 
ceffares ^ff. de interrogntor. aliion. ita quoque miferrimum , ac fere in- 
decortun eft , pofteris nihil fcriptum uti h^reditarium relinquere , 
qua veluti hseredes intelledus valeant confolari , ut inquit Bald. in 
JProlMm. Dcaetal.fuhmm.^. t^ in Vr^tud.feud. ubi etiam ^afon^verjic. 
'veritm ut prseclare : proindeque ego a tot praeftantiflimis Scriptoribus 
excitatus , pro mca tenuitate cum illis prodire nifus lum , in arenam 
defcendcns , longe quidem , valdeque difpari iacultate , fed pari vo- 
luntate, & ad id mecohortante '\\\.q O^vidiano non Poetico adRuf- 
Jinum . 

"Ot dejint ^ires , tamen efi laudanda 'voluntas , 
&malui , exemplo Diogenis , potius dolium noftrae Jurifprudentiae 
fursum, ac deorsum revoiuere, quam inter ofcitantes nihil memoriae 
commendabiletradere , & iocors , uti feriata acies ferrugine obtegi , 
semulatus Diogenem,qui,occafione,qua Cives Corinthii, quae forent 
€X ufu, paraffent ob inopinatum rumorem, quod Philippus Macedo- 
numRexUrbi cum innumeriscopiis immineret, depofito philoio- 
phico pileo, pallio fordidatus,per aliquot dies iuum illud memoran- 
dura DoIium,ab Alcxandro Magno invifum,fursum,&deorsum vol- 
vebat, ac revolvebat,per collem Urbi vicinum, atque a fpedantibus 
pro admiratione iilcitatus , quid denotaret hujulmodi valls voluta- 
tio , refponfum praebuit ,ne ipGs aliis omnibus negociofis , iolus otio- 
fus vidcretur . Cogitans itaque , authoremnatura! omnia in homi- 
num gratiam , iplbs vcro homines in ejushonorem, & gloriam_ 
comparaflc , nihil turpius , nihilque deteftabilius ipfis adicribi pofft 
animadverti , quam fi acceptorem beneficiorum immemores credita 
fibi in adminiftratione talenta , inftar fervi nequam , pigri , diffi- 
difque fufiodiant, vitamque ejus obfequio dicatam ducant velutipe- 
cora , quce natura prona, & ventri obedientia finxit . Ne igitur ut 
fervus ille inutilis dejicerer , neve cseteris animalibus adxquarer, 
omnem meam mentem, ftudium, 6c operam in hoc impendere decre- 
vi , ut mca lucubratione aliquantulum univerfali Reipublicaedefcr- 
virem, ficque non folum talenta a rerum conditore mihi commiffa 
non abfcondcrem , fed potius foenori Reipublicae caula darem . 

Nec volui , nec debui Patriae me;Te ita penitus oblivilci , ut vei 
adeo me erga Patriam meam ingratum exhiberem , meique veftigium 
apud eandcm extaret, cum non tantum mihi , fed & Patriae natus 
fim ; quamvis enim iii pueritia ab UlyfTippone Patria mea Romam 
appulfus , & quafi tranlplantatus fuerim , ut dixi in Dedicatoria aU 
terius Operis de Quindenniis , nihilominus amorem a Parente transfu- 

fum fum erga Principem , & Patriam ( prout par eft ) retineo , proinde- 
que ab extremoLufitanise ad fupremum Italioe olim me conferens, 
conceptos in legaii difciplina labores in regione difciplinarum , ie- 
gumque magiftra , & duce , quafi in Orbis theatro edo . Ita , ut, 
quamvis Juxta i4r/7?o/f/. tn MoraliL ad Nicomath. libri genio indi- 
geant., nihilominus juxta S. Hieronym. in Prcefac. ad Pentatheuc. iibri 
non funt ficut vinum , quod eo pretiofius , quo antiquius . 

Hinc Homerus homines aipheftas interdum appeliavit , quafi 
indagatores, & inveniendi vi praeditos , quafi quod hominis potifli- 
me proprium efle exiftimaret , indagare , & invenire ; hinc docebat 
Ifocrates , decere Viros ea aggredi , & fufcipere , qu^ non alius co- 
natus eft , hinc Apulejus in libro de Scholaftica difcipiina inquit — 
miferrimi ingenii efi , utifemper in^ventis , <^ non inueniendis . Salcem 
jure proemefero , multa in noftris hortulis enata , educata , & excul- 
ta , vetus namque eft querimonia de innumerabili legalium librorum 
copia, & Scribentium cacoethe , qui civilem quietem fuperfluis fcri- 
ptis,five verius tranfcriptis conturbant, juxta iliud Ecciejiafl.cap.i2, 
•verjic. i i.faciendi plures libros nullus eflfinis , quafi quod noftra aetas 
caeteris aliisfoecundior , in tanta librorum phalange , aflidua opera 
edat. 
!h£lj 


S.6\:fl iIiCl J/»- impmmtur^ 

Si videbitur Reverendiffimo Patri Sacri Apoftolici 
Palatii Magiftro. 

N. Baccarius Epifcopus Bojanen. Viccsgerens . APPKOBATIO OPERIS. 

TJl.tcf^atum de €luindi'miiis,qua loco Annatarum^^c. ab egregio aliorum 
Operum Aurhore, & RomanjeCuris Advocato D. JoanneLopez de 
Leone elaborariflime de morecompofitum , ex munere a Rmo P. Sacri 
Palatii Apoitolici MagKho mihi injuncfto, non minus accurate, quam jucundc 
perlegi ,nihilque in eo reperii,quod OrthodoxiEFidei,SacrorumqueCanonuni 
Inftirutis, bonifve moribus, vel fans Doftrins adverferur , quinimmo illum 
non vulgari eruditione , legalique fubftantia refertum perfpexi , & admiratus 
fum ; Etenim bis centum , & quadraginta quinque continet Capita , & fingula 
fuigulares qusftiones , omnes ingeniose , & erudite trartatas , & non minus 
dovfte, quam folide refolutas , atque conftahilitas . Opus fane fingulare, ac tani 
in Jus dicentium , Caufidicorumque opem , quam in rei literarije , Romansque 
Curis eximium ornamentum procul dubio ceflTurum , publiea idcirco luce , & 
perennitate dignifsimum duco , 

Petrui Vaului Santochiui in Komana Caria Advocatus . Alia Approbatio . DEmandato Reverendifsimi P. Fr.Joannis Benedi<5li Zuanelli S. P. A. 
Magiftri fedula confideratione perlegi alterum Librum , cui titulus de 
^//Wt';^;?//j Ecclefiafticis in duas partes divifiim Authore D.Joanne 
Lopez de Leone Ulyxbonen. in Portugallis RegnoJ.V.D.,& in Roniana Cu- 
ria Advocato, omniaque in eo contenta non folum inveni Orthodoxs Fidei, & 
bonis moribus confentanea^fed etiam Ecclefiaftico foro,8: legalem Difciplinam 
pertraftantibus plurime profutura cenfeo , ac propterea publics luci donari 
pofle j fi ita eidem Reverendifsimo P. S. P. A. Magiftro videbitur . 

Antoniu: plavius de Sandiis J. V. D. & in Romaxa Curia Advocatus . Imprimatur , 

FrJo.BenedidusZuannelli Saciri Apoftolici Palatii 
Magifter , Ordinis Praedicatorum . -^^^ DE 
DE QUINDENNIIS. ARGVMENTVM, 

Quindennium in materia beneficiali quid 
iit , &: unde ortum . 

S U M M A R I U M. 

I I{at!o ^uElorh aifcrlbendum de Quindenniis . 
1 Materia. QnindeHniorim a nemine pertra&ata ex 

profejfo . 
3. ^ticlor dolec , qtiod a nemine Jit pertra£iata ex pro- 

4 jiuSlon ohtigit fors banc materiam pertraSlandi ex 

profeffo . 

5 Materia qnindenniorum utiliffima . 

6 Valde confert habere pravios ejnfdem rei fcriptorcs . 

7 Triffens maieria efi Ayducemolisopiis . 

S ^4liusTraclatus de Qmndeni\iiseditus , efl novus , 

& utilis, & commendatur Eilws Petra . 
9 Idem TraSlatus in pncfcnti cjl novus pariter , ae 
utilis . 
fO Qjiindennia bcncfidalia funt antiquiora quindcn- 

niis rmphyteuticis . 
1 1 Tra&atus divifus , & di!lin5lus clanor fit . 
li Ordo fervandus etiam inter Diabolos . 

13 Qjiindenx aiam po quindenniis . 

14 Quindennia vocantur et'am quinta decimi . 

1 % ^lnnata fubrogatafuit in locum Decimts debittt Sum- 
nio Sacerdoti ds Decimis . 

16 Talis redecima vocabatur decima decimarum . 

17 ./Innata etiara fubrogatafuit in locum "becimxfolvi 

olim folitiX Summo Vontijici , & lattdaiur Emi- 
ncntifGmus Petra . 

18 Qjtindennia funt incognita de jurc communi , non 

autem de iurefpeciali Vontificum . 

19 Quindennia de ytre communi nnndebcntur . 

20 Quindenniorutn ufus antiquifjimus . 

21 Bencficium femel unhum , non efl Beneficium . 

21 Indihio tributi erat aptid f{pmanos fingulis quin- 
decim annis . 

23 ^nnata quoque fumitur pro annualitate j feu an- 

nua prxilatione , & annuo fruSlu . 

24 Exa£lor annutarum , & quindennioruminVrhej 

'vocattir Subcollt^ior . 
2$ Quindennia juie introducla fuerunt . 

26 .Aiinatx refolvuntur in quindennia . 

27 ^dductintur rationes , cnr plures enianaverint fuper 

quindenniis Confiitutiones ^poHolicx . 
a8 Cur in mutcri.t quindenniorum Vontifices loquantur 
de Diicalis Camcrx . 29 Clatifula durnmodorcmaiieant millepro Epifco- 
po , & centiim pro KeL^ore , intelHgitur de Du- 
catis juxta tcfiimationcm I{egiomm , ubi fitdj 
funt B ncficia . 

3 o Hodie Ducati de Catiiera non adfiint , nifi apud anti' 
quarios . 

51 Vrout etiam bodie nonadfunt March.-i , SterUngi » 
vel Librje Ttironenfes . 

3 z Idcm dicendum de Florenis . 

33 Idem e'i valor Turonenftum , ac rlorenorum , & 
Ducatoium de Camcra . 

3 4 I{eferuntur ^uflores agcntes de Florenis,& Ducatis. 

3 5 Florcni , & Turonenfes ejufdem funt valoris . 

36 De Florenis adefl Keg. 2. Caaceil. 

37 Quid fit Quiiidennium . 
3'J i>^iid fit annata . 

3 9 In quo dif rat d communi , & minuto fervitio . 

40 Quid fit commnne fervitium . 

41 Annata inter quos difiribuatur . 

41 Laudatur >>occ 111 Ret^ul. jo. C iiicellar. 11. 20. 

43 Vrotit etiam ijomiz m dict. Kegul. quxlt. 17.1« 

priiicip. verlic. lolurio . 

44 ./iffcrturtiDta. curam Coccino decif.1948. n. 12. 

45 Ex Bcneficio non Confifioriali cxcedcnte viginti qua- 

tuor Ducatos de Carnera folvitur dimidia tantum 
Annata . 

46 Mintita fervitia quando folvantur , & laiidatur 

Lmus i-^ccra . 

47 Quindennia cur introdulia fucrunt . 

48 Quindenaia olim folvcbantur certis conventis tem- 

poribus . 

49 Quindennium , quod folvitur ex Beneficio Conpfto- 

riali, e!l annuta integra , quod vero folvitur ex 

Benificio non Conjiftoriali , efl dimidia . 
■50 Ctir quindcnniiim fol vatur Jingulis quindecim annis , 

non autempaucioribus , aut pluribus annis . 
■) I Fel, quia ex pretio fru£lutim , qui quindccim annis 

colligiintur exfundo jprobatur illius aHimatio. 
51 yel quia in vita humana intrd fpatiiim quindeciiru 

annorum plures fiunt mutationes . 
5 3 Vel quia in Canceilaria .Apoftolica omnia Officia in- 

trd quindccim annos vacare folent per ceffum , 

vel dccejfum . 
54 Quindennium non folvitur exomnibus Bencficiis . 
5 s Dimtdia annata folvitur ex Beneficiis exccdentibus 

viginti quatuor Ducatos . 

56 Cur edita fucrit Reg. 55. Caiicell. 

57 £jf Benclictis Gallia an verumfit , quhd non folva.' 

tur aimata . 

58 £jr majoribus tamen BeneficiisGallU loco annatx 

folvitur quadam compojitio , 

A S9 -^» Joannis Lopez de Leone, 59 In ^uibnsloclsCallUaliquando folvaturintegra, 

^ aliqiiando non intcgra annata . 

60 Ex Beneficiis Gallix folvitur etiam qmndennitm . 

61 ExBenrficiis, & CanonicatibusGermania , anve- 

rur/i fit , quod hodi^ non folvatur annata tar/i ex 
generali confuetudine , qndm, ex flylo B,omanx 
Curite . 

61 Ex Canonicat^bus S. Tetri folvitur annata , ex illis 
njerb Cathedralium Tolctan.t , ac H'fpalen. non 
folvitur, & reficitur Gonzalez ad Keg-S. Cauc. 
§.7. proaem. n.167. 

(Jj .Annat£ funt jufla . 

64 Quindenniafubrogatafueruntinlocumannatartm , 
qux nonampliiisfolvuntur fi Benvficia uniantur, 
ciimnondicantur , nec fojjint amplius vacare. 

6s fiuindcnnia in quam caufam crogentnr , & inter 
quas perfonas dividantur . 

66 Ex fcudis poffcffis pcr manus mortuas in l{eg"0 l^ei- 

poluano folvuntur relevia . 

67 £.v annatis folvi folent decem pro centenario Equi- 

tibus , feu Militibus S. Vetri emeutibus Officia 
Vacabilia . 
6% Etiam annata dicitur illa colleSia , quanio percipit 
I{ex ex fruSiibus primi anni alicnjus Officit con- 

69 ye£ligal folvi folituTH ex aquis a Vrmcipe conccjfts , 

dicitur quoqiie annata . 

70 Capitulum Bajilic£ Lateranenfis exigere folet ( qtiod 

tamen nulHterfacit )fct4tum iinum aurcumlmgu- 
lis quindecim annis d Confratermtatibus jibi ag- 
grcgatis , feu unilis . 

71 Oua (iccaufaintrodu^lafuerintquindennia. 

72 'ouindennium nihit aluid eji , qudm penfio debita 
'^Tontifici m >eco'i,nitionem univcrfalis Dominii . 

73 Q^indennia introducla juerunt a diverjis Pontifi- 

cibus . . 

74 Ouindenniafuhrogatafuerunt inlocumannatarum . 

75 Laudatur S.M. Cle.neiis Papa Xi. & referttir qux- 

dam illius Conflitutio . 

76 Quindennium non cjl tnbuti fpecies. 

77 Qi,indennia non infcrviuntfolis Officialibus . 

78 Quindennium debeturTontifici . 

79 Oitaftiode nomine relinquenda pertinacibus , & fo- 
~^ lus fenfusverborum fapicntibus . 

80 Klon ciirandum denominibus, quando rem babe- 

mus . 
^l Vt locusfit folutioni quindenniorum , fatis eli , quod 
fiitgula Bencficia unita excedant 'viginti quatuor 

Ducatos . 
8z T^iincius .ApofioUciis quando conferrre poffit Be e- 
ficia non exccdentia viginti quatuor Ducatos . 

83 Vtfit locus qiiiHdenniis , Lcncficia debent ejfe taxata 

in libris Camcrte . 

84 .yiUds cejjat ratio Bullarum . 

85 Tnefertim quando caufa non folvendi quindennia efl 

finalis . 
26 Ex Confiitiitiowbus colligitur menifPontificis . 
87 Di£lio idco , propterea , quoniaui , inducunt cau- 

famfinalcm. 
8S Induflu ad unum f.nem , non debent alium operari . 

89 Dcncficia non debcr.t cjje taxata , ut locusfit qiiinden- 

niis . 

90 ycrbtm Tetro!L&is fupponit tempus remotiffimum» 

91 ^«■/;orM/»Conllitacioois Pauliil. intelle£ius , 

92 Qu,indcnnia cur introduiia. 

95 tuerunt iniroduiia ob recognitionem Dominii . 
CAPITULUM I. 

UPLEX me ratio Impulir , ac 
fere compulic ad fcribendum 
de duplici Quindenniorum_j 
fpecie, tam nempe de illis ex 
Emphyceufi loco laudemio- 
rum per manus mortuas fol- 
vendis , de quibus eginnis in 
alioTra&atu , quam de illis cx Beneficiis uiiitis 
manibus mortuis , loco Annatarum per eafdem 
manus mortuas folvendis , de quibus aginuis in 
frxfenti Traiiatu , publicje nempe utilicatis 
fliidium , materia; fingularitas , gra\itas, difl5- 
cultas , novitas , & neceffitas , di;m quocidiano 
ufii in foro utramque niateiiam illib^tam ab 
aliis , ncc ab aliquo calamo iiadenus ex profcdo 
agitatam animadverto : ficuti enim faciiecit in- 
ventis addere , ita difficile , non inventa ,iiive- 
nire . Doleo cquidem luper hoc , quod iiullus ex 
tot prxdantiffimis Junfcoufuitis tani antiquis 
quam modernis , opus ^deo nec.djrium aggref- 
fus non fuirric , vel falcem ingredds , nnh que nii- 
nimotanta fois ubtig.rit jdetenet m,; Ijiie Hro- 
vincia , quse AncecsHores deterruic , grave mu- 
nns, &: hunivris meis peue inipar oiius fcio mc 
fubiifle . 

Prsefens igitur occurrlt argumentum laborlo* 
fiffimum , & difficiliimum , util;f(iinum , & k:b- 
tilitfinium : ac ficuci in difficili na^ igarionc mi- 
ruin in modum prsEltat optinics navis habere 
M;!giUros, ita ao fcribeiitislevaoKn, fivclevc fo- 
iatium niaxime coufert pr.rvios hab.re tjuf«.!cm 
rci ScriptotvS , quos vel imitetur , vtl lequatur , 
vel asmulecur; viam carpli inaceHam, nu lius an- 
te trit.im pede , parva: , ftd ardus Uiolis opus . 
Abioluto itaque altcro Trai5t.itu de Q^iinden-' 
niis, non minus novo, qnam perquam uciii circa 
rem emphyteutican» , ieu circa quiiidennia txre 
eniphyteucica debica ob illius tranfitum in ma- 
num mortuam , quem quidem 1 tidacum cnm- 
mendare dignatur Emus D. Card. Tttra nunquum 
fatis commcndatus , adConfl. sApofiot- tom.s- in 
Conff 6. Vaulill. n. 40. luperelt i\i prajniti alius 
1 radatus ^r.iaiii de Quindenniis , non mmus no- 
vus , quam necelfaritljmns , nec minus difficilis, 
quam utilis, circa rem benencialem , feu circi 
quinden.iia ex re b-ncficiali , feu ex B.iuficiis 
debita ob eorum uniontm manui morcua: fa* 
<ftam . 

In altero Tracftatn egimus prinio ioco de_» 
Quindenniis circa rem emphyteuticam , in pra?- 
feuti agimusde Quindenniiscircirem beneficia- 
lem, qu.E longe antiquiora funt quindenniis em- 
phyteuticis, poftea moderno ufu ex quodam 
xquitativo rcmedio ad fimilitudinem quindeii- 
niorum beneficialium introdn(3isad per me tra- 
dita in a.\[olx3i^a.t\x dc Quindenniis cap.\ .n 32. 
cim feqq. I{ot. pofl cund. TraCi dccif. 9. n. 8. in 
princip. 'verf. jnnc ejl, &■ decif. 1 1.«. ij- '« p^incip. 
"Higer de landtm. tcm i . qutcfl 1 z. artic^ n 14$. 
cumfeqq. Vrfell. conc. legal. 100. n. 10. B^otacor. 
Cajjadvr. ad [{egul. Cunceliar. decif. 19. n 6. &• 
in reccntior. decif 19S.». 4. p.jrt. 19. Tradatum 
itaque in duos deliberavi dividere ( uno verbo di- 
cain) bipartire; etenim divifus, & difiinftus 
TratSatus, clarior fic , ac commodiiis intelllgi 
potefl, iinmo illultrem, perfpicacemquereddic 
oratioaem , ac propcerea animum legeutis inci' 

tac> 10 Tft De Quindenniis , Cap. IT 3 tat , Sc excltat, meotein adciifcentis parat, & nie- 
nioriain artificiosd rcformat , ut aic Baron. de 

12 nitation.tom.i. cjuxfl.^ n.i.cnmfeqq. ordonam- 
que iervandus eft i>on Iblum incer ho.iiines , fed 
etiam inter Diabolos,' iit inquic "hligeT de laudem. 
tom.i.inVrobam. n.if. in fine . Ideo in altcroTra- 
Aatu ProvinctanY fumpfi dlflerendi deQninden- 
niis , iit ita dicam:, prophanis , feu eniphyceu- 
ticis , ex emphyteuticis nempe bonis debicis ; in 

r- prjefenti vero de Quindenniis , ut ita dicam , 
£ccle(iaftici« ', feii beneficialibus, ex Beneficiis 

13 nempe m?auii mortus unitis , debicis . Ad di- 
cendorum autem noticiam prxmittendnm , 
■quod quinden^ etiam pro<juindenniis accipiun- 
tur per Fagjteretk inyu^Canonic.fbm.i.lib. ■^. 
tit. >;. §. 4. 'ueffitJnotatertto; immo quindennia 

14 hajc beneficialia voeaiKur quinta decima , uci 
debita Papa^fingulis quindecim annis in fignuin 
reicognitioiiis Dominii , quod habet Papa in_» 
ficnehciis , Thontafin. de Bencfic. tom.^. cap. S9- 
«. 15. ad quod conterc proviJa fanftio ConlH- 
tutionum Canonicorum llegularium S. Augu- 
ftini Regis Congregacionis Porcugaliix par. 2. 
tap.to deC^Hiefarioinprincipio,\hi: T^c aitem 
-qnindenniorttm folutio onerofa fit , in unoquoque 
JMonafierio eritquoddam xrariumjn quo Camera.ii 
"de mandato Vriotm reponent fmgulis annis deci- 
tnam quintam partem redditnum ad quindennia fuo 
tempore folvenda ; quod ^rarium in .Arca Com 
muttitatis collocabitur . & ipfius clavem Vrior ba- 
bebit . .Atque hocTriores -. & Camerarii fub pcena 
Excommunicationis exeqnentur : exhocvero a.ra- 
vio (ubeadem ptena nuUam eruere pecuniam vaIc' 
bunt , & T. Generalisfummam eam quindennii in 
ftngttlis Monafleriis iiqu'dam faciet &c. Dimidia 

iS ctiam annata fuffeda fuit in locum illius redeci- 
mx , quam olim Levics , & SacerdotcS , uc in 
T^umer. 18. de omnibiis Deciniis fibi a Populo 

16 ledditis Summo Sacerdoci fol vcbant , qux deci- 
ina decimarum vocabacur , Vrfell concl. legal. 
tom 2. conc. 1 10. w.i. Cohdl in notit. CardinaUt. 
cap.2o. in princip. liiera D. in fin. verfc wrilm 

37 hodi^ ; vel in locum Decima? , feu redecims , 
qu2 o!im in toto Orbe Summo Poncifici colii- 
gebacur pro Romanas Ecclefise necefllcacibus de 

X fruftibus , & proventibus uniusanni Bencficio- 
ruin , qax exinde ufque ad trienniuni , ve' quin- 
quennium , vel aliud tempus in ccrcis dcfignatis 
Provinciis vacarent ; qui frudus pro Pontifice , 
& Camera Apoltolica, dellinacis Colicftoribus 
percipicbantur , Card. Baron. .Annal. ad ann. 
Chrifii ii<,6. ad fin. Solier\ad Vafior. de Bencfic. 
lib 2. tit.i^. litera B. Maffa Gallcf. de annat. w.4. 
infin. d Lapid. in T\l_umer. cap. 18. «.27. Goffridus 
Vvindorienfis .Abbas SanSlonenfi fcribens ibi : in- 
fuper etiam Decim^s Saliaarum veflrarum , quas 
Monaflerium nofirum Vatrimonium fcilicct B Ve- 
tri , ^ ejus .Alloiium perfexaginta annos pacifice 
nofcitnr poffedijje , nobis aufertis ; Vnd^ DiUclio- 
nem "veflram rogamus , utquod aliter a&um e(l , 
corrtgatis , ne qui .ApoQoiica prxceptione T<lobis 
Dcjtnfer con''iitutus fuerat, videatur VerfiqutUor. 
Tiobis diSium efl , quia dicitis , qiiod Ecclefia non 
debet Decimam dare . Hoc zierum cfl , ubi Ecclefta 
nihil habet in Varecia alterius Ecclefi.e , ubi verh 
E.clefia poffeffionem aliquam habet, vel quidquam, 
t{!^ii decimari debet , illi Ecclejite Decimam rcddsre 
d(i't, ft ifiud ifia poffidere deftderat . Hoc tenet 
ItaHa . Hoctenet Gallia &c. D.Jlmn. 2.2. qu.^7. artic. 4. SuarcT^ de I{eligione tom. r. lib..iide De- 
cim. cap. 17. & 27 yalen:(ueia yela^^^que-^^eonfg. 
n.^^.Giitierre^^^Can quxfi.paitz cap zi. per'.tot. ^l 
Hunmus in Encycloptd. tit. de Becith: cap. 2 per 
tot. Borell, in Su?n. Decifiun tn. 19. de Decim. per 
tot.tom. i.Genuenf. in prax Pxclefi qutefl 6i8. 
w ?. .AT^^or. infi. mor.part i lib. 7 cap. iS-qu.')' 
tA-^i^aved. tnl.i. HiJDan- n. ii.cum feqq. tn.<,' ■: 
lib.i.nov. I\ecopil. T>erf^ia l. 1. tit. s itb. i. Or- 
din. pag. mih. 23 Barbofurvot. Can decif 41. per 
tot.priefertim n. isi^ Card. Cattan. de Authorit. 
Tap. ad qu. 14. 7l)olofan Sy^tagta.yur. lib.z. 
cap.zi. tit de Atinat. per tot Gumbur. dtOffic. & 
potefi. Legat. lib. 7. «.416. Lotther. derebenefic, 
tib: ^. qu. 20. n i'). Gerfon. de Sinion. tom.z. 
pag.mih. ^2% Card de yilu.ic. de.4uthorit.Ec- 
clef:pa(fim. ac lignanter in verbis ibi: Ctim LevitiC 
p'0 jUa fubfientatione rtceperint Decim.is . Sum- 
mus Saccrdot Decimam Dccim.a d Levicis dtbebat 
recipere ; undi fimili y ure videtur , qujd Papa pof- 
fet recipere ah Epifcopis promotis comtnunia ftrvi- 
tia 1 & in minoribus Bencficiis p imos fruHus , feit 
alia hujufmodi fubjidia , &■ quibns ipfe , &■ fibi in 
Ecciejite fervitio affi ientes pnfj^rnt convenienttr fub- 
jientari, fiatus Summi Vontijicis , & Sacri Collcgii 
Cardin.ilium&c. Emus D.Cardinal. Vctra nun' 
quamfatis laudatus , ad Confi. .Apofiol. tom. % in 
Confiit.6. Vauli f/. n.21. Fagn.m. incap pr.tterei 
n i^. pofimed neVrxlat vic fu.ts . .Amayden.de 
fiyl. Datar. lib.i.c 18. §. 3. in principio ,& n.i. 
Spondan. Annal Ecclef ad annum i^ i'^. n.io. cum 
feq B^yndd. .Annal. ad annum 145(5. ».4 Cam- 
peg. deinfihut .Ann.it. inprincipio , Belenctn. de 
tharit.it. fubftd. quxfi \6verf. & idtm , Varif. de 
confident. btncf qu&fl. 9. n. 58. Cabafjitt. de notit. 
Concil. Concii. 94. 

Quindennia infuper funt de Jure communi iS 
incognica , non autem- dc Jure loeciali vigore 
Po itifi.iarumdefuperedicaruaiConfiicucioDum, 
Cherubin. in compcnd Bullar !\oman. tom i. in 
Confiit.io yuiii lU. bcljol.^.fol mihi i ^j.Capon. 
dtfc.for toms difc. ^76 n 1 9 . & contr for 32. 
per tot. 7{iger de laudem. tom. i.qu. iz.art- 3. 
//. 149. .Antoneil. de tcmp. iegal iib.2. cap. 2%. 
V. 13. Vlot conf 107. « I. cumfeqq. Mandof. de 
privileg adinfiar glof.7 n 49. Tondut.deVenfion. 
cap. 10 n. 19 cumfeqq Tamburin.deyure ^bbat. 
tom I. difp 9- qu.^. pertot-Mafja Gailef.de annat. 
iu fin. verf. efi aliiid, Lotter. de re benefic. lib. i. 
qu. 29. n. I. cumfeqq. .Amayden. de fiyl. Datar. 
lib.i. cap.iS § 4. ».i.C> pcrtot. BarbofacoUeSt. 
Decif. ^poliol 6i6.verbo quindennia , & in /^e- 
pertor. yur. civil. verbo annat.s , .A-^or. infiit. mo- 
ral. part.z.lib 7. cap.i^i &-p.trt.'^.tib. 12. cap. 11. 
qu. 10. Cafiropal. morai.part. 2. difp. 3. puntJ 7. 
Fiiliucc. qu.moral- tetn. 2. tract. 41. de Bcnff. Ec- 
clcf. qu. 10. n. 56. cum /cy-/. in ^ppcndic. alids 
tom. 3. Bonacina oper- moral. tom 1 . difp. 2 qu. 6. 
punil.i. n i.cumfeqq & in compend. vcrbo diliri- 
butiottes n. 6i.Vfcll. conc.legal. tom. 2. vcrbo 
annata conc iio.n S. cumfeq. & n.i6 cumfejq. 
Scortia in feicB. Sum. Vont.fic Confiitution. Epi- 
fow.44. theorcm. 121 d»* 1 23 . Fatinell. dociifftmus 
Camcrts ^pofioUct Clericorum Decaitus , oUm pri.- 
mc notx in Vrbe .Advocatns , refponf. $0. n. i 2. 
cnmfeq. part.2. Card. de Luca de Benefic. difc 89. 
n i. cum feqq.& de Ofjic yenaiib. cap.<, . n 4. cum 
feqq. Clericat. difcord. forettf. de Benef. part. i. 
dilco-d.9.\.pcr tot. I{ota cor. Cari. Scraphin rfc- 
A 2 c;/".i4oi. Joannis Lopez de Leone , eif. 1401. B. 4. j» princip. & decif. 1410. «.?. in 
princip. regiflrat. pe[i Tra£i. in ordine laly.& V. 
jp Hinc ell > quod quindennia hujufiriodi noivj 
debentur de ]ure communi ; (i enim illa de jure 
deberentur , fuperfluas forent Bullx Pontificije 
fuper illis edica: , & poft Traci- regi/irat. Spada 
conf.gs • «-i- "^^^f. ^"0 vero ad quindennia , iih. z. 

20 Modo deveniendo ad quiadennii eflenciam , 
prsmiccendumeft , ufum quindenniorum anci- 
quiflSmum efle , dum olim per manum mor- 
tuam.cujus favore uniebancur Beaeiicia , cx pro- 
pria obligatione loco quindenni fol vcbacur quid 
cercum Camerx Apoltolica: , uc calligicur ex 
Conliit. 6. Vaitli II. §. J . ex Confiit. 20. ^ulii lll. 
§.^ . ex Conflltat.iy. Vauli IF. §. i. infin. Rullar. 
nov. [{oman. tom. i- ex Conflitut. 58 S. TH V. in 
princip. €J^ §. 3 in princip eod. Builar. totn. 2. ex 
Confiitut. 18. VrbaniyllL inprinc. eod. liuliar. 
tom. 5 . c> ex Confiitut 50. Ciementis X §■ 1. iru 
princip. ^§.3. in princip. tom. 6. repetit. pofi 
Traa.inordineial.il.in. I V. V. VI. Vil. VUl, 
IX.X.e?-,XI. & bene animadvercic Spada conf.9^. 
n. i.itb. 2. Emus Vetra ad Confi. ^poHoi. tom. ■;. 

21 inConfi.6. TauiiU. Praemiccendu'" etiam eft , 
quod Beneficium femei unitum manui morcu^ , 
iion eft amplius Bencricium , fed evadit prs- 
dium , amitticque naturam , & titulum Benefi- 
cii , tranfiens in temporalitatetn , Turriceliade 
nnionc Benefic. cap. 4. n. 19 cumfeqcj. Omitto y 
quod quindennia fnnt ad inftar ludi(ftionum__» 
fubrogatarum a Cjefare Augufto in locu Oly m- 

2» piadum ; eratenimapud l\.omanos indicfiio cri- 
butifingulisquindecim annis 3.d textum ini quis- 
ro 28. ff. deufufrucl. iegat i. ^uiianus 13. §.ldem 
yulianus 6. jf. de a6iion. empt. tot tit. C. de indi- 
llion.lib. 10. Bitlenger. de Imper. l{oman. iib g. 
cap.iS- CovartHV.var. refoi. lib.i. cap.iz.n.^. 
cum feqq. ^mijd in i.omncs 1, n.io. cumfeqq. 
C.deannon. <& tribut. iib. 10. Gentii detcrnpor. 
appeii.cap.z.Cujacc. obf. lib.6 cap 10. Gon^j^aieT^ 
Teile:^ in not. ad cap. inter diieSios 6. n.z. de fidc 
Inflrum- Tanciroli. tlnfaur. var. le£iion. iib 2, 
fj/7.242. Caffiodor.var. itb l formui. i%.cum feq. 
Monaceil.formiilar. iegai praBic. Eccief tit. 14. 
formui. 2. in adnotat. verf.funtque adinftar par. 2. 

z$ Annata quoque fumitur in alio fenfu pro annua- 
litate, feu anaua prseftatione , & annuofrudu , 
l{ota in l\prriana , feu yitcbien. iucri Dotis %.Dif- 
foluto cumfeqq z^. Februar. ijoj.coramOmaha 

24 £p;/fopo G/f«»if«. Prjemiccendum infuper eft, in 
Urbe excare txadorcm annatarum, & quinden- 
iiiorum fub nomine SubcolleiSoris , de quo I{ota 
cor. Bich. decif. 210. & 225. repetit, pod Zaccij. 
de faiar.decif.-jg & So. Juiticiaaucem quinden- 
niorum comprobacurab exemplo, & argumento 

25 a fortiori (quod in Jure ex vulgatis validifli- 
mum eft ) dedufto ex peculiaribus indultis Ec- 
clefiarum , &: earum particularium Beneficiato- 
rum, praefercim in Hilpaniis fuper jure percipien- 
di annatas ex Beneficiis vacantibus ; fi enim pro 
indigentiis particularisEcclefiae.ac parcicularium 
Benehciatorum cxiftimata fuit jufta , ac conve- 
niens perctptio annatx, quomodo redargui po- 
terit perceptio quindennii iii locum annatse fub- 
rogati favoreCamera:ApoftoIicx,& Officialium 
S. Sedis ob caufas , & titulos adeo efficaces , in 
punfto Fagnan. in cap. praterea M.^i; . cumfeqq. ne 
Trxiat. vic. fn..A7ior. infl. mor.part. 2. lib.f. 

26 (ap.i^.qu.-^. proindeque annats refolvuntur \a qaindennii, ut air yermiglioi^corf.^-j^ n.z.l^otn 
decif. 690. n.z. poftmed verf tiunqHJim enim , 
part..\. divcrf. & (oram Martin. .Attdrea decif.z-^, 
n-.^. ante fin. & decif ^S- n 10 repetit. decf.j^o» 
n 6. pofl med. verf. de^u re autemcommuni.pait.^. 
recentiar. <d^ coram eodem Andrta dectf.jo.n. i. 
Nec<leiiniteliebineradicatuin,h.Dnum, ac Air 
bile jusSedis Apoftolics fuper quindcnniis ex 
eo , quod plures emindveriiic (uper iifdem Con- 
ftitutioneSiquia ilix emanarunc pro declaratione 17 
dubiorum , quae in contiiigcntiacari.ruin emerge- 
bant fuper inc.iligentia r.ujus (iiaceri^ , vel ad ' 
compefcend.im gravioribus , oeuis concumaciara 
nonnullorum debicorum , aixta eaiundem Con- 
fticucionum tenorem ; non dutcm muiciplicatio 
Conftitucionucn derivavit cxiHegicimitate tituli 
hujus.juris, fed ex maU qualitatc dicSorum dcbi- 
torum juxta illud.quoJ bonx legesargiiu.it ma- 
los iiiores, ex quibus func nars , uciuquuZ/- 
peu^ confult. canon. iib.s . tit. de prxbend. conf.^ 
n 1. inprincip . 

Eft eciam nocandii.quod non abfque myfterio zS 
Poatifices loquuntur dc Ducacis Camcr.ilibas 
ad denotandurn proinducenda folutione inte- 
grarum , vel dimidiarum annataium , & quiu- 
denniorum , vjloris exceftuni intelligi in Duca- 
tis de Camera, quorum valucacio nOa eft lemptr 
fixa , fed regulacur a valore fcuti auri iu dies va- 
riabili ; ica , ut tx iuferius » 5 ?. deduccndis Du- 
catus auri de Camera eft cjufdcm valoiis, ac 
Florenus juxta veram «llimationem ita fugti- 
landus, ut finguli centum Floreiii conflcnt cen- 
tum , & novem fcuta aurea juxca experimentuin 
te\itaLn 3. Fen^^^on. ad Statut Vrb iib.i cap-ip^. 
n 151. cum feqq Card. de Luca de Benefic. di- 
fcHrf.S9.n1S. deVenfion.dijcurf.^^^^.n.i^ cutn il 
feqq. & difciirf. S'^. n 6. ac in i{eiat.Cur di' 
fcurf. 10 ».19. R^ot. in recentior. decif. 149 M..2. 
& II. part.2. tom i. proindeque fi; guli Fioreiii -Ji 
valutantur f.re in Juliisde^em, &. tdfto , juxta 
quam proportioncm x.gi ioleot per CoHcdo- 
rem , ac Subcollcftores quii-t^ennia ; ne ali s , fi 
<Je fimplicibus Ducitis loqucrcutur , uar.tur .; 
an[a dubicandi de qmbus Ducatts inceliigei'duin 
cftet , an de Ducatis Ca-neralibus , an vcro de 
Ducatis non Camcraiibus , fcd juxca ilUmatio« 2p 
nem regionum, ubi fica funtBentfi.ia unita, 
prout ita intelligitur Claufula illa : dummodbre^ 
nianeant miiiepro Epifcopo, &■ ceutum pro B^eilore, 
circa refervationem Penfionum lupt. Cacficdra- 
libus , & Parochialibus ad (ormani Sacri(oncilii 
Tridentini fejf.z^ de I{eform cap.i^. veluti pro- 
ha.nt Barbofa addi£l loc.n.i^ cumfeqq & col- 
le^l. decif. .Apofiol. 267. verbo Ducata per tot. cit- 
ricat. difcord. for. de Benef. &Tenflon. part . i» 
dilcord.^4.n.^o. cnm [eqq & part.i. difcord.z.n-P. 
cumfeq.&difcord. 11. «.Jg. Pro intelligentia in- 
fuper monerarnm fciendum eft , hodie non repe- 30 
riri Ducatos , feu Ducata auri de Camera , nifi 
apud Antiqiiarios . Gar^^ias de Benef- part. ^i. 
cap. ?. n. 147, Tondut. deTaifton- cap 40, n.i.. 
Cratian. difc. 417, n. 16. cum feqq f{ofa de exe- 
quut.iit. .Apofl. part i. cap.j. ».174. prout etiam 31 
hodic non adcft moneca Marcliaruiu , Sterlingo- 
runi , vcl Librarum Turoneufiuin , de qnibus 
Benedi£lusXin.in Extravag.vas eie£lionis i Vor- 
ro Turonenfes de cenjib. int. commiin. (& [{eguii^ 
Canceli.z'). de moneta , ^55. devalore, ^no' 
nymus ./lufl. dc tnutat. monet. qu. 10. n. 9. cuml» 

feqq. De Quindenniis , Cap. L 32 «vi- 33 34 31 
J6 37 38 fetfq.acpertot. Mandof. in diSl. I{egul.i<i.C*ncel- 
Ur. de moneta n. i.ctmfeqq. Tondut. de Tenfion. 
fap. 40. «. 32. cum feqq. & refol. civil. part. i. 
cap. ^.ni.cutnfeqq & cap i^.n. ^. Idi^m di- 
Cendum de Florenis auri de Camera vulgo Fio- 
rini quafi Florentinis , vcl i flore , ncnipc Lylio 
gencilicio Florentiz ftemmace , quo eranc fig la- 
ti., cudicspci deanno iiSi.Come:^ alids Sav' 
tien. ad I{egul. Cancellar. fuper laudat. ^gi^l. de 
a/alor. txprim. qu 9. w.ai. cumfeq. Boff. de monet. 
n.iz. Gobiuseod,tra£l.qtt.i.n.^9 \otadecif '^09. 
n.i^.part. \9.recenti0r. tem.i. Uidiorum Florc- 
roruin meniuiic Taulus II. CoufHt. 6- §. 5. infin. 
& VauluslV. Confiit. 17 §, i. Bullar. nov. [{o- 
man. tom.i.repetit. poflTraci. inc.Confiitution. 
mipofiol. in ordine ta l. & ly. ubi difponitur , ex 
Beneficiis excedencibus viginci quacuor Fiore- 
nos <le Camera deberi annacam , feu dimidiam 
annacam , proindeque quindennium de Flore- 
nis; immo cundem clfe valorem Turonenfium > 
ac Florenorum , & Ducacorum dc Camera , fan- 
civit mox^tx\a.\xddLta.E^gttla i^.Cancellarite de 
tnoneta ihi : declaravit &c. quod Lib,a Turonen' 
fium parvorum , & Florenus auri de Camera pro 
aquali valore in eoncernentibus literas , & Came- 
ram .Apoflolicamcomputari , & extimari debeanti 
& firmac Mandof. in di^. I{egul.i$. Cancellar. 
de monet. </«. 3.«. 4. DeFlorenis, & Ducacis 
auri de Camera lace agunt Sola de monet. caf. 6. 
n. 2. cum feqq. & per tot. Tondut- de Tenfton. 
«p. 40. n. 36. .Amayden. deflyl. Datar. lib. i. 
eap.ij.n.ii.Tyrrb. Corrad. inprax- benef. Iil>- 2.. 
eap.lS- n.^i . (um feqq. j\ota cor. Triol. decif.i6l. 
pertot.decif.37z.per tot.part.4. diverf. decifiSj. 
decif. %oQ. & decif. 504. per tot. pjr.14. recentior. 
Florenos auccm , & Turonenfes jam diximus 
ejufdem eflfe valoris vigore (xpi iaudacx I^egulte 
CancelUiim zs- demoneta, De Florenis infuper 
adeH I{egula i. Canccllari<e de refervat .Cathedral. 
diilaque I{egulazs. de moneta , &• i{egula 5 5- </e 
*uahre,<itc oon Conftit.S6. Pii IV. inprincip. Bul- 
lar. l{om tom z. Prsterea quindennium , de quo 
in pt^lenci aglmus, nihi! aiiud eft, quam dimi- 
dia pars huttuum Beneficiorum fupprehorum , 
& ad commodum , ac ucilitacem manusmor- 
tux, puca Capiculi , five cujufcumque Loci Pii 
Miiifs uuitorum , finguiis quindecim annis fol- 
veada Cam.ra: Apoltoiicc , quam corpora nun- 
quim dekiSura prxlfarenc , fi de eo cemporo 
provideiencur de unicis B;ncficiis, nuncupacur- 
que id gr^nus emo'uinetici quindennium a meca 
lemporis decurli, 'hligei- detaudem tom.i.qu.iz. 
artic 3.« 149. infin. ^'^^or. infiit moral- part.z. 
Lib.j cap i}. per tot.<& part.-^. lib. ix. cap- ii. 
circdfin (ju 10 verf dccimo quxritur, cum vcrf. 
feqq. Monet. de dijlribution. quotidian. part 5. 
qu 9. conclnf.'^. n. ^i. cum fcqc] Ceccoper. tucubr. 
Canon. tih. 4. n. 169 Tambnrin. dc ytre .Abhat. 
tom.i.difp.(). qutefit.^. n. \. cumfeqq &pertot. 
Cafiropaf moral. part.z. difp ? punci. 7. n i.irLs 
princip.vcrf (juindenniim. FiUiucc.morat part.^. 
traii..^. de Bcncf Eccl. cap 6 n.s6 cum fcqq. (icuci 
annaca , fcu, uc hodie' moriseif, dimiJu annaca 
ex Beneficiis non Confiltoralibus , etiain ell: me- 
dia pars fiuctuum primi anni , Beneficii a Sede_> 
Apoltolicacoliacijfolvenda in Dacaria Apollo- 
lica a provifo de Beneficio , fcu fuccelforc in ilio 
per cellum , auc decelfum Beneficiaci Antecelfo- 
tis, Balmcfcda de colteli. qu.S^. n.i:;, Moneta de difiribut. quotid. part.^. qu.g. w.27. Mafja Callef, 
de annat. n z. .Amayden. de fiyt. Datar. tib.i. 
cap. 1 8. § 3 • n 3 3 . cum feqq. & n j^i. verfic. nara 
proTenJtone, cum nn feqq. Tondttt. de Penfion, 
cap.\o. n. 21- Gon^^^alcT^ ad l{egut. 8. hodie 9. Can- 
cettar. de Menfib.% ■j.proh.vn n.\66. Barbat.de 
divif' fruil.part.2. cap.i^ «.9 infin. vtrfic.con' 
fimitis , ubi annacam medi'>s fruftus appclUri 
ait ; refteque dici potell fpirituilisquidamaii- 
nata, qua: a communi , & minuco fervitio diflferc 3^ 
nomine tantun & accidentaliter temporis prs- 
finitione , quia dc quindecim in quindecim an. 
nis, abolitis aliis folutionum annuarum cermi- 
nis pro Benchciis perpetuo unitis , foivitur ab 
iilis , in quorum favorem talia Beneficia func 
unita , Mafja Galtef. de annat. n. 10. in fin. verfic. 
efl atiud quoque Fagnan. in cap pr£tered i. ».1 J. 
neTrxtat vices (uus , Amayden de fiyl. Datar. 
//&.i.c<ip.i8. §.3.«.3i.d^§.4 ferfof Commuae 40 
fervitium eft quanticas cctca, lcu annata integra 
proquolibet bpifcopatu , feu Abbatia Confilto- 
riali , qui niiniriim confiflorialicer , feu in Con- 
fiftorio Papa: providetur , fccundu.n antiquam 
taxam foivtnda , quam alias moderatus eft 
yoannesXXIl.infua Extravag.cum nonnultaii. 
ta 1 de Trxbend. int. commun. tmus Petra ai 
Confl. .Apofl. tom. 5. in Confl 6. Tauti H. n. ao. 
ac tunc diflferentiam dimiuia? tantiun annat* 
folvi folitx ex Beneficiis minoribus , feu ii.ferio- 
ribus idelt non Conliftorialibus annata dividitur 41 
in tres partes, feu tripattitur, inter Sacrum nem- 
pe Collegium Cardinalium , Cameraks , Amu- 
tiftas , & Ofiiciales Cancellaris Apoftoiicx, 
quemlibet pro tertia parce cangeiis , ideoquc 
commune nuncupacur ex eo , quod incer diftos 
commu iiccr , idell pro a:quali porcione diltri- 
buitur ; & ideo hic dicirur fervicium, quiajuxca 
vuigarc , Italiciimque idioma qu^elibet datio ap- 
pdl tur fervicium, live dcbica lic , fxwc non, licuci 
in Hilpinia hoc fcrvili nomine appellancur con- 
tribuciones illx.quds faciunc Rcgna aJ fublevan- 
dun) Regni iiecelficates , dicitiirque communc 
fervicium, quia ejus dimidium tribuitur Paps , 
reliquum Sacro Colicgio Cardinalium , & intcr 
ipfos CarJinales praefentes liviJirtir, Fagnan in 
cap. I. w. II. neTrxtat. vices fuas , Tondut. de 
Tenfion. cjp.io.n.3. Maffa Gailcf. de annat. n 3. 
cum feqq. ^ «.23 . in princip. Amayden. de (lyl. 
Datar.tib.i.cap.18 §. J.rt 18. Aiii aucem iunc 
Officiales Romanje Curis cmentes Olficia cuin 
exercitio , prout funt Plumbatores, ac cceceri , 
qui p 'rcicipanc de annacis , & quindenuiis racio- 
ne laboris, quem habenc in Canceliaria Apofto- 
iica, exercentcs eorum Officia , aiii ementes Of* 
ficiafiueexercitio, ut funt MilitesS. Pecri , & 
S. Pauli , qui eciam parcicipanc medianc? a'fi- 
gnacione eifJem a Camera Apoflo ica fddx i 
indeque refte nuncupari valenc aftignacarii , 
non racione iaboris , cu.n rales nulluai habcanc 
exercitium.fedrarione OTljii cmpti . Qua oc- 42 
cifjonc Sott. eximins Pradiciis , in f{-^ut 31. 
hodie-^z. Cancettar. de impetr. Benef n zo & Go- 
mc:^ vulgo Sarnen, olim S. Kotx Rom mar Audi- 43 
torfamigeracus , afferunc , ex Epifcopatibus lol- 
vi medias annatas q.iod etiam l{ota co ifirmavit, 44 
coram Coccino decif- 1948. « 1 1- n-petit. in recen- 
tior. decij. <; 3. n. 16. part.6 dupt'cat. pofl ^may- 
den. de flyto D.ttarix lib i. cap 15. %. 6. «49* 
quippe ex Epifcopatibus,& Abbutiis quibufcum- 

que 6 Joainnis Lopez de LeonS, queConfiftorialibus folviturin corum provilio. 
Hc Aanaca,five veriuscommunefervitiuiu juxta 
taxam , quae fic in tcrcia parte veri valoris, feu 
annui frudus, quse quidem annatae folurio juxta 
hanc taxaui non actingit mcdietatcm fructuum 

4$ unius anni > prouc ex aliis Beneficiis inferioribus 
dimidise taucuiu aunaci folvuutur , Tondnt.de 
Tmfion. cap.io. «.i. ?. C?" i?- ^mjyden. de fiyU 
Bat^ir.Uh.i.cap.i'^. %.-^.n.\%.& ^s- infin.^verf. 
ijuando vero , Maffa de amiat. n.-^. & ^- ante med. 
v(rf. altera 'ue<a fpecics , Gon-s^alc^z '" I{eg"l-^- 
hodie^. Cancellar. dc Menfib.^.j. iirobxm. n.l66. 
Mandef. annal. caf.n.iey. 

46 MiiHjta vero fervicia folvuntur quidem iisdem-» 
perfonis, fednon proarquali portione , & taxa 
illa non exccdit.tres cumdimidio pro ccntena 
rio , quz noii cedunc in gravamen provili , nec 
hac via integra media annata folvitur , funtquc 
quiiique portiuncula; , qua: fccundiim proportio- 
nem tixx froftuum Hpifcopatus , vel Abbatioe 
Confiitorialisiuterquofdam Papa: Miniltros, & 
Officiales diftribuuntur , & appellantur minura , 
tiim"quia funt minutE partes aiuiatae , tiim quia 
partiunrur inter minores Minidros , Fagnan. in 
caV. I . n. 12.»^ Vnslat. vices fuas , Tondut. dc_p 
TenfoH. cap. 10. n.^.infin Maffa Gallef. de annat. 
'iiA. cum feqq. &n.z^- in priucip. .Amayden. de 
flyl. Datar. lil. i. c.iS. §. 3. ?j. iS. circdfin. verf. 
minutum vero fervitium . 

'47 Unde quindennia incroduda fuerunt a Roma- 
nis Pontihclbus ad n.l"arL'iendum incommodum, 
five veriiis prarjudicium tamerje Aponoiicje ob 
inde cx lienericiis uuitis emergens privationem 
jurium ejufdem CamersE , fcu annatarum , cum 
Jlla poft unionem amplius non vaccur , ideoque 
iingulis quindecim annis annatam , ut ita di- 
cam , quindeuniaiem folvere tenentur loca Pia, 
quorum favorc unita reperiuutur Beneficia Ec- 
clefiaitica, quae bis, vel ijcpiiis intra id tempus 
vacarunt , & idem dici potelt de rcliquis OSic iis 
Roman^E Curia: , quae morte Officidlis naturali, 
vel civili , vel promotionead Epiltop.itum , vel 
quia quafi intra illud temporis fpatmm Benefi- 
cia fic unita , ii illa infingulares perfonas collata 
■ fuiffent , per obitum verum, aut ridum verifimi- 
liter vacaiknt, & inde annacx lblut3E fuiUeut , 
undectiam intri illud tempus ringit Cancellaria 
Apoliolica , Loca Pia uunquam peritura periif- 
fe, vel deniquequia ( quod verius puto ) deta- 
xationibus temporum non potefi reddi certa ra- 
tio ad infiar fimilis quindennii , quod folvitur 
pariterper manus mortuas Emphytcutas pro iii- 
dcmnitate Domini diredi , de quo nos in alio 
Tradatu de Q^nndcnniis , veluti has fiogulas 
rationts adducunt PorfuucoH/". 107. n. 10. verf. 
& cim ex inflitutione Pauti H. D .Advocat. Vr- 
faya difc. Eccl. tom.i. part. 1. difc.zo. n.^6. cum 
feqq.T^iger de laudem. tom. 1. qu. iz. artic 3. 
n. 151. cumplur. feqq. Capon. difc. for. tom. 5. 
difc. 376. n.19. Barbofa colL decif. .Apoflol. 6i6. 
fcr tot.Tondut. deTenfton. cap. 10. n. ig. cunu 
feqq. Vrfell. conclcgal tom.z.conciio. n.S.cum 
jcq. Cohell. notit. Cardtnalat. cap. 20. litera E in 
fin. & litera .A fol. mih. 210. in princip. Tiovar. 
in funt. Butlar. part. 1. comment. 144. ».8. cum 
feqq.Carul. ^nlon de Luca in.Append.ad aliqu. 
dijcept. Cratian. pofl ejufd. Schol- ad decifton. 
ejufd. Grutian. fot- mih. 302. col. 2. & fot. 308. 
(ol. i'.Atvare'^Tegas de competent.part,i'C(ip.6^. n 8. cum feqq.fsi v xi v° eH: ifj Cdhflh.S- Vauli II, 
Confiit. 17. Pauli ly. Bnllat nov f^oman. tom.l. 
Conliit.^^. Sixtil^. eod Butl.tr tom i. Conflit.ld. 
Vrbani ylll. cod. 'iuitar tom. s- & Conflit. 50. 
Ciementis X. eod.Butlar. tvm 6. repetit. poji TraSt. ~ ■. 
int Coniitution. ^poHot. o\im aucem folutiohu- 48 
julinooi quiiKie|)nioru.'U lolebat lieri certiscon* 
veatis ceiiijioribus , puta de odo , five dc decem 
annis in alios ofta, live dece 11 aunos in perpe- 
tuum.ut notdt Vrfeti.conct.legal. tom. z. conc. 1 10. 
n.g. Et quiiidcnniumejuf iiodi,ex Beaeficiis ma- 4P 
joribus, ftu Confiltoriaiibus, qua: nempc prxvio 
negocii cxaminc in Cunhitorio, conferuntur j 
clt annata intcgra>, feu fruLius unius anni , uC 
a:dvenit Card .Tufdf.pi-a^iic conc.tow. i. conc.3 28. 
n i . Nec oniittcudum, qua ex caula quiudenoia- %9 
lis hujulmodi annata ad hanc temporis metam 
potiiis , quam ad longior^m , live breviorem rc» 
duifia fuerit, ex eo nempe vc\ quia in hoc imitati 
funt Summi Pontifices Imperatoriam fandio- r -- 
nem in l. omnes 1 i.C.de oper. public. 7{ovetl.i2'}. 
de Sanil. kpifc. %. Sancimus, qua cavetur, ut om- 
nes , qliibus opcrum publicorum cura deman» 
data fuerit ulque ad annos quiudecim ab operC 
perf.fto , cum fuis hjcredibus teneri , fiquid 
dauiiii tx operis vjtio accioeru , vcl quia Decu- 
rio i & Cohortalis non potfit eligi tpifcopus^ 
aut Clericus , nid polfquam ptr quind^ciui an- ;E 
nos monaitiram vitam tr.infcgeric in Monafte- 
rio , vel quia ex prerio fruAuum, qui quinJeciff» ^t 
annis coiliguncurcxfundo, pr.-batu.- illiussfti- 
matio, 8i prctium /. fiquis argentimi 25. S- Simii 
liquemodo 2.c de donation.vd quia ex Cornet. Ta- 
citoin yita ^gricotx , dt fat magnum humauK 5» 
vita: tcmporis Ipatiuni , & ciim intra eam metatn 
mutatio potULrit accidere, inde factuni , ut quc- 
libet quindennio folvatur annata BeuefiLiotum , % } 
vel qu a in Cancellaria Apoftolica omnu Officia 
vel venduntur , vel ex munificciicia Summi l-^on- 
tificis qnandoque donantur, donec emptor , feu 
donatarius vixeric , & compertum fuit , illa om* 
nia infra quindecim annos extmgui , feu mutari 
morte Officialium , habita rationecorum Offi- 
ciorum , qusc bis, vel fa.'pitis incra id tempns va- 
carnnt, & idcm dici poteft dc rtliquis Officiis 
RomancECuri.^ , qui morre Officialis naturali > 
vel civili , vel promotione ad t.pilcopatum va» 
cant{7\J;^er de laudem. tom. i. quxji. 12. artic. 3. 
«.151. cum feqq. 

Sciendumulteriiis eft , non ex omnibus Benc- 54 
ficiis folvenda elle quindennia, verunuameoex 
illis dumtaxat , ex quibus , fi unita non eflenc , 
folvenda eflet in expeditione litcrarum annata , 
Officialibus Cancellarii , omnibus nempe Par- 
ticipantibus, veluti Jannizeris, Portionariis Ri- 
pilibus, SoIIicitatoribus Apoftolicis, feulitera- 
rum Apoftolicarum Scriptoribus , Archiviftis , 
Cubiculariis , Scutiferis , & aliis fecundiim ta- 
xam portionis , cuilibet ipforum contingenris , 
veluti Jannizeris ad rationcm duorum cum di- 
nudio pro ccntenario , Cubiculariis, & Scutiferis 
ad racionem decein pro centcnario , Scriptori- 
bus Archivii ad rationem fcx procentenatio , 
Militibus , feu Equitibus SS. Petri , & Pauli, 
nec non Portionariis Ripalibus ad rationem 
quindecim pro centenario, qui omnes in Cancel- 
laria Apcltolica refident, extra vero Cancella- 
riam rcfidentibus , nimiriim Clericis Camerc 
Apoftolics adrationem unius cum dimidio pro 

cen- De Quindenniis, Cap. I. centcnario, & (ic ex folis Beiieficiis , auc Penlio- 
nibiis aiinuuin valoreni Ducatoruin viginti qui- 
tuur auri de Camera excedent bus, juxta Co«- 
(litut.6 Vduli II. Coiiflit. 17- Vauli ly. Confiit. 33. 
Clmentisyil. BulUr nov I{om. tom.i ConlUt.^^S. 
S. Tii y Conflit.^i. Sixti y. tom.z. Confiit 1 8. Vr- 
haniyill .tom <,.& Confiit <,o Clementis X tom6. 
rtgifi at. pofl Yra^. int. ConlUtut ^poflol. Solier 
adVafior de B.-nefic lib.i. tit.iJ^. litera B. infia. 
Taris. de confident' Benef qu.9. n.^^d.Tondut de 
Tenfion.cap. 10. « i. cum fe(l.& n.i^cumfeqq. 
Vefir.inprax.lib i.cap.^n'^ &cap6.ni jima' 
yden deflyl. Datar.lib i. cap.18 § 3. n.ij.&io. 
cumftqq. & n. zS. Maffa Galtef. de annat n .?o. 
tircafin- wrf. ex liujus regiilx , 'blicot lucubr. 
Canon Ib. i . tit 29, § 13. vcrf & fine pm^judicio 
quindennii, de Luca Mtlphnen ad Gratian.difc ^TJ. 
nzi. 1{V. D.Viton. difc. Eccl.part. i. difc.iS. 

5 $ « 3 • cx qiio ditnidia aunata loluinniodd iolvitur 
ex li-neficiis Ducatos 24. exci.dentibus juxra_» 
Conliit 3 3 . Clementis VI l Bullar. tom. i . Gon^^alc:^ 
ad f{egul 8 hod^e q Canceilar deMenfib ^.-j.proxm. 
n.i66. Caflropal mo^^al. part.i. difp-^.punc l n 1. 

5(5 Obquani caufam edit,i fuic notiffima i^e^«/<zj 
rij«ce//ar.55.de txprimcndo va!ore inB;ncricio- 
rum impecratione , ne alias Papa , feu ipfa Can- 
ccllaria, & Camera Apoftolica fuis juribusde- 
frandaretur , uc ad vcrtunt Gome:^ "1'^^ Sarnen.ad 
diSl. f{egul. in Vrsfat. in med. verf. quidam vcro 
fiopter annatas pag mih 224. inprincip col 2. 
jun^o veif. etiam, ead col.z. in med Cohell. notit. 
Cardinalat: cap. 20. in princip. litera E >n princtp. 
1\pta coram Card. Crejcentio decif. 10. alids 30. 

^7 w. unic. de [{efcript. Hiuc tic , quod , ciim tx Be- 
ncficiis Galiif certo modo non folvatur annata , 
ad quam vitandam , dicitur-, frudtus 24 Duca- 
torum auri de Camera nnn excedere , nori expri- 
tiiendus vcrus valor , Solier ad Vafior de Bencfic. 
lib-z.tit 9. litera .A. Tondut. deVcnfion. cap 10. 
n,6. .yimaydcn. deflyl. Datar. lib. i. cap 18. §.3« 
».2"). vcrf. notandum autem , Tholofan. inyus Ca- 
iion. tom 1 . tit. 2 5 . cap i . in Schol. literaT^. in med. 
ubi etiamfi Bvneficia valeanr plufquam mille_j 
auteos , & tom.z. tit de re benefic. cap. 15. n,6in 

58 princip.verj . in Galliatamen . h-ll bene verum , 
quod Galli loco annacarum folvunt quafdani 
compolitiones in majoribus quibufdam B;nefi- 
ciis , Tholofan. in partit.yur. Canon. lib.i. cap.z% 
litcraJ^. in Schol.cicd fin. ve^f. folvunt tamen 
Calli. Tondut deVenfion- cap 10. «.7. MuffaGal- 
Itf de ^nnat n r6 infin. verf qu6 vero ad ali(L» 

*t9 infe.iora Bentficia ; vd Galli diverii;node folvunc 
annata!», ahqaando nanque integre , Sc ali- 
quando non incegre ; integre foivunr pro Benefi- 
ciisexiileiitib.is inPacrii 'nilgo Ob^^dicntite dida, 
non inttgre (olvunc proexiltenribiis In Patriii-» 
J\edutli dida; iiicelligent^opro Pacria Obedicntix 
cas Provincias Gal.i«e , qua: in Concordatis in- 
tcr Leoncin X. Poociri'cerii , & Francifcum I. 
Gdliarum K.gem Chriltianiffimum initis com- 
prxlienf. (■uruic ; l^acria vero l{edu£ia intelligi- 
turta, qu£E fub Coicordaciscompajh^-ndicur , 
per qua; lax . Bcnericiorum ( uc nom -n ipfom in- 
dicai) luic rc !u<5ta ad meJiec.iCcm ; idio , ut pro 
B.n ficiis -xiltenribus in i'atria l{cdnSla non fol- 
Vitur , n'fi inediec.'S medlae a^m.ra;, leu fexra 
tantu 1 pars , Tbomajin. de Benefic part 3 lib 2. 
cap. s^, & cap <.g n 14 in princip & in med. 
%/imryden. dcfiyl. Datar. iib.i.cap.iS. §. 3. n.i6. cumfeq. Nihiiominiis omnes Ecclefije , &B;ne- 60 
ficid Galliarum unica manibus mortuis non ob- 
Itance, quod anteunionem annatas fortalie non 
folverinc, quioJennia folvere deb.nt , de quo eric 
inf;niis copiofus f.-rmo Cap XXVI. Bode pariter 
modo nB.neficiis, f u Canonicatibus confilten- 61 
libus in diftributionibus quotidimisGermania: 
hodie cx ge .erali confuccudine & Itylo Roma- 
noE CuriiB non fo vicur ann ata , ad cujus folutio- 
nem declinandam exprefTio veri valoris rieri con- 
fuevic , quafi 24. Ducitos auri deCdmeranon 
excedanc , quamvis finc mulro m ijoris valoris , 
Tondut dcVenfion.cap 10 n 'i. & ref benef. ca» 
non- part. 2. cap. 3. §. 6 « 12. hmayden. de iyl, 
Datai lib. i . cap. 18.^.3.« 22. cum ftqq. Chohjer 
in l{egul. Cancellar S5 de exprim ver.valorn. 20, 
B^ofa deexequut.liter \pofiol.part l rap 6 «247. 
& cap 7. n. 169 cumfcqq Branden in Concordat. 
Gcrman- notabil i.T^icoUrfi in prax bencfic. ex 
Concordat. Gcrman. tit. 2. deannat. §• 2. f{otacor. 
Z.irat. dccif. 88 h. 17 cum feqq. Dunofet- ^un. 
decif.T,'}. «.4. Merlin. decif. 1 39. n 6. ac in recent. 
decif 75. «. 17. part. 12. Nec ex Canonicacibus 6i 
^.athedralium Lctkfiarum Tolecans ■■ &: Hifpa- 
len. in Hifpaniis folvitur anndta , cii.n ex itylo 
exprimi foleanc in 24 Gon^^alex ad [{cg. 8 hodie 
p.Cancetlar. de Menjib. §. 7. protem n. 167- ubi 
tamen ha lucinjtut in aHerenoo, quod ex C.ino- 
nicatibus hcderia: Vatican^e S. Petri de Urba 
non folvatur annata •, quando in concrarium Itac 
communis praxis. & txperi-:nrii , qii,iin procul 
dubio cailere debuerac idcm Goni^alcs^ , dum fuic 
in Urbe Advncatus. 

tc licuti de annatarum juflitia injuftii, ac hs- 6$ 
tcticsik d\ d\lput ite.Cabaffut notit.Concil cap.9^. 
pertot. 7S{/co/. le Mailire de bon Ecclcf part. 2. 
///;. z.cap. 2. Cotton. controv. lib 3 controv. 9. 
cap.j^. H.iiO. cumfcqq. ubi n i22./H^*}.eoSxqui« 
parat cum laudtmio abEmphytcuta alienante 
folvi folito Dominodire(5to pro coi.fenfu, i^jjf- 
naud. Mifcellan. feu tit. maU i bonis Ecclejia 
cap. 10. «.20. cumfeq. Monet. dedifirbution quo- 
tid. part.-^. qu 9. n.z6.curnfeqq. tfcbius de annat. 
cap.z6. pcr tot. Vecch. de aqnxduti. tom 4 qn 14. 
».i. cumfeqq.&pertot.& qu.\s i*-t-1 cum feqq. 
Spondan. in continuat. ad \nnal Card Baron. 
tom.i. adann. Chrifi. I399. n. i cumfeqq ici & 
de quindenniorum julticia injultu.n e(t uiljvuca- 
re , ciim quindennia Inbrog ica fiuc in locu.n ,\n- 6^ 
natarum , qua; non folvunrur, cii.n Beneficia 
unica ampliiisnon vaccnc, T^uvar- fum ButUr. 
part. 1'Comment 145.«. 13 cumjeq. 

Vifo jam , qua de caufa qui.idennia folvantur, 6$ 
fuperelt vide:idum , in quam caufam ilia ero- 
g ncur , &: dico , illa erogari in eamutm ftrme 
caufam , in quam erogari folenc annats , lcu di- 
midis annati' primorum annorum Btntncioruni 
ficque eadem infcr^ire , cam in i^apa: , qaam in 
Cardinaliuin , quamque in alioruni Officialium, 
hinc Annaciitarum vulgo nuncupirorum ,prouc 66 
ex rtleviis de fcud'S folvi folitis psr manus nior- 
tuas fcuda retinciccs iii Napolitano Kegno 
fubitencantur OffiuaicS Capan. de jure reyel. 
par.i. qu.<i. n. iScum feq inunoetia.n exipfis 67 
annacis folvi fo enc deccm proquoiibec cenccna- 
rio HquitibuS, feu Miiitiaus vulg.> S. l-^etri ap- 
pellatis, emencibus ncmpe o^.ia vacjbilia, 
Mandof.conf.SS.pertot.&conf^z p':^ tot . 

Gmido , quod aduutar annacx Pontirici folvi 

fo- uS 8 Joannis Lopez de Leone . 

foliracxBeneficiis.etiamamucaappellaciir illa Ecckfiafticarum , aiit Regularitfm , five quo- 

colicda ,quaodopercipic Rex ex frufl-ibus prmi ruincufiique Locorum Piorum , aut etiam Cap- 

anni alicujus offi Ji coiicelfi Bilmafed de colle£l. pdlarum ( uc plurimum Hanc^ ad confulenduin 

qM.8<i. n 12. ac fer to:- Fajard.^lleg fical.i ' ' ' ' ' .....,-. <.•.,■„.,..„ 70 nz^.ciimfeq & in additam.fofl alleg. ^z. «. 14. 
t^ foli diit. in additam. ad 7 n. 21. ujijueadn.^i. 
& alleg-ii- n- ^S^S- prout tx pubiuis aquis a 
Priiuip. gr ituito conceffis folvi toict veCtigal 
annjta .'.idtum, nem; e fruftuspnnii anni Bono- 
ruin tubditoruin , Tecih. de .4qn£di'Il. tom 4. 
qu.i^^.n.i.cumfeqq. ■&pertot. & tju.ie.pertot. 
qua occafio.K no.i priCLrcundum , quod La- 
piculum SacrofanAje Lacetanen. Bafilics Pa- 
ttiarcha.is S. ](iani.is c;e Urbe adinllar nortro- 
rum quindenniorum cxigere loiet (ntfcio tamen 
quo jure , in renovatione Aggregationum , fcu 
unionum Confraternicacum , fcuium unum au- 
rcum , nempe hodie ]ulios fexdccim cumdimi- 
dioliiigulisquindecini annis , quibus renovacio 
facienda elt ; (iquidem rcdltic licerali s Confl 1 1 S . 
Clementisylll. §. 12- c^ i?- ^«/'^'•- nov. Hom. 
tom.^. quaenixeprohibctur, cum Decreto tm- 
tante , '& claufula fublata p.o aggregationc , aut 
renovationeaiiquidrecipiibi „ Hredionum au- 
tem , inltitucionum , communicationum, & 
a„ore"ationum &c. litetaB &c. gratis omnino, 
[] acoulfa ptorsusmercede&c. accepta, expe- 
diri & concedi debeant . Quod fi Minillri ali- 
',\ qui,' Superiores, vel Cfficiaies &c. contta prx- 
„ miffa in aliquo venire , vci faccre prxlumpfe- 
rint , crcaiones , inttiturioncs , & ccmmuni- 
'' cationespriviiegiorum&c. nec non aggega- 
„ tiones per ipfos facienda: , feu renovandx , 
„ nuliius fint roboris. & momenti „ fub qua 
quidemConftitutione Clcmentiiia compra:hendi 
etiam Bafilicam Laterancnfem declaravit Pau- 
lus V. in fua Conflit. la 68. §.1.3. e^ i.eod.BHllar. 
eodemqne tom. i.ibi „ Clemens Papa Vlll . &c. 
„ volens nonnullas pravas confuetudines toUe- 
j, re , qus irrepferant in ufu faculcatum &c. eri- 
„ gendi, &: inftituendi, nec non eciam libi ag- 
5, gregandi Confraternitates &c. formulam eaf- 
„ dem Confraternicates ,& congregaciones eri- 
„ gendi , inlUtuendi ,aggregandi ,& rtfpeclive 
„ communicandi prafcriplit , & alia conllicuit, 
„ voluic , & ordinavit&c. Cum auccm &c. Ca- 
„ piculum , & Canonici Bafilicse Lateranenfis 
j, de Urbe diverfas &c. conftituac Ecclefias &c. 
„ eidcm Bafilica: fubmittere , fubjicere , anne- 
•„ dere , incorporare , ac in Bafilics prxdiftx 
„ iTiembrum recipere , atque in fubmiffione , 
„ fubjec^ione , annexione , incorporacione , & 
„ fubjtdione &c. cifdcm , nec non aliis fimili- 
„ ter Ecclefiis &c. in folo Laceranen. variasin- 
„ dulgentias &c. concedere foleanc , dicfta: Con- 
„ fticutionis forma, & quod in ea fe non com- 
„ prsehendiprajcendant, minime fervaca. Pro- 
„ pcerea nos volcnces , ut Confticutio pra^difta 
„ tam ab cifdem Lateranenfis Ecclefii Capitulo iiidigenciis , neccHariifquc aliinfentis corporuni 
ejuffnodi nunquam d(.fv<fturprum , ironiovalde 
conferat, ut fiaht'ta'esu'iiones.pdrpetU2 tccle- 
fi.<rum'cum eorum friidibus , 3c cumniajori eo- 
rum parce, iquum quoque vifum fuiciSummis 
Romanis Pontiricibus , uc etiam confulerecur 71 
R( man« hc<:k[\s nccefficacibus, mediauto 
quindenn orum,folucione.prouc mediante anna- 
carum folucione perprius ance uniones hujufmo- 
di confulebatur tempore provifionis Bentficioru, 
fcu txpt diiionis licerarum fuper eorum provifio- 
ne , ne alias Poncifcx pro temporc conccdendo 
Bcneficorum uniones , (ibi , fuxque Camera: , & 
Miuiftris , feu Officialibus prxjudicaret , immo 
ipfi Sacro Col!egio Cardinalium , dum hoc tno- 
do amiccerec annacas ex evencualibus provifio* 
nibus pro cempore debicas ; unde quindennium 
nihil aliud eft , quam penfio, qua reddicus Be- 71 
reficiorum loco annacarum ; & aliorum jurium 
Camerx .^p^jftohci tx Bc.ieficio Communicati , 
vel Pio Leco unico , Summo Poncihci folvi de- 
ber , in recognicionem univerfalis Dominii , 
Ac?;or infi. moral- par 2. lib-y. cap. 13. fer tot Fil- 
liucc. moral. far. 3. tradtat. 45 . de Benefic. Ecclef. 
cap.6 verf. dicotertio, Fagnan. in capprxtcrea l. 
».?. ne prxlat. vices fnas. Lonher.de re Benef. lib. 
1. qu. 29 n. I. tum jeqq. Capon. contr.for. contr» 
^2. n-S C^ pf tot. Card de Luca de Jienef.difc.Scf. 
n 6. i\pta coram Card. Seraphin. decif. 1401. n. i. 
& per tot. & dciif.1410 n. i & per tot. repetit , 
po't Trall. int, decifion. S. i\ot. I{om. in ordine itt 

C^uinoennia aiitem debentur ad ratam aiinata-* 
rum,feu ( ucmeiiusdicam ^dimidiarumannata- 
rum , fi nt mpe Benehcium unituni , fit annui va- 
loris fcutorun» cc ncum , nec fit Coi fifioriaie , dc- 
bcbuntur (ingulis quindecim annis fcuta quin- 
quaginta , qua: coi.ftant valorem dimidix anna- 
tx . '^cicndum quoque eft pro notitia quindennia 
fiiifle introducfta a variis Romanis Poutificibus , 75 
qui ftx fuerunt; & quidfm primus illorum au- 
(ftor, feu inventor iak^Pauius IL, utexfuacon- 
fiit. 6 in nov- Butlar. P^oman tom-i. repetit pofi 
Traii. inter ConHitut.hpoflolic. inordineVd. i. dein- 
de ampliacive , five rtlative ad eamdein Confti- 
tutionem le hibuerunr alii Pontifices , uc P.j«- 
lus ly. in fua Conflitut. 17. eod. tom 1. S. Tius V. 
in fua Confinut. 58 tom.z. Sixtus V. infua Conjii. 
tut. 3 3 eod tom. 2. Vrbanns FUl. infua Conftitut, 
18. tom s. ac tandeu) ulcimus , feu novitfimus 
Clemens X. in Jua Conftitut.%0. tom. 6 repctit. pofl 
TraCl. int. Conjl. Apofiol. in ordine la IF. V. FU. 
VIU. & XI. 

Unde ciim quindennia tamquam annatarnm 74 
foboks,fubrogaca fuerint per SummosPontifices 
in locum annacarum , qux per prius fubrogacx &Canonicis, quam ab aliis quibufcumque exciceranc in locum Decims Ecclefiafticx a Cle- 

" ■' '"■ ■ • - ^ --'1 -^- ro Poatifici pro tempore dibitx , inque ejus lo- 

cum fuccelferint , bcne fequitur,ipfa quindennia 
vigorcfubrogationis parcicipare , & induere in- 
dolem , ac condicionem ipfiiis Deciinx, in cujus 
locum fuerunc fubrogacx , perindeque illafolvt 
KoinanoPoncifici procempore in recognicionem 
uoiverfalis , ac fupremi dominii , quoii Romana 
Ecclefia, feu illius caput vifibile fuper omnibus &c., ut par cft fine difcrimine in polleruin ob 
fcrventurConftituciones&c. didi Clcmentis 
&c. ad Bafilicx Laceranenfis ,& aliarum Bafi- 
licarmn &c. Capicula , Canonicos &c. au(So- 
rirace Apoftolica &c. excendimus, &&c.in- 
violabiliter obfervari prxcipimus , & man- 
damus . 
Ciimque perpetuxuniones Beneficiorum favo K inaouum mortuaruai } pucaiCommunitatum Beneficiis, EccJelJSliicitque proveucibusabfolu- 

te, De Quindenniis , Cap. L te ) uC plcniflime cxercct ; qua? tamen quinden- 
iiia inferviunc procongrua, five( ucm:liiisdi- 
cam,niagis congrua fubltenucione Pap£E,Cardi- 
naIium,alioriimque Miniftrorum, ac Officialium 
in Komana Curia univerfoCatholico Orbi in- 
krvieiitium , proque fubvencione univerfalis Ec- 
clefia! in illius obcingentibus neceffitatibus ; ad 
quam eruendam vcritatem nulla melior audori- 

75 tas.quam Summus ipfe Legislator, feu San.Meni. 
Clemens Papa XI. olim clemcnter , ac fapienter 
regnans.tandemqne pod diutinumPontificacum 
fupra vigiuti anno&adeptum,ad Supcros evedus 
die ip. Marcii 172,1. faufta profcdo utiS. Jofe- 
pho dicaca ; qiy fingula fupradida nielius , ac 
nervofius inr.nuavit in fua Conflitut. Hom^ edita 
fnb die i^. 7,^iovembris tjo^^. & regifirata. pojl 
Traciint.Confl.Apaftol.in ordineU XlUinque alia 
Cwflit^z.\. yanumi lyo'? . in ordine la XIV. 

76 Nec eli verum , quod hujufmodi quindcnnia 
fint fpecies quaedam tributi , quod perfolvitur 
Officialibas CamL-rs Apoftolicsc in compenfa- 
tionem iaborum , etcnim ex ipfa ledura pralau- 
datarum Pontificiarum Bullarum apparer, quin- 
dennia non folis Officialibus Cameralibus j feu 
(• ut ica dicam ) Curialibus fore folvenda » fcd 
€tiam ipfimec Camerx , feu Cardinali Camerario 
pro Sacro Collegio Cardiualium , nifi quindcn- 
iiium in alio fenfu dicatur tribucum , fcu fpecies 
tributi , quateniis illu J vere folvitur Paps iu re- 
cognitionem univerfalis , ac fupiemi , feu alti 
dominii Principis, quodve Principi dumtaxat 
licclefiifiico , Hcclefia^que vifibiii capiti pendi- 
tur pro e;us , fuique flacus fubitentacione , nec 
non etiam pro fubvcni^ndo uigentibus tcclefia- 
flica:ReipubIica:neccffit.uibi)S in dies , inqucj 
momenta facile evenicutibns, ut de annata, quz 
inater quindenniotum eft , inquiunt Card. de Lu- 
ta deBenef. difc. 89. num.^. 10. & 14- K- T. D. 
Titon. difc. Eccl. part.i.difc.lS n.6. n- Ci^ 3 5. 

77 Alias improprium eft afterere , quod hujufce- 
niodi penfiones ( ut ita dicam } Ecclefi^fiicx , 
qualia func quindennia , inferviant dumtaxat in 
lolutionem Officialium Carner* Apoftolicx pro 
facisfadionc , acremunerationejaborum , quos 
ipfi impcndunc , unde Officialcs Officiorum Va- 
cabilium Romanz Ciuia; func Familiares Papi; 
adco, nc per corum obituni Bcneficia dicancur 
afFeiSa , ac refervaca Scdi Apoftolicae , quod 
quidem ad plura confert contra obtrefiacures ; 
quippe , quancumvis Pontifices in cnunciatis 
Lullis fuper quindenniorum folutione editis, 
praccer fubftentationcm Sacri Colkgii Cardina- 
lium , etiam conftituerint congruam fubftenta- 
tioncm Officialium Apoftolicorum tam ii\ an- 
iiatis , quam in fuccedaneis ( ut ita diam , quin- 
denniis, ex Bentficiis unitis atcamen haec faci- 
sfadio Officialium efl mere accidencalis , ac 

78 contingens, dum ex aliisjuribus, fru reddicibus 
a Pontiil.e facillime confiitui poftet ; ideoquc 
quindennium exoriginario, ac primasvo jurej 
redccimar Lcclefiaftics foli Summo Sacerdoti , 
feu Pontifici debica:, ortumhabens, etiam foli 
Pontifici debitum cenfetur, 6c vere ipfi foli folu- 
tum in recognitioncni fuprcmi dominii , coi.fer- 
vationemquc Pontificix Dignitacis, & Status, 
utclarius , quam alii Pontifices , decl.irat San. 
Mcm. Clemens XI. in fuis Conftitucionibus regi- 
ftratis polt Trafl. int. Confiitiition. Apoflol. in or- 
dinela Xli. XIII. Xi V- O^ XV. in quo tamen pu- to , parum immorandum, cum fic potius qujeftio 7^ 
de nomine , qux uti talis, pertinacibus rclin- 
quenda eft , prouc folus fenfus verborum fapien- 
tibus , glof.i. in !{ubr ff.folut. matrim. in princip. 
•verf. vel potes dicere , & in addit. ad I{ubric.ff.de 
TiBV. oper. nunciat. nec curandum cf^ de nomini- Sc? 
bus , quando rem habemus , Marxnr. in Epitom. 
defideicommifj. part.i.fub «.3 . 

Non omiccendum, quod , ut debeancur quln- 
dennia, nihil intcrcfl , an unicum Beneficium 
unitum excedai viginti quatuor Ducatos auri de 
Camera , an vero fingula Beneficia unica , uni- Sj 
tim funipta , illos excedant , ciim fatis fit ad ef- 
fcdum , ut fit locus folutioni quindenniorum , 
quod omnia Bcneficia fimnl pofita hunc valorem 
cxcedanc, quamvisfingula , utifingula, illum 
non excedant , ut dcclarci vit Sixtus V.infua Con- 
ftitut. in trdine la 3 3.8.2./« princip.verfic. qnorurn 
quilibet;Bullar.nov. l{oman.tom.2. Vrbanus ylll. 
Conflit. 1 8 . circd fin ante§.i. verf.quorim quilihety 
tom. 5. & Clemens X. Conflit. $0. §. 4. in princip. 
verf. quorum quUibet , tom. 6. repetit.pofl. TraEl. 
int. Conflit. hpofl. in ordinela VII. Vlll. & XI. 
& notat Lotther. derebenefic. lib. i.qu.i^. «.4, 
Amyden- de liyl. Datar. libi. cap. 18. 5. 4. n. 13. 
turnfeq inprincipio . 

Sicuci e contra agcndo de facultatlbus Nuncii 82 
Apoftolici, qui Bencficia non cxcedentia viginti 
quatuor Ducatos auri de Camera confcrre po- 
tcft , quamvis vacantia in quocumque menfe , fi 
crunt duo Beneficia fimplicia , feu Prsftimonia 
anncxa, quorum infimul frudus excedantsfti- 
mationem viginti quatuorDucaforii,fiuguloruni 
vero nonexcedant, proccdendo cum di'ftindio- 
ne , fi unnm ex iliis unitum eft alteri accelforle, 
& pcr viam incorporatlonis, tnnc Nuncius Apo- 
ftolicus providere nequit , dida enim unlo ope- 
ratrir extinftioncm tituli , & nominis Beneficii 
uniti , & judicatur ut pradiumillius, cui fuic uni- 
tum , & fic non datur vacatio Beneficii uniti , ac 
uuum tantum eftBeneficium, cujus fruftusexce- 
dunt viginti quatuor Ducatos ; nam & frudus 
Bencficii uniti funt fi-ufius Beneficii principalis; 
fi vero unio fada eft xque principaliter, tunc 
Nnncius Apoltolicuspoteft illaprovidere, fi fin- 
gulorum fructus non excedunt viginti quatuor 
Ducatos , quamvis an.bo fimul cxcedant , cum 
unio hujufmodi nihil aluid operctur , nifi quod 
Redor unius fit Redor alterius , utrumque ta- 
men Beneficium manetBeneficium , ficuterat, 
&r propriosrcdditus agnofcit, Car^^^ias deBcnefic. 
part.<i cap.i.n.i^^.cumfeqq. 

Eft bene verum, quod ad hoc, ut manus mcr- 
tux teneantur ad folutiones quindenniorum, 
dfbcnt per prius , antc uniones nempe pcrpetuas 83 
cfle taxatSE Hcclefi^ , Cappella: , feu Bt;nchcia in 
Camera Aqoftolica , ( fupcr qua tamen circum- 
ftantia infcriusin peculiari Cap. difterfmus ) auc 
confuevifle Annatas folvere , ante diftas unio- 
ncs, & hjcc partlcularis, ac fundamentalis quin- 
denniorum bafis , finc qua nefcitur videre , quo- 
inodo quindenniadebeantur, nifi per prius an- 
nata: deberentur , qux func fons , piimaque 
origo ipforum quindcnniorum , vclut ex fupri 
mcmoratis Conlticucionibus poft Tra^. regiflra- 
tis , fatis depra-henditur , a.c notdt Barbolucolt. 
decif.Apofl.6i6.per tot. verho quindenninm , Bene- 
hcia autem.qujc nuncupantur valoris, de quibus 
in progreflu noftri Tradatus agimus , ad contra- 
B diftiu- lO Joannis Lopez de Leonc, dinindionem Bsneficiorum taxatorum. non_» 
oportet, quod fiat taxata ad hoc , ut folvant 

84 Annatam : quamobrcm ccflat ratio Bullarum 
fuper quindenniis emanatarum , qu)a in Benefi- 
ciis perantea in Camera non taxatis , aut anna- 
tasfolverenonconfuetisconfiderarinequitdam- 
num eniergens , ac lucrum celfaiis , indequo 
refpeftivecc(fatquoque ratio folutionisquinden- 
niorum, cap. cutn ccffante ca»fa 60. de appelktion- 
l.adioereO^^-quamvlsz.ff de jtdrepatronat Ti- 
raquell. traH. ctffatit. caus. per tot, Barbofa 

35 axioi». 40, n. 4. Cardof in prax. verbo caufa n. 2. 
pnfercim , quando, ut incafu , caufa non fol- 
vendi, vcl { ut melius dicam, non exigendi quin- 
dennia cxBencficiisunicis perprius in Camera 
Apofiolica non taxatis , autannaras folvere non 
folitis, eftfinaiis, non vero impulfivataiitum , 
ad text. in l fin. ff. de hxred. infi. l pofl p-gnus 3. 
§. fin ff. d( pa6l- 1. regula cfi Juris 9 ff de Jur. 
& f-St. i^nor. Solori^an. de jure Ind. tom.z. lib. 2. 
cap ?, B.71. riraqiiell. laudat. traciceffant. cauf. 
litnit.i. n.r. & 64. Santhe:^ in Vr&cept. Decalog. 
tom.i. lib. ^.cap. 2. n. 42.quod facis appatec tx 
verbis tarundem PoncificiarumConUitutionum 

86 po(t TraB. regifirat. cx quibus mens Pcntifii um 
colligitur, qualis fuerit , /. Lab'o ?• ^.Tubero i .ff. 
de fupellea. legat l non aliter 69 ff. de legat 3. 
Tir.iqucll. in l. fi unquam 8. verbo liberis n. 1 8. C. 
de rcvoc. donation. Mafcard. de probat. vol 3. 

87 fonc. 1445.» 24. verba autem , quibus utuiitur 
Pontifices- procu! dubioinducunt caulam fina- 
lem per clauiulas , feu diftiones ideb , proptered , 
qiioniam,Barbofa de di^^ion.di£l.i4<\.n.$.dt£i.z9i- 

38 ;■« princip. & diei.33 1 . n. 1 4. ac mdufta ad unum 
finem, conttirium fiiieni operari non debent, 
l.qui hominem ?o § fin ff- de folution. l-jin. Cde 
pTispofit. agentib. in reb. lib. 12. Scaccia de jndic. 
lib.2.cap.9 n.1079. 

Pritcrei ne fumatur ffquivocum, nevecon- 
fundanturcircumftantia: pro folutione, vel non 
folucione quinder.niorom , fciendum venit, fatis 
e(le ad inducendam obligationem folvendi quin- 
dennia, quodlieneficia , feu Ecclefia: unicae ia 
ipfoaftu unionis , vel ante unionem taxata: fue- 
rint in Camera , feu Cancellaria Apoftolica , & 
ratione taxx cunc hdx folverint annatas ; nee , 

8p nt debeantur poindennia , necefle eft , quod Be- 
neficia unita ante unionem taxac^e fuerint in Ca- 
mera , aut cum effeftu fol verint Annatas femper, 
&quandocumque in Curia per Datariam Apo- 
ftolicam fada: funt provifiones de Beneficiis 
quomodocumque vacantibus ( fnper quibus ta- 
men pun<Sis erit inferins fua fedes jn particula- 
ribus Cap. ) ut habetur in Conflit. 6.%. 2. PauHll. 
Bttllar. tom.i. repetit.poll Tra£l. int. Confiitution. 
Apoflolic. in ordine U I. in notatu dignis verbis 
jbi: Pro qttibusCament Apofloliae Annata^feu alia, 
Jura felvi confueverant , vel debebant temporibus 
retroa£lis , quje verba nunquam referri poflunt 
ad proximum tempus unionis, fed fupponunc 
antecedens , ac remocillimum tempus , ficque 

po ante unionem , nt cantat verbum ibi : retroa£iifi 
quibus (Untibus verbis tamquam condicionali- 
bus , immo tempora mirifice contradiftinguen- 
tibus, ad inducendum onus folvendi quindennia 
percuti debet longe anteadum tempus folvendi 
annatas , faftsequc taxa; in Camera Apofloiica , 

91 indeque verba pr«laudaC2 Vaulinn Conflittttionis, 
'\n forma fpecifica vcniunt adimplenda , prouc jacent, & fonant , nullisextorta tergivcrfatlo- 
nibus, /. qui h(eredi.^\ . ff. de condit. & demonjlr- 
Cafiill. controv. Ub. 5. part. 2. cap. iiQ.n.6. 

His pro coronide accedit , quod lex quinden- 9% 
niorum non folum fuit introducSa ad confulen- 
dum prxjudicio refultanti ex non vacatione Be- 
neficiorum unitorum , inde"queannacarum amif- 
fioni , vp.Iuti infinuat Paulus II. in fua Bulla 6. 
§.3. Bullar. nov. l{pifi. tom. i.repetit. pofl Tra£l. 
int Conflitut. hpojlol. in ordine la I. ibi : TSlos y 
quorum interefl , eorundem Camera , Collegii , & 
Officialium indemnitati profpiccre &c. verum_» 9} 
eciamcaula prificipalis, vel falcem impulfi va fta- 
biliendi certam lcgem quindenniorum fuit ob 
recognitionem fupremi, acuniverfalisdominii, 
quod Romanus Pontifex exercet fuper Benefi- 
ciis ,reliquifque Ecclefiafticis Bonis per Catho- 
licum Orbcm, nec non ob conp^ruam, decentem- 
que {ubitentationem Pontificii cuiminis , ac fta- 
tus , Ht egrcgie de more txplicat San. Mem. 
CiemensXl. in fua Conjiitut. exarata j^.Tv^o- 
vembris 1704.^/« alia i^.yannarii, &i6.Maii 
ijo^. regiflrat. int. Conflitution. Apojioiic. inor' 
dine la XII. & XV. quod comprobant Lotther. de 
rebencf.lib.^. qu. 20. n.i<y. cum feqq Amayden. 
dejiyl. Datar lib.i. cap.iS. %.^.n.j.Card. deLucA 
de Benef. </;/(:. 85. ».2. 

ARGVMENTVM. 

ExcefTus , vel non exceffus in viginti qua- 
tuor Ducatis auri de Caniera , annui va- 
loris Beneficiorum manui mortus unito- 
rum , requifitus a Bullis Apoftolicisfu- 
per quindenniis editis , ad efFecftuiTu» 
folvendi , vel non folvendi quindennia , 
computandus cfl: juxta gftimationem di- 
(florum Ducatorum in Romana Curia 
currentem , non autem juxta diverrim 
£Ertimationem in loco dicflorum Bene- 
ficiorum. 

SUMMARIUM. 

1 Memoratur ortgo , & valor Ducati de Camera com' 

parativi cum aliis monetis . 

2 Affertur locus Evangel. apud Luc. cap. i^. ubi de 

Dragma . 

3 Ducatns cur itti difias . 

4 Ducatus , & Florenus idem . 

5 Floreni quifnam fuerit it'!preff»r . 

6 Etiam apud Venetos , Hungaios , & Hifpanos intrO' 

ducius fuit Ducatus 

7 Solis Ducatis Venetis , Hungaricis , Hifpanicis , & 

Florentinis uniformis remanftt appellatio , (^ par 
et'am ftmilitudo valoris . 

8 Hodie folus Ducatus Hungaricus apud nliquos vo- 

citatur Dragma . 

9 Vfque ad Pontificatum l^icolai V. Ducato quoqne 

Bjamano integra , ac ittafa fervata fuit pu.it as 
atiri 1 identitdfque ponderis , & valoris. 

10 Excetlentia Ducati d l^ieolaoy. imprejfi commen' 

datur. 

11 DiicatusTSlicolaiV. clfuccefforibus Pontifidbusfuit 

pofled diminutus in dimidio uniusgrani . 

12 Verpenditur opiniQ Gomu Satnen. ad Regul. dc 

va- De Quindenniis , Cap. II. II valorc , quid. 9, verfic. ex quibus poftea. 
15 Magna copia Ducatorum auri de Camera ob pretia- 

fitatem- materix ad exteros afportubatnr . 
14 Vro una. moneta auri quando htec non poteH haben , 

debetfolvialia monsta auri, fervata proportione. 
1$ Dccreto Cameralifancitumfuit, utpro ico. Ducaiis 

anri de Camera folvsrentur loi-i. Siuta anri 

Stamparum . 

16 Ver Decretum Camirde anm i<,-^9. dedaratumfitit, 

in cencum Ducatisauri in auro de Camera iii- 
trare cencum , &: novem Scuta auri in auro . 

17 Pijr EdiSlitm Ca-.dinalis Camcrarii de a««o 1550. 

fancitnm fiiit , ad di3am rationem folvendos ej[& 
Ducatos de Camera . 

1 8 Qiiinamftnt Dncati deCamera veteri ) & de Camera 

uova . 
ip Quomodo intelUgatur dicleriim illnd , quod idem ftt 

dicere Ducatum de Camera , quam Scutum auri » 

cum additione unius yulii . 
10 T^eccffc efi folvere adrationm Scutornniioc^. aurl 

Stamparnm pro qnoUktt centenario Ducatorum . 
31 Cumfit valutatiofaiia ex yujiitii, & juxta isquam 

piersqnationcm unius moneta cum alia , fieri debet 

folutio ad di^lamrationem quoad omnes in quali- 

bet matcria , ac pro debitls ex caufa propbana . 
21 Qumamfint Scutaauri ponderis veceris. 

23 Et quanti minoris vakant , qudm alia Scuta vulgo 

nuncupata del!e Scampe . 

24 Qjtantum dari debeat in Scutis ponderis veterls pro 

Scutis olio Stamparum . 

25 P^efellitur RomsusBochi fAnima delle Monete 

part.5. punft. i. del (Hle de' pagamenti , lib.z. 

imprelT. anno i6ji.fol. 127. 
25 Vonderatur decif.izi. pofl: Cenc. de cenfib.pro va' 

lutatione Ducati ami de Camera . 
47 Qimamftnt Ducatiflri5ii , & Ducati largi . 
28 Valor Ducatorum antiquortim , & modernorum . 
■29 Summa juflitiit Camcne in peraquando utrumqtiej 

nummum . 

30 Perpenditur decif. 139. coram Duaozet Senio: . 

31 £tdecir22i. poft Cenc. de Cenfib. 

32 Iterumperpenditur didad^cif. 221. 

33 I{ejicitur ezdcm dccK.izi. 

34 Fa^i intcrpretatio plerumque etiam pTUdentiffmos 

fallit . 

35 Iterum repcitur difta decif. 221. 

36 Ad fervandam jujlitiam debet folvi juda t & vera 

valutatio Ducati realis , nec attenditur obfervait' 
tia interpretativa . 

3 7 Confiito de obligatione in Ducatis de Camera, non ftbi 

prx']udicat ifi creditor folutionem recipiai juxta 
iliorum veterem valorcm . 

38 DoUori in I{omana Curia verfatiffimo , ac viventi 

de tempore proximo Ducati valutationibus , de- 
fcrcndum . 

39 Ducatus auri deCamera icquivalet LibrteTuronen- 

fium parvorum. 

40 Libra Turonenfium parvorum aquivalet Ducato 

auri Florcntino . 

41 Quiefunt icqualiauniTertio, funt aqualiii inter fe, 

juxta illud Euclidis . 
41 Ajfertur Tarticula Edi£li CardinalisCamerarii de 
anno 1^72. circd valutationem Florenorum . 

43 Florenus de Camera t£quiparatur Ltbrx Turonenfium 

parvoriim . 

44 T^o/2 tantim Florenum fimpliciter , fed & florenum 

de Camera cim Ducato de Camera ad invicem 
extsquare ncceffe efi per regulam Euclidis , dc qua 
fupra n. 41, c[i\x func xt]i;aiia "vc 45 Ducati , & Floreni de Camera in praxi , ac in coni- 

mercio pro omnino exxquatis habcntur . 
4(5 Ducati jiriili vulgo dc^li ^dvicdU quales . 

47 yulius diclns dynlio Secundo . 

48 Paulus di£lus d <.'aulo Tertio . 

49 Caroleni monet£ veteris nihil differunt d ynliis . 

50 yuiius conflat ex decem Hajoc!.his . 

51 Bajocchus olim conjiabat ex quatuor quatrenis. 
%z Hodii conflat ex quinque , & cur . 

53 yuliorummoneta in dies femper ejl faSla deterior ^ 

54 Quanti olim 60 vel ■)0. annis anti annum 15580 

ajiimabatur Ducatus de Camsra . 
%% De anno 1583. xTimatus fuit duodecim yuUis , 
56 De anno i^^S^.txfiimatus fnit duodecim yi{liis cum 

dimidio . 
^7 Et de anno i^^S^-crevit ufqueadyuUostredecim, 
58 Pofted deanno 1^96. folvi capit cum Scuto auri iti 

auro Stamparum cum unoyulio. 
■J^. A^ anno 1606 ufque ad annimi6il. aureus crevit 

ferc in certia purte pluris. 

60 Scutum auri o6to Stamparum ufque td tempus 

VauU V erevit ad tredecim ynHos , deinde verb 
etiam plus ufquead yulios quindecim 

61 Supervcnit no^va diminutio yultorum fublnnocen- 

tio XI. 
6i hkxander VIII. die i. Februarii 1690. auxit Scu- 

tum auri ad yulios fexdecim . 
63 Clemens XI. die z. Septembris i /oS. Scutum auri 

auxitufque adyuUos fcxdecim cumdimidio, 
(54 MonetaargenteadebeteffeproportionatdValori auri. 

65 Qiiod quidem proprid non efl aHgiimenium.fed xqua- 

liscommenfuratio ■. ■& proportionatio auri ad mo' 
netam viliorem effeiiam . 

66 AuSiio illayuliorum pricfumi debet fa£ia ex caufa 

detcriorationis monetx argcnte^ . 
61 F.t ex haccaufaprxnfefucccffit ttltintumaugtmen- 
tum . 

68 Ex quibus aliis caufts evenire poffn imm^ftiitio vx' 

toris auri . 

69 Principes in xflimanda mOneta funt fimplices exequ-^ 

utores yuris gentium , & vix quidqaam proprii 
habent . 

70 T^onpojfunt monetce imponere valorem y nift juxta 

afiimationem communem . 

71 Communiter poffunt aurei rccipere augumcntum va- 

loris, etiamfi alteratio monetx argentex jitinferior 
augumento . 

72 Annatxfolvendcefunt tdm ex Beneficiis ., qudm ex 

Pcnftonibus excedentibus viginti quatuor Ducatos 
auri de Camera . 

73 Tslon fine myflerio in Bullis fuper materia quinden' 

niorum editis pofi verbum Floren o.um, fcu Duca- 
torum additur verbum de Camcra . 

74 Idemvalor efi Florenorum , Ducatorum , & Librx 

Turonenfium parvorum . 
'ji, Penftorefervata inCuria intot Ducatis , folvenda 
efl in Ducatis dc Camera . 

76 Deyureefi, quod ccftimatio monet.t intelUgenda fit 

fecundum xliimationem loci concedentis. 

77 Va'or Bencficiorum , juxta praxim Datarix rcdu- 

cendus cfi ad Ducatos auri de Camcra . 

78 Vuncius Apofiolicus confert Beneficia non exceden' 

tia vigintiquatuor Ducatos auri de Camera . 

79 Equites S. Stcphani , SS. Manritii , & LaT^ari , & 

Lauretani ufqne ad quamfumrr,am retinere pofjint 
Venfioncs in jlatu conjugali . 

80 clauftl^ dummodo rc(naneant mille pro Eplfco- 

po , & centum pro Redore , intelHgitur de Dw 
catis de Cumera , 

B 2 81 Du. 12^ Joannis Lopez deLeone, 8i Ducati dkubt pro Scutis , fen Ducatis argenteis fu- 

muntnr . . ,r 

82 o„ando ftmpliciter fitmerttio deDucatis abfqueyer- 
^bo de Camera, intdligitur fermo de Dncatis juxta 

confuetudmem J{egiomm . 
S 2 Miqui tenent , Ducatos etiamfine verbo de Catiera, 

faltem in materia beneficiali intelHgendos effe de 
Diicatis de Camera . 
84 Pra.xis Datarixfcrvat , quod in proviftonibtts in^ 

Curia exprimattir valor per Ducatos de Camera . 
8^ Pontifices in Bullis folentfacere mentionem de Dtica- 

tis de Camera . 
U Promotus ad Cardinalatum quid tmpendat . 

CAPITULUM 11. 

CU'M Bullse quindcnniorum a quindennils exi- 
manrBeneficia unica , viginti quatuor Ducatos 
auri deCamera non excedentia , contingic m- 
dagare , quomudo , quavc aeftimacione co.npu- 
tandi finc prxfati Ducaci, pro exponendorum 
intellieentii primictendam duxi hiltoriam ori- 
einis, ac quiddicacis, & eliencix Ducaci dcj 
Camera , nec non illius vaiorem , & aslUmatio- 
nemcomparativecumaliismonetis. Proexplo- 

I rato igitur habendum eft , quod Ducacus de 
Camera fuan^ craxic originem ab illo aureo num- 
iro qui Romx cudi cspic anno ance advencum 
Chriili Domini CXIl. & ab Urbe cond.ta-. 
DCXLll.iQilc Covarruvdevstcrnum cap.-^ in 
frincip. Scacc. decomtnerc & camb. ^. z-giof- 3« 
fubn.Si.circdmed. in pondcrc uniusJragms, 
ideft odavx partis unius uncis auri puri , ik 
obrizi 34. carathorum , caliter , qaoJ ofto ex 
illis unam unciam , 96 imam libram purijlimi 
auri connab.mc : nuUo fpeciali nomme , leJ vel 
fimpUcittr aiirctts appellabatur , vel a dragmali 

3 pondere nuncupabatur Dragma , quo normiie 
legiturappcllatus ?.padTiillinm lib- i. dcdivin. 
& iu Sac.Textu Luci-^Abl: Mulierhabens de- 
ccm dragmas , licuc ibidem nocac Ttrin. tom. l. 
/0/. 80. & in Tabula ponderum & monetarum 
verbo Dagma auri , & Joan. Gar-^on /o/.4i4' 
verf. Dra-gma . Ciim auttm Longiims Itahs 
PrxFcftus auiio 567. a JuUino Imperatore datus 
loco Narzetis Magiilratuin Rome primus ere- 

3 xilfcc , appellacum' Ducatnm Romanum , & hic 
magnam hornni nummorum copiam cudi juffif- 
ifec, ex cunc idcm nummus a przfati Magiftratus 
nomine Ducaci nomtn forcitus fuic , Come-T;^ Sar- 
nen. ad Rsgul. Cancellar. -" s . i/c valore quisil. </• ex 
«.2'). aUiq>ie relati pcr Fen^^on. ad Statut.Vrb. 
lib. i.cap. \9i.n. 147. 

Ad fimilicudinem hujus Ducati Romani dc 

4 annoi2")2. Florenciui cudi ftcerunc Florenum 
auri, non in alio difFerentcm a Ducaro , nili 
quia Lylio Florcncix ftemmate eranc fignati ex 
altera parte , ex alccra vero S. ]oannis Baptifta: 
lrnagine:de coecero erant ejufdem Lig3:,ejufdem 
poiideris, & valoris , ut XLUxiyoann. Villan. 
florentinus Hifloricus HiHor lib i. cap.^o. & 60. 
& llb. 2. cap. 'i^.& iib 6. cap. <,^- & Chronic. 
florem lib.(j. cap. 279. & cx noftris Gowe^ ad 
diB Kegi'i- de valore in pr^efat.verf. fciendum ve- 
ro iibrim , & circdfin. verfic nam ciim h.cc man- 
data , or inquAfi. 9. §. Confequiintur , Fcn^i^on. ad 
di^. cap.191 .n.i^^-; . cum feqq.n. i'5i.C&" i5* ^ 
feptfsn.felm. in cap, adauresS. ». !?• circafin. 
zcrfic. C^-jcias , de r^cfciipt. AUndell. confii O.n.i. Cermon. de Indult. Cardinal in §. ^egularia n. 84. 
\'yrrh Corad. in prax bcnrfic. lib i.cap i? n.5. 
curnfeqq. &■ n.ij. Cyri.ic. controv.620 n. 11. 
hlphonf. Sntt. in <{tgul. :;. hod\e -^.^.Cancellar. dr 
monet. n. 1 . Ch:l(er ad eand. I{egiil. n. 8. cumfcqq. 
& de rummar. ^ap. 10. pcrtot. Mandcf. ad eand. 
I{egul qii.vfl. ■; n.i. ac -per tot. G.atian. difc. ^17. 
K.17 hmayden. de fiyl. Datar. lib.i . cap. 7. n.6o. 
po't med. G.xr-;^ias de Benefic- part « . cup. ^ «.147. 
cum feqq Tondut. de ienjion. Ecclef. cap. 40. n. i, 
cumfeqq n.i^.ciimfeqq & n.-^i.cv.m feqq (&refoL 
civil pat.i cap i\.n.i. cum fcqq. LoV't in recol' 
lcB hrri.fi. UteraCj.n 21 add-tioneuicima ■ clar. 
mem. I{.\^.D. yeregrinns Mafferius , otim in l{o- 
mana Curia py^cellens hdvocatus, de au£lorit. Le- 
gat. d La^er. iib i , cap.^j.n. 1 1. cum 'eqq- l*acion. 
alleg.civil & Canonic. alleg. \%.n \^. cumfeqq. 
& allig. 41. «, 4. Gobius de monct. quxfl. 1. «49. 
Clericat d: fcord.fonnf.de Benefic.& Venfion.part.i. 
(f//cori.<j4 n.jo. ciim feqq.&part-z. difcord.r.n.:^. 
cumfeq.& difcord iin.-^i.Solapofl. Confi'tution. 
Sabaud tra£l demoneta cap 10 n j.fol-mihi s i7- 
h£iolin. refol forenf 6 i-per tot. Coiicioll. ad Statut. 
Etigub.lib.6. l{Hb ic.^9 n.S. Salgad.de I{egPro- 
teil, part ■^.cap. 10. n z^^j.cutnfeqq. Cabailin ad 
Con^itution. fZgid'an. lib i.cap 30. verbo floreni, 
hdden. ad Buratt- decif. 626. n. 7. cnm feqq. l{ota 
po i Bertachin.vot.93 .n.6.&in recentior.decif.^i^. 
n.)-cumfeq.part.^.tor/i.z.&decif.<,09 n.\ part.\9' 
tom-i. recentior.ic de Florenis men.init Statutnm 
hvenionen lib.t.I^nbricii artic.i in fine,&bb.z, 
I{ubric. 5, Indequcpaulati.i) Floreni nomcn , ac 
ulus iu alias Provincias diffufus eft . Sed ciim in 
quibufdan didionibtis contaaiioace pcrculfus 
ellec , ]oannts I-^apaXXII. au-Jthemate uihi- 
buic , neabaliis, pretcrquam a Florentinis cu- 5 
deretur , ipfe tamen in ditione fua paris bonita- 
tis, & puiitatis auri eum unptimi jnlfit, exculpca 
ex una parte Mirra Pontihcali, ex alrera vero 
Lylii impreffione rerenca , cum infcriptione ta- 
men nouiinum SS. Petri, & Pauli , yoan. yillan. 
ubi fuprd lib.9. cap. zj^.FenT^on. ad dicl. cap. 197. 
».15?. & lipt. in Fcrcdlen. annu.^ pneftationis 
22. 5^««»' 1701. §. i^uod autem corarn clar. mem, 
Card. della Tremsile . 

Lt cx illo tunc Florenus, & Ducatus csperunt 
in nulladiftiuLiionehaberi , ptasterqji.n in puro 
nomine . Venetis quoque, Huagaris, & Hiipaais 6 
fucceffive placuit imitari Ducacum Romanum , 
& huic omniiio fimilem , ac uniforniem in pon- 
dere , bonitate, & valore cudere, & mirabile effe 
dicit ff/z^on. loc. fuprdcitat diB n 147. circdfin. 
quod cum monetse apud varias Gences lccp e no- 
miiium varietatem , & valoris diverfitatem rcce- 
perint, folis Ducaris Venetis,Hungarii.is, Hifpa- 7 
nicis , & Florencinis, tefte eodem Sarnenfe , uni- 
formis remauferic appcllatio , ^r par etiam 
fimilitudo valoris , talitcr , quod hodie adhuc 8 
Ducacus Hungaricus apud aliquos vocicccur 
Dragma a dragmali pondcrc , ut habetur ex 
traci.var.de monet.tit. de variat.& mutat. monet. 
verbo Dragmafol. .^9. 

Ducato quoque Romano inrcgra, ac illsfa 
fervaca fuic puricas auri , idencicafque pondcris , 
& valoris , quod (in6 ufque ad Pontiricacuin 9 
Nicolai V. compertum habemus ex Inftrumento 
Capitulationum per Cameram inito die 20. Au- 
gufti 1447. cum Francifco Maria Francifci de 
Florcntia per Papam PrzpofitoOfficinaf num- 

mula- De Quindenniis , Cap.II. »3 iniiUria: vulgo Zecca, ubl iiiter cstera pafta ha;c 
lcguiuur ibi: In primis quidem promifit idm Fr^«- 
tifcus &c. qtiod ipfe cudet , &■ cudifaciet Florenos 
de auro > 'videlicet Ducatos Ligx de XXiy.Curatis, 
fecundum Diicatos Venetos , & quilibet ¥lorenus 
ftt , fir effe deheat dimidii quarti , idefi dimidii 
quartA partis unius uncix , qua tfi una Dragma , 
feu o6lava unci£ , vcl pendens illius Ducati , qui 

XO curfum babet hodii in Vibc . Cujus Ducaci im- 
prefli a Nicolao V. excelletitiain commendat 
Stilla demouet.Vontific.fol. 194. %.Circa ilpefo 
delle monete d'oro ibi : molti arrivano aWVngari , 
e quello di ^icola QMnto pafja il Zecchino . _ 

1 1 Fuit poftea i fuccefloribus Pontificibus dimi- 
nutusin dimidiouniusgraiiii ica , utadconfi- 
ciendam libram non amplius fufficerenc Duca- 
ti g6. fed requireientur 96. cum duobus terciis , 
fervata fuit illi eadem Bonitas, & puritas auri, 
ficuti videre eft ex Capitulationibus per Cameram 
fucceflive initis cum Zeccheriis , & iignantcr ex 
iliis anni 1 498. die 5 . Augufli , ibi : In primis ft- 
quidem prafatus Rmilianus , & ?etrus Paulus 
promiferunt cudere^feu cudifacere Ducatos Papales 
Lig£ XXIlll. Caratorum , ytxta Ligamauri Du- 
catorum Vcnetorum &c. & quod quHibet Ducatus 
Vapalisftt , & efft debeat dimidium quarti Vncia, 
idefl unamOclavamVucix miniis dimidio grano , 
tjuioliavus conjiituit denarios tres , qui tres dena- 
rii faciunt granos 72. ad rationem z^. granorum 
pTO quolibet denario- Itd , qitdd Oucati ?apales c)6 . 
cnm duobus tertiis ponderent unam Libram . Et ad 
iftius normam coiitinuaraiit alis Capiculacioaes 
cum Prxpolitis Olficinx nummularix' inicse tem- 
pore aliormn fucceflorum Poncificum ; Ec hsec 
eft illa nova Ducaci fpicies , dc qua meminic 
Fe«^on. ad di£l. cap. 197. ».147. infin. quam de 
Caaiera dicic fuiHe appellacam, quamvis conno- 
tacum de Camera primicus dacum fuilfe Floreno 
ad concradiltioguendum illum Romx cuffuma 

ij Florentino, poftcaerrorequodam affimilacum 
Ducato opinetur Gomci^ ^iarnen ad l{egul. de Va- 
lore quinli.g. vcrf ex quibus pofied , cu)us verba 
iraulcnpta fnnc in Fcrcellen anuute p-xfiatimis 
il.yunisi-jo^.^.addto, coram \;ifaldo Decano. 
Quu vero Rom^ fece oinnesco.ura-tiis , & 
obligacionvS fi:baiu in Dujacis auri jeCim.r^, 
& hoc ufqu^ ad hoJienia tempora inco.iculse 

13 fervat UaCaria , & Cancellaria , tamen tiim quia 
illorum augna copia ob pretioficacem maceri» 
ad exct-ros afporcabatur , Ci.fte Port. de fyfiert. 
lib. 1 inobferv. pol Tr.t£l ; '^iim propcer incro- 
dudamcuQonem aliorum aureorum , hinc non 
facile eracfoluciones expiere in iifdem efF^-divis 
Ducatis, propterea opus fuic Decreco Camers 

14 taxare modum illorum foiucionis , & quia pro 
una moneta auri , quando hxc non poteft habe- 
ri 5 debet folvi aiia moncta auri , fervata pro- 
porcioiie, Scacc. de comm:rc & Camb.%.i glof.i . 
n 221. Co>-j:^:^tr. de auiument mmet artic.^i. 
difi.z.n.g ftib iiiitio,& inftne.Ciarlin.controv.z^S. 
«. j^ ad-i') Gafp. Scaruff ddlarag- e concord. 
dctlemonete cap.-\7. utiVtd^. ubi eciam docet 
modum p.oporcionanJi un.im monetam cum 

15 alia .fuitidcircodecreCHm , ut pro loo- Ducaris 
auri de Camera folvercntur loi .i- Scuca auri 
Scampttrnm , de qua caxacione in;ininic Gahriel. 
conf.i6^\. n. f^n. vcC niim Ducatus Camerx, lib. i. 
Scatc.d. commcrr & Camb. § i- glof.'^ .n.^S.verf. 
«Iterius ibi ; I^omd Cainbia contrabuntur Ducatis de Camera , quorum 100. 'Valent i02.-f deauro in 
auro monet/e i^lorentite. Verum quia poftea Boni- 
cas incrinfeca Scucorum aureorum evafic incrin- 
fece decerior;ita,uc 101. cum dimidiononam- 
pliiis scquivalerenc Ducatis centum de Camera ; 
Idcirco per Decretum Camerale editum de anno 1 6 
iS jp. fuitdeclaracum , in centum Ducatis auri 
in auro de Carnera intrare centum , & novem-i 
Scuta auriin auro , & ad hanc rationem illos efle 
folvendos, fuic etiam fancitum perEdidumCar- 17 
dinalis de S, Flora S.R.E. Camerarii fub dicj 
z6. yanuarii IHO. 

Ex quo fadum eft , quod Ducati de Camcra, 
quifolvebantur ad antiquam rationemScutorum 
auri 102-1- Stamparum , didii fint Ducati de 18 
Camera veteri , vel veteris valoris, feu veterls va- 
lutationis ; folvendi vero ad rationem Scutorum 
auri 109, fimiiium , difti fuerint Ducati de Ca- 
mera nova, vel novi valoris , ffu novse valutacio- 
nis , ut exprefse declarat Gabritl.di^. confil. 1 64. 
n fin.lib. i. & habetur ex l{omeo Bochi iWnimtt 
deUemonetepart.^.pun^. i. del fiHe de' pagameu' 
ti, lib.2. impreff. annoi6ii.fol.i 27. ubi quoJ hic 
fuperccefTus in iiovem folvebacur in unojuUo 
fupra Scutum auri Scamparum pro quolibec Du- 
caco , fed hic flyUis bene fervari pocuic , quando 
Scucum auri Scamparum vaUbacJulios duode- 
cim.quia cunc fol vendo Scutum unum auri Stam- 
parum, folvebancur quidem Scuca 109. auri limi- 
lia proquoiibec cencenario Ducacorum Camerje, 
& de co cempore incelligi debec difterium iHud , 
quod idem fic dicere Ducacum de Camera , 19 
quam Scucum auri , cum addicione unius lulii , 
de quo Gratian. difcept.417. n.i6. & 17- ^,ot. de- 
cif. i}<i. n.^^.part. 3. recentior.& aUbifiCpe, fed 
au(fi;o poftea excrinfeco valore Scuci auiiStam- 
parum , prsfertim hodie , quo crevit ufqnc ad 
Julios fexdecini cum dimidio , non fufficit fclve- 
re unumScucum auri cum uno Julio proqnoli- 
bec Ducato auri de Camera , fed necefle eli fol- ao 
vere ad didam rationem Scucorum 109. auri 
Scamparum pro quolibec cencenario Ducato- 
rum , & iti inconculfe fervatur in omnibus folu- 
tioiiibus , qu3e fiunt in Caniera , ac pro expedi- 
tio/iibus in Cancellaria , Dataria , & Pceniten- 
tiarii , ac etiam erga particulares perfonas , pro 
quibus ica tenuit /^of. (fec//" 159. per tot.toram 
\)uno7^et. Sen. Nam ciim fic valutacio faifta ex 21 
Jufticia, & jiixta jequam perxquicacionem unius 
monecsE cumaiia, deb:c habere locum quoad 
o nnes , & quidem in qualibec maceria , ac eciam 
pro debicis ex caufa prophana, I{ot. coram Venia 
decif. 5 . pariter per tot. 

Dixi Scutorum auri Stamparum , ad difiPeren- 
tiam Scutoru.n auri,qu3E nonfuntde oftoStam- 
pis, nempe Roms, HJpaniiE , Francia: , Genuar, 
Venetiarum , Neapolis . Florentii , & Urbii.i, 
aliaenim omnia Scuca auri alibi cuffa.uon aucem 
in diftisodoStampis, vocantur S:uu po^jifem 22 
veteris , Scacc, dcCommcrc. & camb. %.i.glof 3. 
«.7S- circdmed. & valent quadragefiina partc ij 
miuus , qu.im vaieant dida Scuta nuncupata 
delle Stampe , ideft didarum ofto Scaniparum , 
quia pro cencum Scucis fimilibus dari debent 24 
Scuca aliarum Scamparum nuncupaca ponderis 
veteris , ufque ad numerum fc. 102 cumuimi- 
dio, utprarcipit Ediftum Clemeutis Oftavi la- 
tum die 2. Januarii IS96- de quo ^ot.decifiiS. 
per tot. pofl Cenc. dc ccnfib. , & rttac eciam I{o- 

mcus H Joannis Lopez de Leone, 2$ tneusEochiloco fupr^citato , qui raiuen Author 
fubdens,qu6J Scutus auri Sram^j.rum (icidetn, 
ac Ducacus Camerz veceris , iii magnumincidit 
squivocum , quia hic valec unum ^cucum auri 
inauroScjmparum cum medio grollo alcerius 
Scuti auri luniiis , ideii: uiuim Scucum auri in_. 
auroScamparum cuni quadragelima parcealrc- 
rius Scuti limihs pro quolibec Ducato auri de 
Camera veceri , feu veceris valoris , feu quod 
idem e(l , ad raciouem Scocorum 102. cum di- 
midioauri in auro Stamparum proquoiibec ceu- 
tenario Ducatorum auri iu auro de Camera , fi- 

z6 cuti liquidavit Peritus judicialis in iila I{omana 
Cenfus coram Orano laiii.poji Cenc. de Cenjilt. uc 
apparecexAdisilliusCaula;, & habecur tKCa- 
briell. & Scacc. fuprd citatis . 

57 Bene quidem verum ell , quod Scuca auri 
Stamparum vocabancur Ducati firidi, ad dif- 
ferentiam Ducatorum largorum , quo uomiiic_> 
vocabantur Ducati de Camera , Veneti, Floren- 
tini , Hungarici , & Hifpanici , & alii relaci per 
Comex Sarnen. ad l\egnl. de valre diEla qmefl g. 
n 16. & l\pt. decif. 686. «.4. verf. prxter id , juri' 
^o iniiio , part. 4. diverf. quam diffcreaciam 
agnovic Card. de Luca de lienefic. difcurl.^ ;.».i8. 
& de credit. difcurf. 1^0. fub n.ii. adfin. verf. & 
de Scutis , & l{ot. decif.i^g.n z. part.z. recentior. 
Hc mcrico Ducati firidi fuerunt appellati , nam 
comparativc ad Ducatos deCamera , & alios 
Ducatos largos multo minores erant in ponde- 
re ; fiquidem Ducatorum largorum pondus erat 
oftavaunius uncicE , ideligranorum yz.fcu gra- 
norum 7 1 . cum dimidio , prout erat Ducatus de 
Camera , Scuta autem Stamparum , lignauter 
iiia dellalSlavicella , erant dumtaxat grano- 
ruai 69. cum octava alterius grani , in quo pon 
dere eos cuflos legimiis de ttmpore Pauii ■secun- 
di , Innocentii Odavi , Sixti Quarti , Julii Se- 
cundi , & Pauii Tcrtii in Capiculationibusinitis 
cum Prxfeftis Officina: nummularia: , ob quam 
notabilem difcrepantiam , fuitrccognitum, Dii- 
catcs de Camera , & alios Ducatos largos dif- 
ferre abillis inquadragefima parce , fcu in nu- 
meroduorum cum dimidio pro quolibet cencc- 
nario , & hinc orta fuit valutatio vetus Ducaco- 
rum dc Camera , quam diximus fupra . 

Poflea vero Scuta Stamparum , feu Ducati 
i[n6ti ionge ffriftiores fadi funt , habentenim 
ligam unius uncis pro qualibet libra , quam an- 

2S tiqui non habebanc; ex antiquis centum confi- 
ciebant unam libram , ex modernis autem requi- 
runturprouna iibra 10 1. Scilla de monet.Pontific. 
fol.19^. §. // pefo deW Oro ; Summa ergo fuit ju- 

29 flitia , uc Camera periquaret ucrumque num- 
mum , augendo numerum ufque ad 109. pro 
quolibet centenario , prout opus efle recognitum 
fuit , ficnti ceflatur Gabriel. di£l. confil. 16^. ad 
fin. lib. I. 

Acque hi nc pofl fequutam di<5fam immutatio- 
nemScuCorum auri Scamparum , decrecamque 
diiSam novam valucacionem, quicumque efl de- 
bitor in Ducatis de Camera auri in auro , non 
potert fe eximere ab obligacione cum folutione 
Scucorum auri Stamparum 102. cum dimidio 

30 pio quolibct centenario , fed tenetur folverc_> 
Scutos 109. ut decifum fuit in prxlaudata de- 
cif. n9- coram Duno^s^et. Senior. ubi agebatur de 
Penlione rcfervata in mille Ducacis aureis de 
Camera , quam debicor confueverac folvere ad rationem Scutorum nari veterls ponderis 109. pro 
quolibtt centenario juxta atteltationcs Merca- 
totum de g( nerali foliro teffificantium in eo]u' 
dicio produftdS , quod xquivalet , acfereiden» 
efl , ac ad rationem Scutorum auri Stampa- 
rum 102. cum dimidio ; led ncc creditor acquie- 
vit , nec Rota induifit , volens, ut folverenturad 
rationeu) Scutorum 109. auri Stamparum , & fic 
in totum Scutorum 1090. (imiks ; &millealia 
exempla (imilia polient afFcrri , quia ciim hac 
lege inconcufse hodie vivitur, & paffim obferva- 
ri videmus ; ut in uno tanrum cafu, quantum 
potui videre , fuit i» conrroverliim rcvocata fo- 
iutio Ducatorum auri in auro de Camera juxta 
hanc novam valutationem , fcilicet m di£ia I{o- 31 
7nana Cenfus , feu Canonis , edita de anno 1598. 
coram Orano , & impreff pofi Cenc de Cenftb- de- 
cif. 221. repetit. in decif.jSopart. ^. diverf.& 
confirmata coram Eminentif. taUonerio tit. ^7. dc 
folution. decif ii- tom^. 

Verum ultra quoJ morivum in illa Caufa ju- 
dicandi quadragifita Ducatos auri in juro dc_> 
Camera elfefolvendos iu Ducacis veteris valo- 
ris, (tecic in eo , qudd ufque ab initioinjunds 
obligationis fuerunt in tali forma foluti , & ita 
per aliquod ttmpus continuatum ; quse obfcr- 
vantia proxima , iicet non prifcripta , fatis effeC 
ad inttrpretandum in qua ipecie Ducati eflet 
contraftaobligario \xt\'\dt:retl\\ndi6l.deci[.zii. gt 
n.i& 2. pofiCenc. deCcnfib. i go tamen, licet 33 
tanquamCanones , & legum Dogmata , Deci- 
fiones Rotales venerer , nihilominus huic relo- 
lutioni plaudere non poflum ; Nec mirum , fi 
etiam maxinia Tribunalia , 6c (i Viris fapientifli- 
mis dccorata , in hacmaceria xquivocent ; Eft 
enim maceria prs czreris ommbiis involuta , & 
cum in fadis Cuniationum, valucationum , ac 
ftmilibus coniiftat, fafti incerpretatio plerumque 34 
etiam prudencidimos fallit /. in omniparte i. ff.de 
yur. & fali.ignorant. Ac fane Sac. ttou inillo 35 
cafu xquivocavic infa^fio, quia fuppofuicduas 
fpecies Ducatorum deCameraelF.ftivas, acrea- 
liter inter fe diflindtas in commercio hominum 
fui(Te , veteres fcilicet, & novos, & quod veretcs 
Ducati e^Tent minoris valoris: quad tamen fup- 
pofitum non fubliltit , nam antiquus , & novus 
Ducatus Camerx realit^r non Jilf.runt fpecie > 
& quando ex malo fuppo(]to differrent , patet ex 
fupra demonftratis , quod antiquus potiiis efl 
majoris zliimationis , quam novus ; & antiquus 
eft, qui valct fc. auri 109. & pr^cise obfervat 
Cabriel laudat. conf.lG^. n fin. verftc nam Duca- 
tus ibi : l>{am Ducatus Ctmera antiquus , qui e[i in 
obligatione , tam intrinfeca , qudm extrinfcca Boni- 
tate inlpe^a, efl majoris xflimationis , qudm hodier- 
ms , quoriim loo.Ducati valent Scutis auri 109. : 
W.i.Diveriitasigitur eit tantiim mentalis, cir- 
ca nimirum fpecics valucacionis e/ufdemmet Du- 
cati,nam vetus valutatioexiftimat Ducatum mi- 
norinumero Scutorumauri, quia antiquitus hic 
eranc preciofiora, nova vcro auxic numcrum Scu- 
torum auri , poftquam Scuca auri dcceriora eva- 
ferunc, propterea ubi conftac de certa fpeciej 
Ducatircalis , qui eft in obligacionc , h^ccafu 
ad fervandam jufticiam dcbcc folvi illuisjulta, 
& vera valutatio, nec interprecativaobfervautia 36 
atcenditur , ut in termiius b.'ne Card. de Lnca de 
I{egalib. difcurf.iz6- «.? & de Bentfic.difcurf.S9, 
n.17. Lottber.derebenefic, lib.z. qnxfl.i^.n.zzS. 

Ctirol. De Quindenniis , Cap. II. *F Caral.^nton.de Luca ad Gratian.difceft.^6o.n.ii. 
j[{9t.decif.2i^.n.^.poli. Cenc.de Cenfib.&decif.i6<i. 
n. 9. part. 4. tom. 2. recentior. & decif. 1 59. «. <;. 
coram DHnoxet.Sen.& dec.f.i6 1 n.S.coram VriolOi 
& in Vercellen. annux pncftationis zz.y nnit 170 1 . 
§. Fruiird. vero objiciebatur , corarn Anfaldo De- 

37 cano . Et in punfto , qiiod conltico de obligatio- 
ne in Ducatis de Camera , now fibi prarjuUicet , 
fi credicor folutionem recipiac /uxta illorum ve- 
terem valorem , proftquitiir Gabriel. di£i. con- 

38 fth 164. n. ^n. Cui Doftori maxime deferendum 
uti in Romana Curia verfatiffimo , ac viveiici de 
tempore proximo hifce Ducati valutationibns , 
Card, de Luca de matrim. difcurf. $ . n- 1 1 • Utrum 
aucem hjec valutatio , ad rationem Scutorum 
aureorum lop. projquolibetcencenario, proce- 
dac ncdum in Ducacis de Camera , fed & iii Flo- 
renis , ac in Fiurenis de Camera , & affirmacive 
refpondendum . Nam di^^curendo dc Florenis , 
ifti fere in nihilo differunr a Ducacis de Camecaa 
uc fupra diximus , & funt ejufdem valoris, quod 
nediim ex infra allegandis authoricatibus, fed 

3P & ratione probatur j nam Ducacus auri de Ca- 
mera squivalecLibrxTuronenfiuin parvorumr 
40 ut declaracur in T^guLz^.Cancellar. Libra autem 
Turonenlium parvorun zquivalec Uucitto auri 
Florentino, uc exprefse hdbetur in Exfl-avag. 
Vas eleBionis §. 'Porrb deCen/ib. Igitnr mtrat il- 
41 lud Euclidis qute funt xqualia uni Tettio , funt 
aqualta interfe, ucbene in his pcaeciifis cerminis 
arguJc Mandof. ai di5l I{egui.i^. pofi princip. Cor- 
Tod. in prax. benefic. lib. 2 cap. 13. ».4. Vacion. 
4-1 alleg.Civ. & Canonic. 15. », 14. Ec in fp.cie , 
quod valeanc ad racionem novx valucacionis , 
fcilicecScutorumauri 109, , prouc valenc Duca- 
ti deCamera, decUravic Card. Aloyfius Cor- 
neliusS.R.E. Cameiarius , prsvio Edifto , leu 
publico acteftaco daco in Camera \puftolica_» 
die ^o- Julii 1572. ubi expreise deciarac ibi : 
QuaUter inTaxisantiquis ^ ac nioderniS', ac7e- 
Jiinm fide digno>um relatione^ tempocfeiic. rccord. 
Zeonis Tap£ X . ac itiim po(l . & de prisffinn in 
hac AlniaVrhe, & {{oniana Cur-t & tdm iti 
Cancellana, qudmr.t Camera ^^poflotica , Florenus 
auri vahbal , valuit , & dc prAlenfi valft Duca- 
tum auri in auio de Camera novx valut,itionis , & 
itd inhac Cuna. & in lanceilana., &Camera^ 
^pofloUcisfemper obfervactm fuit, 'ijr objervatur, 
&. fpet<ri'.e dixt t{ot in di£l decif. 686. fub n. 4. 
verfic. frxter id , quod , ym£lo pnncipio , part. 4. 
diverf. 

Qyod attinct ad Florenos de Camera , dici- 
mus , quod &• ifti funt jufdeai valoris , ac Du- 
4J cati de Camei-a& probacur ex fupra rclata de- 
monftratione , quippe Fiorenum de Camera Ipe- 
cifice sequiparac Libca: Turoneniium parvorum , 
B,egula Cancellar. 2$. Cumque Libra Turouen- 
liuiu hujufmodi ajqulparecur Ducato de Came- 
44 ra, uc probivimus iupr i, lequicur irj confequens, 
quod eciam non canciim Florenum (implicicer •, 
fed & Florenum de Camera cum Ducaco de Ca- 
mera ad iuvicem exaeqnare necelfe eft per regu- 
latn Euclidls , qute funt aqualia &c. & pra:cise 
nocac Mandof. ad di£i. I{egd. CanceUar- 25 ».4. 
fiquidem connocacum illud de Camera , uc dixi- 
mus fupra , opinacur Gomc:^ tamen. loc.fuprd ci- 
tat' quod fluric injunttiim Horeno ad concra- 
diftin(^ionem illorum , qui cudebanCur a Florcn- 
tiui» , poltea crrore quodam fueric ad Ducacum quoque cranftacum ; Unde citm Joannes XXII. 
exacquavecic Ducacos , & Florenos , eciam cum 
iftoconnocatoexaequatiededebent; Etdefafto 4$ 
in praxi , ac in comm^rcio pro omnino exxqua- 
tis habencur , Tondut. de Venfton. qusfi.^o.infina- 
Ubus , verbis : calicer , quod promifcue, ac veluci 
profynonimis paflimaccipiantur, ficuci defa- 
(fio pro fynonimis accepti func in noftcis Bullis , 
quindenniorum , & in fpecie , quod Floreni de 
Camera , in Dacaria , & Cancellaria , & in Ca- 
mera femper fuerunt valucaci , & paflim valucen- 
tur ad racionem Scucorum aureorum 109. pro 
quolibec cencenario, ficuci vaiucancur Ducaci de 
Camera , fuic fuperlacive probacum ex ceftifica- 
tionibus Raciocinacorum Rev. Camers Apofto- 
licz in Roca pruduftis in illa VerceUen. annu^ 
praflationis zz.yitnii \joi. &i^-Februarii 1702. 
coram Card. dela Tremoile, & i^^yanuarii 1704. 
coram ^nfaldo Decano, ubi (ab §iGomefius quippe, 
de eadem ceftificacione prscise meminic , & re- 
fcrc, quod Roca inclinabac iii fenfum dandi va- 
luC3tionem prafatam ad diflam rationem Scu- 
torum auri 109. fedquia adcrancbins anciqux 
tranfadionfs cun- fubftquuca cenccnaria obfer- 
vancla , in quibi:s locc Flcrenorum deCarnera, 
recepcifueranc ■ici.ci auri currences,hinc manda- 
vic continu.iri in hac folutione "iicutorum auri ad 
rationem currencem oe tempore folutionis , fub 
motivo , qu6<i , ltant^d'(?:a v.ibterv3ntia, pote- 
rar prasfumi Benepiaciiuin Apoftolirnm, ut fub 
%.Motivum i^itur emoHiendi cum % §/t'f ^.nifi for- 
{an etiam dici pocuilfec , qaod Fioreni de >. ams- 
ra fiib obiig<ftioiie cadcntes, in illo cafu, median- 
tibus didis traofaftioiilbus cum longa obfervan- 
cia unp'icice venirec declaracum , quod eflenC 
illi Ducati, feuScuci deCameray?n^/nuncupaci 45 
deUa J^aviceUa , parum diffimiles Scutis auri , 
qiuobim fub dido fpecifico nomine Floreni de 
Camera in pondere granorum 69.& cum impref- 
fione Navirulse fuerunt cufli contemporanec 
cutn Ducdtis deCamera largis , fignanter lub 
Pontificanbus Pauli U.hinocencii VlILSixtilV. 
julii ll.&Pauli llf. in quorum ftridorum Scu- 
torum dc Camera locum fubrogati luuc moderni 
Scutii auri currences . 

Habito , quod cam Ducaci de Camera , quam 
Floreni de Camera valor fit idem , Scucorum_f 
nempe auri 109. pro quolibec cencenario non 
fufficic pro eis folvere bcucum unum auri cum 
uno Julio, quia hodieifteiolus yuliusnon ads- 
quac ilia novem Scuca auri fupra centum , fed 
debjc folvi valor currens Scucdrum auri 109. h- 
cuci ica exiguncur hodie in praxi , ut fup.'rit~!S 
.idnocavin>us , quo pado Ducatus de Camera 
fere attingic julios iS. pro quolib.c, ciirn caineii 
nec ifte Juliorum numerus fufficerec de rigore 
proporcionando auri pondus , & bonicatem , ex 
quibus conftac hodiernus Scutus auri ,cum pon- 
dere, & bonic2ce anciqui Ducati de Cam^ra , 
habiroque refpeftu ad hodiernum valorem au- 
ri , ficuti arichmetica demonftrationc oftendit, 
& teltificatus fuic in iila Caufa Ro'naaa Cenf.is, 
feu Canonis infignis Raciocinacor Guido Jurda- 
nus . 

Et quia folutlo Scutorum auri propterdiflj- 
cultati^m ha:c habrndi fieri folet in moneta cur- 
renti, fcilica in toc Juliis , feu Paulis , fcicnduin 47 
eft, quodjulius fic diftus cft a Julio 11. , qui 
fimilcs moascas , quaf priiis nominabantur Grol- 

J'2 1.6 Joannis Lopez deLeone, /?, feu C&rokni, denomiiuri voliiit Julios , uc 

habecur ex Edicto Raphaelis Cardinalis Ruru 

S.R.E. Camerarii 27. Novembris 1^06. ibi: lo- 

co Carolenortsn? vetenim exigantur Caroleni novi 

'^iilU mncupati,proHt tempore VanliVap.^ Secundi 

fieri confnevit , tjitando decem Caroleni pro uno 

Ducato atiri inanro expcndebantur&c. decemen- 

tes , qttod falaria &c. ad monetam novam compu- 

4S tando yuiium unitmpro Carolcno uno veteri . Eof- 

demque poitca Paulos denominari voluit Pau- 

lusIU. iichabetur cx Inllrumenco iuico cum_. 

Prspofito Zecchi fub die la. Octobris iS4S« 

jbi: Item teneatiir cudere monetam argenteam Vau- 

los mncupdtos &-c. & debeant diili Vauli efje ejtif- 

dem bonitatis , & lig^u prottt erant yulii , tempore 

felic.record. ytiliiVapxSecundi . £t hic obicer 

49 nocandum, quodCaroIeni monec^ veterismhil 

diffcrunt a juUis ; erantque ponderis grano- 

rum 67. ex Uecreto Camcrz , & EdiftoCardi- 

nalis Camerarii , acSenatusUrbis, lato de men- 

feAugufti annoi498- & qmnto Alexandri VI. 

ibi • Lo Carlino debba pefar grani 67. hcet m ma- 

jori pondere appareant pnus imprefli , ncmpe 

tempore fignanter PauH II. , Innocentii VIU. , 

SixcilV. , & aliorum , ficuti etiam in majori 

pondere imprimi fecit Julius Secundus , nempe 

trium dcnariorum , oiiogranorum , & trium quar- 

tornm altcrius grani , ut ex Inftiumento an- 

ni 1504. dieao. Aprilis ,& fimiiiter Paulus lil., 

quandoeos denominarefecit P<i«/of , utexln* 

ftrumento 16. Augulli 1540- & quidem fme li- 

ca , ut refirt Brun. de monet. prxf. i.n. 11. mfin. 

Poaea vero idem PaulusIII. ad didos g.a- 

i-\os 67. reduxic , r:tenta tamen eadem bonitate, 

utexjpllrumencodie ii.Oaobris is45-(qiJ3n. 

«o tum nonponderanthodie moderni julii ) Julius 

1 1 autem conftat ex decem bajocchis , Statut. Vrb. 

dt5i. cap. 197. Bajocchus vero olim conftabat cx 

< 2 quatuor quatrenis , fed hodie vigorc Edidi Gre- 

«^oriiXIV.publicati anno 1591. pro Utbe Ro- 

,1ia , & alcerius Edidi Clementisi VIII. edici de 

anno 1^92. pro toto Statu , conftac ex quinqiie 

quatrenis, Smc de commerc .&camb.%.\ glof.<,. 

n.i^l- circa med.Coheliad B11ll.bon.regim.cap.44. 

r^ n.36. Atquiajuliorummoneta in dies femper 

^ eft fafta decerior , ut nocorium eft , & de mone- 

ta argentea univerfaliter , ac patet ex Tariff^ 

T.ievli^an. regiflrata pojl Tra£i. var. de monet. Si 

alia poi\ Cob.eod.tra£i. alia poft 5<it«r. Ge««^ , 

&]'upo{iyoan. Stepban.de pecun.veter.nov.fol.2i. 

Hincevenit, uc in dies quoque oportucrit au- 

^ere numerum Juliorum pro folvendo valorc 

aurei ; Hinc Paulus IV. in ejus Conftit. gz. Bul- 

Ur. antiq. edita anno i")S8. teftatui , qu6d6o., 

54 velso- annisrecro DucatusdeCamerasftima- 

baturdecemjuliis, fed quia poftea Julii dimi- 

nuti erant in duobusbajocchis, ideomanda- 

vit , ut impofterum folveretur cum duodecini-» 

Juiiis , & de ea meminit I\ot. (fec.As-"-?; '"^'i- '» 

5<5 cafu,coramVen. & tocidem juliis legicur ifti- 

matusdeanno 1583. in decif.^^^- «•9- P'""^ 4. 

56 tom.z, mcKf/or. Annoveto 1586. Juliosduode- 
cim cum dimidio , uc in decif.<,9'>-' «• ^* coram 

57 Tenia , &c de anno is§?. crevit ufque ad Julios 
tredccim , I{ot. dici decif. s • fub initio , & per tot 
coram eod. Ven. Poft autem promulgatum Edi- 

58 ftum ofto Zeccharum anno IS96. folvi cospit 
cum Scuto auri in auro Stamparum cum unoju- 

59 liotdiii.dectf.^i^.n.io.^art.^.recmior.tom.i. Ab anno 1606. ufque ad ann. i6z^. aureus cre- 
vit fere in tertia parte pluris,ut ait Cyriac.contr. 
591. n ig.verf^. multiim etiam, &Scutusauri 
ofto Sramparum ufque ad tempus Pauli V. cre- 60 
vit ad credecim Julios , deinde vero eciam plus 
ufque ad Julios quindecim, uc referc Corrad. in 
praxbenefic. lib.z.cap.ii- n.9. Superventa nova 
diminutione Juliorum fub Ven. Servo Dei Inno- 61 
centio XI. de qua teftatur Scilla de monet.Vonti- 
fic.part 5. fol. 218. verf. neW anno VU, d'lnno- 61 
fe»:j/o XI. Alexander VIII. auxit Scutum auri 
Stamparum, ad Julios fcxdecim fub die i. Fe- 
bruarii 1690., & deinde femperin dcceriuseun- 
te moneca argencea, Clemens XI. anno 1708. 65 
die 2. Sepcembris auxic ufque ad Juliosfexde- 
dim cum dimidio ; adversiis quam audionem-» 
acricerreclamarunt Nacionalespropteraugmen- 
tum impenfa: in Expediciones Cancellarix , & 
Dacarise , fed hscqujerimonia rejeda fuit tan- 1 

quaminjufta, & inlubliftens: nam moneta ar- 64 1 
gentea debec effe proportionata valori aurei ; ita ' 

uc , fiilla auc excaufa deccriorationis , autex 
aliaquavis caufa vilior efflciatur, nece(fe eft , uc 
crefcat numerus argenteorum projufto valore 
aurei , alia:> non folverctur verus valorauri , nec 
creditor confervaretur indemnis , uc in cerminis 
Scutoru auri pulchre Scacc. de commerc.& camb. 
§. z.glof. <), n.i-;9.& 190. Lottber.de rebenefic. 
lib. I . tju.cfi. 39 n. zo2.& zio. & feq. Leotard, 
de«/«r. ^«<«'^.I7. »• 32.inudque proprie non eft 6^ 
augumentum, fed squalis commenfuratio , & 
proportionatio auri ad monecam viliorem effe- 
ftam , ut explicac Faber de var. numifmat folu- 
tion. cap i. n.ijg & infrd verfic.Vnde ceffat, & 
've-ftc. Ex his , l{ener. Budell. de mouet. cap. 2. ', 
«.34. & 3s^ Gob. eodemtrati. quxfi 4. nitm . 42. 
Lotther. ubifupran. iio I{ot cor Buratt.dec.790. 
n. 6. verfic. Etper confequens . Nec prsEfumi de- 66 
bet aufitio illa Juliorumfaftaexaliacaufa ,p;2- 
terqnam ex ifla , fcilicet deceiioricionis moiierse 
argencex , ut pro indubicacote.aKrunc Fab. ubi 
fuprd cap i. infin.& in Cod lib 8 tit.^io defin.zj, 
in princip. Gabriel. confil. 164. fiib initio .,lib.l. 
Menoch confti 49. n.3. Stird. confil. ;68. n. 8. & 
confiL 406. n.j. & confii4^8.n.6.So;a de attgum. 
monet. cap. 48. »• 10 Soccin. yun.confti^^nS. 
lib. 4. Lotiher. dicl. qiiccfl. 309. »J.20S . & feq. Cy- 
riaccontroverf. 391.«. 19 I{ot. coram iJnratt. de- 
cif. 790. n. I. Ec pricise ex haccaufa fuccefliffe 67 
ulcimum augumencum , de quo fupra , ceft uur 
CaroL .Anton. de Luca ad Gratian. difce pt. ^lj' 
«.5. in fin. Et licec non Cinciiin ex hac caufa pof- 
ficevenire imnucacio va!oris auri , fed cciam ex 68 
aliis , uc puca ex qu6 fuccedac penuria auri , vel 
incroducatur major copia argenci , quam auri , 
ex rraditis per Gob. de monet. quxft.i -n.S. & 7- 
tamenadhuc prsfumitur cxmucacione moneta: 
minutx, & nihilomi.ius utroque cafu iteceff: eft, 
uc variecur , & augeacur precium auri , taliter , 
quod mutatio femp^r a Principe decreta cenfecur 
cx aliqua jufta Caufa , Principes enim in aefti- 69 
nianda monsca func (Implicesexequucores ]nris 
gencium , & vix quidquam proprii habcnc , 
Cob.dcmonet.ijuxfl. 2.^.39. ad^^. uhi quodnon 70 
polfunc moneca: iniponere valor^^m , nifi juxca 
arftimationsm communem , CabrieL BielL con- 
cliif.'^. dnb, I. foi 8. Fenxon. ad dia.cap. 197. 
u.i66,ad 169. &commuuicerpoHuncaureireci- 71. 
pere augunientum vsloris , eciamfi aiCtratio mo- 

ne- De Quindenniis , Cap. II. 17 neccE argentca; fit iiifetloraugumento , ut , exa- 
niinaco articulo late Fab. de monct. cap. 6. adfin. 
inter Tra5iat. Diverf, de monct. fol. 3o2. thefanr. 
eod, trafl. part. 2. «. ao. in fin. Sttrd. conftl. 368. 
n.z^.verf fexto rcfpondeo, lib.^.Kobl. exerc. kgal. 
19. n. 1 5. adfin. verfic. namque . 
71 Cumqus , ficuti aniuta: iolvenda: funt ex Be- 
neficiis vacantibus tam pcr ceHum , quam per 
deceilum, nec non ex PenfionibjsEccleiiafticis, 
fi tam Benelicia , quam Penfionesexcelferint an- 
nuam fummam viginti quatuor Ducatorum ju- 
\n Bullam ^^. Clementis (^ll. in Bullar. to.i.ki 
quindennia locoaiinatarum foKenda fint p.'.riter 
cx Beneficiis ma:iui mortua: nnitis, Ci excefierinc 
diftam fummam , uc cx pratlaudacis Bullis fuo 
ordiiie regifiratis tam in Bullario I{omano , qudm 
pofl Tra^. confentaneum eft in prsfenti refolve- 
re , quod excelfus , vel non excetfus in viginti 
quatuor Ducatis annui valoris BciieficioruiriLj 
manui mortusunicorum, tequificus, adeffedum 
folvendi , vel non folvendi quindennia , compu- 
tandus efl: /uxta xftimacionem dicftorum Duca- 
torum , in RomanaCuriacurrentem, non autem 
juxta diverfam sflimationem in loco didoruiu 
Beneficiorum , quia prudenter , non fine myfte- 
rio ad tollendum omne dubium tam in enuncia- 

73 tis Bullis, quam in iaudatis Regulis CancellarisB, 
poft verbum Florenorum , feu Ducatorum non 
fimpliciterpoficorum additur verbam deCamera-, 
junSo alio verbo auri in anro , nec ulla alia peni- 
tus moneta nuncupatur de Camera prater Duca- 
tum hujufmcdi , ne valucecur Beneficium, fecun- 
dumquod valent in Parcibus, feu in loco Bene- 
ficH, Ducaci, fed fecundum quod valentin Curia 
cumCambio, Gsrmon de Indnlt.Cardinal. in%. 
l{egularia n.38. Mandof, in E^gul bodie 25. Can- 
cellar. demonet qu-^i- n.-^.cum feqq ac per tot.& 
fignanter n.^.in princip-verf. pondero etiam textum 
nofira B^gul<e, Sott. in dicl I{egul.n.%. Vyrrh.Cor- 
rad. in prax, benef. lib. 2. cup. 15. n 6 Gratian. 
difc .^17 .n.S.cum feqq. fiquidem in materia (qua- 
lis eft ifta quindenniorum ) concerneiice iplam 
Gameram Apoftolicam , cui quindennia ioiuun- 

74 tur , Florenus , feu Ducatus de Camera compu- 
tandus , & xftimandus eft pro sequali valore , 
prout & libra Turonenfium Parvorum juxta mo- 
rem valutandi hanc monetam in Camera , ut ex 
prasiaudata ^egala ^^. ibi : declaravit &c. qnoi 
Libra Turonenfium parvorum , & Florenus auri de 
iamera pro tcquali valorein concernentibus literas, 
&■ Cameram ./ipofloUcam computari , & extimari 
debeant , vidctur fentirc ^pbonf. Sott. ad eand. 
1\egul. n. I. &- <,. Ac merito attendendus eft va- 
lor Ducacornm de Camera juxra ajftimacionem 

75 in Romana Curia ex eo , quod ficuci qnando 
refervatur Pcnfio folvenda in Curia in tot Du- 
cacis , illa foivi debet in Ducatis auri de Camc- 
ra , quidquid (it , quando refervatur Penfio fol- 
venda in Parcibus , quo cafu folvi poteft in alia 
inoneca ob difficulcacem reperiendi aureos , re- 
jefta concrjria nimis rigida , quancumvis forfan 
veriore , Gomei^ in l{egul. Cancellar 61. alids S4- 
hodie'^'!^ . de valor- qu.S. verfic.& ifla omnia, circd 
fin Gratian. difc. 417. n. 18. ita excelfus Ducato- 
rum viginri quacnor de Camcra venic confide- 
ra idiis in Ducatis de Camera,cum quindenniuni 
folvcnuuin fic in Curia . 

Nec e(l cxorbitans a Jure , quod Kftimatio, & 

76 valor nioneta; incclligi Ucbeut fecuudiim sltima- tio.iem ioci concedencis, qualls cft Papa, qui 
unic Beneficia manui niorcus,exccdcntia viginti 
quatuor Ducatos ComcT^ Samen.iu mox citat. Z^c- 
gul. Cancellar. 5 5 . tfe valor. qu. 8. in med. verf. 
tamen confiderandum efl , infin. hoc enim fuit fa- 
dum , ne Papa , & Officialc^s in taxis Beneficio- 
rum deciperentur, quide faciliignorare poffunc 
locorum Beneficiorum diverfas confuetudines 
circa ifiimationes , Gowf:^ loc. mox allato : unde 
inconcufius ftylus Datarise Apoftolic^ fervat» 
quod in impecracione , feu alfsquucione Benefi- 
cii iii Curia, quamvis in fupplicacione exprima- 
tur valorfecundtimsftimationem loci.ubi ficum 
eft Beneficium , nihilominus Officiales ipfius 
Dararis mandaut , ipfum valorem reduci ad 77, 
Ducatos aufi deCamera, &fic exprimi lolec 
in literis Apoftolicis, cum valoris quantitas de- 
beat confiderari in porcacis in Urbe , nd alias 
fub pr^textu non excefius viginti quatuor Du- 
catorumPapa in annatis fibi debicis defraude- 
tur, de facili ignorans locorum confuetudines 
circa sltimatlones, Vyrrh. Corrad. in prax.be' 
nef. lib 3 . cap. 7. n.3 1. Hinc ctiam Nuacii \po- 78 
ftolici habentes in fuis facultacibus jusconfe- 
rendi Beneficia non excedencia viginci quacuor 
Ducacos , conferunt Beneficia non exccdentia 
vjginci quatuor Ducatos de Camera iu valore 
fecundum morem Cancellaria;, & Romanae Cu- 
rijE , Gar^^^ias de Benefic. part.^. cap. ?•». 1^2, 

Hinc Eqnites S. Stephani Papse , & Martycis jf 
apitd Florcntinos , SS. Mauritii , & Lazari apud 
Sabaudos, etiam in ftatu conjugali retinentPeta- 
fiones Ecclcfiafticas ufque adfummam Ducato- 
rum quatuor centum auri de Camera , & Laure* 
tani apud Urbem ufquead fuuimam Ducatorum 
bls centum tanciJm , Barbofa colleSl. .Apoflol. de- 
cif.-^i I. n.6.colle5l. 3 12. ».6 & colle^i.^-jo. n.j. 
cnm feqq. & po(l colle^.j^^. in addit. ad col- 
le£i 47 1 . in princip. &■ in fin. verf. idem Sixtus V. 
& fuper hoc leguntur Indulta 8.9. & lo.regiflrat. 
pofl Card. de Luca de "Penfton . 

Quibus ftabilitis , videretur prlnia fronte con- 
trarium potiiis firmandum , quod nempe excef- 
fus , vel non exceflus in viginti quacuor Ducatis 
adeffedum folvendi , vcl non folvendi quinden- 
nia computandus e(fet per Ducacos ( ut ita di- 
cam ) locales , non Camerales , ex eo , quod Sa- 80 
crum ConciliumTridentinum fej]. 24. de {{eform. 
cap. 13. circdfin.verfic. adhxc in poflerum per- 
mittens refervaciones Penfionum fuper Cache- 
dralibus Ecclefiis ,& Parochialibus, dnmmodd 
tamen remaneant mille Ducati pro Epifcopo , 
& cencum pro Redore , ideft Parocho, iucelli- 
gicur de Ducatis juxta seftimationem moneta: 
Ducatorum earum Partium , ubi licx funtCa- 
thedrales , ac Parochiales Eccleficc , non autem 
de Diicatis auri de Caniera ; ita , ut probandus 
fitexceftus, vel non exce^fus mille , feu centum 
Ducatorum.habita ratlone ad particularem sefti- 
matioiiem Ducatorum localium, non auteni_i 81 
Cameralium , ficque Ducaci in nonnullis Parci- 
bus proScucis, feu Ducatls argenceisfumendi 
(ant , Barbofade Varoch. part.3. cap.ig-n- 17.& 
collcB.decif. ^poflol.idj.pcrtot. .Antmell. de /«- 
rib. &onerib. Cleric. lib.z. part.i. c. 6. n.i8. Spe- 
rell. decif. for. Ecclef.6 i.n.iS in fin .verf. cxterum, 
part. I. veluci nocac Barbofa ad diii. Concil. di5i. 
loc. «.14. & colleSi- decif. .Apofl. 267. in princip. 
Car:i^. dc Benefic' part. i. in addit. cap. 5 . h. 573 • 
C Mar- i3 Joannis Lopez de Leon e, Mirta decUuful. part.i. clauf. 4?. n.i.Chok^ey irt 
I{e9ul. CancelUr. zi.hoixe z<, . de moneta n.9. E,ic- 
cius inpax. refol.^zi.n. i. Tondut. deVenfion. 
cap.i^n.z^'Cmfeqq.B,ota pofl Bertachin. vot.gj. 

n.n.ctmfeq. . ., . , ... 

Verumcatnen in nihilum tarbat obiectum 1 
quippe in tancum Ducati Conciliares fumi pof- 
funt pro localibus , non vero pro Cameralibus, 
inquancum ibi nonaddicur hocdiftindivum_, 
8j verbnm , quod in noftro calu addicur , de Camc- 
ra , fed fic mencio hmplicicer de Ducacis , uc 
ponderant Chokier ad l^egul.z^. hodie i-i.Cancel- 
tar. de moneta n. 9. litcra C. in fine , Gar^^ias dt^ 
Benefic. part. <,. cap.i- n. i-^i. Tondut. de Venfion. 
cap. 40. n.6.& 10. Belencin. de charitat. fubfid. 

83 qu. 84. n.4- immo etiam hoc c.ifu non defunt te- 
tences , Ducacos , quancumvis non adjiciacur 
verbum de Camera , incelligi falcem in maceria 
beneHciali de Ducacis de Camera , ut refpondet 

84 Tondiit.de Venfton.Ecclef. cap.^^o.n.ii. cumfeqq. 
hinc eft , quod praxis Datariae lervat , uc in pro- 
vifionibus in Curia exprimatur valor per Duca- 
ros auri de Caniera. l\pfa de exequnt. liter. .Apo- 
ftol. part. i.cap. 5. w.48. in principio , & cap. 6. 

85 n. 247. ac Poncifices in Bullis folenC facere nien- 
cionem de Ducacis auri de Camera , ptout vide- 
re eft inter alia in BulWPiiiy. & inBulUi.i. 
Tanli y. in Bullar. nov. I{oman.tom. 4.ubi man- 

Z6 dacur,qu6d quilibec ad Cardinalatum promotus 
folvere teneatur Du. atos auri de Camera cen- 
tum Magiftris Csremoniarum Paiatii Apoftoli- 
ci Parricipantibus, poft obicum vero , Ducatos 
quioquaginta , & in promotione Secretario Cle- 
rico, ac Ratiocinatori vulgo Computifts Sacri 
Collegii Cardinalium Ducacos fepcuaginca-» 
quinque per ha:redes,ac in BulU zg.CkmcntislX. 
eod. BtilUr.Byom. tom.6. ubi prscipitur , quod 
quilibet ad Cardinalatum promocus criginta fex 
Ducatos auri de Camera folvere teneatur Magi- 
ftris Cxremoniarum Palatii Apoftolici non-. 
Parcicipancibus , & poft obicum cujuslibet pro- 
moti , fed jam amoti , illius ha:res vigmti qmn- 
que Ducatos . 

ExceflTus viginti quatuor Ducatorum auri 
de Camer^a annui valoris Beneficioruni, 
acMonafteriorum inferiorum , feu mi- 
norum non Conrifl:orialium manui mor- 
tu.-E unitorum , ad eflfeaum exigendi 
quindennia , & non excelTus ad effeaum 
non folvendi quindennia quomodo pro- 
betur , afcenfus infuper ad centum Du- 
catos auri pariter de Camera annui va- 
loris aliorum Beneficiorum , ac Mona- 
fteriorum Confiftorialium,reu majorum, 
in librisCamerjE Apoftolicje, feu Can- 
cellarife taxatorum,proindeque commu- 
nia , & minuta fervitia loco annata^ fol- 
ventium , poftea unitorum , ad effeaum 
exigendi quindennia, &non afcenfus ad 
effe(ftum non folvendi quindenniaquo- 
ttiodo etiam probetur » SUMMARIUM. 

I In yure duplex datur modus comprobandi valorem 

Beneficiorum . 
a Cur exprimendus valor Beneficiorum . 

3 Quomodo fiat expreffio valoris Beneficiorum per a- 

fcenfnm . 

4 Et quomodb per non excejfum . 

5 De differentia utriufque probationis . 

6 Semel probato valore per afcenfum, nonpoteft ille 

probari per non excejfum . 

7 Cur valor Bene/iciorum uniendorum exprimendus per 

afcenfum . 

8 BulU fuper qnindenniis edita quid ftatuant circx 

quindennia . 

9 Qucenam fint Monafleria taxata . 

10 yulor Beneficiorum Confiflorialium , feu Majorum 

probatur per taxamin libris Camera , feu Cancel' 
Urite . 

1 1 Trobatur infuper Confiftorialitas Beneficiorum , fi 

ilU afcendant ad Ducatos centum de Camera . 

12 Tutior modus probandi valorem eft , fi illefiat juxt.t 

communem tsftimationem , 

1 3 Valor rei non ex fruSiu , qui ex ipfa percipitur , fed 

fecundum tefiimauonem reguUtur . 

14 l^on exceffus prxfumitur deyure, nifi probetur 

exceffus . 
1 % Zxpre$o valoris per afcenfum pleniffime juftificanda 
eft. 

16 In materia unionis fufficit probare valorem per quin- 

quennium ante . 

17 Locationes non probant verum valorem Beneficii . 
l^ Qutdquid fit quoad excufandum apana nuUitatis 

gratitz . 

19 Valor Beneficiiprobatur ex librisCapituUribus . 

20 .AuElor tamenfuper hoc aliquam hahet difficuUatem, 

& de ratione . 

CAPITULUM III. 

JAM comprobato in pnccedenti Cap. quod ex- 
ceHus, vel nonexeflfus vigintiquatuor Duca- 
torum ad effedum folvendi , vel non folvendi 
quindennia ex Beneficiis unitis , fimiiis valoris , 
computandus fit habita ratione ad Ducatos auri 
de Camera in Romana Curia , & Cancellaria 
Apoftolica currentes , modo fupereft in prsefenti 
infpicere , quomodo comprobandus fit exceftus 
viginti quatuor Ducatorum.ad effeftum exigen- 
di quindennia , & non exceffus ad eftecftum non 
folvendi quindennia , & quomodo pariter com- 
probandus fit afcenfus centum Ducatorum ex 
Monafteriis Confiftorialibus , in libris Camers 
taxacis , pofteaunitis, ad effedum exigendi 
quindennia , & non afcenfus ad effeftum illa 
non folvendi . 

Pro clariori autem exponendorum dilucida- i 
tione fciendum eft,duplicem in]ure dari modum 
comprobandi vaiorem Beneficiorum ad plures 
diverfos effedus , prjefertim in unionibus Bene- 
ficiorum juxta l{egtd. CancelUr. 22. fapienterquc 
excogitatum unum efFecSum , nempe per afcen- 
fum , & aicerum per non exceflum cam ad di- 
gnofcendum, quandolocusefletfolutioni Anna- 
tx , ne Camera Apoftoiica , ejufque Offlciales , 
proindeque didi Annatiftic fuis defraudarentur 
emolumentis , immo Papa ipfe , & Cardinales , 
in 'quorum fiibventionem introdufti fuerunc 
annacse , & confequutive quando locus effec fo- 

lu- De Quindenniis , Cap. III. 19 lutioni quindennii , quam ad toliendam avari- 
tiain , & impingiiacionein aliquorum cum jadu- 
s ra aliorum , ne fciliccc per tacicurnicatem valo- 
ris aliquis ulciamerica, & plufquamoportercc, 
eciiim non fuffragancibus mericis ( uc quotidie 
cxperimur ) de Benericiis Ecciefiafticis caperet , 
& ica per faifam valoris expreffionem dcbirus 
difpcufacionis modus Papse ( cui eft cura a Deo 
demandata)colierecur,Go»;e:^5"<i>-ne».ZH/^eg«/.6i. 
alids 54. hodie <,'^.CancelUr. de valorein 'Prxfat. 
in princip. verf. & cfl advertendum , cum verf. 
fecjq. Sott. ad eand- B,eguL u. 4. Chokier addiSi. i^e- 

3 gul. «.20. cumfeqq. Per afcenfum igicur fic cx- 
preffio veri valoris , narrando , Beneficium , feu 
Monafterium Confiftoriaie afccndere ad coc Du- 

4 catos auri de Camera , per non excefllim e con- 
tra, narrando, Beneficium , feu Monafterium_j 
non Confiftoriale non excedere cot Ducacos . 

5 Snntque incer fe di verfi modi probandi valorem ; 
ica, uc fada negaciva narraciva valoris Benefi- 
cii, feu Monafterii non Confiftorialis per uon 
cxceflum viginci quacuor Ducatorum , non /u- 
ftificatur per affirmativam probationem de_> 
afccnfu ad viginti quatuosr, vel paucioresDu- 
catos , eciamfi ceftes depooant , fruftus Beneficii 
afctndere ad Ducacos viginci quacuor tancum , 
vei ad pauciores , & e concra faiSa affirmaciva 
narraciva valorisBeneficii, feu Monafterii Con- 
fiftorialisperafccnfumadvigintiquacuor Duca- 
los non remanet /uftiffcatus valor negativus per 
1100 exceffum , "Pyrrh. Corrad. in prax. ben. lib. 5 . 
cap.7. «.??. in princip. Lotther. de re bcnef. lib.i. 
{jtt.io. «.87. .Amayden. deflyl. Datar. lib.i.eap.j, 
n.6i. in princip. verf. adsbft cxprimens , & n. 66. 
in princip. verf. namji valor , B^pfa de exequut.lit. 
^Apoflol. part. I. cap. j.n. 154. Cj" 244- Card de 
Luca de Benefic. difc 90. n. 22. Eodemque modo 

6 vice verfa fada narrativa valoris Beneficii , feti 
MonafteriiConfifforialis perafcenfum ad Duca- 
tos centum , non /uftificatur per probationem 
de noii exceffu Ducacorum centum , & puto , 
cam efle rationem faitem pro prasfenci maceria , 
quia lex quindcnniorum fervanda eft in forma 
fpecifica , non vero per jequipollens : equidem 
Bulise PontiricijE fuper quiudennii'; promulgacse 
diftindum , ac diverfum modum probandi ve- 
rum annuum valorem Beneficiorum incroduxe- 
nint juxca diverfitatem Bcneficioruru , proBe- 
neficiis namque, & Monaftcriis Confiftorialibus, 
ficque in libris Camcri taxacis , feu quorum fru- 
(Sus taxati reperiuntur, ad effedum illa fub/i- 
ciendi communi , ac minuco fervitio locoanna- 
tae, nec non in cafu eorum unionis favore manus 

7 mortux fucceffivisquindenniis, mandaruncex- 
primi vaiorem per afcenfum ad Ducatos cen- 
tum , pro Beneficiis aucem , & Monafteriis non 
Conliftorialibus , ficqne in libris CamcrcE non 
taxatis , per exccffuni Ducatorum viginci qua- 
tuor , vekici lcgeie, & contradiftinguere elt in 
Balla ^.Trauiiil. ^.-^.iafine, junSio §.4/1 Bullar. 
nov. I{om to. i . repetit. pofl Tra£l. int. Conflitntion. 
.Apoflol. inordinclal. ihi „ omnia , & fingula 
,, Monafteria, vid.licec illa, quorum fruftus &:c. 
,, ad fummam ccncum Floreno^um auri deCa- 
5, mera &c. afceiidtinr annuacim , fi in libris 
,, c/ufdcm CamcriE caxati reperiuncur , commu- 
5) nia , & minura fervitia &c. reiiqua vero Mo- 
5, nafterij &c. &Beneficia&:c. unita , proqui- 
„ bus Caiiierx Aj oilolicx aiiuaca, fcu alia ]nra ,, folvi confueverunt &c. annatam.five medios 
,, fruftus unius anni in pofterum fingulis quin- 
„ decim annis pcrpetuo fequuturis , ciderrL_» 
„ Camerario fol vere teneantur &c. „ in Bulla 7, 
Tanli ly. §. i. pofi med. eod. Bullar. eodemque 
tom.i. repetitpofi TraSi- in ordinela V. ibi ,. ut dc 
,. Eccleliis, & Monafteriis Virorum &c. folve- 
,, rcnrur pro fruiftibus primi anni &c. fumma: 
„ pecuniarum in libris Camerae Apoftolicae ta- 
„ xaca?, quse communia fervitia cciam cunc nun- 
„ cupabantur &c. de cxceris aucem Dignicaci- 
„ bus&c. &Beneficiis fxcularibus , & Regula- 
„ ribus valorem viginci quacuor Ducacorum de 
„ Camera excedencibus &c. folverecur annica , 
„ feu medii fruftus , /uxra caxam folica „ in 
Bnlla 38. 5. Tii y.%.2.& 3. inmed. eod. Bullar. 
tom.2.repetitpoflTra5i. in ordine la VI. ibi „ aii 
„ Monafteria , quorum frudus &c. ad fummam 
„ centum Florenorum auri de Camera &c. 
5, aicendunt , & in libns Camerx Apoftoiicx ca- 
,, xaci reperiuntur &c. fub iiceris &c. comprx- 
„ hendantur&c.omnia,&fingula Monafteria&c. 
,, dummodo in iibris e/ufdem Cam;rx taxaca 
„ rcperiancur, reliqua vero Monafteria &c. & 
„ aiia quxcumque Beneficia Ecciefiaftica &c. 
„ quorum fruiftus &c. fummim viginci quacuor 
,, Ducacorum auri de Camera &c.excedunc &c, 
,, fub literis&c. comprxhendi &c.„ in Bulla^^. 
Sixti V. § 2. ante med.eod.Bullar.eodemqHC tom.z. 
repetit.pofl Traii.in ordine la yll ihi „ vel C\ plura 
„ Bencficia , quorum quodlibec annuum valo- 
,, rem viginci quacuor Ducatorum auri de Ca- 
„ mera &c. non excedac, dummodo tamen_» 
1, omnium infimul illum tranfcendat &c. ,, in, 
Bulla iS.inprincip.circd fln.ante ^.i.Vrbani ylU. 
eodem Bullartom ^. repetit. poflTract. in ordine 
la yill. Eft bene verum , quod iii unione Bencfi- 
ciorum taxacorum in Libris Camerx procedetuc 
/uxta taxam , nec exprimicur valor , prouc ric ia 
Beneficiis non taxatis, qux nuncupantur valoris. 
Unde Bullx,pociffimum ilix Pauli IL &S.Pii V. 8 
duo ftatuunt , primum nempe , quod Beneficia, 
& Monafteria Confiftorialia , ac taxaca , poftea 
unica manui morcux , teneantur ad annacas , 
feu loco annacarum ad communia , & minuta 
fervitia, ideft ad integrasannacas , nec non ad 
quindennia loco annacarum , feu communium 
ferviciorum ; fecundum eft , quod Bcneficii , & 
Monafteria non Confiftorialia , ac non caxaca , 
excedenciatamen viginti quacuor Ducacos , po- 
ftea unica ccneantur ad annatas.nec non ad quin- 
dennia ioco annacarnm , veluci ad hanc concra- 
diilindionem videcur advercere Menoch- conf. i. 
n.g. in princip.pofl confSQj. Quxnam aurem finc 9 
Monafteria caxaca , habecur inrer alios apud 
Tamhurin. de jure^bbat. tom. i. fol.mihi .\'i<). 
ufque adfol. mihi 5 14. Quamobrcm recte deprx- 10 
hendicur , vaiorem Benefi"ciorum Confiftoria- 
iiun , feu ma/orum probari per parcicularem r.l- 
xam noracam in libris Canicrx , fcu Cancellarix 
Apofloiicx, ficque per afcenfum ad Ducatos 
centum , vel plurcs ad effeftum exigendi com- 
munia lervitia , & ex unionequindennia , yalo- 
rem autem Beneficiorum non Confiftorialium, 
feu minorum , vel inferiorum per non cxccirum 
viginti quatuor Ducatonim /uxtacommuneia 
xftimacionem ad cfFedum non folvcndi annatas, 
nec ex unione quindennia , Tynh. Corrad. in 
prax. bcnef lib.-i.cap.j. H.3 2. in fin. vcrf. Q^i pro 
C 2 <ie. 20 Joannis Lopez de Leone . 'defenfione , jun&o verf. pro aliis autent Beneficlis , 
^mayden. defiyl.Datar. lihi. cap.i3.%. z.ri.iy. 
Bsfa de exeqnut. lit. hpofiol. purt.i- cap.-j.n.^ii. 
& cap 6 n 2^9. 

Quibiis prxmiffis , firiiianuis iii pfSEfenti , 
quod excellus vigiiui quatuor Ducacoruiu auri 
de Camera anuui valoris Beueficiorum , ac Mo- 
narteriorum ir.feriorum , vel minoium non Con- 
firtoriaiium manui mortux uiiuorum, ad tffe- 
ftum exigendi qiiiadennia , & non exceHus ad 
effedtum non lolvendi quiiK-ennia quomodo 
probetur , afcenlus inkiper ad centum Ducatos 
atiri pjriter de Camera annui valoris aliorunrLj 
Benehciorum , ac Monaiteriorum Coiiliiloria- 
lium, feu viajoruin in libris Canierx Apoltolicz, 
feu Cancellarix cax:uorum , proindeque com- 
munia , & minuca lervitia loco annata: lolven- 
tium , pollea u.ucorum ; ad effedum cxigenui 
quindcnnia , &: non afcenlus ad cff>.duni nor_, 
lolvendi quindeniii i qnomodo etiam prcb^tur ; 
II probacurantem , (i Benericia, & Monalteria uni- 
ta excedant przficum annuum vaiorem juxta 
conimunemarltimacionem , vcl (i refpedive non 
cxcedanc , probatur infuper afcenfusad Ducatos 
centum auri de Camera anuui valoris Monalfe- 
riorum , & Beneficiorum majorum , fcu Conli- 
ftorialium taxatorum , fi Benchcia , & Monafie- 
riahujufmodi afcendanc inportatis , ut ajunr , 
in Urbe ad Ducatos centum , vel .pluresjuxca 
communem xltimacioaem , & candem non_. 
afcenfus probacur , fi Monalteria , & Beneficia 
hujusmodi r,o:i afcenduiic in portacis ad Duca- 
toscencum juxCi conimunem arlf imationem , ut 
habetur in lupra laudjcis Bui'is Apoltolicis , re- 
petit etiam pofi TraBin ordine U lll. III. IV. V. 
VI. yil. VllL & XI. In exigcndis autcm quin- 
denniis nulla fic probacio valoris , lidproceduur 
juxtataxam in B^ncficiis tax-itis ,_ & juxca ex- 
preffionem fiiftam in actu unionis quoad non 
taxua, nifi forfan dccur cafus diminucionis fub- 
Itantialis , ac perpetui: fruduum in taxacis, 
qui camen non proveniat ex curfu temporis, 
quod variare , & verci pocefl in meliiis ; quo 
cafu peticur reduftlo taxa; , & refpedive redu- 
ctio quindennii quoadno.i taxaca . Nec magis 
tucus modus probandi verum valorem videtur 
dati polfe , nili jnxca communemsdimacionem 
CurioE camen Komanse , & ioci unionis Benefi- 
ciorum non Confillorialium, vei juxca caxam 
13 Canfiltorialium , ciim idem caucum quoque le- 
gacur in Regulis Cancellarix , veluci in F{egula 
2. de refervac. Catbcdral. & Monafler. in I{egula 
3 hodie 4. de rcferv.it. Dignitat. in I{egula 21. 
a!ids,& hodie 22. dc union. in I{egula 60. de Bene- 
fic vacant. & cen.mod vacatur.& in I{egula6i. 
alias S4- hodie 5S. devalor. & nocanc .Amayden. 
defiylo Datari£ lib. i- cap. 15. §.9. nig. I{ofa de 
exeqmtor. liter. Apo.lol. part. 1. cap. 7. «. 165. 

13 Hinc Hc , quod valor , livi precium rei non_» 
ex frudu , qui cx ipfa re percipicur, fed fecun- 
diim communcm hominuni sEftimationein regu- 
latur ad texcum in / prctia rerum 63. ff. ad leg^ 
Falcid. ^muyden. de fiyt. Datar. lib. i. cap. 1$^ 
§.io. «.19. Stance aucem narraciva valoris Bene-' 
ficii unici, per non exceffum viginti quacuor 
Ducacorum , ille eciam femiplene per teiles de_j 
publicavoce , & fama probacur ad effedum non 

14 folvendi quindeiinia , quia non cxcedus eo ipfo 
ptaefumicur ds Jurc , uifi probecur excelfus, .Amayien deflyl. Datar.lib.i cap.j. n C,o. iiifin. 
Tyrrh Corr.id. inpi-ixi benef. liu. j. cap.-j. «■ 53. 
7/1 princip verf. Sed (iante fupradi£}ji narrativu , 
Gar^^^ias de Benef. part. ^. cap. 3 n. igS. Choil{ier 
in R^egul. 6 1 . alids S4- hodie s S • Canceliar. d: va- 
lor n. zj.in fine , l{cfa deexcq:i'it. liber. .Apod. 
part.i. cap 7. «.142. cum jcqq & i,tlad.i!t:oi. 
n. 356. Card. de Luca de BcnJfic difr.go n 18. 
E coiura exprcifio vaioris per al.:jni im picni R- 15 
me venit jultificanda i<o/".j locmox citat.n 178. 
&• in adiitionn ^d^.Prxccrea in maceria nmonis 16 
fulficic probare valorem per qain^uennium an- 
ce, non vero etiam perquinqueiiniiiiu polt,com- 
putaco tamen anno fertiii cum (terili ; quippe ju- 
Itificatio unionis, mediante commi;fiune ix- 
cienda ad Partes , & vocatione eorum , quorum 
interell , non patitur iftam dilationem quiiiqueu- 
nalem ., Mafcard. de probation vol-i. conc. 1 7,96. 
w 48. Chockier ad l{egul. 21. alids , hodieque 22. 
Cancellar. de nnion. H.17. Mandof. ad eaud. t{egul. 
qu.tfi.s- pertot. 

Nonouficto, quod arrendamenta , aflSdus , 17 
feu iocationes Bonorum Beneficii cctam gemina- 
tx non probant verum valorem Beneficii , ciini 
ad convincendum verum vaiorem , prius dedu- 
cenda fint onera , & quia vel quandoque ii-catio 
potelt elfe fa<3:a pro majori penfione ob affeftio- 
nem condudoris, vei quandoque pro minori 
penfione ob difficultatcm inveniendj con^udo- 
tem , Gowf:^ Sarnen. in Regul. 61. alids S4. hodie 

5 S • Cancellar. de valor. qu.^.n.z. in princip. vcrf. 
.Ad unur/i tamcn advertendum , &• q. ii. in fine , 
Vacion. delocat. & conduB cap.19. n. iz. & 
cap.zj.n 1 14. cww/ei^^. quidquid (it quo ad ex- 18 
cufandum a pcna nullitatisgratise ob faifum va- 
lorem , prsbere enim tunc poHunt f.ycationes 
juftamcauiamcredendi , quod tanti valcat Be- 
neficiuni , prxfertim l\ iocationcs fuerint plurcs, 

6 continuatx per tempus con(iderabile , di vet lif- 
que conduiftoribus fud^ , ciim ipia affedio ca- 
dere poffic in uno , vel alcero homine , non au- 
tem in pluribus , Tacion. niox laud.traii-cap.ip. 
a.27 &c. 2 7.n.ii9.Put.^rem camen,qu6d valor, 19 
Beneficii probarecur ex iibris Capicularibusv Ta- 
cion.relat.cap.ig.n.^-j . fuper quo camen aliquam 20 
haberem difficulcacem falcem circa prascenlam 
exempcionem per manum mortuam a quindcn- 
niis fub przcextu non exce(fus viginci quacuor 
Ducacorum , (ufpedum enim habco librum Ca- 
piculi , in quo de facili regift rari polfec reddicus 
Beneficii longe minor , five non excedens viginci 
quacuor Ducacos ad fe eximendum a quinden- 
niisob incerelfe burfale in illo non folvendo , ve- 
iuci in fimi!i CarT^ias de Benejic.part. •).cap.^. " 
n. 23 s. "Pacion. de locat. &■ conduil. cap.i^.n.^o. 

ARGVMENTVM. 

ExcefTus Beneficiorum manui mortus uni- • 
torum ad eflfecnium exigendi quinden- 
ni:i , llitis comprobatus renianet , fi ex 
literis unionis appareat expreffio annui 
valoris ultra viginti quatuor Ducatos^ 
auri de Camera. SUM- De Quindenniis, Cap. IV. zt SUMMARIUM. 

1 T^ulla major lUri potefl probatio , quam proprii oris 

conftjjio . 

2 Inverifimile ejl , velle quem obligari ad id , ad quod 

non tencretnr . 
^ 7{emo vcnii-e potefi contra fa£lim proprium . 
4 BulLi: quindenniorum Jubjiciunt quindenniis Beneji- 

cia excedentia XXlV. Ducatos . 
% Reguli 21. hodie iz. Caacellar. de uiiion. ad 

quid edita . 
6 Vraxis Datarice ^poJloUcttfervat i ut 'in Trovifio- 

nibus Beneficiorum valor etiam expiimatur per 

non exccffum . 
-j Ouamvis valor exprejfus per non excejfum verifi- 

cari pojjit in obolo ad effeSlum iuflificationis , & 

cxequutiouis gratiie , nibilominih ad ejfc6ium fo- 

lutionis annatx infpicitur fumma exprefla per non 

excejfum , nefrausfiat .Annatiflis . 
8 Regu!a5s- Cancellar. de valor. ?wd«rf4t, exprimi 

verum valorem Beneficii vacantis ■, fubpcenanul- 

litatis Vrovifionis . 
g Qu^ando Tontifex in valore Beneficii computari vult 

incerta , folet exprimi und cum incertis in Duca- 

tistot . 

10 'Emolumenta incerta , ad certitudinemtamen reduci- 

bilia computantur intcr emolumenta certa , & ca- 
duntjub Kegula 5S- Cancellar. de valor. 

1 1 Ex diflributionibus quotidianis de ffure non debetur 

.Annata . 

1 2 .Attamcn ex illis debetiir quindennium . 

J5 Valor Beneficii uniti probatur ex fupplicattone , feu 

literis nnionis . 
14 Contra manum mortuam confitentem exceffurnj 

XXIV. Ducatorum oritur a£iio ex quafi contra- 

£iu cum Camera , eJ* ^nnatiflis . 
J5 ConfeJJio deliberate emijja , polied tamqudm erronea 

revocari nequit . 
16 Manus mortua prafumitur delibcratd expreffijfe an- 

nuum valorem Beneficii fibi uniendi per excef. 

fum XXIV. Ducatornm . 

C A P I T U L U M IV. 

PROCUL dubioAnnatiftaEh.ibentprofelntentio- 
nem fundatam fuper exigendo quindennia dc_j 
Bentficio unito abfque aliqua probatione excef- 
fus XXIV. Ducatorum , dodo de illo per ipfas 
lifcras unionis , ficque ex propria confeffione 
manus mortua , cui fuit unltum Beneficium , 
I qui coufenlit exprclfioni fjdsE io gratia unionis; 
nec ulla major dari poted probatio in gradu fu- 
perlativo, quam proprii oris confeffio , cum 
fuperet teftes , & Inftrumenta publica , & conti- 
neatur fub nomiae Inftrumenti ; immo dicatur 
probarioprobata . omiiciiq'!.; fuperec probatlo- 
nisg.a^lum, ad textumin cap pertuas 10. depro- 
hat.l.Viihiia i6.in fin jf.depofu.l.cum te g.C.de pro- 
bat. l.generaliter 12.C de reb. credit. l.unic. C. de 
confeff. Efcobar d Corr depuriiat. & nobilit. prob. 
part. I <7« 1 5 . § 6.n. yi.in princip. vcrflc. qnia 
confLffiones , & pirt.z. qu. 6. § i. n. ^.& 59. in 
fin. verfic. & eadem ratione , Lorther. de re benef. 
lib. I . qrt. j n. 1 60 iMandof in l{cgul. i S.Cancellar. 
qu. 7. n. 2. Aienoch. de pr^fumpt. lib. z. pr.ef. 5 i. 
B- jp. Vacian de probat. lib. i. cap. 11. n. !•;. Ma- 
fcard. eod.tra£l. 'vol. i.qn. j. n. ■^. cumfeqq. de 
^ngel. de coiifcfflon. lib.i. qu.-j. efftSl.i^.n. i.S.i i. 
& 16. & lib-i. qu. 20. n. 1. cuiufcqq. & n. 30. 'Parexa de Inflritm. edit. tit.g. refol.i. n.i6. €^17. 
Si enim Benericium non excederet XXlV. Duca- 
tos , profedo inaMus mortua non pateretur, 
quod in gratia unionis nocaretur excelfus , inde 
optime lciens, ob excedurn fe teneri ad quindeti' 
nia , ne alias videatur fe ob igare voluilf;; abfque a 
caufa, ficque ad id, ad quodnonteneretur, quod 
tamen inverifimile eft , fereque creditu impofli- 
bile de manu mortua , ut piurimum gubernata 
a miniftris oculatis adinftar diligentis patrisfa- 
milias , ka providi tutoris, ac negociorum ge- 
ftoris ; ita , ut manus mortua femei falla excef- 
fum, confeffioiiem ejufmodi a fe emiftam in aftu 
unionis , poftea amplius impugnare nequeat ad 3 
evitandam folutionem quindenniorum , venien- 
do contra proprium fadum in prx/udiciuni An- 
natiftarum, eoshac viadtfraudando quinden- 
i\\\sJ.nemopotefl7<i.ff.de regul.yur. i.ficut 5.C. 
de oblig.& aclion.l.generaliter i . .C. de non nnrnei; 
pecun. Quamobrem proponimus in praefenti , 
quod exceffus Beneficiorum manui niortusEuni- 
torum ad elTeftum exigendi quindennia , fatis 
comprobatus remanet , 1] ex literis unionis appa- 
reat expreffio annui valoris ultra XXIV. Duca- 
tos auri de Camcra : erenim Bulls quindennio- 
rum nuilum genus probationis excelfus injun- 
gunt Cameras, ac Annatiftis , ut fit locus illorum 
exaftioni , fed fubjiciunt quindenniis Beneficia 4 
Ducatos XXIV. cxcedentia, ftre ac fi videan- 
tur fupponeie , fatis eflt de exceifu conftare per 
literas unionis juxta Conflitutionern 58. S. "Pii V. 
%. ■^. Bullar. nov.P^m. tom. 2. ibi „ omnia , & 
,, fingula &c. & alia quxcumque Bentficia Ec- 
„ clefiaftica&c. quorum frudus &c.fummam 
„ XXIV. Ducatorum auri de Camera &c. valo- 
,, rem annuum excedunt &c Apoftolicaaudo- 
„ ritate unita &c. fub literis Pauli II. & aliorum 
„ Prxdecelforum hujufmodi comprxhendi , & 
„ inciudi ,., Conliitutionem 93. Sixti V. § i.eod. 
tom 2. ibi ,, Statuimus &c., & declaramus.quod 
„ uniones &c. de quibuscumque Beneficiis Ec- 
„ clefiafticis &c. quorum quilibet annuus va- 
„ lor XXIV. Ducatos auri deCamcra &c. noii 
5, excedat , dummodo tamen oninium iofimul 
„ illum tranfcendat &c. hadeniisfada; , & fa- 
„ ciendsE &c.fub didorum Prsdeceiiorum Con- 
„ ftitutionibus &c. omnino comprfhendan- 
„ tur&c. ,, Confluutionem iS. Vrbani VIII. in 
princip. eod. Bullar. tom.s. ibi ,, itdtuit &c.qu6d 
,, Uniones &c. de quibufcumque Beneficiis Ec- 
„ clefiafticis &c. quorum quiiibet annuus va- 
„ lor XXIV. Ducacosauri deCamera&c noii 
„ excederet , dumnjodo tamen inlimul illum_j 
„ tranfcendcrec &c. hadeniis fadsE , & in futu- 
,, rum faciends &c. fub didorum Prxdcceiio- 
„ rum Conftitutionlbus &c. omiii.io compric- 
„ hendi &c. „ & ConlHtiitioaem 50. ClementisX. 
§, 4. &-J. eod. Bullar. tom.6. ibi „ Uiiio ks \c. 
„ de quibufcumqueB.ncficiis Eccleliafticis &::. 
,, quoruin qnodlibec annuum valoremXXiV. 
„ Ducatorum auri de Camera &c. non cxcelfif- 
„ fet , dummodo tamen omnium inlimul illuni 
„ tranfcendat &c. eatenus ii&x , & in fnturum 
,, faciend£E &c. fub didorum Pr2edeceHbrum_. 
,, Conftitucionibus &c. omnino comprarhea- 
„ di &c. ftatuimus , & dccerninius &c. utcuin- 
„ que &c. Qnindcnnia , & alia jura , ratione_^ 
„ Fenlionum pcrpctuaruin hadeniis &c. refer- 
„ vataram , & impofterum &c. reftrvandi- 

rum Joannis Lopez de Leone , 2.2 

„ rum &c. fummaiti tamen XXIV. Ducarorum 
„ de Camera excedentium , CJamcrs Apoftoli- 
„ cae, & Lollegio, & Offii.-iulibus prsdictis 
„ p:rfolvere debc-anr , & ceneaiKur &c. „ rcpef . 
fofl Trail. int. Conjlhution. ^poflolic. in ordine la 
yi. yil.Vlll. & XI. prouc idem caucum repe- 
ricur quoad Beueficia , feu Monalleria caxaca; 
ica , uc non fic necellaria alia probatio valoris ad 
effedum ex!g:ndi quindennia , prscerquam ip- 
fa taxa , quiE regulariter pacet cx libris Camers , 
feu CancellarisE Apollolicae : & eli caufa , feu oc- 
cafio folutionis quindenniorum , veluci habetur 
in ConllitHtione 6. TauliU. %.t,.&^. Bullar.nov. 
B^pm.tom. i. ibi „ auiSoritace Apollolica flatui- 
„ nuis &C.& declaramus.quod omnia,& fingula 
,, Monafteria, videlicet iila, quorum friiftus&c. 
y ad fummam cencum Florenorum auri de Ca- 
1, mera &c. afcendunt annuatim , fi in libris 
„ ejufdem Camerae taxaci reperiuncur , commu- 
„ nia &minutafervitia,atquealiajurad£bita, 
„ & confueta , tam ipfis Camera: , & Coilegio , 
,, quam Officialibusprjefatis&c. eidem Came- 
„ rario folvere teneantur, & dcbeant „ in Con- 
flitHiione 38. S.Pii y.%.z.& ^. eod.Bullar.tom.i. 
ibi „ quoniam &c. a nonnuliis &c. fisfitatur , an 
„ Monafteria , quorum frudus &c. in libris Ca- 
„ merz Apoftolicx taxati reperiuntur &c. fub 
„ literis Pauli II., & aiiorum Prxdeceflorum-» 
„ hujufmodi comprashendantur &c. omnia , & 
„ fingula Monafteria &c. dummodo in libris 
5, ejuldem Camerx taxata reperiantur &c. Apo- 
„ ftolica au6toricace unita &c. fub litcris Pau- 
,, li 11- & aliorum Prjedeceflbrum hu/ufmodi 
,, comprsehendi , & includi&c ,, & in Conjli- 
tutione 50. Ckmentis X. §• 10. eoa. Bullar tom.6. 
ibi „ Parcicularem Congregationem &c. pro 
„ exadione Quindenniorum omnium , & fingu- 
j, rum Beneficiorum , nt pra-fertur , unitorum , 
,, & in libris Camerae priEdiftx taxacorum &c. 
,, conlHtuimus , & depucamus &c. „ rcfcf.po/? 
Iracl. in ordine la I. VL & Xl, 

Siquidem palam , ac concludcnciffime dedu* 
cltur ex ipfaBulla Unionis , exceflus annui va- 
loris Ducatorum XXIV. in qua annuus valor , 
feu annuusfrucf^us Beneficii uniti narratus fuit 
ulcra Ducacos XXIV. ica , uc pernecefle ante il- 
lius unioneni fubiaceret folutioni annacs, pcr- 
que confequens , poft unionem fubiacere debeat 

5 lolutioni quindennnii ; ad hunc enim prscifum 
finem fciendi , qua:nam Beneficia unitafolvere 
dtbeant quindcnnia , ad quam fummam regu- 
landa fit illcrum folutio , provide , ac prudenter 
cditafuit. I{egulazi. bodie zz. Canccllar. <ie_> 
Vnion. obligans fub pcena nullitatis adus , pe- 
tentes , Bfneficia uniri , ad exprimenduni Bene- 
ficiorum unitorum verum annuum valorem , ibi 
„ petentes, Beneficia Ecclefiaflica aliis uniri , 
„ teneantnr exprimere vcrum annuum valorem 
„ &c. tani Beneficii uniendi , quam illius , cui 
„ uniri pctitur &c. alioquin unio non valeac &c. 
& in pundoadvercunc Lotther. derebenef. lib. 3. 
qu. 20. n. 48. Zlfeus confult. 7. de excefs. Vralat. 
§. Et ut verum , ubi firmac , Regulam de Unio- 
nibus, folamquindenniorum racionem prsocu- 
Hs habtre . Immo quamvis valor expreflus tue- 
rit in Ducacis coc , per non exceffum , feu per 
afcenfum ad Ducacos cot , adhuc bcne tamen 

6 remanet comprobacus excelfus ; quippe hujuf- 
laodiell aotorius ft_>lus, ac inconclufa praxis Dataria: ApoUoIicse , utetlam in Beneficloruin 
Provifionibns valor expnmicur per nonexcef- 
lum, & juxta talcm exprslfionem valoris per 
non exccflum Annatiftz ixiganc annatam , ut iii 
indivlduo obf..rvat , deque memoracl ftyli noco- 
riecace ctftacur B^pta co,am Dnnoxet. ^un. de- 
cif. 635- fub n. 6. &feqq tom.i. Einerix. Sen. de- 
c;/.2i.?i.3. ^4. acquamvis valor callcerexpref- 7 
fus vetificari poffit in obolo ad efltdum juftifica- 
tionis, & exequutionis grat.cE , nihilomlnus ad 
effeeftum folutionis \nnatx infpicitur fumma ex- 
prefla per non exceifum , ne fraus fiat Annatl- 
ftis , ut plene explicat ./imaydcn. de /iyl. Datar. 
lib.i. cap. 7. n. 66. &6-J. prout in Provifionibus 8 
pari modoexprlmendus eft valor Beneficii va- 
cantis, fub poena nullitatis gratli , juxtaT^ejfal. 
•^^.Canceliar.devalor. ibl „ Ingratlis&c. deBe- 
„ neficns vacantibus , feu &c. vacaturis &c. 
„ verfus annuus valor &c. exprimatur &c. allo- 
„ quln gratli prajdida; fint nullsE &c.„ Cari. de 
Luca de Benef. difc. z6. n.9. & difc.90. n. ti. 

Nec refragari debet , qudd In valore expreflb 
contineantur etiam emolumenta Incerta Benefi- •» 
cii , ex quibus non folvltur Annata . etenlin , li 
in Bulla Unionis promlfcue exprlmantur omnes 
fruftus abfque ullaexprefla incertorum exceptua- 
tioncfignumevidenseft, quod Pontifexuniens 
compucare noluerit fruAus iiicettos ex eo , quod g 
quando in valore computari voluit incerta , folec 
exprimi uni cum incertis in Ducatis toc . Pra:- 
terquamquod non omnla emolunienca Incecca_» 
Beneficil funtexempcaa folutlone Annatae , nani 
illa emolumenta Incerta,qu£reduoibIlIaruntad 10 
certicudinem , quzqtie vendi , & locari queunc , 
computantur interemolumenta certa, & cadunc 
fub K^gul. 5 $ . Cancellar. de Valor. , atquc fubfunc 
folutioni Annatas,proutInBeneficio Parochiali, 
funt omniaemolumenta non voluntaria ,fed pro- 
venientia ^ necefl^arla Sacramentorum admini- 
ftratlone , feu aliis juribus Parochialibus ; veiuti 
late declarat Card. de Luca de Bentfic. difc- 90. 
n.fo.cumfeqq. exemplo diftributionum quoci- 
dianarum , ex quibus ilcec de Jure non debeatur 1 1 
Annata , Extravag. cum nonnulLi la I. §. ^rxte- 
rei , de Vrxbend. int. commnn. ConT^ale^ ad l{e- 
gul.S. hodie 9. Cancellar. de menfib. §. 7. Proam. 
n. 160. Amayden. deflyl. Datar. lib. 1. cap. i8. 
§. 5. (fe aunat. n. 19. 20. & ^i. Monet. de dijhib. 
quotid. part.3. qu.g. «.2«5. cumfeqq. Mafs. Gallef. 
de .Annat. w.23 • ante med. verfie. .^tque hoc adeb 
verume^, Lotther. de re benefic. lib.^. qu.io.n.^i, 
Fagnan. in cap. prtetered i H.44. & ^^f.n^Vralat. 
viccs fuas atcamen ex illis debec ur quindennium, j j 
dumluper ipfis diftributionibus paffim refervan- 
tur Penfiones cum folutione annats , ut declara- 
vic S. Plus V. in Conflitutione ^S. §.2 & i.Biil- 
lar. nov. l{om. tom.z. ibl ,, Ec Infupcr quoniani_» 
„ &c. hxficatur , an Monafteria &c. caeceraquc 
„ Bcncficia Ecclefiaftica &c. quorum frudus 
„ &c. In dlftribuciones quotldianas convercun- 
„ tur , fubliteris Pauli II. & aliorum Prsdecef- 
„ foruin hn/ufmodlcomprxhendantur&c. om> 
„ nia , & fingala Monafteria &c. & alia qu^- 
„ cumqueBeneficia Ecciefiaftica&c. eciani pro 
„ quotidianis diftributionibus &c. .\poftoIIca 
„ audoritace unita &c. fub literis Pauli II. & 
„ allorum Prjedeceflbrum hujufmodi compra:- 
„ hendi , & includi &c. „ & Clemens X. in Con- 
flitutione '^o.%.7.cod.Bullar.tom.6. „ ibi Quin- 

dcn- De Quindenniis , Cap. IV. 2-i „ dciinia , & alta jiira rstione Peufionuai per- 
„ pctiiatuni hadi:nus&.c. iiifavorem diftorutn 
„ Locorum Pioruio &c. fupcr quorumcumque 
„ Beneficiorum Hcclefiaftic^rum &c. fruclibus 
„ &.C. ac ecia.n Canonicacium , & Prxbenda- 
„ rum diflributionlbus qnotidianis relervata- 
„ rum , & impaiteriim &c. refervand rnm &Cf 
„ C-jmers Apoltoiicx , & Collegio , & OBcia- 
» libtisprzdidisperfoivere debeant, &tenean- 
„ tur „ repeN pofl Tra£l. in ordine la yl. & 
Xl. ac notat Monet. de diflribution. quotidian. 
parf. ;. q-9. n, 30. cum feqq. £t ego fua fede lato 
calamo 
BaHs autem fundamentalis principalls noflr» 

13 rcfolutioais in eo conlillic , quod valor Bcneficii 
uniti rite probatur ex narrativa , feu confeffione 
manus mortu» in fupplicatione , five liceris 
Unionis, de^ngel. de Confeffion. lib.i. qu.^i.u.^, 
^ 14. Rj>t.recentior. decif. 71. w. 14. decif. j^j. 
n. z.part. 1 2. decif, 48. n. 4. 9. & 10. decif. 176, 
n.i.decif^dg. n.i. decif 4. 6.«. 4. €5" 5. d»" decif. 

14 ^oy.B.^jpiJrr ij.rfef//'.^!©. ». 2. 3.^ 4 par 14. 
quafi quod coatra manum mortuam confiten- 
temv.xceirum Ducatorum XXIV. oriacur adio 
exquafi coucradu cum Camera , & Annatiftis , 
Bjcc.dccif. cur. Archiep. T^eap. 106. n. g. &• 10. 

15 part. 4- ita, nt confelfio ejufmodi deliberace 
cmiila , poftcd cair;^iiam erronea ainp.ius revo- 
carinequcaca nu^a m Jici;a , qii^uc pluriorium 
habet friiniftrosprovidMS , fcdulos , acfagaces, 
qu» pr2Eiurnuucur opti ne info.'-maci de valoro 
Beneficii unici , prsierciin exiiterite manu mor- 
tuainlocoBcnefitii, ubi facile iafjrmari po- 
tuit de iliius >'ero valore ; ficqne veriuai.Iiter eft 
informjti d- n. c;jiiftiT. r.i , quo cafu error noii 
ptslumitur , lot-.gcque magis , fi valor eft noto- 
rius , aur ii; libns D uaria: .Apoftolicae reperi icur 
dtlciipcusoccalione prscedencium vacidonum, 
& fucceifivarum Provifionum Apoftolicirum , 
de Angtl.de confeffian hb i qu.y-effeSl ^. n 6- 
cumieqq. &■ l'h. 4 q. 20. n. %. & 6 f{oi.a coranu 
Card Ccrr decif. yn n 4 tomz- & '« rccencior. 
dccif.jo n g cumfeqq.par li.decif.iz.n i%.& 
decif.z66 n.z. par. ij.&apudl^. P. O Piton. 
dilc. Eccl. par. z difc. 28. «-14. cum praefumatur 

1 6 niaaus morcua deliberace expre iTiife annuum va- 
lorem Bentficii fibi uniendi , per tjxceifum-* 
XXi V. Uucatorum , Menoch. de prxfumpt. lib.z, 
frt£f.6i' n.i, 

ARGVMENTVM, 

Exceffus , ve) non exceffus annui valoris 
Beneficii , viginti quatuor Ducatorum 
auri deCamcra ad effet^jm folveiidi , 
vel refpeftive non fblvendi quindennia, 
fufficit , quodadlir de tempore unionis , 
nec ille debet continuo durare etiam_j 
pofl: unionem de lempore folutionis 
quindennii . 

SUMM^RIUM. 

1 Contigere potcfl quod Beneficium de tempore tinionii 
excedat vigintt quaiuor Ducatos , pofied verb non 
excedat . 

1 i^indennium femper debetur ineadem quantitatcy ftv^ frn6lus Benejicii augeantur , ftve diminuan- 
tur , &" cur . 

3 yalor iteneficii exprimendus efi de tempore gratite . 

4 Claufula rebus (ii: lUncibus qnomodo inteUigatur . 

5 Claulula dumodo inille &c. refercur dumcaxat ai 

tcmpus g^-atix . 

6 Semel narratus verus valor de tempore unionis « 

polied femper attendcndus . 

7 Caufa ubi rsquiritur cerco tempore , etiamfi pofted 

cejfet , non tamen cefjat effeihis . 

8 Falor Beneficii exprimeadus efl juxta tempus gratix 

quoad excufandum dfalfa expnfjione . 

9 Vapa fcit jusfuum, fu.cque Camer<s ejfe fal-vum . 

10 Intrd breve tempus nonvidetur contingere pojfe ma' 

gna pretii variatio • 

11 Ob]e£ia in contrarium diluuntur », 

CAPITULUMV. 

CUm norj femel contingere poffic , quod Be- i 
neficium de tcmpore unionis excedat vigin- 
ti quatuor Ducatos, ficque fubjaceat quinden- 
niis , poftea vtro traftu temporis in fequencibus 
futuris annis diminuti frucftus decreverint ob 
longe mintas uberem recolledionem prx bello , 
grandine , auc fimili infortunio , ficquc non ain- 
plitis B.-neficium excedat viginti quatuor Duca- 
tos ; unde oriatur quiftio , an adhuc fit locus 
quindentiiis , nec ne ob poftea deficientem excef- 
fum , vel e contra , quod Beiieficium de tempore 
uiionis non excedac viginti quatuor Ducatos , 
ficque non fubjiceat quindenniis , poftea vero 
tradu temporis adaiiftis fruftibus , crtverit ejus 
valor ad uberiorem meiTem , ficque jam excedac 
viginti quatuor D.ic:*cos, undc oriatur alia_* 
qiiseitio , an ru.ic /it locus quiidenniis ob fuper- 
veiitencem '.x^eflum ; ideo refolvimus inprifen- 
ti , quod excelfus , vel non exceftus annui valo- 
ns B.-neficii vigiati quatuor Ducatorumauri dc 
Camera ad effc<ftum folvendi , vel refpedive non 
forvcnJi quindennia , fufficit, quod adfit dc 
tempore u nonis , nec iiledebet continuodurare 
eti-m poir uiionem de rempore foIuti()nis quin- 
dennii; i;iud erenini f.mper debetur in eadeni i 
quancirace, (ive fiu^aus Bentficii augeantur , fiye 
diminua.itur, ego in alio meo Tradatu de Quin- 
denniJs cap zi.n- 28. in princip. ib: in quindennio 
verb <TC. nunquam variatur illius taxa , qu^efe- 
md in princtpiofa6lafuit&c.B,otapo(i eund-Traa. 
int decifion. S. J{ot. I{om in ordine la 9. n. 8 ibi : 
e.XLmplo altenus quindennii , quod pro Bcncficiis 
unhis folvifolet&c. quod femper , & meadeiru 
fuwma folvitur , in qua ufque ab initio taxatum 
repcritur , five beneficiales redditus augeantur -, 
ftve decrefcant&c. femper in fumma taxata foiven- 
da veniunt &c. & dcc. in ordine la 11. »• 1 3 • ctim 
quindennium reguletur a valore cxpreilo in aau 
unionis , ad queni finem princip.iliter edica fuic 
I{egu!azz. Cancellar. deVnion. Zypeufconjult.j. 
de exceff.Vrdat. §. Et ut vcrum , ubi firmac , 
Regulam de Unior.e folam quindcnaiorum ra- 
tioneni prx oculis habere , Lotther dc re benef. 
lib.^. qu.zo. n. ^^.& ^6.ita, uc fequucaunioiie 
Beneficii fub exprcfQone ccrci valoris , perquej 
fpcciem concraftus , feu quafi concraAus firina- 
ta , ac ftabilica dicicur quancicas quindennii , in- 
variabilirer hinc inde cam a Camera Apoftolica, 
qnam a tnanu morcua obfervanda ; proinde- 
que nuUa habenda eft racio diminutionis ftu- 

(Suuni, 24 Joannis Lopez de Leone > ftinmvi quae cxmero evenm, casuque fortuiro 
proceflic , dum potui: etiamaugumencum con- 
tint^ere ex natura ejufdcm eventualitatis, Ttir- 
piirat. conf.4'M. n.t^.cumfeqq.tom. 2. Venturin. 
eonf.^l.n.iii.cnm feq. Menocb. conf. i<^6.n. h- 
cumfeqq. I{andenf.conf. 17. ».44- cum feqq.part.i. 
Caflill. controv. yur. tom.j- cap-iS. fub «.153.»» 
fin. verf. vere tamen , Caren. refol. 104. n.ii.& 
re/b/. 174. «•<5. & quemadmodum audis poft 
unionem fucceffive fruftibus , prout plerumque 
evenifle in Ecclefiis Hifpaniarum refert Fagnan. 
in cap.prxterea 1. «.70. neVrdat. vices fuas , 
praecendi nequic ab Annatiftis major quantitas 
quindennii , prxter folutam de tempore unionis, 
I{ota coram Caffador. fuper l{egid. Cancdlar. de- 
cif. 19. n. $.• cumfeqq.^mayden. deflyl. Datar. 
lib.i. cap.iS.%'i.n.iS.cumfeqq.Tondut.deVen- 
fton.cap.io.n.i6. ica ad fervaudam JEqualitatem, 
ffudibus diminutis , nulla pr£Etendi valec redu- 
aioquindennii , prsEfertim , ciim , ut plurimi^m, 
provencuumbeneficialium diminiitio provemre 
fbleat ob calamicofa tempora , aut bellorum fu- 
rores , (imilefque caufas accidentales , feu even- 
tuales , de quibus uti non totaliter fortuitis proe- 
fumitur habira ratio in expreffione valoris dej 
tempore unionis fafta, quaoiobrem in exigendis 
quindenniis ea non attenduntur , veluti in pun- 
(fto .Alvare^z Vegas de cempetent. part.z cap. 69. 
n. 8. ubi refert ita fuifle prafticatum , fed quan- 
d'o "etiam admitterentur termini generales ad- 
mittences reduaionem ex novo contraftu ob 
fuperventum reddituum decrementum ex xqui- 
tate cap.fugeflum 9.de Decim. adhuc nihiiomuius 
in commenfurandis fruaibus non eflet |implici- 
ter infpiciendum tempusprxfens, fed habenda 
efiet ratio etiam temporis prstenti , comperlan- 
do aerilitatem cum fertilitate ad textum m l.ji 
moanno, ali^s ex condu^o i^. ^.Vapinianus 4. 
in princip. ff.'Jocat. l. licct S.jC eodem cap. proptcr 
(lcrilitatem ^.^■extrd cod.tit. Gratian. «i/fc.SS?- 'i*?' 
Card. Mantica detacit. & ambig. convent. tom. 1. 
lib.->,. tit. 8. n. 41. Capryc. Latr.decif. Tieapol. 18. 
n.1%. Hodiern. ad Surddccif. Mantuan 198. w.13. 
I{ota pofi Zacch. de obtig. Camer.decif.i^i-per tot. 
& coram Coccino decif. ^zz.n.i. immo confide- 
randum quoque eflet tempus futurum , quo 
ubertas fperari pored: , G/^^^ard/. inaddit. adCa- 
pyc. Latr. difi. dccif.iS. w.^j.omilTo , quod eoip- 
fo , quod manusmortua intuitu unionisBeneh- 
cii fibl fafts juxta difpoficionem Confiitutio- 
num Apoftolicarum fuper quindenniis cditarum 
fe obligavit! in aftu ipfius unionis ad folucionem 
quindennii,cunc fiante excefl"u in 24. cenfetur in 
fe fufcipere voluifl^e ex natura contraftus cafum 
fortuitum , fperabilem tamen diminutionis fru- 
auum Beneficii uniti , qui ideo cedere debec in 
cjufdem manus mortuas damnum , codem ferme 
pado, quoad ejus commodum ceffiflet illorum 
incrcmentum ad regulam text. in l. fecnndimna- 
turam lo.jf. de regul.yur. quemadmodiim in fra- 
terniyantibus terminis Bencficiorum ma)orum , 
feuConfiftorialium , quorum frudus ab initio 
per joannem XXlI.taxati fueruot in certa fum- 
mam, in libris Camers relata , five enim fructus 
crefcant , five decrefcant, femper annata folvicur 
juxta taxam femel fixam, ^mayden. dejlyl. Da- 
tar. lib. 1. cap. 18. §2. b. 18. Tondut. de Venfion. 
cap. 10. n.i6. 1{otacoram Cafjador. fup.I{cgul.Can- 
ceUar- decif. 19. ». 5. &Icqq. Alias profedo im- pra(3:icabi!is evadcrec quindenmorum materla , 
l\ enim in folutione cu/ufque quindennii atten» 
dendus foret valor tunc currens , femper , & 
quandocumque fingulis vicibus conficiendus ef- 
fet Procefl^us fuper verificatione annui fruSus B;- 
neficiiuniti, computandoannum flerilem cum 
fertili ,acconfequenter innumers orirenturcon- 
fufiones, & forfan gravamina illa , quibus an- 
te editam Regulam Canceilariae de exprimen- 
do vero valore fub/acebant Annatiffse quoad 
Beneficiacollaciva , hujufmodique confufiones 
eo magis obvis fierenr , l\ darecur nocabilis la- 
pfus plurium annorum a die fequuts unionis Be- 
neficii , puta centum annorum , vel fimilium; 
quippeoporterec per cantum tempus inveltigare 
illius annuum frudum ad efl^etfium (ciendi quid 
fcilvendumefl^et in fingulisquindenniis: qucB om- 
nia magis certa redduntur ex eo , quod ftac uni- 
verfalis , ac uniformis obfervantia omnium ma- 
nuum mortuarum , five veriiis inveterata con- 
fuecudo pIuriumfsecuIorum,qua;propterea hodie 
non venit fubvertenda , nec odiofis novicatibus 
perturbanda ad textum in l.minime igjf- delegib. 
ad quodcollimat aureum eflPatum S...Augufiini 
Epiflol.cap.%.ibi: ipfa mutatio confuetudinis etiam 
qu.i adjuvat utilitate , novitate perturbat . Prsete- 
rea quandoetiam perhypothefim admittenda 
clfet red uflio quindennii ex novo contraftu poft 
unionem , non fufficeret quiElibet diminutio fru- 
duum , fed ilia deberec efle falcem talis , ut me- 
dietas frucftuumunius anni non fufficiat ad me- 
dietatem quindennii , BartoU in l. licet certis 8. 
». I . vcrfic. cert^ ftaliquis €.de locat. & condu5l. 
Surd. co«/".54. ».8. & fcq.& conf.297. n.zo.verf. 
quod vero di^lum efl , Gratian. dif. 554. n.79. ^ 
difc. 5"57. «. 8. .Andreol. controv.wg.n.^. Galect. 
refponf. 17. n. 46. cumfeq. Tondut. refol.civil. 
part.^. f<ip.43i. «.8. Capyc. Latr. decif. l^eap.JS. 
fiibn. 14. & in terminis redijdionis Canonis, 
qui tamquam debitus inrecognitionem dominii 
lei emphyteuticf, videtur habere quandam fimi- 
litudinem cum quindennio debito Sedi Apofto- 
Wcx in reeognitionem univerfaiis dominii, quod 
habet fuper Beneficiis, firmat I{ota coram Emerix 
yun. decif. 1 186.?;.7. 

In quorum omnium comprobationem valde 
confert, quod valor Beneficii exprimendus fit de 
tempore gratiae, Gar^i^ias de Benefic. part.i.cap.<,. 
n.-\9%. Lotther. de re benef. lib.i. qiu 38. n.69. & 
lib. 5. qu.zo. ». '56. 1{ofa deexequtttor. lit r. .4po- 
flol. p.nt.i.c.tp.6. ».245. & in addit. n. 241. ita , 
ut.etiamfi in omni difpoficione cenfeatur adjeda 
claufula rebus fic flantibus , illa tamen regula fu- 
um perdit officium , quando tempore dilpofi- 
tionis pra:cogicacum , ac prajvifum fuic, auc prs- 
cogitari , ac pra:videri debuic , & pocuic de fucu- 
ra rerum mucatione , ac alceratione , cuni tunc 
dicinequeac, quod ftatus rerum ficmucatus, 
Tondut. deVenjton. cap.<,8. n. 19. Barbofa dectati' 
fut. clauf.izg. n.z.infi.i.&n. 5. & 6. inprincip. 
verf. vel quando fuit cogitatinn ; bene enim lcie- 
bac Papa , & manus mortiia , uniendo Benefi- 
cium tunc excedens viginti quacuor Ducatos, 
de tempore nempe unionis , pofl"e poftea illos 
non excedere ob diniinutos traftu temporis fru- 
dus pra: aliquo fupra ponderato iofortunio , & 
e contra bene etiam fciebat , uniendoBc^eficium 
non excedcns vtginti quaruor Ducatos de cem- 
poreunionis ,pollepoftea infuturumillosexce- 

dtre De Quindenniis , Cap. V. dcrc ob adau(5losfru<Sus ex cemporis ubertace : 
oiniffo, quod excefTus , vel uon exceliusvaloris 
Benericii uiiici referri debec cantiini ad cempus 

5 unionis, exemplo claufula: dummodo remaneant 
millepro Epifcopo , & centnm pro l[e£lore , ac al- 
terius claufuis dummodo mcdietatem fru£luum-» 
non excedat , qua: refcruntnr dumtaxat ad cem- 
pusgratis , & refervacionis Penfionis, Tondut. 
de Venfton. cJp.sS. «.20. nec debec elk in fufpen- 
fo unio , nec lecundum annos fucuros variari ex- 

6 prefljo valoris , fed femel narracus verus valor 
de cempore unionis , femper poftea eft atcenden- 
dus, Gaf^rias de Benefic.part.i.cap.^.n.i^S.infine: 

7 hinc elt , quod caufa , ubi requiricur certo aiiquo 
tempore , fi eo rempore fuit , etiamfi poftea cef- 
fet , non tamenceffat effetftus, Ttraquell.in TraSi. 
ceffant.catif. limit.^. Barbofa a.v/ow. 40. n. zz. 
ficqueaccedenceexceflu viginti quatuor Duca- 
torum de tempore unionis Beneficii, qui efl cau- 
fa folutionisquindenniorum,quamvi5 polt unio- 
nem cefl^ec , non camen ceflare debec effedius , 

S qui efl ipfa folucio quindennioruni, prjEterquam- 
quod valor Beneficii exprimendus eft juxta tem- 
pus dats gratise ram quoad excufandum a falfa 
expreflione , quam quoad ne defraudetur anna- 

9 ta , & Papa fcit , jus fuum , fu^que Camerae , ac 
CurijE Ofl^cialium, feu AiMiacifl:arum femper 
efle , ac debere effe faivum etiam in cafu non ex- 
cefl'us24.Ducatorumpoltunionem.Ultraquam- 
quod excefl^usjvel non exceflus refpedive 24.DU- 
catorum deberec efle contemporaneus , ideft in- 
tra eundem aiinum , vefpaulo ante , non aucem 
unquam fufBcerec , valorem alcerari , feu va- 
riari ■> adugeri , feu diminui intra bifi^eflre , auc 

10 trimeftre ; quippe intra tambreve tempus noa 
videtur contingibilis alteratio confiderabilis , 
Lotther. de re benef.tib. ?. </«. 20. n. $9. cumfeq. 

11 In nihilum relevante , quod quando ( ut iii 
cafu ) obligatio pervenit ad cafum enormis Is- 
fionis , tunc debeat omnino reformari , Jhefaur. 
decif. Tedem.zz6. ».3. &feq. ubi reterc ica judi- 
catum , Gobbius demonet. qu.6.n.\)-j. cumfeq. 
quodque hsec reformacio fuerit alias pradicaca 
in ceriTiiiiisquindenniorum, decifumrefercw^w^- 
■yden. deflyl. Datar.lib.i.cap iS.%-^.fubn.i^.&' 
15. ibi: &■ proptered temporeTauli f^. [tiper qui- 
bufdam Vnionibus Elboren. , & Vortugallen. nata. 
fuit lis inter Offictales CancellariiX , & Superiores 
Collegiorum , quibus fa£la fuerat Vnio ; expreffa 
enim erant Beneficia tmita , exempli caufa 400. & 
juxta hunc valorem recipicntes Vnionem obligarunt 
fe ad folutioncm qnindcnniorum , Collegium vero 
Cardinalitim ex Conflitutione Vauli II. habetfacul- 
tatem taxandi Beneficia in Camcra Apojlolica va- 
lorem annnum 100. Ducatorum exccdentia , & in 
di^lisVnionibus Elboren. & Vortugallen. Cardina' 
les taxarunt Beneficia unita longe minus , quam in 
Vnione effent cxprefja ; hinc Officiales pnetendehant 
exigere quindenmum juxta valorem expreffnm , &• 
obligationem per Supcriores Collegiorum in Cancel- 
lariafailam , Superiores ve;6prxtendebant folverc 
juxta taxarn in libris Camemt per Cardinales fa- 
iiarn; Taulus V. ne dijformitas fnlutionum ficret , 
&• exa£iionum refpeliive , per Ureve Motu proprio 
emanatum fub 3. Idus yunii anno 12, ordin.tvit , 
Officiales Canccllariie fequi debere taxam Cardina- 
lium , non obflante obligatione per Supcriores Colle- 

•v~ giornm in Cancellaria ^poflolica in a6iu Vnionis 
fi£ia : quod quidetn objedani cx cafu reUto ab ^mayden nuliius ponderis eft , nec ad prafenteni 
cafum ullo modo adaptabile , ibi enim contro- 
verfia verfabatur in eo , quod Cardinales taxa- 
verantBeneficium in libris Camer2,&: Annatifta: 
prjEcendebant exigere quindennium juxca valo- 
rem exprefl^um in Unione;unde Pauius V.ad rol- 
leiidam difformicacem duplicis modi cxigendi 
quindennia , decrevic , quod fervarecur taxa fa- 
^a per Cardinales ; idque fervandum erac etiam 
ex alia convincente racione , quod , fada taxa- 
tione in libris CamerjB , de qua participac Sa- 
Cf um Collegium , Beneficium non ampliiis folve- 
bac Annatam Bonificianam , fed com iiune , & 
minutum fervitium , ideoque Annatifti partici- 
pantes de quotacommunis , & minuti fervitii , 
debebantomninofe uniformare cum caxa; adeo» 
uc id nihil conferac ad prsefenceni hypochefim , 
ia qaa agicur de Beneficio non caxaco , fed va- 
loris , ad vulgacum textum in l.Vapinianus lo.jf. 
de minor. Eft bene verum , quodquantitasquui- 
denaii regulata juxta taxam , fit minor , quani , 
fi reguletur juxra valorem expreflum , nequo 
unquam excedat medietacem fruftuum . 

Ejufdem ponderis eft aliud objedum , quod 
caufa exceflus , vel non exceflus viginti quacuoc 
Ducacorum debet producere fuumeffedum fo- 
lutionis , vel refpedive non folutionis quinden- 
niorum quocumque tempore illa perfiftat , five 
de tempore unionis , five poft unionem , & c 
contta ceflTante caufa exceflus , ceffare debeac 
illius cfFedus folutionis quindenniorum , vel cef- 
fantccaufa noncxceffus, celTare debet contra- 
rius illius effeSus non folutionis quindcnnio- 
rum, Barbofa axiom. 40. ».4. jurc quidem merito, 
dum narrativa exceffus , vel non exceflus veri 
■valoris habet , five habere dcbet caufam conti- 
nuam, perpetuam, & fucceflivam, feu habentein 
traftum fuccefBvum, imo fortiri effedum conti- 
nuum , non vero difconcinuum : unde eft, quod 
niens Sacri Concil.Trident. feff. 24. de I[eformat. 
cap. 13. circdfin. verfic. ad hmc in pofierum cole- 
rancis refervationem annua: Penfionis fuperCa- 
thedralibus, & Parochialibus Ecclefiis, dum- 
modo tamen mille Ducati pro Epifcopo , 5c 
centum refpedive pro Reftore , feu Parocho rc- 
maneant , ea eft , quod continuo appareac fucu- 
ris fucceffivisannis de exiftentia mille pro Epi- 
fcopo , & cencum pro Reftore ad boc , uc refer- 
vatio Penfionis fuftineatur , non aucem fufficic , 
quod de cempore refervacionis Pcnfionis , mil- 
le, & refpedive cencum Ducaci liberi remaneanr, 
Garx-deBcnef part.i . cap. 5. «.399. inprincipio, 
ubi ica communiter pradicari in Hifpania , ac 
ita refolutum perS. Rocam, Barbofaaxiom.4<). 
W.5. Tondut. de Venfion. cap.^S. ?m8. landque ex- 
tant in lcalia non pauci Epilcopacns , in quibus 
nulla Penfio imponi valec , ciiin vel alcendanc 
adfolos Ducacosmille ,qui juxcacommunem_» 
aftimation^m monetje locorum non cranfcen- 
duncScura mille ; e concra ia Hifpania adeo 
opulenti , ac pingues func Epifcopacus, incer 
quos Archiepifcopacus Tolecanus forfjcan red- 
dens cencum mille Ducacos earum Parcium con- 
ftituences cencum mille Scuca Romana , &_Ar- 
ciiiepifcopacus Hifpalen.uc foleanc ad inftanciam 
Kegis Catholici imponi Pcnfiones ufque ad tet- 
tiam partem, Varis. de refignat. Bcnef. lib.6.qu.i, 
?j.39. Car^s^.dcBenef.part.i. cap.-i.n. ^Q<i.Q^od 
tamcn objedum non fubfiftit , quando nobis af- 
D fiftunt Joannis Lope? de Leone, 25 

fiitunt audoritates punia'-u'ss coducen-es ad 
uoltrucn carum , Card.de Lw^a de Emphyctuf. 
difc.zS.n..^.&defei4d.dif7n.7.&S. 

Miuoris patitec momenti e(t confimilc obje- 
fium deductum cx individuali iudoric.itc Man- 
dofii conf.^z- n.io. iii putis termiuis folve -di 
quindeaniu n per Capiculu n Cachedialis Com- 
poltelianae exBeneficiis eidemunitis, & quai- 
tumvis ideni Mandofiiis elfec Advo^acus Coi!e_q;ii 
Annatillarum, imo unus ex Aonatiflis, tam- 
quam Miks S. Petri , ficque inccreificus , veiuci 
teftatur didl. confiL in principio , verf. renni , ni- 
hilominus hrmac «. lo. inprincip. excelliim vi- 
ginciquacuor Ducacorum concitiuddurate debe- 
re eciam poit unionem , de cempore nempe foiu- 
tionis quindennii , ex verbis ibi : veritatecaret , 
qiibi d diclo tempore articulato ufque ad pr^lens 
leniptr , & coiitintio Benefirium hujufmodi afcende- 
ret anno qnolibet ad valorem ultrd 24. Ducatos&c^ 
Et in dubiofemper pro minori valore , & minori 
fumma , feu extimatione interpretatio faciendoj 
e[i &C' Qinppe Mandofio uci confuleaci ad op- 
porcunitatem cxixix , ficque fufpecto parum de- 
ferendum eft , ac oporceret videre decifionein-» 
caufae , in qua fcriplic idem Mandoftus , veluti rc- 
fpondet Card. de Luca de teflament difci ■ n S.& 
difcsi-n.y.defeud.difc^^i.n.e.&difc.iij.n^i. 
defidcicom. difc z". n.z. 9. & i7-difc.6i n. 11. 
njerf refie£lendo , difc. 88- ».8. difc 209. n.^.& 
di[c. 216. B. 5. dedonat. difc. 19. n. 10. dedote^ 
difc 166. n. 17. & de crtdit. difc. i'A- »• h 

Longeminoris relevanc.ce elt uicMium obje- 
dum , quod forfitan expreffio valoris non Kierit 
l-ada ab ipfamet manu morcua , cui unicum iruic 
B n ficium, fcd ukroneeapetentibusUaionem, 
quia fdtis eft, quod poftca eadem manus mortua 
gratiam prsdiaa-u Unionis fponte acceptave- 
rit, przvia a fe obtenca gratix txequutione , & 
fruauum Benericii uniti perceptione ; ita , ut 
non poOSt amplius expreffio valoris impugnari 
per manuni mortujim , & ad aiios illa reterri , 
Barbofain prax.exig. Penfwn. part.i.qH£fi i.n.i. 
J{ota coram Card.CavaLer.decif.26. fub «.i <f- Card. 
Tut. decif. 10. n. 2. lib. 2. non oniiHo , qiiod m 
matena quindenniorum fubfit principium abfo- 
lutum in praxi quotidie , ae inconculse obferva- 
tum, ut nimirumatteidendusveniac valorex- 
preflus iii aftu Unionis , feu applicationis £u- 
<auum, dummodo Beneficium excedat Ducatos 
XXIV. 6/ abillodefumitur rcgula fixa.ac inva- 
ri^bilis pro exadione quindennii , Capon. con- 
trov.io. n.i.^maydcn.deflyl.Datar.lib.i.cap 18. 
§4 de quindenn.n.i cum feq i{pta coram Beninca- 
fa decifiSi.n. 13. cimfeqq. repet- poH Monacell. 
formul. lc^al. pra£i for. Eccief. part. 2. decif 15. 
nS & poli alterum meum Traa. editum de Qum- 
denniis , inter Decifton. Sucr. l{ot. B,om. in ordine 
laXl.n. IJ. 

Cul incumbat onus probandi exce{rum,vel 
non excefTum viginti quatuorDucato- 
rum auri de CameraBenellcii uniti , an 
nempe ad Cameram Apoflolicam , ejuf- 
que Officiales, feu Annatiftas fpertet 
probare excellum ad efFe<5tum exigendi qulnuennia , an vero ad manum mor- 
tuam , cujusfivore unitum fuit Benefi- 
cium , fpertet probare non exceilumad 
effe<5lum non folvenai quindennia. 

S U M M A R I U M . 

I Sola Bencficia excedcntia 'uiginti quatuor Ducatos , 

fnbjjc:n[ qu-'}de.iniis . 
1 Cam,ra .dpo folica fjabet intentionem fundataw . 

3 Manus motuaexpriviere dcbet verum valorem Be- 

neficiorum fibi unitorum . 

4 Mamis mortua efl indubitata debitrix qtiindennioru . 

5 Vropria lonfefjio efi melior probatio . 

6 Et in fpecie probandi valorem Beneficii . 

7 Vrovifus a j^uncio .Apofioiico probare tenetur non 

exceffum viginti quatuor Ducatorum . 

8 Faior Beneficii introdu£ius efi , ne fiatfraus annatte . 

9 ^encjica non excedentia 24 Ducatos , vonfolvunt 

annatam . 
10 In dubio prxfumitur exceffus viginti quattwr Dnca- 

totim . 
1 r Error non prxfumitur in materia magni momenti . 
12 l^emopr.cfumitur vclie foivere indebitum . 

1 5 Q^tando motu proprio fit unio , tunc forjitan manus 

mortua non tembitnr probare valorem . 
14 Provifus d T^uncio tenetur probare non exctffumj 

24. Ducatorum . 
1 $ Te nfionarius tenetur juflifjcare valorem . 

16 Mulier probare tenetur fuam indocationem.,aut incon- 

gruam dotationem pro gaudendo beneficio Autli. 
pisrercaC. undc vir, & ux . 

17 viuiior editurus efi Tra£latum de Quarta maritali . 

18 Confeffio amphus impugnari ncqutt . 

19 Confiffio afficit eciam fucceffores inbeneficio. 

20 Locus vius i)abet reftitutioncm inintegrum adver- 

siis cor.fifjionem ixjtvain . 

21 In yure non fufficit aliquid afferere , fed debet illud. 

etiam pi obari . 

22 Tctens unioner/i , exprimere debet valorem . 

23 In omijjis iotus efi conformationi cum^Jiire . 

24 T^omiiiutus in Francia aU Beneficium , nontcnetur 

probare vaio>em dfe expuffiim . 

25 i^uod forfitan procedit i-i nominatione , fuper quo tif 

rnen .AiicioT pru nunc riibil rcjoivit . 

26 RebufF. dc noiiiinat,on. qu. 9. n. 4^. non videtur 

conlians in fua opinione , quod neinpe nominatus 
in Francia non teneatiir probare valortm . 

27 TSJec defunt Dotlores contrarium ttnentes . 

28 yatorfemel expreffus , jtijiificaKdus e/i . 

29 Incompatibiie efi , teneri aliqiiem valorem exprime- 

re , & iiium non teneri probare . 

30 ^Bor , non reus tenetur probare , 

3 1 ./i£lore non probante , reus abfoizitur . 

32 Quifquis probare debet fuamihtentionem . 

33 KeguiaCancelianz 22. dct.mivn.requirit exprcf- 

ftonem , nonprobationem valoris . 

34 Gravatus in uno, repiitaturfubievatus in altero . 
3 s Regula CancetlariiE 2 2. de iiiiion. contentatur fola 

exprefjione valoris heneficii . 
3 6 Excipiens defalfttate vaioris tenetur probare contra- 
rium , 

37 T^egativa non probanda ab afferente . 

38 Privfertim quando negativa refultat exventrelite- 

rarum unionis . 

39 In dubio prxfumitur pro ninori valore . 

40 .4lids Rcgula Cancellanarpr^c/pfm, quodvalor 

jujiificaretur . 

41 Ita, i De Quindenniis , Cap. VI. 2-7 41 U2,ut ,fi Regula Caiicellariae vellct , qmi etiam 

Valor proharetur , facile expreffiffet , 

42 Cafiis omiffus habetur pro omiffo . 

43 Mantts mortua tenetur ad quindennia , conjlito dcj 

exceffu vigintiquatuor Ducatorum . 

44 Manus mortua habet profe fandatam intentionem . 

45 ^uindennia debentur in cafu exceffus viginti qua- 

tuor Ducatorum . 

46 In cafu motus proprii manus mortua non tenetur pro- 

bare valorem . 

CAPITULUM VI. 

I T^ RO dilucidatione dicendorum prsmitten- 
X dum eft , noftruin fcopum efle examinare 
validitatem , vel invaliditatem unionis ob non 
expreffionem veri valoris i nec agimus de cafu 
commenfurandi folutionem quindennii , fafta 
enim femel unione, non ampliiis quaeritur de va- 
lore Beneficii ad regulandum quindennium , 
quod femper exigitur vel juxca taxam , vel juxta 
valorem exprelfum , nec admittitur probatio in 
contrarium five ex parte Annatiftarum , five 
manuum mortuarum , nifi forte agatur de defi- 
cientia fubftantis rei, ut , fi BonaBeneficii uniti 
fuerinc ab hoftibus occupata , auc natura fua de- 
feccrint , autquid fimile : quo cafu manus mor- 
tuae juftificare debent perempcionem fubftancise 
rei , ex qua folvendum eft quindennium . Cum 
in Cap. I. prjcmiffum fueric , quod non omnia 
Benencia unita manui mortuse fubjaceant quin- 
denniis , fed illa dumtaxac , qux valorem viginti 
quacuor Ducacorum excedunt , ucin Poncirtciis 
Conrticutionibus fuper quindenniorum maceria 
cditis , ncc non repeticis poft TraEl. habetur, ve- 
luti etiacn foIaBeneficia hujufmodi valoris fubji- 
ciuntur annatisex ApoftolicisConftitutionibus 
fuperannatisemanatis , de quibus fuo loco fu- 
pra in prslaudato Cap. 1. modo confequitur in- 
dicare , ac difquirere , cui incumbat Provincia , 
& juftificacio exceflus , vel non excefl^us valoris 
ad efFecSum folvendi , vel non folvendi quinden- 
nia ; an nempe manus morcua fsecularis , vcl Re- 
gularis ad effugiendum folutionem quindennio- 
rum, teneatur probare, Beneficia fibi unita, 
non excedere viginti quatuor Ducacos , an au- 
tcm e contra Camera Apoftolica, quae prajtendic 
fibi folvi quiiidennia , ad cfi^eftum confequendi 
exadionem quindenniorum teneatur ipfa proba- 
re,Beneficia manuimortua: unica excedere vigin- 
ti quatuor Ducatos;undeproponimusin praifen- 
ti , cui incumbac onus probandi excefl^um , vel 
non exceffnm viginci quacuor Ducacorum auri 
de Camera Beneficii uiiici , an nempe ad Came- 
ram Apoftolicam , ejufque Officiaies , feu An- 
naciftas fpeftec probare excelfum ad efleduro-» 
cxigendi quinJcnnia , an vero ad manum mor. 
tuam, cujus favore unitum fuit Beneficium , 
probare non excefl"um ad efFedum non foivendi 
quiiidcnnia : mihique videtur , hoc onusrefun- 
dcndum efle in manum mortuam foppoficam de- 
bitricem quindeiiuiorum, non autcm inCamc- 
ram Apoftolicam in iubio femper creditricem , 
quoufque incontrarium probecur non excefl^us 
valoris per dcbicorcni volentem fe fubtrahere 3 
folutiouc quiiidenniorum fub captiofo prsetextu 
z non exceffus ex eo , quod Camera Apoftolica in 
hoc , nempe in exaAione quindenniorum habec 
fuam intcntionem fundatam, bcneque proba- batam , nulla alia probatioue pro fua parte indi- 
gentem , immo habet pro fe afliftentiam juris 
ex ipfifmet Buiiis fuper quindenniis ptomulgatis 
fevore ejufdem CamersE , & repecicis poft Tra£l. j 
ubi przcipicur, quod manas morcua , ancequam 
expediancur fui favore litcrs unionis Beneficio- 
rum , exprimere debec vcrnm valorem , eftquc 
communis opinio Doftorum , Fjbuff. in prax. 
benef.tit. de union.ad explication.I^egul.ij.Cancel' 
lar. glof. 'y.^mayden. defiyl. Datar. lib. i . cap.j. 
n. 65. in principio , verjic. non tamen Beneficiorum 
unitorum : unde iniquum efl"ec refundere proba- 
tionem in Cameram Apoftolicam , qua: per cjuf- 
modi narracivam valoris eft indubicaca credi- 4 
trlx , quando manus morcua per confeflioncm 
valoris fruQuum Beneficii unici, viceverfaeft 
indubitaca debicrix quindenniorum . Nec in_, 5 
]ure dari poceft meiior probacio , quam proprii 
oris confeffio , qus camquam in fuo gradu fu- 
perlacivo, fuperac omne genus probacionum, 
de ^ngel. de confcfjion. lib.i. qu.i.n. i z. cumfeqq. 
&qu.7. effeSi.^. n.\.cumfeq.& effe5l. 10. n.^.&' 
qu. 10. u.y^.ik in fpecie probandi valorem Bene- 6 
ficii, Lotther.de re benef.lib.^.qu.zo.n.-^p.cumfeq. 7 
prouc eodem ferme pado , provifus a Nuncio 
Apoftolico deBeneficio non excedence vigincL 
quacuor Ducacos auri de Camera juxca illius fa- 
culcacescircaconferenda Beneficia , tenecur pro- 
barc non exceffum , non aucem provifns a Papa 
de codem Beneficio illius exceflum , habens in- 
tencionem fuam fundatam , Gar'2^. de Benefic. 
part.^.cap.-i.n.i^-j. cum plurib. feqq. .Amayden.de 
flyl. Datar. lib. i.cap. 18 . §. 3. ». 24. ChokierirL» 
I{egul.6i. Cancellar. n. 18. etenim per ^egul.<^%. 
Cancellar.de valor. jure merito introduda fuic 
exprefSo veri valoris in provifionibus per Papam 
faciendis non foliim ad finem , uc Papa fciac , 
quomodo poffic, & debeac Chrifti patrimonium 
difpenfare fecundum merica perfonarum pecen- 
tiuin , & , ne unus, tacendo valorem, capiat fti- 
pendia plurimorum , fed eciam ob alium finem 
relevanciflimum , ne videlicecfiacfrausCamerx 8 
Apoftolicat, Officialibufque Cancellarix , ac 
Datarix, feuAnnaciftis fupcr folutione caxa; , 
& annacae , quae ex fruduum exprefllone in vi- 
ginti quatuor Ducacis provenit, I{ofa deexeqnut. 
lit. .Apofiol. p.m.i. cap.<^. n.-^S. & cap.6.n. 249. 
cumfeq. Lotthcr. de re benefic. lib.^ . qu. 20. n. 42. 
Chokier in I{egul.6i.Cancellar.n.zo.^ota decif.j'^. 
n.i6.part.ii. recentior mdeqnc eft ,qu6dex Be- 9 
neficiis non excedencibus viginti quatuor Duca- 
tos aulla folvitur annata in Dataria Apoftolica 
j'uxta Conjlitution. ? 3 .Clementis yll.in BHllar-nov. 
B^man.tom.i. unde Camera Apoftolica , c/ufque 
Officiales , feu Annatiftae ab illa caufam haben- 
tes ex titulo onerofo , in dubio confticuuntur in 
quafi polfeffione exigendi quindennia ex fo!a_» 
confeffione ipfius manus mortua: narrantis in 
Camera ipfa Apoftolica valorem Beneficiorum 
unitorum , feu tunc uniendorum per exceflum , 
ob quem in judicio fuminariffinio polleflorio 
tenetur folvcre annatas quiudenniales fingulis 
quindecim annis; adeo, ut qiioufque manus 10 
morcua per evidentiffimas , ac concludentiffi- 
mas proljationes in fummo gradu doceat de er- 
ronea confeffione , prarfumpcio ftet pro Camera, 
proque exceflu valoris Beneficii , ficque pro dc- 
bita folutione quindenniorum , interim fe rcle- 
vando a probaudo excelfu , de ./iigcl. de confef- 
D 2 fton. 28 Joannis Lopez de Leone, 11 fion. lih.^.qu.-iO. «. ?i. quandoerror in materia 
tanci moinenci, & hibente tradum fucceffivum, 
non prsEfumicur , de .\ngtl. loc. cit. n^ prsfcrcim 
in cafu , qno , ciiin manus morcua ex nacura-* 
unionis fuac , fe cnieri ad quindennia , perinde- 
que ad folucioncs habences trafium perpetuum , 
ac fucce(Iivu;n , quae magnum afferunt grava- 
men , & damnum burfale ," prarfumicur perantea 
opcime fcivide valorem, ne alias cum proprio 

12 damno Cquod nemo facere pra:fumitur, fol- 
vendo indebicum , fe obligare vellec folvero 
quindennia , niii Beneficia unica , vere edent ca- 
lis nacuri , foUibilicacis nempe quindennioruin, 
ob excelTum valoris , l.cumdeindebito z^^.ff. de 
frobat. B:irbofa axiom, 112. pertot. Quibus in_, 
confirmacionem accedic , quod , ciim valor nar- 
rarus , fit pars gracis , & manus morcua fic gra- 
tiaca vicore unionis Beneficii fibi haz , ipfi pro- 
bare debeat valorem a fe exprelium , (icque non 

15 exceiium , quidquid elfet , fi valor expc.me- 
retur per Papam fotfican motu propno unientem 
Beneficium , veluti in fimilibiis termmvsponJe- 
rat Rota coram Card. Vuteo decif. zi. nim.S. ctm 
req lib i.decifSi9- n.i.fiveuuic. & decif.ioS^. 

14 « i.five unic. par 3 . diverf Hinc ht . quod pro- 
vifus a Nuncio Apollolico ( etiamfi (ic reus , & 
nofreffor , cumdicatur aftor , & hibeat caulam 
aNuncio) de Bencficio nonexccJente vjgmti 
Quatuor Ducatos juxca illiusfaculuces , tenecur 
probare non cxceflum , ca nquim fundamentum 
{ux «^racisc Gar^^iaUe Eenefic.part.-^.cap.^.n.iSl' 
ctmfeqq Chnk^er ad B.^gul 6i.bodie <; 5 .CancelUr. 
deexprimend. valor.n 18 Gon:^ale7: ad F,egul. 8. 
hodieg. Cancellar. demenftb.%. z. Vroxm.nt^ 57- 
Card de Ltica de Benefic difc.z6.n.i3 &■ difc.90. 
n iz. Bota coram Zarat.decifSS. n.j.&dec 1 16. 
n-j.^le.xand.vni.decif.nz.num.iz.cumleqq. 
decif.io. num.i.fivinriic.inprincip deprobat. m 
nov decif 1086. num.i.ftve umc. parl.i diverf. 
decif.isi n.z^.ctmfeq par. \o.recenttor.dec.z<,6. 
n.S. cumfeqq. & WjSS- n.ii.cumjeqq par.6. 
1« eodem ferme pado , quo Penlionarms tenetur 
jullificare valorem exprelTuni , ica , ut rema- 
neantmille pro Epifcopo , & cencum pro Re- 
aore , Lotther. de rc benef.lib. i . qit ^i-per tot. 
Jondut. de Venfton cap.i^. «• 4- cum.feqq. Card. 
deLtuaiodtra^.difc.ii.n l.cumfeqq.&difc.iz. 
B.?. cumfeq I{ota coram Merlino decifioSo.H.l. 
fivi unic. infin. Veutinger. decif 427- «-i- '»c '»-» 
recentior. decifii n.i.cumfeqq. par. i i.dccif6. 
n.g. cimfeqq par.17. eodemque modo, quo in- 

16 docacionis, feu incongruicacis docis probacio 
fpeftat ad mulierem pro obcinenda quarta in Bo- 
nis viri vigore .Authent.Vrxterea C. und. vir., & 
ux. uti fundamentum fuse intencionis,yW.jn5//. de 
impHtation. qu.i6i. per tot. , de quo , Deo dan- 

17 te, mn<.A\to1xa.aiit\idzQttartamaritali. Im- 
mo de rigore nec manus morcua admittenda ef- 
fet ad probandum concrarium , quod femel 
fa(Ta fuic fupcr exce(Tu valoris , ficuci eonte|rio 
provifi femel emi(Ta circa valorem Beneficii irij 

18 literis Apoltolicis, non poteft de Jureampliiis 
inipugnari , de .Angel. dt confefion. lib.^. qu.zz. 
n.z^.\ota decif. S9- «-^- P'"'^* ii-recerttior. , ac 

19 huju(aiodi confelQo non foliim afficit ipfum im- 
petrantem , fed & ipfius fucce(Tores in Beneri- 
cio , de .Angel. mox laudat. tracl. lib.z. quxfl. $ i. 

20 n.4. cumfeqq. nifi manus mortua tamquam Lo- 
cus Pius ad inftarpupilli , auc minoris haberet reftitucionem in iBtegrum adversiispropriain_j 
confeirionem obeoormifximam iiEfionem,quan- 
do conftare pocerit de nonexctifu per plenas 
probaciones .fuper reddicib.is Beiiericiorum—» 
afc:ndencibL<s folummodo ad annuos Ducatos 
viginti quatuor auri de Camera , Sfortia Oddus de 
reliitut. in iifteg. par-i . quxfl ^6 art-io. n.67. & 
par.z. qu.6s art. 8. «.36. de .Angel. de confejjion. 
lib i <j«.2j. n.i6. 

Prsecerea manus mortua pofl a fe fa<Sam ex- 
prelSonem valoris Beneficii fibi uniti , per non_» 
excefl^Li n viginti quatuor Ducatorum ad effe- 
damfe liberandi aquindenniis , tenetur probare 
non excelTuin , cum manus mortua uti iiipetra- 
trix , jamquc polTeditrix Beneficii unitl, melius 
informata , quam Camera , pracfumatur , vel de 
valore Beneficii , ve! de modo iilum probandi, 
non aurem ad hoc gravari debet Camera , qui 
non ell infonnata de valore , nec ita paratas ha- 
berepotelt probitioaes : nec in Jure fufficic ali- 21 
quid a(T."rere , fe i oportec illud probari , B^rio- 
faaxiom. 191. «.i. uaJe , qmmvis in l\egula 22. 21 
Canceltar. deunion. ftatuacur , petente.ii unio' 
nein , exprimeri debere valorem Benericii unien- 
di , attamen cenfetut /uxca Juris cenfuram velle 
etiam petentem unionem , probare debere valo- 
rem , quali quod in omi''Gs B^egula Cancellaria 23 
voluerit fe conform.ire cnn Juns Jilpolicione , 
Barbofa axiom. 39. » 6 cum. feqq. 

Firmatx timen , & nervofiQne confirmatat 
noftrar refolucioni non obflanc (equencii objccta. 

I. Non obltic exeinpiuui , quoJ in Fran:ia 

a Rege , vcl ab Academia nominatus ad Beneri- 24 
cium non ceneacur probare valorem a fe cxpref- 
f u n , fed cale onus refundit 'u\ excipientem dc_» 
excc^fn , quilis eft Camera per te.xium tn l. quo- 
ties 18. §. I. jf. de probation. I{ebuff. de nomina' 
tion. q- 9. ?j.4;. quia, quidquid for(itan lit in no- 
minacioiie, fuper quo pro nunc non figo pedem, 2<i 
nec do manus , immd nec l{ebuff. omnino con- 
ftans erte videcur in fua opinion; , nec defunc 26 
Doftores concrarium ccnences , incer quos Lot- 
ther. de rc benef. lib. 2. 7'MS. ««w 3<5. cumfeqq. 
fub eSicaci inocivo, quoJ nominacus in hoc ca- 27 
fu fic adior , non aucen reus , & po(Te(Tor , I{ota 
tapenis Gay^ias de Benefic. par.'^. cap. 3, »«.19^. 
faltem in unioiie femel exprelTus vilor , juftiri- 28 
cindus eft , prout ille jullificari debet in impe- 29 
tratione Bcneficii, Tondut. refol.benef. par.z. cap. 
3. §.6. ».5. 14. &feqq. idco enim jultificandus 
eft valor abexprimente, quia ille exprimendus : 
alias, fi ab exprimente iile noneiTct juftirican- 
dus , nec eftet exprime.iJus , ciim videacur 
quoJammodo inco npatibJe teneri quem valo- 
lemexprimere, & exprelTum non reneri jnltirica- 
te, Lotther.de re beneflc lib.^. qu,zo.n.i9 cumfeqq. 

II. Non obftat , quod aftor teneatur projar., 30 
qctodopponic, non autem reus xdtextumin^ 
cap.i. de frobation.Vacion. de prohation. lib.z. 
cap.sj.n.y. & cap 6S. «.50. Majcard. cod tra£l. 
vol. I. conc-ij. nu. i. ctmfeqq. , yela difert. 22. 3 i 
n. i.\i.i9.& 26. unde , adore non probante, 
reus abfolvitur, Barbofa axiom. i.n. 2.pra;cer- 
quamquod quifquis probare debec fundamen- 3 2 
tum fua: intencionis , quse refpedu Cameri con- 
fiftic incxceiTu, Barbofa axiom 128. «. i.cnm 
feqq. attamen manus niorcua non viderecur ce- 
neri probare fuam inrencionem fuper non folu- 
tione quindennii , qua: confiftic in non excelTu j 

ciim De Quindenniis , Cap. VI. 29 cum fitis fit valorem Beneficii exprimere , qiio- 

33 miiius illum probet , ex eo , quod I{egHlj zi. 
olim zi. Caucdlar. de union. requirit expretlio- 
nem , non pcobacionein vaioris pro parte pe- 
tentis unionem ibi „ Petentes Beneficia Eccle- 
„ fiaftica aliis uniri , teneantur exprimcre ve- 
„ rum annuum valorem &c.cam Beneficii unien- 
„ di , qudm illius , cui uniri petitur &c. „ unde 
fequitur.quod femei fafta per manum mortuam 
expreffione valoris per non exceffum viginti 
quatuor Ducatorum /uxta frxdiBam I{egnUirL* 
Cancellarix ., Ci Annatirrs poftea prstendanc, 
quod Beneficium unicum excedat viginci qua- 
tuor Ducatos , perque confequens fubjaceac 
quindenniis, ipfi lianc Provinciam capere te- 
neantuc , nec manus mortuagravanda venit in_> 
probacione non exceffus femel narraci , pro qua 
haber fuam intentionem fundatam , exfibide- 
niandata , & adimpleta expreffione , cum aiias 
quis addtio tenerecur, tam ncmpe ad expri- 
mendum valorem , quam poftea ad expreflum 
verificandum , & tamen nemo cenfecurduplici 

34 oncregravacus ,imm6 gravacusin uno,repuca- 
tur fublevatus in altero, immorelevaridcbec, 
Barbofa axiom.g^. n,22. c^ axiom. 108. num.4. 
cumfeq. & axicm. 169. ».i. cumfeq- fenfus infu- 
per memoratiH B^egtilx Gancellariie vidsmr effe, 
ucinterim , quoper Officiales Camera:, feu An- 
natiftas non probecur affirmativa exceflus, fle- 

35 lur negaci va- , nonexceflus, diVm contentatur 
fola nuda , ac fimplici exprcffione ibi ; teneantur 
e.xprimere , aliis fi pctens fibi uniri Beneficium , 
tenerecur probare illius valorem fcmel exprcf- 
lum , I{egula Cancellariie non diceret , teneantitr 
exprimere , feddiceret , teneantur probare ika. , 
ut fi petens unionem Beneficii , juxta I{egula»ij 
Cancellarite tenetur folummodo exprimere ve- 
rum illius valorem in cafu fadse narrariva» , feu 
expreflionis per non exceflfum viginti quatuor 

3(5 Ducatoruin , excipiens de expreffione falfi valo- 
ris , feu de exceffu viginti quatuor Ducatorum , 
tenebitur probarecontrarium,f<ip fnper hoc "^.ds 
renunciation. l.i.l. in exccptionibus 1 4. jj. c/e pro- 
bation' de GiaJJis de exception. except. 4. num.-^g. 
cumfeqq. Tacian. de prohation. lib. i. cap.69. nu. 
I $ 8. Gratian. difc. 5775 . «. 3 . Cyriac-, controv. % . 
».136. cumfeqq. Oldrad. de liter. Trincip. prxlud. 
13. n.i. &per tot. ciim igicur Cameraexcipiens 
de exceffu , nihil ponac , fed poficum negec , 
nempe non excefluin narracum a manu morcua , 

37 non cogitur nianus morcua probare talem non_. 
cxceflum , /. eiincnmblt i. ff. de probation. prx- 

38 fertim negativa non exeeffus refultante ex ventre 
Ihctarum amcnis , J{ota coram Cafjador. dec 10. 
n.2.& 4. de I{efcript. Card. Scraphin. decif.^jz. 

3p pertot. omiflb , quod in dubio femper pro mino- 
ri valore Beneficii , ficque pro non exceifu vigin- 
ti quatuor Dacatorum facienda eft incerprcca- 
tio , veluci in his pra:cifis cerminis quindennii , 
folvi prsECenfi pondQnt Mandojiusconftl.p^.n.io. 

40 in med. verficulo , & m dubio : alicer facile omnis 
concrovcrlia collipoffec, addendo in fa:pe lau- 
daca B^cgula CancclLtri.e , unum verbum ,&pro- 

41 bare ; adeo , uc , fi B^gula CanceUarix voluilfet 
propter cxpreffionem valoris , eciam illius pro- 
bacionem , facile id expreffiflec uno canciim-» 
vcrbo, Barbofaa.xiom. 136. ?;.'). cumfeq. & Re- 
gulx Cancellaric tamquam Papales , non ha- 
benccs Supcriorem,in omil.ii3 non cenfcncur vcllc fe conformare cum difpoficione Juris.fed cafus in 
illis omiflus habecur pro omilfo , Barbofa axiom. 41 
39. «■!. curnfcqq. Prxcerea ad aftricem , & praf- 
cenfam credirricem quindenniorum ( qualis eft 
Camera ) fpeftat probare purificacionem condi- 
tionis exceflus viginti quacuor Ducacorum pro 
fundamenco fui credici quindennialis , Cim^ ad 
ejufdem Camerx Officiales , feu Annaciftas , uci 
a<Sores, & prsecenfos creditores quindenniorum 
in cafu canciim incervenientis exceffus, & fic 
conditionales , vel coiiditionacos , feu modales , 
& qualificatos, qui agere nequeuntcontra ma- 
num mortuam ream , [ivi affertamdebitricem_» 
quindenniorum, nifi poil exifteutiam conditio- 43 
nis , nempe ipfius excelfus viginti quatuor Du- 
catorum , Salgad. labyrinth. credit par.i..cap.S. 
>». 2 s . Gait. de credit. cap.^. tit. i , quigfit, 1 1 . num. 
^iz-j.cumfeq. Nihilominus in pxMcipio presfentis 
Cap. ineil coadsequata refponfio his omnibus 
oppofitionibus. 

Modo trina: fuperfunc enodandse difScultates. 

I. Difficultas quid dicendum, fi Papa in unio- 
ne derogaret fuperius pra:!audat£ B^eguU Cancel- 
lariiC la 22. an faltemin hoc cafu , manus mor- 
tua vigore talis derogationis cenfeatur fublevata 
ab onere probandi valorcm exprefliim ; ita , uc, 
fi manus morcua exprefleric valorcm Benefkii 
fibi unici , feu unieudi , per non exceffum , in iita 
hypochefi non cencacur juitificare non exceffum 
ad efFed:um non folvendi quindennia , ciim Pa- 
pa , derogando Reguli Cancellaria: circa facien- 
dam expreffionem valoris , difobligare ( uc ici 
dicam) videacur manum morcuam ad exprimen- 
dum valorem , proindeque ilJius cxpreffio noii 
fit necefl^aria, unde in ii\o cafu narraciva valoris 
non eft pars gracia» , nec Papa fe fundavic in ve- 
rificacione valoris ; ica , uc manus morcua ad 
fummum cenebicur lemiplene tancum probare 
non exceflum ad hoc , uc non ceneacutfolvere 
quindennia , quippe tacite difpenfaca , feu privi- 
legiaca , & exempca ab exprimendo valore , pec 
neceffarium confequens cenfecur etiain difpeirfa- 
ta ab illo verificando falcem per concludences, 
& rigidas probaciones , e' concra vcro Annaciftat 
praicendences quindennia in cafu derogatae Re- 
gulsB Cancellarir fupcr expreffione valoris , tene- 
buntur probare concludenter exceflum ad hoc , 

uc fit locus prarcenfis quindenniis : alioquinma- 44 
nus morcua habetpro i"e incencionem fLindacam , 
uc in fimili firmac I{ota decif.1%1. n. 7. par.z. re- 
centiornm . 

II. Difficulcas , quid dicendum , fi Annaciltx 
non opponanc dc exccflu , an adluic manus 
morcua ceneacur probare non excelium ad hoc , 
uc libererecur a Quindcnniis , & authumarem , 
eciam parce nonopponentc ( quod forfitan pro- 
venire potelt ex incuria Officialium , qux no;i_» 
debcc , nec poteit pri/udicarc coti Coiiegio ) te- 
neri nihilominiis manum mortuam probare non 
excelTum Beneficii fibi uniti , ne alias fiib paliio 
aliorum, vel unius minillrinegligcncia: fiac fraus, 
& notabile infcratur prxjudicium Papse , ac An- 
natifiis in evitando hac via folutionem Quin- 4^ 
denniorvm , qua: procul dubiodc bcrcntur, H 
opponerecurde exceflu , & noii exceilusecon- 
vcrfo a manu inorcua non jullificarccur,iefr/;fr. 

de rc be»rf- lib.^. qu.20. n.^^i.cum feqq. 

III. Difficultas, quid diccndum , (i Benefi- 
cium uni.iciir motu proprio , non ad iftantiam 

ma- 30 Joannis Lopez de Leone manus tnortua: petentis illud fibi unirl , an tunc 
teiisacur , vel non manus morcua exprimere va- 
lorem , illumque juitificare cam Beneficii unici , 
quam illius , cui unicur ; & crederem , quod ad 
fummurn teneatur exprimere , non juftificare , 
ciim tain in gracia ad fupplicacioncm parcis , 
quam in illa concefla mocu proprio Papadivi- 
nare nequeat valorem Beneficii uniti , & illius , 
cui unicur; ita , ut ncm prsfumarur velleexi- 
niere ab exprefliouc valoris , quancumvis I{egt4- 
U zz.CmcelUr. de union. videatur liniitata ad 
pecences u nionem ibi ; petentei Beneficia Ec- 
cUjialiica alits uniri , teneantur cxprimere vertiny 
annuim 'valorm &-c.tdm Beneficii unitndi ^qttam 
ilitus , cui unirt petitur &c. E contra vero m ca- 
46 fu motus proprii praefumatur poft expretlum va- 
loreiTi a manu morcua vel le refundere onus ju- 
aificationis pcr excclTum in Annaciftas , Man- 
dof. in R,cg„l. Cancellar. 22. de union. q.2.n.2. 
cum feq. & pcr tot. Ch^kfer- ad eand- I{cgul. «.31. 
Lottber. derebenefic. lib-S- qu. 20. n. ^i.cttvu 
feq.Carddc Luca de Bensfic. difc.^o.n.^. cumleqq. 

ARGVMENTVM. 

Camcra Apoftolica conftituta in quafi pof- 
' relTione exigendi quindennia , fi exci- 
piatur permanummortuam de non ex- 
ceflu viginti quatuor Ducatorum Bene- 
flcii fibi uniti, proindcque de exemptio- 
nc a quindenniis, adhuc eademCamera 
manutenendaeft per viam judicii pof- 
feirorii, ac interim difcutiendum venit 
in judicio petitorio fupcr exceflu , vel 
non exceiTu . 

summarium. 

1 Tcnrionarius manutenetur in quafi poffrffione exigen- 

di Venftoncm , non obflante exceptione Titttlarts 
fuper verificatione clauful£ dummodo tema- 
ne.-int mille &c. 

2 voffrfforinm retardat petitorium . 

2 In poffeffono nou efi neceffaria probatio exceffus . 

4 Inpojjefforio non requintur jufiificatio fervitutis . 

5 Munutentio non conceditur , quando foffeffortum ab- 

forbet petitoiium . 

CAPITULUM VII. 

VISO jam in pnecedenti Cap. cui incumbat onus 
probandi exceflum , vel non excelfum viguiti 
quatuor Ducatorum Beneficii uniti , nunc vide- 
bimus, quddCasnera Apofto'ica confticuta in 
quafi policffione exigendi quindennia , fi exci- 
piacur per manum mortuam de non exceflu vi- 
ginti quatuor Ducacorum Beneficii fibi unici , 
proindeque de exempcione a quindenniis, adhuc 
cadem Camcra manucenenda eft per viam judi- 
cii pofleflorii , ac incerim difcutiendum venit in 
judicio petitorio fuper exceifu , vel non exceflu , 
quia Camera ad effeffum manutentionis in-> 
quafi pofieflione cxigendi quindennia , eft ha- 
I benda adinftar Pcnfionarii,qui, non obftante ex- 
ceptione pcr Titularem addufSa fuper verifica- 
tione claulul* dummodb remaneaut mille pro Epi- fcopo , & centtm pro T{enore , manufenetur in 
quafi pofl"efljone cxigendi Penfionem, Barbofa 
de clauf. clauf^7.n.i^.& cUiif./^%,n.-j.&in prax. 
exigcnd penfion.part.i. quafi.2. n.ig.cum feqq. & 
W.S4. Vofilj demanut.obf.iS-n.^i.& obf^z ».53. 
cumfcqq, & n 6^. cumfeqq. Lotther. derebenef. 
lib. 1. qu.66. n. 7^. ctm feqq. Gar^^^^ias de^enrfic. 
part I cj.n.^j^.ctimfeq. I{ota apudeund n.^^'^. 
Jondutde Venfion. cap.^^.nim. 14. cimfeq.Si in 3 
materia poflefloria ad efledum obtinendi manu- 
tentionem, ac ex hoc capice rttardandi judiciam 
petitorium , fufficit foium nudum fadum exa- 
dionis , feu pofleflionis quindcnnioriim , ut in 
fimiii de penfione , ccnfn, & canone Pofil}, dcj 
manittcnt.obf.i<).n.ig. ctmfeqq. unde in judicio j 
pofleHorio manutentionis pro confervatioiicj 
poflefljonis exigendi quindennia non indiget 
Camera aliqua juftificacione exccflfus vaioris Be- 
neficii unici , Va^ detenuta cap.io. ».7. Tofih. de 
7nanut.obf^2.n.i.cumfeqq.(.miqiieius quiuden- 
niorum fitqusedam fervirus impofica Beneficio ^ 
unito , non dt necefle in judicio pofleflorio pro- 
bare titulum ferv icutis hujufmodi , qui conliftit 
in cxceflu vigiuti quatuor Ducatorum , Tojih.de 
manut. obf j\2- n.30. &'^-]. circdfin. verftculo hinc 
fmiiiter infervientihus . 

Necobftat, qnod manurentio concedi non_> 
foleat , quando pofleflbrium ( ut in cafu ) percu- 5 
tit , ac abioibet petitorium , dum jus exigendi 
dependet ex verificatione exceflus viginti qua- 
tuor Ducatorum Beneficii unici , quo non exce- 
deiite , non eft iocus folutioni quindenniorum , 
Tofih de manut. obf. ^.j.n.io. quia probatio non 
cxcelius(uc fuprain(muavimus) ipeftat ad ip- 
fam nianum niortuam . 

AR GVMENTVM. 

Manus mortua tenetur revelare Annati- 
flis folummodo Beneficia fibi unita , ex- 
cedentia viginti quatuor Ducatos auri 
de Camera , ficque obnoxia quinden- 
niis , non autem alia Beneficia non exce- 
dentia , ficque non obnoxia quinden- 
niis . 

SUMMARIUM. 

I B«//.« ^pofiolic£ fuper quindenniis editie injungunt 
manibus mortttis onus notificandi , feu revelandi 
Beneficiapoffeffa , & unita . 

z Volius mens Pontificum , qudm eorum verba , at' 
tendenda efl .{ 

3 Sola Beneficia excedentia viginti quatuor Ducatos , 
fubjacent annatis,&perpenditur Mandof.coiif 91. 
n.2.4 Sc^. ac Uudatur D. \du)CitiiS Arrigus . 

4 Etiam revelandus e/i valor Bencficiorim unitorunL» 
non excedentium viginti quatuor Ducatos . 

5 hulLi hpofioliae fuper qtiindenniis condittt mandant 
fieri indicationem omnium Beneficiorum . 

a Dihio omnis , o/e/quicunique rccipit quoqtte refiri' 
nionem . 

y Prinia BuIIa Pauli IV. fuper quindcnniis edita , & 
mandans indicari omnia Bemficia etiam non exce ■ 
dentia viginti quatuor Ducatos , non ejl uju rece- 
pta,fuperquo affertur Mandofiusconf 92.11.12. 

8 Ver Confiitutiones confirtnatorias non alteratur Con' 
Jiitutio confirmata . 

9 Con' De Quindenniis , Cap. VIIL 9 Cotttrarius ufta declarat mmtem Pontificis . 
lo txprimcndiis valor Beneficii etiam non. excedentis 

viginti quatuor Ducatos . 
I j Rcguu 55. Cancellar. de valor. introduSla quoque 

fuit fro fcrutinio meritorum . 

CAPITULUM Vlir. 

I T> ULL^ Apodolicx fiiper injunfto manibus 
X) morcuis onere notificandi , ac revelanJi 
Annatilhs Beneficia per illas pofleira, & illis uni- 
ra, five iilorum annuum valorem, prsebec fo- 
mentum prscentioni , quod manus morcua ce- 
neatnr revelare, ac notificare Annatillis valorem 
omnium Beneficiorum per ipfas poflefforum , 
eciamfi non excedanc viginci quacuor Ducacos ; 
attamen in pr^fenci contrarium placec firmare , 
quod nempe manus morcua tenecur revelarc_> 
AnnatiftisfoIummodoBeneficia fibi unita , ex- 
cedentia viginci quacuor Ducatos auri de Came- 
ra , ficque obnoxia quindenniis-f non autem alia 
Beneficia non cxcedencia , ficque non obnoxia 

2 quindenniis ; quippe mens Pontificum potius , 
quam eorum verba , quaotumvisgeneraliter lo- 
quentia de omnibus Beneficiis , actendenda eft , 
illaque reftringenda veniunc ad ea taiicum Bene- 
ficia , qu£B excedunt viginti qijatuor Ducatos , 

3 cumeadumcaxac fnbjaceanc qu ndenniis, proia- 
deque fuperflua eft fpecificatio aliorumBenefi- 
ciorum , eorumque valoris non excedentium vi- 
ginti quatuor Ducacos , pro quibus noa folvicur 
quindennium , uc in termiiiis terminantibus Ca- 
pituli Cachedralis Compollellans in Hifpaniis 
vexaci ab Annatiftis , quod fpecificarec valorem 
omiiium Beneficiorumpofl^eflorum , fibique uni- 
torum eciatn non excedencium viginci quacuor 
Ducatos confulit Mandofius confil. 92. n. 3. circa. 
fin.verficuto egofic diflinguerem ■, jnncion.^.in 
med- verf. infrd itlamfummam^ & n.<, . in princip. 
&fin.ac per tot. ibx: aut loquimur de Pr^flimoniis, 
aut al.iis Beneficiis% ut pnemittitur , unitis valorem 
anmum 24. Ducatorum auri de Camera excedenti- 
bu! t aut de Beneficiis mfrd di&at» fummam , ju' 
xta frimum membrum diflin^lionis affirmative le- 
fponde-em , i^ fic pro Officiariis participibus , feu 
participantibus &c. hifrd illam jummam vatoris 
annui 24. Ducatorum Annata non fotvitur . Capi- 
tutum igitur tenebitur revetar: omnia Pr^flimonia, 
& alia Beneficia , itlorumque nomina , denomina- 
tioms , &" vatores fpecificare quoad Bcncficia exce- 
dentia^ utpramiffum eji, valorem annuum z^.Du- 
catorum. Et Imc tenderc videtur tdm obligatio pr^- 
mijfa iufavorem Camerie Apoflolicie, & confequcn- 
ter mfavorem Ojficimorum participantium fa5la , 
qudm illa dectaratoria generatis Pauti IV. Juxta 
iecunduta membrum , fi fimus in Beneficiis infrd 24. 
Ducatos , pro Capituto prxditlo refpondcndmrLs 
efl &(. Mens enim, &■ ratio cuptfvis Summi ?on- 
tificis pro tcmpore cxiiicntis , & in materia anna- 
tarum difponentis y feu CQnliitutionem promdgan' 
tis , qux magis ., qudm Lomiitutionum vu-ba, 
attendendacfl&c.fuit in itlis tantimcafibus re- 
quirentibus fpecificationem , ac dtclarationein Be- 
nejiciorum , & annatx fotntionem videticerubi an- 
nata fotvenda venirct , & non atids &c. fufficit 
vfiendere , quod ultrd ccntum annos nec fuerint fa- 
£iie dectarationes , & exprcffione^ Bsneficiorum , 
nifiillorum., pro quibus annata fotvendaerat , & 
proiiiistantumfotutio fa^afuit &c. cui quiJem 31 

Doiftori valde deferendum eft , cum pro vericace 
coafukusrefpoaderic, & ( quod magis eft )cum 
eflfec Advocacus Annaciltaruai/^quem locum plu- 
ribus ab hinc annis fumma cum laude occupac 
D. Advocatns Arrigus , Canceilarii fummus 
Prafticus, & ialegaii fcientia periciflimus ) im- 
mo concra femetipfum , uci unum ex participan- 
tibus de annatis, tamquam Militcm S. Petri , 
prouc idem de omnibus teftacnr in di£i. conftl.in 
principio verfic. renui , ibi : renui pnmo contrd me 
ipfumfcribere , cum , ut Mites S Vetri , deannatis 
participem . {{urfus omnium Ojficiariorium \dvo- 
catus in pturibus Caufis extni . yuffu tandem San- 
iiiffimi Domini T^oflri pro veritate lcribere non re- 
cufo &c. ad quod refledic Card.de Lucadefervi- 
tut. difc^Q. «.8. ibi : eflconfitium pro veritate,feu 
potius votum &c.quod nimium differt ab ittis con- 
fitiis , qux ad pecuniam , fotdmque requirentis op- 
portunitatem eduntur , vere nutta , vet modic^ 
aulioritate digna , de alienat, difc. z^.n.zO. & de 
judic difc.^i^.n.jd.camque prslaudacaaudoricas 
Mandofii fic punftualis, illa omnino accendeu- 
da venic procafu kgisXard.de Luca de fervitutib. 
difcij. n.^.defeud. difc.iig.n.,^. de ufur.difc .22. 
n.i.deyurifd difcSS.n ^.de empt.difc.6.n.S.infin. 
dc judic. difc^s. n.83. detegitim.difc.i^.n.<,.&de 
teflam. difcS.fubn. 4. Quod forcius puco proce- 
derc , fi manui mortua: afllftac longjeva obfcr- a 
vancia interpreraciva Conftitutionum , fuper 
quindenniis edicarum > quoi per longum cem- 
pus nunquam fuerint fads expreffiones hujuf- 
modi , (eu revelaciones Beueficiorum , nifi illo- 
rum vigiiiti quatuor Ducatos excedentium , pro 
quibus duincaxac folvicur annaca , proindeque 
quindennium, veluci inhis prxcifiscerminisfin- 
gulariter,ac magiftralicer, pro vericate confulcus 
advercic Mandofius laudato confil.i^i. »5. inned. 
verficuto pro bujufmodi etiam dectaratione , cuni 
nn. feqq. 

Nec vim allquam facic in contrarium genera- 
litas locucionis , qna utuncur Pontifices in fuis 
Bullis de quindenniis agentes , incipiendo a 
Pauto ly. in fua Conflitutione ta 1 7. §. 1 i.circdfin. 
Buttar. nov. I{om. tom.i.ufque. ad Conflitutionem 
Ctementis X. infua Conflitutione la 50. %.2.infine , 
§ j. «n^ttff , §. 4. in fine , C^ §. 9. /« principio, eod. 
Buttar. tom.6. rcpetit. pofi Traii. int. Conflitution. 
Apoflotic. in ordine ta V. & XI. ubi niandatur ^ 
fi;ri , mediojuramenco , individuatio, fcu indi- 
cacio omnium , ac fingulorum , & quorumcum- 
que Beiieficiorum ; ercnim ratione fubjecSac ma- 
teris , iiitrodudionis nempe quindenniorun-Lj 
pro Beneficiis excedentibus viginci quatuor Du- 
cacos , diftio omnis , vel quicnmque refpicit re- 6 
ftridionem, & inceiligenciam de i'lis cantum in- 
dividuaiidis Beneficiis , qua: excedanc viginci 
quacuor Ducatos , nondcaliis, qux noiiexce- 
dant,ad tradica per Barbof de di£iion,di£iion.z.^i . 
«.20. & di£lion. 3 17. ». ij. 

Sed quando eciam prxfatz Bullx ob gcnerali- 
tacem verborum incelligcndx efleiic de'umnibus 
Beneficiis, quantumvisnon excedentibusanaiim 
valorem viginti quatuor Ducatorum, adhuic fa- 
tisHc , reipondendo , primamButlamprxcitatam j 
Vauti ly. falcem fuper hoc non failfc ulu rece- 
pram , vcluti in noftrispuris ccrminis pcrcgrine, 
ae nocabiliter ponderat Mandofius fxpc retato con- 
fitio9z.n.iz.ib\:adBntlam dectaratoriam Panliiy. 
refpoiuLeri potefi , non conflare , illamfuiffe ufu re- 

cept.tm ?^ Joannis Lopez de Leone , ceptam , itno nec publicatam , feu ititimatam, &fic 
ilta non ligaret &c. cui faiie Dodori ( uc idem de 
fe referc dicl. conftl. in princip. verfic. rursus tam- 
quam AiinatilUrum Advocato , in materia an- 
natarum , & QuinJenniorum bene verfato , imo 
tamquam Romaiio , acin Urbc fcribenti , opti- 
me , vel meliiis aliis informato propemodiim y 
& finealiquofcrupulo , autdubio credenduno-» 
venic, veluti not^i Card. de Luca depr»emin. 
difc.J,6.n.6.de donalion.di(c.r6.n.-^.&l.&difc 3$. 
n.9& defervitutlb.difc.iQ^.n.^^.Bofcol.pofi eiinil' 
defeud. artic. i. num.i<,.C.irleval.de judic.tom.i. 
difp. 1. qu.i. nurti.6z. verftc nam DoSlori , I{ot(Lj 
decif.-^-ioji.^i.Par.^.tom.^.rt-centior.decifi^i.n.ijf 
part.6. proindeque fucceiiivas Bullas in matena 
quindenniorum confirmatorias in ca parce , in_, 
qua pricedens Bulla confirmaca , non eft m ulu, 
non habere vim obligandi , accedence colerancia 
8 Poncificum pro tempore , attamen opinio Man- 
dofti in abitrafto fumpta eft contri communein , 
juxta quam, ctiamfiBuiiar Pontificis non tuermt 
jntimatsc , ubiquc iigant , cum futficiat , fuiHe 
Roms publicatas . Nec per Conftituciones coa- 
firmatorias , feu innovatorias aliarum prsce- 
dentium alteratur Conftitutio confirmata , feu 
innovata , veriim remanec in fuo primzvo ftatu , 
veluti in fpecie quindenniorum ad aliud tamen_, 
vropofitumbeneobfervatCarcf.rfelacadeBmAc. 

difcurf. 1 3 9. «. 4- '■» /^«^ '"'^^ ""''1"- "i^i T"" ' 
o in fupplement. hinc contrarius ufus declarat , 
mentem Pontificis fuiffe ioqui de omuibus tan- 
tum Beneficiis excedentibus viguiri quatuor 
Ducatos tamquam obnoxiis quuidenniis , non 
de aliis non excedencibus , tamquam non ob:io- 
xiis quindenniis , qnx unice fucrunt cauli hnalis 
demandata: indicationis , feii revelationis va- 

10 ""^Minus obftat,qu6d, ficuti juxta inconcuf- 
fam praxim exprimendus eft annuus valor Ber.e- 
ficiietiam non excedentis viginti quatuor Uu- 
catos ex m»^'* <iS'Cancellar.dc valore , pro quo 
non folvicur annata , Card. de Luca de Benefic. 
difcurf. 90. «. 8. ita puriter revelanda veniunt 
eciam Bencficia non excedencia viginci quacuor 
Ducatos , pro quibus pariter non folvicur 
quindennium , quia juxta veriorem , de qua_» 

II Card.de Luca lcc.cit. dida R^eguU Cancellarta 
e< (fe<ya/o/-enonfuitintroduaafolummodo ex 
caufa folvendi annatam , fed etiam ad fcien- 
dum, an impetrans, fit benemeritus dehoc, 
vel illo Beneficio , in cafu autemnoftrorevela- 
tio elufmodi non videtur ex alio capite mtrodu- 
aa , nifi ex caufa folvendi quindenma : unde , li 
exBencficiis non excedentibus viginti quatuor 
Ducatos , quindennium non debetur , fuper- 
fluumerit revelare eciam ifta Bencficia . 

ARGVMENTVM. 

Manus mortua non poteft rubterfugere__> 
folutiouem quindenniorum pro Benefi- 
ciis (ibi unitis , fub pratextu fuperve- 
nientis fterilitatis ex caufis naturalibus 
annorum infecundorum per inclemen- 
tiam coeli , five aliud accidens belli , & 
incurfionis hoftium , five ex cau{a peftis. proindeque indu(5ll calamltofi temporis 
cum notabili decremento, feudiminu- 
tione reddituum , in tantum etiam , ut "\ 
Beneficia unita , non amplius , ut prius 
de tempore unionis , excedant viginti 
quatuor Ducatos . 

SUMMARIUM. 

I Veflis bellum divinum e[l ,& n.io, 
z Manus mortua evitaie necjuit folutionem qtiindcn- 
niorumfub prxtextu fupervenientis flerilitatis . 

3 Quando obligatio pervenit ad cafum enormis Ufio- 

nis 1 tunc debet reformari ex tequitate cap. iug - 
geftnm9.de Decim. 

4 Lex non confervat obligationem mutato rerum fifie- 

7nate . 

5 Sufcepta obligatione ah initio folvendi quindennium 

in certa fumma , non habetur ampliusratio fe- 
quutte pojiea diminutionis fru£luum 

6 Sicuti quando augentur fru£lus Beneficii , t:on au' 

getur quindennium , ita illis diminutis . non defi- 
nit illud deberi . 

7 Cenfus non imponitur fuper fruliibus ipjius rei , fed 

fuper ipfa re . 

8 E.v Emphyteufi etii in cafuflerilitatis debetur canon. 

9 Lombardia gracculis , & aliis damnis obnoxia ejl . 

10 Veflis cfi bellum divinum . 

1 1 ConduBor temporc fterilitatis pnetendere potefl re- 

miffionem petifionis . 

1 2 Pen/jo , feu affitlus ob fierilitatem remittitur . 

13 Quindenniumfolvitur inrecognition m dominii . 

1 4 Emphyteuta etiam in cafu flerilitatis canonem fol' 

vere debet . J 

i^ Quindetmium efl adinflar Decintx- ' | 

16 Etiam in cafu flerilitatis efl locus folutioni Decimt . 

17 Deus efifupremus , & abfolutus Dominus ornniums 

fruEluum terrx . 

18 Canon dcditus in recognitionem douiinii , etiam flan' 

tefterilitate non rcmiititur . 

19 in cen(u non eft locus remiffioni , etiam fequuta fle- 

riUtate . 
10 Ex bonis Emphyteuticis in totum pereuntibus non 
debetur canon . 

21 Tenfio remittitnr , fi damttum contingat inipfarci 

fubftantia . 

22 Quindennium fuccefjit in iocum annatx . 

C A P I T U L U M IX. 

S^ffpiiis evcnire fokc , quod Beneficia unita_» 
manui mortua: , de ttmpore unionisob ex- 
ceftum viginti quatuor Ducatorum obnoxia 
quitidennis,pofteaobbelium fuperveniens, pe- 1 
Item , qua: beilum Divinum eft ; aut aliam fimi- 
lem fterilicacis caufam accidentalem , cunitali 
reddituum diminucione , ut non amplius viginti 
quatuor Ducacos excedant , proindeque efle po- 
teft iocus dubirandi , aii ob cedacum exceftum 
viginciquacnor Ducatorum celient etiam quin- 
dennia , an vero , non obftante non excelfu ) 
adhuc illadebeancur,&refolvimus in praefenci , a 
quod manus mortua non poteft fubterfugere fo- 
lutionem quindenniorum pro Bencficiis fibi uni- 
tis, fub pra:cextu fupervenientis fterilitacis Jex 
caufis naturalibus annorum infccundorum per 
inclemenciam cceli, five" aliud accidens belli , 
& incurfionis hoftium , five ex caufa peftis , 

proin. De Quindenniis , Cap. IX. proindequc indudi calamitofi temporis , cum 
notabili decremento , fcu dimiiiutioiie reddicu- 
um , iii cantum etiani , uc Bsnsficia unica , noii 
amplius , uc priiis de cempore unionis , excedanc 
vigiiici quacuor Ducacos , in pundo ^^lvarcT^ 
Tegas de eompetent. pari.2.cap.69.n.8. ubireferc, 
ita prafticacum in fuo , & noftro PortugallicC 

3 Regno de anno 1672. m nihilum curbance , 
quod quando obligatio ab initio fufcepta , po- 
ftea traftu temporis pervenic ad cafum enormis 
Ixfionis , tunc debeac penicus reformari ex squi- 
tate textus in cap.fuggedum g. de Decim. & no- 
t3.nt ^mayden. deflyt. Datar. lib. i. cap. iS. §. 2. 
n.i:^.cum fcqq.& %.j^ n.i^.& 1$. Gobbiusdemo- 
rieta q.6.n.<)j.cuni feq.Thefaur.dec.Vedmont.z^6. 

4 n.i.&^. ubi tradic , ica judicacum , ncc lex con- 
fervat obligaciojiem mucaco rerum fiftemace, 
nec eam producit ad inaequalicacem , & iniqui- 
tacem , fed moderandi , feu reformandi normam 
judicibus prxbuic , I{ota in Caflellana aperitionis 
cris 19. Tiovembris 1703 . §. Ctsterim & 1 7. ya- 

5 nuariii^jo^.^.Sive demumcoram Molines Decanoi 
quippe ab inicio fufcepca obligatione folvendi 
quindenuiuni in certa fumma , non habetur am- 
pliusratio fequutae poftea diminutionis frucSu- 
um, qus ex mero eventu proceflir, cum potue- 
ric eciam augumentum fruduum evenire , I\aH- 
denf. conf. 17. ««w- 44- cum feqq. part. i . Menoch. 
co»/".! '56. »-34 cumfeqq.Vurpurut.conf.^gz.n.i^. 
cum feqq .Venturin.conf^-i . n. i ii cum feq.Caren. 
rcfol.iOi\.n.ii.& refol.ij^.n.6 .CafliU.contr.yur. 
tom.j.cap. 1 5 . n. 1 3 j .rn fine verftc.vere tamen , ac 
in terminis quindcnniorum ^,ota pofl Monacell. 
formular.for.Ecclef.part.2. decif.13. ».8. &c ficuti 

^ non licec Annaciftis pecere augumentum quin- 
deniiii adaufiis fruftibus BeneHcii , icaillisdi- 
rninutisnonlicet manui morcuoB fe liberare a fo- 
lutione quindennii ex novo concra6iu, Vurpiirat. 
di£l.conf.49i. n.i^.infine verflc.ficuti nonpoffet , 
Cyriac.contr.i.n.^i^.Monet.apHd Caren. refol.17^. 
«.42. prxterquamquod principalis noltra refo- 
lucio , folidaquidem meo judicio racione muni- 
tur, ex eo nempe , quod quindennium non de- 
becur ex frudibus Beneficii uniti , fed bene ex 
ipfo Beneficio unico, & propcer ipfum Benefi- 
cium unitum ; ita , ut , quoufque lJeneficium_» 
exiflit, squum \^detur , quod quindennium fol- 
vatur, quamvis per accidens ad aiiquod forfican 
tempus frudus non percipiancur cum exceifu 
viginci quacuor Ducacorum , veluci praflicatur 

7 in cenfu , qui non imponicur fuper trudibus 
ipfius , fed fuper ipfa re , nec per cenfum vendi- 
tur jus ad ipfofmec numero fruftus ex eadem rc 
eolligendos , Cencius de ccnfibus quxfl.n. n.j. in 
principio ; immo firuflus Beneficii uniti perire de- 
bcnc periculo , & damno ipfius manus morcuse , 
qux efl Domina ucilis fruduum , Cwi colligan- 
tur in fufficienci quantitace , five non: unde Pa- 
pjE rerinenti diredum dominium Beneficii uniti, 
in nihilo prejudicari poflet circa quindennia_j 
cidem debita ratione exercicii dominii fuper 
omnibus Bsneficiis , qui adhuc bene recognofci 
poteft in Dominum , quamvis Beneficium mo- 
cjicos pro tunc ferat fruftus, dummodo fub- 

8 llantiaBeneficii durct , uc de Domino direfio 
practendente canonem etiam in cafu flerilitatis , 
t/lmic. dc jure emphyt. qu.tfl.^g. ».8. prcefertim i\ 
rcg;o , ubi fica func Beneficia , frequencer obno- 

p xiz £l\ grandinibus , prouc Lombardia , graccu- 33 lis , flurnis , palferibus , raneis , rucis, gruibus , 
&Iocull:is, reliquifque avibus , &vermibusde- 
vaflanribus , uivibus ac exceffivo frigori vites 
exficancibus , vel inundacionibus, &:immodera- 
tis pluviis , prouc in agro Romano , vel pefti , 
vel bello , cum tunc manus morcua meliiis pra:- 
videre poffic cafus hujufmodi in fe noo tocaliter 
fortuicos , feu faltem in genere adinlfar providi; 
prudencifque coloni eos cogicare ; unde fibi im- 
pucec manus morcua , fi accepcavit Beneficiaiti 
locis adeo adverfis , in cujus poceftace erac illa_» 
non accepcare , quafi quod hoc cafu emerc vo- 
luerit aleam, feu jaftum retis, fefe fortunse com- 
mittendo , Taeion. delocat. & condu£i. cap. 45. 
n.68.cum feqq Gallus defruclibus difp.i6.artie.2. 
n.i^.in fine verftc.limitatur tertio ., & n,feq. mul- 
toque magis fi de tempore faftae unionis jam 
fterilicas , bellum , fivi peftis ( qu£E quoque_> lo 
bellum eft , nempe divinum , ad quod alludic 
Traliatus de bello divino Marchini ) aderac , live 
adeflTe cimebacur ; fibi namque impucec manus 
mortua , fi accepcare voluic unionem de cempo- 
re, quo fciebac , velfcire debuerac condicionem 
Beneficii tunc unici , veluci in fimili decondu- 11 
(ftore rei cempore fferilicacis ejufdem rei , poftea 
remiffionem penfionis , feu affiftus pr^tendente 
per textum in l. qui bonai^. §. Deillo6.ff. de 
damn. infe£l. Vacion. delocat. &condu£l. cap. 45. 
n.Sy.Gallus de fruiiibj difp.zS.articz.n.^E.Scdz 
Emphyceuta Fulgin.de jur.empbyt.tit. defolution. 
canon.qu.i.n.^^-i^.cum feq ..Amic.eod.trail. qu.i^. 
n.24. Valafc. eod.tra£l.qu.ij.n.iS. PrJEterquam- 
quod jure merito videcuf , facis effe , quod de 
tempore unionis , ad quod unice refpexerunc 
Bullae fuper quindenniis edic£e, Beneficiacum 
effeftu excedant viginci quacuor Ducacos > 
quantumvis fubinde peraccidens illos non ex- 
cedanc ob fuperveniencem (terilicacem ex qua- 
cumque caufa ; adeo , uc diminucio fruduum_» 
tamquam non perpecua , fed ad tempus cancum 
duricionisbelli, peflis , fivealcerius accidencalis 
caufx, non e(l fufficiens ad rerardandam folu- 
tionem quindennii , cum femper fuperlic fpes 
fucur^ fercilicacis , ac damni emendacionis poft 
ceflTatum bellum , peftein , auc fimilis (terilicacis 
caufam . 

Nec obfl;ac , quod peufio , feu affifius ob ftc- la 
rilicacem remiccicur, cap.propter (lerilitatem 3. de 
locat.l.fi merces z^.%.Vis major 6.ff.eod.Lticet S.C. 
cod.Vacion.de locat.& conduSi.cap.^^.num.i.curn 
feqq. quia penfio folvicur ob frucSuum colledio- 
nem , ideoque , illis non collectis , ea non debe- 
tur , quindennium aucem non folvicur ob fru- 15 
(Suum percepcionem , fed ob folam recognitio- 
nem dominii , quod Papa habec fuper frudibus 
omnium Beneficiorum mundi ex lace per noscu- 
niulacisin Cap.l.widi quamvisobaliquodacci- 
dens non colligancur fufficiences frudus ex Be- 
neficio unito , camen dominium ipfius Beneficii 
durac pencs Papam unientem , ac per coiife- 
queiis durac canfa prajftacionis quindenuii debici 
cx Beneficio de tempore unionis excedcntc vi- 
ginti quatuor Ducatos , uc in fimili de Empliy- 14 
teuta folverc dcbente canonem eciam in cafu (te- 
rilicacis ponderac ^mic.de )ur.empl}yt.qu.ij.n,j. 15 
ciim quindennium ficad inltar Dccimx , uc irij 
di^i.Cap.I. comprobavimus , & eciam itance 16 
fterilicacc c(l locus folucioni Decimx , Scoppa 
obfcrv.forcnf.ioo. n.zi. Bcrfan. de compenfation. 
L cap.z. 34 Joaniiis Lopez de Leone, f4p.2. ijH. 9. n.j. qiia: paricer falvicur in r>;COgni- 

17 tioneui dotninii ccmporalis, quod Deus uci fu- 
Brennis , ix abfolatus Dominus , habec fuper 
omiKsfruftus cerr* , no;i ob folani ipforum fni- 
ifiuuin percepcionsm , Fagnndex <^^ convaciib. 

18 Ub.^i.cap.Sn.i^anti med prouc canon folvi foli- 
Eus in recognicionem do ninii , non obftantej 
fterilicace , non remicticur , l.i.Cde jure empby. 
Gallus de fvtiaibus difput- 16- articz. n.z. Fulgin. 
de jut-e empbyt tit.de folution canon. </< i.num.97. 
& 99 antemed. vcrficulo a:it Empbyteuta , & 
B ? ? J .ittfinc verjiculo qnartus cafus , Valafc. eod. 

19 trali.qu.zj. a.7. nccparicerincenfibnseli: locus 
leniuiioni ob fequuca (lerilicacem ex caufa belli, 
pelHs , aut limilium , Cencius de cenfibus qu. 37. 
n.G.cumfeqq. Gallus defruciibus difp zS. artic.z. 
n.ii. noii omilfo , quod ex remiilione aifidus 
refulcac quidem aliquod damnum locacori , fed 
ex iioaexcelfu viginci quacuor Ducacorum , h 
iraSu temporis polt unionem ex aliqua caufa_» 
accidencali fuperveniens fuffragarecur , nocabile 
refulcarec damiium Camera:, & Annacilhs,_cuin 
eo cafu nullum folvendam efljc qiiindennimn : 
quidquid li tundi , feu pixdia beneticialia in to- 
tum pcrempca ellenc , cunc enim cum nulli am- 
plius colligancur fruaus, nec ulla fupcrhc fpes 
fucurae eorum recoHeaionis , null.i etiam debeii- 
tur quindennia , qu.Ui diiioluca in unio : ficuti 

lo idem dicendum ell in bonis emphyceucicis m 
tocum pereuntibus, adtm«w Jrti. arbonbus ^o. 
ft dc contrab.empt. i.i.C de jure emphyt.Gallus de 
frumbus difp- iS. artic.z. n. 38. infine Fuigin. de 
jitreemphyt.tJt.de folution.canon.qu.i.n.91. cum 
(eqq Vacton. de locat.&- conduct. cap.^<,. n.iz. or 
yp.46.«.9S cumfcq.Kota decif.n^.n.i.cum feqq. 
d^ per tot.part i^rccentior. eodem ferme modo , 
21 quo eo cafu penfio remiccitur , fi damnum con- 
tiHgac in ipf.i rei fubllancia , qiiali quod cunc re- 
folvaciir concradus,.' e.v conduSlo i v§-/' '^'^ ^'^^' 
peflatisz.jf. locat.Vacion. de locat. & cotiduil. 
caVA6-n.''^.& i-i-^& cap.^O.n.ji. 

Minus ublhc , quod videretur, lumendam elle 
mcerprccacionem jko ipfa inanu morciia cra- 
dance de dainno vicando , quod fencic in folu- 
tione quindcnniorum ccmpore , quo Beiieficium 
imitumnon cxccdic viginci quatuor Ducaros ob 
ittrilitacem , non vcropro Annatiftis tradanti- 
bus de lucro captando cum jaaura iplius manus 
morcuae , qnia eli: dainniim temporale , faciieque 
traftn temporise nsndabile polt celfaram fleri- 
litacem , & manusmorma videturquafi contra- 
xilfe cum Aunatiftis , in fe periculuin fterilitatis 
aHumendo; alias potius manusmortua, prx- 
tendendo , ic non teneri ad (]uindennium in calu 
fterilitatis, locupletaretur cum aliena ja6fura , 
ipforuin vidclicet Annatiftarum , ciim Cinefi- 
cium , ii non elfct unitum , vacans de tempore 
fterilitacis , quamvis tunc cafualiter non excede- 
rec viginti quatuor Ducatos.adhiic folveret an- 
natam , habica racione aJ excelTum de cempore 
ubercatis ; iinde pari racione a:quum eft , quod 
folvat quindennium, non habica inconfidera- 
tione cafuaii, ac cemporali Iterilicate , arguendo 
ii ab annaca ad quindennium , quod inilliuslo- 
cum fuccefljc ex fupra per nos fufiiis congcftis 
ju Cap. l. ARGVMENTVM. 

Panpert.is manus mortiia: , cui unitum fuit 
Bi."neficium , annuum valorem viginti 
quatuor Ducatorum auri de Camera ex- 
cedens , feu refervata perpetua Penfio 
diflani fummam excedens , non excufat 
a folutione quindennii . 

S U M M A R I U M . 

I Expenditur Bulla $0. Clemencis X. §.«5. iii fin.Bul- 

lar.nov.Rom.tom.6. 
4 Z)/(5Z/openitus nullam rcflriclionem patitur . 

3 Tenfio e.vcaufa diminutionis reddituum Beneficii re- 

ducitur . 

4 Manus mortua adbitc folvere tenetur qulndennittm , 

etiamft fupervenerit pojl Vnioncm Bencficii , fie- 
rilitas . 

5 Beneficialiftarum adagium folve , aut dimitte . 

6 Etiam paupercs tenentur ad Decimas . 

7 Qu^indennia funt adinjiar Decimarum . 

8 Vrovifode aeneficiononfuffragatur illius paupertas 

ad fe eximeudum d folutione annata . 

9 Quod prtedicatut de annata , prtsdicatur ctiurn do 

quindennio . 

10 Taupertati manas mortu<e confuli potefl ,diminuendo 

numerum ferlonarum . 

1 1 T^imfortuna ftt ad meliorem fortunam devenire . 
iz Manus moitua quoad Beneficia Jibi unita , feu Veri' 

fiones fihi refervatas , in eodem flatu permanet . 
I ? Dscirn.e , qux funt de jure divino , folvenda non 
funt (i paupere . 

14 Quindennia funt de jure pofitivo Tontificim , 

1 5 Vattperes d tributis eximitntur . 

1 6 Pauperes d mul£lis liberantur . 

1 7 Clcrici puuperes d Procuratioae Uberantur . 

18 Manui mortu.-i incumbcrct onus probandi pauperta- 

tem tanqudm fundamentum fux intentionis . 

19 ^n paupertas bentpxobatajtt , remittendum eji ar- 

bitrio yudicis . 

CAPITULUM X. 

CU'M vel de tempore Unionis Beneficiorum 
manui mortux facfta: , vel de tempore refer- 
vationisperpetuarnm Penlionum ad ejufdemfa- 
vorcm , quandoque paupertas manus inortua: 
adeHepolfit, vel falcem poft Unionem Benefi' 
ciorum , feu refervationem Penlionum lupervc- 
nire , indequedubium infurgere intcr manu.m-» 
mortuam , & Annatiltas fuper folutioiie , vel 
non folutiouc quindenniorum , reiolvitur in prae- 
fenti , quod paupertas nianus mortux , cui uni- 
tum fuit Beneficium , aiinuum valor:m viginti 
quatuor Ducatorum auri de Camera excedens , 
ieu refervata perpctua Penfio diLtam fummaiTL-» 
excedeas , non exculac ^ folucione quindennii ; 
quippe alias fcre femper magnisfumptibus con- 
ficiendus elftt procelius fuper piupertate , duin 
fere omnes manus mortu^ illam alkgarent ad 
fubterfugiendum quindennioru n folutiones, fub 
mendicato prftexcu aflertz paupertacis , concra 
literalesConftitutiones i-^ontiricias , qu^ hac via 
remanerenc eluforis , quod profedo ferendum 
noneft, iinmo omiiibus vinbus elaborandum 

pro De Quindenniis, Cap. X. SS pro earum obfervantia: & tamenBjllx quia- 
denniorum ad quindeniiia obligantomnes ma- 
niis mortuas , nullis exceptis , nullaque fad.i_» 
I diftindione paupertatls , prout aperte habetur 
inBulla 50. Ckmntis X §. 6. infin. Bullar. nov. 
J{om tor» S.repetit pofl TraSi int Conflitution.^po- 
ftoHc.in ordinelaXL ibi: omnes, &ftng»!as Vnio- 
nes &c. Viis Locis , nulUs penitih exctufls &c per- 
fetuofa^as , & de ctetcro &c perpetuofaciendas y 
fiib litcris Vauli Vrcedecejforis hHJufmdi compne' 

a hendi , ^ i«c/«rf/ ; accedente prsefertim didione 
penitus , qax, utieffrcEnatiffima .nullam patitur 
reiiridionem , nullam limirationem , nuUamque 
modificatioiiem , Barboja de di&ion. dici. 240. 
n.iz.cumfeijq.&dicl-i'^^ n.i.cumfeqq.E^ichter de 
ftgnific.advtrb.litera O. adverb.ii. inpfinc.verftc. 
quamobrem, & titera V. advei^b.i^in fin.verfic efl 
ki£lio, Tiraquetl.in l. fi ttnquam, verbo revertatur, 
n. 81. cumfiqq. C. de revoc. donation. i^iff. colle- 
ilan.ijS'^ per tot.par.j.l{ota coram Duno^^i^Ht.Sen. 
dec.^^oS.n.i.Card.Seraphin.dec 447-» ^tom.i.ac 
inrecenuar.decif.^o^.n.i^.part.j. Aiias, fi Sum- 
mi Poncifices vellent eximere, fcu excipere a 
quindenniis manus mortuas paupercs , procul 
dubio illas exprefse eximerenc , feu exciperenc . 
£ft bene vcrum , quod in cafu diminutioais 

3 fruftuum Beneficii unici obcineri folet in Cancel- 
laria Apoftollca iHorum redudio adinltar Pen- 
fionis Ecclefiaftic£E reducibiiis ex caufa diniinu- 
tionis redditunm Bencficii Penfione gravati y 
Tondut.de Venfion.Ecclef.cap.i%. nii& cap.^ij. 
n.'i Gigas eod.traft.quteli.^i s n.S.Card.de Luca eod. 
tra£i.difcurf.2i.num.z. &^. Loitber.de re benefic. 
lib.iquxfl.i^z. num.'):^. cumfequ. Staphit de liter. 
yufiit. §. Et efl notandim , n. 9. GarT^. de Bencfic. 
fart.i.cap.<,.n.i9c).cumfeq...4dden.adGregor.xy. 
<fec//'.34SH.i ? B^ta coram C^rd.Crefcent.decif-iJ. 
n.^i.ver/ie.nihilominus in ifla , Card. Tut. decifl-^. 
n.z.tib.i. Bich.deci\.z^<,.n. 11. tom.i.Card Sera- 
fhin.decif.9%1. ?i.^.tom.i Card. Mantic.decifi^-^. 
n.i.inprincipio , & apud Mantijf ad Cardde Lucx 
decif.'^o.n.9.decif.Si.n.io.&decif.6i.n.z6 tib.i^. 
'VoL.-^.&in recentior. decif. 5 o6.n.ii.& 22. par.^. 
tom.i. decif.-^oO.n.zz. part. 10. decif.ZT).num.g. 
fart.ig.decif.^i^.n.j.ead. part.19.tom z. eofane 

4 niodo,quomanusmortua adhucfolvere teiutur 
quindennium , etiamfi fupervenerit poll Uaio- 
nem Beneficii , iterilitas quacumque de caufa_» 
contingens ex fuse per nos fuo loco adduftis ; 
aiias dimittacBjneficiunt fibi unitum, vcl Pen- 

5 fionem fibi refervatam , juxca decancacuiu ada- 
gium in oreBeneficiaiiltarum , folve, auc dimic- 
te , de quo Lottljer. de re benefic. tib. 1. quicfi. 41. 
».'i^-Tottdut.deVenfton.Ecct.cap.zi n.i. cmfeqq. 
cap. ^6.n.s. & cap.6i.n.ii' & iz. Card.de Lucoj 
eod.traEt. difcurj. iz.n.i'^.& difcurf.i-^. n.^y.&de 
Benefic. difcuxf. 90. num. ^6. Bjita coram Buratt. 
decif^op.n.z.&j.&inrecentior. decifzHj. n.i-j. 
fart. s . tom. 1 . decif 6 3 3 . «. 1 1 . ;« princip . part. 1 9. 

6 tom. 2. Inde ell , quod eciam pauperes cenencur 
ad Decimas , Velafc. de privileg. pauper. part. 1. 
qti.ij.n.i.cumfeqq. Monet. de Decim. cap.^.qu.i. 

7 »• 28. cumfeqq. quindennia aucem func adinftar 
Decimarum ex per nos fupra Cap. I. congeif is . 

Prsccrea in didoru corroboracionem accedir, 

8 qu6d,ficuci provifo de Beneficio non lull-ragacur 
jlliuspaupercas ad feeximendum a foIucione_> 
Annats , ciim acceptans ikneficium excedens 
XXIV. Ducacos auri de Camera , fe fubjicere vi- deatur legi .Annaciltarum , fibique Imputare de- 
bec , fi Beneficium accepcav/c , dum volens ance- 
cedens , debec velle eciam confequens : alias ,ii 
non elt folvendo , cenecur dimircere Beneficium; 
ciJmque pociiis cofereoda linc Be[iefi:ia perfonis 
paupenbus ,quaui divicibus, cam/uxcamencem 
tundacorum , quam juxca jultiriam diftribuci- 
vam , adeo , uc in cuncurfu , cxceris paribus > 
pauper femper praeferacur , Bsnericia enim func 
panes piuperum , non divicum quibus abun- 
daac , Gon^s^atex ad ^gut.S. hodieg. Cancellar. de 
Menfibgioffz.n.z.j 12. c^ i j. n paupcr non ce- 
nerecur ad annata n , (equerctur , quod omnes 
fere provifi de Beacficiis non cenerencur ad an- 
natas , ficque nocabile irrogarecur S. Sedi prarju- 
dicium , ica manui mortu^ fuffrjgari no.\ dcbec 
ejufdem paupertas ad fe excufaadum a folucio- 
ne qaiadeaaiorum , du n ex s id^m raciane con- 
fencieas ma uis morcua iib' .1 1 'i Be leficiuMi ex- 
cedens XXIV. Ducacos , fe fnbjiccre videcur legi 
quindenniorum . Nec ulla conliderari valec di- 
fparicas parificacionis , fcu exemplificacionis an- 
nacascum quin leaaio rx co , quod provifus de 
Beneficiouiidm cancum , feu femel canctim folvic 
annaca n , quamvis poltca Beaeficimn poifldeac 
per ceacum annos , maaus vero morcua n;>ii_» 
unain tanciini, ftu femel cantum , fed reiteracaiu 
foivcre dcbetannacam /inguIisXV.aaais in per- 
petuum , indeque didam quindennium , ut fu- 
pra in Cap. I. prinocaviaius : quamobrem pau- 
pcri provifo fuavius evadic , vel falcem noiij 
adeo grave onus 1'cmvi folvere dumcaxac aana- 
tam , & niaaui morcus paupcri vice verfa gra- 
viflimum, ac pene incolerabi e rcJdicur o.ius 
fucceffive folverereiceracam aaaacam quinJen- 
nialem , feu quindeniiium iplum fingulisXV. 
annis in perpecuuii ; unJe fealim pacec , Jong^ 
magis feaibile cifc fucceffivum, ac reirerabile 
onus , quamllud pro una vice raniii n ; quia ^ 
quo 1 prjedicacur de anaaca , prsedicacur etiam 
de quindc mio lubrogato in locum quiadeniiii ex 
fupra cumulacis Cap. I- 

Prsterqua nquoJ , (i manus mortua eft pau- 
per , ejus paupercaci aliqua alia via opporcune 
confuli pocelt , cicra camen Annaciltarun-i_» 
damnum , adhibico nempe falubh remedio di- 10 
minuendi numerum perfon iruai , quibus com- 
ponicur manus mortua pauper; quod faciie fieri 
poteft ; potiflimum , fi non habeat certum nu- 
merum ptrfonarum , vel impetrari poteft 3 
Summo Pontifice augumcntum dotis, uc abfquc 
incommodo, vel faltcm longe minori cumin- 
com;nodo pcrfolvantur quindennia fuis ilacis 
cemporibus , finguiis videlicet XV. annis , ve- 
luci in conlimilibus , feu fraternizantibus termi- 
nis Ecclelix receptitix , & non numerata: favec 
textus egregius in cap.i. de inflitution. ubi Fa. 
gnan.n.-^- & notat bo. me. 1{.V.D. Viton. difcept. 
Ecct.part.i.difceptij. n.z^t-cwnfeqq. , glo}].in 
cap.ex partc 10. verbo confuetudinem de conccljton. 
Vnebend. ibi & ita , ticct nonfit numerus conjlitU' 
tus , tamentotfnntibi conflituendi , quot confue- 
verunt ibi effc , dnm tamenfufftciant Ecclefix facul- 
tates ; alids , fi nonfufficerent , deberet reduci nu- 
rnerus tlle ad eum mimerum , quot poflent congrui 
fiiflcntari &c. 

Citeroquin , ciim omnes fere Uniones Bene- 

ficiorum heri foleant pro fubventione manus 

mortux , cui uniuncur Beneficia , aduni efiec de 

£ 2 quiii- 3<J qtiindenniis , perqiie confeqiiens de Annatiftis , 
ii fola paupercas excufarec a folucione quinden- 
nii . Omilfo, quod eciam paupercas craftu tem- 
poriscellare poceft , & manus morcua definere 
cffe pauper , atque ad pinguiorem forcunam de- 

1 1 venire , ( f^ camen forcuna eft ad meiiorem for- 
tunam devenire ) mediante acquifitione hiredi- 
tacum , legacorum , five aliarum lucracivarum 
difpoficionum , ficque faciiius quindennia fol- 
vere; quidquid tamenfit, femper manusmor- 
tua , alias pauper , locupletatur ex. Beneficiis fibi 
unicis, vel ex perpecuis Peniionibus fibi refer- 
vacis , ficque ex re Domini , nempe Papa: unien- 

la tisBeneficia, vel refervantis Penfiones, qua: 
quidem manus mortua quoad Beneficia , feu 
Penfiones in eodem llatu permanet,ob exceffuni 
XXIV. Ducatorum , Cyriac.controv. 277. «.i'5- 
cim feqq. Dlan. refol. mral.part.io. tra£l-^. mi- 

fceU.4- re/b/-34- '" f"^- 

In niliiium relevante, quod eo modo Deci- 

13 mae, qu» alias func de Juredivino, folvends 
non funt a pauperc , Leoncill. deprivileg. pauper. 
part.2' privileg.Ti. »<8. Velafc. eod.trail. part.i. 
qHiefl^7- »• ^°' fi^^"f ^'^ Oecim. qmefi. 5.H. 14. 
cuni feqq' quanco miuus folvenda erunt quin- 

J4 dennia , quae func de Jure pofitivo Pontificum 
expernos fupra mCap.i. fuse cumulacis ; eo- 

15 dem ferme paifto , quo p.tuperes a tribucis exi- 
muncur, cap.licet .^. deCenftb.Lcura^. §. ino- 
pes z. ff.de m\iner. & honor. l. omnes 3. la i.Cde 
annon. & tribut. lib. 10. Sanchex confil. moral. 
Itb.z . cap.^. dub.i^. in fin. ve>f. ubi dicit pauper- 
tatem , Felafc. deprivilcg. pauper. part. i.qii.37- 
n.ii. Bcnincafa de paupertate fpecial. 4. princip. 

\6 n. 26- & a mulifiisliberancur , /. illicitas 6. %-fin. 

17 flF. 'de offic. Vrxfid. dc Clerici pauperes a folucione 
Procuracionis Hpifcopo vificanci debic^ liberan- 
tiir , Felafc. de privil- panp. part.i. qu. 28. n.69. 
Sanchex conf. mor. lib.i. cap..^. dub. i^^. infin. 

18 verf.ubidicuntVifitatorem, nianui tamen mor- 
tuae incumberet onus probandi concludenti(Q- 
me paupertatem per rigidifljmas probationes , 
tamquam fundamentuni fuse intentionis adte- 
xtim in l.ei incumbit z.ff. de probation. Scana- 
rolla de vifitat. Carcer, lib.z. cap.^. n.-j. cum feqq. 
Tacian. de probation. lib. i. cap.%i\.n.ii. Ma,- 
fcurd. eod.tra£l. vol.-i . fo»Jc.i 154. n.s- cumfeqq. 

19 & an paupcrcas bene probata fic , rcmittcnduni 
venit arbitrio judicis , Menoch. de arbitr. Judic. 
lib. 2. centur.i. caf. 6<).n.7.cum feqq.ScanarolU 
de vifitat. Carcer. lib.z.cap. y.n.i. cumfeqq. ita 
lolvenda non funt quindennia , quseue accedunc 
naturi oncrum Cameraiium , quia non defunt 
DD. tenentes concrarium , per nos fupra con- 
«efti n.6. quod nempe etiam pauperes tenean- 
lur ad Dccimas . 

argvmentvm. 

Ouindennia folvenda funt juxta moder- 
"^um valorem Ducati auri deCamer;i_, 
currentem de tempore rolutionis cujuf- 
libet quindennii , non autem juxta anti- 
quum valorem de tempore unionis Be- 
neficii , tam in cafu fupervenientis au- 
gumenti , quam diminutionis valoris 
Ducati poft unionem . Joannis Lopez de Leone , 

SUMMARIUM. I Cnr Mone:tc valor modb augeatur , ^ modo dimU 

nuatur . 
z Mui.tta moneta extrinfece , infpiciendus efl valor 

currcns de tempore folutionis , five ille augeatur , 

fivd diminuatHr . 

3 Q^wd fervatur in omnibns obligationibus . 

4 Manus mortn.- fc obligat ad folvendum quinden- 

nium intot L catis „ 

5 Solutio quindenn:if.tcimda efi,habita ratione, quanti 

Ducatus bodie ematur . 

6 .yiugnmentum , & diminntio ?nonetie cedere debet 

commodo , ^ incommodo Camcrtz qmndennium 
recipere dcbentis . 

7 Beneficia taxata in certa quantitate , femper eandem 

folvere debent , five frniius crefcant , ftvt de- 
crefcant . 

8 Habita fide de pretio , folutio facienda e(l juxtd va- 

lorcm monet.i tunc currentem . 

9 Dcbitor , &■ creditor nonfunt ad imparia judicandi, 

&.adducitHr locus iib.4. Reg. cap.6. verf.a^. & 

cap.7. verf.i. 16.18. & ip. 
Ducatus efl in obligatione ratione prtefentis curren- 

tix . 
Decima folvitur juxtd valorem monetx , tunc cur- 

rcntem . 
Quindennium efl adinflar Decimte . 
"Penfto refervata in tot Ducatis , folvenda efl juxti 

valorem monetce tunc currentem , idem dicendum 

de congrua. 
Quindennium flmile efl Tenfloni , & adducitur locui 

Joann.cap.21. verf.i(5.i7. & 18. 
Diicatus deduilus in obligatione , cenfetur pofltus 

taxativc . 
16 IngratiaTrincipisfpeEianduscflvalor monettecur- 

rens de tempore folutionis . 
.Attendendus efi valor monette currens de tempore 

teflamenti , non autem detempore folutionis le- 

gati . 
Vecunia credita reflituenda efl jtixtd valorem cur- 

rentem de tempore obligationis , non folutionis . 
19 Contrarium verius . 
10 ycl quando procedat , declaratur . 

21 Dos reflituenda efi intotnummis juxtdvalorem de 

tempore promifflonis , feu conflitutionis . 

22 I{eferuntur DD. contrarium tencntes . 

23 E.v Beneflciis non Conftflorialibns debetur folummodo 

media annata . 

24 yidereturfolvendumeffe quindennium juxtdvalO' 

rcm Ducati currentem de tempore obligationis , 
feu promifjionis . 
2') Declaratur Bartol. in I. Paulus n.4. ff. de folution. 

26 .Affenur abfurdum , quod videretur refultare , fi 

quindennium folvendum effet juxtd vatorem Dti- 
cati currentem de tempore folntionis . 

27 Contrahentes nunqudm intelliguntur fe obligaffe ad 

e.xtravagantia . 

28 Idem efi quindcnnium , ac media annata . 

29 .Angumentum , aut diminutio monetie extendi ne- 

quit ad angendam , feu refpe^ive diminuendam 
annatam . 

30 Si quindennium folvitur jiixtd valorcm de tempore 

unionis , illins folutio non redditur impra&ica- 
bilis . 

3 1 Valor ab initio taxatus , non potefl pofled crefcere , 

aut diminui ob excrefcentiam , aut diminutionem 
monette . 

32 t.cclefia in exaSlionibus benignior laicis effe folet . 

33 Ob' 10 14 15 17 18 De Quindenniis , Cap. XI. 37 3 3 Olffcrvantia univerfalis folvendi quindennia juxti 
valorem Dncatortm currentem de tempore foln- 
tionis quomodo intelligatur . 

34 J^on debet folvi plus , necminus, qudm media an- 

naia . 

35 Mutatorerim [iftemate , lex nm confervat obliga' 

tionem . 

36 Melius videtur ^nnatifiis , quod folvatur quin- 

denninm juxtd valorem Ducatorum de tempore 
unionis , qudm de temporefotutionis . 

37 Quomoib impraClic abilis reddatur materia quin- 

denniorum 1 fi infoltitione quindennii attendendus 
(it valor Beneficii . 

38 Terpenduntur fuprd deduEla ti.23. 

3P Ducatiexprcffi inaSlu unionts, dicunttir effeprin- 
cipaliter in obligatione, & taxative flant pro re- 
gtiUfuturorum quindenniorum : 

40 tAdducitur exemplim taxce Beneficiorum fa£l£ per 

Joaii'iem XXIi. ad exigendum annatam , feu 
commune , & minutum fervitiim . 

41 Sacrum Collegium etidm bodie taxatnova Heneficia 

non taxata in Camera . 

42 Trxdidla taxa efifixa . 

43 Ci4r in Troviftonibus Epifcopatuum fiant Trocefftts 

fuper eorum valore . 

44 FruHusfere omnium Epifcopatuum , & Monafleria. 

rum , d tempore taxis Joannis XXII. au£iifue- 
runt . 
4$ Obfervantia inmateria quindenniorum prceflat ti- 
tultm . 

45 ^nnatte etidm ex confuetudine valide introduci pof- 

fent . 

47 ^nnatx quantitas , & modus obligationis valide 

induci potefl ex confuetudinc . 

48 Conftietudo excedens plura fcecula , isquipollet im- 

memorabili . 

49 Immemorabilis inducit quemlibet meliorem , & va- 

lidiorem titutum . 

50 ContraJjcntes praiftmuntur fe conformare legibus de 

materia loquentibus , &• ftcntidHm ittas fe obli- 
gare , ad qnoi adducuntitr exempla . 

51 Sotiitio quindennii facienda efi juxtd valoremDu- 

cati tunc currentem , five adauilus , ftve dimintt- 
tus fuerit , & affertur exemplttm olei , vini , & 
frumenti . 
5 z Contrarium quando procedat . 

53 Ctiminmutera quindenniorum Ducatus deCamera 

Jit in obtigatione , fotutio qnindennii fuienda efl 
juxtd vatorempofied adautium- ftv^ diminutum . 

54 Habere Do£iorem ptinSluatem ftnd contradi5iore , 

idem efl , ac verfari in cafu tegis . 
5 5 Obfervantia tongxva generalis , rnuttoqne magis 

particularis , alicujus manus mortine , in modo 

folvendi , prxfumere facit , tatem fuiffe conven- 

tionem . 
%6 ^ttendi debet xfiimatio monctie de tempore obltga- 

tionis . 
57 ^od declaratur , & examinatur Rot. In Romana 

Cenfus , ka Cauonis ^ orim Eifio Falcoiicrio 

tit.37. de folution. decil.^^. tom.3. confirmaca 

coram Ccrro , & Crifpoko . 
^8 Incafu, quo non potefi fciri vator intrinfecus mo- 

ncti£, quce cadit in obtigatione 1 neceffe eli fotve- 

re valorem extrinfecum femel , & uttimo toco fo- 

tiHum . 

59 Rot. iii dift. Romana Cenfus , feu Canonis re/e/- 

ittur , & itertim dectaratur . 

60 Tendentc reviftone in gradu reflitutionis in inte- 

grum , d decifionibus non fine magna votoriun^ fcijfura editis , certo fperari potefi , quod Sac. l{o* 

taab eis recedet . 
61 I{ota de facili fententiam mutat . 
62. ^u5ior condolet omif]am cufjionem Ducati de Came* 

ra , & confuteret ittius cufjionis reafjumptionem j 

& cur . 

63 Ducatus , feu Ftorenus attri Florentinorum quoqncj 

ad monetam imaginariam redaclus erat . 

64 Hodie tamen , reafjttmpa illiiis cufjione , non alix 

moneta in foro freqttentior cernitur , qudm prtedi' 
lius auri Ftorenus . 
6% Iniecorttm eji , ut tritmphent exemptaria , in <eter- 
num pereat Trototypus . 

C A P I T U L U M XI. 

PRO clariori dlcendorum intelligentia pra»- 
mittendum eft , quod aliqui Doftores pu- 
tant , monctara mutatam effe in boiiicace extrin- 
feca , quoties , retento eodem pondere , & qua- 
licatematerice.exfafto Principis, vel expubiico 
commercio aiteratur e/us valor , alii vero hanc 
mutationem appellanc intrinfecam ; E contra ve- 
ro mutacionem extrinfecam alii inteiligunt,quo- 
ties moneta mutacur in pondere , vel alceracur in 
materia . Ciim auteni ex Beiieficiis unicis folven- 
da fint quindennia in coc Ducacis auri de Came- 
ra , fi ilU excedant 24. Ducatos , juxta Confti- 
tutiones fuper quindenniis edicas , latoque cala- 
mo per nos fupra tradica in Cap. I. ac paffini_» 
alibi ; ciimque Ducati valor per Pontificem uti 
fupremum , ac abfolutum Principem modo au- 
geatur , & modo dimlnuatur ob varlas rerum 
circumftantias ad id fuadentes: ex eo fane , i 
quod variis de caufis , ica exigencibus commer- 
cii ratione , ac publica necefficate , folet moneta 
mutari , & alterari quandoque illam augendo, 
& quandoque illam diminuendo , cujus quidem 
incrementum , anc decremeiicum re vera non_» 
provenic ex placlco Princlpis , fed a commercio « 
& pociffimum ex deterioratione monetse argen- 
ttx , ad Principein enim fpedat dumtaxac mo- 
netarum jeftimatio , Brun de augment. & dimi- 
nttt.monct.in pr£miffisn.s.& limn.6. Tbefaur.eod. 
tra£Ipart.2.n.i^. Gobb. de monet.qu.6. num.iz^^. 
Covaruv de veter.cottat.numifmat. cap.7. inprinc. 
pin5lo num.6.verfic.mutatioverdpecuni£ , &var, 
rcfot. tib.i. c.ii.n 3. &.\. verfic. qtio vero obiter , 
Fen^^Zon adStatut-Vrb. tib.i.cap.197. k.i6i.ch?mj 
feqq. Card.de Luca de l\egatib. difc.\z6. num.7. & 
difc.iiS.n.').& \o.in mcd verf.citm enim atteratio 
monetarttm-, Bettuga fpecul.Trinctp. tit demutat. 
monet. I{ubric.i6 per tot. Sixtin .de I{egalib. lib.z. 
rap.7.de monet.n.-^z. Maftrilt.de Magiitrat.part.i. 
tib.s.cap-io.n.i^^i.i-^S. & 150. Luc.de Pennain 
tit. C. de veter.numifm.-it. potcfi.n..^. lib.ii.Ttatea 
in t fin.n.i.in princip.C.eod. Terc:^ ad diil.tit.n. iz. 
in fin.& m.i 3.Go«^j/£':^ Tetlcs:^ in cap.qnantb 1 8. in 
not.n.^i.inprincip.verf.fed contrarium , dejurejttr. 
Fetician de cenftbus tom.z c.ip.unic.n.iS.ante med. 
§. Etparteminfin.iunflo niim.zo.& feqq.Hermes 
fafcictit.yur. pnbt.cap.cf.n. z17.Stepb.de yurijdi£i. 
cap.i-n.z.Bocr drcifBurdegat.^iz^.n.^.&^ part.z. 
Te%ucr.drcif.Cathalon..\6.n. 1 1 .Cabed.decifPorttt- 
<^ait.jf^-nitm.'^. ctim feqq. part.z B,ota in recentior. 
dccif 329. n.6.part. 19. conriiigi: dubicarc, aiij 
aiuiquus vulor Ducati dc tcmpore unlonls , an 
vero modernus currcns dc rempore folutionis 
quindennii, modo audus , modo diminutus , 

in 38 Joannis Lopez de Leone, in folutione fingulorum fiicceffivoruni quinden- 
nioruni vsniacatcendendus : quamobrem propo- 
nimus in prsfenti , quod quindennia folvenda»» 
funt juxta modernum valorem Ducati auri de 
Cameracurrentem de tempore folutioniscujuf- 
libet quindennii , non autem juxca auciquum 
valorem de tempore unionisBeneficii , tam in 
cafu fupervenientis augumenci , quam diminu- 

.-» tionis valoris Ducaci poll: unionem , dum adfa- 
vorem Cancellariae , & Annatiftarum aiilicac 
nugiftralis theorica Bartoli in l. Vaulns «.4, ^.de 
jolution. communiter apud DD. & Tribunaiia 
recepta , quod quando in obligatione non eft 
aliqua monctaimaginaria , feu phantaftica , & 
chimerica , fed fpecies cerca , ac decerminata 
nionecse realis , ac adualis , feu adu in rerum 
nacura exiftentis , qualiseft Ducarus auri dc_> 
Camera, ^\ %rce contingac (quod contingere 
pofle mox demonftravimus ) pollea illam Ipe- 
ciemmonecs variari , feualcerari in valore in- 
trinfeco , uc quia mucaca maccria , vel pondere, 
eadem fpecies de novo cudacur , attendendus ve- 
niac valor monets de cempore concracSus , feu 
obligationis, li vero ilia fpeciesmonecs inobli- 
ijacioncm dedufta, fimplicicer alterata fuic in 
valore excrinfeco , eo , quod recenco tamen eo- 
dem pondere , & maceriae precioficace , feu xfti- 
matione ex communi ufu , vel Principis edido 
Cjus valoradaudus , vel diminucus fueric , folu- 
tio facienda eft ineadem fpecie monccs , d com- 
mode illa haberi poceft , fin minus , debecur ejus 
aftimacio habica racione quanci de tempore fo- 
lucionis valec illafpecies monecse , proindeque 
folucio facienda eft juxta valorem^ tunc curren- 
tenide cempore iblutionis , veluti in generalibus 
terminis de quacumque moneta; fpecie fingula- 
riter notant Fdiciande cenftb.tom.i.lib.^.cap.unic. 
n.ig.cum feqq.Fenxon.ad Statut.Vrb.lib.i, c.197. 
n.iy^.cimfeqq. ^Anfald.de commerc.& mercatur. 
difc.%.pertot,Gobb. de monet. qu.s-n.i- ac per tot. 
Cratian.diJc.sSo.n.^.cum feqq. 3c in terminis cer- 
minantibus Ducaci auri deCamera Lotther. de re 
benef.lib.i.qu.^iQ.n.zoz.cumfeqq Card.de Lucade 
Benef,difc.S9.n.i6.infin.& n.iS. infin. & de Ten- 
fion.difc.i6.n..\.cum feqq.&de alienat.difc.io.n.^i. 
in princip & de Emphyteuf.difcj^.n.-^. Tondut.de 
Vcitjion. cap.^o.nmn.ic),& zi.cumfeqq. Gratian. 
difc.^ij.n.i.cum feqq.Buddl.de monet. & re num- 
niar. lib.z.cap.z. K.37. l{ub. in addit. ad decif.67. 
n.ig.cttm feqq.part.g. recentior. tom.i-^ddcn.ad 
Cregor.decif.^^z.num.-j. l{otacoram Duno^s^et. Sen. 
dccif.iig. n.i.&pcrtot. Curd. Seraphin. decif.S^. 
n I .cum feqq.to. 1 ■ Coccin, decifz^iij,n, i .cum feq, 
Triol.dec.z6i.in princip. juncio n.6. decif.CS^.n.^, 
decif6S6.n.i.& decif.Sc}9.n,z.part.^.diverf.& in 
recentior.decif.^t^f-n.z.par.i.decif.ii^^.n.z.par.i, 
<fec//.43o n.i.cumfeq.part.^. decif.zSj.n.z. infin. 
& 8. in fin. §. Et placuit Dominis , decif. 500. ;«j 
princip.& decif.so.^.in princip.jun5ion.6.part.i4. 

3 qu3E quidem cheorica generaliter incrac in qui- 
bufcumque concradibus , & obligationibus 
eciam perpecuis , feu habentibus tradum fuccef- 
fivum ( quales procul dubio func obligaciones 
quindenniorum , feu proquindenniisfaftjeocca- 
lione unionisBeneficiorum ))uxca refulucionem 
Senatus ManCuani , tefte Gobb. de monet. qu. 5. d 
W.38. ufqne adfin. ubi de concraftu emphyceuci- 
co : queniadmodum enim debicor in cafu decre- 
menti valoris cxcrinfeci monecs liberacur , fol< vendo in eadcm fpecie monet» , vel fn aiftim^- 
tions juxra valorem dimiimcum , ica pari paflu 
ad fervandam sequalicacem , in cafu incremenci 
tenecur ad i'ftimationem jaxca valorem au- 
(Sum 1 veluti ponderar l{ota coram Duno^s^et. Sen. 
decif. 139. n. 3. acin pund:ofoIutionis quinden- 
niorum quod procedendum fic cam memorata 
theorica Bartoli comprobat Card. de Luca de BC' 
mfic-diJc,S9.n.i6,cum feq,^mayden.de flyl.DaUr. 
lib.i.cap.ijjt.iz. 

Palpabilior infuper reddicur jufticia valucandi 
Ducatos juxca eorum valorem de cempore folu- 
tionisquindenniicurrencem, cam in cafu augu- 
menci , quam in cafu decremenci eorum valoris , 4 
dum obligacio in aiftu unionis concepca , fieri 
folec in tot Ducatis auri deCamera, qusmo- 
netavera, & realis, fuum habec incrinfecuai_» 
valorem , puca cencum Ducaci auri de Camera 
conftanc cencum , & novem fcuca auri in auro , 
j'uxca experientiam aiias pradicatam , & Decte- 
tnm Camers Apoftolicse defuper emanatum j 
referente B^gt. dec.6S6,in princip. par.4.diverf ita, 
uc manusmortuaiucuicu unionis, &juxta difpo- 
fitionem Conftitucionum Apoftolicarum feobli- 
gans ad folucionem quindennii in tot Ducacis , 
cenfetur in fe fufcepilTe cafum fortuitum diminu- 
tionis monecs dependencem a decerioraciono 
nioneca: argenceacj qui ideo cedere debec in dam- 
num manus morcuse , eo fane modo , quo cef- 
fiflet augumencum monccse ad commodum ma- 
nus mortuse ex regula textus in l.fccundilm natu» 
ram 10. jf. de regul. yur, fdrciiis , quia in BuIIa 
unionis vigorc exprelBonis cerci valofis in toc 
Ducatis , primum quindennium , fcu media an- 
nata valucaca excitit in coc Ducacis pro incranci 
quancitace refpedu ad mediecacem annui valo- 
ris fruftuum Beneficii ; puca de Beneficio expref- 
fo in Ducacis bis millc , folucum fuic primuin_» 
quiiKlennium , feu ditnidia annaca per neceffa- 
rium confequens valucata fuic in Ducatis mille, 
junftis aliis paucis Ducatis pro miniftris , feu 
rogicu: quo cafu ifti Ducaci mille cum eflecSu 
foluti pro primo quindennio concemplaciono 
unionisBeneficii , eciam ex voluncace Parcium 
non inceiliguncur adje(fii fimplicicer demonftra- 
tive, & commenfuracive ad medios frudus illius 
anni , fed caxacive : adeo , uc haberec vim caxse 
perpecua: pro omnibus fucuris quindenniis , non 
fecus ac caxa Joannis XXII. vim habuic perpe- 
tui ftabilimenti annata: in provifionibus Benefi- 
ciorum ; omiflb , quod coincidens fol utio cujuf- 5 
libec quindennii femper venic facienda vel in ipfa 
fpecie monecse in obligacionem dedufta , vel in 
aliis fpeciebus , habica ratione quanti Ducatus 
emi poflec de recenci cempore folucionis cujusii- 
bet quindennii , dum promilfa moneta eft xiii- 
maca , C^wi illius valor augeacur , C\wq minuacur , 
&a:ftimacio monecs facic quandam vendicio- 
nem , & debicor tenecur ^ftima cionem folvere , 
non aucem rem seftimacam , ad te.xtuminl.fi iSfli- 
matisy l.xjiimatajf. folut .matrim.Menocb.conf.i{9, 
n.iz.cum feqq, Ferentill.ad Buratt. decif.6z6.n.6. 
cumaugumencum, & diminucio cedere debear 6 
commodo,&incommodo Camera: quindennium 
recipere debencis , ficque credicricis , prouc oc- 
cafio ferc majoris , vcl minoris valoris Ducaci » 
Sola demonet. caf. 24. «. i. cumfeqq. Ciarlin. con- 
trov. 239. «. 14. tom. 3. Cencius de cenfib. part, z. 
cap.z, qu.'i. art.^.n.i'i. felician, eod, traQ, tom.z. 

lib.^. De Quindenniis , Cap. XL tib.^ cap.unic.n.io. verf. ubi antem , Gnill. pra£i. 
obflib.i.obf.j^.n^.Duard. deCamb. qit.i^. »,30. 
Scacc.de commerc.%.i.glof.<).n.i-]-j.^ i^i.Covar- 
rnv.de colUt.veter.numifmciip.-j.^.unicn.z.verf, 
quarta concltifio infin. Lotthcr. de re bencf. lib. i. 
<ju.^g.n.io^.^dden.adLudovif.decif.^^ n.S l\ota 
fofi Cenc. de cenfib.decif.zi^. ».9. Priol. decif.i6 1 . 
n.6repet.decif.<^o^,fart.i^.rccentior. ibi : ut eve- 
nit in Ducatis auri de Camera , qui in vatore ex- 
creverunt , tunc illius xflimatio debetur ad ratio- 
nem , & quantitatem currentem de temporefolutio' 
nis ; ita , uttam incrementum •> quam decrementum 
valoris cedant damno , vel lucro cridito>'is &c. 
Tennadecif.^ n.i.verf. quantum adfecundnm , ^ 
num. z. fecundum imprejf. Lugdun. Duno^s^et, Sen, 
dtcif.i^g.n.i.inprincip.jun^o n.z.in med.^.Si con- 
tigiff^t , ?z. 3. ^ 4. ibi : confequens efi , «9« po{fe^ 
tantundem reddi, neque eandem bonitatem pr£[tari, 
& exolvi , nifi vel mille Ducati auri de Camcra 
ejufdem monet£ genere > eodemquc numcro folvan- 
tur,vel debitor, ut creditoris indemnitati confulat, 
tantundem in aliis nummls prxliare velit , quanti 
totidem Ducati de Carnera jufti ponderis emi pof' 
fint &c. Si contigiffet enim , valorem Ducatorum 
aureorum de Camera d ternpore obligationis decre- 
vijje in bonitate intrinfeca , tamen debitor mille 
Ducatos aureos folvendo , liberaretnr , eadem ra- 
tione qualecumque eveniet incrementum , non aliter 
obligationi fatilfiet , nifi mHle Ducati numerentur , 
eorumve talis valor , ut creditor reperire, & emere 
foffit totidem Ducatos aureos ei, qui ei per debito- 
rem fuerunt promiffi , ex vulgata juris regula qui 
fentit onus &c, decif.^Si.n.-^. part,^. diverf. ibi : 
tjuoties monetadejlinata folutioni , augetnr ., vel 
minuitur in valore extrinfeco , procedit ad comma- 
dum , vel damnum illius , cuifack-nda efi folutio , 
& decif.6S6. n.z. in mcd. ead. part.^ diverf. ibi : 
Sicut dimintitio Ducati effet damnofa Venllonario , 
fic ctiam augmentum debet illi prodejfe &C' 
tlecif.i^\9 n.f.part.z. recentior. ibi :fi valor mone- 
tte antiqute poftt.e in obligationefuiffct dtminutus , 
fatis efjet folvere ipfam monetam antiq'um , etf re - 
fultaret prxjudicium creditoris &c. itd etiam ficut 
diminutio cedet ad incommodum crcditoris , & 
augmentum cedere debct ad ipftus cojtimodum &c. 
quoties pecunia , eodem pondcre , & mitcria ma- 
nentibus , velaugetur , vcl minuitur , extrinfeciis, 
quoad pretium talis mntatio nocet , & prodefl cre- 
ditori,l\ub.in annot.addecif.6j.n.z8.part.g.tom i. 
ibi : itd , ut incrementum cedat lucro creditoris, & 
decrcmentum ad ejufdem pariter damnum adfcriba- 
tur&c.I{otadccif-i6.\num.^.part.is- ibi: quotids 
moneta dcflinata folutioni , augctur , vel minuitur 
invalore extrinfeco , procedit adcommodum, & 
damnum illius, cuifacienda efi folutio &c. 

Iii quorum oinnium ftabilimeiKum valde 
ftringicexemplumB^nehciorutn caxatorum in_, 
certa(]iiaiicicace , quoad folvenda iiempe quin- 

7 dennia in coc Ducacis, quindennia folvcrc de- 
bencium infemeifixisab initiode tempoieuiiio- 
nis Ducatis , five poft unionem crefcanc , five de- 
crefcanc huftus , ex fua fcde pcrnos congeflis . 

Prout non parum urget , quod hibita rid; dc 
prctio in re vendica , dilatique folucione ( uc fo- 
lec ) ad certum tempus , puca intra annum , auc 
biennium , vel aliud longius, feu brevius tcmpus 
convencum , & pendcntc cermino pra:fixo folu- 

8 tioni, interim mucata moneca cum incremenco, 
five decrcmento , eadens folucio facienda eft; ju" i9 

xca valorem monecse currentem de tempore ejuf- 
dem fokicionis , Thefaur. de attgum.monet.part.z. 
n ^i.l^odrigucT^ de an.reddit.lib.2.qu.i^.n.(jz. 

Tocaque bafis fundamentalis foivendi qain- 
dennia juxta valorem monets cautantem de 
tempore faciends eorum folutionis , poficaefl: 
in jequalicate , maximc incer Ecclefiaiticos fer- 
vanda ; (icuci naraque , ne debitor , & cre- 9 
dicor contra Juris regulas ad imparia judicen- 
tur , decrefcente tempore folutionis quindennii , 
valore Ducatif prouccafus ferre potelt ) manus 
mortua quindennii debitrix non effet folutura in 
rei veritace tantum quancum folvit tempore_> 
unionis Beneficii , ita e converfj nondebecad- 
versus Annaciftas quindennii creditores eojure 
uci , cujus contrarium pro fe ipfa non efTet ad- 
milTura eadem manus mortua ; cumque obliga- 
tio folvendi quindennium confiltac in cerco nu- 
mero Ducatorum , fi reciperent Annatifts in ca- 
fn augmenci Ducaci minus , non recipercnc re_> 
vera in bona arithmetica tot Ducatos quot illi 
deberentur , quando ramen pecunia debet e(fc 
talis , quse pra:beac fuam ucilicacem jequaiem in 
forma licuc in maceria, dum crefcence valore 
Ducati , feu alterius monetce aurez , aut ar- 
genceae , crefcic valor omnium aiiarum recum > 
feu merci um , & credicor habens eandem pecu- 
nix fpeciem , cum eadem res emerc poceric , 
quas habuiffec , fi pecunis valor alceracus non 
faidet ; adeo quod Ducaci illi forfitan numero 
plures racione angmenti valoris non fint futuri 
uciliores AnnatifHs, quam illi numeropauciores 
decempore unionis ratione diminucionis valo- 
ris , ad textum in l.i. jf.de contrah.empt.l.pretiare' 
rum 63 .ff.ad lcg.Falcid.l.cum propecunia 24.C. dc 
folution l.pro imminutione z.Cde veter. numifrriat. 
potcfi Ub.ii . Sola de monet. caf.z^. n.j. cum feqq. 
ibi : quia ft aurei valor extrinjecus decreviffet y 
utique debitor non efjet foluturus numertm illutrL» 
Florenorum , feu Librarum , quas aurcus valebat 
tempore contrafius , fed potiiis ipfurti anrcum , & 
p oindi debitor non debet in creditorem eo jure uti , 
cujtis contrarium pro je ipfo non ifjct admiffu- 
rus &c. quia , cum obligatio confiHat in numero au- 
reorum , fi reciperet Florenos nndecim loco unius 
aurei valoris Florenorum i ■].& grojf.^^. non tantos 
confeqneretur quot fibi debentur &c. quia, etfi vi' 
deir in illa fumma aureonim centum confcqui majo- 
rem numerum Florenorum , qudm tempore contra- 
6lus non confequor , tamen ex eo majore numero ma' 
jorem ut ilitatem confequor , ciim , crcfcentc valore 
aurei , crefcat valor omnium aliarum rcrum &c. 
adebqtibd non ftnt mihi futuri utiliores Floreni 13. 
&gro/Ji 3 3 . qudm illi Ftoreni undecim , proquibus 
attrcus tempore \contra£ius impendebatur &c. The- 
faur.de augment.r/ionet.part.i.num.6S. l{obert.rer. 
jttdic. lib. i . cap.i6. in fin. pag. mih.z^i..^. in fin. & 
pag.^iS^.in princip. ibi : fatittnr autem quifquisin 
.-efiimatione aurei ., cujus vator nunc deccmfotidis 
aufius efl , lucritm aliquod ingens accedere credito- 
ri exiflimat. Vt & vutgus falti fotct, ditmfe ditari 
credit , qtiotiHs crefcit aitrcivalor. Sicut enimnitm- 
mi prettum augetur .,\itd etiam crefcunt , & atigen- 
tiir td>n mercium , qudm cxterarum rerum pretia . 
"Vndi jit , ut generali , & pubtico cujufque nummi 
increrr,ento privatis neque acccdat , ncque decedat 
quidquam . Jiam primo contraB.e olftigationistcm- 
pore fcxcenti anrei valebant qitidcm miile quingen- 
tas Libras Ttironenfes : uunc autem mille oflingen- 

tis 40 Joannis Lopez de Leone, tis LibrisTuronenfibiis xiUmantur . -yit verb nul- 
lum in eo lucrtm efl , nulUque accedit evidcns 
ad\e£li emolumenti utilii^i^ ■ Qscumque eHtm di- 
quis tempore contralius mille quingentis Libris 
cornparare poterat , vix hoc tempore mille oSlin- 
gentis Libris emere , & confequi Uceret : atquc-3 
ideb , feu jus . feu aqnitatem fpe^es , potior elt cre- 
ditoris caufa &c. Senatus pro creditore pronuncia- 
i/it&c. ut &c- haberetur ratio ejus valoris , qui 
nunc efi , non qui tempore contrallus fuit , Vof}. de 
nionet.n.ii.Gobb.cod tracl.q.i-n.^g. Card.de Luca 
defeud.difc^.n.ii.&de alienat.difc-ij n.g.Boer. 
decif.liurdcgal.^?.j. num.Q-part.z. Grivell- decif. 
DoUn-lS-n.^. ibi : auElo fcilicet aureo illo nummo, 
(juoad valorcm extrinfecum rton debet offcrre xlii- 
tnationem fecundum tempus cotttra£tus , fedfecun- 
diim tcmpus folutionis . Sicuti enim diminutionem 
ad fui utilitatcm accepiffet; itd etiam ncquum efi , 
ut admmittat aiigmentum adfui damnum &c.I{ub. 
ad decif.ej.n.z^cum feq.p.g.recentior. row.i. ibi: 
quemadmodilm pretia rerum ab illamonetarunu 
•variationc aflimantur , ita & ceetera commercin 
eadem proportione veniiint regulanda , nec de dam- 
nopoterit creditor conqueri, quia habet eande pecu- 
ni.v fpecicm, cum qua eafdem res tmere poterit,quas 
habuiffet , ft pecunia aherata nonfuiffet &c.I{ptru> 
decifsog. n.iS.cum feq. part.19. tom z.recentior. 
ihi : mutatus fuit valor intrinficus rerum , quicre- 
'uit propter afjlucntiam auri , & argenti poji aper- 
tum iter ad hidos ; ita , ut iltud , ciuod antiquitus 
erat condigmm pretium Caflri , hodie vix luljiceret 
ad jus comparandim •,idebnonvalct inferri ex va- 
lore illius temporis adpr.ifens&c. 
■ Ad qiiod inire coJiducic horrendum illud 
exemplum carloris aiinona: occafione obfidionis 
SamariiB, a Sacra Pagina allatuin ltb.^.t{eg. 
cap.6.verf.z<).ib\ : donec venundaretur caput aftni 
otloginta argenteis , & quarta pars cabi flercoris 
coiumbarum , quinque argcnteis &c. & cap. 7. 
'verf.i. ibi 1 in tempore hoc cras modius flmil<i: uno 
flatcre erit , & duo modii hordei flatere uno &c. 
verf. i6. ihl: fa5iufque efl modiusfimife fiatere uno-, 
& duo modii hordei flatere uno &c & verf. 1 8 .& 
1 9. ibi: duo modii hordei flatere uno erunt .,& mo- 
diusfmilxflatcre tino, hoceodem tempore cras &c. 
Superredudione auteni Ducati aurei ad mo- 
netani noftralem , (ive forenfem auream, feu ar- 
qcnceam, me remiflive habeo ad cradita per B^of. 
deexeq.iit..ApoQ. part.i.cap.j.num 174. Menoch. 
conf^g.n.i-i.Gratian difc^ i.num.ij.&difc.^.ij. 
n.i.io. & 17. infin. §. Idcb Venfiones , FcnT^on. ad 
Stat ut. Vrb. lib .1. cap. ic}j. n. i ^Q.cum feqq.Budxus 
de afl'e lib.z.pag mihi \69.Mandof1us in i{cgul.z<i,. 
Canccllar.de rnonet.qu.^^.n.z. cnmfeq.Sott.ad eand. 
l{cgul. n.^cum feq.Chokjicribid. ntm.io. cum feq. 
^mayden. deftyi Datar.iib. i .cap. ij.n.i z.Tondut. 
de Venfioncap 40.«. i .4. 5 z.& feqq.Vyrrh.Corrad. 
inprax.beiieflib.z-cap.i^.n.j. cumfeqq. Germon. 
de Indult. Curdinai. §. l{egui.iria n.^S.& 8.^.Card. 
de Luca de Bencf. difcip. ntm.\6. in fin ^..Adeb- 
que, & deVenjion.difc.^i^. num.^.cumfeq.difc.^^. 
n.ii.cumfeq. & difc.%^. n.6.cum feq. decredit. & 
debit- difc.\^o. n.w.de emphyteuf. difc.j?, num.i. 
dealienat.difc. 10. nu.^.in med. & de I{egalib. difc. 
iz6.n.'^.inmed.ver[.undi .,&n.\o. & difc 197. 
nu.\z.&niifceil. Ecci. difc^. num.\6..Adien. ad 
Buratt. decij.6z6. ntm.6. ad fin. et num. 8. 1{ott7_, 
apud l{andenf.var.refoi. cap.6.\ n.zz.cumfeqq. & 
(oram Prioiodec.26\. n-iz. & dec.^ji. n.^t.Du- na^j^^t.-^un dcc z\o n.^.Coccin.dec.z^^Q.nuTH.l.in 
pridcif} Zara: dec \ +. fubn.<,.cum feq.decif.6Sz.iil 
princip. ptnSlon \ dec^i^^. in princip. jun£lon.j. 
in princip & med. dcc 6^6 in princip. ]un£io «.4. 
§. Prxter id & ^.T^on obfiat ■ dec.j6o.per tot. & 
dec.j6\.in prtncip jun£io n.\.feu unic.in^n.%. l>fon 
obflat.&dec 900.;« princip j'in£lon.2.& dec.goi. 
inprincip.par .^.diverf dec.\ i.\.n.i.'i..\.&j.par.i. 
reccntior dec 149.« i.2.?-^8 antimed.verf.&flc 
ft moneta aurea , part z recenttor dec.i^^i.n.^.&^^. 
part.^.recent. dec.j-} n \ i inprinc. verf. remanent 
Scuta^g.par 1 1 recendeczSj.n.z.^ .&S.dec.^oo. 
in princip.jun^o n.z.cimfeqq. &dec.jo^.n.6.ante 
med.^.lion obflat ,&n.\o. §.Deciararuntpar.i4. 
rec dccz^i.n.j.part.\9.rec. Mantif. ad Card. de^ 
Luca dec^^.nd dec.<,o.n.'\.&6.dec.<,z.num.6. et 
n j.in princip.§.£t itd , dec.58.?^.? 4- & ^-deciS)' 
in princip. §. Suppoflto enim , dec.6o.n.i.dec.6l.in 
princip .dec 6z.in princip .%.Haud enim , \un£lo n.i. 
4.ef 8 in princip %.Detra^o lib.^^.vol.^-et dec.^j. 
n.i.cumplur.feqq.itb.\<)eod.vol.^. 

Redeundo modo ad puriftum principale j 
valde opitulatur noftro intentui , quod novus 10 
valor Ducati cft in obligatione fada per manutn 
mortuam , ratione pra:fentis currentis , feu ulti- 
mx valutationis ejufdem Ducati per Principem 
impofita: , Ducatus cnim ficuti luum habuit va- 
lorem , feu importantiam antiquam , ita poll- 
modQm fuam habere debct currentiam juxta 
tempus prxfens folutionis cujun^bet quiiidennii) 
veluti in fraternizancibus terminiscanonis debici 
in recognitionem direftidominnii(ptout eodein 
modo quindennium debetur ) notat .Amic.de jtt* 
re emphyt.quceft.S6. n.4. ibi : moneta efl in obliga- 
tione ratione prxfentis currentite &c. habuitenim 
moneta fuam cunentiam ftio tempore j et babet 
fuam de prxfenti&c. 

Hinc ell, quod Decima Papalis. fiv^ alia n 
quacumque particularis folvitur juxta valorem 
nioiieca» currentem de tempore , quo facienda ell 
ipfa folutio , Ciern. fi Beneficiorum z. de Decim. 
ibi : ad monetam currentem communiter , ipfa De- 
tima levari poterit , et debebit , ubi yitalin.n.^^. 
ibi : fiatfoiutio fecundtim valorem mutat<e mone' 
t.t &c. Barbofa ibid. num. z. ibi : notatur ad boc ,_ 
qubd monetarim va'or attenditur , 7«» efl foiu- 
tionts tcmpore&c. Brun. deaugmcnt. monet. conc. 
z</t. liec/jr. li.qiiindennium autem eHeadinllar n 
D-cimi late fupra demonftravimus Cap. I. & 
alibi pa(fim , unde ex identicate rationis pari 
pafiu ambulare debet quindennium cum decinii 
in modo iliud folvcndi , dutSo argumento ab 
identitate rationis ex vulgicis . Hinc Penfio 13 
Ecclefiaftica refervata in toc Ducatis aureis , fol- 
venda eft juxta valorem Ducatorum currentem 
de cempore folutionis ipfius Penlionis , non au- 
tem juxta antiquum currentem de tempore_> 
refcrvacionis, feu impofitionis , iorcfr derebe- 
ncf.iib.\.qu.-^g. n.zoj.Budeil. de monet.et renum- 
tnar.lib.z. cap.z. n.-^j. Tondttt. de Venfton. Eccief. 
cap..}o.n.ig.et zz.cum fcqq.Gratian.difc.^\J.n.i.. 
cuinfeq. ih\ : contigtt infako dubitari ■> an iftaVen- 
fio effet taiis , ut reciperet augmentrm ; itd , nt ,fi 
modb Ducati centum de Camera conftituerent majo- 
rem fiimmam , qudm Scutorum centum triginta 
qiiinque, cffet folvendumVenfionario ijiud augmen- 
tum , veipotius fatisfa^iumfitobligationi, flfol- 
vantur diiia Scuta centim triginta quinque ta.xa- 
ta &c.Dicebatur , foiutionem ejje faciendam fecun- 

diim De Quindenniis, Cap. XI. 41 (Uttn valorem Ducati detempore fotittionis , cim 
Diicatusfueiit in obligatione propter illa verba re- 
fervamus annuam "Penfionem &c. Ducatoriim cen- 
tum aitri de Camera . Q,uando aittem Dueatus efi in 
obligatione, et nonefimutata bonitas intrinfeca y 
tunc attenditur valor de temporefolutionis &c. I{o- 
ta coramCoccin.decif.z^^g.n.i.cum feq. ibi : oflen- 
dunt voluntatem Tartium mhccrendi diii.i: ftipplicj- 
tioni , qttx , cttm cantet in Ducatis Camerce , eji 
attendenda, , et Ditcati dicuntur effe in obligatione , 
etfolvi debent juxta valorem currentem de tempo- 
refolutionis&c. Commi(Jiovero I{ota[is , etman- 
datafuerunt expedita in Scntis 300. monetx , quia. 
tantum de eo tempore valebant 107. Ducata Came- 
ne , etfic non obfliut pro paghis futuris &c. et ifij> 
reccntior. decif.s^-j. nnm.2. part. i. ibi : qtiia. 
Scnti valor , qui tempore obligationis erat centum 
folidortim ■, ad centum , et decem afcenderit , vel ad 
nonaginta fuerit diminutus , iilo c.ifu debet folutio- 
nis tempus attendi &c. decif. i ^ 5 . «. 2. parr.j . ibi : 
Domini cenfuerunt effe faciendam folutionem feciin- 
diim valorem Ducati currentemde tempore folutio' 
nis &c. eo , qubd Duc^tus efl in obligatioae &c. 
quando autem Ducatus eji in obligatione , et non efi 
tnutata bonitas intrinfeca , tunc attenditur vabv de 
tcmpore folutionis &c» decif.^^^o num.i.cumfeqq. 
part. ^.ihi: Dominis vifumfuit , folut'onem effe 
faciendam , vel ia illis aureis , &c vel ineoritm 
valore de tempore f.icicndxfolutioms , nam ciim in 
di£l.s aureis Venfiofuerit refervata , debet in iifdem 
folvi , vel in alia aquivalenti moneta folutionis 
tempore , cttm Scuti bonitas intrinfeca immutata 
nonfuerit &c, 

Hinc congrua ceiitum Ducatoru;n aflignata 
Parocho per Sacrum Concil-Tridentin.fej]. 24. de 
J{eformat. cap. 13. paricer folvenda eft fecuudiini 
valorem currentem de ccmporefolutionis , l\ota 
coram Vriolo deaf.z6i. in princ.jnnlio n.6.repetit. 
fart. 14. recentior. decif. 504. ibi : per fententiam 
J{ptalem &c. pronunciatumfuit , Capitulum Tur- 
ritanum teneri folvere &c. moderno l\eclori Eccle- 
ftteVarochialis &c. annuos Ducatos centum auri 
de Camera &c. illofque deberi juxta valorem ciir- 
rentem de temporefolutionis . a qua fententia appel- 
latione interpofita per Capitulum &c. Domini &c. 
dixerunt effe confirmandam &c.quando non mutatur 
bonitas, feu qualitas intrinfeca monetce , fedfolum 
alteratur quantitas extrinfeta valoris , ut evenit in 
Ducatis atiri deCamera, qui in valore cxcreve- 
runt,tunc illius a/iimatio debetur ^d rationem , & 
quantitatern cttrrentem de temporefolutionis ; itii , 
ut tdm incrementum , qudm decrementum valoris 
cedat damno j vel lucro creditoris &c. decif. 287. 
n.z-in fin.&^.in fin.%,Et placuit Dominis, ibi )uxta 
modernam tefiimationem &c. ufque ad probationem 
augmenti&c.et decif.^oo.in princip.ead.part. 14. 
ibi '.pronunciaveram de voto Dominorum &c. con- 
gruam Scutoriim 100. auri de Camera d Capituh 
deberi Varocho de Sens juxta valorem citrrentatLj 
tempore folutionis&c. Domini adhiic fentientes ■, 
fervandum cffe valorem currentis Ducati&c. qnin- 
14 dennium auteni , cum ( ut prxdiximus fupra in 
Cap. I. alibique paflim ) fimile fit Peufioni Ec- 
clefiafticx , eifdem regulis dimetiendum veoic 
ctiam in modo illud folvendi quoad aeftimatio- 
netn monets currentem de tempore illius folu- 
tionis , ex vulgata reguU parificationis , ac iden- 
titatisrationis : ciimque quindennium etiam in- 
trodudum fuerit pro contjrua Papx , ut in prihudato Cap.t.ac alibi monemus,imm6 liquec 
ex Conltitucioiubus Apoftolicis fuper materia_» 
quindenniorum promulgatis, nec non port Tra£i. 
regijirat.prxkniin ex Conliit.in ordine la XT.ibi : 
pro congrua dignitatis , quam gerit tanqudm viff 
bile caput Ecclefi.-e , fubHentatione &c. Mandof- 
conjil.^z n.^.inprincip. ibi : pro fufientatione Sum- 
mi Vontificis , ac Sedis .ApofioliciS \ttt omnes no- 
runt &c. & mox diximus , congruam Parochi 
valutaiidam efle in tot Ducatis fecundiim eorum 
3Eftimationem currentem de tempore folucionis 
ejufdem congrux, quanto magis ita valucanuum 
erit quindennium uci congtua Papse , qui eft Pa- 
rochus Parochorum , tamquam univerfalis Pa- 
ftor, ac incegri , feu totius ovilis cuftos , ex com- 
miffione gregis a Chrifto fibi tradica , juxta_» 
illud: pafce ovesmeas apud yoan.cap.zi.verf.i6. 
I7.e^i8. Addito, quod eciam pro congrua Car- 
dinalium introducSum fuit quindennium ex Con- 
Jlitiit.^o.Clementis X. §. 10. in princip.BulUr.to.6. 
repet. pofi TraSi. in ordine U Xl. ibi : flatum illo- 
rum juxta Cardinalatus fublimitatem decentius te- 
nere &c. Quibus omnibus hiic ufque deduftis 
fuper facienda valutatione Ducati ad normani 
arithmeticam prsefentis currentix de cempore fo- 
luciaiiis cujuflibet quindennii , quadrat genuina 
ratio ex eo nempe > quod Ducatusde Camera in ^S 
obligaciu.ie folvendi quindennium dedudus , 
non eft moosca imaginaria , phantaftica , chi- 
merica, feu iiealis, pofita in concavo Luns , 
fed vera , reaiis , ac exiftens in rerum natura , 
immo cenletur pofitus taxative, protaxationc 
nimiriim toc Ducacorum in caufam cujuflibec 
fucuri quindennii impofteriim , ac indifpeulabi- 
licer fixj numero iolvendorum , non vero de- 
monftracive videlicet pro demonftr.ttione eo- 
ruudem Ducatorum , Card.de Luca deVenfion, 
difc.%'!, n.i^. difc.i6.n.^.& difc.^^.n.6. & 8. de 
Emphyteuf. difcjS-n.^i. & de alienat.difc 10. w. 3. 
B^pta in recentior. decif.^io.n.z. part..^. ^o?». i.^alia 
infiipernoftroiutentui affirtit haud miniisvali- 
da ratio, quod , ciim verf^nmr iu unione Benefi- 
cii , ficque in gratia Principis , & quidem ma- 16 
xima ob tracftum perpetuum, & fucceffivum ma- 
gni momenti ob frufluum pcrpetuam perceptio- 
nem, prxfertim C\ Beneficium unicum.fitpingue, 
fped.iiidus eft valor monecs currens detempo- 
re folutionis, Maur. defolution.cap.zj.n.ig. 

Nec turbat in contrarium , quod tam in con- 
tradibus , quam in teftamencis attendatur po- i? 
tiiis valor moiietae currens de tempore tefta- 
mentt , (eu legati , non autem ille currens d«L* 
tempore folutionis legati per textus apertos in 
cap-olim zo. de cenfib. l. l\titilia Volla6o.ff. de 
contrahend.empt. l.citm qttid l- infinejf. de reb. 
credit. l. ciim qtiis 22. ff. de oblig. & aCtion. l. ho- 
vtinem 37. jf. mandat. l. fundum Cornelianum zi. 
verf.prafens (eJiimatio,ff. de novation.l.niimmis 3. 
verfic.cilm certafit,ff. dein lit. jur. L idco ^.verj\ 
pectiniarum quoque , ff. de co , quod ccrt.loc.l. fi ita. 
efjet j.verfquia pr.tfens tempus,l.citm certtim^.ff. 
deaur. & argent.legat.l.uxori.\i. §■ Tefiamento 4. 
ff.de legat.ii.f{egnaud.demonet.H.l. Maur.de fotut. 
cap. 17. n.i6.citm feq.Antonell.de temp.legailib. i . 
Cd/J.42. ».18. Cyriac. contr.for. 391. ».I7- ^'^- ^; 
Miniis obftat , quod pecunia credita , feu mutuo 18 
data , reftituenda fit per mutuatarium , feu de- 
bitorem fuo creditori juxta valorem currentein 
de tempore mutui , feu obligatiouis , non vero 
F Jii« 4^ Joannis Lopez de Leone 
teltator , quam 

valorein de tenipore contradus.nec prffumancur 
co^itafTe de mutacione valoris moneti uti cafu 
torwito , ^ntonetl.de lemp.kgal-Ub. i .cap.^i.n.^. 
jbefaur.de att^ment. monet. pan.i.n.^^. & sS.^ 
part.z. n.^^^.amfeqq. & decif.Vedemontan. 17.^. 
num.i. Dian.refol.moral. part.S.tra£i-7. mifcellan. 
ref.i^- in princip.%. Sed modb , Maur.de folutionib. 

Brun. eod.tralt.part.^.n. i . cum feqq-Bocer. de jure 
monet. cap.i. ».i5- Mynftnger. obferv.i. num. 1. 

19 ce?!f«r.4.quippecexcus iu contrarium addufti 
nociusfaveiic,m3ximeille in l.ciimcertum <).ff.de 
anr.et argent .legat . ibi ipretiumprxfentis temporis 
frxfl.iri debet i^ 6c contra.niit:n verius , quod tam 
in aiaceria inter vivos , quam in ulcimis volunta- 
tibus , in cafu fupra perpenfarum circumftancia- 
rum magisaccendendus fic valor moieta: cur- 
rens de tempore foiutionis, quam ille currens de 
tempore concradus , auc teftamenti , five iegati, 
quod re vera non debecur de tempore teltamen- 
ti , fed de tempore tancum illius prxftationis , 
dum idem mox allegatus T/;e/ij«»-. deaugment. 
monet. part.z- ».$8. infine , & ».68. & 69. ie de- 

♦ clarat , quod potiiis in dubio folutio incelligacur 
promirta de valore monetoe currence cempore_> 
lolutionis, potiffimumcum valor Ducati in ca« 
fn propofito extrinfece , feu ia fua ( uc a/unt) bo- 
nicate extrinfeca , tantum crelcit , vel decrefcit , 
falva , ac illsefa remanentc fua bonicace incrinfe- 
ca , & profequuncur Menocb. conf. 49. n. 50. €5* 
conf. 138. ». 12. cumfeqq. .Amic.de iurc cmpbyt. 
q„.S6.n.i'i.Solademonet.caf.2-[n.i.cumleqq.&- 
cjf.^o.n. 1 5 . Brun.eod. tra^-limit. i o. ». i • Et quia 
eciam communior opinio eft , quod attendatur 
valor monecx mucuacx- , pocius decempore re- 
liitucionis , quam de cempore mucui , Scaccia de 
commerc.%.z.glof.<).n.\^^.^7.'^r.inflit.moral.par. 
■^.lib.xo.cap.-j.qu.z.verf.hxc qux[iio, infine . 

20 Praccerquamquod Dodores cenences , acten- 
dendum elfe valorem monetje currencem de tem- 
pore concraftus , feu obligationis , intelligendi 
veniunc in cafu mutationis , feu alterationis mo- 
netac in fua bonitate intrinfeca , non autem in 
prxfenti hypothtii mutacionis dumcaxat boni- 
tatis extrinfecx- Ducati , nempe quoad ejus pre- 
tium , & sfHaiationsm impoliciciam , quafi 
quod aeflimacio cunc habeac vim empcionis, feu 
dationis in folucum , veluci diftincftionis foedere 
condliint I{nh.in annot ad decif.67.n.z.cum feqq. 
iun6lo n.ig.&^opar.g.recentior.tom.i.Scaccia de 
commcr. & mercatur §.3 ■ glof.^i . ». 177. cum feqq. 
Fcn^^on.adStatHt.Vrb.Ub.i.cap.ig^.n.iTg. cum 
feqq. Brun. deaugment.& diminutmonet.conc.ult. 
part.i.n.i.cumfeqq.Solademonet.caf.z-i.n.i.&^. 
Gratian.difc.4i7.n.i..Antonell.detemp.legal.lib.i. 
c;jp.4i.».i4. liegufant.difp.^i^.n.i-cumfeq.^otrLi 
coram Gregor.xy.decif.Jii.per tot.& ibi : ^dden. 
Coccindecif.is.^iO.n.ig.&decif.ii^^i.n.i dec.^S^. 
<588.7$9.C?- 900. per tot.par.^.diverf. ac in recent. 
decif.S91-n.i. par.i.dectf.\.\9.n.ii.par.z. tom.i. 

a I Miniis obflac , quod dos promiffa in coc num- 
mis folvenda venic juxta valorem nummorum 
currentem de tempore promiffionis , feu confti- 
t:uioiiis dotis, nonautem de tempore illius re- 
Ilitutionis, I{egnaud.de monet. num.g. Thefaur. de 
augment, monet. qu.i, «.54. cumfeq, ,4ntoneU. de I{ptacoram Coccinodecif.i^^^^.n. \.& inreceatior, 
decif.ii.^.n.i.& pertot.par,i.cticnmno:i Jjijnt 22 
Doftores tenentes contrariuii , uci comfiiuinus 
recepcum , docem nemperefticuendam eif: juxra 
valorem pecunix currentem de tempore iplius 
retlicutionis , Mmocb.conf.^g.n.i^g Scacc de com- 
merc.& mercatur,§ z glof.^^.n.i^Sin medveriic. 
dum ex communi , I{ota decifgo^. num.i.feu unic. 
far.^.diverf.&in receinior.decif.i^g.n.z.s-6.ci.& 
1 1 .par.z.tom.i . decif.67 ■ n.^ 2 .par g. recen.tom.i. 
& decif.^g^.n.^.cum feqq. ead.par g.tom.i. 

Longe minus coiquec, quod :iuaus morcua 

non videacur polfc adltringi ad folutioiiem_, 

quindenuiis in toc Ducacis debiti , nili ad va- 

lorem monecx cunc currencem de priMijevo, feii 

pricerico cempore Unionis Benericii , non autem 

( uc propoiiimus , & cuemur ) /tixca currenciam 

moderni , feurecencis valoris de tempore Iblu- 

tioais cu/allibec decuili quindeanii , ciim cmm 

Camera, feuCancellaria Apoltolica fit creditrix 

quindennioruin , a'iud procul dubio prffcend'.re j» 

nequic, prxterquam mediam annatam iiuitiJiim 

Beacficii unici , hrcque unice , feu io!a dicicur 

elie pofica , ac deduila in obligacioae lolveadi 

pro cempore macuraca , & decurfa qainJennia , 

ex parte inanus mortus debicricis fucarorum , 

ac decurrendorum deincos qaiadenniorum , uc 

legere eft exprefse ia Confiit.6.PauUlI. §. 4. &<^. 

Bullar. nov . I[pman. tom.i. rcpetit. pofi Tra6l. int. 

Confi. .Apoflol. in ordine la I. ibi : .Annatam , feu 

medios frulius unius anni in poderutit fingulis 

quindecim annis perpctuofecjuutiiris - eidem Came- 

rario folvcre teneantur , & debeant &c. Ana,%tas , 

& medios fru^lus hujiifmodi folvere adflringantur 

etiam fingulis annis quindecim infutuum , prout 

multialii adfimiles uniones , ejr gratias obtinen- 

dasfaciunt, &facere confneverunt&c. Coniiit. zo. 

yuUi //f. §.<5 eod.nulUr. eodemque tom.i. rcpeiit. 

pofi Tracl. in ordine la lll. ibi : de folvendis &c. 

annatis , feu mediis fuilibus &c. folvi debitis > & 

confuetis&c.Conliit.i^.Vauli l]/ §2 &7.eod.liul- 

lar. to.i.repetit. poflTru^l.inordine la V . Vriifuper 

folntione medioruin fruSinii prlmianni, di£liC Came- 

rtt &c. ftcienda &c. ob &c fofuiionem mediorum 

fru^luum primi anni &c . et Confiitut . 50. Ctemm- 

tis X. %.i.eod. Butl.ir tom 6 repetit.pofi TraSl. ia 

ordine ta Xl.ibi : ob &c, fotutionem mediorumfru- 

£luum primi anni&c.medios fru6lus bujiifmodi&c. 

Sc poaderanc Lotther.de re benef. lib.i. qu.29. n.i. 

& 7. T^ovar.in fum.Bullar.comment.1^% n.g.cHm 

feq.I{ota coram Card.Seraphino decif.i-yoi.in pyin- 

cip.& decif.i^io.in princrepetit. pofiTra^i. in or- 

dineia iy.& F. quaacumvis aiaaus morrua , ra- 

tione Unionis Beneficii fibi ix6tx dcfcribi foleac 

in libris Camerx , debitrix rot Ducatorum au- 

reorum Cameralium pro quindennio, feumedia 

annaca , hasc tamen expreffio Ducatorum vide- 

tuc elTe in folucione quindennii , non vero in 

obligacione folvendi quiadennium , quse femper : 

videcur reftricSa , ac limicaca ad medios frudus 

unius anni , fupra quos nec vidctur polie Can- 

cellaria aliquid exigere tamquam habens folani 

adioncm ad medios frucSus unius anni , (eu me- 

diam anaacam , & non ulcra : ideoque , eciamfi 

valoriDucaci aurei fic excrinfece adauflus , five 

diminucus , non inde fequi videtur , quod obli- 

gatio De Quindenniis , Cap. XI. 43 ^ariofolvendiquiiideniiia , fic adauda racione 
.iiiginenci excrinfeci , fi ve refpecSive lic diminuca 
ratione decremenci , feu diminucionis excrinfe- 
cx i ica , uc loco folvendi niediam annacam , 
folvenda fic forfitan incegra annaca, vel falcem 
qiianticas enormicer excedens mediam anna- 
ram in cafu augmenti , & e concra non folvenda 
fic media annaca , fed minus , in cafu dscremen- 

24 ti , feu diminutionis : perque confequens folutio 
quindennii videtur, faci^ndam efle valutatio- 
ncm , five artimationem Ducaci currencem do 
tempore promifllonis ipfius quindennii , quo ac- 
tenco folvicur , & pendicur media annaca, ficque 
illud , quod folmnmodo debetur , ideft nec mi- 
nus , nec plus , qriam media annata , Vmpurat. 
conf.ijg.anti n.\ Ub.i.Menoch canf.ng n.i^^.ctm 
feq.Geminian.cP,nf. 137 .per tot. 

c 5 Ulteriiis inapplicabilis videtur fuperiijs allata 
theorica Bartoli in l Taulus n.^.ff. defolution. di- 
ftiuguencis inter mutationem valoris incrinfeci , 
& cxtrinfeci , refolvendo, quod in cafu miitacio- 
Jiis valoris excrinfeci , tunc fokitio facienda efl: 
'juxtapretiummonetse tunccurrens detenripore 
folutionisjprocedit enim in contraftibus, in qui- 
bus moneta irta eft in obligatione , fecus vero efl 
in!praefenti hypocliefi , in qua obligacio folvendi 
quindennium cadic fuper folucione fru(Suum_j 
medix annata: , & videtur , quod Ducaci fokun- 
tnodo fuerunt pofiti in folutione , ciim cunc mo- 
iieta fiet demonftrative , & commenfurative ad 
«lediam annatam , feu medios fruftus unius an- 
t\\ , qui ficut non recipiunc augmentum excrin- 
iecum , aut diminucionem extrinfecam refpedi- 
\e , nec fuerunt adaucSi , nec diminuti refpedi- 
ve , ica nec valor monets pra:cendi poteft ab 
-Annatiftis ad rationem e/us augmenti , ntc 6 
conrra d nianu mortua ad rationem ejus Jiaii- 
iiutionis fiibfequuta: , Menoch. mox laud.ito 
conftl.^g. «.23. cumfeqq. ibi : cx prxcipua ratione 
moti funt , qttod. ille annuus redditus con/lituttis 
fucrat ratione babita ad perceptionem fru5tuum ■, 
<ir-ideb, licet moneta&c.mutata fuerit &c.attamen 
«bligatiofru^uum nonfuit intcvim auEta&c. S.\\is 

^6. aiamque fequeretur intolerabile abfurdum , feu 
palpabilis iniquitas, omni Jure reprobata, quod 
nempe , fi valor moneta: crefceret , & e contra- 
rio decrefcerent frufSus Beneficii uniti , daretur 
cafus, quod obligatio folvendi fingulisquinde- 
cim annis medios fruftus unius anni , feu me- 
diam annatam ( ut \ti inquam ) quindennialem, 
reduceretur ad obligationem folvendi forfitan 
integros fru(3us unius , feu integram annatam , 
&qoandoque etiam plus, vel faltem plufquam 
«limidia annata, cum pri/udicio manus mortuas, 
hoc modo plus folventis , quam deberec ; vel in 
cafu diverfo, fi niminim valor monetse decrefce- 
ret , feu diminueretur , & vice verfa crefcerent , 
feu augerentur frudus Beneficii unici , darecur 
cafus , quod obligacio folvendi mediam anna- 
cam quindennialem reducerccur ad obligacio- 
iiem folvendi forfican minus dimidia annaca, 
ficque io notabile prsjudicium Annatiflarum_. 
hoc modonon recipientium dimidiam annatam 
fibi debitam . Prxterea minus reddivideturqua- 
•drabilis memorata BartoU theorica , intrans 
«lumtaxat in dubio , non autem in ciaris , quan- 
<lo videlicet obftare poteft intentio , menfque 

17 contrahentium , qui non cenfentur fe obligarc 
.voluiffe ad inverifimilia , & extravagantia , nw mo talia , quje repu^nant a:quitati , nec non le- 
gaii proportioni , Gobb.de monet. qu.j. n 97. & 
9%.Mellius alleg.^o.n i-^.Card.deLuca de f{egalib. 
rfifc.42. num-ioverf nihilominus , Thefaur. decif. 
jPerfe>M0«f.226'».?.Confiftente igicurobligatione 
manus morcucE in folvenda media annaca , ciim a8 
idem fic quindennium , ac media annata , Mafja 
Callef.de annat.ad fin verf.eH aliud quoque aanatiZ 
nomen , Lotther de re beneflib.i. qu.ig. n,6 &■ 7. 
T{gta coram Card.Seraphino dec.i.\oi.n.z. cumfeq. 
& decif. i^io.n. 10. repetit. pofl Tra^. int.decifion. 
S.i{ot. in ordine la ly. & V. benc fequi videtur , 
quod, quoties manus mortua intendit perfolvere 
hujufmodi mediam annatam , illim compatan- 
do juxta rempus Unionis Beneficii , videatuc 
exorbitans pritenfio Annatiltarum , quod me- 
dia annata crefcere deb^at ad integram forfitaa 
annatam , vel faltem ad plufquam media ann^- 
ta ; prout e contra , quod in cdu diminucioais 
valoris monetaB , videatur exorbitans prsEceniio 
manus mortux , quod media annata decrelcere , 
feu diminui debeat ad minus media aiinaca ; 
quod ucrumque ex diametro adverfarecur accrali 
difpoficioni Conftitucionum ApoftolicaruiU fu- 
per quindenniorum maceria emanacarum , nec 
non fuperius relacarum , qas volunc , quod ex 
Beaeficio unico folvacur mediaannaca, immd 
utrumque refifteret Parcium intentioni , quaz per 
Ducatos fimpliciter demonftrare volueruac an- 
nuuni valorem frud:uum Beneficii unici , non 
aucem fe obligare ad valorem monets : ita, uf 29 
moneta; aug nentum extendi nequeat ad aug- 
mentandam annatam , nec decremcntum , feu 
diminutio monecx ad diminuendam annacam , 
ne alias obligacio folvendi quindennium , hac 
via tendac ad iniquicatem , & modo concin;ac 
exceffivitatem dimidii: annatx , in cafu nempe 
augmenti valoris monetx , modo minoritatim 
dimidia: annatse , in cafu nempe diminucionis 
valoris , ex traditisper Cravett.conf j6i. num.j. 
I^audenf.conf.^^^.n.Sg.lib.z.Gratian.difc.SS-i. n.^i^. 
Gobbiusdemonet.qu.j.n.^7,$8-& 86. Innihiliim 
relevante , quod , C\ accendeiidus elTec valor fru- 
fluum Beneficii uniti , evaderet impradicabilis 
materia quindeimiorum , oporteret enim fingu- 
Jis vicibns , feu fingulis quindecim annis fabrica- 
re Procelfum forfican difpendiofum , vel falcem 
fuperfluum , ac inutilem , fuper annuo fru(Su 
Beneficii : quod quidem militaret, ubi prstende- 
retur folvere quindennium ad rationem fru- 
ftuum cujuflibec quindennii , fecus vero ubi 
prxtenditur, folvenda efte quindennia juxta-» 
frucftus demonftratos de tempore Unionis Bene- 
licii in tot Ducatisjuxta valorem monets tunc 
de eo tempore currentem ; quifi quod fempcr 
uniformis fit taxa , & femper xqua , fcincl con- 
ftituta in ipfo aftu Unionis , proinde'que dura- 
bilis , ac invariabilis eciam poft unionem ram in 
cafu augmenti , quam diminutionis valoris Du- 
cati ; ita , ut incongruum nequequam videatur, 30 
quod manusmortua tencatur ad hanc rationem 
in ucroque cafu deinceps femper , & quando- 
cumquefolverequindennium, illudqueinpofte- 
rum continuarc eaJcm rcgula , & menfura inal- 
terabili , cum manus mortua futurorum quin- 
denniorum debitrix , folummodo obligata folve- 
re annatam jnxca frudus cempore Unionis 
valucacos , videatur ad eandem ratam conti- 
nuare debere in futurum in folutione cujunibec 
F 2 quin- 44 Joannis Lopez de Leone, quindeniiii . Non omilTo , quod dunflimum , 
31 ]'ii'ifque fanaioni concrariuni efle viderecur , 
quod ubi obligacio folvendi quindennium reftri- 
fta , & coarftaca eftad fruftus , feu eorum men- 
furam , fi ifti in cerca quancicace , feu i;j cerco 
( uc ica ajam ) fruiitaco linc demonftraci , dcli. 
enaci , feu caxaci in moneca , hsc demonftracio, 
delignacio, feu taxacio conccrnens folucionem 
quindennii , debeac poftea augere , auc dimi- 
nuereobligacionem, (i per accidens ad libicum 
Principis augeacur , auc diminuacur valor mo- 
neca: , quando camen non valor monecae , fed va- 
lor fruAuum videtur effe poficus in obligacione ; 
ica , uc ifte ab inicio in adn unionis femel de- 
monftracus, deiignacus , feu caxacus , videatur, 
non poiTe poftea de cempore folucionis quinden - 
nii crefcere, vel decrefcere fub folo prscexcu ac- 
cidencalis, fivecafualis , &forcui:i incremenci , 
feu decrcmenci valoris monecse, quando moneca 
videcur e(Tc adjeda ad meram folucionem, veluci 
declarant BaHoLinf<.ipe laudata l.Vaulus n.io.ff. 
defolntion.ibique Caflrenf.in fin.Curt.yunconfz^. 
n.<i.to.i.Menoch.conf^9.n.iz.et i^.Covarruv. de 
collat.veter.niimifmat.cap.7. ^.Hnic.concluf.g. nec 
videcur bcne appiicari paricas Beneficiorura_» 
Confiftorialium , ubi , C\ ab inicio caxaca fuerunt 
in cerca fumma relaca, feu defcripca in librisCa- 
nierse , tunc five frLiftus Beneficiorum ejufmodi 
taxatorum poft Unionem creverint , five decre- 
verint , femper annata folvitur juxca taxmi , re- 
manente ifta femperfixa , immobili , ac invaria- 
bili , B,ota coramCaff.tdor.fup.I{egid.CanceUar. 
decifign.-^.cumfeq liodiernis enim temporibus 
vigec ftylus , ac laudabilis praxis conficiendi 
Proceftns Confiftoriales in Epifcopatuum , &c 
Eccltfiarum, feu Abbaciarum . & Monafterio- 
rnm Provifionibus, fi valor ficexcretus , vel di- 
niinucus, & iuxtareddicus fo!vicurannaca;non 
aucem ulccriiis probac hxc paricas B;neficiorum 
Confiftorialium , quod obligacio folvendi pro 
anoaca tot Ducatosoccafione Unionis , incelii- 
genda fit ad rationem vaioris monetje poft 
Uaionem adaucli , vel diminnci , quando mo- 
necavidecur elTe in folucione , non autem in ob- 
figacione , iS: quando alias hoc modo , & medio 
forfican non exigerecur media , fed incegra an- 
naca , vel falcem plufquam mcdia annatain cafu 
augmenti moncti , vcl e contra exigeretur mi- 
nus media annata in cafu decrementi monets , 
ad'^ersiis cenorem Confticucionum Pontificia- 
rum fuper quindenniis conditarum , quod pro- 
fedo non videtur «quum maximerefpeau Prin- 
cipis , & Ecclefiae, qux in exaftionibus benignior 
laicisefle (okt^cap.quia cosnovimns lo.qu.^i.ctp. 
exparte iS. de cenfib. cap. fuam 9. de pcen.I\oman. 
conf 1Z3 num.z. Nec videtur aliquid facellere , fi 
forte adfuerit praxis, & obfervantia folvendi 
quindennia ad valorem Ducati currentem de^ 
temporc illiusfolutionis, quafi , quod probari 
debeat , quod tam in cafu augmenti , quam in 
cafu decremenci monecx , & cam in calu aug- 
menci, quam iucafu diminucionis frufiuum-» 
Beneficii unici vigeac talis obfervantia , dumin 
cafu nocabilis diminucionis fruauum quinden- 
nia forfican abforberenc incegrani annacam , vel 
ialcem excederentdimidiam, ficque manus mor- 
tua etiam teneretur de proprio contra omnes ]u- 
ris regulas , in cafu autem augmenti fruftuum 
quindennia forfitan non adxquarent mediam_* annatam , juxta rei^ulam , de qua l\0ta co-;tm Bh 
cbio dec.^^^z.n.io.Card. Cerro decif.^io. num.^.et 
dec.91^. n.z.et in Leodien. , feu ^qnifgranien Ca- 
nonicatus 7.M.xrtii 1701. § J^o vero coram clar. 
7mm Card. bcotto , et ao. ya:inarii 1702. §. Frw 
ftrdcoram cUr. mem Card.Triolo , etzz. yanua- 
rii 170 j. §. c^terum coram Molines Decano ; ita , 
ut , cum manus mortua in cafu augmenti valo- 34 
ris monecat conltituta fit io ftatu , quod loco fol- 
vendi mediam annatsni , cogatur forfican lolve- 
re integram , vel faicem plufquam media annata, 
& infuper hac via, folvere de proprio , ac ultra 
debitum , non videretur proinde continuari de- 
bere talis exadio quindennii redaifla ad anga- 
riam , imo de diredo contraria BuUis Apoftoli- 
cis; ciimque vice verfaincafu decrementi, feu 
diminucionis valoris moneca; , manus mortua 
conftituca fic in ftacu , quod loco folvendi me- 
diam annacam , folvat tbrfitan minus media_» 
annata ; quod tamen in neutro cafu facere valet, 
licec alias viderecurres redafta ad calijm, a quo 
inchoari non pocuiflec , neque lex obligationem 3$ 
confervac , mutato rerum fiftemate , neq|ue eam 
producit ad insequalitatem , aut iniquitatem, 
I{ota in Caflellana aperitionis oris 19. T^ovem' 
bris ijo-^.^.Ciiteriim ,et iz.yanuarii 1705. §. Si- 
vi demum coram Molines Decano . Prxterquam- 
quamquod viderecur, melius elTe , magifque ex- 36 
pcdire Annaciftis acceptare exaftionem quin- 
denniorum in tot Ducafs /uxca eorum valorem 
currentem de tempore Unionis , quam prxcen- 
dere quindenniorum exadionem in tot Ducatis 
juxta eorum valorem currentem de tempore fo- 
lucionis cujuflibet quindennii , licer de eo teni- 
pore auctus fuerit valor Ducatorum , dum e 
contra , C\ Annatiftz prartendunc exigere quin- 
dennium in tot Ducatisjuxtaeorum valoremde 
tempore folutionisquindennii,& deeo temporc 
valor Ducatorum eft diminucus,concinget,qu6d 
Annatifta; tunc non acquirencaugmencum ,fed 
paciiotur decrementum quindennioru n . 

Quibus propemodum ob/eciis oirnibus hiic 
ufquc allatis pro viribusrefpondcndo , iniubli- 
itens penitiis eil fundamentum , quod , cum_> 
poft fequutam affluenciain scutorum aureo- 
rum , valor Durati aurci de Caniera notabiii- 
ter creverit ob augaiencum valoris Scuci aurei , 
folucio quindennii facienda fic pociiis /uxca va- 
lorem currentem de tenipore Unionis , quam de 
tenipore folucionis; obligacio nj.mque manus 
morcui circa folucionem quindennii prscise re- 
itrida iegicur ad monetam Ducacorum auri de 
Camera , in qua fpecie moneti , vel in Scutis 
aureis , poftquam indifluetudinem ab/erunt an- 
tiqui Floreni , ficri /uxta per nos in fua fede fuse 
tradita , confueverunt , & confuefcunc in Can- 
cellaria Apoftolica obligaciones annataruna , ac 
quindenniorum, reliquoriimque confimilium Se- 
dis Apoftolic£ /urium , & emolumentorum , 
Card.dc Luca de Bcnefic. dif.%9.n.i<^. cumfeqq. fa- 37 
ne etcnim i.iiprafticabilis redderetur materia_» 
quindenniorum fine quadam conventione per 
fpeciem cu/ufdam concordis defolvendis quin- 
denniis /uxta valorem monetx currentem de 
tempore folutionis , tam in cafu illius incremen- 
ti , quam in cafu illius decrementi , & femper ifi 
eifdem Ducatis tam In cafu excrefcentise fru- 
duum , quam defcrefcentis fruftuum l^tniRdi 
uniti i quippe fi in folucione cujufque quindennii 

in- De Quindenniis , Cap. XI. 45* infpidendus eflet valor tunc currens, neceiririum 
Ibret fingulis vicibus Procefluni inltruere fuper 
annuo fruftu Bcneficii unici , annum fterilem-» 
cum fercili computando , proindeque innumera: 
pullularent confufiones , & forfan gravamina il- 
ia , quibus ance editam faluberrimam Regulam 
Cancelldria: de expriinendo vero vaiore fubjace- 
bant Annatifts quoad Beneficia coliativa : quse 
quidem confufiones forcius orirencur > ftante no- 
tabili annorum lapfu , puca ccncum , & ulrra a 
die fcquuta: Unionis Beneficii , oporceret enim 
per tanti temporis metam^inveftigare de illius 
annuo frudu ad efFe>5tum fciendi quid folven- 
dum erat in fingulis quindenniis . 

Irrekvans quoque eft aliud fundamentum , 
quod nempe attendendus veniat valor Ducati 
currens de tempore Unionis , fub eo prsecipue 

38 aflumpto,qu6d,dumConftirutiones Apoftoli- 
cx fuper quindenniis Editse , ac fignanter in fpe- 
cieConftitucio PauIiH. primi quindenniornm 
regulacoris , ob'igent dumtaxat ad mediam an- 
natam , feu medios frudus unius anni , medii 
frudus unius anni funt in obligacione , Ducati 
auftem Itant fimpliciter demonftrative ad com- 
menfurandos medios frudus unius anni ; a veri- 
tatc enim quidem non absrrat , quod Conftitu- 
tiones Apoftolicse , tamquam in abftrafto lo- 
quences , perque viam legis univerfalis compr«e- 
hendentis omnesUniones , obliganc fimpliciter 
ad folutionem quindennii , feu medietatis fru- 
fiuum unius anni fingulis quii)denniis , fed ta- 
men eft quoque verum , quod hujufcemodi obli- 
gatio legalis , qna; io fe ipfa eife poterat varia , 
& incerta ob incerticudinem , ac variationem 
quantitatis frutSuuiri Beiicficii uniti , eorumque 
valoris , in concreto cujufque c^-ias ex univerfa- 
]i, & inconcuffo ufua tempore cjufdem Pauli II. 
introdiido redada femper fait ad cercicudinem, 
& tsxationem uniforni-m , fixamque in futurnm 
fervandam , &. ad.tmuffim pi.ifticandam , regu- 
lando viiirlijtc quindennium quoad Beneficia 
taxaca in iibris C.;incrs juxta, taxam , & quoad 
non taxata juxta vaioren^i expreffum iii aiSu 
Unionis , de quo ufu in fpecie teftatur ^mayden. 
de ftyl-Datar, Iib.i.cap.i8s.^.n.i.ci4mfeq. Capon. 
controv.forenf.^o.n.^^o.l^ota pofi Monuccll.formn- 
lar.legal.prail.for.Ecckf. par.2.dec.i^.n.S. Cujus 
quidcm uius , feu confuecudinis vigore evenic , 
quod , cum frutSus exprim:uitur in tot Ducacis 

39 auri de Camera , mediecas expreftorum Ducato - 
rum in aftu Unionis dicuncur efle principaliccr 
in obligacione , & taxative (Jant pro rcgula fu- 
turorum quindenniorumiC^r^ rfeiwcij de Benefic. 
difcnr.Sg. nH.i<i.&- ij.verftculo ac demum quia , 
ubi quod hoc eli: certum , & clarum : quod (atis 

40 comprobatur validiffimo , ac optimo exemplo 
taxjE Beneficiorum per Jaannem XXII. fada; ad 
effedum exigendi annata;n , f^u commune , & 
minutnm fcrvitium , ea enim , licet fada fueric 
in tertiapartefruftuumBcneficii , & correfpe- 
dive ad illos, ac eciam hodie Sacrum CoUegium 

41 cum hac proportione taxat nova Beneficia in_» 
Camera non Jelcripca , ex traditisper ^otampofl 
Tamburin. de jurc .Abbit.tom.i.dcc.i<,.nu.6. cum 

42 feqq. nihilominus il!a conlideratur pro taxa fixa, 
ac perpetua pro omuibus (ncccflivis vacacioni- 
bus , in quibus propterea nulla amplius habetur 
confideracio, feu contcmplatio fruAuum , fed 
mera? , ac fimplicis caxae juxca notiffimam pra- xim , tefte T{pta coram Caffador. fuper l{egul.Can- 
cellaT' dec.i^.n.^Sf.cumfeqq. mc fjcisfacic replica- 
tio , quod hodie in Provilionibus Cachedraliunn 
Eccleliarum , feu Epifcopatuum fiant Proceifus 
Confiftoriales etiam fuper valore , quippe non_» 
inde regic confequentia , quod intuitu valoris 
juftificati in Proceffu exigatur Annata , feu coni- 
munc , & minututn fervitium , dum Proceffus 45 
ejufmodi fupcr valore Epifcopatuum tendunt ad 
talem qualem informationem Paps , ad cradita 
per D. .Advoc. Vrfay. difcept. Eccl. tom. 2. par.i. 
difcept.i6.n.SS.inprincipCard.de Luca de Btnefic. 
difc.9o.n.6S.verftc.quart6 'Proceffus Conftlorialis, 
I{pt. dec.^i^z.per tot.par.i^, recentior. non autem 
ad effeftum commenfurandi Annatam , qax 
etiam fecundum modernum ftylum , ac praxun 
regulatur juxta taxam , nec plus , auc minus exi- 
gicur , Tondut.deVenfion.cap. 10 n.i6. .Amayden. 
de flyl.Datar. Iib.i.cap.i8.^.2. num.iS. cumfeqq. 
ubi ,'iqu6d , etiamfi frudus eflcnt minores taxa 1 
adhiic nihilominiis folvenda eft Annata juxta_> 
taxam , B^pta coram Caffador. fuper B^egul. Cancel. 
dec.19. n6. quod procul dubiocedit in palpabi- 
lem S». Sedis petnicicm , ciim fruftus fere om- 44 
nium Epifcopatuum , & Monafteriorum Confi- 
ftorialiumnotabiliteradauftifuerinc poft intro- 
duiftam a joannc XXlI.taxam , veluti bene ob- 
fervat Fagnan. in cap. prstered 1 . w.70. ne Vrelati 
vicesfuas . Hujufcemodi itaquc nfus univcrfa- 
h's, femperqueuniformis, juxta quem rcceptEe , 
atque ad viridem obfcrvantiam , feu praxim re- 
dad£ fuerunt Conftitutiones ApoftolicK fuper 
maceria quindenniorum edics , fuffragacur loco 45 
ticuli , non feciis , acfi ab initio id exprefse fan- 
citum eflet in eifdcm Conititucionibus, ut ad 
hoc propofitum Annatarum late firmac Fagnan. 
in mox citat. cap. prxterea n. 16. & '^i.cumfeqq. 
eo quippe pafto , quo confuecudo praebere po- 46 
tuit titulum validunij ac I gitimum ipfi fubftan- 
ilx Annatarum ttiam in Beneficiis unitis , prx- 
fcindendo a Confticucionibus Poncificiis , Fa- 
gnan. loc allegat. ica longe faciiiiis validati , ac 47 
( ut ita a/am } legitimari ejus quanticas , & mo- 
dns obligacionis juxta dodrinam Glof. in l. talis 
fcriptnra ^o.§.fin. verbo Vniverfitas^ff.de legat.i. 
SHrd.conf.9J^.n.z6.cumfeqq. tom i. "hl.itt.conf.'}. 
n.i i.totrt.i. prcefercim ctim memoraca confuccu- 
do exceflerit longam fericm plurium fxculorum, 4S 
uci xquipollens immemorabili, i{ota toram Eme- 
rix yun. Decano dec.iip^.n.z. & dec.i2ji.n.i. 
dec.z^^i.num. 10. par.';.diverf.dec. 2 iS num.-]i.& 
deci^i.n.i par.^.decig.n.i.par.j.recentior.&in 
B^pmana jtugumenti Dotis, & Legatorum .\.Mar- 
tii i(59S'^'^-e^ per tot.coram clar.mem.Card.Trio- 
lo , unde fit , quod allegari , &: prxlumi polQt ^p 
quilibet melior , ac validior titulus de numdo, 
fignanterque declarationis Pontih'cia5 juxta_» 
efrinatifllmam naturam , & qualitacem inime- 
morabilis, Abb.in cap.ad audientiamfub n.ii.de 
I{efcript.Felin.in cap.caiifam n.-j.verf.pHto,eod.tit. 
Lotther.de rebenef. lib.i.qu.7. ».'54. cuthfeqq. Pi- 
gnatell.confult.Canon.tom.i. con/K/? 44-"S • infin. 
Cratian.difc.^^oji.num.^i^. Barbofa de^mcEcclef, 
lib.-ycap. i z.ti.71. Cbokier de ytmfdi£i. in cxcmpt. 
par.i. quxfi.^.n.g. I{ota coramVriolo dec.^iS.fub 
n.zo.ac in rcccntior.dec.ii6.& dec.^i^o.utrobiqHC 
n.z.& dec.^]i^. n.^z.cum feq. par.i6. ciim igitur 
in adu Unionis Beneficii fadx manuiniortu£ 
exprimi foleat valor in tot Ducatis , & primum 

qui- 4^ Joannis Lopez de Leone, qiiidem qiiindennium , feu media Annata valu- 
tata fueric in cot Ducatis , praeter tot alios Du- 
catos folvifolitos pro rogitu , aliaque miniftro- 
rum emolumeiita , illi toc Ducati , & jam ex vo- 
luntate Partium non incelliguntur adjefti fimpli- 
citer demonilrative , & commenfurative ad 
inedios frutftiis unius anni , fed taxative ; ideo , 
ut haberet vim taxae perpetux , & Rxx, feu inva- 
riabilis pro fingulis fucuris quindenniis , adin- 
ftar taxi immutabilis , & immobilis fafts per 
]oannem XXII. qu^ fuum habuit perpetuum 
Itabilimentum annats in ProviflionibusBeneli- 
ciorum : fi enim ita in praxi hanc receperunt in- 
telligentiam leges , feu Conflitutiones de quin- 
denniis loquentes , eodem fane modo cenfetur 
manus mortua in adu fuse Unionis fe obligare 
50 voluifle , ex eo , quod quilibet concrahens prs- 
fumitur fe uniformare velle legibus de materia-:. 
loquentibus , & fecundiim illas fe fponte obliga- 
re,/./i duo^y^.jf.de acqnir.hxred.Bjminald.conj. ^io. 
H.28. Manf.coiifnit. zSo. ntm.i'\.& confult. 489. 

Lex autem quindenniorum jubens pendi 
quindennia ex Beneficiis 24. Ducatos exceden- 
tibus , procul dubio fubaudit juxta valorem cur- 
rentem de tempore folutionis cujuflibet quin- 
dennii , non vero de tempore UnionisBeneficio- 
rum , minufque de tempore ipfius legis quinden- 
niorum , exemplo honorarii pro Advocato olim 
taxati , ne excederet centum aureos , /. i .§ Liclta 
jj.de var.&extraordinar.cognit. quod tanien no- 
itra SEtate ultra prsediftam fummam bene confi- 
flere poteft ; prout antiquitus petmittebatnr 
liidiisintraunum tantum folidum , l. alearim 
ufusJeitfin.C.de rcligiof.& fimptib.funer.& ale. 
liifor. & aleator. hodie tamen bene excedi potelt 
unus aureus , ciim intelligatur de folido legali, 
jdeft fexta parte unius uncix auri , qus hodis 
vaiet denarium unum , & partem alterius dena- 
rii : eo modo , quo donatio excedens quingentos 
folidos, indigebatolim infinuatione , rcgiftra- 
tione nempe apud afta, §.^/ix antem Inllitution, 
de don.ttion. l. fa;icimus , /. fiqnis pro redemptione 
infinc , C. eod- fuper quo extat celebrc , ac magi- 
ftrale confil. iz^.n.i.& 2. acfere per tot.I{oman. 
ibi : confiderandum ejl , quod di£ia quantitas pecu- 
nixdcbetur per ^bbatcm S. .Antoiiii ex lege qua- 
daw , feu Confiitutione Bonifacii , qua ex re viden- 
dum eft , an , quando pecttnia folvenda venit ex 
Conftitutione aliqua , infpici debeattempus conditx 
Conftittitionis , &fcctindum Aftimationem pecuni.i^, 
qu£ illotempore currebat , folutio fiat ; anvero 
tcmpusfoltulonis fiendin : aieo , ut de pecunia tttnc 
communiter currente folutio fiat ,fivepoft Conftitii- 
tioncm pecunia fit mutata augmentative , vel di- 
rninittive &c.pitto verius , ut , five dicamiis , hanc 
ordinationem Boni/acii vim Conftitutionis obtinere, 
live nudi prxcepti , contingente mutatione pecunix , 
folvi debeat hahito refpe£lu ad te?npus foltttionis , 
mn atttemordiHationis&c. Conflitittionem ultimx 
voluntati ccquiparari , non autem contraciui &c. 
quemadmodiim quando pecunia ex ultimavoluntate 
debetur , fienda eftfolutio habito\efpenu ad tempus, 
quo folutiofit , non autem ad tempus teftamenti&c. 
itd & dicendttm erat , quando ex ipfa Conftitutione 
fectinia deberetur&c. quia Conftitutio ipfaconti- 
nuh loqtiitur &c.Hndi , contingente mntatione pecu- 
xix poft , eadem de illa et ipfa Conftitutio loqiii in- 
Ulli^iun &c. mutata pecunia , intelligitur ad no- vam miitationem , mutata Conjlitutio &c. quan» 
dopecttnia ex Statuto debetur, tempus folutionis 
confideratur &c. pritfupponititr , confuetudinem 
fore , ut omnes illi , qui olim cenfum recipiebant ad 
monetam Librariim Turonen. antiquorum , nitnc re- 
cipiant in totidem libram monetx in tempore curreri' 
tis &c. Vrxterea & B^omanus Tontifex caput Ec- 
clefite , folutionem , qtiam olim recipiebat de Turo- 
nen. parvis , hodie recipit in moneta ufuali , fett 
currenti &c. fatis indignttm effe , quenquam illud 
refutare , quod Beati Vetri Sedemfeqiii viderit , et 
docere : unde judicat lex , omnes eam confuetudi- 
nem feqtii debere , quam I{omana fufcepit Sedes , 
qucc caput eft Orbis &c. Scaccia de commerc. & 
mcrcattir. ^.i.glof.^.n.^^. ibi : infero &c. quod l. 
penult. fiqitis in fine , C. de donat. qna donationem 
non infinuatam anniiHat in eafola quantitate , qu£ 
excedit fiimmam qiiingentoritm folidoritm , hodiej 
non annulUt eam , nifi in ea ftimma , quce excede- 
ret folidos , idefl Scutos attreos 668. &c. quiaho- 
die tantum inefi auri in Scutis 668. quantum inerat 
olim in Sctttis 5 oo.ck'» hodie Scutifint minoris pon' 
deris , qudm effent oliin &c. ctlm olim Libra auri 
conftaret cx Scutis aureisji.feptem libr.e attri con- 
ficiebant Scutos aureos 1504, & fic donatio valebat 
ufque ad feptem libras attri , dempti^ Scutis qua- 
tuor ex tota fumma omniitm feptem Librarum : at 
ciim hodie Libra atiri conftet ex Scutis g6. quia 
hodieScuii funt minoris ponderis , feqttitur , quod 
donatio non infinuata valebit &c. quia hodie fep- 
tcm Librx facittnt Scutos^yi.ex qttibus , demptis 
Sctttis quatuor , remanent prdcdiSli Scuti 668. &c. 
Gratian.difc^i. «.6.10.14.15. ^ 16. ibi :prxfen: 
tempus , & hodiernus ttfus debet fpeclari , non au- 
tem initium indu5l£ confuetudinis.Vbicttmque enim 
agitur exlegis difpofitioneAebct infpici pecunia pro 
tempore currens proutetiam quando legi contrave- 
nitttr , non autem quando lex edita eli , attt confue- 
tiido indu^afitit &c. nam lex dat formatn futuris, 
fecundt(nifutu>a, nonfecundtim prteterita &c.'Vndi 
rif.ritb tahitur ad tempus ncgocti&c.Vr.iterea Con- 
flitutio femper, & continue loquitttr , itnde, contin- 
gente mutatione pecuniee , intelUgitttr etiam , qubd. 
de illa loquattir ,&fic, mutata pecunia , erit quo- 
que mntata Conflitutio ad novam 7iititationem &c. 
Hinc dicimus , dmitionem non infimiatam ultrd 
qningentos folidos .,non corrtterehodie, itt olim&c. 
quia tcmpore itlius legis Scuta , feu folida 7 1 .facie- 
b.vit libram atiri , hodie verb requiruntur ^6. fe» 
I ao. fecundum opiniones fuprd reiatas ; adeb, qubd, 
rc£lt cdlculando , ifii folidi 500. hodiefaciunt fum- 
mam aureorum 700. & ultrd , & per confequens 
donatio non dicettir excedere quantitatem d lege ta- 
xatam ; unde vulebitfine inftnuatione &c. Trove^ 
ctiainfalaritim taxatum ^dvocatis , quod hodier- 
nis temporibus potcft ejje tiltrd fummam centu-iru 
attrsorum , licct antiquittis non poffet illam excede- 
re &c. Idem '. in permijfione ludi quoad unum foli- 
ditm &c. Qiiia hodie ifta permiffio excedit unim 
atircum , ctmille intelligatitr defolido legali , ideft 
fexta parte unius uncia auri, quic hodie valet unitm 
denarium, & partem alterius denurii&c. Berta:!^oL 
de clatiful. inflrum.clatif^o. glof.T.n..^<>.cnm feqq. 
Gaiil.pra5i. obfUb.z.obf.^^.n.i.cumfeqq.^nto- 
nell.de temp.legal. lib.i.cap.^^.n.19. 

Majoris irrelevantix eft , quod , fi Jeftimatio 
Ducati extrinfece creverit , adeo , ut major nu- 
merus monets infetioris hodie defideraretur ad 
fohuionem quindennii , quam defideraretur de 

teni- De Quindenniis, Cap. XI. 47 tempore Unionis Beneficii , feqiiereciir , qiiod 
maiuis morciia non folverer mediam annacam , 
fed forfitan vel annatam incegram , vel faltem 
plLfquam media annata , & vice verfa fi sefti- 
matio Ducati extrinfeccdtcreverit, feii dimi- 
nuta fuerit, adeo , ut ininorninncrusmoneta: 
jnfeiioris hodie defideraretur ad folutionein_j 
qnindennii , quam defideraretur de tempore 
Unionis Beneficii , fequeretur , quod manus 
inortuafolveretminufquam mediaannata: re- 
fpondetur eiiim , quod , quancumvis Ducatus 
poll Unionem fiieric magis valutatus in fua qua- 
litace excrinfeca , uc medietas fruftuum unius 
anni confiderata etiam fecundiim exprefiionem 
in aftu Unionis factam , forte nonfuiBciat ad 
foiutionem quindennii , fed de proprio manus 
mortua teneatur refundere , & loco folvendi me- 
diam annacam , folvac vel incegram , vel plu- 
fquam media , & e concraquod, quancumvis 
Ducacus poft Unionem fuerit niiniis valucacus in 
fua qualicace excrinfeca , uc medietas fruduum 
unius anni non exburfetur in folutione quinden- 
nii ; nihilominiis luppofito ex jam didis , quod 
nulla amplius habenda fit ratio fruftuum , fed 
illorum dumtaxat Ducatorum , qui fuerunt ex- 
preffii in iplo initantaneo aduUnionis, augu- 
mentum , vel decrementuni extrinfecum moneca: 
tribuendum venic mera: evencualicaci , feu cafui 
forcuico , qui non habecur in aliqua confidera- 
tione , dum bene fciunc Partes , quod moneCiLj 
tam crefcere , quam decrefccre poceft, uti quid 
dependens a determinacione Principis , prout 
conringit paffim in refervationibtis Penfionum , 
impofitionibus cenfuum , aliifque confimilibus , 
inquibus, tametfi ab initiohabeatur ratio , & 
intuitus , feu refpeftus ad frucSus Bonorum , at- 
tamen quia in obligatione , tamquam in oflibus 
infixa ftat ccrta fpecies inonets ver^ , ac realis , 
51 & in rerum natura exiltentis, non obftante , 
quod fruftus non augeantur , adhiic fequuto au- 
gumento monetx , in valore excrinfeco , foUitio 
fieri debet juxta augumentum monet^ , ve! vice 
verfa non obftante, quod frudus augeantur , 
adhiic fequuta diininutione monetse in valoro 
extrinfeco, folutio fieri debet juxta diminutio- 
nem monets , Card. de Luca de Benefic. difc. 89. 
«.16. prout videmus in vino , oleo, frumento, 
& hujufmodi rebus corporeis , feu vidualibus, 
quorum xftimatio crefcit , & decrefcit extrinfe- 
ce , firma manente eadem intrinfeca bonitate , 
/. /« hac a^ione 3 . in princip. ibi : fi quxratur &c. 
cuJHs tcmporis teflimationem recipiat , verius efl , 
^Hod Servius ait , condemnationis tempus fpecian- 
dum &C' l.ft res aliqua , atids fi merx aliqua 4. 
fcu fin. ibi :// merx aliqua , qu£ certo die dari debc- 
bat , petitafit . veluti vinum , oleum ,frumentnm, 
tanti litem xflimandamCafJius ait ., quanti fuifjet 
eodie, quodari debmt&c.ff. de condiSlione triti- 
caria , l.quotiis «59. ibi : quotids in diem &c.oleum 
tjuisflipulatur: ejus tefiiin.uionem eo temporc fpe- 
ilari oportct , quo dies obligationis venit ; tunc 
enim ab eo petipotefi : alioqmn alids rci captio trit, 
l. idcm erit 60. ibi •. idem erit , & ft Capunt certum 
olei pondo dari quis IHpuldtusfit : nam eius tempo- 
ris fit dflimatio , cum peti potefl &c. ff. de verb. 
oblig l-vinum ii. ibi : vinum , quod mutuum da- 
tum erat , per jfudiccm petitum ejt . QH.xfitum efi , 
cups temporis xflimacio fieret . Vtrunt, ciim datum 
ejjet , an , cum litem conteflatus fuiffet , an , cHm res judicaretur . Sabinus refpondit ,fi diflum effet^ 
qtto temporc redderetur : quanti tuncfuiffet ; finon 
quanti tunc , cilm petitum efiet , jf. de reb. credit.fi 
cert.pet. l. fundum Cornetiantm 2S. ihi ifundum 
Cornetianum fliputatus , quanti fundus efl , .pofled 
ftiputor &c. meliore , vet deteriore fa£io ftne cutpa. 
debitoris pofled fundo , prxfens isflimatio , fundo 
petito,re6le confideratur &c.l qui vinum Surrenti- 
num , atids fin.ff.de tritico , vino , vet oleo legato , 
Corneus conf.^zin.i ^.infin.vot. ^.ihi: prout vide- 
mus in vino, oleo, &bujufmodi, quorttm xflimatio 
crefcit , & decrefcit , firma manente eadem intrin- 
feca bonitate : nam lioc refpe^iu attenditur tempus 
folutionis &c. ^endetla de vinea , vindemia , & 
vino, tit. de commerciovini , §.Cujus temporis 
vini teflimatio . 

Longe minus facefiunt contrarise auSoritates; 
quippe illie militant in diverfis terminis, quando 51 
neinpe vel in obligatione non eft fpecies certa 
monetJB vera , ac realis , vel quando moneta im- 
mutata eft in valore intrinfeco , vel quando plu- 
res ejufdem generis moneta: reperiuntur , & du- 
bitatur , de qua moneta fuerit intelleclum , vel 
tandem quando moneta in obligationem dedu- 
fti , fuit valutata , & oriturcontroverfia , num 
valor moneta: ftet taxative , vel demonftrative : 
in hifce namque cafibus intranc conjefiura: , & 
in fpecie habetur ratio fruduum , ex quibus fa- 
cienda eft folutio , ad iate tradica per Menocb, 
confd.^9.per tot.Gobb.de monet.quxfl.l.per tot.,iti 
noftra aucem hypochefi , in qua verfamur fuper 
materia quindenniorum , nulla pcnicus cadere 
poteftdifficultas, quod Ducaci auci deCamcra 53 
fint in obligatione, quodque proinde folutio 
quindennii fit facienda juxta valorem adau- 
ftum , vel diminutum poft Unionem de tempo- 
re folutionis , veluti iu pr^cifis terminis termi- 
nantibus pleniffimecomprobat C^rcf. deLttcade 
Benef.difcS^. n.i^.cum feqq.ufq.ad ^«.cujusqui- 
dem Doftorishaud minus doCtrina , quam pur- 
pura eminentiffimi auftoritas exuberat ad in- 
tentum noftrum, dum habere in terminis Dodo- 54 
rem puncftualem fine contradidore idem e(t , ac 
verfari in cafu Jegis , Marta vot. Tifan. 6. «. 7. 
li.T.D.Titon.difc.Ecctef.part.i.difci^.n.n.Surd. 
dec.Mantuan.zzg.n.i6.k.ota in recentior.dcc.i:!. 
in fin.par.^^.dec^Oo.n.^i. par.i6. & in Gerunden. 
Beneficii i^.Martii 1697. §. Scais atttem infin.co- 
ram Miito , & in Veneta , feu ^nconitana Tecu- 
niaria .t^.Maji i^gS.^Catertim coram .Anfaldo De- 
cano' eo fortius , quia Card.de Luca di£l. difc.S^. 
non fcripfit ad implendam crumenam , (eu ad 
opportunitatem caufa: , fed pro veritate , uC 
idem teftatur ibid.n.i.propifin.quo calu ei magis 
deferenduin,veluti idem firmat dealienat.difci^. 
n.z6. & defervitut. difc^g. n. 8. longequc magis 
ciim doftrina cjufdem Card de Luca tuit com- 
probaca, & canonizata per univerUlem obfsr- 55 
vantiam, in Urbe, totoquc Orbe nutoriam, prx- 
fertim fi vigeatetiam obfervantii pircicuaris 
ipfius manus mortuje obtinentis fibi uri!ri Benc- 
ficium , pofteaque contravcnientis moJum (ol- 
vendi quindennium iu cafu mutacionis valoris 
Ducaci , quod nimirum augumentum valoris 
Ducaci fupra valorcm currencem de ccmporo 
Unionis folucioncs explevit ipfa manus mortua 
cum augumenco reperco de tcmpore (olutionis 
quiiidennii , vel quod Annatifts exegerint a ma- 
numortua quindcnaiuin cum decrcinenco Du- 

caci 48 Joannis Lopez deLeone caci poflea reperto de tempore exaaionisquin- 
dennii ; quae obfervancia generalis tam folvendi 
cx parce manuum mortuarum , quamexigendi 
ex parte Annatiftarum , tamquam antiquiflima, 
mulcoque fortiiis peculiaris alicujus manus mor- 
tnx , non in foio fenfu interpretativo , fed ex vi 
quoque prsefcriptiva , praefumere facit , talein_. 
fuilfe Partium conventionem , ex congeftis per 
Collegium Vapien. penes Brun.de monet.n.^.%.Tr£- 
di^iis, cum%§.feqq. ibi :c«'« igitur folutiones fem- 
per fubfcquut£ fuerint in moneta currente tempore 
Jolutionis &c. pr.f/MWJt«r -, conventio talisfuiffe , 
qualesfunt fubfequut<e folutiones , & confequenter 
prxfumitur conventum dc folvendo monetam cur- 
rentem tmpore cujuslibet Jolutionis &c. Thefaur- 
yun.de augment.monet.par.i.n.j^.in princip.verf. 
tiam hic ibi : hinc arguimus , contrahentes m dubia 
ftipt'.!at:one voluiffe^intelligere , ut ftant fotutiones 
de illa moneta , qutc folvi folita fucrit , quia talis 
ccnfctur fa5la promiffio , qualis eJlfubfequutajolH- 
tio &c. Brun.de monet.limitat.^.n.i. ibi : ubi con- 
fuetudo effet , ut fieret folutio pecunix debita , /e- 
cundum valorem , & curfum temporisfolutionis , 
quia illud tempus effct attendendum &c. longtu 
confuetudo folvendi vim habet confenfus , & qubd 
itd a£lum fit inter Vartes , ut folveretur fecundum 
rnonetam currentem tempore folutionis&c.Baibofa. 
incap.olim zo.verbo verum de cenfib. E^ota pofl 
Cenc. decenfib.dec.zii.n.z.^.&6. 

Nec objiciatur, quod Ducatus auri de Came- 
ra iiodie fit redadus ad monetam imaginariam, 

e5 cum ampiius no.> cudatur , quo cafu attendi 
debet iftimacio de tempore obligationis ex fir- 
macis per I{ot. in di£ta F[omana Cen[us,feu Canonis 
coram Emincntifs. Falconerio tit. 37. defolut. dec. 
33. tomo 3. confirmata coram Cerro, & Crifpolto . 

*7 Nam hxc conclufio poflet procedere ; quando 
verfaremur inmoneta, quse aut nunquamfuit 
cuifa , vel fi fuit culTa, ignoraturejus bonitas, & 
pondus; fed, fi moneta fuit cuflfa, & de tempore 
obligationis repcriebatur, & aiiquo modo fciri 
poteli: cujus bonitatis, & poaderis eflet , idque 
vel ex Capitulationibus Zeccl^x , vel ex Libris 
Hilf oriarum, aut ab aliquo Scriptore, ve! ex quo 
adiiuc conierventur aliqua numifmata in Muff is, 
( ut ex his , & aliunde fatis innotefcit eflentia_» 
Ducati auri de Camera ) In hoc cafu fieri debec 
folutio in alia moneta minus diflante in bcnita- 
te intrinfeca ab iiia, qua: deHcit , & eft in obliga- 
tione , & quidem in tanto numero .qiiantus fuf- 
ticit ad sequandum aurum, quod erat in moneta, 
quse defii.it , habita proportione ad bonicatem , 
& pondus juxta praxim , quam fequuta e(l Ca- 
niera Apoltolica in valutando Ducato de Came- 
ra, prius ad rationcm Scutorum auri Stamparum 
102. -7 & deindd in bonitate , & pondere dimi- 
nutis Scutis auri ad rationemScutorum lop.auri 
fimilium, quamque docet Scaruff. della raggione, 
e concordanxa delle monete cap.g. & cap.Jtl-%-Set- 
timafol. <,'?,. et<,9 ac prafticarunt in fimilibus 
texminis Ciarlin.controverf.zi^.per tot.Gob. con- 
fult. i^2.pariter per tot. Card. de Luca de Benefic. 
difcur.i^.n.iS.verftc.ifla verbfpecies , ut ita di- 
fiinguendo, tradit idem Card.de Luca de V^galib. 
difcur.\i^,n.z.^fit.dec.<,c)-i.n.i.etz.par.i.dec.\-i<i. 
n.'\.verfic. quia fuit refponfum, par.^. et (fecjop. 
7j«»i. 14. ef is •?<<»■. 19. recentior. Etinterminis 
Floreni de Camera in yercellen. annu£ pnefiatio- 
iiis 22. yanuarii 1701. §. QitQi mm,etfequen. & meliiis (ub die 13. Februarii %.T^ec officere, cor. 
Card. Dela Tremoille . Confonant egregie Scacc. 
decommerc. &Camb. §. z. glof.<,.n.\-i'i.& \-jg. 
cum aliis fupra ailegatis , & latilfime .Addcn. ad 
dec.67.n.6'^.& n.7\.cum pluribusfeqq.ubi referc 
ita judicatum in divetfis Orbis Tribunalibus , 
par.Q.recentior.tom.\. 

Contrarix autem authoritates proceduut ubi 
non potelt fciri valor incrinfecus monets, qux 
cadit in obligatione ; quo tamen cafu necelTe efl 5 8 
folvere valorem extrinfecum femel , Sc ulcimo 
loco folutum , Brun.de monet. par.i.n.6.verjic. et 
fi de valore , Gob. eod.tr a£l. quxfl..^. n. i . & innuic 
I\ot.dec.\i^.n .\.verfic.quiafuitrefponfum, par.$. 
recentior. decifiones vero editje in di6la Bfimana 
Cenfus Jeu Canonis minus turbant , quia , quate* 
niis rirmant quod Ducatus de Camera veteris 
valoris , fuerit fpecies monetse realis , & realiter 
diff incfta a Ducato de Camera nova , & quod 
hodie redada ad imaginariam monetam , non 
fitfolvendus juxca valorem de tempore obliga- 
tionis ; in ordine ad primam partem jam dixi- 
mus, fupra Cd/7.2.».35.qu6d fuppofitum eft evi- 59 
dcns xquivocatio in fado . In ordine vero ad 
fecundam partem , propofitio pofl^et fubfiftere , 
quando ejufdem Ducati , quem fupponit /ain 
culfum , nou polfet fciti valor ; In quibus teruii- 
nisproceditcontrariaconclufio, fecus ubi fciri 
poceft ejus valor intrinfecus , ut egregid diilin- 
guunt mox allegatse authoritates , & eft diftin- 
ftio communiter , inconcufse , & abfque ulla_» 
coatradidione ab omnibus,ac etiam ab ipfa Ro- 
ta femper amplexa ; Et quia valor diftorum-» 
Ducatorum auri de Camera veteris valutationis 
jam notus eft , ciimque ab iifdem deciffionibus 60 
non fine magna votorumfcilfura editis pendeac 
revifio in gradu reftitutionis in integrum , certo 
fperari debet, quod Sac. Rota ab eis recedet , 
tantum enim Tribunal glotiatur de fua docilita- 61 
te , & de facili fententiam mutat , ut dixic Cari. 
de Luca de dot.difcurf.S^.n. \o.[sd oh quanta ma- 6i 
la exomilfa cuffione tamcelebris, & antiqui 
aurei nummi , & ego confulerem SancSiflimum 
Principtm , ut illius cuflionem realTumi /ubeat , 
fic auferetur occafio tot litium , tantorumque 
damaorum , imicando Florencinos , quoruin 63 
Ducatus quoque ad monecam imaginariam re- 
daftuserat, tefte I{otadec. •^oc^.n.^^.par.iQ. re- 
cenf/or. hodie tamen , reaflumpta illius cuflione , 64 
non alia moneta in foro frequeatior cernitur , 
quam Florenus auri , atque indecorum eft , ut 65 
criumphent exemplaria , in seternum pereac Pro- 
totypus . 

ARGVMENTVM. 

Quindenniafolvenda funt juxta modernuni 
valorem Ducati , feu Floreni auri de_j 
Camera currentem de tempore fblutio- 
nis cujuslibet quindennii , non autem 
juxta antiquum valorem de tempore 
Unionis Beneficiorum Confiftorialiun-Lj 
in libris Camer.T in tot Ducatis , feu Flo- 
renis auri de Camera taxatorum , tam 
in cafu fupervenientis augumenti, quam 
diminutionis valoris Ducati , feu Fiore- 
ni pofl: Unionem . 

S U M-« De Quindenniis , Cap. XII. 4? SUMMARIUM. 

1 Tro liencficUs taxath idem e(l Florenus , ac DHcatus 

aurideCamera . 
1 Ducatus auri de Camera in defuitudinem ahiit . 

3 Solvi potefi xtjuivalens , in diverfa fpecie monette 

mugis ufualis » & commoda , quotiefcumque^ 
fpecies moneta , in quafacienda eflfolutio , diffi- 
ciie reperitur . 

4 Tro Beneficiis taxatis introduEla fuit folutio ^nna- 

tartm , & quindenniorum in Scutis auri Stam- 
parum , 
<i Mutato extrinfece valore monetiH ifolutio faciendaj 
efi juxta valorem currentem . 

6 Quindennia folvenda in Vrbe . 

7 In a£lu Vnionis de jure deflinata efl folutio quindeti' 

ntornm in Vrbe . 

8 ^d boc fuffiagatur univerfalis ohfervantia . 

9 In qtio concordent > & in quo difcordent quindennia 

ab .Annatis . 

I o Taxa lleneficii Conftflorialis efi tertia pars annuifru- 

6lus . 

I I Communia , ^ Minuta Servitia quid ftnt . 

1 2 Solittio annatx pro Beneficio Confifioriali -, und cum 

Comrnuni, & Minuto Servitio , non afcendit ad 
mtdietatem veri annui frullus . Super quo affer- 
tur calculus. 

1 3 Commune , & Minutum Servitium orta d confuetu- 

dine immemorabili . 

14 Confuetudo immemorabilis convalidare potell titu- 

lum exaClionis annatarum . 

1 $ Facilius inducitur quantitas , qndm fubflantia . 

\6 .Afferuntttr Concordata Gallite pro Tatria Redufta 
Huncupata . 

17 Frti6lus Beneficiorttm taxatorum , fofl Taxam po- 

titis au£ii , qudm diminuti fuerunt . 

1 8 Trtefumptio efl potius pro augumento , qudm pro di- 

minutione fru£iuum . 

19 ui£iio exequutiva retardari nequit exceptione tur- 

bida . 

20 Solutio ^nnatarum regulatur d Taxa , five cre- 

fcant , fivt decrefcant fru£ius Beneficiorum . 

2 1 Colle£io>-cs quindenniorim pnejudicare uequeunt Sedi 

.Apofiolicx . 

22 ^lterata moneta in valore extrinfeco > attendendus 

efl valor de ttmpore folutionis . 

2 3 Qjiod habct locum etiam in Ducato auri de Camera . 

24 Tonderatur quodam Decretum Camerale in materia 

monetarum . 

25 Terpenditur Card.de Luca de Benefic.difc.89. fub 

11. 18. in fin. atque conciliatur locus lib. 2. Reg. 
cap.24. verfic.24. & lib.i. Paralipom. cap. 21. 
verfic.2$. 

26 ^ugimentum valoris monctx aureee non efl adfcri- 

bendum illius alterationi , fed deteriorationi mo- 
net£ argentex . 

27 Qtiidfit Florenus auri , & quid Ducatus auri de Ca- 

mcra . 

28 Quid luper bac moneta introduxerit longttva obfer- 

vaiitia . 

29 Iterum ponderattir quodamDecretumCamerale irts 

riiateria monetarttm . 

30 .^jfm«rStatut.Urb.lib.i.cap.i97. proi/tf/oKfl»- 

cati atiri de Camera . 

3 1 Quid fit valor intrinfecus , & quid valor extrinfe- 

cus. 

32 Moneta aureavalutatur d moneta argentea , velab 

alia magis minuta . 

33 Cur fupervenerit major affluentia argenti . 34 Falor monette aurex d Trincipe jufla de caufa augeri 

potefl . 
3 5 ^ugumentum monetic aurex ortum d diminutionej 

valoris monetts argentae , dici nequit verum au- 

gumentum,fed potius confervatio fui valoris an- 

tiqtii . 
16 solutio facienda efl juxta valorem currentem , fi mo- 

neta extrinfec^ tanttlm alteretur . 
37 Expreffio valoris Beneficiorum uniendorum defidera- 

turld Regula 22.C2ncellar.de Union. 
3 8 Eadcm fit ad regulandam folutionem .Annatarim , 

& quindenniorum . 

39 Soltttio qtmdennii facienda in tot Florenis , jnxtx 

currentem eorum valorem . 

40 Tanti hodie valent yulii xyllt. qtiibus conflatur 

Florenus , quanti olim valebant pauciores yulii , 
quibus conflabatur idem Florenus . 

41 obfervantia generalis docet , Taxam Beneficiorum 

rcgulandam effe juxta currentem valorem Fiore- 
ni , etiam in folutione quindenniorum . 

42 Ohfervantiageneralis, &■ particulans infervire po- 

tefl pro interpretatione , ac regula in cafibus par- 
ticularibus . 

CAPITULUM XII. 

MAnus mortua.cui unitum reperitur Benefi- 
cium in Camera taxatum in tot Ducatis, 
leu Florenis auri de Camera , pro folutione quin- 
denniorum prsetendit, infpicie ndum.ac attenden- 
dum efle vaiorem currentem de tempore Taxae 
Joannis XXII. vel de tempore Unionis Beneficit 
Confiflorialis, fub emendicato pr£Etextu , quod 
antiquitus Ducatus auri de Camera emeretur, 
ac asftimaretur Juliis decem , vel undecim , po- 
fteaque ob augumentum Scuti aurei de Caniera 
notabilem receperit alterationem ; nihilominus 
contrarium firmamus , quod quindennia folven- 
da funt juxta modernum valorem Ducati , feu 
Floreni auri de Camera currentem de tempore 
folutioniscu/uflibet quindennii , non autem ju- 
xta antiquum vaiorem de tempore UnionisBe- 
neficiorumConfiftorialium in libris Camers in 
tot Ducatis , feu Florenis auri de Camera taxa- 
torum , tam in cafu fupervenientisaugumenti , 
quam diminucionis valoris Ducati , feu Floreni 
poft Unionem : prxmiflb etenim , quod inBene- i 
ficiis taxatis realiter Florenus auri de Camera , 
ad differentiani aiterius argenti , idem dl , ac 
Ducatus auri de Camera, eique jequivalet , dum 
in Romana Curia fummo /ure unum pro altcro 
fumitur , Gomc':!^ Sarnen. ad Regul. ^ s . Cancellar. 
devalor.quxfl.^.verficulo confeqttenter , circdfin. 
ubi poftquam retulerat ftylum Cameri in Ta- 
xis , capiendi Florenum pro Ducato , idque_> 
potiustribuerat abufui exigentium Taxas , tan- 
dem immediate fubjungit poft relatam prsten- 
fam fuam credulitatem , ac illam agaolcens , 
pra:feferre aliquam fpeciem calumnia: , exyilla- 
no antiquiffimo Kidotix Florentinse , Joan- 
nem XXI I. persquaffe valorem Floreni cum Du- 
cato auri , cudendo Ducatum ad a:ftimatio- 
nem , & juxta intrinfecum valorem Floreni , 
hancque opinionem uti magis finceram , veri- 
dicam , & perpetuo ufu recepram comprobac 
Mandof. fcribens in eodem frculo , ad I{egul. 2$. 
Cancellar.de monet. qittefl. 3 . w.4. ubi id deduci aic 
ex Clojf.in Extravag.vas eieSiionis , §. Torro, de 
Cenfibus , Fen^^^on.ad Statut. Vrb. lib' i.cap. 197. 
G «.15I' s^ JoannisLopez de Leone, B. I ^ 1 .ctim feq.Corrad.in prax.benefic.lib.i.cap. 1 3 . 
n.^.ciimfeqq. Germon. de lndult.Cardinal.%.i{egu- 
laria n.Sz.Card. de Lucade Benefic. difc.S^. «.18. 
1 veriim .qiiia Ducatus auri de Camera paulatim 
abiic in defuetudiuem , introdufta fuerunt a 
Summis Pontificibus Scuta auri Scamparum, 
qui quidem valor ejufdem moiietje adsquati illi 
Floreni, ac Ducati , fadaexperientia, docuit, 
quod , exempli gracia , in centum Florenis , feu 
Ducatis de Camera incrabant cencum , & novem 
Scuca aurea Stamparum, uccradic I{o[adec.6S6. 
n. ^ par .^.diverf .Immo ex generaliconfuetudine 

3 in omnibus ditionibus fervaca, quociefcumque 
fpecies moneti , in qua facienda eftfolutio, dif- 
Hcile invenitur , folvi poteft xquivalens iu altera 
fpecie moneta: magis ufualis , magifque com- 
modx , Bartot. in l. Taulus , n. j.ff. de folution. 
Gabriel.conf.i6^.n.'^. cumfeqq. lib.i. Sc adhunc 
pricifum effwdum folucionis Annacarum , Hc 
quindenniorum Card. de Luca de Benefic. difc.S<j. 
n.i6. Larrea dec.Granat.zi.cumfeq.pertot. 2.C m 
fpecie loquendo de Ducaco auri de Camera .^d- 
den.ad Gregor.XF.dec.i~^in.j.I{ubeusinaddit. ad 
dec.ej.n.ii.ctji.par.cf.recciitior. tom.i.&c in cer- 
minis Floreni ^ot. coram Card. Serapbin.dec. 84. 
n.i.ciitn feqqtom. i • Dunoi^et. Sen.dec. i ic).num. i . 
dec.6S6 n.i.ct dec.S^p.n.i.par.^.diverf. ica ,uc, 
re penicus confideraca , ex his , qua: cradit com ■ 
munis Schola Doftoium , &Tribunalium.in ma- 
teria monetarum , non (ic uHo modo juridica-» 
concraria prrcenfio manus mortuje ccnfentis , 
folvendum e(fe quindennium /uxta valorem cur- 
rentem de cempore Unionis : ecenim ex mox al- 
lacis audoricacibusrecepcaefl: hodie in foro di- 
Itindio , qiiod , quando in obligatione non eft 
aliqua monsta imaginaria , feu fancaflica , fed 
fpecies cerca , ac decerminaca monctie realis ad:u 
exiftentis , cunc Ci illa fpecies monecs alteracur 
in valore incrinfeco, uc quia mucaca maceria, 
vcl pondere , eadem fpecies fucric de novo im- 
prefla, attendendus veniac valormonetac de_> 
tempore obligationis , ideft indagari debec , 
quanci de cempore folucionis valeret moneta ju- 
xtamateriam ,& pondus antiquum de tempore 
obligationis pracexiftens j ade6,uc folutio facien- 
da fit i n hac nova fpecie alceraca , habica racio- 
ne ad augumentum , vel decremencum prove- 
niens ab alceracione ponderis , vel macerisE , ex 
ca ratione a priori , nt debicor tantura reftituere 
tencacMr , quantum recepic , non aucem plus , 
vel minus : li vero illa fpecies moneca: in obliga- 
tionem dedudx alccraca fuic dumcaxacin valore 
extrinfcco, utquia , rctenco eoden) pondere , 
& materia , ex ufu Gencium, vel ex Edifto 
Trincipis , ejus valor fuic au<Sus , feu diminucus, 
procul dubio actendi debet , quanti de cempore 
folurionis valec illa fpecies monecs . 

Unde in Cancellaria, feu Camera Apoftoh'ca 
loco Floreiiorum , ac Ducatorum , ob eorundem 

4 raricatem , & difficultacem , incroduftx fuerunt 
folutiones Annacarum , & quindenniorum pro 
Beneficiis caxatis , in Scucis auri Scamparum ju- 
xta enunciatam proporcionem , exempli caufa 
centum , & novem Scutorum aureorum pro qui- 
bufliber centum Florenis , feu Ducatis , fivc in 
alia moneta argencea xquivalence eidem Flore- 
no , feu Ducaco, veluti in his puris terminis no- 
tat Card.de Luca de Bcnefic. difc. 8p. «. is- ibi : de 
flano ctiam refultat , folutionem faciendam ejje in Scutis auri &c & in quibus hujufmodi.^nnata- 
rum, ac Servitiorum , omniimque emolumentorttm 
Cameraliiim folutiones (ieri folent &c. in fin. §. Et 
confequenter , ibi : quoniam Scutiauri Stamparum, 
in qiiibus iflafoiutio facienda efl &c. nullam altC' 
rationem receperuut , fed idem efi valor nunc , ut 
crat de tempore , quo folutiones quindenniorum fieri 
debuerunt , & n.i6.infin.§. ^deoque, ibi : etiamji 
exprimeretur valor Scutorum atiri ad rationemtot 
yuliorum , vel Carolenorum pro Sctito , adhuc ta- 
men id cenfetur fiare demonfirative , ac nontolUt 
obligationem folvendi inipfis Scutisauri, veleo- 
rum cequivalentia , habita etiam ratione augumen- 
ti &c.et n.17. infin.%. Solutiones, ibi : folutiones 
cnim .Annatarum , omnifque expeditiones Datari.t, 
& Cancellari£..4pofiolic<e fiunt in di£iis Scutisauri 
de Camera , qui antiquitiis conflituebantur ex qua- 
dam moneta aurea, quie nuncupabatur Ducatus&c. 
quo fuppolito , cum propcer augumencum valo- 
ris extrinfeci Scuti aurei adjulios fexdecim cuni 
dimidio pro quolibet , adauftus quoque fit pro- 
portionabiliter valor Floreni ; ica , uc ad confti- 
tueudtim , exempli gratia , centum Florenos , 
requifitis centum, & novem Scutisaureis , valoc 
cujuflibec Floreni fere afcendac ad Julios de- 
cem , & ofto ; proindeque indubitati juris eft , 
folutiones quindenniorum faciendas efle valuta- 
to Floreno juxca prsfentem currentiam , non_» 
aucem juxca antiquam , quse adecac de cempore 
Taxx; ftante regulaabfoiuta , quod , quando 
folutio debetur in fpecie monetx realis , noa 
imaginarii , aut ideaiis , cujus indolis , acqua- 
licacis procul dubio eft Florenus , fi iita muta- 
tur in valore non intrinfece, fi uempe alcerarecur % 
materia, fivepondus, fed extrinfece tantum , 
five ex Populorum ufu, five ex Principis Edi- 
<5io , tunc actenditur valor ejufdem monetx ju- 
xta currentiam dc tempore folutioiiis , juxta_» 
theoricam Bartol. in l.Vaulus , n.^.ff. defolution. 
communiter receptam,ac in terminis Ducati P^O' 
tA (fcc.500, in princip.&dec.^o^. in princip. jun£io 
n.6. cum [eqq.far.i^. recentior. de qua nos fupra 
num. 3. 

In nihilum fufFragante,qu6d Scutum aureum, 
ac per confequens Florenus , cujus valor in Ur- 
beadaudus eft , nonrecipiac eundem valorem 
in loco , ubi excac manus morcua , quindennii 
debitrix ; folutio enim quindenniorum , ex fuo 6 
loco per nos tradicis , de jure in Urbe facienda 
eflec , prouc in Urbe folverentur annacas , i\ liene- 
ficia unica remanfiflenc in eorum pcimsevo fta- 
cu collacivo , Card.de Luca de Benefic.difcig.fub 
n. 4. cumplurib.feqq. fi icaque Cancellaria Apo- 
ftolica exquadam benignicace ucicur indulgen* 
tia habendi in Parcibus , in quibus morauir ma- 
nus morcua, Subcolledorem, qui minori incom- 
modo manuum morcuarum debicricum ibideni 
quindennia exigic , non tamen attenuenduseft 
valor Scuti aurei , ac refpective Floreni, juxta 
arftimationem , feu currcnciam in Parcibus, fed 
ille valor attendendus eft , qui curric iiiUrbe, 7 
ubi de jure deftinara eft folucio , & conrrada-j 
obligacio in aftu expedicioiiis licerarum Unio- 
nis , juxca Bullam6. Vaulill. Bullar. iiov. I{om. 
tom. I. & aliorum Summorum Ponrificum , ac 
obfervac Card.de Luca de Benefic.difc.89. num.i-^. 
quod quidem fatis comprobatur ex univerfali g 
obfervantia prafticata in materia Annaca- 
rum , qus foivuntur pro Beneh'ciis caxatis , qua- 

an- De Quindeaniis, Cap.Xll. y aiicc Unlonem reperiebantiir in ftacu collacivo 
ex eo , quod oinnes manus mortu« , quibus 
uniuntur Beneficia taxica, folvuiit in Urbs an- 
iiacas juxta valorem Floreni ad prxfens curren- 
teai ; quamobrem ratio poftulat , quod idein_> 
prorsus praAicetur , ac adamuffim fervetur in 
<> maceria quindenniorum , quse in fubllancia func 
idem , ac annat^ , hac fola incercedente difTeren- 
tia , quod qiijndennia ftinc fixa , ac determinaca 
ad certum tempus, annatae autem funt eventua- 
les , menfuram , ac normam fumentes a tempo- 
re vacationum Bsneficiorum , Maff.Gallef.de an- 
nat.n.^o. propefin. §. Efi aliud quoque annatte no- 
men, Lotther.de rebeHefic.lib.i.qnteli.zg.n.O.Card. 
de Luca de Denefic.difc.S9.n.6.& 7. 

Miniis relevat, quod , cum manus mortua 

dcbitrixquindennii, parata fitfolvere fummam, 

• m qua taxatum fuit Beneficium fibi unitum , vi- 

deacur incegre debito fatisfacere ; quippe fcire 

10 oportet, Taxam Beneficii Confiftorialisconfi- 
ftere in tertia parte veri annui frudus ejufdem : 
cxcmpli caufa , verus annuus fruftus Bcneficii 
confiftic in Floienis tercentum , Taxa e/ufdeni 
firmatur iu Florenis centum , ac ita defcribitur 
in libris Camers , Maff.Gattef.de annat.fitb ».4. 
vcrfic.& qHoniam taxatio , ibi : et quoni.im taxa- 
tio Epifcopatmm , & Monafieriorum fiipradiiia , 
nonfnit ab initio fa£ia t nifi pro tertia parte 'veri 
fruSiuum valoris , quiprius nefcitur d quo Tonti- 
fice, deindeper Commiffarios d yoanneXXlI.miffos 
inventusfuit &c. .Amayden. de fiyl. Datar lib. i . 
cap.18. §.?. de annat.fubn. iPj-infin. ibi : adeo , ut 
Taxa infingiilis exced.it tertiam partem &c. Lot- 
ther.dere benef.lib.i.qn£li,i6.n.so.cum feqq. aa- 
nat^ vero , qua: folvuntur pro Bjneficiis Conli- 
ftorialibus , taxatis in libris Camerx , coufiiluiic 

1 1 in Communi, & Minucis Sirvitiis; Commune eft 
quxdam folutio fummx correfpondentis integrx- 
TaxoE Beneficii taxaci , qus pro a:quali rata di- 
viditur inter Papam , & Sacrum CollegiumCar- 
dinalium , a quo fumpfit nomen Communis ex 
co , quod commuiiiter dividitur inter ipfos , 
Lotther.de re benef.lib.i .quxfi.iS.n. <,i.infin.Maff. 
Callef.dc annat.n. ■^.Fagnan.in cap. prxtered n. 11. 
«e Vrxlat. vic.fuas : exempli gracia , fi Benefi- 
cium reperitur taxatum in libris Camerx iu Flo- 
jenis centum , folvuncur Sacro Collegio Floreni 
quinquaginta , dc Pa,px , iu cujus locum hodie 
fuccederunt Officiales Canceilaria: vulgo Anna- 
tifts , refidui Floreui quinquaginta , dempco 
tamen unoeum dimidio pro cencenario , ficque 
Floreniquadragintaoflro, & folidi viginti quin- 
que : Minuta infuper Servitia confiftuut in qua- 
dam minutaportioue enuiiciatarum annatarum, 
penitus a Communi dillinfta , ac diyerfa juxta 
mox aliatas auftoritates , qux quidem folvitur 
proportionabiliter ad Taxam Beneficii , prouc 
fequitur, niiuirumSacroCoIlegiofolvuntur Flo- 
reni tres, & folidi triginta pro centenario Taxr; 
ita , ut pro Moiufterio , feu Abbatii , vel quo- 
cumque alio B.-neficioConfiftoriali taxato( vcr- 
bi gratia ) in Florenis centum , ex caufa prxJi- 
dorum Minutorum perfolvunturSacro Coilegio 
Floreni tres , & folidi triginta , OfiScialibus vero 
Cancellariae perfolvuntur quoque Floreni trcs, 
& folidi triginta quinque pro quoIib:t ccntena- 
rio Taxae , 8c ulcra Flotenus alius pro quolibet 
centenario ejufdem Taxx ; pro exaftione tamen 
irtius uitimi Florcni pro qijolibet centenario , fufficic , quod centeaarium caiptum fic j ita , ut, 
fi Abbatia taxataeftin Fiorenisceatum , & uno, 
exiguntur Floreni duo . Secrecariis Camers fol- 
vuntur Floreni duo pro centenario Taxse. & Col- 
legio Clericorum Camers folvuntur Floreni vi- 
ginti , & folidi triginta ofto pro centenario Ta- 
x<E . Prster memoratjsfoluciones , folvuncura 
manibus morcuis quindenniorum debicricibus 
( prouc a csteris debicoribus annacarum ) quie- 
tanci^ , quse reporcancur in acSu folucionis , ad 
proportionem pariter Taxa: , ideft Sacro CoUe- 
gio pro Abbatia in Florenis centum taxaca fol- 
vicur Florenus unus , & foli Ji quindecim , Offi- 
cialibus Cancellarix Florenus unus , & Clericis 
Camerse Floreni duo . 

Ex quibus nociciis , quas fcire prifumitur ma- 
nus mortua , faltem in acSu pracSico, ex revo- 
lucione partitarum , nec uon quietantiarum_» 
fatftarum occafione aliarum folutionum , gemi- 
nse deducuntur confequentia; , prima videlicec 
eft, quodTaxa in libris Camsra; non demou- 
ftrac, quindennium , ac annaram non tranfcen- 
dcre fum nam taxacam , fed illam dumcaxac da- 
re proporcionem , juxca quam reguianda eft ea- 
dem annaca ; fccunda vero confequencia eft , 
quod foluciones prsfacarum annacarum non_> u 
afcendunc mediecacem veri annui frudus cujuf- 
lib°c Abbacix , veluci obfervant .Amayden.dcflyl. 
Datar.tib.i.cap.iS.§. 3. beannatnu.i2.infin.Fa' 
gnan.in cap.prdtered i.n.6g. ne Vrcelat. vic.fuas . 
Qux vericas ad hominem comprobacur ex fe- 
quenci calcu' o aritmethico , a quo depromitur , 
quod pro Abbacia iti Florenis cenrum taxata, 
cujus verus aiinuus fructus confilHt in Florenis 
tercentum , compucacis omnibus folutionum y 
ac etiam quiecancIarumparcicis,non folvuncur, 
nifi Floreni cencum criginta tres , & folidi qua- 
draginta tres , animadvertendo , quod quiiibsc 
Florenus conflatur folidis quinqifaginta . 

Regula , qusE fervatnr in folutious Commu- 
nium', & Minutorum Servitiorum pro Beneficiis 
taxatis in libris Camerx , cam excaufa quinden- 
niorum a maniblis mortuis debicorum ex Benefi- 
ciis fibi uniris , quam ex caufa annacarum a 
Provifis debicarum in aftu expeditionis litera- 
rum Apofiolicarum ex B.meficiis in ftatu colla- 
tivo exiftentibus ; prxmillb , quod Taxa defcri- 
pta in libris Camerx , regulatur in tercia parte 
veri annui fruftus Beneficii . 

ProBeneficiis taxatis duofohitionum genera 
fiunc : primum genus nuncupacur Communo 
camquam xqualicer dividendum incer Sacrum 
CoUegium , & Annaciftas , feu Oificiales Can- 
cellarix Apoftolicae : fecundum vero genus re- 
fpicic Minuca , fcu Minuca Servicia , de quibus 
parcicipanc Sacrum Collegium , Canceliaria , 
ideft Cancellaria: Officiales, feu Annatiilx , & 
ColIegiumClericorum Camera: Apoftolicx.pro- 
portione inferius explicanda . Commune folvi- 
tur Sacro Collegio ad ratiouem medietatis Ta- 
X3E ; ita , ut Abbatia in libris Camerx taxata, 
puca , in Florenis ccntum , folvic Sacro Collegio 
Florcnos quinquaginta . 

Pariter proenunciaco Communi , &portIone 
ad ColIegiaCanccllaria: fpettantc folvitureadem 
fumma ad ratione.n medietatis Taxs , dempto 
tamen uno cu n dimidio pro centenario ; ficque 
pro Abbacia taxata in centum Florenis , cxigunC 
pro eo rum portione Florenos 4S. -f- 

G 2 Pa. s^ Joannis Lopez de Leone, Pariter folvitiir Sacro ColJ:egio pro qualibec 
Abbatia taxata Miiiutum ad ratioiiein Fioreno- 
rum 3. & folidorum 30- Pfo centenarioTaxi: 
unde pro Abbatia pr^dida taxata iu Floreais 
centum folvuutur Floreni 3 . & fo:idi 30. 

In Cancellariafolvitur Annatiftis didum Mi- 
nutum ad rationem Florenorum 3. &7, Deci- 
morum alterius Floreni , ac infuper Florcnus 1. 
pro quolibec centenario Taxi , fufficitque ad 
exaaionem praedidi Floreni i. procentenario, 
quod centenarium incxperic. 

Tam Sacro Collegio , quam Annatiftis folvi- 
tur quietantia, feu rogitus proquietantia ad 
proportionem Taxae , ita , ut pro Abbatia taxa- 
ta in Florenis centum exigic Sacrum Coilegium 
Florenum i- & folidos M- Cancellaria autciTLj 
exigicFlorenum 1. pro prsfata Abbatia . 

Ulterius pro folutione quindennil , quod de- 
beturCancellaris , foivitur portio quidam Se- 
cretariis Cameras , qax pro Taxa Florenorum 
centum, conliftit in Florems 2. extanc quoque 
Minuta Servitia, qux confiltunt m numero quia- 
que partitarum folvendarum Coilegio Clerico- 
rum Camerae , iftaque in totum afcendunt ad ra- 
tionem Florenorum io.& folidorum ^o.pro ccn- 
tenario Taxs , ac tandem folvitur pro quietaa- 
tia, qu$ proAbbacia taxata in Florenis 100. 
debecur in fumma Fiorenorum 2. & omnes tres 
prJEdi(S3E partits iafimul afcendunt ad Flore- 
nosi5 3. acfolidos43. non tamen abforbentes 
medietatem veri valoris Abbacix , qui quidem 
valorconfiftitin Florcnis ^oo.juxtajam primif- 
fum principium , quod Taxa conftituta fitpro 
lertia partc valoris Abbati» . 

Sequuntur calcuii foiationis memorati quin- 
dennii proquolibec ex cribus Parcicipancibus . 

Pro Abbacia caxaca in Florenis 100. 

Sacro Collegio . 

Pro Communi Floreni 50. 

Minuco Floreni 3- 3o. 

Quiecaatia Floreni 1. 15. 

Floreni 54. 45. 

Cancellaris Apoftolics . 
Pro Communi in cocum . 

Floreni^S. 25. 
Minuco Florcni 3. s-j. 
Unum pro cencenario 
Florenus i. 
Sccrecariis Camerse 
Floreni 2. 
Pro Quietantia Florenus i- 

Floreni 56. 10. 

Quilibec folidi 50. conftituunc 
Ilorenum *• 

Collegio Clcricorum Camers . 
Pro Sacra Floreni 1 • 

Camera Floreni i- 33« 

Minuto Floreni 3« So- 

Duobus Minucia cum 

dimidio Floreni 9. 

Tribus pro centenario 

Florenus i- i5« 

Quietantia Floreni 2. 

22. 38. Quilibet Solidi 50. coafticuuat 
Florenum i. 

Kota Sacri CoIIegii cdnfticuic 
Fiorenos 54. ^^?. 

CanceilarisFlorenos 56. 10. 
Ciericorum Camers 
Florenos 22. 38. 

Florenos 133. 38. 

Qupdnam autem fundamentum iiabiierioc 
quotae indicatarum exadionum , melior indaga- 
tio , nieliorque ratio prasberi nequit, quam quod 1 3 
ortJE fuerint a confuetudine vetuftiffima , ac im- 
mcmorabili ; Auctores namque fuper hac mate- 
ria fcribentes , inveftigata origine , ac antiqui- 
cate annatarum , fermonem habentes de Com- 
munibus , & Minutis Servitiis, quas funt annacs, . 
qua: debencur pro Beneficiis Confiftorialibus ra- 
xacis in librisCamers, diiferuerunc camquam 
de re confueca , cribuences eorum quancicacem , 
five quocam confuetudini imtnemorabiii , juxta 
Conflitution.6. VanU 11. §.3.4. ^^5. Bullar.nov. 
I^om.tom.i. ibi „ Nos &c. auftoritate Apoftoli- 
„ ca Sic. ftatuimus &c. declaramus , quod om- 
„ nia , & fingula Monafteria &c. quorum fru- 
„ (Sus &c. fi in libris ejuldem Camers taxati 
,, reperiuntur, Communia , & Minuta Servicia , 
„ atquc alia jura debita , & confueta , tam ipfis 
„ CamersB, & Collegio , quam Officialibus prx- 
„ fatis &c. reliqua vero Monafteria &c. & Bsne- 
„ ficia &c. unica , pro quibus &c. annaca , feu 
„ alia jura folvi confueveranc , vel debebanc 
„ cemporibus recroaeSis&cin pofterum fingulis 
„ XV.annis perpecuo fequucuris , eidem Came- 
„ rario folvere ceneancur , & debeanc &c. Com- 
„ munia , Minuta , & alia jura , feu annatas&c. 
„ folvereadftringantur etiam fingulisannisXV. 
„ in futurum , prout muiti alii ad fimiles Unio- 
„ nes , & gratias obtinendas faciunt , & facere 
,i confuevcrunc &c. „ Conjlitut. lo. yuliilll.%.^. 
eod.tom.i.xhiy, feu alias obligaciones de fol- 
„ vendis Communibus , & Minutis Serviciis , 
„ ac annacis &c. auc aiiis juribus folvi debicis , 
„ & confuecis faftx non fuerinc&c. „ Conlli- 
tution.i-j.^PauU ly.^.i.&S.infin.eod.tom.i. ibi „ 
„ licec Communium Serviciorum , & annaca- 
„ rum exadio &c. fic antiquiffima ; ica, uc 
„ eciampericiffiini , & probaciffimi Juris Inter- 
„ prctes , qui tempore Conciiii Viennenfis jam 
„ ducentis quadraginta , & ultra annis celebra- 
„ ti , & poft iiiud fcripferunt , expreflam de ea 
„ fecerint mentionem , &afleruerint , eam ia_» 
,» dido Conciiio roboratam fuifle , & d Coaci- 
„ lio Conftantienfi &c. Bsneficia unita hujuf- 
,, modi onus folutioais Communium , & Minu- 
„ torum Serviciorum , ac annacarum , & alio- 
„ rum jurium femper habuifle , & ad prasfeos 
„ habere &c. ,, Conflitution.^S. S.Tii V. §. 3- '« 
princip. eod. Bullar. tom.z. ibi ,, Nos confiJeran* 
,, res , quod annacarum, Com.nunium , & alio- 
,, rum jurium prjediftorum exaftio &c.eft anci- 
„ quiffima &c. ,, Confiitution 18. Vrbani FIH. 
in princip. tom.%. & Conjlitution. 50. Clcmentis X. 
§.-}.in princip. jun£io %.6. in princip. tom.6. repet. 
pojl Tra^int.Confi.^Ipofl.in ordine U I.III.V.VI. 
Vl\\:& XI. ac nocanc Majf.Gallef. de annat.n.'^. 
in princip. ibi ,, Communis , & Minucorum Ser- 
„ viciorum origo eft antiquiffima ; ita , uc ejus 

.iui- De Quindenniis , Cap. XII. n „ inltium ignoretur, & eoriim folutio nunquam 
„ fuerit in dubium revocaca anteConcilium_; 
„ Conftantiesfe &c. ■,, Fagnan.in cap.pntteredi. 
n. ii.ne Vrixlat.vic.fuas , Card.de Litca de Benrfic. 
difcnr.S^.n.i.in princip. ibi ,, prscognofcendum 
„ venit quod exantiquiflimo, acimmcmora- 
„ biii Eccle(i« Catholicae , Sedifque Apoltolica: 
„ ufu introducfta fuit inBeneficiis Ecclefjaflicis 
„ exacSio Communium Servitiorum.ac annaca- 
„ rum &c. ideoque etiam ante rempora Conci- 
„ liorum Viennenfis,& Conftantienfis hic anna- 
,, tarum ufus habetur &c. „ & n.-^. inprincip. 
ibi ,, inolevic eciam anriquus ufus folvendi di- 
„ <ka onera , & annatas pro Ecclefiis , ac Bene- 
„ ficiis unitis&c. 
Si igitur confuetudlni Immemorabili nititur 
14 fubrtantiaearundem annatarum , quse ex fe apra 
eft ad convalidandum titulum pro earum exa- 
(Sione , Fagnan.in cap. pnetered i. b.i^.cJ" ^j.we 
Trdat.vic.juas , majori cum ratione dicendum 
eft quod eadem confuetudo tribuac fufficiens 
i<5 fundamentum earum quantitati , dum facilius 
induci valet quanticas , quam fubftantia , 7<latt. 
conf.^^.n II. lib.i.Surd.coiif.94.n.z6.ctmfecj.lib.i. 
Lotther.de rc benefic.lib.i.quie(i.^c).n.i%Scumfeq. 
longeque fortius ciim confuetudo fic univerfalis 
1(5 apudomnes Nationes, prseterquaTi in aliqaa_» 
Gallii parce nuncupaca Pacria l\edu5la , qu* bs- 
neficio reduftionis fruicur vigore Concordato- 
rum incer Leonem X. & Francifcum f .initorum, 
quadecaufameliusremanet coinprobatum /us 
ejufmodi exadionis , ]{otci iii Hifpalen. Vifttatio- 
nis ^o.udprilis ijoo.§.2i.coram Molines Dccano , 
&• Inquijitore Generali Hifpaniarum , in Leodien , 
fcu.4quijgranen. Decanattts ig.^^uniinoi.^.Tnm 
etiam coram clar. mem. Card. Caprara , & in Min. 
donen.Obfervationis Confiitutionis i. MartiiijoC. 
§. Quarto , coram .Anfaldo Decano , 

Minufque rckvarec , Ci manus mortuaaffere- 
ret , quod Beneficia olim fibi unica , hodie non 
rcdJatic eundem frudum, iii quo caxara fuernnc, 
ly quippeuniverfalis experiencia docuit , redditus 
lieneficlorum caxacorum potius ri."CL'p!fle incre- 
mencum , quamdccrcmeijtum , veluci in pravi 
tcditur Fagnan. in fxpe laudato cap. pr.(tered 1. 
j5 n.70. nd VmRlat.vicfuas : & pra;fumptio ftac pro 
augumencopocius, quam diminutloiie, l\pta co- 
ramCard.Scrapijin.dec.i^Q^i. k.j. tow.i.quamo- 
brem manus mortua debicrix quindennii in fe 
refundere deberec onus juftificandi concluden- 
tiflimis probationibus diminucionem fruftus , 
acinterim quindennia decurfa perfoivere , pro 
jp quibuscompecicadioexequutiva ,qu£Eretarda- 
ti nequic exceptione turbida , necprobata, /^of. 
coram Duno'^et.yun.dec.6.^s.n.2i.cum feq. totn.i. 
Coccin.dec.i 3 5 S.n.iy.cumfeq.Emerix yun.Decan. 
dec. 6%']. n.j. Priterquamquod generaiiter noii 
admictitur exceptio minoracionis , fen diininu- 
tionisfruftus adefFcdum minorandi , feu dimi- 
iiuendi quindennium proBeneficiis taxatis de- 
bicum, eadcm terme racione , qua Sedes Apo- 
ftolica non rccipic augumcntum quindennii pro 
illis Beneficiis , quorum frudus adaudi funt , ex 
co , quod attenditur fola Taxa femel in libris 
Camera: prsfcripta, qui habec vim coucraftus, 
feu quafi coocradus perpecui , tamquam fixa , 
immobilis , ac invariabilis , prouc ica ctiam pra- 
fticacur in Provifionibus Beneficiorum caxaco- 
rum , occafioae eorum vacationis , in quibus fo- luclo annacarum regulacur a Taxa , nulla hablca 20 
racione augumenci , feu decrementi veri annui 
fruftus , GomeT: Sarnen. iu B^egttL^ '5 .Cancellar. de 
valor. quxfl.io.in fin.l{ota coram Caffador.dec.19. 
n.^y.cum feq. fuper I{egul. Cancellar, ibi: praterei 
qui folvit fecundumTaxam Camerie , relevatur y 
etiumfi prohet de minori valore , ficut non cogitur 
quis plus folvere pro annata , qudm fit inTaxay 
cim Bencficium fit majcris valoris , quia de pUtri 
Camera non inquirit , ft in bis taxatio infpicitur , 
videtur I{egula interpretata eo modo , quando fit 
expreffio , fcilicet , ut fiat , vel fieri po(fet juxtnj 
Ta.xam ; ex quo , fi in minori exprefjifjet , omninb 
cogerctur fatisfacere , prout in Taxa , ut Ejguta 
quo ad taxata nonfufiulerit Taxam, quia quod non 
mutatur &c. & ne inducatur corre£iio &c.et quia. 
Taxa Camerce efi in viridi obfervantia &c. q»ia 
Taxa femper dttrat &c. qulbus famulatur aflSne 
exemplum Brevls Pauii V. mandancls , atcendi 
debere Taxam Beneficiorum , non vero valorem 
exprelfum In eorum unlone , tefte .Amayden. de 
fiyl.Datar .Ub.i.cap .1?, %..\. de quindenn.fubn.i'^' 
ibi : Vaulus V.&c.ordin.ivit &'c. fequi debere Ta- 
xam Cardinalium , non objlante obligatione &c. in 
a£lu VnionisfaSii cJ^c.fuper quo arciculo ulcerlus 
aJlbifuafede differimus . Ejufdem irrelevantix 
tlfec , Ci manus morcui fortafse exciperec , quod 
Sedes Apoltolici quandoque in exaftione quin- 
denniorum confueveric defalcum indulgere ; 
quippe noit eft propoficio , qus generaliter , ac 
in abftraiSo recipl valeat , dum nonnulll occur- 
rent cafus particulares , in quibus prai5ticatum_> 
fuic defalcum cum aliqulbus manlbus mortulsin 
partlculari , aut ex caufa , quod ob incuriam 
Colledorum in exaftione quindenniorum , 
quamplura quindennia inexacfta remanferunt, 
qux fi foluta ( prouc dcbebancur ) eflenc , fane 
nocabilem fummam conflarenc ; quo cafu, nc to- 
tum credicum quindenniale , prscfertimconfiJe- • 
rabile evadat iuexigibile magno cum prejudicio 
Annatiftaruiii , accenca pridlfta Colleftoruin 
negligencia , Sedes Apoftoiica aliquando majori 
utitur squltate cum manlbus mortuis , qus vi- 
dentes , fe non pullarl pro folutione quinden- 
nioruin , confumplerunt pecunlaseorundem fo- 
lurioni deftinatas , five etiam excaufa alicujus 
infortunii BeneficIIs unkls contingentis obbel- 
lum, & Bonorum deprxdatlonem , vel fimllia; 
non autem unquam pradlcata fucre defalca ge- 
neralicer abfque caufa , feu allo motivo squita- 
tivo , citra quod , CoIIeftores , C\ defalcum fecif- ai 
fenc , prse/udicare nequivillenc Sedi ApoftoHcx, 
juxta Confiitution.io.y niti in.%. ^.Bullar. noV. 
I^otn.tom. i.ibi „ ac ex I.icuria agentium pro Ca- 
,, n)era pridifta , feu alias obiigationes de fol- 
,, vendisCommunibus, & Mlnutis Serviciis, ac 
„ annacis&c. fad:» non fnerinc , & qujc innt ., 
„ execncioni non demandcnrur &c. „ ct Conlli- 
tution.^o.Clementis X.^^.^.inprincipio, toin.6.i\>i„ 
„ exadiones ;urium racione quindennlorum-» 
,, hn/ufmodi decurforum &c. ob Procuraco- 
„ rum &c. incuriam &c. negiedx fucrinc &c. „ 
rcpet.pofl Tra&. int.Confi..Apofi.in ordine la III. et 
XI. & adverric Caid.de Luca dc Bcncfic. difcur.%9. 
K.i ?./« fin.%..Abfoluium autem , ibi : tum etiam , 
quia fiforti aliqua deputatio adfuit gratia indul- 
gentix , ac majoris lommoditatis , ilUfuit.Cardi' 
nalis Camerarii Sac.i Collegii , vel alterius Officia- 
lis , non autem totius di£liS acri Collegii, cuifaclum 

Officia- f4 Joannis Lopez de Leone Officialis , vel adminiflratorispr^ejudicare non po- 
tnit &c. et n.i^i-in principio -, ibi : CJ^ nihilominiis^ 
quando etiamfniffet faSla deputatio ab ipfo Sacro 
Collegio , neqne fnfjice,-ct , cjHoniam &c. iflaexa- 
{lio debetur ViiP'£ &<:• 'fl^^ '""'° p^rtcm hujnfmo- 
di emolumentornm appjicavit Sacro CoUegio Car- 
dinalium , aliilfteOlficialibiis &c. & confeqnenter 
intrat eadem ratio , qni)dgefla per adminiflratorem 
pr^judicare non pojfnnt domtno abfqne eJHsfcicntia, 
& confenfu &c. et difc.i^^. n.i.in principio , ibi : 
ex ea , qubd ncgligcntia eonm , pencs quos hxc ad- 
miniflratio fnit , non potnerit , nec debueritprtcju- 
dicare ColtegioCardinalium , aliifqueintereffatis , 
& participlbtts &c. inimo (quod magis ftringic) 
nec l^oncifices Prxdeceflbres 11 hac maceria_» 
qiiiridenniorum prajjudicare polTent , iit proce- 
ftatur Taulus ly.infua Conflitut.la 17 § 8./« prin- 
cipio , hullar. nov. Rom- fow. i. ibi : T^os confide- 
rantcs , pnefatum Eugenium Trxdccefforem &c. 
fucccfforibusfuis I{omanis Tontificibus &c. etper 
confequens CoUegio Cardinalinm, et Officialium&c 
priejudicare non potuiffe &c. et Clemens X. infna 
Conjtit la 50.5. i. antemed. tom.6.repet.poflTra£l. 
int.Conflitution. .Apoflolic.in ordinc la V. et XL 

22 lu prxfenti igiciir hypothsfi , fpecie monetie 
tn obligationeni deduftse alterata dumtaxac in 
valore extrinfeco , ut , quia retcnco eodem pon- 
dere , & materia ex ufu gsncium , ye]_ Edidto 
Principis ejus vaior fulc auftiis , vel diminucus , 
procul dubio atcendi debec quanci valet de cem- 
pore folutionis illa fpecies moiieti , Bartol. in l. 
Taulusn..^ jfdefolution.Gabriel confiS-^n.^i.cum 
fcqq. lib.i. ac in fpecie loquendo de Ducatoauri 
dc Cimera , quod attendi debeac quanti valeac 
de tempore folutionis , firmavic .Adden. ad Gre- 
gor.Xy. dec.i^i.n 7. I{nbcus in addit. ad dcc. 6j. 
n.2i.et-ji.par.<) recentior.tom.i.I{ot.coiam Duno- 
:^et.Sen.dec. 1^9. n.i.dec.6S6. n.i.et dec.S^g.n.i. 
pjr.4. diverf.dec^oo. in principio , et (/ec.504. in 
princip.jnnBo n.6. ct feqq. far.i.^. recentior. & ad 
hunc prsEcifum effeftum folutionis annacarum , 
ac quindenniorum Card. de Luca de Benefic. di- 

23 fcur. Sp.KKW. i6.atque in cerminis Floreni I\ota 
coram Cardin. Seraphin. decif 84. num. i. cunu> 
fcqq. tom.i. Proindeque cum Taxa per ]oannem 
XXIl. llabiiitaconcineaccertam ,.acdetermina- 
tam fpeciem moneta: realicer exirtentis , & apud 
Florencinos celebris , eique idem Joannes XXII. 
lubrogaveric Ducacum auri dc Camera , ac fuc- 
ci^i^^^i per impreffionem Scuti aurei Stamparum, 
leu Duciti inferioris Ducatus antiquus , qui po- 
llca diftus fuit Ducatus largus, paulatim abieric 
in defuetudinem , & loco illius folutiones , qui 
tacicndx eranc in Florenis , & Ducatis aureis , 
fieri cxperint , ac debuerint in Scucis aureis , 
oporcuic perxquare aeltimationem utriufqucj 
hujus monecx Ducaci anciqui , & Scuti aurei , 
adfcicifque per Cameram Apoftolicam Peritis , 
compercum fuit , quod ( exempli gratia ) cen- 
tum Ducati auri de Camera xquivalebant , & 
xquivalent centum , & novem Scucis aureis 
Stamparum , ac juxta hanc vaiutationem Ho- 
mana Curia ufu reccpit exigendi Scuta aurea_* 

24 centum , & novem pro fmgulis Ducatis auri cen- 
tum , veluti , referendo Decretum Camerale, re- 
io\v\tl{otjdeanno i'ic)i.}ndec.686.nitm.i.par.^. 
diverf atque juxca hanc valucationem proceffic 
l^ota coram Duno:{et.Sen.dec. 139. in principio . 

■ l|nd'»s hine faeiic ftibfilUt, quod , receiita ejuf- modi proporcioiiede tempore fa^s pera»quacio« 
nis , feu xftimationisScutum aureum valeretju- 
liis duoJecim , vel crefdecim , valor uniufcujuf- 
que Ducati erat major valore Scuci aurei in_j 
]uliou'io, ac plus , uc inqiiit Card. de Luca de 25 
Benefic.difcHr.Sg fubn.iS.infin. ubi paritcr refert 
aliam conhmilem perxquationem modernis tem- 
poribus fadam . Nec mirum , fi hodie valor 
Ducati , feu Floreni in Taxis redadus ad mone- 
tam argenteam valutetur In Juliis decem , & 
0(5to, exfuperius in Cap.I.n.28.& jj.congeftis; 
ciim enim valor Scuti aurei conftituatur in Juliis 
lexdecim cum dimidio , fafta perxqiiacione mo- 
netarum juxta recenfitam proportionem , hxc 
ad unguem fumma argencea , vel xrofa incrac in 
iinoquoque Ducaco , licet , quando Scutum au- 
reum erat valoris dumtaxat quatuordecim , vel 
quindecim ]uliorum, difFerentia inter utramque 
monetam auream non afcenderet ad Juliuna_» 
unum , & bonenos quatuor , ac duos quadran- 
tes, exea ratione apriori, quddiilamet diffs- 
rentia inter unam , Sc alceram fpeciem monec» ^ 
iicpoce confiftens in auro , crefcente , vel decre- 
fcente valore auri , crefcic , ac decrefcit etiam 
ipfa , prout arithmecicoexperimento facil^pa* 
tebit . Qua occafione conciliancur duo loca in 
Sacris Literis , qux videntur fibi concraiia , 
nemps lib.z.I{eg.cap. i^.verftc. 24, & lib.i.Tara' 
lipomen.cap.ii.verflc.z^. dum di£i.lib.z. l{eg. re- 
fercur, Davidem emiffe aream Ornan ]ebufxi 
Siclisauri $o.quiconfticuunc Siclosarg:nci 600. 
accamen per Sicios arg:nci quiuqiiaginra, ibi : 
emit ergo David are.xm &c. argenti Siclis quin- 
quaginta &c. & di^l.tib.i.Varalipomen. e concri 
memoracur , Davidem emifle didam aream Si- 
ciis auri 600. ibi : dedit ergo David Ornan pro lo- 
co Siclos aui-i jtifliffimi ponderis fexcentos &c. Au- 
diacur ( quxfo ) conciliacio a'laca ab a Lapid. in 
di£l. lib. z. V^eg. ibi : hofSiclos vocari argcnti idefi 
pecunix , Hebrcei enm , ac Frnnci pecuniam vocant 
argentum , reveratamcnfaiffeaureos. yam%o. 
Sicli anrci valent 6on. Siclos argenti &c. Qjiare 
Siclos6oo. qiiorum flt mentio in Paralipom.fuiffe 
argenteos , eos tamcn voctri auri , quia in auro 
perfolutifnnt , n.-im , ut dixi , 50. Sicli auridati i 
Davide valent 600. Siclos argenteos &c. & in fln. 
Tentatcnch. demenfuy. & ponderib. tit.de monet. 
in princip. §. "Proportio , propefin. ibi : erant aurei 
qnoad materiam ( cr.itenim moneta auret ) fcd ar' 
gentei quoad xflimationcm valoris , & prctii &c. 
Dedit ei Sictos aurcos , qui juflo pondere appenfi 
valebant fexcentos Siclos ujualcs , puta argen- 
teos &c. & §. Hunc fenfutn , ibi : flc enim paffim 
argentum vocamus pecuniam .,fivc eaftt argcntea , 
flve aurea , ut hic crat &c. In quorum fequelain 
mirc explicancur DocSores afierences , Ducacum 
elTe majorem Scnco aureo injuliouno , hauc 
enim perxquacionem incelligunc de cempore , 
qtio Scatuin aureum valebat dumtaxat ]uliis 
undecim , tunc eniin ctim Scuta aurea centum , 
&: novem cfBcerent in moneta argentea Scu- 
ti 1 19. 90. ac Ducaci aurci ccncum ad racionem 
Julioruni duodecim confiarenc in eadem moneca 
argencea Scuca iio. ;am liquec , Ducacum eifc 
majorem Scuto aureo in uno ferme Julio , au- 
ftoque fucceflive valore Scuti aurei , forfan non 
animadverterunc proportionem , cum quacre- 
fcere dtbebac eriam difFerentia , quxeft mani- 
bus palpabiiis; fed noftra scate ob nocabilcj 

augu- De Quindenniis , Cap. XII. fr aiiqumeiitum ivaloris monecx aurese in omnibus 
mundi Partibus refultans ex diminutione valo- 
I is u^oneta; argentez , qux ob adaufiam ejus 
qiiancitatein ex afHuentia fodinarum metalli 
argenteiin Partibus Americ», retroaSis fzculis 
incognit£E , non tantam recepit jeftimationem , 
Faber de variat. mmm. foltit. cap. i. n. 79. cum-> 

16 feqq. & cap. 5 . per tot. ubi notat , augumentum 
valoris monets aurese non efle adfcribendum 
illius alterationi , fed monetx argentea: inferio- 
ris deteriorationi , Lottber. derebenefic.lib. i. 
qutell.^i^. ?z.2o8. 1{ota dec. 509. n. i6'par. 19. re- 
centior. tom. 2. ibi : ciim ab illo tempore lapfafint 
qnatuor , & ultrd f^cula , in quorum curriculis 
mutatusfuit valor intrinfecus rerum , qui (^revit 
propter affluentiamauri, & argenti pofiapertum 
iter ad Indos &c. 

Nullius infuper ponderis eflet , fi forte ex alio 
capite manus moitua praetenderet declinare fo- 
lutionem quindennii fub mendicato pratextu , 
quod in literis Unionis afleratur , Beneficiuni_j 
unitum non excedere , puta, anauos Ducatos , 
feu Florenos quinquaginta auri , ciimque de 
tempore PondHcis unientis , valor Floreni auri 
confifteret in folis Juliis quinque ad ejufmodi ra- 
tionem videretur , foivendum c(fe quindenniumi 
immo quando pro folutionequindennii regulari 
veliet Florenus juxta prsfentem valorem , lique- 
retur , quod aiinuus frudus Bene/idi unici tunc 
exprelfus inHorenisquinquaginta, regulando 
pariterFlorenum ad rationem currentem , redu- 
cendus eflct ad fummam XXIV. Ducatorum , 
perque confequens in hoc eafw maaus mortua 
eximeretur a folutione quindennii : quippe , uc 
vis allati argumenti cognofcatur , oportet me- 

17 miniffe , quod Florenus auri , qui eft moneta , 
qua olim exprimebatur annuus frudus Benen- 
ciorum Ecclefiafticorum, prsfertim occafions 
Unionum , nequidem erac moneca idealis, ima- 
ginaria , feu phantaftica , fed moneta. vera , ac 
realis , auri , cufla originaliter Florentiis , cuin 
impreffione Lylii ex uno latere , & effigie San- 
di Joanius Baptifts ex altero lacere , veluti tra- 
dit yillan. antiquus Scriptor Hifiorice Florentincc 
lib. I . cap. 40. adinftar cujus Pontifex Joan- 
nes XXII. cudi juflic alium Florenum ejufdem 
ponderis, ac bonicacis , una cum eadem impref- 
fione Lylii , & Jiceris SS. Petr. & Paul. ex uno 
lacere , nec non effigie pariter S. Joannis Bapci- 
£ix , ex alcero lacere , prouc xquereferc idem_» 
Villan. lib.9. cap.ijg. & Fen^on. ad Statut. Vrb. 
lib.i. cap. 197. n. 1^2. fucceffivis poftea cempori- 
bus , five ab eodem Poncifice Joanne XXII. five 
ab aliis fuccefloribus , ciim in defuecudinem abi- 
ifl^cc Florenus auri , cuflusfuit inUrbeDucacus 
auri ejufdem ponderis, & bonitatis Floreni ; ita> 
uc cam Ducacus , quam Florenus ex illo tempore 
habicus fuerit ,'ac xftimatus pro moneca xqualis 
valoris, veluci fateturGo/Wi^^^i^tjraen.^icf /^e^w/.S')' 
Cancellar. devalor. exprim.quxfl.g. pofl med. cir- 
ca fin.^ Confequenter .t q\x\ , ciim cxteroquin pto- 
clivis fic ad cenfuram Curix Romansc , nihilo- 
niiniis , poftquam reculeric fuam opinionem , 
quod id proce(feric ex quodam abufl"u , auftori- 
tute memoraci r/7/<zn. leduli , ac eximiiHifto- 
riographi, convidus, adhaeret illius opinioni ; 
quod aucem re vera Ducacus aari eflec ejufdem 
valoris Floreni auri , ad hominem comprobacur 
cx textu in Extravaganti Benedi£li XU . incipi- pien. vas ele&ionis §. Torro , de Cenfibus , & pec- 
pendunt FenT^on. ad Statut. Vrb. tib. i. cap. 197, 
n.isi. Mandof. ad l{egul.z'^. Cancellar. de monet. 
quaji.j.n,^. Corrad- in prax. benefic.lib.z, cap.i^. 
»».4. cumfeqq. Card. de Luca de BeiKfic. difcur.S^. 
«.18. omiflis aliis . 

Sed quando etiam fuper hoc nulla extaret 
( prout camen excac ) audoricas convincens , 2$ 
adhiic fufficeret obfervantia tot ficuiorum , vi- 
gore cujus uniformiter refpec^u adomnesNa- 
tioncs femper prafticacum fuic in materia Bene- 
ficiorum , fumendo nempe Ducatum , & Flore- 
num pro moncca xquivaknte , ejufdemquc_> 
valoris ; dum affirmare debemus , quod , ciim id 
admi(fum fuerit a tot incereflacis in hujfcemodi 
re , quoc excanc Epifcopacus , nec non Abbaticc, 
feu Monafteria , omniaque Beneficia Confifto- 
rialia taxata in hbris Camers , nec non penes 
Jamburin.deyure^bbat.tom.i,fol.:\^^.cumfeq. 
regiftraca , habueric legicimum, ac canonicum 
ticulum, & fubftantiale fundamentum verita- 
tis , & juftitia: , veluti ad propofitum arguunc 
Lotther. de rebenefic. iib.i. quxfi. 39. ».158. cum 
feqq.mquc terminis cohirentibus Fagnan.in cap. 
pnetered 1. K.14. 15. C^ 16. ne Trcelat. vic.fuas, 
Ciimque pariter in defuecudinem abierit Duca- 
tus auri de Camera , cudi caepic Scucum auri 
Stamparum, qucd ufque de annoi^^i. ciim 
adaequacum fueric Ducato auri , cujus aliquis 
reperiebatur in Mufa;is Romanis , recognitum , 
ac repertum eft , qnod in Ducatis centum de_> 
Camera intrabant centum , & novem Scuta auri; 
quamobrem per Decretum Camerale /uxta hanc 23^ 
propurtionem impoficafuit norma, feuregula 
folutionibus debitis in Ducatis , faciendis iti 
Scutis aureis , feu illorum xqnivalence , uc ob- 
fervac B^Qtadcc.6?>6. num. i.par.^.diverf.a.\\iid' 
qneexperimencum refert recentibus temporibus 
Card. de Luca de Bcncfic. difcurf, 89. n, 18. infin. 
& hu/ufmodi mechodo femper in Dataria , ac 
Cancellaria Apoftolica valutati fuere Floreni, Sc 
Ducati occafione Provifionum Epifcopatuum.ac 
Abbatiarum , omniiimque Beneficiorum Conli- 
ftorialium in Florenis taxatorum , veluti occa- 
fione folutionum quindenniornm ex caufa Bene- 
ficiorum unitorum , ideft calculando cencum , 
& novem Scuta auri pro quibufiibet cencum Flo- 
renis , quod quidem notorium eft omnibus ma- 
nibus mortuis , quibus unita fuerunt Beneficia 
Eccleliaftica , & commemorat idem Card.de LU' 
ca de Benefic, mox relato difcurf.89. «.iS.qui ideo 
accuratenotac, Florenum , auc Ducacum con- 
fticuere valorem Julii unius , cum aliquo am- 
pliiis fuper valorem Scuci aurei ; ecenim calcula- 
co juxca allacam proporcionem canci sftimacur 
procul dubio , facfta dimenfione , feu pondcra- 
tione cum moneca argencea. 

Quibus praimiffis circa verum valorem FIo- 
reni adxquaci Scuto aureo , equidem admiffo , 
quod valor Floreni , feu Ducati , proyc pariter 
ad proporcionem quxcumque alia moneca au- 
rea , regulaci ad monecam argenceam , cemporc 
fadx Unionis , effec minor , quam fic de cempo- 
re prxfenti , non tamen , fi fupponeretur a ma- 
nu mortua , in illa exorbitantia , putaficjlcu- 
larctur in folis Juliis quinquc , fortafse fumpco 
xquivoco cum Florcno argenteo , gro(forum_» 
decem , de quo meminit aliquis Sctiptor , dum 
mStutut.Vrb. pervetufto, iib.i.cap. 197. valu- 30 

tacur S6 JoannisLopez de Leone, tatur Ducatus aiiti de Cainera iti Juliis undecim, 
& taoti aderendum efl: , aftimatum fuiife Flore- 
num ejufdem ponderis , ac bonitatis , prouc jam 
fuperiiis infinuavimus ; penetrando icaque ifun- 
ditus radices effvftus , quem operatur alteracio 

3 i vaioris Floreni , habendum eft prx oculis , quod 
moneta fecum continec duo genera valoris , iU 
lius neinpe , qui vocacur incrinfecus , alcerius 
vero , qui vocatur extrinfecus , &c quancumvis 
apud Scriptores aliquos fumatur pro valore in- 
triiifcco il!e , qui ab aliis vocatur excrinfecus > 
fcquendo communiorem , quin fiac quiftio de 
nomine, percinacibus relinquenda, fumendus 
veiiit pro valore incrinfeco iile , qui confticuicur 
a maceria , pondere , & bonicace , nec non pro 
cxcrinfeco ille , qui derivac a Principis Edifto , 
auc a publico commercio , quod tribuic monecx 
fuum valorem , ac xftimacioiiem , veluti quam- 
plurimorum Scriptorum auftoritate fuffulcus ica 
diftinguic Gobb. de monet. quJ:Ji. 2. n. 37. e^ 38 . 

5 2 Prxterea animadvertendum eft , quodmoneta 
aurea valutatur , & xiHmatur a moneta argen- 
tea , five alia magis ininuca tamquam moneta 
convercibilis , & commucabilis cum quacumque 
fpontca argcntea , Bartol. in U Taulus 99. n. S.ff. 
defolution. Lotther. derebenefic. lib.i. quafi. 39. 
«.203. I^egnatid. de tnonet. n.io. Gobb.eod. tra£l. 
quxfl 4.K.43. 1{otain recentior. dec. 149./M&B.8. 
vcTJiculi^iiriicipue , par.z. tom.l. 

l-Txfupporuo igicur , quod , ficuti Scutum au- 
ri Scamparuin, quin paHum fueric aliquam alce- 
rationem in pondere , & bonitate a Scuto auri 
anciquo , hodie adaudum fic in valore ufque ad 
Tulios fexdecim cuin dimidio, icd etiam ob ne- 
cefDcatem fupra enunciacs proporcionis adau- 
dus fic valor Floreni , feu Ducaci fere ad Julios 
decem , & 0^:0 , e)ufmodi augumencum excrin- 
fecum cribuendumeft rationi valde rationabili , 
quod moneta argentea diminuca fic in pondere , 

33 vel ciuod comparacione auri cum fuperveneric 
ma/orcopiaargenci ex caufa fodinarum recen- 
ter adinvencarum inxzdL^pt.dec.-^o^.nim. 16. 
par. 19. recentior. tom. 2. Sive ex caufa anciqua- 
rum fodinarum locupletiorum efteaarum , con- 
fervari nequivit eadem proporcio pretii inter au- 
rnm , & argentum , veluti notant Lotther. de re 
bcmfic. lib.i.quafl.i^- n.-io^.ThefaHr. de augum. 
monct. par.i. ».27. Gobb. de monet. qu£fl.^.n.i6. 

34 ideoque Principum audoricate adauflus eft va- 
lor monetx aurex ; ita , ut hodie ad eflBciendum 
Florenum unum , fcu Ducatum defiderencur fere 
julii decem , & ofto , ciim id fic jufticia , veluci 
tradunc Sixtin. de t(egal. lib.z. cap.7. n.6i. Lup. 
dc ufur. commcnt.i.%.^. fub n 73. verftc. quamo- 
b>em , Crefp. de Valdaur. obferv.ioi. M.28. lib.i. 
Cobb. de monct. qu<sfl.z. n.27. Covarruv.de veter. 
mim. collat. cap. j.fub num.6.Cabed. dec. Tortu- 
gaU.4^. in fin. par. z. Idque , quod a Summis 
i'onciricibus prafticacum excicic , paricerab alus 
Vrincipibus uficacum fuit in eorum dicionibus 
rcfpeftu ad alias monecas aureas , puca Unghe- 
ros.Zecchinos , Duplas , & fimiles, qua; quidem 
monecx femper in dies adauftx fuerunt , Scaccia 
de commcrc.& mercatur. ^.z.gloff.^i.n.jS.Thefaur. 
de aiigum. monet.par.i.num. 21. CS^ 22. Cobb. de 
monet. in Cathalogopofl quafl.iz.afol. 393. /^ou 

3^ co.am Innocent. X. dec.687. n. 7. Quod fane au- 
gumeiuiun monecx aurex in hoc cafu obveniens 
i. diminutione valoris inonecs argencese , dici non poteft verum augumentum , fed potiiis con- 
fervatio fui valoris antiqui, Faber de var.numm. 
folution. cap. i. «.79. cumfeqq. & cap.-y. per tot. 
Lotther. de re benefic. lib. i.quxfl.^^. n.zoS. 

Hujufccmodi fundamencis difcucicur a Do- 
ftoribus celebris concroverfia , num , fuppofica 
alceracione monetx in obiigationem deduftx > 
ciim a debitore facienda fic folucio , infpieiendus 
fic valor currens de cempore , quo debitum ha- 
buic fuum principium , vel num potiiis ille cur- 
rens de tempore folucionis , fuper qua quidem 
quxftione Bartol. in l. Tautus 99. n.6. verfic. fe- 
cundo modo ff. de folution. firmac cheoricani , ji 
quod , C\ moneta alcerata eft in valore excrinfe- 
co ., firma remanente eadem maccria , pondere, 
& bonicace , accendendus fic valorcurrens dc_> 
tempore folutionis , ad differentiam cafus , in 
quo moneta cuderetur majori pondere , feu me- 
liori ligha : hsecque theorica , cum a majori Do- 
ftorum numero recepta fuerit , hodie fibi vindi- 
cat locnm communis opinionis , nec non juxta 
illam judicaturin Tribunalibus , Cobb. de monet. 
quaefl.'^. n.z.cumfeqq. & qutcfl. 6. n..^. cum feqq. 
ubi affert innumeram Doftorum catervani _> 
quod fubditintrare in quocumquegenere debiti, 
& quicfl. 7. n. 23. ac in prxcifis terminis folutio- 
nis quindennii ex caufa unionum debiti Card. de 
Luca de Benefic. difcur. S9. n.i6. cumfeq. 

Quapropter fuppofito , quod expreffio annui 
valorisBeneficii uniti fafta fuerit , puta , in FIo- 
renis quinquaginta , & quod de tempore Unio- 
nis Florcnus effetinoneta realis , non vero idea- 
lis , feu imaginaria , qua: quidem expreffio valo- 37 
ris in BuIIa Unionis, defiderata a I{egula zi. 
Cuncellar. deVnion.omxino Ht ad prxcifuni-» 38 
effeftum tribuendi normam , & regulam folutio- 
ni annatarum , ac fucceffive quindenniorutn 
Lotther. de re beneficlib.^i. qutefl. 20. ».48. fequi- 
tur , qudd eo modo , quo annatx debencur in 
illa fpecie moneca: , inqua ficexpreffio, five in 
ej'us xquivalente , ica eciam quindennia debean- 39 
tur in xquivalente Floreni juxta valorem in prx- 
fens currentem , veluti advertit Card. de Luca de 
Benefic.difcur.S9. n.i6. prxfertim ciim quinden- 
nia i^ubrogata fint loco annacarum , refpeftu ad 
Beneficiaunita, ex Bulla 6.TauliII.pnmi quin- 
denniorum regulatoris , Bullar. nov. f^gm.tom.i. 
repetit. pofi Tra£i. int. Conflitution. .Apoflolic. in 
ordine la l. ubi §. i . meminit Unionum per prius 
a Summis Pontificibus faftarum; iftiufmodi au- 
tem fubrogatio quindenniorum pro Beneficiis 
unicis , loco annatarum , facis comprobacur ex 
verbis mox prxlaudatx Confiitutionis Taulinte 
§. 1 .2. 3 . 4. ^ 'j . ibi „ Moiiafteria &c. & Benefi- 
„ cia Ecclefiaftica &c. Apoftolica auftoricace , 
„ univimus , incorporavimus &c. propcerea- 
„ que &c. Monafteria &c. & Benericia unica_. 
„ hu jufmodi amplius nequaquam vacare fpe- 
„ rancur &c.Nos&c.auftorirate Apoftolica&c. 
„ ftacuimus &c. & declaramus , quod omnia , 
j, & fingula Monafteria &c. quorum fruftus&c. 
„ in librisejufdem Camerse caxaci reperiuntur , 
„ Communia , & Minuta Servitia , atque alia 
„ jura debita , & confueta , tam ipfis Camera: , 
„ & Collegio , quim Officialibus prifatis, 
„ reliqua vero Monafteria &c. & Beneficia, ut 
„ prarferctur, unita , pro quibusCameras Apo- 
,, ftolics annata , feu alia jura folvi confueve- 
„ ranc , vel debebanc temporibus retroaftis &c. 

„ an- De Qaindenniis , Cap. XII. „ annatam , five medlos frudus luiius aiini in 
„ pofterum fingulisXV.annisperpecuo fequu- 
„ turis, eidem Camerario folvere teneantur , 
„ & debeant . Ec quod de omnibus Monafte- 
,; riis &c. & Beneficiis, uc pra:fertur , unicis&c. 
s, Communia, Minuta , & a)ia jura , feu Anna- 
„ tas , & medios fruftus hu/ufmodi folvere ad- 
j, ftringanturetiamfingulis annis XV.» infum- 
rim &c. & fucceaive profequuntur alii pofterio- 
res Ponrifices ufque ad Clmentem X. 

Ulterius non fuffragatur frivola animadver- 
fio, quod , fi Florcaus valutandiis effet juxra_» 
prsfentem ciirrentiam juliorum decem , & ofto 
circicer , ccducevida quoque effet ad i! lam racio- 
nein expveffio fafta in iiteris Unionis annui va- 
loria Sensficii uniti , puta in Florenisquiaqua- 
giiita , qui de eo tempore , puta , ut figurat ma- 
nus mortua » non aftimarentur , nifi in Juliis 
«^[uinquepro quolibetFloreno , quo cafu Benefi- 
^cium effet fubannuisScutisXXV. perque con- 
fequens non fubjaceret quiudennio ; etenim , 
prarterquamqudd admitti nequit figuratio cafus, 
<]u6d Florenus auri nimirum de temporeUnio* 
iiisBeneficiiftarec dumtaxat in ]uliisquinque, 
tix fupra indicatis rationibus , immo inverifimi- 
lius redditur fuppofitum in hoc cafu , dum cre- 
«dibile noneft, quodBeneficium Pontificio di- 
"plomate unicum maxime alicui nunui mortuae 
infigni , pareret redditumannuorum Scucorumi 
•XXV.tantmn, ex JuiiisX.proquolibec Scuto, 
<}U0t prorsus efifent Fioreni L. ex fuppofitis Ju- 
liisV. pro quolibec Floreno ; habendum eft int 
<onfideratione , quod , fi augumentum Floreni 
-a dimimitionc moaeta: argentex proceflic ex fu- 
perius deduftis , expreffio annui redditus in Flo- 
renis L. recipere non debebit reduftionem a di- 
«linutione valoris monets argentes , nec ab ilU 
jegulanda erit , dum , non quia diminuitur valor 
xnonecs argentex , diminutus remanet anr>uus 
xedditus Beneficii uniti expreCus in Florenis L. 
40 auri , ciim tanti xftimentur hodie Julii decem 3 
&co6to , eandemque obeunt fundionem in pu- 
blico commercio, quam obibanc de cempore 
Unionis Julii XI. in quibus conftituebatur va- 
lor Floreni , veluti expendit Bj}ta dec.i^p.fub n.8. 
'verJiC'^ fiCifi tnaneta , par.z. recentiorum tom.i. 
ka , ut , li manus mortua identificalfet Bona 
Beneficii fibi uniti j facile inuotefceret , quod 
cjus reddituscorrefpondet potiiis valori currenci 
Floreni , quam valoricurrenti de terapore Unio- 
nisBeneficii : ideoqueiblvendoquindcnnium ad 
rationem currcntcm Floreai , non exceditur jufta 
nienfura illius , quod folvctidum cflec pro dimi- 
dia annata . 
41 Hifce rationibus mirum in modum opitulatur 
generalis obfervancia omnium Proviforum , quL 
expediunt Bullas Epifcopatuuni , & Abbatia- 
rum , feu Monafteriorum , csterorumque Bene- 
ficiorum Confiftorialium a Joanne XXII. caxi- 
torura in Florenis auri , dum omnes Provili re- 
gulant Taxam juxta valorem currentem Floreni> 
& inter alios etiam Galli , quorum Natio in hac 
materia eft vigilantifGma , eoderaque modo pra- 
€licatur generaliter in folutionibus quindennio- 
rum , quod fortiiis ftringit , fi itaqnoque pra- 
fticavic eadem manus morcua , cui unicum fuic 
41 Beneficium Confiftoriale , ex eo , quod e/ufmo- 
diobfervanriatamgeneralis, quam particularis 
iufervic pro jufta interpretacione j datque ivor- S7 

mam ei , quod deinceps pra<SIcari debet in cafi* 
bus parcicul-inbus ad textum in t.minimi i^-ff-de 
legib. ac in individuoCirt/. de Luca de Benefic, 
difcur.Sg. n.ii. infin- ibi : comprobante communi 
obfervantia &c. in Beneficiis , occafione novarum 
"Provifronum <&c. Igitur , pingendofmul Conflitu- 
tiones ^poflolicus , ilUm prxfenim VauU U. nec 
non generalem difpofnionemyuris , generaUmque 
obfervantiam , ac etiam obfervantiam parcicula' 
rem omnium quindenniorum , qu£ Camerx folvun- 
tur , ex omnibus Mandi partibus , itd videmur effe 
in cafu indubitabJli &c. & prjeeise loquens de 
valutatione moneta in cafu alterationis cjus an- 
tiqui valoris abiinde Gobb- de monet. quxft. 6. 
num. 3 S. 

Aliasdenique fi contrariura firmandumeflet , 
profefto non nifi odiofa iiovitas promoveretur 
in re adeo frequenti , & uniformiter tot fsculis 
pradicata, quod quidsm plaufibiie non eir;tin 
quacumque manu mortua quindenmi debicrice, 
longeque minus evadit conveniens in manu 
mortua , puca exiftente in ditione Veneta , quoe 
poflidensBeneficium Confiftoriale vigoreUnio- 
nis fibi ab aliquo Pontifice Veneto fadx , renue- 
re non deberec folvere quindennium a Vaulo II, 
pariter Veiieto , ac primo illius reguUcore pri- 
fcripcuTi fub cercis poinis in fua Conflicuc.6. §.6. 
Bullar. nov. I{oman. tom. 1 .repetit. poji Traci. int. 
Conji, ^pofi. in ordine la 1. concencis 

ARGVMENTVM, 

Ultra Taxam in tot Ducatis , feu Florenis 
auri de Camera , pro Beneficiis taxatis 
in libris Camers , folveada funt etiani 
Communia ,& Minuta Servitia . 

S U M M A R I U M. 

I Taxa yoannis XXlL ad quid inventa . 
a Vro rogitu quietantix aliquid folvitur . 

3 Quomodo , & d quo introduSta Communia , & Mi' 

nuta Servitia . 

4 Vonderantur BulU quindenntorum . 

<i Ex immemorabili confuetudine exigendi fubfiantiam 
debiti defumitur titulus vulidus . 

6 Facilius prxfumitur , & probatur quantitas , quam 

fub[iantia . 

7 Confuetudo univerfalis , feu I{omanse Eeclefix prte* 

valere debet cuicumquc Doliori . 

8 I{omana Ecclefia efi omnium Magifira , & commtt\ 

nis Mater . 

9 Inferiores d Superioribus regulandi . 

CAPITULUM XIII. 

INcolerabili propemodum .rquivoco laborac 
manus mortua perpcram pucans , pro parce 
fua fatisfacere Conftitutionibus Apoftolicis fu- 
permateriaquindenniorumemanatis , folvendo 
nempe pro Beneficio fibi unito , tot Ducatos , 
feu Florenos auri de Camera , in quibus taxa- 
tum reperitur , quantumvis quindennia fint de- 
bica loco Communium , & Minucorum Servi- 
tiorum , quse ance Unionem folvebantur , fub 
frivolo quidem , & captiofo prarcexcu , quod ea- 
dem Comnnuiia , dc Minuca Servicia compra;- 
henfa dici debeant in fumraa taxaca , illamque 
H non y8. Joannis Lopez de Leone , non excedere : qaamobrem , ad tollenJua» hoc 
aqaivocum , nionemus, quod ultra Taxam in 
toc Ducatis , feu Florenis auri de Camera , pro 
Beiiericiis taxatis ia libris Camerx , folvenda-. 

1 funtetiamCommuaia,&Minuta Servitia ; ete- 
nim Taxa Joannis XXIf, circa initmm fscu- 
li XIV. quoid Beneficia Confiftorialia , non 
emanavitad efFedum prajcise determinandi , ac 
prifcribendi quantitatem fummae folvenda- , fed 
adeffuftum dumtaxac conftituendi , & firmandi 
in terciaparcefructuum Beueficii cercam, acde- 
terminatam quantitacem , juxta quam regulan- 
da , & calculanda eflent Communia , ac Minuta 
Servitia, qus tamquam diffarmia in quota , 
nscelfe erac , quod in unoquoqus Beneficio ali- 
quam reciperenc normam , & menfuram a certa , 
feu ftabilita fumma ; iicque procul dubio a ve- 
ricate aberrac , quod foiuta fumma caxaca , feu 
toc Ducacis , vel Florenis auri de Camera , nihil 
amplius fuperfic folvendumjquando , eciam ha- 
bica racione Taxse coe Ducacorum , leu Floreno- 
riim , iblvcnda finc Communia , & iniuper Mi- 
nuca Servicia, quaeinfimul junda, non afcen- 
duntad mediecacem fruduum unius anni ipfius 
Beneficii , & confequenter manus mortua , cui 
unicum fuic Beneficium Confiftoriale , non folvic 
integram mediam annatam , quam folvic manus 
mortua , cui unitum fuit Beneficium nonConfi- 
iioriale , feu inferius , veluci , diftinguendo Com- 
munia a MinutisServiciis , bene perpendunc 
^mayden. de (lyl. Datar. lib. i.cap.iS.§- ^.de^ 
annat.n. 18. ac fignanterinfin.verftc. nunquam , 
ibi: niinquam tamenfolutio hujufmodi tripartita 
afcenditad eamjummam , quxfolvitur pro integra 
annata &c- & ideb&c. Vartes infolutione Mjnuti 
Servitii in nihilo gravantur , immb neque in hoc 
MinutoServitio perfojvunt integram mediam anna- 
tam&c. Maj}. G.illef. deannat. num.^. & 4. ibi : 
Commune Servitium efi quantitas certa pro uno' 
^uoque Epifcopatu , vcl Monaflerio Conftjloriali , 
fccundum taxationem antiquam, alids d yoan- 
»e XlI.Tontifice moderatafolvenda&c. Minuta 
vero Servitiafunt quinque portiuncuU, quxfecun- 
dilm proportionem Ta.x£ fru£iuum Epifcopatus , 
vel Monaflerii , inter certas Tapte Miniflros , & 
Ojficiales di(lribuuntur &c. D. .Advoc. Fargn. 
dc yurepatronatu tom. ^. par. 6. Canon. 10. d^ 11. 
caf, unic. n. 2. ibi : Mia efl ( idefl annata ) qu£ 
dicitur Commune Servitium , eb qubd ejus dimi- 
diurn tributurVap.ii,reliquum Sacro Collegio Cardi- 
ndium &c. & qujefolvitur pro Beneficiis Conftfio- 
rialibus , & efl quantitas certa pro quolibet Epifco- 
fatu 1 vel ^-ibbatia , qu.€ dicitur Minuta Servitia, 
qu(£ funt quinqueportiuncuU , qutsfecundiimpro- 
portionem Ta.Xit fridimm Epifcopatus , vcl .Ab- 
bati£ inter certos Vap* Miniflros , & Officiales dt- 
firibuuntur , & appellantur Minuta , quia funt 
minutx partes annatce , & quia partiuntur inter 
minores Miniflros &c. Lotther. de re bencfic. lib.i' 
qu£fl.z6. n. 50. cimfeqq. Fagnan. in cap. prxtc 
red \.n.i\.&6g.ne Vrdat. vic. fua^ , B^ta pofi 
Tambtirin. de jure ^bbat. tom.^. dec. 15. nu.6. in 
principio , & dec. 16. n. 6. in principio . Sed ulcra 

5 enunciacas folutiones.folvuncur quoque nonnulli 
Ducaci , feu Fioreni pro rogicu diverfarum quie- 
tanciarum reporcandarum , uc nociflimum eft . 

5 Quomodo aucem , & a quo introdufta , ac 
ftabilitahierit quotaCommunium , & Minuto- 
mna Serviciorum , nulla propemodum habetur nocitia , quemadmodum nulla quoque excat me« 
moria prims origiaishujusdebiti in fubftantia 9 
nifi , quod conftat , hanc exadionem fieri con- 
fuevide longe ance Concilium Viennen. ex rra- 
ditis per Maff. Gallef. de annat. n. 4. cnm feq. Fa* 
gnan. in cap. prcetered i. num. 14. »e Vrtslat. vic. 
fuas , Card. de Luca de Benefic.difcur.Sip. n.i. ibi : 
Illud pracognofcendum venit , qubd &c. introdu-' 
Bafuit in Beneficiis Eccleftalicii tita6lio Commw 
nium Servitiornm , ac hnnatarnm &c. idebque-» 
etiam atiti tempora Conciliorum Viennenfls , & Con- 
flatitienfis , hic .Annatarum ufus habetur &c. Scd 
id cotum regulacur juxca inconcuifam , ac im- 
memcrabilem confuetudinem per Pontificias 
Conl^itutioncs fuper materia quindenniorum_» 
editas , in quibus canonizatur jus exigendi con- 
fueca onera Communium , ac Minutorum Ser- 
vitiorum , uc fignanter exprefse ftatuerunt Vaii- 4 
lus II. Conftitut.6. §. 3. 4. &%. Bullar. nov. B^om. 
tom I. ibi„ Statuimus&c. &declaramus, quod 
„ omnia , & fingula Monafteria &Ct quocum 
j, frudus&c. fi in libris ejufdem Camera: taxati 
„ reperiuntur , Communia , & Minuta Servitia, 
j, & alia Jura debita, & confueta , tam ipfis Ca- 
„ mera:, & Collegio , quim OflScialibus prs- 
„ fatis , reliqua vero Monafteria &c. & Benefi- 
„ cia , ut prxfercur , unita &c. Annatam &c. in 
s, pofterum fingulis XV.annis perpetuofequu- 
„ turis , eidem Cam^rario folvere teneancur , 
j, & debeanc. Et quod de omnibas Monafte- 
„ riis &c. & Beneficiis , uc prxfertur , unitis&c. 
„ Communia , & Minuta , & alia jura , feu Ari- 
„ natas &c. folvere adftringancur eciam finguiis 
„ annis XV. in futurum &c. Julius IIF. „ Con- 
ftitution. 20. ^.'^.eod.tor». i.ibi „ obligaciones 
j, de foIvendisCommunibus, & MinutisServi- 
„ tiis, auc Annatis&c. aut aliis Juribns folvi de- 
,, bitis, &confuetis, fadae non fuerint &c. „ 
Vatilus ly. Confl.ij.^.i.7.S.&ii.eod.tom.i.ibi,y 
„ licetCommunium Servitiorum , & Annata- 
„ rum exadio &c. fic antiquiflima &c, ad folu- 
„ tionem Annatarum , Coinmuaium , Minuto- 
„ rum Servitiorum , &aliorum ]urium &c. ob 
„ non folutionem Annataram, Communium, & 
,, Jurium &c. Communia.Minuta Servitia, An- 
„ nacas , & alia Jura &c. perfolvere recufent&c. 
,, Et propterea &c. ad folutionem Commu- 
„ nium , & Minutorum Servitiorum , & Anna- 
„ tarum , & aliorum Jurium &c. ratione ea- 
„ rundem Unionum &c. fingulis XV. annis&c. 
„ faciendam teneri &c, & ad id , nec non ad fc 
„ Communibus, & Minutis Serviciis , ac Anna- 
„ tis, & aliis Juribuspra^diciisdeXV. inXV. 
„ annos realicer, & cum effedu folvendis iii-» 
„ formafolicaobiigandum&c. &Bensficiauni- • 
„ ta hujufmodi onus folutionisCommunium , 
„ & Minutorum Servitiorum,ac Annacarum, & 
„ aiiorum Jurium femper habuilfe , &3dpr2- 
,, fens habere . Ec infuper , uc ratioCommu- 
,, nium , Minutorum Serviciorum , ac Annaca- 
„ rum , & aliorum Jurium prididorum clara 
„ habeacur &c, „ 5". Vius V. Conflit.7,%. in prin- 
cip. )un^o%.i..\&6.eod.BuUar.tom.z. ibi „ 
„ uc Annacarum, Comtnunium , & aliorum Ju- 
„ rium &c. de XV, in XV,annos , ob perpetuas 
„ Beneficiorum Ecclefiafticorum Uniones per- 
„ folvendorum &c. exaftio , & exeqiuitio 
„ fiat &c. ratione Annatarum , Communium , 
„ & aliorum Jurium&c. abfque eoj quod Anna- 

„ tas, De Quindenniis, Cap. XIII. , tas , Communia, & Quindennia prjEdida fol- 
, viflent &c. Nos coafiderantes, qiiod Annata- 
, runi , Communium , & aliorum jurium prse- 
, di^^orum cxadio &c. eft antiquiflima &e. 
, dummodo Monafteria , & Beneficiaipfa pof- 
, fideant , ad folucioaem Communium , Anna- 
, tarum , &.*liorum |iirium praediftorum &c. 
, ratione UjMnum &c. fingulis XV. annis &c. 
, faciendam teneri &c. fupsr folutione Annata- 
, rum , Convnunium, & aliorum Jurium, quin- 
, dewnioruiii eorundem , vel eorum occafio- 
r, ne 8ic. ,1 Sixtus y. Conli.'^'}.^-!. eod.to.z.ihl ,, 
,5 Icaqui &c. !iteras&c. Paulill. &c. Ul. Pau- 
i> li IV. ac Pii V. nec non quorumcumque alio- 
„ rum&c. Pwitificum &c. fuper foliitione An- 
j, natarum , Communium, Quindenniorum , & 
„ aliorum ]urium , ratione Provifionum , & feu 
31 Unionum perpetuarum quorumciimque Be- 
5. ncficiorum Ecc!efiaflicorum&c. approbaraus, 
„ & confirmamus &c. atqueilias &c. innova- 
» nius &c. „ VrbanHsFlll. Confih.i^.in princip- 
JHn£lo§.i. &z.eod. Bitliar, toni.%. ibi „ con- 
3, fiderans , qaod Aniiatarum , Communium , 
j, & aliorum Jurium &c. exaSio &c. efl: anti- 
» quiffima&c. Volens propterea &c. deCom' 
>, munibus, Annatis, & Quindenniis participan- 
3, ribus /ura prsfervare &c. dummodo Monafle- 
s> ria, feuBaneficiaipfi poffideant, ad folucio- 
3, nem Cominunium , Annataritm , & aliorun 
]> Jurium prsdifiortim&c.ratione Unionum&c. 
j, fingufis XV. annis &c. faciendam teneri &c» 
j, fuper folutione Annatarum , Communium , 
„ Qmndenniorum , & aliorum Jurium &c. & „ 
& Clemens X. Conflit.^o. in princip. jun^o §2. 
?. %. 6.7.& 1 1. eod. Bullar. tom, 6. ibi ,, de 
„ Communibus.Annatis.&Quindennlis Pajci- 
„ cipantium indemnitati confulere &c. cupien- 
„ tibus fuper folutione Communium , Anna- 
,, rarum , & aliorum Jurium pr^diftorum &c,. 
„ Beneficiafiujufmodi onus folutionis Commu- 
„ nium , & Miautorum Servitiorum , ac Anna- 
„ tarum , & aliorum Jurium prsdifftorum fem- 
jj per habuilfc , & habere decrevit , & declaravic 
„ &c. provideconfiderans,qu6d Annatarum , 
jj Communium , & aliorum Jurium &c. exa- 
„ flio &c. effet antiquiffima &c. fupcr folutione 
j, Annatarum , Communium , Quindenniorum, 
„ &aliorum Jurium&c. ad folutionem Commu- 
„ nium, & Minutorum Servitiorum, & Annata- 
„ rum, alioriimque Juriumprardidorum facien- 
„ dam tencri &c. nec non deCommunibus , & 
„ aliis Juribus prxdiftis folvendis obligan- 
„ dum &c. folutioncs Annatarum , Commu- 
3, niura , Quindenniorum , & aliorum Jurium-» 
„ pridiftorum &c. „ repet. pofl. Tra^- int. Con- 
flitut. ^pofl. inordinela i. III. V. VI. VII. VlII. 
C^ XI. Si tndmt Fagnan. in cap- pr<etered i.».i4" 
tid Vrxlat. yic. fuas , Majj. Gallcf. de annat. n . j. 
in princip. ibi : Comrnunis , &■ Minutorum Servi- 
tiorutn orlgo antiqmljima ; it^ , ut cjiis initimrL» 
ignoretur , & corum folutio nunquam fuerit irt 
dubium revocata anth ConciUum Conflantien. &c. 
Sicuti igitur ex immemorabili tot ficulorum 
confuccudine dcfumptus fuic titulus validus exi- 
gendi fubftantiam hujus debici , Fagnan. indi£i. 
c.ip. prittered ».i<5. C^SJ- 'f^ faciliiis validari po- 
tuicquanticasfolucionis prjcdifta; , dum facilius 
prxfumitur , & probatur quantit,as , quam fub- 
llantia , cx regula dedufta ex Gloj}'. in l.talisfcri- $9 

ptura-io.^.fin.verboVniwrfltas^ff.delegat.i.Surd. 
c'onf.9^n.26. cumfeqq. tomi. T^att. conf.^.n.ii. 
tom.i. Lotther.derebenejic.lib.i. qutefl. 39. n. i. 
cumfeqq. Prasterquamquod in ifta materu con- 7 
fuetudo univerfalis , fcu Romana: Ecclelis prs- 
valere debet authoritati cuiufjumque Doiftoris , 
Fagnan. in f<£pe laudato cap.prxtered , num. 16. nd 
VrteLit. vic. fuas , ipfa namque elt omiiiuin Ma- 8 
giflra , & communis Mater , ac taijquam talis 
omnino feqiienda , cap. vifum 72. infin. de Con- 
fecration. diflin^.i.cap. non deceat didinci.iz.cap. 
fundamenta 17.de eleEiion.in 6.cap.fin.in fin.de for. 
compet. l.i.^.Sed &fi qux leges, C-de vster.j^ur. 
enncl. Corrad. in prax difpenfation. .Apoflol. lib.z. 
cap.z. n6.& cap.7. ».38 e5- Hb. 8. cap 6. «.41 . 
cumfeq. & inferiores a Superioribus reguUiiJi <) 
funt , cap. efl ordo , cap. Im imago 3 ? . ^«- 5. Cor- 
rad. in prax. benefic. lib.z. cap.i6. «.4S • Gigas de 
Tenjion. quisflion.^iS.antinnm.-i. Gon7;^.ile'^ad l\e. 
guWi. hodie 9. Cancellar. Mcnf refervator. glof.6. 
n.iii'&glof i3.§.i.n.2J. ARGVNLENTVM, 

Quindennioram folutiones faciend.T funt 
in Ducatis auri deCamera, feu Scutis 
auri Stamparum currentibus inUrbe, 
pro intrante quantitate ad conficiendam 
fummani debitam Ducatorum . 

SUMMARIUM. 

I Solutlo quindennii facienda efl in Ducatis , aut Scu- 

tis aitreis stamiarutn currentibus in Vrbe ufque 
ad fummam debitam . 
a Dataria , & Cancellaria omne genus monetarum re" 
ditcit ad Ducatos , & Scuta auri . 

3 Ider» fervatur in Secretaria Brevittm . 

4 Tenfio folvcnda in Curia , folvi debet in Ducatis , 

feu Scittis aureis , folvenda autem in Tartibus « 
folvi debct , aitt potefl in Scutis argenteis . 
<; Ex quafl contraSin folutio quindenniorum facienda, 
eit in Ditcatis , fcu Scutis aureis . 

6 Vnde quindennia , ex tacita Tartium convcntioniLj 

folvenda funt in Ducatis ,feu Scutis aitrtis . 

7 Vna moneta folvi poted pro altera . 

i) Q^iiindennia in locum annatarum introduSla . 

9 Tenfio folvi potefl in moneta argentea . 

10 ^indenniumefl fpeciesTeiiftonis . 

I I Tenfio quando folvenda efl in Curia , illa folvi debet 

in Ducatis , aut Scutis aiireis . 

1 2 Debitor folvere potefl in moneta fibi vifa . 

13 Obfervantia nonintrat inclaris. CAPITULUM XIV. CU'M quindennia folvenda fint juxta valo* 
rem Ducati currentem de tempore folutio- 
nis cujuflibet quindennii , ex Cap. xil per nos 
tradiris , fatis apparet , in quanam moneta quui- 
denniafiiitfolveuda , intereO: namque tam ma- 
nus mortu^e debitricis quindenniorum , quam 
Annatiltarum creditorum , ob materiam burfa- 
lem , potius in una , quam in alia moncta folve- 
re , ac rcfpeftive exigere , proindeque firmamus 
in prxlenti , quod quindenniorum folutiones fa- 
ciends funt in Ducatis auri de Canicra , feu Scu- 
H s tis 6o Joannis Lopez deLeone, tis auri Stamparum carrentibus in Urbe , pro in- 
trance ^uantitate ad conficiendam fummam de* 
bicam Ducatorum ; ficuti enim in cafibus Pro- 
vifionum Beneficiorum jpro expeditione pet 
Datariam , & Canceliariam Apoftolicam fa- 
ciendaannatxfolvuntur inDucacis, feuScutis 
aureis , eodem ferme pafto folvenda funt quin- 
dennia uti fubrogaca , in eifdem Ducatis , feu 
Scutis , pociflimum ob magnam copiam talis 
monets in Urbe facile , com.nodeque reperibi; 
lis , quidquid fit , fi ageretur de fpecie , non nifi 
magiia cum difficulcace hab:ri folita , quo cafu 
folvendum veniret sqiiiv^alens in alia mo;ieta_» 
migis currente , ad quodLrcfpicere videtur l{egu- 
U is- CancelUr. dsmonet. ibi : LibraTuronenjium 
farvorum , & Florenits anri de Camera pro xqnali 
^alore in concementibus literxs , e^ Cameram 
^poliolicam computari , & extimm debeant , ubi 
Sott. n.i. ibi : quoad concL-rnentia literas Apo^ioli- 
cas , vel Cameram 4pollolicam &-c. & n ^. ibi : 
procnravit , quodficret impetratio fecundiim illam 
ZibramTuronenJtum parvorum: quieLiba valet 
mum Ducatum .. & qnod non fi:ret pe- Oucatos i 
&fic tamcn fa£ium fuit fed credo , quod fuit fo/tt- 
nium &c quomodo intelHgatur Ducatus in impe- 
trationibus &c. et Cokjer ibid num.6 ibi : ciim per 
' eam vitari poffint mille qncediones, qux paffim apud 
DD. agitantur de mutatione valoris zxtrinfeci , & 
intrinfeci pecuniarum qutt quoque intricarent om- 
ncs in Curia fuppticantes . CO:icernentia iiteras 
^poftolicas , boc efi literarum expeditionem • & 
Cameram idefi Camera: Offichim ■ circd harum lite- 
rarum exi'editiones , & licet I{egula toqtatur de 
Camera , ftcque videtur ConHtutio reftriila ad il- 
lam , 'ttamen fub f{egula comprxhenditur ctiam 
Cancellaria ex identitate rationis ,qux . ciim ftcge- 
neralis . f~icit ut Conilii utio fpecialis generaliter fit 
intelligenda&c. Mandof ibid. inprxfat-n. z. & 
qu. I. per tot. acfi^nanter n. 4 ibi : quod B^egttU 
difponat bic foliim circd folutiones faciendas refpe- 
{lu literamm, putapro e.vpeditione ipfarum litera- 
rum foiutiO'jdq'4cOjfirialibus expeditoribusfacien- 
da , & etiam P'-o compofitionibus , & annatis , qux 
rationeimpetratioium Reneficiorum^Camerx Apo- 
flolic£ funt debitx , feu Officialtbus ipfius Came-£ 
^poHolicf &c feu aliis Officialibus ab ipfa Came- 
ra jus habentibus , illa verba in concementibus lite- 
ras , & Cameram yipoHolicam , inteUigenda info- 
lutionibusfaciendispro titeris expediendis, ide'l ti- 
terarum expeditoribus pro eorum intereffe , feu 
falario , vel mercede ,feu lucro eis affignato , et in 
concernentibus Cameram&c. quoad compofttiones, 
& annatas CamerA debitas , feu Camertt Officiati- 
bus , vet d Camera jus habentibus &c. dc qua an- 
mta pro Butlis in Camna Apo^ioUca folvenda to' 
quitur&c. in quantum deCamera ApodoHca lo- 
quitur , refpiciat omnes folutiones , quocumque^ 
modo , & quocumque tituto Camene , feu d Camcra 
faciendas &c. et qu.i. n.i. poflmed-prope fin.ver- 
fjctito at fccHs , ibi : Tapa enim ex inveterata con- 
fuetudine , pro literis , iitdfque concernenfbus , 
futa pro compofttionibus , annatis , et titerarum ex- 
feditione ,feu taxis , pecunias recipiat , & jure op- 
timo &c. et num.^ in princip. med- et fin. ibi : aat 
fotutiones faciendis Legatis , vet ^unciis fttnt pro 
compoftiionibus , fcu annatis &c. pro quibus com- 
fofitJonesVapiC , feu ipfius Camer£ folvi debeant , 
in manibus tamen Legatonm , vel T^tmciorum , 
'vel conferendi Beneficia , qute atids audoritate fme Legationis , conferre non poffent « puta Sedi ^po* 
flolica refervata , et valorem 24. Ducatorum e.vce- 
dentia , feu alia , pro quibus annata Camerte pradi' 
fl.f debetur &c. quia &c. folutiones ipfe , qu<e in 
Vartibus fitint &c. ab ipfo ^ummo Vontifice , fett 
Sede Apoflotica , d Curia l{omana originem , et de- 
pendentiam trahunt &c'. Aut loquimur in exaEllO' 
nibus , qu.i: fiunt in Vartibus per T^luncios , €olle- 
Clores , vet Subcotle£lores , occafioae quindennJO' 
rum > feu annatarum , Camene .Apofiotica , feu 
Ojfictatibus ab ea jus , feu caufam Itabeittibus , de- 
bitarum , & eifdem rafonibus dicerem , {{egulie 
locum effe &c. et confit 91 n 11. infin verf.diti' 
geiJtiam ibi : dil'gentiam( inquam) cxaSliffimam 
faciunt , anaurei , qui folvuntur , fint boni , feit 
jufii pondiris &c. Gigas de Penfion. qu£ii 98. per 
tot. Gon •-:{ aiids Saraen. in t{egitt.S'!,- Cauceltar dc 
vala^ein pr.efat.inm"'i vei-f. quidam , ib : pro- 
fter annatim ne dif'au.i.tretur , [{egutam faSltm 
fuijfi exifiimjnt . Etifloitm opinio magis recepta 
VJdetur , ex eo . q'tia i{e^uta ijia ie valore adhitret 
taxis annataru^n &c. &" qu.S. pofi m^d § Et ifia , 
inprincip. ibi : ut fttisfiat ({e^^ule , &taxis 8ene' 
ficioru a . ne decipiantur 0'jiciates &c. Gratiatt, 
dijc.9^. ti 65. cmfeq. & iilc.\iT. n 18 cumfeq. 
.Aimyien. dc fiyt. Dut. lib icap 17. n.iz Guri^. 
de B:nef. par.^ cap. j. num \ 49. cum feq. Card ds 
Lucaeod. Tra^. difc^^j. nit.i. in med verf. &" fe- 
cu'jd6,n.i'!,. \6.tnfi t ^. .yidecique .n. 17 inprin- 
cip. & §. .Atque itd . & n.i:^. ;bi -.fuper qualitate 
monet.-e , flafite notabiti atteratione monetnep-opnx 
regionis , cuj is tonge major quantitas necefjaria ell 
ad tequivatentiam Scuiorum auri feu Ducatorum 
Camer.e , qudm priiis requireretur &c. De ptano 
etiam rcfuttat , fotutionem faciendam effe in ^cutis 
auri cttrrentibus in ipfa Vrbe , & in quibus bujuf- 
modj annat.irum > ac Sevitiorum omn^itmque emo' 
lumentoritm Cameralium folutiones ficri fotent etiam 
pro expcditionibus provifionum &c. abfqie p>-inci- 
pio dubitandi , potiffi'»e ob iffltencijm ^c/torunt» 
auri . qui prompii ac latis com-node babentu.&c, 
Etiamji exprimeretur vator Scntorum .jun ad fa^ 
tionem tot ydiorum vd Carote^jor im pro <icuto , 
adhtic tamen &c. non totlit obtigationemfolvendi '« 
ipfis Scutis aiiri^vt eontm iequivalenti.1 &c- ci*>ff 
certum , & clarum fit , debitumeffe in Scutisaurit 
binc obfervantia t.vn]udm in re ctarj , lotatten- 
ditur &c. -4tque itd ppiff^m^ ftdicatum fiit , non 
foltim per l{otam , fed etiaiti per 'iarram Con'i'-ega' 
tionem S.Oficii Vniverfaiis lnquifitim:s ^c fuper 
Venfione folvenda &c. in Scutis auri &c Solutio' 
nes entm annatamm om lifque expeditiones Oata- 
rix, & Cancettarix Apoflolice fiunt indiclis Scu- 
tis auri de Camera , qui auiqutiis coijfiitueba'itun 
ex qnadam moneta aurea , qu c nuncupabatur Du- 
catus &c. Tondut. de Venfion. Ecctef. cap- 40. n.i. 
2-4 II 21.2S & z7.l{otadecif.6^z inprincip. 
ibi : adeo in moneta aU'-ea , et non in alia fpecie fot. 
venda efl Penfio , junCio n.i. rfec 6S5 niim 1 cum 
feqq. &dec 688. n 6- p.tr 4 d'verf & in recenfor. 
dec. i^^.n.^.par ■^.etdec^^.^.n 10. ibi ^refoiu- 
tumfuit &c utfotvattir attreus Stampecu^nyutio 
uno pro quotibet Ducato deCamera&c. par.4. 
tom. 2. 

AJdipuIante confuero , ac notifSino fiylo 
Datariz , & Canccllaris Apo(to'ic2B r^duceudi a 
omne genus monetx ad Scura , & Ducaros au- 
reos de Camera , VuiFrancesVrrutigoyt. var. 
refot, cap. 1 1. cumffqq- "Pyrr. Corrad.prax. difp. De Quindenniis 5 Cap. XIV. 6i ^poflol. lib. 9. tap. 4. «.^0. Card. de Lttca de Bc 
nefic. mox prxlaudatodifcnr.Sp. »,17. infirt.verf. 
fotutiones enim ; prout quotidie (quod forcius eft) 
pradicatur in expeditionibus noii beneficialibus 

3 per Secretariam Brevium fieri folitis , ubi etiatn 
folutio fit in Ducatis aureis de Camera , & Scu- 
tis aureis Stamparum : alias fo! vitur Depoficario 
Generali Camers Apoftoiicae in Scutis argen- 
teis , reporiata ab eodem iyngraphe de recepto. 
Solidiffima quidem meo judicio ratione , cum 
namque ( uc alibi fuo loco comprobamus ) hic 
in Urbe facienda fic folucio quindenniorum , ubi 
prompce reperiuncur Scuca aurca ( prsfercim his 
temporibus , quibus ob auri copiam videcur re- 
diilfe fjECuIum aureum ) haud immsrico in Du- 
cacis , & Scutis aureis eadem folutio facienda-» 
eft; quidquid dicendum forfican effec , fi facien- 
da forec in Parcibus , ubi non currunc Ducaca > 
aut Scuca aurea , vel non eft tanca eorum copia , 

4 veluci in fimili de Penfione folvenda in Curia ad 
differentiam Penfionis folvenda: in Parcibus, 
Cratian. difc. 94. ntm. 61» immo ftante generali 

5 confuetudine folvendi annacas in moneca aurea, 
quodammodo videcur manus morcua ex quafi 
concradu cum Camera Apoftolica folvere quiu' 
dennia in auro , fibi hoc modo fublaca faculcace 
folvendi in moneca argencea tamqudm alcerius 
materije , & fpeciei r\o\\ dedufls in contraiaum, 
feu quafi , ex dedudis per .Antonell.de temp.legal. 

6 //&. i.Mp. 41. «.ig.und^ ob cacitam, & fubin- 
telledamconvencionemde folvendoin Ducatis, 
& Scucisaureis , folvendum eft in eifdem Duca- 
tis , & Scutis aureis , Card. de Luca de I[egalib. 
<f;/c.ii4. 126. 127. & ia8. 

Ncc relevat , quod Poncifices in fuis Bullis fu- 
permaceriaquindenniorum edicis non obh'geiic 
manus morcuas ad foluciones quindennioruin-» 
in hac moneca aurea ■, immo nullam facianc 
mencionem , in qua moneca quindennia fo! ven- 
da finc : unde de Jure incrat regula , quod una 

7 monetapofficfolvi proaIcera,'non ftance con- 
trario pado , feu confuecudine , Marefcott. var. 
refol.lib.l. cap.^-},n.i. Gratian. difc.g^. nim.70. 
quia , ciim iidem Poncifices folvi mandances 
quindennia ex Beneficiis manui morcua: unicis, 
opcime fcirenc , vel fcire pratfumerentur , anna- 
tas ipfis quindenniis longe antiquiores in Pro- 
vifionibus Beneficiorum folvi confueviffe in Du- 
catis , & Scucis aureis ex fupra congeftis , cenfen- 
tur in eadem quoque monecs fpecie velle . uc 

$ folvanturquindennia , tamquam annacarum fo- 
bolcs , in earum locum incroduSa , ex vulgaca 
regula fubrogatorum , fuseque per nos cumula- 
tis fupra in Cap. I. ac alibi paffim . 

Minoris ponderis eft animadverfio, quod , 

9 ficuti Penfio Ecclefiaftica folvi poteft eciam in 
moneta argcncea juxca cap. cim Canonicis i6. de 
cenfibus , Turr. de Cambiis difp.i. qtt. i S. nim. 40. 
cumfeqq. Scaccia decommerc. & mercatiir. §. 2. 
glof') .n.ii 8. Tondut. de Venfion. Ecclef. cap. 40. 
n. 14. cumfeq. I{ota dec.6So. per tot. par.^.divof. 
icaquindennium foivendum eft in quacumque 

10 moneca , ciim iilud fic fpecies qusedam Penfionis 
Ecclefiaftica: debics fingulis qaindecim annis 
Sedi Apoftolica: ex per nos allacis fupra in Cap.t. 

?|uippe immo mire recorquecur argumencum, & 
avet noftra: refolucioni ; Penfio enim , quando 
folvenda eft in Parcibus , ficque extra Curiam , 
Ctiatnfi refervata fic in Ducacis , & Scucis aureis. nihilominus cum illa in Partibus folvendaeft, 
ubi forfican vel non curruiit Ducata , & Scuta 
aurea Stamparum , vel non habetur eorum co- 
pia , il!a fovi poteii eciam in Scucis argenceis ; 8c 
in hoc fenfu loquuncur relats aud:oritates ; 11 
quandoautem illa folvenda vcnitinCuria, ubi 
Dacata , & Scuta aurea facile , ac prompte in_» 
magna affluentia reperiuntur , tunc in Ducatis , 
& Scutis aureis folvenda eft , Tondut. de Tenfion. 
eap.^o. n.z. cumfeqq. Cratian. difc.-^^.n. 34. & 
difc, 94. ntm.67. ac in fpecie quindennii Card. de 
Lucade Benefic. difc.89. ».15. 

Longeque minoris momenti eft ponderatio, 
quod de jurc regulariter eft in eledione debito- 1» 
ris folvere in moneca fibi bene vifa , prsfertim , 
quando ( ut in cafu ) creditor fibi non cavet , in 
qua moneta fic illi folvendum , Valen^^^uelaVe' 
la^i^quex confil.^o. nim. 27. 38. 53. &'i^.vol.i. 
hoc enim procederec , fi annacs folvi poffenc iii 
quacumque moneca ; quando aucem ( uc jam di- 
dum ) illa: folvi nequirenc , nifi in moneca aurea, 
pernecefse fequicur , nec quindennia folvi poffe , 
nifi quoque in moneca aurea . 

Quid autem dicendum , fiforfitan faveat ma- 
nui mortua: contraria obfervantia folvendi quin- 
dennium in Scutis argenceis , & pucarem , illam 
adhiic non fuffragari, quia per miniftrum exaSo- 
rem quindenniorum prajudicari non poceft ipfi 
Scdi Apoftolicx exiftenci in quafi poffeffioncj 
exigendi in Ducacis , & Scucis aureis : necincrac ij 
obfervantia in re clara ob nociffimum ftylum', 
& in veceracam praxim in concrarium j eodem 
modo, quofuperiusraciocinaci fumus occafione 
affercae obfervanciae circa folucionem Penfionis > 
Card. deLuca de Beneficiis difcurf. 89.«. 17. 

ARGV,MENTVM, 

Quindenniorum folutiones faciendiE funt 
juxta Taxatn Beneficiorum unitorum, in 
Camera , feu Cancellaria Apoftolica fa- 
(flani in paucioribus Ducatis aurideCa- 
mera , non vero juxta annuum valoreni 
Beneliciorum per manus mortuas iiL^ 
aftu Unionis exprefifum in pluribus Du- 
catis . 

SUMMARIUM. 

I Stepius contingere potefi , quhd Beneficia unita U. 
xentur in Cancellaria , in paucioribns Ducatis , 
quam illis , /« quibus exprimuntur per manum 
mortuam . 

1 iluindennia folvenda Junt juxta taxam Beneficiorum 
unitortm , fa£lam in tot Ducatis , non juxia va' 
lorcm per manum mortuam exprcjfum in tot Du- 
catis . 

3 Taxj. Cameralis inventa fitit ad fohttionem annatx . 

4 Taxa tamqtidm lex Vrincipis , efi immutabilis . 

^ Valor Bencficii jufiificandus efi per fides ex libris 
Camene extraii.is . 

6 Tiulla fit injuria Camene volenti ftare fuxtaxs , ft 

juxta illam folv antur quindcnnia . 

7 Regula 21. Cancellar. de Union. mandatinVnio- 

ne Beneficiorum exprtmi verum valorem . 
8 Regula 55. Cancellar. dc vaiore mandat in impe: 

tra' 62. Joannis Lopez de Leone , Uaxione Eeneficiorunt exprimi -verum valorem . 
9 Rc^u 2 Cancellar.de valore intrant dumtaxat in 
Beiieficiis non taxatis . 

10 Re^^uU 2. Cancciiar. re/e»-yat Monafleria exceden- 

tia lf's centum Ducatos 

1 1 rap.i etiam excra Conftliorium providerepotefi Mo- 

najleria ■ 
\z Monaierium in communi <ellimatione non valens 
centum Ducatos , non ejl refervatum . 

13 licgiiu z.L.!H\cclUt.mandat attendi communenL» 

valorem . 

14 Motus proprius uti lex particularis -^ftrvanduseli . 

CAPITULUM XV. 

PRjeniitcendum eft pro dicendoruin ititeHigetitu , 
quod , fi Uuio faSa fic de Moiuttcrio iti Libris 
Camerac taxico, eadecn Taxa exprimenda vemt 
iii Supplicacione a Sancliffimo iigiuiida ; ica ta- 
men , ut , perventa tali fuppiicacione ad OiS- 
cium R.P.D. SubJatarii , ea non admittatur iii 
Congregacione Dacaris , nili exprimacurTaxa 
in Libns Camers a tergo e/ufdem Supplicicionis 
per hsEC verba : reperitur taxatum introfcriptunL» 

Monafierium adFlorenos cum lubfcripcio- 

ne R.P.D. Seccecarii Sacri Coliegii , qui ell: Cu- 
ftos Taxarum . 

Si vero Unio comprashendac Beneficium non 
taxatum in eodem Libro , exprim;ndus eft in_> 
Supplicatione verus valor diifti Beneficii , prout 
fervatur in Impetratioaibus Ben.-ficiorum juxta 
l^cgul.-i^.Cancellar. dev-ilor. viJelicetper Mar- 
clias argenti , aut Sterlingorum , fi ve Libras Tu- 
ronenfes , feu Fiorenos auri , vel Ducatos , auc 
uncias auri , feu aiiam monetam , fecundiim 
communem sftitnatioiiem : lcidem exprimi de- 
bec verus valor , in Unionibus , juxca I^egul. 22. 
Cancellar de Vn'on. ideoque quindennia folven- 
da func pro Monalterio caxaco , juxca T.ixam in 
Libris Camerz defcripcam , & in ea quintitace 
foluca Sacro Ccllegio , Camcra: , & Cancellaris 
in adlu expedicionis Licerarum Unionis , parique 
palfu OiBcialibusCancellariaE , refpeftu Beiiefi- 
ciorum inferiorum , feu minorum , pro quibus 
fuic foluca annaca , a Bonifacio IX. prifcripca , 
inde Bonifaciana nuncupaca . 

Ciim camen foepiiis concingere poflic , quod 
Bencficia, feu Monaftecia unica caxarentuc i uc 
j moris eft ) in libris Camerje , feu Cancellarise 
Apoltolicx , in longe paucioribus Ducacis auri 
de Camera , quam ili is , in quibus exprimuncur 
per tnanum morcuain ; vel e concra in iotige plu- 
ribus Ducatis caxencur, quam iilis, in quibus ex- 
primuncur in Unione : dari enim poccft cafus , 
quod juxca annuum valorem Beneficii , feu Mo- 
uafterii unici , in ipfo aflu Unionis exprelfuni , 
afcendac Beneficium ad Scuca bis cencum ( lo- 
quor cxemplificacive , in Dacaria enim , & Can- 
cellaria , ieu Camera Apoftolica exprimi folec , 
ac debec annuus valor in Ducatis juxta f(^gul.<, s . 
Cancellar. deexprim. valor. ) & quod poftea in 
Camera , feu Cancellaria Apoftolica , idem Be- 
neficiumunitum , taxetur , exempli gratia, in 
Scutis, feu Ducatisceucijm tantiim , velinalia 
mioori fumma Scutorum feu Ducatorum bis 
centum in Unione expretforum : Unde contro- 
verfiafacileoriri valet ad liquidandum, feu cal- 
culandutn quindcnnium , qualis expreftib Du- 
cacorum accendenda lic , aa ilU nimirum per inaaum inortuam fafta In a<9:u Unionis , an vfi-- 
ro illa per Cameram fada vigore Taxa: : etenim, 
fi atte.JiCur valor exprefius in Scucis , feu Du- 
cacis bis centum , manus mortua , habica racio- 
m ad incegram annatam , cujus debitrix evadir, 
tcneretur folverc fingulis quindecim annisScu- 
ta , fcu Ducata bis centum pro dido Beneficio > 
unito, & exp^elfoin Scutis , feu Ducatisbiscen- 
tum , ciim iiuegri fru(Sus unius anni , in bona_» 
Aricmecica, ut patetad fenfum,afcendancaddi- 
diam lummam : li vero e converfo attendatur 
pociiis valor taxatus in folis Scucis , feu Ducatis 
c.ntu n , manus morcua teneretur folvere quin- 
dennium in fumma Scutorum , feu Ducacorum 
centum tanciiin , ciim hoc cafu incegri fruSus 
unius anni afcendanc ad diftim fummam ; dici- a 
nius igirur , quod quindenniorum folucioncs fa- 
ciends func juxca laxam Beneficiornm unito- 
rum, inCainera, feu Caacellaria Apoftolicafa- 
ftam in paucioribus Ducacis auri de Camera « 
non vero juxraan.uiun valorem Beneficiorum 
per mar.us m orcuas in aSa UniOiiis expretfum 
in pluribus Ducatis , veluti occatione fimilis 
concroverfis inter Cameram Apoftolicain.ejuP- 
queO'Bcial;s , fiu \nnatiftas , 6«: nanus mor- 
tuas Eiboren. , ac Porcugallen. Dia^cefum ex 
caufi folvendorum quindenniorum proBenefi- 
ciis fibi unitis , fuper modo iHa calculandi , & ad 
quam Ducacorntn ratam liquidandi , Paulus V. 
per fuum Breve , feu Mocum proprium fancivit > 
impofterii n quindennia folvenda fore juxca Ta- 
xam in coc Ducacis faftam , non autem juxca_» 
exprfflSonem valoris in coc Ducacis occafione 
Unionis faAa n , cu/us >iecIaracionis Poncificix 
meminic .Amayden de (iylo Dataricetib.i. cap.iS, 
§.4 deQuindenniofubn.i^.&i') ib'\ : contingit 
aliquando , quod in ipfa Vnione Beneficia , qutC 
miuntur , in valore plus exprimantur , quam dein,' 
de taxentur in Camera , & propterect de temporcj 
Vaitli Qmntifuper qutbufdam Vnionibus Etboren.y 
& Portugallen. n atafuit tis inter Officiates Cancel' 
lariiS , ^ Supertores Coltegionm ^ quibus fa^a 
fuerat unio : exprejfa enim erant Beneficia unitA 
exempli caufa 400, & juxta hunc valorem reci- 
pientes unionem ohligarunt fe adfolutionem quin' 
denniorum \ Collegium vero Cardinatium ex Confli- 
tutione Vaitli Secundi , habet facultatem taxandi 
Beneficia in Camera ./ipototica vatorem annuum 
centum Ducatorum excedentia, & in diStis Vaioni- 
bus Elboren. , &• Vortugalten. Cardinales t uxarunt; 
Beneficia unita , longe mintis, qudm in unione ef- 
fent expreffa : hinc Officiates pnetendebant exigere 
quindennitm juxta valorem exprefjum-, &obliga' 
tionern per Superiores Cotlegiorum in Cancctlarix 
fa^.zm, Stiperiores vero prxtendebant fotvere JU' 
xta Taxam in tibris Cam^^rx per Cardi-iales failam. 
Tauliis V. , nk fieret difformitas fotuttonitm , &• 
exaaionum refpefi^vc . per Breve motu proprio 
emanattimfub % . tdus yunii .Anno XII ordinavit, 
Qlficiates Cancetlarix fequi debere Taxam CardinX' 
liurn , nnn obfiantc obtigatione per Superioes Colte- 
giorttm in Cancettaria .Apoflotica , in aclu Unionis 
fa^a , Vrrdl. conc. tegat.ioo. nu.zo. tom 1. I\otx 
coram Caffador. fuper I{egut. Cancettar. dccif. 19. 
n. s . cumfeq. ibi : qiti fotvitfecundHm Taxam Ca- 
mertc , retevatur , itiamft probet de minori valore , 
jicut non cogititr quis ptus fotvere pro aniiata , 
Qudmfit in faxa , ciim Beneficium fit majoris va- 
Lris , quia de pluri Camera tton inquirit , ji in bis 

taxA' De Quindenniis , Cap. XV. ^3 taxatio infpicitur , videtuT regula interpretata eo 
moda , qHaiidofit exprefjioi fcilicet , utfiat, vel 
fieripofjet juxta Taxam , ex qiiofiin minori expref- 
fij]et , omnino cogeretur fatisfacere , prout in Taxa, 
ut regula quoad taxata non fujlulerit Taxam , quia 
quod non mutatur &c.et ne inducatur correSlio&c, 
& quia Taxa camene efi in viridi obfervantia &C' 
non negat quin fieri poffet &c- juxta Taxam in ta- 
xatis &c. debet attendi communis (Cflimatio &c. 
nifi Beneficium olim fuiffet taxatum , quia TaxfL» 
fcmper durat &c. Benincafa in I{omana quinden- 
niorum dec. 1 1 ?. nu. 8. ibi : exemplo alterius quin' 
dennii ■, quod pro Beneficiis tinitis folvi folet &c. 
quodfemper , & in eademfnmmafotvitur , in qua 
vfque ab initio taxatum repcritur &c. & dec. 1 8 1 . 
«•13. &inalia I{omana quiidennionm i?. Maji 
1701. §. ^^ omnia , ante med. verj. undeficuti , 
HM»j.i$. coram Molines Decano, & Inquijitore Ge- 
nerali Hifpaniarum , regiflrat. pofl atium nofirum 
Traclatum de Qjtindenniis int.dec. Sacne I{ot£ I{o- 
■manx in ordine ta IX. Xi XI. & xyiH. ibi : ficuti 
annat/e femper fotvuntur in eadem determinata , ac 
Jiabilifumma&c. (iquidemsquuin videtur, ut 
prsvakat Taxaj hoaiinis Taxa legalis , feu Ca- 
meralis , uci auftoritate Principis fada , dutn il- 
lam permilit Vautus H. infuaConfl 6. ^.^.Buttar. 
nov. I{om. tom.i. repetit. pofi Trah. int. Conflitut. 
.Apofiot. in ordine la I. ibi : ^os &c. au5loritate 
^poflotica &c. Jlatuimus &c. et declaramus , quod 
omnia , et ftngula Monafleria , videlicet ilta , quo- 
rumfruSius &c. adfummam centum Florenorum^ 
auri de Camera &c. afcenditnt annnatim , fi in ti- 
h/is ejiifdem Camem taxati reperiuntur &c. cum 
Taxa pec Papam , feu Cardinales e/us nomine , 
five delegatos fada , faciat legem , & prs valere 
debeat obligationi per manus mortuas faftae de 
folvendo quindennium ad ratam valoris in aufta 
Unionisexpreffi , quantumvis in majori fumma, 
feu in pluribus Ducatis , quam in Taxa Camera- 
li, &c camquam a voluncate Principis^proveniens, 
facere debet ftatum , ac unice attendi , podpo- 
fita Taxa hominis , qui (ilere debet in concurfu 
Taxse legaiis , five Caraeralis , & Cardinalitise , 
habencis fomentum a Papa : hacque via be- 
oigniorem partem ampledimur favore manus 
mortus quindenniorum debitricis , quando in 
folucione attendenda venit minor fumma , uc mi- 
nus , quam fieri poflic , gravetur debitor ; inde- 

3 que Taxa ejufmodi Cameralis invenca fuit ad 
folucionem annacse , ad hoc , ut , etiamli fructus 
Beneficii eifeoc minorcs , feu cenuiores ipfa Ta- 
xa, fv^mper folvi deberet annata , ciim Taxa 
femper duret , I{ota coram Caffador. fuper Regul. 
Cancettar. dec. 19. nu.6. Sc loco annatje quinden- 
nium folvi debet , ciim valor Beneficii facile mu- 

4 tari pofljt , cujus valoris mucatio applicari noii 
potell Tax£ uci legi Principis femel confticutx , 
& immucabili , Lottber. de re benef. Iib.i.qu.z6. 
».50. Ci'" 54. Maffa Gatlef. de annat. num.^ & 24. 
^mayden. dc Ifyt.Datar. lib.i. cap. iS. §-2. n. 18. 

5 f«w;/c77. futBciet aucem , quod valor Beneficii 
jultificecur per fides excraftas ex libris Camera: 
abfque alia jul^ificacione , I{ota pofl Tamburin. de 
]ure .Abbat. tom.^.dec. 50. n.17. cumfeq. 

Ncque obftat , quod potius viderecur dicen- 
dum , quindeniiia folvenda eHe juxca racim va- 
lorisexpreili in adu Unioiiis, ficque in pluribus 
Ducacis, non aucem juxca ratam Taxa; udx , 
Ticque in paucioribus Ducacis ; quippe , fi in rei veritate Beneficium unitum , efl: majoris valo- 
ris , atcenta expreflione, quam attenca Taxa, 
non debet inferri hoc praBjudicium burfale , ipfi 
Camerce ApoftolicjE , ejiifque OflScialibus, feu 
Annaciftis ab eadem ex caufa oiierofa caufam , 
8c jus habencibus , qus , & qui in liquidatione , 
feu calculacione quindennii fibi debici illud plus 
amiccit , & amittunt , atque manus mortua Be- 
neficiorum unitorum pofleditrix locupletatur 
cum aliena /aftura , & quidem valde fenlibili ob 
tradum perpetuum , ac fucceflivum , mediante 
continuata in infinitum foiutione cujuflibet 
quindennii in paucioribus Ducatis , quod ten- 
dit in notabile Camers , Annatiflariimque de- 
trimentum , folvendo eis illud minus in perpe- 
tuum abfque fpe folvendi plus , vel unquam ali- 
quando recuperandi fllud pius : quod fane jura 
abhorrent , prsefertim agendo cum Papa , feu 
c/us Camera illum reprsefencante , quem , & 
quam fuis /uribus etiam in minimo defraudare 
pene facrilegium eft : attamen ex eo , quod ipfa 
Camera , feu Papa contentus eft /uxca memora- 
tam a fupra laudato jimayden. de fiyt. Datar. 
lib.i. eap.iS. §.4. de Quindennio fub «.14. & 15« 
Conftitutionem Paulinam -, folucione quinden- 
niorum /uxca Taxam , eidem nuUa fic io/uria , g 
aut fraus , ica fponte volenti , Barbof. axiom.ii6. 
n. 1. cumfeqq. immo adtollendam abominabi- 
lem deformitatem , & quafi monftruofitatem_» 
duplicis modi exigendi quindennium, rede fan- 
citum fuit per Paulum V. quod fervaretur om- 
nino Taxa per Cardinales facfta vigore facultacis 
fibi tributje a Paulo II. uc fupra infinuavimus; 
idque ica fervandum erat eciam ex eo , quod , 
fafta femel Taxa , feu taxacione in libris Came- 
rae , de qua parcicipat pro tertia parte Sacrum-» 
CoIIegium Cardinalium , Beneficium unitum , 
non ampliiis foluturum eflec annacam Bonifacia- 
aam , fed Commune , & MinucumServicium , 
quod non actingit medietacem fruftuum unius 
anni , veluti fupra in Cap. I. «.44. infiiuuvimus ; 
quando tamen , Ci Beneficium non eflet taxatum, 
fed valoris , folviflec dimidios tanciim fruftus 
unius anni , feu dimidiam canciim annacam : 
ideoque in cafu Beneficii taxati , quantumvis 
forfitan per accidens in paucioribus Ducatis , 
quam per prius eflet expreflum in adu Uoionis « 
AnnatiftaJ participances de quoca Communis, 8c 
Minuti Servitii , debent omnino fe uniformarcj 
cum Taxa . 

Miniifque obftat T{egula ai. Cancetlar. dcj y 
union. mandans in Unione Beneficiorum expri- 
ini vernmannuum eorundem valorem , & i^e- g 
gula % <, . pariter Cancetlar. de exprimendo valore , 
vulgo de vatore nuncupata , mandaiis , in Beiie- 
ficiorum impetrationibus etiam exprimi vemm 
valorem fecundiim comuncm iftimacionem , ad 
finem annatarum , inque e3rum locum quinden- 
niorum ; ica , ut vice verfa dari poflet , quod Be- 
neficiumunitum /uxta annuum valorem fubja- 
ceret annatse ( ut ita dicam ) quinden.iiali , ju- 
xtaTaxam vero non fubjacerec, ficque ;^c^'(/.c 
de vatore evanefcercnc , ac ad nihilum iiifervi- 
rent : accamen res alicer fe habet , quia , prxcer- 
quamquod Beneficia taxaca , eo , quod taxara 
funt , femper potiiis fubjacenc de lui nacura_» 
quindcnniis > dum Bcneficia, qux caxancur, fcm- 
per excedunt viLjiuti quatuor Ducacos , imo /u- 
xta ConJlitut,6. Tauli //.§.3. Bultar. nov. f{oman. 

tom.i. ^4 JoannisLopez de Leone, tom-i.repctlt.pofl. TraEl. int. Confiit. ^poll. in or- 
dine la l. taxaaciir Beneficia afcr ndenria dd cen- 

9 tum Ducatos , infuper I{eguLii de valore i^cranc 
dumtaxat in Beneficiis non taxatis , dcque valo- 
ris , & tamquam calibus , fcu tamquim caxacis 
quali in cerco valore , feu in coc Ducatis, five 
niajori , five minori valore , vel five in pluribus, 
five in paucioribus Ducacis , proindeque non in- 
digentibus amplius aiia juUificatione , feu yeri- 
ficacione valoris , .Amayden. dejiyl. Datar. Ub.i . 
«p.iS. §.2.»- 20. , ^ 

10 Minoris quoque momenti ell I{egHla 2. Can- 
celLtr. derefervat. CathedraL & Monafler. refer- 
vans Sedi Apollolica: provifiones Monaftcrio- 
rum virorum , qua: excelferint valorem biscen- 
tum Florenorum auri , Ducatorum nempe deu 
Camera , fccundiim communem aeltimationem , 
qux quidem Monalleria ob eorum pinguedinem, 
indiqentia majori maturicate , & deliberatione 
ad illa conferenda , dicuntur Confiftona . feu 
Beneficia Confiftorialia eo , quu de us Confifto- 
rialiter per viam Schedulae , feu Ceduls provUio 
fieri aftolet , non ex eo , quod in hoc coangufta- 
ta remaneat ampliffima , ac fuprema Papz au- 
doricas , nullis de pcr fe rcftrifta cancellis; adeo, 

n uc , fi velic , nequeat etiam cxtra Confiftorium 
providcre, Mandof. ad diCl. I{eguL z. Cancellar, 
quxfl.-i.nu.l. ante med. verf. &i!ia Monaderia , 
Chokier ad eand. I{eguL num.20. Camcrat. refponf. 
dec.ii. n. 25. cimfeqq. tom. i. Card.Valeott. de 
Sacr. Conftflor. Confult. par. i.qu. 2. verfic. quod 
verh adpublicam, Lotther. de re benefic. lib. i. 
qu. 26. ». 42. cim phr.feqq. I{otapoli Taubwn. 
de \itre Mbat. tom. j. dec. i^.nu.^. cumfeqq. &> 
dec.ie.n.e.cumfeqq.dec^^o.n^.pcir 5 diverf. 
ita , ut ponamus , quod Moiuftarum valec bis 
centum , fed in Camera eft taxatun mvvm , feii 
in minori fumma adhuc diciturrefervatum , ac 
vice verfa, etiamfi in Camera forec fi- taxaciim 
12 inbiscentum Dacacis, &coininuni sftimatio- 
nc non valec centum , non eft refervacum uc 
advercit Mphonf. Sott. antiquiis glofator , & ms- 
gnus Vra^icHs , ad di£l. I{eguLz. Cincellar. «M.4. 
Unde ficuti in refervatione non attenditur Taxa 
Camers tam quoad majorem quam quoad mi- 
norcm fummam in tot Ducitis , fed communis 
vaior , ita in liquidatione , calculacione , feu va- 
lucacione quindenniorum , cam quoad majorem, 
quam quoad minorem fummam in coc Ducacls , 
non videcur accendi debere Taxa Camerse , feu 
loco Camcrs , Taxa Cardinalium , fed com;nu- 
nis valor , feu expreffus in liceris Unionis, in coc 
Ducacis , fi ille verus eft : diverfa tamen militat 
1? ratio ; quippe ^gula 2. Cancellarue a.d. t^ediava 
refervacionis Monafteriorum exprefss przcipic , 
uc accendarur communis valor per excsfTum bis 
cenrum Ducatorum , feu ( quod idem eft ) Flo- 
renorum ibi : refervavit &c. omnia MonafieriiL» 
Virorum , valorem annuum ducentorum Fhreno- 
rum auri communi xfiimatione excedentia &c. Et 
voluit., qiiod exceffus hujufmodi inliteris expri- 
matur &c. ad effedum aucem calculacionis quin- 
denniorum habemus fupri enunciacum Mocum 
proprium Paulinum ex diamecro contrarium-» 
maiidantem , quod nempe attendatur Taxa Ca- 
meras , non autem valor narratus a mann mor- 
tua, ad effedum regulandi folutionem quinden- 
nii , edmque conformandam cum Taxa in toc 
Ducacis , quancumvis pauciocibus , quam illis expreflls a manu mortuain limine Unlonis ; qui 
quidem Mocus proprius Pontificius , camquam 14 
kx parcicularis , unice fervandus eft ad pedem 
Htera; , fublata ulreriori fuper hoc difputacione , 
ex cradicis per D. .Advoc. Vrfay. difc. Eccl. to. 3 . 
par I - difcept.zi. ».34. cumfeqq. I{ot. coram jiU' 
faldo Decano dec.^. n.6. 

ARGVMENTVM. 

Valor Florenoruin auri de Camera , in_, 
quibus taxantur Beneficia Coniiftoria- 
lia , adjEquat valorem Ducatorum auri 
de Camera , in materia fblutionis quin- 
denniorum pro Beneficiis ejufmodi uni- 
tis. 

S U M M A R I U M'. 

I In Beneflciis taxatis idem eH Florenus auri de Came- 

ra , ac Ducatus auri de C-imera . 
a In hac identificatiom fumendm efi Florenus , de quo 

fitmentioin Regul.i. 4. 25. 95. 55«&7a«Can- 

celiar. 

CAPITULUM XVI. 

CU'm BeneficiaConfiftorialia taxari foleanc 
in Florenis auri de Camera , occafione fo- 
lutionis q uindenniorum pro Beneficiise/ufmodi 
unicis , forcafse ob modicam monetarum noci- 
ciam ,oriri poceft controverfia incer Annatiftas, 
& maiius mortuis , quibus unita fuerunt Bene- 
ficia Confiftorialia , num valor Floreni auri de 
Cameraadxquec , nec ne valorem Ducaci auri 
de Camera ; ideo , ad collendum omne dubiumi 
habendo reiacionem ad dicSa fupra in Cap. II. & 
in Cap. Xll. monemus , quod valorFlorenoruin 
auri de Camera , in quibus caxancur Beneficia 
Confiftorialia , adsequac valorem Ducacorutn_j 
auri de Camera , in maceria folucionis quinden- 
niorum pro Beneficiis e/ufmodi unicis : in Bene- 
ficiis enim caxatis realicer Florenus auri de Ca- % 
mera , ad differenciam alcerius Floreni argenci 
idem eft , ac Ducatus auri de Camera , eiquc 
xquivalcc, &in RomanaCuriafummo jure pro- 
mifcue fumicur , GomcT^ Sarnen. ad R^gul.^'). 
Cancellar. de valor. qu. 9. pofl med. §. Confequen' 
ter circdfin. ubi , poftquam reculerac ftylum Ca- 
mera: in Taxis , capiendi Florenum pro Ducato, 
idquc potiiis tribuerat abufui exigentiumTaxas, 
tandem in fe reverfus , immediace fubdic poft i 
fe figuracam credulitatem , ac illam agnofcens , 
przfeferre aliquam calumnia; fpeciem , ex yil' 
lano vetuftiffimo, ac probatiffimo Florentinai 
Hiftoriaifcripcore , Joannem XXII. Taxx aufto- 
rem periquafle valorem Floreni auri de Camc- 
ra cum valore Ducati auri de Camera, cudendo 
Ducacum ad iftimacionem , & juxta intrinfe- 
cum vaiorem Floreni ; hancque opinionem uti 
raagis finceram , veridicam , & perpetuo ufu ca- 
nonizatam comprobat Mandof. ejufdem fxculi 
fcripror , ai I{egul. 25. Cancellar. de Monct. qu. ?. 
n.4. ubi id clare deduci alferit ex Glojf. in E.xtra- 
vag. Vas cleSlionis^.Vorro de Cenftb. ibi : Flore- 
nus accipiendus eil pro Ducato aiiri de Camera , & 
pro hac interpretatione pondero tcxtum in allegat* De Quindenniis , Cap.XVI. ^f Extravagante yas eleElionis §. Vorrb Turonenfes , 
de Cenfibus , Hbidicitur, qiibd TtirOnenfesvaleant 
ttnnm Florenum auri , boni , piri , ac legalis pon- 
deris , ac Cunei Florentini ■> qujs verba , prxfertim 
finalia , videlicet Cunei Florentini , fatis ofiendunt , 
tjuod 'Papa xqtiiparavit libram Turonenfvm , Du- 
tato Florentine , Ducatus autem Florentinus aqui- 
faratur Ducato auri de Camera , ct tantum valct , 
frout omnibus cfl notum&c. nullus autem Florenus 
Camera reperitnr , nift ipfe Ducatus Camer£ &c. 
&qubdFlorenits, et Ducatus auri idem inferant&c. 
Floi eitus, Ducatus, et Solidus tequivaknt , feu idem 
infeiunt &c. F{ebuff. in Concordat. I{itbr. deColla- 
tionib. §.yolumus , verbo Florenorum auri , Feir 
^cn. ad Statut.Vrb. lib.i.cap. ig-j. nu.isi.curtt 
feqq. Germon. de Indult. Cardinal. %. B^egulariti^ 
nMi. Corrad.inprax. benefic. lib.z.cap.i^. nu.^. 
cumfeqq. et in prax. difpenf. .ApoHoL lib.6. cap..\. 
n. 48. Tondut. dc Venfion. Ecclef. cap..}o. num.^^. 
.Atnayden. defiyl. Datar. Hb.i. cap. ij.fub n. 12. 
in princip. ib\: Florenus auri de Camsra idemva- 
iet , ac Ducatus auri de Camera &c. inqne hac 
a identificacione fumendusell; Floremis , de quo hc 
meiicio in I{egu[. 2. CanceUar.de refervat.Dignicat. 
inprincipio , in Bjegul. 25. Cancellar. de Monet. in 
I{egul.'i<). Cancellar. deannal. infin. in F{egul. $5. 
dcvalor, infrincipio , & in I{eguLjz. propefin. 

ARGVMENTVM. 

Enumerantur Participantes de qLiinden- 
niis , Commiinibus , & Minutis Servi- 
tiis 5 pro Beneficiis non Confiftoriali- 
bus , feu minoribus , vel inferioribus , 
proque Confiflorialibus , feu majori- 
bus, & taxatis. 

SUMMARIUM. 

l BulU quinienniorum enumerant perfonas, inter quas 
difiribuuntur quindennia , Communia , et Minuta 
Servitia . 

a Ob Sedis .Apofiolica indigentias , tra£lu temporis , 
portio Communium , ac Minutorum ServitiorunLi 
adVapam fpe£ians , per fpeciales Confiitutioncs 
affignata fiiit titulo onerofo Clcricis Cainer^e , & 
CaHceUari£ Offcialibus , vulgo ^nnatifiis pro- 
fortionabiliter . 

I S. AT. IniioceuciusXlI. redemit fnsdidlam portio- 
nem ajfignatam Clericis Camems, edmque applic.l- 
vit Camerte,feu Vapce. 

4 l\efertur ad quantnm afcendat hodii in totufn pOYtlo 
omnium Varticipantium . 

CAPITULUM XVIL 

UT dignofcatur , qu^nam perfonse particlpent db 
quiudenuiis , Communibus , & Minucis Scrvi- 
tiis pro Beneficiis minoribus , & majoribus , feu 
CoDliaorialibus , faris eft indagare ipfafmet Bu!- 
las quindenniorum, in quibus recenfentur hujuf- 
I moJi Participantes , vclnci legere eft in Bulla 6. 
Tjtili II. §.2,^.4.?; 5 .Bullar.nov. I{om.to.l. ibi ,. 
„ ciimque proprerca Camera Apoftolica , nec 
„ non &c. Cardinalium Collcgium , & Sedis 
„ Apoftolic£ Officiales detrimeiuum non mo- 
M dicum patiantur j Nos , quorum interefl , „ eorundein Camer^, CoHegii , & Officialium 
„ indemnitati profpicere Scc. audtoritate Apo- 
„ ftolica &c. ftatuimus &c. & declaramus , 
„ quod omnia , & fingula Monafteria &c. quo' 
„ rum fruftus &c. fi in libris ejufdem CamerjB 
„ taxati reperiuntur , Communia , & Minijra_j 
„ Servitia , atque alia jura debita , & confue- 
j, ta , tam ipfis Camerx , Sc Coilej^io , quim 
,, 0(Bcialibus prjefatis, reiiqua vero Monafte- 
„ ria &c. & Beneficia , ut prif;rcur , uuica , 
„ pro quibus CamerdE Apoftolicje annata , feu 
,, alia jura folvi confueveranc , vel debebanc 
„ temporibus retroadis &c. annican , five me- 
„ diosfruSus unius anni in pollerum fini^ulis 
„ XV.annis perpecuo fequucuris , eidem Came- 
„ rario folvere teneancur , & debeanc . Ec quod 
„ de omnibus Monaftcriis &c. & Beneficiis , uc 
,, prajfercur , unitis &c. Communia , Minuta, 
„ & alia jura , feu annatas , & medios frucius 
„ hajufmodi folvere adftringancur eciair. (inga- 
„ lis annis XV. in facuru.-n &c. „ in Biilla zo. 
yulii lll. in princip. junSio^. i. et 5 . eod. BuUar. 
eodimque tom. i.ibi „CupiencesCiiner:e Apoito- 
„ lic3E &c.&Collegii &c. S.ll.E. Cardinalium, 
„ ac Officialium Sedis Apoftolicx inJemnicaci 
„ confulere &c. C\ &c. Camerse , auc Colieftori- 
„ bus fruduum , & provencuum eidem Cameras 
„ debitorum &c. fatisfacere deficerent &c. Cuni 
„ autem obligationes de folvendis Communi- 
„ bus,&MinutisServitiis, acannatis.feu me- 
„ diis frudibus , auc aliis juribus folvidebicis, 
„ & confuecis fadse , non fuerinc &c. in &c. Ca- 
„ mer^ , ac CoUegii Cardinalium , & Officia- 
„ lium decrimencum&c. „ inBulla iJ.VauUiy. 
in princip. jun5lo §. 2. 7. et o.tom. i. ibi „ Euge- 
„ niusIV. & Califtus III. &c. fuper folucione 
„ mediorum , fcu incegrorum fruduum pdmi 
„ anni , diflje Camerse racione Monafterio- 
„ ruin &c. ac aliorum Beneficiorum Ecclefiafti- 
„ corum &c. unicorum facienda difpofuiffcj» 
„ legantur &c. Ec &c. Communia , Minuca Ser- 
„ vicia, annacas, &alia jura,Camer2, & Col- 
„ legio , ac Officialibus priEdiAis, ratione Unio- 
„ num eis de Monafteriis &c. & aliis B;neficiis 
„ Ecclefiafticis hacirenus faaarum debita per- 
„ folvere recnfenc &c. in &c. Camera; , ac Coi- 
„ legii , & Officialium pra;diAorum decrimen- 
„ cum&c. Ecpropcerea jusnoftrum, & Colle- 
„ gii , ac Officialium &c. illrfum remanfilTe , & 
„ remanere&c. Ec propterea &c. ad folutionem 
,; Communium , & Minutoruni Servitiorum, 
„ ac annatarum , & aliorum jurium prafdido- 
„ rum eifdem Cameri , Collegio , & Officiali- 
„ bus , ratione earundem Unionum &c. fingnlis 
,, X V. annis &c. faciendam tencri&c. „ in BuL- 
/.r ;8. S. Vii V. inprincip. junlio §. 5. e^ 4' eodem 
Bullar.tom. 2. ibi ,, nc Camera prxdida ex Mo- 
„ nafteriorum &c. &aliorum Beneficiorum Ec- 
„ clefiafticorumUnionibas&c decrimencun^j 
„ aliquod pacerectir . Volences Camera- noftrx 
„ ApoftolicsE, ac &c. S. R. E. Cardinalium, nec 
„ non &c. Romanx Curix Officialium Partici- 
„ pancium jura prxfervare , illoriimque in- 
„ demnicaci confiilcrc &c. Ec proptcrea&c. aJ 
„ folucionem Communium , annacarum , & 
,, aliorum jurium prxdiftorum eidem Camer* 
„ pro ccmpore prxterico( falvisCo]legii,& Of- 
„ ficialium juribus quoad fucura remanencibus) 
„ racione Unionum &c. fiugulisXV. annis&c. 
I ti- Joannis Lopez de Leone» 66 

„ faciendatn teneri &c. „ & in BulU^T. ejufd.m 

S.T»/ir.§.3. £oi.fo?w.2.ibi„adfolu:ionem quin- 

„ dennioriim , quam Nobis , & Camerae Apo- 

„ ftolicz folviinc &c. „ inBidU 53. Sixtiy. in 

princip. jun£lo §. i- eod. tom.i. ibi „ Camers no- 

„ ftri Apoftolics , & Collegii &C.S.R.E. wr- 

„ dinalium , & Officialium Roman* Curise de 

„ annatis, & quindenniis Parcicipancium in- 

„ demnitati &c. confulere &c. volentcs ikc. & 

„ ut propterei damnum exhocCamerx Apo. 

„ ftolicsB , & Col!e£?io Cardinalium , & Roma< 

„ nx Curia; Ofli.-iaiibus prxdiais emcrgens 

„ farciatur ; Nos attendentes , quod tantundem 

„ detrimenti Camerx, Collegio , & Ofl&;ialibu$ 

„ prifatis &c.provenit &c. ad folutioneai qum- 

„ denniorum praefitorum eidem Camerx, ac 

, Collegio , & Officialibus , ratione Unio. 

'! num&c. fmgulisXV. annis&c. faciendam 

„ teneri &c. „i« BuUaiS. Vrbxnif^UI- in pwi- 

tip. rmao §. I . eod. BulUr. tom.s ■ ib' ,. ne Came- 

, rs praediftx ex Monafteriorum &c. aliorum- 

][ que Benericiorum Ecclefiafticorum Unioni- 

bus &c. detrimencum aliquod induceretur . 

Volens propterea diclz Camera: , ac &c. 

\\ S. R. E. Cardinalium Collegio , necnon&c. 

„ Cancellari» Apoftolicx Officialibus , de_> 

,1 Communibus , annatis , & quindenniis Par- 

ticipantibus jura praefervare &c. Motu fimi- 

I', li &c. ad folutionem Commuiiium , annata- 

L rum , & aliorum jurium pr3edi(ftorum eifdem 

*, Camers , CoHcgio , & Officialibus , ratione 

,', Unionum&c. praediftarum fingulis XV. an- 

„ nis &c. faciendam te.ieci &c. volentcs igicur 

„ cam Can»erac noftrx Apoftolics , quam &c. 

„ S. R.E.CardinaliumCoUegio, ac &c. Can- 

„ cellari* Apoftolics Officialibus d; annatis 

„ Participantibus confukre&c „ &in BulU 50. 

Clementis X. inprincip. junclo §.i. 2. 3.4. $.6-7« 

^ 8.fow.6. ibi„ Cam^rae Apoftolicae , & Col- 

„ legii &c. S. R. E. Cardinalium , ac &c. Can- 

], cellarix Apoftolicae Officiallum de Commu- 

„ nibus , annatis , & quindenniis Participan- 

„ tium indemnitati confulere &c. cupientibus 

„ fuper folutione Communiun» , annatarum , & 

„ aliorum jurium prsdidorum eifdem Gamera:, 

„ Collegio> & Officialibus , ratione Unionum 

„ Monafteriorum &c.aliorumque Beneficiorum 

„ Ecclefiafticorunr &C. CollegioCardinalium 

„' huiufmodi, & Officialibus Romanae Curiae&c. 

„ prfiudicare non potuiifec &c. ad folutiouem 

„ Communium , & Minutorum Scrvitiorum , ac 

„ annatarum , & aliorum jurium przdiflorum 

„ eifdem Camers, Collegio & Officialibus , ra- 

„ tione eanmdem Unionum &c. fingulis XV. 

„ annis&c. teneri&c. ne Camers praediAs ex 

„ Monafteriorum , aliorumqueB.-neficioruttu 

„ Unionibus &c. detrimentum aliquod induce- 

„ retur , volens propterea prasdi^tac Camerx , 

„ & eorundem Cardinalium Collegio , nec non 

„ CancellarisE Apoftolicse Officialibus , dzj 

„ Communibus , annacis , & Quindenniis Par- 

„ ticipantibus jura prsfervarc &c. ad folutio- 

„ nem Communium , & Annacarum , & alio- 

„ ru,m jurium pra?diftorum eifdem Camers , 

„ CoUegio , & Officialibus , ratione Unio- 

„ num &c. prididarum fingulis XV. annis &c. 

„ faciendam teneri &c. decrevit , & declara- 

„ vit&c. attendens, quod tancundem detri- 

,, menti, CamersE, Collegio, &Officialibus „ praediftis ex U.iionibus &c. proveDiebat &c. 

„ volens propterea tan Camers prsiiiftac ^ 

„ quam eorundem Ca-dinalium CoHegio, ic 

„ Officialibus, de .^inarls l^^rticipa 'cib.is con- 

„ fukre &;c. Cmn aure n &c. exadio>KS jariam 

„ ratione Qui.idenniorum huiufinodi oecurlo* 

„ rum , & eorundcm CirJiualium Colkgi > de- 

„ bcorum ob Procuritoium c.'.6ti CoUegii in- 

„ curum non fiie maxi:no iilius dinno, & 

„ pr<eiudi:io, noufolu» uegledts fu>rint&.% 

>, Comamni 1 , Miuuti S.-rvcii, ajnatjS , & 

„ alii ju:a, Camerae , & Coil.gio , ac offi.iali- 

„ bus prjediAiS , ratione U lioiuim Ac. in &c. 

„ Camcia: , ac Collegii , Offioialiu n,^je prxdi- 

„ ftorum detri.iientam , pcrfolveie recufent , 

„ Nos vero nolentes Camerje noftidE Apoftoli- 

„ cx &c. jura &c. negligere , qaiui.nmo ca n il- 

„ lius ,quaii &c. S.R.E Cardiiulimn , ac &c. 

„ Cancellaria: Apoftolici Officialium de An- 

„ natis Participaiuium , inJemnitatibus de cx- 

„ tero obviare &l. ratione folutionis com nu- 

„ nium , Qujndenniorum , aliorumqu;; junum 

„ prsdidorum , Camers , CoIIegio , & Officu- 

,, libus prsdidis faciendcE &c Ideoque &c. ad 

,, folutionem Communium , & .Miuutorum Set- 

„ vitiorum , & Annatarum , aliurumque jurium 

„ prxdidorum eifdemCamera: , Col egio , & 

„ Officialibus,rationeearu iJem Unionuai .S:c. 

„ faciendam teneri &c. ad foluiioiiem Qainden- 

„ niorun, aliorumque juriuin , ratio.e Penfio- 

„ num perpetua^-u.m huiufnodi &'c. eiftiemCa- 

,, mera:, Coilegio, & Offi;i.iIibas facieiidam_» 

„ teneri &:. „ repetit po;l Tra£l> int. Conflitution. 

^poMic. ino-dineU i. ifl. V. VI. Vlt. VUi & 

Xi. iJc int. pr.'etfrmilf. in o^dire U Ljive Vnic. Sc 

obfervanc ^inayden. dc /lyl- Datar. Ub.i.c.ip. 18. 

§. 3. «M. 17. ibi : Oficiiles atuem VaUicipantes de 

sAnnatis &-c. videlicet Sollicitatons lite'\iritnL» 

^polhlicaritm , vulgoyatvi^-^-.ri nuncupati , &" 

tfli participant ad rationem ditorum cnm dimidio 

pro ceittenario , Scriptores drchivii , & i.ii p.nti- 

cipant ad ratioaem fex prt centenario , CubicuUriiy 

& Scutiferi , et ifli participant ad ration;m d^cem 

pro centenario , Milites SS. Vetri , et Vanli , et ifli 

participantrMl rationem quind-xim pvcentenario , 

'Portionarii I{ipales , et ijii participant ad ratioier/j 

fimiliterquindecim pro centenirio ; & biorTines re- 

ftdent in CancelUria .Apoflolici ; deinde extrd Can- 

celUriam participant de annata Clerici Camera 

^poflolictZ ad rationem unius cum dimidio pro cen- 

tenario , (]uiefumm.e invicem jiinciie , confiituunt 

fummam quinquaginta^rjnjt folvuntur pi-o.Annata, 

'uidelicet Ducati centiim , fi tntidem Bcneficium , 

fiierit taxatum , ftvi exprejji illius fntilis &c. 

».18. ibi : Commun: Servitium , et Minutum Ser- 

vitium non Ijabere locum in Bcncficiis non Coafiflo- 

rialibiis , quia pro l;ujufmodi Bcnefidis folvitur 

annxta Qfficialibus CaucclU^-iie tantum &c. ftd ilia 

locum babent in provijione Ecclcfiarum, aut Mona- 

fleriorum , ftve aliorum quorumciimque Bcncficio^- 

rum ConfiiioriaUurti , hoc modo ,videlicet , Bentfi- 

aum Conftfloriale , fi taxatum rcperitur in Libris 

Camer£ , verbigratia , ad Ducatos tercentum , .An- 

nata ad hancfummam non jolvitnr Offiualibus Can- 

celUrix , fcd tnb/s gcncribus perfonarim , nempe 

Sacio Collegio Cardinalium pro tertia parte , pro 

alia tertia Camcralibus , & pro reliqua tertia Ofji- 

cialibus in CancelUria , qui ^nnatifliC dicuntur i 

adeb , ut Taxa in ftngulis excedat tcrtiam partem , 

&hx€ De Quindenniis, Cap. XVIL (>7 &hxc lolt4tio ^nnattH dicitur Servitium Cowwune, 
ex eo exi[iimo , qnbd totix , &■ intcgra Annata di- 
'Vidattir inter Cardinales , Camerales , ,& ^nnati- 
flas communitcr , hoc e(l pro £quali portione . Mi- 
mtum vero Servitiumfolvitur iifdem , fed non pro 
tequali portione , et Taxa illa non excedit tres cihyl» 
dimidio pro centenario , q!i£ non cedunt in grava- 
men "Provift , nam quando integra Taxa dividnnr 
in tres partes , ptita ,ft Ecclefta ftt taxata ad mille-, 
& qttingenta, Taxajlatttittir adqttingenta tan- 
tiitn , de qua , ut dixi , Cardinales , Camerales , & 
^nnatifix tequalia percipittnt emolumenta , nun- 
quam tamen foltitio hujtifmcdi tripartita afcendit 
ad cam fummam , qutejotvitur pro integra ^nna- 
ta , fi divifto fadla non effet &c. et tm.'^^. ac ibid. 
§. 4. de quindciiH.fub. ««.15. et 26. ye/lr. in prax. 
lib. i' cap. 4. ». 4. ibi : Q^tbd , fi rnateria fttbjeBa 
titltsfit , pro quaveniat folvenda .ylnnata , folvi 
fotet omnibus Varticipantihus , in Cancctlaria reji- 
dentibus , pro rata eis contingente , titpotc yannix- 
•^eris , feu Sotlicttatoribns .Apojlolicis , Scriptori- 
bns ^rchivii , CHbicttlariis, Scutiferis . &■ I{ipati- 
bus "Portionariis &e. & n.g infin. Maff. Galtef.de 
atinat. nu. ?. ibi : Commitne Servititm appetl.itur > 
quia ejits dimidittm datur Vap.i , retiqunm Cottegi» 
'B^everendijfitnorttm Cardinatitim , quod inter ipfos 
Cardinalcs pracfentes dividitttr . Hta vero , qu.-efpe- 
cialiter , & propric retinet mmen .Annat.t , folvi- 
tur pro atiis &c. inferioribus Beneficiis &c. q't£ 
tota ipfi Vapie retinquitur . Minitta verb ServitioL» 
funt quinque portiuncutx, quee fecunditm proportio- 
nem TaxxfruSluum Epifcopatus , vel Monafierii , 
inter certos Vap^e Miniflros , & Ojficiales difiribu- 
nntur, & num.i^. in princip, ibi : vacantium Epi- 
fcopatuitm, & Monafieriorum Vapa , & Cotlegium 
Cardinaiium , ex fru£iibus primi annifuh nomine^ 
Communis , & Minutortim Servitiorum , deheant 
haberc itlam fummam , quai &c. in Libris Camera 
jamdudtim taxata eji , & inferiorum Beneficiorum 
"Papa debeat habere dimidium &c. Fagnan. in cap. 
fristerea i. nu. i6.neVriglat. vic.fuas , Card. de 
Luca de Benefic. difcurf.S^. num.^.inprincip. ibi ? 
BeneficiorumVaioaes&c. pr.t]udicantesVap<s , ac 
Sacro Cottegio Cardinatium , aliifque Officialibu^ 
circd folutionem di5lorum Servitiorum , & ^nna- 
tarum, qn^e occaftone novarum Vrovifionum fa- 
cienda effet &c- et «.14. in principio, ibi : ifia exa- 
Bio debeturVapx&c. iflam verbpartem hujufmodi 
emotttmentonm appticavit Sacro Coltegio Cardina- 
lium , atiifque Oficiatibus , demandata ipfi Colle- 
gio , tanqudm inier Officiates digniori , ftmplic! ad- 
miniflratione &c. & de B^egal. difcurf. 162. n.z in 
princip.lbi : ciim .Annatifice , atiiqne Officiales Can- 
celtariic , .Annatarum , atioriimque cmotumento- 
rum , qu(Z per noviter Vrovifos de Beneficiis fot- 
vuntur pro expeditione Uieraritm , participationem 
habent ex caufa ditpticiter onerofa &c. & de Offic. 
Venat. cap.",. n. 4. cum feqq. ibi ; /« cxpeditioncj 
Literarum .Apofloticarum fuper Vroviftonibns Ec- 
(lcftarum &c. et Beneficioritm &c. quie per orga- 
mm DatariiS , & Camera .Apofiolic£ fiunt per Sc- 
dem .Apofioticam , ttttrd quadam Minttta etnolu- 
menta , quA ratione materiatis expeditionis lite- 
rarim folvi fotent Scriptoribus , l{eviforibus , 
J{egiflratoribus, Vlumbatoribus , aliifqite Datariec , 
& Camerte Officiatibus &c. qttando Bencficia , vel 
Dignitates excedunt vatorem XXll^. Ducatorttt/L» 
Camera , fotvitur ^nnata juxta ittam Taxam , 
qux reperitur defcripta in Libris Cmerx , & re- fpcflu non defcriptorum , juxta valorem narra- 
ttm &c. ifibfque terminos paffim habemus purifica- 
tos infolutione qninienniorttmfacienda per manus 
monnas , qnando Bcneficia &c. in eas tranfettnt » 
adeb , ut cejfent vacatioaes , & per confequens no- 
•VA Vroviftones , & .Amxtartim folutiones , &c. 
D. .AdvQC. Fargn. deyurepat-onat. tom.^.par. 6. 
Canon. 10. cJ'* i £. caf. ttnic. niim. z. ibi : Jitia efl 
( idell: Annata ) qu£ dicittir Commitne Servitium , 
eb qubd ejis dimilium tribttitttr VapiC , retiqnuttL» 
Sacro Collegio Cardinalium , et inter ipfos Cardina- 
les pr.efcntes divtditttr , et qnxfotvifir pro Benefi- 
ciis Confioriatibns , et efi quantitas certa pro quo- 
libet EpifcopatH , vel .yibbatia Conjitoriati fecun- 
ditm antiquam Taxam fotvenda . .Atia , qu£ dicitur 
Minutit Servitia , qme funt quinque portiunculx , 
qu£ fecundtim proportionem Tax.e fru6liinm Epi- 
fcopatus , vet kbbatice intcr ccrtos Vap.-e Minifiros, 
etOfficialesdifiribuuntur , et appettantur Minuta , 
quia funt minutts partes \nn.T,t.t , et qiiia partiun' 
titr inter minores Minifiros &c. 

Tandem propter urgentes Sedis Apoftolicf ne- 2 
ceiBtatesportio ConLiniu.Ti.ac Minntoru Servi- 
cioriiin Papse contiragens.aLfignata fuitex tituio 
onerofo Clericis Camers Apoltolics, & Officia- 
libus Cancellari^ vulgo Aunatidis nuacupatis 
juxta proportione eifde prxfinitatn per peculia- 
resConftitutiones; verumcainen fub Ponciffcatu j 
S.M. Innocentii XII. per Cameraai Apoftolicam 
redempta fuit portio per prius affignata Clericis 
Camerse , & ipfamec Camera fucceffic in locum 
Clericorum Camera: ; ita, ut hodi^ Papa denuo 
parcicipec de memoracis emolumencis , prouc 
olim participabat, quamvis non in eadem quan- 
titace , dum adhiic redempta non eft portio af- 
fignaraOfficialibus Cancellaria: , cumque hac 
temporum diftinftione conciliari poterunc, nec 
non incelligi DocSores de hac re loquences: quan- a 
ta autem fit portio omnium Participantium ho- 
diernis temporibus, ac fecundum ftatum pri- 
fentein , dicimus , exemplificando , quod portio 
Sacri Collegii Cardinalium, comprjehenfis Com- 
muni , & Minufo Serv/tio , una cum rogitu quie- 
rantii, eft in Florenis $40. & S0I.45. Portio Ca- 
mers Apoftolicae e(i: in Florenisaii. 34. ac 
portio demiim Officialium Cancellarix vulgd 
Annaciftarum eft in Florenis 537. 2$. ita , ut in- 
tegra fumma in totum afcendat ad Florenos 
1290. 4. quod ignorare non valec manus mor- 
rua , qujE reportaveric ab omnibus recenlitis 
Participantibus quietantias occafione perfoiuci 
quindennii . 

ARGVMENTVM. 

Qii^indenniorutii folutiones faciendir funt 
in tot Ducatis , & Scutis aureis Stampa- 
rum currentibus in Urbe pro perpetua 
Penfione ad favorem manus mortuar in 
tot Ducatis , 3c Scutis aureis reiervata , 
etiamii Titularis gravatus , poftea de 
confenfu ejufdem manus mortuie Pen- 
fionariaf , vel ob iplius incuriam , {eu 
inadvertentiam , folvat Pcnfionem in 
Scutis argenteis in eodem numero Scu- 
torum aureorum ; exempli gratia pro 
I 2 an- 6S Joannis Lopez de Leone, annu.t Penfione Scutorum centum au- 
reorum folvatur Penfio Scutorum cen- 
tum argenteoruni . 

S U M M A R I U M. 

1 ^andoque inadvertenter , -vel libenter manus mor' 
tuaVenftonaria in tot Ducatis , & Scutisaureis -, 
foflea contenta eft recipere Penfionem in tot Scutis 
argenteis . 

3 FaSium Titularis , aut Venftonaiii nocerenon dehet 
Annatiflis . 

3 Manus mortua Penpona ria fibi imputet , ft conteata^ 

ejl fuam [^enfionem recipere in tot Scutis argenteis', 
quando illam recipere poterat in tot Ducatis , & 
Scutis aureis . 

4 Midspulfet adfolvendumintotDucatis, et Sctitis 

aureis . 
•5 l{ejicitur contrarium tenens k 

CAPITULUM XVIII. 

CU'm in cafii refervationis perpetus Penfionis fa* 
vore manus mortuse, feu Loci Pii Annacifta: ha- 
beant eleftionem exigendi Annatam in provifio- 
ne Ticulipro integra fumma , nondetrada Pen- 
fione , quoties pro rata Penfionis folutum non 
fuerit quindennium , quo cafu dacur Provifo 
mandatum de retinendo pro rata perpetux Pen- 
fionis, vel poteft direfte agere concra manum-» 
morcuam , feu Locum Pium Penfionarium J fi=- 
que cum Annatiltx jus habsant dumtaxat exi- 
gendi quindennium ad meufuram fruduum Be- 
neficii , five illud incegre exigant a Ticuiari, fivc 
part" I a Titulan , & parcim a Penfionario, pr«- 
fcns infpeaio vi Jecar ad praxim pariim reduci- 
4 biiis; nihiiomi ms evenire quandoque poceft, 
quamvis perraro , qaod inadvertenter, vei liben- 
ter ex quadam urbinitace ad ficiendam re gra- 
tam credicori , minus morcua Penfionaria in coc 
Ducatis, &Scutis aureis , poftea concencadc 
reciperc Penfionem in rot eifdem Scutis argen- 
teis , exempli caufa hib:ns annuam Penfioneni 
Ducatorum, &Scucorum centum aureorum , 
exigat Penfionem Scutorum centum argeateo- 
rum , adeo nocabile perpelfi prxiudicium , Sc 
Ixfionem fenciens eciam loiige ulcra mediecacem 
fui crediti : fub quo pritexru prjstendit eadem_» 
manusmortuateneri foivere quindennia in tot 
Scutis argenteis, in eodem tamen nnmero Du- 
catorum , & Scucorum aureorum , pro incrance 
quancicate debiti quindennialis , refpecftu tamen 
ad mcnfuram exaa^ quancitatis Penfionls , vel 
in Ducacis quidem , & Scutis aureis , fed cor- 
refpondencibus adexadam qaancitatem Penfio- 
nis; ita, ut,quamvis manusmortua fitcredicrix 
Penfionis DiicacOrum , & Scucorum cencum au- 
reorum in auro , quia nihilominiis exigit Scuta 
cencum argentea , putat , fe teneri pro media 
annata ad quindennium in Scutis quinquagmta 
argenteis , quxconftituuntdimidiam annatam , 
vel in tot Ducatis , & Scutis aureis correfpon- 
dentibus didis Scutis quinquaginta argenteis ; 
verumtamen meo jndicio fallitur manus mortua, 
malumque jus fovet ; adeo , ut teneatur fol vere 
quindennium in prxfatis Ducatis , & Scutis 
quinquaginta aureis in auro , non foium ex eo , 
quod Penfio refervata fit in tot Ducatis , & Scu- 
cis aiui io auro , fed quia , etiamfi ilU non eftec refervata in Ducatis , & Scutis areis , adhiic 
femper in Ducacis , Sc Scucis aureis folvendum 
eiVec quindennium pro incrance quancicace addi- 
midiam annatam : quamobreni refolvimus in_» 
prsfenci , quod quindenniorum foluciones fa- 
ciendx func in coc Ducatis, & Scutis aureis Stam- 
parum currentibus in Urbe , pro perpecua Pen- 
fione ad favorem manus morcux in toc Ducatis , 
& Scutis aureis refervata , etiamfi Ticularis gra- 
vatus , poftea de confenfu eiufdem manus mor- 
tux Penfionarix , vel ob ipfius incuriam , feu 
inadvertenciam , folvat Penfionem in Scutis ar- 
genteis in eoderrj numero Scutorum aureorum ; 
exempli gratia pro annua Penfione Scutorum_> 
centum aureorum folvatur Penfio Scutorum cen- 
tum argenteorum ; faftum namque Ticularis , ^ 
longeque miniis illud Penfionarii dtbetnocere 
Annaciftis , qui alias juribns fuis nocabiliter de- 
fraudati , in longe minori quantitate quinden- 
nium reciperent, fi inviti recipere cogereotur mo- 
netam argenteam pro aurea , non tamen cor- 
refpondentem valori monetae aures in obliga- 
tionem deduftx per textus capitales in l.fed ji 
certos nummos^ijf. de legat.id.mutuHm damus 2. 
§. Mutui datio i.ff. de reb. credit. ft cert. petet. t. 
nimmls Ti-ff. de legat-i. l. Paulns 99. ff. defolu' 
tion. l.eum , d qito 16. jun£la \uth. hoc nift debitor 
C. defolution.Baftl. de Leonede monet. par.z. verf. 
fcd explicemus , Surd. conf 242. num. 2. cnm feqq. 
lib.z. Spad. conf.^iS.n.^.lib^i. yaleni^Hela Vela'^- 
queT^ conf.-^o. n. 27. Cephal, conf. ? i. ««. 12. lib.i. 
Tondut. de Penjion. cap.40. «.24. cimfeq. Salgad, 
labyr. cred. par.i cap.i. n.S6. cum feqq. Card.de 
Lucade Penfion. difc.-^ \.pertot.et decredit. difc. 
140.«. I i-Ktfel de 'fu'e monetx claiifula i^.Se^.i. 
n.z%. Scacc. de commerc. § z- glof.s- fub.nu.v^z. 
CaflilL. controv. ^ur. Hb^cap.io. H.35. Gwsiman 
de eviclion. qu.zi . n.iz. Thefaur. dec. Pcdem.17^. 
n.6. Carocc dec. 54 nu.j. cumfeqq Majirill. dec. 
Sicil.j.pertot. acfignanter n 5. cumfeqq. et nu.9. 
par.i. Larrea dec Granat.zz. nu.C. et dec. 24. per 
tot. [{ota pofi Ce'ic. de cenftb. dec.zi6. nu.z. et cor. 
Innocent.X. d:c. izg. nim.\. cumfeqq. nbi Adden. 
n.8. infin. §• C£teriimft debitor , et^.tion objlan- 
te , Coccin. decz^^^ n z. cumfeq.Priol. dec.iSl. 
n.7. cum feqq. Duno-^^et. Sen. t/ec.139. «.1.4. er 5- 
Dunox^t. yun. dec.7-}^. n. ■}. et %. to.z. Benincafa 
dec.zz.n.z. Adden.aiGregor.XV.dec.i^z. num.S. 
Bich. dec.z^o. num.^.curn feqq. & per tot. tom.i, 
dec6Sz.n.i. et per tot.dec.666. n. i. et dec. 688. 
«.5. cnmfeqq. par.^. diverf. <fec. 149. n 4. cumfeq. 
ac per tot- par.z. recentior. tom. i . dec.-\)0. per tot. 
par.'\.recentior. to.i. dec.zzs- n.S. et 10 dec^oQ. 
«.2. et(iec.394. n.i.cum feqf. ac pertot. part.i6. 
dff. 742. B.i. et per tot.p.ii.tom.z.decizc). n.i. 
ctpertot.par.19. ac in proxi iiioribiis, imbfacer- 
nizancibus terniiais Annatarum dcc soo. n. <^. in 
med. §. Quamquam par. 14. ibi : fpecialem effe ob- 
fervantiam , & leflimari Ducatum auri de Camera 
antiqua afiintatione d tempore ere£lionis Officii me- j 
diarnm annatarum &c. manus autem mortua_» 
Penfioaaria fibi impucet , fi contenta eft fuani 
Peafionem recipere iu Scucis centum argenteis , 
quando illam recipere poterat ia Ducacis, & Scu- 
tis centum aureis : vel , fi non eft concenca , pul- 4 
fec Ticularem ad folucionem Penfionis in didis 
Ducacis , & Scutis centum aureis ad formam re- 
fervacioais Penfionis ; contrarium autem te- ^ 
ncns , reiiciendus . 

A R- De Quindenniis , Cap. XIX. 69 ARGVMENTVM. 

Ex Beneficio niAnui mortu^ unito , exce- 
dente in modico tantum annuuni valo- 
rem viginti quatuor Ducatorum auri de 
Camera , etiam adhuc debentur quin- 
dennia . 

SUMMARIUM. 

I Aliqnando contingere potefl , quod Bemjicitm exce- 
dat viginti qnatuor Ducatos in uno tantum , vel 
dhnidio Ducato , vel in uno tertio , o/e/ in duobus 
tertiis . 

a yerba , fotiffimum in Bullis Apofiolicis , fumendoD 
funt , prout fonant . 

3 Verbum excedere flriElt (umendunt . 

4 In claris non ejl locus conjeciuris . 

5 Semper facienda efi interpretatio falvo jure tertii . 

6 Huncius hpofiolicus conferre nequit Beneficium eX' 

cedens viginti quatuor Ducatos , etiamfi excedat 
in modico . 

7 Exceffus etiam in minimo obola ultrd dimidiam fuf' 

ficit pro Ufione . 

8 Exceffus etiam in obolo ultrd tertiam in Vrbe fufficit 

adlafionem . 

9 Mandatum de fubhaflando , excejjivum etiam in obo' 

lo ejl nullum . 

10 ^urifdi^io in Caufis appellationum in Hifpaniis 

ufque ad tot Marapetinos -, ceffat dato excefjtt in 
uno tantiim mara,>etino . 

11 Mala exprejfio valorisBeneficii excufat in fextdj 

parte . 

12 Parum pro nihilo reputatur . 

13 /» tantum toitratur mala exprejjjio infexta parte , in 

quanium hac via evitatur pcena nuUitatis gratia 
ipfo Jure incurrenda . 

14 yerus valor Beneficiorum exprimitur ad evitandum 

prxjudicium \nnatiliarum , 

15 yalor3eneficiiunititoleratur infextaparte adevi- 

tandam nuUitacem unionis . 

16 Regul.1 Cancellir.s V de valor. etiam induSia fuit, 

ne occafione unionis defraudarentur Annatijtte . 

17 Frausnonccffat iaunionibus . 

1 8 Varum pro nihilo reputatur , ubi non adeji tcrtii prx- 

judicium . 

19 Tertiiprceiudiciumfemperfalvumejfe.debet . 

10 httnattjlx femper habent intentionem fundatam inj> 
quindenniis . 

CAPITULUM XIX. 

PRaEmiflfo in Cap, I. alibique paffim , quindennla 
deberi ex Beneficiis excedentibus viginci qua- 
tuor Ducatos , haud incongruum efl: in prxfenti 
C<Jp. inquirere , an folvenduni lic quindenniuin 
cx Benehcio unico , qudncunivis in modico 
I ranciim excedac viginti quacuor Ducatos , ciiin 
aliquaudoconcingere poflic , qnod Beneficiuin , 
feu ( uc meliiis dicam ) eius vaior excedac in uno, 
vel dimidio Ducaco , vel inunocertio, vel in 
duobus tertiis . ideft in terria parte , vel in dua- 
bustertiispartibusunius Ducati , vel in finiili- 
bus ; quapropter refol vimus , quod ex Beneficio 
nianui mortu^E unito, excedencein modico tan- 
tuni annuum valorem viginci quiicuor Oucaco- rum auri de Camera , etiam adhuc debentur 
quindennia, quia Bullje Pontificiz fuper quin- 
denniis emanata tribuunt jus percipiendi quin- 
dcnnia ex Beneficio unico , dummodo excedat 
viginci quatuor Ducatos , nuila fada declaratio- 
ne , quod exceffus ad hoc , ut fit locus folutioni 
quindenniorum , non debet efle in modica fum- 
ma , proindeque vigore verbi excedere , ac juxta 
illius fonum fatis elt , quod in modico excedat, 
ut vere excedere dicatur Beneficium Ducatos vi- 
ginti quatuor , ac confequutive fubiacere quin- 
denniis , qu$ pro fcopo habcnt ipfum excefium , 2 
cum verba , potiffimiim in BuIIis Apollolicis , 
prout fonant, fumenda veniant in proprio figni- 
ficato ad text. in cap. ad audientiam iz.de Decim. 
l.non aliter 69ff.de legat.i.Lotther.de re benef.lib. 
i.qu.i^. n.6^.et lib.2,qu.^7.n.6z, Tignatell. con- 
fult. Can, tom.9. confult. iS. «.gz. et tom, 10. con- 
fult.T^.n.z^. Gallin. deverb. fignif. lib.i. cap,^. 
n,2i,et cap.iy.nu, 33. et lib. 10. cap. 1, num. <• 
Vvarnes de ^ure Vontific. conf. 1 6. n. 8- lib.i . Gui- 
nipar. d Drepano in difput.Commentar.proytir. 
Tontific. defenf.difp.<, . par.i, ca, 4. n. 1 1 . cumfeq, 
propria autem verbi excedere fignificacio ea d\ , 3 
quae ftrifta , non qaz lafga eft, cap. Oratorium 6. 
cap. inOratorio 7. dijlind.^i. nec eft locus inca- 4 
{u interpretationibus , feu coniefturis , ciim ver- 
femur in claris , Barbofa axiom.iiz- n.-^i. immo 
femper facienda eft incerpretacio , falvo prsiudi- 5 
cio, feu jure tercii , quaie eft illud , quod habenc 
Annatiftae fuperBcneficio excedente viginci qua- 
tuor Ducatos , Mifcard. de general. Staiut. in* 
terpretat. conc 4.» . 1 1 9. 

Quibusaccedic,qu6d,ficuti, fi Beneficiii cxce- 
deret in modico viginti quatuor Ducatos, fubia* 
ceret annatis , ica ii iubiicere debet quindenniis 
uti earum foboli ex vulgata regula fubrogatorii, 
& ficuci vice verfa li Beneficium non excederec 
viginci qnatuor Ducacos in modico , puta , quia 
ad exceliliiideeffet unus, vel dimidius Ducatus, 
vel tertia , ve' alia pars unius Ducati , adhiic non 
fnbiaceret annacis , aui: quindenniis cx eo, quod 
vere non diceretur excedere viginti quatuor Du- 
catos , ica eodem ferme pado , arguendo a noi» 
excelfu ad excclsu , fi Beneficiumexcedic viginti 
quatuor Ducatosin modico.puta, quia uitra vi- 
ginti quatuor Ducacos, reddit unu, aut dimidiu 
Ducatum, vel tertiam , vel aliam parcem unius 
Ducaci , profedo adhiic fubiacebit annatis , auc 
quindenniis, vereenim excedere dicitur viginti 
quatuor Ducatos ; immo in affinibus cerminis , 
ficuti Nuncius Apoftolicus habens in facnltati- 6 
bus , jus conferendi Beneficium non excedens vi- 
ginti quatuor Ducatos , conferre nequit, etiamfi 
ex'ce(fus fit in modico , Garv^ias dc Bencjic. par, 5. 
cap.^. n.iSz.cum feq. ubi de hoc deciliones Ro- 
tales , ita in fimili Beneficium excedcns in mo- 
dico viginci quatuor Ducatos , fubiacere debet 
quindenniis . 

Prsterei videmus, quod ad intentandum no- 
tiffimum remedinm l.z. C. de refcind. vendit. fub 
praecexculajfioiiis, fufficiac exccftus ulcra dimi- 7 
diam,feu belTem eciam in minimoobolo, Gar^, 
de Bfnef. par. 5. cap. 5. n.iS^. inprincipio , verft- 
culo et pro prxdiSla nfolutioncego in alio Tra^atit 
de Q^dndenniis , cap.77, «.28.eodem modo , quo 
CK StatHto Vrbis libro i. cap.i')3.& i^^.prore- 
fcindendo concraftu contra difpofita per |us 
conunune , allegari pote ft Isfio ultra ibiam ter- 

ciam 70 Joannis Lopez de Leone , 8 tiatn parteni jufti pretii , & eo cafu fufficic ex- 
cclTus ultra tertiam parcem eciam iii obolo ; 
quatico magis fufficere debec exceflus iii modico 
vigiiui quacuor Ducacorum ad eff^ctum folven- 
di^quindennia : non enim miniis privilegiataVne 
debet caufa publica , qualis elt ilU folutionis 
quindenniorum, PapjE.eiufqueCamerae, & illius 
Officialibus , feu Annaciltis debicorum, quanfi_» 
caufa privaca , qualis eft illa refcilionis contra- 
duum ex caufa laelionis , quando immo caufa 
publica » qu£ in hoc cafu eciam onerofa eft , uc 
privata, potius potior , ac magis privilegiata cfle 

9 dcbsrec . Hinc fic , quoJ mandatum de fubha- 
fvando , ob iUius exceffivicacem , feu excefium 
etiam in obolo , eft nulium , nec tamquam in- 
dividuum fublHnecur pro parce debita , MangiL 
defubhaflat. <j«.i8o. «.5. infine , J{ptapenes eund. 
dec.6i. n.4. etpoji Poflh eod. traii. dec .69- n'*-\° • 
et dec. loi. «. 3. hinc Jurifdiaio Confiltorii , feu 
Confilii Civitacum in Caufis appdlationum per 
lcgem Hifpanam reftricta ad cauf>is d-cem mil- 
lium marapecinorum, in illis Parcibusx;«/^(J»ja- 
ravcdisi elt genus monerx minuciirimr evcx ) 

10 & jam viginci millium non habec locum daco ex- 
celTu eciam modico , feu in uno marjpetino , 
Carzias de Benefic. par. 5. cap.^. n.iS6. verftculo 
et pro prxdi£ia refolutione , fivi veritis verftculo et 
magisfacit, infine . 

Qiiintumvis autem bene hrnu videatur nr- 
maca noftra principalis refolutio , non cameii-» 
dermit fequentibus impugnari , ac everci obie- 
ais , fed nequaquam expiignari . 

11 I. Mala exprellio valoris B.nieficli in modica 
quanticace , five falcem in fexta parte excufac , 
tamquam non habica in confideracione , Lottber. 
de re benef lib.i. qu.^iS- ««.■53- « Ub.^. qux(i.zo. 
«.65. infine anti verfic. quin , inflatuenda menlu- 
ra , et num.io.}. Gar:^ias de Benefic par.i. cap%. 
»/.405. cumfeqq.etpar.s. cap.3. n.iSo.cum feqq. 
I{ofa de exeqnut. liter. ./ipoflolic. part. i.cap.6. 
»«.238. in addit. et cap.y- n.16%. Card. de Luca de 
Benefic.difc.z6.n.io.difc.7i.n. 10. et difc.^o.n.ij. 

11. CiimexceiTus verfecur in modico , videtuc 
I j affiftere rcKuia parum pro nihilo repucacur , v_e- 
luti tnulcifariam exemplicavi fuo loco in alio 
meo Traaacu de (^tindenniis . 

Nihilominiis adhiic validiffime fubfiftit pra:- 
faca refolucio , in nihilum taceflentibus recitatis, 
feu excicacis obiedis. 

Non cquidem obftac I. qula iii tantunt-* 
exceflus valoris Beneficii tolcracur in fexca par- 
te , in quantum huiufmodi indulgentia fuic in- 
13 rroduda ad evicandum poenarn nullicatis gca- 
tiae, feuimpecracionisBeneficii ipfo Jure incur- 
fam per I{egul. 61. alids 54, hodid 5$. Cancellar. 
de valore , ubi Chokier nu.iz. infine cumfeqq. aon 
autem coleracur ad evicandum folutionem anna- 
t3E , l\ Beneficium excefl^erit viginti quatuor Du- 
cacos in modico , ciim l{_egula pradi£ia excogica- 
ta fueric , ne defraudarencur , perque confequens 
Annatiftae de illis participantes , feu ( ut melius 
inquam )annacis Annacifti , aliique Curiae , feu 
Camerx , & Cancellaria: Apoftolicae Officiales , 
ob jus fibi debicarum annatarum , qui bona fide 
fub prascextu diftribucionum Taxac , & annacae 
cx fruduum Beneficiorum expreffione prove- 
niencium a Papa in Urbe fua Officia emunc; fu- 
per quibus quidem Taxis maioc Officiof uoa Cu- ria: parsfundaca exiftit : unde fi verus valor ta- 14 
cerecur , magnum illis priiudicium inferretur , 
qui Officia pro fua fubftencacione propriis pecu- 
niis quifierunc , & acquifierunt ; quod fieri ne- 
qiiirec cicra confciencia: illaqneationem , & fcan- 
dalum , veluci po ^deranc .Mphonf. Sott.ad eand, 
I{egul.'^ <; Cancellar.de valor. n 4. Cbokjer ad eand. 
w 20. Lottber. de re benefic. lib.^. qii lo.num.^j. 
Jbolofaii. de Benefic. cap- 1 s . «.8 Monet. de diflri' 
bution. qHotidi.in. par ~\. qn g.nzS. Pyrrh.Corrad. 
in prax. benejic. Hb 3 . cap.J. n.z<). Eodem ferme 
paao tolerarurquidemexcellus valorisBeneficii 15 
unici , in f?xca parce quoad evicandum poenam 
nullitacis Ui-i •ni'. eciam iplo fafto incuriam per 
l^egHl.zi. alids & bodie zz- Cancellar. de union. 
libi Mphonf. Sott.antiqnus gloffator , ».4. Chok^er 
».i()zi.& 22. non ducem toicrareciir ad evitau- 
dum folucionemquiiiJennii, fi Beneficium excef- 
feric viginci quacuor Ducacos in modico, cum_» 
{{cgnlapr^faia eciam invenca fueric , ne defrau- i5 
darcntur quindenni.i ; fcu( uc mcIiusJica n ) ipfi 
A inaciils in qainjenniis , Lottber. de re benefic. 
lib I. qu.io. «.48. omiflo, quoa in cancum rela- 
xacur valor in fexca parre, in quancun agicurin 
impecrando Bineficio de exprime.ido eciam va- 
lor^ aliorum Beneficiorum per prius obtentorum 
ab impetrancc , pro quibus , quamvis excedanC 
viginci quaruor Ducatos, nunquam folvicur an- 
naca , ficque celfac prifumpcio dcfraudandi an- 
nacas ex fuppoficione nuliius u:ilitacis , proinde- 
que hoc cafu non reqmricur adeo fcrupulofa in- 17 
dagacio : qui fraus non ceflac in Benericiis obti- 
nendis, fcu impetrandis, pro quibus, fi txcefl^erinc 
viginti quatuor Ducacos folvicur Annaca , Lot- 
ther. dere benefic.lib.i. qu.zo. n.66. 

Non obftac II. quiaenunciacum axioma pa- 18 
rum pto nihilo repucacur , proceuic in cafu , in 
quo non adfic tertii prsiudicium ; quale in prje- 
lenci adeft , & quidem notabile , ac graviffimum 
Annaciftarum , camquam habens tradum perpe- 
tuum , ac fuccefllvum ob hinc inde incencacum 
fubtertugium folucionisquindenniorum lub fpe- 
ciofo prajcexcu exceflus viginci quacuor Duca- 
torum in minimo tanciim, quando pociiisomnes 
regulae , & axiomaca ]uris filere dibenc , Ci de_> 
preiudicio cercii agatur , quod femper falvum , ip 
ac illxfum efle debet : pra:cerquamqu6d Annaci- 
Itae habences vigore Bullarum fipius laudacarum 
regulam pro fe , habenc incencionem fundacam zo 
fuper pra:cenfione quindenniorum fibi debico- 
rum ex Beneficio quomodocumqne excedence 
viginci quatuor Ducatos etiam in minimo ; Bar- 
bofaaxiom.i^S. n.z. 

ARGVMENTVM. 

Ex pluribus Beneficiis manui mortujE fub 
unicis literis unitis , omnibus infimul 
antuium valorem viginti quatuor Duca- 
torum auri de Camera excedentibus , 
quantumvis quodlibet ex Beneficiis 
unitis fingulariter fumptum , de per fe 
di(5los viginti quatuor Ducatos non ex- 
cedat , etiam adhiic debentur quinden- 
nia. 

S U M' De Quindermiis , Cap. XX. 71 SUMMARIUM. 

I yuxta Bullas fuper quindemiis editas debentur 
quindennia etiam ex pluribus Beneficiis fub unicis 
literis unitis , infmd tranfcendentibus viginti 
quatuor Ducatos , licet quodlibet illos non tran^ 
fcendat . 

4 ^er unionem pluriumBeneficiorHm fub unicis literis, 
unicum quodammdo intelligitur conflitutum Be- 
neficium . 

3 ^nnatafolvendaefi ex Beneficiis infimul excedenti- 

bus 24. Ducatos , quorum fingula etiamft illos 
non excedant . 

4 Tater , & filius reputantur fi£iione legis pro una per- 

fona . 

5 ^fcrtur locus Ecclefiaftlc. cap.jo. verf.4. 

6 Vox patris , & filii reputatur pro una . 

7 Vater , &filius unicum quodammodb videntur poljl- 

dere patrimoniu7n . 

8 Rflimum patris prodefl fiHo . 

9 Si nemo recipi poffit , nifi allibratus in appretio Vni' 

verfttatis , tn mille Ducatis , & pater pluriunL» 
filiorum habeat allibrata Ducatorum mille ; donec 
fater vivit , illud appretiuM prodefi omnibus filiis 
in folidum . 

10 Tater cum filiis pro uno capite repiitantur . 

1 1 Domus habitationis patris , cenfetur domns habita- 

tionisfilii , doncc in eadem domo infimul habitant , 

12 Inter patrem j & filium nulla efl obligatio . 

13 Diliin6lio perfonarum effe debet inter fiipulatorem , 

& promifjorem . 

14 cautiointerponi nequit interpatrem ■, &filium. 

1$ Teflamentnm paternum , & pupillare unum efi tejla- 
mentum . 

16 In tabulis patris , & filii unatantumfalcidia fer- 

vatur . 

17 Interpatrem, & filium nulla lis . 

18 Filiofamilias nondatur actio injuriarum adversus 

patrem . 

19 Vater non potefi agere ftirti ctm filiofamilias . 

10 In dividendis prisdiis , quibus accedunt fervi ad- 
fcriptitii , liberi d pzrentibus fepngendi nonfunt , 
puta unipater , alteri filius adytdicandus non efi , 
fed eidem pater » & fiUus adjudicandus efi . 

3 1 Fratres captivi , fi veneant fub hafia , non fegregan- 
tttr ob paternam conjun£iioricm , ad quod adduci- 
tur Seneca controviff. lib.g.cofjtrovcrf.?. 

22 Duo , vel plures correi , fi£lione yttris pro tino 
habentur . 

aj ^fferttir locus lib. i. Ueg. cap. 18. verfic. i. & 
cap.20. verfic.?. «Sc 4. 

24 Vnaqu.nque pars cum fuo toto , cenfetur una , &• 
eadem res. 

1 5 Fiilio idem operatur in cafu fiSlo > quod operatu r ve- 

ritas in tafu vero . 

26 Tluralitus yefolvicur infingulariiatem . 

27 Singutaricas e contrd >cfolvicur in pluralitatem . 
iSJ Shigula , qu.e non profant , mHlta collc5la juvant . 
29 Kcguli 22. Caiicellar.de Unionibiis ad quidfuerit 

introdu£ta ■ 

30. 1{e'pcitur Card. de Luca de Benefic. difcurf. i ^9. 
num. 8. 

3 I Trxvakre debet atithoritas Tra£latifix authoritati 
Confulentis . 

3 2 I{cprobatur qUiidam extranea interpretatio Conflitu- 
tionum ^polioUcarnm fnpcr qtiindcnniis emana- 
tarum , qubd ilU nempe procedatit , quando plura 
licHcficia non cxcedcntia viginti quatuor Ducatos, 
Mniuntur alteri Beneficio , quodjtancc augumento fru5iuum ex tinione provenients tranfcendat Du- 
catos viginti quatuor . 

CAPITULUM XX. 

1N C^p.r.per tranfenam delibavi aliquid fupec 
mox dicendiSjCumque foleatit aliquando uni- 
ri manui morcuspluralieneficiafubuLiicisliceris, 
hifimul quidem viginci quatuor Ducatos tran- 
fcendencia , illos tamen non excedence quolibet 
ex BeneHciis nnicis : ideo nionemus in prsefenci, i 
quod ex piuribus Beneficiis manui morcuac fub 
unicis liceris unicis , omnibus infimul annuum_» 
valorem viginci quacuor Ducacorum auri de Ca- 
niera excedencibus , quancumvis quodlibec ex 
Beneficiis unicis fingularicer fumpcum , de pec 
fe dicfios viginci quacuor Ducacos non excedac , 
eciam adhuc debencur quindennia ; ica , uc decli- 
nari nullaceniis valeac in hoc cafu quindennio- 
rum folucio , ftanre fuper hoc licerali Confi:icti- 
tionum Apoftolicarum fuper quindenniis edica- 
rum difpofitione , quse nullo pafto tcrgiverfari 
valet , dum expreflifiimis veibis noftrum cafum 
declarant , & quidem iila 33. i7.rri y.^.z.Bnllar, 
nov. J{om, tom.Z' repetit. pofi Tra^l. in ordine ln_, 
Vll. ibi „ ftatuimus &c. & declaramus , qu6d 
j, uniones &c. de quibufcumque Beneficiis £c- 
,, clefiafticis &c. quorum fingulorum , vel fi 
„ plura Beneficia unicis liceris comprshenfa 
j, finc , quorum quiiibec annuus valor viginti 
,, quacuor Ducacos auri de Camera &c. non ex- 
„ cedac , dummodo tamen omnium infimui il- 
„ lum tranfcendat , cuicumque Ecclefi» &c. 
„ hafteniis fadje , & hcizndx &c. fubdiSorum 
5, Prsedecefi^orum Conftitutionibus &c. omnino 
„ comprihendantur &c. „ prouc non minori 
emphafi , ac energia idem explicat alia fucceffi- 
va Confiitutio ^S.Vrbani VIII. in principio. anti 
§.i. BulL nov. F{om. tom. 4. repetit. pofl Tra5i. in 
ordtnela VUl. ibi „ uniones &c.'de quibufcum- 
„ queBsneficiis Hcciefiafticis &c. quorum fin- 
„ guiorum , vel , fi plura Beneficia unicis literis 
„ comprcehenfa finc , quorum quiiibec annuus 
„ valorXXIV. Ducacos auri de Camera &c. 
„ non excederec, dummodo camen omnium in- 
„ fimul illum cranfcenderec , cuicumque Eccle- 
„ fiae &c. hafteniis fafts , & In faciirum facien- 
„ ds &c. fub diifiorum Pr^deceflbrum Confti- 
„ cutionibus &c. omnino comprsehendi &c. & 
;, ad folucionem quindenniorum ceneri &c. & 
,, ad id cogi &c. pode &c „ candemque ideni 
ftacuicur in Conflitutionc so. Clementis X. §.4. 
cod. Bttllar. tom. 6. ibi „ Uniones &c. de quibu- 
,, fcumque BeneficiisEcclefiaiticis &c. quorum 
„ fingulorum , vel fi plura Beneficia u.iic.s Jice- 
„ ris comprxhenfa eifent , quorum qiiodlibec 
„ annuum valorem viginci qaicuor Dacacorum 
„ anri de Camera &c- non exceiQifec , dummo- 
„ do tamen omnium infinnil illum cranlcende- 
„ rec, cuicumqueEcclefix &c. eacenii? fadje , 
„ & in futurum faciendi &c. fub prxdiAorum 
„ Pr.-Edecefloruni Conlticutionibus , & Ordina- 
,, tionibus omnino comprajhendi &c & ad folu- 
„ tionem quindenniorum ceneri , & obligatos 
efle , & ad id cogi &c. polfe &c. ,, cuius faniSio- a 
nis juftitia fatis defumitur ex co , quod per unio" 
nem plurium Beneficiorum fub unicis literis con- 
ceptam , & fa(5iam unicum quodamniodo incel- 
ligitur conftitutum Beneficium exccdeas viginci 

qua- 72. Joanriis Lopez deLeone, quatuor Dijcatos ; adeo , ut quemadmodum_. 
aniuta Iblvicur ex Bensficiis recenter fuudacis , 
itaeciam debitum eft quindeunium ex pliiribus 
Beneficiis unicls , ac incorporacis fub unicis li- 
teris, quancuinvis ea fingularicer , feu feparacim 
fumpca, non excedant didos Ducatos viginci 
quatuor •> veluci bene ponderac ^mayden. deflyl. 
Datar. lib. i. cap.iS. §. 4. de qiiindennio mni.i^. 
C^ 14. Unde ell , quod , fi fub unicis liceris fiac 
5 provifio de pluribus Beneficiis , quorum fingula 
iejuniftim fumpca non excedanc aunuum valo- 
i^^m Ducatorum viginti quatuor , infimul ta- 
tnen , ac unitim junftadidam fummam exube- 
reiu , folvenda ell Annaca , eo namque cafu r_e- 
putacur tamquam unicum Beneficium , uc eft in 
praxi notorium ; nec eft novum in ]ure , quod 
due , vel plures perfona: habeancur pro una , fi- 

4 Aione legis , exempio patris , Si filii , /. fin. C. de 
impuber.'&- al. fubjlit. Mteferra de fi5lion. Jur. 
tra^.i.cap. 10. in princip. «p.is- inprincipio. & 
cap.ii. inprmc.I{obles Sal^ed. de reprafentation. 
iib.i. cap.6. n 4- et cap 7. h«-3. Tafchal. de virib. 
fatr. potejl- par.^ cap.i. in princip. & ( quod plus 
ert , magifque ftringit ad incencum noftrum , 

c ttiam in Sacris Paginis , pacris , & fiiii una , 
eademque perfona exiftimatur , pacer enim , qui 
relinquit poft fe liberos, quafi non moritur , {\- 
biqiie in liberis fuperftes eft , juxta Ecclefiafl. 
cap.i,o- verf.'\. ibi : mortuus efl pater e] us, et nuafl 
aon eji mortuus ilfimilem enim reliquit fibi pofi fe . 
Hinc(redeundo ad patrem eanulem, ob iden- 

5 tltaccm cum filio ) vox parris , & iHa filii rcpu- 
tantur pro una voce , §. Siquis alii 4. verf. ei ve- 
ra , Inflitution. de inutil. ftipulation. ^lteferra de 
jiaion.yur. trali. i.cap. 10. in med. §. Sipater, 
in princip. verf. quia vox , et cap. n.in principio 
verf. et vox, I{obles Saln^ed. de repr^entat. lib. 1. 
'cap. 7. nu. 4. unde eadem quoque artfta conjun- 

7 dio, & unicicas patris cum fiiio opcrarur ,qu6d 
unicum quodammodo videantur poffidere pa- 
ttimonium 5 ita quod promifcua eft pofteffio pa- 
tris , & filii , & quod ab uno poffidetur , cenfe- 
tur adin vicem ab alio poffideri , Tafcbal. de patr. 

potefi. par.^, cap.i. n. 1 . ctm feqq. inde Eftimum 
pacris prodeft rilio etiam feorsiim a patre habl- 
tauci , Gulielm. de Benedi^. in celebri cap. I^ay- 
niitius 16. verbornortnoitaeuetiflxtore ., par.z. 
n.^"). deteflam. inde , fi vigeac Stacucum ,qii6d 
rtemo poflic recipi inter ancianos , nifi allibra- 
tus , feu cataftratus fic in apprecio Uoiverficacis 
five Communicacis , in mille Ducacis , & pacer 
plurium , fcu multorum fillorum habeat bona^ 
aliibrara Ducacorum mille , donec pater vivit , 
illud apprecium prodeft omnibiis filiis in foli- 
dum , Ttraquell. in l.fiun(iua7n in prafat. nu. 23. 
C. de revoc. donat. hlberic. de Statut. par. i.q.-ji. 
cc lop- per tot. et in L infuis ff. de liber. et po- 
flhnm , yafon in l. fiUus , paCifcendo ,nu.^.C. de 
paci. et in l. fciendum «.25 . cumfeq.ff. quifatifdar. 
cog. Tafcbal. de virib. patr. potefl par. 4. cap.i. 

10 n.3.exeo,qu6d patercumfiliispro uno capice 
rcpucantur , Batd. in l, ctiam ». i s • C. de exequut. 

1 1 rei jttdic. & domus habicationis patris , cenfecur 
domus habitacionis filii , donec in cadem domo 
infimul habitanc , glofa fingularis inl. 2. C. qtti 
atat. liber. lib.io. Bald.in l. i.^.Illud num. 2. C. 
commun. de manumifjion. yafon in l.fciendunij 
«.28. f". qtiifatifdar. cog. Doer. dec. Durdegal.113 • 

la mim. L^.fumfeqq. par> "s. iade inter .pattem > & filium , qul eft in poteftate , obligatio rtulla cft , 
§ Item inutilis Inflitution. de inutitib.flipulation. 1 3 
quia diftinftio perfonarum efle debet intcr ftipu* 
lacorem , & promilforein , inter dancem , & ac- 
cipientem , nemo autem potett fibi metipfi obli- 
giri , l.hiercs^.^ddfi flipulatorf.de fideju^or. 14 
ideoque nec cautio inrerponi poceft inter pa* 
trem , & filium , faltem durante patria pocefta* 
te , t.Imperator ff. ad Senatusconfuit.Trebettian. i^ 
inde pari fidione legali ccftamentum patcrnum , 
& pupillare, unumeft teftamentum , licec dus 
finc hsEredltates , /. 2. §. Trius autem ff.de vulgar. 
et pupillar.(ubflitution.l. paterfamilias i.patris ,ff. 
di priviteg. creditor. inde in tabulis patris , & 116 
filii una cantum Falcidia fervatur , /. ratione ^ 
§.Quod vutgb ff.ad ieg.Falcid.l. i .§. i .ff.fi^ cui plttfq. 
per icg.Fatcid. inde iuter patrem , & ixlium nulla 17 
lis , iiuHave adio efle poteft , faitem nifi petita_» 
veuia per filium , /. lis nutia , i.fldmeff. de judic. 
l. aSliones ff. de obiigatim. et ailicn, iude filiofa- 18 
milias iion datur adio inj"uriarum adversus pa- 
crem , i. Trator- §.Sedetfl quisff. deinjur. inde ip 
pater non poteft agere furti cum filiofamiliasex 
eo , quod nemo agerc poteft contra femetipfum , 
quod rcpugnac nacurx , & nacurali defenfioni , 
l.nicumfiiiofamiliasff. c/f /«rr. inde , ne' videa- 
tur pacer abfcindi a rilio , in dividendis prsdiis , 20 
quibus accedunt fervi , feu adfcripticii , liberi a 
parcntibus , fejungendi non lunt , puta uni pacer, 
alteri filius adiudicandus non eft ; fed eidem pa- 
ter , &: filius adiudicandus eft , /. /? domus 5.^«; 
confiteturff.de tegat.l.t. poffcffiontim divijiones 1 1 . 
C. cvmtmH. utriitfg. judic. inde fratres captivi , fi ai - 
veneant , feu venuancur fub hafta, ob pacer- 
i>am couiundionem nOTi fegregantur juxta iilud 
Senec. controveif. lib-^. conirov:rf. 3. ibi : in aH' 
£lionc fratres quamvis hoflitis hafla non dividitur, 
hinc duo ^ vel plures correi , fidione Jurispro %% 
uno habencur , ica , ut unum , fit debitum , uaa 
obligatto , & seque pluribus reis ftipuiandi , vel 
promittendi, fingulis in folidum debetur , & fin'- 
guli in folidum debent, petitioneque , ac cxa- 
(ftione , vel acceptilatione unius , tota folvitur 
obligatio , /. fl rem §. Si duoff. de novation, l. qiti 
I)omhcm §. Si duo ff. defolution. l. cttm dub.z. /./« 
duobus reis 3 .^.Vbi duo rei, l. ex duobus reis j-ff. 
de duob. reis conflituend. /. fin. C. eod, ^itcjerra de 
fiHion yiir. tra^. i , tap. 20. in fin. §■ Mqui fl piu' 
res , %.fiptures , & §. Etfl plures : hinc etiam In 
knfumyftico.feu morali, Sacrje Hcerx.animas 2? 
David , &JonachjB, pri mucui: benevolentis 
vi , ac efficacla reputant pro anlma una , utentes 
pulcherrima phrafi iib.i. I{eg. cap.iS-verfii' ibi: 
anima yonathx congtutinata efl anim^ David , ei^ 
ditexit eum yonathas qnafi animam fuam > C/* 
cap. 20. verj'. 3 . e?* 4. ibi : vivit anima tua , quia 
nno t^ntum gradu ego , morfque dividimur : undc 
quoquefic , quod unaquiqus pars cum fuo toto 24 
cenfeatur una , & eadem res , I{obtes Sai^^ed. rfcJ», 
rcprcefentat. tib. i-cap. 6. num.iS. infin.& cap.y^ 
nrtm.i. in princip, & fiifiio Idem opcfatur in cafu 2^ 
fido, quod operacur veriras in cufu vero, §. Item 
per acceptiiationem 2. Inflitution. qttib. mod. toil. 
obtig. i. i.ff. de adoption . i. cum ex oratione 44. ff. 
de ex-cufation.tutor. t. fimulier debitori77.ff.di 
]ure dot. l. qui ad certum 14. ff. locat. I{oblcs Sal- 
T^ed. de reprafentat. tib.z. cap.S. n. 24. Cofla de te- 
trotraiiion. regui.-i. ad cap.2. n.S. cttm feqq. yeia 
di{crt.6. n.io, Tiraqtfeii, de jure Conflituti par. 2. 

iimit-^. De Quindenniis, Cap.XX. lintit.^.&^ . per tot. GonT^alex ad R^guLS. bodie g. 
Cancellar. de Menfih. glof- s^-num. 26. Barbof,zj 
axiom.^j. nu.i.cumfeq. ego in alio mco Trail. de 
Quindenniis cap.i^i.n.zo. Qr cap.gg. ««.15. inde 

26 iiurac vulgata regiila , quod pluraliras refol vituc 
iii fiiigularitatein , Cyriuc. controv. 1 14. (> 276. 
per tot. Cofla de rata qn. 22? . ««.5 . Card. de Luca, 
defeud. difc^i. num.i- & in annotat. de fideicom. 
difc.%%. ».3. cumfeqq- difc.z^.n-^. & in Summ. 
H«.i54. Conflili. obf. 95. ficuti quandoque vict^j 
verfa intrac baud miiiiis vulgata regula , quoJ 

27 fingularitas refolvitur in pluralltatem , Cafiill. 
controv. yur. tom.6. cap.zi.per tot, Gonxale':^ ad. 
I{egul. 8. hodie 9. Cancellar. de Menftb. glof. 21. 
per tot. Card. de Luca defervitttt. difc.jz. num.z, 
<& i.alterde Ltica de pluralitate fx>minis legaliper 
tot. tra£latum : nobis aucem , noftroque intencui 

28 tavet alia regula paritec tritiflima , quoJ fingu- 
la , quse non profunt , multa colleda /uvaHC , 
Barbofa axiom.zo9.. «•!. 

Quibus accedit , quod in unione pl urlum Be- 
neficiorum fub unicis literis fac^a, eorum annuus 
valornon exprimitur feparatim , & diftributive 
quo ad fingula , fcd fub unica fumma coaccr- 
vatim , & unitim refpedu omnium Beneficio- 
rum ; Unde , fi valor expreilus excedit Ducatos 
viginti quatuor , ex illis utique debetur quinden- 
nium quod regulatur a valore expre(Tb in aftii 

29 Unionis , ad hunc namque principaliter fineni-j» 
edica fuic {{egulazz. CanceUar. deUnionibns » 
veluti tradunc Lotther. de re benefic. tib-^.qu.io, 
n.48. dr 8(5. Zypeus in confult.7. d.c exceff. Vralat. 
§. Et ut vcrum , ubi firmac , I{egi4lam pnefaiam 
deVnionibus , folam quindenniorum racionem 

30 prae oculis habere . Necin aliquorefragatur au- 
doritas Card. de Luca ds Benefic. difc. 139. nu. 8. 
in fupplem. coutendentis , quod fupra prilauda- 
ca Conftitutio Sixcina non fit in iifu , viridiquc 
obfervantia , ut ex verbis ibi : dicebam , id conti- 
nerc nimiam exorbitantiam , nullamque fubefje ra- 
tionem , cui id initatur , ideoque merita non effe irt 
ufu &c. eidem enim fcribsnti camquim Advoca» 
to , ficque camquam confulenti ad favoretrs {lii 
Cliencis pro opportunitate Caufar, debet prseva- 
lere auchoritas .Amayden. fupra relati tamquam 

3 1 Traftatifts, nec non in praxi, & flylo Cancella- 
ris verfatiffimi , juxta regulam deferendi Do- 
Aorum authoritatibus relatam per Magon. dec 
Florent.Si. n. 8. infin. Minus turbat , quod fupe- 
rius infinuat3e Conftitutiones Apoftolicx intel- 
ligenda: venianc , quando plura Beneficia non^»- 
excedencia Ducatos^^, uniuntur infimul uni 
corpori inanimato , nunquam tamen dcfeduro , 
aut perituro , qualis eft manus niortua , vel al- 
teri Beneficio, qnod ftante augumento fruduum 
ex unione proveniente tranfcendac Ducatos vi- 
ginci quacuor , Tondut. deTenJion.Ecclcf cap.io. 
num.zi. hujufinodi eoim incerprecacio uci extra- 

31 nea, <k claris , ac cubitalibus verbis Confticu- 
tionum prsdidarum penitus contraria , non eft- 
admittenda, fed potius omninorejicienda, dum 
exdem Conftitutiones exf>refse loquuntur de_y 
pluribus Beneficiis unitis , quorum quodlibec 
non excedat Ducatos viginti quatuor , infimul 
camen fumpta didum valorem cranfcendanc , 
nec ibidem praefatse Conftituciones per fomnium 
quidem juxta earum leduram , faciunt aliquam 
imaginabilem mentionem de BeneHcio , cui fic 
unjo , rcfpedu cujus eft certum , quod , e venien- 73 

te illius vacatione , exprimendus eft quoque va« 
lor habira racions ad Beneficiuiii , illi unitum 
ad facisfaciendum B^egulx "55. Cancellarix deVa- 
lorc . ARGV MENTVM. 

Ex pliiribus Beneficiis manui mortus fub 
unicis literis etiam aurtoritateOrdina- 
ria unitis , onmibus infimul annuum va- 
lorem viginti quatuor Ducatorum auri 
de Camera excedentibus , quantumvis 
quodlibet ex Beneficiis unitis fingulari- 
ter fumptum , de per fe di<5los viginti 
quatuor Ducatos non excedat , etiarn-. 
adhuc debentur quindennia , tam atten- 
ta Bulla Sixti V. in ordine la n. Ballar. 
uov. Roman. tom. 2. ( qui fuit primus ex 
Pontificibus hoc etiam cafii illa folvi 
prscipientibus) quam a.ttenta. Bulla Ur- 
bani Vlll. in ordine la \%. eod. BnUar. 
tom. 5. cir* Bidla Clementis X. in ordine 
la 50. Bullar. tom. 6. repetit. poft Tra&. 
int. Conftitiition. ApoftoUc. in ordine la 
Vll' VIII. dr XI. quindennia autem in- 
cipiunt currere a die promulgationis 
Sixtin.T , non a die unionis fi6ix ante 
Sixtinam . 

SUMMARIUM. 

f?l l^mdennia debentur d die tantum promulgationis 
Sixtina: , ex Bencficiis unitis auStoritate Ordina- 
riorum , "^unciortm ./ipofiolicorum , & Legata- 
rum . 

' 2 ./tnte Sixtum V. "Priedecefjores non declararunt ," 
quod etiam deberentur quindcnnia ex pluribus Be- 
neficiis fub unicis litcris unitis , infimul exceden- 
tibus viginti quatuor Ducatos , quamvis ftngula , 
de pcr fe illos non excedant . 

3 Sixtus V. fuit acerrimus yuriitm Camer.e propu- 

gnator . 

4 Vrbanus VUI. & Clemens X. ftmma cum ratione 

confirmarunt Bullam Sixtinam , qua cavebatur , 
qubd etiam Beneficia unita au&oritate Ordinariat 
quxfingula non excederent viginti quatuor Du- 
catos , omnia tamen juncia illos cxcedcrent , 
adhuc fubjacerent quindennils , & refellitur di- 
Jiin^io inter au^oritatem Ordinariam, & Dclega' 
tam allata a Card. Farratino apud Amayden. 
deftyl.Datar. lib.i. cap.i8.§.4. nu.20. ^ *»• 

5 I{efellitur Citd. deLucade Bene/i,;. difc.139. u.8. 

in principio . 

6 Lex , quamvis rigorofa , fervanda efl . 

7 Si.xtus y. fuft jufiiffimus , & ^equi amdtor . 

8 Ecclefia effe debet cultrix iuflitim . 

9 Contrd Bullas .Apoflolicas dari neqnit de non ufu , 

(eu de contrario ufu . 

10 Sixtina habet in ventre derogatoriam contrariit 

confuetudinis . 

1 1 Tontificesfcire prtefuwuntur , an Conflitutioncs fuo- 

rum Vritdeceflorum fint in nfu , vel non . 

1 2 In Sixtina , Vrbana , & Clcmcntina derogatur con- 

trarix confuctudini . 

K 13 ^^c- 74 Joannis Lopez de Leone, 13 Iterum rejicititr Card. de Luca , ubi fupra . 

14 T^otatur differentia , (jiix adeji inter cafum provi- 

ftonis , &• cafum unionis . 
I $ Leges accommodantur ad ea , qux frequenter acci- 
diint , non a-item ad ea , qu£ raro • 

16 T^ioncumulanturdiverf.cfumm^ ad conficiendam^ 

quanticatem Scutorum feptem aureorum , fro q-ia 
conceditur exequutio perfonalis . 

17 Coniiitutiones ^poHolica fuper quindenniis pro- 

mulgatx , intelliguntur tam de unione facla ab Qr- 
dinario atiEloritate Ordinaria , quam au£ioritate 
Delegata . 

18 B^vcitur Card.Farratin. apud Amayden . de fty I. 

Dacar.lib.i.cap.18. §.4. n.io. iiiprincip.§.'ln 
hac materia unionum , &quindenniorum, & 
§. Quoad uniones vero . 

19 Terpenditur Buila Sixcina §. 2. BuIIa Urbana in 

principio,&§.2. &BuIIaC!emencina §.4. & $. 

20 Lex ubi non diliinguit , nec nos dlflinguere debe- 

tnus. 

■2,1 SiVontifices intclligere vellent defola unionefaSla 
ab Ordinario au£loritate Delegata , non verb Or- 
dinaria , id facile declarare pojfent , addito uno 
verbo Delegaci pofl verbum Ordinarii . 

22 ^fferuntur varia loca Sacri Concilii Tridentini . 

25 Bona fides , in qua efi manus mortua antd Sixti- 
nam , facit , ut non teneatur ad quindennia ufque 
ad Sixtinam . 

CAPITULUM XXL 

i ^^\J'm alibi inlinuavimus , deberl quindennia 
V.*» a die tantuni promulgacionis ^ixcinje , ex 
Beneficiismanui mortuz unicis per Ordinarios, 
Nuncios Apoftolicos , feu Legatos , fequitur 
infinuare in prasfenti , quod ex pluribus Benefi- 
ciis manui mortuae fub unicis lit;tis etiarrLj 
audoritate Ordinaria unicis, omnibusinfimul 
annuum valorem viginti quatuor Ducatorum 
auri de Camera exctdent^bus , quantumvis 
quodlibet ex Beneficiis unicis fingulariter fum- 
ptum , de per fe diftos viginti quacuor Ducatos 
non excedat , ctiam adhuc debentur quinden- 
nia , tam attenta Bulla Sixti V. in ordine /^35. 
Bullar. nov. I{oman. tom. 2. ( qui fuit primus ex 
Pontihcibiis hoc eciam cafu illa foh i prscipien- 
tibiis ) quam atcenta Bulla Vrbani yiH. in ordi- 
ne la 1 8. eod. Bullar. tom.^,. & Bulla Clementis X. 
in ordine la ■jo- Bullar. tom 6. repetit. pofl Tra£l. 
int. Conjiitut. ^pofi. in ordine /a V 1 L V I II. & XL 
quindennia autem incipiunt currere a die pro- 
mulgationis Sixcinx , non i die unionis fadse 

4 ante Sixcinam . Prxmilfo autem , quod ante 
Sixcum V. Poncifices PrsJeceflbres non deda- 
rarunt , quindennia etiam deberi ex unione plu- 
rium Beneficiorum fub unicis literis fatSa , 
quamvis fingula de per fe nonexcederent viginti 
quatuor Ducatos , dummodo tamen omnia di- 

3 fiam fummam excederent ; idcirco Sixtus V. Ju- 
rium Camers Apoftolics acerrimus propugna- 
ror , & cuftos , prudenter hoc declaravic , quod 
Succeflbres poftea confirmarunt, Urbanus vide- 
licetVIIl. &CIemensX. ac profefto fumma_» 

4 cum ratione ob evidens prjejudicium illinc An- 
natiftis notabiliter refultans , uc profequitur 
.Amayden. de fiyl. Datar. lib. i . cap. 1 8. §. 4- de-f 
quindainion.f^. cumfeqq. jun£io num.io. in fine y 
§. Haitenus & ».21. ubi n. 20. in principio , §. In 
hac,&i.(l uoad miones. , ante med. verfic.quare, Card. Farratin. tunc Cancellarix J{egens, ibi „ \a 
„ hic maceriaunionum , & quindenniorum ica 
„ mihi videcur diilinguendum , quod quoad 
„ unioiies , qui fiunt ab Ordinariis ex difpofi- 
,, tione Juriscommunis , nihil innovetur , nam 
„ ficuc iii eorum provifionibus non exigicur an- 
„ naca , ica fimilicer in eorum unionibus noii_> 
,, debecur quindennium , & ita fuit perpetuo 
,, oblervatum, quod hodie immutari non pof- 
„ fet , nifi cum maximo incommodo &c. quo 
,, cafu non eft cogicandum de quindcnnio &c. 
„ Quoad uniones vero, qiis vigore Decretorum 
„ Concilii Tridencini per Ordinarium fiunt , aii- 
„ ter fentirem &c. quo cafu Delegatus debec 
„ przfervare Jura Delegantis, &ej"usftylum in 
„ omnibus fequi , & obfervare tenetur , nam 
„ Conciiium&c. noluit tamen adimere JuraSe- 
„ di Apoftolics , aut in aliquo ei prajjudicare , 
„ &, ciim folutioiies annatarum non fubftulerit, 
„ praecise credendum eft , quod volueric , illas 
„ firmas remanere &c. quare ubicumque Ordi- 
„ narius ucitur hac facultate fibi a Concilio 
„ concerfa , crcderem , quindennium legitime 
„ per Sedem Apoftolicam exigi po(l'e &c. „ idem 
.Amayden. dic. n.io. prope fin.dic. §. HaSienils, 
junfio nu.zi.in principio , ibi „ Hadenus Fac- 
„ racinus &c. cujus racio in primo capice exclu- 
„ dens quindennii folutionem in unlone , quani 
„ facic Ordinarius audoritate Ordinaria , nem- 
„ pe quindennium non deberi eo , quod in pro- 
„ vifione Ordinarii non folvatur annata , noii 
,, elt bona , nam &c. quindennium eciam ali- 
„ q.iando debecur , ubi ance non fuit foluta an- 
„ naca . Quamvis hoc cafu dici pofiet eife debi- 
„ tam anuitam , quam non metimur ex quali- 
„ tate collatoris , fed ex qualitate Benericii , uc 
,, videlicet iilud fit ejus valoris , quod fpeftante 
„ collatione ad Papam annata fic folvenda , 
„ quamvis, fi vacatio contingac in menfe Or- 
„ dinarii , annata non folvicur ; nam hoc eft pec 
„ accidens , poteft enim contingere vacatio in 
„ menfe refervaco , & cunc folvecur annaca , 
5, propcer quod eft debicum quiadennium , alias 
„ enim Camera Apoftolica , & Canceliaria pa- 
„ cerecur damnmn ex eo , quod unio per Ordi- 
„ narium fada operaretur , quod nunquam re- 
„ diret vacatio hujus Benefi.-!i ad Cancellariam, 
„ quod eft pricipua caufa quindennii &c. quod 
„ tam refultat ex unione fada per Ordinarium 
„ audoritace Oidinaria , quam aufioricace De- 
„ legaca , & propcerei diftindio illa , quam af- 
,, ferc Farracinus , non diverfificac Jus Cancel- 
„ larix , & Camera: Apoftolicx &c. 

Qua occafione mihi non arridet oplnio , five 5 
verius opinamentum Card. de Luca de Benefic. di- 
fcuyf.i'ig.n.^.& 8. in principio infupplem. frivoie 
putantis , Sixclnam efte in hac parce nimis exor- 
bicantem , nullaque fulcitam ratione , immo 
( quod magis frivolum eft ) non effe in ufu , prx- 
cipiendo , ut folvantur quindennla eciam ex plu- 
ribus Beneficiis , quantunivis fingulis deperfe 
non excedentibus viginti quatuor Ducatos , 
dummodo infimul junda illos excedant , veluti 
di£io nu. 4. in verbis ibi „ Neque obftacuium fa- 
„ cere dicebam modernam Conftitucionem Cle- 
„ mentis X. cum magna verborum , & claufula- 
,, rum amplitudine concepcam adversus recro- 
„ afti tcmporis negiigentiam , & inobfervan- 
„ ciam , quoniam bene infpe Ao ejus cenore , illa 

non De Quindenniis , Cap. XXI. 75" „ non continet Induftioiiem novi ordinis , & 

„ gravaminls in illis cafibiis , in qtiibtis de Ja- 

„ re , & ad prasicriptum didarum Confticucio- 

„ num non intrarec , fed folum confirmai" , & 

„ innovac didas antiqiiiores Conftitutiones j 

3, demandando earumobfervanciam , ac toilen- 

„ do illam inobfervantiam , quje refultaret a 

„ culpa non folventium , vel a negli,^entia noii 

„ exigentium , & fic ubi obfervantia fit illicita 

„ juxta naturam innovancis , vel confirmancis , 

„ quod non alterat innovatum , vel confirma- 

„ tum &c. ,, & dic. ».8. in princip. ibi „ la hoc 

„ itaque propofito quindenniorum , cum unici 

„ pariter informatione fub incerto exitu i fcripfi 

„ coram judice Annatarum pro Capitulo Ca- 

„ thedralis Nolans &c. convento ad folutio- 

„ nem quindeiiniorum pro diftis Ecclefiis , dj- 

„ cebam igjcur etiam cum aliquo feiifu veritacis, 

„ improbabilem videri prsetenfioiiem , quam-i 

,» credo, non habniflfe ulteriorem progreflfum , 

j> sx eodem motivo ceffantis rationis fubroga- 

-3, torum, dum disjunftae , & fingulariter confi- 

„ deratae , non erant calisreddinus, quod pro 

„ eis folverencur annnatae; aded, ut , Ci unio 

„ dilfol veretur , nullutn /us Annatifts haberenc j 

3, Et quamvis iu contrarimn confiderarencur 

„ quxdam verba Conftitutionis Sixci V. qus 

„ probare videncur , ut quindennia folvi de- 

„ beanc , etiamfi Ecclefia: dis/ua<ft« non fubja- 

j, ceantannatis, dummodo fimul jundse denc 

„ talem fruftum , uc intrenc annacae ; atcameni 

„ dicebam , id concinere nimiam exorbican- 

t,, tiam , nuliimque fubelfe rationem , cui id in- 

„ nitatur , ideoque merito non efife m ufu &c. ,> 

Nihilominus ad nos non fpeftac cognofcere , an 

6 lexfic exorbicans , nec ne , ctim !ex , quamvis du- 

ra , & rigorofa , fervanda fic , veluci cradic idem 

Card. de Luca de dote difcnrf.igO. mm.6- pra:- 

terquamquod e converfo femper lex prxfumicur 

julU , ac rationabilis , prsfertim illa Supremi 

Principis Ecclefiaftici , quaiiseft SumtTJUS Pon- 

■j tifex , mulcoque forciiis illa Sisci V. Poncificis 

8 juftiflimi , ac sequi amatoris , ciim Ecclefia , 

quam Papa reprxfentac , effe debec culcrix jufti- 

t\s , talifque eflepraefumitur : in quancum vero , 

quod Sixtina non fic in ufu , facilis parari polfec 

a refponfio , quod nempe concra Bullas Apoftoli- 

cas dari nequeac de non ufu , feu de concrario 

ufu , uc firmac idem Card. de Luca de alienat. 

difc.'}'^. n. is. de judic.difc. 55. ««.58. &de'Pa- 

roch.difc.i^.n.i^. & difc.z<,.nti,%. pocifiirnii.n 

ciim Sixtitia munita legatur Decreto irritanti , 

to habeatque in ventre derogatoriam contrariat 

confuetudinis , ex ?. ?. & '5. ad quod advercic 

iiem Card. de Luca de Benefic. difcurfu 8p. nu. 14. 

in frincipio, juncio ^.Q^inimmb , ibi,,quoniam&c. 

„ ifta cxaftio debetur Papse in recognitionem_!. 

„ dominii , iftam vero patcem hujufmodi etno- 

j, luinencorum applicavit Sacro Collegio Cardt- 

5, nalium , aliifque Officialibus , demandaca 

„ ipfi CoIIegio , tamquam inter Officiales di- 

„ gniori , fimplici adminiftratione , & confe- 

„ quenter incrac eadem racio , quod gefta per 

„ adminiftratorcm prasiudicare non polTunt do- 

s, mino abfque ejus fcientia , & confenfu . Qui- 

5, nimmoquodneqtiepofitivegeftaperipfofmec 

3, Prjedecellorcs Pontifices atcendi debeanc , ac 

B, prsjudicare poffinc in hac materia quindeti- 

^ niorum &ic.& difcurf. 139. nu. z. ibi : tiegli- „ gentia eorutn , penes quos \\zz adminiftratio 
„ fuit, non potuerit , nec debuerit praejudicarc 
„ CoUegio Cardinalium , aliifque interetlatis, 
„ & participibus , ac etiam ob Decretum irri- 
„ tans contentum in didis Apoftolicis Confti- 
„ tucionibus &c. 

Omiflb , quod , fi Sixtina { ut m ale fupponiC 
Card. de Luca loco citato ) non eflec in ufu , pro- 
kcto a!ii Poncifices, qui prsfumuntur fcire , 11 
utriim Cotiftitutiones fuorum Prsedeceflbru m-* 
finc in ufu , vel non , eti am in hoc illam non con- 
firmarent , prout cum effedu in hac etiam parte 
confirmarunt , quales fuerunt Urbanus VIII. & 
Clemens X. ex jam deduftis j adeo , uc proban- 
dus elfec eciam non ufus , five contrarius ufus 
quoad moderniores Conftitutiones , & totuoi 
hoc dependec a fado , feu cerca obfervantia , ve- 
rumtamen, quantumvis probaretur tn faai coii- 
tingentia non ufus , crederem , illum adhuc non 
fuffragari ex eo , quod tam in Sixcina , quam in 12 
Urbana , & Clementina derogatur coiicrans 
confuetudini : alias , fi admitceremus opinionein 
Card.de LucaJicMyic fspc Amuciftts gravif- 
fimum pararecur prxjudicium , dari enim pot- 
fec , quamplura Beneficia quampluribits mambus 
morcuis uniri , quorum tanien fingula non exce- 
derencviginciquacuor, ac per confequens noti 
fubjacere quindenniis ; ncc motivam Card.dtj 15 
Luca, profalvanda ej'us opinione , fubfifticin 
eo , quod uni providendo de pluribus Beneficiis 
fingulis disjundis non excedencibus viginci qua- 
tuor Ducatos , qua: omnia junfta illos excedanr, 
non tamen folvitur annata , ica nec folvendum 
quindennium , quia id ad fumnium procederec » 
fi provifio plurium Beneficiorum non fiac fub 
unicis liceris , vel fi non folvicur annaca ( qiiod 
noncredo) diverfa adhiic meojudicio milicac 
racio , dum femper in Cancellaria , feu Dacaria 
Apoftolica aliquid folvicur pro expedicione lice- 
rarum provifionisfinguIorumBeneficiorum; pro 
Beneficiis vero unicis , ciim nunquam amplius 
vacenc; nihil unquam folverecuc , unde non ni(i 
mediante quindenniorum folutione prfjudicium 
hujufinodi valet reparari : immo adaugetur di- j^ 
verfitas racionis , qus adeft incer cafum provi- 
fionis , & cafum unionis , ciim in cafu provifio- 
nis ccnferantur plura Beneficia non confiderata 
tamen per modutn unius ex eo , quod , morien- 
te provifo , illaremanenc feparaca uc prtus in fuo 
anciquo ftatu , in cafu autem unionis conferu n- 
cur plura Beneficia per modum unius , ac (i nem- 
peunum tantiim conferretur Beneficium abfor- 
bens , ac excedens viginti quatuor Ducatos , 
quos fingula Beneficia de per fe junfta non exce- 
dunc , uc depraehenditur ex fsepe laudata Sixtina, 
Urbana , & Clementina in verbis ibi •.vel,ft plu- 
ra Beneficia unicis literis comprxhenfa ftnt &c. 

Nec obftat,qu6d,fi diffolveretur nuio.tunc illa 
plura Beneficia , redeundo ad eorum priftiniiin 
ftatumcollativum ,non confiderarenturampliiis 
per tnodum unionis , fcd uci disjuniaa , ac uti 
fingula, &tamquam non exccdentia ineorum 
fingularicace viginti quatuor Ducatos , non fiib- 
jacerent annatls , fi illa uni conferrentur ; quia , 
uc jam di^aum eft , falcem pro eorum collacionc 
vel folveretur annata , vel aliquid pro annata in 
Cancellaria , & quia perraro diffolutio hujuf- 
modi contingerc valet , leges autem ad ea , quae 15 
frequcnter accidunc , non ad ea , qiix raro , 
K 2. ac- ■76 Joannis Lopez de Leone , accommodantur , l.nm adea %. jf.de legibiis . 
Minus obftat , qiiod ficuci non cumulantur, 
i6 fsu coacervantur diverfx fumms ad conficien- 
dam quantitatem Scutotum fepcem aureorum , 
pro qiia concedicur exequutio perfonalis , feu 
carceratio 1 Scaniiro\l. dcvip.tat. Carcerat.lih. i. 
cap.i^. %'i6. n.^6. & lib. ?. cap.S.n. i^.cim Ceq. 
quia in cafu no(tro exprefse voluerunt Poncifices 
plura Beneticia ad ejufmodi efFeftum haberi pro 
uno, ficque fumus extra omnem concroverfiam. 
Quibus pofitis , & compofitis , unica iufurgic 
non afpenianda difficultas , fupra n.4. per tran- 
fenam degultata , fed nondiim digelta ; utrum 
nempe Conftitutiones Apoftolicjc inteiligendae 
fint tam de unione fafta ab Ordinario audori- 
tate Ordinaria vigore Juris communis, quam 
de unione fada ab Ordinario auftoritate Dele- 

17 gaca vigore S. CencHiiTridentini feff. 21. de I{e- 
form. cap. 5. ibi : pofjint Epifcopi , etiam tamquam 
^poflolioiSedis Ddegati, &c.facere uniones per- 
peiuas &c. quod etiam habecurin cap.ficut tmi- 
rei. de excejf Trxlat. Sc arbitror , memoratas 
Conftitutiones intelligendas e(Te de utraquo 

18 unione , quidquid lentiat Card. Farratinus , tunc 
CanceUari.-e I{egens , apud ^mayden. de flyl. Da- 
tar. lih.i. cap. 18. §. 4. de quindennio num 20. in 
princip. §. ^n hac materia unionum , & quinden- 
niorum , & %-Q^uoad uniones verb , perperam pu- 
tans , Conllitutiones prxdidas intelligendas 
cffe dc unione tantum ab Ordinario fada_» 
auftoritate Delegata , non utem Ordinaria : 
qui camcn Card. Farratinus /ufte reprobatur ab 
.Amayden. loc. citat. n-io.prope fin §. HaHent^St 
]un£lo nu.z 1 . in principio . Quod quidem ex con- 
textu ipfo earundem Bullarum meo judicio fatis 
videtur comprobari , dum ibidem faepius adhi- 
betur phrafis per nomen Ordinarii , fine adjundo 
Delegati ; ica , ut magis adaptabiles fint Epifco- 
po uci Ordinario , feu utenti audoritate Ordi- 
naria , quam tpifcopo uti Delegaco , feu utenti 

19 audoricate Delegaca ; legacur ( qusfo ) Bulla 
Sixtina § . 2. ibi „ illud idem & forciiis in unioni- 
„ bus per ipfos Ordinarios fadis , & faciendis 
„ obfervecur &:c. per qucmcunique loci Ordina- 
„ rium &c. hufteuus ki&.x , & faciends &c. „ 
„ Bulla Vrbana in principio ibi „ ex unionibus , 
„ qux ab Ordiiuriis locorum , & aliisfiunt &c. 
„ illud idem & forcius in unionibus per ipfos 
„ Ordinarios faclis , & faciendis obfervare- 
„ tur &c. per quemcumque loci Ordinarium &c. 
„ haSenus fadse , & in fucurum faciends &c. ,, 
„ & %.i.- ibi „ quajcumque Beneficia Ecclefia- 
„ ftica &c. fuerinc quavis audoricace Apofto- 
„ lica , feu Ordinaria , auc Subdelegata eis uni- 
„ ca !^c. „ & BitUa Clemcntina §. 4. ibi „ ex 
„ unionibus , qux ab Ordinariis locorum , & 
„ aliisficbant &c. illud idem &fortius in unio- 
„ nibus per ipfos Ordinarios facSis , & facien- 
„ dis obfervaretur &c. quod uniones &c. per 
„ quemcumque loci Ordinarium &c. fadias , & 
„ in fucurum ficienda: &c. fub didorum Prx- 
„ decelforum Coniticucionibus &c.compra:hen- 
„ di &c. voluic , & ad foiucionem Quindennio- 
„ rum teneri &c. declaravit &c. ,, & §. ^. poH 
„ med- ibi „ qua:cumque Beneficia Ecclefiafti- 
„ ca &c. quavis auftoricace Apoftolica , feu Or- 
„ dinaria , aut Subdelegica eis unica &c. „ Un- 
deBulla: Pontificis indiftindim loquentes , non 
admittere debenc airectam diftindioaem a mox laudato Card. Farratino traditam , duin lex ubi 
non diftinguic , ncc nos diftinguere debemas , 20 
/. non diflingHemus ff.de recept. arbitr. l. Vrxfes ff. 
de offic Vr^lid. / i. §. Generditer ff. de legut. p-te- 
ftand. Barbofa axiot».i^6. n. 4. fi namqu: Pouci- 
fices intilligere vellenc de fola union; fafta ab 21 
Ordinario auftoricace Delegata , non vero Or- 
dinaria , id facile declarare poffenc , addico uno 
verbo Delegati , poft verbuni Ordinarii , prouc 
facere folec Sacrofmfta Tridentina Synodas , 
quando incendit loqui de Ordinaiio , nou uci 
Ordinario , fed uti Delegaco ; exemplo feff 7. de 
I{eform. cap.6. ibi: ab Ordinariis , tamquam ^ Sede 
.ApoHoUca Delegatis &c. feff. 2 1 . cap. 5 . ibi : pof- 
jint Epifcopi , tamqudm .Apoftolicx Sedis Delega- 
ti &c. feff. 2z.de {{eformat. cap 6. ibi : Epifcopi 
tamquam LegatiSedis .Apoflolicte &c. & fcff. 24. 
de I{eform.cap.i.^. in fine, ibi : Epifcopus , tanqudm 
.Apoiiolicce Sedis Delegatus &c. e concra , quan- 22 
d> idem jacrum Concilium iiicendic loqui dcj 
Ordinario uri Ordinario , loquicnr per verbum 
abfolucum , & generale Ordinarii , in\ Epifcopi 
abfque alio addicamenco , exemplofeff.j. de l{e- 
form. cap. "j . ibi : Ordinarii locorum &c. ipfi Ordi- 
narii &c. & cap.j. ibi : ab Ordinariis locornm &c, 
ipftus Ordinariis &c. arbitrio ipforum Ordinario- 
rum &c. feff. 24. de I{eform. cap. 6. ibi : liceat 
Epifcopis &c. cap. 13. ibi : curahit Epifcopus &c. 
revideantur ab Ordinariis &c cap- 15. ibi : liceat 
Epifcopts &c. & cap. 16. ibi : Epifcopus vero &c. 
eidem quoque Epifcopo &c.& feff. z'). de ^cform. 
cap. 4. ibi : facultatem dat Epifcopis &c. cap. 16, 
ibi : arbitrio O-dinarii &c.& cap.17. ibi: audiens 
Epifcopos aliquos &c. . 

Quod aucem fpeftat ad fecundam partem no- 
ftrx principaiis refolucionis , quindennia inci- 
piunc curcere a die promulgacionisSixtinx , non 
a die unionis fadae ante bixcinam ; ciim enim 
ifte cafus eflec omin"us in prxcedentibus Bullis 
fuper materia quindenniorum edicis , folumquc 
in Bulla Sixcina primiim decifus , xquum vide- 
tur , ut quindenniorum debicum currcre incipiac 
dumcaxat a die promulgacx iegis primi Poncifi- 
cis fuper hoc , non vero a die peraiitea cfFecSua- 
tx unionis , quafi quod nova I.x noi\ poffic ali- 
quem conftituere debitorem in prxtcritum pro 
eo , quod non teneacur , nec debitor exiftebac 
in prxcericum : ac fane exuberare dibec pro noa 
folucione quindenuiorum ufq.ie ad Sixcinam , 
ipfa polfeffio libcrcacis non folvendi quindennia 
medio cemporc ex Beneficiis hujufmoJi unicis 
etiam aucSoritate Apoftolica , quamvis o nnibus 
infimul /uniSis excedentibiis viginti quituor 23 
Ducatos ; immo bona fides , in qua eft manus 
mortua , antequam Sixcus V. fuam declaracio- 
nem defuper faceret , eidem manui morcua: iai- 
fragari debec , ne quindennia folvat per totum 
cempus ufque ad fuperventam declarationenu.» 
Pontificis . 

Nequeobftat, quod Sixtina exprefse etiam 
loquacur de unionibus perancea fadis , non ve- 
ro de folis impofterum faciendis ; quippe , fi non 
loquerecur etiam de unionibus jam fadis , adeo 
extra controverfiam eflemus , uc eo cafu non fo- 
liim ii-i prxceritum , fed etiam nec in fucurum pu- 
taremfolvenda elfe quindennia, veluti alibi in 
genere fermo erit ; loqui autem de unionibus fa- 
dis , folummodo operari poteft , uc ad fenfum 
noftr um debeancur quidem quindennia ex unio- 

nibus De Quindenniis , Cap. XXII. 77 nibus etiam ante Sixtinam fafiis , illa vero de- 
btri incipiant a die promulgationis Sixtin^ , 
oon a dic effefliiatarum unionum . 

Ex Beneficio manui mortua unito , grava- 
toque Pendone , qua dedudta , non ex- 
cedat annuum valorem viginti quatuor 
Ducatorum auri de Camera , etiaiiL. 
adhuc debentur quindennia . 

SUMMARIUM. 

I Beneficiim unitum , non ejl atnplius Beiieficium . 
i Vniooperatnr fuppreffionem onerum Beneficii . 

3 Trafertim , fi unio fiit cum Claufula pmfervativa 

onerum Beneficii ant^ unionem exiflentium . 

4 Bene etiam folvi potefl Penfio ex Beneficio unito . 

5 Bapa per unionem non videtur pnejudicare velle tev 

tio in jure qutxfiio . 

6 Quifentit commodum , fentire quoque debet incom- 

niodum . 

7 Tenfic , Penfionarii vita extinguitur . 

8 "Huncius ^poflolicus conferre nequit , etiamfi Bene- 

ficiumJetraSia Tenfione, non excedat viginti qua- 
tnor Ducatos . 

9 Beneficium non excedens viginti quatuor Ducatos , 

vof^ fuhjacec quindenniis . 

10 Valor Vreneficii cowpniatur ■, deduSlis onsribiis. 

1 1 Miile D'icuti pro Epifcopo , & centum pro f{e£lore li- 

beri efie debcnt ^ 

12 T^unci^is .Apofiolicus confe.rr nequit Bcnt^itium , 

qnamvis . di.i7m.z Tfnfiont , non exced.it viginti 
qitotuor Ducatos 
i; Contrarium apudi^icz. de Benef. par. ^.cap.g. 
i,t!.n. 17;. 

14 Subfidium , & Excufatum pro unaparte videtur 

perpetuum , & pro alia tcmporale . 

1 5 .AiiSlor pHtat , folvendum effc quindennium etiam ex 

Benefi^-io gravato Subftdio , & Excnfato . 
\6 Fortiits folvcndum efi quindenninm cx Beneficio 
unito 1 Vtnlione gravato , firefcrvatio Venftonis 
non femperfiat , vel fi quandoque fiat , illa fit 
fixa , ac invariabilis in fnbta.itia > €^ quantita- 
te , &■ yinnata pro illafolvi confneta , non ad<c- 
quet tt-rtiam partemfruSluum : undd certum prx- 
judicium amiffionis Annatx Qtntficii itniti non 
rcm.inet cofpenfatum cum .Annata Penfionis va- 
riiC , &■ eventualis . 

CAPITULUM XXII. 

Vldereturprimafacie , fnperflua prajfensln- 
fpecftio , cum pcr unionem Beneficii Pen- 
fione gravati celfare videatur , ac penicusextin- 
giii Pen(io per prius refervata ex eo , quod Be- 

1 nehcium unitum , defiisat efTe Beneficium , & 
exciiiguarur tinilus , ac noin;n Beneficii , Twir/- 
cell. de union. Btnefic. cap.^. H.4.C" 20 cumfeqq. 

2 unioque operatur funpreifioiiem onerum Bene- 
ficii uniri . omniaque emolumenra acquirantur 
poffeflbri Beneficii , qualis cft ma^ius mortua , 
.Amayden de flyl. D.itur. Ub.i. cap. iS. §.; . w. «59. 
Turricell. de union. Bcncfic. cap..\. nui 5 . G.ir^ias 
dcBenefic.par.iz. cap.z. n. i. cum feq.Tondut. de 

3 Tenfion. Ecclcf. cap.2. n. 11. in principio , prxfer- tim , fi unio legatur fafta cum Claufula prsfer- 
vativa onerum Beneficii ante unionem exiften- 
tium , Turriccell. moxallegat. cap. 2. num. 24. in 
fine verficulo qmd eo m.tgis ; ac in rerminis Pen- 
fionishabemus, quod, quamvistitulus Benefi- 
cii per unionem extinguatur , remanent tamen 
fruftus, cum fuo onere pro Penfione penes ma- 
num mortuam , in cajusgratiam fafia fuic unio 
ob compatibilitatem folvendi Penfionem etiam 4 
ex Beneficio unito, quidquid,fi elTet incompati- 
bile cum unione , veluti b;ne diftinguit T«mce//. 
de iinion. Benefic. mox cit. cap.i. nu.i%. anti med> 
verficulo vel fi Tenfio i &quamvis non deturqui- 
dem poft unionem ampliiis vacatio Bsneficii , 
non hinc tamen datur vacatio , ieu extinftio 
Penfionis , quippe Papa per unionem non vide- 5 
tur velle praj/udicare tertio in jure qusfito ,quale 
eft illud Penfionis impofica: fuper Beneficio , an- 
teq&am manui mortus uuiretur , Tnrricell. de 
mion. Benefic. laudato cap.i. n.ii.cumfeq.a.d£6 , 
ut arquiumeft , ut manus mortui , qus fentit 6 
commodum ex unione Beneficii fui favore fada, 
fentiat eciam incommodum , ac onus folvendi 
Penfionem refpedu Bencficii fui favore unici 
Turricellfiepi laudat.traB.de union. Benefic. cap.^. 
n. 13. /« fine , verficulo non tamenfequitur. 

Quibus prasnocatis , merito in pnfenti firma» 
tur , quod ex Beneficio manui mortus unito, 
gravatoque Penfione , quadeduda, non exce- 
dac annuum valorem viginti quatuor Ducato- 
rum auri dc Camera , etiam adhiic debentur 
quindennia j Penfio enim non eft onus perpe- 
tuum , nec transferri poceft , nin ex Ipeciali In- 
dulto Pontificis , fed temporale tantiim , quod 
in uno momenco ceffare poceil , uti pendensa 
vita Penfionarif , quo mortuo,illa extinguitur, 7 
Gaf^^ias de Benefic. par.%- cap 3. 71,171. Conxale::^ 
ad I{egul 8. hodie 9. Cancellar. de Menfib. glof. 5. 
§.^. «. 21. 37- 18. '&• 40 Tondut. deVenfion. Ec 
ctef. cap.io. n.zy. Card.de Litca eod. traSi. cap.i^. 
W.24. Fatinell. de translat. Tenfion. cap.i. num. i. 
'Partf.de reftgn. Benefic. lib.6. qu.-^.n-i^. Lottber. 
de re benefic. lib. i.qu. 16. n. 56. Gowe:? Samen. in 
I{egul. 19. de viginti , alias de infirm. reftgnant. 
qu.16.pertot.K2ta decizg. nim.^.par.i. recen- 
tiorum : hiac fic , quod e converfo in fimili Nun- g 
cius Apoftolicus habens in faculcatibus jus con- 
fircndi B-neficium non excedens viginti qua- 
tuorDucatos, fi illud gravatum fit Penfione , 
qua detrada , non valec Ducatos viginti qua- 
tuor , & fic eos non excedat , illud conferac, 
adhiic illius collatio non fuftinetur , ciim fatis 
fic , quod poftea ceffante Penfione , Beneficium 
vere excedat viginti quacuor Ducacos, Gaixias 
de Benefic. par.'^. cap.^. nu. 171. cumfeq. 

Nfhilominus firmata* noftra^ principali refolu- 
tioni videntur obftare fequentia dnoob/eda. 
I. Quia faitem pro tempore , quo durat Penfio , 
videretur, non effe folvendum quindennium , 
cum , dedufta Penfione , verc non excedat Be- 
neficium viginti quatuor Ducatos , & ramquam 9 
non excedens , non comprshendatur fub Bullis 
de quind.-nniis loquentibus . 

II. Quia valor Bcneficii computatur^dedufiis 
oneribus, qux illud diminuunt, ficque non venit 10 
in ipfius valore coputanda Penlio, quse onuseft, 
pro inducendo exceflu ad text. in cap. prtcfenti 9. 
dc offic. Ordinar.in 6- l.fruiius ij.ff.folut.matrim. 
/. quod fruSliljus 46. ff. eod. l. i-C. de ufufruSl. 

Gar- 78 Joannis Lopez de Leone > Car^i^ks deBenefic. par.^. cap.-^. nu.i6^.Barbofa 
in l.fru^us j.ff. folut. matrim. n.7 ? . alttr Barbofa 
de Epifcop. par.^. alleg-Sj. nu.jg. cumfeqq. Gon- 
^iate:^ <"' R^S'*^' ^- '■""''^ 9* Cancellar. de Menftb. 
§.7. proxm. ni6i. l{ofa deexequut. liter.^poflol. 
par.i.cap. 7. nnm. igi.rumfeqq. & in additione 
num.SJ^. cum feqq. Card. de Luca de ^enefic. 
II <(//"c/<r.90. ««.80, Hinc mille Ducaci pro Epilco- 
po , ik cencum pro Redore , feu Parocho ia figu- 
ra coiigrua: per Sacrum Concilium Tridentinunu 
fejf.i^^. deI{eform. cap. 13. refervari iii refervatio- 
ne Penfionis , liberi e(Te debent , ficque dediidis 
oneribus, I{ofa de exequutor. liter. .ApofioUcar. 
far.l. cap.y.n. ig4. & in additionen.l^i. 

Vera tamen femper emicac , & ova: inexpu- 
gnabiiis noftra principalis refolutio . 

Non enim obftac I. quia non eft habenda-» 
in conlideratione hujufmodi cemporalis duratio 
Penfionis refpedu ad perpetuam durationemBe- 
neficii penes nunum mortuam , corpusquidem 
iQanimatum , nunquam tamen defefturum , aut 
pericurum , ficque ( uc ita dicam ) fere immor- 
I j tale ; idemque videmus , quod Nuncius Apofto- 
licusconferre nequic Beneficium excedens vigin- 
ti quatuor Ducacos, quancumvis , habica lacio- 
ne ad Penfionem , qua illud Beneficium grava- 
tum repericur , eaquededufta, vere illos uon 
«xcedac , faltem pro tcmpore , quo durat Pen- 
{\o , Gar:^ias de Benefic. par.s- cap.i . nu. 17. 

Non obftat II. quia procedit in oneribus per* 
petuis, intcr qux enumerari nequit Penfio tam- 
quam in fe de fui natura temporalis , & duratu- 
ra ufque ad vicam Penfionarii : Unde e contra , 
fi Penfio fuerit , refsrvata nempe favore manus 
mortus , & Beneficium , ea dedufta , non ex- 
celferit viginti quacuor Ducatos , tunc procul 
dubio quindennium non cffec folvcndum ob 
12 perpetuicatem oneris ; ficuti tunc etiam Nuncius 
Apoftolicus illudconferre polTet , non obftante , 
quod vere excederet viginti quatuor Ducatos , 
habita ratione ad racam Penfionis, veluti ita 
diftinguit GarTiias de Benefic. par.-^. «/7.3. n. 173. 

Supereft tandem Difficultas , quid dicendum, 
fi Beneficium aliquod Regni Hifpaniarum unia- 
tur manui mortua: , quod ante unionem grava- 
tum erat Subfidio , & Excufato in illis Partibus 
■vulgo nuncupato , folvi folico ex Indulto Apo- 
ilolico, Regi Cacholico , quod concedltur do 
quinquennio in quinquennium , Beneficium au- 
cem excedit viginti quatuor Ducatos , dedufto 
xamen Subfidio, & Excufato, illos non excedit , 
iitrum eo cafu folvendum fit , nec ne quinden- 
j^ iiium, ciim ex una parce videacur hu/ufmodi 
onus perpetuum exeo , quod a cot annis folvi 
confueveric , & femper foleac calis conceffio fuc- 
cefflve prorogari , nec fit amplius fpes in con- 
trarium , Gar:^ias de Benefic.par.^. cdp.3. ».175. 
cum feqq. Lotther. de re benefic, lib. i . qu.^^. n.ij. 
ex alia aucem parce videacur przdidum onus 
niere temporale , camquam non fixum , ac im- 
mobile , vere namque de fui natura folummodo 
concedi alfolec ad quinquennium Regi per Se- 
dciu Apoftolicam , ficque ad modicum , & de- 
termiaatum tempus Subfidium , ac Excufatum , 
licet per accidcns ex munificentia Sanfta: Sedis 
illu 1 qjodammodo perpetuetur , & quafi inva- 
riabile evaferit ; attamen , actento fuo principio 
temporalicatis , ob Annaciftarum valde inde 
(cnlibile prxjudicium > cum iu Hifpaaiis fce- quens fic Beneficiorum ejufmodi qualius , Cen>» 
ierem, adhiic elTe locum quindenniis; a qua qui- I $ 
dem opinione in confulendo , & judicando nun- 
quam recederem , ha:c enim fecundiim me efl: 
pura vericas ; dum exiftimo , ex tali Bcneficio, 
quantumvis non excedente viginti quatuor Du- 
catos , dedu(So Subfidio , si Excufato , ante 
uaionem in fua provifione efic folvendam anna- 
cam . 

Principalis autem noftra refolucio pofita fu- 16 
pra poft n 7. fortiiis intrat , (i Penfionis referva- 
tio non fit fixa , ac invarlabilis fn fubftantia , & 
quantitate , fed vel contingat , quod quandoque 
nulla fiat refervatio , vel quandoque illa fiac in.^ 
niinori fumma , quodque Annata foluta pro 
Penfione , non adajquet tertiam partem rru- 
ftuum , proindeque certum prx/udicium amif- 
fionis AnnatsB Beneficii uniti nullatenus rcma- 
ncat compenfatum cum Annata Penfionls de 
fui natura varia: , & eventualis , nec non atcin; 
gentis tertiam tantiim partem fruduum , velut» 
in fimlH contri Capitulum Infignis Collcgiata:, 
ac Bafilics SS. Laurentii , & Damafi de Urbc 
refpondet Hota pofi .Antonell. de jur. & oner. Cle- 
ric. decif. 17. n.is-infin.i. Vel taleajjertnmprtf 
judicium . 

ARGVMENTVM. 

Ex Beneficiis quibufdam parvis , inHifpa- 
niis vulgo Graderiii nuncupatis , manui 
mortu£ unitis , fi in totum uti conjun- 
«flim confiderata , excefTerint annuuin_» 
valorem viginti quatuor Ducatorum au- 
ri de Camera , etiam adhuc debentur 
quindennia . 

SUMMARIUM. 

1 Q^iindennium debetur ex Beneficiis uti conjanSliin 

confiaeratis , excedentibus viginti quatuor Duca- 
tos , quantumvis utt fingtila disjun^im confidera^ 
ta , illos non excedant . 

2 Graderise in Hifpaniis quidfint . 

3 Gia.denx funt vera Bcneficia in flatu collativo . 

4 Vt eArGraderlls debeatur quindennium , fujficit, 

quod ifijc GraderisB conjuniiim fumpt£ , excedant 
viginti quatuor Ducatos . 

5 ^uSior idem putat, ftatuendum in Fratantiis J^ea- 

politanis . 

6 Horx Canonica recitandis non funt , quando Benefi- 

cium nonefl congrux fubfientationis . 

7 ^uSlor provifus olimfuit quafi d fua tnfantia de Be- 

neficio tenuiffimo d clarx mcm. Card. Marcella 
DuraXT^o tunc l^uncio .Apofiolico Vortu,galli<t . 

8 Gradcrix faltem habent onus recitandi CanticupL» 

Graduum . 

9 Tenfiones EcclefiafiictC non funt Beneficia . 

10 ^dhuc illie , tamqudm debitx exfruhibus Beneficio' 

rum , fubjacent quindenniis . 

11 UrbanusVIII. revocavit refervationes perpetua' 

rtim Tenfionum faHas Locis Viis . 
la Idem valde intentusfuit fidei propagationi . 
13 San. Mem. Clemciis Papa Xl.ampliavit Collegiim 

Vrbanum ab Urbano Vlll. fmdatum de Vropa- 

gandafide deVrbe . 
14 Vcnfiones ftib]acent annatis . 

C A- De Quindenniis, Cap.XXIV. 79 CAPITULUM XXHI. 

Flrmato in C<ip. XX. quod ex Beneficlis uti 
conjundiin conlideratis , excedentibus vi- 

1 ginti quatuor Ducatos auri de Camera debean- 
tur quindennia •, quantumvis uti fingula disjun- 
6tim conliderata illos non excedant , cumque in 
Hifpaniis , prsfertim apud Dia:cefim Palcnti- 
nam exifi^ant Bi;neficia qusdam adeo parva , in 
illis Partibus vulgo Hifpano fermone Gradcrias 
nuncupata , ucnon fitita certum , quod obli- 
gcnt ad recitandum Horas Canonicas , vel fic 
aliquis ufus illas non recitandi , vel ad fummum 
recicandi tantum Canticum Graduum , proin- 
dcqae di6tx Craderiie , qui ufus fecundum ali- 
quos fuit confirmatus perSedem Apoftolicam , 
tefle Sanche':^ confil. moral- tom. i. Ub. z. cap. 2. 
dub.69. w.i- & g. bene confequitur , firmandum 

3 efie in fnefentiCap.qaod ex Beneficiis quibufdam 
parvis , in Hifpaniis vulgo Graderiis nuncupatis, 
manui mortu£ unitis, fi in totum uti conjun- 
dim confiderata , exceflferincannuum valorem 
viginci quatuor Ducatorum auri de Camera , 
etiam adhuc debencur quindennia ; quippe ad 
inducendum onus folvendi quindennia , facis 

3 eft , quod GraderiiC hu)ufmodi finc vera Beneficia 
in ftatu coliativo , quamvis in fe communicer 
fint valde tenuia , uc aic Sanchex loco citato nii.i,. 

4 cum eciam facis flc , ex alio capite , quod iflx 
G.aderi.i camquamcon/undiim fumptaj , & con- 
fiderat£E , excedanc viginti quacuor Ducatos , 
h'cet tamquam fingulse confiderats , illos non 
cxcedant, ex alibi firmacis Cap.XX. in cafu allo- 

5 rum Beneficiorum : idem quoque exftimarem , 
ftacuendum in Fratantiis Civitatis Neapolicanse, 
qu£e paricer func collacivae adinfl:ar Ecclefiafli- 
corum Bsneficiorum , & confiltences in certis 
emolumentls pro cadaverum affociatione debi- 
tis , ac per quandam Congrcgationem Confra- 
trum inde in iilis Psirdbas Fratanfariortm nun- 
cupatorum adminiflratis , ut tcduar Card. de^ 
Luca in annotat. ad Sacr. Concil. Tridentin. di- 
fcurf. 24. «».15 . &■ de Varoch. difcurf.iS. per tot. 

ht nihilum relcvante , quod , fi Graderiie ef- 

fenc Beneficia,profe6i:6 introduci non poffet ufus 

non recltandi Horas Canonicas , minufque ta- 

lem ufum uti abufum , & corruptelam confir- 

maret , fed potius eliminarec , ac penicus repro- 

barec Sedes Apoftolica ex eo , quod defui nacu- 

ra inefl Beneficiis Eccjefiafllcis originale onus 

recicandi ; qula bene flare potefl , effe Beneficia , 

g & camen per accidens ex jufta caufa non habere 

onus recicandi ob nimiam tenuitatcm rcddituum 

ad congrD.i.m fubftentationem haud fufficien- 

tium , Efcobar d Corro de Hor. Canonic. (Jm.^. g.^^. 

j nu.z^. qui cafos mihi pluribus abhinc annis con- 

tigir , dum a clarse "memorix Card. Marccllo 

Durazzo tunc Nuncio Apoftolico Porcugalliae , 

cum Roma: degerem , provifus fui de cenuiffimo 

Beneficio fimplici S. Pecri loci , feu Oppidi de 

Pinhel Vifen DicBcefis : indeque evenit , quod 

g juxta nonnullorum fenfum falcem Graderi<e 

habent onus recitandi Canticum Graduum . 

Minus relevac , quod non comprobecur effen- 
tla Beneficil , prsfertlm in odiofis , & prsejudi- 
cialibus, ad efFcdum nempe folvendi quinden- 
nium ex fola recitatione CanticiGraduum , cum 
in fortioribus terminis Penfiones Ecclefiaftics 
obllgenrad Officium parvum Beata: Maris Vir- ginls , vel ad certos Pfalmos , ( quod procul 
dublo, uc parec ad fenfum , plus efl , quam obli- 
gire ad folum Canticum Graduum ) attamen_» 9 
non funt Beneficia , "Klavarr. de Oration. cap.zi. 
nu.io. Efcobar d Corro de Hor. Canonic. qu.-^. §.'? . 
Umit.z. n.14, & quafl,. ■5. §.4. num. 5. fondut. de 
Tenfion. Ecclef. cap 17. n.^i. & 29. Aloya fele5l. 
tom.i. tra[l.z. difp.z. eju.^. quia adhuc tamquam 10 
debita: ex frucftibus Beneficiorum , etiam ipfac 
fubjacenc quindenniis , quamvis in re non finc 
Beneficla , dummodo camen fint perpetus , feu 
perpecuo refervacx ad favorem manuum mor- 
tuarum , & excedant viginci quatuor Ducacos , 
ut noviffime cautum legitur in Conjlitutione Cle- 
mentis X. /4 50. §. 7. jn med. verfic. & alia jura , 
§.S.inprincip.§.9.%.io. in fine, &-§.ii. pofi med. 
in Bullar. nov. I{oman. tom. 6. repetit. pofi TraSl. 
int. Conflitution. .Apoflolic. in ordine la XI. & pru- 
dentiffime Clemens X. declaravic , eciam ex per- 
peculs Penfionibus manui morcua» refervacis de- 
beri quindennia ,quod non declararunc alii Pon- 
tifices Prcedeceffores , rellnquences aliquam-» 
anfam dubicandi , aneciam ex perpeculs hu/uf- 
modi Penfionibus folvenda effenc , nec ne quia- 
dennia. Eft bene verum , quod Urbanus VIII. 11 
in (aiConflitutione la 69. Bullar.tom.^. revocavic 
refervaciones perpecuarum Penfionum Locis Pus 
faaas, nifi infervierint pro fundacione , feu do- 
tatione , augumento , vel confervatione eorun- 
dem , vel pro fidei propagatlone , cui adeo in- 
tencus fuic , Collegium Urbanum ( a fuo nomi- iz 
ne ) de Propaganda Flde , & Congregatlonem_» 
aliquorum Emlnentiffimorum Cardinalium ere- 
xit , quod quidem Collegium pientlffime am- 15 
pliaviccle nentlffimus Ptlnceps , San. Mem.Cle- 
mens Papa XI. prouc fub/acenc eodem modo 14 
annacis Penfiones /uxca Conjlitutionem s^i-Cle- 
mentis Vll. in Bullar. tom. i. Tondut. deVcnfion. 
cap.io.n.z^. 

ARGVMENTVM. 

Ex Beneficiis non habentibus fru^us cer- 
tos , proindeque in asftu proviflonis ex- 
primi folitis per non excefTum in 24. Du- 
catis aurideCamera , acconfequutive 
non fubjecftis annat^e , manui mortuie 
unitis , etiam adhuc debentur quinden- 
nia. 

SUMMARIUM. 

1 Tro Beneficio non excedente viginti quatuor Ducatos 

non folvitur annata ' 

2 Officiali publico plena adbibetur fides in fpe£lantibus 

ad ejus officium . 

3 Qjiindennium debetur cx Bencficio non habcntefrw 

£ius certos , & exprcffo in viginti qnatiior tan- 
tum Ducatis ad evitandam folutionem annatiS , ne 
alids indc fenfibilc inferatiir pr.ejudicium ^nna" 
tiflis . 

CAPITULUM X^flV. 

I' Xeo , quod vel ex generali confuetudine, 
I> vcl ex laudabili ftylo , inveterataquc praxi 
Datarix , feu Canccllarix Apoftolica: , quando 

Bs- 8o JoannisLopez de Leone, Beneficia confiftuncin fi-ucftibus incertis , expri- 
mi folenc in vigiiiti quacuor tancum Ducacis per 

1 noii exceffum , a J h jc uc non foivaiic annacam , 
quam alias fol verenc , fi exprimerencur in vigi iiti 
quacuor Ducatis per exce(fum , occafione provi- 
fionis in Curia per celfum , vel deceffum , ut no- 
torium eft juxca literalem difpoiitionem Confii- 
mionis Clementis yiL U ??. in BnlUr. nov. 
Homan.tom.i. ac tradita pei ^mayden. de (lyl. 
Datar. lib.i. cap.iS. §.5. ».20. CJ'!!. Lottber.de 
re benefic tib.^. qutefl.io. nu.^z. Majfa Gallef. de 
annat. in principio , & illa efi: ptaxis in Curiij 
omnibus nota ; ideoque ex Fioc capite non folu- 
tionis annata: ob exprei^fionem fruftuum in folis 
Ducatis viginti quatuor , fol vendum venit quin- 
dennium, proindeque firmatur in prasfenti, quod 
ex Beneficiis iion iiabentibus frucius c^rtos , 
proindcque in adu provifionis exprimi folitis 
per non excelfuin in viginri quatuor Ducatis 
auri de Camera , ac confequucive non (ubjeais 
annatae , manui mortux unitis , eriam adfitic de- 
bentur quindennia; ex eademmet namque ra- 
tione , quod non folvitur annau , pro Beneficio 
unito folvi debet quindennium , veluti puuiftua- 
liter difiinguitCard.Farratin. ipud ^mayden. 
deflyl.Datar.lib.i.cap.iS.^.^.fubnum.io. 
Nec meliiis remanet comprobatum [olitum noa 
folvendi annatam , quam ex fide Colledoris Ge- 
neralis Annatarum , teftantis non inveniri in re- 
geftris , in quibus folutio annatx adnocari folet , 
defcriptam ullam folutionem talis Beneficii , cui 

a quidem Ofl&ciali tamquam publico deponenti 
de re ad proprium Officium fpeftanti plena fides 
venic adhibenda , Rota recentior. dec.iS. num. s. 
& ii.par.7.dec.22i.n.%. par 9. dec.g^. mm.j. 
par.i6.& in Vilnen. yurifdimonis 1 1 .Ma]i 1696. 
§. Contrdquam , coramdelOlmo Magno Cancella- 
rio Mediolani: comperto igitur pro indubitato , 
quod exBeneficio in adu provifionis exprimi 
folito in Ducatis viginti quatuor tantum per 
non exceifum , uti non confiftente in frucftibus 
ccrtis , indeque non fub/e<ao annatae , clarum_. 

3 fic , & evidens damnum Annatiftarum , ac pro- 
pterea ad iilud reparandum , tam in iitera , 
quam in racione finali fubintrac difpofitio Con- 
ftitutionum Apoftolicarum demandans folutio- 
nem quindennii fubrogati locoannatx in Pro- 
vifione debitx : quod tiaafic fine dubio . 

ARGVMENTVM. 

Ex Beneficiis manui mortuje unitis , quo- 
rum annuus valorex Indultis Apoftoli- 
cis exprimi folet per non excefTum in vi- 
ginti quatuor tantum Ducatis auri de_j 
Camera, etiam adhiic debenturquin- 
dennia. 

SUMMARIUM* 

I Jilicubi Valor Beneficiornm quantumvis opulentif- 

jimorum exprimitur per non exceffum infolis Dn- 

catis viginti quatUOr . 
a Trout in Hifpaniis . 
3 in Gallia non foltim Canonicatus , fed etiam TarO' 

chiales cxprimuntur dumtaxat in viginti quatuor 

Ducatis * 4 Vrout in Vrbe Canontcatus S. Petri . 

5 Indultum non exprimendi ventm valorem procedit 

ad efft:£ium dumtaxat annatx , non vero ad 
alium . 

6 In ConHitutionibus fuper materia quindenniorunL» 

editis derogatur cuicumque privilegio cum Clau- 
fula quorum cenores . 

7 DiSia cUufula operatur derogationem etiam privi- 

legii non fpecificati . 

8 Ex majoribus Beneficiis GaUix foivi folent quiedam 

compofitiones loco annatarum . 

9 Ex Reneficiis Galliarnm unitis folvtmtur quinden- 

nia . 

10 Vnio facta in cafum difiributionum , operatur > utjlt 

locus quindenniis . 

1 1 Ueneficia non excedentia viginti quatuor Ducatos , 

non funt obnoxia quindenniis . 

12 Si tamen plura uniantur fub unicis literis , illofque 

infimul excedant , tunc erunt obnoxia quindenniis. 

13 Beneficia deyurepatronatus Laycali , etiam Impe- 

riali , & i{egali , unita fubjaccnt quindenmis . 

14 Forfitan quia aliquandb provifi de talibus Benefi- 

ciis indigent difpenfatione in Curia fuper aliquo 
defeilu . 
1% Confuetudo non exprimendi verum valoretn , infolis 
Vrovifis .Apofiolicis procedit . 

16 Dijlibutiones quotiiianx non junt proprie fruSlus 

Beneficiorum . 

17 Confuetudo exprimendi in viginti quatuor tanttlm 

Oucatis fuit introduiia ad evitandam annatam . 

18 Per di^am confuetudinem, & iniultum derogatur 

Reguli 5^. Cancellar.de valor. 

19 T^pti autem derogatur alteri fleguls 22, Canccllar. 

de union. 

20 Derogatio , uti odiofa , reflringenda . 

2 1 Etiam in Callia cxprimendus efi verus valor Bf /if- 

ficiorum unitorum , & uniendorum • 

CAPITULUM XXV. 

PErpeiifis Confticutlonibus Apoftolicis fupec 
materia quindenniorum editis , ac repetitis 
poft Tra£l. int.Condittition. .Apofiolic. paradoxica 
videtur prxfens propofitio , dum regula eft in_, 
contrarium , quod nimirum ex Beneficiis unitis 
annuum valorem viginti quatuor Ducatorum 
de Camera non excedentibus non debeantur 
quindennia ; unde fuperfluum eft fuper hoc di- 
fpucare , immo falfum videtur convinci prsfens 
aliertum : attamen ex inferius deducendis verif- 
fimum apparebit . Prjemittendum autem eft pro 
clariori dicendorum incelligentia , quod alicubi 1 
valor Bsneficiorum etiam opulentifljmorum, feu 
pinguiffimorum exprimitur pernori exceffutn in 
Ducatis viginti quatuor de Camera, ut dege- 
nerali confuetudine , &c vigore Concordacs in 
Germania , & Belgio, Tondut. de Tenfion. Ecclef. 
cap. 10. num.<i . Chokier. in I{egul. 61. bodii 55- de 
valor. num.ii.& 27 in fine , Branden fuper Con- 
cordat.German. notabil. z. Lotther. derebcnefic. 
lib.i. (7«.i5. «.j8. .Amayden. de (lyL Datar. lib.i. 
cap.iS. §. 3. ». 22. cttmfcq. Pafqttatig- qu. moral. 
&■ Canonic. centur.z. qu/sH.zoo. num. i. i\orj pofl 
eund. nu. 17. verf nec fuffragatur Gtdielmo , quts 
efi dec. coram Merlino /^139. ntm. 6. tom. 1 . iii-> 
Hifpaniis , ubi fere omnesCanonicatus nihil ya- j 
lent ( ut ajunt ) in portatis , quamvis ad mille 
Ducatos , refidendo , afcendant , cum omnes 
fere firui^is confiftant in diftributionibus quoti- 

dia- I De Quindenniis , Cap. XXV. 8 dianis, & reliqui non exceduiic vigiiici quatiior 
Ducatos , Gomex Sarnen. in l{eg»l.Cancellar. 55. 
ie valor. exprim. qu. 8. circdfin. verf. &■ iiia om- 
nia , in mcd. GonT^ale^ad F{egul. 8. hodie 9 Can- 
cellar.de Menftb.^-Troiem.j. n. 167. cumfeq m 

3 Gallia , ubi non foluin Canonicatus , fcd eciam 
Parochiales valutantur in viginti quatuor Du- 
catis , Tholofan- partic. ^ur Canon. lib.i tit.z<,. 
cap. l. in Scbol. citcdfin. ticcra T^. verf. extat ta- 
tnen , I{ebuff de nomination. ijh.^. nu. ^4. Tondut. 
refol. benefic. & Canonic. par.z.cap.^. §. 6.n. 16. 
cumfeq.& de Penjion. Ecckf. cap. 10. nu.6- f\ota 
coramlnnocent. X.dcc.iS6. n.4. 8.& 9. Buratt. 

4 rffc. ?o3.«.4. & denique in Urbe , ubi Canohica- 

tus Bafiiicx Patriarchalis ,S. Pttri iii Vaticano 

txprimuntur in viginti quatuor Ducatis ., quair. 

vis eorum valor ad fere mille Dncatos .ifcendat, 

Gonxak'^ in B^egul. 8. hodie ^. de Menftb. §. 7. 

proxmial. nu. 167. inprincipio . Eft bene veiu.n , 

quod pro ejufinodi Canonicatibus iii eoruni ex- 

peditione exprimuntur frudus certi aJ centom 

Ducatos auri de Camera , pro quibus folvitur 

n.cdia Annaca , & cum diftribucionibus qucti- 

dianis, qua; non fubjacent tali fointii ui , ad 

fexcentum Ducatos. Omiflb , quod n)i!itatra- 

tio gentralis diverlitatis intei Provilionem , ac 

Uaionem , dum iii hoc fccundo cafu requiritur 

cxpreffio veri valoris juxta I{eguL 22. Cancella-. 

de Vnion. Quibus pro notitia pi xhabic is , rirnu- 

tur in prsfeuti , quod cx Bencficiis manui mor- 

tux unitis, quorum annuus valor exlndukis 

Apoftolicis exprimi folec per non exceilum iii vi- 

ginti quatuor tantum Ducatis auri de Camera , 

5 ctiam adhiic deb;ntur quindennia ; Indulta eniin 
hujufmodi procedunt ad efffftum annatx tan- 
tiim , non autem ad quemcunique alium diver- 
fum , Lotther.de re benefic.tibz cju.tfl 15 >ium 39. 
u4mayden.de flytDatar.tib. i.fijp.iS.l.j.nw.ij./» 
frincip . verjic. &poftea etiam in aliis ; fiquidem 
ciim pluribus in locis , ut iaiinuaviuuis , aaiinc 
Beneficia , quorum annuus vaior exprimitur in 
folis viginti quatuor Ducatis , perque confe- 
quens Officiales , feu Aanatifta» non confequ^n- 
turannatas in eorum vacationibus ,contra om- 
nemjuftitiam nec confequerentur quindcnnia , 
quando tameii Indultum , feu gi atia Principis^ 
quanto miniis potcft , larder: debet jus ceitii , 
qualis eft Catnera Apoftolica , ejulque Officia- 
lcs , in quindenniis j immo , Papa , concedendo 
tale Indultuin , prasfumitur voluiife (ibi quanro 
niiniis potelt , prsjudicare in quindeaniis fibi 
(ut itainquain ) originaliter debitis ; & faiis 
eft , quod PontiHcesiu eorum ConftitutionibuS 

6 fuper materia quindenniorum cditis derogave- 
rintcuicumqueprivilegio cuinCiaufuia quorum 

7 tenores , qua mcdiancc , ccnfetur fublatum etian 
piivilegiuin non fpccificatum , fed ignotum de- 
roganii , Federic. de Senis confil/^f. antifin Butr. 
conftt.^gn.6.l\otacoram Gregor.Xf^.dec,2~^o. n.i. 
& ibi ^dden.n.io.& ii.ac in recentior. dec.297. 
per tot.par.4. tom.i. qucd procedit in majoribus 

8 Beneficiis Gallii , cx quibus , ciim folvi foleanc 
quxdam compofitiones loco annacarum, Tholo- 
fan.partit.yur.Canon lib.i .tit.t%.cap.\. in Scbol. 
circafin.litera J^. verf. fotvunt tamen Gatli , con- 
griuim videtur , ut exdem compontiones loco 

9 miindenniorum folvantur , prout quindennia_> 
lolvi cx Beneficiis Galliaruin manui mortux uni- 
tis notorium eft . £0 fanc niodoi quo , fi Bene* ficium ante nnionem exprimatur in foils viginci 
quatuor Ducatis , & poftea uniitur Parochiali 
tcclefia», profedo Parochus pro rempore tene- 
buur ad qui.idennia ; ex diftnbutionibus quoti- 
dianis non fo!vuntur aiinarae , atcamen , fi unio 10 
fcqaacur in earuni ufum , locus eft quindenniis 
juxci inconcuHam ptixi n Cancellaris , Monet. 
dc dHiribution quotidian.par. iqu.^.n. ; o . cum feq. 
Huic videnius , quod . quamvis Beiicficia iion_» xi 
excedcncia viginci quicuor Dncacos , non linc - 
ob[!Oxia auiiatis juxca Conflitution. 33 Ctemcn- 
tisVll.innov. Butlar. I{oman lom i. nihilomi- la 
nus , fi plura ex his uuiancur fuj unicis liceris , 
obnoxi.i run.inenc quinJenniis , dumnodo in(i- 
muljunda diAos vigi ici quacuor Ducarosexce- 
daiicjuxci IiceralesBuilas fupcr quindenniiscon- 
dicas, perque nos fupra Cap.XX. de hoc arciculo 
ad fat.ciaiem dilcuila . Er Bciieficia dc jutepa- ij 
cr naccis Laycjli cciatn Inperacoiis, aut Regis, 
uiii'a ii/bjctnt quindenniis juxta apert,is, & 
cubilicnics Coi;ilituLioniS I-^ontificum defuper 
eiiianatas , quantumvis ante unionern non fubja- 
ccr( nt a in.itis ob noM ccntingentem provifio- 
netn in Curia, foriitan ex ratione, quod aliquan- 14 
dode hujulmodi Bencriciisprovili indigerent di- 
fpenlatione Apoftolica fuper defedu xtatis , auc 
natalium , aut fuper aiio canonico imj-edimen- 
to , '■d quando faftus eft locus devolutioni ob 
n&nfaftaiu prxfentatioiJin in tempor; , velob 
lapfum tempus ad prxlentandum , vel quando 
pet rur derogatio miDorispartfs , vel medictatis 
vo uin , velquaiidoprovifushabecpIuraBcrnefi- 
cia , Dignitat.m, vel Cano licitum . vel pro» 
movetur ^ I-^apa ad aliud Beneficium cuin De- 
crcto vacat.ouisprimi jain obftcnci , vcl fi con- 
tiiigat, B.-n;;ficium refignari in tavorem certai 
petionx de coifenfu Imperatoris, feu Rcgis, 
quoties R.x refetvat Peufioiiem , vel quando 
praefcntartur irtcgularis , aut bigamus , vel 
quando provifusexpeceret Coadiutorem , veluti 
pliires aiios i...fus enuinerant , l{ebuff.ln prax. be- 
nef par i. in 3 .par Sigmtur. vcrbo ncc nos yit' 
rifpatronatus .1.14 cumfiqq. f\otain [{um.ina Cle- 
ricatus > Luiiretitiiin Oarnafo z-Martiil^gi §.S0' 
liimquc, coram Moiines Decano Inquijitore Getierati 
Hifi^aniaadtn ipoii lequuram auteiii unionem im- 
potiibilc eit , quod aliqiis ex recenficis calibus 
conting.;t ; etl bcne vet um , quod in Beneficiis 
col.,itis ab Ordinariis , imino ctiam a Nunciis, 
& Leg tis Aj oltolicis i;on lutFragarerur Indulta- 
nis enu'iciita conluctudo , ciin illa in Provilis 15 
Apoftoiicis tantiim proce-iat , Lotther. de rc be- 
nefic lib. i.q». 15-«« 3 S-^/imayden. dejiylo Datar. 
lib.i.cap 18. § 3 nu.i^Tondut.deVenJiO'1 tcciif. 
(4p. io.n.i,'.undein licneficiis ejufinodi unititis 
manui mor .ix audoritate Ordinariorum, Nun- 
cioruin .^poftolicorum , five Legatormn puta- 
rem , nulla n poifecadcre concroverfiam , quod 
nianus mortua Indultaria teniatur ad quindcn- 
nia ; nec squum eft , ut valorfidus prxjudiccc 
Officialibus caufam liabentibus a Principe ex 
titulo oncrofo . 

Quibus firmatis , videtur valde obftare,qu6d 
indultum exprimendi valorem in viginti qua- 
tuor Ducacis tanciim , nonoperecur fuum effe- 
dum , nifi quoad iion folucionem annacx, quan- 
do ex hujufmodi Beneficiis in tantum non lolvi- 
tur annata , ac per confe;]uens in tantum hujuf- 
niodi Beneficia uon fubjiciuncur vulgata: Bj^guU 
L Can* 82. Joannis Lopez de Leone^ CantelUrU •^i^.de exprlmend.vdlor inquaiituni_, 
eoruiii friKaus , tamquam coiliitenres in enio- 
lumentis incertis , five diftnbutionibus quoci- 
dianis , non fubjacent annucas , proindeque vi- 
deretur necquindennio ejus ioboli fubjaccre de- 
\6 bere , quafi quod diilriburiones ex laborcj 
acquifitsE, non fint proprie frudus , vel louge a 
frudibusdiflent, MaQa Gallejdc annat.nu.i^ in 
princip.'verf.uem& pro Beneficiis , Chol{!cr ad l\e- 
gul 6i.hodie%s.Cancellar de valor.nu.27. in fine , 
TafqHalig.refol.moral. Canonic cmtur-z. ^u loo. 
n.i.in princip.& n.io.T^ota pofl eund verf.nec fuf- 
fragatur , ante med .Gon-^^ale-:^ ad [{egul.S hodx 9. 
Cancellar.de Menfib.^.-J .prot£m.n.ib6.Monet dc di- 
jlribution.quotidian.par.^.qu.jo.n ^i.cumfeq.^ ac- 
tamen , ne \nna.iit£ duplex damnum lencianc 
cx gratia Principis , immo ne ipfe Pnnceps ex 
propriagratia eciam duplex damnum tam nem- 
pe in annata , quam in quindennio , conluetudo, 
feu indultum exgratia Poncifi is uti contra Jus, 
& uti odiofum , Venic pocius reflringendum , ne 
habeac locum, & operecur aliuni effecium quoad 
quindennia . 

Minus obftac , quod , ficuti kgitlma confue- 
tudo , five Indultum exprimendi valorem in vi- 
ginciquatuor tantum Ducatis , & a Sacra Rota 
approbata , excufat a folutione annats , immo 

17 ficuti illa ad annacam evitandam fuic introdu- 
£ti,.^mayden.dcfiyl. Datar. lib.i.cap. 18 §. J. 
«.20 cum feqq .iti eadem confuecudo , auc Indul. 
tum excufare deberec a folutione quindennii uci 
in locum annats fubrogati ; immo ita quoque 
prxfumitur eadem confuetudo, five Indulcum 
introdudum ex eadem racione ad evitandam-» 
duriorem folutionem quindennii hibentem tra- 
dum perpetuum , ac fuccefSvum , quia , cum 

18 tam per prccdidam confuetudinem , quam per 
prxdida Indulca in cercis Partibus vigencia de- 
rogecur quidem F{eguU6i dodii 'i'^. Cancellar. 
circa expreflionem veri valoris in impecracione 

19 Beneficiorum vacantium facienda , non aucem 
dcrogatum remaneataiteri I{eguUzi.alids , & 
hodid zz. Cancellar. de union . cwci expreffionem 
veri valoris in unione Beneficiorum , pater per 
derogationem unius T^e^wk non cenferi indu- 

lo ^Sam derogationem alterius l{eguU ex eo, quod 
derogatio regulariter , ac fignanter I{egularum 
CanceUaria , fic reftringenda intra fuos limices 
tamquim odiofa , valdeque prxjudicialis Sedi 
ApollolicsB : unde videmus , quod , quamvis in 
Gallia pro Beneficiorum impetratione non re- 
quiratur exada , ac rigida juilificatio veri valo- 
ris, ubi fru(9:us certi exprimuntur in viginci qua- 

2 1 tuor Ducacis canciim , attamen etiam ibidem in 
unionibus Beneficiorum exprimendus efl: verus 
valor tam Beneficiorum unitorum , qnam unien- 
doram, Tondut.de Venfion.Ecclef.cap lo.nwwi^. 
^ebuff.de nomination.qu£fl.9.num.3%.verf.dicunt 
etiam , & puto hoc fieri , ut in cafu , quo Bene- 
ficium unitum excedat annuum vaiorem viginti 
quatuor Ducatorum , folvat quindennium , ne- 
vealias ultra prijudicium annatarum fentianc 
Annatifts cciam aliud prxjudicium quindea- 
niorum . ARGVMBNTVM, 

Ex Beneficiis non Confiftorlalibus Natio- 
niiai GermaniciE , Gallicans ,& Polonie 
refpecflive , etiamfi ex generali coniue- 
tudine , & Concordatis Germaniie jux- 
ta B illam Nicolal V. In ordlne la I. m | 
B^.llar.no-o. Roman. tom. 1 . 3c juxra aliam ' 
B'dlam Gregorii XIII. declaratoriam in 
ordhie la IV.eod.B'illar.tom.2. & ex Con- 
cordatis Gallis juxta B'illa7n Leonh X. 
in ordlne la XX. eod. Bullar. tom. i . & ex 
Concordatis Poloni^ communiter ex- 
primi folitis in at^u Provifionis per non 
cxcefTum in viginti quatuor tantum Du- 
catis auri de Camera , ac proinde non 
fubjeff^is annatc^, poftea tamen manui 
mortus unitis , etiam adhuc debentur 
quindennia . 

SUMMARIUM. 

1 TJationes Germantca , Gallicana , & Volona , e.x ge- 

ncrali confuetudine , &• e.x Concodatis expriniere 
folent annuum 'ualorem Benefjcio'-u/u nr.n Confi- 
florialium in viginti quatuor tantun nncitis . 

2 Troutex fimili confuetudhie Dignit-tes . C Canoni' 

catus Hifpaniayurfi puriformicer exprimuntnr . 

3 TriCdicla confuetudo non intrat in unione Btmficio- 

rum . 

4 Inunione exprimendus verus valor , nd fiatfraus 

annatts . 

5 "Hon (emper bene infertur , qubd ubi non folvitur an- 

7tata , nec fit folvendum qninaennium . 

6 Beneficia Ge-^mania: fi gravcntur Vcnfione Ducatos 

viginti quatnor exccdcnte, ex tali Venjione fol- 
venda e(i aanata . 

7 Beneficio Germxnix unito Monailedo taxato in liaris 

Camercc , Taxa Honaderii augetur . 

8 Dantur plures c.ifus , in q-.ibus non folvitur annat.i , 

& tamen folvitur quind nnium . 
5 Etiam in Germania dantur plures cafus , /« quibus 

Beneficia folvunt annatam . 
jo Vt fit locus quindenniis , fatis efl , qubd Beneficia 
anti eorum unioncm debeant quandoque foiverc^ 
annatam . 

1 1 Terpenduntur Concordata : dux fi6liones dari non pof- 

funt , 

12 Obfervuntia affirmativa exigendi quindennia etiam 

ex Beneficiis exprimi folitis in viginti quatuor 
tantum Ducatis , valde effii .ix cfl . 

13 Obfervanta negativa noufolvcndi quindcnnia , in 

concurfu obfervantix affirmativx ilta exigcndi , 
non attenditur , ad qucm effcSlum peypmduntur 
Confiitutiones quindenniorum , & Card. de Luca 
de Beneficdilc.Sp & 139. 

14 Etiamft ex gencrali confuctudine , & ex Concordatis 

Beneficia noa ConJifio> ialial^ xtionum Getmaniae, 
Gatlican.t , & Volonx exprimi joleant pcr non ex- 
ceffum in viginti quatuor tantum Ducatis , fi 
uniantur , fubjacent quindenniis . 

15 Concordata eximentia ab annatis , non intelliguntur 

eximere d quindenniis . 

15 VA' De Quindenniis , Cap. XXVI. 8. i6 Tapa rton prxfumitur velle pnejudicare tertio ■, i^ 
ponderantur Bullee qttindenniorum . 

17 In dubio rej pondendum fro iis , qui tra£lant de darri' 

no vitando . 

18 V^cenjetur abfurdum , ft ftib pr^etextu Concordato- 

rum non ejfet locus qtiindenniis . 
\g Jion prxfumitur , Tontifices voluiffe per Concordata 

fnbvertere jura quindenniorum . 
ao Gravatus in uno , debet relevari in alio . 
2 1 Concordata loquuntur de Beneficiis non unitis . 

2 z tAliqua Beneficia etiam dato , quod non folverent 

annatam , folvunt tamen certam taxam . 
z l SupradiSla Beneficia l^ationalia immunia funt quoad 
annatam. 

24 Concordata uti favorabilia , latiljlmt interpretanda 

contra concedentem , 
i"5 Q^iindennia fuccejferunt inlocum annatarum. 
z6 Concordata habent vim paSli , & contraHus . 
11 Sed hoc non efi verum , quia per Concordata hinc in- 

di nil}il datum fuit . 

25 7{on obflantibus Concordatis tTapa tamquamOrdi- 

narius Ordinariomm prxvenire potefl in conferen' 
do , ne alids videatur Jibi , & fuccejforibus per 
Concordata velle manus ligare . 

29 Concordata poti^s continent merum privilegium , 

quod Tontifex etiam fine caufa tollere potefl . 

30 Fei , fi ftifiinent nomcn contraclus , Im erit imprO' 

prie > adco , ut cejjet jus pa£li . 

3 i Trivilegio , feri Indulto per Claufulas generales fatis 

remanet derogatum . 
32 Concordata uti definentia in privilegium , veninnt 
poti^s firidlim interpretanda . 

CAPITULUM XXV[. 

1 A^ U'm Germaaica , Gallicana, & Polona Na- 
VnK tiones ex generali confuecudine,& ex earum 
Concordatis exprimere foleant valorem Benefi- 
ciorum non Confiftorialium , feu infcriorum per 
non excefium in viginti quatuor tantum Ducatis 
auri de Camera , perque confequens folvere noa 
teneantur annacas exBeneficiis non Confidoria- 
Hbus ^mayden. deflyl. Datar. lib. i. cap. iS. §.3. 
num.zz. cum feqq. T^icolars ad Concordat.Gcrman. 
tit.i.de annat.§.z.I{ota coram Card.Cerro dec.^^oo. 
n.i^i.&dec.^j^.n.i.ac inrecentior.dec.^g.n.'i.cum 
feqq.par.i2.dec.iS<i'num.i.par.ij.dec.66^ num.^. 
par. 1 S.tom.i.dec.<i<iJ.n.^.cHm feqq.par. i g.tom.z. 
& apud Card. de Lucafuper mater. Henefic. dcc. 8. 

s n.i6. vol.z. prout ex fimili confuetudine genera- 
li , ac rtylo Datarix Apofliolicae inconcufse fer- 
vaco in Provifionc Dignicatum , & Canonica- 
tuum Hifpaniarum a Sede Apoftolica f.icienda , 
eorum fruftus certi exprimuncur fimplicicerin 
Ducacis viginci quatuor , five Provifio fequacur 
cx caufa vacacionis per obicum , fi ve ex caufa_» 
ilefignacionis , Permucacionis, & Coadjutorii, 
ut tefljnrur GoHT^ale^ ad l\egul. 8. hodit 9. Can- 
ccllar.dc Menfib.^.j.protemn. 167. Tondutrcfoi.be- 
nefic.par.z.cap 3 .§ 6. fub nu.i 3 . TSlicolars ad Con- 
cordat. German tit. t. de .Annat. §. 2. Kochier ad 
l{egnl. CancelUr. in l{egul.6 1 . hodie s^-<i^^ valor. 
m.20.I{ota coramZarat.dec.SS.num.iS.cum feqq. 
proindeque nulla debetur Annata ex ralibus Be- 
neficiis, quorum frucSus live ex nacura rei , five 
cx confuetudine exprimuncur in folis Ducacis vi- 
ginti quatuor , oimayden. deflyl. Datar. lib. 1. 
cap.ii.§.^ .nu.zo. cumfeqq. Majf.Gallef. de annat. 
n.^o. Lotther.de re benefic.lib.3.qtt.io,mm.4%.FA' gnan. in capprattred nu-p^. ni Trxlat.vices fuas ^ 
^ota coram Coccino dec.<,6^.n . 1 1 .Confucrudo au- 
teirj , feu Itylus exprimendi valorem Beneficio- 3 
rum illarum Parcium in viginti quatuor tantiim 
Ducacis procedit in Provifionibus , non in_. 
unionibus , in quibus verus , & naturalis valor 
narratur juxtacoinmuneni «eltiinationem vigore 
I{egul. 22. Cancellar. de Vnion. ct.\a.a\ in ils locis, 
iu qtiibus refpedu Provifionum valor confuetu- 
dinarius , feu ( uc ica inquam ) indulcarius m vi- 
ginci quacuor Ducacis cxprimitur , procedendo 
inprimocafu per fiftionem , & i n fecundo pei: 
vericacem , Blcyman. de Benefic. tit. de Benefic, 
propr.vcl impYOpr di£lispag.l6'!.litera D.Tondut. 
de Penfion.Ecclef.cap.10.nu.14, & i^.Kochier ai 
J{egul. Cancellar. in l{egut.ii,hodii 12.de Vnion. 
nu.ii.Bannis de Benefic.difp.j.qu.^. pag.2^0. lite' 
ra D. infine , Rjbnjf.de nomination.qu.i}- n.3 i. 3 j, 
C^ j8. ^ /« prax-benefic. tit. de Vnion. glojf.') . z^ 
gloff. 7. in fine , &■ in addition. ud I^eguLz^i. Can- 
cellar.verficulo aliud efl ; nec eft jocaliter verum, 
quod in Unionibus fiat expreflio veri valoris acl 
efFcdum evicandi fubreptionem , Sc dijudicandi, 
an adfic , nec ne legitiina caufa concedendi gra- 
tiamUnionis ;qui3 non fic expreffio veri valoris 
propcerhas foliLn caufas , fed principilis, ac 4 
fundamentaiis ratio confiftit , ut fervencur in- 
demnes Annatiftge , & illis fraus iion riac , Lot- 
ther.de re benef lib ; .qu.20. »48. & S6.Zipeus itt 
confult.j.de excej]'.Tr<elat.§, & ut verum . ubi fir- 
mas , Regulam de Unionibus folam quinden- 
niorum racionem prx oculis liabere , expendens, 
quod omnes Confticuciones Poncificix Jura Ca- 
mers, & Ofliicialium prxfervare incendunc , nec 
ullam aliam exprimunc caufam r nec femper be- 5 
ne infertur , quod ubi non folvuntur annacx , 
non folvantur quindennia , in cantum enim iiv 
cafu Provifionum non folvicur annaca , in quan- 
tum tunc ftylus , &c praxis , (eu indulrum ringit, 
quod Beneficia non reddanc , nifi Ducacos vi- 
ginti quacuor : fed cum in cafu Unionis ceflet 
hxc fiftio, &fiac expreffio fecundiim verum , ac 
naturalem valorem , revivifcit obligatio folven- 
di annatas, &quindennia ad ratam veri valoris 
exprefli ; Et in Beneficiis memoratarum Par- 
tiumexcmpcio , feu liberacio ab annacis non eft 
infica Beneficio, fed indirefte canctim concedi- 
tur , ob prxdiftam fiftionem ; quociefcumque.» 
vero exprimendus eft verus valor , eo ipfo celTac 
confuecudo , auc privilegium , & fi<5iio , immo 
ob dececaam rei vericacenrmanusmorcua fe con- 
formare tenecur legibus ordinariis , TSlicolars ai 
Concordat.Gcrman.tit.2. de .Annat.§ .3 .Zypeus /«_, 
^nalyt.jur.Tontific.lib.i.tit.ut Benefic. ftne dimi- 
ntttion confer.controvcrf.^-Hxcqac eftracio, pro- 
pcer quam , d Beneficia diftarum Parcium gra- 6 
vencurannua Penfione Ducacos viginci quacuoc 
excedence .exejufmodi Penlionc folvacur Anna- 
ta , etenim nempe eocafu pcr necelle exprimen- 
dus eft valor fecundiim nudam rei vcricatem , 
proindeque filente fiifiione , & pura rei veritatc 
deteda , legibusordinariis ccnentur fe uniforma- 
re Beneficia , prouc explicanc 7{icolars,& Zypetis 
mox relaci . Inconculfa nainque vigec praxis in 
omnibus aliiscafibusconcingencibus , ucquo- 
ticfcumque in Benericiis enunciatorum locormn, 
exorimicur verus, ac nacuralis valor Beneficio- 
rum , non aucem valor confuccudinarius , feu in- 
dultarius fiiSitius , femper folvitur Anuaca , qn« 
L z rs- 84 Joannis Lopez de Leone , reguhm , & normatn , feu menfuram , & pro- 
portioneai {emper fumic a valore exprelfo; adeo, 
ucimpoflibiiefic exprimere valorem ulcra Duca- 
tos viginci quacuor pcr exceflfum, & non fol vere 
Annacanv.proindeque ciim in Unionibus annuus 
verus valor exprimendus fic , ad racam valoris 
cxpreffi , per neceffarium confequens praeltanda 
func quindennia, dum, evanefcentc fidione , res 
reafl"umic]fuam propriam nacivam , ac primor- 
dialem indolem , omnefque qualicaces ipfi Bs- 
neficio a fuo principio , & origine inficas . 

Quod mire comprobacur ex afio affi.ii 
7 exemplo, fi nimiriim afiquod Beneficium in- 
ferius eorundem prsEfiCorun Locorum , expri- 
mi folicum in Ducacis viginci quacuor , vigore 
confuecudinis , auc indulti ,poftea uniacur alicui 
Monafierio taxaco i" librisCamerse Apoftolics, 
procul dubio Taxa hujus Monalterii augecur , 
veluci videre eft in Taxis impreffis poll; Tambu- 
rin. de jnre Mbat. tom. i.fignanter in verbo Leo- 
dien.in ^lemania. Cur igicur ante Uiiionem non 
folvebatur Annaca , & in fuccedaneo ftatu 
Unionis folvicur eciam ex Beneficio unito ? Alia 
ratio profeclo reddi nequic , quam quia ante 
Unionem vigebac fidio exprimsndi non verum, 
fed fidum valorem in viginci quacuor tancum 
Ducacis , & confequencer non folvebacur Anna- 
ta ; per Unionem aucem deceai mera , ac fim- 
plici vericace , narracoque vero , & naturali an- 
nuo valore Beneficiorum unicorum , ceffac , ac 
penitus evan:'fcic adumbrata , feu imagiiuria il- 
lafiftio, perque conf^quens foivends func eo 
cafu diverfo AnniCJe , & loco illarum fubrogaca, 
ac fubftituta quinden.iia ; adco , ut quantumvis 
diffoluca Uiiione Beniriciorum , non debeancur 
amplius Annacae , niliilominus id provenic ex eo, 
quod res iteriim redic ad priftinu n , feu primi- 
tivum cafum fictionis , qu<E perfeverante Unio- 
ne , ce(fabat . U.ide fit , quod reguia iliatrica , 
ac brocardica ,qu6d ubi non folvuncur Annata:, 
non debeantur Qj^ndcnnia , non eft feniper ve- 

3 ra , dum piures occurrunc cafus , in quibus non 
penditur Annata , & tamen debetur quiiden- 
nium.ex Amayden deflyl Datar.lib.i. cap. i8. 
§.4.(/e quindennio n. i i.cum feqq & n.io.verftcHlo 
halienus, ac n.zi.virficulo concludendum, ubi tra- 
dicquampluraexempla, i^cafus: qua: quidem 
cxempla non eiiduncur , ex quo in hifce cafibus 
hujufcemodi Bencficiaamiccanc primivam , ac 
originariam nacuram , & afTumanc , feu induanc 
aliam novi Ben.ficii , quod fubjicicur Annacis ; 
quippe hoc ad unguem conducic praefenci hypo- 
thefi , in Unione namque Beneficiorum memo- 
racarum Partium priviiegiatarum , feu indulta- 
riarum amictunc illam excrinfecam , idealem , & 
fidiciam qualicatem cxprimendi in viginti qua- 
tuor tanciim Ducacis , & recnperanc , quafi jure 
poltliminii propriam quaiicatem veri , ac nacu- 
raiis vaioris , cujus racione , Annats , Sc Quin- 
denniadebcntur. 

9 Qua: fortiusurgent, cum plurimldencur ca- 
fus i ' di(5tis Locis , fignancer in Germania , in_» 
quibus Beneficia , qua: providentur , in ipo aftu 
Provilionis folvuac Anuacam , ciim Penfioim- 
ponicur live ex caufa Kefignacionis , & Permu- 
tationis , l\<^c Beneficio pleno , tivc ad litem 
componendam , verusannuus valor exprimltur, 
& ciiin effedu folvitur Annaca, exemplo Leo- 
<lien. Discefis > ubi frequentifiima: excare iffo- lent hn/ufmodi Refignatlonescum Penfione , & 
lite . Eodem ferme modo cum impecrantui Be« 
neficia provifa a Nunciis Apoftolicis pro tempo- 
re, vei ab U.iiverficatibusGermanii, qus habenC 
facnitatcm limitaram pro\idendi certa Benefi* 
cia , telte Card.de Luca de Senefic.difcur ^on.iz, 
cum feq.ex^:ti>nizut verus annuiis valor, & folvi» 
t ur Annaca ; inde eft , quod in Diicefi Leo Jien, 
Univerficas , fcu Acidcmia Lovanien , qui gau» 
det jure conferendi Beneficia in certis Menfibus , 
fxpiflime excedit facultarcs fuas certo modo 
coarditas , in conterendo : qni [ms , fimiicfque 
reliqui cafus non func omnino excraordinarii » 
deqiie raro co uingibiles , fed in dies eveniunt » 
pa.fimque prafticancur , ita , uc innuiuera legi 
polfe exempla in libris Cancelhria: Apoftolica: 
alferanc \n'iacifta: . Nec ad eflfjAum prxjudicii 
refulcancis .Annaciftis , oporccc , quod feniper , 
& quandocunque vacancBeneficia, folvant An- 
natam , fed facis eft , quod poffint aliquando, lo 
imo debeant iilam foivere, (icuti Benericia Pa* 
tronalia , & manualia exeo, quod aiiquando 
fubjacenc Annatis , fubfunt eciam poft eorum.» 
Uiiiones quindennlis . 

Prxterea ex quindennlorum prsftatlone nul- 
lum imaginari um pra:judicium intertur Concor- 
datis : in ipfisenim Concordacis cavecur , quod n 
Annaci folvantur ex Beneficiis Ducatos viginti 
quatuor excedentibus . Fingit quidem Itylus Cu- 
ria: , feu praxis Dataria: , ut ea Beneficia non_, 
cxcedant Ducatos viginti quatuor , fed hic fty- 
lus , feu praxis excendi non valec ad cafus , ia 
quibus verus annuis valor Beneficiorum cxpri- 
micur , prout in Unionibus , Incompatibile nam- 
que eft , ac contradidorium , quoJ exprimatur 
verus valor Beneficii , & non folvatur Annata , 
perinde ac fi etiam adhuc duraret fidio de fui 
naturi odiofa , & inimica , quod elfet cumulare 
plures fiftiones , eafque de cafu ad cafus exten- 
dere / i.C. de dot promiff.Mteferra de fiSiion.yur. 
tra£i. i .cap.6. in principio , Cojia defah- fcient. & 
ignorant.infpe£i ^znum.z. Vela difert.'} i.nim zo. 
omifio , quod ponic f.ilcem ad radices , l\ in di- 
ftis Parcibus affiftatCamera; Apoftolicse, &: An- 
natiftis , extentqne exempla plurium manuum 
mortuarum earundem Partium , qux fponte per- 
folverunc , ac perfolvere perfeveranc adhiic quin- 
denniaabfque uila tergiverfatione , ha:c numque n 
diii concinuata obfervantia affirmativa exigendi 
quindennia ex talibusBeneficiis unitis exprimi 
folitis in folis Ducatis vlginti quatuor , demon- 
ftrat ad homiuem , quinden:iia deberi , non ob- 
ftantibus Concordatis ; ica , ut , fi vlce verfa in 
eifdem Parcibus excec eciam obfervancia negaci- 
va non folvendi quindennia ex parce nonnuiia- 
rum niinuum morcuarum , & ex parce aliarumj 
obfervantia affirmaciva fo!vendi,obfervanciane- j ? 
gaciva in concurfu affirmativs nuilam vim facit, 
nec captivat intelleftum , quia fi caiis obfervan- 
tia fit in gradu , feu linea incerprecaiiva:, intrare 
illa non poceft , ciim verfemur in claris , & Sub- 
colledorum incuria in non exigendo quindennia 
prx/udicare nequic CamerjE , & Annac^iftis , & 
quia non femper Officialibus notx funt omnes 
Uniones , prifertim remorarum Partium , ideo- 
que Pontifices fspe fjcpius demandarunt, ut te- 
neancur manus mortus notificare uniones fibi 
fadas , prout videreeft in Confl.io.yulii ///.§.5. 
Bullar.nov.l{oman. tom.i. ibi„ ex incuria agen- 

„ lium De Quindenniis , Cap. XX VL 8r „ tium pro Camera pr.rdida &c. Confi.ij.Tau' 

li IV. §.8. eodem Builar. eodemque tom. i. ibi „ 
„ Collcgio Cardinaliurn » & Officialium Ro- 
„ manaBCurise &c. prsjudicare non potuiffe , 
„ & propterea jus noftrum , & CoIIegii , ac Of- 
„ hcialium &c. ilisfum remannflfe , & remane- 
„ re&c. „ ^§. II. ibi,, omncs,&finguli,in 
„ quorum favorem uniones &c. B;neficia Ec- 
„ clefiaftica , qns poffident &c. una cum illo- 
„ rum frucauum &c. vero aiinuo valore &c. no- 
„ tificaffe , & intimafle debeant &c. cogi , & 
„ compelli poffint , Confi. ?8. S. vii V. §. 6. eod. 

Bultar.tom.z. ibitt & pro ficiiiori indagatio- 
„ ne unionum &c. omnia , & iinguia &c. Col- 
„ legia &c. ad indicandum , & profitendum_. 
„ medio juramento , omnia , & iingula Mona- 
„ fteria &c. & alia quaecumque Beneficia Eccle- 
„ fiaftica , qua; &c.poffideant , & quo titulo iiU 
„ poffideant , illorilinque annuos vaiores &c. „ 
• Confi.ii.Sixti ^.§.4. eod.Bullar. eodcmque to-z. 
„ ibi „ ut pro faciliori indagatione unionum 
„ prasfatarum , omnia , & fingula &c. Capitula, 
„ & Collegia &c. ad indicandum , & profiten- 
„ dum medio jaramento omnia , & fingula Mo- 
„ nafteria &c. & alia quxcumque Beaericia Ec- 
„ ciefiaftica &c. qua: ipfa Colkgia &c. poffi- 
„ deant, illorumque annuos veros valores &c. in 
„ Romana Curia , & extra eatn moneant, & re- 
„ quirant &c.ipfoique debitores ad indicandum 
„ Beneficia unita , & folvendum qiiindennia de- 
„ curfa &c. „ Conjiic. i^.Vrbani VIII. in princip. 

eod.Bidlar.tom.^. ibi „ ut proficiliori indag^- 
„ tione unionum prardidarum , omnia, & Un- 
„ gula &c. Capitula , Collegia &c. ad i.idican- 
„ dum,& proficendum medio juramento oainia, 
„ &finguIaMonafteria&c. & alia quascumque 
„ Beneficia Ecclefiaftica , qua: ipfa Capitula &c. 
„ poffiderent, &quo tituloilla pofQdebant ,il- 
„ iorumque annuos valorss &c. in Romana_» 
„ Curia , & extra eam monercc, & rcquireret&c. 
„ ut profaciliori indagatione unionum prsdi- 
i, darum omnia , & fingula &c. Capitula &c. 
„ monerer , & requireret , ut proficcrentur me-. 
„ diojuramencoomnia, & fingula Beneficia_j 
„ Ecclsfiaflica , qus vigore fimilium uniou:i n 
„ quomodolibet poffiJibint , illoiumqai aa- 
„ nuos valores&c. §. i.ibi ,, ciim auceni occ. 
„ adfinc quamplurinir uniones &c. quarum no- 
„ titia d Cameia , & Cinceilaria Apoli >iica de- 
„ fideratur&c. §. 2. ibi „ ut pro faciliori inda- 
„ gatioiie unionu u &c. omaia , & (iui^aia Ca- 
„ pitul.i , Coilegia &c. ad indicandum , & pro- 
„ fitendum mcdio juramenco omnia , & fingula 
„ Monafteru &c. & aiia qu^cumque Bjncficia 
„ Ecclefiaftica &':. qax ipfa Cupituia , Colle- 
,, gia &c. vigoic jnionum hujufmodi poffident, 
„ illorumque .innuos valores &c. in K.omana_> 
j, Curia, & excia cam moneant,& rxjuiranc&c. 
„ & §.;.ibi ,, ipfofque debitores ad inJicar-.dum 
„ Bcn fici.i unita , & loivendun Qm.idennia 
„ deciiria&c, &• Conji.^o.Ckmcntis X in prin- 

cip. eod B'illar. tam. 6. ibi ,, ncc non iilorum 
„ dam Ms plerumquecxiicutia iilorum jurium 
„ exaAornm p-ovenire f:)Iicis obviare cupienci- 
„ bus &c. § i. ibi ,, & pcr confi'qu:ns Collegio 
„ Cardinaliuin hijarnodi , & Oifijiaiibus Ro- 
„ mmx Curiar c^iifiin ab ipiis ilo nanis Ponci- 
„ ficibus liabenribus prsejudicaie non potuif- 
>, fe &c. §. j. infin. ibi „ omnia , fiiigula Mona- „ fteria , & alia Beneficia Ecdefiaflica unita_> 
„ hujufmodi , una cum illorum fruftuum annuo 
„ valore &c. notificafle , & intimaile debuif- 
„ fent &c. § .3. pYopi fin.ibi „ ut pro faciliori ia- 
„ dagatione unionum prasdiftarum , omnia , & 
„ fingula &c. Capitula , Collegia &c. ad indi- 
„ candum , & proficendum medio juramento 
„ omnia , & finguIaiMonafteria &c. & aliaquje- 
„ cumque Beneficia Ecclefiaftica , q\xx ipfa Ca- 
„ pitula &c. poffiderent , & quo titulo illa pof- 
„ fediflent , illorumque annuos valores &c, in 
„ Romana Curia , & extra eam moneret , & re- 
„ quireret &c. §. 4. i« fin. ibi „ ut pro faciliori 
„ indagatione unionum przdidarum omnia, & 
„ fingula &c. Capitula &c. moneret , & requi- 
,, reret, acprofiterentur medio juramentoom- 
„ nia , & fingula Beneficia Ecclefiaftica , qu£ 
„ vigore fimilium unionum qnomodolibet pof- 
„ fidebant , illoriimque annuos valores &c. §.5. 
„ ibi„ ciim&c. adeflent quamplurimx unio- 
,, nes &c. quarum notitia a Camera , & Can- 
„ cellaria Apoftolica defiderabatur &c. ut pro 
„ faciliori indagatione unionum &c. prsedida- 
„ rum , omnia , & fingula Monafteria &c. & 
„ alia quascumque Beneficia Ecclefiaftica &c. 
„ quseipfa Capitula , Colkgia &c. vigore unio- 
„ nis hujufmodi poffidebunc , illorumque an- 
„ nuos valores &c. in Romana Curia , & extra 
„ eam monerent , & requirerent &c. ipsofquo 
„ debitores ad indicandum Beneficia unita, & 
■>■> folvendumquindennia decurfa 8cc,%.6.inprin- 
i, cip. ibi,y ciim aucem&c. exaftiones jurium 
„ ratione quindenniorum hujufmodi decurfo- 
>. rum , &eorundemCardinalium Collegiode- 
j> bicorum ob Procuratorum di(Si Collegii incu- 
j> riam &c. negleAoe fu«rinc &c. Nos vero no- 
» Ifnces Camera: noftra: (\poftolicae &c. jura pra 
V polfe noltro negigere &c. &• §.9. ibi „ ut pro 
» faciliori indagitione unionum prxdicSaruin 
j> Oinnia, & fiiigula &c. Capitula &c. Colle- 
» gia &c. moneat , ut profiteantur medio jura- 
j> mento omnia , & fingula Beneficia Ecclefia- 
>» ftica , qu.« vigore fimilium unionum , & Pen- 
j» fiones perpetuas hujufmodi quomodolibet 
» po^fiJent , acpercipiunt , illorumque annuos 
>» valores &c. uc pro faciliori indagacione unio- 
» num hujufmodi omnia , & fingula Capitula , 
.» Collegia &c. adindicandum , & proficenduin 
>i medio juramentoomnia, &fingula Monalte- 
» ria, & qusECumque alii Bsneficia Ecclefiaflica 
„ quomodolibet eis unita , & concefla , & Pen- 
»> fiones perpetuas illis refervatas , & a^figna- 
i. tas , qax , & quas ipfa Capitula , Collegia&c. 
■» vigore unionum hujufmodi poffident, o^' per- 
., cipiuntrefpedive , iilorumque , & illarum va- 
., lores annuos &c. in difta Curia , & excra cain 
„ moneat, & requirat &c. ipsofque debicores 
„ adindicandum Beneficia unica, dc Penfiunes 
„ refervatas hujufmodi , & folvendum quinden- 
„ nia decurfa&c. „ qur quidem Conftitutio- 
nes ApoftoIicsB repetit^ lcguntur poft Tra^i in 
ordine U lil. V. Vf. VII. VII1.& XI. ad qiiod in 
fpecieqjindenniorum refl:(fiitfcrib;ns pro vcri- 
tate Card.de Luca de 3enefic.difcHr.S9 .num.i^. in 
principio ibl: ^%e(ia per adminilratorcm prxjudica- 
re non poffnnc domino abfque ejus fcientia , & con- 
fenfu , & %. Qjiinimh inprincip. ibi ; lyvoi neque 
pofictve gefia peripfofmet Vraedccelfores Vontifices 
attendi debeant , ac pnejitdicare po^iat in bac mate' 

ria 8^ Joannis Lopez deLeone ru quindenniorum &c. & difcur.i^g.nHm.i. ibi : 
negligentia. eoriim , penes qnos h£c adminiflratio 
fmt, nonpotuerit, nec debueritprapidicareColle- 
vio Cardinaliiim , aliifque intereffatis , & partici- 
pihus &c. & n. 4. ibi : tollendo illam inobfervan- 
tiam , q'-ii: refultaret d culpa non folventium , •uel 
d negli^entia non exigentium &c. Si igicur Sedes 
Apoltolica, & Annatifta: reperiancur io quafi 
pofleflione exigendi quindennia a manibtis mor- 
tuis prjefatarum Partium pro Beneficiis uni- 
tis , non obftante.quod in Provifionibus ibidem 
exconfuecudine , aut Indulco exprimi foleanc in 
Ducacis viginci quacuor tancum , hxc quafi pof- 
feffio racione caufE univerfalis excenditur ad 
oiiinia aliaBeneficia fimilis nacura: , ut in ceimi- 
nis quindenniorum tradunt Bjtbeus fmgular. 
pArt.i.pag.l9%.num.i.& ^-Lotther. dere benefic. 
Hb.ri.qu.zo.n.l<\.& l^.Koi» dec,ll9-n'll-& l-i- 
par.i.diverf. 

Cum icaque perf^ep^ dari poflic cafus , quod 
Beneficia hujufmodi minora , feu non Confifto- 
rialia uniancur manui morcui , ac proinde ma- 
nus morcua , cui fafta fuerinc unio , prajcendat , 
fe liberam effe , penitulque immunem a quin- 
denniorum prsftatione fub captiofo prxcextu 
parcicularisqualicacisBeneficii unici.quod ante 
unionemob pcculiarem circumftanciam non_> 
folvebat annacam vigore Concordacorum , e 
concra vero Annaciftz hinc notabile fentientes 
incommodum , acgrave , immo alias irrcpara- 
bile damnum , prstendant fibi deberi quinden- 
nia rationc unionis , non obftante clypeo levis 
armatursE ; ideo in prsfenci refolvicur , quod ex 

14 Bencficiis non Conliftorialibus Nacionum Ger- 
manics , Gallicans , & Polona: refpe<aive , 
etiamfi ex generali confaetudine , & Concorda- 
tis GcrmanisB juxca Bullam ^{icolai V. in ordine 
la I .in BuUar. nov.I{oman. tom.i. 8i jaxu 3.\ia.m 
Bullam Gregorii XlH. declaracoriam in ordincj 
la ly. eod.Bullar. tom.i. & ex Concordaris Gal- 
\\x /uxra Bullam Leonis X. in ordine la XX. eod. 
Bnllar. tom. i. & ex Concordacis Polonii com- 
muniter exprimi folitis in afiu Provifionis per 
non exceftum in viginti quatuor tantum Ducatis 
auri de Camera , ac proinde non fubieftis anna- 
XX , poftea tamen manui mortua: unitis , eclani 

i^ adhucdebencurquindennia : etenim Concorda- 
ta, qua: eximunt Beneficia a folucione annaca- 
rum , non incelliguncur illa eciam eximere a fo- 
lutione quindenniorum , ne adeo confiderabile , 
ac omnino irrefarcibile inferanc decrimeiitum_» 
Camera; Apoftolics , eiufque Officialibus vulgo 
Annaciftis ob cadem caufam habencibus onero- 
fam ob eorum Officia propriis pecuniis coem- 

j^ pca ; immo in dubio Papa praefumitur , quomi- 
niis poflit , praeiudicare voluiffe tertio , ac fuac 
Camerae , quam illa:fam manntenere , ac confer- 
vare debet , tamquam pupillam oculi fui illam 
tucndo , protegendo , Sc fovendo , ica fuadente 
Paftoralis Oflicii obligatione , prout fumma_» 
emphafi profitetur Vaulus U. infua Conflitut. 6. 
%.l.inprincip.Bttllar.nov.l\pm. tom.i.ibi iT^os, 
quorum interefl , eorundem Camerx , Collegii , & 
Officialium indemnitati profpicere &c. yulius III. 
inftia Conflitui.zo.inprincip.eod.Bullar. eodemque 
tom. I. ibi : cupientes Camerx .Apoflolicx &c. in- 
dcmnitati confnlere , & jura , ut tenemur , pr£fer- 
'uare &c Vaulus IF.in fua Confiituc. 1 1 .in princip. 
eod'tom.1. ibi : nos admonent , & cegunt,ut indem- nitati ipflus Camerx , quantum cum beo poffumus , 
dlUgenter intfndamus , & in alia fuaConflitut. 17. 
in princip.eod. tom.i. ibi : decens effe cenfemus ,& 
(Cquum 1 ut &c. Camera noflrx .Apoflolicig jura noit 
negligamns &c.S.'pius y.infua Conflitut.^jS.^.^.in 
princip. eod. Bullar. tom. 2. ibi : Volentes Camerx 
noflrx Apofloliae &c.\ura prxfervare , illorumquc 
indcmnitati confulere &c.Sixtiis V . in fua ConH . 3 ? . 
in princip. eod. tom.z. ibi : Camerx noflrts .Apoflo- 
lic£ &c. indemnitati , prout tenemur , confulert » 
& juta ilUfa prxfervare 'uokntes &c. Vrbanus 
yHl.infua Conflitut.iS-in princip.tom.<, .ibi : vo' 
lens propterci di£l£ Camene &c. jura pricferva- 
re&c.indemnitati confulere &c. & § i.in princip. 
ibi : Volentes igitur tdm Camene noflr<e oipofloli- 
c£ &c. confulere Cc. & Clemens X. infua Confli- 
titt .50. in princip. tom.6. ibi : Camera ^pofloli- 
c£ &c. indemnitati confulere , immo jura manute- 
mre&c. §. j. inprincipio ibi : volens propterei 
pr£di£l£ Camerx &c. jura pr^fervare , illorumqut 
indemnitati confulcre invigilans &c. & §. 'i.irL* 
princip. ibi : volens proptered tdm Camer£pr£di- 
£l£ &c. confulere &c, prsedifta: autem Conltitu- 
tiones Pontificia: habentur poft Tra^. in ordine 
la I. II. III. IV. V. VI. VII. VIil.& XI. ad quod 
advcrtit Card.de Lnca de Benefic.difcHr.i^.num.^. 
difcur.i^.n.^ .& iifcur.^z.nurn. i6.de l{egalib.di- 
fcurf.^n. I o.CJ" difcur. 1 42. «« . 2 .rfe ftud.difcur. 27. 
n.6.&de Decim.difcur.i i.».i2.non omi(fo ,qu6d 
manus mortua , vigore Concordatorum , pra:- 
tendens fe immunem a quindenniis , agit dc lu- 
crocaptando , AnnatiftsE vero prcetendentes exi- 
gere quindennia ex caufa onero(a , agunc de_» 17 
damno vitando , quo cafu in dubio rcfpondeu- 
dum eft pro illis, CardJe Luca de donation.difc. i. 
num. 3 1. 

Alias intolerabile fequeritur abfurdum, quod iS 
fub fpeciofo prstexcu Concordatorum nulla B;- 
neficiaGermanis , Gallis, aut Polonis , mani- 
bus mortuis unita folverent quindeania , ficque 
a(Sum eflTet dequindenniis &BulIjEquindennio- 
rum , feu fuper quindenniisedita: infervirent de 
vento contra mentem Pontificum , qui volue- 
runt alTecurare , ac tutam reddere Camerani 
Apoftolicam, e/ufque Otficiales de Annatis Par- 19 
ticipanres , nec ica ds facili pr^lumendum , vo- 
luifl^ Po;icifices per Coacordaca uno verbo fub- 
verterc/ura quindenniorum Sedi Apoftolicx de- 
bita , ab antiqui(fimo tempore introdufti , 
tocque Bullis Apoftolicis ftabilita , ad tradita per 
Epifcop.Matt. de Concordat. nu.167. '^^, ut, li vi- 
gore Concordacorum Aniiaciftx haud leve pa- 
tiuncur damnum , ac pra:iudicium in amictendis 
annacis , non debenc alio haud miniis ievi gra- 
vari damao , ac priiudicio in amitcendis eciam 
quindenniis: gravatus namque in uno , debet re- 20 
levari in alio , IfecHndum naturam io.ff.de regul. 
yur.Barbofa CAr/ow. 108.««. ^. 

Nec obftac , quod etiam videtur oriri abfur- 
dum , quod nulla Beneficia Germanix , Gallix > 
aut Polonis fo! vant annatas . 

I. Quia Pontificesica ftatuerunc , & indulfe- 
runt, dum conccnci fuerunc, uc Beneficiorum 
valor exprimerecur in folis viginci quacuor Du- 
cacis ; ita , ut, fi voluifteiic idem ftatucrc, ac in- 
dulgere etiam in Beueficiis unitis, id procul 
dubio exprimerenc , dccerncndo parirer Benefi- 
cia huiulmodi omnimoda impoltenim gaudcrc 
debere iit>ercate , ac immunitace a quindenniis : 

qua- De Quindenniis , Cap. XXVII. 87 quapropter cafus Beneficiomm uiiicorum tam- 
quam omifl"us , remanec fub difpofitione, ac 
cenfura Bullarum fuper quindenniis editarum , 
3 1 proindeque non comphrxhenfus in Concordatis 
loqucntibus de Beneficiis tantiim non unicis , 
Barbofa axiom.i^. «.8. 

22 If- Quia ,etiam(i Beneficia huiufmodi non fol- 
vant annatas , falcem tamen aliquam Taxani-j 
folvunt, quando vacant apud Curiam , & in 
Curiaconferuntur, expeditis defuperliccris pro- 
vifionis , ut de Beneficiis Gallise inquit ^ma- 
yden.de /iyl.Datar.lib.i.capAS.§.-i.n.z6.CHmfeqq. 
unita autem Beneficia , uci nunquam amplius 
vacantia , nihil unquam folviffent , fi quinden- 
nia non folviffent ; quando tamen , (i unica non 
clfent , vacando , faltem aliquid , ut di<ftum eft , 
foIvilTent . Prxterquamquod Beneficia Germa- 

23 mx , Galli^ , & Poloni^ reperiuntur privilegia- 
ta , ac immunia quoad annatani tanciim , non 
autem quoad alios effeftus , ficque non quoad 
quindennia , ^mayden. loc.mox alkgato n-z^^. 

24 Minus obftac , quod Concordaca func favora- 
bilia , ac tamquam calia latiffime veniunt inter- 
pretanda coiitra concedenccm , & etiam tam- 
quam favorabilia , ciim redeanc ad ]us commu- 
ne , per quod non debencur annacae , minufquc 
quindennia , GonT^ale:^ ^'^ Kegul. 8. hodie 9. Can- 
cellar.de Menfib.glof.z^^.n.^.Chokkr ad di£i.T{egt{L 
glof.ii.nu.ii.Granucc.ad Simonet de refervjition. 
Benefic.qn.99.n.i4.I\ota coram Caffador. dec.unic. 
n.z.depaii.& in recentior.dec.^Qi.nu.i.cum feqq. 
par. i$.proindeque cxtendsnda veniunt ab an- 

25 natis ad quindennia in earum locum fubrog^ta , 
ex per nos fupra fuse traditis in Cap.L qaia imo 
ex hoc capite funt ftriflim intelligen Ja Concor- 
data , & operari deb;;nt quancum fonanc , nec 
ulcracancellosprotendenda, refitlente ad hoc 
nacura contraftus , feu padi . 

26 Longeque iniuus obltac , quod Concordita 
habcnc vim pacii , & concracius , & camqudm 
talia func fervanda , neque cenfetur iilis deroga- 
tum per pofteriores Bullas fuper quindenniis 
cditas , derogantes quibufcumqueConllitutio- 
nibus in contrarium , nifi fpecialis decur Con- 
cordatorum derogatio , .Amayden.de fiylo Data- 
riis lib.icap.\<,.%.i.n.i iT.Gon^^^alc^ ad B^egitWi. 
hodiep Cancellar.de Menftb glofz^.n.S.drglof.i^. 
n.<).& z^.& glof.i^.nu.ii.Lntthe-. de rebenefic. 
lib.z.qu 28.n.6i & 65 Grantfc. ad Slmmet.de re- 
fervat Benefic.qu .c}g n.zd.l\pia coram Card.Tuteo 
i/fc.^^.n I.& lo.infin.lib i.Mohedan.dec.z^.n.'^. 
dc Vrxbend- ac in recentinr. dec^So.num. i .par.i. 
dec.z.nu.^.dcc.29S.n.ii.,par.4.tom.i.dec.i'o).nu.'), 
cimfeq& dec.zi^.nu.6 par. 17. q\iix nonefl: ve- 
rum, qaod Concordaca habeaJit vim contra- 
(ftus , ciim fpiricualia non cadant in commercio, 
fed expediancur per viam gratia , & ''apa per 

27 huiufmodi Concordata nihil de novo acquilive- 
ril , fcd tantum de Jure fuo reniferit , cu n ex 
parte Gernianiae , Gallije , aut i^olonise nihil 
fucric datum Scdi Apoflolicse , prout elfcc necef- 
farium ad hoc , ut vcre diceretur contr.idus ini- 
tus : omilTo , qiioi prxcer aniiacas, in reliquis 
juraSedis Apoftolica: , incer qux co'uiumeran- 
tur qui»(dcnnia , rcmanercd:beHC illiefa , ac in- 

i8 tada ; hinc fic , quod , non obllantibus Concor- 
datis, Papa tamquam Ordinarius Ordinariorum 
pra;venire pocell in conferendo , ne alias videa- 
tur iibi , &. fucceiforibus per Concordata vclio manus ligare , Gon^^^alc^ in l{egHl.S.hodii 9. Can- 
cellar.de \\1enfib.glof.z%.nu. loBranden.fuper Con- 
cordat.Germ tn.notabil.i -n.z. cum feqq.I{otarecen- 
tior.dec.z.nu.i. cum feqq.par.^.nd quodcoincidit 
BuUa Clementis Vll.in ordinc la 41./« Bullar.nov. 
I{oman. tom. 1. Unde Concordata pociusconti- 29 
nenc merum privilegium , quod Pontifex etiam 
finecaufa non tamquam concrahcns , fedtam- 
quam Superior , & quidem Ecclefiafticus , mul- 
toque magis ( ut in cafu ) cum caufa, toilercj 
poteft , veluti ait Suare'^ adversus .Angl. error. 
lib.^. cap.^^. nu.Zi^. vel , li fuftincnc nomen con- 
tradus , hoc erit improprie , adeo , utcellecjus 30 
pafti, & intret jus privilegii , feu indulti, cui ?i 
per Claufulas generales fitis remanet deroga- 
tum, ur notat }{ota coram Card.Seraplm.dec.yo. 
n.i.cumfcqq.&- in recentior.dec.z66. n.i.circdfin. 
verftc. & qux alias , par.i.dec.-^^a. nu..}.in fine , 
par.^.tom i.ficqueConcordata uci definenciain 32 
privilegium , veniunc pocius ftriftini interpre- 
canda juxta naturam privilegii , vel ad omne_> 
peius Concordata huiufmodi refpeftu Nacio- 
num continent paftum cum Sede Apoitolict , re- 
fpeilu vero Paps continenc privilegium co:icef- 
funi Nationibus , ne alias in rocum videacur 
etiam quoad quindenuia fibi ligade manus , v j- 
luti diftinguit ^ota in reccntior.dec.ii^.nu.i.am 
feq. par.6. 

argvmentv^m: 

ExBeneficiis in Hifpania nuncup.atis Con- 
fraternitatibus , feu Societatibus , an- 
nuum valoreni viginti quatuor Ducato- 
rum auri de Camera excedentibus , ma- 
mui mortuiE unitis , vel ex perpetuis 
Penfionibus diftam (ummam excedenti- 
bus , fuper Beneficiis hujufnodi ad fa- 
vorem manus mortus refervatis , etiam 
adhuc debentur quindennia . 

SUMMARIUM. 

1 Qjiidfint Beneficia di^a Societates , feu Confraterni' 

tates , in Hifpania : 

2 Ifia Beneficia exiilHHt in CivltateTauri . 

3 Et in Vlacentina Civhate in Hifpaniis . 

4 Etiamex Beneficiis nuncupatis Conf\xternitatibus,fi 

excedant viginti quatuor Ducatos , unitis , vel 
ex Venfionibus ,fi illos exccdant , rcfervatisfuper 
talibus Beneficiis , debentur quinden-iia . 

5 Tales Confraternitates vere funt Bencficia ., & per- 

penduntur BulLe qiiindenniorum . 

6 Sub genere comprxhenduntur fpecies . 

7 Ex Fratantiis i{eapolis itnitis debentur quindennia • 

CAPITULUM XXVII. 

PRsemittcndum pro intelligentia , in Hifpa- 
niis exiftere qusdam Beneficia eiedi va, qui i 
nuncupantur Societates , feu Confratcrnicates , 
quiaconferri folent , prxvia clccftione , folis Cle- 
ricis certarum Confraternitatum , Sodalitatum , 
feu Congieg.itionum , prout in fpccie praAica- 2 
tur in Civitate Tauri Zamoren. Dixcefis, juxta 
dcc.i.alids ^g.dec.z.alids ^o.decs.alids ^i.dec^. 

alids 88 Joannis Lopez de Leone , alids 41. & dec. 5. alias 4? • de reflitution. fpoliat. 
coram Cxfar.de Graff.& dec.unic.alids ^.de Cleric. 
5 non refid.coram eod.Cxfar.de Graf]. & in Placenti- 
na Civicate apud Hifpaiios , ut in recentior. de- 
cif.i9i-& eS^.par.^torH.i. ciiin autem quando- 
que cvenire poflic , quod Beneficia huiufmodi 
eletSiva uniantur , vel fuper illis perpecuae refer- 
vcntur Penlioncs ad favorem manus m jrt ux ; 
proindeque difceptandum occurrit , an etiam_» 
Beneficia huiufce generis capianc quindennia , 

4 cifque fubiiciantur , ideo refol vitur , quod ex Be- 
ncnciis in Hifpania nuncupatis Confracernicaci- 
bus , feu Societacibus , annuum valorem viginci 
quatuor Ducatorum auri de Camera excedenti- 
bus manui mortua: unitis , vel ex pcrpetuis Pen- 
fionibus diifiam fummam excedentibus , fuper 
Beneficiis huiufmodi ad favorcm manus morcux 
refervatis, etiam adhuc debemur quindennia: 

5 etenim vere funt Bcneficia Ecclefullica , dum_» 
poft eleaionem indigent confirmatione Ordina- 
rii , ut fupponitur in mox prslaudatis deciho- 
nibus Rotalibus , qua , procui dubio, non indi- 
gerent , fi talia non effent , vel pro talibus non 
haberentur ; ita , uc obeorum Ecclefiafticicacem 
videancur vircualiter inclufa in Bullis Apoftolicis 
de materia quindenniorum loquentibus, & ge- 
neraliter omnia, & quascumque Beneficia com- 
praehendentibus , adhibita effrsnaciffi.norum-» 
verborum phrafi , uc in Conflit.6. Vauli //.§.35. 
^ 6.BulUr.nov.l{gman. tom.i» ibi „ omnia , & 
„ fingula Monafteria &c. de omnibus Monafte- 
„ riis & Beneficiis &c. unicis &c. cuiufvis quali- 
„ tatis , aut gcneris Beneficia &c. „ in Confi.zo. 

yiUii llt. %.\.&6. eod. tom. i . ibi „ quorum- 

cumque Beneficiorum &c. omnia , & finguU 

J Monafteria , & Beneficia Ecclefiaftica &c. 

** quomodolibet qualificata &c. „ in Confiit.17. 

Tauliiy.^-l.^''^ li-eod. tom.i. ibi „rarione 

quorumvis Monafteriorum &c. perpetuo uni- 

torum &c. de quibufvis Monafteriis &c, Of- 

'' ficiis , & Beneficiis Ecclefiafticis &c. omnia , 

'* & fingula Monafteria &c. & alia Beneficia Ec- 

" clefiaftica &c. „ in ConfHtnt.i^. SVii ^.§.2. j. 

&6.tom.i. ibi „ cseteraque Beneficia Ecclefia- 

ftica quocumque titulo nuncupata&comnia, 

& fingula Monafteria &c. & alia quaecumque 

II Bcncficia Ecclefiaftica &c. „ inConflitut. ■j^' 

Sixti y.i.i'Z'&-ieod.tom.2.ibi „ ratione pro- 

vifionum , & k^ unionum perpetuarum_» 

l, quorumcumquc Beneficiorum Ecclefiaftico- 

!i rum'&c. uniones&c. de quibufcumqne Bene- 

„ ficiis Ecclefiafticis&c. omnia , & fingula Mo- 

„ nafteria&c. & alia qusecumque Bencficia Ec- 

„ clefiaftica &c. „ /» Conflit. 1 8. Vrbani yiU. in 

princip. jun£io §.i.€5-i.fow.5.ibi „ & alia qu»- 

„ cumqueBeneficia Ecclefiaftica unita &c.unio- 

„ nes&c. dequibufcumque Beneficiis Ecclefia- 

„ fticis &c. ratione Provifionum , feu Unionuni 

„ perpetuaruni quorumcumque Beneficiorum 

„ Ecclefiafticorum &c. omnia, & fingula , Mo- 

„ nafteria &c. & alia qusecumque Beneficia Ec- 

„ clefiaftica &c. „ & in Conflit. 50. Clementis X. 

in princip. jun^o 5.1 .3. 4-5 ^. 7. & 9- tom.6. 

,f ibi„ ratione unionum Monafteriorum&c.alio- 

„ riimque Beneficiorum Ecclefiafticorum &c. 

„ qualificatorum &c. omnes , & fingulas unio- 

5, nes &c. dequibufvis Monafteriis &c. & Bene- 

„ ficiis Ecclefiafticis &c. & a!ia quxcumque Be- 

„ aeUcii Ecdefiaftica unica &c. uniones &c. de ,, quibufcuinque Bensficiis Ecclefiafticis &c. 
„ omnia , & fingula Beneficia Ecclefiaftica &c. 
„ ratione provifionum , feu unionum perpetua- 
„ rum quorumcumquc Beneficiorum Ecclefiafti- 
„ corum&c. & aiia quxcumquc Beneficia Eccle- 
„ fiaftica &c. ratione Penfionum perpctua- 
„ rum&c. fuper quorumcumquc Beneficiorum 
„ Ecclefiafticorum quomodolibec qualificato- 
„ rum frudibus &c. refervatarum &c. & qux* 
„ cumque alia Beaeficia Ecclefiaftica &c. unita, 
„ & conceflTa &c. „ quas equidem Conftitucio- 
nes Apoftolicas legere eft poft Tradl.in ordinela l. 
11. IV. V. Vf. VIII.& XI. quibus fupperic exem- 
plum Beneficiorum Pacronalium , quorum Re- 
dores , licet eligantur a Pacronis , eciamfi laicis, 
non tamen definunt e(fe Beneficia Ecclefiaftica > 
ciim ab Ordinario inftituantur . 

In nihilum refragante, quod BuIIe fuper quin- 
denniis editi non loquantur ne quideni per fom- 
nium de iftis Beneficiis , minufque de Penfioni- 
bus fuper illis refervandis ; quia loquuntut ( ut 
jam animadvertimus) deBeneficiis in genere, 6 
& fub genere comprsEhenduntur fpecies , nifi finc 
particulariter excepcse , ad text. inL.femper 189. 
]f. deregul.yur. l.omnes^. C. deprxfcript. 30. 
ami. Barbofa axiom.ioj. n.29- 

Quibus ftancibus, unica fupercft difiicultas , 
quid dicendum de aliis Beneficiis Neapoli nun- 
cupatis Fratantiis , feu Confratantiis , fi ifta_» 
uniantur manui mortuae , vel fuper illis perpctua: 
referventur Penfiones ad favorem manus mor- 7 
tuJE , & crederem , idem firmandum effe , quod 
firmacum eft de hiic ufque diftis Beneficiis , & 
appeilatis Confraternitatibus Hifpaniarum , fed 
fuper hoc particularis eft fermo widiCap.XXlX. 

ARGVMENTVM. 

Ex Beneficiis non integris in Hifpania di- 
midiis Portionibus nuncupatis , annuum 
valorem viginti quatuor Ducatoruni_, 
auri de Camera excedentibus , manui 
mortu^E unitis , vel ex perpetuis Pen- 
fmnibus diflam fummamexcedentibus , 
fuper Beneficiis hujufinodi ad favorem 
manus mortu.-e refervatis , etiam adhiic 
debentur quindennia . 

SUMMARIUM. 

1 In Hifpania exiflere foknt dimidia Beneficia . 

t hi illis Vanihus vul^h diEia medias Rationes .^ 

3 Etiam ex dimidiis Beneficiis unitis , vel ex Venfio- 

nibus fuper talibus Beneficiis refervatis debeniur 
quindennia . 

4 Dimidix Vortiones funt adinliar integrarum . 
>; Dimidii Vortionarii adxquantur integris . 

6 Difpenfatus ad integram Vriebendam , non ejl difpen' 

fatus ad dimidiam . 

7 Mandati fines cufiodiendi funt . 

8 Si mandaretur fieri provifionem de Beneficio , provi- 

deri potefi de dimidio Beneficio . 

9 Mandatum non implens , aliud aget , quam manda- 

tum efl . 
10 In materia (iriEla nomine Beneficiorum non tomprx- 
henduntur dimidixVrxbendiS . 

II Ex De Quindenniis, Cap.XXVIlI. 89 1 1 £.v Hebrxis defcendentes in VortiigdliA inhabilitan- 

dtr ad Canonicatus , &■ Dignitates . 

12 liontamen cenfentur inhabilitati addimidiasTor- 

tiones . 

1 3 Quidquid contrariutn ibidem fervctur . 

14 Dimidia "Portio quantum ad fe intcgra ejl . 

CAPITULUM XXVHI. 

I C* Olent , prsfertim in Hifpaiiia cxiftere dimi- 
«3 dia Bencficia , dimidiique Beneficlati , nuii- 
cupata dimidide Portiones, feu dimidi^ Pra;- 
beiids, nuiicupatiquedimidii Porcionarii , feu 

z dimidiiPrxbendati , vulgo in iliis Parcibus we- 
dias l\a7^ioncs & medios B^aT^ioneros : ac quia dari 
poteft cafus , quod dimidis huiufmodi Portio- 
nes uniantur manui mortus, vel fuper il!is rcfsr- 
vencur perpetuse Penfiones ad favorem manus 
mortus,& ambigi, utrum cali cafu fitlocusfolu- 

3 tioni quindennii , firmatur in prsfenti , quod ex 
Beneficiis non integris in Hifpinia dimidiis Por- 
tionibus nuncupatis , annuum valorem viginti 
qnatuor Ducaturum auri de Cameraexcedenti- 
bus, manui mortu^ unicis , vel ex perpetuis 
Penfionibus ditSam fummam excedentibus , fu- 
per Bencficiis Iiuiufmodi ad ftvorem manus 
mortuae refervatis , etiam , adfiiic deb^nrur quin- 
dennia ; quantumvisenim nullibi appareatin_. 
Bullis de quindenniorum materia agentibus , 
fermonem haberi de dimidiis Bsncficiis , fed po- 
tius deintegris tantum , nihilominus virtualiter 
dimidia Benehcia includuntur ob identicatem 
rationis , ciim tam Beneficia collativa fint inte- 
gra , quam dimidia, qusE non definunt eife talia 
ob folum accidencalem minorem proventum ; 
alias enim impoflibile eft diminuere D^nitates , 
ficuti homines nec dimidiaucur , commodam 

4 fui non recipiences divifionem : proindequc di- 
midisE Porciones quoad eflentiam Beneficii Ec 
clefiaflici , func eiufdem indolis cu-n integfis 
Porcionibus, veluci in fimili ponderat t{pta deci. 
verficulo non obflat , eiaod dicla. , penes Cypr.de las 
"Pabordias de la S. Igkfta Metropolitana de ralen- 

5 cia , ideft de Vrapofituris , & dimidii Portionarii 
adsquantur integris Portionariis , ut in proxi- 
mioribus terminis dimidiorum , & incegrorum 
Canonicorum Barbofa de Canonic. & Dignitat. 
cap.^. nu.^<i.Themud.de Fonfeca dec. Vlyxhon 95 . 
fertot. par.i. i\v6 finr redditus modici , (ive ma- 
gni , dummodo excedant fummam Ducacorum 
vigiiiti quacuor auri de Camera , non func 
exempta ab onere quindennii . 

Non obftat , quod in materia quindenniorum 
iiti a ]ure cxorbicanrc , ftrieaim procedendumL-. 

6 fit , prout in materia difpenfationis : exempli 
gracia , difpenfatus ad obtinendum Beneficiurn 
integrum , feu integram Prxbendam in una Cc- 
clefia , non cenfecur difpenfatus ad obcinen- 
dum dimidiam Prasbendam in cadem Ecclefia, 
quamvis difficilius fic obtinere integram Prse- 
bendam,quamdimidiam Prarbendam, cap.citide 
non Saccrdotali 27. %.i.deVr£bend.in G.Molina de 
Trimogen.Hilpan.lib.z.cap.^.num.^^S. quia valde 
difFerunt inter fe difpeniatio in fpscie ad inre- 
gram Prsbendam , & quindenniuTi pro Bcnefi- 
ciis , non fada mentione de integris , ciim in_, 
cafu difpenfacionis , gracia reltringatur ad intc- gram Pra:bendam ; ficque fines mandati , uc 
etiam fubditur in mox citato cap. cui de non Sa- 7 
ccrdotaii , cuitodiendi lunt , in cafu autem quin- 
dennii , Bulis non reltringantur ad integra Be- 
neficia , fed generice loquantur de Bencficiis ; fi 
vero ills de iieneficiis incegris ioquerentur , pro- 
cul dubio dimidia Beneficia non comprsehende- 
rent ; ficuti , fi mandaretur fi-ri proviiionem 8 
fimpliciter de Beneficio , proftiSo provideri 
polfet de dimidio Beneficio , ciim fic certum , & 
determinatum per fe , Monach.in prxlaudato cap. 
cui de non Sacerdotali 27-nit, i . :n principio , z/erji- 
culo qtiid ,jte!l mandatum , litera C. de P.-<ebend- 
in O.^rchldiacon.ibid- in principio , 'ver/iculo fimi- 
liter, ita mandando iolvi quindennia iimpiiciter 
de Beneficiis in abftrafto,intelIigitur mandatum 
quoque folvi dc dimidiis Beneficiis, inquibus 
nefcio viJere , quod militet divcrfa ratio j & vis 
gratise hu/ufmodi eft in ma«dato , quod dili- 
gencer cuftodiendum eft ; ita , ut qui mandatum p 
non implet , five excedendo , five' diminuendo , 
aliud aget , quam mandatum eft l.diligenter ^.jf. 
mandat . 

Minus obftac, quod nomine Beneffciorum , 10 
maxime inmiteriaquindenniali a Jure exorbi- 
tante , ficquc ftricSa , dequibus loquuntur Bul- 
\x , non comprihenciantur dimidia; PorcioaiS , 
feu dimidia; Praebenda: , Barhofa infiCpius pr.ed' 
legato cap.cui de non Sacerdotali nui.de Prxbend. 
in 6.&de Epifcop-par. i .tit.z .glof.17 '''? i.Gon-T^i- 
le:^ ad {{egul.S.hodie g.Cancellar.de Menftb.glof.%. 
K.97. Z:rbgemm.Epifcop tic.^i- ««w-j. quia hoc 
procedit in m iceri.i odiofa , puta fi dcicendens 
exH£br:isinhabiIiteturadCanonicatus,& Oi- it 
gnitaces ( prout in noftro Portugaliise ilcgno ) 
noncenfetur inhibilicacus ad dimidias Portio- 13! 
nes, ut hta^lnkvt Barbofaloc.mox allat. qmd' 15 
quid contrariun mordiciis fuper hoc fervetur in 
Lufitania contra omne}us,& mcncem nociflim.i- 
rum ConftitutionumClementisVlII.ac Pauli V. 
in illo Regno ulcra modum vigentiii , in Civium 
notabile detrirnencimi , & indelebile dcdecus . 

Omiifo, quod omne dimidium Benefi- 
ciumexco, quod divifum eft , integrum eft, 
quia pars i coto feparata , jam non ell pars , fed 
cotuin , & licec dicacur dimidium Bcnthcium , 
feu dimidia Porcio , refpcftu percepcionis alte- 
rius , qui habet integram , adhiic nihilominiis 14 
dimidia Portio , quantum ad fe integra eft , Mo- 
nach. in fxpc citat. cap, cui de non Sacerdotali 27. 
n.z.de Vreibend. in 6..4rchidiacon.ibid€m inprinci- 
pio , verficuloftmiliter dimidite . 

ARGVMENTVM. 

Ex Beneficiis vulgo Fratantiis , feu Confra- 
tantiis Neapoli exiftentibus , annuuin_. 
valorem viginti quatuor Ducatoruni au- 
ri deCamera excedentibus ,manui nior- 
tuar unitis , five ex perpetuis Penfioni- 
bus diiflam runiiiiani exccdentibus , fu- 
per di<^is Tratantiis , feu Confratantiis 
.id favorem manus mortua: refervatis , 
eiiam adhiic debentur quindennia . M S U M- po Joannis Lopez de Leone, 

S U M M A R 1 U M. Qtiidftnt Fratanti.^ ,fen ConfratantittV^eapoUs . 
Ex Ferculis , Graderiis , & Confraternitatibtis Be- 

neficiis nuncupatis , unitis debentur quindcnnix . 
Fratantid cur uniri nonfoleant . 
Etiam ex Fratantiis ,feu Confratantiis , five ex Ten- 

ftonibns fuper eifdem refervatis debentur quindcn- 

nia . 
^ Fratanti£ funt veri , ac proprie Beneficia . 

6 Hujufmodi Clerici Confratrcs percipiunt redditus 

Fratantiarum profola affociatione cadavcrum . 

7 Confiattrnitates in Vrbe percipere folent pro ajfocia- 

tione cadaverum fcutum nnum . 

8 FratantiiC habent requifita Beneficii Eccleftaflici . 

9 Fratantix capax non efi , fimpliciter dcflinatus ad 

Clericatum . 

CAPITULUM XXIX. 

PRo intclligentia prxmlttendum eft , exiftere 
Neapoli Fratantias , feu Confratantias , ex 
eo ica nuncupatas , uti confiftentes in reddicibus 
applicandis favore Fratrum , five Confratrum , 
feu Fratanfariorum onus liabentium cadavera_» 

a airociandi, prouc Cap.XXl II. XXVII. & XXXI. 
dicimus,etiamex Beneficiis nuncupacis Ferculis, 
Gradeciis , & Confraternitatibus , fi illa manui 
inorcuz uniantur,vel,fi fuper illis ad favorem ma- 
nus mortuiK referventur perpetux' Fenfiones , de- 
beri quindennia, idemque dicimus de Fratantiis, 
feu Confratantiis, fi iils pariter manui mortua: 
unirentur , vel fuper illis perpetux imponerentur 

3 Penfiones ; quia vero credimus , iilas uniri non 
folere , ne pius finis , ad quem inftituts fucrunt, 
inetfeftuatus remaneat, undefaitemabfquepii 
inRituti defraudatione fuper eiCdem refervari 
podunt perpecuo: Penfiones ad favorem manus 
mortui ; attamen , cum tam unio , quam refer- 

I vatio Penfionis accidere pofQnt , refolvimus iii 
praefenti , quod ex Beneficiis vulgo Fratantiis , 
feu Confratantiis Neapoli cxiftencibus, annuum 
valorem viginci quicuor Ducacorum auri de_> 
Camera excedencibus , manui mortus unicis , 
five ex perpecuis Penfionibus dicSam fummam 
excedentibus , fuper didis Fratantiis, feuCou' 
fratanciis ad favorem manus morcua: refervacis , 
ctiam adhiic debentnr quindennia ; hujufinodi 
namque Fratantii func fubjefta capacia quin- 

5 denniorum ; tamquam vere , ac proprie Benefi- 
cia Ecclefiailica , cum vere ilte habeant onus 
fpirituale, vel fpirituali annexuni , quale elt af- 
fociare cadavera , illas obtinentes , fori privile- 
giogaudcant, folis Clericis inperpetuum citu- 
lumiilas conferancur ab Ordinario loci , deqiis 
illis provifi , tamquam veri Beneficiati tenean- 
lur ad Horas Canonicas , imo illasobtinentes 
teneancur in impetratione alterius Beneficii , de 
illismentionem facere, necabfque difpenfatione 
Apoftolica poflinc duas infimul Fratancias re- 
tinere: quaeomnia procul dubiofunt reqaifica_j 
Beneficii Ecclefiaftici , ut in puniSo hujufmodi 
Fratanciarum Genuenf.in prax.Cur.jirchiep. T^ea- 
folit.cap.T.nu.^.cumfeqq. I{icc.in prax.for.Ecclef. 
far.i.refol.^ii^.&par.z.refol.i^i.^i^S. &S^9' 
fer tot. Card, de Luca in annotat. ad Sacr. Concil. 
7ridentin.difcurf.2-\.n,i'i.& de Taroch.difciirf.zS. 
fer tot. 

6 Non obftac , quod , cum hujufmodi Clerici Confracres percipiant prifatos reddltus Fracati- 
tiarum , five Confratantiarum pro fola aliocia- 
tione cadaverum , Fratantice confiftur.t in mero 
fervitio pcrfonali , non redolenceticulum benefi- 
cialem , quando etiam Confraternitaces layca- 7 
Ics in Urbe percipere affolent pro aflbciatione.» 
cu/uflibet cadaveris fcutum unum argenteum , 
&r camen non inde percipiunt aliquo titulo Bene- 
ficii , imo tale afl"ererc , evidens error elfet , quia 
fatis eft ad cfFeiSum exigendi quindennia , quod 
cx alcera parte /uxta aucSoritates mox conge- 
ftas , Fratanci.E habeanc omnia requifita Benefi- g 
cii Ecclefiaftici , veluci refpondec I{icc. in prax. 
for.Ecclef.par.i.refol.326.nu.3.infin.verficulonec 
obfiat . Unde Fracancia adeo fapic Beneficium , 
quod Fratancix capax non eft, fimplicicer defti- 3 
iiactis ad Cl.ricacum, prout iiotit I{icc.mox citat. 
tcfol.i<,l.n.i.par.z. 

ARGVMENTVM. 

Ex Beneficlis anniium valoreni viginti 
quatuor Ducatorum auri de Camera_, 
excedentibus , Altari in Germania uni- 
tis , five cx perpetuis Penfionibus di- 
(flam rummam excedentibus , fuper Be- 
neficiis ad favorem' Altaris ibidem , 
rcfervatis , etiam adhuc debentur quin- 
dennia . 

SUMMARIUM. 

1 "Paffim Beneficia uniuntur non Beneficio . 

2 .Altare non efl Bencficium Eccleftaflicum . 

3 xAltare in Germania habetur pro Beneficio Ecclefia' 

flico . 

4 Qitindennium etiam folvcndum efl ex Beneficio unito 

.Ahari inGcrmania, fiv^ ex Venfione adfavo' 
rcm .^ilcaris rcfervata . 

5 Mayis ,/iltare S. Tetri in yatkano de Vrbe efl qno- 

danmodb Bencficium Ecclefiafiicum . 

6 Vox Alcarifta etiam refem pocefi ad {{eElorem , feii 

Miiiiflriim .Altaris , vel ad Sacerdotem . 

7 Vt dicttur Heneficium , curandum de illis reqiiifitis . 

8 .Altari.i , prxfertim in Gsrmania dantiir in tittilum . 

9 .Alcaria in totofere Orbe non danttir in titulum . 

10 ^ltare dari folitum in adminiflrationem tantiim , 
pofled unitnin , adhiu fubjacet quindenniis . 

CAPITULUM XXX. 

1" ^ Affim Beneficia uniuncur non Beneficio , i 
. puca Seminario , Hofpicali , acfimilibus , 
& quancumvis Altare non firBencficium Eccie- a 
fiafticum , ac tamquam carens requifito Bzntl^.- 
cii Ecclefiaftici, videatur incapaxalteriusBene- 
ficii Ecclefiaftici fibi uniendi, ve! Pcnfionis Ec- 
clefiaftic£E fibi refervandi, Vyrrh.Corrad in prax. 
bencfic.lib.z.cap.S.n.jg.ctimfeqq. attamen , ciim 
in Germania habeatur Altare pro Beneficio Ec- 5 
clefiaftico , & confcratur in ticulum , proinde- 
que fic vere in ftacu collacivo , aflerimus , qaoJ 4 
ex Bcneficiis annuum valorem viginci quacuor 
Duc3torum auri de Camera excedentibus , Al- 
tari in Germania uiiicis , five ex perpecuis Pen- 
fionibus di>5iam fummam excedencibus, fupcr 

Bc- De Qaindenniis 5 Cap.XXX. 9^ Deneficiis ad favorem Airaris ibiiiein , referva- 
tis , eciam adhiiedebenturquiiidennia , ad tra- 
dita per T^icobrs in prax.bentfic.feu in Concordat. 
Gtrman. tit.i.dnb. 3. §.3. inprincipio , Co-rad. in 
praX'benefic.lib i.cap.z.nu.iS. amfeqq. & lib.2. 

5 cap.S.n.So. Hiac puro , Ma/us Alcare VaticanaE 
Bafilicx S. Pecri de Uibe effe quodammodo Be- 
neficium Ecclefiafticum, dum iilius curnm habe- 
re folec paccicularis Canonicus e/ufdem Ecclefix, 
^ltarifla, feu ^/un«j Canomcus , quafi Affi- 
fius , feu Manfiouarius , nitncupacus , Sc confer- 
vace Pallia fiio tempore Archiepifcopis conce- 
denda , prliis fuperimponenda ad diftum Alcare 
jn Vigilia SS.Petri , & Pauli , M.ur.in Hicrolexic. 
vcrbo Mtarip.a , & verbo ^jftftits , pofl med.ver- 
ficulo hoc olficium , &• verbo ValUiim , in principio, 

6 verjicii!o cnra vero ; qns vox .Altarifla eciam re- 
ferri pocefl: ad Redocem , feu Miniftrum Aica- 
ris , fi ve etiam ad ipfuin Sacerdocem uci in Alca- 
ris minillerio minifiranctm, Lottber derebenefic. 
lib.i.qu.^o. num.^-^.I{ota in r-Jcentior.dcc.2i6.ftib 
iiu.z. verftcub tim qnia vcrbnm ..dltariflapart.z. 
«nec curandum de nomine ad hoc , uc proprie 
dicatur Beneficium Ecclefiaflicum , fed benecu- 

7 randum de neccflariis requificis iJencficii Eccle- 
fiaftici , quoruin principale efl flatus coilacivus , 
nnlla habica confideracione ad nomen , fimpli- 
cenique denominacionem, Gar^^^.dc Beneficpar.}. 
cap.2'nu.6i.cum feq.Corrad. in prux.beneficlib i. 
cap.l.n.iz.l^.&^feqqWcolarsinpraxbeneficfei* 
in Concordat.German.tit .1. diib.'^ .^.■) . pofi^ princip. 
Leo de offic.Cappellan. qu.3. num.i s . cgo in altcro 
Tra^.dc Q^iindenniis , cap.^yO.nttm.^^jo.cum plitr. 

8 feqq. cumque Alcaria, prjEfercim in Ciermaiiia , 
dari foleanc in ticulum , vereque habcaucur pro 
Beneh"ciis Ecclefiafticis , in illis collimare videcur 
eadeir. ratio , qua: coHimac in aiiis Bsneficiis 
perpecuis , five Ecclefiafiicis , proindeque ma- 
nibus morcuis appellacis , quibus Ber.eficia femel 
unica , amplius non vacanc ; quidquid elfec , fi 
Alcaria non efienc collaciva , prout in coto lere 

9 Orbe Catholico non func , nec dari folenc in ci- 
tulum , fed in nudam adminiflraciouem , qua; 
lcngc diftuC a Beneficio Eccleilaftico , Corrad. in 

■ io prax.bemfic.lib.i.cap.z.n.2i.cHm feqq. itt^mzn i 
ii Alcaria dari foleanc iu admiaiftracionem , non 
vcro in citulum , &: uniancur manui morcux, 
adhiic debentur quindennia , licec forfan non 
deberencur eo cafu annatx , Gomc^^ Samen. /«_> 
B^egiil. 61. alias 54. hodie %%. Cuncellar. de valore 
qusfl.:^. circdfiii, verficulo &■ qttod di[tnm cfi dcj 
Hofpitalibus . 

ARGVMENTVM. 

Ex Beneficiis , Ferculis nunciipatis an- 
nuum valorem viginti quatuor Ducito- 
rum auri de Camera excedcntibus , ma- 
nui mortux unitis , five ex perpetuis 
Penfionibus ditflam fummam excedenti- 
bus , fuper Beneficiis , feu Ferculis 
hujufmodi ad fivorem manus mortua: 
refervatis , etiam adhuc debentur quin- 
dennia. S U M M A R I U M. I FerculHm ctiam dicitur ednlium , feu dapes . 

a Ferculiimprxberifokt ex Camera Cardinali egeno . 

3 Laus Cardinalis Cafini . 

4 Q.uidftt vulgo per i! Piacco del Cardinale povcro . 
"5 Ferctilim efi additamcntum Vrxbendx ad AUgendunt 

illius redditus tcnues . 

6 Etiam ex Ferculo ttnito , vel ex perpetua Venfione 

fiiper Ferculo refervata debentur qnindennia . 

7 .Accefforium feqmtnr naturam fiti priHcipalis . 

8 Hofpitale accefsorie unitim Beneficio Ecclefiaflico, de 

illo judicatur , ficut dcBeneficio . 

9 Ferctdum , /z non effet unitum , effet vacahile per 

obitum Vrxbendati . 

CAPITULUM XXXr. 

PRo intelligentia dicendorum prsmicten- 
dum , quid lic Fcrculum , omiccendum ca- 
men , quod hic non agi nus de Ferculo in fno 
proprio fignificaco , quoJ eft edulium , feu da- i 
pes a ferendo dudum, nec de Fciculo ex coiicef- a 
iione Suinmi Pontificis per Cameram Apoftoli- 
cam prseberi folito S.R.E. Cardinalibus cgenis , 
potifTimum cx Re.-^ulari Ordine promotis , uc 
noftris temporibus contigit Cardinali Caifino 3 
Ticuii Ecclefix S. Prifcs Ordinis FracrumEre- 
mitarum S. Anguftini Calceatoriun Congrcga- 
tionis LombardisB promoto ex Reiigione Fra- 
trum Minorum Cappuccinorum S. Francifci , 
tunc perquam cgregio Concionatori Apoftoli- 
co 1 feu CappellsE Pontificise; quod quidem_j 
Ferciiiuin in difto fenfu ell: portio qusdam ali- 
mentaria, feu cibaria , proindeque vulgo pe?" // 4 
Viatto del Cardinale povero nuncupaca. Monemus 
igicur , Ferculum in prxfenti articulo uihil aliud 5 
elfe , quam certum addiramentum , feu fupplc- 
mentum Prsebends ad augendum iliius reddicus 
tenues , Vyrrh. Corrad. in prax. beneficiar. lib.\. 
cap.i.n.i^. cttmfcq. 

Quibusprxhabius, ciim inrerdum continge- 
repoffic, non fcmper uniri Bcncficium in no- 
mine manui mortuse , fcd Ferculum tantum , vel 
uoiri B^n^ficinm in nominc , & Ferculum ipfi 
B^nencio per prius unicum , vel refcrvari perpc- 
cuam Penlionem luper Fcrcuio , cujus unionis , 
vel refervationis occafione facilc eft controver- 
tibilis ptiEfens materia fib prxcextn exorci du- 
bii , ucrum Ferculum fic Bcneficium , nec ne ; 
ciim vero Ferculum verc dz Beneficiu(n , illud- 
que vere confcrarur in cituUiin adinf^ar Benefi- 
cii , ideofirmacur in prxfcnti, quodexBencfi- ^ 
ciis , Fcrculis nuncupaiis , annuum valore.r.^ 
viginti quatuor Ducatorum auri de Camera ex- 
cedentibus , manui mortua: unitis , five ex per- 
pecuis Penfionibus diftam fuin:n.im cxccdcnci- 
bus, fupcr Beneficiis , feu Ferculis hujufmudi ad 
favorem minus mortusE refervacis , cciam adhiic 
dcbenturquindcnnia , Corrad. inprax bcncficiar. 
lib. 1 .cap.2.num.^4cum feqq. ibi : ubi autem dilia 
prxdia , attt alia Bona , ftvi poffeffioncs ttnita , fett 
additafnerint alictti Vicncficio , titnc quidem de cis 
judicandnm erit , licut de neneficio . Vnde notat 
Cancellaria .Apofiohca , quod alids fiiit expeditiu 
fro-vifio cujufdam fcrculi , fivd addit.imenti tam- 
qttdm de Benefido , & in titnlntn Bcneficii , ficut 
alix provifiones ; quod quidem Fcrculum ajunt effe 
certum additamentum Tr^benda , & effe difiiniia. 
M 2 Fcr- 9Z Joannis Lopez de Leone , fercuU i Vrxbenda, & quod non te.ientnr per alios, 
qitam Canonicos , nec funt tinita Vrxbcndx , fed per 
Canonicos tcnentur , & dantur in tituhtm "Reneficii, 
■ ac conferuntur , e^ v.icait , ficut alia Beneficia , 
& ifia Fercula func pojfefftones , feu certi redditus 
deputati profupplemento , & additmento Vrxben- 
danim, qux dantur intitulum , & conferuntur &c. 
tr qwd ocurrit iniflis Ferculis , ftcut in quibitf- 
dam poffeljionibus folitis dari in titulnm Benefi- 
cii , tit in notabilibus ejufdem Cancellarix folio 
piihi 191- Ferculun amn uiiicu;n , feu Heiifio 
refervaca fuper eodeai , fubjacere debcc Bullis 
fuper quindeiinioruai maceria edicis , tamquam 
racione addicamenci , feu appendicis parcici pans 
de natura 8en:ficii : nec eft novum in ]ure , 
7 quod accelforiumfequacur uituram fui princi- 
$ paiis i hinc eft , quod Hofpitale acceflorie uni- 
tum Beneficio Ecciefiaftico , de illo judicacur, 
ficut de Beneficio , Marefcott. var. refol- lib. z. 
cap^i. num.io. 
Praeterquamquod eo ipfo, quod Ferculuin eft 
9 conferibiie adinltar Beneficii , fi idem non eiTet 
unitum m.ioui mortuae , profedo elfec etiam va- 
cabile per obicum Prasbeadaci, ac fubjaceret an- 
natae in a<Su nova: Proviiionis, duaimodo exce- 
dat viginti quatuor Ducatos , imo ia quaiib.-c 
fucceffiva Provifione femper Tubjaceret perpe- 
tu3e, acreiterabili annacae , proacprocui dubio 
fubjiCcretBeneficium.de quo Provifus tenerecur 
annatam foivere: quamobrem ad reparandum 
Annatiftarum damnum , ctiam cx Ferculi unio- 
ne, vcl ex perpetus Penfioiiis faper Ferculo re- 
fervatione ortum , locus elfe dsbet quiadennio 
ob identitatis racionem inter Beueficium , ac 
Ferculnm ex fupra dedudis . 

ARGVMENTVM, 

Ex Beneficils, Eremitoriis nuncupatis, an- 
nuum valorem viginri quatuor Ducato- 
runi auri de Camera excedentibus , 
manuimortus unitis jfiveex perpetuis 
Penfionibus dirtam fummam exccdenti- 
bus , fuper Beneficiis , feu Eremitoriis 
hujufinodi ad favorem manus mortua^ 
refervatis , etiam adhuc debentur quin- 
dennia . 

SUMMARIUM. 

I Etiam ex Eremitorio debenttir quindennia . 
1 Eremitorium efi Beneficium Eccleftafiicum . 
5 Etiam in Ercmitorio cadere poteft ftmonia . 

CAPITULUM XXXII. 

POteft aliquando contingere , quod non fo- 
liim Beneficia, & Ecclefis uniancur, fed 
etiam Eremitoria , vel fuper Eremitoriis perpe- 
tuas refervencur Penfioncs ; qua occafione datur 
anfa dubitandi , ucrum pari modo ex hujufmodi 
unione Ercmitorii , aut refcrvacione Penfionis 
fuper eodem Eremitorio , dcbeatur quinden- 
nium, nec ne : quapropcer firmatur in prifenti , 
t quod ex Beneficiis , Ereniitoriis nuncupacis, an- 
nuum valorem viginti quacuor Ducacorum auri de Cimera excedentibus , manui mortus unitjs , 
(ive ex perpetuis Pv.'o(ioaibas didtam fummam 
excedentibus fnper Beneficiis , feu Eremicoriis 
hiijuf nadi ad favorem manus mortui referva- 
tis , etiam adhuc dvbencur quindennia ; Eremi- a 
t(.irium eium procul dubio elt: Benericium Eccle- 
fiafticum , eodemque pa(fu ambulac cum Eccle- 
fia , proindeque eofdem efF^iftus parere debec , 
Tarif.de refignat.Benefic Ub.i.qu.i.num.iii.l^ota 
coram Mobeduno dec.i, ali.is 180. nt lite pendente- 
hinc fic , quod etiam la Eremitorio cadere po- 3 
teft liaionia . 

ARGVMENTVM. 

Ex Beneficiis , Canonicatibus , & Chori- 
ftiis , feu Chorariis , annuum valorem., 
viginti quatuor Ducatorum auri deCa- 
mera excedentibus , ere<5tis in Ecclefia 
quoad Beneficiatos, Canonicos, & Cho- 
riftas , feu Chorarios non numerata , 
five non habente certum numerum Be- 
neficiatorum , Canonicorum , & Chori- 
ftarum , five Chorariorum , proinde- 
que non vacantibus Beneficiis , Cano- 
nicatibus , & Choriftiis , feu Chorariis 
per obitum alicujus ex Beneficiatis , 
Canonicis , & Choriftis , feu Chorariis , 
manui mortu.T unitis , five ex perpetuis 
Penfionibus divftam fummam exceden- ' 
tibus , fuper Beneficiis , Canonicatibus, 
& Choriliiis , feu Chorariis ad favorem 
nianus mortua; refervatis , etiam adhuc 
debentur quindennia. 

SUMMARIUM. 

1 Qjtxnamfint Ecclefia numeratie . 

2 In F^egno l^eapoUtano , & in Di.ecefi Calaguntana 

efi magitus numerus Ecclefiarum non numerata' 
rmn . 
5 In Cullia.vigent Beneficia Choriflarum . 

4 Choriliix in Ecclcfia non mimerata non vacant per 

obitum Choriflarum . 

5 ^nnata non folvitur ex Beneficiis Ecclefix ron nii' 

meratte . 

6 Ceffante caufa annatnrnm , ccffant quindennia . 

7 Qitindennia non intrant in Beneficiis , in qtiibus 

verba legis non conveniunt . 

8 Facere immort.ile Bencjicium Ecclefix non ntmera- 

tie , efi contra illius nuturatn . 

9 £.r Beneficio , Canonicatu , & Cho--tflia EccleftiS 

non numeratx , vel ex Venfiune (uper eodem re- 
fervata debentnr quindcnnia . 

10 Tapa , un'endoliene}icium nonvacabile , vel fuper 

eo rcfervando Tenfionem ; cenfetur removere vo- 
luijje obfluculitm non vacationis . 

1 1 Q^iindenniiim quibus , & cx quibus debeatur . 

iz Ciim lex non diflinguit-.nec nos difiinguere debemits. 

13 Q^iindennia non debentur ex Beneficiis detemporcj 

unionis habentibus Conventum , aut Ciiram . 

14 Qji£ cxprimivalunt Tontifices ,facileexprimerent. j 
• 15 Beneficium Ecclefi.c non numerat.c, ad hoc , ut fit aj 

hentficium , Jatis efl , quod tamquam tale enuu' * 

cie- De Quindenniis , Cap. XXXIII. 9J cietur a Sacro Concilio Tridentiiio feff. 24. de 
Reformat. cap.iS. 
16 Idm i»s efi de eo Beneficio » quod potejl ejfeperpe- 
tuum. 

CAPITULUM XXXIII. 

PRo dicendorum notitia fcienduni efl: , du- 
plex dari genus Ecclefiaiiim , aliae namque 
funt numeracs , & tales dicuntur , in quibus ex 
Stacuro , coDfuetudiiie , vel privilegio certus , 
praefixus , & caxatus reperitur Clericorum nu- 
merus , a.\\x vice verfi funt noii numerata: , (eu 
rccepcitia: , in quibus non adetl: ccrtus miniflro- 
ruin numerus , f^d lecundum fiuftaum fuperex- 
crefceutiam , vel decrefceiitiam Beneficiaci cfe- 
(cunt 1 vel decrefcu JC , cap. dtk£lits 27. de VriH' 
beitd.Tondut.refol Canonic &• bcnefic.par.z. cap.i' 
§.S-per tot. Barbofa de Canonic & Dignitat-cap-^. 
mm.j . Milf:^-di\fert. i.nu i.cumfeqq &pertot. 
Lotthrr.de re bmefic.lib.i qi4.i^.num i i.cumfeq, 
Gon:^<i/e^ ad f{egul.S hodii g. CancelUr.de Menfib. 
glol 9 %.■>,. pertot. Pyrrb. Corrad in prax. benefic. 
lib.i cap 6-n.z96 .& Hb.-\ .cap .% .nu.ii . citm feqq, 
Clericat difcord.forenf.de Benefic.&- Penfion.par.i. 
difcord.z^ .nii.i).Mal]obr. in pta.x.b.ibend.Concurf, 
prxlud.^^.n i.& '^. uoi refert , ia Regno Neapoli- 

2 tano, & in Dixceli Calaguricana effe magnnm 
numeruni Ecclefiarum recepticiarum , fcu noii 
numeratarum , ix. pnelnd. 6. Sciendum infupcr 

3 quoque , elt, prsfErcim in GaHia vigere Oificia , 
feu Bencficia Choriftirum , five Chorariorum_» 
forfican non creaca , feu in re , actameti in ticu- 
lum conferri folica , tefte Francifco Marco dec. 
Delphin.zoj.mtm.unicdec iij6.per totpar.i. & 
dec.^^iS pertot. cum adiition.par. 2.cum aucem 
lam Canonicatus, quam Beneficia, & Cliori- 

4. ftise , feuChorariaein Ecckfia noii numerata_» 
non vacent per obitum hajufnodi Canonico- 
"rum , B.*neficiatoru(n , & Choriftarum , feu 
Chorariorum , proindeque nec impetrari pof- 
fint , fed excinguatitur , fuppiimincur , celfenr, 
ac efle definant illico cum poHelfore, feu ticulari 
ad textum in cap.dilcUo %<,. verficulo pr^tered de 
Vrnebend. ccp. exparte 10. de conceffion. Prabend. 
Con:(ale7^ in lieguLS hodie 9. Cancellar de Menfib. 
glof.g §.3.». 10. Clericat difcQrd.forenf. de Eenefic. 
H^ ^'enfion.par.i.dijcord.i^i.num.i^.cumfeqq, per 
coofcqjens primo afpedu videretur, non e(fe 
locum foiutioni quindennii ex eo , quod ante 
unioDeniBiueficia hu/ufmodi forfitan noueffcut 
obnoxia folutioni annacx , uti nunquam vacibi- 
lia perobitum, ficque ouuquam impetrabilia , 
nec Provifionis capacia , tamquam extingui 

5 fo!ita cum vita pofielToris , veluti in punAo non 
foivendxannatsE ex Beneficiis Ecclefia: non nu- 
nierat.*? ob folum mocivum defecSus vacationis , 
Conxalcjr^ ad I{egul.S hodit 9. Cancellar.de Menfib. 
§/o/"9.§.3 .«.17 ante med.vcrficulo prout etiam vi- 

6 demus : unde , celfante caufa annacarum , celiare 
quoque dcberenc quindeimia earum fobo'es, cap. 
cilm ceffante caufa 60. de appellation. Barbofizj 
ax'om.j\o. num.^. ita , ut Buila: Apofto'icjc fuper 
quindcnniis edita; , &c coiigclta: poft Tra£l. in- 
troducenres ufum quindenniorum , ex caufa de- 
fporacx impofterum vacati'^nis Bencficiorum 
urjicorum, ac confequutive dtfraudacionis an- 
nararuni , pernecefse fupporta-it loqui de Btnc- 
ficiis damtaxac £cclefi£ nuiiieracs , inquibus tanttim ante unionem dabatur vacatio , non ve- 
ro de Beneficiis Ecciefia: nou n umeratx , feu rc- 
ceptitis , in quibus ante union em nulla dabatur 
vacatio , fed iila una cum Titu lari expirabac , & 
confeftim effe definebat , ac fi per prius in reruin 
natura non efifencjunde forfitan probabiliter pri- 
m.i fronte viderecur , non incrare quindenniain 7 
iftis Beneficiis , in quibus verba Icgis non convc- 
niunt , l.dies cautioni 4 § Totih 6.ffde damn. iii' 
fe^.ii.%.Loquitur ^.jf. de aqu.quotidian.&- xfiiu. 
l.hos accufare 12. § Omnibus 4. jf de accufation. 
Barbofa axiom.\i6. ».8. ne aiias fequKur abfur- 
dum , qiiod unio poflit fjcere , Beneficiaturr-» 
morcuum revivifcere,auc faccre, rem, & Benefi- 
cium neceflfario periturum in fua perfiftencia per 
obicum Beneficiaci , permanerc , illudque , quod 
eft morcale, facere immortale ; quod procul 8 
dubio utrumque eft concri naturam tam homi- 
siis , quam Beneficii Ecclefia: noa numeracs , 
Goni^ak'^ ia [{eguLS.hodid 9. Cancellar.de Menfib, 
glof.9-%.i.num ii cum feqq. nihilominusconcra- 
rium refolvimus , firmando , quod ex Becieficiis, 9 
Canonicacibus , & Choriftiis , feu Chorariis , 
annuum valorem viginci quatuor Ducacorutn 
auri de Camera cxcedetitibus , ercifiis in Ecclefia 
quoad Bencficiatos , Canonicos , & Choriftas , 
feu Chorarios non numerata , five non hibencc 
cercum numeru.m Beneficiacorum , Canonico- 
rum , & Choriftarum, five Chorariorum , proiti- 
deque noa vacancibus Beoeficiis , Cacionicati- 
bus , & Chorirtiis, feu Chorariis per obicu n ali- 
cu/us ex Beneficiacis , Canonicis , & Choiiftis , 
feu Chorariis , manui morcua: unitis , i\ve cx 
perpetuis Penfionibus didam fummam exceden» 
tibus , fuper Beneficiis, Canonicacibus , & Cho* 
riftiis , feu Chorariis ad favorem manus morcua: 
refeivacis, etiam .idhiic debentur quindennia : 
eo enim ipfo , quod Papa , fciencer providendo le 
per viam unionis de Beneficio fui natura non va- 
cabili , vel refervando Penfioneni fuper tali Be- 
neficio, cenfecur habuilfeintencionem rcmoveti- 
di obftaculum non vacacionis , & providendi de 
Beneficio , ac fi Bcneficium re vera vacalfec , & 
refervandi Penfionem,perinde ac fi etiam Penfio 
re vcra vacalfct , Vyrrh. Corrad. in prax. benefic. 
lih.\.cap.6 n.zg^.cim feqq.Gon^^ale'^ ad I{cguLS. 
hodie 9.CancellarM Menjib.gtof.9. §.3.«m.20.2J . 
&■ 24. ne alias contra tneiicem uniencis hac via 
derogatum remaneac juri fux Camera: , Sacri 
Coilegii Cardinaliutn , & Annaciftaruui , qui- 
bus otniiibus debetur quindeunium ex utiione ** 
Beneficii , vel refervacio.ie Penfionis , juxta li- 
teraiiter difpofita in Bullis fuper quindennioruin 
m-iceria cmanatis , & rcpetit. pofl Tru6l. int. Con- 
flitut.^po/iolic. Nec obltac , quod , licec Coiifti- 
tuciones Ponciricia: de quindcnniis luquentes, 
generaliterloquancur deomnibui Benettcns qua- 
litercumque quaiificacis, ac ubicunquc ;xiften- 
tibus , cx jdetjtitate tamen ratioms rcltringi de- 
beant ad Bsneficia tantum vacabilia , feu vaca- 
tura , fecijs vero ad ca , qua: vJcare ncqueunt ; 
quia , ctjm non diftinguac lex , an quinde iiii.Lj it 
fol venda fint , vel non cciatn ex Bjneficiis Eccle- 
fiarum non numeracarum, live ex i^erpetuis Pcn- 
fionibus fuper hujulinodi Bcneficiis , ntc nos di- 
ftingiiere debemus , /. non difiinguemus ^z. ff.de 
Tuhlician.inre a£iion-Lconfen'ijfe i %Convenire i. 
in fin.ff.de judic. l. quos prohibct J.ff-de pojluland. 
Barbofa axiom.ii6. nu.^. ficuti namquc quando 

vo- 94 Joannis Lopez de Leone \oiuerunt Poiitifices, quod in certis cafibus noii 
folvereiKur quindennia , id expreffjrunt, uc in 
aj cafu , quo lieiie.ticia de tenipore unionis haberenc 
CJoiiventum , Curam ,aut Hofpicalitatem juxta 
Bullas Apollolicas fupcr quindeiiniis editas , ac 

14 repetitas poflTru^l. ita , fi etiam ex Beneficiis 
Eccleliae non numetatc , exque Penfionibus fu- 
per hifce Bsneficiis voluiffent , quod non folve- 
renturquindennia, profedocxpreflSflent, ciim 
facile id exprimere potuiflent , Burbofa axiom. 
136. n.<^.cumfeq. 

Miniis obitat , quod Beneficium Ecclefis non 
numerata? oon vidcatur obnoxium effe debero 
quindenr.iis , uci carens effentiali requifito Bene* 
ficii Ecclefiaftici, nempeperpetuitatis , ciim ta- 
men abfic , quod illud fit perpetuuin , nc pocius 
cum Beneficiatoextinguatur exjam didis: quia 
imo ad efteftum , de quo agitur , fatis cft , quod 

15 tamquam tale enuncietur a Sacra, Tridentina Sy- 
nodofeff.i^.dc I{cformat.cap.iS.in principio , ver^ 

t6 bo receptivis . & facis quoquc eft , quod de eo, 
quod potefl efle pcrpetuum , idem jus eft , Maf- 
fobr.in praxi habendi Concurfum pneludio "i.dub.i. 
n.z.& 'i' 

ARGVMENTVM. 

Ex BeneficiiSjCappellaniis, Manfionariis , 
feu Afliliariis nuncupatis , Ecclefiarumj 
non tamen Canonicalium , ficque non 
Cathedralium , nec Collegiatarum , an- 
nuum valorem viginti quatuor Ducato- 
rum auri de Camera excedentibus , in 
quibus quidem Ecclefiis Cappellani , 
Manfionarii , feu Affifiarii intitulati 
funt , Sc participant de mafla infmiul 
cum Beneficiatis , immo habent flallum , 
&locum inChoro , ac vocem inCapitu- 
lo , manui mortu^e unitis , five ex per- 
petuis Penfionibus diftam fummam_, 
excedentibus , fuper Beneficiis Cappel- 
laniis , Manfionariis , feu Affifiariis prx- 
diiftis ad favorem manus mortu.T refer- 
vatis , etiam adhuc debentur quinden- 
nia. 

S U M M'A R I U M. 

1 Ex Cappellaniis , Manfionariis ,feu ^ffiftariisuni- 

tis debentur quindennia . 
■a Talei Cappellanu vcri Junt Beneficia , 

CAPITULUM XXXIV. 

CU'm ambigi poflTet , an ex certis Bmeficifs , 
& ex perpetuis Pcnfionibus fuper cercisBe- 
neficiis debercntur quindennia , firmatur in_» 
I prifenti, quod ex Beneficiis, Cappellaniis , Man- 
lionariis , feu Afiifiariis nuncupatis , Ecdefia- 
rum , non tamen Canonicalium , ficque nou Ca- 
tbedralium, ncc Collegiatarum , annuum valo- 
rem viginti qnatuor Ducatorum auri de Camera 
cxcedeutibus , in quibus quidem Ecclefiis Cap- 
pellani , Manlioaarii , feu Affifiarii inticulaci funt , & participanc de mafla infimul cum Bene- 
ficiatis , immo habent ftallum , & locum in_> 
Choro,ac vocem in Capitulo , manui mortus 
unitis , five ex perpetuis Penfionibus didam^ 
fummam excedentibus fuper Beneficiis Cappel- 
laniis , Manfionariis , feu Aflifiariis pradidis ad 
favorem manus mortuse refervatis , etiam adhiic 
debentur qnindennia ; quippd taL^s Cappellanis a 
tamquam perpetus, necaaiovibiies , vere func 
Benehcia Ecclefiaftica , & tales Cappellani vere 
func Bencficiaci , proindeque eod^m onere gra- 
vari deb^nc , quo gravantur reliqua B^neficia , 
reliquique Beneficiaci in fuis Ecclefiis , Tondut. 
refoi Canonic.& beneficial.par.z.cap. i .n.j.Cratian, 
difcept.3<)7. n'im 14. cum feqq. ac fane decec , uc 
hujufmodi Cappellanix , & Cappellani pares finc 
in onerc cum Beneficiis , & Beneficiacis , quan- 
do pares fuuc in lucro cum eifdem . 

ARGV MENTVM, 

Ex Beneficiis , Vicedominatibus nuncupa- 
tis , annuum valorem viginti quatuor 
Ducatorum auri de Camera excedenti- 
bus ,manui mortute unitis , five ex per- 
pctuis Penfionibus diiflam fummam_> 
excedentibus , fuper Vicedominatibus 
hujufiiiodi ad favorem manus mortuit 
refervatis , etiam adhuc debentur quin- 
dennia . 

SUMMARIUM. 

I .Alii Vicedomim dicitntur Vatroni Ecclefiarum . 

a Hinc yicecancellarius S.\.E. 

? Ccmmendatur Emiis D. CardinaHsOtchobouus . 

4 Commendatur S. M. Alexaoder Papa VIII. 

5 Hinc Vicelegatus . 

6 Hinc Viafgerens Eminentif. Vrbis Vicarii . 

7 Zaudatur bon.mem. R. P. D.de Zaulis . 

8 Hinc VicereSior , & fimilia . 

p VndeVicecomitum prxclarifjima familia, . 

10 £.v Comitibus dicla nobiliffima alia de Comitibus , de 

qita e[l S. M. Innocentius Papa XIII. 

1 1 ^lii Vicedomini funt .Advocati , feu TroteSiores 

Ecclefiarum , prafertim Gcrmanix . 
12/« Gallia Vidames nuncupati . 

1 3 4/i/// dicuntnr Vicedomini perfonts Ecclefiafiic£ . 

14 Laudatur Stbiilianus Carfar de Meaezes . 

15 Etiam e.v Vicedominatu , pvd ex Venftone fuper co 

referv.ua debentur qnindennia . 
\6 Laycis non trud-tur pojjtfjio i Capitulo . 
17 Vicedomiaatus adejfctlufn incurrendi inftmoniam , 

enumeratur intcr Beneficia Ecclcfiaflica , & poa- 

deraiitur BulU q'tindenniorum . 

CAPITULUM XXXV. 

PRodicendorum intelli^entia pra:miccenduin 
eft , plura dari in Jure Viccdominatuum , 
& Vicedominorum genera, alii namque Vice- i 
domini , quafi Domini iocum tenentes dicuntur 
Patroiii Ecclefiarum , uc in cap. volumus z. cap. 
Dtacor.um ^.dHUn^.iip.cap.Salvator i.qu.^^. hinc 2 
Vicecanceilarius S. R. E. qui hodieelt Eminen- 
tiffimus D. Cardiaalis Pctrus Occhobonas , i.i- 3 

cer De Quindenniis , Cap. XXXV. 9? ter prspclaras animl dotes , piecace , muinffcea- 
tia,& liberalicate apud omnes Nacsoues notus , 

4 S. M. Alfxandri VIII. Jurjpenti dodiflimi , ac 
Sacrx RotEc Romans Audicorisceleberrimi , ex 

$ Fratre Pronepos di£?niffinius; hinc Vicclegatus , 

6 hinc Vicefgerens Emi Urbis Vicarii.qui o!im ex- 

7 titit inericitfime buii. mem. R. P. ti. Dominicns 
de Zatilis , poftca S. Olficii Aifedor , prxdancif- 
fiiiius ]urifconfu!cus Favencinus , qualem com- 
probanc aurea iliius Comeucaria ad Pacrium_» 
Statutum Faveiuiae in duobus elaboratiflSuiis 
voluminibus mire y ac peregrine diftinda , nec 
non aluid opus polthumum (Jbfcrvation. praSiic. 
ad majora faae promovendus , ni(i ad Superos 
de anno 17:2. ia bona feaeducs eveheretur; 

8 hinc Viceredor» hinc Viceprinceps , hiac Vice- 
dux , hinc Vicemarchio , hinc Vicecomes , und^ 

p for(it:an prsdariilima Vicecoinitum familia Me- 
diolani , qui iliius Ditionis Duces olim perftice- 

10 ranc , prouc ex Comicibus alii nobiliflima fami- 
lia Romana de Comitibus ; de qua eft S. M. la- 
uocentiusXIll.diey. Mirtii 1714.6 vivis erep- 
tus ; hiacque infinica alia vocabula, qua: idem 
fonaat , Boer. de ordin.?^ prxcedent.grad. utriufq. 

1 1 for.n.i.cumfeq. Alii Vicedomiai funt Advocati , 
feu Proteftores Ecclefiarum , potiffimuin Ger- 

13 manis , ia Cillia K/ciawff^ auncupati , cap.pne- 
tere<i 23. de^urepatronttt, cap. in quibafdam Tro- 
vinciis iz.infin.de po!n.Chok.ier de ^dvocat feudal. 
Mager de .Avocat.armat,cap.z.num.ijy. ©* 25?. 
cum feqq-Ciron.in ^us Canonic.tit.^^S.in principio , 
verficulo fuijfe tamen , Florent. ad lib, 3 . Decretal. 
tit.^S.de ^urepatronatu in cap.z^ circdfin. ^.T^^on 
'ualde diflint, Lantmeter. de veter, Cleric. lib. !• 

13 cap. 54. alii caadem dicuacur Vicedomiai , pcr- 
foni qujedam Ecclcrufticx , de quibus , &: dc_> 
quorum oiScio ia pra:feati , qua: ab Epifcopis 
prxpoiiuocur hofpicibus recipiendis , aceteimo- 
fyiiis erogaiidis , reliquifquc peragendis currL-» 
libera rerum adminiftracione , cciam caufis Ec- 
ciefiafticis pertraftandis , proindeque quali vi- 
ces Epifcoporum gerentes , &c Epifcopalium di- 
tionum admiaiftratorcs , cap.i. infin.verjic vo- 
limus autern , de calumn.cap.confulere ^j.defimo- 
nia , cap. examinata7.de confirmat.util, vel inutil. 
Macr, Hierole.xiC' verbo Vicedomimis , Gonxalc^ 
Tfi/e^ in cap.contingit S.n.j.dc arbitr.& in not.ai 
cap.i'nu..\.verbo voUmus , dc calumn. & ad cap. 
confukre ii.n.z.verbo yiccdominatnm , defimon. 

14 Seb.^(lian.C(xfar de Mzne^^^es^non minus yurisfcien- 
tia , quum generisfplcndore prtxclarus nojler Lufi- 
tanus , dcHierarch.Ecclefqu.z.pro^m. §.$.««.!?. 
Zkgler.in ^us Canon'c lib.^.tit.z.deProcur.tt.^.i. 
vtrbo vel quafi Domini , 'PancirolL var. le5iion. 
lib. i ■cap.a^, in med. pofi liter.D. vcrfic, bi quibuf- 
dam in locis , Lavor. de elel^ion. Canonic. cap. 4. 
«. 1 z.cmn feqq. Fcrmofin. in cap.fua nobis 5 . qti. 3 . 
n..^z.cumfqq. dc offic. Vicar.Mager de .Advocat. 
arrnat.cap i n.ijS.cum feqqclr n.z6o.nbi memi- 
ni;. dc CiaonicoCapiculari Ecclelia: Bimbergen. 
c.o'icm teiDpore Vicedomiao perpe^tuo Epifco- 
patus in Cinnthia . 

Quibus prsmiiHs , cum concingere poflit, 
quodalicai Pio Locouniantur Vicedonuaatus , 
in ultimo Tenfu fum,)(.us , vcl quod perp:!tua re- 
fervecur l'enfio fupcr Vicedominatuad (-.ivorem 
Vii L' ci , proindeque dubium oriatur, ucrum 
dx uiMoue Vicedominacus , C^vc ex refcrvatione 
Peufionis fuper Viccdomiaatu debeacur quia- dennium , nec n^ , prout illud debetur cx unione 
Beneficii Ecclefiaflici , vel ex refetvatione Pen- 
fionis fuper Beneficio Ecclefiaftico , retcnta fem- 
per generali hipotheli excefifus vigiati quatuor 
Ducacorum , refolvimus , quod ex Beneficiis , 15 
Vicedominatibus nuncupatis , annuum valorem 
viginti quatuor Ducacorum auri de Camera ex- 
eedeacibus , maaui morcus unicis , five ex per- 
pecuis Peafionibus diiSam fummam excedenti- 
bus , fupcr Vicedominatibus hujufmodi ad fa- 
vorem manus mortucc refervacis, etiam adhuc 
debencur quindennia : quantumvis enim Vice- 
dominacus poffic elfe , & non e(fe Ofl5cium,feu 
Benencium Ecdefiafticum , fecuadiiin qualita- 
tem miaifterii , quod ei eft annexum , quando 
tamen ex reiceracis collationibus effeduacis ap- 
pareac , femper collacum failfc in titulum , ac it> 
perpetuuai a perfona Ecclefiaftica in perfonanj 
Ecclefiafticam cantum , & poffeffioaem ds illo 
traditani capiculariter ia Choro ; uade repu- 
gaat , quod ia tali cafu fic Offlcium laycale , ex i^ 
quo laycis non traditur pofTeffio a Capiculo, mi- 
niifque datur locus ia Choro iater Ciaonicos , 
feu Bcneficiacos , qui func lolae perfons Ecclefia- 
ftica;, tunc nci vere Beaeficium exifteas io flaca 
collativo , debec fubjacere quiadcnniis ratioac 
perpetUK Ecclefiafticicacis , ut de Vicedomiaatu 
in Cathedrali Ecclefia Anagaina F[ota coranu 
Card. Millino dec. 257. per tot. adeo , ut Vicedo- ij 
minatus ad effeftum incurrendi ia labem fiino« 
niacam , enuaierari foleat iacer alia Officia,^ & 
Beneficia Ecdefiaftica cxcap. confulere ^j.defi- 
mon. ibi : Vicedominatum , vel aliam Eccleftafii- 
cam adminifirationem ; & ita veaiuut iacelligenda: 
Bulls quiadenuiorum , nou foliini loquences dc 
Beneficiis Ecclefiafticis , fed cciam cxprefse de 
Officiis , nec foliim Beaeficia Ecclefiaftica fubji- 
cieaces quiadeaniis, fed eciam Officia , qua: ob 
eorum Ecclcfiafticicacem pari paffu ambulare 
debenc cum Beneficiis Ecclefiafticis , uc vidcrc 
eft iu Confiitut.6, Tauli //.§.1. 4. 5 . C^ (5. BttUar. 
nov. l{oman. tom.i. ibi „ OfUcia &c. uaivimus , 
„ iacorporavimus &c. OflScia &c. uaica , pro 
,, quibusCainers Apoftolics annaca , feu alia 
„ jura lolvi coafueverant , vcl debebaat &c. aa- 
„ nacam , (\\iq medios fruftus uaias aaai ia po- 
,, ftcrum fingulis quiudecirtj aaais perpetuo fe- 
„ quucuris.eidemCamerariofoIvere teaeaacur, 
„ & dcbeaac Sic. Ec quoJ de omaibus &c. Of- 
„ ficiis &c. unicis &c. Communia , Miauta , & 
„ alia iura , feu aanacas , & meJios fruSus 
„ hujiif nodi folvere adftringaatur eciam fingu- 
„ lis anais quindecim ia fucurum &c. alioqui fi 
,, a folucioae &c. cefiare prselumpferiac &c. Oi:- 
„ ficia &c.camquam verc vacaucia poifiac liberc 
„ ? Sede prxfaca impecrari , & canoaice reciae- 
„ ri, ac fi uaioncs ipfsE &c. nullatenus emaiiaf- 
j, fent &c. „»■« Confiitut. ij. Vauliiy.%. o.eoi. 
tom. I. ibi ,, omaes , & fingulas uaioaes &c. 
„ dc quibufvis &c. OfQciis &c, perpctuo fa- 
j, clas , & de cajtero &c. perpetuo fjciendas fub 
„ liccris Pauli &c comprarhendi &c. & propte- 
„ rei &c. ad folurioaem Communium 1 & Mi- 
„ nutorum Scrvitioruin, & annacarum , & alio- 
„ rum jurium prxdiifiorum eifdem Camera;, 
„ Collegio , & Officialibus rationc earuadem_» 
,, uaionum &c. fingulis quindecim aiinis &c.fa- 
„ cicndam teneri &c. nec noa &c. Officia&c 
„ unica hujufmodi ouus foluciouis Coaunu- 

niuui , 96 Joannis Lopez de Leone, „ niun, & Minutorum Ssrvicioruni, ac aiinata- 
„ rum , & aliorum jurlum femper habuiffe , & 
„ ad pra.fc;js habere &c. „ in Conjlit.i%^ S.VH V. 

§. j . tom. 2. ibi „ Officia 6«:c. unita &c. fub h"- 
„ tcris I-^aulill. & aliorum PrideceHbruna-. 
„ hujufiiiodi comprshendi , & includi&c. „ 

& in Con{iit:it.so.Cl€mentisX.%-i.& z.tomS. 

ibi „ omnes , & (iuqulas uniones &c. de qui- 
'' bufvis &c. Officiis &c. perpetuo facftas , & de 

csEtero &c. perpetuo facicndas fub iiceris Pau- 
," liH. &c. includi &c. Officia &c. hujufmodi 
I, onus folutiouis Communium , & Miimtorum 
I, Servitiorum, acannatarum, & aliorum ju- 
\] riumprsdiflorumfemperhabuifle, & habere 

decrevic &c. „ qui quidem ConlUtutiones 
Apoftolicse funt repstitie polt Tra^.in ordineUl. 
V. VI.& XI. 

ARGVNIENTVM. 

Ex Beneficiis Monocularibus , annuum va-- 
lorem vi^inti quatuor Ducatorum auri 
de Camera excedentibus , manui mor- 
m^ unitis , five ex perpetuis Penfioni- 
bus dirtam fummam excedentibus , fu- 
per Beneficiis hujufiiiodi ad favoreni^. 
manus mortu^ refervatis , etiam adhuc 
debentur quindennia . 

summarium. 

t Quid fit Beneficiim moneculare . 

1 Cur dicatur beati monoculi in terra ccecorutn . 

3 Etium ex Bcneficiis monocuUribus ttnitis , ftvd ex 

Tenftonibuf fuperHlis refervatis , debentur quin- 
dennia . 

4 Lex qnindenniorum , niilla Beneficii excipJt . 

5 Etiam Beneficia Varochidia fubjiciimtur quindetf 

niis . 

6 Omnia feri Beneflcia Curata funt monocularia . 

7 Etiam Beneficia manualia fttbjiciuntnr quindenniis . 

8 Cafus omiffus debctremanere fub cenfura Juris . 

p Beneficia m.innaUa, etiatnft exprefsc nonfubpcercn- 
tur quindenniis , adhik itla fubje£la remancrent ob 
generalitatem verborum Butlarum fuper quin- 
denniis . 

10 in monocularitatepofjunt confiderari qualificata Be- 

neficia . 

1 1 Jn Orbc CatholicQ infinita adfunt Benefkia unita ^& 

Venftones , ex quibus folvmtur quindennia . 
II Tapa ejl omnitmVrinceps . 

1 3 Canonicatus Do5lorales in Hifpania folvunt annatam 

in cafu eorum vacationis apud Sedem . 

14 Declaratur Go\m\tz ad Regul. S.hodiep. Can« 

cellar.de Menfib.glof.9. §.2.0.4. i» ^"2 • 
1% Canonicatus Doiiorales in Hifpania , funt duo tan- 
ttm in qualibet Cathedrali . 

16 Inibi in quatibet Dixceft adfunt plufqtdm duo millia. 

Beneficia . 

17 Canonicatus Doliorales in Hifpania folvunt anna- 

tam . 

18 Bcneficia monocularia , licet unica,ficque licet aga- 

tur dciiiodico pr<t')udicio ob rnultiplicitatem alio- 
rum Beneficiorum non monocularium unitorum > 
{olvm debent qimdinmum . CAPITULUM XXXVI. 

PRo intelligencia cerminorum , fciendum eii, 
quod monocularicas Beneficii confiftit iw il- t 
iius unicicate ; ita , ut in Ecclefia unicum fic , 
Tondut.refolbenefic . par.z. cap,i. %.6.per tot. Lot- 
ther.de re benefic.lib.z .qu.^ig.n.-^.cum feq.Clericat. 
difcord. forenf.de Benefic. & Venfion.part. i. di- 
fcord.-ji,n i.hinc tricum adagium beati monoculi z 
i(t terra aecortim . Ciim aucem aliquando evenire 
poffic , quod uniancur Benefici.i monocularia_» 
manui morcui , vel quod perpecux referventur 
Peufiones ad favorem manus mortus fuper tali- 
bus Beneficiis , hincque manus morcua fub pts- 
ccxcu qualicacis Beneficiorum hujufmodi unico- 
rum , tivc fub prcecexcu refervacionis perpecua- 
rum Penfionum fuper hnjufmodi Bioeficiis 
prxfumac , fe non ccneri ad quindennia ex eo , 
quod de calibus Beneficiis nulia fiac mencio ia 
Conftitutionibus Apollolicis fuper materia_» 
quindenniorum editis, &econtra Annatillse , 
propria: indemnitati confulendo , procurent co- 
gere manum morcuam ad folucionem quinden- 
niorura , uci habcnccs pro fe legem de illis folven- 
dis pro Beneficiis unicis , proque perpecuis Pea- 
fionibus refervacis ; quamobrem refolvicur in 
pr^fenci , quod ex Bencficiis Monocularibus , 3 
annuum valorem viginci quatuor Ducacorum_# 
auri de Camera excedentibus , manui mortua: 
unitis , fivc ex perpecuis Penfionibus diSam 
fummam excedencibus , fuper Beneficiis hujuf- 
modi ad favorera manus morcuse rcfervacis , 
eciam adhiic debencur quindennia : ecenim lex 4 
quindenniorum gencralis , nulia peniciis Benefi- 
cia excipiens , de fui natura eft apca comprsehen- 
dcre quicumque Beneficia , etiamfi indigerenc 
fpeciaJi mentione, Mafcard.de general.Stattit.in- 
terpretat.conc.^.n.i.cumfeqq.Barbofaaxiom.ii6. 
num. I. 

Corroboratur vericas folidlilimo argumento 
dedufto ex contextu ipfarum Conftitucionum 
fuper quindenniis emanatarum , dum namque 
ift^ fubjiciunc quiadenniis etiam Beneficia Paro- 5 
chialia , ut habetur in Bulla lo.yttlii llI.%.6.pofi 
med.Bullar.nov.B^inan.tom.i. ibi : cumcttra &c. 
in Bulla 1 7. Vauli iy.%.S.ante med.eod.tom. i . ibi : 
cum cina &c. in Buila ^ 8. S.Pii f^.§.6. infin. eod. 
Bullar. tom. 2. ibi : Varochiaks &c. in Eulla 33« 
Sixti y.^.z.in princip.& §.4,/« princip.eod.tom.Z' 
i bi : cttra &c. Varochiales &c. in Butta iS.Vrba- 
ni VUl. in priiicip.junUo ^.z.pojl medeod. Bulbr. 
tom.^.ihiictira&cVarochiates &c.&in Bulla 50. 
Clementis X.%.i.circafin.%.-^ in fin.% 4. inprincipio 
& %.^.inmed.eod .Bullar.tom.6 . ibi: cumcura&c 
Varochiales&c. quse quideui Couftituciones fin- 
gillatim repecits leguncur poft Traci. in ordine^ 
h HI. V. VI. Vll. VIII. & XI. fignum evidens 
eft , immo neceftaria depromirur confequencia , 
quod fubjicere voluerinc quindenniis etiam Be- 
nencia monocularia , ex quo omnia fere Benefi- 6 
cia Curata , uc piurimum , func fola , ac mono- 
cularia ; alicer igicur fencire , eflec ex diamecro 
contra verba Bullarum exprelfam mencioncm fa- 
ciencia de Beneficiis Curacis , veluci ica arguic 
ad aliud propofitum refervacionis Gon^^utc:!^ ad 
Hcgul.S.hodie ^.Cancellar. de Menfibus glof.^.%.^. 
nurn. 18. 

Neque obftat , quod , fiPontihces vellenc 
iiibjicefc quindcnniis eciam Bcneficia monocu- 

larid , De Quindenniis , Cap. XXX VL 97 larla > &■ Pcnfiones fuper tallbiis BeneficHs impo- 
iltas» profedo illa exprefsc fubjecifleiic , prout 

7 exprefse fiib/ecerunt etiam Bcneficia manualia , 
utpatetex EMa ^S.S.TiiF.^.^.pofimed.ex littl- 
lai^.Sixti y ^.z.poHmed.&^.^.inprincip.BulUr. 
nov.l{om.to.i.exBHllaiS.VrbamyHl.%.i.pofimed. 
(ircdfin.to.^i.et ex Riilla')O.Clement.X.§..i pofl med. 
circifin.& %.<,.inmed-tom6.repetit.po!l Tra£l.int. 
Con(litution.^pojiolic. in ordine la VI. VII. VIH. 
& XI. oiaxime in materia , ut ifta qaindennio- 

8 rum , exorbitante a Jure : unde uti cafus omif- 
fus , debec remanere fub ccnfura juris , Barbofa 
axiom. 39. per tot. etenim ad cautbelam cantuiii 
exprelTerunc Pontificcsmanualia Beneficia, non 
aucem ex eo , quod aliqua indigerent exprcffio- 
ne , cum , etiamfi iila exprefse non (ubjicerencur 

9 q>.iindennils , crederem , fubjeda remanfilfe ob 
generalitatem verborum , quibusloquuiitur Bul- 
\x fuperquindenniis cditse,incipiendoaP<i«/o/Z. 
primoquitidenniorum inventore , dve veriiis re- 
gulatore , in Conflituiione6. §.6.BuUar.nov. l{o- 
tnan.tom.i. ibi : cujufvis qnalitatis,aut generis&c. 
yulius lll.in Confiitutione 2o.%.6.pofl med. verfic. 
le^ quorumvis , eod,tom.i. ibi : quomodolihet qna- 
lificatA &c. Vaulus IV. in Conflitutione 17. §.7. /» 
frincip. §.8. in princip. & §.ii.infin. eod. tom.i. 
jbi : quibnfvis &c. omnia , & ftngula &c. San- 
Hus Vius y.in Conflitutione 58 §.2./k fin.^.i.circi 
fin.&%.6infin.eod'iullar.tom.z. ibi : quocumque 
titulo nuncupata &c. quacumque Beneficia &c. 
Sixtus y.in Conflitutione^^.^.i. in princip.^.z. in 
princet §.<^.in princ.eod.to. z.ibi : quorumcumque 
Beneficiorum&c. omnia .,&fliigula &c. quxcum- 
que &c. Vrbanus Vlll. in Conflitutione i S.in priw 
cip.junSio §. i in med.& §.1./» mcd.circi fin.tom % . 
ibi : quxcumque &c. omnia , &fingula &c. qui- 
bufcumque &c.quorumcumque &c. & Clemcns X. 
inConftitutione •^o.inprincip.junSio^.i. infin.^.^. 
in prineip.& ^« §.4 in princip.& fin.%.<, -in princip. 
&med.%.6.pofl med.circ(ifin.& infin.^.g. inprin- 
cip.&§.io.circd fin.tom.6.\bii qualificatorum &c. 
omnia , & fingula &c. qu^cumque &c. juibuf- 
cumque &c. quorumcumqne &c. quibufvis &c, 
omnium , & fingulorum &c. qus quidem Bulla: 
repetitae reperiuntur poft Tradl- int. Conflitution. 
oipoflolic. inordinela I. III. V. VI. VII. Vlll. Sc 
XI. unde ob earundem BuIJarum generalicatem 
aptam ad comprshendendum quscumque Be- 
neficia , bene comprxhenduntur monocularia , 
qus , licec unica fint, non iiide tamen definunc 
elfe Beneficia fsecularia Ecclefiaftica, pociffimum 
quando memoracse BuIIa: faciunc mentionem de 
Beneficiis qualitercumque qualificatis , & in mo- 

10 nocularitate poflunc coniiderari qualificaca , 
GonT^alc^i ad I{egul. 8. hodic 9. Cancellar. de Moi- 
fibus glof,9.%.^.n.i6. praccerquamquod milicabac 
forfican major ratio exprimendi manualia , 
quam monocularia , cum illa fint perpetua , kd 
ad nutum amovibilia , ficque minus proprie lic- 
neficia , quae debenc effe perpetua : unde aliqua 
rcmancbac ambiguitas , an manualia fubjace- 
rcnc , nec ne quindenniis ; ifta vero , nempe mo- 
nocularia func perpetua , proprie , ac vere Benc- 
ficia ; unde minor dubicacio de monocularibus , 
quam de manualibus . 

Minusobfiac , quod , ctim agacur de modlco 
pra:;udicio Sedis Apoftolicae , ac Annaciftarum , 
refulfance ex unione Beneficii monocularis , five 
ex rei"?rvacione Penfionis fuper Beneficio mono- culari , qnando in Orbe Cacholico Infinitaj ii 
adfunc Beneficia unica , & Penfiones , ex quibus 
folvunturquindennla, veluti ad aliud propofi- 
cum modlci prae/udicii , quod fencic Sedes Apo- 
ftolica ex conceffione Indulci ad duos tancum_» 
Canonicacus Doftorales , & Magiftrales in qua- 
libec Cachedrali Regnorum Hifpaniarum relpe_- 
(ftu ad plufquim duo millia Beneficia in quali- 
bec Dlicefi , ponderac Gonxdex ad B^gttl 8. 
bodiig. Cancellar.de Menftbusglof.9-%-^,mm.ii. 
non prafumicur , Summos Poncifices adeo ce- 
nacesfuifle , uc , qui alios de avaricia nocare de- 
benc, vellnc refplcere eclam ad modicuniprx/u- 
dicium refultans ex non folutione quindenriii 
pro Beneficiorum monocularlum unione , feti 
Penfionum refervatione ftiper Bsneficils inono- 
cularibus ; & modicum quidem eft prs/udicium 
rerpeau ad Papam , qul eft omnium Princeps , i» 
ut In fimili de.Papa , notat Card.Tarif.confll.^i. 
nu.z. cumfeqq. lib-^. qula .quantumvis pra:/udi- 
cium forfitan fic modicum refpedu aliorutn Be- 
neficlorum non monocularium , catnen fatis eft , 
quodaliqualeprs/udicium fit , & quod non_» 
agatur de folo prae/udicio Papa: , feu Camers 
Apoftolics , fed etiam de pra:/udicio certii , fetx 
Annaciftarum , cui Princeps , prsfertun Eccle- 
fiafticus , xq\i\ amaror , non ita r.icile derogarc 
folec : & quia eric prs/udlcium modicum quoad 
Papam , e/iifque Cameram , fed non quoad An- 
naciftas caufam onerofam habences propcer fuo- 
rum Officiorum cmpcionem de propnis pecu- 
niis : &: quia riec Sedes Apoftolica in cafu Gon- 
^^alexmoxpralaudati adI{egul.S.bodic9. Cancel- 
lar.de Menfibus glof.9.%.z.num.zS.2i\iqaodknnt 
prx/udicium , >:<c /uxca dltSum e/ufdem Gon^s^alt':^ 13 
loc-citat.n.^, in fin. exigit annatam de Canonica- 
tibus Doaoralibus in cafu eorum vacationis 
apud Sedem a Provifis , feu cleais ab Ordiiia- 
riis , 8i Capiculis diSam annacam lolvere deben- 
tibus racione novce Provifionis , & expedicionis 
licerarum Apoftolicarum in Dacaria incraqua- 
drimeftre impetrand» ; unde argumentum Gon- 
■^Zalex pa modum tantiim dubitandi excita- 14 
cnm , ftringlc pocius , ficuci enim Canonlcatus 15 
Doftorales in Hifpania , non obftance , quod 
fiiic duo cantiim in qualibet Cathedrali , ficque 
agatur de modlco prae/udlclo ; quando e concra 16 
inibl Beneficia in quallbet Discsfi adfint pluf- 
quamduomillla, nihilomimisfolvunt annatam , 17 
endem ferme pacfto Beneficia monocularia ; licec 
unlc3;|ficqne, licet agatur de modico praf/udi- 18 
cio ob multipllcitatem aliorum Benefieiorumj 
non monocularium unitoruin , folvere debenc 
quindennlum . 

ARGVMENTVM, 

Ex Beneficiis Menrilibus , cie Menfc 
nuncupatis , annuuni valorem viginti 
quatuor Ducatorum auri de Camera ex- 
cedcntibus , Menfe Epifcopali , (eu Ab- 
batiali unitis , live ex perpetuis Pendo- 
nibus ditflani fummam exccdentibus , fu- 
per Beneficiis hujulmodi ad favorem 
Mcnrit Epifcopalis , feu Ahbatialis re- 
fervatis , etiam adhiic debentur quin- 
dennia . 

N S U iM- 9^ Joannis Lopez de Leone » SUMMARIUM. i Quli fit Beneficium Mer^ale ,feade Menfa , 
a Quidjit Bona amenfari . 

3 Ex Beneficio Menfali unito Menf<e Epifcopali , feu 

^bbatiali, fivi ex^Penfione ad favorem diElm 
Menfis fuper illo refervata debentur quindennia . 

4 Ob pr^ejudicium annattS intrant quindennia , 
<y T^mo gravandus duplici onere . 

6 i^indennium folvitur ex Benejiciis unitis Menfx 

Capitulari . 

7 Tontifices volentes , folvi quindennia ex Menfa Ca- 

pitulari, cenfentur voluiffe , illa etiam folvi ex 
Menfa Epifcopali , aut .Abbatiali . 

5 Cafus omijjus habetur pro omiffo . 
9 Quindennia funt Juri incognita . 

jo Odiofa firi£lim interpretanda . 

II Ex Beneficiis manualibus unitis debentur quinden- 

nia . 
I a Beneficia manualia poffunt aliquando a Vapa confer- 

ri in titulum , qux , ji provideantur , evadunt 

perpetua pro illa vice . 
ij Beneficia Menfalia conferri nonfolent d Tapa perfo- 

nis -, tamquam jam unita Menfie . 
14 TapA difmembrare nonfolet talia Beneficia. 

CAPITULUM XXXVII. 

PRo dicendorum intelligentia przmittendum 
eft , Beneficium Menfale , feu de Menfa dici 
illud , quod unitur , ac perpetuo incorporatur 
alicui Menfx Epifcopali , Abbatiaii , Capitulari , 
Dignitatifve cujufpiam ; ica quod nunquain va- 
cet , fed per mortem Prslati confolidatur Men- 
(x,Barbofa de Epifcop par i.alleg.<iS. n.i6. Gar- 
^/<w de lienefic.par.i i .cap.z.nH.i. cum feqq.Taul. 
j{oman. deVenfton.Ecclef'. cap.i.num.8, cum feqq. 
Con^^^ale^z ad I{egul. 8. hodid 9. Cancellar. de Men- 
fibus glof.<i .§.6 «-63 .cum feqq.& ^.y.nu.zi .in fiti. 
verftcaccedit etiam , Maffobr.in prax.habend.Con- 
curf.prtelud.iz.n.i.cumfeqq. hincdicuntur Bona 
menfilia, feu de Menfa , ilia , quae Epifcopatui , 
Abbatiae , Capitulo , aut alceri Oignitati unita , 
& incorporata (ant , Tatd. l{oman. deVenfion. 
Ecclef. cap.i. wm.7. cumfeq. Barbofa de Epifcop. 
far.^.alleg.9'i.nu.6j.cumfeqq. B^ta in recentior. 

a dcc.zo^.per tot.par.z.tom.i. liinc Bona amenfari 
dlcunrur , quando ab Abbate , vel Prjelato data 
in Emphyteulim , poftea ob caducitatem , vel li- 
neam Hnicam , prsvia folidatione dominii utilis 
cum diredo , devolvuncur ad Menfam Abbacia- 
lem > ab eaque retinentur in futurum , illa incor- 
porando , ac uniendo inter csetera Bona Abba- 
tialia , late Menoch. confil. 79. pcr tot. & de pne- 
fumption. lib . 6. prtcf. 87. per tot. & de arbitrar. 
jfudic.lib.z.centur.^i.cap.^^ 3 .per tot.Lotther. de re 
benefic.lib. i .qu.^^z. ».65 . 

Qui.bus prihabitis , aflferitur in prasfenti , 

3 quod ex Bcneficiis Menfalibus , de Menfa nuncu- 
pacis,annuum valorem viginci quacuor Ducato- 
rum auri de Camera excedentibus , Menfs Epi- 
fcopali , feu Abbatiali unitis , five ex perpetuis 
Penfionibus diftam fummam excedentibus , fu- 
per Beneficiis hujufmodi ad favorem Menfae Epi- 
lcopalis , feu Abbatiaiis refervatis, etiam adhuc 
debcncur quindennia ; calia enim Beneficia non 
amplius vacanc poft perpetuam unionem , ac in- 
corporationem fadam Menfae Epifcopali > auc 
Abbaciiili » quamvis de iftis Bensiiciis calicer unitis femper folvatur annata per confiftorlall* 
terProvifos, ciim uniantur alteri Beneficio dc 
fui natura vacabiii , perque confequens conferi- 
bili , qualiseft Epifcopatus , feu Abbatia , me- 
dianteceffu, vel decefru Epifcoporum , (ive Ab- 
batum pro tempore , adinftar Beneficiorum uni- 
torum MenfxCapitulari, qus nunquam moritur, 
quo cafu ob prxjudicium annacs incranc quin- 4 
dennia , proindeque folvendum eft qnindennium 
tam ex Beneficio unico Menfs Epiicopali , aut 
Abbaciali , quam Menfs Capiculari , alteriufque 
Dignicatis , fub motivo, quod Beneficium hujuf- 
modi per talem perpetuam unionem perveniflc 
dicatur ad manus mortuas , 8c tranfitus Beneficii 
ad manus mortuas de per fe folus eft fufficicns 
ad inducendum onus quindennii , maxime (i tx 
hoc tranfitu refuket etiam annatx amifflo j & 
per confequens Camerx , ac Annatiftarum prx- 
judicium , ad quod refarciendum introduda.» 
fuerunt quindennia ex late per nos deduda lu- 
pra in Cap. I. atque fi Beneficium uniatur alteri 
Beneficio non conferibili , & non vacabili , feu 
manui mortus, quaiis eft Menfa Epifcopalis, 
aut Abbatialis , qua; adinftar Menfs Capitularis, 
nunquam moritur , qnantumvis Epifcopatus , 
auc Abbacia , cui Beneficium unitur , de fui na- 
tura vere fit vacabilis per ceflfum , aut deceftu» 
Epifcoporum , feu Abbacum pro tempore , nec 
non conferibilis per promocionem novorum^» 
Praclacorum ; idebque quindennium quoque foU 
vcndumeft de Beaeficio unico Epifcopatui , auC 
Abbatia: , prouc folvitur de Beneficio unico Ca- 
piculo , auc alteri Dignitati , M.xffa Gallef. de an' 
nat.infin.verficulo efi aliud , inprincipio, ibi : Cum 
inter alia provifionum genera , qu^ ab .Apoflolicx 
Sede impetrantur , fint illx , per quas Bencficia Ec- 
clefiaflica uniuntur , & annehuntur aliis , iti quoi 
nonfint amplius vacatura , quod contingit , fi unio 
fttpcrpetna , nec Beneficium uniatur alten Beneficia 
de fua natura vacabili{ puta Epifcopatui , aut .Ab- 
hati£ aticujus Menfe , aut alii cuivis Beneficio con- 
feribili ) tunc cnim augetur Epifcopatus , aut .yib- 
batix taxa , pro tertia parte quantitatis fridluum 
uniti Beneficii , fi illud nonfit inter taxata in libris 
Camer£ ; & fi fit taxatum , tantundem augetur 
taxa Beneficii , cui fit unio : & fic de confuetei^ 
uniti Beneficii anrntta , Sedi .Apofiolicte nihil detra- 
hitur &c. Mafjobr. in prax. habend. Concurf. prte' 
liid.iz.per tot.ac fignanter n.i.in fin. ibl : De Bene- 
ficiis de Menfa ; Beneficia de Menfa non vacant, & 
dicuntur tranfire ad manus mortuas , pro eifque 
folvitur quindennium , quandofunt unita &c. Efi 
autem Bencficium de Menfa illud , quod unitur ali- 
cuiMenfjt Epifcopali, velCapitulari, Dignitatifve 
cujufpiam&c &pro hujufmodi Beneficiis , ex quo 
dicuntur pcrveniffe ad manus mortuas , folvitur 
Quindennium Camerx .Apoliolicte &c. quamvis $ 
non debeac elfc locus duplici oneci in una , 
eademque re , folvendo pro uno , eodemquc. Be- 
neficio annatam , & quindennium , quodjura 
abhorrent , /. navis 4. §. Sedfinavis i.ff-ad tcg. 
I{hod.de ja£lu ;eodem fane modo , quo de Bene- 
ficio unito Capitulo , feu alteri Dignitaci , 
zquum eft , uc folvacur quindennium , ciini-» 
iftud hoc cafu vere uniatur akeri Beneficio non 
conferibili , nec vacabili , qualeeft Capitulum , 
auc altera Dignicas , & cale Beneficium unitum 
nunquam amplius folvat annatam ob celTatio- 
nem vacacionis iii fucurum j non enim hoc cafa 

uni- De Quindenniis ,Cap. XXXVII. p^ uiiiciir hii/ufmodi Beneficiiim Caiionicatui ali- 
ciijus particularis , qui mori poteft, imodebec 
tamqudm mortalis, & novus Caiionicus fuccef- 
for in Canonicuii , provifus de eodem in Data- 
ria Apodolica poteftfolvereannacam ,*quocafu 
non elfet locus quindennio ; fed quando unitur 
Beneficium ipfi Menfas Epifcopali , aut Abbatia- 
li , non autem Epifcopatui , aut Abbacix , prout 
quando iilud unitur Menfce Capitulari , feu ipfi 
Capitulo in communi , vere unitur manui mor- 
tu£E , dum tam Menfj Capicularis , quam Epifco- 
palis, auc Abbatialis , five ipfum Capiculum , 
camquam maiuis mortua , amplius mori ne- 
queat , ideoque efl: locus in hoc cafu quinden- 
niis , quidquid forfitan fit , quando Beneficium 
iinitur Epifcopatui •« aut Abbatise alicujus parci- 
cularis, qui tamquam mortalis mori poteft , & 
debet,atqus fucceifor in Epifcopatu , feu Abba- 
tia , confiftorialitcr provifus debet omnino lol- 
vere integram annatam Commune SetvitlurrLj 

'6 nuncupatam : ficuti namque Pontificcs ftatue- 
runt , folvendum effe quin Jemiium ex Benericiis 
uiiicis MenfxCapituUri, /uxta BullamO.VaitlHl. 
%.i.pofl med.Bullam i-j.Vattli ZF.§.8, ante med. iit 
Bnllar.nov.p^omn.tom.i.Bnllam jS.S.P» A'. §.3. 
in fine , eod. Bnllar. tom. t. &• Bullam 5 o. Clemen- 
tis X.%.1. circafm eod. BnUar.tom.6. repetit.pofi 
Tra£l.int.Conflitntion..Apoflolic. in ordine lal. V. 
VI.& XI. & notat Tyrrh.Corrad.in prax. bencfic. 
lib.z.cap.S.nt4.67. ants med.verfic.cihn verb nnio, 
ita eciam folvendum eft quindennium de Benefi- 
ciis unitis Menfs Epifcopali, aut Abbatiali , quia 
incer unam , & aliam Menfam ex /am diftis in- 

7 crat parificacio : ultraquamquod Pontifices vo- 
kntes folvi quindennia ex Beneficiis Menfx Ca- 
piculari unicis , cenfentur voluifte quoque lolvi 
quindennia ex Beneficiis Menfx Epilcopali , auc 
Abbaciali unicis, ob idencitatem rationis ; nec 

S m hoccafu militat regula, quod cafus omiffus 
in hac matcria quindcnniorum habendus fit pr» 

9 omiftb , qux ciim fint Juri incognita , non habe- 
mus Jus conimane , cujus difpofirioni cenfeatur 
remidus , Barbofa axiom.^g.n. i. cum feq, eunmix 

10 verfemur in re odiofa , exinde ftriftim ad pedem 
litera: intcrpretanda , ad textum in cap.odia i % .de 
regul.yur.in6. 

Eodem ferme patSa , quo ex Beneficiis ma- 

1 1 nualibus » c\ux de fui natura funt amovibilia ad 
nutcm Superioris , occurrente faltem legicima 
caufa , fi uniancur manui niorrux , debsncur 
quindennia , juxca difpofica per Poncihces in 
Conflitutione ^ 3 .Sixti y.% ..^.in princip. Bulhr.nov. 
Bfiman. tom.z. Conflitutione iS-Vrbani Flll. §. i. 
pofi med. circdfin. tom. 5 . & Conflitutione «50. Cle- 
mentis X §.4.^0/? med.&' §.5 ./« med tom.6.repetit. 
fxofi Traii. int. Confiitution. .ApofloUc. in ordinc^ 
/4 yil. yill.& XI. ita etiam ex Beneficiis Men- 
lalibus iadiftinSim cuicumque Menfa: unitis, 
annexis , & incorporatis dc bentur quindeniii.i , 
cum taniBeneficia manualia, quam menfalii 
e/ufdem finc naturae , neutraque vacent , vel 

12 neutrafintinftatucollativo, licet Beneficiama- 
nualia fua aptitudine poflint aliquando a Papa 
uti Domino abfoluco in beiieficialibus , Ci velic 
( quod tamen raro pradicatur ) conferri in ticu- 
lum , perque confequens perpctua evadere pro 
illa vice , & data poltmodiim eoruin vacacione 
redire ad prima^vum Itatum manualitatis , ciim 
res de facili ad priftinam naturam revcrtacur , CoH:!^alexUd I{egul.S.hodie g. CancelUr.de Menjib. 
gloff.^^.^.^.n-i^.Lotcher derebeneflib i qutsli.^^. 
n.6^.Cafiropal.moral tom.i.de Benefic difput.nnic. 
puu£l. <; . num. i % .Vyrrh.Corrad. ia prax. beneficiar. 
lib.i.cap.^.n.-^o^.cumfeqq Sylv.rde Benefic.par.-i. 
qu.ii.n.i^ i.I{ota pofi .Antonell de jurib.&onerib. 
Cleric, dec^j. n. ■; . cumfeq. & e coiicra B;neficia 1 3 
Menfalia nonfolent conftrri a Papa perfouis, 
camquam /atn unita Menfx ; alias difmeinbran- 
da elfent , quod Papa non ita facile permittet in 14 
nonleve prse/udiciumMenfa:. 

ARGVMENTVM, 

Ex Beneficiis Parochialibus , annuum va- 
lorem viginti quatuor Ducatorum auri 
de Camera excedentibus , manui mor- 
t\xx unitis cum perpetuis Vicariis , ad 
ornatum Bul/^ S. PJJ V. in ordJne la 47. 
§.^. B/dlar. nov. Rom. tom.2. repetJt.poft 
TraB. Jnt. ConJtitutJon.ApoftolJc. priCter- 
mJJf. Jn ordJne la I. dempta tamen con- 
grua Vicariorum , eaam adhuc deben- 
tur quindennia . 

SUMMARIUM. 

1 Verpetua unia Ecclefue Varochialis prohibctHr per 

S3cr.C0ncil.Tndentin.feft.24.de Retbrm.trione 
cap.13. 

2 Verpetua unio Beneficiorum fimplicium perniittitur 

per idem Sacr.Concil.Tridentin. feli.23. ^^ ^c* 
formatione cap. 18. 

3 De Jure communipermijja erat perpetua unio etiam 

Ecclefiarum VarocJnalium , & in Im corre£lum 
fnit jus commune per Sacrnm Conciliuin Tri- 
dentinum . 

4 Ver Vapam etiam pofl Concilium bcnd fieri potefi per- 

petua unio Ecclefia: Varochialis , & adducitur lo- 
cus Macth^i cap.i6. verf.i^. & 20. Sc cap. 18. 
verf.i8.& J0.1nn.cap.20. vcrf.23.& i4' 
$ Vr^fervata cenfetur au&oritas VapiS in omnibiis 
Dscretis Conciliaribus . 

6 Sacr.Concil.Tridencin.feft.^i^.de Reformac.cap.<J. 

prohibuit , quod Bencficia Curata cttnvertantur ;h 
jmplicia . 

7 Idem Sacr. Concil. «3« prohibet unionem , quiis 

temporalia tantilm transfert in Ecclefiam , cuifit 
unio cum afjignatione congrua pro Vicario per- 
petuo . 

8 Idcm Sacr.Concil. feir.7. de Reformacionc cap.7. 

tolerat tales uniones , dnmmodo exerceatur cur* 
animarum per yicarium . 

9 /« Confticutione 35- Sixci V. BulIar.nov.Roman. 

tom.i.fupponitur , Bcncjicia Curata uniri pojfe^ 
etia.n ab Ordinario . 

10 Exceptiofirmat regulam . 

1 1 Idem deprclicnditur cx mente Conftltutionis 47. 

S. Pii V. Bullar.nov.lloman. com.2. 

1 2 Cura a^ualis refidet pcn' ■ yicarium pcrpetuum . 

13 J»fe//e(f2«j Sac.Concil.Tudenc. cjVci profjibitionem 

tinionis . 

14 Quando Ordinarius mire valeat Eecleftas VarocfuA- 

lcs Ecclefiis Varochialibus . 
1«; Manus mortua , nunquam moritura efl . 
16 Vcrfona particularis indiget mione tmporali , & 
N z ad' lOO Joannis Lopez de Leone, adducitur locus "lob cap. lo. verfic. 20.cap. 14. 
verric.i.&$.&cap.i7-vcrfic.i.&Genel.cap.47. 

verfic. 9. n r ^^ 

17 VnioBetieficiorum, exiflaite jujtii caufa , permit- 

titur . 
x8 ExParocbialiunita cumperpetuayicariut manus 47 

mortua tenetur ad quindenniutn , dempta tamen 

congrua Vicarii . 4^ 

19 Siipradi(aaBullaPiana§. 3. o«er4t confcicntiant» 

Vicarii in cafu non folutionis integri qiiindennii . 49 

20 Oneratio confcientix Vicarii refertur ad caftm non 

faSi.^e d Vicario folutionis annat£ . ■ 5° 

21 Canonicus Coadiutus patitur pun^laturas ob nonre- si 

fidentiam Canonici Coadjntoris . 
2z Solvens ufurario ufuras , ejt cooperator peccati alte- 5 1 

rius . 
aj ^ejicitur Duard. refol. moral. parte «5. tracl.7. re- 

Ibl.ia. verficulo his tamen . 53 

i4 IntelleSlus Bttllarum qttindenniortim . 
aS >Argimentim d contrario fenfu inyure validi(fi' 

mttm e/i . , ^^ 

26 BulU quindenniorum excipientes d contrario fenfu d 55 

quindenniis Beneficia de tempore Vnionis ■, Ctiram 
habentia, non intelUgttnt dc Citra ^nimarum , 56 
fed bcne de Cura <cgroto>-um . 57 

27 In tantum Hofpitalia de tempore Vnionis , CurariL» 

agrotorum habentia eximuniur d quindenniis , in 58 
quantttm non fttnt Bencficia Ecclefiaflica • 59 

28 .Adfunt etiam Hofpitalia ■, in quibus exercetur fola 

Hofpitatitas , ratione hofpitatianis percgrinorum , 60 

abfque Cura tegrotorum . 

ap Mmio celebe^rinne Archiconfratemitatis San£liffi- 61 

m.e TrinitatisVeregrinorttm deVrbe. 

50 Etiam Btneficia Vayochialia fubjicittntur qtiinden- 6i 

niis . . ^5 

3 1 Manus mortuce tenentur indicare Beneficia Tarochia- 64 

lia fibi unita , non ad alitm effe£litm , qudm ad 
folvendum ex illis quindennia . 

32 B«//^ quindenniorttmfi aliter intelligend£ effent , da- 

retttr in eis contradiSiio , feu correctio in continen- 6$ 
ti , & cur , 

33 In quo cafu verbum Cuta. inBuUis quindenniorum 66 

referatur ad Curam .Animartm . 

34 Etinqitocafureferattir adCttramxgrotorttm. 67 
3 5 Effet contradiclorium in eifdem Bullis qttindenniorum 

mandari , modafohvi-, & modo non fotvi qttiii- 63 

dennia ex Beneficiis Curam habentibus . 69 

36 Contraria concordanda ftint . 70 

37 ExTarochiatibusDucatos XXIV. excedentibusde- yi 

betur .Amata in Vrovifione . 

38 Confequens efl , quod vigore fubrogationis quinden' 

nii loco annatx , ex Vnione Varochiatium debea- 7» 
tur qtiindennitim . 

39 Eademratio-, eademque difpofitio mititat inBenefi- 73 

ciisVarocbialibus unitis , qu£ militat in atiis Be- 74 
neficiis nonVarochiatibus tinitis . 

40 Idemdammm, quodrefultat .Annatiflis exVnione 75 

Beneficiorum non Parochialium , rejuitat ex 76 
Vnione Beneficiorum Parochialium . 

41 Vbiefl cadcm ratio , ibi debet efje eademjuris di- 77 

fpofitio . 

42 BuUxquindenniorum lubjiciunt quindenniis etiam 78 

Bencficia Parocbiatia unita . 79 

43 DiSlA Bullte ponunt rem in claris , & faciunt cafum 80 

legis . 8 1 

44 In fupradifta Bulla Piana §. 3. dicitur , qubd [olvi 82 

debeat integrum quindennium in cafu omiffx d Vi' 8 j 
cat io fotutionis annatx . 84 

45 r» eadcm Bulla <i/f/t«r > iniquumeffej quodfolvn' tur integrum quindennium , quando nsn percl' 

piunttir integrifruHus,flante eretlioneVicarix . 
Leges Grammaticte etiam in legibusnoflris , quan- 

tumvis nonadeb exa6lo rigore regtilarumgram- 

maticatium fervandx fimt . 
T^ec femper efl verum , qttbd leges nofirte Vrifciano 

nonfiibjacent. 
Perpenditur Bulla 47.S.Pii V.^.j.BulIar.nov.Rom, 

tom. 2. 
Q^iis uttrd modtm gravandus non efl , ]uxta men- 

tem pnetaudatx Bulls Pian^ . 
I{es non eft reducenda ad inxqualitatcm . 
jQ.'</ nonfentit commodum , non debet fentire incom- 

modtm . 
Vicarius Parochialis ttnitiz efi perfona particularis , 

& babet tantum fruitionem vitalitiam fuper fiia 

congrua . 
In eadem Buila dicitur , qnbd manus mortua no.ij 

teneatur ad intcgriim quindennium , dummodb Vi- 

carius fotvat annatarn . 
Contrariortim cadem efl difciptina . 
.Argtimentum d contrario fenfu in yure vatidifji' 

rntim efl . 
Iterum perpenditur citata BuIIa Piaua . 
Verba imperfonaliter loacepta quando rediici vi- 

deantur ad pcrfonalitatem . 
Verba diibia , bent dectarantitr per fitbfequentia . 
Verba referenda funt ad ea , qiiibus magis convc 

nittnt . 
Verba integrum quindennium folvi debere magis, 

immb fotummodb convenimt manui mortux . 
Mamts moYtua , juxta Bullus quindenniorum , efl 

fola debitrix quindennii . 
Vonderantur Butlte qtiindenniorum . 
.Adiiucitiir earundKm Bullarum inccrpretatio . 
Per org.tnum Superioritm , &■ Procuratorttm LocO' 

rttm Piortim , feu manuiim mortuarum fieri folent 

quindenniorttm folutiones , dumetiam fer eorun- 

dem oiganumfieri folent Unionum petitiones . 
^d quem effeclum adducitur Bulla 23. Innocen- 

tii X.Bullar.iiov.Rom.rom.«;. 
Catifa perpettiitatis manus mortu<x pr£buit anfanL» 

introducendi quiadennia . 
DiSiio alioquin diverfificat cafus, eflque conditio- 

natis . 
Intelle^us ReguI.22.CanceIlar.de Uaion. 
Intetletlus Rcgul.34 hoJie 35.CanceIlar.de annal. 
/?;fe//e<f2«f Scacuc.Urb. lib.i.C3p.i45. 
Ex obfervantia interpretationem fimere debent 

verba ftepe taudatte Buliae Pianx , quando etiam 

forfitan aHqu.im paterentnr ambiguitatem . 
Ob imperfonatitatem verbonm utraque pars obti- 

gatur . 
Ma^is expedit habere plures obligatos . 
Verba inteltigenda fttnt jecundum lubjeSiam mate- 

riam . 
Sitbje£ia taliaftint, qualia prtedicata demonflrant . 
Subtata materia , & fubje£io , tollitur etiam prxdi- 

catum . 
Inobediens , & delinquens non debet effe mdioris 

conditionis . 
Iniqua conditio inferenda non efl . 
Tiemo locuptetari debet cum ja£iura aliena . 
Pana tenere debet fuos auSiores . 
^Affertur locus Ezechiel.cap.18.verf.20. 
Pe^penditiir prxlattdata Bulla Piana §.3. 
Ctaiifula nec alias importat priecifam necefjitatem . 
Iterum expenditur Balla, Piana . 

C A- De Quindenniis , Cap. XXXVIII. loi 

CAPiTULUM xxxvni. PRxmittendumeft , qtio J , etiimfi prohibica 
(it pcr Sacriim Concilium Tridminumfefj.z^. 
de I{efortnat. cap. 13.1« principio , verbo dim ta- 
tnen Curata nonjint -, & inmed.vcrpc.inunioni' 
bus , verbo Eccleftis Parochiales , perpetua unio 
Ecclefis Parochialis ad favorem Loci Pii , fic- 
i que manus mortux , permifTa tantummodo unio 
perpetua Beneficiorum fimplicium per eandenL» 
Sacrofun^lamTridentinam Synodum fejf.i^. de i^e- 
format.cap. 1 8. in med. verbo nec non Benejicia ali- 
quot fimplicia , & feff. 24. de I{eformat. cap. 15. 
verfic. ftmplicia Beneficia , correfto in hac parte 

3 Jure communi permittente perpetuas uniones 
etiam Ecclefiarum Parochialium ,ja\ta.cap. ex- 
pofuifli ll-de Pmbend.ubi ,Abb.n.^.¥agnan.nH.Z' 
Barbofa de Epifc. par.:^.alleg,66.n.3.Caccialup. de 

4 union.artic.4. num.i6. attamen per Papam etiam 
poft Concilium beoe fieri poteft perpetua unio , 
ciim iftud illum non liget , fed ligetur ab ilio , 
non auferens , nec auferre valens Summo Ponti- 
fici , cui dici nequit cur ita facis > omnimodam 
audoritatem fibi a Deo traditam , ( juxta illud 
Matthcap.i6.verf.icf. ^2o.& cap.iS.verf.i8. 
&yoanncap.zo.verfic.2^.& z^. quodcumque li^ 
gaveris fuper terram , erit ligatum &■ in cxlis , & 
quodcumque folveris fuper terram , erit folutum& 
incielis) accedente potiflimuin neceflicate ma- 
nus morcus ,cui fic unio , Oldrad.conf. zz^^.per 
tot. ubi de perpetua unione quacuor Parochia- 
lium per Papam fada ad favorem Menfae Epi- 
fcopalis Monacen., & conf. z^j.pertot. ubi me- 
minic perpetuse unionis Parochialis Ecclefis 
S. Medardi de Benaftato Minoten. Discefis a 
Nicolao I V. &Glemence V. approbata: ad favo- 
rem Me.ife Epifcopalis ex fola quidem caufa le- 
vilfima , penurise nempe ( quis crederec , ni(i 
bonus potacor ) boiii vini in Cachedrali , quo 
abundabac Parochialis unita, 8iconf.t6o.&z6z. 
ubi de Uiiioiie decem Parochialium fafta decem 
Dig.utatibus Cachedralis , Fagnjn. in cap. expO' 
fuijli ^i-num.^. & 11. infine , vsrficulofecus , de 
Pnshend.i^aflor de Benefic.lib.i.tlt.^.nu.g.ubi de 
uir uie P-irochialis Ecclefiz Ruralis ioci de_> 
Tourues inGalliafada poft Concilium favore 
Coliegii Aquen. PP. Societacis Jefu , & de unio- 
r,£ Parochialis favore PP. Oratorii Jefu Mini- 
ftrantium in Ecclefia B. Marije Virgiais Gratia- 
rum Cotignacen. pariter in Gallia ) ex caufa , 
qiiod deanno 1609. Virgo Deipara bis appa- 
ruerit in eodem loco Joanni de;a Sacco pio viro, 
& quod PP. prsdiAi P^regrinos pie hofpiten- 
tur , Velafc.de privileg.pauper- partci.qu. 12. 
num.-j. Flore'^ Oia^^^de Mcia 'var.qutflion.lib.i. 
qit- 10. aaic.i.%. i.per tot ubi de unione Paro- 
chialis fiifta Moiiafterio Moniiliu n de Vega iti 

Itiifpania , Sc n <,,/» med.verficulo & in Hifpania , 
ubi de unione plurium Parochialiuai favore per- 
celebris Moufterii Monialium delas Huelgis, 
feu Guelgas Burgcn , l^odrigHe':^ quxd. I{egular. 
tom %.qu<eii.%o.artic.z.in principio , ubi de unione 
ab Eiigenio 1 V. fifta ad favorem Monafterii 
S. JuIlinsB Ordiiiis Benediiflinorum , feu Caffi- 
neiifiuivi Padua: , Card dc Luca in annot.tt.ad 
Sacr.Concil.Tridentin. difcurf.S.n.iS circd fin. ubi 
retcrt, Papam paffim confueviffe I->arochiaIes 
Ecclefias unire Cathedralibus EccL-liis , feu Ca- 
pitutis ex caufa neceffitacis , Clcricat. difcord. forenf, de Benefic.& Venfton. par.i. difcord.y^.n.i. 
i.&Z.ac per tot.ubi de Parochiali Ecclefia S.Bar- 
tholoinsei Vilte , feu Oppidi Far« per PapJttn-» 
uaita MenfsB Capitulari Patavins cb tenues Ca- 
nonicatuum proventus , Tondut. refol.Canonic.& 
heneficial.par.z.cap.i%i.n.%.\.\b\ de unione Paro- 
chialis fafta Monafterio , i{ota pofi Tamburin. de 
jure .Abbat. tom. 3 . dec 102 inprincipio , ubi de 
unione Parochialis Ecclefise S, Stephani Augu- 
ftans Dixcefis ad favorem Monafterii , & poji 
Murg. ad Conflitution. ./tpoflolic. decj. cumfeqq. 
ubi de unione Parochialis Ecclefis S. Pelagii dc 
Arredondo Burgen. Discefis ad favorem Mona- 
fterii S. Salvacoris de Ona Ordinis S. Benedidi 
Congregacionis Hifpaniarum , & coram Card. 
Cavaler. dec.^Q^^nu.i. ubi de unione Parochialis 
per Pium IV. Capitulo Derchufen. in Hifpaniis 
fafta , & in recentior. dec.<i6^. inprincipio , jun5l9 
n.^inprincipio , part.-^.tom.z. ubi de unione Pa- 
rochialis Ecdefix S. Maris in Pofterulade Urbc 
in Via vulgo aW Orfo , a Sede Apoftolica fafta 
de anno 1626. ficque longe poft Coucilium , 
CoIIegio Congregacionis Monachorum Cxlefti- 
norum Ordinis S. Benedidi , decifCi-j- pertot. 
par.iS. tom. 2. ubi de unione Parochialis Eccle- 
fix S.ScephaniCracovien. Civitatis de Jurepa- 
tronatu Regis Polonix fafta poft Concilium_» 
etiam auftoritace Ordinaria de anno 1602. pec 
Epifcopum adfavorem DomusProbationisPP. 
Societatis Jefu , pofteaque per eundem Epifco- 
pum ad Cardinalatum promotum, ac pro Polo- 
ni3B Regno Legatum de Lacere creacuni , au<ao- 
ritace Apoftolicaconfirmaca , & approbaca vi- 
gore fpecialis faculcacis fibi in literis Apoftolicis 
impercita: , & Sacra Congregatio Concilii in Com* 
pofiellana Vnionis 20. Septembris 1692. regifirat* 
in libro t\z.Decretor.fol. 544. cenfuic, conceden- 
dam efle unionem Parochialis Ecclefix de loxo 
ad favorem Monafterii S. Dominici, prsfervaca % 
namque cenfecur ampliffima auQoricas Papse in 
omnibus Decrecis Conciliaribus , prouc ipfum- 
mec Sacrum Concilium Tr identinum venerabund^ 
proceftacur in hypochefi perpecux unionis/e/Z^.y. 
de l\eformat.cap.6. infine , & in terininis generali- 
hasfeff.z^t.de I{eformat.cap.ii. 

Omiffo , quod forfican Decrecum Conciliare 
videcur prohibere uniones Parochialium in folo 
cafu , quo Parochiales uniendae , peniciis amitce- 
renc curam animarum , & convercerencur in Bc- 6 
neficia fimplicia, quod fi eri prohibuic idemCon' 
ciliumfeff.z'^. de [{eformat.cap 6.ubi Barbofa; fic- 
que prohibec dumcaxac unionem exftindivam 
cura! in priinxva Ecclefia unienda, non aucem f- 
unionem , quae cemporalia tancum transferc in 
Ecciefiam , cui fic unio cum affignatione con- 
grua: pro Vicario perpetuo , cumque fpiritua- 
lium refervacione in priinsva Ecclefia per Vica- 
rium pro tempore adminiftrandorum , Monet.de 
commutatione ultim.voluntat.cap. i i.cowc.j.w.pp. 
ante med. verficulo ita , ut : quod mire compro- 
bacur , dum idem Sacritm Concilium feff. 7. de Bje- 8 
format. cap. 7. tolerat cjufmodi uniones , dum- 
modomediantibus iilisnon deferatur curaani- 
marum , fed illa exerceatur per Vicarium perpe- 
tuum pro te mpore ab Ordinario deputandum , 
in apertiffim us vcrbis ibi : Beneficia Ecclefiaflica 
Curata , qux Cathedralibus &c. pcrpetuo unita, & 
annexa reperi unttir , ab Ordinariis&c. vifitentur, 
qui &c. prov idere procurcnt j »f fer idoneos Vica- 

rios IQZ Joannis Lopez deLeone, rios etia^ perpetuoi &c. deputandos ^nmarnm 
tura b:tdabiliter exerceatnr&ad quod aJ vertic 
Maneta de commitat.ultim.-volunt. cap.ii.conc.j. 
num.99 ■pojl med. verficulo undd ipfum Conciliiim ; 
Q imnio poll ipknn Conciliuin in Conflitutione 53. 
Sixti y. %.2.Bullar.nov l{om. tom 2. fupponitiir, 
Beneficia Curaca uniri pofle etiam fola auftori- 
tat; Ordinaria , dum a Beneficiis (ic unitis nec 
excipit quoad folutionem quindenrjii Bsncficia 

10 Curata, ut §.4. etenim excepciofirmat regulam, 
ad quod bene refleiftit Monet loc.mox citat propi 
finvcrficulo ac f. 1 ipfum Concilium Tridentinum , 

11 id-smque fcrme deprxhenaicur ex mence Con'ij- 
tutionis <\l.S. Vii V. eod. Bulla:. eodernque tom.z. 
ut notat Monetu loc. relat, cina jin. verficulo id 
ipfum . 

Mens autem Concilii prorilbendi perpetuas 
hujufmodi Parochialium uniones , non alia_> 
ftjit , quam , ut Parothialibus quoad fieri poilet 
ob animarum falutcm profpi;eretur , ne anima- 
rum cura defererecur , non vero , ^i unio Pato- 
chiaiis perpetuo fiat abfque defercione curx , qus 
"tl habitualis remanere debet penes manum mor- 
tuam , cui fit unio , & adualis cura penes Vica- 
rium perpetuum pro cempore deputandum , ad 
textum in cap.fupereo S.ubiglojfa verbo annex/e , 
de Trxbend.in 6. Turricella dc union.Renefic.cap.'^. 
n.^.cumfeqq.?^tarecentior.dec.io.nu.z.cumfeqq. 
par.i4.(icc.8i7.«.i6 pjr.i8.fo/M.2. veiprxlauda- 

12 tum Uecretum Conciliare venit intelliaendum 
de perpetuis unionibus Parochialium faciendis 
manui morcus fitse in locoalterius Disceiis ab 
ca , cujus funt Parochiales uniends , ne alias 
DisEcefes , & EcclEfiafticus ordo confuadancur , 
vtfejj.i^. de T^eformat. cap.g. ibi : Beneficia uniiis 
Lixcefts , eti.imft Varodiialis Ecdeftx <&c. etiam 
ratione augendi cultiim divinum &c. alteniis Dix- 
ecfis Beneficio , aut Monallerio , feu Collegio , vel 
Loco etiam Pio perpetuo non uniantur &c. quod 
ponderat Monet. loc. f<epe relat. in med verjiculo 

X4 denique ; & idem Concilium fejf. 21.de I{eformat. 
cap.',^- permittic Ordinariis Locorum , ut perpe- 
tuo unire valeant Parochiales Parochialibus ob 
carum paupertatem , de qua fuse Xovar. var. 
fra£lic.nov.yur.Vontific.concluf. 1 2^.per tot. 

ie His accedit , quod manus mortua , uti nun- 
quam moritura , cap.liberti 12. qiixfl.2.cap.ftgra- 
tiosl <i.del{efcript.in 6. indiget perpetua unione , 

16 nec ell adinltar perfona: particularis , quse non 
indiget, nifi vitalicia & temporanea unione,ciim 
pecfona tamquam mortalis, non fitperpetua, 
ut eft manus morcua tamquam immorcalis , ve- 
luti diftinguit {{pta coram Curd. Puteo decif. 240. 
n.^.lib. i.'&procul dubio cciam confiderari po- 
teft utilitas ex parce Ecclefise Parochialis uiiics , 
dum illius Bona fecuriiis confervabuntiir a mana 
niortua , qusnunquam moricur , eftque femper 
cadem , quam a Parocho , qui nunquam eft 
idem, nec unquam idem , etiamfi vellet ,-elfe 
poteft ob humans conditionis mortalitatem : 
per viam enim perpetus , ac ptenarii unionis 
perpetuo incumbere debet manui mortua: cura , 
& cultura Bonorum Parochialisunits, quzpo- 
tius meliorabic, quam deteriorabit tamquam 
effedia propria in perpetuum , e coutra Paro- 
chus brevi difcedurus , quia brevi vidurus tam- 
qua m homo ( juxca illud yobcap.io. verftc.20. 
mn qmd non paucitas dierum meorum finiettir bre- 
vi &(' cap.i^. verfic'1. & 5. : brevi vivem tem^ pore&c. brcves d'.es hominisfunt &Ct ^cap. tj. 
ver( I . : di^^s mei breviabuntur , & folum mihifU' 
pertfl fepuUhrum &c. & Genef.cap.^j. verfic.9. : 
dies paegrinationis vit.t mex &c. parvi , & ma- 
li crc. ) oon adeo fidelis cufios , & diligens cul- 
tor Bonorum effe folet, ciim Bona hujufmodi 
non fint tranfitoria ad ejus h^redcs , fed in illis 
fe hdhit adinftar fimplicis affiAuarii , qui curat 
omni meliori modo emjngerefrudus , nulla_* 
h ;bita ratione fuccefforis in Bcneficio , U dete- 
riorationis rei , ac ir.fuper «egrotante Vicario per- 
petuo pro tempore manus morcua , cui fafta fuic 
uiiio, iiiviplabic admiuiftracioiii Sacramento- 
rum , quandoe contra xgrotante RecSore , ne- 
celfeeft adireOrdinarium pro vEconomi depu- 
tacione , ac interim fideles tam expedito, prom- 
pcoque pabulo efuriunt ; ita , ut , exiftente jufta 17 
caufa, in Jnre paffim admiccitur unio Benericio- 
rum , cap.flcutun^re 8. ubi GonXale^ Telle^i^nu.^i. 
& <,.de exceUib.9r.dat. cap.expofuiti jg. ubi Bar' 
bofj ».4. de Prabend. I{ebujf.m prax.benefic.tit. de 
union.n.22..'ax yordan.de rebenefictom.z.iib.io. 
tit.^2.n.i. Gar:i^iasde Bcnefic par. 12. cap 2. n.62. 
Card.de Luca in aanotat. ad Sacr ConcH.Tridentin. 
difcurfS. nitm. i^.alter de L'ica ad Ventrigl, prax. 
Ecclef.annotat.S §.i.n i ^ & §.2.;; 21. cmnfeqq. 
Gon^i^ale':^ ad I{egul 8 hodieg.Canctllar.de Menftb. 
glof.z.nitm.io.Mandof ad l{cgul.22.Cancellar. de 
union qu.^n.^.Francrs de EcclefCathedral.cap.Z. 
n. 20. Lottljer.de re bcmficlib 1 qii.iS.n.iii.Fitfc. 
de villtation- Hb.z.cap.^nnm 19. Barbofi ad Sacr. 
C0ncil.Tridentin.fcff7.de /{eformatcap 6. num.ii. 
& I9.&fe(f.2i.de f^eformatcap.fi.n.y cumfeq.& 
deEpifcop.par.-i.alleg.66.nii'-;. & de ynre Ecclef. 
Iib.-i.caf/.i6.n.^-j. ctm fer.!{ota covam Card.Sera' 
phin. dcc. 1078. n.i.&.\.tom.z.}iich. dec. 140.».!. 
to. I .Gregor. xy.dec.^g.n.^ et in recen.dec.<) i .». 1 9. 
par.^.tom.i.dec^ 17. nu.2.par.n. dec.Hlj. num.z, 
par.i8.tom.2. 

Quibus ad faturltatem pro clariori dicendo* 
rum incclligcntia prihabitis , refolvimus in pra:- 
fenti, quod ex Beneficiis Parochialibus, annuum 18 
valorem viginci quatuor Ducatorum auri de Ca- 
mera excedentibus , manui mortus unitis cum 
perpctuis Vicariis, adornatum BnllisS.PiiV.in 
ordine la^j .^.-^.Bullar.nov '[{om.tom.z.rcpetit.poT: 
Tra£l. int. Conflitution../ipoftiflic. prxtermiff. in or- 
dinene la I. dempta tamen congrua Vicariorum , 
eciam adhiic dcbentur quindennia , actenta lite- 
rali difpofitione meinoraca: Dulli Piana: in ver- 
bis ibi : Et quoniam iniquum ejfet , eos , q'*i com' 
modis privantur, eademonera, qutspriiisfnfline- 
bant , debere fujferre , volumus , & flatuimus, 
qiiod Eccleft.€ , Monafteria , Collegia , Beneficia , 
& PiaLoca hujitfmodi , in quortm 1'arochialibns 
Eccleftis unitis continget yicarias prxdictas erigi , 
pro quantitatibus fri<£tuitm ipfisyicariis perpetuis 
affign.ttortim , adfolutionem qiiindenniorum •, quam 
'Hobis , & Camerx Apoilolicje folvunt , ulterius 
non teneantiir , fed cis detraUiofiet ad ratam certO' 
rum ., qiite de fru^ibus di^arum Parochialium per' 
cipiuncur . Ita tumen , quod Vicarii perpetui , qiti 
pro tempore deputabiinttir , teneantiir accipere d 
Sede ,Apoftolica novam proviftonem fute deptitatio- 
nis , & folvere annatam pro portione fruEluum , 
reddhuum, & proventuurn certorumftbi ajfignata, 
& expediri literas ./tpoflolicas, nec alias ad poftef- 
fonem di£tarum yicariarum perpetttarum , & fer- 
' vitium earundcm Parochialium admitti poffmt , nifi 

folti- De Qnindenniis , Cap. XXXVIII. loj folttta annata , & expeditis itteris ^ApoHolicis «o» 
Vte provifionis , ut prtefertnr , alioqitm inttgrum» 
quindennium folvi debere , nec Ficarii pr<edi£li an- 
ted tuta ccmlcientia fru6lus percipere poffint . Cui 
affiltic f.ircifSjiaracio, quod licuti Aunacifts 
fequeftrare poflunc coagruarn Vicarii pro raca 
Annacje non folutje , ita ad evicandos inanes 
circuitus pofTunt direde agerc contra ipfam ma- 
num morcuatn camquam debicricem {ui debico- 
ris , fafta tamen diftiaSione inter Vicarias per- 
pecuas , & manuales , quales efle folenc Vicarije 
JRegulares , & quampluresetiara Sajculares. 

Nec obftat , quod hoc modo ex culpa Vicarii 
non folvencis annacam in adu provifionis fu£ 
Vicariae, condemnanda non fic manus m jrtua 
ad incegrum quindennium , non dempta porcio- 
ne fruduum afigiiacorum Vicario: quia bend 
confulcum remanec in^emnicaci manus mortua:, 
mediance condifiioae indebici, poltea nempe 
repecendo a Vicario illud plus , quod folvir ma- 
nus morcua , ficque illud , quod iolvere cenere- 
tur Vicarius , fi lolv^rec annatam , prout illam 
folvere cenetur ; & ex abundantiori cauthela re- 
porcare poceric eadem manus morcua ab Anna- 
ciftis , feu OfQcialibus Camerx Apoftolics , 
celfionem jurium contra Vicarium retorquen- 
dorum ex vulgacis . 

Miniis obftat , quod in fine mox citati §. 3. 
19 5«//iC Pmbj; onerecur confcientia Vicarii incafu 
Qon folucionis incegri quindennii ; unde folucio 
incegri quindennii videcur direfta Vicario , quia 
^o oneracio confciencia: Vicarii refertur ad cafum 
non fad£E a Vicario tolucionis annata: , ex tra- 
dicis per Barbof.de cLiuful. clauf.^^. per tot. & /?- 
gnanter num. S.cumfeqq. omilfo , quod manus 
morcua in prxfenci materia fe habec adinftar 
21 Canonici Coadjuci ,qui pacicur pundituras ob 
non relidcnciam Canonici Coadjutoris > quan- 
tumvis Coad/utus non fit in culpa : habec camen 
ifte contra Coadjucorem adionem pro releva- 
tione , & repecere poteit , ad cumulata per f{e- 
mOcamp.de Coadjutor.cap.ii.n.^.cum feq. a^quitas 
eniiniuddec, uc, ciim peromiflSonem Coad/u- 
coris damnum paciacur Coadjucus , ab ipfo rele- 
vecur . Hinc fic , quod , fi Vicarius annacam_» 
non folveric , decradio habecur , ac fi fada non 
■ effce i ergo manus morcua , cui fada fuit unio , 
cenebicur ad integrum quindennium : quando- 
quidemSummus 1'oncifex imperfonaliter ftatuici 
integrum quindennium fotvi debere { funt verba 
Bulls';)",& hxc imperfonalitas refertur ad eum , 
qui ante decracSionem porcionis Vicarii , debi- 
torerac quindennii , qualis eft procul dubio ma- 
nusmortui: neque in aliqao remanec prxjudi- 
cacum maaui morcus , dum in cafu , quo folvic 
incegrum quindeanium , non folvic congruam_» 
Vicario , neque in confciencia illam folvere po- 
teft , ciim Vicarius ia confcieocia juxca pra:Iau- 
dacam Bullam PidwaT», coagruamrecip:re ne- 
queac : alias , fi illam folverec nianus mortua 
Vicario , eflec profedo particcps peccati , ficuc 
ai ille, qui ufurario folvic ufuras , camquam coops- 
racor pcccaci alcerius , ipfi daui proximam ( uc 
inquiunt Moralilta: ) materiain peccaadi , adin- 
itar propinaatis vinum ebrio, vel deponentis Vir- 
ginem \ja\is luxuriofum , Wtrtai de Mendo^a 
1« z.i-difput.17^ fe^i.i^^.^.iSi.Falentiadifpu.zi. 
qu.^^ft-zi . pu,i£l.^. tom.r^. A^zor. iit[litution.moralt 
far.i.lib.^i.cap.i-j.qu.z.Cir $. quidquid incon- trarium indinaverit , ffu deciinaverit minus de- 23 
licatae confcientia: Duardrefol.moral. parte ^, 
tra£i. 7. refol. 1 z . verftculo his tamen , fub debili 
fundamento , quod qui folvit ufuras, non offecC 
materiam proximam peccati , prouc illam ofFerc> 
qui propinac vinum ebrio , quive dcponit Vicgi- 
nem penes luxuciofum ; ciim folvens. ufncas 1 
non agic , fed pacicur injuftitiam , dum ab eo es;-: 
torqueatur pecuaix ; pati autem injuftitianu.a 
nuHum peccacum ell , imo mericum : fed qwiva 
falfum fic hujufmodi raciocininm , pacec ex eo., 
quod alias fequerecur , quod prsftans lenoci- 
nium , non peccarec , nec peccaco cooperarecur, 
hocque alTerere cft erroneum in bona Theologia: 
ficque ( deveniendo ad rem noftram ) miniftri 
manus raorcuse , puta Ecclefix , Monafterii , auc 
cujufcumque Loci Pii peccarent mortalicer, & 
peccare facerenc Vicarium , _fi tali cafu eidern 
congruam folverenc , quam in confcientia reci- 
pere nequic . 

Loage mimis obftac , qudd Parochiales uni- 2^ 
tx , videancur a quindenniis immunes j"uxta le- 
fturam Coniiitulionis ^. SixtiV.^.z.BttlUr.nov. 
T{omayi.tom.z.\b\ : flatuimus , &- ieclaramus, qaod. 
uniones, annexiones &c. de quibufcumc^ue Beneji- 
ciis EccleftaHicis tam Sxcularibns , qnln ^gula- 
ribus , etiamfi Monafleria Monialium , & Hofpita- 
liafuerint , qux tamen tempore ipfarum uniontm , 
Cura , Conventu , & Hofpitalitate caruerint &c. 
cuicumque Ecclefice &c. fa£i£ , & facienia &c. 
fub diSlorum Vr£decejforum Conlitutionibus &c. 
omnino compr<xhendantHr &c. <&■ Conllitutionis 18. 
Vrbani yilt. inprincipio circdfin. per ed-mmec 
verba, tom %.&Conflitutionis %o Clementis X.^.4. 
inprincipio , pereademmec verba, tom S.repetit. 
poli Tra6i. int Conflitution- Apoflolic. in ordinej 
la VIL VIII.& XI. quali quod meinoracx fiulljc 
fubjicientes quiadenaiis Benefiicia Parochalia, 
feu Curata de tempore unionis , Pirojhialicace , 
feu Cura carencia , a contrjrio fenfu (quodar- 25 
gumentum in ]ure ex tradicis per Everard. iii 
Topic. legal. loc.4. per totBarbof loc. commun.27, 
». I . cumfeqq .Card.de Luca de fettd. difc. ; . nitm g, 
validiifimum eft)vid.antur per nece(iu.r,u.n con- 
fequens in bona Philofophia fjltem lcgali , vo- 
luifle cxcipere , ac cximere a quindenniisBenefi- 
cia Parochialia , feu Curaca , de tempore unio- 
nis , Parochialitate , fcu Cura non carentia : 
prsdidum tamen obftaculum ( nefcio , an fubti- 
liter , vel groffolane excitacum , ) in fola fuperfi- 
cie fumpto verbaC«>d, nallo pado fubfiltere 
valet , fed verbu n Cura concordandum cum-» 
proxime fequencibus verbls in eadem oracione 
prolacis , fuuin recipic feafum , ab eifque regicur; 
ita , ut hiic ufque lic.;raliter , feu ad pede n iuera: 
recitaca dida verba ( qua: etiam repetita legun- 
tur pencs Lotthcr.dc re beneficiar libi .qu^il.ig. 
n.4.)ibi: quie tamen ccmporeivfarttm Viiion:tm. Cu- 
ra, Conventu. & H->fpitalitat': ca.-uerint , noii 
loquuarur , nec pcr u nbram quide n ( citra is- zS 
fionemboni feafus)de Bmefi; is i>aro:hialibjs, 
feu Curatis habentibus Curam .\niaurum , ('d 
de Hofp'ra!ibus rauaim htbcncibus Curatiij 
Xi^rocorun , vel Hofpiralicacem , uc , declaran- 
do, & glolfando m >x prslaudacas Bullas Sixti- 
nam, Uibanan, & Clemencinam , ponderac 
^?naydet de flyl.Datar.lib. i . cap. 1 3.§.4- ^^f ^'<''»' 
dennio , « locum feqq ibi „ habcmas , quiaden- 
„ nia non foivi pro Uaionibus fadis de Hofpi- 

,. cali- 104 Joannis Lopez de Leone, ' „ talibus &c. nlfi &c. Hofpicalia hujufmodi de 

5, tempore unionis careaiic Cura &c. iiam cil.n 

„ ilia non folvant A inacam , neque etiam fub- 

o jacent folutioni quindeoniorun ; aliud enim 

„ ell , quoi quindennia foWancur pro Benefi- 

M ciis , qus uniuncur &c. Hofpitalibus , & 

„ aliud , quod folvaacur pro &c. Hofpitalibus , 

„ quando uniuntur &c priori enim cafu Came- 

„ ra Apoflolica , & OfficialesCanceilana» dam- 

5, num paterentur « quia pro iliis Beneficiis fol- 

„ vebacur Annata , qu^ cum per unionem fuerit 

„ fublata , zquum ell , quod fubintret quinden- 

„ nium . Secundo vero cafu pro &c. Hofpicaii 

„ habente Curam non tolvitur Annata , quia_* 

„ adminiftratio elt quid manuale , & omnes 

,> frudus funt addidi a:grotis &c. fi vero Hofpi- 

„ tale careat Cura , tunc rcdditur adinftdrBe- 

„ neficii fimplicis , pro cujus uoione refte exi- 

„ giturquindennium&C, Ec in tancum Hofpi- 

47 talia de tempore unionum,Cnra acgrotorum nou 

carentia , eximuntur a quindenniis , in quantum 

non funt Beneficia Ecclefialtica , miniilque col- 

lativa , fed dantur in fimplicem adminiitracio- 

nem Deputatis , eoriimque fruftus unice delli- 

nati funt ipfis ajgrocis , uc ex verbis ^'imayden. 

mox citat.n.ii. ibiquia adminidratro efl quidma' 

niiale , & omnes fru^us fiint addi£ii &c. agro- 

tis&C' & (icit glojfa in Clement.fi Beneftciornm 2, 

de Decim.Decius conf.id^fub nu.z. infine , lib i. 

necell novum adelfe quoque Hofpicalia magis 

a8 in figura hofpitii pro recipicndis fanis, aut con- 

valefcentibus , in quibus exercetirr foia Holpica- 

litas ratione hofpitationis peregrinorum, abfque 

Cura segrotorum, ex lace per nos cumulatis in.* 

alio Traftatu de Q^uindenniis cap. 6. per tot. ad 

29 qiiam veritatem cruendam fuppetit exemplum 

iltius generis Hofpitalis apud celcberrimam Ar- 

chiconfraternitatemSanditQms Trinitatis Pere- 

grinorum , & Convalefceatium vulgo de Vonte 

Sifto de Urbe . 

Imo tantum abeft , quod Conftitutio Sixtina, 
Vrbana & Clementina in illis verbis Cura carue- 
rint , loquantur de Beneficiis Parochialibus , 
habentibus nempe Curam Animarum , illaque 
e^imant , ac prxfervent a folutione quindennii , 
polt eorum unionem , feu fruSuum appiicatio- 
^o ncm favore manus morcuse , uc pDciiis contra- 
■ rium decernant , veluti legere eft in fspe decan- 
tata Sixtina §. 4. ibi „ mandantes &c. ad indican- 
dumy &-profitcndum medio juramento Qrc.Varo- 
chiales Ecclcfias &c. in Vrbana in principio ibi „ 
mandans &c.ad indicandum , & profitendum &c. 
ckiales Eccleftas &c. ^§. 2ibi ,, mandan- 
tcs &c. ad indicandum &c. Varochiales Ecclc- 
fias &c. et in Clementina §• i . ibi : omnes , etfingu- 
las uniones &c.\de quibufvis &c. Beneficiis Eccle- 
ftafticis , cum Cura , et fine Cura &c. perpetuo 
faSias y et de cxtero&c- pcrpetud faciendas , fub 
literisVaulHl.&c. includi&c.§. 3. ibi: man- 
dans &c. ad indicandum &c, Varochiales Ecclc- 
fias &c. S.4. ibi ; mandans &c. ut &c. Varochia- 
les Ecclefias &c. monerent , et requirerent &c, 
et §. 6. ibi : omnes , etfingulas uniones de quibuf- 
vis &c. quibufcumque Ecclefiis etiam Varochiati' 
bus &c.perpetud fatias , et de aetero &c . ftmiliter 
perpetuo faciendas , fub litcrisVauli Vrcedecefforis 
hujufmodi cotnprxhendi , et includi &c. ita , uc 
enunciatx Bulls literaliter comprshendant Be- 
neficia Curam Auimarutn habencia , eaque ck* prefse fubjici mc qaindenniis , &COgantmanu$ Ji 
mortuas a J illa indicandum , non fane ad alium 
effw-^um, quam ad folvendu.m quindennia etiam 
de Bjneficiis Curam Animarum habentibus » 
prout longe ancea de anno is5?. mandaverat 
cciim yuliut IH. Contitutione io.%.6.Bullar.nov. 
I{oman tom i.repetit poft TraEl. int.Conft,.Apoflol. 
inordine la III. ibi: et a qnibufcumque &c. in- 
'uiolabiliter obfervari &c. quoad omnia , et fingU' 
la &c. Beneficia Ecclefiafiica , cum Cura, et fine 
Cura &c. qute &c. communiter poffident &c. dum- 
modo &c poffideant &c. decernimus &c. et de an- 
Ko i^sS- Vaiilits ly. Conflitut. i7.§ 8 eod. tom.i. 
repetit.poii TraClin ordinela T.ibi : omnes , et fin- 
gulas uniones &c. de quibufvis &c. Beneficiis Ec- 
clefiaflicis , cum Cura , et (ine Cura &c. & de an- 
no 1S67. S. Vius V. Conflitutione 38. §. 6. tom. 2. 
repetit. pofl Tra£l. in ordine la Vl. ibi : mandan- 
tes&c ad indicandum, et profitendum medio jura- 
mento &c. Varochiales Ecclefias &c, ct Confiit.^-j. 
§ ^.eod.tom.z. repetit. poil 7ra£l int- prxtermiff, itt 
ordine la I. ibi : in quorum Varochialibits Ecclefiis 
unitis cotttingat Vicanas prxdiclas erigi , proquan- 
titatibus fm^iuum ipfis Vicariis perpttuis affigna' 
toriirn. adfolutionemquindenniorum&c. ulteriuS 
non teneantur , fed eis detraiiio fiat ad rationetTLa 
certorum , qUiS de fru£iibus diSiarum Parochiaiium 
perc^piuntur . Itd tamen , quod Vicarii perpetui&c. 
teneantur&c. folvere .Annatarn pro portione frtt- * 
6iuiim &c. fibi affignata &c. alioquin integrunt» 
quindennium folvi debere&c. 

Alias, fi aliter intelligends eflent prsBdiiSa! Ja 
Conftitutiones Apoftolics , darecur in eis pal- 
pabilis concradidio , feu correftio in continen- 
ti , dum perancea , & poftca ibidem exprefse 
mandant folvi quindennia etiam ex Bt^neficiis 
cum Cura ; quo cafu verbum Cura , quo utun- 3 j 
tur , tunc refercur ad Curam Animarum : quan- 
do auttm infertur ex eifdem Conftitutionibus , 34 
quod non debeantur quindennia ex Beneficiis 
unitis , Cur jin habencibus , verbum Cura refertur 
ad Curam aegrotorum , ex jam didis ; eflec 35 
auteni contradidiorium intolerabile , mandari 
in eifdemmet Conft/tucionibus modo folvi , & 
moJo non folvi quindenniaex BeneficiisCuram 
habencibus : quando tamen adevitandum ab- 
furdum non praefumitur concradidio , feu corre- 
Aio , prxfcrtim in Conftitntionibus Apoftolicis 
maturo /udicio editis , fed pociiis conturia , ac 
interferepugnantia , concordanda funtpcrme- 35 
dium adaptabilis incelligsntis Conftitucionum 
fuperius allaco:, ad textii in l.ubi repugnantia 148. 
ff.deregul.yur.l.non ad ea 89.ff.de condition.et de- 
monfi. Bellon. de his , qux in contin. fiunt , lib. I . 
cap ^7.n z.Barbofa axiom '^S.nim.i. etaxiom.6o. 
n,i.cum feqq. et per tot. Mafcard.de gener, Statut. 
interprctat.concl S.n.6^.cum feq et concl.iz.n. il. 
Card.de Luca de/ervitut difc^^.num 9. in fine , de 
yurepatronat,difc.i6.fub n.^.et difc.il.nu.j. et de 
teflam.difc.69.tt'6.I{ota in recentior,dec.io%.n.i i. 
par.i^.dec.^^.n.^par.i^^.dec.iicf.num.ii par.i6' 
dcc 6 .n-'^ .dec.z6<i .n.6 .dec ^go.niim.g.et dcc. 400. 
n.^o.et ii.par.iS.tom.i.dec.6i9.num,S.dec.67i' 
n, i^.dec.j 47 n. 6. et dec.791.num, 17. ead. par,iS. 
tom.i.dec.io^.n.j.dec.^oin.ii.ecdec.^S^^.nu.iii 
pdr.19.rfcc. 49 3. ««.21. cum feqq.dec.-^i^. num.^. 
dec^iS.nu.i^.et dec,6oi.n.8,ead.par.i9.tom.2.ac 
alibi pafiim , 

Solvendi infuper efle quindcnnia pro Benefi- 

clis De Quindenniisj Cap. XXX VIII. loy ciis etiam Parochialibus unitis , comprobatur ad 
homiiiem a priori ex viviflSma ratione ; cumj 

37 enim ex Paroi^hialibus Ducatos viginti quatuor 
excedentibus proculdubio debeatur Anuata in 
adu Provilionis , confequens elt vigore fubro- 

38 gationis quindennii loco annata, quod ex unio- 
ne , feu applicatione fruciuuin earundem Paro- 
chialium fada manui mortuac , ob inde ceiratam 
annatam debeatur quindennium introdudurn 
ad reparandum damnum Camerse , & Annati- 
ftarum ob celTationem Annata: ex caufa fequutae 
unionis ex eo , qiiod Parochiales femel unitac , 
non ampiius vacant , ficque non ampliiis folvunc 

3P Annatain ex defcctu fucceffivarum vacationum; 
ita , ut militet eadem ratio, eademque difpofitio 
in Beneficiis Parochialibus , quse militat in aliis 

40 Benehciis non Parochialibus , dum idem dam- 
num , quod refultac Annatiftis ex unione Bene- 
ficiorum non Parochialium , refnlrat ex unione 
Bcneficiorum Parochialium , qus eciam non_. 

41 ampliiis vacant ; unde ubi efl eadem ratio , ibi 
debet e(fc eadem Juris difpoficlo , Barbofa 
axiom.g-J' n-l. et 7. Marfcard. de general. Statitt. 
interpret- concl.^.nu.j. ctmfeqq. Card. de Lucu de 
feud.difc ^T nii.^ cum feqq.ByOta coram Benincafi 
dec.z"] .n.Sdec.iil.n.io. etdec i^ii. nu.g. etinre- 
cmior.(icc-348 n.i3.dec.66z. nu.^par.iS.tom.z. 
dec.iS-n.(^.par.ig.qiiV limsn di6ia. (int ex abun» 

42 danti ; ciim ( ut fatisdemonftravimus ) habea- 
mus ciariffimas fupradiftas Conflitutiones Apo- 
ftolicas expreffis, ac intergivcrfiiibus verbis 
fubjicientes quindenniis etiam Ber.eficia Paro- 
chialia unita , qus ponunc rem in claris , & fa- 

45 ciunt cafum legis juxta vulgatifima . 

Unica tandem Difficuicas videcur sdhuc fu- 

44 pereffe , ciim in fine prxcitati^. 3. BnlU Viami in 
ordinela^^f-Bullar.B^om tom.i.repetit poflTra&. 
in ordine la !• five unic. int. pratermiff. dicacur , 
quod folvi dcbeat inttgruni quindea..ium in ca- 
fu omiflfa: a Vicario folucionis annac^ ; quis 
nempe teneatur ad integmn quindennium , ai 
manus morcua , an Vicarius : li manus mortua 
tenetur , non videtur arquum , qnia ifla non pcr- 
cipic ffudus Vicaris , quos percipic Vicanus ; 

4< proindeque in principio fsepe Jaudaci §. 3. Dnllie 
PJ4n^dicitur , iniquum elle , quodfolvatur in- 
tegrum quindennium a manu morcua , quando- 
ab eadem non percipiuntur integri fruftus Qtnc- 
ficii Parochiaiisuniti , ftante eredi >iie Vicarise 
perpetua: , prout re vera in tali cafu a inanu mor- 
tua integri fruftus non percipiuntur , qnod pa- 
tec ad lenfum ; ex fruftibus enim Parochialis 
uniti demenda eft congrua prxfervata Vicario; 
ficque in ifla parte frudius patiuntur diminurio- 
nem , & pro parte defalcantur , nempe quoad 
congruam: quod jure merico magna emphali 
exagerat vere pietate prasditus , & aquitate re- 
fercus S. Pius V. loc. mox citat. in verb. ibi : ini- 
quum effet eos ( loquicur de miniflris , feu Sups- 
rioribus manuum morcuarum ) qui commodis 
frivantur , eadem onera , qnic pritts fufiinch.tnt > 
deberefufferrc, ■volnmus , et fi.ttuimus , qubd &c. 
Tia Loca bujufmodi , in quorum Varuchialibus Ec- 
cleftis unitis continget Vicarias prxdi^as dgi , pro 
quantitatibus frn£luum ipfts Vicariis pcrpetuis af- 
lignatorum,ad lolutionem quindcimiorum &c. ulte- 
rius non teneantur , fed eis detra^iofiat ad ratam 
certoYum , qux de fruftibus di^arum ?arochi.i- 
liumpercipinntiir&c. Si e contra Vicarius ccne- tur ad incegru 11 quindenniun , quafi in pcEnam 
ab eo non foluca; a 'mttaj in iftu fu£ (»ro-ilionis 
Vicarixex verbis e/nrjem BulU '*ix-i£ loco mox. 
citato ibi : yicariiperpetui &c. tene.intur&c-fol- 
•vere annatam pro portione fruSluum &c. certorum 
fibi affignata &c. alioqmn integrutn qmndennium 
folvi debcre <&c. &: notecur ( quifo ) verbum ( uC 
ajunc Grammacici) imperfonale , ac infinicivi, 
quod nefcicur ad qu.s perfoias referacur, & a 
quo a!io verbo regacur dictu n verbum inffiict- 
vi , Civi veriiis ( quod deccrius eft ) didi.i duo 
verbi iufinitivi : folvi debcre , concra Itgcs bonc 
GrammacicsE , qui eciam in legibus noltris , 45 
quancumvis non adeo exaito rigore reguiarun 
grammacicaiium fervandse func , per text.inl. 
Vlautius 8 jf deaur.et argent.legat .Gryphiand. de 
Inful.cap.i. num z.Card de Luca in annot ad Sacr. 
CcncilTrident.difc.in S.l{otainrecentior dec.iy6. 
nio.par.i2. tom.i. necfemptreft verum id ( uC 47 
inquic Baldus confil.^^nu.z. vol.i. ^kgcs noltrse 
Prifciano non fubjacenc, ego m a.\\o Tra6l.de 
quindenniis ,c.ip 6.nu.\6i.cumfeqq. i^ igitur( uc 
ajebam ) Vicatius cenecur ad inccgruui quinden- 
nium , nec asquum videcur ex duplici capice . 

I. Qma Vicarius non percipit inccgros fru- 
dus , immo nec cuca confcienria percipic fruftus 48 
fusB congrua: ex vcrbis memoraci 9ian.t § j ibi: 
ncc Ficarii prxdiSli antea tuta confcientia fruSlus 
pcrcipere poffint &c. ergo non tenetur ad inte- 
grum qiiiiidennium juxca mentem l>ian£ , ne ^^ 
alias ulcra modum gravarecur , folvendo inte- 
grum quindcnnium , & noti percipiendo inccgros 
fru6tas ; quod elfec ad inajqualicacem rcm redu- ,50 
cere , quando camen Vicario affiftic regila , 
quod qui non fencic commo ium , non debcac ^i 
fentire incommodum , cap quifentit %<,.de rcgul. 
yur. in 6. L fecundum naturam 10. jf. eod.Barbofd 
axiom..:^:^ n.i.i.et6 axiom.6^ n.zetaxiom. izi. 
fer tot.Card, de Luca de B^egalib.difc.^') . fub nu.6, 

et di[c. 121. infine . 

II. Quia Vicarius non eft manusmortua, 
fed clt perlona particularis, &: habet tai)tuni_» 5» 
fruicionem vitaliciam luptr (ua cangrua , non 
autem fuper reliquis frudibus Parochiiiis non 
fux , fed fpeflancis ad manuai mortua;n vigore 
unionis fibi fadse^ergo Bulla P/j«iiintelligenda 
omnino venicd? manu morcua , quod i(ta nein- 

pe in diclo cafu reneatur ad incegrum quinden- 
niu n; et hoc quidcm mirecomprobatur ex prin' 
cipiodi&i^ ^.enunciatis ^ian^c y fi enin ibidem 
dicicur, quod manus morcua non teneatur ad 53 
integrum quindennium , dummodo Vicarius 
folvat annatam pro depucacione fus Vicaria* , ex 
verbis ibi : ?ia Loca &c. adfolutionem quinden- 
uiorum &c. nlteriils non teneantur &c. Itdtamen, 
quod yicarii &c. tcneantur &c. folvere anna- 
tarri&c. nec ati.is ad pojfe(Jionem di5larum Vicaria- 
rum &c. admitti poffint , nift foluta annata &c. 
ergo in ca(u non folucse a Vicario annaca: , ma- 
nus morcua p )(fjdicrix Paro.Thialis fibi uiiicx cc- 
neaicur ad incegrum quiadcnnium , concrario- 54 
ruineniin cjdcm difciplina,adcradicapcrB4i-io/". 
tf.v/ow-sS.n.i iduAoque argumento aconcrario ^5 
fen(u , quod in Jure validiffimum efl , Evcrard. 
in Topic. legal.loc, 4. per tot. B.trbofa loc.com- 
miin.z-j.n.i.cumfeq.Card.dcLucadcfcuddifcur.^. 
nutn. j. 

Nec concrarium deduci pocefl ex verbis §. 3. 

diii.e Butlx VianiC , in ftnct ubi poltquam Pon- 

Q tifcx lO^ Joannis Lopez de Leone , tifex ckclaravlc perverbiim imperfonale , in cafu 

non folutse a Vtcario annatae , integrum quindert' 

nium folvi debere ( funt verba Bulls ) ftatim in 

eadem oratione , fcu periodo adjicit , ac fubdit , 

onerando confcientiam Vicarii non folventis an- 

$5 natam , quod tuta confcientia frudus fiiae Vica- 

riae percipere nequeac ibi: nec yicariiprxdiili an- 

ted tuta confcientiafruEius perciperepofjint ; quafi 

57 quod dida verba : integrum quindennium folvi 

iebere , imperfonaliter concepta , ad perfonalita- 

cem reduci videantur ex didis aliis verbis im- 

mediate fequentibus ihi necVicarii&c. fruClus 

fercipere poffint , ficque eadem verbi : integrunt» 

quindennium folvi debere , referantur ad Vica- 

rium , nti pofita in una , eademque oratione , 8c 

uti proxima , ac immediata fequentibus verbis 

ibi : nec Vicarii &c. fru^us percipere poffmt , 

veluti in fimili ponderat BjDta. in recentior.dec.^j6. 

n.ii.cumfeq.pdr.i^.tom.z.ibi -.'Hec obflat , quod 

di£la vcrba femper eidem CappelU provideatur , 

ftnt imperfonditer concepta , qnia ad perj^onalita- 

tem reducuntur ex aliis immediatt fequentibus ibi : 

in hoc aggravando confcientias di^orum Abbatis , 

€t Monachorumpro tempore exi^entium , quasgra- 

, vare non potuifjet , nift de ipfis intelle.vifjet in pr^- 

cedenti oratione de provtdendo , juxta regulanL» 

gravare nonpoffumquem nonhonoro &c. imoex 

hoc etiam gravamine ccnfetur , fundatricem exclu- 

' fiffe -^ proviftone facienda qnamcumque aliam per- 

fonam , cx quo hocmodo .^bbatis , et Monachorum 

induflriam elegiffe dicitur &c. alids non verificare- 

tur , q-Md fcmper ab ^bbate , et MonachU provi- 

dcretur ifli CappclU , prout ex prafatis exoptavtt 

«8 fundatrix&c. ica , ut verba dubia, ob eorum 

impetfonalitatem , bene declarentur per fuble- 

quentia, Cdrio/a axiom.iii. w.48. 1{ota recentior. 

dec.^s6-n.Spir.\9-totm. _ 

Objecium tamen , penitus inlubliltens elt ; 
quippe verba fipe laudaci Bullae Piaux :_ inte- 
grum quindennium folvi debere , quantutnvis im- 
mediate proxima fequentibus verbis : nec Vica- 
rii &c. fruHus percipere pofjint , nihilominus, 
eg congrua congruis referendo , referenda func ad 
ea , quibus magis conveniunc , & adaptancur , 
Barbofa axioJtt.izz.uu.^io. Veladiffert.j.num.i^. 
CafiiU.controv.lib.<,.cap.Sz.nu.ii.cumfeqq.I{ota 
coramGregor.XV.dcc.i^.:^.nu.z.Coccin.dec.ziO'i. 
n,6z. etin recentior.dcc.^'^2 n.'^. cumjeqq.par.19. 
go (om. 2. illa namque verba : imegrum quindennium 
folvi dcberc , magis , imo folummodo conve- 
^l niunc manui mortua: , quae juxtaBuIlasquinden- 
niorum , ell fola debitnx quindennii , ad teuo- 
rem liulU 6.Vauli //.§.?. 4. 5 . ef 6. Bullar. nov. 
T^pmantom.i.repet. pofl fra£l. int.ConfHt.^poftol. 
in ordine la l. ibi „ Monalkria &cc. Commuuia , 
5, ct Mmuta Servitia , atque alia jura debita , ec 
5» confueca , tam ipfis Camera: , ec Coile^io ,ec 
„ Officialibus prasfacis . Reliqua vero Monafte- 
j, ria &c. annatam , five medios frudus unius 
„ anni in pofterum (ingulis quindecim annis 
), per petuo fequuturis , eidem Camerario fo! ye- 
5, rc teneantur , ct debeanc &c. Communia , 
5, Minuta, et alia jura , feu annatas , et medios 
„ fruftus hujufmodi folvcre adftringancur eciam 
,» fingulis annis quir.decim in futurum &rc. alio- 
), qui , fi a folucione , aut obligatione pra:miffis 
„ cedare prcefumpferint&c. „ Bulldizo.yulii III. 
%.6.eod.tom.i.repet.po(lTra^.in ordine la III. 
„ ibi ,, a quibufcumque &c. virorum» et niU" „ lierum Sscularibus , ct quorumvis Ofdlnum 
„ Regularibus Congregationibiis &c. inviolabi- 
j, terobfervari &c. quoadomnia, et fingula_» 
„ Monafteria , ec Beneficia &c. qux Congr;ga- 
„ ciones prasdidae quomodolibec commaniter 
„ poffident &c. per ipfas Congregationes pofli- 
„ deantur &c. ad quafcumque cam Sseculares * 
,, quam Regulares Virorum , ec Mulierum Con- 
„ gregaciones &c. „ BulU 17. TaulilV.^.j.S. 
et 11 .eod.tom. i .repet. pofi Tra6l. in ordine la V. 
„ ibi „ tam S. Georgii in Alga &c. ReiSores , ec 
„ Canonicos ipfos Congregationis S. Geor- 
„ gii &c. ec Calfinen. &c. ipfa.n Congregacio- 
,, nem Caflinenfem&c. ad folutioncm annata- 
„ rum, Coinmunium, Minutorum Servitiorum , 
„ et aliorum jurium &c. quafcumque alias Con- 
„ gregationes &c. ad folutionem Commuoium, 
„ et Miautorum Servitiorum, et annatarum , ec 
„ aliorum jurium pra:di(Sorum eifdem Camera:, 
„ Collegio , ec OflScialibus racione earundem_j 
„ unionum &c. fingulis quindecim annis&c. fa- 
5, ciendam teneri &c. Capitula , ec tam viro- 
„ rum , quam mulierum Ssculares , et quorum- 
,, vis etiam exemptorum Ordinum Regulares 
„ Congregationes , et Collegia , ac Hofpitalia « 
„ et alia Pia Loca &c. omnia, et fingula Mona- 
„ fteria&c. et alia BeneficiaEcclefiaftica, qu« 
„ polfident &c. notificafle , et intimaffe de- 
,, beant &c. „ Bh//<c jS.^.P» V.%.af.6.ef].tom.z, 
repet. pofl Tra5i. in ordine la VI. ibi „ omnia * 
„ ec fingula &c. Capitula, Congregationes,Uni- 
„ verfitates , Collegia , Hofpicalia , ec Pia Lo- 
„ ca&c. inquomm favorem uniones&c. faft» 
„ reperiuncur &c. dummodo Moiufteria , et 
„ Beneficia ipfa polfideanc , ad folutionem-j 
„ Communium, annatarum , et aliorum jurium 
„ pra:diftorum eidem Camerae&c ratione unio- 
„ num &c. fingulis XV. annis &c. faciendam 
„ teneri&c. quafcumque Congregaciones , Ca- 
„ pitula , Collegia&c. nec non tam virorum, 
„ quam mulierum Sseculares , et quorumvis Or- 
j, dinum Regularcs Congregationes , feu Col- 
„ legia , Ct PiaLoca&c. ad indicandum &c. 
„ omnia , et fingula Monafteria &c. quar ipfa 
„ Capitula , Congregationes , et alia Pia Loca 
j, prajdifta poffideanc &c. Congregationibus , 
„ Capitulis , et aliis Piis Locis pr«didis &c. „ 
Bull£:i^.Sixti V.^.z.^.et 'y.eod.tom.z.repet.poll 
7ra5l.in ordine laVII. ibi „ Capitula , Congre- 
„ gationes, Sociecates, Univerfitates , Colle- 
„ gia,Seminaria, Hofpitalia, Monafteria , ec 
„ Pia Loca &c. dummodo Beneficia ipfa poffi- 
„ deanc, ad folucionem quindenniorum prarfa- 
„ corum eidsiTi Camers > ac CoIIegio , ec Olfi- 
„ ciaiibus , ratione unionum &c. fingulis XV. 
,, annis&c. faciendam tencri &c. Capicula , ec 
„ Collegia , nec non cam virorum , quim mu- 
„ lierum Saecuiares , ec quorumvis Ordinum_» 
„ Regulares Congregationes , feu CoIIegia , 
„ Seminaria, etPiaLoca&c.adindicandum&c. 
„ BencficiaEccIefiaftica&cnon obftancibus&c, 
„ privilegiis&c. Capltulis , Congregationibus , 
„ Collegiis , Seminariis , Hofpitalibus , et aliis 
„ Piis Locis &c. „ ^ullx li.VrbaniVHl.in prin^ 
cipio, jun£io §.2. et^.tom.^. repet.pofl Tra£i. in 
ordine la VIII. ibi „ omnia , et fingula &c. 
5, Capitula, Congregationes , Univerfitaces , 
„ Coliegia , Hofpicalia , ac Pia Loca &c. dum- 
„ raodo &c. Beneficia ipfa poffideccnt , ad fo- De Quindenniis , Gap.XXXVlU. 107 ,1 lutionem Comrnunium , Annataruai,eca!lo- 
,., ruin juriuin pra»dicSorutn eifdem Camerx > 
], Collfgio , ecOflSciaiibus ratioiie unionum&c 
„ fingulis XV. annis &c. fxcicHidam ceneri &c. 
„ maadans Scc. ut dcc. om.ua , ec (ingula &c. 
» Capicuia , Collegia , nec non tam virorum-» 
j, quam mulierum Sa:cul.ires -, et quorumvisOr- 
tt dinum Regulares Congregationcs , feu Col- 
j» legia , et Pia. Loca &c. ad indicandum &.'c. 
5> quacumque Beneficia Ecciefiaftica j qnje ipfa 
9i Capitula , et Congregaciones , et alia Loca 
j, prxdifta poffiderenc &c. ftatuit &c. qnod 
j> uniones &;c. cuicumque Ecclcfix, Monafte- 
j> rio , Collegio , Dornui , Societati , Congre- 
M gacioni , Ordini , .Niiiicis, Hofpitali, Seini- 
s» natio , auc alii Loco Pio &c. hadeniis fadae , 
» et in fucurum ficiendx &c. fub didiorum Prae' 
»> deceflorum Conflitucionibus &c. omnind 
w comprshendi &c, voluic , et ad folutionenri 
3» quindenniorum teneri &c. mandavitque &c. 
9> ut &c. omnia , et fingula &c. Capitula, et alia 
» Loca Pia praedifta m(?nerec , et requirerec , uc 
»j profiterentur &c. omnia, etfingula Beneficia 
j> Ecdefiaftica, qya» vigore fimilium unionum 
5» quomodoiibet poffideant &c. Mandantes&c. 
»> quafcumque Congregationes , Capicula, Col- 
»> legia> Loca Pia&c. fuper folutione Annata- 
tt rum , Communium > ec aliorum /urium , 
)• Qiiindenniorum eorundem &c.uc &c. omni^t , 
»> ct fingula Capitula, Collegia , Congregatio- 
« nes , Seminaria , Socictates , ec alia Loca Pia 
j» praidida &c. ad indicandum &c. quaicumque 
j> Beneficia Ecclefiaftica &c. eis unita , et con- 
s» ceflfa , qu2 ipfa Capitula , Collegia , Semina- 
»» ria , Congregaciones , & alia Loca Pia prasfa- 
»1 C3 vigore unionum hujufmodi poffideut &c. 
j> moneant , & requiranc &c. diifta Capitula , 
M Collcgia, Congregationes , Seminaria , So- 
s> cietates, Hofpitalia , et alia Loca pr^sdida&c. 
», Nonobfl:antibus &c. privilegiis &c. Capitu- 
j> lis , Congregitionibns , CoIIsgiis , Semina- 
j> riis, Societatibus, Hofpitalibus , et aliis Piis 
» Locis pracfatis &c. „ et 'Btdl.t %o. ClementisX, 

§.1.2. 3.4. "5. 6.7. 8. 9. lo. II, 12. 14. cf i'). 

tom. 6- repet. pofl Tra5l. in ordine U XI, ibi „ 
■>» nonnulls Congregarioncs?.'c. ob non folutio- 
» nem mediorum , (eu integiorum fruduunL» 
» primi anni &c. Beneficiorum &c. Locis eate- 
» nus unicorum &c. omnes , & fingulus iinio- 
» ncs &c. quibufcumque Collegiacis Eccle/iis , 
>j feu earum Menfis Capiculjribus , vel Col- 
» legiis, Univerficacibus , & ucriufque fexns 
j» Congregationibus &c. ntc non Domibus . 
»> Fabricis , Hofpitalibus , & aliis Piis Locis&c 
» perpetuo fadas , & de cstero &c. pcrpctuo 
» faciendas fub literis Pauli II. &c. includi &c. 
» quafcumque Congregationcs &c. omnia , & 
» fingula &c. Capitula^ Congregatioues , Uni- 
» verfitates , Collegia , Hofpicalia , ac Pia Lo- 
» ca &c. dummodo &c. Bcneficia ipfa poffi Jc- 
» rent , ad folutionem Couvnunuim , & \:ina- 
»> tarum , & aliorum jurium prsedivaornm^ 
» cifdem Camerse , Collegio, ec Officialibus 
» rationeunionum &c fingulis XV. annis &c. 
5> faciendam teneri &c. G niiia , & fingula &c. 
jj Capitula , CoIIcgia , nec non virorum , qnam 
M mulierum Sarcularcs , ct quorumvis Orduium 
j) Regulates Congregationcs , feu CoIIegia , et 
99 V\% Loca &c. ad indicandum &c. qua:cuni' „ queBeneficiii EcclefiafKi. v , qux ipfa Capitu» 
„ la, Congregationts, & aliaLocipradida-» 
„ pofliderenc&c.qaod uniones&c. cuicumque 
„ Hcclefis, M >nalterio , CoIIegio , Do:oui, 
„ Societati, Congregationi , Ordini , Militis, 
,, Hofpitali , Seminario ,_auc alii Loco Pio &c. 
„ eatcniis faftse , ec in fucuruin faciei.d^ &c. 
„ (ub dictorum Prxdecedoruin Confiitutioni- 
„ bus &c. Q.nnin6 compriehendi &c. voliiic , ec 
„ ad foUuioiiem Qnindenniorum teneri &c. de- 
„ claravit , mandavitque &c. ur &c. omnia , ec 
,, fingula &c. Capitula , et alia Loca i^ia mo- 
„ nerer, et requireret , ac profitereurur &c. om- 
„ nia , ec fingulaBeneficia Exlefialtica, qu^ 
„ vigore fimiliun unionum quomodolibet pof- 
„ fidebant &c. mandans &c. quafcumque Con- 
„ gregiciones , Cipituht , Co(l:gia , Loca_!. 
,, Pia &c. fuper folutione Annaururn , Co.a- 
„ munium , et aliorum jurium quindennio- 
„ rum&c. uc &c. quascumque Beneficia Eccle- 
5, fiaitica&c. eisunita, etconcefia, qu^ ipfi 
j, Capitula , Collegia , Seminaria , Congrega- 
,, tiones , et alia Loca Pia pridicita vigore uiio- 
„ nis hujufmodi poffilebunt &c. monerent , ec 
„ reqnirerent &c. difca Capitula , Collegia , 
„ Congregatijnes , Seminaria , Societates , 
„ Hofpitalia , ec alia Loca Pia prsdifla &c. 
„ m «nendi , et reqnirenai &c. ad indicanduni 
„ B; leficia unica, ec folvendunti Quindennia_> 
„ decurfa &c. Congreg:iciones &c. quibufvis 
,i Coogreg.icionibus&c.racione foIucioiiisCom- 
,, ina;)!um , Quindenniorum , alioriimque ju- 
„ riuni prjcdiftr^rum Camers , CoIIegio , ec Oi' 
„ ficial.bus prxdidis faciendx&c. omues, ec 
„ iin;?nl..s uniones &c. quibufcumque Hccle- 
„ iiis &c. et utriufque fexus Congregationi- 
j, bus &c. ec aliis Piis Locis , nullis peniciis ex- 
5, ci!.ius , qwx Lx corum perpecuicatc Uon va- 
„ canc &c. perperi.io taftas , ec de csetero &c. 
„ perpetuo facien..MS, fub li^eris Pauli &c. conT 
3, prshendi, et includi &c. quafcumqcie Con- 
j, greg.itiones &c. ad folucivnitm Communium, 
j, et Minutorum Servitiorum , et .Annacarum » 
„ aliorumque jurium prajdidorum efdem Ca- 
,, merse , CoIIegio, et Ofliiciaiibas ratione ca- 
„ rundem unionum &c. faciendam teneri &c. 
j, utcumque per qua^cumque Loca Pia &c. 
,, Quindennia , et alia jura ratione Penfio- 
„ num perperuarum hafteiiiis&c. in favorcm_j 
,, diftorui.i Locorum Piorum, fcu illorum fa- 
j, bricam &.:. rciei vatarum , et iinpofteriim&c. 
„ rerervandarum , et Locis Piis affignacarum , 
„ ec ailignaudarum &c. Camera: Apollolics.ec 
„ Collegio , et Offilcialibus ptididis perfolverc 
„ dcbeanc , ec ceneantur &c. quafcumque Coa- 
„ g:egaciones &c. ciceraqne prx Jidia Loca Pia, 
„ in quorum favorcm fimiles Penfiones perpe- 
,, tuo &c. refervata: fuerint , et in pofterum re- 
„ fervari concigerit &c. ad folucionem Qnin- 
„ dcnniorum , aliortimque jurium raclonc Pen- 
,, fionum pcrpccuarum hujufmodi &c. eifJem_» 
,, Camer:r , Colkgio , ec Officialibus faciea- 
,. dam teneri , et obligata exiltcrc &c. ut &c. 
„ oinnia, et fingula &c. Capitula , Congrega- 
,, ciones , CoIIcgia , aliaque Loca prsdicSa mo- 
„ neac . uc proriteancur &c. omnia , ec fingula 
,, Beneficia Ecclcfiaftica, qur vigore fimilium_» 
D, unioiuim , ec Fenliones pcrpecuas hujufmoJi 
„ poffident , ac percipiuuc &c- mandamus , 
O 2, ut &c. [o8 joannis Lopez de Leone , ,t ut &c. omnia; et fingula Capitula , Collegia, 
„ Congregationes , Seminaria , Societates , et 
„ alia Loca Pia prsdifta , eorumque Superiores 
„ ad indicandum &c. omaia , et (ingula &c.Be. 
5, neficia EcclelialHca &c. cum poteftate dida 
„ Capicula.ColIegia, Congregaciones , Semi- 
„ naria , ac Parochia!/a , ec alia Loca Pia , nec 
„ non Quindenniorum , et jurium dcbitores &c, 
„ cicandi , monendi , ec requirendi&c. per qua- 
5, fcumqueCongregaciones, ct a!ia Loca Pia&c. 
3, nec non quafcumque Congregaciones , alia- 
„ que Loca Pia hujufmodi , in quorum favo- 
„ rem &c.Bsneficia unica , ac Penliones perpe- 
„ tuje hujufmodi refervata: fuerint &c. eciam_> 
„ cum poceftace difta Capicula , Collegia, Con- 
„ gregacioncs , Seminaria , Societates , Hofpi- 
„ talia>ecaliaLocapraedi(fta&c. citandi,mo- 
„ nendi, et requirendi&c. Superiores Congrega- 
„ tionum , et Monafteriorum &c. non obftanti- 
„ bus &c.Congregationum, ec Monafteriorum, 
,, cc quorumvis aliorum Locorum Piorum Sta- 
„ tutis &c. privilegiis &c. et Collirigantium 
„ fingulorum Monafteriorum , et Congregatio- 
„ num , ecaliorum Locorum Piorum unitorum 
„ hujufmodi denominationes , et qualitates 
,, habeantur pro expreffis &c. 
6% Innihilumrelevante, quod uniones Bene- 

ficiorum videantur polTe fieri etiam perfonis 
particularibus , proindeque quod etiam par- 
ticulares ceneantur ad quindennia , juxta Bul- 
latn yutianam §. 6. hi principio , ibi „ a qui- 
„ bufcumque , ac omaibus aiiis &c. perfonis&c 
„ inviolabiliter obfervari&c. „ Bitllam Vattlinam 
§.3.iHpnndp/o,ibi „ obligiti &c.fi &c.fatisfa- 
„ cere defecilient &c. Ben^ficiis , pro quibus in 
„ difta Camera fe obligafTent &c. onibus pri vaci 
„ elTi cenferentur&c. „ ct §.io.J« prjnc/p:o, ibi „ 
3, racione annacarum , feu quindenniorum &c. 
„ aliquid .''ol vere obligaci , feu in aliquo debito- 
„ res &c. omues pccnas &c. incurrant &c. ac 
„ privacos cde &c, decernimus&c. „ aliam Bul- 
„ lamVaulinam ^.S.pofi mcd.lhi „ quofvis alios, 
„ in quorum favorem uniones&c. fafts fuerunt, 
„ etiamfi fe fuperinde in Camera non obligave- 
„ rint , ad folutionem Communlum , ct Minu- 
„ rorum Servitiorum , acannatarum , et allo- 
„ rum jurium proedicaorum , eifdem Camerae > 
„ Collegio , et Officialibus , ratione earundem 
„ unionum &c. facieudam teneri , ec obligatos 
„ elTc, et ad id , nec non ad fe Communibus , et 
„ Minutis Serviciis , ac annatis , ac aliis juribus 
„ pradictis de XV. annis in XV. annos &c. fol- 
„ vendis&c. obligandum &c. „ ct§.n. ibi„ 
„ volumus &c. quod omnes, et finguli , inj 
„ quorum favorem uniones &c. Beneficia Eccle- 
', fiaftica , quae poflident &c. notificafle , etin- 
l, timafle debcant , ec &c. cogi , ec compelli 
„ poffint&c. „ Bullam Tianam, in principio^hi „ 
„ contra pro tempore in Camera Apoflolica , 
„ auc jlias ratione annatarum , Communi«m, et 
„ aliorum jurium prsEdiflorum femel tancucn 
„ ant dc XV. in XV. annos folvendonim obli- 
„ gacos, aut alios quofcumque Beneficia Ec- 
„ clefiaftica , abfque eo , quod annatas ,Com- 
„ munia,etquindeniii3praEdiifiafolvifl"ent,pro 
„ tempore poflidenres &c. ,, §.4. ibi „ quivis 
„ alii , in quorum favorem uniones &c. fadx 
„ reperiuncur &c.etiamfi fe luperinde in Came- 
3, ra ApoftoUca non obligaverint , dummodo „ Monafteria , et Beneficla ipfa pofliJeant , a J 
j, folutionem Commuuium, annatarum, ec alio- 
„ rum jucium prsdiftorum , eidem Camerz &c. 
„ rarlone unioaum&c. fingtilis XV. annis &c. 
„ juxca tenorcm liter.irum &c. fuperapplicario- 
„ nc quindenniorum pr^dictorum eidem Came- 
„ rae fadia defuper emanatarum faciendam te- 
„ neri , ec obli^acos efle &c. „ et§.6. ibi „ man- 
„ dantes &c. uc omnes , et fiugulas Caufas Scc. 
„ inccr &c. ejufdem Camerie Coliecftorem &c. 
„ et quafvis alias perfonas , fuper folucione an- 
„ nacarum, Communium, ecaliorumjurium , 
„ quindenniorum eorundem &c. peudentes &c. 
„ decidac &c. „ Biillam Sixtinam%. z. infim , 
„ ibi ., quivis alii , in quorum favorem unio- 
j, nes&c.fa(5t.E rcperiuntur, auc pofthac fienr&c. 
„ eciamfi fe fuperinde ir; Camera Apoftolica_» 
„ non obligaverinc , dnimodo 3.-neficia ipfa 
„ po!fideanc , ad folucionsm qumdenriiorum 
„ prsfacorum eidem Camera: , ac Collegio , ec 
„ Officiaiibus , ratione unionum &c. fingulis 
,, XV. annis &c. faciendam teneri &c. et &c.co- 
,, gi &c. pofle &c. „ et b.a ibi „ dantes &c. fa- 
9, cultatem pro eorundem .. ••ndenniorum , ec 
„ jurium exaaione , omnes , et fingulos illorum 
„ debitores &c.citandi , monendi , et rcquircn- 
„ di &c. ipsofque debitores ad indicandum Bc- 
„ neficiaunita, ec folvcndum quindennia de- 
,, curfa , eciamfi ad id in Camera Apofto!ic u 
„ noii fe obligaverinc &c. cogendi &c. „ Bullam 
'Vrbanaminprincipio,ibi„ quofvisalios , iii 
3, quorum favorem &c. quicumqu: Benerii.ia 
,, Ecclefiaftica unica &c. cc illorum unioneseis 
„ fadsB reperiunrur &c. etiamfi fe fnperinde iii 
„ Camera Apoftolica non obligiflenc, dummo- 
„ do &c. Beneficia ipfa pofDderenc , ad foiutio- 
„ nemCommunium , Annacarum, et aliorum 
„ jurium pra:di(ftorum eifdem Camera: , Colle- 
„ gio ,ec Officiahbus rati ? •: iinionum &c. fin- 
„ gulis XV. annis&c. c:n. • rc obligacos effe , 
„ et ad id &c. cogi , et compelli polfe decre- 
„ vit &c. ,. juncio §. 2. inprincipio , ibi „ man- 
„ dantes&c. cui &c. omnes , ecfingula: Cau- 
j, fa: &c. incer &c. Cancellarix Apoftolicae Ge- 
„ neralem Subcollecflorcm &c. ec &c. <]u3fvis 
5, perfonas &c. fuper foiucione Annacarum , 
„ Communium , ec aliorum Jurium , Qnjnden« 
„ niorum eorundem commifl"! reperiunrur&c, 
et §. 3. ibi „ nec non eorundem Qnindennio- 
„ rum , et Jurium debicores &c. cirandi , mo- 
„ nendi , ec requirendi &c. fub &c. pcEuis &c, 
„ privacionis Beneficiorum unirorum &c. inhi- 
,, bendi , ipsolque debicores ad indica.idum Be- 
„ neficia unita , ec folvendumQuindennia de- 
„ curfa ; eciamfi ad id ia Camera Apoftolica-» 
nonfeobligaverint&c. „ etBullam Clementi- 
„ nam^, 2. ibi „ quofvis alios , in quorum (3.- 
„ vorem uniones &c. fiifia: fuerant , etiamfi fe 
„ fupcrindv in Camera non obligaviflent.ad fo- 
„ lucionem Communium , et Minucorum Servi- 
„ tiorum , ac Annacarum , et aliorum Jurium 
„ prsBdidorum eifdem Camera: , Coliegio , et 
,, Officialibus ratione earundem tinionum &c. 
„ fingulis XV. annis &c. tcneri , ec ad id , nec 
„ nonadfeCommunibus, ec Minutis Servitiis, 
„ ac Annacis , et aliis Juribus prsdiftis de XV. 
„ annis in XV. annos &c. folvendis &c. obli- 
„ gandum &c.cogi &c. pofle &c. decrevic &c, 
„ mandans&c. uc om.'jes, ec fingulas Caufas&c. De Qaindenniis 5 Cap. XXXVIII. 109 l, intcr Procuratoretn Fifcalem didx Camer^ , 
„ Officialcs pisRdiaos &c. et &c, alias perfo- 
„ nas Ikc. fuper folucioue Communium , ec Mi- 
j, nucorum Serviciorum, ac Annacarum , ec alio- 
„ rum juriumprsedifiorum &c. pendentes&c. 
„ deciderenc , quodque omnes , ec finguli , in 
„ quorum favorem uniones &c. emanaflenc &c. 
„ BeneHcia EcckfialHca unica &c. nocifica(fe , 
„ ec intimafle debuilknc , ec ad id &c. cogi &c. 
„ polfenc, decrevic , ftatuic&c. „ §. ?. ibi„ 
„ quofvisalios, in quorum f.ivorem &c. qua:- 
„ cumqueBeiieficiaEccIefiaftica uaica&c. exi- 
„ ftereac, ec iiiorum uniones eis Udix repsrircn- 
„ tur &c. eciatnfi fuperinde in Camera Apofto- 
s, lica fe uon obligaiTeacdummodo&c.Bsnsficia 
9, ipfapoffiJerenc. ad folucionemCommuniuiTi, 
„ et Annatarup' , tt aiiorum Jurium prajdifto- 
5, rum eifdem '-^aaieras , CoIIegio , ec Officiali- 
„ bus r.itione unionum &c, fingulis XV. an- 
,, nis &c. cogi &c. pofie decrevic , ec declara- 
„ vit &c, , §. s- ibi o mandans &c. cui &c. om- 
„ nes , ec fiiiguU Caufs iiicer &c. CancePariE 
„ Apol^olicae Generalem Subcolleftorem &c. 
„ ec &c. quafvis alias perfonas &c. fuper fola- 
„ tione AnnatJrum , Commu lium , et aliorum 
„ Jurium Quindenniorum comiiiffa» reperie- 
„ bancur &c. ut pro faciliori indagatione unio- 
„ num &c. ad indicandum &c. quxcumquej 
„ Beneficia Ecclefiaftica &c. eis unica , etcon- 
„ ceffa &c. monerent , et rcquirerent , cum po- 
„ teftate &c. Quindcnniorum , et Jurium debi- 
„ toies&c citandi , monendi , et requirendi&c. 
„ ipsofque debitores ad indicandum Beneficia 
„ unita , et folvendum Quindennia decurfa , 
„ etiamfi ad id in Camera Apoftolica non fe 
„ obligaviffenc&c. „ %.6. in principio , ibi ,; 
„ Corn-jiunia, MinutaServicia , Annitas , eC 
„ alia Jur » , Camerse , et Collegio , ac Officla- 
j. libusprsediftis ratione unionum &c haftenus 
„ fatSarumdcbira &c. cenfuras, et poenas &r. 
„ damnabilitcr incurrendo in maximM-n aiii- 
3, marum fjarum periculum &c. perfulvere re- 
5» cufent &c. omnia , et finguli privilegia &c. 
»> quibufvis aliis raciofie folutionis Commn- 
» nium Quiiidennioru n , aHorumque Jurium 
s> prscdidorum Camers , CoIIegio , et Officia- 
» libus prsediftis faciends hacSenus qnomodo- 
5> libet concefta revocantes,et annullantes &c. ,, 
» §.7. fbi„ quofvisaltos , io quorum Favorem 
» uniones h ijufmodi dStx fuerlnt , etianifi fe 
»' fuperinde In Camera uon obligaveriiic , ad fo- 
'» lutionemCommunium ,et Minutorum ">ervi- 
" tiorum, et Annatarum , alioriimque Juriu n 
>» prardidorum eifdem Cameri , Collegio , cc 
" Offirialibus ratione earundem unfonum &c. 
»» faciendam teneri , et ad 'dem , nec non d''^» 
" Communibus, et alr's Jurihis pridldis fol- 
9> vendis obllgandum &c, cogi , et coinpelli 
»» poffe &c. ftatuimus , et decernimus &c. ., § 9. 
pofimed. infine, ibi ,, cun notcftate Qiiin- 
» denpiorum , ec Jurium debiconrs &c. cir.indl, 
" monendl, ctreqnirendi &c ipsofque debiro- 
'■> res ad indlcindu-n Beneficia unita, ac Pen- 
»» fiones refervatas hujufmoji , ec folvendunxj 
" quindennia decurfa , eciamfi in Camera prx- 
»» did: 1 non fe oblfgavrrint &c. cogendi &c. ac 
» eos&c- prafvi » fitisfaftione , ibfolvendi , ct 
V liberandi&c. „ §. 1 1. inprincipio , ibi „ cum 
5» potellate &c. eoruudcm qmndenniorum dc- „ bitores &c. citandi", monendi , ct requircn- 
„ di &c. ipsofque debicores ad indicandum Be- 
„ ncficia unica , et Penfiones.affignatas hujuf- 
„ modi , et folvendum quindennia decurfa « 
„ etiamfi ad id in Camera Apoftolica non fe 
„ obligaverint &c. ec eos &c. abfolvendi, et li- 
„ berandi &c. ,, e^ §. 1 2. in principio , ibi „ cs- 
„ teri quicumque in praemilfis incerelfe haben- 
„ tes , feu habere quomodolibec pra^cendentes , 
„ prasmifiis non confenferint , nec ad ea vocati, 
„ et auditi fuerint &c. ,, quippe fupradifta-» 65 
verba perfonalia , adiefta in mox recicatis Bullis 
quindenniorum, juxca fubjsdam materiam non 
denotant perfonas particulares , fed perfonas 
corporis myftici , fcu tnaniniiti , et nunquam 
defeduri , qualis eft manus mortua ; ica , uc in 
reftofermone , referri videancur ad Superiores , 
Mioiftros, Procuracores , fcu negociorumgefto- 
res manuum morcuarum , eafdem manus mor- 
cuas repraefencantes , prout videntur fe declarare 
exJem Ballse quindenniorum , illa nempe Viann 
%.6.prop^fin.ibi „ eorunde'mque Praslatos , ec 
„ Procuratores , ^d inJicaudum&c. quaecum- 
„ queB^neficia Eccleiiaftica, qax ipfa Capitu- 
„ !a, Congregiiiones , ec alia l'ia Locaprsedi- 
„ cti poniJeanc &c. moneac , ec requirat &c. „ 
„ 5m/«^§-4- inpincipio, ibi „ eorundemque 
„ Pr2lacos,et Procuratores, ad indicandum &c. 
„ quxcumque Beneficia Ecclefiaftica &c. quae 
„ ipfa Collegia , Seminaiia , Congregaciones , 
„ ec alia Pia Loca prasfaca poffideanc &c. mo- 
„ neanc, ec rcquiranc &c. „ Vrbanaiu principio, 
„ ibi „ eorunde' nque Praelacos, ec Procuracores, 
„ ad indicandum &c. quxcumque Bcneficia Ec- 
„ clefiaftica , quse ipfa Capicula , Congregacio- 
„ nes.cc alia Loca pridifta poffi ierent &c. mo- 
„ nerec , ec requircrec &c. „ junSlo ^.z.propifin. 
„ ibi „ eorumque Prslacos , ec ^rocur.uo es , 
„ ad indicandum &c. qua:cumque Beneficia Ec- 
„ clefiaftica &c.unica, ecconcclfa, qus ipfi-» 
„ Capitula, Collegia, Seuii:iaria , Congrega- 
„ tiones , et alia Loca Pia praifaca vigore uaio- 
„ nuin hujufmodi poffiJrnc &c. moneant,et_re- 
quirant &c. „ et Clmentinx §. 3. in fine , ibi „ 
" corundemque Prslacos , ec Procuracores , ad 
" indicandu u &c. quJecuaique Bineficia Ecde- 
" liaftica , qu^ ipfa Capitula , Congregationes, 
" et alia Loca przdlaa poifiderent &c. nione- 
'^ ret , er requirerec &c. „ ^.9. inprincipjo , ibi „ 
eorumque Superiores , ad inJicandum &c. 
" Bsneficia HcclelialHca quoinodolibet eisuni- 
'' ca , ec conceffa , ec Penlionesperpccuoilli rc- 
'] ferv.tcas , ct affignatas , quse , et quas ipfa_» 
" Capitula , Collegia , Seminaria , Congrega- 
" tiones, ec alia Loca Pia prxdida vigore unio- 
'^ num hujufmodi , ec pcrcipiunc refpcdive &c. 
',' moneac , ec requirac&c. „ et §.iz.i'iprincipio , 
", ibi „ eciam ex eo , quod Supcriores Congre- 
" gacionum , et Monafterioruni &c. primilfis 
',] non confenferiiic , mc ad ca vocaci i ec audici 
faerinc &c. 

Sanequc notifiimnm eft , ;=>er organum Supe- 04 
norum , ec P.'-ocuratorum Locorum Piorum , feu 
manuum morcuarum fieri folere quinJenniormn 
foluciones , duin etiam per eoruudem organum 
f^eri folenc unionum pccitionss , imo manus 
mortux uci corpora inanimata , niliil agcre pof- 
func , nifi per mediinn earundem Superiorum , ct 
Procuratorum, uc paccc ad feiifum, ac habcmus 05 IIO Joannis Lopez de Leone, in fpeeie folutlonfs quinden.iii Bidlamz^.Inno- 
centii X.BulUr.nov.I^om.tom.^.repetit. po[l Tra£i. 
in ordine U ixM „ Exponi Nobis nuper fecit &c. 
„ Abbas Monafterii B.Maris de Pace de Urbe , 
„ et Procuraror Generalts Canonicoruai Rjgu- 
„ lariuni Congregacionis Liceranen. , Ordinis 
„ S. Auguftini , quod in „ i.par. Conjlitnt. &c. 
cap. 24. &c. „ rtatuicur &c. ut omnes , ec lin- 
i, guli Prslati difti Congregaciouis , quorum 
}> MonafteriaCamcra: Noltrae Apoftolici quin- 
» dennia folvunc &c. quocannis in publica-. 
jj Capfa fui Monafterii eam pecuniarum ratam , 
5> ct porcionem , quam in fine cujunibet quin- 
» dennii eidem Camerae folvere cenencur , de- 
j> ponere debeint . Cum aucem &c. nonnuHi 
j> cjufdem Congregitionis Superiores&c quo 
j> quindennia folvi dtb;bint, ratas,cc portiones 
)> pridiftas pecuniarum &c. miiirne depofue- 
j> rant &c. propteraque &c. _ Abb:is Generalis , 
j, nec non VificiCoces , et alii Digi.mores ejuf- 
,1 dcm Congregacioiiis &c. ediderint Decrc- 
]y tum &c. tenoris fequencisj videlicet &c. reaf- 
„ fumpto traftatu de proviF.ohe pro c-erra folu- 
tione quindenniorum , conclijfam fuir a Re- 
verendiffimo Diffinicorio &c. d^bere omnes 
Praelatos , quorum Monafteria habenc orius 
", quindenniorum &c. miccere per liceras Ca^- 
bii, vel alioquovismodo cerco, eclineperi- 
r, ca!c Romamin manibus Reverendif. p. Pro- 
curacorisGencraliscocam i!lam quancicacem 
yl pecutni , qux ufque adhiic depoficata fui: 
', annis jam elapfis , et de citero quolibec an- 
no&c. fimilicer eid>;m P. Procuracori G:'ne- 
" rali &c.mictentl'ummam ,_qu2E depoficari ce- 
j' nebitur ad ratam totius quindennii , ad hoc , 
11 utferventur ,foIvendafuoloco, ettempore, 
1, contrafacientes declarantur privaci &c. vo- 
ce &c. idem P. Procurator Generalis &c. fi 
" parcem aliquam , quancumvis minimam prce- 
", diftorum quindenniorum aufus fueric inj 
alium ufum implicare , ec nifi in fine fus ad- 
", miniftrationis , et gubernii totam fummam 
,', omnium quindennioriim receptorum confi- 
gnaverit fuccellori &c. decrevitper P. Pro- 
" curacorem Generalem &c. impetrandum ef- 
„ fe &c. Breve convalidacionis . D. Theodorus 
', Fantonus Abbas Vifitacor , ec Scriba . Nobis 
„ propcerea idem Abbas , et Procuracor Gene- 
„ ralishujufniodifupplicjri humiliterfecic, uC 
,, Dccrecini pl^infercum&c Apoftclicxcon- 
,i firmacionis i:oftras patrociniocommunire&c. 
„ dignaremur . Nos &c. Decrecum prxinfer- 
„ tum &c. confirmanius, ec approbamus &c. 
Alias , fi manus morcuse , quafi vicibus per- 
fonarum fungenccs , in BuUis quindenniorum_» 
canonizantur tamquam perfon» particulares , 
loquuntur improprie : cujus quidem manus 
66 morcux perpecuicatis caufa prxbuic anfam in- 
troducendi quindenaia ex BulU 17. Tauli IV. 
§.8 in med. BulUr. nov. l{oman. tom.i. rcpet. pofl 
7racl. in ordine U V . ibi : omnei , etfinguUs unio- 
lics &c. de quibufvis&c. Beneficiis Ecclefiaiii- 
cis^^^c. CoUcgiatis Ecclcjiis&c. et aliis Viis Locis , 
qua cx eorum perpctuitate non vacant &c, perpe- 
tuo fa£las , et de aetcro &c. fimiliter perpetuo fa- 
ciendas , fub literis Vauli &c. comprxbendi &c. et 
exBulU^io.ClementisX. %.i.pofl med. et prope 
fin. et §.7 in fin. tom.6. repet. poji Tra£i. in ordine 
U Xl. ibi ■• omnes , et fmguUs uniones &c. de qui- btifvis &c. Benefciis Ecclejiajltcis&e. qulhnfcui^- 
que Collegiatis Ecclejiis &c. et dliis "pUs Locis &c. 
qu.c ex eorum perpetuitate non vacant&c. pcrpetuo 
fa^as , ct de cetero &c. perpetub faciendas , fub li- 
teris Pauli II. &c. includi&c. omnes, etfnguUs 
nniones de quibusvis &c. Beneficiis Ecclejiajli- 
cis&c. quibufcumque Ecclefiis&c. et alUsViis 
Locis &c. qux ex eoritm perpetuitate non va- 
cant&c perpetub fa£las , et de Cietero&c.fimili' 
terpcrpetubfaciendas , fub literis VauH &c. com- 
prxhendi i et includi &c. 

Qax quidem vericas ad hominem comproba- 
cur ex enumsracione duorum cafuum incer fo 
concrariorum in memoraca BulU Viana recenfi- 
torum , fada: nenipe folucionis ( quia faciendx ) 
a Vicario annacse , in acftu provifionis [\xx Vica- 
ti£, & non t'i&.x folucionisabeodem Vicario 
annar^ : in primo iraque cafu fafta: folutionis a 
Vicario annatx ftatuitur , manum mortuam-» 
non teneri ad integrum quindeunium , fed defal- 
cari debere a quindennio congruam Vicarii > 
pro qua ipfe Vicarius annatam folvere cenetur , 
ne aiias manus morcua gravarecur in eo , ia quo 
non honoracur , nempe in folvendo eriam quin- 
dennium pro congrua , quam non percipit ma* 
nus morcua , fed Vicarius; quod fane inquita- 
tem redolerec conrra regu!am qui non fentic 67 
coinmodum , non debet fcncire incommodum » 
et e concra , cap. qui fentit '5 s -de rcgul. ^tir. in 6. 
l, fecuiid^m naturam lo.jf. eod. Barbofaa.xiom.-i.^. 
u. 1. z. et6. axiom. 63. nim. i.et axiom. izi. per 
tot, ec piiauis pi^ficus cafus Hgurarur , e/ufmodi 
inconvincibili ratione vefiicus , ex verbis diSli 
§3. BulU Piame , inprincipio , ibi : quoniam ini' 
qmm ejfet , eos , qui commodis privantur , eadem 
OHera,qu.-c priiis fufiinebant , deberc fnjferre ,( hxc 
eii; cpicli2Bj2 ) volunius , ctjlatuimus , qubd Ecclc 
ji.e&c. et Via Loca hujiifmodi , in quoruM Varo- 
cbialibus Ecclcfiis unitis continget Vicarias pradi- 
£i.is erigi , pro quantitatibus fru£luum ipfis yica' 
riispcrpetuis affigaatorum , ad folutionem quin- 
denniorurn &c. ulteriHs non teneantur , fed eis 
detraSiiofiatad ■■atam certorum , qu£ de frtiSiibus 
di£iarum Varochialium percipiuntur . Ha tamen , 
qubd Vicarii perpetui &c. teneantur &c. folvere 
annatam pro portione fridiuum &c. certorumftbi 
affignata , nec alias ad poffejfionem diciarum Vica- 
riaum perpetuarum , etfervitium earundem Varo- 
chialium admitti poffint , niftfoluta annata &c. in 
fecundo aucem calu uiverfo , ac penicus primo 
concr-irio , nimirum non fidse folutionis a Vica- 
rio annaca: ftacuicur, manum morcuam ceneri ad 
incegrumquindennium, prouc fecundus prifa- 
cus cafus iiguracur ex verbis Bullx Tianx di£io 
§. 3 . in fine , ibi : alioquin integrum quindennium 
folvi debere &c. accedence praefercim didione , 53. 
feu adverbio alioquin , de fui nacura diverfifi- 
cante cafus , et adverfaciva ad prscedeiicem ca- 
fum , ac conditionali , idem importante , ac ali» 
cafu , aliter ; alids , vel alio modo , videlicet noii 
foiuta: annata; a Vicario , \e\ft non , ideft fi non 
folvacur annaca a Vicario , folvacur integrum_> 
quindennium a manu mortua , vel eatenus , 9«<z- 
teniis, ideft eatenus integrum quindennium folvi 
debere per manum mortuam,quaceniis annacani 
non folveric Vicarius , Barbofa de di£iion. di£iion, 
\6. nu.^.cumfeqq. di£lion. 17. num.z.cimfcqq. 
di£iion.z^.n.i.ftve unic. et di£lion.$ i. num.i.Jtvi 
unic. f\ichtcr de fignificat. adverb. litcra .A. ad- 

verb.iS. De Quindenniis , Cap. XXXVIII. 1 1 1 vcrb.iS.in prinripio,advcrl>.^ipertot.adverb.^6. 
in principio:, et litera C adverb. 2'. et 3. in pnnci' 
fio , Cened. fingnlar. 5 num.i . cum feqq , et per tot. 
Co«:<;<i/e:^ ad li^-gul.S hodie^. Cancellar . de Men- 
fb.glof.i^. n. 18. cumfeqq glof. 18. »«?». 51. ef 
glol'49 n.i. cum feqq. Mandof.in I{egul iz.Can- 
cellar. de union. quaji. 6. num- $. et ia B^eguL 54. 
/joc//e ;? ■) . rfe annali quccft Si.n. i.et z. TiraguelL 
deretraU. lignag.%.^ glof.6.n. i.cumfeqq. et de 
rctrafl. conv<?ition.§. i.glof.7. n. 14. i{pt. coram 
Duno-:;^et.yun.dec.<i<,T.nuin. ii.tom. i.Coccin. 
dec.i'yo^.nu.9. dec.ii^S.nu.i.five unic.parte 3. 
Itb.^. diverf. dec. 501. nu. zparte 4 diverf. et in 
receiitior. dec^ig. «a.io. parte^tomz.decif.^i. 
M.4. et dec. 1S3, n. 11. parte S . dec. 43. «».34. cum 
feq- par. 10. ficque venic iatelligenda l\egula 22. 
Cancellar. deunion. volens, qubd pec.as unio- 
6p iieai Beneficiorum , teueatur exprimcre verum_» 
annuum valoreni tam Beneficioriim ur.iendo- 
rum , quam Biuefijii , cui uniri peJru , alioquin 
unio non vakat { funt verba I{egulie ) ideft , quod 
iii cafu noa exprefli veri valofs , uniocorruat , 

70 ut explicat Mandof.ad diSl.^eguLquxfi .6. num.^. 
ftd.eandem pariur recipere debet intelligentiam 
V^gula 3 4. hodii i^^-de annali , volens , quod an- 
lulis polielior p.iciricus B:n;ficii , moleltari ne- 
cjueat i ejufque impetracor i :ra fenullre po/fef- 
forem Saneficii judicialiter pulfet , ac Caufam-» 
fupet itnpecrai.ione Bcncricii infra .mnum profe- 
qui teneatur ufque a.i feiitcnriam diffinicivim 
inclufi ve , alioquin impetratio pradlEla ; funt ver- 
bi l\e^ul£ ) et qunecumque inde fequuta , nullius 
exiftant firmitatis &c. ideli: , quod , ri impitra- 
tor Benericii , intra annum profequutus non fue- 
rit Caufam , & praidiftj non fervaveric , impe- 
tratio corruat , vit&\\->\icxt Mandof.ad di£i.I{eguL 

71 qu^efi.Si ««w-i. et i.itaquoque iiiterpretanduin 
Statut.Vrb.lib.i . capi.:^'^. voiens, quod filise^auc 
nepces Jotac^ , Sc nupta; noi' fuccedant parenti- 
bns ab inteftato, exilkntibus filiis mafculis , 
quodve forores, five ex fratre neptes indotata» , 
& inni.pia: pariter non fuccedant , fi gcrmanus 
frater , five p.uruus, fic paratus illas dotarc : 
alioqui (funt \Cthi Statuti ) fuccedant diSlicrm- 
lieitscumwafudis&-c. idcft , quod , ii frater , 
aut patruus noi fit piratus dorarc , tuic fcemi- 
112 , non aniplitis exclufs fint a fuccflione com- 
nuinis p.irentis, fed una cun m jfcuiis pro aqua- 
li portione fuccedant : omiftomille aliaexem- 
pla luper inteliigentia memorats Bh//^; Viarne . 

Forciufquc intrabit hiic ufque allarus intelle- 
fius Bullde ViauiS , d '\n cafu non facfta: a VicariQ 
foluci'.i;isannjra: pro deput.ittone fua; Vicarii , 
femper manus morrui folvtrir quindennium , 
nunquam autein Vicarius , ejnfmodi naniquej 
ob(erv;intia , prsfertim longjeva f.)rtiufque pro- 
xinia editioni 13w//^ V>i.tnx , dicirur optima in- 
7» icrprts iiuiU Pwn* , exque tali obfervantia in- 
tcrprcticionem fumere d-bent veiba Vian* , 
quanao etiam forlican aliquam pa.crentur am- 
bigLmatem , Card de Luca de Benef.difc.i.nu. i-;. 
J7-it T,c). difc.ig.n.ii.difc.z-j.n.\j etdifc.67n.6. 
de Taroch.difc. i .nu. 1 % .et difc. 1 4 num.g. de judic. 
difc.i<,.>i.6<,.depr/eem difc.iS.nu. 11. verf.omnem , 
de fucctifion. difc.Q.n. 1 3 . difc.i 3 .»j«. 14. et difc. 17. 
n.ii.de legit.difcio /z.s . ct dc credit.difc.i:;. «. i^. 
1{pta pofl Olcum de cejjion.jiir. drc.i6. n.io. et cor. 
Duran decti.n.^. ac in rccentior. deczo^.num.S. 
far.i.dec.2^i.n.8.p.tr.i6'dec.<no.nu.9. dcc-^i-Ji. n.ii dec.s^z.n 10. et II. </ec.6?i.«.i$.l<5.« iS. 
et dec.67^. n.zo. et zz par.19. tom.z. 

Nec refragatur , quod vcrba BulU Tiance laU' 
dato^.^-: alioquin integrum quindennium folvi 
debere &c. uti imperfonalicer prolata , polfunc 
comprshendere manum mortuam ,et Vicariumj 
iti , ut Annaciftce poffint dirigere ad:ionem , ec 
experiri jura fua pro quindetMiiis contra ucram- 
que partem, vel habeaot eleciionem pulfandi 
quem maluerint , habeiido utranique parteixL,» 75 
obligatam ad quindennia ex ipfa imperlonalita- 
te verborum Bulls , ad text. in Lfifervus legatus 
loS. %.Qui margaritam ijff-de legat.i.^otacor. 
Card. Seraphin. (/ec.1384. nu.i.tom z. qudfi quod 
Bulla Tiana non abfque myfterio di^io §. 3. inde- 
finitive , ac imperfonaliter loquuta fuerit , uc fic 
Camera Apoftolica , & Annatifts haberent plu- 
res obligatos , quod profedo magis expedit pro 
fecuriori quindeniorii exa<ftione,Go«:^a/e:^ ad i^e- 
guLS.hodii9.Cancellar.deMenfib.§.7.profm.n.246. 

Quod tamen objedum non fubfiftic _, 74 
qulppe ad vitandum abfurdum , imo novi- 
latem , qax hinc refultarec , quod videlicec 
etiam Vicarius, adinftar manus mortua:, tene- 
retur quindennium folvere , pr^dida verba-* 
BulU intelligi debenc fecundiim fubjeAam , & ys 
proportionatam materiam , fuper qua cadere 
poffint , imb, quantumvis generalia, ac indefini- 
ta , reftringuncur ad fubjedum habile , qualc 
procul dubio non eft Vicarius , qui non eft ma- 
nus morcua , fed homo mortalis , ficque non 
perpetuus , et fo!a fubjeda materia , feu ibluni 
fubjeftum habile ad dcbendum quindennia eft 
ipfa .nanus mortua , & non alius , uc pacec aci 
fenfum : itaque in prxfenti hypothefi , nullo mo- 
do , quanvis generalia , indefinita , & imperfo- 
nalia , funt adaptabilia ad Vicariutn perlonam 
particularem , citoque defcfturam uti morta- 
lem , cum Bullae quindenniorum refpexerinc ad 
folam perpetuitatem corporis myftici , feu inani- 
mati , quas confidcratur in manu mortua , quai 
nunquam moritur , non autem in Vicario , qui 
femper moricur , Barbofa axiom.z. num.'}. et 
axiom.izz.n.S.9.^o.et ^i.I^ota cor.Card.Seraphi' 
nomoxUudatadec.isi^.n.^.etj-tom i.quando 7<5 
tamen fubjeda talia func , qualia pracdicaca de- 
monitrant , Barbofa axiom. 212. pertot. fublata 77, 
ergo materia , & fubjecfto , tollitur etiam pra:di- 
catum , l{ota cit. rfec.1384. num. 3 2. coram Card. 
Seraphin tom. 2. 

Longe miniis turbat , tjuod , fi prxdifta ver- 
ba Vianee indefiiiita reftringantur ad manum-» 
raortuam , alias icqueretur abfurdutn intolera- 
bile, quod nempe Vicarius iion folvensanna- 
tam , in aiSu deputationis (ax Vicaria: debitaoa 
txeadem ?ianapr(sUudato%. 3. ibi : yicariiper' 
petui , qui pro lempo.e deputabuntur , teneantur 
accipere d 'iede ^poflolica novam provifioaemfuiC 
deputationis , et folvere annatam &c- et expedire 
literas ytpoflolicas &c. fequ^rctur .inqiiam , ab- 78 
furdtim , quod Vicatiusinobediens P;art.« , fic- 
que delinquens, cflct meiioris conditionis, quam 
manus morcua , quae non deliquit jquod fjs non 
eft , Gon^^^alex ad I{eguL 8. Ijodid^. Cancellar de^ 
Menfib.^.^.protem.n 134. B,ota cor.Card.Seraphin. 
dec. 1 ^, 84.». 7- verfic. alids, tom.z. quando cameii 
manus morcua i^on eflet gravanda debito alie- 
no , niiiiiium Vicarii propiium debitum , qualis 
cU aiiiuu,non folvcucis , nec pei; Vicarium infe- 79 

ren- 1I& JoannisLopez de Leone, rendaitiiquacoiiditiomanui morcu^, illani co- 
gendo ad quindennium in cafu iiou iolutx a Vi- 
cario anuatxcocraomnes Juris tramices, c4/>.»o« 
debet zz.de regul.yur. in 6. l. non debet -j.if. ff.eod. 
Barbofa axiom.zi. n.i. imo Vicarius nou foivens 
So annatam , nec obligatus folvere quiiidenaium , 
locupletaretur cum jaftura manus mortux folu- 
modo condemnats ad folvendum quindennium, 
l.yure natum 206.ff.de regnl. Jur Inam hoc na- 
turai^.ffdecondi£i.indeb.Barbofa axiom. 139. 
81 w. I. & nihilominus pcena deb;t tenere fuos tan- 
tum aucftores , & delinquentes , feu quafi delin- 
quentes , inter quos cnumeraadus ell Vicarius 
non folvens annatam , uci inobediens ma ndatis 
Apoflolicis , feu BnlU P/<zh.c, ad texcum in l.ab- 
fentem 199.ff.de pan.Lfancimiis iz.C.eod. Barbofa 
<i.v/ow.iSi.»-4.indeexdivinooraculonemo pro 
alterius deliao, ve! quafi delidofut in cafu)pu- 
Si nienduseft,juxca illud ET^echiel. cap.i2.verf.20. 
ibi •.filius non portabit imqnitatem patris , et pater 
nonportabit iniquitatem fiHi&c. 

Sed objedum facile el iditur, refpondendo^efle 
aiquivocum afferere , quod Vicarius non folve :S 
annacam,nec quindenniii,evadat meiioris condi- 
tionis.quammanus mortua illud folveiis, quod- 
que idem locuplctetur cum alienajaaura.nempe 
ipfius manus mortua: , dum potiiis evadit dete- 
rioris condicionis Vicarius non folvendo anna- 
tam , quam manus mortua folvendo quinden- 
iiium ex eo , quod Vicarius in tali cafu immitti 
nequit in pofleffionem fua; Vicaris ; ficque nul- 
los penitiis fruftus fux congrus percipere pocell, 
8? ex Jiceraliconccxcu BulU eiHn.^fxpelaudato^.^. 
prop^ fin. et in fin. ibi : nec alids ad poffeffionem di- 
eiarum Vicariarum pcrpetuarum, et fervitimnL» 
earundem Varochialium admtti poljint , niftfoluta 
annata , et expeditis litcris ./IpofioUcis^ novx pro- 
viftonis O-c. nec Vicarii prxdiSii anted tuta con- 
icientiafru6iuspercipcre poljint ; & notetur Clau- 
fula praedifia nec alids , quse importat pra:cifam 
84 iieceHjtatem , indifpenfabilem conditionem , 
vimque habcc dccreti iiritantis , ad tradita per 
Barbof. deClauful. clau\ul.Zi.num.6. 8. jj.ft 11. 
manus autcm morcua , in cafu iion folutas a Vi- 
cario annacx, folvendo quindennium, evadic 
potiiis melioris conditionis , quam Vicarius non 
folvcndo annatam , exeo , quod in tali cafu ea- 
dem manus morcua pcrcipit omncs fruAus Pa- 
rochialis fibi unita: ; ideoque iquum, & julluai 
eft , quod manusmorcua ad integrum quinden- 
nium teneatur, prouc ad integrum quindcnnium 
non tenetur in cafu (oluta: a Vicario annats , in 
quo Vicarius facit frud-us fuos Vicaria:, utde- 
promitur ex vifceribus relati %.i.BulU l^ianx ibi : 
Via Loca bujufmodi , /« quomm Tarocbialibus Ec- 
(lefiis unitis continget Vicarias prxdi£ias erigi, pro 
/juantitatibus fruduum ipfts yicariis perpetuis af- 
fignatorum , adfolutionem quindenniorum&c. ul- 
teriiis non teneantur , fed eis detra£tio fiat ad ratam 
certomm , qux defruliibus diSiarum Parochialium 
fercipiuntur . Itd tamen , quod Vicarii &c. tenean- 
turjolvere annatam pro portione fru£iuum &c.cer- 
torutn ftbi afjlgnata &c. nec alids ad poffeffio- 
nem &c. admitti pofjint , nifi foluta annata &c. 
alioquin integrtm quindennium folvi debere , nec 
Vicarii prxdiiii anted &c. fru£ius percipere-> 
poffiat . ARGVMENTVM. 

Ex Beneficiis Parocliialibus , vel non Pa- 
rochialibus , annuum valorem viginti 
quatuor Ducatorum auri de Camera_, 
excedentibus , aliis Beneficiis Parochia- 
libus , quantumvis vacabilibus , unitis , 
five ex perpetuis Penfionibus didam 
rummam excedentibus , ad favorem Pa- 
rochialium refervatis , etiam adhuc de- 
bentur quindennia . 

SUMMARIUM. 

I Verpenditur Sacr. Concil. Tridenc. fefl". 24. de Re- 

form.cap.i8. 
a Quindennia etiam folvuntur ex Beneficiis unitis aliis 

Beneficiis Parochialibus . 

3 Vbi militat eadcm ratio , ibi debetflatui eadem j^u- 

ris difpofttio . 

4 Bjefcitiir Card. Farratin. ap. Amayden de fly!. 

Datar. lib. i.cap.iS. §.4.dequinden. num.20. 
§. Quoad Uniones vero , poll mcd. verfic. & 
hoc cafu , & idem Amayden. ibidem n.22. 

5 Do£ior loquens contrd textum expreffum , attenden' 

dus non efl . 

6 BulU quindenniorumcomprxhenduntetiamBeneficia. 

unita aliis Beneficiis vacabilibus . 

7 Di£iio invicem quid importet . 

8 Di£iio aliis quid importet . 

9 Bullce quindenniorum coiifiimatie . 

10 Quando ftt , et quando non folvendum qttindennium . 

11 Damnum ^nnatifianm fuit caiifa fnalis Confiitii- 

tiontm demandantium folutionem quindennio' 
rum . 

12 BulU quindenniorum folummodo ftipponunt t Bencfi- 

cia unita non amplitis vacare . 
I ? ^ diverfts non efifacienda illatio . 

CAPITULUM XXXIX. 

Flrmaco in pntcedenti Cap. quod ex Bencficiis 
Parochialibusmanuimortuarunitisdebean- 
cur quindennia, fupere/l idem firmandum de Be- 
neficiis Parochialibus , vel non Parochialibus 
unitis aliis Beneficiis Parochiaiibus , refolven- 
do , quod ex Beneficiis Parochialibus , vei non 
Parochialibus , aniiuum valorem XXIV. Duca- 
torum auri de Camera excedentibus , aliis Bene- 
ficiis Parochialibus , quantumvis vacabilibus > 
unitis,five ex perpetuis Penfionibus didam fum- 
mam excedentibus , ad favorem Parochialiuin 
refervaris , etiam adhtic debentur quindennia > 
quippe PontifexClemensX.quantumvis optime 
fciens , Beneficia Parochiaiia de fni natura eflc 
vacabilia inflar aliorum Beneficiorum non Paro- 
chialium , perque confequens conferibilia , im- 
mocitiiis, quam alia Beneficia non Parochia- 
lia , flatimque conferenda , ne interim ex diuti- 
na eorum vacatione , in fufpenfo remanentibus 
abfque Paftore , Cura Animarum aliquod fen- 
ciat detrimentum , grexque fpirituali defliituatur t 
pabulo , contra mencem Sac. Concil. Trident. 
fcffz.}. de I{eform. cap. 18. attamen in fua Confii- a 
tinione 50.'§.6.i»pj. §. 8. et g.pojimed.propefin. 

Bul. De Quindenniis , Cap. XXXIX. nj B«//jr. nov.}{om.tom.6. repet. pofl Traci. int. Con- 
ilitiitioii.^pofioHc in ordine la XI, mandac > quin- 
denniu etiaui loh i pro Bentiidis unicis aiiis Be- 
neficiis Parochialibus, ibi : Varochialia ,e.i:tera- 
qiie prxdi£la Loca \?ia , in qnonm favorem &c. 
Vcnfioncs perpetiix &€. refervatx fnerwt , & inj 
perpctuum refervari contigerit &c. ad folutionem 
Qiiindenniorum &c. ratione Penfionum perpetna- 
rum &cfaciendam teneri , & obligata exiftere &c. 
omncs , et fingulas Vniones &c qn biifcumque £c- 
clcfiis etiam ■arochialibus &c. nuliis penitiis ex- 
clufis &c.perpctHbfaclas ■ ct dc ditero &c Jimili- 
ter perp:tuofacicndas , fub titcris ■■^auH &c. corn- 
'ptahendi, etincUidi&c. cnm poteflate &c. Paro- 
chialia ctal>a Loca ^^ia &c. citandi , monendi , et 
requliendi&c & notat D? Luca Melfhitcn. pofi 
Scbol. ad decifion. Gr.tti.ia. in .■ippfiuiic. ad aliq. 
difceptat. fol. mih ^06. cd z in fin repetit.pofl 
altcrum mrum Traflutum editum de Qu^indcnnns 
inter Do£tor. Liter B. B. ibi : De Brncficiis unitis 
Ecclefi£ Parochiattfolvitur quiadenniu equidcm 
(proii!: ficis in pr.ecedenti Cap ds.'r\o\i[ir wimxxws ) 
cxBen.ficiis Parochiaiibus u.iicis :iiiis Be^icHciis 
non ParochiaHbus debentur qiiiiideniiia , ira pa- 
ri pa!!u f x Beneficiis Pariichialibus •, ve! non 
Parochirtlibus iinitis aliis Beneficiis Pirochiaii- 
bus dibeiuui qiui-ideonia , ob larioois ideiictca- 
• rcm ; cum cam Beneficia Paroi.hi.iiia unica .iliis 
B;neficiisnou Parochialibus , fiuc «qa^ vacjbi- 
lia , proindeque conferibiJia , qiiani B.ncficia-» 
Parochialia , quibus uniuntur aha Beneficia Pa-, 
rochialia , vel non Parochiaiu ; ica , uc nbi mi- 
iitat eadem ratio . ibi debet (Urui eadeni f iris 
dirpolitio , Barbofa axiom.i^-j.mm.^. et j.Card. 
de Luca defeud. difc. 105. «.^. 

Nec audien ii lunt Card. f.irratin apud Ama- 
yden. de Pyl Dutar. tib. i cap. 18. §. 4, diqnin- 
'dcn nu.io ^.Ouoad Vniones vero pofi med. verftc. 
et huc cafu , et idem .Amayden, ibidem num 22. 
tenentei» , uon deberi quin^icnnium ex Bcncficiis 
luiitis aliisB-neficiis Parocliialibus , fiibnn.ti- 
vo 1 quod vacant Beneficia Parochiah\: , ul- ex 
vcrbis (f/fZ' Card. Farratin loc. cit- ibi ; crcdercm , 
quindeniiium non dchcri , nam , cihn ex h-tjufmodi 
Vnionibusfruiius Vurochiatinm augeancur , et ubi 
Trovifto fpeUct ad Sedem Apofioticam expriman- 
turfrufius cum tali angnmento , et annsxoruni - in 
hoc non video , qnb.i fiit prajudidum aliquod Scdi 
^pOilotica , ctim folvatur ..dnnata etiam pro fin' 
Slihus annexis &cS:. ex verbii cjufdem .Amayden. 
loc. citat. ibi : Tertib notandiiifi , qubd in VnioHc^ 
f.ida EccleftxV iroctpati non d.bsUir quindennium, 
qitia augentur fru£lHs , pro quibus folvitur anna- 
ta , adveniente vacatione ; unde , ft etiam fotvere- 
tur quindcnnium . imponcretiir nnis , et eifdem fru- 
£iibus duplex onus , cii 'n tamen isnim iflorum tan- 
tum fotvendumftt y. annata nempe , vel qnindcn- 
nium , annata in vacatione , et qnindenninm , tttn 
vacatio fuit fiihlataper Vnioncm &c. qnia prcieFa- 
ti D D. uci loquciires contra exprcduin texcam 
pnelaudatx ConiHtHtutionis 50. Ctementis X. §. 6- 
infin ^.S-et 9. pofimed.prope fin. mmda,inis fol- 
vi quindennia etiaai pro Beneficiis unitis aliis 
Eeneficiis Parochialibus , attcndendi non funt, 
Card de Luca dc cmpt. difcur. ^i.fnb num. 2. de 
crcdit. difc. 3 ? .n.-^.et defideicom. difc. 1 26. num.i. 
In qucrum corr<-<borationem vaide llringit 
validif.imri pondcratio, quod Bulla: quinden* 
niorum , juxta liceram , non modo coniprshen- dunc Beneficia perpetuo unita , & frtiSus appli- 
cacos manibus morcuis , feu Locis Piis non va- 
cabilibus , verum etiam Bcneficia unica , ac re- 
fpe(9:ive frudus applicacosalteri Beneficio vaca- 
bili, protit fignantercavetur in Conflitiitione 6. 
Vatili 11. §. I . Bultar. nov. l{om. tom.i. rcpet. pofi 
Trali. int.Confl. ^pofl. in ordine la l. ibi: Ts^or &c. 
Beneficia Ecctefiafiica &c. invicem , velatiisCa- 
thedratibus , etiam Metropotitanis , vet Coltegiatis 
Ecclefiis , eartimque Capitutaribus Menfis, ac Mm- 
fariis , Dignitatibiis , Cotlegiis Vniverfitatibus , 
& Beneficits &c .Apofiolica au£loritate univimus, 
incorporavimus &c . dum enim exprefse fub prs- 
laudata Paulina comprxhenduntur Uniones Be- 
neficiorum fadx invicem , inficiari ncquit, quin 
fub hac phrali concineanturetian» Uuiones fdda: 
aliis Btneficiis ejufdem naturs , & qualicacis B^- 
neficiorum unitorum , praecedenter exprefiorum 
jnxta indolem didat didiionis invicem , quje iii_« 7 
fuo fignificatu importat reciprocam , Sc mu- 
tuam inter fe unioiiem , ac incorporacioneni , 
Barbofa de di^tion. dittion,ij6- num z. & in puris 
tcriuinis Unionis i^ofi? (/ec. 631- K ^.par. ig.re- 
centior. iom.z. ibi : Idque eb magis procedit , atten- ' 
tis verbis in narr.^tiva Butl.i: appofttis , & pturtes 
i:i difpofitiva rcpetitis , ibi : Invicem unic , & an- 
nectit . Diltio enim Invicem , cornpojita ex in . & 
vicem cadit inter duos <xqualiter , & mntUQ inter 
fe comptedcntes &c. 

Qupd quidcm motivum fortius urget , acce- 
dente Ipccihca nominatione Bcncficiorum uni- 
torum , cum dt&iods atiis , in mox laudata Pia- 
na dd]c6ta. , ibi : atiis &c Beneficiis &c. quae pa- 
riter diiSio ^/?7.f mtelligitur dr Bencficiis (imili'§ 
bns cum prsecedenter expreffis , in qualitate_j 
ncmpe , ik fubltancia , Siird. etnf.ii, >i.i2. lib.i. 
Lof.hcr dere benefic.tib ?. quxfi. 32.«. 27. et 2S. 
Barbofa de diSlion. diftion. zO niim. i.cum feqq. 
'Palm 7^''p atteg. 2 3 4 , «. 5 3 , ego in atio meo Traci. 
edito de Ojtindcnniis ~. cjp.50 nu 582. ^ta coram 
Bich dec 493 «-23- to.z. ac inrecentior. dcc.ziS. 
n.i^ par.ii dcc.6g w 14 par. 17. dec. ^76. n. 6. 
et dec.6^ i. nam.i^ par 19. tom.z. et pofi Card.ds 
Lttcadec.g. «.24 et dec. 10 niim. lo. //6.4. vol.i. 
dec 6- «.1 V lih.i 3 et dec.17. »«.i8. Iib.i6. vot.^, 
&c i;i prcEcilis teran'nis quindenniornfn Burbofiu 
colteit. .ApoHol. dec 616. verbo quindennia , nii.i, 
Longeque tortius Itringit mux dtduvl^ta pon- 
deratio, dn n indicata Confiitiitio 6. Vautill. a 
fuic coiirirnivUa per pofteriores Con!ticu:io;".es , 
& Conrtitutioncs illius confirmatoria» , fucruac 
paricer confirmacx per alias .i?que fucceuivas 
CoiiltituciontfS , ve uti videre elt in Confiitutio- 
ns 20. yulii lt(. inprincipio , juncto %-z,et 6 Bitt- 
lar. nov. l\om. tom i. ibi : his , qu.e d Vnedecejfo- 
rihus nojiris ad hoc providi emanarunt , libcnter 
adycimus noiri mummiiiis fir)nit.itern &c. Et piiC 
m:mori.e Pautis ctiam Vapa U. &c T^ux &c. orn- 
nia , et fin'^itla in eis content.i &c. app oha nus , et 
innovamus &c et d quibufcur/ique &c tdm pro 
praterito , qudmfuturo tempore inviotabiliter ob- 
fcrvari &c quoad omnia , et Jvtgutx &c. Beneficia 
Ecclefiaflica &c. decernimus &c, Con titutione 38. 
S.pii K. in principio , jun6Io §.i. cod.Bultar. to.z, 
ibi : pturimilm interftt , et necefjarium exifiat , iit 
tdm [fulii lll. et Vaiiti IV. <yc titeras &c. qudm 
alias quaj^ciimque Conflitutioncs &c. per &c.Viiim 
II. Pautitm etiamil. Innocentium VUI. jfutium 
ftmiliterll.ac yutiimi et Vaiitim prtefatos , atibf- 
2, qus 114 Joannis Lopez deLeone^ qne divcrfos J{omanos Vontifices &c . per nos in- 
voventur» approbentur , ct confirmentur . 7{os igi- 
$Hr &c. approbamus , ct confirnntnus &c. Confii- 
tut. 3 3 . Sixti y. §. I • cod. iotn. 2. ibi : Uaque &c. 
Literas &c.Tauli II. &c.lll. Tauli ly. ac Tii y. 
nec non quoumcurnqtie aliorum&c.Tontificurn&c. 
fupcr fotutione ^imatarum .tComtnunium yOiiin- 
dcnniorum , et aliorum jurium &c. editas , confir- 
niatas , et innovatas &c. approbamus, etionfir- 
ntamus &c. atque illas &c. innovamus &c. Con- 
flitutione 18. Vybani yill.^.i. cod. Bullar.tom.^, 
ibi : qujfcumque&c.LJteras eorundtmTii, etSix- 
ti V. nec non quorumcumque alioruni l{omanorum 
'Pontificum &c. afprobamus , et confirmamus &c. 
atque illas &c. innovamtis&c. et Conjiitutione «o. 
Clementis X. ^.'^.ct 6.eod. Bitllar. tom.6. ibi: quaf- 
cumque&c. Litcras dr.clorumTiiy. et Sixti y. 
necncn qnorumcumque aliorum ^m.worum Ton- 
tificum &c. cumomnihus Claufulis &c. confirma' 
vit , et approbavit &c. atque illas &c. innova- 
'vit &c. quafctimqiie &c. Literas eorundem Tau- 
li ly. et Tii , ac Sixti y. atque \Jrbani VllL nec 
non qiwriimcumque aliorum I\omanorum Tontifi- 
cum Pficdscejjorum no^horum&c appvobrmus , 
et confirmamus&c atqne ilUs &c.innovamus &c. 
reptt. pofi Tra^iut int. Conjt. ^pojiol. in ordine^ 
laUl. v'l VII. VI11.& XI. 

lu niliilum relevante , qaod Doftores , & In- 
terprttts fuper fepe LudJta Coiiltitiuione Pau- 
li II. rdiquilque coufiriii>itorcis , ac declaracoriis 
luccefsiveeditis, coii(iiitravi.rinc , illaseiiepro- 
mulEjatas, ut aufcrrctiirprcEjuuiL-ium , & deui- 
inentum ex Unionibus (.bveuiens Canier^ Apo- 
ffolicae , nec iion Anuatiltis , duni Be.ithwia fe- 
iTiel unita , poftea amplius non vacunt , pcrque 
confequens definunt folvere Annatam , quam_» 
procul dubio , li unira non eHent , prouc piius , 
Iblverent , proindeque , arguendo a racione le- 
s,\s non autem a nuda iirera , tradidcnut, quod 
ubi Uniones fiebantalicui Benericio vacubiii , & 
collativo , non intiarec folutio quind. nini , t ju- 
fccmodi tamen regula non efl ablo:ute , & ge- 
nerice , feu in abflrafto fumenua, led juxta-. 
mentcm legis , rationemque in ea expreltdm: 
proccditcnun , quando Uuio ric Beuthcio vaca- 
bi!i , pro quo in adu Provifionis folvatur nu- 
na:a pro frudibus quoque Bentficii uiiiti eo , 
quod tuuc cellat prxjudicium , leu damnum 
Camers, & Annatiltarum , qui , ex huiaibus 
Bcncficii nniti exigentes Annatam in illius Pro- 
vKioue, squum , «^ jultum eit, qnod pto eildein 

io cxiganr quoque quindennium , ui quo lenlu , ik 
cuiii qua declaratioiie , ac modihtrttioue lo- 
qaunrur ^mayden.dc fiyl Datar.lib.i.cap. iS.^i.^. 
de quindenn. num. 22. Capon. controv tor-^o. jub 
' num.i^.Filliucc oper. moral Hb.^.traii .^^i. de Bc- 
r.cfic. Ecclef cap. 6. num. 59. Tondut. dc Penjion. 
Eccief. cap. 10. «.21- lecus vero , fi in actu i-ro- 
vilionis non folvatur Annata pro fruiftibus Be- 
neficii uniti , ciiin tunc femper fubliltat, iS: dorec 

i I prsjudicium , ac damt>iini Annatiilarum , quod 
fuit caufa finalis ipiarumCoaliicutionum lolu- 
tionemquiiidennioram demandantium , veluci 
cfjregie difliuguit Card. f.irratin. apnd uimaydcn. 
deflyl. Datar. lib.i.cap.iS. §.4. de quindenn.fuU 
W.20. verftc alia efi facultas . 

12 Omiflo , quod BulLx quiadennionim nullibl 
fupponunc , quod Bencfrcia , quibus fic Unio , 
non fint , vel non efle debeant vacabilia , fed be- ne fu;'ponunt , quod vice verfa Beneficla , qua: 
uiiiuncur , non (inr ampliiis vacabilia juxta te- 
norcm BulU 6. Tauli U. §, 2. Bullar nov. T{om. 
tom. I. bi : Troptercdque&c. Beneficia unitoj 
hufiijmodi ampliils neqnaqnam vacare fperan- 
tur &c. Bullx 17. T-.ulii.F. §.8. eod. ronz.i. ibi : 
om/ics, etfingulas Vnioncs &c dequibnjvis &c. 
Beneficiis Ecclefia^ticis &c. quis ex corum perpe- 
tuitate non vacant &c. pcrpetuo failas , ct de cxte- 
ro &c. perpetu6faciend.7S , fiib literis Tauli &c. 
comprxbcndi &c. £.•.'//.«? 8. S. Tii V. §.3. eod.nul- 
lar. tom.z. ibi : cx &c. Beneficiorum Ecciefiafiico- 
rum Vnionibus, qu.v ampliils vacare nonjperaba- 
tur &c. BuiLe 55. Sixti V- §. 2. eod tom. 2. ibi ; 
Trxtered quoniam quindenniorum ujus , etfoiutio 
ratione Bencficiorutri unilorum conflituta fiint, quia 
illorum vacatio ampiiiis nonfperjtur&c.Bullii iS. 
Vrbani Vlll. inprin. ipio eod Bullar. fo?//.?. ibi: 
ex &c. Heneficiorum Ecchjiajlicoram \Jnionibus , 
qute amplius vacare non fperabantur &c. et B«/- 
Itc 50. Ckmcntis X. f.i.j.er 6. eod. Bullar. tom.6. 
ibi : omnes , etftngulas XJniones &c. de quibufvis 
&c. Beneficiis Ecclefiaflicis &c. quie cx corumj 
perpetuit.2te non vacani &c. perpetuo faclas , etde 
cxiero &c pcrpetubfac-endas , fiib literis Tauli 11, 
&c- includi &c. ex &c. Bcieficiuriim [Jnionibus , 
qux ampiiiis vacire non fperabafitur &c. repetic. 
pofiTra£i int-ConjVt.^polioi. inordtnela I.V.VI. 
Vil VIII. et XI. a diveriis autem non eil facieii- 15 
da illacio , /. Tapinianus ;o. ff. de minor. cumjt 
vulgat. 

ARGVMENTVM, 

Ex Beneficiis .innuum valorem viginti qua- 
tuor Ducatorum auri dc Camera exce- 
dentibus , aliis Beneficiis , quantumvis 
vacabilibus , puta Dignitatibus , aut 
Canonicatibus , unitis , etiam adhuc 
debentur quindennia . 

SUMMARIUM. 

I Tro Beneficiis non excedentibus XXIV. Ducatos non 

folvitur .-innata . 
a Canonicatus non/ubjacent Regul.55.CancelUr.dc 

valor. 

3 Bh//.€ quindenniorHm mandant folvi quindennium-» 

ioco ^nnatDi . 

4 Omnia Capitula folvunt quindcnnia ex Beneficiis fibi 

unitis , ctiamli Cwionicatus fint cdlativi . 

5 Ttr folutionem qmndennii dumtaxat reparatitr dam- 

num .yinnatijiarum rejultans ex Unione . 

6 Succtjfor tn Dignitate > et C.inonic.ttu folvere debet 

.Annatam, & iaudatur \!var:z Pegas . 

7 Hupifmodi \Jnio nonfii, manui mortiiie , fed Benefi- 

liis tenuibus. 

8 Tro DignitattbiiS , et Cinonicatibus in folis Ducatis 

XXiV. exprimi folitis non folvitnr .Annata , 
proiiuitqiic debctur quindenniam r.itione prajudi- 
cii yinnatiflis ex IJnione refnitantis . 
g Fru£lusBemficiorum fupprejfonim redigi folent iru, 
Maffarn communem, quanturuvisde Aiaj}al)ujuf- 
modi participent Dignitates , et Canonici. 

10 Soitttio quindcnniorum intrat in cafu affationis .Ah- 

natarum ob damnum indt .Annatltis rcfultans . 

11 ^nnatx ce^ant perceffationemvAcationis . 

iz BhI- 12 Znllte tfulndemioru7n folummodo refpexerunC dam- 

nuni ^nnatijlariim . 
-, •- Trima, Dignitas eji refervata Sedi ^pofioUcne vigore 

Rcgul.4. ^aiicellar.de refervac. Dignitac 
j .1. Scdcs \4p0fl0lica providct infiiis oiio menftbns , vi- 

^ore Regul.S.hodic 9. Caiicellar.de Meiifib. 
15 pitamvis pro Provifione primie Dignitatis fempev 
^refeivatiC S, Sedi , eidcm folvantnr confiteta emo- 

limenta , non tamen folvitur ^nnata . 
i6 Vniendo Bcncficia Dignitatibns , ant Canonicatihus, 

propric non refultat Unio , de qua loquuntur Bul- 

L-c quindcnniorum ,fcdpotius c.-c[lio Bencficiorum 

in Dignitates , aut Canonkatus . 

17 Vcrpenditiir Card. deLuca de Beuefic. difcur.139. 

num. 3. 

1 8 Do^ori tinico in fuo diclo non efl deferendim . 

CAPITULUM XL. 

VTfo in Crfp.pr^cmef/,qu6d ex Beneficiis mii- 
tisaliis B^:iiefii.iis,qiiatumvis vacabilibiis, 
piica P^rochialibus , debeaatur quiiiJeunia, fa- 
percft idem vidcndum in Beneficiis unicis Di- 
gnicatibiis , aut Canonicatibus , quaicuaivis 
vacabiibus . Videcur quiJem paradoxum pri 110 
afpe6.U) alTerere , quod txBeueficiis uaitis aliis 
Beiieficiis , etiijm poil Unionrm vacabiiibus, feu 
vacatiiris , puta fpeciaiibus , iive parcicularibus 
Digiiicacibus Ecc1c(t iflicis, veluci U^canacui , 
Archi^iaconatui , Archiprssbyteratui , Praepo- 
fitatui, feu Pr^poiiria«e , vcl aitcri quocum-]tie 
nomine Dig iltati nuiicupaCJB , deb:antur qmn- 
dcnnia : nJhiloiT;! .us efl Evangelinm , quod t;x 
B neficiisannuum valorem vigiiti quariior Du- 
catoruu auri de C:imcraexceJ;Muibus,aliisBjne- 
ficiis , quantum>/:s vacabilibus , puta Digr.icaci- 
bus.aut Canonic itibus, unitis , etiam aJhuc de- 
bentur quinJerinia.utin fimili de Beieficio unito 
alteri Bcncficio Parochiali notat.Oe ''«c^ Melphi- 
ten.in,Appcndic.ad aliq difcept. Gratian fol mili. 
7.o6'Col.i. in fin.repetit.pofi alterum meim Tafi.de 
Quindenniisint. Do^or.Utera?)^.fol. <,!() col i. 
^«fc /«cc/. quippe , ciim ex priviieiefio , ve! coii- 
fuctudine , feu liylo fruduscerti Canonicatuum 
exprinii foleant in folis Ducatis XXIV. per non 
excefluin , licct inrei veritate illos excedanc ; & 
qnamvl^ "■•tfmodi Canonicatus vere fiic pro 
tempore vacabiles , perque confequens collari- 
vi , quia tamcnob valorem confnecudin:jriam , 
fcu indultarium nunquam eft Jocus Annara; ex 
1 canfa fiifii non excefrus : pro Beneficiis namque, 
qaoiuni frudus exprimuntur in Ducacis dum- 
raxat XXIV. per non exccHum, non fol virtir an- 
naca, jnxca liceralem difpolltionem f"on?/f«f/o- 
)iis 33. Clementis VU. Bullar. nov J\om toni. i. 
<k tradunt Lotthcr. dc rcbcncf. lib.-^. qu.io n.\z. 
.Amayden deflyl. Datar lib i.cap 18. §. 3. t/cj 
annat. nurn. j i. Maff. GalUf de ann.it. in p-incip. 
acque e(f praxis in Curia notoria , hincqne ino- 
levit univcrfalis rrylus Dataria; , & Cancellaria: 
■2 Apoftolici: undc Canonicatus non fubjacenc 
}{egul. ^'^.Canccllar dc valor. Gon^^alc'^ ad l^e- 
gnl. S. hodie 9. Cancellar. de Mcnfib. §. 7. proxm. 
nu.167. Kot. ap. Car:!^.deBencfic.part. 10. cap.i. 
n. 74. ei coram Zarat. dec.a?,. num. 1 8. cum feqq. 
Coccin.dec) iC.n.i. etdecil^ n d. quaaiobrem 
. Camcra: , & Annatiflarum indemnitati confu- 
lendumomnino ell , pra;via quindennii folutio- 
ns , propccrca t;lm in iicera j quam in racione De Quindenniis , Cap. XL. iij- 

finali fubintrat dirpoficioConflitutionum Apo- 5' 
ftolicarum demandantium folutionein quinden- 
nii fubrogati loco Annatse debitje in adu Pro- 
vifionis , prouc in fpecie de Unione fafta Eccle- 
iis Collegiacje , & Menfje Capitulari, noiij 
obflantibus quibufcumqti£, ac eorundem Capi- 
tulorum priviiegiis , literaliter cavetyr in Confii- 
tutione 6. Pauli il. §.1.4.5.^? j.Bullar.nov.^om. 
tom.i.\b\„ Beneficia Ecclefiaflica&c.ColIegiacis 
„ Ecclefiis , eariimqae Capicularibus Menlis &c, 
„ Aportolica auftoricace iinivimus , incorpora- 
5, vimus &c. Beneficia , uc prsfercnr , unica &c. 
„ Annacam &:c. in poflerum fingnlis XV. aonis 
j, perpetuofsquucuris.eidem Camerario folvers 
„ teneantur , et debeant &c. Erquod de omni- 
» bus &c. Beneficiis , nt prsfertur , unicis &c. 
), Communia , Miiiuca , ec alia jura , feu A\nna- 
„ tas &c. folvere adflringantur etiam fingniis 
„ annis XV. in futurum &c.Non obfi:antibns&c. 
], c^terilque concrariis quibufcumque &c. „ in 
Confiitut 17. V>aHH IV. %. 8, et w.eod. tom i. 
j, ibi,, omnes , ec (ingulas Uniones &c. dequi- 
„ bufvis &c. Beneficiis Eccieiialticis &c. Colle- 
„ gi.icis £ccleliis , feu earuin Menlis Capicula- 
9, ribus &c. perpecuo fatSas , ec de csetero &c. 
,, perpecuo faciendas, fub literis Pauli &c.com- 
„ prsehenJi &c. Ec propcerea &c, aJ folutioneni 
„ Coaimnniu n, ec Mi'.uitoruni Scrvitiorum , ac 
„ Annatarum , ec aiiorum jurium priJiiSorum 
71 ei( Jem Camerje , Collegio, ec Oificialibas , 
s) racipne earun Jem Unionum &c. fingulis XV. 
„ annis &c. f'iciead:im ten."ri&c. et Bcneficia 
,, uiiica hu/uf nodi onus fokuionis Commu- 
5, nium , ec Minutoriim Serviciorun , sc /^nna- 
„ tarum , ec iliorum jurium femp.-r habniire , ec 
„ aJ praifens hahere . Ec &c. uc racio Commu- 
,j nium , Minucorum Servirio"UTi , ac Annaca- 
■ „ rum , ec aiiorum jurinm pndiiftonun cl..ra_» 
,, habeacur &c. vo!u luis &c. quod &c. Coile- 
„ giacarun Ecclcliarum Caplcula &c. omnia, 
>> ec fingula Monafieria&c. ec alia B-^nefici.L.» 
„ Ecclefiaflica , quo; pofli Jent &c. nocificalie , 
,, et intimaife dcbcant, ec ad id &c. cogi , et 
„ comp;lli poflinc „ /« Conflitutione 5 8. S.Tii V. 
§. 5 . 4. 6 et 7. eod. BuHar. tom. z. ibi „ ec alia 
„ qujBCuinquc Beneficia Ecclefiaftlc j &c. Co'Ie- 
„ giacis Ecclcfiis , auc Caplcularibtis M-nfis\'C. 
„ Aportolica aiidoticace nnica &c. fub literis 
„ I^auli II. et alio-uni Prje Jec.-irorum hn/ufmo' 
„ di comprihendi , et includi, et propterea om- 
„ nia , ec fingula Cachcdralium etiam M'tro- 
,, policanirum , Ecclefiarfmque Collegiatarun 
,, Capltula &c. duminodo Monifleria , et Be- 
„ iieficia ipfa poffideanc , ad folucionem Com- 
„ munium , Annatarnm , ec aliorum jarium_» 
„ praidiftorum eidem Camsric &c. rarione 
,, Uiionum&c. fingulis XV. annis &c. facien- 
„ dam ceneri &c. Man.iances &c. uc onvies , et 
,, fingulas Caufas cora:neo inter &c. eiufjeni 
„ Camera: Collcftorcm &c. ec &c Capicula &c. 
,, fupcr (olutione /\nmraru n , Conmuniu'i! , 
,, ec aliorum /urinm Q lindenniorum eorun- 
,, dcm &c. /uxca pr.cfencium cenorcm ccrminec , 
5, ec decidac . Ec &c. omnia , et fingula Caths- 
„ dralium ctiam Mccropolitanarum , et CoIIe- 
,, giacarum i-cciefiarumCapicuia &c. ad inJi- 
,, candiim &c.omnia , ec fingula Monafleria&c. 
„ ec alia quajcumque Bcneficia Ecclefiiftica, 
j, qux ipfi Capituia &iC, potjldeaae &c. mo- 
P % neac» ii6 Joannis Lopez de Leone, „ neac , et requirat . Non obftancibus &c. Pri- 
„ viJegiis &c. Capitulis&c. conceffis &c. cste- 
y, rifqueconrrariisquibufcumque „ in Con(iitu- 
tione J5. Sixti y.%. 2. 4. er s- eod. (om.z.ibi „ 
,, Et propterea omnia , et fiogula Cathedra- 
i> lium , ec Mecropolitanarum, ec Collegiataruin 
„ Eccieliaruin Capitula &c. duinrhodo Cenefii- 
), cia ipfa poffideant , .ad folutionem Qiiinden- 
), niorum przfatorum eidem Cameras , ac Col- 
1, lcgio , et Officiaiibus , racione Unionum &c. 
51 fingulis XV. annis &c. faciendam ceneri &c. 
,5 et ad id &c. cogi &c. polTe . Mandances &c. 
i> ut &c. omnia » et fingula Cathedralium , 
» ctiam Metropolicanarum , ec Collegiacarum 
ii Ecclefiarum Capicuh &c. ad inJicandum&c. 
>» omnia , cc fingula &c. Beneficia Ecclefiafti- 
it ca &c. moncant , et requirant . Non obftanti- 
], bus&c. Privilegiis &c. Capitulis &c. concef- 
», fis &c. „ in Conflitiitione iS. Vrbani y III. iru 
princip.jun6io §.2.?.ef ^eod Bullar.tom,^. ibi „ 
;i omnia , et fingula Cathedralium , etiam Me- 
,, tropolitanarum , Ecclefiarumque Collegiata- 
,, rum Capicula &c. Beneficia £cclefiaftica_i 
,, uiiita &c. dummodo &c. Beneficia jpfa pofli- 
>, derenc , ad folucionem Communium , Anna- 
», tarum.ec aliorum jurium przdic^orum eifdem 
], Camers , Collegio , ec Officialibus , ratione 
,, Unionum &c. fingulis XV. annis &c. facien- 
„ dam teneri &c. et ad id &c. cogi , et compelli 
»i pofte decrevit , et declaravit . Mandans pro- 
), pterea &c. ut &c. omnia , et fingula Cathe- 
t> dralium , etiam Mecropolitanarum , ec Colle- 
» giacarutn Ecdefiarum Capicula&c.ad indican- 
s> dum &c. omnia , ec fingula &c. Monafteria 
9) &c. ec alia quscumque Beneficia Ecclefiafti- 
9) ea, qu£ ipfa Capicula&c. pofliderent &c. 
3) monerec , ec requirerec &c. Mandavitque &c. 
» uc &c. omnia , ec fingula Cachedralium , 
3> etiam Metropolitanarum , ec CoIIegiacarum 
:> Capicula&c.monerec, ec requireret , utpro- 
j» fiterencur &c. omnia , et fingula Beneficia-j 
3» Ecclefiaftica , qus vigorc fimilium Unionum 
•I, quomodolibet poffidebant &c.cum facultate 
») citandi &c. Mandances &c. cui&c. omnes, 
„ et (ingulsCaufsBinter &c. Cancellarix Apo- 
.) ftolicse Gcneralem SubcolleSorem &e. et &c. 
„ Capitula &c. fuper folutione Annatarum , 
V Coniinunium, et aliorum jurium Quinden- , 
„ niorum eorundemtommifts reperiuncur, ec 
;, aliis &c. uc &c. omnia, ec fingula Capitula&c. 
5, ad indicandum &c. omnia , et fingula Mona- 
o fleria &c. ec alia quscumque Beneficia Eccle- 
t> fialtica &c. unica &c. quac ipfa Capicula &e. 
-, vigore Unionum hu/ufmodi poffident &c. 
.s inotieant , et requirant , cum poteftate difta 
ii Capitula &c. citandi , monendi , et requiren- 
»1 di &c. Non obftantibas &c. Privilegiis &c. 
Cdpfrulis &c. conceffis &c. ,, et in Conflitutio- 
«(•50. c/ewent/yj^. §1.3.4.5 g.et 11. eod.Hnl- 
lar.totn.6.'\h\ ,, omnes.et fingulas Uniones&c. 
„ de qtiibufvis Monafteriis &c. et Beneficiis Ec- 
», clefi.tfticis&c. quibufcumque Collegiacis Ec- 
M ciefiis, feu earum Menfis Capicularibus &c. 
» perpecuo fafias , ec de c*cero &c. perpccaj 
» faciendas , fub liceris Pauli II. &c. includi&c. 
», omnia , et fingula Cathedralium , etiam Mc- 
5, cropolitanarum , et Collegiatarum Ecclefia- 
j, rum Capitula &c. in quOrum favorem &c. 
>> quafcumque Beneficia Ecdefiaftica unica &c. ,» exifterent&c.quancumcumquecxempta , ce 
, , privilegiata exifterent &c. dummodo &c. Be- 
,, neficia ipfa poffiderent , ad folutionem Com- 
„ munium , ec Annatarum , et aliorum /urinm 
„ prsdidorum eifdem Camerz , Collegio , ec 
„ Official/bus , ratione Unionum &c. iingulis 
„ XV. annis &c. faciendam teneri &c. et ad 
„ id &c. cogi &c. pofte decrevit , et deelaravit , 
), mandans propterea &c. ut &c. omnia , et fin- 
,, gula Cathedralium ■, etiam Metropolitana- 
„ rum, et CoIIegiatarum Ecclefiarum Capitu- 
j, la &ci ad indicandum &c. omnia , ct fingula 
,, Monafteria Sic. et aiia quscumque Benehcia 
„ Ecclefiaftica , qux ipfa Capitula &c. poffide- 
„ reut &c..moneret , ec requirerec &c. manda- 
j, vitque&c. ut&c. omnia, et fingulaCathc- 
», dralium , etiam Metropolitanarum , et Colle- 
„ giatarum Ecclefiarum Capitula &c. moneret « 
,, et requireret , ut profiterqitur &c. omnia , ec 
„ fingula Beneficia Ecclefianica , qax vigore_» 
>> fimilium Unionum quomodoiibet poffide- 
„ bant&c. cum facultate citandi , et inhiben- 
„ di &c. mandans propterea &c. diSa: Camerar 
„ Clerico , cui &c. omnes , ec fingulx Caufa: 
j, inter &c. Cancellaria: Apofto/icz Generalem 
„ Subcolleftorem &c. et &c. Capicula &c. fuper 
>, folutione Annatarum , Communium, et alio- 
„ rum jurium Quindenniorum commift^ repe- 
„ riebantur , ct aliis &c. ut &c. omoia , et Ri\' 
>, guia Capitula &c. ad indicandum &c.omoia, 
}> et fingula Monafteria &c. et alia quxcumque 
» Beneficia Ecclefiaftica &c. unica &c. qus ipfa 
ji Capitula &c. vigore Unionis hujufmodi poffi- 
» debunt &c. monerenc, ec requirercnc , cuni_» 
j) poceftace dida Capicula &c. cicandi , monen- J 
» di , et requirendi &c. uc &c. omnia, ec fingula 
» quarumlibec Ecclefiarum Capicula&c. mo- 
„ neac , uc profiteaucur &c. omnia , et fingula-» 
>, Beneficia Ecclefiaftica , quse vigore fimiiium 
„ Unionum &c. quomodolibet poffident &c. 
,j mandavimus , ut &c. omnia , et fingula Capi- 
„ tula &c. ad indicandum &c. omnia , ec fingu- 
„ la Monafteria , ec quicumque alia Beneficia 
„ Ecclefiafticaquomodolibec eis unita &c. qux 
„ &c. ipfa Capitula &c. vigore Unionum hujuf- 
„ modi poffident &c.moneat, et rcquirat ,cum 
„ poteftate dic^a Capitula &c. citandi , monen- 
„ di , et requirendi &c. „ repctit. po/i Tradl- int. 
Confiitution. Apo[iolic. in ordine la I V. VI. VII. 
VIII. etXI. et conimuniter tradunt f rj«f ey de 
EcclefkCcthed. cap.Zo. num.j^i. hmayden.de fiyl. 
Datar.lik.i.cap. iS.%.^.de quinden.num. i.cumfeq. 
Fagnan.in cap.prstereii i.nwm.ij. ne Vrxlat. vic 
fuas , Lotther.de re benef.Hb.\.qn.i9. num \ et 2. 
Tondut.de'Penfion.Ecclef.cap.\o.num \9. cum feq. 
Card.de Luca de 3enefic.difcur.89. mt.i.ac pertot. 
alias fuiflet fuperfluum, quod Summi Poncifices 
comprshendilleiit in eorum Conftitutionibus 
Capicula Canonicorum , quia omnes Canonfca- 
tus funt collativi , et tamen omnia Capitula , 
quibus unita reperiuntur Beneficia , folvunt 
quindennia, ut jam didiuin eil . 

Quibus accedic univcrfalis obfcrvantia om- 4 
nium Capitulorum , quae citra coiicrov^rfiam^. 
folvunt quindcnnia ex Beneficiis fibi unitis , 
etiamfi Canonicatusfint col\a,tivi,I{ota in Wentl- 
len. Penfionis 26 j^unii iSgg.^.Infupe,- fubmove' 
tur , coram Molines Decano , et Inqiiifnore Gene- 
taliHifpaniarum iica» ut, licet Canonicatus, aut 

Di- De Quindenniis 5 Cap. XL.' Digiiltatea vacenr, proque iftis expediantur Bul- 
\x in Cancellaria Apoftolica, occurrente eorum, 
earumve Provifione in Curia , non tamen per 
hoc ex diftis ceffat valde fenfibile prsjudicium 
C.3mera:,& Aiinatiftariim obceflfationcm Anna- 
t^: ficquererhanc: cicra dubiiim,qu6d per Unio- 
ui.m evideiuerdamniricccur Annaciftis , quodve 
S iiullum aliud iuperfit remedium ad illud repa- 
rsndum, quam ipfa folucio quindennii, ut termi- 
nanter diltinguens advertit ^niayden. de flyl. 
Dutar.Iib.i-cap.iS.^-^- de quindennio , n.2Z. ibi : 
cum tamen unum illorum tantiimfolvendumfit, 
annata nempe , vel (fuindenniim , annata in vaca- 
tione, & quindcnnium, ubi vacatio fuit fublata per 
Vnionem <&c. 

Nec obftat, quod , ciim particulares , feu fpe- 
ciales Dignicaces ,et Canonicatus fint Beneficia 
de fiji nacura vacabilia , feu protempore vacacu- 
ra per cenum , aut deceHum Dignitatum, & Ca- 
nonicorum , perque confequens finc conferibi- 
lia , ffu collaciva , mediance Provifione nova- 
tutn perfonarum incrantium per vacationem in 
( urii , vcl apud Sede:n ob refervacionem , & af- 
fedioiiem , non dcbcant fubjacere quindenniis , 
quando folvuntur annats pro frudibus huj'uf- 
modi annexis , expreflSs ad hunc effeftum fru- 
dibus cum taii augumento, nulloque hinc illato 
Camers Apoftolica? , aut Annatiftis prs/udicio j 
qaafi quod talis Unio fit mere accidentaiis , feu 
cafuaiis , per quam tamen non videtur proprie 
induci vacatio: ecenim talia Beneficia vacare 
folent cum ipfa , cui adhaerent, Dignitate , feu 
Canonicatu , ut , ciim moritur Prxpofitus , De- 
canus , Archidiaconus , Archipresbyter, vel alia 
'■ fimilis Dignitas , & Canonicus ; obque id fuccef- 
for in Dignitate , & Canonicatu folvere debec 
annatam loco quindennii , exemplo Unionis fa- 
dx Bencficio Parochiali * fui natura vacanti , 
^mayden de flyl.Datar.lib.i. cap.iS. ^.^-de quin- 
den.n.zz. ibi : tertio notandum , quod in Vnionefa- 
6ia EcclefixTarochiali non debetur quindennium , 
quia augentur fruSlus , pro quibuslolvitnr anna- 
ta , adveniente vacatione ; unde , ft etiam [olvere- 
lur quindennium, imponeretur unis , & eifdemfru- 
£libus duplex onus , ciim tamen unum ifiorum tan- 
tiim folvendum fit , annata nemph , vel quinden- 
tiium , annata in vacatione , & quindennium , ubi 
vacatio fuitfublata per unionem : eadem efi ratio 
in unionefuiia Canonicatui , fivi Dignitati , modo 
detur vacatio &c. Scortia in fe[e£i. Summ.Tontific. 
Conflitution. epitom. ^^.theorcm. iz^^.verj^c.fed 
quid , fi Beneficium , ibi : Sed quid , fi Bcneficium 
non fuerit annexum CoUegio-, Societati , &• genera- 
tim locis extru5iis caufa communis pietatis , fed 
&nne£latHr in pcrpetuum cert£ Ecclefiaflic<e Di- 
^nitati , vel Decanatui , Vrxpofiturx &c. B^cfpon- 
deo , dc his non folvi Lluindennia ; Licet enim tale 
liencficium ftt inperpetumn annexum Dignitati , 
folet tamen vacare cum ipfa , cui adhxret , Digni- 
tate , ut cum moritur VrxpofitHS , aut Decanus , <& 
Xth id fucceffor dcbrhit annatam folvcre loco Quin- 
dvnnii , quod tantitm debetur de non amplius vaca- 
turis &€■ ^lvarex Vegj.s , fui , nofirique decus , 
de comprtent. .part. z . cap- 69. «. 6. ibi : yeriim fi 
uniofacia fit nonCollegio, vel alteri manui mor- 
tux , fcd Dignitati , vel alteri Beneficio vacabili , 
ficut folvitur annata de Bencficio principali , itd & 
folvi debet de unito , quia , ciim unum non potefl 
vacare fine alio , & per confeqnens cim detur vd' 117 

catio , locus erit folutioni annat£ tdm pro principa» 
li , qudm pro unito , velpro utroque , fi unio fuerit 
tequi principaliter fa6la de utroque Beneficio &c» 
Filliucc. qu. moral, tom. z. alids 3. in y/ippendic. 
trail.^i. alids -^S.de Eenefic.Ecclef. cap.6.qu.io. 
».^9. ibi : Quartofiquod Beneficium unitum fit al- 
teri , ut Dignitati , quia hnec vacabilis efl , jam non 
eflfolvendum Quindennium delieneficio unito al- 
teri vacabili : unde in Conflitutionibus citatis di- 
citut.y & folvatur ex Beneficiis unitis inperpe- 
tuum , non amplius vacaturis &c. ^■^iior. infiitut. 
moral.part.z.lib.7. cap.i^ .qu.^. ibi : Quarto quX' 
ritur , an quindennium folvi debeat ex quibufvis 
Beneficiis in perpetuum unitis , & annexis , verbi 
gratia , atiquando Beneficium anne£iitur certdi Ec- 
clefiafiicie Dignitati, veluti Vr<epofituriX , Deca- 
natui ; quo fit , ut , quemadmodum Dignitas efl 
perpetua , Htd Beneficium illi in perpetuum adhcc- 
rens ? ^efpondeo, Vontificias Conflitutiones de quin- 
dennio folvendo , haSlenus editas , locum habere 
tantummodb in Beneficiis , quce anne£tuntur Colle- 
giis &c..^t qui Vontificiie , dicet aliquis , Confli- 
tutiones decreverunt , ut quindennium folvatur ex 
BeneHciis in perpetuum unitis ? l\efpondeo , in Pon- 
tificiis Conflitutionibus dici , utfolvatur ex Benefi- 
ciis unitis in perpetuum non amplius vacaturis . 
Tale autem Beneficiumnonhabetur , quod efl uiti- 
tum Dignitati : nam ■, licet fit in perpetuum anne- 
xum , vacare tamen folet und cum ipfa Dignitate , 
cui anneciitur , & adharet &c. Tondut. de Ven- 
fion. Ecclef. cap. 10. «. 21. ibi : Verrimfi uniofa£ia 
nonfuerit Collegio , vel alteri Manui mortuie , fed 
Dignitati , vel alteri Beneficio vacabili , ficut fol- 
vitur .Annata de Beneficio principali , itd &folvi 
debet de unito : qttia unum non potefl vacare fine 
alio , & per confequens cHm detur vacatio , locus 
erit folutioni .Annat(6 tdm pro principali , qudm 
pro unito , vel pro utroque , fi unio fuerit xqud 
principaliter fa£ia de utroque Beneficio &c. Capon.^ 
contr.for. 50. «. 9. infin. verf. de unionibus vera 
anti verf. pofita ergo . 

Siquidem non fic hujufmodi Unio Beneficio- 
rum ipfi corpori nunquam defefturo , feu manui ^ 
morcuae , fed aliis Beneficiis tenuibus , ut eorum 
fruftus hac via , mediante Unione , augeantur » 
qux Beneficia bene vacare pofl^unt in Curia , vel 
apud S. Sedem per obitum ultimorum pofl^cflb- 
rum , faSaque de illisprovifione, folvi Anna- 
tx , dum provifi percipiunt in particulari fru>5tus 
Beneficiorum taliter unitorum , quidquid fit , 
quando unio fit ( ut ita inquam ) in communi , 
Communitati videlicet, puta Capitulo , Ordi- 
ni , aut cuicumque Loco Pio ; tunc enim ex quo 
Communitaspercipit in communi frufius , nec 
ampliiis vacant Beneficia , fubjacere debet quin- 
denniis loco Annatarum , quae poftunionem_, 
amplius folvi nequeunt ob defperatam Benefi- 
ciorum vacationem , Turricell. de union. Benefic. 
cap.^. n. 57. nofquelatefuprdin Cap. I. qua; ratio 
npn militat in Beneficiis unitis aliis Bencficiis , 
ciim tam Beneficia unita , ante unionem , quam 
poftunionem fint vacabilia , quam etiamipfa 
Beneficia , quibus uniuntur , Turricetl. loc. mox 
citat. n. ^z.cum feqq. _ 

Obiedium tamen non reglt , quia in Dignita- 
tibus , & Canonicatibus , quamtumvis alias va- S 
cabilibus , nihilominiis exprimi folitis in Duca- 
tisfolisXXiV.occafione carum, eorumve va- 
cationis h\ Curia , auc apud Sedem ratione re- n8 Joannis Lopez de Xxone , fervationls, feu affectionfs noii folvitur annata , 
iiec aiiqetur expreflio fruduuin , nec proaugu- 
ineiito lolvitur annata , proinde'que in tali calu 
exit^i potelh & debet quindenniuni ratione prx» 
judic-i , fivedamni Annatiftarum, veluti bene 
diliinguunt Monct de diflrib.ijuotid. part.^.^u.^. 
«. 30. ciim feqq. Majjobr. in pra.x. hab. conc. prx- 

9 lnd- 12. n. z.^cr 3. Etquii tructusBeneficiorum 
unitorum fupprelioruin redigi folsnt in Malfam 
coniinunem , ficque uiiio fit ipfi Communitati , 
feu Capituio in communi-. quantumvis pcr acci- 
dens de Mafia hujulmodi participent particula- 
res , Digditatesniniirum , & Canonici . 

Mii)USobliat , quod per unionem Beneficio- 
rum faAam Dignitatibus , aut Canouicatibus 
iiat quodammodo transfufio , feu transforma- 
tio , & quaedam metamorpliofis in Di.},ntates , 
Canonicatus , feu Prib;;ndas , dvc fimplex fub- 
rogatio in locum Beneficiorum ad magis im- 
pinguandu n Prib;ndas de tempore unionis 
forifitaateiuKs; iti , ut non cefliverit vacatio in 
effcctu , ptrque coiifequer.s fituti ante nnionem 
folvtbitur annatainadu Provl/ionis , ita poft 
unionem yidetur etiam iilafolvenda occalione 

jo vacationis : unde nou intrat p.cEjudiciuni Ca- 

metaf , & Annatidarum juxta regulam genera- 

lem fubrotjacioiiis , de qua Cratian.' difc. 624. 

n.io l\ot. coram Emeri.vyun. Decano dccif.ioSS. 

7Z.5 . &• 6.<& decif. ! lii. ««/«.30. ac in recentior. 

decif. 358.?'- y.f-irt. 5. tom. i. decif. 196. n. i^. 

part. 19. proiiideque a ceifante ratione ceffac 

motivuui Cxigendi quiiidennia , utique videtur , 

noii ['Olfo iutroduci foiutio quindennioru n , 

c]u» iibi iocum viudicat inc.ifu cclfationis \n- 

natarum , & adrcftaurandum damnumreiJun- 

dans C ameraj. & AuDatdlis ex cellatione Anna- 

tx ob det i5tum vacatiunis Bcneficiorum nnito- 

rum , q'.iem cafum unice h ibueruac pn oculis 

Summi Pontifices , quindeiriiorum (olucioutm 

przcipifntes ex eiufmoJi canfa , ut apcrtis , ac 

tiifettis verbis caiitant BuIIcE Apoitoiici defuper 

cditas , Bulla uempe Paiili II in ordinc la6.%. 1. 

Tjnllar. nov. I\om.tom-i. ibi : Bencficiauuica hu- 

,, juliiiodi ampiius uequaquam vacare iperau- 

., lur, ciimque propterca Cainera , Apoliolica , 

,, nec nou &ic. S.R.E. Cardinalium CoUegium , 

„ & .Scdls Apoitoiici Officiales detrimentum 

,, non modicnm patiantur &.c. Bulla Pauli IV. 

,, in oroiiic Ja 17. „ §.S. eodtom. i.ihi „ qus ex 

„ eorum perpetuitare non vacant &c ,, Bulla 

S. Vii l^. in ordine /438. in princip. pncio §. 3 . 

eod BuHartom.i. ibi : Cum aurem Ikc. ut Aii- 

,, natarum , Convviuuiucn , dc aliorum jurium 

,, &C4 de XV. in XV. annos , ob perpctuas Bc- 

,, neficiorum EcclefiaIti;orum umones pcrfol- 

5, vendorum &rc. exacTio , &excquutio fiat &:c. 

„ quindeniiiorumque ufus , & folutio ideo adin- 

,, venti funt, ne Camera prjeditfta ex Monafte» 

j, rioruin, Prioratuum , & aliorum Bentficiorum 

„ Ecclefiafticorum unionibus , qua: amplius va- 

„ care non fperabatur , detrimentum aliquod 

,, pateretur , vokutcs Camera; uoftrae Apoftoli- 

5, cx , ac &c. S.R.E. Cardinalium , nec non 6:c. 

,, Romanat Curise Orliciilium Participantium 

„ jura przfervare , iliorumqueindcmnitaticon- 

„ lulere &c. „ Bnlla Si.xti V. in ord>ne la 1"^ §. i. 

,, eod. tom. 2. ibi : prjeterta quoniam quinden- 

5, niorum ulus , et ioiutio Beneficiorum nnito- 

., ruin conftituta funt, quia illorum vacatio am- „ pliiis non fp rrarur, et propterea tlamnum ex 
„ hoc CameraE Aiioftolicae , et Collegio Cardi- 
„ nalium , et Romaux Curia: Oflicialibusrras- 
„ dicT:is emergens farciatur &c. , Bulla Vrbmi 
yiU. iii ordine la 18. in princip. to»r 5. ibi , 
,, quindenniorumque ulus > et folutio , ideo ad- 
j, inventi fuerunt, ne Cam.rjE prxdida: ex &c. 
„ Beneficioruni &c. Unlonibus,quae vacare non 
„ fperabautur , detrimencum aiiquod inducere- 
,) tur , voleiis proptcrea dictx Camerx , ac &c. 
„ .S. R. E. Caraiuaiium Colitgio , nec non &c. 
,, Cancellaris Apoftoiics O+ficia iljus, de Com- 
„ munibus , Annatis , et Quindenniis Partici- 
,, pantibusjura praefervare , il'oriJaique iudcm- 
„ nitati confulerc 6 c. , ^ Bulla Clementis X. in 

ordiae /j 50. §. i.infin § 3. inpnncip. &§.6. 
infin. tom. 6- ibi , qui cx torum perpetuicate 
,, non; vacant &c. Qiiindcnniorum ulus , et fo- 
„ lutio ideo adinvenri fuerant , ne Camerie prae- 
„ dif^x ex &c. Bencficiorum unionibus , quae 
,, ampliiis vacare non fperabancur , decrin«cn- 
,, tum aliquod inducerecur, volens prqpterca 
„ pndifti Cainera: , et eorundem Cardiu.dium 
,, Collc-gio, nec non Cancedarix Apoiioiic» 
„ Officialibus de Commimibns , Annatis,ec 
„ Quindenniisparticipancibus jura praefervare, 
,, illoriimque indemnitati confultre iavigiians 
„ &c. qua» ex eorum perpetuitate non vacanc 

&c. „ npctit po:7 TraEl'. int. Confl.^poflol. iru 

ordinela f. V. VI. VII. VHl. &Xl. 
Qux qiii-Lni Bu!ia?quindcnnioruni unicum 
finem , et lcopum , feu caufam rinajem ceflacio- 
nis Aiin ttarum poll; uniOTiem contemplantur , 
Capon.controv.forcnf.^i. n.^cum feqcj, ibi : Cau- 
fa lina'es Co-iflitucionnm fnere . ni \nn.itiflis , & 
dmiriS \poiiolic.t fortiretur detrmentum , ijuod 
p.nii.buntHr ex unian-.kus ^ & cl-fmr.K^brationibus 
faUis de iienificiis , qucC pritis vacabant , & Ab- 
natas DDAn :.-iti 'ii lolvcre confurverant , citm 
deiade oh eortrm unioncs yerpetuas ampliiis vacare 
non poterant &c Monacell. formui praSt- Lcclef. 
part.i.tit i^.formul. zn i'^ auti nied. '^•erfx. 
ijoc autem genu! quiudenriiorum, ibi : cum enim per 
unioneiH .mpliiis nim vaccnt ,ne \n>>aciii.e privcn- 
tur jure fua.um \imatarum , fuper verijimili fup- 
pojito ., quo.i iilorumvacatio , & ^unatx folutio 
contingere poffit fin^ulis XV. annis , rcitcratur il- 
lius\oliitio dc quindennio in qnindennium &c. l{p- 
ta cor.im Curd Ccrro decif. ? «. 13. ^ 14. ita, uC 
caula rinalis , qua.e quiiidenniuiu furrit intro- 
ductuir , non conidiir in quaiibet unione mate- 
riali , ut fic , ica , & talir.r , quod (uiBciat dice- 
re . Bentficium cfl unitum , ergo debetur quindea- 
nium , led conliiiit in qualitat:" ,& narura unio- 
iHS , quando fcili<fct (it produdiva pra»judidi , 
& damni quoad Cameram , fcu Canceliariam 
Apoltolicam , & Annatiftas in ordine ad* Anna- 1 1 
tas, qux ceiiantper ceHacionem , & extiir^tio- 
nem vacatior.is , hmayden. deflyl. Datar.lib. i. 
cap.xo-^.-^.de quinden.n 2o.infin. §.haclcnus Far- 
ratinus , ibi : alids enm Camera ApofloHca , &" 
Cnncellaria p.ucrcttir damnum ex eo , <fudd unio 
&c. operaretur , quod mtnquam redirit vacatio 
hu]us Bencficii ad Canccllari.ini, qnodeflpr.uipuii 
caufa qimdinnii &c. [{otacoram Card- Seraphni. 
dccif.i .^10. pcr tot. ac fignanter n.io. tom.2. rcpct. 
pofl Tracl. int. Decifion. Sacr. I{ot. l^om. iu ordine 
la V. ibi : ex co , quodper iinioncm cxcinguebantur 
Beneficia ', itd, ut amplius coriim vacatio dari non 

pof- De Quindenniis , Cap. XL. poffet &c. ubi aucefn unio non hc nianui oior- 
tii2B , led Bencficio vacabili , duni ncnipe de_> 
uno Beneficio, ejufque frudibus, inediance unio- 
ne , erigitur alterum Beneficium jure quodam 
fubrogacionis : quo cafu remanet eadem primje- 
va vacacio , quae fequebatur ante unionem , 
mutato tanien nomine Beneficii , de Beneficio 
niniirum transformato in Dignitatem , feu Ca- 
nonicatum , folvererur annaca , qua: nihilomi- 
iius ex jam ditSis non folvitur ob expreffionem 
in folis Ducatis XXIV. alias refnicaret finis con- 
trarius Ccnfl::tucionibus Apoltolicis, li qnin- 
dennia folvi deberenc non foliim de Beneficiis 
unicisaliis Beneficiis vacantibus , feu vacabili- 
bus , f;;d ( qu jd magis eft ) eriam da Beneficiis , 
ex qnorum Bonis pro fmpinguatione erigeren- 
tur alia Beneficia vicantia , qas eft mera lubro- 
gatio : fequeretur enim , qnod Camera , & An- 
nacilf 2 exigerenc quindennium , & annacam_» 
pro uno , eodemque Beneficio , quod refpeftu 
annacsacciperetur uci vacans , & refpe^fiu quin- 
dennii acciperetur uci i\oi\ vacans , qaad procul 
dubio effec imponere onus duplicacum uni , ei- 
demque rei , & lucrari per unionem , non autem 
confervare Cameram , feu Cancellariam indem- 
12 aeni , rethiurandoejusdainnum, quod folum- 
modo refpexerunt ConlhcutionesApolt »ticx, uC 
in Conliitutionc 6. "Pauli II, inprincip j:iii^o §. z, 
e^ ■i.r.ullar nov t{om.tom i. ibi „ qu:>d .s:c. con- 
„ celfa , in Camerx Auftolica: Scc. prjejudicium 
„ non redundenc &c.cumqne propcerea Ca uera 
„ Apoftolica , nec non &c. S.K.6. Cardinaiium 
,, Coliegium, ec Sedis '\poftolicx 0-&;ules de- 
„ tcimencum non modicum paciantur &c. Nos , 
„ qnorum incereft , corun.iem Canerce , Colle- 
„ gii.ec Officiaiiumindemnicaci profpicere &c. 
„ in Conftitucione 20 Julii III. in princip. yiii£ia 
§. 'i.eod. tom. j.ibi :cupiences Camrr^ Apo- 
„ flolica:&c. indemnicaci confai''re &e in &c. 
„ Camers &c. non leve pr2judi:iu.n &c. inj> 
Conftitutione 1 i.Vauli IV. in princip'coi.tom.i. 
,, ibi , uc indemnicaci iplius Camcrse &c. dili- 
j, genterincenciamus&c & inConditutiane ij. 
ejufdem Vauli ly. in princip. jnnilj §. 7. infin. 
eod. tom I. ibi , Decens ciie cenfeinus , et 
,j sequuni, uc &c.Camerje noftra: Apoftalicx ju- 
j^ ra non negliganius &c. in &c.Camer2E &c. de- 
trimencu;n&c. in Confiitntione ■^S. S.ViiC. 
' §. 3 . inprincip. cod. Bullar. tom z. ibi , ne Ca- 
^^ mera &c. decrimencum aliquod pacerecur . 
Volenres Camerse noftra: ApoftoHcx &c. ju- 
raprsfervare &c. indemnicati confulere &c. 
in Confiitutione ^^.Sixtiy. in princip. ittnEla 
§.1. in princip. eod. tom.i. ibi , Camerar noftra: 
Apoftolics &c.indemnicaci &c. confulere &c. 
volences &c. uc propcerea damnuin ex hoc 
Camerx Apoftoiicar &c. emergens farciacur ; 
Nos accendentcs, quod tantundem detrimen- 
ti , CameriE &c. ptovenic &c. in ConfiitutiO' 
ne 18. Vrbani VUl. inprincip. jun^o §. i. eod. 
Bullar. tom. 5 . ibi , ne Camcr^ &c. derrimen- 
tnm aliquod inducerctur . Volens proptcrea 
diiftse Cameras &c. jura praifervare &c.indem- 
nicaci confulcre &c. accendens , quod can- 
' tumdem detrimenci Camers &c. provenic &c. 
volenccs &c. Camerx noftra: Apoftolicae &c. 
conllilcre &c. d^ in Confiitutione 50. Clcmcn- 
!» tis X. in princip. jun5io §. ?• in princip. §. 4. /« 
fnacip. §, 5. in priacip, et §. 6. in priticip. cod. 119 

^idlar.tom.6. ibi , Cameras Apoftollcae &c. in- 

,1 demnicaci confulere &c. cupiencibus &c. n^ 

)i Camerx &c. decrimentum aliquod tnducere- 

:> cur , volens propcerea prxdida: Camerse &c. 

j> jura prajfervare &c. indemnitaticonlulerein- 

>> vigilans &c. accendens , quod cantumdem dc- 

« trimenti Camerx &c. proveniebac &c- volens 

11 propcerea Camerse &c. confulere &c. in &c. 

» Camerx &c. detrimcncum &c. Nos vero &c. 

>> nolences Camerae noftra: ApoftoHcx &c. jura 

» pro pofle noftro negligcre , quinimmo &c. il- 

3) lius &c. tndemnicacibus de caecero obviare , 

>> necnon&c. commodis, ec ucilicacibus con- 

» fulere &c. repet.po^Tra^. int. Confi. Apofl.in 

ordine la 1. lU. IV. V. VI. VU. VUl. <& XI. 

ac profequntur Tarif. de reftgn. Benefic. lib..^ 

qu.io.n.^. ibi , ne fraudetur Cancellaria , in- 

» trodudus fuit ftylus in Cancellaria , quod la- 

j) pfis XV. annis , a tempore unionis &c. folva- 

» tiy denuo annatataiis Beneficii ficuuiti&c. 

?> quia per dccutfum XV. annorum nova folucio 

)i fieri debec &c. Card. de Luca de Benefic. di- 

fcurf. 89, //.j. ibi , Hinc pro fmjuunodi dam- 

» ni , ac prarjudicii refedtione , inolevic etiam 

» anciquus ulus folvendi difta onera , ec anna- 

)j cas pro tccleliis, ac Beneficiis unicis &c. 

Antonell. de tcmo. legal. lib 2. cap. 2$. ?;. i j. in 

fin. verfic. cif.ti Bencficia unita , ibi , ne fraude- 

»1 cur Canceliaria, introduftus fnic ftykis, quod 

» &c. foivacur denuo annaca &c. Capon. con- 

trov.for. 32. H. <,.cumfeqq ibi : caufa: finales 

s) Coniticucionum fuere , uc AnnitilHs , ec Ca- 

)» mer£E Apoltolica: farcirstur decrimencum , 

)> quod p.iciebancur exunionibus, ecciifmem- 

■» brationibas tai5tis de Beoeficiis, qus prius 

» vacabanc , & annatam DD. Annaciftis folve- 

» re confueranc &c. Quod aucem caufx finales , 

), quibus moci faerunc Poncifices ad coaceden- 

.) da qnindcnnia > fueriiU ob d.imaum , quod 

)i paciebancur Aonaciftsc ex unione Beneficio- 

» rnm , qna: vacabanr, & annacam folvere con- 

») fueverant , elicicuc ex pratdidis Confticucio- 

), num verbis , tamqaum in proxmio appolitis 

j) &c. ctex adverbiisqnia , & quoniam indi- 

)) 6t\s proxmiis appoficis - quoe regularicer po- 

)) nui.cur caufacive , & rcddunc final^m eorum 

)) uifpofitioiiem &c. ejTH. gd.ibi : Qnindennia 

» func inducta ad fubveniendum indemuicaci 

» CamcrjB Apoftolica:, uc , ficut anced percipie- 

5) bac annacam , ita eciam debeat percipere»» 

j> quindennium , quando func unica Beneficia 

>) &c. racionc quorum antca folvebacur anna- 

» ta &c. I{otacoramCard. Serapbin.decif. 1410. 

«.28. repet. pofl Tra^. int. Decif.Sacr.I{ot.I{om. 

in ordine la V. ibi : licet quindennia fuerinc in- 

„ trodufta propcer przjudicium , quod pet 

„ uniones inferebacur Camera: Apoftolica: &c. 

Objedum tamcn prorsus infubliftens eft j 
femper cnim occurric dccancaca rcfponiio, quod 
non inde ceftac damnnm Camers , & Annaci- 
Itarum , dum de Dignicacibus , & Canonicaci- 
bus in aftu Proviiionis non folvicur annaca , uci 
exprimi folicis in Ducacis XXIV. cantum , ex 
jam deduftis . 

Eiufdem ferme irrelevancia: eft aliud obj'e- 
(Sum , quod immo nullum peuirusprx-iudiciuni 
confiderari podic refpedtu Camera: , loquc.ido 
de Dignicacibus unicis , dum prima Digaicas jj 
rcmanec perpewo tefccvaca coUacioiii S. Sedis , 

yjgo: I20 Joannis Lopez de Leone , AJgore l{e^til.^. Caticellar.de refervation.Dignitat. 
qiiatuJo camen aote unionem in primsvo llatu 
Bcoeficii tunc nondum uniti , talis refervatio 
14 profefto iion intrabjt -, ncc Sedes Apoftolica_» 
providtbat , nifi in fuis odomenfibus , vigore 
J{eguL 8. hodiec).CancelUr. de Menfib. Sc confe- 
quentcr ciiin Sedes ApoUolica poft unionem Be- 
nertciorum faajm Digniratibus acquiliverit/us 
fixum , acinvaiiabile perpetuo contcrendi pri- 
mani Dignitatcm , et recipiendi einuJumenta-j 
notiffima pro expeditionibus , potiiis lucrum , 
quam damnum conliderari deber in eiufmodi 
iinione , feu credione Beneficiorum in l^ignita- 
rcs ; ita, ut celLire videancur Conltituciones 
Apoftolicsobligjntcs ad quinde:snia, ta.nquam 
fundacK in eo , quod Bcneficia miira non (inc 
vacatura , neque fpedec ampliiisad Sedem Apo- 
ftoHcam jDS conferendi ob penicns defperatam 
Beneficiorum unitoruni vacationein . 

Quod tamen eodcm fane modo nuIIatenuS 
1$ regic obieftum : etenini , quamvis pro Provilio- 
ne primx Dignicatis lemper referva:^ S, Sedi 
cidem folvanrur conlueca emolumenra , non ra! 
nien folvitur annaca ; ficque filcem in inc parce 
fcmpcf CimeiGE , &: Anaaciftis damnum eroga- 
tur , ut pacec ad fenfum . 

NuIlitiS quoque ponderis eft fuccedaneum_. 

16 obicdum , quod , uniendo Ben-ficia Digriitati- 
bt;s, aut Canonicitibus, propric non r.fultac 
nnio, ujqua loqiiuiuur Bulls quindcnniorum , 
fcd potitis creftio Beiiefitioru ij in Di.rviiitates , 
aut Catiooicarus , veluti rt flcdit CardJe Luca de 
Bcncf.difcuri i,p.num.i. & i.%. in tina itaque in- 

fo-niatione , ibi: ciim Collegium Grjecnrn poffideret 
Abbati.u , et neneficum &c abfqne eo , <yvo(/ tin- 
qu.'.mfolve'rit qiiindennia , idemque feqiiutum fit in 
CoUegio Maoait.iriirn &c. negari non jjojfe vide- 
batur.quin f.-ltim culus efjct dubius an ifiafpecics 
unJoms compr.tbenfa ef\\t , nec nefiib diiiis Cnnfli- 
tutionibus , aclubfue et bujufmodi oneri quinden- 
niorum, ijliidquc probabilc dubiiim fufjicere dicc 

17 bam&c quoi)i-;in Card. de Luca hoc non firmat 
abloiute , led df.bitacivc cantum pcr vcrba cafus 
ejjit uubius &c. p-obubi!e diibium &c. immo 

i3 Card. dc Luca uci unito , & lingu aii in fuodifto 
noi; cft d.fcrci.dum , etiamfi fic aiaximi nomi- 
nis Doctor , iSloal.conf.gcf.nH.s vcrficnon obfi.it , 
G^ilvan coiif2<^.num.ig.l'edrocb.coii(.S. nu.zoH. 
hnr]gHoLdec.S'cil.^.n.c)^.et96.dec.-i6.num.^l.& APy.GVMENTVM. 

Ex Bcneficiis annuuni valorem viginti qua- 
tuor Ducatoruin auri de C.imera exce- 
dcntibus, Collegiatn.' erigcndiu unitis, 
etiam adliiic debentur cjuindennia . 

S U M M A R 1 U M . 

1 Vnio Bemficii etiam ficri potefl ah<:ri futuro Bcnefi- 

cioy feufuturx htanui mortua , cejjantetamctu 
fraude . 

2 J{sfcitiintur Valenzuei. Vclazquez conf. z2. nu. 5 . 

BiibofaadSacr.Concil.Tridcnt.fcli".a5. de Re- 
form cap.jjj.nu. 1 1.& deEpifc. par.^.alleg.^j. 
nutn.a3.cum feqq. Ricc.in prax.Ecclef. part.i. refol 38o.num.i.& 2. Turrlcell.de iinion.B;nef. 

cap. 9. iium.2-|. Card.de Luca in annot.ad Sacr, 
Condl.Trident.difcas-ii-tiS Garz.oc Bciiefic. 
par.t2.cap.2.num.i95.cum iiqq.Locchcr..!c !e 
benef.lib.i.qu 19 nun1.47.llor. coram Merin. 
dcc.Sjynum.i.rom.a.Coccin.dcc.i ?6s • "n.i . 
Card. .Millin.dec. 1 6 vntim. i.dec.8 } ■) .nuin. 5 . & 
dfC.Sj6.num ^.Ik ^.par.^diverf.dec 361. nu. 3. 
par.2.receiiciur. dej ?73.num.2. & ibi Addcn. 
n.20.p.ir.4.toii!.2. recent. 

3 Dofhrcs loquciites contri legem exprcjfam , nouj, 
funt attcidendi . 

4 Contraria opinio tenentim , non pof}'e uuiri Dewfi' 
cium aitci futnro Bencficio , ad futnnium proce- 
dertt in \Jnionefatla ab inferiore , non autem i/u 
illa fd6la a Papa . 

5 Papa h ibet pleniffimm poteflatem in heneficiulibus , 

6 Legari potcji , ct relin]ui bxreditas fituro CoUegio , 
Hofpitali , Monafierio , veL EccLft.e . 

7 hi flatu Vnionis futura Collegiata cfl^ventris no- 
mine . 

8 Unio fieri nequit CoUcgi.it. ■e erigend.e . 

9 Sufpcit fola dcfiin.itiQ erigend^ CoUegiatx , ut b^bea- 
tur proere5ta. 

10 Deproximo acc ingendus habetur fro jam accinSlo . 

1 1 Certa , & fim.i fpcs depneterito , e',l , acficffcclus 
j.tm cfjlt confequutus, ut dicatur adefje fubje- 
hum , et non corruat qualitas . 

1 2 Servitus pntdialis impom potefi futiiro prxdio . 

13 Verptnduniur ludlte qiiindcnniorum . 

14 Iteritm pcrpenduntur e.tdcm . 

15 in Confiitutionibus T^ontijiciis ne fyllaba qitidem rfc- 
hn effe fuperjiua . 

16 De proximo do6torandus habetur pro doSiorato, cum 
fimiUbiis . 

1 7 Infins adbuc in utero exiflens, habetur pro jam nato. 

18 .yijfertur i ^.Caitcll.cit.jj. pa'tir.4. 
ip Sapor P(rfirum\l{ex, adhiicin uterornatris exitlens, 

coronatus . 
ao .^dducitnr iocus Marth.cap.i.verficulo 20.&2i. 

2 1 J^ano locupUtari debrt cum alicna ja&ura . 

22 Cur adinvent.i fuerint quindennia • 

23 CoUegiaia erigcnda , habetur pro erefia infavora' 
bilihus . 

24 Expcnditurlocus LevIcic.cap.22.verficuIo28. 

25 fluindennia , antiquifjinafunt . 
2(5 Quifentit comiiwdum , dcbct fentire incommodtm . 

27 (fhii nondnnt n.itus cfi . nondihn bot/io ■, vcl anim.il 
dicitur , ad qurm '■jf,'clum adducitur locus Sym- 
boli fidei , ct alia not.ibUia . 

28 TJonentis nullce ]unt quditatcs . 

29 l^ondum n,ztus , quando non agitur de ilUus favore > 

fcd dcfivorc ulterius , non babctur pro nato . 

30 Q^iod in favo cm alicujas introduilum cfl , in illius 

odiim rctorquendim non efi . 

3 1 .AUquando , ctiam non natns prodefi alteri , & 

quando . 

32 Ante ereflionem Collegiata: non adefi Collegiata . 
3 3 7\f&« entis nHlLtfunt qualitatcs , 

34 "Pro nonfcriptobabetur, quodrelinquitur noH exi' 

ficnti in rcrum natura . 
3 5 T^^on potefi conccdi privilegittm Collegio nondihtta 

creilo . 
36 Trivilcgia conceffa Monafieriis^dijicatis , quando- 

queinteUigtintur etiam conccfja Monajieriis xiiji- 

candis ., d'" Canonici etiatn crcantiir po/i ereSiio- 

ncmCoUegiatie. 
3 7 Melior ef]c dcbet conditio tmflantis dc damno vitan • 

do , qiidm traSiantis de ltiC{o captando . 

C A- De Quindcnniis , Cap. XLL 121 CAPITULUM XLI. 

I ^ Um Unio Beneficii ficri poffit etiam alceri 
v^ fijeiiro Beneficio, feu fucurjB msnui mor- 
tus , celiante camen fumo , vel fufpicione prse- 
fumpcse fr.iudis, fi f^jrfiran Beneficium uniendum 
jam vacaviHec ia menfe rcfervato, vel alias ip- 
fiimedec indubicanter refervacum , ob praejudi- 
cium Sedis ApoftoIIcx , ex mence , immo literali 
difpoficione Sacri Ccncit. Tride-nt. /e/T- ^\- de B^e- 
forfH.cap.iS.anti med.verfic. & qnia , ubi expref- 
seagiciir deeiufmodi Unione ab Ordinario fa- 
cienda Seminario erigendo , in verbis ibi : Et 
quia ad Collegii fabricam inflitnendam &c. certi 
redditus erunt i vel C uc alii legunc ) funtnecejja- 
rii&c. Beneficia aliquot fimplicia &c. huic Colle- 
gio applicabnnt , & incorporabunt &c. ac profe- 
quuncur Gon^^i^alc';^ ^'^ KSS"^-^- '^''^'^ 9- Cvicellar. 
de Menf.glof.^i.^.T.nriO.cmnfeqq. Antoncll. de re- 
gim.Ecclef.Epifc. lib.-i. cap.S n.9. verfic.cpifcnt , 
Cratian.difc.^^^S.n.^^.cim fcqT.^dden. ad Gregor. 
4 Xy.dec. 258.«.io. quidquidinconcrarinm fen- 
tiant Falcn-:(nela yelw^^nnex conf.zz. n.-^.Barbofa 
ad di6t. Sacr. Concil. loc. mox citat. num.w. & de 
Bpifc.par.^.alleg.j-;.n.z^.cumfeqq.I{icc. in prax. 
Ecc.par. i .refoL^ So. ?iu. i .& z.Tnrricell, de union. 
Benef.cap.g.n.z^.Card. de Lnca in annot. ad Sacr. 
Concil. Tiidentin. difc 25. nnm.i<y. Gar':^. de Benef. 
par.iz.cap.z.n igi.cum feqq.Lotther. de rc benef. 
lib.i.qu.zg, num 47. {{ot. coram Merlin. dec S^7. 
num.i,tom.z.Coccin.dec.\^6^.num.\.Card,MiUin. 
dec,i6^>nHm.i.dcc.S^^.7i,'^.& dec.S^C.n.^^. & 4. 
par,4,diveif.dec.^6i.n.^.par.2,rec£ntior.dec.'i7^. 
n.z.& ibi , hdden. num.zo^par.'^. tom.z quia lo- 
quuncur concra cexcum exprelfum, feu liceralem, 
ac apercam fandionem Conciliarem , quo cafii 
j tales DD.non func atcendendi , Card. de Luca de 
credit.difc.^i^i. num.^^. de emption. difc^z. fub n.z. 
&defjdeicom.difc.iz6fub n.z. praecerquamquod 
^ concraria opinio ad fummum procederec in_j 
Unione fada ab inferiore , non autem in ifta 
prxfenci fafta a Papa , ficque Superiore , immd 
Supremo , qui procul dubio poteft: unire Benefi- 
ciaeciam Collegiarx erigenda:, .\ntonell. dere- 
gim. Eccl.Epifc.lib.^. cap.S. num.g. verftculo boc 
% autem : quippe Papa habcr pleniffimam , ac ab- 
folucani poccftatem , nullis cancellis coarftan- 
dam , in beneficialibus , cap.licet Eccleftarum .^ 2. 
deTnsbend.in 6Clement. 1 .nt lit.pend. Perc^ de L.f 
ra dc Annivcifar. & Cippellan.tib.z-cap. 10. n.iS. 
Barbofa incap. cxparte z.n.<^ dc I{cfcr'pt. Tondut. 
refol.benef.&Canon,lib.\.p.%r.z cap j.§.i. Salgad, 
1S de I{eg.Protc5l.cap, 10. n.z7.& 5 2. eo fane modo, 
quo fiiciiro Collegio , Hofpirali , Monafterio , 
vel Ecclefii conftruends legari poceft , ^' relin- 
qui fiiredicas , cattiquam pofthumo alicno , per 
textum in princ lnfiitntion.de bon.pof]ejf.%. Pofihu- 
mus zS.Inflit.de legatt.d fratris polihumoizj.ff^de 
legat. 1 ./ fervos ij.ff. de alim. & cibar. lcgat, ibi : 
Ouicfnum eji , cim Ternpluin nondum effet extru- 
itum , ex die monis , an verb ex eo tempore , quo 
Templwtr: expticitumfuerit^pcrcipeic fervi debeant 
legatum . P^cfpondit &c. fervis rcHBa pr^fJarc , 
donec Temphim extrucretur , l.fervos 3<;./f, delibe- 
ral.caufihi: ferves ad Templi cnjlodi.tm , quod 
adiiicari Titia voluit dejlin.ilos , neqne manumif- 
fos , h.eicdi effe conjiitit , heroi. conf.z i . ««.6. c«/« 
feqq.lib.z.Gratian.difc.^^iS.n.i. & S.Gon^^^ale^^^ad 
i{egn!,S. hodie 9, Canccllar. de Menlib.glof.-^.%, 7. m,Si.Tondut.refoUCanon.par.i cap.^^.num.x.& 
cap.S^i- num.i. cum maxima tamen differentia j 
quod pofthumus poceft quideni non nafci , kd 
Ecclefia Collegiaca non poceft non fieri , feu non 
nafci , auc non erigi : neceffario namque pofl 
Unionem erigenda eft , incerimque in itacu 
Unionis fuCura CoIIegiaca eft vencris nomine , 7 
Gratian.difc.^i^iS.n.g. cumfeqq. 

In nihilum curbante , quod non pofilc fieri 8 
Unio CoIIegiacae erigendse , Turricell. de union, 
Beneficcap.Q.n.z $. [{ot.fecentior. dec^^og, num.^. 
par. g.quia ex jam diftis hoc procedic m cafu , 
quo adfic fraus ; fufficic enim fola deftin.icio eri- 9 
gendx ColIegiaCcE, uc habracur pro ereda , /. 
quidergo ^.§.Quiderg6 6.ff.de contrar.jndic tutel. 
GonT^alc:^ ad I{egul.S.bodii g.Cancellar.de Mertfib. 
glof.%.%.7.n 92. cimfeqq. quafi quod Collegiaca 
de proximo erigendahabeacur pro/ameffectua- 
licer ereda , ficuci de proximo accingendus ha- 10 
becur pro jam accindo , /. filiusfamilias '^i- ff. de 
rniiit. teflam. Gon\alex loc citat. « 93 . §. accedit y 
ego inalioTrail. edito de Q,uindennis , cap.^^o. 
n.jiS.cumfeqq, acque cerca , & firma fpesde 
pr3ECerico proveniens, eft , ac fi effeftusjam ef- it 
fecconfeqiuicus , uc dicacur adelTe fubjeiSum , & 
non corruac qualicas,^(i te.vtum in thuicfcriptune 
i ^ .§. i././f z vulneratus'^ 1 .in princ jf.ad leg.A.qHil. 
Gon'^ale':i^ toc cit. n,<).\- et 97. Ciimque quinden- 
niuai fic quodammodo quzdam fervicusracio- 
ne Unioiiis , impofica Beneficio unito , five 
nianui morcus , cui illud unicur , bene fequicur , 
quod ecia.Ti e/ufmodi fervicus( uc ica inquam , 
quindeniii.i!is iniponi pofQt futuro Beneficio, feu 
fucurxmanui morcu^, prouc fervicus prsdialis I£ 
bene imponi poteft fucuro pra:dio, per textumin 
l.ftfervitus 23. (^Futura i.ftve unic ff. defervit. 
urban.pned, ibi ifntnro quoqnetedificio , quodnon- 
diim ek , vel imponi , vet acquiri fervitus poteji , 
l.Labeo io.ff.de fervit.prted.rufiic.M nam fi liceat 
nondum tsdificato xdificio fervitutem conliituere , 
quare non xque ticeat nondim inventa aqua ean- 
dem conjiituere fervitmem&cl.fin.ffi fervit. 
vindic. t.exiflimo 98. ffde verb.oblig. CxpoU. de^ 
fervit.urbanpr^ed cap-i6.n.i. 

Quandoque fane concingere poteft , quod de 
tcmpore petics Unionis Beneficiorum , illam-» 
perences nondum fint Canonici , ficque non- 
dum adfic Capiculum , nec CoIIegiata , fed fpe- 
recur fore , uc quo primiim adfint Canonici , 
Capirulum , .\- Collegiata ; ica, uc pro Cunc non- 
dilm Cinonici pecanc uniri Beneficia CoIIegiacx 
mox erigendae , proindeque putcnc non cencri 
folvere quindennium in actu Unionis , fub fri- 
volo pcicextu , quod ipfi pecences Un'onem , 
nnndum finc Canonici , nondiim adfic Capicu- 
lum, nec adhuc fit creda Collegiaca , fed bene 
tancum erigcnda ; quafi quod dici nequeac unio 
fieri manui morcux , nifi in fpe : quandotamen 
Builx quindcnniornm videncur obligare ad 
quindeniiia dumcaxat Collegiacas ere^aas , u» 
vere manus mortuas, non auccm Collegiatas 
crigendas uci nondiim manus morcuas , rcfpi- 
ciendo, .ic unicc concemplando folasColIegia- 
tascxiftences, eariimque fola Capitula exiftcn- 
tia, veluci depromicurex Dutla S.Vaitti ll.^.i,^. 13 
^.ct %. Bultar.nov,l{om.tom,i.ih'\ „ tam Nos &c. 
„ quam &c. Marcinus V. EugeniusIV. Nico- 
„ laus V. Califtus Ill.et Pius II. Pontifices &c. 
„ quamplura &c. Monafteria &c. cc Bcneficia 
Q^ Ec- Joannis Lopez de Leone, 122. 

„ Ecc!efiaflica&c. Collegiatislicclcfiis, earuai- „ 

„' que Capitularibus Mciifis lS:c. Apoftolica_j ,, 

j, auiftoricace univimus, iiicorporavimus &c, „ 
t, Nos &c. auiSoricute Apollolica &c. ftatu- 

,1 inius &c. ec declaraimis , quoJ omiiia , & ,, 

,j fingula Moiiafteria &c. Coaiuuinia , ec Miau- ,, 

5, ta Servicia , atque alia jura debica, ec conlue- „ 

j, ta , tim ipfis Canierie , ec Collci^io , quam „ 

j, Oillcialibus prifacis Cs;C'et Beuericia , uc pvx- „ 

„ fcrcur , iiuita &c. Annacam , live medios fru- „ 

„ dus u::iud atii.i iii pollerum lingulis XV. an- „ 

„ nis perpetuo lequucuris , eidem Camerario ,, 

„ folvereteneantur,etdebeant, etquoddeom* ., 

^, nibusMonafieriis&c.etBeiiericiis,utpraefer- „ 

„ tur , unitis Scc Communia , Minuca , et alia ,, 

0, jura, feuAnnatas, ec medios frudus hu/uf- ,, 

„ modi folvere aditringancur eciam finguliS an- ,, 

„ nisXV. in fucuruni .proucuiulci alii adfimi- „ 

„ lesUniones, ec gracusobcinendasfaciuac , ^^ 

j, ecfacereconfueverunt &c. ,yex BulU ij.Vau- ^, 

Hiy. §.8.cf II. eod.tom.i. ibi „ Nus&c. onu ,, 

„ nes,etlingulasUnioiies&c.dequibulvis&c. „ 

j, 13enericiistcclcfiafticis&c. Collcgiatis Eccle- ,, 

j, liis , lcu earum Menfis Capitularibus &c. per- ,, 

j, petuo fadas , et de castero &c. perpctuo fa- „ 

j, cieiidas, fub literis Pauli&c. co.upra:licndi „ 

&c. utjracioCommunium , Minucorum Ser- ,, 

vitiorum , ac Anuatacum , et aliorum jurium ,, 

j' praedictoruniclarahabca.ur &c. vulumus&c. ^, 

quod &c. Collegiacarum Hccicliaruni Capicu- ^, 

la&c.oniuia, cclingula&c. Bsncricia bccle- ^, 

1] (iaftica , quae pollideut &c. notiricaiie , ec in- ^, 

timalfe dcbeant , ec ad id &c. cogi , et com- ^, 

" pelli poiiint „ e.v BuUa j S. S. Tii T. §. 5. 4. 6. ,, 

ctj. eoit. BuUar. tom.2. ibi „ Nos &c. omnia , ,, 

• et fingula &c. quxcumque Bcnericia Ecclcfia- ^, 

llica &c. CoUigiatis Ecclefiis , aut Capitula- ^^ 

*' ribus Menfis &c. Apoftolica audoritatcj ^, 

*] unita&c. literis Pauli 11. et aliorum Praede- ^, 

j' celiorum liujulmodi comprxhendi , et includi. ^^ 

tt propterea omnia , et fingula &c. Collegia- 

" tarumCapitula&c.inquorumfavoreuiUnio- ^^ 

iies &c. fadae reperiuncur &c. ad lolutioncm ^^ 

" Communium , Annatarum , ec aliorum ju- ^^ 

'' rium prxdiaorum eideai Camerae &c. ratione ^^ 
' Unionum&c. fingulisXV. annis &c. facien- 
[^ dani ceueci &c. Mandances eidem &c. ut 0:11- 

'' iies , et lingulas Caufas &c. incer &c. cjufdem " 

" Camctx Coiledorem &c.et &c.Capitula &c. '' 

" fuper lolutione Annatarum , Communium , " 

" et alioruni jurium.Quindcnniorum eorun- " 

" dcm , vel coriim occalione &c. terminet , cc " 

'' decidat &c. omnia , et fingula &c. quscum- " 

. ' que Bcncricia iicclcfiaftica , qus ipia Capitu- " 

' la &c. polfidcant &c. Non obftantibus &c. " 

" Privilegus&c. Capitulis&e. concellis&c. „ " 

" ex BuUa^s.Sixtiy.i.i.-iefi.eod.tom.z.ibi,» " 

;^, ht proptcrca omnia , ct fingula Cathedra- " 

,* lium , et Metropolicaiurum , Collegiacar um- " 

,' qut Eccleliarum Capicula &c. in quorum fa- " 

^, vorem Unioncs &c. fada: repenentur , auc " 

„ polthac rient &c. ad folutionem quindeunio- *' 

„ rumpixtatorumeidem Camcis,acCollcgio, " 

„ et Oliicialibus, rationc Unionum &c.Iingulis " 

,[ XV. annis&c. facicndaiii tcneri&c. ctadid " 

„ &c. cogi.&c. polle. Mandanccs &c.ut &c.om- " 

„ nia, ct fiijgula&c ColkgiatarumEcclcfia- »» 

„ rum Capitula &c. ad ind.icandum &c.omnia, » 

j, ct fiiigula &c. v]uafcutnquc B?ncricia Ecclcfia- ,3 ftica&c. moneant, et reqi:!rant&c. Non_- 
obftancibus &c. Privilegiis&c. Capitulis &c. 
conceftis &c. „ ex Bnlta 18. Vrbani yi[l. in 
principio , jun^o §.1.3.« 4. eod. BnUar.tom.^. 
ibi „ omnia , et fingula Cathedralium , etiam 
Metropolitanarum , Ecclefiarumque Collegia- 
tarum Capitula &c. et quofvis alios , in quo- 
fum favorem&c. quicumque Beneficia Eccie- 
liaftica unita &c. ec illorum Uuiones eis fads 
reperirentur &c. ad lolucionem Communium , 
Annacarum , ec aliorum jurium prsdidoruin 
eifdem Camerar , CoIIegio , ec Officialibus , 
racione Unionum &c. prxdidarum fingulis 
XV. annis &c. faciendam teneri &c. et ad id 
&c. cogi , ec compelli poife &c. Mandans 
propterca&c. uc&c. omnia, et fi ngula&c. 
Collegiatarum Ecclefiarum Capitula &c. ad 
indicanduni &c. qujecumque Benericia Eccle- 
fiaftica, q\i£ ipfaCapituIa &c.polQderent&c. 
moneret , ec rcquireret &c. Mandavitque &c. 
ut &c. o nnia , et fingula &c. Coilegiataruiri 
Capitula &c. monerec , et requirerct , ut pto- 
fiterentur medio juramento omnia , et (ingula 
Bcnefioia Ecclefiaftica , qux vigore fimilium 
Unionumquomodolibet po;fidebant&c.Man- 
dantespropterea &c. dida: Camerz Clerico , 
cui &c. omnes, et fingul<E Caufae inter&c. 
Cancellarix Apoitolica: (Jcncralem Subcolle- 
dorem Sccu &c. Capitula &c.fuper folucionc 
Annacarum , Communium , et aliorum Ju" 
rium , Quindenniorum eorundem commifiae 
reperiuntur &c. ut &c. omnia , et fingula-» 
Capitula &c. ad indicandum &c. omnia , ec 
fingula &c. quxcumque Be.icricia EcclefiafH- 
ca &c. eis unita &c. qux ipfa Capitula &c. 
vigore Unionum hujufmodi po ifldent &c.mo- 
neant , et requirant , cum potellate dida Ca- 
picula &c. cicandi , uionendi , ec requirendi&c* 
Nonobftancibus &c. PrivilegiisCapituIis&c. 
concefiis &c.„ etex BuUa 50. Clementis X.§.i. 
g.^.p.ef II. eodBuUar. tom.6. ibi „ o.jiucs , ec 
fingulas Unioncs &c. de quibulvis &c. Bcne- 
ficiis Eccieiiafticis &c. quibulcumque Colle- 
giatis Ecclefiis , feu earum Menlis Capitulari- 
bus &c. perpetuo tadas &c. et de cxtero &c. 
perpetuo faciendas , fub literis Pauii II. &c. 
includi &c. omnia , et fiugula&c. Collegiata'* 
rum &c. Capitula &c. in quorum favorem&c. 
quxcumque Bcncricia Ecclelialtica unita &c. 
cxifterent , ct illorum Uniones eis fadae repe- 
rirencur&c. ad folucionein Cominunium , ec 
Annatarum , et aliorum Jurium prxdidoruin 
eifdcm Camerx , Collegio , et Officialibus 
racione Unionum &c. prxdidarum fingulis 
XV. annis &c. cogi &c. polTe &c. mandans 
propterea&c. ut &c. omnia , etfingula&c. 
Coliegiatarum Ecclefiarum Capitula &c. ad 
indicandum &c. omnia , et fingula &c. qux- 
cumque Benericia Ecclefiaftica , qux ipfa Ca- 
pitula &c. pofnderent &c.Mandans propterea 
&c. didx Camerx Clcrico , cui &c. omnes , 
et fingulx Caufx inter &c. Cancellarix Apo- 
ftolicx Generalem SubcoIIedorem &c. et &c* 
Capitula &c. fuper folutionc Annatarum , 
Communium , et aliorum Jurium Quinden- 
uiorum commilix reperiebantur &c. ut &c. 
omnia , et lingula &c. quxcumque Benericia 
Ecclefiaftica &c. eis unica &c. qux ipfa Capi- 
twla &c. vigore Unionis hujufniodi poffide- 

bunt &ei De Quindenniisi Cap.XLL 'tt bunt &c. monerent , et reqiiirerent , cum po- 
5j teftate difta Capitula &c. cicandi , moneudi , 
„ et requirendi &:c. uc &c. omnia , et fingula_» 
„ quaru:nltbec Eccleliarum Capitula &c. rao- 
,, neac , ut prohceancur medio juramenco om- 
„ nia, et fingula Bencficia Ecclefiaftica, qux 
„ vigore fimiliuai Unionum , et Penfiones per- 
„ petuas liujufmodi quomodolibet poflident, 
„ ac percipiunc &c. mandamus , ut &c.omnia , 
„ et finguia Capicula &c. ad indicandum om. 
„ nia , ec fingula &c. Beneficia Ecclefiaftica 
„ quomodoHbct eis unita &c. et Pcnfiones per- 
„ petuas illis refervatas &c. qux , et quas ipfa 
„ Capitula &c. vigore Unionum hujufmodi 
„ polfident , et percipiunt refpedive &c. mo- 
„ neac , et requirat , cum poteftate difta Capi- 
„ tula &c. citandi , monendi , et requirendi 
„ &c. „ repetit. pofl Tra^. int. Conflitutidn. .Afo- 
fiolic. in ordinela I. V.VI.VII. et XI. 

Nihilominus totuni concrarium refolvimus in 
prxfenci , nempe quod ex Beneficiis annuum va- 
lorem XXIV. Ducacorum auri de CanKra exce- 
dentibus, Coliegiats erigendse unicis, etiam-» 
adhuc dcbentur quindennia ; etenim exvcntre 
earundem BuHarum quindenniorum non folum 
«ticur obligacio Collegiatarum ereiSarum , (ed 
ctiam crigendarum , ad qnindennia , dum ipfse- 
mec BuHje obliganc ad quindennia quofvis pe- 
cencesUnionesBeneficiorum, ficque non fola 
Capituia jam ereda , verum etiam erigenda , ue 
14 cx citata Bulla "Pauli II. §. v ibi „ et quod de_» 
„ omnibus Monalteriis &c. Officiis , & Benefi- 
„ ciis , uc prifertur , unitis &c. Communia , 
„ Minuta, ct alia jura , feu Annacas , et medios 
„ frudus bujufmodi folvere adftringantur etiani 
„ fingulis annis XV. in futurum , prout multi 
„ aliiad fimiles Uniones, & gratiasobtinendas 
„ faciunt , et facere confueverunt , et ad hoc ii 
„ &c, fe in eadem Camera &c. obligare debeanc 
„ &c. „ e.x hulla zo.yulii Ill.%.i.%.et 6. Bullar. 
nov.,P^om. tom.i. ibi „ omnes , qui ex tunc de 
,, cstero pro annatis quorumcumque Beneficio- 
„ rum in dida Camera fe obligarenc , fi &c. di- 
„ (ftx Camera; , aut Colledoribus fruduum &c. 
„ eidem Camerx debitorum &c. fatisfacerc-» 
„ deficerent &c. Beneficiis , pro quibus fe in ipfa 
j, Camera obligalfent , omiiino privati effent , 
^, ii vero , qui fe pro annatis hujufmodi , non 
5, per fe, fed pro aliis , ut principalcs obligarent, 
„ elfent omnibus Beneficiis Ecciefiafticis &c. eo 
5, ipfo privati &c. Ciim autem &c. di verfx alix 
■ j, Uniones &c. perpetuo faftx &c. fuerint &c. 
„ alias obligationes de folvendis Communibus, 
„ & Minutis Servitiis , ac Annacis , feumediis 
j, frudibus , auc aliis Juribus folvi debitis , ec 
„ confuecis , fadx non fuerint , ec qux func , 
„ exequutioni non demandcntur, in eorum , ad 
5, quorum commodum Uniones &c. prxdiftx 
:, faftx tuerunt , in animarum periculum &c. 
„ Nos volentes &c. omnia , & (inguia &c. a 
,, quibufcumque &c. ac omnibus aliis &c. per- 
„ fonis &c. invioiabilitcr obfervari ivc. quoad 
„ omnia , et fingula &c. Beueficia Ecclefian: ica 
„ &c. „ ex Bulla 1 1. Tauli ly. §.io. cotl. tom.i . 
s, ibi „ ratione Annatarum , fcu Quindennio- 
,, rum &c.aliquid i"olvcre,obligaci •, feu in aliquo 
„ debicores de eo , in quo Camcrx ^rc. cenen- 
j> tur , integre facisfecerinc &c. ad facisfaftio- 
rt nem Camerx Apoflolicx oniniiio teneancur 125 

„ &c. „ ex alia citata Bulla ejuCdemVauliiy, 
§.8.et 1 1. ibi „ Ec propcerea &c-quofvis alios , 
„ in quorum favorem Uniones &c. fadx fue- 
>, runc &c. ad folucionem Communium , ec Mi- 
,, nucorum Serviciorum, ac Annacarum, ec atio- 
>, rum Jurium pcxdiftorum , eifdem Camerx, 
jj Collegio , etOfficialibus, ratione earundem 
,) Unionum &c. fingulis XV. annis &c. facien- 
», dam renerj , ec obligacos effe , ec ad id , nec 
?» non ad fe &c. in forma folica obligandum&c. 
„ omnes , et finguli , in quorum favorem Unio- 
,, nes &c. omnia , ec fingula &c. Benefi(.ia Ec- 
,■> clefiaftica&c.nocificafle, et incimalie debeanc, 
» et ad id &c. cogi , et compelli pofllnt &c. „ 
ex citata Butla S.Tii V. in principio , ibi ,, con- 
„ tra pro tempore in Cauier;i Apoftolica , auc 
„ alias racione Annacarum , Commuoium , & 
„ aliorum jurium prxdidorum femel cancum , 
ji auc de XV. annis folvendorum obligacos , auc 
„ alios quofcumque &c. abfque eo , quod An- 
„ natas , Communia , ec Qoindennia prxdida 
f) folviffent &c. „ §.'4. ibi ,, qui vis alii , in quo- 
„ rum favorem Uniones &c. jfadx reperiuntur 
r> &c. ad folucionem Communjum , Annaca- 
„ rnm , et aliorum jurium prxdittorum eidem 
„ Camerx &c, faciendam teneri , ec obligacos 
„ ede &c ,, §. 6. ibi : mandances &c.uc omnes, 
„ ec fingulas Caufas &c. incer &c. ejufdem Ca- 
„ merx Colledorem &c. ec quafvis alias perfo- 
•> nas fuper folutione Annacarum , Commu- 
» nium , ec aliorum Jurium Quindenniorum_» 
») eorundem , vel eorum occafione &c. termi- 
» nec, ec decidac &c. „ ex eitata BuUa Sixtil^. 
§.2.ibi :er propcerea &c.iquivisalii , inquo- 
^ rum favorem Uniones &c. fadae reperirencur, 
» auc pofthac fienc &c.ad folucionem Quinden- 
» niorum prxfacorum eidem Camerx , ac Col- 
» legio , ec Officialibus , racione Unionum &c. 
« fingulis XV. annis &c. faciendam teneri &c. 
»> ec ad id &c. cogi &c poHe &c. „ ex citattLi 
Bulla Vrbaniyin. in princip. ibi „ ec quofvis 
» alios , in quorum favorem &c. quxcumque 
5» Beneficia Ecclefiaftica unica &c. et illorum 
» Uaioiies eis fadx reperirencur &c.ad folucio- 
» nem Communium , Annacarum , et alioruin 
»» Juriumprxdidorum , eifdem Camerx , Col- 
» kgio , ec Officialibus , racione Unionum &:c. 
») prxd/caarum fingulis XV. annis &c. facien- 
» dam ceneci , ec obligacos efle , ec ad id &c.co- 
1) gi , ec compelli poife „ et%.z. ibi „ Mandan- 
» ces propcerea &c. diftx Camerx Clerico , cui 
» &c. omnes , ec fingulx Caufx incer &c. Can- 
,. cellatix Apoftolicx Generalem Subcolledo- 
» rem &c. ec quafvis perfonas &c. fuper folucio- 
,» ne Annacarum , Communium , cc alioruiTLj 
„ Jurium Quindenniorum eorundem cornmilfK 
„ reperiuncucec aliis &c.uc &c.ad indicandum 
» &c. omnia , ec finqula &?. quxcumque Bene- 
>, ficia Ecciefiaftica &c. eis unica &c. moneanc. 
,) et requiranc &c. ct ex citata Bnlla Clemeatis X. 
» §. 2. ibi „ Ec propcerea &c. quofvis alios , iii 
» quorum favorem Unioncs &c. hujufmodi fa- 
„ dx fueranc &c. ad folucionem Communium , 
„ ecMinucorumServiciorum,ec Annacarum.ec 
„ aliorum Jurium prxdidorum eifdem Camerx, 
„ Collegio, et Officialibus, ratione earundein 
„ Unionum &c. fingulis XV. annis &c. teneri 
„ &c. ec ad id , nec non ad fe &c. in forma fo- 
„ lica obligandum &c. nuudans ptopcerea &C' 
Q^a Car- 124 JoannisLopez deLeons, 3, CardinalibuS Scc.nt omnes, et fingulas Caufas 
„ &c. inccr Procuratorem Fifcalem diax Ca- 
„ mers &:c. feu alias perfonas ic.fuper folucio- 
i, ne Communium, ec MinutorumServidorum, 
,, ac Annacaruai , et aliorum Juriumpridido- 
1, rum &:c.C£rminarenCj ecdeciderenc, quodque 
j, omnes ■, cc finguli , in quorum favorcm Unio- 
>, nes &€. enianallenc &c, omnia , fingnla Mo- 
31 nafieria , et alia BenericiaEccIefiaflica unica 
it S:c. nocificafle , ec intimalle debuifll-nt , et ad 
„ id &:c. cogi Scc. poireiit 8cc. „ §. 3. ibi „ ec 
j) quofvis alios , in quorum favorem &c. qui- 
t, cumque Beneficia Ecckfiallica unita &.c. 
j> exifterent , et illorum Uniones eis fadi repe- 
ii rirentur Scc. ad folucionem Comnuinium , ec 

y,, Annatarum , ec alioruin Jurium pri-Jidorum 
„ eifdem CamerJE , Collcgio, et Oflficialibus , 
„ ratione Unionum ?cc. prsdidarum fingiilis 
i, XV. annis &:c. ficiendam teneri dcc. et ad id 
j, ^zc. cogi &;c. poffe &c. „ §.5- ibi „ mandans 
j, propterea &:c. dida? Camers Clerico , cui &:c. 
i, omnes , et finguls Czuix inter &:c. Cancella- 
5, tix Apofiolics Generalcm SubcolIe(5iorem&:c. 
), et quafvis alias perfonas &.c. fuper rolutione 
„ Annacarutn , Communium , et alioruni-j 
j, jurium Quindenniorum commiiTz reperie- 
„ bantur , et aliis , ut Scc. ad indicandum &:c. 
„ omnia , et fingula &:c. quscumque Beneficia 
i, Ecclefiallica &:c. eis unita &:c. monerent,_et 
j, requirerent , cum potefiate &:c. Quindennio- 
„ rum , et Jurium debitores &:c. citandi , mo- 
„ nendi» et requirendi &:c. ipsofque debitores 
j, ad indicandum Beneficia unita , et folvendum 
„ Quindennia 8cc. „ § 7. ibi ,, quofvis alios , in 
s, quorum favorem Uniones hujufmodi fadic 
„ ruerint&:c. ad folutioncm Communium , et 
j, Minutorum Servitiorum, et Annatarum,alio- 
„ rumque Jurium praedidorum eidem Camersc, 
„ Collegio, et Officialibus, ratione earundenrLj 
„ Unionuni &:c. faciendam tenett , et ad idem 
^, &:c. cogi , et compelli polTc &:c. ftatuimus , 
j, et decernimus &;c. „ §. 9. ibi „ cum poteftate 
„ &:c.Qiiindenniorum, et Jurium debitores Scc. 
;, cicandi , monendi , ec requirendi &:c. „_§. 1 1. 
„ ibi „ cum poteftace &c. eorundem Quinden- 
„ niorum , cc Jurium debitores Scc. citandi , 
„ monendi , et requirendi &:c. ipsofque debito- 
3, res ad indicandum Beneficia unica &:c. eC 
„ folvendum Quindennia Scc. 

Ex quarum quidem Bullarum leftura fedulo 
perpenU fatis apparet , etiam illas fermonem_» 
habere deColIegiatis erigendis: dum pcr verbum 
quivis , vtl aliie perfonx , exdem Bulls intelligi 
nequeunt de Canonicis jam exiftentibus , ficque 
de folis Collegiatis /am eredis.deque earum Ca- 
pirulis , &: Canonicis /am creacis ; etenim Bullx 
ibidem loquuntur de Collegiatis eredis per yer- 
bum Collegiatts millies repetitum : alias difta 
vcrba <7k/x^;5 , mc\ alix ^erfonx eflcnt fuperfiua , 
&: nihil operarentur , quod non eft dicenduin , 
prxfertim verfando in Conftitutionibus Poncifi- 
tS ciis, in quibus ne fyllaba quidemdebet vacare , 
feu efl"c oiiod, c ap ft Tapuio.de privilesin6 iait 
"Prxtor.^i.in princff.de iurejar.Lfi tjuandoiog.ff. dc 
iegat.j.Gonf^alci^ adt{cgiil 8 kodic ^.Cancellar. de 
Aienfih glof. 10. num. 16. et 17. Barbofa axiom. 1 5 <5 . 
n.is.et i6.et axiom.izz.ii.ii.cutnfcqq. SolorT^an. 
de yur.lnd torfi.%.lib.^. cap.26. num.Sj. ita ; ut , 
tie Camers , ec Annaciftis fiac fraus obprscen- fam cefl^ationem quindenniorum fub prxtcxta 
nondum fequutz ereftionisCollegiacs de cem- 
pore Unionis , in prsfenci hypothefi Collegiaca 
de prosimo erigenda , habecur pro jaui ereda , 
adinftar deproximo dodorandi , qui habecur 16 
pro jam docSoraco , de proximo macricuUndi , 
qui hafaetur pro jam matriculato , de proxiiuo 
condemnandi , qni habetur pro jam condemna- 
to , de proximo contrahendi matrimonii , quod 
habetur pro jam contrafto , de proximo perfi- 
ciends prcefcriptionis , qux habecut pro jairu» 
perfefta , de proximo complenda: centenarise , 
ad prsfumendum bencplacitum Apoftolicum, 
quae habetur pro ;am completa , eciamfi deficianc 
pauci anni , puca quadriennium, triennium, 
Ihve biennium , inmio ( quod plus eft ) etiam_» 
dccennium , ec centenarisE , feu immemorialis a 
Sacro Concil. Tridentino feff.z^.de B^format cap.9. 
requifit£ ad prjefumendum Jufpatronatus in Be- 
neficiis de proximo complendjcqua: habecur pro 
jam compleca , eciamfi refpe<Su adeo diutins 
prsfcriptionis deficiantj?, vel etiam 10. & 11. 
menfes, qui videri,po(iunt refpedu tam longi 
temporis dies paucifiimi , ad.late per me conge- 
fta in alio meo Traftatu de Quindenniis cap 50. 
nii.iySciim pliir.feqq. Sc adinftar infantis adhuc 17 
in urero exiftentis , ficque nondiim in rerum na- 
tura , qui tamen habecur pro jam nato quadam 
fiiSione Juris, t.qui in utero y.la i.l.^Arcthufa 15. 
l.qniin iiteto 26. la z. ff. defiat.hom. l. intelUgeti' 
dus i^^^.l.quod dicimus 2^1 .jf.de verb.fignif- l.an- 
tiqui ^.ff.ftpars htered.pet. l.placet 4. jfde liber. et 
poiWum.l /iquis pr£gnantem 147.]^ de regul.yur. 
Lis^cuiiZ.ff.quandodies legat.ced.Lvel fi vivoj.ff. 
de fiiis,et legitim htered.Li.§.Siquis proximior B.ff". 
tind.cognat. Lcum quidam 30. §. ^od dicitur ff. de 
acquir.hxredit.Lex fadioii .%.Ex fa£lo<t .ff.ad Sena.' 
tuscofnlt.Trebeliian Ljubemus6 ^.Sin aute z.C.eod. 
l.fiquis prcegnante z'}. ff.de captiv.etpolllim reverf. 
1. 1 ./« prin.]unSlo §. Et generaliteri^ ff de ventr. ia 
poffeffion.mittend.L d tutela z.^.Qui autem in ven- 
tre efl6.jf.de excufat.tut.Lu^. Sed fi mutriss.ff- ad 
Senatufconfult. Tertyllian. quibus confonat Jus 18 
Hifpanum in /.j.m.^s.pizi-m.^. &c profequuntuc 
.Alteferr.de fi&ion.yur. traEl.i.cap."]. per tot. Ca- 
ran^^i^.de part.cap.z.^.z et ^.pertot. hinc ex .AgO' 
thon.de bello Gothico lib.^\. .Alteferr. loc. citat. i>u 
principio , %.Fi£liones propifin.verjiculo Saporem, 
ct l{obert. rer. judicat. lib.-}. cap.i^.in principio , 
^.Donationes pxifl med.propi fin.verfic. fic aliquan' 
do, legimus, Saporem adhiic in utero , Regem 1) 
Perfariam falutatum , cidari utero impofica , 
audito Magorum vaticinio , mjfculum nafcitu- 
rum; ita , ut aliquando venter ( quis crederet ) 
coronatus fuerit , &: in pofleflionem Regni mif- 
fus ; hancque veritatem comperimus in aiciifi- 2« 
mo myfterio Verbi Incarnati , apud Mattbxum 
cap.i.verfic. 20. et 21. ibi: quod enitn in ca naturn 
cfl ,de Spiritu SanEto efl : pariet autemfilinm &c. 
natum igitur vocatChriftum Evangelifta licec 
adhiic in Sacratiflimo Utero Virginali ddicefce- 
ret ; quia omnibus natus erat , ideft pro falutc 
omnium credentium( funt verba I{ebuff.)inl. 
qnod dicimns 231. in principio , ff. de verb.fignif. 
Prsrerea ciim quocidie accidat , quod 1.1 ere- 
(Sione Collegiata: lupplicetur S. Sedi pro Unione 
Beneficiorum , bene fequitur , petentes uniri Be- 
neficia futurse Collegiats , valide pofle obligare 
Canonicos mox creandos , et Capitulum mox 

Crt* De Quindenniis , Cap. XLL iiy etleendum cx eo , qiiod Colleglata erlgenda , 
poJtea , qiiando jam erecfta ell: , vere perceptura 
el\ friK^lus neiieficiorum (ibi unicorLiin , proinde- 
qiie ffquum eii: , quod, etiamfi de rcinporo 
Unionis nondum fic erefta , teneacur niiiilomi- 
lujs ad quindcnnium In ipfo adu Unionis ob fo- 
lam fpim percipiendi frudus lieneficiorum fibl 

ii nnicoum) , ne aiias contra juris tramices locu- 
plctetur cuni aiiena ja^ftura , Camefx nempe, & 
Annatirtarum, /. ^nte natnrie 206. |f. deregul. 
ytir.Vjurbcfa axiom. i^(}nu.i. hnmo iufBcic nm- 
piex Unio Bencficii ad hoc , ut debjarur quln- 
dcnnium ; per Unionem namqXie fnblata penicus 
renunct vacario Bencficiorum , & inducicur pri- 
va;io , fei) celfatio Annacarum ante Unioneni_. 
(olvi cor.fuetarum CancellarijE Apoftolici : ad 

44 quod damnum valde fenfibile , valdequenota- 
bile ob tradum fucceffivum reparandum , adin- 
veuia fufruiic qulndennia in iocum Annataium 
fubrogata,uciaBullis quindenniorum iitcralicer 
exprimitur , ac nocanc ^niaydm. de fiyl. Daiar. 
Iib.i.cap.i8 %..^ dc quindcnnnum.z.cum feqcj- I{ot. 
coram CardSeyap}iin.dcc-i.^io.nu.i.et aS. tom. 2. 
rcpctit.poft Trai':t.int.Decifion.Sac-P\fit.I\om.in ordi- 
ue la V . ; c alibi pafifm . 

■i3 Ncccbliac, quodCoIlcgiacaerigendaliabea- 
tur pro ercda in fibi favorabilibus , puca in 
acquircndo lcgaca , vel fimilibus , argumento 
tcxcus In l.i.ffde ventr.in pojjeff.milt.l pragnantis 
■Jl-ffde ppt.l.qui in uter07.la1.ff de fiat.homin.ibii 
„ quotleis de commodis ipfius partus qusrlcur 
ikc. : l. cilm quidam legationis 30. §. i.jf, de 
acqmr.bxred.l.quod dicimus z^i.ff. de 'uerb. 

4, /'.?"'/• 'bi : quoddicimus , eum , qui nafci fpc- 
„ ratur , pro luperftite efie , tunc verum elt,cimi 
,, de Ipfius jure qusrltur &c. : ubi I{ebuff.in prin- 

cipio , Ibi : is , qul in utero eft, & nafci fpera- 

j, tur , pro nato iiabetur quoad fuam ucilltatem 

„ Scc. .^lciat. Ibl : haberi pro nato &c. quoties 

„ de eius utilitate qujeritur &c. et poji med. 

j, §.Vltim6 qttando inprincipio, ibi : pro nato 

„ habetur quoad fibl utilia ; fed ad ea , qux fibi 

j, nocltura funt , non habetur pro nato &c.1^4- 

varr.in cap fiquis necandi lo.n t,, in mcd.vcrftc. 

quartbqubd, deppiitent. diliinci.i.Giurb.icfuc- 

cefffeud.cap.iiii.§.2.glof^. H.14. iu principio , 

'verfic. tum, quia , ibi , qui iu ucero c.l , in lui 

j, favorem pro naco habetur , ut nati giudeac 

„ privllegils &c. et n.17. tnfia.declarat.z. ibi : in 

„ iis , qu.x utilla (unt , pro nato hibccur , qui iii 

„ uteroeit, in odiofis vero , & damnods pro 

3, mortuo&c. Tiraquell.iHl.fi unquam ^.,vcrbofu- 
fceperit liberos ,nu.i%^. C.derevoc.dondt. ibi : 

5, pro nato cenferi , cfim de iplius jure , aut fa- 
„ voicqaxutwS^c.etderetrail.lignag^.i.glofg. 

num. 77. inprincipio verftc. quod videtur, ibi . 
„ uccrus in his,qu2 fuum Ipfius commodum re- 
„ fpiciunc, pro jam naco habctui &c. }\obert. 
rer.judicat. lib.^.cap.i^. in princip %.Donatio- 
nes,po}i mcd. vcrftc. nam fi , ibi ; ii quxratur, 
!,, an partus noncium edicus , pro nato haberi 
„ debeat , diftiiidlo ifta adhiberi folcr , uc quo- 
5, cies de eius commodls agltur , cequum videa- 
j, tur , tuin , qul in utero eit , pro |am naco , & 
„ edicocen(r.'ri &c. fed fi de ea condicione , vel 

4, de ea caula , qua; parcui noceatur , eique prx- 
n judicluin aliquod atfcrac , vecac lex , ue par- 
^i cuin , qui nontJum editus eli , pro jam nato 
^ habcamus &c.qux qusdem tictio Jujcis , cciam ad bruta , feu animalia irrationalia extendi va- 
let , dum ex lege Mofayca immofari nequit infi- 24 
mul mater , & foecus , Levitic. cap.zz. verftc.zS. 
ibi : non immolabunt cumfetibusfuis: unde Vhilon 
Hcbr. de cbaritate Moyfis" apud Caran-:^.de part. 
cap.z.%.'^. B.z^.inquic vetitum efiiifdem legibus , 
n^ Tcmplum fubeat animans ulla gravida , nevc 
maBetur , nift partu levato : qttbd latens in utero 
fostus non minoris icflimetur , qudm in lucern edi' 
tus <&c. non aucem ( ut in cafu ) In odiofis , &: 
pcenalibus , vel falcem prijudicialibus jpfi Col- 
legiara; , veluti eft folutio quindennil , ad qiiam 
condemnatur manus inortua : quippe immo io- 
lutio quindennii nullum continet oJlum , nul- 
lamque pcenam , auc prsjudicium , fed potiiis 
favorem refpedu Camets, & Annaciftarum , ne 
alias defraudencur Annatis, ance Unioneni-. 
folvi confuecis ; & BuIIje quindennlorum unict: 
refpiciunc favorem Camers , ac Annatiftarum, 
quibus , prout parerat, profpicere voluerunc> 25 
Introduftione , ieu niavis approbatione quiii- 
dennii antiquitus introdudi , juxta BullamVau- 
U IF.la 17 .% i .^^ullar.nov.B^om. tom.i.\b\ „\\cct 
„ Communium Servitlorum , & Annatarum_. 
„ exadio &c. fit antiquiflima &c, ,, hullam 

S.Vii F.la 38. §.3./« princip'. eod.Bullar. tom.z. 
j, ibi ,, Nos confiderantes , quod Annatarum , 
„ Communlum , & aliorum Jurium prxdido- 
,) rum cxadio &c.eft antlqulllima &c. „ Bullum 

Vrbani FUl.la io.inprincip.eod.Bullar.tom.<i 
9, ibi „ confiderans , quod Annatarum, Com- 
j, muaiuiii , & aliorum Jurium Camerx Apo- 
„ ftolicse debicorum exadio &c. eft anciquitfi- 
j, ma &c. „ Bullam Clementis X.la ^o.^.i.itLs 

princip.&- §.6.in princip.eod.BuUar.tom.6.\h\ „ 
,i confidcrans , quod Annatarum , Commu- 
„ nium,&aliorum Jurium &c.exa(Sio &c. intro- 
„ dud:a,eifet antiquiffima&c.l icet folutio hujuf- 
„ modiintroduifta,fit antiquiffima&c.,jd?'B«//<i?» 

S.M. Clcmentis XI. in fuo BuUar.non infertam , 

editam 23 . T^iovembr. 1 704. ibl „ veterem in_» 
jj folvendis Quindenniis obfervantiam Incon- 
j) cufse cuftodiaot &c. ,, repetit. pojlTrali. int. 

Conllitution.^pofiol.in ordine /dV.VI.VIil.XI. 

& Xii. & iiotant Maff Gallef-de .Annat. infin. 

num.io.infin.%. Efi uliud , ante med. verfic. e.v 

h't]ufmodi Vnionibus^ ibi: ex hujufmodi Unlo- 
,, nibus &c. de totius Chriftianitatls coinmuni 
,, coufenfu abantiquilTimis temporlbus ( quod 
„ ex llegeftis Camer^E Apoftolicas apparec ) ufu 
,, recepcum fuit , ut illi, in quorum commodum 
„ tales Uniones cedcbant &c. promitterenc &c. 
,, pro folvendo in fucurum &c. unitorum Bene- 
,, hciorum Annacas&c: Card.de Luca dc Benefic. 

difc.Si) n.z.mprincip. ibi : ex anciquiifimo , ac 
„ immemorabili Ecclefix Cacholicje , Sedifquc 
„ ApoftolicoE ufu , incrodmaa fuic in Beneficlis 
,, Ecclefiafticis exadio Comtnunlum Servicio- 
„ rum, ac Annacarum &c. Ideoque eciam ante 
„ tempora Concil iorumVienncnfis,& Conftan- 
,, tienfis , hic Annatarum ufus habecur &c. &• 

num 3. in princip. ibi : inolevlc eciam antiquus 
,, ufus folvendl dida onera , & Annacas pro 
„ Ecclefiis , ac Beneficils unicls&c. Lotther.de 

re bcneflib.i.qu.z^.nu.^. ibl : reducendoobli- 
„ gacioncm de (olvendoccrcum quid &c. anti- 
„ quitus ulicacum , ad tempus X. annorum&c. 
I{otacoramCard.Seraphin.dec.i^io.n.io.to.z.re' 
pct.pofl Ti a^int,Dccff,Sac,J\pt,l{Qi/i.iH ordine laV. 

Ici, ii6 JoannisLopez de Leone, Ira,- irt de aliqao pra-judicio conqueri nequeat 
Collegiaca erigenda , ob foiurionem quindennii 
hciendam ante illius ercAionem , dum habec 
cercam fpem percipiendi frudus Beneficii fibi 
unici , & in hoc folvit proprium debitum , cum- 
que fcnfura e(t quamprimum poft iiiam ered-io- 
nem commodum fruff^mim B-neficii uniti, debec 
in: fcncire incommodum lolutionis quindennii 
debici propter iiercepcionem fru(fiuum Beneficii 
i6 unici,ex vulgaca regula cap.ejuifeiitit <i^.deregnl, 
yur.in6. 

Minus obftac , quad eodem modo , quoqui 
i7 nondum natus e(t , noudum homo , vel aniinal 
dicicur , fed lolafpeshominis, vei animalis , ob 
defedum perfedionis , & organizacionis corpo- 
raiis , przfercim , fi nondiim ( uc ajunc Theolo- 
gi ) infufa fic anima racionaiis , /• i . § . i • |f de^ 
njentyAiifpic.l.mzit i ff.de mort.inferend.l. in falci- 
diam g. %,i.five unic.ff. ad le^.Fakid- ibi : parttis 
nondilm editns , homo non renefuiffe dicitttr , Tira- 
tjiiell.inl.fi unquam S.verbo fufceperit libcros , 
fi.l^S.cum feqq.Cde revoc^donat.T^arbon de £tat. 
ann.-j .qu.i.num (} .cim feqq. Gittrb. itt Confuetud. 
Mefj'an.cap.i.glof.^.par.i.num.ji.& cap.-^. glof. 
i^.n.zz.par.i.&'cap.io.glof.i.num.i.par.i. Cal- 
das Vereyra in l.fi Cnratoremi.,verhofine Curatore, 
n.j^.Cde in integ.reflit. quam veriracem ex fidei 
fymbolomire eruimns , int Sacraciffima Verbi 
Incarnatione ex verbis : Incariiatus efl , vel ( ut 
alibi ) Conceptus efl dc Spiritu SanHo , «4^«^ ex 
Maria yirgine , & homofaBus efl ; quafi fcilicec 
Chriif us Dominus , nondum homo fueric , an- 
tequam nacus elfec 5 veluci hinc fic , quodquiin 
uceroeft, baptizari ncquic , exConciliolieocx- 
farienfi cap.6.& s^-Capitulorum Grxcarum Syno- 
dorum,cap. qui in maternisii^.de confecrat.difl- 4* 
Tiraquell.in l.ft unquamS.,verbofafceperitliberos, 
n.i^ii.C.derevoc.donat.Caran^^i^.depart.Cap.i.^ .^. 
n. 42. renafci enim fecundum Chriftum quipiam 
iion poceft , ancequam natus fic fecundum_» 
Adam : nec priiis quod fpiricuale eft , fed quod 
animale , & deinde quod fpiricuale eft : nec re- 
gcneratio permittitur , nifi generatioprscedat, 
ex Vaul.Eptfi.i.ad Corinth.cap.ii;.verfic.^6. cim 
feq. nec conferuntur Sacramenta a miniftris Ec- 
clefij: milicanris , nifi iis , qui fuper terram funt , 
ii:poce tiim pri(nOm ipfi Ecclefi» cogniris , &: in 
toro, (eu deforo ipfius confticutis ; nam fcri- 
ptum diapadMatth.cap.i6.verfic.i9.c>20.&' 
cap.i>i>.vei-fic.iS.et ip.repecicum in cap.folitic6.in 
fin.dcmajorit.&obcd. qu£cumq\ligaveritis fuper 
tcrram , erunt ligata in ccelo , & quxcumquefol- 
'veritis fuper tcrram , eruntfoluta in calo ; qui au- 
tem in ucero cft , nondum cenferur efte fuper 
ccrram, Tiraqnell.in l.fi unquam S.,verbofufcepe- 
ritliberos , num.i^-^.C. de revoc.donat. unde tiim 
primumcadere in cerram dicitur ille , qui nafci- 
tur,/.^/<Oi/ certatum ^.Cdc potlhum.h.t\ed.infl. ibi 
enim in terram , feu hunnim , a qua homo dici- 
tur , cadere pro nafci ponicur , P^uflic.in l ciim 
■avus I02.lih..^.cap.i^.n.ii.inprinc. ff. decondit. 
&dem.^lciat.in l.hominis appellationei^t.^n.-^.ff. 
deverb.ftgnif.ptout eciam apud hominum (^pien- 
tifljmum , & propcer mulicres infipienciflimum, 
Sapicnt. cap. 7, verfic. %. dicitur ego natus accepi 
commtmem aerem , & infuniliterfa^lam decidi tcr- 
ram , ica Collegiata nondum ereda , nondiim-j s 
8 naca dicicur , non enim cntis nulla: func qnalica- 
C€S , ex di^is infrd num.13. ficque uti notidum in , retumnatura, necadhiic manusmortua , no« 
videtur efte fubjedum capax debendi quinden- 
nia . 

Ob/eftum nihilominils non milicar , quando 
(proutin cafu) inde irrogatur prsjudiciiim_* 
CamersB , & Annaciftis, per quam , & per quos 
non ftac , quominiis Collegiaca de cempore 
Unionis jam reperiacurereda ; quando cameii 
poft eredioiisn^ illico nafcicurdencibus , ftacim- 
que manducat , ac incipit percipere frudus jam 
maturatos Beneficii fibi ance fuam ereftionem 
unici : omilfo, quod adeft diiferentia inter homi- 
nem , feu animal nondum natum , fed nafcitu- 
rum , & incer Collegiacam nondum nacam , feu 
nondum ereftam , ied nafciruram , feu erigen- 
dam , homo namque nafciturus , feu animai na- 
fcitiirum ob foUm incertam fpem nafcendi « 
poccft non nafci , fed Collegiaca nafcicura , feu 
erigenda , non poceit non nafei , vel non erigi , 
immo habec fpem cerram nafcendi , feu [l\x na» 
tivitatis , &eredioni9, dum ad talem fincm ei 
fida fuic Unio Beneficii . 

Longe miniis obftac , quod , ficuti nondum 2^ 
nacus , qnando non agitnr de iJlius favore, coin- 
modo , feu ucilicace , fed de favore , commodo , 
feu ucilicace alcerius , non habecur pro naco , nec 
eciam in fivorem pacris , /. fi prjcgnantem 1 2. ff. 
de collatbon.l.dttitela 2. §.^«/ autem 6. ff- deex- 
cufat. tut. ibi : qui aucem in vencre e(i , ecii itij 
5, mulcis partibus legum comparecur yxm nacis, 
„ tamen neque &c. prodeft pacri &c. /. qui in 
utero j.la I.ffdefiat.hom.ibi : qui in utero eft, 
j, proinde ac ii in rebus humanis eifec , cufto- 
3, ditur , quoties de commodis ipfius partus 
i, qusEtitur , quamquam alii , antcquam nafca* 
,, rur , nequaquam profit , Iqui in utero i6.la 2. 
ff.eod.l. quod dicimus 2 3 1 .jf. de verb. fignif. ibi : 
,> aliis autem non prodeft , nifi natus , ubi i^e- 
buff. in princip. ibi : exiftens in utero , natus 
,5 noncenfeturquoad alios, necadeorum com- 
,^ modum &c. & infin. §. Scctinda regtda , ibi : 
5, exiftens in ucero , non cenfecur natus quo ad 
,i, alios&c.quo ad commodum aliorum pofthu- 
„ mi nati non cenfentur,^^ in dic. l.intelUgendus 
1^3./« princ.^.yerum in fintverfic . quod etiam , 
j, ibi ; veriim elfej quando agerecur de fuo com- 
„ modo, feciis , (1 de odio illius , qui eft in_, 
„ uccro &c. .Alciat in dic. l. quod dicimus in prin- 
cip.n.i.litera F.col-i. ibi „ aliis enim non pro- 
„ deft, nifi nacusfic,, e^««.6. /np/wc//'. ibi „ 
,, &quod diximus , in alioruin commodum noa 
,, fingi , inceliigendum efi: , uc nec pacri quidem 
„ profic &c. Qupcirca nec macri quidem prode- 
„ ric , qu2 , licec prsgnans puniri fummo fup- 
„ plicio nequeac , & vencris nomine in po(l'efl5o- 
,, nem miccacur , non tamen hoc ideo eft , quia 
„ jam peperiiTe fingatur , fed quia quallfcuinque 
I, fucura eft fpes in lucem prodicuri hominis, 
), excinguenda non fuit &c. ^lteferr. de fiSlion. 
yur.tra^l.i.cap j.prope fin. %.I{atio dubitandi» 
vcrftc. pofihumus, firaquell . in l.fi unquam 8.» 
verbo fufcepcrit liberos, n.i<!,^.infin. C.de revoc. 
donation. ibi „ aliis aucem non prodefte , an- 
,-, tequam nafcacur &c.ac ne ipfi quidem paren- 
,, ti &c. quamvis certum fic , non pofle prodeife 
, patri , qui fibi etiam in confequencia profic 
, &c. „ 7{avarr.in cap.ftquis necandi 1 o., n.^ . iit 
med.verfic.quartd qubd, depanit diflin5l. i.ibi-,, 
, non quoad ea , quae aliis profunt,, & pofl med. 

'verjic. De Quindenniis ^ Cap. XLI. 127 >perf>C' qHtntb quod , ibi: fingitur , noneffehonio 
quoad utilitatcm , vel nocumentum aliorum, donec 
50 nafcalur &-C. nt*jlias quod in favoreni ejiis iii- 
troductuin eft.in illius odium retorquerecur con- 
tra reoula in cap.quod obgratiam6i.dercgiil.yur. 
in6.l quodfavore6.C.de legib.l.nulla yuris ratioz^, 
ffeod.l.non co minusi.^.C.de "Procur.Barbof.axiom. 
i}6 n.i.l{ebuff.in l.quod dicimiis z-^i.pofl mcd.pro- 
pefin. § Vltimb quando , in princ.vcrftc. alids ff.de 
verb.fignif. ira Collegiaca nonduiu naca , feu 
jionduni creaca ,& ercfta , fed cancuin erigenda, 
non eft iubcnda pro nata , feu crcaca , & ercfta, 
quando (utincafu) agitur de commodo alie- 
110, nempe Camerae , & Annatillarum in exa- 
dionequindennii . 
31 Quod t.imen objedum non fubfiflic : etenim 
aliquando etiam non natus prodeft aitcTi , prse- 
krtim quando ( ut in cafu ) agitur de pra:/udicio 
alterius , Camerae nimirum , & Annatiitarum ob 
ceflationem Annatarum per medium Ujic;nis, &: 
quando non (lat per Aniiatiftas , quominiis de 
tcmpore Unionis ncn reperiatur jam ereda Col- 
kgiata , forfitan ob cunc nonduni paracas pecu- 
nias pro expeditionc credionis jimmo agitur de 
damno vitando ab AnnatilHs (ine eorumcuipa 
contingente , fed potiiis ex fido pecencis Unio- 
ncm nomine Coikgiata: erigenda:, (icqne ex fi- 
<5to futurae manus mortu^s , Lis , cui iS.ff. qiian- 
do dies legat.ced.ibi : is, ctti itd legatum efi , quart- 
doque liieroshabuerit ,ft, prcegnante uxorc reli6la, 
deccfferit, intelligiturexpleta conditio deceffiffe&c. 
fi tar/ten pofihumus natus fuerit, l.i.ff- de vcntr.in 
foffeff. mitt. ibi : etiam eos , qni nondum nati funt , 
fropter fpem nafcertdi non neglexit &c. diim ven- 
trem mittit in poffeffionem &c. l. ftquis prxgnantcrn 
■i.^.ff.deregul.yur. ibi : fiquis prxgnantem uxorem 
rebquit, non videtur ftne liberis deceffiffe,./ilteferr. 
defiSlion.yui.tra^.i.cap.-j.anti med.§.Siquis prx- 
gnantem , Giurb- ad Confuetudin. Mefjan. cap. i. 
glof^.par.i.n.S^.cumfeqq.CaranT^.depart.cap.z. 
§.4. ««.10. inprincip. ibi .eum , qni in utero , an- 
tequdm nafcatur ,aliis non prodeffe&cfallit tamen 
in damno , ftne culpa terJio contingente vitando,qHO 
tafu qui in atero e(l , ei prodcfi &c. 

iijuidem irrelevantisE eft obieifium , quod an- 
3 1 te ercdionem Coilegiatx, non adefl: Collegiata, 
fcu Collegium , cui fit Vnio , nec ilia adhuc eft 
in reru i\2ituia.,l.quidam referiint 14.5.1 ff.de yur. 
Codicill. ibi : quia h.ercs , ad quem fermonem con- 
fcrat ,in rebushumanis non efi ; (icque non adeftj 
qui obligccur ad quindennia, ouali quod Colle- 
Siata niox creanda , feu nafcic.ira , & crigenda 
f)rodefledebeat circa quindennia Sedi Apoftoii- 
cx fere macri,cScqualitas (ine fubiedo adefle non 
1 otefl l.decem 1 i6.ff.de verb.obHg.l.efi enim ufttf- 

33 fruStus.z. ff.de ufufru.l.i.ff.dc nfufru^.legat.Scnon 
entis nullae funt mia.\ita.zes,cap.bon£ il 1. de elcEl. 
l.qiiidam rcfcrunt 14. ,/« princ.ff.dc jiir. Codicill. l. 
t]Hs,quiinVrovincia.^\.ff.fi cert.pet.Medic.de regiil. 
yur.regu.6 ex n.i.ufqu.ad n.izo. unde fit , quod 

34 pro non fcripto habetur , quod rdinquitur non 
cxiitenci in rerum natura , l.fi eo tcmpore 4. jf. de 
his , qtix pro nonfcript /?j6.ibi :fi eo tempore, qtio 
nlicui leg.itum adfcribatur , in reb;:s hnmanis no)tj, 
irat , prononfcrtpto hoc habebitur - /. 1 §.Et ctimz. 
C.dc caduc.toil. ibi : e.t ctcnim vcl his relinqucban- 
tur , qiii in rcrum n.itura tunc temporis , cilm con- 
clcbiivtur ultima elogia , tionfueraiit &c. & ea pro 

.|>5 rwnfcriptis effelegcs exifiimei.haiit, nec poteft con- cedi privilegium CoHegio nondum eredo , cap> 
ad audientiam 5 .il z. de Ecclef. eedif.ibi ictim nuiii 
Canonici adbuc ibidem exiflant.,quibus priviiegiiim 
concedatur , vel (ut alii leguntj induigeattir; quia 
occurrunt plures refponfiones fupra dats : non 35 
omilfo , quod privilegia concelfa , excmpli gra- 
tia, Monafteriis^diHcatis, quandoque intelli- 
guntur cfle concefla etiam Monafteriis xdifican- 
dis , ciim lex femper loquatur, cap.unicde exceff. 
Tr.clat.in 6.I{ot.pofl Tamburin.de \tir..Abbat.to.-i. 
dec.zo. n.io.& 3 i .imnio Canonici etiam crean- 
tur poft ere6(;ionem Collegiats , Barbofa de Ca- 
nonic. cap.z. n.i. ibi : cum Canonicatus erig.intur, 
Cr Canonici creenttir , & inflituanttir , vei inipfa 
creElioneUcciefix Cathedralis , aut Coilegiat.e , vel 
pofl eam creham&c Prseterquamquod melior 37 
ede debet conditio Camers , & Annatiftarunfi_. 
tradancium de damno vicando ob ccflacionem 
Ann.itarum ex caufa Unionis , quam conditio 
fucurx CollegiacsE cractantis de lucro capcando 
iii non folvendo quindennium , & percipiendo 
poftea fruftus B^neficii fibi unicf, Ifin. infin.C. de 
Codicii.l.fin.C.dc acquir poffeff.ifcimus zz.%.iicen- 
tia<,.C.dc jtir.deiiber.Mcnoch.de pr.vf.lib z.prxf.jz. 
n.j. Carlevai.de judic.tom.z.lib.i.tit.^.difp.z^^.nti. 
I S-/« med.verftc.nmqua enim,et difp.^o.n.z-^.etZ'^. 
Scaccdc commerc %.i.qii.j.par.z.ampi.2.nu.zyi. 

ARGVMENTVM, 

Ex Beneficiis annuum valoreni viginti 
quatuor Ducatorum auri de Camera__, 
excedentibus , ad ufum tantum , &au- 
gumentum diftributionum quotidiana- 
rum , quantumvis Menfle Capitulari 
unitis , five ex perpetuis Penfionibus 
dicflam fummam excedentibus , eodem 
modo ad favorem Menft Capitularis 
refervatis , etiam adhuc debentur quin- 
dennia . 

SUMMARIUM. 

I 7{onfolvitur uinnata prodifiribtitionibiis quotidia- 

nis . 
z Verpcndtintur geruin£ Buiitc quindenniortirn . 
? liulLi quindenniortim loquuntur in fpecie de Vnioni- 

bus fa5iis , & f iciendis Eccicfiis Coilegiatis , ac 

Menfis Capituiaribus . 

4 ^nnata non folvitur pro Beneficii^ expreffis in Du- 

catis XXiy. tantiim . 

5 Soivendum efl quindcnnitim pro Beneficiis unitis Ca- 

nonicatibus ex eo , quod nonfoivitttr .Annata pro 
Beneficiis tinitis . 

6 Qtiindennium debetur ob amifjionem .Annat.c , cx 

caafa defperatx vacationis Beneficiorum unitori. 

7 Expenditnr Sacr. Concil. Tridenc. feflf. 24. de Rc" 

form.cap. i"). 

8 Idcm non inteliigitiir prtejudicare voluiffe Sedi .Apo- 

floUcs ■ 

9 I\cfcliuntur Caftropal.moral.par.z-traft.^.difp.^. 

puni5i:.7.num.2. Corrad. in prax.benefic. Iib.2. 
cap.8. n, 64. §. Quare , cum nn. feqq. & infrd 
pofi n.i^i-Sc n. 16. 
10 Ex difiributionibus regtilariter non debentur ^k- 
natx , 

II Ex 12.8 Joannis Lopez de Leondj 1 1 Ex dijiribntionihHs pariter videretiir , non deberi 

quiiidcnnij. ■ 

1 2 Difiribiitiones propiie non fnnt fruSlus Beneficii . 

ij ^fcrtur quxdem refolutio Sacne Congregationis 
Concilii . 

14 Cattfu fiaalis quindcnniorum quanatn fuerit . 

15 Ex Vnioiiibus , de qiubus agiiw ,foLvitur quinden- 

nium ab omnibusftre Cdtbedralibus , ac Colle^ia- 
tis Vrbis . 

16 Corrad.cicatifupfi m.g. faciensmentionem refolu- 

tionis in tni.t Cortoi;en. illamque aQerre promit- 

tens , non tamcn ajferf. 
i/J Difficile efi creditu ., qiihdVnio faElaftt pro augu- 

mento Vrxbcndx fingulorum Canonicatuiim . 
iS Ex generaii conjuetudinc, e^fiylo Datarite ,frucl!is 

certi Dignitatim , &■ Canonicatuum exprimifo- 

lentinDucatisXXiy. 
ip ^nnata non dcbeturex Bcncficiis exprimifolitis , ex 

natura rei , five ex confuctudine , in Ducatis 

xxiy. 

20 In reparationcm damni Carneris ., & ^nriatiflarum 

ez cejfatione .Annatarum introdu£lim ftiit quin- 
denniim . 

21 Declaratur Bulla jS.S.Pii V.f.j.iiifin.Bullar.nov, 

Roai. coin.a. 

22 BulLe quindenniorum intendunt folvi quindennia ex 

fruClibui Bencficiorim . 

23 Diflributiones dicuntur fiuclus Bcneficiorum . 

24 Tnefcrtim , quando Beneficiim coaftliit in diflribn- 

tionibus . 

25 /» Hifpaniis omnesferi Canonicatus confi[lunt in di- 

fiributionibus . 

26 Si Decima Vapalis imponatur fnper omnibus fru&i- 

bus beneficialibus , illa debeturetiam dc diflriba- 

tionibus . 
tj Tenjio reguta-riter imponi nequit fuper diflrihutioni' 

bus . 
a8 Jiifiquindo Beneficium in folis diflributionibus con- 

fiflit. 

29 Iterumreprohatur Conid. ubi fupra n.p.S: 16. 

30 Tro quindennii folutione habetur raiio ad (iaturn 3C' 

neficii , in quo erat antd Vnionem , non ad iiftm , 
in quemfa6lafuit Vnio . 

31 QuiHdennium debetur in reparationem damni oh 

amiffam .Annatam pefl fcquutam Vnionem Bcne- 
ficii . 
35 Cairiera , & .Annatifl£ idem patiuntur dctrimtntim 
amiffionis .Annatx ex Vnionibits in ufum diflrihu- 
tionurn qnotidianarum fa£iis . 

55 Fiindamentalis bafis introduBionis qitindcnniorum 

cfl , Hc Caniera , & .Annatiftx oh ceffationem .An- 

nats cx Beneficii ynione refultantem fint iru 

damno . 
^ 4 Conflitutiones in vcntre continentes exprejjam ratio- 

nem , comprxhendunt omnes cafus , quibus appli- 
" catur ratio exprcjfa . 
j ^ Vyitio in legc exprcfja , ejus efl potentix, ut determi- 

net emncs cafus {uh rationc compr.ehcnfos , etitim 

ad correiiionem Juris communis . 

56 Hoc argumento ntuntur \jull.i: quindcmiiorum , Bul- 

larum prxcedentium dcclaratorix , ac flgnaater 
Bulia 33. S. Pii V. & Bulla 33. Sixti V. Bullar. 
nov.Rom.tom.a.repetit. poil Trad;. in oruine 
laVi.&VH. 

57 Capitiiium Mctropoiitan.i: EccicfixJieapoiitanx fiiit 

excmptim a Joiutionc quindennii , per Grego- 
rium XIU. 
3 8 Trout Capituium Tatriarchaiis BafilitJ: San£l£ Ma- 
rii.e Majoris dc Frbe , per limocentium X. 3P 7aiis exemptio comprohat comprxhenfionetn exem-' 
ptorumfuh difpofitione Buiiarum quindennionm. 

40 Triviiegium exemptivum d quindenniis fuperflium 
eflet , /; Fmo in caitfam diflributionum non com- 
prhxnderetur fub Builis qiiindenniorum . 

CAPITULUM XLII. 

SOlet fajpiffime ( quis crederet , & urinam_» 
ita res ie non lubtret ) Dei fervitium ( quod 
l-jiiiper augeri deb;ret ) frigafcere in Choro ob 
iiifufficientiam diilributionumquotidianarum , 
quas incereflentes lucrantur ; proindeque ad 
Chori frequentationem , quod redundat in au- 
giunentum divini cultus , ut pinguiori prjemio 
alliciantur Beneficiaci , uniunturad ufum earun- 
dem diliributionum Beneficia , quorum ftufti- 
bus impinguantur , & .'lugentur : cum vcro , uc 
■plurimum ad foium ufum diltributionum fieri ^ 
foleat Vnio Bineficiorum , non pro frudibus 
earuiidem Pr.£bendarum , nec in folum commo- 
dum Meiifx Capicularis , ideo afferimus , quod 
ex Beneficiisannuum vaiorem XXIV. Ducato- 
rum auri de Camera excedeiuibus , ad ufum_» 
tantum , & augumentum diftriburionum quo- 
tidiinarum ,quantumvis Menfx Capitulari um* 
tis , five ex perpetuis Peofionibus diftam (um- 
mam cxcedentibus , eodem modo ad favorenl 
Menfas Capitularis refervatis , etiam adhiic de- 
bentur quiudennia ; ciim enim hoc modo omnes 
frudus Beneficiorum unitorum , aut Penfioncs 
refervatoK confiftant in diflributionibus quoti- 
dianis , pro comperto eft , quod in Provifionc 
ejufmodi Beneficiormn , five in refervatioae 
ejufmodi Penfionum , quae fiebat in Curiaaiite 
Vnionem , procul dubio nuUa folvenda eflec i 
Aunata, qu« de ]ure non debetur , nec folvitur 
pro diftributionibus quotidianis , iucer pra:fen- 
ces , & divinis Officiis interefientes dividi foli- 
i\s,.Amayden. deflyl.Datar.iib.i.cap.iS.%.i' dc 
annat. nu.ig. Gon^^aicT^ ad B^egul.i. hodie 9. Can- 
ceiiar. de Mcnfih. §.7. prohxm. num.i66.cumfeq, 
^ntoneii. de regim. Ecclef. iib.3. cap.i6. num.19. 
Fagnan in cap.prxterea i. num. 94. cumfeqq. »i 
Trxlat. vicfuas , Tondut. de Venfion. cap.io. H.4. 
/\pr. cor.Zarat decif.SS-nim.o. Card.Tut.dec.l6%, 
num.j. iih. 2. in correSl. inde inolevit univerfalis 
praxis Datarix , & Canceilaria: , quod fruftus 
Dignitacum , & Canonicatunm,qui confiftunC 
fimpliciter in diftribucionibus quotidianis , non 
exprimuntur , nifi in Ducacis XXIV. necfubja- 
cent T^egul. 55. Canceilar. de exprim. ver.vaior. 
Con^^l^aleTi ad B,egui. S. hodid 9. Canceli. de Menftb^ 
%.T-pro<sm.n.i6T. Gar-:^. de Benefic part.io.cap.l. 
num.y.^. l\ot.coram Zarat. dec.^^.num.iS. & ig» 
Coccin. dec.<^i6nim.i.dec.<!,io.nu.i. <&• dec.%i6> 
Him. 6. inde ad reparandum taie prijudicium-» 
Annatiftarum verificatum ob amiffionem An- 
natx debiije in Provifione , iidem Annatiftae 
confequi ;debenc quindennium in prsfenti ca* 
fu , ex literali difpofitione geminarum Confti- 
cutionum Apoftolicarum fuper materia quiu- 
denniorum faluberrime editarum, ut ex Buila^ 8. % 
S.Tii V.%.z.& ■^. Uuiiar. nov.B^om. tom.%. repet. 
pofl Tra£l. int. Confl. .Apofloi. in ordine la V. ibi „ 
„ quoniam &c. hifitatur , an Monafteria &c. 
„ caeteraqueBeneficia, quorum frudus in di- 
„ ftributiones quotidianas convertuncur , fub 
„ literis PauliU. & aliorum Pra;decefl'orum_« 

hujuf' De Quindenniis , Cap. XLIL „ hufufmodi comprafhendaiHur &c.omniaE, ec 
,, nngula \!onaftcria i^ic.etalia quzcumque Be- 
„ ncHcia EcclefialHca &c. quibufcumque Ca- 
„ thcdralibus , etiam tVletropoiicanis , fcu Col- 
,, legiatis hcclefns , aut Capitularibus Menfis , 
,, etian» pio quotidianis diftributioiiibus &c. 
.'j, utiita &CC. feu &c. obtenta , et pofielia , fubli- 
„ reris P.uili II. et aliorum Prideceiforum hu» 
„ juimoui comprxheodi , et inciudi . & cx Bul- 

la s<-'. Clemcntis X §.7. infin.tom.e.ycpct. poft 

Tra£i. in ordine la XI. ibi , quindennia , & alia 
5, jiira ratioii? Peniionum perpetuarum &c. fub 
„ quorumcumque Beneficioruni Ecclefialtico- 
s, rum &c. fructibus &c. ac etiam Canonioa- 
„ tuum.et Prrbendaruuidiftributioiubusquo- 
„ tidianis refetvatarum , et inipoikriim &c. re- 
,, fcrvandarum , et Locis Piis aifiguatarum , ec 
„ aifignandarum &c. Camcra: Apoltulico: , et 
„ Coilcgio,. et Officialibus prsdidtis pcrfolvere 
„ debear.t . ec teiieantur &c. ac profequuntur 

K^T^or. inflitntion inord. part.z. lib.y. cap.i$. 

ejuafl.S. ibi„ Sexto qu£ricur,anqui:ideiiniuin 
„ foivcndum fic ex Beneficiis Collegio uiiicis, 
,, fed iii diltributioaes quocidianas converiis 
,, &c. Refpond.'o&c. quindenuiu-nd^beri ; id 
„ eniui aperte condat ex ipfis fiuftionibus (-'on- 
,, tificiis de folvendo quindenuio coiiflicucis , 

MoHCt de diflrih. qaotid. part.^. quiefl.cf cotic^. 

n.iQ.cumfeqq. ibi ,, Fallitaucem om.iuio h^c 
,, conclulio i 1 iisdiftributionibus, qus coafl^- 
„ tx fuac ex B.-iieficiis u licis , ec applicacis Men- 
„ fjE Capitulari refidentir , quje foiet ia diihi- 
5, butiones dividi; nain d^ iis cunc folvendaell 
„ annata , fed idpociiis dicendum eit primum 
,, quMideniium&c. fruftis Bjncficiorum uni- 
„ coium, ec applicacoru/n iVlenfse Capicu^ari , ec 
„ refidentise, ct ex iis fia 1: , ec dividi itar qao- 
„ tidiana dillribuciones fingulis , q.ii interfa ic 
„ divir);s Oli.iis, fulvenda eft lingulis ?iV- 
„ aniiis annatailla , qur q-iindennia n voca- 
„ tur, ira exprelse dcriaicum reperio inCon- 
„ flitutione Pii V. &c. Kacioe*t, quia quin- 
„ dsnnium folvicur de hujufmodi fruflibas Be- 
5, neficiorum fi': unitorum , et applicacorunfv_» 
,, prKdifta: Meufx &c. Ciim igicur ex hispa- 
„ teat , Beupficia illa unita MeufcE Capltuiari , 
„ retinereadhiic nomen , ct nacuran B.-neficio- 
„ rum , atque adeo eorum provencus vere fru- 
„ dus.acreddicusBeneficiorum eifc, acdici, 
,, quamvis ex iis deinde fiant diffributiones di- 
„ videnda: inter divinis intcrefreates ; nil mi- 
„ rum, fi ex lisfolven.lum efl: quindennium &c. 

Card. Farratin apud ^mayden. de flyl. Datar- 

lib.i. c.ip 18. §.4. dc qitmdenn. ftib n.zo. verflc. 

tertio loco djtur factiitas , anti msd. ibi ,, ciim 
„ frnCtus uniti ferc femper converrantur in di- 
„ flnbuti.j.nes quocidianas &c. putarem fimiii- 
„ ter , quinuennium deberi &c. idem u4mayden. 

loc.cit «.2^ propejln.^.conclHdcndum igitut , 
„ ibi „ conciudendum igicur , quindeiinia de- 
„ beri ex quibufvis unionibus&c. ctiam quan- 
5, doundcumfrudibus uninncur diflribuciones 
„ quotidians , quia cunc foivitur quindennium 
„ eriam pro iilisdiflributionibus , eciamfi non 
j, folvacur annata&c. f////.c quccfl.7nor.1l.tom. 

^.iit .Appendic. tracl-^i. de Eenefic. Ecclefcap. 

6. quAfl. 4, ». s9. ibi „ Quod fi BqneficiurrLj 
„ «nicum , evcrinnj fir in quocidianas diflribu- 
„ tioot s &c. parum rctac. quoad obiigationem 129 

„ folvendi Quindennii , omnfa enfm flla folven- 
„ di Quindennii cx Pontificiis Conflitutioni- 
j, bus obnoxia funt &c. Bonacin. in compend, 
,, verbo Diflributionesn. 61. inprincip. \bi .,, XV. 
,, quoque anno folvcndaelt annata, fcuquin- 
„ dennium ex frucSibus Bcneficiorum , quas 
,, Menfa: Capitulari , feu Collegiali unita fue- 
„ ranc , ut ipforum frudus dividantur in quoti» 
„ dianas diltribuciones iis applicandas , qui di- 
,, vinis Officiis interfunc &c. Prxterquam- 
qiiod Conffituciones Apoflolica: loquuntur in j 
fpecie de Unionibus fadi.s, & faciendis Ecciefiis 
Collegiacis , ac Menfis Capitularibus , ut kgerc 
elt inBullaS.Vaulill. §.1.4.5. & 6. Bullar. 
nov P\om.tom. i. ibi „ Beneficia Ecclefiaflica &c. 
„ Collegiatis Ecclerus , eariimque Capituiari- 
,, bus Menfis &c. univimus , incorporavimus 
,, &c. Bsnericia , ut pra»fertur , unita &c. An- 
„ natam , iive medios fru6tus unius anni in po- 
„ fteru.n finguiis XV. annis perpetuo fequutu- 
,, ris , eidem Cameratio folvere teneantur , & 
„ debeant. Ecquod de omnibus &c. B:neficiis, 
„ ut prxfercur , unitis &c. Communia , Minu- 
„ ca , et alia jura , feu Annatas , et medios fru- 
„ dus hujufmodi folvere adflringantur etiani 
,, fiugulis annis XV. in fucurum &c. alioqui , ^ 
,, a f^)!Ucioae &c. ceilare praefumpferinc , unio- 
„ nes &c. hibeancur peniciispro iufedis &c. in 

Qulla 17. VauU IV.^.^i.in pnncip& §.i i. eod,» 
„ tom I. ibi „ omncs , & iinguias L/niones (xc, 
„ de &c. Bineficiis Ecclelialticis&c. Collegia- 
„ cisE c'eliis , fcu earum Men.is Capicularibiis 
„ &c. perpecuo fadis . ec de cxcero &c- perpe- 
,, taoficienJas , fub liceris Pauli &c.compra^- 
,, h:)di &c. Coiiegiacarum Ecclefiarum Capi- 
,, culi &c. o nnia 1 ec iingala &c. &:ntficia Ec- 
„ clifiaitica, qns po fijenc &c. nocificalfe, & 
,, incimilTe debeant , et aj id &c. cogi, et comr' 
„ pellipjiliit , in BuUa 38. S. Vii V. %-i.infitt. 

& §4. eod Bullar. tomz. ibi ,, omnia , & fin- 
„ gaU &c. Beaeficia Ecclefiallica Colkgiatis 
„ Ecclefiis , auc Capitularibus Meniij &c. uni- 
„ ca , fcu &c. obcenci , et poirelfa , fub literis 
,, Pauli II. ct alioruai i-^rxdeceiforun hujufmo- 
„ di comprxhendi , ec inciudi . Ec propterea 
,, omnia , etfinguia &c. EccIefiarumCoilegia- 
„ tarum Capitula &c. in quorum fivorcm_» 
„ Unioaes &c. favSs reperiantur &c.adfoIutio- 
„ nemCommanium , Annatarum , et alioruin 
,, jurium praedictorum eidem Camerae &c. ra- 
„ tione Unionum &c. fiagulis XV. annis &c. 
„ faciendam teneri &c. in Bulta 23'Sixti F.^.a. 

propefin. & § .4. in princip. eod.tom.z. ibi „ & 
„ propterea omnia , et fingula Cathedralium, 
„ & Mecropolitanarum , CoHegiatarumque Ec- 
„ clefiarum Capitula &c. in quorum favorem 
„ Uniones &c. fada: reperientur , aut pofthac 
„ fient &c.dummodd Beneficia ipfa poifideanc, 
„ ad folucionem quindenniorum prjefacoruni-» 
„ eidem Camcrse , ac Collegio , ct Oflicialibus , 
„ ratione Unionum &c. lingulis XV. annis &c. 
„ faciendam teneri &c. et ad id &c. togi &c. 
,. Doffe 1 Mandantes &c. ut&c. omnia, et fin- 
„ guIaCathedralium etiam Metropolitanarum, 
„ et Collegiatarum Ecclefiarum Capitula &c. 
„ ad indicandum &c. omnia , et fingula &c. 
,, qu5Ecumque Beneficia Ecclefiaffica&c. mo- 
„ neant, etrequirant &c. in Bulla iS.Vrba' 

ni yiU, in princip. jun^o §.2. in princip.^ §.3. 
K in ^io ■Joahnis lopez deleone, ia prrncip & §4. eod. Bullar,tom.^ . ibi „ om- 
„ nia , et (ingi.ila Cachedraliuni , eciam Mecro- 
,, poliraaarum , licclefiariimque Collegiacarinn 
„ Capicula&c. Mandaiices &c. incer &c. Ca- 
,, pici.ila &c. uc &c. omnia , & llnguli Capicu- 
i. U &c.ad indicandum &c. oinnia , & (iiigu- 
,, la &c.qu2cumque Beneficia Hccle(iiiltica &c. 
5, quae ipfaCapicuIa &c. vigore Unionum hu- 
„ jiifniodi poliidenc &c. cum poceltace dida 
5, Capicula &c. cicandi , moiicndi , & r;qai- 
„ rendi &c.Non obftancibus &c.l'rivil:giis &c. 
„ Capicuiis &c. conceifis , ec in Bulla. «50. Cle- 
nientis X. §.^/k princip. & fjn.^.^infin.^i.^.in 
princip.&med. §.9 /« princip.& §.ii. /« nied. 
eod.Bu!lar.tor».6. repet. poH Tra^.int.ConiHtH- 
tioit.^pofiolin ordine U l.Vl. Vli.FVl.& XI ■ 
„ ibi „ omnia , ec iingula Cachedraliuai, eciam 
., Merropolitaoarum , et Collegiacarum , Ec- 
,', cle(iarumqui Capicula &c. in qoorum favo- 
j, rem &c. qusecumque Beneticia Ecclefialii- 
„ caunira&cexilierent , & illorum Uniones 
„ eis fact£ reperirencur &c. dummodo &c. 
., licnehcia ipfa poffiderenc , ad folucionenx.* 
„ Conamunium , ec Amucarum , & aliorum ju- 
„ rium prsdidorum eildem Camerx , Colle- 
„ gio, & Officijlibus, racione Unionum &c. 
„ prxdiftarum (inguiisXV. annis &c. facien- 
„ dam teiieri &c. ec ad id &c. cogi &c. pcjtie 
„ &c. mandans propccrea &c. u: &c. omnia, 
„ & (ingula Cachedralium , eciam Metropoii- 
„ tanarum , &- Collegiacarum Eccleliarum Ca- 
„ picula &c. ad indicandum &c. omnia , & fin- 
„ gula &c. quxcumque Beneficia Eccielialfi- 
„ ca, qujE ipfa Cipicula&c. poifiderenc &c. 
„ moiierec , & requireret &c. mandavitque &c. 
„ ut &c. omnia , & (ingula Cathedralium , 
5, eciam Mecropolicanarum , & CoUegiacarutn 
„ EccIeliarumCapicuia&c. moaerec, & requi- 
s, rerec , uc proficerentur &c. oninia , & fingula 
„ Beneficia Ecclefiaftica , qui vigorefimihum 
„ Unionum &c.po(fidcbant &c. mandans pro- 
3, pterea &c. inter &c. Capitula &c. uc_ &c. 
„ omnia, & finguIaCapitula &c. adindican- 
„ dum&c.omnia, & fingula &c.quicumquc 
„ Beneficia Ecclefialiica &c. eis unita &c. qus 
„ ipfa Capitula &c. vigorc Unionis hujufmodi 
„ poffidebunt &c. monerent, & requirerenc , 
„ cum poceftate difta Capitula &c. cicandi , 
„ moncndi , & requirendi &c. uc &c. omnia, 
,, Ci fingula quarumcumque Ecclefiarum Capi- 
„ cula &c. monear , ut profiteantur &c. om- 
,, nia, et fingula Beneficia Ecclefiaftica , quae 
j) vigorefimilium Unionum &c. poffident &c. 
j> mandamus, ut&c. omnia , & fingula Capi- 
V tula&c. ad indicandum &c. omnia, &fin- 
o gula &c. quaecumquc Beneficia Ecclefiafti- 
55 ca &c. eis unita &c. qux &c. ipfa Capicula 
j5 &c.vigore Unionum hujufmodi poflidenc&c. 
„ moneat, & requirac , cum poteftatedifta_» 
„ Capicula &c. citandi , monendi , & requiren- 
„ di &c. 

Fortiiifquc debetur in cafu quindenninm ; 
cum enim ex generali confuecudine in Provifio- 
ne Canonicatuum, feu Prxbendarum fruftus ex- 
4 primancur dumtaxac in Ducatis XXIV. qu£ eft 
fumma, proqiianon iolvicur Annata ,dnm pro 
Beneficiis , quorum frudus exprimuntur in Du- 
catis dumraxac XXIV. per non excelTum , non_» 
folvitur Amuca juxca literalem difpofitionem Confiitutioais ^J. Cismentis VI 1. BiiUar.nav.P^om. 
tom.i.Sc cradun: Lotcljer.de re bencf.lib.'^, qu. zo. 
n.-\i..\nieydcn de [lyl. Datar.lib.i.cip.io. §,5. d& 
annat, n.zi. Mafs. Gallef.de Annat. inprincip. & 
». ?o. propefin. % quod de Mor.jjleriis infin.verfic. 
eiji frniiuum: & iftaeit praxis in Curia nocoria j 
uiideeciaui exhoccapics folvendum eft quin- $ 
dca;iium pro Beneficiis unitis Canonicacibus, 
ex eadem ratione , quod , dum non foi vicur An- 
na:a pro Biueficiis unicis., folvi falccm debec 
quind;nnium,|ve;'uci pundiialicer ponderac Card. 
fdrratin.apiid ^yimeyden. d:(lyl.Datar. lib.i- cap. 
18 §.|. de cjuindcnn.jiib n.zo.-verftc.tertio loco da- 
tiir facultas : indubicarum aucem eft , deb;ri 6 
qiiindeniiium ob ami^onem Annats ex caufa 
delperaci impofteriim vacactonis Beneficioruni 
iini.corum: indeqiie redundancisdamni Camers, 
ac Ainjatiftis , ut claredepromicur cxBti!la6» 
"Pauti II. % z.Buliar.nov.i{om.tom.i. ibi: propte- 
,, reaque &c. Beneficia unica hujufmodi am- 
„ pliiis nequaquam vacare fperancur , ciimque 
,, propterea Camera Apoftolica, nec noii &c. 
,, S.R.C. Cardinalium Collegium , et &c. Offi- 
„ ciales decriinencum non modicum paci.^ncur 
„ &c. tx Bulla i^.Tauli IV. §.S. inprincip. eod. 
„ tom. i.ibi,, quar ex eorum perpetuicat^ noa 
,, vacanc &c. ex ^tilla 38. i". Tii V. §. 5. in pfm- 
cip.eod.Bullar.tom.2. ibi ,ne Camera pra:dida 
„ ex &c. Beneiiciorum Ecclefiafticorum Unio- 
,, nibus , qu2 amplius vacare non fperabatur , 
,, decrimencum aliquod pacerecur &c. cx ]iul- 
/a 33. SixtiV.%. 2. in princip. eod.tom.i. ibi ,, 
„ quia illorum vacatio amplius non (peratur , 
„ ut propterea damnum ex hoc Camers Apo- 
„ ftolicae , & Collegio Cardinalium , ec &c. Of- 
„ ficialibus pra:did:is emergens (arciacur &c. ex 
Bulla 18. Vrbani YIII. in princip. eod. Bullar. 
„ fo/w. 'j.ibi,, ne Camerx prxdida: tx &c. Be- 
„ nericiorum Ecclefiafticorum Unionibus , quas 
„ ampliiis vacare non fpcrabantur , decrimen- 
„ rum aliquod inducerccur &c. ec ex Bnlla so. 
ClernmisX. §. 1. in fin.& §.3. in princip. eod. 
Bullar. tom.6. ibi „qux wX corum pcrpetuira- 
„ ce non vaca:it &c. rvpet. pofi Traci. int. Confli- 
tution.^pofiol. in ordine la l. V. VI. VH VI II. 
&XL ac obfsrvanc A/oncf. de diftrib- ijitotid. 
piirt.'i.qu.fll.9,conc.'y.n.ii.F'Miucc.oper. moral, 
lib. 3. traci. 41. cip. 6. n. 59. .Axor.inH- mor. 
part.z.lib.j.cap.iz.n.6. Lottijer. aerc beneflib. 
l.qu.zg.n i.T^ovar.infumm.BulUr.par.i com- 
Jiientar.i^i^. n.ii. . Ameydcn.de flyl Uatar.Ub.l. 
c4/7.i8.§.4 M-20./« A«' ibi » alias enim Came- 
„ ra Apoftolica , & Canceliari.i paceretur dam- 
„ num ex eo, quod Unio per Ordinarium fafta 
,, operaretur , quod nunquam redirec vacatio 
„ hu/us Beneficii ad Canceliariam , quod efl: 
„ prxcipua caufa quindennii &c. Ciimque Sacr. 
Concil.Tfidentin. fefs.z^. de B^format.cap. 1 S . fan- 7 
civecic , ut inCathedralibus , & Collegiatis Ec- 
clefiis Infignibus, in quibiistenues excitcrinc 
Pribendae , infimul cum diftribucionibus liceac 
Epifcopis cum confenfu Capituli , aliquibus cx 
eis fuppre(fis, illarum frudus applicare,feu u;ure 
diftributionibus quocidianis, acque ex hujufmo- 
di Unionibus , & applicationibus cvidens oria- 
tur damnum Sedis Apoftolicx circa amilfionem S 
Annatx , cui Sacrum Concilium non inteliigicuc 
prxjiidicare voluilfc .merito ex eifdem Praeben- 
dis fuppreffis , & appHcatis , feu unicis pro di- 

liribu-^ De Quindenniis , Cap. XLIL »3» ftributionibus quotidianisdebitum eft quinden- 
nium , Card. Farratinus apud ^meyden. deflyl. 
Datar. lib.i. cap. i8. §4. de quindenn. fub n. 20. 
antc med. §. quoad Uniones iii principio tverjtc. 
ubi nniverfaliter , &• verjiC' quare , ibi „ quo cafit 
Delegatus debet prxfervarc jnra Dekgantis , & 
ciusflylum in omnibusfequi, & obfevvare tene- 
tur , nam Concilium , licet hujufmodi facultates 
Ordinariis concef}'erit , uoluit tumen adimcre jura 
Sedi \poilolic<e , aut in aliquo ei pra:judicare , & 
ciim folutiones ^nnatarum non fubflulerit , pra- 
eise crcdendum efl , quod voluerit , illasjirmas rc- 
mancre&c. quare ubicumque Ordinarius utitur 
hac fjcnltate ftbi ci Concilio conceffa , crederem , 
quindennium legitimd per Sedem .ApofioUcam exi* 
^i poffc &c. 

9 Nec audiendi funt DD. tenentcs, quinden- 
denniuni non deberi ex diftributionibusquoci- 
dianis, co ferme pafto , quo ex illis nonfolvi- 
tur Annaca , fub motivo , quod ifta: non finc 
fruftus Beneficii , inter quos Caflropal. moral. 
part.z.tra^ 7. difp.^i-punli.j.n.z. ibi,, ^nnata, 
&■ Qjdndcnnium regulariter non efl folvcndum ex 
diiiributionibus quotidianis . Quia fohlm folvitur 
tx fruElibus Qeneficii , difiributiones autem fub 
frubmmnomine non catnpnehenduntur ■, quianon 
€x Beneficio , fed potius ex perfonali labore , & di- 
i>inis affijlentia proveniunt &c. Corrad. in prax. 
hcncfic. lib.z. cap.^.n.6.^. jun£lo §. quare , £-«»7 nn. 
feqq. ubi refert , ideo per Gregorium XIII. failfe 
Capitulum Cathedralis Ecclefijc Neapolitan^e 
exempcum a folutione quindennii , quod alias 
folvere teneretur, ob Uaionem B.neficiorum 
fuppreflbrum , ac unitorum ad favorem ejufdem 
Capituli non tanciun pro diftributionibus quo- 
tidianis , veriim eciam ad aiios ufus , ac neceifi- 
taces Menfs Capicularis , immo eciam pro fru- 
ftibus Canonicacuum Ecclefiac prsdifia: , ibi „ 
Quafc r pro ifia praxi obiter eji notandum , qubd 
prxmiffa videntur proceffifse , etiam ex benignitate 
ejufdem Gregorii XUl. qui noluit , ratione pnemif- 
forum Capitulum remancre obnoxium folutioni 
Quindennii , ftcut fteri folet inhis , & aliis caft- 
bus 1 prisfertim , quando fruSlus Beneficiorum (up- 
prefforum , nontantum prodiflributionibus quoti- 
dianis applicantur , vcrim etiam ad alium ufum , 
froutpatct infupradittis literis fuppreffionis , in 
quibus dicitur , quod pricdicli fruElus applicentur 
in CapituU ufum, &■ neceffitates , fivi augumen- 
tum diflributiomm quotidianarum , nam , Jiabfo- 
luti dc dijiributionibus pradi^is tantum loqueren- 
tur , ce/tum efl , qitod fccundum ufttatum curfum 
Cancellariie .Apoflolic<s > non folvitur quinden- 
nium , quod quidem cejfare hic omnes fciunt Cu- 
riales , quia , quidquidfit de aliis Vnionibus , & 
appUcdtionibus &c. perpetuis , in nuibus regula- 
riter fit obligatio de jolvendo ^nnatam fmgn- 
lis XF. ann's , feu quindennium ( quod idem eH ) 
faliit , qitando Vaio , feu applicatio fit pro ufu di- 
fiributionum quotidianarum tanttm , quia deillis 
nunquam folvitur .Annata , feu quindennium , 
proittfitit dictum in una Cortonen. 17. Maii 1 569. 

10 cuius decifionem , fuo loco adftciam &c. ficuci 
nar.iqiie ex diftributionibus regulaiicer non de- 
bencur annarx,per tcxtttmin Extrovag.cum non- 
nulU la i. %.prxterca z. dc Vrxbcnd. int. commun. 
Telliccion. illufir. qutxjl .qu.^.cap.z. inmed.verjic. 
& quid in percipicndis diflributionibus , circdfin. 
bon.rmm, B^.V.U.Viton, difc, Eccl.part.i.difci^i, n.ip.Lotther. de re benef. lib.^.qu.iO.n.^^.Monet. 
de difirib.quotid.part.^^.qu.^.n-z^.iS' & 29 To«- 
dut.de Venfion Ecclefcap.^z.n.^i.^meyden.de liyl. 
Dat.^r.lib. i. cap. 18. §. 3. de annat. n.\9.& ?£. 
eciamfi Beneficium in folis diftribucionibus con- 
fifterec , uc funcCanonicatus Caciicdralium £c- 
clefiarum Tolecans .sHifpalen. , Compoftelia- 
\\x , reliquariimque inHifpaniis, acalibi, qui 
valorem duocum millium Ducacoruin atcin- 
gunc , Mafs. Callef. deannat. «.23. in principio , 
verfic. atque hoc adeo verum cfi , CafiropalMoral, 
part.z. tra5t.j. difp.^.pun^.y. n.z. in mcd. vcrfc, 
quod efi intelligendum , Gon^aleT^ ad l\cgul.ii. ho- 
die 9. Canccllar. de Menftb. §.7. proxrn. num. 1 6&. 
& 167. ica regularicer nec ex diftributionibus 11 
qnocidianis viderecur deberi quindennia , Ca- 
flropal.moral. loc.mox citat. n.z.in principio . Ad- 
dico , quod , licet diftribuciones dencur Benefi- 
ciaco propccr Beneficium , non func camen fru- 12, 
ftus Benericii , ac uci cales , feu uci non fniAus , 
viderecur, non efte, nec debere elfe cbnoxias 
quinaenniis, ad cexcnm in c ap.unic.de Clcric non 
refid. in 6. "Velliccion illufir- qucedionqu.'^. cap-z. 
inprincip vcrjic. appeUatione f u6lum . Undc Sa- 
cra Congregacio Concilii , celte T^icolio inflo- 
fcul.verbo quindennium , & lucubr.Canonic. iib.i. 
tit.zg.^.i^.verfic.nota tamen , relolvic , quinden- i^ 
nium folvendum elfe iiabica dumcaxac racione 
Pcsbendarum , iion aucem diftribucionum quo- 
cidianarum . 

Siquidem fupradicSi DD. n.g.allegati , pucaii- 
tes , folvendum noii elle quindennium de diftri- 
bucionibus quocidianis, niifere hallucinancur , 
imo ftanc contra apertam liceram fuperitis enun- 
ciacarum Bullarum quindenniorum , qus clarif- 
fimse func , nec declinari queunt , nifi dircde 
impugnando ( quod facrilegum eft , ac hireti- 
cale ) inconcrovercibilem audoritatem Summt 
Poncificis , uc inquic ./i^^^or. infiitution. moral. 
part. Z' lib. 7, cap. \z. qu. 7. obftaccauiu fiualis 
quindenniorum fundaca h\ damno CamcrsApo- i^ 
Itolicce , &: Annaciftarum , qus eftcaufa juftif- 
fima, uc notantCapon.controv.forenfcontrov.io. 
n.^i.cumfeqq.Tsiov.tr.infumifi.Builar. part.i.com- 
mmtar.i^^e^.n.il. renftitinfupercommunis DD. 
fupra laudatorum n.z. opinio, & praxis, feu ob- 
fervantia omnium fcre Cathedralium , ac Colle- 
giatarum Ecclefiarum , prxfertim in hac Alma 
IJrbe , qu£ ex fimilibus Uuionibus faftis , &: ap- 1 5 
plicatis prodiftributionibusquocidianis lolvunc 
quindennia , I\ota in ycrcellen. Vcnfionis z6. jfu- 
nii i<5i>9. § Infupcr , coram Molines Decvio , & 
Inquifitore Generali Hifpaniarum . Omilfo, quod 
Corrad. fuprd laudatus n. 9. commemorans relo- i^ 
lucionem inCorfow». illanique aff^rre , & rcgi- 
ftrarc promiccens , illam camen non afterc, quan- 
tum in me fuit fedulo indagare . 

Imo , (rcm fortiiis pcrltringendo ) etiamfi 
Unio fiifia eftet pro augumencu Pribendse fin- 
gulorumCanonicatuum ( quod tamen difficile i^ 
eft credicu ) adhiic non eo minus deberetur quin- 
dennium, ciim enim in IrovKione Dignicatum , ig 
& Canonicacuum a Sedc Apoftolica facicnJa , 
ex fere gencraliconfuetudine , & ftylo Dacaria:, 
earum , eoriimque frudus cerci exprimi foleanc 
fimplici:er in Ducacis XXIV. fivc i^roviliofe- 
quacur cx vacacione per obicum , five ex caufa 
Keh'gnationis , Permucacionis , five Coadiuco- 
ria; , uc teltantur 2iicoiars ad Concordat. Gcrman. 
^ z tit.z. 132, Joannis Lopez deLeone, tit.z. deannat. §.2. Chohjer ad J{egnl6i. alias ^4. 
hodii 5 5 . Cancdlar. de valor. n- 20. Tondnt. refol. 
benff.part.i.cap.i. §-6. fiib n.i^.Gon^^^a/c:^ ad I{e- 
gnl. 8. bodie cj . Cancellar de Mcnfib. §. 7. proxm. 
n. 167. 1{ota coram Z.irat. decif- 68. «.18. & ip. 
pr^lcindendocameii a pluribus Ecdefiis , prx- 
lcirim Hifpariiar , ubi f-uftus Canonicatuuin ex- 
prinuuKur fupra Ducatos vigiuciquacuor.exque 
lis foivitur Annata ; inde rit , quoJ fruftus iu 
HcclefiisCatlKtiraiibtis Regni HifpaiiiarumCa- 
rionicatuum , ex confuetudine exprimi loleot re- 
fpedu certorum ad Ducacos vigiiiti quacuor , 
Dignicaces vero in eo , ac eciam in noilro Por- 
tugillix Regnoexprimuncur infruftibus cercis 
dumcjxit juxca carum verum valorem , quia 
carcncdiilribucionibus quocidianis incer Cano- 
iiicos caociiin dividi folicis ; accenco , quod pro- 
vifi de folis Dignitacibus non teneiicur ad rcfi- 
dcntiain Chori , nec lubenc vocem in Capitulo . 
JlcfpcAu carcerarum Ecclefiaruni Patriarcha- 
liuin Urbis ( excepcis Canonicatibus Jjalilicaj 
S. Pecri . pro quibus exprimuntur , ut fuprain 
Cap.XXy. n. 4. adnocatum e!l , frudus ad Du- 
citos centum } fo',vicur Aunaca pro Ducatis 
quinquaginta , attento , quod frudus certi Ca- 
nonicatuum earundem Eccleliarum , vidclicec 
S. Joannis Laceranenfuiri ,& S. Mariae Majoris , 
in eadcm< quantitace Ducacorum quinquaginca 
exprimi folent . 

Ac propterea , loquendo In abflrado , cuin 

19 ratioue fruduum Beneficioru;n uaicoruin nulla 
ampliiis folvarur Annaca, qui nondebccurex 
Binericiis , qtiorum fruftus five ex nacura rei , 
five ex conlutcudine expriinuncur Jn Ducacis 
XXIV. ^mcy len.de (iyt.Datar. //^.l.cap.iS. §?. 
dc annat. n zo. cumfeqq. Mafs. Gallef. de annat. 
nzT, .in principio , verjic. atqite hoc adco , F.xgmn. 
in cap. pr^terei 1 . nnm. 9 j . «t) "Pralat. 'uic. jnas , 
Lotther. de re benef lib .1 . qn.zo, »43. I{ota coram 
Coccino decif yo^S,. n.ii- unde eciam in hoc cafu 
veriricacur pra:judicium Camers , & Annacifta- 

iO rum , in cujus reparacione incroduftum fuic 
quindennium.juxta Biillam S.T^auli IL §.2,5.4. 
& <,.Bullar. nov. I{om. tom. i. ibi ; cumque pro- 
„ pcerea Camera Apoftolica , iiec non &c. 
„ S.R.E. Cardinaliuni Coilegium , ec ikc. Offl- 
„ cialcs decrimeiitum non modicum patiantur . 
„ Nos Scc. flatuimus , & declaramus , quod 
„ omnia, & finguia Monafteria &c. Coniinu- 
,, nia , & Minuta Servitia , atque alia jura de- 
„ bica , & confueta, tdm ipfis Camera:, & Col- 
„ legio , quam 03icialibus prifatis . Reliqua 
„ vcro Monalferia &c. ec Bencficia , uc prsefer- 
,, cur, unica &c. Annatam , five medios fru- 
,, dusunius anni inpofterum fingulis XV. an- 
,, nis perpetuo fequuturis , eidem Camerario 
„ folvere ceneantur , & debeanc . Ec quod de_> 
„ omnibus Monafteriis &c. ec Benericils , uc 
„ pra:fercur, unicis &c. Communia, Minuca, 
„ & alia jura , feu Annaras , & medios frucSius 
,, hujufmodi foivere adffringancureciam lingu- 
„ lis annis XV. in fucurum &c. Bullam 20. Ju- 
imn. in principio , jun^o §.5. & e.eod.tom.i. 
„ ibi : Cupiences Camerx Apo/lolica» &c, fc 
,, Collegii &c. S. R. E. Cardinalium , ac Offi- 
„ cialium &c. indemnicaci coiifulere&c. in &c. 
„ Came.-a , acCollegii Cardinalium , &Ofli- 
„ cialium detrimencuai SicHullam ii.Vauli /r. 
„ inprincipio, eoi.tom.i. ibi: nc indemnitati „ ipfius i:a.mfx :kr.. diligenter intendamus , 
Bullam 1 7. ejnfdem Vauli iF.in principio , fnn- 
£lo §7.infin. &■ §.S. infin. eod. tom.i. ib: : uc 
„ &c. Cairier,! iioltrz .•\poftolics juta iion nc- 
,, gligamus . I;i &c. Camer^ , ac C.ollcgii , Sc 
„ Officiaiium prsdiuiorum decrimeatiun &c. 
„ ad folucionem Communium , & Minucorum 
„ Serviciorum , ac Annatarum , & aliorum ju- 
„ rium prxdictorum eiidem CamercB , Colle- 
)> gio , & Officijlibus, racio^ie earunJein Unio- 
„ num &c. fingulisXV. annis &c. fjoendani 
„ teneri &c. ncc noti&c. B;ncricia unica hujnf- 
,, modi oiuis foluticnis Conimunium , & Mi- 
,, nucorum Serviciorum,ac Annacarum.& alio- 
„ rum jurium fvmper habuiUc, & ad prifens 
„ habere &c. Bultim ;8- S. Tit V . ■5.3. in princi- 
pio , & §.4. eod Bullar. tom.i. ibi : Nos confi- 
„ derantes , quoJ Annacaiuin , Communium , 
„ & aliorum juriuiu pr^diiitotum exactio&c. 
„ quindenniorunique ulbs, & folucio idco adiii- 
„ vcnci func , ne Camera pridiiSa ex Monalte- 
,, riorum , Prioracuum , & alioruin Bciiencio- 
„ rum Ecclefialticorum Unionibus&c decri- 
„ menrumaliquod paterecur . Voleoces Cjme- 
„ rse noftra: Apoltolica: , ac H^c. S. R. E. Cardi- 
„ nalium , nec non &c. Officialium &c. jura 
„ prsfervare , illorumque indemnitati confule- 
„ re &c. Et propterea &c. ad foiutionem Com- 
„ muniun, .^nnatarum , & aliorum juriumj 
„ prxdi(5i.)ium eiJem Camera: &c. ratious 
„ Uiiionum &c. fingulis XV. anir''^ &c. facien- 
„ dam Cf iieri &c. BuUam i-^.Sixtiy. inprinci- 
pio , junclo §. 2. in principio , cod tom. 1. ibi : 
„ Camerx ooitr^ Apoltolic* , & Colii-gii &c. 
„ S. R. E. CarJinaliu:!! , & Officialium &c. in- 
„ demiutati &c. conlulere , & eorum jura illasfa 
„ praefervare volentes &c. et uc propterea dam- 
,, num ex hoc Camerse Apoflolicf , & Collcgio 
„ Cardinaliuin , et &c. OtBciahbus prsdidtis 
„ emcrgens farciacur&c.B«//aw iS.Vrbani^^Ilt. 
inprincipio , junih §.i in principio , eod Bullar. 
„ tom. s- ibi : quindeiiniorunKju.- ufus , & lulu- 
„ cio ideo adinvciiti fuerunt , ne Camerx prjs- 
„ difias ex Mo.iaRerio.'-um , Prioraruutn , a io- 
„ riimque Iknericiorum Ecclcfi.ilticorum Unio- 
„ iiibus &c. decriinencuin aliquod induccrecur . 
„ Volens propcerea didse Cam;ra: , ac &c. 
5, S. R. E. Cardinalium Collegio , nec non &c. 
„ OfEcijlibus &c. juraprsfervare , illurumque 
„ indeinnicati confulere &c. volences igitur cdm 
„ Camera: noftri Apoltolicx , quam &c.S.I\..£. 
,, Cardinalium Collegio , ac &c. Oificialibus 
„ &c. confulere &c. ec BulUm s^. Ckmentis X. 
in principio , junElo §.3 /« principio, § \ in prin- 
cipio , §. 5. /n principio , &• §■ 6. ia principio , 
,, eod.BuUar.tom.6. ibi : Camers Apoltoiic£ , & 
„ Colkgii&c. S.R.E Cardinalium , ac&c. Of- 
„ ficialium &c. indemnicaci confuUre cupienci- 
,, bus &c. Quindennioruin ufus, & foIurioiJeo 
,, adinvenci fueranc , ne Camerx prxdiifcs &c. 
,, decrimencum aliquod inducerecur , vo;ens 
„ propccrea praeJiAa: Camera: , & eorundein 
,, Cardinaliur,! Collegio, ncc non &c. OfB.iali- 
„ bus &c. jiira pr^fervare , illoriimqueindem- 
,, nicaci conlulere invigilans &c. volens propte- 
,, rea tam Camera: prxdiitx , quiii eorundeu 
,, Cardinalium Collegio, ac Officialibus &c. 
?, confulerc &c. Nos vero &c. nolences Camer* 
„ noflra: Apoftolica: &c. jura &c. negligers > 

quiiii- De Quindenniis , Cap. XLII. ».^? „ quFiiiino tam Illius ■, qtuim &c. S.R.E.Cardi- 
„ lulium , ac &c. Offi.ialiun &c. indemiiica- 
,, tibiisdecxcero obviare &c. repct.po{lTi-acI- 
int.Conjl.ylpo^. in oulinela 1. 11 1. ly. y. yl. VH. 
Vlll. <& XI. & obiervanc Lotther.de re bciief. lib. 
i. qft.2Cf. K.5. ^ 7, ^meyden.de Jlyl.Datar. lib.i. 
cap. I S. §. 4. </e quinden. n. 20. in fin. <& n.zi. in 
principio . 

Minus obftat, quod, quando Beiieficia uniun- 
tur Merifi Capirulari no:i ad foiuin ufuinipfa- 
nim diltribucionum quocidianarum , fed eciam 
adaliosufus, 8c indigencias ejufdetu Menfjc, 
tuncfolnmniodo videacurfolvendum eik quin- 
denMiuai , non quando , uc in iioflra hypocheli , 
Bencficia uiiiuncur ad ufum diilributio.^uni , 
abfque alia mixcura indigentiaruin Capituli , cui 
uniuntur , prouc videtur diftinguere unu n ca- 
fuin ab alio Bulia 38. S. vii r. § ? . infin. HiilUr. 
nov^oman.tom.z. repet.poii Trali.in ordine U VI. 
ibi : etiam pro q;totidianis difiribntionibns , ant 

21 aliisufibus&c. Bulla enim ioquicur aicernacive 
per dictioaem aut , ica , uc ad oaus quindennii , 
fatis (ic , quod Unio fiac pro dillribucionibus 
quotidianis , aut pro aliis uubus MenfcE Cajjicu- 
hris , ica fonance diciione aut , ex cradicispcr 
)darbof.de diftion.di^..\6 . 16%. 375' 2> 41$. dun 
ejufmodi didio uci diiiundiva , fuapre nicura 
contentacur fola verificatione alcerutrius actus , 
feudifpoficionis, prxfercimciim pollerior , feu 
poltrema, ac novifjjma BalU^o. Clementis X. 
§.T. infineod.Snllar.tom 6repct,po[l Traoi- in or- 
dinelaXl. ioqaitur; dumcaxit de ufu dil]:ribii- 
tionum quotidianarum , nulia fj(5ii m;acioni 
aliorum ufuum Menfje Cipicularis . 

12 Prxcerquanquod fane Bulia: fuper quiaden- 
niispromuigac| incendences folvi qjindennia ex 
frudibus Benericiorum unicorum, ce ii'.'ncar vel- 
le folvi qaindennii etiam ex ipfis dillribucioni- 

23 bus , qajj fru^.^us ipforu ri Beneficiorum dicun- 
tur juxca Ityluin , &conmaa:m praxim Sacr* 
Rotae llomanas , de qua tcll;acur Corrad- inprax. 
bencfic.Hb.i.cap i6.n.i i.& ?z. prxfercini , qaa a- 

24 do l>;neficium , feu Beneficii fru6tas omnes con- 
fifler:nc in diitnbucionibus , & B;nefi>:ium unt- 
tum , catumconverfum ficin diH:ribaciones,uC 
declarat S. Vius V. in Can'litutione ^S. §.2. & ^. 
infin. BuUar. nov. R^m tom. 2 repetit. pofi.Trafi. 
in ordine la VI. ibi : quo^um fm^us &c. in diflri- 
bittiones qwtidianas convertuntur &c. etiam pro 
quocidianis dHhibntionibus , aut altis ufibits &c. 
&Clemens X. in Confiitutione 50 §. 7. infin. eod. 
BdUr.tom 6.repctic pofi TraEi in ordinc la XI . ibi : 
cmolumencis univcrfis , ac eti.im Canonicatuum , 
& i^rxbendarum di Iributionibns qnotidianis &c. 
ac profeqiiicur FiUiucc.quxfl.moral. tom. 5 in Ap- 
pcndic. tra^.^i. de Bene[ic. Ecclef cap 6. qiijefi.^. 
M. sp. cii n tunc camqaam ex fru>.'iibus procnl 
dubiofolvendum venitquindennium , nc aliis 
fub boc prxtexcu didributionu n qaotidiana- 
rum proEiudicatum remaneiC i\nnatt!iis , qai 
hoc moJo nec Annaciis ob ceffarionem vacatio- 
nis Bencfi.iorum uiiicorum , nec quindennia ob 
qua-licatem dUtribucionu n perciperenc , ac pro- 

25 feAo evidens tlfet damnum ex Canonicarlbus 
in Hifpaniis, qui f;re omiies con(i(tunt in dillri- 
burioMbus caiUiim , Corrad. loc- mox citat. n.5 1. 
in principio : hinc videriius , quod , u iinponacur 

26 Decima (-'.ipAlis fupcr Beu:.ficiis , vcl eorum fru- 
dibus beneficialibus ouiuibus geuericc } cuuc fai.e i!Ia dcbctur etiam de diflribiulonibns , Mo- 
net.de Decim c.jp.Q. quccji.z.n.jj cumfeqq-ac fi- 
gnanter n. Si.huiceft , quod regulariter i^cnlio 27 
Hccieiirtnica , quae aiias fuper diftributioiiibus 
iniponi nequit , vel falcein nondebet, Tondut. 
de Tenjion. Eccl, cap:\i.n.i. & 13. bene i'i!iioni 28 
potelt , quando Benchcium in foHs diitnbutio- 
nibus confiilit, Bonacin.in Cvmpend.vetbodifiri- 
butiones n. 64. 

Palpabilior infuper , proindeque inexcufabi- 29 
lior evadit error Corrad. fupra enunciati.w 9. & 
16. qui , non recognita Conlhtutione 58- SVn V. 
§ 2. ^ 3. Bullar.nov,f\pm.tom i.repet poft Tra^. 
int.Conli. ^poflol in oidine U VI. perpcrani ar- 
guic , quoJ , (icuci non debetur Annata ex di- 
itribucionibus quotidianis, ita nec ex eifdeni 
debecur qunidenniun : aliud namque eit , quod 
ex B;neficiis collacivis non folvatur Annata pro 
dillribucionibusqaotidianis, aliud aacem, quoJ 
poll fequucam Unionem Beneficiorum, eorrim- 
que fruCtus manui inorcuse applicatos in uiuin 
diltribacio(iu;n qaotidianarum non fic fo'vcn- 
dam qaindeanium , dum pro quindennii lolu- 3» 
tione habetur ratio ad Itacum Beneficii , in 
quo eracance U lionem , non ad ufum, in quem 
fafta fuic U i;o ; ecenim quoci.-fcumqae ance 
U.iionem ex Binificio unico folvcbacur Anna- 
ca , poll fiqaucam Unionem eciam in caufain 
dillribucionan qujCidiaiiarum deltinacain de- 
b.^cur qaiaJjniiium in r.;parition.m dimni 
aaiifsa: \nuc£, proac hajufcemoJi fulcica ra- 31 
tione , fancivi: pra: .luJa-.a Coniitutio l^iana , & 
poadera.ic Capoi. controv. forenf.-^a. nmi 3 • curn 
fe]']. P.tyil.d: rtfign. Benefic. lib.-^. qucefi 10. «.4. 
./iitayien. deflyl.Dit.tr. lib i .cap iS. § .\,de quin- 
denn.n.i.Lotcher.dere bcnt'iic.tib i. qu.cfi 29./J.5. 
Card.dii L'tcade Benefic. difcwf, 89. «-3. Ca.nera 31 
aucen ApoiloHca , ac Aanacilts aeque, acex 
aliis Unio libas , iJeni paciuntur detrimeatan» 
ami (ionis Aauc^ eciam ex U lionibus in ufam 
diltfibucio;iu n qaoci Jianaruin faiiis , ur pacec 
ad fenfa n ; iJeoqae ratio poltalit , quod e/uf- 
moJi U lioaes q:i.>qaj incluJantu.' fab cenfiira , 
&di(pofitioae Coiilfinicio lum Poncifi^iaram , 
f jjucio lem qain Jeanioruin demandantium, 
proiadeque eiJem adialtar cxcerarum Unio- 
num ,obnoxije rem;ineaacqaindenniis, quaiido 
fandamencalis ba is incroJuftioiiis quinJennio- 33 
rum , elt , ne Cam :ra , & \ai\ iciiis ob ceii"itio- 
iiem AnnatcE exBeneficii Uiione refuitanrem , 
defticuancur prorsiis fais;aribus, indeqae finc 
in d;inino , non aliter rcparabili , nili per ine- " 
diani folucionis quinJen.iii in locu;n Annjcff 
provide fubrogati , ad qaoJ refleduac fa!ub.:r- 
rime Conltitutiones .Ipollolic^e fuper macerii 
qaindenniorum promulgacx , ac repctitx pofi 
TraHatum . 

Ica , uc , re a fuis priicipiis faaditLisexami- 
naci, p.i!amfic, hindamennn.n a Corrji/o alii- 
tum nullam pro'-sus habere fub'illeiici'4m : po- 
tiffintimcum Coullicucioncs g.Mcralicer , ac iii j^ 
ab crafto de qaindcnniis fcrmonem habsntes, 
continsant in vcMtre expreir.im rationcn , prx- 
juJicii ncmpe in Jc orti ex U.iione , ob defpera- 
tam vacationem Bencfi.-ii uaici , vircualicer , fcu 
cxccnfive fub f: comprihendunc omnes cafas , 
quibus applicjturratio exprefij , Calderin. confil. 
147. in principio , ut lit. pendent. Lottber.de rebs- 
ncfic.lib.i. quxfl. 53. num. 106. Tagnan. in cap. ne 

iniii' m Joannis Lopez de Leone , innitarls , n. 224. de Conflitution. etenlm ratio iu 
35 lege exprefla , e;us eft potentiie , ut dccidat , ac 
decerminec omnes calus fub ratione coniprje- 
henfos , etiam ad correftionem juris commu- 
nis , Fagnan. in cap. nuper 34.«. 4. de Decim. quo 
5(5 cjuideni argumento utuntur Bullz quindennio- 
rum , BuUarum prsecedentium declaratoriae , ac 
lignanter Piana , & Sixtina . 

Qu3E omnia hiic ufque deduda, ad hominetn 
comptobantur ex iis , qui quandoque praftica- 
ta fuerunc per Summos Pontificcs , occalione 
U.uonum fadarum Menfis Capitularibus , aut 
Canonicatibus , in quibus per viam fpeciaiis_pfi- 
vilegii illis indulferunt exemptionem a folutione 

37 quindennii, prouc prafticatum fuit favore Ca- 
pituli MetropolitanseEcclefia: Ncapolitanse tem- 
pore Pontificatus Gregorii XIII. telte Conad. in 

38 prax. benefic. lib.2.capS.n.6^. & favore Capituli 
Patriarchaiis Bafilica: Liberiailx viilgo S. Maria: 
Majoris de Urbe ^ev Innocentium X. in ftiaCon- 
jliturione 50. §.21. nnUar.nov.l{pm. tom.^^.repetit. 
poll 7ra5i. int. Confi. Apofl. in ordine la X- ibi : dc 
c.ttere pcrpetuis ftitiiris temporibtis ad lolutionem 
utictijus (juindcnnii minime teneantur&c. huiu- 

39 kemodi namque exemptio conceffa , priviade- 
rogatione Conftitutionum Apoiiolicarum fo- 
lutionem quindennii prascipientium , procul du- 
bio fads comprobat comprihcnfionem exem- 
ptnrum fub earum difpolitione , Tamburin. dc^ 
yur..Abbat tom.i- difput.i^.qu.aftt.cf.n.^i.Ilota 
coram Zirat.dccif. '5J-«. <). decif.zo-j.n.i.& ^. 
fart. 1 diverf.ac in recentior. decif.6') 5 «.i • part.i. 
decf.g-f.n \i.part ij. alias , fi Unio fafta in cau- 

40 f ui) dilir ' .iionum , non comprsehenderetur 

fub B' .iis quindenniornm , fuperfluum eflet pri- 

vii-gium ab illis exemptivum , B^ota apud Scar- 

fanton. in .\nimadverfion. ad Ceccoptr. lncubr. Ca- 

nonic lib.i. tit.j.n.^to. & dccifiS. «.85.10»/.!. 

ARGVMENTVM. 

Ex Beneficiis annuum valorem viginti qua- 
tuor Ducatorum auri de Cameraexce- 
dentibus , Capitulis Cathedralium , aut 
Collegiatarum Ecclellarum , pro necef- 
HiriaCanonicorum fuftentatione , uni- 
tis , etiam adhuc debentur quinden- 
nia. 

S U M M A R I U M. 

I BulU quindenniorum ohligant ad quindennia Ctpi- 
ttila abfque difiin^ioneVnionis Beneficiorum pro 
fuflentatione Canonicorum . 

a I{es tranfit cum fuo onere . 

3 Etiamft tranfeat ad privilegiatim . 

4 Vnionts Beneliciortm intelliguntur fa£l.t ftne frx- 

judicio tertii . 
^ Terpenditur .-^acr. Concil. Tridenc. felT.ig. de Re- 
format. cap. 18. poft med. verfic. nec non Be- 
ncficia . 

6 Vltirima Seminaria , feu Collegia. erexit Crego- 

rius Xlll. 

7 2^0« ex alia quidem caiifa , qudm pro neceffaria fu- 

fientatione .Altmnorim . 

5 Expenduntur Dulls quindenniorum . p In mateiia folutionis quindenniorum parificantur 
C.jpi:!ila cum Seminariis , feii Collegiis , c5" cur . 

10 Tonderantur Bullx qiiindennioriim . 

1 1 Itcrum ctdem potiderantur . 

12 Exemptio d contribiitione taxxConcHiarishabetlo- 

cum proportionabiliter ad neceffariam 'vitJi fti- 
ftentationem , non autem quoadea, qu.nfuper- 
ftint . 

CAPITULUM XLIII. 

I^ Otcn: aliquandoevenire, quod fructusBs- 
. neficiorum unicoru.m alicui Capiculo , dc- 
Itinentur, ac erogenrur in neceliariam Canoni- 
corumfultcntationem , eorumque decoriscon- 
fervationem , proindcque Capitulum, cui Unio 
faSafuerit, fub hoc priviiegiaco prstcxtuali- 
mentorum , u: d iolutione fc fi.-bcrahat , putat , 
fe exempcum penitus cile a fokitionequinden- 
nii : ideo ad co!Iendum adeo aboniinabift aqui- 
vocum , firntamus , quod cx Bentficiis annuuui 
valorem XXIV. Ducatorum auri dcCamera ex- 
cedencibus , Capitulis Cathedralium , aut Col- 
legiatarum Ecclefiarum , pro nccelfatia Canoni- 
corum fullentatione , unicis , eciam adhiic de,- 
bcnrur quindennia : dum Bnllsquindenniorum i 
indillindim cbliganr ad quindenni3Capitu!a_> 
Cachedraliuin , & CollcgiatarumEcclefiarum, 
ratione BjncHciorum eildem unitorum , nulla 
deft;per adhibira dillinifrione circa fruduum ap- 
plicacioncm pro fulientatione Canonicoruni , 
juxta Bullam 6 VauliU. ^. i. 2. 3.4. s. 6. CJ" 7. 
Bullar.nov. j^om tom.i. ibi : Beueficia Ecclefia- 
5, Ilica ikc. «-athcdralibus ctiam Metropolica- 
5, nis, vel Collegiatis Ecclefiis , earumque Ca- 
,, pitularibus Menfis &c. Apofiolica audoritacc 
5, univimus , incorporavimns &:c. Propcerea- 
5, que&c. Beneficia unita hujuf.nodi ampliiis 
5, nequaquam vacare fperantur &c. auftoritate 
5, Apolloiica &c. fiatuimus , <k dcclaramus , 
„ quod omnia , & fingula Monaltcria &c. reli- 
„ qua vero Monalferia &c. et B^neficia , ut pro:- 
„ fertur, unita dic. Annatam , livi medios fru- 
,, dus unius anni in pollerum fingulis XV.an- 
„ nis pcrpcruo fcquuturis , eidem Camerario 
j, folvere cencantur , & debeant . Et qnod de 
„ omnibus Monafl:eriis &c. er Beneficiis, uc 
,, prxfertur , unicis &c. Communia , Minuta, 
„ & alia jura , feu Annatas , & medios frudus 
„ hu)ufniodi folvere adflringantur , etiatn iu^- 
„ gulisannis XV. in futurum &c. Alioqui , fia 
,, folutione &c. cellare prjefumpferint , Unio- 
„ nes &c. habeantur pro infedis , dclic Mona- 
„ lleria &c. ec &c. Beneficia hujufaiodi tam- 
5, quam vere vacantia pollint libere a Sede pcx- 
„ fata impetrari &c. Non obflancibus Unioni- 
,, bus&c. citerifque contrariis quibufcumque 
„ &c. Bullam ii.Vaulily.%.^.& ii.eod.tom.i. 
,, ibi:omnes, & lingulas Uoiones &c. de qui- 
„ bufvis Monafleriis&c. et Beneficiis Ecclefia- 
,, flicis &c. CoIIegiatis Ecclefiis, feu earum_> 
„ Menfis Capitularibus &c. perpetuo fadas , & 
„ de ccetero &c. perpetuo faciendas , fub litcris 
„ Pauli &c. comprihendi &c.Et propcerca &c. 
,, ad folutionem Communium , & Minutorum 
,, Serviriorum , ac Annatarum , & aliornm ju- 
„ rium prididorum eifdem Camerx, Collegio , 
„ & Officialibus , ratione earundeni Unionuni 
„ &c. fingulis XV. annis &c. faciendam tenc- 

,. ri&c. De Quindenniis, Gap. XLIIL rjj" , rl &CC. nec noii Monafteria &c. et Betieficfa 
, iinica hujufinodi oaiis folucioiiis Co;nuiu- 
, niuni ,& Minucorum tiervicioruin , ac Auna- 
, tarum , ^- aiioruni /uriuni femper ii^builfe , 
, & ad przfens habere . ttinfuper, uc ratio 
, Communium , Mijiutorum Servitiorum , ac 
, Aniiatarum , & aliorum juriuni prsiitSoriiin 
, clara habcatur &c. Cachedralium eciam Me- 
, tropoliciiurum , feu ColI;giacarum Ecclefia- 
, rnm Capitula&c. omnia, Sc fingnla Mona- 
r fieria&c etalia BeneficiaEccJefiaftica jqua- 
, poiridenc 6c.c. notificaffe , & intinuife de- 
, be.nir, &ad id&c. cogi, &compei!i p>..ilinc, 
Bullam iS.S. TiiF. §.?. 4. 6. e> 7. eoi.BnlUr. 
, tom.z. ibi : oniiua , & linijuU Monalteru , & 
jlia quajcumque B.neficia Ecclefiaiiica &c. 
qiiibulcumque CathL-dralibus , etia 11 Metro- 
politanis , leu Collegiatis Ecclefiis , aut Ca- 
pitularibus Menfis&c. ApoftoiicaauAorita- 
te uuica &c. lub h'ceris Pauli II. & aliorum 
Praedecelibrum hujufinudi coinprcEh;;ndi , & 
includi . Ec propterea omaia , & linguia Ca- 
thedralium , etiain Metropolicaiurum , £c- 
clefiariimque ColkgiacarumCdpitula &u-. iii 
qiiorum favorem TJiiiones &c. ix^^x repe- 
riuntiir &c. dummodo Monalleria , & Bene- 
ficia ipfa poflideant , ad folutionein Com- 
munium, Annatarum, & aliorum jiiciuirL.» 
pra;didorum eidem Camerx &c. racione 
Unioiium &c. fingulis XV. anais &c.faciea- 
dam teneri &c. Mandaaces &c. uc oin -.es , & 
fingulas Ciufas &c. inter&c. ejufdeu Cime- 
ra: Colledorem &c. ec &c. Capicuia &c. fu- 
per folucione Annacarucn , Communiuin , & 
aliorum juriam Quindenniorum eormde.n 
&c. cermin-c , & d^c.dac . Et &.:. om^aa , & 
fingala Cachedralium , cciam Mecropo;ita- 
narum , & Collegiatarum Eccleiiarum Gapi- 
tu:a &c, ad indicandum &c. omnia, iiU.-^- 
g;'.l . Monafteria &c. et alia quxcumqje B> 
i,i;iicia Ecckfiaftica , qus ipfa Capitu'a &c. 
poffideant &c. moneac , & requirac . N['ja 
obftancibus &c. Priviiegiis &c. Capiculis &c. 
conccilis &c. cicerifque concrariis quibuf- 
cu.iiqu': &c. Butlam ^i.Sixti y. §. z- 4 C^ ^. 
eod.tom.z. ibi : Er proj)cerea o nnia , & iinga- 
la Cath:dralium , & M-.trop.x'icaaatum, Col- 
legiataiuaique Ecclefiarum Capitula &c. ia 
quorum favor.:m U uoiies 3cc.iii3is reperien- 
tur , auL poithic fie;it &c. di^m nodd Bcnefi- 
cia ipfapoiQdeanc , ad folutionsm Qainden- 
niorum prxfacorum eideni Camera; , ac Col- 
legio , & Officialibus , racioae Umoaum &c. 
finguiis XV. anaiS &c. faciendaiu teneri &c. 
& ad id &c. cogi &c. polfe . Mandantes &c. 
ut &c. omnia , & lingula Cathedraiium , 
etiam Mctropolitanarum , & Collegiatarum 
Eccleliarum Capicula &c.ad in Jicandum &c. 
omnia , & lingula Monafteria &c. et alid_> 
quoECumquc Beneficia Eccleliaftica &c. ino- 
ne.1t , & requirac &c Hoa obfta:)tibus &c. 
Priv!leg'is &c. Capirulis &c. conce:i5s &c. 
BnllafM iS.Vrbani FUl. in principio , jiincia 
§.z. 3. & ^.eod liullar. tom 5 . ibi : omnia , & 
dgtila CathcJialium , ctiam Metrapolicana- 
ruiTi , Eccleiuruuique Coll^giacarum Capi- 
tuii &c, in quoruai favorem &c. Moiialterii 
±c. cc 3lia qusLumque Bsneficia Ecclefiafti- 
ca unica &c. et illorum Yaioaes eis U^x rc- „ pciirentur &c. dummodo Motiafteria , fcii 
„ Beueficia ipfa pofliderenc , ad folucioaem 
,, Communiuiu , Annacarum , & aliorum jii- 
5> rium prxdiAorum eildem Camers,ColhgiOi 
)> & Oificialibus , racione Uiiionum &c. pradi-- 
>•) (Sarum finguIisXV. annis &c. faciendam te- 
jj neri &c. et ad id &c. cogi , et compelli polTe 
>i dccrevic, &declaravic; Mandans propcerei 
5> &c. ut &c. omnia , et fingula Cachedralium , 
?> ctiam Metropolitanarum , et CoIIegiataruni 
» Ecclefiarum Capitula &c adindicandum &c. 
5> omnia , et fiogula iVlonaftcria &c. et alia quse- 
» cumque Beneficia Ecclefiaftica &c. eis unita 
>> &c. qu2E ipfa Capituia &c. vigore Unionis 
" hujufmodi poffidebuac &c, monerent , et re- 
>» quitereat, cum poteftate di(Sa Capitula &c. 
>5 citandi , monendi , & requirendi &c. ut &c. 
>> omnia , et lingula quarumlibet Ecclefiarun» 
>j Capicula &c. moneat , ut profiteantur &c. 
» omnia, et fingula Beneficia Ecclefialtica, qux 
>> vigoti limilium Uuionum &c. pollident &c. 
" cum f.icultare cicandi , et inhibendi &c. man- 
» damus 1 ut &c. omaia, et liiguia Capicula 
»> &c- ad indicandum &c. omni.i, etfingula-» 
5' Moiiafteria, et quscunquealia Bfneficia hc- 
'J ckfiaftica&c. eis unica &c. qucE &i;.ipu Ca- 
>» pioila&c. vigore Vnioaum hujuI;nodi polfi- 
» dent &c. moneat , et requirat , cuai pot;ftatc 
» dicta Cipicuii &c.cica!]di , monendi , et re- 
>i qi.iiren Ji &c. etiam cum poteftate dida Capi- 
» tuia &c. Citandi , monendi , ec rcquirendi &c. 

ec Uitllam ^o Clmf^niis X.%.1.1.% g.& ii.cod. 
>j BiilUr.tom 6 ibi : ouin-.s, ec fingulas Vnio- 
» UwS &c. dc quibalvis Monafteriis &c. et Be- 
>» neficiisEccleii.!iiicis &c. quibuicu nque Col- 
» legiacis Eccefiis , fv.u carum MeulisCapitula- 
» ribis&c. perper u6 fadas , et dc caetero &c. 
» perpecuo faciendas , fnbliteris Panli II. inclu- 
» di &c. omuia, et fingula Cachcdralium, etiani 
» Metropolitanarum , et CoIIegiatarum Eccie- 
» fiarum Capicula &c. dummodo Monaftcria , 
» fcuB;neficia ipfa pofliderent , ad folutionem 
» Communium , et Anaataruin , etalioium ju- 
» riuin prajdicftorum &c. lingulis XV.annis&c. 
» facicndam teneri &c. et ad id &c. cogi &c. 
» polfe decrevit, et declaravit , mandanspro- 
)» pterea &c. uc &c. cmnia , et fiiigula Cathe- 
» dralium , etiam Metropolitanarum , cc Colle- 
•)y giataru n Ecclefiarum Capitula &c. ad iiidi- 
„ candum &c.omnia, et fingula Monafteria &c. 
1, et alia quxcumque Beneficia Ecclefiaftica, 
„ q\ix ipfa Capicula &c. polfidetcnc &c. mone* 
,. ret, tt requireret &c. mandans propterea &c. 
V uc &c. omnia , ec fingula Capicula &c. ad in- 
,, dicandum &c.omnia , et fingula Monafteria 
„ &c. ec alia quscumque Beneficia Ecclefiafti- 
„ ca &c. eis unita &c. qux ipfa Capitula &c. 
„ vigore Vnionis hujulmodi poflidcbunt &c. 
„ monerenc , et requircrent, cum potcitatedi- 
„ da Capitula &c. cicandi, niouendi.ec requi- 
„ rendi &c. repetit. poli TraSi. int. Con(l..A(olioU 
„ in ordinc Ul.V. n. yil. l^Hl. & XI. 

Siquidem Vniones Btneficiorum incelligun* 
tur iadz femper cum fuo onere , quale eft iftud 
quindennii , ex vulgata regula , quod res tranfic 
cum fuo oaere , pr<£lertim reali , utifto, tain- 
quam Beneficio unito, Barbofa axiotn. 169 n, 5. 
& axiom.j^p. «.'5 . C'" 6. etiamfi traufeac ad pti- 
yilegutum , Duwui re^ul.iQO' mia.i^. Bellctt. 

difqnif' 1^6 Joanms iopez de Leone, ^lfqtiif.Cldric.pari.t. tit. de eSeenipt.tleric. §.8.».8. 
liafbofa axiom.199. 73.5. cim feqq\pxo\iteoAtn\ 

4 modo facfts intelligiintur fine prarjiidicio ju- 
ritim tertii, qualis eft Camera Apoftolicaj & 
Amurifts , certi , ac indubitati qnindeiiniorum 
toiicreditores, vigorc Conltitutibnuin Apollo- 
lic:!ru(n ,' veluti iii fimili ponderant Tignatell. 
conjult. Canonic, tom. i. terti.i edition. Veuet. con- 
fiilt.iz-^. M.io. 'Panimolt. dccif.zj.n.ii.part.i. 

In quorum corroborationcin nonriulla (nppedi- 
tari poflrunc exempla confiinilium maamiai mor- 
tuarfi etiani privilegiataruiu,nihilominus adhtic 
quindennia iolvenciuin ; inter qua» valde urgec 
cxcmp!u;n Vnionis Beneficiorum (a.&£ ad favo- 
rcm Seniinarioruni , feu Coilegiorum juxta pro- 

^ vidani , ac faluberrimam fainftioneiu Sacri Con- 
cilii Tridcntini ftj]. 25. rfe I{eformat. cap. iS. po(i 
nted. vcrft:. ncc non Beneficia., tibi Barbofa , & de 
Epifcop. part.-\. alleg.jj. n.z^.cinn feq<]. Lotther, 
dc i-c bcn^f-l-b.i. qit 29. n.6o- Titrriccll. deunion. 
fiencf ca}!.^' n. 20. & zi. Card. dc L ica in annot. 
ad Sacr. Concil. Tridentin. difc.2%,n.i^, ^;^ 16, & 
de Benefic difc.-^-y. ns- I{ot.coram Cari.Cavaler. 

6 decif 472. w.S' ©''t/^c//". 628.!). 2. quorum Colle- 
giorum , feu Seminariorum plurima crexir Gre- 
gurius XIU. fum.na pictatc ipfc ;en-!inari'!n-i_j 

7 SemiiKiiiorum . non -x alii quidein caufa, quaiu 
pro neceliaru AKimiiorum fuftentatione , in 
quam convertunrur ejufuiodi fruflus Bcneficio- 
rum unicorum , ct tamen ralia Kcneficia unita 

8 fubjacent quindenniorum folutioni juxta LhI- 
lam S.Pauti U, § i.(y.^.BiiUar. novl^om.tom.i. 
„ ibi : Benehcia Icclefialtica &c. CoJleglis &c. 
■)■, ApoRolica audoiicace univim')S , incorpora- 
]> vinuis &v;. Bciieficia , ut prsfercur , unica &c. 
jy Annatam, five incdios fruftus unius aiini iii 
5, pofterum fingalis XV. annis perpetuo fequu- 
1, turis, eidemCainerario folvere teneanrur ,ec 
,, dcbeant. Es-quod de omnibus &c. Beneficiis , 
» iit prsfercur , unitis &c. Communia , Minu- 
5» ta , et aiia jura, feu Annacas , ec inedios fru- 
j> (Sus hujufmodi folvere adftringantur etiam 
i, fingulis annis XV. in futururn &'c. Bullam 17. 
5, Taidi IF. §. II . eod. tom. i . ibi : ec infuper , ut 
9, ratio Communium,Minutorum Servitiorum , 
,? ac ^nnat iru.M , ec alioruin jurium prajdido- 
„ rum clara habeacur c:c. volumus &c. Colle- 
5, gia &c. omnia , ec fingula Beneficia Ecclefia- 
„ llica , qua: poflidenc &c. notificalfc, ec inci- 
» malic debeanc , ec ad id &c. cogi , ec compelli 
„ pofsifC , Bttllam 38. S, Tii V. §.3.4. & 6. eod. 
,. Biillar.tom. 2. ibi: quaECumque Beneficia Ec- 
„ cieliaftica &c. Collegiis &c. Apoftolica au- 
„ doricate unica &c. fub liceris Pauli II. ec alio- 
„ riim PrKdecefforum hu/ufmodi comprxhen- 
„ di , ec inciudi . Ec propterea omnia , ec fingu- 
j> la &c. Collegia &c. in quorum favorem Vnio- 
>> nts &c, fafts reperiuntui &c.dummod6 Be- 
?> neficia ipfa poflideant , ad folucionem Com- 
„ munium , /innacarum , et aliorum juriuni_j 
3? prsEdidorum eidein Camera &c. faciendam 
5, tencri&c. Mandantes &c. utomnes , et fin- 

.^^5» gui:.bCaufas&c. incer&c ejuldem Camcra: 
» c (>l!e(5torem &c.et &c. Collegia &c. fuper fo- 
9i hitioiie Annataruin, Communium, ecalio- 
„ rum jurium quindennioruin eorundem &c. 
,•> terminccccdccidac. Ec&c. omnia, ec fin- 
,1 gula &c. Collegia &c. ad indicandum &c. 
» oiiinia , ct fingula &c. jpeneficia , qus &c. j, poffideanc&c. moneat, etrequlrac, ec B«/- 
„ lam .^j. cy.ifdem S.Tii F.^.^^.eod.tom.z.ibi vo- 
„ lumus , ec ftacuimus , quod &c. Collegia &c. 
„ in quorum Parochialibus Ecclefiis unicis coii- 
„ tingec Vicarias prxdicftas erigi , pro qu.nti- 
„ cacibus fruftuum ipfis Vicariis perpecuis atli- 
;, gnacorum . ad folut iontm quindenniorum_» 
>, &c. ulceriiis non teneantur , fed eis detracSio 
„ fiac ad raram cercocim , qua; de fruftibus di- 
5, (Sarum Parochialiuin pcrcipiuncur &c. aiio- 
,5 quin incegruai quindenuiuai folvi dtbsre Sic. 
,5 Bnllam j j. Si.rt! y. §.2.4. & 5. eod.tom.i. ibi : 
,5 ftatuiiuus , ecdeciaramus&cquod Unioncs 
11 &c. de qijibufcumque fi^n^ficiis Ecclefi.ifti- 
» cis &c. Collcgio &c. ieininario &c, hacie.ius 
„ iiAx , ec faciendx &'c. fub didorum i^rxde- 
,> celforum Conftitutionibus &c. oinnino com- 
5> prshendancur &c. Ec propcerea omnia. ec fiii- 
„ guia &c. Collegia &c. in quorum favore.n 
•„ Uniones &c. fai5ti reperiencur , sut pofthac 
>> fient &c. dummodo BiiVeficia ipfa pofli- 
„ deant , adfolucionem quindenniornm prxfa- 
n toruin eidem Camerx , ac Collegio , ec Oifi- 
?j cialibus , ratione Unionum &c. fingulis XV. 
„ .annis&c, faciendam teneri &c. et ad id &c. 
„ cogi&c, polfe . Mandances &c, ut &c. oni- 
}■> nia , et fingula&c. Collegia &c. ad indican- 
}■> dum &c. omnia > ec fingula &c. Beneficia Ec- 
>> clefiaftica &c. qu^e ipfa Co'Iegia&c. pofti- 
ii deanc &c, moneanc , ec requirant &c, Non 
3' obftancibus &c, Privif-giis &c. Collegifs &c. 
>i Seminariis &c, conceffis&c. Bnllaiti iS.Vr- 
» bani Vlli. in principio jnniio §.2. g - £?• 4.co<^. 
'» Biillar.tom^. ibi : .>iVinia . ec fingula &c. Col- 
" legia &c. Seminarfi &c. in quorum favore.Ti 
» &c. Beneficia Ecclefiiftica unita &c. et illo- 
5> rum UnionfS eis (a.£t£ reperirencur&c dum- 
" modo &c. Beneficia ipfapofliderent, ad fo- 
" lutionein Communium , Annacarurn , ec alio- 
" rum /urium prajdicSoruin eifdein Camera: ,* 
" Colleglo . ec Officialibus ,racioue Unionum 
'» &c, pr^diSarum fingulis XV.annis&c. fa- 
" ciendam ceneri &c. ct ad id &c. cogi, et com- 
" pelli poftcdecrevit , ecdcclaravic . Mindans 
" propterea&c. ut&c, omnia , etfingula&c. 
" quaecumque Beneficia Ecclefiaftica . qux &c. 
» pofliderent &c. moneret , et requicerct &c. 
» Uniones &c. de quibufcumqueBeneficiisEc- 
» clefiafticis &c. cuicumque&c. Collegio &c. 
" ha(Seniis fadje , et in fucurum faciends &c. 
" fub diiflorum Pra^deceflbrum Conftitucioni- 
" bus &c. oinnino comprsehendi &c. et ad folu- 
" cionem Qiiindenniorum reneri &c. ec ad id 
" cogi &c. pofte declaravit &c.Mandantes pro- 
" ptcrea&c. di(5i:2 Camera: Clerico , cui &c. 
" omncs . et fingulx Caufas inter &c. Canceila- 
" risE Apoftolica: Generalem SubcolIe(Sorem_» 
" &c, etCollegia&c. fuper fqlutione Annata- 
'» ruin , Communium, et aliorum /urium Quin.« 
" denniorum eorundem commiflae reperiuncur » 
" et aliis&c. omnia . et finguia &c. Coilegia 
'» &c, ad indicandum &c,omnia ec fingula &c. 
" quicunique Beneficia Ecclefiaftica &c. eis 
" unita&c. qux ipfa&c. Collegia &c. vigore 
" Vnionum hu/ufmodipoftidenr&cmoneant, 
'» et rcquirant , cum poteftate ditfta &c. Colle- 
" gia &c. citandi , monendi , et requirendi &c. 
»> Non obftancibus &c. Privilegiis &c, Colle- 
»» giis &c. Seminariis &c. conceffis &c. et B«/- 

lam 50. De Quindenniis , Cap. XLIII. 137 lim so. Clemntis X. §• i> 3- 4- ■>• 9- & ii- eod. 
BifUar. tom. 6. ibi : oiniies , ec fiiigulas Unio- 
,j nes &c. de quibufvis &c. Beiieficiis Ecckfia- 
„ fticis &c. Collegiis &c. perpetuo faftas , ec de 
„ cxtero &c. perpecuo faciendas , fub literis 
„ Pauli II. includi&c. omnia, et fingula &c. 
,, Collegia &c. in quorum favore:n &c. qu2- 
j, cumque Beneficia Ecclefiaftica unica &c. 
j, exifterent , ct illorum Uniones eis fadta: repe- 
„ rirentur &c. dummodo &c. Beneficia ipfa_» 
j, poffiderent, ad folutionem Communium , ec 
„ Annatarum , etaliorum/urium pridiftorum 
„ eildem Camera: , Collegio , ec Officialibus , 
„ racione Unionum &c. prsdiftarum fingu- 
,, lis XV. annis &c. faciendam teneri &c. ct ad 
„ id &c. cogi &c. pofTe decrevit , et declara- 
„ vit , mandans propterei &c. ut &c. omnia , 
„ ec fingula &c. Collegia &c. ad indicandum 
„ &c. omnia , et fingula &c. qusecumquc Bene- 
„ ficia Ecclefiaftica , qus &c. poffiderenc &c. 
„ monerec , ec requirerec &c. Uniones &c. de 
,, quibufcumque Beneficiis Ecclefiafticis &c. 
„ Collegio &c. Seminario&c. eateniis faftx, ec 
„ in fucurum faciendz &c. fub diftorum Prx- 
„ deceiforum Conftitucionibus &c.compra:hen- 
„ di &c. ad folucionem quindenniorum ceneri 
„ &c. mandans propcerea &c. cui &c. omnes , 
„ ec finguls Caufs incer &c. Cancellariae Apo- 
„ Itolica: Generalem Subcolleftorem &c. ec Col- 
,, legia &c. fuper folucione Annacarum , Com- 
„ munium , ec aliorum jurium Quindenniorum 
„ co.nmifli reperiebantur, etajiis&c. ut &c. 
„ omnia , et fingula &c. CoIIegia &c. Semina- 
,, ria &c. ad indicandum &c. omnia , et fingu- 
,, la &c. quscumque Beneficia Ecclefiaftica &c. 
„ eis uiiica &c. qus ipfa &c. Collegia , Semi- 
,, naria &c. vigore Unionis hujufmodi poffi- 
„ debunc &c. monerenc , et requirerent , cum 
„ poteftate dida &c. Collegia &c. Seminaria 
„ &c.citandi , monendi , etrequirendi &c. ad 
„ indicandumBeneficiaunita, ec foIvendum_» 
„ Quindennia decurfa &c. ut &c. omnia , ec 
„ fingula &c. Collegia &c. moneat , ut profi- 
„ teancur &c. omnia , et fingula Bsneficia Ec- 
,, clefiailica , qui &c. Collegia &c. Seminaria 
,, &c. ad indicandum &c. omnia , et fingula 
„ qusEcumque alia Bsneficia Ecclefiaftica &c. 
,, unita &c. qua: &c. ipfa &c. Collegia , Se ni- 
„ naria &c. vigore Unionum hujufmodipo'fi- 
,, deat &c. moneac , ec requirac , cum poceftate 
„ di<Sa &c. Collegia , Seminaria &c. citandi , 
„ monendi , ec requirendi &c. ac nocanc Catd. 
Farratin. apud ^meyden. de flyl. Datar.lib. i. 
cap.i^. §.4. de quindenn. n.zo. pojl med.propefin. 
verficulo quartb Vniones ibi : Uniones rieri pof- 
„ func a prsedifitis Ordinariis , Clericorum Se- 
„ minariis &c. Eccum fupradiiSa: Uniones finc 
„ multum damnofa: Sedi Apoftolics , quia Se- 
„ minaria nunquam conferuncur , crederem, 
„ cum aliquo moderamine quindennia exigt 
„ polfe &c. ec idem .Ameyden.loc, cit. n. 23. in 
„ principio , ibi : Qu^arto nocandum , quod dicic 
„ Farracinus , fe crederc , quod in Unionibus 
„ faftis Seminariis quindennium cum aliquo 
,, moderamine exigi poflec,quafi verohocali- 
„ quod admiccerec dubium , ciim id ipfuni fta- 
,, tuant Confticutiones Pii , ec Sixci V. uc ex 
,, prsmifTa Confticutione Urbani , ec nulla_> 
,, ^).. jrsiis eft dirfaentia incer Unioneiu fadam „ Seminario , ac Uiiionem faftam Monafterio, 
„ quoad damnum , quod rcfulrac Camera: ; 
,, undenefcio, excogicare , quod moderamen 
„ hic requirac Farracinus , de quo nos lace in- 
„ itiCap.XLl^. 

Nec diverfa profedo milicac raclo in Capicu- p 
lis , quam in Seminariis , feu Collegiis , dum_» 
ramCanonici Capiculorum , quam Seminarifta: 
Seminariorum , feu Collegiales Collegiorum , 
alias Conviifiores , feu Alumni indigenc necelTa- 
ria fuftencacione , & cam Capicula , quam Semi- 
naria ; feu Collegia Itacim dencibus nafcuncur , 
acquierunc pro fuis Alumnis , feu Convidori- 
bus aliquid manducandum ; cibus namque infe- 
ruic vivencibus . 

Aliud non diflimile fuppecic exemplum fru- 
duum Beneficiorum unicorum Monafteriis , & 
Congregacionibus cam Virorum , quam Mulie- 
rum , qui fane impenduncur in alenJis Regula- 
ribus , ac Monialibus , quz nihilomiaus , noa 
fuiFragance clypeo alimencaria: caufx , non exi- 
muntur a folutione quindennii , fed lireraliter , 
ac exprefse ieguntur omnes compra:henfi fub 
obligationc folvendi quindennia, per CoiiHitU' lo 
tion.io.ynliHII. §.6-hullar.nov.T{pm tom- i.ibi: 
„ a quibufcumque &c. Virorum , et Miili:rum 
„ &c. quorumvis Ordinum RegularibusCon- 
„ gregationibus &c.inviolabiIiter obfervari &c. 
„ quoad omnia , ec fingula &c. Beneficia Eccle- 
„ fialii:a &c. qus Congrtgationcs pracdicts 
„ &c. poffidenc &c. duminodo per ipfas Con- 
„ gregationes poffideancur &c.decernimus &c. 
„ atqueomnia ad quafcumque &c. Rtgulares 
„ Viroruin , et Mulierum Congrcgationcs&c. 
„ extendimus , et ampliamus , per Conflitution. 
17. Vanli iy.% S.C^ 11. eod.tom.i ibi: omn-s , ec 
„ fingulas Uniones &c. de quibufvis &c. Bene- 
„ ficiis Ecclefiafticis &c. quorumvis Ordinum , 
„ fcu Militiarum Regularibus quibufcumque 
„ &c. et utriufque fexus Congreg uionibus &c. 
„ Regularibus &c. perpecuo fadas &c. et de 
„ cxtero &c. perpetuo faciendas , fub literis 
„ Pauli &c. compra:hendi &c.Et propterea &c. 
„ quafcumquealias Congregationes &c. ad to- 
,, luciodem Communium, et Minutorum Servi- 
„ tiorum , ac Annatarum , ct aliorum )urium 
„ pra:di(ftorum eifdem Camers , Coilegio , cc 
„ Officialibus , ratio.ie earundem Unionum-» 
„ &c. fingulis XV. annis &c. faciendam tene- 
„ ri &c. Nec non &c- B;nericia unita hujufmo- 
„ di onus (olucionis Communium , ec Minuco- 
,, rumServiciorum, ac Annacarum , ec aliorum 
„ jurium femper habuifte , ec ad prsfens habe- 
„ re . Ec cam Virorum , quam mulierum &c. 
„ Regulares Congregationes &c. omnia , ec 
„ fingula &c. Beneficia Hcclefiaftica , qux pof- 
„ fidenc &c. nociricalTe , et incimalfc debeanc , 
„ ecadid&c. cogi , ec compelli poffinc, pec 
Conflitution.iS. S. Viiy. §.3.4. 6.&T. eod B«/- 
„ lar.tom 2. ibi : qua:cumque Benericla Eccle- 
„ fiaftica &c. Congregaciombus &c. quorum- 
3, vis Ordinum , Monaftcriis &c. Apoftolica 
,, audoricace unita &c. fub literis Pauli H. ec 
„ aliorum Prxdeceftorum hujufmodi comprx- 
„ hendi , er includi . Et propcerea &c. Congre- 
„ gationcs &c. dummodo &c. Benericia ipfa_» 
„ poffideant , ad folutionem Communium , 
,, Annacarum, ec aliorum jurium pra:didorum 
„ cifdem Canur* &c. ratioue Unionum &c. 
S „ fingu- ijS JoannisLopez deLeone, » fiijgolis XV. annis &c. fadendaii teneri&c. 
,, Mandanccs &c. ut omnes , et fingulas Cau- 
„ fas ikc. iutcr &c. ejufdem Camera: Collefto- 
„ rem &c. et quafcumque Congrcgationes &c. 
,, fuper lo!utioiie Annatarum , Communium , 
„ et aliorum jurium Quindenniorum eorun- 
„ dem &c. ternunet, et Uecidat &c. £t &c. tam 
„ Virorum ,quam Muiierum &c. etquorumvis 
„ Ordinum Rcgularts Congregacioncs&c. ad 
„ irjdicandum &c. omnia, et fingula &c. qua- 
5, cumque Bcncficia Eccitfiaftica , quae &c. 
,, Coiigrcgationes &c. poflideant &c, moneat , 
„ etrcquirat. Nonobltantibus &c. Privilegiis 
„ &c. Congregationibus &c. conceffis &c. ct 
per Coiiflitutioti- ^j. ejufdm S.Vliy. §.5. eod. 
,, tom 1. ibi : volumiis,et fiatuimus, quod &c. 
„ Monafleria &c. in quorum Parocliiaiibus Ec- 
,, clifiis unitis contirget Vicarias pra'di6as 
„ erigi , pro quaiuicatibus ftudtuum ipfisVi- 
„ cariis perpctuis afligDatoium , ad folutionem 
,, quindcnniorum &c. ulteriiJs non teneantur , 
„ ied eis detradio fiat ad ratum cercorum, qux 
„ de ffuciibus diAaruni Parochialium perci- 
„ piuntur &c. Ita camea , quod Vicarii perpc- 
j, tui&c. teneancur &c. folvere Annatam &c. 
„ alioquii) intcgruni qui.tdennium folvi debe- 
„ re &c. per Confiitutioa.i-^ . Sixti r. § 2.4 25^ 5 . 
„ eod. tom.i. ibi : ftatuin.us &c.£t declaramus , 
„ quod Uniones &c. de quibufcumque Bencfi- 
„ ciis Ecckfiafticis &c. Monaiterio &c. Con- 
„ g:egatio'ii , Ordini , Militiae &c. iiaftenus fa- 
„ cta: , et fi(.iend«e &c. fub diftorum Pradecef- 
j, forun Conflitutionibus &c. omnino com- 
„ praehendantur &c. tt propterea &c. Congre- 
„ ga:iones &c. Munallciia &c. dnmmoJd K;- 
„ nefi-ia ipla poiiJcaiit , ad folurioneraL_» 
„ Qdndenniorum prjefatorum eidem Cjuie- 
„ Tx , ac Coilcgio , et Officialibus , ratione 
„ U'i!o.um &'c. fingulis XV. annis &c. fa- 
„ cienduin tcncri &c, et ad id &c. cogi &c. 
,, polk . Maiidantes &c. ut &c. tam Viro- 
„ rum , quam Maiierum &c.ct qaorumvis Or- 
,, dinum Regulares Congregaciones &c. ad in- 
„ dicandum &c. omnia , cc fingula &c. qus- 
„ cumque Beneficia Ecclefiaftica &c. qua: &c. 
„ Congregaciones &c. poffideauc &c. mo- 
„ neanc , ec requiranc &c. Non obilintibiis &c. 
,, Privilegiis &c. Congiegacionibus &c. coi- 
,, cc:ii5c.vc.perCo«.'//m/y/j. 18 V-bani yi^l. in 
princip'0 , jun£h §.■». 3 • d^ 4 eoder/i-Bullur toin 5 . 
„ ibi : Congregaciones &c, ec qiiofvjs alios , iu 
,, quorum favorem &c. quicu.iique Beueficia 
„ Ecciefiafiicaunita&c. et illoru.n Uiioncs cis 
„ fac^ta; reperirentur &c. dummodo &c. B.-neh- 
„ cia ipfa pofGdcrenc , ad lolucionem Co.nmu- 
„ nium , Annacarum , ec aliorum /urium pr.^- 
„ didorum eifdem Camera: , Collcgio , ec Of- 
„ ficiaiibus , rarione Uuionum &c, prafdida- 
„ rumfingulis XV.annis&c. facieudam rene- 
„ ri &c. ec ad id &c, cogi , et compclli polTo 
„ decrevic, et declaravit . Mandans propcercii 
„ &c. ut &c. tam Virorum , quam Mulierum 
„ &c. et quoromvisOrdinum Rcguiares Con- 
„ gregaciones&c. ad indicandum&c. omnia , 
„ etfingula &c.quicumqueBeneficia Ecclefia- 
„ llica, qux &c. Congregaciones &c. poflide- 
„ renc &c. moneret, et requireret &c. ftatuit , 
„ quod Uniones &c. de quibufcuuique Benefi- 
», ciis Ecckfiafticis &c. cuicumque &c. Mona- „ flerio &c. Ccngregationi , Ordlni , Militia: 
„ &c. hadeniis fad^ , et in fucutum facien- 
„ dx &c. fub prffdidorum PrajdeceHbrum_» 
„ Confticucionibus &c, oinninoj compra:hendi 
), &c. voluic , et ad folucionem Quincienniorum 
„ tencri &c. et ad id cogi &c. polle dedaravic 
„ &c. Mandantes propcerea &c. difts Camers 
„ Clerico , cui &c, omnes , ec fingulx Caufx ia- 
,, ter &c. Cancellaria: Apofto'ica: Generalem_, 
„ Subco!.'et5torem &c, cc, quafcumque Congre- 
„ gaciones &c. fuper foUicione Aunacarum , 
„ Communium, et aliorum jurium Qiu'nden- 
„ niorum eorundcm commifia: repcriunti;r, ec 
„ aliis &c. ut &c, Congregationes&c, ad in- 
„ dicandum&c, cmnia, ';£ fingula &c. quaj- 
,, cumquc Bencficia Ecdefiaiiica &c. eis unica 
„ &c, qua? &c. Congregaciones &c. vigorcu 
„ Uiiionum hujufmcdi poffidenc &c. moneant, 
„ ct requirant , cum poceftacc &c. Congrega- 
„ cioncs&c. ciranai , monendi , ec rcquirendi 
,, &c. Non obftancibus &c. Privilegiis &c.Con- 
,, gregacionibns &c. conceftis&c. pzx Confiitu- 
tion-%o.Clementis X. §.i. 2. ^.4. 5. 6.7. S. 9. 11. 
14. c> 15, eodtm Bullay. tom.6. ibi : Paulus Pa- 
,, palV. &c. nonnu!Ias Congrcgaciones Regu- 
„ larcs a iencenclis , cenfnris , ec poenis,quibus 
,, ob noii folutionem mediorum , leu incegro- 
„ ruiii frnc^uuin primi anni Monafteriorum , et 
„ Bencficioruni &c. eorum Monafteriis &c. ea- 
„ cenus unicorum innodata: eranr &c, abfoluic 
„ &c. ac medios , feu incegros frudiis hujufmo- 
,, di eis liberaiiter remific &c, fuccelloribus fuis 
„ R.omanis Poncificibus, ec per confequens &c. 
„ CoIIegio Cardinalium hujufmodi , et Oificia- 
„ libus &c.pra;)udicare nou pocuiile &c.omnes ^ 
„ ec fingulas Uniones &c, de quibufvls &c. Be- 
„ neficiis Ecclcfiafticis &c.ucriufquefexus Con- 
„ gregacionibus &c. perpetuo fac^iS , et dc ca:- 
„ tero &c, perpe;:u6 fa:iendas , fub literis Pau- 
,, ii 11, &c. iiiciudi &c. Ec propcerea quafcuin- 
„ que Congregaciones &c. ad folucionem Com- 
„ munium , cc Minutorum Serviciorum , ac An- 
,, natarum , etaliorum jurium prsdidoruni-» 
„ eifJem Camera: , Collegio , et Oificialibus , 
,, racione earundcm Unioaum &c. fingulis XV. 
„ annis &c, tenerl &c. et ad id &c. cogi &c. 
„ polfe , nec non &c, B:neficia hujufmodi onus 
„ folutionis Commu;i:um , ec Mimicorum Ser- 
,, viciorum , ac Aanacarum , ec aliorum jurium 
,, pndiclorum femper habuiilj , ec habere de- 
„ crevic ,ecd.claravic , (uandanspropccrea &c. 
,, uc omnes , ec fingulas Caufas &c, incer Pro- 
„ curatoreui Fi.^calem dictJe Camers , Officia- 
„ les pridicSos &c, ec quafcumque Congrega- 
„ ciones &c. rerminarenc , cc deciderenc &c. 
„ Congregationrs &c. quorumvis Ordinum 
„ Regularium &c. dummodo &c.B;neficia ipfa 
„ polfidercnt , ad folutio.iem Cominuiiium ,ec 
,, Annacarum ,ec aliorum jurium prjedidoruin 
„ eifdem Camers , Collegio, ec Oificiaiibus, 
„ racione Unionuin &c. prxdiiftirum fingu- 
,, lis XV. annis &c. faciendam ccneri &c. ec ad 
„ id &c. cogi &c. polfe decrcvic , ec declaravit , 
,, mandans propcerea&c. ut&c. tam Virorum, 
„ quam Mulierum &c, ec quorumvis Ordinum 
j, Rcgulares Congregaciones &c. ad indican- 
„ dum &c, omnia , ec fingula &c, quscu.nque 
„ Beneficia Ecclefiaftica , qua; &c. Congrega- 
9, tiones &c. pofliderenc &c. oioneicc , ec re- 

., qui- De Quindenniis , Cap. XLIIL „ qtifrc-et &c, Uniones &:c. de quibufcum- 
,, qiie Beiieficiis Eccklia!licis &c. ciiicuui- 
„ qiie &c. Mona(lerio&c. Coiigregaciojii , (>r- 
„ dini , Militia: &c. haiSenus fatSr , et iii futu- 
„ rum faciendi &c. fub didorum Prxdecef- 
,, forum Conftitucionibus &c. ojunino com- 
,, praehendi &c. et ad folutioaem Qmndennio- 
„ rum teneri &c. et ad id cogi &c. poffe dcda,- 
,, ravit &c. Mandans propterea &c. Camera: 
„ Clerico , cui &c. omnes , et (1 igulje Cau- 
„ f» inter &c. Cancellan':» Apoftolica: Ge- 
,, neraldui Subcoiieflorem &c. et quafcumque 
,, Congregitioiies &c. commilf^ reperiebantur, 
„ et aliis &c. ut &c.Congregationes &c.omnia, 
,, et fingula &c. qujecumque Beneficia Eccle- 
„ fiaftica &c. eis unita &c. quse &c. Congrega- 
,, tiones &c. vigore Unionis hujufmodi polB- 
„ debunt &c. monerent , et requirerent , cum 
„ pottftate &c. Congregationes &c. citandi, 
,, monendi , et requirendi &c. Cum antem &c. 
„ diverfae Reguiarium &c. perfonarum Cou- 
„ gregationes&c. fub literis prxdidis minims 
„ comprcchendi contendant &c. Nos vero 
„ omnia, et fingula Privilegia &c. per quo- 
,, fcunique Rouunos Poncifices &c. qnibufvis 
„ Congregatioiiibiis &c. ratione folucionis 
jj Co'iimuniuin , Quindeuniorum , aliorumque 
,, jurium prjEdiftorum , Camer^ .Collegio, et 
,, Offijialibus prjediAis facienJs , haftenus 
,, qiiomodolibet concefTa revocantes , et aniiul- 
,, lantes &c. literaseoruudem Pauli I V. et Pii , 
„ ac Sixti V. atque Urbaiii VI 11. nec non quo- 
,, rumcumque aiiorum Romanorum Ponti/f- 
•„ cum PrsEdecelforum noftrorum fupet folutio- 
„ ne Annatarum , Communium , Quindennio- 
„ rum , et aliorum jurium, ratione Proviiio- 
„ num , feu Unionum perpetuarum quorum- 
,, cumque Benehciorum Ecclefialiicorum; &c. 
„ approbamus , et conffrmamus &c. acoinnes, 
„ et fingulas Uniones de quibufvis &c. Benefi- 
„ ciis Ecclefiafticis &c. utriufque fexus Con- 
„ gregationibus &c. Regularibus &c. perpetuo 
„ fa<5tas, et decjetero&c. perpetuofaciendas , 
5, Inb literis Pauli PrxdeceHoris hujufmodi 
,, compraehendi , et includi . Ideoque quafcum- 
„ que Congregationes &c. ad folutionem Com- 
,, munium , et Minutoru n Servitiorum , et An- 
„ natarum , alioriimque jurium pra:dii5i:orum 
,, eifdemCamera» , Collegio , et OiBcialibus , 
,, ratione earundem Unionum &c. faciendam 
„ teneri &c. ec ad id &c. cogi , ec compslli pof- 
,, fe &c. ftatuimus , et deceniimus &c. utcum- 
,, que per quajcumque Loca Pia &c. quorum- 
„ vis Ordinum Regularia , Qiiindennia , et ali-i 
„ jura , racione Penfionum perpetuarum &c. re- 
,, fervatarum , et impofterum &c. rcfervanda- 
,, rum &c. Cameri Apoftolicx , et Collegio , ec 
„ OiBcialibus prxdidis perfolveredebeanc, et 
„ ceneantur &c. quafcumqua Congregationes 
j, &c. ad folutionem Quindenniorum , alio- 
„ rumque juriuni ratione Penfionum perpetua- 
,, rum hu/ufmodi &c. cifdem CamerK , Colle- 
„ gio , et Olficialibus faciendam teneri &c. ec 
,, ad id &c. cogi , et compelli polfe dcclaramus 
5, &c. ut &c.'Congregationes &c. moneat , uc 
„ profiteantur &c. oinnia , et fingula Bencficii 
,, Ecclehaftica , qux vigore fimilium Unionum 
,i &c. poffidcnt &c. cum facultate citandi , et 
„ inhibendi &c. mandamus , ut &c. Congrega- »39 

,, ciones &c. ad indicandum &c. omnia , et fiu- 
„ gula &c. Beneficia Ecclefiaftica &c. eis umta 
„ &c. et Penfiones perpetuas illis refervat.is &c. 
„ qu£ , et quas &c. Congreg ii.iones &c. vigore 
„ Unionum hujuf nodi pollident , et percipiunc 
,, refpetSive &c. moneat ,etrequirat , cum po- 
„ teftate &c. Congregationes &c. citandi , mo- 
„ nendi, etreqnirendi &c. IM tn obftantibus&c. 
„ Congregatiouum, et Monafteriorum &c.Pri- 
„ vilegiis&c. con:e*iis &c. /ingulorum Mona- 
„ fteriorum , et Congregacionu^n &c. ec Conlii- 
tution. S. M. Clememis Xl-in principio , 29. TN^o- 
■venibris 1704. ibi : Neque &c. ab eirj-ni im nu- 
,, nes 1 autexemptos fe reputalT^ Religiofos Vi- 
„ ros Scc.repetit.pofiTraclint.Co^iiitMtion. 4po- 
ftot. in ordine U Hl.y l^L. i/-li. Vii[. xi. ^i^XlI. 
& int.prieterniifs.in ordine la I-ltvi Vtic. et profe- 
quuntur Filliucc. (jntflionworul- tom i. tr.tii 45. 
de Benefic. Eccl.cap.6 qnxll.io. «.59. ibi : Quod 
„ fi Ben.hciu n unitun &c. fic ann.xu n &c. 
,, Monaftetio exempco, parum refert quoad 00- 
„ ligacionem folvendi Quindennii , omnia euim 
,, illa foivendi Quindennii ex Pontificiis Con- 
,, fticutionibus obnoxiifunc &c. .A-^or.inflitu- 
tion.m3rj.l.p.irt.z.lib.7.cap.ii.qnic(i.6. ibi : Sextd 
,, quxrirur, an quiiidenniu.n foiviiidum fit ex 
,, Benrficiis &c. uiiicis &c. Prsterei , an etiani 
„ exiien:fici;s unitis &c. Congregatio li , pri- 
„ vilegio, vel aliquo alio fptciali /ure ex-rmpcis? 
„ Re/poideo, ex omnibus hifce Bsneficiis &c. 
,, quindeniiiumdebcri j id eiiim ap;rceconitac 
„ ex iplis fan5tio)ibus Pontificiis de folvendo 
,, quiiidenuio coiiitirutis &c. et p.irt. ?. lib u. 
cap. II. qn£[l. 10. in principio Mafs. Gallef. dc 
^nnat. num. go hi fin. §. eji aliiti . in principio , 
'uerftc.itcm ji uni.tinr ., & vcrfic.ex hujnfmodi 
Vnionibtis , Card.de Luca de Bentfic. difcurf.i^y. 
mm. 5 . in principio , ibi : quoniam , atrentis ra- 
j, tionibus , quibus innixi eft introdutSio An- 
„ natarum , et de confequenti quindenniorum 
„ &c. iftud onus percutit illos , qui ex gratia , 
„ et munificeutia Sedis Apoftolicae , tamquaiu 
j, foventes caufam lucracivam , pociuntur fru- 
„ (fiibus , et emolumencis Bencficiorun , ac 
„ propterea conimodiorem a(f;qu:intur vitam 
,, perfonse illius &c. Moniilerii &c. five in ipfa 
„ Religio in univerfun exinde reportjt coin- 
,, modumratione Uiiionis , dum majorcm nu- 
„ merum Religioforum in eo Monafterio , vcl 
„ Conventu rccinere poteft &c. 

Urgececiam alcerum non minus congruum-i 
exemplum Unionum , qua» fiunt Hofpitalibus; 
fru(5iuscnim hujuimodi Beneficiorum uiiicoru.n 
procul dubio ex natur.i rei , feu unici Iniiituci 
volitoc Hofpitalitati , deftinantur,ac convcrrun- 
tur iu neceifariam Curam , & fuftentacioniin 
argrotorum ,attamen ext^loraci Juris eft , dcbcri 
quindennium de Beuefi.:iis talitcr unitis Hofpi- 
talibus , prout literalicer difponunt Bulli quin- 11 
denniorum, ex Bitlla6. Pattli Il.§. t. z; j. 4. ^. 
& 6. Uillar. nov. l{pm tom.i. ibi : Beneficia Ec- 
„ clefiaftica &c. Hofpicaubus &c. Apoftolica 
j, audoritate univimus, iucorporavimus &c- 
„ Pr jptereaque &c. Bencficia unita hu/ufmodi 
„ amplius nequaquam vacare fperanrur &c. 
„ Nos &c. ftatuimus &c. et declaramus , qudci 
j, oninia , et (ingula Monaiteria &c. Commu- 
„ nia , et Minuca Servitia , atque alia jura debi- 
„ ta , et coiifu.ta , tam ipfis CaujccSjet CoUe- 
S 1 sio. 140 Joannis Lopez de Leone, glo , quim OflQcialibus praefatis , reliqua ve- 
ro Moiiaiteria &c. et Beneficia , ut pritfer- 
tur , uiiita &c. Annatam, five medios frudus 
unius anni in pofterum (ingulis XV. annis 
perpetuo fequuturis eidem Cameratio folvere 
Cc;neantur , ct debeant . Et quod de omnibus 
&c. Beneficiis , ut prsfertur , unitis &c.Com- 
munia , Minuta -, et alia jura , feu Annacas , 
etmedios frudushujufmodi folvere adflrin- 
gantur etiam fingulis annisXV. infuturum 
&c. Alioqui , fi a lolutione &c. ceflare prs- 
fumpfermt , Uniones &c. habeantur penitus 
pro infedis , ct fic &c. Beneficia hu;ufmodi 
tamquam vere vacantia poffint &c. impetra- 
ri &c. ex Bulla 17. -Pauli ly §. 8. d^ 11. eod. 
tom. I. ibi : omnes , et fingulas Uniones &c. 
de quibufvis &c. Beneficiis Jcciefiafticis&c. 
Hofpitalibus &c. perpetuo fadas , et de cx- 
tero 3..C. perpetuo faciendas , fub literis Pau- 
li ikc. comprihendi &c. Et propterea &c. ad 
foIutionemCommunium, ct Minutorum Ser- 
vitioriim , ac Annatarum , et aliorum /urium 
prsuictorum eifdcm Camera: , CoHegio , et 
Utficialibus , ratioue earundem Unionum_» 
&c. fingulis XV. annis &c. faciendam teneri 
&c. ct ad id &c. cogi ixc. pofle, nec non &c. 
Beneficia unita hujuln;odi onus folutionis 
Communium , et Minutorum Servitiorum , 
ac Annatarum , et alioi uai jurinni fempcr ha- 
budle , et ad prslens habere . £t infuper , uc 
ratio Commuuiu.n , Minutorura Servitiorum, 
ac Annatarum , et aliorum /urium prasdido- 
rum ciara habeatur &c. volumus &c. quod 
&c. Holpitalia &c. omnia , et /ingula &c- Be- 
neficia Eccleliafiica , qux polfident &c. no- 
tificafle , ec inci(nafl'edcbeant , et ad id &c. 
cogi, ec compelli poffint, ex BiilU iH.S.Tii V. 
^. &• 4. tod- hullar.tom. i. ibi ; omnia, ec 
fingula &c. qu2;.umque Btncficia Ecclefiafti- 
ci&c. Hofpiralibus&c. Apofiolica audori- 
tace unita &c. iub litcris Pauli II. et aliorum 
Prsdeceiiorum hujulmodi compra:hendi , ec 
includi . Et propterea omni.t , ec lingula &c 
Hof^icalia &c. in quoruin favorem U.iiones 
&:c. facta: reperiuntur &c. duinmodo &c. Be- 
nehcia ipfa poTideanc , ad folucionem Com- 
muniuin , Aonatarum , ec aliorum jurium 
prxdidorum eioem Camerae &c. ration:_) 
Unionum &c. fingulis XV. annis Sjc. ficien- 
dam reneri &c. ex Huiia j j . Sixti ^.%.z & <i. 
eod. tom.z. ibi : itatuimus &c. et declaramus , 
quod Uniones &c. de quibufcumque Benefi- 
ciis Ecckfiafiicis &c. Hofpitali &c. hatSe- 
nus fadae, et faciend^ &c. lub didorum-» 
Prsdeceiforum Conftitutionibus &c. omnino 
cjmpra:hendantur &c. Et proptcrea &c. Ho- 
fpitalia &c. in quorum favorem Uniones&c. 
fadaf reperientur, aut pofihac fient &c. dum- 
modo Beneficia ipfa poffideant , ad folutio- 
nem Quindenniorum pra^fatorum eidem Ca- 
mers,ac ColJegio,et Officialibus, ratio- 
ne Unionum &c. fingulis XV. annis &c. fa- 
ciendam teneri &c. u ad id &c. cogi &c. pof- 
fe . Nonobftantibus&c. Privilegns &:c. Ho- 
fpitalibus &c. conceffis &c. ex Bnlla 1 8. Tr- 
batii Vlll. in principio , junSio §. 2. ia fin ^ 
§. 4. eod. Bullar. tom. 5. ibi : omnia , et fingu- 
ia &c.HofpicaIia &c. in quorum favorem &c. 
quascumque Beiieficia Ecdefijfiica unica &c. et illorum Uniones eis h&.x repcrirentur &c. 
dummodo &c. Beneficia ipfa poffidcrent , ad 
folutionem Communium , Annatarum , cc 
aliorum jurium pra:di<Sorum eifdem Carne* 
IX , Collegio , et Officialibus , ratione Unio- 
num &c. prsdiSarum fingulis XV. annis &c. 
faciendam Ccneri &c. ec ad id &c. cogi , ec 
compelli pofle decrevic , ec declaravic &c. 
Uniones &c. de quibufcumque Beneficiis Ec- 
defiafiicis &c. Hofpitali &c. haftenus fads , 
et in futurum faciendse &c. fub diifiorum Prat- 
deceflbrum Conftitutionibus &c. omnino 
comprihendi &c. veluti , ec ad folucioneni-» 
Quindenniorum ceneri &c. ec ad id cogi &c. 
pofle dedaravic . Nonobfiantibus &c. Privi* 
legiis &c. Hofpicalibus &c conceifis &c. ec ex 
Bulla so. clementis X. §. i. 3. 4. ^. €^ 11. eod. 
Biillar. tom. 6. ibi : omnes , ec fingulas Unio- 
nes &c. de quibufvis &c. Beneficiis Ecclefia- 
fticis &c. Hofpitalibus &c. perpetuo fadas , 
et de citero &c. perpetuo faciendas , fub li- 
teris Pauli II.&c. includi &c. omnia, et fin- 
gula &c. Hofpitalia &c. in quorum favorem 
&c. quxcumque Beneficia Ecclefiaftica uni- 
ca &c. exifterenc, cc illonim Unioncs eis fa- 
(So: reperirentur &c. dummodo &c. Beneficia 
ipfa poffiderenc , ad lohitioncm Commu- 
nium, ec Annacarum, ct aliorum jurium pra:- 
didorum eifdem Camera: , Collegio , ec Offi- 
cialibus , racione Unionum &c. prjedicSaruin 
fingulis XV. annis&c. faciendam teneri &c. 
etad id &c. cogi &c. pofle decrevit, ec de- 
claravic &c. Uiuones&c.de quibufcumquo 
Beneficiis Ecdefiafticis &c. Hufpicali &c, ea- 
cenus fadsB , ec in futurumfacienda; &c. fub 
dittorum Pra:deceliarum Conftitutionibus 
&c. omuino comprxheudi &c. voJuit , eti ad 
folutionevi Quindenniorum ceneri &c. ec ad 
id cogi &c. pofle declaravic &c. cum pocefta- 
ce dicta &c Hofpicalia &c. citandi , monendi , 
& requirendi &c. acque in fpecie cradunt 
MajjGallef de ^nnat. «.30. in fin §. cjl aliud , /» 
principio & fin- verjic fedfi Beiieficium , & ver- 
fic. ex bujufmodi Fnionibus , ibi: fed fi Benefi» 
,, cium anucx folucioni obnoxiun uniacurHo- 
j. fpicaii&c. ex hujufinodi U lioiibiis &c. ufu 
» recepcum fuic , uc illi , in quorum commo- 
'• dum calesUniones cedcbanc &c. ;proinicce- 
" renc , obligarencque fe , ec fucce(forcs pro fol- 
" vendain fucurum &c. finicis&c. XV.&c.an- 
II nis , unicorum Beneficiorum annata &c. 
.Amcyden.de flyl.Datar. lib i.cap.iS- §.4 t/e^»/»- 
,, den.n. io. ibi: aliud enimelt ,qu6d quiiiden- 
>» nia folvantur pro Bwneficiis , qui uniuntur 
" Hofpicalibus &c. priori cnini cafu Camera-» 
" Apoftolica , ec Officiales Cancellaria: dam- 
" num patcrentur , quia pro illis Beneficiis fol- 
" vebatur Annata , qusE , cum per Unionem 
\\ fuerit fublata , jequuni eft , quod fubintrec 
„ quindennium &c. T<lovar. in Summ Bullar. 
part. 2. commentar. 144. num. 11.^ 12. cgoin- 
fra Cap. CXIX. 

Adeo, uc eciam apud Echnicos defignacus 
fueric |upitcr hofpiralis , feu xenius , veluti legi- 
cur tib.2. Machab. cap.6. verfic.z. ibi : qui locum 
inhabiCibanc Jovis feo/jp/fa/;j, de c\ao Solor^i^an. 
dejur. Ind. tom.i. lib.z. cap. 20. n. 43. Mager. de 
.Advocat. armat cap. 10. «.247. ciimfeqq. Tholo- 
fan.fyntagm. yur. tont.i. part.i. lib. 15. cap. 28. 

num.36. De Quindenniis , Cap. XLIII. 141 nurn, ?('. Gallerat.de renMnc-tom. j. Uh, i.Cdp.i. 
n. 10. lancellott. pofi opufcul. infcript.\l'Hoggidi 
pavt. 2 . sfoghi di mente , sfogo 4. ego iii altero rneo 
7ra6latu edito de Quindemiiis , cap.6.num. 23. 
Longeque fortiiis procedit noftra priucipalis 
refoiutio , fi frudus Canonicales , feu Prsben- 
^alcs, ex Canonicatibus , [ive Prjcbcndis per- 
cipi foliti, computatiscertis, ecincertis, non 
fint adeo tenues , et miferabiles , ut , de trafla 
fumma debita proqiiindenniis, diftributa in_. 
fmgulosannos, non luperfic congrua fuftenta- 
tio Canonicorum , vel Prabendatorum , juxta 
Ecclefiafticum eorundem decorem : quod (atis 
iiquet ex eo , quod fipius fuper Canonicau- 
bus , er Pribendis refervancur annuJE Penfio- 
iics , quibns Provili acquiefcunc j ideoque ctiam 
ex hoc capire inallcgabilis evadic prstenfa cxem- 
pcio a quindenniis , quse generaliter locum non 
haberec , nifi proportionabiliter ad necefTariam 
vit« /uftencationem, nonautem qiioad ea , qua: 
ji fupeifunt , veluci in fimili de contributione taxse 
Conciliaris debicK Seminariis vigore Sacri Con- 
cilii Tridentini feff. i^.de I{eformat. cap, 18. pro- 
bant T>/gH(3rc//. confultation. Canonic. tom. i. con- 
fultat.iz ? . w. 2 3 . cum feqq. tertix editionis Venetx > 
VanimoU. decif. 27. «.15. fart. i. 

ARGVMENTVM. 

Ex Beneficiis annuum valorem viginti qua- 
tuor Ducatorum auri de Camera exce- 
dentibus , Collegio, five Seminario , 
pro fuftentatione Collegialium , feu Se- 
minariftarum , vigore Sacri CoficlUl Tri- 
dentlni jejj'. 21.de Reformaf, cap. 18. ab 
Ordinario unitis, etiam adhuc deben- 
tur quindennia . 

SUMMARIUM. 

1 S.Kra Tridentina Synodus fefl". 23. de Reformat. 

cap. 18. facuUatcm tribuit Ordinariis , uniendi 
Beneficia Collegiis , fctt Scminariis , pro eorum 
fuficntatione . 

2 Dummodb tamen Vnio non fiat abfque necefjitatc . 

1, Etiam Collegia , five Seminaria , quibus unita fue- 
runt Bcncficia ab Ordinariis fo fttflentatione 
CollegiaUum , tencnlur ad quindennia . 

4 Keferiiir abfurduYn alias oriturum . 

5 I{efettur aliud abfurdum . 

6 iinjiidenniadebentur etiam Pontifici , & Cardina- 

libus . 

7 .Alimentorum privilegium potentius e(l . 

8 TerVnionem non intelligitur prajudicatum quin' 

dtnniis . 

9 Hofpitalia etiam tenentur ad quiadennia , & rejici- 

tur Card. de Luca de Benefic. difcurf i?<?. n.5. 

in principio ante med. verfic.fecus . 
1 o Vniofit ad fuflentationern , & curam agrotorum . 
i i bacrum Conciliuni Tridentinum , itibil difponit 

circd quindennia . 
I i Seminaria ercEla vigore liecreti Conciliaris , etiam 

a«te ConlUtutionem ClementisX. tencntur ad 

folutionem quindenniontm . 
j j Patics Concitii non ignorarunt Conflitutiones ^po- 

jloHcas fuper muteria quindenniorum , minufque prxfumuntur illis derogare voluiffe . 
14 Sententia SupremiTribunatis prtevalere debet opi- 

nioni Dotlorum . 
I % Do6lrina Do£loris rejelii non attenditur . 

16 Cotlegia , ac Seminaria literatiter compnebendmtur 

fub Confiitutionibus fotutionem quindenniorum 
pracipientibus . 

17 Buttic quindennioritm generaliter loquentes , proin- 

deque continentes in ventre exprefjam rationem ^ 
inctudunt omnes cafus , quibus applicatur ratio 
expreffu . 

18 I{atio in lege expreffa determinat omnes cafus fub 

ratione comprxbenfos , etiam ad correliionem-a 
yuris . 

19 Buttte quindenniorum utunttir hoc argumento . 

20 I{atio introdu£lionis quindemiorum fundatur iru 

damno Camerx , & .Annatifiarum ob cejfatam 
.Annatam po(l feqmtam Vnionem Deneficiorum . 

21 Citm Camera .4poflotica , <^ .Annatifl^ a:qui fen- 

tiant damnum amifjionis .Annatx ex Vniotiibus 
fa6lis pro fufientatione Coltegiatium , ratio poliu- 
lat , ut etiam illee comprahendantur fub diUis 
Conflitutionibus , &■ fubjaceant quindenniis . 

CAPITULUM XLIV. 

CUm Sacrofanfla Tridentina Synodusfeff. 15. I 
de P^eformat. cap. 18. po(i nied.verftc. nec non 
Beneficia , facultaiem tribuat Ordinariis tam- 
qiiani Dclegatis Sedis Apoftolica:, uniendi Be- 
ncficia ( perinde ac C\ Ur.iones Beneficioruni 
fierenta Papa , ex regu'a , qund qiiiperalium 
facit , per fe ipfum facere videtur } Collegiis , 
lcu Seminariis proeorum fuflentacione, dequo 
Barbofa ad di£l.loc.& de Epifcop.part.^.alteg.77. 
n. 2^. cumfeqq. dummodo tamen Beneficiorum % 
Uniones non fiant praster mentem Decreti Con- 
ciliaris pro commodiorj fuftentatione, vel amae- 
nitate , et recreatione citra pra:cifam neceffita- 
tem , Lotther. de re beneficiar. lib.l.qu.zp. n.6o. 
facile oriri poteft inter Collegia prxfata, feu 
Seminaria difceptatio cum Annatiftis , utrum 
Beneficia fic unita , fub/accanc quindenniis; 
proindeque in prajfenti refolvitur, quod ex Be- j 
neficiis annuum valorem XXIV. Ducatorum_» 
auri de Camera exccdentibus, Collegio, five 
Seminario , pro fuftentatione Coilegialium , feti 
Seminariftarum , vigore Sacri Concitii Tridentini 
feff. 23. de I{eformat. cap. 18. ab Ordinario uni- 
tis , etiam adhiic debencur quindennia ; fi nacn- 4 
que folum privilegium alimentorum excufaret 
a folutione quindenniorum,a(5um eftet de quin- 
denniis , dum omnia fere Collegia , ac Semi- 
naria , qus valde numerofa exiftunt , quxve iii 
dies multiplicantur , cum evidenti /uventutis 
ucilicatc , facili negocio fe fubtrahcrent ab hu- 
jufmodi onere quindenniali, quando tamen_i 
omnes fere Beneficiorum Unioncs in Alumno- 
rum alimoniam tendunt : alias fuperflux eva- 5 
derent Confticuciones Apoftolics defuper ema- 
naca:, obligances ad quindennia Collegiaquo- 
que , ac Seminaria , veiuci lcgere eft in Butta 17. 
Tauti IV. §.8. e5" II. Riiltar.nov- I{om.tom. i . ibi : 
„ omnes , ec fingulas Uniones &c. de quibufvis 
„ &:c. BeneficiisEcclefiafticis &c- Collegiis &c. 
„ pcrpetuo fadas , et de caetero &c. perpetuo 
j, faciendas , fub literis Pauli &c. comprshen- 
„ di &c. Et infuper , ut racio Communium , 
„ Minucorum Scrviciorum, ac Anoatarum , ec 

alio- 142« 

t, aliorutti jurtum prardiftorum clara hsbeatur 
»> &c. voiumus &c.qu6d &c. Collegia &c. Be- 
» neficja Ecclefiaflica , qua: poffiucnt &c. no- 
" tificaire , ec intimafle debeant , et ad id &c. 
" cogi,et coinpelli poffint, in Bulla ^SS.Tiiy. 
" §. 3, 4. & 6. eod. Bullar. tom.z. ibi : qujccum- 
" que Beneficia Ecclefiaftica &c. Collegiis &c. 
Apoftolica audoritate unita &".c. fub liceris 
„ Pauli II. et aliorum Prxdeceliorum hujuf- 
„ modi conTipr^hendi, cc includi . fcr propte- 
,y rea &c. Cotlcgia &c. in quornm favorem-» 
»> Uniones &c. fadje reperiuntur &c. dummo- 
" do &c. Beneficia ipfa poffideant , ad folutio- 
" nem Ccmmunium , Annacarum , et aliorum 
*' jurium praedidorum eidem Camerar &c. ra- 
*' tione Unionum &c. fingulis XV.annis&c. 
*j faciendam teneri &c. Mandantes &c. ut om- 
„ nts, ec fingulas Caufas &c. inter &c.e;ufdem 
,, Carnera: ColkcSorem &c.et &c. Collegia &c. 
j> fuper Iblutione Annatarum , Commnnium , 
>' et aliorum /uriuni Quindenniorum corun- 
" dem &c. terminet, et decidat. Et &c. omnia, 
•" et fiiigula &c. Coilegia &c. ad indicandum 
" &c. omnia , et fingula &c. quicumque Bene- 
" ficia Ecciefiaflica, qnx &c. poffideanc &c. 
, , monear , et rtquirat , et in BuHa 47. ejiifdcm 
S. Tii y. §.3. eod tcm. 2 in Bulla 38. Sixti V. 
%.i.'\.& •!,. eod.tom.2. ibi : flafuimus &c. et 
„ declaramus , quod Uninnes &c. de quibuf- 
»5 cumque Beneficiis Ectkfiafticis &c. cuicum- 
»' que &c. Collegio&c. Seminario &c. h.ide- 
»' niis t'a.As , er facienda: &c. fub diftorum Prje- 
" decefforum Coiiflitutionibus &c. omnino 
" coniprshendantur &c. Erpropterea onmia , 
"^ et fingula &c. Collegia , Seminaria &c. in_. 
„ quorum favorem Uaiones &c. fa.&x reperien- 
„ tur , aut poflh ic fient &c. dummodo Bene- 
j, ficia ip{i poffideant , ad folutionem Quin- 
» denniorum prajfaroruni eidem Camer^ , ac 
» Collegio , et Officiahbus , r.otione Unionuin 
" &c. lingulis XV. annis &c. faciendam rene- 
" ri &c. ct ad id &c. cogi &c- porte . Mandan- 
" tes &c. ut &c. omnia , er fingnla &c Colle- 
,' gia &c. Seminaria &c. ad indicandum &c. 
„ omnia , et fingula &c. quxcumque Beoeficia 
„ Ecclehaflici &c. qux ipfa Coilegia , Semina- 
>, ria &c. poflide.int &c. moneant , et requf- 
•> rant . Dantes &c. plenam , et liberam facnl- 
" tatcm proeorundem quindeiiniorum , ct ju- 
" riuiii cvadii.ne &c. citandi , monendi , er re- 
" qiiireudi &c. Non obftancibus &c. Priviie- 
^' giis&c. Coikgiis, .Scmmariis &c conceffis 
,^ &c. in Culla li.yrbaniVllI. in principio, jnn- 
„ flo §. 2. 3. d^ 4. eodem Bul/ar tom s- ibi : om- 
„ nia, etfingula&c, Coll.gia&c. io quorum 
» fjvorem &c. quicuinque BMieficia tcclefia- 
» ftic2 unita &c. er illorum Uniones eis fadx 
" reperirentur &c.dummod6 &c. B neficia ipfa 
" polsiderent , ad folutionern Communiuin , 
" Antiacarum , etaliorum jurium prsBdidoium 
" eifdemCamera;, Collegio , et Officialibus , 
l- ratione Unionum &c. prasdidarum fingulis 
„ XV. annis &c. ^faciendam teneri &c. et ad 
„ id&c. cogi, ec conpelli pofle decrevir, et 
» tjcclaravit . Mandans propterea &c. ut &c. 
» omnia , et fingula &c. Collegia &c. ad indi- 
•» candum &c. omnia , et fingula &c. qusecum- 
" que Beneficia Ecclefiaftica', qnse &c. poffi- 
»> d«ent &c. inoncret, ct requirerec &c. fta- Joannis Lcpez de Leone, tuit &c.qu6d Uniones &c. de qnibijfcumqiic 
Bcneficiis Ecciefiafticis &c. cuicumtiue &c. 
Colltgio&c. hadeniis facts , et in futurum 
faciendi &c. fub didorum Prxdeceflorum_» 
Conlticutionibus &c. omr.ino comprshendi 
&c. voluit , et ad iolutionem Quindenniorufn 
teneri &c. ec ad id cogi &c. pofle declaravic 
&c. Mandantes propterea &c. dida; Camera: 
Clerico , cui &c omnes , cc fingtila; Caufz ia- 
tcr &c. Canccllaria: Apoftolics Generalem 
Subcolleiftorem &c. et &c. CoHegia &c. fuper 
ioiutione Annatarum , Communium , ac alio- 
rum jurium, Quindenniorum eorundem com- 
niilfa; reperiuntur , ec aliis &c. uc &c. omnia , 
cc fingula &c. Collegia &c. Seminaiia &c. ad 
indicandum &c. omnia , cc finguia&c. qu£E- 
cumque Bentficia Ecclefiaftica &c. eis unira 
&c. qux ip(a &c. Collcgia , Seminaria &c. vi- 
, gore Unionum hujufmodi poffideiir &c. mo- 
r.eanc , et requirant , cum porcftate dida &c. 
Collegia &c. Seminaria &c. citandi , monen- 
di , et requirendi &c. Non obftancibus &c. 
' Privilegiis &c. Colitgiis, '-eniinariis &c. con- 
ceffis &c. er in BuUa so. Ckvitntis X.%. 1.3. 
4. 5. 9. ^ II. eod.Bullar. tum.6. ibi toinncs, 
et fingu];:s Vnioiits &c. de quibtjfv is &c. Be- 
ntficiis Eccltfiafticis &c. Collegiis &c. per- 
pecuo faftas , ec de cartero Sic. perpetuo fa- 
cic ndas , fub liceris Pauli \[. &c. includi &c. 
omnia , ec fingnla&c.CoIItgia &-c. iu quo- 
rum f.ivorcm &c. qusecumque Beneficia Ec- 
clefiaftica unita &c. exifierent , ct illorum 
Vnionss eis facftaj re perirentur &c. duinmodd 
&c. Beneficia ipf i poffiderc nr , ad k;lationfni 
Communium > et .Annatarum , et aiiorum ju- 
riuin prarclidorum eifdem Cameri Collegio, 
ec Offici.;lil)us , ratioiie Vnionum &c. prsedi- 
ftarum fiiigul's XV.amiis &c. faciendam te- 
neri &c. ec ad id &c. cogi &c. poflc dccrevir, 
et dcclaravit , mandans propterca &c. ut &c. 
onmia , et fingula &c, Collegia &c. ad inui- 
candum &-c omnia , ec fiigula &c. qujecum- 
que Beneficia Fc^.lcfiaftica ,qusB &c. poffide- 
rcnc &c. moneret , ec rcquireret &'c. Vniones 
&c. de quibufcumque Benefieiis EcclefialH- 
cis &x cuicumque &c. Collegio &c. Semina- 
rio 5oc. eateoiis h6\x , et In futurum facien- 
Ax &c. fub did-orum Pridecedorum Conili- 
cutionibns &c. omnino comprxhendi &c. vo- 
luic , ec ad folutionem Quindenaiorum tene- 
ri &c et ad id cogi &c. pnfte dcclarivit &c. 
mandans p'Optetea &c. dida? CainenCle- 
rico , cui &c. omnes, er finguli Caufx incer 
&c. Cancell «ris Apoftolica: Gcneralem Sub- 
colleftorem &c. et &c. Colkgia &c. fuper 
folurione Ann<tarum , Comniuiiiuin .etalio- 
rum juriutn Quindenniorum eommilfa: repe- 
riebantur, et aliis &c. ut &c. omnia , tz{\:\- 
guia&c. Collegia &c. Scniin.aria &'c. ad in- 
dicandum &c. omnia , er fingula &c. qui- 
cumque Bencficia Ecclefiaftica&c. eis unica 
&c. qu£E ipfa &c. Collegia , Seminaria &c. 
vigorc Vniouis hujufmodi poffidebunc &c. 
monerenc , cc requirerenc ,com poceftate di- 
<fta &c. Collegia &c. Seminaria &c. cicandi , 
monendi , ec requirendi &c. Nec non &c.ut 
&c. omnia , cc fingula &c. Collegia &c. mo- 
neat, ut profiteancut &c. oinnia , cc fingula 
„ BencficiaEccUfiaftica, qux vigore fimilium 

„ Vnio- De Quindcnniis , Cap. XLIV. H3 ,, Voionum &c. pofsident &c. cum facultace 
,, ;.i:3iidi , et inhibendi &c. mandamiis , ut &c. 
„ omiiia, et fingiila &c. Collegia ivc. Semina- 
„ ria &c. ad indicandum &c. omnia , et fin- 
,, <<nl3 &c. quxcumque alia Beneficia Ecclefia- 
„ iHca &c. iinira &c. quat &c. ipla &c. Colle- 
„ gia , Scminaria &c. vigore Vnionum hu- 
j, jufniodi poflSdent &c. nioneat , ct requirat , 
„ cum poceiiate dicfta &c. Collegia &c. Semi- 
„ naris &c. citandi , monendi , et requiren- 
„ di &c. repet. pofl Tra£l. int. Confi. ^poflol. in 
ordine lu V. VI. VU. VIH. & XI. & int. prxtcr- 
miff. la I. flviVnic. ac in pundo advertic Card. 
Farratin. apud .Amayden. deftylDatar. lib.i. cap. 
1 8. 's. 4. de qtiindenn. «.20. in principio , §. cinoad 
Vniones ibi : Delegatus debet prsfervare jura_» 
„ Delegancis, et e/us ftylum in omnibus lequi , 
j, et obfervate tenecur , nam Concilium , licet 
5, hujufmodi faculcates Ordinariisconceiferit, 
„ noluic tamen adimere jura Sedi Apoftoiici , 
„ aut in aliquo eiprarjudicare , ec cum folutio- 
,, nes Annacarum non fuftuleric, pricise cre- 
,, dendum e(l , quod volueric , illas firmas re- 
,, manere , ficuci videmus in fimili , quod , nbi 
,1 voluic fupprimere jura Sedis Apofiolic^ , 
„ hoc exprefse fuic didium &c. quare , ubicum- 
5, qus <.)rdinarius uticur hac faculcace fibi a 
„ ConciJio concella , crederem , quindenninm 
,, legicime per Sedem Apoftoiicadj &c. exigi 
5 , pof i"e &c. et prope fin.'ve)jic. Quartu Vniones , 
,, ifai: etciim fupradidse Uniones iint malciim 
,, damnofi Sedi Apoftolics , quia Scmiiiaria 
„ nunquam conferuntur , crederem cum aliquo 
„ moderamine quindennia exigi poHe &c. 
^mayden. loc. citat. num. 2?. in principio , ibi : 
,5 Quarco nocandum quod dicic Farracinus , fe 
„ crcdere , quod in Unionibus faftis Semina- 
„ riis quindennium ciim aliquo moderamine 
j, exigi pofie ,quafi vero hoc aliquod admicte- 
„ rctdubium, cum id ipfum ftacuancCoiifti- 
„ tutiones Pii, et Sixti V. ut ex prasmifla Con- 
„ ftitutione Urbani , ec nulla prorsiis eft diffe- 
., rencia inter Uaionem fa<3:am Seminario , ac 
,, Unionem fadam Monafterio ,qu6 ad dam- 
„ num , quod refulcac Cancellarix ; unde ne- 
.y fcio excogitar" , quod nioderamen hic requi- 
„ rac Farratinus . 

Ciimque idem priviiegium alimentorum fic 
quoque allegabile proparte Annaciilarum cau- 
fam habencium titulo onerofo a Papa , & uro 
parceSumini Poncificis , ncc non Sacri Collegii 
^ Emorum Cardiiialium , t] libivs paricer dc- 
bentur quindeuuia in eorum condecencem fu- 
ftencationem , juxca Bullam6- VattU ll.§.2.& 3. 
Bullar. nov. I{om. tom. 1. nulUm lo. ynlii Ut. in. 
principio , juncio §.<;. eod.tom 1. littlUm ij.Tau- 
UlV.^.y.&S.eod.tom. i.BtdUm^S. S.ViiV. 
§.:}. d^ 4 eod. Bullar. tom.i. Bnllam 3 ? . Sixti V. 
inprincipio , iunSlo §• 2. cod- tom. 2. BulUm 18. 
Vrhani VlU. in principio , iunElo §. i. eod- BulUr. 
tom- 5 . BulUm 50. Clementis X. in principio , jun- 
ilo §.1.2. ?.4- 5- 6- 7. 9.& io.eod.Bullar.tom.6. 
ibi : ut &c. S. ]{• £. Cardinales , qi^i iUius bonora- 
hilia membra &c. exiflunt &c. ftatum illorum 
yixta CardinaUtus fublimitatem dccentitis tcne- 
Ye &c. valeant &c. et liulUm S.M.Ctementis XI. 
in p incipio , 16. Maii 1705 . ibi : ttim pro congrtta 
dignitatis , <j!4am gerit tamciuam vifibile caput 
L<.i.h'fu , fujientatione&c. repet. pofl Truli. int. Confl. ^pofl. in ordine la l.Ul. V. VI. VI I. VHU 
XI. & XV. iihid fane privilegium pocentius eft , 
quo nobilibus eft caput fuper omnia membra j 7 
ac niagis necefiariuni hujufmodi Ecclefiaftici 
corporis confervationi , Gome^ , alias Sarnen. 
ad i^egul.'^^ . CancelUr. de valor. in prxfat.in med> 
verflc. & etiam , Fagnan. in cap.prxtered r. ».24. 
cumplur.feqq.niVrxUt.vicesfuas., Lottber de 
re bencfic. lib. ^.qn.z, n. 26. proindeque nnper in 
Camera fuccubuic Collcgimu Germanicum , & 
Hungaricum S. Apollinaris, & Gricum S.Atha- 
nafii de Urbe , nec non Seminarium Mediola- 
nen., cxter^que Collegia, quancumvis ad fe i 
quindenniis eximendum deduxilTenc memora- 
tum mocivum fuftentationis ; prxcerquamquod 
per Unionem eciam fadam favore alimencorum S 
nunquam intelligicur prajudicacum juri qnin- 
denniorum , Lottber. dere benefic lib. 3. qu. 20, 
w. I 5. 7\(ovar. infurnm. BulUr.part. 2. comment. 
145. n.15. l{ot. coram Card. Seraplnn- decif.i^oi. 
n.i.& 2.& decif.i4io.n.i.to.2.repet.pollTra£i. 
int. Decif. Sacr. I{ot. B,om. in ordine U IV. & V. 
Annaca namque , & quindennium , illius fobo- 
Ics, tamquam onus reale , inhsrens fruftibus 
Beneficii , tranfic in qucmcumque poflelTorem , 
eique tancominiis cenfetur dacum , ac concef- 
fum, Vignjtell confult.Canonictom.i confult.iii. 
/; 10. Monet. de diflrib.quotid. part.^. qu.g. «.34. 
bon me.I\.V.D. V ton. difc. Eccl.part.i.difc. i8. 
n.ij .Vanimoll.dec .zj.n. 1 z.par. i . Hinc CoalHcu- 
tiones Pontifici^ luper quindenniisedicx , mxa- ^ 
danc , ut etiim Holpicaiia , quibus unica fuerint 
Beneficia , folvere deb^anc quindennii, /uxca 
BulUm 6. Vuuli II. § i. 2. 3. 4. & ^.BulUr.nov. 
l{om. tom. i.ibi : lieneficia Ecclefiaftica &c. Ho- 
„ fpicalibus &c. Apoftolica audoricace univi- 
,, nuis .incorporavimus &c. Proptereaque &c. 
„ Beneficia unica hujufmodi ampliiis nequa- 
„ quam vacare fperancur &c. Nos &c. auftori- 
5, tace Apoftolica&c. ftatuimus&c. et decla- 
„ ramus, quod omnia , ec fingulaMonafteria 
j, &G. Communia , et Minuta Servicia , acque 
„ aiia jura debica , et confueta , cam ipfis Ca- 
„ mera: , et Collegio , quam Officialibus prz- 
„ facis , reliqua vero &c. Beneficia , uc prsfer- 
„ rur, unita &c. Annatam,five medios fru- 
„ <^cus unius anni in pofterum fingulisXV. an- 
„ nis perpetuo fequucuris , eidem Camerario 
„ foivere tensantur , ec debeant . Ec quoJ de 
„ omnibus Monafteriis &c. et Beneficiis , uc 
„ prxfertur, unicis &c. Communia , Minuca , 
„ ec alia jura , len Annacas , et medios Iruftas 
„ hujufmodi foiv,;re adltringancur eciam fin- 
„ gulis annisXV. in fucurum&c. BulUm 17. 
Vauli IV. §.8. e^ II. end. tom. i. ibi: Mus &c. 
,, dccernences &c. omnes , et fingulas Unio- 
,, ncs&c de quibufvis &c. Beneficiis Ecciefia- 
„ fticis&c. Hofpitalibus &c. perpetuo faftas, 
„ ec de cxcero &c. pcrpecuo faciendas , fub li- 
„ teris Pauli &c. comprxndi &c. Et propterea 
„ &c. ad folucioncm Co.nmunium , ec Minu- 
„ torumScrviciorum ,ac Annatarum , ec alio- 
„ rum jurium prasdiftorum cifdcm Camerx , 
,, Collegio , ec OfTicialibus ,racione earundem 
„ Unionum&c. fiogulis XV. annis &c. facien- 
„ dam ceneri &c. ec ad id &c. cogi &c. pofTe , 
j, nec non &c. B?ncficia unira hujufmodi onus 
„ folucionis Communium , et Minucorum Ser- 
„ viciorum , ac Annacarum , ec aliorum jurium 

„ Lin- »44 Joannis Lopez de Leone , „ fempcr habuifle , et ad praefens habere . Ec 
„ infuper , uc ratioComtnuniiim, Minutorutn 
„ Scrvitiorum , ac Annatarum , et aliorum ju- 
„ rium prididorum clara habeatur &:c. volu- 
„ mus &c. quod &c. Hofpitaiia &c. omnia , et 
„ fingula &c. Beneficia Lcclefiafiica , qua» pof- 
„ lident &c. notificaffe , et intimaflc debeant , 
„ et ad id &c. cogi , etcompelli poffint , B«/- 
lam 38. S.Tii V. §.3. & ^.eod.Bullar.tom.z. ibi: 
„ omnia,et fingula &c. et alia quicumquo 
„ Beneficia Ecclefiaftica &c. Hofpitalibus &c. 
„ Apoftolica audoritate unita &c. fub iiteris 
„ Pauli ll.etaliorum Prsdcceflorum iiujufmo- 
„ di compraehendi , et includi . Ec propterea 
„ omnia , ec fingula &c. Hofpitalia &c. in quo- 
„ rum favorem Uniones &c. h&x reperiun- 
„ tur &c. dummodo &c. Beneficia ipfa poffi- 
„ deant , ad foIutionemCommunium , Anna- 
„ rarum , et aliorum jurium prxdidorum ei- 
,, dem Camera: &c. faciendam teneri &c. Bul- 
lam 35. Sixtiy. §. 2. & 5. eod. tom. 2. ibi : iia- 
„ tuimiis &c. et declaramus , quod Uniones 
„ &c. de quibufcumque Beneficiis Ecclefiafti- 
,, cis &c. Hofpitali &c. hafteniis faftae , et fa- 
„ cendi&c.fubdiftorum Pridecefforum Con- 
„ ftitutionibus &c. omnino compraehendantur 
„ &c. Et propterea omnia , et fingula &c. Ho- 
„ fpitalia &c. in quorum favorem Unioncs &c. 
„ facts reperientur , aur polthac fient &c.dum- 
„ modo Beneficia ipfa poffideant , ad folutio- 
„ nem Quindenniorum prarfatorum eidem_» 
„ Camerje, acCollegio, et Officialibus, ra- 
„ tione Unionum &c. fingulis XV. annis &c. 
„ faciendam teneri&c. et ad id &c. cogi &c. 
„ pofle , Non oblhntibiis &c. Privilegiis &c. 
„ Hofpitaiibus &c. coaceflis &c. Bullam 18. 
Vrbani FIH in principio , jnncio §!.■}.& 4. eod. 
Bullar fow. S'ibi: umnia, et fingula &c. Ho- 
„ fpitalia &c. in quorun) favorem &c. qua»cum- 
„ que Beneficia Ecclefiallica unita &c cc illo- 
„ rum Uniones eis fads reperirentur &c. dum- 
„ modo&c. Beneficia ipfa poffiderent , ad fo- 
„ lutionemCommunium , Annatarum, etalio- 
„ rum jurium prsedifiorum eifdem Camerx , 
„ Collegio , etOfficialibus, rationeUnionum 
„ &c. prxdidarum fingulis XV. annis &c. h- 
„ ciendam teneri &c. et ad id &c. cogi, et com- 
„ pelli poffe decrevit , ct declaravic . Uniones 
„ &c. de quibufcumque Beneficiis EccledalH- 
„ cis &c. Hofpitali &c. haftenus faftse , et in 
,, fiiturum facieiida; &c. fub diftorum Prxde- 
„ cefforum Conftitutionibus &c. omnino com- 
„ prxhendi &c. voluit , et ad foiutionem_» 
„ Qnindenniorum teneri &c. ct ad id cogi &c. 
„ polle declaravit &c. cum poceftate dida &c. 
„ Hofpitalia &c. citandi , monendi , et requi- 
„ rendi &c. Non obftantibus &c. Privilegiis 
„ &c. Hofpitalibus &c. conceffis &c. et Bul- 
lam ^o.C/fWfwfiA'. §.1.3.4.5. C^ ii.eod.Buliar. 
„ tom.6.\bi: omnes , et fingulas uniones&c. 
„ de quibufvis &c. BeneficiisEccl-.fiafticis &c. 
„ Hofpiralibus &c. perpetuo faftas.et de cx- 
„ tero &c. perpetuo faciendas , lub liceris Pau- 
„ li II, includi &c. omnia , et fingula &c. Ho- 
„ fpicalia &c.in quorum favorem ,:<cc. qu^cum- 
„ que Beneficia tcclefiaftica unica &c. exifte- 
„ reiit, et illorum Uniones eis fadtf reperiren- 
„ tur &c. dummodo &c. Beneficia ipfa poffi- 
t, derent , ad folutionem Coinmunium , et Aii- „ natarum , et aliorum jurium prxdiiftoriiinj 
„ eifdem Camerx , Collegio , et Officialibijs > 
„ ratione Uniooum &c. prjediftarum fiiiguiis 
„ XV. annis &c. faciendam teneri &c. cc ad id 
„ &c. cogi &c. pofie decrevir, et declaravir &c. 
5, Vniones &c. de quibufcumque Beneficiis tc- 
„ clefialticis &c. Hofpitali &c. eaceiiiis fdCtx , 
„ et in futurum facienda; &c. fub didorum Pra- 
„ decelforutn Conftitutionibus &c. omnino 
„ comprihcndi &c. voluit , et ad folutionem 
„ Quindenniorum teneri &c. et ad id cogi &c. 
„ pofle declaravic &c. cum poceftate dida &c. 
„ Holpitalia &c. citandi , tnonendi , ct requi- 
„ rendi &c. repet. pofl Tra£i. int. Conll. .Apoflol. 
in ordine la 1. V.yi. yil.yil & XI. et prokqui- 
tur ^imayden. de flyi Datar. lib.i. cap.iS. ^.^.de 
quindenn.num. 10. ibi: aliud enim eft , quod 
,, quindennia folvantur pro Bsneficiis , quae 
„ uniuntur&c. Hofpitalibus , et aliud , quod 
„ folvantur pro &c. Hofpitalibus , quando 
„ uniuncur aliis Collcgiis ; priori enim cafu Ca- 
„ mera Apoftolica, et Officiales CancelUris 
„ damnum paterentur , quia pro iilis Benefi- 
„ ciis folvebatur Annata , qua; , ciim per Vnio- 
,, netn fueric fublaca , sequutn eft , quod 
„ fubintrct quindennium &c. quidquid mifere 
„ lapfus fenferit Card. de Luca de Benefic.difcurf. 
139.«. s- ?"« principio , anti mei. verftc. fecus,in 
fupplcmento , ibi : fccus autem ubi agicur dc_> 
„ Vnionibus , qux fianc Hofpicalibus , et aliis 
„ hujufmodi piis locis , in quibus de nullius 
„ privato commodo agatur , fed totuin eroge- 
„ tur in aftualem hofpicalitacem , vel alia pia 
,, opera &c. & de I{egalib. difcurf. 161. n. 4. /» 
fupplem. accamcn cjufmodi Vnio Bsneficiorum 
ricad fuftentacionem , ac curam xgrocorum , 10 
quod longe forcius eft , .Amayden. loc. mox citat. 
nofque lace infaCap.CXlX. 

Non omifso , quod Sacrum Concilium TrideU' 
tinum voluic quidem,qu6J engerencur Colle- 
gia ,feuSeminjria ex pubica uciicace pro edu- 
candis, ac erudi:ndis Adokfcentibus , eilque 
per Ordinarios pro tempore unirentur Bcnencia 
fimplicia, non ca uen quidquam dilpoluic circi II 
quindennia, nec Collegiis, fiu Seminariis in- 
dulficprivilegium exempcivum foluci.Miis quin- 
denniorum ; ciinique eriam longe ante Socrofan- li 
£lam Tridentinam Synodum eaics eflenc Coniti- 
tutiones Apoftolica: dc qiiindenniis folven- 
dis pro quibufcumque B.neficiis excedencibus 
XXIV. Ducatos auri de Camera unitisquibuf- 
cumque Locis Piis , nullis exceptis , non cenfe- 
tur idem Sacrum Concilium Conftitutionibus 
prardidis derog ;re voluifle , juxta indubitatam 
theoricam , quod , ubi nova Conftitutio , feu IJ 
lex elt compatibilis cum alia pra:cedente,fempec 
cenfetur illam pnlervare , ^bb. in cap. quia Mo- 
naflerium 2. «. 5 . de l{eligiof. Domib. & in affini- 
bus terminis (eqmntatVignatelfconfutt.Canonic, 
tom.i. confult. 223. ?; 12. tcrtix editionis yenetx , 
'Panimolt.decif.z-j. ».13 part. i . & in terminis ter- 
rninantibus,qu6d Seminaria crcda ex difpoficio- 
ne Conciliari, teneantur ad folutionem quitiden- 
niorum , eciatn ance Confticucionem Clemen- 
tis X. cenuerat Card. Farratin apud Amayden. de 
flyt. Datar.lib.i. cap. 18. §4. de quindenn. n.20. 
in principio , §. (juoad yntones verb , in principio , 
verflc. quo cafu , Cf infin.verflc.Qjtartd yniones : 
quod eo cerciias afferendum cit , ciim prxcendi 

ne- De Quindenniis , Cap. XLIV. i4f ncqueac , quod tot fapieiiciflSmi Patres in Sacra 
Synodo fedentes, igiioraverincCoviftitutiones 
Apoftolicas fiiper materia Annatarum , & 
Quindenniorum editas , quando , prsefercim ad 
inftantiam nonnullorum Praefulum de illis fpe- 
cialiter a<aum fuerac , fcdtamen exemplo Con- 
ciliorum Visnnenfis , &. Conft-incieniis intada , 
ac iliira relida Sedi Apoftolic^ , uc teftacur 
Card.TalUvicin. in Hilior. SacriConcil. Tridoit. 
lib.z^. ubi referc, Annatas ptr Cardinalem 
Lothaiingium vindicatas , & defenfas fuifre, nec 
non obfcur^ deducitur ex Burfntt.confil. 126. 
lib. 2. ad peticiouem Cardinaiis Heicuiis Gon- 
xagae , tunc ejufdem Sacrofands Tridf ntinK 
SyV.odi Prsfidis , eiaborato , nbi k.88, cumfeqq. 
commemorac Conftitutiones Marcini V. & i-^au- 
li II. fuper materia Quindenniorum . 

Neque turbat parva turba DD.conrrarium 

fentiencium , non deberi nimirum quindennia 

ex Beneficiis in caufam aliinentorum unicis , 

quales func yermigliol confiU 476. ». 7. in pnn- 

cipic, ihi: tcp-siertim, cu.n in didis S. M. 

„ Gregorii eredione , cc Uuione omnes Colie- 

„ gii reddicus deftinaveric pro aliinentis pue- 

„ rorum in Collegio retiiiendorum ; nain pro- 

„ priecas quoque hiijus deltinationis judicari 

„ debetexcmpta a quindtnniorum foiucione ex 

„ ipforum aiimencorum privilegio &c. ec coit- 

„ jil. 477. n. 6' ibi : Ec prsfertim , ciim qualitas 

„ cur3E, tempore Unionis, de qua agitur, coii- 

„ curreret it hoc Gennanico , et Ungarico 

j, Collegio &c. fiquidem abfque dubio in hoc 

„ CoUcgioonuscur^ refidet in alendis , ac in- 

,, ftruendis Alumnis Partium , bcciefia(ti;is, 

„ ac facris difciplinis &c. ec num. 8. ibi : non 

„ proinde fequitur, quin Collegia, mcdiantc 

,, Unione &c. hnc a quindciviiorua» folutione 

„ exempta &c. jlmayden de Ry Datar.lib.i. 

cap. 1 8. §. 4. <ie quindenn. n.ii.ia principio , ibi : 

„ onjues huetus funt addifti Re/^u)ariljiis , five 

„ ajgrotis &c. Lotthcr, de rebenefic. lih.i. qu.zg. 

n.i^^cumfeqq. Card.de Luca de Benef.difcurf.iig, 

„ num 5. ibi : QLiod aucem hiijufmodi Uniones 

„ non elienc Qom^txho.ix , idcoque huic oneri 

„ non lubjacerenc &c. probari dicebam &c. 

„ quoniam , attencis racionibus , quibiis inidxa 

„ eftintrodudio Annacarum , ec de confequen- 

„ tiQinndenniorum &c. iltud onus percucitil- 

j, los, qui &c. fovcnces caulam lucrativam , 

„ pociuntur frudibus , et emolumencis Benefi- 

„ ciorum , ac propterea commodiorein alfe- 

5, quuntur vitam &c. fe< us autem ubi agicur de 

„ Uaionibus , qus fia it Hofpttalibus ^et aliis 

„ hujufmodi PiisLocis, in quibiis de nullins 

„ pnvatocommodo agitur , (ed totum eroga- 

„ tur inadualem hofpitalitacem , vclaliapia 

„ opera &c. Ilt.im itaque rationem exempti- 

„ vam fortiiis intrare dicebam In hac fpecie , 

„ quoniam in hujufmoai Collegiis nullum elt 

„ particularc conmioduin illoru.n , qui illti_> 

„ rtgunc , etadminiftrant , vcl aliorum , qui ex 

„ quadam prffrogativa fint Cdileqiales ,ita de 

„ necellariis provili &c. et de l\ega!ib. difcurf. 

162. num. 4. in fupplem- ibi : fi etiam in Benefi- 

„ ciis unitisHol[italibus , qua: adu hoi^pitaii- 

„ tatem exerceanc , vel aliis Locis Piis. qua: in 

j, opera pietatis intcgrum rtdditum erogent ; 

„ adeo , ut non agatur de commodo , et utili- 

), cace poifeiToruui , quiiideaaia noa deben- tur &c. fub fpeciofo forcafse mocivo pieracis , 
feu charitatis erga proximum ex eo , quod ali- 
mooia in friftentacionem naturse oeceiiaria pro 
ufu proptio, & vidu, eft immunis , ac exempta 
a quacumque lege naturse , & confequenter a. 
Divina ,qu3E non deftruic , fed p.rficit naturam 
humanam , veluti in fpecie Decim trum tradunc 
Canoniftx omnes in cap. ex parte io.de Decim, 
ubi ..■ibb.n.^. ..'inan. n.z. Ancl)xran n.i. ■verftc. 
item quod dicit de l^erbi^ , P^bu^. de Decim. quxfl. 
14.». ^S.verftc. intelligi debst , Card de Lucade 
•parocb. difcurf. 29. n 7. & de I\eguL%r. difcurf.i. 
fnb «• 44. verfic. prxterqudm quoad illos hortos , 
{{otacoram l^ennadecif. 1272 num.^^.verftc.quia 
fuit refponfum, imprefjion. Lugdunen. 

Quod camen objeetum, feu contraria recitata 
dodrina .nullius eli: fubfiftentiae , dum femper 14 
prJEvalere debet iententia Supremi Tribunalis , 
maximcCoIlegialiSjUti Cameralis, in contradi- 
ftorio judicio , & audito utroque Collitigante , 
condeinnantis ad quindennia , opinioni Dodo- 
rum , per textnm inlfiUus 14. jf.ad lcg.Cornel.de 
falf. ib' :ftc enim invcni , Senatim cenfuij]'e , Lfin. 
C. delegib Card de Luca in [{elat-Cur. difcurf^^z: 
n2'i.& 86. de judic.di(curf. , 5 .«.68 . de ufurdifc. • 
zi n ^. defeiid. difc. 127. fub h. 3 i & de tefiam. 
difc go.fuh n.iz. l{ota in ytrminen Caflrorum ^. 
M.iii ijoi. %.Vrimum fundamentum ,coramCaf- 
firello yrbis ■uberiiuiore ; ica , uc f^^Iu lcntentia 
lata in caiuindividu li acc^ndi ■-iUViino uebcac 
pro decilione ii nihs controv.riije , prouideque 
nulla.n uc i.cus vim fa:ian: co.itrarix audori- 
tates Vermigliol & Card. de Luca mox inaica- 
tx , dum m concurlu eoru .dctu tamquam Ad- 
vocatoru iT ad opportuuitatem Cauls fcriben- 
tium .attamen rejxdorum asupre.no i-^ricorio -i 
Camerali vigr.r.' fcntenci« condemnatorix , 
ifta , uc jam infinuacum eft , prxponderare de- 
bet, ac iionattendi dodrina Dodoris rejedi , 15 
ut exclamat idem Cierd- de Luca de Penfion. di- 
fcurf 8i.«. 19. I\nta in Ariminen. Caflrorum ?. 
yuniii^oi %.^i)nofficientibus , coram Molincs 
Decano, & Inquifitore Gcnerali Hifpaniarum: iina 
idem Card de Luca de [{egahbus difcurf. 162. «.4. 
infupplement. ingcnuc fatetur , decancatu;n mo- 
ti»um alimentorum reprobatum fuiHe a Con- 
gregationequaJam Particulari , in verbis ibi: 
Quod tamen refpeclu Vniomm , qux fa£lx fint , 
Vuerorum , & ^dolefcentum CoHegiis , tnodern» 
tcmpore per Congregalioncm particulariter Depii- 
tatam fub Clemente X. in exeqHUtionem fueeCon- 
fiitutionis , vet Motus proprii admijfum non fuit . 

Miuus refiagatur, quod li fingnl/s KW. an- 
nis rolvenduu! f>ret quindcnnium quoque cx 
Beneficiisunitis pro (ulteucatioae .'\lumnorum, 
Collegia , feu Alumni u' n h.iberent , nec perci- 
perent fingulis annis toc , cofJen.que frudus 
in eorum fuftrntationem (ibi de(ignat.)S , led 
perneceife fingulis annis illos hjbercnc paucio- 
rts , & forfitan vcl fime pcrirent , vei nuii con- 
grue fuftentarentur conrra mentem uoientis, 
cum notabili , ac fenlibiii pra;judicio Alumno- 
rum propter tradum fuccclflvum ; diim e nin 
Unio , fcu appIicatiG femper cenletur tada fine 
prxjudicio Aiinatx, fcu quindennii , alGgnatio 
fruduum Bencficii , quantumvis uniti iu cau- 
fam alimentorum , femper quoque ccderi debec 
fatta , dempta prius Annata , leu quindennio 
debitis fuis temponbus folvcndo,omncsmm- • 
X que 1^6 JoannisLopez de Leone, <jue Vniones ad favorem CoHeglorum , feu Se- 
niinariorum lieri confuefcuiic pro lulteiitatioiie 
Aluiniiorum ex meute iplius unienns , & nilii- 

16 Ion)inus Coilegia ,acSeminaria liceraliterco.n- 
priiienduntur fiib Confticutionibus Pontiriciis 
prscipientibus quindemuorum lolutioneai , ve- 
luti , omiffis aniiquioribus , videre eft ifi Co«- 
flimione so. Clmentis X.%.-\.& ^- BulUr mv. 
J{om.tom.6. repctit. foft IraUat.int.Coufiitut. 
^poflol. in ordine la XI. & notit Card. Farratin. 
apud yimayden.de Hyl.Datar .Ub.i cap 18. §.4 (fe 
quindcnn.n.io fropefin.^ qub adVniones infin. 
'verf.QiianoVniones i ciimque laemoratx (.od- 

17 llicuciones generaiicer loquences de quindenniib, 
concincanc in vencre expreffam racionem , in- 
cludunt omnes penitus calus , quibus applicatur 
ratio cxprelfa , Calderin. conf. 147. inprincipio, 
ut lit' pend.Fagnan. incap. ne innitaris 5.72.124.^6 
Conftitiit. Lotther. de re benef.lib. i. quxfl. 13. 

18 num. 106. ttenim ratio in lege cxprelTa , ejus cft 
potentii , uc omnes cafus determinet fub r.icio- 
ne comprshenfos eciam ad correftionem Juris 
communis, Fagnan.in cap.nuper i^.n.^.de Decirn. 
acque in hacipfaquindenniorum maceria ejuf- 

19 modi utuncur argumento ipfimec Conlhtucio- 
nes Apoltolica: praeccdenciun» declaracoris, oc- 
cafione comprfhendendiquoque fub Builis quia- 
denniorum , Uaiones auchoricace Ordinana fa- 
(Sas , prout legere elt fignancer iu Conflitutione 
38. S.Tii y. §• 3. infin & Conflitutione ?3. Six- 
ti y.§.2. 8iillar.nov.I{om.tom.i Conflitutione 18. 
IJibani yllL in principio , eod. BuUar tom. 5 & 
Conititutione 50. Clementis X. § 4- tom- 6. rcpet. 
foft. TtaSlint. Confi.^poflol.in ordine la Vl. Fjl. 
yill. & xl. racio autcm pociflima quindennio- 

10 rum ea ert , ne Camera Apoftoilca , & Aiuiaci- 
fta: , ex Bencficiorum Unionibus ob i>ide celia- 
tam penicus fpem folucionis Annacas fuis juri- 
bus impoileriim dcfraudcnrur , ut liteulicer ha- 
becur info^/?'>«tio«e6. TauliU 's. 2. Conflitu- 
tione 20. yutii IU. § %.& Conflitutione 17- Tau- 
liiy. &.7. infin e^S.S- inprincip Bnll nov l{om. 
torn. 1. ConlHtutione 58. S. Piiy. %.■}.& Conjii- 
tutione ; 3 . Sixti V §.2. eod- Buliar tom 2 • Conui- 
tutions i8- "OrbaniVUl inprincip puiclo% i.eod. 
Builar. tom.% . & Conflitufone $0. Clementis X in 
frincip. jun^o §. 3. inprmcip. §. 5 inprincip e^ 
§•6. in princip. eod.Buliar. tom.6. repet po.t ra£i. 
int. Confl .Apoft. in ordine la l. llL y Vl. vil. 
ylll. & XI. Si craduiit Lottbcr. dere benef.lib.i. 
qu. 29. n. "5 . Capon. eontrov 30 num l cumfeqq. 
^m.iyden. deflyt.Datar. lib. i -cap 1 3. § 4 <ic quin- 
denn n.i. Tarif de refign. Benef. lib.^. qu.io. n.4. 
Card. de Luca dc Benefic.difcurf.S^. n.3. QuaTno- 

ai biem tuiit Lamera Apollolica , & Annacifta: 
a:que kntiant damnum amiffionis Annata: ex 
Unionibus fadis pro fullentatione Collegia- 
lium , ratio purtulat, utetiam i!l;c compra»hen- 
dantui- fub uitftis ConAicucionibus , & fubja- 
ceauc quiadenniis . 

ARGVM.ENTVM, 

Ex Beneficiis annuum valorem viginti 
quatuor Ducatorum auri de Camera_, 
excedentibus 5 Collegio, five Semina- 
riq Adolefcentuni, leu Puerorum uni- tis , ahfque aliqua moderatione, prout 
ex Beneficiis , aliis Locis Piis unitis , 
etiamadhuc debentur quindennia. 

S U M M A R I U M . 

1 Sacrnm Concilium Trident-num feflT. 23. dc Re- 

formac. cap. i^.mandat fieriVniones etiam ab 
Ordinariis favore Stmtnariorum , feu CollegiO' 
rum . 

2 Ex Beiicficiis , Seminariis , feu Collegiis, unitis de- 

ben;u quindennia abfque aliquxmoderatione . 

3 B^fetlnur i.ard.Fanatin. apud Atnayden. dc ityl. 

Djc.ir.iib.i.cjp.18. §.4. dcquinaenn.num.23. 
in principio . 

4 Seminaria , ate^dque LocaViatenentur ad quin- 

dtnnia eequa lance. 

5 ^iod Con.iitutiones non diflinguunt , nec nos didin- 

guere debemiis. 

6 Regula i^.Canceliar. revocator. Union. quiddi- 

fponat . 

CAPITULUM XLV. 

CUm ad prasfcripcum SacriConciUiTridentini l 
fef] 23. (ie l\rformat cap. 18. pofl med.[verji- 
cuto nec non Beneficia , eciam ab Ordinariis Lo- 
corum rieri poifinc Uiiiones Benericiorum favo- 
re Seminariorum , feu Collegioruni , ad fuftenca- 
cionem .Alumnorum litrris operam dancium, 
polfec aliquis fub coloracopriEcexcu pietacis pu- 
tare , adquiodenuia quidem ceneri Seminaria j 
feuCollegii exBencriciis libi unkis camquam 
m.inus morcuas , aliqua camen diffctentia , ac 
peculiari dillindione aliorum Piorum Loco- 
rum , in grati.^m itudiorum , cum aiiqua nem« 
pe moderacione, licque non integralicer i ided 
ad coJleiidu.il om le dubium , refolvitur ii prs- z 
fenci.quod cxBeneficiisannuum valoremX-YiV. 
Ducatoruiu auri de Camera exceJencibus , Col- 
legio , live Semiuario Adolclcencum , feu Pue- 
rorum unicis , abfque aliqua moJeracione , pro- 
ucex Bcnericiis, aiiis Locis Piisuaitis, eti:m_» 
adhuc lebentur quinvlrnnia. ut in puiicto .Amay- 
den. de flyt.D.itar. lib.i. cap.iS- §-4. de quiadenn, 
«.23. in principio , ubi cckli: Card. Farratiuum 5 
olim CancellariiE Apoftolicae Kegencem , te- 
neniem , in cafu cum aliquo moderamine fol- 
vendum elle quindciinium a Scm nariis , in ver- 
bis ibi : ^arto notandum , quoi dicit Farrati- 
nus , fe credere .. quodinVnionibus fatl s SeminU' 
riis quindenniim cum atiquo moderamine exigi 
pofpt , quaft verb hoc atiquod admitteret dubium , 
cum id ipfum (latuant Conflitutiones Pii , &■ Six- 
ti V. ut ex pr^wifja Conflitutione Vrbani , & nuU 
la prorsus eft differentia inter Vnionem fa£lam Se- 
minario , ac Unionem fa£lam Monaflerio , qnb ad 
damnum , quod refuttat Canceltarix ; unde ncfcio , 
excogitare , quod moderamen hic requirat Farra- 
tinus . Concludendum igitur , quindennia deberi cx 
quibufvis Vnionibus quibufcumque Lods iHii 
&c.fa£lis &c. fumma equidein racione , exquo 
B\x\\x fuper quindenniis edicx noluerunc in hac 
parce exaftionis qmndenniorum , racio.iem ha- 
bere ad Itudia , eaque in prjEjudicium Cam.-rs , 
feu Cancellaris Apoftolics, ejiifque OflScia- 
lium , five Annatiftarum privilegiaca aliquan- 
tulum efficere i minocando , feu diminucndo 

quin- De Quindenniis , Cap. XL V. 147 qiiindennia a Scminariis, vel Collegiis folven- 
da 5 fed tam ipfa Seminaria , quain C£etera__» 

4 omnia Pia Loci , arqua lance ad quindennia ob- 
ligata elTe declararunc , unde' qtiod ipfe Confti- 

5 tutiones de quindenniis ftatuentes noH diftin- 
guiint , nec nos diftinguere debemus , ac textum 
in Lnon diflingiiemus^i jf.de recept Arbitr.Barbo- 
fa axiom.ii6. n. ^.Muno:^ de Efcobw de ratiocin. 
cap. 18. n. 42. D. .Advoc. Frfaya Infiitution. Cri- 

' triin. lib. i- tit. 10. f. 4. n.209. & difcept. Ecclef. 
toni. 2. fart. l. difc. 31. ».i 15. & part. 2. difc.z. 
nnm. 59. ac fane , fi in lioc Pontifices (ibi , iux- 
que Camera: , ac Annatiftis prs/udicare vel- 
lent , exprimerent in eorum Conltitutionibus , 
privilegium hujufnodi exemptivum a quinden- 
niis exprefsc indulgendoSeniinariis, feu Colle- 
giis, prout per Paulum V. excipitur a Kegula 
revocatoria Unionum ob illarum iiieffeftua- 
tionem , Vnio fada favore Seminariorum , feii 

6 Collegiorum etiam ineffecSuata , veluti haberur 
in Bt^egul. II. alids 11- hodie i^. Cancellar. revo- 
cator.Vnion. in med.ver/iculo nontarnen^ ibi : 
non tamen &c. pro fundatione , feu dotatione , au- 
gumento , 'vel confervatione Collegiorum <&c. fu- 
cias , <7«d.' fuum non fnnt fortitx ejfeiium &c. et 
profequitur Valen^^uel. Vela^^^quc^^conf. 21. H.50. 
in fin. cum nn- (e(]q. Turriceil de Vnion- Benefic. 
cap. l%.n. 24. cum feqq. Barbofa ad Sacr. Concil. 
7rider.tin.feff.'j. de [{eformat.cap e.n.z.&lejj 2;. 
de I{eform. cap. iS. n. 40. verftc I{egulkm , &■ de 
jur. Ecclef lib.^. cap. 16. n. 66. adfin. Corrad.in 
prax.benef. lib'2'Cap. i^.n.^g. Lottber.de rebe- 
nef.lib. i.quicfi 28. n. 69 cumfeqq- ac ftgnanter 
w. 75. 181. €5" i8i. & quiefi. 29. n. i^.cumfeqq. 
Chokier addiU.l{egul.n.hodie i^.Cancellar.n.i.:^. 
15. C^ 17 Gonxai^'^ ^d I{egul.2.hodie ^.Cancellar. 
de Menfib.gloj.'). §-7. «4-'. I{ota coram Teutinger. 
decif 86. n. 14. & decif. 1 24. n. 1 2 q-tx efi decif. 
zSi.num. 16. part. 9. recentior. tom i DunoT^ett, 
^un. decif. ^j";. num. 6. tom. z. Card. Cavaler. 
decif.^^9. num.2. 

ARGVMENTVM. 

Ex Beneficiis annuum valorem vigfnti 
quatuor Ducatorum auri de Camera 
cxcedentibus , Collegio , five Semina- 
riounitis, five cx perpetuis Penfioni- 
bus diiflam fummam excedentibus , ad 
favorem CoIIegii , five Seminarii , 
quantumvis non exigentis taxam Con- 
ciliarem ex Beneficiis eidem deftinatam 
a Sacro CoficHio Trldentino fejj'. 2^. de 
Refcry/iat.cap. 18. ante nwd.verjic. exfru- 
Hibin, refervatis, etiam adliucdeben- 
tur quindennia . 

SUMMARIUM. 

I SacrumConcilium Tridentinum feflT. 25. de Re- 
fornut. cap. 18. cogit omnes Beneficiatos ad ali- 
quam contributionem ffu£iumn heneficiorum., fa- 
'vore Seminarii . 

t taxa Conciliaris per Clementem VUl. & Sacram 
Congregationm Concilii prafcrijita fuit ad ra- tionem quinque pro centenarlo . 

3 Seminariim , cui unitum efi Beneficiumt aut rN 

fervata l^enfio , qnantumvis non exigat taxam 
Conciliarem ex Beneficiis , non inde tamen re^ 
manet exemptum a qniudenuio. 

4 Locus Vius , etiamfi excmpcus d fobttiom taxje 

Conciliaris , non ccnfetitr exemptus d folutione^ 
quindennii . 

5 Q^iindcnnium pnevalere debet taxcc Conciliafi . 

6 .Annatift.2 habent intentionem fundatam . 

7 Seminarium pro taxa Conciliari habet legem fcri- 

ptam . 

S 7{on efi verum , quM , uniendo Eeneficium , vel re- 
fervando perpetuam Tenfionem Seminario nonj, 
exigenti taxam Conciliarem , videatur correfpc- 
Bive , ac reciproce remiffum quindennium . 

9 \3nienti non efl notum , an Seminarium e.xigat , nec 
ne taxam Conciliarem . 

10 Seminarium fibi imputet, ft noninfletit protaxitj 

Conciliari . 

1 1 Idem femper efi. in tempors inflandi . 

CAPITULUM XLVL 

PRo intelligenti.i priemitrendum , quod Sa- 
crum Concilium Tridentinum ■. quaucum po- i 
tuic , promovere facage;)S I ludabiles , ac javeii- 
cuci neceifarias Seminariorum iiuroJuiSio-nes , 
proinde provide, piuuenceique coegi: feff. 23. 
de I{eformat. cap.iH. an:e med. verficulo ex fruSti- 
Uibus , omnes &!! 'hciicos ad aliquam concri- 
bucionem frutSuMm fuoruui B'-nericiorum , pro- 
inde caxam Conciiiarem rtuncupacam , quje per 5 
Clemencem VKL & .vicram Cougi-egacioiieni 
Concilii prsfcripca tuic ad ratijnem quinquc 
pro (.encenaj^io ■, Frances de Ecclef. Cathedral.cap. ' 
28.«.4i2.(;:J^4i5.quia vero coDCiiigere pocj(l , 
ex aliquo accidenri , quod Seminirium caxain 
hujulmodi non exigac , hocque quxlico colore 
fe coiifovere pia:tend;ic inliberrateaon lolvendi 
quindennia , ideo finnjtur in prxfenci , quod ex 3 
Beneficiis annuum valorem XXIV. Ducitorum 
auri de Camera excedencibus, Collegio , tive 
Semiiiario unicis , five ex perpecuis Penfionibus 
didiam fummam excedentibus, ad favorem Col- 
legi) , five Semiuarii, quaiicumvis non exigen- 
tis caxam Conciliarein ex Bjncficiis eidem ds-. 
Itinataui a Sacro Concitio Tridentinofejf.z^ de f^- 
formdt. cap' iS. ante med. vcrfic ex fu6libus , re- 
lervatis , eciam adhiic debencur quiudennia : ** 
ficuci enim Locus Pius , quancumvis exemptus 
a folutione taxse Couciliaris, non cenfetur exem- 
ptus d folutione quindennii , quod uti debitum 
CamerjB Apoltolicx, pracvalere dcbet taxce Con- S 
ciliari debitse Stmmario , Tacion. alleg civil. & 
Canonic. alleg.^i. n-j. ib; : Qjiibus additur Q,uin- 
dennium Cancellarix Apofiolica: debitnm , quod pa- 
riterpr^valet ta.vx Semmarii , ut in fimili de quar- 
ta frufluum, qux folvitur Cam^rx , ■cfolvit Sa- 
cra Congregatiorelata per Uarbosa in dicl.cap 18. 
num. 14. ica Seininarium, liccc nou exigar ca- 
xam Conciliarem , non indc tamen jcnfecur 
exempcumaquindennio, c^uod femper pcx^a- 
lerc debcc caxs Conciliari : immo 'Vnnacill^ 6 
femper habent eorum incentionv^m fjiiaacim , 
ac legem pro fe in ConlhtutiOnibus .\polloiicis 
de quindeniiiis loquentibus , in nihiium illis re- 
fragantc accidencali , dc; pocius culpoft omif- 
liyne exadionis taxas Conciliaris j aliiis ob ne- 
T % gligen- 148 Joannis Lopez de Leone, gligenciam , ac incuriam Seminarii «on petenris 
iibi rieri dcbkam concribucionem , nocabilc_> 
irrogarjicur prijudicium Annatillis , ficque ex 
fido , & culpa , vel quali culpa aliena , vel fal- 
tem focordia , ieu negligentia tcrcius remaiieret 
propriis juribus defraudatus contra omnem ju- 
Iticiam , prxfercim , quando , ut in cafu , Ssmi- 

7 narium femper eft in tempore petendi hujufmo- 
di coatributioncm , ciim habeat pro fe iegcm 
fcriptam.qua: fempcr ioquitur, nempe Sacrofan- 
{iamTridentinam Syiiodum fel). zh ds l{ef<jrma- 
tione cap.iS. anic rned-vcrjiculo exfru^libus . 

S Nec eft verum , quod , unieudo Benthciuni , 
vcl rcfcrvando perpetuam Penlioneni Seminario 
iion exigenti taxam Conciliarem , videatur cor- 
refpedive , ac reciproce remidum quinden- 
nium , quafi quod propter defetftum taxa tam 
BeneHcium , quara Annariftae fcntiant magnam 
utilitatcm in prjejudicium Seminarii , ex quo il- 
Jacenfeatur femper majoris redditus , ^iiftiiii 
conGquentiim exigunc in aftu expeditionis 
Eullarum majorem fummam pro media Anna- 
ta ,quain exigere dcberentj omiflo .quodtion 
elt credibile, Seminarium negIigere_voluifle_> 
cxadionemTaxxConciliaris, pr^fertim in ma- 
gnaquantitate, nifi adfit prsfumptiorecipro- 
cx , ac mutu^ remiffionis Quindenniorum , & 
Taxae.abfque alio adjedo ; fed recurrit rdponfio 

9 ad objeftum , quod nempe unienti non ell no- 
tum , au Seminarium exigat , nec ne Taxam 
Conciliarem, uti quid dcpendens a facfto , & 
quando eciam id nocum elfet , non induceret in 
uniente mentem , feu intentiouem condonan- 
di , ac remittendi quindennium , ciim fibi irn- 

10 putec Seminarium , fi non inltetit coram Ordi- 
nario lod pro contnbutione ad lui favorem fa- 
cienda , feu Taxa Conciliari in exequutioneni 
provid» fanftionis Sacri Conciiii Tridentini , & 

11 kmper eft in tempore iriftandi coram eodcm 
iiiper oblervantia Decreti Conciliaris . 

argvmentvm: 

ExBeneficiis annuum valorem viginti qua- 
tuor Ducatorum auri de Camera exce- 
dentibus , ob augumentum Divini cul- 
tus , feu ridei propagationem manui 
mortux unitis, five ex perpetuis Pen- 
lionibus dicflam fummam excedentibus , 
ob eandem caufam ad favorem manus 
mortua: refervatis, etiam adhucdeben- 
tur quindennia . 

SUMMARIUM. 

1 'Expenduntttr BnlU quindenniortim . 

z Omnes IJnioncs Beneficiorim principaliter tendnnt 

in divini cultus incremenlum . 
5 Itcrum expenduntur Bullts quindenniorum . 

4 Vniones femper cenfcntur fa^afme prxjudicio Ah' 

nat.-e , & quindennii . 

5 Tcr gratiam Unionis^tiam pro divini cultus augU' 

mcnto , aut fidei propagatione , & confervatio- 
ne , intelUgitur tanto minus datum , ac concef- 
fum . 

6 J\e'jitiuntur VermigIioI.conf.47<J, & 477.& Card. de Luca de Benefic. difcurf. 159. 

7 7\[o« attenduntur £)D. contrd quos fuit ]udicA- 

tum . 

8 Docirinx Confulentium funt fufpe£i£ . 

9 3*^0); efi atteudendum quid Confulentes favore Clien- 

tum in Caufa deduxerint , fei quid ^udices judi- 
carunt . 

10 .Attendi uon dehet auEloritas Do5loris , contr» quem 

fuit judicatum . 

1 1 Terpenditur Card. de Luca de Regalib. difcurf. 

162. num 4. 

12 ^jfcrtur abfurdum > quod refultaret , fi ex Vnione 

f.iita pro cultu divino non deberentur quinden- 
nia , & ad hunc c§c£lum iterum ponderantur 
BulU quindenniorum . 

1 3 Vbi lex non difiinguit , neque nos diflinguere de- 

bemus . 

14 I{atio quindenniorum' confiflit tnreparatione damni 

*4nnatiflarum . 

15 1« confli5iu duarum opinionum pravalere debet illa 

yudicis . 
\6 ynionesfieri folent cutn caufa . 

17 Vnio fine caufa nonfubfiflit. 

1 8 Eti.xm in Vnione d Tapa factenda folet pracedercj 

caufiC cognitio in Sacra Congregatione Concilii , 
aut Epifcoporum , & ]\egularium . 

19 Vnio intelligitur fa£ia faivis quindenniis , & ftne 

priejudicio tertii , ad quem cffefium ponderantur 
Bullx. quindenniorim . 
10 Z)/^/o penicus nullam admittit reflri^ionem ,neque 
limitationem , fcd etiam non comprxhendendo-i 
compr.thendit . 

21 Collegia , feu Seminariay nifi doceant deprivilegio 

pofleriori Bullis quindennbrum , non folvendi 
quindennia , ad illu tenentur . 

22 B«//.t' qmndenniorum habent in ventre Claufulas dC' 

rogatorias . 

23 Legi quindenniorum omninb flandim efl j reliSlis 

fubtiiibus interpretationibus , ac ratiociniis . 

24 .Adducitur locus Deucoronom. cap.4. verfic.2. & 

cap. 12. verfic. 32. 

25 Monitum S. Auguftin. de Vera Religione cap. 3. 
16 Ejfatum Card. de Laurea in Epiltola ad Ledor. 

Canonum. 

27 Lex , quantumvis diira , fervanda . 

28 Inynionibus nonlolumconftderaturrecogniliomi- 

verfalis dominii penes Vapam , fed etiam ipfa. 
fujientacio Vapx , & Cardinalium - 

29 Vniones femper cenfentur faticc cum onere folvendi 

quindennia . 

30 iSlon eflcredendum, Toutiftcem fibi , Camerx ,& 

Cardinalibus prce'judicare . 

3 1 imb proteflattir , pr^ejudicare non poffe . 

32 Omnia Collegia ., & Seminaria , reliqudque fimilia 

Tia Loca literaliter comprxhenduntur in Bullis 
quindenniorum . 

33 B«//<€ quindenniorum , tamqudra generaliter lo- 

quentes , comprxhendunt omnes cafus , quibiis 
applicatur ratio in eifdem Bullis exprejfa . 

34 Bjitio in lege exprefja determinat onines cafus fub 

ratione comprahenfos , ad correSlionem ^uris 
corr,munis . 
3^ TerpendunturBulUquindenniorum. 

36 B^atio , feu introdu&io quindenniorum in eo verfa- 

tur , ne Camene , & .Annatifiis , ob ceffationem 
^nnata , prtcjudicetur . 

37 Camera , & hnnatifiis idem damnum fentlentibus 

ex Vnionihus etiam in divini cultus augumen. 
tiim , vel Fidei propagationem faSiis , ratio po- 

ftulat , De Quindenniis, Cap. XLVII. 149 flulat , m illcc etlam comprxhend»mur\(ub Bullis 
quindenniorum . 

58 Vniones fadx Collegiis , fett Seminariis , continen- 

tur quoqtie fub Bullis quindemiorum . 

59 Colkgia , feu Seminaria fundata funt ad augendum 

divmum cultum, & defiinata adJ\eiigionis in- 

crcmentum . 
/}o Etiam Vniones authoritate Ordinaria fa^x comprdi' 

hcnduntur fub Bullis quindenniorum . 
41