Skip to main content

Full text of "De Ster"

See other formats


NV/ 
„EN HET LICHT SCHIJNT IN DE DUISTERNIS . . . 

(Joh. 1 : 5). 15 Januari 1948 DE STER 

VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN 48e JAARGANG • No. 1 ^ INHOUD: 

Blz. 

De Kerk richt zich tot het gehele mensdom, door Pres. David O. McKay 3 

Rijmpreekjes Nabloei nr. 18 „Een vrolijk lied" 7 

Een terugblik en een blik vooruit, door Oud. A. P. Claus 8 

Verbroken banden 12 

Voorjaarsconferenties 13 

Nieuwjaarsgroeten van de Zendingspresident 14 

Zendelingen in de Nederlandse Zending 15 

Aankondiging Pinksterconferentie 19 

Wij maken de balans op 20 

(De Nederlandse Zending in 1947) 

De geschiedenis der Kerk in beeld 22 

Onderzoekt de Schriften, door Pres. Alma Sonne 24 

De Kerk in Europa 25 

De Zusters-Hulpvereniging 26 

De Onderlinge Ontwikkelingsvereniging 27 

Gebeurtenissen in de Zending 28 Redacteur: CORNELIUS ZAPPEY, Assistente: JOHANNA A. SEHLMEIER. 

,,De Ster" van de Kerk van Jezus Christus 

van de Heiligen der Laatste TDagen 

verschijnt eenmaal per maand 

ABONNEMENTSPRIJS: F l.— PER KWARTAAL 
GIRONUMMER240615 • LAAN VAN POOT 292 • DEN HAAG 

NADRUK VAN DE IN DIT NUMMER 
VOORKOMENDE CLICHÉS IS VERBODEN 15 Januari 1948 

K richt zich tot het 
gehele mensdom 
loor President DAVID O- McKAY. 
Tweede Raadgever in net 
Eerste Presidentschap en 
leider van net zendingswerk 
der Kerk- Het was een gewichtig ogenblik, 
toen tweeduizend jaar geleden elf 
mannen te zamen kwamen bij een 
berg in Galilea — elf nederige, 
gewone mannen, gekozen en ge- 
ordend als Apostelen van de 
Heer Jezus Christus. Volgens af- 
spraak hadden zij een ontmoeting 
met de verrezen Heiland, Die hun 
iets verklaarde, dat hun onge- 
twijfeld tot verbazing bracht. Zij 
hadden bijna drie jaar met hun 
Meester samengewerkt, en waren 
uitdrukkelijk door Hem ver- 
maand: 

,,Gij zult niet ingaan op den weg 
der Heidenen, en gij zult niet 
ingaan in eenige stad der Sama- 
ritanen; maar gaat veel meer 
heen tot de verlorene schapen 
van het Huis Israëls." Nu echter, 
bij het geven van Zijn laatste in- 
structies, opende Hij hun ogen 
voor het alomvattende van het 
Evangelie, door hun deze godde- 
lijke opdracht te geven: „Gaat dan henen, onderwijst al de vol- 
ken, dezelve doopende in den Naam des 
Vaders, en des Zoons, en des Heiligen 
Geestes; leerende hen onderhouden alles, 
wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben 
met ulieden al de dagen tot de volein- 
ding der wereld." 

Het was voor deze elf discipelen 
met hun beperkte ervaring zeer 
moeilijk, zich vertrouwd te maken 
met het idee, dat Christus' red- 
dende leerstellingen niet alleen 
voor hun eigen rasgenoten be- 
stemd waren. Het bleek zelfs 
nodig, dat de Zaligmaker hier- 
over nog een rechtstreekse open- 
baring gaf, eer zelfs Petrus ten 
volle besefte, dat de Heidenen 
,,het Evangeliewoord moesten 
horen, en geloven." 

Toen het waarheidslicht evenwel 
in hun harten daagde, maakten 
deze oprechte volgelingen zich 
op, om het Evangelie aan de 
wereld te brengen — , .twaalf 
eenvoudige mannen, met slechts ,,De Ster" de wind om hen over de zeeën 
te dragen, slechts enkele pennin- 
gen in hun zak, en een lichtend 
geloof in hun hart. Zij bereikten 
hun ideaal in geen enkel opzicht, 
hun woorden werden verdraaid 
en bespottelijk gemaakt, en boven 
hun beenderen werden valse 
tempels gebouwd, ter ere van een 
Christus, die zij verworpen zou- 
den hebben. En toch werden door 
het licht van hun bezieling de 
schoonste dingen geschapen, en 
de grootste geesten geïnspireerd." 
De volgelingen van de Verlosser 
werden gesmaad, vervolgd, ge- 
marteld, maar zij bleven getuigen 
van de waarheid van hun verre- 
zen Heer. Drie honderd jaren 
gingen voorbij, en het Christen- 
dom werd de heersende gods- 
dienst in de machtigste natie der 
wereld, en de vervolgden wer- 
den de vervolgers. Trots en we- 
reldse neigingen vervingen nede- 
righeid en geloof. De Kerk werd 
corrupt. Leerstellingen van men- 
sen namen de plaats in van Gods 
geboden; geestelijke duisternis 
omhulde de natiën der aarde. Een 
geschiedschrijver verklaart: 
,,Zo gebeurde het, dat de Chris- 
tenen de Heidenen bleven ver- 
gelden, wat hun gedurende de 
eerste drie eeuwen was aange- 
daan. Zij stelden geen enkele 
poging in het werk, om de Hei- 
denen voor zich te winnen door 
de mildheid en het geduld, dat 
zij zo ijverig gepredikt hadden, 
toen zij de zwaksten waren." 
Later begonnen moedige, god- 
vrezende mannen te protesteren 
tegen de laakbare praktijken van 
een corrupte geestelijkheid. De 
dageraad van een geestelijk ont- 
waken gloorde, maar niemand 
ontving of maakte aanspraak op 
goddelijke autoriteit, om de Kerk opnieuw te vestigen, Roger Wil- 
liams, voorganger van de oudste 
doopsgezinde gemeente in Ame- 
rika, deed afstand van dit ambt, 
en gaf als reden hiervoor op: ,,Er 
is geen rechtmatig georganiseer- 
de Kerk op aarde, noch iemand, 
die bevoegd is, de kerkelijke ver- 
ordeningen te bedienen, en dit 
zal ook niet het geval zijn alvo- 
rens het Grote Hoofd der Kerk, 
naar Wiens komst ik uitzie, 
nieuwe Apostelen zendt." 
Die bevoegdheid kwam vroeg in 
de negentiende eeuw, door de 
persoonlijke verschijning van de 
verrezen Heiland. Opnieuw werd 
aan geautoriseerde dienstknech- 
ten de opdracht gegeven, uit te 
gaan naar het oosten en het 
westen, het noorden en het zui- 
den, opdat ,,elk mensch in den 
naam van God den Heere, zelfs 
den Zaligmaker der wereld, mo- 
ge spreken; eveneens opdat ge- 
loof op de aarde moge vermeer- 
deren; opdat Mijn eeuwig ver- 
bond moge gevestigd worden; 
opdat de volheid van Mijn Evan- 
gelie door de zwakken en een- 
voudigen tot de einden der we- 
reld, en voor koningen en heer- 
schers moge verkondigd wor- 
den." 

Hoewel de Kerk nog jong is, en 
vervolging, gewelddaden, ver- 
drijving, armoede en miskenning 
heeft moeten doorstaan, schrijdt 
zij voorwaarts naar haar wereld- 
bestemming. Bijna onmiddellijk 
na de organisatie der Kerk begon 
de verkondiging van het Herstel- 
de Evangelie. De Kerk was nau- 
welijks zeven jaar oud, toen het 
zendingswerk zich reeds tot de 
Verenigde Staten, Canada, de 
Britse Eilanden en Polynesië had 
uitgebreid. 
Thans zijn vijf en veertig Zen- 15 Januari 1948 dingen georganiseerd; meer dan 
vierduizend zendelingen, die zelf 
of met de hulp van familie of 
vrienden hun eigen onkosten be- 
talen, hetgeen een totaalbedrag 
van ruim twee millioen vier hon- 
derd duizend dollar (bijna zes 
en een half millioen gulden) per 
jaar uitmaakt, verklaren aan een 
gekwelde wereld, dat de bood- 
schap „vrede op aarde, in de 
mensen een welbehagen" werke- 
lijkheid kan worden door gehoor- 
zaamheid aan de beginselen van 
het Evangelie. 

Het land China is al reeds toege- 
wijd voor de verkondiging van 
het Evangelie aan haar vierhon- 
derd en vijftig millioen inwoners. 
Smekende brieven komen uit 
Brits-Indië. Anderen bidden dat 
het spoedig mogelijk zal zijn, 
Zendingen te openen in Italië en 
Rusland. Hoewel er in Zuid- 
Amerika reeds drie Zendingen 
geopend zijn, wachten andere 
landen in dat werelddeel op het 
Evangelie, zoals Macedonië op 
Paulus en zijn metgezellen wacht- 
te. 

Wat de Heiland zeide tot de elf 
mannen in Galilea en tot allen, 
die zij aanstelden, zegt Hij ook 
thans tot Zijn geautoriseerde 
dienstknechten: „Gaat uit, maakt 
discipelen onder alle natiën, en 
leert hun alle dingen te onder- 
houden, die Ik geboden heb." 
Waar iedere zendeling in vroe- 
gere dagen echter slechts tot één 
persoon kon spreken, kunnen de 
hedendaagse vertegenwoordigers 
van Christus tot millioenen spre- 
ken. Een op normale wijze uit- 
gesproken zin kan binnen een 
minuut de reis om de wereld ma- 
ken. Dagelijks komen de natiën 
dichter bij elkander. Het belang 
en het doel van elkeen wordt steeds meer het belang en het 
doel van allen. De wonderen en 
uitvindingen van de wetenschap 
maken het mogelijk, het Evange- 
lie te verspreiden zoals nimmer 
te voren in de geschiedenis der 
wereld. 

En wat een boodschap heeft de 
Kerk voor deze verbijsterde we- 
reld! Zoals Kent van het Chris- 
tendom zegt: ,,Het roept een 
ieder toe — de rijken en de 
armen, de sterken en de zwak- 
ken, de geleerden en onwetenden. 
Het verkondigt God niet alleen 
als de verheven Heerser van het 
heelal, maar als onze Vader, een 
rechtvaardig God, maar toch een 
God van liefde, Die zelfs de ne- 
derigste van Zijn kinderen ge- 
durig leidt en behoedt." 
De Kerk, met haar volledige 
organisatie, biedt dienstbetoon 
en inspiratie voor allen. Zij is 
,,een sociale godsdienst bij uit- 
nemendheid." Het is haar stre- 
ven, in de Priesterschapsgroepen 
en hulporganisaties ,,door hefc 
ontwikkelen van het persoonlijk 
geweten en de wil een nauw- 
verbonden broederschap te vesti- 
gen." ,,Zij keert zich in genen 
dele van de wereld af. Zij neemt 
de mensen niet uit de wereld, 
maar tracht naar volmaaktheid 
strevende Godeskinderen te vor- 
men, die, midden in de maat- 
schappij geplaatst, de sociale 
problemen helpen oplossen." 
De Kerk is op goddelijk bevel 
gevestigd, en Christus staat aan 
het hoofd. „Zij is een steeds ver- 
der uitvloeiende golf van directe 
persoonlijke invloed, die ten 
laatste alle mensen zal bereiken 
en veranderen, zodat zij evenals 
Jezus goddelijk zullen worden." 
Alle beginselen, die door de Hei- 
land zijn onderwezen, zijn gericht „De Ster" op de groei, ontwikkeling en het 
geluk van de mens. Al Zijn leer- 
stellingen bevatten de ware le- 
venswijsheid. Ik aanvaard ze van 
ganser harte. Ik houd er van ze 
te bestuderen. Ik houd er van ze 
te onderwijzen. Het is een vreug- 
de, ze zo goed mogelijk na te 
leven. 

Zo is het met de Kerk, die Chris- 
tus heeft gevestigd. Ieder onder- 
deel er van is gericht op het wel- 
zijn van de menselijke familie. In 
de groepen van de Priesterschap 
bijvoorbeeld wordt de gelegen- 
heid geboden, die eenheid en 
broederlijke liefde te ontwikke- 
len, die onontbeerlijk is voor het 
geluk der mensheid. In deze groer 
pen en in de hulporganisaties zie 
ik mogelijkheden voor verstande- 
lijke ontwikkeling, voor maat- 
schappelijk succes. 
De Kerk heeft ook een uitstekend 
geregeld stelsel voor het oplossen 
van geschillen, het handhaven 
van eensgezindheid in de ge- 
meenschap, het spreken van recht 
en het bestendigen van de vrede 
tussen personen en groepen. 
In de kerkelijke groeperingen zie 
ik mogelijkheden voor maat- 
schappelijke bloei, zoals in geen 
enkele andere organisatie ter 
wereld te vinden zijn. Zo worden 
de Heiland en Zijn Kerk mijn 
inspiratie, mijn levensideaal. Het 
is het enige, waarnaar de mens 
zou moeten streven. 
In de woorden van Thomas 
Nixon Carver: 

„Ons volk is succesvol, voor- 
spoedig en gelukkig omdat wij 
elkaar helpen, iets te bereiken. 
Wij verspillen onze middelen 
niet aan ondeugd of pracht en 
praal. Wij laten onze energie 
niet verloren gaan in ruzies, kansspelen of heilloze gewoon- 
ten. Wij wijden onze lichame- 
lijke en geestelijke hulpbronnen 
aan de opbouw van het Ko- 
ninkrijk van God, niet een zin- 
nebeeldig, maar ten werkelijk 
Koninkrijk. Ons volk is een 
groep mensen, geleid door het 
ideaal van gemeenschappelijk 
dienstbetoon. Wij streven niet 
naar de dingen, die slechts 
voor een ogenblik bevrediging 
schenken, en een bittere na- 
smaak achterlaten. Wij streven 
naar de dingen die ons opbou- 
wen, en ons en onze kinderen 
sterkte, voorspoed en over- 
winning van het kwade schen- 
ken. Wij willen ons waardig 
maken, de wereld te ontvan- 
gen, en streven er daarom 
naar, haar beter te gebruiken 
dan anderen. Wij geloven dat 
gehoorzaamheid aan God be- 
tekent gehoorzaamheid aan de 
wetten der natuur, die alle 
slechts uitingen zijn van Zijn 
wil; en we trachten door inge- 
spannen studie een zo volledig 
en nauwkeurig mogelijke ken- 
nis van die wil te verwerven, 
opdat wij ons er naar kunnen 
richten. 

Wij geloven dat eerbied voor 
God respect voor deze wetten 
betekent, dat nederigheid de 
gewilligheid tot leren door 
waarneming en ondervinding 
is. Wij geloven, dat wij door 
het toepassen van deze soort 
nederigheid de aarde zullen be- 
ërven; terwijl de hoogmoedi- 
gen, de onbuigzamen, de kop- 
pigen, die door trots of traditie 
beheerst worden, haar niet zul- 
len ontvangen. Wij bieden U 
hard werk, soberheid en zelf- 
tucht, maar een deel in de ver- 
overing van de wereld voor 15 Januari 1948 de godsdienst van het produc- 
tieve leven." 

* 

Hieronder volgt een lijst van de 
Zendingen der Kerk met het 
jaartal van hun opening: 

Argentinië (1935), Australië 
(1851), Brazilië (1935), Canada 
(1832), Centrale Pacific Eilan- 
den (1944), Denemarken (1920), 
Finland (1947), Frankrijk (1850), 
Groot-Brittannië (1837), Hawai 
(1850), Mexico (1876), Neder- 
land (1861), Nieuw-Zeeland 
(1897), Noorwegen (1920), Oost-Duitsland (1937), Palesti- 
na-Syrië (1933), Samoa (1863), 
Tahiti (1844), Tonga (1891), 
Tsjecho-Slowakije (1929), U.S. 
A. (omvat vijftien zendingen, ge- 
opend van 1839 tot 1947), Uru- 
guay (1947), West-Canada 
(1941), West-Duitsland (1938), 
Zuid-Af rika (1903), Zweden 
(1905), Zwitserland-Oostenrijk 
(1946). 

De volgende Zendingen zijn 
wegens gewijzigde indeling van 
het arbeidsveld opgeheven: de 
Zwitsers-Duitse, de Zwitsers- 
Italiaanse, de Japanse en de 
Turkse Zending. 
IJMPREEKJES-NABLOEI Nr. 18. EEN VROLIJK LIED 

Een vrolijk lied van U en mij stemt zeer gewis ook anderen blij. Wat 
deert het ons, als wij misschien niet iedere wens bevredigd zien? Wij 
gaan met nieuwe moed vooruit! Wie weet wat straks 't verschiet ontsluit? 
In Vaders Plan heeft Smart heel vaak een werkzaam deel — erken haar 
taak! 

Een glimlach blij, een zonnig oog maakt vaak betraande ogen droog. Een 
zee is 't leven, waar 't op stormt, veelal, maar die matrozen vormt, die 
leren luisteren naar de stem des Kapiteins; ze erkennen Hem, want Hij, 
Hij kent de rechte koers, hoe donker soms ook 't wolkenfloers. 

Een minzaam woord, volkomen vrij van bitterheid, streelt U en mij; en 
zenden U en ik het uit, dan valt wellicht ons stemgeluid op dankbre 
bodem, hier of daar, al worden wij 't ook niet gewaar. Een vrolijk lied, 
een glimlach blij, een minzaam woord past U en mij! Salt Lake City, Utah. 


„De Ster' 
terugblik en een blik vooruit. 

door Oud. A. P. CLAUS 

van de Haagse gemeente. Op de laatste 


kerkdienst 


in 


het 


oude jaar 


gaf 


Oud. 


Claus 


een 


toespraak. 


Op 


ons 


verzoek 


be- 


werkte hij 


deze tot 


een 


ar 


tikel 


voor „De 


Ster 


, en. 
hier is 


het resultaat! 1947 derde vredesjaar, hon- 
derdste verjaardag van de aan- 
komst der Pioniers in de Zout- 
meervallei. 

Hoe verliet het blad 1947 onze 
levenskalender? Werd het ruw 
en onverschillig afgescheurd, was 
het gebaar, dat wij hierbij maak- 
ten, weemoedig, of verwijderden 
we het met dankbaarheid voor 
het verleden en moed voor de 
toekomst? 

Dit alles heeft afgehangen van 
onze strikt persoonlijke houding 
tegenover het leven en de om- 
standigheden, waarin een ieder 
van ons in het afgelopen jaar ge- 
plaatst werd. Maar ook hebben 
we vele gebeurtenissen gezamen- 
lijk beleefd, en het is wellicht 
goed, die met elkander nog eens 
in vogelvlucht te beschouwen. 
Drie beelden zullen we aan ons 
geestesoog voorbij laten gaan: de 
wereld, ons vaderland en de 
Kerk. Het wereldbeeld. 

De donkere wolken, die reeds 
eerder kwamen aandrijven, heb- 
ben zich gedurende 1947 voor de 
zon der hoop geschoven. Wan- 
trouwen en achterdocht waren 
de machten, die de wereld re- 
geerden. Allerwege onderhande- 
lingen zonder enig zichtbaar 
resultaat. De grote wereldbrand 
leek geblust, maar op vele plaat- 
sen beginnen de vlammen weer 
op te laaien. Het land van de 
Vredevorst wordt verscheurd en 
gehavend door onderlinge strijd 
tussen broedervolkeren, kinderen 
van hun stamvader Abraham, 
zonen van Sarah en Hagar. Bur- 
gerkrijg in Griekenland met 
angstwekkende achtergrond, nog 
steeds strijd in China, hongerend 
Duitsland, stakend Frankrijk, 
epidemieën in Egypte en Syrië, 
aard- en zeebevingen in verschei- 
dene plaatsen. In Bethlehem her- 
denken de soldaten het Kerstfeest 8 15 Januari 1948 met het geweer aan de voet. Er 
komen woorden in onze gedach- 
ten, die lang geleden op deze 
aarde klonken... gij zult horen 
van oorlogen en geruchten van 
oorlogen... er zullen hongersno- 
den en pestilentiën zijn, en aard- 
bevingen in verscheidene plaat- 
sen... en zo die dagen niet ver- 
kort worden, geen vlees zou be- 
houden worden... 
Hier en daar zien we tot onze 
blijdschap nog enkele zonnestra- 
len door het wolkendek dringen, 
die lichtpunten vormen op deze 
woelige aarde, en het bewijs le- 
veren, dat er voor vrede toch 
nog een plaats te vinden is in 
het hart van de mensen van goede 
wille. Zij tonen aan, dat de liefde 
sterker is dan alle machten van 
het kwade. Een van die licht- 
punten is de stroom van goede 
gaven, die door de bewoners van 
het westelijk halfrond aan het 
hongerende Europa zijn en wor- 
den toegezonden. 
Wat zal 1948 ons internationaal 
brengen? Wij weten het niet. 
Maar wij beseffen, dat een we- 
reld, die het zonder God tracht 
te stellen, aan zichzelf is over- 
gelaten. 

Het vaderlandse beeld. 

Het wolkendek wordt minder 
dik. 

Ja, er is nog veel te wensen over- 
gebleven, dat is gemakkelijk vast 
te stellen. Maar zo moeten we 
het niet bezien. Vergelijkt U het 
levenspeil van ons volk eens met 
dat van velen in het buitenland. 
De conclusie is dan, dat wij van 
de bevrijde landen er practisch 
het best aan toe zijn. Nederland 
staat vooraan in de rij bij het 
uitwissen van de sporen van ge- 
weld, die steden en dorpen zijn aangedaan. Langzaam maar ze- 
ker herstelt de industrie zich van 
de zware klappen, haar toege- 
bracht. Maar belangrijker dan 
dit alles is het feit, dat het Hol- 
landse volk geestelijk niet ver- 
slagen is, en dat ijver, godsvrucht 
en gemeenschapszin onder hen 
voortleven. Zo bezien hebben wij 
reden tot dankbaarheid, en deze 
dankbaarheid kan ons inspireren 
tot voortgezette energieke arbeid 
aan de herrijzenis van ons land. 
De oplossing van sommige na- 
oorlogse moeilijkheden zal tijd 
en geduld vergen, en zelfs gro- 
tere offers, waarbij wij het eerst 
denken aan de Indonesische 
kwestie, die ons nu reeds zo lang 
drukt. 

Wat met Nederland in 1948? 
Niemand weet dat. Heiligen der 
Laatste Dagen nemen echter ook 
dit jaar het besluit: „Behalve mijn 
plichten in gezin en Kerk heb ik 
ook mijn plichten te volbrengen 
en mijn krachten te geven aan de 
opbouw van mijn land." Want 
hoewel wij gaarne burgers van 
Gods Koninkrijk willen zijn, zijn 
wij het toch ook nog van het 
Koninkrijk der Nederlanden. 
Voor hen, die dit jaar hun vader- 
land gaan verlaten en in Zion 
een nieuw hopen te vinden, het 
volgende: ,, Houdt de Nederland- 
se vlag hoog in Uw nieuwe va- 
derland, waar ge ook heen moogt 
gaan. Laat zien, dat het land, 
waar eens Uw wieg stond, de 
internationale hoogachting ver- 
dient. Zo draagt ook gij Uw deel 
bij aan de terugkeer van Neer- 
land's welvaart." 

Het kerkelijke beeld. 

En nu breekt de zon door de 

wolken! 

1947... een hoogtepunt in de ge- „De Ster' 
10 15 Januari 1948 schiedenis der Kerk. Het Evan- 
gelielicht straalt over nieuwe 
zendingsvelden, verlicht meer 
harten dan ooit tevoren! Met 
onverflauwde ijver en ongebrei- 
delde kracht werkt de Kerk aan 
de verbreiding der heilsmare 
over de gehele wereld. Bij hon- 
derdtallen worden de zendelin- 
gen uitgezonden, en nimmer was 
hun aantal zo groot als in het 
afgelopen jaar. Alle Zendingen 
in Europa en elders geven blijk 
van zeer grote vitaliteit en vat- 
baarheid voor groei. Overal 
worden Gods kinderen tot de 
waarheid geleid! 

1947... Pionier-Eeuwfeesten over 
de gehele wereld, met Utah in 
het centrum der belangstelling. 
Een bijna niet te verwerken me- 
nigte bezoekers, onthulling van 
het „Dit is de plaats monument." 
De houding van kerken, publiek 
en pers jegens de Kerk wordt 
merkbaar gunstiger en toeganke- 
lijker voor de werkelijkheid der 
feiten. De ogen van de wereld 
gaan open voor de practische 
toepassing van het Evangelie in 
de Herstelde Kerk. Het Voor- 
zorgsplan speelt daarbij een grote 
rol. 

De Nederlandse Zending in 1947: 

23 — 27 Mei: Zendingsconferentie 
te Rotterdam, bijna 1200 aanwe- 
zigen. 

1 — 3 Augustus: Pionierfeest te 
Amsterdam. In Krasnapolsky op- 
voering van het schouwspel,, Aan 
de Pioniers". Sublieme uitbeel- 
ding van de lotgevallen der Pio- niers. President en Zuster Sonne 
van de Europese Zending aan- 
wezig. 

7 November: 70.000 kg aardap- 
pelen worden door de Nederland- 
se Heiligen naar Duitsland ge- 
zonden. Nimmer tevoren werd 
grotere onbaatzuchtigheid en op- 
offeringsgezindheid getoond. Na 
bijna bovenmenselijke pogingen 
werd de weg hiervoor geopend. 
Alleen de ware geest in de toe - 
passing van Jezus' gezegde: Hebt 
Uw vijanden lief, maakte het 
mogelijk, dit wonderlijke werk 
tot stand te brengen. 
30 November: Het Vlaamse ge- 
deelte van België wordt voor het 
Zendingswerk heropend. 
1 December: Er wordt een aan- 
vang gemaakt met het microfil- 
men van de genealogische regis- 
ters in de Nederlandse Rijks- en 
gemeentearchieven. 

Wat geschiedt de Kerk in 1948? 
Slechts Eén is er, Die het weet! 
Hij weet ook, wat ons persoon- 
lijk aandeel er in zal zijn, of wij 
ons levensboek met schoonschrift 
of met kladschrift zullen vullen, 
of wij waardevolle dan wel nut- 
teloze leden van de kerkelijke, 
vaderlandse en volkerengemeen- 
schap zullen zijn. 

Laten we elk jaar, dat ons toe- 
gemeten wordt, als een gave ont- 
vangen. Moge de Here ons in- 
spireren tot onvoorwaardelijke 
trouw aan de hoogste idealen 
onzer godsdienst, trouw aan de 
landswetten, trouw aan de vol- 
kerenbroederschapsgedachte! 8>en glimlach is een lichl in hel vensiep van de 
ziel; hel zegl ons, dal hel havl Ihuis is. 11 „De Ster" Jy erbrohen 
Juanden Met steeds meer nadruk wijzen 
onze kerkleiders op het gevaar, 
dat schuilt in het uiteenvallen van 
gezinnen, en het verwaarlozen van 
de huiselijke sfeer. Hieronder volgt 
een der uitspraken over dit onder- 
werp. Echtscheiding is een euvel, waar- 
tegen alle weldenkende mensen 
zich zouden moeten weren. Het 
is een smet op onze beschaving, 
de vijand van het gezinsleven, 
die onze kinderen de mogelijk- 
heid tot succes ontneemt. De cij- 
fers betreffende de kinderrecht- 
spraak tonen aan, dat jeugdmis- 
dadigheid grotendeels zijn oor- 
sprong vindt in verbroken ge- 
zinsbanden. Ouders kennen dit 
feit; zij zijn er vele malen op ge- 
wezen, het is in de kranten ge- 
drukt en herdrukt, het is in open- 
bare toespraken herhaaldelijk be- 
handeld. Toch gaan zij hun gang, 
en het aantal echtscheidingen 
blijft stijgen. 

President Grant heeft bij de be- 
spreking van dit onderwerp eens 
gezegd: „Een der ernstigste he- 
dendaagse wantoestanden is de 12 
echtscheiding, het verbreken van 
gezinsbanden, de ontrouw van 
mannen en vrouwen. Onder de 
Heiligen der Laatste Dagen ko- 
men minder echtscheidingen voor 
dan onder andere volkeren. 
Voorts is het aantal echtscheidin- 
gen onder degenen, die op de 
juiste wijze in de Tempel ge- 
trouwd zijn, lager dan onder de- 
genen, die alleen een burgerlijk 
huwelijk gesloten hebben. Daar- 
uit blijkt, dat de beginselen van 
het Evangelie van Jezus Christus, 
wanneer zij in acht worden ge- 
nomen, de heiligheid van het 
huwelijksverbond beschermen. 
Daardoor wordt het echtschei- 
dingskwaad bestreden." 
Als mensen het Evangelie in hun 
tehuis brengen, brengen zij er 
tevens de Geest Gods in. De 
Geest Gods is de geest van lief- 
de, en als liefde in het tehuis de 
scepter zwaait, is er geen plaats 
voor tweedracht, die eindigt in 
echtscheiding. 

Als de Heiligen der Laatste Da- 
gen het Evangelie in hun tehuis 
zouden leven, zouden zij er gro- 
tendeels in slagen, het toenemen- 15 Januari 1948 de echtscheidingskwaad onder 
ons volk uit te bannen. 
Ontrouw is helaas een der voor- 
naamste oorzaken van echtschei- 
ding. Mannen en vrouwen ver- 
liezen het begrip van de heilig- 
heid van hun huwelijksverbond, 
en gaan uit met anderen, met wie 
zij niet getrouwd zijn. Mannen 
gaan met andere vrouwen uit, en 
vrouwen vinden het interessant 
met andere mannen uit te gaan. 
Vaak leiden deze verhoudingen 
tot overspel, waardoor twee ge- 
zinnen in ellende gestort worden. 
Welke man kan menen, dat hij 
gelukkig kan worden, na zijn 
huwelijksbeloften op zulk een 
wijze te hebben geschonden? 
Welke vrouw kan denken, dat 
zij er voordeel van kan hebben 
met andere mannen uit te gaan, 
en haar eigen man te laten raden, 
waar zij is? Zelfs onder de Hei- 
ligen der Laatste Dagen zijn er 
sommige gehuwde personen, die 
uitnodigingen accepteren van 
derden. Laten al dezulken besef- fen, dat zij hun geboorterecht 
verkopen voor een schotel linzen, 
en dat zij gevaar lopen een zonde 
te begaan, die onder de misdaden 
op moord volgt. Laten zij er aan 
denken, in welke diepten zij zul- 
len vallen, in welk leed zij hun 
kinderen en andere dierbaren zul- 
len dompelen; laten zij halt hou- 
den, voor het te laat is, en zich 
bekeren. Zowel in vroegere tij- 
den als thans is duidelijk geleerd, 
dat in zonde geen geluk is te 
vinden. Als ieder geval van echt- 
scheiding bestudeerd zou wor- 
den, zou blijken, dat de een of 
andere zonde er de oorzaak van 
is geweest. Laat het volk deze 
grote les leren, dat zonde leed 
met zich meebrengt, en niets 
anders; dat geluk uitsluitend door 
gerechtigheid komt en dat de 
dagelijkse toepassing van onze 
godsdienst liefde, vrede en har- 
monie in ons tehuis brengt, waar- 
door echtscheiding onbekend 
wordt. 

(Uit: „The Church News".) 
o&tyczO'&óc&ri/efrer&Cc&iï <&, 


in de Nederlandse Zending. 
Apeldoorn 1 5 Februari 

(District Zutphen en Almelo) Rotterdam 
Den Haag 
Amsterdam 
Groningen 
Utrecht 29 Februari 

14 Maart 

28 Maart 

11 April 

25 April De aanvangstijden der bijeenkomsten en adressen der vergaderzalen 
zullen nader bekend worden gemaakt. 13 ,,De Ster" < V s o? o SS Het is geen kunst om te gaan zeilen 
Bij blauwe lucht en zonneschijn, 
't Is niets om dingen te verrichten 
Die voor elkeen gemak'lijk zijn. 
Maar 't geeft je vreugde in het harte, 
Er trilt voldoening door je heen, 
Als j'er in slaagt iets te verrichten 
Dat in 't begin onmoog'lijk scheen. Ja, we hebben in 1947 door alle 
weer en wind gezeild; geen dag 
lag het schip der Nederlandse 
Zending stil. Met volle zeilen ste- 
vende het over de golven voort; 
de gehele bemanning was in 
touw, om het vele werk te ver- 
richten, en door hun arbeid werd 
in 1947 een grote afstand afge- 
legd. Soms waren de golven 
hoog; soms was er tegenwind, 
maar niets was sterk genoeg, om 
het schip tegen te houden of in 
gevaar te brengen. 
Dank aan alle werkers, die hun 
krachten gegeven hebben, die 
dag aan dag klaar stonden, wan- 
neer hun hulp gevraagd werd. 
Zij hielden het Evangelielicht 
brandend, zij toonden, dat in hun 
hart een getuigenis leeft van het 
werk der Laatste Dagen, een ge- 
tuigenis zoals van Petrus, die op 
de vraag van Jezus „Wie zegt gij 
dat ik ben", zonder aarzeling ant- 

14 woordde: „Gij zijt de Zoon des 
levenden Gods." 
Er werden in 1947 grote presta- 
ties geleverd, het is een jaar ge- 
worden, dat in de geschiedenis 
der Nederlandse Zending met 
ere vermeld zal blijven. Wij ach- 
ten het een voorrecht, te mogen 
werken met mannen en vrouwen, 
die zich bewust zijn van hun roe- 
ping, en bereid zijn alles, zelfs 
zichzelf te verloochenen in de 
dienst des Heren. 
Dat de Heer U ook in het ko- 
mende jaar Zijn rijkste zegen 
moge schenken, dat Hij U moge 
bekwamen tot de roeping, die U 
is toevertrouwd, opdat Uw licht 
onder de kinderen der mensen 
moge schijnen, is de oprechte 
wens van 

Uw broeder en zuster 
in het Evangelie, 
Cornelius Zappey, 
Adriana M. Zappey. ZENDELINGEN IN DE NEDERLANDSE ZENDING. 
Van links naar rechts: Ie rij: Ronald E. Poelman, Ivan M. van Leuven, C. john van 
Beekum, Hendrik de Boer, Anna de Boer. 2e rij: Bartel van Oostendorp, LeGrande Mond- 
frans, Erich Wierz, Walter J. Coyne. 3e rij: Cornelia D. Vermij, Abraham Vermij. 4e rij: 
(links) Jesse F. Heath; (rechts) Conrad W. Bolter. Schuine rij: Joseph H. Steenblik, Norman 
Wade, August W. Jaussi, Ralph H. Steenblik, Lewis H. de Young, Albert G. Noorda. 
5e rij: Pieter Vlam, Johanna M. Scheuller, Gerardus T. Scheuller. 6e rij: Jesse E. Strobel, 
Jack C. Higbee, M. George Tonks, Jacob van Goor, Heye Hommes. ZENDELINGEN IN DE NEDERLANDSE ZENDING. 
Van boven naar beneden: Ie rij (links): Cornelius de Jong, Johanna de Jong, Albert L. 
Fisher, Richard L. Castleton, Blaine F. Anderson, Johanna A. Sehlmeier, Norma C. Sanders. 
2e rij: Symen Stam, Tine C. S. Hartman, Merrill G. Shupe, Robert H. de Boer. 3e rij: 
John J. Roothoff, Georgia V. Stam, Dirk J. Oliekan, President Cornelius Zappey, Adriana 
M. Zappey, Catharina H. Roth, Johanna T. van den Hazel. 4e rij: John Vreeken, William 
Woltjer, Wallace D. Hart, Roelof Lagerweij. 5e rij: Maria T. Vreeken, Herman Uffens, 
Andries J. Heining, William B. Hesterman. 6e rij: S. Elisabeth van der Tooien, Harold W. 
Atkins, Beatrice L. Uffens, Harold D. Blanch, Catharina V. Sipkema, Thys Sipkema. ZENDELINGEN IN DE NEDERLANDSE ZENDING. 
Van links naar rechts: Ie rij: Nicolaas Stolk, William H. Davis, S. Beth Modderman, 
Benjamin Barton, Nicholas Vanderlinden, Renstje Vanderlinden. 2e rij: Ferrin L. Allen, 
Frank L. Cottrell, Richard M. Koplin, Sybilla J. H. Brinksma, Gene K. Edvalson. 3e rij: 
Jesse E. Vanderhoof, Evan W. Lee, Clyde K. Rudd, Johanna Bruin, Johannes Bruin, 
Joseph L. van Leeuwen. 4e rij: LeGrand D. Hubbard, Rebekka Jansen, Gertrude Vriens, 
Richard D. Gardner. 5e rij: Dean C. Odenwalder, Francis W. Robison, Jacob Kapp, Jesse 
D. Curtis, Ephraim J. W. Bierman. 6e rij: Hendrik Dinkelman, Harmon J. Tobler, Richard 
J. Oliekan, John de Young, Meade E. Nielson. ZENDELINGEN IN DE NEDERLANDSE ZENDING. 
Van nnKs naar rechts: Ie rij: Leendert Versniis, neterneua ^. vasmis, mmy vv. narunan, 
Stuart S. Zaugg, Wayne H. Thornock. 2e rij: Cornelia J. W. de Waal, Donald L. Timmer- 
man, Albert P. Sieverts, Paul R. Jacobsen, Sarah E. de Haan, Joost de Haan. 3e rij: John 
van Haaren, James E. Denos, Kwenden V. Nelson, Gabriel Mes, Richard Mondfrans, 
Nellie Mondfrans. 4e rij: Pieter 't Hart, Lucretia 't Hart, Kenneth B. Done, Paul D. Levie, 
Lothar Nestman. 5e rij: Richard W. Stokes, Mildred K. Seegers, Marion T. Millett, Glen 
E. Young, Wilford E. Hubert. 15 Januari 1948 Al deze zendelingen 
zult U kunnen ontmoeten op de 

PINKSTER 
CONFERENTIE 

14 en 15 Mei 1948 
te Rotterdam 

* 

President en Zuster 

Alma Sonne 

van de Europese Zending 

zullen aanwezig zijn. 

Maakt U klaar voor de grote 
gebeurtenis van 1948! 

Ook voor U is een plaats gereserveerd. 19 ,,De Ster' 
maken de balans op Een overzicht van het Zendingswerk 
in Nederland gedurende 1947. Het is een aangename taak, de 
cijfers over het afgelopen jaar te 
mogen rangschikken. Welk on- 
derdeel van het werk we ook 
bekijken, het geeft een blij beeld 
te zien van vooruitgang en acti- 
viteit. En we kunnen de verlei- 
ling niet weerstaan, enige verge- 
lijkingen te maken. 

Verordeningen. 

Het aantal dopelingen bedroeg in 
1947 294, in 1946 162. Er wer- 
den 132 kinderen ingezegend, en 
er waren 1 1 sterfgevallen. 

De doopdiensten waren als volgt 
over de districten verdeeld: istric 


:t Rotterdam . 


. 118 


1 1 


Amsterdam 


. . 65 


t r 


Den Haag . 


. 41 


1 1 
tt 

t r 


Groningen . 
Zutphen . . 
Utrecht . . . 


. . 34 

. . 23 

13 294 

Dordrecht was de gemeente, die 
procentsgewijze de grootste le- 
denaanwas boekte; het aantal 
dopelingen bedroeg 33 (ongeveer 
17% van het ledental). Het 
wordt op de voet gevolgd door 
Schiedam met 22 dopelingen 
(16%) en Arnhem met 15 dope- 
lingen (15%). Een zeer voorname post op de 
balans van 1947 is 

Emigratie. 

Er vertrokken niet minder dan 
174 onzer leden naar het weste- 
lijk halfrond; bijna allen vestig- 
den zij zich in Utah. Mocht dit 
verlies van vele waardevolle 
krachten angstwekkend lijken... 
geen nood! Anderen stonden 
klaar om hun taak over te nemen, 
en Zending en organisaties ver- 
keren door hun arbeid in uitste- 
kende toestand. De getallen to- 
nen dit aan in de gegevens be- 
treffende de opkomsten tijdens 

Conferenties. 

Interessant zijn de cijfers betref- 
fende de districtsconferenties. 
Deze verheugen zich in stijgende 
populariteit, en vormen thans ge- 
beurtenissen, waarnaar een ieder 
uitkijkt. In geen enkel district is 
het nog mogelijk, de conferenties 
in eigen zaal te houden; er moe- 
ten ruime zalen gehuurd worden. 
Het aantal aanwezigen op de 
voorjaarsconferenties in 1947, 
dat reeds een belangrijke stijging 
te zien gaf, wordt nog overtrof- 
fen door de najaarsconferenties, 
hetgeen U in het onderstaande 
lijstje kunt zien. 20 15 Januari 1948 

Voorjaars- 
conferentie 


Najaars- 
conferentie 


Rotterdam 


501 


552 


Den Haag 


365 


425 


Amsterdam 


405 


389 


Groningen 
Utrecht 


209 
191 


269 
386 


Zutfen 
227 


Almelo 
124 1671 2372 Op de Zendingsconferentie in 
Juni 1946 waren ± 500 personen 
aanwezig, in November 1946 
ruim 1000, en in Mei 1947 bijna 
1200. Ditzelfde aantal was aan- 
wezig op het Pionier-Eeuwfeest 
te Amsterdam in Augustus 1947. 

Onze leden in de tropen* 

Er is een groep leden, die ver 
van ons verwijderd zijn, maar 
niettemin tot de Nederlandse 
Zending behoren; het zijn dege- 
nen, die om militaire of andere 
redenen naar Oost- en West- 
Indië zijn vertrokken. Hun aan- 
tal is gedurende 1947 aanmerke- 
lijk gestegen; op het ogenblik be- 
vinden zich volgens onze gege- 
vens 8 leden der Zending in 
West-Indië en 25 in Oost-Indië. 
Met deze broeders en zusters 
wordt schriftelijk contact onder- 
houden door middel van persoon- 
lijke brieven en de „Post uit Hol- 
land", een speciale uitgave voor 
de leden in Oost-Indië. 
Zeer verblijdend is het bericht, 
dat deze leden thans op drie 
plaatsen vergaderingen met el- 
kaar houden, nl. op Curagao, in 
Batavia en Soerabaja. Naar deze 
bijeenkomsten wordt met verlan- 
gen uitgekeken, en zij zijn eeri 
grote steun voor deze, meren- 
deels jonge leden, die zover van 
familie, tehuis en Kerk verwij- derd zijn, en vaak onder moei- 
lijke omstandigheden leven. En- 
kelen hunner bevinden zich reeds 
meer dan tien jaar in Indië, en 
hebben gedurende die tijd nimmer 
leden der Kerk ontmoet, om van 
vergaderingen maar niet te spre- 
ken. 

Een eresaluut voor al onze leden 
in Oost- en West-Indië, die 
tonen, wat getrouwheid aan een 
ideaal betekent! En nu. 1948! Nog vele andere posten op de 
balans van 1947 zouden bespro- 
ken kunnen worden; het openen 
van nieuwe gemeenten, het toe- 
genomen aantal zendelingen, de 
groei der onderorganisaties, de 
activiteit in de gemeenten. Maar 
wij willen het hierbij laten. 1948 
wacht op ons! We zien niet terug, 
maar vooruit. De zorg, waarmee 
onze Hemelse Vader over Zijn 
kinderen waakt, was zichtbaar in 
de rijke zegeningen, die geduren- 
de het afgelopen jaar het werk 
in de Nederlandse Zending ken- 
merkten. Dankbaar voor de geest, 
die de leden bezielt, zien wij de 
toekomst met vertrouwen tege- 
moet. De donkere hemel deert 
ons niet; onze Hemelse Vader 
heeft de leiding, en er zal niets 
gebeuren, dat Hem niet bekend 
is. Wij weten, wat er van ons 
verwacht wordt, en staan immer 
gereed het werk te doen, dat ons 
is toevertrouwd, trots op het in 
ons gestelde vertrouwen. Is er 
één enkele reden om te aarzelen? 
Neen! 

Voort, onvermoeid, 

't Verleden geeft ons moed, 

DAADGELOOF ZEGEPRAALT! 21 „De Ster' DE GESCHIEDENIS Hoofdstuk 12: Nog meer vooruitgang. 
Een machtig volk. Speciaal verteld en 
■^ Grensnederzettingen werden 
dorpen en steden. Uitgestrek- 
te lagen steenkool voor huis- 
brand en industrie kwaqien 
aan het licht. Waardevolle 
goud-, zilver-, koper- en lood- 
mijnenschonken ongelooflijke 
schatten. 22 VAN DE KERK 

getekend voor de jeugd 15 Januari 1948 jflft****Stó®Bja(ïgj®^&*^ l . 
Toen Brigham Young in 
1877 stierf, werd zijn stof- 
felijk overschot door een 
treurend volk ter ruste ge- 
legd in het grote rijk, dat 
hij gesticht had. 
Onder deze wijze leiders 
groeide de Kerk in omvang 
en invloed. De wijze, waar- 
op een rein leven en gezonde 
ontspanning bevorderd wer- 
den, overtrof alles, wat el- 
ders gevonden werd. 
Jeugdorganisaties kwamen tot stand — de 
Zondagsschool in 1849, het Jeugdwerk in 1878. 
De jongens en meisjes leerden, hoe zij goede 
en nuttige burgers konden worden. Thans is 
vastgesteld, dat Utah „in de gehele natie op 
de eerste plaats staat, gerekend naar het aantal 
mannen en vrouwen van opvallende bekwaam- 
heid." 23 „De Ster' y^ytidetjaekt de ^zècnxttte^ door President ALMA SONNE. De Bijbel behoort gelezen te wor- 
den. Hij bevat uiterst kostbare 
waarheden, die van vitaal belang 
zijn voor de ontwikkeling des 
mensen. Zijn godsdienstige bete- 
kenis wordt in alle christelijke 
landen erkend. De Bijbel is een 
krachtige getuige voor het be- 
staan van God en de goddelijke 
zending van Jezus Christus. Hij 
is voor duizenden een bron van 
troost en kracht geweest in tijden 
van verdriet en ontgoocheling. 
Zijn bladzijden zijn gevuld met 
waardevolle uitspraken betref- 
fende de levenswijze en het gees- 
telijke en morele welzijn der 
mensheid. Hij vloeit over van 
toepasselijke en treffende opmer- 
kingen over het gedrag en de 
verstandhouding der mensen in 
hun dagelijks leven. 
De invloed van de Bijbel strekt 
zich uit tot de wetten en regerin- 
gen van natiën, en tot de kunst, 
literatuur en gebruiken van ras- 
sen en volken. Niet één boek 
wordt zo veel gelezen. Zijn woor- 
den bevatten een merkwaardige 
heiligheid en kracht. Hij bevat 
de boodschappen van machtige 
profeten, die ze gesproken heb- 
ben „van den Heiligen Geest ge- 
dreven zijnde." (II Petr. 1 : 21). 
We vinden er ook de woorden, 
die Jezus sprak, toen Hij onder 
de mensen woonde en predikte: 
Zijn meesterlijke Bergrede en 

24 Zijn vermaningen tot naasten en 
vrienden. 

De geschiedenis bewijst, dat de 
Bijbel de levens van mensen en 
natiën onherroepelijk veranderd 
heeft. Hij heeft het mensdom in 
het hart getroffen. Grote mannen 
hebben hun roem verworven door 
getrouwheid aan dit heilige ge- 
schrift. Hij brengt ons tot een 
beter leven, tot geloof in God en 
een heilzame eerbied voor Zijn 
wetten en geboden. 
Het was de Bijbel, die de Profeet 
Joseph Smith in de tegenwoor- 
digheid van de Vader en de 
Zoon bracht, en de deur opende 
tot een nieuw Evangelietijdperk. 
Duizenden mensen zijn tot de 
Kerk gekomen door hun bekend- 
heid met Bijbelse leerstellingen. 
Bijbelse nasporingen en een diep- 
gaand onderzoek van de heilige 
geschriften hebben veel bijgedra- 
gen tot een intelligent en ver- 
standig gebruik van de Bijbel. 
Eerlijk wetenschappelijk onder- 
zoek zal tenslotte elke twijfel met 
betrekking tot zijn goddelijke af- 
komst en zijn betrouwbaarheid 
als een gids voor de menselijke 
vooruitgang wegnemen. 
Het is begrijpelijk en natuurlijk, 
dat de meeste mensen zich tot 
de beproefde wijsheid van het 
verleden wenden. De Bijbel be- 
vat de wijsheid der eeuwen en 
de openbaringen van Gods macht 15 Januari 1948 tot heil der menselijke familie. 
Zijn bladzijden brengen ons grote 
troost, en een dieper inzicht in 
het doel des levens. 
De Profeet Joseph Smith bestu- 
deerde de Schriften met ijver en 
inzicht en trachtte de verwarring 
en moeilijkheden, die uit het ver- 
schil in uitlegging voortkwamen, 
te doen verdwijnen. Hij was een 
uitgesproken voorstander van 
Bijbelstudie en -onderzoek. Het 
door hem aan het licht gebrachte 
Boek van Mormon bevestigt en 
bekrachtigt de Bijbelse profetieën 
als het woord van God. 
Brigham Young, de Profeet en Pionier, spoorde de Heiligen der 
Laatste Dagen aan, de Schriften 
te lezen, al waren ze duizend, 
twee duizend of vijfduizend jaar 
geleden geschreven. ,, Leest gij ze, 
alsof gij in de plaats stond van 
de mensen, die ze schreven?" 
vroeg hij. De Bijbel is het duide- 
lijkste toonbeeld van God's zorg 
voor de eeuwige bestemming des 
mensen. 

,, Onderzoekt de Schriften", zei 
Jezus, ,,want gij meent in dezelve 
het eeuwige leven te hebben; en 
die zijn het, die van Mij getui- 
gen." (Joh. 5 : 39). 
President Sonne bezoekt de Duitse, 
Zwitserse en Franse Zending. 

Tijdens zijn verblijf in Berlijn vergaderde 
President Sonne met de locale zendelin- 
gen van de Oostduitse Zending. Hij ver- 
toefde ook te Frankfurt am Main, waar 
het Hoofdkantoor der Westduitse Zen- 
ding gevestigd is, en te Karlsruhe, waar 
een door 362 personen bezochte middag- 
vergadering werd gehouden. 

In Genève en Lausanne werden verga- 
deringen bezocht. De Franse Zending 
heeft nu 75 zendelingen, het grootste 
aantal in haar geschiedenis, en de hui- dige en toekomstige mogelijkheden stem- 
men President Barker optimistisch. De 
zendelingen worden goed ontvangen, en 
de openbare bijeenkomsten, die in vele 
plaatsen gehouden worden, trekken veel 
belangstelling. 

Districtsconferentie te Berlijn trekt 
2000 bezoekers. 

Tweeduizend personen bezochten de 
conferentie van het Berlijnse District van 
de Oostduitse Zending, die op 23 Nov. 
j.1. plaats vond. De vergaderingen wer- 
den gehouden in de door Hitler ge- 
bouwde „Deutsche Staatsoper". De Pre- 25 „De Ster" sidenten Alma Sonne, Walter Stover en 
Jean Wunderlich waren aanwezig; voorts 
Duitse en Russische officieren. Een zang- 
koor van 120 stemmen, begeleid door 
een uitstekend orkest, verzorgde de 
muziek. Men kon tijdens de uitvoeringen 
een speld horen vallen. 

Concert te Oslo. 

Het zangkoor te Oslo, een der beste in 
de Kerk, werkte onlangs mede aan de 
conferentie van het district Oslo in de 
Noorse Zending. Op de Zaterdag voor 
de conferentie organiseerde het koor een 
concert, waaraan verscheidene vooraan- 
staande Noorse musici medewerkten. De 
conferentiebijeenkomsten trokken een 
record aantal bezoekers. Zendelingen naar Antwerpen, België. 

De werkzaamheden in de Nederlandse 
Zending zijn uitgebreid tot Antwerpen, België. Kortgeleden zijn daar vier zende- 
lingen geplaatst. Later zullen meer zen- 
delingen van de Nederlandse Zending 
in het Vlaamse gedeelte van België gaan 
arbeiden. 

Succesvolle conferentie in 
Tsjecho-Slowakije. 

Onder leiding van President Wallace F. 
Toronto van de Tsjechoslowaakse Zen- 
ding werd kortgeleden een conferentie 
in Brno gehouden. President Toronto 
bood de burgemeester van Brno een Boek 
van Mormon aan. De burgemeester ver- 
zekerde de Heiligen, dat zij welkom wa- 
ren in zijn stad. Dit was de eerste con- 
ferentie, die na de oorlog in de Tsjecho- 
slowaakse Zending is gehouden. 
Ook de joviale en voortvarende Presi- 
dent Toronto heeft meer zendelingen dan 
ooit tevoren. Op uitstekende wijze brengt 
hij de bevolking van „het hart van 
Europa" op de hoogte van de leerstel- 
lingen en doeleinden der Kerk. De ZUSTERS-HULPVERENIGING Aan het eind van ieder jaar wordt de 
balans opgemaakt, waardoor bekend 
wordt, of wij winst dan wel verlies zul- 
len boeken. 

Dit is ook met de Z.H.V. het geval. 
Wanneer alle rapporten binnen zijn kun- 
nen wij zien of er winst of verlies is. 
Maar wij gaan ook onze persoonlijke 
balans opmaken. Wat is de uitkomst? 
Hebben wij winst of verlies te boeken, 
met andere woorden, kunnen wij tevre- 
den zijn over onszelf in het afgelopen 
jaar? Öf was de uitkomst, die wij onze 
Hemelse Vader hebben aan te bieden, 
een verliesrekening? 

Wij mogen nimmer op onszelf roemen. 
Want al is het resultaat goed, wij weten, 
dat het altijd nog beter kan. Érger is het natuurlijk, met verlies uit te komen. 
Verloren tijd is nimmer in te halen. 
Toch mag dit ons niet terneerdrukken. 
Dan met goede moed voorwaarts. Denk 
aan de gelegenheid, die God ons in Zijn 
genade schenkt, om in het nieuwe jaar 
goed te maken, wat wij in het oude 
verzaakten. 

Zusters, laten wij in dit nieuwe jaar ons 
uiterste best doen. Er zal blijdschap in 
ons zijn, wanneer wij aan het eind van 
1948 onze balans weer opmaken, en de 
uitkomst zal gunstiger zijn dan voor- 
heen. 

Dat God U allen lust in Zijn werk moge 
geven, en U moge zegenen met gezond- 
heid, vrede en liefde voor elkander, is 
de bede van Uw 

Z.H.V.-Hoofdbestuur. Z.H.V.Nieuws. Het Hoofdbestuur der Z.H.V. wenst alle 
medewerkers (sters) een gezegend nieuw- 
jaar. 

Als assistente van het Z.H.V. Hoofd- 
bestuur werd aangesteld zr. A. 'Diepe- 
veen-van Hurk te Rotterdam. Zij zal 
zich belasten met de leiding over naai- 
en handwerken. Op 22 December j.1. werd door het 
Z.H.V.-bestuur te Den Haag een Kerst- 
avond aangeboden aan de leden der 
Z.H.V. en alle Priesterschapsdragers. 
Het was een zeer mooie en goed georga- 
niseerde avond, die niet licht vergeten 
zal worden. 26 15 januari 1948 De Onderlinge 

Ontwikkelingsverenig'mg 

Hopman Reys, leider van het Padvinderswerk 
in de Nederlandse Zending, schreef de vol- 
gende oproep: 

IK KAN NIET, zegt de trage. 

En DAAROM kan hij niet. ,,Kan niet" staat niet in het woor- 
denboek, en zeker niet in een 
Mormoons woordenboek. 
Heel de wereld schreit ach en 
wee over die arme jeugd. Gaat 
gij ook langs de weg staan kla- 
gen, dat de jeugd er toch zo treu- 
rig aan toe is? Dan komen we 
niet verder! 

Pak aan, en trek mee aan de 
strengen, opdat ze voor verval 
gevrijwaard worden! 
Doe het echter niet in de hoop, 
daarvoor lauweren te zullen ont- 
vangen; dan zult ge bedrogen uit- 
komen. 

Buitenlandse 

Het Rotterdamse O.O.V. Bestuur 
heeft zich na overleg met het 
Hoofdbestuur in verbinding ge- 
steld met de Zendingspresidenten 
in Europa, en adressen gevraagd 
van personen, die met Neder- 
landse O.O.V.-leden willen cor- 
responderen. Aan dit verzoek is 
zeer bereidwillig gevolg gegeven, 
en het Rotterdamse O.O.V.- 
Bestuur is thans in het bezit van 
± 50 adressen in Engeland, 
Frankrijk, Zwitserland, Dene- 
marken, Noorwegen, Zweden, 
Oostenrijk, Finland en België. 
Met deze correspondentie wordt 
beoogd: het kweken van vriend- 
schapsbanden en wellicht het uit- Kom, de jeugd wacht op U! Zet 
alle vooroordelen van U af, mis- 
schien kunt ge één ziel redden, 
die verlangend uitziet naar hulp. 
Als gij die hulp eens waart? 
Een nieuw jaar ligt voor ons 
open. Blijf niet staan, maar 
schaar U in der strijd'ren rij! 
Laat het nieuwe -jaar U nieuwe 
vreugde schenken, doordat ge 
een nieuwe taak op U neemt. 
Dat de Heer U moge zegenen en 
sterken in Uw goede voornemens 
gedurende het jaar 1948, is de 
wens en bede van Uw broeder 
in het Evangelie, E. W. Reys. 

correspondentie, 

wisselen van logé's. 
Alle O.O.V.-leden, die met per- 
sonen in het buitenland wensen 
te corresponderen, kunnen zich 
schriftelijk opgeven bij br. A. L. 
de Waal, Meiland 55, Rotterdam 
Z., met vermelding van naam, 
voornaam, leeftijd, geslacht en 
adres. Voorts met welk land, in 
welke taal en met welke sexe men 
wenst te corresponderen. Met de- 
Scandinavische landen kan, be- 
halve in de landstaal, gecorres- 
pondeerd worden in de Engelse 
taal, met Zwitserland in de Duit- 
se en Franse taal, met Oostenrijk 
in de Duitse en met Frankrijk en 
België in de Franse taal. 27 „De Ster' Gebeurtenissen 
C/ in de Zending. Districtsconferentie te Utrecht. 

De op 13 en 14 December j.1. gehouden 
Utrechtse Districtsconferentie was een 
waardige afsluiting van de serie najaars- 
conferenties. De mooie zaal van het ge- 
bouw „Trianon" was tot de laatste plaats 
gevuld, en tijdens de avondbijeenkomst 
werden 386 aanwezigen geteld. 
Des Zaterdagsavonds werd door de 
Utrechtse leden het geestige blijspel 
„Vader Vrijgezel" met veel succes ten 
tonele gebracht. De uitbeelding van ver- 
scheidene karakters was buitengewoon 
goed, en men oogstte verdiende bijval. 
De opbrengst van deze avond was be- 
stemd voor de Zondagsschoolkas, met 
het oog op het Kerstfeest. 
In de ochtendvergadering, die op 14 Dec. 
gehouden werd, waren de sprekers: Oud. 
N. Stolk, Zr. C. J. W. de Waal, Oud. 
R. Poelman, Oud. K. B. Done, Oud. N. 
Vanderlinden en Oud. A. J. Heining. 
In de avondbijeenkomst werd het woord 
gevoerd door Oud. Th. Sipkema, Oud. 
G. T. Riebeek, Oud. D. J. Oliekan en 
President C. Zappey. De aanwezige be- 
zoekers hebben op deze conferentie ruim- 
schoots de gelegenheid gehad, zich een 
goede indruk te vormen van hetgeen de 
Kerk leert en voorstaat. Indrukwekkend 
was het moment, waarop Pres. Zappey 
alle aanwezige zendelingen een ogenblik 
deed opstaan, om daarna te spreken over 
het z.g. „Mormoonse gevaar". 
Voor muzikale afwisseling zorgden de 
„Zingende Moeders", het Utrechtse 
Zangkoor en Oud. R. H. Steenblik. 

Doopdiensten. 

Op 14 December j.1. werden te 's-Gra- 
venhage de volgende personen gedoopt: 
Jannetje van Strien, Catharina Johanna 
Jannetje Dingemanse, Corrie Nathalia 
Diender en Charles Henri van Soldt door 
Oud. M. G. Shupe; Johann Karl Frie- 
drich O'Kon en Elisabeth Maria Wilhel- 
mina Hendrika van Proosdij door Oud. 
F. L. Cottrell; Johanna Jacobia Catha- 
rina Dingemanse en Isabella Maria van 
Soldt door Oud. R. L. Castleton. 

Op 21 December j.1. werd te Rotterdam 
een doopdienst gehouden, waar 8 per- 
sonen tot de Kerk toetraden. Oud. J. J. Roothoff doopte Dirk Hendrik 
Brand, Johanna Catharina Breedveld en 
Jan Breedveld; Oud. E. W. Reys doopte 
Petrus Steenbakkers, Geertruida Johanna 
Steenbakkers-Stark en Geertruida Johanna 
Steenbakkers; Oud. J. van Beekum doop- 
te Hans Pruijt en Cornelis Maguelin. 

Op 28 December werden te Dordrecht 
Cornelis Johannes van Namen, Adriana 
Grobben, Margarethe Hendrike Grobben 
en Christiaan Johannes Mookhoek ge- 
doopt door Oud. G. J. Scheuller. 

Van harte verwelkomen wij deze nieuwe 
leden in ons midden, en wensen hun ge- 
luk met deze gewichtige stap, die hun 
zeker nimmer zal berouwen, als zij er 
naar streven, hun Hemelse Vader de 
eerste plaats in hun leven te geven. 

Ingezegend. 

Op 7 December j.1. werden te Den Haag 
ingezegend: Johannes Trijssenaar en 
Maria Liena Kleyweg, kinderen van 
Karel G. Kleyweg en M. Trijssenaar. 

Op dezelfde datum werden te Amsterdam 
Leonardus Linning en Rudolf Linning in- 
gezegend, zoons van Johannes Linning en 
Elisabeth Tau. Te Leiden werd op die 
dag Johan Nijkiel ingezegend, zoon van 
Catharina M. Nijkiel. 

Op 14 December j.1. werden te Den Haag 
ingezegend Wilhelmus Johannes Mulder 
en Johannes Mulder, zoons van Philippus 
Dirk Mulder en Isabella M. van Soldt. 

Op 21 December j.1. werd te Rotterdam 
Hubertus Johannes Steenbakkers ingeze- 
gend, zoon van Petrus Steenbakkers en 
Geertruida J. Stark. Op 25 December j.1. 
werden aldaar ingezegend: Anthonia Jo- 
hanna van der Knaap, dochter van 
Arend A. van der Knaap en Anthonia 
J. Eijeriks; Geertruida Maria van der 
Zwaan, dochter van Nicolaas van der 
Zwaan en Maria F. van Oorschot en 
Sonja Bouter, dochter van Harry Bouter 
en Janna W. Denis. 

Op 4 Januari j.1. werd te Rotterdam in- 
gezegend: Cornelis Hendrikus de Ligt, 
zoon van Cornelis H. de Ligt en Hille- 
gonda van Hulst. 28 15 Januari 1948 Geordend. 

Op 2 November j.1. werden Jan Blokzijl 
en Rodinus Dallinga te Groningen tot 
Diaken geordend. Op dezelfde datum 
werd te Hilversum Evert Dijkhuizen tot 
Diaken geordend. 

Op 30 November j.1. werd te Apeldoorn 
Joseph Dodenbier tot Diaken geordend. 
Op 7 December j.1. werd Dirk Gijsbert 
Dicou aldaar eveneens tot Diaken ge- 
ordend. 

Op 15 December j.1. werd Roelof Lager- 
weij van de Amsterdamse gemeente tot 
Ouderling geordend. 

Op 21 December j.1. werd Meenco Birza 
te Groningen tot Diaken geordend. 

Op 1 Januari j.1. werd Frederik Johannes 
Riebeek van de Goudse gemeente tot 
Priester geordend. 

Op 4 Januari j.1. werden te Rotterdam 
Adriaan Leendert de Waal en Engel- 
bertus C. Visser tot Ouderling geordend; 
tevens werden de volgende broeders tot 
Diaken geordend: Nicolaas van der Stel, 
Johan George van 't Wout, Dirk van 
Straten, Francois Meiearts Jr., Antonius 
Pieter Kip en Marinus W. J. Brijs. 

Op dezelfde datum werden te Den Haag 
Mattheus Asmus tot Priester en Stepha- 
nus Asmus tot Leraar geordend. 

Gehuwd. 

Op 17 December j.1. werd te Den Haag 
door Oud. Th. Sipkema het huwelijk in- 
gezegend van Johan C. F. O'Kon en 
Suzanna Chr. P. Schouw. 

Op 31 December j.1. werd te Rotterdam 
door Oud. Wm. Woltjer het huwelijk 
ingezegend van Tinus M. Diender en 
Hendrika J. Blom. 

Wij wensen beide echtparen van harte 
geluk met deze stap. 

Overleden. 

Op 15 Mei j.1. overleed te Rotterdam 
Cornelia Burchart-de Vos, op de leeftijd 
van 71 jaar. Zij was sinds 1908 lid der 
Kerk. 

Op 2 October j.1. overleed David Jan de 
Bruin van de Rotterdamse gemeente op 
de leeftijd van 3 maanden. 

Aankomst en verplaatsing van 
zendelingen. 

Op 13 December j.1. werd Oud. Frank L. Cottrell verplaatst van Delft naar 
Haarlem, en Oud. Harmon J. Tobler van 
het Zendingskantoor naar Haarlem. 

Op 27 December j.1. kwamen William 

B. Hesterman en Wayne H. Thornock 
in Nederland aan om een zending te ver- 
vullen. Zij hebben resp. in Almelo en 
in Leiden hun arbeid aangevangen. 

Op 27 December j.1. werden de volgende 
overplaatsingen bekend gemaakt: Oud. 
Albert L. Fisher van Almelo naar Am- 
sterdam; Oud. Ronald E. Poelman van 
Utrecht naar Gouda (als gemeente- 
president); Oud. LeGrande Mondfrans 
van Utrecht naar Delft (als gemeente- 
president); Oud. Richard J. Oliekan van 
Delft naar Utrecht (als gemeentepresi- 
dent); Oud. Harold D. Blanch van Al- 
melo naar Utrecht; Oud. Andries J. 
Heining van Utrecht naar Antwerpen 
(als districtspresident); Oud Meade E. 
Nielson van Leiden naar Almelo (als 
gemeentepresident) . 

Op 29 December werd Oud. Wilford 
E. Hubert overgeplaatst van Alkmaar 
naar Amsterdam. 

Op 5 Januari j.1. werd Oud. Richard W. 
Stokes overgeplaatst van Arnhem naar 
Amsterdam, en Oud. Wallace D. Hart 
van Arnhem naar het Zendingskantoor. 

Op 7 Januari j.1. werden Oud. Glen E. 
Young en Oud. John van Haaren over-j 
geplaatst van Amsterdam naar Antwer- 
pen, en Oud. Lewis H. de Young van 
Amsterdam naar Den Haag. 

Op zending geroepen. 

Op 15 December j.1. werden Oud. Roe- 
lof Lagerweij en zr. Sibylla H. J. Brink- 
sma van de Amsterdamse gemeente op 
zending geroepen, en op het Zendings- 
kantoor tot dit ambt aangesteld. Zij heb- 
ben hun arbeid resp. in Delft en Amster- 
dam aangevangen. 

Op 6 Januari j.1. werd zr. Gertrude 
Vriens, die reeds sinds enige tijd als gast 
uit Amerika in Nederland vertoeft, op 
zending geroepen. Zij werd door Pres. 

C. Zappey tot dit ambt aangesteld, en 
heeft haar arbeid in Rotterdam aange- 
vangen. 

Wij achten het een voorrecht, dat deze 
drie personen tot de zendingsarbeid zijn 
geroepen, en wij wensen hun des Heren 
rijkste zegen. 29 ,,De Ster" Zending beëindigd. Op 27 December j.I. moest Oud. Hendrik 
Landward om zeer droeve reden zijn 
zending plotseling beëindigen. Aan de 
vooravond van het Kerstfeest werd nl. 
op het Zendingskantoor een telegram 
ontvangen met het bericht, dat Oud. 
Landward's echtgenote ernstig ziek was, 
en overkomst dringend gewenst. In aller- 
ijl werden maatregelen genomen, om voor 
Oud. Landward vliegtuigpassage voor 
Amerika te verkrijgen. Twee dagen later, 
op de ochtend van zijn vertrek, arri- 
veerde een tweede telegram, met het 
bericht van zr. Landward's overlijden. 
Een grotere slag had Oud. Landward 
wel niet kunnen treffen, en het verlies 
was des te zwaarder, omdat hij reeds 
meer dan anderhalf jaar in Nederland 
was, en met verlangen naar hereniging 
met zijn echtgenote uitzag. Op zijn hoge 
leeftijd heeft hij dn dienst van zijn He- 
melse Vader alles verlaten, wat hem 
lief was, en is hij naar zijn voormalige 
vaderland teruggekeerd, om van het 
Herstelde Evangelie te getuigen. 

Oud. Landward kwam op 25 Mei 1946 
in Nederland aan, en heeft sindsdien als 
districtspresident gearbeid in Rotterdam, 
Amsterdam, Utrecht en Antwerpen. Met 
grote activiteit heeft Oud. Landward al 
deze districten bestuurd, en velen zijn 
door hem in aanraking met de Kerk ge- 
komen. Hij was voor de jonge zende- 
lingen een voorbeeld van plichtsbetrach- 
ting, en leerde hun de belangrijkheid van 
het tractaatwerk. De Zending verliest in 
hem een van haar meest ervaren wer- 
kers. 

Oud. Landward bevindt zich thans weer 
in Salt Lake City. Moge onze Hemelse 
Vader hem zegenen, opdat hij het ge- 
leden verlies zal kunnen dragen, en met 
hoop in zijn hart zal uitzien naar de 
hereniging met zijn geliefde vrouw, wier verlies, behalve door hem, betreurd 
wordt door kinderen, kleinkinderen en 
vrienden. 

Wijzigingen in besturen. 

Op 7 December j.1. werd Oud. Jac. 
Oenes eervol ontslagen als president van 
de gemeente Groningen, daar hij binnen- 
kort naar Zion zal vertrekken. Oud. 
Oenes heeft de Groningse gemeente 
jarenlang bestuurd op een wijze, die 
moeilijk verbeterd kan worden. Onder 
zijn leiding beleefde deze gemeente een 
bloeitijdperk, en leverde zij in het Voor- 
zorgswerk een bijdrage, die aller bewon- 
dering afdwong. Oud. Oenes was tevens 
dirigent van het Groningse zangkoor, dat 
op verscheidene conferenties zulke uit- 
stekende prestaties heeft geleverd. 

De muzikale activiteit in de Nederlandse 
Zending zal in het vervolg bevorderd 
worden door een muziekcomité, waarvan 
Oud. J. G. Kemker, v. Borssenburger- 
straat 17, Amsterdam, de leiding heeft. 
Op 8 Januari j.1. werd hij als zodanig 
aangesteld. Dit comité zal o.a. samen- 
werken met de plaatselijke zangkoren, 
en advies en hulp verlenen in voorko- 
mende gevallen. Op het ogenblik wordt 
gewerkt aan de voorbereiding van het 
grote muziekfeest, dat tijdens de a.s. 
Pinksterconferentie plaats zal vinden. 

Alle rapporten en poststukken, bestemd 
voor het secretariaat der Genealogische 
Vereniging in de Zending, kunnen ge- 
adresseerd worden aan Oud. G. Diender, 
Koningin Emmakade 84, Den Haag. 

Vertrokken. 

In November j.1. vertrok br. Jan Slager 
van de Amsterdamse gemeente naar 
Utah. 

Op 2 Januari j.1. vertrokken met het s.s. 
..Nieuw- Amsterdam" 19 leden der Ne- 
derlandse Zending naar Amerika. Het 
waren: Oud. Gerardus T. Riebeek, zr. 
P. Riebeek-'t Hart, en Frederik J. Rie- 
beek; Zr. Velma L. E. Tielenburg; Hen- 
drik Copier; Wilhelmina M. Flink; 
Teuntje v. d. Merwe; Wilhelmina Grob- 
ben; Papke J. Bos, Albertje Bos-la Gro 
en Richard W. Bos; Hendrina J. Doris; 
Grietje Bos-van der Ploeg; Albert Olthof, 
Berendina Olthof-Bos, Greta D. Olthof, 
Marchina M. Olthof, Albert D. Olthof 
en Jacob Arie Olthof. 30 15 Januari 1948 De familie Riebeek is welbekend in alle 
gemeenten der Zending. Oud. Riebeek 
heeft gedurende bijna vijftien jaar over 
het genealogische werk in de Zending 
de leiding gehad, en ontelbare malen 
heeft hij op conferenties en vergaderin- 
gen over dit werk, dat hem zo na aan 
het hart ligt, gesproken. Wij danken 
hem de Nederlandse uitgave van het 
boek „De weg tot volmaking" en het 
„Genealogisch Handboek*". Oud. Rie- 
beek heeft voorts over de Goudse ge- 
meente gepresideerd. Zr. Riebeek heeft 
haar krachten gegeven in Z.H.V. en 
Jeugdwerk; zij is o.a. Presidente geweest 
van het Jeugdwerk in de Nederlandse 
Zending. Frdts Riebeek heeft gedurende 
de laatste vier maanden vrijwillig zijn tijd 
en krachten ter beschikking van de Zen- 
ding gesteld, en op het Zendingskantoor 
bij velerlei arbeid de helpende hand ge- 
reikt. Wij laten hieronder enkele af- 
scheidswoorden van de familie Riebeek 
volgen, die doen zien, dat die serieuze 
broeder Riebeek, die ons zo ernstig kon 
toespreken, ook heel wat gevoel voor 
humor heeft. 
„Zo zal dan spoedig de dag aanbreken, 
waarop wij ons zullen mogen inschepen 
op dat grote zeekasteel, de „Nieuw- 
Amsterdam", om daar in overeenstem- 
ming met onze geringe waardigheid in 
een klein ijzeren hokje de overtocht naar 
de Nieuwe Wereld te maken. Terwijl 
ik, mede namens mijn vrouw en zoon 
Frits, deze regels schrijf, buldert de wind 
om het huis en vertelt de radio over een 
meter sneeuw in de straten van New- 
York. Maar wanneer U dit leest, hopen 
wij bij de centrale verwarming van onze 
gastheer, hem en zijn goede vrouw onze 
reisavonturen te vertellen, en op zijn 
Amerikaans zal dé wind dan tot een 
orkaan en de sneeuw tot twee meter 
zijn aangegroeid. En nu gaan we af- scheid nemen. Ik ga veel te graag om 
verdrietig te zijn, vooral omdat mijn 
moeder en andere kinderen ons waar- 
schijnlijk nog dit jaar na zullen komen. 
Mijn vrouw is wat bang voor de leeu- 
wen en beren, waarvan wij haar verteld 
hebben — zij protesteert heftig en vindt 
dit niet leerzaam voor „De Ster" — 
maar wil toch graag met haar man mee. 
En zoon Frdts wil een auto en een radio 
hebben en nog veel meer. Maar achter 
dit alles staat de ernst van het optrekken, 
het opgeven van veel, dat ons lief was 
en het afscheid van velen, die ons ge- 
durende de afgelopen jaren in de Kerk 
lief zijn geworden. 

Gedenkt ons nog eens, broeders en zus- 
ters, in Uw gebeden; en als wij U eens 
wat gezegd of gedaan hebben, dat beter 
had kunnen zijn, vergeet het dan maar. 
Met de innige wens, dat wij U allen 
eenmaal in Zion mogen terugzien, en 
dat Vader U Zijn beste zegeningen zal 
willen geven, 

Uw Broeders en Zuster, 

G. T. Riebeek, 
P. Riebeek-'t Hart, 
F. J. Riebeek. 

Zr. Velma L. E. Tielenburg was lid van 
de Amsterdamse gemeente, zr. W. M. 
Flink van de Arnhemse gemeente. Zr. 
Flink was altijd zeer actief, en heeft in 
verscheidene ambten haar krachten in 
de Arnhemse gemeente gegeven, o.a. als 
O.O.V.-presidente. Zr. Flink is, evenals 
zr. Tielenburg, de eerste van haar fami- 
lie, die naar Amerika vertrekt. 

Br. H. Copier was lid van de Utrechtse 
gemeente, en heeft daar veel werk ver- 
zet. Tot zijn vertrek was hij president 
van de Utrechtse Zondagsschool, welk 
ambt hij met veel toewijding en animo 
vervuld heeft. Ook heeft hij gedurende 
enige tijd het presidentschap van de 
Goudse O.O.V. waargenomen. Zijn ver- 
trek betekent voor de Utrechtse gemeente 
het heengaan van een veelbelovend lid. 

Zr. T. v. d. Merwe is jarenlang een- 
der steunpilaren van de Dordrechtse ge- 
meente geweest. In O.O.V. en Zondags- 
school heeft zij haar krachten gegeven, 
en haar bekwaamheden getoond. Nimmer 
werd tevergeefs een beroep op haar ge- 
daan. 

Behalve zr. van der Merwe verloor de 
Dordrechtse gemeente op 2 Januari nog 
een ander waardevol lid, nl. zr. W. 
Grobben. Ondanks haar jeugdige leeftijd 
heeft zr. Grobben zich jarenlang een 
bekwaam leidster getoond, en haar ijver 

31 ,,De Ster' is velen ten voorbeeld geweest. Zij is 
de eerste in haar familie, die het Evan- 
gelie heeft aangenomen, dus met recht 
een baanbreekster. 

De familie P. J. Bos behoorde tot de 
Arnhemse gemeente; zr. Bos was tot 
haar vertrek werkzaam als presidente 
van het Jeugdwerk aldaar. Br. Bos is de 
zoon van zr. G. Bos-v. d. Ploeg, getrouw 
lid van de Groningse gemeente, die in 
haar hoge leeftijd geen bezwaar zag, de 
reis naar Amerika te aanvaarden. Be- 
halve door haar zoon wordt zij vergezeld 
door haar dochter, zr. B. Olthof-Bos, 
met echtgenoot en kinderen, eveneens 
leden van de Groningse gemeente. 

Ook zr. Doris, die op deze datum met 
haar man naar Amerika vertrok, was 
een getrouw lid van de Groningse ge- 
meente. 

Speciale gebeurtenissen in de Zending. 

Onze „Ster" correspondenten berichten 
ons het volgende: 

Op 1 1 December j.1. werd in Den Helder 
een zeer goed bezochte filmavond ge- 
houden, waar Oud. Dirkmaat wederom 
zijn kerknieuwsfilm vertoonde. Op 29 
December was het de beurt van Schie- 
dam, waar de film eveneens veel belang- 
stelling van leden en vrienden trok. 

In Amsterdam werden op 12 en 19 De- 
cember j.1. openbare vergaderingen ge- 
houden in het noordelijke deel der stad, 
Tuindorp Oostzaan. Deze bijeenkomsten 
hadden resp. als onderwerp ,,De grote 
afval" en „De herstelling van het Evan- 
gelie". Sprekers waren Pres. C. Zappey, 
Oud. S. Stam, Oud. P. Vlam en Oud. 
J. Greeff. De resultaten van deze ver- 
gaderingen waren van dien aard, dat te 
Amsterdam-Noord een gemeente geopend 
is. Oud. Albert P. Sieverts werd aan- 
gesteld als gemeentepresident, en op 4 
Januari j.1. werd de eerste kerkdienst 
gehouden in de vergaderzaal van het 
„Zonnehuis", Zonneplein 30, Tuindorp 
Oostzaan. 

In Den Haag worden sinds 17 December 
j.1. Engelse vergaderingen gehouden. Op 
deze vergaderingen wordt uitsluitend 
Engels gesproken en gezongen, en het 
is de bedoeling, op deze wijze Engels- 
sprekende onderzoekers tot onze ver- 
gaderingen te trekken. Te Vlaardingen 
werd op 7 Januari j.1. eveneens zulk een 
vergadering gehouden, die een aanzien- 
lijk aantal belangstellenden trok, en een 
zeer geslaagd verloop had. 

Te Rotterdam is na de Z.H.V. ook het 
Jeugdwerk gesplitst; aan beide zijden 

32 van de Maas worden thans bijeenkoms- 
ten gehouden. Op 17 December j.1. werd 
de eerste bijeenkomst aan de Rechter 
Maasoever gehouden- 
Te Apeldoorn werd wederom een spe- 
ciale openbare vergadering gehouden, 
die evenals de vorige malen een aan- 
zienlijk aantal bezoekers trok. De onder- 
werpen van bespreking waren: „Kinder- 
doop" en „Doop voor de Doden". 

Op 22 December j.1. deed de Rotter- 
damse O.O.V. van zich horen door het 
organiseren van een toneelavond met 
bal na. Opgevoerd werd het populaire 
toneelstuk „Robbedoes", dat tot in de 
puntjes verzorgd voor het voetlicht werd 
gebracht. Het was duidelijk, dat aan de 
voorbereiding zeer veel zorg was be- 
steed. Het bal verliep zeer geanimeerd, 
en het O.O.V. bestuur kan met voldoe- 
ning op deze avond, die ten bate van 
het Zondagsschoolkerstfeest gehouden 
werd, terugzien. 

In alle gemeenten was het Kerstfeest het 
hoogtepunt van de Decembermaand. 
Alle organisaties spanden hun krachten 
in, om hier iets bijzonders van te maken: 
Zondagsschool en Jeugdwerk voor de 
kinderen, Z.H.V. en O.O.V. voor de 
groten. Het is niet mogelijk, alle binnen- 
gekomen verslagen afzonderlijk te plaat- 
sen, maar zij kunnen gemakkelijk samen- 
gevat worden, omdat uit alle beschrij- 
vingen dezelfde geest sprak. De besturen 
hebben alles in het werk gesteld, om de 
Kerstdagen voor de leden tot iets moois 
te maken, en zijn daar zeer zeker in 
geslaagd. 

Ook de Oudejaarsavond ging niet onge- 
merkt voorbij; in verscheidene plaatsen 
werd een Oudejaarsdienst gehouden. In 
Den Haag werd op Nieuwjaarsdag aan 
de leden de gelegenheid gegeven, elkan- 
der in het kerkgebouw nieuwjaar te 
wensen, waarvan druk gebruik werd 
gemaakt; het was als het ware een 
grote familie. 

Het adres van de Almelose vergaderzaal 
is gewijzigd; het luidt thans: Adastraat 
44, Almelo. Zondagsschool om 10 uur 
v.m., Avondmaalsdienst om 5.30 uur. 

Wat komt: 

24 Januari: Groot appèl van de Rotter- 
damse Padvinders in het kerkgebouw 
Bas Jungeriusstraat 121. 

15 Februari: Conferentie van het 
Zutphense en Almelose District te Apel- 
doorn, in het Hotel Labordelaise, Hoofd- 
straat 176.