Skip to main content

Full text of "Diata e Re e zotit ede selbuesit túne Iesu-Kristit"

See other formats


Alassacnusetts 

ijiole Oociety 

Boston University — School of lheology Libraryy 
Catalog No.A ' 3* Q:Z(j)/HJim 

Family ..J.M.P.Q. • . £*/*op.e/*K 

Sub~Family ..T.H..RLAÇ9-.I <l.u.y.8I^.H... 

Brancli JL ..fc...uy..fVl..c 

Crroup 

Language ALBANIAN 

Dialect G.H6& 

Locality A .L.ÇA>?.l.fl| f ...£«&*£&... 

Contents....W£v/ Te^rA^'sNr 

V ersion 

Translator Ko rt -*Tfl NTi H /T K««.T.«/?.p»W^7 
Publisked ty Boy^erdAMiT- 

Place CoNATANT^tef'A Ç. 

Date I.SL7A. 

Accession Mo. / 

Accession Date ..JstAK (f &.&T 

- Price - . £rem . t.ks. . . l&.r. fr. r y. . . .9. .f. 

RlSVa F. H- FsvouBer AIATA E RE 

E ZOTIT EAE SELBUESIT T'UNE 

IESU-KRISTIT, 

KE0UEM PREI GREKISTESE VIETER 

SKIP 

NDE GUHE GEGENISTE 

prei 
KONSTANTINIT KRISTOFORTDIT, ELBASANASIT. KONSTANTINOPOL. 

Situnç nde Stambdl, nda FUdsandsiler-Yolnsff, 
ndç Magazine tç Biblçsç. 

Nd§ stnpa-skrone tç A. H. Boyagianit, 
1872. 

Made io Turkey Aifabet SHp. A 

B 
D 
A 

e 

E 
? 

F 
G 

r 

G 

H 
I 
K 
K 
L 
L 
M 
N 
N 
O 
P 
R 
R 
S 

s 

T 

U 

y 

V 
Y 
Z 
Z a 


d 


b 


s 


d 


A 


<J 4 


e 


1 


e 


z 


f 


* 


§ 
t 
g 


r 
r? 


h 


X 


i 


i 


k 


K 


Ik 


K? 


1 


A 


1 


Al 


m 


A1 


n 


H 


n 


i!h 
P 


n 


r 


f 


r 


Pf 


s 


c 


V 

s 


UJ 


t 


T 


n 


« 


u 


K> 


V 


B 


y 


* 


z 


3 


z 


X A 
E 
D 
A 
O 
E 

r 

x 

i 

K 

A 

k 

M 
N 

O 

n 
p 
£ 

s 
s 

T 

T 
B 
J 
Z 
2 e 


e 


5 


e fermo. 


? 


t 


Y 


gh 


t 


9 


* 


h 


t 


i 


X 


k 


X 


ch 


X 


X 


X 


gi 


f* 


m 


V 


n 


</ 


gn 
it 


P 


P 


r 


? 


rr 


<T 


s 


<7 


sc 


T 


t 


8 


u 


u 


8 


S 


V 


J 


j italiano. 


ç 


8 


t 


/ francese TS ts 

TS ts 

DS ds 

DS ds 4 

M 

M TS 
TS 
DS 
DS T<T 
TCT 
</<T ZZ 

ci 

z 

9* u"- 
C e ç 1 

e l 

ë I 

e i 

e i o u u zantore. 

o u u zantore te skurtena. 

o li u zantore te gata. 

5 u u zantore hundare te skurtena. 

o u u zantore hundare tç gata. TRUVEZA 

e gi#e Libravet Aiatese Rë. Seiiti Ungil mbas Mattfeut falce 

Seriti Ungil mbas Markut 

Seriti Ungil mbas Lukese 

Senti Ungil mbas Gionnit 

Punet' e Apostuyvet 

Lëtera e Apostulit Paul mbe Romançt 

„ „ „ mfce Korintfianet. I. . . 

„ „ „ mbe Korintfianet. II. . . 

„ „ „ mbe Galatianet 

„ „ „ mbe Efesianet 

mbe Filippianet 

mbe Kolossiançt 

„ mbe Oessalonikanet. I. . . 
mbe ©essalonikançt. II. . 
„ mbe Timotfene. I. . . . 
mbe Timotfene. II. . 

„ mfce TTtone 

„ mbe Filemone 

„ mbç Hebreyt 

r 

Lëtera e PergT#esime e Apostulit Iakob 

E pergTtfesimeya leter' e pare e Apostulit Pierçr. 
E pergTtfesimeya l'eter' e clute e Apostulit Pieter. 
E p§rgT#esimeya l'etçr' e parç e Apostulit Gionn. 
E pergiflesimeya leter e dute e Apostulit Gionn. 
E pergitfesimeya letçr e trete e Apostelit Gionn. 

E pergTtfesimeya leter' e Apostulit Iuclç 

Sbnl'esa e Gionn Huv-clTtunit >} t) >> 

)) )) 3» 

)) )) 

)) )) )) 

)) )) 

)) )) )) 

)) )) )) 

)) )) 

1) )) SENTI UNGIL MBAS MAT0EUT. KAPTINA I. 

1 Libri i genealogise Iesu-Kristit, birit Davidit, birit 
Abrahamit. 

2 Abrabamit i leu Isaaku; e Isaakut i lëu Iakobi; e Iakobit 

3 i iëu Iuda, ede te velazçnit' e vet; e Iudes' i l'ëu Faresi ede 

4 Zara prei Oamarese; e Faresit i leu Esromi; e Esromit i 
i lëu Arami; e Aramit i l'ëu Aminadabi; e Aminadabit i 

5 i fëu Naassoni; e Naassonit i l'eu Salmoni; e Salmonit i leu 
Boozi prei Rakabese; e Boozit i iëu Obedi prei Ru<9ese; e 

6 Obedit i iëu lesseu; e Iesseut i lëu Davidi mbereti. 

7 E Davidit mberetit i lëu Solomoni prei grues* Uriut; e 
Solomonit i lëu Roboami; e Roboamit i leu Abia; e Abise 

8 i leu Asai; e Asait i l'ëu Iosafati; e Iosafatit i l'ëu Iorami; 

9 e Ioramit i lëu Ozia; e Ozise i l'ëu Ioatfami; e Ioatfamit i 

10 lëu Ahazi; e Ahazit i lëu Ezekia; e Ezekise i leu Manassij- 

11 e Manassit i lëu Amoni; e Amonit i leu Iosia; e Iosisç i 
lëu Iehonia ede te velazenit' e vet, mb§ te spçrngulmen' e 
Babylonise. 

12 EJe mbas te sperngulmese Babylonise, Iehonise i lëu 

13 Salatfieli; e Salaflielit i lëu Zorobabeli; e Zorobabelit i l'ëu 
Abiudi; e Abiudit i leu Eliakimi; e Eliakimit i l'ëu Azori;. 

14 e Azorit i leu Sadoku; e Sadokut i leu Ahimi; e Ahimit i. 

15 l'ëu Eliudi; e Eliudit i l'ëu Eleazari; e Eleazarit i leu 

16 Mattfani; e Mat#anit i leu Iakobi; e Iakobit i iëu Iosefi,, 
bufi i Marise, prei te. tsilese leu Iesui, Iki tfohete Krist. 

17 Gitfe brëzate pra, prei Abrahamit deri mbç dite te Davidit,. 
yanç kater-mbe-^ete breza; ede prei Davidit deri mbe tç 
sperngul'men' e Babylonise, ycinç kater-mbe-Jete breza; ede 

, prei te sperngulmese Babylonise deri mbe dite te Kristit,, 
y8ne kater-mbe-Jete breza. 

1 2 MAT0EU I. II. 

18 "Ede te iemit' e Iesu-Kristit kestu ka l£ene: Maria, e ama 

e ati, mbassi ufeyue me Iosëfinç, para se te baskohesinç, 
. v .. v . "— 

19 ugmd me bafe prei Spiftit SentT EJe Iosefi buf' i asai, tue 

l£ën' i drëitç, e s' donte me i ndsiefe. zanine per te kel£, 

20 desi me e iisuem psefas. Por ai kur iste tue menduem keto 
punç, l£e engul' i Zotit tek i uduk nd' andefe, e i t9a, Iosëf, 
bir' i Davidit, mos ki frikç me mafe me vëtehe Marine gruene 
tande: sepsë te mbarsunite Iki uba tek ayo aste prei Spirtit 

21 Sent. EJe ka me piele bir, ede kë me ia tfife ëmeninç Iesu: 
sepsë ai ka me spetuem populin' e vet prei fayevet atune. 

22 (Eoe gitfe keyo uba, Ki te mbusete lcis aste #ane prei Zotit 

23 me ane te profetit, l£i tfoste, Ke virginesa te dote mbarsete, 
e^e dote pieli bir, e Se dot' ia tfefasin' ëmenin' Emmanuel : " 
l£i ayo, ketfuem, do me #anç, Perendia baske me në.) 

24t E<?e Iosefi si utsue prei gumit, bani sikurse e urJçnoi engul' 
25 i Zotit, ede muer perane vëtehese gruen' e vet: e^e nuk' e 

ngofi, deri sa puel te birin' e vet dial'in' e pare: ede ia tfifi 

emenine IESU. 

KAPTINA II. 

1 EJe Iesui mbassi iëu nde Be#leem te Iudese, nde ditt te 

2 mberetit Herodit, lie ku er£ne nde Ierusaleme do magi prei 
te Lemit dielit, e tfosine, Ku aste mbereti i Iudevet, ki ka 
Ieme? sepsë pam ulin' e ati ndç te Lemit dielit, eoe ertfmç, 

3 me e aduruem. Ede mbereti Herodi kur ndegoi, uperzie, eoe 

4 gi#e Ierusalema baske me atl. E£e si mbeiooi gitfç Krue- 
priftenil: ede Skruisit' e populit, pueste me mafe vest prei 

5 atuneve, ku len Kristi. EJe ata i tfanç, Nde Betfleem te 

6 Iudese: sepsë kestu aste skruem prei anese profetit, ESe ti 
Betfleem, dëu i Iudese, as-pak nukç yë e votsef nder zotenit 
e Iudese: sepsë prei teye ka me daie ni i pare, i tsili ka 
me kulotune populine t'em Israëlinç". 

7 Atehere Herodi ^iri psefas magite, e muer vest mire prei 

8 atuneve kohen' e ulit, Iki iste diikune. E(?e i dergoi nd§ MAT0EU II. 3 

Be<9leem, e 6a, Skoni, e sikoni mire per dial'ine: eSe mbassi 

9 ta geni, mç nepni za, ln te viy eSe unç me e aouruem. EJe 

ata si ndçgiiene, mberëtinç, votnç; ede Ike uli, la panç ndç 

te Lemit dielit, te po printe pçrpara atuneve, deri sa ertfi, 

10 e ndeiti siper ku iste diali. EJe atd kur pan' uline, ugezuene 

11 me gçzim te ma# fort. EJe si er#nç ndç stepit, getnç dial'ine 
baskç me Marinç t' amenç, ede ranç mbe Së, e aJuruenç: ede 
hapnç tfesoret' e veta, e i prune Junetia, ar, e kem, e mirre. 

12 ~ESe si udiftue atuneve nd' andefe prei Perendise mos me 
ukçtfuem tek Herodi, ikn§ e votnç prei ni tieter' uSe nde 
vend t' atune. 

13 EJe ata mbassi ikne, l£e engul' i Zotit tek i dukete 
nd' andefe Iosefit, e i tfote, Tsohu, e mef me vetehe dialm' 
ede t'amçn' e ati, ede ike nde Misir, eSe ndal'u atië, deri kur 
te #om: sepsë Herodi ka me kerkuem dial'inç per me e 

14 prisune. "ESe ai utsue, e muer me vëtehe dial'in' eSe t'amen' 

15 e ati natene, e^e iku ndç Misir: ede ndëiti atië deri mbe 
vdeket te Herodit: per me umbusune, l£is aste 6ane prei Zotit 
me ane te profetit, la tfoste, Prei Misirit tfifa t'em-bir". 

16 Atehere Herodi, kur pa se ugçnue prei magivet, uzemerue 
tëpere; ede dergoi, e vrau giOe dielmte IH lsine nde Betfleem, 
e ndeper gi€e nabiet e asai, prei du viëts e teposte; mbas 

17 kohese Iki muer vest mire prei magivet. Atehere umbus kis 

18 aste #ane prei profetit Ieremise, la tfoste, Undegue za nde 
Rama, denese, e te Kyame, e ançkim sume: Rabela kyante 
diël'mt' e vet, ede s'donte me ungusuluem, sepsë nuke yane". 

19 ESe si vdil£ Herodi, Ite engul' i Zotit tek i diikete nd'andefe 

20 Ioseflt nde, Misir, e i tfote, Tsohu, e mef me vëtebe dialm' 
ede t'amen' e atl, e^e sko ndç Së te Israelit : sepse kane 

2\ vdekun' ata Ih' kerkoisine yeten' e dial'it. ESe ai utsue, e 
muer me vëtebe dial'in' eSe t'amen' e ati, eSe eiSi nde Së te 

22 Israelit. Por kur ndegoi se Artëelau po mberetenon nde Iudët, 
ndç vend te Herodit te i atit, pat frikç me votun' atië : por 
si i usbul'ue nd' andefç prei Perendise, iku nd' anet te Galilese: 4 MAT0EU III. 

23 ede erdi, e ngufi nde ni lmtët, Ki #ohete Nazarët : Ki te 
mbusete las aste tfanç prei profëtenas, se Nazoreas ka me 
ukueitunç". 

KAPTINA III. 

1 Ec?e nd' ato ditt viën Gfionn pagezori, tue predikuem nde 
52 skreti te Iudese, e tue #ane, Pendohi: sepsë uafrue mberetenia 

5 e lnlvet. Sepsë kui ast' ai lcl ufol' prei profetit Isaise, Ki 
tfoste, Zan' i ati Iki bertët nde skretl, Bani gati uden' e 
Zotit, bani fugat' e ati te drëita". 

4 EJe ai Gionni kiste te vësunit' e vet prei Kimes kamilese, 
ede bres frkure per miedis te vet; eJe uslam' i ati iste 
kartsaletsa, ede mial'te te eger. 

h Atehere dil'te yaste tek ai Ierusalema, ede gi#e Iudea, ede 

6 gi#e nahia e lordanit. Eoe pagezohesine prei ati nde Iordan, 
tue fefuem fajet' e veta. 

7 E^e kur pa se po viysine sumç vete prei Fariseis, e prei 
Saddukeis mbe pagezimt te vet, u #a atuneve, Kelus garpms, 

8 tsili u diftoi yuve me lkune prei zemerimit l£i viën ? Bani 

9 pra peme te veyëfsuna per pendim: ede mos u dukete yuve 
me #ane me vëtehene tiiei, se Kena at' Abrahamine: sepsë 
po u #om yuve, se Perendia mundete me i ngritunç dielm 

10 Abrahamit prei ketune gurevet. E tasti ede sopata fi permbi 
fayet te druvet: ts' do dru pra \ki s ban peme te mire, prite£ 

11 ede hiJete nde ziafm. Un' u pagezoy yuve me uye per pendim: 
por ai 1H viëir mbas meye, aste ma i forte se une, te tsilit 
s' yam i zoti me i mbaitune keputsete : ai dot' u pagezoye yuve 

V V 

12 me Spirtine Sent, ede me ziafm. Ai ka terplotene n'dore te 
vet, ede ka me luruem lamen' e vet, e^e ka me mbelë^une 
grunin' e vet nde grunart, por kastene ka me e diëgunç me 
ziafm te pa-suem. 

13 Atehere Iesui viën prei Galilese nde Iordan te Gionni, per 

14 me upagezuem prei ati. Por Gionni e permbante, tue #ane, 
Une kam nevoye me upagçzuem prei teye, e ti viën tek une ? MAT0EU III. IV. 5 

15 EJe Iesui upergëtë:, e i 0a, Lën§ tasti: sepsë kçstu na duhetç 
me mbusune ts' do dreiteni. Atehere e len. 

16 Ede Iesui si upagçzue, pçrniherç duel prei uyit: e^e l£e 
tek i uhapne tëilte, ede pa Spirtin' e Perendise porsi pulump 

17 tue sdrupun' e tue ardunç mbi atë. Eoe Ike tek undegue ni 
za prei lnls, tëi #oste, Kui aste blri em i dasuni, mbe te 
tsiline pel'keva. 

KAPTINA IV. 

_ V 

1 Atçhere Iesui upru nde skreti prei Spirtit, per me ungame- 

2 pfei dialit. E^e si aginoi kater-Jete ditt e katet-Jete nett, 

3 mbasandai i erJi uni. E^e ai Iki e ngiste eroi tek ai, e tfa, 
Nde liofs i Bir' i Perendise, fluei te lahene Luke keta gure.. 

4 Por ai upergëtë, e #a, Aste skruem, Nieriu s' dote foye 
vëteme me buke, por me ts' do fare fyal'e fii del' prei goyese 

5 Perendise". Atehere. diali e mef me vëtçhe nde sëntene kutët, 

6 eoe e v& permbi fl'ëtezet te tëmpulit, ede i tfote, Nde ltofs 
i Blr' i Perçndise, hi<9 vëtehene tande poste: sepsë aste 
skruem, se Ka me urJenuem ënguyt' e vet per tui", ede 

Kanç me te ngritune mbe duer, ln te mos perpiekis 

7 kambene tande mbe gur". Iesui i tfa, Persçri aste skruem,, 

8 S' kë me ngamç Zotine Perendine tand". Perseri diali e 
mef me vëtehe mbç ni mal' sume te nal'te, e i difton gi#e 

9 mbereteniat' e botese, ede l'aftin' e atune, ede i tfote, Kam 

10 me te oane, keto te gi#a, nde rafs te me a^uroys. Atehere 
Iesui i #ote, Ike prei rneye, Satana: Sepsë aste skruem, 

Zotine Perendine tand kë me aduruem, eoe vetem' ati kë 

11 me i ulutune. Atehere diali e len: ede Ike tek ertfne ënguyte 
perane, e i serbëisine. 

12 Eoe Iesui kur ndegoi, se Gionni uda nder duer, iku nde 

13 Galilët. EJe si la Nazarëtene, eidi e ngul'i nde Kapernaum, 
lci aëtç perane dëtit, nde synoret te Zabulonit, ede te 

14 Neftfalimit: Iki tç mbusete l_is aste ^ane prei profetit Isaise, 

15 lci ^oste, ' dëu Zabulon, e^e dëu Neft5»alim, mbe ude te dëtit, 6 MAT0EU IV. V. 

16 pertey Iordanit, Galilea e kombevet; populi Iki fi nde eresine 
pa drite te maJe; ede lëu drite mb ata Iki fine nd§ vend e 
nde hiye te vdëkese". 

17 Ts' atehere Iesui filoi me predikuem e me #anç, Pendohi: 
sepsë uafrue mberetenia e lnlvet. 

18 EJe Iesui tue ëtsune nday dëtin' e Galilese, pa du velazen, 
Simonine Iki tfohei Pieter, ede Andrene te velan' e ati, tue 

19 hë^une fëtene nde dët: sepsë lsine peskatore. EJe u tfot' 
atuneve, Eyani mbas meye, ede kam me u bamç yuve peskatore 

20 niërezis. E'Je ata pernihere l'ane fëtate, e i votne mbrapa. 

21 EJe porsa skoi perpara prei andui, pa du velazçn te tiere, 
Iakobine tf blrirC e Zebedeut, ede Gionnine te velan' e ati, 
nde lundret baske me Zebedenç te i atin' e atuneve, tue 

22 ndrëlsunç fetat' e veta; ede i tfifi. E£e ata pernihere fane 
lundren' ede te i atin' e vet, e i votne mbrapa. 

23 E^e Iesui skonte fe# gitie Galilese, tue mesuem ndeper 
synagogat e atuneve, ede tue predikuem ungilin' e mberetenise, 
ede tue sendosune ts' do fare semundeye, e ts' do fare Imgate 

24 nder populine. "Ede i skoi zani ndeper gitfe Syrine : eoe 
biysine tek ai gi#' ata lki kisine ke]£, permbaitune prei ts' do 
fare semundeyes e mundimes, ede te dialosune, e te zane 

25 prei l'ingatese hanese, e ul'oge : ede i sçndcsi. EJe i votne 
mbrapa sumç gindeye prei Galilese e prei Dekapolit, e prei 
lerusalëmese, e prei Iudese, e prei pertey Iordanit. 

KAPTINA V, VI, VII. 

1 EJe ai kur pa gindeyene, hipi nde maft: ede mbassi 

2 ndëiti, i er#ne perane disëpuyt' e vet. E^e ateherf tseft 
goyene, e i mesonte, tue tfane, 

3 Lum atd Jci yanç te vobëgite nde spirt: sepsë e atuneve 

4 astç mberetenia e kilvet. Lum ata la bayne vaye: sepsë ata 

5 kane me ungusuluem. Lum ata la yane te bute: sepsë ata 
G kane me trasiguem oënç. Lum ata la kan' fi e et per 

7 dreitenine : sepsë ata kan§ me ungimç. Lum ata Iki yanç te MAT0EU V. 7 

8 perdeluesim : sepse ata kanç me uperdeluem. Lum ata ]_i 
yan§ te ke#iëlet§ nd§ zëmçre: sepsë ata kan§ me pam§ 

9 Perçndine. Lum ata la yan§ palitim-bames: sepsë ata kan§ 

10 me ulcueitune te biyt' e Perçndise. Lum ata Iki ndilcene p§r 
pun§ te dreitenise : sepsë e atuneve aste mberetenia e lalvet. 

1 1 Te lumunç yeni yu, kur t' u sp§rnderoin', e t' u ndiekin', e 
t§ #on§ kundre yuve ts' do fare fyale te kelke me fëne per 

12 pun§ t'eme. G§zohi, e gazmohi: sepsë paga yuei astg, sum§ 
nde lalt: sepse kestu ndolni§ ede profëtenite lii kan§ l£ën§ 
para yus. 

13 Yu yeni krup' e dëut: por nd§ upriste krupa, me se dot§ 
krupete? kurga ma s' v§yën, vets me uhë$un§ yaste, e me 

14 uskël'une prei niërezis. Yu yeni drit' e botese. S' mundet§ 

15 me upsëfun§ ni lhitët la aste siper mal'it. As nuk§ ndëzin§ 
kandil', ede e vën§ nden§ hu tç dri-Qit, por e venç mbi 

16 kandil'iër, ede ndrit mb§ gi#' ata l_i yan§ nd§ stepit. Kestu 
lete ndrisi drita yuei perpara niërezevet, __i t§ sofin§ vëp§rate 
tueya te mirate, e te lavdoyn' Atin§ tuei, l_i aste nde laelt. 

17 Mos kuytoni se kam archin§ me prisun§ ligen§, a profëtenit§: 

18 nuk§ kam arJun§ me prisun§, por me mbusune. Sepsë per 
te vertët po u t9om yuve, deri sa te skoy§ laeli e^e Jëu, rii 
iota a rii pik§ s' ka me skuem prei liges§, deri sa te bahen§ 

19 te gi#a. Ai pra l_i t§ sgiJi rii prei k§tune te votsefavet 
porosivet, ede t§ mesoy§ kestu niërezite, i votsef ka me 
ul_ueitun§ nd§ mb§retenit te lalvet: por ai l_i te baye, e t§ 
m§soy§; kui ka me ukueitun' i ma# nd§ mberetemt te lalvet. 

20 Sepsë po u #om yuve, se nd§ mos u teprofte yuve dreitenia 

_ V _ 

ma tëper§ se Skruisavet, e Farisevet, s' keni me hum§ nd§ 
mberetenit te lalvet. 

21 Nd§guete se aste #an§ mb§ te motsimit, Mos vrasis"; ede 

22 ai l_i t§ vrasi dot§ yete faytuer nd§ gulL' por un§ po u #om 
yuve, Se kusdo lii zemerohete kot me t§ velan' e vet, dot§ 
yete faytuer nd§ guk: ede ai Iki t' i #ot§ t§ velait vet, Raka 
(i kot§), dot§ yet§ faytuer nd§ bask§-ndeiteyet: ede ai l^i t§ 8 MAT0EU V. 

#ote, I mare, dote yete fajtuer pçr me uhëdune nde dsehenem 

23 te ziafmit. Nde prufs pra dunetine tande nde tferoret, ede 

24< atië kuytohe se ut-vela dits' ka kundre teye; len' atie 

Junetine tande perpara tferorese, ede sko, e paktohu ma 

perpara me t'ut-vela: e^e atehere si te viys, biere ^unetinç 

25 tande. Ndre&u me kundre-gukesine tand speit, deri sa te 
yës mb ude baske me atë; druise l£undre-gul£esi mos te napi 
n'dore guktarit, ede guUtari te nep n'dore serbetorit, e dote 

26 hi^es nde burk. Per te vertët po te #om, S' kë me dal'e prei 
andui, deri sa te napis te mbrapmin' aster. 

21 Ndeguete se aste tfane mbe te motsimit, Mos kurvenoys:" 

28 por une po u #om yuve, Se kusdo ln vë orë grue me deserim, 

29 e ka kurvenuem tasti nde zëmeret te vet. Nde te skandal'izofte 
suni ut i diatfti, ndsir-e, e hiJ-e prei teye: sepsë te bie 
ma mire me hupune iii prei tsopas korpit tand, ede te mos 

30 hiJete gi#e korpi ut nde dsehenëm. EJe nde te skandalizofte 
dora yote e diatfta, pre-ye, e^e \\id-e prei teye : sepsë te Lie 
ma mire me hupune ni prei tsopas korpit tand, ede te mos 
hiJete gitfe korpi ut nde dsehenëm. 

31 ILde aste tfane, Se kus te l'isoye gruen' e vet, l'et' i napi 

32 letren' e se damese: por une po u #om yuve, Se ai la te 
lisoye gruen' e vet, per vets fyal'e kurvenie, ban atë me 
kurvenuem: e^e ai lu te mafi grue te lisueme, kurvenon. 

33 Perseii ndeguete se aste #ane mbe te motsimit, Mos bays 

34 bë mbe fëne: por t' i napis mbrapa Zotit bët' e tua. Por une 
po u #om yuve, Mos me bame bë kreit: as per kiel; sepsë 

35 aste skamb' i Perendise: as per Jë, sepse aste vendi Iki ven 
kambet' e veta; as per Ierusaleme; sepsë aste lmtët' i mberetit 

36 ma#; as per kruet tat te mos bays bë, sepsë s' mundes me 

37 bame nl" kime te bar(?e, a te zeze. Por Kofte fyal'a yuei, Po, 
po; Yo, yo : sepsë e teper' e ketuneve aste prei se kekit. 

38 Ndeguete se aste #ane, Su nde vend te sunit, eoe Jamp 

39 nde vend te Jambit:" por une po u tfom yuve, Mos me i 
dale kundre te kelnt: por ai ki te biere tui ni supl'ake fuffise MAT0EU V. "VI. 9 

40 s ate se diatftese, k§#e-i ati ede tiëtrenç. JLde ai la do me 
ugukuem me tui, e me mafe kçmisenç tande, l'ën'-i ati ede 

41 pëtkunç. EJe ai la te mafi tui angari ni mil', etse baske me 

42 atë du. Nep-i ati la lupçn prei teye, ede mos i ketfë fyalenç 
mbe-n'-ane ati la do te huhete prei teye. 

43 Ndeguete se aste tfanç, Tç dues felane tand, ede te kës 

44 meni anemikune tand:" por une po u #om yuve, Doni 
anemikte tuei, lekoni ata la u malekoynç, bani mire atuneve 
la u kane meni, ede fal'uni per ata la u bayne dam, e u 

45 ndiëkine; la te baheni te biyt' e Atit tuei ln aste nde lalt; 
sepsë ai ban dielin' e vet me l'eme mbi te kelay e mbi te 

46 mire, e^e l'ison sinç mbi te dreit' e mbi te strembete. Sepsë 
ndç datsi ata la u duene yuve, ts' fare page keni? nuke 

47 bayne ketl ede publ'ikanete ? EJe nde persendetsi vets 
velazenite tuei, las ma tëpere bani? nuke baynç kçstu ede 

48 publ'ikanete? Ini pra yu te kuluem, sikurse Ati yiiei nde, 
Kilt ast' i kuluem. 

1 KAP. VI. Sikoni mos me bame lemosenese tuei perpara 
nierezis, ki te sifeni prei atuneve: sepsë ndç liofte, nukç 

2 keni page prei Atit tuei, la aste nde lalt. Kur te bays pra 
l'imosenene, mos veskeloys perpara teye, sikurse bayne 
hipokritete ndçper synagogat e ndeper vromet, per me 

3 ul'avduem prei niërezis. Per te vertët po u #om yuve, se atd 
e kane març pagen' e vet. Por ti kur te bays l'emosenene, 
l'ete mos e mafi vest e femakta yote, se las ban e dia£ta 

4yote: la te yete l'emosena yote psefas: eue ut-Ate Iki sikon 
psefas, ai ka me ta paguem mbala-fal£e. 

5 E -e kur te fal'es, mos iy porsi hipokritete : sepsë atd duene 
me ufal'une tue ndeitune ndçper synagogat e ndeper kantet 
e fugavet, per me udukunç te nierezite. Per te vertët po u 

6 #om yuve, se atd e kane mare pagen' e vet. Por ti, kur te 
fal'es, hune nde stepit tande, ede mbul derene tande, e i 
ufal' t'ut-ët lii aste psefas, e^e ut - ^? ^i sikon psefas, ka 

7 me ta paguem mbala-falje. EJe kur te fal'eni, mos <?oni 10 MAT0EU VI. 

fyale te tëpera, porsi gintarete: sepsë atd kuytoyne se me 

8 fyalet e sumeta kanç me undeguem. Mos u pergani pra 
atuneve; sepsë Ati yuei e di se lus u fiipsete yuve, para se 

9 te l'upni prei atl. Kçstu pra faluni yu : 

10 Ati une ki yë nde lnel, usentenoft' ëmeni ut. Artfte 

11 mberetenia yote. Ubafte dasunimi ut, si nde Inel, ede mbç 

12 dët. Bukenç t'onç te perditsemen' ep-na neve sot. ~Ede faf-na 

13 deturete t'ona, sikurse ede na ua fal'im detorevet t'anç. ~Ede 
mos na stiere nde. ngaseye, por speto-na prei se kekit : sepsë 
yoteya aste mberetenia, ede fulna, ede l'afti nde yetet te yëtçvet. 
Amen. 

14 Sepsë nde ua falsi niërezevet fayet' e atuneve, ka me ua 

15 falun' e^e yuve Ati yuei kielori : por nde mos ua fal'si 
niërezçvet fayet' e atuneve, as Ati yuei s' ka me u fal!un§ 
fayete tueya. 

16 EJe kur te aginoni, mos bahi te vranete porsi hipokritete: 
sepsë atd prisine fa&et' e veta, Iki te dukene te niërezite se 
aginoyne. Per te vertët po u #om yuve, se atd e kane marg 

17 pagen' e vet. Por ti, kur te aginoys, luei kruete tat, e^e lai 

18 faket' e tua: Iki te mos dukes te niërezite se aginon, por te 
ut-Ate ki aste psefas: eJe ut-Ate ki sikon psefas, ka me ta 
paguem mbala-falce. 

19 Mos mbel'itfni tfesore mbe dët per yu, atic ku krumbi ede 
ndrusku i pris, e^e aiie ku viëJesite germihin' ede viëJine: 

20 por mbel'itfni tfesore nde kiel per yu; atië ku s' i pris as 
krumbi as ndrusku, ede atië ku viëJesite nuke germihinç, 

21 as viëJine. Sepsë ku te yete tfesori yuei, atië ka me Kenun' 

22 ede zëmera yuei. Drit' e korpit aste suni: nde Isofte pra suni 

23 ut i ketfiëlete, gi£ç korpi ut ka me lcenun' i ndritsim: por 
nde tëofte suni ut i kel£, gitfe korpi ut ka me lcenun' i efete : 
nde kofte pra se drita lu gmdete mbe tui, ast' efesinç, efesina 
sa e made kd me Jcënimç? 

24 Kurkusi i mundete me u serbuem du zotenive : sepsë a 
nianine dota kete mçni, eoe tiëterinç dota dete: a nianit ka MAT0EU VI. VII. 11 

me i skuem mbrapa, ede tiëterit ka me i kçtfuem spinenç: 
nukç mundeni me i serbuem Perendise, ede mammonait. 

25 Pçrandai po u #om yuve, Mos kini gaife per yëtene tuei, 
lus te hani, e tëis te pini: as pçr korpinç tuei, lcis te visni. 
A nuk' aste yeta ma e ndërsime se uslcimi, ede korpi se t§ 

26 vësunite? Vëni orë spendet' e lcielit, se nukç mbielin', as 
nuke. kofin', as nuk§ mbeleJine ndç grunarç, ede Ati yuei 

27 lnelori i us&ën. A nukç dani yu ma tëpere se ata? Por 
tsili prei yus, tue pasune gaile, mundete me stuem ni kut 

28 nde stat te vet? EJe ts' gail'e keni per te vësunit? Vëni orë 
zambaket' e arese si fitene: Jci nuke mundohen', as nuke 

29 drëJine : por u tfom yuve, Se as Solomoni, me gi#e laftin' e 

30 vet, nukç l£e vësune porsi ni prei kesos. Por nde &ofte se 
barin' e arese, tëi sot aste, ede nësere hiJete nde fufe, 
Perendia e ves kestu, a nukç la me veëunç yuve sum§ ma 

31 teper', o bese-pake? Mos kini gaile pra, tue tfane, Ins te 
ham§, a lns te pime, a liis te vësimç? sepsë gi#§ k§to i 

32 nipinç kombete : sepse Ati yuei, Inelori, e di se keni nevoyç 

33 per git9§ k§to. Por lupni ma perpara mberetenin' e Perçndise, 
ede dreitçnin' e ati, ede k§to te gi#a dot' u stohenç yuve. 

34 Mos kini gaile pra per t§ nësermene; sepsë e nësermeya 
ka me pasunç gail'e per pun§t e veta. Miaft aëtç mbe diten' 
e këtëeya. 

1, 2 KAP. VII. Mos gukoni, TLi te mos ^ukoheni. Sepsë 

3 me ts' fare gukimi gukoni, keni me ugukuem : ede me ts' far§ 
matesi matni, kane me u matunç yuve p§rseri. EJe persë 
sikon tësenç ]£i aste nde su t'ut-vela, ede tranç ln aste nd§ 

4 su tand nuk' e ndien ? A si ke me i $an§ t'ut-vela, Le te 
ndsier tësene prei sunit tand: ede Ke trau hi astç nde su 

5 tand? Hipokrit, ndsir ma perpara tranç prei sunit tand, e^e 
atehere dote sofis mire me ndsiefe tësenç prei sunit t'ut-vela. 

6 Mos ipni gan' e sentenueme tenvet, as mos hitfni 
margaritarete tuei perpara ^ivet: druyse mos i skël'inç me 
kambçt e veta, e mbasandai kçtfehen' e skel'in' ede yuve. 12 MAT0EU VII. 

7 Lupni, eSe dot' u Ipete yuve: kerkoni, e^e keni me getune: 

8 trakuloni, eSe dot' u tsilete yuve. Sepsë kusdo ki l'upen mef, 

9 eSe ai lki kerkon gen, eSe ati lu trakulon, dot' i tsilete. A 
tsili ast' ai nieri prei yus, nde l'upt' i biri buke, mos ka me 

10 i Sane gur? Ede nde lupte pesk, mos ka me i <?ane garpen? 

11 Nde liofte pra se yu Ki yeni te ke&iy, dini me u Jane Jana 
te mira dielmvet tiiei, sa ma teper' Ati yiiei, Iki aste ndç 

12 kilt, ka me u Saxie te mira atuneve Iki l'upine prei atl? Gri^e 
sa te doni pra me u bamç yuve niërezite, kestu bani eSe yu 
atuneve : sepsë kçyo aste l'iga eSe profëtenite. 

13 Huni ndeper dere te nguste: sepsë e gan' aëtç dera, e<?e 
e perhapet' ast' vlSsl Iki u spie mbç te hupunit, eSe sume vet$ 

14 yan' ata ki huyne ndeper ate: sepsë e ngust' astf dera, eSe 
e strçngut' ast' uSa, Ki u spie nde yetet, eSe te pake. yan' ata 
Iki e geyne. 

15 Eoe ruhi prei profet-fënesis, te tsilte vin§ te yu me te 
16vësune Sents-, por permbrenda yan' uylk te fembuesim. Keni 

17 me i ngofun' ata prei pëmevet veta: mos mbelëJine fus 
prei drizas, a filk prei mufizas ? Kestu ts' do dru e mire ban 

18 pemç te mira, por druy' e ke&e ban peme te ke&ia. Druy' 
e mire s' mundete me bame peme te kelna, as druy' e ketëe 

19 me bamç pemç te mira. Ts' do dru lu s' ban peme te mire, 

20 keputet' e hiJete nde ziafm. E pra keni me ngofun' ata 

21 prei pemes atune. Yo kusdo Iki me #ote, Zot, Zot, ka me 
hume. nde mberetenit te lulvet; por ai lu ban dasunimin' e 

22 t'im-ët Jki astç nde lult. Sume vetfi kanç me tfane nd' atë 
dite, Zot, Zot, nuke profetizuem na mB ëmenit tat, eSe 
mb ëmenit tat ndsuerm dyemen, eSe mb ëmenit tat bam sume 

23 merekulia? Por atehere kam me u fefuem atuneve. Se kufe 
s u kam ngofunç yuve : ikni prei meye, yu ki keni punuem 
pa l'ige. 

24 Kusdo pra Ki ndçgon keto fyal'et' e mia, eSe i ban, kam 
me e pergaitunç me ni nieri te mëntsune, i tsili koditi stepln' 

25 e vet mbi skamp te guriti eSe ra siu, e er<9n§ lumçnat', e MAT0EU VII. VIII. 13 

frgn' ërenat', ede uperpolcne mbas asai stepie; por nuk' ufedsue: 

26 sepsë iste tfemeluem mbi skamp tç gurit. Por kusdo ki ndçgon 
keto fyafet' e mia, e^e s* i ban, ka me upergaitune me ni nieri 

27 te mafe, i tsili koditi stepin' e vet mbi rançt: ede ra slu, e 
er#nç lumenat', e frun' ërçnat', eoe uperpoltnç mbas asai 
stepie; ede ufedsue : ede e fçdsuemcya e asai iste e maJe. 

28 Ede Iesui kur mbaroi keto fyal'e, glndeya habitesine per 
2) predikimin' e ati: sepsë u predikonte atuneve sikurse me 

pasun' urJene, ede yo si Skruisite. 

KAPTINA VIII. 

1 EJe ai kur sdrupi prei mal'it, sume gindçye i voitne 
mbrapa. 

2 "Ede Ike tek erJi ni i kromosune, ede e aJuronte, tue 
S £ane, Zot, ndç dats, mundes me me kiruem. Eoe Iesui 

4 strfni doren' ede e preku, tue tfanç, Due; IHrohu. Ede 
pernihere i ukirue kroma. EJe Iesui i #ote, Silio mos i 
tfues kuit: por sko, e difto vetevëtehenç te prifti, ede spieie 
Junetine ki ka urJenuem Moiseu, per desmi mb ata. 

5 Ede Iesui kur huni nde Kapernaum, i eroi perane ni 

6 urJen-kindes, tue i ul'utune, ede tfoste, Zot, serbçtori em 

7 dërgete nd§ stepit ulok, e mundohete vçstirsim. EJe Iesui 

8 i tfote, Une kam me arJune, e kam me e sendosune. Eoe 
ur<?en-landesi upergëk, e #a, Zot, nuke yam i zoti la te me 
huys ndene strehet: por tfuei vëtemç ni fyal'e, ede serbetori 

9 em ka me usendosune. Sepsë eJe unç yam lii nieri ndçn' 
iirJenç, ede kam me vëtehene t'eme ustetore: ede i #om ketl, 
Sko, ede skon; ede tiëterit, Eya, eoe viën; ede serbetorit 

10 t'em, Ban kete, ede e ban. ESe Iesui kur ndegoi, umerekulue, 
ede u #a atuneve ki e mëfsinç mbrapa, Me te vertët po u 

11 #om yuve, se as ndç Israel s' kam gëtune kaki bese. E^e po 
u #om yuve, Se sume vetç kane me arJune prei se lemes, e 
prei se perenduemes dielit, ede kanç me ndenune nde mesale 
baskç me Abrahamin' e me Isaakun' e me Iakobine nde 

2 14 MAT0EU VIII. 

12 mberetenit tç tëilvet. Por te biyt' e mberetenisç kan§ me 
uhë^une ncY efesinet te peryasteme : atië Jcu ka me liëne 

13 te liyamit' e te driounit' e Jambevet. E^e Iesui i #a uroen- 
lundesit, Sko; ede t ubafte sikurse Lesove. Eoe serbçtor' i 
ati usendos tse mb atë here. 

14 Eoe Iesui kur eroi nde stepit te Pietrit, pa te viëhefçn' 

15 e ati tue udiërgune nder e$e. EJe e kapi per dore, ede e 
lan' ëtfete: eoe af/o utsue, e u serbente atuneve. 

16 EJe si ungrus, i prune sumç te dialosune: ede ai dsuer 
spirtenat' e kç/ciy me fyale, e^e sendosi gi#' ata lu kisine 

17 kel£ : Iki te mbiisete las aste £an§ prei profetit Isaise, Iki 
tfoste, Ai muer sçmundeyete t'ona, eJe barti l'ingatate". 

18 J&de Iesui kur pa sume gindçye fe# vëtehese, urJenoi me 
skuem pertey. 

19 EJe lii Skruis uafrue, e i #a, Miester, kam me sndune 

20 mbrapa teye kudo Iki te vets. Eoe Iesui i £ote, oelpenate 
kane strokula, ede spendet' e luelit tseroe; por i bir' i nieriut 
s' ka ku me ulune. kruete. 

21 Mbasandai ni tieter prei dis&puys ati i tfote, Zot, me lene 

22 pçrpara me voitun' e me voruem t'em-ate. Por Iesui i #a, 
Me mef mbrapa; ede lene te vdëkunite me vofuem te 
vdëkunit' e vet. 

23 Eoo kur hfini nde fundret, e mueme mbrapa disëpuyt' e 

24 ati. EJe Ike tek uba ni termët i ma# nde dët, kaln sa po 

25 mbulohei l'undra prei val'es: por ai fl'inte. E^e disëpuyt' e 
ati i ertfne perane, ede e tsuene, tue tfane, Zot, speto-na, 

26 se po hupime. Eo*e ai u tfot' atuneve, Persë yeni frikesa, o 

27 bese-pakç? Atehere utsue, e lnrtoi ërenat' ede dëtine; eJe 
uba bunats' e ma£e. EJe niërezite merekulohesin' e tfosine, 
Ts' fare nieriu aste kui? se ede ërenat' ede dëti i ndçgoyne! 

28 EJe kur erdi mB anç te tëyme nde katund te Gergesinvet, 
hasnç me atë du te dialosunç, dafe prei vofes, sumç te eger, 

29 kaki sa s mundei kurkusi me skuem perane asai u^e. Eo"e 
Ke te tfifnç, tue ^ane, Kis hë me në e^e ti, o Iesu, i Bir' i MAT0EU VIII. IX. 15 

30 Perçndise? erde ketu para kohesç me na munduem? EJe 

31 fark atuneve iste ni tub e maSe 0is tue kulotunç. EJe 
dyëmenit' i l'utesin' e i tfosinç. Nde na dsiëfs kenduy, na lene 

32 me skuem nde tube te tfivet. Ede ai u #a atuneve, Skoni. 
EJe ata duelne e skuene. ndç tube te tfivet: eJe lce gitfe 
tuba e tflvet tek utuef prei skrepit, e rane nde dët, eoe 

33 tsofne nder uyçnat. EJe barite ikne, e ertfnç nde Kutët, e 

34 Jane za per te gi#a, e^e per pune tç dialosemvet. EJe tëe 
gitfe lmteti tek i duel' pçrpara Iesuit: eoe kur pan' atë, i 
ul'utne la te dal'i prei synores atune. 

KAPTINA IX. 

1 EJe ai huni nde l'undret, e kapçrtseu, e exdi nd§ Eutët 
te vet. 

2 E<?e £e tek i prSne ni ulok diergunç mbi strat: ede Iesui 
si pa besen' e atuneve, i #a utogut, Mef zemer', o blr; 

3 t' ufal'ne fayet' e tua. E$e £e disa prei Skruisis tfane me 

4 vetevëteher, se Kui po truen. Ede Iesui si pa mendiaiet' e 
atuneve, #a, Persë mendoheni yu pune te kelna nder zëmerat 

5 tueya? Sepsë ltis aste ma kolai me tfane, T' ufal'ne fayet' e 

6 tua; apor me #ane, Tsohu, ede etse? Ede Iki ta dini se i 
blr' i nieriut ka uroene mbi dët me fate faye, (atehere i tfot' 
ulogut) Tsohu, e ngre stratine tand, eJe sko nde steplt 

7, 8 tande. EJe ai utsue, e skoi nde stepit te vet. EJe kur pane 

gindeya, ume,rekuliiene, ede l!avduene Perendine Iki u Ja kesi 

iirtfeni nierezçvet. 

9 Ede Iesui, tue skuem andey, pa ni nieri, lu i #osine 

Mat#ë, tue ndenunç nd§ dugane: ede i tfote, Me mef mbrapa. 

10 JLSe ai ugrit, e i vote mbrapa. E^e kur po finte nde mesale 
nde stçplt, Ike tek er<9ne sume publ'ikane e faytorç, ede fiysine 

1 1 nde mesale baske me Iesun' e me disëpuyt e atT. EJe Farisëite 
kur pane, u i^ane disëpuyvet ati, Persë miestri yiiei ha e pi 

12 baskç me publ'ikane e me faytore? Por Iesui kur ndegoi, u 
^a atuneve, Ata Iki yane te sendose s' kane nevoye per miekes, 16 MAT0EU IX. 

13 por ata ln klne kelt. E^e skoni, e mesoni tëis aste, Due 
perdelim, e yo kurban:" sepsë s* kam arJunç me tfifune te 
drëite nde pendim, por faytore. 

14 Atehere i vine perane disëpuyt' e Gionnit, e i tfone, Persë 
ria ede Farisëite agin5yme sume, por disepuyt' e tii s' aginoyne? 

15 EJe Iesui u #a atuneve, A mundete me mlaitune zi ata l£i 
tfefasir.e per darsme, deri sa te yete Jandefi baske me ata? 
por kane me arJune ditt, kur te hikete Jandefi prei atuneve, 

16 ede atehere kane me aginuem. "Ede as kurkiis s' ven arne 
pel'hure te rë mbi petk te viëtere, sepse hëk te mbusemit' 

17 e vet prei petkut, eoe bahete ma e ketëe e stëueme. Ede as 
nuke vëne vene te rë nde fesilce te viëtere: sepsë nde vufsine, 
fesi&ate sluihen', ede vena der^et', ede fesi&ate hupene: por 
vëne vene te rë nde resike te riy, ede kestu lundroyne te duya. 

18 Ai tue fol'un' atuneve keto, l£e tek eidi ni i pare, ede 
a^uronte ate, e tfoste, Se eme-biye vdil£ tasti: por eya, e 

19 vëne dorene tande mbi atë, eoe ka me fuem. Eae Iesui 
utsue, e vote mbrapa ati, baske me disëpuyt e vet. 

20 EJe Ke, ni grue, Iki i fietfte gak prei vëtehese du-mbe-Jete 

21 viët, uafrue mbrapa, ede preku s&epin' e petkut ati : sepsë 
tfoste me vetevëtehene, se Vets nde perkitsa petkun' e atl, 

22 kam me usendosune. EJe Iesui, kur ukçtfue, e pa atë, #a, 
Ki zemer', o biye, besa yote te spetoi. E(?e grueya uspçtue 
tse mb atë here. 

23 ILde Iesui mbassi eroi nde stepit te parit, ede pa ata la 
24? u biysine fëyevet, e^e gindeyene tue bame gam, u tfote, Ikni: 

sepsë vaiza s' ka vdëkune, por po fl'en. Por atd ltësesine per 

25 ate. ~Ede gindçya kur duel' peryasta, huni, ede e kapi per 

26 dore : ede vaiza utsue. JLde kui za duel' ndeper gi#' ate de. 
21 EJe Iesui tue ikun' andey, i voitne mbrapa du te verbete, 

28 tue tfifun' e tue tfane, Perdele-na, o bir' i Davidit. Ede ai 
kur erJi nde stepit, i er^?nç perane te vërbetite: eSe Iesui u 
tfot' atiineve, Besoni yv , se mundem me bame ketë piinç? 

29 atd i ^one, Po, Zot. Atehere preku sut' e atuneve, tue ^ane, MAT0EU IX. X. 17 

30 Ubafte mbç yu mbas besese tiiei. EJe utselne sut' e atuneve; 
ede Iesui i porositi strçnguesim, e u Oa, Sikoni mos e mafi 

31 vest kurkus. Por ata porsa duelne, oane zanine per atë 
ndeper gi#' atë Jë. 

32 EJe ata si duelne, Ike tek i prunç ni nieri sur# te dialosune. 

33 Ede diali si undsuer, surJi fol'i : ede gindeya umçrekuluen' e 
tfane, Se askufe ndonihere s' aste pame kestu nde Israel. 

34 Por Farisëite tfosine, ee Ndsier dyëmenite me ane te parit 
dyëmenavet. 

34 Eoe Iesui skonte fe# giOe lmtëtevet, e katundevet, tue 
mesuem ndçper synagogat e atuneve, e tue predikuem ungilin' 
e mberetenise, e tue sendosune ts' do semiindeye, e ts' do 

36 l'ingate nde popul. EJe kur pa gmdeyene, i uJimpt per ata, 
sepsë Isine l'oJun' e sperdame porsi Jente la s' kane bari. 

37 Atehere u tfote disëpuyvet vet, Te kofet' aëte sume, por 

38 punetorete yane pak; l'utuni pra te zotit te kofit per me 
ndsiefe punetore per te kofet e vet. 

KAPTINA X, XI. 

1 EJe si tfifi te du-mbe-dete disëpuyt' e vet, u Ssl urJene 
pçrmbi spirtenat e pa-luruem, me i ndsiefe, ede me sendosune 
ts' do semundeye, e ts' do l'ingate. 

2 Fide ëmenat! e du-mbe-Jete Apostuyvet yane keta; I pari, 
Sirnoni, la tfohei Pieter, ede Andreu i velai ati; Iakobi i 

3 b'iri Zebedeut, ede Grionni i velai atl; Filippi, ede Barflolomeu; 
0omai, ede Mattfeu publ'ikani; Iakobi i blri Alfeut, ede 

4 Lebbeu, ai \u u#if permbi-ëmenene 0adde; Simoni Kananiti, 
ede Iuda Iskarioti, ai la e tratftoi mbasandai. 

5 Keta te du-mbe-Jete dergoi Iesui, mbassi i porositi, tue 
tfane, Mos skoni mB uJe te kombevet, ede mos huni nde 

6 liutët te Samaritvet: por ma sume skoni ndeper oent e hupuna 

7 te stepise Israelit. EJe tue skuem, predikoni, tue tfane, Se 

8 uafrue mberetenia e Isilvet. Sendosni te semune, lHroni te 
kromosune, ngalni te vdëkune, ndsirni dyemen: ouneti muerte, 18 MATOEU X. 

9 ^uneti epni. Mos kini ar, as argand, as rame ndeper brezat 

10 tiiei: mos lini straitse mb u^e, as du kemisa, as keputse, as 
skop: sepsë punetori ast' i zoti per uslnmin' e vet. 

1 1 E£e mbe ts' do lmtët a katund ]H te huni, puetni, tsili ast' 
\2 i veyefsim nd'ate; ede mbetni atië deri sa te dilni. Eoe kur 

13 te hfini nde stepit, persendetni ate. EJe stçpia nde lsoft' e 
veyëfsime, pa&timi tuei lete viye mb atë: por nde mos lLoft' 

14 e veyëfsime, paKtimi tiiei uke#efte mbas yus. EJe ai )ki te 
mos u presi yuve, as te mos ndegoye fyalete tiieya, kur te 
dil'ni prei asai stepie, a prei ati lmteti, skundni pluhunin' e 

15 kambevet tueya. Per te vertët po u #om yuve, se Ma i 
duruesim ka me Ikeue mundimi mbç dë te Sodomvet e te 
Gomorvet, nde dite te gukit, se mb ate lcutët. 

16 Ke une te po udergoy yuve porsi ^ente nde miedis te uylsvet: 
Lahi pra te urte porsi garpmte, ede te bute porsi puliimbate. 

1 7 EJe mbani ves prei niërezis: sepsë kane me u Jane yuve nder 
duer ndeper baske-ndeiteye, ede kane. me u rafune yuve nde 

18 fel'ak ndeper synagogat e veta; eoe kane me u ndsiere 3 7 uve, 
per punet meye, perpara te pares, e pçrpara mberëtenis, per 

19 desmi mb ata, ede mbe kombet. Por kur t' u apine yuve nder 
£0 duer, mos kini gaife se Ims, a se si keni me fol'une. Sepsë 

nuke yeni yu ata ki fl'itni, por Spirti Atit tuei la fl'et nder 

2\ yu. EJe velai ka me tratftuem te velane per vdeke, i ati te 

birine: ede biyte kane me ngritune kiue kundre perindvet, 

22 ede kane me i vramç. EJe keni me umare mçni prei se 
gi#eve per ëmenine fem : ede ai l£i te duroye deri mbe te 

23 mbrapmene, kui ka me uspetuem. Por kur t' u perzane prei 
keti kuteti, ikni mbe tiëtrine: sepsë per te vertët po u #om 
yuve, se S' keni me i mbaruem Iqitetet' e Israelit, deri sa te 
Yiyç i bir' i nieriut. 

24f Nuk' aste disepuli permbi miëstrine, as serbetori permbi 

25 te zotine. Miaft aste per disëpuline me ubame si miestri vet, 

26 ede serbetori si i zoti. Nde tfiine te zotin' e stepisç Beelzebul, 
sa ma sumç stepiaret' e ati? Mos i droni pra ata : sepsë MAT0EU X. 19 

s aste ga e mbulueme, ]£i s ka me usbuluem; ede yct e psëfete, 

27 la s' ka me umafe vest. Ate la po u ^om yuve nd' efçsinet, 
tf 5nia nde dritet : ede atS la po nclegoni nder ves, predikonia 

28 mbi mayet te stepise. EJe mos drcni ata la vrasine korpine, 
por spirtine s' mundene me e vrame : por droni ma sume ata 
la mundene me hupune nde dsehenëm eoe spirtin' ede korpine. 

29 Nuke sitene du zolc per ni aster? por lii prei atuneve s' ka 

30 me rahe mbe dët pa iirdenin e Atit tuei. Por yuve eoe gi(9e 

31 lamet' e krese yane ngëhune. Mos droni pra, sepsë yu dani 

32 prei sumç zol^s. Kusdo pra, la te me fefeyç pçrpara niërezis, 
ede unç kam me e fefuem perpara t'im-ët la aste nde lalt. 

33 Por kus te mç muhoye perpara niërezis, ede une kam me e 
muhuem perpara t'im-ët la aste nde lalt. 

34 Mos kuytoni se kam ar')unç me vume pa&tim mbe Jët: 

35 s' kam arJune me vume paMm, por tfike. Sepsë kam ar^une 
me dame nierine kundre te i atit, eJe biyene kundre s' amese, 

36 eoe niisene kundre se viëhefese. ~Ede anemilH e nieriut kanç 

37 me kë/iç stepiaret' e ati. Ai lki do te i atin' a tamene ma 
tëpere se mue, nuk' ast' i veyëfsunç per mue. Ede ai la do 
blr a Liye ma tëpere se mue, nuk' ast' i veyëfsune per mue. 

38 Eoe ai Iki nukç mef krulan' e vet, e nuke viën mbas meye, 

39 nuk' ast' i veyëfsunç per mue. Ai la gën yeten' e vet, ka 
me e biefe : ede ai la bier yeten' e vet, per pune t'eme, ka 
me e gëtunç. 

40 Ai la pret yuve, ka pritune mue, eoe ai la pret mue, ka 

41 pritun' atë la me ka derguem. Ai la pret profët mb ëmenç 
profeti, ka me mafe pagç profeti; eSe ai la pret te drëite 

42 mb ëmene te drëiti ka me mafe page te drëiti. EJe ai la 
t' i api ni potir uye te ftofete ndonianit ketune te vogilevet 
vëtçme mb ëmenç disëpuli, per te vertët po u ^om yuve, se 
S' ka me hupunç pagen' e vet. 

1 KAPTINA XI. Eoe Iesui kur mbaroi tue porositune te 
du-mbe-c^ete disëpuyt' e vet, sdrupi prei andey per me mesuem 
e me predikuem ndeper lmtetet e atuneve. 20 MAT0EU XI. 

2 EJe Gionni kur ndegoi nde burgut punçt' e Kristit, dçrgoi 

3 du vetç prei disëpuyvet vet, e i #a, Ti yë ai lti ka me arJune, 

4 apor prësime iii tieter? EJe Iesui upergëk, e u #a atuneve, 

5 Skoni e nepni za Grionnit per ato lii ndegoni, e sifni: Te 
vërbete sofine, e tsafa ëtsinç, te kromosune kirohenç, e surJa 
ndegoyne, te vdëkune ngalenç, e te vobëgivet u diftoliet' ungili. 

6 EJe i lumun' ast' ai lu te mos skandal'izohete mbe. mue. 

7 EJe keta tue votune, Iesui filoi me i #ane gindeyese per 
Gionnine, Ts' duel'te me vfim' orë nde skreti? kalam la 

8 perkundete prei ërese? Por ts' duel'te me pame? nieri vësune 
me petka te buta? l£e ata l£i kanç vësune petka te buta ku 

9 yane ndeper stepiat e mberëtenavet. Por ts' duel'te me pame ? 
Profet? per te vertët po u <9om yuve, EJe ma tëpere se 

10 profët. Sepsë kui ast ai ln aste skruem per atS, Ke une 
te po dergoy ënguline (za-(?ançsine) t'em pçrpara fakese sate, 

11 i tsili ka me ndrekun' u^ene tande perpara teye". Per te 
vertët po u tfom yuve, se Ndermiët atuneve la kane l'emç 
prei gras, nuk' aste tsuem ma i ma# se Grionn Pagezori : por 
ma i vogel'i nde mberetenit te tëilvet, aste ma i ma# se ai. 

12 Tse prei dits Gionn Pagezorit deri tasti, mberetenia e kilvet 

13 ngutete, ede ata ln ngutene, e fembeyne. Sepsë gitfe 
profëtenite, eoe l'iga profetizuene deri mbe dite te Gionnit. 

14 Eoe nde datsi me pritune kete fyaTe, ai ast' Elia ki kiste per 

15 me aroune. Ai ki ka vese me ndeguem, l'ete ndegoyç. 

16 Por me se ta pergay kçte bres? I pergan tsunavet vogile 
ki rine ndepçr treget, ede u tferasine sokvet vet, e tfonç, 

17 U ram fiilit, eoe nuke kartsuete: u bam vaye, ede nuke kyate. 

18 Sepsë erJi Gionni as tue ngran' as tue pime, ede tfonç, se 

19 Ka dialine. Eroi i LTr' i nieriut tue ngran' e tue pim§, ede 
^one, Ke nieri ngranes e vëne-pimes, miku i publikançvet e 
i faytorevet: eae ditunia duel' e drëite prei te biyvet vet. 

20 Atehere filoi me Kirtuem ato Kutëtete, mbç te tsilat' ubane 
2\ ma tç sumate mçrekuliat' e atT, sepsë nuk' upenduene: Myeri 

ti, Horazin! myeri ti, Be^saida! sepse heto mçrekulia lii yan§ MAT0EU XI. XII. 21 

bame mbe yu, nde Lahesinç nde Tyre e nclç Sidonç, tse kiir 

22 se klsinç me upenduem me #es e me pfuhunç. Vets po u 
^om yuve, se Nde Tyre e nde Sidone ma i duruesim ka me 

23 tëenç mundimi ndç dite te gulut, se mbe yu. EJe ti, 
Kapernaum, lci yë ngritunç naft deri mbç ltiel, kë me 
sdrupunç deri nde fef : sepsë leto merekulia la yane Lame 
te ti, nde bahesine nde Sodom, kisine me mbëtune deri mbe 

24 <?■#£ te sotsime. Vets po u #om yuve, Se nde oë te Sodomvet 
ma i duruesim ka me Këne mundimi nde dite te gulut, se 
mbç tui. 

25 Nd' ate kohç Iesui upergëtë, e #a, Te l'avdoy tui, o Ate, 
Zot i kielit eJe i dëut, se ua mpsefe keto £w??p te ditsunavet 

26 e te mëntsunavet, e<?e ua sbul'ove fosnevet: Po, o Ate, sepsë 
pel'kimi ut kestu uba perpara teye. 

27 Te gi#a m' uJane n' dore prei t'im-ët: e^e kurkusi s'e ngef 
birine, vets Ati; ede kurkusi s' e ngef Atine, vets i biri, ede 
ai 1H te doyç i biri me ia sbul'uem. 

28 Eyani tek une, git9e sa yeni te lodun' e te ngarkuem, ede 

29 une kam me u praitune yuve. Mefni sgëJene t'eme mbe Uafe 
tuei, ede mesoni prei meye; sepsë yam i bute, ede i pervute 
ndç zëmere : eoe keni me gëtune te praitune nde spirtçnat 

30 tuei. Sepsë sget^a eme ast' e mire, eoe bafa eme ast' e lete. 

KAPTINA XII. 

1 Nd' atë kohe Iesui voiti ndeper te mbiëluna per dite te 
setunas; ede disëpuyvet vet u erdi unT, e<?e flluene me skotëune 

2 kaleza, e me ngranç. Eoe Farisëite kur pane, i tfane, Ke 
disëpuyt' e tu te bayn' atë la s' ast' e iidese me bame pçr te 

3 setune. Por Iesui u #a atuneve, S' keni kenduem kis bani 
Davidi, kur i erdi unl atl, ede atuneve tëi lsine baske me 

4 atë. Kus huni nde stepit te Perendise, ede hanger buket' e 
paravumeyese, te tsilate s' iste e uoese me i ngran' ai, as 

5 ata lci Isine baske me ate, por priftenite vëteme? Apor 
d keni kenduem nde l'ige, se per ditg te setunas pnftenite 22 MAT0EU XII. 

6 perlueyne te setunene nde tempul, e de yane te pa-fay ? EJe 

7 po u #om yuve, Se ketu aste ni ma i ma# se tëmpuli. EJe 
nde e kisite ditune l_is aste, Due perdelim, e yo kurban", 

8 s' kisite me i bame faytore te pa-fayte. Sepsë i lir' i nieriu 
ast' i zoti ede te setunese. 

9 EJe si sdmpi prei andey, er^i nde synagoget t' atune. 

10 ~Ede l_e tek iste ni nieri l_i kiste doren' e #ate. Eoe e puetne, 
e £ane, Nde Kofte se ast' e uJe^e me sendosune per te 

11 setuna? pçr me e perfolune. EJe ai u #a atuneve, Tsili 
nieri prei yus ka me l_ën' ai, l_i te kete m del'e, eoe nde 
rafte keyo nde grope per _Wf._ te setunas, s' ka me e kapun', 

12 e me e ngritune? Sa w?a tepçrç pra dan nieriu prei dël'ese? 

13 Perandai ast' e iiJese me bame mire per te setuna. Atehere 

V ' o o o o ^ ° _ " 

i tfote nieriut, Stri dorene tande. EJe a* e strini, ede uba e 

14 sendose porsi tietra. Por Farisëite duel'ne, e bane kesile 
kundre ati per me e prisunç. 

15 Por Iesui kur e muer vest, iku prei andey: ede i voitne 

16 mbrapa sume gindeye, ede i sendosi te gi<9ç; ede i porositi 

17 strenguesim mos me e diftuem: l_i te mbusete l_is aste tfane 

18 prei profetit Isaise, I_i t9oste, Ke Serbetori em, l_i sgoJa; 
i dasuni em, l_i e pell_eu spirti em: kam me vume Spirtine 

19 t'em mbi atë, ede ka me diftuem gul_ mbe kombet. S' ka me 
bame fyal'e, as s' ka me bertitune: as s' ka me ndeguem kus 

20 zanin' e ati ndeper fugat. S' ka me sl-uem kalam te #uem, 
eJe s' ka me suem l'i te tumitune, deri sa te biere gulHnç 

21 nde mundeye. EJe kombete kane me speruem mb ëmenit t'ati". 

22 Atçhere i prilne ni te dialosune te vërbete, ede sur# : eJe 

23 e sendosi, kal.i sa i vërbeti ede surJi fl'iste ede sifte. EJe 
gii9e gindeya merekuloliesin' e _?osine, Driiyse mos aste kui 

24 i bir' i Davidit? Por Farisëite kur ndeguene, ^ane, Kui 
nuke ndsier dyëmenite, vets me ane te Beelzebulit te parit 
dyëmenavet. 

25 Ede Iesui si ngofl mendimet' e atuneve, u t9a atuneve, 
Ts' do mbereteni nde udafte kundre vetevëtehese, skretohete; MAT0EU XII. 23 

ede ts' do Imtët a stepi ndç udafte kundre vetevëtehesç, s' ka 

26 me lundruem. EJe Satanai ndç ndsierte Satananç, uda kundrç 
vetevëtehese; lqis ka me landruem pra mberetenia e ati? 

27 EJe une nde ndsiefsa dyëmenite me ane te Beelzebulit, biyte 
tiiei me ts' anç i ndsiëfine? pçrandai ata kane me këne. 

28 guktarete tiiei. Por ndç ndsiersa dyëmçnite me ane te Spirtit 
Perendise, val' e mberini mbe yu mberetçnia e Perçndise. 

29 A si miindete kusi me humç nde stepit te fortit, e me 
rembuem enet' e ati, nde mos l'itfte ma perpara te fortine? 

30 ede atehere ka me rembuem stepin' e ati. Ai lanuk' aste 
baske me mue, aste kundre meye; ede ai la nuke mbeletf baskç 

31 me mue, sperdan. Perandai po u #om yuve, se Ts' do fay e 
ts' do vlasfimi dot' u ndeyëhete niërezevet: por vlasfimia kundre 

V V ' 

32 Spirtit Sent, nuke dot' u ndeyëhete niërezevet. Eae ai ki te 

£ote fyal'e kundre te birit nieriut, dot i ndeyëhete: por ai 
i . " ° v ° . . v 

ki te tfote kundre Spirtit Sent, nuke dot' i ndeyehet' as mbç 

33 ketë yete, as mb atë la viën. A Lani drun' e mire, eoe 
pemen' e asai tç mire; a bani drun' e keke, ede pemen' e 

34: asai tç keke : sepse druya ngifete prei pemesç. Kel'us garpins, 
lhis miindeni me fol'e te mira, tue këne te kelay? sepsë goya 

35 flet prei se teperuemit zëmerese. Nieriu i mire ndsier te 
mira prei tfesorese mire tezëmerese: ede nieriu i kel£ ndsier 

36 te kelaa prei tfesorese keke. EJe po u #om yuve, Se ts' do 
fyale la s' l'upsete, nd§ e folsine niërezite, kane me Janç 

37 fyal'e per atë nde dite te gukit. Sepsë prei fyal'es tua kë me 
dal' i dreite; ede prei fyales tua kë me udenuem. 

V 

38 Atehere upergegen disa prei Skruisis e prei Fariseis, e 
tfane, Miester dona me pame ni senç prei teye. 

39 EJe ai upergël£, e u #a, Bres i kel£ ede kurvar lyipen sene; 

40 eoe sene s' ka me i uJane, per-vets senit profetit Iona : sepse 
sikurse Ionai lce ndç barkut te bisese dëtit trl ditt e tri nett; 
kestii ede i bir' i nieriut ka me Këne ndç zëmeret tç Jëut 

41 tri ditt e tri nett. Bufa Ninevite kanç me ungale baskç me 
ketë bres nde dite te gukit, ede kane me e gukuem per te 24 MAT0EU XII. XIII. 

kel£: sepsë upenduene ndç predikimt te Ionait; ede Ike ketu 

42 ku aste ma tepere se Ionai. Mberetçnesa e anese Mies-ditese 
ka me ungale baske, me ketë bres ndç dite te giilat, ede ka 
me e gukuem per te kek: sepsë evdi prei se mbaruemes' 
anevet dëut p§r me ndeguem ditunin' e Solomonit; ede l£e 
ketu lu aste ma tëpere se Solomoni. 

43 Spirti i pa-laruem kur del prei nieriut, skon ndeper vende 

44 te tfata pa uyç, tue kerkuem te praitune, e nuke gën. Atehere 
£otç, Lete ke<9ehem nde stepit t'eme, andey kali dol'a; e^e 

45 si viën* gën atë sprazune, e mpsime, e stofisune: atehere 
vete, e mef me vëtehe state spirtena te tierç ma te kelay se 
vetevëtehene, eoe huyne, e fin' atië: ede te mbrapmet' e ati 
nieriu bahene ma te kelaa se te parate. Kestu ka me Kën' 
ede mbe, ketë bres te kelL 

46 Eoe ai kur iste por tue fole gindeyese, l£e e ama ede te 
velazenit' e vet te po fiysine yaste, e kerkoysine me i fol'e. 

47 Atehere ni vete i #a, Ke yot'-amç, eoe t'ut-velazçn te po 

48 fine yaste, e kerkoyne me te fol'e. Por ai upergëls, e i tfa 
ati la foli, Tsila ast' ama eme, ede tsilte yane velazenit' e 

49 mi? EJe strlni dorçn' e vet mbi disëpuyt e vet, e #a, Ke ama 

50 eme, ede velazenit' e mi! Sepsë tsili te baye dasunimin' e 
t'im-ët la aste nde lalt, ai ast' em-vela, e moter, e am§. 

KAPTINA XIII. 

1 Ede mb atë dite Iesui si duel' prei stepise, finte perane 

2 dëtit. Eoe umbel'otfne tek ai sume glndeye, kala sa huni 
nde l'undret, me ndënunç; ede gi#e gindeya finte nde buze 

3 te dëtit. E£e ai u foli atuneve sum§ me parabula, tue tfane, 

4 Ke mbiëlesi te duel' me mbiele; ede tue mbiele, disa fara 
rane peran' uoesç, ede ertfne spëndete, e i hangren te gi#a: 

5 ede te tiera ranç mbi gurista, ku s' kiste dë sumç: eJe 

6 pernihere bine, sepsë s' kiste dë te ^ele: por kur l'eu dieli, 

7 udogen; ede mbassi s' kisinç fane, u ^an§. EJe te tiera ranç 

8 nder drizat, eae ufitnç drizate, e i mbutne. EJe te tiera MAT0EU XIII. 25 

rane mbe dë te mirç, ede nëpsine pemç, niana ni £ind, e 
9 tietra gaste-Jete, e tietra tri-Jete. Ai la ka vesç me ndeguem, 
lete ndegoye. 

10 Ede disëpuyt' er#nç peranç, e i 0ane, Persë u flet atuneve 

11 me parabula? EJe ai upçrgëtë, e u 0a atuneve, Sepse mbe 
yu aste ^ane me mafe vest te mpseftat' e mberetenise Kilvet, 

12 por mB ata nuk' aste Jane. Sepsë ai la ka, dot' i nepet' cde 
ma, ede dotç teprohete: por ai ln s' ka, ede las te kete, dote 

13 mifete prei atT. Perandai u f l'as atiineve me parabula: sepsë 
tue pamç, nuke sonne; ede tue ndeguem, nuke ndegoynç, as 

14 nuke mafine vest. EJe mbusete mb' ata profezia e Isaise, lki 
tfoste, Me ndegim keni me ndeguem, por s' keni me mafe 

15 vest; ede tue pame dote sifni, por s' keni me pame: sepsë 
utras zëmera e kçti populi, ede ndeguene rande me veset, 
ede mbulne sut' e vet, la te mos sofine ndonihere me sute, 
ede te ndegoyne me veset, ede te mafine vest me zëmrene, 

16 ede te ke#ëhene, lki t' i sendos". Por yuve te lumune ?/a/?£ 

17 sute, se sofine: eJe vësete tuei, se ndegoyne. Sepsë per te 
vertët po u #om yuve, Se suine profeten ede te drëite 
deseruene me pame sa sifni ^, por nuke pane; eJe me 
ndeguem, sa ndegoni yu, por nuke ndeguene. 

18, 19 Yu pra ndegoni parabulen' e mbiëlesit. Kusdo la ndegon 
fyalçn' e mberetenise, ede i e mef vest, viën i kela, e^e fembën 
atë la aste mbiële nde zëmere t' ati. Keyo ast' ayo ki umbuel 

20 per-an' uJese. E£e lcis umbuel mbi guristat; kiii ast' ai la 
ndegon fyafenç, ede pernihere e mef me gezim; pc*r s' ka 

21 farie mbe vetevëtehene, andai aste per pak kohç: sepsë kur 
te bahete strengim a te ndiëkune per fyal'ene, pernihere 

22 skandal'izohete. EJe Kis umbuel nder drizat; kui ast' ai la 
ndegon fyafene; por gaileya e kesai yete, ede geiiimi i gase- 

23 mbusine fyal'ene, e^e bahete pa-peme. EJe Ins umbuel mbe 
^ë te mire; kui ast' ai lii ndegon fyalçne, eoe e mef vest^ 
perandai ai biye pemç, ede ban niani ni lcind, e tietri 
gaste-Jete, e tietri tri-Jete. 

3 26 MAT0EU XIII. 

r _ _ 

2_ Ni tieter parabul' u pruni atuneve, tue #ane, 

Mberetenia e lolvet aste pergaitune me ni nieri l£i mbuel 

25 fare te mire nd' are te vet. Por tue fyëtune niërezite, ertfi 

26 anemiku atu, ede mbuel eger ndermiët grunit, ede iku. Por 

27 kur bmi Lari ede bani peme, atehere uduk ede ëgeri. EJe 
serbetoret' er<9ne per-ane tç zotit stçpise, e i #ane, Zot, nuk§ 
mbole ti fare te mire nd' aret tande ? kab duel' pra ëgeri ? 

28 EJe ai u #a atuneve, Ncloni nieri anemik ka bame kete. 
EJe serbetoret' i tfane, Do pra te skoym' e te sgecHm' atë? 

29 Por ai #a, Yo; *<?£we tue mbeledun' ëgerine, druyse mos 
39 skulni grunine pernihere me atë. LTni te fitene te duya baske 

deri mbe te kofunit: ede nde kohe te kofunit kam me u #ane 
kofesavet, Mbelitfni ma perpara ëgerate, ede i lic9ni doreza 
per me i diegunç: por grunin' e mbel'itfni nde grunar t'em. 

31 Ni tieter parabui' u pruni atuneve, tue #ane, 
Mberetenia e lulvet pergan me ni kotëe senapi, te tsilen* 

32 e muer ni nieri, ede e mbuel nd' aret te vet. Ayo aste ma 
e vogete se g'iOe farate: por kur fitete, aste ma e mac^e se 
gi<9e barenate, ede bahete dru, kala sa vine spendet' e Inelit, 
e fine nde degat t' asai. 

33 Ni tieter parabul' u £a atuneve; 

Mberetenia e Inlvet pergan me brumç, te tsilin' e muer 
ni grue, ede e vu mbrenda nde tre matesa mieli, deri sa 
umbrum giOe. 
34* Keto te gi#a ua fofi Iesui gindeyese me parabula; ede pa 

35 parabula nuk' u ffiste atuneve: ti te mbusete l£is aste tfane 
prei profetit, tëi #oste, Kam me hapune goyene t'eme me 
parabula; kam me fole te mpsefta prei tse kur se aste 
ngrëfunç bota". 

36 Atehere Iesui l'a gindçyene, e erJi ndç stepit : ede disëpuyt' 
e ati i ertfnç per-ane, e #an§, Na difto parabulen' e ëgeravet 

37 arese. Ec^e ai upçrgëlc, e u ^a atuneve, 

38 Ai l£i mbiel farçn' e mirç ast' i bir' i nieriut; ede ara astç 

39 bota; ec?e iar' e mire yan§ te biyt' e mberetçnise; ede ëgçrate MATOEU XIII. 27 

yane te biyt 1 e te kelut; ede anemiku la mbuel ato aste diali; 
eoe te kofunit' ast' e mbrapmeya yëtese; eJe kofesate yan' 

40 enguyte. Sikurse pra mbel'iJen' ëgerate, eJe digene nde ziafm; 

41 kestu ka me këne mbe te mbrapmen' e kesai yete. I bir' i 
nieriut ka me dergnem ënguyt' e vet, ede ka me mbeleJune 
prei mberetenis' ati gi#e skanduyte, eJe ata lti punoyne pa 

42 frge; eSe kane me i hëJune nde fure te ziafmit: atië ka me 

43 kene te tëyamit' etfe te driJunit' e oambevet. Atehere te 
drëitete kane me ndntune si dieii nde mberetenit te i Atit 
vet. Ai K:i ka vese me ndeguem, lete ndegoye. 

44 Per-se-ri mberetenia e Kilvet pergan me rii tfesore mpsëfune 
nd' are; te tsllene kur e geti rii riieri, e mpsefi; ede prei 
gezimit vet vete, e set gi% Kis ka, eoe blen atë are. 

45 Per-se-ri mberetenia e Jnlvet pergan me rii nieri tregetar, 

46 ln kerkonte margaritare te mire; ai kur geti rii margaritar 
sume te ndersim, voiti e siti gi#e sa kiste., eoe e bleu. 

47 Per-se-ii mberetenia e lulvet pergan me rii fete Ici uho£ 

48 nde dët, eSe mbelWi ts' do farç gaye: ede si urnbus, e 
ndsuerne nde buze te dëtit, ede ndeitne, e mhstoOue te mirate 

49 11^ ene, eJe te kekiat' i ho#ne yaste. Kestu ka me Kene mbe 
te mbrapmen' e yëtesç: kane me dal!' ënguyte, ede kane me 

50 dame te kelayte prei te drëitevet, ede kane me i hë^une 
nde fufe te ziafmit: atië ka me Këne te lcyamit' eJe te 
driJunit' e Jambevet. 

51 lesui u #oi' attineve, Muerte vest keto te gi#a ? I #one, 

52 Po, Zot. EJe ai u i9a atuneve, Perandai ts' do Skruis ki ka 
mbusune punet' e mberetenise fiilvet, pergan me rii nieri 
zot-stepie, ki ndsier prei ^esorese vet gclya te reya, ede te 
vietçra. 

53 EJe Iesui mbassi mbaroi keto parabula, iku prei andey. 

54 EJe si erJi nde dë te vet, mesonte ata ndeper synagogat e 
atuneve, kalii sa merekulohesine, e tfosine, Kah i erdi kçti 

55 keyo ditunT, e heto fulcia ? Nuk' aste kui i bir' i miestrit Si 
nderton? e ata' e atl nuke ^ohete Mariam, e<?e te velazenit' e 28 MAT0EU XIV. 

56 ati Iakob, e Se Iosë, eoe Simon, eoe Iude ? EJe te moterat' 
e ati nuke yane te gi#a nder në? Kah i erOne pra keti keto 

57 te gitfa? EJe skandal'izohesine mb' ate. Por Iesui u #a atuneve, 
Nuk' aste profet i pa-ndersim litrkundi, vets nde dët te vet, 

58 e nde stçpit te vet. Eoe nuke. bani atië sume mçrekulia, 
per pa-beseniri' e atuneve. 

KAPTINA XIV. 

1 Nd' atë kohe Herodi kater-urdçnsi ndegoi zanin' e Iesuit, 
£ ede u #a serbetorevet vet, Kui aste Gionn Pagezori; ai aste 

ngale prei se vdëkunis, ede pçrandai punohene merekulia 

prei ati. 

3 Sepsë Herodi zuni Gionnin' eSe e lioi, eoe e vuni nde 

4 Lurk per Herodiadçne gruen' e Filippit te velait vet. Sepsë 

5 Gionni i tfoste, se Nuk' ast' e u^ese me pasunç ti atë. EJe 
donte me e vrame, por dronte gindeyene, sepsë e kisine per 

6 profet. EJe kur lcëne per me ufestuem ditt' e te femit 
Herodit, e biya Herodiadese kartseu nde miedis, ede i pel'keu 

7 Herodit. Perandai i uzotue asai me bë, me i oanç Jkis te 
S lupi. EJe ayo mbassi \ie mesuem prei s' amese vet, #ote, 
9 Nem mue kruet' e Gionn Pagezorit ketu mbe kupet. ~ESe 

mbereti uioenue: por per bët ki bani, eoe per ata lu isin§ 

10 ndëiiune baskç me ate, urJenoi me uoane. EJe dergoi, e i 

1 1 preu kruete Gionnit nde burk. EJe kruet' e Gionnit upru 
mbe kupet, e i uoa vaizçse: ede ayd ia pruni s' amçse vet. 

12 Eoe disëpuyt' e ati ertfne, e ngritne korpine, e^e e vofuene: 
mbasandai erGne, e i Jane za Iesuit. 

13 Eoe Iesui kur ndegoi, iku prei andey me l'under mbç ni 
vend te skrete vets-anç : ede gindçya kur ndçguene, e muernç 
mbrapa mbe kambe prei Imtëtevet. 

14- Eoe lesui kur duel', pa sume gindgye, eSe i utfimpt per 

ata, ede sendosi te semunet' e atuneve, 
15 Eoe si ungrus, i er#n§ pçran§ disëpuyt' e ati, e $an§, se 

Yendi ast' i skrete^ ede koha, t?Jti ka kal'uem; l'iso gindeyen§ MAT0EU XIV. 29 

me votune ndeper katundet, per me bleme te ngrana per 

16 vetçvëtehene. Por Iesui u #a atjineve, S' kane nevoyç me 

17 votune, ipni yu atuneve me ngranç. EJe ata i tfonç, S' kena 

18 ketu vets pëse buk§, ede du peslL EJe ai tfa, Bini mue 
ato ketu. 

19 EJe urJenoi gindeyene me ndënune pçrmbi barenat, ede 
muer pëse buketç, e du pëslute, ede tsoi siite perpiete nde 
nde kiel, e bekoi: ede mbassi i #ëu, u oa bukete disëpuyvet, 

20 ede disëpuyte gindeyese. EJe hangren te giOe, e unginç, ede 

21 ngritne teperitsen' e tsopavet, du-mbe-^ete kosa pl'ot. EJe 
ata ki hangren isin' afer pëse miye bura, vets gravet, e 
tsunavet vogile. 

22 EcJe Iesui pernihere nguti disëpuyt' e vet me hume nde 
fundret, e me skuem pertey raa perpara se ai, deri sa te 

23 l'isoye gindeyene. EJe si l'isoi gmdeyene, bipi nde malt 
vets-ane per me ufal'unç: eJe si ungrus, iste vetem' atië. 

24 EJe l'undra tasti iste nde miedis te dëtit, tue uperpiëkunç 

25 prei vales: sepsë era iste kundre. EJe mbe te katertene 
rueitien' e natese Iesui voti tek ata, tue ëtsune permbi dët. 

26 EJe disëpuyte kur pan' atë tue ëtsune per.mbi dët, uperzien* 

27 e #ane, Se aste biye; ede prei frikese bertitne. Por Iesui 
pernihere u fol'i atuneve, tue #ane, Kini zëmere; unç yam; 

28 mos ufrikoni. EJe Pietri upergëtë:, e i #a, Zot, nde yë ti, 

29 ur^eno-me me arJune te ti mbi uyenat. EJe ai £a, Eya. EJe 
Pietri sdrupi prei lundrese, e etsi mbi uyenat, per me arJune 

30 te Iesui. Por kur pa ërene te forte, ufrikue; ede si flloi me 

31 uzutune bertiti, tue #ane, Zot, speto-me. Eoe Iesui pernihere 
strmi doren', ede e kapi, ede i #a, O bese-pak, mbe tse se 

32 lcë me dii mendes? EJe ata si hune nde l'undret, pusoi era. 

33 EJe ata la Isine ndç l'undret eri9ne, e^e e a^uruenç, tue tfane, 
P§r te vertët yë Bir Perendie. 

34, 35 EJe si skiiene pertey, en9ne nde dët Gennisaret. EJe 

niërezit' e ati vendi kur e ngoftne, derguene ndeper gi^' 

36 ate nahiye, eoe i prUne gi^' ata lu kisinç kelk. EJe i 30 MAT0EU XV. 

lutesinç, vets me prëkune slsepin' e petkut atl: e^e sa vet§ 
e prekne, usendosn§. 

KAPTINA XV. 

1 Atehere vine te Iesui Skruisit' eoe Farisëite prei Ierusalemit, 

2 e i ^onç, Pgrsë disëpuyt' e tu kapertsëyne fyalenç la kane. 
fane pl'eltte? sepsë s' jfayne duert' e veta, kur hane. buke. 

3 Por ai upergëtë, e u #a atuneve, Persë ede yu kapertseni 

4 porosin' e Perendise, per fyafene la keni fane yu? Sepse 
Perendia'porositi, tue $ane, Ndero tet-at' e tet-ame:" eoe^ 

Ai Isi fl'et kel£ per te i atin' a per t' amene tete vritetç." 

5 Por yu €>oni, §£ kus t' i #ote te i atit a s' amese, se ts' do 
te mire Isi te sofis prei meye aët§ ^uneti, midft, eoe mundetg 

6 te mos nderoye te i atin' e vet, a t' amen' e vet. EJe s' mbaitçt 

7 porosin' e Perendise, per fyalene la keni fane, yu. Hipokntçna, 

8 mire profetizoi Isaia per yu, tue #ane, Kui populi me 
afrohete me goyen' e vet, ede m§ nderon me buzet; por 

9 zëmera e atune aste Tark prei meye. E$e kot me nderoyne, 
tue mesuem mesime Ici yctne porosia niërezis. 

10 Eae si #iri gindeyen§, u £a atuneve, Ndggoni, ede mefni 

11 vest: Kis hun nde goyet, nuke perl'uen nierine^ por Eis del ? 
prei goyese, keyo p^rluen nierinç. 

12 Atehere uafruene disepuyt' e atl, e i #ane, A e di, se 

13 Farisëite kur ndeguenç kete fyal'e, uskandalizuene ? EJe ai 
upergelc, e $a, Ts do bime lci s' e ka mbiele Ati em tëielori, 

14 ka me uskulune, Lëni ata: se yane, te vërbete ln u terhekin* 
ii^ene te verbenavet. EJe i vërbgti nde i terhëkt' uJene te 
verbçtit, te du kane me rane nde gropet. 

15 E^e Pierti upergëk, e i £a, Difto-na kete parabule, 
16, 17 EJe Iesui £a, EJe por pa mend yeni yu ? E£e nuke po 

merni vest, se ts' do ga Ki hun nde goyet, sdrup nde barkut, 

18 eoe ndsirete prei te dal'unit: Por ato 1B dal'ine prei goyese, 

19 da^ine prei zëmrgse; e^e keto perlueyne nierine. Sepsë prei 
zëmrese dafine mendime te keUia^ vrasa 3 ndun§ sina, kurvenia^ MAT0EU XV. Si 

20 te viëduna, desmi-fëna, vlasfimia: keto yan' ato Iki perl'ueynç 
nierine : por me ngrane me duer te pa-Tame, nukç perTuen 
nierinç. 

21 EJe lesui dueT prei andey, e iku nde ane tç Tyres' e te 

22 Sidonçsç. EJe l£e ni grue Hananeye te dueT prei atune 
synores: e i bçrtiste, tue tfane, Perdele-mç, Zot, i bir' i Davidit; 

23 se eme-biye mundohete kelc prei dialit. Por ai nuk' i upergelc 
asai ndoiii fyale. EJe disëpuyt' e ati i er£ne perane, e i 
Tutesine, tue #ane, Liso-ye atë, sepsë bertët mbrapa nes. 

24 Por ai upergëtë, e t9a, Nuk' uderguese ngeti, vets mbe Jent 

25 e hiipuna te stepise Israelit. Mbasandai ayo er£i, eoe e 

26 aouronte, tue £ane, Zot, ndimo-me. Por ai upergëlt, e #a, 
Nuk' aste mire me mafe nieri buken' e diel'mvet, e me ua 

27 hë^une kelusvet ltenvet. EJe ayo #a, Po, Zot: por ede 
kelust' e Kenvet liane prei #efmias la bienç prei truvëzese 

28 te zotenavet vet. Atehere Iesui upergëtë, e i #a, O grue, 
besa yote ast' e maJe: t' ubafte tui si dats. EJe e biya e 
asai usendSs tse mb' atë here. 

29 EJe Iesui sdrupi prei andey, e eioi nday dëtin' e Galilese; 
ede hipi ndç mal't, e finte atië. 

30 EJe eri9ne tek ai sume gindeye, la kisine me vëtehe te 
tsale, te vërbçte, surJa, dore-tsunga, ede sume te tiere; eoe 

31 i hotfne perane kambevet Iesuit: ede ai i sendosi : kala sa 
umerekuliiene gindeya, kur pane surJa tue fol'une, dore-tsunga 
sendosune, te tsale tue ëtsune, eJe te verbete tue pame: ede 
Tavduene Perendin' e Israelit. 

32 Atehere Iesui tfifi peranç disëpuyt' e vet, e tfa, Me oimbete 
gmdeya, sepsë kane tri ditt tasti la mbësine perane meye, e 
s' kane se las me ngrane : ede s' due me i Tisuem pa ngrane, 

33 se mos lotfene mb' ude. EJe disëpuyt' e ati i #one, Ku na 
gindene kptil nde skretl kala buke, sa te ngihete kala gindeye? 

34 EJe Iesui u tfot' atuneve, Sa buke keni? EJe ata tfane, State, 

35 ede pak peslf te vogil'e. E£e ai ur^enoi gTndeyene me uul'une 

36 per ^ë. EJe si muer state buket' e de pëslate, ufal' ndërs, ede 32 MAT0EU XVI. 

i #ëu, ede ua Sa disëpuyvet vet; ede disëpuyte gindeyese. 

37 EJe hangren te giOe, e unginç: ede ngritne teperitsen' e 

38 tsopavet, state sporta plot. EJe ata ]£i hangren lsinç kater 
mlye bufa, vets gravet, e tsunavet vogile. 

39 EJe si l'isoi gindeyene, huni nde. fundret, ede erJi nde 
synoret Magdala. 

KAPTINA XVI. 

1 Eoe er#ne perane Fariseit' e Saddukëite, eoe tue ngam' 

2 atë, l'upsine me u diftuem atuneve sene prei kielit. Por ai 
upergek, e u #a atuneve, Kur bahete mbramie, #oni, se kd me 

3ubam§ Koh' e mire: sepsë kieli ast' i kulL E$e nde mengës, 
se Sot Id me ubame dimene: sepsë loeli ast' i kuk, e i vranete. 
Hipokritena, falien' e laelit dini me e ngofune; por senet' e 
4 kohevet nukç mundeni? Bres i kel£ eoe kurvar l'upen sene; 
eoe sene s' ka me i uJane, per-vets senit profetit Iona. EJe 
i la, e iku. 

5 EJe disëpuyt' e ati si er#ne pertey, hafuene me mafe buke. 

6 EJe Iesui u i9a atuneve, Siltoni, ede kini kuvdës prei brumit 

7 Farisevet e Saddukevet. EJe ata mendohesine me vetevëtehene, 

8 tue #ane, Se nuke muerm buke. EJe Iesui si muer vest, u 

r 

#a atuneve, Kis mendoheni me vetevëtehene, o bese-pake, se 

9 nuke muerte buke? EJe s' po mefni vest, as nuke kuytoni 

10 pëse buket' e pëse miyevet, ede sa koflna muerte? As state 

11 bukçt' e kater miyevet, e^e sa sporta muerte? Kus nukç 
mefni vest, se nuk' u #ase yuve per buke, me pasune kuydës 

12 prei brumit Farisevet e Saddukevet? Atehere e muerne vesr, 
se nuke #a me pasune kuydes prei brumit bukese, por prei 
mesimit Farisevet e Saddukevet. 

13 EJe Iesui kur erJi mb' anet e Kaisarise Filippit, pueste 
disëpuyt' e vet, tue tfane, Tsili #one niërezite, se yam un' i 

1 4 bir' i nieriut ? EJe ata £anç, Disa Oone Grionn Pagezori: e^e 

15 te tiere Elia; ede te tiere Ieremia, a ni prei profëtenis. U 

16 tfot' atuneve, Por yu tsili tfoni, se yam unç? EJe Simon Pietri MAT0EU XVI. 33 

17 upergelc, e #a, Ti yë Kristi, i BTr' i Perendise gale. EJe Iesui 
upergëk, e i 0a, I lumune yë ti, Simon i LTr' i Ionait: sepsë 
mis e^c gak nukç ta sbuloi tiii lete, por em-Ate ki aste nde 

18 kilt. EJe unç po tç #om, Se ti yë Pieter (sUimp giiri), ede 
permbi ketë skamp gilri kam me ndçrtuem kisine t'eme; ede 

19 duert' e fefit s' kane me pasune fula kundre asai. ~Ede kam 
me te oane tsel'at' e mberetenise lcilvet: ede lns te 1'iJis mbi 
dët, ka me kene liJunç nde lnlt: eSe ltis te sgidis mbi oët, 

20 ka me tëëne sgTJune nde tëilt. Atehere porositi disëpuyt' e 
vet, mos me i tfane kurkuit, se aste Iesu-Kristi. 

21 Tse mb' atë here Iesui filoi me u diftuem disëpuyvet vet, 
se duhete me votunç nde Ierusaleme, eJe me hëkune sume 
prei pl'eks, e prei Krue-prTftenis, e prei Skruisis, ede me 

22 uvrame, ede te trëtene dite me ungale, Atehere Pietri e 
muer perane vëtehese mbç-n-ane, e filoi me e kirtuem, tue 
tfane, Lete JTmbete vëteheya, Zot: mos ubafte kçyo te ti. 

23 Por ai uketfue, e i tfa Pietrit, Ike mbrapa meye, Satana : 
skandul me yë: sepsë s' kë nder mend punet' e Perendise, 
por punçt' e niërezevet. 

24 Atehere Iesui u #a disëpuyvet vet; Nde daste kusi me 
arJunç mbrapa meye, l'ete mohoye vetevëtehene, ede lete 

25 ngreye krukin' e vet, e^e l'ete viye mbas meye. Sepsë ai 
la te dete me spetuem yeten' e vet, ka me e biefe: ede ai 
Iki te biefi yeten' e vet per pune t'eme, ka me e gëtune. 

26 Sepse ts' te mire i bahete nieriut, nde fltofte gi£e botene, 
e te biefi spirtin' e vet ? a ts' fare gaye ka me Sane nieriu 

27 per me ndçfuem sphtin' e vet? Sepsë ka per me aroun' i 
bTr' i nieriut nde l'aft te i Atit vet baske me ënguyt e vet; 
eoe atehere ka me ia paguem giJe-se-tsilit mbas punçs' atl. 

28 Per te vçrtët po u #om yuve, Se yane disa prei atuneve Ui 
fine ketu, te tsilte s' kane me ngrane vdeke 0' kdne me 
vdëkunç), deri sa te sofine te blrin' e nieriut tue arJune 
nde mberetenTt tç vet. 34 MAT0EU XVII. KAPTINA XVII, 1 EJe mbas gaste dits Iesui mef me vëtehe Pietrin' ede 
Iakobin' ede Gionnine te velan' e ati, ede i hipçn mbe ni 

2 mal te nalte vets mbe-n'-ane; eSe ndefoi futurene perpara 
atuneve, ede fa&eya e ati ndriti porsi dieli, eoe petkat' e 

3 ati ubane te barJa porsi drita. EJe Ike tek udukne atiineve 

4 Moiseu ede Elia, tue folune baske me atë. Atehere Pietri 
upergëlr, e i 6 a Iesuit, Zot, aste mire me këne na ketu: 
nde dats, lete bayme ketu tri tenda; ni per tui, e ni per 

5 Moisene, e nl per Eline. EJe ai por tue fol'une, ke tek i 
mbul'oi ni rë e ndritsime : ede ke ni za prei rëse te tfoste, 
Kui aste biri em i dasuni, mbe te tsiline pel'l£eva; ndegoni 

6 ati. EJe disëpuyte kur ndegiiene, rane permbus, eoe ufrikuene 

7 fort. Por Iesui erJi peranç, e i kapi, ede #a, Tsohi, e mos 

8 ufrikoni. EJe ata kur tsuene sut' e vet, s' panç kurkënd, 
vets Iesune vëteme. 

9 Etfe ata tue sdrupune prei mal T it, Iesui i porositi, tue 
#ane, Mos i #oni kurkuit se Ikis keni pame, deri sa te ngalete 

10 prei se vdëkunis i bir' i nieriut. ~E3e disëpuyt' e ati e puetne, 
tue £ane, Perse tfone Skruisite pra, se duhete me ar(hme 

11 ma perpara Elia? EJe Iesui upergek, e u #a atuneve, Elia 
viën ma perpara, ede ka me vume mbe vend gitfe pimgtç. 

12 Por une po u #om yuve, Se Elia erJi tastT, ede s' e ngoftnç, 
por i bane lns desne. Kestu eoe i bir' i nieriut ka me hëkune 

13 prei atuneve. Atehere disepuyt' e muerne vest, se u #a per 
Gionn Pagezorine. 

14 E(?e ata kur er#nç te glndeya, i erJi perane ni nieri, e i 

15 ra ndç gune, tue tfane, Zot, perdelë t'em bir: sepsë e zen 
lingat' e hanese, ede hek kel£: sepsë sume here bie nde 

16ziafm, ede sume here nd' uye. EJe e pruna te disepuyt' e 
17 tu, por nukç muftne me e sendosunç. E(?e Iesui upçrgël':, e 

^a, o Bres i pa-bese ede i strëmbete, deri kure kam me tëene. 

baske me yu? deri kure kam me u duruem yuve? bini mue MAT0EU XVII. XVIII. 35 

18 atë kotu. EJe Iesui e IHrtoi; e^e diali duer prei atl: eoe 
tsuni usçndos tse mb' atë here. 

19 Ateherç disepuyt' er#ne perane Iesuit vets-anç, e tflne, 

20 Perse nuke muftem na me e ndsiefe? EJe Iesui u #a atuneve, 
Per pa-besçnine tuei : sepsë per te vertet po u £om yuve, 
Se nde patsi besç sa m kol£e senapi, keni me i tfane keti 
mal'i, Sdrup prei kenduy e ëho atië; ede ka me sdrupunç; 
ede s' ka me Ikëne ga 1H te mos mundeni yu mos me e bame. 

21 EJe kui fare kombi nuke del tietrazi, vets me te fal'un' e me 
aginim. 

22 EJe ata kur lsine tue usiele fe# nd§ Galilë, Iesui u Oa 
atjineve, i bir' i nieriut ka me udane nder duer te niërezçvet: 

23 eoe kane me e vrame, eoe te trëtçne dite ka me ungale. Eoe 
atd uidçnuene fort. 

24 J&de ata kur ertfne nde Kapernaum, er<9ne per-ane Pietrit 
ata lci mafine pagç dudrehëmate, ede i tfane, Nuke paguen 

25 dudrehëmate miestri yiiei? Ai tfote, Po. EJe kur huni nde 
stepi, e mbefm Iesui, tue tfane, Si te dukete, Simon? prei 
kuit mafine paga a te Jana mbereteniat' e oëut? prei te. biyvot 

26 vet, a prei te hueyvet? Pietri i tfote, Prei te hueyvet. Iesui 

27 i i9a, Valç biyte yane te delire. Por per mos me skandaTizuem 
ata, sko nde dët, e hi# ni grep, ede ngre peskun' e pare lu 
te, dali; eJe si t' i hapis goyenç, kë me gëtune ni statër: 
mef-e, e nëp- ua atuneve per mue, ede per tui. 

KAPTINA XVIII. 

1 Nd' atë here ertfne disëpuyte te Iesui, e i #ane, Vale tsili 

2 aste ma i ma# nde mberetenit te lulvet? EJe Içsui #ifi 
per-ane vëtçhese ni tsun te vogele, ede e lnndroi nde miedis 

S t' atuneve, e #a, Per te vertët po u 0om yuve, nde mos 
uketfefsi, e te baheni porsi tsunat' e vogil'ç, s' keni me hume 

4 nde mberetçnit te lcilvet. Kus te perveye pra vetevëtehene 
porsi kui tsun i vogele, kui aste ma i ma^ nde mberetenlt 

5 te kilvet. EJe kus tç presi ni kesi tsuni te vogel'e, mb' ëmçnit 36 MAT0EU XVIII. 

6 t'em, ka pritune mue. Por kus te skandal'izoye lii prei kçsis 
te vogil'is ki me besoyne, aste. mirç pçr atë me uvare ni gur 
mulini mbç kafe t' atT, ede me uzutunç nde fund te dëtit. 

7 Myër mlç botene per skanduyt! sepsë aste nevoye me anhme 
skanduyte; por myër ati nieriu, la viën skanduli prei ati! 

8 EJe nde te skandal'izofte dora yote a kamba yote, pre-i, eoe 
hiJ-i prei teye: ma mire aste pçr tui me hume nde yetet i 
tsal'e, a dore-tsunk, se tue pasune du duer, a du kambe, me 

9 uhëJune nde ziafm te pa-sosunç. Eoe nde te skandal'izofte 
suni ut, ndsir-e, e^e hiJ-e prei teye : ma mire aste per tui 
me hume nde yetet me lii su veteme, se tue pasune du, me 
uhëoune nde dsehenem te ziafmit. 

10 Sikoni mos bani mbe asga ni prei kesis te vogilis: sepse 
po u tfom yuve, Se ënguyt' e atuneve nde kilt sofine gitfçiii 

11 falcen e t'im-ët la aste nde lcilt. Sepsë i bir' i nieriut er£i 
\2 me. spetuem t§ hupunine. Kis u dukete yuve? nde paste ni 

nieri ni land den, eoe me hupune ni prei atuneve, nuk§ l'en 
te nande-oet' e nandçtç, e vete ndeper mal'et me kerkuem te 

13 hupunine? EJe nde e gete, per te vertët po u #om yuve, se 
gezohete ma tëpere per atë, se per nande-det' e nandete la 

14 s' kane hupune. Kestu nuk' ast' e dasune pçrpara Atit tuei 
la aste nde l^ilt, me hupune lii prei kesis te vogilis. 

15 EJe nde te bafle fay ut-vela, sko, ede larto-ye ndermiet 

16 teye, ede ati vëteme: nde te ndegofte, e fitove t'ut-vela: por 
nde mos te ndegofte, mef baske me vëtçhe ede ni a du vete t 
per me landruem ts' do fyal'e nde goye du a tre desmitarve". 

17 EJe nde mos u ndegoft' atuneve, ^iie-ya kisesç: eoe nde mos 
i ndegoft' e<^e kisese, atphcrç ai l'ete yete te ti porsi gintari 

18 ede publ'ikani. Per t§ vertët po u t9om yuve, Kis te l'i^ni 
mbi oët, kane me liene 1'iJune nde lael: e^e lcis te sgi#ni 

19 mbi oët, kane me këne sgTJune nde lciel: Perseri po u ^om 
yuve, Se ndç kofsine mbi dët du vete prei yus me lii fyale, 
per ts' do fare gaye lk\ te l'upine, ka me ubam' atuneve prei 

20 t'im ët ^ki aste nde liilt. Sepsë ku te yëne du, a tre vetç MAT0EU XVIII. XIX. 37 

mbel'ë^une mb' emen t'em, atie yam ede unç nde miedis 
t'atuneve. 

21 Atehere i crJi per-ane Pietri, e t9a, Zot nde me bafte fay 

22 em-vçla, sa here dot' ia ndeyey? deri mbe state bere? Iesui 
i tfote, Nuke te ^om, Deri mbe state here, por, Deri mbe 

23 state-here ka state-dete. Perandai mberetenia e ltilvet upergait 
me ni nieri mbçret, Ki desi me vum' orë logari me serbetorçt' 

24 e vet. EJe kur flloi me vum' orë logari, i pruni ni detuer 

25 ln i kiste deture dete miye talanta. Eoe mbassi s' kiste me 
ia lame, i zoti atl urJenoi me usitun' ai, ede gmeya e atii, 

26 ede te biyt', ede gitfe lHs kiste, ede me ulame detura. Serbetori 
pra i ra nder kambç, e i lutei, tue #ane, Zot, bahu zemer-ganç 

27 mbe mue, eoe kam me t' i l'ame te gitfa. JLde te zotit si i 

28 uoimpt ai sçrbetori, e l'isoi, ede ia la detiirene. Por ai serbetori 
si duel', geti ni prei serbetorevet sokvet vet, Iki i kiste deture 
ni liind dinare: ede si e zuni, e kapte per futi, tue tfane, 

29 Me l'ay ts' deture me kë. Atehcre pra serbetori solH vet i ra 
nder kambe, e i l'utei, tue tfane, Bahu zenere-gane mbe mue, 

30 eue kam me t' i l'ame te gi#a. EtJe ai nuke donte, por skoi, 

31 eSe e vuni nde burk, deri sa t' i l'aye detiirene. EJe serbetorete 
sokçt' e ati kur pane se Ins uba, uidenuene fort: ede er£ne, 

32 e i diftiiene te zotit vet git9e Ins uba. Atehere i zoti ati e 
tfiri mbas vëtehese, e i #a, Serbetor i kelc, gitf' atë deture 

33 ta lase, sepsë m' ul'ute : nuke diihei ede ti ta ndeyëise 

34 serbetorine solnne tand, sikurse te ndeyeva eoe une? EJe i 
zoti ati uzemerue, eoe e 3& nder duer t'atuneve l^i mundoyne, 

35 deri sa te l'aye git9e deturene l£i i kiste. Kestu. ede em-Ate 
Inelori ka me ua bame yuve nde mos ia falsi me gitfe zëmerat 
tiieya git9e-se-tsili te velait vet fayet' e atuneve. 

KAPTINA XIX. XX. 

1 Eoe Iesui kur mbaroi keto fyal'e, ungrit prei Galilese, 

2 ede eidi nde synoret e Iudese, pertey Iordanit. E^e e muer 
mbrapa sume gindeye; ede ai i sendosi atie. 

4 38 MAT0EU XIX. 

3 EJe ertfne tek ai Farisëite, tae ngam' atë, e tue #ane, 
Nd' ast' e u^ese mbe niërine me l'isuem gruen' e vet per ts' do 

4skaik? EJe ai upergëtë:, e u #a atiineve, S' keni kenduem, 
se ai Isi bani atd tse nde krue te hërese, i bani maskul' ede 

5 femene? EJe tfa, Nieriu ka me lane te i atin' ede t'amene 
pçr kete pune, ede ka me ungitune mbas gruese vet: ede tç 

6 du kane me kene ni mis?" Kalu sa nuke yane ma du, por 
ni mis. Ate pra la Perendia e bani pare, nieriu l'ete mos e 
daye. _ 

7 I tfone, Persë pra Moiseu ka porositune me dane l'eter se 

8 dameye, ede me e l'isuem? u tfot' atuneve, Sepsë Moiseu ua 
l'a yuve me l'isuem grate tueya per zemer-asperene tuei: por 

9 nde krue te hërese s' ka Isëne kestu: EJe po u #om yuve, 
Se ai Iki te l'isoye gruen' e vet, per-vets pune kurvenie, eoe 
te martohete me tieter, kurvenon: e^e ai Iki te martohete me 
grue tç l'isueme, kurvenon. 

10 Disepuyt' e ati i #6ne, Nde liofte kestu pun' e nieriut me 

1 1 gruene, nuk' aste mire me umartuem. Por ai u #ot' atuneve, 
Nuke mundene te gitfe me pritune ketë fyal'e, por ata, 1K 

12 aste oane mb' ata. Sepsë yane te trëJune, l^i kane leme kestu 
prei barkut s' amese: ede yane te trë^une, Iki utro<9ne prei 
niërezis: e-^e yanç te trëoune, lk\ trotfne vetevëtehene per 
mberetenin' e lulvet. Ai & mundete me pritune h§te 3 l'eta presi. 

13 Atehere i prfine disa tsuna te vogile me vume duerte 

14 permbi ata, ede me i uruem : ede disëpuyt' i lurtuene. Por 
lesui #a, Lini tsunat' e vogil'ç, ede mcs i ndal'ni me ar^une 

15 tek une: sepsë mberetenia e Iblvet aste per kesis. EJe si 
vuni duerte permbi ata, iku prei andey. 

16 EJe lie tek i erJi perane ni nieri 3 e i ^a, Miester i mire, 

17 ts' te mire te bay per me pasune yete te pa-soseme? EJe ai 
i ^a, Ts' me ^ue i mire? Kurkusi s' ast' i mire, per-vets ni 
Perendie. Por nde dats me hume nde yetet, ruei porosite. 

18 1 tfote, Tsilate? EJe Iesui i #a, keto, "Mos vrasis: Mos 
kurvçnoys: Mos vie^is: Mos apis desmi mbe rëne: Ndero MAT0EU XIX. XX. 39 

19 t'et-at' e t'et'-ame". eoe, Te dues te aferminç tand porsi 

20 vëtehene tande". Dial'osi i tfote, Keto te gi#a i kam rueitune 

21 tse mbç te rit t'em: por lh's me mungon ma? Iesui i tfa, Nde 
dats me ubam' i kuluem, sko, e sit gane tande, e nëp-ua te 
vobëgevet, e^e kë me pasune tfesore nde Kiel: ede eya, e me 

2:2 mef mbrapa. !Por dial'osi kur ndegoi ketë, iku i^enuesim : 
sepsë kiste sume ga. 

23 EJe Iesui u <9a disëpuyvet vet, Per te vertët po u #om 
yuve, Se i pasum ka me Imme me te vestire nde mberetenit 

24 te lulvet. E«e perseri po u #om yuve, se Ma kolai aste me 
skuem kamila ndeper bire te gul'panese, se i pasuni me liume 

25 nde mberetenTt te Perendise. EJe disëpuyt' e ati kur ndeguene, 
babitesine fort, e tfosine, Vale tsili mundete me uspetuem? 

26 Por Iesui i vuni orë, e u tfa atuneve, Per-ane niërezis keyo 
aste punç Iki s' mundete; por per-ane Perendise te gi£a mundene 
me ubame. 

T 

27 Atehere Pietri upergëK, e i tfa, Ke na te lam te gitfa, e*e 

28 te muerm mbrapa; vale IHs ka, me l£ëne mbe në? EJe Iesui 
u #a atuneve, Per te vertët po u #om yuve, Se yu lci me 
muerte mLrapa, nde kriyese te rë, kur te fi}^e i bir' i nieriut 
mbe skamp te laftit vet, keni me ndeiiun' ede yu mbe 
du-mbe-oete sKemle, tue gukuem du-mbe-oete farat' e Israelit. 

29 Eae kusdo la la stçpia, a velazen, a motçra, a ate, a ame, 
a grue, a diëlm, a ara, per pune te ëmenit t'em, ka me 
mafe lii Innd per riT, eoe ka me trasiguem yetçn' e pa-soseme. 

30 Por sume te pare kane me këne te mbrapem, ede te mbrapmite 
te pare. 

1 KAP. XX. Sepsë mberetenia e lnlvet pergan me rii nieri 
zot-stepie, i tsili duel' beret me nadie me zanç punetore per 

2 vëstin' e vet. Eoe si bani fyal'e me punetoret ka rii dinar 

3 nde ditet, i dergoi nde vest te vet. Mbasandai si duel' mbe 
trT ore, pa te tiere tue ndënune pa pune nde tregt, u #a 

4 eoe atuneve; Skoni eoe yu nde vëst, ede kam me u oane 

5 yuve lns te yete me ude. ~Ede ata, skiiene. PerserT duel mbe 40 MAT0EU XX. 

6 gaste, ede mbe nand' ore, eoe bani astii. E(>e si duel' mbe 
rii-mbe-(?et' ore, geti te tiere tue ndëriune pa pune, u tfot' 
eoe atuneve, Persë keni ndëriune ketu gi<9e ditene pa pune? 

_ _ V 

7 I tfone, Sepse kurkusi s' na ka zane. U tfot' atuneve, Skoni 

8 eoe yu nde vëst, eoe keni me mafe lns te yete me ude. ~Eoe 
si ungrus, i zot' i vëstit i i9ote kuydestarit vet, #ife punetorete, 
ede l'ai-u pagene, tue zane flle prei se mbrapmis, deri mbe 

9 te paret. Eae er#ne ata IU isine zane nde rii-mbe-(3et' ore, 
10 e muerne ka rii dinar. E£e kur ertfne te parete, kuytuene 

se kane me mafe ma sume: por eoe ata muerne ka rii dinar. 
3 1 Eue si muerne, murmuruene kundre te zotit stepisç, tue #ane, 

12 Se kçta te mbrapmite lane rii ore, ede i bane si-rii-rii me 

13 në _a bartem te randen' e ditese, eoe vapene. Por ai upergëlc, 
e i #a riianit prei atuneve, Mik, nuke te Lay kel£; nuke 

.14 bane fyale me mue ka lii dinar? Mef tandine, ede ike : ede 

15 kam me i oane keti te mbrapmit sikurse ede tui. Apor 
s' mundem une me bame lns te demi nde ga t'eme? apor 

16 suni ut ast' i kel£, sepsë une yam i mire? Kestu kane me 
l£ene te mbrapmite te pare, ede te parete te mbrapem : sepsë 
sume t*£fe yane te #ifune, por pak te sgeounç. 

] 7 EJe Iesui tue bipune nde Ierusalëm, muer me vëtebe te 
du-mbe-oete disëpuyte mbe-ri'-ane mb' ude, eoe u #a atuneve 
.18 Ke te po bTpime nde Ierusalëm, e^e i bir' i nieriut ka me 
:19 uaane nder duer te Krue-prTftçnavet, eoe te Skmisavet: e3e 
kane me e gukuem per vdeke : eoe kane me e oane nder 
duer te kombevet per me e l^esun', e me e fafune nde felak, 
e me e krukezuem: ede te trëtene dite ka me ungale. 

20 Atebere i erdi perane e ama te biyvet Zebedeut baske me 
te biyt' e vet, tue aouruem, e tue lupune iii ga prei ati. 

21 E^e ai i tfa, Kis do? Ayo i ^ote, ^iiei me ndënune keta te 
du biyt' e ml, rii prei se diatftese s'ate, ede rii prei se femaktese, 

22 nde mberetenit tante. Por Iesui upçrgëk, e #a, Nuke dini 
se lns Tupni: mundeni me pime potirine la kam me pime 
unç, ede me upagezuem me pagçzTmine ki kam me upagezuem MAT0EU XX. XXI. 41 

23 un§? Atd i #onç, Mundena. EJe ai u tfot' atuneve, Potirine 
t'em keni me e pime, eoe me pageziminç lti pagezohem une, 
keni me upagezuem: por me ndëiiune prei sç diatftese s'eme 
ede prei se femaktese s'eme, nuk' aste puna eme me e daue, 
por kd me ndane aiuneve Iki aste bame gati pçr ata prei 
t'im-ët. 

24 EJe te Jetete kur ndeguene, uzemeruene per «fa du 

25 velazenit. Por Iesui i #ifi, e #a, E dini se te paret' e kombevet 

26 pustoyn' ata, eJe te meJëyt' ur^enoyn' ata. Por kestu s' ka 
me ]£ën§ nder yu: por kus te dete me ubam' i ma# ndçr 

27 yu, l'ete yete serbetori yuei. EJe kus te dete me l£ën' i pare 

28 nder yu, l'ete yete serbetori yiiei. Sikurse i bir' i nieriut 
nuk' exdi pe userbuem, por me serbuem, eoe me (^ane yeten' 
e vet sperblim per sume 0#f£. 

29 EJe ata tue dal'ç prei Ierihose, e muerne mbrapa siime- 

30 gindeye. EJe l£e du te vërlete tue ndënune mb' u£ç, kur 
ndeguene se po skonte Iesui, bertitne, tue tfanç, Perdele-na,. 

31 o Zot, i bir' i Davidit. Eoe gindeya i kirtoi mos me pezaitune: 
por ata bertitsine ma fort, tue t9anç, Perdele-na, o Zot, i bir' i: 

32 Davidit. Ede Iesui ndeni, e i #§fiti, ede #a, Kis doni t' u. 

33 bay yuve ? Atcl i tfone, Zot, te na tsilene sute t'ane.. 

34 EJe Iesui, si i utfimpt, preku sut' e atuneve: ede sut' e atuneve 
pçrnihere pane per-s-e-ri, ede e muerne mbrapa. 

KAPTINA XXI, XXII. 

1 EJe kur uafruene nde Ierusalëm, e^e er#n§ nde Be<9fagi 
nday mal'in' e Ulivet, atehere Iesui clergoi du disëpuy, tue 

2 u tfan' atuneve, Skoni mb' atë katiind Iki aste kundruel yus, 
ede pernihere keni me gëtune nl gomare liJune, e^e ni 

3 pol'ist baske me atë : sgi#ni, e m' i bini. EJe nde u tfaste 
yuve ga kus, keni me i tfane, se Zoti ka nevoye per ata: 
ede pernihere ka ne i derguem. 

4 EJe giOe kevo uba per me umlusune ltis aste ^ane prei 

5 profetit, la i9oste, 0oni te biyese Sionit, Ke mbereti ut te 42 MATOEU XXI. 

po vien te ti i bute, eJe lupune rabi gomare, ede pofrst ITr 
staze". 

6 ~Ede disëpuyte si votne, eoe bane sikurse i ur^enoi Iesui, 

7 prfine gomaren' eoe polistine, ede vune petkat' e veta siper 

8 atuneve, ede e hipne siper atuneve. EJe e sumçta e gindeyese 
struene petkat' e veta mb' ude: eoe te tiere keputsine dega 

9 drus, e i stroysine mb' uJe. Etfe gindeya l£i skoysine pçrpara, 
ede ata Iki e mëfsine. mbrapa bertitsine, tue tfane, Hosanna 
mbe te birin' e Davidit: i bekuem ast' ai la viën mb' ëmenit 

10 te Zotit: Hosanna mbe te nal'tat. EJe ai kur bnni nde 

11 lerusalem, utund giOe iKiteti, tue #ane, Tsili aste kui? EJe 
gindeya tfosine, Kui aste Iesui profeti, ki aste prei Nazaretit 
Galilese. 

12 EJe Iesui huni nde tempul te Perendise, ede ndsuer yaste 
gi#' ata lu sitsin' e bleysine nde tempul, ede fenoi truvezat' e 
truvezarevet, e^e sltembet' e atuneve Isi sitsine puliimbate. 

13 EJe u #ot' atuneve, Aste skruem, Stepia eme ka me 
ulmeitune stepT nlteye : " por yu e bate spele viëJesis". 

14 Eoe er#ne perane , ati te verbet' e te tsale nde tempul; 

15 ede i sendosi. Por Krue-priftenit' eSe Skriiisite kur pan' ato 
merekulite ]£i bani, eoe tsunate tue bertitune ncle tempul, 
e tue tfane, Hosanna mbe te birin' e Davidit, uzemeruene, 

16 eoe i #ane; Ndegon lns Oone keta? Eoe Iesui u #ot§, Po: 
kufe s' keni ndeguem, Se prei goyese fosnevet ede prei 
atuneve la OiO'me gi bane gati favdim"? 

17 Eoe i fa, e duel' yaste lqitetit nde BetfanT, ede mbeti 
naten' atië. 

18, 19 EJe me nadie kur uketfue ncle lmtët, i er^i unT. Eoe 
kur pa ni dru fiku mb' uJe, erJi mb' atë, por s'geti ga 
nd' atë, vets geOe vettme : ede i Oote } Mos ubafte ma peme 
prei teye per giOe yëtene. EJe druya e fikut pernihere u^a. 

20 EJe disëpuyte kur pane, umerekuluene, e #ane, Kus u^a 

21 druya e fikut pçrnihere! EJe Iesui upergëtë, e u Oa atuneve, 
Per te vertët po u Oom yuve, nde patsi bese, e^e te mos MATOEU XXI. 43 

yeni me dii mendes, yo vets ketë te drusç fikut keni me 
bamç, por ede kçti mal'i nde i tfantsi, Ngreu eJe Liër nde 

22 dët; ka me ubamç. Eoe gitfç sa te l'upni nde futeyet, tue 
pasunç besç, keni me i mafe. 

23 EJe ai kur erJi nde tempul, Kru-priftçnit' ede pl'ekt' e 
populit i erOne poranç atië ku mçsonte, e #ane, Me ts' far' 

24 urJeni ban keto? ede tsili ta ka oane ketë urJenç? EJe 
Iesui upergëlc, e u #a atuneve, Kam me u puëtunç yuve 
eJe unç ni fyal'e, nde ma tfantsi, ede unç kam me u #anç 

25 yuve, me ts' far' urc^eni bay keto. Prei kah iste pagezimi i 
Gfionnit? prei Ineli, a prei niërezis? EJe ata mendohesine 
me vetevetehene, tue tfane, Nd§ tfantsim Prei kieli; ka me 

26 na #ane, Persë nuk' i besuete? Eoe nde tfantsim, Prei niërezis; 
drueim gindeyene: sepsë gi#' e kane Gionnine per profet. 

27 EJe i upergegen Iesuit, e tfane, Nuke dime. ~Ede ai u <9a 
atuneve, As une s' u #om yuve, me ts' far' urJeni bay keto. 

28 JLde lms u diikete yuve? Ni nieri kiste du biy; eoe erJi 

29 tek i pari, e i 0a, Bir, sko sot, e puno nde vëst t'em. Ede 
ai upergëlc, e #a, Nukç due : por mbasandai upendue, e voiti. 

30 EcTe eroi tek i duti, e i #a astu. Ec^e ai upergëlc, e #a, Une 

31 vete, zot: ede nuke voiti. Tsil'i prei te dyjs i bani dasuniminç 
te i atit? I <9one, I pari. Iesui u #ot' atuneve, Per te vertët 
po u #om yuve, Se publ'ikanet' eoe kurvate skoyne perpara 

32 yus ndç mberetenlt te Perendise. Sepsë Gfionni evdi te yu 
nd' ude dreitçnie; ede nuk' i besuete : por publ'ikanet' eoe 
kurvat' i Lesuene: eoe yu si pate, nuk' upenduetç mbasandai, 
pçr me i besuem. 

33 Ndegoni ni tieter parabule. Ni nieri iste zot-stçpie, i tsili 
mbuel ni vëst, ede e #uri me gar#, ede germihi mb' atë ni 
gavits, ede ndertoi ni pyrk, ede e da. nder buytë, ede iku nde 

34 dë te huey. EJe kur uafrue koha e pëmevet, dergoi serbetoret' 

35 e vet te buylnte me mafe pemen' e ati. EJe buylnte zune 
serbetoret' e atT, e nianin' e fafne, e tietrin' e vran', e tietrin' 

36 e gueitnç me giir. Per-se-ri dergoi te tiere sçrbetore ma 44 MAT0EU XXI. XXII. 

37 tëpere se te parete: por ua ban' astu. ~Ede mlasandai dergoi 
te birin' e vet tek ata, tue t$ane, se T'em-bir kane me e 

38 pasune turp. Por buytëite kur pane te blrine, #ane niani 
tietrit, Kui astç trasigimtari; eni ta vrasim', ede te pustoyme 

39 trasigimin' e ati. E^e si e zune, e ndsuerne yaste vëstit, ede 

40 e vrane. Kur te viye pra i zoti vëstit, Ikis ka me u bam' 
atune buykve ? 

41 I tfonç, Kelc e ma kel£ ka me i pnsune : ede vëstine ka 
me ua oane te tiëreve buykve, te tsilte kane me i oane pëmete. 
nde kohe t' atuneve. 

42 Iesui u tfot' atuneve, Kufe s' keni kenduem nder skronat, 
Atë gur ki s' e pel'lmen' ata ki ndertoyne, kui uLa per krue 

kanti: prei Zotit uba ayo, e^e ast' e merekuluesime nder 

43 sute t'ane?" Perandai po u #om yuve, Se mleretenia e 
Perendise ka me umafe prei yus, ede ka me u^ane mbe ni 

44 komp ki ban pemet' e asai. EJe ai ki te biere permbi ketS 
gur, ka me utfefmuem : ede mbi ate lu te biere, ka me e 
persësunç. 

45 Eoe Krue-priftenit' ede Farisëite kur ndeguene parabulat' 

46 e ati", e muerne vest se #ote per ata. Eoe kerkiiene me e 
zane, por droysine gmdeyene, sepsë e kisine per profët. 

1 KAP. XXII. Eoe lesui upergëk per-sç-rl, e u i9a atuneve, 
me parabula, tue tfane, 

2 Mberetenia e lcilvet upergait me ni nieri mberet, ki bani 

3 darsma per te birin' e vet. ESe dergoi serbetoret' e vet me 
#ifun' ata ki këne tflfune nde darsmat : por nuke desne me 

4 aroune. Per-se-ri dergoi te tiere serbetore, tue tfane, 0oni 
atuneve Ki këne #If une, Ke te bana gati drëkene t'eme : kët' 
e mi eoe befat' e maime yane i9crune, ede te gi#a yanç 

5 gati: eni nde darsmat. Por ata pertuene, e^e skuene niani 

6 nd' are te vet, e tietri nde tregetT tç vet: EJe te tiërete zune 

7 serbetoret' e atl, e i san' ede i vrane. Por mbereti kur ndegoi, 
uzemerue, eoe dergoi usterm' e vet, eoe prisi ata, gaksorete, 

8 eoe dogi kutetin' e atuneve. Ateliere u ^ote serbetorevet vet, MAT0EU XXII. 45 

Darsma aste gati, por ata lki Isëne tflfunç s'isine te veyefsim. 

9 Skoni pra ndep§T te dal'unat e u^evet, ede sa vefç te geni, 

10 i tfifni nde darsmat. Ede ata serbetoretç duel'ne ndeper u^et, 
e mbeloflne gi#e sa getne, te kelsiy e te mirg: eJe darsma 

1 1 umbus me nieres la rine nde mesalç. E^e mlereti kur huni 
me pam' ata lk\ fine nde mesale, pa atië ni nieri ki s'kiste 

\2 vësune petka darsme. Kde i #ot' at7, Mik, si hune ketu pa 

13 pasunç petka darsme? Por ai mbuli goyene. Atehere mbereti 
u tfa serbetorevet, Litfni atë per kambes e per duers, eoe 
ngrëni-a, e hitfni-a nd' efesine te peryasteme; atië ka me 

14 këne te kjamit' ede te dridunit' e oambevet. Sepsë sume 
vete yane te #ifune, por pak te sgëoune. 

15 Atehere Farisëite skuen' e bane kesile, si ta zane nde lak 

16 me fyal'e. Eoe dergoyne tek ai disëpuyt' e vet baske me 
Herodianet, tue tfane, Miester, e dime se yë i vertete, eoe 
meson uJen' e Perendise rne verteteni, ede s'do me ditun' as 

17per kurkënd : sepsë nuke ven orë mbe falce niërezis. Na 
tfuei pra, Ts' te dukete? ast' e uJçse me i oane page 

18 Kaisarit, a yo ? Por Iesui si e muer vest dialesin' e atuneve, 

19 Ga, Ts' me ngitni, hipokritena? Me diftoni moneten' e pagese. 

20 EJe ata i prune ni dinar. Eoe ai u 6ot' atuneve, E kuit 
asfe l'cyo future, ede keyo permbiskrone ? Jxtd i #6ne, e 

2\ Kaisarit. Atehere u tfot' atuneve, Lani pra ato Iki yane te 
Kaisarit mbe Kaisarine; ede ato 1H yane te Perendise mbe 

22 Perendine. EJe atd kur ndeguene, umerekuluene, ede e 
lane e ikne. 

23 Nd' atë dite i ertfne perane Saddukëite, ata ki #6ne se 
se nuk' aste te ngalune, ede e puetne, tue #ane, Miester, 

24 Moiseu ^a, Nde vdekte kusi pa pasune diël'm, i velai ati 
ka me umartuem me gruen' e ati", ede ka me ngale fare 

25 per te velan' e vet. EJe lsine ndçr në state velazen : eoe i 
pari umartue, eoe vdil^; ede mbassi s' pat Tane fare, la gruen' 

26 e vet mle te velan' e vet: kestu ede i duti, ede i treti, deri 

21 mle te statçt. E(5e mbas te gitfeve vdilc e^e griieya. 46 MAT0EU XXII. 

28 Mbe te ngalunit pra, tsilit prei ketune te stateve ka me 
l£ëne grueya? sepsë te gi#' e patne raare. 

29 EJe Iesui upçrgëtë, e u #a atuneve, Genëheni, rabassi 

30 s'diiii skroiiat', as fukln' e Perendise. Sepsë mbe te ngalunit 
as martoyn', as martohene, por yane porsi ënguyt' e Perçndise 

31 nde lnel. EJe per te ngalunit prei se vdëkunis, s' keni 

32 kenduem lHs aste tfane mbe yu prei Perendise, kur #a, Une 
yam Perenia Abrahamit, ede Pcrendia Isaakut, ede Perendia 
lakobit?" Perendia nuk' aste Perendi te vdëkunis, por te 
gales. 

33 EJe gindeya kur ndeguene, merekulohesine per mesimin' 
e atl. 

34 Por Farisëite kur ndeguene se u nibeseli goyene Saddukevet, 

35 umbelotfne baske. Atehere gi ligetar prei atuneve pueti, tue 

36 ngam' atë, e tue tfane, Miester, tsila porosi astç ma e maoe 

37 nde liget? EJe lesui i #a, Te dues Zotine Perendine tand 
me gitfe zëmrene tande, eae me gi#e spirtine tand, e^e me 

oS giOe mëndiene tande". Ayo ast' e para, eSe e maJeya porosT. 

39 E^e e duta ki pergan me ate aste, Te dues fekine tand 

40 porsi vëtehene tande". Gritfe liga eJe profëtenite varene mbe 
keto du porosia. 

41 ~Ede Farisëite kur lsine mbeleJune, Iesui i pyieti, tue #ane, 

42 Kis u dukete yuve per Kristine? i bir' i kuit aste? I tfone, 

t V 

43 i Davidit. U tfot' atjineve, Kus pra Davidi me Spirtin' e 

44 lcuen Zot? tue tfane, I #a Zoti Zotit t'em, fi prei se 
diatftesç s'eme, deri sa te ve anemitët' e tu perpos ndene 

45 karabet e kambevet tua". Nde Kofte pra se Davidi e Kuen 

46 Zot, si ast' i blr i atl? lEde kurkusi s'mundei me i upergëgune 
ndohl fyale, as nuke gudsoi kusi tse mb' atë ditç me e 
puëtune ma. 

KAPTINA. XXIII. 

1 Ateherç lesui u fol'i glndeyese, ede disëpuyvet vet, tue 

_ V _ 

2 #ane, Skmisit' eoe Farisëite kane ndënune mbe skamp te MAT0EU XXIII. 47 

t _ 

3 Moiseut: GiOe sa t' u tfone yuve pra me i rueitune, rueni 

ede bani; por mbas vëperavet atuneve mos bani: sepsë t9onç, 

4 ede nuke baynç. Sepsë liJine bafe te randa l_i nukç barene, 
eSe i vëne pçrmbi kraha te niërezevet; por me gistin' e vet 

5 nukç duene me i lueitune. EJe gitfç veperat' e veta i bayne 
per me i pame niërezite: ede sganoyne hiret' e veta, ede 

6 smaJoyne stëepet' e pëtkavet veta, ede duene kruet' e mesalese 

7 ndeper darkat, ede vendet' e para ndeper synagogat, e^e te 
persendëtunate ndeper treget, ede me uluieitune prei nierezis 

8 Rabbi, Rabbi,. Por yu mos __uhi Rabbi : sepsë ni aste miestri 

9 yiiei, Kristi; ede tç gi#e yu yeni velazçn. E^e mos ]_uhi ate 

10 mbi Sët: sepsë lii ast' Ati yuei, l_i aste nde l_ilt. As mos 

11 1-Lihi miestra: sepsë ni aste miestri yuei, Kristi. Por ma i 

12 maoi prei yus, ka me l_ëne serbetori yuei. EJe kus te ngreye 
vëtehene, ka me upervume; eSe kus te pervëye vëtçhene, 
ka me ungntune. 

V V . ... v 

13 Por myerte yu, Skriiisa eoe Farisei, hipokritena : sepsë 
mbulni mberetenin' e l_ilvet perpara niërezis: persë yu nuke 
huni, nuke lëni me hum' as ata l_i huyne. 

14 Myerte yu, Skruisa eSe Farisei, hipokritena ! sepsë hani 
stepiat' e gravet veya, eSe kete e bdni tue stime skaik se 
tani urata te gata: perandai keni me mare ma tëpere mundim. 

15 Myerte yu, Skruisa eSe Farisei, hipokritena! sepsë kerkoni 
dëtin' eSe tokene me tame ni te ketfuem: eSe si te bahete, 
e bani te birin' e dsehenemit du fiys ma tëpçre se vëtehene 
tiiei. 

16 Myerte yu, uJe-terhekes te vërbete! l_i tfoni, se Kus te 
baye bë per tempul, nuk' aste ga; por kus te baye bë per 

17 ar te tëmpulit, bahete detuer. Te mafe, eSe te vërbete: sepsë, 
tsili aste ma i ma#' ari, apor tëmpuli l_i sentenon arine? 

18 EJe, Kus te baye bë per iÇerorene, nuk' aste ga; por tsili 
te baye bë per Junetine 3_i aste permbi atë, bahete detuer. 

19 Te mafç, e^e te vërbete! sepsë tsila aste ma e m&Se, (?unetia, 

20 apor tferoreya l_i sentenon ounetine? Ai pra l_i te laye bë 48 MAT0EU XXIII. 

per tferore, ban bë per atë, e^e per gi#' ato ln yane siper 

21 mb' atë. E^e ai lu te baye bë per tempul, ban bë per atë, 

22 ede per atë la fi nd' atë. E'le ai lu ban bë per Ikiel, ban 
Lë per skamp te Perenclise, eJe per atë lci fi siper mb' atë. 

23 Myerte yu, Skruisa eoe Farisei, hipokritena! sepsë nepni 
te oeten' e mendres', e maraltes', e laniinonit, ede keni lane 
ma te randat' e l'igesç, gulmi' ede perdelimin' ede bësenç: 

24 keto duhei me i bame, e^e ato mos me i lane. UJe-terhekes 
te vërbete, ki strui9ni muskayene, ede kamilen' e perpini. 

V 

25 Myerte yu, Skruisa ede Farisei, hipokritçna! sepsë kironi 
te peryastemen' e potirit eSe te kupese, ede permbrenda 

26 yane pl'ot me fembesa, e me te pa-mbaituna vëtehene. Farisë 
i vërbete, luro ma perpara te permbrëndsemen' e potirit e^e 
te kupese, per me ulam' e Inrute eae e peryastemeya e 
atuneve. 

27 Myerte yu, Skruisa eoe Farisei, hipokritena! sepsë u 
pergani vofevet lueme me kel'&ete, te tsilate peryasta dukene 
te bukura, por permbrenda yane pl'ot me ëstena te vdëkunis, 

28 e me gi#e fare ndunesie. Kestu ede yu peryasta dukeni te 
drëite mbe niërezit, por permbrenda yeni plot me hipokrisT, 
e me pa-1'igeni. 

29 Myerte yu, Skruisa ede Farisei, hipokritena! sepsë ndertoni 
vofet' e profetenavet, e^e stol'isni monumentat' e te drëitevet, 

30 ede tfoni, Nde isim nde ditt t' atenavet t'ane, nuke dote isim 

31 piesetare me ata nde gak te profetenavefc. Kalsi sa bani 
desmi per vëtehene tuei, se yeni te biyt' e atuneve Iki 

32 vrane profëtenite. Mbusni ede yu matesin' e atenavet tuei. 

33 Garpiy, kel'us neperkas, Ikus keni me ikune prei mundimit 
dsehenemit? 

34 Peranclai l£e une te kam me derguem te yu profëtena, ede 
te ditsuna, eoe skruisa : eoe disa prei asis keni me i vram' 
e me i krulcezuem, ede dt'sa prei asis keni me i fafune ndeper 
synagogat tueya, ede keni me i perzane prei lmteti mbe 

35 lcutët: per me arcTune mbe yu ts' do gak i drëite, lii aste MAT0EUXXIII. XXIV. 49 

deroune mbi oët, tse prei gakut Abelit dreite, deri mbe gak 
te Zaharise, te birit Barahise, te tsilin' e vrate ndermiët 

36 tëmpulit ede tferorese. Per te vertet po u tfom yuve, gii9e 
keto kane me arJune permbi ketë bres. 

37 Ierusaleme, Ierusalemç, la vret profetenite, eJe fef me 
gure ata Ki yane derguem te ti, sa here desa me mbel'ëJune 
biyt' e tu, sikurse pula mbel'ë# zolu' e vet ndene fl'etet, 

38 por nuke deset! l£e stepia yiiei te po l'ihet' e skrete mbe yu. 

39 Sepsë po u #om yuve, S'keni me me pame per mbaskendai, 
deri sa te #oni, I bekuem dst' ai ln viën mb'emçnit te Zotit. 

KAPTINA XXIV. XXV. 

1 EJe Iesui duel', e iku prei tëmpulit: ede disëpuyt' e ati 
i ertfne perane per me i diftuem* ndertesat' e tëmpulit. 

2 Por Iesui u #a atuneve, Nuke sifni gi#e keto ? Per te vertët 
po u #om yuve, $£ s' ka me mbëtune ketu. giir mbi giir la 
te mos fenohete. 

3 EJe ai tue ndënune mbi Mal' te Ulivet, disëpuyt' i uafruene 
mte-n'-ane, tue tfane, Na #uei, kure kane me ubame keto ?' 
e Je tsili aste seni i te ar^unit J tand, ede te mbaruemit' e 
yëtese ? 

4 EJe Iesui upergë&, e u #a atuneve, Sikoni mos u geneye 

5 yuve kusi. Sepsë sume vetç kane me arJune mb' ëmenit t'em, 
tue #ane, se Une yam Kristi; ede kane me genuem sume 

6 iv?te. EJe keni me ndeguem l'uftena, ede zana luftenas : sikoni 
mos frikohi: sepsë te gi#a k§to duhene me ubame, por e 

7 mbrapmeya ede s' aste. Sepsë ka me ungntune komp kundre 
kombi, ede mbereteni kundre mbçretenie : ede kane me Isëne 

8 zina, e semundeye, e termëtena vend mbe vend. Por gi#e 

9 keto yane te filuem te dimptunas. Atehere kane me u dane 
yuve nder duer per strengim, e^e kane me u vrame yuve : 
ede keni me u mafe meni prei gi#e kombes per ëmenine t'em. 

10 EJe atehere kane me uskandal'izuem sume r^, ede kane me 
dane nder duer niani tiëtrine, ede kane me mafe meni niani 

5 50 MAT0EU XXIV. 

1 1 tiëtrine. EJe sume profet-flnesa kane me utsuem, eoe kanç 

12 me genuem sume vete. E£e mbassi te sumohete pa-ligenia, 

13 dasunia e te sumevet ka me uftofune. Por kus te duroye 
14deri se mbrapmi. kui ka me spetuem. ~Ede kui ungili i 

mheretenise ka me upredikuem ndeper gi#e botene, pçr desmi 
mbe kombet; eJe atehere ka me arJun' e mbrapmeya. 

15 Kur te sifni pra te ndutet' e skretise", lu aste tfane prei 
profetit Daniel, ndënune nde vend te sentenuem, (ai Iki kendon, 

16 l'eta mafi vcst :) atehere ata la yane nde Iudë, l'et' lkine 

17 ndeper malet: kus te yete mbi kul'mit, letç mos sdrupi me 

18 mare ga prei stepise vet : ede kus tç yete nd' are, lete mos 

19 ketfëhete mbrapa me mafe petkat' e veta. Eoe myër ato ki 
yane te mbarseme, e ato H:i kane fosne per gi nd' ato clitt ! 

20 EJe fali mos me ubam' e lkmeya yuei nde dlmene, as per te 

21 setune, sepsë atehere ka me lcëne strengim i ma#, l£i aso-faret 
nuk' aste lame tse kure se aste zane file bota deri tasti, as 

22 ka me ubame. E£e nde mos skurtohesin' ato ditt, s'kiste me 
spetuem as ndoni korp : por ato ditt kane me uskurtuem 
per te sgeJunit. 

23 Atehere nde u i9aste yuve kusi, Ke hu ciste ketu Kristi, a 

24 atu; mos zini bese. Sepsë kane me utsuem Krist-fënesa, e 
prcfet-iënesa, ede kane me diftuem sene te mçJa, eJe 
merekulia; kaki sa me genuem ede te sgëtfunite, nde kofie 

25 se mundete, Ke tek u #ase yuve ma perpara. Nda u #antsine 

26 yuve pra, Ke ku aste nde skreti; mos dilni : Ke nde Jomate; 

27 mos zine bese. Sepsë sikurse vetima del' prei se l'emit dielit, 
ede dukete deri mbe te perenduemit; kestu ka me l£ën' ede 

28 te arJunit' e te birit nieriut. Sepsë kudo me këne stervina, 
atië kanç me umbeleoune slapete. 

29 EJe pernihere mbas strengimit atune ditve, dieli ka me 
uëfune, e de hana s' ka me ^ane te sendritunit' e vet, ede 
uyte kane me rane prei Kielit, ede fuKiat' e lnlvet kane me 

30 utundune : eoe atçhere ka me udukunç seni te birit nieriut 
nde l^iel : eoe atehere gi^e farat' e Jëut kane me bame vaye, MAT0EU XXIV. 51 

eJe klnç me pame te birin' e nieriut tue arJune permbi rët' 

31 e lcielit me fuln, e me l'aft sume, EJe ka me derguem enguyt' 
e vet me burl Jci ndsicr za tç ma#, ede kane me mbeleuunç 
te sgëJunit' e ati prei se kater ërenas, prei anes ltilvet deri 
prei te tieraë anes atune. 

32 * EJe mefni vest parabulenç prei druse flkut; Kur te bahete 
tasti dega e asai e bute, ede te ndsiefi gëtfetç, ta dini se te 

33 kofet' aste ngat : kestu ede yu, kur te sifni giOe kçto, ta 

34 dini se aste ngat nder duer. Per tç vertët po u tfom yuve, 
Kui bres s' ka me skuem, deri sa te bahene keto te gi#a. 

35 Kieli eoe dëu kane me skuem, por fyalet' e mia s'kane me 

36 skuem. Eoe per ate dite, e atë ore kurkus s'e di, as ënguyf 
e lulvet, vets em-Ate vëteme. 

37 ~Ede sikurse Uinç, ditt' e Noese, kestu ka me Jsën' ede te 

38 ar^unit' e te birit nieriut. Sepse sikurse lsine nierezitç, 
nd' ato ditt perpara permbuteyese tue ngran' e tue pime, tue 
martuem e tue umartuem, deri mb' atë dite Iki huni Noeya 

39 nde arke. E'Je s'e ngofne, deri sa eidi permbuteya, eJe ngriti 
te gi#e; kestu ka me ltln' e^e te ardunit' e te birit nieriut. 

40 Atehere du vefe kane me tëëne nd'arç; 6iani mëfete, e3e 

41 tietri lehete. Du veta kane me blueitune nde muli; niana 
mëfete, ede tietra lëhete. 

42 Ilini Kute pra : sepsë nukç dini mbe ts' orç viën zoti yuei. 

43 Por kete e mefni vest, se nde e dinte i zoti stçpise mbe 
ts' fare koheye te natese viën vië^esi, kiste me ndënune kute, 

44 eJe s'kiste me lane me uspuem stepia vet. Perandai ede yu 
bahi gati : sepsë i bir' i nieriut viën mb' atë ore ki nuk' 

45 ua pret yuve mëndia. Vale tsili ast' ai serbetuer Lesetar, ede 
i mentsim, te tsilin' i zoti e vll permbi punetoret e vet, p§r 

46 me u di,n atuneve uslamine nde kohe, ? Lum ai serbetuer, 

47 kur te viye i zoti, ta gëye tue bame kestu. Per te vertët po 

48 u #om yuve, Se ka me e vSme permbi g\0e gan' e vet. Eoe 
ai serbetori kel^ nde tfaste nde zëmere te vet, Em-zot vonohefç 

49 me ar June : ede filon me fafune serbetoretç soket' e vet, eoe m MAT0EU XXV. 

50 me ngran' e rne pime baske me te dëitunit; i zoti ati serbetorit 
ka me aroune mb' ate dite tëi s'e pret, ede mb' atë ore \u 

51 s'e di; eoe ka me e dame mbe-n'-ane, ede ka me vume piesen' 
e ati baske me liipokritenat : atië ka me &ëne te lcyamit'' 
eoe te driJunit' e Jambevet. 

1 KAPTINA XXV. Atehere mberetenia e Kilvet ka °me 
upergaitune me dete virginesa, te tsilate muerne dritat' e 

2 veta, e duelne perpara me pritune Jandefine. EJe prei asos 

3 lsine pëse te mëntsime, ede pëse te mafa. Ato te mafate 
kur miierne dritat' e veta, nuke miierne voy baske me vëtehe: 

4 por te mëntsimete muerne voy nder enet e veta, baske me 

5 dritat e veta. ~Ede ^andefi mbassi uvonue, i zuni gumi te 

6 gi#a, ede fl'iysine. E(5e nde mies-nate uba ni kl'itfme, Ke 

7 (^andefi te po viën; dilni perpara me e pritune. Atehere gi#' 

8 ato virginesat' utsuene, e^e ndrëline dritat' e veta. Por te 
mafat' u #ane te mëntsimevet, Na epni prei voyit tuei; sepsë 

9 po na suhene dritate. EJe te mëntsimet' upergegen, tue tfane, 
Mos s'ka me na mbastuem neve ede yuve : por ma mire skoni 

10 tek ata l£i sësine, eoe bl'ini per vëtehene tuei. EJe ato kur 
skuene me bl'eme, oandefi erdi; ede ato lu Isine gati hune 

11 baske me atë nder darsmat: ede umbul dera, Mbasandai vin' 

12 ede virginesat' e tiera, e #one, Zot, zot, tsil'-na. Por ai upergëtë, 
e 0a, Per te vertët po u #om yuve, se nuk' u diy yuve. 

13 Hini lcute pra, sepsë nuke dini ditene, as orene, kur viën 
i bir' i nieriut. 

14 Sepsë kd me cirdmie porsi ni nieri, i Uili, tue votune nde 

15 de te huey, #ifi serbetoret' e vet, e uda gan' e vet. EJe 
nianit i oa pëse talanta, e tietrit du, e tietrit m; gi#e-se-tsilit 

16mbas fuluse vet: ede pçrnihere voiti nde dë te huey. Atehere 
ai lci muer pëse talantate, skoi, e punoi me ato, ede bani 

17 te tiera pëse talanta. Kestu ede ai l?i muer du, fltoi e^e ai 

18 te tiera du. Por ai la muer nianene, skoi, e germihi nde 

19 dët, ede mpsefi argandin' e te zotit. E^e mbas sume kohet 
viën i zoti atune serbetorevet, ede ven orë logari me ata. MAT0EU XXV. 53 

20 Ec?e si erdi perane ai la pat mafe pese talantate, pruni te. 
tiera pëse talanta, tue tfane, Zot, pëse talanta me dë n'dore: 

21 l£e te fitova prei atuneve te tiera pëse talanta. EJe i zoti i 
0a, Te l'umte sçrbetor i mirç, ede besetar : mbe te paketa 
l£ë besetar, kam me tç vume mbi te sumeta: bunç nde gezim 

22 t'ut-zot. ErJi eJe ai la pat mafe du talantate,, ede #a, zot, 
dii talanta me c?ë n'dore : &e te fitova prei atuneve te tiera 

23 dii talanta. I zoti i #a, Te l'umte, serbetor i mire, ede besetar: 
mbe tç paketa l£ë besetar, kam me te viime mbi te sumeta: 

24 bunç nde gezim t'ut-zot. Ertfi per-anç ede ai lki pat mafe 
lii talante, e #a, Zot, te dita se yë nieri i asper, la kof ku 

25 nuke mbole, ec?e mbel'ë# ku nuke sperclave: eJe mbassi pata 
frike, skova, e mpsefa talantene tande nde dët: Ike ku e kë 

26 tandenç. EJe i zoti upergëtë: e i #a, Serbetuer i kelt eJe i 
pertiiesim, ti e dite se nne kof ku nuke mbola, ede mbele# 

27 ku nuke sperdava : diibei pra me vume argandine t'em nder 
truvezaret: ede kur te visiem une, kisiem me mafe t'ëmene 

28 baske me kamatene. Mifni pra prei ati talantene, ede ëpni-a 

29 ati la ka dete talanta. Sepsë kuitdo la ka, ka me i udane,. 
ede ka me i tepruem: por prei kuitdo la s'ka, ede ate ki 

30 te kete, ka me umafe prei ati. Ede serbetorin' e pa-veyefsim 
bi#ni-a nd' efesine te pçryasteme: atië-ka me tëene te kyamit' 
ede te driJunit' e ^ambevet. 

31 EJe kur te viye i bir' i nieriut nde l'aft te vet, ede gi#' 
ënguyt' e sentenuesim baske me atë, atehere ka me ndëriune 

32 nde skamp te l'aftit vet : ede kane me umbelec^une perpara 
ati gi#§ kombete: ede ka me dame nianine prei tietrit, sikurse 

33 bariu dan c^entç prei këJavet : ede ka me vume c^ente prei se 
diat^tese vet, ede këJate prei se femakte^e. 

34 Ateberç mbereti ka me u tfan' atiineve JH rinç, prei se 
diat9tese vet, Eni, te bekviemit' e t'im-ët, trasigoni mleretenine 
la aste lame gati per yu tse kur se aste ngrëfune bota: 

35 sepsë pata uni, e me c^ate me ngrane: pata het, e me Jate 
me pime uye: lcës' i liuey, e me muerte permbrenda: i svesun', 54 MAT0EU XXV. XXVI. 

3b* e me veset: usçmuna, e me vut' orë: tëese nde burk, e er^et 

37 tek une. Atehere te dreitçte kane me i upçrgëgune, tue tfanç, 
Zot, kure te pam tue pasun' unT, e tç uslmem? a tue pasune 

38 het, e te daxn me pime uye ? E$e kure te pam te huey, e te 

39 muerm permbrenda ? a tç svesun', e te vesem ? E^e kurç te 

40 pam te semune, a nde burk, e<?e er#me te ti ? E(?e mberefei 
ka me upergëgune, e ka me u #an' atuneve, Pçr te vertet 
po u #om yuve, Sad~ lci i bate nianit kçtune ma te vogifevet 
velazçnavet mi, ma keni bame mue. 

41 Atehere ka me u tfan' eoe atuneve /ci fine prei se remaktese, 
Skoni prei meye, te malekuemite, nde ziarm te pa-sosunç, 

42 1« aste bame gati per dialin', ede per ënguyt' e atl : sepsë 
pata unT, e s'me oate me ngranç : pata het, e s'me oate me 
pime uye : lcës' i huey, e s'me muerte permbrenda : i svesun', 

43 e s'me veset : i semune, ede nde burk, e s'me vute orë. 

44 Ateherç kane me i upergegun' ede ata, tue tfane, Zot, kure 
te pam tue pasun' unT, a tue pasune het, a te huey, a tç 
svesun', a te semune, a nde Lurk, ede nuke te serbuem ? 

45 Atehere ka me u upergegun' atuneve, tue #ane, Per te 
vertet po u #om yuve, Sado 1H nuk' i bate nianit ketune ma 
te vogilevet, as mue nuke ma bate. 

46 EJe ata kane me skuem nde mundim te pa-sosune; e$e 
te drëtete nde yete te pa-so?eme. 

KAPTINA XXVI. 

1 Eoe Iesui kur mbaroi g\0e keto fyal*e, u ^a disëpuyvet 

2 vet, E dini se mbas du. dits aste paska, eoe i bTr' i nieriut 

3 nepete ndç-r duer per me ukrulfezuem. Atehere umbel'otfne 
Krue-priftenit' ede Skruisit' ede pl'elh' e populit nde obof 

4 te Krue-priftit, 1H tfohei Kaiafç : eJe bane kesile per me 

5 zane Iesune me genim, ede me e vrame. EJe ^osine, Mos 
e zdm§ per ditç feste, Ki te mos bahete te perziem nde 
populit. 

6 EJe Iesui kur iste nde Be^anT, nde stçpT te Simonit MAT0EU XXVI. 55 

7 kromosune, i er^i perane ni grue ki kiste ni alabaster me 
voy ere sume te strëyte, ede ia derdi mbi kruet, atië ku 

8 iste ndënune nde mesale. EJe disepuyt' e atl kur pane, 

9 uzemeruen', e tfane, Pçr ts' pune me hupune ? Sepse kgi 
voy ere mundei me usitune me sume ndër, ede me uoanç 

10 ndepçr te vobegit. EJe Iesui si muer vest, u #a atuneve, 

Perse i nepni mundime gruese ? sepse ayo bani pune te mire 

1 l mbç mue. Sepsë te vobegit' i keni perhere me vëtehene tuei; 

12 por mue nuke me keni perherç. Sepsë ayo kur derJi ketë 

13 voy ere mbi korpine t'em, e bani per te vofuemit t'em. Per 
te vertët po u #om yuve, Kudo me upredikuem kui ungil 
nde gi<9§ botene, ka me ufol'un' ede se lHs bani ayo, Iki te 
permendet' ayo. 

14 Atehere skoi ni prei te du-mbç-oetes, ai Iki Imhei Iude 

15 Iskarioti, te Krue-prlftenit, e #a, Kis doni me me Jane, ede 
une dot' u nap yuve nder duer atë ? EJe ata i ^ane tri-Jët' 

16 arganda. Ede tse mb' atehere kerkonte kohe me e tratftuem. 

17 EJe te parene dt'ten e te pa-brumievet disëpuyt' er#ne 
perane Iesuit, e i tfane, Ku do te bayme gati per tui me 

18 ngrane paskenç? EJe ai #a, Skoni nde Imtët tek ake-tsili, 
ede i tfoni, Miestri #ote, Koba eme aste ngat; kam me bamç 

19 paskene te ti, baske me disëpuyt' e mi. E^e disëpuyte bane 
sikurse i porositi Iesui; ede bane gati paskene. 

20 ~E3e kur ungrus, iste tue ndënune nde mesale baske me 

21 te du-mbe-Jetet. Ede ata tue ngranç, #a, Per te vertët po 

22 u #om yuve, se rii prei yus ka me me tra#tuem. Ede ata 
ui<5enuene fort, e filuene me i tfane gi^e-se-tsili prei atuneve, 

23 Zot, mos yam une ? Ede ai upergëk, e tfa, Ai la ngëu dorene 

24 ndç kupet baske me mue, kui ka me me trat9tuem. I bir' i 
nieriut skon, sikurse aste skruem per atë : por myër atl 
nieriu, la tra^tobet' i bir' i nieriut prei atl ! iste mire p§r 

25 atë nieri, mos me pasune leme. EJe Iuda, ai ki e tratftoi, 
upergëlc, e ^a, Rabbi, mos yam une? I ^ote, Ti po #ue. 

26 Eae ata tue ngrane, Iesui muer buken' ede e bekoi, e3e 56 MAT0EU XXVI. 

e #ëu, e ua da, disëpuyvet, ede #a, Mifni, e hani; kui Iste 
21 korpi em. Ede muer potirine, ede si ufal' ndërs, ua d& } tue 

28 tfane, Pini te gi<9e prei keti; sepsë kui aste gaku em i Jiatese 

29 rë, Iki dër^ete per sume p§r ndeyesen' e fayevet. Eoe po u 
#om yuve, se s'kam me pimç, tse tasti e mbaskendai, prei 
kesai peme &i piel haroia, deri mb' atë dite, kur ta piy te 
rë baske me yu nde mberetenit te t'im-ët. 

30 E^e ata si tfane kanken' e uratese, duel'ne nde Maft te 

e o ooj ao o 

Ulivet. 

31 Atehere Iesui u tfot' atuneve, Gi#e yu keni me 
uskandalizuem mbe mue kete nate: sepsë aste skruem, Kam 
me i rane bariut, ede Sente kane me usperdame prei tubese". 

82 Por mbassi te ngalem une, kam me votune perpara yus nde 

33 Galilë. Ede Pietri upergëtë, e i #a, Ede te gi#e nde 
uskandal'izofsine mbe tui, une s'kam me uskandal'izuem kufe. 

34 Iesui i #a, Per te vertët po te #om, Se ketë nate, para se 

35 te kendoye geli, tri here kë me me mohuem. Pietri i tfote, 
E^e nde ul'upste me vdekun' une baske me tui, s'kam me 
te mohuem. Kestu tfan' ede gi<9e disëpuyte. 

36 Atehere Iesui viën baske me ata nde ni katund la tfohete 
Getfsimani, e^e u #ote disëpuyvet, Hini atu, deri sa te vete, 
e te falem atië. 

37 Ede muer me vëtehe Pietrin' eSe du te bijt' e Zebedeut, 

38 e filoi me uiJenuem, e me i arJune rande. Atehere u #ot' 
atuneve, Spirti em ast' i iJenuesim deri mbe vdeke: mbetni 
ketu, ede fini &ute baske me mue. 

39 Ede si skoi pak perpara, ra me fatëe permbus, tue ufal'un', 
e tue tfane, Ati em, ndç Kofte se mundete, l'ete skoye prei 
meye kui potir : por yo si te demi une, por si iç dues ti. 

40 EJe viën te disëpuyt, e i gën tue fyëtune, eoe i tfote 
Pietrit, Kestu nuke muftet me ndënune &ute ni ore baske 

41 me mue ? Rini Imte, ede fal'uni, l£i te mos huni nde ngaseye : 
sepsë spirti aste gati, por misi ast' i pa-fulHsim. 

42 Per-se-ri per se duti voiti, ede ufal', tue tfane, Ati em, MAT0EU XXVI. 57 

nde tëofte se nukç mundete me skuem prei meye kui potir, 
la te mos e piy, ubafte dasunimi ut. 

43 EJe si erJi, i gën per-se-ri tue f) ëtune : sepse sut' e 
atuneve Isine randuem. 

44 EJe si la ata, voiti per-se-ri, e ufal' per se treti, tue tfanç 
por atë fyale. 

45 Atehere viën te disëpuyt e vet; eoe u tfot' atuneve, Fl'ini 
pra, ede prahi: Ike tek uafrue ora, eJe i bir' i nieriut nëpete 

46 nder duer te faytorevet. Tsohi, l'ete skoyme : tëe tek uafrue 
ai la me tratfton. 

47 E^e ai kur iste tue fol'e, l£e tek er^i Iuda, ni prei te 
dtj-mbe-^etes, ede baske me atë er-Qnç sume gindeye me #ika 
e me druna, prei anese Krue-priftenavet ede pl'etëvet populit. 

48 EJe ai la e tratfton u bani atuneve sene, tue tfane, Atë lki 

49 te pu# une, ai aste: zmi-a. EJe periiihere erJi perane Iesuit, 

50 e #a, Fal'emi, Rabbi; eoe e pu#i. EJe Iesui 0a, Mik, 
persë eide ? Atehere uafruen', e vune duerte mbi Iesune, 
ede e zune. 

51 EJe Ise ni prei asis la lsine baske me Iesune, strini doren', 
e dsuer tfiken' e vet, ede i ra serbetorit Krue-priftit, e i preu 

52 vësine. Atehere Iesui i #ote, Ke#ë tflkene tande nde vend 
te vet: sepsë gifr' ata Iki vëne dorç mbe #ike, kane me ubiefe. 

53 Apor te dukete se nuke mundem tasti t' i l'utem t'im-ët, ede 
ka me me ndsiefe perpara ma tëpere se du-mbe-Jete Tegeona 

54 ënguys ? Si kane me umbusune skronate pra, se kçstu 
duhete me ubame ? 

55 Mb' atë here Iesui i <9a gindeyese, Porsi mbi kursare keni 
dale me #ika e me druna per me me zane ? perdite fisiem 

56 te yu tue mesuem nde tempul, ede nuke me zute. Por 
gi#e keyo uba, la te mbusene skronat' e profëtenavet. 

Atehere giOe disëpuyt' e l'an', e ikne. 

57 EJe ata si kapne Iesune, e prune te Kaiafa Krue-prifti, 
atië ku Isine mbele^une Skruisit' ede pl'elhe. 

58 Por Pietri e mefte mbrapa prei se Targut, deri nd' obof 58 MAT0EU XXVI. 

te Krue-priftit, ede si huni nibrenda, finte baske me serbetoret, 
per me pame te mbrapmene. 

59 EJe Krue-priftenit' eoe plelct' ede gi<9e baske-ndëitia, 
kerkoysine desmi mbe fëne kundre Iesuit, per me e vrame : 

60 por nuke getne. ~Ede ndonese er#ne sume desmitare fënes, 
CI por nuke getne. EJe mbasandai er#ne du desmitare fëires, 

e #ane, Kui #a, se Mundem me piisune tëmpulin' e Perendise, 

62 ede per tri ditt me e ndertuem. Eoe Krue-prifti ungiit, e i 
#a, S'po pergege aspak? ts' desmi bayne keta kundre teyet? 

63 Por Iesui nuke pezante. 

EJe Krue-prifti upergëK, e i 6a, Te vë mbe bë per 
Perendin' e gale, te na #ues, ncle yë ti Kristi, i Blr' i Perendisç. 

64 Iesui i #ote, Ti po t9ue : por ane po u #om yuve, se Tse 
tasti e mbaskendai keni me patne te birin' e nieriut tue 
ndëriune prei se diatftese fuliise, eoe tue artmne mbi rënat 

65 e Inelit. Ateberç Krue-prifti sliëu petkat' e veta, tue tfane, 
Se vlasfimisi. Ts' nevoye kena ma per desmitare ? Ike tasti 

66 tek e ndeguete vlasfirnin' e atl. Si u diikete yuve? Eae ata 

67 upergegen, e #ane, Aste faytuer per vdekç. Atçliere. e pestune 
nder su, eoe i rane me grusta; eoe te tiere i rane me suplaka, 

68 tue #ane, Profetizo mbe në, o Krist; tsili ast' ai la te ra ? 

69 EJe Pietri finte peryasta ndç obof, eoe i eroi per-ane lii 
serbetore, tue #ane, EJe ti lsie baske me Iesu Galileasine,. 

70 Por ai e mohoi perpara te gitfeve, tue <9ane, Nuke diy se liis 

71 #ue. EJe ai kur duel nde dere te obofit, e pa lii tieter, e^e 
u tfot' atuneve Tci islri atië, ~Eoe kui iste baske me Iesu 

72 Nazorëasine. EJe per-se-ii e mohoi me bë, Se nuk' e 

73 diy nierine. EJe mbas lii grimet er<9ne per-ane ata, \u lsine 
tue ndenun', e i tfane Pietrit, Per te vertët eoe ti yë prei 

74 asis; sepsë ede te fol'unitç t'at te difton. Ateliere filoi me 
neme, e me bamç bë, Se nuk' e diy atë nieri. EJe pernibere 

75 kendoi gel'i. Atebere i ra nder mend Pietrit fyal'a e Iesuit, 
ln i pat tfane, Se para se te kçndoye gel'i, tri bere kë me 
me mobuem. Eoe duel' yaste, e liyau iJet. MAT0EU XXVII. 59 

KAPTINA XXVII. 

1 EJe si ub§ mçngësie, g'iOe Krue-priftenit' ede ple&t' e 
populit oan e muerne kesile kundre Iesuit, per me e vrame. 

2 EJe si e litfne, e prune, eJe e d&ne ncler duer te Pontiut 
Pilatit guvernatorit 

3 Ateherç kur pa Iuda, ai 1H e tratftoi, se ugukue per 
vdeke, upendue, ede ke#eu tri-dët' argandate te Krue-pnftenit' 

4 eoe te plekte, tue tfane, Feyeva 1k'\ Jase nder duer gak te 
pa-fay. EJe ata tfane, Ts' gail'e kena na? ti kë per ta pame, 

5 Ede ai \\od'\ argandate nde tempul, e iku: ede voiti, e vuer 
vëtehene, 

6 EJe Krue-priftenite si muerne argandate, #ane, Nuk' ast' 

7 e uJe?e me i vume nde kurbana, sepsë yane ndër gaku. E$e 
si oan e muerne kesile, blën' aren' e tiegularit me ato, per 

8 me voruem te liueyte. Perandai ayo are ukueite, Are gaku, 

9 deri mbe clite te sotsime. Atebere umbus li;is aste t9ane prei 
anese profetit Ieremi, lk'\ #a, EJe muerne tri-Jët' argandatç, 
ndërin' e te pernderuemit, tç tsilin' e pernderuene prei te 

10 biys Israelit; eue i tfane nd' are te tiegularit, sikurse me 
urJenoi Zoti". 

11 E'5e Iesui ndeiti perpara guvernatorit: eoe guvernatori e 
pueti, tue £ane, Ti yë mberët' i Iudevet? ede Iesui i #a, 

12 Ti po #ue. Etfe ai kur perflitei prei Krue-priftenavet eoe 

13 prei pl'elivet, nuke pergëgei aspak. Atehere Pilati i #ote, 

14 Nuke ndegon sa bayne desmi kundre teye ? Por ai s' i upergëk 
as mbe ndorii fyal'e; kaki sa guvernatori merekulohei fort. 

15 EJe guvernatori kiste zakon per ditç feste me i l'isuem 

16 gindeyese ni te l'ichme, tsiline te doysin' atci, Eoe atehere 
lTkisine ni te li(hme me ëmene, Iki tfohei Barabba. EJe ata 

kur lsine mbeleJune, Pilati u #a atuneve, Tsiline cloni me 
u lisuem yuve ? Barabbane, apor Iesune ln tfohete Krist ? 

18 Sepse e dinte, se e oane nder duer prei zmirit. 

19 EJe ai tue ndënune mbi skamp te gulnt, grueya e ati 60 MAT0EU XXVII. 

dergoi tek ai, e £a, Ti mos i ban ga ati te drëite: sepsë sot 
holEa sume nd' andefe per ate. 

20 EJe Kme-priftenit' e^e pletët' i mbusne mëndiene gmdeyese 

21 me lupune Barabbane, eoe me prisune Iesune. E^e 
guvernatori upergëlt, e u #a atuneve, Tsiline doni prei kçsi 

22 te dus me u l'isuem yuve? Eue ata #ane, Barabbane. Pilati 
u #ot' atuneve, Kis dota bay pra Iesune ln tfohete Krist ? 

23 Te gi#' i #one, Lete kmkezohete. ~Ede guvernatori tfa, 
Persë, lns te ke& ka bame? Por ata bertitsine ma tëpere, 

24> tue £ane, Lete krukezohete. ~E3e Pilati si pa se s'latei 
mbe krue aspak, por ma tëpere te perziem bahete, muer 
uye, e lau duerte perpara gindeyese, tue #ane, Yam pa fay 

25 prei gakut keti re drëiti; yu keni pçr ta pame. Ede gitfe 
populi upergëlc, e 0a, Gfaku i ati #0j% mbi në, ede mbi 
biyt t'ane. 

26 Atehere u lisoi atuneve Barabbane : e^e mbassi fafi me 
terfurk Iesune, e da nder duer per me ukrul^ezuem. 

27 Atehere ustetoret' e guvernatorit muerne me vëtehe Iesune 
ndç stepi te guvernatorit, ede mbel'otfne mbi atë gi&e tuben' 

28 e ustetorevet. E^e e svesne, e i vesne ni klamide te kul£e. 

29 Ede gersetuene m kunore fefas, e ia vune mbi kruet t' ati, 
ede i ddne ni kalam nde dore te dia#te: ede rane nde gune 
perpara ati, e lueysine me atë, tue tfane, Falemi, Mberët' i 

30 Iudevet. EJe si e pestune, muernç kalamin' e^e i biysine 

31 nde kmet. Ede mbassi lueitne me atë, i svesne klamiden', 
ede i vesne petkat' e atT, ede e prune per me e kruUezuem. 

32 EJe tue dale, getne ni nieri Kyreneas, lu e kiste ëmnine 

33 Simon: ketë e zun' angari ]£i te ngreye kmlan' e atl. EJe 
kur ertfne nde ni vend, Ui tfohete Golgotfa, ai aste ki ^ohete 

34 Yend i krese, i oane me pim' u^ele perziem baske me 
t'amel^: por cii si e vuni nde Luze, nuke desi me pime. 

35 EJe si e kruUezuene, stine sorte, e dane petkat' e ati: l?i 
te mbusete las aste ^ane prei profetit, Dane petkat' e mia 
mte vëtehen' e atuneve, e^e stine sorte mbi pëtkune t'em". MAT0EU XXVII. 61 

36, 37 EJe tue ndënune rueysin' ate atië. Ede vune sipçr mbi 
kruet t' ati punen' e ati skruem, KUT AST' IESUI 
MBERETl I IUDEVET. 

38 Atehere krukezohenç baske me atë du kursare, ni prei 
se diatftet, ede ni prei se remaktet. 

39 ~Ede ata lu skoysine per-ane nemsin' ate, tue tundunç 

40 krenet' e vet, e tue #ane, Ti l£i pris tëmpulin', ede e nderton 
per trl ditt, speto vëtehene tande : nde yë i Bir' i Perendisç, 

41 sdrup prei krulat. Kestu ede Krue-priftenite tue lueitune 

42 baske me Skruisit ede me pl'e&t, tfosine, Te tiere spetoi, 
vetevëtehene nuke mundete me e spetuem. Nd'aste mfcerët' i 
Israelit, l'ete sdrupi tasti prei krukit, e^e kena me i besuem. 

43 Mbahei mbe Perendine; l'eta spetoye tasti, nde e daste: sepse 

44 i9a, Se yam Bir Perendie. — Astu edë kursarete la Isine 
kru&ezuem baske me atë e saysine. 

45 Ede tse prei orese gastte uba nl efesine mbe gi#e dëx\e, 
deri mbe nand' ore. 

46 EJe mbe te nanden' ore Iesui bertiti me za te ma#, tue 
#ane, Eli, Eli, lama sabahtfani ? " Iki do me i9ane, Perendia 

47 em, Perendia em, persë me fisove prei duers ?" Ede disa 
prei asis IH isin' atië, kur ndeguene, #anç, Se kiii po #efët 

48 Eline. EJe pernihere utuef ni prei asis, ede muer ni spuze, 
ede e mbusi me ui9el, e^e e vfini mbe ni kalam, e i nepte 

49 me pime. EJe tç tiere £osinç, Lëni te sofime, nde kofte se 
viën Elia me e spetuem. 

50 EJe Iesui per-se-ri bertiti me za te ma#, e da, spirtine. 

51 Ede l£e kurtina e tëmpulit tek utsa mbe du prei se nal'tit 

52 deri poste; ede dëu utund, ede gurete pl'asne. EJe vofet' 
uhapne, ede sume korpena prei asi sëritenas 1H kisine vdekun' 

53 ungalne, ede duel'ne prei vofes, mbas te ngalunit ati, e hune 
nde sëntinç liutët, e^e udukne mbe sume vete. 

54 Ede urJen-kmdesi, ede ata H:i lsine baske me atë tue rueitunç 
Iesune, kur pane termetin' ede se liis ubane, ufrikuene fort, 
e ^anç, Pçr te vçrtët kiii paska Ikene Bir Perendie. 

6 62 MAT0EU XXVII. XXVIII. 

55 Ede atië lsine sume gra tue vum' orë prei se Iargut, te 
tsilat' e kisine mafe mbrapa Iesune prei Galilese, tue i 

56 serbuem : ndçr ato iste Maria Magdalena, e de Maria e ama 
Iakobit ede Ioseut, e^e e ama t§ biyvet Zebedeut. 

57 Ede si ungrus, erdi 6i nieri i pasune prei Arima6ese, Tci 
e h'ste ëmnine Iosef, Iki ede ai vete kiste pase Uene disepuF 

58 i Iesuit : kui voiti pçr-ane Pilatit, e l'upi korpin' e lesuit. 

59 Atehere Pilati urJenoi me i uoane korpi. J&de Iosefi si muer 

60 korpinç, e mpstuel me pel'hure te paster, ede e viini ndç 
vof te vet tç rine, la e kiste germihune ndç skamp te gurit : 

61 ede si fokuloi ni gur te ma# nde deret tç vofit, iku. EJe 
atië iste Maria Magdalena, ede Maria tieter, tue ndënune 
kundruel vofit. 

62 Ede nde te nësermenç, Ki aste mbas te prëndesç, umbçl'otfne 

63 Krue-priftenit' ede Farisëite te Pilati, tue #ane, Zot, na 
ukuytue, se ai genestari #a, kur Ike i gale, se Mbas tri dits 

64 kam me ungale. UrJeno pra te ruhete vofi deri mbe tç tretenç 
dite, se mos vine disëpuyt' e ati natene, eoe e vieJine, eSe 
i tfonç populit, se Ungal prei se vdekunis : ede ka me ltën' 

65 e mbrapmeya genestre, ma e kelce se e para. Ede Pilati u 
0a atuneve, Keni rueitesa: skoni, e siguroni-a si ta dini. 

66 Ede ata voitnç, e siguruenç vofine, tue bulosune gurinç, 
baske me rueitesat. 

KAPTINA XXVIII. 

1 Ede si skoi e sçtuna, kur filoi me sbarJun' e diela e para 
dit' e yavçsç, erJi Maria Magdalena, eoe Maria tieter, pçr 

2 me vum' orë vofine. E£e l£e tek uba ni termët i ma#: sepse 
engul' i Zotit sdrupi prei lHelit, ede exdi e fokuloi gurinç 

3 prei dërese vofit, ede finte siper ati. ~Ede fatëeya e ati iëte 

4 porsi vetime, ede petku i ati i bar^ç porsi bore. EJe ata 
Tki rueysine udro#n§ prei frikçs' atl, e<?e ubane porsi te 

5 vdëkunç. Ede ënguli upçrgëlc, e u <9a gravet, Mos frikohi 

6 yu: sepsë e diy se kerkoni Iesunç, Ki ukrul^çzue. Nuk' ast§ MAT0EU XXVIII. 63 

ketu : sepsë ungal, sikurse pat 0an§. Eni, sifyi vëndinç ku 

7 l£e Zoti. EJe skoni spëit, e u tfoni disëpuyvet atl, se ungal 
prei se vdëkunis; ede lte te po skon ma pçrpara se yu nde 
Galilë; atië keni me e pame: lce tek u #as§ yuve. 

8 EJe ato duel'ne spëit prei vorit baske me frike, ede me 
gezim te ma#; e utuerne me u dane za disëpuyvet atl. 

9 EJe tue votune me u Jane za disëpuyvet atl, l£e Iesui te 
hasi me ato, e u tfa, FaTemi. EJe ato i ertfnç per-ane, e i 

10 kapne kambet', ede e adumenç. Ateherç Iesui u tfot' atuneve, 
Mos kini frike: skoni, e nepni za velazenavet ml, iLi te 
skoyne nde Galilë, ede atië kane me mç pame. 

11 E^e ato tue skuem, ]£e disa prei rueitesavet tek ertfne 
nde Imtët, e u dane za Krue-priftenavet per gitfç se las 

12 ubanç. EJe atci si umbeTotfne baske me pletët, ede muern e 

13 oane kçsile, u dsine ustetorevet arganda miaft, tue tfane, 
0oni, Se disëpuyt' e atl er#ne natene, e^e e votfne, tue 

14 fyëtune na. Ede nde undegofte kçyo prei guvernatorit, na 
kena me i mbusune mëndien', e<?e kena me u bame yuve 

15 mos me pasune gaile. Ede ata mbassi muerne argandate, 
bane sikurse umesuene: ede keyo fyale uda ndeper Iudeit 
deri mbç ditç te sotsime. 

16 E^e te ni-mbe,-Jete disëpuyte voitne nde Galilë, nd' ate 

17 mal' ku i pat porositune Iesui. EJe kur pan' atë, e a^uruene: 

18 por disa veff Isine me du mendes. E^e lesui erJi per-ane, 
e u fol'i atuneve, tue tfane, M' uda ts' do uraene nde Inel, 

V 

19 ede mbe de. Skoni pra, e mesoni gi#e kombete, ede i pagezoni 

— * v . " v ^. 

20 mB ëmçne te Atit, e te Blrit, e te Spirtit Sent : eoe i 

mesoni me rueitune gi#e sa u kam porositune yuve : ede 
Ike unç te yam baske me yu gitfe, ditt, deri mbe te mbamemen' 
e yëtese. Amen. 64 

SENTI UNGIL MBAS MARKUT. KAPTINA I. 

1 Te filumit' e ungllit Iesu-Kristit, te Blrit Perçndise; 

:2 sikundre aste skrurae nde- profetenit, Nge une ke po dergoy 

ënguline t'era perpara fakesç s'ate, ai ka me ndrellun' u^ene 

3 tande perpara teye . Zan' i atl la ger#ët nde skretinet, 
Bani gati uJen' e Zotit, bani fugat' e atl te drëita". 

4 Gionni iste tue pagezume nde skretinet, ende tue 

5 predikume pagezim pendimi per ndeyesen' e fayevet. Ende 
git9e vendi i Iudese, ende Ierusalemitete, dil'inç ke ai, ende 
te gitfe pagezohesine. prei ati nde l'um te Ioidanit, tue 
refume fayet' e veta. 

8 Ende Gionni iste vësune me lnme kamile, ende ngësunç, 
me bres likure per miedis te vet, ende bante kartsal'etsa e 

7 mial'te te egçr. Ende predikonte, tue 6ane, Mbrapa meye viën 
ma i forti se une, te t&ilit s' yam i zoti t' ul'em, e t' i sgi# 

8 fupin' e keputsevet. Un' u pagezova yuve me uye : po ai 

— — V v i V 

ka me u pagezume yuve me Spirtine Sent. 

9 Ende nd' ato ditt, Iesui erJi prei Nazaretit Galilese, ende 

10 upagezu prei Gionnit nde Iordan. Ende pernihere tue dale 

v v ° v ^ 

prei uyit, pa klyete hapun', ende Spirtine Sent posi pulump 

11 tue sdnpune mbi atë. Ende er^i ni za prei lilyes, tue -Oane, 
Ti yë Blri em i dasuni, mbe tç tsilinç pel'lceva. Ende 

12, 13 pernihere Spirti e ndsir nde skretinet. Ende iste atië 
nde skretinet kater-JIte ditt tue ungame prei Satanait; ende 
iste baske me bisat e egra; ende ënguyt' i serbëyine. 

14 Ende Gionni mbassi uJa nder dure, Iesui erJi ndç Galilë, 

15 tue predikum' ungllin' e mberetenisç Perendise, e tue #ane, 
Se umbus koha, ende uafru mberetenia e Perendise: pendohi, 
ende i besoni ungllit. 

16 Ende tue ëtsune nday dëtin' e Galilesç, pa Simonin' ende MARKU I. 65 

Andrenç tç velan' e atl, tue hë^une rete nde dët : sepsë 

1 7 Isine peskatorç. Ende Iesui u #a atune, Eni mbrapa meye, 
ende kam me u bamç yuve te baheni peskatore niërezis. 

18 Ende atd pçrnihere lane fetat' e veta, e voitne mbrapa atl. 

19 Ende posa prini prei andui pak më tëy, pa Iakobinç te 
hirirC e Zebedeut, ende Gionninç tç velan' e atl, ende ata 

20 Uine nde l'undret tue ndrëlmnç fëtate. Ende pemihere #ifi 
ata: ende atd lane te i atin' e vet Zebedene ndç l'undret 
baske me punetoret, e voitnç mbrapa atl. 

2\ Ende skoyne mbrenda nde Kapernaum; ende lesui pçrnihere 

22 nder tç setunat huni nde synagoget, e mesonte. « Ende 
temerohesine per mesimin' e atl : sepsë iste tue mesum' ata 
sikurse me pasun' urJene, ende yo posi Skmisite. 

23 Ende iste nde synagoget t' atune ni nieri Iki kiste splrt te 

24 ndute; ende gertfiti, tue #ane, Myër ! las kë me në ende ti, 
Iesu Nazarinas? erde me na humbune? te diy tsili yë, 

25 Sent' i Perendise. Po Iesui e lartoi, tue #ane, Mbesil' goyen',. 

26 ende dil' prei atl. Ende spirti i ndute si e stëëu, ende gertfiti 
me za te ma#, dul prei atl. 

21 Ende te gi#e uhabitne, kala sa pusine niani tiëtrine, tue 
t9ane, Kis aste keyo pune? las aste kui mesim i ri? sepsë 
ur^enon me pustët ende spirtenat' e ndute, ende i ndegoyne? 

28 Ende pemihere i dul' zani ndeper gi#' atë vend fe# Galilese. 

29 Ende pemihere si dulnç prei synagogese, er#ne nde steplt 
te Simonit ende Andreut, baske me Iakobin' e me Gionnine. 

30 Ende e viëhefa e Simonit po dirgei nder e#e, ende atd 

31 pemihere i #one per atë. Ende ai uafru, ende e foku per 
dore, ende e ngriti; ende e lan' ëtfete pernihere, ende ayd 
u serbente atune. 

32 Ende si uba vone, mbe te perendumit dllit, prune ke ai 

33 gi#' ata la kisine kel£, ende te dialosunite. Ende gi#e Imteti 

34 iste mbel'ëdune ke dera. Ende ai sendosi sume prei asis la 
kisine keU prei gi#§ ts' fare semundeyes, ende ndsur sume 
diay, ende s' l'inte diayte me fol'une, sepsë e ngifine. 66 MARKU I. II. 

35 Ende ungrit me natie fort heret, e dul', ende voiti ndç ni 
vend tç skretç, e falei atie. 

36 Ende Simoni, ende ata Iki isinç baskç me atë, e ndo&ne. 

37 mbrapa. Ende kur e getne, i #6ne, Se te gitfç po te kerkoynç, 

38 Ende ai u tfot' atune, Lete skoyme nder krue-katundet e 
afçrme, lii te predikoy ende atië: sepsë per ketë pun§ kam 

39 dal'une. Ende iste tue predikume ndçper synagogat e atuneve 
ndçper gi#e Galilene, ende tue ndsiefe diayte. 

40 Ende ni i kromosune viën ke ai, e i l'utete, ende bie nde 
gune perpara atl, e i tfote, Se, nde dats, mundes me me 

41 Inrume. Ende lesuit si i uJimpt, strini doren' ende e preku, 

42 ende i #ote, Du; larohu. Ende ai posa t9a kçte, pçrnihete i 

43 skoi kroma, ende ularu: ende si e porositi me strçngim, e 

44 ndsur yaste; ende i tfote, Siko mos i #us ga askuit : po sko, 
e difto vetevëtehenç ke prifti, ende biër pçr t§ Inramit tand 

45 ato Iki ka uroenumç Moiseu, per desmi mb' ata. Po ai si 
dul', filoi me predikume sume, ende me hapung fyafene katëi, 
sa ai s' miindei ma me humç mbala-falce nde tëutët, po iste 
ndeper vende tç skreta : ende viyin' atië ke ai prei gi#' ançs. 

KAPTINA II. 

1 Ende mbas disa dits pe,r-se-ri huni nde Kapernaum; ende 

2 undçgu se aste ndç stçpi. Ende pernihere umbafoflne sum§ 
vete kaki sa as ato vëndete per-ane derçsç s' i ndsiyine ma: 
ende ai u predikonte fyal'enç. 

3 Atçhere vine ke ai, e biyene ni ulok, ngritune prei kater 

4 vetes. Ende mbassi s' mundesine me uafrume ke ai prei 
gindeyese, sbulune pulasine ku iste ai } ende si ban§ Lrime, 

5 sdripne stratine la dirgei ulogu mb' atë. Ende Iesui kur pa 
besen' e atuneve, i tfot' ul'ogut, Diat, t' ufalne fayet' e tua. 

6 Ende disa prei Skruisis isin' atië tue ndeiiun', ende tue 

7 mendume nder zëmçrat veta, Ts' fl'et kui kestu vlasflmia? 

8 tsili mundete me fal'une faye, vets ni, Perçndia? Ende Iesui 
pçrniherç si e mur vest prei spirtit vet, se po mendohene MARKU II. 67 

9 me vetevëtçhene kestu, u 0a, Persë mendoni keto punç nder 
zëmçrat tuya ? Kis aste ma kolai me i tfan' ul'ogut, T' ufal'ne 
fayete, apo me i tfane, Tsohu, e ngre stratine tand, ende 

10 etse? Po ln ta dini, se i blr' i nieriut ka urJene me fal'une 

1 1 faye mbi dët, (i tfot' ufogut,) Te #om, Tsohu' e ngre stratine, 
\2 tand, ende sko ndç steplt tande. Ende ai utsii pçrniherç, 

ende ngriti stratinç, e duf perpara tç gitfeve; kaK sa tç gi#ç 
mçrekulohesin', ende l'avdoyine Perendine, tue #ane, Se 
askufç s'kemi pame kçstu. 

13 Mbasandai Iesui dul' per-se-rl nday detine; ende gi#e 
gindeya vinte ke ai, ende ai i mçsonte. 

14 Ende tue skume, pa Levine tç blriri e Alfeut tue ndënunç 
mbç dugane, ende i #otç, Mef-mç mbrapa, ende ai ungrit, 
e voiti mbrapa atl. 

15 Ende ai kur po finte nde mesale nde stepit t' atl, isin' 
ul'une nde mçsalç ende sume pubfikane e faytore baske me 
Iesun' e me disëpuyt e atl: sepsë isin§ sum§ vetç, ende 

16 voitnç mbrapa atl. Ende Skruisit' ende Farisëitç kur pan' 
atë tue grane baske me pubfikançt e me faytoret, u tfosine 
disepuyvet atl, Persë ha e pl ai baske me pubfikanet e me 

17faytoret? Ende Iesui kur ndegoi, u tfot' atune, T§ sçndosete 
s' kane nevoye pçr meyekçs, po ata la kane kek : s'kam 
ar^une me tfifune te drëitçte nde pendim, po faytorete. 

18 Ende disëpuyt' e Gionnit ende tç Farisevet aginoyinç : 
ende vin' e i tfone, Persë disepuyt' e Gfionnit ende te Farisevet 

19 aginoynç, po disëpuyt' e tii s' aginoyne? Ende Iesui u #a, 
Mos munden' ata lsi tfçfasine per darsme, me aginume, nger 
sa t§ yete oandefi baskç me ata? sa kohe kane Jandefinç 

£0 baske me vetevëtehene, s' mundene me aginiimç. Po kane 
me arJune ditt, kur te mifete Jandçfi prei asis, ende atehere 

2\ kane me aginume nd' ato ditt. Ende askusi s' Kep aren 
pçl'hure te barJe mbe petk te viëtere: sepsë nde Ikofte, hek 
tç mbusemen' e atl te renç prei se viëtrçse, ende bahete ma 

22 e ketëe e slcume. Ende askusi s've venç te rë nde fesilra te 68 MAT0EU II. III. 

viëtçre: sepsë nde tëofte, vën' e rë gris fesllsate, ende vëna 
dërJete, ende fesikate prisenç: po diihete me vume vënen' e 
rë nde fesika te riy. 

23 Ende ai kur po skonte per hi ditç te setunas ndçper dra 
te mbiela, disepuyt' e ati filune me skokune kaleza, tue 

— v r — 

24 bam' uJe. Ende Fariseit' i tfosine, Sif kis bayne per dit§ te 

25 sçtunas, atë l£i s' ast' e u. dese ? Ende ai u #oste atune, 
Askufe s' keni kendume kis bani Davidi, kur pat nevoye, 

26 ende i eidi u ati, ende atune ki Isine baske me atë ? Ims 
huni nde stepiit te Perendise nde dit§ te Abiatfar krue-priftit, 
ende hanger buket' e paravumiese, te tsilate s' iste e iioese 
me i ngranç tietçr-kus, vets prlftenavet, ende u 3sl ende 

27 atuneve la lsine baske me atë? Mbasandai u tfoste atune, 
se E setuna aste bame per nierine, po yo nieriu per te 

28 setunene : perandai i bir' i nieriut ast' i zoti ende tç setiinese. 

KAPTINA III. 

1 Mbasandai huni pçr-se-ri nde synagoget; ende atië iste ni 

2 nieri Iki kiste doren' e tfate. Ende viyin' orë atë, nde lcofte 
se dota sendoste per dite te setunas; per me e perfol'une. 

3 Ende ai i #ot' ati nieriut la kiste doren' e #ate, Ngreu nde 

4 miedis. Mbasandai u #ot' atune, Ast' e iioese me bame mire 
per te setuna, apo me bame kek ? me spetume spirt, apo me 

5 vrame? Po ata s' pezayine. Atehere si i vuni ore fe# me 
zemerim, tue i aroune kel£ per asperimin' e zëmeres' atuneve, 
i #ote nieriut, Stri dorene tande. Ende ai e strini: ende 

6 dora e atl ula e sendose posi tietra. Ende Farisëite si dulne, 
pernihere bane kesile baske me Herodianet kundrç ati, per 
me e prisune. 

7 Po Iesui iku baske me disepuyt' e vet mb' ane te dëtit: 
ende i voitne mbrapa sume sumitse ka Galilea, e ka Iudea, 

8 e ka Ierusalemi, e ka Idumea, e la pertey lordanit; ende 
sumç ^umitse prei atuneve l£i lsine reO Tyres' ende Sidones' 

9 erOne ke ai, kur ndegune se sa pune bante. Ende ai u #a MARKU III. 69 

disëpuyvet vet me pritun' afer' ati ni lundçr, per pune te 

10 gindçyese, la te. mos e strengoynç. Sepse sçndosi sume vctç, 
kala sa biyine siper atT, la ta prëkine, sa vcte kisine sçmundeye. 

11 Ende spirtenat' e ndute kur e viyin' orë, i biyinç perpara, 

12 ende gertfitsine, tue tfane, Se ti yë i BTr' i Perendisç. Po 
ai i lartonte sume, lci te mos e sperfakinç. 

13 Mbasandai hupen nde mal't, ende tfefët per-ane vëtçbese 

14 sa vctç desi ai: ende cttci voitne ke ai. Ende ai sgodi 
du-mbç-oTte vcte } la tç yene baske me atë, ende la t' i 

15 dergoye me predikume, ende te kën' urJene me sendosune 

16 sçmundeyete, ende me ndsiefe diayte : Simonine, la ia vuni 

17 ëmninç Pieter, ende Iakobinç tp biriri e Zebedeut, ende 
Gfionnine te velan' e Iakobit; ende ua vuni ëmnine Boanerges, 

181a do me #ane, te Biyt' e bumbulimese : ende Andrene, 
ende Filippin', ende Bartfolomene, ende Mat#ene, ende 
0omane, ende Iakobine te biriri e Alfeut, ende Gaddene, 

19 ende Simon Kananitin', ende Iuden' Iskariotine, i tsili e 
tratftoi. 

20 Mbasandai vine nde m stepi. Ende mbelioetç per-se-ri 

21 gindeye, kaki sa ata s' mundesine me ngrane as buke. Ende 
niërezit' e atT kur ndegunç, dulne me e zan§: sepsë tfosinç, 
Se ka dal'une ments. 

22 Ende Skruisite la sdripne prei Ierusalemit, t9osine, Se ka 
Beelzebulin', ende se ndsir diayte me te parin' e diayvet. 

23 Po ai si tfifi ata per-ane, u tfoste me parabula, Si mundete 

24 Satanai me ndsiefe Satanane? Ende nde udafte ni mbçreteni 
kundre vetevëtehese, ayo mbereteni s' mundete me Inndrume. 

15 Ende nde udafte ni stepi kundrç vetçvëtebesç, ayo stepi 

26 s' mundete me landrume, Ende Satanai nde ungrite kundre 
vetevëtebese, ende uda, s' mundete me landrume, po ka te 

27 mbarume. Askusi s' mundete me hume nde stepTt te fortit 
per me fembum' enet' e atT, pa mos li^une ma perpara te, 

28 fortine; ende atehere ka me fembume stepTn' e atT. Me tç 
vertët po u #om yuve, Se gi#e fayete kanç me u falune te 70 MARKU III. IV. 

biyvet niërezevet, ende vlasfimiate, sa-do ln te vlasflmoyne : 

V V - 

29 po ai la te vlasfimoye kundre Spirtit Sent, s' ka me i ufalune 

30 per gi#e yëtene, po aste faytiir i mundimit pa-sosunç : sepsë 
tfosine, se Ka splrt te ndute. 

31 Vine pra te velazenit' ende e ama e atl, ende si ndëytne 

32 yaste, dergune ke ai, per me e tfifunç. Ende fe# atl finte 
gindeye, ende i tfane, Nge yot-ame ende t'ut-vçlazen ke po 

33 te kçrkoyne yaste. Po ai upergël£ atuneve, tue #anç, Kus 

34 aste ama eme, a velazenit' e ml? Ende si vuni orë fe# ata 
la fiyine per-an' atl, #a, Nge ama eme, ende velazenit' e ml! 

35 Sspsë ai la te baye dasunimin' e Perendise, kui ast' em-vela, 
ende eme-moter, ende ame. 

KAPTINA IV. 

1 Mbasandai filoi per-se-rl me mesume nday dëtine : ende 
sume gindeye umbçl'otfne ke ai, kalci sa ai huni nde l'undret, 
ende finte nde dët; ende g'iOe gindeya iste mbe toke per-ane 

2 dëtit. Ende mesonte ata me sume parabula, ende u £oste 
atune nde mesimt te vet, 

3 Ndegoni; Nge ke dul' mbiëlesi me mbiele: ende mbe te 

4 mbielet, riiana ra mb' ude, ende spendet' e lalit ertfne, 
6 ende e hangren. Ende tietra ra mbe vend guriste, ku s' kiste 

dë sume, ende. bini perriihere, sepsë s' kiste dë te Oele : 

6, 7 po kur l'ëu dlli udok; ende sepse s' kiste fayç, u#a. Ende 

tietra ra nde drizat, ende drizate hupne, ende e mbutne, 

8 ende nukç ^a peme. Ende tietra ra nde dë te mirç, ende 
epte pemç, tue hupun' e tue ustume; ende pruni peme per 
rii tri-olte, ende per nl gaste-dite, ende p§r ril rii kind. — 

9 Mbasandai u tfoste atune, Ai ln ka vese me ndegume, lete 
ndçgoye. 

10 Ende kur mbeti vëteme, ata Iki Isine fe# atl baske me te 

11 du-mLe-(?Itet e putne per parabulenç. Ende ai u #a atune, 
Mbç yu aste danç me ngofune mpsefsinen' e mberetenise 
Perçndise: po mb' ata l<i yane yaste, te gii9a bahene me MARKU IV. 71 

12 parabula: la tue pame tç vën' orë, ende te mos sofinç; 
ende tue ndegume te ndegoyne, ende tç mos mafine vest; lci 

13 te mos ke<9ëhene ndonihere, et'u ufal'ene fayetç. Mbasandai 
u tfot' atune, Nuk' e dini kçte parabule? ende si keni me 
mafe vest giOe parabulate? 

14, 15 Mbiëlesi ast' ai Jci mbll fyal'enç. Ende keta per-an' 
uJçse, yan' ata la mbiletç fyal'a mb' ata; po kur ndçgoynç, 
viën Satanai pemihere, e u mef fyalçne lci astç mbiele nde 

16 zëmerat t' atuneve. Ende keta kestu, yan' ata la yanç mbiele 
nde vende gurista, te tsilçte kur ndegoynç fyal'çne, perriihere 

17 e mafine me gçzim; po s' kane faye nde vetevëtehet, po 
yane pçr pak kohe: mbasandai kur bahetç strengim, a tç 

18 ndiëkune pçr fyaTene pernihere skandal'izohene. Ende kçta 
la yane mbiele ndçr drizat, yan' ata la ndçgoynç fyal'ene; 

19 po gail'et' e kesai yete, ende genim' i gase, ende deserimete 
pet te tierat punç, huyn' e mbusine fyal'ene, ende bahete 

20 pa-peme. Po keta, yan' ata l£i umbolne nde Së te mire, tç 
tsilete ndegoyne fyal'en', ende e presin', ende biyene pemç, 
pçr ni tri-ditç, ende pçr ni gaste-Jite, ende per m ni land. 

21 Ende u tfoste atune, Mos viën kandil'i per me uvumç 
ndene hu t$ dri&it, a ndene strat ? e yo per me uvume mbi 

22 kandil'iër? Sepsë s' aste ga e mpsefet, ln te mos sperfatëete; 
as s' aste bamç ndoni ga e mpsefet, la te mos dali per fake. 

23 Ndç pastç kus vese me ndegume, l'ete ndegoyç. 

24 Ende u tfoste atune, Veni orë las ndegoni : Me ts' fare 
matesi matni, kane me u matune yuve : ende ka me ustume 

25 mbç yu ln ndegoni. Sepsë ati lci ka, dot' i epet' ende tieter: 
ende ati tëi s' ka, ende las te ketç, dotç mifete prei ati. 

26 Ende tfoste, Kestu aste mberetenia e Perendisç, posi ni 

27 nieri la he£ farç mbe Sët, ende fl'ë, e tsohete nat' e dite, 

28 ende fara bin, ende fitete, kçstu la ai s' e di se si. Sepsë 
dëu biye peme prei vetevëtçhesç; pçrpara bar, mbasandai 

29 pl'ot me grQn nde kal. Ende pema kur piKete, perniherç 
dergon drapenine, sepsë e mbefini tç kofete. n MARKU IV. V. 

30 Ende tfoste, Me së ta pergayme mbereteniii' e Perendise? 

31 a me ts' fare parabule ta veme ngat? Aëfe posi m kol£e 
senapi, e tsila kur mbilete mbe dët, aste ma e vogele se 

32 gi#e farate la ycinç mbe ^ët: po si mbilete, fitet' e bahete 
ma e maJe se gi#e baristate, ende ban dega te meJa; kalu 
sa spendet' e Inlit miindene me ndënune ndene hiyet t' asai. 

33 Ende me sume keso parabulas u fliste fyal'en' atune, 

34 sikurse mundesine me ndegume. Ende pa parabule nuk' u 
fliste atune : po disëpuyvet vet ua sgitfte te gi#a vets-ane. 

35 Ende mV atë ditç, si ungrus, u tfot' atune, Lete kapertsëyme 

36 pertey. Ende cliscpinjte si lane gindeyene, e murne mbas 
vëtehese, sikundre iste nde l'undret: ende lsine baske me atë 

37 ende te tiera lundreza. Ende bahete ni tfelim ere i ma#, 
ende valete biyine mbrenda nde l'undret, kala sa ayo ndasti 

38 po mbiisei. Ende ai iste nde bist t§ lundr§z§ tue fyëtune 
mbi krenarene: ende ata e tsoyn', e i #one, Miester, a s' kë 

39 gaile, se po hiimbime ? Ende ai utsu, e lcirtoi eren', ende i 
#a dëtit, Puso, mospezai! Ende pusoi era, ende uba bunats' 

40 e maJe. Mbasandai u t9a atune, Ts' frikesa yeni kestu ? si 

41 s' keni bese? Ende atd ufrikune me frike te ma^e, ende i 
tfosine riiani tietrit, Vale kus aste kui, lci i ndegoyne ende 
era, ende dëti ? 

KAPTINA V. 

1, 2 Ende er#ne pertey dëtit, nde vend te Gadarenvet. Ende 
ai si dul' prei lundreze, pernihere i dui' perpara prei vofes 

3 ni nieri me splrt te ndute, ln e kiste te ndënunite nder 
vofet, ende askusi s' mundei me e HJune me varge hëkuras: 

4 sepsë sume here l£e lidunç me hëkura nder kambe, e me 
varge hërkuras, po ai kepuste varget' e hëkuravet, ende 
dçfmonte hëkurat' e kambevet : ende askusi s' mundei me e 

5 sbutune. Ende per giOe naten' e pçr gi#ç diten' iste ndeper 
mal'et, e ndeper vofet, tue ger#itun', e tue keputunç 
vetevëtehenç me gurç. MARKU V. 73 

6 Ende kur pa Iesune pçr se l'argu, utuf, ende e aJuroi, 

7 ende briti me za tç ma#, e tfa, Kis kë ti me mu, o Iesu, 
i Bir' i Perçndisç na.tç ? te vë bë per Perendine, te mos m§ 

8 mundoys, (Sepsë /em' i tfoste, Dil' prei nieriut, o splrt i 

9 ndiite). Ende e puste, Si ta Qori ëmnine? ende ai upçrgëlc, 

10 e #a, Legeon ma Qori emnine, sepsë yemi sumç. Ende i 
l'utei sumo, per mos me i dergume yaste vendit. 

11 Ende atie ndeper ato mal'e iste tue kulotune ril tuf' e 
\2 maJe 6is. Ende giOe diayt' i ul'utnç, tue tfane, Dergo-na 

13 nder tflt, la te huymç nder ata. Ende Iesui pçrnihere i l'a. 
Ende spirtenat' e ndute dulnç, e hune nder tflt : encle tufa 
uho# prei skrepit nde dët, (ende isin' aferç du miye;) ende 

14 umbutne nde dët. Ende ata l_i kulotsinç tflte iknç, ende 
^ane za ndçjt^' lsutët e ndeper arat. Ende dul'nç me pame 

15kis aste. keyo pune l_i uba. Ende vine ke Iesui, ende vën* 
orë te dialosunine l_i pat pasune legeonine, tue ndeiiun' e 

16 vesun' e urtesume: ende ufre/kune. Ende ata l_i pan' u diftun* 
atuneve, se si gaiti puna mbe te dialosunin', ende per tflt. 

17 Ende aici fllune t' i l'utene me lkune prei synorevet atune.. 

18 Ende ai kur huni nd§ l'undrçt, ai la pat l_ëne dialosunç. 

19 i lutei l_i te yete baske me atë. Ende Iesui s' e l'a, po i #a, 

V _ 

Sko nde stçplt tande ke te tute, ende ep-u za pçr giQe sa. 

20 te bani Zoti, ende te perdeleu. Ende ai iku, ende filoi me 
predikume ndç Aekapol, sa i bani atl Iesui : ende te, gi£e. 
mçrekulohesine. 

2\ Ende Iesui si kapertseu per-s§-rl me lundrçt p§r 
mb'-at'-anç, sume gindçye umbeTo# ke ai : ende ai iste 
per-ane dëtit. 

22 Ende nge ke viën ni prei te parevet synagogese, Tci e h'itë 

23 ëmenine Iair, ende kur pa atë, i biye nder kambç, ende i 
_utei sum§, tue tfane, Se eme-biyeze aste mbe frume te 
mbrapme : te vis, e te vës duret mbi atë, la te spetoye; 

S4 ende ka me rume. Ende ai voiti baske me atë; ende sumç 
gindeye e mëfinç mbrapa, ende e strengoyinç. 

7 74 MARKU V. 

25, 26 Ende ni gru Iki i fitfte gak du-mbe-dite viët, ende 
kiste hëkune sume prei sume meyëkesis, ende kiste prisune 
gitfe Ins kiste pasune, ende s' iste bame mire aspak, po 

27 iste bame ma kel£: ayo kur ndegoi per Iesune, erJi ndermiët 

28 gindeyese mbrapa, e preku petkun' e ati. Sepsë tfoste, Se 

29 ende nde perkitsa petkat' e atT, kam me spetume. Ende 
pernihere i ustër te fiëJunit' e gakut; ende e ndiyeu nde 

30 korpt te vet, se usendos prei semiindeyese. Ende Iesui 
pernihere si mur vest nder vëtehe fulnne Iki dul prei atl, 

31 uketfu ke gindeya, e #a, Kus me preku pëtkate? Ende 

V 

disëpuyt' e ati i tfosinç, Sef gindeyene se te strengon, ende 

32 Ou, Kus me preku? Po ai vente orë fe# per me pam' atë 

33 lii bani kete. Ende gruya tue ufrikume, ende tue udriJune, 
sepsë e dinte se lcis i uba asai, er^i, e i ra nder hambe 9 ende 

54 i #a gi#e te vertetene. Ende ai i tfa, Biye, besa yote te spetoi; 
sko nde palhim, ende iy e sendose prei semiindeyese s'ate. 

35 Ende ai kur iste po tue fol'une, vine prei te parit 
synagogese, tue #ane, Se yot-biye vdik : persë e gultson ma 

36 miëstrine? Po Iesui pemihere kur ndegoi ketë fyal'e Iki ufol', 

37 i #ote te parit synagogçse, Mos ki frike, vets mbeso. Ende 
nuke la askënd me voitunç mbrapa ati baske, vets Pietrin' 

38 ende Iakobin' ende Gionnine t§ velan' e Iakobit. Ende viën 
nde srepit te parit synagogese, ende vë orë te perzlme, tue 

39 lcyame, e tue ul'urime sumç. Ende si huni, u tfot' atune, Ts' 

40 perziheni, e lcyani? vayeza nuke vdilc, po po flë. Ende atd 
e per&ëssine. Po ai si ndsur yaste te gi#e, mef me vëtehe 
te i atin' e vayezes' ende t' amen', ende ata ln isine baske 

41 me atë, ende hun atië ku iste diërgune vayeza. Ende si 
foku per dore vayezen', i #a, Tali#a kumi; la ayo, kçtfume, 

42 do me tfane, Vayeze, te #om, tsohu. Ende pernihere vayeza 
ungrit, ende ëtsete; sepsë iste dii-mbe-^rte viëts. Ende 

43 umerekulunç me merekuli te ma^e. Ende i porositi sume, 
te mos e mafi vest ketë askusi; ende #a t' i epet' asai me 
ngrane. MARKU VI. 75 

KAPTINA VI. 

1 Mbasandai diil prei andey, ende ercfi nde. oët t§ vet; ende 
disëpuyt' e ati e marine. mbrapa. 

2 Ende kur erJi e setuna, filoi me mçsume nde synagogçt: 
ende sume vete kur ndegoyine, merekulohesin', e tfosine, 
Prei kah i erOnç ketT kçto? ende Kis aste kçyo dituni ki i 
uka dane ketl, sepsë ende te ketila merekulia bahene prei 

S dures ati? Nuk' aste kui ai Iti nderton, i bir' i Marise, 
e i velai Iakobit, e i loseut, e i Iudes', e i Simonit? ende 
nuk§ yane te moterat' e ati ketii nder në? ende 

4 skandal'izohesine mb' atë. Po Iesui u tfoste atune, Se nuk' 
astç profët i pa-ndërsim geti, vets ndç dët te vet, ende nder 

5 niërçzit e vet, ende nde stepit te vet. Ende s' mundei me 
lam' atië as ndoni merekuli, vets mbe pak te, semune vuni 

6 duret mbi ata, e i sendosi. Ende mçrekulohei per pa-beseniu' 
e atune. Ende skonte fe# katudevet tue mçsumç. 

7 Ende #ifi per-ane tç dii-mbç-JItetç, ende filoi me i dergume 
du ka du; ende u epte atime iiroene mbi spirtenat e ndute; 

8 ende i porositi mos me bartune, asga mb' uJe, vets ni skop 

9 vëteme; as straitse, as buke, as rame nde brest : po te yënç 
mbatfune me soleza : ende te mos vësine du paTç petka. 

10 Ende u tfoste atune, Mbe ts' stepi lii te huni, mbetni atië 

11 nger sa te. dil'ni andey. Ende sa vete tç mos u prësine yuve, 
as te mos u ndegoyne yuve, kur te dil'ni prei andey, skundni 
pl'uhunin' e repos kambçvet tuya per desmi mb' ata. Me te 
vertët po u #om yuve, se Ma i durusim ka me kënç mundimi 
nde Sodome a nde Gomore nde dite te gukit, se mb' atë 

12 lmtët. Ende atu dul'ne, e predikoyine ki te pendohene. 

13 Ende ndsirine sume diay, ende l'uyine me voy sume te 
semune, ende i sendossinç. 

14 Ende mberët Herodi ndegoi p#r ate\ (sepsë ëmeni i ati 
kiste dal'e per fake : ) ende tfoste, Se Gionni la pagezonte 
ungal prei se vdëkunis, ende pçrandai punohene kçto 76 MARKU VI. 

15merekulia prei ati. Te tiere tfosine, Se ast' Elia. Ende te 

16 tiere tfosine, Se aste profët, a posi ni prei profëtenis. Po 
Herodi kur ndegoi, tfa, Se kui Ist' ai Gionni, la e preva 
une : ai aste ngale prei se vdëkunis. 

17 Sepsë ai Herodi dergoi, e zfini Gionnin' ende e lidi nde 
burk, per Herodiadere grun' e Filippit te velait vet : sepsë 

18 e kiste mare per grii. Sepsë Gionni i tfoste Herodit, Se nuk' 

19 ast' e utfese me pasune ti griin' e t'ut-vela. Audai Herodiada 
e kiste menT, ende donte me e vrame; po nuke mundei. 

20 Sepsë Herodi e kiste frike Gionnine, tue ditun' ate per 
nieri te drëite ende sent, ende e runte; ende ai kur ndegoi 

21 atë, bani sume pun$ y ende i ndegonte me gçzim. Ende kur 
eroi m dit' e mbare, ki lante gostl Herodi per ditt e tç 
lëmit vet mle te meoëyt, e mbe kapidanat, e mbe te paret 

22 e Galilese; ende alelicre huni e biya asai Herodiades' e 
kartseu, ende i pel'keu Herodit, ende atuneve ki lsine ndenune 
baske nde mçsale, cnde mbereti i tfa vayezesç, Lyip-me lus 

23 te duse, ende kam me ta oane. Ende i bani bë asai, Se at§ 
ki te me lupis, kam me ta ^ane, nger mbe gumsen' e 

24 mberetenise s'eme. Ende ayo dul' e i t9a s' amese, Kis te 

25 Tupi ? Ende ayo tfa, Kruet' e Gionn pagçzorit. Ende ayo 
lmni pçniihere me ndsitlm ke mbereti, e lupi, tue #ane, 
Du te me apis perriihere mbe kupet kruet' e Gionn pagezorit. 

&§ Ende mbereti uioenu; po pçr Lët Jci bani, ende per ata ln 

lsine ndënune baske nde mçsalç, nuke desi me ia hë^une 

27 post'3 te zotumite. Ende mbereti pernihere dergoi ni trim, 

£8 e urJenoi me uprume kruet' e ati : ende ai voiti, e i preu 

kruete nde burk, ende pruni kruet' e ati ml e kupet, ende 

29 ia d& vayezese : ende vayeza ia oa s' amçse vet. Ende disëpuyt' 
e ati kur ndegune, ertfne, ende ngritne korpin' e atT, ende e 
vune nde vort. 

30 Ende apostuyte mLeKoene ke Iesui, ende i oane za per 

31 te gi^a, ende sa lane, ende sa mesune. Ende ai u tfot' 
atune, Eni yu vete vets-ane nde vend tç skrete, ende prahi MARKU VI. 77 

pak: sepse ata la viyin' e skoyin' Isine sumç vete, encle 

32 s' kisinç kohe as per me ngranç. Ende atd skuaç me- 
fundrene nd§ ni vend te skretç vets-anç. 

33 Er.de gindeya pan' ata tue skume, ende sume vete e 
ngoftne, ende ul'isune prei gitfe lqitetes, e voitne atië kambe r 
ende e mbefin' atië ma perpara se ata, ende umbel'otfne. ke 

34 ai. Ende Iesui kur dul', pa sume gindeye, ende i uemnptne,. 
sepsë lsine posi dente la s' kanç baii : ende filoi me i 
mesume sume. 

35 Ende ndasti mbassi kiste skume sumç kobe, disepuyt' e 
vet afrohen' e i tfone, Se vendi ast' i skrete, ende ndasti 

36 koba ka skume sume. Liso ata, la te skoyne ieO aravet e 
katundevet, me bleme buke per vëteben' e atuneve: sepsë 

37 s' kane se las te hane. Po ai upergëlc, e u Oa atune, Epni 
yu atuneve me ngrane. Ende atci i tfone, Te skoym' e t§- 
Lleyme du land dinare buke, ende t' u apim' atune me 

38 ngrane? Ende ai u tfot' atune, Sa buke keni? skoni e sifnL 

39 Ende si voitne e pane, i #ane, Pëse, ende du peslL Ende 
ai ur^enoi ata me uul'une te gi<9e permbi bar te ngome, e 

40 me ndehunç tufa tufa. Ende ata ndëytne ieO e ieO, kab ni 

41 land, e kab pese-dite. Ende ai si mur pëse buket' ende 
du pëslate, stiu sute nde lal, e bekoi, ende Oëu. bukçt', e 
ua da disëpuyvet vet per me i vume perpara atuneve; ende 

42 u dau te gitfeve du pëslate. Ende te giOe hangrçn, ende 

43 unglne. Ende ngritne du-mbe-Jite kosa pi'ot me tsopa, ende 

44 me peslat. Ende ata la bangren buket' isin' afere pëse 
miye bura. 

45 Ende pernibere nguti disëpuyt' e vet me hume nde 
l'undret, ende me skume perpara per-mb'-at'-ane nde Betfsaida, 

46 nger sa te l'isonte ai gindeyene. Ende si i l'isoi, skoi nde 
mal't per me ufalunç. 

47 Ende si ungrus, l'undra iste nde miedis te dëtit, ende ai 

48 vëteme mbi toke. Ende pa ata tue umundume mle t§ vozitunit, 
sepsë era iste kundrç atuneve : ende mbe te katr§tene ruitien' 78 MARKU VI. VII. 

e natese vien ke ata, tue ëtsune mbi dët: ende desi me i 

49 kapertsume. Po ata kur pam' atë tue ëtsune mbi dët, kuytunç 

50 se aste hiye, ende gçrtfitne : sepsë te gi#' e pane, ende 
uperzine. Ende pernihere fol'i baske me ata, e u #a atune, 

51 Kinizemerç: une yam; mos ufrikoni. Ende hupi nde l'undret 
ke ata; ende pusoi era : ende habitesine fort tëpere me 

52 vetevëtehene, ende merekulohesine. Sepsë nuk' e murne vest 
prei bukevet: sepsë zëmera e atuneve iste asperume. 

53 Ende si kapertsune, er#ne nde dët te Gennesaret, ende 
stine hekur nde frma. 

54 Ende ata kur dulne prei lundreze, perniherç e ngoftne, 

55 ende utufen ndepçr gi#' ato ane, e fiiune me prume mbi 

56 stratena ata lu kisine kel(, atu ku ndegoyine se aste. Ende 
kudo ki hunte nder katunde, a nder kutete, a nder ara vëyine 
te semunçte ndeper treget, ende i l'utesine te prëkine vëtemç 
sl£epin' e petkut ati: ende giOe sa e prëksine, sendosesine. 

KAPTINA VII. 

1 Atehere mbeli^ene ke ai Farisëite, ende disa prei Skruisis, 

2 ki kisin' anhme prei Ierusalemit. Ende kur pane disa prei 
disëpuys atl tue ngrane buke me dure te nduta, do me 

3 tfanç te pa-lame, i sane. ( Sepsë Fariseit' ende gi#e Iudëite, 
nd§ mos lafsine duret nger nde buful', nuke hane, sepsë 

4 mbane fyalene Iki u kane lane pl'ekte. Ende kur leBchenç 
prei tregut, ndç mos ulafsine, nuke hane. Ende sume te 
tiera yan' ato ki kane mafe me i mbaitune, te l'ame potiras, 

5 e Kelkes, e rameristas, e stratenas.) Mbasandai Fariseit* 
ende Skruisit' e pusine, Persë disëpuyt' e tii nuk' ëtsine 
sikundre kane lane fyal'e pl'ekte, po hanç bukç me dure te. 
pa-l'ame ? 

6 Po ai upergëlc, e u #a atune, Se Isaia profetizoi mire per 
yu hipokritenite, sikundre aste skrume, Kui populi me 
nderon me buzet, po zemera e atuneve aste l'ark prei meye. 

7 Ende kot me kane frike, tue mesume mesime, M yanç MARKU VII. 79 

8 mesime niërezis". Sepsë keni l'ane porosln' e Perçndise, e 
mbani fyal'ete lti kane lane niërezite, tç l'ame lcel'kes, e 
potiras: ende bani sume te tiera kesonas kestu. 

9 Ende u tfoste atune, Mire e be#ni poste porosln' e 

10 Perendise, la te runi fyalene la keni lane yu. Sepse Moiseu 
#a, Ndero t'çt-at' e t'çt-ame"; ende, Kus fl'et kel£ pçr te 

11 i atin' a pçr t' amen', umarofte me vdeke:" Po yu tfoni, 
Nieriu ndç i tfaste t§ i atit a s' amese, Kurban, (ki do me 
tfane Junetl, ) aët§ lcis te mire kë me pamç prei meye; 

\2 mbaston. Ende s' e l'ini ma me i bame ga te i atit vet, a 

13 s' amese vet; ende skel'ni fyalen' e Perendise per fyalene tui 
la keni l'ane: ende bani sune kesonas kestu. 

14 Mbasandai si tfifi per-ane gi#e gindeyenç, u t9a atune, Te 
15gi#e. me ndegoni, ende mefni vest: S' astç ndoni ga Iki i 

liun pçryasta nieriut, la miindete me e ndume : po ato 1H 

16 dal'ine prei atl, ato yane ]ii nduyne nierinç. Nde paste kus 
vese me ndegume, lete ndegoye. 

17 Ende kur huni nde stepl prei gmdeyese, disëpuyt' e ati 

18 pusine per parabulenç. Ende ai u tfot' atune, Kestu ende 
yu yeni te pa-mafe vest ? s' mefni vest se ts' do ga la i 

19 bun nieiiut peryasta, nuk§ mundetç me e ndume ? Sepsë 
nukç bun nde zemeret t' atl, po nde barkut, ende del' mbe 

20 te dal'unit, la laron giOe te ngranatç. Ende tfoste, Se las 

21 del' prei nieriut, ayo ndun nierine. Sepsë permbrenda prei 
zëmrese niërezevet dal'ine mendimet' e kelaa, ndiinesina, 

22 kurvenia, vrasie, vie^çsina, teper-l'akemime, te këlae, gçnim, 

23 teper-ndunesinç, sun' i kelt, vlasfiml, maJestl, mati: gitfç 
keto te kelaa dal'ine pçrmbrenda, ende nduynç nierine, 

24 Ende ungrit prei anduy, e skoi mbe synoret e Tyres' e 
Sidonese, ende si buni nde steplt, nuke desi me e mare vest 
askus: po s' mufti me ubam' e mpsefet. 

25 Sepsë ni gru, te tsiles' e biyeza kiste splrt tç ndute, 

26 kur ndegoi pçr ate, er^i, e i ra ndçr kambç : (ende aijo 
gruya iste Greke, Syrofinike prei kombit;) ende i lutei me 80 MARKU VII. VIII. 

f w 

27 ndsiefe dialine prei se biyezç vet. Po Iesui i $a, Lete ngihene 
ina perpara diel'mte : sepsë s' aste mire me mafe /?^7bukçn' 

28 e diel'mvet, ende me ia hëJune kel'usvet l^envet. Po ayo 
upçrgëtë, e i £a, Po, Zot; po ende kelust' e kenvet perpos 

29 truvëzese hane prei tfefimevet e tsunavet vogil'e. Ende ai \ 

30 #a, Per ketë fyale sko; diali diil' prei s'at-biye. Ende ayo 
kur voiti nde stepit te vet, geti dialine se kiste dal'e, ende 
te biyene rane inbi strat. 

31 Mbasandai si diil per-se-ri prei synorevet Tyres' e Sidonese, 
erJi nde dët te Galilese, ndermiët synorevet Aekapolit. 

32 Ende i biyene ni sur# bel'buK, ende i l'utene me vume 

33 dorene mbi atë. Ende ai e miir prei gindeyese vets-ane, e 
vuni gistat' e vet nde veset t' atl, ende si pestuni, preku 

34' guhen' e ati; ende si stiu sute mbe lal, samtini, ende i tfa, 

35 Effafla, la do me tfane, tsil'u. Ende periiihere utsel'ne veset' 
e atl, ende usgif? te liJunit' e guhes' ati, ende fl'iste drëite. 

36 Ende i porositi mos i £one askiiit : po ai sa i porosiste, 

37 atct kala sume ma teperç letsisine. Ende merekulohesine fort 
tepere, e tfosine, Mire i ka bame te gi<9a : ende ban surJate 
me ndegume. ende te pa-goyetç me fol'une. 

KAPTINA VIII. IX. 

1 Nd' ato ditt mbassi Isine sume gmdeye, ende s' klsine se 
kis me ngrane, Iesui #efiti pçr-ane disëpuyt' e vet, e u #a, 

2 Me oimbete per gindeyene, sepsë yane tii ditt ndasti la me 

3 prësine, ende s' kane se las te hane: ende nde i l'isofsa 
aginusim ndepçr stepiat e veta, kane me ulooune mb' uJe: 

4 sepsë disa prei atuneve kan' arJunç prei se l'argu. Ende 
disepuyt' e ati i upergegen, Prei . kah dote mundete kusi 

5 me ngime keta me buke ketu nde skretine? Ende ai i put„ 

6 Sa buke keni? Ende ata tfaue, State. Ende ai porositi 
gindeyene me uul'e per dë : ende si mur state bukete, e 
ufal nderse, i ^ëu, ende ua Ja disëpuyvet vet per me i 
vume bukete gindeycsç, ende atd i viine perpara gindeyesç. MARKU VIII. 81 

7 Eade kisine pak peslc te vogil'e : ende si bekoi, Osl me 

8 vumç perpara ende ata. Ende hangrçn, e ungine: ende 

9 ngritne teperitsa tsopas, state sporta. Ende ata ki hangren 
isin' afere katçr miy§ vete : mbasandai i lisoi. 

10 Ende pernihere huni nde l'undret baske me disepuyt e vet, 
e erJi mb' anet Dalmanutfa. 

11 Ende Farisëite diil'ne, ende filune ta pusine, e te l'upinç 

12 prei ati seiie prei kTlit, tue ngam' atë. Po ai si samtini nde 
splrt te vet, tfote, Ts' sene lupen kjii bres? Me te v§rtët po 

13 u 0om yuve, se S' ka me i SRne sene kçti brezi. Ende si i 
fa, huni pçr-se-rl nde l'undret, e iku pertey. 

14 Ende atd harune me mafe buke, ende s' kisine me vetevëtehe 

15 nde l'undret, vets nl bukç. Ende ai i porosiste, tue tfane, 
Sikoni, ruhi prei brumit Farisevet, ende prei brumit Herodit. 

16 Ende atd mendohesine ndermiët atuneve, tue tfane, Se nuke 

17 kemi buke. Ende Iesui si e mur vest, u $a atiine, Kis 
mendoheni, se s'keni buke? ende s' mefni vest, as s'kupetoni? 

18 ende po te asper' e keni zëmrenç tiii. Tue pasune su, 
nuke sifni ? ende tue pasune vese, nuke ndegoni ? ende nuke 

19 mbani mend? Kur tfeva pë?e buketç mbe pëse miye vetet, 
sa kosa pl'ot me tsopa ngritet ? i tfone, Du-mbe-olte. — 

20 Ende kur Qeva state bulçte mbe kater miye, vetet, sa sporta 

21 mlusune me tsopa ngritet ? Ende ata tfane, Statç. Ende u 
tfoste atune, Si nuke mefni vest. 

22 Mbasandai viën nde Betfsaida; ende i biyene lii te verbet', 

23 ende i l'utene me e prëkune. Ende ai si e mur per dore tç 
vërbetine, e ndsiir yaste katundit; ende si pestuni nder su 

24 t' ati, vflni diiret mbi ate, ende e puste, nde sef ga. Ende 
ai si tsel'i sute, i9a, Sof niërezite se ëtsine posi driina. 

25 Mbasandai per-se-rl vuni duret mbe sut t' ati, ende e bani 
me tsël'une sute : ende usendos, ende sifte te gitfe ketfiëlete. 

26 Ende e dergoi nde stepit t' atT, tue tfane, As nde katund te 
mos huys, as mos i tfus lete askiiit nde katund. 

27 Mlasandai Iesui me disëpuyt e vet dul' ndeper katundet e 82 MARKU VIII. IX. 

Kaisarise Filippit: ende puste disëpuyt' e vet mb' ude, tue 

28 u £ane, Tsili tfone niërezite, se yam une? Ende ata upergegen, 
Grionn pagezori: ende te tiere Qone, Elia; ende tç tierç, ni 

29 prei profetenas. Ende ai u tfot' atune, Po yu tsili tfoni, se 

30 yam une? Ende Pietri upergëlt, e i tfa, Ti yë Kristi. Ende 
ai i kirtoi, per mos me i £an§ askuit per atë. 

31 Ende nloi me i mçsume, se i blr' i nieriut diibete me 
pesume sume, ende mos me upçl'kume prei pl'eks e prei 
Krue-priftenas e prei Skruisis, ende me uvrame, ende 

32 mbas tri dits me ungale. Ende e fl'iste fyal'enç nder su. 

33 Ende Pietri e mur mbas vëtebese, e filoi me e kirtume. Po 
ai si uk§0u, e vuni orë disepuyt' e vet, kirtoi Piëtrine, tue 
tf ane, Ikç mbrapa meye, Satana : sepse s' kë nder mend 
punet' e Perendisç, po punet' e niërezevet. 

34 Ende si tfifi per-ane gindeyene baske me disepuyt' e vet, 
u 0a atyine, Kus te der§ me artfun§ mbrapa meye, lete 
moboye vetevëtebene, ende l'ete ngreye krukin' e vet, ende 

35 lete me mafi mbraj^a. Sepsë kus te dete me spetume yeten' 
e vet, ka me e vdiefe : po kus te vdiefi yetçn' e vet per 

36 pune t'eine, ende te ungllit, kui ka me e spetume. Sepsë 
ts' te mire ka me i ubame nieriut, nde fitofte gitfe botenç, 

37 ende te vdiefi spirtin' e vet? Apo kis dot' api nieriu per 

38 ndefim te spirtit vet? Sepsë tsilit-do la t' i vly§ turp p§r 
mu, ende per fyal'çt e mia mbe kete mbres kurvar ende 
faytur; ende te birit nieriut dot' i viye turp per atë, kur te 
viye nde l'aft te Atit vet baske me ënguyt e sentenusim. 

1 KAP. IX. — Ende u tfoste atune, Me te vertët po u #om 
yuve, Se y/ine disa prei ketuneve IH fine ketu, ki s' kane 
me ngrane vdek§, nger sa te sofine mberetenln' e Per§ndis§ 
anmn§ me fuki. 

2 Ende mbas gaste dits Iesui mef me vëtebe Pietrin' ende 
Iakobin' ende Gionnin', ende i bupen vëteme mb§ ni mal t§ 
naltç vets-ane : ende ndefoi futuren' e vet perpara atune. 

3 Ende petkat' e atl ubanç te ndrituna e t§ barJa tëp§re, MARKU IX. 83 

posi bora: keso-faret lki as ai lti lan petkate. mbi dët 

4 s' mundete me i sbarJune. Ende uduk mb' ata Elia baskç 

5 me Moisene, ende isine tue fol'une baske me Iesune. Ende 
Pietri upçrgëlc, e i tfa Iesuit, Miester, mirç aste tç yemi 
na ketu : ende lete bajme tri tenda, ni per tui, ende lii per 

6 Moisenç, ende m per Elinç. Sepsë s' dinte se tis me fol'unç : 

7 sepsë lsine trëmune. Ende i mbul'oi nl rë : ende er<?i ni za 
prei rëse, tue tfane, Kui aste biri em i dasumi : atl i ndegoni. 

8 — Ende befas, kur vun' orë ie&, s' panç ma askënd, po 

Iesune vëtemç baske me ata. 
9 Ende ata tue sdripunç prei mal'it, i porositi mos me i 

diftume askuit sa pane, vets kur te ngalete prei se vdëkunis 

10 i blr' i nieriut. Ende atd e ruitnç fyal'ene nder vëtehe, tue 
ungrane me fyal'e niani me tiëtrine, Kis aste kçyo e ngaleme 
prei se vdëkunis. 

1 1 Ende pusin' atë, tue #ane, Persë tfone Skruisite, se duhete 

12 me arJune ma perpara Elia ? Ende ai upergëtë, e u #a atune, 
Elia viën ma pçrpara, ende vë mbe vend te. gitfa punçtç; 
ende se si aste skrume per te birin' e nieriut, se duhete me 

13 hëkunç sume, ende se s' dota kene per ga. Po un§ po u 
tfom yuve, Se ende Elia erJi, ende i bane sa desne, sikundre 
astç skrumç per atë. 

14 Ende kur erJi ke disëpuyt, pa sume gindeye re0 atune, 

15 ende Skruisite tue ungranç me fyal'e baske me ata. Ende 
pçrriihere gi£§ gindeya kur pan' ate, uhabitne, ende tue 

16 ndsitume, e persendëtsine. Ende ai puti Skruisite, Ts' haheni 

17 me fyal'e baske me ata? Ende ni prei gmdeyes' upergëlc, e 
#a, Miester, pruna t'em-blr ke ti, lu ka splrt te pa-goye; 

18 ende kudo ta zaye, e skund : ende skumon, e ngçrtselon 
Jambet' e vet, ende tfahete : ende u tfase disëpuyvet tu pçr 

19 me e ndsiere, po s'muftne. Ende ai i upergëk, e #a, O bres 
i pa-bese, nger kur dote yemi baske me yu ? nger kur dot' 

20 u duroy T yuve? bini atë ke unç. Ende e prGne ke ai: ende 
kur pa atë, pçrnihere spirti e skëu; ende ra per dë, e terhiliei 84 MARKU IX. 

21 barkas tue skumume. Ende ai puti te i atin' e atl, Sa kohe 
ka tse kiir se i gau keyo ? Ende ai tfa, Tse kur se iste 

22 tsun i vogel'e. Ende sume here e hodi ende nde ziafm, ende 
nd' uyena, per me e humbune : po nde mufs me bame ga, 

23 l'ete oimbetç per në, e na ndimo. Ende Iesui i #a, ketë, 
Nde mufs me mbesume, te gi#a mundene me ubamç mb' atë 

24 lu rnbeson. Ende pernihere i ati tsunit vogele tfefiti me l'ot, 

25 tue #ane, Zot, mbesoy; ndimo-i pa-besenise s'eme. Ende Iesui 
kur pa se po mbeli^ei glndeya, lurtoi spirtin' e ndute, tue 
i tfane, SpTrt i pa-goye ende surtf une te urJenoy dil' prei 

26 atl, ende mos huys ma ke ai, — Ende ai tue bertitun' e tue 
skum' ate sumç, dul : ende uba posi i vdëkune; kala sa 

21 sume vete tfosinç se vdilL — Ende Iesui e kapi pçr dore, 
ende e tsoi; ende ungrlt. 

28 Ende kur hune nde steplt, disëpuyt' e atT e pusine 

29 vets-ane, Persë nuke muftem na me e ndsiefe? Ende ai u 
#a atune, Kjji komp cliuys s' mundete me dalune me tietçr 
ga, vets me te fal'un' e me aginlm. 

30 Ende si dul'ne andey, skoyinç ndeper Galilë, ende s' donte 

31 me e mafe vest kusi. Sepsë mesonte disepuyt' e vet, e u 
tfoste, Se i blr' i nieriut ëpete nder dure te niërezevet, ende 
kane me e vrame; ende si te vrltete, ka me ungale te tretenç 

32 dite. Po ata nuk' e mëfine vest fvalene, ende kisine frike 
me e piitune. 

33 Ende eroi ndç Kapernaum: ende kur huni nde steplt, 

34 puste ata, Kis mendohesite mb' ude nder vëtehe ? Po ata 
s' pezayine : sepsë mb' uoe bane kuvend ndermiet atiineve, 

35 tsili aste ma i raa^. Ende si ndëyti, <9ifi te du-mbe-oltete, 
ende u #a, Kus te dete me Isën' i pare, ka me Itën' i mbrapmi 

36 te gltfeve, ende serbetor i te gltfçve. Ende mur ni tsun te 
vogelç, ende e lundroi nde miedls t' atuneve : ende si e mur 

37 n'grukç, u 0a atune, Kus te presi ni te ketile tsunas te vogil'e 
mb' ëmenit t'em, ka prltunç mu: ende kus te presi mu, s' ka 
prlnune mu, po atë lu me ka dergiime. MARKU IX. X. 85 

38 Ende Gionni i upergetë, tue tfanç, Miestçr, pam ni nieri 
Iki ndsir diay mb' ëmenit tand, i tsili nuke na viën mbrapa : 

39 ende e ndalem, sepsë nuke na viën mbrapa. Po Iesui #a, 
Mos e ndal'ni: sepsë askusi s' ast' ai ln ban merekuli 
mb' ëmenit t'em, ende dote mundetç pçrnihere me fol'une 

40 kelc per mu. Sepsë ai Iki nuk' aste kundrç nes, aste baske 

41 me në. Ende ai 1H t' u api yuve ni potlr uye mb' ëmenit 
t'em, sepsë yeni te Kristit, me te vçrtët- po u t9om yuve, 

42 s' ka me e humbune pagen' e vet. Ende ai l^i te skandalizoye 
ni prei kesis ma te vogiris Yu me mbesoyne, astç ma mire 
per ate, nde i ul'itfte ni gur mulini mbe lrafe t' atT, ende te 
hiJete ndç dët. 

43 Ende ndç te skandalizofte dora yote, preye: aste ma mirç 
per tui me humç nde 3 T etet me nl dore, se tue pasune te 
du duret, me skumç nde dsehenëm, nde ziarm te pa-sume : 

44 atië ku krumbi i atuneve s' ka te mbarume, encle ziafmi 

45 s' ka te sume". Ende nde te skandalizofte kamla yote, preye : 
sepsë aste ma mire per tui me hume nde yetet tsal', se tue 
pasune te du kambçtç, me uhëJune nde dsehenëm, ndg 

46 ziafm tç pa-sume : atië ku krumbi i atuneve s' ka te 

47 mbarume, ende ziafmi s'ka te siime". Ende nde te skandal'izofce 
suni ut, ndsir-e : aste ma mire per tui me hume me lii su. 
nde mberetenit te Perendi«e, se tue pasune du sii, me 

48 uhëJnnç nde dsehenem te ziafmit: atië ku krumbi i atuneve 
s' ka te mbarume, ende ziafmi s'ka te sume". 

49 Sepsë ts' do nieri ka me ukrupunç me ziafm, ende ts' do 

50 kurban ka me ukrupunç me krupç. Krupa ast' e mire: po 
nde ubaftç krupa e pa-selisime, me së keni me e selime ? 
kini krupe nder vëtçhe, ende kini palaim niani me tietrine. 

KAPTINA X. 

1 Ende si ungrlt prei andey, viën nde synoret te Iudese, 
per pertey lordanit: ende prap skoyne baske ke ai gindeye: 
ende sikundre e kiste zakon, prap i mesonte. 86 . MARKU X. 

2 Ende si ertfnç per-ane Farisëite, e putnç, tue ngam' ate, 

S Nde lioftç se ast' e udese bu.fi me lisume grune? Ende ai 

upçrgëk, e u #a atune, Kis u ka porositunç yuve Moiseu? 

4 Ende ata #an§, Moiseu na l'a me skrume fetçr se dameye, 

5 ende me e Iisumç. Ende Iesui upergëlt, e u #a atune, Per 

6 zemerçn' e asperç tuyen' u skroi yuve kçtë porosi". Po tse 
nde kryie te hërçse, tse kur se aste kriyume bota, Perçndia 

7 bani ata maskul' ende fëmenç. Per kçtë pune nieriu ka 
me lane te, i atin' ende t' amenç, ende ka me ungitunç mbas 

8 gruse vet; ende kane me l£ëne t§ du nde ni mis:" kafëi sa 

9 nuke yane ma du, po ni mis. Atë pra la Perendia bani parç, 
nieriu l'ete mos e daye. 

10 Ende disëpuyt' e ati e putne prap nde stepit per atë 

1 1 jnme. Ende ai u tf a atune, Kus te l'isoyç grun' e vet, ende 
1.2 te martohetç me tieter, kurvenon mb' atë. Ende gruya ndç 

l'isofte bufin' e vet, ende tç martohete me tietçr, kurvenon. 

13 Atehere i prune tsuna te vogil'e, pçr me i prëkune: ende 

14 disepuyte Inrtoyin' ata Iki i biyine. Po Iesui kur pa, uzemeru, 
ende u #a atune, Leni tsunat' e vogil'e me arJune ke unç, 
ende mos i ndal'ni : sepsë per kesis aste mleretenia e Perendisç. 

15 Me te vertët po u #om yuve, Kus te mos presi mberetenin' 
e Perendise posi ni tsun te vogel'e, s' ka me hume mb' ate. 

16 Ende si i mur n' gruke, vuni duiet mbi ata, ende i bekoi. 

17 Ende ai tue dai'ç mb' ucç, lii nieri ul'isu me vrap, ende ra 
mbe gune perpara ati, ende e puste, Miester i mire, lcis te 

18 bay ]ki te trasigoy yetçn' e pa-soseme? Ende Iesui i #a, 
Ts' me #u i mire? askusi s' ast' i mire, per-vets ni Perendie. 

19 I di porosite, Mos kurvenoys; Mos vrasis; Mos vie^is; Mos 
bays desmi mbç fëne; Mos bays dam; Ndero, t'et-at' e 

20 t'çt-amç". Ende ai upergël£, e i ^a, Miester, g'We kçto i 

21 kam ruitune. tse mbe te rit t'em. Ende Iesui stiu sute mb' ate, 

r _ 

ende e desi, ende i #a, Ni gci te mengon : sko, e sit sa kë, 
ende ëp-ua te vobëgevet, ende dote kës ^esore ndç lal: ende 

22 eya, ngre kruUinç, e me mef mbrapa, Po ai tristoi pçr MARKU X. 87 

fyaTçne, e skoi iJçnumç; sepsë kiste ^a sume. 

23 Ende Iesui si vuni orë fe#, u tfa disepuyvet vet, Sa me 
tç vçstire kane me hum§ nde, mberetenlt t§ Perçndisç ata 

24 la kane ga! Ende disepuytç temerohesine pçr fyalet e atl. 
Po Iesui prap upçrgelt, e u #a atune, Diëlm, sa e vçstire 
aste me hume nde mbçretenlt tç Perendise, ata la kanç 

25 spçrësçnç mbç gat! Ma kolai astç me skume kamila ndeper 
brime te gul'panese, se i pasuni me hume ndç mberetçnlt t§ 

26 Perendise. Ende ata merekulohesine tëpçrç, tue 6anç me 

27 vetevëtehene, Valç tsili mundete. me uspçtumç? Ende Iesui 
si stiu sute, mb' ata, #a, Pçr-ane niërezis ast' e pa-muntsime, 
po per-ane Perendise yo : sepse te gi#a yanç t§ miintsime 
per-ane Perendisç. 

28 Ende Pietri flloi me i #ane, Nge na ke lain te {fi#a, ende 

29 ertfme mbrapa teye. Ende Iesui upergëtë, e #a, Me te vertët 
po u tfom yuve, Se askusi s' ast' ai la la stepl, a velazen, 
a motera, a ate, a amç, a gru, a diei'm, a ara, pçr punç 

30 t'eme ende t§ ungilit, la tç mos mafi ni land per 6T ndasti 
nde kçtë kohe, st§pia, e vçlazen, e motçra, a ama, a diëlm, 
e ara, baskç me tç ndiëkuna; ende nde yetçt lki viën, yete 

31 te pa-soseme. Po sume te pare kane me ltëne re mbrapçm; 
ende te, mbrapmite tç parç, 

32 Ende isine, mb' ude tue hupune nde lerusalem; ende Iesui 
iste tue prime perpara atuneve: ende atd mçrekulohesine, 
ende e mëfine mbrapa tue pasune frike : ende ai miir per-ane 
prap te du-mbe-JItet', e filoi me u tfan' ato pune la kisine 

33 per me ubamç mb' atë. Se nge ke po hupime nd§ Ierusalem; 
ende i blr' i nieriut ka me u^ane nd§r dure t§ Krue-priftçnavet, 
ende te, Skriiisavet; ende kan§ me e gukumç pçr vdeke, ende 
kane me e Jane nder dur§ t§ kombevet : ende kanç me 

34 luitune me atë, ende kane me e fafune nde falake, ende 
kan§ me e pçstume nd§r su, ende kanç me e vramç: ende 
te trëtenç dite ka me ungale. 

35 Ende atçherç virie, ke ai Iakobi ende Gionni, tç biyt' e 88 MARKU X. 

Zebedeut, tue tfane, Miester, dume me na bam' ate l£i te 
36 lupime Ende ai u #a atune, Kis doni me u bam' un§ yuve ? 
31 Ende ata i tfanç, Ep-na per me ndeiiune rii prei se diatftçse 

38 s'ate, e rii prei se mangetese s'ate, nde l'aft tand. Po Iesui 
u tfa atune, S' dini se ]£is l'upni : mundeni me plm' atë 
potirine ki piy unç, ende me upagezume me atë pagçziminç 

39 lki pagezohem une? Ende ata i tfanç, Mundemi. Ende Iesui 
u #a atune, Atë potirine lii piy une, keni me e plmç, ende 
me atë pagezimine ki pagezohem unç keni me upagezume: 

40 po me ndëriune prei se dia6tesç s' eme, e prei se mangetese 
s' eme, nuk' aste puna eme me e oane, po la me udan 
atuneve __i astç bame gati per ata. 

41 Ende te oitçtç kur ndegune, fllune me uzemerume per 

42 lakobin' e per Gionnine. Po lesui si i t9ifi per-ane, u tfot' 
atyme, E dini se ata l_i dukene se urJenoyne kombete, 

43 pustoyn' ata; ende te meJëyt' e atuneve ur<?enoyn' ata. |Po 
s' ka me këne kestu nder yu : po kus te dete me ubam' i 

44 ma^ nder yu, ka me l_ëne serbetori yui. Ende kus te det§ 
prei yus me ubam' i pare, ka me l_ëne serbetori te gitfeve. 

45 Sepsë ende i blr' i nieriut nuk' erJi me userbiime, po me 
serbume, ende me oane yeten' e vet sperblim per sumç. 

46 Mbasanday vine nde Ieriho : ende ai si dul' prei Ierihosç 
baske me disëpuyt' e vet, ende miaft gindeye, Bartimeu i 
vërbete, i blr' i Timeut, finte per-an' uJe^e tue lupunç. 

47 Ende kur ndegoi se aste Iesu Nazorëasi, filoi me bçrtitun' 

48 e me #ane, Iesu, i blr' i Davidit, perdele-me. Ende sume 
vetç e Kirtoyine l_i te pusonte : po ai sume ma tëpere bertiste, 

49 I bir' i Davidit, perdele-me. Ende Iesui lundroi, e t9a me 
utfirune. Ende atd tfefasine te vërbetin', e i #one, Mer 

50 zëmere, tsohu; po te tfefët. Ende ai si hoch' petkun' e vet, 

51 ungrit e eroi ke Iesui. Ende Iesui upergel., e i tfa, Kis ( do 
me te bame un§ ? ende i vërbçti i 0a, Miester, l_i te tsef 

52 sutç. Ende Iesui i #a, Sko : besa yote te spetoi. Ende 
peinihere tsel'i sute, ende e mefte mbrapa Iesunç mb' uJe. MARKU XI. 89 

KAPTINA XI. 

1 Ende kur afrohene nde Ierusalemç, nde BetffagT ende nde- 

2 Be#anT, ke Mafi Ulivet, dergon du prei disëpuys vet, ende 
u #ot' atune, Skoni mb' atë krue-katund K'i aëte kundruel 
yus : ende spëit posa tç huni mb' atë, keni me getunç ni 
pul'ist 1'iJunç, la s' i ka hupune askusi prei niërezis; sgi#ni-a, 

3 e bini-a. Ende nde u <9as7e kusi yuve, Kis bani kestu? tfdni,. 
Se Zoti ka nevoye per atë; ende spëit ka me e dergumç; 
ketu. 

4 Ende atd skune, ende getne pulistine l'i^unç ke dera yaste 

5 ndermiët du uJes; ende e sgiflne. Ende disa prei atuneve 
la Tsine ndenun' atië u tfosin' atyme, Kis bani astu la sgitfni 

6 pulistine? End ata u tfan' atune sikundre i pat porosltune 

7 Iesui: ende atd i l'ane. Ende prune pulistine ke Iesui, ende 
vSne petkat' e veta mbi atë; ende ai i hupi. 

8 Ende sume vete strune petkat' e veta mb' ude : ende te 

9 tiere keputsine dega dms, e i stroyine mb' ude. Ende ata ki 
skoyine perpara, e ata la e mëfine mbrapa, bertisine, tue 
£ane, Hosanna ! i Bekum' ast' ai viën mb' ëmenit te Zotit! 

10 E bekiime astç mberetenia la viën mb' ëmenit tç Zotit, atit 

11 t'ane Davidit: Hosanna mbe te nal'tat! Ende Iesui huni nde 
Ierusalem, ende nde tempul: ende si vuni orë fe# te giOs^ 
po mbassi iste ndasti koha vone, dul' nde BetfanT baske me 
te du-mbe-JTtet. 

12 Ende nde neseret, si dul'ne prei Be0anisç, i eroi u: 

13 ende kur pa m dru fiku per se l'argu Iki kiste ge6e, evdi me 
getune ndoni send mb' atë : ende si erJi mb' atë, s' geti ga, 

14 vetse ge#e; sepsë s' iste kohç fiks. Ende Iesui upçrgëtë, e i 
#a driae ftkut, Askusi mos hangrete ma peme prei teye per 
giOe yetenç. Ende disëpuyt' e atT ndçgoyine. 

15 Ende vine nde Ierusalem: ende Iesui si huni nde tempul, 
filoi me ndsiefe ata la sisin' e bleyine nde tempul, ende 
fenoi truvezat' e truvezarevet. ende sKembet' e atune la 90 MARKU XI. 

16 sisine pulumbate. Ende s' frnte askënd me prum' ene ndeper 

17 tëmpuline. Ende mesonte, tue u tfan' atune, Nuk' ast§ 
skrume, Se stepia eme ka me ukuitunç stepi luteye mbç 

18 git9e kombet?" po yu e bate spele kursares". — Ende 
Skruisit' ende Krue-priftçnite ndegunç, ende kçrkoyine lms 
me e prisunç : sepsë e droyine, se gitfç gindçya merekulohei 
per mesimin' e ati. 

19 Ende kur ungrus, difte yaste Imtetit. 

20 Ende nde natiet, tue skiim' atd atu-drëiti, pane drun' e 

21 flkut tfame tse prei ranas. Ende Pietrit si i ra nder mend, 
i #a, Miester, sif, druya e flkut ki malekove aste #ame. 

22 Ende Iesui upergelc, e u #a atune, Kini bese mlç Perendine. 

23 Sepsë me tç vçrtët po u #om yuve, Se kus t' i #ote keti 
mali, Ngreu, e hi^u nde dët; ende te mos yete me du 
mendes ndç zëmere te vet, po te besoye, se sa #otç bahenç; 

24 ka me ubame mb' atë lns te tfote. Perandai po u #om yuve, 
Gi#e sa tç lupni tue ufal'une, besoni se i merni, ende kane 

25 me ubame yuve. Ende kur te fini me ufafune, ndeyeni, ndç 
patsi ga kundre ndonianit : lu ende Ati yui ki astç nde kiyet 

26 t' u ndçyeyç yuve fayete tuya. Po ndç mos ua ndeyefsi yu, 
as Ati yui ki aste nde, layet s' ka me u nd§yume yuve 
fayete tuya. 

27 Mbasandai vine prap ndç Ierusalem : ende ai tue ëtsunç 

_ V 

nde tempul, vine ke ai Krue-pnftenit' ende Skruisit' ende 

28 pl'ekte, e i tfonç, Me ts' farç ur^eni ban kçto? ende tsil'i ta 

29 ka oane kçtë urJene, ki te bays keto? Ende lesui upergëlr, 
e u #a atune, Ende une kam me u putune yuve ni fyale, 
ende m' upergëgeni, ende atçherç kam me u tfane yuve me 

30 ts' fare urtfeni bay keto. Pagezimi i Gionnit prei lulit iste, 

31 a prei niërezis? m' upergëgeni. Ende atd mendohesine me 
vetevëtehene, tue #ane, Nde tfantsim, Prei kilit; ka me £ane, 

32 Persë pra s' i mbesute ? Po nde tfantsim, Prei niërezis : 
droisine populine: sepsë te gi£' e kisine Gionnine, se astç 

33 profët me te vertët. Ende ata upergegen, e i ^anç Iesuit, MARKU XII. 91 

Nuke dimç. Ende Iesui upergëlt, e u #a atune, As une s' u 
0om yuve me ts' fare urJeni Lay keto. 

KAPTINA XII. 

1 Mbasandai filoi me u tfan' atune me parabula. 

r Ni nieri mbul ni veste, ende e tfiiri me gar#, ende germihi 

Ai gavits, ende ndertoi ni pyrk, ende e da. nder biiylce, ande 

£ iku ndç dë te huy. Ende nde kohç te pemevet dergoij ni 

serbetur ke biiylnt, l£i tç mafi prei buytëis prei pëmesç vëstit. 

3 Po ata e zunç, ende e fafnç, ende e dergiine prapç sprazetç. 

4 MLasandai per-se-ri dçrgoi ni tieter sçrbetur ke ata; po ende 
atë e fafne me gure, ende i tsane kruete, ende e dergiine 

5 prape te turpenume. Mbasandai per-se-ri dergoi ni tieter/^po 
e vrane: mbasandai dçrgdi sume te tierç, po disa i fafne, ende 

6 disa i vrane. Tue pasune pra ende ni bir te dasunin' e vet, 
e dçrgoi ende atë ke ata se mbrapmi, tue #an§, Se kane me 

7 pasune turp t'em-bir. Po ata buylsite tfane me vetevëtehene, 
Se kui aste trasigimtari; eni, l'eta vrasime, ende trasigimi ka 

8 me liën' uni. Ende e murne, ende e vrane, ende e ndsurne 

_ ** t _ _ 

9 yaste vëstit. Kis ka me bame pia i zoti vëstit? Ka me arJune, 
ende ka me prisunç buylnte, ende vëstine ka me ua (Jane tç 

10 tiëreve. — As ketë skrone s' e keni kendumç; Atë giirine 

11 lii s' e pel'&un' ata la ndçrtoyne, kui uba per krue slcepi : prei 
Zotit uba keyo, ende ast' e merekulusime nde sut t'ane?" 

12 Ende atd kerkoyine me e zane, po patne frike gindeyene: 
sepsë e murne vest, se #a ketë parabule per ata: ende e 
l'an' e ikne. 

13 Mbasandai dçrgoyne ke ai disa prei Fariseis e prei 

14 Herodiançs, per me e zane me fyal'e. Ende ata ertfne, e i 
#ane, Miester, e dime se yë i vertete, ende s' do te dis as 
per kend : sepsë nuke sikon fatëen' e niërezevet, po meson 
uoen' e Perçndise me te vertët : Ast' e udese me ^anç Kaisarit 

15 kens, a yo ? te apime, a te mos apime ? Ende ai si ngofti 
hipokrisin' e atune, u tfa atune, Ts' mç ngitni? bini mu ni 92 MARKU XII. 

16 dinar, Ki ta sof. Ende ata i prunç, ende ai u tfot' atune, 
Kuit astç keyo sembelese, ende lcçyd permbi-skrone ? Ende 

17 ata i #ane, e Kaisarit. Ende Iesui upergëlt, e u #a atune, 
Lani Kaisarit, ato Ki yane te Kaisarit, ende Perendise, ato 
Iki yane te Perendise. Ende ata umerekulune per atë. 

18 Mbasandai vihe ke ai Saddukeite, te tsilete #on§ se s' aste 

19 te ngalune; ende e putnç, tue tfane, Miestçr, Moiseu na ka 
skriine, Se nde i vdekte kuit i vçlai, ende te layç gru, ende 
te mos laye diël'm, i vçlai atl te mafi griin' e atl, ende te 

20 ngali fare per te velan' e vet. Isine pra state velazçn: ende 

21 i pari mur gru, ende kur vdi&, nukç l'a farç. Ende i duti 
e mur, ende vdil:, po as ai s' la fare: ende i treti po kestu. 

22 Ende te statet' e murne, ende nuke lane fare : se mbrapmi 

23 te gitfeve vdil£ ende griiya, Mbe te ngalunit pra, kur te 
ngalenç, tsilit prei atuneve ka me këne griiya? sepsë te 
statçt' e patne atë gru. 

24 Po Iesui upergëlt, e u #a atune, Nuke genëheni per ketë, 

25 sepsë nuke dini skronatç, as fukln' e Perendise? Sepse kur 
te ngalene prei se vdëkunis, as martoynç, as martohene; po 

26 yane posi ënguyte l£i yane nde layet. Ende per te vdëkunit, 
se ngalene : a s' keni kendiime nde Iiber te Moiseut, si i #a 
Perendia nd§ fefçt, tue #ane, Une yam Perendia i Abrahamit, 

27 ende Perendia i Isaakut, ende Perendia i Iakobit ?" Perendia 
nuk' aste Perçndi te vdëkunis, po Perendl tç gales: yu pra 
genëheni sume. 

28 Atçhere ni prei Skruisis, ln ndegoi ata se po hahesinç me 
fy^Ie, tue ditune se i upergëlc mirç, uafrii, ende e puti, 

29 Tsila porosl ast' e para te gi#eve ? Ende Iesui upergëlc, Se 
e para gi#ç porosivet aste, Ndçgo, Israel; Zoti Perendia 

30 une aste rii Zot : ende te duse Zotine Perendine. tand me 
gitfç zëmrene tande, ende me gi#ç spirtine tand, ende me 
gitfe mendiene tande, ende me gi#e vertutene tande :" Kçyo 

31 aëtf e para porosl. Ende e duta po kestu, aëte kçyo, Te 
duse fçkihe tand posi vëtehene." Tieter porosl ma e maJe MARKU XII. 93 

32 prei ketime nuk' astç. Ende Skruisi i #a, Mir§, Miestçr, 
me vertet #ë : se lii aste Perendia; ende s' aste tietçr vets 

33 ati : ende me dasun' atë me gitfç zëmeren', ende me gi#e 
mëndien', ende me giOe spirtin', ende me gi£ç vertutçn', ende 
me dasune fekinç posi vëtçhene, aste ma tëpere se gi#e 

34 kurbdnete gi#e-diëgemete, ende se kurbanete. Ende Iesui kur 
pa atë se upergëli me mend, i #a, Nuke yë lark prei 
mbe.rete.nisç Perçndisç. Ende askusi s' kutsonte ma me e 
piltune. 

35 Ende Iesui upergëtë, e #a, tue mesume nd§ tempul, Kus 

36 Oone Skruisite, se Kristi ast' i bir' Davidit? Sepsë ai Davidi 

v v a 

tfa prei ançsç Spirtit Serit, I Osl Zoti Zotit t'em, Ili prei 

se diatftese s'eme, nger sa te vë ançmilh' e tu ndenç kamdet 

37 e kambevet tua". Ai Davidi pra i tfote Zot; ende kah ast' 
i bir' i ati? Ende gitfe gindeyes' i kiste anda me ndegum' 

38 ate. Ende u tfoste atune nde mesim te vet, Vëni orë prei 
Skruisis ki dQnç me ëtsunç me stol'ia, ende te persendëtuna 

39 ndeper treget, ende vende te para ndçper synagogat, ende 

40 krue-mesala ndeper darkat : ata la hanç stepiat' e tç vëvet, 
ende Leie e baynç tue stime skaik se falenç sumç : keta kan§ 
me març ma tëpere mundim. 

41 Ende Iesui ndëyti kundruel sendukut limosenes', e vente 
orë si hitf te gindeya ka lii rame nde senduk te limosençse : 

42 ende sume te pasune hëtfsinç sumç. Ende exdi ni grii e vë 
e vobekte, ende ho^i du te lmeta, do me #ane lii kodrat. 

43 Ende lesui #iri per-anç disëpuyt' e vet, e u £a, Me te vertët 
po u tfom yuve, Se ayo gru e vë e vobekte ka hëoune ma 
tëpere se te gi#' ata ki ho#ne nde sendiik tç l'imosençse : 

44 sepsë te giOe hotfne prei tç teprumit atuneve; po ayo prei 
te mangunit asai hoc?i giOe sa pat, gi#ç gan' e vet. 

KAPTINA XIII. 

1 Ende ai tue dalune prei tëmpulit, i tfote ni prei disëpuyvet 
ati, Miestçr, sif ts' fare, gures tç mç^ëy, ende ts' fare 94 MARKU XIII. 

2 ndertesas t§ meda ! Ende Iesui upçrgëlc, e i #a, Sef keto 
ndertesa tç raeJa ? s' ka me mbëtunç gur mbi gur lii nukç 
dote fenohete. 

3 Mbasandai ai tue ndënune nde Mal't'te Ulivet, kundruel 
tëmpulit, Pietri ende Iakobi ende Grionni ende Andreu e 

4 pusinç vets-ane, Na #ui, kurç kane me ubame keto? ande 

5 ts' seiie kd me /cënç kur t§ mbarohene kçto te gi<9a? Ende 
Iesui tue upçrgegun' atune filoi me #an§, Vëni orë mos u 

6 geneye kusi yuve: sepsë sume vete kane me ardune mb' ëmenit 
t'em, tue tfanç, Se une yam; ende kane me geiiume sumç 

7 vete. Ende kur te ndegoni l'uftena, ende zana luftenas, mos 
droni: sepsë duhenç me ubame kgto; po ende nuk' aët' e 

8 mbrapmeya. Sepsë ka me ungritune komp kundre kombi, 
ende mbereteni kundre mbçretenie: ende kane me ubame 
tçrmëtçna vende mbe vende, ande kanç me ubame zina pçr 
buke t e t§ perzime: keto yan§ te fHumet' e te vestiravet, 

9 Po yu vëni orë vëtçhene tui: sepsë kane me u dane yuve 
nder dure ndçpçr baske-ndëytie, ende ndeper synagoga: keni 
me ufafunç, ende keni me ndenunç pçrpara guvernatoreve, 

10 e mberëtenave, per punç t§ meye per desmi mb' ata. Ende 
duhetç me upredikum' unglli ma pçrpara ndeper gi#§ kombet. 

11 Po kur t' u biyene yuve per me u oane yuve ndçr dure, mos 

kini gail'e perpara se kis keni me fol'une, as mos pisatoni : 

po kis t' u ëpete yuve nd' atë ore, kçtë fl'itni : sepsë s' yeni 

. m . v . . v 

yu ata ki fiitni, po Spirti Serit. 

12 Ende i vçlai ka me Jane ndçr dure tç velane per vdeke, 
ende i ati te birinç; ende diel'mte kane me ngritune krue 

13 kundre perindvet, ende kan§ me i vrame. Ende keni me l£ëne 
tç mafe meni prei se gitfçve p§r ëmnine t'em : po kus te 
duroye nger se mbrapmi, kui ka me uspetumç. 

14 Ende kur te sifni te ndutçt' e sç skretumesç", ki aste 
tfane prei profetit Daniel, ndenun' atië ku s' duhetç, (ai Iki 
kendon l'ete mafi vest,) atehere &\k ,M tç yene nde Iudë, 

15 fet' ikinç ndeper mal'et: ende ai /ci te yetç mbi mayet te MARKU XIII. 95 

stçpise, fete mos sdrupi ndç stepi, as fete mos huyç me mafe 

16 ga prei stçpisç vet : ende ai la te yetç nd' are, l'ete mos 

17 kç#ëhete mbrapa me mafç petkun' e vet. Po myër mb' ato 
lii yanç t§ mbarseme, ende mb' ato ki kanç foseiie per &i 

18 nd' ato ditt! Ende fal'uni per mos me ubame te ikunite tui 

19 nde dimene. Sepsë ncV ato ditt ka me lcënç i ketile strengim, 
Iki nuk' aste bamç kçstu tsç kure se aste filume kriyesa Isi 

20 kriyoi Perendia, nger ndasti, ende as s' ka me ubame. Ende 
Zoti nde mos i kiste pase skurtum' ato ditt, s' kiste per me 
pestum' as ndoni korp: po per te sgëJunit, l£i i ka sgëJunç, 
skurtoi ditt. 

21 Ende atçhere ndç u #aste yuve kusi, Nge ku aëtç Kristi 

22 ketu; a, Nge ku aiV atië; te mos mbesoni: sepse kane me 
ungritune krist-fënçsa, e profët-fënesa, ende kane me bame 
sene, e merekulia, per me genum' ende te sgëJunite nde 

23 mufsine. Po yu vëni orë: Nge ke u tfasç yuve te gitfa tse 
perpara. 

24 Po nd' ato ditt, mbas ati strengimi, dili ka me uefune, 

25 ende hana s' ka me ^anç driten' e vet, ende uyet' e Inlit 
kane me rane, ende fulaatç la yane ndç lalt kane me 

26 utundune. Ende atehere kane me pame te blrin' e nieriut 

27 tue anJune ndçr rë me sume fula, ende me l'aft. Ende atehere 
ka me dergum' ënguyt' e vet, ende ka me mbeleJune tç 
sgëounit' e vet prei sç katçr eras, prei kantit dëut nger mbç 
kant tç kilit. 

28 Ende prei druse fikut mifni vest parabulenç; Kur t' i 
bahete ndasti asai dega e bute, ende te ndsiefi gët9ete, dini-a 

29 se aste ngat te korete : kestu ende yu, kur te sifni keto se 

30 bahenç, dini-a se aste ngat mbi duret. Me te vertët po u 
#om yuve, Se kui bres s' ka me skumç, nger sa te bahenç 

31 gi(9ç kçto. Kili ende dëu kanç me skume: po fyal'et' e mia 
s' kanç me skumç. 

32 Ende per atë ditç, e per atë orç askusi s' e di, as ënguytç 
lii y&nç nde lcil, as Biri, po vets Ati. 96 MARKU XIII. XIV. 

83 Vëni orë, rini lmte, ende fal'uni : sepsë nuke dini kure 

34 aste kolia. Sepse kçyo" kd me Jcëne posi ni nieri dalune nde 
dë te huy, i tsili la stepln' e vet, ende da, pustëtine nder 
serbetoret e vet, ende mbe gi#e-se-tsiline punen' e vet, ende 

35 porositi portarine. me ndënune lcute. Hini lalte pra : (sepse 
s' dini kurç viën i zoti stepise nde tç ngrusunit, a nd§ 

36 mies-nate, a nde kçndim te gel'it, a nde mçngest :) drui se 

37 mos vien befas, e u gën' yuve tue fyëtunç. Ende ato la po 
u 0om yuve, ua #om te gl#eve, Bini lmte. 

KAPTINA XIV. 

1 Ende mbas dil ditts iste paska, ende pa-Lrumiete: ende 
Krue-priftenit' ende Skruisite kerkoyine si me e zanç me 

2 genim, ende me e vrame. Ende tfosine, Yo per ditç feste, se 
mos bahete te perzlme prei populit. 

3 Ende ai kur iste nde Betfani, nde steplt te Simonit 
kromosune, tue ndënune nde mesale, erJi nl gru lci kiste nT 
alabaster me voy ere prei narde te pa-perzlme, sume te 
streite, ende si tfëu alabastrene, derJi vdyine permbi kruet 

4 t' atT. Ende Isine disa vete ln zemerohesine nder vëtehe, e 

5 tfosine, Per ts' pune me humbune kui voy ere ? Sepse kui 
mundei me usitune permbi tre kind dinare, ende me uJane 
ndeper te vobëgite. Ende zemerohesine kundre asai. 

6 Ende Iesui #a, Leni ate; ts' e mundoni atë? punoi pune 

7 te mire mbç mu. Sepsë te volegit' i keni perhere baske me 
vëtehene tiii, ende kur te doni, mundeni me u bame mirç 

8 atune: po mu s' me keni perhere. Atë ki mufti ayo, e bani : 
e mberini tse perpara me lumç me voy ere korpine t'em 

9 per te vofumit. Me tç vertët po u #om yuve, Kudo t§ 
predikohete kui ungil mde gitfç botene, ende kçyo pune 1H 
bani ayo ka me ufol'une pçr me upermendun' ayo. 

10 Ende afeherç Iuda Iskarioti, ni prei te du-mbç-oTtes, skoi 
ke Kme-prTftenit, per me dan' ate nder dure t' atuneve. 

11 Ende ata kur ndegiine, ugezune, ende i uzotunç me i Jan' MARKU XIV. 97 

argand. Ende ai kerkonte si me e tratftume me koh§ tç mire. 

12 Ende te parenç diten' e festese tç pa-brumievet, kur bayine 
kurban paskene, disëpuyt' e ati i 6one, Ku do te skoym' 

13 e te bayme. gati la te lias paskçnç? Ende ai dçrgon du vetfi 
prei disëpuyvet vet, ende u tfot' atune, Skoni nde kutët, 
ende ka me u hasune ni nieri tue bartune ni stambç uyi : 

14 skoni mbas ati, ende ku te huye ai 9 #oni te zotit stepise, 
Se Miestri #ote, Ku aste te ndënunite lci kam me ngrane 

15 paskçne baske me disepuyt' e mi? Ende ai ka me u diftume 
yuve ni Jome te maJe sipçr, strume gati : atië bani gati pçr 

16 në. Ende disëpuyt' e ati dul'nç, ende ertfne ndç lmtët, ende 
getne sikundre u tfa atune : ende bane gati paskene. 

17, 18 Ende si ungrus, viën baskç me te du-mb§-JIt§t. Ende 
ata tue ndënunç nde mesale, e tue ngrane, Iesui #a, Me te 
vertët po u tfom yuve, Se ni prei yus Iki ha baske me mu, 

19 ka me m§ tratftume. Ende atuneve filune me u artfune kelr, 
ende me i tfane ni ka ni, Mos yam un§? ende tietri, Mos 

20 yam une? Ende ai upergëlc, e u #a atune, Ni prei te 
2\ du-mbe-ditevet, lu ngun baske me mu nde kupet. I bir' i 

nieriut vete, sikundre aste skrum§ per atë : po myër mb' ate 

nieri, 1H tratftohet' i bir' i nieriut prei ati ! iste mirç per ate 

nieri, te mos kiste lem§. 
22 . Ende ata tue ngrane, Iesui mur buke, ende bekoi, ende 

e #ëu, ende ua oa atune, ende #a, Mefni, e hani ; kui aste 
23 korpi em. Ende mur potirin', ende si ufal' nderse, ua da 
24: atune, ende te gi<9e pine prei ati. Ende u #a atune, Kui aste 

25 gaku em i ^iatese rë, ]ki aste dër^un§ p§r sume, Me te vertët 
po u t9om yuve, Se s' kam me pime ma prei pëmese la pil 
harJia, nger mb' atë dite kur ta piy te rë nde mberetenit t& 
Perendise. 

26 Ende si k§ndune hymnen, dul'ne nd§ Mal't te Ulivet. 

27 Ende Iesui u ^ot' atume, Se te gi^e keni me uskandalizume- 
mbe mu ketë nate : sepsë aste skrume, Kam me i rane bariut, 

28 ende Jente kane me uperdame". Po mbassi tç ngalem une, 

9 98 MARKU XIV. 

29 kam me voitune ma perpara se yu nde Galilët. Po Pietri i 

30 $cl, Ende t§ gi#e nde uskandal'izofsine, po une yo. Ende 
Iesui i tfote, Me te vertët po te #om, Se sot ketë nate, para 
se te kendoye geli du here, kë me me mohume tri here. 

31 Po ai ma tëpere tfoste, Se nde ul'upste me vdekun' une 
baske me tui, s' kam me te mohume. Kestu ende gitfe tç 
tiërçte tfosine. 

32 Mbasandai vine nde ni katund la Kuhete Ge#semani: ende 
u #ote disëpuyvet vet, Hini ketu, nger sa te falem. 

33 Ende mer mbas vëtehese baske Pietrin' ende Iakobin' 
ende Gionnin', ende flloi me ufrikume, ende me i arJune 

34* rande; ende u tfot' atune, Spirti em aste sume iJenute, nger 

35 mbe vdeke : mbetni ketii, ende i'ini Imte. Ende ai si skoi pak 
perpara, ra per dë, ende fal'ei, la nde tëofte se mundete me 

36 skume prei ati lcçyo ore.. Ende tfoste, Abba, o Atç, te gi#a 
mundene ke ti; l'argo ketë potir prei meye, po yo las te 
demi une, po H:is t§ duse ti. 

37 Ende viën, e gën ata tue fyëtune, ende i #ote Pietrit, o 

38 Simon, po fl'ë ? s'mufte me ndënune liute ni ore. Hini Imte, 
ende fal'uni, la te mos huni nde ngaseye: sepsë spirti ctste 

39 gati, po misi ait 1 i pa-fulasim. Ende prap skoi, e ufal', tue 
tfane po atë fyale. 

40 Ende si uke#u, get ata prap tue fyëtune : sepse sut' e 
atuneve isine randumç, ende nuke diyine las me i upergëgune. 

41 Mbasandai viën te trëtene here, e u #ot' atune, El'ini pra, 
ende prahi : miaft, erJi ora; nge i bir' i nieriut ke ëpete 

42 nder dure te faytorevet. Tsohi, te skoyme; nge ai Iki me 
tra#ton ke uafru. 

43 Ende pernihere, ai kur iste po tue folune, viën luda, la 

iste ni prei te du-mbe-^ites, ende baske me atë sume gindeye 

— v 

me 6ika e me dru, prei anese Krue-priftenavet e Skruisavet 

44 e pi'eKvet. Ende ai la e tratftoi u kiste oan' atune sene, tue 
^ane, se Atë la te pu^, ai aste; zinia, ende binia ruitune. 

45 Ende si erdi, pernihere uafru ke ai, e i ^a, Miester, Miester; MARKU XIV. 99 

46 ende e pu0i. Ende ata vQne durçt' e veta mbi atë, ende e 
zune. 

47 Ende ni prei asis Ki fiyin' atu holu tfikçn', e i ra serbetorit 
Krue-priftit, ende i preu vësine. 

48 Ende Iesui upçrgëtë, e u 0a atune, Posi mbi kursare keni 

49 dal'une me #ika e me drfi, me me zane? Pçrdite kam Këne 
nder yu ndç tempul tue mesume, ende nuke me zute : po 
leyo uba ki te mbusene skroriate. 

50 Ende si e lane, iknç te gitfo. 

51 Ende ni fare dialosi e mefte mbrapa, mpestiele me ni 

52 pel'hure per l'ikure; ende dialosat' e zanç : po ai la 
pel'hurene, ende iku prei asis 1'akurilL 

53 Ende prfine Iesune ke Krue-prifti: ende mbeliJenç ke ai 
gitfe, Krue-priftenit' e pTelct' e Skruisltç. 

54 Ende Pietri e mur mbrapa per se l'argu nger mbrenda 
nd' avli tç Krue-priftit: ende iste tue ndënune baske me 
serbetoret, ende po ngrofei nde ziafm. 

55 Ende Krue-priftenit' ende gitfe baskç-ndeytia kerkoyine 

56 desini kundre Iesuit p§r me e vrame, po nuke gëyine. Sepsë 
sum§ vetç Jane desmi f ëne kundre atl, po desmiate nuk' isinç 

57 si-ni-ni. Ende disa ungritne, e bane desmi rëne kundre atl, 

58 tue tfane, Se na ndçgum atS, tue tfane, Se une kam me 
prisune kete tempul, ki aste bame me dore, ende per tri 

59 ditt kam me ndertume ni tieter pa-bame me dore. Po as 

60 kestu desmia e atuneve s' iste si-iii-iii. Atehere Krue-prifti 
utsu nde miedis, e puti Iesune, tue #ane, Nuke pergege 

61 aspak ? ts' desmi apine keta kundre teye ? Po ai s' pezante, 
ende nuke pergëgei asga. 

Prap Krue-prifti e puti, ende i #a, Ti yë Kristi, i Biri 

62 te Bekumit? Ende Iesui tfa, Une yam: ende keni me pame 
te birin' e nieriut tue ndënune prei se diatftesç fulHse, ende 

63 tue aroune baske me rët e lalit. Atehere Krue-prifti stëëu 
petkat' e veta, e tfa, Ts' nevoye kemi ma per desmitare? e 

64 ndegute vlasfimine : si u diikete yuve ? Ende ata t§ gi#' e 100 MARKU XIV. XV. 

65 gukune, se aste faytur per vdeke. Ende disa filiine rae e 
mpestume nder su, e me i mbulume fakene, e me i rane 
me grust, e me i tfane, Profetizo : ende serbetoret' i blyine 
me supl'aka. 

66 Ende Pietri kur iste nd' avli poste, viën ni prei serbetores 
Kme-priftit, ende kur pa Piëtrine tue ungrofune, stiu sutç 

87 mb' atë, e tfa, Ende ti lsie baske me Iesu Nazannasine. 

68 Po ai e mohoi, tue #ane, Nuke diy, as nuke mar vest lus 
#u ti. Ende dul' yaste perpara avlise; ende gel'i kendoi. 

69 Ende serbetoreya kur pa atë prap, filoi me u tfan' atuneve 
ki lsine tue ndeiiun' atu, Se kui ast' prei asis : po ai 

70 prap e molionte. Ende mbas pak here ata lii lsine ndenun' 
atu prap i tfane Pietrit, Me te vertët yë prei asis : sepsë 

71 yë Galileas, ende te folunite t'at pergan. Po ai filoi me 
"7-2 nemun' e me bamç bë, Se nuk' e diy ketë nieri lE:i tfoni. Ende 

geli kendoi per se duti, Ende Pietrit i ra nder mend fyala 
Ikl i pat #ane Iesui, Se para se te kendoye gel'i du here, kë 
me me mohume tri liere. Ende filoi me l£yame. 

KAPTINA XV. 

1 Ende pernihere nde natiet Kme-priftenite baske me pl'eKt 

e me Skmisit, ende gi£ç baske-ndëytia bane kesile, ende si 

litfne Iesunç, e prun', ende e oane nder dure te Pilatit. 

£ Ende Pilati e puti, Ti yë Mbereti i Iudevet? Ende ai 

3 upergëk, e i #a, Ti po #u. Ende Krue-pnftenit' e perfi'isine 

4< per sume. Ende Pilati prap e puti, tue tfane, Nuke pergege 

.5aspak? siko sa desmi layne kundre teye. Po Iesui nuk' 

upergëk: ma aspak, kala sa Pilati merekulohei. 

6 Ende per dite feste u l'isonte atune lii te liJune, tsiline tç 

7 lupsin' atd. Ende ni la tfohei Barabba, iste liJune baskç me 
soket e vet ]u kisine ngntune krue, te tsilete kisine bamç 

8 gak mlç rii te ngriteme krue. Ende gindeya gertfiti, e filoi 

9 me l'upune, tue bame posikure bante pçrhere mb' ata. Ende 
Pilati upergëk atune, tue tfane, Doni t' u l'isoy yuve Mberetin' MARKU XV. 101 

10 e Iudevet? — Sepsë e dinte se Krue-priftenit' e kisine Jane 
nder durç per zmir. 

11 Po Kriie-priftçnite stunç gindeyene me Tupunç ma tëpçre 

12 t' u l'isoye atune Barabbanç. Ende Pilati upergetë prap, e 
u 0a atyme, Kis doni pra ta bay hete lu i tfoni Mbçret' i 

13, 14 Iudevet? Ende ata prap bçrtitne, KmUezoye. Ende 
Pilati u 0a atune, Persë, los te kels ka lame ? Po ata ma 
tëpçre bertitne, Kryitëezoye. 

15 Ende Pilati mbassi desi me i bame zëmrene gindeyese, u 
l'isoi Barabbane, ende Iesun' e Ssl nder dure per me 
ukrultezume, mbassi e fan nde. falake. 

16 Atehere ustetoret' e prQne permlrenda avlise, Iki aste 
Vend i gukatese, ende tfçfësine baske gitfe tuben' e ustetorevet. 

17Ende i vësine ni petk te, kulc, ende gersetune ni kunore 

18 drizas, e ia vunç ieO Irese, ende filunç me e persendëtunç,. 

19 tue Qane, Fal'emi, Mberët' i Iudevet ! Ende i biyinç krese 
me kalam, ende e mpestuyine ndçr su, ende fciyine mbe 

20 gmie, ende e aJuroyine. Ende si e perliesne, i svesne petkun' 
e kutë, ende i vesne petkat' e ati : ende e prune yaste per 
me e kruUezume. 

21 Ende zan' angari, per me ngntune krulnn' e ati, ni fare 
Symon Kyreneas, te i atin' e Aleksandrit ende Ruflt, H:i 
skonte atu-drëiti, tue ar^une prei aresç. 

22 Ende e biyene ndç vend Golgotfa, lu ayo ketfume, po me 

23 i9ane, Vend i krese. Ende i ëpine me pime vëne perzime me 
mirre, po ai nuk' e mur. 

24 Ende si e krulbzunç, dane petkat' e atl, tue stime sorte 
mb' ato, ltis te mafi gi#§-se-tsili. 

25 Ende iste ora tri, ende e krutëeziine. 

26 Ende permbi-skrona e punçs' ati iste permbi-skrume, 
MBERETI I IUDEVET. 

27 Ende baske me atë krutëezune du kursare; ni prei se 

28 diatftesç, e ni prei se mangetes' ati. Ende umbus skrona ln 
tfote, Ende unumeru baske me te pa-liget'\ 102 MARKU XV. 

29 Ënde ata lii skoyin' atu-drëiti e nëmine, tue tundune 

80 krenet' e vet, e tue tfane, Ua, ti 1H pris tempulin', ende per 

tri ditt e nderton, speto vetevëteliene, ende sdmp prei krul-iit. 

31 Kestu ende Krue-prlftenite Tuysine liiani me tiëtrine baske 
me Skruisit, e tfosine, Te tiere spetoi, vetevëtehene s' mundete 

32 me e spetume. Kristi Mbereti i Israelit lete sdrupi ndasti 
prei kmlnt, ki te sofime, ende te mbesoyme. Ende ata Iki 
isine krukezume baske me atë e sayine. 

33 Ende kur uba ora gaste, uba nl efesine mbe gi£e oëne_, 
nger mbe nand' ore. 

34 Ende mbe te nanden' ore Iesui bertiti me za te ma#, tue 
6an', Eloi, Eloi, lamma sababtfani ? " ki ayo, ketfume, do 
me tfane, Perendia em, Perendia em, persë holke dore prei 

35 meye ?" Ende disa prei asis ki isine tue ndenun' atu kur 

36 ndegune, 6osine, Nge ke po tferët Eline. Ende ni utuf, e 
mbusi m spuze me utfele, ende e vuni mbe ni kalam, e i S& 
me pime, tue £ane, Lëni; lete sofime pale viën Elia me e 
sdrupune. 

37 Encle Iesui Tisoi iii za te ma^, ende Ja spirtine. 

38 Ende kurtina e tëmpulit usku mbe du, prei sç nal'ti nger 
poste. 

39 Ende Kindori lu iste ndënune kundruel ati, kur pa se tue 
lertitune kestu 3a spirtine, t9a, Me te vertët kui nieri paska 
3£ëne Blr Perendie. 

40 Isin' ende gra tue vum' orë per se Targu, nder ato iste 
ende Maria Magdalena, ende Maria e ama Iakobit voger 

41 ende Ioseut, ende Saloma, (te tsilat' ende kur iste nde Galilë, 
e mëfine mbrapa, ende i serbëyine;) ende sume te tiera Iki 
patne bupune baske me atë nde Ierusalem. 

42 Ende ndasti si ungrus, (sepsë iste e prende, do me #ane, 

43 para se setunese,) evoi loseii ki iste prei Arimatfese, gukates 
i ndërsim, ]£i ende ai priste mberetenm' e Perendisç, kutsoi, 

44 e huni ke Pilati, ende Tupi korpin' e Iesuit. Ende Pilati 
umerekulu nde l£oft§ se kiste vdekun' ai ndasti : ende tfefiti MARKU XV. XVI. 103 

per-ane lnndorin', ende e piiti nde l£ofte se» ka kohe la vdilc. 

45 Ende si mur vest prei lundorit, i fali korpine Iosefit. 

46 Ende lyi bl'ëu pel'hure, ende e sdrupi, ende e mpestul me 
pel'hurene, ende e vuni nde ni vof, ki e kiste latume prei 
lii skambi t§ gilrit, ende fokuleu lii gur mbi deret te vofit. 

47 Ende Maria Magdalena, ende Maria e ama e Ioseit vëyin' 
orë ku po vihete. 

KAPTINA XVI. 

1 Ende si skoi e setuna, Maria Magdalena, ende Maria e 
ama Iakobit, ende Saloma, bl'ën' ërena, per me aroun' e me 

2 l'um' atë. Ende sume heret nde natie te parene ditçri e yavese 

3 vin§ mbi voit, tue skrëpune dili: ende tfosine ndermiët atune, 

4 Tsili dote na fokuleye gurine prei dërese vofit ? Ende kur 
stine sute, vën' orë se guri iste fokulume : sepsë iste fort 
i ma#. 

5 Ende kur hune nde voft, pane ni dialos tue ndënune per 

6 se diatfti, vesune me petka te barJa; ende ato utremnç. Ende 
ai u tfot' atune, Mos utremni, kerkoni lesu Nazarinasine, Iki 
l£e mber#ume : ungal; nuk' aste ketu : nge vendi ku e patnç 

7 vume. Po skoni, e u #oni disepuyvet ati, ende Pietrit, se ai 
vete ma pçrpara se yu ndç Galilë : atië keni me e p ime, 

8 posikur u pat #ane yuve. Ende ato dulne speit, e ikne prei 
vofit; ende ato isine tremun' e habitune: ende s' i i9an§ ga 
askuit, sepsë kisine frike. 

9 Ende si ungal nde natie te parene diten' e yavese, i uduk 
te parene here Marise Magdalënese, la kiste ndsiefe state 

10 diay prei asai. Ayo voiti, e u oa za atuneve Iki kisine ndënune 
baske me atë, atië ku isine tue bame vaye, e tue tëyame. 

11 Ende ata kur ndegune. se fon, ende se upa prei asai, nuke 
zune besç. 

\2 Ende mbasandai udiftu me tieter forme mbe du vete prei 

13 asis Iki isine tue etsun' e tue votune nd' are. Ende ata 

ertfne e u oane za te tiërevet: po as atuneve s' u zunebe se. 104 LUKA I. 

14 Mbasandai irdiftu mbe te ni-mle-citet, atië ku lsine tue 
ndënune nde mesale, ende i sau per pa-besenin' e atune. 
ende per zëmeren' e asperç, sepsë nuk' u zune bese atuneve 
la e pane ngalune. 

15 Ende u i5a atune, Skoni ndeper gi£e boten', e predikoni 

16 ungiline ndeper gi#e kriyesene. Kus te. mbesoye ende te 
pagezohete, ka me uspetume; po kus te mos mbesoye ka me 

17 ugukume pçr mundim. Ende keto sene kane me u votune 
mbrapa atuneve la te mbesoyne; Mb' ëmenit t'em kane me 

18 ndsiere diay; kane me fol'une me guhena te reya; kanç me 
zane garpiy; ende nde pifsine ndorii fare gaye Iki mbut nierine, 
s' ka me u bame kek atune; kane me vume duret mbi te 
semmie, ende kane me i sendosune. 

19 Zoti pra mbassi u fol'i atune, hupi nde lalt, ende ndëyti 
mbe te diatften' e Perendise. 

20 Ende ata dul'ne, e predikune mbe git9e vendet, tue u 
ndifun' atune baske Zoti, ende tue u vertetum' atune fyaienç 
me ato merekulia la u skoyine mbrapa atune. Amen. SENTI UNGIL MBAS LUKESE, KAPTINA I. 

1 MLassi vune dore sumç vetç me diftuem me fëgule per 

2 ato punet ki yane vertetuem mbe në, sikurse na i kane lan' 
ata la i pane me su tse nde krue te hërese, eoe ubane 

3 serbetoret' e fval'çse; e pase me ude ede une, la i rase mbrapa 
te gitfave rii per nT tse nde kme te herese, me te skruem 

4 me feste j^r /p^o, o i pustetsim Oeofil, Iki te ngofis te 
vertetuemen' e atune punevet la umesove. LUKA I. 105 

5 Nde ditt te Herodit, mberetit Iudese, iste fii prift Jci ia 
tiosin ëmninç Zahari, prei famulisç Abia : ede grueya e ati 
iste prei se biyas Aaronit, ede ia Qosiri ëmnine Elisabete. 

6 EJe letd tç du lsinç te drëitç perpara Perendisç, tue ëtsune 

7 pa-pal'avi nder gi#' uroçnimet e dreitenimet e Zotit. EJe ata 
s' kisine dial', sepsë Elisabeta iste sterpç, ede te du lsinç te 
l'aste nder ditt te veta. 

8 Ec?e ai kur iste tue bame punet' e priftenise perpara 
Perendi?§ nde fëgule te famulise vet, mbas zakonit punese 

9 priftenise, i ra sorta me tumitune me l£em, kur huni nd§ 

10 tempul te Zotit. Eoe giOe sumitsa e populit iste tue ufalune 
peryaste ndç kolie tç tëemit. 

1 1 EJe i uduk engul' i Zotit, ndenunç mb' ane te diatfte te 

12 tferorese liemit. E^e Zabaria kur pa, uperzie, ede e muer 

13 frika. Por ënguli i #a, Mos ufriko, Zahari: sepsë luteya yote 
undçgue, ede grueya yote Elisabeta ka me te piele bir, ede 

14 kë me ia lmeitun' emnine Gionn. EcTe ka me Ikëne mbe tui 
gezim e gazmënd, ede sume vetç kane me ugezuem per te 

15 lemit t' ati. Sepsë ka me Ikëri i ma# pçrpara Zotit, ede 
s' ka me pime vëne e sikera; eoe ka me umbiisune me 

16 Spirtine Serit tsç prei barkut s' amese vet. EJe ka me 
ketfuem sume vete prei te biyvet Israelit mbç Zotine Perendin' 

17 e atune. ~Ede ai ka me aroune pçrpara ati me frume e me 
fulu te Eliut, per me ketfuem zëmerat' e atenave mb§ 
diël'mt, ede te pa-ndeguesmite nde urti te drëitevet, per me 
bame gati ni popul te ndrëliune per Zotine. 

18 EJe Zabaria i $a ëngulit, Si kam me e mafe vest ketë 
pune? sepsë une yam pl'ak, eoe grueya eme ast' e laste 

19 nde ditt te veta. Ec?e ënguli upergëlc, e i tfa, Unç yam 
Gabrieli lci fiy perpara Perendise; ede uderguese per me 
te fol'une, e pçr me te Jane zanin' e mirç per keto punç. 

20 EJe l£e te s' dote pezays, ede s' dot§ mundes me fole ngus 
mb' atS ditç la te bahene keto : sepsë nuk' u ziine besç 
fyal'evet mia, te tsilate kane me umbusunç nde kohe te vet. 106 LUKA I. 

21 ~Ede populi iste tue pritune Zaharine, ede merekulohesine 

22 persë po vonohei ai nde teinpul. EJe kur duel, nuke mundei 
me u fole atune : ede e muerne vest se kiste pame ni te 
dukune nde tempul : ede ai u bante atiine me seiie, ede 
mbeti sur#. 

23 E<?e si umbusne ditt e serbeses' ati, voiti nde stepit te vet. 

24 EJe mbas ketune dits Elisabeta griieya e ati umbars, eoe 

25 psifte vetevetehene pëse miiey, tue #ane, Se kestu bani Zoti 
mbe mue nder keto ditt la vuni orë me hëkune te perkësunite 
prei meyet ndermiët niërezis. 

26 EJe mbe te gasttine muey, ënguli Gabriel udergue prei 
Perendise nde tëutët te Galilese, la e histe ëmnine Nazatet, 

21 te ni virginese l^i iste feyuem me ni bur la e kiste ëmnine 
Iosef, prei stepisç Davidit; e^e virginesa e kiste ëmnine Maii. 

28 Eoe ënguli kur huni tek ayo, #a, Gezohu, o e gezueme, 
Zoti aëtç baske me tui : e bekueme yë ti ndermiët gravet. 

29 EJe ayo kur pa, uperzie per fyalen' e ati, ede mendohei, 

30 las do me l£ëne kui fare te persendëtuni. EJe ënguli i #a, 

31 Mos ufriko, Mari: sepsë gete hir per-ane Perendise. EJe 
Ike te kë me umbarsune nde bark, eoe kë me piele bir, ede 

32 kë me ia Kueitun' ëmnine IESU. Kiii ka me kën' i ma#, 
eoe ka me ulmeitun' i Biri te Naltit : ede Zoti Perendia 

33 ka me i Jane skambin' e Davidit atit ati : e^e ka me 
mberetenuem nde stepit tç Iakobit per gi#e yëtene; ede 
mberetenia e ati s' ka me pasune te mbaruem. 

34 Eoe Maria i #a engulit, Kus ka me l£ëne keyo punp, 

35 sepsë tmç s' ngof bur ? E Je ënguli upçrgëlc, e i #a, Spirti 
Sent ka me arJune mbi tiii, eoe fulaa te Naltit ka me te 
hiyesuem: perandai eoe ayo ga e senteniieme la lën prei teyet 

36 ka me ulmeitune Bir Perendie, ede \ke Elisabeta, fisi ut, 
ede ayo umbars me bir nde plelcenl te vet : eoe kui muey 

37 ast' i gastti asai la lmhete sterpe. Sepsë s' aste pune Iki 

38 s' mundete per-ane Perendise. Eoe Maria #a, Ke sçrbetoreya 
e Zotit; ubafte mbç mue mbas fyalçse s'ate. LUKA I. 107 

EJe enguli iku prei asai. 

39 EJe nd' ato clitt Maria ungrit, c voiti me ndsitim nde 

40 maleslt, nde ni tëutët te Iudçse; eoe huni nde steplt te 

41 Zaharise, ede persendeti Elisabëtene. EJe Elisabeta kur 
ndegoi tç persendetunit' e Marise, fosneya kartseu nde bark 

42 t' asai; ede Elisabeta umbus me Spirtine. Sent: ede bertiti 
me za te ma^, e #a, E bekueme yë ti ndermiët gravet, ede 

43 e bekueme aite pema e barkut tand. EJe prei kah mç befti 

44 keyo pun§ 9 per me aroun' e ama Zotit t'em tek une ? Sepsë 
Ike porsa erdi zani te persendëtunit tand nde veset e mi, 

45 fosiieya kartseu me gezim nde bark t'em. E#e l'um ayo ln 
te besoye : sepsë kane me umbusune tek ayo lus yane fol'une 
prei Zotit. 

46 Eoe Maria #a, 

47 Spirti em ma^enon Zotine, ede fruma eme ugezue mbe 

48 Perendine sel'buesine t'em. Sepsë stiu sute mb§ te pçrvumit 
e serbetorese. vet: sepsë l£e tse tasti e mbaskçndai giOe brëzatç 

49 kane me me l'umenuem : sepsë i Forti bani punç, te medsi mfce 

50 mue; ede emeni i ati aët' i seiitenuesim : eoe perdelim i ati 

51 asfe breza mbas brezas mb' ata Iki e kane frikç. Bani pustët 
me krahin' e vet; perdau maJestorete nde mendim te zëmravet 

52 atune. Sdmpi fuKitare prei sl£embes, ede ngriti nieres te 

53 pervute. Te unisemit' i mbusi plot me tç mira, ede te pasunit' 

54 i dergoi yaste sprazete. I ndimoi Israelit serbetorit vet, kur 
pruni nder mend perdelim, sikurse foli tek atenit t'ane, mbe 

55 Abrahamin' e^e mbe faren' e atl, per giOe yëtene. 

56 ~Ede Maria mbeti baske me atë afere tre muey, mbasandai 
uketfue nde steplt te vet. 

57 Eoe Elisabetes' i umbus moti per me piele; eoe puel ni 

58 blr. ~E3e felinte e fisi i asai kur ndçgiiene, se Zoti maJenoi 
perdçlimin' e vet tek ayo, gezohesine baske me atë. 

59 EJe nde te tëttene dite ertfne me re#-preme tsunine; ede 

60 e lmeitne Zaharl, me ëmenin' e te i atit vet. Por e ama atl 

61 upergël^, e ^a, Yo; por ka me uKueitune Gicnn. EJe atd i 108 LUKA I. 

tfane, Se nuk' aste ncloni nde fis tand, lu Kuhete me ketë 

62 ëmene. Ede i baysine me sene te i atit ati, pal'e kis do me 

63 ulmeitun' ai. Eoe «e lupi m clerase skronet, e skroi, tue 

64 tfane, Emen' i ati aste Gionn. EJe te gi#' umerekuluene. 
Eoe pernihere goya e ati, ede guha e ati utsël', ede fl'iste 
tue bekuem Perendine. 

65 EJe u erJi frike gi#' atune ln riysine ie# ati: eJe te gi<9a 

66 keto fyal'e flitesine ndeper gi#e maresm' e Iudese. Ede gi#' 
ata Iki ndeguen' i vune Ifto punç nde zëmerat te veta, tue 
tfane, Vale kis do me l^ënune kui tsun! ~Ede dora e Perendise 
iste baske me atë. 

V V 

67 Ede Zaharia i ati ati umbus me Spirtine Sent, ede 
profetizoi, tue tfane, 

68 I bekuem Kofte Zoti Perendia i Israelit, sepsë vuni orë, 

69 eoe bani sperbl'im mbe populin' e vet, ede ngriti bri spetimi 

70 mbe në ncle stepit te Davidit serletorit vet, sikurse fol'i me 
ane te goyese te sentenuesimivet profëtenavet vet tse perpara 

71 yëtese: spetim prei anemil£vet t'anç, ede prei dorese gi#' 

72 atune &i na kane meni : me bame perdelim tek atenit t'ane, 

73 ede me permëndune Jiaten' e vet te sentenuemene : mbas 
bëse ki i uperbetue atit t'ane Abrahamit, se ka me na oane 

74 me spetuem prei dores' anemikvet t'ane, ede me i serbuem 

75 pa frike, me senteni e me dreiteni perpara ati gi#e ditt e 

76 yëtese t'onç. — E^e ti, o tsun, kë" me ulmeitune profët i te 
Nal'tit: sepsë kë me skuem perpara faltese Zotit, per me 

77 bame gati uoet' e ati; per me i oane mend spetimi populit 

78 ati me ndeyesen' e fayevet atune, me ane te perdelimit #ele 
Perendise t'one, la na vuni orë e l'ëmeya e dielit prei se 

79 naltit, per me ndritun' ata ]ki rine nd' erçsine e nde hiye te 
vdëkese, per me bame kambete t'ona me ëtsune drëite nd' u^e 
te palhimit. 

80 Ec^e tsuni ritei e fortsohei nde spirt, ede iste ndeper 
skretinat, ngus mb' ate dite l£i diftoi vetehenç tek Israeli. LUKA II. 109 

KAPTINA. II. 

1 EJe nd' ato ditt duel' uroene prei Kaisarit Augustit me 

2 uskruem gi#e bota. (Kçyo e skrueme iste bame perpara kur 

3 iste Kyreni guvernator' i Syrise.) EJe tç gi#e skoysine me 

4 uskruem, gi#e-se-tsili nde Ëutët te vet. Hipi ede Iosefi prei 
Galilese, prei Imtetit Nazaret, nde Iudë, nde tëutët te Davidit, 
Iki Kuhetç Betfleem; (sepsë ai iste prei stepise, ede atenisç 

5 Davidit;) pçr me uskruem baske me Marine, la iste feyuem 

6 me atë per grue, e tsila iste me barç. ~Ede ata kur isin' 

7 atië, asai i umbusne ditt per me piele. Eoe puel birin' e 
vet paralindesinç, eoe e mpestuel me spergay, ede e vuni 
nde grast; sepsë s' kisine vend atië ku kisine rane. 

8 EJe nd' atë vend lsine disa barT, rane ndçr ara, tue rueitune 

9 me ret natene tufen' e vet. E'5e Ike engul' i Zotit tek eroi 
mb' ata, ede l'afti i Zotit i ndriti ieO : ede ufrikuene me 

10 frike te maJe. EJe engul' i Zotit u i9a atune, Mos ufrikonir 
sepsë l£e te po u ap yuve za te mirç per ni gezim te ma#, 

11 lii ka me lsënune mbe ts' do popul: sepsë sot u leu yuve, 
nde Ikitët te Davidit, ni Selbues, i tsili aste Zoti Krist. 

12 EJe kçyo sene Tcofte mbe yu; Keni me gëtune nl fosne 
mpestielç me spergay, ndëriune nde grast. 

13 E^e baske me ëngulin' uduk befas hl sumitse ustçrie 

14 lcielore, tue l'avduem Perendinç, e tue tfane, Laft mbe 
Perendinç Jei astç mbe tç nal'tat, eSe palitim mbe oët, pel'lum 
nde niërezit. 

15 EJe ënguyte si ikne prei atune nde lnel, ata baritç #ane 
niani tietrit, Lete skoyme tasti ngus nde Betfleem, e te 
sofime ketS punç 1H aste bamç, te tsilene na e diftoi Zoti. 

16 ILde er#ne me vrap, e getne eoe Marine, ede Iosëfine, ede 

17 fosnene ndënune nde grast. Eoe atu si panç, diftuene per 
fyalenç ln ufol atune per k§të tsun. 

18 EJe gi^' ata Ki ndçguen' umerekuluene per at8 fyafe Ki 

19 u folne atune barite. EJe Maria ruente me vëtebe gitfç keto 

10 110 LUKA II. 

20 fyafe, tue i vume mbrenda nde zëmçret te Tet. EJe barite 
uketfuenç, tue lavduein, e tue nderuem Perendine per gi#' 
ato ln ndçguen' e pane, sikurse ufol' mb' ata. 

21 EJe kur umbusne tete ditt per me fe#-preme dialme, 
emen' i ati ultueit IESU, lu iste lmeitunç prei engulit para 
se ai Ike zane nde barkut. 

22 Eoe kur umbusne ditt e pastrimlt asai, mbas ftgese 
Moiseut, e prune nde lerusalem, me e ndsiefe perpara Zotit; 

23 (sikurse aste skruem nde lige te Zotit, Se ts' do maskule ki 

24 tsel stratin' e barkut ka me ukueitune sent te Zoti,") e^e 
per me oane kurbanine, sikurse aste tfane nde lige te Zotit, 

NT pare turtuy, a du zo& pulumbas." 

25 E^e lie tek iste ni nieri nde lerusalem, &" £ fe7<? ëmnine 
Symeon; ede kui nieri iste i drëite, e me friken' e Perçndise, 
tue pritune ngusulimin' e Israelit : ede Spirti Sent iste mbi 

26 atë. EJe iste sbuluem tek ai prei Spirtit Sent mos me pame 

27 vdeke para se te sofi Kristin' e Zotit. Eoe eidi me ane te 
Spirtit Sent nde tempul : eJe perinte kur prune mbrenda 

28 dial'ine, lesune, ki te baysine per atë mbas zakonit ligese, ai 
e priti n'gruke, eoe lavdoi Perendine, e #a, 

29 TastT, o ZotenT, l'iso serbetorine tand me palhim, mbas 
30, 31 fyalese s'ate: sepsë sut' e mT pane spetimine tand, ki bane 

32 gati perpara sus gi#e popuyvet; drite per te ndritunit e 
kombevet, e^e laft per populine tand Israëline. 

33 E(Je Iosefi ede e ama e atT Tsine tue umerekuluem per 

34 ato la flitesine per atë. Eoe Symeoni i Lekoi, eoe i #a 
Marise, s' ames' atT, Ke kui te gindete per te rane e per tç 
ngritune sume vëteve nde Israel; eoe per serie la fiitete 

35 kundre atT; (eoe n» spate ka me skuem ndeper spTrt tand,) 
Iki te sbulohene mendimet' e sume zëmerave. 

36 EJe atië iste Ana, ?» profetenese, e biya Fanuelit, prei 
fares' Aserit : ayo iste sume e l'astç nder ditt, kiste fuem 

37 state viët baske me bufine mbas virginise vet; e^e ayo iste 
grue e vë afere tete-oët' e kater viëts, e tsila nuke dahei LUKA II. III. II l 

prei tëmpulit, tue aouruem me aginime e me te lutuna nat' 

38 e ditç. EJe ayo mbassi ia mbefini asai ore, i falei nderse 
Zotit, ede u fl'iste per atë gi#' atune la pritsine sperblirn. 
nde Ierusalem, 

39 Eoe si maruene gi#e las tiinç mbas frgese Zotit, ukçtfuene 
ndç Galilë, nde Nazarët, ltutetin' e vet. 

40 EJe tsiiui iitei e fortsohei nde splrt, tue umbiisune me 
dituni: ede hir' i Perendise iste mbi atë. 

41 EJe perint' e ati skoysinç per viët nde Ierusalem per 

42 feste te paskevet. Ec?e si uba du-mbe-oëte viëts, ata hipne 

43 nde Ierusalem, mbas zakonit festese, ec?e si umbaruene ditt, 
mbe te ketfuemit e atune, dial'i lesui mbeti mbrapa nde 

44 Ierusalem; eoe Iosefi eoe e ama e ati nuke diysine. Por 
kuytuene se ai aste mb' ude me soket, eJe ata etsen nl dite 
ude; eoe e kerkoysine ndepçr fisnat e ncleper te ngoftunit. 

45 ~E.de mbassi s' e getne, uketfuene nde Ierusalem, tue kerkuem 

46 ate. Ec?e mbas tri dits e getne nde tempul ndënune nde 
miedi's te miëstravet, tue ndeguem ata, e tue puetun' ata. 

47 EJe gi#' ata Iki e ndegoysine merekulohesine per mëndien' 
e per te pergëgunat e atl. 

48 Etfe kur pan' ate, uhabitne: eoe e ama i tfa, Dial', lns na 
bfme kestu ? l£e ut-at' ede une te po te kerkoyme me pikelim. 

49 EJe ai u #a atune, Perse me kerkoni? nuk' e dini se une 

50 duhete me lEënune nde punet e t'im-ët? Por ata nuk' e 
muerne vest fyalene la u fol'i atune. 

51 EJe sdripi baske me ata, ede ercH nde Nazaret; eue iste 
nden' uroene t' atune. EJe e ama riiente g'iOe keto fyale 

52 nde zemere te vet. EJe Iesui skonte mbare mbe dituni e 
e mle mose e mbç hir per-ane Perenclise e nierçzis. 

KAPTINA III. 

1 Ec?e mbe tç pëse-mbe-tfettine vit te guverenise Tiberit 
Kaisarit, kur iste Pilat Pontiu guvernator' ludese, ede Herodi 
katrurces' i Galilese, eoe Filippi i vçlai katrurc^es' i Iturese 112 LUKA III. 

eoe vendit Trahenitides', eSe Lysania katrurcTes' i Abilënese' 

£ nde ditt te Krue-priftenavet Anes' ede Kaiafes', erc?i fyal'a 

e Perendise mbe Gionnine te birin' e Zaharise nde skretinet. 

8 E£e eroi ndeper gi#e nahiyen' e Iordanit, tue predikuem 

4 pagezim pendese per ndeyessn' e fayevet; sikurse aste skruem 
nde l'irer tç fyal'evet profetit Isaise, In tfote, Zan' i ati l£i 
bertët nde skretinet, Bani gati uJen' e Zotit, bani te drëita 

5 fugat' e ati. Ts' do spele ka me umbusune, ede ts' do mal' 
e koder ka me uul'une, eSe te strëmptate kane me ubame 

6 te drëita, ede uoet' e aspera lane me ubame te buta; ede 
ts' do mis ka me pame spetimin' e Perendise". 

7 I tfoste pra gindeyese ln sko^sine yaste me upagezuem prei 
atT, Keius neperkas, kus u diftoi yuve me ikune prei zemerimit 

S ln ka me. arJune? Bani pra peme tç vçyueme te pendesese, 
eo*e mos filoni me 6aue me vetevëtehenç, se Kemi atç 
Abrahamine: sepsë po u^om yuve, se Perendia mundetç 

9 me i ngalune diël'm Alrahamit prei ketune gurevet. EJe 
tasti gindet' ede sopata nde rariç te druvet: ts' do dru pra 
1H s' ban peine te mire keputete, eoe hi^ete nde ziarm. 

10 'Ede gindeya e puetsinç, tue tfane, Kis tç bayme pra? 

11 EJe ai upwrgël£ e u #a atune, Kus tç ketç du pare petka, 
l'et' i api ati In s' ka; ede kus te kete te ngrana, l'ete baye 
kestu. 

12 Er#ne ede publ'ikane me upagezuem, ede i #anç, Miester, 

13 kis te bayme? Eoe ai u #a atune, Mos mefni ga ma tëpere. 
vets asai lti ast' ur^çnuem mbe yu. 

14 EJe puetsin' ate ede l'uftetarete, tue #ane, EJe na l£is t§ 
baymç? U #a eoe atune, Mos bani dam, as mos kalçzoni 
kelc pgr nieri\ ede l'et' u mbastoyne yuve pagate tueya. 

15 Eo*e populi mbassi iste tue pritune, e^e tç git9ç mendohesine 
ncler zëmerat e veta pçr Gionnine, pal'e mos yët' ai Kristi; 

16 Gionni upergelc te gi<9eve, tue ^anç, Un' u pagezoy yuve me 
uye; por viën ma i forti se une, te tsilit s' yam i zoti me i 
sgioune fupin' e keputsevet: ai ka me u pagezuem yuve me LUKA III. IV. 113 

V V iv 

17 Splrtinç Sent e me ziafm: tç tsiiit terplota dëte n' dore t' atT, 
ede ka me lciruem lamen' e vet, ede ka me mbçledune dritfine 
nde grunar te vet, eJe ka me diëgune kastenç me ziahn te 
pa-suem. 

18 EJe tue mesuem, i epte zanin' e mire populit per sume 
te tiera pune. 

19 EJe Herodi katrurtfesi, mbassi lartohei prei atl per 
Herodiadene gruen' e Filippit te velait ati, ede per gi£' ato 

20 te kçlcia lci pat bame Herodi, stoi e^e ketë permbi te gi#a, 
eJe mbuli Grionnine. nde burgut. 

21 EJe gi#e populi mbassi upagezue, eoe Iesui kur iste tue 

22 upagezuem e tue ufalune, uhap iHeli, ede Spirti Sent sdripi 
mbi atë me ni fare korpi porsi pulump, eJe eroi rii za prei 
lnelit, tue #ane, Ti yë Biri em i dasuni; te ti pel^eva. 

23 EJe ai Iesui filoi me ^enun' afere tii-Jë.e viëts, la iste 

24 (sikurse kuytoysine bota) i bir' Iosent, i Heliut, i Mattfatit; 

25 i Leviut, i Melhiut, i Iannait, i Iosefit, i Mattatfiut, i Amosifc, 

26 i Naumit, i Esliut, i Naggait, i Maatfit, i Matta6iut, E 

27 Semeit, i Iosefit, i Iudes', i Ioannait, i Hesait, i Zorobabelir, 

28 i Salatfielit, i Nerit, i Melhiut, i Addiut, i Kosamit, i 

29 Elmodamit, i Erit, i Ioseut, i Eliezerit, i Ioreimit, i Mat£atit, 

30 i Leviut, i Symeonit, i Iudçs', i Iosefjit, i Ionanit, i Eliakeimit, 

31 i Meleait, i Mainanit, i Mattatfait, i Natfanit, i Davidit, 

32 i Iessait, i Obedit, i Boozit, i Salmonit, i Naa so lit, i 

33 Aminadabit, i Aramit, i Esromit, i Faresit, i Iudes', 

34 i Iakobit, i Isaakut, i Abrahamit, i 0arait, i Nahorit, 

35 i Saruhut, i Ragaut, i Falekut, i Heberit, i Salait, 

36 i Kainanit, i Arfaksadit, i Semit, i Noes, i Lamehut, 

37 i Matfusales', i Enohut, i Iaredit, i Maleleelit, i Kainanit, 

38 i Enosit, i Se0it, i Adamit, i Perendise. 

KAPTINA IV. 

1 EJe Iesui pl'ot me Spirtine Sent uketfue prei Iordanit, 
ede upru prei Spirtit nde skretinet^ tue ungame prei dialit 114 LUKA IV. 

2 kater-oëte ditt. ~Eoe nuke hanger kurga nd' ato ditt: e^e si 

3 umbaruen* ato, mbasaudai i eroi u. EJe diali i #a, Nde yë 

4 i Bir' i Perendise, #uei keti guri te bahete buke. EJe Iesui 
i upergëlr, tue #ane, Aste skruem, Se nieriu s' ka me fuem 

5 vëteme me buke, por me ts» do fyale te Perendise". — ■ Ede 
cliali e bipi mbe m mal te nalte, e i diftoi gi#e mbereteniat' 

6 e botese per nl grime here. Ede diali i #a, Kam me te Jane 
gi#e ketë pustet, eJe laftin' e atune : sepsë aste oane n' dore 

7 meyet; eJe ia ap kuit te demi. Ti pra nde me aJurofs, keto 

8 te gi#a kane me Kënune te tuate. Por Iesui upergëk, e i #a, 
Spofu mbrapa meye Satana: sepsë aste skruem, Kë me 
aJuruem Zotine Perendinç tand, eJe ati vëteme kë me i 

9 ulutune". — Eae ai e pruni nde lerusalem, ede e Inndroi mbi 
fleteze te tempulit, e^e i #a, Ndç yë i BTr' i Perendise, hi# 

10 vëtehene tande poste prei kenduy : sepse aste skruem, Se ka 
me uroenuem ënguyt' e vet per tui, per me te rueitune :" 

1 1 ede Se kane me te ngritune mbi duer, per mos me slatune 

12 kambene tande mbe gur". Eoe Iesui upergël£, e i $a s Se ast§ 
#ane, S' kë me ngame Zotine Perendine tand". 

13 EJe diali mbassi mbaroi ts' do ngaseye, ulargue prei ati 
per disa kohe. 

V 

14 E^e lesui uke<9ue me fulan' e Spirtit nde Galilë : ede 

15 duel' za per atë ncleper gi#' ate nahiyene. EJe ai mesonte 
ndeper synagogat' e atjineve, tue ul'avduem prei se gi#es. 

16 EJe ercu' nde Nazarët, atië ku iste fitune: ede, sikurse e 
kiste zakon, huni nde synagoget per dite se setunas, eoe 

17 ungrit me kenduem. Ede cttd i Jane ni fiber te profetit 
Isaise. EJe si tsel'i librine, geti atë vëndine ia iste skruem, 

18 Spirti Zotit astç, mbi mue: perandai me lëu me voy, me 
dçrgoi me u Jane zanin' e mire te vobelivet, me sendosun' 
ata la kane t9uem zemrene, me predikuem delireni robnavet, 
ede te vërbenavet te tsël'unit' e suvet, me derguem te 

19 strenguesmite nde delirenT, me predikuem motine te pelkuesim 
te Zoti". LUKA IV. 115 

20 EJe si mluli l'ibrine, ia Ja sçrbetorit, eue ndëyti. EJe te 
gi£' atd Mi isinç nde synagoget i klsinç tsuem sute mbi atë. 

2\ Eoe filoi me u tfan' atune, Se .sot umbus keyo skronç 

22 nder veset tuei. Eue te gi#e baysine desml mb' atë, eSe 
merekulohesinç per fyalet e hlrit ki dëlsine prei goyçs' atl, 

23 ede tfosine, Nuk' aste kui i Llr' i Iosefit? Ede ai u tfa atune, 
per tç vertët keni me me tfane ketë parabule, Myekes, sendos 
vetçvelehene: sa ndeguem se yane Lamç nde Kapernaume, 
ban eJe kçtu nde dët tand. 

2i Por a« #a, Per te vertët po u #om yuve, Se as ndoui 

25 profet nuk' ast' i peilcuesim nde oët te vet. EJe per te 
vertet po u #om yuve, Sume gra te veya Isine nde Israel 
nde ditt te Eliut, kur umbul iHeli tre viët e gaste muey, 

26 kur uba nl zl e maJe mfce gitfe Jëne; por as te ndoniana 
prei asos s'udergue Eliu, vets te grueya e vë nde Sarepta te 

21 Sidonese. Ede surae te kromosun' lsine nde Israel nde ditt 
tç profetit Eliseut; por as ndoni prei asis s' ulurue, vets 
Meeman Syriani. 

28 ESe gi#' atcc IH ishie nde synagoget kur ndeguene keto, 

2d umbusne me zemerlm, ede ungritnç, ede e ndsuernç yaste 

kutetit, ede e prune ngus nde buze te mal'it, atië ku iste 

30 kutët' i atune, per me e rçdsuem polte. Por ai skoi ndeper 
miedis t' atune, ede iku. 

31 E'Je sdripi nde Kapernaume, laitetin' e Galilese, eoe iste 

32 tue i mesuem nder te setunat. E<Je tçmerohesine per mesimin' 
e ati: sepsë fyal'a e ati iste me pustët. 

33 Eue nde synagoget iste lii nieri l£i kiste splrt diali te 
34' ndutç, ede bertiti me za tç ma#, tue tfane, Myër! kis kë 

me në eoe ti, Iesu Nazarinas? exde me na hupune? te diy 

35 se tsili yë, Seiit' i Perçndise. Por Iesui e lartoi, tue ^anç, 
MLeii^ goyene, eoe dil' prei atT. Eoe diali si e \\oui nde 

36 miedis, duel' prei atl pa i Lame ndoni dam. EJe te gii9e 
uhabitnç, eoe fl'itsine niani me tiëtrinç, tue tfane, Kis as v tç 
keyo fyal'ç! se uroçnon spirtenat' e ndute me pustët e me 116 LUKA IV. V. 

37 fuli, eoe dafine. EJe difte za per ate mbe ts' do vend te 
asai naaiye* 

38 Eae ai ungrit prei synagoges', e huni nde steplt te Simonit. 
E'le te viëheren' e Simonit e klsine zan' e#e te forta; eoe 
i ul'utne per atë. 

39 E5e ai si ndëyti siper asai, Inrtoi e#et', ede e lane : ede 
ayo perniherç ungrlt, e u serbente atune. 

40 E'5e kur iste tue perenduem dieli, git5e sa klsine te semune 
prei gi£e ts' fare l'ingatas i prune tek ai; eJe ai si vuni 

41 duerte mbe gi#§-se-tslline prei asls, i sendosi. EJe prei 
sume veteë del'sin' ede dyemen, tue ger#itun' e tue £ane, Se 
ti yë Krisii i Blr' i Perendise. EJe ai tue i lcirtuem. s' i 
l'ënte me folune : sepsë e dlysine se ai aste Kristi. 

42 E^e si uba dite, duel e voti nde ni vend te skrete : eJe 
glndeya e kerkoysine, ede eiOne ngus atu, eoe e mbaysine, 

43 p§r rnos me Ikune prei asTs. Por ai u #a atune, Se diihete 
me oane zanin' e mire per mberetenln' e Perendise eoe 
ndçper te tierat Iqitete : sepse per kete punç yam derguem. 

44 EJe iste tue predikuem ndeper synagogat e Galilese. 

KAPTINA V. 

1 E'5e gindeya kur iste tue strenguem atë per me ndçguem 
fyal'en' e Perendise, ai kiste ndënune per-ane leltenit 

2 G-ennesaretit, ede pa, dil l'undra ndënune per-ane l'e&enit : 

3 ede peskatorete duel'ne prei asos, e laysine fetatç. EJe ai 
liiini mbe nianene prei aso l'undras, la iste e Simonit, e i 
l'utei me e l'arguem pak prei toket. EJe si ndëyti, mesonte 
gindçyene prei lundret. 

4 JLde si pusoi prei sç folunit, i #a Simonit, Tsoye landrenç 

5 mbe te tfelete, ede hltfni fëtate tueya per me gueitune. Eoe 
S"moni upergëlc, e i #a, Miester, gi#e natçn' umunduem, 
ede nuke zum ga: por pçr fyal'enç tande kam me hëoune 

6 fëtene. EJe si bane ketë, mbulne mbrenda ni sumitse te 

7 maae peskis: eoe feta e atune po slmhei. Ede u bane me LUKA V. 117 

sene sokevet Ki Isine ndç l'undrçt tieter, per me aroun' e 
me u ndimuem atune. EJe atd ertfne, eoe mbusne te du. 

8 fiindrate, kalu sa ato po zutesinç. ~Ede Simon Pietri kur pa, 
ra nder kamle te Iesuit, tue tfanç, Dil' prei meyet, Zot, 

9 sepsë jam nieri faytuer. Sepsë utemerue ai, ec?e gi#' ata ki 

10 Isine baskç me atë, prei gasç pesKvet ln zune : kestu ede 
Iakobi eoe Gionni, te biyt' e Zcbedeut, te tsilet' Isine soke 
me Simonine. EJe Iesui i #a Simonit, Mos ki frike; se 

1 1 per-mbas-kendai kë me zanç nieres. Ec?e si terholnie lundrate 
mbe toke, lane te gi#a, e votne mbrapa atT. 

12 Ede ai kur iste nde ni lmtët, l£e ni nieri pl'ot me kromç: 
i tsili kur pa Iesunç, ra me fake per dë, e i ulut, tue #ane, 

13 Zot, nde dats, mundes me me laruem. EJe ai strini doren', 

14 e preku atë, ede #a, Due : lurohu. EcTe pernihere skoi kroma 
prei atl. Eoe ai e porositi mos me i 6ane askuit: por sko, 
e difto vëtehene tande te prifti, ede biër Junetine per te 
Jciruëmit tand, sikurse ka urJenuem Moiseu, per desmi 
mb' aia. 

15 Por fyala dilte ma tëpere per atë: eoe sume gindeye 
mbçlioesine per me ndeguem, ede per me usendosune prei 

16 ati prei semundas atune. Ede ai stemangei nder skretinat, 
eoe fal'ei. 

17 Eoe nl dite, kur iste ai tue mesuem, Isine, tue ndërune 
Earisei e miestra l'ige, te tsllete kisin' archmç prei ts' do 
fare katundi te Galilesç e tç Iudese e te Ierusalemit: ede 

18 fukia e Zotit iste per me sendosun' ata. Ede l£e disa nieres 
tek Isine tue prumç mli strat ni nieri lu iste ulok: ede 
kerkovsinç me e prume permlrenda, ede me e vumç pçrpara 

19 atl. Eoe mbassi s' getne prei tf anet me e prume mbrenda 
prei gindeyese, hipne mbi pulas te stepize, eue e sdripne 
baske me stratine prei tiëgulas ncle miedls perpara Iesuit. 

20 Ec>e ai kur pa besçn' e atune, i ^a, o Nieri, t' ukane ndeyuem 

21 fayet' e tua. EJe Skruisit' e Farisëite flluenç me umenduem, 
tue £ane, Kus aste kui Ki fl'et vlasfiinia : kus mundete me 118 LUKA V. 

22 ndeyuem faye, per vets Perendise ? Por Iesui si muer vest 
menclimet' e atune, upergëlc, e u #a atune, Kis mendoheni 

23 nder zëmerat tueya? Kis aste ma kolai me £ane, T' ukane 

24 ndeyuem fayet' e tua, apor ne tfane, Tsohu eoe etse? Por 
lci ta dini se i bir' i nieriut ka pustët mbi c?ët me ndeyuem 
faye, (i i9a ulogut,) Te 0om, Tsohu, ede ngre stratine tand, 

25 eOe sko nde stepTt tande. Ec?e pçrnihere utsue pçrpara atune, 
ede si ngriti ëtratinç la dirgei mb' ate, skoi nde steplt te 

26 vet, tue l'avdueni Perendine. Ec?e te glOe duelne yaste ments, 
e l'avdoysine Perendine; eoe umbusne me frike, tue tfanç, 
Se sot pam pune te meoa. 

27 EJe mbasandai duel', eoe pa ni publikan, lci e MsU emnine 
Levi, tue ndëiiune mbi dugane: eoe i #a, Me mef mbrapa. 

28 ~Eoe ai l'a te giOa, eoe ungrit, e voti mlrapa atl. 

29 Eoe Leviu e priti me te macTet nde steplt te vet: ede iste 
sumç gindeye publikanes, ede te tieres la kisine ndeiiune 

30 nde mesale baske me ata. EJe Skruisit' e atune ede Farisëite 
murmuroysine te disëpuyt' e atT, tue #ane, Persë hani e 

31 pini baske me publikane e me faytore ? Eoe Iesui upergëlr, 
e u #a atune, Te sendosete s' kane nevoye per myekes, por 

32 ata la kane kelc. S' kam aroune me tfifune te drëitetç nde 
pendese, por faytorete. 

33 Eoe ata i tfane, Perse disepuyt' e Gionnit aginoyne spes, 
ede lutene, kestu eoe te Farisevet : por te tute han' e pine? 

34 Eoe ai u tfa atune, Mos mundeni te bani me aginuem ata 
la tfeiasine per darsmç, ngus sa te yete oanderi baske me 

35 ata? Por kane me ar'lune ditt, kur te mifete danderi prei 

36 atune, atehere nd' ato ditt kane me aginuem. Eoe u tfoste 
atune ede hl parabule, Se askusi nuke vë arene petku te ri 
mbi petk te viëtere; se tietrazi, slqjen ede te rine, eoe arna 

37 e rë s' viën nT me tç viëtrine. EJe askusi nuke vë vëne te 
rë nde fesil^a te viëtere; se tiëtrazi, vëna e rë ka me plasune 
fesTUate, eoe ayo ka me udëroune, ede fesikate kane me 

38 lmpune. Por vëna e rë duhete me uvume nde resi&a te rT; LUKA VI. 119 

39 ede atçherç te duya ruhenç. EJe askusi kur pT vene tç viëtere, 
do pernihere te rë : sepsë tfotç, E viëtera astç ma e mire. 

KAPTINA VI. 

1 EJe tç setunen' e dute mbas se paresç, ai po skonte ndepçr 
te mbiëluna; ede disëpuyt' e atl keputsine kaleza, eJe 

2 haysine, tue i sime me dore. Ede disa prei Fariseis u tfan' 
atune, Persë bani ate la s' ast' e iidese me bame per te 

3 setuna ? EJe Iesui upergëtë, e u tfa atune, S' keni kenduem, 
as ketë lu Lani Davidi, kur i eroi u atl, e3e atune ki Isine 

4 baske me ate? si hftni nde steplt te Perendise, eoe muer 
bukçt' e paravumies', e^e hanger, ede u 3a ede. atune ki 
lsine baske me atë, te tsilate s' iste e uoese me i ngrane tç 

5 tiere pçrvets priftenavet? ~E3e u 0oste atune, Se i bTr' i 
nieriut ast' i zoti eoe se setunese. 

6 E'Je per-se-rl ni tieter se setune huni nde synagoget, ede 
mesonte : eJe atie iste ni nieri l£i kiste doren' e diatfte te 

7 #ate. Eoe Skruisit' e Fariseite vëysin' orë atë nde tëoftç se 
dote sçndosi per ditç te setune, ki te geyne skaik kundre 

8 atT. Por ai i dinte mendimet' e atune, ede i tfa nieriut ki 
kiste doren' e tfate, Tsohu, eJe lundro nde miedls. E3e ai 

9 ungrit, eoe landroi.^ Iesui u <9a atune pra, Kam me u puëtune 
yuve per nl ga, Aste me uoe per te sçtuna me bame 
mire, apor me bame kek? me spetuem splrt, apor me hupune? 

10 Eoe mbassi vfmi orë ata fe#, i Oa nieriut, Stri dorene tande, 
E3e ai bani astu : e3e dora e atT uba e seudose porsi tietra. 

11 Por ata umbusne me mafl, e3e fiitsinç niani me tiëtrine, 
tëis mundesine me i Lamç Iesuit. 

12 E3e mb' ato ditt duel' nde mal't me ufal'une, e3e iste tue 
skuem giQe natene mbe te fal'unit e Perendisç. 

13 Eoe kur uba dite, ^ifi disepuyt' e vet: e3e sgoJi 

14 du-mbe-^ëte prei asis, eoe i Imeiti apostuy; Simonine ki e 
tëueti Pieter, eoe Andrene tç velan' e atl, Iakobin' e3e 

15 Gionnine, Filippin' e3e Bari^olomene, Mattfene e3e Gomane, 120 LUKA VI. 

Iakobine te hirhi e Alfeut, ede Simonine lu Imhei Zelote, 

16 Iudene t§ vçlan e Iakobit, ede Iuden' Iskariotine, i tsili uba 
ede tratftuer, 

17 EJe sdripi baske me ata, e lundroi mbe ni vend fafs, ede 
isine gmdeye prei disëpuys ati", ede sume sumitse populi 
prei gitfç Iudese ede Ierusalemit, ede prei per-ane dëtit 
Tyres' eoe Sidonese, te tsilete er#ne me ndeguem atë, ede 

18 me usendosune prei lingatas veta; eoe ata lu mundohesine 

19 prei spirtenas ndute: ede sendosesine. EJe gitfe gindeya 
kerkonte me e prebune: sepsë dil'te fuki prei ati, ede 
sendoste te gi#e. 

20 E(5e ai si ngriti sut' e vet mbe disepuyt e vet, #a, 

21 Lumte yu te vobëlute, sepsë mberetenia e Perendise aste 
yueya. Lumte yu lu keni u tasti, sepsë keni me ungime. 

22 Lumte yu lu kyani tasti, sepsë keni me kësune. Te lumune 
yeni yu 3 kur t' u mafine meni yuve niërezite, e^e kur t' u 
vetsoyne yuve, ede t' u perkësine, e^e t' u ndsiefin' ëmnine 

23 per te kelr, per pune te birit nieriut. Gezohi mb' atë dite, 
eoe kartseni : sepsë l£e paga yuei tek aëte sume nde luel : 

£4 sepsë kestu ua baisin' atenit' e atune ede profëtenavet. Por 
myerte yu te pasunite! sepsë e fltuete ngusulimine tusi. 

25 Myerte yu In 3 r eni te ngime! sepsë ka me u arJun' u yuve. 
Myerte yu ]Li lses'ni tasti! sepsë keni me bame vaye, e me 

26 kyame. Myerte yu, kur te <9one mire per yu gi#e niërçzitg! 
sepsë kestu ua baysin' atenit' e atune ede profet-fënesavet. 

27 Por u #om yuve lu ndegoni, Doni anemilhe tuei: bani 

28 mire atune Iki u kane meni yuve: bekoni ata lu u malekoyne 

29 yuve; ede faluni per ata ki u ngasine. Ati ln te biere 
me suplake fal£ese, ke#e-i ede tiëtrene; ede ati la tç mafi 

30 pëtkune tand, Jfën-i ede kemisene, ~Ede ep-i tsilit-do la te 

31 l'upi; ede ati la te mafi te tuate, mos ia l'up prap. EJe 
sikurse doni me u bamç yuve niërezitç, kestu eoe yu u bani 

32 atune. Eae nde datsi ata l^i u diiene yuve, ts' fare ndërie 

33 aste mbe yu? sepsë e^e faytorete duen' ata lu i duene. EJe LUKA VI. 121 

nde u bafsi mire atune la u bayne mire yuve, ts' fare ndërie 

34 aste mbe yu? sepse ede faytorete bayne kestu. EJe nde u 
Jantsi hua atune ki spçreni me i mafe prap, ts' fare nderie 
aste mbe yu? sepsë eJe faytoret' u apine liua faytorevet, per 

35 me i mafç prap ni pçr m. Por doni anemikte tuei, ede 
bani mire, eJe epni hua, pa pasune ndom sperese ma; ede 
atelicre paga yuei ka me tëënunç sume, ede keni me tëënune 
te biyt' e te Naltit : sepsë ai ast' i mire mbe te pa-ngoftunit 

36 ndere eJe mbe te kelayt. Bahi pra te perdeluesim, sikurse 
ede Ati yuei ast' i perdeluesim. 

37 ~Ede mos gukoni, ede s' keni me ugukuem: mos denoni, 
ede s' keni me udenuem: ndeyeni, ede keni me undeyuem: 

38 epni, ede ka me uJane yuve : mates te mire, te fasun' e^e 
te tundun' e^e te dërJune per buze kane me u dane yuve 
nde gi tuei. Sepsë me atë mates ln matni, kane me uketfuem 
me u matun' e^e yuve. 

39 Eoe u #a atune hl parabule, Mos mundet' i vërbeti me i 
terhekun' uoene te vërbetit? a s' kane me rane te du nde 

40gropet? Nuk' aste disëpul permbi miestrin' e vet : por 
tsili-do la ast' i kuhite ka me ltënune porsi miestri vet. 

41 EJe persë sikon krandiene Iki aste nde su t' ut-vela, por 

42 trane lEi aste nde su tand nuk' e ndien ? Apor si munde me 
i tfane t' ut-vela, Vela, l'ete ndsier krandiene 1H £ë nde su 
tand, kur ti nuke sef trane ]£i £ë nde su tand? Hipokrit, 
ndsier ma perpara trane prei sunit tand, ede atehere kë me 
pame mire per me ndsiefe krandiene H:i aste nde su t' ut-vela. 

43 Sepsë s' aste ndohi dru e mire lk\ ban peme te kalbete, 

44 as ndoni dru e kalbete Ki ban peme te mire. Sepsë ts' do drvi 
ngifete prei pëmese vet. Sepsë nuke mbele^ine Nk prei drizas, 

45 as nuke viëline fus prei fefas, Nieriu i mire ndsier te mirene 
prei tfesorese mire te zëmrese vet; ede nieriu i kelc ndsier 
te këkene prei ^esorese kel£e te zëmrçse vet : sepsë goya e 
ati flet prei teperitsese zëmrese. 

46 Eae persë me t9efitni, Zot, zot, ede nuke bani sa ^om? 

11 22 LUKA VI. VII. 

47 Kus-do ]£i viën tek une, eoe ndegon fyal'et' e mia, ede i 

48 ban, kam me u diftuem yuve me tsiline pçrgan : ai pergan 
me ni nieri la 'ndertoi nl stepi, i tsili germihi, e tfeloi, e vSni 
tfemël' mbi skampt : ede kur versoi uyet', uperpoli l'umi mbas 
asai stepie, ede nuk§ mufti me e tundunç : sepsë iste 

49 tfemel'uem mbi skampt. Por kus te ndegoye e te mos baye, 
pergan me ni nieri Iki ndertoi stepine mbi dë pa tfemel': lsi 
uperpok l'umi mbas asai, eoe ra periiihere; ede t§ renuemit' 
e asai stepie uba i ma#. 

KAPTINA VII. 

1 EJe mbassi mbaroi gi#e fyalet' e veta nder vese te populit, 
liuni nde Kapernaume. 

2 Eoe serbçtor' i ni landori, l£i e kiste sume te veyefsim, 

3 iste i l'ik p§r me vdëkune. E(^e kur ndegoi per Iesune, 
dergoi ple&t' e Iudevet tek ai, tue i ulutune Iki te viye me 

4 spetuem serbetorin' e ati. EJe ata er#ne te Iesui, e i l'utesine, 

5 me ndsitim, tue tfane, Se veyën me ia bame kete: sepsë ai 

6 do kombine t'ane, e^e ai na ka ndertuem synagogene. EJe 
Iesui po skonte baske me ata. 

Ede tasti tue tëënunç pak l'ark prei stepise, landori dergoi 
mil£ tek ai, tue i tfane, Zot, mos umundo : sepsë s' yam i 

7 zoti te 'huys ndene. strëhe t'eme : perandai as vëtehen§ t'eme 
s' e bana te vejefsim me arJune te ti : por £uei nl fyale, 

8 ede serbçtori em ka me usendosune. Sepsë ede une yam ni 
nieri nden' ur^ene, ede kam ndene vëtehene t'eme ustetore, ede 
i #om keti, Sko, ede skon; e^e tietrit, Eya, ede viën; ede 

9 serbetorit t'em, Ban ketë, ede e ban. E^e Iesui kur ndegoi 
keto, umerekulue per atë, e^e uke#ue, e i #a populit Iki e 
merte mbrapa, Po u tfom yuve, se As nde Israel s' kam 

10 gëtune kaki bese. E^e ata Iki isine derguem kur uke<9iien§ 
nde stepi, getne serbetorine Iki iste semunç sendosune. 

11 ~Ede nde nëseret Iesui vinte nde ni lcutët Iki Kuhete 
Nain; ede isinç tue votun§ baske me atë miaft prei disëpuys LUKA VII. 123 

12 atT, ede sume glndeye. E^e kur erdi ngat dërçse lmtetit, Ike 
te po biysine yaste hi te vdëkune, t§ tsiliri e ama e kiëte 
bir te vëtçme, ede ayo iste e vë* : ede baskç me atë iste 

13 miaft gindeye prei lKitetit. Ede Zoti kur pa atë, pat tç 

14 Jimbune pçr ate, ede i #a, Mos tyai. Ede uafrue, e preku 
stratine: ede ata la lsine tue bartune landruene: ede #a, 

15 Dialos, po te #om, Tsohu. E^e i vdëkuni ndëyti mbe. bu<9ç, 

16 ede flloi me fol'une. EJe ia Sbl s' amçs' atT. E^e te gitfe i 
muer frika, ede l'avdoysine Perendine, tue tfane, Se profët i 
ma# aste ngntune nder në; ede se Perendia vuni orë populin' 

17 e vet. EJe keyo fyale per atl duel' yaste nder gi#e Iudene, 
ede nder gi#' atë nabiye. 

18 ~Ede disëpuyt' e ati i Jane za Gionnit per gi#e keto. 

19 E^e Grionni #ifi per-ane du vete prei disëpuys vet, e i 
dergoi te Iesui, tue #ane, Ti yë ai Iki ka per me arJune, 

20 apor prësime tieter? EJe niërezite si er£ne tek ai, #ane, 
Grionn pagezori na ka derguem te ti, tue #ane, Ti yë ai ki 

21 ka per me arJune, apor prësime tieter? (EJe nd' atë ore ai 
sendosi sume vete prei lingatas, e prei mundimes, e prei 
frumas kelaa, ede sume te vërbenave u fal'i dritene me pame.) 

22 EJe Iesui upergëlc, e u #a, Skoni e nepni za Gionnit per 
gitfe sa pat' e ndeguete; se te verben tsël'ine sute, ul'oge 
ëtsine, te kromosune lurohene, sur^a ndegoyne, te vdëkune 

23 ngalene, te vobëkite ndegoyne zanin' e mire: e^e i lumun' 
ast' ai l£i te mos skandal'izohete mbe mue. 

24 EJe mbassi ikne ata 1H Isine derguem prei Gionnit, filoi 
me i #ane gindeyese per Gionnine, Persë keni dal'e nde 

25 skretinet me vGm' orë? Kalam la tundete prei ërese? Por 
perse keni dale me pame? Nieri vësune me petka te buta? 
Ike ata Ki yane vësune me petka te ndrituna, ede nder te 

26 kenal^una, te yane ndeper duert e mbçrëtenavet. Por persë 
keni dal'e me pame? Profët? Po, u #om yuve, e^e ma tëpere 

27 se profët. Kui ast' ai lki aste skruem per atë, Ke unç te 
dergoy ënguline t'em perpara falcese s' ate, ai ka me ndreltun' 124 LUKA VII. 

28. uoene tande perpara teyet". Sepsë po u £om yuve, MK i 
ma# profët se Grionn pagezori as ndoni nuk' aste nder ^V^e 
sa kane leme prei gras : por ma i vogel'i nde mberetenit te 
Perendise aste ma i ma# se ai. 

29 EJe gi#e populi kur ndegoi ate 9 ede publ'ikanete la Isine 
pagezuem me pagezimin' e Grionnit, dreitenuene Perendine. 

30 Por Fariseit' eoe l'igetarete hotfne poste prei vëtehes' atune 
anden' e Perendise, sepsë nuk' upagezuene prei ati. 

31 EJe Zoti $a 9 Me kë t' i pergay pra niërezit' e keti brezi? 

32 ede me kë pergayne? K§td pergayne me tsuna la fine 
nde treg, eoe tfefasine niani tiëtrine, e #one, U ram fglit, 

33 ede nuke kartsuete; u bam vaye, e^e nuke kyate. Sepsë eroi 
Gionn pagezori lci as buke s' ha, as vene s' pT, ede #oni, 

34 se Ka dialinç. ErJi i bir' i nieriut tue ngran' e tue pime, 
ede #oni, Ke, nieri hames e vëne-pimes, miku i publ'ikanevet 

35 e i faytorevet. Eoe ditunia duel' e drëite prei gi#e te biyvet 
ati brezi. 

36 Eoe ni prei Fariseis i lutei me ngrane baske me atë. EJe 
ai huni nde stepit te Fariseut, e ndëyti nde mesale. 

37 EJe Ike ni grue nd' atë lmtët, e tsila iste faytOre, kur e 
ndyeu se ka rane nde stçpit te Fariseut, pruni hi alabaster 

38 me voy eret, eoe ndëyti mbrapa per-ane kambevet ati tue 
kyame, eoe filoi me l'agune kambet' e ati me l'ot, ede i 
mpesinte me fi'oket e krese vet, eoe put9te kambet' e ati, 

39 ede i luente me voy eret. EJe ai Fariseu Iki kiste tfefitun' 
atë kur pa, tfa me vetevetehene, tue <9ane, Kui nde iste 
profët, mundei me e mafe vest tsila, eoe ts' fare grue ast' 
ayo Iki prek atë : sepsë aste faytore. 

40 EJe Iesui upergëk, e i #a, Simon, kam me te #ane per 

41 ni ga send. E'Je ai t9ote, Miester, tfiiei. Ni hua-danes kiste 
du detore: niani i kiste deture pëse l^ind dinare, ede tietri 

42 pëse-^ëte. E^e mbassi s' kisinç me ia l'ame, ua fal'i te 
duve. Tsili pra prei asis, ^iiei, ka me e dasune ma tëpere? 

43 E(?e Simoni upergëK, e $a, Me dukete se ai 3 te tsilit LUKA VII. VIII. 125 

i fal'i ma te sumene : ede ai i #a, Gukove drëite. 

44 EJe si ke<9eu kruete te grueya, i #a Simonit, A sef ketl 
grue ? Huna nde stepit tande, ti nuke me de uye per ?n<? ?am.e 
kambete: por ayo me lagu kambete me lot, ede i mpesiu 

45 me fl'oket e krese vet. Ti nuke me put9e : por ayo, tsç kur 

46 se huna, s' prayti tue piitfune kambet' e mia. Ti nuke me 
l'eve kriiete me voy : por ayo me leu kambete me voy eret. 

47 Perandai, po te #om, i ukane ndeyuem asai fayet' e suma : 
sepsë m§ desi sume : sepsë ai la do pak, pak i ndeyëhene 

48 fdyetç. Mbasandai i #ot' asai, T' ukane ndeyuem fayete. 

49 EJe ata ki isirie ndënune nde mesale filuene me #ane nder 

50 vëtehe, Tsili aste kui ln ndeyën ede faye? EJe ai i £a 
gruese, Besa yote te spetoi; sko nde pa&tim. 

KAPTINA VIII. 

1 YJe mbasandai ai bante ude Imtët mbe Iqitët, e katund 
mbç katiind, tue predikuem e tue dane zanin' e mire per 

2 mberetenm' e Perendise : e^e te du-mbe-Jetet' tiin§ baske 
me atë, e^e disa gra lu isine sendosune prei frumas kekia 
e prei semundas; Maria l£i Imhei Magdalene, prei te tsilese 

3 pat ndsiefe state dyemçn, ede Ioanna grueya e Huzait 
kuydestarit Herodit, ede Susanna, ede sume te liera, te tsilat' 
i serbëysine me paseyen' e atune. 

4 E^e si umbelotf sume gindeye, e^e viysine tek ai prei 
ts' do lmteti, fol'i me parabule : 

5 Duel' mbiëlesi me mbiele faren' e vet : e^e ai tue mbiele, 
disa ra per-an' u^ese; e^e uskël', ede spendet' e lnelit e 

6 hangren. EJe tietra ra mbi giir; e^e si bini, u#a, sepsë 

7 s' kiste vl'age. EJe tietra ra nde miedis te drizavet; ede si 

8 bine drizate baske me atë, e mbutne. E^e tietra ra mbi dë 
te niirç; ede si bini, bani peme per ni iii land. Keto tue 
^ane, bertiste, Kus te kete vese me ndeguem, l'ete ndegoye. 

9 Eoe disëpuyt' e atT e puetsine, tue tfane, Kis miindete me 
10 Kënune keyo parabule? E()e ai 0a, Yuve aste d&ne me 126 LUKA VIII. 

ngoftune te mpsëfetat' e mberetenise Perendise: por te 
tiërçvet me parabula; la tue pame te mos sofine, ede tue 

11 ndeguem te mos mafine vest. Eoe parabula aste keyo: 

12 Fara aste fval'a e Perendise. EJe ata Jci mbttenç per-an' 
uoese, yan' ata la ndegoyne, mbasandai viën diali eoe ngrë 
fyal'ene prei zëmeres' atune, ln te mos besoyne, e te spetohene. 

13 E^e ata permbi gur, ycin atd Yn, kur ndçgoyne, prësine 
fyal'ene me gezim; por ata s' kane farie, sepsë ata besoyne 

14 per disa kohe, por nde kohe te ngaseyese largohene. EJe 
ayo lci ra nde drizat, keta yane sa ndeguene, por prei gailes 
e prei gase e £>m pel'lumevet e kçsai yëtese, skoyn' e mbutene, 

15 ede nuke bayne peme. ILde ayo Iki ra nde 3e te mire, keta 
yan' atd ln ndegoyne fyal'ene, eoe e mbayne nde zëmere te 
buker' e te mire, e^e bayne peme me durim. 

16 EJe kurkusi, kur ndes kandiline, nuk' e mbulon me ane, 
as e vë repos stratit; por e vë mbi kandil'iër per me pame 

17 driten' ata ]£i huyne. Sepsë s' aste ndoni ga e mbulueme, 
lu s' ka per me usbul'uem; as ndoni ga e mpsefete, ]£i s' ka 

18 per me umafe vest, e per mos me dal'une per falce. Vestroni 
pra si ndegoni : sepsë ati Iki te kete, ka me i uoane : ede 
ati la te mos kete, ede atl ln dukete se 'ka, ka me umafe 
prei ati. 

19 Eoe er<9ne tek ai e ama e^e te velazenit' e ati, eSe 

20 s' mundesine me i uafruem prei gindeyese. E^e i dane za, 
tue tfane, Yot-ame e^e t'ut-velazen kane ndënune yaste, e 

2\ duene me te pame. Por ai ; upergëk, e u #a atune, Ama eme 
ede velazenit' e mi yane keta ki ndegoyne fyal'en' e Perendise, 
e^e e bayne. 

22 Eoe ni ditç ai huni nde l'undre baske me disëpuyt' e vet: 
ede u ^a atune, Letç skoyme pçrtey l'ekenit. E£e ungritne. 

23 Eoe ata tue lundruem, e muer gumi : e^e sdripi ni 
^elim ere nde lelcënt, e^e po mbusei me %iy§ lundra, ede 

2i lsine nde rezik. Eae atd er#ne per-an' ati, ede e tsuene, 
tue ^ane, Miester, miester, po hupime. Eoe ai utsue^ e LUKA VIII. 127 

lnrtoi eren', ede valçt' e uyit : ede pusuene, e uba bunatse. 

25 EJe u #a atune, Ku aste besa yuei? EJe ata ufrikuen' e 
umerekuluene, tue tfane, niani tietrit, Vale kus aste kui lu 
urJenon e^e ërçnat' ede uyetç, ede i ndegoyne? 

26 ~Ede uhotfne nde vend te Gadarenvet, 1K aste pertey kundruel 

27 Galilese. EJe kur duel' ai mbe toke, i duel' perpara ni nieri 
prei kutetit, i tsili kiste dyemen prei sume mots, ede nuke 
viste petka, ede nuke finte nde stepi, por ndeper vofet. 

28 E^e kur pa Iesunç, Içrtiti, e i ra nder kambe, ede #a me 

za t§ ma#, Kis kë me mue ede ti, Iesu, i Bir' i Perendise. 

29 nal'te? te l'utem, te mos me mundoys. Sepsë ai porositi 
frumen' e ndute me dal'une prei nieriut: sepsë sume kohe e 
kiste fembuem, ede lioei me varge, ede ruhei nde trambuk: 
por ai kepuste te 1'iJunate, ede bihei prei dyëmenis ndeper 

30 skretina. EJe Iesui e pueti, tue #ane, Si ta Kiieyn' ëmnine? 
ede ai #a, Legion: sepsë kisine hume sume dyemen tek ai. 

31 EJe i l'utei te mos i urJenoye ata me skuem nde abysse. 

32 EJe atië iste ni tub' e maJe t9is tue kulotune nde mal': ede 

33 i lutesine t' i laye me humç tek ata. ~E3e ai i Ta. EJe 
dyëmenite si duei'nç prei nieriut, hune ndçr tfit: ede tuba 
e Glvet utuef prei skrepit e ulioQ nde l'ekënt, ede umbijt. 

34 EJe ata ]£i i kulotsine kur pane se lus uba, ikne, ede skuen' 

35 e ^ane za nde Imtët e ndeper arat. EJe duel'ne me pame 
se l£is uba; eJe ertfne te Iesui, e(?e getne nierine, prei te 
tsilit kisine dal'une dyëmenite, tue ndëiiune per-ane kambevet 

36 Iesuit, vesun' e urtuem : ede ufrikuene. U diftuen' atune 
pra ede ata lki kisine pamç, se si uspetue i dialosuni. 

37 EJe gitfe sumitsa e nahiyese Gadarenvet i ul'utnç me Ikune. 
prei asis; sepsë kisine frike te maJe: ede ai huni nde iundret, 
e uketfue. 

38 EJe ai nieriu la kisine dalune dyëmenite prei atT, i lutei 

39 me l£ënune baske me atë : por Iesui e l'isoi, tue tfane, Ke^ehu 
nde stepit tande, ede difto gi^e sa bani Perendia te ti. EJe ai 
skoi, tue l'etsitunç ndeper gitfe lcutëtine sa bani Iesui tek ai. 128 LUKA VIII. 

40 EJe.Iesui kur uketfue, gindeya e priti me gçzzm: sepsë 
te gi#e Isine tue pritun' atë. 

41 EJe ke tek erJi ni nieri lii e liste ëmnine Iair, (ede ai 
iste i pari synagogçse,) e ra nder kambe te Iesuit, e i lutei 

42 me hume nde stepit l'ati: sepsë ai kiste ni biye te vëteme, 
afere du-mbe-Jëte viëts. ede ayo po vdiste. 

43 EJe ai kur iste tue votunç, gindeya po e strengonte. E^e 
ni grue ln niKte prei te fiëJunit e gakut du-mbe-oëte viët, 
e tsila kiste prisune, gi#e gane ndeper myëkesit, por s' kiste 
muftunç me usendosun' as prei ndonianit, uafrue mbrapaze, 

44 eoe preku s&epin' e petkut ati: ede pernihere i undal te 

45 fiëJunit' e gakut. Eae Iesui #a, Kus Jce ai Jci me preku? 
EJe kur mohuene te gi&e, Pietri ede ata ki lsine baske me 
atë £ane, Miestçr, gindeya te putftoyn' e te strengoyn', ede 

46 ti $ue, Kus Tce ai JH me preku ? Por Iesui 0a, Me preku 
ni nieri: sepsë une mora vest fukine la duel' prei meyet. 

47 EJe grueya kur pa se s' mpsifete, eidi tue udriJune, e^e i 
ra nder kambe, e i diftoi perpara gi#e populit per ts' fare 

48 pune e preku, ede se usendos pernihere. Eoe ai i #a, Ki 
zëmere, biye: besa yote te spetoi; sko nde paKm. 

49 EJe ai kur po fliste, viën ni nieri prei te parit synagogese, 

50 e i #ote } Se yot-biye vdik; mos e mundo miëstrinç. Por 
Iesui kur ndegoi, i upergel^, tue tfane, Mos la frike: vets 

51 beso, e^e ka me spetuem. Erie si huni nde steplt, nuke la 
kurkënd me hume mbrenda, vets Pietrin' eoe Iakobin' ede 

52 Grionnin' eoe te i atin' e vaizes' ede t' amene. Etfe te gi#e 
po lcyaysine, e po ndukesine per atë. EJe ai t9a, Mos kyani; 

53 se nuke vdilf, por po fl'ë. EJe atd e l£ëssine, sepsë e diysinç 

54 se vdik. Por ai si ndsuer yaste te git9e, e kapi per dore, ede 

55 bertiti, tue tfane, o Vaize, tsohu. Eoe asai i er^i fruma 
prap, ede ungal pemihere: eJe ai ur^enoi t' i apine me 

56 ngrane. E^e pçrint' e asai duelne yaste ments : por ai i 
porositi mos i tfone kurkuit se las uba« LUKA IX. 129 KAPTINA IX. 1 EJe ai si tfiri per-ane du-mbe-Jëte disëpuyt' e vet, u oa 
atune fula e pustët mbi gitfe dyemenit, ede me sendosune 

2 semunda. JLde i dergoi me predikuem mleretenln' e Perendise, 
S ede me sendosunç te semunete. EJe u #a atune, Mos barni 

ga mb' ude, as stëepç, as straitse, as buke, as argand, as ka 

4 dii pare petka te keni. EJe mb' atë stepi la te huni, mbetni 

5 atië, eJe del'ni andey. Eoe sa vetf ki te mos u prësine yuve, 
kur te del'ni prei ati kuteti, skundni ede pluhçnine prei 
kambevet tiieya, per desmi kundre atuneve. 

6 E<?e atd si duel'ne, skoysine katundevet, tue oane zanin' 
e mire, eoe tue sendosune mbe ts' do vend. 

7 EJe Herodi kutrur^esi ndegoi gi#' ato la bahesine prei 
ati: ede merekulohei, sepsë disa tfosine, se Gionni aste 

8 ngalune prei se vdëkunis; ede disa Qosine, se Elia aste 
dukune; ede disa te tiere, se ni prei profëtenis motsim aste 

9 ngalune; EJe Herodi tfa, Grionnit un' i preva kruete : por 
kui tsili aste, la unç ndegoy per atë te ketila punef EJe 
kerkonte me e pame. 

10 EJe apostuyte si uketfuene, i diftuene gi£e sa bane. E<5e 
ai i muer me vetehe, e uterhok vets-ane nde ni vend te skrete 

1 1 te ni kuteti ki kiihete Betfsaida. Eoe gindeya kur e muerne 
vest, e muerne mbrapa: eoe ai si i priti, u fiiste atune per 
mberetenin' e Perendise, ede sendoste ata la kisine nevoye 
per me usendosune. 

12 EJe dita filoi me u%em : e^e te du-mbe-^etet' ertfne 
per-ane, e i tfonç, Liso gindeyene, Iki te skoyne re# katundevet 
e aravet me ndënune, e^e me gëtune haena: sepsë ketu yemi 

13 nde vend te skrete. Por ai u #a atune, Epni yu atuneve me 
ngrane. Eoe ata tfane, Nder në s' gmdene ma tëpçre se pëse 
buke, e^e du pesk; vets nde vofsime na me bl'eme te ngrana 

14 per gii9e ketë popul. Sepsë isin' afere pësç miye bufa: EJe 
ai u t9a disëpuyvet vet, "Vëni ata me ndënune tuba tuba ka 130 LUKA IX. 

15 pëse-^ëte. EJe ata bane kestu, e^e i vune me ndënune te 

16 gi#e. E(^e ai si muer pëse buket' e^e du pëskite, tsoi sute 
mbe Inel, ede i bekoi, e i #ëu, e ua d& disëpuyvet me i 

17 vflme perpara gindeyese. Eoe te gi#e hangren, e ungine: ede 
ngritne teperitsen' e tsopavet du-mbe-Jëte kosa. 

18 E^e ai kur iste tue ufalune vets-ane, disëpuyt lsine baske 
me atë: ede i pueti, tue 6ane, Tsili tfone gindeya se yam 

19 une? ~Ede ata upçrgegen, e tfane, Gionn pagezori; ede te 
tiere, Elia; ede te tiere, se aste ngalune ni prei profëtenis 

20 motsim. EJe ai u #a atune, Por yu tsili tfoni se yam une ? 

21 Eoe Pietri upergël£, e #a, Kristi i Perendise. ~Ede ai liirtoi 

22 ata, e i porositi mos me i #ane kurkuit ket% tue tfane, Se 
i bir i nieriut duliete me pesuem sume, ede s ka me 
upel'&uem prei pl'eks e prei kme-piiftenis e prei skruisis, 
eoe ka me uvrame, ede te trëtene dite ka me ungalune. 

23 Mbasandai u #oste te gitfeve, Kus te dete me arJune 
mbrapa meyet, l'ete mohoye vetevetahene, ede l'ete ngreye 

24 krulnn e vet perdite, e^e l'ete me mafi mbrapa. Sepsë ai 
ln do me spetuem yeten e vet, ka me e vdiefe : ede kus te 
vdiefi yeten e vet per pune te meyet, kui ka me e spetuem. 

25 Sepsë ts' te mire i bahete nieriut nde fitofte gi#e botene, e 

26 te vdiefi vetevëtehene, a ta damoye. ? Sepsë ai Iki te kete, 
turp per mue ede per fyalet e mia, ede i bir i nieriut ka 
me pasune turp per ketë, kur te viye nde laft te, vet e tç 

21 Atit e te ënguyvet sefitenuesim, \Ede po u #om yuve per te 
vertët, se Yane disa prei kesis ln fine ketu, ln s' kane me 
ngrane, vdeke ngus sa te soflne mberetenin' e Perendise. 

28 EJe mbas ketune fyal'es skuen' afere tete ditt, e Je az' muer 
Pietrin' ede Gionnin' ede Iakobin', ede bupi nde mal pçr 

29 me ufal'une. EJe ai kur po fal'ei, undçfue te dukunit' e falces' 

30 ati, ede petkat' e ati lsinç te barJa, e skrepetiysinç. EJe ke 
du bufa te po flitsine baske me atë, te tsilet' lsine Moiseu 

31 eoe Elia. Ata udukne me laft, e ^osine per vdekçn' e atl, 

32 lii kiste me mbusune nde Ierusalem. Por Pietri ede ata ki LUKA IX. 131 

lsinç baske me atë, lsine randuem prei gumit: eoe kur utsuene, 
pane l'aftin e atl, ede atd du bufatç la isin§ ndënune baske 
me atë. 

33 EJe ata kur po dahesine prei atl, Pietri i i9a Iesuit, 
Miester, mire astç me lsënunç na ketu: ede lete bayme tri 
tenda; nl per tui, ede nl per Moisene, ede nl pçr Elinç : 

34« pa ditune se las tfotç. EJe ai tue tfane keto, erdi hl rë, ede i 

35 hiyesoi: e^e atd ufrikuene, kur hune nde rët, EJe erdi hi za 
prei rëse, tue $ane, Kui aste Biri em i dasuni : atl ndegoni. 

36 EJe mbassi er^i zani, Iesui ugind vëtemç. EJe ata s pezaitne, 
ede kurkuit s i oane za nd' ato ditt per as ndonl ga per 
ato lii panç. 

37 EJe mbe te mësermet, si sdripne ata prei malit, sume 

38 gmdeye i duel' perpara. EJe Ike hi nieri prei gindeyese te 
bertiti, tue tfane, Miester, te l'utem, tso sute mbi t em-blr : 

39 sepsë e kam te vëteme. EJe l£e tek e kap fruma, ede bertët 
befas; ede e slmen me skume, ede memzi terhilcete prei atl, 

40 mbassi e defmon. EJe ul'uta disëpuyvet tu per me e ndsiefe, 

41 por nuke muftne. EJe Iesui upergëtë, e #a, o Bres i pa-bese 
ede i strëmbete, ngus kure kam me l£ënune me yu, ede kam 

42 me u duruem yuve ? Biër ketu t'ut-blr. EJe ai kur po vinte 
per-ane, diali e ho^i, ede e s&ëu. EJe Iesui lnrtoi frumen 

43 e ndute, ede sendosi tsunine, ede ia da. prap te i atit. EJe 
te gitfe mçrekulohesine per maJenln' e Perendisç. 

EJe kur merekulohesine te gi#e per gi# ato IH bani Iesui, 

44 u #a disëpuyvet vet, Yu vëni nder veset tuei keto fyale, : 
sepsë i blr i nieriut ka me udane nder duer te niërezevet. 

45 Por ata s e mëfsinç vest ketë fyal'e, ede iste mbul'uem prei 
atuneve, per mos me e mafe vest: eSe kisine frike me e 
puëtune per ketë fyal'e. 

46 Mbasandai huni hi mendim nder ata, pal'e tsili prei asis 

47 aste ma i ma^. E^e Iesui kur pa mendimin' e zëmeres 
atuneve, kapi per dore rii tsun, ede e Kindroi per-anç vëtehese, 

48 e^e u tfa atiine, Ai l£i tç presi ketë tsun mb' ëmenit t'em, 132 LUKA IX. X. 

ka pritune mue: ede ai ln te presi mue, ka pritun atë lu 
me dergoi: sepsë ai la aste ma i vogel'e nder gi#§ yu, kui 
ka me Kenun' i ma#. 

49 EJe Grionni upergëlc, e #a, Miester, pam ni nieri Iki 
ndsier dyëmenite mb' ëmenit tand; ede e ndal'em, sepsë nuke 

50 viën mbrapa baske me në. ~Ede Iesui i &a, Mos e ndal'ni: 
sepsë ai ln s' aste kundre nes, aste baske me në. 

51 E^e kur po mbusesine ditt per me umafe nal't nde Jciel } 
ateliere ai stiu sunin' e vet per me votune nde lerusalem. 

52 Eoe dergoi za-danesa perpara vëtehese : ede atd votnç, e 
hune nde hi katiind te Samaritanevet, per me bamç gati 

53 vend per atë. Por nuk' e pritne, sepsë e kiste sunine per 

54 me votune nde Ierusalem. E^e Iakobi e Gfionni disepuyt' e 
ati kur pane, tfane, Zot, a do te #emi me sdripune ziafm 

55 prei Inelit, ede me i renuem, sikurse bani ede Elia ? Por 
ai uketfue, e i Inrtoi, ede 0a } Nuke dini prei ts' fare frume 

56 yeni yu ? Sepsë i bir' i nieriut nuk' eidi me vdiere spirtena 
niërezis, por me spetuem. EJe votne mbe ni tieter katund. 

57 EJe ata kur po viyne, ni nieri i Qa mb' ude, Zot, kam 

58 me te mafe mbrapa kudo te vets. E<^e Iesui i Qa } Aëlpenate 
kane strokula, eJe spendet' e liielit te ndënuna; por i blr' i 
nieriut s' ka ku me ulune kruete. 

59 Eoe i tfa hi tietrit, Mef-me mbrapa. EJe ai i $a } Zot } 

60 lën-me perpara te skoy me vofuem t'em-ate. Por Iesui i &a } 
Lëni te vdëkunite me vofuem te vdëkunit' e vet: por ti 
sko ede nep za per mberetenin' e Perendise. 

61 Por ede hi tieter nieri $a } Zot } kam me ar^une mbrapa 
teyet; por lën-me perpara te skoy me u lane sendët atuneve 

62 lci yane nde stepiit t'eme. Por Iesui i Qa } Kus ve doren' e 
vet mbe parmende, e^e JcçQehet' e vë orë mbrapa, nuk ast' 
i veyefsim per mberetenin' e Perendise. 

KAPTINA X. 

1 Ede mbaskendai Zoti vuni ede state-^ëte disepuy te tiere, LUKA X. 133 

ede i dergoi du ka du perpara vëtehese mbe ts' do lqitct e 
vend, ku kiste per me arJun ai. 

2 U tfoste atune pra, Te kofçt' aëtç sume, por punçtorete 
yane pak : i luteni pra te zotit te kofit me ndsiefe punetore 

3 per te kofçt' e vet. Skoni: lce une te po u dergoy yuve porsi 

4 dente nde miedist uy^vet. Mos barni kulete, as stratse, as 
keputse : e^e mos persendetni kurkënd mb' ude. 

5 EJe mb' ate stepi la te huni, perpara tfSni, Paktim nde 

6 ketë stepi. EJe nde l^oft' atië bir palhimi, palhimi yuei ka 
me upraytune mb' atë; por nde mos Icofte, ka me uketfuem 

7 mbe yu. Eoe mbetni nd' atë stepi", tue ngran' e tue pime 
prei asos Tci £ u ncipinç yuve ata : sepsë punetori ast' i zoti 
yjagçse vet. Mos sdripni prei ni stepie mbe tietgr stepi. 

8 EJe mb' atë lmtët la te huni, ede t' u prësine yuve, hani 

9 ato la u vihene perpara yuve, ede sendosni te semunete Ici 
gindenç nd' atë, ede #oni atuneve, Mberetenia e Perendise 

10 uafrue mbe yu. Por mb' atë lqitët la te huni, ede te mos u 
prësine yuve, kur te dil'ni ndeper fugat e atl Icntcti, #oni r 

11 U skundime } T uve e^e pluhenine la aste ngitune mbe në 
prei Iqitetit tuei: por ketë ta dini, se mberetçnia e Perendise: 

\2 uafrue mbe yu. Eoe po u #om yuve, se nd ate dite ma i 
dumesim ka me l£ënune mundimi nde Sodom, se nd' atë Imtët. 

13 Myeri ti, Horazin! myeri ti, Betfsaida! sepsë ato merekulia 
la yane bame nder yu, nde lsine bame nde Tyre e nde Sidone } 
tse kure se dot' lsine penduem, tue ndënune nde $es e nde 

14 hi. Por nde Tyre e nde Sidone ma i duruesim ka me 

15 l^ënune mundimi nde dite te gutit, se mbe yu. ~Ede ti^. 
Kapernaume, lii kë hipune ngus mbe lael, kë me sdripune 
ngus nde fef. 

16 Ai la t' u ndegoye yuve, ndegon mue; eoe ai Ki nuke ze 
per ga yuve, s' ka zane per ga mue; ede ai Ki nuke zë per 
ga mue, s' ka zane per ga ate la me ka derguem. 

17 EJe te state-oëtet' uket^uenç me gezim, tue ^ane, Zot, e^e 

18 dyëmenite na ndegoyne mb' ëmenit tand. EJe ai u #a atune, 

l^ 134 LUKA X. 

19 "Veyem orë" Satanane tue rane prei laelit porsi vetime. Ke 
te po u ap yuve pustët per me skël'une mbi garpiy e mbi 
hakrëpena, eoe mbi gi#e fulan' e anemikut: e^e kurga s' ka 

20 me u bame kel? yuve. Por mos gezohi per ketë, se u 
ndegoyne yuve frumat' e kelcia; por gezolii ma tëpere, se 
ëmnate tuei uskruene nde lcilt. 

21 Nd' atë ore Iesui ugezue nde spTrt, ede #a, Te falem 
nderse, o Ate, Zot i Inelit ede i dëut, se mpsefe keto prei 
se ditsimis e p*ei se mëntsimis, ede i sbulove nder fosne: po, 

22 o Ate, se kestu upel&ue pçrpara teyet. Te gi#a m' uJane 
n' dore prei t'im-ët: ede kurkusi nuke di tsili aste BTri, vets 
Ati; ede tsiii ast' Ati, vets BTri, eoe atT la te dete BTri me 
ia sbul'uem. 

23 ~Ede uke#ue te'disepuyt, e #a vets-ane, Lum ata su la 

24 sofm' ato ]£i sifni. Sepsë po u #om yuve, Se sume profëtena 
e mberëtena desne me pam' ato la sifni yu, e nuke pane; 
eoe me ndeguem ato ln ndegoni, e nuke ndeguene. 

25 Eoe l£e tek ungrit ni l'igetar, tue ngam' atë, e tue tfane, 
Miester, las te bay per me trasiguem yeten' e pa-soseme ? 

26, 27 EJe ai i #a, Kis aste skruem nde l'iget? si kendon? EJe 
ai upergëlc, e #a, Te dues Zotine Peiendine tand me gi#e 
zëmrene tande, ede me gi#e spTrtine tand, ede me gi#e fulane 
tande, ede me gitfe mëndiene tande;" ede te afermine tand 

28 porsi vetevëteliene.' . Ede i #a, Upergege drëite : ban keto, 

29 eoe kë me fuem. Por ai donte me ndsiere vetevëteliene te 
drëite, i #a Iesuit, E tsili ast i afermi em ? 

30 EJe Iesui upergël£, e #a, Ni nieri sdripi prei Ierusalemit 
nde Ieriho, ede ra nder duer te kursarevet, te tsilete si e 
svesne, ede e bane me pl'age, ikne, ede e lane me gumes 

31 frume. EJe ndoJi me skuem asai u^e nT prift: ede kur pa 

32 atë, skoi anese tieter. Kestfi e^e ni LevTt, kur e mbenni 

33 nde vend, er^i e pa, e^e skoi anese tietçr. Por ni Samaritan 

34 tue bam u^e, erJi mbi atë: ede kur pa atë, i udimpti; ede 
eroi per-ane, e i lidi plagete, tue dër^une voy e vëne: LUKA X. XI. 135 

ede e liipi mbe stazçt te vet, ede e pruni ncle huey-prite, 

35 ede i pat kuyclës. EJe nde nëseret kur duel', ndsuer du 
dinarç, e ia Ja huey-pritesit, ede i #a, Ki kuydës ati; ede 
Ins te prisis ma teper', une kam me t i l'ame, kur te viy 

36 pçr-se-ii. Tsili prei kesis te tres te dukete, se uba i afermi 

37 atl Iki ra ncler duer te kursarevet? EJe ai tfa, Ai Iki pat 
perdelim per atë. Iesui pra i #a, Sko, ede ti ban kestu. 

38 ~Ede ata kur po skoysine, ai riuni mte ni katiind: ede ni 
grue JU e kiëte ëmnine Martfe, e priti nde stepit te vet. 

39 EJe ayo kiste ni motere Iki e lmeisine Mari, e tsila ndëyti 

40 per-ane kambevet lesuit, ede ndegonte fjalen e ati. EJe 
Mar#a mundohei sume tue serbuem: eoe mbasandai duel 
perpara atl, e £a, Zot, nuke kë gail'e se eme-motere me la 
vëteme me serbuem? ^uei pra asai per me me ndimuem. 

41 EJe Iesui upergël£, e i #a, Mar#e, Mar<9ç, kë gaile e 

42 turbelohe per sume punç: por per m pune aste nevoye. EJe 
Maria sgoJi piesen e mire, Iki s' ka me umare prei asai. 

KAPTINA XI. 

1 Ec?e ai kur po falei nde lii vend, si pusoi, ni prei disepuyvet 
ati i #a, Zot, meso-na me ufal'une, sikurse ede Grionni mesoi 
disëpuyt e vet. 

2 Eoe ai u #a atune, Kur te fal'eni, #oni, 

Ati une la yë nde lalt, usentenoft ëmeni ut: ar£te 
mberetenia yote : ubafte dasunimi ut, si nde lael, eoe mbe 
3, 4 dët. Biikene tone te perditsimen ep-na neve perdite. EJe 
fal-na fayete t'ona, sepsë ede na ia fal'ime kuido la na ban 
fay : eoe mos na stiër nde ngaseye, por spçto-na prei se 
kelat. 

5 Mbasandai u #a atyme, Tsili prei yus dote kete m mik, 
eJe dote veye tek ai nde mies-nate, e t' i #ote, Mik, me 

6 liuay tri buke; sepsë erdi ni miku em prei iiJese tek une, 

7 eJe s' kam l^is me i vume perpara ? EJe ai dote pergëgete 
permbrenda, e t' i t9ote, Mos me nep mundim: sepsë dera 136 LUKA XI. 

aste mbulune tasti, ede tsunat e mi kane rane nde strat 

8 baske me mue; s mundem te ngrihem e t' ap. Po u t9om 
yuve, Eoe nde mos ungritte me i ^ane, sepsë aste miku i 
vet, por per te pa-turpsimen e ati ka me ungntun e me l 

9 oane sa t i duliene. EJe une po u Oom yuve, Lupni, e^e 
dot' u ëpete yuve; kerkoni, eoe dote gëni; trokuloni, ede 

10 dct' u tsilete yuve, Sepsë kusdo ki lupen, mef; eoe kusdo 
lii kerkon, gen; ede ati ki trokulon, dot' i tsilete. 

11 EJe tsili prei yus ast ate, ede nde i l'upte buke i biri, 
mos ka me i oane gur? Apor nde i h/pfe pesk; mos ka me 

12 i oane garpen nde vend te peskut? Apor nde i l'upte vë, 

13 mos ka me i Oane liakrëp? Kur yu pra, ki yeni te kekiy, 
dini me u oane diel'mvet tiiei oana te mira; sa ma teper' 
Ati ki «6 r ^ prei kieli ka me u Jane Spiitine Seiit atuneve 
ki t i l'upine ? 

14 Eo"e iste tue ndsiefe ni dial, eJe ai iste sur#. ~E3e diali 

15 kur duel, surJi fol'i; ede gindeya umerekulue. Por disa prei 
atuneve #ane, se ndsier dyëmenite me ane te Beelzebulit, te 

16 parit dyëmenavet. Ec^e disa te tiere, tue ngam atë, kerkoysine 

17 prei ati sene prei kieli. Por ai si muer vest mendimet' e 
atuneve, u #a atune, Ts' do mteretçni nde udafte kundre 
vetevëtehese, skretohete: ede nl stepi nde adafte kundre 

18 stepise, fenohele. Eoe Satanai prci nde kofte se ucla kundre 
vetevëtehese, si ka me kindruem mberetenia e atl? sepsë 

19 tfoni, se une ndsier dyëmenite me ane te Beelzebulit. Por 
une nde ndsier dyëmenite me ane te Beelzebulit, biyte tiiei 
me ts' ane i ndsiëfine? perandai ata kane me kënune guktaretç 

20 tuei. Por nde ndsier une dyëmenite me gistin e Perendise, 

21 vale mberetenia e Perendise e mbçfini mle yu. I forti 
armatisunç kur ruen avlin e vet, gi&$ gaya e ati aste nde 

22 paktim : por kur te viye ma i forti se ai, e ta mundi, mef 
gi#' armet e ati la sperente mb ato, eoe dan platskat e 

23 ati. Ai ki s aste baske me mue, aste kundre meyet: ede ai 

24 ki smbele# baske me mue, sperdan. Frum' e ndute kur del' LUKA XI. 137 

prei nieriut, skon ncleper vencle te £ata pa uye, ede kerkftn 

25 te praytune; eJe kur te mos geyç, tfote, Lete ketfehem nde 
steplt t'eme, andey kali dol'a : ede kur viën, e gën mpsimç 

26 e stol'Isune. Atehere vete, e mef me vëtehe state fruma te- 
tiera ma te kelaa se vëtehene; ec^e huyn' e fin atië : eoe 
te mbrapmet' e ati nieriu lahene ma te kelcia se te parate, 

27 EJe ai kur tfoste keto, ni grue ngriti za prei gindeyes , e 
i #a, Lum ai bark ki tç ka bartune, ede ato giy la kë 

28 tiiOune. Por ai #a, Lum ma fort ata la ndegoyne fyal'en' e 
Perçndise, ede e rueyne. 

29 EJe gmdeya kur po mbel'iJei, filoi me tfane, Kui bres 
ast' i kelc : kerkon sene, ede sene s ka me i udane, per-vets 

30 senit profetit Iona. Sepsë sikurse Ionai uba sene mbe Ninevitet 
kestu ede i bir i nieriut ka me liënune mbe ketë bre»s. 

31 Mberetenesa e mies-ditese ka me ungritune nde dite te gulat 
baske me niërezit e keti brezi, eJe ka me i gukuem per te 
kel£: sepsë erJi prei anese se mbaruemese Jëut me ndeguem 
ditunln e Solomonit; ede Ike hc aste ketu ma tëpere se 

32 Solomoni. Bufat e Ninevise kane me ungalune nde dite te 
gulnt Laske me ketë bres, ede kane me e gukuem pçr te 
kel£: sepsë upenduene per predikimin' e Ionait; ede l£e Icu 
aste ketu ma tëpere se Ionai. 

33 EJe kurkusi, kur ndes kandil'ine, s e ve nde vend te- 
mpsëfetç, as ndene hu te drWit } por mbi kandiliër, per mt 

34 pame driten ata la huyne mbrenda. Kandil'' i korpit aste 
suni: suni ut pra kur te yët' i larutç, eoe gi£e korpi ut 
ast' i ndritsim; por kur te yët i kelc, ecTe korpi ut asY i 

35 ëfete. Vë orë pra drita la aste te ti, mos yët' efesine. 

36 Ncle liofte pra giOe korpi ut i ndritsim, pa pasune ndofn ane 
t ëfetç, ka me tëenun' i ndritsim gii9e, porsi kandili kur te 
ndrit me ndritsimine. 

37 EJe si fol'i leto 3 ni Farisë i lutei me arJune per dreke 
tek ai: ede ai huni e ndëyti nde mesale. 

38 EJe Fariseu kur pa se nuke l'au ma p^rpara duerte para 138 LUKA XI. 

39 drëkese, umerekulue. EJe Zoti i #a, Tasti yu Farisëite 
Inroni tç peryastemen e potirit e te kupese; por e 
permbrëndesimeya yuei aste pl'ot me fembese e me te kel£e. 

40 Te mafe, ai la Lani te peryastemenç, a nuke bani eoe t§ 

41 permbrëndesimene? Vetse nepni lmiosene gane j&tae; e^e l£e 

42 te gi#a te yane te lnruta te yu. Por myerte yu Farisëite! 
sepsë epni te Jëten' e mendres' e te piganit e gi#e baristavet, 

43 e^e lini mbe-n'-ane gulhn' eoe dasunm' e Perendise. Keto 
duhei te baysite, ede ato te mos i lisite. Myerte yu Farisëite! 
sepsë doni vendin' e pare ndeper synagogat, ede te 

44 persendëtunate ndçper treget. Myerte yu Skruisa ede Farisei, 
hipokritena! se yeni porsi ato vofete la s' dukene, eue 
nierezire ki ëtsine persiper nuke dine. 

45 Eoe ni prei l'igetarevet upergëlt, e i #a, Miester, tue 

46 t9ane keto pun§ san eoe neve. EJe ai #a, Myerte yu l'igetarete 
per-se-ri! sepsë ngarkoni niërezite me Lafe te randa Jci 
6-' bdrene, ede yu nuk' i perkitni bafete me mayen' e gistenavet 

47 tuei. Myerte yu ! sepse ndçrtoni vofet' e profëtenavet, ede 

48 atenite tuei i vrane. Vale bani desmi ede pel'&eni punet' e 
atenavet tuei: sepsë ata i vrane, eoe yu ndertoni vofet' e 

49 atmieve. Perandai ede ditunia e Perendise #a, Kam me 
derguem tek ata profëtena ede apostuy, eJe disa prei asis 

50 kane me i vrame ede kanç me i perzane: la te kerkohete 
• prei keti brezi gaku i g'iOe profëtçnavet ln aste dëroune tse 

51 kur se aste ngrëfune bota; tse prei gakut Abelit, ngus mbe 
gak te Zaharise ki uvra ndermiët tferores' ede tëmpulit: per 
te vertët po u #om yuve, ka per me ukerkuem prei keti 

52 brezi. Myerte yu l'igetarete ! sepsë ngritet tsel'sin' e mëndiese; 
yu nuke hute, por ndal'et ede ata ki huyne. 

V 

53 E^e ai kur u t9oste atune keto, Skruisit' ede Farisëite 
fiiiiene me e ndsëme tëpere, e^e me e strenguem lci te fl'asi 

54 per sume punç, sepsë kisinç ngrëfune iak per atë, ede 
kçrkoysine me fembuem ndoni fyal'e prei goyes' ati 3 la ta 
perflasinç. LUKA XII. 139 KAPTINA XII. 1 Ndermiët ketune fydlçve, kur lsine mbeleoune sumitsat' e 
glndeyese, kala sa skëlsine liiani tiëtrine, filoi me u tfane 
disëpuyvet vet, Perpara rueni vetevëtehene prei brumit 

2 Farisevet, la aste hipokrisT. Por'nuk' astç ga e mbul'ute, 
Iki s' ka me usbuluem; ede e mpsëfete, la s' ka me umafe 

3 vest. Perandai sa tfate nd' efesine, kane me undeguem nde, 
drite; eoe las fol'et nder ves ndçper oomat, kane me ul'etsitune 
mbi pul'asat. 

4 EJe po u #om yuve, milk' e mT, Mos droni ata ln vrasine 
korpine, ede mbasandai s'kane se las me bame ga mil tëpere. 

5 Por kam me u diftuem yuve tsiline me drasune: Droni atë 
la ka pustët, mbassi te vrasi, te heJi nde dsehenëm: per te 

6 vertët po u #om yuve, Ketë droni. Nuke sitenç pëse zol£ 
per du aster? eSe lii prei atuneve nuk' ast' i hafuem perpara 

7 Perçndise: por ede lamet' e kresç tuei yane ngëfune te gi#a. 
Mos droni pra: yu dani prei sume zolcs. 

8 E^e po u #om yuve, Kusdo la te me fefeye perpara 
niërezevet, eoe i bir' i nieriut ka me e fefuem perpara 

9 ënguyvet Perendisç. EJe kusdo la te me mohoye perpara 
niërezevet, ka me umohuem perpara ënguyvet Perendise. 

10 Eoe kusdo la te tfote fyale kundre te birit nieriut, ka me 
i ufalune : por ati la te vlasfimoye kundre Spirtit Sent, 
s' ka per me i ufal'une. 

1 1 E de kur te u biene yuve ndçper synagogat e ndeper iir Jenat 
e nclçper pustetet, mos kini gail'e se Ims, a se si te pergëgeni, 

12 a las te i9oni: sepsë Spirti Seht ka me u mesuem yuve nd' atë 
ore lcis duhete. me #ane. 

13 Etfe lii prei gmdeyes' i #a, Miester, tfuei t'em-vela te dayç 

14 trasigimine baske me mue. Por ai i #a, o nieri, kus me vuni 

15 guktar, a dames mbi yu? Mbasandai u 6a atune, Vëni orë, 
ede ruhi prei l'akmimit: sepse ndç paste tëpçrç kusi, yeta 
e atl nuke varete prei gas' ati. 140 LUKA XII. 

_ r 

16 EJe u tfa atune m parabule, tue tfane, Ni nieriu te pasuni 

17 i erJi mbare ara: eue mendohei me vetevëtebene, tue tfane, 

18 Kis te bay, se s' kam ku te mbeletf pemet e mia? Mbasandai 
i9a, Ketë kam me bame: dote pris grunaret' e mi, eJe dot' 
i ndertoy ma te me^ëy, ede dote mbeletf atië giOe dritfine t'em, 

19 ede te mirat' e mia. Eoe dot' i #om spirtit t'em, o Spirt, 
kë sume te mira ln gindene per sume viët; prahu, e ha, e pi, 

20 e gezobu. Por Perendia i #a, I mafe, ketë nate kane me 
l'upune prei teyet spirtine tand: ede sa bane gati, kuit dote 

21 yëne? Kestu la me Jcenuri ai lu mbel'ëtf tfesore per vetevëtehene, 
e nuk' ast' i pasune te Perendia. 

22 Mbasandai u Ga disëpuyvet vet, Perandai po u tfom yuve, 
Mos keni gail'e per yëtene tuei^ lus te hani; as per korpine 

23 tuei, lns te vesni. Yeta aste ma e ndërsime se uskimi, ede 

24 korpi se te vësunite. Vëni orë korbenite, se nuke mbiëline, 
as nuke kofine; ata s' kane lmr, as grunar; ede Perçndia i 

25 uskën: sa ma tëpere dani yu prei spëndevet? ~Ede tsili prei 
yus la ka gaile, mundete me stuem ni kut mbe mose te vet? 

26 Kur yu pra s' mundeni as per ma te vogelene, persë keni 

27 gail'e per te tierat ? Vëni orë lul'ete si ritene: se nuke 
mundohene, as nuke drë^ine; ede po u #om yuve, se as 
Solomoni me glOe l'aftin' e vet s' iste vësune s? nl prei kesos. 

28 Por nde kofte se barine ln sot aste nd' are, ede neser luJete 
nde fufe, Perendia e ves kestu; sa ma tëpere yuve, o bese-pake? 

29 ~Ede yu mos kerkoni kis te hani, a kis te pini; as mos ini 

30 me du mendes. Sepsë kombet' e botçse kerkoyne gi#e keto: 

31 eoe Ati yuei e di se u lupsene keto. Por kerkoni mberetenm' 
e Perendise, eoe gi<9e keto kane per me ustuem yuve. 

32 Mos ki frike, o trum e vogele; sepsë Atit tiiei i pell£eu 

33 me u oane yuve mberetenine. Sitni paseyete tueya, e^e nepni 
l'imosene. Bani pçr vëtehene tuei kul'eta la nuke vieterohene, 
^esore nde lkllt ki nuke mungon, atië ku kursari s' afrohete, 

34 as krumbi s' e pris. Sepsë ku aste ^esori yuei, atië ka me 

35 l^enun' ede zëmera yuei. Lete yëne miedizate tuei ngësune, LUKA XII. 141 

36 eue kandilete ndëzune: eue yu ini gati porsi niërezite kur 
prësine te zotin' e vet, kur dote ketfëhete prei darsmas, la 

37 t' i tsëline pernihere, kur te viye me trokuluem. Lum ata 
serbetore, te tsilçte, kur te viye i zoti, ka me i gëtune lmte. 
Per te vçrtët po u tfom yuve, se dote pervisete, e dot' i 
vëye me ndenune nde mesale, eue dote viye per-ane, e dot' 

38 u serbeye atune. Eae nde artfte nde te dutene riieytie ede 
nde te trëtene rueytie nde artfte, eJe t' i gëye kestu, te 

39 lumune jan' ata serbetore. E^e ketë e dini, se nde l£ofte se 
e dinte i zoti stepise mbe ts' ore viën kursari, kiste per me 
ndëriune lmte, ede s' kiste per me lane me ubiruem stepia 

40 e ati. EJe yu pra bahi gati: sepsë i bir' i nieriut viën 
mb' atë ore la s' e mendoni. 

41 E£e Pietri i #a, Zot, neve e #ue ketë parabule, apor te 

42 gitfeve ? EJe Zoti #a, Vale tsili ast ai kuydestar besenik 
ede i mentsim, ki ta veye i zoti mbi serbetoret e vet, per 

43 me u oane me kohe masen' e grunit? Lum ai serbetuer, te 
tsiline, kur te viye i zoti, ka me e gëtune tue Lame kestu. 

44 Per te vertët po u #om yuve, se ka me e vume mbi gitfe 

45 paseyen' e ati. Por nde tfast' ai serbetuer nde zëmere te 
vet, se Em-zot tëëlete me arJune; eJe te flloye me fafune 
serbetoret' e serbetorete, e me ngran' e me pirn' e me udëytune; 

46 i zoti ati serbetorit' ka me ar^une nd' atë dite Iki s' e pret, 
e^e nd' atë ore la s' e di, ede ka me e daine, eSe ka me 

47 vume piesen e ati baske me te pa-bësete. EJe ai serbetori 
la e dinte anden e te zotit vet, ede nuke bani gati vëtçhene, 

48 as nuke bani mbas andes' atl, ka me ufafune sume. Por ai 
la s' e diti, ede bani pune per me ufafune, ka me ufafune 
pak. E(^e gi#e-se-kuit la i uoa sume, sume ka me ukerkuem 
prei ati: ede ati lii i lane sume, kane me i lupune ma tëpere. 

49 Er(?a me vume ziafm mbe Jët, eoe ts' tietçr ga due, nde 
Kofte se undës tasti? 

50 EJe kam hi pagezim per me upagezuem; ede sa strengohem 

51 ngus sa te mbarohete! Kuytoni se kam ar^une me oane 142 LUKA XII. XIII. 

paKtim mbe dët ? Yo, po u tfoin yuve, por vets te dame. 

52 Sepsë tasti e mbaskendai kane me ltënune pëse vete nde ni 

53 stepi dame, tre kundre duve, ede du kundre treve. Ka per 
me udame i ati kundre te birit, e^e i blri kundre te i atit; 
e ama kundre se biyese, eoe e biya kundre s amese; viëhefa 
kundre nusese vet, eoe nuseya kundre se viëhefese. 

54 Ede u #oste eoe gindeyese. Kur sifni rëne se del' prei se 
perenduemese dielit, pernihere tfoni, Po viën sl; ede bahete 

55 kestu. Etfe kur frun ere mies-dite, tfoni, Se ka me ubame 

56 vape; ede bahete. Hipokrltena, faken' e oëut eoe te luelit 
dini me e provuem; por ketë kohe si nuk e provoni? 

57 Si nuke gukoni ede te drëitene prei vëtehese tuei ? 

58 Kur te vets pra tek urJenari baske me kundre-gutëesine tand, 
mundohu mb ude me spetuem prei ati; se mos te terheki te 
gulkari, eoe gu&tari te api ncler duer te serbetorit, ede 

59 serbetori te hedi mbrenda nde burk. Po te £om, s kë me 
dale prei andey, ngyis sa te lais eoe astrin e mbrapem. 

KAPTINA XIII. 

1 Eoe nd' atë kohe isin' atië perpara disa vete tue diftuem 
ati per Galileanet, se Pilati u perzieu atiine gakune baske 

2 me kurbanet e atuneve. EJe Iesui upergëtë, e u #a atune, 
Kuytoni se keta Galileanet lsine ma faytore se gi#e 

S Galileanete, sepsë pçsuene te tila pune 7 . Yo, po u #om yuve, 

4 por nde mos upendofsi, te gi#e kestii keni me uvdiefe. Apor 
ata te tete-mbe-oëtete, ln ra pyrgu mbi ata ndç Siloam, ede 
i vrau, kuytoni se kçta isine faytore ma tëpere se gi#e 

5 niërezite \u fine nde Ierusaleme ? Yo, po u #om yuve, por 
nde mos upendofsi te gi#e kestu keni me uvdiefe. 

6 Eoe tfoste ketë parabule : Ni nieri kiste mbiele nl dru 
fiku nde vëst te vet; ede eroi me mafe peme prei asai, por 

7 nuke geti. EJe i ^a vestorit, Ke te viy tre viët me mafç prei 
kesai druse fikut, eoe nuke gey : preye; persë te zaye vëndine 

8 kot ? Por ai upergëlc, e i #a, Zot, len-e eoe ketë vit, ngus LUKA XIII. H3 

9 sa te remihi ieO asai, e te stie pTëhe : ede nde. bafte peme, 
mire: por ncle. mos haftç, vitinç la viën kë me e preme. 

10 EJe ai iste tue mçsuem per te setune mbe lii synagoge: 

1 1 eoe ke tek iste hi grue la kiste frumç semundeye tete-mbe-dëte 
viët, eoe iste kufusunç, e s' mundei kreit me ungritune 

12 pçrpiete. EJe Iesui kur pa atë, e tfifi afer' e^e i #a, Grue, 

13 yë Tisuem prei semudeyese sate. EJe vuni duerte mbi ate: 
ede ayo pernihere udreitue, ede lavdoi Perendine. 

14 Por i pari synagoges upergël£ me zemerim, sepsë Iesui 
sendosi per tç setune, e i #a gindeyese, Yan§ gaste ditt la 
duhete me punuem nder ato : nder keto pra vini e sendosuni 

15 e yo per dite te setune. Zoti i upergël£ pra, e i #a, hipokrit, 
gitfe-se-tsili yus te setunenç nuke sgi# kan' e vet, a gomarin' 

16 e vet prei grastit, eoe e spie, t' i api uye? E^e keyo la aste 
biy e Abrahamit, te tsilene ke tek e pat HJune Satanai 
tete-mbe-^ëte viët, nukç duhei me usgiJune prei ati te TiJuni 
per dite te setune ? 

17 Eoe ai kur tfoste keto, gi#' ata la i dilsine kundre 
uturpeniiene : e^e gi#e gindeya gezohei per gi#e piinçtf e 
Tavduesime lki bahesine prei atl. 

18 EJe ai tfoste, Me kë pergan mberetenia e Perendisç? ede 

19 me kë ta pergay? Pergan me hl ko&e senapi, te tsilen' e 
muer ni nieri, eoe e hoJi nde kopest te vet : e de urit e uba 
drii e maJe, ede spendet e laelit ertfne e ndëytne nde degat 
t asai. 

20 EJe per-se-ri #a, Me kë ta pergay mbçretenin' e Perendise? 

21 Pergan me brume, te tsilen' e muer hl grue, ede e mpsefi 
nde tre matesa mieli, ngus sa uba brume gi#ç. 

22 EJe skonte ndçper loitete e ndeper katunde tue mesuem, 
e^e tue bame uJe p§r Ierusaleme. 

23 Ede ni nieri i i9a, Zot, vele te pake yarC ata Ki spçtohene? 
24< E(?e ai u #a atune, Mundohi me hume ndeper derç te 

nguste : sepsë sume vetç, po u #om yuve, dote kerkoyne me 
25 humç, ede s' kane me mfiftunç. Mbassi te ngrihet i zoti 144 LUKA XIII. XI V. 

stepise, e te mbuli dërene, atehere dote filoni me ndënune 
yaste, e^e me trokuluem dërese, tue tfane, Zot, zot, tsil'-na: 

26 ede ai ka me upergegun' ë me u #ane yuve, Nuk' u diy yuve 
prei kah yeni: atehere dote filoni me #ane, Hangrem e pim 

27 perpara teyet, eoe mesove ndeper fugat t'ona. Por ai ka me 
tfane, Po u #om yuve, nuk' u diy yuve prei kah yeni; l'argohi 

28 prei meyet, gi#e yu punetoret' e pa-uoenise. Atië ka me 
Kënune te Kyamit' ede te dri(Junit' e ^ambevet, kur te sifni 
Abrahamin* e^e Isaakun' eoe lakobin' e^e gi£e profëtenate 

29 nde mberetenit te Perendise, eoe yuve ndsiefe yaste. EJe 
dote vine prei se l'emes' e prei se perenduemese dielit, ede 
prei cinese bores e prei ançsç slut, ede do t§ ulene te fine 

30 nde mberetenit te Perendise. ~Ede \ke te yane te mbrapem, 
Iki kane me Kënune te parç, eJe yane te pare, ki kane me 
Kënune te mbrapem. 

31 Mb atë dite er#ne disa Farisei, tue i #ane, Del, e ik prei 

32 kenduy: sepsë Herodi do me te vrame. EJe ai u #a atune, 
Skoni, e i #oni kesai tfël'pene, Ke te ndsier dyëmena, ede 

33 sendos sot ede neser, ede te trëtene dite mbarohem. Por me 
duhete me votune sot ede neser ede mbas-neser: sepsë nuke 

34 mundete me uprisune profët yaste Ierusalemit. Ierusalem, 
Ierusalem, la vret profëtenate, eoe fef me gur ata \u dergohene 
te ti, sa here desa me mbele^une diël'mt e tu, porsi pula 
zokt e vet ndene fletet, eoe nuke deset! Ke stepia yuei te 

35 po u l'lhet e skrete. Eoe per te vertët po u #om yuve, Se 
s keni me me pame ngus sa te viye loha, kur te t9oni, I 
bekuem ast ai ki viën mb ëmene te Zotit. 

KAPTINA XIV. 

1 Ede ai kur erJi nde stepi te ni nieriu prei te parevet 

Farisevet per te setune me ngrane buke, ata lsinç tue vum' 

orë atë. 

2, 3 E£e Ke ni niefi i ioropikasune tek iste perpara ati. EJe 

Iesui upergëk, e u i9a l'igetarevet e^e Farisevet, tue #ane, LUKA XIV. 145 

4 Nde lioftç se ast' e uJese me sendosune pçr te setune ? EJe 
ata s' pezaytne. Atçhere ai e kapi, eJe e sçndosi, ede e l'isoi. 

5 Mbasandai upergëtë, e u #a atyme, Kiiit prei yus t' i biere 
gomari a kau nde. pus, ede s ka me e ndsiefe periiihere per 

6 dite te setune? Ede atd s' muftne me i upergëgune mbe keto 

7 EJe u tfoste «? parabul atuneve la isine tfifune, (sepsë 

8 vënte orë si sgitfsine vendet e para), tue u #an atune, Kur 
te tfifes prei ndonianit nde darsme, mos ules me ndëiiune 
nde krae t§ mçsalese; druese mos aste tfifunç prei ati ndorii 
tietçr ma i ndersim se ti, e^e viën ai la tfifi tui ede atë, e 

9 te tfote, Epi vëndine keti : ede atehere dot§ filoys me turpeni 

10 me zane vendin' e mbrape.n. Por kur te tfifes, sko, e fi mbe 
vendin' e mbrapem; la, kur te viye ai la te ka tfifune, te 
£ote tui, Mik, hip ma persiper; atehere ka me l£ënune l'aft 
per tui perpara atuneve la fine nde mçsale baske me tui. 

11 Sepsë kusdo la ngrë ual't vetevetehene, ka me upervume; 
ede ai la pervën vetevëtehene, ka me ungritune nalt. 

12 I tfoste ede ati ki kiste tfifun' atS, Kur te bays dreke a 
darke, mos tfif mikt e tu, as niërezit' e tu, as felay te pasune^ 
druese mos te tfefasine prap ede ata, eSe bahete spagim 

13 mbe tui. Por kur te bays goste, 0if te vobelc, uloge, te 

14 tsal'e, te verben : ede kë me tëenun' i lumune; sepsë atd 
s' kane me ta spaguem : ede ka me t' uspaguem nde te 
ngalunit' e te drëitevet. 

15 E^e ni prei asis la kisine ndëiiune baske nde mesale, kur 
ndegoi keto fyafç, i tfa, Lum ai la te hayç buke nde 
mbereteirit te Perendise. 

16 Eoe ai i ^a, 

17 Ni nieri bani nl darke te maae, e^e ^ifi sume vetç: ede 
nde kohe te darkese dergoi sertetorin' e vet me u tfan' atuneve 

18 la isine ^ifune. Eyani, se tasti tç gii9a yane gati. Por tç 
giOe filuene me iHfyaTç me uterhëkune mbe-ri -ane. I pari i 
0a, se Bl'eva m are, ede kam nevoye me dal'un e me e pame : 

13 146 LUKA XIV. 

19 te lutem, fiso-me, Ec/e ni tieter £a, Bleva pëse pende Hre, 

20 ede po vete me i provuem : tç lutem, l'iso-me. EJe ni tieter 

21 #a, Mora grue: ede perandai nuke mundem me ar June, .E$e 
ai serbetori erJi, e i diftoi te zotit keto. Ateherç i zoti 
stepise uzemerue, e i tfa serbetorit vet, Dil' spëit ndeper fugat 
e ndeper uoet e lKitetit, eoe biër ketii mbrenda te vobekit' 

22 e ul'oget' e te tsalet' e te verbenite. E^e serbetori #a, Zot, 

23 uba sikurse urJenove, por aste veud ede mi. Eae i zoti i 
0a serbetorit, Dei ndeper uJet e ndeper geroet, eoe nguti me 

24 hume, la t§ mbiisete stepia eme. Sepsë po u #om yuve, Se 
as ndom prei atune niërezevet ]j_i Hrene #ifune s' ka me 
ngrane darkene t'eme, 

25 EJe sume gmdeye skoysine baske me atë: e^e ai uketfue, 

26 e u 0a atyme, Nde ar#te kusi tek une, e te mos kete meni te 
i atin' e vet, e t amen', e gruen', e diëlmt , e te velazenit', e 
te moterat', eoe yeten' e vet, nuke mundete me lcënune 

27 disëpuli em. Eue ai ]__i s' bar krukin' e vet, e viën mbrapa 

28 meyet, nuke mundete me Kënune disepuli em. Sepsë tsili 
prei yus do me ndertuem ni pyrg, eoe nuke n ma perpara, e 
mendon las ka per te prisune, nde past ato Tci Typsene per 

29 me e mbaruem? Driiese si te vëye tfemel', ede te mos miindete 
me e mbaruem, atelierç, gi#e sa vën' orë dote filoyne me 

39 Iiësune me atë, tue tfane, Se kui aët' ai nieriu M filoi me 

31 ndertuem, ede nuke mufti me e mbaruem. Apor tsili mberët, 
tue votune me l'uftuem me ni tieter mberët, nuke fT ma 
perpara, e^e mendohete, nde l<oft' i forte me dete miye me 

32 i dal'une perpara ati Iki viën kundre ati me liizet miye? Se 
nde mos, kur ast' ai ede lark, dergon l'aimesi, e kerkon me 

33 hame palhim. Kestu pra gi#e-se-tsili prei yus 1H nuke mobon 
gi^e paseyen' e vet, nuke miindete me kënune disëpuli em. 

34 Krupa ast' e mire : por nde upriste krupa, me se ka me 

35 ukrupune? Nuk' aste ma e veyëfsime as per pl'ebe; por e 
bëdine yaste. Ai la ka vese me ndeguem, l'ete ndegoye. LUKA XV. 147 

KAPTINA XV. 

1 E#e giOe publ'ikanet' e faytoret' i uafruene per me e 

2 ndeguem. EJe Fariseit' e Skruisite murmuroysine, tue £ane, 

5 Se kui pret faytore, ede ha baske me ata. Ece ai u tfa 
atyme ketë parabule, tue 6ane, 

4 Tsili nieri itët' ai prei yus lci te kete ni liind oen, eoe 
nde liupte m prei atuneve, nuke lë te nande-oët' e nandate 
nde skretine, eoe vete me lerlaiem atë la ka hupune, ngus 

.5 sa ta gëye? EJe si ta gëye, e mef mbi krahat' e vet tue 

6 ugezuem. EJe kur viën nde stepit, 6erët milit' eoe felayte, 
e u tfot' atune, Gezohi baske me mue, se geta delene t'eme 

7 la pat hupune. Po u Oom yuve, se kestu ka me Uenune 
gezim ede nde lael per ni faytuer la pendohete, se per 
nande-Oet' e nande te drëite, te tsilete s' kane nevoye, per 
pendese. 

8 A tsila grue astf ayo la ka oëte dreheme, nde i hupte ni 
drehëm, nuke ndes kandilin', ede mpsin stepine, eoe kçrkon 

9 me kuydës, ngus sa ta gëye? Eoe si ta gëye, tfefët miknesat' 
e felayte, tue #ane , Gezohi baske me mue, se geta 

10 drehëmine la hupa. Kestu, po u #om yuve, bahete gezim 
perpara ënguyvet Perendise per ni faytuer la pendohete. 

1 1 Per-se-ri Oa. 

12 Ni nieri kiste du biy: eoe ma i vogel'i prei asis i #a te i 
atit, Ate, mç nep piesen' e gase, la me biye me mare. EJe 

13 ai u dau gane atune. EJe mbas pak dits ma i vogel'i bir 
mbelotf giOe se &is pat, eJe iku nde oë te huey, mbe «* 
vend te large, eue atië sperdau gan' e vet, tue skuem yete 

14 si plank-prises. EJe ai si prisi te gi#a, uba m zi e ma^e 

15 mb atë vend, ede ai filoi me pasune tç mangute. Atehere 
voiti e ungit mbas lii lcutetari t' ati vendi ; ede ai e dergoi 

16 nd arat e veta me kulotune Oite. Eoe deseronte me mbusune 
barkun' e vet me harupat ]£i haysine t9ite : por kurkusi s' i 

17 nepte. — EJe ai si erJi mbe vetevëtehene, 0a } Sa punetoreve 148 LUKA XV. XVI. 

te t'im-ët u teperoyne bukete; e une po vdirem prei uniet! 

18 Dote ngrihem e dote vete tek em-ate, ece dot' i t9om, o Ate, 

19 feyeva nde liiel, ede perpara teyet, eoe nuke yam ma i 
veyefsim me ukueitune biri ut: ban-me porsi ni prei 

20 punetorçvet tu. E£e ungnt e eroi tek i ati vet. Eoe ai kur 
iste ede lark, i ati ati e pa, ede i uJimpti : eoe utuer e ra 

21 mbe sit t' ati, ede e pu#i. EJe i biri i #a, o Ate, feyeva 
nde kiel, ede perpara teyet, eoe nuke yam ma i veyefsim 

22 me ukueitune biri ut. Por i ati u tfa serbetorevet vet, Ndsirni 
yaste stolin' e pare, ede ia vesni; ede i vëni unazene n dore, 

23 ede keputsete nde kamlet : eoe bini vitsin' e uskuesim, ede 
tfernia; ede l'ete ham' e lete gezohemi: sepsë kui em-bir 

24 ke i vdekun', e ungal per-se-ri"; ede ]£e i bupun', e 

25 uglnd. Ede flluene me ugezuem. EJe i bir' i ati ma i maoi 
iste nd' are : eoe kur er^i e uafrue nde steplt, ndegoi kanke 

26 e vale. EJe #ifi ni prei serbetorevet, ede e pueste Ins yane 
21 keto pitng. ~Ede ai i £a, Se ka aroun' ut-vela; ede ut-ate 
2$ tferi vitsin' e uskuesim, sepsë e priti te sendose. E£e ai 

uzemerue, ede s'donte me hume mbrenda, I ati pra duel', e 

29 i lutei. Eoe ai upergëlc, e i tfa te i atit, Ke te po te serbey 
kaki viët, eoe as ndoni here s' ta kapertseva uroenimine: 
ede kufe ndorii here s' me oë ni e#, lu te gezohem baske 

30 me mllit e mi. Por kur eidi kui ut-bir la hanger gane tande 

31 baske me kurvat, i £ere vitsin' e uslmesim. Ede ai i #a, o 
Dial, ti yë perhere baske me mue, eoe giOe te miate yane 

32 te tuate. EJe duhei me ugazemuem e me ugezuem : sepsë 
kui ut-vela lie i vdekun', e ungal per-se-ri; ede Ue i hupun', 
e ugind. 

KAPTINA XVI. 

1 U tfoste ede disëpuyvet vet, 

Iste ni nieri i pasune ki kiste ni guvernuer; ede i kalezuene 

2 kek p§r ate se sperdan gan' e ati. E^e ai i pezayti, e i Oa, 
Kis cistç keyo Ki ndegoy per tui? ep logarm' e guvernise LUKA XVI. 149 

S s ate, sepsë nuke dote. mundes ma me guvernuem. Atehere 
guvernori #a me vetçvëtehene, Kis të bay, se em-zot po me 
hiek prei guvernise ? me rimihune s' mundem; me l'upunç 

4 kam turp. Ukuytuese lus te bay, per me mç pritune, ndeper 

5 stepiat e veta, kur te hikem prei guvernise. EJe #ifi per-ane 
ni ka lii detoret' e te zotit vet, e i ^oste te parit, Sa deture 

6 i kë t'em-zot? Eae ai tfa, Ni kind butsela voy. Ede ai i tfa, 

7 Mer letrene tande, ede fi e skruei spëit pëse-Jëte. Mbasandai 
i #a ni tietri, Por ti sa detur§ i kë ? EJe ai tfa, Ni Isind 
matesa gruni. I tfot' ede atl, Mef letrene tande, e^e skriiei 

8 tete-Jëte. EJe i zoti e lavdoi guvernorin' e pa-udç, sepsë 
punoi me mend : sepse te biyt' e kçsai yete yanç mE te 
mentsim nde bres te vet, se te biyt' e diitese. 

9 EJe une po u tfom yuve, Zeni milc per vëtehene tuei prei 
mammonait pa-u<?enise, per me u pritunç yuve nde tendat 

10 e vëtese pa-soseme, kur te mengoni. Ai ln astç besçtar mbo 
te pakene, aste besetar ede mbe te. sumene : ede ai lu «57' i 
pa-uJe mbe te pakene, ast' i pa-uJe eoe mbe tç sumenç. 

1 1 Nde kofte pra se s' ubate besetare mbe te pa-uJine mammona, 

12 kus ka me u zane bese yuve per te vertëtene gaf Eoe nde 
tëofte se s' ubate besetare mbe te hueyene, kus ka me u dane 

13 yuve tueyene? As ndoiii serbetuer s' mundetç me u serbuem 
du zotenive : sepsë a nianine ka me e mafç meni, ede tiëtrine 
ka me e dasune; a nianine ka me e mafe mbrapa, ede 
tiëtrine ka me e hëuune tey. Nuke miindeni me i serbuem 
Perçndise ede mammonait. 

14 E^e Fariseite la lsine dore-strëyte ndegoysinç kelo te gi#a, 
ede e perbuzine. 

15 EJe ai u ^a atune, Yu yeni ata 1H ndsirni vëtevëteheng 
te drëite perpara niërezis; por Perendia ngef zëmrate tueya: 
sepsë ayo ga ia ast' e nal'te nder niërezit, perpara Perendise 

16 ast' e ndute. Liga eoe profëtenite lcine J'cenunç ngus nd§ 
kohe te Gionnit: tse mb' ate here nëpete zani mire pçr 
mberetenin' e Perendise, e^e gi(9e-se-tsili ngutetç me h§tnç 150 LUKA XVI. XVII. 

17 nd' atë. ~Eoe ma kolai aste me skuem laeli ede dëu } se me 

18 rane poëlç nT pike prei l'igese. Kusdo la l'ison gruen' e vet, 
ede martohete me tieter, kurvenon: eoe kusdo la martohete 
me grue te lisuerne prei bufit, kurvenon. 

19 EJe ni nieri iste i pasune, eoe visei me porpurç e me 

20 stoli te kuke, tue ugezuem peidite ndritsim. Iste e^e ni i 
vobëk M e kistë emnine Lazar, i tsili dirgei per-ane deres' 

21 atT pTot nie vafa, eoe cleseronte me ungime me tfefmiat la 
liysine prei truvezese te pasunit: por eJe l£ente vivsin' e 

22 lepiysine vafat' e ati. EJe ai i vobeku vdik, eoe upru prei 
ënguys nde git te Abrahamit: vdilc ede i pasuni, ede uvofue. 

23 EJe nde fef, atie ku iste ndçr mundime, ngriti sut' e vet, 
e sef Abrahamine prei se l'argut, e^e Lazarine nde giyt t' atT. 

24? EJe ai tfefitij e #a, o Ati Abraham, perdele-me, eoe dergo 
Lazarine la te ngueye mayen' e gistit vet nd' uye, ede te 
lagi me uye te ftofet guhene t'eme; sepsë po mundohem nde 

25 ketë flake. Por Abrahami #a, o Dial', kuytohu se ti more 
te mirat' e tua nde yetet tande, ede Lazari kçstu muer te 

26 kelaate: eoe tasti kui prahete, e ti mundohe. Ede mbi gi£e 
keto, ndçrmiët yus e nes aste ngul'une m grop' e maoe } la 
te mos munden' ata la duene me skuem prei kendey te yu, 

21 as ata Jti duenç me skuem prei andey te na. EJe ai fia>, 

28 Te l'utem pra, o Ate, te dergoys ate nde stepit t'im-ët: sepsë 
kam pëse velazen; la te api desml tek ata, per mos me ar^un' 

29 ede ata nde ketë vend mundimi. Abrahami i tfote, Kane 

30 Moisene eoe profëtenate; l'et' u ndegoyn atune. EJe ai #a, 
Yo, o ati Abraham : por nde vofte ndoni prei se vdëkunis 

31 tek ata, kane me upenduern. JLde cii i <9a, Nde Uofte se auV 
u ndegoyne Moiseut ede profetenavet, as nde urigalte ndoiii 
prei se vdëkunis, s' kane me i zanç bese. 

KAPTINA XVII. 

1 Ede u #a disëpuyvet, S' ka se si mos me ar^une Ikanduyte : 

2 por myër cci, la viyne prei atT? Ma mire aste per ate me i LUKA XVII. 151 

uvarune iii gur mulini ndç tëafe te vet, eJe me uhëJune ncle 
dët, se me skandal'izuem ni prei kesi te vogil'is. Kini kuydës 

3 vetevetehese. E^e nde te bafte fay ut-vela, lartoye; e^e nde 

4 upendofte, fal'-ia. Eoe nde te bafte fay state here nde ditet, 
eJe te ke#chete state here nde ditçt, e te #ote, Pendohem, 

5, 6 t' ia fal'is. EJe apostuyt' i 6ane Zotit, Sto-na bësene. EJe 
Zoti #a, Nde patsi bese sa m kolie senapi. kisite me i 6ane 
kesai druse manit, Skul'u kçnëmj, ede mbilu nde dët; eue 

7 kiste me u ndeguem yuve. EJe tsili prei yus te kete ni 
serbetuer ki l'avron, a ruen ^ente, ka me i tfane pernihere, 

8 kur ke#ëhete prei arese, Sko, e ri me ngrane? Apor s' ka 
me i 6ane, Ban gati lns te ha per darke, eoe spervilu, e 
serbe-mç, ngus sa te ha e te piy; eoe mbasandai kë me 

9 ngraii' e kë me pime ti ? Mos ia di pçr ndër ati sçrbetorit, 

10 sepsë bani ato ln e pat urtfenuem? Nuke me dukete. Kestii 
ede yu, kur te bani gi#' ato 1H u kan' uroenuem yuve, 6oni, 
Se yemi serbetore te pa-vçyefsim : sepsë kemi bam' atë ki 
patem deture me lame. 

1 1 E^e ai kur po vinte nde lerusaleme, skonte ndeper miedis 

12 te Samarise e te Galilese. Eae ai kur po hunte nde ni 
katund, i duel'ne pçrpara dëte bura te kromosune, te tsilçte- 

13 landruene per se l'argut: eOe ata ngritne zaninç, tue tfane, 

14 Miestri Iesu, perdele-na. E^e ai kur pa, u #a atune, Skoni 
e diftoni vetevëtehene te priftenit. Eoe ata tue votune, 

15 ul'Luene. Etfe ni prei asis kur pa se usendos, uketfue tue 
l'avduem Perendine me za te ma#, eoe ra permbus per-ane 

16 kambevet ati, e i ufal' nderse: ede ai iste Samaritan. 

17 EJe Iesui upçrgëls, e #a, A nuk' ulHruene te Jëtete? por te 

18 nandete ku ydne? Nuk' ugindçn t# tierç t§ ke^ëhene me i 

19 Jane l'aft Perendise, vets kui komp' i huey ? Et/e i ^a, Ngreu, 
e sko : besa yote te spetoi. 

20 Eoe kur upuet prei Fariseis, kure viën mberetenia e 
Perendise? upergëlc atune, e #a, Mberetenia e Perendise nuke 

21 viën me te vQme orc : as s' kane per me tfane, Ke ku a$t§ 152 LUKA XVII. XVIII, 

kehl ! a, tëe hi ait- atu ! sepsë Ke mberetenia e Perendise tek 
aste ndermiët yus. 

22 E'Je u #a disëpuyvet, Kane me arJune ditt, la dote deseroni 
ni dite me pame te blrin' e nieriut, ede s' keni me e pame. 

23 Tude kane me u £ane yuvç, Ke hi aste ketu. ! a l£e ku ast' 

24 atu ! mos skoni, as mos i merni rnbrapa. Sepsë porsi vetima 
la veton prei iii anese laelit,mbe tietren' anen' e laelit, kestu 

25 ka me lienun' ede i blr' i nieriut nde ditet te vet. Por perpara 
ai duhete me pesuem sume, ede mos me upelkuem prei keti 

26 brezi. ~Ede sikurse uba nde ditt te Noes, kestu. ka me Iienun' 

27 eoe nde ditt te birit nieriut. Haysin', e piysin', e martohesin', 
e martoysine, ngus mb' atë dite la huni Noeya nde arket, ede 

28 exd'i permbuteya, e i vdori te gi#e. Kestu sikurse uba ede 
nde ditt te Lotit; haysin', e prysin', e bliysin', e sitsin', e 

29 mbilsin', e ndertoysine. EJe tse mb' atë dite la duel' Loti prei 
Sodomese, ra si ziafmi e slmfuri prei laelit, ede i vdori te 

30 git9e. Porsi keto ka me Kënune nd' ate dite, kur te dal'i per 

31 falie i blr' i nieriut. Nd ate dite kus te yete mli Jomet, 
ede enet' e ati mbrenda nde stepit, l'ete mos sdrupi me i 
ngritune : kestu eoe ai Jci te yeie nd' are, l'ete mos ketfëhete 

32, 33 prape. Bini nder mend gruen' e Lotit. Ai lh" do me spetuem 
yeten e vet, ka me e vdiefe; ede ai la ta vdiefi, ka me e 

34 rueitune. Po u tfom yuve, nd' atë nate kaiie me lienline du 
vet§ mbe ni strat; liiani ka me umafe, ede tietri ka me ulane. 

35 Dii veta kane me l^ënune tue bl'ueitune mbe lii vend; riiana 

36 ka me umafe, ede tietra ka me ulane. Kane me lcënune du 
vete nd' are; niani ka me umafe, ede tietri ka me ul'ane. 

37 EJe atd upergegen' e i i5ane, Ku, o Zot? Eae ai u 0a 
atune, Ku aste korpi, atië kane me umbçl'ëoune slapete. 

KAPTINA XVIIL 

1 " U £oste atune ede nl parabule, se duhete me ufal'une 

2 perherç, e^e mos me ulo r )une, tue ^ane, 

Iste ni gulha> n de rii Kutët lii s' kiste frike Perendine, LUKA XVIII. 153 

3 ede s' kiste turp nierine. Iste ede ni e vë nd' atë lmtët, eSe 
vinte tek ai, tue tfane, Ban-me gulanç /ci lam me kundre- 

4 gultesine. ~Ede ai per sume kohe nuke donte : por mbasandai 
tfa me vetevëtehene, Por eJe ndç tëofte se s' kam frike 

5 Perendine, eJe s' kam turp nierine; pak se paku sepsë ayo 
grueya e vë me gul'tson, l'et' ia bay gulanç, la te mos viy§ 
perhere me mç munduem. 

6, 7 EJe Zoti Osl, Nclegoni las tfote gyilhari i pa-uoe : por 
Perendia a s' ka me bame gulan' e te sgëdunavet vet la 
tfefasine tek ai dit' e nate, ndonese ban zëmeren' e gane 

8 per ata ? Po u #om yuve, se ka me u bame gulan' atune per 
se spëiti. Por kur te viye i bir' i nieriut, vale ka me getune 
bësene mbi dët? 

9 Etfe u i9a ede kete parabul' atuneve la sperëysine mb§ 
vetevëtehene, se yane te drëite, eJe nuk' i zisine per ga te 
tiërete. 

10 Du nieres hipne nde tempul me ufaTune; niani iste Farisë, 

11 ede tietri publ'ikan. Fariseu ndëyti e fal'ei nder vëtehe tne 
@ine keto fyalç, o PerendT, te fal'em nderse, se nuke yam 
porsi nierezit' e tiere, te fembuesim, te pa-uoe, kurvare, a 

12 eoe porsi kui pubi'ikani. Aginoy du here nde yavçt, ap te 

13 oëten' e git9e tse-do cjciye la kam. Ec?e publ'ikani iste ndëiiunç 
prei sç Targut, e nuke donte as sute me ngntunç, perpiete 
nde lael, por fifte krahanorin' e vet, tue tfane, o Perendi, 

14 ndeyë mue faytorine. Po u tfom yuve, se Kui uke<9ue nde 
stepT te vet ma i dreite se ai: sepsë kusdo la ngrë nalt 
vetevëteheiie, ka me upervume; ede ai la pervë vetçvëtehene, 
ka me ungritune nal't. 

15 EJe i prun' ede fosnete la t' i perkasi : eJe disëpuyte kur 

16 pane, i lartuene. Por Iesui si i tfetiti per-anç, i9a, Lëni 
tsunat' e vogil'e me ardune tek une, ede mos i ndalni : sepsë 

17 te ketilevet aste mberetenia e Perendise. Per te vertët po u 
•tfoin yuve, se Ai la te mos presi mberetenTn' e Perendise 
porsi ni tsun te vogel'e, s ka me hume nd' atë. 154 LUKA XVIII. 

18 EJe ni i pare e pueti, tue 6ane, Miester i mire, liis te 

19 bay per me trasiguem yeten' e pa-soseme? Eoe Iesui i #a, 
Ts' me i9ue i mire ? kurkusi s' ast' i mire, per vets ni Perendie. 

20 Porosiat' i di, Mos kurvenoys, Mos vrasis, Mos vieois, Mos 

21 bays desmi fene, Ndero t'et-at' e t'et-ame". EJe ai tfa, Te 
£2 gitfa keto i kam rueitune tse mbe te rit' t'em. EJe Iesui 

kur ndegoi keto, i tfa, EJe ni pun§ te mengon: sit giOe las 
kë, eJe i dai ndeper te vobelat, eo^e kë me pasune tfesore 

23 nde lael : e^e eya, e nie mef mlrapa. Por ai kur ndegoi 
keto, uidenue : sepsë iste fort i pasune. 

24 Eoe Iesui kur pa se uioenue, tfa, Sa me te vestire kane 

25 me hume nde mberetenit te Perendise ata la kanç ga ! Sepsë 
ma kolai aste me hume kamila ndepçr bire te gul-panese, 

26 se i pasuni me hume nde mberetenit te Perendise, EJe ata 

27 la ndeguene #ane, E tsili mundete me uspetuem ? EJe ai 
tfa, Te pa-mundesimete per-ane niërezis, yane te mundesime 
per-ane Perendise. 

28 EJe Pietri i9a, Ke na te l'ani te gi#a, eJe te muerem 

29 mbrapa. Eoe ai u #a atune, Per te vertët po u 'tfom yuve, 
s' aste ndoni la l'a stepl, a perlnd, a velazen, a grue, a 

30 diël'in, per pune te mberetenise Perendise, la te mos spagubetç 
pçr m sume nde ketë kohe, ede nde yetet la viën yeten' e 
pa-soseme. 

31 Mbasandai ai muer mbe-n'-ane te du-mbe-oëtete, e u #a 
atune, Ke te po hipime nde Ierusalem, ede giOs sa yane 
skruem me ane te profëtenavet per te birin' e nieriut kane 

32 me umbaruem. Sepsë ka me uJane nder duer te kombevet, 
e ka me uperliesun', e ka. me usame, e ka me upestume 

33 nder su : ede si ta fruskuloyne kane me e vrame : ede te 

34 trëtene dite ka me ungalune. Por ata s' miierne vest kurga 
prei ketune fydTevet: eoe keyo fyal'e iste mpsëfune prei 
atuneve, e£e nuk' i mëfsine vest ato la u ^/oliesin' atune. 

35 Eoe ai kur uafrue nde Ieriho, ni i verbete po finte per-an' 

36 uuese tue l'upune: eoe kur ndegoi gindeyene tue skuem, LUKA XVIII. XIX. 155 

37 pueste tëis aste keyo? E$e i diftuene se po skon Iesu 

38 Nazorëasi. Ec^e ai bertiti, tue tfane, Iesu, bir' i Davidit, 

39 perdele-me. E'Je ata la skoysine per-ane e lartoysine, la te 
mos pçzante : por ai sume ma tëpere tfetiste, Bir' i Davidit, 
perdele-me. 

40 ~Ede Iesui landroi, ede urJenoi me e prume tek ai: eSe 

41 ai si uafrue, e pueti, tue tfanç, Kis do me te bame? Eue 

42 ai #a, Zot, la te tsel' sute me pame. JLde Iesui i $a, Tsil' 

43 sute me pame : besa yote te spetoi. EJe pernihere tsel'i sut' 
e pa, ede e mefte mbrapa tue lavduem Perendine: ede gitfe. 
populi kur pa, i c?a l'avdim Perendise. 

KAPTINA XIX. 

1 Ede ai kur huni, skonte ndeper Ieriho. 

2 Ede \ie ni nieri la l^uliei Zakhë, i tsili iste i pari 

3 publikanevet, ede kui iste i pasune. TLde kerkonte me pame 
Iesune, tsili aste; por s' miindei prei gindeyese, sepsë iste i 

4 vogel'e nde stat. Ede ndsitoi perpara e hipi mbe ni drii. 
mani, pçr me pam' ate: sepsë kiste per me skuem ndeper 

5 atë ude. Ede Iesui kur ercu mbe ate vend, ngriti sut' e pa 
atë, ede i $a, Zakhë; sdrup spëit ; sepsë diihete me 

6 mbetun' une nde stepit tande. Eoe ai sdrupi spëit, ede e 
priti me gezirn. 

7 EJe te gitfe kur pane, murmuroysine, tue tfane, Se huni 
me ndëriune per-ane nieriut faytuer. 

8 Eoe Zakheu landroi, ei^a Zotit, Ke, o Zot, gumesen' 
e gase s'eme tek e ap ndeper te vobekit, ec^e nde i patsa 

9 mafe ga ndoni nieriu per c^une, i ap per ni kater. Ede 
Iesui i #a, Se sot uba spetim nde ketë stepT, sepsë ec^e ai 

10 ast' i bir' i Abrahamit. Sepsë i blr i nieriut erJi me kerkuem 
e me spetuem atë la ast' i hupune. 

11 ~Ede ata kur ndegoysine keto, Iesui stoi, e #a nl parabuJe, 
sepsë iste ngat Ierusalemit, ede ata kuytoysine se ka me 

12 udukune perriihere mberetenia e Perendisç. 0a pra, 156 LUKA XIX. 

Ni nieri fisnik voiti mbi w& vend te large per me mafe 

13 w£ mberetenl per vetevëtehene, mbasandai me uketfuem. Etfe 
tfiri oëte serbetoret' e vet, e u Ja attme <?ëte mna, ede u #a 

14 atune, Punoni keto ngus sa te ketfehem. Por Imtetaret' e 
atl e kisine mgnl, ede derguene Taimesl mbas atl, tue #ane, 

15 se Nuke dueme ketë me mberetenuem mbi në. E^e ai si 
muer mberetenine, uketfyie prapç, e #a me utfefitune tek ai 
ata serletorete Iki u pat deine argandine, per me mare vest 

16 Ins kiste fltuem gi#e-se-tsili. EJe erdi i pari, tue £ane, Zot, 
IT.mnaya yote fitoi oëte mna. EJe ai i #a, Te Tumte, serbetor 

i mire : se ubane besetar mbe te pakene, kT pustët siper 

18 dëie lmtetes. Eroi eoe i duti, tue £ane, Zot, mnaya yote 

19 bani pëse mna. I tfa ede ketl, eJe ti bahu i zoti siper pëse 

20 lkitetes. Eroi eJe i trieti, tue tfane, Zot, ke mnaya yote, te tsilen' 

21 e pata rueitune mbe-n'-ane nde nl rize: sepsë te pata frike, 
se yë nieri i strengute : mef atië ku s' kë vume, ede kof 

22 atië ku s' kë mbiele. EJe ai i 6ote, Prei goyese s'ate kam 
me te gukuem, serbetor' i kel£: ti e disie se une yam nieri 
i strengute, e^e maf atië ku s' kam vume, eoe kof atië ku 

23 s' kam mbiele : persë pra s' dë argandine t'em te truveza, 
ln ta mërsiem baske me kamatene, kur te visiem une ? 

24 Atehere u #a atune lii Tsine perpara, Mefni ranane prei atT, 

25 eoe ia nepni atT ln ka dëte mna. (Eoe atd i tfane, Zot, ai 

26 ka dëte mna.) Sepsë po u #om yuve, se kusdo ln ka, dot' 
i nëpete; eoe prei atT Ki s' ka, ede atë ln t§ kete, dote 

27 mëfete prei atT. Por ata anemikt' e mT, ki s' me desne me 
mleretenuem mbi ata, bini ketu, e^e tferni perpara meyet. 

28 E(ye si tfa ket5, skonte perpara, tue hlpune nde Ierusalem. 

29 Ec?e kur uafrue nde Bet5fage ede nde Be^arT, nday mal'ine 

30 ln Kuhet' i Ulivet, dergoi du r(?f o g prei disëpuys vet, e u £a 
atune, Skoni nd' atë katiind ki aste kundruel; kur te huni 
atië, keni me gëtune ni polist li^une, Iki s' i ka hipune kufe 

31 ndoni nieri: sgl#nia, e binia. E^e nde u puette yuve kusi, 
Persë e sgi^ni? kçstu t' i tfoni, Se Zoti ka nevoye per atë. LUKA XIX. XX. 157 

32 EJe ata Iki uderguenç si skuenç, getne sikurse u tfa atune. 

33 EJe ata kur po sgltfsine polistine, te zotenit' e ati u tfan' 
34« atune, Persë sgitfni polistine? ~Ede ata tfane, Zoti ka nevoye 

35 per atë. EJe e prunç te Iesui: ede si hotfne petkat' e veta 

36 mbi polistine, liipne Iesunç mbi atë. E^e ai kur po skonte, 
gzndeya stroysine petkat e veta mb ude. 

37 EJe ai kur uafrue tasti mbe te sdrupunit e Mal'it UlTvet, 
gi#e sumitsa e disëpuyvet filuene me ugezuem e me l'avduem 
Perendinç me za tç ma# per gi# ato merekulia 1K pane, 

38 tue tfane, I bekuem Jcoftç mbereti la viën mb' ëmenit te 
Zotit: palhim nde lael, ede l'aft mbe te nal'tat. 

39 EJe disa Farisei prei gmdeyes i tfane, Miester, larto 

40 disëpuyt' e tii. E^e ai upergëlc, e u 0a atune, Po u tfom 
yuve, se nde pusofs'ine keta, kane me bertitune gurete. 

41, 42 EJe si uafrue e pa lmtëtine, lcyau per at§, tue #ane, 
Se nde Koftç se i disie e^e ti, pak se paku sot nde kete 
ditet tande, ato piinete Jci punoJienp per palkim tand; por 

43 tasti umpsefne prei sus tu : sepsë kane me ar June ditt per 
tui, ede anemilh e tu kane me bame liendëk fe# teyet, 
ede kane me te fe#uem, ede kane me te strenguem prei 

44 gi#' anes, ede kane me te fedsuem sesit tui, ede diël'mt' e 
tii Jli gindenç mbrenda te ti, ede s kanç me l'ane gur mbi 
gur te ti; sepsë nuke ngofte kohen' e te vumes orë te ti. 

45 Etfe si huni nde tempul, filoi me dsiefe yaste ata la 

46 sitsin' e biëysine nd' atë, tue u #an' atune, Aste skruem, 

Stepia eme aste stepi l'uteye". por yu e bate, Spele- 
kursares". 

47 EJe iste tue mesuem pçrdite nde tempul. E(?e Krue- 
priftenit' ede Skruisit' e^e te paret' e populit kerkoysine 

48 me e prisune: por s' gëysine se Kis me bame, sepse gitfe 
populi iste varune mbas ati per me e ndeguem. 

KAPTINA XX. 

1 EJe nde fil aso dits, ai kur po mçsonte nde tempul, ed& 

14 153 LUKA XX. 

nepte zanin' e mire, Krue-priftenit' ede Skruisite baske me 

2 pl'elh' ertfne sipçr ati, ede folne, tue tfane, Na tfiiei, me 
ts' fare pusteti ban keto, tsili ast' ai ]ki te ka dane ketë 

3 pustët? E^e ai upergëtë, e u #a atune, E)e une kam me 

4 u puëtune yuve ni f} r ale; e de m§ t9oni : Pagezimi i Grionnit 

5 prei liieli iste, a prei niërezis ? E^e ata mendohesine me 
vetevëtehene, tue £ane, se nde tfansim, Prei IHeli; ka me 

6 tfane, Persë s i Lesuete pra? EJe nde tfansim, Prei niërezis; 
gitfe populi ka me na fafune me gure : sepsë iu ka mbusune 

7 mëndia, se Gionni aste profët. EJe upergegen, se nuke dine 

8 prei kah astç. ~Ede lesui u #a atune, As une s' u #om yuve^ 
me ts fare pusteti bay keto. 

9 Mbasandai flloi me i tfane populit kete parabule : 

Ni nieri mbuel ni vest, ede e Ja nder buylc, e^e voiti 

10 nde dë te buey, e ndëyti atië miaft kolie, EJe nde kolie t§ 
jx'mevet dergoi ni serbetuer te buylnt, per me i Jane prei 
pëmese vestit; por buylHt' e fafne, ede e derguene sprazete. 

11 ~Ede per-se-ri dergoi ni tieter serbetuer: por ata ede atë e 

12 fafne, ede e spernderuene, ede e derguene sprazete. EJe 
per-se-ri dergoi ni te trete; por ata ede ketë e bane me 

13 pl'age, ede e ndsuerne yaste. ~Ede i zoti vëstit #a, Kis te 
bay? l'ete dergoy birine t'em te dasunine: driiese, kur te 

14 sofine ketë, kane me e pasunç turp. Por buylnte kur pan' 
atë, mendohesine me vetevëtehene, tue #ane, Kiii aste 
trasigimtari : ëyani, leta vrasim, la te na mbesi trasigimi. 

15, 16 E^e e ndsuerne yaste vëstit, ede e vrane. Kis ka me u 
bam' atune i zoti vëstit? Ka me arJun', e ka me prisune, 
kçta buykite, ede vëstine ka me ua ^ane te tiëreve. 

1 7 Por atd kur ndegiiene ^ane, Kofte lark ! E de ai stiu sute 5 
e u ^a atune, Kis aste pra keyo Ki aste skruem, Atë gur 
Ki s' e pel'lKien' ata Ki ndertoyne, kui uba per krue kanti?" 

18 Kusdo te biere mb' ate gur, ka me u^§fmuem; ede mbi atë 
Ki te biere, ka me e persësune. 

19 E(?e Krue-priftenit' e Skruisite kerkiiene, me v5m§ duert§ LUKA XX. 159 

mbi ate nd ate ore, por patne frike populine: sepse e muerne 

20 vest se per ata tfa ketë parabulç. EJe ata si rueitne, 
derguene kalauza, ki stihesine se yane te dreite, lu ta zane 
me fyal'e, per me e Jane nder duer te urdenit, eoe te pustetit 
guvernatorit. 

21 EJe e puetne, tue #ane, Miester, e dime se flet ede meson 
drëite, ede s' i mba ane kuit, por meson uderi e Perendise, 

22 me vçrteta: Ast' e uaese me i Jane na Kaisarit page, apor 

23 yo ? EJe ae si muer vest dialesiin' e atuneve, u #a atune, 

24 Persë me ngitni? Me diftoni m dinar. Futuren' e kuit, ede 
permbi-skronen' e kuit ka lcçyol EJe atd upergegen, e tfane, 

25 te Kaisarit. EJe ai u #a atyme, Lani pra Kaisarit, ato lci 
yane te Kaisarit, eoe Perendise, ato Iki yane te Perendise. 

26 EJe s' muftne me e zane me fyale perpara populit: eJe 
umerekuluene per te pergëgunit e ati, e s' pezaytne. 

27 Uafruen' eoe disa prei Saddukeis la flasine kundre, se 

28 s' aste te ngalune, e^e e puetne, tue #ane, Miester, Moiseu 
na ka skruem, Nde i vdekte kuit i velai l£i ka grue, e^e 
kui te vdesi pa Xan§ diël'm, i velai ati te mafi griiene, ede 

29 te ngali fare mbe te velan' e vet. Isine pra state velazen : 

30 ede i pari muer grue, ede vdil£ pa diëlm: e^e i duti muer 

31 gruene, e^e kui vdilk pa diël'm: eoe i treti muer atë: kestu 

32 eoe te statete : ede nuke lane diël'm, ede vdilten. EJe se 

33 mbrapmi te gitfeve vdili ede grueya. Nde te ngalunit pra 
kuit prei atuneve ka me l£enune grueya? sepsë te statet' e 

34? patne atë grue. Ede Iesui upçrgëk, e u tfa atune, Te biyt' 

35 e kesai yete martoyn' e martoliene: por ata Iki bahene te 
zotenite me ntuem atë yete, ede te ngalunite prei se vdëkunis, 

36 as martoyn' as martobene: sepsë as me vdëkune s' mundene 
ma : sepsë yanç porsi ënguyte; ede yane te biyt' e Perendise, 

37 kur yane te biyt' e te ngalunit. E(?e se ngalene te vdëkunite, 
e<?e Moiseu e diftoi nde fefet, kur ^ote Zotine Perendin 
e Abrabamit, eoe Perendin' e Isaakut, ede Perendln' e 

38 Iakobit". Sepsë ai nuk' aste Perendi te vdëkunis, por te 160 LUKA XX. XXI. 

39gales: sepsë te gi#e foyng nd' atë. Eoe disa prei Skruisis 

40 upergegen' e tfane, Miester, mire #ë. EJe s' gutsoysine me 
e puëtune ma kurga. 

41 EJe ai u #a atune, Si tfone se Kristi ast' i bir i Davidit? 

42 EJe ai Davidi vete tfote nde l'iber te psalmevet, I #a Zoti 

43 Zotit tem, Ki prei se diatftese s'eme, ngus sa te vë anemikt' 

44 e tu nclene kambet' e kambevet tua". Davidi pra lcuen atë 

45 Zot, e si ast' i bir i ati? EJe gi#e populi kur po ndegonte, 

46 u #a disëpuyvet vet, Rulii prei Skrilisis lu duene me 
ëtsune me stol'ia, ede duene te persendëtuna ndeper treget, 

47 eoe vendet' e para ndeper synagogat, ede krue-mesale ndeper 
darkat; te tsilete bane stepiat' e te vëvet, tue stime skaik 
sa falene sume. Keta kane me mafe ma tëpere mundim. 

KAPTINA XXI. 

1 EJe tsoi sut' e pa te pasunite. lu bë#sine ounetiat' e veta 

2 nde kuti te l'imosenese. Pa eoe ni grue te vobëkete tue 

3 beJun' atië du te lmeta. E^e #a, Per te vertët po u #om 
yuve, se ayo griieya e vë eoe e vobëkete boJi ma sume se 

4 te gi#e: sepsë giOe keta bo#ne te Junetiat' e Perendise prei 
te teperiiemit vet, por ayo boJi gi#e gane l£i pat prei te 
mangunit. 

5 EJe disa kur tfosine per tëmpuline, se ast' stolisune me 

6 gure te bukur' e me ounetia, #a, Keto lu vëni orë, kane 
me ar<?une ditt, nder ato s ka me mbëtune gur permbi gur, 
lu te mos fedsobete. 

7 EJe e puetne, tue tfane, Miester, kure pra kane me ubame 
keto ? e Se ts' serie £« me Jtënunç kur te babene keto ? 

8 Etfe ai #a, Sikoni te mosgeriëbeni: sepse sume vete kanç 
me arJune mb ëmenit t'era, tue ^ane, Se une yam; eJe 

9 koba uafrue: mos skoni pra mbrapa atuneve. EJe kur t§ 
ndegoni luftena e tç perzleme, mos ufrikoni : sepse kçto 
dubene me ubame ma pçrpara, por nuk' astç periiibere t§ 
mbaruemite. LUKA XXI. 161 

10 Atehere u tfoste atune, Ka me ungritune komp kundre 

11 kombi, ede mbereteni kundrç mheretenie: e<?e kanç me 
ubame termëtena te meda, vende mbe vende, ede zia e 
semunda, ede kane me kënune frika e sene te meJa prei kielit. 

12 Por para giOe kçtuneve kane me vume duert' e veta mbi 
yu, ede kane me u ndiekun', e me u Jane nder duer ndeper 
permbeleJeye e ndeper burge, tue ^terhëkune ndeper mberëtena 

13 e ndeper guvernatore per pune t' ëmenit t'em. EJe lei/o ka 

14 me u gaitune yuve per desmi. Yëni pra nde zëmerat tueya, 
mos veni nder mend perpara ts' fyal'e me u oan' atune: 

15 sepsë une kam per me u Jane yuve goye e^e ditum, ki 
s' dote mundene me fol'une kundre, as me dalune kundre 

16 gi#' anemilite tuei. EJe keni me uoane nder duer e^e prei 
permts e prei velazenis e prei niërezis tuei e prei miks; 

17 ede kane me vrame disa prei yus. E^e keni me liënune te 

18 mafe meni prei se gitfes per ëmnine t'em. Por as nl kime 

19 floku prei krese tuei s'ka me liupune. Me durimine tuei 
keni me fituem spirtenate tiiei. 

20 EJe kur te sifni Ierusalëmene fetfuem prei usterias, atehere 

21 mëfnia vest se uafrue te skretuemit' e asai. Atehere ata Tci 
tç .yene nde Iudë, l'et' lkine ndeper malet; e^e ata ki tç yen§ 
mbrenda nd' atë, l'ete dal'ine yaste: ede ata Tci te yëne ndepçr 

22 katunde, l'ete mos huyne mbrenda nd' atë. Sepsë ato yane 
ditt spagimi, per me umbusune gi#' ato Isi yane skruem. 

23 EJe myër ato gra ki yane me bafe, e la kane fosne per giy 
nd' ato ditt! sepsë ka me kënune strengim i ma# nde dët, 

24 ede zemerim mbe kete popul. JLde kane me rane ndeper 
goye te tfikese, ede kane me usklavosune ndeper gi#e kombet: 
e^e Ierusalema ka me kënune skël'une prei kombes, ngus sa 
te mbusene kohat' e kombevet. 

25 ~Ede kane me l^ënune serie nde diel, e nde hane, e nde 
huyt; e^e mbi (?ët strenglm kombes tue vrame mendiene; 

26 ede ka me gimuem dëti e^e val'ete; niërezevet ka me u 
dal'une spirti prei frikes', e prei te pritunit te vestiravet ki 162 LUKA XXII. 

vine siper botese : sepsë futëiat' e Inlvet kane me utundune. 

27 Eoe atehere kane me pame te birin' e nieriut tue ar^une 

28 nde rët me fulu e me laft te ma#. EJe keto kur te filoyne 
me ubame, ngreni krënete tiiei e sifni; sepsë po afrohete 
sperf iimi yuei. 

29 Eoe u #a atune m parabule; Sifni drun' e fikut e^e giOe 

30 drute; tasti kur te tsël'ine, sifni e merni vest me vetevëtehene, 

31 se tasti te koret' aste ngat. Kestu ede vu, kur te sifni keto 
82 se bahene, ta dini se mberetçnia e Perendise aste ngat. Per 

te vertët po u #om yuve, se kui bres s' ka me skuem, ngus 

33 sa te bahene te gi#a leto. Kieli ede oëu kane me skuem^ 
por fyalet' e mia s' kane me skuem. 

34 Eoe vëni orë vëtehene tiiei, se mos u randohene zëmçratç 
tueja prei krese rande e ^prei te dëitunit e prei gail'es yëtese, 

35 eJe te viye persiper yus befas ayo dite: sepsë porsi lak ka 
me aroune siper giO' atuneve la fine mbi fa&en' e giOe dëut. 

36 Jlini Ëute pra tue ulutune mbe ts' do kohe, ln te baheni te 
zotenite per me lkune prei gi#' asos lci kane me ubam^ 
eoe te fini perpara te blrit nieriut. 

37 EJe ditene ai mesonte nde tempul; eoe natene difte yaste^ 

38 e bunte nde malt Ki lcuhet' i Ulivet. ËJe gitfe populi vinte 
tse me natie tek ai nde tëmpul per me ndeguem atë. 

KAPTINA XXII. 

1 Uafrue e^e festa e te pa-trumievet, Iki 6ohete Paske* 

2 Eoe Krue-priftenit' e^e Skruisite kerkovsine ss si me e 
vrame: sepsë kisine frike populine. 

3 ~Ede Satanai huni te Iuda Ei Imhei Iskariot, i tsili iste 

4 prei numerit te du-mbe-oëtevet. Eoe voiti e fol'i baskç me 
Krue-priftenit e me te paret e ustetorçvet, se si me ua olne 

5 nder duer. EJe aicl ugezuene, ede bane fyal'e me i oane 

6 argand. Eoe ai nzotue, eoe kerkonte kohe me ua ^ane nder 
duer, kur te mos yete gindeye. 

7 E$3 eroi dita e te pa-brumievet, Ki duhei me utfërune LUKA XXII. 163 

r v 

8 paska. EJe Iesui dergoi Pietrin' ede Gionninç, e 6a, Skoni 

9 e na bani gati paskenç, per me ngranç. E^e ata i #an§, 

10 Ku do me e bame gati? E^e ai u 0a atune, Kur te huni 
yu nde lqitet, ke te ka me u takuem yuve ni nieri tue 
bartune ni stambe uye; mefnia mbrapa ndç stepi, ku te. huvç: 

11 eoe tfoni te zotit stepise, Miestri tç tfotç, Ku aste vendi, 

12 la kam me ngrane paskene baske me disëpuyt' e mi ? Ede 
ai ka me u diftuem yuve nl Jome t§ ma^e struem : atië bani 

13 gati. ~Ede atti si skuene, getne sikurse u #a atune : ede bane 
guti paskene, 

14 EJe kur er^: ora, ndëyti nde mesale, e^e te du-mbe-oët' 

15 apostuyte bask me ate. EJe u #a atune, Me deserim 
deserova me r > ie. ketë paske baske me yu, para se te 

16 pesoy : sepsë po u #om yuve, Se s' kam me ngranç ma prei 

17 asai, ngus sa te mbuj g g mberetenit te Perendise. EJe 
si muer potirine, ufal' nderse, e #a, Mefni ketë, eJe dania 

18 ndermiët yus : sepsë po u 'om yuve, Se s' kam me pime 
prei pëmese lk\ piel har^ia, ngus sa te viye mberetenia e 
Perendise. 

19 Mbasandai muer bukç, e ufal' nderse, eoe e #ëu, e u oa 
atune, tue #ane, Kui aste korpi em, la nëpete per yu : ketë 

20 bani ber me me permëndiuie. Kestu. muer ede potirine, 
mbassi darkoi, tue tfane, Kui potir astç Jiata e rë nde gak 

21 t'em, la dër^etç p§r yu. Por ke dora e ati la me tratfton 

22 ln ast.ç baske me mue mbi truvëzene. Eoe i bir' i nieriut 
vete, sikurse ast' urJenuem: por myër ai nieri, ld tra#tohet§ 

23 prei ati! EJe ata flluene me ungrane niani me tiëtrine, se, 
vale tsili prei asis dote yët' ai la ka me bame ketë. 

24 E uhangren ede niani me tietrine, pale tsili prei asis 

25 dukete me kënune ma i ma6>. EJe ai u #a atiine, Mberetenit* 
e kombevet uroenoyn' ata; eoe ata la pustoyn' ata kuhene 

36 mire-bamesa. Por yu nuke dotç yeni kçstu : por tsili aste 

ma i ma^ nder yu, l'ete bahete porsi ma i vogefi; ede i pari 

27 porsi ai Iki serbën. Sepsë tsili astç ma i raa^ ai la aste 164 LUKA XXII. 

ndënune nde mesale, apor ai la serbën? yo ai la aste 
ndënune nde mesalç ? por une yam ndermiët yus porsi ai 

28 la serbën. ~Ede yu yëni ata la këni mbëtune baske me mue 

29 nde ngaseyet e mia: perandai ede une bay gati per yu nl 

30 mbereteni, sikurse em-ate bani gati per mue, la te hani e 
te pini mbe truvezet t'eme nde mberetemt t'eme, e^e te fini 
mbe sKembe tue gukuem te du-mbe-dëte farat' e Israelit. 

31 EJe Zoti tfa, Simon, Simon, Ike Satanai te kerkoi per me 
82 u sosune yuve porsi grunine : por un uluta per tiji, la te 

mos mengoye besa yote : eSe ti, kur te ketfehes ndoni here, 

33 fortso velazenit' e tu. Por ai i #a, Zot, yam gati me votune 

34 baske me tui eoe nde burk e^e nde vdeke. Por ai #a, Pieter, 
po te #om, s' ka me kenduem sot gel'i, para se te me mohoys' 
tri here, se s' mç ngef. 

35 Mbasandai u #a atune, Kur u dergova yuve pa kul'ete e 

36 pa stratse e pa keputse, mos u mengoi ga yuve ? EJe ata 
tfane, Kurga. U #a pra atune, Por tasti, ai la te kete kul'ete, 
leta mafi me vëtçhe, kestu ede stratse : e oe ai Iki te mos kete, 

37 lete sesi petkun' e vet, eoe l'ete bl'eye #ike. Sepsë po u 
#om yuve, se e^e keyo e skrileme diihete me umbaruem 
mbi mue, se, Koe unumerue baske me te pa-liget" : sepse 

38 ato J'ci ycine ikruem per mue mbarohene. Eoe ata #ane, Zot, 
l£e te yane ketu dil #ika. EJe ai u tfa atune, Miaft aste. 

39 Mbasandai duel e voti nde Mal't te Ulivet, sikurse e kiste 

40 zakon : ede disëpuyt' e ati e muerne mbrapa. EJe si eroi 
nde vend, u #a atune, Ealuni per mos me hume nde ngaseye. 

41 EJe ai uskçput prei atuneve, sa ni te hëJune guri, ede 

42 ra mbe gune, e fal'ei, tue ^ane, o Ate, nde dats me l'arguem 
ketë potir prei meyet : vets yo dasunimi em, por uti ubaftç. 

43, 44 EJe i uduk ni engal prei laeli tue i Jane fula. TLde si 
eroi nde strengim, fal'ei ma tëpere. EJe diersa e ati uba 
porsi pika gaku, la biene mbe dët. 

45 EJe si ungrit prei se fal'unit, er^i te disepuyt' e vet, e i 

46 geti fyëtune prei iaenimit, ede u tfa atune, Persë flxni? LUKA XXII. 165 

ngrilii e faluni, ki te mos huni nde ngaseye. 

47 EJe ai kur iste por tue fol'une, l£e gindçye, ede ai la 
tfohei Iude, ni prei te du-mbe-$etevet, te po vinte perpara 

48 atuneve, eJe uafrue te Iesui per me e putfune. EJe Iesui i 
tfa, Iude, me te putfune tratfton te blrin e nieriut? 

49 EJe ata Tci isinç ie& ati kur pane se las dote bahei, i 

50 tfane, Zot, a do t u bieme me #ike? EJe ni prei atuneve i 

51 ra serbetorit Krue-priftit, ede i preu vesin' e diatfte. Por 
Iesui upergëlc, e #a, Lëni ngus ketu : ede foku vesin' e ati, 
ede e sendosi. 

52 EJe Iesui u #a Krue-priftenavet e te parevet tëmpulit e 
pl'etëvet la kisin arJune mbi atë, Porsi mbi kursare keni 

53 dalune baske me #ika e me dru ? E^e une kur lsiem perdite. 
me yu nde tempul, nuke stritç duerte mbi mue : por keyo 
ast' ora yuei, ede pusteti i efesinese. 

54 EJe si e zune, e tsuene, ede e prune mbrenda nde stepit 
te Krue-priftit. EJe Pietri e mefte mbrapa per se l'argut. 

55 EJe atd si ndezen ziafm nde miedis te avlise, ede ndëytne 

56 baske, ndëyti ede Pietri nde miedis t atuneve. EJe nl 
serbetore kur pa atë tue ndëriune per-ane ziafmit, tsoi sute 

57 mb' atë, e #a, E^e kui iste baske me ate. Por ai e mohoi, 

58 tue t9ane, O grue, nuk e ngof. E^e mbas m grime, kur pa 

59 atë ni tieter, i9a, EJe ti yë prei asis. Por Pietri #a, O nieri, 
nuke yam. Eoe mbassi skoi afer ni ore, ni tieter landronte 
mbe fyalet, tue tfane, se Per te vertët ede kui iste baskç 

60 me atë : sepsë aste Galilean. Por Pietri #a, O nieri, nukç 

61 diy se las i9ue. EJe perriihere, kur iste ai por tue fol'une, 
kendoi gel'i. Eoe Zoti ukei9ue, e stiu sute mbe Piëtrine. 
EJe Pietrit i ra nder mend fyal'a e Zotit, sikurse i pat 
£ane, Se, para se te kçndoye geli, kë me me mohuem trl 

62 here. Eoe Pietri duel' yastç, ede Kyau iJet. 

63 E(Je ata bufatç ki mbajsine Iesune, lueysine me atë, ede 

64 e fifsine : ede i mbuloysine sut e i biysine fakese, e^e e 

65 puëtsine, tue ^ane, Profetizo, tsili ast' ai la te ra? EJe i 166 LUKA XXIII. *» V tfosme surae te tiera tue nemune. 

66 EJe si uba dite, umbelo# pl'elcesia e populit e Krue- 
priftenit e Skruisite, ede e prune nal't nde baske-ndëytien' 

67 e vet, tue tfane, Nde yë ti Kristi ? na #uei. Eue ai u #a 

68 atime, Nde u tf ansa yuve, s' keni me besuem : ede nde u 
puetsa, s' keni me m upergëgune, as s keni me me Tisuem: 

69 Tse tasti i bir' i nieriut ka me Kënune tue ndënune prei 

70 se diatftese fulnse Perendise. Ateliere te git9e #ane, Ti pra 

71 yë i bir i Perendise 1 EJe ai u #a atyme; Yu po #oni se 
une yam. Eoe ata #ane, Ts' nevoye kemi ma per desmi ? 
sepsë na vete e ndeguem prei goyes ati. 

KAPTINA XXIII. 

1 Atehere gi£§ sumitsa e atuneve ungrit, ede e prune te 
Pilati. 

2 E<Je flluene me e perfol'une, tue £ane, se Ketë e getem 
tue ke#uem prape kombine, eJe tue permbaitune me i Janç 
Kaisarit paga, tue tfanç per vetevëteliene se aste Kristi 

3 mberët. EJe Pilati e pueti, tue tfane, Ti yë mbereti i Iudevet? 
EJe ai upergëK, e i #a, Ti po #ue. 

4 EJe Pilati u #a Krue-priftenavet e^e gmdeyese, Nuke 

5 gëy nboni fay te kui nieri. Por ata lHndroysine mbe fyal'et, tue 
#ane, Se perzien populine, tue mesuem ndeper giOe Iudene, 

6 zane flle prei Galilese ngus ketu. EJe Pilati kur ndegoi 

7 Galilene, pueti nde ast' ai nieri Galilean. EJe kur e muer 
vest se aste prei vendit pustetit Herodit, e dergoi te Herodi, 
sepsë ede ai iste nde Ierusalem nd' ato ditt. 

8 Eoe Herodi kur pa Iesune, ugezue fort : se kiste miaft 
lohe la donte me e pame, sepsë kiste ndeguem sume punç 
per ate; ede sperente me pame ndoni sene bamç prei ati. 

9 E(ve e pueste me sume fyale; por ai s' i pergëgei kurga. 

10 ~K.de Krue-priftenit' ede Skruisite riysine tue perfol'un' ate 

1 1 fort sume. Ede Herodi baske me ustetoret' e vet e bani mbe 
asga, e^e e lueiti, eoe i vesi ni petk te ndritsim, eoe e LUKA XXIII. 167 

12 clçrgoi per-Fe-ri te Pilati. EJe nd' ate dite Pilati eJe Herodi 
ubanç mil£ niani me tiëtrine : scpsë perpara lsine ndgr 
anemikesi niani me tietrine. 

13 EJe Pilati si #ifi baske Krue-priftenit' ede te parçt' ede 

14 populinç, u #a atune, Prute kçtë nieri tek une, se perzien 
populine : ede l£e une tek e gukova perpara yus, ede s' geta 
ndoni fay te kui nieri per sa te pçrfolune tfoni kundre ati : 

15 por as Herodi; sepsë u dergova yuve tek ai: ede Ike te s' ka 

16 bame ndoni punç me ude per vdeke : mbassi ta mundoy pra 5 
kam me e l'isuem. 

1 7 EJe iste nevoye per me u lisuem atune ni nieri prei 

18 hurgut per dite feste. EJe gitfe sumitsa bertitne, tue 6ane, 

19 Ngreye ketë, ede na liso Barabbanç: i tsili iste hëJune ndç 
burk per ni te pçrziem la kiste bame nde Imtet, ede p$r vrasie. 

20 Per-se-ri pra Pilati u fol'i, sepsë donte me e lisuem Iesune. 

21 Por ata tfeiitsine, tue tfane, Krul£ezoye, kruKezoye atë. 

22 EJe ai per se treti u tfa atyme, Persë, ts te kel£ bani kui? 
s geta as ndoni fay tek ai per vdeke : mbassi ta mundoy 

23 pra, kam me e l'isuem. Por ata Inndroysine me za te rna#, 
tue lupune me ukrulrçzuem ai : ede zanet' e atuneve e^e t§ 

24 Krue-priftenavet zisine vend. ~Ede Pilati e gukoi me ude t§ 

25 bahete Ib's l'upsin' ata. ~Ede u Tisoi atune atë Iki iste hëdune 
nde burk per te perziem e per vrasie, Iki e lupsinç; e 5e u da 
atune nder duer Iesune me Lame si te dene. 

26 EJe si e tsuene yaste, zSne ni farç Simon Kyrenian tue 
ar^une prei aresç, ede i vune, krulnne mbi kraba me e 
prumç mbrapa Iesuit. 

27 EJe e mefte mbrapa sumitse populi, e gras, te tsilate 

28 ndukesin' e baysine vayç per ate. Por Iesui uketfue, e u tfa 
atune, Biyat' e Ierusalemit, mos Kyani pçr mue, por l£yani 

29 p§r vetçvëteben' ede per diëlmt tuei. Sepsë Ike te vine ditt, 
Iki keni me #ane, Te l'umta yftnç sterbat , e^e ata barlje Iki 

30 nukç puelne, e de ata giy Ki nuk' utfitfne, . Atçbere dot§ 
filoyne me u ^ane malevet, Bini mbi në : eJe kondravet, 168 LUKA XXIII. 

31 Na rnbuloni. Sepsë nde ltofte se mbe drun e ngome bayne 
keyo, mbe te tfatene lcis bahete? 

32 Po bihesin' ede chi te tiere ke!£-Lamesa per me uvrame 
baske me atë. 

33 Ede kur ertfne nbe vend la Inihet i Krese, atië kruUezuen' 
atë, e^e ata kel£-bamesite, nianine per se dia#ti, ede tiëtrine 

34 per se femakti. Eoe lesui tfoste, o Ate, ndeye-i ata; sepsë 
nuke dine se lus bayne. 

EJe #fa si dane petkat' e ati, stine sorte. 

35 Eoe populi finte tue vum orë. EJe te paret' e perKëssine 
baske me ata, tue #ane, Te tiere spetoi; lete spetoye 

36 vetevëtehene, nde Kofte kui Kristi, i sgetfuni Perendise. EJe 
lueysine me atë e^e ustetorete, ede afrohesin' e i bijsin utfule, 

37 ede tfosine, Nde yë ti mbereti i Iudevet, speto vetevëtehene. 

38 Eoe iste skruem mbi atë ede nl permbi^-skrone me lëtera 
GrelHs'te, e Romaniste, e Hebreiste, KUI XsTE MBERETI 
I IUDEVET. 

39 EJe ni prei asi kel£-bamesis la isine varune nemte 
atë, tue tfane, Nde yë ti Kristi, speto vëtehene tande ede 

40 neve. Por tietri upergëlr, e lnrtoi atë, tue tfane, Aspor s kë 

41 frike Perendine ti, se yë nde lii mundim me ate ? ~Ede na 

o o o 3 J a 

me ude viieyme: sepsë mafim pagim sikurse na veyën per 

42 sa punuem : por kui s punoi ndoni ga pa-vend. Mbasandai 
i tfoste Iesuit, Kuyto-me, o Zot, kur te vis nde mberetenit 

43 tande. ~Ede Iesui i tfa, Per te vertët po te #om, Sot kë me 
liënune baske me mue nde paradis. 

44 EJe iste afer gaste ore, ede uLa efesine mbe gi#e dëne 

45 ngus mbe nande ore, ~Ede dieli uefesue, ede kurtina e 
tëmpulit uslme per miedis. 

46 ~Ede Iesui tfefiti me za te ma#, e #a, o Ate, nder duer 
te tua la spirtine t'em. EJe si #a keto, Ssl spirtine. 

47 Eye urJen-Kindesi, kur pa se lcis uba, l'avdoi Perendine, 
tue ^anç, Per te vertët kui nieri paseka Kenun' i drëite. 

48 E^e git^e gindeya Ki kisin' arJune baske per me vum orë, LUKA XXIII. XXIV. 169 

kur pane se lcis uba, ke#ehesine tue rafune krahanorçt' e 

49 vet. Etfe gi#' ata la ngifsin' atë, kisine ndenune per se 
l'argut, e^e ato gra la e kisine mafç mbrapa prei Galilese, 
tue vum' orë keto punç. 

50 ~ESe ke ni bur ki lmhei Iosef, i tsili iste gukatçs, nieri i 

51 mire ede i dreite, (kui nuke tëë ndënune baske nde kesilet 
e nde punet t' atiineve,) prei Arimatfese lmtetit Iudevet: 

52 ede priste mbereteniri' e Perendise eoe ai. Kui eidi per-ane 

53 Pilatit, e l'upi korpin' e Iesuit. EJe si e sdrupi, e mpçstuel 
me pel'hure, ede e vuni nde ni vof te latuem, lu atu kurkus 

54 s' iste vumç kufç ndoni herç. EJe iste dit' e prende, e 5e 
geJinte e setune. 

55 E muerne mbrapa ede gra, te tsilate kisin aroune baske 
me ate prei Galilese, e panç vofinç, eoe se si uvu korpi ati 

56 atie. Ede uketfuen' e bane gati aroma eoe voyna eret; eJe 
te setunen' upraytne mbas porosise ligesç. 

KAPTINA XXIV. 

1 EJe diten e pare te yavese, fort me natie, ertfne mbi vof, 

e prun' ato aromatç &i kisine bame gati, eoe disa t§ tiera 

2, S baske me ato. EJe getne gurine fokuluem prei vofit. EJe 

4 si hune mbrenda, s getne korpin e Zotit Iesu. EJe kçto 
kur po vritsine mëndiene per ketë punç, Ike te kindruene 

5 perpara atuneve du bura me petka Iki skrepetiysine : ede ato 
kur ufrikuene, ede ulne fakene mbç Jët, tfane tek ato, 

6 Perse kerkoni te galine ndçr te vdëkunit? Nuk' aste ketu, 
por ungal. Kuytolii si u pat fol'une yuve, kur Kë por nde 

7 Galilë, tue #ane, Se i bir' i nieriut duhete me uoane nder 
duer nierezis faytore, ede me ukrukezuem, ede te tretene 

8 ditç me ungalune. "Eoe u rane nder mend atune fyal'et' e ati. 

9 Eoe si uketfuene prei vofit, u oane za pçr git9e keto te 
10 ni-mbe-oetevet ede gi<9e te tiërçvet. Eoe isine Maria 

Magdalena e^e Ioanna ede Maria e ama lakobit ede te 
tiërate baske me ato, te tsilat' u ^osin' apostuyvet keto 

15 170 LUKA XXIV. 

\\ fyaXe, Por fyalet' e atuneve udukne perpara atuneve porsi 
mafi, e^e nuk' u ziysine bes§ atuneve. 

12 ~ESe Pietri ungrit, e voiti me vrap nd§ vort; ede uuf e pa 
pçlnurate ku isin§ p§r dë vëtem§, ede iku tue um§rekuluem 
me vetçvëtehe p§r ketë pune. 

13 EJe \ke du vete prei atuneve tek isinç tue votune nd' atë 
dite mbe ni katund Iki liiihete Emmaus, gast§-Jëte stade 

14 l'ark prei Ierusalemit. EJe ata flisine ndermiët atuneve p§r 

1 5 gi#e keto pung lu kisine gaitune. EJe kur po flisin' e po 
hahesin§ niani me tiëtrine, uafrue ede ai lesui vet§, e 

16 skonte baske me ata. Por sut' e atuneve mbahesin§ per mos 
me e ngofun§. 

17 EJe ai u #a atune, Kis ydn§ keto fyal§ la ffitni niani 

18 me tietrine tue ëtsune, eoe yeni t§ vranete? ~Ede niani, ln 
e kiste ëmnine Kleope, upçrgëlc, e i #a, Vëteme ti Këneke 
i huey nde Ierusalem§, e^e s' pasçke mafe vest se los yan§ 

19 bam§ nd' ate nder keto ditt ? ~Ede ai u #a attme, Tsilatç? 
e^e ata i #ane, Punçt' e Iesu Nazorëasit, i tsili lië ni nieri 
profët, efie i forte nde pun§ e nde fyal'e perpara Perendise 

20 ede giOe populit : e se si Krue-priftenit' ede te paret§ t'an§ 
e tfane nder duer mbe mundim vdeket, ede e krutëezuene. 

21 ~Ede na spereysim se ai ast' ai Iki kiste me sperbl'eme 
Israëlinç. Por mbi gi#e k§to, sot ast' e treta dit§, tse kure 

22 se ubane keto. Por ede disa gra prei nes na habitne, t§ 

23 tsilate votne heret me natie nde vof; ede mbassi s' getne 
korpin' e ati, er#n§, tue #an§, se kisine pam' eJe ni te 

24 dukun' ënguys, t§ tsilete #ane se ai ron. ~Ede disa prei nes 
skuene nde voft, ede getne kçstu, sikurse tfan' ede grat§ : 

25 por ate nuk' e pan§. Atehere ai u #a atune, O t§ mafe, 
e^e t§ von§ nd§ zëm§re per m§ besuem gi^' ato Ki fol'ne 

2G profëtenite ! Nuke duhei me p§suem k§to Kristi, e^e me 
27 hum§ nd§ laft t§ vet? EJe filoi tse prei Moiseut, ede tse 

prei gi^§ profët§navet, e u sgitfte atune ato Tci zsinç ëkruem 

p§r atl ndeper gi^e skronat. LUKA xxiv. m 

28 EJe uafruene nde katund, atie ku po vëisinç: ede ai bani 

29 kense kiste per me votune ma tey. Por atd e ngutne tëpere, 
tue #anç, Mbet baske me në: sepse uba mbramie, e utfue dita. 

30 EJe ai huni per me mbëtune baske me ata. EJe si ndëyti 
nde mesale baske me ata, muer buken', e bekoi, ede e tfëu, 

31 e ua dau. Atçhere utsel'ne sute atune, ede e ngoftnç : por 

32 ai hupi prei 6?/* atuneve. EJe atd i tfane niani tietrit, Nuke 
dlgei zëmera yone nder në, kur na fl'iste mb' uJe, ede kur 
na sgitfte skronate ? 

33 EJe ungritne ate ore, e uketfuene nde lerusaleme, ede 
getne mbeleaune baske t§ ni-mbe-oëtete, ede ata Jci Uinç 

34 me ata, tue #ane, Se per te vertët Zoti ungal, ede uduk 

35 te Simoni. EJe ata diftoysine ts' _£?«/&# gaitnç mb' ude, e Je 
£us ungoft tek ata mbe te tfuemit bukese. 

36 EJe ata kur po flisine keto fyaTg, ai Iesui vete Inndroi 

37 nde miedis t' atuneve; e^e u tfa atune, PaMm mbe yu. Por 
ata utremne e ufrikuene, sepse u dukei, se po sifine frume. 

38 E(Je ai u #a atune, Persë yëni te perzieme? eoe persë 

39 hipine kuytime nder zëmerat tiieya ? Sifni duert' e mia, ede 
kambet' e mia, se une } T am ai vete: me prekni ede sifni, se 

40 fruma s' ka mis e ëstena, sikurse sifni mue IK kam. EJe si 

41 #a kçte, u diftoi duert' e<Je kambete. Por ata kur s' po 
Lesoysine prei gezimit, ede merekulohesine, u #a atune, Këni 

42 ndoni ga send per me ngrane ketii ? EJe ata i oane ni tsope. 

43 pesku te piëkune, ede peta duli me mialte. JLde ai muer, 
e hanger perpara atuneve. 

44 Mbasandai u tfa atune, Keto yarC ato fyafete 1H u fol'a 
yuve, kur isiem baske me yu, se duhete me umbusune gi#' 
ato lci yane skruem nde l'iget te Moiseut, ede nde profëtenit, 

45 e^e nde psalmat per mue. Atehere u hapi mëndien' atune 

46 per me mafe vest skronate. EJe u #a atiine, Se kestu aste 
skruem, ede kestu diihei me pesuem Kristi^ ede me ungalunç 

47 prei se vdëkunis te trëtene dite : e^e me upredikuem 
mb' ëmçne t' ati pendese ede ndeyese fayes mb§ gitfe kombet, 172 &IONNI I. 

48 zane file tse prei Ierusalemit. ~Ede yu yëni desmitare per 

49 keto. EJe l£e une te dergoy te zotuemen' e t'im-ët mbi yu: 
ede yu fini nde laitët te Ierusalemit, ngus sa te viseni me 
fula prei s§ nal'ti. 

50 Mbasandai i ndsuer yaste ngus nde Be0ani, eoe ngriti 

51 duert' e veta, e i bekoi. ~Ede ai tue bekuem ata, uda prei 
5r2 atuneve, eoe bihei nal't nde lael. EJe ata si e aduruene, 
53 uketfuene nde Ierusaleme me gezim te ma#. Eoe Isine gi#§ni 

nde tempul, tue l'avduem e tue bekuem Perendine. Amen. SENTI UNGIL MBAS GIONNIT KAPTINA I. 

1 Tse perpara lieres' iste Fyala, ede Fyal'a iste me Perendine, 

2 ede Fyala iste Perendi. Keyo iste tse perpara hëresç me 

3 Perendine. Te gi#a ubane prei asai; ede pa atë nuk uba 

4 as ndoni gd prei asos la ubane. Nd' atë iste yete; e^e yeta 

5 iste drita e niërezevet. Ede drita ndrit nd' efesinet; ede 
efesina nuk' e muer vest. 

6 Kë m' nieri derguem prei Perendiet, i tsili e liste ëmnine 

7 Gionn. Kui erdi per desmi, la te desmoyç per Dritenç, 

8 la te besoyne te gii9e prei anes' ati. Ai nuk iste Drita, por 
la te desmoye per Dritene. 

9 Iste Drita e vertete, la ndrit ts do nieri la viën nde botet. 

10 Iste nde botet, ede bota uba prei ançs' asai; por bota nuk' 

1 1 e ngofti. Eroi mbe te vetat, ede te vëtçte nuk' e pritne. 
\2 Ede sa e pritne, u da, pustët me ubame biy Perendie, atuneve 
13 ki besoyne mb' ëmenit t' ati : ata nuke l'ëne prei gal£es, as 

prei dasunim bufi, por prei Perendiet. GIONNI I. 173 

14 EJe Fyal'a uba mis, eJe ndëyti ndçr në, (ede pam J'aftin 
e ati, porsi l'aft vetem-l'ëmi prei Atit,) plot me hir e me 
vçrteteni. 

15 Gionni desmoi per ate, eoe bertiti, tue tfane, Kui iste 
ai la 0ase, Ai la vien mbas mejet, aste ma i ma# se une, 
sepse iste perpara meyet. 

16 EJe prei te mbusunit ati na te glOe muerem hir nde vend. 

1 7 liiri. Sepsë l'iga uSsl prei ançse Moiseut, por hiri eoe 

18 vertetenia uba prei anese Iesu-Kristit. Askusi s' e ka pame 
kufe Perendine; vets Vetem-lemi Bir, la aste nde gi te Atit,. 
ai e diftoi. 

19 Eoe keyo aste desmia e Gionnit, kur dçrguene Iudëita 
prei Ierusalemi priftena ede Levita, p§r me e puëtune^ 

20 Tsili yë ti? Eoe fefeu, ede nuke mohoi; por fefeu, Se une 

21 nuke yam Kristi. EJe e puetne, Kis pra ? Elia yë ti? Eoe 

22 tfa, Nukç yam. Profeti yë ti? EJe upergëlr, Yo. I tfane 
pra, Tsili yë ? la t' u pergëgemi atuneve la na kane derguem. 

23 Kis Oae per vëtehene tande? Oa, Une yam 'Zani ati ki 
bertët nde skretinet, Dreitoni uJen' e Zotit", sikurse #a 
profeti Isaia. 

24, 25 ILSe ata la Kënç derguem isine prei Fariseis. E^e e 
puetne, e i #ane, Persë pagezon pra, kur nuke yë ti Kiisti, 

26 as Elia, as profeti? Gionni upergëk atune, tue 6ane, Une 
pagezoy me uye : por ndermiët yus fi ai, la yu nuk' e dini: 

27 Kui ast' ai la viën mbas meyet, i tsili aste ma i ma<9 se 
une: ati unç s' yam i zoti me i sgioune fupin' e solese. 

28 Kçto ubane nde Betfabara, pertey Iordanit, atië ku iste 
Gionni tue pagezuem. 

29 Nde nësçret Gionni sef Iesune tue aroune tek ai, ede 

30 £ote, Ke Kengi i Perçndisç, la ngrë fayin' e bote^ç. Kui 
ast' ai la une tfase. pçr atë, se Mbas meyet viën ni nieri, i 

31 tsili aste. ma i ma^ se une : sepsë iste perpara meyet. EJe 
une nuk' e ngofta: por la tç diftohete nde Israel, perandai 
er^a une me pagezuem me uje. 174 GIONNI I. 

r _ v v 

32 EJe Gionni desmoi, tue #ane, Se pase Spirtine Sent tue 

33 sdrupune prei laeli porsi pulump, ede ndëyti rabi atë. E^e 
une nuk' e ngofta: por ai &i me dçrgoi me pagçzuem me uye, 
ai me #a, Permbi tsiiine te sofis Spirtinç oe«£ tue sdmpun e 
tue ndënune mbi atë, Kui ast' ai ki pagçzon me Spirtine Sent. 

34 EJe un' e pase, eoe desmova, se kui ast' i Bir' i Perendise. 

35 Nde nëseret prap Gionni iste tue ndënune, ede du 

36 prei disepuys atT. EJe kur stiu sut' e pa lesune tue ëtsune, 

37 #ote, Ke Kengi i Perendise ! EJe atd du disëpuyte ndeguen' 

38 ate tue fol'une, ede votne mbrapa Iesuit. EJe lesui kur 
uke<9ue, ede pa ata tue votune mbrapa atl, u #a atune, Kis 

39 kerkoni ? EJe ata i #an§, Rabbi, (la ayo, ke#uem, do me 

40 6ane Miester), ku e kë te ndeiiunite ? U 0ot' atune, Eyani 
ede sifni. Er#ne e3e pane ku e kiste te ndënunite, ede 
mbetne per-an' ati atë ditç: sepsë ora iste afer oëte. 

41 Iste Andreu i velai Simon Pietrit, ni prei asi te dus In 

42 ndeguene prei Gionnit per afe 3 ede votre mbrapa ati. Kui 
ffia perpara gen te velan' e vet Simonin', ede i #ote, Getem 
Messine, ln ayo ketfuem, do me #ane Kristi. EJe e pru te 

43 Iesui. EJe lesui stiu sute mb' atë, ede $a. Ti yë Simoni i 
bir' i lonait : ti dote Isuhes Kefa, ln ayo ketfuem do me -Qanç, 
Pieter [&urj. 

44 Nde nëseret Iesui desi me dalune. nde Galilë, ede gen 

45 Filippin', e i $ot§, Mer-me mbrapa. E^e Filippi iste kab 
Be#saida, prei lmtetit Andreut e^e Pietrit. 

48 Filippi gen Natfanaelin', ede i #ote, Kemi getun' atë Ki 
skroi Moiseu nde l'iget, ede profetenite, lesune te birin' e 
Iosefit, Jci aste prei Nazaretit. 

47 EJe Na#anaeli i #a, A mundetç me dafune ndom gl e mir§ 

48 prei Nazaretit? Filippi i #ote, Eya ede sif. Iesui pa 

w V 

Na^anaëlinç tue ar^une tek ai, ede ^ote pçr atë, Sif Israelit 

49 me te vertët, Ki s' astç genestre nd' atë ! Na<9anaeli i #otç, 
Ku me ngef ? Iesui upergëli e i ^a, Para se te ^eresi Filippi, 

50 kur isie hdçne drut te fikut^ te pase. Na<9anaeli upergëls e GIONNI II. 175 

i 0a, Rabbi, Ti yë i lir' i Perendise; ti yë mbereti Israelit. 

51 Iesui upergelt e i #a, Sepsë te tfasç, Te pase ndene drut te 

52 fikut, beson? kë me pame ma t§ m§Ja se kito. Mbasandai 
i tfote, Per te vertët, per te vçrtët po u #om vuve, Ts§ 
tasti e mbaskendai këni me pame laeline bapet, ede ënguyt' 
e Perendisç tue bupun' e tue sdrupunç mbi tç birin' 
e nieriut. 

KAPTINA II. 

1 EJe te trëtene dite uba darsme nde Kana te Galilese; 

2 ede e ama e lesuit iste atië : EJe u#efit nde darsme ede 

3 Iesui eJe disëpuyt' e ati. Ele si mengoi vëna, e ama e 

4 Iesuit i t9ote, Nuke kane vëne. Iesui i tfot' asai, Kis kë ti 

5 me mue, o grue ? ede s' ka arJun' ora eme. E ama e at! u 

6 #ote serbetorevet, Bani las t' u tfote yuve. EJe atië lsine 
gaste stamba te gurta vfime per pastrim mbas mendures3 

7 Iudevet, la ndsiysine ka du, a tri matie. lesui u tfot' atune, 
Mbusni stambate me uye. EJe rtfoz i mbusne perbuze. 

8 Mbasandai u tfot' atune, Ndsimi tasti, ede bini te parit 

9 mesalese. EJe atd i prSne. E£e i pari mesalese kur e kerkoi 
uyete la iste ketfuem vene, ede nuke dinte kab aste : (por 
serbetorete la kisine ndsiefe ityçt' e diysine,) i pari mesalese 

10 tfefët Jandfinç, ede i tfote, Ts' do nieri ma pçrpara ndsier 
venen' e mirç; ede si te dëbene, atebere ndsier te këllene : 
por ti kë rueitune vënçn' e mire tëus tasti. 

11 Kçte te filiiemit' e merekuliavet Iesui e bani nde Kana 
te Galilese, eJe dift5i l'aftin' e vet; ede disëpuyt e ati i 
besuene. 

12 Mbasandai sdmpi nde Kapernaum, ai e^e e ama e atl, 
ede te velazenit' e ati, ede disëpuyt' e ati : ede mbetne atië 

13 pak ditt. EJe paska e Iudevet iste ngat: ede Iesui bupi 
nde Ierusalem. 

14 EJe geti nde tempul ata la sitsine Ikë e den e pulumba, 

15 eoe truvezarete tue ndënune. EJe ai bani ni fruskulç prei 176 GIONNI II. III. 

Titares, eoe i ndsuer te gitfe prei tëmpulit, ede ^ent' ede 
ltëte; eJe deroi astrat' e truvezarevet, ede pçrmbusi truvëzate. 

16 EJe u Oa atuneve la sltsine pulumbate, Ngreni keto kenduy; 

17 mos bani stepm' e t'im-ët stçpl tregetie. Atehere u ra nder 
mend disëpuyvet ati se aste skruem, Zeli pçr stepine tande 
me hanger". 

18 Iudeite pra upergelnie e i tfane, Ts' seiie na difton, la 

19 ban keto? lesui upergëlc e u #a atune, Prisni kete tempul, 

20 ede per tri ditt dota ngrë. EJe Iudëite tfane, Kui tempul 
aste ndertuem per kater-tfët' e gaste viët, e ti dota ngrës 

21, 22 per tii ditt? Por ai #oste per tëmpulin' e trupit vet. Kur 
ungal pra prei se vdekunis, u ra nder mend disëpuyvet atl, 
se per ketë u tfoste atune; eJe i besuene skroiies , ede asdi 
fyal'ese la #a Iesui. 

23 EJe kur lië nde Ierusalem per festen e paskese, sume 
vete besuene mb ëmenç t' atT, tue vum' orë merekuliat' e atl 

24 ki bante. Por ai Iesui nuk' u zinte bese atune, sepsë i 

25 ngifte te gi£e: ede sepsë s' kiste nevoye per me desmuem 
kusi per nierine, sepsë ai e mefte vest Kis iste permbrenda 
nieriut. 

KAPTINA III. 

1 EJe iste ni nieri prei Fariseis, la e kiste ëmnine Nikodëm, 

2i pari ludevet: kui erJi natene te Iesui, ede i #a, Rabbi, e 

dime se kë arJunç prei Perendiet Miester : sepsë askusi 

s' mundete me bame keto seiie la ban ti, nde mos liofte 

Perendia baske me atë. 

3 Iesui upergëli e i £a, Me te vertët, me te vertët po te 
0om, Nde mos lefte kusi prei se nal'tit, s muudete me pame 
mberetenln' e Perendise. 

4 Nikodemi i #ote, Si mundete. nieriu me l'eme, tue lcënune 
pl'ak? mos mundete me hume per se duti nde barkut s' amesç 
vet, e me leme? 

5 Iesui upergëlt, Me te vçrtët, me te vertët po te tfom, Nda GIONNI III. 177 

mos l'efte kusi prei uyit e prei Spirtit Seni s s mundcte me 

6 hftmç nde mbçretenit te Perendisç. Kis ka l'emç prei misit, 

7 astç mis; las lci l'eme prei Spirtit, aste spirt. Mos umerekulo 

8 sepsë te tfase, se Duhete te l'eni prei sç nal'tit. Era frun 
ku do, ede i ndegon zanine, por s' di prei kah viën, e ku 
vete : kestu ast' eJe gi#e-kus ka l'eme prei Spirtit. 

9 Nikodemi upergëk e i #a, Si mundenç me ubame keto? 

10 Iesui upergël* e i $a, Ti yë miestri Israelit, ede nuke di 

11 kçto? — Me te vert.ët, me te vertët po t§ #om, se atë lki 
dime flasime, ede pçr atë la pam desmoimç ; por nuke 

12 pritni desmine t'one, Nde u tfase yuve punet' e oëut, ede 
nuke besoni, si këni me besuem, nde u tfansa yuve punet' e 

13 laelit? E^e askusi s' ka hupune nde lnelt, vets ai la ka 

14 sdrypune prei laelit, i bir i nieriut la aste nde lcelt. EJe 
sikurse Moiseu ngriti nal't garpenine nde skretinet, kestu 

15 duhete me ungritunç nal't eSe i bir' i nieriut : per mos me 
uvdiefe gi#e-kus t' i besoye, por te kete yete te pa-soseme. 

16 Sepsë Perendia kala e desi botenç, sa ^a Birin' e vet, 
vetem-lemine, per mos me uvdiefe gi#e-kus t' i besoye, por 

17 te kete yetç te pa-soseme. Sepsë Perendia nuke dergoi 
Birin' e vet te bota me gukuem botene, por me uspetuem 

18 bota prei anes' ati. Ai la i beson nuke gukohete : por ai 
]a nukç beson, tasti aste gukuem, sepsë nuke besoi mb' ëmene 

19 te vetem-lemit Birit Perendise. EJe kui aste gula, se drita 
eroi nde botet, ede nierçzite desne ma teper' efesinene, se 

20 dritene; sepsë vëpçrat' e atuneve lsine te kçkia. Sepse 
gi#e-kus la punon vepgra te kçlaa, ka menT dritene, ede 

21 nuke viën te drita, la te mos sbulohene vëperat' e ati. Por 
ai la ban tç vertëtçne viën te drita, lci te diftohene vëperat' 
e atT, se yane punuem mbas Perendise. 

22 Mbasandai erdi Iesui e^e disëpuvt e atl nde 6ë te Iudesç; 

23 e^e skonte kohen' atië baske me ata, eoe pagezonte. Iste 
ede Gionni tue pagezuem nde Ainon, ngat Salimit, sepse 

24 atië isine sume uyena : e^e viysin' e pagezohesine. Sepse 178 GIONNI III. IV. 

25 Gionni ede s' iste zane nde burk. ULa pra kerldm per 

26 pastrim prei disëpuyvet Gionnit me disa Iudë. EJe ertfne 
te Gionni e i tfane, Rabbi, ai la iste baske me tui pertey 
Iordanit, per te tsiline ti desmove, sif kui te po pagezon, 
ede te glOe vine tek ai. 

27 Gionni upergëls: e #a, Nieriu nuke mundete me mafe as 

28 ga, nde mos i upaste oanç prei laelit. Yu vete desmoni 
per mue, se $asç, Une nuke yam Kristi, por se yam 

29 dçrguem perpara atl, Ai la ka nusen! aste Jander: ede miku 
i oandfit la ii eoe ndegon ate, gezohete me gezim pçr 

30 zanin' e oandfit: kiii gezimi em pra umbus. Ai dubete me 

31 ufitun', e une me uvogel'uem. Ai la viën prei se nal'tit, 
aste siper te gitfeve : ai la aste prei Jëut, aste prei Jëut, 
ede flet prei o^ëut : ai la viën prei laelit, aste siper te 

32 gi#eve. Eo^e atë la pa ede ndegoi, desmon per ketë; por 

33 askusi nuke pret desmln e ati. Ai la pret desmln' e ati, 

34 ka vume bule se Perendia ast' i vertete. Sepsë ai la aste 
derguem prei Perendise fl'et fyalet e Perendise : sepsë 

35 Perendia nuk' i ep Spirtine Sent me mates. Ati do Blrin', 

36 ede ia ka Jane n'dore te gitfa. Ai la i beson te Blrit, ka 
yete te pa-soseme : por ai ki nuk' i ul' kruete te Blrit, s' ka 
me pame yete, por zemerimi i Perendise mbet mbi atë. 

KAPTINA IV. 

1 Zoti pra si e muer vest se Farisëite ndeguene, se Iesui 

2 ban eoe pagezon ma tëpere disëpuy se Gionni, (ndonese 

3 Iesui vete nuke pagezonte, por disëpuyt e atl,) l'a Iudene, 

4 eoe vote prap nde Galilë. EJe duliei me skuem ndçper 
Samarine. 

5 Viën pra nde ni Imtët te Samarise la tfohete Sihar, afer' 

6 asai arese la ia Ja Iakobi Iosefit te blrit vet. Eoe atië iste 
pusi i Iakobit. lesui pra mbassi iste looune prei uoese, 

7 kestu ndëyti mbi pust: ede ora iste afer gaste. Viën iil grue 
kah Samaria me ndsiefe uye: Iesui i #ot' asai, Me nep me GIONNI IV. 179 

8 me pime. (Sepsë disëpuyt e ati kisinç votun§ nd§ lmtet, 

9 per me bleme uslume,) Grueya Samaritaneya i tfote pra, 
Kus ti, tue lcënune Iudë, l'upen me pime prei meyet lu 
yam m grue Samaritane. — Sepsë Iudëite s' apin' e s'mafin§ 
me Samaritançt. 

10 Iesui upergëlc e i #a asai, Nde Ikofte se diye ^unçtin' e 
Per§ndise, ede tsili ast ai lu t§ #ote, Me nep me pKTie, ti 
kisie me lupunç prei atl, ede kiste me te <?an' uye te gale. 

11 Grueya i tfote, Zot, as kov§ s' kë, ede pusi ast' i tfel§: prei 

12 kah e kë ti pra uyet e gal§? Mos yë ti ma i ma# se ati 
un§ Iakobi, i tsili na ka dan§ kçtë pus, ede ai vete pinte 

13 prei k§tl, ede te biyt e atl, ede bagçtit' e ati? Iesui upergëlc 
e i #a asai, Gitfe-kus pi prei keti uyit, ka me i aroun' 

14 et prap: por ai lu pl prei uyit lu kam me i Jan' un§, 
s' ka me i ar Jun' et per gi#§ yëtene : por ai uye Isi kam 
me i dan' un§, ka me i ubame krue lu fië# nde yete t§ 

15 pa-sosçme. Grueya i #ote, Zot, me nep ketë uye, Iki te mos 
me viy§ et, as t§ mos viy ketii me ndsief§ uy§. 

16 Iesui i #ot' asai, Sko, e #If bufin§ tand, ede eya ketu. 

17 Grueya upçrgëli e #a, Nuke kam buf. Iesui i #ot asai, 

18 Mir§ #ë, se nuk§ kam buf : sepsë pate pëse bufa; ede atë 
lu kë tasti, nuk' ast' bufi ut: ketë e fol'e me t§ vertët. 

19, 20 Grueya i #ote, Zot, po sof se ti yë profët. Atenite 
t'ane a$uruen§ mbe k§të mal'; e yu tfoni se vendi, lu duhet§ 

21 me aouruem, aste nde Ierusalem. Iesui i tfot' asai, Grue, 
beso-m§, se viën ora Iki s' keni me aduruem Atin' as mbe 

22 k§te mar, as nde Ierusalem. Yu a^uroni atë lki nuk§ dini: 

23 na a^uroym' ate Iki dim§: se spetimi aste prei Iudevet. Por 
viën ora, e^e tasti ast§, kur aJuretor§t' e vertet§ kan§ me 
aduruem Atine me frume e me vertetenl: sepsë ede Ati kesis 

24 kerkon me e aduruem. Per§ndia asfç frume, eoe ata ki e 
aJuroynç, duhet§ me e aJuruem me frum§ e me v§rtet§nl. 

25 Grueya i #ot§, E diy se vien Messia, Ki t9ohet§ Krist: 

26 ai kur t§ viy§, ka me na Jan§ za per te gii9a. Iesui i tfot' 180 GIONNI IV. 

asai, Une yam ai la tç fl'as, 

27 EJe mbi keto fyafe ertfne disëpuyt' e ati, ede umerekuluene. 
se po fl'iste me grue : por askusi s' #a, Kis kerkon? a lus 
fl'et me atë? 

28 Grueya pra l'a stamben' e vet, eoe vote ndç tëutët, ede 

29 u <9ote nierezevet, Eyani, e sifni ni nieri, lu me £a giOe sa 

30 kam bamç: mos aste kui Kristi? Duel'ne pra prei tëutetit, 
ede er#ne tek ai. 

31 Eoe ndermiët Jcetune fydleve disepuyt' i l'utesine, tue #ane 

32 Rabbi, ha. Por ai u #a atune, Une kam te ha ni te ngrane, 

33 l^i yu nuk' e dini, Disëpuyte pra i tfosine niani tietrit, Mos 
i pruni kusi me ngrane? 

34 Iesui u tfot' atune, Te ngranetç t em aste me bame 
dasunimin' e atl lu me ka derguem, e^e me mbaruem punet' 

35 e ati. Nuke #oni yu, Se yan' e<?e kater muey, eoe viën te 
kofete? Ke te po u #om yuve, Ngreni perpiete sutç tuei, 

86 eoe sifni arate, se yane te barJa pçr me ukofe tasti. EJe 
ai lu kof mef page, eJe mbel'ë^ peme per yeten' e pa- 

37 soseme : lu te gezohete baske e 3e ai 34i mbiel, eoe ai lu 
kof. Sepsë per kete fyal'e del' e vertete, Se tieter ast' ai lu 

38 mbiel, ede tieter ast' ai lu kof. Un' u dergova yuvç me 
kofe atS lu s' yëni munduem: te tiere umunduene, eoe yu 
hute nde mundiet t' atiineve. 

39 EJe prei ati lKiteti sume vete kah Samaritanet' i besuene 
per fyalçn e gruese lu desmoi, Se me #a gi#e sa kam 

40 bame. Samaritanete pra si er#nç tek ai, i lutesine me mbëtune 

41 per-an' atuneve: ede mbeti atië du ditt. Eoe sume ma 

42 tëpere besuene per fyal'en' e ati : ede i tfosine gruese, Se 
nuke besoymç ma per fyalene tande, sepsë na e ndeguem, 
ede e ngoftem se kui aste per te vertët Kristi, gelbuesi 
i botçse. 

43 ~Eoe mbas du dits duef prei andey, ede vote nde Galilë. 

44 Sepsë ai Iesui desmoi, se as ndoni profët s' ka ndër 

45 nde dë te vet. Kur erJi pra nde Galilë, Galileanet' e pritnç, 6I0NNI IV. V. 181 

mbas si kisine pame gitfe sa barti nde Ierusalem per ditç 

46 festc : sepse e de ata kisin' arJunç per ditç feste. Iesui pra 
exdi prap nde Kana te Galilese, atië ku bani uyete vene. 

EJe iste ni nieri mberetenia la kiste semunç te birine ndç 

47 Kapernaum. Kui kur ndegoi se Iesui erdi prei Iudese ndç 
Galilë, vote tek ai, e^e i lutei me sdrupun e me sendosune 

48 te biirin' e ati: sepsë kiste pçr me vdëkune. Iesui pra i #a, 

49 Nde mos pafsi sene e merekulia, s' këni me besuem. Nieriu 
i mberetenisç i #ote, Zot, sdrup para se tç vdesi tsuni em. 

50 Iesui i tfote, Sko, se ut-bir fon. EJe nieriu i besoi fyalese 

51 lo i i9a Iesui, ede iku. Ede ai kur po sdrupte tasti, serbetoret' 
e atl hasne me atë, eSe i dane za, tue tfane, Se dial'i ut fon. 

52 I pueti pra me mafe vest mbe ts' orç uba ma mire. Ede i 

53 i tfane, Se dië mbç state ore e lan' ëOete. I ati pra e muer 
vest, se mb atë ore la i tfa Iesui, Se ut-bir fon : e de besoi 

ai, ede gitfe stçpia e ati. 

54 Ketë merekuli te dute bani per-se-ri Iesui, si erdi prei 
Iudese nde Galilë. 

KAPTINA V. 

1 Mbas ketuneve iste festa e Iudevet; ede Iesui hupi ndç 

2 Ierusalem. E^e nde Ierusalem, ngat dërçsp Jenvet, aste nv 
barie la lmhete Hebraist Bet9esda, e tsila ka pëse kamare. 

3 Nder keto dirgei sume sumitsç te semunes, te vërbetis,. 

4 tsalas, te tfates, lci pritsine me lueitun uyçte. Sepsë kohç 
mbe kohe sdrupte enguli nde banet, ede perzinte uyete: 
tsili te hunte pra ma perpara, mbas tç perziemit uyit, bahei 
i sendose prei ts' do 'fare semunde la hi&te. 

5 Ede atië iste rii nieri, la iste i semune tri-^ët' e tete viet. 

6 Iesui kur pa ketë se po dirgei, ede muer vest se kiste sume 

7 mot tasti, i tfote, Do me ubam' i sendose? I semuni i 
upergëlc, Zot, s' kam nieri la tç mç vlyç ndç banet, kur te 
perzihet uyçte : sepsë kur viy une, sdrup perpare meyet. 

8, 9 tieter. Iesui i ^otç, Tsohu, ngre stratine tand, e^e ets. EJe 

16 1S2 GIONNI V. 

permhere nieriu uba i sendose, ede ngriti stratin 7 e vet, eSe 
ëtsete. Eoe atë dite iste e setune. 

10 Iudëite pra i tfosin ati la iste sçndosune, Ast' e setun§ : 

1 1 nuk' ast' e ridese te ngrës stratine. Ai upergëlc atune, Ai 

12 la m§ sendosi m§ #a, Ngre stratin§ tand, ede ets. E puetnç 
pra, Tsili ast' ai nieri lki te #a, Ngre stratine tand, ede ets? 

13 Por ai la usendos nuk§ dinte tsili aste: sepsë lesui ustemang, 
prei gind§yese la iste nd atë vend. 

14 Mbasandai Iesui gën atë nd§ tempul, ede i #a, Ke tek 
ubane i s§ndos§: mos ban fay ma, la te mos te bahete ndoni 

15 ga ma e kelre. Nieriu pra vote, ede u Ja za Iudevet, se ai 
la e bani te sçndose aste lesui. 

16 EJe pçrandai Iudëite ndiksin§ lesune, ede keikoysin§ me 

17 e vrame, sepsë bante k§to per te setune. Por lesui upergëls 

18 atune, Em-at§ punon &us tasti, ede une punoy. Perandai 
Iudëit§ ma tëperç kerkoysin§ me e vrame, sepsë yo vets 
te setiinene priste, por ede tfoste se Perendia ast' at i vet, 
bante vetevët§hene si-ni-ni me Perendine. 

19 Iesui pra upergël£ e u #a atune, Me te vertët, me t§ 
vertët po u #om yuve, Biri s' mundete me bame asga prei 
vetiut, nde mos paft' Atin§ tue bame ndoni ga: sepsë ato 

20 la ban ai, ade Biri ban keto kestu. Sepse Ati do Birine, 
ede i difton gi#' ato Iki ban ai: e^e ka me i diftuem ma te 

21 meoa pun§ se keto, la te merekuioheni yu. Sepsë sikurse 
Ati ngal t§ vdëkunite, e^e ep yete; kestu ede Biri u ep yete 

22, atuneve lci do. Sepsë Ati nuke gukon askënd, por gi#e 
gulan' ia da, Birit: Isi te gi<9§ te nderoyne Birin§, sikurse 

23 nderoyn' Atinç. Ai Iki nuke nderon Birine, nuke nderon 
Atine la e ka derguem. 

24 Me te vertët, me te vçrtet po u ^om yuve, Se ai la ndegon 
fyal'çne t'eme, ede i beson ati la me ka derguem, ka yete 
te pa-sos§me, ede nuke viën mbe. gulr, por skon prei vdëkese 

2b nde yetet. Me te vertët, me te vertët po u ^ora yuve, Se 
viën hi ore, e^e tasti ast§, t§ vdëkunite kur kan§ me ndeguem GIONNI V. 183 

zanin' e te Birit Perendisç : ede ata, la ta ndegoyne kanç 

26 me fuem. Sepsë sikurse Ati ka yete nde vetevëtçhet, kestu 

27 i Ja eJe te Blrit me pasune. yete nde vetevëtehet; ede i Ja 

28 pustët me bam' eJe gillc, sepsë aste blr nieriu. Mos 
merekulohi per kçtë : se viën ni ore, nd' atë gitf' ata #e 
^a/j^ ndeper vofet, kane me ndeguem zanin' e atl, ede kane 

29 me dal'une ^gftft ata Hri kane bame te mira, per te ngalunç 
yete; e^e ata la kane punuem te kelaa, ]:>er te ngalune gula. 

30 Une s' mundem me bam' asga preivetiut: sikurse ndegoy, 
lestu gukoy: ede giila em ast' i drëite; sepsë s' kçrkoy 
dasunimine t'em, por dasunimin' e Atit la me ka derguem. 

3\ Une nde desmofsa per vëtehene teme ; desmia eme nuk ast' 
82 e vertete. Tieter ast' ai la desmon per mue; ede diy se 

33 desmia la desmon per mue ast' e vertete. Yu derguetç 

34 te Gionni, ede ai desmoi te vertëtenç, EJe une nuk' e 
maf desminç prei nieriut, por £om keto, la te spetoni yu. 

35 Ai iste kandil'i Iki diget' e ban drite: eSe yu deset me 
ugezuem per pak liere nde dritet t' ati. 

36 Por un e kam desmine ma te maJe' se te Gionnit: sepse 
ato punete la me oa Ati me i mbaruem, ato punete Ia bay 

37 une desmoyne pçr mue, se Ati me ka derguem. JLde ai 
Ati Ki me dergoi, ai bani desmi per mue. As zanin' e ati 

38 s' e keni ndçguem kufe, as faken e ati s' e keni pamç: ede 
fyal'a e atl s' ka, ndëriune ndçr yu, sepsë yu nuk' i besoni 

39 ati !a dergoi ai. Yu vestroni skronate, sepsë yu kuytoni 
se gëni yete te pa-soseme nder ato : eoe ato yane M 

40 desmoyne per mue. Por s' doni me arJune tek une, la te këni 
4l,42yete. Nuke maf taft prei mierezis. Por u ngofta yuve 

43 se s këni dasunin' e Perendise nde vëtçbet tuei. Une kam 
ar^une mb' ëmçne te t'im-ët, e nuke m§ pritni: nde ar#t§ 

44 ni tieter mb ëmene te vet, këni me e pritune. Si mundeni 
me besuem yu ti mefni laft niani prei tietrit, eoe nuke 
kerkoni laftine Iki aste prei te vëtemit Perendi? 

45 Mos kuiytoni se une kam me u perfolunç yuve tek Ati : 184 GIONNI VI. 

aste kus u perflet yuve, Moiseu £i yu speruete mb' atë. 

46 Sepsë nde i besoisite Moiseut, kisite me besuem eoe mue : 

47 sepsë ai skroi per mue. Por nde mos u besofsi skronavet ati, 
si këni me u besuem fyal'evet mia? 

KAPTINA VI. 

1 Mbasandai Iesui skoi pertey dëtit Galilese, te Tiberiadese. 
$ ~Ede sume gindeye e muerne mbrapa, sepsë sifine mçrekuliat' 

3 e ati Iki bante mbi te semunet. Eoe Iesui hupi nde malt, 
eoe finte atie baske me disëpuyt' e vet. 

4 Etfe iste ngat paska, festa e Iudevet. 

5 Iesui kur tsoi sute pra, eoe pa se po vinte sume gindeye 
tek ai, i #ote Filippit, Prei kah dote lleyme buke, Iki te 

6 hane keta? (EJe tfoste kete per me e provuem : sepsë ai e 

7 dinte se lus dote bante). Filippi i upergetë, Du lnnd dinare 
buke nuk' u dal'in' atune, ki te mafi ka rii grime gi#e-se-tsili 
prei asis. 

8 Andreu, i velai Simon Pietrit, ni prei disëpuys ati, i tiote, 

9 Ketu aste ni tsun i vogel'e, Iki ka pësç buke te el'pta, ede 
du pesk : por lns yane keto per kala v^e ? 

10 Eue Iesui tfa, ©oni-u niërezevet me ndëriunç per dë. 
EJe iste sume bar nd' ate vend. Ndentne pra per Jë bufate, 

11 afer pëse miye vete me numere. EJe lesui muer bukete, 
etfe si ufal' ndersç, ua dau disëpuyvet, eoe disëpuyt' ua ddn 
atuneve Iki kisine ndënune pçr Së; kestu ede prei peslHs sa 

12 desne. EJe si ungine, u tfote disëpuyvet vet, Mbel'itfni tsopate 

13 Iki kane teperuem, per mos me hupune ga. I mbelotfne pra, 
ede mbusne du-mbe-Jëte kosa me tsopa prei pëse bukevet 
el'pta ln teperuene prei atuneve la kisine ngrane. 

14 Niërezite pra, kur pan' atë merekuli lu bani Iesui, 6osine, 
Se per te vertët kui ast' ai profeti lki ka me ar^une nde 

15 botet. lesui pra si e muer vest se kisine me aroun' e me e 
fembuem, lii ta baynç mberët, iku prap nde maTt ai vëteme. 

16, 17 EJe si ungrus, disëpujt e ati sdrupne nde dët, e^e GIONNI VI. 185 

hune nde l'undret, eJe skuene pertey dëtit nde Kapernaum. 

EJe tasti iste bam' efete, ede Iesui s kiste ardune tek ata. 
18, 19 EJe dëti po ngrihei, sepse frunte ër e maoe. Mbassi 

vozitnç pra afer riizët e pëse a tri-Jëte stadie, sofine Iesune 

tue ëtsune mbi dët, ede tue archme ngat lundrçse : e^e 
20 ufrikuene. Por ai u tfot' atune, Unç } T am; mos ufrikoni. 
2\ Desne pra me e mafe ndç l'undret : ede pernihere l'undra 

ugind mb' atë oë ln kisine per me votune. 

22 Nde nëseret gindeya lu kiste ndënune pertey dëtit kur 
pane se s' iste atië tieter lundreze, vets m Iki hupne disëpuyt* 
e ati, ede se nukç huni Iesui nde lundrezet baske me 

23 disëpuy' e vet, por vëteme disëpuyt' e ati skuene : [ede 
er#ne prei dëtit Tiberiadese te tiera lundreza ngat ati 

24 vendit ku hangr§n bukç, mbassi ufal' nderse Zoti:) gindeya 
pra kur pa se Iesui nuk' ast atië, as disëpuyt' e atT, 
hupne ede ata ndeper l'undrat, ede er#ne nde Kapernaum, 
tue kerkuem Iesune. 

25 EJe si e getne pertey dëtit, i tfanç, Rabbi, kure er^e 

26 ketu? Iesui upergëtë: atune e #a, Per te vertët, per te vertet 
po u #om yuve, Me kerkoni, yo sepsë pate merekulia, por 

27 sepsë hangret prei bukevet, ede ungite. Mos punoni per 
uskimine £i prisete, por per uslamine la mbet nde yete te 
pa-soseme, te tsilinç ka me u oane yuve i bir' i nieriut : 
sepsë ketë bul'osi Ati Perendia. 

28 I tfane pra, Kis te bayme, lci te punovme punet' e Perendise? 

29 Iesui upergëH: e u #a atune, Keyo aste puna e Perendise, t i 
besoni ati la ka derguem ai. 

30 I tfane pra, Ts' seiie ban pra ti, la te sofime, e te besoyme? 

31 Ikis punon? Atenite t ane hangrçn manene nde skretinet, 
sikurse aste skruem, Buke prei laelit u da atune me ngrane". 

32 Iesui pra u #a atune, Me te vçrtët, me te vertët po u ^om 
yuve, Moiseu nuk u da, yuve Lukene prei liielit; por em- 

33 Ate u nep yuve te vertëtene buke prei tielit. Sepsë buka e 
Perendise ast' ai lu sdrup prei iLielit, ede Ui nep yete nde Lotet. 186 GXONNX YL 

34 I £ane pra, Zot, ep-na pçrhere ketë buke. 
85 E^e Iesui u t9a atune, Une yam buka e yëcese: ai Iki 
viën tek une, s ka me i arJun u, ede ai ln me beson, s ka 

36 me i arJun' et kure. Por u #ase yuve, Se me pate, eJe 

37 nuke besoni. Gi^e kis me nep Ati, ka me arJune tek une; 

38 eoe atë ki te viye tek une, s' kam me e ndsiere yaste. Sepse 
kam sdrupune prei kielit, yo per me bame dasunimine t'em, 

39 por dasunimin' e ati ki me ka dçrguem. Eoe kui aste 
dasunimi Atit ki me ka derguem, gi(9e lus me ka oanç, te 

40 mos liup gd, prei ati, por ta r.gal nde dite te mbrapme. EJe 
kui aste dasunimi ati ki me ka derguem, gi£e-kus te sofl 
Birine, eoe t' i besoye, te kete yete te pa-soseme : e^e une 
kam me e ngalune ndç dite te mbrapme. 

41 Iudëite pra murmurovsine per atë, se $a, Une yam buka 

42 Isi sdrupa prei lHelit. Eoe #osine, Nuk' aste kui lesui, i 
blri Ioseflt, te tsilit na ngoflme te i atin' eoe t 1 amene? si 
#ote pra kui, Se kam sdrupune prei Ib'elit? 

43 Iesui upergël£ pra, e u #a atune, Mos murmuroni ndermiët 

44 yus. Askusi s'mundetç me arJune tek une, nde mos e terhekte 
Ati ki me ka derguem : e3e une kam me e ngalune nde 

45 dite te mbrapme. Aste skruem nde profëtenat, Ede te gi#§ 
kane me kënune te mesuera te Perendia". Gi^e-kus pra 
ki ka ndeguem prei Atit, eoe aste mesuem, viën tek une. 

46 Yo se ka pame kusi Atine, vets ai lii aste prei Perendise, 

47 kui e ka pam' Atine. Per te vertët, per te vertët po u #om 

48 yuve, Ai Isi me beson ka yete te pa-soseme. Unç yam buka 

49 e yëtese. Atenite tuei hangren manene nde skretinet, ede 

50 vdikne. Keyo aste buka ln sdrup prei Sielit, l£i te hay§ 

51 kusi prei asai, e te mos vdesi. Une yam buka e gale lu 
sdrupa prei Irielit : nde bangret kusi prei kçsai buke, ka me 
ruem per giOe yëtene. EJe ayo buka lu kam me Jan' une, 
aste misi em, te tsiline kam me e oane per yeten' e botese. 

52 ludëite pra hahesine iiiani me tiëtrine, tue tfane, Si 
mundete kiii me na dane te hame misin' e vet* &IONNI VI, 187 

53 Iesui u tfa pra atune, Per te vertët, per te vçrtët po u 
#om yuve, Ndç mos hangrçsi misin' e tç blrit nieriut, ede 
ndç mos pifsi gakun e atl, nukç këni yete nde vëtehet 

54 tuei. Ai la ha misine t'em, ede pT gakune t'em, ka yete te 
pa-soseme, eoe une kam me e ngalune ndç dite te mbrapme. 

55 Sepsë misi em aste per te vertët te ngrane, eoe gaku em 

56 aste per te vertët tç pime. Ai la ha misine. t em, eJe pi 

57 gakune tem, mbet tek une, ede une tek ai. Sikurse me 
dergoi ai Ati la fon, ede unç foy per Atine: kçstu ede ai 

58 la te me haye, ka me fuem ede ai per mue. Keyo aste 
buka la sdrupi prei laelit: yo sikurse Atçnite tiiei hangren 
manene, ede vditënç: ai la ha kçtë buke, ka me fuem per 
giOe yëtene. 

59 Kçto #a nde synagoge tue mesuem nde Kapernaum. 

60 Sume vetç pra prei disëpuys ati kur ndeguene, tfane, 

61 Kçyo fyafe ast' e aspere : tsili mundete me e ndeguem. EJe 
lesui si e muer vest me vetevëtehene, se disëpuyt' e vet po 
murmuroysine per kete fyctfe, u #a atune, Keyo u skandalizon 

62yuve? Nde pafsi pra te Lirin' e nieriut tue hupun atië ku 
63 iste pçrpara? Spirti ast ai l£i nep yete, misi nuke viyën 

asga : keto fyal'ete iii u fl'as une yuve, yane splrt, e de yane 
61 yete. Por yane disa prei yus la nuke besoyne. Sepsë Iesui 

e dinte tse perpara, tsilete yiln' ata la s' besoysine, ede tsili 

65 ast' ai la kiste me e tratftuem. EJe tfoste, Perandai u tfase 
vuve, se askusi s' mundete me arJune, tek une nde mos i 
npaste Jane prei t'im-ët. 

66 Tse mb' atë here prel sume v^e prei disëpuys ati uketfuene 
mbrapa, ede nuk' ëtsesine ma baskç me atë. 

67 Iesui pra u 6a te du-mbe-£ëtevet, Mos doni me ikun' 

68 ede yu? Simon Pietri i upergëtë pra, Zot, te tsili kemi 

69 me votunç? ti kë fyal'et' e yëtese pa-so?eme. E^e na kemi 
lesuem, ede e kemi ngofune se ti yë Kristi i Blr' i Perendise 

70 gale. Iesui upçrgël^ atune, Nuk' u kam sge^un' une yuve te 

71 du-mbe-Jëtete, e^e ni prei yus aste dial? EJe ^oste per 188 GIONNI VII. 

Iude Iskariotine t o e UrirC e Simonit, i ts li iste rii prei t§ 
du-mbe-dëtes : sepsë kui kiste per me e tratftuem. 

KAPTINA VII 

1 EJe Iesui mbaskendai ëtsete nde Galilë : sepsë s' donte 

me ëtsune nde Iudë, sepsë Iudeit e kerkoysine me e vrame. 

9> s S E<?e iste afer festa e Iudevet, tende-ngrëfia. Te velazenit' 

e ati pra i tfane, Sdrup prei kenduy, ede sko nde Iudë, 

4 ki te sofin' e^e disëpuyt' e tii punet' e tua la ban. Sepsë 
askusi nuke ban ga psefas, ede kerkon te sp§rfal£et ai vete: 

5 nde bafs keto, sperfal£ vetevëtehene nde botet. Sepsë as ata 

6 velazçnit' e ati s i besoysinç. Iesui pra u #ot' atune, Koba 
eme ede s' ka arcune: por koha yiiei aste perhere. gati. 

7 S' mundete bota me u pasune menT yuve; por mue me ka 
menT, sepsë une desmoy per atë, se punet e asai yane 

8 te keUia. Yu skoni nde kete feste: por un' ede nuke skoy 
nde kçtë feste; sepsë kolia eme e^e s' aste mbusune. 

9, 10 E<?e si u #a atune keto, mbeti nde Galilë. E$e si votnç 
te velazenit' e atT, atehere vote ede ai nde festet, yo mbala- 
fake, por sikurse psefas. 

11 Iudëite pra e kerkoysine nde festet, eoe tfosine, Ku ast' 

12 ai? Eoe iste sume murrnurlm nder gindeyet per atë : disa 
tfosine, Se ast i mire: e te tiere tfosine, Yo; por geriën 

13 populine. Por a?kusi nuke fl'iste nder su per atë, prei 
frikese Iudevet. 

14 Ede tasti kur iste per gumese festa, Iesui hupi nde tempul, 

15 e^e mesonte. EJe Iudëite merekulohesine, tue tfane, Si di 
kui skroria, pa lienune mesuem? 

16 lesui upergëlt atune e #a, Mesimi em nuk' ast emi, por 

17 i atT ki me ka derguem. Nde daste kusi me bame dasunimin' 
e atT, ka me e ngofune prei mesimit, tsila prei se dyiyas, 

18 prei Perendise aste, a por une fl'as prei vëtçhese s' eme. Ai 
lu fl'et prei vetevëtehese, kerkon laftin' e vet : por ai la 
kerkon l'aftin' e atT ki ka derguem ate, kui ast' i vertete, GIONNI VII. 189 

19 eJe nuk' astç strembçni nd ate. A nuk' u da. l'igene yuve 
Moiseu? eJe as ndoiii prei yus nuke Lan l'igenç : persë 
kerkoni me me vrame? 

20 Gindçya upergëk e t9a, Kë dialine : tsili kerkon me te 
vrame ? 

2\ Iesui upçrgelt e u #a atune, Ni punç bana, eoe te g\0$ 
2% mçrekuloheni. Perandai Moiseu u ka c/ane yuve fe#-prësiene; 

(yo se aste prei Moiseut, por prei atenis;) ede per dite te 
23 sçtunç fe#-pritni nierinç. Ndç ufetf-prefte nieri te setunene, 

Iki te mos prisete l'iga e Moiseut; mbç mue zemeroheni, 
2i sepsë bana te sendose gi#e niërinç te setunene ? Mos gukoni 

per falie, por gukoni gukin' e drëite. 

25 Disa pra prei Ierusalemites tfosine, Nuk' aste kui ai lu 
kerkoyne me e vrame? Por ke te po flet nder su, ede s' i 

26 t9on' asga. Driiese mos e ngoftne per te vertët te parete, se 

27 kui aste per te vertët Kristi ? Por kçtë e dime prei kah 
aste: por kur viën Kristi, askusi s' e ngef prei kah aste. 

28 Iesui pra tfefiti tue mçsuem nde tempul, ede #a, Eoe mue 
me dini, ede prei kah yam me dini : eoe s' kam aroune prei 
vetiut, por ast' i vertete ai lci me ka dçrguem, te tsiline yu 

29 nuk' e dini: por un' e diy: sepsë yam prei ati, ede ai mç 
dergoi. 

30 Kerkoysine pra me e zan§: por askusi s' vuni dorene mbi 

31 atë, sepsë eoe s' i kiste aroun' ora. Eoe sumç vctg prei 
gindeyes' i besuene, eoe tfosinç, Se kur te viye Kristi, mos 
ka me bamç ma sume merekulia se keto 1H bani kui? 

32 Earisëite ndeguene gindeyene, se po murmuroysine per keto 
fyaTe; ede Fariseit e Krue-priftenite derguene serbetSrete pçr 

33 me e zanç. Iesui pra u 6& atune, EJe pak mot yam Laske me 

34 yu, ede vete tek ai ki me ka derguem. Këni me mç kerkuem, 
e s' keni me niç gëtune, : ede atië ku yam unç, yu s' mundeni 

35 me arJunç. Iudëite pra tfanç me vetevëtehenç, Ku ka me 
votunç kui, la na s' kemi me e gëtunç? mos ka me votunç 
ndermiët atuneve ILi yanç sperdame ndeper Greket, e me 190 GIONNI VII. VIII. 

36 mesuem Grëkete? Kis aste keyo fyal'e l£i tfa, Keni me mç 
kerkuem, e s' këni me me gëtune : eoe, Atie ku yam une, 
yu s' mundeni me arJune ? 

37 EJe te mbrapmene diten' e festese maoe Iesui ndeyti, e 
tfefiti tue tfane, Nde i ar#t' et ndokuit, lete viye tek une, 

38 e l'ete piye. Ai Isi me beson, sikurse #a skrona, lumena uyi 

39 tç gale kane me fieJe prei barkut ati. (EJe ketë e #a per 
Spirtine Sent, la kisine me mafe ata ki t' i besoysine, se 
ede s iste dane Spirti Seiit: sepsë Iesui ede s iste l'avduem.) 

40 Sume vetç pra prei gindeyese kur ndeguenç lete fyel'e, 

41 tfosinç, Kui aste per te vertët profeti. Te tiere, tfosine, Kui 
aste Kristi. Por te tiere tfosine, Mos viën Kristi prei Galilese? 

42 Nuke #a skrona, se Kristi viën prei farese Davidit, eoe prei 

43 krue-katundit Betfleemit, andey kah iste Davidi? Uba pra 

44 nl skefe ndermiët glndeyese per ate. EJe disa prei atuneve 
doysine me e zane; por askusi nuke vuni duerte mbi ate. 

45 Ertfne pra serbetorete te Krue-priftenit e te Fariseit : ede 

46 ata u #an atune, Persë s' e prute? Serbetoret' upergekne, 
Askufe ndonihere s' ka fol'unç nieri kestu, porsi kjii nieri. 

47 Farisëite pra upergekne atune, Mos ugenuet eoe yu? 

48 Mos i ka besuem ndom prei te parevet, a prei Farisevet? 

49 Por keyo gindeya, ki s' ngef ligenç, yane te malekuem. 

50 Nikodemi u #ot atune, (ai 1H pat arJune natene tek ai, 

51 i tsili iste lii prei atuneve,) Mos gukon nierine l'iga yone, 
nde mos ndegofte ma perpara prei atl, e te mafi vest kis 

52 ban? Upergekne e i tfane, Mos yë eoe ti prei Galilese ? 
Vestro, e sif, se profët prei Galilese nuk aste ngritune. 

53 EJe gi#e-se-tsili vote nde stepit te vet. 

KAPTINA VIII. 

1 E(Je Iesui vote nde Mal't te Ulivet. 

2 Eoe heret me natie exdi per-se-ri nde tempul, eoe gi#e 
populi er<?ne tek ai : e^e ai ndëyti e i mesonte. 

3 E<?e Skruisit' e Fariseit i biyene rii grue zane nde kurvenT; GIONNI VIII. 191 

4 eSe si e vttmç ndç miedis, i tfonç, Miester, keyo grue astç 

5 zanç mbi punçt tue kurvenuem. EJe Moiseu na ka porositune 
ndç Tigçt, te tilate me ufafune me gure : tëis #ue ti pra? 

6 EJe tfosinç ketë, tue ngam atë, lci te kënç fyalç me e 
perfol'unç. Por Iesui uul' postç, e skrunte me gist mbi oet. 

7 EJe mbassi lHndroysine tue puetun' atë, ungrit, e u #a atune, 
Tsili prei yus te yete pa fay, ai ma perpara l'etç hedi gurinç 

8, 9 mbi ate. EJe per-se-ri uul poste, e skrunte mbi dët. EJe 
ata kur ndeguene /^l, sahesine prei ndergëgiese, ede dilsine 
yasre ni ka ni, zane file tse prei pl'etës lms mbe tç mbrapmit : 
ede Iesui mbeti vëteme, eSe grueya tue ndënune nde miedis. 

10 E^e Iesui si ungrit, ede nukç pa askënd, vets gruene, i #a, 
Grue, ku yan' ata ln te perfTisinç? Askusi nuke te mundoi? 

11 EJe ayo i9a, Askusi, Zot. Ede Iesui i 0a, As unç nuke te 
mundoy : sko, ede mos ban fay ma. 

12 lesui pra per-sç-ri u fol'i atune, tue tfane, Unç yam drita 
e botese : ai 1H viën mbrapa meyet, s' ka me ëtsune nd' eresinet, 
por ka me pasune driten' e yëtçse. 

13 Farisëite pra i tfanç, Ti desmon pçr vetevëtehene; desmia 

14 yote nuk' ast' e vertetç. Iesui upergëli e u tfa atune, EJe 
unç nde desmofsa per vetevëtehene, desmia eme ast' e 
vertetç: sepsë e diy prei kali erSa, e ku vete; por yu s dini 

15 prei kali er^a, e ku vete. Yu gukoni mbas misit : une nuke 

16 gukoy askënd. Por eSe ndç gukofsa une, guln em ast' i 
vertete: sepsë nuke yam vëteme, por un' ede Ati ILi mç 

17 dergoi. ~ESe aste skruem ndç l'iget tuei, Se desmia prei du 

18 niërezis ast' e vertete. Une yam ai ln desmoy pçr 

19 vetevëtehene, ede Ati lci me dergoi desmon pçr mue. I 
tfosine pra, Ku ast' ut-Ate? Iesui upergëlc, As mue s' me 
dini, as t'em-Ate : nde me disite mue, kisine me ditun' ede 
t'em-Atç. 

20 Keto fyaTe fol'i Iesui ndç vend te tfesorit, tue mesuem nde 
tempul: ede askusi nuk' e zuni; sepsë eSe s' kiste ar^un' ora. 

21 Iesui pra u 0a per-se-ri atune, Une po vete, ede këni me 192 &IONNI VIII. 

me kerkuem, eJe keni me vdëkunç nde fayt tuei: atië ku 
22 vete une, yu s' mundeni me arJune. Iudëite tfosine pra, Mos 

ka me vrame vetevëtehene? perandai tfote, Atië ku vete une, 
23yu s'mundeni me ar^une. E^e ai u #a atune, Yu yëni prei 

se postas; une yam prei se nal'tas: yu yëni prei kesai bote; 

24 unç s' yam prei kesai bote. U tfasç yuve pra, se këni me 
vdëkune nde fayet tiieya : sepsë nde mos besofsi se une yam, 
këni me vdëkune nde fayet tueya. 

25 I #osine pra, Tsili yë ti? EJe lesui u #a atune, Atë Iki 

v V — ' 

26 u tfase yuve tsç perpara hërese. Sume kam per me #an e 
pçr me gukuem per yu : por ai Iki me dergoi ast' i vertetç : 

27 e de une sa ndegova prei atT, keto i #om botesç. — Nuke 
mërsine vest se u #oste atune per Atine. 

28 Iesui pra u #a atune, Kur tç ngreni te birin' e nieriut, 
atehere këni me e ngofune se une yam, ede nukç bay asga 
prei vëtehese s'eme; por sikurse me mesoi em-Atç, keto 

29 fl'as. EJe ai ]n me dergoi aste baske me mue : Ati nuke me 
ka l'ane vëteme; sepse une bay perhere ato Iki i pel'&ëyne. 

30 Ai tue folune keto, sume vete i besuene. 

31 Iesui u tfoste pra atiine Iudevet la i kisine besuem, Nde 
mbetsi yu nde fyalet t'eme, yëni per te vertët disëpuyt' e 

32 mi; ede keni me ngofune te vertëtene, e^e e verteta ka me 
u delire yuve. 

33 I upergeKnç, Yemi fara e Abrahamit, ede nuk' u kemi bame 
kufe serbetore askuit : si tfue ti, Se keni me ubame te 

34 del'ire? Iesui upergëls atune, Me te vçrtet, me te vertët 
po u #om yuvç, Se kusdo lu ban fayine, aste serbetor i fayit. 

35 EJe serbetori nukç mbet nde stepT pçr giOe monç: por biri 

36 mbet per gi#e monç. Ndç u del'irtç yuve pra BTri, per tç 

37 vertët këni me Kënune tç delire. E diy se yëni fara e 
Abrahamit; por kerkoni me me vrame, sepsë fyala eme nuke 

38 ze vend nder yu. Une flas Kis kam pamç pçr-ane t'im-ët : 

39 eoe yu kestu bani Kis këni pame prei atit tuei. Upergeknç 
e i tfane, Ati un' ast' Abrahami. Iesui u ^ot' atune, Nde GIONNI VIII. 193 

liofsi diëfmt' e Abrahamit, kisitç me bam§ punçt' e Abraliamit. 

40 Por tasti kerkoni me me vramç, nieri lci u fol'a yuve tç 

41 vertëtene lEi ndegova prei Perendisç: Abrahami nuk§ bani 
kete. Yu bani punet' e atit tuei. 

I #an§ pra, Na s' kemi lem§ prei kurvenie: kemi ni 

42 Ate, Perçndine. Iesui u #a atune pra, Perendia nde iste 
ati yuei, dotç m§ doisite: sepsë une dol'a prei Perendise, 

43 ede viy prei atl: sepsë nuk' erJa prei vëtebese s'eme, por 
ai me dergoi. Persë nuk§ ngifni t§ folunitç t'em? sepse 

44 s' mundeni me ndeguem fyal^n^ t'eme. Yu yeni prei atit 
dialit, ede doni me bam§ dçserimet' e atit tuei. Ai iste tse 
perpara bërçse nieri-vrases, ede nuke mbet nde te vçrtëtenç, 
sepsë e verteta nuk' astç nd' atë. Kur flet fenenç, ffet 

45 prei s§ vetas: sepsë aste rën§s, ede ati i asai fenesp. Por 

46 un§ sepsë tfom t§ vertëtene, nuke m§ besoni. Tsili prei 
}'us me kirton per faye? por nde #om te v§rtet§ne, persë 

47 s m§ besoni yu? Ai l£i aste prei Perendis§, ndegon fyaf§t' 
e Per§ndise: perandai yu nuk§ ndegoni, sepsë nuke yëni 
prei Perendise. 

48 Iudëit§ pra up§rgel£n§ e i tfane, Nuke #emi mir§ na, se- 

49 ti yë Samaritan, ede kë dialine? Iesui up§rgël£, Un§ nuke 
kam dialine, por nderoy t'em-At§, ede yu me sp§rnderoni. 

50 EJe une s' kerkoy laftin§ t'em : ast ai lci kerkon, e<?e M 

51 gukon. P§r t§ vertët, per t§ v§rtët po u #om yuve, Nde 
rueitç kusi fyal§ne t'eme, s' ka me pam§ vdek§ per gi#ç 

52 yëtene. Iudëite pra i #an§, Tasti e muer§m vest se kë 
dialin§. Abrabami vdilc, ede profëtenit§: ede ti 6ue, Nde 
rueite kusi fyalen§ t'eme, s ka me ngran§ vdek§ per gi#e 

53 yëtene. Mos yë ti ma i ma# se ati un§ Abrabami, i tsili 

54 vditë ? ede profët§nit§ vdilcne : tsilin' e ban vët§ben§ ti ? Iesui 
up§rgëlc, Une nde favdofsa vet§vetehen§, l'afti em nuk ast§ 
asga: em-At' ast' ai tëi m§ l'avdon, i tsili yu #oni, se aste 

55 Per§ndia yuei: eSe s' e këni ngofun§; por un e ngof: ede 
nd§ #ansa, se nuk' e ngof, kam me & ënun§ porsi yu, rënes : 

17 194 GIONNI VIII. IX. 

56 por e ngof, ede ruey fyalen' e ati. Abraliami ati yuei gezohei 
me pame ditene t'erae, ede e pa, ede ugezue. 

57 Iudëite pra i tfane, Pese-Jëte viët ede s' i kë, ede kë 

58 pamç Abrahamine ? Iesui u #a atune, Per te vertët, per te 
vertët po u #om yuve, Une yam para se te leye Abrahami. 

59' Ngritne pra gure per me siele mbi atë : por Iesui umpsëf, 
ede duel' prei tëmpulit, e skoi per miedis t'atuneve, ede 
kestu iku. 

KAPTINA IX. X. 

1 EJe tue skuem, pa ni nieri te vërbetç tse prei se ?ëmes9„ 
£ EJe disëpuyt' e ati e pttetne, tue #an§, Rabbi, tsili fçyeu, 

3 kui, apor perint' e ati, Ei te l'eye i vërbete? Iesui upergë^ 
As kui s' feyeu, as perint' e ati : por Iki te diftohene punet' 

4 e Perendise tek ai. Une duhete me punuem punet' e ati ]n 
me dergoi, ]ms sa te yete dite: viën nata, atehere s' mundete 

5 me punuem askusi. Sa te yëmi nde botet, yam drit e botese, 

6 Mbassi #a keto, pçstuni per £ë, eJe bani bal'te prei 
pestumese, ede leu sut' e te vërbetit me baltene, ede i #a, 

7 Sko, e l'ahu nde barie te Siloamit, (l£i ayo k§#uem, do me 
tfanç, Derguem.) Vote pra, e ula, ede erdi tue pame. 

8 Felayte pra, ede ata Iki e sifine perpara se iste i vërbete, 

9 tfosine, Nuk' aste kui ai £i rinte e fupte ? Te tiere tfosine, 
Se kui aste: e^e te tiere, Se i sembelën: por ai tfoste, Se 

10 une yam. I tfosine pra, Si t' utsel'nç sute? Ai upergëlc e tfa, 

11 Ni nieri Iki tfohete Iesu bani bafte, e^e me leu stite, eJe 
me #a, Sko nde bane te Siloamit, e<?e lahu. EJe si voita e 

12 ul'ase, tsela sute. I ^ane pra, Ku ast' ai? 0ote, Nukç diy. 
13, 14 Biyene, te Fariseit' atë Iki iite nihere i vërbete. EJe 

15 iste e setune kur bani bal'tene Iesui, ede i tseti sute. Per-se-rl 
pra e puetne e^e Fariseite, si tsefi sute. EJe ai u #a atune, 

16 Vuni bal'te mbi sut' e mi, e<?e ufase, e^e sof. Disa prei 
Fariseis ^osinç pra, Kui nieri nuk' aste prei Perendise, sepsë 
nukç ruen te setunenç. Te tiere ^osinç, Si mundete me bam§ GIONNI IX. 195 

17 keso merekulias ni nieri faytuer? EJe iste te sluefe ndermiët 
atuneve. I tfonç prap te vërbetit, Kis tfue ti pçr ate, 
sepsë tç tsel'i sute? EJe ai #a, Se aste profët. 

18 Iudëite pra nuk' i zune besç, se iste i vërbetç, ede tse l*i 

19 sute, lius sa #efitne pçrint' e ati la i utselne sute. EJe i 
puetne, tue tfane, Kui aste biri yuei, tëi yu tfoni se ai ka 

20 lëm' i vërbete? si sef pra tasti? Perint' e ati upergeknç 
atune e tfane, E dime se kui aste liri une, e<Je se ka l'ëm' 

21 i vërbete: por si sef tasti, nuke dime; a tsili i tseh' sute, na 
nuke dime: ai ka mose; puetni atë: ai ka me fol'une. per 
vetevëtehene. 

22 Keto tfane perint' e ati, sepsë droysine prei ludeis: se 
Iudeit' lsinç bame tasti me ni fyale, se ai la ta fefeye, per 

23 Krist, te yete yaste synagogese,. Perandai perint' e ati tfane, 
Se ka mose; puetni ate. 

24 0ifne pra per se duti atl nierine Ei Ke i vërbete, e^e i 
tfane, Ep-i l'aft Perendise: na e dime se kui nieri aste fa} 7 tuer. 

25 Ai upergëH: pra, e #a, Nde lcofte faytuer, nuke diy: por ni 

26 jo^w.e diy, se &ës' i verbet', e<?e tasti sof. EJe i tfane prap, 

27 Kis te bani? si te tsel'i sute? Upçrgëlc atune, Tasti u #ase 
yuve, ede nuke ndeguete: ts' doni me ndeguem prap? mos 
doni me ubam' ede yu disëpuyt' e ati? 

28 E perkesne pra, ede 6anç, Ti yë disepul' i atT; por na 

29 yemi disëpuyt' e Moiseut. Na e dime se Perendia foti me 

30 Moisene : por kete nuk' e dime prei kab aste. Nieriu upergëlr, 
e u #a atune, Keyo aste piin e merekuluesime, se yu s' e 

31 dini prei kab astç, ede ai me tsel'i sute. EJe e dime se 
Perçndia nuk u ndegon faytorevet: por nde liofte kusi me 
pasunç frike Perendine, ede me bame dasunimin' e ati, keti 

32 i ndçgon. Kus mbe ketë yetç nuk' aste ndeguem, se tsefi 

33 kusi sut' e ati Ki ka lem' i vërbete. Nde mos iste kui prei 

34 Perendisç, nuke mundei me bame asga. Upergekne e i ^ane, 
Ti kë l'eme gi^ç nder faye, ede ti na mçson? E^e e ndsuernç 
yaste. 196 &IONNI VI. 

35 lesui ndegoi se e ndsuernç yaste; ede si e geti, i #a, I 

36 beson ti te Birit Perendise? Ai upergëK e #a, Tsili ast' ai, 

37 Zot, la t' i besoy ? EJe Iesui i tfa. EJe e kë pame, eJe ast' 

38 ai ki fl'et baskç me tui. EJe ai #a, Besoy, o Zot, ede e 
aJuroi. 

39 Mbasandai Iesui #a, Une kam arJunç nde kete bote per 
guk, lii te sofin' ata Ki nukç sofine, ede te bahenç te verbet' 

40 ata ki sofinç. EJe sa isinç prei Fariseis baske, me atS 
ndçguene keto, ede i #ane, Mos yemi ede na te vërbete? 

41 Iesui u £a atune, Nde Isite te vërbetç, s' dote kisite fay : 
por tasti tfoni, Se sofime; fayi yuei pra mbet. 

1 KAP. X. Per te vertët, per te vertët po u $om yuve, 

Ai l£i nuke hun ndeper deret nde obof te denvet, por hupen 

% getiu, ai aste vieJes ede kursar. Por ai Iki hun ndeper deret, 

3 ast' bariu i Jenvet. Portari i tsel' dërenç keti; ede Jente 
ndçgoyne zanin' e ati: ede tfefët Jent e vet me ëmene, ede 

4 i ndsier. EJe kur te ndsiefi Jent' e vet, vete perpara atuneve, 

5 eJe dent' e mafinç mbrapa: sepsë ngofine zanin' e ati. Por 
te hueyinç s kane me e mafe mbrapa, por kane me ikunç 
prei ati: sepsë nuke ngofine zanin' e te hueyvet. 

6 Ketë parabul' u #a atune Iesui: por ata nuke muerne 
vest kis Isine keto la u fl'iste atune. 

7 Iesui pra u #a atune prap, Per te vertët, per te vertët 

8 po u #om yuve, se une yam dera e Jenvet. Gritfe sa er<9ne 
para meyet, yanç vieJesa ede kursare: por oente nuk u 

9 ndeguen' atune. Une yam dera: ndç hufte kusi prei anese 
s'eme, ka me uspetuem, ede ka me hum' e ka me dal'une, 

10 ede ka me getunç te kulotune. Viedesi nuke viën per tieter 
ga t vets per me viedun' e me ^erun' e me prisunç: un' erJa 

11 ki te këne yete, ede ta kënç tëpere. Une yam bariu i mir§: 

12 bariu i mire vë yeten' e vet per Jent. Por punçtori, ede ai 
lci s' aste bari, te tsilit s' yanç dent' e vet, vë orë iiykune 
tue arJunç, ede le Jentç, e iken: e^e uyku i fembën, ede 

13 spçrdan Jentç. EJe punetori ikçn, sepsë aste punçtuerj e 6I0NNI X. 197 

14 s' ka gaife per Jent. Unç yam bariu i mire: ede ngof t§ 

15 miyate, eJe ngifem prei s§ miyas. Sikurse Ati m§ ngef, ede 

16 un§ ngof Atin§: ede ve yët§n§ t'eme p§r Jent. Kam ede t§ 
tiera Jen, Ki s'\an§ prei keti olofi: m§ duhete t' i mbefëtf 
eJe ato: ede kan§ me ndçguem zanin§ t'em; e<Je ka me ubam§ 

17 ni tuf§, e ni bari. Perandai Ati m§ do, sepsë un§ vë yëten§ 
18teme, Iki ta maf per-s§-si. Askusi nuk' e ngrë prei meyet, 

por un e vë prei vetiut: kam pustët me e vume, ede kam 
pustët me e maf§ prap. K§te porosi e mora prei t'im-ët. 

19 P§r-s§-ri pra uba t§ skief§ ndermiët Iudevet per keto 

20 fyafe. EJe sum§ vetç prei atuneve #osin§, Ka dialine, ede 

21 ast' i tsemëndun§; p§rse i ndegoni? T§ tier§ #6sin§, K§to 
fyafç nuke yan§ fyalç t§ dialosuni : mos mundete diali me 
u tsëfun^ sut§ t§ vërbenavet ? 

22 EJe uba festa e te p§rt§rimevet nd§ Ierusalem. 

23 EJe Iesui ëtsete nd§ tempul, nde kamaret te Solomonit. 

24 Iudëit§ pra e tëarkuene, ede i #osin§, Kus kur§ mba l'i^une 
spirtine t'an§? nde yë ti Kristi, na tfiiei mbala-fake. 

25 Iesui upergëlc atune, U tfas§ yuve, ede nuk§ tesoni. 
Punet§ Iki bay un§ mb' ëm§nit te t'im-ët, keto desmoyn§ 

26 per mue. Por yu nuk§ besoni, sepsë nuk§ yëni prei denvet- 
21 mia, sikurse u tfase yuve. Aent' e mia ndegoyne zanin§ t'em,. 

28 ede un' i ngof, eJe m§ mafin§ mbrapa. EJe un' u ap atune 
yeten' e pa-soseme; ede s'kan§ me nupun§ per gi#§ yëten§, 

29 ede askusi s' ka me i fembuem prei dores§ s'eme. Em-Ate 
Iki m' i ka dan§ ast§ ma i ma# se te gi<9§, ede askusi 

30 s' mundete me i fembuem prei dor§se t'im-ët. Un' ede Ati 
yemi ni. 

31 Prap pra Iudëite kapn§ gure per me hëJun§ mbi atë. 

32 lesui upergëlc atune, U diftova yuve sum§ pun§ te mira 
prei t'im-et; per ts' fare pune prei asos m§ fifni me gur§ ? 

83 Iudeit' i up§rgekn§, tue #an§, Nuk§ t§ fafim§ me gure per 

pun§ te mire, por per vlasfimi; sepsë eJe ti, tue kenun§ 

34 nieri, ban vëtehen§ tande Per§ndi. Iesui up§rgë]£ ati^ne, 198 &IONNI X. XI, 

A nuk' aste skruem nde tiget tuei, Unç tfase, Yeni 

35 perendina"? Nde tëofte se u £a perendina atgneve, mbç t§ 
tsilet' uba fyal'a e Perendise, e^e skrona s' mundete me 

36 uprisunç; atë Jci sentenoi Ati, ede e dergoi nde botet, yu 
$oni, Se vlasfimon, sepsë $asç, Yam i Bir' i Perendise? 

37, 38 Nde mos bafsa punet' e t'im-ët, mos m§ besoni. Por nd§ 
bafsa, e nde mos besofsi mue, besoni-u punevet : Ki tç ngifni 
e^e te besoni, se Ati aste tek unç, ede une tek ai. 

39 Kerkoysine pra prap me e zane: por duef prei dores* 
atuneve. 

40 E£e skoi prap pertey lordanit, nde vend ku iste Gionni 

41 perpara tue pagezuem; ede mbeti atie. EJe sume vetf er^n^ 
tek ai, ede tfosine, Se Gionni nuke bani as ndom merekuli: 

42 por gi#e sa #a Gionni per ketë, lsine te verteta. EJe sum§ 
t*^ i besuen' atië. 

KAPTINA XI. 

1 "Ede iste ni m'm semune, Lazari, prei Betfanie, prei 

2 krue-katundit Marise ede Mar#ese se moteres' asai. (EJe 
Maria iste ayo lci 2eu Zotinç me voy eret, eoe mpesiu 
kambet' e ati me fl'oket e veta, te tsilese i velai Lazari iste 

3 semune.) Te motçrate pra dergiiene tek ai, tue #ane, Zot, 
ke tek aste semune ai IH do ti. 

4 EJe lesui kur ndegoi, #a, Ayo semunde nuk' aste pçr 
vdeke, por per faftin' e Perendise, la te lavdohet' i Bir' i 
Perendise me ane te asai. 

5 EJe Iesui donte Martfen' e^e te moterçn' e asai e^e 

6 Lazarinç. Kur ndegoi pra se aste semune, atehere mbeti du 

7 ditt mb' atë vend ku iste. Mbasandai mbas kçsai u tfotç 

8 disëpuyvet, Lete vemi prap nde ludë. Disepuyt' i #one, 
Rabbi, tasti Iudeite kerkoysine me te fafune me gure, ede 

9 prap vete atië? Iesui upergëlc, A s ka du-mbe-^ët ora dita? 
nde ëtsete kusi ditene, nuke fesKët, sepse sef driten' e kesai 

10 bote. Por nde ëtsete kusi natene, fes&ët, sepsë s'ka dnte nd'atë. dlONNI XI, 199 

11 Keto 0a: e<5e mbasandai u 0ot' atune, Lazari miku une, 

12 fyeti; por vete Iki ta slcoy. Disëpuyt e ati i tfanç pra, Zot, 

13 ndç pastç fyëtune, ka me spçtuem. Por Iesui kiste tfane. per 
vdeken e ati: por ata kuytuenç se tfote pçt te fyëtunit' e 

14 gumit. Atehere pra Iesui u #a atune mbala-fake, Lazari 

15 vdilc. EJe gezohem per yu, Isi te, besoni, sepsë nukç lcës' 

16 atië: por l'ete vemi te kai. 0omai pra, ai la tfohei Binok, 
u €>a disëpuyvet sokevet vet. Letç vemi ede na, Iki t§ 
vdësime baskç me ate. 

17 Kur er^i pra Iesui, e geti se kiste tasti kater ditt nd§ vor. 

18 EJe Betfania iste ngat Ierusalemit, afçr pëse-mbç-Jëte 

19 stadie. EJe sume vetç prei Iudeis kisin arJune te Mar#a e 
£0 te Maria, pçr me i ngusuluem per te velan' e atuneve. Martfa 

pra kur ndegoi se po viën lesui, i duef perpara: ede Maria 
ndëyti nde stepi. 

21 Martfa pra i 0a Iesuit, Zot, nde kisie liënune kçtu, 

22 em-vela s' kiste per me vdëkune. Por ede tasti e diy, se sa 

23 t' i l'upis Perçndise, Perendia ka me t i dsine. lesui i tfot' 

24 asai, Ut-vçla ka me ungalune. Martfa i 0ote, E diy se ka 

25 me ungalune mbe te ngalemen e sç mbrapmese dite. Iesui 
i #a asai, Une yam e ngalemeya ede yeta : ai tëi me beson, 

26 eoe nde vdekte, ka me fuem. Ede gi0e-kus Iki fon ede m§ 

27 beson, s' ka me vdëkune per gi#e yëtene. A beson ketë? 
I tfote, Po, Zot : une kam besuem, se ti yë Kristi, i Blr' 
i Perçndisç, IK kë arJunç nde botçt. 

28 E£e si #a keto, vote e tferiti psefas Marine te moteren' 

29 e vet, e i #a, Miestri aste ketu, ede po te #§rët. Ayo kur 

30 ndegoi, tsoheiç spëit, e viën tek ai, (Iesui ede s' kiste arJune, 
nd§ krue-kaulnd, por iste nd' ate vend la i duef pçrpara 

31 Martfa). Iudëitç pra H:i Isinç baskç me ate ndç stepi tue 
ngusuluem atë, kur panç Marinç se ungnt spëit ede duel', 
i votne mbrapa asai, tue tfane, Se po vete ndç voft, per 
me Kyam' atie. 

82 Maria pra si erJi atu ku iste Iesui, ede pa ate, i ra ndçr 200 GIONNI XL 

kambe, tue i tfane, Zot, nde lsie ketu, vçlai s' dote m§ 

33 kiste vdëkune. Iesui pra kur pa ate tue tëyame, eJe ata 
Iudeite Iki kisin' ar^une baske me atS tue lcyame, samtini 

34 nde spirt, e uperzie, ede #a, Ku e këni vilme? I #6ne, Zot, 
35, 36 eya e sif. Iesui derdi l'ot. Iudëitç pra tfosine, Sif sa e 

37 paseka dasune ! Por disa prei asis tfanç, Nuke mundei 
kui Iki tsel'i sut' e tç vërbetit, me bame lu tç mos vdiste 
ede kui ? 

38 Iesui pra pçr-se-ri tue samtime nder vetehe viën nde voft. 

39 EJe iste ni spele, eJe mbi atë iite vume ni gur. Iesui #ote, 
Ngreni gurine. Maria e motera te vdëkunit i tfote, Zot, 

40 këfbete tasti: sepsë aste kater dits. Iesui i #ote, Nuke t§ 
#ase, se nd§ besofs, kë me pame l'aftin' e Perendise? Ngritnç 

41 pra gurinç, atië ku iste vum i vdëkuni. EJe Iesui ngriti 
sute perpiete, e #a, Ate, te fal'em ndersç, se me ndegove. 

42 EJe un' e disiem se perhere mç ndegon : por kçt$ e #ase 
per /^l populine ln ri ketii fe#, ki te besoyne se ti me 

43 dergove. — EJe si #a keto, bertiti me zl te ma#, Lazar, eya 

44 yaste. EJe i vdëkuni duel', l'IJune kambçt' e duerte me 
pel'hura, ede fakeya e ati mpestiele me rize. Iesui u #ot' 
atune, Sgitfnia, ede lmia me votune. 

45 Sume vete pra prei Iudeis ki kisin' arJunç te Maria, eJe 

46 pane sa bani Iesui, i besuenç. Por disa prei asis skuene te 
Fariseit, ede u #an' atune sa bani Iesui. 

47 Krue-priftenitç pra ede Farisëite permbelotfne baske- 
ndëytie, ede tfosinç, Kis tç bayme ? se kui nieri ban sume 

48 m§rekulia. Nde l'ansim atë kestu, te gi(9e kane me i besuem : 
ede kane me ar^une Romanet', e kane me prisun' ede vëndin§ 

49 t'anç ede kombinç. EJe ni prei asis, Kaiafa, Iki iste Krue- 

50 prift i atl viti, u #a anune, Yu nukç dini asga, as nuk§ 
mendoheni, se astç mire per në me vdëkune ui nieri per 

51 populine, e^e tç mos hupi gii9e kombi. — EJe kçtë nuk' e 
^a prei vetiut : por, tue lcënune Krue-prift i ati viti, profetizoi 

62 se lesui kiste per me vdëkune per kombine; ede yo p§r GIONNI XI. XII. 201 

kombine vëtemç, por ki tç mbefedi mbe ni ede diël'mt' e 

Perendisç iLi lsinç sperdame. 
53 Tse mb' atë ditç pra bane kçsile, per me e vrame. 
5i Pçrandai Iesui nuk' ëtsete raa mbala-falce ndçper Iudeit; 

por skoi prei andey ndç ni vend ngat skretinçse, nde ni 

tëutet la tfohet Efraim, ede atië skonte kohenç baskç me 

disëpuvt' e vet. 

55 EJe iste ngat paska e Iudevet: ede sume vetç prei atl 
vendi hupne ndç Ierusalem para paskese, Iki te lnroyinç 

56 vetevëtehenç. Kerkoysine pra Iesunç, ede i tfosine niani 
tietrit tue ndënune nde tempul, Kis u dukete yuve? se 

57 s' ka me arJunç per festçne ? EJe Krue-priftenit' e Farisëite 
kisine porositunç, nde e marte vest kusi se ku aste, t' api 
za ln ta zane. 

KAPTINA XII. 

1 Iesui pra, gaste ditt para paskese, erJi nde Be#ani, atië 
ku iste Lazari Iki pat vdëkune, te tsilin' e ngali prei se 

2 vdëkunis. EJe i banç darkç atië; eJe Martfa serbente : ede 
Lazari iste ni prei asis )Li fiysine ndç mesale baske me atë. 

3 Ateherç Maria muer ni l'itre voy eret prei nardi te pa- 
perziem, sumç te strëite, eJe fëu kambet' e Iesuit, ede 
mpesiu kambçt' e ati me floket' e veta : ede stepia umbus 
me eren' e vovit. 

4 Ni pra prei te du-mbç-<?ëte disepuyvet atl, Iude Iskarioti, 

5 t biri Simonit, ai ki kiste me e tratftuem, tfote, Pçrsë tç 
mos sitei kiii voy eret tre lnnd dinare, e te nëpei ndeper 

6 te vobëk ? E^e tfa ketë, yo se kiste gail'e ai per te vobekit; 
por sepsë iste vieJes, ede kiste kuleten' e astervet, ede 

7 mbante lns vihesine nd 1 ate. Iesui pra #a, Len-e : se e rueiti 

8 per diten' e se vomemesç s'eme. Sepsë te vobelat' i keni 
pçrhere baske me vëtehe; por mue nukç me këni pçrhere. 

9 Sumç gindeye pra prei Iudeis muer vest se ast atië : ede 
er^nç yo pçr Iesune vëtçme, por Iki tç sofin' ede Lazarinç^ 202 GIONNI XII. 

10 te tsilin' e ngali piei se vdëkunis. Por Krue-priftenite bane. 

1 1 kesile per me vram ede Lazarine : sepsë sume vetç prei 
Iudeis skoysinç per atë, ede i besoysine Iesuit, 

12 Nde nëseret sumç gindeye Iki kisin' arJune per festene, kur 
ndeguene se viën Iesui nde Ierusalem, muerne dega hurmas, 

13 e^e i duel'ne perpara me e pritune, ede tfefitsine Hosanna: i 
bekuem asf ai ki viën mb' ëmene te Zotit, Mbereti i Israelit. 

14 E^e Iesui geti ni pol'ist, ede ndejti mbi ate; sikurse ast§ 

15 skruem, Mos ki frike biy' e Sionit: \te Mbereti ut te viën 

16 ndënune mbi polist gomareye". Ede disëpuyte nuk' i muerne 
vest keto perpara hërese : por kur ul'avdue Iesui, atehere u 
rane nder mend atune, se keto lsinç skruem per atë, e^e 
keto i ban' ati. 

17 Gfindeya pra Iki iste baske me atë desmonte, se #ifi 

18 Lazarinç prei vofit, ede e ngali prei se vdëkunis. Pçrandai 
ede gindeya i duel' perpara, sepsë ndegoi se ai kiste bam§ 

19 kete merekuli. Farisëite pra tfane niani tietrit, Vëni orë 
se nuke bani ga te mirç yu ? Ike bota te skoi mbrapa atl. 

20 EJe isin§ disa Grekç ndçrmiët atuneve ki kisine hupune 
2\ per me aduruem per festene. Keta pra ertfne te Filippi Jci 

iste prei Betfsaidase Galilese, ede i lutesine, tue 6ane, Zot, 

22 dueme me pame Iesunç. Filippi viën e i tf ot Andreut : 

23 ede per-se-ri Andreu ede Filippi i tfone Iesuit. EJe Iesui 
upergëk atune, tue tfane, ErJi ora per me ulavduem i Bir' 

24 i nieriut. Per te vertët, per te vertët po u tfom yuve, Nde 
mos rafte kolteya e ngrSnit nde dët e te vdesi, mbet vëteme: 

25 por nde vdekte, biye sume peme. Ai la do yeten' e vet, ka 
me e vdiefe; ede ai Iki ka meni yeten' e vet nde ketë bote, 

26 ka me e rueitune per yeten' e pa-sosemç. Nde me serbeftç 
kusi, l'ete me mafi mbrapa; ede ku te yemi une, etië ka 
me tëenun' ede serbçtori em: e^e nd§ mç serbefte kusi, Ati 

27 ka me e nderuem. Tasti spirti em aste perziem; ede Ikis t§ 
^om ? Ate, speto-me prei kesai orçse : por perandai erda, 

28 mbe kete ore. Ate, lavdo ëmeninç tand. GIONNI XII. 203 

Erdi pra ni za prei luelit, "Ede e lavdova, eJe prap 

£9 kam me e l'avduem. Gindeya pra, Iki kiste nderiun ede 

ndçg5i zanine, 0oste, Se uba bumbulime : t§ tierç tfosine, 

30 se i fol'i engul. Iesui upçrgëlc e 6a, Ai za nuk uba per 

31 mue, por per yu. Tasti astç guk i kesai bote : tasti urJenari 
82 i kçsai bote ka me uriëJunç yast§. E?e une, nd§ ungritsa 

prei dëut, kam me terhëkune t§ gitfç mbas vet§vët§hes§. — • 

33 (Ede tfoste k§te, tue diftuem me tse farç vdeke kiste me 
vdëkunç.) 

34 Gindçya i upergëlr, Na kemi ndeguem prei ligçse, se 
Kristi mbet per gi#§ yëtene : Si #ue pra ti, Se i Blr i 
nieriut duhete me ungritune ? tsili aste kui i bir i nieriut ? 

35 Iesui pra u #a atune, EJe pak kohe drita aste baske me yu. 
Etsçni kus sa te këni dritene, per mos me u zan§ yuve 
ef§sina : sepsë ai ki etsen nd efesin§t nuk§ di se ku vete. 

36 Kus sa te këni drit§ne, i besoni drit§s§, lu te baheni t§ biyt' 
e drit§se. — K§to fol'i Iesui, ede iku, e ump§sëf prei atuneve. 

37 Por ndon§se ai bani ka&i merekulia perpara atuneve, 
nuk i besuen§ : p§r me umbiisune fyal'a e profetit Isaise Iki 

38 #a, Zot, tsili i besoi predikimit t an§ ? e^e mbe tsilin 

39 usbul'ue krahi i Zotit ? P§randai nuke mundesim§ me besuem, 

40 sepsë per-s§-ri #a Isaia, Verboi sfrt' e atuneve, ede asperoi 
zëm§ren e atuneve, ki te mos sofin§ me sut, ede t§ mos 
mafine vest me zëmren§, ede te mos ketfëhene ln t i sendos . 

41 Keto #a Isaia, kur pa l'aftin e ati, ede fol'i per atë. 

42 Por sum§ v&p ede prei te pares i besuene : por prei 
frzkçsç Farisevet nuke fefeysine, Iki te mos bahen§ yaste 

43 synagog§s§ : sepsë desne l'aftin e niërez§vet ma tep§re se 
l'aftin e Perendise. 

44 Fide Iesui b§rtiti e 0a, Ai l£i me beson, nuke beson mue, 

45 por ati lci m§ d§rgoi. EJe ai lci vë orë mue, vë orë atë ki 

46 me d§rgoi. Une kam arJune drite te bota, ki te mos mbesi 

47 nd efesine gi#§-kus t§ me besoye. EJe nd§ nd§goft§ kusi 
fyal§t e mia, eSe t§ mos besoye, un§ nuk e gukoy: sepsë m GIONNI XII. XIII. 

48 nuk' erJa me gukuem bot§ne, por me spetuem botene. Ai 
lci m§ he# post§, ede nuke pret fyalet' e mia, ka se kus ta 
gukoy§ : fyala lci fofa, ayo ka me e gukuem nd§ t§ 

49 mbrapmene dite. Sepsë un§ nukç fota prei vetiut; por Ati 
£i m§ d§rgoi, ai me l'a porosi, ]Hs t§ #om, e l£is tç fl'as. 

50 EJe e diy se porosia e atl aste yët e pa-soseme : une pra 
sa fl'as, sikurse me ka tfanç Ati, kestu ffas. 

KAPTINA XIII -XVI. 

1 EJe perpara fëstese paskese, Iesui tue ditun§ se i erJi 
ora, per me sdrupunç prei ke&ai bote tek Ati, sepsë i desi 
te vëtete M ninç te bota, Kus se mbrapmi i desi. 

2 EJe si uba darka, {ede diali tasti i kiste vume nde zëm§r§t 

3 Iud§ Iskariotit, te birit Simonit, lu ta tra#toy§;) Iesui tue 
ditune se Ati ia ka Jane nder duer te gi#a, ede se duel 

4 prei Perçndisç, eJe vete te Perendia, tsohetç prei darkesç, 
ede sves pëtkate, ede muer nl rize, e mpçstoli vëtehenç: 

5 mbasandai vë uye nde l'egën, ede filoi me u fame kambçte 
disëpuyvet, ede me ua psime me atë rizene ln iste mpçstiele. 

6 Viën pra te Simon Pietri: ede ai i #ote, Zot, ti me la.n 

7 kambçte ? Iesui upergëk e i #a, Atë Iki bay une, ti nuk' 

8 e di tasti, por kë me e ngofune mbasandai. Pietri i #ot§, 
S' kë me lam§ kambet' e mia per git9ç yët§n§. Iesui i 

. 9 upergëlr, Nde mos te lafsa, s kë piese me mue. Simon 
Pietri i #ote, Zot, yo kambet e mia vëteme, por ede duerte, 

10 ede kruete. Iesui i #ot§, Ai ln aste l'am§ s ka nevoyç vets 
me fame kambetç, sepsë ast§ gi#e i l£irut§ : ede- yu yëni tç 

11 lurut§, por yo te gi#§. — Sepsë e dinte ate lci kiste me e 
tratftuem; perandai #a, Nuke yëni te gi#§ te Inrute. 

12 Mbassi u lau atune pra kambete, ede muer petkat' e veta, 
ndëyti p§r-s§-ri, e u #a atune, E dini se lus u bana yuve ? 

13 Yu me tfefitni Miest§r eJe Zot : ede mire #oni; sepsë yam. 

14 Nde u l'ava yuve kambet§ pra une Zoti ede Miestri, ede yu 

15 këni detur§ me i Iam§ kambete uiani tietrit. Sepsë u Ias§ &IONNI XIII. 205 

yuve sembçlture la te tSni ede yu sikurse u bana une yuve. 

16 Per te vçrtët, p§r t§ vertët po u i9om yuve, Se nuk' aste 
serbçtori mS i ma# se i zoti vet; as i derguemi ma i ma# 

17 se ai lu e ka derguem. Nd§ ditsi kçto, yëni te lumunç nde 

18 i lafsi. Nuk§ 0om heto per t§ gi#§ yu: un' i diy tsilete kam 
sgëJunç : por Iki t§ mbusete skrona, Ai lti ha buk§ baske 

19 me mue, ngriti skel'min' e vet kundrç meye. Tse tasti po u 
tfom yuve kete para se t§ bahetç, la t§ besoni kur t§ bahete, 

20 se une yam. Per t§ vertët, per t§ vertët po u tfom yuve, Ai 
ln t§ presi ate la te dergoy ime, ka pritunç mue; ede ai ln 
te mç presi, ka pritun' atë Iki me dergoi. 

21 Iesui mbassi tfa keto, i uperzie spirti, ede desmoi, e 
0a, P§r t§ vçrtët, p§r t§ vertët po u tfom yuve, se rii prei 

22 yus ka me me tratftuem. Disëpuyte pra sikoysine niani 

23 tiëtrine, tue uhabitune p§r tsilinç #ot§. EJe rii prei disëpuyvet 
ati iste mpçstëtune nd§ git te lesuit, t§ tsiline Iesui e donte. 

24 Simon Pietri pra i ban me seri§, lii ta puesi tsili ast' ai la 

25 tfote pçr ate? EJe ai xa nd§ krahanuer te Iesuit, e i #ot§, 

26 Zot, tsili ast' aif Iesui p§rgëgete, Ai aste, la un§ kur te 
nguey bukene kam me i <?an§. E<Je ngëu buken' e ia da 

27 Iude Iskariotit, tç blrit Simonit. E^e mbas buk§s§, atçhere 
Satanai huni mb' ate. Iesui pra i tfote, Kis kë pçr me bamç, 

28 ban-e spëit. EJe askusi prei atuneve la isin§ ndënune nde 

29 mesale nuk' e muer vest k§tl fyaTç, per se i #a. Sepsë disa> 
kuytovsine, se Iesui i tfote, ,Bliy las na duhenç p§r fëst§n§; 
a me Jane ndorii ga send nder t§ vobëli : sepsë Iuda kiste 
kul'et§n e ast§rvet. 

30 Ai pra, si muer bukene, duel yast§ pemihere : ede iste 

31 nat§. Si duel pra, Iesui Oote, Tasti ul'avdue i Blr' i nieriut, 

32 ede Perendia ul'avdue nd' >ate. Nd§ ul'avdue Per§ndia nd' atë, 
ede Per§ndia ka me e lavduem nde vetevët§hen§, ede 

33 perniher§ ka me e lavduem. Diel'mflit' e ml s ede pak yam 
baske me yu. Dot§ m§ k§rkoni : ede sikurse u #as§ Iudevet, 
Se atië ku vete une, yu nuke miindeni me arJune, po u* 

18 206 GIONNI XIII. XIV. 

■* 

34 £om tasti ede yuve. U la yuve nl porosi te rë, Te doni 
niani tiëtrine; sikurse un' u desa yuve, e^e yu te doni niani 

35 tiëtrine. Prei kesai kane me u ngofune yuve te gi#e, se 
yeni disë]3uyt' e mi, nde patsi dasunl niani mbe tiëtrinç. 

36 Simon Piesri i 6>ote, Zot, ku vete? Iesui i upergëtë, Atië 
ku vete unç, ti nuke mundes tasti me me mafe mbrapa; por 

37 mbasandai kë" me me maf§ mbrapa. Pietri i tfote, Zot, persë 
nuke mundem tasti me t§ mafe mbrapa? kam me vumç 

38 yëtene t'eme per tui. Iesui i upergëK, Kë me vume yëtene, 
tande per mue ? Per te vertët, per te, vertët po te #om, 
S' ka me kçnduem geli, tëus sa te me mohoys tri here. 

1 KAP. XIV. Lete mos perzlhete zëmera yuei : besoni 

2 Perendise, besoni ede mue. Nde stepit tç t'im-ët yane sume 
te ndënuna: eJe nde mos isinç, kisiem me u #ane yuve : 

3 vete me u bame yuve gati vend. Eoe si te vete e t' u bay 
yuve gati vend, viy per-se-rl, ede kam me u mafe yuve 
per-ane vetevëtehese, tëi te yëni eJe yu atië ku yam une. 

4 E^e atië ku vete une e dini, ede u^en' e dini. 

5 Oomai i #ote, Zot, nuke dime se ku vete; eSe si mundemi 

6 me ditun' u^ene ? Iesui u i9otç, Une yam u Ja, eJe e verteta, 

7 e^e yeta : askusi s' viën tek Ati, vets prei anese deme. Nd§ 
kisite ngofune mue, dote Hsite ngofun' ede t'em-Ate: e^e 
tse tasti e ngifni, ede e këni pame. 

8, 9 Filippi i #ote, Zot, difto-na Atine, ede na mbaston. Iesui 
i tfote, Kaln kohe yam baskç me yu, ede s' me kë ngofune, 
Filipp? ai Ki ka pame mue, ka pame Atine; e ltus #ue ti, 

10 Difto-na Atinç ? Nuke beson se une yam tek Ati, eJe Ati 
aste tek une? fyal'ete lu u fl'as une yuve, nuk' i fl'as prei 

11 vetiut: por Ati la mbet tek une, ai ban punçte. Me besoni 
se unç yam tek Ati, ede Ati aste tek une: por nde mos, 

12 me besoni per ato punet. P§r te vçrtët, per te vertët po u 
#om yuve, Ai Ki beson mue, ka me bam' e^e ai ato punetç 
Iki bay une; ede ka me bamç ma te meJa se keto; sepsë 

13 une. vete tek Ati. Ede Kis te lupni mb' ëmenit t'em, kam GrONNI XIV. 207 

14- me e bame, per me ulavduem Ati te Biri. Nde l'upsi ga 

mb' ëmenit t'em, une kam me e bame. 
15, 16 Nde me doni, rueni porosiat' e mia. E$e une kam me 

i ul'utun' Atit, ede ka me u dane yuve ni tieter Ngusulimtar, 

17 la te mbesi baske me yu per gitfe yëtenç, Spirtin' e se. 
vertëtesç, te tsiline bota s' mundete me e mafe, sepsë nuk' 
e stf, as nuk' e ngef: por yu e ngifni; sepsë mbet per-anç 

18 yus, ede ka me Kënune nder yu. S' kam me u Iane yuve tç 

19 vorfene: viy te yu. EJe lii pike hcre, ede bota nuke me sef 
ma; por yu me sifni: sepsë une foy, ede yu këni me fuem. 

20 Nd' atë dite yu këni me e ngofune, se une yam tek em- 

21 Ate, e^e yu tek unç, ede une te yu. Ai la ka porosiat' e 
mia, ede i ruen, kui ast' ai la mç do: ede ai la me do, ka 
me udasunç prei t'im-ët, ede une kam me e dasune, ede kam 
me diftuem vetevëtehene tek ai. 

22 Iuda i tfote, (yo Iskarioti), Zot, Ilis uba Iki kë me diftuem 

23 vetevëtehene te na, ede yo te bota ? Iesui upergë& e i #a, 
Nde. me daste kusi, ka me rueitune fyalenç t'eme, ede era- 
Ate ka me e dasune, ede kemi me ardune. tek ai, ede kemi 

24 me bamç t§ ndëiiunç tek ai. Ai Ki nuke me do, nuke ruen 
fyalet' e mia : ede ayo fyal'a ki ndegoni, nuk' ast' ëmeya, 

25 por e Atit la m§ dergoi. Keto u fol'a yuve, sa gindem baske 

V V ^ 

26 me yu. Por Ngusulimtari, Spirti Sent, te tsiline ka me e 
dçrguem Ati mb' ëmenit t'em, ai ka me u mesuem yuve te 
gi#a, ede ka me u prumç yuve nder mend gi<9§ sa u kam 

27 tfane yuve. Po u ta yuve palctim, po u ap yuve paktimine 
t'em : yo sikurse e nep bota, ua nap une yuve. Zëmera yuei 

28 l'ete mos perzihetç, as mos frikohete. Ndeguete se un' u 
tfase yuve, Vete, ede viy te yu: nde me doysite, kisite me 
ugezuem se u tfase yuve, Vete tek Ati : sepsë em At' aste 

29 ma i ma# se une. E^e u tfase yuve tasti, para se te bahete, 

30 la te, besoni kur te bahete. Nuke dote fl'as ma sume baske 
me yu; sepsë po viën urJenari i kesai bote, ede s' ka me 

31 bame asga me mue. Por la ta ngofl bota, se due Atine, ede 208 GIONNI XV. 

sikurse me porositi Ati, kestu bay. Tsohi, lete vemi prei 
kenduy. 

1 KAP. XV. Une yam vësti i vertete, eoe em-At' aste bul'ku. 

2 Ts' do har dl Iki te mos biere pem§ tek une, e keput : e de 
ts' do \ki biye peme, e laron, la te biere ma tëpere peme. 

3 Tasti yu yëni te kirute, per atë fyale la u kam fol'e yuve. 

4 Mbetni tek une, eoe unç te yu. Sikurse haroia s' mundete 
me prumç peme prei vetiut, nde mos mbette nde vëstç: kestu 

5 as yu, nde mos mbetsi tek une. Une yam yësti, yu yëni 
har^iate : ai ki mbet tek une, eoe une tek ai, kui biye sumç 

S peme : sepsë pa mue s' miindete me Lame asga. Nde mos 
mbette kusi tek unç, hioete yaste porsi haroia, ede tfahete; 
mbasandai i mbel'eoin' e i hëoine nde ziafm, e^e digene. 

17 Nde mbetsi tek unç, ede fyal'çt' e mia ndç mbëtsine te yu, 

8 dote l'vipni las te doni, e^e dot' u bahete yuve. Em-Ate 
l'avdohete nde ketë, la te bini sume peme; eoe kfitu dote, 
yëni disëpuyt' e mi. 

9 Sikurse m§ desi Ati, ede un' u desa yuve : mbetni ndç 

10 dasuait t'eme. Nde rueitsi porosiat' e mia, këni me mbëtune 
nde dasunit t'eme; sikurse une rueita porosiat' e t'im-ët, 

1 1 ede mbes nde dasunit t ati. U fola yuve keto, la te mbessi 
gezimi em mbç yu, eoe gezimi yuei te yete plot. 

12 Keyo astç porosia eme, te doni niani tiëtrine, sikurse u 

13 desa yuve. Askusi s' ka ma te made dasuni se kçtë, la te 

14 vëye kusi yeten' e vet per mikt e vet. Yu yëni mikt' e mi, 

15 nde bafsi gi<9e sa u porosis yuve. Nuk' u #om yuve ma 
serbetorç, sepsë serbetori nuke di se las ban i zoti : por u 
tfase yuve mik, sepsë u diftova yuve gi#e sa ndegoya prei 

•16 tim-ët. Yu nuke me këni sgëoune, por un' u kam sgëJunç 
yuve, ede urJçnova yuve, la te skoni e te bani peme, ede 
pema yuei tç mbesi : la t' u api yuve, las t' i l'upni Atit 

17 mb' ëmenit t'em. Keto u porosis yuve, te doni niani tiëtrinç. 

18 Nde u mafte meni bota, dinia se ka mafe meni mue ma 

19 perpara yus. Nde yeni prei bot§sç, bota dotç donte te vëtin^: GIONNI XV. XVI. 209 

por sepsë nuk§ yëni prei botçsç, por un' u s^oda yuve prei 

20 bot§se, perandai bota u ka meni yuve. Kuytoni fyafene ]a 
u tfas' un§ yuve, Nuk aste serbetori ma i ma£ se i zoti. Nd§ 
ndolcne mue, kan§ me ndiekun ede yuve : nd§ rueitnç 

21 fyalfene t'eme, kan§ me rueitun' ede tueyene. Por gitfç kçto 
kane me ua bame yuve per ëmnine t'em, sepsë nuke din' 
atë ki me dergoi. 

22 Nd§ mos kisiem artfun' e te mos u kisiem folun' atune, 
nuke dot§ kisine f ay : por tasti nuk§ kane skak per fayin' 

23, 24 e vet. Ai Iki ka meni mue, ka meni e^e t'em-At§. Nde 
mos kisiem bame nd§r ata ato pun§t§ ki s' i ka bam' as 
ndoiii tieter, nuk§ dofç kisine fay : por tasti ede pan§, ede 

25 muern§ m§ni ede mue, ede t'em-At§. Por keyd ub&, Iki te 
mbuset§ fyal'a lki aste skruem nde ligçt t' atune, Se me 
muerne meni pa skak." 

26 Por kur te viy§ Ngusulimtari, te tsilin§ kam me u derguenv 
un§ yuve prei Atit, Spirti i se v§rtët§s§, i tsili dei prei 

27 Atit, ai ka me desmuem per mue. Por ede yu desmoni^ 
sepsë tse perpara hër§s§ yeni baske me mue. 

1 KAP. XVI. U fora yuve k§to, la te mos skandal'izoheni. 

2 Kan§ me u bame yuve yaste synagog§se: por viën nl ore^. 
Iki kusdo t' u vrasi yuve, me i udukun§ se biye lutçye te 

3 Perendia. EJe kan§ me u bame yuve keto, sepsë s ngofne 

4 Atin§, as mue. Por u fola yuve k§to, Iki t' i kuytoni, kur 
t§ viye ora, se un' u #ase yuve. Ede nuk u tfas§ yuve keto 
tse p§rpara hër§s§, sepsë lsiem baske me yu. 

5 Por tasti vete tek ai lci m§ d§rgoi, ede as ndoni prei yus 

6 nuke m§ puet, Ku vete? Por sepsë u fol'a yuve keto, iJenimi 
mbusi zëmrene tiiei. 

7 Por un§ po u #om yuve te v§rtët§ne, se aste mire p§r yu 
me ikun un§ : sepsë nd§ mos iksa, Ngusulimtari s' ka me 
arJun§ te yu; por mbassi te vete, kam me e d§rguem te yu. 

8 Eoe ai kur te viy§, ka me lnrtuem boten§ per fay, ede per 

9 dreit§m, ede per gutë: p§r fay, sepsë nuke m§ besoynej £1G GIONNI XVI. 

10 eJe per dreiteni, sepsë vete tek em-Ate, eSe nuke m§ sifhs 

1 1 ma; eSe per gulc, sepsë urJenari i kesai botes' ugukue. 

12 Eoe kam sume me u €ane yuve, por tasti nukç mundeni 

_ V 

13 me i bartune. Por kur te viye. ai, Spirti i se vçrtëtesç, ka 
me u terhekun' uaene yuve mb§ gi#e te vertëtene: sepsë s'ka 
me fo.unç prei vetiut, por ka me fotune sa te ndçgoye : ede 

14 ka me u diftuem yuve ato punete 1H dotç viyne. Ai ka me 
me favduem : sepsë ka me maie prei s'ëmese, eSe ka me u 

15 diftuem yuve. Gritfe, sa ka Ati, yane te miate : pçrandai 
$ase, se ka me mare prei s'ëmese, eJe ka me u diftuem yuve. 

16 EJe pak, eSe nuke me sifni: eoe prap e^e pak, ede 
këni me me pame, sepse un§ po vete tek Ati. 

17 Atehere disa prei disëpuys ati i tfane niani tietrit, Kis 
aste keyo lu na $ot§, EJe pak, eSe nuke me sifni : eSe 
prap eSe pak, eSe këni me m§ pam§? eSe, Se unç vete 

18 tek Ati? Oosine pra, Kis aste keyo la #ote, Keyo eSe pak? 
Nuke dime las fl'et. 

19 Iesui pra muer vest se doysine me e puëtune, eSe u #a 
atune, P§r ketë haheni niani me tiëtrine, se tfase, EJe pak, 
eSe nuke me sifni : eSe prap eoe pak, eSe këni me m§ 

20 pame ? Per te vertët, p§r te vertët po u #om yuve, Se yu 
këni me lcyamç, e këni me Lame vaye, por bota ka me 
ugezuem : eSe yu këni me ui^enuem, por i^enimi yuei ka 

21 me ubame per gezim. Grueya kur piel, ka iJenim, se i eroi 
ora : por si te pieli fosnenç, s' kuyton ma strengimine, per 

22 gezlmine se leu ni nieri nde botet. Eoe yu pra tasti këni 
i^enim : por per-se-ri kam me u pame yuve, eSe zëmera 
yuei ka me ugezuem, eSe askusi nuke ngrë gezimine tuei 

23 prei yus. E£e nd' atë ditç s' keni me Tupun' asga prei meyet. 
Per tç vçrtët, pçr tç vçrtët po u ^om yuve, Se sa t' i l'upni 

24 Atit mb' ëmçnit t'em, ka me u olne yuve. Kus tasti nuke 
l'upçt asg-a mb' ëmenit tem; l'upni, e^e keni me mafe, ]Li t§ 
yete pTot gezimi yuei. 

25 U fofa yuve ke,to me tç pergaituna : por viën nl or§, Ki GIONNI XVI. XVII. 211 

atçhere s' kam me u fol'une yuve ma me te pçrgaituna, por 

26 kam me u cliftuem yuve mbala-fatëe pçr Atine. Nd' atë dite 
këni me l'upunç mb ëmçnit t'em : ede nuk' u 0om yuve, se 

27 unç kam me i ul'utun' Atit per yu : se ai Ati u do yuve, 
sepse yu me patet dasunç, ede patet besuem se une dola 

28 prei Perendise. Dol'a prei Atit, eJe er^a te bota: prap 
la botenç, ede vete tek Ati. 

29 Disëpuyt e ati i tfone, Ke tasti te fl'et mbala-falce, ede 

30 nuk§ tfue as ndoiii te pergaiteme. Tasti e ngoftem se i di te 
gitfa, eSe s' kë nevoye me te puëtune kusi : perandai besoyme 
se dole prei Perendise. 

31,32 Iesui upergëi* atune, Tasti besoni? Ke te viën hl ore, 
ede tasti ka arJune, la te sperdaheni gi#ç-se-tsili mbe te 
vetat, ede tç me lini vëteme: por s yam vëteme, sepsë Ati 

33 aste baske me mue. U fol'a yuve keto la te keni palctim 
mb§ mue. Keni me pasune strengim nde botet: por kini 
zëmere; un' e kam mundune botene. 

KAPTINA XVII. 

1 Keto foli Iesui, mbasandai tsoi sut' e vet nde lb'elt, e £a, 

2 Ate, erJi ora; lavdo t'ut-BIr, per me te l'avduem eSe ut- 
Eir : sikurse i dë pustët mbi ts' do mis, per me u oane 

3 yeten' e pa-sosçme gi# atuneve lsi ia kë tfane. EJe ayo 
aste yeta e pa-soseme, lci tç ngoflne tui te vëtemine Perendi, 

4EJe Iesu-Kristine la dergove. Une te l'avdova mbi dët: 

5 ate punene la me c?ë me bame e mbarova. EJe tasti me 
lavdo ti, o Ate, afçr tevet, me ate laftine ia pata per-anç 
teyet, para se te bahey bota. 

6 JËmnine tand ua diftova atune niërezevet la me Se prei 
botese: te tute isinç, ede m' i <?ë; ede rueitne fyal'çne tande. 

7 Tasti e ngofne se gi0e sa me kë Jane yanç prei teyet. 

8 Sepsë ato fyal'ete ia me dë f ua c^as' atune; ede ata i muerne, 
ede e ngofne me te vertët, se dola prei teyet, ec^e besuene 

9 se tx me dergove. Une l'utera per ata: nuke l'utera p§r botene, 2U GIONNI XVII. XVIII. 

10 por per ata la me dë', sepsë yane te tute. EJe gitfe te miate, 
yane te tuate, eJe te tuate y&n$ te miate, eJe ul'avduese 

11 nd' ato. EJe nuke yam ma te bota, por keta yane te bota, 
eJe une po viy te ti. Senti Ate, ruei mb' ëmenit tand ata 

12 la me Jë, la te yëni ni, porsi na. Kur lsiem baske. me ata 
te Lota, un' i rueysiem mb' ëmenit tand : ata la me dë i 
rueita, ede askusi prei atuneve s' hupi, vets i biri se hupemese, 

13 per me umLiisune skrona. Etfe tasti po viy te ti; eJe fl'as 
keto te bota, la te këne gezimine t'era pl'ot nder vetevëtehene. 

14 Un' u Jas' atune fyalene tande; eJe bota i muer mçni, sepse 
nuke yane prei botçse, porsi une nuke yam prei Lotesç. 

15 Nuke te lutem me i ngritune prei botese, por me i rueitunç 

16 prei se kelat. Nuke yane prei botese, sikurse une nuke yam 

17 prei botese. Senteno ata nde te vertëtene tande : fyal'a yote 

18 ast' e verteta. Sikurse dergove mue te bota, ede une dergova 

19 ata te bota. E^e une sentenoy vetevëtehene per ata, lci te 

20 yen' ede ata te sentenuem nde te vertëtene. EJe nuke te 
lutem vets per keta, por eJe per ata Ki kane me me besuem 

21 me ane te fyaTes' atune; la te gitfe te yëni ni; sikurse ti, o 
Ate, yë tek une, eJe une te ti, eJe ata te yënç ni te na: 

22 Iki te besoye bota se ti me dergove. EJe un' u Jas' atune 

23 atë laftine la me Jë; la te yene ni, sikurse na yemi ni: unç 
tek ata, ede ti tek une, la te yëne tç kulutç mbe ni; e£e 
bota ta ngofl, se ti me dergove, eJe dese ata, sikurse dese mue. 

24< Ate, due te yëne baske me mue atië ku yam une, e<?e 
ata JLi mç Jë; lii te vën' orë ate Taftine t'em, V\ me kë Jane: 

25 sepsë me dese para se te ngrifey bota. At' i drëite, Lota 
nuke te ngofti: por une te ngofta, e(?e keta te ngofne se ti 

26 me dergove. E^e u diftova atune emnine tand, ede kam me 
e diftuem : la te yet§ tek ata ayo dasunia me te tsilene mç 
dese, eoe une tek ata. 

KAPTINA XVIII. 

1 Iesui mbassi #a keto^ duel' baske me disepuyt' e vet pertey GIONNI XVIII. 213 

pufoit Kedronvet, atië ku iste m kopest, nd' atë huni ai 
ede disëpuyt' e ati. 

2 Ede e dinte vendin' ede Iuda, ai ln e tratftoi : sepsë Iesui 

3 sume here umbelotf atië baske. me disëpuyt' e vet. Iuda pra, 
mbassi muer tufen e ustetorevet, eoe serbetorç prei Krue- 
priftenavet e prei Farisevet, viën atie me fenere e me 

4 pistare e me arme. Iesui pra, tue ditune gi#ç lus dote 

5 viysine mbi at§, duel', e u^a atune, Tsiline kerkoni? I 
upergeloiç, Iesu Nazoreasine. Iesui u tfot' atune, Une yam. 

6 EJe Laske me ata finte ede Iuda, ai lsi e tratftoi. Kur u tfa 
atune pra, Se une yam, uterholme mbrapa, eJe rane per cë. 

7 Prap pra i pueti, Tsiline kerkoni ? EJe ata tfane, Iesu 

8 Nazorëasine. Iesui upergëtë, U tfasç yuve se unç yam : ndç 

9 me kerkoni pra, l'lni keta me votune: per me umbusunç 
fyala la #a, Se prei atuneve la me dë, nuke hupa askënd. 

10 Ateherç Simon Pietri kiste ni tfike, ede e terho£, e i ra 
serbetorit Krue-priftit, ede i prëu vesin' e dia<9te. EJe serbetori 

11 e kiste ëmnine Malh. Iesui pra i #a Pietrit, Ve tfikene tande 
nde milt : ate potirinç Iki mç d& Ati, te mos e piy ? 

12 Tufa e ustetorevet pra ede kapidani ede serbetoret' e Iudevet 
zune Iesune, ede e l'itfnç, ede e spune ma para tek Anna; 

13 sepsë iste i viëheri Kaiafese, i tsili iste Krue-prifti i ati 

14 viti. EJe Kaiafa iste ai Iki mesoi Iudëitç, se aste mire me 
hiipune ni nieri per populine. 

15 Ede Simon Pietri mefte mbrapa Iesune, ede disëpuli tieter: 
eSe ai disëpuli iste i ngofune te Krue-prifti, ede huni 

16baske me Iesune ndç obof te Krue-priftit. Por Pietri finte 
yaste per-ane dërçsç. Duel' pra ai disëpuli tieter, la iste i 
ngofune te Krue-prifti, eoe i tfa portarese, ede stiu 

17 permbrenda Piëtrine. Atehere serbetoreya portare i tfote 
Pietrit, Mos yë e<?e ti prei disëpuyvet kçti nieriut ? Ai tfotç, 

18 Nuke yam. EJe punetorçt' e serbçtorete kisine bamç ziafm, 
e po fiysine; sepsë iste ftofetç : ede po ngrofesine : ede baske 
me ata iste Pietri tue ndënune, e tue ungrofunç. 214 GIONNI XVIII. 

19 Kme-prifti pra pueti Iesune per disepuyt' e atl, ede per 

20 mçsimin' e ati. Iesui i upergëlc, Une fola mbala-fal£e te bota; 
une mesova perberç nde synagogç, ede nde tempul, atië ku 

21 mbel'i^enç perbere Iudëite; e^e psefas nuke fol'a asga. Kis 
me puet? puet ata la mç kane ndçguem, las u fola atune: 
]£e keta te dine se lus tfas' une. 

22 E(?e ai kur Oa keto, ni prei serbetores lci iste ndëiiune 
ngat i ra nl supl'ake Iesuit, tue tfane, Kestu i pçrgege Krue- 

23 priftit ? Iesui i upergëlc, Nde fol'a kel£, desmo per te 

24 këliene : por nde Kofte se mire, persë me fef? Ede Anna 
e dergoi li^une te Kaiafa Kme-prifti. 

25 EJe Simon Pietri iste tue ndëiiune, e tue ungrofunç. I 

26 tfane pra, Mos yë eoe ti prei disëpuyvet atl? Ai e mob5i, 
e i9a, Nukç yam. Ni prei serbçtorçvet Krue-priftit, la iste 
£si i atl la i preu vësine Pietri, tfote, Nuke te pas' une 

27 nde kopest baske me ate ? Pietri pra e moboi per-se-rl : ede 
pemibere gel'i kçndoi. 

28 Biyene pra Iesunç prei Kaiafe^ç nde vend tç gukatçse : ede 
iste mengës; ede ata nuke. bun§ nde vend te gukatese, Iki 
te, mos ndubene; por tç bane paskene, 

29 Pilati pra duel' tek ata, e^e #a, Ts' fare te pçrfol'uni bini 

30 kundre kçtl nieriu ? Uperge&ne e i tfane, Kui nde mos iste 

31 keK-bames, nuke dota kisim oane tui nder duer. Pilati pra 
u #a atune, Mëfnia yu, ede gukonia mbas l'igese tuei. Iudëite, 

82 pra i #ane, S' ast' e u^ese me vrame na askënd : per me 
umbusunç fyal'a e Iesuit, la tfa, tue senuem me ts' farç vdeke 
kiste me vdëkune. 

SS Pilati pra buni prap nd§ vend te gukatesç, ede tfefiti 

34 Iesune, e i tfa, Ti yë Mlçreti i Iudevet? Iesui i upergëtë, 

35 Prei vetiut #ue kçte ti, apor te tierç te #anç per mue? Pilati 
upergëtë, Mos yam Iudë une ? kombi ut, ede Krue-priftenitç 

36 te dane ndçr duer tek une : Ins kë bame? Iesui upçrgëlc, 
Mberetçnia eme nuk' aste prei kesai bote: mberetenia eme 
nde iste prei kesai bote serbetorçt' e ml kisinç me umunduem, GIONNI XVIII. XIX. 215 

ILi t§ mos ipem nd§r duer te Iudevet : por tasti mlçretenia 
37 eme nuk' aste prei kendyty. Pilati pra i #a, Mbçrët yë ti 
pra? Iesui upergëk, Ti po #ue. se une yam mbçrët. Une 
perandai l'eva, ede perandai er^a te bota, lki te desmoy 
pçr t§ vertëtçnç. Kusdo ki ast§ prei se v§rtët§sç, ndegon 
88 zanin§ t'em. Pilati i tfotç, Kis ast' e verteta: 

EJe si #a kçtë, duel prap te Iudeit, ede u tfot' atuneve, 

39 Unç nuke gëy as ndoni fay tek ai: por ast§ zakon mb§ yu, 
lci t' u l'isoy yuve ni p§r paske : doni pra t* u l'isoy yuve 

40 Mberetin' e Iudevet ? Atehere t§ g\Qe ger#itn§ prap, tue 
$ane, Mos kçtë, por Barabbane. — EJe BarraLai iste kursar. 

KAPTINA XIX. 

1, 2 Ateherç pra Pilati muer Iesune, eJe e iafi nde falake. E$e 
ustçtoretç g§rsetuene ni kunor§ prei feras, e ia vune mbi krue 

3 t' atl, e^e e vesne me ni petk t§ kulc, ede tfosine, Falemi, 
Mbçreti i Iudevet ! e^e i biysine me supl'aka. 

4 Pilati pra duel' prap yastç, ede u tfot' atuneve, Ke te 
po u Liye yuve atë yaste, la ta dini se nuk§ gey as ndoni 

5 fay tek ai. Iesui pra duel yastç, vësune me kunoren' e feres§, 
ede me petkun' e kul£. EJe Pilati u tfot' atune, Sif nieriu ! 

6 Kur pan' atë Krue-priftenit ede serbetorçte, gertfitne tue 
#ane, Kru&ezoye, kruk§zoye. Pilati u tfot' atune, Mërnia yu, 

7 ede krukezonia : sepsë une nuk§ gey fay tek ai. Iudeit i 
upergekne, Na kemi l'ige, ede mbas tigçsç t'one ai duhete 
me vdëkune, sepsë bani vetevëtçhene te Birin' e Perendis§, 

8 Atehere Pilati kur nd§goi kete fyal'§, ma teper' ufrikue : 

9 ede huni prap nde vend t§ gukates§, e<?e i #ote Iesuit, Pfei 

10 kah yë ti? Por Iesui nuk i Ja te p§rgëgun§. Pilati pra i 
tfot§, Nuk§ m§ fl'et mue? nuk§ di ti se unf, kam pustët me 

11 t§ krul£§zuem, ede kam pustët me t§ fisuem ? Iesui upergëlc, 
Nuke kë as ndoni pustët mbi mue, nd§ mos t' ukiste <?an§ 
prei s§ nal'ti : p§randai ai tëi me da nd§r duer t§ tua, ka ma 
tëpere fay. 316 GIONNI XIX. 

\2 Tse mb' atebere Pilati kerkonte me e l'isuem : por Iudëite 
tferitsine, tue tfane, Nde l'isofs kete, nuke yë miku i Kaisarit: 
kusdo l^i ban vetevëtehene mberët, fl'et kundre, Kaisarit. 

13 Pilati pra kur ndegoi kete fyale, ndsuer yastç Iesune, ede 
ndeyti mbi tribunal, mbe ni vend Iki tfohete Gur-struem, 
ede Hebraist Gabbatfa. 

14 E^e iste e prëndeya paskese, ede afer gaste ora: ede u 
tfote Iudevet, Ke mbereti yuei ! Por ata gertfitne, Ngreye, 

15 ngreye, krutëçzoye. Pilati u tfot' atune, Mberëtine tuei te 
krutëezoy? Krue-priftenit' upergeknç, S' kemi tietçr mbetët 

16 vets Kaisarit. Atehere pra ua <?a atune nder duer, per me 
ukrukezuem. EJe atd muernç Iesunç, ede e spiyine. 

17 EJe tue bartunç krulnn' e vet, duel' ku tfohete Vend i 

18 krese, ln tfohete Hebraist Golgotfa: atië ku krukezuen* 
ate, ede du te tiere baske me atë, andëy e kendëy, ede 
Iesunç nde miedis. 

19 Pilati skroi ede ni titule, e^e e vuni mbi krutët. E^e iste 
Skruem, IESU NAZORËASI MBERETI I IUDEVET. 

20 EJe kete titul' e kenduenç sumç vetç prei Iudevet: sepsë 
iste ngat Imtetit vendi ku ukrutëezue Iesui : e^e iste skruem 
Hebraist, GreKst, Romanist. 

2\ Krue-priftçnit' e Iudevet pra i tfosine Pilatit, Mos skruei 

22 Mbereti i ludevet; por se ai tfa, Yam mberët i Iudevet. 
_ Pilati upergëtë, atë la skrova, e skrova. 

23 Ustetorete pra mbassi kruUezuene Iesunç, muernç petkat' 
e atl, ede i bane kater piesa, pçr gi#ç-se-tsilinç ustetuer ni 
piese; ede gunene: ede guna iste e pa-tëëpeme, ëndune gitfe. 

24 prei sç nal'ti fuë poste. 0an§ pra ndçrmiët atune, Lete mos 
e slcëfime, por te stieme sorte per atë, kuit t i bierç: per 
me umbusune skroria Iti tfotç, Dane petkat' e mia ndermiët 
atune, ede stinç sorte mbç pëtkunç t'em". Ustetorete pra 
banç kçto. 

25 Eoe nday krulun' e Iesuit kisine ndenun' e ama, ede e 
motera s' amese, Maria grueya e Klopait, e^e Maria 6lONNI XIX. 217 

26 Magdalena. Iesui pra kur pa t' amen' ede ate disepuline 
Iki donte tue ndënune per-anç, i tfote s' amçse vet, Grue, 

27 Ike ut-bTr ! Mbasandai i tfotç disëpulit, Ke yot-ame! EJe ai 
disëpuli tsç mb' ate ore e muer nde stçpi te vet. 

28 Mbas kesai Iesui tue ditunç, se tasti umbaruene tç gitfa, 

29 la te mbarohete skrona, tfote, Kam et. ~ESe iste atie ni ane 
plot me utfule: ede ata mbusne nl spuzç me u#ulç, ede e 

30 vunç mbi ni hvssop, e ia prunç ngat ndç goye. Iesui pra kur 
muer utfulene, #a, Umbarue: ede ul'i kruete, e Ja frumene. 

31 Iudëite pra, la te mos mbësine trupenatç nde. krulft pçr te 
sçtune, sepsë iste e prende, (sepsë ayo dit' e sçtune iste e 
ma^e,) i ul'utne Pilatit la t' u defmohene kçrsTt' e kumbgvefy 

32 ede te ngriben' andyy. Ertfne, pra ustçtorete, ede defmuene 
kçrsTt' e te parit, e<Je te tretit la iste krultçzuem baskç me 

33 atë. Por kur ertfne te Iesui, ede e panç se tasti kiste vdëkunç, 

34 nuk' i defmuene kçrsite : por ni prei ustçtorçs i spoi brinine 

35 me stize, e^e pernihere i duel' gak ede uye. EJe ai ]£i pa 
desmoi, ede desmia e atT ast' e vertete : ede ai e di se tfote 

36 te vertëtçne, Iki te besoni yu. Sepsë kçto ubane pçr me 

37 umbusune skroria, Estene s' ka me i utfuem". EJe prap 
tieter skronç tfotç, Kane me vum' orë mb' ate ]£i spuene". 

38 EJe mbasandai Iosefi la iste prei Arima#esç, (i tsili iste 
disepui' i Iesuit, por i mlesëfçte per frikçn' e Iudevet,) i 
ulut Pilatit pçr me ngritune korpin' e Iesuit : ede Pilati e 

39 ia. Erdi pra, ede ngriti korpin' e Iesuit. ErJi ede Nikodemi,. 
(ai la pat arJunç perpara te Iesui natçne,) ede priini te 

40 pçrziem myrre ede aloye, af§r ni land l'itra. Muerne pra 
korpin' e Iesuit, ede e mpçstuelnç me pçlhura baske. me 
ërçnat, sikurse e kanç zakon Iudëitç me vofuem. 

41 EJe nd' ate vend la ukrukezue iste ni kopstç; eSe nde 

42 kopstç ni vof i rT, Ki s' iste vumç ma nd' atë askusi. Atië 
pra e vune Iesunç p§r t§ prenden' e Iudevet; sepsë iste 
ngat vofi. 19 218 GIONNI XX. 

KAPTINA XX. 

1 "Ede te parene dltpi e yaves§ viën Maria Magdalena te 
vofi nde mengës, tue Kënune por ëf§te, ede sef gurin§ 

2 ngritunç prei vofit. Etsçn pra, ede viën te Simon Pietii, 
ede tek ai disëpuli tieter 1H donte Iesui. eoe u tfot' atune, 
Ngritn§ Zotine prei vofit, ede nuke dimç se ku e kan§ vume. 

3 Duel' pra Pietri ede disëpuli tieter, ede viysine te vofi. 

4 EJe tç du baske ëtsine me vrap : ede ai disëpuli tieter ndsit5i 
pçrpara ma spëit se Pietri, ede eidi ma perpara nde voft, 

5 eoe si ukufus sef pçl'hurate ku lsinç; por nuke huni mbrenda. 

6 Yiën pra Simon Pietri tue mafe mbrapa atë, ede huni nde 

7 voft, ede vë orë pel'huratç ku lsinç, ede riza Iki iste mbi 
krue t' ati nuk' ugind bask§ me pel'hurat, por iste mp§stiel§ 

8 vets mbe ni vend. Atçhere pra huni ede ai disëpuli tietçr 

9 la er^i ma pçrpara nde vof t, eSe pa, ede besoi : sepsë ede 
s'mëfsine vest skro£ene, se ai duhete me ungalune prei se 

10 vdekunis. Disëpuyt§ pra votnç prap nd§ stepiat e veta. 

11 Por Maria finte per-ane vofit tue l£yam§ peryasta: eSe 

12 kur po lcyante ukutus nd§ voft, ede vë orë du ënguy me 
peika tç barJa tue ndënune niani prei kres§, e tietri prei 

13 kambevet, atië ku Ike korpi i Iesuit. EJe ata i tfon' asai, 
Grue, persë tëyan ? U tfot' atune, sepsë ngritne Zotine t'em, 

14 ede nuke diy se ku e kane vilme. EJe si #a k§to, uketfue 
mbrapa, e^e vë orë Iesune tue ndënun§ t ede nuk' e dinte 

15 se ast§ Iesui. Iesui i #ot' asai, Grue, persë l£yan? tsllin§ 
kerkon? Por ayo kuytoi se aste kop§stari, e i 0ot§, Zot, 
nd§ e ngrite ti, m§ Ouei ku e kë vume, ede un§ kam me e 

16 ngritune. Iesui i tfot' asai, Mari. Ayo ketfehet' e i tfotç, 

17 Rabbuni! Iki do me #an§, Miester. Iesui i tfot' asai. Mos m§ 
prek; sepse ede s' kam hupun§ tek em-Ate : por sko te 
velaz§nit' e ml, ede u tfuei atune, Po hupi tek Ati em, ede 

18 Ati yuei, ede te Per§ndia em, ede Per§ndia yuei. Viën Maria 
Magdalena e u nep za disëpuyvet, se pa Zotinç, ede se i 
tfa asai k§to fyale. GIONNI XX. XXI. 219 

19 Nd' ate dite pra nde mbramiet, la iste e para dl£ e yavesç, 
ede duert' Isine mbulune, atië ku lsine mLeletfune disëpuyte 
prei frikese Iudevet, eroi Iesui ede ndeni ndç miedis, eJe u 

20 tfot' atune, Patëtim mbe yu. EJe si 0a ketë, u diftoi atune 
duert' eJe brinin' e vet. Ugezuene pra disëpuyte, kur panç 

21 Zotine. EJe Iesui u #a atune prap, PalUmi mbe yu: sikurse 

22 me dergoi Ati, ede un' u dergoy yuve. E<?e si tfa kçtë, fruni, 

23 eJe u #ot' atune, Mefni Splrtine Sent: kiiive t' u fal'ni fayete, 
u kane fal'un' atune ; ede kuive t' ua mbani , u kan§ 
mbaitun' atune. 

24 Por Gomai, rii prei te dumbeJetevet, Ei tfobei Biriok, nuk' 

25 iste baske me ate, kur erJi Iesui. Disëpuyt' e tiere pra i 
tfosine, Kemi pame Zotine. Por ai u 0a atune, Nde mos 
pafsa seriin' e gosdevet nder duer t' ati, ede te vë gistine 
t'em nde seriet te gosdevet, e^e te vë dorene t'eme nde brit 
t' atl, s' kam me Lesuem. 

26 EJe mbas tete dits prap Isine mbrenda disëpuyt e atl, ede 
0omai baske me ata: viën Iesui, ndonçse duert' isine mbulune, 

27 ede nderii nde miedis, eoe tfa, Palhmi mbe yu. Mbasandai 
i #ote 0omait, Biër gistine tand ketu, ede siko duert' e mia; 
aJe bier dorene tande, eJe vën-e nd« brit t'em: ede mos 

28 uban i pa-bese, por besnik. EJe 0omai upergëlc e i #a, 

29 Zoti em, eSe Perendia em. Iesui i tfote, Sepsë me pë, 0oma, 
besove : lum ata la nuke pane, ede besuene. 

30 EJe sume merekuiia te tiera Lani Iesui perpara disepuyvet 

31 vet, te tsilate nuke yane skruem nde ketë l'iber: por keto 
uskruene, la te besoni, se Iesui aste Kristi, i Bir' i Perendise; 
eSe si te fcesoni, te këni yete mb' ëmçnit t' ati. 

KAPTINA XXI. 

1 Mbaskendai lesui u diftoi vetevëtehene prap disëpuyvet 
mbe dët te Tiberiadesç; eJe e diftoi kestu. 

2 Isine baske Simon Pietri, ede 0omai Iki tfobei Biriok, eoe 
Na^anaeli ]a iste prei Kanase Galilese, ede tç 3/«^' e 220 GIONNI XXI. 

3 Zebedeut, eoe du te tiere prei disëpuyvet ati. Simon Pietri 
u tfot' atune, Vete me gueitune pçr peslt. I tfone, Vim' e<Je 
na laske me tui. Duelne e^e hupne pernihere nde l'undret; 
eoe ate nate nuke zune asga. 

4 Por tasti si ula mengësie, Iesui ndeni nde buze te dëtit: 

5 por disëpuytç nuk' e ngofne se aste Iesui. Iesui pra u 0ot' 
atune, Diel'mtfit' e mi f mos këni ndoni bulmët pçr me ngranç ? 

6 I upergetëne, Yo. E(Je ai u #a atune, Hi#ni i'iëtene mb' ane 
te diatfte te lundrçse, ede keni me gëtunç. E hotfne pra, 

7 e^e s' muftne ma me e terhëkune prei sumitsçte pes&vet. Ai 
disëpuli pra, Iki donte Iesui, i Oote Pietrit, Aste Zoti. E£e 
Simoni kur ndegoi se aste Zoti, umpçstuel me pëtkune, 

8 (sepsë iste l'akurik,) e^Te ho<5i vetevëtçhene nde. dët. EJe 
disëpuyt' e tiere ertfne. me l'undrezene, (sepsë nuk' Isine lark 
tokesç, por afçr du lund kutç,) tue terhëkune rieten' e pes&vet. 

9 Si sdmpnç pra mbe tokçt, sofine ku iste ndëzune ni 

10 ziafm, ede vume mbi atë pesk eoe bukg. Iesui u tfot' atune, 

11 Bini prei atune pestëvet ln zute tasti. Simon Pietri hupi, 
eae terhoki riëtene mbi toke pl'ot me pesk tç me^ëy, ni liind 
e pëse-Jët' e tre : ede ndonese lsine kalH, nuk' uskue rieta. 

12 Iesui u tfot atune, Eyani me ngrane dreke. Por as ndoni 
prei disëpuyvet nuke kudsonte me e puetunç, Tsili yë ti ? 

13 sepsë e diysine se aste Zoti. Viën pra Iesui, eoe mer bukene, 
e ua nep, ede pëskune por kestu. 

14 Keyo ast' e treta here la udiftue tasti Iesui mbç disepuyt' 
e vet, mbassi ungal prei se vkëkunis. 

15 Mbassi hangren dreke pra, Iesui i tfote Simon Pietrit, 
Simon i blr' i Ionait, a me do ma tëperç se keta? I tfote, 

16 Po, Zot; ti e di se tç due. I tfote, Kulot lnngat' e mi. I 
tfotç prap per se duti, Simon i bir i Ionait, a mç do ? I 
tfotç, Po, Zotj ti e di se te due. I ^ote, Bahu bariu i ^envet 

17 mia. I #ote p§r se treti, Simon i blr i Ionait, a me do? 
Uiaenue Pietri, se i 0a p§r sç treti, A me do? EJe i ^a, 

18 Zot, ti di te gi^a; ti e ngef se te due. Iesui i ^otç, Kulot PUNET I. 221 

^ent' e mia. Me te vertët, me te vçrtët po te 0om, Kur 
lsie ti ma i ri, n^isie vetçvëtehene, ede ëtseye ku doye : 
por kur te pl'akes, kë me strime duert' e tua, ede tieter 
lusi ka me te ngësune, ede ka me te prilm' atië ku nuke 

19 do. EJe #a kçte, tue senuem me ts' farç vdeke kiste me 
favduem Perçndinç. 

20 EJe si tfa kçtë, i tfotç, Mef-me mbrapa. EJe Pietri uke#ue, 
e sef ate disëpuline Iki donte Iesui tue i votune mbrapa; i 
tsili i pat rln' ede mbe kralianuer t' ati nde darkçt, e i #a, 

2\ Zot, tsili ast' ai 6i ka me te tratftuem ? Pietri kur pa kete, 

22 i tfote Iesuit, Zot, por kui Kis dof Iesui i tfote, Nde datsa 
me mbetun' ai Ims sa te viy, ti lHs Jcëf ti mef-me mbrapa. 

23 Duel' pra keyo fyal'e nder velazenit, se ai disëpuli nuke vdes: 
por Iesui nuk' i #a, Se nuke vdes; por, Nde datsa me mbetun' 
ai tëus sa te viy, ti lns /ë? 

24 Kui ast' ai disëpuli la desmon per kçto, ede la skroi 
keto: eJe e dime, se desmia e ati ast' e vërtete. 

25 Yan' ede sume te tiera, sa blni Iesui, te, tsilate nde 
skruhesine ni per ni, kuytoy se as ayo bota nukç dote. 
ndsinte l'Ibrate l£i kisine me uskruem. Amen. PUNET' E APOSTUYVET. KAPTINA I. 

1 Fyal'en' e pare e bana, o Oeofil, per gi#e sa filoi lesui 

2 me bam' e me mesuem, deri mb' atë ditç l£i hupi nait, 
mbassi u l'a porosi Apostuyvet me ane te Spirtit Sent, te 

3 tsilet' i pat sgëJunç: mb' ata diftoi ede vetevëtehenç te gal§ 
me sum§ sene mbassi pesoi, tue udukune nder ata kater- m PUNET I. 

Sëte ditt, e tue folunç per punçt' e mbçietenisç Perendisç: 

4 ede kur mbeli<?ei baske, me ata, i porositi mos me udame. prei 
Iesusalemit, por me prltune te zotuemit' e Atit, Iki ndeguete 

5 prei meyet. Sepsë Gionni pagçzoi me uye; por yu këni me 
upagçzuem me Spirtine Seiit, mbas ketune pak dits. 

6 Ata pra kur umbeTotfne baske mb§ iii vend, e puëtsinç, 
tue $Rne, Zot, vale mbe ketë kohe kë me i oane mberetenine 

7 Israelit? Ede ai u #a atune, Nuk' aste pun' e yuei me 
ngofune kohenat' a motete, tç teilat' i ka vum' Ati nde pustët 

— °r - v . . v * 

8 te vet. Por këni me mafe fuki, kur te viye. Spirti Sent mbi 
yu : e^e këni me kenune desmitarç mbe mue e 5e mtç 
Ierusalem, ede mbe g\6e Iudene e Samarine, eoe deri mbe 
kant tç Jëut. 

9 EJe mbassi <9a keto, kur isine tue sikuem ata, hupi nalt; 

10 eoe e muer ni rë prei sus atuneve. Ede atd kur lsine tue 
vum' orë nde kiel, kur po skonte ai nalt, &e du bufa me 

11 petka te barJa te ndëyne pçr-an' atuneve; te tsilet' eSe tfanç, 
O biira Galileane, persë fini e vëni orë ndç kiel? kui Iesui 
]a hupi nal't nde kiel prei yus, kestu ka me aroune, sikurse 
e pate tue skuem nde ]_iel. 

12 Ateherç uketfuene nde. Ierusalem prei maTit l_i tëuhet' i 
Ulistese, i tsili aste ngat Ierusalemit 5 eoe mba Tark sa hl 

13 ude te sçtune. EJe kur hun§ ndç Jcutet, hupne nde fJome te 
sipreme, atie ku kisine te ndënunite Pietri, eoe Iakobi, ede 
Gionni, ede Andreu, Filippi ede Oomai, Bar#olomeu eSe 
Mat#eu, Iakobi i bir i Alfeut, ede Simon Zeloti, ede luda i 

14 v§UH i Iakobit. Keta te gi#' lsine tue pritunç me ni zëmere 
mbe te falunit' e mbe te Tutunitç, baske me grat, ede me 
Marine t' amen' e Iesuit, ede baske me te velazenit e ati. 

15 Efle nd' ato ditt ungrit Pietri nde miedis te disëpuyvet, e 
tia, (ede iste mbçTeduri atu gindeye afçr ni Kind e nizët vetç,) 

16 O bufa velazen, duhei me umbusun' ayo skrone, lci pat 
_ v . . v 

$ane perpara Spirti Sent me ane te goyese Davidit p§r 

ITIudene, la uba u^ç-terhekçs mb' ata lu zfinç Iesun§. Sepsë PUNET I. II. 223 

pat Kenç ngëfune baskç me në, et?e pat mafe piesçn' e 
kçsai serbese. 

18 — Kui pra fitoi nl are prei pagesç pa-udenisç, e^e ra permbus, 

19 e pl'asi ndç miedis, ede i uder#ne gitfe zofetç. "Ede ubl e 
ditune mbe gi#' ata la fine ndç Ierusalem, kala sa ul^ueit 
ayo are nde guhe t' atuneve, t Akeldama, la do me tfane 
Are gaku. — 

20 Sepsë aste skruem nde l'iber te psalmevet, Ubaft' i skrete 
vend' i atl, ede mos Kofte kus me ndeiiune nd' atë" : ede 

21 Episkopine e ati e mafte ni tieter". Duhete pra prei atune 
bufavet la er#ne baske me në mte ts' do kohe, kur huni e 

22 duel te na Zoti Iesu, zane file tse prei pagezimit Gionnit, 
deri mb' atë dite la hupi nal't prei nes, lii prei ketuneve me 
ubame desmitar beske me në per te ngalçmen' e atl. 

23 EJe vune du vetç t Iosëfine la Imhei Barsabe, i tsili utëueit 

24 Iust, ede Mattfine. EJe si ufal'ne, tfanç, Ti, o Zot, zemer- 

25 ngofes i tç gitfeve, difto ni prei ketune te dus, ate la te 
kese s^ëJune, me mafe sorten' e kesai serbese eoe apostulie, 
la Iuda ra prei asai, per me votune nde vend te vet. — 

26 Et^e u Jan' atune sorta; ede sorta i ra Mattfise; ede ungëf 
baske me te ni-mbe-£ët' apostuvt. 

KAPTINA II. 

1 E^e kur ert^i dita e Pentekostise, isine te g\Oe me nl 

2 zëmere mbe ni vend. EJe befas ula ni za prei laelit, porsi 
nl ër' e forte kur fruen, eSe mbusi gi#e stepine ku isine 

3 ndëriune. EJe udukne mb' ata guhena te dame, porsi t§ 

4 ziafmta, ede ndëyne mle gi#e-se-tsiline prei atuneve. 'Ede 
tç gi#e umbusne me Spirtine Sent, e filuene me fol'une 
guhena tç tiera, sikurse Spirti Sent ua epte me l'egiruem . 

5 Eoe lsine tue ndëriune nde Ierusalem Iudë, bufa lesçtare, 

6 prei ts' do kombi fo% gindete ndene lael. Et^e kur uba kui 
za, umbelotf gindeya, ede uperzie, sepse gi#e-se-tsili prei 

7 atune ndegoyin' ata tue fofune nde guhe te vet. Ede te gi^ %24t PUNET II. 

dël'ine yastç ments e merekulohesinç tue i #ane niani tietrit, 

8 Ke, nuke yane Galileane gi#e keta Iki flasine? E si gi0e-se- 
tsili prei nes ndegoyme nde guhçt t'onç, ln kemi fem§ 

9 mb' ate? Par6e, e Mede, e Elamitç, e ata Iki finç nde 
MesopotamT, e nde Iudë, e nde KappadokT ndç Pont, e nde. 

10 AsT, e nde FrygT, e nde PamfylT, nde Egyptç, e nde anet e 
Libysç Tci ast§ prei Kyrënçse, e Romanet' e arJun', e Iudë, 

11 e te ketfuemite, Kretas' e Arabç, ndegoym' ata tue fol'une, 
\2 nd§ guhenat t'ona ma^enTn' e Perendise! E^e tç git9e dël'ine 

yaste ments, ede vritsinç mëndiene, tue i tfane, niani tietrit, 

13 Kis do me kënune keyo ? E^e te tierç tue pçrl^ësune #osinç, 
Se yanç mbusunç me must tene. 

14 Por Pietri landroi mb§ kambç baske me te. ni-mbç-Jëte.t, 
e^e ngriti zanin' e vet, e legiroi, 

O bufa Iudë, e^e gi#ç sa fini nde lerusalem, Koft' e 

15 ditunç keyo te yu, e^e mbani-u ves fyal'evet mia: sepsë 
kçta nuke yan§ te dëitunç, sikurse kuytoni yu, sepse tasti 

16 ast' e treta ore e dite?ç. Por keyo ast' ayo ln aste #ane 

17 prei anese profetit Ioël; Ede nde ditt e mbrapeme, tfote 

V 

Perendia, kam me der^une prei Spirtit t'em mbe ts do mis: 
e^e biyte tuei ede biyatç tiieya kane me profetizuem, ede 
dialosete tuei kan§ me pame te pame, ede pl'elhe tuei kane 

18 me uandefuem andefa: e^e mbi serbetorçt e mT eSe mbi 
serbetoret e mia kam me der<?une prei Spirtit t'em nd' ato 

19 ditt; eJe kane me profetizuem : eoe kam me ^ane mgrekulia 
nal't nde lHel, ede sene poste mbi dët; gak, e ziafm, e avule 

20 tiuni : dieli ka me uketfuem mbe efçsine, ede hana mbe gak, 
para se tç vlye dita e Zotit e ma^eya eoe e ndritsimeya : 

2\ ede gi#e-se-tsili lii tç #efasi mb' ëmçnit tç Zotit ka me 
uspetuem". 

22 O bufa Israelite, pa ndegoni keto fyal'ç; Iesu Nazorëasinç, 
nieri diftuem prei Perendise mbç yu me fulua e me mçrekulia 
e me sene, l£i Llni Perendia me anç t' atT ndermiët yus, 

23 sikurse e clini ede yu : kete fti l£e oane mbas andes' ur^çnueme PUNET II. 225 

ede mbas te para-ngofemese Perendise, e zute, ede me duer 

24 tç pa-l'iga e ml ertfiiete, eoe e vrate : tç tsiline Perendia e 
ngali, mbassi sgiJi te Jimptunat' e vdëkese: sepsë s' mundei 

25 me umbaitune prei asai. Sepsë Davidi tfotç pçr atë, Gri#eni 
sifiem Zotine pçrpapa meyet, sepsë aste prei se diatftese 

26 s'eme, la te mos tundem : perandai ugezue zemera eme, ede 
ugazmue guha eme; por eJe misi em ka me upraytunç mbe 

27 spçrese: sepsë s' kë me lane spirtine t'em ndç fef, eoe s' kë 

28 me l'isuem sentinç tand me pame te vdiefç. Me bane 
me ngofun' udç yete; kë me me mbusune me gezlm prei 
fakesç s'ate". 

29 O Lufa velazçn, mundem me u tfanç yuve nder su per 
krue-atine David, se ai ede vdik ede uvofue, ede vofi i ati 

30 aste nder në deri mbe kçtë dite. Por mbassi iste profët, 
ede tue ditune se Perendia i upçrbetue me bë, se prei 
pëmese miedizit atl, Tci aët§ mbas misit, ka me ngalune 

31 Kristine, %i ta vëyç me ndënune mte skampt t' ati"; mbassi 
e pa tsç perpara, fol'i per te ngalunit' e Kristit, se spirti i 

32 ati nuk' ul'a nde fef, as misi i ati nukç pa te vdiefe. Kete 
Iesun' e ngali Perendia, te tsilit na tç gitfe yemi desmitare. 

SS Mbassi ungnt naft pra me te diatftene doreri e Perendisç, 
ede muer prei Atit te zotuemen' e Spirtit Sent, e derJi ketë 

34 ki yu tasti sifni e nclegoni. Sepsë Davidi nuke hupi nde 

35 lalt : por ai tfote, "i tfa Zoti Zotit t'em, Bi prei sç diatftesç 
s'eme, deri sa te ve anemilh' e tu perpos kambevet tua". 

36 Leta diye pra fort mire giOe stepia e Israelit, se Perendia 
e bani kete Iesune, lu yu krukçzuete, Zot ede Krist. 

37 EJe mbassi ndeguenç keto, utfuene zemerat' e atu?ieve, e i 
tfone Pietrit eJe apostuy vet tiere, Kis te baym , o bura 
velazen ? 

38 Atehere Pietri u #a, Pendobi, ede gi(9§-se-tsili prei yus 
letç pagezohete mb ëmenit te Iesu-Kristit pçr ndeyesen e 

39 fayevet, e^e keni me mafe ^unetin' e Spirtit Sent. Sepsë t§ 
zotuemit' aste pçr yu, ede per biyt tiiei, eJe per git^' ata ki 226 PUNET II. III. 

yanç lark, sado la ka per me tfifune Zoti Perendia une. — 

40 EJe me sumç fyal'e te tiera epte desml, ede i nguste, tue 
tfane, Spçtohi prei kçti brezi te strëmbete. 

41 Ata pra si pritne fyalen' e ati me gezim, upagezuene: ede 
atë dite ustuene tri miye spirte. 

42 EJe Isine tue pritune nde mesimt tç apostuyvet, ede nde 
sol^enit, eJe nde tç tfuemit' e bukese, ede nde te fal'unat. 

43 eJe ts' do nieriu i huni frike: eJe sume merekulia e serie 

44 bahesine me ane te apostuyvet. EJe gi#' ata Iki besuene 

45 isin§ baskç, ede kisine. te gi#a rendom; ede sitsine pronet' 
e ganç, e i dayinç mbe te gi#e, per ts' do nevoye lu kiste 

46 gi<9e-se-tsili. EJe perdite Isine tue pritune me lii zëmere nde 
tempul, e tfueyine bukçne ndeper stepiat, e hayine haene me 

47 gezim e me zëmere te kçfliëlete, tue l'avduem Perçndinç, e 
e tue pasune hir perpara giOe populit. JLde Zoti stonte 
pçrdite nde kise ata ki spetohesine. 

KAPTINA III. 

1 EJe Pietri e Gionni po hupsine baske nde tempul, mbe 

2 te nanden' oren' e te fal'unit. EJe rii nieri ti iste tsal' tse 
prei barkut s' ame.se. vet barei mbç hraha, te tsilin' e vëyine 
perdite te dera e tëmpulit Hi tfohet' e Bukure, me l'upunç 

3 lemosçne prei atune la huyine ndç tempul. Ai kur pa Pietrin' 
eoe Gionnine se kisine per me hume nde tempul, lupte me 

4 mafe l'emosene prei atuneve. EJe Pietri stlu sute mb' atë 

5 baske me Gionnin', e #a, Siko neve. EJe ai sikonte ata me 
kuydës, tue spçruem me maf§ ndoni ga send prei atuneve. 

6 Atehere Pietri i #a, Argand e ar s' kam; por atë Iki kam, 
kçtë te ap : Mb' ëmenit te Iesu-Kristit Nazoreasit ngreu e^e 

7 est. E^e si e kapi prei dorese diatftç, e ngriti : eoe perniherç 

8 i ufortsuene soyet ede neyet' e lambevet. EJe mbassi hovi 
perpiete, liindroi mbe kambe, eue ëtsete : ede huni baskç me 
ata ndç tempul, tue etsun' e tue hovune perpietç, e tue 

9 lavduem Perendine. EJe gitie populi e pa tue etsun' e tue PUNET III. 227 

10 lavduem Perendinç. Sepsë e ngifinç se kui iste ai ]£i finte 
mbi derçn' e Bukure te tëmpulit pçr l'emosenç: ede 
llmerekuluen , e duel'ne yaste ments per kçtë punç lci 
gaiti mb' atë. 

11 EJe ai tsafi tëi usçndos kur po mbante Pietrin' ede 
Gionninç, gitfe populi tufei mbas atuneve nde kamarç ki 
tëuhet' e Solomonit, tue umerekuluem. 

12 EJe Pietri kur pa, i upçrgël£ populit, 

O bufa Israelitç, persë merekuloheni pçr kete punç? apor 
pçrsë stini sutç mbe në, sikurse e kemi bamç na kete me 

13 ëtsune prei fukise t onç, a prei bësçse tfone? Perçndia i 
Alrahamit, ede i Isaakut, ede i Iakobit, Perendia i atçnavet 
t'ane, l'avdoi dial'in' e vet Iesune, te tsiline yu e Jate nder 
duer, ede e mohuete per fake Pilatit, kur ai pa me ude me 

14 e l'isuem. Por yu mohuete Sentin' eSe te Drëitine, ede l'upte 

15 ndç vend f atl me u falune yuve ni nieri gaksuer; e^e vrate 
kruet' e yëtçse, te tsiline PeTendia e ngali prei se vdëkunis: 

16 te tsilit na yemi desmitare. EJe ëmeni i ati me ane tç bësese 
mb' ëmenit t' ati fortsoi ketë jtëi veni orë, ede ki e ngifni : 
ede ayo besa prei anes' ati i^Ja gi#e ketë sendët perpara 
gitfe yus. 

17 EJe tasti, o vçlazen, e diy se e punuetç kçte prei se pa- 

18 ditemesç, sikurse ede te parete tuei. Por Perçndia, sa #a 
tse perpara me anç te goyese gi0e profëtenavet vet, se Kristi 
kiste pçr me pçsuem, kestu i mbusi. 

19 Pendohi pra, ede kç#ehi, Iki t' u suhene yuve fayetç, kur 

20 te vinç kohenat' e tç praytemese prei falcese Zotit; ede ai 

21 ka me derguem Iesu-Kristinç, Ki aste predikuem tse perpara 
mtç yu: te tsiline duhete me e pritunç laeli deri mb' ato 
kohçna la te vihenç mt§ vend te gi#a ato ki foli Perendia 
tse yeten' e par§ me ane tç goyese gitfç sëntenavet vet 
profëtçnavet. 

22 Sepsë Moiseu u tfa atenavet ianç, Se Zoti Perçndia 
yuei ka me u ngritunç yuve ni Profët prei velazenis tuei, PUNET III. IV. 

porsi mue; ati keni me i ndeguem mbe te gi#a, per ts' do 

23 Iki t' u fl'asi yuve. Ede ts' do spirt lki te mos i ndegoye ati 

24 profeti, ka me usuem prei populit". — • Eoe gi<9e profëtçnitç 
tse prei Samuelit e mbaskendai, sa folnç, dsLne za tse pçrpara 

25 ede per kçto ditt. Yu yeni biyt e profëtenavet, ede t§ oiatesç 
l£i vfini Perendia ndçrmiët atenavet t'an§, tue i #an§ 
Abrahamit, EJe nde faret tande kan§ me ubekuem gitfe 

26 kombet' e <?ëut". Mb§ yu ma perpara Perendia, mbassi 
ngali Dial'in' e vet Iesunç, e dergoi pçr me u Lekuem yuve, 
kur t§ ketfëhete gi#§-se-tsili prei yus prei s§ kelaas tueya. 

KAPTINA IV. V. 

1 ~Ede ata kur po i flisine populit, erOne mbi ata priftenit 

2 ede i pari i tëmpulit ede Saddukëite, tue uiJenuem, sepsë 
ata mes5yin§ populine, ede ëpine za pçr te ngalemene prei 

3 se vdëkunis me an§ te Iesuit. EJe vun§ diierte mbi ata, e 
i vfine mlç t§ rueitune, deri mbe te nësermet : sepsë atehere 

4 iste mbramie. EJe sume vetç prei atuneve la ndeguene 
fyal'ene, besuene; ;*'" ede umbus^ numeri i nierçzevet af§r 
pëse miye. 

5 Ede mbe te nësçrmet umbeloflne nde Ierusalem t§ paret' 

6 e atuneve, ede plekte, e^e skruisite, ede Anna krue-prifti, 
ede Kaiafa, ede Grionni, ede Aleksandri, ede gi#§ sa Isine 

7 prei farese krue-priftçnise. EJe si i vunç nde miedis, i puësinç, 

8 Me ts' fare fukie, a me te kuit ëmene bate ketë yu? Atehere 

>• V w . V > 

Pietri, umbus me Spirtinç Sent, e u tfa atune, O te paret 

9 e populit, ede pfekt' e Israelit, nde puëtemi na sot per te 
miren' e 6i nieriu te sçmune, prei ts' fare fuJcie usçndos kui; 

10 l'ete bahet' e ditune mbe gi#§ yu, ede mb§ gi#e populin' e 
Israelit, se mb' ëmenit te Iesu-Kristit Nazorëasit, te tsilinç 
yu e krukçzuete, por Perendia e ngali prei sç vdëkunis, me 

11 an§ t§ k§ti fi kui taëti perpara yus i sendos§. Kui ast' ai 
guri lci uho^ poste prei yus ki ndertoni, i tsili uvu nde kriie 

12 t§ stëepit. EJe nuk' ast§ sp§tim prei as-ndoni tietçri : sepsë PUNET IV. 229 

as ëmçne tieter ndene laelt nuk' aste oane mbe nierezit, la 
clulietç me uspetuem na prei ati. 

13 Ec?e kur vuu' orë kudsimin' e Pietrit ede te Gfionnit, ede 
muerne vest se isine nieres te pa-ditunç l'ëtera ede idiote, 
merekulohesine; eoe i ngifine se kisine tëenune baske me 

14 Iesunç. EJe mbassi sifin' atë nierinç 1H iste sendosune tue 

15 ndënune baske me ata, s' kisine se las me tfane kundre. Por 
mbassi i urJenuene me dalune yaste baske-ndëytiesç, muerne 

16 e c?ane liiani me tiëtçrine, tue tfane, Kis t' u bayme ketiine 
niërezevet? sepsë ts' merekuli uba e ditune prei atuneve, 
asfe per fal£e gi#' atuneve la finç nde Ierusalem; ede nuke 

17 mundemi me e moliuem: por Iki te mos hapete ma tëperç 
nde popul, let' u stieme frikene strenguesim, te mos i flasine 

18 ma as ndoni nieriu mb' ëmenit te ketT. EJe si i tfiine, i 
porositnç mos me legiruem kreit, as mos me mesuem 

19 mb' ëmenit te Iesuit. Por Pietri ede Gionni upergetëne 
atuneve, e tfane, Nde l£ofte me ude perpara Perendise me 

20 ndeguem yuve ma tëpçre se Perendise, gukoni. Sepsë na 

21 s' mundemi mos me fol'une per sa pam e ndeguem. EJe ata, 
mbassi u stine frikenç prap. i l'isuene; sepsë nuke gëyine 
se si me i munduem, prei populit: sepsë te gi#e lavdoyine 

22 Perendine per ate pnnç la uba. Sepsë ai nieri la i koditi 
kç\o merekulia e te sendosunit, iste ma tëpere se kater- 
Jëte viëts. 

23 EJe si ul'isuene, erc9ne te te vetet, ede c^ane za per giQe 
24: sa u #ane krue-priftenit' ede pl'elhe. EJe ata kur ndeguene, 

ngritne zanine te Perendia me ni zëmere, ede tfane, o Zoteni, 
ti yë Perendia la Lane laëlinç, ede Jëne, ede dëtinç, ede 

25 gitfe sa ya nç, nd' ato : ti ]a kë tfane me ane te goyçse 
Davidit serbetorit tand, Persë sfruitnç kombete, ede popuyte 

26 skuenç ndçr mend pune te kota? Mberëtenit' e Jëut ndëytnç, 
ede te paret' umLelo(9ne baskç kundre Zotit, ecTe kundre te 

21 luemit ati". Sepsë per tç vertete umbelo^ne kundre sentit 
dial'it tand Iesuit, te tsilin' e l'eve, ede Herodi^ ec5"e Pilat 

20 250 PTJNET IV. V. 

2S Pontiu baske me kombet, ede me popuyt e Israelit, p§r ffie 
bame sa urdçnoi tse nde krue te kohese dora yote ede anda 

29 yote per me ubame. E^e tasti, o Zot, vën orë frTkate H 
stien atd, eoe ep-u serbetorevet tu me f51une fyal'enç tande 

30 me gi<9e kudsim, tue stnme dorenç tande me sendosune; ede 
me ubamç sefie e merekulia me ane te ëmenit sentit dialit 
t'ut Iesuit. 

31 E£e si umtnç ata, utund ai vend la isine mbeledune, ede 
umbusne te gi#§ me SpTrtine. Sent, ede flisinç fyal'en' e 
Perçndise me kudsim. 

32 ~Ede zëmera e spirti i sumTtsese la kisinç besuem iste m: 
ede askusi nuke tfoste per ndoriT ga prei paseyes' atuneve se 

33 ast' e veta, por te gitfa i kisine rendom. Ede apostuyt' epinç 
desmm' e se ngalemese Zotit Iesu me fula te maJe : ede iste 

34 bir i ma# mbe gi#' ata. Sepsë askusi nuk' iste i nevoyesim 
nder ata : sepsë gi#e sa Tsinç te zotenit' e aravet a stepTavet, 

35 i sisin', e biyinç te tsimuemit' e te situnavet, ede i vëyinç 
p§r-an§ kambevet apostuyvet: ede ua dayinç niani tiëterit 
mbas nevoyese la kiste giQe-kuëi. 

36 EJe Ioseu, i tsili ukueit permbi ëmene Barnabç prei 
apostuys, (la ketfuem, do me tfane, i Bir' i ngusulimit), iste 

37 Levit, Kypriane prei kombit, i tsili siti arçne la kiste, e$e 
pruni astretç, e i vuni per-ane kambevet apostuyvet. 

1 KAP. V. — Ede ni buf la e kiste ëmenin' AnanT, baskç 

me Sapfirene gruen' e vet, siti nl tsop§ <5ë, ede mpesefi prei 

£ te tsimuemit, tue ditun' ede grueya e vet, ede pruni m piese 

3 prei dstrçvct, ede e vuni per-anç kambevet apostuyvet. Ede 

Pietri #a, O AnanT, persë mbusi zëmrenç tande Satanai me 

V V 

genuem SpTrtine. Sent, ede me mpesëfune prei te tsimuemit 
4arese? Nd§ Ikofte se e mbaye, a s' iste yoteya? ede si e 

site, a s' iste ndenç pustët tand? las pate Iki vune nder 
5 mend kçtë punff nuk§ feite niërezite, por Perendine. E^e 

Anania tue ndeguem keto fyale, ra per dë, ede da spirtine: 

ede u buni frikç e maJe gi^' atuneve Ki ndçgiienç k§to. PUNET V. 231 

6 EJe si ungritnç tç riyte, e mpestuelnç, ede e prunç yaste, 
eJe e stine ndç dët. 

7 EJe mbassi kiëinç slnem tri ora, liuni eJe grueya e atl, 

8 pa ditunç se kis istc bame. EJe Pietri i upçrgël£ asai, Mç 
tfuei, ndç Kofte se e sitet arene pçr kalu? E£e ayo #a, Po, 

9 per kaln. Atehere Pietri i #a asai, Persë ubilte me ni fyal'e 
me ngame Spirtin' e Zotit? ke kic ydne te dera kambet' e 
atuneve la stine nde dët bufine tand, eJe kanç, me te ndsiefe 

10 yaste ede tui. EJe ayo ra pernikere per-ane kambevet ati, 
ede da. spirtinç: e^e mbassi hune dialosetç, e getnç te vdëkune, 
ede si e ndsuerne yasta, e stine. nde dët ngat bufit asai. 

11 E^e i huni frikç e maJe glOe kisese, eJe gi#' atuneve Ki 
ndeguene keto. 

12 E(?e bahesine sumç sene e merekulia ndç popul prei duers 
apostuyvet; (ede Isine te gi#e me m zemere nde kamare te 

13 Solomonit. EJe askusi prei te tiërevet nuke kudsonte me 

14 ungltune tek ata: por populi i ma^enonte. EJe stohesine ma 

15 sum§ tue i besuem Zotit, sumitsa bufas e gras.) Kaln sa 
ndslrinç yaste ndeper fugat te semunçte, e i veyine mbi 
stresa e mbi stratçna, per me zanç hieya e Pietrit pak se 

143 paku Rdoni prei atuneve, kur te skoye. E mbeliJei ede 
sumitsa nde Ierusalem /ci iëinç prei lmtetes fe£, e blyine te 
semunete. ede ata H:i noitesine prei frumas nduta: te tsilete 

• - • ■> o • jt •• •• • • • 

sendosesine te giOe. 

17 Atehere ungrlt Krue-prifti eoe g'iO' ata 7U Uine baske me 

18 ate, (te tsilet' isin' eresi e Saddukevet,) ede umbusnç me 
ztnir, e<?e vune duert' e veta mbi apostuyt, ede i vune ndç 

19 burk te populit. Por engul' i Zotit tsel'i duert' e burgut 

20 natene, ede si i ndsuer, u $a aiune, Skoni, ede fini e fl'itni 

21 nde tempul te populi gi^ç fyal'et' e kesai yete. EJe si 
ndçguene, hunç nde tempul mbe te sbarJ§men' e diitese, eoe 
mesoyinç. Por kur erJi Krue-prifti ede ata lci isin§ baske 
me atë, tfefitne baske-ndëytien' ede gi&e pl'ekesine e te biyvet 

22 Israelit, ede derguene nde burk per me prum' ata. EJe 232 PUNET V. 

serbetorete kur votnç, nuk' i getne nde Lurk, ede uke#uene, 
23 e u Jane za attme, tue i9anç, Se burgun' e getem ndruem 

me sume sigurl, ede rueitesite tue ndënune yaste perpara 

duervet: por kur tseiem, nuke getem mbrenda askënd. 
24- EJe kur ndeguene keto fyal'e prifti eoe i pari i tëmpulit 

ede Krue-priftenite, vrisine mëndiene per ata, se si ka me 

25 ubame keyo pune. Atebere eroi ni nicri, e u da za atune, 
tue tfane, Se ke ata. niërezite la patet vume nde burk, te 
yane tue ndënune nde tempul, e po mçsoynç populine. 

26 Ateliere vote kapitani baske me serbetoret, e i prun' ata, 
yo me peroune: sepsë droyine populine, mos i rafine me 

27 gure. EJe si i prune, i ndsuerne perpara baske-ndëytiese : 

28 ede Krue-prifti i pueti, tue tfane : Nuk' u porositem yuve 
stren^ute mos me mesuem mb' ëmenit te ketl? ede yu l£e te 

o O o o . o o t/ 

mbuste Ierusalëmine me mesimine tiiei, ede doni me prume 
mbi në gakun' e keti nieriu. 

29 Atehere Pietri ede apostuyt' e iiere upergelhie e #ane, 
Duhete me i ndeguem Perendise ma tëpere se niërezevet. 

30 Perendia i atenavet t'ane ngali Iesune, te tsiline yu e vrate 

31 eoe e varte . mli drut. Ketë Perendia e nal'toi me ane te 
dia#t§se vet, ede e bani te pare eoe sçl'bues, per me i dane 

32 pendese Israelit, ede ndeyese fayes. EJe na yemi desmitaret' 
e atl per keto fyal'e, ede Spirti Seiit, ki u da. Perendia atune 
lii i ndegoyn' ati. 

433 E'Je ata kur ndeguene, ngertseloyine Jambete, ede bayinç 

54 kesile me i vrame. Atehere ungrit nde baske-ndëytiet nl 

Farisë, la Iruhei Gamaliël, miester i l'igese, eoe i nderçsim 

nder gitfe populine, ede urJenoi me ndsiefe yaste apostuyte 

35 nl grime herç; eSe u #a atune, O bura Israelite, sikoni Kis 

36 këni me u bame ketune niërezeve. Sepsë para ketune ditve 
ungrit 0euda, tue ^?an§ per vetevëteliene se di iHs aste; ede 
i votne mbrapa afer kater land vete: ai uvra; ede gi#' ata 

37 ki i ndegoyin' atl usperkokne, eoe ubane per asga. Mbas 
ketl ugiit Iude Galilëasi nd' ato ditt ki skrubesin' ëmenate, PUNET V. VI. 233 

ede terholc mbas vetiut miaft popul: eoe ai hupi, eJe gi#' 
38 ata la i ndegoyin' ati usperdane. Ede tasti po u tfom yuve 

Mergohi prei ketune nicrezeve, ede i lini: sepse nde lcoftç 
89 prei niërçzis kçyo kçsile a keyo pune, ka me uvdiere: por 

nde kofte prei Perendiet, nuke mundeni me e vdiefe; ede 

veni orë mos ndotfni me bame l'ufte ede me Perçndine. 

40 EJe ata i ndeguene: ede mbassi #efitne apostuyt' e i fafne 
i porositne mos me fol'une mb' ëmenit te Iesuit, ede i l'isuenç. 

41 Ata pra ikne prei fatëese baske-ndëytiese tue ugezuem, se 

42 ubanç te zotenite me uspernderuem per ëmçnin' e ati. Eoe 
perdite nde tempul e ndeper stepiat nuke pusoyine tue 
mesuem e tue oane zanin' e mire per Iesu-Kristinç. 

KAPTINA VI. VII. 

1 EJe nd' ato ditt kur sumohesine disëpuytç, Greliistarete 
murmuroyine kundre Hebrevet, se nuke sikohesine grat' e 

2 veya t' atuneve nde serbese te perditçsime. Atehere te du- 
mbe-oëtete tfçfitne sumitsen' e disepuyvet, e 6ane, Nuk' ast' 
e pel'lmesime mbe në me lane mbç-ii-anç fyal'en' e Perendise, 

3 e me serbuem ndeper truvezat. Vestroni pra, o velazen, e 
sgidni prei yus state biifa la te epete desmi e mirç p§r ata r 
pl'ot me Spirtine Sent e me dituni, te tsilete t' i vlme mbi 

4 kete nevoye. Por na te prësimç mbe te fal'unit, e mle 
serbeset te fyalesç. 

«5 Eoe upellKie fyala perpara gi<9e sumitsçse: e^e sgo#ne 
Stefanine, fci iste hui pl'ot me bese e me Spirtine Sent, ede 
Filippin', ede Prohorin', ede Nikanorin', ede Timonin', e^e 

6 Parmenan', ede Nikolane e ketfuerh Antiohëasine: te tsilçt' 
i ndsuerne perpara apostuyvet: ede mbassi ufalne, vfinç 

7 duerte permbi ata. ~Ede fyala e Perendise stohei, ede numeri 
i disëpuyvet sumohei fort nde Ierusalem; eoe sume gindeye 
prei pnftenis i ndegoyine bësese. 

8 E^e Stefani pl'ot me bese e me fula, bante merekulia e 

9 sene te meJa nde popul. Atehere ungritne disa prei synagoget 234 PUNET VI. VII. 

ln tfohei e Libertinevet, ede e Kyrenianevet, ede e Alek- 
sandrianevet, ede prei atuneve Jci Uinç kah Kylikia e kah 

10 Asia, eJe hahesine me fyal'e me Stefanine. ~Ede s' mundesine 

11 me i dal'e kundre ditunise eoe frumese Iki fl'iste. Atehere 
vune psefas nieres me #ane, Se ndeguem atë tue fol'une 

12 fyale vlasfimie kundre Moiseut eJe Perendise. Eoe stunç 
populin' e plekt' e skruisit', e$e utufne, ede e fçmbuene, 

13 ede e prune nde baske-ndëytiet, ede ndsuerne perpara 
desmitare fënese, lu tfosine, se Kui nieri nuke puson tue 

14 fol'une fyale vlasfimie kundre keti vendi sent, eSe lundrg 
ligçse: sepse ndeguem atë tue $ane, se kui Iesu Nazorëasi 
ka me prrsune ketë vend, ede ka me ndefuem zakonete la 

15 na ka lane Moiseu. ~Eoe gi#' ata lu kisine ndënune nde 
baske-ndëytiet kur stine sute mb' atë, pane faken' e ati porsi 
fake ënguli. 

1 KAPTINA VII. Atehere Krue-prifti £a, Vale yane keto 

punç kestu ? 
£ Eoe ai $a, O bufa, velazen, ede atçne, pa ndegoni; Perendia 

i l'aftit i uduk atit t'une Abrahamit, kur iste nde Mesopotami, 

3 para se pat nderiun' ai nde Harran, e^e i #a, I>il' prei dëut 
t'ut ede prei fisit t'ut, ede eya mb' atë oë ln kam me te 

4 diftuem". Atehere ai duel prei Sëut Haldevet, e^e ndeni 
nde Harran: ede prei anduy, mbassi vdi& i ati atl, e ngul'i 

5 nde ketë Së lci fini yu tasti. Ede nuk' i ^a trasigim nd' atë 
oë, as m hape kamle: por i uzotue se ka me ia oane nden' 
ur^ene te vet ati, ede fares' ati baske me atë, ndonçse ai 

6 s' kiste dial'. EJe Perendia fol'i kestu, Se fara e ati ka me 
votune te fiye nde #ë te huey; ede kane me e bame serbetore, 

7 eJe kane me e mafe me te kek kater l^ind viët. EJe ate komp, 
1H kane me i sçrbuem, kam me e gukuem une", ^a Per§ndia: 

eJe mbasandai kane me dal'une, eJe kanç me mç l'utune nde 

8 ketë vend". EJe i oa Jiaten' e fe#-prësiese: ede kestu i lëu 
Isaaku, ede e fe^-preu mbe te tëtene dite: eSe Isaakut i lcu 
Iakobij eoe Iakobit * lënç te du-mbe-Jë.te Kru.e-atenite^ PUNET VII. 235 

9 EJe Krue-atçnite mbassi kisinç zmir Iosëfinç, e sitne ndç 
Egypte: por Perçndia iste baske rne atë, eJe e spetoi prei 

10 g\0e strengimes ati, ede i da hir e dituni pçrpara Faraonit 
mberetit Egyptit, i tsili e vfini te parç permbi Egyptine, ede 
pçrmbi gitfe. stepln' e vot. 

1 1 EJe uba hl zi mbç gi<9e dën e Egyptit ede Hanaanit, 
eJe hi strengim i ma#: ede atenite t'ane nuke gëyinç uslHme. 

12 Por Iakobi kur ndçgoi se kiste grune nde Egypte, dergoi 

13 heren' e pare atenite t'anç. EJe te dutene here Iosefi ungof 
me te velazenit e vet; ede kombi i losefit duel pçr fake te 

14 Faraoni. EJe Iosefi dergoi, e tfefiti te atin' e vet Iakobinç, 
eSe giOe nierezin' e vet, M ising state-^ët' e pese spirte. 

15 EJe Iakobi sdrupi ndç Egypte, ede vdilt atie ai e^e atenite 

16 t'ane. Ede i prflnç nde Sihëm, ede i vune nd' atë vor Iki pat 
bleme, Abrahami me tsimim argandi prei te biyvet Emmorit 
tf citit Syhemit. 

17 Por kur uavit koha e te zotuemit la i pat bam§ bë 
Perendia Abrahamit, ustue populi, eue usumue nde Egypte, 

18 deri sa ungrit hi tieter mberët, i tsili nukç ngifte Iosëfine. 

19 Kui ngrefi lak kundre kombit t'unç, ede u oa ka/ci strengim, 
atenavet t'anç, sa i bani me hëJune tëy fosnet' e atuneve, 
l£i te mos u ngalete fara. 

20 Nde kete kohe leu Moiseu, eSe iste i bukur' i Perendise, 

21 i tsili uuslhie tre muey nde stepi te atit vet. EJe kur uho# 
tëy t e biya e Faraonit e muer, ede e uslceu per bir te vet. 

22 EJe Moiseu umesue nde giOe ditunin' e Egyptiançvet: ede 
iste i forte ndç fyal'e e nde pune. 

23 EJe kur iste tue mbusune kater-oëte viët, i erSi nde 
zëmere t' ati me vum' orë velazenit' e vet, te biyt' e Israelit. 

24 Eoe kur pa ni tue i ubame kel<, i duel' zot, ede vrau 

25 Egyptianinç, e muer spagim per atë lii mundohei. Sepsë 
kuytonte se te velazenit' e vet kisinç me e mafe vest, se 
Perendia u ep atune spetim me ane te dores' ati: por ata 

26 nuk' e muerne vest. E^e mbe tç nësermenç dite uduk 236 PUNET VII. 

mb' ata kur po zihesine, e^e i nguti nde palitim, tue tfane, 
O biifa, )u yëni velazçn; perse i bani kel£ niani tiëterit? 

27 Por ai lu i lante keli te afermit, e stuni, ede #a, Tsili te 

28 vuni te pare ede gukates mbi në? Mos dote me vrasis ti, 

29 sikurse vrave dië ate Egyptianire? Atehere Moiseu iku per 
ketë fyale, e uba nieri i huey nde oë te Madiamit, atië ku 
i lene du diëlm. 

30 EJe rnbassi umbusne kater-<5ëte viët, i ucluk nde skretinçt 

31 te malit Sina engul' i Zotit nde fl'ake te ziafmit fëfeee. Eoe 
Moiseu kur pa, umerekulue per ate te pame : eoe ai tue 

32 arJune ngat me vum' orë, erdi zan' i Zotit tek ai. Une 
yam Perendia i atenavet tu, Perçndia i Abrahamit, eoe 
Perendia i Isaakut, ede Perendia i lakobit". Ec?e Moiseu 

33 utrëm, e s kudsonte me vum' orë. Atehere Zoti i #a, Sgi# 
te mba#unit' e kambevet tua : sepsë ai vendi ki kë naënurje, 

34 aste dë i sentenuesim". Vuna orë e^e pase te hëliunite kel£ 
e populit t'em /ci aste nde Egypte, ede ndegova samtimen' e 
atuneve, ede sdrupa me i spetuem : eoe tasti eya, se kam 
me te derguem nde Egypte". 

35 Ketë Moisene 8i e mohuene, tue tfane, Tsili te vuni te 
pare ece gukates?" kçtë Perendia e dergoi te pare eoe 
spçrbTimtar me ane te dores' engulit Iki i uduk nde fefet. 

38 Kui ndsuer ata, mbassi bani merekulia e sene nde oë te 
Egyptit, ede nde Dët te Kul£, e<5e nde skretinçt kater-Jëte 

37 viët. Kui ast' ai Moiseu 3n u #a te biyvet Israelit, se Zoti 
Perendia yuei ka me u ngritune yuve ni Profët prei velazenis 

38 tuei, porsi mue; atl këni me i ndçguem". Kui ast' ai la Ike 
nde permbeleoiet nde skretinet baske me ënguline \n fl'iste 
me ate nde malt te Sinait, eoe me atenite t'ane: i tsili priti 

39f}ale te gala, per me oane neve. Atenite t'ane nuke desne 
me i ndeguem, por e ho^ne poste, e^e uke^uene me zëmerat 

40 e veta nde Egypte, eoe i ^ane Aaronit, Na ban perendina 
pçr me ëtsune perpara nes: sepsë kui Moiseu, la na ndsuer 

41 prei oëut Egyptit, nuke dime se las i koditi' . EJe bane ni PUNETVII. 237 

vits nd ato ditt, eSe i priine kurban iJulit, eJe gezohesinç 

42 per punet' e diiervct veta. Perandai Perendia ukçtfue, eoe i 
l'a per me i ulutune ustçrise laelit; sikurse aste skruem nde 
l'iber te prcfetenavet, Mos me keni priime te tfcruna eoe 
kurbane kater-Jëte viet nde skretinet, o stçpia e Israelit ? 

43 Por ngritet tenden' e Molobut, eue ulin' e perendise tiiei 
Remfanit, ngurevet la bate per me i aJuruem : perandai kam 
me u spergul'une yuve pertey Babvlonise". 

4i Tenda e desmise iste nder atenit t'ane nde skretinet, sikurse 
porositi ai la fl'iste me Moisene, me e bame mbas figurese 

45 la kiste pame. Eue atçnite t'ane e muerne me vëtehe, eSe e 
prCme laske me Iesune nde dët la pustiiene prei kombes, 
te tsilete Perçndia i ndsuer yaste prei faltes' atenavet t'ane, 

46 deri nde ditt te Davidit; i tsili geti hir perpara Perendise, 
ede l'upi me getune te ndënune per Perendm' e Iakobit. 

47, 48 ESe Solomoni i ndertoi ni stepi. Por i Nal'ti nuke ri 

49 ndçr tëmpuy Iii bahene me dore; sikurse tfote profeti, Kieli 
fc.<3 skambi em, eSe Sëu aste vendi li vë kambet' e mia: 
ts' fare stepie keni me ndertuem per mue? tfote Zoti: a tsili 

50 aët' ai vend i se prayteraese s'eme? A nuk' i ka bame dora 
eme keto te gi£a?" 

51 O krene te pa-ke#uem, e^e te pa-fe0-preme nde zemer' 
e nde vesç, yu perhere i fini kundre Spirtit Seiit, sikurse 

52 atenite tuei, lestu ede yu. Tsiline prei profetenis nuke ndokne 
atenite tuei ? por ede vran' ata la Jane za tse perpara per 
tç arJemen' e te Dreitit, te tsilit yu tasti ubate tratftorç eJe 

53 gaksore : la muerte figene prei porosias ënguy vet, e Se nuk' 
e rueitet. 

54 EJe atd kur ndegoyine keto, pritesine ndeper zëmerat e 

55 veta, eSe ngertseloyine Jambete kundrç ati. Por ai lci iste 
plot me Spirtine Sent, kur tsoi sute nde lael, pa l'aftin' e 
Perendisç, eSe Iesune tue ndënune prei se dia(9tese Perçndise, 

56 eSe t9a, Ke te po sof I^iyete hapune, eSe tç blrin' e nieriut 

57 tue ndëriune prei sç dia^tesç Perendisç. Atehere atci ^çritne 23$ PUNET VII. VIII. 

me za te ma#, e zune vesçt' e vet, ede utufne te gi#e baske 

mbi ate, eSe e ndsuerne yaste lmtetit, eJe e rifine me gure: 

.58 eSe desmitarete lane petkat' e veta pçr-ane kambevet ni 

59 dialosi 1H l^uhei Saul. "Ede fifine me gure Stefaninç, &i l'utei 

60 e tfoste, O Zoti Iesu, prit spirtine t'em. EJe si uuf mtç 
guy, tfçfiti me za te ma<9, O Zot, mos ua nume.ro atune 
ketë per fay. EJe porsa £a ketë, ra mbe giime. 

KAPTINA VIII. 

1 Eoe Saulit i pellcente vraseya e ati. EJe atë dite uba ni 
ndiëkçye e maJe kundre kisese Iki iste nde Ierusalem; ede 
te gitfe usperdane ndçpçr vendet e Iudese e Samarise, 
pervëts apostuyvet. 

2 EJe disa bufa besetare pmne Stefanine nd§ vor 9 ede bane 
vaye tç maJe mbi atë. 

S EJe Sauli i bante kel£ kisesç, tue bume ndçper stepiat, 

4 e tue terhëkune bufa e gra, e i he#te nde burk. Ata pra 
3ci usperdane skuene vend mbe vend, tue Janç zanin' e mire 
per fyal'ene. 

5 EJe Filippi sdrupi nde Imtet te Samarise, e u predikonte 

6 atune Kristine. E(Je glOç gindçya me ni zemçr' i mbayine 
ves Filippit per ato Iki tfoste, sepsë ndegoyin' ede sifln' ato 

7 merekuliate lu bante. Sepse prei sume niërçzis H:i kisine 
fruma te nduta, dil'ine tue tfefitune me za tç ma#: ede 

8 sume ul'oga e tsala usendosne. EJe uba gezim i ma# nd' atë 
Imtët. 

9 EJe atië iste ni nieri la lcubei Simon, i tssili tse nde krue 
te kohese bante magiy nd' atë lmtët, e^e ndsirte ments 
populin' e Samarise, tue tfane per vetevëtçhene se aste ni 

10 nieri i ma# : te gi#e tç medëy e te vogil'' i vëyine ves, e 

1 1 tfosine, se Kui aste fulna maJe e Perendisç. EJe i vëyine 

12 ves, sepsë i kiste ndsiefe ments sume kobe me maglt. Por 
kur i besuenç Filippit Iki epte zanin' e mirç pçr punet' e 
mberetenise Per§ndise, ede per ëmenin' e Iesu-Kristit, PUNET VIII. m 

13 pagezohes'ine bufa e gra. Por ede ai Simoni besoi : ede si 
upagezue, mbeti baske me Fillppinç : e^e tue pame se 
bahesine sefie e merekulia te meoa, elil'te yastç ments. 

14 EJe apostuyte ln Isine ndç Ierusalem kur ndeguenç, se 
Samaria priti fyalen' e Perendise, derguenç tek ata Pietrin' 

15 ede Gionnine : te tsilete kur sdrupnç, ufal'ne per ata, la te 

V V 

16 mafine Splrtinç Sent: (sepsë ede s' kiste sdrupun' as mbe 
ndoni prei atuneve: por vest lsine pagezuem mb' ëmçnit te 

17 Zotit Iesu.) Atehere vëyin§ duerte mbi ata, ede mëfin§ 

V v V 

Spirtinç Serit. 

18 EJe Simoni kur pa, se me te vumen' e duervet apostuyvet 

19 ëpei Spirti Serit, u pruni atune astre, tue tfane, M§ epni 

ede mue ketë pustet, 1H mbi tsiline-do te vë duerte, te mafi 
v « . v * 

20 Spirtine Sent. Por Pietri i #a, Argandi ut lete vdlrete 

baske me tui, sepsë kuytove se Junetia e Perçndise fitohete 

21 me astre. Ti s' kë piesç, as sorte nde ketë fyalç : sepsë 

22 zëmera yote s' ast' e drëite pçrpara Perendise. Pendohu pra 
prei kesai s§ kël£es§ s'ate, ede i ulut Per§ndis§, druese te 

23 ndçyëhete kui kuytim i zëmrese s ate : sepsë po te sof se yë 

24 nde venër i^enie ede ndç tç l'IJune pa-uJenie. Atehere Simoni 
up§rgël£, e tfa, Liituni yu Zotit per mue, p§r mos me arJune 
mbi mue as ndoni prei asos la #ate. 

25 Ede ata, mbassi oanç desml, e^e fo!n§ fyalen e Zotit, 
uk§0uen§ ndç Iesusalem, ede dsine zanin' e mirç ndçper 
sume krue-katunde t§ Samaritançvet. 

26 Ede engul' i Zotit i fol'i Filippit, tue £an§, Ngreu, ede 
sko prei anese Mies-dltese, mb' ude Iki sdrup prei Ierusalemit 

27 nde Gaze, ln aste skretinç. EJe ai ungrit, e vote. 

Ede l£e ni nieri E<9iopes, i trë^une, ur^çnar i Kandakesç, 
mtçreteneses' E#iop§savet, i tsili iste mbi gi£§ tfesorçt e 

28 asai: kui kiste arJunç per me aJuruem nd§ Ierusalem: ede 
kur iste tue ukçtfuem, ede tue ndënunç mli l^efen' e vet, 

29 po kçndonte profetin Isal. E^e Spirti Sent i ^a Filippit, 

30 Avitu, e i unglt kesai Këfeye. E^e Filippi mbassi utuf ngat, 240 PTNET VIII. IX. 

ndegoi atë tue kenduem profetin Isai, ede £a, Vale irier 
31 vest ato J£i kendon? Eoe ai #a, E si mundem me mafç vesf, 

nde mos me diftofte kusi? Et>e i ul'ut Filippit me hupun' 
82 e me ndëiiune baske me atë. E(Je ai vendi skronese la po 

kendonse iste kui, Upru porsi das per me utfere, ede porsi 

Keng Jci fl pa za perpara ati Iki e ke#, kestu nuke hap 

33 goven' e vet : nde te pervumen' e ati ungiit gula i ati: eoe 
brezin' e ati kus ka me e diftuem ? sepsë ngrihete prei Sëut 

34 yeta e ati". EJe i trëouni upergëlr, e i #a Filippit, Te l'utem, 
per tsiline tfote ketë profeti? per vetevëtehene, apor per 

35 ndoiii tieter? Atçhere Filippi hapi goyen' e vet, e filoi prei 
kesai skrone, eSe i oa zanin e mire per Iesune. 

36 Eue kur lsine tue skuem uoçse, en9n§ mbe lii u}'e : e^e 
i trëouni tfote, Ke ku astç uye; ts' fare gaye me ndal me 

37upagezuem? EJe Filippi #a, Nde besofs me gi£ç zëmere, 
mundes. E^e ai upergëtë, e #a, Besoy se Iesu-Kristi ast i 

38 Blr' i Perendise. ~Eoe uroenoi me ndal'une &ëfen§: ede sclrupne 
te du nd' uyet, eSe Filippi ede i trë^unç; ede e pagezoi. 

39 ~E3e kur duelne prei uyit, Spirt' i Zotit fembeu Filippinç, 
e^e i trëJuni s' e pa ma, por skonte uJçse vet tue ugezuem. 

40 EJe Filippi ugind nde Azot: eSe mbe te skuemite epte 
zanin' e mire ndeper gitfç laitetet, deri sa eiSi nde Kaisari. 

KAPTINA IX. 

1 E'Je Sauli por tue sfruitune frike e vraseye kundre. 

2 disëpuyvet Zotit, eroi te Krue-prifti, e^e l'upi prei ati 
letçra per Damaske te synagogat, Iki nde get§ disa prei Içscii 

3 uJe, bufa e gra, t' i biere li^une nd§ Ierusalem. ESe ai tue 
votun' uavit nde Damaske: eSe befas skrepetmi ieO ati nl 

4 drite prei laelit : eae ai si ra mbç ^ë, ndegoi ni za tue i 

5 #anç, Saul, Saul, persë me ndiëk? EJe ai ^a, Tsili yë ti } 
o Zot? EJe Zoti ^a, Unç yam lesui la ndiëk ti: kelc per 

6 tui aëtç te heois me sl^el'me diizavet. E^e ai tue udri()un' e 
e tue. uhabitunç ^a, Zot, tëis do ti me lam' une ? Ede Zoti PUNET IX. 241 

i 0a, Ngreu, e hun nd§ lqitet, eoe ka per me t' ufol'unç 

7 lus duhete me bame. EJe ata niërezitç la bayin' uoe baskç 
me ate, stangen pa za, sepse ndçgoyinç zanine, por nuke 

8 sifin' askend. Eoe Sauli ungrit prei Jëut; por nuke sifte 
askënd, ndonese kiste hapune sut' e vet : ede tue terhëkune 

9 per dore atë, e prune mbrenda nde Damaskç. Eoe kiste tri 
ditt la nukç sifte, ede as hangri as plu. 

10 E^e iste lii disepul nde Damaske la lculiei Ananl; ede 

11 Zoti i #a nd' andefç, Anani. EJe ai tfa, Ke une ku yam 9 o 
Zot. ~Ede Zoti i #a, Ngreu, e sko nd' atë uJçne la liuhet' 
e Drëitç, eoe kçrko ndç stepl te Iudese ni Tarsiot la Iiuhete 

\2 Saul : sepsë ke te po falete, eoe ka pamç nd' andçfe ni 
nieri, la liuhet' AnanT, se huni e vuni dorene mbi ate, ln 

13 te tsel'i sute pçr-se-rl. Ateherç Anania upergëlc, Zot, kam 
ndeguem prei sumç vcteë per ketë nieri, sa te kelaa u bani 

14 sëiitenavet tu nde Ierusalem : eoe ketu. ka pustët prei krue- 
priftenavet me l'ic/une gi#' ata la tfefasine mb' ëmninç tand. 

V ^, 

15 Por Zoti i #a, Sko, sepsë kui ast' ane e sgedeme tek une, per 
me bartun' emnine t em perpara kombevet, e mberëtenavet,. 

16 eJe te biyvet Israelit. Sepsë une kam me i diftuem sa duhete 
me pesuem per ëmnine, t'em. 

17 Etfe Anania vote, e huni ndç stepTt; ede si vuni duertç 
mbi ate, £a, o Vela Saul, Zoti me ka derguem, ai Iesui ki 
t' uduk mb' ude kur Tsie tue aroune, la tç tsel'is sute per- 

V V _ 

18 se-ii, ede te mbuses me Spirtine Sent. Eoe periiihere rane 
prei suvet atT porsi hal'a, ede pçniihere tsel'i sute per-se-ii,. 

19 e^e ungrTt e upagezue. ErJe si hangri, muer fula. 

EJe Sauli ndeni disa ditt baske me disëpuyt Jci isine nde 

20 Damaske. EJe periiihere predikonte Kristinç ndeper synagogat,. 

21 se kui ast' i Bir' i Perçndise. EJe gitf' ata la ndegoyine 
merekulohesin' e tfosine, Nuk' aste kui ai la fenoi nda 
Ierusalem ata la ^ensine ketë ëmene? ede ketu per ketë 
pwie kiste ar^unç, l£:i t' i biere li^une te krue-priftenit ? 

22 Por Sauli mefte fula ma tëpere, eoe perzijite ata Iudëitç. la. 

2\ 242 PUJSIET IX. 

fiyine ndç Damaske, tue diftuem se kui aste Kristi. 

23 EJe si skuene miaft ditt, Iudëit§ bane kesile per me e 

24 vrame. Por kundre-kesileya e atuneve i ra nde ves Saulit: 
ede rueyine duerte perdit' e pernate, per me e vrame. 

25 Atçhere disëpuyt' e muerne natene, e^e e sdrupne prei 

26 miirit, varune nde hl sporte. EJe Sauli si exdi nde Ierusalem, 
kçrkonte te pilcete me disëpuyt: por te gi#' e kisine frike, 

27 sepsë nuke besoyine se astç disëpul. Por Barnaba e muer, 
eoe e pmni tek apostuyt, ede u diftoi atune si pa Zotine 
mb' uJe, ede se i fol'i, ede si fi'iste mbala-fal£e nde Damaske 

28 mb' ëmenit te Iesuit. EJe iste tue hum' e tue dale baske 
me ata nde Ierusalem, ede tue fol'une mbala-fa&e mb' ëmenit 

29 te Zotit Iesu. EJe fl'iste e hahei me Grelustaret: por ata 

30 kerkoyine me e vrame. E^e vçlazenite kur e muerne vest, 
e prune poste nde Kaisarl, ede e derguene nde Tarse. 

31 Kisate pra ndeper giOe Iudene e Galilene e Samarine 
kisine paktim; ede Isine tue undertuem e tue ëtsune nde 
friket te Zotit, ede sumohesine me ane te ngusulimit 
Spirtit Sent. 

32 Etfe Pietri tue skuem ndeper gi#' ato vende, sdrupi ede 

33 te sëntenit l^i fiyine nde Lydde. Ede atië geti ni nieri ln e 
Imeyin' Ainë, i tsili iste ulok 3n dirgei nde strat tse prei 

34 tete viëts. EJe Pietri i 0a, Ainë, Iesu-Kristi te sendos: ngreu, 

35 e^e stro stratinç tand. E^e ai pernihere ungnt. JLde gi#' ata 
la fiyine nde Lydde e nde Sarone pan' atë, e^e uke#uene 
mbe Zotine. 

36 Ede ndç Ioppe iste ni disepole l£i lmhei Tabitfa, Isi 
ketfuem, do me #ane, Dorkade, [Ji e egrçj : ayo iste pl'ot 

37 me vëpera te mira e me l'emo^ena la bante. E^e nd' ato 
ditt kodini me usemum' ayo, eoe me vdëkune : ede si e 

33 lane, e vune nde ^ome te sipçrme. EJe Lydda mbassi iste 
ngat Ioppçse, disëpuyte kur ndeguene se Pietri ast' atië, 
derguene du bufa tek ai, tue i ulutune mos me pertuem te 

39 skoye deri tek ata, EJe Pietri ungrit, e vote baske me ata. PUNET IX. X. 243 

E<?e kur eroi ai, e hupne nde o'onie te sipçrme : edc i 
duel'ne perpara gi#e te vëyatç tue tëyamç, e tue diftuem tç 
vëseme e petka, la bante Dorkada kur iste baskç me ato. 

40 Por Tietri mbassi ndsuer tç gitfe yastç, uul' mbe guy e ufal'; 
e^e si uketfue prei dnese korpit, t9a, Tabitfa, ngreu. EJe ayo 

41 tsel'i sut' e vet : eSe kur pa Pietrine, ungrit, e ndeni. Eue 
ai i Sa dorçne, ede e ngriti: eSe mbassi £çriti sëntçnit' eoe tç 

42 veyatç, e ndsuer perpara te gale. EJe /y^o umuer vest 

43 ndeper gi<9e Ioppene; eJe sume ©6^ i besuene .Zotit. EJe 
Pletri mbeti miaft ditt nde Ioppe, per-ane. ni farç Simoni 
likurç-rëgesi. 

KAPTINA X. 

1 EJe iste ni nieri nde Kaisari la lmliei Kornël, krue-Rindes 

2 prei tufese uëtçtorçvët la kuhei Italiane, besetar eJe i pasune 
frike Perendine baske me gitfe stepin' e vet, e tue bame sume 
lemosena nde popul, eSe tue i ul'utune Perendise gi#ç-m. 

3 Kui pa kefliëlete nd' andere, afer mbe te nantten' orç te 
ditese, engulin' e Perendise, se huni tek ai, e i #a, o Kornël. 

4 EJe ai kur tsoi sute mb' ate, e muer frika, e #a, Kis ast', 
o Zot? EJe enguli i £a, Te fal'unat' e tua e l'emosenat' e 

5 tua hripne per kuytlm pçrpara Perendisç. EJe tasti dergo 
nieres nde Ioppe, ede tfifç Simonine la lmhete permbi emçne 

6 Pieter: kui aste prltune nde stepi te rii fare Simoni l'ikure- 
rëgesi, la e ka stçpine per-ane dëtit: kui ka per me te fol'une 

7 las duhete me bame. Eoe si iku ënguli &i iste tue fol'une 
me Kornëline, tfefiti du vefç prei serbetores vet, eae ni 
ustetuer besçtar prei atuneve lki fiyine perhere per-an' ati; 

8 ede si u diftoi atune te gitfa, i dergoi nde Ioppç. 

9 EJe mbç te nësermene, atië ku lsine tue Lam' u^§ ata, 
ede avitune nde l^utët, Pietri hupi mbe Jomet me ufalunç, 

10 afer mbç gaste orç. EJe si e muer unia, desi me ngrane; 
por ata, kur lsine tue i bame gati btUene, i eioi m yangi, 

11 e^e sef liiëline hapune, ede ni ane tue sdrupune mb' atë, 2M PUNET X. 

porsi hl peThure e maJe, TiJune prei se kater anes, e^e tue 

12 rane mbi oët: nd' atë Tsine giOe stazete kater-kambiet' e 

13 oëut, e bisat', e sterpiyt', e spendet' e laelit. EJe erdi hi 

14 za tek ai, Ngreu, Pieter; #ër, e lia. Por Pietri 6a, Kofte 
Tark, o Zot: sepsë askufe s' kam ngranç ts' do ga te ndute, 

15 a te pugatç. EJe prap per se dutç erdi hi za tek ai, Ato 

16 ki i ka laruem Perendia, ti mos i Ituey te nduta. Eoe Içyo 
ula tri here: ede prap ana umuer nalt nde kiel, 

17 EJe Pietri tue vrame mëndiene me vetevëtehene, vcile las 
do me kënune keyo e pame la pa, ke, bufate la lsinç 
derguem prei Kornelit, mbassi puetne pçr stepm' e Simonit, 

18 e mbefine nde deret: e^e tue #efitune puësine, nde paste 
rane ketu Simoni la lmhete permbi ëmenç Pieter. 

19 ~Ede Pietri cttië ku iste tue umenduem per te pamenç Jci 
QOjxl, Spirti Seht i #a, Ke te po te kerkoyne tre bufa: ngreu 

pra, e sdrup, eoe sko baske me ata, pa mos te aroune ndom 
51 fare mëndie, sepse un' i kam derguem. Eoe Pietri mbassi 
sdrupi tek ata niërezit la lsine derguem tek ai prei Kornelit, 
■Bb., Ke, unç yam ai ki kerkoni: pçr ts' fare pune këni arJune? 
22 EJe ata #ane, Korneli krue-Iandesi, Jci ccstg nieri i drëite, 
ede ki ka frikç Perendine, eJe la ka oane desmi per atë 
git/e komli i Iudevet, uuroenue kah Perendia prei sentit 
engul me te tfçfitune nde stepit te vet, eoe rne ndeguem 

53 fyale prei teyet. Ai pra tfefiti ata mbrenda, e i gostiti. E£e 
mbe te nësermene duel' Pietri 1 askç me ata, eoe disa prei 
atune velazenavet la isine prei Ioppet er#ne baske me atë. 

54 EJe mbe te nësermene hiinç nde KaisarT. Eoe Korneli iste 
tue pritun' ata, eoe kiste <?entunç flsin' e vet, e mikt' e 
nevoyesim. 

25 EJe Pietri porsa huni mbrenda, Korneli i duel' perpara, e 

26 i ra nder kambe, ede e aouroi. Por Pietri e tsoi, tue ^ane, 

27 Ngreu : sepse eoe une yam nieri. Eoe tue fol'une baskç me 
ate huni mbrenda, eoe gën mbeleoune sume vete. 

28 Ede u 6 J a atune, Yu e dini se s' aste ndeyuem mbe hi PUNET X. 245 

nieri Iudë me upiekune, a uie uaferuem me tietçr komp: 
por Pereudia me diftoi mos me tfan' as per ndoni nieri se 

29 a££ i ndute, a i pugato: pçrandai kur utfelita, eroa pa lame 

30 fyale: pues pra, per ts' fyale derguet' e mç prute? JLde 
Korneli £a, Yane kater ditt deri mbç ketë ore lci lsiem tue 
aginuem, eue mbe tç nantten' ore lsiem tue ufal'une nde stçpTt 
t'eme; eJe lte ni nieri me petka te ndrituna te ndeni perpara 

31 meye, eJe #a, Kornël, undegue te fal'unite tat, eoe lemoseriat' 

32 e tua upermendne perpara Perçndise. Dergo pra nde Ioppe, 
e tfife Simonine ln tëuhete permbi ëmene Pieter: kui ka rane 
nde stepi te Simonit l'ikure-rëgesit per-ane dëtit, ede ai kur 

33 te viye, ka per me te fol'une. Pernihere pra dergcva te ti: 
ede ti bane mire ki eroe. Tasti pra na te gi<9e yemi perpara 
Perendise, per me ndeguem gitfe las yan uroenuem te ti 
prei Perendise. 

34 EJe Pietri liapi goyene, e 0a, Me te vertete e mar vest, 

35 se Perendia s mba ane: por mbe ts do komp l:i e ka frike, 

36 eoe punon dreitçni, ast i pritune tek ai. Atë fyalene ki 
dergoi te te biyt e Israelit, tue ungilezuem pa'Ëtim me ane 

37 te Iesu-Kristit : (kui'aste Zoti te gltfeve): yu e dini leie 
fyal'e, la uperhap ndçper gitfe Iudene; zane file prei Galilese, 

38 mbas ati pagezimit la predikoi Gionni; Perendia si iëu 
['-•Oi/o/J Iesune prei Nazaretit me Spirtinç Sent e me fula, 
i tsili skoi vend mbe vend tue bame mire e tue sendosune 
gi£ ata ki mundohesinç prei dialit; sepsë Perendia iste baske 

39 me ate. EJe na yemi desmitare per gi# ato la bani ede 
nde vend te Iudevet, eoe nde Ierusalem: te tsilin e vrane, 

40 eoe e varne mbe dru: kete Perendia e ngali mbe te trëtçne 

41 dite, eoe e bani la te dukete, yo mbe gi^e populine, por 
mb§ desmitare sgëoune tse perpara prei Perendisç, due me 
Oane mbç në lu hangrçm e pim baske me atë, mbassi ungal 

42 prei se vdekunis. E(?e na porositi me predikuem te populi, 
ede me bame desmT, se ai ast ai Iki \ze ur^§nuem prei 

43 Perendise gyilhar te gales e te vdëkunis. Gi^ç profetenite 246 PUNET X. XI. 

desmoyne per ketë, se me ane te ëmenit ati kusdo ki i 
beson, ka me mafe ndeyese fayes. 

44 EJe Pietri por tue folune keto fyalç, ra Spirti Serit mbi 

45 gitf' ata la ndçgoj T ine fyal'enç. E(7e umerekuluen ata besetarete 
la isine prei fe#-prësiese, sa kisin aroune baske me Piëtrine, 

46 se udërtfeka Junetia e Spirtit Serit eoe mbe kombet. Sepsë 
ndegoyin ata tue fol'une guhena, e tue maoçnuem Perendine. 

47 Atehere Pietri upergek, Mos mundete kus me ndal'un' uyete, 
per mos me upagezuem keta la muerne SpTrtine Serit, sikurse 

48 ede na? EJe i urJenoi me upagezuem mb ëmenit te Zotit. 
Atehere i ul'utne me mbëtune disa ditt tek atd, 

KAPTINA XI. 

1 EJe apostuyt ede velazenite la lsine nde Iudë, ndeguene 

2 se eJe kombete pritne fyalen' e Perendise. EJe Pietri kur 
liiipi nde Ierusalem, hahesine me atë ata la tëinç prei re#- 

3 presiese, tue tfane, Se hune ndçr nieres te pa-fe#-preme, e 
hangre baske me ata. 

4 Por Pietri filoi, e u diftoi yiQe Jtis lUine koditune rii ka 
ril, tue 0anç, Un isiem nde kutët te Ioppese tue ufalune : 

5 eoe pase nl te pame nde yangl, Sikur sdrupte rii ane, porsi 
nl pelhure e maJe, lidune prei se kater anes, e lisohei postç 

6 prei laelit, ede exd'i deri tek une: kur tsova sute mb atë, 
vuna orë e pase stazete kater-bambiet' e de\\t 3 e bisat', e 

7 sterpiyt', e spendet' e laelit. Eue ndçgova ni za la me tfoste, 

8 Ngreu, Pieter; #ër, e ba. Por nne tfase, Kofte l'ark, o Zot: 
se ts' do ga e ndute a e pugatç askufe s ka hume nde goyet 

9 t'eme. Por zani m' uperge& per se duti prei kielit, Ato lii 

10 ka laruem Perendia, ti mos i kuey te nduta. EJe keyo uba 

1 1 tii here : ede prap uterhokne te gi<9a nde kiel. EJe lie 
perriihere tek e mbeflne tre biifa mb atë stepi ki Isiem, 

12 dçrguem prei Kaisariet tek une. Ec7e Spirti Seht me ^a me 
votune baske me ata, pa mos pasune ndorii farç mëndie. 
EJe er<9ne baske me mue ede keta gaste velazen, e^e bum PUNET XI. 247 

13 nde steplt t' atl nieriut: eoe ai na diftoi, si pa ëngulin§ 
nde steplt te vet, se ndeni e i 0a, Dergo nieres nde loppç, 

14 e tfifç Simonine Iki lhlhete permbi ëmenç Pieter, i tsili ka 
per me te fol'une fyale, lci prei atmie fyu fyvet kë me uspetuem 

15 ti, eue g\0e stepia yote. Ede une porsa filova me fol'unç, ra 
Spirti Sent mbi ata, sikurse ede mbç në herçn' e pare. 

16 Atehere me ra nder mend fyal'a e Zotit, la tfoste, se Gionni 
pagezoi me uyç; por yu këni me upagezuem me Spirtine 

17 Serit'. Nde kofte pra se Perendia uoa Junetine si-ni-m, 
sikurse ede neve, sepsë i besuene Zotit Iesu-Krist; une ts' i 
zoti Isiem me ndal'une Perendine? 

18 EJe atd si ndeguene keto fyalç, pusuenç, eJe lavduene 
Perendine, tue 0ane, Perçudia pra u paseka Jau' ede kombevet 
pendësene per yete. 

19 Ata pra la isine sperdame prei ndiëkeyese la Ise Lame 
pçr Stefaninç, skuene deri nde Fenike, e nde Kypre e nde 
Antiohl, ede s' fl'isine fyal'en' as mbe ndoni, por vets mbe 

20 Iudeit. Eoe disa prei atuneve lsine nieres Kypreane e 
Kyreneane, te tsilete kur hune nde Antiohl, flisine te 

21 Grekistaret, tue danç zaiiin' e mire per Zotine Iesu. E£e 
dora e Zotit iste baske me ata: eJe sume numere nierezis 

22 besuene, e uketfuene mbe Zotinç. Atehere undegue fyal'a 
per ata ndç veset te kisese ki iëte nde Ierusalem: ede 

23 derguene Barnabçne me skuem deri nde AntiohT. I tsili kur 
er^i, ede pa hirin' e Perendise, ugezue, eoe stunte te gi#§ 

24 me kindruem me zemere te dreite te Zoti. Sepse iste nieri 
i mire eJe pl'ot me Spirtine Sent e me bese. Eoe ustue 
miaft gindeye mbe Zotinç. 

25 Atehere Barnaba duel' nde Tarse per me kerkuem Sauline: 

26 e^e si e geti, e prSni nde Antiohl. Ede ni vit te tan§ 
mbel'ioesine nde kisç, eJe mesoyine miaft gindeye. Ede 
disëpuyt' ukueitne te Kristene pçrpara nde Antiohl. 

27 EJe nder ato ditt sdrupne profeten prei Ierusalemit nde 

28 Antiohl. Eoe ungrit lii prei atuneve ln lmhei Agab, e senoi 248 PUNET XI. XII. 

me ane te Spirtit Sent, se dote bahete nl zi e maJe mbe 

29 gi<9e oëne: eue uba mbe d»7^ te Klaudiut Kaisarit. Perandai 
disëpuyt' urJenuene gi<9e-se-tsi]i prei atuneve, mbas pasiese 
vet Jci kiste, te dergoyne ndifme te velazenit ki riyine nde 

30 ludë : sikurse ede e bane, e ua derguene pl'ekvet me dore 
te Barnabes' e te Saulit. 

KAPTINA XII. 

1 Etfe nd' ate kohe mbereti Herod vuni duerte me u bame 

2 kel£ disave la iëine prei kisese. EJe vrau me tfike Iakobine 

3 te velan' e Gfionnit. E<?e kur pa se ast' e pellmesime te 

4 Iudeit, vilni nder mend me zan' ede Piëtrine. (Eoe atehere 
isine ditt' e te pa-brumievet.) JLde si e zuni, e vuni nde 
burk; eoe e Ja nde duer kater katresures ustetoreve me e 
rueitune; sepsë donte me e ndsiefe perpara populit mbas 

5 paskese. Pietri pra po ruhei nde burk: por kisa iste tue i 
ulutune Perendise gi6e-m p§r atë. 

6 EJe Herodi kur kiste per me e ndsiefe perpaia, atë nate 
Pietri iste tue fyëtune ndermiët du ustçtores, lioune me du 

7 hëkura, ede rueitçsite rueyine burgune perpara derese. EJe 
ke engul' i Zotit tek erch' befas, eoe ndriti m drite nd' atë 
vend: ede si i ra Pietrit nde brit, e tsoi prei gtimit, tue 

8 6ane, Ngreu speit. eoe i rane hëkurate prei duers. Eoe 
ënguli i #a, Ngisu, ede mba# keputset' e tua. EJe ai bani 

9 astu. EJe i <9ote, Vis pëikune tand, e mef-me mbrapa.. EJe 
ai si duel', e mefte mbrapa; eoe nuk' e dinte se aste me te 
vertete keyo 1H uba prei ëngulit, por i dukei se po sef andefe. 

10 EJe si kaluene te paren' ede te dutene rueitie, ertfne nde 
deret te hëkurit, ln te biye nde kutët, e tsila uhap atuneve 
prei vetiut : eoe si duel'ne, skuene ndeper m fuge; eoe 

1 1 pemihere ënguli uda prei ati. EJe Pietri si er di nde 
vetçvëtehet, tfa, Tasti e diy me te vertete se Zoti dergoi 
ëiigulin' e vet, ede me dçl'iri prei dorese Herodit, ede prei 

12 gi#e sperësesç populit Iudevet. E()e mbassi umendue nder PCJNET XII. XIII. 249 

vctevëtehe, eidi nde stepT te Marise s' amçse Gionnit la 
Kuhei permbi ëmenç Mark, atië ku isine mbeleoune miaft 

13 vetç tue ufal'une. Ede Pietri kur trakuloi deres' obofit, exdi 

14 iii serbetore Iki lcuhei Rode per me ndeguem: ede cnjo kur 
ngofi zanin e Pietrit, prei gezimit nuke tsel'i derenç, por 
etsi me vrap mbrenda, e da za, Se Pietri aste ndënune 

15 pçrpara dërese. EJe ata i tfane, Yë tue umafuem: por ayo 

16 fiindronte mhç fyctlct se kestu aste. EJe ata tfosinç, se Ast' 
ënguli i atT. Por Pietri priste tue trakuluem : eue si hapnç, 

17 ede pan' atë, umerekuluene. Por ai u bani atune me dore 
tç mos pezayne, e u diftoi atune, si e ndsuer Zoti prei burgut: 
ede #a, Epni za Iakobit ede vçlazenavet per keto. EJe duel' 
e vote mbe ni tieter vend. 

18 EJe si geomi, uba sume te pçrziem ndçr ustçtoret, vale 

19 ts' uba Pietri. Et?e Herodi kur e kerkoi, ede s' e get, gukoi 
rueitçsite, eoe ur^çnoi te vritenç. EJe sdrupi prei Iudesç 
nde KaisarT, e skonte kohen' citie. 

20 EJe Herodi iste fort zemeruem me Tyrasit e me Sidonasit : 
por ata ertfne me m zëmere tek ai, ede si i mbiisne mëndienç 
Blastit kamarierit mberetit, lupine me bamç palhim; sepsë 

21 vendi i atune ustëëhei prei mberetenise. Eoe riT dite ln kisin 5 
ur(?enuem, Herodi vesi petkun e mbçretenise, eoe nderii mle 

22 skamp, e u jegironte atune. EJe populi tfoste me za te ma#, 

23 Za Perendie aste, e yo nieriu. Eoe perriihere i ra engul i 
Zotit, sepsë nukç oa Taftinç te Perendia: ede si uhanger 
prei krumbas, Ja spirtine. 

24, 25 Eoe fyal'a e Perendisç stohei e sumohei. Eoe Barnaba 
e Sauli mbassi mbaruene punene M painç, uketfuene prei 
Ierusalemit, ede muerne me vëtehe baske e6e Gioimine l£i 
uliiieit pçrmbi ëmene. Mark. 

KAPTINA XIII. 

1 Eoe nde kise tëi iste nde AntiohT isine disa profeten e 
miestra, Barnaba coe Simoni lu iLiihei Niger, ede Lukiu 250 PUNET XIII. 

Kyreniani, eoe Manaeni lii iste usltuem baskç me Herodine 

2 katruroenarine, ede Sauli. EJe ata kur Isine tue i serbuem 
Zotit, e tue aginuem, Spirti Sent #a, Mç dani vets Barnaben 

3 ede Saulinç per atë pune la i kam tfetitune. Atehere si 
aginuen e ufal'ne ede vune duerte mbi ata, i lisuene. 

4 Keta pra mbassi uderguene prei Spirtit Sent, sdrupne nde 

5 SeleukT, ede prei anduy l'undruene per Kypre. EJe kur 
ertfne nde Salamine, predikoyine fyaten e Perçndise ndçper 

6 synagogat e Iudevet: a.de kisin ede Gionninç serletu.er. Eoe 
si kal'uen uyaesene deri nde Pafe, getne ni fare magistari 

7 profet-rënes Iudë, 1H e kiste ëmninç Bar-Iesu, i tsili iste 
Laske me Sergine Pauline prokonsuline, ni buf te mentsim; 
kui tfiri Barnaben' ede Sauline, eoe kerkoi me ndeguem 

8 fyalen' e Perendise. Por Elyma magistari (sepsë kestu ketfehet' 
ëmeni i atl,) u dil'te kundre. atune, e kerkonte me ke#u errl 
prokonsuline prei bësese. 

9 Por Sauli, (i tsili lcuhci ede Paul,) si umbus me Spirtine 

10 Sent, tsoi sute mb' atë, e tfa, O ti /ci yë pl'ot me ts' do fare 
genimi e me ts' do fare pune te kelce, i blr' i dialit, anemiku 
i ts' do fare dreitenie, nuke do te pusoys tue prisun' u&et' 

11 e drëita te Zotit ? EJe tasti, lie dora e Zotit tek astç mbi 
tui, ede dote mbesis i vërbete, te mos sofis diëline deri mbe 
nl kohe. Eoe pernihere ra mli atë nl miegul' e ni efesine; 
eoe vmte fe# tue kerkuem nieres me e terliekune per dore. 

12 Atehere kur pa prokonsuli se Ih's uba, besoi, tue umerekuluem 
per mesimin' e Zotit. 

13 Pauli prd ede aia l£i lsine fe# ati mbassi ungritne prei 
Pafese, ertfne nde Perge tç Pamfylise : eoe Gionni mbassi 
uda prei atuneve, uke#ue nde Ierusalem. 

14 E')e ata, mbassi skuene prei Pergesç, ertfne nde Antiohi 
te Pisidise, ede si hunç nde synagoget ditçn' e setune, ndëyne 

15 atu. ILoe mbassi ukendue l'iga eoe profetenite, te parçt' e 
synagogese dergiiene tek ata, tue #anç, O bufa velazen, nde 
patsi ndohl fyal'ç per me niesuem populine, i9oni. PUNET XIII. 251 

16 ILSe Pauli si ungrit, e^e bani me dore, #a, 

17 biifa Israelite, ede sa këni frikç Perendine, pa ndçgoni. 
Perendia i ketl populit Israelit sgo(H atçnite t'ane, ede ngriti 
populine lu iste i huey nde dë te Egyptit, ede me krah t§ 

18 nal'te i ndsuer prei anduy. EJe deri mbç lai kohe kater-dëte 

19 viët i uslteu nde skretinet. Eoe mbassi renoi state kombe 

20 nde Së te Hanaanit, u dau me sortç dën e atuneve. EJe 
mbasandai kater tëind e pësç-Jët' e se sa viët u $a atrine 

21 gulhare deri mbe ditç te Samuël profetit. Ede mbasandai 
lupne mleret: eue Perendia u Sa atune Sauline te. birin' e 

22 e Kisit, buf prei farese Beniaminit, kater-dëtç viët. EJe si 
e ngriti prei vendit, u vuni atune Davidinç, per mberët; per 
te tsilinç desmoi, e #a, Geta Davidine tç biriri e Ieseut, 
nieri mbas zëmrese s'eme, i tsili ka me bame gi#e dasunimet' 

23 e mia". Prei farç^ç keli, sikurse iste zotuem Perçndia, ngriti 
24? mbi Israëline sçl'bues, Iesuue: per t§ tsiline Grionni predikoi 

perpara mbe giOe populin' e Israelit pagezim pendese, para 

25 se te vfye ai. EJe Gionni kur po mbaronte uden' e vet, 
tfoste, Kis kuytoni se yam une? Une nuke yam ai: por ke 
te viën mbas meyet ai, te tsilit une s' yam i zoti me i sgiJune 
solen' e kambevet". 

26 O bufa velazen, te biyt' e farçs' Abrahamit, eoe sa yanç 
nder yu ki kane frike Perendine, mbe yu uclergue fyala e 

27 keti spetimi. Sepse ata 1H fine nde Ierusalem, ede t§ paret' 
e atuneve, mbassi s' e ngofne kçte, as fyal'et' e profëtenavet 
la kendohene pçr ts' do te setune, i mbusne ato, kur e 

28 gukuene pçr vdelç. Ede ndonese s' getne as ndoni fay per 

29 vdeke, l'upne prei Pilatit I:i te vritetç. EJe mbassi mlaruene 
gi#' ato ki lsine skruem per atë, e sdrupne prei druse, eJe 

30 e viine nde vof. Por Perendia e ngali prei se vdëkunis: 

31 i tsili uduk per sume ditt mb' ata ln hupne baske me atë 
prei Galilese ndç Ierusalem, te tsilete yanç desmitaret' e ati 

32 te populi. EJe na po u apime yuve zanin' e mire, se atë 

33 te zotuemene lii Ike bame mbç atenit, Perendia e mbusi mbe 252 PUNET XIII. 

në lci yemi biyt' e atuneve, kur ngali Iesuiie; sikurse aste 
skruem ede nde psalme te dute, Ti yë biri em : sot ti kë" 

34 Tëme prei meye". EJe se e ngali atë prei se vdëkunis, per 
mos me uke#uem ma nde te vdiefe, kestu ka tfane, Se une 
kam me u Janç yuve te drëitat' e Davidit Jci uzotova me bese". 

35 Perandai eJe nde hl tieter psalmç tfote, Se s' kë me dane 

36 te drëitine tand pçr me pame te vdiefe". Sepsë Davidi 
mbassi pat serbyxem mbas andese Perendise nde yete te vet, 

37 fyeti, e^e uvu tek atenit e vet, ede pa te vdiefe : por ai la 
e ngali Perendia, nuke pa te vdiefe. 

38 Koft e ditune pra mbe yu, o biifa velazçn, se me ane te 

39 keti predikohete ndeyese fayes mbe yu : ede prei gi<9' atune 
ptmçvet 3a s' muftet me dalune te drëitç me ane te ligese 

40 Moiseut, me anç te keti kus-do la beson del' i drëite. Sikoni 
pra, se mos viye mbi yu ayo la aste #ane prei profëtenavet: 

41 Sikoni yu la s' e zini per ga, eoe merekulohi, ede bupni : 
sepsë une kam me punuem hl pune nder ditt tueya, hl pune 
la s' këni me e besuem, nde u diftofte yuve kusi". 

42 E'^e Iudeite kur po dTi'ine prei synagoget, lutesine kombete 

43 t' u fl'iten' ede atuneve keto fyal'e te setunene la viën. Etfe 
synagoga si uperda, sume rete prei Iudevet eoe prei tç 
ketfypmivet bestarevet votne mbrapa Paulit ede Barnabese : 
te tsllete, tue u folun' atyme, u mbusin' atyme mendiene te 

44 mbësine nde bir tç Perendise. Eoe te setunene Iki er# 
umbel'o# afer gitfe lqiteti me ndeguem fyalen' e Perendise. 

45 Por Iudëite kur pane gindeyene, umbusne me zmir, ede 
flisine kundre atune pmievei la tfoste Pauli, tue fol'une 

4G kundrç e tue vlasfimuem. Atehere Pauli ede Barnaba fol'ne 
me su tsele, e ^ane, Mbe yu iste nevoye ma perpara me 
ufolune fyala e Perendise : por yu mbassi e he#ni poste, 
eoe nuke gukoni vetevëtehene per me ubame te zotenit' e 

47 3 T ëtese pa-soseme, l-:e te po ke^ëhemi ndçr kombet: sepsë 
kçstu na ka porositune Zoti, tue Qane, Te kam vume per 
drite kombes, la te yese per spetim deri mle kant te oëut". PUNET XIII. XIV. 

48 EJe kombetç kur ndeguene, gezohesin' eoe l'avdoyine fyalen' 
e Zotit : ede giB§ sa isin' urdenuem pçr yeten' e pa-soseme, 

49 besuenç. EJe fyal'a e Zotit perhapei ndeper gi#' atë vend. 

50 Por Iudëite stune gratç la kisine bese e lsinç me sene, ede 
te paret' e lmtetit, ede ngritnç ndiëkeye kundre Paulit e 

51 Barnabese, ede i ndsuerne prei synores veta. Por ata skundne 
pluhunin' e kambevet veta kundre atuneve, eoe ertfne nde 

52 Ikoni, EJe disëpuytç mbusesine me gezim e me Spirtine Sent. 

KAPTINA XIV. 

1 EJe nde IkonT, kur hune baske ata nde synagoget tç 
Iudevet, ede fol'nç kestu, kalu sa besiiene sume gindeye prei 

2 Iudevet e prei Grëkçvet. Por ata Iudëite 1H s' besoyine, 
stuyine mbe tç kel£ spirtenat' e kombevet kundre velazenavet. 

3 Meyaft kohe pra ndëynç aiië } tue folune me su tsele per 
Zotine, Iki desmonte mbe fyalen' e liirit vet, eoe epte me 

4 ubamç sene e merekulia me ane tç duervet atune. EJe 
sumitsa e lnitetit uda di/se: e disa isine me ane te Iudevet, 

5 e disa me anç tç apostuyvet. ~Ede kur utufne kombet' e 
Iudëite baske me te paret' e vet, me i same, e me i fafune 

6 me gure, e miierne vest, ede ikne ndeper kutetet e Lykaonise,. 

7 nde Lystre e ndç Derbe e fe# atune katundevet; eoe atië 
lsine tue ungilezuem. 

8 EJe nde. Lystre po finte ni nieri Iki s' mundei prei kambes,. 
sepsë iste tsal' tse prei Larkut s' amçse vet, ede s' kiste ëtsune 

9 kufe ndonT here. Kui po ndegonte Paulini tue fol'une : i 
tsili stiu sute mb' ate, ede pa se kiste bese pçr me uspetuem, 

10 #a me za te ma#, Ngreu mbe kambe drëite. EJe ai liofte 

\\ perpiete e etsete. EJe gindeya kur pane se Ins bani Pauli, 

ngritne zanin' e vet, tue tfane Lykaonist se Perendinat' 

12 upergaitne pprei nieres, e sdrupne te na. Eoe kueitne 
Barnal en' Eyte, e^e Pauline w Merkur; sepsë ai iste lki 

13 terliikte fyaTene. Atehere prifti i Eytese la iste perpara Imtetit 
atuneve, pruni dema e kunora perpara duervet, e donte me 

22 254 PUNET XIV. XV. 

14 bame kurban baskç me gindeyene. EJe kur ndeguen' apostuyte, 
Barnaba ede Pauli, stëorne petkat' e veta, ede kartsuene nd§ 

15 miedis te gindeyese, tue bertitun' e tue #anç, Persë Lani 
keto, o bura? ede na yemi nieres ki pesoyme porsi yu, tue 
u predikuem yuve te ke#ehi prei ketune te kotas mbe 
Perendm' e gale, la bani laelin', e Jën', e dëtin', e gi#ç las 

16 ydne nd' ato: i tsili nde brezat la skuene l'a gi#e kombete 

17 me ëtsune nd' uJet tç veta. Ndonese nuk' e la vetevëtehenç 
pa bame desmi, tue bame mire, e tue oane prei kielit sina 
e kohena piot me peme, la mbusine zëmerate t'ona me 

18 uslam e me gezim. — EJe tue #ane keto, memezi ndal'nç 
gindeyenç per mos me u Lam' atyme kurban. 

19 Eoe er#ne disa Iudei prei Andiohise e prei Ikonise, e^e 
si u mbusne mëndiene gindeyese, ede fafne me gure Pauline, 

20 e tçrholaie yaste lutetit, sepsë kuytuene se vdik. Por 
disepuytç kur e fefluene, ungrit, e liuni nde lmtët: ede nda 
nësçret duel baske me Barnabene nd§ Derbe. 

21 E^e mbassi predikuen' ungilinç nd' atë Imtet, eoe banç 
sume disëpuy, uke#uene nde Lystre e nde Ikoni e ndç 

22 Andiohi, tue fortsuem spirtenat' e disëpuyvet, e tue stum' 
ata me Kindruem nde beset, ede tue u -Bdn atune se me sume 

23 strengime diihete me hume nde mberetenit te Perendise. Etfe 
si u ur^enuen' atune pl'ek mbe ts' do kise, ede ufal'ne me 

24 aginime, i l'ane mbe Zotine la i kisine besuem. EJe si 

25 kal'uene Pesidine, er#ne nde Pamfyli. EJe si folne fyal'ene 

26 nde Perge, sdrupnç nde Attali: ede prei anduy l'undruene. 
per AndioliT, atië ku isine ^ane nde liir te Perçndise per 
punenç la mbaruene. 

27 ~Ede kur eiOne, mbelotfne kisçne, ede u diftuen' atune gi&§ 
sa bani Perendia me anç t' atuneve, e^e se tseli deren' e bësese 

28 nder kombet. EJe ndëyne atië sume kohe baske me disëpuyt. 

KAPTINA XV. 

1 E<?e disa vete la sdrupne prei Iudese, mesoyine velazenite^ PUNET XV. 255 

Se nde mos ufe#-prefsi mbas zakonit Moiseut, s' mundeni 
2 me uspetuem. Por ata mbassi uhangrçn mçyaft, ede bane 
kerkime me fijal^ me Paulin' e me Barnabçne, se mbrdpeni 
e keputne fyalene me hupune Pauli ede Barnaba, ede disa 
te tiere prei atuneve te apostuyt ede te pl'el£t nde Ierusalem 
S pçr ketë kerkim. Ata pra si upertsuelne prei kisesç, skoyine 
ndeper Fenike e ndeper SamarT, tue diftuem te ketfuemit' 
e kombevet: ede u ëpine gezim te ma^ gi<9e velazçnavet. 

4 Eoe si er#ne nde Ierusalem, upritnç prei kises' e prei 
apostuys e prei plel^s, ede diftuene gi-Qe sa bani Perendia 

5 me ane t' atuneve. Por ungritne disa prei eresise Farisevet 
ln kisine besuem, tue tfane, Se duhete me i fetf-preme, e 
me i porositune te rueine ligen' e Moiseut. 

6 EJe umbel'otfne apostuyt' e pl'etëte "me vum' orë per 
ketë fyale. 

7 Etfe mbassi uba sume kerkim me fyale, ungiit Pietri, e 
u 0a atune, O bufa vglazen, yu e dini se tse nde ditt te 
l'asta Perendia sgoJi ndermiët nes, Iki te ndegoyne kombete 
fyal'en' e ungilit me ane te goyçse s'eme, ede te besoyne. 

V 

8 Eoe zemer-ngofesi Perendi desmoi per ata, kur u Ja Spirtine 
v — .v 

9 Sent, sikurse eJe neve. Eoe s' bani ndoni te dame ndçrmiet 

nes e atune, por luroi zemerat' e atuneve me anç te bësese. 

10 Tasti pra persë ngitni Perendine, e kçrJconi me vume sgeJe 
nde &afe te disëpuyvet, te tsilen' as atenite t'ane, as na nuke 

1 1 muftem me e bartune ? Por besoyme se me ane te hirit Zotit 
Iesu-Krist kemi me uspetuem, sikurse ede ata. 

12 Eae gi#e sumitsa pusoi, e ndçgoyine Barnaben' ede Pauline 
lki diftoyinç sa seiie e merekulia bani Perendia nder komLet 
me ane t' atuneve. 

13 EJe ata si pusuene, upergeli Iakobi, tue t2ane, O bui'a 

14 velazen, pa me ndçrgoni. Symeoni diftoi si vestroi Perendia 
kombete herçn' e parç, l^i te mafi prei atuneve ni popul per 

15 ëmenin' e vet, EJe fyaJet' e profëtenavet yane si-ni-ni me 

16 ketë, sikurse aste skruem, Mbaskendai kam me uke#uern, 256 PUNET XV. 

e kam me ndertuem per-se-ri tenden' e Davidit la aste 
fçzuem; ede kam me ndertuem per-se-ri ato la yane remuem 

17 prei asai, eoe kam me e ngritune mbe kambç : Iki te kerkoynç 
Zotine niërezit' e tiere, ede giOe kombete, mbi te tsilete 

18 tfefitet' ëmeni em, tfote Zoti, lu ban keto te gi#a". Punet' 

19 e veta yane ngofune te Perendia tse perpara yëtçse. Perandai 
une gukoy me tidp te mos i ngasim' ata Iki ke#ëhene prei 

20 kombevet te Perendia : por t' u skrueim' atune m Teter, te 
terhëlnne dore prei ndunesinavet iJuyvet, ede prei kurvenise, 

21 ede prei kafsese mbutçme, ede prei gakut. Sepsë Moiseu 
tse prei brezas l'asta ka mbe ts' do kutët ata ki predikoyn' 
atë, kur kendohete liga ndeper synagogat per ts' do te setune. 

22 Atçhere uduk mire apostuyvet e^e pl'eKvet baske me gi#e 
kisenç, te sgëJine nieres prei atuneve, ede te dergoyne nde 
Andiohi baske me Paulin' e me Barnabene, Iudene Iki liuhei 
permbi ëmene Barsabe, ede Silene, nieres te pare nder 

23 velazenit: ede skruenç me an§ t§ dores' atiineve keto; 

Apostuyt' ede ple&t' ede velazenite, mbe velazenit lci yanç 
prei kombes ghidune ndepçr Andiohine e ndeper Syrine e 

24* ndeper Kilikine, u faTemi yuve me sendët. Sepsë ndeguem se 
evOne disa vetç prei nes, e u perzine yuve me fyal'e, eoe 
prisine spirtenate tuei, tue #ane, te fe#-priteni e te rueni 

25 Hgene : te tsilete na s' i poresitem per lete : na udiik mire 
neve ki yemi mbele^une gi#e laske me m zëmere, te sgëJime 
nieres, e t'i dçrgoyme te yu baske me te dasunit t'ane 

9.6 Barnaben' ede Pauline, nieres ki kane Jane yetat' e veta per 

27 ëmenin' e Zotit t'une Iesu-Kristit. Derguem pra Iuden' ede 
Silene, per me u tfane yuve ede ata me goye ato Jti u hemi 

28 ëkruem yuve. Sepsë i uduk mire Spirtit Serit eJe neve, te 
mos u veme yuve tieter bafe ma, vets atune lci yane te 

29 nevoyesime; Te terhil^ni dore prei kurbanevet iouyvet, e^e prei 
gakut, ede prei kafsese mbuteme, ede prei kurvenise: prei 
tç tsilavet nde rueitsi vetevëtehene, dote bani mire. Kofsi 
me sendet. PUNET XV. XVI. 257 

30 Keta pra si ul'isuene, er#ne nde Andiohi: ede mbel'otfne 

31 sumitsene, e u Jan' atune ndçr duer letrenç. EJe atd kur e 

32 kenduene, ugeziiene per ketë ngusulim. EJe Iuda ede Sila, 
ln isin' eSe ata profeten, ngusuluene velazenite me sume 

3 3 fyale, e i fortsuene. EJe si ndëyne atië disa kohe, uderguene 

34 prap me palhim prei vçlazenis tek apostuyt. Por Siles' i 

35 uduk mire me mbetun' atu. Eae Pauli e Barnaba skoyine 
kohene nde Andiohi", tue mesuem e tue predikuem fyal'en' 
e Zotit baske me sume vetç te tiere. 

36 ILde mbas disa dits Pauli i #a Barnabese, Lete ketfëhemi 
tasti me pame velazenite t'ane Imtët mbe kutët, Iki oam zanin' 

37 e mire per Zotinç nder ato, pal'e si yane. E<?e Barnaba 

38 donte me mare baske me vëtehe Gionnine lu lmhei Mark. Por 
Paulit s' i uduk mire me mafe baske me vëtehe ate la Ike 
dame prei atuneve kah Pamfylia, eOe nuk' erJi baske me 

39 ata nde punet. Koditi pra lii l£arte nder atd 3 kalu sa udane 
niani prei tiëterit: ede Barnaba muer me vëtehe Markune, 
ede l'undroi per Kypre. 

40 EJe Pauii sgodi Silen', ede iku, <5ane prei velazenis nde 

41 hlr te Perendise. Ede skonte ndeper Syrine, e ndeper Kilikine, 
tue fortsuem kisate. 

KAPTINA XVI. 

1 Eae e mbeffni nde Derbe, e nde Lystre : ede Ke tek iste 
atië ni disepul, la Imhei Timo#ë, i bir' i ni grueye Iudeone 

2 besetare, ede prei te atit Grek: per kete ëpine desmi te mire 

3 velazenite la isine nde Lystre e nde Ikoni. Ketë desi Pauli 
me dalune baske me atë; ede si e muer, e fe#-preu, per 
pune te Iudevet lii lsine ndepçr ato vende: sepsë te giGe 

4 ngifine te atin' e ati se iste Grek. EJe tue skuem ndepçr 
liutetet, u liyine porosl atune me rueitune dogmate ki isin' 
urJenuem prei apostuyvet e prei pl'el<:vet lii lsine nd§ 

5 Ierusalem. Kisate pra fortsohesine nde beset, ede perdite 
stohesine nde numçre. 2S8 PUNET XVI. 

6 EJe mbassi skuene ndeper Frjgine e ndeper vendin' e 
Galatise, sepsë undal'ne prei Spirtit Sent me predikuem 

7 fyalene nde AsT, erOne nde MjsT, ede vun' orë me votune 

8 nde Bi#yni : por Spirti Sent nuk' i l'a. E^e si skuene ndeper 

9 Mjsine, sdrupne nde Troade. EJe Paulit i udiik nd' andefe 
natene; se Iste perpara atl ni nieri Makedonas, e i lutei, 

10 tue #ane, Sko nde Makedoni, e na ndimo. EJe porsa pa 
andefene, pernihere kerkuem me votune nde MakedonT; sepsë 
e muerem me mend se Zoti po na tfefët me u Jan' atune 
zanin' e mire. 

11 Si l'undruem pra prei Troadesç, miierem ii&ene drëite per 

12 Samotfrake, ede nde nëseret nde Neapol'e; ede prei anduj 
nde Filippe, l£i aste Iqitët i pare asai anese Makedonise, e 
pernguieme Romanes: e6e ndëjem disa ditt nde ketë tëutët. 

13 EJe diten' e setune duelem jaste tëutetit afer lumit, atu 
ku e kisine zakon me ufal'une, ebe ndëjem, e u flisime gravet 

14 la Tsine mbeleJune. Eoe ni grue l£i lmhei LjdT, prei Imtetit 
OjatTrese, la siste porfyra, e tsila kiste frike Perendine, na 
ndegonte : spse Zoti i tsel'i zëmrene per me mbaitune ves 

15 se las ffiste Pauli. Eoe si upagezue ayo ede stepia e asai, 
na lutei, tue tfane, Nde me patsi gukuem se jam besnike 
te Zoti, buni nde stepTt t'eme, e mbetni : ede na nguti. 

16 EJe na kur po skojime me ufal'une, hasi me në ni sertetore 
ki kiste frume Pj<9oni, e tsila u epte sumç fitim te zotenavet 

27 vet tue kalezuem fatine : ajo muer mbrapa Paulin' ede 
neve, ede bertiste tue #ane, Keta nierçs jane serbetoiet' e 

18 Perendise nal'tç, la na diftojn' uoen' e spetimit. EJe bante 
ketë per sume ditt. EJe Pauli si urandue, uketfue, e i £a 
frumese, Te urdenoj mb' ëmenit te Iesu-Kristit me dal'une. 
prei asai. Ede duel' at§ ore. 

19 E^e te zotenit' e asai kur pane se u duel! speresa e fltimit 
vet, zune Paulin' ede Silen', e i terliokne nde treg te te 

20paret: e^e si i prunç te te meoejt, <9ane, Keta nieres, tue 
Kenune Iudë, perziëjne Imtëtine t'une, eSe mesojne zakone PUNET XVI. £59 

21 la s' ast' e uJese rae i pritunç na, as rae i bame, sepse yemi 

22 Romane. Eoe gindeya utuf mbi ata, ede te meJëyt' u sUuen' 

23 atune pëtkate, e uroenuene me i fafun§ me skop. EJe si i 
bane me sume. vafa, i stine nde burk, ede porositne rueitçsin' 

24< e burgut me i rueitune me siguii : i tsili si muer t' atile 
porosl, i stiu nde burk te permbrëndesim, e u strengoi 
kambete nde drut. 

25 EJe nde mies-nate Pauli eJe Sila falesin' e kendoyine 
hymn Perendise : ede ata ln lsine mbrenda nde burk u 

26 mbayine ves. EJe befas uba ni tçrmët i ma^, kaki sa utundnç 
tfemelet' e burgut : e de pernihere uhapne gi#e diierte, ede 

27 tç gi#eve usgitfne hëkurate. Eoe rueitesi i burgut kur usltue, 
ede pa duert' e burgut hapete, ndsuer tfikene, e donte me 

28 vrame vetevëtehene, sepsë kuytonte se ikne te liJunite. Pcr 
Pauli #e,fiti me za te ma#, tue #ane, Mos i Lan ndortl ga 

29 te kel£e vetevëtehese: sepse te gi£§ yemi ketu. Atehere ai 
l'upi dritç, e hovi mbrenda, ede tue utremun' i ra nder kambe 

30 Paulit e Silese ede i ndsuer yaste, e £a, Zotenl, Kis duhete 

31 me bam' une, ln te spetohem? EJe ata #ane, Beso-i Zotit 
82 Iesu-Krist, ede kë me uspetuem ti ede stepia yote. EJe i 

fol'ne fyal'en' e Zotit ati ede gi#' atuneve Iki isine nde steplt 

33 t' atl. EJe ai i muer me vëtçhe nd' atë ore. te natese, e u 
lau vafatç; ede pernihere upagezue ai ede glOe te atite : 

34 ede si i hupi siper nde steplt t§ vet, u vuni perpara truvezç, 
ede ugçzue me gi#§ stepin' e vet, sepsë i besoi Perendisç. 

35 EJe si uba ditç, te meJëyte derguene serbetorete, tue #ane, 

36 Liso ata nieres. EJe rueitesi i burgut i da za Paulit per 
keto fyal'e, Se te meJëyte kane dçrguem, Iki te lisohi: tasti 

37 pra dei'ni, e skoni nde paktim. Por Pauli u #a atune, Mbassi 
na fafne nder su te botçse pa ugukuem, 3£i yemi nier§s 
Roraane, e na stine nde burk, ede tasti na ndsiëfine psefas? 

38 yo: por l'ete vin§ vetç ata, e l'ete na ndsiëfine. EJe serbetorçt' 
u Jane za t§ meJëyvet per keto fyal'e; ede ata, kur ndeguene 

39 se yane. Romane, ufrikuene: ede er^n§, e ul'utne atune; eJe 260 PUNET XVII. 

40 si i ndsuerne, u lutesin' aiune me cUl'uae prei kutetit. E<?e 
ata si duel'ne prei burgut, hÇlne nde stepl te Lydise : eJe 
kur pan§ velazenitç, i ngusuluene, e^e ikne. 

KAPTINA XVII. 

1 EJe si skuene ndeper Amnpol'e e ndeper ApoIlonT, er#ne, 

2 nde Oessalonike, atië ku iste synagoga e Iudevet. E^e Pauli, 
sikurse e kiste zakon, huni tek ata, e^e tri tç setuna fliste 

3 me ata mbi skroriat, tue perhapun' e tue diftuem, se Kristi 
duhei me pesuem e me ungalune prei se vdëkunis, ede se 

4 kui Iesui aste Kristi, lu u predikoy yuve une. EJe disa prei 
atuneve besuenç, ede upolnie me Paulin' eoe me STlene; eoe 
sume sumitse prei besetarevet Grëkevet, ede prei gravet 
para yo pak veta. 

5 Por ata, ludeite la nuke besuen' uzmiruene, ede muernç 
ine vëtehe disa nieres te keln prei fugas tregut, eoe mbelo^nç 
gindeyenç, ede perziyine. lmtëtine: e^e utufne nde stepTt te 

6 lasonit, e kerkoyin' ata, me i prume te populi. Por mbassi 
s' i getne, terholcne Iasonin' ede disa velazen te te paret' e 
Ihitetit, tue bertitune, Se keta, ki ketfëyne permbus botene 

7 kan' arJun' e^e ketii; te tsilete Iasoni i priti nde stepl : ede 
keta te gi#e punovne kundre urJenTmevet Kaisarit, tue t9an§, 

8 Se aste ni tieter mberët, Iesui. EJe perzine gindeyen' ede 

9 te paret' e ltutetit, kur ndeguene keto fyatç. EJe si ubanç 
dore-zilnçs Iasoni ede te tiërçte, i lisuene. 

10 EJe velazenite pernihere. derguene yaste Pauline ede STlene 
natene nde Bere : te tsTlete kur er#ne atu, votne nde synagoget 

11 tç Iudevet. EJe keta Tsine ma fisnike se ata nde Gessalonike, 
sepsë pritne fyalene me git9e zëmere, tue sikuem perditç 

12 skronate, nde l£5fsine kçstu keto pune. Sumç vete prei atuneve 
pra, besiiene, ede prei gravet ndëresime te Grëkevet, eoe 

13 prei biiravet yo pak vetç. Por ata Iudëite Jti isine prei 
©essaloniket kur miierne vest se upredikue fyala e Perendisç 
prei Paulit e^e nde Bere, evOne ede atië tue tundune PUNET XVII. 261 

14 gtnclçyene. EJe velazçnit ateherç derguene yaste. pemihere, 
Pauline me votune deri nde dët: por Sila eJe Timotfeu 

15 mbetne atië. EJe ata la pertsuelnç Pauline, e prune deri 
ndç AOine : ede si muerne porosT per Silen' e pçr Timotfene, 
lii te vine sa ma spëit tek ai, ikne. 

16 EJe Pauli kur iste tue pritun' ata nde AO'me, i ndsëhei 

17 spirti ndçr vëtehe, sepsë sifte lmtëtine pl'ot me itfuy. Fliste 
pra nde Synagoget me Iudeit, ede me besetaret, ede nd§ 

18 treg dite per dite me ata la haste. Atehere disa nlosofç prei 
Epikurianevet e prei Stoikevet hahesine me fyale, me atë : 
ede disa tfosine, Vale las do me tfanç kui nieri la sperdanç 
fyale? ede disa te tiere dosinç, Diikete se aste za-oanes 
perçndinas t§ huey : sepsë u predikonte atune Iesune. e 8e te 

19 ngalunite. EcJe atd e zQne, eoe e prfme tek Areopagu [nde 
skamp te MartitJ, tue tfanç, Miindemi me mafe vest, las 

20 astç kui mesim i ri la flitete prei teye ? Pepsë na biye disa 
pune te hueya nder vesçt t'ane: dueme pra me mafç vest, 

21 las do rae kënune kçto. — Sepsë gi<9' Atfinasit' ede te hiieyte 
lii fiyin' atië, nuke skoyine kohene mbe. tieter pune } por las 
me t9an' e me ndçguem m\otii fyale te rë. 

22 Atehere Pauli landroi nde miedis te Areopagut, e tfa, 
bufa A(9ineas, mbe gi#e punçt u sof yuve se yëni tëpere 

23 perendi-lutesa. Sepsë tue skuem e tue vum' orë vendet' e 
lutiesç tuei, geta ede ni al'tar, la iste skruem pçrmbi atë, 
MJBE TE PA-NGOFUNINE PERENDL AtS pra E yu 
nuk' e ngifni ede i luteni, kete po u diftoy yuve une. 

24 Perendia ki bani botçn' eJe gi#' ato M yane nd' atë, kui 
tue kenune Zoti i laelit ede i oëut, nukç fi nder tëmpuy 
Jti yane bamç me duer, as s' ka nevoye pçr ndoni ga me i 

25 serluem niërezite me duer, sepsë ai u ep te gi<9§ve yete, 

26 e^e frfime, eJe te gi<9a. EJe bani gi/9e kombet' e niërçzevet 
prei ni gaku, Ki te fine mbi gi0e falien' e oëut, eoe uroçnoi 
kohenatç lii i ka vGme nde fëgule tse perpara, ede synoret' 

27 e s§ ndëneme&' atuneve; lii te kerkoynç Zotine, dmese PUNET XVII. XVIII. 

mundene me e prekun' ede me e gëtune; ndonese ai s' aste 

28 lark gi#e-se-tsili prei nes: sepsë nd' ate foyme, ede l'ivisime, 
e^e yemi; sikurse disa prei poëtenavet tuei kane tfane, Se 

29 yemi ede fara e ati". Tue &ënun§ pra fara e Perçndise, 
nuk§ cluhete te kuytoymç se Perendia pergahete me ar a me 
argand a me giir, l'atuem prei miestrise e prei mëndiese 

30 nieriut. Perendia pra nuke vuni orë me su kohenat' e se 
pa-dltemese, por tasti porosit gi#§ niërezite mbe ts' do vend 

31 te pendohene: sepsë vuni m dite, nde te tsilene ka per me 
gukuem botene me dreiteni me an§ te ni nieriu Iki e ka 
ur^enuem per kete pune } ede per kete nieri da, bese mb§ te 
gitfe, kur e ngali prei se vdëkunis. 

32 EJe atd kur ndeguene te ngalune s§ vdëkunis, disa e 
perlcësine, e disa te tiere tfane, Kemi me te ndeguem p§r- 

33 se-ri per ketë punç. EJe kestu Pauli duel' prei miedizit 

34 atuneve. EJe disa bufa i ungitne, ede besuen§ : nder ata 
iët-e Aionys Areopagiti, ede ni grue Iki Imhei Damarise, ede 
te tiere baske me ata. 

KAPTINA XVIII. 

1 Eoe mbaskçndai Pauli si iku prei Ai9inese, erdi nd§ 

2 Korintfe; ede geti ni far§ Iudeu la Imhei Akuilç, l'eme nd§ 
Pont, e aroune ristas prei Italisç, me gruen' e vet Priskillene; 
(sepsë Kiaudiu kiste urJenuem me lkune gi#e Iudëite prei 

3 Rom§se,) ede erdi per-an' atuneve : ede sepsë kisine te du 
ni miestri, mbeti per-an' atuneve eoe punonte : sepsë e ldsinç 

4 miestrinç me bam§ tenda. EJe fi'iste nd§ synagoget ts' do 

5 te setune, eSe u mbuste mëndienç Iudevet e Grëkevet. Etfe 
Siia e Timotfeu kur sdrupne prei Makedonise, Paulit i 
strengohei spirti, e epte desmi te Iudeit, se Iesui aëtç Kristi. 

6 EJe ata mfcassi i dëime kundre ede vlasfimoyin§, skundi 
petkate, e u #a atune, Gaku yiiei Icoftç mbi kruet tuei; un§ 
yam i ke<9iëlete: tse tasti e mbaskçndai kam me votunç 
ndepçr kombet. PUNET XVIII. 263 

7 EJe si sdrupi prei andej, er(H nde stepT te ni fare nieriu 
la Imhei Iust, i tsili dronte Perendinç, ede stepia e ati iste 

8 ngitune per krahas me sjnagogene. EJe Krispi i pari i 
sjnagoges' i besoi Zotit baske me gi#ç stçpTn' e vet: ede 
sume vete prei Korin#iançvet tue ndçguem, besojin' ede 

9 pagçzohesine. EJe Zoti i #a Paulit natenç nd' andefe, Mos 

10 ufriko, por fol, ede mos pusoys; sepse une jara baske me 
tui, ede askusi s' ka me vume dore mbT tui, pçr me te bame 

1 1 kek : sepsë kam sume popul nde ketë Imtët. EJe ndeiii atië 
ni vit e gaste muej, tue u mesuem atune fyal'en' e Perendise. 

\2 EJe Gallioni kur iste prokonsul i Ahaise, <jiQ§ Iudeit' 
ungritne me nl zëmere kundre Paulit, eoe e prQne nde 

13 gukate, tue #ane, Se kui u mbus mëndiene niërezevet me i 

14 ulutune Perendise kundre ligese. ILde Pauli kur iste per me 
hapune gojenç, Gallioni u 0a Iudevet, Nde iste ndonT pune 
pa uJe, a ndohl pune e keke, o Iudë, kisiem me u ndçguem 

15 juve me ude: por nde Ikofte ndohi kerkim per fjal'e e pçr 
. ëmçna e per ligene tiiei, venia orë ju; sepsë une s' due me 

16 ubame gulhar i ketune puneve. E^e i perzuni prei gukate?e. 

17 Eue gitfe Grëkete zune Sostfënine te parçn' e sjnagogesç, 
eoe e fiflne perpara gukatesç: ede Gallioni s' kiste gail'e as 
per ndoni prei kesos. 

18 ~Ede Pauli mbassi priti mejaft ditt, u Ta sendët velazenavet, 
eoe Tundroi per SjrT : ede baske me atë Priskilla eue Akuila, 
mbassi foi kruete nde Kegkrea: sepsë e kiste bame kust. 

19 Eoe erJi nde Efese, e^e l'a ata atu: por ai vete huni nde 

20 sjnagoget, e ffiste me Iudeit. Ede i ulutne me mbëtune ma 
sume kohe per-an' atuneve, por ai nuke des; por u la sendët 

21 atune, e tfa, Pa fjafe duhete te baj fëstene lu viën nde 
Ierusalem, eoe kam me uketfuem p»r-se-rT te ju, nde. daste 

22 Perendia. E^e lundroi prei Efësese. EJe si duef mbe tok§ 
nde KaisarT, hupi nde Icrusalem, ede perseudeti kisenç, ede 

23 sdrupi nde AndiohT. EJe mbassi ndeni disa kohe atic t duef, 
e skonte me rest ndeper c/i@p vendin' e Galatise eoe te 

Frjgisç, tue fortsuem gi$e disëpujte. 264 PUNET XVIII. XIX. 

24 EJe ni fare Iudeu l£i lmhei Apollos, l'eme nde Aleksandn, 
nieri i ditsim, ede i fortç nde skrofiat, erdi nde Efese. 

25 Kui iste mesuem nde ude te Zotit; eoe i ndsehei spirti, e 
fliste, e mçsonte punet' e Zotit strçnguesim, tue ngofune 

26 vets pagezimin' e Gionnit. EJe kui filoi me fol'une me s§ 
tsel'e nd§ synagoge: ede Akuila e Priskilla kur ndçguen' ate, 
e muerne me vëtehe, e^e i diftuen' uoen' e Perendise ma 

27 strenguesim. E^e ai mbassi donte me skuem nde Ahal, 
velazenit' u skruene disëpuyvet, e i stuyine me e pritunç: i 
tsili kur eiol, u ndimoi sume atuneve la kisine besuem 

28 me ane te hlrit: sepsë me sume fulu ua sbul'onte Iudevet 
nder su te botese, tue diftuem me ane te skronavet, se 
Iesui aste Kristi. 

KAPTINA XIX. 

1 ~Eoe Apollosi kur iste nde Korintfç, Pauli si skoi ndeper ançt 

2 e siperme, eroi nde Efese: ede kur geti atie disa disëpuy, u 
#a atune, Muerte Splrtine Seiit kur besuete? E<5e ata i tfane, 

S Por as ndçguem këmi, se aste Spirti Sent. Eoe ai u #a atune, 
Mbe se pra upageziiete? EJe ata #ane, Mbe pagezim tç 

4 Gionnit. E'Je Pauli 0a, Gionni pagçzoi me pagezim pendese, 
tue i #ane populit, t' i Lesoyn' ati la viën mbas ati, do me 

5 #ane lesu-Kristit. EJe atu kur ndeguene, upagezuenç 

6 mb' ëmenit te Zotit Iesu. EJe Pauli si vuni duerte rnbi ata, 
evdi Spirti Sent mbi ata, e<?e flisine guhena, e profetizoyine. 

7 Etfe gi#' ata bufa isin' afer du-mle-Jëte. 

8 ~Ede ai huni nde synagoget, e fl'iste me su tsele, tue 
legiruem pçr tre muey, e tue u mlusune mëndien' atune 

9 pçr punet e mberetçnise Perendise. Por disa mbassi lsine te 
aspere, e s' u mbusei mendia, por fiisine keli per uJen' e 
Zotit perpara gTndeyese, umergue prei atuneve, e^e dau 
disëpuyte, tue legiruem perdite nde skole te ni fare Tyranni. 

10 Eoe keyo uba per du viët; kalii sa gi(9' ata Iki riyinç ndç 

11 Asi ndeguene fyal'en' e Zotit Iesu, Iudë e Grekç. Ede PUNET XIX. 265 

Perendia bante merekulia te me^a me ane te diiervet Paulit: 

12 kala sa bihesine mbi te semilnet riza e pçrpareye prei korpit 
ati, ede semundat' lkinç prei atuneve, ede frumat' e kçkia 
dil'ine prei atuneve. 

13 Ede disa prei atune pçrbetorevet Iudevet la silesine fotule, 
v5ne dore me zane n' goye ëmçnin' e Zotit Iesu mb' ata ki 
kisine frftma te kelaa, tue tfanç, U perbetoyme yuve mb' ate 

14 Iesunç la predikon Pauli. EJe ata Ei bayine kete, isinç te 

15 state biyt' e ni Skeva Iudeu krue-prifti. EJe frgm' e ketëe 
upergëk, e tfa, Iesun' e ngof, ede Paulin' e diy; por yu 

16 tsilete yeni? ESe ai nieriu Iki kiste frumen' e ketëe uho# mbi 
ata, ede i mundi, e hupi sipçr atuneve, kala sa atd ikne 

17 prei stçpise. ati svesun' e pl'aguem. Ede keyo uba e diteme 
mbe gitfe Iudeit e Greket la fiyine nde Efesç; ede i muer 

18 frika te gi#' ata, ede ma^enohei ëmeni i Zotit Iesu. Ede 
sumç prei atuneve la kisine besuem viyine tue fefuem e 

19 tue diftuem punet' e veta. Ede sume <cet§ prei atuneve ti 
bayine magi, biyine l'ibrate, e i digine perpara te gitfeve : 
ede numeriiene te tsimuemit' e atuneve, e i getne se vçyëyin? 

20 pëse-Jëte miye tsopa argandi. Kestu ustue e ufortsue fort 
fyal'a e Zotit. 

21 EJe si umbaruene keto punç, Pauli e vSni nder mend me 
vetevëtçhenç, si tç skoye ndeper MakedonT, e ndçper Ahal, 
te veye nde Ierusalem, e #a, Se si tç vete atië, me duhete 

22 me pame ede Romene. Ede dergoi ndç Makedoni du vete 
prei atuneve Ki i serbëyinç, Timotfene ede Erastine, por ai 
vete ndeni disa kohe ndç Asi, 

23 E£e nd' atë kohe uba sume te perziem pef Jcçte udç. 

24 Sepsë ni fare argandari la tëuhei Demeter, i tsili ndertonte 
tëmpuy t' argantte te Dianene, e u bante sume fitim miëstravet; 

25 lui si mbçl'oJi keta, ede ata lii punoyinç kesos, ^a, O bufa, 

26 e dini mire se fitimi une ast§ prei kesai pune: ede vëni orë, 
e ndçgoni, se yo vëtçme nde Efese, por afer ndeper gi^* 
Asine, kui Pauli u mbusi mëndien' atune, e ke<9eu sume 266 PUNET XIX. 

gindeye, tue £an§, se nuk§ yane perendina ata la nd§rtohene 
27 prei duers. EJe yo vëteme keyo miestria yone aste mbe fezik 

me rane poste, por eJe tëmpuli i perendiëses§ maJe Dianese 

te mos zihetç per ga, eSe ka me uvdiefe maoenia e asai, t§ 

tsilen' e ka per ndër gi#' Asia ede bota. 
2$ Ede otfa kur ndçguene, umbusne me zemerim, e bertisine, 

29 tue #ane, E ma^e astç. Diana e Efesianevet. EJe gi#e Imteti 
umbus me te perziem f eJe si zune f^ <7?'#£ baske Gaine 
ede Aristarhun§, nierçs Makeclonas, ln bayin' ude baske me 

30 Pauline, utufne me m zëmere nde <9eater. EJe Pauli kur 

31 donte me hume nd§r gindeyene, disëpuyt§ nuk' e liyine. EJe 
disa prei te parevet Asise, l£i lsine milk' e ati, dçrguene tek 

32 ai, e i lutesine mos e api vëtehene nd§ tfeater. Disa pra 
bertisine kçstu, e disa tiëterazi: sepsë iste trubuluem 
permbele^çya, e<Je ma te siimete nuk§ diyin§ per ts' pune 
isin§ mbele^une. 

33 ~Ede ata ndsuerne Aleksandrin§ perpara gindeyes§ /ci te 
fJasi, sepsë Iudeit' e kisin§ vume perpara. EJe Aleksandri 

34 tundi dorene, e des me i oane fyale gind§yes§. Por mbassi 
e ngofn§ se aste Iudë, uba ni za prei s§ gi#§ve, tue bçrtitun' 
afer du ore, E maJe aste Diana e Efesianevet. 

35 Eae skruisi si pusoi gindeyene, #a, O bufa Efesiane, tsili 
nieri ast' ai 3£i s e di se Imteti i Efesian§vet aste tempul- 
rueites i Dian§s§ perendiësese maJe, ede i<>ulit la sdrupi 

86 prei Eytese ? Mbassi s' gindetç nieri pra me fofune kundr§ 
ketuneve, yu duhete te mbel'itfni vëtehene, e te mos bani 

37 ndoiii pune pa mend. Sepsë këni prume keta, nieres, Iki as 
kane viëtfune ga kise, as kane vlasflmuem perendiësene tuei. 

38 Nde kofte pra se Demetri ede miëstritç Ki yane baskç me 
atë, kane fyale kundre kuit, yane ditt lii bahete gulf, ede 

39 yane prokonsula : letç ngrene niani tiëtçrine. Por nde kerkoni 
ndoni ga per te tiera punç, ka per me usgi^une nde 

40 permbeleJeye Iki ast§ me u£e. Sepsë yemi nde fezik mos na 
p§rflasin§ se ngritem krue p§r t$ pçrziemti e ditçsç sotsime, PUNET XX. 267 

pa Itënune ndoni fare pune, Iki te mundemi me ^ane fyal'e 
41 per kete mbeleJeye. EJe si #a keto, perdau permbeleJeyene. 

KAPTINA XX. 

1 EJe mbassi pusoi trubulimi, Pauli tfçfiti disëpuyte, e u la 

2 sendët, ede duel' me votune nde Makedoni. EJe si skoi 
ndeper ato ane, e i ngusuloi me sume fyale, evdi nde Grrelu. 

S EJe atië bani tre muey. EJe Iudëite si bane kesile te 
kelce kundre ati, kur kiste per me lundruem per SyrT, ai 

4 e vCini nder mend me uketfuem ndeper Makedoni. EJe e 
muer mbrapa deri nde Asi Sopatri Berëasi; ede prei 
Gessalonikanevet Aristarbu ede Sekundi, ede Gaiu prei 
Derbet, ede Timotfeu; eJe prei Asianevet Tyhiku ede Trofemi. 
5, 6 Keta votne perpara, eoe na prisine nde Troade. EJe na 
l'undruem prei Filippese mbas ditvet te pa-brumevet, ede 
per pëse ditt erJem tek ata nde Trcade, e<?e ndenem atie 
state ditt. 

7 EJe te parene ditpi e yavese, kur Isine mbel'ëJune, 
disëpuyte me 0uem bukene. Pauli l'egironte me ata, sepsë 
kiste per me ikune nde neseret; ede e sgati fyal'ene deri 

8 nde mies-natç. E^e nde Jome te siperme atië ku Isine 

9 mbeleJune, lsine meyaft laii te ndczunç. ~Ede ni dialos, ki 
lmhei Eutyb, tue ndënune mbi para#yre, e muer ni gum' 
i rande, kur po legironte Pauli ma tëpere, eJe ai, kur e 
pat zanç gumi, ra poste prei se trëtese pate, ede e ngritne 

10 te vdëkune. Ede Pauli si sdrupi, ra mbi atë, ede e muer 
n' gruke, e #a, Mos trubulobi; sepse spirti i ati aste nd' ate. 

1 1 EJe si biipi, e #eu buke, e hanger, e fol'i meyaft deri mbe 

12 te sbarJemen' e dritese, mbasandai duel yaste. EJe dialin' 
e prune te gale, ede ungnsuluene fort tepere. 

13 EJe na vot§m pçrpara nde l'undre, ede l'undruem per Asse, 
ede prei andey doyim me mafe. Pauline : sepsë kestu kiste 

1 4 porositune, sepsë ai vet§ donte me votune mbe kambe. E^e 
si hasi me në nde Asse, e muerem, e er^em nde Mitylenç. 268 PUNET XX. 

15 E^e prei anduy l'undruem, eSe diteri e nësçrme eraem 
kundruel Hiose; ede tiëtçrene ditf e mbenm nde Same; ede 

16 si mbetem nde Trogylli : nde nëseret erJem nde Miletç. Sepsë 
Pauli e pa me u^e. me l'undruem ndeper ane te Efësesç, 
sepsë nuke donte me hupune kohç nde Asi: sepsë ndsitonte, 
nde ka se si, diten' e Pendikostese te gindei nde Ierusalem. 

17 EJe dergoi prei Milëtese nde Efese, e tfifi pl'elh' e kisesç. 

18 EJe kur eiOne tek ai, u #a atune, Yu e dini tse diten' e 
pare ln dol'a nde Asi, se si e skova gitfe kohenç baske me 

19 yu, tue i serbuem Zotit me gi<9§ zëmerçn' e pervute, e me 
sume l'ot e ngaseye, lu me koditne per kesilet e kelna te 

20 Iudevet Tci ban§ kundrç, meye : ede se si nuke mpçsefa ga 
prei asos la lsine per te mirene tuei, por ua diftova yuve, 

21 e u mesova yuve nder su te botes' e ndçper stepiat, tue 
Jane desmi mle Iudë e mle Greke per pendësçne mb§ 
Perendine, ede p§r bësçne mbe Zotine t'unç Iesu-Kristine. 

22 Ede tasti Ike une te po vete nde Ierusalem l'idune nde spirt, 
pa mos ditune K:is pune kane me me koditun' atië, per vets 

23 kesdi, se Spirti Sent ban desmi mbe ts' do lmtët, tue tfanç, 

24 Se po me prësine te l'iouna e strçngime. Por s'kam ku} r dës as 
per ndoni prei kesos, as yëtçne t'eme s' e tsimoy mbe vëtehenç 
t'eme kalci ëumç, sa ma tëpçre due te mbaroy uoene t'eme 
me gezim, ede atë piinene la mora prei Zotit Iesu, t§ ap 

25 desmi per ungilin' e hirit Perendise. E<5e tasti Ke unç tek 
e diy, se yu tç gitfç s' keni per me pame ma fakene t'eme 
ndermiët atuneve ln skova tue predikuem mberetenln' e 

26 Perendise. Perandai ap desmi mbe yu sot mbe ketë dite, se 
21 une yam i ketfiëlete prei gakut tç gi<9eve. Sepsë une nuk' 

ustemanga mos me u diftuem yuve gi#' anden' e Perendise. 

28 Kini kuidës pra per vëtçhene tiiei, e^e per gi<9§ tufene, Is:i 
Spirti Sent u vuni yuve episkopç permbi atë, per me 
kulotune kisen' e Perçndise, tç tsilen' ai e fitoi me gakun' 

29 e vet. Sepsë un' e diy kete, se mbas te lkunit t'em kanç 
me hume nd§r yu uyls te kela, pa mos kursuem tiifen§. PUNET XX. XXI. 269 

30 EJe prei yus vetç kane me ungritune nieres, tue fofunç 
jyicnç te strëmbeta, la tç terhëlHnç disëpuyte mbas vëtehes' 

31 atune. Perandai fini lmte, e kuytohi se tre viët nuk§ pusova 

32 nat' e ditç tue mçsuem me l'ot gi#e-se-tsiline. EJe tasti, o 
velazen, u la yuve te Perendia, ede mbe fyal'çn' e hlrit atT, 
i tsili mundete me u ndçrtuem e me u oane yuve trasigim 

33 ndermiët gi#' atune lki yane te sentenuem. Nuke deserova 

34 prei askuit argand a ar a petka. Ede yu vetç e dini, se 
keto duert' e mia kane punuem per nevoyat e mia, ede per 

35 ata ln Isine baske me mue. GiOe pi/net' ua diftova yuve, se 
kestu tue umunduem duhete t' u ndimoni atuneve lci yane pa 
fuki, ede tç kuytoni fyal'çt' e Zotit Iesu, se ai vetç Oa, Ma 
mire aste me Jane, se me mafe". 

36 Ede si tia keto, uul' mbç gune, e ufal' baskç me ata te, 

37 gi<9e. Ede atd te gitfe, Kyane meyaft, eJe rane mbe lsafe te 

38 Paulit, e^e e pu#ine, ede hel'mohesine fort sumç per ate 
fyalene Iki u pat tfan' atune, Sa s' kane pçr me pame ma 
fal^en' e ati. Ede e pertsiline deri nde l'undrç. 

KAPTINA XXI— XXIII. 

1 EJe si uholcem prei atuneve, lundruem, e efdem dreit' 
u^esç nde Ko, ede tiëterene dite ndç Rode, ede prei anduy 

2 nde Patara. Ede si getçm wf l'undrç lu kiste per me skuem 

3 nde Fenikç, hupem mb' ate t e l'undruem. ~Ede kur pam pçr 
se l'argu Kypren', ede e t&m mbe te mangete, l'undroyim 
nde SyrT, ede duelem yastç ndç Tyre: sepsë atië lnste per 

4 me skarkuem bafene l'undra. EJe si getem disëpuyte, mbetem 
atu. state ditt : te tsilçt' i #osin§ Paulit me ane te Spirtit 

5 Seht, te mos hupi nde Ierusalem. EJe si mbaruem ditt, 
duel'çm e vëyim; ede atd te giOe na pçrtsilinç baske me 
grat e me diëlmt deri yaste tëutetit: ede si uulem mbe 

6 gurie. nde buze te dëtit, ufal'çm. ~Ede si i l'am sçndët riiani 
tiëterit, hupem nde l'undrçt; ede ata ukç^iiene ndeper stçpiat 
e veta. 270 PUNET XXL 

7 EJe na si mbaruem te l'undruemite, prei Tyres' erJem nde 
Ptolemaide, ede si persendetem velazenite, mbet§m rn dite 

8 per-an' atuneve. ~Ede nde nëseret na lu isim me Pauline 
duel'em, e er^em nde Kaisari: ede si hum nde stepit te 
Filippit ungiltarit, H:i iste wfc prei te states, mbetem per-an, 

9 ati". EJe kui kiste state biya virginesa la profetizoyine. 

10 EJe kur mbetem aiu meyaft ditt, sdrupi prei Iudese ni 

11 profet Iki Imnei Agab. EJe ai si erdi te na, muer brezin' e 

Paulit, ede lidi duert' e kambet' e veta, e #a, Keto £otç 
v v « — i 

Spirti Sent, Kestu ludeite nde lerusalem kane me lioun' 

atë bufine, te tsilit aste kui bres, e^e kane me e dsine ndç 

12 duer te kombevet. EJe kur ndeguem keto, i lutesim na ede 

13 vëndesite mos me liupun' ai nde Ierusalem. Pcr Pauli 
upergëlr, Kis bani Jcestu tue iryam' e tue #uem zëmerene 
t'eme? sepsë une yam gati yo veteme me uliJune, por ede 

14 me vdëkune nde Ierusalem per ëmenin' e Zotit Iesu. Ede 
mbassi s' i mbiisei mëndia, pusuem, e #am, Ubafre dasunimi 

15 i Zotit. EJe mbas ketune ditve bam gati tesat', e liupem 

16 nde Ierusalem. EJe ertfne baske me në ede disa disepuy 
prei Kaisariet, ede prune me vëtçJie ni fare Mnasoni Kyprian, 
ni disëpul te viëtere, i tsili kiste per me na mafe nde 
steplt te vet. 

17 EJe na si er^em nde lerusalem, velazenite na pritne me 

18 gezim. EJe tiëterene ditç Pauli vote baske me në te lakobi; 

19 ebe er#ne gi#e pl'elhe. "Ede si i persendeti, u diftoi atune 
nl ka m giQ§ sa bani Perendia nder kombet me ane te 

20 serbeses' ati. Eoe ata kur ndeguene, l'avduene Zotine, ede i 
#ane, Sef, o vela, sa sume miyena yane prei atune ludevet 

2\ Iki kane besuem; eSe te gitfç yane zeltare per l'igene. E<?e 
muerne vest per tui, se meson gi£' ata ludëite ln yane nder 
kombet me ui'arguem prei Iigçsç Moiseut, tue ^ane, te mos 

22 fe#-prësinç diei'mte, as te mos ëtsinç mbas zakones. Kis 
aste pra leyo? per te vertët ka me umlel'ë^une sumitse : 

23 sepsë kane me ndeguem se kë ar^une. Ban pra ketë Ki t§ PUNET xxi. %n 

tfomi tui: Yane nder në kater bufa l£i kane bamç kust mbe 

24 vetevëtehene; mef keta, ede lnrohu baske me ata, ede pris 
per ata, ki te fueynç kruete: ede te gitfe ta mafinç vest se 
s' yane ga ato la ndeguenç per tui; por se etsen eJe ti vete 

25 mbas zakones, ede ruen l'Igene. Sa per ata kombet lu kan§ 
besuem, na u derguem l'etçr, ede e pam me u£e ata te mos 
riieyne t' atilç, vets te ruliene £>m kurbanit i^uyvet, e^e prei 

26 kafsçse mbuteme, ede prei kurvenise.— - Atehere Pauli muer 
me vëtehe atd buiate, ede ditenç tiëtere si ultirue baskç me 
ata, huni nde tempul, per me Janç za kure Isine per me 
umbusune ditt e te Kiruemit, deri sa te bihei tfrinetl per 
gi#e-se-tsiline prei atuneve. 

27 EJe kur Isine per me umbusune state ditt, ata Iudëite ILi 
Isine prei Asise kur pan' atë nde tempul, perzine giOe 

28 gindeyene, ede vune duerte mbi ata; tue bertitune, O bufa 
Israilite, na ndimoni: kui ast' ai nieriu lu meson te gitfe 
gitfe-kundi kundre populit eoe l'iges' ede ketl vendi : por ka 
stlm' ede Greke nde tempul, e nduni ketë vend te sentenuesim. 

29 (Sepsë ata kisine pame perpara Trofim Efesianine baske me 
atë ndç Imtet, ede kuytoyine se e kiste stime Pauli nde 

30 tempul.) EJe utund git9e l£uteti, e^e umbeTotf populi: ede 
si zune Paulin', e terholme yaste tëmpulit: ede perriihere 
umbulne duerte. 

31 EJe kur kerkoyine me e vrame, skoi zani te kapitani i 

82 tiifese ustetorevet, se gitfe Ierusalemi aste perziem. I tsili 
pernihere muer me vëtehe ustetore e uroen-lundesa, e vrapetoi 
mbi ata. EJe ata kur pane kapitanin' ede ustetorete, pusuene 

83 tue fafune Pauline. Atçhere kapitani uaferue, ede e foku, 
e^e ur^enoi te li^ete me du varge hëkuras: eJe pueste, tsili 

34 iste ai 3 ede kis kiste bame. EJe ndermiët gmdeyese tfensine 
disa pgr ni pune, e disa te tiere per nl tiëterç jyune: ede mbassi 

nuke mundei me mafe vest te verteten§ prei trubulimit^ 
85 urJenoi me e prume nde kastel. EJe kur erdi ndç skalet, 

koditi me e mbaitunç mbp kraha ustftorete per punf t§ m PUNET XXI. XXII. 

o 

36 strengimit gindeyese. Sepsë sumitsa e populit skoyine mbrapa 
tue beititune, Ngreye ate. 

37 E^e Pauli kur kiste per me bume nde kastel, i tfote 

38 kapitanit, Me ndeyëbetç di Ins me tç #anç? ~Ede ai i 0a, 
Di Grelust? Vale mos yë ti ai Egyptiani Iki ngrite mbç 
kambe para ketune ditve, ede ndsore nde skretinet kater 

39 miye. nieres gak-bamesa? EJe Pauli #a, Une yam ni nieri 
Iudë prei Tarset, Kutetar i ni Imteti me ëmene tç Kilikise : 

40 ede te lutem me l'ë me i fol'unç populit. ~Ede ai si e l'a, 
Pauli nden mbç skalet, e tundi dorenç te populi te mban$ 
ves. ~Ede si uba pusim i ma#, fol'i mbe gube Hebraiste, 
tue <9ane, 

1 KAP. XXII. — O bufa velazen ede atenç, pa ndegoni mue 

ts' fyale u ap yuve tasti. 
£ (EJe kur ndeguene se u fol'i mlç gube Hebraiste, pusuene, 

ma tepere: ede #a,) 

3 Une yam ni nieri Iudë, l'eme ndç Tarse te Kilikise, ede 
ritune nde ketë kutët per anç kambevet Gamalielit, mesuem. 
strenguesim nde l'ige ]ki na kanç lan' atçnite, ede isiem zeltar 

4 per Perendine, sikurse yu te gi#e yëni sot: ede kete ude 
e ndoKa mhrapa deri mbç vdeke, tue l'idune me bëkura e 

5 tue vume nd§ burk bufa e gra: sikurse e^e krue-prifti 
desmon per mue, ede gi#§ plo&esia : prei atuneve mora ede 
letera per velazenit, e vota nde Damaske, p§r me prfime 
li^une nde Ierusalem ede ata ln isin' atië, la te mundobene. 

6 EJe kur po skoyem uJçsç, e^e isiem ngat Damaskçse ndç 
mies-dite, befas skrepi fe# meye ni drit' e ma^e prei luelit : 

7 ede une rase mbe truel, ede ndegova ni za 1H me #oste, 

8 Saul, Saul, perse me ndiëk? EJe un' upergega, Tsili yë ti } 
o Zot? EJe ai me #a, Une yam Iesu Nazorëasi, te tsiline 

9 ti ndiëk. Ede ata ~\ki isine baske me mue panç dritene, ede 
i muer frika; por zanin e ati Iki me fl'iste nuk' e ndeguene. 

10E(?e un o e ^ase, Kis tç bay, Zot? E^e Zoti me t9a, Ngreu, 
ede sko nde Damaskç; ede atië ka ver me t ufol'unç pçr PUNET XXII. 273 

11 g\Oe sa yan' urdenuem per tui tç bays. Eoe mbassi nuke 
sifiem prei tç ndiitunit asai dritese, erJa nd§ Damaskç tue 
utçrhëkune p§r dore prei atuneve ln lsinç baskç me mue. 

12 EJe ni fare Anania, nieri Lesçtar mbas l'igesç, per te tsilin 
ëpei desmi e mirç, prei gi#' atune Iudevet lu fiyin' atie\ exdi 

13 tek unç, ede ndeni perpara, e mç #a, Saul vela, tsil' sutç per- 

14 sç-ri. EJe une nd' atë orç tsel'a sute, e pas' atë. EJe ai #a, 
Perendia i atenavet t'anç te ur^enoi me ngofune dasunimin' 
e ati, ede me pame te Drëitine, ede me ndeguem za prei 

15 goyes' ati: sepsë dotç yës desmitar per atë mbe gitfe niërezit, 

16 per sa pë, e ndçgove. ~Ede tasti persë kele? ngreu, e upagezo, 
e lai fayet' e tua, tue tfefitun' ëmenin' e Zotit. 

17 Ede mbassi uk§t9eva nde Ierusalem, kur lsiem tue ufal'unç 
nde tempul, dol'a yaste vëtahese, ede pas atë tue me 0ane, 

13 Ndsito, eSe del spëit prei Ierusalemit: sepse s do ta prësinç 

19 desmine tande per mue. Etfe une tfase, Zot, ata e dine, se 
unç kës' ai la veyem nde burk, ede fiflem ndeper synagogat 

20 ata, lii te besoyne tui : ede kur dër dei gaku i Stefanit martyrit 
t ut, ede unç vete kese ndënunç perpara, ede lsiem me ni 
fyal'e per vraseyen' e ati, ede riieyem petkat e atuneve lci e 

V 

21 vrisinç. EJe me #a, Sko: sepsë unç kam me te dçrguem 
lark nder kombe. 

22 JLde deri mbe ketë fyale e ndçguene, ede ateherç ngritnç 
zanin e vet, tue tfane, Ngreye prei Jëut t' atiline: sepsë ai 

23 nukç duhete me fuem. Eoe ata kur bertisinç, ede skundinç 

24 pëtkate, ede hëoinç pl'uhenç per ere, kapitani urJenoi 
me uprume nde kastel, ede #a me e puëtunç me te 

, fafeme, ln te mafi vest per ts' punç bertisinç kestu kundrg 

25 ati. E(Je si e strinç l'IJunç me fupa, Pauli i tfot' urJen- 
Kindesit l£i iste ndënune perpara, Val' ast' e u^ese mbç yu 

26 me fafunç ni nieri Roman, ede pa gukuem? EJe uroçn- 

. v . 

kindçsi kur ndçgoi, vote, e i diftoi kapitanit, tue tfane, Sif 

27 mirç, liis yë tue bame: sepsë kui nieri aste Roraan. EJe 
kapitani erai, e i ^a, Me tfuei, A yë ti Roman? Ede ai ^a^ 274 PUNET XXIII. 

28 Po. E^e kapitani upergëlc, Un§ Icam pnsung sume aster per 
me fituem ketë ëmenç Jci t§ Tculiem Roman: eSe Pauli #a, 

29 Por un' eSe kam l'eme Romdn. Perriihere pra uterhokne 
prei atl ata la kisine per me e munduem: por ede kapitani 
ufrikue, kur muer vest se aste Roman, eJe sepsë e kiste 
li^une. 

30 EJe ndç nëseret kur donte me mafe vest te vertëtene, per 
ts' punç perfl'itei prei Iudevet, e sgiJi prei hëkuras, ede 
urJenoi me aiJune krue-priftenit' e^e giOe baske-ndëytia e 
atuneve: eSe sdrupi Paulin', eSe e landroi perpara atuneve. 

1 KAP. XXIII. — ESe Pauli stiu sute nde baskç-ndeytiet, e 
#a, O bufa velazen, Une deri sot mbe ketë dite kam ëtsune 

2 te Perendia me ts' do ndergëgie te mire. ~ESe Anania krue- 
prifti urJenoi ata la fiyine per-an' ati me i rane goyese. 

3 Atehere Pauli i #ote, Perendia ka per me te rane, o mur 
i l'uem me kel'Kere: e ti fl me me gukuem mbas iigese, eSe 

4 kundre l'iges' urJenon me me rane? EJe ata la Isine ndëiiune 

5 per-ane tfanç, Krue-priftin' e Perendise san til E^e Pauli 
#a, Nuk' e dita, o velazen, se aste Krue-prift: sepsë aste 
skruem, Mos fl'asis kel£ per te parin e populit t'ut". 

6 EJe Pauli si e ngofi se niana ane iste prei Saddukeis, eSe 
tiëtera prei Fariseis, bertiti nde baske-ndëytiet, O bufa 
velazen, une yam Farisë, e bir Fariseu: per sperese, eSe pçr 

7 te ngalune prei se vdëkunis po gukohem une. E^e ai si fol'i 
ketë, Farisëite flluene te zihene me Saddukeit: eSe sumitsa 

8 uda du$ç. Sepsë Saddukëite #one se nuk' aste te ngalunç, 

9 as engul, as spirt: por Fariseite fefëyne te duya. EJe uba 
ni te gertfitun' i ma^j eSe skruisite la isine me ane te 
Farisevet ungritne, e zihesinç, tue ^anç, S geyme ndoni ga 
te kelce mbe ketë nieri: por nde i fol'i ndonl spirt, a engul, 

10 l'ete mos iuftoyme kundre Perendise. EJe mbassi uhangren 
sumç, kapitani pat frike mos sl^uhete Pauli prei atune, eSe 
urJenoi te sdrijpine ustetorete, e ta fembëyne prei miedizit 
atuneve, eSe ta biyene ndç kastel. PUNET XXIII. 275 

11 E$e natene tieter' i uduk Zoti, e i tfa, Ki zëmçre, Paul: 
sepsë sikurse desmove per mue nd§ Ierusalem, kestu duhete 
te desmoys ede nde Romç. 

12 ~Ede kur uba dite, disa prei Iudevet umbeloflnç, e nemne 
vetevëtehenç, tue tfanç, as te mos hane, as te mos pine, deri 

13 sa te vrasine Pauline. Eoe ata ki kisinç Lame baskç ketë 

14 bë, isinç ma sume se kater-oëte vetf: te tsilet' ertfnç te 
krue-priftenit ede te pfelct, e tfane, Me name kemi nëmune 
vëtehene t'one, te mos vëme. ga nde goyç, deri sa te vfasimç 

15 Pauline. Tasti pra yu me baske-ndëytienç bani za kapitanit 
ta sdmpi te yu nësere, sikur se këni per me mafe vest ma 
mire per punç t' ati: ede na, para se te aferohet ai, yemi 
gati me e vramç. 

16 EJe i biri se moterese Paulit kur ndegoi per l'akunç Tci i 

17 ngrcfne, vote e huni nde kastel, e i diftoi Paulit. JLde Pauli 
tfefiti ni prei urc?en-lundesis, e #a, Binia ketë dialos te 

18 kapitani: sepsë di las ka per me i #ane. Ai pra si e muer 
me vëtehe, e prilni te kapitani, ede #a, Pauli la aste nd§ 
burk me tfifi, e vrC ul'ut me prumç ketë dialos te ti, sepsë 

19 di IHs ka per me te fol'unç. EJe kapitani si e muer per dore, 
e^e uterhotë mbç-n'-ane, e pueste, Kis ast' ayo la kë per me 

20 me diftuem? ESe ai tfa, Se Iudëite ban§ fyal'e me t' ulutune 
te biyes poste Pauline nësere nde baske-ndëytiet, sikur se 

21 kane per me e puëtune ma strenguesim. Por ti mos u ndçgo 
atune: sepsë yan§ ma sume se kater-dëte vete ata la fin e 
riieine per atë, te tsilete kan§ nëmune vëtehene, as te mos 
hanç, as te mos pinç, deri sa te vrasin' atë: ede tasti yane, 
gati tue pritune fyal'e prei teye. 

22 Kapitani pra l'isoi dialosine, ede e porositi, Mos me i tfane 

23 askuit se mç diftove keto. E^e ^ifi du vete prei urJen- 
tindesavet, e u Oa atyne, Bani gati du lcind ustetorç, per 
me votune deri ndç KaisarT, eoe state-Jëte kaloresa, ede du 

24 lnnd stiyezore mbe tri ore te natese: l'ete biyen' e^e kafsa 
te gala pçr me hupune Paulin', e me e spumç te sçndose te 276 PUNET XXIII. XXIV. 

25 Felik guvematori. Ede skroi ni Teter mbas kesai sembelture: 

26 'Klaudiu Lysia mbe te pustëtsimine guvernatorin§ Felik, 

27 faT me sçndët. Kui nieri ke zane prei Iudevet, e^e pat p§r 
me uvram§ prei atuneve: atebere un erda bask§ me ustetoret, 

28 eSe e spetova, sepsë mora vest se aste Roman. E^e kur desa 
me mafe vest pçr ts' pune e p§rflisine, e sdrupa ndç baske- 

29 ndeytie t atune : ede e geta se pçrflitei per kerkime te Tiges' 
atune, por s' ka ndoni fay per vdeke, a per me ulidunç me 

30 bëkura. Ede mbassi me Janç za, se Iudëite kisine bam§ 
kesile te ke&e kundre kçti nieriu, pernibere e dergova te ti, 
e^e porosita e^e ata Iki perfl'asin' atë, te #on§ perpara teye 
tëis fyale kane kundre ati. Kofs me sendët". 

31 Ustetorete pra, sikurse Kën' ur^çnuem, muernç Paulin', 

32 ede e prfine natene nde AntipatriJe. ~Ede nde nëseret si Tane 
kaloresate me votune baskç me atë, uke#uen§ nd§ kastel: 

33 te tsilete si bun§ nde Kaisari, eoe oan§ Tëtren§ n dore te 

34 guvernatorit, ndsuern§ perpara ati ede Pauline. Ede guver- 
natori si k§ndoi Tetrenç, pueti prei ts' ane aste; eJe kur 

35 ndegoi se ast§ prei Kilikise, Kam per me te ndçguem, #a, 
kur te vin' ede ata ln t§ perflasin§. Ede ur^enoi me uriieitun§ 
nd§ vend te gukatese Herodit. 

KAPTINA XXIV. 

1 E^e mbas pese dits sdrupi Anani krue-prifti bask§ me 
pTekt, ede me ni fare fyaTori Tci Jtuliei Tertyl, te tsilete 

2 dueTn§ perpara guvernatorit kundre Faulit. E^e kur u#if 
rne dcllune perpara ai, Tertylli filoi me perfol'un§, tue #an§, 

3 Na kemi sum§ paktim prei teye, o i pustetsim Felik, ede 
baben§ pun§ te raç^a te kui komp prei paramëndiese s ate, 
perbere e gi#§-kundi i prësime me sum§ te falun§ ndërs. 

4 Por mos me te munduem tëper§, te Tutem me na nd§guem 

5 pak fyal'e me butesinin§ tande. Sepsë getem ketë nieri se 
p§rTuen te tierç, ede stun gi^§ Iudëite Iki yan§ nd§per botet 

6 te ngren§ krue, e^e ast' i pari i eresisç Nazorëasavet, i tsili PUNET XXIV. m 

desi me lulume ede tempuline, eoe na e zfim, eoe de^em me 

7 e gukuem mbas Hge^ç sone. Por er^i kapitan Lysia, e na 
e rerabëu prei duers me peraune, eoe uroenoi ata la e 

8 perfl'isinç me ardune te ti: ti vete si ta puesis, dote mundes 

9 me mafe vest pçr keto te gitfa lci e perfl'asime . — Refuenç 
baske me afë eoe Iudëite, tue tfane, se keto yane kestu. 

10 Atehere Pauli mbassi i bani senç guvernatori me fol'une, 
upergëlc, Mbassi e diy se lë sume viët la yë guktar te kui 
komp, ap fyale pçr vetevetehene me zëmere te gezueme : 

11 sepsë mundes me mafe vest, se nuke yane ma tepere se 
du-mbe-tfëte ditt, tse kure se hupa nde lerusalem me 

12 aouruem. ~Ede as nde tempul mç getnç tue legirucm me 
kend, a tue ngritune mbe kambe gindeyene, as ndeper 

13 synagogdt, as nde tëutët: as mundene me provuem ato fyalç 
1 i ki me perflasine tasti. Por fefey ketë te ti, se mbas udese 

la Içtd i tfon' eresT, kestu l'us Perendine e perindvet mi^ 
tue u besuem gi#' atune la yane skruem ndç liget eoe nder 

15 profëtçnit: ede kam sperese mbe Perendine, te tsilen' eoe- 
keta vete prësine, se ka per me ubame te ngalune prei se 

16 vdëkunis, te drëiteve e te strëmbeteve. EJe per ketë une. 
mundoy vëtehene, la te këmi perhere ndergëgçye pa fay te 

17 Perendia e^e te nierezit. Eoe tasti mbas sume viëts erda me 

18 bam§ lemosena kombit t'em, ede me p'umç Junetia. EJe 
ndermiët ketuneve disa Iudei prei Asise mç getnç laruem 

19 nde tempul, yo me gindeye, as me trubulim : te tsilete 
duhei me dalune perpara teye, e te ?ne perflisine, nde kisine- 

20 ga kundre meye. A keta vete l'ete tfone, nde patsine gëtunç 
ndoni te strëmbete tek une, kur dol'a perpara baskç-ndëytiesç, 

21 vetse ndç Roftç per ketë za te vëteme, lii ^efita tue ndëiiunç 
ndçrmiët atuneve, Se unç po gukohem prei yus sot per te 
ngalunç prei se vdëkunis. 

22 EJe Feliku si ndegoi keto, urJenoi me aroune m dite 
tiëtere, sepsë i dinte fort mire punet' e kesai uoe, eJe ^a, 
Kur te sdrupi kapitan Lysia, kam me mafe vest ma mire 

24 218 PUNET XXV. 

23 punçte tueya. EJe urJenoi ur(;en-lnndesine rne urueitutif 
Pauli, ede me pasune te praytune, ede mos me ndalune, 
feend prei te vëtçvet me i serbuem, a me arJune tek ai. 

24- EJe mbas disa dits kur eroi Feliku baske me gruen' e vet 
Drusillene, lu iste Iudeone, tsoi, e i9eriti Pauline, ede ndegoi 

25 prei ati per bësene mbe Kristine. EJe ai kur po fl'iste per 
dreiteni", e pçr tç permbaitemen' e vëtehese, ede pçr gukine 
ln ka me ar^une, Felikut i huni frike, e upergëlc, Tasti sko; 

26 ede kur te këmi kohe dote tsoy me te tfifunç prap. EJe 
sperente se Pauli kiste me i tfane aster, per me e l'isuem: 
perandai tsonte, ede e tfefiste spes, ede fliste me atë. 

27 Por mbassi umbusne du viët, Porkiu Festi erJi nde kambç 
te Felikut, ede Feliku donte me u Lam' andenç Iudevet, e 
l'a Pauline liaunç. 

KAPTINA XXV— XXVI. 

1 Festi pra si erdi ndç ane te vet, mbas tri ciits hupi ndç 

2 Ierusalem prei Kaisarisç. E^e krue-prifti, ede te paret' e 

3 Iudevet M zsinç kundre Paulit udukne pçrpara ati, ede i 
l'utesine, tue lupunç hir kundre ati, la te dergoye e ta biere? 
nde Ierusalem, sepsë kisine bam§ prite per me e vramç 

4 mb' ude. 'Ede Festi upergëlc, se Pauli ruhete nde Kaisari, 

5 ede se ai vete kiste pçr me votune spëit atië. Lete sdrupin§ 
pra ata l^i mundenç prei yus, £a, ede nde paste ndoni fay 
kui nieri, l'eta perflasine,. 

6 E£e mbassi ndeni nder ata ma tëpçre se dëte ditt, sdrupi 
nde KaisarT, ede ndç nëseret si ndeni mbe gukate; urc^enol 

7 me uprGmç Pauli. Eoe ai si eroi, duel'ne. perpara ata Iudëite 
H:i kisine sdrupunç prei lerusalemit, e tfosine sume ede te 
meoa te perfol'una kundre Paulit, te tsilatç s' mundesine me 

8 i provuem, sepsë ai epte fyal'e, Seas mbe l'iget te Iudevet, 

9 as mbe tempuJ, as mbe Kaisarine kam bame ndoni fay. Por 
Festi donte me u bam' andene Iudevet, i upergëtë Paulit, e 
^a, A do me hupune nde Ierusalem, ede atië me ugukuera PUNET XXV. 279 

10 per keto punç perpara meye ? Eoe Pauli #a, TJrç kam 
ndenunç mbç gukate te Kaisarit, atië ku duhete me ugukuem: 
nuk' u katn batne ndoni fay Iudevet, sikurse ede ti e di fort 

1 1 mire. Sepsë nde kam batne ke&, a ndç patsa bame ndonl 
pune per vdeke, nuk' i treraem vdëkçse: por nde mos kofte 
ndonT ga prei asos la me pçrflasine keta, askusi s' mundete 
me me fal'une tek ata. 0erës mbç Kaisarine [due me ugukuem 

1 2 te Kaisari] . Atehere Festi si fofi baske me kesilenç, upergëK, 
Mbe Kaisarine 0ire ti? te Kaisari kë me votune. 

13 Ede si skuene disa ditt, mbereti Agrippe ede Bernika er<9n§ 
14nde KaisarT, per me persendëtune Fëstinç. E£e si ndëynç 

ajië sume ditt, Festi i zuni n'goye punen' e Paulit, tue tfane, 

15 Aste ni nieri lane ketu fiJune prei Felikut: per pune t' atT, 
kur vota nde Ierusalem, udukne pçrpara meye krue-priftenit' 
eJe pfekt' e Iudevet, e lupine gulc kundre ati me udenuem: 

16 te tsilevet upergega, se nuk' aste zakon nder Romanet me 
uprisune ndoni nieri per lnr, pa mos pasune perpara falces' 
ai la perffitete, ata la e perfiasine, e pa mos i Jane kohe 

17 me Janç fyale pçr fayin' e vei. Mbassi umbefo#ne pra ata 
ketu, pa mos uliëlune kreit, nde te nësermene clitg ndena 

1.8 mbe gukate, ede urJenova me uprume nieriu. EJe ata Iki e 
perffisine si duefne perpara meye t nuke prune ndoni te 

19 pçrfofune kundre atT prei asos 1K mendoyem une: por kisine 
disa kerkime kundre atT per fene e vet, ede per ni fare Iesui 

£0 lki kiste vdëkunç, per te tsiline Pauli tfoste se fon. Eoe une 
mbassi s' diyera se las me bame per ni t' atile kerkimi, #asç, 
nde daste me votune nde Ierusalem, ede me ugukuem atië 

21 per keto. Por Pauli mbassi tfifi te ruhete per me ugukuem 
tek Augusti, ur/5enova me urueitun' ai, deri sa, ta dergoy te 

22 Kaisari. EJe Agrippa i ^a Festit, Desa ede une me e 
ndeguem atë nieri. EJe ai #a, Nësere kë me e ndeguem. 

23 EJe nde neseret, kur evdi Agrippa ede Bernika me sume 
maJestT, ede huni nde vend te ndçgimit baske me kapitanat 
e me niërezit e me(?ey te liutetit, Festi urdenoi e upru Pauli. 280 PUNET XXVI. 

24 Atehere Festi tfote, O mberët Agrippe, eoe gide sa vete 
yeni ketu. baske me në, e sifni ketë nieri, per te tsiline giOe 
sumitsa e Iudevet me fol'nç eue ndç Ierusalem e^e ketu, tue 

25 bçrtltune se ai nuke duhete ma me fuem. Por une mbassi 
geta se s' kiste punuem ga, per vdeke, ede ai vete tfifi mbe 

26 Augiistine, e pase me ude ta dergov. Per te tsiline s' kam 
ndoni ga te vertete me i skruem t'em-zot: perandai e pruna 
perpara yus, eoe ma fort perpara teye, o mberët Agrippe, 
la te këmi se las me skruem, mbassi te puëtete prap. 

27 Sepsë me dukete pune pa mend, me dçrguem ni niert te 
l'IJune, pa mos diftuem eoe fayete Jci yane kundre ati. 

1 KAP. XXVI. — Et/e Agrippa i tfa Paulit, Te aste ndeyuem 
me fol'une per vetevëtehene. Atehere Pauli strini dorçn', e 
epte fyale, 

2 O mbçret Agrippe, kuytoy vëtehene t'eme te lumunç, 
sepsë kam per me oanç fyal'e perpara teye sot per gi#' at5 

o jvme ki perfl'item prei ludevet: por ma fort se ti di gi£e 
zakonete, eoe kerkimet' e Iudevet: pçrandai te lutem te me 

4 ndegoys me durim. Yeten' e dielmenise s'eme pra, Jn skova 
tse nde krue te hërese ndermiët kombit t'em nde Ierusalem, 

5 gi&e Iudeit' e dine; sepse me dine tse perpara, (nde datsine 
me desmuem,) se mbas te strenguesimes' eresise fese s'one 

6 rova Farisë. Eoe tasti fiy, e gukohem per spere?en' e te 

7 zotuemese Iki uba prei Perendisç tek atenit t\me: per atë t$ 
zotuemen§ dyi-mbe-c'ëte farat' e lombit t'une, tue i ulutune 
gi£e-m P'rendise nat' e ditç, sperëyine rae e mbefime: per 
kete sperese perfl'item une prei ludevet, o mberët Agrippe. 

8 Si? punç te pa-besueme e mendoni yu, se Perendia ngal te 

9 vdëkune? Sa per mue, un' e kisiem nder mend, se duhete 
me punuem sume punç kundre ëmenit Iesu Nazorëasit: 

10 sikurse ede punova nde Ierusalem : eoe sume vëtp prei 
ser'itenavet un' i mbula nde burk, si pats mafe pustët prei 
krne-priftenavet; ede kur vritesin' ata, Sase fyal'ene kundre 

11 atyneve, EJe sume here ndçper giOe s^magogat, tue munduem PUNET XXVI. 281 

ata, i ngusiem me vlasfimuem, ede tue utsemendune tëperç 
kundre atuneve, i ndilaem ede deri yaste laitëtevet. 

12 Etfe ndçr keto pun§ kur lsiem tue votune nde Damaskç 

13 me pustët e me porosi prei laue-priftçnavet, nde mies-dite 
pase mb' udç, o mberët, ni dritç prei laelit ma te ndrltsime 
se dieli, la ndriti xeO meye ede atuneve la Layin' uce baskç 

14 me mue. Etfe si ram te gitfe poste per oë, ndegova ni za, 
lii mç fl'iste, e tfoste ndç g'uhç te Hebraistese, Saul, Saul, 
pçrsë me ndiëk? kels: per tui aste te he^is me skel'me drizavet. 

15 Eae unç tfase, Tsili yë ti, o Zot? Ede ai #a, Une yam Iesui, 

16 te tslline ti ndiëk. Por ngreu, eoe landro mbe kambe te tua: 
sepsë perandai uduks mbe tiii. per me te vume serLçtuer ede 
desmitar per gifte sa pë, ede per gi#e sa kam me te diftuem; 

17 ede te sgo^a prei populit ede prei kombevet, mbe te tsilet 

18 tasti po te dergoy me u tselun' atune sute, la te ketfëhenç 
prei eresinese mbe drite, ede prei pustetit Satanait te 
Perendia, la te mafine, ndçyese fayes, e^e piese ndermiet te 

sentenuemvet, me ane te bësese Jci aste mbe mue. 

19 Perandai, o mberet Agrippç, nuk' ubase krue-pa-ndeguesim 

20 mbe kete laelore te pame: por predikoyem perpara nd« 
Damaske, eoe nde Ierusalem, ede ndeper gitfe dën' e Iudese, 
ede mbasandai nder kombet, te pendoliene, ede te ket9ëbene 
te Perendia, tue punuem pune te veyëfsime per pendese. 

21 Per keto punç Iudëite me zune nde tempul, e doyine me 

22 ?ne vrame. Por mbassi geta ndifme prei Perendise, riy galç 
deri mbe kete ditç, tue Lame desmi mbe te ma^ e mbe te 
vogel'ç, pa ^ane ndom tiëtere cja } vets ato la folne profëtenit' 

23 ede Moiseu, se kisine pçr me ubamç: se Kristi kiste por 
me pesuem, ede se ai dote iste i pari la kiste me ungalune 
prei se vdëkunis, eoe me predikuem drite nde popul, eoe 
nde kombet. 

24- EJe ai kur epte fyal'e per keto, Festi && me za te ma^, 

Utsemende, Paul; leterat' e suma te ba\ne me utsemëndune. 

25 EJe ai #a, Nuke yam i tsemendun', o i pustetsim Fest; por 282 PUNET XXVI. XXVII. 

26 fl'as fyal'e te verteta ede te urta. Sepsë mlereti i di keto 
pune, Ikl flas pçrpara ati me su tsele: sepse m' uka mbusune 
mendia, se s' aste ndofn pune prei kesos per me e genuem; 

27 fcepsë kçyo nuk' aste bame mbe ndoni kant. U beson. 

28 profëtenavet, o mberët Agrippe? e die se beson. Ede 
Agrippa i #a Paulit, Per pak g(i po me mbus mëndiene 

29 me ubam' i Kristene. Ede Pauli #a, I l'utem Perendise te 
dete, yo vëteme ti, por e^e gi#' ata Ikt me ndegoyne sot, 
me ubame ka pak e ka sume t' atilçs, sikurse yam ede une, 
pervëts kçtune hëkuravet. 

30 ESe ai si #a keto, ungrit mbereti, eSe guvernatori, e^e 

31 Bernika, eoe ata &i Isine ndënune baske me ata. Eoe si 
iknç, flisine riiani me tiëtrine, tue tfane, Se kui nieri s' ka 

32 bame ndoni pune per vdeke, a per liëkura. ESe Agrippa i 
#a Festit, Kui nieri mundei me ulisuem, nde mos kiste tiii-e 
mbe Kaisarinç. 

KAPTINA XXVII, 

1 Ede mbassi upa me uoe me fundruem per ItalT, oane 
Paulin' ede disa te tiere te 1'iJune ni uroen-Iundesi la tëuhei 

2 luli", prei tufes' Augustit. Eoe si hum nde ni l'undre Adra- 
myttiane, ede kisim per me l'undruem ndeper vendet e Asise, 
votem hapete; eSe kisim me vëtehe Aristaih Makedonasine 
prei Oessalonikese. Eoe tiëterene ditç e mberim nde Sidone. 

o ESe Iuliu upru niërezist te Pauli, eJe e 3!a me votune te 

4 milit me upraytune. Eoe si ungritem prei anduy, l'undruem 

5 ndene Kyprç, sepsë erçnat' lsine kundre. ESe si kal'uem 
dëtin' e Kilikise ede te Pamfylise, er^em nde Mira te Lykise. 

6 Ede atië uroen-kindesi geti m l'uncire Aleksandriane ln 

7 lundronte per Itali, eoe na vuni mbrenda mb' ate. ESe 
sume ditt tue l'undruem ka dal'ç, memzi e mbefim ncle Knide, 
por mbassi nuke na Tinte era, I'undruem ndene Krëtene prei 

8 anese Salmonesç; ede memzi si e kal'uem, eroçm nde ni vend 
Ui liuhete Limanet' e Mira 3 afer atu iste Kuteti i Lasaise, PUNET XXVII. 283 

9 EJe mbassi pat skuem sumç kohç, ede tç l'undruemite 
tasti iste nde fezik, sepsë ede aginimi tasti kiste skuem, 

10 Pauli i mesonte, tue u tfan' atune, O bufa, Sof se keta te 
l'undruem dote bahete me te heltuna kels e me sumç dam, 
yo vëtemç te bafes' e^e te l'undresç, por e^e te yëtçsç s'one. 

11 Por urJen-lundesi ndegonte ma tëpere timonierin' ede te 

12 zotin' e lundrese, se fyal'et' e Paulit. EJe l'imani mbassi 
s' iste i mirç pçr me dimenuem, ma te sumetç bane kesile 
te ngrihen' ede prei anduy, per me e mbefime ndç Fenike, 
nde tëofte se mundesine, ede te dimçnojn' atië s fci aëtç ni 
l'ima i Krëtese, la vë ore prei ere.se Libes' ede prei cresç 

13 Horit. Eoe kur fruni pak ere siu, kuituene se patne kohen§ 
te mire, hokne grepiri , ede l'undroyine, per-anç Krëtese. 

14 Por mbas pagçse here duel' ni ere tfelimi kundre asai, la 

15 kuhete Euroklvdon. EJe mbassi ufembue l'undra, ede 
s' mundei me i lnndruem ërese, e l'isuem e bihesim andey 

16 e kçndey. Eoe si skuem ndenç ni uy^ese te vogele ln Imhete 
Klaude, mernzi muftem me vume l'undrene ndene pustët t'ane: 

17 te tsilenç si e ngritne, bayine te ndimueme, tue ngësunç 
lundrenç perposte; ede mbassi patne frike mos me rane nde 
tseke, sdrupnç pel'hurate, efie kestu bihesim andey e Ifndey. 

18 EJe mbassi na fafl furtuna fort, tiëterene dit§ dertfnç ganç 

19 ndç dët; ede te trëtene ditç hoJem tesat' e lundrese rne duert 

20 t'ona. Eoe per sume ditt nuke dukesin' as dieli as uyete, 
ede na ra siper ni dimen' i ma#, sa na uholc speresa ma, 
se kisim per me spetuem. 

21 Eoe si kisine sume. ditt pa ngranç, ateher^ Inndroi Pauli 
nde miedis t' atuneve, e ^a, Duhei, o bufa, te mç ndçgoyite, 
ede te mos ngrihesite prei Krëtese, l^i te mos na ukiste bam§ 

22 keta te hël^unç kel^, e lui dam. E^e tasti u mçsoy yuve te 
keni zëmere: sepsë s' ka me hupun' as ndoni splrt prei nes, 

23 vets lundrese. Sepsë kete nate m' uduk ënguli i Peresidisç, 

24 te tsilit yam, eoe te tsilinç l'us, tue i9anç, Mos ki frikç 
Paul; duhete me dal'une perpara Kaisarit: e^e Ke Perendk m PUNET XXVII. 

te t' i ka falune gi#' ata 1q lundrcyne baske me tui. 

25 Perandai kini zemere, o buia: sepsë besoy mbe Perçndine, 

26 se kestu dote yete, sikurse me ka fol'une. EJe duhete me 
ranç yaste mbe ni uyJese. 

27 Eoe si erJi e kater-mbe-oëta natç, kur po bihesim na 
nalt e poste nde dët Adria, nde mies-nate detarçte kuitoyinç 

28 se po aferohesine mbe ndoni vend. EJe kur ho#ne skandale, 
getne nizët pas uy§\ ede si votne pageze ma tey, hoOne 

29 prap skandale, ede getne pëse-mbe-Jëte pas: ede mbassi 
kisine frike se mos biyinç yaste mbe vende te aspçra, hoflne 
kater grepa prei bistit lundrese, eJe lutesime me ulame dite. 

30 Por detarete mb^ssi kerkoyine me Ikune prei lundrçse, eoe 
sdrupne magene nde dët tue stime skak se kisine me he^unç 
grepa prei lalit lundrese, Pauli i #a ur^en-lundesit eoe 

31 ustetorevet, Nde mos ndënsine keta nde l'undret, yu s' mundeni 

82 me spetuem. Atehere ustetorete prene l'itaret' e I'undrese, eJe 
e laue me rane yaste. 

83 Eoe deri sa filoi me ubame ditç, Pauli u lutei te gitfeve 
te mafine me ngrane, tue tfane, Sot ast' e kater-rabe-tfëta 

3i dite ki pritni, ec*e yëni ësule pa ngrane ga. Perandai u l'utem 

yuve tç mefni me ngrane: sepsë keyo aste per spetiminç 

tuei: sepsë askuit prei yus s' ka me i rane lame floku prei 

35 kresç. EJe si tfa keto, muer bukç, e i ufal' ndërs Perendise 

86 perpara te giOçve, eoe si e #eu, flloi me ngrane. 'Ede te 

37 gi#e si mueme zëmere, miierne ede ata me ngrane. EJe 
isim te glOe baske nde l'undre du lsind e state-dët' e gaste 

38 spirte. EJe si ungine tue ngrane, Tenuene Tundrene tue 
hëc^une grunine yaste ndç dët. 

39 EJe kur uba ditç, nuk' e ngifine vëndinç: por vëvin' orë 
nT gruke ki kiste buze dëti, eoe bane kçsile te stlyene yaste 

40 lundrene mb' atë, nde kofte se mundesine. Eoe si tçrhokne 
nait grepate, Tane Iundrenç nde dët, ede sgi<9ne pernihere te 
liaunat' e timonit, eJe ngritne pel'huren' e miediseme ka 

41 frunte cra % ede mbayine prei luzese dëtit. EJe si rane mbe PUNET XXVII. XXVIII. 285 

lii vend Ui iste prei du anes clët, stine yaste lundrene; ede 
bali i lundrese si urnbestët, mbeti e nuke tundei, por bisti 

42 i l'undrese po sbertfëhei prei te perpiekunit val'evet. E'le 
ustçtorete banç kesile me vrame te l'iounite, lci te mos iki 

43 ndoni tue 1 ame mbe not. Por urJen-landesi mbassi donte 
me spetuem Pauline, i ndal'i prei kesai kçsileye; eoe urJenoi 
sa mundesine me bame mbe not, te hiJene perpara, e te 

44 dafine mbe toke: eoe te tiëretç duelne, disa mbi defasat, e 
disa mbi tsopat e Queme te lundrese. Ede kestu spetuenç te 
gi<9e mbe toke. 

1 Kx\P. XXVIII. — EJe si spetuene, atehere e ngofne se 

2 uyJesa Imhete Melite. ~ESe barbarete na pritne sume nierezist: 
sepsë ndesne ziafm, e na muerne permbrenda te gi#e, prei 
siut la binte, e prei te ftofetit. 

3 EJe Pauli kur mbeloJi sume krande, eSe i vuni nde ziafm, 
duel' yaste lii nëperke prei te nclsëtit, e ungit mbas dores' ati. 

4 E<?e barbarete kur panç neperkene vare prei dores' ati, i 
tfosine niani tiëterit, Pçr te vçrtët kui nieri aste gaksuer, 
eoe nclonese spetoi prei dëtit, por gulu i Perendise nuk' e 

5 la me fuem. Por ai \\eS\ neperkene nde ziafm, eSe nuke 

6 pçsoi ndoni ga te kelce. Eoe ata prisine se kiste per me 
uaytun' ai, a per me rane per Jë" befas i vdëkune : por 
mlassi pritne sume kohe, ede sifine se s' i uba ndoiii ga 
e ke'ie, ndefuene mëndiene, e t5osine se aste perendi. 

7 EJe ie& ati vendi isine tsopa oëu te parit uyJesit, la 
ltuhei PublT, i tsili na priti, e na mbaiti nde stepi mi&esist 

8 tri ditt. Eoe i ati i Publiut kiste rane semune prei e#es e 
prei barkut kel£ : tek i tsili Pauli huni, eSe ufal', e 3e vuni 

9 drierte mbi atë, eSe e sendosi. Ele si uba keyo, eoe te 
tiëretç sa kisine semunda nde uyJese, viyine tek ai eoe 

10 sendosesine: te tsilete na nderiiene me sume ndere; ede kur 
kisim per me ikune, na oan' ato lci kisim nevoye. 

1 1 EJe rnbas tre miieys ikem me lii l'unclre Aleksandriane 
lii kiste dimenuem ndë uyJese, e tsilci kisie seiie Kastore e m PUNET XXVIII. 

12 Polluke. "Ede si e mbeiim nde Syrakuse, mbetem atië trl 

13 ditt. EJe prei andey tue arJune fe#, e mbenm nde Regi, 
eoe mbas m dite si fruni ere siu, te dutene dite erdem nde 

14 Puteole: atië getçm velazen, te mlete na ul'utne me mbëtune 

15 per-an' atuneve state ditt: ede kestu er^em nde Rome. EJe 
prei andey, velazçnite kur ndeguene per në, na duel'ne 
perpara deri nde Fore te Appiut, e nde Tri Tavernat: Pauli 
kur pa ata, i ufal ndërs Perendise, ede muer zëmere. 

16 E^e kur exdem nde Rorae, urJen-landesi d& te liounite 
n' dore te parit usterise: por Paulin' e l'a te fiye vets baskç 

17 me ustetorine lu e ruente. Etfe mbas tri dits Pauli tfefiti te 
paret' e Iudevet: ede ata si umbel'oi9ne, u tfoste atune, O 
bufa velazen, ndonese unç s' kam bame ga kundre populit, 
a kundre zakonevet atenavet t'ane, me oane te 1'iJune prei 

18 Ierusalemit nde duert te Romanevet. Te tsiletç si me 
gukuene, desne me me l'isuem, sepsë s' getne ndorii pune 

19 per vdeke tek une. Por Iudëite mbassi flisinç kundrç, 
ustrenguese te #ef ës mbç Kaisarine : yo se kam ga per me 

20 pçrfolune kombine t'em. Per kete pune pra u #ifa yuve ln 
te u sof, ede te u flas : sepsë per pune te sperësese Israelit 
yam fiJune me ketë vark hëkuras. 

2\ EJe ata i tfanç, Na as lëtera kemi mafe per tui prei 
Iudese, as ndoni prei velazçnis er^i e diftoi, a fol'i ga te 

2% keke per tui. Por dueme me ndeguem prei teye, kis kë 
nder mend: sepsë na e dime, se gifle-kundi flitete ke& pgr 
ketë eresi. 

23 ESe mbassi patne vume ni dite per atë, er#nç sume vetp 
tek ai atië ku kiste rane : ede ai u diftonte atune mberetçnin' 
e Perendise tue (^ane desml, eJe u mbuste mëndien' atune 
per punet' e Iesuit, prei l'igese Moiseut ede prei profëtenas, 

2i tse nde mengës e deri nde mbramiet. E^5e disave u mlusei 

25 mëndia per ato lci ^oste, e disa nuke zeyine bese. E^e si 
nuk' isine. mbe rii fyal'e niani me tiëterine, lkine, mbassi #a 
Pauli ni fyale, Se mire fol'i Spirti Sent me ane tç profetit ROMANET I. 287 

26 Isaise. tek atenit t'ane, tue tfanç, Sko te kui popul, ede 
tfuei, Me ndegim keni me ndçguem, por s' këni me mafç 

27 vest; eJe tue pamç dote sifni, por s' këni me pamç: sepsë 
utras zëmera e keti populi, eoe ndeguene rande me vesçt, 
eSe mbulnç sut' e vet, 1K te mos s-finç ndonihere me sut, 
eJe tç ndegoynç me veset, eSe tç mafrne vest me zëmerçne, 

28 ede tç ketfëhene, lo t' i sendos". Lete bahet' e ditune pra 
mbç yu, se spçtimi i Perendise udergue mbe kombet, eoe 

29 ata kane me e ndeguem. — Ede si #a keto, Iudëite iknç, tue 
ungranç me sumç fyale ndermiët atuneve. 

30 EJe Pauli mbeti atie du viët pl'ot nde stçpi te vet Ri e 

31 hiite zcinç me page, e^e priste gitf' ata ki viyine tek ai, tue 
predikuem mleretenin' e Perendisç, eoe tue mesuem punet' e 
Zotit Iesu-Krist me ts' do su te tsele, e pa ndoni te ndal'une, LETERA E APOSTULIT PAUL 
MBE ROMANET. KAPTINA I. 

1 Pauli serbçtori i Iesu-Kristit, tfefitun' apostul, damç mbç- 

2 n-ane per ungilin' e Perendise, (la pat zotuem perpara me 

3 anç t§ profetenavet vet nde skronat te sentenueme,) pçr t§ 

4 Birin' e vet Iesu-Kristine Zotine t'ane, (lu leu prei fares? 
Davidit mbas misit, ede udiftue Bir Perçndie me fuln, mbas 

5 spirtit sentçnise, prei sç ngalçmese se vdëkunis,) (me anç 
t' ati muerçm hir e apostuli, la te ndegoynç nde beset gitfç 

6 kombete, per ëmenin' e ati: ndermiët atuneve yëni eoe yu, 

7 tfçfitunç prei Iesu-Kristit: — ) mbe gitf' ata Iki }anç nde 
Rome te dasunit' e Perendisç, tfçfitunç sëntenç, hir Rofip 288 ROMANET I; 

mhe yu, eoe paluim prei Perçndise Atit t'unç, e^e prei 
Zotit lesu-Krist. 

8 Ma pare i fal'em ndërs Perendise t'em me ane te Iesu- 
Kristit per g\0e yu, sepsë besa yuei zihete n'goye mbe gi#§ 

9 boiene: sepsë Perendia astç desmitari era, te tsilit i serbey 
me spistine t'em nde ungil te Birit vet, se u pçrmënd yuve 

10 pa-pusim, tue ul'utune pçrhere nde te falunat e mia, la te 
dete Perendia ndonihere te ma baye mbare uoene me ardune 

11 te yu: sepsë kam sume mal me u pame yuve, per me u 

12 osine ndonT duneti spirtenie la te fortsohi : ede k§}0 aste, 
per me ungusuluem baske me yu me ane te besese tuei 
eoe s'ëmese la kemi niani me tiëterinç. 

13 E^e due la ta dini, o vçlazen* se sume here e vuna nder 
mend me ar^une te yu, (por undaia deri tasti,) la te kemi 
ndoiii peme eoe ndermiët vus, sikurse eoe ndermiëtkombevet 

14 tiere. Une yam detuer te Greket e te barbaret, te te ditsimit 

15 e te te pa-ditsimit: kestu sa prei meye, t/«??z gati me 
predikuem ungilin' ede nder } 7 u la yëni nde Rome. 

16 Sepsë nuke turpçnohem p§r ungilin' e Kristit, sepsë astç 
• fula Perendie per spetim mbe gitfe-se-tsilinç la beson, mbe 

17 Iudene ma perpara, e^e mbe Grëkune. Sepsë me ane t' ati 
ungilit sbulohete dreiteriia e Perendise prei bese mbe besç, 
sikurse aste skruem. Eoe i drëiti ka me fuem prei bësese". 

18 Sepsë zemerim Perendie slulohete prei laeli mbi las do 
pa-besenT e pa-uJenT niërçzis, lci permbane tç vertëtene ndç 

19 pa-uJçnT. Sepsë atë la mundete nierht me ngofunç per 
Perendine, astç sperfa&une tek ata : sepsë Perendia ua sperfala 

20 atune. Sepsë aio punet' e pa-dukuna t' atT, ede e pa-so?emeya 
fulaa e atT, eoe huyenia tse kure se ukriyue bota sifenç 
ke^iëlete tue umaiç me mend prei atune punevet la yan§ 

21 bame, l^i tç mos munden' ata. me oane fyale. Sepsë ndonçse 
ngofnç Perendine, nuk' e l'avdiiene si PerendT, as nuk' i 
ufal'ne ndërs: por ubane te kote nder mendimet e veta, eJe 

22 e mara zëm§ra e atune uefesue : tue ^ane se yane t§ ROMANET I. II. 289 

23 mentsim, umafuene : eSe ndefuene faftin' e te pa-vdiefit 
PerendT me semlelim figure nieriu te vdiefi, e spendes, e 
stazçs, e stçrpins. 

24? Perandai ede Perendia i l'a nde ndunesinç me ane tç 
defçrimevet zëmeravet atune, la te fulllanç korpenat' e atune 

25 ndermiet atune : te tsiletç ndçfuene te verteten' e Perçndisç 
me fënene, ede nderuen' e l'utnç kriyësese ma tëpçrç se 
atë la e kriyoi, i tsili ast' i bekuem per gi#e yetet. Amen. 

26 Perandai Perendia i fa nder pçsime fulikenie : sepsë ede grat' 
e atune ndçfuene zakonine la aste mbas naturçse, me ate 

27 la aste kundre naturçsç: kestu ede maskuyte l'ane zakonine 
]ki aste mbas naturese gruese, e udokne nde desçrimt te 
vëtçhes' atune rriani me tiëterinç, tue punuem sumtimine 
maskuy mle maskuy, e tue mafe pagen' e gçnimit vet Iki 

28 duhei per vëtehen' e atune. TLde sikurse nuke desne me 
ngofune Perendinç, Perendia i l'a nde ni mend tç pa- 

29 provuesim, la te bayn' ato la nukç duhene: sepsë yanç ptot 
me las do fare pa-ii(?enie, kurvenie, te l'ige, l'akemimi, te 
këtëeye: mbusune me zmir, me vrasie, me tëarte, me geriim, 

30 me pesim tç kelc : asls la pisteloyne, asis la perffasine, asis 
la kane mçni Perendine, asis la saynç, ma^estore, krue-nafte, 

31 asis la spifine te kelaa, te pa-ndeguesim te pçrint, te pa- 
mënd, asis tëi s' mbane bese mbç fyafet, zemere-pa-Jimsim; 

32 te pa-milcçsT, tç pa-pçrdeluesim : e keta ndonese ngofinç 
dreitenTn' e Perçndise, se ata la punoyne t' atilas punç yanç 
tç veyefsim per vdeke, yo vets i bayne, por eJe u peTlteyn' 
ata la punoyn' ato. 

KAPTINA II. III. 

1 Perandai s' mundes me d&ne fyalç, o nieri, tsili-do yë ti 
Iki gukon : sepsë per ate punç la gukon tieterinç, gukon 
vëtehene tande per tç kelc: sepsë ti la gukon, punon ato 

2 pune. EJe e dime, se gula i Perendise astç me tç vçrtete 

3 kundre atuneve Iki punoyne t' atilas punç. E mendon kçt§, 

25 290 ROMANET II. 

ti o nieri, ]a gukon ata ki punoyne t' atilas pane, eoe ban 

4 ato, se kë me spetuem prei gillat Perendise? Apor ban per 
asga paseyen' e mirenise atl, e te durimit, e te zëmerese gane, 
e nuk' e cli, se mirenia e Perendise te biye nde pendese ? 

5 Por per asperimine tand, eoe r>er zëmeren' e pa-penduesime 
mbele# zemeiim mbe vëtehene tande nde dite te zemerimit, 

6 eoe te sluluemese gillat drëite te Perendise, i tsili ka me 

7 ia paguem gi#e-se-tsilit mbas vëperavet ati: atuneve la mpine 
I'aft, e ndër, e te pa-vdiefe me durim per vëpere te mire^ 

8 Id ine u Oane yete te pa-soseme : e mb' ata la kartohene, 
eSe nuk' ul'ene mbe te vertëtene, por ulene mbe te stremletene 

9 Z« me Mnimç zemerim eJe menT, atsarim eoe strengim mbe 
lcis do spirt nieriu la punoii te këlcene, mle Iudene ma parç, 

10 'eoe mbe Grëkune : por l'afr, e ndër, e palaTm Ld me lai\une 
mbe gi£e-se-tsTline ki punon te mTrene, mbe Iudene mS 

11 pare, ede mbe Grekune. Sepsë afer Perendise s' ka te 

12 mbaitun' ane: sepse cjide sa feyuene pa lige, kane me uvdiere 
pa l'ige: eoe ^'#3 sa feyuene mb'e lige, kane me ugukuem 

13 me l'ige, (sepsë nuke 2/a«,e te drëite afer Perendise ata la i 
mbane ves ITgese, por ata la punoyne ligene kane me dalune 

14 te drëite. Sepsë kur gintarete la s' kahe l'ige, puneyrie pbhet 
e lagese mfcas naturese, keta ndonese s' kane l'ige, aste lige 

15 nde vëtehet t' atune : te tsilete diftoyne punen' e ligese 
'skruem nde zëmerat te veta, sepsë ndergëgeya e atune 
desmon baske me ata, eoe mendimete ndermiët atune 

16 perflasine, a apine fval'e liiani per tiëterine:) mb' atë dite 
kur dote gukoye Perendia te mpsëfetat' e nieriut me ane te 
lesu-Kristit, mbas ungilit t'em. 

17 Ke, ti ki kuhe ludë, ede prahe mbe l'iget, e mbufe mbe 

18 Perendine, eoe ngef dasunimin' e ati, eoe skuem ato ki 

19 daynç, sepse yë mçsuem prei ligese: ede kë sperese mbe 
vëtehene tande se u terhëk uJene te vërlenavet, se yë drit' 

20 e atuneve ki yane nd' efesine, meseses i te mafevfet, miester 
i fosrievet, e se kë formen' e se ngofemese, ede se vertëtese ROMANET II. III. 291 

21 nde I'igçt. Ti pra la mesoa tiëterinç, nuke mesan vete- 

22 vëtehene? ti la predikoa te mos yiëdine, vië#? ti la <5ue te 

23 mos kurvçnoyne, kurvenon? ti la kë te ndute uaiyte, viet? 
ga kise? ti la mbuie mbe l'iget, spernderon Perendine tue 

24« kapertraem l'igene? Sepsë 'ëmeni i Perendirç nëmete ader 
kombct per pune tiici", sikurse aste skruem. 

25 Sepse fe#-prëseya veyen, nde punofs ligene : por nde 

26 kapertsëfs l'igenç, fe#-preseya yote uba te pa-fe0-preme. Ai 
pra la nuk' aste fetf-premç nde meite- poiosit' e l'lgese, a 
s' ka me ukueitune te pa-ie^-premit' e ati per fe#-preseye? 

27 EJe ai la aste prei natures' i pa-fe<9-preme, e punon ligene, 
nuke dote gukoye tiji la kë skronçn' e Tiggsç, ede fe#- 

28 presçyene, e kapertsën ligene? Sepsë nnk' ast' Iudë ai la 
dukete pçr fake, as fe#-prëseya nde mist la dukete pçr fakie : 

29 por ai la aste nde te mpsëfune Iudë, ede fe#-prëseya asi 
axjo e zëmrese, Jci aste nde spirt, e yo ayo Jki asfe nde skroae: 
te tsilit l'afti nuk' aste prei niërezis, por prei Perendise. 

1 KAP. III. — Kis ka ma tëpere Iudeu pra, a las veyen 

2 fe#-prëseya: Sume per gi#e las mendure. Ma pare, sepsë 
S mbe lurfeit uzune bese fyal'et e Perendise. Sepsë nde mos 

lesuene, disa, Isis astet mos dote prisi besen' e Perendise 

4 pa-besenia e atune? Kofte Tark : por Perendia koft' i vertetç, 
e ts' do nieri Jçofte fënçs: sikurse astç skruem, Ki tç dalis 
i drëite nde fyalet e tua, eoe te mundis kur te gukoh.es". 

5 Por strembenia yone nde diftofte dreitenln' e Perendise, las 
dote ^omi? mos astf i strëmbete Perendia la biye zemerimine? 

6 (fl'as si nien:) Kofte l'ark : sepsë si ka, me gukuem botene 

7 Perendia? Sepsë e vçrteta e Perendise nde ustue per laftin' 
e atl prei fenese s'eme, persë gukobem ime ma si faytuer? 

8 EJe, (sikurse nëmemi, eoe sikurse ^one clisa, se na #omi,) 
Pçrsë te mos bayme te kelaatç, lci te vlne te miratç ? t§ 
tsilevet denimi ast' i drëite , 

9 Kis pra? yemi na ma te mire se giniarete? Per te vertete 
yo: sepsë na e provuem ma, pari, se eJe Iudeite ede Grëkete 292 ROMANET III. 

10 te gi#e yane ndene fay : sikurse aste skruem, Se nuk' asY 

11 i drëite as ni: nuk' aste ndohi IH mef vest, nuk' aste ndohi 

12 ln kerkon Perendine. Te gi^e duel'ne yast' uoese, te gi#e 

13 ubane te pa-veyuesim : nuk aste ndohi ki ban mire: nuk' 
ast' as ndoni". Euti i atune ast§ vor i hapetç : me guhenat' 

14 e atiine fl'isine genime : " venër aspidas astç ndene buzet 
t'atune:" atuneve gova aste pl'ot me malekim, e me 

15i#tim". Kambet' e alune yanç te spëita per me dërounç 
16 gak". Te skretuem e te hiëkune kel£ aëtç ndeper uoet 
17, lSt'atune: eae uJen' e palhimit nuk' e ngofne". Nuk' 

19 aste frike Perendie perpara suvet atune". — EJe e dime, 
se sa tfotç l'iga, u fl'et atuneve lu yane ndene l'iget : lti te 
tfurete liis do goye, eoe g\0e bota te gukohete per faytore 
te Perendia. 

20 Sepsë as ndoni mis s' ka per me dalun' i drëite perpara 
ati prei vëperavet Hgese : sepsë fayi ngifete prei !ige*e. 

21 Por tasti dreitenia e Perendise usperfalt pa-l'igç, desmuem 

22 prei l'iges' e prei profetenavet : eJe a)5 dreitenia e Perendise, 
Jci aste me ane te besese Iesu-Kristit, mbe tç gi#' e mbi te 

23 gi£' ata Iki besoyne : sepsë s' ka ndohl farç te dami: sepsë 
te gi£e feyuene, ede tç gi-Qeve u meng5n l'afti i Perendise: 

24? por dal'inç te drëite me hirin' e atl lu fal', me ane te speibl'mit 

25 lu aste mbe Icsu-Kristine : te tsiline Perendia e vilni tse 
perpara me Jcenune sperblim me ane te lësese nde gak t' atl, 
per me diftuem dreitenm' e atl, per ndeyesen' e fayevet H:i 

26 kane l£ene Lame perpara, me anç te durimit Perendise: per 
me diftuem dreitenln' e atl nde ketë kohç, ki tç yët' ai i 

27 drëite, eoe te ndsieri tg drëite atë l^i i beson Iesuit. Ku 
aëlç pra tç mbufumite? umbul yaste? Me lns fare l'ige? 
te vëperavet? yo : por me ligen' e bësesç. 

28 E marim me mend pra, se nieriu del' i drëite me anç te 
bësese, pa vëperat' e ligese. 

2D Apor vetem' i Iudevet ast§ Perendia? E yo eoe i kombevet? 
30 Po ede i kombevet: sepsë ni ast§ Perendia, la ka me ndsiefe ROMANET IV. 293 

tç drëite fetf-prëseyen' ede te pa-fetf-prëmitç me anç te 
31 besçse. Prlsime Tigene pra me ane tç bëse*e ? Kofte fark: 
por md tcperç vëme l'igçne. 

KAPTINA IV. 

1 Kis ( 1 ofe tfomi pra se fitoi Abrahami ati unç mbas misit? 

2 Sepse nde duer i drëite Abrahami prei veperas, ka mbç l§ 

3 me utnburune: por yo perpara Perendisç. Sepsë las tfotç 
skrona? EJe Abrahami i Lesoi Perendise, e^e i unumerue 

4 per dreiteni". Eue ati la punon, paga nuk i numerohete 

5 per ndere, por per deturç, por ati la s' punon, ede i beson 
ati la ndsier te drëite te stremLetine, besa e ati i numerohete 
pçr dreiteni. 

6 Sikurse ede Davidi tëuen te Tumun' atë nieri, te tsilit 

7 Perendia i numçron dreitenine pa vëpera : Lum atd lli 

8 ufalVe pa-l'igenint', ede umbuluene fayete. Lum ai nieri, 
te t^ilit Zoti s' ka me i numeruem fayine". 

9 Kui te lumune pra QoJiete pçr ata la yane fetf-preme-, 
apor per ata lci nuke yane fe(9-preme? sepsë #oni se besa 

10 i unutnerue Abrahamit per dreiteni. Si i unumerue pra ? kur 
iste i fetf-preme, apor kur iste i pa-fe<9-preme ? Yo kur iste 

11 i fe0-preme, por i pa-fe#-preme. EJe muer senen' e fe#- 
pre>e\ese, pçr bule dreitçnie t' asai bësese la aste ndç tç 
pa-fe#-premit: la ai te yët' ati i gi#' atuneve la besoynç 
lur y&tie tç pa-fe#-preme, la tç numerohet' ede mb' ata 

12 dreitenia: eSe at' i fe#-prëseye?e yo vets mb' ata la yanç tç 
fe(9-preme, por ede mb' ata la ëtsine mbas gurmas beses' atit 
t'u'ie Abraluunit kvr fie i pa-fe#-preme. 

13 Sepsë te zotuemitç mbç Abrahamine, a mbe faren' e atl, 
se kiste per me tëënunç trasigimtar i botesç, nuk' ubd rae 
ane te l'igvse, por me ane te dreitenise Jci aste prei bësesç. 

14 Sepsë nde yanç trasigimtare ata ki yanç prei ligese, besa 

15 duel' e kote, efie upris tç zotuemitç. Sepsë l'iga biye zemçrim: 
sepsë atië ku s' aste l'igç^ as te kapertsuem ur^enin' astç. £9* ROMANET IV. V. 

16 Perandai trasigimi aëfe prei bësese, ln te y*te Juneti, per 
me kindruem te zotuemite mbe glGe farene, yo vets mb' atë 
/7 aite prei l'igese, por eoe mb ! ate /7 aste prei beses' 

17 Alrahamit, i tsili ast' ati une te gifleve, (sikurse aste skruem, 
'Se te kam vum' ate mbe sume kombe",) perpara Perendise 

lu i besoi, ati ki ep yete te vdekunavet, eJe tëuen ato punç 

18 ki s' yane, §! ato lu yane. Ai Abrahami pa pasune speresç 
besoi me spçrese, se kiste per me ubam' ite mbe sume kombe, 

19 sikurse lce fol'une, ' Kestii ka me kënune fara yote". Efle 
mba'ssi nuk' ul'ikstue nde besçt, nifk' umendue se ta^ti korpi 
i vet 'iife i vdëkune, sepsë iste ma tëperç se ni lHnd vieis, 

£0 as te vdëkunit' e stratit Sarrese : as nuke l£e me du mendes 
mbe te zotuemen' e Perçndise te mos zaye bese, por ufortsue 

9.X nde beset, e i <fa l'aft Pereadise, e<5e i umbus mëndia se per 

22 Icis uzotue, ast' i zoti ede me e mbaruem. Eoe perandai i 
unumerue pçr dreitenii. 

£'3 EJe nuk' uskrue vëteme per atë, se i unumerue atT, 

24 por eJe per në, ka me unumeruem, la i besoym' ati lci 

25 ngali prei se vdëkunis Iesune Zotine t'ane: i tsili uJa hder 
duer per fayet t'ona, ede ungal pçr me na ndsiefe te drëite. 

KAPTINA V. 

1 Mbassi duelem pra te drëite prei besese, kemi palhim te 

2 Perendia me ane te Zotit t'une Iesu-Kristir, prei te tsilit 
getme eoe te humite me bësfene nde ketë Junet.i Ih' kindroyme 

3 mb' at§ : ede mbufemi mbe sperese te l'aftit Perendisç. E.7e 

4 yo vëteme ^yjo, por mbufemi ede nder strengimet: tue ditune 
se strengimi punon durim, e durimi provim, e provimi 

. 5 sperese : e speresa nuke turpenon : sepsë dasunia e Perendise 
aste deroune nde zëmerat t'ona me ane te Spirtit Seiit ki 
astç oane mbe në. 

6 Sepsë kur isim na ede por te semune, Kristi vdik mbas 

7 kohese /'/ l'e urdenusm per te streml etit. Sepsë mezi ka me 
vdekune kusi per nieri te drëite : sepsë per te mirine druese ROMANET V. 295 

8 ede kuitsoh kusi me vdekune: por Perendia difton dasunm' 
e vet mbç në, sepso kur isim eoe na faytorç, Kristi vdilc 

9 per në: sume ma tëperç pra, mbassi duel'em to droite tjasti 
prei gakut atT, kemi me spe$uem prei zemerimit me ane t'atl. 

10 Sepsë, nde kofte se kur isim anemik, upalituem me Perendine 
me ane te vdëkese to LTrit atl, sume ma tëperç mbassi 
upaktuem kemi me spçtuem me ane te yetes' atT. 

11 EJe yo vëteme Iç'yo, por ede mburemi mbe Perçndine me 
ane te Zotit t'une Iesu-Kristit, la mueiem tasti pal&imme 
me ane t' atl. 

12 Perarvdai sikurse prei lii nieriu huni fayi nde lotet, eoe 
prei fayit kuni vdeka, eoe kestu skoi vdeka ndeper gi#e 

13 niërezit, sepsë tç gi#e feyuene: (sepsë deri nde kohe te 
l'igese ke fayi nde botet: por pçr fay nuke numerohete, kur 

14 nuk' aste l'igç. Por vdeka mberetenoi tse prei Adaxit, deri 
mbe loliç te Moiseut, eoe mb' ata ]ki nuke feyuenç mbas 
sçmbelimit se kapertsuemese poro&i&g Adamit, i tsili aste 
ngureya e ati lu kiste per me anJune. 

15 Por }"o si fayi, kestu aë£ eoe ounetia : sepsë nde kofre se 
prei fayit tç nianit vdiknç te sumete, sumç ma tepere hlri i 
Perendisç, ede Junetia me ane te hirit te ni nieriut, Iesu- 
Kristit, teperoi mb§ tç sumete. 

18 Eo-e ounçtia nuk' aste sikurse te clçnuemite H vhci prei 
riianit ln feyeu : sepsë gulH prei riianit ubd per dam te 
sumeve, eoe ounçtia prei sume fayes uba per te dalune te 

17 drëite. Sepsë nde kofte se prei fayit riianit mberetenoi vdeka 
prei riianit, sume ma teper' ata ln marii e teperitsen' e hTrit 
ede ounetise dreitenise, kane me mberetçnuem nde yete prei 
liianit, Iesu-Kristit.) 

18 Sikurse pra prei ni fayi ubci per dan mbe giOe hiërçzit: 
kestu eoe prei ni dreitenimi uhd mbe gi^e niërezit te daline 

19 t§ drëite pçr yete. Sepsë sikurse prei se pa-ndt;guesimese te 
lii nieriut ubane faytore te stimete, kçstu eoe prei se. 
ndeguesimese te nianit kane me ubame te drëite te sumete. 296 KOMANET VI. 

20 Eoe figa huhj, la tç teperoye fayi. EJe atië ku tepçroi 

21 fayi, teperoi ma tëpere hiri : eue sikurse mberetçnoi fayi 
prei vdëkese, kestu te mberetenoye eJe hiri prei dreitenisç 
pçr yete te pa-soseme me ane te. Zotit t'unç Iesu-Kristit. 

KAPTINA VI. 

1 Kis kemi me £ane pra? kemi me kindruem nde fayt, l£i 
te tepe'oye hiri ? 

2 Koftç l'ark: na Xu vdikme nde fayt, si kemi me fuem ma 

3 nd' ate? A nuk' e dini se sa upagezuem mbe Iesu-Kristine, 

4 upagezuem mbe vdeket t'ati? Uvofuem pra baskç me atë 
me ane te pagçzimit mbe vdeket: eJe sikurse Kristi ungal 
prei se vdekunis m • ane te l'aftit Atit, kestu ede na te ëtsime 

5 nde yete tç rë. Sepsë sikurse na ubam rii bime baske me ate 
mbas semlelimit vdekes' ati, kemi me Kenun' eoe mhas 

6 sçmhtlimit se ngalemese: tue ditunç ketë, se.i viëteri nieriu 
une ukrul'ezue baske, per me nprisune korpi i fayit, ki te 

7 mos i serbëyme na ma fayit. Sepsë ai lci vdik ul'irue prei 

8 fayit. Por nde patsime vdëkune baske me Kristine, besoyme 

9 se kemi me fuem baske me ate : sepse e dime, se Kristi 
nngal prei se vdëkunis, e nuke vdes ma: vdeka nuk' e 

10 pusion ma atë. Sepsë per atë ki vdik, vdik ni here per 

11 fayine : por pçr atë Ui fon, fon mbe Peiendinç. Kestu ede 
yu numeroni vëtehene tuei, se yeni te vdëkunç prei fayit, 
por tç gale mbe Perçndine me ane te Zotit t'une Iesu-Kristit. 

12 Lete mos mberetenoye pra fayi ndç korpt tuei te mortsimine, 

13 1H t' i ndegoni atl mbas dtserimes au : as mos bani anet' e 
korpit tuei, arme strembenie mbe fayine: por nd^irni vëtehetç 
tueya pçrpare Perçndise, si te galç prei se vdëkunis, ede 

14 ançt' e korpit tuei, arme dreitenie te Perçndia Sepsë fayi 
s' ka me u pustuem yuve : sepsë nuke yëni ndene l'igene, 
por ndene birine. 

15 Kis pra? dubete te feyëime, sepsë s' yemi ndene Hgene, 
por ndenç hirinç? Kotte l'ark. ROMANET VI. VII. 297 

16 Nuk' e clini, se mb' atë Iki bani vëtehete tueya serbçtore 
per ndeglm, yeni sçrbetoret' e ati ki i ndegoni, apor favit 

17 per vdeke, apor ndegimit per dreiteni? Por fal'emi ndërs 
Perendisç, sepse kete nihcrç serletorit' e fayit, por tuëtt i 
ndeguete me (jiOe zëmerç formesç mesimit la udate nder 

1S duer mb' atë. EJe mlassi ul'iruete prei fayit, ubate serbetorçt' 

19 e dreitenise. Nierezlst po tfom per figestin' e misit tuei: 
sepsë sikurse i bat' anet' e korpit tiiei sçrbetore mbe 
ndunesinene, eJe ml§ pa-1'igenine te pa-1'igenia, kestu tastl 
bani anet' e korpit tuei serbetorç mbe dreitenine per sentenim. 

20 Sepsë kur lsite eerbetoret' e fayit, Isite te l'ire prei dreitenisç. 

21 Ts' fare peme pra kisit' atebere prei atune punçvet la 
keni turp tasti per ato? sepsë e mbrapemeya e atuneve 

22 liste vdeke. Por tasti ki ul'iruete prei fayit, eoe ulate serbetore 
te Perendia, keni pëmene tuei per. seiiteiiim: eoe te 

23 mbrapemene, yete te pa-scseme. Sepse paga e fayit a#p 
vdeke : por ounetia e Perçndise SJtfi yete e pa-soseme me 
ane t§ Zotit t'une lesu-Kristit. 

KAPTINA VII. 

1 Apor nuk' e dini, o velazen, (sepsë u flas atuneve ki 
ngofine l'ige,) se l'iga ka pustet mbe nierine, sa kobe fon: 

2 sepsë griieya e martueme astç 1'iJune prei l'igese me bufinç, 
sa te yete gale ai: por nde vdekte bufi, sglJete prei Hgese 

3 bufit. Kur ron bufi pra, nde umartofte me tiëtere buf, dote 
yetç kurve: por nde vdekte biifi, ast' e l'irç prei l'Igese, 

4 ki te mos yete kurve, nde umartofte me tiëtçre bur, Perandai 
velazenit' e mi, ede yu yëni tç vdëkulie te l'iga me anç te 
korpit Kristit, la te baskohi me tiëtere, me atë Ikl ungal sç 

5 vdëkunis, la tç bayme pemç te Perendia. Sepsë kur lsim nd§ 
mist, pesimet' e fayevet, ki Isine prei l'lgesç, punoyine nder 

6 misnat t'anç, lci te bayime pemç mbç vdëkene : por tasti 
usgi/;em prei l'lgese, mbassi vdilc ayo ga ki isim pustuem prei 

asai, ki te punoyme mbas frumese rë, e yo mbas leterese viëtere. 298 ROMANET VII. 

7 Kis dote 6>omi pra? liga astf fay? Kofte latk : por fayine 
nuk' e ngofa, vets prei ligesje: sepsë eJe defeimine nuke 

8 dota ngiriem, nde mos 6oste l'iga, Mos kurvenoys". Ec*e foyi 
si rauer skak prei porosise, bani tek une ts' do fare clesçrimi : 

9 sepsë fayi pa lige a,sf i vdëkune. EJe une royem nihere pa 
l'ige : por kur eroi porosia, roi per-?e-ri fayi, a une vdiLia: 

10 e^e ayo porosia ki uoa p.er yete, ayo uglnd tek ure per 

1 1 vdeke. Sepsë fayi muer skak prei porosisç, e me genëu^ ede 

12 me ane te asai mç vrau. Perandai figa £.ëtç seiite, eue porosia 

seiite, eoe e drëite, ede e mire. 

_ ~ _ ' 

13 Ayo ga /?/ as£„e e mire pra, uba tek une vdeke? Kof:e 

l'ark: por fayi, per me udukuue fay, bani tek une vdeke, 
me ane te gase mire, la te baliete fort tëpere faytuer fayi 
me ane tç porosise. 
14< Sepsë e dime, se liga ast' e spirtit: e une yam i misit, 

15 situne ndene fayine. Sepsë atë _a punoy, nuk' e ngof: sepsë 

16 nuke punoy atë la due, por bay ate Ici kam menl. EJe 
nde bafsa atë Iki nuke due, yam me nl fyale me l'igene, se 

17 sLsf e mire. Por tasti une nuk§ bay ma ketë, por ai fayi la 

18 ri tek une. Sepsë e diy, se nuke ri tek une (due me tfane 
ndç mist t'em) lii ga e mire: sepsë te dasunite gindete tek 

19 une, por me punuem te mirene nuk' e gëy : sepsë nuke bay 
atë te mirene la due : por punoy atë te këlcene la nuke due. 

20 Nde bafsa pra atë lci nuke due, nuk' e punoy une ma atë, 

21 por ai fayi 'JH ii tek une. Gey pra ketë l'ige, se kur due 

22 une me bame te nurene, gindete tek unç e kël^eya. Sepsë 
me ka ancla l'igen' e Perendise M SLStg mbas nieriut 

23 permbrëndesira: por sof lii tiëtere l'ige nder misnat e rnT, la 
l'ufton kundre l'igese mëndiese s'eme, ede me Lan serbetuer 

24 nde l'ige te fayit la aste nder misnat e ml. Une 2/am nieriu 
i myere : kus ka me me spetuera prei keti korpit vdëkese? 
Fal'emi ndërs Perçndise me ane te Zotit t'une Iesu-Kristit. 

25 Une pra me mend i punoy l'igese Perendise, por me mis i 
punoy ligese fayit. ROMANET VIII. ^99 KAPTINA VIII. 1 Tasti pra, s' aste ndofii dçnim por ata IH )ane mbe Iesu- 

2 KrTstino, ki s' ëtsine mbas misit, por mbas spirtit. Sepsë liga 
e spirtit yëtese mbe Iesu-KrTstine mç l'iroi prci li^ese fayit 

S ede vdeke^ç. Sepsë atë la s' muudei me bame l'iga, sepse 
iste e pa-fulasime prei misit, Peiçndia deigoi biriu' e vet 
me sembolim misi te fayit, eoe per foy, donoi fayine nde 

4 mist : la te mbusete dreitenimi i l'igese mbe në la nuk' ëtsime 

5 ml as misit, por mbas spirtit. Sepsë ata la royne mbas misit, 
kane nder mend punet' e misit; e ata Tci rtnjne mbas spirtit, 

6 lan§ ndçr mend . ptmet' a spirtit. Sepse mëndia e misit %,ët§ 

7 vdeke : por mëndia e spirtit %.ët§ yete eoe palUlm. Sepsë 
mëndia e misit ?Jtf anemikresi te Perendia : sepsë nuke 

8 perungete mbe liget te Perendise, por as nuke mundete. EJe 
sa yane te misit, nuke mundene me i peiKiiem Perendi?ç. 

9 Por yu nuke yëni te misit, por te spirtit, nde ndëyte 
Spirti i Perçndise ncler yu. Por nde mos pasfe kusi Spirtin' 

10 e Kristit, kiii nuk' ast' i ati. Por nde Icofte Kristi nder yu, 
korpi asft' i vdëkune per fayine : por spirti dJfe % yete per 

1 1 dreitenine. Por nde ndëytç nder yu Spirti i ati la ngali 
lesune se vdëkunis, ai la ngali KrTstine prei se vdëkunis, 
ka me u Jane yete eJe korpenavet tuei te mortsimvet me 
ane te . Spirtit vet l;i ii nder yu. 

12 Pra, o velazen, yemi detore yo nde mist, la te foyme mbas 

13 misit. Sepsë nde fofsi mbas misit, këni me vdëkune : por nde 
vrafsi punet' e korpit me ane te Spirtit, këni me fuem. 

14 Sepsë ata la guvernobene prei Spirtit Perçndise, keta, yane 
te biyt' e Perendisç. 

15 Sepse s' keni mafe spirt sçrbeture, Ifi te keni frike per- 
se-rT, pcr këni mafe spirt birçnie tç zaiiv?, me ane te tsilit 

16 ^efasime, AbLa, Ate. Ai SpTrt desmon baske me spTrtine 

17 t'anç, se yemi diëlrnt' e Perendise. EJe nde Tnfsim diëlm, 
yemi ede trasigimtarç : trasigimtare te Perendi?e, e£e 300 KOMANET VIII. 

trasigimtare baske rne Knstinç: por nde sefrefsim me atë, 
la te l'avdohemi baske me atë. 

18 Sepsë une mendohem, se pesimet' e ke^ai kohe tasti nuke 
yane te vçyëfsime per me uvume m me nl me atë laftine la 

19 ka me usbuiViem mbç në. Sepsë speresa maJe e kriyë-esç 

20 pret te sbuluemen' e te biyvet Perçndise. Sepsë kriyesa 
ul'i vëtehene nde kotesinet, yo me dasunim te vet, por per 

21 atë Iki e vuni ndçne vëtehene, me spçrese, se eoe ayo kriyesa 
ka me udel'irune prei priseyese sçrbeturese, e la me drdunç 

22 nde del'ireni te laftit dielmvet Perendise. Sepsë e dimç se 

23 g\6e kriyesa fsan, e ka te olmtune baske deri tasti. EJe yo 
vetem' ayo, por ede ata la kane pemen' e pare te Spirtit, 
eoe na vete fsayme me vetehene t'onç, tue pritune per 

2i biremn' e zane, per spçrbl'imin' e korpit t'unç. Sepsë me 
sperësene spetuem: por ayo sperese ln sifete, nuk' astç 
sperese: sepsë atë ga la e sef kusi, las spçrese ka ma? 

25 Por nde sperefsim per atë ga la nuk' e sofimç, e prësime 
me ane te durimit. 

26 Kestu e^e Spirti na ndimon nde semundiet t'ona : sepsë 
nuke dime pçr ts' fare gaye me ul'iitune sikurse duhetç, por 
ai Spirti vetç lutetç per në me te fsame te pa-ndime zanine: 

27 ede ai la sikon zëmçrat', e di se las a,ste mëndia e Spirtit, 
se lutete per sëntenit si do Perçndia. 

28 EJe e dime, se gitfe punete punoyne baske per te mire 
mb' ata la duenç Perendine, mb' ata la yane tfifune sikurse 

29 lke dasunimi ati. Sepsë sa ngofi tse perpara, ata urtfenoi tsç 
perpara me Icenune baske mbe rii forme me figuren' e Birit 

30 vet, la te yet' ai para-lindçs nder sumç velazen. E^e sa 
urJenoi tse perpara, keta i ^ifi: ede sa ^ifi, keta, i ndsuer tç 
drëitç: ede sa ndsuer te drëite, keta i favdoi. 

31 Kis kemi me tfanç pra per keto punef Nde fioftç Perendia 

32 baske me në, tsili hcl me Jccnune kundrç nes? Sepsë ai la 
s' kurseu Birin' e vet, por e da nder duer per në te gi^e, 

33 e si s' ka me na fal'une te gi^a baskç me atë? Tsili ka me ROMANET VIII. IX. 301 

pçrfol'une tç sgeJunit' e Perendise? Perendia tUftf ai tëi ndsier 
34- te drëite. Tsili Id me TcenurC ai lci gukon per te kek? Krist 

ast' ai la vdilt, por eJe ma tëperç ai la ungal, eJe la aste 
3o nde te diatfte tç Perendisç, eJe la lutete per në. Tsili ka 

me na dame prei dasunise Kristit? Strenglm, a ngustim, a 

36 ndiëkeye, a uni, a te svësune, a fezik, a tfike ? (Sikurse aste 
skruem, Se per pune teye vritemi gitfe ditenç : unumeruem 

37 porsi Jen per te tfere".) Por mle gi0§ keto j9ww£ na 

38 mundime ma tëpere me anç t' ati la na desi. Sepsë m' uka 
mbusune mëndia, se as vdeke, as yete, as ënguy, as uruena, 

39 as fula, as ato la vane tasti, as ato la kane me ar^une, as 
nal'tesine, as tfelesine, as ndoni tiëtere kriyese dote mundete 
me na dame prei dasunise Perendise, lii aste mba Zotine 
t'ane Iesu-Kristine. 

KAPTINA IX. 

1 0om tç vertëtene mbe Krlstine, nuke fëy, (Sepse kam 
ndergegeyene t'eme la desmon baske me mue mbe Spirtine 

v" ^ 

2 Seiit,) se kam iJenim te ma#, ede te Jimtune ki s' mengon 

3 nde zemeret t'eme. Sepsë une vetç lutes te lsiem i malekuem 
[c/tf/??6j prei Kristit per velazenit e mT, la yane prei gakut 

4 t'em mbas misit: tç tsitefe yane Israelite, te tsilevet aste 
birenia e zane, ede lafti, ede Jiatate, eoe e vumeya e lige?e, 

5 ede luteya, ede tç zotuemite: te tsilçvet yan atenite, ede 
prei atuneve Tcu Kristi mbas misit, i tsili aste permbi te gi#a 
Perendl i bekuem per glOe yetet. Amen. 

6 Por nuke mundete me rane poste fval'a e Perendite. Sepsë 
yo gi#' ata la yane prei lombit Israelit, keta yctnç Israelite. 

7 As sepse yane fara e Abrabamit, ydne gi#e diëfm : por fara 

8 yote ka me uKueitune mbe Isaakune". Do me ^ane, yo kçta 
diël'mt' e misit, yanp diëimt' e Perendise: por diël'mt' e te 

9 zotuemese numerohene per fare. Sepsë fara e te zotuemes' 
&stç keyo, Kam me araune mbe kete kobe, ede Sarra ka me 
pasune bir". 

26 302 ROMANET IX. 

10 Ede yo vëtemç Jcçyo', por ede Rebekka, kur ugind me 

1 1 bafe prei ni buri 9 Isaakut atit t'une. (Sepsë para se t§ 
Jeyine du diefmte, ede para se te bayine ndonl pune te mire, 
a tç keke, p§r me mbetun' urJeni pare i Perendise Jti iite 
mbas te sgë^unit, yo prei veperas, por prei te tfifunit,) i 

\2 u#a asai, Se ma i maJi ka me i serbuem ma te vogelit". 

13 Sikurse aste skruem, lakobin' e desa, por Esaun' e pata 
meni". 

14 Kis kemi me tfanç pra? Mos aste strembeni te Perçndia ? 

15 Koftç lark: sepsë ai i tfote Moiseut, Kam me perdeluem 
atë la kam me perdçluem, e^e kam me pasune, te dlmtunç 

16 per atë ki kam me pasunç te ^imtunç". Pra kçyd nuk' asY 
e ati la e do, as e ati ki etsen, por e Perçndise la pçrdelën. 

17 Sepsë skroria i tfote Faraonit, Se per kçtë pune te ngrita, 
per me te diftuem fulanç t'eme, eoe per me ufçfuem ëmeni 

18 em mbe gi<9e Jëne". Atë &i te dete pra, e perdelën: ede 
atë ki tç detç, e aspçron. 

19 Dote m§ t9ues pra, Persë anekobe ma ? tsili i duel* kundre 

20 dasuninit atl? Por tsili yë ti, o nieri, la i pergege kundrç 
Perendise? Mos ka me i #ane gatesa gatestarit, Pçrsë me 

21 bane kestu? Apor s' ka pustët tiegulari mbi baltene me bame 
prei rii baTte rii ane per ndër, e rii tiëtere per spernderim? 

22 Nde desi Perçndia me diftuem zemerimin' e vet, ede me 
bame te ngofune fulan' e vet, duroi me sume zëmere 

23 te gane ençt' e zemçrimit la këne bame per te vdiefe? Ede 
per me bame te. ngofune paseyen' e laftit vet mbe enet' e 

24> perdelimit, ki i bani gati per l'aft, por ede neve la na tfifi, 
yo vëteme prei Iudeis, por ede prei kombes? 

25 Sikurse i tfot' ede Oseesç, Kam me kueitune populine 
t'em, atë la s' aste populi em, eoe te dasime, atë la s' ast' 

26 e dasime". Eoe ka me &ënune nd' atë vend la aste ^ane 
atune, Nukç yëni yu populi em, atie kane me ukueitune 

27 biyt' e Perçndise gale". E(?e Isaia bertët p§r Israëline, Ndç 
Kofte numçri i tç biyvet Israelit porsi rana e dëtit, kane ROMANET IX. X. 303 

28 me spetuem ata ln mbcsine: sepsë dote mlaro)*§, e dote 
skurtoye logaii me dreitçnT, sepsë Zoti ka me bamç logari 

29 t§ skurtueme mbi dët". EJe sikurse 0a tse perpara Isaia, 
"Zoti Sabaotf [Zoti i usteriavei\ nd§ mos kiste lan§ farç 
mbe në, dot' isim bame porsi Sodomat', eSe dot' isim 
pergaitune me Gomorat". 

30 Kis kemi me tfane pra? Se ato kombete la nuke ndoftne 
dreitçnl, ia mbçfine dreitenise, ede asdi dreitçnise la aste 

31 prei besesç. Por Israeli tue ndiëkunç l'igçn' e dreitenise, nuk' 
82 ia mteifni lig§?§ dreitenise. Persë? Sepsë nuk' e ndilHe mbas 

bësesç, por mbas vëpçras ligese. Sepsë skitne. mbe gur te 
33 skit§?§, sikurse aste skruem, "Ke te ve ni gur skite nd§ 
Sione, ede ni skamp guri t§ skandalit, ede gi#e-kus t' i besoyç 
atl, s' ka me uturpenuem". 

KAPTINA X. 

1 Velazen, deserimi i zëmr§se s'eme, ede luteya Tci h&y mbe 

2 Perendine per Israëlinç, aste per spçtim t" atuneve. Sepsë 
desmoy pçr ata, se u pervelohete zëm§ra per Perendinç, por 

3 yo mbas se ngofçmese. Sepsë tue mos ngofune dreitenln' e 
Perendisç, ede tue k§rkuem me ngrëfune dreitenln' e vet, 

4 nuk' ul'ne vetebene nde dreitenl te Perendisç. Sepsë te 
mbaruemit' e l'iges' &sfe Kristi p§r dreitenl te tsili-do ki beson. 

5 Sepsë Moiseu skruen per atë dreitenine Iki aste prei ligese, 
tue &ane f "Se ai nieri Iki ban keto, ka me fuem prei atuneve". 

6 Por ayo dreitenia 1H astç prei bësese tfote kçstu, Mos tfues 
nd§ zëmer§ tande, Kus ka me hipune nd§ lHelt"? do me 

7 tfane, per me sdripune Kristine: a, Kus ka me sdripunç 
nde abysset"? do me tfane, per me prilm§ nal't Kristine prei 

8 se vdekunis. Por &is tfote? "Fyal'a aste ngat teye, nde goyet 
tande, e nde zëmeret tande": do me tfanç, fyala e bësese 

9 la predikoymç: se nde fefefs me goyet tande Zotine Iesu, 
e^e nde besofs me zëmeret tande, se Perçndia e ngali prei 

10 se vdëkunis, kë me spetuem: sepsë me zëmerç besohete per 304 ROMANET X. XI. 

11 dreiteni, ede me goye fefëhete per spetim: sepse skrona 
#otç, Gfi#e-kus t' i besoye atl, s' ka me uturpçnuem". 

12 Sepsë s' ka te damç ndermiët Iudeu e Greku: sepsë ai 
Zoti vete zLsf i te giOeve, i pasune mbe gi#' ata la e tfefësinç. 

13 Sepsë gi#e-kus te tfefasi ëmenin' e Zotit, ka me spetuem". 

14 Si pra kane me tfifun' ate la s' i kane besuem? ede si 
kane me i besuem ati la s kane ndeguem per ate? ede si 

15 kane me ndeguem pa Renuri ai lii predikon? Eoe si kane 
me predikuem, nde mos udergofsine? Sikurse aste skruem, 

Sa te bukura yane kambet' e atuneve la apine zanin' e 
mire pçr paktim, eJe atuneve Ki ungilezoyene pçr te mirat". 

16 Por te giOe nuk' i ndeguen' ungllit : sepnë Isaia #ote, Zot, 

17 kus i besoi predikimit t'une' ? Besa pra Qisfe prei se 
ndeguemesç, eoe e ndeguemeya prei fyal'ese Perçndise, 

18 Por #om, Mos nuke ndeguenç? Po, zani i atuneve duel 
mbe gitfe dëne, ede fyal'et e atuneve deri mbe skanet te 

19botese\ Por tfom, Mos nuk' e ngofi Israeli? I pari t,st§ 
Moiseu Jci £ote, Une kam me u stime yuve nde zmir me 
ata ki nuke yanç komp, eJe kam me u bame yuve te zemerohi 

20 me ni komp pa mend". Por Isaia kutson ma tëpçre, 
e 0ote, Ugeta pçr-an' atuneve la nuke me kçrkoyne, uduka 

9\ perpara atuneve la nuke puesine per mue". Por per Israëline 
£ote, GiOe ditene strina duert' e mia te ni popul la nuke 
bindete, e la flet kundre". 

KAPTINA XI. 

1 0om pra, Mos e hooi tëy Perendia populin' e vet? Koftç 
lark : sepsë eoe une yam Israelit, prei fares' Abrabamit, prei 

2 komlit Beniaminit. Perendia nuk' e hodi tëy populin' e vet, 
te tsilin' e ngofi tse perpara. Apor nuke dini las #ote skrona 
per Eline? kus fl'et te Perendia kundre Israelit, tue tfane, 

3 Zot, vrane profetenit' e tu, e^e fezuene tferoret' e tua : ede 

4 une mbeta veteme, e^e kerkoyne yëtene t eme". Por si i 
pergegete Perendia? Kam lane per vëtehene teme state ROMANET XI. 305 

5 miye bufa, te tsilete nuk i utne mbe gurie Baalk . Kestu 
pra ede mbe ketë kohç tasti ka mbëtuno id ya send mbas 

6 se sgeoemese Junçtise. Por nde #0/t£ mbas JunetNe, nuk' 
ZLëtç ma prei vëpçras : sepsë atçherç Junetia nuk aste ma 
OunçtT: por nde kofte prei v.~peras, nuk astç ma cunetl: 

7 sepse vëpçra nuk' astç ma vëp re. Kis pra ? Israeli nuk' e 
geti ate ki kerkon: por te sgëJunit' e getne, e te tieter' 

8 uverbuene, deri mle dçtë dite te soisime, (sikurse aste 
skruem, Perçndia u Ja atuneve lii te arJune gumi, su la 

9 te mos sofinç, eJe vesç la tç mos ndegoyne".) ~Eoe Davidi 
tfote, Ubafte truveza e atune per kur#, e per lak, e per 

10 skandal,e per spaglm mb' ata. Ueiesofsine sut' e atune la 
tç mossofine : eoe kufus kufizin e atune per kur-do". 

11 Oom pra, Mos fevuene la te fezohenç? Kofte lark: por 
prei se fezuemes' atune ub\i spçtim nder kombet, la t' u 

12 stiere zmirin' atune. Eoe e fezuemeya e atyme nde Roftç 
paseye bote, eoe te mangunit' e atune paseye kombes, sa 
ma tëpere, Id me Jcënunç te mbusunit' e atune? 

13 Sepsë u #om yuve kombevet, (deri sa te yemi une, apostul 
14? i kombevet, l'avdoy pilnçne la bay,) la t' u stiye zmirin' 

15 atuneve Jci yane misi em, eJe te spetoy disa prei asis. Sepse 
e hiioemeya tëy e atuneve as7 o <? te palhuemit' e botese, Jcië 
dote yete te pritunit' e atune, vetse se yete se vdëkunis? 

16 Por nde Ji'cfte pëm' e pare serite, ast' ede brumi: ede nde 

17 Jcofte faya serite, y&ri eoe degatç. EJe nde uskuene disa prei 
degas, e ti, la isie ulin' i egre, usartove ndçr ato, e ubane 
sola i fayes', eJe i ulinit maytune, mos umbuf kundre 

18 dëgavet : por nde mbufe, ti nuke mba fayene, por faya te 

19 mbd tui. Dote ^ues pra, Uslmene dëgate, la te sartohem une. 

20 Mire : per pa-besçninç uskuene, por ti kindron per bësene. 
2i Mos mendo nal't, por kiy frike : sepsë Perendia nde mos 

kurseu degat' e natursiine, druese nuke dote kurseye ede tui. 

22 Sif pra mirçnine, e<^e atserimin' e Perendise, mb' ata Iki 

uiezujene, atserim: por mbe tui mirçni, nde l^ndrofs nde 306 ROMANET XI. XII. 

23 mirenlt: sepsë tietrazi ede ti kë me uskeputune. Por ede ata, 
nde mos lnndrofsine nde pa-besenlt, kane me usartuem : 

24- sepsë Perendia ast' i forte me i sartuem prap. Sepsë nde 
uskepute ti prei ulinit egre te natiiresim, ede usartove kundre 
naturese nde uli te bute, sa ma teper' ata In yane tç naturesim 
kan§ me usartuem nde uli te vet. 

25 Sepsë nuke due, o velazen, te mos e dini kete mpsefesine, 
(ki te mos yëni te mentsim nder vëtehet tueya,) se verbim 
uba mbe nl ane mbe Israelitet, deri sa te huye te mbusunit' 

26 e kombevet: ede kestu gi#e Israeli ka me spetuem, sikurse 
aste skruem, Ka me arJune prei Sionit Ai ki speton, eJe 

27 ka me ke#u em pa-beseniate prei Iakobit. E()e keyo aste oiata 
prei meye mb' ata, kur t' u biëk fayet atune". 

28 E')e prei anes' ungllit ysin anemils te yu: por prei anese 

29 se sgeoemese ysine te dasune per atenit. Sepsë ounetiat' ede te 

30 tferitunat e Perendise ysine pa pendim. Sepsë sikurse ede yu 
nihere nuk' i ndeguete Perçndise, por tasti u perdeluete prei 

31 te pa-ndegiiemit ketuneve. Kestu ede keta tasti nuk' i ndeguen' 

32 atl s per me u perdeluem ede ata prei perdelimit tuei. Sepsë 
Perendia i mbuli te gl&e nde pa-ndegim, Ih' te perdeleye, 
te giOe. 

33 O tfelesine paseye, e ditunie, e slasç Perendie! sa te pa- 
kerkuesime y&?ie giiket e atl, ede te pa-gëtuna gurmat' e 

34 ii(?evet atl! Sepsë kus e ngofl mëndien' e Zotit? a kus uba 

35 kesiles baske me atë?" A kus i oa atl ^a perpara, Iki t' i 

36 spaguhete?" Sepsë prei atl, ede me ane t' atl, eJe per atë 
y&ne te gi#a: rnb' ate Tcoftç lafti per gitfç yetet. Amen. 

KAPTINA XII. 

1 U l'utem yuve pra, o velazen, per perdelimet e Perendise, 
te ndsifni perpara korpçnite tuei kurban te galç, sent te 

2 pel'kuesim te Perendia, Tci aste luteya yuei me aresue. EJe 
mos bahi me nl forme me kete yete: por ndefoni formenç 
tuei me anç te perteriytemese mëndiese tuei, la te provoni ROMANET XII. 307 

tsili ast' i miri, i peilmesimi, ede i kuliiti dasunim i 
Perçndise. 

3 Sepsë tfom, me ane t' ati hirit la m' uJa mue, mb§ gitf§- 
se-tsiline prei yus, mos me umenduem ma tëpçrç se sa duhet§ 
me umenduem: por me umenduem per me ubam' i urte, 
mbas masese bësesç la dau Perendia mb§ gi#§-se-tsilin§. 

4 Sepsë sikurse nde ni korp kemi sumç an§, eoe gi#' anete 

5 nuke kane ni fare pune: kestu cde na te sumete yemi ni korp 
mbe Kristinç, eoe gi#§-se-tsili prei nes yemi anet' e nianit 

6 tieterit: eJe kemi giOe tse far§ Junetias mbas hirit lb' na 
uJa: kus te kete profezl, Tetg profetizoije mbas piesese bësese: 

7 kus te kete per me serluem, Tef i biere mbrapa serbësese: 
kus te kete per me mesuem, let' i bierp mbrapa mesimit: 

8 kus te kete me Jan§ ngusulim, Tet' api ngusulim: ai ki ep 
prei se vëtese, Tetf api me zëmere te mitune: ai ki ast' i pare, 
lJ§ yetf me kuydës: ai lu perdelen, Tete perdeleye me buz§ 
me gas. 

9 Dasunia mos yetç me du faKe : k§<9ehi prei se kël£es§, e i 

10 ungitni se mirese: doni fort niani tiëterine me dasuni 

11 velazçnie : skonia me ndër niani tiëterit: mos ini t§ pçrtuesim 
mbe ndsitim t§ puneeet'. baihi t§ ndsëte nde spirtit: i serbeni 

12 Zotit: gezohi nde sp§reset: duroni nde str§ngim : pritni nde 

13 te lutunit: ipni prei se tueyas nde nevoyat te sëntenavet: 

14 ndikni mitëesln' e t§ biieyit, Bekoni ata lu u ndiëkine yuve: 
15bekoni, e mos mal§koni. Gezohi me ata ln gezohene, ede 

16 lcyani me ata lii kyaine. Kini ni mend niani mbe tiët§rine : 
mos mendoni t§ nal'tate, por ufi bask§ me te p§rung§tit : mo3 
kuytoni vëtebene tiiei per te mentsim. 

17 As ndonianit mos i spagueni te keli nde vend t§ se kël£es§: 

18 vçstroni per pune te mira perpara gi#e nierezis. Nd§ miindesi, 

19 sa prei anese tiiei, te këni palhim me gi(9e niërçzit. Mos i 
mirni spagim vetiut, o te dasune : por bani ude zemerimit: 
sepsë astç skruem, Une ham me mare spagim, un§ kam me 

20 spaguem, i9ote Zoti". Nde i ar^t§ un! pra anemikut t'ut, 308 liOMANET XIII. 

ep-i buke, me ngrane : nde i ar#te et, ep-i uye me pime: 
sepsë kur te bays ketë, kë me grumbuluem tfengiy te ndczunç 
2\ mbi kruet t'ati. Mos umund prei se këltese, por mund te 
këliene. me te mirene. 

KAPTINA XIII. 

1 Kis-do splrt let' i ufi kriiete pustëtevet nal'te : sepse nuk' 
aste pustët prei vetiut, vetse prei Perçndise: ede ata pustetete 

2 la yane, yan' urJenuem prei Perendise. Perandai ai ln i i'T 
kundre pustetit, i fl kundre ur£çnit Perendise: ede ata la 
finç kundre, kane me mafe gukim mbe vëtehct t' atune. 

S Sepsë urc'çnarete nuke yane frikç e punevet mira, por t§ 
kelaavet. Do pra. mos me pasune frike. pustëtine? ban te 

4mirene: ede kë me pasune lavdim prei atT : sepsë urOenari 
aste serbetuer i Perendise te ti pçr te mirene. Por nde bafs 
te këkene, kiy frike: sepsë nuk' e mla tfikçne kot : sepsë 
aste serbetuer i Perçndise, spage-mafes per me bsLme zemerim 

5 kundrç atT lii punon te këkene. Perandai &ste nevoye me 
ufune kruete, yo vëteme per zemerimine, por ede per 

6 ndergëgeyenç. Sepsë perandai pagueni ede t§ Jana : sepsë 

7 yane sçrbçtore Perendie, pçr me sikuem ketë pune. U l'ani 
pra, te gi^eve deturate : atT Jci &stç pçr me <5ane, iprd tg 
Janetie: atT Jci o,ste pçr pagese, pagësene: atT M &ste phr 
me pdsune frike, frikçnç : ati J':i &ste pgr me pusune ndër, 
ndërine. 

8 Askuit mos i kini deture asga, vets per me dasune. niani 

9 tiëtçrine : sepse ai ]H do tiëterine, ka mbusune ligene. Sepse 
keyo, Mos kurvenoys, Mos vrasis, Mos vieJis, Mos bays 
desmT fëne, Mos dgsçroys", eoe lHs do tietçr urJene nde 
Jtofte se &ste 9 nde k§të fyale i skurtohete kruefç, do me tfane, 

10 Te dues te afermine tand porsi vëtebene tande". Dasunia 
nuk i ban kelc te afermit: dasunia pra aJt& t§ mbusunit' 
e l'ige>e. 

1 1 EJe kete m| fort, tue dltune kohçnç se tastT a^ ora per ROMANET XIV. 309 

me utsuem prei gumit: sepsë tasti a.£te ma ngat spetimi une, 

12 se atehere kur besuem. Nata u#ue, e dita uaferue: lcte 
heoum tëy pra punet e efesinçse, e l'ete vesim armçt e 

13 dritçse. Let etsim hiesim si ditenç, yo ndçr l'oderti e ndçr 
tç dëituna, yo nder stratena Ivrvçnie e nder tepçr-ndunesina, 

14 yo nde lcarte e nde zmir: por visni Zotine Iesu-Krist, ede 
mos kini kuydës per misinç, per me i btimç des§rimet§. 

KAPTINA XIV. 

1 "Ede ate Iki ast i semunç nde beset pritnia mhas vetiut, 

2 yo tue bamç gul£ me du mendes. Sepsë ni beson se mundete 
me ngrane prei se giGas: por ai Iki ast i semune ha barista. 

3 Ai 1H ha l'ete mos baye per asga atë ln s ha : ede ai ki s ha 
l'ete mos gukoyç atë lu ha: sepsë Perendia e ka pritune 

4 mbas vetiut. Tsili yë ti Iki gukon serbetorin e lruey? mbe 
tç zotin e vet ai landron a biye : por ka me landruem, sepsë 
Perendia mundete me e kindruem dreite. 

5 Sepsë ni slkien rii dite prei ni tiëtere dite, e rii tieter Ih's 
do dite e numeron rii. Gi<9e-se-tsili l'ete mendohete mbas 

6 mendiese vet la i uka mbusune. Ai lu sluien ditene, per 
Zotin e skuen, ede ai lci nuke skuen ditene, per Zotine nuk 
e skuen. Ai Iki ha, per Zotine ha: sepsë i falete ndërs 
Perendise : e6*e ai ln nukç ha, per Zotine nuke ha, ede i 

7 fal'ete ndërs Perendise. Sepsë as ndorii prei nes s fon per 

8 vetevëtehene, ede as ndorii s vdes per vetevëtehene. Sepsë 
e^e nde fofsim, per Zotine foime: eoe ndç vdeksim, per 
Zotine vdësime. Nde fofsim pra, pçr Zotme foime, eoe nd§ 

9 vdeks.'m, te Zotit yemi. Sepsë per ketë punp Kristi ede vdilr, 
ede ungal, eoe foi per-se-ri, per me zotenuem mbi te vdekunit, 
e mbi tç galçt. 

10 Por ti, persë gukon velane tand? a eoe ti persë ban per 
asga velane tand ? sepsë na te gi^e kemi me dal'unç perpara 

11 gukatese Kristit. Sepsë aste skruem, Roy une , tfote Zoti, 

se mbe mue ka me uul'une Kis do gune, ede liis do guhe 310 ROMANET XIV. XV. 

12 ka me iavduem Perendine . Gi#ç-se-tsili pra prei nes ka me 
i oane fyale Perendise per vetevëtehene. 

13 Lete. mos gukoyme pra niani tiëtçrine : por p§r lcetë pun§ 
ma tëpere gukoni, l£i te mos i veni skite. velait, a skandule. 

14 E diy, eJe m uka mbusune mëndia mbe Zotine Iesu, ?e 
s aste ndom ga e ndute prei vetiut, vets per atë lli kuiton 

15 per ndoni ga se ast e ndute, per atë ast e ndutç. Por nde 
uioenoft ut-vçla per te ngrane, ti nuk etsen ma mbas dasunise. 

16 Mos e ban atë te hupi per te ngranet tat, ln per atë vdil£ 

17 Kristi. Lete mos nëmete pra e mira yuei. Sepsë mberetçnia 
e Perendise nuk astç te ngran e te pime, por dreitçnl, e 

18 palhim, e gezim mbe Spirtine Serit: sepsë ai ki i sçrbën 
Kristit me keto, &6t i pel'kuesim te Perendia, eoe i sgëJunç 
te niërezit. 

19 Lete ndiëkime pra ato pu?içt e palkimit, eoe ato Jci vçycine 

20 per me ndrëkune riiani tiëterine. Mos e pris punen e Perendise 
per te ngrane. Sepsë te gi<9a yan^ te tëiruta : por e keke &stç 

2\ per atë nieri la ha me skandule. Mire astç mos me ngrane 
mis, as mos me pime vëne, as mos me bsime c/a, !u per atë 

22 içskët, a skandal'izohete, a ast' i dobe ut-vela. Kë lese ti ? 
Iny-e me vetevëtehene perpara Perendise : fum ai lu nuke 
gukon pçr te ke/c vet§vëtehene per atë punç la kerkon me 

23 bame, Por ai ki aste me du mendes, nde hangrçte, i uka 
gukuem pçr te kelc, sepsë nukç hanger me bese: e^e gi0e 

las nuke bvJielç me bese, aste fay. 

KAPTINA XV. 

1 Eae na Iki yemi te forte kemi deture me bartune semundat' 
e atuneve ki s' yane te forte, e yo me pelkuem vëteliene t'one: 

2 sepsë gi#e-se-tsili prei nes Tete pel'ke} T ç te afermine per te 

3 ndrëkune mb§ pi/?ie te mirç. Sepsë ede Kristi nuk' e pel&eu 
vetevëtehene, por sikurse astç skruem, Te samet' e atuneve 

4 ln te sayinç ran§ mbi mue". Sepsë sa uskruenç perpara, 
uskruene perpara per mesimine t ane, )ti te kemi sperësenç ROMANET XV. 311 

5 prei durimit, e prei ngusulimit skroiiavet. EJe Perçndia i 
durimit e i ngusulimit u Jaste yuve me pasunç ni mend 

6 niani me tieterinç mbas Iesu-Kristit: la te lavdoni me lii zemer' 
e me nl goyç Perendinç ede Atin' e Zotit t'unç Iesu-Kristit. 

7 Perandai pritni mbas vetiut niani tiëterinç, sikurse eJe Kristi 
na priti mbas vetiut nde l'aft tç Perçndise. 

8 EJe tfom se Kristi uba serbetuer i re#-prëseyese per te 
verte tçn e Perçndise, per me vçrtetuem te zotuemit' e atçnavet: 

9 ede kombete me l'avduem Perendinç per perdelimin' e atl y 
sikurse aste skruem, Perandai kam me te l'avduruem ndçr 

10 kombet, ede kam me psalune per ëmenine tand". EJe prap 

11 #ot§, Gçzobi, o kombe, baske me populin' e ati". EJe prap 

Lavdoni Zotinç, gitfç, kombete, ede nderoni atë, gi<9§ popuyte". 

12 Eoe prap Isaia tfote, Ka me liënune iaya e Iesseut", eJe, 

ai la dote ngribete me mberetenuem mbi kombet: mb' atë 
kan§ me speruem kombete". 

13 EJe Perendia i speresçs u mbuste yuve me Ins do fare 
gçzimi e palttimi me an§ te bësesç, la te teperoni nde 

V V 

spereset me ane te fulase Spirtit Sent. 

14 Por ede mue vete, o velazçnit e ml, m uka mbusune 
mëndia per yu, se ede yu yëni pl'ot me mirenl, mbusunç me 
l£is do fare slase, e mundeni me mesuem niani tiëterine. 

15 Por mbe-n -ane u skrova yuve, o velazçn, ma me kutsim, 
per me u prume nder mend yuve per birine la m uoa mue 

16 prei Perendise, la te yemi serbçtuer i Iesu-Kristit mbe kombet, 
tue punuem te sentenuemene punen e ungllit Perçndisç, l£i 
te baliet e pel'lmesime Junçtia e kombevet, e te sentenoliete 

17 me ane te Spirtit Sent. Kam pra se ku me umburunç mbe 

18 Iesu-Kristinç per ato punet /H y&nç te Perendise: sepsë nuke 
dote kutsoy me fol'une pçr ndonl pune prei asos la Kristi 
s ka punuem me an§ t eme, per me prum§ nde ndegim 

19 kombete, me fyale e me punç, me fula seiies e merekulias, 
me fula te Spirtit Perendise: kala sa tse prei Ierusalemit e 

20 perKark nde Illyrl e kam mbusunç me ungllin e Kristit. EJe 313 ROMANET XV. XVI. 

kestu ndsitoyem me predikuem ungiline, yo atië ku uzu n goyç 
21 ëmeni i Kristit, la te mos ndertoy mbi tfemël' te liuey : por 

sikurse aste skruem, Nder ata la s uoa. za pei atë, ata 

kane me pamg: eJe ata la nukç patne. ndeguem, kanç me 

mare vest". 
22, 23 Perandai ede undal'a sume liere me arounç te yu. Por 

tasti si s kam vend ma ndçr keto ane, e^e kisiem mal sumç 

viët e terliu me aroune te yu, kur te vete nde. SpanT, kam 
24? me ardune te yu: sepsë sperey tue skuem atv-drciti me u 

pame yuve, eoe me upertsiele atië prei yus, ma pare prei 

25 lii aae si te ngihem me yu. Por tastl po vete ndç Ierusalem, 

26 per rne u serbuem sëntenavet: sepsë Makedonia e^e Ahaia 
pçl'imene me bame. nl l'imosenç per sëntenat e vobëg, la yanç 

27 ndç Ierusalem. Sepsë u pel'&eu atune leyo, ede yan§ detoret 
e atuneve: sepsë ndç ubanç kombete soke baskç me ata ndç 
pun§ te spirtit, kane deture me u serbyiem ede nd§ pune te 

28 misit. Si te mlaroy pra ketë, ede t ubulos atyme ketë pemç, 

29 kam me skuem prei yus nde SpanT. EJe e diy se tue arJunç 
te yn, kam me arJunç plot me bekim te ungllit Kristit. 

80 E^e u l'utem yuve, o velazen, per Zotine t anç Iesu- 
Krlstinç, ede per dasunT te Spirtit Sent, te mundohi baske 

31 me mue, tue i ulutune Perendise per mue: ki te spetoy prei 
atune te pa-nclegilesimivet M y%n$ ncle Iudë, eoe la te bahet 
e pel'iaiesime mbe sëntenat puna eme la bay ncle Ierusalem: 

32 la te viy te yu me gezlm, nde daste Perçndia, eoe te prahem 

33 baske me yu. EJe Perendia i palaimit Rrfte baskç me yu te 
gitfç. Amen. 

KAPTINA XVI. 

1 EJe u rakomandoy yuve Foibene, moterene tonç, la aste 

2 sçrbetoreya e kisese nde Kenkrë : la ta pritni mbe Zotine 
sikurse veyën per sëntenat, eoe t i ndimoni per gi^ç las tç 
kete nevoyç prei yus: sepsë ede ayo u ka ndimuem sume 
vëteve, ede mue vete. ROMANET XVI. 313 

3 U fal'eni me sendët Priskillçs eJe Akuilesç ndimçtarevet 

4 mi mbç Iesu-Kristine: (tç tsilçtç vune ltafen e vet ndp 
Gikçt per yëtenç teme: atune nuk u fal'em ndërs une vëtemç, 

5 por ede gitfç kisat e kombevet.) I fuleni me içndet ede 
kisçse ki astç ndç stepi t atune. I fal'eni me sendet Epainetit 
tç dasunit t em, i tsili astç pëm e pare e Ahaise mbç Kristinç. 

6 I fal'eni me sçndet Marisç, e tsila umundue sume pçr në. 

7 U fal'eni me sçndet Andronikut ede Iunise fisnavet ml, ede 
ropnavet sokçvet mi: te tsilçte yane te senuesim ndçr Apostuyt, 

8 te tsilçt Isine mbe Kristin ede ma pari se une. I fal'eni 

9 me sendet Amplise te dasunit tem mbe Zotine. I fafeni me 
s§ndet Urbanit ndimetarit t une mbe Kristinç, eoe Staliyt t§ 

10 dasunit tem. I fal'eni me sendët Apelliut te provuesimit mbe 
Kristine. U fal'eni me sendët atuneve Jci y&ne prei ëtcpisp 

11 Aristobulit. I fal'eni me sendët Herodionit fisittem. U fal'eni 
me sendët atuneve IU ysine prei stepise Narkissit, 1H yane mba 

12 Zotene. U fal'eni me sendët Tryfainçs ede Tryfosçse, lu 
mundohenç mbe Zotine. I fal'eni me sendët Persidese se- 

13 dasemese, e tsila umundue sumç mbe Zotinç, I fal'eni me 
sendët Ruflt te sgëJunit ml§ Zotine, ede s ames atl eoe 

14sëmese. U fal'eni me sendët Asynkritit, Elegontit, Hermanit,. 
Patrobit, Heririeut, ede velazenavet ln yane baske me ata. 

15 U faleni me sendët Filologut ede Iulise, Nereut ede se 
moteres' ati, ede Olymbaut, ede gi#e sëntenavet In yane baske 

16 me ata. I fal'eni me sendët niani tiëterit me te pu#une te 
sentenuesime. U fal'ene me sendët yuve kisat' e Kristit. 

17 E^e u l'utem yuve, o velazen, te këni sute bapete mb' ata 
ln bayne te dame e skandula kundre ati mesimit ki këni 

18 dsane yu, ede stemangi prei atuneve. Sepsë t' atilete nuk' 
i serbëyne Zotit t'une Iesu-Kristit, por barkut vet: eoe me 
fyale t' ambel'a, e me fyale te mira genëyne zëmerat' e 

19 atuneve la s' kane tç kelte. Sepsë t§ ndegiiemite tuei e 
mberini mbç te g'We. Sa per yu pra gezobem: eue due Iki 
tç yëni te ditsim mbe te mirçnç, e te mitune mbe te këliene. 314 I. KORIN0IANET I. 

20 EJe Perendia i palkimit ka me defmuem Satanane ndene 
kambet tueya per se spëiti. Hiri i Zotit t'tme Iesu-Kristit 
Tcofie baske me yu. Amen. 

2\ U fafenç me sendët Timo#eu ndimetari em, eae Lukiu, 
ede lasoni, ede Sosipatri, fisnat' e mi. 

22 U falem me sendët mbe Zotine une Tertiu Iki skrova 
leterene. 

23 U fal'ete me sendet Gaiu, i tsili ka pritune mue ede gi#e 
kisene nde stepi. U fal'ete. me sendet Erasti kuydestari i 
Kutetit, ede Kuarti velai. 

24» ffiri i Zotit t'une Iesu-Kristit %oft§ baske me gi£ç yu. 
Amen. 

25 ~Ede mb' atë Ki mundete me u fortsuem yuve mbas ungilit 
t'em, ede mbas predikimit lesu-Kristit, mbas se sbuluemes' 
asai mpsefesinçse la l£e pusuem tsç perpara motes, e tasti 

26 usbulue prei skrorias profëtenavet mbas uroenimit Perendise. 
te yëtesimit, ede ungof mbe gi#e kombet pçr ndegimin' e 
bësese: vëtem§ mbe te ditsimine Perendi Tcofte l'aft me ane 
te lesu-Kristit per yetçt te yctevet. Amen. 

(Lëtpn) mb§ Romanfit uskrue prei KorinOes , (ede udçrgue) 
me ane te Foibese serbetorese kiëesç ndç Kenkrë, LËTERA E PARE E APOSTULIT PAUL 
MBE KORIN0IANET. KAPTINA L 

1 Pauli tfefitun' apostul i Iesu-Ksistit, me ane te dasunimit 

2 Perendise, ede Sostfeni velai, mbe kisen' e Perendise lci aste 
nde Korintfe, te sentçnuesimite mbe Iesu-Kristine, tfefitune 
sentena, baskç me gi#' ata ki flefasinç mbç Ins do vend 

S ëmenin' e Zotit t'une Iesu-Kristit, t' atune ede t'ymit. Hir I. KORIN0IANET I. 315 

Tcofte mbe yu ede pattiin prei Perendise Atit t'une, ede prei 
Zotit Iesu-Krist. 

4 I fal'em ndërs perhere Perendise. t'em per yu, per ate 
hlrin' e Perendise lci u$a mbe yu me anç te Iesu-Kristit : 

5 se ubate tç pasunç prei atl mbe kis do fyal'e, e mbe lh's do 
6, 7 mend: sikurse delmia e Kristit uvÇrtetue mbe yu : kala sa 

s' u mengon yuve as ndoal ^unetl tue pritune. te sbuiuemen' 
8e Zotit t'une Iesu-Krisdt : i tsili ka me u vertetuem yuve 

t§ dilni fate-barJe deri se mbrapeni, nde dite te Zotit t'une 
9 Iesu-Kristit. Perendia aste besetar, prei tç tsilit utfefitet 

nde soKenl te Blrit atl Iesu-Kristit Zotit t'une. 

10 EJe u l'utem yuve, o velazçn, per ëmen§ te Zotit t'unç 
Iesu-Kristit, la te, tfoni te gitfe ni fyalç, ede te mos yëne 
stëefa nder yu, por te yeai prekune me rii splrt e me ni 

11 mend. Sepsë m§ diftueRe per yu, o verazen, ata ln yfinç 

12 prei stepise Kloese, se yane laria nder yu. EJe ketë e #om, 
se gi^e-se-tsili prei yus tfotç, Une yam i Paulit, e un' i 

13 Apolloit, e un' i Kifait, e un' i Kristit. Dame aste Kristi? 
mos ukrultezue Pauli per yu? apor upagezuete mb' ëmene 

14 te Paulit? Fal'emi ndërs Perendise, se nuke pagezova ndoni 

15 prei yus, vetse Krispin' ede Gaine : Iki te mos tfot^ kusi, se 

16 pagezova mb' ëmene t'em. Pagezova ede stepln' e Stefanait : 
vets Lefihieve nuke diy nde pagezova tiete-r kend. 

17 Sepsë Kristi nuke me der-goi me pagezuem, por me 
ungilçzuem : yo me ditunl fyal'e, per mos me dal'un' i kote 

18 krula i Kristi. Sepsë fyal'a e krulat aste maii mb' ata la 
la yane te vdiefe, por mbe në la yenai te spetuem aste fula 

19 Perendie. Sepsë ast§ skruem, Kam me vdiefe ditunln' e te 
ditsimvet, e&e kam me hë^une poste mëndien' e te 

20 mëntsimvet". Ku aJt' i ditsimi? ku &ste skruisi? ku aste 
kerkimtari i kesai yete ? Nuke mafoi Perçndia ditunia' e 

21 kesai yete? Sepsë bota si nuke ngofi Perendinç me ditunln' 
e Perendise, i pel'lceu Perendise me mafln' e predikimit me 

22 Ipetuem ata, la besoyne. Sepsë ede Iudëite kerkoyne sene, 316 I. KORIN0IANET I. II. 

23 ede Grëketç kerkoyne dituni. Por na predikoyme Kristin' e 
krultezuem, Jci ziste skandulç mbe Iudeit, e mafi mbç Greket: 

24 por mb' ata la yane te tfefitune, Iudë e Greke, Kristi a>7<? 

25 fula Pertndie, eoe dituni Perendie. Sepsë mafia e Perendise 
aste ma e ditsime se e niërezevet : ede dobçsina e Perendise 
aste ma e forte se e niërezevet. 

26 Sepsë e sifni tç tfifete tiiei, o velazen, se nuke yeni sume 
te ditsim prei misit, yo sume te fulasim, yo sume te fissim. 

27 Por Perendia sgooi punet' e mafa te botese per me turpenuem 
te ditsimite: ede Perendia sgooi te dobat' e botese, per me 

28 turpenuem te fortate. Eoe Perendia sgooi te pa-flssimet' e 
botese, eoe ato la sahenç, cde ato la nuke yane, per me 

2d prisun' ato la yane: la te mos mbufete ndoni mis pçrpara 

30 ati. E&e yu yeni prei ati mbe Iesu-Kristine, i tsili uba 
mbe në dituni prei Perendise, dreitenl, e sentenim, e 

31 sperbl'im: lci sikurse aste skruem, Ai Ki mbufete, l'ete 
mbufete mbe Zotine". 

KAPTINA II. 

1 EJe une, o velazen, kur erJa te yu, nuk' erJa me naftesine 
fyal'e a ditunie, per me u diftuem yuve desmm' e Perendise. 

2 Sepsë e pase me ude mos me ditun' asga nder yu, vetse 

3 Iesu-Kristine, ede ketë te krukçzuem. Eoe un' eroa te yu 

4 me dobesine, e me frike, e me sume dri#tim : ede fyal'a eme 
e predikimi em nuk' uba me fyal'e te mbusemeye mëndiene 
prei ditunise niërçzevet, por me te diftuem Spirti e fulae : 

5 la te mos yete besa yuei prei ditunise niërezevet, por prei 
fula?ç Perendise. 

6 EJe flasime dituni nder atd Tci yane te i9ieste : por yo 
dituni te kesai yete, as te ur^enarevet kesai yete, )ki yane 

Tpnsune: por flasime dituni Perendie me mpsefesine, atë 
dituriin e mpsëfete, la urJenoi Perendia perpara yëtevet p§r 

8 laftine t ane : te tsilene nuk' e ngofi ndoni prei ur Jenarevet 
kesai yete : sepsë nde e kisin'e pase ngofune, nuke dote I. KORIN0IANET II. III. 317 

9 kisine krul£ezuem Zotin e laftit: por, sikurse aste, skruem, 

Ato Ki s' i pa su, e s' i ndegoi ves, e s' hijne nde zëmere 

tç nieriut, te tsilate Perendia i bani gati per ata lii e duene". 

10 Por Perendia na i sbuloi neve me ane te Spirtit vet, sepse 

11 Spirti sikon te gi0a, ede te tfelat' e Perçndise. Sepsë tsili 
prei niërezis ngef punçt' e nieriut, pervets spirtit nieriut l:i 
aste nd' ate? Kestu eJe punçt' e Perendise askusi s' i ngef, 

12 pervets Spirtit Perendise. Eoe na s' kemi mafe spirtin' e 
botese, por Spirtine ii a.st§ prei Perendise, per me ngofun 

13 ato Junçtitç la uoanç mbe në prei Perendise. Per ato ede 
flasimç yo me fyale te mesueme prei ditunie niërezis, por 
me fijale te mesueme prei Spirtit Sent, tue vume m per ni 
pune spirteniste me pune spirtçniste. 

14 Por nieriu si staze nuke pret punet' e Spirtit Perendise: 
sepsë yane maii per ate, ede nuke mundete me i ngofune: 

15 sepsë ato gukohene spirtenist. Por nieriu i spirtit i gukon 
1G te gitfa, e ai nuke gukohetç as prei ndonianit. Sepsë tsili 

ngofi mendien' e Zotit, la te mesoye ate?" por na kemi 
mendien e Kristit. 

KAPTINA III. 

1 E<?e une, o velazen, nuke mufta me folune te yu porsi 
mbe nieres te spirtit, por porsi mbe nieres te misit, porsi 

2 mbe fosne mbe Kristine. U uslteva yuve me Kumeste, e yo 
me gele: sepsë e^e s mundesite me prituri atë, por eoe tasti 

3 s'mundeni: sepse yëni por nieres te misit: sepsë kur astç 
ndçr yu zmir, e tëarte, e te dame, a nuke yëni nieres te 

4 misit, ede ëtseni mbas nieriut? Sepsë kur tfote riiani, Une 
yam i Paulit: e tiëteri, Un' i Apolloit: a nuke yëni nierçs 
tç misit? 

5 Tsili pra aste Pauli, e tsili Apolloi, yo tieter pervets 
serbetore ln besuete. me ane t' atuneve, ede sikurse c^a Zoti 

6 mbe gi£e-se-tsiline? Une mbola, Apolloi ngomi : por Perendia 

7 i riti. Kalii sa as ai Iki mbiel nuk' £ste ga, as ai lii ngom, 318 I. KORIN0IANET III. IV. 

8 por Perendia Ici fit. EJe ai £i mbiel, e ai la ngom yane m: 
ede gi#e-se-tsili ka me mare pagen' e vet mbas niundiese 

9 vet. Sepse na yemi punetore baske me Perendine : yu yeni 
ar' e Perendise, ndertesa e Perendise. 

10 Mbas birit Perendise la m' uda, si miester i ditsim une 
vQna tfemël', e ni tieter nderton: por gi#e-se-tsili l'ete sofl 

1 1 Ikus nderton. Sepsë askusi nuke mundete me vume tieter 
tfemei 1 , pervets atT la aste vume, i tsili aste Iesu-Kristi. 

l&EJe noe ndertofte kusi mbi ketë tfemei', ar, argand, gur te 

13 pa-tsimuesim, drS, bar, kalam : gi#ç-se-tsilit ka me i udiftuem 
puna : sepsë dita ka me e diftuem : sepse me ane te ziafmit 
sperfaKete: ede ziafmi ka me provuem punen e gi#e-se-tsilit 

14 las faret aste. Nde mbettç puna e ndonianit la ndertoi, ka 

15 me mafe page : nde udiekte puna e ndonianit, ka me i ubame 
dam: por ai ka me spetuem kestu porsi prei ziafmit. 

}6 Nuk e dini se yëni tëmpuli i Perendise, eoe Spirti i 

17 Perendise ii nder yu ? Nde priste kusi tëmpulin e Perendise, 
kete ka me e prisune Perendia: sepsë tempuli i Perendise 

18 ln yëni yu aste sent. Askusi lete mos geneye vetevëtehene : 
ncle kuytofte ndoni nd.er yu se ast i ditsim nde ketë yete, 

191'ete bahet' i mafe, per me ubam i ditsim. Sepsë ditunia e 
kesai bote aste naari nday Perendine.: sepsë aste skruem, 
£0 Ai la ze te ditsimite nde dinakçri t' atune '. E(^e per-se-ri, 
Zoti ngef mendimet e te ditsimvet se yane te kota . 

21 Perandai askusi l'ete mos mbufete mbe nieres : sepsë te 

22 gi#a ylne- te tueyate. A Pauii, a Apolloi, a Kifai, a bota, 
a yeta, a vdeka, a keto la yane tasti, a ato la kane me 

23 ar^une : te g'i&a. yane te tueyate: eJe yu te Kristit: eae 
Kristi i Perendise. 

KAPTINA IV. 

1 Kestu lete na numeroye Jcië do nieri, si serbetore te Kristit, 

2 e3e kuydestare te mpsefesinavet Perendise, E tiëtera 
kerkohete ndçr kuydestare per me dal'une gi^e-se-tsili beserat. I. KORIN0IANET IV. 319 

3 Sa per mue fort pak ga aste te gukohem prci yus, a prei 

4 gijkit njeriut: por as unç s' gukoy vëtehenç t'eme. Sepsë 
ndergegeya eme nukç me san as per ndoni ga: por me 
kçtë nuke kam dal'un' i dreite: por ai ki me gukon aste 

5 Zoti. Perandai mos gukoni asga para kohçse, deri sa te 
vivç Zoti : i tsili ka me ndsiefe nde drite te mpsëfetat e 
erçsinesç, eoe ka me diftuem kçsilet e zemeravet : eue atehere 
l'avdimi ka me ubame mbe gi#e-se-tsiline prei Perendise. 

6 EJe keto, o vçlazçn, i ketfeva permhi vetçhene t eme, ede 
permbi Apollone per yu: ki tç mesohi prei vtt-hese tuei, 
mos me pasune nder mend ma tepere se lns aste skruem, 

7 1H te mos maJestohi liiani per tiëterine kundre tiëterit. Sepsë 
tsili te slqien tui prei tiëtçritt ede liis kë ti, atë ki s more? 
por nde e pats mafe, persë mbufe sikurse nuk e kë mafe? 

8 Tasti ylni te ngime, tasti ubate te pasunç, mberetenuete 
pa në: ede makare tekisite mberetenuem, per me mberetenuem 

9 eue na baske me yu. Sepsë me dukete, se Perendia na defteu 
neve apostuyt' e mbrapen si per te vdeke: sepsë ubam tfeatçr 

10 mbe botet, ede mbe ënguyt, ede mbe niërçzit. Na yemi te 
mafe per Kristine, e yu te mentsim mbe Kristine: na te dobe, 

1 1 e yu te forte : yu te l'avduesim, e na te pa-nderesim. Deri 
mbe ketë ore kemi ede u, e kemi et, e kemi te svesunç, e 
rifemi me suplaka, e silemi andey e kendey, e mundohemi 

12 tue punuem me duert tona: tue uperkësune, bekoime: tue 

13 undiëkune, duroime : tue unëmune, lutemi: ubam porsi te 
psimet' e botese, eSe parsi plehet' e te gitfeve deri tasti. 

14 Nuke skruey keto per me u turpenuem yuve, por u mesoy 

15 yave porsi diël'mt' e mi te dasune. Sepsë nde patsi oëte miye 
miestra mbe Kristinç, por nuke heni sume atena: sepsë u 

16 kam piele yuve mbe Kristine me ane te ungilit. U lutem 

17 yuve pra, te me mefni mbrapa. Perandai u dergova yuve 
Timo^ene, i tsili aste dial'i em i dasun' ede besetar mbe 
Zotine, ai ka me u prQmç nd^r mend yuve uJçt' e mia ki 
yane mbe Knstine, sikurse mesoy gi^e.-kund mbç kis do kise. 320 I. KORIN0IANET V. 

13 Por disa vetç uma Jestuene : sikurse une s' kisiem p§* me 

19 arJune te yu : por kam me aroune spëit te yu, nde daste 
Zoti, ede kam per me ngofune, yo fyal'en' e atuneve Iki 

20 maJestohene, por fukine. Sepsë mberetenia e Perendise nuk' 

21 aste me fyale, por me fula. Kis doni? te \ly te yu me 
skop, a por me dasuni, e me spirt tç butç : 

KAPTINA V. VI. 

1 G'iOeni ndegohete ni kurveni nder yu, ede e tile kurvenl, 
la as ndermiët kombevet nukç zihete n'goye, kala sa ni te, 

2 kete gruen e te atit vet. EJe yu yëni madestuem, e yo te 
bayite vaye ma sume, pçr me ungritune prei rniedizit tuei 

3 ai ki bani kete pune? Sepsë une, ndonese syam atu me 
korp, por me spirt yam atu, tasti sikur yam atu gukova 

4 atë la punoi kete astu. Mb'ëmenit te Zotit t'une lesu-Kristit, 
si te mbel'iJi yu eoe spirti em, baske me fulan' e Zotit t une 

5 Iesu-Kristit, ta epni te tile nieri n'dore te Satanait per 
prisien' e misit, la t' i spetShete spirti nde ditet te Iesuit. 

6 Nuk' ai'r i mire te mburunite tuei: nuk' e dini, se pak 

7 brume mbrum glOe te mbrumunite? Kirohi pra prei briimit 
vietere, lu te yëni te mbrumunit' e ri, sikurse yëni pa-brume: 

8 sepsë paska yone, fci ast§ Kristi, uha kurban per në. Perandai 
l'eta mbame fëstene, yo me brume te vietere, as me brume 
te se kelies' e te s§ Kgese, por me pa-brumena zemere te 
ke^ielet' e te vertete. 

9 U skrova yuve ndç leteret per mos me uperziem mo 

10 kurvarç. EJe yo kreit me kurvaret e kesai Lote, a me 
l'akçmuesit, a me rembësesit, a me ioullatret: sepsë ateheie 

11 duhete me dal'une yaste prei botese. Por tasti u skrova yuve, 
mos me upçrziem nde koftç ndoiii lu lcyuhete vela, se astç 
kurvar, a l'akemues, a i^ullater, a perl£ëses, a i dëitunç, a 

\2 rembeses: me te tilin' as te mos hani baske. Sepse per las 

pune me gukuem e^e te peryastemite? Nuke gukoni yu 

13 te permbrendgsimite? Por Perendia ka me gukuem te I. KORINOIANET VI. 321 

pçryastemitç: perandai ndsirni yaste tç kelune prei miedizit 
tuei. 

1 KAP. VI. Kutson kusi prei yus, kur ka ndoni ga send 
kundre tiëterit, me ugukuem perpara te strëmbevet, e yo 

2 perpara sëntenavet? Nuke dini, se sëntenitç kanç me gukuem 
boteuç? eJe ndç ugukofrç bota prei yus, s' yëni te zotenite 

3 me gukuem pune ma te vogeTa? Nuk e dini, se kemi me 

4 gukuem ënguyte? sa ma tëpere punet' e kesai yete? Nde 
patsi pra per me gukuem punçt e kesai yete, vëni te rine 

5 ppr guJctarç ata la nuke zihene per ga nde kiset. Por u #om 
yuve hetë } ki te këni turp : kestu nukç këneka ndermiët yus 
as ndoni i ditsim, pçr me huni e me gukuem ndtrmiët 

6 velait vet ? Por velai gukohete me velanç, eoe ketë e ban 

7 pçrpara te pa-bësevet? Tasti pra aste kreit fay ndermiët 
yus, sepsë yu këni gulce niani me tiëtçrine : pçrsë ma tëpere 
nuke lmi me ubame pa-uoç yuve ? pçrsë ma tëpere nukç 

8 Tmi me ubame dam yuve? por yu u bani pa-uJe, e u lani 
dam atiineve, ede keto ua bscni velazenavet. 

9 Apor nuk' e dini, se te strëmbetite s'kane. me trasiguem 
mb^retenin' e Perendise? Mos geriehi: as kurvare, as ioullatre, 

10 as ndunçsa, as ata ki yane te skalcune, as ata ki skoynç 
mbrapa maskuys, as viëoesa, as Takemuesa, as te dëitune, as 
pçrkësese,, as fembësese, s' kane me trasiguem mbçretenln' e 

11 Perendise. Eoe kesis lsitç disa vcte: por ulate, e u sentenuete, 
e duel'te te drëite me ane te ëmenit Iesu-Kristit, eJe me 

12 ane te Spirtit Perendise t'ane. Te gi#a yane nde pustët t'em, 
por tç gi#a nuke me veyëine: te gi#a yane ndç pustët t'em, 

13 por une s' kam me upustuem as prei ndodi gayet. Gelete 
ysing per barkune, ede barku p§r gelet: por Perendia ka me 
prisun' ede kçtë ede keto : e korpi nuk' aëtç per kurvenine, 

14- por per Zotine, ede Zoti per korpine. EJe Perendia sihirse 
ngali Zotine, ka me na ngalun' ede neve me ane tç fukis§ 

15 vet. Nuk' e dini, se korpnate tuei yan' ançt' e korpit Kristit, 
dote maf une pra anet' e korpit Kristit, me i bam' ane S22 I. KORIN0IANET VH. 

16 korpi te kurvese? Kofte Tark! Apor nuk e dini, se ai tëi 

ngitete me kurvenç aste ni korp? sepsë kane me lcënune," 

I7#ote, te du nde ni mis . Por ai la ngltete me Perendinç, 

18 astç lii spirt me ate. Ikni prei kurvenise: las do fay ki ban 
nieriu aste yaste korpit: por ai la kurvenon, feyen mbe korpt 

19 te vet. Apor nuk' e dini, se korpi yuei aste tëmpuli i Spirtit 
Sent la fl nder yu, eoe atë e këni prei Perendise, e^e nuke 

20 yëni t$ zotenit' e vëtçhese tuei. Sepsë ubl'etç me tsimmi: 
lavdoni pra Perendine me korpinç tuei, ede me spirtine tuei, 
Jki yane te Perendise. 

KAPTINA VII. 

1 ILde per ato pune la mç skruete, mire aifp per nierine mos 

2 me prëkune grue: por per kurveniat gitfe-se-tsili l'ete kete 

3 gruen' e vet, e gi£e-se-tsila l'ete kete bufin' e vet. Bufi let' 
i api grues atë dasunine la i ka deture: astu ede grueya 

4 bufit. Grueya s urJenon korpin' e vet, por bufi: astu ede 

5 bufi s' ur^enon korpin' e vet, por griieya. Mos sterni niani 
tiëterine, pervets nde kofsi me ni fyale per pak kohe, la t'i 
bini mbrapa aginimit e te fal'unit, eoe per-se-ri afrohi mb' atë 
pune, la te mos u ngasi Satanai per te pa-mbaitemen' e 

6 vëtehese tuei. EJe ketë po ua tfom yuve mbas mëndeyese 

7 s'eme, yo se kam urJenim. Sepsë due me kënune giOe 
nierezite porsi vëtehene t'eme : por gi<9e-se-tsili ka tf unetln' 
e vet prei Perendisç, niani kestu, e tiëteri astu. 

8 Eoe po u tfom atuneve la s' yane te martuem, ede tevavet, 
se mire aite per ata nde mbëtsine sikurse yam eoe une. 

9 Por nde mcs permbaitsine vetevëtehene, l'ete martohene : 
sepse ma mire aste me umartuem, se me udiëgune. 

10 EJe te martuemite i porosis yo une, por Zoti, te mos 

11 dahete grueya prei bufit: por eoe nde udafte, l'ete mbesi e 
pa-martueme, a Tete, paktohete me bufine: e^e bufi te mos 
e laye gruene. 

12 Eoe te tiërevet u tfom une, yo Zoti, Nde paste ndoni vela I. KORIN0IANET VII. 323 

grue te pa-bese, e^e asai i peftëën me nderiunç baske me 

13 atl, l'ete mos e laye. EJe ni grue lu ka buf te pa-Lesç, 
ede ati i pel'tëen me ndënunç baske me atë, lete mos e laye. 

14 Sepsë bufi i pa-besç astç seritenuem prei gruesç: ede grueya 
e pa-besç astç sentçnuem prei bufit: sepse tiëterazi diel'mte 

15 tuei dot' Tsinç te ndute, por-tasti yane senten. Por ndç udaft' 
i pa-besi, l'ete dahete? vçlai a motçra nukç yane serbçtore 
nde te tilat punç: por Perendia na ka tfefitunç ndç paktTm. 

16 Sepse lHs di ti, o grue, nde lcoftç se kë p§r me spetuem 
bufine? a lns di ti, o buf, nde Kofte se kë per me spetuem 

17gruene? Por sikurse Perendia dau mbe gi(9e-se-tsilinç, ede 
sikurse Zoti tfefiti gi#e-se-tsTline, kestu let' etsi, ede kestu 
uplçnoy mbe gi@e kisat. 

18 Utfefit nd§ beset ndoni i fe#-preme? letç te mos bahet 

19 i pa-fe#-preme. UtfefTt ndoni i pa-fe£-preme? l'ete mos fe#- 
prëhete. Ile<9-prës§ya s'aste ga, ede te pa-fe#-prëmite s'aste 

20 ga: por te. rueitunit' e urdenTmevet Perçndisç &he. Gi#e-se- 
tsili mb' ate te tfefTtunite ki u#ent, mb' atë l'etç mbesi. 

21 Uflerfite Ivr Jcë serbçtuer? mos ki kuydës: por nde mufs me 

22 ulam' i l'ire, perdore kçte ma mire. Sepsë ai la utfefTt mle 
Zotine kur %e serbetuer, ast' i l'iri i Zotit: kestu ede ai ki 

23 utfçfit kur Fce i l'ire, aste sertetori i Kristit. Ubl'ete me 

24 tsimim : mos balii serbetore niërezis. Gi(9e-se-tsili, o velazen, 
mb' at§ l^i utfefit, mbe kçtë l'ete mbesi nday Perendine. 

25 E per virginesat s' kam urJçne prei Zotit : por ap 
mëndeyene t'eme, sikurse kam pasune perdelTm prei Zotit 

26 te yemi besetar: kuitoy pra se kçvo punç ast' e mire per 
kete nevoye tasti, se fisfç mire per nierine me ltenune kçstu. 

27 Yë tidxine me grue ? mos kerko te sgiJune. Yë sgTdune prei 
28gruesç? mos kerko grue. Por ede ndç umartofs, nuke fçyën: 

ede virginesa nde umartoftç, nuke feyën: por te tilete nierçs 
kane me pasune strengim nde mist, e un' u kursey yuve. 
29 Eoe ket§ e t9om, o velazen, se kolia mbaskçndai ast' e 
skiirtene: kalii sa eoe ata la klnç gra, te yene porsikur 324 I. KORIN0IANET VII. VIII. 

30 s' kane : e de ata l£i tëyaynç, porsikur s' tëyayne : e^e ata £i 
gezohene, porsikur s' gezohenç: ede ata lh' bleynç, porsikur 

31 te mos i këne nden' urJene te vet : eJe ata la perdorine 
ketë bote, porsikur tç mos e perdorinç: sepsë fitura e kesai 

32 bote skon. EJe due te yeni te pa-kuydessim. I pa-martuemi 

33 ka kuydës p§r punet e Zotit, si t' i pel'keye Zotit: por i 
martuemi ka kuydes per'punçt e botese si t' i pçl'&eyç gruesç. 

34 1 Dan grueya prei virginësese : e pa-martuemeya ka kuydës 
pçr punet e Zotit, 1H te yete serite ede nde korp ede ndç 
splrt, por e martuemeya ka kuydës per punet e Lotese, si 
t' i pel'keye bufit. 

35 EJe ketë po ua #om yuve per te mlrene tuei: yo per me 
u vume yuve l'ak mbç fëafç, por per atë lu t' u kete hiye 
yuve, e^e ki t' afrolii nde punç te -Zbtit pa kuydës. 

26 Por nde kuitofte kusi se ban pune te sumtueme mbe 
virginesen' e vet, ndç i kal'ofte kolia e marteses* asai, eoe 
duhete me ubame kestu, lete layç Itis te dete, nuke feyen : 

37 lete martohene. Por ai lu fl Inndruesim nde zemere, e s ka 
nevoye, por ka pustët per dasunimin' e vet, ede e pa me ude 
ketë nde zëmere te vet, per me rueitunç virgmesçn e vet, 

38 ban mire. Perandai eJe ai la e marton, ban mire: eoe ai 
ki s e marton, ban ma mire. 

39 Grueya aste l'Uune prei l'igese sa kohe la fon bufi i asai: 
por nde vdekte Lufi i asai, ast e l'irç me umartuem me 

40 tsiline te dete, vetse Icçyd j?u?ie me uh^ne mbe Zotine. Por 
ma e lumun aste nde mbete kestu, mbas mëndçyese s'eme: 
ede me dukete se eoe une kam Spirt Perendie. 

KAPTINA VIII. 

1 EJe per ato kafsat Ki u bahene kurban Uuyvet, e dime 
se te gi^e kemi mend : ^o/ 1 mëndeya maaeston, e dasunia 

2 ndçrton. nde i dukete kuit se di ga, nuke ngofi asga, sikurse 

3 duhete me ngofunç: por nde daste kusi Perendine, kui astç 

4 ngofune prei atl. Per t§ ngranetç pra e atune kafsavet lii I. KORIN0IANET VIII. IX. 325 

u bahene kurban louyvet, e dime se itruli s aste asgl ndç 

5 botçt, ede se s aste tietçr Perendl, pervëts riianit, Sepsë ndç 
lcofsin' asis ki tfohenç perçndina, a nde kiel, a mbç dët, 

6 (sikurse yane sume perçndina, ede sume zotena:) por pçr në 
aste rii Perçndi Ati, prei te tsilit y&nç te gi6?a, eJe na 
mb atë: eJe rii Zot Iesu-Kristi, lci me ane t atl yane tç 

7 gitfa, e^e na me ane t' ati. Por nuk %&t& mbe te glOe heyd 
mëndeye: sepsë disa vete me ndergëgçyen' e laulit, deri sot 
e han' atë porsi kafse bame kurban Uuyvet, ede ndergegçya 
e atuneve la ast' e dobe nduhete. 

8 For gela nuke na ndsier tç pçl'lmesim perpara Perendise : 
sepsë as nde hangresim kemi me pasune ga ma tëpçrç, as 

9 nd§ mos hangresim, kemi me pasune ga ma pak. Por sikoni, 

10 se kui pusteti yuei mos bahete skandule mbe te dobet. Sepsë 
nde te pafte kusi tui la kë mend, se fi nde mesale nde vend 
te louvvet, s' ka me i undertuem ndergëgeya e ati 1H ast' i 
dobe, per me ngran' ato kafsa lii u bahene kurban i(Juyvet? 

11 E£e per mëndçyene tar.de, ka me hupunç velai i dobe, per 
\2 te tsiline vditë Kristi. Etfe kur te feyeni yu kestu mbç 

velazenit, e t u rifni atune ndçrgegeyen' e dobe, këni feyuem 
13 mb§ Krlstine. Perandai nde skandal'izofte gela t'em-vela, 
s' kam per me ngrane mis pçr gi#e yëteue, per mos me 
skandal'izuem t'em-vela. 

KAPTINA IX. 

1 Nuke yam tm' apostul? Nuke yam nn i lirç ? Nuke pas' 
un§ Iesu-Kristinç Zotine t'ane? nuke yëni yu puna eme 

2 mbe Zotine? Nde mos yam apostul mle te tiere, por pak 
se paku mbe yu yam : sepsë bul'a e apostulise s'eme yëni 

3yu mbç Zotine. Te. pergëgunite. t'em mb ata la mç gukoyn' 

4 aste kçyo, Mos nuke kemi eoe na pustët me ngran' e me 

5 pime? Mos nuke kemi ede na pustët me siëlune fe^ nes 
kudo te ëkoime nl motçre grue, sikurse ede te tierçt' apostuy, 

6 ede tç velazenit e Zotit, ede Kifai? Apor vetem' une ede 

28 3m I. KORIN0IANET IX. 

7 Barnaba s kemi pustët mos me punuem? Tsili ast' ai l£i 
vete ndoni bere nde l'ufte me te ngranet te vet? Tsili mbiel 
vçneste, ede s' ba prei pemes' ati? A tsili kulot grige, ede 

8 s' ba prei tëyumçstit grigese? Mos i fl'as un§ keto si nieri? 
apor nuke, #ote keto ede l'iga? Sepsë nde l'iget te Moiseut 

9 aste skruem, Nukç dot' i mbetsel'is goyçne kaut la sin nd§ 

10 lamet" . Mos ka kuydës Perendia pçr kët? apor per në e tfotç 
Jcete per te, vertete? sepsë per në uskrue, se ai ki fivron 
ncT are, dubetç me livdruem me sperese: ede ai la sin nd§ 
Tamet, me sperese se ka me pasune piese prei sperë?ç«ç vet. 

11 Na nde mtuelem punet e spirtit mbe yu, pun e made astç 

12 nde kofsim punete tueya te misit? Te tiere nde. mafine piese 
prei yus me /cete pustët, nuke duhetç ma tëpere na? por na 
nuk' e perdorem ketë pustët: por duroime te gi#a, per mos 
me bamç ndoni te ndafune nde ungil te Kristit. 

13 Nuk e dini, se ata la punoynç pune kise, banç prei 
kisese. : ata ki landroyne afer <9erores§, mafine piese prei 

14 tferorese? Kçstu ede Zoti urJenoi ata la apinç za pçr ungiline 
me fuem prei ungilit. 

15 Por une nuke perdora as ndoni prei kesos: as nuke skrova 
- keto, la te babete kestu mbe mue : sepse ma mire aste per 

mue me vdëkune, se te ndsiefi kusi te kote l'avdimine t'em. 

18 Sepsë ndç ungilçzofsa. nuk' aste l'avdim per mue : sepsë kam 

nëvoye pçrvëtebe: e^e myër mbe mue, nde mos ungilezofsa. 

17 Sepsë nde bafsa kete me dasunimine t'em, kam page: por 

18 ndç bafsa Iftë per dune, m' uka zane besç kuydesi. Tsila 
pra aste paga eme ? me bame pa prisun' ungilin' e Kristit 
tue predikuem, la te mos e perdor kek pustëtinç t em Tci 
lam mbe ungiline. 

19 Sepsë tue l^enun' i fcre prei sç gii9es, bana vetebenç t'eme 

20 serbçtuer mbe te gitfe, ki te fitoy ma te sumete. E^e ubasç 
mbç ludeit si Iudë, per me fituem Iudëite: mb' ata ki yane 
ndene l'ige, vbdse si ndenç l'ige, per me fituem ata ki yane 

21 ndene l'ige: mbe tç pa-1'iget ulAse si i pa-l'ige, (ndonese I. KOMN0IANET IX. X. 327 

nuk' lsiem i pa-fige mbe Perendinç, por me ligç mbe Kristine,) 
22 per me fituem t§ pa-Iiget§: mbe te dor§t ubas§ si i dobe, 

per me fituem tedobçtç: mbe te gitf' ubase te gitfa, per me 
%3 spçtuem disa vete p§r te vertet§. Ede k§të e bay p§r ungiline, 

&i te baliem piesetar i ati. 

24 Nuk' e dini, se ata 1H ëtsinç me vrap sesit, te gitf' ëtsinç 
me vrap, por ni e mef bravurçne? kestu ëtsçni me vrap, ki 

25 ta mefni. Ede kusdo la perpil^ete nd§ l'oye, pçrmba 
vetevëtebene prei se gitfas : ata pra b&ynç kçQ per me mafe 

26 ni kunore te vdiefesime, por na te pa-vdiërçsime. Une pra 
kestu etsi me vrap, yo sikur t§ mos e diy per t§ vçrtete, 

27 k§stu l'uftoy me grust, yo sikur faf ër§n§ : por mundoy korpine 
t'em, eSe e bay serbetuer, druese, tue pasune predikuem mbç 
t§ tiere, un§ heJ^m poste. 

KAPTINA X. XI. 

1 Ede un§ s' due per mos me e ditun§ yu, o velazen, se 
gi#' atenite t'anç Isin§ ndçn§ rene, eSe te gi#e skuene ndepçr 

2 miedis te dëtit: ede t§ glOe mb§ Moisene upagezuene nde 
S rët e nd§ dët: e^e t§ gi#e hangren atë gele spirti, eoe te 

4 gi#§ pin' atl te pime spirti: sepsë pine prei giirk spirtit Ei 

5 skonte mbrapa: ede guri iste Kristi. Por Perendia nuk' i 
pel'Iceu ma te sumete prei atuneve: sepse ustruene per oë 
nde skretinet. 

6 E<?e keto uban§ per s§mbel§tur§ mb§ në, per mos me 
dçs§ruem eSe na punet' e kelna, sikurse dçseruen eSe ata. 

7 As iJullater mos bahi, porsi disa vete prei atuneve : sikurse 
ast§ skruem, Populi ndeni me ngran' e me pimç, e<fe ungritn§ 

8 me lueitun§". As te mos kurvenoime, sikurse disa vetç prei 
atuneve kurv§nuene, ede ran§ te vdekune pçr ni dite nizët 

9 e tri miye. As te mos ngasim§ Kristin§, sikurse e^e disa vcte 

10 prei atuneve e ngane, ede uprisn§ prei garpins. As mos 
murmuroni, sikurse ede disa vete prei atuneve murmuruen§, 

1 1 ede uprisn§ prei prisesit. JZde giOe keto pune babesin§ pçr 328 I. KORIN0IANET X. 

sembeleture mb' ata: ede uskruene per mesimine t'anç, Ki na 

12 e mbefine te. mbaruemet' e yëtevet. Kalii sa atl la i duketç 
se landron, l'ete sikoye mos bierç poste. 

13 Tieter ngaseye nuk u ka gëtunç yuve, pçrvëts nierezie: 
por Perendia tiste besetar, i tsili s' ka me u lanç yuve me 
ungame tëpere fulase tuei, por baske me ngaseyene ka me 
u <5an' U(?§ te dil'ni, la te mundeni me duruem. 

li Perandai, o te dasunit' e ml, ikni prei i^ullatrise. 

15, 16 Fi'as porsi mbe te urte: gukonia yu atë la 0om. Ayo 
kupa e bekimit ln bekoimç, a nuk' aste kungimi i gakut 
Kristit? Ayo buka l^i tfueime, a nuk' aste kungimi i korpit 

17 Kristit? Sepsë na te gitfe yemi m buke, rii korp: sepsë te 

18 gitfe kemi mafe piesç prei ni buke. Sikoni Israëlinç M tLstç 
prei misit: ata la hane prei kurbanevet, s' yane piesetarçt' e 

19 <9erorese? Kis #om pra ? se aste ga lJuli? apor se aste ga 

20 kafsa Iki i Lahete kurban lduyvet? yo: por ato kafsa la 
Layne kurban kombete, ua bayne kurian diayvet, e yo 
Perendise: ede ure s' due te bahi yu piesetaret' e diayvet. 

21 S' mundeni me pime kupçn' e Zotit, eoe kupen' e diayvet: 
s' mundeni me març piesç prei truvëzese Zotit, eJe prei 

22 truvëzese diayvet. Apor kemi me i stime zmirinç Zotit? mos 
yemi ma te fortç se ai ? 

23 Te gi#a yane nde pustët t'em, por tç gi<9a s' bayne mire: 
24< te gitfa yanç nde pustët t'em, por te gi#a s' ndertoyne. Askusi 

lete mos kerkoye .pçr te mirçn e vet: por gi(9e-se-tsili ede 

25 pçr te tieterit. Kis do ga la sltete nde makel'i hahete, pa 

26 mos vum' orë ndçrgegeyene : sepsë dëu asY i Zotit, ede tç 
21 mbusunit e ati". Ede nde u tfefitte ndoni prei tç pa-bësevet, 

ede doni me votune, hani gi#e las t u vihete perpara, pa 

28 mos vum orë ndergëgeyene. Por nde u ^aste kusi, Keyo aste 
kafse e tfereme mbe i(?uyt, mos hani, per atë l^i diftoi, ede 
pçr ndergëgeyene : sepsë dëu. &st i zotit, e^e te mbusunit' 

29 e ati . EJe ndergëgeye ^om, yo tandenç, por te tiëterit: 
sepsë persë gukohete te lirete t'em prei tieter ndergëgçye? I. KORIN0IANET XI. 329 

30 EJe une ndç mafsa piesç me te fal'unç ildersç, perse nemem 

31 un§ per ate ga 1H fal'em nderse? Nde hangrçli pra, a nde 
pifsi, a nde bafsi ndonl ga, te gitfa bani pçr Taftin' e Perendisç. 

32 Mos bahi skandul' as mbe Iudey, as mbe Greke, as mbe 

33 kisçt te Perendisç. Sikurse eJe une mbe g\0e pi<?ietf pçTlcehem 
mbç te gi£e, pa kerkuem per te mirene t'eme, por ede per 
te sumevet, ki te spetohene. 

1 KAP. XI. Bani si bay une,' sikurse e#e une b&y si Kristi. 

2 EJe u Tavdoy yuve, o velazen, se me kuitoni mbe gitfç 
punet, ede mbani porosite ln u l'ase yuve, sikurse ua Jase yuve. 

3 E<5e due ta dini yu, se kruet' e lHs do bufi astç Kristi: eoe 
kruet' e grues' asfe bufi: eSe kruet' e Kristit sistg Perendia. 

4 Kis do biif kur te Tutete, a kur te profetizoye, nde paste 

5 mbul'uem kruetç, turpenon kruet e vet: eoe las do grue 
kur tç Tutete, a kur te profetizoye me krue tç sbul'ute, 
turpenon kruet' e vet: sepse aste gi^eni sikur me pasune 

6 rueitune Iruete. Sepsë nde mos umbel'ofte grueya, Tete këtfete: 
por nde &sfe turp per gruene me ul£e<9un' a me ufueitune, 

7 lete mbulghete: sepsë bufi nuke duhete me mbuluem kruete, 
sepsë aste figure ede l'aft i Perendise: por grueya aste laft 

8 i bufit: sepsë biifi nuk' aste prei gruese, por grueya prei 

9 bufit: sepsë nuk' ukriyue bufi per gruenç, por grueya per 

10 bufine. Perandai grueya duhete me pasunç pustët mbi krue 

11 te vet per ënguyt. Por as bufi pa gruene, as grueya pa 

12 bufine yane mbe Zotine. Sepsë sikurse grueya %.ste prei 
bufit, kestu eJe bufi sistç me ane te gruese: por tç gitfa y&nç 
prei Perendise. 

13 Gukoni yu nder vëtebet tueya: i ka bie gruesç me i 

14 ufal'une sbul'ute Perendise? Apor as ayo natura nuk' u difton 
yuve, se bufi nde pasfç fl'oke te gate, aste turp per atë? 

15 por griieya nde paste fl'oke tç gate, aste Taft per atë: sepsë 
fl'oku i uka oane nde vend te mbulësese. 

16 Por nde dukete kusi, se do me l-amç Iiarte, na s' kemi te 
til§ zakon, as kisat' e Per^ndise. 330 I. KORIN0IANET XI. 

17 E^e tue porositune kçtS, nuke favdoy., se mbefiJi yo per 

18 ma te mlrene, por pçr ma te këkene. Sepsë ma perpara kur 
mbel'idi yu nde kiset, ndegoy se yane s&efa ndermiët yus : 

19 eue mbç nl ane besoy. Sepsë duhete me lcenun' eae eresia 
ndermiët yus, per me uspçrfaliun' ata la yanç te proviiesim 
ndermiët yus, 

20 Kur te mbeli^i pra mbe ni vend, nuk' aste pçr me ngrane 

21 darken' e Zotit: sepsë mbe te ngrançt gi£e-se-tsili mef perpara 
tieterit darken' e vet, eoe liianit i viën uni e tiëtçri ast' i 

22 deitune. Mos nuke këni stçpia pçr me ngran e per me pime? 
apor s' e zini per ga kisen' e Zotit, e^e turpenoni ata la 
s kane? Kis t' u tfom yuve ? t u l'avdoy per kçtë ? nuk' 
u Tavdoy. 

23 Sepsë un' e mora prei Zotit atë la u S&s ede yuve, se 
21- Zoti Iesu mb' atë nate la dolç tra<9tohei, muer buke, ede si 

ufal' nderse #ëu, eSe #a, Meini, e bani: kui aste korpi em, 

25 la tfuhete per yu: ketë bani per kuitimine t'em. Por kçstu 
ede kupene, mbassi kiste darkuem, tue #ane, Keyo kupe 
aste <Hata e rë nde gakune t'em : ketë bani, sa here te pini, 

26 per kuitimine tem. Sepsë sa here te hani ketë bukç, ede 
te pini ketë kupe, diftoni vdeken' e Zotit, deri mb atë kohe 
Iki te vivç. 

27 Perandai ai la te haye kçte buke, a te piye ketë kupçn' 
e Zotit pa lienun i veyefsim, ka me liënune faytuer i korpit 

28 ede i gakut Zotit. Por letç sikoje vetevëtehene nieriu, ede 
kestu lete hay§ prei asai bukesç, ede l'etç piye prei ascli 

29 kupçse. Sepsë ai ki ha e pi pa lienun' i veyefsim, ha e pl 
gukim per dam per vetçvetehenç, sepsë nuke dan korpin' e 

30 Zotit. Perandai yane sume te dobe ede te sçmune nder yu, e^e 

31 vdësine meyaft vete^ Sepse nd§ skueisim vëtehete t'ona, s dote 
32gukohesim: por kur gukohemi, mundohemi prei Zotit, ti te 
83 mos gukohemi per te keli baske me botene. Perandai, o 

velazen, kur te mbefiJi per me ngrane, pritni niani tiëterine: 
34- por nde i ar^t uni kuit^ l'etç haye nde stçpi: ]si te mos I. KORINOIANET XII. 331 

mbçu'^i per me ugukuem per dam. EJe te tierat§ kam me 
i vume mb§ fegule, kur te viy. 

KAPTINA XII.— XIV. 

1 Ede p§r onnetiat spirteniste, o vçlazçn, s due te yëni t§ 

2 pa-ditunç. E dini se lsite kombe, tue uterhekunç sikurse 

3 terhikesite mbas lJuyvet IH yanç te pa-goye. Perandai u 
diftoy yuve, se kus fl'et me Spirt te Perçndisç, nuk' i tfote 
Iesuit, Icnfte malekuem: ede kurkusi s' mundete me tfane, se 

^ V V 

Iesui 3.sfç Zot, vets prei Spirtit Sent. 
4, 5 EJe yane te dame ^unetias, por Spirti asV ai vete: eoe 

6 yane te dame serbesas, por Zoti as7' ai vete. Yan' eJe tç 
dame punçs, por Perendia ast' ai vete lci punon te gi#a mbe 

7 t§ gi#e. EJe te spçrfakunit' e Spirtit i ëoete gi<9e-se- 

8 tsilit pçr te mirenç. Sepse nianit i ëpetç fyal'e ditunie prei 

9 Spirtit, e tiëterit fyal'e mëndeye, prei ati Spirtit vete : eoe 
tiëterit besç, prei ati Spirtit vet§: eoe tiëtçrit ounçtia t§ 

10 sendosunas, prei ati Spirtit vete: e3e tiëterit pune merekulias, 
e tiëterit profezl, e tiëterit te sgiJuna frumas, e tiëtçrit kis 

1 1 do fare guhenas, e tiëtçrit te kei9ueme guhenas: eoe te gi<9a 
keto i punon riiani ede ai Spirti vet§, tue ia dame gi#e-se- 
tsilit tiëterazi, si te det§. 

12 Sepsë sikurse korpi aste ni, ede ka sume tsopa, ede giGe 
tsopat' e ni korpi ndonese yane sumç, por aste ni korp, 

13 kestu eJe Kristi. Sepsë na t§ g'iOe yemi pagçzuem prei ni 
Spirti mfce ni korp, a Iudey, a Greke, a serbetore, a te l'ire : 
eoe te gi#e yemi uyitune mbe ni Spirt. 

14, 15 Sepsë ede korpi s' aste ni tsope, por sume. Nde tfaste 

kamba, Sepsë s yam dore, s' yam prei korpit: perandai vale 

16 s aste prei korpit? EJe nde tfaste vesi, sepsë s' yam su, 

ITs'yam prei korpit: perandai vale s aste prei korpit? Nde 

18 iste glOe korpi sg, ku Jo^' iste te ndeguemite? Nde ?>7e gi6§ 

te ndeguem, ku c/o^' iste t§ mai'§t' ere? Por tasti Per§ndia 

ka vume tsopate gi#e-se-tsilene prei asos nd§ korpt 5 si desi. 332 I. KORIN0IANET XII. XIII. 

19, 20 Por nde lsine t§ gitfa nl tsop§, ku dot' iste korpi ? Por 

21 tasti 7/a;if? sume tsopa, e ni korp. EJe s' mundetç suni me i 
tfane dorese, Nukç m§ duhe : a per-se-ri krëi me i ti&nç 

22 kambevet, Nuk§ me dulii. Por sume ma teper' ato tsopat' e 

23 korpit ki diikenç ma t§ doba, Jcçto yane te nevoyçsime: eJe 
ato tsnpaf e korpit ki na dukene se yan§ ma te pa-nderesime, 
ketuneve u apime ma sum§ nderç: ede te sumtuemete t'ona 
kane ma tëpera hie : e te hiesimetç t ona s' kane nevoye. 

24 Por Perendia e baskoi korpine, e i da. ma tëpere ndere asai 

25 tsopçse ki ka te mangute, per mos me liënune skef§ nde 
kopt, por tsopat' e korpii te kene kuydës niana per tieterçne. 

26 EJe nde pesofte ni tsope, gi#§ tsopate pesoyne baske me 
atë: a nde underofte lii tsopç, gitf§ tsopate gezohene baskç 
me atë. 

27 Eoe yu yeni korpi i Kristit, ede tsopa vets e vets. 

28 E(^e Perendia vuni nde kiset te paren' apostuy, te dutene 
profeten, te trëtçne miestra, mbasandai merekulia, mbasandai 
<5un§tia te sendosunas, ndifma, guvernia, kis do fare guhenas. 

29 Mos ysin apostuy te gi#§? mos 2/aw£ profeten te gi#e ? mos 
80 ya.ne miestra te gi#e? mos b&yne merekuli" te gi#§? Mos kane 

chmetia te sendosunas te gi#§? mos flasine guhena te gi<9§ ? 
mos ke^ëyne gvhena te gi#§? 
31 Por l'upni me zëmere te pervel'ute ato ounetlate ma t§ 
mirate: .ede dof u diftoy yuve m uoe sum§ ma te nalte. 

1 KAP. XIII. Nde folsa guhenat' e niërezçvet ede t enguyvet, 
e te mos kemi dasuni, ubase si rame ki kumbon, a si 

2 kymbale ki gimon. Eoe nde patsa profezl, eoe te diy gi<9e 
mpsefesinat ede kis do fare te dituni, eoe nd§ patsa gi#§ 
bë?§nç, kaki sa t§ skul' vendit mal'e, e te mos kemi dasuni, 

3 s' yam asga. E<?e nd§ dafsa gi<9§ gane t eme per me uskuem 
te vohëgite, eoe nd§ oansa nder duer korpinç t'em per me 
udiëgune, e te mos kemi dasuni, s' m§ v§yen ga. 

4 Dasunia ka zëmere t§ gan§ ede ban te mira: dasunia s ka 

5 zmir : dasunia s ast' e f§mbuesime, s' ma^estohete, s' ban I. KORIN0IANET XIII. XIV. 333 

punç te sumtutç, s l'upçn tç vëtatç, nuke zemerohetç, 

6 s' mendon tç kë&ene: s gezohete per te strëmbetçnç, por 

7 gçzohete per te vertëtçnç. Te gi<9a i bar, te gifra i beson, tç 
gi#a i sperën, tç gi#a i duron. 

8 Dasunia kufe s' bije per dë: por tç tierafç, a profezia ndç 
Jcofsine, kane me mbëtune mbe-n'-ane: a guhçna, kane me 

9 pusuem : e te ditunç, ka me mbëtune mbe-n"-ane. Sepsë na 

10 pak ga dime, ede pak ga profetizoime : por kur te viye e 

11 pl'ota, ateherç ka me mbëtunç mbç-n'-ane e paka. Kur lsiem 
fosne, fl'isiem si fosne, mendohese si fosne, kuytohese si 
fosne: por kur ubase buf, i l'ase mbç-n'-ane punçt' e fosnese. 

12 Sepsë tasti sofime ndeper pastëurç si mbç t' ëfet, por atehere 
hemi me pame fal£e mtç fal£e : tasti ngof pak, por atehere 
kam me ngofune, sikurse ungofa. 

13 E^e tasti mbet besa, speresa, dasunia, keto te tria: por ma 
e ma^e se kçt5 asiç dasunia. 

1 KAP. XIV. Nditëni dasunine : eJe lupni me zemerç te 
pervel'ute punet' e spirtit, por ma tëpere la tç profetizoni. 

2 Sepsë ai ln fl'et guhe te hiicy, nuk' u fl'et nierezevet, por 
Perendisç: sepsë askusi s' e ndegon, por me spirtin' e vet 

3 flet psefçsina : por ai ln profetizon, u ffet nierezevet per te 

4 ndertuem, e per mesam, e per ngusulim. Ai ki fl'et guhe tç 
hiiey, nderton vetevëtehene : por ai ki profetizon nderton 

5 kisene. EJe due giOe yu me fol'une guhena, por raa tëpçre 1H 
te profetizoni : sepsë ai Iti profetizon aste ma i ma# se ai Ki 
flet guhena, vets nde e ke#efte, lu te mafi te ndertuem kisa. 

6 Eoe tasti, o velazen, nde artfsa te yu tue fol'une guhena, 
lus dobi kam me u bame yuve, nde mos u folsa yuve a me 
te sbul'ueme, a me te ditunç, a me profezi, a me mesim ? 

7 Eoe ato la s' kane frumç, e baynç za, a ffil, a lu^are, 
nde mos Lafsine zana te skuta, si ka me u mafe vest te 

8 ranet' e fulit, a te ranet e Ki^arese. Sepsë, trumbeta 
nde Jaste za ki s' mifete vest, tsili ka me ubame gati pçr 

91'ufte? Kçstu e^e yu, me anç tç guhese nde mos bafsi nl 334 I. KORIN0IANET XIV. 

fyale Ki mifetç vest mire, si ka me umafe vest ayo lci flitete? 

10 sepse kemi me foTune nd' eret. Yane ndotfune kaki duer 
zanas nde botet, ede as ndoni prei atuneve s' aste l£i s'mifete 

11 vest. Nde mos ditsa pra fukin' e zanit, kam me kenune ni 
barbar mb' atë la fTas, eoe ai la fl'et, ni barbar tek unç. 

12 Kestu eoe yu, mbassi u perveTohete zëmera per dunetiat 
spirteniste, Tupni la te teperoni per te ndertuemit' e kisesç. 

13 Perandai ai ki fTet guhene te hiiey Tete fal'ete la biihct' i zoti 

14 me e ketfuem. Sepsë nde ufaTsa me guhe te huey } spirti em 

15 falete, por mendeya eme aste pa pemç. Kis duhete pra? 
Dote fal'em me spirtin', e dotç fal'em eoe me mendçyene: 

16 dote psal me spirtin , e dotç psal e^e me mëndeyenç. Sepsë 
nde bekofs me spirtine, ai la fi nde vend te pa-ditunit, si 
ka me tfane Amen kur fal'e nderse ti, sepsë ai nuke di se 

17 las #ue. Sepsë ti fale nderse mire, por tiëteri s' ndertohete. 

18 I falem nder^ç Perendise tem, se flas ma sume guhçna se 

19 yu: por une due me foTune pese fyale me mëndeyene t'eme 
ncle kise, la te mesoy ede te tiere, se oëte miye fyal'e me 
guhe te hiiey. 

20 O velazen, mos ubani tsuna nder mend:^por bahi fosne 
2\ mle te keket, e nder mend bahi tç kulutç. Aste skruem nde 

liget, Se me te tiera guhena, e me te tiera buze kam me 
i folune ketl populi, por as kestu s'kane me me ndeguem", 

22 tfote Zoti. Perandai guhenate yane per sen, yo per ata l£i 
tesoynç, por per te pa-beset: e profezia asfe yo per te pa- 

23 beset, por per ata ki besoyne. Nde umbel'etfte pra glOe kisa 
mbe rii vend, ede te gi#e flasine guhena f$ hiieya, huyn' 
ede nieres te pa-ditsim a te pa-bese, a s' kane me tfane, se 

24 yeni te tsemëndune? Por nde profetizofsine te gi#e, e hun 
ni i pa-bese, a i pa-ditsim, 6 sbulohete prei te gi^eve, ^ 

2b gukohete prei te gi<9eve, ede kestu te mpsëfetat' e zemeres' 
ati sperfakene: eoe kestu ka me rane me fake permbus, e 
ka me aJuruem Perçndine, tue diftuem, se per te vertete 
Perendia ]jëneka nder yu. I. KORIN0IANET XIV. XV. 335 

26 Kis duhete pra, o vçlazen? kur te mbelioi, gi«9e-se-tsili 
prei yus ka psalmç, ka mesim, ka guhe, ka tç sLulueme, ka 
te kç^ueme guhenas: tç gitfa letç bahenç p§r te ndertuem. 

27 Ndç fol'te, guhe 1p huey y leta bayvç kete du ka du, a ma tç 
sumçne tre ka tre, ede niani mbas tietçrit: eJe niani lete 

2Ske#eyç: por nde mos tëoftç kus me kçtfuem, l'ete pusoyç 

29 nde lase : e letç fl'asi me vetevëtehen' e me Perendine. E 
profëtenite l'ete fl'asine du a tre, ede te tiërçte l'ete baynç 

30 gul£. E nde i usbul'ofte ndoni tiëterit lu fi, lete pusoyç i 

31 pari. Sepsë te gi#e mundeni me profetizuem niani mbas 
22 tiëtçrit, lu te dsane te gi#e, ede te ngusulohene te gi#e. Eoe 

33 spirtenat e profëtenavet u uline kruete profëtenavet : sepse 
Perçndia s' astç Perçndi tç perziemi, por patëtimi, sikurse 
mbe gi(9e kisat e sentenavet. 

34 Grate tueya l'ete pusoyne ndç kisat: sepsë ato s' kan' 
urJene me fol'unç, por te ul'ine kruete, sikurse eoe l'iga tfote. 

35 Por nde datsine me dsane ga, letç puësine bufat' e vet ndç 
36stepi: sepsë aste turp per grate me fol'unç nde kise. Apor 

vets prei yus duel' fyala e Perendise? apor mbe yu vetem' 
e mbefini? 

37 Nde i uduktç kuit se aste profët a nieri i spirtit, l'ete 
mafi vest ato la u skruey yuve, sepsë yane porosit e Zotit: 

38 por nde tëofte ndoni i pa-ditsim, l'etç yët' i pa-ditsim. 

39 Pçrandai, o velazen, lupni me zëmere te pervelute me 

40 profetizuem, ede mos ndal'ui me fol'une guheua. Te gL0a Iete 
bahene sikundre ka hie e^e me fëgule. 

KAPTINA XV. 

1 EJe taëti, o velazen, u diftoy yuve ungiline Ikl ungilezova 

2 yuve, te tsilin' ede e muerte, ede KindVoni mb' ate : eJe 
spetohi me anç t' atT, nde e mbaitsi fyal'çne, sikurse na 

3 ungilezova yuve, vets nde patsi besuem kot. Sepsë un' u 
Jase yuve ma pari atë la mora eJe une, se Kristi vdik per 

4 fayet t'ona, mbas skrofias: ede se uvofue, ede se ungal te I. KORIN0IANET XV. 

5 tretene ditç, mbas skrorias : ede se i udiik Kefait, mbasandai 

6 te du-mbe-Jëtevet: mbasandai udiik siper mbç pëse land 
velazen me rii here, ede prei asis ma te siimete royne deri 

7 sot, e disa kane vdëkune: mbasandai i uduk Iakobit, 

8 mbasandai gitf' apcstuyvet: ede se mbrapeni te gitfeve m' uduk 

9 ede mue, porsi mbe te trëmune. Sepsë une yam ma i vogel'i 
i apostuyvet, la s' yam i zoti me ukueitun' apostul, sepse 

10 ndoka kisen' e Perendisç. Por me hirin e Perendise yam 
las yam, ede hiri i ati Iki udd mbe mue, nuk' ula i kotç, 
por umunduese ma tepçre se ata te gi#e: por yo une, por 

11 hiri i Perendisç Ici aste baske me mue. A une pra, a ata, 
kestu predikoime, ede kestu besuete. 

\2 ~Ede nde predikohete Kristi se ungal se vdëkunis, si disa 

13 vete nder yu tfone, s'e s' aste te ngalune se vdëkunis? Eoe 
nde rnos kofte te ngalune s§ vdëkunis, as Kristi nuk' ungal: 

14 eJe nde mos ungal Kristi, vale predikimi une ast i kote, ede 

15 besa yuei asf e kote. ~Ede ugëtekesim ede desmitar-fenesit' 
e Perendise: sepsë desmuem per Perendine, se ngali Kristine, 
te tsiline s' e paseka ngalunç, nde tëoftç kestu se nuke ngalene 

16 tç vdëkunite. Sepsë nde mos ngalenç te vdëkune, as Kristi 

17 nuk' ungal : por nde mos ungal Kristi, besa yiiei asf e kote: 

18 ede yeni por nde fayet tiieya : val' ede ata la vdilaie mbe 

19 Kristine, uvdorne. Nde sperefsim mbe Kristine vets mbe. kete 
yete, yemi ma te myere se gi#e niërezite. 

20 Por tasti Kristi ungal se vdëkunis: eue uba pëm' e parç 

21 e atuneve la kane vdëkune. Sepsë sikurse vdeka erdi prei 
nieriut, lestu ede te ngalunite sç vdëkunis erdi prei nieriut. 

2'2 Sepse sikundre te gi#e vdësine mb' Adamine, kestu ede tç 

23 giOe kane me mafe yeie mbe Kristine. Por gi^ç-se-tsili ndç 
fegulç te vet: Kristi aste pem' e pare mbasandai sa yanç 

2i t§ Kristit mbe tç arJunit t' ati yer sç dyti: mbasandai la 
me Icenim e mbrapena, kur t' api mberetenine n'dore tç 
Perçndisç ede Atit : kur te prisi lcis do paresi e las do pustët 

25 e fukT. Sepsë duhete tç mberetenoye ai, deri sa tç veye I. KORIN0IANET XV. 337 

26 gifl' ançmilhç ndene kambet t' atl. I mbrap§ni anemik fci 

27 dote prisete £LSte vdeka. Sepse te gi#a i vuni poste nd§n§ 
kambet t' ati": eoe kur te tfotç, se te gitfa )ine vume 

28 poste", miiete vest se vets atl la ia vuni postç te gitfa. E#e 
kur t' i ul'ine kruete atl te gi<9a, atehere ede ai LTri vetç ka 
me i ul'une kruete atl la ia vuni poste te gitfa, la te yete 
Perendia te g!#a mbç te gi#e. 

29 Sepsë lcis kane me bam' ata lci yanç pag§zuem per te 
vdëkunit? nde kofte se p§r t§ vertetç nuke ngalene te 

30 vdëkunite, persë pagezohene pra pçr te vdëkunit? Persë 

31 fezikoim' eJe na p§r gi#' or§? Perditç vdes, baij bë pçr 

32 l'avdimine tuei la kam mbe Zodne t'ane Iesu-Krlstinç. Me 
fol'une si nieri, nde l'uftova me bisa nde Efe^e, las m§ vçyefti, 
nd§ mos ungalsin§ t§ vdëkunit§? l'et§ ham' e l'et§ pime : 

33 sepsë neser vdësim§". Mos gçnebi : 

S°pse l'igeratat' e k§laa prisin§ zakonet' e mira." 

34 Stëohi drëit§, e mos f§yeni: sepsë disa vete nuk' e ngofn§ 
Per§ndine : p§r turp tuei po ua #om kete. 

35 Por ka me #an§ kusi, Si ngalene te vdëkunite? ede me 

36 las far§ korpi vine? O nieri i pa-mënd, ate la mbiel ti, 

37 nuk§ mer yet§, nde mos vdekt§: ede atë Ik'i mbiel, nuk§ 
mbiel ate korpin§ la dote bahet§, por nl kol£e gruni te 

38 svësune, ndç l£oft§, a ndom tiet§r fare : por Per§ndia i ep 
korp si t§ dete, e^e gi<9e-se-tslles§ fare korpin' e vet. 

39 Kis do korp nuk' aët? ni korp : por tiet§r astç korp niërezisf, 

40 e tiet§r korp bagetls, e tieter peslas, e tiet§r spendes. YarC 
ede korpena laeli, eSe korpëna tfëu: por tiet§r aste fafti i 

41 atuneve te laelit, e tieter i atuneve t§ Jëut. Tieter astç fafti 
i dielit, e tiet§r l'afti i banes§, e tiet§r lafti i uyevet: sepsë 
uli prei ulit dan nde laft. 

42 Kestu ede t§ ngalunit§ prei se vdëkunis: mbilet§ nd§ 

43 pris§ye, e tsohete nde pa-pris§ye: mbilet§ nd§ pa-ndereni, e 
tsohetç nde l'aft: mbilet§ nde l f ig§stT, e tsobete nde fuH: 

44 mbilet§ korp frSme, e tsohet§ korp spirti i ast§ korp frume,. 

29 338 I. KORIN0IANET XV. XVI. 

45 eoe aste korp spirti. Kestu ast' ede skruem, I pari nieri 
Aclam lce bame frum' e gale" : i mbrapçni Adam, spTrt lsi 

46 ep yete. E^e nuk' uba ma pare aye e spirtit, por ayo e 

47 frumçse, mbasandai a\5 e spirtit. Nieriu i parç aste prei 

48 oëut, i bal'tçse: nieriu i dutç fLëfç Zoti prei lHeli. Si aife' i 

49 bal'tti, kesTs yari ede tç balttete: ede si sJfç iHelori, kesTs 
ysLri eoe lHelorete: ede sikurse vesem figuren' e te bal'ttit, 

50 kemi me vesun' eoe figuien' e lHelorit. EJe ketë e £om, o 
velazen, se mis ede gak s' mundete me trasiguem mberetçnm* 
e Perendise, as prisçya trasigon pa-prTseyene. 

51 Ke te po u tfom yuve nl mpsefçsine: Te glOe s' kemi me 

52 vdëkune, por te gi#e kemi me undefuem pernibere, sa tset 
e mbul sute, nde trumbetç te mbrapeme : sepsë ka me ran§ 
trumbeta, eoe te. vdekunite kane me ungalune tç pa-prTsune, 

53 eae na kemi me undçruem. Sepsë kui korp 1H prTsete dubete 
me vësune pa-prTseyene, ede kui korp lH vdes dubetç me 
vësune pn-vdëkene. 

54 EJe kui korp lH prisete kur te vesi pa-pnseyene, ede kui 
Jcorp 1H vdes kur te vesi pa-vdëkene, ateberç ka me ubame 

55 fyaTa IH aste skruem, Upçrpi vdeka prei fittorese". Ku &st\ 

56 o vdeke, tfumbi ut : ku as7',»o vof, fittoreya yote ?" Eoe 

57 tfumbi i vdekes' as7p fayi : ede fulHa e fayit a#p l'iga. Por 
falemi nderse Perendise 1H na da, fittorene me ane te Zotit 
t'une lesu-Kristit. 

58 Perandai, o vylazenit' e ml t§ dasune, iHndroni, e mos 
tundi, tue teperuem pçrberç nde punç te Zotit, sepsë e dini 
se mundimi yuei s' ast' i kote nibe Zotine. 

KAPTINA XVI. 

1 E<?e per te mbel'ëounit' e usfrevet p§r sëntçnit sikurse, 

2 urdenova kisat' e Galatisç, kestu bani ede yu. Pçr gi#e ditçn' 
e parç tç yavesç gi^ç-se-tsili prei yus Tete vëye mbe-n'-ane, 
e i'ete mbeTeJi atë lci t' i baye mbare Perçndia: per mos me 

3 ubame tç mbetëJuna astrgs kur te viy imç. EJe kur te viy L KORIN0IANET XVI. 339 

tni atUj kam me derguem me letera ata lci te. sgitfni yu, In 
4 te spiene Junetine tuei nde Ierusal'em. EJe nde kofte se veven 

me votun' eJe une, kanç me votune baske me mue. 
b Ede kam me arJune te yu, si tç skoy reO Makedonisç: 
G (sepse tasti po skoy ndeper MakedonT.) E'Je nde lcoft kam 

me mbetun' afer vus pak iohe s a druese kam me dimenuem, 

7 pçr me mç persiele yu kudo la tç vete : sepse s' due la t' u 
sof yuve tasti tne skuem uJesç: por spçrey me mbetun' afer 

8 yus disa kohe, nde me l'asre Zoti. Eoe kam me mbetune nde 

9 Efese deri diten' e Pendikostisç. Sepse m 1 utsël' hl dër' e maJe 
eoe jXot me pune, ede ysine sume asis la rine kundre. 

10 E') x e nde artfte Timotfeu, kekurni te yete pa-frike te yu : 

11 sepse cde ai punon punen' e Zotit sikurse ede une. Askusi 
pra mos e bayç per a?ga atë: por e persilni me paktim, 

12 la te viye te uue: sepse po e pres baske me velazenit. Sa 
per v<?!an' Apollone., i uluts sume la te vive nder yu baske me 
velazenit : ede nuke donte kreit me arJune tasd: pcr ka me 
arJune, kur te kete kohe. 

13 Hini slcute, lcindroni r.de besçt: bahi Luia, e fortsolii. 

14 G\0e punete tueya tete bahene me dasumT. 

15 E';e u l'utem yuve s o velazen, (e dini stepTn' e Stefanait, 
se aste pëm' e pare e Ahaise, eoe kusiuene vetevëtehene 

16 nde serhesç te sëntenavet:) te ufni kruet' eJe yu mbe kesTs, 
eJe mbe las do nieri la punon baskç me në eoe mundohetç. 

17E<?e g^zohem per te arJunit' e Stefanait, eJe te Furtunatit, 
eoe te Ahaikut, sepse keta mbusne te mangunite t'anç : 

18 sepse praytne spirtine t'em e^e tueine : i ngifni pra keta se 
liis yane. 

19 U fa l'ene yuve me sendet kisat' e Asise : u feler.e yuve 
sume me sendet mfe Zotin' Akyla e^e Priskilla baske me 

20 kTsene Jci asie nde stepT t' atune. CJ fal'ene yuve me sendët 
gi6§ velazenit: pu^ni niani tieterine me tç pu^ine te 
sentenuesime. 

21 Te £al!.uiiite me sendët uëlrue me djrene t'cmc tç PauliL 2iO II. KORIN0IANET I. 

22 Nde rnos daste kus Zotine Iesu-Krist, tëofte malekuem, 

23 Maran-a<9a. Hiri i Zotit t'une Iesu-Kristit /cofte me yu. 

24 Dasunia eme Roftç me g\6e yu ml e Iesu-Kristine. Amen. 

E para (leterç) mhe Kon'nOiançt uëkrue kah Filipppt, (ede 
udergue) me an§ tç Stefanait e Furtunatit e Ahaikut e TimoOeut. LETERA E DUTE E APOSTULIT PAUL 
MBE KORIN0IANET. 

KAPTINA I. II. 

1 Pauli apostuli i Iesu-Kristit, prei dasunimit Perendise, 
etfe velai Timo#eu, mbe kisen' e Perendise lii aste nde 
Korinflç, baske me gitfe sëntenit la yane ndeper gi#' Ahaine: 

2 lnr /cofte mhe yu eJe pdalm prei Perendise Atit t'une, eoe 
prei Zotit Iesu-Krist. 

3 I bekuem tëofte Perendia eoe Ati i Zotit t'une Iesu-Kristit, 

4 Ati i perdelimevet eoe Perendia i las do ngusulimi, la na 
ngusulon mbç l£is do strenglm, lu te mundemi me ngusuluem 
ata /'ci ghidenç mbe Ikis do strengrm, me ane t ati ngusulimit 

5 la ngusulohemi na prei Perendise : sepsë sikurse teproyne 
pesimet' e Kristit mbe në, kestu eoe ngusulimi une tepron 

6 me ane t§ Kristit. EJe nde kemi strçngim, kemi ëtrçngim 
per ngusulimin eoe p§r spçtimine tuei la punohete me ane 
te durimit atune pesimevet la pesoim' eoe na: a nde 
ngusulohemi, ngusulohemi per ngusulimin' eoe per spçtimine 

7 tuei: e^e speresa yone per yu ast' e pa-tundeme: sepsë e 
dime, se sikurse yëni piesetare mbe pesimet, kestu këni me 
Tcenuri eoe mbe ngusullmt. 

8 Sepse s' dueme te yëni te pa-ditun', o velazen, per 
strçngimine t'ane la na gaiti nde AsT, se patem bafe fort 
te rande permbi fulane t'one, kala sa s' na mbeti ma sperese 

9 per me fuem. Por na e muerem permbi vëtehene t'onç II. KORIN0IANET I. 341 

^ukimin' e vdëkçse, la te mos kemi sperese mbe vëtçhen§ 

10 t'onç, por mbe Perçndine la ngal te vdëkunite: ai lu na 
spçtoi prei kaki vdeke tç maoe, ede na speton gi$ç-ni: 

11 mb' atë sperëime se ede ka me na spetuem, kur te na ndimoni 
ede yu baskç tue ufalune per në, lcl te Lahete tç falunç 
nderse per në prei sumç vetçs per hirine Ri uoa mbe në me 
ane t§ sume nierezçve. 

12 Sepsë l'avdimi une astç kui, desmia e ndergëgeyese t'one, 
se e skuem yëtçnç nde ketë bote me zëmere te mitun e te 
ketfië^ete te Perendia, e yo me dituni te misit, por me hTr 

13 te Perendise, eJe ma tëpere te yu. Sepsë nuk' u skrueimç 
yuve te tiera, vets ato ki kendoni, a i ngifni: ede sperey se 

14 këni me i ngofune deri se mbrapeni, sikurse ngofet ede neve 
mbe-n'-ane, se yemi lavdim mbe yu, sikurse ede yu mbe në, 
nde dite tç Zotit Iesu. 

15 EJe mbe ketë speresç desa me arJune te } T u ma pari, ki 

16 te këni hir te dute : ede prei yus te skoy ndeper MakekonT, 
ede per-se-rT prei Makedonise t§ viy te yu, ede prei yus te 

17 pçrsilem nde Iudë. Tue menduem pra ketë, vale mos e 
perdora me te lete? apor sa mendoy, i mendoy mbas misit, 

18 la te yete mbe mue po po, e yo yo? Por Perendia tisfp 
besetar, se fyal'a yone lu nfol' mbe yu, s uba po ede yo . 

19 Sepsë Iesu-Kristi i BTri Perendise ki upredikue nder yu 
prei nes, prei meyet ede prei Silvanit eoe prei Timofleut, 

20 s' uba po e^e yo, por uta po mb' atë. Sepsë gitfe porosTt' 
e Perendise yane mb' atë po, eoe mb' ate amen, per laftin' 

21 e Perçndi*§ per në. EJe Perendia 5.8 tç ai lci na ban t§ 
pa-lueitunç vendit baske me yu mbç Kristine, e lci na lëu 

22 me voy s i tsili na bul'osi, eJe na 6sl kaparin e Spirtit nde 
zemçrat t'ona. 

23 EJe une tfefas per desmitar Perendine nde spTrt t'em, se 

24 per me u kursuera yuve, s' erJa ma nde Korin«9e: yo se kemi 
pustët mbi bë^enç tuei, por yemi ndifmetaret' e gezimit tuei, 
sepsë liindroni nde beset. 342 II. KORIN0IANET II. 

1 KAP. II. EJe gukova ketë me vetehene. t'exe, per'mos 

2 me arJune prap te yu per iJenlm. Sepsë une nde u iJçnofsa 
yuve, e tsili ast' ai la me gezon, vets ai tëi iJeuohete prei 

3 meye ? EJe u skrova yuve ketë, tëi, kur te viy, te mos kemi 
iJenim prei aluneve tëi duhei te kisiem gezim: tue pasunç 
sperese mbe gi£§ yu, se gezimi em aste gezimi yiiei te 

4 gl#eve. Se prei sume strengimi e atsarimi te zemeres' u 
skrova yuve me sume l'ot, yo tëi te iJenohi, por i:i te ngifui 
dasunine tëi kara ma tëpere rnbe yu. 

5 EJe nde past' iJenuem kusi, s' ka iJenuem mue, por mbç- 
n -ane w o e /« iSgnuem, tëi te mos u randoy yuve te gi(9eve: 

6 meyafc a&£ pçr te tiline kui mundiai tëi uba prei se sumëvet: 

7 katëi sa per kundre diihetç ma tëpere t' ia fauii atl t eue ta 
ngusuloni, tëi te mos perpihet' i tili hievi ;prei idenimit tëpere. 

8, 9 Perandai u lutem yuve me i diftuern atl dasuni. Sepse 
peiandai u skrova yuve, per me ngofune provenç tuei, nde- 

10 yëni te ndeguesim mbe te gi0a. EJe atl tëi t' ia fal'ni, ia ftil 
ede unç: sepsë nd§ ia. kam fafun' une ndonianit, kuit-do l£i 
t' ia kemi fal'dne, per yu e bana />ftë, perpara Kristit, pesr 

11 mos me teperuem futëia e Satanait permbi në. Sepse e dime 
se tëis ka nder mend ai. 

12 EJe kur eroa nde TroaJe per me predihtem ungilia' e 
Kristit, e m' uhap hl dere per Zotine, s' pata te praytunç 

13 nde spirt t'em, sepsë nuke geta Titone velane t'em: por si 
u lase sendët atune, dola £ pota ndç Makedoni. 

14- Por fal'emi nderse Perçndise tëi na ban me triomfuem 
kurdo me anç te Kristit, eJe sperfatë mbe kis do vend eren' 

15 e rnire e se ngofemes' ati me an§ tone. Sepsë ër' e mire e 
Kristit yemi na te Perendia mb' ata, Ui spetohen' e^e mb' ata 

16 lu vdirenç: pçr disa na yrmi erç vdeke per vclëkene, e pçr 
disa ere yete per yëtene. EJe tsili asf i zoti per keto punef 

17 Sepse na s' yemi si te sumete la prisinç fyalen' e Perendise, 
por si prei zemerese kç^iëlete, si prei anese Pereudise» 
perpara Perendise flasimç per Krisrioç. . II. KORIN0IANET III. 343 KAPTINA III.— VII. 1 Filoime prap me rakumanduem vëtehene t'one? apor mos 
kemi nevoyç, bikurse disa vet§ 9 per letera rakumandie te yu, 

2 a per l'ëtera rakumandie prei yus? Yu yëni letera yonç, 
s'uuem mbrenda nde zëmerat t'ona, la ngifet' e kendo'iete 

3 prei gi#e niërezis: e^e sperfakeni se yëni l'etera e Kristit 
punuem prei nes, la aste skruem yo me melan, por me 
Spirtiu' e Perendise gale, yo mbe fasa te giirta, por mbe 
fasa te mista te zëmçrese. 

4 Eoe te tile spçrese kemi mbe Perendine me ane te Kristit: 

5 yo se yemi te zotenit' e vetiut me mafe vest ndoni ga porsi 

6 prei vëtehese t'one, por Perendia a&' i zoti per në: ai la 
na baui te zotenite me Ijënune serbetorçt' e ^iatese rë, yo te 
leterese, por te spirtit: sepsë letera vret, por spirti ep yefce. 

7 Por nde Kofte se serbesa e vdëkçse, skruem ede stupune 
nde gurç, uba e lavduesime, kala sa te biyt e Israelit 
s' mundesine me kekurune me su falien' e Moiseut, prei 

8 laftit fakes' ati, la kiste me uprisune, si s' ka me ltenune 

9 ma sume e l'avduesime serbesa e spirr.it? Sepsë nde kofte se 
serbesa e gukimit per dam sLstg l'aft, sume ma tëpere teprpn 

10 ndç l'aft serbesa e dreitenise. Sepsë as ayo 1H Ise e l'avduesime 
s' ul'avdue mbe kçte anç, pçr pune t' atl l'aftit la kapertsën. 

11 Sepse nde koftç se a\o la kiste me uprisune lie e lavduesime, 
sa ma teper o.st' e l'avduesime ayo la mbet. 

12 Tue pasune pra te tile spere^e, flasinç sume me su tsele: 

13 ede yo sikurse Moiseu la vente mbul'ese mbi faket ie vet, 
per mos me kekurune me su te biyt' e Israelit te mhareneii' 

14 e asai la kiste me uprisune. Por mendimet' e atuueve 
uverbuene: sepsë deri diten' e sotsime u mbet ayo mbul'ese 
pa sbufuem mbe te kenduemit te Jiate^e viëtere, la a\o m/tuti'sp 

15 aste prisune prei Kristit. Por deri sot, kur kendohetç Moiseu, 

16 mbul'e-e gindete mhe zëmeret t' atune. Por kur te ]<t^ëhet§ 

17 te Zoti 3 ka me uhëliune mbul'esa. Por Zoti aste Spirti: ede 8U II. KORIN0IANET IV. 

18 ku %.sf$ Spirti i Zotit, atie a^ te lire. Por na te gi#e, 
tue pame porsi nde paslcure l'aftin' e Zotit me fal£e te sbul'ute, 
ndefoime formene mb' atë sembeleture prei l'aftit mbe i'aft, 

v° 

porsi prei Spirtit Zotit. 

1 KAP. IV. Perandai tue pasune ketë serbesç, sikurse uba 

2 perdelrm mbe në, s lodemi. Por mohuem te mpsëfetat' e 
turpeyese, e s ëtsime me dinaken, as s' prisime fyal'en' e 
Perendise me genim, por me te sperfaLremen' e sç vertëtesç 
rakumandoime vëtehene t'onemle kis do ndergftgeye niërezis, 

S perpara Perendise. EJe nde koftç unglli une mbul'uem mb' ata 

4 ki yane te vdiefç : s^se perendia i kesai yete u verboi mendimet' 
atuneve ki s' besoyne, per mos me sbarJune drita e ungTlit 

5 laftit Kristit mb' ata, i tsili aste serl.eletur' e Perendisç. Sepsë 
s' predikoime vëtehene t'one, por ZStine lesu-Krist: eSe 

6 vëtehene t'one sçrbetore per lesune. Sepsë ai Perçndia ki #a 
me ndritune drite prei efçsinet, ai ndriti nde zëmerat t'ona 
per ndritsimin' e se ngofemese l'aftit Perendise nde fake t§ 
Iesu-Kristit. 

7 Eve kemi ketë tfesore'nde ene te bal'tta, per me lcënune 

8 teperitsa e fulnse prei Perendise, eoe yo prei nes: mbe las 

9 do ga strçngohemi, por s vemi te nguste: yemi te ngatefuem, 

10 por s na hikete speresa: ndikemi, por s' yemi te l'ane : yemi 
te hëoune postç, por s' yemi tç vdiefe : kurdo btyeme fe# 
mbe korpt vdeken e Zotit Krist, per me usperfaKune mbe 

11 korpt t'ane eOe yeta e Iesuit. Sepsë na lu foime gi0em ipemi 
mbe vdeke per Kristine, per me usperfa&un' eoe yeta e lesuit 

12 nde mist t'ane te mortsimine. Kaki sa vdeka punohete mbe 

13 në, e yeta mbe yu. EJe tue pasun' atë spirtin' e be?ese, 

14 mbas se skruemese, Besova, perandai fol'a": eda. na besoime, 
perandai flasime : tue dttune, se ai ln ngali Zoiine Iesu, 
ka me na ngalun' eoe neve me ane tç lesuit, eoe ka me na 

15 ndsiefe perpara ati baske me ju. Sepse te gi(5a y&nç peryu: 
ki ai hlri i tëpere te teperoye mbe l'aft tç Perendise per te 

16 falunite nderse te sumevet. Perandai s'loJemi: sepsë ndonese II. KORIN0IANET V. 345 

ai nieriu la astç pçryasta n°s vdTrete, por ai la astç permbrenda 

17 pertçrihete dite per dite. Sepsë ai strengimi une i leti la 
aste per pak here punon per në tepere se tëpçri ni l'aft 

18 tç rantlç te pa-sosunç : sepsë na nuke stTeme sute mb' ato 
la sifene, por mb' ato la nuke slfene: sepse ato la sifenç 
ysine per pak kohç, por ato la nuke sifenç ?/<7^e te pa-sosuna. 

1 KAP. V. — Sepsë e dime se nde upriste stepia yonç e 
bal'tta e kç-ai tende, kemi ticfçrç ndertesç prei Perendise, 

2 ni stepl 1 amç pa dore, tç pa-so<eme nde kilt. Sepsë nde ketë 
tendp na fsaime tue de^eruem te vësime persiper atë stepine 

3 tone la aste prei laeli: ndonese nde patsim vesun' atë, s' kemi 

4 me ugëtune svesune : sepsë na la yemi ndç fiçtë tende, 
fsaime prei se randese : sepsë s' dueme me e svësune, por 
me e vësune persipçr, \u te perterihet' e mortsimeya prei 

5 yëte ? e. EJe ai la na bani gati pçr ketë fare gaye, astç 
G Perçudia, la na oa eJe kaparin' e Spirtit. Tue pasune pra 

zëmere perhere, eoe tue dltune se deri sa rime r.de korp, 

7 yemi l'ark prei Zotit, (sepsë ëtsime me bese, e yo me fake:) 

8 perandai kemi zemere, ede na pçTlten ma tëpere me ltënune 
l'ark prei korpit, e te yemi afer te Zoti. 

9 Et/e perandai perpil'iemi, a tue liënune lark, a tiie kenun' 
afer, te yemi tç pellmesim tek Ai. 

10 Sepsë na te glOe duhete me udukune perpara gukatese 
Krisiit, la te spaguhete gi#e-se-tsili pçr ato pune la yane 
pnnuem prei korpit, a te mire, a te keke, 

11 Tue dltune pra friken' e Zotit, niërezevet ua mbusime 
mëudiene, por te Perçndia yemi te sperfakune: sperey se 

12 ede m(e ndergëgeyet tueya yemi tç sperfakune. Sepse 
s' rakumandoime vëtehene t'one per-se-rl te yu, por u apime 
yuve skak me umburune per në, la te këni Itië f u Qoni 

13 atune la mbufene me fake, e yo me zëmçre. Sepsë a se 
yemi yaste ments, pçr Perendine yenri, a se yemi nder mend, 

14 per yu yemi. Sepsë da«unia e Kristit na strengon: sepse ketë 
e gukoime, se nde vdili ni per te giOe, vale t§ gi^e vdiline : 3i6 II. KORIN0IANET V. VI. 

15 ede vdilc per te gi#ç, lu te mos ioyne ma per vëteben' e 
atune ata la foyne, por per atë la vdilk eoe ungal per ata. 

16 Pçrandai na tse tasti e mlaskendai s' ngofim' askënd mba3 
misit: eoe ndonese ngofme Kristine mbas misit, por tasti 

17 ma s' e ngofimç. Perandai nde fcoftp ndoni mbe Kristine, lui 
aite ndertese e rë : te viëterate skuene, ke ttk ubane te ra 

18 te gi6a. EJe te gi#a yanç prei Perendisç la na palaoi me 
vëtçhen' e atl me ane te Iesu-Kristit, ede na Ja eerbesen/ e 

19palhimit: se Perendia iste mbe Kristine, tue palunem botene 

me vëtçhen' e ati, pa ua ngefun' atuueve fayete: eoe na 

zuni besç per fyaTen' e palaimit. 
£0 Tasti pra l'aimesoime per Kristine, sikurse te u lutei 

Perendia me ane t'one: u iutemi yuve pra jçr Kristinç, 
2! paktohi me Perendine. Sepsë Perçndia bani faytuer pçr në 

atë la s' ngofi fav, la te bahemi dreitenia e Perendi?ç prei ati. 

1 KAP. VI. — Ede si punetore baske me atë u l'utemi yuve 

2 te mos e pritni hirin' e Perendise mbe te kote: (sepsë tfote, 

Nde kohe te pel'tëuesime te ndegova, eoe nde dite te spetimit 
te ndimova:" ke tasti tek aëie kobe e pel'Imesime, ke tasti 

3 tek fUlfç cllt' e spetimit :) askuit s' i apim' as ndcrii skak pçr 

4 mos me ufol'une rer te kelc serbesa yone: por mbe gi&e kis 
rakumandoimo vëtehene tone si serbetoret' e Perendise, nde 

5 sume durim, nde strengime, nde nevoya, nde atsarime, nde te 
rafuna, nde burge, nde te pa-lcindrueme, nde mundime, nde tç 

6pa-f\etuna, nde aginime : me pastrim, me mend, me zemere 
te gane, me te mire, me spirt te sentenuesim, me dasuni 
pa-hipokrisT, me fyal'e te se vertëteve, me fula te Perendise: 

7 me armet e dreitenise ml e te diai9tet e mbe te remaktet: 

8 me laft e pa-nderçnT, me te zane n' goye per te mire, e me 
te zane n' goye per te kelc : porsi genestare, por te vçrtete : 

9 porsi te pa-ngofune, por te ngofune mire: porsi te vdëkune, 
10 por ke te roime : porsi te mundnem, por yo te vrame: porsi te 

liel'muem, por gi(9eni te gezuem : por^i te vobege, por sume vetfi 
bam te pasune : porsi pa- pasune ga, por te gi^a i kemi n dore. II. KORIN0IANET VI. VII. 3*7 

11 Goya yonç utsël mbç yu, o Korintfiane, zcmera yone 

12 usganue. S' këni strçngiin mbç në: por këni strçngim nde 

13 zoivt tueya. Tue spaguem pra rii pçr nl, (porsi mbe diel'mt 
flas,) sganohi eoe yu. 

14 Mos huni mbe ni sgeJe me tç pa-be?et: sepse l<is piese 
ka dreitenia me te strëinlenç? eoe Uis soKçni ka drita me 

15 efesinenç? eJe tëis te Laskuem la Kristi me Belialine? a l£is 
piese ka besçtari me te pa-bësine: ede lus te ndrëKunç ka 

1G tëmpuli i Perendi^e me iJuyt? sepse yu yëni tëmpuli i 
Perendi«§ gale, sikurse <9a Perendia, Se kam me ndënune 
nd^r ata, eJe kam me ëtsuue: eJe kam me lcënune Perendia 

17 i atuneve, eJe ata kane me Kënune populi em." Perandai 

dii'ni prei miedizit atuneve, eJe dahi prei aiunevë\ 6ote 

18 Zoti, eJe mos perkitni ga to ndute": eoe tine kam me u 
pritune permbrenda, ede kam me kenun' at' i yuei, eSe yu 
këui me kënune biyt' e mi ede biyat' e mia\ tfot^ Zoti 
gi#e-pustëtesi. 

1 KAP. VII. — Tue pasunç pra keto te zotueme, o te dasune, 
tete laroimç vëtehene t'onç prei Kis do ndunesine te misit e 
te spirtit, tue punuem seritenl me frike te Perendisç. 

# Na epni vend: askuit s i bam kelc, askënd s' prisem, askuit 

3 s' i muerem ga tëpere. Nuk e #om lete per me u gukuem 
yuve per te kelc: sepse u tfase yuve tse pçrpara, se yëni ndç 
zëmçrat t'ona pçr me vdëkune baske e per me fuem baskç. 

4 Sume zëmerç kemi mbç yu, sumç te mbufune kemi per yu: 
yam pl'ot me ngusulim, kam gezim te ma# mbe gi0e 

V ~ . » 

strengimine tanç. 

5 Sepsë, si ertfme na nde Makedonl, korpi une s' pat ndoni 
te praytunç, por strengohesim per tis do g<i: pçrmbrenda 

6 luftena, per^asta frika. Por Perendia Iki ngusulon te pervutete, 

7 na ngusuloi me te arJunit e Titose: ede yo veteme me te 
arJunit e ati, por ede prei ati ngusulimit lci ungusulue prei 
yus, tue na diftuem maline tuei, vayenç tuei, zëmerenç tuei 

8 te perverutenç per mue: perandai ugçzuese ma tëperç. Sepsë 848 II. KORIN0IANET VII. VIII. 

ndonçse u heTmova yuve me leterene, s pendohem, ndonese 

upenduese: sepsë sof se ayo l'ëtere u hel'moi yuve, ndonese 

9 Jce per pak here. Tasti gezohem, yo se uhel'muete, por se 

uhel'muete nde pendese: sepse uhel'muete mbas Perendise, 

10 per mos me ubame ndoni dam prei nes. Sepsë hel'mimi 
mLas Perçndise biye hi pende c § p§r sp§tim lH s aste p§r me 

11 upenduem: por hefmimi i botesç liye vdek§. Sepsë ke keyo 
punç la upenduete yu mbas Perendise, sa ndsitim bani mbe 
yu! por sd te pergëgune, por sd zemerim, por id frikç, por 
sd mal, por sd zëmere te pervel'ute, por sd spagim! mb§ te 
giOa e difiuete vëtehene tuei se yëni te lurute mbe Içie pun§. 

12 P§randai ndonese u skrova yuve, nuk e bana letë per atë Iki 
bani pa-u<T§, as p§r atë la i uba pa-uo§, por ln te sperfal£et§ 
te yu ai ndsitimi un§ ln kemi per yu perpara Perçndise. 

13 Perandai ungusuluem per ngusulimin§ tuei, eJe sum§ ma 
teper ugezuem per gezimin e Titose, se i upra spirti prei 

14<yus te gi£§ve. Sepsë nd§ umlufova pakez§ tek ai p§r yu, 
s' uturp§nova: por sikurse u folem yuve per te gitfa me t§ 

15vertete, kestu eoe mbufimi un§ uba i vertete te Titoya: ede 
ati i stohete ma teper§ dasunia pçr yu, kur liye nder mend 
ndtgimin§ tuei te gitfeve, se si e pritet atë me frik§ e me 
dritftim. 

16 Gezohem pra, se per lns do punç kam zëmer§ mbe yu. 

KAPTINA VIII. 

1 E^e u diftoy yuve, o velazen, hirin' e Per§ndise \u ast§ 

£ dan§ ml§ kisat te Makedonise: se tep§ritsa e g§ziinit atune, 

kur Uin§ nd§ sum§ provim str§ngimi, ede volezia e atuneve 

3 e 0ela teperoi nd§ paseyet te dorese l'ir§ te atuneve: sepsë 
desmoy per kçte 9 se mbas fulase aiune diftuen§ dasuniminç 

4 prei vetiut: tue na ulutun§ me sum§ te lutun§ lu te mafim§ 
k f te dun§ti e Içie pies§n' e serbësese ln aëtf mb§ sëntenit: 

5 ede lete e hane yo sikurse speruem, por ma par§ (?an§ 
vetehen* e atune mb§ Zotin§, mbasandai ede mb§ në me II, KOBIN0IANET VIII. 349 

6 dasunim te Perendise : kala sa i ul'utem Titose, sikurse e 
pat filuem perpara, kestu ta mbaroye ketë ounetl ede mbe yu. 

7 Por sikurse teproni mbç las do punç, nde bese, e nde fyale, 
e ndç mend, e nde lus do ndsitim, ede nde dasunlt tiiei mbç 

8 në, kçltu te teproni ede nde kete JunetT. Nuk' e <5om l:çte 
me ur^enç, por prei ndsitimit tç tiërevet, tç provoy ede te 

9 kç#iëleten'»e dasunise tuei : sepse e dini hirin' e Zotit t unç 
Iesu-Kristit, se tue kenun' i pasunç, uba i vobëk per yu, 

10 lu te bahi yu te pasune me vobezin e atT. E^e pçr ketë 
u ap yuve kçsile: se keyo aste per te mlrene tuei, ki e 
nluete tse viët yo vets me e bamç, por ec^e me e dasune. 

1 1 Tasti pra mbaroni ede te bamite, se sikurse Titiç me zëmere 
gati per me dasune, kestu. Te.tç yeai ede per me mlaruem 

12 ato lu këni. Sepsë nde aste gati zemera perpara, aste pritune 
me te mire, mbas asai lu ka ndoni, yo mbas asai ki s' ka. 

13 Sepsë nuke due te lëne te tiere te praytun' e yu strengim : 
14-por te hahete si-ni-m mbe kete kohe teperitsa yuei, JH ie 

mhusi te mangunit e atuneve: lu ede teperitsa e atuneve te 

15 mbusi te mangunite tiiei, per me ubame si-ni-m: sikurse 
aste skruem, Ai lu mhelobi te sumene, s' i teperoi ga t ebe 
ai lu mhçlobi te pakçne, s i mengoi gcC\ 

16 Por fal'emi nderse Perendise la ep nde zemere te Tltose 

17 por atë ndsitim per yu: sepsë priti te lutunite: ebe tue 
ndsituem ma tëpere, duel' me dasunl te vet me aroune te yu. 

18 EJe baskç me ate derguem atë velane la nderohete ndeper 

19 gitfe kisat per ungiline: (eoe yo vets kçyo, por ede usgo# 
prei kisas me ubame sol£ mb ube me ketë ounetl la upunue 
prei yus per l'aftin e atl Zoti, eoe p§r me diftuem zëmrçne 

20 tiiei te gatisimene:) tue ufu^une per ketë, la te mos u zaye 
ndoni me goye per te kek per ketë limoeene tç tëperme ki 

21 upunue prei nes: sepsë kemi kuydës per ato la yane te 

22 mira, yo vets perpara Zotit, por eoe perpara niërezis, EJe 
derguem baskç me ata velane t ane, te tsilin' e kemi provuem 
sume here mbe sume pune se ast' i spëite, por tastT aët.§ 

30 350 II. KORIN0IANET IX. 

23 sume ma i spëite per speresen' e maJe Jci Jcd mbç yu. Sa 
per Titone, ai aëte soku em, ede mbe yu ndifmçtar: e sa 
per te tieret velazçnit tane, atd yan apostuyt' e kisavet, 

24 l'aft i Kristit. Diftoni pra mb' ata, ede pçrpara kisavet, si 
aste dasunia yuei, ede te mbufunite tane M kemi per yu. 

KAPTINA IX. 

• 

1 Sa per serbesen e sëntenavet aste tëpere per mue me u 

2 skruem yuve. Sepsë e diy te spëitet' e zëmerese tuei, la per 
atë mbufem mbe Makedonianet, se Abaia uba gati tse viët: 
ede pervelimi i zëmerese tuei u stiu ndëzene sume vëtçve. 

S EJe dergova velazenite, pçr mos me darun' i kote te 
mbufunite t'ane Jci Icemi per yu mbe ketë pme, Iki te yëni 

4 bame gati (sikurse tfosiem.) Druese vinç baske me mue 
Makedoniane, e u gëyne yuve pa bamç gati, turpenohemi 
na (per mos me tfane yu,) nde ketë landrim te mbufunit. 

5 Perandai umenduese se astç nevoye t' u lutem velazenavet, 
]£i te vëne ma pare te yu, e te bayne gati kete bekimin e 
limosenese tuei la patet tfane tse perpara, Iki te yete gati 
kestu si bekim i Timosçngse, e yo si l'akemim. 

6 E$e ketë e Gom, se ai la mbiel me kursim, ka me ko-fe 
ede me kursirn: ede ai la mbiel me dore te bapete, ka me 

7 kofe ede me dore te hapete. Gi#e-se-tsili Ttf api sikurse t' i 
dete zëmera: yo me ioenim, a me strengim: sepsë Perendia 

8 do atë Iki ep me buze per gas. EJe Perendia aët' i fulasim 
me tepruem l£is do bir mbe yu, per me pasune meyaft 
perhere mbe las do gcL, te teproni mbe kis do pune te mire: 

9 (sikurse aste skruem, ' Perdau, u d& te vobëgivet: dreitenia 

10 e ati mbet nde yetçt tç yctçsç". Eae ai la i ep fare ati la 
mbiel, ede buke per te ngrane, ^ast e sumofte farene tuei, 

11 e fitte bimat e dreitenise tuei:) tue ubamç te pasune mbe 
te gi<9a, e mb§ las do ga dore-bapete, Iki ayo punon per në 

12 te falune nderse mbe Perendinç. Sepsë serbesa e kesai pune 
yo vëteme mbus pl'ot nevoyat e sëntenavet, por eJe tep§ron II. KORIN0IANET IX. X. 351 

13 me sume te fal'une nderse te Perçndia, (sepsë tue provuem 
kete serbese, l'avdoynç Perendine pçr ndegimin e se fefuemese 
tuei mbç ungilin e Kristit, ede pçr piesen' e dorese hapete 

14 mb' ata ede mb§ te gitfç,) eoe mbe te lutlmit e atuneve Tci 
VLynç per yu, sepsë kanç sumç mal pçr yu, per atë hirin' 
e Perendise te tëperine IU aste mbç yu. 

15 Por hir Roftç mbe Perendine per dunetin e ati la 
s diftohete me goye, 

KAPTINA X.— XIII. 

1 EJe une vete Pauli u l'utem yuve per butesinen' eJe per 
ambl'esinen' e Kristit, se fatëe mbe fal£e yam i pçrvutç ndçr 

2 yu, e per s§ largut kam zëm§re mbe yu : eoe u lutem yuve, 
kur t§ viy, te mos mar zëmere me atë sperësene la mendoy 
me kutsuem kundre disave la na vën' orë sikurse etsime 

S mbas misit. Sepsë ndonese ëtsime mbas misit, por s' baime, 

4 l'ufte mbas misit. Sepsë armet' e l'uftit t'une nuke y&n$ te 
misit, por te forta me Perendine per me fezuem kastela: 

5 sepsë fezoime mendime, ede las do ga te nalte ki ngnhete 
siper kundre se ngofemesç Perendise, ede baimç rop las do 

6 mendim per ndegimin e Kristit: ede yemi gati per me 
mafe spagim per liis do pa-ndegim, kur te yete mbusune 
ndegimi yuei. 

7 Sifni ato M dickene per fatëe: nde paste kusi sperese, mle 
vetevëtehene se ast' i Kristit, leta mendoye ketë per-se-ri 
prei vetevëtehese, se sikurse ai Zst i Kristit, kestu ede na 

8 yemi tç Kristit. Sepsë e^e nde u l'avdofsa pakezç ma tëpere 
per pustëtine t'ane, la na ^a Zoti per te ndertuemite, e yo 

9 per te fezuemite tuei, s' kam me uturpenuem : la te mos 
10 dukem se due me u stime yuve frikene me letera. Sepse 

leterate, tfote, ndoni, se y&nç te randa ede te forta: por te 

dal'unite perpara me korp asY i dobe, ede fyal'a s' veyën ga. 

111 tili nieri l'eta mendoye kete, se t' atile la yemi mbe fyal'çt 

me l'ëtera per se l'argn, te k§tile yemi ede mbe punet p§r se II. KORIN0IANET X. XI. 

12 ngati. Sepsë s' kutsoime te ngëfime, a te vërae ni me rii 
vëtehene t'one me disa vete ln rakumandoyne vetevëtehene: 
por ata vete, tue matune vetevëtehene me vetevetehene, ede 

13 tue vume vetevëtehene me vetevëtehene s' mafine vest. Por 
na s' kemi me umbufune per ato la s matene, por mbas 
mateyes ati fëgulit la dau Perendia mbe në, mateye ln tç 

14 mbçfime ede deri te yu. Sepse s e strim tëperç vëtçbiene 
t one, sikurse s' ua mbelTm: sepsë ede deri te yu e mbenm 

15 me ane te ungilit Kristit. ~E3e s' mbufemi per ato lii s' matene, 
per mundimet e hueya, por kemi sperese, se, tue ustuem 
besa yuei, kemi me umaJenuem mbe yu per se tëperi mbas 

16 fëgulit t'ane: lii te ungilezoim' ede mb' ata vende 7U ywn§ 
pertey yus, yo te mbufemi per ato lk\ yane gati nde fegule 

17 te huey. EJe ai Iki te mbufete, l'ete mbufete mbe Zotine. 

18 Sepsë s ast' i provuesim ai ln rakumandon vetevëtehene, por 
ai la e rakumandon Zoti. 

1 KAP. XI. — Makare te duroni pakeze mafine t'eme : por 

2 ede me duroni. Sepse kam zmir mle yu me zmir Perendie : 
sepsë u feyova yuve me ni biif \n te u ndsier perpara Kristit 

3 virginese te pastre= Por kam frike druese, sikurse garpeni 
geneu Evene me dinakerln' e vet, kestu ka me uprisune 
mëndia yuei prei zëmerese mitune ki heni mbe Kristine. 

4 Sepsë ai ln viën, nde u predikofte ni tieter Krist, 1H s' e kemi 
predikuem, a mefni ni tieter spirt, 1H s' e këni mafe, a ni 
tieter ungil 1H s' e keni pritune, mire dot' e duroisit' ate. 

5 Por mendohem se s' mbes mbrapa mbe ndoni pune prei 

6 apostuys meoëy. ^Ede ndonese yam nieri i trase mbe fyal'et, 
por yo ede mbe mend : por mbç lus do fare pune usperfalfçm 

7 mbe yu. Apor bana fay tue ulune vëtehene t'eme ]£i te 
nal'tohi yu, sepsë ungilezuem ungilin' e Perendise ^uneti te 

8 yu? Te tiera kisa i ropa, sepse mora page pçr me bame 

9 pilnene tiiei: ede kur liese ngat yus, e pata te mangune, 
s randova askënd : sepsë tç mangunite t'em e mbusne 
velazenite lii er^ne prei Makedonise: ede mbe kis do punç e II. KORIN0IANET XI. 353 

riieita vëtçhene t'cme, eue kam me e rueitune, per mos me 
10 ubame bafe te yu. E verteta e Kristit aste tek une, se s' ka 

me m umbulune goya per ketë te mbufune mbe venclet te 
11, 12 Ahaisç. Perse? sepsë s' u due yuve? Perendia e di. Por 

atë la bay, ede gi$ç-hi kam me e bame, per me premç skakun' 

e atuneve la duene skak: la' te gindene sikurse na mb' atë 

punç Iki mbufene. 

13 Sepsë te tilete nieres y&n apostuy fënesa, punçtore gçiiestare, 

14 ndefuem formene mb apostuy te Kristit. EJe s' aste per me 
umerekuluem: sepsë ai Satanai ndefon formene mb' engule 

15 drite. S aste pune maJe pra, nde nclefofsine formen' ede 
punetoret e ati mbe punetore dreitenie, te tsilevet e mbrapena 
ka me kënune mbas vëperas atune. 

16 Prap #om, Askusi mos me mafi per te mafe : por nde 
mos, pak se paku me pritni si te mafe, per me umbufun' 

17 ede une. ni grime. Atë ki fl'as, nuk' e flas mbas Zotit, por 

18 si i mafe, nde ketë pune te mbufunit. Sepsë sume vete 

19 mbufene mbas misit, kam me umbufun' ede une. Sepsë tue 

20 lcënune yu te mentsim, duioni me t' ambl'e t§ mafete : sepsë 
duroni, nde u bafte yuve kusi serbetore, nde u hangert kusi, 
nde u mafte kusi te tiieyate, nde umbaite me te ma# kusi, 

21 nde u fafte yuve fakene kusi. Per pa-ndereni #om ketë, sikurse 
isim te dobe: por mbe las do punç nde kutsoftç kusi, (ligeroy 

22 si i mafe,) kutsoy ede une. Hebrey yane? ede une : Israelite 
yane? eoe une: far' e Abrahamit yane? eoe une: serbetoret 

23 e Kristit yane? (flas yaste ments,) ma teper' une : mbe ma 
tëpere mundime, mbe plage fort ma sume, nde burge ma 

24 tëperç, sume here mbe vdeke : prei Iudeys pese here mora 

25 kater-^ëte plagç pa ni : tri liere ufafa me skop, lii liere 
ufafa me gure, tri here umbuta nde dët, ni nat' e rii dite 

26 kam bame nde fund te dëtit: sume here nd' uJe, nde fezike 
l'umnas, nde fezilEe viëoçsas, nde fezike prei flsit t'em, nde 
fezike prei kombes, nde fezike ndç kritët, nde fezike nd'e 
skretine, nde fezPie nde dët, nde fezilie nd§r velazçn fënçsa: 354 II. KORIN0IANET XI. XII. 

27 nde. mundim. e nd§ fedige, sume here nde te pa-fyëtuna, 
nde uni e nde het, sume here nde aginime, nde te ftofet e 

28 nde te svësune. Pervëts te peryastemevet, ayo U:i astç vume 

29 permbi mue perdite, kuydesi i kisavet. Kus ast' i dofce, e 
une s' yam i dobe? kus skandal'izohete, e unç s' digem? 

30 Nde duhete me umbufune, kam me umbufune per ato 

31 punçt' e dobesinese s'eme. Perendia ede Ati i Zotit t'une 
lesu-Kristit, i tsili ast' i bekuem nde yetet tç, yëtevet, e di se 

32 s fëy. Nde Damaske i pari kombit i mberetit Aret§ ruente 

33 fef Imtetin' e Damaskanevet, sepsë donte me m§ zane : ede 
uvarse nde sporte prei ni para#iri prei murit, ede spçtova 
prei duers ati. 

1 KAP. XII.— -Te mbufem per te vertete s'me biye mire: 
sepsë kam me arJune nde te pame dndefas e ndç te sbulueme 
te Zotit. 

2 Diy ni nieri mbe Kristine para du-mbe-^ëte viëts, (a se 
me korp, s' e diy : a se yaste korpit, s' e diy: Perçndia e di:) 
se kui nieri ufembue deri mbe te tretinç kiel, eJe e diy te 

3 tiline nieri, (a se me korp, a se yaste korpit, s' e diy: 

4 Perendia e di:) se ufembue nde paradis, ede ndegoi fyal'e te 
pa-fol'una me goyç, te tsilate s' miindete me ia fol'une nieriut. 

5 Per ketë nieri kam me umbuf une : por per vëtehenç t'eme 

6 s' kam me umbufune: vets per dobesinat e mia. Sepsë nde 
patsa me umbufune, s' dote yemi i mafe: sepsë feam me 
£ane te vertëtene : por f u^em, mos kuitoye kusi p§r mue ma 
tëp§re prei asai l£i me sef, a ma, tepçrç prei asai ]ii ndegon 
prei meye. 

7 Ede la te mbahem mbe te rna# per te sbuluemet, m' uoa 
ni hël nde mist, ënguli Satan lu te me binte me suplaka, 

8 Ja te mos mbahem mle te ma#. Per ketë tii here i uluta 

9 Zotit, lu te l'argohete prei meye : eoe me #a, Meyaft a^Vp 
hiri em per tui : sepse fuliia eme mbarohete nde dobçsine. 
Me gçzim te mai? pra kam me umbufune ma tëp§re per 

10 dobesinat e mia, lii te fiy§ tek une fulaa e Kristit. Perandai II. KORIN0IANET XII. XIII. 355 

mç ka anda dobesina, te same, nevoya, te ndiekuna, strengime 
per Krlstine: sepsë kur yam i dobe, ateberç yam i forte. 

11 Ubas' i mafe tue umbiifune: yu mç strenguete : sepsë 
dubei une me urakumanduem prei yus, sepse mbe ni ga 
s' mbeta mbrapa prei ma te medëyvet apostuy, ndonçse 
s yam ga. 

12 Seiiet' e apostulit upunuene nder yu me Ikis do durlm, 

13 me sene e me merekulia e me fukia. Sepsë mbe kis pune 
mbetet poste prei kisavet tiera, pervëts se une vete nuk' 
ubase baie yuve: ma fal'ni ketë pune pa ude. 

14 Ke e treta bere te yani gati per me arJune te yu, e nuke 
due me ubame fcafe yuve: sepsë s' kerkoy te tueyate, por 
yuve: sepsë dielmte s' kane deture me mbeleJune ga per 

15 perint, por perinte per diël'mt. Por une kam me prisune 
me gezim te ma^, ede kam me uprisune per spirtçnat tuei: 

16 ndonese tue u dasune yuve ma tëpere, dunem ma pak. Por 
l'ete yete kçfti, une s' ubase bafe yuve, por si dinak Iki kese, 

17 u zuna yuve me genim. Mos l'akemova ga prei yus me ane 

18 te ndonianit prei atuneve ln dergova te yu? I ul'uta Titose, 
ede baske me atë dergova velane: mos l'akemoi ga prei yus 
Titua? nuk' etsem na me atl splrt? nuk' etsem na me 
ato gurma? 

19 Per-se-rl u duketç se u apime fyal'e yuve? fl'asime perpara 
Perendise mbe Kristine: e^e te gitfa i baim\ o te dasune, 

20 per te ndertuemit tiiei. Sepsë kam frike, druese kur te viy, 
nuk' u gëy yuve asis ln due, ede yu s' me gëni asi ki doni: 
druese yane ndzr yu tëarta, zmire, zemerime, te zana, te 
perfol'una kel£, pistelime, te mbaituna me te raa^, te perzieme, 

31 Druese per-se-rl kur te viy te yu, ka me me peivume 
Perendia, ede kam me lame vaye per sume vete prei atuneve 
la kane feyuem perpara, ede s' upenduene p§r puganesinen' 
e per kurvenln' e per ndunçsinene lu punuene. 
1 KAP. XIII— E treta bere aitp keyo 1H viy te yu : "ikis 
do fyal'e ka me Kindruem mbe goye du desmitareve a treve". 356 II. K0EIN8IANET XIII. 

2 U tfase yuve ma pari, ede po u #om ma pari, porsikur me 
liëaune ngat te dutene here, eoe tasti ln yam lark u skruey 
atuneve la kane feyuem perpara, ede gi#e te tiërevet, se nde 

3 ar<9sa per-se-rl, s' kam me ukursuem: sepsë kerkoni provimin' 
e atl Kristit ln flet me ane t'eme, i tsili s' ast' i dobe mle 

4 yu, por ast i forte nder yu. Sepsë ndonese ukruliezue prei 
dobesinese, por fon prei fulnse Perendise: sepsë ede na yemi 
te dobe mb' atë, por kemi me fuem baske me atë mbe yu 

5 prei fulHse Pereiidise. Sikoni vëtehene tuei, nde yëni nde 
beset : provoni vëtehene tuei: apor s' e ngifni vëtehene tuei 
se Iesu-Kristi aste nder yu ? vets nde Kofsi te pa-provuesim. 

6 Eoe sperey • se këni me e ngofune, se na s yemi tç pa- 
provuesim, por ln te bani yu te nnrene, e na te yemi te 

7 pa-provuesim. E'le i l'utem Perendise la te mos bani ndoni ga 
te kelie: yo la te diikemi na te provuesim, por la te bani 

8 yu te mirene, e na te yemi porsi te pa-proviiesim. Sepsë 
s' mundemi me bame ga kundre se vçrtetese, por per te vertëtene. 

9 Sepsë gezohemi kur na yemi te dobe, e yu yëni te forte: 
eje per ketë lutemi, do me Oane, per te kuluemit tuei. 

10 Perandai skriiey keto, kur yam l'ark, la te mos u za me te 
kel£, kur te yemi ngat, rnbas ati pustetit lii me ka ^an§ 
Zoti, per te ndertuem, e yo per te piisune. 

11 Gezohi pra, o velazen, Lahi te kulute, ngusulolii, kini ni 
mend, kini paktim : eoe Perendia i dasunise eoe i palhimit 

12 ka me liënune baske me yu. Persendetni liiani tiëterine me 
te putferne te seiiteniiesime : u fal'ene yuve me sendët giOe 
sëiitenite. 

13 Hiri i Zotit Iesu-Krist, eae dasunia e Perendise, eJe 
solfenia e Spirtit Sent Icofte baske me gi#e yu. Amen. 

(Letera) e dut§ r.xbe KorinOianet vJkrue Jcah Fili'ppei e 
Makedonise, (ede udergue) me an§ te Titos' e te Lulcesç. 357 

LËTERA E APOSTULIT PAUL 
MBE GALATIANET. 

KAPTINA I. II. 

1 Pauli apostuli, (yo prei nierezis, as me ane te ndoni nieriu, 
por me ane te Iesu-Kristit, ede Perçndise Atit la ngali atë 

2 prei se vdëkunis,) ede gi#e velazenite la yanç baske me mue, 

3 mle kisat te Galatise : hir Roftg mbe yu e^e paktim prei 

4 Perendise Atit, ede prei Zotit t'une Iesu-Kristit, la Ja 
vetçvëtehene per fayet t'ona, l£i tç na spetoye prei kçsai yete 
te kelie te sotsime, mbas dasunimit Perendise e^e Atit tune: 

5 mb atë Tcnftç l'afti nde yetet te yëtevet. 

6 Merekulohem se kala spëit l'ëni atë la u tfifi yuve nde hir 

7 te Kristit, e skoni mbas tieter' ungili : i tsili s astç tiëtere : 
por vane disa vcte la u perzieyne yuve, eoe diiene me ketfuem 

8 permhus ungilin e Kristit. Por ede na nde K'ffsim, a ëngule 
prei laeli, me u predikuem yuve ni tieter' ungil, pervëts ati 

9 ungilit la u predikuem yuve, l£ofte malekuem. Sikurse #am 
ma pari, e^e tasti prap t9om, nde u predikofte ndorii nieri 
ni tieter ungil, pervëts ati la këni mafe, Kofte malekuem. 

10 Sepsë tasti niërçzevet u mbus mëndien' ui:e, apor Perendisç? 
apor kerkoy te pel'l£ehem te niërezit? sepsë nde pel'lcëhese 
ma te niërezit, s dote isiem serbetori i Kristit. 

1 1 Por u bay me ditun', o vetazen, se ungili la upredikue 

12 prei meyet s' aste mbas nieriut: sepse as une s' e mora prei 
nieriut, as e mçsova prei nieriut 3 por prei se sbuluemese 

13 lesu-Kristit. Sepsë yu e keni ndeguem se si bihese nihere 
nde Iudaisme, se fort tëpere ndilaem kisen' e Perendise, eoe 

14 e fenoyem atë : eoe skoisiem mbare nde Iudaisme ma tëpere 
se sume mosataret e mi nde komp t'em, sepsë isiem ma 
tëpere zeletar p«r porosit Iki kisine lanç perint e mi. 

15 Por kur i upel'kue Perendise la me dau vets tse prei 

16 barkut amese s'eme, ede me ^ifi me ane te hirit vet, per me 358 GANATIANET I. II. 

sbuTuem Blrin' e vet tek un§, la t§ ungilezoy atë nd§r 

17 kombet, perniher§ s' mora kesil§ prei misit e prei gakut, as 
s hipa nde Ierusalem tek apostuyt Iki ltën§ para meyet, por 
skova nd' Arabl, ede per-se-rl uk§tfuese nde Damaskç. 

18 Mbasandai mbas tre viëts bipa nde Ierusalem me pame 

19 Piëtrine: ede mbeta per-an atl pëse-mbe-Jëte ditt, ede s' pase 

20 tietçre prei apostuys, vetse Iakobine t§ velan' e Zotit. EJe 
sa u skriiey yuve, Ike te po ?\efey perpara Perendise, se 

21 s' fëy. Mbasandai erJa nde vendet te Syrise e te Kilikise : 

22 ede nuk' Isiem ngofunç me fa&e me kisat e Iudes§ lci yane 

23 mbe Kristine : por vets Isine tue ndeguem, se ai la na nditëte 
24* nihere, tasti po ungilçzon atë bësene la fenonte iiiher§. EJe 

lavdoisine Perçndine p§r punet t'eme. 

1 KAP. II. — Mbasandai mbas du-mbe-Jët§ viëts per-se-rl 
hipa nde Ierusalem baske me Barnabenç, si mora me vëtehe 

2 ede Titone. EJe hipa me te sbulueme prei Perendise, ede u 
diftova atune ate ungilinç la predikoy nder kombet, por ma 
tepere nder ata la dukesine ma te ndëresim, druese mos 

S etsiy, a etsa, mbe te kote. Por as Titua la l£e baske me mue, 

4 ndonese iste Grek, s' ustrengue me ufe#-pren?§. Por vçlazen- 
fënesite futune viëtfaze, la ata hune psëfaze me vum' orë te 
liretç t'cn§ la kemi mbe Iesu-Kristine, per me na bame 

5 serbetore. Atuneve as per ril ore s' u ulem kruete me u 

6 ndeguem, la te mbesi te yu e verteta e ungilit. Por per ata 
la u dukei se di las yane, si do la t' lsine, s' kam kuydës as 

7 pak: Perendia s vë orë nde fal£e te nieriut: sepse ata la u 
dukei se di Icië yane, nuke stuene ga tek une: por kundre 
k§sai, kur pane se m' uzu bes§ me m' noane ungili i pa-fe#- 

8 prëseyese, porsi Pietrit i vdd unglli i fe#-prëseyese: (sepsë 
ai la veperoi mbe Piëtrine la ta dergoyç te t§ fe<?-premit, 

9 veperoi ede mbe mue tç me dergoye te kombet.) EJe si ngofne 
hirine la m' U(5a, Iakobi e Kefai e Gionni, ata la dukesine 
se lsine stula, me (^ane mue ede Barnabese duert' e diatfta 
per sen te solcenise, la na tç, vemi nder kombet, e ata ndçr GALATIANET II. III. 359 

10 te ie#-premit. Vetse na porositnç te kuitoime te vobegitç: 
ede kçtë punç ndsitova me e bame. 

1 1 EJe kur er di Pietri nde Antiohi, i dol'a kundrç mbala- 

12 fatëe, sepsë iste per t§ lcartuem : sepsë pa arJunç disa vetç 
prei Iakobit, hante baske me kombet: por kur ertfne, tçrhiËëi 
ede dante vets vetevëtehene, sepsë kiste frike ata ki Isinç 

13 prei ietf-prësçyese. EJe baske me atë uterholsnç vetseJe Iudeyt' 
e tiere : kala sa eoe Barnaba uterholi nde hipokrisi t' atuneve. 

14 Por kur pas' une, se s' ëtsine drëitç nde te vertetet t ungilit, 
i tfase Pietrit perpara te glflçve, Nde. liofte se ti, tue kënune 
Iudë, ion po.rsi kombete, e yo porsi Iudëytç, persë ngut 

15kombet§ me iuem porsi Iudëyte? Na Jci yemi prei naturet 

16 Iudey, e yo prei kombes faytore, tue ditune se s' del' i drëite 
nieriu prei punes Hgese, vets me ane te bësesç Iesu-Kristit : 
e^e na i besuem Iesu-Kristit, la te dalime te drëite prei 
bësese Kristit, e yo prei punes ligese: sepsë as ndoni korp 

17 s' ka me dal'un' i drëite prei punes ilge>e. Por nd§ l£oft§ se 
tue kerkuem te dal'ime te drëite mbe Krlstine, ugetem ede 
faytore, vale Kristi Tcënçlxa punetuer i fayit? Kofte l'ark. 

18 Sepsë nde nclertofsa per-se-ri ato ki prisa, bay vet§hene 

19 t'eme porosi-prises. Sepsë une me an§ te l'Igese vdika nde 

20 l'ige, la te ioy mbe Perendine. Ukrulezuese baske me Kristine: 
eoe un§ ma s' ioy, por Kristi ion mbe mue: ede ayo la ioy 
une tastl nde mist, ioy nde bese te Birit Perendise, i tsili 

21 me desi, eJe da, nder duer vetevëtehene p§r mue. Nuk' e 
he# poste hirin' e Perendise : sepsë nde l£ofte ndreitenia me 
ane te l'igese, vale Kristi vdili kot. 

KAPTINA III. IV. 

1 O te mare Galatiane, kus u muer mbe su, per mos me 
ublntune mbe te vertëtene, la perpara sus tuei lesu-Kristi 

2 Ike skruem nder yu i krul^çzuem? Vetse kçtë due me mare 
vest prei yus, Prei punes l'iges' e muerte Spirtinç, a prei se 

S ndçguemese bësese? Kala te maie yëni? e flluete me spirt, 360 GALATIANET III. 

4 tasti e mbaroni me mis? Kot pesuete kala pune: nde Ikofte 

5 se vëteme kot. Ai pra &i u ep yuve Spirtine, ede veperon 
fulaa nder yu, prei punes liges' i b^n keto, a prei se 
ndegiiemese bësçse? 

6 Sikurse Abrabami i besoi Perendise, ede i unumerue per 

7 dreiteni". Dinia pra, se ata Iki yainç prei bësese, keta yane 

8 te biyt' e Abraliamit. EJe skrona tue pame tse perpara, se 
Perendia ndsier kombete te drëite prei bësese, i Ja za 
Abrahamit tse. perpara, Se gi#e kombete kane me ubekuem 

9 mbe tui". Perandai ata Jci ysiuç prei bësese kane me ubekuem 
baske me besetarin' Abraham. 

10 Sepsë ata la yane prei punes l'igese, yane. ndçne maleldm: 
sepsë aste skruem, I malekuem dste tsili-do la s' landron 
mbe gi#' ato la yane skruem nde liler te ligese, per me i 

1 1 bam' ato' . E'le se askusi s' del' i drëite me ane t§ l'igese 
perpara Perendise, dste sperfal^une : sepsë i drëiti ka me 

12 ruem prei bësese': ede liga s' aste prei bësese: por ai nieri 

13 la ban ato, ka me ruem prei atuneve". Kristi na sperbl'eu 
prei malekimit Hgese, mbassi uba malekim per në. (Sepsë 
aste skruem, I malekuem aste tsili-do Ki virete mbi drut'".) 

14 Ki te viye bekimi Abraliamit nder kombet me ane te Iesu- 
Kristit, la te marine te zotiiemen' e Spirtit me ane te besese. 

15 O velazen, si nieri flas, por ede oiaten' e nieriut la ast§ 

16 liJune, askusi s' e \\e& poste, a ston ga mb' atS. EJe te 
zotiiemet i ufol'ne Abraliamit e^e fares' atl: nuke #ote, E^e 
faravet, si per sume, por si per lii, JLde farese s'ate' , la 

17 aste Kristi. Eae ketë e #om, se ^iatene la l£e 1'iJune tse 
perpara prei Perendise mbe Kristine, l'iga la tëe mbas kater 
land e tri-Jëte viëts nuk' e he0 poste, per me prisune te 

18 zotiiemene. Sepse nde ftofte trasigimi prei l'igese, nuk' aste 
ma prei se zotiiemese: por Perendia ia fal'i kete Abrahamit 
me ane te zotuemese. 

19 Persë vod pra l'iga? Uvu. per pune te kapertsuemese 
porosivet, deri sa te vinte ayo fara la i lie zotuem, la Ike GALATIANET III. IV. 361 

20 urJenuem prei ënguys n dore laimesi. EJe laimçsi s' ast' i 
liianit vetçme: por Perçndia astç ni. 

21 Liga pra fienela kundrç tç zotuemevet Perendise? Kofte 
lark! sepsë ndç iste oan§ l'igç lk.\ mundei me Jane yetç, 
atçherç dreitenia kiste me liënunç per te vertete prei l'igese: 

22 por skroiia i mbuli baske tç gitfa ndçne fayine, ki t' u ëpete 

23 te zotuemite prei bësese Iesu-Kristit atuneve la besoyne. Eae 
para se te, vinte Lesa, ruhesim ndenç l'ige, mlulune mbrenda 

24 nd' ate bese la kiste per me usbul'uem. Perandai l'iga Ike 
miestri une mbe Kristine, lu te dil'im te drëite prei bësese : 

25 por si erJi besa, s' yemi ma ndçne miester. 

26 Sepsë te. git9e yëni te bi} r t' e Perendise me ane te bësesç 

27 fci astç mbe Iesu-Kristine: sepsë sa yëni pagezuem mbç 

28 Kristine, keni vësune Kristine. Nuk' aste ma, ludë, as Grek: 
nuk astç ma, sçrbetuer, as i l'ire: nuk ast§ wa maskul' e 

29 femene : ?epsë yu tç git9ç yëni rii mlç Iesu-Kristinç. Eoe 
nde ltofsi yu te Kristit, valç yëni fara e Abrabamit, ede 
trasigimtare mbas tç zotuemese. 

1 KAP. IV. — EJe tfom, Sa kohe trasigimtari aste fosiie, . 

2 s' dan prei serbetorit, ndonese ast i zoti te gi#ave : por aste 
ndene kuydestare e ndenç guvernore, deri mb' atë kohe la 

3 ast' uroenuem prei te atit. Kestu ede na, kur isim fosiie, isim 

4 bame serbetore nden' el'ementat tç botçsç? por kur erJi te 
mbusunit e kohese, Perendia dergoi Birin' e vet, ki leu prei 

5 gruese, eoe \u lcë ndene l'ige: ki te sperbleye ata M Uinç 

6 ndene l'ige, lu te mai'ine birenm' e zan§. EJe sepsë yëni biy^ 
Perendia dergoi Spirtin' e Birit vet nde zëmerat tiieya, Ki 

7 ^efët, Abba, o Ate. Perandai s' yë ma serbetuer, por bir: 
eoe nde Jcofi bir, yë eoe trasigimtar i Perendise me ane 
te Kristit. 

S Por atçhere, mbassi s' ngifsite Perendine, u serbuet' atune 

9 perendinave ki s' yane prei naturet. Por tasti, mbassi ngofet 

Perendine, e me {i&nç ma mire ungofet prei Perçndirç, si 

kei9ehi per-sç-ri mbe te dobat ede te vobegat el'ementa, lci 

31 862 GALATIANET IV. 

10 doni me u punuem atuneve per-s§-ri si perpara? Vlni orë 

1 1 ditt, e muey, e koh§na, e vietna. Kam frikç per yu, druese 
mos umundues§ kot per ju. 

\2 Bahi porsi un§, sepsë ede une yam porsi yu, o velazen, u 

13 Tutem yuve: s' m§ këni bam§ ndoni ga t§ kefëe. EJe e dini 

14 se ma pari ungilçzova te yu me dob§sine misi: ede ngaseyenç 
t'eme la iste nde mis t'em s' e bate per asga, as s e hoJ§t 

15 tëy, por m§ pritet si ëngul§ Per§ndie, si Iesu-Kristinç. Tsila 
pra iste Tumenia yuei? Sepsë desmoy p§r yu, se nde mundei, 

16 dot§ ndsiritç sut§ tuei, e t§ m i Ipite mue. Anemiku yuei 
ubasç pra, se #om te v§rtëtene? 

17 Diftoyne zëmere te pervçTute te yu, por yo te mire, por 
duene me u mbulun§ yaste yuve, Iki t§ këni zëmerç t§ 

18 pervçTute p§r ata. Por aste mire me pasunç zëmer§ t§ p§rv§Tut§ 
perhere mbe te mir§nç, ede yo vëtçme kur te yemi afer yus. 

19 Diel'mtfit' e mi, per-se-ri kam te dimtuna barku p§r yu, deri 

20 sa te bahete nd§ form§t tuei Kristi: ede doisiem me lsenun' 
af§r yus tasti, ede me ndefuem zanin§ t em : sepsë vras 
mëndiene per yu. 

21 Pa me 0oni, yu Iki doni me tëënunç ndenç Tige, a s' nd§goni 

22 Tlgen§? Sepsë ast§ skruem, se Abrahami pat du biy: ni prei 

23 serbetores§, e ni prei se Tir§s§: por ai M pat leme prei 
s§rbetorese, Teu mbas misit: e ai Tci pat leme prei se Iir§se, 

21e leu me ane te zotuemes§. Keto punç yan§ t§ allegorisuna : 
sepsë ato yan§ du Jiatat§: niana prei maTit Sinait, l£i puel 

25 p§r serbeture, e tsila ast' Agara: (sepsë Agara ast§ mali i 
Sinait nd§ Arabl, e ast§ sinini me Ierusalem§n' e sotsime: 

26 ede ast§ nd§ serbeture bask§ me diëTmt e vet.) Por Ieruselem' 
21 e naTte ast' e Tira, e tsila ast§ ama e gi#e neve. Sepsë 

ast§ skruem, Gezohu, ti o sterpe l£i s' piel, ndsir za e bertit, 
ti lu nuke kë t§ Jimtuna barku : sepsë diëTmt' e skretin§se 

28 y\ne ma sum§ se dielmC e asai Ki ka buf". EJe na, o velazen, 

29 yemi diëTmt' e se zotuemese, sikurse Isaaku. Por sikurse 
at§her§ ai la Teu mbas misit, nditëte atë Jzi histe lemç mbas GALATIANET V. 363 

30 spirtit, kestu ast' ede tasti. Por Ins tfote skrona? "Ndsir 
yastç serbetoren ede birin e asai: sepsë i biri sçrbesorese 
s' ka me març trasigim baske me t§ birin' e se Tirese. 

31 Pra, o velazen, nuke yemi biyt' e serbçtorese, por te 
s§ lirese. 

KAPTINA V. 

1 Kindroni pra nd' ate te l'irçtç Iki na ftroi Kristi, ede mos 
huni per-se-ri nde sgeJe t§ serbeturese. 

2 Ke une. Pauli po u 0om yuve, se nde, ufetf-prefsi, Kristi 

3 s' u veyën asga. EJe ap desmi per-se-ri mbe ltis do nieri 
Ki aste, fe#-preme, se astç detuer me mbaitune git9§ frgene. 

4Udatç prei Kristit, yu Iki dil'ni tç drëite me ane te l'igese: 

5 rate postç prei hirit. Sepsë na me anç tç Spirtit prësimç 

6 per speresen' e se Krese prei bësese. Sepsë mbe Iesu-Kristin' 
as fe#-prëseya ka ndonT fuln, as pa-fe<9-prëseya, por Lesa 
Iki veperon me ane tç dasunisç. 

7 Etsite mirç: kus u permbaiti yuve per mos me ubindune 

8 mbe te vertëtene? Keta te bindune nuk' astç prei ati la u 

9 #efët yuve. Pakeze brilme mbrum gitfe te mbmmunite. 

10 Une kam speresç mbe yu me ane te Zotit, se s' dote këni 
nder mend tiëtçre ga: por ai Iki u pçrzien yuve kame bartune. 

11 gukimine, tsili-do me Kënure, Ede un', o velazen, nde 
predikofsa ede ma fe#-prëseye, pçrsë ndi&em ma? val utsart 

12 skanduli i kruliit. Marare te keputesinç tsopas ata Iki u 
pçrzieyne yuve? 

13 Sepsë yu f o velazen, utfefitet mbe te Iirçte: vetse mos e 
bani te firetç per skak te misit, por me ane t§ dasunisç i 

14 serbeni riiani tiëtçrit. Sepsë gi#§ l'iga mbusetç me m fyalç, 
nde ketl, T§ duese te afçrine tand si vëtehene tande". 

15 Por nde kapsofsi e ndç hangersi niani tiëtçrinç, sikoni mos 
hupni niani prei tiëterit. 

16 0om pra, Etseni mbas spirtit, ede mos i bani desçrimine 

17 misit. Sepsë misi deseron kundre spirtit, e spirti kundre misit: 361 GALATIANET V. VI. 

ede keto yanç kundre niana tieter§s§, perandai mos bani ato 
il8 ln doni. Por nd' ëtseni mbas spirtit, s yeni nden§ lig§. 

19 EJe punet' e misit yan§ t§ sperfatëuna, te tsilate yane 

20 fornikT, kurvenT, puganesT, ndunesT, i^ullatrT, magT, an§mikesT, 
lktrta, zelia, zemerime, te zana, te dame, eresia, zmire, 

21 vras§ye, te dëituna, l'odr§tT, e3e k§sos si keto : per ato po 
u #om yuve ma pari, sikurse ede u #as§ ma pari, se ata lu 
punoyne keso punçs s' kane me trasiguem mberetenT Perendie. 

' 22 Por pema e Spirtit aste dasunT, gezim, palhim, zëm§r§ t§ 
gane, ambl'osine, mirenT, bese, butesine, te permbaitune 
23vëteliene: kundre ketuneve s ast§ l'ige. 
24t Ele ata ki yane t§ Kristit kane krulcezuem misine baske 

25 me te pesuemet e me deserimet. Nde iofsim mbas Spirtit, 
fet' ëtsime ede mbas Spirtit. 

26 Let§ mos kerkoime l'aft te kote, tue stume niani tiëterine, 
tue pasun§ zmir niani tiëterine. 

KAPTINA VI. 

1 O velazen, eoe nd§ past§ rane ndoni nieri mbe ndoni fay, 

yu In yëni te spirtit ndertonia te til§ nieri me spTrt te bute, 

:2 tue vum' orë vëtehene tande, mos ngites' e^e ti. Barni barete 

niani tiëterit, ede kestu keni me mbusune l'ig§n' e Kristit. 

3 Sepsë nde i udukte kuit se di lHs astç, ndonese s' aste ga, 

-4 genën vetevëtçhene. Por gi#§-se-tsili l'ete provoye pun§n' e 

vet, ede at§Iiere ka me umbufun§ per vetevët§hene, e yo p§r 

5tiëterine: sepsë gi#e-se-tsili ka me bartune bafen' e vet. 

6 EJe ai 3n aste i mesuem nd§ fyalet, l'eta bay§ pies§tar 

7 mbe giOe te mirat atë ln meson. Mos genehi: Perendia 
s' p§rbuzete: sepsë kis t§ mbieli nieriu, atë ede ka me kof§: 

8 sepsë ai \ki mbiel nd§ mis t§ vet, ka me kofe priseye prei 
misit, por ai l^i mbiel nd§ spTrt, ka me kofe yete te pa- 

9 sos§me prei spirtit. Lete mos lo^emi pra tue bame t§ mir§ne, 
sepse nde mos ul'oi9sim, kemi me kofe me kohe te asai. 

10 P§randai deri sa kemi kolie, l'ete punoim§ te mlren§ mbe 
te gi^e, por ma fort mb§ stepiaret e bësese. EFESIANET I. 365 

11 Sifni las fare letere te rnaJe u skrova yuve me dorene t'eme. 

12 — Sa duene me udukunç te mire nde mist, keta, u ngilsine yuve 
te re#-prehi, veteme ki te mos ndlkene per krulan' e Kristit. 

13 Sepsë as ata la yane retf-preme s' rueyne ligene: por duene 

14 me uretf-premç yu, la te mburene mbe mis tuei. Por per 
mue Kofte lark te mburunitç per tiëterç ga, vets per krukin' 
e Zotit t'une Iesu-Kristit, lci me ane t' ati aste krukezuem 

15 bota tek une, ede une te bota. Sepsë mbe Iesu-Kristin' as 
re^-prëse)'a ka ndoni fula, as pa-ie6-prëseya, por kriyesa e 

16 rë. EJe sa ëtsine mbas keti rëguli, /cofte paktim ede perdelim 
mb' ata, eSe mbe Israelin' e Perendise. 

17 Tasti e mbaskendai askusi l'ete mos me ngasi : sepsë 
un§ bari seiiet' e Zotit Iesu nde korpt t'em. 

18 Hiri i Zotit t'une Iesu-Kristit Jcoft§ baske me spirtine 
tuei, o velazen. Amen. 

(Letera) mbç Galatiançt uslcrue prei Romet. LETERA E APOSTULIT PAUL 
MBE EFESIANET. 

KAPTINA I. II. 

1 Pauli apostuli i Iesu-Kristit me dasunimin' e Perendise,. 
mbe sëntenit ki yane nde Efese, e^e mbe besetaret mbe Iesu- 
Kristine: hir e^e paktim Jcoftç mbe yu prei Perendisç Atit 
t'une, eoe prei Zotit Iesu-Krist. 

3 I bekuem Jcofte Perendia ede Ati i Zotit t'une Iesu-Kristit, 
la na bekoi me las do beldm spirtenie nde punet te laelit 

4 me ane te Kristit : sikurse na sgotfi me ane t' ati para se 
te ngrifei bota, la te yëmi seriten ede fake-barJe perpara 

5 ati me ane te dasunise: na uruenoi tse perpara per birçnin' 
e zane mbe vëtehen' e ati me ane te Iesu-Kristit, mbas se 

6 pel'iiuemese dasunimit vet, pçr nderin e laftit te hirit vet, 366 EFESIANET I. II. 

7 la me ate na pçflceu me an§ te dasunit vet: tëi prei ati kemi 
te sperblëmitç me ane te gakut atl, ndiesen e fayevet, mbas 

8 paseyese hlrit atl: lri e teproi mbe në me lis do dituni e 

9 urtl. Sepse bani te ngofime psefesinen' e dasunimit vet mbas 
se pel'imernese vet, la e pat vume nder mend me vëtelien e 

10 atl, nde guvernl te mbusemese kohenavet te. permbel'e^i te- 
gitfa mbe Kristine, e^e ato Ki ycinç nde layet, ede ato Iki 

11 )-ane mbe ^ët: mb' ate rnuerem ede sorte, urJenuem ts§ 
pçrpara sikurse e pat vume nder mend ai la veperon te gi#a 

12mbas andesç dasunimit vet: per me llënune na la speruem 

13 tse perpara mbe Kristine per nderin' e laftit atl: mb' atë 
ëpçruëti ede yu la ndeguete fyal'en' e se vertëtese, ungilin' 
e spetimit tuei : eJe si i besuet' atl, ubul'oset me Spirtine 

14 Sent te se zotuemese: Ki ai astç kapar' i trasigimit t ane, 
deri mbe te sperbl'emen' e atl populit Ei untue, per nderin' 
e laftit atl. 

15 Perandai e^e une kur ndegova besene tuei mbe Zotine 

16 lesu, e^e dasunine la këni mbe gii9e sëritenit, nuke pusoy 
tue i ufal'une nderse Perçndi&ç per yu, e tue u permëndune 

17 yuve mbe te falunat e mia: la te u api Perendia i Zotit 
t'une Iesu-Kristit, Ati i laftit, splrt ditunie ede sbulese, per 

18 me ngofun atë. Sut' e mëndiese tuei te ylne ndritune, per 
me ngofune tsila aste speresa e se ^efitemes' atl, ede tsila 

19 aste paseya e l'aftit trasigimit ati mbe sëntenit: ede tsila ast§ 
e tëpera maJenl e fulase atl la veperoi mbe në la besoimç, 

20 mbaste veperuemit te pustëtsimese fukls' atl: te tsilen e 
veperoi mbe Kristinç, kur e ngali prei se vdëkunis, ede e 
vuni me ndënune nde te dia£tet vet mbe vendet e layevet, 

2\ pçrsiper liis do urJeni e pusteti e ful^ie e zotenie, e^e pçrsipçr 
Kis do ëmçni Ki emçnohetç, yo vëteme mbç kete yete, por 

22 ede mb' atë ki viën: ede t§ gi^a ia vfini ndene kambet t' atl: 

23 ede e bani krue siper te gi^eve mbe kisçt, la ayo aste korpi 
i atl, te mbiisunite Ki mbus te gii5a mbe te gi^a. 

1 KAP. II. — EJe yu la zsite te vdëkun§ per kapertsimm' EFESIANET II, S61 

£ e porosivet e per fayet u da yuve yetç: la mb' ate etset 
nihere mbas yëtese kçsai bote, mbas urJenarit ërese pustetit, 
atl spirtit Ui veperon sot mbe tç biyt e te pa-bindemese : 

3 nder ata eJe na tç gi#e uperziem niherç mbas dçserimes 
misit t'ane, tue bamç dasunimin' e misit ede mendimevet: 
e^e isim prei naturçse diel'mt' e zemçrimit, sikurse ede tç 

4 tiërete. Por Perendia Iki ast' i pasune nde pçrdelim, per 

5 dasunln' e vet t§ sumenç, la na desi, ede tue kënune. na te, 
vdëkune per fajet, na Ja yete baske me Kristinç, (me hlr 

6 ylni spetuem :) ede na ngali baske, ede na vuni me ndënune 

7 baske nde vendet te layevet me ane te lesu-Kristit: Iki te. 
diftoye nd§ yetçt la vine paseyen e tepere te hlrit vet me 

8 mirenl te na me ane te Iesu-Kristit. Sepse me hlr yëni 

9 spetuem me ane te bësçse : ede keyo nuk' a^.e prei yus : por 
aste Juneu Perendie: yo prei vëperas, ki tç mos mbufet' 

10 askus. Sepsë yemi kriyesa e atl, kriyuem mbç Iesu-Kristine, 
p§r pune te mira, te tsilat' i blni gati Perçndia tse perpara, 
la te ëtsime mbas atuneve. 

1 1 Perandai kinia nder mend, se yu Ë lsite niher§ kombe 
mbas misit, la #6hene pa-fe#-prëseye prei asai la #ohete 

12 fe0-prëseye b£me me dore nd§ mis: se isit§ nd' atë kohç pa 
Krist, dame vets prei Imtetenise Israelit, ede tç huey prei 
diatavet e te zotuemesç, pa pasune sperese, ede te pa-perçndi 

13 nde botçt. Por tasti me ane tç Iesu-Kristit, yu la Isite 
Hniherç lark, ubate ngat me ane t§ gakut Kristit. Sepsë ai 

aste pa&timi unç, la blni te dftyatç nl, ede fenoi murinç Tzi 

15 iste ndermiët te mbglçmese, kur prisi anemitëesine nde mist 
tç vet, clo me -Bane, l'igçn' e porosivet la tsinç nde urJena, 
la te kriyoye mbç vetevët§henç te. duya mbe ^i nieri te ri, 

16 tue bame palitim: ede te palitoye me Perendine te du mb§ 
ni korp me anç te krylat, mbassi vrau ançmiliçsine nd§ 

17 verevëtehet. E^e erJi e ungilezoi palhim yuve \d isitç lark, 

18 ede atune lci iëinç ngat : sepsë me ane t' atl te du kemi t§ 

~ . v 

humite tek Ati prei ni Spirti. 36S EFESIANET III. 

19 Perandai s' yemi ma te huey e te peryastim, por prei ni 

20 Iqiteti me sëiitenit, e prei m stepie me Perencline, ndertuem 
mbi 0emelW e apostuyvet e te profetenavet, l^i aste giir' i 

21 kantit vete Iesu-Kristi; mb' atë glOe ndertesa permbeleoune 

22 baske ritete nde tëmpule te sentenuesim mbe Zotine: mb' atë 
ede yu yëni ndertuem baske, per me ndëiiune Perçndia me 
ane te Spirtit. 

KAPTINA III. 

1 Per ketë pune une Pauli yam i li^uni i Iesu-Kristit per 

2 yu kombet: sepse ndçguete guvernin' e hirit Perendise la 

3 m' u Ja per yu : se me te sbulueme ma bani te ngofune ate 
mpsefesinene, (sikurse u skrova yuve perpara me pak fyaTe, 

4 la atë tue kenduem mundeni me mare vest mëndiene t'eme 

5 nde mpsefesinet te Kristit,) la s' lle ngofnne nde brezat e 
tiere mbe te biyt e niërezevet, sikurse tasti usbel'ue me ane 

6 te Spirtit mbe sëiitenit e ati apostuyt eoe profëtenit: la 
koinbete te yëne trasigimtare baske, e me ni korp, e me lii 
piese mbe te zotuemen' e ati mbe Kristine me ane te ungilit : 

7 te tsilit un i ubase serbetuer mbas ounetise hirit Perendisç, 

8 la m' utfa mbas te veperuemit fuliise ati. Mue ma te vogel'it 
e giOe seiitenavet m' uJa ai hlr me ungilezuem nder kombet 

9 paseyen' e Kristit Ikl s' i gindete gurma, ede me ndritune te 
giOe, tsila o.sfç solcenia e mpsefesinese la l£e mpsëfune prei 
yetevet te Perendia Iki ndertoi te giOet me ane te lesu-Kristit: 

10 la te ngifete tasti me ane te kisese prei urJenavet e prei 
pustëtevet nde vendet te layevet ditunia e Perendise M &&Ç sume 

11 mendures: mbas asai kesilese l'aste lii bani mbe Zotine t'ane 

12 Iesu-Knstine, la mb' atë kemi kutsim eoe te hume me sperese 

13 prei beses atl. — Perandai u l'utem yuve te mos tooi pçr 
strengimet e mia JH lam per yu, e tsila aste l'afti yuei. 

11* Per kçte pune ul' gunet' e mi tek Ati i Zotit t'une Iesu- 

15 Kristit, I-;i prei atl tëyuhete lH"s do ateni Tci Zste ndç layet e 

16 mle dët: la te u api yuve mbas paseyese vet, te fortsohi EFESIANET IV. 369 

V 

nde fulu me ane te Spirtit atl mbe nierin' e permbrentsim : 

17 lu tç riye Kristi nde zëmerat tueya me ane tç bësese: 

18 zane fane e tfemel'uem nde dasunl, la te mundeni me mafç 
vest baskç me g\Oe sëntenat, lus QiSte te ganet' e te gatet' e 

19 te tfelet' e te nal'tetç : eJe tç ngifni ate dasunln' e Kristit lu 
kapertsën mëndiene, lu te mbuseni me gi#e te mbusunit' 
e Perendisç. 

20 EJe mb' ate lu mundete tëpere se tëperi me bame per 
2\ giOe sa kerkoim e mendoimç, mbas ascti fukise lci veperohete 

nder në, mb' ate Tcoftç l'afti nde kiset me ane te Iesu-Kristit, 
mbe gi#e brezat e yëtesç yëtevet. Amen. 

KAPTINA IV. — VI. 

1 U l'utem yuve pra un' i 1'iJuni mbe Kristine, te ëtseni 

2 sikurse veyën mb' ate te tfefltunite la uOeritet, me lus do 
urtl e butesine, me zemere te gane, tue duruem niani tiëterinç 

3 me dasunl: tue ndsituem te riieni te laskuemit' e Spirtit me 

4 ane te fiJemese palhimit. Ni korp e ni splrt, sikurse ede 

5 utfefitet me nl spçrese te tfefitemese tuei : rii Zot, rii bese, 

6 rii pagezim: rii Perendl ede At' i te gitfçve, la aste mbi te 
gi#a, eoe per te gi#a, eJe nder giOe yu. 

7 Eoe gi<9e-se-tsilit prei nes i uJa hlr mbas mateyese dunetise 

8 Kristit. Perandai tfote, Si hipi nal't, lani rop robçnine, eue 

9 u Ja te oana niërezevet". (Ede se ai hipi", Kis aste, vets 
se eoe sdripi ma perpara mbe ma te postemet anet e (5ëut ? 

10 Ai la sdripi, ai vete ast' ede la hipi persipçr gitfç layevet, 

11 Iki te mbusi te gitfa.) Ede ai disa i bani apostuy, e disa 

12 profeten, e disa ungilezore, e disa barl e miestra, per me 
bame gati sëritenite per punen e serbimit per te ndertuemit' 

13 e korpit Kristit: deri sa te giOe t' ia mbefime te baskuemesç 
beses' eoe se ngofemese Birit Perendise, nde buf te kulute, 

14 nde mase te mosese te mbusemese Kristit : la te mos yemi 
ml fosne, mafe prei val'es dëtit, e prume ketu e atië prei 
lus do ere te mesimit, prei fenesç niërezevet, prei dinakerise 3:0 EFESIANET IV. 

15 pçr me i getun' ude genimit: por te yemi te vertete nd§ 
dasunl, te stohemi tek ai prei s§ gi#as, i tsili ast§ kruetç, 

16 do me Qcine Kristi: prei ati gitfe kcrpi permlel'ëoune baskç 
e l'IJunç baske. me IHs do te pufltueme t' atune tsopavet tëi 
punoyne baske, mbas te vepçruemit me masç te gi^ç-se-tsilçs' 
ane, ban tç fitunit' e korpit per te ndertuemit' e vet 
me dasunl. 

17 Ketë pra ^ora, ede bay desml mbe Zotine, tç mos ëtsçni 
ma, sikurse ëtsinç kombet e tiere nde kotesinet te mëndiesç 

18 vet, efesuem prei mëndiese, e l'arguem vets prei yëtçsç 
Perendisç, per te pa-ditunite ki aste nder ata, pçr te verbuemit' 

19 e zëmerese vet: tç tsilete sepsë nuke ndieyne vëtçhene, dane 
vëtçhen e atune nde fulikenl, Iki te punoyne Ikis do ndunesi 

20 me iakemim. Por yu nuk e këni dsane kestu Kristine, 

21 nde e këni ndçguem ate per te vertete, e yeni mesuem 

22 mb atë, sikurse ast e vçrteta mbe Iesune : te l'ëni mbe-n -ane 
nierin' e viëtçre Iki vdirete mbas deserimes gçnimit, sikurse 

23 vëisite ma pari: ede te pçrterihi nde spirt te mëndiese tuei, 

24 e te visni nierin' e rl, Iki aste ndertuem mbas Perçndise me 
dreitenln' e me sentçnln' e sç vertëtese. 

25 Perandai lini mbe-n'-anç fënene, e gl#e-se-tsili l'etç fl'asi 
te vertëtçne me te afermin' e vet ', s^psë yemi krahat' e 

26 niani tiëterit. — Zemerohi, e mos feyeni": l'ere mos perçndoye 

27 dieli mbe zemerimt tuei: as mos i bani vend dialit. — 

28 Ai lu vië# lete mos vieJi ma, por ma tëperç lete mundohetç 
tue punuem tç mirene me duert' e veta, ln te kete t' i api 

29 atl ki ka nevoye. — Kis do fyale e kal'bete l'ete mos dal'i 
prei goyesç tuei, por ayo Kl aët' e mire per te ndertuemit e 
e nevoyesç, lu t' u api hir atune Iki ndegoyne. 

30 Etfe mos idenoni Spirtine Sent te Perendise, Ki me atë 
yëni bul'osune pçr diten' e sperbl'imit. 

31 Kis do iJesinç e zemçrim e menl e te bertitun' e te 
nëmune, l'ete hikete prei yus, baske me lns do te keKe : 

32 eoe bahi mbe niani tiëterinç te mire, zemçr-Jimtsim^ tue ia EFESIANET V. 371 

fafunç niani tieterit, sikurse ede Perendia ua fal'i yuve me 
ane tç Kristit. 

1 KAP. V. — Mefni mbrapa pra Perçndine, si diëfm tç 

2 dasune : e 5e ëtseni ndç dasunl, sikurse ede Kristi na desi, 
ede da, vetevëtehenç per në Juneti e kurban te Perçndia pçr 
ere tç mirç. 

3 EJe kurvçni, e lns do ndunesi, a fakemim, as te mos 

4 tëyuhetç ndçr yu, sikurse duhetç mbç sëntçnit. EJe turpenl e 

5 fyale tç mafa a fyale per gas, te tsilatç s' kane hie : por 
ma tëpere te fal'unç ndersç. Sepsë ketë e dini, se lns do 
kurvar, a ndunçs, a fakemues, i tsili ast' idullater, s' ka 

6 trasigim ndç mberetenit te Kristit, e tç Perendisç. Askusi 
fete mos u geneye yuve me fyal'e te kota : sepsë per keto 
pune viën zemerimi i Perendise mbç te biy t' e tç pa-bmdemese. 

7, 8 Mos kini piese pra me ata. Sepsë nihere isit' efesine, por 
9 tasti yëni dritç mbe Zotine: ëtsçni si diëfmt' e dritesç: (sepsë 

pëm' e Spirtit aste mbe kis do mireni, e dreitçni, e vertetçni:) 
10, 11 tue provuem tëis ast' e pef&uesime te Zoti. Eoe mos 

kini sol£§ni baske me punçt e efçsinesç ln yane pa pemç, 

12 por ma teper' i lcartoni. Sepsë ato lci punohene psëfaze prei 

13 atiineve, aste turp me i zan' ede me goye. Por gi#' ato pvnç 
Iki yanç per me uUartuem, sperfaltene prei dritesç : sepsë 

14 liis do pune Ki spçrfaliet' aste drite. Perandai #ote, Tsohu 
ti ki fl'ë, e ngreu prei se vdëkunis, ede Kristi ka me te 
ndritune. 

15 Sikoni pra si te ëtseni me kuydës: yo si te pa-ditsim, 

16 por si te ditsim, tue sperbfeme kohenç, sepsë ditte yane tç 
17kekia. Perandai mos bahi tç mafe, por mëfnia vest kis as7<? 

18 dasunimi i Zotit. Mos dehi me vëne, ki mb' atë astç plank- 

19 prisie, por mbusuni me Spirtine Se/it, tue figeruem nder 
vëtehene tiiei me psalme, e me hymçn, e me kanke spirtenie, 
tu kenduem e tue psalun§ nd§ zëmeret tiiei mbe Zotine: 

20 tue i ufal'unç nderse perherç per tç gi<9a PerçndTs' eoe Atit 

21 mb' ëmçne te Zotit t'une Iesu-Kristit. Tue i uperungunç 
niani tiëtçrit me frikç tç Perçndisç. 372 EFESIANET V. VI. 

22, 23 Yu grate, u perungi bufavet tuei, porsi Zotit : sepsë 
bufi a^ kruet' e gruesç, sikurse ede Kristi B.stf kruet' e 

24 kisçse, ede ai aste sçl'buesi i korpit. Por sikurse kisa i 
perungete Kristit, kestu ede grate Ict' it pernugenç biifavet 
vet mbe kis do punç. 

25 Yu biifate, doni grate tueya, sikurse ede Kristi desi ki£ene, 

26 ede oa vetevëtehene per atë, per me e seritenuem e pçr me 

27 e lHruem me te lamit' e uyit me ane te fyal'ese, la ta ndsiefi 
perpara vetevëtehese kisç te lavduesime, pa-pasune palavT, a 
fuJe, a ndorii keso fare gaye, por la te yete serite e falie- 

28 baruç. Kestu kane deturç bufate me dasune grat' e veta, 
porsi korpin' e vet: ai ki do giuen' e vet, do vetevëtehene. 

29 Sepse askusi ndoriihere s' e muer meni misin' e vet, por e 

30 uskën ede e ngrof, sikurse ede Zoti kisene. Sepsë yemi anet' 

31 e korpit ati, prei misit atT, ede prei ëstenavet atl. Perandai 
nieriu ka me lane t' atin' eoe t' amene, eoe ka me ungitune 

32 mbas griiese vet, eoe te du kane me kenune lii mis . Kui 
mystër ast i ma(? : por une #om Lgfë pçr Kristin eoe 
pçr kisene. 

33 Por eJe gi^e-se-tsili prei yus kestu leta dete gruen' e vet: 
ede grueya l'eta kete frike bufine. 

1 KAP. VI. — Yu diel'mte, u ndegoni perintvet tiiei mte 

2 Zotinç: sepsë keyo ast' e iiJese. Kdero tet' at' e tet' amç", 

3 i tsili ast' ur^eni i pare me te zotiieme, ki te bahete mire 
tui, eoe te yese yete-gate mbi dët'. 

4 Eoe yu atenite, mos i baui cliel'mte me uzemeruem, por 
i fitni me mesim e me kesile te Zotit. 

5 Yu serbetoretç, u ndegoni zotenivet tuei mbas misit me 
frike e me dritftim, e me zëmrçne te mitunenç tuei, poisi 

6 mbe Kristine : yo te punoni per fake, si asis ki pei'Këhene 
mbe niërezit, por si serbetoret e Kristit, tue bame dasunimin' 

7 e Perendisç me giO§ spirt, tue punuem me zëmere te mire 

8 mbe Zotine, e yo mbe niërezit: tue ditune se ate te mire 
ki te laye gi^e-se-tsili, ketë ka per me e mafe prei Zotit, 
a serl etuer nde frrftç, a i lire. EFESIANET VI. 313 

9 EJe yu zotenite por astu bani tek ata, e sdrlpnia te stimit' 
e frlkçse: tue ditune se ede yu vete keni Zot nde layet, eoe 
pçr-an atl s' aste tç mbaitune kraha. 

10 pra, o velazçnit' e mi, fortsohi mbç Zotine, ede mbç pustetin' 

1 1 e fukls' ati. Visni gi#' armet' e Perçndise, pçr me muftune 

12 me u landruem kundre miestrivet dialit: sepse l'ufta yuei 
s' astç kundre gaku e misi, por kundre urJenavet, kundre 
pustëtevet, kundre ur^enarevet botçse t efeslnese kesai yete, 

13 kundre splrtenavet kela ndç vendet te luyevet. Pçrandai 
mefni me vetehe gi#' armet' e Perendise, per me muftunç 
me landruem kundre nde ditet te kelce, eSe si te keni bamç 

14gati te gi#a, te landroni mbe kambe. Kindroni mbe hambe 
pra ngësune miedlzine tuei me te vertëtene, eoe vësune 

15 tfuraken e dreitenise, ede mbaflunç kambete t§ yëni gati 

16 per ungilin' e paktimit: ede permbi te gi#a mefni me vëtehe 
mburorien' e bësese, Iki me ate dote mundeni me suem giOe 

ITsegetat' e ndëzuna te se kelat : ede mefni perkrenaren e 

18 spetimit, ede tfiken' e Spirtit la aste fyal'a e Perendise: tue 
ufal'une me splrt mbe kis do kohe me las do fare te faluni 
e te lutuni, e^e gi<9e-ni kçstu te fini skute me las do fare 

19 durimi e te Iutuni per gi#e sëntenit, ede per mue per me 
m' uJanç fyale tç tsel goyene t'eme, la ta bay me ungofune 

20 pçr fake psëfesina e ungllit, la pçr ate unç, yam l'aimçs nde 
varge hëkuras, la tç dal' perpara, e te fl'as sikurse duhete. 

21 Por la te dini ede yu te miate, las bay, te gitfa ka me 
ua diftuem yuve Tyhiku, i dasuni vela, e^e serbetori besetar 

22 mbe Zotine: tç tsilin' e dergova te yu per kete pune, ki tç 
mefni vest per punet t'ona, ede te u ngusuloye zëmerate tiieya. 

23 Palhim Tcofiç mbç velazenit ede dasunT baske me bese prei 

24 Perçndise Atit, ede prei Zotit Iesu-Krist. HTr fcoftç baske 
me gi^' ata 3a duene Zotinç t'ane Iesu-KrTstinç me 
pa-prTse} T e. Amen. 

(Letçra) mb§ Efesiançt iiskvue prei Romet, (ede udçrgiie) 
me anç te Tyhihd. 

32 374 

LËTERA E APOSTULIT PAUL 
MBE FILIPPIANET. 

KAPTINA I. II. 

1 Pauli eoe Timotfeu, serbetoret' e Iesu-Kristit, mbe gi£§ 
sëntenit mb§ Iesu-Kristine la yane ndç Filippe baske me 

2 episkopçt e me dsakonat: Rofte mle yu hir e^e palkim prei 
Perendisç Atit t'une, ede prei Zotit Iesu-Krist. 

3 I fal'em nderse Perçndise t'era giQç sa here u kuitoy yuve, 

4 perhere ede mbç giOe luteyene t'eme lutpm me gçzim per 

5 gitfe yu, pçr piësene tuei Ici këni mbe ungiline, tse prei se 

6 parese dite, deri tasti : sepsë m' uka mbusune mëndia per 
ketë, se ai la filoi mbe yu mc bame pune te mire, ka me e 

7 mbaruem, deri mbe dite te Iesu-Kristit. Sikurse ast§ me uoe 
tek un§ tç kem nder rriend kçtë per gi<9e yu, sepsë u kam 
nde zëmerç feme, ede yu te gi#e yëni ede nde te H^unat e 
mia, ede nde te Jançne fyale, e^e nde te vertetuemen' e 

8 ungilit, piesetare soket' e mi nde hirt: sepsë desmitari em 
aste Perendia, se fort mal kam per gi#e yu nde zëmerç te 

9 Iesu-Kristit: eoe per ketë fal'em per me tepruem dasunia 
yuei ede ma sume e ma sum§ nde t§ ngofun' e nde las do 

10 tç ndime: la t§ slmeni yu uto la dayne hiana prei tiëtçret f 
ede te yëni zem§r-ke#ielet' e te pa-ieslatune deri nde dite 

11 t§ Kristit, pfot me peme dreitenie la yane me anç te Iesu- 
Kristit, per faft e jt?pr ndere te Perendise. 

12 E£e due ta dini, o velazen, se sa pune gaitne tek unç, 

13 ma sume skuene mbar§ per ungiline : kala sa duel'ne pçr falie 
te liounat' e mia per Kristine mbe g\Be pretorin' e mbe gi£e 

14 t§ tierçt: ede ma t§ sumet' e velazenavet mbe Zotinç tue 
speruem mbe tç liaunat e mia, ma tëpere kutsoyne me 

15 fofune fyalçnç pa frike. Disa prei zmirit e prei l£art§se, ede 

16 disa prei dasunise predikoyn§ Kristinç. Ata pra predikoyne 
Kristin§ prei zmirit, yo me zëmerf te kç^iëletç, sepsë FILIPPIANET I. II. 375 

n kuitoyne se liyen' atseiim mbe te liJunat e mia: e keta 
prei dasunisç, sepse e dine se gindem per me tfane fyal'e per 

18 ungiline. Por lHs aëiçf vetse me ltis do mendure, a me skak, 
a me tç vertete, Kristi predikohete: eue per kete gezohem, 

19 por eJe kam per me ugezuem. Sepsë e diy, se keyo ka per 
me me dal'une per spetini me ane te lutçyese tuei, eJe mc 
anç te ndlfmese Spirtit Iesu-Kristit, mbas se pritemese pa 

20 duiim, e^e m5«s speresç^e s'eme, se s'kam per me uturpenuem 
as per ndoni ga, por nder su te gitfeve, sikurse perhere, ede 
tasti ka me umaJenuem Kristi nde korpt t'em, a prei se 

21 iuemese, a prei vdëke~e. Sepsë e ruemeya tek un' aste Kristi, 
ede vdeka ntim. 

22 Por nde rofsa nde korp, keyo ban peme pune tek une, 

23 eoe las me sge^uiie, nuke diy : sepse strengohem prei se 
duyas, deserimin' e kam per me lkune, ede me lcënune baskç 

24 me Kristine: sepsë aste sume. ma mire : por 1H te mbes nde 

25 mist, aste ma e nevoyesime per yu. E^e kete e diy tue 
speruem, se kam me mbetun' e kam me landruem baske me 

26 gi<9e yu, per mbaresine tiiei ede per gezimin' e bësese : la te 
teperoye prei meyet te mburunite tuei mbe Iesu-Kiistine, 

27 prei se ar'Jemese s eme per-se-ii te yu. Vetse te bilieni sikurse 
veyën per ungilin' e Kristit, la te ndçgoy pçr yu, a kur te 
vi j e t' u sof yuve, a pçr se l'argut kur s' yam, se landroni 
me ni frume, tue l'uftuem me 'ni splrt per besen' e ungilit : 

28 ede te mos tremi as per ndom pune prei atuneve la rine 
kundre: la ayo difton te hupunit' e atuneve per ata, e per 

29 yu spetim, eoe keyo prei Perendisç : sepsë mbe yu aste 
fal'une keyo per Knstine, yo vetems la t' i besoni atT, por 

39 e de te pesoni per atë : tue pasune ate luftene la pate mbe 
mue, ede lii ndçgoni tasti se siste mbe mue. 

1 KAP. II. — Nde l^ofte pra ndoni ngusulim mbe Kiistine, 
nde Kofte ndoni fyal'e e bute dasunie, nde liofte ndom sotëeni 

2 spirti, nd§ l^ofsine zëmçra te Jimtsime e malngime, me busni 
me gezim, la te yeni me lii mend, tue liënune me nl dasunT, 376 FILIPPIANET II. 

3 baskç me ni spir-t, me lii mend : mos punoni ga me zmir, a 
me mëndie te kotç, por me mëndie tç ul'ete, tue kuituem 

4 xiiani tiëterine se ast§ ma i nal'te se vetevëtehene : Tete mos 
veve orë gi#e-se-tsili prei yus per te vetat, por ede per te 
tieret gitfe-se-tsili. 

5 EJe Tete yete nder yu ayo mëndia Iki iste eJe mbe Iesu- 

6 Kristine, i tsili tue liënune ndç forme te Perendise, nuke 

7 kutsoi rembim per me kënune sinini me Perendine : por 
sprazi vetevëtehene, e muer forme serbetori, e uba porsi 

8 niërezit nde sembelim : ede ugind porsi nieri nde flture, ul'i 
vetevëtehene, e uba i ndeguesim deri mbe vdeke, ede me 

9 vdeke kruki. Perandai ede Perçndia e naltoi tëpere, ede i 

10 fali ëmene, £i a$7„<? permbi gi#' ëmene: Iki te ul'ete mb' ëmene 
te Iesu-Kristit l£is do gune atuneve la yane mbe l^iel e nde 

11 dët, e ndene oët : ede kis do guhe te fefeye se Iesu-Kristi 

12 sistp Zot, nde Taft te Perendise Atit. Perandai, o te dasunit' 
e mi, sikurse këni ndeguem perhere, yo vëteme porsi kur 
yëni nder su te mT, por tasti sume ma fort la nuke yam 
nder su, -punom pçr spetimin' e vetiut me frike e me drifltim : 

13 sepsë Perçndia ast' ai Iki vepçron mbe yu eoe te dasunit' 

14 eJe te veperuemite, mbas pellamit vet. Punoni te gi#a pa 

15 murmurim e pa mëndime te doba: la te dil'ni fake-bar^e e 
te laruem, diël'mt' e Perendise pa-pal'avl nde miedist keti 
kombi dreJarak e te strëmbete: ndermiët atuneve ndritni 

16 porsi dritate te bota: tue mbaitune fyal'en' e yëtese, per te 
mbufunite t em nde dite te Kristit, sepsë nuk etsa kot, as 

17 nuk' umunduese kot. Por ndonese biye vëtehene t'eme p§r 
te sterplkune nde kurban e nde serbese te bësese tuei, gezohem 

18 e gazmobem baske me gi#e yu : kestu eoe yu gezohi e 
gazmobi baske me mue. 

19 EJe sperey mbe Zotine Iesu me u derguem yuve per se 
speiti Timo<9ene, la te me gezohete spirti, kur te maf vest 

20 per punet tueja. Sepsë s' kam ndoni Igstu me ni spTrt, l^i 
te kete kuydës me zëmere te ketfiëlete per punet tueya: FILIPPIANET II. III. 377 

21 sepsë te gi#§ kerkoyne per punçt e veta, e yo per te Iesu- 

22 Kristit. EJe e dini provimin' e atT, se punoi baske me mue 

23 mle ungilt, porsi dial'i me t' atinç. Sperey pra me derguem 
yuve ketë pçriiihere, porsa t§ sof se si venç punçt' e mia. 

24 Ede kam sperese mbe Zotine, se ede une vete kam me 
arJune spëit. 

25 Por ukuituese se aste nevoye per me u derguem yuve 
Epafroditine velan' eue punçtorin' eoe ustetorine solune t'em, 

26 e apostuline tiiei, ede serbetorin' e nevoyçse s'erae : sepse 
kiste mal per tç gi#e yu, ede i vinte kelc, sepse ndeguete 

27 se iste semune. JLde per te vertete lce semune afer per vdekç: 
por Perçndia e perdçleu: ede yo vetem' ate, por ede mue, 

28 ln te mos kem io^enim pçrmbi iaenim. Perandai u dergova 
yuve ate me ndsitim, la te. gezohi kur ta sifni per-se-rT, 

29 ede une te kem ma pak ioenim. Pritnia pra mbe Zotinç 
50 me gi<9e gezim, ede tç tile nicres t' i këni p§r ndere: sepse 

per punen' e Kristit uafrue deri mbe vdekç, ede s' pat kuycles 
per yeten' e vet, per me mbiisune lns u mengon yuve prei 
punese ln pata per me bam' une. 

KAPTINA III. IV. 

1 Perandai, o velazenit' e mT, gezohi mbe Zotine: per me u 
skruem yuve por ato fyale, sa per mue, nuke randobem, por 
per yu astç mire. 

2 Ruhi prei ltenvet, rubi prei punetorçvet kela, ruhi prei 

3 fe#-prëseyese: sepsë na yemi fe#-prëseya la lusime Perendine 
me spTrt ede ki mbufemi mte Iesu-KrTstine, ede s' kemi 

4 sperese mbe mist: ndonese ede une mundem me pasune 
speresç mbe mist. Ndç tëofte se kuiton rdoni tieter ketë 

5 spçrese mbe mist, une duliete me pusunp masume: fe#-preme 
tete dits, prei kombit Israelit, prei faresç Beniarainit, Hebrë 

6 prei Hebrës, prei l'Igese Farisë, prei pervel'itnit zëmerçse 
ndiëkesi i kisese, prei dreitenise l^i aste prei l'igese kese fake- 

7 barJe. Por ato ki isine tek unç per dobT, keto i kuitova per 378 FILIPPIANET III. IV. 

8 dam per Kristine: eoe per te vertete te gi£a i kuitoy se yane 
per dam per kapertsimin' e se ngofçmesç Iesu-Kristit Zotit 
t'em: per atë te gi&a. i damova: eae i kuitoy se yane plëhe, 

9 l:i te fltoy Kristine, ede te gindem tek ai, pa mos pasunç 
dreitenine t'eme la aste prei l'ige?e, por atë ki aste prei 
anesç bësç c e Kristit, dreitçuine 1K aste prei Perendise permbi 

lObeset: Iki te ngof atë, eJe fulun' e se ngalemes ati", e£e 
sokenin' e pesimevet ali aroune mbç m forme me vdeken' 

11 e atl: druese dote ndiëf me ia mberime te ngalemese prei 
se vdëkunis. 

12 Yo se une tasti mora bravurinç, a se yam barn' i kulufe: 
por ëtsiy mbrapa mos e mar, sepsc per atë yam kapune prei 

13 Iesu-Kristit. O velazen, une s' kuitoy per vëtehene t'eme se 
14? e kam mare: por ni 'pun§ punoy, haroy te mbrapenate, e'Je 

strihem me zan ato ki kam perpara, ëtsiy mbas senit 

permbi bravurin' e se tferitemese nal'te prei Perendise mbe 

Iesu-Kristihe. 
15 Sa yemi te kulute pra, l'ete kemi nder mendkçtë: eSe 

nde patsi nder mend tiëterazi, eoe ketë ka per me ua sbuluem 
1G yuve Perendia. Por mb ate ln e mberim, l'et' ëtsime mbas 

17 asai ude f l'ete kemi nder mend por atë. O velazen, bani si 
Lay une, ede vini orë ata ki ëtsine kestri, sikurse këni 

18 sembel'eture vëtehene tuei. Sepsë sume ëtsinç, per te tsilet' 
u #osiem yuve sume here, eoe tasti #om tue Kyame, se yixne 

19 anemikt' e krulcit Kristit: atuneve e mbrapena aste te 
hupunite, atuneve perçndi zste baiku, ede lafti atuneve Zsfe 
nde turpeni t' atuneve, te tsilete kane nder mend punet e 

20 oëut. Por kuteti une aste nde kiyet, prei andey presim' ede 
2\ seTbriesine Zotine lesu-Krist: i tsili ka per me ndei'uem korpin' 

e se perungemese t'one, la te bahete ni forme me korpin' e 
laftit ati, mbas se veperuemese ki ai mundei eoe t' i vëye 
ndene vetevëtehet te gi#a. 
1 KAP. IV. — Perandai, o velazenit' e mT te dasunit' e^e te 
permalsimite, gezimi eoe kunora erne, kçstu .te kindroni mbe 
Zotinç, o te dasune, FILIPPIANET IV. 379 

2 I l'utem Euodisç, i l'utem eoe Syntyhut, kestu te keni 

o nder mend mbe Zotinç: ede te l'utem ede tui, o sok i tfiestf, 

u ndimo atuneve, te tsilat' umunduene baske me mue ncle 

ungilt, eJe baske me Klementin' eue me te tieret punetorete 

soket' e mi, te tsilçvet ëmenate. yan§ nde l'iber te yetese. 

4 Gezohi mbe Zotine pçrherç: per-se-ri kam me t9ane gezohi: 

5 Butesina yuei letç ngifete prei giOe niërezis : Zoti aste ngat. 

6 Mos kini kuyclës per ga: por kurdo l'ete ngifene kerkimetç 
tileya te Perendia me te fal'une nderse prei se falemes' e 

7 e prei se lutemese : eJe palhimi i Perendise, lci kapertsën 
las do mëndie, ka me rueitunç zëmerat§ tueya, eae mendimete 
tuei me ane te Iesu-Kristit. 

8 Pçrandai, o velazen, sa yane te verteta, sa yd,r;$ te hiesime, 
sa yane te drëita, sa yane te laruta, sa yanç t§ dasuna, sa 
ycme me za te mire, nde lcoftç ndoiii pun' e mire, ede ndç 

9 lcofte ndoiii l'avdim, keto mendoni. EJe gitf ato Yd dsute, ede 
muerte vest, eoe ndegiiete, eue pate tek une, keto punoni: 
ec?e Perendia i palstimit ka me kënune baske me yu. 

10 EJe ugçzuese me te maJet mbe Zotine, se tasti per 
mbaskendai e diftuete l'ul'ezuem kuydesine la këni per mue : 
eoe per atë kisite per me pasune kuydës, por s' patet kohe. 

1 1 Yo se #om letë prei se mangunit : sepsë une kam dsane me 

12 bamç kanate mb' ato la kam. Diy te pçrungem, diy ede te 
teperohem: gi<9§-ku-do a mle te g*i£a yam mesuem eoe te 
ngihem eSe te kem unl, eJe te me teperoyn' eoe te me 

13 rnengoyne. Te gi$a mundem me i bani§ me ane te Kristit 
la me ep fula. 

14 Por bate mire Iki miierte piese baske me mue nde stregim 

15 t'em. Ec?e yu e dini, o Filippiane, se kur nzu. file ungili, 
kur dola prei Makedonise, as ndoiii kise nuke muer piese 

16 me mue pçr tç mafe e per te cTane, vets yu vëteme: sepsë 
eoe nde Gessalonike lii here eoe du here me derguete p§r 

1 / nevoyene t eme. Yo se kçrkoy te oanete, por kerkoy pëmene 
18 ki aste sumnem per logaii tuei. Por i kam t£ gifya., eJe m§ KOLOSSIANET I. 

teperoyne: yam mbusune, sepsë prita prei Epafroditit ato ki 

rae lisite dfrguem yu 3 ere te mire, kurban te pritune, te 
19 pçl'lmesim te Perendia. Eae Perendia em ka per me mbiisune 

gi#e nevoyene tiiei mbas paseyese vet nde Taft me ane te, 

Iesu-Kristit. 
%3 E'le mbe Perendinç eoe Atine t ane Icofte l'afti ndç yetet 

te yëtevet. Amen. 
^l Fal'ni me sendët Ins do senti mbç Iesu-Kristine. U falene 

22 yuve me sendet velazenite la yane beske me mue= U falene 
yuve me sendët gi#e sëntenitg : por sume ma fort ata ki 
}ane prei stepise Kaisarit. 

23 Hiri i Zotit t'une lesu-Kristit Icofte baskç me gi#e yu. 
Arnen. 

(Letera) ml§ Filippiam.t uëkrue prei Romet s (eoe udergue) 
vie ane tf Eprfroditit. LETERA E APOSTULIT PAUL 
MBE KOLOSSIANET. 

KAPTINA I. 

1 Pauli apostuli i lesu-Kristit prei dasunimit Perendise, ede 
Timotfeu velai, mbe sëntenit eSe mbe velazenit besetare mbe 

£ Kristine la yanç nde Kolosse : bir eae paktim Icofte mbe yu 
prei Perendise Atit t'yme, ede prei Zotit Iesu-Krist. 

3 I fal'emi nderse Perçndise ede te Atit Zotit t'une Iesu- 
Kristit, tue ufal'une perbere per yu, kur ndçguem per bësenç 

4 tuei la këni mb§ Iesu-Knstine, eSe per dasunine la keni 

5 mbe gi#e sëntenit, per sperësene la rubete per yu ndç kiyet, 
te tsilen e këni ndeguem perpara nde fyal'et te vertetenisç 

6 ungilit, la erui mbe yu, sikurse eoe mbe gi#e botene: ede 
ban peme, sikurse eJe mbe yu, tse mb' atë dite la ndeguet' KOLOSSIANET I. 381 

7 eue ngofte liirin' e Perçnisç me vçrtetenl : eoe sikurse e 
muerte vest prei Epafrait te dasunit sçrbetorit solat t une, i 

8 tsili astç per yu besçtar serbetor' i Kristit: ede ai na diftoi 
dasunine tuei nde Splrt. 

9 Perandai cuc na tse mb' atë dite la ndçguem, nuke pusoime 
tue ufal'une per yu, eoe tue l'upune la te mbuseni prei sç 
ngofemese dasunimit ati me las do ditunl, e me urtl spirtenie : 

10 la te ëtseni sikurse veyën per Zotine mbe las do pel'lam, 
tue bame peme nde las do fare pune te mire, ede tue uiitune 

1 1 mbe te ngofunit te Perçndise : tue mafe fula me lHs do fare 
fnlae mlas pustetit l'aftit atl, mbe las do durim e zëmere te 

12 gane baske me gezim: tue i ufal'une nderse Atit la na lani 

13 te zotenite nde piese te sortese sëntenavet nde drite : i tsili 
na spetoi prei pustetit efesmese, e^e na pruni nde mberetenlt 

14 te Blrit dasunise vet: mb' atë kemi sperblimine me ane te 

15 gakut atl, ndeyesen e fayevet: i tsili aste sembeletur e te 

16 pa-dukunit Perendl, para-l'ëm' i gi#e kriyësçse: sepsë prei 
atl yane kriyuem te gi#a, sa yane mbi l^iyet, ede sa yane 
mbi dët, sa duken etfe sa s' dukene, a skembe, a zotenl, a 
urtfena, a pustete, te gi#a yane kriyuem me ane t'atl e^e 

17 per atë. EJe ai aste para te gi#eve, eJe te gi#a landroyne 

18 mb' atë. EJe ai aste kruet e korpit kisçse : ai ast e flluemeya, 
para-I'ëme prei so vdëkuirls, la te bahet' ai i pare mbe 
te gi#a. 

19 Sepsë mb' atë pel'tëën Ati Iki te fiye las do te mbusune, 

20 eJe me ane t' atl te palitohene te gi#a mbe vëtehet t' atl, 
sepsë bani palhim me anç te gakut krulat atl, me ane t'atl, 
sa yane mbi dët, a sa } T ane nde liiyet. 

21 Eae yu la isit« nibere te huey eue anemilc prei mëndiese 

22 me punet e kelaa : por tasti u palkoi yuve me korpin e 
misit atl me ane te vdëkese, la t u ndsiefi yuve perpara atl 

23 sëntena e fal^e-bar de e te pa-zane me fyale : nde kofsi nde 
beset ^emel'uem e ngul'une, e te mos lueni vendit prei 
spereses ungllit la ndeguete, ede la upredikue mbe giOe $82 KOLOSSIANET I. II. 

kriyësene la aste ndenç liiel, te tsilit ungll ubase serbetuer 

une Pauli. 
24? Tasti gezohem nds pesimet e mia per yu, eJe mbus te 

mangunat e strengimevet Kristit nde mis t'eni per korpin' e 
25 ati, ki aste kisa: asai ulas' une sçrbetuer mbas kuydesit 

Perendise la m' uoa per yu^ ki te mbus fyal'en' e Perendise, 
2j mystërine la iste mpsëfune prei yëtevet e prei faravet, ede 
21 tasti udiftue mbe sëntenit e ati : atuneve Perendia desi me 

diftuem, tsila aste pasçya e laftit keti mysteri mbe kombet, 
28 i tsili aste Kristi mbe yu, speresa e l'aftit : I:i atë na 

predikoime, tue porositune las do nieri, e tue mesuem kis 

do nieri me las do fare ditunie la te ndsiërime perpara Iesu- 
£9 Kristit las do nieri te kulute : pçr ketë pnnç ede mundohem 

tue l'uftuem mbas se veperuemes' ati ki veperon tek une 

me fula. 

KAPTINA II.— IV. 

1 Sepsë due ta dini sa l'ufte te maJe kam per yu, eJe per 
ata la yane nde Laodild, eue per g'iOe sa s' kane pame 

2 fakene t'eme me mis: la te ngusulohene zëmerat' e atuneve, 
tue upiëkune, baske nde dasunl, ede mbe las do fare paseye 
te inbusemese mëndiese, la te ngofine mysterin' e Perendi^ç 

S ede Atit, ede te Kristit: nde te tsiline yane psëfune gi#e 

4 tfesoret' e ditunise, eoe te mëndiese. • EJe ^om ketë, Isi t§ 

5 mos u geiieye yuve kusi me fyalç te hola : sepse ndonese 
me mis s' yam perpara yus, por me spirt yam baske me yu, 
tue ugezuem e tue parae, rëguline tuei, eJe kindrimin' e bëse?ç 

6 tuei mbe Kristine. Sikurse pra e keni mafe Zotine Iesu- 

7 Krist, lcstu ëtseni mb' atë, tue zane rane o tue undertuem 
mb' atë, ede tue ufortsuem ndç beset, sikurse umesuete tue 
uteperuem mb' atë me te fal'une nderse. 

8 Kol^urni mos u geneye kusi me ane te filosofise eoe gçnimit 
kote^ mbas fyal'evet niërçzevet la kanç lane mbas elemëntavet 

9 botç?^ e yo mbas Kristit. Sepsë tek ai n git9e te mbusunit, KOLOSSIANET II. III. 383 

10 e huinise korpenist: eue yëui mbusunç tek ai, i tsili aste 

11 kmet' e lus do uroçni, e ftië do pusteti: rabe tç tsilin' ede 
yëni fe#-preme me fe#-prëseye pa zane me dorç, sepsë keni 
svësune korpin' e fayevet misit me ane te fe#-prëseyese Kristit. 

12 Yëni vofuem baske me atë nde pagçzimt: prei ati ede yeni 
ngalune me ane tç bësese te veperuemit Perçndisç, i tsili e 

13 ngali prei se vdëkunis. EJe yu tue lcënune te vdekunç nde 
fayet e ncle pa-fe#-presçyen' e misit tuei, u bani te gale 

14baske me atë, mbassi u fali yuve glOe fayete: eoe mbassi 
soi dore-skresen' e porosivet lci iste kundrç nes, eoe e holu 

15 prei miedizit, ede e mb§r#eu nde kriil^t: eoe mbassi svesi 
urJenat ede pustëtete, i diftoi ndçr su, mlassi triomfoi kundre 
atuneve mbi atë. 

16 Lete mos u gukoye pra askusi per te ngrane, a per tç pime, 

17 a per pune feste, a pçr muey tç rl, a pçr te setuna: tç 
tsilate yane hieya e punevet 1H kisine per me aroune, por 

18 korpi aët' i Kristit. Askusi l'ete mos u mengoyç prei bravurit 
me tç stime urtie, ede me tç lutun' ënguys, tue hume mb' ato 
jnme lsi s' ka pamç, tue ufruem kot prei mëndiese misit vet, 

19eJe nukç mba Kruete ; lu prei ati ruhete gi<9e korpi, ede 
aste HJune, me gumeturat e me te liounat, iitete me te 
fitunit' e Perendise. 

20 Nde liofte pra se vdilhe baske me Kristine prei ketune 
elemëntavet botesç, perse, sikur yëni te gale nde botet, kestu 

21 fini nden' urt^çnimet, (mos prekis, mos ngenois, mos folus: 

22 1ki gi#' ato prisene prei se perdoremese :) sikurse yan' 

23 ur^enimet' ede mesimet e niërçzevet? te tsilate pu?iç dukenç 
se kanç dituni mbe luteyene prei vetiut e mbe mend tç ulet' 
e mbe tç pa-kursuem te korpit, sepsë s' e kanç pçr ndoni 
nderç misinç, por e huitoyne per teperitse. 

1 KAP. III. — Nde lcofsi ngalunç pra baske me Kristinç, 
kçrkoni te naltatç, atië ku aste ndëriune Kristi nd§ tç dia^te 

2 tç Per§ndisç. Kini nder mend ato Ui yane nal't, mos ato Ki 

3 y;lne mbi oët. Sepsë vdilhe, ede yeta yuei aste mpsëfunç 384 KOLOSSIANET III. 

4 baskç me Kristinç te Perendia: kur te diftohete Kristi Jci 
aste yeta yone, atehere ede yu baske me atë këni me udiftuem 
nde laft. 

5 Bani pra t§ vdëkuna misnat' e korpit tuei ln yane te dëut, 
kurvenine, ndunesinene, pesimine, deserimin' e kel£, eSe 

6 lakemimine, la ast iJullatri : prei atuneve viën zemerimi i 

7 Perendise permbi te biyt e te pa-blndemese: mbe tç tsilat 

8 eoe yu ëtsetç riihere, ede skuete yete nder ato. Por tasti 
hitfni te gi#a leto ede yu, menine, zemerimine, tç kë&ene, 

9 te nëmunite, fyalet' e nduta prei goyese tuei. Mos geneni 
niani tiëterine, mbassi sveset nierin' e viëtere baske me punçt 

10 e at!, eoe veset tç rine ln perterihetç mbe tç ngofune mbas 

11 sembeleses' atl Ikl e ka ndertuem : atië ku s' aste Grek e 
Iudë, fetf-prëseye e pa-fe#-prëseye, barbar, Sl£y#, serbetuer, 
i l'ire, por te gi#a ede mbe te gi#a aëtç Kristi. 

12 Visni pra, si tç sgëJunit' e Perendise Jti yëni, sëiitena ede 
te dasune, zemer-perdçlimes, mirenine, mëndien' e ulete, 

13 butesinçne, zëmeren e gane: tue duruem niani tiëterine, ede 
tue ia fal'unç niani tiëterit, nde paste kusi te l£yahete kundre 

14 ndonianit: sikurse eoe Kristi ua fali, kçstu ede yu. Eoe 
permbi gi#e keto visni dasunine, e tsila aste liJe} r a e te 

15kuluemit. E£e paËtimi i Perendise l'ete mleretenoye nder 
zëmerat tueya, ml e te tsilin' ede yëni tfirunç mbe rii korp: 
e^e bahi asis Ki e dini per ndere. 

16 Fyala e Kristit l'ere fiye. mbe yu me paseye, me lHs do 
fare ditunie: tue mesuem e tue porositune riiani tiëterine 
me psalme e me hymen e me kanke spirteniste, tue kçnduem 

17 me hir nde zëmerat tueya mtç Zotine: ede l£is do tëi t§ 
bani me fyal'e a me pune, te gi£a t i b&ni mb ëmene 
tç Zotit Iesn, tue i fal'une nderse Perendise eoe Atit me 
an§ t' ati. 

18 Yu grate, ul'ni kruet§ bufavet tuei, sikurse duhetç mbe 
Zotine. 

19 Yu bufate, doni gratç tiieya, erJe mos ini te i(?ete tek ato. KOLOSSIANET III. IV. 385 

20 Yu diefmte, ndçg.mi-u pevintvet tiiei mbe tç gi<9a : sepsë 

kçvo ast' e peflv'fiesime te Zoti, 
2\ Yu atçnite, mos i ndsëni diefmtç tuei, lu te mos u prTsete. 

zemeta. 
22 Yu .^çrhetoretç, ndego.ii-u zotenavet e misit tuei mlç te 

gi#a, mos punoni per falce porsi ata l<i duene me upeflxuem 

te niërezit, por me zëmçre te tfieste, tue pasune frike 
2'3 Peieudine. E'/e gi#e kis te bani, punoni me gitfe spTrt, porsi 
24< Zotit, e yo porsi niere/zçvet: tue ditune se këni me e mafç 

pagçn' e trasigimit prei Zotit : sepsë i punoni Zotit-Krist. 
25 Por ai \a punou stremlete ka me mafe pagen' e strembenise, 
sepsë s ka tç mbaitune kraba. 

1 KAP. IV. — Yu zotenitç, ëpni-u serbetorevet pagçturen ede 
tç drëitenç, tue ditune se eoe yu këni Zot nde lciyet. 

2 Kiudroni ml e te fafunit, eJe rini slcute mb' ate me tç 

3 fafune nderse : tue ufafune pçrbere eJe pçr në, Iki tç na tseTi 
deren e fyatese Perçndia, la tç flasime mpsefesinen' e Kristit, 

4 per te tsilen' une yam i flJune: ln ta diftoy, sikurse me 
dubete me fofune. 

5 Etseni me ditunl nder te peryastemit, tue sperbfeme 

6 kohene. Fyal'a ^uei Tefe yefç perbere me blr, bufmuem me 
krupç, lci te dini si dubetç me i upergëgune gi#e-se-tsilit. 

7 G'\0ç punet' e mia ka me ua diftuem yuve Tybiku i dasuni 
vela, eoe besetari punetuer, e^e serbetori solsi em mbe Zotinç: 

8 te tislin e dergova te yu per kçtë pune, tëi te mari vest 

9 punetç tueya, ede te ngusulove zëmçrate tueya: baske me 
Oneslmine beFçtarin' eSe te dasunine vçla, Iki astç prei yus: 
ata kane me u diftuem yuve per giflç punet l£i babene ketu. 

10 U fafete yuve me sçndët Aristarbu robi sola em, ede 

11 Marku i nipi Barnabesç, (Jk'i muertç porosia prei atl: nde 
arOte te yu, pritnia :) ede Iesui ]n ^obete Iust, te tsTIçtç 
yane prei fe0-prëreyese : kçta vetçme yfinç punetorete sokçt 
e ml nde mberetenlt te Perendise, te tsTlete m' ubane ngusulim. 

\2 U fafete yuve me sçndët Epafrai lu aifç prei yus, sçrbçtori 886 I. 0ESSALONIKANET I. 

i Kristit, i tsil i mundohete gi#enT per yu nde te fafuna, ]*i 
tç lundroni te kulute, efie te mbusunç mbe kis do dasunira 

13 te Perendi>ç. Sepse unç desmoy per atë, se i pervel'hete 
zëmera sume pçr yu, eJe per ata fci yanç nde L-iodikT, ede 

14 pçr ata /ci ySne nde Hierapol, U fal'ete ynve me seudet Luk§ 
miëke^i i dasuni, ede Dema. 

15 U fal'ni me sendët velazenavet Td ycine nde Laodikl, e3e 

16 Nymfase, ede kisese ki astg nde stepT te vet. E^e si te 
kendohetç lëtera nder yu, bani lci te kendohet eJe nde kise 
te Laodikeanevet: lci tç kendoni e(?e yu lëterene prei 

17 Laodikisç. EJe i #oni xArhippit, Kiy duydës per sçrbësenç 
la more mbe Zotine, lti ta mbusis. 

18 Te fal*unite me sendet usirue me dorenç t eme te Paulit: 
kuitoni te fr^unat' e mia. HTri Roftç baske me yu. Amen. 

(Lctçra) mbe Kolossiançt uskrue prei Ronict, (ede udçrgue) 
me anp'tf Tyhikut ede Onesimit. LETERA E PARE E APOSTULIT PAUL 
MBE 0ESSALONIKANET. 

O B 

KAPTINA I. 

1 Pauli ede Siluani ede Timotfeu mle kisen e Oessalonikanevet 
mbe Perendine Atine, ede mbe Zotine lesu-Krist: hTr fcoftç 
mbe yu eoe palttim prei Perendise Atit t'unç, ede prei Zotit 
Iesu-Krist. 

£ I fatemi ndersç perhere Perendise pçr glOe yu, ede u 

3 pçrmëndime. yuve ndç te fafunat t'ona, tue kuituem pa- 
pusTm punçn' e bësese tuei, eJe mundimin' e dasunise ede 
durimin' e sperësese mbç Z5tinç t'anç lesu-KrTstinç, pçrpara 

4 Perçndisç ede Atit tunç: tue ditun', o velazen te dasune 

5 prei Perendise, te sgëJunitç tiiei: sepsë ungTli unç nuk' uba 
te yu me fyafç vëteme, por eoe me fula, ede me SpTrtine I. 0ESSALONIKANET I. II. 387 

V 

Sent, eSe me sume tç mbuseme mendiene: sikurse e dini 

-6 kis fare këm ndermiët yus per yu. EJe yu bate sikurse 

bam na e<Te Zoti, sepsë pritet fval'ene nder sumç strengTm, 

7 me gezimin e Spirtit Sent, kalu sa ubate sembeleture mbe 

8 gitf' ata Iu besuene nde Maltedoni e nde AbaT. Sepsë prei 
yus nuk' upçrhap fyal'a e Zotit vëteme nde Maltedonl e nde 
AhaT, por eJe mhe kis do vend e mbenni zani i besesç 
tuei te Perendia, kaki sa s kemi nevoye te flasime ga : 

9 s^pse ata difcoyne per në lHs fare te humi getem te yu, 
e^e si uke0uete te Perendia prei luuys, ki t' i eerbeni Perçndise 

10 gale eSe te vertetit, eoe tç pritni BTrin' e atl prei Inyevet, 
1H e ngali prei se vdëkunis, Iesune, ln na spe toi prei 
zemerimit 1H viën. 

KAPTINA II. III. 

1 Sepse vetç yu e dini, o vçlazen, tç humite t'ane te yn, se 

2 nuk uba kot: por si hokem kel£ perpara ede usam, sikurse 
e dini, nde Filippe, miierem zëmerç te Perendia unç me 
folune te yu ungilin' e Perendisç me sume tç perpiëkunç. 

5 Sepsë mesimi une nukç l'e prei genëstre^e, as prei ndunesinese, 
4 as prei genimit: por srkurse uprovuem prei Perendise \ki t'i 

zame bese ungllit, kestu flasime, yo sikur t u pçl'këime 

<5 niërezevet, por Perçndise lci provon zëmerate t'ona. Sepsë as 

fyale me laika nukç fuj'çm ndoriihere, sikurse e dini, as stlm 

6 skak lakemimi: Perendia aëtç desmitar : as kerkuem l'aft prei 
niërezis, as prei yus, as prei te tieres, ndonçse mundesim tç 

7 bahesim bafe, si apo^tuyt' e Kristit: por tëëm te bute 

8 ndermiët yus: porsi mendesa Yu ngrof nde gi diël'mt e vet: 
kestu deserohesim pçr yu, e ria kiste anda me u Sane yuve 
yo vetem' ungilin' e Perendise, por ede spTrtenatç tane, 

9 sepsë kete te dasune te ua. Sepse emlani mend, o vçlazen, 
mundlmii.'e t'ane, e^e fedTgene: sepsë dlt e natç tue punuem, 
Ici te mos i vëm bare ndonianit prei yus, predikuem ungilin* 

10 e Perendise te yu. Yu $ni desmitare ede Peryndia, sa me SS8 I. 0ESSALONIKANET II. III. 

dreiteni e me uoç e me pa-pal'avi yemi prume mbç yu lii 

11 besoiii: sikurse e dini, se gitfe-se-tsiline. prei yus e poro^itsim 

12 e .-/e e ngusuloisim, porsi ati diël'mt' e vet: eSe epsim dësmi, 

sikurse ve) ën te Perendia, ki u tfiri yuve nde mbçretenit te 
vet et/e nrle laft. 

13 Peraudai eJe na i fal'emi nderse Perendise pa pusim, se 
nibassi muerte fyalçn' e Pereudise ki ndeguete prei nes, e 
pritet yo 6?" fyale niërezis, por (sikurse aste me te vertete) 
fyal'e Perendie, e tsila fyah vepjrohete nder yu ki besoni. 

14« Sepsë yu, o velazçn, bate sikurse bane kisat' e Perendise 
li'i yane nde Iudë mle Lesii-Kristine, sepsë eSe yu pesuete 
por ato pune prei atuneve la yane prei ni kombi me yu, 

15 sikurse eSe ata prei Iuclëyvet: te tsilete vran' ede Zotine 
Iesu, ede profëtenit' e vet, eSe neve na perzune, eSe Perendise 

16 s' i pel'ltëyne, eoe yane kundre gi#e niëi\zevet: te tsilete na 
ndal'ine me foi'unç te kombet lti te speiohene, pçr me 
mbusune fayet' e veta perhere: eoe se mbrapeni e mberini 
zemerimi mbi ata. 

17 Por na, o velazen, sepse uvorfenuem prei yus pçr pak 
kohe, me fake, yo me zëmere, ndsituem ma tepere me sumç 

18 deserlm me pame fakene * tuei. 'Perandai desetn ine arJune 
te )U, (ina fort une Pauli,) e*Te rii here eue du here, por 

19 na ndal'i Satanai. Sepsë tsila asfe speresa yone, a g:zlmi, a 
kuuora e te mbufunit? apor nuke yen/ yu perpara Zotit 

20 t'iine Iesu-Kristit mbe te arJemen' e ati? Sepsë yu yëni 
l'afti une eoe gezimi. 

1 KAP. III. — Perandai nuke muftem me duruem ma, por 

2 na pellceu tç mbësimç veteme nde AO'ine, eSe derguem 
Timotfene velane t'ane, eSe serbetorin' e Pereudi-e, eue sokune 
t'ane nde pune t' ungilit Kristit, per me u fortsuem yuve, e 

3 }>er me u ngusuluem yuve per bësen§ tuei: ici te mos tundet' 
askusi nder keto strengime : sepsë yu e dini se na yemi 

4 viime pçr ketë. Sepsë, kur isim per-ane yus, u 6osim yuve 
tse perpara, se kemi per me hiekuue strengime, eJe ^ikurse I. 0ESSALONIKANET III. IV. 389 

5 uba 5 , er/e e dini. Perandai ede unç, mbassi s' mundese me 
duruem nia, dçrgova per me mafç vest per bësene tiiei, druese 
mos u ngau yuve ai Iki nget, ede skon mundimi une kot. 

6 Por tastl lii erJi Timotfeu prei yus te na, pruni zaniu 
e mire per besçn' eoe pçr dasuninç tuei, ede se na kuitoni 
per te mire perhere, ede këni male me na pame, sikurse 

7 ene ua yuve: perandai ungusuluem, o velazen, per yu ndçr 

8 gi#e strengimin' ede nevoyene t one, prei bësese tuei : sepsa 

9 tasti foime, nde kindrofsi yu mbe Zotinç. Sepsë ltis fare tç 
fal'une nderse mundemi me i Jane Perendise p§r yu, pçr 
glO' atë gezTmine lci gçzohemi per yu per^ ara Perendise t'one, 

10 nat' e dite tue ufutune tepere per me pame fa&ene. tiiei, ede 
me ml iisune te mangunat e besese tuei. 

11 Tastl ai Perendia eoe Ati \]ne, eue Zoti un§ Iesu-Kristi, 

12 dreitoft' uJene t'one te yu. Eoe Zoti stoft' e teperofto 
dasuuine tuei ndermiët yus, ede mbç te gi0e, sikurse ede 

13 na Lemi mhe yu: per me fortsuem zëmerate tueya pa- 
palavT nde sentenT, perpara Perendise ede Atit t'une, nd§ 
te anfemen e Zotit t'une Iesu-Kristit baske me gitfç 
sëntenit e atl. 

KAPTINA IV. 

1 Permbaskendai, o vçlazen, u lutemi yuve eoe u porosisime 
pçr Zotine Iesu, sikurse i muerte prei nes se si duhetç me 
etsun' ede me i pel'Kuem Perendi^e, lestu te teperoni ma 

2 tëpere. Sepsë e dini kis fare porosias u lam yuve prei Zotit 
S Iesu. Sepse kiii aste dasunimi i Perçndieç, senrçnimi yuei, 

4 te hilcni dorç prei kurvçnise: gi<9e-se-tsili tç diye me mbaitun' 

5 anen' e vet nde senfçnim e rde ndere: yo nde pçsime deserimi, 

6 porsi ata k~mbete ki s' ngofine Perendine. Te mos kapertseye 
Ivëi e t' i I aye stremhçtç te velait vet ml e leië punç: sepse 
Zoti astfi spagimtar per gi/9e kçto, efie sikurse u 6am yuve 

7 t^e perpara, ede e vertetuem me desmT. Sepsë Perendia nukç 

8 na 6'iii nde ndunesine, por nde sentenlm. Perandai ai Yu skel 890 I. 0ESSALONIKANET IV. V, 

V 

kçto, nuke skel' nieriae, por Perçndine, la na oa Spirtin' e 
vet te senteniiesimine. 
9 EJe per dasuriimin e velazçnise s këni nevoye me u skrnem 
yuve : sepsë yu yëui te mesuem prei Pereudi>e per me dasun-e 
niani tiëterine: sepsë yu e Lani ketë mbe gitfe velazenit la 

10 i/ane nde gitfe MaUedomt. Por u lutemi yuve, o velazen. 

11 me teperuem ma tëperç mbp Içte; eue me ndsituem te fini 
urte, eoe te baui te tueyate, eue tç punoni me duert lueya, 

12 sikurse u porositem yuve: la te et>eni nder te yastemit sikurse 
ka hie, e$e tç mos këni nevoye per askënd. 

13 EJe nuke due te yëni te pa-ditun', o vçlazen, per afa la 
kane fyëtunç, lci te mos mçnohi, sikurse eJe ata te tiërete la 

14 s' kane speresç. Sepsë nde besoimç se lesui vdiK e -;e ungal, 
kestu eJe ata la kane fyetune me ane te lesuit Perendia ka 

15 me i prume baske me atë. Sepsë ketë ua 0omi yuve prei 
fyalese Zotit, se na te galçte la kemi mbetune mbe te 
aroçmen* e Zotit, s' kemi me ua mbefim' atuneve la kane 

16 fyetunç. Sepse Zoti vete ka me sdripune prei laeli me 
uroenim, me za ënguli te pare, coe me trumbete Perendie, 
ede atd te vdekuuite kl vdi/cnç mbe Kristine kane me 

17 ungalunç ma pari : mbasandai na te galetç la kemi mbëtune, 
kemi me ufembuem baske me ata nde rënat, per me i dal'une 
perpara Zotit nd' eret, eoe kestu dote yemi perhere I aske me 

18 Zotine. Perandai ngusuloni niani tiëterinç me ket5 fyal'e. 

KAPTINA V. VI. 

1 EJe per mote e per fcohena, o velazen, s këni nevoye 

2 me. u skruem yuve: sepsë yu e dini fort mire, se dita e 

3 Zotit porsi viëJesi nafene, kestu viën. Sepse kur 6one paktim 
eoe sigurT, atehere viën permbi ata befas tç liupunite, porsi 
te Jimtunat' e baHid gruese me bafe: eue s' do tç kënç se 

4 ku me ikune. Por yu, o velazen, nuke jëni nd' eresinç, la 

5 t' ua mbenye ayo dite porsi vieJes. Tç giOe yu yëni biy 
G drite e biy dite: nuk§ yemi te natese, as t' eresinese. Letg I. 0ESSALONIKANET V. 391 

mos flëme pra sikurse eoe tç tiërçtç por letç iitne sUutç, 

7 eJe lete yemi esule,. Sepse ata ki flene. natçne ffëne: eJe 

8 ata la dëhenç, natene dëhene : por na, mbassi yemi tç ditesç, 
l'ete yemi ësule, e l'ete vësime tfuraken' e be?çV e te dasunisç, 

9 eoe pçr perkrenare spçresen' e spçtimit. Sepsë Perendia 
nuke na ka urJenuem per zemeiTm, por pçr fitimin 1 e spetimit 

10 me ane te Zotit t unç Iesu-Kristit lu vditë per në, Ki te 
foime baskç me atë, kur te yemi skute, a kur te kemi f\etune. 

11 Pçiandai ngusuloni niani tiëterine, eJe ndertoni niani tiëteriue, 
sikurse e3e bani. 

12 EJe u I'utemi yuve, o velazçn, t 1 i diui ata la mundobene 
ndçr yu, e rinç pertnbi kruet tuei mbe Zotine, e u mesoynç 

13 yuve : eJe i uderoni ata me ma tepere dasuni per punen' e 
atune. Kini palttim ndermiët ) us. 

14 EJe u l'utemi yuve, o velazen, mesoni te pa-humite nde 
fieste, ngusVoni zemer-vogelite, u ndimoni te eçniunevet, kini 
zëmere to gaue mbe te gi#e. 

15 Keluirni mos i ba)e kusi tieterit kelc pçr te kelc: por 
kerkoni perhere me bdn/ç te mireue l'riaui tiëtçrit, eoe te gifleve. 

16, 17, 18 Pevhere gezohi. Pa puslm fali. Per kis do ga 
epni te fal'une nderse: sepsë kui aite dasunimi i Perendise 
te yu mne Iesu-Knstinç. 

19, 20 Mos sueni Splrtine. Mos lie£ni poste, profetenite. 

21, 2~~ Provoni te gi#a, mbani te mirene. HiKiii dore prei llis 
do fare tç këkeye. 

23 EJe vete Perendia i palhimit u sentenofte yuve te tane, 
ede urueit' e tane fruma yuei, eJe spirti, eoe misi pa-palavi 

24 nde t' arriemen' e Zr>tit t'une lesu-Kristit. Be^etar zst ai ki 
u ^eiët yuve, eoe ai ka me e Laine. 

25 O velazçn, fal'i per në. 

26 U fal'ni me sendet g\0e vçdazçnavet me te putfune te 
2T sentenuesim. 0" vë mbe bë yuve mbe Zotine me ukeiiduem 

lëtera mbe gi#e sër'itenit \elazen. 
28 PITri i Zotit t'une Iesu-Kristit /'^/Ve baske me yu. Amen. 
E fktra ÇLctçra) mbç Qezbalonilanit uskrne grei AQine* 892 LETERA E DUTE E AP3STULIT PAUL 
MBE 0ESSALONIKANET, 

KAPTINA I. 

1 Pauli eSe Siluani e^e Timotfeu mbe kisen' e ©essalonikanevët, 

2 mbe PerendTn' Atine t'ane, eSe ml.e Zotine Iesu-Krist : hTr 
lcfif mbe yu eoe paktitn prei Perçndise Atit t'une, eue prei 
Zotit lesu^Krist. 

3 Kemi deture me i ufafune nder*ç perhere Perendi?§ per 
yu, o vçlazçn, sikurse veyën, sepsë po stoheie fort Lesa yuei, 
eoe [)o suuu.hete dasunia e kuit-do prei gi#e yus mbe niani 

4 tiëterine. Kaia sii na vete mbufemi per yu nde kisat te 
Perendise, per durimine tuei eSe pçr besene nder gitfe tç 

5 ndiëkunat tueya, e nder strengimet la hiloii: Tci ayo aslç 
difiTm i galat drëitç te Perendise, per me ubame yu te 

6 zotenit' e mlereteuise Perçndise, la pesoni per atë. Sepse 
ast e u$e?e perpara Perendise me u oane strengim atuneve 

7 lci u strengoyne yuve: por yuve IH strçngohi te praytunç 
baske me yu, kur te diftohete Zoti Iesu prei laelit baske 

8 me ënguyt e fulase vet, me ziafm fl'ake, tue ua spaguem 
atiineve la s' ngSfine PerendT, eJe atuneve la nuk' i ndegoyn' 

9 ungTlit Zotit t'une Iesu-Kristit: te tsilete kane me umunduem 
me te vdiei'e te pa-sSsunç prei faKeee Zotit, eoe prei laftit 

10 fula<e atT, kur te vivç' te l'avdohete nder sëntenit e vet, ede 
te merekulohetç nder gifl' nta lu besoyne, (sepsë yu i zute 
Lese desmise t oue,) nd atë dite. 

11 Perandai ede na l'utemi perhere pçr yu, Ki t' u baye Perendia 
yuei te zo'enit' e se 0efitemese vet, eoe te mbusi gi£e 

12 peUamin' e se mTresç, eoe punen' e bësese me fu'ki : ki te 
.l'avdohet' ëmçni i Zotit t'une Iesu-Kristit nder y\i, er?e yu 
mb' ate, mbas lurit Pereudise t'one, eue Zotit Iesu-Krist. II. 0ESSALONIKANET II. 393 KAPTINA 1L 1 Ta§ti u lutemi yuve, o velnzen, pçr t' artfunk' e Zotit 

2 t'uuç lesu-Kristit, eoe pçr te mbeTëJunite t'anç mb'.atë, ki 

te mos tundi yu speit prei mendiese tuei, as te mos 
trul ulohi, as prei spirtit, as prei f\a!ese, as prei lëtçrç'Ç 
S sikurse lash'ue prei nes, se vale uafrue dita e Kristit. Lete 
mos u g>;neye kusi me ndorii fare mendure: sep*n &la me 
ardvn atfd diie pa mos arJune ma pari t§ ngncunite kryie, 

4 eJe te sbulohetç nieriu i fayit, i biri se vdierese, ai ki ii 
kundre eoe ngrihete perpiete kundrç lcis do fare yaye la 
tfoheie PerendT a lut§}e, kaUi sa ni te i'iye nde tëmpulç te 
Perendise si PerendT, tue diftuem vetevëtehene se aste PeryndT. 

5 Nuke ml.ani mend, se kur Tsiem por per-ane yus, u 6osiem 
G yuve keto? EJe tasti e dini ate lci e permba, per me 

7 usbel'uem ai nde kohe te vet. Sepse mysteri i pa-u^eni?§ 
tasti veperohefe: veteme deri sa te dali prei miedizit ai ki 

8 pçrml.a tasti : eJe atehere ka me usbul'uem i pa-uoi, te 
tsiliue Perendia ka me e vdiere me frumçn' e goyese vet, 

9 eoe ka me e prTsune me te pamen' e t' arJunit vet: i tsili 
ka me arJune mbas te veperuemit Satanait me Icis do fuki 
e me serie e me merekulT rëne, eoe me lcis do genim t§ 

10 strëmbetese, ndemiët atuneve IH vdirene : sep^e nukç pritne 

11 dc>s»inTir e se vertetçsç lci te spetohene. E'/e perandai Pe eudia 
ka, me derguem nib' ata te vpperuem genimi, per me i besuem 

12f§nes§: lci te gukohene pgr t# heR gi#' ata lci nuk i besuene 

te vertëtese, por i peTlcuene te strëmbete^e. 
13 Por na kemi deture me i ufal'uue nderse Perendise perhere 

per yu, o velazçu te dasune prei Zotit, se Perendia u sgoJi 

yuve t£§ perpara hëre ç e per spçtTm, me senteniiniu' e Spirtir, 
14ewe me lesen' e se vertëteç: I<i mb' atë u tfifi yuve me ane 

te ungilit t"uue, pçr fitimin' e laftit Zotit t'une Iesu-Kristit. 

15 Perendai pra, o vçlaze'i, lciiidrnni, er^e mbaui ato porosite 

16 lvi uniesuete, a prei fjFal'yse, a prei l'eterese tone. E-e Zoti 394 II. 0ESSALONIKANET III. 

une Iesu-TCristi vetç, e Perendia ede Ati une, ai Ki na desi, 
e na d* ngusulim te pa-sosuu' eJe speresç te mire me auç te 
17 hTrit, ngusulofte zëmçrate tueya, ede u fortsofte yuve me Kis 
do fyal'e e pune te mire. 

KAPTINA II L 

1 S3 mbrapeni, o vçlazen, fal'i per ne, Ki te etsi fyaTa e 

2 Zotit, ede te favdohere, sikurse eoe te yu, eoe Ki te spetoime 

3 prei niërçzçvet kofe e te keKl: sepsë nuke >/aw£ tç gi#§ 
besçtarç: por besçtar aste Zoti, Ki ka me u fortsuem yuve, 

4e ka me u rueitune prei se kekit. EJe kemi speresç mleyu 
me ane te Zotit, se aio Ki u poro<item yuve, eJe i bani, ede 

5 keni me i bame. EJe Zoti dreitoftç zëmerate tueya nde 
dasunT, eJe nde durim te Kristit. 

6 E<?e u porosisime yuve, o velazen, mb' ëmene te Zotit 
t'une lesu-Kristit, te mçrgobi prei Kis do velai Ki ebçn pa 

7 uJe, e("e 30 mbas asai porosisç Ki muer prei nes. Sepsë yu 
8e dini, se si duliete me na mafe mbrapa: sepsë nuk' uprum 

pa urTe nder yu, as 1 uke nuke bangrem ^uneti prei kuit, por 

me mundim e me fedige, tue pnnuem nat e dite, Ki te mos 

9 i bahemi bafe ndonianit prei yus. Yo se s' kemi pustët, por 

Ki t' apimç vetehene t'one ^emht^eture pçr me na mafe mbrapa. 

10 Sep^ë eoe kur isim te yu, kelë u porositçm yuve, se nde 

11 mos daste kusi me punuem, as lete mos haye. Sepsë ndegoime 
disa refe ndçr yu tue ëtsune pa ude, eoe nuke pnnoyne kreit, 

12 por silene fotule tue vum orë pune te kota. EJe te tilete 
nicrç* i porosisiln , e i rnesoiirie per Zotine t'ane Iesu-KrTstine, 
te hane buken' e vet tue punuem me urti. 

\S } 14 Por yu, o velazen, mos lod\ tue bame mire. E$e 
nde mos i ndegofte kusi fyal'ese t'one slrneni me ane re ^^««* 

15 leteresç, senonia atë: e^>e mos bnskolii me atë, Ki t' i vfye 
turp: por nms e vini orë atë si anemik, por mçsonia si vçla. 

1-C Iv;e vete Zoti i paKtimit u f^astç yuve paKtTmine kurdo me 
Isis do ine:Klu:e Zoti /coifç Laskç me ju te giOe. I. TIM03ENE I. 335 

17 Tç fal'unite me sendet vëhrue me dorçnç t eme te Paulit. 

18 la aste sene mbç Kis do l'ëter^: kestu skriiey. — HTri i Zctit 
t'unç Iesu-Kristit fcoflp baskç me \u tç gitfe. Amen. 

.C fifota (^tçrç) mbe GënsatoniAanit vsLtue prei AO.ne. LETERA E PARE E APOSTULIT PAUL 
MBE T1MO0ENE. 

KAPTINA XIV. 

1 Pauli apostuli Iesu-Kristit mbas ur^enimit Perendi c e 

2 sel'buesit t' une, eoe Zotit Iesu-Krist, sperës^>§ t'onç, mbç 
Timotfene tç tfiëstine diafe nde besçt Roftp blr, perdelim, 
palmm, prei Perendisç Atit t'une, eJe prei Iesu-Kristit 
Zotit t unç. 

3 Sikurse t' ufuta, kur vëye nde MakedonT, te presis nde 
Efese, la te porosisis disa vetç te mos mçsoynç mesime te 

41iueya: as te mos u vëne ves pefalavet e brëzavet la s' kane 
te mbaruem, te tsTlate biyene ltarta ma tëpçre se tç ndçrtueuiit' 
e Perendise mbe beset. 

5 E')e e mbariiemeya e porosise aste dasunT prei zëmerçse 
kefliëlete ede prei ndergëgeyese mire, ede prei bësçse pa 

61iipokrisT: prei ketuneve disa vete mbassi dueTne prei uJet, 

7 uke^uene nde fyal'ç tç kota, tue dasune me kënunç miestra 
lige, la ata s mafine vest as per ato ki 6onç, as per ato la 

8 bayue per te vçrteta. E^e e dime se liga aW e mirç, nde 

9 &ofte se e perd5r ate kusi me ligç : tue dTtune kçtë, se liga 
nuk' astç vumç per te drëitinç, por per te pa-I*iget e pçr te 
pa-LTndunit, per ata la s nderojne Perendinç e^e per faytoret, 
pçr te pa-uJet e per te ndutet, per ata lci vrasine t' atiu' 

10 e t' amçne, pçr ata la vrasine nierçs, pçr kurvaret, per ata 
la gTndenç me maskuy, per ata lci sesine nierç^, pçr fënesit, 
pçr ata lii baynç bë rënç, e^e per kis do tiëtçre ga ki del 398 I. TIM09ENE I. II. 

11 kundre rnesimit sendose: mbas ungllit faftit te Tumit Perendl, 
la m' uzu bpsç. 

12 E;e i falem nderse Zotit tunç Iesu-Kristit la me oa fula, 

13 se me gukoi per I esçtar, e me vuni mbe sçr! eset : la tinç 
perpara kam tëënune nemes e ndiekes e saherak: por 

14- uperdeluese, sepsë pa ditun' i bana nde pa-besenT. EJe hlri 
i Zotir. t'une uteperue tek une me bese e me dasunl la astç 

15 mbe lesu-Kristine. Pçr te zane bese aste fyal'a, e<5e e veyëfsime 
per te pritune, se lesu-Kristi erJi nde botet me spetuem 

16 faytore, la prei atuneve yam un' i pari. Por perandai 
upenlçlilese, la Iesu-Kristi te diftoye pçrpara te une gi#e 
zemeren' e gane, per sçmbeleture atuneve la kane me i besuem 

1* atl per yete te pa-so^eme. EJe mbe mberetin' e yëtevet, tç 
pa-vdiëfine, te pa-dukunine, tç vëtemine te ditsimine Perçndl 
TcofU ndere ede l'aft nde yetet tç yëtçvet. Amen. 

18 Kete porosT po ta la n' dorç tui, o dialç Timo^ë, mbas 

19 profezias la kaue tëenune psrpara pçr tui, tç l'uftoys luften' 
e mire me ato, tue pasune bese ede ndergëgeye te mire, te 
tsilene disa vefç mbassi e holne tëy, latnç mbe tseke lundrenç 

20 prei beset: prei ketuneve aste Hymenai ede Afeksandri: tç 
tsilet' i kam Jane n' dore te Satanait, la t§ mesohene mos 
me nëmunç. 

KAPTINA II. 

1 Lutem pra para gi#e pitngvet, te bani te lutuna, te fal'una, 

2 te foi'una, tç fal'una ndersç, per gi#e niërçzit: per mberëtinç, 
per gi#e, sa yane mbe skale te naftç: la tç skoyne yete te 
pa-perzieme e te urtç me las do fare bese tç mire e te 

3 hiesime. Sepsë kevo ast' e mirç ede e pel'Iiuesime pçrpara 

4 PerendisesV'buesit t unç. I tsili don tespetohene glOe niërezite, 

5 eoe te vine me ngofunç mire te vertëtenç. Sepsë ni ait$ 
Pereudia, ni aif e^e laimesi i Perendisç ede i niërezevet, 

6 nieriu lesu-Kristi, la Ja vetevëtçhenç spçrblim per tç gi^ç, 

7 per desmT nder kohena te urJçuueme, pçr te tsilçnç deiml I, TIMO0ENE II. III. . 397 

vlvVls un§ letsit§s eJe apostul, (fiom te v§rtet§n§ mbe Kristine, 
nuke fey,) miestri i kombevet mbe besçt e mbe te vçrtetçt. 

8 Due pra t§ fal'enç biiratç mbe las do vend, tue ngntunç 

9 duer t§ k§<9iëleta pa zemerim e pa mendlm. Por kestu ede 
grate l'ete stolisinç vet§vëtehen§ me pëfçka la u ka bie, me 
turp e me urtl, yo me gçrsëtena, a me ar, a me margaritare, 

10 a me pëteka la veyëyen§ sume: por (las duhete mb' ato gra 

lii diftoyenç vetevëtehene se kane frike Perendine) me pune te 

1 ! mira. Grueya l'etç mesohet' urtesist me Ikis do far§ te binduni. 

12 E(Te griienç nuk' e l'a me mçsuem, as me uroenuem burine, 

13 por te fiye urt§. Sepsë perpara ukriyue Adami, mbasandai 
14Eva: ede Adami nuk' ugerme, por griieya ugenue, e duel' 
15yaste uJet: por ka me spetuem per diëlmt la piel, nd§ 

mbëtsinç nde bese e nde dasunl e nde sentenim me urtT. 

KAPTINA III. 

1 Per t§ zane hesç astç fyal'a : nde i ka anda kuit me ubam' 

2 episkop, d§seron pun§ te mire. Duhet§ pra episkopi me 
Kenun' i pa-zan§ me fay, buf i ni grueye, i ësulte, i mentsim, 

3 i hiesim, miku i te hueyçvet, i zoti per me mesuem. Yo 
pianëts, yo fafçs, yo te dete fitim te kek: , por te yët i lute^ 

4 asi la s' don t§ zihete, asi la s' l'akemon p§r argand: t§ 
guvernoye mire stepln' e vet, te kete diëim nden' urJene 

5 sikurse i ka hie : (sepsë, nde kofte kusi la s' di me guvernuem 
C stepln' e vet, si dot' i kete kuydës kisese Perendise?) te mos 

yët' i m§suem ristaze, ln te mos mlahete mbe t§ ma#, e te 

7 biere nde dam te dialit. EJe ai duhete me pasun' eoe desmi 
t§ mire prei t§ peryastemvet, ki t§ mos biere nde turpeni e 
nd§ l'ak t§ dialit. 

8 Dsakonat§ por kestu cluhete te yëne t§ hiesim, yo me du 
fal£e nd§r fyal'§, yo t§ vën orë mbe sume vëne, as mbe fitim 

9 te keli : t§ kene mysterin' e bë?e*§ nde nd§rgegeye tç k§#iëlet§, 

10 JLue k§ta l'ete provohene ma pari, m.basandai lete bahene 

11 dsakona, nde kofsine te pa-terhiekun§ me fay. Gratç por 

3i 898 I. TIMO0ENE III. IV. 

kestu tç yenç t§ hiesime, yo gergasa, tç ësulta, hesetare 

12 mbe te gitfa. Dsakonatç l'ete yëne bufa te ni grueye la 

13 guvernoyene mire diëfmt' ede stepiat' e veta : sepsë ata Ëi 
bayenç serbim te mire, fitoyçne skale te mirç per vetçvëtehene, 
eJe kane sume su e fake nde beset ]£i aste mbç Iesu-Kristinç. 

14 Keto po te skruey, tue speruem me arJune per s§ spëiti 

15 te ti: por nd' uvonofsa, lu te dis si duhete me uprGme nd§ 
stepi te Perendise, e tsila aste kisa e Perendise gal§, stula 
ede te mpestëtunit' e te se vertëtçse. 

1G EJe pa ndoni fyal'e kundre i ma# aste mysteri i besesç : 
Perendia udiftue nde mis, dueT i drëite nde spirt, uduk nd§r 
ënguy, upredikue nder kombe, uzu bes§ nd§ botçt, hipi nd§ 
IHel me Taft. 

KAPTINA IV. 

V v 

1 E(?e Spirti Sent tfot§ fyalç per fyaTe, se nd§ kohena te 
mbasandaisime kane me ngritune krue disa vetç prei bësesç, 
e kane me u mbaitunç ves fmmavet genimit, ede mesimit 

2 diayvet, ki flasine geriestra me hipokrisi, te tsiletç kan§ 
S pervel'uem ndergëgeyen' e vet: sepsë ndal'ine me umartuem, 

e urdenoyçne me hiëkune dore prei se ngranavet, t§ tsilat' i 
ka krmiem Perendia ln t i mafine me te faTun§ ndersa 

4 besetaret ede ata lci kane ngofune te vertëtçne. Sepsë las do 
kriyese e Perendise asf e mire, eoe s' aste ga per te hëJunç 

5 tëy, nde umarte me t§ faTune r.derse: sepsë sentenohete prei 
fyale^e Perçndise, e prei se TutemefÇ. 

6 Nd§ u porosits vçlazenavet keto, kë me Kenune serbçtor i 
mirç te Iesu-Kristi, tue uuskuem me fyaTet e besçs' ede 

7 me mesimin e mire, ki i rë mbrapa. E^e hilk dore prei 
peralavet nduta ede te plakavet: por mçso vëtehene tande 

8 nde bese tç mirç. Sepsë te mçsuemit' e korpit ast' i mire per 
pak /to/?^; por besa e mire mbe te gi<9a a^V e mirç, sepsë 

9 zotohete per kete yeten' e tastisime ede per ate la viën. Per 
te zane bese a57e fyaTa, eoe veyen per me e pritune gi#er L TIMO0ENE IV. V. 399 

10 Sepsë pçr ketë mundohemi eSe yemi tç pçrbuzunç, sepse 
speruem mbe Perendm e gale, i tsili aste sçl'buesi i gitfe 

1 1 niërezevet, por ma fort i besetarçvet. — ■ Poroslt kete, 
eSe mçso. 

12 Askusi Ietç mos tç pertëesi per diel'meninç tande, por uban 
flgure nder besetarçt mlç fyalet, mbe te prumit, mlç dasunit, 

13 mbç frumet, mbe beset, mbç pastrimt. Deri sa te viy, bier-i 
14« mbrapa te kenduemese, te lutçmese, te mesuemese. Mos 

purto Junetine la astç te ti, e tsila t' uoa me ane te profezisç, 
15kur vune duerte mbi tiii pl'elcesia. Kçto sko ndçper mencl, 

mbç keto tç mbesis, 1H tç dal'i p§r fatëe mbaresia yote mb§ 
16 te gitfe. Kiy kuidës vëtçhese s'ate eSe mesimit: lHndro 

mb' ato. Sepsë kur te bays kçtë, kë me spçtuem eSe vëtehene 

tande, eSe ata la te ndegoyene tui. 

KAPTINA V. 

1 Plakunç mos e kartois, por mesoye porsi ate: te rite me.so-% 

2 porsi velazçn : plakate porsi ama: tç rate porsi motera, mc 
Ris do farç pastertie. 

8 Ndero grat' e veya, ato Ei yane me te vertete te veya. 

4 EJe nde paste ndoni e vë diël'm a nipen, l'etç mesoyene ma 
perpara stepin' e vet te këne bese te mire, eSe t' u apine 
spagime perintvet: sepsë keyo ast e mire. eSe e pel'kuesime 

5 perpara Perendise. EJe ayo grue la aste me tç vertete e vë 
eSe mbëtune vets, spçrën mbe Perendine, eoe Inndroa nde 

6 te lutunat e nde te fal'unat nat' e dite. Por ayo 1H pris sume, 

7 ndonese fon, ka vdëkune. EJe porosit-i keto, ln te yëne te 

8 pa-zana me goye per te kel£. Por nde mos umendofte kiibi 
ma perpara per te veret, eSe ma fort per te stepisç vct, ai ka 

iLohuem besene, eSe ast§ ma i kelr se i pa-besi. 

9 E veya ma pak se gaste oëte viets l'cte mos vihetç nde 
10 numere tç vcyavet, 1H ayo ka kenune grue e lii buri: eSe tç 

bahete desmi per vepera te mira : nde past' usKuem diërm, 
nde pastç pritune te huey, nde paste l'amç kambe sëntenis, 400 I. TIMO0ENÇ fj VI. 

nde u paste ndimuem atuneve la kane ltënunç nde strengim^ 

1 1 nde i paste rane mbrapa \us do vëpere te mire. Por hili dore 
prei se vëyavet ra: sepsë kur te kçna&ene kundre Kristit, 

12 duene me umartuera : ato kane mundim, sepsë skelne besen' 

13 e pare. JLde mbassi yanç pa pune, mesohene me votunç fe# 
ndepçr stepiat : ede yo vëteme pa pune por ede fyal'e-suma e 

14 kerkimsore, tue fol'un' ato l^i s' duhene. Due pra te rat§ me 
umartuem, te bayenç diël'm, t§ Lahene zona stepie, te mos i 

15 apiu' anemikut as ndoni skak per me up§rkësune. Sepsë 

16 disa prei asos uk§£uen e rane mbrapa Satanait. Nd§ paste 
te veya ndoni besetar a besetare, l'et u ndimoye atune, ede 
lete mos randohete kisa, lu te miindete me u ndimuera atiineve 
ki yane me te vertete te veya. 

17 Plelite ln sikoyene mire punene l'ete mafine du fiys ndere : 

18 ma fort ata Xn mundohenç me fyal'e e me mesim. Sepsë 
skroria tfote: Mos i mbetsel'is gojçne kaut kur sin ncle 

I9lamet": eoe, I veyëfsim astç punetori per pagen' e vet". Mos 
prit kalezim kundre pl'akut, vets nde ubafte desmi prei du, 

20 a prei tre desmitarçs. Karto perpara te gi#eve ata ki feyëyene, 

21 ki te këne fril:e eoe te tiërçte. Te ve mbe bë perpara 
Perendise, eoe Zotit Iesu-Krist, ede ënguyvet sgeounç, la 
t i rueis keto pa bame guis perpara, as te mos bays gë, tue 
upiefe mbe-n'-ane. 

22 Mos vës duerte permbi ndoni speit, as mos mef piese nder 

23 faye te hueya: ruei vëtehene tande te paster. Mos pi ma 
uy§, por pi pakeze vëne per plandesine tand, ede per te 
spesat semundat' e tua. 

24 Disa nierezeve u kane dal'une fayete per fal£e tse perpara, 

25 tue prime nde galk : ede disa te tiërçve po u vine mbrapa. Por 
kestu ede vëperat' e mira disave u kane datune per fake : 
ewe ato lu )ane tieterazi, s' mundene me umpsëfune. 

KAPTINA VI. 

1 Sa yane ndene sgeJe serbetore, l'et' i kuitoyene te zotenit' I. TIMO0ENE VI. 401 

e vet te veyefsim per lus clo farç nderie: ki te mos nernet' 

2 ëmeni i Perçndise ede mesimi. EJe ata ki kanç zoteni Lesçtarç, 
l'ete mos i hedine poste, sepsë yane velazen : por ma sume 
l'ct' u punoyçnç, sepsë ata \u fitoyene punçn' e mire yanç 
besetare eJe te dasune. Keto meso eJe porosit. 

3 Nde mesofte kusi mesime te hueya, ecTe nde mos i vofre 
mbrapa fyalevet sendosa te Zotit t'une Iesu-Kristit, eoe 

4 mesimit lu aste mbas bësese mire, lyi ast' i mafe, ede s' di 
ga, por ast' i sçmune p§r te zana e per te ngrana me fyale: 
prei te tsilavet del' zmir, Karte, te nëmune, mendime tç doba, 

5 fyal'e te kota niërezis te prisune ments, ede la yane te mangute 
prei se vertëtesç, sepsë ata kuitoyere se bës' e mire aste per 
fitim. Mergohu prei te tiles. 

6 Por bës e mire me mbastimine mbe te paket aste fitlm i 

7 ma#. Sepsë asga s' kemi prume ndç botet, ede e marime vest 
fort mirç, se as s' mundemi me mafe ga yaste me vëtehe. 

8 Por kur kemi uskime e mbulesa, l'ete na mbastoyenç keto. 

9 EJe ata lEi duenç me ubamç te pasunç, biyene nde ngaseye 
ede nde l'ak, eJe nder sume deserime la yane te mafa, ede 
l£i bayene kelt, te tsilate mbusine nierçzite nde prisie e nde 

10 hupie. Sepsë fana e gi#e te kelaavet aste dasunia e argandit: 
disa la i pel'lmen' asai diiel'ne yast' iioe^e besese, ede e 
skuene vëtehen' e atune me sume te oimtuna. 

1 1 Por ti, o nieriu i Peiendise, ik prei ketuneve : ede ndili 
dreitenine, besen' e mire, bësene, dasunine, dunmine, 

12 butesinene. Lufto luften' e mire te bësepç, fols yeten' e pa- 
soseme, mbe te tsilen' ec^e u^ife, ede fefeve fefimin' e mire 

13 perpara sume desmitarçve. Tç porosis perpara Perendise l£i 
u ep yete te gi^ave, eoe perpara lesu-Kristit lii desmoi 

14 fefimin' e mir§ nde dite te Pilat Pondiut, te rueis porosine 
pa sgruem, pa palavi, deri mbe te dukunit te Zotit t'une 

15 Iesu-Kristit : te tsiline nd§ kohena te veta ka me e diftuem 
i lumuni ede i vëtemi ful^itar, mlereti i mberëtenavet, ede 

1G zoti i zotenavet, ai Iki ka vëtemç pa-vdekenine, ede Iki astç 402 II. TIMO0ENE I. 

ndëiiune nde drite te pa-afruesime, te tsilin' askusi prei 

niërezis s e pa, as mundete me e pame : mb' atë Jcoftg ndere 

ede pustët i pa-sosune. Amen. 
1 7 Porosit te pasunite nde kete yetç, 'te mos mendoyene nal't, 

as te mos sperëyene mbe pasiet lu s' dlhetç, por mbe Perendin' 
IS e gale ln na ep te gi#a me dore te hapete pçr fitTm: te 

punoyene pune te mira, te bahene tç pasune me pune te mira, 

19 te yene dore-hapçte, te sotëenuesim: te vëne mbç-ii'-ane 
tfesore per vëtehen' e atune Jci aëtç tfemël' i mire per yëtene 
1H viën, lii te fitoyene yeten' e pa-soseme. 

20 O Timo#ë, riiei ndoriene, eoe ke£e spinene prei te ndiitavet 
fyal'evet kota, eJe prei te perpiekunavet me fyal'ç asai 

fi\ mëndiesç lki tëyuhete rëne. Te tsilene mbassi tfosine disa 
se e dinç, rane prei uJese bësese. 
Hiri Jcofte baske me tui. Amen. 

E para (lctere) mbç TimoQene uikrue Jcah LaodiJcia, Jci 
&$t$ krue-Jcyiët i Fnjgis§ PaJcdtiançsç. LETEEA E DUTE E APOSTULIT PAUL 
MBE TIM09ENE. 

KAPTINA I. 

1 Pauli apostul' i lesu-Kristit me dasunimin' e Perendisç, 

2 mbas te zotueme.se yëtçse lci aste mbe Iesu-Kristine, mbe 
Timo#ene dialm' e dasune: Jcoftç hir, perdelim, paltlm prei 
Perendise Atit, ede prei Iesu-Kristit Zotit t'une. 

3 Fal'emi nderse Perendise, te tsiline l'us tse prei perintvet 
mi me ndergëgeye te ketflëlete, se pa-pusim te kuitoy nde 

4 te lutunat' e mia nat' e dite, eoe kam mal me te pame, kur 

5 kuitoy l'ott' e tu, l^i te mbusem me gezlm : sepsë biye nder 
mend bësene pa hipokrisi lii aste te ti, e tsila ndeni ma 
pari te yot-guse Loida, e^e te yot-ame Eunika : ede m' uka 
mbusune mëndia, se Jcd ndehun ede te ti. II. TIMO0ENE I. II. 403 

G Pçr ate punç te biye ndçr mencl, la te ngalis per-so-rT 
ounetin' e Perçndise, e tsila aste te ti prei diicrvet mia la 

7 kam vume mbi tui. Sepsc Perendia s na ka tfane spTrt frike, 
por splrt fulae, e dasunie, e urtie. 

8 Mos kiy turp pra per desmln' e Zotit t'unç, ede per mue 
te liJunin' e ati: poi liilc kel^ baske me ungiline mbas fulase 

OPerendise: i tsili na spetoi, ede na 0ifi me te tflfunç te 

sentçnuesim, yo mbas punçvet t'ona, por mbas kesilese vet, 

ede mbas hirit la na uJa me ane tç Iesu-Kristit para motevet 

lOpa-sosune: eoe tasti duel' per fa&e me te dukunit' e Selbuesjt 

t'unç Iesu-Kristit, i tsili fenoi vdëkene, ede ndsuer nde dnte 

11 yeten' eJe pa-piisiene me anç te ungilit : per atë uvus' une 

12 l'etsites eoe apostul ede miester i kombevet. Ki per ate punç 
ede pesoy keto: por s' kain turp : sepse diy se kuit i kam 
besuem, ede m' uka mbusune mëndia se mundete me rueiture 
ndoriene t'eme deri mb' atë dite. 

13 Ruei formçn' e fyalçvet sendosa la ndegove prei meye, me 

14 bese eoe me dasunl la aste mbe Iesu-Kristinç. Ndorien' c 
mire ruey-e me ane te Spirtit Sent la fl mbe në. 

15 Ti e di kete, se me ke^uenç spinenç gi#' ata la yane nde 

16 AsT, prei atuneve aste Fygelli eJe Hermogeni. Aaste Zoti 
perdelim nde steplt te Onesiforit: sepsë sume here me ua 

lTzëmerç, ede s' pat turp pçr hëkurat e mia: por kur eroi nde 
18 Rome, me kçrkoi me sume ndsitim, ede me geti. Zoti i Jaste 

me gëtunç perdelim. prei Zotit nd' atë dite : ede sa serbesa 

bani nde Efese, ti i di ma mire. 

KAPTINA II. 

1 Ti pra, dial'i em, fortsobu nde liTrt la astç mbe Iesu-Kristine: 

2 ede sa ndegove prei meye prei sume desmitarçs, ep-i keto 
nder duer niërezis besçtare, atuneve la tç yëne te zotçnite 

3 me mesuem eJe te tiere. Ti pra hilt kelc porsi ustetuer i mire 

4 i Iesu-Kristit. Sepsë askusi s' ngatefohete me tregetlt e k#sdi 
yëtese, kur skruhete ustetuer, lii te pel'liëhete te ai lii mbefë^ m II. TIMO0ENE II. 

5 ustetore. Por eoe nde l'uftofte kusi, s' kunorezohete, nde raos 

6 l'uftofte sikurse aste liga. Bul'ku lii mundohete duhete me 

7 mare piese ma perpara prei pemevet. Kupeto sa te £om : 

8 Zoti te tfaste mend mbe te gi#a. Kiy ndçr mend Iesu-Kristir.e 
prei farese Davidit, ki aste ngalune prei se vdëkunis mbas 

9 ungilit t'em: Iki per ate une vuey deri mbe te fiduna, 

10 porsi kel£-bames : por fyal'a e Perendise nuke fi^ete. Perandai 
duroy te gi#a per te sgeaunit, ki te gëyen' ede ata, spetimine 

11 ki aste mbe Iesu-Kristine baske me l'aftin' e pa-sosune. Per 

12 te zane bese aste fyal'a : sepsë nde kemi vdëkune baske m^ 
Kristiiie, eoe kemi me ruem baske me atë: nde durofsim, 
ede kemi me mteretenuem baskç: nde e mohofsim, ede ai ka 

13 me na mohuem: nde dal'sim te pa-bese, ai mbet besetar : 
nuke mundete me mohuein vetevëtehene. 

14 Keto ua biër nder mend, tue oane desmi perpara Zotit, te 
mos hahene me fyale per ga M s' diihete, M aëte pçr prisie 

15 t' atuneve la ndegoyene. Ndsito me ndsiefe vëtehene tande 
perpara Perendise te provuesim, punetuer falce-barJe, la pret 
drëite fyal'en' e se vertëtese. 

IG Eoe restu prei te ndutavet zanavet kota, sepsë stoyene ma 

17 sume pa-besenT : eoe fyal'a e atuneve ka pçr me ngrane porsi 

18 lcimeya, prei atiineve aste Hymenai ede Fileti : te tsiletç 
duel'ne yast' uJçse vertete, tue #ane se tasti uba te ngalunite, 
ede permbusine besen' e disave. 

19 Por tfemefi i forte i Perendisç Inndron, sepsë ka kete 
bul'e: sepsë Zoti ngef ata ki yane te vëtete: eoe giOe kus 
zë n'goye ëmenin' e Kristit ul'argofte prei strembenisç. 

20 E(?e nde nl stepT te maoe nukç yane vets ëne te arta e tç 
argantta, por e^e te drunit ede te bai'tçse: e disa duhenç per 

21 jo^«(3 te ndërsime, e disa per te pa-ndërsime. Nde larofte 
pra kusi vetevëtehene prei kçsos, ka me lcenun ane per ndere, 
i sentenuem eoe i veyefsim per te zotine, bame gati per lus 
do fare pune te mire. 

22 EJe mergohu prei desçrimevet dielmenise, por ndilc II. TIMO0ENÇ III. m 

dreiteninç, bësene, daiuninç, palhimine, baskç me ata lki 

23 tfefësine. Zotine me zëmere te kçtfiëlete. Eoe hilc dore prei 
tç mafavet e te pa-ditsimevet te ngrana me fyal'a, sepsë e di 

24 se piëline te zana : eoe sçrletori Zotit s' duhete me uzane, 
por te yët' i bute mbç te gi#e, asi lci meson, asi lci s' mba 

25 per te keU : te mesoye me urti ata Iki mendohenç, kundre : 
druese mos u api atuneve Terendia pendim, 11:1 tç ngofinç tç 

26 vçrtëtene. EJe te tsohene prei l'akut dialit, lci yane zanç tç 
ga]ç prei ati per dasunimin' e atl. 

KAPTINA III. 

1 EJe ta dis ketë, se mle ditt te mbrapena kane me araune 

2 kohena te vestira : sepsë atehere kane me dasune vets 
vetevëtehene, laue me Tcenuvg, mi&t' e argandit, krue-nal'te, 
maJestore, nëmesa, te pa-bindune mbe perint, tç pa-ngofunç 

3 te mirene, te pa-uJe, te pa-Jimtsim, te pa-pal£tuesim, 
kalfzimtorç, te pa-permbaitune vëtehene, te pa-sbutune, te 

4 pa-dasune te mirene, tra<9tore, goye-smbrazete, te frueitune, 

5 mikt' e kenakievet ma sume se mikt' e Perendise, te tsilete 
kane te pamit e bësese mire, por mohoyene fulan e asai : 

6 eSe urest prei ketuneve. Sepsë prei ketuneve yan' ata la 
huyeny ndeper stepiat, e bayene rop grate lci yane ngarkuem me 

7 faye, e tçrhitëene prei Ikis do fare dçserimes, te tsilate kurdo 
mesohene, e kufe s' mundene me arJune nde te ngofunit te 

8 se vertëtese. Mb' atë mendure eJe Ianneu ede Iambreu i 
duel'ne kundre Moiseut, kestu ede kçta i dal'ine kundrç te 
vertëtçse, nieres te prisune ments, te pa-provuesim prei bësçse. 

9 Por s' kane per me skuem mbarç ma tëpere: sepse mafia e 
kçtuneve ka me dal'unç per fal^e mbe te gi^e, sikurse duel' 
pgr faJte ede e atuneve. 

10 Por ti i rë mbrapa mesimit tem, te skuemesç yetesç, 

1 1 kçsilese, bësese, zëmerese gane, dasnnise, durimit, te 
ndiëkunavet, pesimevet, sa me er^ne nde AndiohT, nde Ikoni, 
nde Lystrç : l^is fare te ndiëkunas sefreva : e de Zoti me 406 II. TIMO0ENE IV. 

12spetoi prei se gitfas. Por eJe gitfe sa duene me fuem me 

13 bese te mirç te Iesu-Kristi kanç per me upçrzane. Por nieres 
tç kela e genestare kanç me skuem mbare mtç tç kë£ene, 
tue genuem, ede tue ugçnuem. 

14 Por ti te mbesis mb ato lci dsune ede zilne bese, sepsë e 

15 di se prei kuit i kë dsane. EJe se i di skronat' e sentenuesime 
tse kur se lsie fosne, ato la mundenç me te bame tç ditsim 
per spetimine me anç te bësese la aste mbe Iesu-Kristine. 

16 Gi#e skrona ziste frume prei Perendise, ede e veyëfsime per 
mesim, per kartim, pçr te ndrë&une, per mesim la ast§ me 

17 dreiteni: la te yët' i kulute nieriu i Perendise, bame gati 
per kis do fare pune te mire. 

KAPTINA IV. 

1 Ap desmi pra une perpara Perendise, ede Zotit Iesu- 
Krist l£i ka per me gukuem te gale e te vdëkune nde te 

2 dukunit te vet e de nde mberetenit te vet : prediko fyal'ene : 
fi mbe krue me kohe e pa-kohe : karto, biëriu nder su, l'utiu, 

3 me kis do fare zëmere te gane e mesimi. Sepse ka me arJune 
nl kolie, ki s' kane me duruem mesimin' e sendose, por kane 
me mbeleJune grumbule per-ane vëtehes atune miestra mbas 

4 deserimes veta, per te kil'ikosune ndegmiine : ede kane me 
ketfuem veset prei se vertëtese, ede kane me ukefluem te 

5 vene mbas pefalas. Por ti fi slmte mbe te gitfa, hik keK, 
ban pune ungiltari, ban pl'ot serbësene tande. 

6 Sepsë une tasti yam tue ubame kurban, eJe koha e se 

7 ikemese s'eme e mbefini : l'uften' e mire e l'uftova, vromin' 

8 e mlarova, besen e rueita: se mbrapeni me ruhete kunora 
e dreitenisç, tç tsilene ka me ma Jane Zoti nd' atë dite, i 
dreiti gulhar: ede yo vëteme mue, por ede gi#' atuneve la 
duene te dukunit' e ati. 

9, 10 Ndsito me arJune speit tek unç : sepsë Demasi me l'a, 

sepsë desi ketë yete, ede vote nde ©essalonike: Kresku nd§ 

11 GalatT, Titua nde Dalmati: veteme Luka aste baske me mue. TITONE I. 407 

Mef Markunç me vët§he, e bier-e bask§ me tui: sepsë mç 

12 ast' i veyefsim nd§ punçt. EJe Tyhikun' e dçrgova nd§ Efese. 

13 Kur te vis biër gunçne lu fas§ nd§ Troadç per-ane Karpit, 
ede librate, por ma fort pergamënete. 

14 Aleksandçr rambetori m§ bani sume te keltia : ia spagoftç 

1 5 Zoti mbas vëperas atl : prei ati ruhu ede ti, sepsë u det 
sum§ kundre fyafçvet t'ona. 

16 Te parene herç kur dasç fyal'e, askusi s'cr^i baskç me mue, 

17 por te gi&e m§ l'an§ : (mos unumeroft' atune per tg leJct) Por 
Zoti me ndeni p§r-ane, ede me da fula, la te mbusete 
predikimi me anene t'eme, ede te ndçgoyene gi#e kombete: 

1S eJe spçtova prei goyes§ l'eonit. E^e Zoti ka me me spetuem 
prei lus do pune te fige, eoe ka me m§ rueitune per 
mberetenln e ati laelorene: mb' atë Jcoftç lafti nde yete te 
yëtevet. Amen. 

19 I ufal' me sçndët Priskes' ede Akylit, eSe stepis§ Onesiforit. 

20 Erasti mbeti nde Korin<9§ : ede Troflmin e l'as§ t§ s§mun§ 

21 nd§ Milete. Ndsito me arJun§ para dimenit. 

Te fal'et§ me senclët Eubuli, ede Pudi, e^e Lini, ede 
Klaudia, ede giOe v§lazenir§. 

22 Zoti Iesu-Krist Jcofte bask§ me spirtine tand. 
HTri Jcofte baskç me yu. Amen. 

E duta (letera) mh$ Timofiene, Jci Jce uroçnuem i pari 
episJop i Jisçs Efesidnevct, ushrue haJi Roma } Lnr cluel pçr 
8# dyti Puuli perpara Kaisarit Nerun. LETERA E APOSTULIT PAUL 
MBE TITONE. 

KAPTINA I. 

1 Pauli s§rb§tor' i Per§ndise, eoe apostul' i Iesu-Kristit, 
mbas les§?§ te sge^univet Per§ndise, e3e mbas s§ ngofemese 408 TlTONE I. II. 

2 te vertëtese Iki aste mbas besese mire. Per Spirtin e yetese 
pa-soseme, Iki ka zotuem i pa-fënesi Perendi para motevet 

3 pa-sosune. EJe ndsuer pçr falte ndç kohena te urr/enueme 
fyal'en' e vet me ane te predikimit Iki i kam zane bese une 

4 mbas porosise Perendise t'one Sçlbuesit : mbe Titone te 
tfiëstine dial'e mbas bësese rendomsime, lcoftç hir, perdelimf, 
paktim, prei Perendise Atit, ede prei Zotit Iesu-Krist, 
Sel'buesit t'unç. 

5 Perandai te l'ase nde Krete, la te ndrelh's te mangunate, 
eoe te vëse plelc kutët mbe lK]tët, sikurse te kam ur^enuema 

6 kur te yët' i pa-terhiëkune per fay, buf i m gmeye, Ei k: 
biy beserate, la te mos u kete dal'une zani per pl'ank-prises, 

7 a per te pa-bindune. Sepsë episkopi duhete me kenun' i pa- 
terhiëkune per fay, porsi guvernuer i Perendise, yo krue- 
nal'te, yo zemerak, yo pianëts, yo fafes, yo asi la lakemon 

8 mbç fitim te kek : por dere-tsel'e mbe te hueyt, miku i se 

9 mirese, i urte, i dreite, serit, asi la perrnba vëtehene: ngitune 
mbrapa mbas fyal'ese zane bese tç mesimit, la te miindete 
me ngutune t§ tiereig, me mesimin' e sendose, ede te kartoye 
ata la flasine kundre. 

10 Sepsë yane sume te pa-bmdune, fyal'e-kote e irend-mafes, 

11 ma fort ata la yanç prei fe#-prëseyese. Atuneve duhete me 
u mbetsël'une goyçue: te tsilete ketfeyene permbus stepia te 

12 tana tue mesuem sa s duhete, per fkim te ndute. Hi prei 
atuneve #a, vete profeti i atuneve, 

Krëtasite yane kurdo fënesa, bisa te kelaa, barke te 
pertiiesim". 

13 Ayo desml ast e vertcte : per ate pune Uarto-i ata fort, 

14 la te senclosene nde beset: e^e te mos u vene ves pçfalavet 
Iudëyvet, ede porosivet nierezevet la i ke^ëyene spinene te 

15 vertëtç=:e. Te gitfa ycine te larueme mhç te laruemit: por mbe 
te nduemit e mbe te pa-beset asga s' ast' e kiriieme, por eoe 

1G mendia e atuneve ede ndergegeya ast' e ndueme. Eefëyenç me 
goye se ngofine Perendi, por me pune e mohoyene, sepse yane TITONE II. 409 

te nduem, ede te pa-bindune, ede te pa-provuesim mbe lus 
do fare pune te mire, 

KAPTINA II. 

1, 2 Por ti fol' sa duhene per mçsimin' e sendosç. — Pl'eKte te 
yëne te ësule, te hiesim, te urte, te sendosç nde beset, nde 

3 dasunit, nde durimt. Kestu ede plakate te bihene sikurse u 
ka hie sëntenavet, mos yëne kalezimtore, mos yëne oanç 

4 mbas vënesç sume, te yëne mesimtore te mira, lci te mesoyçne 

5 te rate, te këne dasuni mbe bufat, e dasuni mbe diël'mt, te 
urta, tç lnruta, stepiare, tç mira, kme-ul'ta mbe bufat e veta, 

6 l£i tç mos nëmete fyal'a e Perendisç. — Kçstu porosit ede te 

7 rlte te yëne te urte. — Mbe te gi#a pufo$ te diftoys vëtehenç 
tande per figure te vëpçravet mira, tue rie'tunç nde mesimt 

8 pa-prisie e hiesim, fyal'ç te sendose e te pa-zane me fay, 
Iki te turpenohet' ai l£i aste kundre, a te mos kete me fol'une 

9 per yu as ndoiii tç keke. — Serbetoretç t' u uline kruete 
zotenivet vet, mbe gi#e punet te yëne te pel'lmesim, te mos 

10 dal'ine kundrç me fyal'e. Te mos vië^ine, por te diftoyene lcis 
do bese te mire : l£i te stolisine nder gi#e _p«^ mesimin' e 

v r v 

Selbuesit t'une Perendisç. 

1 1 Sepsë uduk i spetuesimi hir i Perendise mbe gi<9e niërezit : 

12 lu na meson neve me mohuem pa-besenine e^e deserimet' e 
botese, e te foime nde ketë yete me urti e me dreiteni, 

13 e me bese te mire: tue pritunç tç lumene sperese, ede 
te dukunit' e laftit te maJit Perendi, ede Selbuesit t'unç 

14 Iesu-Kristit : i tsili da, vetevëtehene per në, la te na 
sperbl'eye prei Ins do fare pa-1'igenie, eoe te «a lnroye 
per vëtehen' e ati popule tç sgëJune, zemer-pçrvel'ute per 
vëpera tç mira. 

15 Keto fol', e porosit, e liarto me Itis do fare ur^çni: askusi 
lete mos te he^i poste. 35 410 TITONE III. 

KAPTINA III. 

1 Ua biër nder mend atuneve te uTine kruete nden urJenat 
e ndene pustetet, t' u ndegoyene tç parevet, te yëne gati per 

£ Yus do fare vëpere te mire. Te. mos nemin' askend, te mo3 
Kartohene, te yëne te hiesim, te diftoyene lus do butesine 

o mbe gi#e niërezit. Sepse ede na isim niliere te mare, te pa- 
bindune, te germem, serbetore nde lus do fare deserimes e 
kçnalHes, e skoisim yëtene nde te kelte e nde zmir, meni- 
mares, te pasune meni liiani tiëterine. 

4 Por kur uduk e mira ede mik-nierezia e Perendise 

5 SeTbuesit t'une, yo prei punçs dreitenise lci punuem na, por 
mbas pçrdelimit vet na spetoi, prei se lamese tç se Tëmese 

G per-se-rT, eoe prei se pçrterimese Spirtit Seiit, la derJi mbç 
në me dore te hapete me ane te Iesu-Kristit Selbuesit t'unç: 

7 la te dal'ime te drëitç me hirin' e ati, e te bahemi trasigimtare 
mbas sperësesç yëtesç pa-soseme. 

8 Pçr te zane bese aste fvala : ede due te vçrtetoys kçto, Ki 
te këne kuydës ata ln i kane besuem Perendisç. te yëne gati 

9 p§r vëpera te mira. Keto yane te mirat ede te veyëfsimetç 
per niërezit. EJe kerkime te mafa, e te ngëfuna brezas, e te 
ngrana me fyaTe, eJe Tuftena Tige t' i Tasç mbe-ii'-ane : sepsë 
yanç te pa-veyëfsime ede te kota. 

10 Nierine heretik si ta mçsoys ni here, e du here, hilc dore 

1 1 prei asi, sepse e di se kui ka dal'une yaste prei u^ese, ede 
feyën, sepsë aste gukuem prei vetevëtehese. 

12 Kur te dçrgoy Artemane a Tyhikune te ti, ndsito me 

13 ar(fune tek une nde NikopoTe: sepsë atië e gukova p§r me 
skuem dimeninç. Dergo perpara me ndsitim Zenane ede 
Apollone, Ki te mos u mengoye ga. 

14 Lete dsan' ede te tonetç t§ yene gati per vëpera t§ mira 
per nevoyat e lupsesime, la te mos yëne tç pa-peme. 

15 Te faTene me sçndët gii9' ata Iki yane baske me mue : faTiu 
me sendët atuneve Ei na duene mbç beset. 

HTri /coftç baske me gii9e yu. Amen. FILEMONE I. 411 

(Litçra) mhe TUonç Jci Tce urdenuem episkop i parç i 
kiëçse Krctgsavet, uëhruh JaJi JVikojjol'a e Malcedonise. LETERA E APOSTULIT PAUL 
MBE FILEMONE. 

KAPTINA I. 

1 Pauli i liJuni lesu-Kristit, ede Timofleu velai. mb§ 

2 Filemone te dasunin' ede punetorine solane t'ane, ede mbe 
Apfine te daseraene, ede mbe Arhippine ustetorine sokine t'ane, 

S ede mbe kisene nde stepi tande: Icoftç mbe yu hlr ede paktim 
prei Atit Perçiidise t'unç, ede prei Zotit Iesu-Krist. 

4 I falem nderse Perendise t'em, tue prume nder mend tiii 

5 perhere nde te fal'unat e mia, sepsë ndegova per dasunine 
*6tande eoe per bësene la kë mbe Zotine Iesu, ede mbç gi£e 

jsëiitenit, la te bahete me pune piesa e bësese s ate mbe te 
ngofemen' e las do fare te mire la aste nder yu, mbe Iesu- 

7 Kristine. Sepsë kemi sum« gezim eJe ngusulim per dasunine 
tande, sepsë zëmerat e sëntenavet yane praytune per tui, 
o vela. 

8 Perandai ndonese kam sume su e false mhe Kristine me 

9 te urJenuem tiii per atë la duhete, por per dasunine ma 
sume te l'utem, tue l^enun' i ketili, si Pauli pl'ak, por tasti 

10 ede i liJuni i Iesu-Kristit. Te l'utem per dial'ine t em 

1 1 Onesimine, la e pola nder hëkurat e mia, i tsiii nihere Ite 
i pa-veyefsira per tui, por tasti ast' i veyefsim per tui eoe 

12 per mue, atë po e dergoy prap. EJe ti atë, due me #an§, 

13 zëmerene t'eme, prit-e. Une desa ta mla atë per-ane vetiut 
t'em, la t§ me serbeye nde vend teye, nde hëkurat t ungilit: 

14por nuke desa me bame ga pa mendiene tande, la te mos 

15 bahet' e mira yote prei nevoyese, por prei te dasunit. Sepsë 

yale. druese perandai uda per kete here, la ta kës' ate per 412 HEBREYT I. 

16 giOe yëtene. Yo ma si sçrbetuer, por pernibi serbetuer, vela 
tç dasune, ma for't prei meye, ede sa m/l sume prei teye, si 

17 mbe pune te misit, ede mbe te Zotit. Nde me kë pra piesetar, 

18 prit-e atë porsi mue. EJe nde lcofte se te ka bamç ndoni 

19 pune pa uJe, a te ka deture, ketë numsroye mbi mue. Une 
Pauli skrova me dorene t eme, une kam per te lame, l£i mos 

20 te #om, se me kë deture ede vëtehenç tande. Po, o vela, 
makare te mar prei teye unç kete te mire mbe Zotine : prai 

21 zëmerene t'eme mbe Zotine. Tue pasune spere^ç mbe 
ndegimine tand skrova te ti, sepse e diy se kë me bame ede 
ma tëpçre se lus tfom. 

22 Me gi#e keto me ban gati eJe vend per me ndënunç: sepsë 
sperey se me ane te fal'unavet tueya dot' epem Juneti te yu. 

23 Te fal'ete me sendët Epafrau robi soln em mbe Iesu-Kristinç, 
24? Marku^ Aristarhu, Demasi, Luka, punetorete soket' e ml. 
25 Hiri i Zotit t'une lesu-Kristit Tcoft§ baske me spirtine 

tuei. Amen. 

(Letera) mbç Filemonç uskrue laJi Roma, (e udergue)me 
anç t§ Onesimit ëçrbetorit. LETERA E APOSTULIT PAUL 
MBE HEBREYT. 

KAPTINA I. II. 

1 Perendia si u fol'i nihere moti atenavet t'ane me ane te 
profëtevet sume heras ede sume mendures, na fol'i ede neve 

2 mbe keto ditt te mbrapena me ane te Blrit vet y te tsilin' e 
bani trasigimtarin' e te gl<9ave, \ki me ane t' ati bani ede 

oyëtete: ai tue kënune te ndritunit' e laftit ede karaktër i se 
Kënemes' ati", ede tue bartune te gi#a me fyal'en e futëise 
vet, si lnroi fayete t'ona prei vetevëtehese, ndeni nde hraha 

4 te diatfte te maJenise nde te nal'tat vise: kalH ma i mire HEBREYT I. II. 413 

se ënguytç bame, ala sa ka trasjguem ni ëmene ma tç ma# 
se ata. 

5 Sepsë tsilit prei ënguys i 0a ndonT here, Ti yë blri em, 
unç te kam pielç sot?" Ede pçr-se-rT, Une kam me Uënune 

6 tek ai per ate, ede ai ka me lcënune tek unç pçr bTr?" Eoe 
per-se-ri kur te kelasi parallndssine nde. botçt, tfote, Ede 

7 fet' aduroyen atë gi#' enguyt' e Perendise." ~Ede per ënguyt 
tfote, Ai la ban ënguyt e vet spirtena,e£e punetoret' e vet 

8 ffafcç ziarmi." Por per te Birinç, Skambi ut, o PerendT, 
sL&ç nde yete te yëtese : skop dreitenie VLStç skopi i mberetenisç 

9 s'ate. Dese dreitenine, e more menT pa-1'igenine : pçrandai te 
l'eu Perendia, Perendia ut, me voy gezimi permbi soket e 

10 tu." EJe, Ti, o Zot, tse heren' e parç tfemeiove oëne, ede 

1 1 layete yane punet' e duervet tua. Ata kane me uprisune, 
por ti kë me mbëtune: ede te gi#e kane me uvieteruem 

12 porsi pëteta, ede porsi petke kë me i mpestielun' ata, ede 
kane me undefuem : por ti yë ai vete, ede viët' e tus'kane 
me menguem". 

13 EJe tsilit prei ënguys i #a ndoriT herç, Ili prei se diatftese 
s'me deri sa te vë anemllU' e tu ndene kambet te kambevet 

14 tua"? Nuke yane tç gi#e spirtena punetore, la dergohene per 
pune pçr ata la kane me trasiguem spetlmine. 

1 KAP. II. Perandai na diihete me vume ves raa tëpere 
per ato la ndeguem, la te mos terhl&emi mbe-n'-ane ndonl 

2 here. Sepsë nde. Kofte se oyo fyal'a ki ufol' me anç te ënguyvet 
duel' e vertete, ede liis do kapertslm porosie e pa-ndegimi 

3 muer page me uJe, si kemi me spetuem na, ndç purtofsim 
per ketë fare spetimi te ma#? i tsili filoi me ufol'une prei 

4 Zotit, e uvertetue mbe në prei atuneve Iki e ndeguene : por 
ede Perendia bante desmT baske me sëne e me mçrekulia e 

V v 

me kis do fare fukias e me te dame dunetias te Spirtit Sent, 
mbas dasunimit vet. 

5 Sepse nuk' e vu ndene kambe tç ënguyvet botçne la viën, 

6 per te tsTlene po flasime. E^e tsili bani desmT mbe ndoni 414 HEBREYT II. III. 

vend, e #a, Kis aste nieriu, Iki ta kuitoys: a i blri nieriut 

7 Iki te vets me e pame; e bane pakeze ma te vogçTe se 
ënguyte : me Taft e me ndere e kunorove, e$e e vune permbi 

8 punçt e duervet tua : te gi#a ia vune pçrpos kambevet ati": 
sepsë si ia vQ. te gi#a ndene kambet, nuke Ta ga pa ia vume 
ndene kambet : por tasti s' po sofime te gitfa te yëne, vume 

9 ndenç kambet t' atl. Por sofime kunoruem me Taft e me ndere 
ate Iesune ki Yie bame pakeze ma i vogçlç se enguyte per 
pesimin' e vdëkese, lu te ngenoye vdeke per liis do nieri me 

10 blrin' e Perendise. Sepsë i duliei atl, ki pçr ate yclne te gi#a, 
eoe prei atl ubcinç te gi#a, tue prume sume biy nde Taft, 
te baye te kulute t§ parin' e spetimit atuneve me ane te 
pesimevet. 

1 1 Sepsë ede ai ki seutenon, ede ata la sentenobene, te giOe 

12 ycl)ie prei fii gaye; per atë pune s' turpenobete, me i 
Kyueitune zelazen, tue £ane, Kam me u diftuem ëmenine 
t'em velazenavet ml, kam me te lavduem nde miedis te kisese". 

13 Eoe per-se-rl, Une kam me vume sperësenç mb' atë". ~Ede 

14 per-se-rl, Ke un', ede atu tsunate ki me dn Perendia". ~ESe 
sepsë tsunate kane mafe baske mis eoe gak, eoe ai muer 
piese prei atjineve porsi ata, ln te prisi me ane te vdekes 

15atë lu ka pustetin' e vdëkesç, do me tfanç, dialine, ede te 
Tiroye ata ki isine giOe yëtene ndene serbeture per friken' e 

16 vdëkçse: sepsë per te vertete s' Itëne zane prei/ar^s' ënguyvet, 

17 por kene zane prei fares' Abrabamit. Perandai dubei t§ u 
pçrgante velazenavet mbe te gitfa, lu te babei krue-prift i 
oimtsim eoe beserar mbe pungt t§ Perendise, ki te ndçyeye 

18 fayet' e populit. Sepsë per kis ai pesoi kur unga, mundete 
me u ndimuem atuneve ki ngitene. 

KAPTINA III.— IV. 

1 Andai, o velazen sëntena, piesetaret e se ^entemese prei 
Ikieli, kupetoni apostulin' eoe kriie-priftin' e se fefuemese 

2 t'on§ 5 Iesu-Knstinç: i tsili Ke besçtar mb' atë 3ci e bani HEBREYT III. IV. 415 

apostuP ede krue-prift, sikurse ede Moiseu Jce besetdr nde gi#ç 
o stepm' e atT. Sepsë kui ul'avdue ma tëpere se Moiseu, sa 

4 aste ma i ndëresim se stepia, ai la e ka ndertuem: sepsë lus 
do stepi ndçrtohete prei ndonianit : ede ai )ki ka ndertuem 

5 te gi#a aste Perendia. EJe Moiseu Ice besçtar nde gitfe stepTn' 
e atT si serbetuer, per desmT t' atune punçvet ki dote flitesine: 

6 por Kristi, si bTr mbe stepTt te vet: stepia e atT yemi na, 
nde mbaitsim strenguesim kutsimin' ede te mburunit e 
sperësçse deri se mbrapeni. 

7 Perandai, sikurse tfote Spirti Sent, Sot nde ndegofsi zanin' 

8 e atT, mos asperoni zëmerate tueya, si nde piklimt, nde dite 

9 te ngaseyesç nd§ skretinet : atië ku atenitç tuei me nganç, 

10 me provuene, e^e pane punet' e mia katçr-Jëtç viët: perandai 
uzemçruese me ate bres, ede tfase, Perhere genëhene nde 

1 1 zëmeret t' atune: ede ata s' ngofne u<Jet' e mia. Kçstu bana bë 
nde zemerTmt t'em, S kane me hume nde t§ praytunit t'em'\) 

12 Kekurni, o velazen, druese ndoni prei yus ka zëmere te 
kel£e pa-besenie, ln te ngreye krue kundre Perçndise gal$: 

13 por mesoni niani tiëtçrine pçrdite deri sa lcyuhete dita sot", 
]*i te mos asperohete me genimin e fayit asndoni prei yus : 

14 sepsë yemi bame piesetarçt' e Kristit nde mbaitsim strengutç 

15 te filuemen' e se kënemese deri se mbrapçni : kur tfohetç, 

Sot nde ndçgofsi zanin' e atT, mos asperoni zëmerate tueya, si 

16 nde piklimt". Sepsë disa kur ndeguen e pikluen§: por yo gi# 

17 ata Iki duel'ne prei Egyptit me ane te Moiseut. EJe me tsilet' 
uzemerue kater-oëte viët? a yo me ata la feyuene, te tsTlevet 

18 tsopat' e misit u rane nde skretinet? Ede per tsTlete bani bë 
te mos huyene ndç te praytunit e vet, vets per ata ki 

19 s'bindesine? EJe sofime se s'mfiftne me hume prei pa-besenis§. 

1 KAP. IV. — Letç kemi frike pia, deri sa mbet mbç në te 
zotiiemite me humç nde te praytunit t' atT, mos dukete ndoni 

2 prei yus se mbet mbrapa. Sepsë e^e na yemi ungilçzuem, 
sikurse ede ata: por nuk' u bani dobT fyala la ndeguene, 

3 sepse s' lie baskuem me bese mb' ata 1H e ndçguenç. Sepsë 416 HEBREYT IV. V. 

na Iki besuem hum nde t§ praytunit, sikurse #a, Kçstu bana 
bë nde zemerimt t'era, S' kan§ me hume nde te praytunit 
4t'em": ndonese punet' e atl umbaruene tse kure se ungrëf 
bota: sepsë #a mbe ni vend per te statene dite kestu, Ede 
Perendia upra mbç te statene dite prei gi<9e punevet veta". 

5 E<^e mbe ketl vend per-se-ri, S' kane me hum§ nde te 
praytunit t'era". 

6 Mbassi ka mbetunç pra me hume disa mb' atë, ede ata 
Iki uungilçzuene ma pari nukç hune prei se pa-bindemese, 

7 per-se-ri urJenon m dite, Sot", tue 0anç me ane te Davidit, 
mbas kaln koheye : sikurse aste #ane, Sot nd§ ndegofsi 
zanin' e ati, mos asperoni zemeratç tueya". 

8 Sepsë nde i pat praytunç Iesui i Naviut, s dote kiste 

9 fol'unç mbasandai per ni tiëterç dite. Vale pasçka mbëtune 
te praytune per popuiin'' e Perendise. 

10 Sepse ai H:i huni nde tç praytunit t' atl, ede ai vete prani 
prei punçvet veta, porsi Perendia prei te vëtavet. 

1 1 Lete ndsitoime pra me hume nd' ata tç praytune, Iki te 

12 mos biere kusi mb' atë sembeleture te pa-bindemese. Sepsë 
fyal'a e Perçndise aU' e gal§, ede e punese, ede ma e prëfete 
se lcis do tfike me du presa, e^e hun deri nde te damit te 
spirtit, e frumes', e nëyevet, e pal'tsavet, ede s&uen kuitimet 

13 e mendimet' e zëmçrese. E^e s' aste krieture pa udukune 
pçrpara atl, por t§ gii9a yanç l'akurilc, e^e sgafuluem nd§ 
sut' t' ati, te tsilit na kemi me i Janç fyal'ç. 

14 Tue pasune. pra ni krue-prift t§ ma#, Yu skoi ndeper Inyet, 
Iesune te Birin' e Perendise, l'etç mbame fefimine f anç. 

15 Sepbë s' kemi ni krue-prift ki s' mundete me i arJun§ l'ikst 
p§r dobesinat t'ona, por lce ngame mb§ te gi^a porsi na, pa 

16 fay. Let i afrohemi pra, me kutsim skambit hirit, ki t§ 
mafime perdçlim, e^e tç gëimç hir e ndifme nde kohç te 
nevoyesime. 

1 KAP. V. — Sepsë lns do krue-prift l^i mifete prei niërezis, 
vxhetç krue-prift p§r niërezit mbi punçt e Perendise^ lii tç HEBREVT V. VI. 417 

2 biere dunetia e kurbane per fayet : la mundete me i arounç 
l'ikst per ata l£i yane te pa-ditun e te genuem : sepsë eJe 

3 ai vete astç mpestiële me dobesinç. EJe perandai ka deturç, 
sikurse pçr populine, ede per vetevëtehene me prumç kurbdn 

4 per fayet. EJe kurkusi s' e mef ketë nderç prei vetevëtehese, 

5 por ai ki tfefitete prei Perendise, porsi Aaroni. Kestu ede 
Kristi s' l'avdoi vetevëtehene me ubamç krue-prift, por ai la 

6 i fol'i atl, BTri em vë ti, une sot te kam piele". Sikurse 
eoe mbe tieter vend #otç, Ti yë prift per gi<9ç yëtene mbas 
fëgulit M^lhisedekut". 

7 Ai Kristi nde ditte te misit vet, si pruni tç fal'una e te 
lutuna ine kli#me te forte e me lott tek ai ki mundei me e 

8 spetuein prei vdëkese, ede undegue per frikene l£i pat, ede 
ndoriçse iste blr, dsuni me tëenun' i ndegiiesim prei asos lu 

9 pesoi. EJe si ukulue, uba skak i spetimit pa-sosune mbe gi#* 

10 ata ki i ndegovene : tëyueitune prei Perendise krue-prift mbas 

11 fëgulit Mi j lhisedekut. Pçr te tsilinç na kemi me tfane sume 
pvtjç, eoe ki nuke sgidene me fyale: sepsë yeni Lame tç 
raucle nder vesçt per me ndeguem. 

12 Sepsë yu diihei te isite miestra per kohene, por per-se-ri 
këni nevoye me u mçsuem yuve kusi el'ementat' e te filuemese. 
fyalevet Perendise: eoe yëni bame / o es/i ln keni nevo} T ç per 

13 të\umçste, e yo per uskim te forte. Sepsë kusdo \u pi kjumeste, 
as£ i pa-provuesim nde fyal'e te dreitenise, sepsë aste fosne. 

14 Por uskimi i fortç aste per bufa te kulute, lu e kane mesuem 
te ndiemene prei zakonit per me skuem te miren' e te këkene. 

1 KAP. VI. — Perandai si te lame te filuemen e mesimit 
Kristit, l'ete bihemi mle te kulutet, pa vume per-sç-ri ^emël' 

2 pendimi prei punevet vdëketa, e^e bësçse mbe Perendine, 
mesimit pagezimevet, e tç vumesç duervet persiper, e te 

3 ngalemese prei se vdëkunis, e gukit pa-posune. Eoe ketë 

4 kemi me e bame, nde na l'aste Perendia: sepsë asf e 
vestirç per ata ki undritsuene nihere, e^e i ndienç sinç 
^unetisç kielore, ede &ëne Lamç piesetaret' e Spirtit Sertt, 418 HEBREYT VI. 

5 ede ndienç sm' e fyalçse mire te Perendise, ede fulavet 

6 yëtese la viën, nde ufçzofsine, ast' e vçstire me uperterime 
per-s§-ri nde pendim, te kru&ezoyene per-se-ri mbe. vëtehet 
t' atune te Birin' e Perçndise, etfe ta niftoyene me gist per 
turpeni. 

7 Sepsë dëu la pi sume here sine la biye mb' atë, ede piel 
barena te mira per ata la e punoyene, mef bekim prei Perendise. 

8 Por nde ndsiefte driza e mufiza, ast§ i pa-provuesim, ede 
ngat malakimit, te tsilit e mbrapena aste tç digete. 

9 Etfe na uka mlusune mëndia per yu, o velazçn, se këni 
ma te miratç punç lii kane paktim, ndonese fiasime kestu. 

10 Sepsë Perendia nuk' ast i pa-uJe, la tç hafoye punene tuei, 
ede mundimin e dasunise la diftuete mb ëmenit t' atl, kur 

11 u serbuete sëritenavet, ede u sçrleni. EJe deseroime la gi#e- 
se-tsili prei yus te diftove por atë ndsitim deri se mbrap§ni, 

12 la t' i mbusete mëndia per sperësene: la te mos bahi te 
pertuesim, por t' u vëni mbrapa atuneve la trasigoyenç te 
zotuemete me an§ te beses' e te zëmeres§ gane. 

13 Se Perendia kur i uzotue Abrabamit, mbassi s kiste se 
mbe tsiline ma te ma# me bame bë, Lani bë mbe vetevëtehene, 

14 tue #anç, Me te vertetç tue bekuem kam me te bekuem, 

15 ede tue sumuem kam me te sumuem". EJe tue pasune zëmere 

16 te gane, fltoi te zotuemenç. Sepsë niërezitç bayene bë per 
ma te matfine, e^e beya astç mb ata te mbaruemit' e kis do 

17 kundre-fyale per te vertetuem. Mb' atë Perendia si donte me 
diftuem ma tep§r' anden' e vet te pa-lueit§mene vendit mbe 

18 trasigimtaret e te se zotuemesç, vuni nd§rmietes bene: la prei 
du punes te pa-lueiteme vendit, per t§ tsilat s'mundete me 
fëytun§ Perendia, te kemi ngusulim tç forte na l^i kemi 

19 mafe wde 3 t§ mbame sperësene la kemi perpara : te tsilen' e 
kemi porsi angure te landruesime e te vertetuesime, ede Iki 

20 huni mbe ma te permbëndesimen' e kurtinese : atië ku Iesui 
tsel'i uJene perpara e huni per në, si uba krue-prift per 
gi#e yetenç mbas fëgulit Melhisedekut. HEBREYT VII. 419 

KAPTINA VII.— X. 

1 Sepsë kui Melhisedeku, mbereri i Selimit, prifti i Perçndise. 
nal'te, i tsili hasi me Abrahamine tue uk§<9uem prei s§ 

2 grimesç mbçrëtçnavet, ede e bekoi : te tsilit Abrahami i dau 
mb§-n'-an§ ede te dëtene prei gi#§ pTdtëçkaveti ki ai pçrpara 
lcuhei mberët dreitenie, mbasandai ede mb§rët Selim, ki do 

5 me £ane, mberët paktimi : pa at§, pa ame, pa genealogi: pa 
pasunç filirrr ditts, as te mbaruem yete : por pergaitune te 
Birit Perendise, mbet prift perhet§. 

4 E^e veni orë sa i ma# Tce kui, te tsilit Abrahami krue-ati 

5i <Ja eoe t§ Jëtene prei platsekavet. Etfe prei te biyvet 

Leviut ata ki marinç priftenine, kane porosi mbas l'igese me 

maf§ te dëtçne prei populit, do me #ane, prei vçlazenavet 

6 vet, ndonçse kane dal'e prei miedizit Abrahamit : ede ai 
la s' e kiste genealogine prei atuneve, muer te dëtene prei 

7 Abrahamit, ede bekoi ate ln kiste t§zotuemete: ede pa ndoni 
kundre-fyal'e, ma i vogel'i bekohetç prei ma te maJit. 

8 JLde ketu nieres te mortsim mafine t§ Jëta : e atië mef t$ 

9 dëta ai Iki bahete desmi se fon. EJe me #ane k§stu, ede 
Leviu ]*i mifte t§ dëta me anç te Abrahamit, Ja te Jëta. 

10 Sepsë ai Leviu iste por nde miedis t'atit, kur hasi me atë 
Melhisedeku. 

1 1 Nde iste pra tç mbaruemit§ me ane t§ priftenise Levitike, 
(sepsë populi muer l'igene me ane t' asai :) lns lupsei me 
ungritunç tieter prift mlas fëgulit Melhisedekut, e te mos 

12 tfohetç mbas fëgulit Aaronit? Sepsë kur ndefohete vendit 

13 priftenia, duhetç me undefuem vendit ede liga. Sepsë ai, ki 
tfohene keto pun$ per atë, iste prei tiëtçre fare, t§ tsiles as 

14 ndoni s' i upat afruem #erorese. Sepsë aste pune e spçrfalceme 
se Zoti une l'eu prei Iudçsç, la per atë fare Moiseu nukç 

15 fol'i ga p§r prifteni. Por ede sume ma teper' aste pune e 
sperfalceme, sepsë ngrihete tieter prift mbas se pergaitçmesç 

16 Melhisedekut, i tsili nukç &e bame mbas l'igçsç porosise misit. 420 HEBREYT VII. VIII. 

17 por mbas fulusç yëtese pa-mbarueme : sepsë desmon, lue Oane, 

Se ti yë prift per gi#e yëtene mbas fëgulit Melhisedekut". 

18 Sepsë porosia e pare ke#ëhete prape, kur ast e dobe eoe 

19 e pa-veyëfsime : (sepsë l'iga s' mbaroi ndonl farç pune,) por 
kali lii spçrese ma te mire, Iki me anç t asai i afrohemi 
Perendisç. 

20 Eoe sa ma sume nuke Ice bame ndoni prift pa Lame bë: 

21 (sepsë ata këne bame priften pa bame bë, por kui me ie 
bame Lë prei ati la i £a, Zoti bani bë, ede s'ka me 
upenduem, Ti yë prift per gitfe yëtene mbas fëgulit Melhise- 

22 dekut":) kaki ma te miresç oiate uba dore-Janes Iesui. 

23 EJe ata Itëne bame sume priften, sepsë nuk' i l'inte vdeka 

24 me mbëtune sume kohe : por ai mbassi mhet per gi#e yëtene, 

25 e ka priftenine te pa-ndefueme vendit. E^e perandai mundetç 
me spetuem kreit ata la afrohene per-ane Perendise me ane 
t' ati, sepsë fon perhere la te baye skusi per ata. 

26 Sepsë i tile krue-prift i pa-ndefuem vendit na duhei neve, 
sent, asi la s ban kelc, i pa-sgruem, dame vets prei faytorevet, 

27 ede bame ma i mal'te se klyete: i tsili s ka nevoyç perditç, 
si atd krue-priftenite, me prume kurbane ma pari per fayet 
e veta, mbasandai per te populit: sepsë ni here e bani ketë, 

28 kur pru vetevëtehene lurban. Sepsë l'iga vë krue-priften 
nieres ln kane dobesine: por fyal'a e se bamese bë ki ubS 
mbrapa ligese, vuni Birine, ki ast' i kulute pçr giOe yëtene. 

1 KAP. VIII. — EJe me tfanç skurt per sa fol'em, kemi kesi 
prifti, tëi nderii prei se diatfte.se skambit maJenise nde iHyet, 

2 punetori i sëntenavet, ede te vertëtese tende, te tsilçn e 
ngul'i Zoti, e yo nieriu. 

3 Sepsë JHs-do krue-prift vihete per me prume Junetia e 
kurbane : perandai astp nevoye me pasun' ede kui ndoni ga, 

4 Iki ta biere hurbdn. Sepsë nde iste mti dët, nukç dote iste 
prift, sepsë Isine priften ata lci biysine (Junçtiate mbas l'igese : 

5 te tsilete punoisinç mbas sembeletures e mbas hiese punevet 
laelore, sikurse i pat ^ane Perçndia Moiseut, kur kiste per HEBREYT VIIL IX. 421 

me ndertuem tëndçnç: sepsë 0otç, Siko t i bays tç gitfa 

6 mbas formçsç lci t* udiftue nde malV'. Por tasti Kristi fitoi 
ni pune ma temirey.sa ma sumç ast eJe laimçs ni Jiate ma 
tç mire, e tsila uvu. l'ige mbi ma te mira tç zotueme. 

7 Sepsë nde iste pa palavi ayo e para, nukç dote kerkohey 
vend per te dutene : sepsë tue gëtune fay Perendia mb' ata, 

8 tfote, Ke te vinç ditt, tfotç Zoti, ede kam me bamç ni oiatç 

9 tç rë mbe stepTn' e Israelit ede mbe stepTn' e Iudçse : yo 
mbas Jiatese 1H bana mb' atçnit e atune, atë ditç kur i foka 
per dore me i ndsiefe prei Sëut Egyptit: sepsë ata nuke 
Ih'ndruene nde diatçt t'eme, ede unç s' i vuna orë, tfotç Zoti. 

10 Sepsë keyo aste oiata la kam me bame mbe stepTn e Israelit 
mbas atune ditvet, tfote Zoti, kam vume Tigat e mia ndç 
mend t' atune, ede kam me i skruem mbi zëmerai; t' atune, 
eoe kam me tëënune tek ata per PerendT, ede ata kanç me 

1 1 Kënune tek une per popul. Eoe s ka me mesuem gi<9e-se- 
tsili t' afermin' e vet, ede gi#e-se-tsili velan' e vet, tue tfane* 
Ngif Zotine : sepsë te g'iOe kane me me ngofunç tse prei sç 

12 vogelit atuneve, deri sç maoit atiineve. Sepsë kam me tëenun' 
i perdeluesim mbe te strëmbçtat e atune, ede s kara me 
kuituem ma fayet' e atune, eoe pa-ligeniat' e atiine". 

13 Me te tfane m tç rë", bani tç viëterç te parene : eoe ayo 
ga tëi vieterohet e plakete, ciëtç ngat priseyese. 

1 KAP. IX. — Kiste pra ede tenda fëgula luteye, cde sin- 

2 vendin' e lotese. EJe undçrtue tenda e parç, nde tç tsilen' 
iite ede kandileva, ede truveza, eSe paravumeya e bukevet, 

3 e tsila tfohete sin-vend. EJe mbas kurtfn§?§ dute iëte tenda 

4 1K 0ohete sin-vendi i ma#, lci kiste ni tumtar t' arte, eoe 
arken' e Jiatçse mbel'nem fe^ mbe gi6» anet me ar, nde te 
tsilen' is/e m stamb' e artç ln kiste mançne, eoe skopi i 

5 Aaronit la bini, eoe fasat' e oiatese: eoe persiper asai iëin§ 
Kerul)im^t' e laftit, Iki i mbaisine biene vendit perdelycsim: 
pçr tç tsilat s' aste nevoyç tastT me tfane nT per nT. 

6 Ede tue Jcënunç ndçrtuem kçto kestu, nd^ tendçn e parç 

36 m HEBREYT IX. 

7 priftçnitç hueyene kurdo me bamç lutçyetç : por nde tç dutenç 
ni here nd§ vit hun vëteme prifti, yo pa gak, tç tsilin' e biye 
hurbdn p§r vetevëtehene, ede per fayet e populit tëi i baisinç 

8 pa ditune : e<?e kçtë e diftonte Spirti Sent, se ede s' iste 
sperfatëun' uJa mbe sin-vendin' e ma#, sepsë tenda e pare 

9 ede po lnndronte : e tsila iste formç per ate kohene ln iste 
ateherç, kur bihesine, dunetia e kurbane, te tsllate s miindesine 

10 me e bame te kulutç nde ndergëgiet atë 1H lutei, sepsë isin' 
urJenuem vëtemç per te ngrana e per te pime e per Ins do 
fare te fames, e p§r rëgula misi, deri mbe ni kohe per me 
undrëkunç. 

1 1 Por si exdi Kristi, krue-prifti i te miravet ln kisine per 
me arJune, ndçpçr nl tende ma te maJe e ma te hole, yo 

12 bame me dorç, do me tfane, yo prei ketl tç ndertuemi, as 
me ane gaku skepes e vitsas, por me ane te gakut vet huni 
ni herç nde sin-vëndine, ede fitoi sperblim tç pa-sosune. 

13 Sëpsë ndç ltofte se, gaku i dëmavet e i sKëpevet, ede hini 
i mçskëfçse la sterpik te pugamite, sentenon pçr pastrimin' 

14 e misit, sa ma tëpçre gaku i Kristit, i tsili me ane te Spirtit 
pa-sosune prii vetçvëtehene per hurbdn pa pafavi te Perendia, 
ka me pastruem ndergëgeyene tiiei prei piinçvet vdëketa, 
per me i ulutunç Perendise gale? 

15 ~Ede pçrandai aste laimçs i Jiatese rë, IEi me ane te vdëkese 
Ki uba per sperbl'imin' e se kapertsuemese porosivet mb§ 
diaten e pare, te mafine te zotuemen' e trasigimit pa-sosune, 

16 ata ki yane tfifunç. Sepsë atië ku aste diatç, aste nevoye te 

17 yete vdeka e ati Iki bani Jiatenç: sepsë diata ka fuki mb' ata 
la yane vdëkune : sepsë kufe s' ka fukT deri sa te foyç ai lci 

18, 19 e bani. Andai as e para s' Ike pertetlme pa gak: sepse 

kur ufol' prei Moiseut Kis do porosi mbas l'igese mbe gi^?§ 

populine, muer gakun' e vitsavet e skëpevet, baskç me uye 

e me l'es t§ kuls: e me byssop, e sterpiku ede ate fibren', 

^O ede giOe populine, tue ^ane, Kui aste gaku i ^iatese, ki 

21 ur^çnoi Përendia mbç yu". E<?e kestu sterpiku me gak e$e HEBREYT IX. X. 423 

22 tenden ede gitf' enet' e pune.se. EJe skurt me Qane te gitfa 
pastrohene me gak mlas l'igese, ede pa dërJune gak s' ka te 

fal'une fayei. 

23 Iëte nevoye pra format' e laelorevet te pastrohesine mc 
"ketd, por ato Uielorete iëte nevoyç te paiirohesinf me kurbane 

24 ma te mira se keto. Sepsë Kristi nuke huni nde sin-vende 
barne me dore, £*' ?/<me figuret e tç vertëtavet, por nd atë 

25 lnel, ]H te diikete tasti perpara Perendise per në : as te biere 
lurbdn vetçvëtehene sume here, sikurse krue-prifti hun nde 

26 sin-vëndine vit per vit me gak te huey : (sepsë atehere diihei 
me pesuem sume here tse kure se ungref bota :) por tasti 
usperfatë ni here mbe te mbrapenen' e yëtevet, Iki te prisi 

25 fayine me ane te kurbanit vetevëtehese. EJe sikurse ast' 
urJenuem mbç niërezit ni here me vdëkune, ede mbasandai 

28 aste giils: kestu eJe Kristi, ni here upru kurbdn p§r me 
ngritune fayet' e te sumevet, ka me udukune per se. duti pa 
fay mb' ata lu e prësine per spetimine. 

1 KAP. X. — Sepsë l'iga tue pasune hien e te miravet Ki 
vine, e yo ate figuren' e punevet, kufe s' mundete me lame 
tç kulute ata 1K huyene me ato kurbanet ki biyene vit per 

2 vit perhere: sepsë atçhere dote kisinç pusuem me uprume 
liurbane : sepsë lutesite si te pastrohesine lii here, s do te 

S kisinç ma as ndoni ndergegej'e per faye : por nd' ato bdJieie 

4 kuitim fayes vit per vit: sepsë s' mundete gak demas e skepes 

5 me hëkune faye. Perandai tue hume nde botçt, tfote, Kurban 

6 e mpl'ate nuke dese, por bane gati pçr mue korp. Kurbane 

7 te diëguna-gi0e, eJe mplata per faye nuke peKeve. Atehere 
^ase, Ke te po viy (nde vol'ume te l'ibres aste skruem per 

8 mue,) pçr me bame, o PerçndT, dasuniminç tand". Si ^a ma 
persipçr, Se kurban ede mpl'ate, eJe kurbane te diëguna- 
giOe, eue mplata per fave nuke dese, as nuk i pel'^eve" (te 

9 tsilatç bihenç kurbdn mbas l'igese: ateherç ^a, Ke te po 
viy per me bame, o Perendi, dasunimine tand . Ngrë te 

10 parene, ]ii te ngrefi te dutene. Prei ati dasunimit yemi 424 HEBREYT X. 

seritenuem me ane tç prumese hurbdn tç korpit lesu-Kristit 
Tii vpiu lnrban ril here. 

11 Eoe liis do prift fl perdite tue serbuem, ede biye perhere 
por ato kurhane, te tsilatç kufe nuke mundene me hëkunç 

12 faye: por ai si pru rii kurban per fayet, nderii per gitfç 

13 hërçne ndç te diaflten' e Perendisç, tue pritune mbaskçndai 
deri sa te vihene gi# anemikt' e ati perpos ndene kambçt 

14 t ati". Sepsë rne ni mplate bani te seritenuesimite te kulute 
per gi#e herçne. 

w V ^ 

15 Por eJe Spirtit Serit desmon pçr në : sepsë mbassi pat 

16 tfane ma perpara, Kçy5 &sfe Jiata lu kam me bame mb' ata 
mbas ketune ditvet, tfote Zoti, kam me vume l'igat e mia 
mbi zëmerat t atune, ede kam me skruem ato nde mendimet 

1 7 t' atunë", eJe s' kam me kuituem ma fayet' e atune ede 

18 pa-l'igefiiat' e atune". Eoe atië ku iistç ndçyese, nuk' asYp 
ma mplate per faye. 

19 Tue pasune pra, o velazen, kutsim me humç nde sin- 
vendet me ane te gakut Iesuit, prei ril tç reye e^e te ^ale 

20 uJe, ki na e perterini me ane te kurtinesç, do me tfanç tç 

21 misit vet, eue tue pcisunç ni prift te ma# nde stepit te Perendise, 

22 l'et afiohemi me zëmere te vertete mbusune mëndiene prei 
bë^ese, tue pfjsunç sperl'amç zemçrate t'ona prei ndergëgeyese 

23kelte: ede l'ame korpine me uyç tç ketfiëlçte, l'ete mbame 
refimin' e spçrëse^e pa piefç: sepsë ai 1« uzotue zisfç besçtar: 

24 ede l'ete vëm' orë te ngatsemoime. riiani tiëterine nde dasunl 

25 e nde vepera te mira: mos lame me umbeleJune baske, sikurse 
sisfç zakon mbi disa vete, por tue stume riiani tiëterinç: ede 
kalH ma tëperç, sa sifni diten' afruem. 

26 Sepsë nde feyefsim na tue dasune, mbassi muerem te 
ngofemen' e se vçrtete^ç, nuke mbet ma kurban per faye : 

27 por ni te pritune. gillH tç frikesim ede ni tç ndëzune ziafmi, 

23 ki ka per me ngran ata 1H )anç kundre. Ni IH ka skël'une 
ligen' e Moiseut, perpara ni a du desmitareve vdes pa 

29 pçrdelim : sa ma tëperç mundim, u dukete yuve, se ka me HEBREYT X. XI. 425 

30 hiekun' ai 1H ka skelune te Blrin' e Perçndise, ede ka kuituem 
se gaku i diatçs' aJtç si lus do gak, ki me at§ useiitçnue,, 
e^e ka same Spirtin' e liirit? Sepsë e dlm ate ki ka £anç, 

Spagimi astç puna eme, une kam per me spaguem, tfote 
Zoti". E)e pçr-se-rl, Zoti ka me gukuem populin' e vet". 

31 Pun' e frikesime Z.stç me ranç nder duer te Perendisç galç. 
82 Bini ndçr mend ditt' e para, ndçr te tsilat, kur undritsiletç, 

33 duruete sume fuftç pesimes, tasti tue ubame l'oye prei kartimes 
e prei strengimes, e tasti tue ubame piesetaret' e atuneve lu 

34 pçsuene kes5 punes. Sepsë pesuete baske me te l'I^unat e 
mia, ede pritçt me gezim te. fembuemen' e paseyese tuei, tue 
ditune se këni per vëtçbenç tuei nde kiyet hl ma tç mire 

35 paseye eJe te kindruesime* Mos hetfni tëy pra kutsimine tiiei, 
lki ka per me d&ne pag§ te ma^e. 

36 Sepsë yu këni nevoye per durim, ki te Lani dasunimin' e 

37 Perendise, eJe t§ mifni te zotuemene. Sepsë ede ni grimezç 
herç, ede ka me arJun' ai Iki viën, eoe s' ka me uvanuem". 

38 Eae i dreiti ka me fuem prei bësese': e^e, nd' uterhiekte 

39 mbrapaze kuëi 9 spirti em s' ka me e peTlmem". EJe na 
s' yemi prei asis Isi terhi&ene mbrapaze per piiseye, por prei 
asis ti besoyene per spetimin' e spirtit. 

KAPTINA XI. 

1 EJe I;esa aste iil tfemel punes Iki sp^rehene, ni diftim punes 
Iki nuke sifene. 

2 Sapsë prei kesai muerne desml t§ mire pl'ekte. 

3 Me ane te besese mafime vest se yetet' undertuenç me 
fyal'en' e Perendise, kaiu ki kçto Ih' sifene nuk' ubane prei 
atune puntvct ki dukenç. 

4 Me ane te beses' Abeli i pru Perendise ma te mirç kurban 
se Kaini, Ikl prei asai besçs' uba desml se iste i drëite, sepsë 
Perendia d& desml pçr ounetiat e atl: ede prei asai, ndonçsç 
vdilc, ede ma po flet. 

5 Me ane, te besçse Enohu undefue vendit per mos me pamç 426 HEBPEYT XI. 

vdeke: ede nuke gindei, sepsë Perendia e ndefoi vendit ' : 
sepsë para se te ndefohei vendit uba desmi per atë t se i 

6 kiste p§Tl£uem Perendise. E'le pa bese s' miindetç me i peflmem 
kuii: sepse ai In afrohete te Perçndia duhete me besuem, se 
aste, ede baherç page-danes rab' ata la e kerkojene. 

7 Me ane te beses' i udiftue Noese prei Perendise p§r at5 
pune Ki ede nuke sifesine, ede ai si ufrikue, ndertoi arkene. 
per sp§timin' e stepisç vet: prei tç tsilesç gukoi pçr te keli 
botenç, ede uba trasigimtar i dreitenise me ane te besçse. 

8 Me ane te bësese ndegoi Abrahami, kur utfefit me dal'unç 
mb' ate vend l£i kiste per me mafe p§r trasigim, ede duef pa 

9 ditune se ku vete. Me an§ t§ bëse*e vote e nguli nde Së te 
zotuemese porsi mb$ ni be te huev, tue ndënune nde tenda, 
laske me Isaakun' e^e me Iakobine trasigimtarete baske 

10 t' asai te zotuemeye : sepse priste ate lcutëtine ki kiste ^emëlete, 
t§ tsilit miester ede nd§rtestar iiste Perendia. 

1 1 Me ane te beses' ede ayo Sarra muer fula me ungitun§ 
me bafe, ede ndonese i kiste skuem koha e mose«e, puel, 

12 sepsë e kuitoi te beses atë IH uzotue. Perandai l'ene kaTci 
vete prei ni bufi vëtemç, ede kui gati per me vdëkune, porsi 
uyet' e kielit prei sumitses', ede porsi rana e pa-ngëfeme ki 
aste nde buze te dëtit. 

13 Keta te giOe vditëne me bese, pa mafe te zotuemete, por 
per se fargut i pane, eJe umbusne mente, e$e i muerne 
n' gruke, e^e fçfuene se yane te huey, ebe prei ni tiëtere 

14 vendi mb' atë bë. Sepsë ata, \n flasine kestu, diftoyen§ se 

15 kerkoyenç dën' e vet. ~E3e nde e mbaisine nder mend atë bë. 
1H prei andey patne dale, kisinç per me getune kohe me 

16 uke£uem : por tasti u ka anda per ni ma tç mire ^ë, do me 
tfanç, kieluer: perandai Perendia s' ka turp me uliyueitune 
Pereudia i atuneve : sepse u bani gati lcutët. 

17 Me anç te beses' Abrahami pru Isaakune p$r kurbdn kur 
provohei, e^e ai lci pat pritune t§ zotuemete pru pçr kurbdn 

18 vetçm-l'ëminç birin e vet, lii l^e folune mb' atë, Se mb§ HEBREYT XI. 427 

19 Isaakune ka me ultyueitune fara yote". Tue umenduem 
Abrahami se Perçndia mundetç me e ngalune prei se vdëkunis: 
andai e muer me te pergaiteme. 

20 Me ane te beses' Isaaku bekoi Iakobin' ede Isafine per 
punet la dote vine. 

21 Me ane te beses' Iakobi tue vdekune bekoi te du te biyt' e 
Iosefit, ede ul'ut jfttifi umpestetune mbe mayç te skopit ati". 

22 Me ane te beses Iosefi tue vdëkune permendi per te 
dalemene yaste Eejyptit e te Liyvet Israelit, eoe porositi per 
ëstenat e veta. 

23 Me ane te besese Moiseu, si leu, umpesëf tre muei prei 
perints vet, sepsë pane se tsuni iste i bukure : eoe nuke 

24- patne frike per urJenin' e mberetit. Me ane te bësese Moiseu 

25 si uba i ma#, mohoi me u#an i blri se biyese Faraonit, sepsë 
sgoJi ma tëpere me hiëkune kelc baske me populin' e 

26 Perendisç, se me pasune fitim fayi per pakeze bere: tue 
kuituem Junen' e Kristit per ma te maJe pasçye, se tfesorete 

27 nde Egypt: sepsë kçl£urte mbe spagimin e pagçse. Me anç 
tç bësese l'a Egyptine pa mos ufrikuem per zemerimin' e 

28 mberetit: sepsë priste porsi tue pam' atë lu nuke sifte. Me 
ane te bësese bani paskçn' ede te sterpikemen' e gakut, ki 
te mos u perkasi atuneve, ai la priste diëlmt' e pare i§ 
JEt/yptidnçvet. 

29 Me ane te bësçse skuene ndeper Dët te ~Kul£ porsi ndeper 
toke te 0'dte: te tsiline kur e provuen' Egyptianevet, umbutne. 

30 Me ane te bësese rane muret' e Ierihose, si ure#uene 
state ditt. 

31 Me ane te bësese Raaba kurva nuke hupi baske me ata 
la s bindesine, mbassi priti pergonesite me palhim. 

32 JLde lb's me #ane ma? sepsë s ka me m§ mbëtune kohe 
me diftuem per Gedeonine, per Barakun' e per Sampsonin' 
e per Ief#aene, per Davidin' e per Samuelin' e per profëtete: 

83 te tsilete me ane te bësese l'uftuene mberetenia, punuene 
dreiteni, fituenç te zotuemete, i9urne goyat' e leonevet, suene m HEBREYT XI. XII. 

34 fulan' e ziafmit, spçtuene prei goyavet tfikese, muerne. fula 
prei dobesinavet, ubane te forte nde lufte, tfuene usteriat' e 

35 hueya : grate muerne te vdëkunit' e vet ngalune prei se 
vdëkunis: e te tiere umunduene, sepsë nuke pritne spetimine, 

36 la te fitoNene ni ma te mire te ngalune : e te tiere uprovuene 
me te perkësuna e me te iafuna, por eoe me te l'IJuna e 

37burge: ufafne me gure, usaruene, unganç, vdi&nç preme prei 
^ike^e, skoysine vende ndeper vende vcsun^, me l'ikura tfens 

38 e me l'ikura JIs: tue ustërune, tue ustrçnguem, tue hiëkunç 
kek, (pçr te tsilete bota nuk' iste e zona:) tue skuem andëy 
c kendëy ndeper skretina e ndeper mal'e e ndeper spela, 
e ndeper birat e dëut. 

39 E'?e keta te gi#e, ndonçse muerne desmi te mire me ane 

40 tç bë-ese, nuke muerne te zotuemenç: sepse Perendia pat 
urJenuein tse perpara ni ma te mire £iine 3 la te mos bahene 
t§ kulute pa në. 

KAPTINA XII. 

1 Andai eSe na fetfuem prei kala rëye desmias, l'ete hëtfirnç 
tëy las do bafç, ede fayine la na pustoa kala kolai, ede 

2 let' ëtsime me durim nd' ate uoe la aste perpara nes: tue 
kçlmrune Iesune lci filoi ede mbaroi bësene, i tsili, per ate 
gezimine la iste perpara atT, duroi krulane pa vume nder mend 
turpenine, eoe ndeni nde te diatfte te skambit Perendisç. 

3 Sepsë kuytonia atë la duroi ketë fare kundre-fyal'e mbe 
vetevëtehene prei faytorevet, la te mos lodi e te tholohi 
nde spirtçnat tuei. 

4 Yu eSe s' i këni landruem fayit deii mbe gak tue l'uftuem : 

5 ede këni hafuem ate mesimine, lci u flet yuve porsi biyvet, 
e u fiote, Biri em, mos e zen per asga mesimin' e Zotit, as 

6 mos e hup zëmerene, kur Itartohe prei atl. Sepse atë la don 
Zoti, e mundon: ede fef las do bir la e pret perane vetiu". 

7 Nde durofsi mundimine, Perendia bihete mle yu porsi mbe 

8 biy: sepsë tsili bir ast' ai 3a s' e mundon i ati? Por nde HEBREYT XII. 429 

yeni pa mundim, te tsilit ubatç piesetare te gitfç, valç yëni 

9 kopila, e yo biy. Mbasandai na kisim atenit' e misit tunç £i 

na mundoisine, eSe i kisim turp : a s' kemi me i uiune 

kruete sume ma tepçr' Atit spTrtenavet, eSe kemi me ruem? 

10 Sepsë ata na mundoisinç pçr pak ditt, sikurse upçftëente 
atuneve: por ai per t§ mirenç £o?ie t lu te bahemi piesetaret' 

1 1 e sentenimit atT. ESe lus do mundim tasti pçr tasti nuke 
dukete se biye gezTm, por i^enim : por mbasandai u ep peme 
te bute dreitenie atuneve la yane mesuem mb' atë. 

\2 Pçrandai ngreni perpiete duert' e doba eoe guiiet' e 

13 keputune''. ESe bani te ëtsune te drëite n.be kambçt tueya": 
]£i te mos dal'i yaste inJes' ayo lu ast' e tsal'e, por ma teperç 
te sçndosete. 

14 Kçrkoni palctim me tç gi#e, eSe sentçnTmine, la pa atë 

15 askusi s' ka me pamç Zotine : tue vum' orë mos ka mbëtunç 
mbrapa kusi prei hTrit Perendisç: mos ka Lime nal't ndoni 
fane e Tdçte, e u trubelon , ede prei kesai nduhene sume 

16 vete: mos aste kusi kurvar a i ndute, si Iosafi, ki siti 

17 parafindiet' e veta per liT gele: sepse e dini se eJe mbasandai, 
kur des me trasiguem bekimine, uho<9 postç: sepse nuke get 
vend pendimi, ndonese e l'upi me fott. 

18 Sepse nuke yëni afruem nde ni mal' la zihete me dore, e 

19 la digete me ziafm, eJe mbe vranesinç e mb' efçsine e mbe 
tfelim, e mbe za trumbete, e mbe za fyales, te tsilin' ata ki 

20 e ndeguen' ul'utne te mos u flitei ma fyaTa atune. (Sepse 
s'muud te duroisin' urJenine, IU tioste, ESe bagçtT nde i 
prekte mal'it, dote rifete me gure, a dote sigetohete me bëV\ 

21 ESe kalu i frikesim iste te dukunitç, sa Moiseu tfa, Yam 

22 frikun e trëmune :) por uafruete nde mal te Sionit, nde kiitët 
te Perendise galç, Ierusalëmçne kielorene, eoe nde sumiUp 

23 Jëte miye ënguys, ndç panagure e nde kise paral'indesis ki 
yane skruem ëmenate ndç lnyet, eSe te Perçndia giil^tari 
i te gT(9eve, e^e te spTrtenat' e te drëitevet 1H yanç kuluem : 

24- eJe mbe Iesune l'aimesin' e Jiatese rë, eSe ndç gak tç 
sterpTkemeye ki fl'et ma mirç se i Abelit. 430 HEBREYT XII. XIII. 

25 Sikoni mos hitëni dorç prei ati Iki fl'et, sepsë kur nuke 
spetuen' ata ln hotëne. dorç prei ati Iki foft tek atd mb§ Jët, 
sumç ma tëpçrç s kemi me ëpçtuem na, nde, hieksim dore prei 

£6 ati Ici flet prei lnyes: te tsilit zani tundi dëne atçhere : por 
tasti uzotue, tue tfanç, EJe ni here kam me tundune yo 

£7 vëteme, oëne, por eJe luëlinç". EJe kçyo fyale, EJe ni 
herç", difton te ndefuemene vendit atuneve lti tundenç si te 

£8 bame m« cfor o e lci te mbesin' ato lu s' tundenç. Pçrandai tue 
mafç ni mberetçni te pa-tundeme, lete kemi hlr, ]ki me ane 
t' asai t i l'iitemi pellmesim Perendise me ndër' e me frike, . 

29 Sepsë Perendia une astç ziafm 1H skrin". 

KAPTINA XIII. 

1, 2 Lete kindroye dasunia e vçlazenise. Mos hafoni dasunin 
e te hueyevet: sepse prei kçsai disa pa mafe ves pritne 

3 ënguy nde stepiat te veta. Kuitoni ata Yti yane liJune, si t§ 
l'Uune baske me ata : ata Iki hiëkine kelr, sikur yëni ede yu 

4 nde korp. Martesa Jcoftç per ndere mbe te giOe. ede strati 
i pa-nduem : por kurvarçt' e ndunesite ka me i gukuem 

5 Perendia. Mendura yuei Hetç yete pa l'akemim argandi: tue 
u mbastuem ato Iki këni tasti: sepsë ai ka #ane, S' kani 
per me te lane, as s' kam per me hiëkune dore prei teye". 

6 Perandai na te tfomi me zemere, Zoti as7e ndifmetari em, 
ede s' kam me drasune, kis do te me baye nieriu". 

7 Kuitoni te parete tuei, te tsilet u fol'ne yuve fyaien e 
Perendise: ëtseni mbas besçs' atuneve, tue vum' orë te mlra- 

8 penen' e yetes' atune ki skoyine. Iesu-Kristi a$7 ai vete dië 

9 eoe sot, eoe per gitfe yetet. Mos bihi andëy e kçndëy prei 
lus do fare mesimes te hueya: sepsë zistç mirç me ufortsuem 
zëmera me hlr, yo me te ngrana, te tsilate nuk' u veyeftne 
ga atuneve ki etsçne mb ato. 

10 Kemi m ^erore, prei te. tsilese s' kan§ pustet me ngran' 

1 1 ata \ki l'utene nde tendet. Sepsë atune bagetivet l£i u Lihet§ 
gaku mbrenda nde sin-vendet prei krue-priftit p§T faye, HEBREYT XIII. 431 

12ketuneve u digene korpçnatç yaste ust§rise. P§randai ede 
Iesui pesoi yast§ dër§s§, tëi te seritçnoye populine me gakun' 

13 e vet. Letç dafimç pra tek ai yast§ usterise tue bartune 

14 Junen e atl. Sepsë na s' kemi ketu ni tëutët la vabetpçrhetç, 

15 por kerkoim' atë la ka me arJunç. Me ane t' atl pra l'et§ 
biyem§ pçrliere te Perendia kurban l'avdimi, do me #an§, 

16 peme buz§s" ki fefeyen' ëmenin' e atl. EJe mos bafoni te 
bani mir§, e t§ bani piese prei t§ mlravet tueya : sepse kçso 

17 kurbanes i pel'lcëyene Perendise. U ndçgoni t§ parevet tuei, 
e de u ulni vëtehenç : sepsë ata fine skut§ p§r spirtenat tuei, 
porsi ata la kane me dsine fyale: la ta bayçne ketë me g§zim, 
ede yo tue fsam§: sepsë keyo s veyën per yu. 

18 Eal'i per në: sepsë na uka mbusune mëndia, se kemi 
ndçrgegeye te mire, tue dasune t§ bihemi mire mbe gi#e 

19 punet. Por ma teper' u l'utem yuve te Lani ketë, la t§ 
k§#ehem speit te yu. 

20 EJe Per§ndia i paktimit, i tsili pru p§r-s§-ri prei s§ 
vdëkunis barln' e ma# te Jenvet me ane t§ gakut diates§ 

21 pa-sosçme, Zotin§ t ane Iesu-Kristine, u baft§ te kulut§ mb§ 
lh's do pun§ te mir§, la t§ bani dasunimin e atl, tue punuem 
nder yu atë la ast e p§l'Imesime perpara atl, me an§ te 
lesu-Kristit : mb' atë Koft§ lafti nde yet§t te yëtevet. Amen. 

22 EJe u l'utem yuve, o velazen, duroni fyal'§n' e mesimit : 
sepsë u skrova yuve me pak fyal'e. 

23 E dini se velai Timo#eu ul'isue prei hurgiit, Laske me atë, 
nd§ ari9te speit, kam me u pam§ yuve. 

24 U fal'ni me s§ndët giOe t§ parevet tuei, ede gi#e seiitenavet. 
U falene me sendët yuve gi#' ata Jci yane kah Ital'ia. 

25 Hlri Ihfte me yu t§ gi#§. Amen. 

(Letera) mb§ Ilebreyt vskrue kah Iialia r (edc udçrguc) 
me ane tç Timo&cirt. LËTERA E PERGI0ESIME E APSSTULIT IAKOB. 

O o 

KAPTINA I. 

1 Iakobi, sçrbetori i Perendise eSe i Zotit Iesu-Krist, mbç 
te du-mlç-oëte farat Iki )anç sperdame, fal'emi me ëendct. 

2 Kuvtonia per lus-do gezlm, o vçlazçn, kur te bini mbç 
S kis-do fare ngaseyes: tue ditune se provimi i besese tuei 

4 punon durim: ede durimi l'ete ketç pune te kuliite, &i tç 
yeni tç kulute eSe tç tane, pa kënune tç mangute as mbe 
ndoni ga. 

5 EJe nde i mengoftç dituni ndonianit prei yus, fete fupi 
prei Perendise ki u ep te gifleve pa kurslm, e nuke karton; 

6 eSe ka me i udane. Por l'ete l'upi me bese, pa lcëuune me 
du mëndie: sepsë ai la aste me du mëndie i pergan valçse 

7 dëtit ki tundete prei eres' eSe perpiketç. Sepsë ai nieri lete 

8 mos kuitoyç se ka me mafe ga prei Zotit. Nieriu me du 
mëndie as7' i pa-lundruesim mbe gi#' uSet e veta. 

9 Lete mburete pra velai i perungete nde te nal'tet tç vet: 

10 e i pasuni nde te perunget te vet : sepsë ka me skuem 

1 1 porsi luieva e barit. Sepsë leu dieli baskç me yapenç, eSe 
6au barinç, eSe luleya e atl ra, eSe bukuria e fakes' ati 
hupi: kestu eSe i pasuni ka me uvuskune nd uS,et te veta. 

12 Lum ai nieri la duron ngaseye : se si te provohete ka me 
maie kunoren' e yëtesç, ki ua ka zotuem Zoti atuneve ki 
duen' ate. 

13 Ki.r te ngitete kusi, Tete mos 0ote, Se ngTtete prei 
Perendiet; sepsë Perçndia s' ngitetç prei se kekias, ede ai 

14s' nget kend. Por gi#e-se-tsili ngitete tue uterhiekun' e tue 

15ugenuem prei desçrimit: mbasandai deserimi mbarset e piel 
fayine, eue fayi si te bahete, piel vdekene. 

16, 17 Mos genehi, o velazenit' e mi te dasune. Kis-do e oan' 
e mire, eSe kis-do tfuneti e kulute astç prei sç nafti, eSe 
sdrip prei Atit dritavet, lci mb' ate s' ka tç nderueme, a te 

18 kçtfueme hieye. Prei dasunimit vet na puel me fyaJçn' e sç IAKOBI I. II. 433 

vertëtçse, la te yemi ni pëm' e pare e krieturavet ati. 

19 Perandai, o velazenit e mi te dasune, lns-do nieri lete 
yët i spëite mbe te ndeguemit, i vone mbe te folunit, i 

20 vone mbe zemerim : sepsë zemerimi i nieriut s' punon 
2\ dreitçnin e Perçndise. Perandai si te hetfni tëy tis-do pal'avi 

e te tepruemit' e se kël£ese, pritni me butesine fyalene la 
ka bime nder yu, la ayo mundete me spetuem spirtenate 

22 tuei. EJe bahi asis la e bayene fyal'ene, e yo vetem' asis la 

23 e ndegoyene, tue geiiuem vëtehene tuei. Sepsë nde ndegofte 
kusi fyalene, e te mos e baye, kui i pergan ni nieriu la 

24 sikon faken' e vetiut nde paslmret: sepsë e sikoi vëtehene, 

25 ede iku, ede pernihere e haroi se si iste. Por ai l£i ul'et' e 
sikon nde te kulutene l'igen' e se lirese, ede landron mV ate, 
kui si tç bahete yo asi la ndegon e haron, por asi la ban 
punenç, kui ka me tëenun' i l'umune nde punet te vet. 

26 Nde dukete kus nder yu se ast' i fësim, ede s' i vë frë 
guhese vet, por genen zëmeren' e vet, feya e keti aët e kote. 

27 Feya e ketfielçt' ede e pa-pugame per-anç Perendise eoe Atit 
aste kçyo, Me vSm' orë te vorfen e grd te veya nde strengimt 
t' atune, me rueitune vëtehene te pa-sgruem prei botet. 

KAPTINA II. 

1 Vçlazenit' e ml, mos kini besen e tç l'avduesimit Zotit 

2 tune Iesu-Kristit me te mbaiteme ane. Sepsë nde huftç nde 
permbeleJeyet tuei ndoni nieri la ka unaze t' arte me pëteka 
te skel'loieme, e te huye e^e ni i vobëk me pëteka te 

3 sgriieme, ede dotç veni orë atë la ves pëtekun e skel'lmte, 
ede te tfoni, Ti fi ketu mirç, e^e te vobegut t' i £oni, Ti fi 

4 atië, a Ki ketu perpos vendit kambevet mia: a s' yeni yu 
pra asis Ki mbani anç, ede ubate gul^etarç mendimes te kel^ia? 

5 Ndegoni, o velazenit e mi te dasune, Nuke sgodi Perendia 
te vobegit' e kesai bote t§ pasunç nde beset, ede trasigimtare 

6 f asdi mberetenise Iki uzotue atune Ki duen atë? Por yu 
spernderuete te vobëgunç. Nuk u stregoyene yuve te pasunite, 

37 434 IAKOBI II. 

7 ede ata u terhiekine yuvë ndepçr gukatat? Nuke nemin' ata 

8 ëmenin e mire ki yëni Kyueitune me atë? Nde rueitsi l'igen' 
e mberetit, mbas skronesç, Te dues t' afçrmine tat porsi 

9 vëtehene tate", mire lani: por -nde mbani ane, lani fay, e 
kartohi prei Hgese si asis lii kapertseni porosine. 

10 Sepse ai ki te rueye gi£e l'igene, e^e te feveye mbe rii 

11 pime 3 aste bame faytuer i tç gi#ave. Sepsë ai ki £a, "Mos 
kurvenoys", #a ede, Mos vrasis". Por nde mos kurvenofs, 
por te vrasis, kë kapertsuem l'igenç. 

12 Kestu flitni e^e kestu bani, sikur këni me ugukuem prei 

13 Hgese se lirese : sepsë gulu kd me Jcenvri i pa-perdeluesim 
mb' atë ki s' bani perdellm: e^e perdelimi mbufete kundrç 
gulat. 

14 Kis dobi ast', o velazenit' e mi, nde tfaste kusi se ka bese, 
e te mos kete vëpera? mos mundete besa me spetuem atë? 

15, 16 Nde kofte se velai a motera yanç l'akuril?, ede u mengort 
uskimi i perditesim, ede t u #ot' atune ndoni prei yus, Skoni 
nde paktim, ngrofi e ngihi, e te mos u epni ato ki kane 

17 nevoye per korpinç, Ikis dobi aste? Kestu eoe besa, nde mos 

18 paste vëpera, ast' e vdëkete prei vetiut. Por dote tfote kusi, 
Ti kë bese, e une kam vëpera: difto-me bësene tate prei 
vëperavet tua, eSe une kam me te diftuem bësene t'eme prei 

19 veperavet mia. Ti beson se Perendia aste ni : mire ban : ede 

20 diayte besoyen' ede dri^ene. Por a don me e mafe vest, o 

21 nieri i kote, se besa pa vëperate ast' e vdëkete? Abrahami 
ati une a s' duel i drëite prei vëperas, kur pru Isaakune te 

22 blrin' e vet mbi tferorene? Sef se besa vepçronte baske me 

23 vëperat' e atT, ede besa uba e kuliite prei vëperavet? EJe 
umbus skrona lii (9ote, Ede Abrahami i besoi Perendise, 

^ e^e i ungëf per dreitçni": ede ukyueit miku i Perendise". 

24 Sifni pra se nieriu def i drëite prei vëperas, ede yo prei 

25 bese vëtçme? Por kestu ede Raaba kurva a nuke duel' e 
drëitç prei vëperas, kur priti te laimitç, e de i ndsuer prei ni 

26 tieter' ude? Sepsë sikurse korpi pa frume ast' i vdëkçte, 
kçstu ede besa pa vëperat' ast' e vdëketç> IAKOBI III. 435 

KAPTINA III. 

1 Mos bahi sume miestra, o velazenit' e mi, tue ditune se 
kemi me mafe guklm ma tç ma^: sepsë te gi#e feyëime 

2 mbe sume /w/?p. Nde mos feyefte kusi me fval'ç, kiii aëtp 
nieri i kulute, i fulasim me i vumç fre eoe gitfe korpit. — 

8 Ke tek u vëme frëuate n' goye te kualvet, la te bTndene 

4 mbe në, ede tçrhiëkime gitfe korpin' e atune. — Ke eoe 
barkate la yane kala te meJa, e^e stiihene prei erenas forta, 
ede terhiUene prei iii temoni tç vogele, atië ku te dete 

5 guvernori. Kestu ede guha aste m tsop' e vogeTe* por mbahete 
mbe te ma# suine. — Ke pak ziafm te diëk kalu lande te 

6 maJe. Ede guha «*7.e ziarm, bota e te strëmbçtese. Kçstu 
guba nder tsopat te misit t'une #6 r t' ajo la sgruen gitfe 
korpine, eJe i ep ziafm tsikrikut yëte^ç, eJe mef ziafm prei 

7 dsehenemit. — Sepsë kis-do far' egçrsinas, e spendes, e sterphis, 
e gas gala nde dët, sbutete, eve aste sbutune prei naturese 

-Snieriut: por guhen' as ndoni nieri s' mundete me e sbutune: 
aëtç nl ga e keUe la s' pustouete, pl'ot me venër la biye 

9 vdekç. Me ate bekoime Perçndine eoe Atene, eoe me ate 
malekoime nierezite la yanç bame mbas sembelimit Perendise. 

10 Prei rii goye vetçme deT bekim ede malekim. Nuke duhet', 

11 o velazenit' e ml, me ubame keto kestu. Mos kroi vriyon 

12 uye t' ambeT' eJe t IJçte prei lii bire veteme ? Mos mundet, 
o velazenit' e mi, druya e fikut me bam' uliy, a harJia me 
bamç, fik? Kestu as ndoiii krue s' mundetg me bame uye te, 
■selisim ede t' ambele. 

13 Kus sLst 1 i mentsim eoe i ditsim nder yu? Tete diftoye 
veperat' e veta me butesine ditunie prei yëtese mire la skon. 

1 t Por nde patsi zmir te iJet' e oe kartç nde zemeret tuei, mos 

15 mbufi eoe mos fëni kundre te vertëtese. Ayo dituni nuke 
sdrip sç naTti, por tLëtç prei dëu, prei frume, prei diali : 

16 sepsë ku adtç zmir e karte, atië itiftç te perziem e las-do 

17 piin' e keke. Por ditunia Iki aste prei se nal'ti, pçrpara ast' 436 IAKOBI IV. 

e ketfielete, mbasandai palhimtore, e bute, e bindesime, plot 
me perdelim e me peme te mira, e pa-mbaiteme ane, ede 
18 pa hipokrisi. EJe pema e dreitenise mbilete nde paihim prei 
atuneve Iki bayenç patëtim. 

KAPTINA IV. 

1 Kah ycinç luftenat' e Kartate nder yu? Yo kenduy, prei 

2 deserimes Iki bayene lufte nde tsopat te misit tuei? Deseroni, 
e s' këni: vritni, e këni zmir, e^e s' mundeni me fituem : 

3 kartoni e l'uftoni, por s' këni, sepsë nuke l'upni. Lupni, e 
nuke mefni, sepsë lupni kel£, ln te prisni ndç de^erimet tueya. 

4 Kurvare e kurva, a nuk' e dini se mi&esia e botes' ast 
ançmikesia e Perendise ? ai ki te dete pra me kënune miku 

5 i botese, bahet' ançmiku i Perendise. Apor kuitoni se skrona 
tfote kot, Ayo fruma l<i ndeni nder yu deseron per zmir? 

6 Por Perendia ep ni ma te ma^ hir, perandai tfote, Perendia 

7 fi kundre maoestorevet, e u ep hir te perungevet". Ulni 
kruete pra mbe Perendine : i fini kundre dialit, ede ka me 
lkune prei yus. I afrohi Perendine, eoe dot u afiohete yuve. 

8 Pastroni duert', o faytore, eoe luroni zërnerat', o nieres me 

9 dii mëndie. Hi&ni kelt e bani vaye e lcyani: gazi yuei lete 

10 ke#ëhete mbç vaye, ede gçzimi mb' iJenim. Perungi perpara 
Perendise, ede ka me u ngritune yuve. 

11 Mos fl'itni kelc niani pçr tiëterin', o velazen, ai la fiet 
kel£ per velane, ede gukon te velane, flet kel£ per l'Igene, 
e^e gukon l'igçne: ede nde gukofs l'igene, nukç yë riieites i 

12 l'igese, por gukates. Nd' aste ligç-^anesi ai lli mundete me 
spetuem eOe me hupune, kus yë ti 1H gukon tieterine ? 

13 Eni tahi yu Iki #oni, Sot a nëVere kemi me votune nde 
kçte lsutët, e kemi me bam' atië ni vit, eOe kemi me 
tregetuem, e kemi me fltuem : yu ln nuk' e dini se kis dote 

14 yete nësere: sepsë Itis aste yeta yuei? aste ni avule ln dukete 

15 per pak kohe t e mbasandai hiipete: nde vend per me tfane, 
Nde dastç Perendia, e^e nde fofsim, kemi me bame kçtë a IAKOBI V. 437 

16 ate. Por tahi mbufeni mb§ maJestiat tueya: gitfe te til§ te 
mbufune ast i kel£. 

17 Kus di pra me bame mir§, e nuk§ ban, ai ban fay. 

KAPTINA V. 

«. 

1 Eni tahi, yu te pasunite, Ityani e ngrini zanine nalt tue 

2 bertitune fort per te hiëkunat kel£ ln vine mbi yu. Paseya 
S yiiei ukalp, ede pët§kate tiieya ua brëyti tëya. Ari yuei e 

argandi undrusk, ede ndrusku i atune ka me tëënune per 
desmi kundre yus, ede ka me ngran§ misnate tiiei si ziafm : 

4 mbelo<9te tfesore per ditt e mbrapena. Ke te bertet paga lci 
ua mbaitet punetorevet la kofne arate tueya: ede t§ bertitunat' 

5 e kofesavet i rane nde vese t§ Zotit Sabao#. Ukenatëte e 

6 bate pale mbi dët: uslmet§ zëm§rate tiieya, si per diten' e 

f-' 

sç tfëremese: denuete, ede vrate te drëitine: e ai^ nuk' u ndeni 
kundre yuve. 

7 Kini zëmere te gane pra, o velazen, deri mbe t' ar^emen' 
e Zotit. Ke bul'ku te pret pemen' e dëut t§ tsimuesimene, 
e ka zëmere te gane per atë, deri sa t§ mafi sin' e bëresim 

8 ede te voriesiminç. Kini zëmere te gan eoe yu, fortsoni 
zëmçrate tiieya : sepse e ar^emeya e Zotit uafrue. 

9 Mos samtini kundre niani tiëterit, o velazen, ki te mos 

10 gukohi per t§ kelL Ke gukatesi te fi perpara duervet. Mefni 
s§mbel§tur§, o v§lazenit' e mi, te hiëk§mene kel£, ede zëm§ren' 

11 e gane te profët§vet ln fol'nç mb' ëm§nit te Zotit. Ke te 
l'um§noim' ata IH duroy§ne: e ndeguete durimin' e Iobit, ede 
e pate t§ mbrapenen' e Zotit, se Zoti aste sum i p§rdeluesim 
ede i oimtsim. 

12 EJe ma p§rpara te gT#§vet, o velazenit e mT, mos bani 
bë as p§r Inel, as per dë, as ndom tiët§r§ bë: por let§ yete 
fyala yuei, po, po, ede yo, yo: la t§ mos bini nd§ gukim. 

13 Hiëk ketë kusi nd§r yu? l'ete fafet§: ka zëm§r§ t§ gezu- 
14esim§ kusi? l'ete psali. Ast' i s§milne kusi nder yu? l'ete 

<9efesi pl'el^t' e kisese, e^e l'ete fal'ene mbi atë, e l'eta lueyene 438 I. PIETER I, 

15 me voy mb' ëm§nit te Zotit. EJe urata me bese ka me 

16spetuem ate la l'ingon, eoe Zoti ka me e tsuem : ede nde 

paste bame faye, ka me ia falune. Refeni fayete niani tiëterit, 

ede fal'i niani per tiëterine t la te sendosi. Te lutunit' e 

17 te drëitit ka sume fukl. kur bahete. Elia iste ni nieri ki 
pesonte pcrsi na, ede ufal' me zëmere te ndsëte per mos me 

18 rane sT, eSe nuke ra sl mbe ^ët tre viët e gaste muey : ede 
p§r-se-ri ufal', eJe laeli oa sl, eJe oëu bini pemen' e vet. 

19 O velazen, nde dal'te kusi nder yu yast' U'lese te vertëtese^ 

20 ede ta ke#eye kusi, leta diye se ai la kçtfën fayrorine prei 
ude^e genestarese, ka me spetuem ni splrt prei vdeket^ e^e 
ka me mbul'uem sumitse fayes. E PERGI0E3IMEYA LETER' E PARE 
E APOSTGLIT PIETER. 

KAPTINA I. IL 

1 Pietri apostul' i lesu-Kristit mb' ata la rine nde dë te 
huey sperdame ndeper Pont, e ndeper Galati, e ndeper 

2 Kappadokl, e ndeper AsT e ndeper Bi#ynl, te sgëc^unite mbas 

— V 

te parangofemese Perçndise Atit, me ane te sentenimit Spirti^ 
per ndegira. e per te stçrpikune te gakut lesu-Kristit : hTr 
ede palhim usumofte mbe yu. 
S Kofte bekuem Perendia eJe Ati i Zotit t'une Iesu-Kristit, 
ki mbas perdelimit vet te sumit na puel per se duti nde m 
sperese te galç me ane te ngalemese prei se vdëkunis te 

4 Iesu-Kristit, pçr ni trasigim te pa-vdiefe e te pa-pugame e 

5 te pa-vilsicune, la as'e rueitune nde kiyet per në : la me 
fukin' e Perendisç ruhemi me ane te bësçse, per spetim te 

6 gatisim te sbuiohete nde kohe te mbrapene. Per atë gezohi, 
ndonese tahi pakeze (nd udaste,) ioçnohi mbe las-do fare t§ 
rigames 5 la tç gindete provimi i bësese tuei ma i tsimuesim I. PIETER I. 439 

7 se ari lu prisete, ndonesç provohete prei ziafmit pçr lavdim 

8 e per ndër e per l'aft, kur te sbulohete Iesu-Kristi: te 
tsiline ndonese s' e këni pame, e doni: eJe ndonese nuk e 
sifni tahi, por tue i besuem, gçzohi me gçzim te l'avduesim 

9 ki flitete me goyç, tue mafe te mbrapenen' e bësese tuei, 

10 spetimin' e spirtenavet: ki per ate spetim kçrkuen' eSe 
vestruene profetçte, la profetizuene per atë hirine Jci dot 

11 ipei mbe yu : tue kerkuem mbe tsilin a inbç ltis fare kohet 
sperfakte Spirtin' e Kristit la iste mb* ata, kur bante desmi 
tse perpara per pesimet e Kristit, ede per l'aftet e mbas- 

12 andaisime: la mb' ata usbul'ue yo per vëtehen' e atune, por 
per në i punoisin' ato punç, la udiftuene tahi mbe yu me 
ane t' atuneve la ungilezuen' ungilinç mbç yu me Spirtine 
Sent ki udergue prei kielit, per te tsilat' ënguyte deseroyenç 
te kufiisene me iDamç. 

13 Perandai si te ngisni miedizat' e mendimit tuei, fini ësule, 
spereni tfiëst mbe hirine la viën mbç yu, kur tç sbulohete 

14 lesu-Kristi: si diël'm te ndeguesim, mos skoni mbas 

15 deserimevet para v /fj b&isite pa ditune : por sikurse jtftf sent 
ai la u $ifi yuve, kestu. ede yu bahi sentçna nde giOe 

16 yëtene la skoni : sepsë aste skruem, Bahi sëntena, sepsë 
une yarn sent". 

17 EJe nde kyueitsi Ate atë la gukon pa mhaitun ane mbas 
vëpçrç^e gi#e-se-tsilit, skoni kohene me frike nde ketë dë 

18 te huey la fini: tue ditune se nuk' usperbl'uete me ga ki 
vdirete, si me argand a me ar, prei asai te kote^e yëtese tuei la 

19 u kane lan' atenite, por me gakun' e pd-tsimuesim te Kristit, 

20 porsi kengit pa pal'avi e pa te sgruem : i tsili ke urJenuem 
para se te ngrifei bota, e usperfak nde kohenat te mbrapena 

21 per yu, lii i besoni me ane t' atl Perendi^e la e ngali prei 
sç vdëkunis, e^e i Ja l'aft, andai besa yuei ede speresa t§ 
yetç mle Perendine. 

22 Si te kironi pra splrtenate tuei me ndegimin' e se vçrtetesç 
me ane t« Spirtit, per dasunimin' e velazenise pa hipokrisi^ 440 I. PIETER II. 

23 doni fort liiani tiëterine me zëmere te ketfiëlete : sepsë këni 
leme per se duti yo prei farçse ki vdirete, por prei se pa- 
vdiëfese, me ane te fval'esç Perendise la fon e mbet pçr gi#e 

24 yëtene. Sepsë lns-do mis aste porsi bar, ede lns-do l'aft 

25 nieriu porsi lule bari: u#a tari, ede i'uieya e ati ra: por 
fyala e Zotit mbet per gi<9e yëtene". E$e kevo sist' ayo 
fyal'a Iki uungilezue mbe yu. 

1 KAP. II.— Si te he#ni tëy pra las-do t§ kelce, e lcis-do 

2 genim, e hipokrisl, e zmire, e gi#e te fol'çme kel£, porsi 
fosne leme ristaze, l'et' u kët' anda Iryumestin' e ketfiëlete 

3 te fyalesç, la te riteni prei ati: sepsë e këni ngenuem se 
Zoti as£' i mire". 

4 Mb atë t afrohi, M &ste gtii i gale, i hë r )une tëy prei 

5 niërezis, por i sgetfun' e i ndëresim prei Perendisç : ede yu, 
porsi gure te galç, ndertohi stepi spirtenie, prifteni e 
sentenuesime, Iki te bini kurbane spirtenie, te pel'&uesinie te 

6 Perendia me ane te Iesu-Kristit. Perandai ast' eJe mbrenda 
nde skronet, Ke te vë nde Sion ro giir krue-s]£epi, te 
sgëJune, te ndëresim: eoe ai ki i beson atT, s' ka per me 

7 uturpenuem". Per yu pra lci besoni to^ ndër : por per ata 
ln s bindene, atë giirine lci ho#ne tëy ata Iki ndertoyenç, 
kui uba per krue kanti, eJe giir slate, ede skamp guri te 

8 skandalit : tç tsilete skësine mbe fyal'et, sepsë nuke bindene: 

9 ki per atë Isine vume. Por yu yeni gind i sgëJune, prifteni 
mberetenie, komp sent", popul ln atë e fitoi Perendia, ki te 
diftoye te mirat e veta, i tsili u tfifi yuve prei efesinet mbe 

10 driten' e vet te merekuliiesimenç: yu ln riihere w«&' is^Ye 
popul, por tasti yeni popul' i Perendise : yu la nihere nuke 
Ikete perdeluem, por tahi yëni pçrdeluem. 

11 O te dasune, u lutem si te huey e te skulune oëut tuei 
Tci yeni f te hilcni dorç prei deserimevet misit, Iki bavene l'ufte 

12 kundre spirtit: te skoni yete te mirç ndçr komlet, Ki u 
terhiëkinç n goyç si per nieres ketë-bames, kur ta sofine prei 
te miravet vëperavet tueya s te l'avdoyene Perendine nde ditçt 
te vumes' orë. I. PIETER II. III. 441 

13 I ul'ni kruete pra ltis-do vWeni tç nieriut per Zotinç: 

14 kaki mheretit, si ma te nal'tit, aki guvernorevet, si te derguem 
lii y&nç prei ançs' ati per me mare spagim prei atuneve la 

15 bayetie kek, e per me Tavduem ata ki bayenç mire: sepsë 
kestu aste dasunimi i Perendise, t' u mbçtsilni goyene niërezevet 

16 mare pçr te pa-ditemene : si te Tire, e yo si tue pasune te 
lirene pgr mbulesçn' e se këke^e, por si serbetoret e Perendise. 

17 Nderoni te gi#e : doni velazeuine: kini frike Perendine: 
nderoni mberëtine. 

18 Yu serbetoret' u ulni kruete zo:enivet tuei me l£is-do frike, 
yo vetçnle te mirçvet e te lutevet, por ede te, strembçtçvet: 

19 sepsë keyo astç hir, lu te sefreye kusi iJenime pçr ndergë- 

20 geyene mbe Perendine, tue pesuem pa uoe. Sepsë kis fare 
l'afti a$fp t nde durofsi kur te rifeni per fayet: por nde 
durofsi tue bame mire, e tue hiëkune ketë, keyo aste hir 

21 per-ane Perendisç. Sepsë pçr ketë u#iftç, sepsë ede Kristi 
pesoi per në, t' u Taye yuve sembeleture, ki te ëtseni mbas 

22 gurmas ati : i tsili nuke bani fay, as nuk' ugët genim nde 

23 goyçt t' ati". I tsili tue uperkësune nuke perkesi, tue pesuem 
nuke stiu frikene, por epte vetevëtehene n' dore atT \ki gukon 

24 me ude: i tsili vete barti fayete tona ndç kopt te vet mbi 
drut, lu si tç vdësime nde fayet, te foime nde dreiteni: me 

25 plageu' e ati usendoset". Sepsë Isiie si den biefun' u^ene". 
por tahi uketfuete te bariu ede episkopi i spirtenavet tuei. 

KAPTINA III. 

1 Por kestu ede yu grate, u uTni kruete bufavet tuei, l(i e^e 
nde mos ulindesine disa vetç nde fyaTet, te fitohene pa fyale, 

2 prei yëtese 1H skoyene grate: si te vën' orë yetene tuei te 

3 pastrene ki e skoni me fril<e. Te tsilavet Tete mos yetç stol'ia 
e peryasteme, gçrsetit fTokevet, e te varçmit e arnavet, e te 

4 vësemit e pëtekavet, por i mpesefti nieriu i zëmerere sfoT/sim$ 
me pa-prisçyen' e te butit eoe te urtit splrt, ki ayo punp 

5 veyën sume pçrpara Perendise. Sepsë kestu nihere ede atd 442 I. PIETER III. 

grat e sentëniiesime Ik'i spçrëyine mle Perendine, stol'isrie 

6 vetehen e atune, tue upervume bufavet vet. Sikurse Sarra i 
ndçgoi Abrahamit, ede e tfefiste zot: yu yëni biyat' e asai, 
kur te bani mire, e te mos friki as prei ndoni frike. 

7 Yu bufate por kçstu, fini baske me grat$ tueya me urti, 
eue e mlani per ndër kombin' e gruese, si ma e dobç anç 
Tci aste, eoe si trasigimtoret e hirit yëtese Laske me yu, la 
te mos keputene te fal'unate tueya. 

8 EJe se mbrapçni, bvJii te gide me lii mend, te Jimtsim, 

9 velHZyn-dasune, te perdeluesim, zemçr-dasune : mos epni te 
kek pçr te kel<, a te same per te same: por per kundre t' i 
bekoni: sepsë e dini se per kete utfifte, la te trasigoni Lekim. 

10 Sepsë kus-do te dete yete, ede te sofi ditt te mira, l'etç 
pusoye goyefi' e vet prei <e këlcese, eoe buzet' e veta te mos 

11 fi'asine genestra. Lete prirete rnbe-rV-ane prei sç kël-;ese, ede 

12 letç baye mire: lete kerko\e paluim, eJe l'eta ndieki: sepse 
sut' e Zotit yariç mli te drëitet, erJe ve v et e ati mbç l'uteyen' 
e atuneve: eJe fa&eya e Zotit u.s ç mbi ata la bayene kel£". 

13 EJe kus dot' u baye kel£ yuve, nde i rafsi mbrapa se 

14 mirese? Por ede nde hieksi kel£ per dreiteninç, ySni tç 
lumune: eSe friken' e atuneve mos e kini frike, as mos 

15 uperzini . Por sentenoni Zotine Perendine" nde zemerat 
tueya: ede ini gati perhere me i oane fyal'e me butesine e 
me frike gi#e-kuit la k^rkon fyal'e prei yus per speresene la 

16 astç nder yu: tue pasune ndergëgçye te mire, Iki kur te 
fja^ine kel£ per yu, si p§r nierçs keli-bames, te turpçnoken' 
ata lci u perfiasinç pf yeteu e mire la e skoni mbe Kristine. 

17 Sensë ma mire a.st$ te hikni kelc tue bame mire, nde. i past' 
anda Perendise, se tue bame kelc. 

18 Sepsë eue Kristi fiT here pesoi per fayet, i drëiti. per te 
strëml^etet, la te na biere te Perendia, vrame nde mist, por 

19 ngalune me anç te Spirtit: me anç t' atT vote e predikoi ede 

20 te splrtçnat nde burk, la nuke bTndesine nihere, kur i priti 
durimi i Perendise nihere nde ditt te Noese, kur ndertohei I. PIETER IV. 443 

arka, la mb' atë spetuene prei uyit pak, do me ^ano tetç 
Slspirte:. kunclra-fonna e ati o.ifç pagezimi, lci spçton eJe 

neve tahT, (yo te hëJunite tëy e palavise misit, por desmia 
22 e ndergëgeyese mire mbe Perendine,) me anç te ngalemesç 

te Iesu-Kristit, i tsili vote nde lael, e aste nde te diatfte tç 

Perendise, e^e ënguyt' e pustetet' e fulaat' i upervune. 

KaPTINA IV. 

1 Mlassi pesoi pra Kristi nde mist per në, armatisi eoe yu 

2 me atë mendim: sepsë ai la pesoi nde mist, pusoi prei fayit: 
la ta skoye yetçn' e mbaskendaisime nde mist, yo ma nde 

3 deserime niërçzis, por nde dasunim te Perendisç. Sepse miaft 
ciste per në koha e yetese t'one la skoi, se punuem dasunimin' 
e kombevet, tue etsune nde ndunesina, nde dçserime, nde te 
dëituna, nde loderti, nde te pime, ede nde luteye wu\s te 

4 pa-u^e. E^e perandai u viën merekuli, se nuk ëtseni baske 

5 me atd mb' atë versimin e pl'ang-prisçyese, ede ^nëmine: rç 
tsilete kane me i Jane fyal'e ati la aste gati me gukuem te 

6 gal' e te vdëkune. Sepsë pçr ketë pw«p uungilezue ung'di 
ede mbe te vdëkunit, la te gukohenç si niërezite nde mist, 
e tç royene ndç spirt, si don Perendia. 

7 Eoe e mbrapçna e te gi#ave uafrue : urtesohi pra, e fini 

8 slmte nde tç falunat. Et>e mbe te gi#a te doni fort niani 

9 tiëterine: sepsë dasunia ka me mbul'uem sumitse fayes". Bcthi 
niani mbe tiëterin' asis la duenç te hueyte pa murmurime. 

10 Gi#e-se-tsili sikurse muer Junetinç, kçstu l'et' i bayç piese 
niani tiëterit, si guvernorç te mirç te sumit hlrit Perendise. 

1 1 Nde fol'te kusi, letç flasi si fyale Perendie : nde sçrbefte kusi, 
lete serbeye si prei asai fukise la i ep Perendia, la te l'avdohete 
Perendia mbe te gi#a me ane te Iesu-Kristit, mbç te tsilin' 
astç lixhi eoe pusteti nde yetet te yetevet. Amen. 

12 O te dasune, mos merekulohi per atë piovimin' e ndsëtç 
lii uba mte yu, sikurse gaiti mbe yu ndonl puiv e mereku- 

13 luesime : por gezohi sikurse yëni piesetaret' e pesimevet Kristit^ 444 I. PIETER IV. V. 

Iki te gezolii tue ugazmuem eJe nde te sbuluemit te laftit atl. 

14Nd'usafsi per ëmenin' e Iesu-Kristit, yëni te l'umune : sepsë 

Spirti i laftit ede i Perendise prahete mbe yu: mbas atuneve 

15 nëmete, por mbas yus l'avdohete: sepsë as ndoni prei yus 
l'ete mos pesoye si vrases, a si vieJes, a si kek-bames, a si 

16 asi ki sikon punet' e hueya: por nde. pçsoftç si i Krestene, 
l'ete mos kete turp, por l'ete l'avdoye Perendine mbe ketë 

17ane: sepsë e mbçrini koba me flluem gula prei stepise 
Perendise: ede nde filoftç ma perpara prei yus, Ins dotç yët J 
e mbrapena atuneve ln s bindene mbe ungilin' e Perendise? 

18 ede kur i drëiti mezi spetohete, i pa-besi ede faytori ku 

19 dote dukete"? andai ede ata, la pesoyene mbas dasunimit 
Perendisç, l'et' apine spirtenat' e vet n' dor§ atl me te punuem 
te mire, si mbe besetarinç kriyetar. 

KAPTINA V. 

1 U lutem plelivet 1H yane ndçr yu unç plaku ede desmitari 
i pesimevet Kristit, ede piesetari atl l'aftit lci ka me usbul'uem. 

2 Kulotni gritëen' e Perendisç la aste nder yu, tue vum orë 

3 yo me te ngutune, por me dasunimine tiiei : as per fitim te 
kelc, por me zëmere te gatisime : ede yo sikiir te pustoni 
trasigimin e Perendisg, por te bahi sembeletur' e griliese : 

4 eJe kur tç sperfakete krue-bariu, këni me mafe te pa- 
vuskçmene kunoren' e l'aftit. 

5 Por kçstu, ede yu te rite u ul'ni kruete plelcvet, ede te gi<9e 
tue i ulune kruete niani tiëterit, visni mëndeyen' e perungete: 
sepsë Perendia n kundre maJestofevet, por te perungçvet 

6 u ep hir . Perungi pia ndene te fortene doren' e Perendise, 

7 la t' u naltoye nde kohe IH duhete: hitfni gitfe kuydësine tuei 
mb' atë, sepse ai ka kuydës per yu. 

8 Ini ësule, fini slmte : sepse kundre-guKesi tiiei diali, porsi 

9 l'eon la ul'urin, viën fe# tue kerkuem tsiline me perpime. I 
fini kundre ati tve JUndruem te fortç nde beset, sepsë e dini 
se por ato pesime bahene ndçr velazenit tuei ki yane te dobe. II. PIETER I. 445 

10 EJe Perendia i tëis-do hiri, lu na gersiti nde l'aft t§ vet to 
pa-sosuninç me ane te Iesu-Kristit, si te pesoni pak, ai u 
baftç yuve te kulutç, u fortsoftç, u Jaste fukl, u tfemel'ofte. 

11 Mb' ate Tcofte l'afti ede pusteti nde yetet te yëtçvet. Amen. 

12 Me ane te Siluanit besçtarit vela u skrova yuve me pak 
fyale, sikurse me dukete, tue ul'utun' e tue Lame desmi, se 
kui ast' i verteti hiri i Perendise Ki këni ndenune mb' ate. 

13 U fal'ete me sendët yuve kisa ln aste nde Babylone sgëoune 

14 baske me yu, ede Marku biri em. Persendetni niani tiëtçrine 
me te poflune dasunie. 

Pa&tim /coftp mbe giOe yu ln yëni mbe Iesu-Kristinç. Amen. E PERGI0ESIMEYA LETER' E DUTE 
E APOSTULIT PIETER. 

KAPTINA I. 

1 Symeon Pietri serbetori e^e apostuli i Iesu-Kristit, mb'ata 
ILi kane mafe me sorte bese sinini mbe nderç me në nde 

2 dreitenit tç Perendise t'onç, ede Sel'Luesit Iesu-Kristit : hix 
ede palitim usumofte mbe yu me ane te ngofemese Perendise, 
ede Iesuit Zotit t'unç. 

S Sikurse fulHa e ati e huyçnuesimeya na fal'i gi#' ato Ki 
duhenç per yete e per bese te mire me ane te ngofemes' ati 

4 ]£i na gersiti nde l'aft e nde pune te mire : lti prei atiineve 
ufal'ne mbe në te meJate eJe tç ndëresimetç te zotueme, 1H 
bahi prei ketuneve piestaret' e naturçsç huyçnuesime, tue 

5 lkune prei priseyese \u aste nde botet me ane te dçserimit. EJe 
per ketë jmn o g ndsitoni me te ma#, e vini punçn' e mire nde 

6 beset tiiei, e tç ditemite nde punet te mire, e te permbaitemen' 
e vëtçhese nde te ditemite, e durimine nde te permbaitemen , 

7 e vëtehese, e besen' e mire nde durimt, e dasunin' e velazenise 
nde beset te mirç, e dasunine nde dasunlt te velazenise, 

38 446 II. PIETET I. II. 

8 Sepsë kur yane keto nder yu, eoe stohene, nuk' u lane yuve 
pa punç e pa peme mb§ t§ ngofemen' e Zotit t'utie lesu- 

9 Kristit. Sepse ai la s i ka keto, ast i verbet' e dritç-skurten, 
eJe ka hafuem pastrimin' e fayevet veta te viëteravet. 

10 Perandai, o velazçn, ndsitoni te siguroni te gersitemen' eoe tç 
sgëJemene tSei : sepsë tue bame keto, nuke dote feyeni kufe. 

1 1 Sepsë kestu dot' u hapete sumç u£a e t§ humesç nde 
mberetenlt t§ pa-soseme te Zotit t'une Iesu-Kristit. 

12 Pçrandai s' dote purtoy me u prurne nder mend yuve perhere 
kçto, ndonese i dini, e yëni fortsuem nde ketë te vçrtetç. 

13 Por unç kuitoy se ast§ me ude, deri sa te yemi nde kçtl 

14 tende, t' u ngatsemoy yuve tue ua prume ndçr mend: sepsë 
e diy, se per s§ spëiti kam me hëJune tëy kfte tëndene teme, 

15 sikurse ede Zoti une lesu-Kristi ma diftoi. Por dote ndsitoy 
ki te mundeni me i kuytuem ato ede mbas vdëke^ç seme. 

16 Sepsë nuk ua bame yuve me e mafe vest fukin' ede 
t' ar^emen e Zotit tune Iesu-Kristit tue votune mbrapa 
pefalavet ndrëtëuna me miestri, por e kemi pame me su 

17 ma^çnln' e atl. Sepse muer ndër e faft prei Perendise Atit, 

18 kur erdi mb' ate ni i tile zani prei l'aftit ma^§nuesim, Kui 
aste Blri em i dasuni, IH p§l'l£eva mb' ate". E^e k§te za na e 
ndeguem se eroi prei lueli, kur isim baskç me atë te mali serit. 

19 EJe kemi ma t§ vertetuesime fyal'en e profezise, mb' ate 
bani mire me vume ves, porsi mh§ kandile ki ndrit nd§ vend 
t' ëfçtç, deri sa te sbarJi dita, e t§ l'eyç uli i dritese nde 

20 zëmerat tueya : tue ditune kçte perpara, se kis-do profezi 

21 skrorie nuke sgiJetç prei vetiu. Sepse s' erJi ndorii here 
profezi prei dasunimit nieriut, por te seritenuesimite nierçzit' 
e Perçndisç foin§ stumç prei Spirtit Serifc. 

KAPTINA II. 

1 Por isin' ede profet-fënçsa ndçr populine, sikurse ede ndçr 
yu kanç me Kënunç miestçr-fënçsa, te tsilçte kane me stime 
psëfazç heresia hupçye, tue mohuem ede atë Zotçninç Ki i II. PIETER II. 447 

hfeu ata, eoe tue tçrhiëkune me vëtçhen* e atune hupçye te. 

2 spëitç. EJe sume. vefç kane me votune mbas hupçyes atuneve, 

3 lu prei atuneve ka me unemun' uda e se vertetesç. EJe pçr 
Hakçmim kane me bamç tregeti prei yus me fyaTç te spifta: 
gukimi atuneve t£e moti nuke vonohete, ede hupeyes' atuneve 
nuk' i vien gum. 

4 Sepsë Perendia nde mos kurseu ënguyte 1« fçvuene, por 
i hoJi nde tartar Tidunç me hëkura efesine, e i da, me 

5 urueitune pçr guls: eJe s' kurseu botçn' e vieter, por pru. 
pçrmbutçye mbe botet te pa-bësevet, eoe rueiti Noene te 

<3 tettinç vetp letsTtesin' e dreitenisç: ede gukoi per me fenuem 
Kutetet' e Sodomes' e te Gomorçs' ede i bani hT, eJe vu 

7 sembeleture mb' ata \u kane me punuem pa bese: ede spetoi 
Lotin' e drëite Yn strengobei prei yëtese ndutç tç pa-TTgevet: 

8 (sepsë lui i drëiti, tue ndënune ndermiët atuneve, dite per 
dite mundonte spirtin' e drëite prei se pames' e prei se 

9 ndeguemese punçvet pa fige:) di Zoti me spetuem besetarete 
prei ngaseyese, e me rueitune te strembçtçte per diten' e 

10 gillb't lii te mund'hene : ede ma teper' ata ln skoyene mlrapa 
misit me desenm ndunesine, e^e layenç per asga urJçnine: 
ydne kutsimtare, asTs Ui duene veteme vëtehenç, nuke trëmene 

11 tue nëmune te Tavduesimite: kur enguyre ln yane ma tç metfëy 
nde vertutç e nde fuln, nuke bTyene gukTm te nëmuni kundre 

12 atuneve perpara Zotit. Por keta, porsi sta?e pa mend bame 
prei naturet, 1H kane Temç per me ugenuem e per me uvdiefe, 
nëmine per punç la nuk' i dine, ede kane me uvdiefe nde 

vdiefeyet te vet, ede kane me mafe pagen' e strembçnise: 

13 t§ tsTlete kuitoyene pçr gezTm te kenal^unit' e dTtese, yanç te 
sgruem e te fulTl^unç, gezohene nde genimet te vet, kur han' 
e pinç baske me yu : kane sute blot me kurvenT, e^e Ki nuke 

14 pusoyene prei fayes: gçneyene spTrtena te pa fortsuem, kanç 
zëmerç te mçsueme nde lakemime, yanç diëfmt' e malekimit: 

15 lan' uJen e drëite, e ugenuene ede votne mbas u^esç Balaamit 

16 t$ blrit Bosorit Ki desi pagen' e stremlenisç: por uKartue per 448 II. PIETER II. III. 

pa-ligenin' e vet : sepsë kafsa pa goyç foli me za nieriu, e 
lTndali mafin' e profetit. Keta yane krone pa uye, rë la 
terhil£ene prei ërese forte, per ata aste rueitun' efesina e zeze 
per gitfe yëtenç. 

18 Sepsë tue folune fyale tëpere te meoa te kotçsinese, 
geneyçne me deserimet' e misit e me ndunçsinat ata la per 
te vertete spetuene prei atuneve la e skoisine yëtene nde 

19 geiiim : tue uzotuem atuneve te l'ire, la ata vete yane serbetorçt 
e priseyese, sepsë prei ati la te mundete kusi, ati i bahet 

20 eoe serletuer. Sepsë ata la spetuene prei te perluemevet 
botese me ane te ngofemese Zotit ede Sel'buesit lesu-Kristit, 
nde ungatefofsine per-se-ri mbe keto, eoe te mundenç, ubanç 

21 te mbrapenat e atune ma te kelaa se te paratç. Sepsë ma 
mire iste pçr ata te mos e kisine ngofun u^en e dreitenisç, 
se si e ngofne, te ketfëhene prei porosisç seiite la ula mb ata. 

22 Eae gaiti mb ata ai proverbi i vertete /H &onç t Keni ukçtfue 
mbe te viele te vet : ëde, Dosa si ula, ufakulue ndç lutset. 

KAPTINA III. 

1 U skruey yuve tahi, o te dasune, ketë letere te dute, me 
ato tsoy mendimine tuei te ketfiëletine me te prume nder 

2 mend: la te kuytoni fyalete la ufol'ne perpara prei seritenavet 
profeten, ede porosine t one apostuyvet Zotit eoe Sel'buesit: 

3 kçtë ma perpara ta dini, se mbe ditt te mbrapena kane me 
ar^une perl£eses, tue ëtsune mbas deserimes vet: e tue #ane, 

4 Ku aste te zotuemit e te arJemes ati? sepsë tse mb atë 
ditç Iki fyetne atenite, te gi#a mbësine kestu tse kur se ufilue 

5 kriyesa. Sepsë ata vete diiene te mos e dine ketë, se me 
fyaiçn e Perendise ubane kiyetç riihere moti, eoe oëu. aste 

6 bame prei uyit eoe me uyç : ki me ane t atuneve ayo bota 

7 atehere si umbei'ue me uye, hupi. E£e layet eJe (Jëu R% 
yane tahi, prei asai fyal'e yane vume mbç-ri -ane, rueitune 
per ziarm mbe dite te gulat, e te hii| emese niërezevet pa-bese. 

8 EJe kejo vëtçme mos u geneye yuve, o te dasune, se II. PIETER III. 449 

per-ane Zotit ni dite astç si nl miyç viët, ede m miyç viët 

9 si ni ditç. Zoti nuk e vonon te zotiiemen e vet s sikurse disa 

e kuitoyene pçr te vone : por na duron, sepsë nuke don me 

10 uvdiefe disa vete, por te gifle me ardune nde. pendese. EJe 
dita e Zotit ka me arJune porsi viëJçsi natenç: mb ate diU 
kiyetç kane me skuem me gimim, ede elementate kane me 
utrëtune prei tç ndsëtit, ede dëu ede punete ln yane nd' ate 
kanç me udiëgune. 

1 1 Kur trëtenç pra keto te gitfa, Kis fare nierezis duhetç me 

12 Kënune yu nde yetçt sente e nde beset, tue pritun' e tue 
ndsituem per t arJemen e ditese Perendise, la mb at§ dify 
Kiyete diëgune nde ziafm kane me utrëtune, eoe elemëntatç 

13 kane me utrëtune prei te ndsetit? Ede mbas se zotuemes 
ati prësime laye tç ri ede dë te ri, ln n dreiteni nd ata. 

14 Pçrandai, o te dasune, tue pritune keto, ndsitoni me ugëtune 

15 perpara ati ndç patëtim pa palavi e pa fay : ede kuytonia 
zëmerçn e gane te Zotit pçr spetim : sikurse ede Pauli i 
dasuni vçlai une u skroi yuve mbas ditunise la i uoa ati", 

16 sikurse ede nde gitfe leterat e ati s tue folune nd ato pçr keto 
pune: nder ato yane disa pune ln s mifene vest, te tsilat ata 
te pa-ditunit' ede t§ pa-fortsuesimit' i stremlenoyene, sikurse 
ede skronat' e tiera pçr te hupunit e vet. 

17 Yu pra, o te dasunç, tue ditune, tsç perpara keto, rulii, 
Ki tç mos terbiki me genimin e tç pa-ligevet, e te Lini poste 

18 prei landrimit tuei. Ede stolii nde hir e nde te ngofeme te 
Zotit t'une ede Sel'biiesit Iesu-Kristit. Mb' at§ Icofte l'afti 
eJe tahi, ede nde dite te yëtese pa-soseme. Amen. 450 

E PERGI0ESIMEYA LETER' E PARE E 
APOSTULIT GIONN. 

KAPTINA I. 

1 Ate Iki iste tsç heren e pare, atë la kemi gëgunç, ate 1L* 
kemi pame me sut t ane, atë ki e vum orë, ede duerte tona 

2 e preknç, per Fyaleu e yetesç : (eSe yeta usperfalt, eJe e 
kemi pamç, ede desmoime, ede apime za per yeten e pa- 

3 soseme, la iste tek Ati, ede usperfals mbç në :) atë la kemi 
pam e kemi gëgune, u apime za yuve, Iki te këni ede yu 
piese me në : ede piesa yone te yetç me Aten e^e me Birin 

L 4 e ati Iesu-Krlstine. EJe u skrueime yuve keto, la te yët i 
plote gçzimi yuei. 

5 Ede kui astç zani l£i kemi gëgune prei ati, ede u apime 
za yuve, Se Perçndia aste drite, ede s ast as ndonT efesine 

6 mb atë. Nde tfansim se kemi piese me atë, ede ëtsime 

7 nd efesinçt, feime, eSe s baime te vçrtëtenç. Por nde ëtsime 
nde dritet, sikurse ai aste nde dritçt, kemi piese nani me 
tiëterine, ede gaku i lesu-Kristit tç Blrit atl na pastron prei 
las-do fayi. 

8 Ndç tfansim se s kemi fay, genëime vëteliene t onç, ede 

9 e verteta nuk astç nder në. Nde fefefsim fayete t ona, asfe 
besetar eSe i drëite, la te na fati fayete, ede te na pastroye 

10 prei las-do te strëmbete. Nde tfansim se s kemi feyuem^ 
baim ate fënes, ede fyal'a e ati s aste nder në. 

KAPTINA II. III. 

1 Dieimflit e mT, u skruey yuve keto, la te mos feyeni: eSe 
nde fçyeftç kusi, kemi kus te lutete tek Ati, Iesu-Kristin' e 

Sdrëitç: ede ai aste te sperbfemit e fayevet tona: ede yo 
vëteme per tonat, por eoe pçr te gi0e lotçse. 

S EJe prei kesai e dime se e kemi ngofun atë, ndç rueitsim 

4 puroslt' e atiu Ai la tfote, E kam ngofun' atl, ede te mos II. 6lONN II. 451 

ruey§ porosit e atT, aste rënçs, eJe e vçrteta s astç mbç 

5 kete : por ai la tç riiey§ fyalen e atl, me t§ v§rtet§ dasunia 
e Perçndisç astç mbaruem te kui, prei k§sai e dim§, se yemi 

6 mb' ate. Ai la 0ot§ se mbet mb' ate, ka deture, sikurse etsi 
ai, k§stu ede kui t§ etsi. 

7 Velazen, nuk u skrova yuve ni porosi te rë, por hl porosi 
t§ vietçr, la e kisite tse pçrpara hëres§ : porosia vieter ast§ 

8 fyala la ndeguetç tsç perpara hëre*§. Pçr-se-ri u skriiey yuve 
nl porosi re rë, la ast e vertete mb atë ede mb§ yu, sepsë 

9 efçsina skon, ede drita e vertete po ndrit. Ai ki tfot§ se aste 
nde dritet, ede ka meni velan e vet, ast§ nd efesin§t deri 

10 tahi. Ai la don vçlan e vet mbet nd§ dritçt, ede skandul§ 

11 nuk' ast§ tek ai. Por ai tëi ka mçni velan e vet, aste 
nd' ef§sin§t, ede etsen nd ef§sin§t, eJe nuk§ di se ku vete, 
sepsë efesina i verboi sute. 

12 U skruey yuve, diermtfit' e m? f se ufalne fayete tueya per 

13 ëmenin e ati. U skruey yuve, atçn, sepsë këni ngofun atë 
Jci aste tse perpara hëresç: u skruey yuve, dial'osç, se e këni 
mundune te këlanç: u skriiey yuve, tsuna, sepsë e këni 

14 ngofun' Atçnç. U skruey yuve, atçn, sepse e këni ngofun 
ate Jci astç, tse perpara hëres§: u skruy yuve, dialose, sepsë 
yeni te fortç, ede fyara e Perçndise mbet nd$r yu, ede e 
këni mundune t§ këlane. 

15 Mos doni bot§n§ as ato Jci yanç nde botet. Nde dastç kusi 

16 botenç, dasunia e Atit nuk' ast§ mb atë: sepsë las-do ga Jci 
siste nde botet, deserimi i misit, ede d§s§rimi i suvet, ede 
maoçstia e yëtçsç, nuk ast§ prei Atit, por ast§ prei botet. 

17 Ede bota skon, ede des§rimi asai, por ai la ban dasunimin 
e Perendis§, mbet nd§ yet§t tç yctevet. 

18 Tsuna, ast e mbrapena or§ : ede sikurse ndeguete, se 
antikristi viën, eSe tahi )an§ sume antikrista: andai e dim§ 

19 se ast' e mbrap§na ore. Dueln^ prei nes, por nuk isin§ prei 
nes: sepsë nd§ isin§ prei nes, dote kisine mbëtune me në: 
por diielnf, lki t§ sp§rfalbn§, se nuk§ yan§ t§ gi<9§ prei nes 452 I. GIONN II. III. 

20, 2\ E£e yu keni te fuem prei Sentit, ede i dini te gitfa. Nuk t 
u skrova yuve sepse nuke dini te vertëtene, por sepsë e dini, 

22 ede sepse kis-do fene nuk aste prei sç vertetet. Kus aste 
fënesi, vetse ai lh" mohon se Iesui nuk aste Kristi? kui ast 

23 antikristi, ai la mohon Aten ede Birine. Kus-do la mohon 
Birine, s ka as Atene. 

24* Atë pra la yu ndeguete tse perpara hërese, lete mbesi nder 
yu. Nde mbette nder yu ayo la ndeguete tse perpara hërese, 

25 ede yu këni me mbëtunç mbe Birin ede mbe Atene. Etfe 
keyo ast e zotuemeya, la ai na uzotue neve, yeta e pa- 

26 soseme. U skrova yuve keto p§r ata ki u genëyene yuve. 

27 EJe atë te luemene la muertç prei ati, l'ete mbessi nder yu, 
e^e s këni nevoye me u mesuem yuve kusi : por sikurse u 
meson ayo e l'uemeya per te gi#a, Lçsfu ast e^e e vçrtete, 
ede nuk aste fene: eJe sikurse u mesoi yuve, këni me 
mbëtune mb atë. 

28 E(^e tahi, tsuntfit e m? t mbetni mb atë: la kur te sperfal£et§, 
te kemi kutsim, e te mos turpenohemi prei ati mbe t arJemen 
e ati. 

29 Nde e dini se ast i drëite, dinia se kus-do la ban drei- 
tenine ka l'eme prei ati. 

1 KAP. III.— -Sifni las fare dasunie na ka oan Ati, la te 
Iryuhemi diëi'mt e Perendise: perandai bota nukç na ngef, 
sepsë nuk e ngofi atë. 

2 Te dasune, tahi yemi diël'mt e Perendise: por ede s aste 
sperfalame se las kemi me kënunç: por e diirie se kur te 
sperfakete, kemi me tëënune porsi ai : sepsë kemi me e pam 

3 atë, sikurse aste. EJe gl&e kus te kete ketë speresç mb atë, 

4 pastron vetevëtehene, sikurse ai ast i paster. Kus-do la ban 

5 fayine, ban eoe pa-ligenine: sepsë fayi astç pa-1'igçnia. E$e 
e dini se ai uspçrfak, 1« te ngreye fayetç tona: ede fay nuk 

6 astç mb atë. Kus-do la mbet mb atë, nuke fe) 'ën : kus-do 
ki feysn, nuk' e ka pam atë, as nuk e ka ngofunç. 

7 Diel'mtfit e mz 3 askusi l'etç mos u geney§ yuve : ai la ban I. GIONN III. 453 

8 dreitenine ast' i dreite, sikurse ai ast i dreite. Ai Ki Lan 
fayinç aste prei dialit: sepsë diali tse perpara hcruse feyën. 
Pçrandai UspçrfaK i Blr i Perendise per me prisune puhet 

9 e dialit. Ai lci ka, leme prei Perendiet s ban fay, sepsë fara 
e atl mbet mb ate, eue s mundete me feyuem, sepse ka l'emç 

10 prei Perendiet. Mde ketë slmhene diël'mt e Perendise ede 
diël'mt e dialit. Kus-do la nuke ban dreitenl, ede ai la nuke 
don velan e vet, nuk aste prei Perendiet. 

11 Sepsë keyo aste porosia la ndçgdete tse perpara hëre^ç : 

12 te demi nani tiëterinç: yo sikurse Kaini iste prei te kelat, 
ede Qeri velan e vet. Eoe persë e tferi ate? sepsë punet e 

13 ati Isine te kçlaa, e ato te velait ati te drëita. Mos merekulohi, 

14 vçlazenit e ml, ndç u ka meni bota. Na e dime se kemi 
sdripune prei vdeket nde yetet, sepsë dueme velazenite: ai 

15 1a s don vçlane mbet nde, vdeket. Kus-do la ka menl vçlan 
e vet aste nieri-vrases : eoe e dini se las-do nieri-vrases s ka 
yete te pa-soseme Ui mbet mbe vetehet t' ati. 

16 Prei kesai ngofime dasunln e Perendise, se ai vu yeten 
e vet per në : ede na kemi deture te vëme yëtene t one pçr 

17 velazçnit. Por ai la te kete te mirat e botese, eoe te kelmri 
velan e vet se ka nevoye, eoe te mbuli zëmeren e vet prei 

18 te (Hmtunit, si mbet dasunia e Perçndise mb atë? Diel'mtfit 
e ml, mos demi me fyale, as me guhç, por me pune e me 
t§ vertete. 

19 Eoe prei kesai ngofime se yemi prei se vertetet, ede kemi 

20 me vertetuem zëmerate tona perpara ati. Sepsë nde na 
gukofte per te kel£ zëmera yone, Perendia aste ma i ma# se 

21 zëmera yone, eoe ngef te gi#a. Te dasune, nde mos na 
gukofte per te kel£ zëmera yone, kemi kutsim te Perendia: 

22 ede atë lci tç l'upim e mafime prei atl, sepsë rueime poroslt 

23 e atl, eoe baime te pel'i<uesimete perpara atl. Eoe keyo astç 
porosia e atl, la te besoime mb ëmenit te Blrit atl, Iesu- 

24 Kristit, eoe te demi nani tiëterine, sikurse na l'a porosl. EJe 
ai Ui muer poroslt e atl, mbet mb atë, eoe ai mbe ketë: ede 454 I. GIONN IV. 

v 

prei kçsai e ngofime. se mbet nder në, prei Spirtit ki na oa. 

KAPTINA IV. 

1 Te dasune, mos i besoni kis-do frume, por provoni frumate 
nde yanç prei Perçndiet: sepsë sume profët-rënesa duelne, 

2 nde botet. Prei kesai e ngifni frumn e Perçndise: lHs-do 
frumç ki fefen me goye se Kristi ka arJune ndç mis, aste 

3 prei Perendiet: ede kis-do frume lk\ s' fefën me goyç, se 
Kristi ka aroune nde mis, nuk' aste prei Perendiet: ede keyo 
aste fruma e antikristit, la keni ndeguem se viën, ede tse 
tabi aste nde botet. 

4 Yu vëni prei Perçndiet, diel'mflit e mi 3 eSe i këni mnndun' 
ata: sepsë ai Ri &siç nder yu, astç ma i ma# se ai J'ci astç ndç 

5 botçt. Ata yan§ prei botet: pçrandai flasinç prei botet, ede 

6 bota i ndçgon ata. Na yemi prei Perçndiet: ai \u ngef 
Perendinç, na ndegon : ai ki s' asre prei Perçndiet, nuke na 
ndegon. Prei kesai ngofime frumçn e se vertëtese, ede frumçn' 
e genëstrçse. 

7 Te dasune, lete demi nani tiëtçrine : sepsë dasunia astç 
prei Perendiet: ede kus-do \u don, ka Teme prei Perçndiet, 

8 eoe ngef Perçndine. Ai \u nuke don, nuk' e ngofi Perendin§: 

9 sepsë Perendia aste dasuni. Nde ketë usperfalt dasunia e 
Perendise mbe në, se Perendia dergoi BTrin e vet vëtçm-lëmine 

10 nde botet, 1H te foime me ane t' ati. Mbe kete aste dasunia, 
yo se na desem Perçndine, por se ai na desi, ede dergoi 

11 BTrin' e vet /H tç yrfç sperblim per fayet t'ona. Te dasune, 
nde na desi kala sume Perendia, ede na kemi deturç me 

12 dasune nani tiëtçrine. Askusi s' e ka pame kufç Perçndine: 
nde datsim nani tiëterinç, Perendia mbet mbe në, ede dasunia 

13 e ati aste mbaruem mbe në. Prei k§«?ai e ngofime, se mbësime 
mb atë, eSe ai mb§ në, sepsë na ka d&ne prei Spirtit vet. 

14 EJe na kemi pame, ede desmoime, se Ati dergoi Birinç 

15 Sel'buesin' e bot竧. Ai l^i te fefeye me goye, se Iesui ast' 
i Blr' i Perçndise, Perendia mbet mb' atë, ede ai mbç I. GIONNI V. 455 

16 Perçndine. EJe na kemi ngofun' eSe kemi besuem dasuninç 
lu ka Perçndia mbç në. Peiçndia astç dasunl, eSe ai lu mlet 

17 nde dasunlt, mbet mbe Perendinç, ede Perçndia mb' ate. Mbe 
ketë astç mbaruem dasunia me në, lu te kemi kutsim ndç 
ditet tç gulut: sepsë sikurse ai aste, leëlu eSe na yemi nde 

18 ketë bote. Nnk' aste frike nde dasunlt, por dasunia e mbarueme 
ndsier yastç frikenç: sepsë frika ka mundim : e^e ai lu ka 

19 frike, nuk' ast' i mbaruem ndç dasunlt. Na duem ate, sepsë 
23 ai na desi perpara. Nde Oaste kusi, Se due Perçndine, eSe 

tç kete meni vçlan' e vet, aste fënes: sepsë ai ln te mos 
detç velan' e vet la e ka pame, si mundete me dasune 
21 Perendinç lu nuk' e ka pamç ? EJe kçtë porosi e kemi prei 
atl, Ai Iki don Perendinç, don ede velan e vet. 

KAPTINA V. 

1 *i#§ kus beson se Iesui aste Kristi, ka femç prei Perendisç: 
ede gitfç kus te dët' ate la e ka pielç, don eSe atë lu ka 

2 feme prei ati. Prei kçsai e ngofime se duemç diëfmt' e 
Perendisç, kur te demi Perendinç, eJe te rueime porosit' e 

3 atl. Sepse kçvo astç dasunia e Perendisç, lu te riieime poroslt 
4e atl: eSe poroslt' e atl nuke vane tç randa. GiOe las ka 

l'emç prei Perendiet e mund botenç, eSe kevo aste fltoreya 

5 lu mundi botenç, do me tiane besa yone. Tsili ast' ai lu mund 
botenç, vets ai la beson se Iesui ast' i Bir' i Perendise: 

6 Kui ast' ai la erJi prei uyit ede prei gakut, Iesu-Kristi : 
yo prei uyit vëteme, por eSe prei uyit ede prei gakut: ede 

7 Spirti ast ai la desmon, ede Spirti ast' e vçrteta. Sepsë tre 
yan' ata la desmoyene nde luel, Ati, Fyal'a, eJe Spirti Sent, 

8 ede kçta tç tre yane ni. ILSe tre yan ata tëi desrooyene ndç 
dët, Spirti, ede uyçte, eSe gaku: eSe tç tre vane mlç ni. 

9 Nde mafsim desmln' e niërçzçvet, desmia e Perçndisç aste 
ma e ma^e: se kçyo aste desmia e Perendise ki ka desmuem 

10 pçr Blrin e vet» Ai lki i beson te Blrit Perçndisç, ka desmi 
ndç vetevëtehet: ai lu nuk' i beson Perendisç, e ka bam* 456 II. GIONN. 

ate fenes, sepsë nuk i besoi desmise Iki desmoi Perendia pçr 
] 1 Birin e vet. EJe keyo aste desmia, se Perendia na Ja yete 
\2 te pa-soseme, ede keyo yeta aste mbe Blrin' e ati. Ai 1H ka 

Birine, ka yëtenç : ai IH s'ka BTrin' e Perendi^e, s ka yëtene. 
13 Keto u skrova yuve )ki besoni mb ëmenit te Birit Perendise. 

]ki ta dini se këni yete te pa-soseme, eoe ln te besoni 

mb' ëmenit te Birit Perendise. 
14? EJe kui aste kutsimi ]£i kemi tek ai, se, nde l'upsim ga 

15 mbas dasunimit ati, na ndegon. EJe nde e ditsim se na ndegon, 
Ins te lupime, e dimç se marime te lupunate &i kemi l'upune 
prei ati. 

16 Nde pafte kusi velan' e vet se feyen fay yo per vdekç, 
ka me l'upune, ede Perçndia ka me i dane } r ete, atuneve ki 
nukç feyëyene per vdeke. Aste fay p§r vdeke : nuke #om te 

17 lutete per ate fdy. Kis-do strembeni aste fay: ede aste fay 
yo per vdeke. 

18 E dime se gi#e kus ka l'eme prei Perendiet nuke feyën: 
por ai fii ka l'eme prei Perendiet ruen vetevëtehene, ede i 

19keln nuk' e perkët. E dimç se yemi prei Perçndiet : ede gitfe 

20 bota gindete mbe te kë&ene. E dime se i Bir' i Perendise 

er£, ede na oa mend per me ngofune te vertëtine: ede yemi 

mb§ te vertëtine, mbe te Birin' e ati Iesu-Kristine? kui ast' 

i verteti PerendT, ede yeta e pa-soseme. 

2\ Dielmtfit' e mi, rueni vëtenene tuei prei lduys. Amen. E PERGrlOESIMEYA LETER' E DUTE 
E APOSTULIT GIONN. 

1 Pl'aku mbç Zonen' e sgëJeme, ede mbe diël'mt e asai, 1H 
un' i due nde te vertetet, ede yo une vëteme, por ede gi#' 

2 ata ln kane ngofune te vertëtenç : per atë te vertëtene la 
mbet nder në, ede ka me l?:ënunç baske me në per git9e yëtçnç: 

S l^ofte baske me yu hlr, ndeyese, palhim prei Perçndise Atit, III. GIONN. 457 

ede prei Zotit Iesu-Krist te BTrit Atit, nd§ tç vertete e 
nde dasunT. 

4 Ugezuese sume, se geta disa prei diëfmvet tu tue ëtsunç 

5 nde te vertëtene, sikurse muerem porosi prei Atit. EJe tahl 
te lutem, o Zone, yo sikur tue skruem te ti hl porosi tç rë, 
por atë £i kisim tse perpara hërçse, 'tç dueme nani tiëterinç. 

6 E^e keyo aste dasunia, te ëtsimç mbas porosivet ati". Kçyo astç 
porosia, sikurse e ndeguete tse pçrpara hëresç, te ëtseni mb'ate. 

7 Sepsë sume genestarç hune nde botçt, ata la nukç fefëyçne 
me goyç se Iesu-Kristi erJi nde mis: kui aste genestari ede 

8 antikristi. K^Uurni vëtehene tiiei, la te mos vdiefim' ato Ki 

9 punuem, por te marine page te pl'ote. Gi0e kus kapçrtsën 
porosine, ede nuke mbet nde mesimt te Kristit, «e s' ka 
Perendi: ai 1H mbet nde mesimt te Kristit, kui ka ede Aten' 

10 eJe Birinç. Nd' artfte kusi te yu, e nuke biye kçte mesim, 

1 1 mos e mefni nde stepT, e 3e mos e persendetni : sepsë ai la 
e persendët, bahete piesetar mb^ vëperat t atT te kçluate. 

12 Ndonese pata sume per me uskruem yuve, nuke desa me 
feter e me melan : por sperey me ar June te yu, e de me 
fol'une goye me goye, Ki te yete plot gezimi une. 

13 Te fal!ene me sendët diël'mt e moterese s'ate te sgëJçmese.. 
Amen. E PERGI0ESIMEYA LETER' E TRETE 
E APOSTOLIT dlONN. 

1 Une plaku mbe Gaione tç dasunine, te tsilin' un' e due 
nde te vertet^t. 

2 I dasune, per te gi#a l'utem tç vets mbare e tç yës 

3 sendose, sikurse vete mbare spirti ut. Sepsë ugezuese sumç,. 
se vinç velazen, eJe desmoyene per tç vçrtëtene tate, sikurse 458 IUDA. 

4 ti ets§n nd§ te v§rtet§t. S' kam ma t§ ma^ g§zitn se k§te, 
t§ nd§goy se diëmit e mi ëtsinç ndç te vertet§t. 

5 I dasune, punp besetari ban &is te bavs mbe vçlazenit e 
mbe te huey§t, t§ tsilçtç desmuenç p§r dasunine tate pçrpara 

6 kis§se: nde i pçrsiëls ata sikurse veyën te Per§ndia, kë me 

7 bamç mirç. Sepsë duem§ per ëmçnin' e ati, pa març ga prei 

8 komfcevet. Na pra kemi detur§ me pritunç t§ til§ nerçs, Iri 
t§ lahemi ndif§tar§ nde te vertët§n§. 

9 I skrova kis§se, por Diotrefi ai Iki don paresi nd§r ata, 

10 nuk§ na pret : perandai nd' artfsa, dot' i kuitoy punet' e ati 
lci ban, tue na p§rl£ësune me fyaf§ t§ k§kia: ede tue mos i 
mbastuem keto, as ai vetç nuk§ pret velazenitç, por ede ata 

1 1 ln diien§ me i pitun' i ndaf, eSe i ndsier yaste kiset. I 
dasune, mos sko mbrapa t§ ke&ese, por te mir§s§. Ai lki ban 
mir§, ast§ prei Perendiet: por ai Iki ban kel£, nuk' e ka 
pam§ Perendinç. 

12 P§r Demetrin' ëpete desmi e mirç prei te gitfes, e<?e prei 
asai te vertëtes§: ede na apim§ desmi, ede e dini se desmia 
yon§, ast' e vçrtet§. 

13 Kisiem me skruem sumç, por nuk§ due me t§ skruem me 
14melan e me pend§: por sp§rey me t§ pam§ per se spëiti, 
15 ede kemi me foIun§ goy§ me goy§. Paktim mbe tiji. Te fafene 

me s§ndët mil£t§. U fal me s§ndët miKvet ëm§n§ p§r ëm§ne. E PERGI0ESIMEYA LETER' E APOSTUNIT IUDE. 

1 Iuda serb§tor' i Iesu-Kristit, ede velai i Iakobit, te t§ 
tfefitunit t§ sent§niiesimit§ prei Per§ndise Atit, ede rueitun§ 
prei Iesu-Kristit : ndeyes§ e palctim e dasuni usumoftç mb§ yu. 

3 T§ dasun§, mbassi ndsitova tëp§r§ me u skruem yuve p§r 
sp§timin' e rendomsim, pata nevoy§ me u skruem yuve, e me 
u Iutun§ t§ luftoni p§r atS bës§n§ ki u<?a niher§ ml§ sëntçnit. IUDA. 459 

4 Sepsë hunç psefaze disa nerçs, tëi isine skruem pçrpara tsç 
raoti nde ketl denim, neres te pa-besç, Iki ketfëyenç hirin' 
e Perendise t onç mbç ndunesT, e de mohoyçne tç vëtçmine, 
zotçni Perendine, ede Zotinç t'anç Iesu-Kristinç. 

5 EJe due me ua prQme nder mend, ndouçse yu e ditçt 
kete nihere, se Zoti si spçtoi populine prei Jëut Egyptit, 

C mbasandai hupi ata Iki nuke besuene : ede ata ënguyte lci 
nukç rueiine ur^çnin' e vet, por fane vendin e vet, i ka 
tueitunç mbulunf nd' efçsinet me varge te pa-sosunç, pçr 

7 gutëin' e ditese made: porsi Sodoma e Gomorra, ede ato 
Kutëtete ieO atuneve, Iki uJanç nde kurveni kestu porsi ato, 
e votne, mbrapa tieter misi, yan§ vume perpara pçr sembele- 

8 ture, tue umunduem me ziafm te pa-sosunç. Por kestu ede 
keta tue pamç andçfa, ndueyene misine, e layene pçr asga 

9 pustëtine, nëmine ofi&etç. E<?e Mihaili i par i ënguyvet kur 
hahei tue l'uftuem me dialine pçr korpin' e Moiseut, 
s' kutsoi me pmmç Jcundre ati ndoni gukim te nëmuni, por 

10 #a, Te &artofte Zoti. EJe kçta nëminç sa punp la nuk' i 
dine, ede sa pun$ te naturese lki i dinç, porsi stasç pa mend, 

11 vdirene nder ato. Miër ata, sepsë ëtsçne mb' uJç te Kainit, 
ede ul'isuenç me vrap mbas genimit Balaamit per me rnafç 
page, ede hupne nde kundre-fyal'et t§ Koreut. 

12 Keta yane palavT ndç gostT te dasunise tuei, kur hanç 
gosti me yu pa frike, e usliëyene vetevëtçhene : rë pa uye 
la bihene tutië e terhu prei eras : dru vieste pa peme, du. 

13 here vdëkune, skulune prei fayas: vafe dëti te egra, la 
skumezoyçne turpeniat' e veta: uye 3a bihen' andëy e kendëy, 
pçr te tsilçt' aste rueitune efesTn' e zeze per gitfe yëtenç. 

14 Ewe per kçta profetizoi ede Enohu i statti retç mbas 

15 Adamit, tue tfanç, Ke tek erJi Zoti me <?ëtç mi} 7 e sëntenas 
vet, Iki te baye gulj mbi te gitfe, e^e te l^artoye gi^e te pa- 
bësetç ndermict atuneve per ^i^e vëperat' e pa-besenis' atune, 
Iki punuene pa besç, ede pçr gi^' ato fyal'et e aspera l^i fotnç 

16 kundre atT faytoret' e pa-besç". — Keta yan' asis Iki murmuroyen' 460 SBULESA I. 

e kyahen§, tue ëtsune mbas deserimes vet : e Je goya e atuneve 
flet fyalç tëper§ te trasa, ede m§rekulohen§ per disa vete per 
me pasune dobi prei atuneve. 

17 Por yu, o t§ dasun§, kuitoni fyëlçte Iki ufofne perpara prei 
apostuyvet Zotit t'une Iesu-Kristit, se u tfosine yuve, se 

18 Nde kohe te mbrapeme dotç yëne p§rkësesa, la doH ëtsin§ 
mbas deserimes pa-beseniavet veta". 

19 Keta yan' ata Iki dayene vet§vët§hene, porsi stas§ lsi 
s kan§ spirt. 

20 Por yu, o t§ dasune, tue ngrëfune vëtehenç tuei pçrmli 
fort te sentenuesimenç bes§, e tue ufafunç nde Splrt Sent, 

21 rueni vëtehene tuei nd§ dasuni te Per§ndis§, tue pritune 
perdelimin' e Zotit t'une Iesu-Kristit, pçr yete t§ pa-sos§me. 

22 3 23 E<Je disa i perdeleni, tue bame t§ sgë^unç : ede disa t§ 
tier§ i spçtoni me frike, tue i fembuem atd prei ziafmit, e 
tue pasune meni ede ate pëtekunç lki aste sgruem prei misit. 

24 EJe mb' atë Isi mundete me u rueitune te pa-fay, e me u 

25 liindruem perpara l'aftit vet fake-bar<?§ me gçzim, mbe t§ 
vëtemine te ditsimine Perçndi ede Sçl'buesine t'anç, Jcoftp faft 
eoe maJenl, urJen' ede pustët, eJe tahi ede mb§ gi% 
yetçt. Amen. SBULESA E GIONN HUY-DITUNIT. 

KAPTINA I.— III. 

1 Sbul'esa e Iesu-Kristit, l£i ia d& Huyi me ua diftuem 
serbetorevet vet, sa kan§ me ubam§ per se spëiti: ede i d§rgoi 
e i senoi me an§ t' ëngulit vet ml§ serbetorin' e vet Gionnin§. 

2 I tsili desmoi per fyal'§n' e Hyyit, eoe p§r desmln' e Iesu- 

3 Kristit, ede sa pa. Lum ai Iki kendon, ede ata ki nd§goy§ne 
fyal§t' e profezis§, ede fuey§ne sa yan§ skruem nd atë: sepsë 
koha aëtç ngat. &IONNIT i. m 

4 Gionni mbe statç kisat Jci yanç nd Asi: hir ede palkim 
lioftç mbe yu prei atl l£i ast' ede lci iste ede Ri viën: ede 

5 prei state Spirtenas lu yan§ perpara skambit ati: ede prei 
Iesu-Kristit, Ki astç desmitar besçtar, paral'indesi prei se 
vdëkunis, ede i par' i rigavet Jëut: mb' ate lci na desi, ede 

6 1H na fau prei fayevet t ona me gakun' e vet, eSe na bani 
riga e priftena te Huyi ede Ati vet: mb' atë /coftç favdia 
ede pusteti nde yetet te yëtevet. Amen. 

7 Ne te viën me rët, ede ka me e pame ltis-do su, ede ata 
lci espuenç: ede gi0e kombet' e <Jëut kane me undukunç 

8 per ate: po, amen. Unç yam Alfa ede Omega, e filuemeya 
ede e mbaruemeya, tfote Zoti, ai 1K ast' ede la iste ede ki 
viën, Gitfe-pustëtesi. 

9 Une Gionni, velai yuei, e<?e sol£ baske me yu nde strengimt 
e nde regenlt e nde durimt te Iesu-Kristit, lcesç ndç 
uy^esçt, ki tëyuhete, Patmç, per fyalen' e Huyit, ede per 

10 desmln e Iesu-Kristit. Erda nde splrt diten' e Zotit: eoe 
ndegova mbrapa meye rii za te ma#, porsi sa trumbete, ki 

11 tfoste, Une yam Alfa ede Omega, i pari ede i mbrapeni : e^e, 
lus sef, i skruei ndç l'iber, ede i dergo te kisat lu ydne 
nd' AsT, nde Efese, ede nde Smyrnç, ede nde Pergame, ede 
nde Gyatere, eJe ndç Sardei, ede nd§ Filadelfl, ede ndç 
LaodikT. 

12 Ede ukefluese me pamç zaninç lu fori me rnue: eoe kur 

13 uketfuese, pasç state kandile t' arta, ede nde miedis te state 
kandirevet paëe ni lu gante porsi bTr neriu, vësune me ni 
petke tç gate Ims nder kambe, eJe ngësune mbe sisat me ni 

14 bres t arte : ede kruet' e atl ede fl'oket uine tç barde porsi 

15 Tes i barJç, si bora : ede sut' e atl porsi ffakç ziafmi. E£e 
kambet' e atl gaisine porsi Orihalk, sikurse me liëne ndsëmç 

16 nde fufç : ede zan' i atl porsi za sumç iiyenas. E^e kiste 
n* dore te dia^te tç vet state uye : ede prei goy§s' atl difte 
ni spat' e prëfete me du prësie: ede fatëeya e atl ndribte 

17 porsi dieli kur ndrit nde fula te vet. EJe kur pas ate, rase 462 SBULESA II. 

nd§r kambe t' atl porsi i vdëkune: ede ai vuui dorçn' e 
dia#tç mbi inue, e m§ tfa, Mos ufriko: un§ yam i pari ede i 

18 mbrap§ni: eJe ai Iki fon, ede tëës' i vdëkunç, eoe ne te yam 
i gale nde vetet te yëtevet, amen: e^e kam tsefsat' e fefit 

19 eJe t§ vdëkesç. Skruei ]£is pë, eoe lsis van§, ede Ikis kanç 

20 me ubame p§r mbaskçndai. Mysterin' e statç uyevet Ki 
fc pë mbe te dia<9t§t teme, ede state kandifet' e arta. Stat§ 

uyet§ yan ënguyt' e state kisavet: e3e statç kandifetç ki 
pë, yanç stat§ kisate. 

1 KAP. II. — Skruei ëngulit kises' Efesicç, 

K§to tfot' ai £i mba statç uyete mbç te dia£tet te vet, ai 

2 IH ets§n ndç miedis t§ state kandilevet arta: I diy punet' e 
tua, eoe mundiminç tat, ede durimine tat, eoe se s munde 
me duruem te kekite: e$e provove ata la tfone se yan' apostuy, 

S ede nuke yane : eoe i gete fën$sa. E<?e durove, eoe kë durim, 

4 eJe umundove pçr ëmeninç t'em, ede s' utode. Por di fciS 

5 kam kundrç teye, sepsë le dasunine tate te parenç. Kuytohu 
pra prei kah rë postç, ede pendohu, ede ban punet' e para: 
se nde mos, \1y speit te ti, eJe kam me lueitune kandifenç 

6 tate prei vendit asai, nde mos upendofs. Por kë k§te tf mirç f 
se kë meni punet e Nikolaitevet, t§ tsilat eoe un i kam m§nl. 

7 Ai Iki ka ves, tete nd§goy§ Kis u 0ot§ kisavet Spirti: Ati 
la mund dot i ap me ngrane prei drus§ yëtçse, l£i aste nd§ 
miedis te paradisit Huyit. 

8 EJe ëngulit kisese nd§ Smyrnç skruei, 

9 Keto #ot' i pari eoe i mbrëpçni, ai lu Ise i vdekun' ede 
foi : I diy punet' e tua^ ede strengiminç, ede vobezinç, (por 
yë i pasune,) eoe te nemunit' e atuneve Ki ^one pçr vetç- 
vëtçhene se yanç Iudey, ede nuke yanç, por y%.ng mbeleoeye 

10 e Satanait. Mos ufriko p§r sa kë me pesuem. Ke diaii te 
ka per me vume disa prei yus nde burk, la tç provohi : e^e 
këni me pasune strengim p§r dëte ditt. Bahu besçtar l^us 
mbe vdeke, e^e kam me t§ Jane kuroren' e yëtçsç. 

11 Ai Ui ka ves, tete ndçgoyç Kis u 0ot§ kisavet Spirti: Ati 
ki mund s' dot' i bahete keli prei vdëkçse dute e GIONNIT II. 463 

12 EJe ëngulit kisçse nde Pergamç skruei, 

13 Kçto 0ot' ai Ki ka spatçn' e prëfete me dii prësçye : I diy 
punçt' e tua, ede ku e kë tç ndënunite, atio ku aëte skambi 
i Satauait, ede mba ëmçnine t em, ede nukç mohove bësçnç 
t'eme, e<?e as nd' ato ditt la iëte Andipa desmitari em besetari, 

14 i tsili uvra ndçr yu, atië ku ka te ndënunite Satanai. Por 
di Jcië kam pak ga kundre teye, sepsë kë atië disa vetç la 
mbane mesimin' e Balaamit, i tsili mesonte Balakune me vum§ 
skandule perpara te. biyvet Israelit, l£i tç hane kurban iJuys, 

15 ede tç kurvçnoyenç. Kçstu kë ede ti disa vetç la mbanç 

16 mçsimin' e Nikolaitçvet : Iki e kam meni. Pendobu: se nde 
mos, viy spëit te ti, e^e kam me l'uftuem me ata me spaten' 
e goyçse s'eme. 

17 Ai lii ka ves, letç ndegoye las u 0ote kisavet Spirti: Ati 
la mund dot' i ap me ngranç prei manese ki ait§ mpçsefete, 
ede dot' i ap ni sen§ tç bardç, ede mbi senet 3kruem ni 
ëmene te ri, te tsiline askusi s' e ngef, vetse ai la e mef. 

18 EJe ëngulit kisçse nde Oyatere skruei, 

Keto tfot' i Bir' i Huvit, ai la ka sut e vet porsi ffak§ 

19 ziarmi, e<5e kambçt' e ati la gayçnç porsi orihalk: i diy punet' 
e tua, ede dasuninç, ede serbësçne lci ban, ede bësene, ede 
durimine tat, ede punet' e tua, ede te mbrapenate se yM$ 

20 ma tëpere se te parate. Por di /cis kam pak ga kundre teye, 
se lë gruen' Iezabile, Iki #ote pçr vetevëtehenç se astç 
profetese, me mesuem ede me geiiuem serbetoret' e mi, te 

2\ kurvenoyene ede te hane kurban iJuvs. E£e i Jasç kob§ asai 

22 me upenduem prei kurvenisç vet, por nuk' upendue. Ne unç 
tek e ve nde strat, ede ata la kurvenovene me atë nde 
strengim te ma0, nde mos upendofsinç prei punevet veta. 

2% Ede te biyt' e asai kam me i vrame me vdeke: eJe gi&e 
kisate kane me e ngofune, se une yam ai la sikoy vesnet 
ede zëmerate: ede kam me i (5ane gi(9e-se-tsilit prei yus 

24? mbas punevet tiieya. E<5e u ^om yuve, ede te tiërevet H 
ycinç nde Oyatere, se sa s kan§ kçtl mçsim, ede ata lii 464 SBULESA III. 

s' ngofn§ t§ i9elat' e Satanait, sikurse #on§, Nuke dot§ ve 

25 tiëtçre bafe mbe yu : vets atë Iki keni, mbania Ims sa te viy. 

26 EJe ati lu mund ede tëi ruen punet' e mia l£us se mbrapeni, 

27 kam me i Jane pustët mbi kombet : eJe ka me i kulotune 
me skop te bëkurte : dotç tfubene porsi enet' e tiegularit" : 

28 sikurse ede un' e mora prei t'em-ët: ede kam me i Jan§ 
ijlin' e m§ngës§yes§. 

29 Ai Iki ka ves, l'et§ ndegoye tëis u #ot§ kisavet Spirti. 

1 KAP. III. — Etfe ëngulit nd§ Sardei skruei, 

Keto tfot' ai l£i ka state Spirtenat' e Huyit, ede state uyete: 
i diy punet' e tua, se e kë ëmeninç se fon, ede yë i vdëkun§. 

2 Babu i skute, ede fortso te tierete sa kane per me vdëkune: 
sepsë nuk' i geta punet' e tua te pl'ota perpara Huyit. 

3 Kuytobu pra si more ede ndegove, e^e i ruei, ede upendo. 
nd§ mos ndeiis pra sl£ut§, kam me arJune te ti porsi vieJes, 

4 ede s kë me ditune mbe tëis or§ kam me arJune te ti. Kë 
pak ëmena ede nde Sardei, ln nuk i nduenç pët§kat e veta: 
e<?e atd kan§ me ëtsune baske me mue me petelca te barda, 

5 sepsë yane te vçyefsim, Ai 1H mund, kui ka me uvësune me 
pëteka t§ baroa, ede s' kam me suem ëmenin' e ati prei 
librçse yet§se, e^e kam me fefuem ëmenin' e atl perpara 
tem-ët, eJe perpara ënguyvet ati. 

6 Ai la ka ves, let§ ndegoye lns u #ot§ kisavet Spirti. 

7 Ede ëngulit kis§s§ nde Filadelfi skruei, 

K§to tfote senti, i verteti, ai la ka tsefsin' e Davidit, ai 

8 l£i tsel', eSe askusi s' mbul, ede askusi s' tsel': I diy punet' 
e tua: ne te kam vfim§ perpara teye ni der§ t§ tsel'§, ede 
askusi s' mundete me e mbulune : sepsë kë pak fuln, ede 
rueite fyatene t'eme, ede nuk§ mobove ëmenin§ t'em, ne te 

9 kam me d&ne n do?\e disa prei mb§teJeyese Satanait, l^i £on§ 
pçr vetevët§hen§ se yan§ Iudey, eJe nuk§ yan§, por fëy§n§ : 
ne te kam me bam ata t§ vin' e t§ a^uroyen§ p§rpara 

10 kamb§vet tua, ede ta ngofin§ se un§ te desa: sepsë rueite 
fyal'çn' e durimit t'em, ede kam me t§ rueitun§ prei orese GIONNIT III. IV. 465 

ngasçyesç Iki ka per me ardunç mtç g'iOç botenç, per me 

11 provuem ata tëi rinç mbe dët. Ne te viy speit: mba ate Ei 

12 kë, lii te mos mari askusi kunorene tate. Kus tç muncli, kam 
me e bamç stulç nde tëmpulç te Huyit t'em, ede s' ka me 
dal'une yaste ma: ede kam me skruem mbi atë ëmenin' e 
Huyit tem, eJe ëmenin e lcutetit Huyit t'em, Ierusalemese 
rë, Iki sdrip prei Rielit kah Huyi em, ede ëmenine t'em 
tç rinç. 

13 Ai Ki ka ves, l'etç ndegoyç lcis u #ote kisavet Spirti 

14 EJe ëngulit kisese Laodikevet skruei, 

Keto tfot' ai Iki ast Amen, besetari eoe i vçrteti desmitar, 

15 e filuemeya kriyësçse Huyit: I diy punçt' e tua, se as i 
ftofetç yë, as i ngrofete: makarç te Isie i ftofet' a i ngrofete. 

16 Por mbassi yë kçstu i vokçte, ede as i ftofet as i ngrofetç, 

17 kam per me te viele prei goyesç s'eme. Sepsë #ue, Se yam 
i pasunç, e de ubas' i pasunç, eoe s' kam nevoyç as per kend, 
ede nuk' e di se ti yë i ngrate, ede i mierç, ede i vobëk, 

18 eJe i vërletç, ede i svësune, Te kesiloy me bleme prei meyet 
ar te provuem ndç ziarm, Iki te bahes i pasune: ede te vesis 
pëteka te barJa, ede te mos duke'te. turpenia e te svësunit 

19 tat: ede luei sut' e tu me kollurç 1H te sofis, Unç gitfe sa 

20 i due, i lcartoy ede i mundoy, ki zele pra ede upendo. Ne 
te riy mbe deret, ede trakuloy : ndç ndegoftç kusi zaninç 
t'em, eoe tsel' derenç, kam me humç tek ai, ede kam me 

21 darkuem baske me atë, ede ai baske me mue. Ati lii mund, 
dot' i ap me ndenune baskç me mue nde skamp t'em, sikurse 
eoe une munda, eoe ndena baske me t'em-Ate nd§ skamp t atJ . 

v 

22 Ai lu ka ves, lete ndegoye Ikis u tfote kisavet Spirti 

KAPTINA IV. 

I Mbaskendai pase, ede ne rii dër' e tsele nde lh'el: ede zan* 
i pare lci ndegova porsi za trumbete tëi ffrste baske me mue, 
e tfoste, Hip ketu, ede kam me tç diftuem sa duhenç me 
ubamç mlaskçndai. 466 SBULESA IV. V. 

2 Etfe perniliere erJa nde spirt: ede lie tek iste ni skamp 

3 ndç lnel, ede mbi skampt po finte huëi. E$e ai lci finte gante 
mbe te pamit porsi giir iaspide ede sardine : ede iste rii 
uT-bër fe# skambit ln gante mbe te pamit porsi smaragdine. 

4 Ede fe# skambit i&np riizët e katçr skembe : ede mbe stëembet 
pasç ndëriune te liizët e kater plelkç, vësunç me pëteka 

5 tç barJa: eJe kisine mbi krençt tç vet kunora t' arta. EJe 
dëlsine prei skambit vetima e bumbulima e zana. EJe pçrpara 
skambit iëine state lamba^e te ziafmit ndëzunç, te tsilate yanç 

6 state Spirtenat e Huyit. EJe perpara skambit iëte rii dët 
gastareye, la gante porsi krystale. EJe ndç miedis tç skambit 
ede ieO skambit kater stase l£i lsine pl'ot me su perpara e 

* mbrapa. EJe stas' e parç gante porsi leon, ede stas e dute 
^ante porsi vits, ede stas' e trete e kiste falcene porsi rieri, 

8 ede stas' e katçrtç gante porsi skipe Iki fl'uturon. ~Ede tç kater 
stasete kisinç gi#e-se-tsila vets e vets ka gaste f letç pertëark, 
e 3e pçrmbrenda iëinç plot me su : ede s' kane tç pray tune. dit' 
e natç, tue tfanç, Serit, Serit, Serit, Zoti Huy Gitfe-pustëtesi, 
ai Isi iste ede la ast' ede la viën. 

9 EJe stasete kur i apine Tavdi e ndër e tç fafune nderse 

10 ati ki finte mbe skampt, la fon nde yetet te yëtevet, te riizët 
e kater pl'elcte dot' i bivenç pçrpara ati ki fT mbe skampt, 
ede dot e aJuroyen' atë lki fon nde yetet te yëtevet, ede dote 

1 1 vën§ kuronat' e veta perpara skambit, tue tfane, I veyefsim 
yë, o Zot, me març Tavdiri e nderin' e fulane: sepsë ti 
kriyove te gitfa, ede per dasuniminç tat yan' e^e ukriyuene. 

KAPTINA V. 

1 EJe pase mbe tç dia^tet ati Iki finte mbi Skampt ni Tiber 

2 skruem permbrenda e peryasta, bufosune me state buta. EJe 
pase rii ëngule te fortç tue letsitune me za te ma^, Tsili ast' 
i ve} r efsim me tsel'une Tibrinç, ede me sgiJunç bufat' e ati. 

3 EJe askusi nuke mundei nde l^ielt, as mbç Jët, as ndene Jët, 

4 me tsël'une Kbrine, as me e pamç. EJe un§ lçyaisiem sume GIONNIT V. VI. 467 

sepgë askusi nuk' ugind i v§yefsim me tsefun e me kçnduem 

5 fibrinç, as me e pame. EJe ni prei pletës me 0ot§, Mos tëyai: 
ne te mundi feoni Iki aste prei farese Iudçsç, faya e Davidit, 
me tsëiune fibrine, ede me sgidune statç bul'at e ati. 

6 EJe pasç, eJe ne nde miedis tç skambit e^e t§ katçr 
stasçvet, ede nd§ miedis t§ pletëvet, ni Kenlk l_i po finte porsi 
i 0ërun§, e<?e kiste state briy, ede statç su: te tsilete yan§ 

V _ 

stat§ Spirtçnat' e Huyit, k% yanç dçrguem ndçpçr gi0§ oën§. 

7 EJe erJi e muer ftbrine prei s§ dia#t§s' ati l_i iste ndënune 
mbe skampt. 

8 Ede kur muer fibrin§, te kater stasçt' ede te nizët e kater 
plel-tç rane perpara Kengit, lci kisinç gi<9§-se-tsili lnflara e 
kupa t' arta, mbusunç me kemna, te tsilate yane t§ falunat' 

9 e sentçnavet. EJe kçndoisine nl kankç t§ rë, tue tfanç, I 
vçyefsim yë me maf§ Iibrine, ede me tsë.une bulat' e ati: 
sepse utfere, ede na ëpçrhleYe te Huyi me gakunç tat, prei 

10 Ins-do fare e guhe e populi e kombi, eSe na bane riga e 
priftena te Huyi un§: ede kemi me regçnuem mbi dët. — 

1 1 EJe pasç, ede ndçgova ni za sume ënguys fe# skambit eoe 
stasçvet ede plel-vet: ede numçr' i atuneve iste me dëte miyena 

\2 dëte miyenas, __i tfosine me za t§ ma_>, I vçyefsim astç Kengi 
i tfërune me maf§ fulnn' e pasien' e dien' e vertutin' e nderin 

13 e tavdin' e bekiminç. — EJe l-is-do kriyeturç l_i astç ndç laelt, 
ede mb§ Sët, ede ndçne dët s ede sa yane nde dët, ede gi£' 
ato Jci ysinç nd ato, ndegova l_i tfosine, Mb' atë l_i fi mb§ 
skampt ede mb§ Kënginç Roftç bekimi e ndëri e l'avdia e 

14pusteti nde yet§t t§ yët§vet. EJe t§ kater staset§ tfosinç, 
Amen: ede t§ nizët e kat§r pfelit§ ran' ede a^uruen atë Ki 
fon nd§ yet§t t§ yët§vet. 

KAPTINA VI.— XI. 

1 EJe pasç kur tsefi Kengi nanen§ buf§ f ede ndegova ni 
prei t§ kat§r stas§vet lu ^oste, porsi za bumbulime, Eya 

2 ede sif. EJe pase, eJe ne ni kaf i barJ§: ede ai Ki finte mbi 468 SBULESA VI. 

atë kiste ni hark: ede i u$a ni kunore, ede duef mundçs, 
e<?e Iki tç mundi. 

3 Ede kur tsel'i bulen' e dute, ndçgova stasen' e dute Iki 

4 tfoste, Eya ede sif. Ede duel' ni tietçr kaf i kuk: ede ati tëi 
finte mbi at§ i uda me ngritune paktimine prei Jëut, ede 
te tfërine nani tiëterinç: ede i u<fa ni tfik' e maJe. 

5 EJe kur tsel'i bufen' e trete, ndegova tç trëtçnç stase la 
tfoste, Eya ede sif. Ede pasç, ede ne ni kal i zT, ede ai ki 

6 finte mbi atë, kiste ni zygarë nde doret tç vet. Ede ndegova 
ni za nde miedis tç kater stasevet ln tfoste, ni Hu gmni 
per ni dinar, ede tre huna el'bi per ni dinar: eoe, Mos i ban 
dam voyit e^e vënesç. 

7 Ede kur tsel'i bufçn' e katçrte, ndegova zanin' e te katçrtesç 

8 stase &i tfoste, Eya ede sif. Ede pase, eJe ne ni kaf i gël'b$fce, 
e^e ai ki finte sipçr atT, e kiste ëmeninç Vdekç, ede Fefi e 
mefte mbrapa baske : eoe uda atuneve pustët pçrmbi te 
katerten' e Jëut me vramç me spate e me zi bulc e me vdekç, 
e^e me bisat' e dëut. 

9 Ede kur tsel'i bulen' e plsçte, pase perpos #erorese 
spirtenat' e atuneve la jane tfërune per fyal'en e Huyit, ede 

10 per atë desmine Iki kisine. Ede tfefitsine me za te ma#, tue 
tfanç, Kus kurç, o Zotçnia i senteniiesim eJe i vertetç, nukç 
gukon ede nuke mef spagim pçr gakune t'ane prei atuneve 

11 1H fine mbe dët? Ede i dlne gi<9e-se-tsilit stoTia te barJa, ede 
u tfan' atune tç prahen' eoe per pak kohe, tëus sa te mbusen' 
ede serbetorçte soket e atune ede vçlazenit' e atune, Iki kane 
pçr me uvrame sikurse eJe ata. 

12 Ede pase kur tsel'i buTçn' e ^astte: ede ne tek uba ni 
oë-lekundie e ma^e, ede dieli uba i zi porsi ^es i l'estç, e^e 

13 hana uba porsi gak. ESe uyet' e liielit ranç per dë, porsi 
druya e fikut tëi he& flkt' e pa-piëkune, kur tundetç prei 

14 ërçse maJe. Ede Kieli uterhok "porsi letera kur mpçstilete", 

15 ede kis-do mal' e uye^es utundne prei vëndevet vet. E^e rigat' 
e Jëut, e nërezit' e meJey, e te pasunit', e urJen-miyesit', GIONNIT VII. 469 

e t§ fortetç, ede tëis-do s§rbetuer, e lus-do i l'ire mpesefne 
vetevët§hen§ ndeper spelat e ndepçr skrepat e mal'evet, ede 

16 u tfosine malevet e skrëpavet, Bini mbi në, ede na mpçsifni 
prei fatëes' ati la ri mbç skampt, ede prei zemerimit Kengit: 

17 sepsë erJi dit' e maJe e zemerimit ati, eoe tsili mundete 
me lnndruem? 

1 KAP. VII. — EJe mbaskendai pase kater ënguy Iki iiysine 
mbe te kater kantet e dëut, e mbaisinç tç kater erat' e dëut, 
la te mos frunte ere mb§ Jët, as mb§ dët, as mbe lns-do drii. 

2 EJe pase ni tieter' ëngule lci hipte prei se l'ëmese dielit, 
e kiste bul'en' e Huyit gale : ede u tfefiti me za te ma# 
atune t§ kater ënguyvet, Iki uda, t' i bayine dam dëut ede dëtit, 

3 e tfoste, Mos i bani dam dëut, as dëtit, as driivet, Ikus sa te 
bulosime serbetoret' e Huyit t une nde bal t' atune. 

4 EJe ndegova numerin e atuneve Iki ubulosnç : ni Innd e 
kater-Jët' e katçr miye prei lus-do fare te biyvet Israelit: 

5 prei farçse ludesç du-mbe-dëte miye te bulosune: prei farese 

6 Rubenit du-mbe-dëte miyç te bulosune: prei farese Gadit 
du-mbe-^ëte miye te bulosun§: prei fares' Aserit du-mbe-dët§ 
miye te bulosune: prei farese Neftfalimit du-mb§-Jët§ miye te 
bulosune: prei faresç Manasses§ du-mbe-dët§ miye t§ bulosuner 

7 prei fares§ Symeonit du-mbe-$ët§ miye t§ bulosune : prei 
farese Leviut dii-mbe-^ëte miye t§ bulosune: prei fares' Isaharit 

8 du-mbe-^ëte miye te bulosune: prei fares§ Zdbulonit du-mbe- 
dët§ miye te bulosune: prei fares' Iosefit du-mb§-dëte miy§ te 
bulosun§ : prei far§se Beniaminit du-mbe-dëte miy§ t§ bulosune. 

9 Mbaskendai pas' ede ne sume gindie, ln s' mundei me e 
ngefun' askusi, prei lcis-do kombi e faras e popuys e guhenas, 
Ki riysine perpara skambit ede p§rpara Kengit, vësune me 

10 stol'ia te barda, eoe mhdisine finike nd§r duer te veta. EJe 
#eritsin§ me za t§ mat^, e ^osine, Sp§timi aste mbe Huyine 

11 t'ane lci ri mbe skampt, ede mbe Këngin§. EJe gi& ënguyt§ 
riysine fe^ skambit ede pl'etëvet e^e te kat§r stazçvet, ede 
rane p§rmbus perpara skambit e aJuruene Huyine, tue ^ane, 

40 470 SBULESA VII. VIII. 

12 Amen: bekimi e favdia e ditunia e t§ falunitç nders§ e nderi 
e fulna e vçrtuta /cofte mb§ Huyine t'an§ nd§ yetet t§ 
yëtevet. Amen. 

13 EJe upçrgëls ni prei pl'e&vet, e me #a, Tsilete yan§ k§ta 

14 In yan§ vësune me stolia t§ barJa, eoe prei kah er<9ne? EJe 
i tfase, Zot, ti e di. EJe me #a, Keta yan' ata Isi vine prei 
strengimit ma#: ede l'ane stol'iat' e veta, ede sbartfne stol'iat 

15 e veta me gakun' e Kengit. Pçrandai yane perpara skambit 
Huyit, ede i luten§ dit' e nat§ nde tempul t ati: e^e ai Iki 

16 fi mbe skampt ka me ndënune nderata. Nuke dote këne ma 
unT, as nuke dote kën§ raa et, as nuk§ dote biere dieli mbi 

17 ata, as Kis-do far§ vape : sepsë Kengi ki ast§ ndermiët skambit, 
dot' i kulosi, e dot' u terhieki u^ene nde te gala gufe 
uyenas: ede Huyi dote mpçsiye iHs-do l'ot prei suvet atune. 

1 KAP. VIII. — EJe kur tsel'i te statt§n§ bul'§ uba pusim 

nd§ lsielt si ndo-na gumes ore. 

2" EJe pase te stat' ënguyte, te tsil§te fiysine p§rpara Huyit: 

S ede uoan' atuneve stat§ trumbeta. EJe erJi ni tieter ëngul§, 

ede Inndroi mbe tferorene, e mbante ni l£emtar t' arte: eJe 

i uJan' ati sume temna. Isi t' i bier§ me te fal'unat e giOe 

4 sënt§navet mbe tferoren' e arte Jci aëte perpara skambit. EJe 
liipi tumi i Këmnavet me t§ fal'unat e sentenavet prei dores' 

5 ëngulit p§rpara Huyit. EJe ënguli muer l£emtarine, e<?e e 
mbusi prei ziafmit tfetorese, ede e hotfi ml§ dët: ede uban§ 
zana e bumbulima e vetima e ^ë-l'ekundie. 

6 EJe te stat' ënguyt§ Isi kisin§ te statç trumbetat' ubane 
gati me u rane trumbëtavet. 

7 EJe engul' i par§ i ra trumbëtese, ede uba bresen e ziafm 
perziem me gak, ede uho#n§ mbe oët: eJe e treta druvet 
udok, ede lcis-do bar' i ngome udoli. 

8 E^e engul' i dut§ i ra trumbët§s§, ede porsi ni mal' i ma^ 
diëgune me ziafm uhoi? nde dët: ede e treta dëtit uba gak 

9 EJe vdili e treta kriyeturavet gala Ici Uinç nd§ dët: ede e 
treta barkavet upris. GIONNIT VIII. IX. 4T1 

10 EJe engul' i trete i ra trumbetese, ede ra prei Rielit ni ul 
i ma# ndëzune porsi lambaJe, e ra mbi te treten' e lumnavet, 

11 ede mbi gufet e uvenavet. Ede ëmeni i ulit tfohet' Apsëntf: 
ede e treta e uyenavet uk§<9ue mbe apsëntf, eda sume neres 
vdilcne prei uyenavet sepsë uitftuenç. 

12 Ede engul' i katerte i ra trumbëtese, ede uplague e treta 
e dielit, ede e treta e hanese, ede e treta e uyevet, la 
t' efesohet' e treta e atiineve, ede dita te mos ndrisi te treten' 
e asai; e^e nata por kestu. 

13 ESe pas' ede ndegova ni ëngule tue fluturuem nde miedis 
te laelit, la tfoste me za te ma#, Miër, miër, miër ata la 
fine mbe dët, per zanat e tiere te trumbëtese tre ënguyvet 
la kane per me u rane trumbëtavet: 

1 KAP. IX.— Ede engul' i pSsete i ra trumbëtese, e^e pase 
ni ul prei laelit li binte mbi dët, ede i udl tsel'si i pusit 

2 abyssit, ede tseli pusin' e abyssit : ede duel' tum prei pusit, 
porsi tum i fn fufese maJe : ede uefesue dieli ede era prei 

S tumit pusit. ESe prei tumit duel'ne kartsaletsa mbi dët: ede 

4 uJa atuneve pustët, sikurse kane pustët skarpmt' e oëut. EJe 
u £an' atuneve £i te mos i bayene dam barit oëut, as kis-do 
ngomesine, as las-do druye, vets atune nërezevet vëteme Iki 

5 s' kane bul'en' e Huyit nde lal te vet. Etfe uJa atuneve la 
te mos i vrasine, por te mundohene pëse muey: ede mundimi 

6 i atuneve iste porsi mundim skarpini, kur tëuk lierine. EJe 
nd' ato ditt nërezite kane me kerkuem vdëkçne, eoe s' kane 
me e gëtunç, e^e kane me deseruem per me vdëkune, ede 

7 vdeka ka me ikune prei atuneve. Ede te pergaitemet' e 
skarpinvet gaisine porsi kual! la yane bame gati per l'ufte, 
ede mbi krenet t' atune Miin§ porsi kunora t' arta, ede falcet 

8 e atuneve Uinç porsi falEe nërezis. Eo^e kisine fl'oke, porsi 
fl'oke gras: e^e Jambet' e atiineve isine porsi Jambe leonçs. 

9 Ede kisine i9urake, porsi tfurake t§ hëkurte : ede zan' i 
fletevet atune iste porsi za Uefes sume kual's, kur ëtsine nde 

10 lufte. Ede kisine bistfna la gaisine porsi te skarpinvet, eJe 472 SBULESA IX. X. 

ndeper bistenat t' atune kisine tfumba: ede pusteti i atune 

11 iëte me u bame dam nërçzevet pëse mviey. EJe kisine rige 
permbi vetevëtelien' ëngulin' e abyssit: ai e ka ëmenine 
Hebraist Abaddon, ede mbe guliç te Grëkevet e ka ëmenin' 
Ap o 1 ly o n [ Prilf*] . 

12 Nana miër skoi: ne te po vin' ede du miër mbaskendai. 

13 EJe engul i gastte i ra trumbëtesç, ede ndegova ni za 
prei tç kater brinavet tferores' arte Jci astç perpara Huyit, 

14 ki i tfoste te gasttit ëngule Iki kiste trumbëtene, Sgi# te kater 

15 ënguyte ]*i yane 1'iJune mbç l'umin e ma# Efratinç. Ede 
usgitfnç te kater enguyte l£i Isine bame gati per oren' e per 
diten' e pçr mueyin' e per vitine, per me vrame te treten' e 

16 nërezevet. E^e niimeri i ustetorevet kal'orise iste du bere ka 
dëte miyena dëtç miyenas: ede ndegova numerin' e atuneve. 

1 7 EJe kestu. pase kual'te mbe te pamit, ede ata ki riysine mbi 
ata, se kisine tfurake te ziarmit eoe tç yakintfit e te siirfulit: 
eJe krenet' e kualvet iëinç porsi krene l'eones, ede prei 

18 goyavet atune dei'te ziarm e tum e siirfule. Prei ketune te 
treve uvran' e treta e nërezevet, prei ziarmit e prei tumit 

19 e prei surfulit Iki del'te piei goyavet atune. Sepsë pustetet' 
e atuneve yane nde goye t' atune: sepsë bistenat e atune 
gayine porsi te garpiiivet, eoe kisine krene, ede me ata baisine 

20 dam. EJe nërezit' e tiere Iki ata s' uvrane me keto pl'age, 
as nuk' upenduene prei punevet duervet veta, la te mos 
aJuroyenç diayte, eoe i^uyt' e artç e te argantte e te ramte- 
e te gurit e te drunit, te tsilete s' munden' as me ndeguem, 

2\ as me ëtsune. EJe nuk' upendiiene prei vrasievet veta, as 
prei farmaluavet veta, as prei kurvenisç vet, as prei te 
viëJemevet veta. 

1 KAP. X. — Eoe pase ni tietçr' ëngule te forte tue sdripune 
prei lnelit, vësune me re, ede kiëte ul'-bërine mb§ kruet, ede 
fa&eya e ati porsi dieli, ede kambet' e ati porsi stula ziarmi. 

2 Eoe kiste n'dore te vet ni l'iber te vogele liapete: ede vuni 
kamben' e vet te dia^tene mbi dët, ede te mangetene mbi GIONNIT X. XI. 473 

3 det: ede #efiti me za t§ ma^ porsi l'eoni kur ul'urin: ede 

4 kur tfefiti, fol'ne te state bumbulimate me zanat e vet. EJe 
kur fol'ne t§ state bumbulimat§ me zanat e vet, pata per me 
skruem: ede ndegova ni za prei kielit Iki me tfoste, Bul'os ato 

5 lu fol'ne te stat§ bumbulimatç, ede mos i skruei. EJe ai 
ënguli lu pase tue ndënune mbi dët e^e mbi dët, ngriti doren' 

6 e vet nde Inel, eJe bani bë per atë la fon nde yetçt te yëtevet, 
i tsili ndertoi Inelin' ede sa yan§ nd' atë, ede dën' ede sa 
yane nd' atl, eJe dëtin ede sa, yane nd' atë, Se kohe s' ka 

7 me Kënune ma. Por nd§ ditt te zanit ëngulit statte, kur ka 
per me i rane trumbëtesç, ateliere ka me umbaruem mysteri 
i Huyit, sikurse u da, zanin' e mire serbçtorçvet vet 
profetenavet. 

8 E<?e ate zanine l£i ndegova prei Inelit, per-se-ri fl'iste me 
mue, e #oste, Sko, e mef l'ibrin e vogele t§ haptine n' dore 

9 t' ëngulit la ka ndënun§ mbi dët e<?e mbi dët. Ede voita tek 
ënguli, e i #ase, Ep-me librin' e vogel'e. EJe ai me tfote, 
Mef-e e^e baye : ede ka me te itftuem barkune tat, por nd§ 

10 goyet tate ka me l£enun' i ambel'e porsi mial'te. Ede mora 
l'ibrin' e vogel'§ prei dor§s ëngulit, ede e hangra : ede iste 
nde goy§t t'eme, porsi mial't§ i ambele : ede kur e bangra, 

11 uitftue barku em. E^e rae #ote, Duhete me profetizuem 
per-s§-ri ti mbe sum§ popuy e kombe e guhena e riga. 

1 KAP. XI. — EJe m' u^a, ni kalam la gante porsi skop: 
eoe ënguli finte e me tfosle, 

Ngreu, ede mat tëmpulin' e Huyit, ede tferorene, ede ata 

2 Ki aJuroy§n§ nd' ate : por obofin§ JU aste p§ryasta tëmpulit 
l'ën-e yaste, ede mos e mat, sepsë ud& mbe kombet : ede 
lmtëtine sent kan§ me e skël'un§ kater-(?ët' e du muey. 

3 EJe kam me u Jane t§ du desmitarevet ml, ede dote 
profetizoyen§ rii miye e du kind e gaste-Jëte ditt, vësune 

4 me #as§. K§ta yane du drunat' e ulinit, eSe du kandil'et§ 

5 lsi fin§ p§rpara Huyit dëut. Eoe nde dast§ kusi me u bam§ 
dam, del' ziafm prei goyes' atune, ede lia anfmil^t' e atune: 474 SBULESA XI. 

ede nd§ daste, kusi me u bame dam, kestu duhete me uvram 

6 ai. Keta kane pustët me mbulune luëline, per mos me ran§ 
sl nd§ ditt te profezis' atune : ede kane pustët mbi uyenat 
me i kçtfuem mbe gak, e^e me i rane ^ëut me lus-do far§ 
plage, sa here te dene. 

7 EJe kur te mbaroyene desmln e vet, bisa Iki del' prei 
abyssit ka me bame lufte. me ata, e^e ka me i mundune, 

8 ede ka me i vrame. EJe korpenat' e atuneve kane me udërgunç 
mbi fugen' e lcutetit ma#, lki &uhet§ spirtenist Sodome ede 
Egypte, atië ku ukmkezue ede Zoti une. 

9 EJe kane me pame ëumç vete prei popuyvet e prei faravet 
e prei guhenavet e prei kombevet korpenat' e atuneve tri 
ditt e gumes, ede s' kane me lane korpenat' e atuneve me i 

10 vume nder vofet. E^e ata la fine mbe oët kane me ugezuem 
per ata, e kan§ me ugazemuem: ede kan§ me i derguem 
^unetl nani tiët§rit, sepsë keta te du profëtenite munduen 
ata ki fine mbe dët. 

1 1 Eoe mbas trl dits e gumes huni mb' ata frume yete prei 
Huyit: eoe Inndruene mbe kambe te veta, e^e i muer frik' 

12 e ma^e ata ln i slfsine. E$e ndeguene ni za te ma# prei 
liielit lii u tfoste, Hipni ketu. Etfe hipnç mbe liielt mbe ret: 

13 ede anemikt' e atuneve i panç. Etfe nd' atë ore uba ni 
oë-3§kundie e maJe, ede e Oëtta, kutetit ra, ede uvrane nde 
oë-Iekundiet state miye ëmena liërezis: ede te tietçr' i muer 
frika, ede i d&ne favdi Huyit kielit. 

14 E duta miër skoi: ne e treta te po viën speit.; 

15 ~&de i statti engul' i ra trumbëtçse, e^e ulane zana te medo. 
nde kielt la ^osine, Regeniat' e botes ubane te Zotit tune, 
eoe te Kristit atl, ede ka me regenuem nd§ yetet te yët§vet. 

16 Ede te nizët e kater prekte, ki yane ndënune mbe s&embet 
e vet perpara Huyit, rane me fal^e per oë, ede a(?uruene 

17 Huyine, tue #ane, Fal'emi nderse teye, o Zoti Huy gi<9e- 
pustëtesi, ai ki ast' ede ki iste eae ki viën : sepsë more fukine 

18 tate t§ ma^ene^ e^e reg§nove, EJe kombet' uzem§ruene a ede GIONNIT XII. 475 

erJi zemçrimi ut: eoe kolia e te vdëkevet. tëi t§ gukohen§, 
ede te apis pagçnç mbe s§rb§tor§t e tu profetenite, ede mb§ 
sentçnat, ede mb' ata la kan§ frike ëmçnine tat, mb§ t§ 
vëgel'it ede mbe t§ mç^ëyt, ede te vdiefis ata Iki vdorne dëne. 
19 EJe utsël tëmpuli i Huyit nd§ Itiel, ede udiik arka e 
Jiatçs' ati nd§ tempul t' ati: ede uban§ vetima e zana e 
e bumbulima e dë-fekiindie e bresen i ma#. 

KAPTINA XII. 

1 EJe uduk ni sën e maJe nde laelt: ni grue vësun§ diëlin§, 
eJe hana iëie perpos kambevet asai, ede mbi kruet t asai ni 

2 kunore du-mbe-^ëte uyes. EJe mbassi iste me bafe, b§rtiste 
prei te dimtunit e prei mundimit Iki t§ pieli. 

3 EJe uduk ni tiet§r sene nde kielt, ede ne ni drel£ i ma# e 
i kul£, Iki kiste state krene ede Jëtç brina: ede mbi krenet 

4 te vet stat§ kunora. Eoe bisti i ati terhikte t§ tret§n' e uyevet 
laelit, ede i ho^i mbe oët. Etfe drela ndeni perpara grues§ 
lii kiste per me piel§, la te haye dial'in' e asai, kur t§ pieli. 

5 ede puel ni dial' maskul§, la ai kiste p§r me kulotun§ giOe 
kombete me skop t§ hëkurt§: ede dial'i i asai uf§mbue te 

6 Huyi, ede te skambi i atl. EJe grueya iku nd§ skretine, atië 
ku ka vend bam§ gati prei Huyit, Iki ta uskey§n' atië ni miy§ 
e du land e gast§-oëte ditt. 

7 EJe uba luft§ nd§ Kielt: Mihaili ede ënguyt' e ati l'uftuene 

8 kundre drelat, ede dreki J'uftoi eoe ënguyt' e ati. "Eide nuke 

9 muftne, as vend s' ugët per ata ma nde kielt. EJe uho# post§ 
drela i ma#, garpeni i motsim la loihete Dial, ede Satanai, 
ai Iki genën gi<9§ botene, uho# poste mb§ dët: eJe ënguyt' 

10 e atT baske me ate uho^n§ postç. EJe ndegova ni za te ma^ 
la ^oste nd§ Kiel, Tahi uba sp§timi ede fuliia e^e regenia e 
Huyit t'une, ede pusteti i Kristit atT: sepsë uho# postç ai 
Iki perflet velaz§nite t'ane, ai lii perfl'iste ata p§rpara Huyit 

1 1 t une dit' e nate. Eoe ata e munden me an§ t§ gakut Kengit, 
ede p§r fyal'en e desmis§ vet: ede nuk' e desne yet§n e vet 476 SBUlESA XII. XIII. 

12 lms mbe vdeke. Perandai gezohi yu Hiyete, eoe ata Iki fine 
mb ata: miër ata Va fine mbe dët ede nde dët, se sdripi 
Diali te yu, ai 1H ka zemenm te raa^, sepsë e di se ka 
pak kohe. 

13 EJe kur pa drela se uho# postç nde dët } ndola gruene la 

14 puel maskuline. EJe i u^ane gruesç du fl'ete te slapese maJe, 
per me fi'uturuem ndç skretine nde vend te vet, atië ku 
us&ëhete kohç ede kohena ede gumes kohe, Tark prei faliesç 

15 garpenit. E^e garpeni l'isoi mbrapa kruese prei goyçse vet 

16 uye porsi l'um, 1H ta blye me e mafe lumi. ~Ede dëu i ndifi 
gruese, ede dëu hapi goyen e vet, ede piu lumine Iki l'isoi 

17 drelii prei goyese vet. EJe drela uzemerue mbi gruene, ede 
vote me bame l'ufte baske me te tieret e fares' asai, la rueyene 
porosit e Huyit, ede la kane desmin e Iesu-Kristit. 

KAPTINA XIII. 

1 EJe ndena mbi ranet te detit: ede pase ni bise Iki 
dilte prei dëtit, Iki kiste state krene e dëte brina: ' ede mbi 
brinat te vet dëte kunora, ede mbi krenet te vet ni ëmene 

2 te nemuni. Etfe ayo bisa la pase gante porsi pardale, 
eJe kambet e veta porsi te harusese, ede goya vet, porsi 
goye leoni. EJe drela i da. fulan' e vet, ede skambin e vet, 

3 ede pustët te raa^. EJe pase ni prei krënevet asai porsi te 
plaguem per vdeke : ede pl'aga e vdekes' asai usendos, ede 

4 gi#e dëu umçrekulue mbrapa bisese. EJe aJuruene drëlanç 
Ja i ^a pustët bisese, ede aJuruene bisene, tue tfane, 
Tsili i pergan bisese? tsil'i mundete me l'uftuem me atë? 

5 Ede i uSa, asai goye la fl'et fyale te me^a eJe te nëmuna: 
e^e i uJa asai pustët me bame l'ufte kater-Jët e du muey. 

6 EJe hapi goyen e vet mbe te nëmune kundre Huyit, me 
nemun' ëmenin e atT, e^e tenden' e atT, ede ata la fine nd§ 

7 kielt. Ede i uJa asai me bame l'ufte me sëntenat, eJe me i 
mundune: ede i u^a asai fulci permbi Uis-do fare e guhe e 

8 komp. EJe kanf me e aJuruem gi& ata Ki fine mb§ dët s t§ GIONNIT XIII. XIV. 477 

tsilçvet nuk§ yane skruem ëmenate nde i'ib§r te yetese Kengit 
9 tferune tse kure se aste ngrëfunç bota. — Nde paste kusi ves, 

10 l'ete ndegoye. — Nde prufte kusi tiëterinç nd§ robeni, eoe ai 
vete nd§ robeni: nde vrafte kusi me tfike, ede ai duhete me 
uvram§ me t9ike. Ketu ast§ durimi e^e besa e sëntenavet. 

1 1 ~Ede pase ni bise la dil'te prei Jëut, eJe kiste du brina 

12 la gayin§ porsi t§ tëengit, eoe fliste si dretë. EJe bante gitf§ 
pustetin' e bisçsç pare perpara asai: ede bante dëne ede 
ata lii fin§ mb' ate la t' a<?uroy§n§ bis§n e par§, la 

13 i usendos pl'aga e vdekes' asai. EJe bante sene te meda, 
kaki sa bante me sdripun' ede ziafm prei laelit mbe dët 

14 perpara nër§z§vet. Eoe g§nente ata ]£i fiysin§ mbe dët p§r 
ato senet ]£i i uoan' asai me bame p§rpara bises§, e u 
tfoste atuneve la fiysine mbi dët me i bam§ figure bis§s§, 

15 tëi kiste pl'agen e tfikese, ede foi. E^e i uJa asai me i dsme 
frume figures§ bis§se kala sa t§ fl'asi ede figureya e bisese, 
ede te baye me uvram' ata, Iki t§ mos a^uroyine figuren' 

16 e bisese. Ede bante te gitfe, te m§dëy e te vëgile, e te 
pasunite, e te vobëget§, e te l'ir§te, e s§rb§toret§, la te mëfine 
sene mb§ doren e dia#t§ t atune, a mb§ balenat t atune, 

17 ede Iki te mos mundete kusi me blem' a me situn§, vets 
ati Iki ka sënen§, a ëmenin e bis§se, a numerin' e ëmenit 

18 asai. Ketu ast§ ditunia: ai ki ka, mëndiene, l'ete ngefi numerin 
e bis§se: sepsë aste numere neriu : eoe numeri i ati astç 
gast§ kind e gaste-Jët e gaste. 

KAPTINA XIV. 

1 ~Ede pase, e^e rie Kengi te finte mbi mal' te Sionit, ede 
bask§ me atë Uin§ ni ]iind e kater-Jët' e kater miye, lu 

2 kisine skruem nd§ balenat t§ vet ëmenin' e te atit ati. EJe 
ndegova ni za prei lHelit, porsi za sume uy§nas, ede porsi za 
bumbulime t§ ma(Je: ede ndegova ni za ki^aror^s la la#aroisin§ 

3 me ti^arat e veta. EJe k§ndoisin§ porsi ni kanke t§ rë 
p§rpara skambit, ede perpara kater stazevet ede pl'elivet: ede 478 SBULESA XIV. 

askusi s mundei me mafe vest kankene, vets tç ni lund e 
kater-Jët' e katçr miye vctçte, ln isine spçrhieme prei oëut. 

4 Keta yan ata la nuk' undunç baske me gra : sepsë yane 
virgen : keta yan ata Iki mafine mbrapa Kengin atië ku te 
skoye. kçta u^rbl'enç prei nërezçvet, JU yane te zanete fil 

5 te Huyi e^e te Kengi. ~Ede nde goye t atune nuk ugët 
geriim: sepsë vanç fal£e-barc?e pçrpara skambit Huyit. 

6 EJe pase ni tietçr' ëngule tue fl'uturuem nde miedis tç 
Kielit, 1H kiste ungiiin' e pa-sosune, la te ungilezoye mb' ata 
Ui fine mbe c^ët, ec^e mbe kis-do komb e far§ e gube e 

7 p^pule, e^e tfoste me za te ma#, Kini frike Huyine, ede epni 
lavdi atl, sepsë erc^i ora e gukit atl: ede aouroni atë Hi bani 
luelin' e dën e gufet' e uyçnavet. 

8 EJe ni tieter' engul' ungrit mbrapa e tfoste, Ra, ra 
Babylona", lcutët i ma#, sepsë ngomi gi#§ kombete me venen' 
e zemçrimit kurvenise vet. 

9 EJe rii engul' i trete i muer mbrapa ata, tue tfane me za 
te ma#, Nde a^urofte bisen' eoe figuren' e asai, ede nde 

10 mafte serie nd§ bal te vet, e mbç dore te vet, ede ai ka me 
pime prei vënese zemerimit Huyit, ki aste dercnin' i tfieste 
ndç potlr te zemerimit atl: ede ka me umunduem me ziafm 
e me surfule perpara ënguyvet sentenuesim, ede perpara 

11 Kengit: ede tumi i mundimit atune bipen ncle, yete te yëtevet: 
ec^e s kane te praytunç dit' e nate ata IH a^uroyene bisen' 
ede flguren' e asai, ede nd§ mafte kusi senen' e ëmçnit asai. 

12 Ketu aste durimi i sëntenavet: ketu yan ata Iki rueyenç 
porosit' e Huyit, ed % e besen e Iesuit. 

13 EJe ndegova ni za prei Inelit lii me ^oste, Skruei, Lum 
ata t§ vdëkune Ki vdësine mbe Zotine tse tabi. Po, #ot§ 
Spirti, Ki te prabene prei mundievet veta : ede punet e 
atuneve u vene mbrapa baske. 

14 EJe pase, ec^e ne ni rë e Laroe, ec^e mbi rët iste ndënune 
ni lci gante porsi bir neriu, ede kiste mbi kruet tç vet nl 

15 kunore t arte, ede n dore te vet ni drapen te prëfete. EJe m GIONNIT XIV. XV. 479 

tieter ëngulç duel prei tëmpulit tue tfeiitune me za tç ma# 
mb atë )ki iste ndënunç mbi rët, Dergo drapenine tat, ede 
kof: sepsë te exdi ora me kofe, sepsë utfa te kofet' e Jëut. 

16 Ec?e ai la iste ndëiiune mbi rët, vuni drapçnin e vet mbi 
dët, ede dëu ukof. 

17 Ec?e ni tieter ëngule duel prei tëmpulit Jci &stç nde lael, 

18 ede kiste ede ai ni drapen tç prëfetç. Ecve ni tietçr ëngulç 
duel prei tferorese, i tsili kiste pustët mbi ziafmt: ede tfefiti 
me za te ma# mb atë ]£i kiste drapçnin e prëfete, tue tfane, 
Dergo drapenine tat te prëfetine, ede viel' fust' e vëstit c^ëut, 

19 sepsë upokne fust' e ati. EJe ënguli vuni drapçnin e vet 
nde dët, ede vuel' vestin' e dëut, ede vuni fuëtç nd§ gavits 

20 te zemerimit Huyit. EJe gavitsi uskël' peryasta Kutetit, ede 
duel gak prei gavitsit, l£us mbç frenat te kual'vet, Ims nl 
miye e gaste land stade Tark. 

KAPTINA XV.— XVI. 

1 Ec^e pase ni tietçre sene t§ macTe ede te merekuluesime 
ndç kielt, stat' ënguy Iki kisine statç pl'aget' e mbrapçme^ 
sepsë nd ato umbarue zemerimi i Huyit. 

2 Ede pase porsi ni dët gastareye perziem me ziafm : ede 
ata lu munden bisçne, ede nguren' e asai, ede sençn e 
asai, ede numerin e ëmenit asai, se po fiysine mbi dët te 

S gastaresç, eoe kisine Intfara te Huyit. EcTe kendoisine kanken' 
e Moiseut serbetorit Huyit : ede kanken e Kengit, tue tfane, 
Te meJa ede te merekuluesime yctnç punçt' e tua, o Zoti 
Huy gi#e-pustëtesi : te. drëita ede te. verteta yan uJçt e tua, 

4 o Riga i sentenavet. Tsil'i s dote kete frikç tui, o Zot, ede 
dote lavdoyç ëmenine tat: sepsë ti vëteme yë sent: sepsë 
git9e kombete kane me arJun' e kane me ac^uruem pçrpara 
teye: sepsë guket e tu udiftuene. 

5 EJe mbaskendai pase, ede ne tek utsël' tëmpuii i tëndçsç 

6 desmimit nde lnelt. EJe duel'nç prei tëmpulit tç stat' ënguytç 
ki kisine tç state plagete, vësunç me li te paster e te 
ndritsim, ede ngësune pçr krahanuer breza t artç. 480 SBULESA XVI. 

7 E^e lii prei te kater stazevet u 3sl te stat' en^uyvet state 
kupa t atta mbusune me zemçrimin e Huyit ]£i ron nde 
yetet tç yëtevet. 

8 EJe tëmpuli umbus me tum prei lavdisç Huyit, eSe prei 
fulas' ati: eSe askusi s mundei me hume nde tëmpule, Ims 
sa te mbarohene te state plaget e te stat ënguyvet. 

1 KAP. XYI. — ■'ESe ndegova ni za te ma# prei tëmpulit la 
u #oste te stat' ënguyvet, Skoni e dertfni kupat e zem§rimit 
Huyit mbe Sët. 

2 Eoe vote i pari, ede derSi kupen' e vet mbe oët: eSe uba 
plag e kel£e eSe e lige mb ata nërezit Iki kisine senen e 
bisçse, eSe mb ata la aJuroisine figuren e asal. 

3 Hoe i duti ëngule derJi kupen' e vet nde dët: eSe uba 
porsi gak te vdëkuni: eSe vdil£ kis-do frum e gale M iste 
nde dët. 

4 EJe i treti ëngulç derJi kupen' e vet ndepçr l'umnat eSe 

5 ndeper gufet e iiyenavet: e^e uba gak. — EJe ndegova 
ëngulin' e uyçnavet la tfoste, I dreite yë ti, o Zot la yë, 

6 eoe la isie, e^e i sentenuesimi, sepsë gukove keto : sepsë 
derflne gak sëntenas eSe profëtenas, eSe u dë gak me pime : 

7 sepsë yanç te veyefsim. — Eoe ndegova ni tieter prei tferorese 
la tfoste, Po, o Zoti Huy gi#e-pustëtesi, te verteta eSe te 
drëita yanç, gu£et e tu. 

8 Eoe i katçrti ëngule derJi kupen e vet mb§ dielt: eSe i 

9 utfa pustet me diëgune nërezite me ziafm. ~ESe nërezit' 
udokne me ni vape tç made, e^e nemnç ëmenin' e Huyit Ki 
ka pustët mbi keto plage: eSe nuk upenduene me i SsLne 
lavdi ati. 

10 Eoe i pëseti ëngule deroi kupen e vet mbi skampt 
te bisese: e^e uefesue regçnia e asai: eSe pertupsine giihçnat' 
e veta prei se ^imtunit, eSe nemne Huyin' e lnelit prei se 

1 i oimtunavet veta, eSe prei plagevet veta, e^e nuk upenduene 
prei piinevet veta. 

12 EJe i gastti ëngulç deroi kupen' e vet mbi l'umm' e ma0 GIONNIT XVI. XVII 48 i 

Efratine: e^e uyet' e ati u#a, tëi te bahete gati uda, e 

13 rigavet 1H yane prei se l'ëmesç dielit. JLde pase tre spirtena 
te ndute l£i gayine porsi bretkosa Jci dilsine prei goyese. 
dreliit, ede prei go} T esç bisese, ede prei goyçse profet-fënesit. 

14 Sepsë yane spirtena diays Iki bayene sene, te tsilete dal'ine 
te rigat e Jëut e<?e te gitfe botese, per me mbel'eJun' ata pçr 

15 l'uften' e asai ditese maJe te Huyit Gritfe-pustëtesit. (Ne te 
viy porsi vie^es : lum ai lu fi sl£ute, ede ruen pëtekat e 

16 veta, ki te mos etsi svësune, e te sofine sumtin' e ati.) EJe 
i mbelotf ata nde vend la tëuhete Hebraist Armageddon. 

1 7 E de i statti ëngule der(?i kupen e vet nd' eret : ede duel' 
ni zan' i ma# prei tëmpulit lnelit, kah skambi, lu tfoste, 

18 Uba» E^e ubane zana, e bumbulima, ede uba m Jë-1'ekundie 
e ma^e, ln s l£e bame sa lsine nërezitç mbe dët, kala fort 

19 m ^ë-l'ekundie e maJe. E(^e tëuteti i ma# uda mbe tri piesa, 
ede Imtetet' e komlevet rane: ede i ra nder mend perpara 
Huyit Babylona e maJe, ]Li t' i api potirin' e vënese zemerimit 

20 menise vet. EJe Ins-do uyfeç iku, e^e mal'ete s ugetne* 

21 EJe rii bresen i raa^ porsa rii taland, sdripi prei lneli mbi 
riërezit: ede liërçzite nemne Huyine per plagen e brësenit v 
sepsë pl'aga e atl iste fort e maJe. 

KAPTINA XVII. XVIII. 

1 Ede eroi ni prei atune stat' ënguyvet ln kisinç state kupate, 
ede foli baske me mue, e me #a, Eya, kam me te diftuem 
gulnn' e kurvese maJe, Iki aste ndëriune mbi uyenat' e suma: 

2 la kurvenuene baske me ate rigat' e tfëut, e^e ata l£i finç 

3 mbç dët udëytne prei vënese kurvenis' asai. EJe me tsoi 
me frume nde ni vend te skrete: ede pase ni grue Ki po 
finte pçrmbi ni bise te kul£e, H:i iste pl'ot me ëmena te nëmunis, 

4 e kiste state krenç e Jëtç brina. EJe griieya iste vësune me 
porfyre e me tç kulc, e^e peraruem me ar e me gur te 
ndëresim e me margaritarç, e kiste n' dore te vet ni potir 
t' arte mbusune me ndunesina e me puganesina te kurvenise 

4i 432 SBULESA XVII. 

5 vet, eoe nde balt tç vet kiste skruem ni ëmene, Mystër : 
Babylona e raaJe, e ama e kurvarevet, ede ndunesmavet Jëut. 

6 EJe pase gruenç dëitune prei gakut sëntenavet, ede prei 
gakut martyrevet Iesuit : ede kur pas' atë, umerekulova me 
merekuli te maJe. 

7 EJe ënguli m§ #a, Persë umerekulove: une kam me te 
tfane mysterin e gruese, ede te bisçse ki Lar atë, Iki ka state 

8 krenet' eJe dëte brinate. — Atë bisene ln pë, iste, eoe nuk' 
aste, ede dote dal'i prei abyssit, e te skoye per te hupune: 
e^e dote merekulolien' ata Iki fine mbe. ^ët, te tsilevet 
ëmenate nuke yane skruem nde i'iber te yëtese tse kure se 
aste ngrëfune bota, kur te sofm' atë bisene lE:i iste, eJe nuk' 

9 aste, e<?e ndonçse astç. Ketu as7# mëndia kus te kete 
dituni. State krënete yane state mal'ete, atië ku n grueya 

10 mb ato. Eoe yane state riga : te pësete rane, ede riani aste, 
tiëtçri eJe s' ka arJune: ede kur te viye, ka me mbëtune 

11 pak lohç, Ede ayo bisa ki iste, e^e nuk' astç, ede ai ast' i 

12 tetti, ede aste prei te statçs, ede skon per te hupune. E^e 
dete brinate lu pë, yane dete riga, te tsilet' ede s' kane mafe 
regeni, por mafine pustët porsi riga m ore baske me bisçnç. 

13 Keta kane ni mend, ede kanç me Janç n'dore te bisese 

14 fukm' ede pustetin' e vet. Keta kane me l'uftuem me Këngine, 
ede Kengi ka me i mundune, sepsë aste Zoti i zotenavet, 
ede Riga i rigavet: eoe ata M yane baske me atë, yang te 
^efitun' ede te sgeJun' ede besetare. 

15 EJe me. #ote, Ata uyenate ln pë, atië ku ri kurva, yane 

16 popuy, e gindie, e kombe, e gubena. Eoe ata, Jëte brinate 
Ikl pë mbi bisenç, keta dote këne meni kiirvene, ede dota 
bayene te skrete e^e l'akimlc, e^e dotç bane misnat' e asai, 

17 e^e atë kane me e diëgune nde ziafm. Sepsë Huyi da. nde 
zëmerat t' atuneve me bame mendin' e ati, ede me ubame 
me ni mend, ede me ^anç regenm' e vet te bisa, kus sa te 

ISmbarobenç fyal'et' e Huyit, EJe ayo griieya Iki pë, aste 
l£uteti i ma5* Ki ka regeni mbi rigat' e ^ëut. GIONNIT XVIII. 483 

1 KAP. XVIII. — EJe mbaskendai pase ni engule tue 
sdripune prei laeli, la kiste pustët te ma#: ede dëu undritsue 

2 prei l'avdis ati. EJe tferiti fort me za te ma^, e tfa, Ra, 
ra Babylona" e maJe, eJe uba tç ndënunit' e diayvet, eoe 
burgu i las-do fare spirti te ndute, eSe burgu i las-do fare 

3 spende te ndute, e te mafeme meni: sepsë gi<9ç kombete 
pine prei vënese zemerimit kurvenis' asai, ede rigat' e dëut 
kurvenuene baskç me atë, e^e tregetaret' e dëut ubane te 
pasune prei fulase deserimit asai. 

4 EJe ndegova ni tieter za prei laeii Iki tfoste, Delni prei 
asai, populi em, l:i te mos këni piese nder fayet t' asai, ede 

5 la te mos mefni prei plagevet asai : sepsë fayet' e asai e 
mbefine lais mle lael, ede Huyi kuytoi te pa-uoat e asai. 

6 Pagiieni-a asai sikurse ede ayo ua pagoi yuve, ede pagueni-a 
asai du fiys mbas punevet asai: me atë potirine Iki lati, 

7 latni-a du flys. Sa l'avdoi vetevëtehene ede ndsuer desenmine, 
kala mundim e vaye epni asai : sepsë #ote me zemçren e 
vet, po Hiy regenese, ede nuke yam e vë, ede s' kam me 

8 bame vaye. — Perandai ni diie kane per me i arJune pl'aget' 
e asai, vdeke ede vaye eoe zi bnke: ede ka me udiegune 
nde ziafm, sepsë Zoti Huy la gukon atë ast i forte. 

9 EJe kane me l£yame per ate, e kane me undukune per 
ate rigat' e ^ëut, ata Icl kurvenuen eJe ndsuerne deserimine 

10 baskç me atë, kur te sofine tumin e te diëgunit asai, ndenun' 
atd prei se l'argu prei frikese mundimit asai, tue 6ane, Miër, 
miër Imtët i ma#, Babylona, imtët' i forte, se giila ut er^i 
per ni ore. 

1 1 EJe tregetaret' e dëxxt liyayen' e bayene vaye, se askusi 

12 s' u blen ma bafet' e atune : bafç ari e argandi, e gure te 
ndëresimis, e margaritares, "e pel'hure te hole, e porfyre, e 
mendafsi, e te kiitëeye, eoe kis-do dru. ^yine, e las-do ene 
eiefandir.e, e las-do ene prei druye te ndëresime, e rami, e 

13 hëkuri, e mermeri: eoe kanele, e lcemna, e voy ere, e l'ivan, 
e vene, e voy, e semiJalç, e grune, ede ga te gala, e £en, 484 SBULESA XVIII. XIX 

14 e kual', e l£efe, e sçrbetore, e spirtena riërezis. EJe peinet' e 
deserimit spirtit t'ut ikne prei teye, eoe giOe te mayemet' e 
te skel'kuesimet' ikne prei teye, eoe s'kë per me i gëtune ma. 

15 Tregetaret' e ketiineve l£i ubane te pasune prei asai, kane 
me ndënune prei se l'argu prei frikçse mundimit asai, tue 

16 kyam' e tue bame va^'e, e tue tfane, Miër, miër Iratët' i 
ma#, H:i iste vësunç me visiie e me porfyre e me te kul£, 
ede pçraruem me ar e me gure te ndëresim e me margaritare: 
sepsë per ni ore uskretue kaki ga. 

17 EJe kis-do guvernor barke, ede iHs-do sumitse Ri aste 

18 mbi barket, e detare, ede giOe sa punoyene dëtinç ndëiiune 
per se largu, ede tfefitsine, kur sifsinç tumin' e se diëgçmes 

19 asai, tue #anç, Tsili l£e porsi kui kutet i ma# ? Ede hotfne 
pluliune mbi krenet te vet, ede tfefitsine tue kyam' e tue 
bame vaye, e tfosine, Miër, miër lmtët' i ma#, la nd' ate 
ubane te pasune prei ndërit asai gi#' ata la kisinç barka nde 
dët: per ni ore uskretue. 

20 Gezohu per atë, o &iel, ede sëiitenit' apostuy ede profëtenite, 
sepse Huyi gukoi gukine tiiei kundre asai. 

2\ EJe rii engul i forte ngriti ni gur, porsa rii gur muline 
te ma#, ede e hoJi nde dët, tue #anç, Kestu dote hioete me 

22 liof Babylona Imtët' i ma#, ede s' ka me ugëtune ma. EJe za 
ki#arores e musikores e fulorçs e trumbete-ranesis s' kane me 
undeguem ma te ti : ede liis-do miester prei kis-do fare 
miestrie s' ka me ugëtune ma te ti : e^e za mulini s ka me 

23 undeguem ma te ti: ede drite kandil'i s' ka me ndritune ma 
te ti: ede za oandefi e nuseye s'kame undeguem ma te ti : sepsë 
tregetaret' e tu isine te meaëyt e oëut, sepsë gi6e kombet 

2i ugenuene prei magise s'ate. Eoe nd' ate ugët gak profëtenas 
eoe sëiitenas, ede gi# atjineve la yane t9ërune mbe ^ët. 

KAPTINA XIX. 

1 EJe mbasandai ndçgova porsi ni za te ma^ sume gindie 
nde kiel, lii ^oste, Alleluia: spetimi e l'avdia e ndëri e fulna GIONNIT XIX. 485 

Roftç mbe Zotinç Huyinç t'ane: se guliet' e ati y&nç tç 

2 verteta ede te clreita: sepsë gukoi kurven' e made, la vduer 
doue me kurvçnin e vet, ede muer spagim prei dores' asai 

3 per gakun e serbetorevet vet. E^e per sç duti tfanç, Alleluia. 

4 Eoe tumi i asai hupçn nde yetet te yëtçvet. Eoe rane te 
nizet e kater pl'etëte, ede te kater stazete, e a^uruene Huyirg 

5 la finte mbe skampt, tue tfëne, Amen: Alleluia. Ede duel 
ni za prei skambit, tue #anç, Lavdoni Huyinç t'ane gitfe 
serbetoret' e ati, eoe ata la kane frike atë, ede te vegel'' e 
te mçoëy. 

6 EJe ndegova porsi ni za sume gindie, eoe porsi ni za sumç 
uyenas, ede porsi ni za bumbulimas te forta, Ui tfcsine, 

7 Alleluia : se regenoi Huyi Gitfe-pustëtesi. Letç gezobemi e 
l'ete gazmobemi, ede l'et i apime l'avdl ati : sepsë eroi darsema 

8 e Kengit, ede grueya e ati bani gati vetevëtebene. Eoe i uda, 
asai la te visete me visne te paster e t§ ndritsime : sepsë 
visna aste dreiteniat' e sëntenavet. 

9 EJe me tfote, Skriiei, Lum ata Iki }anç tfifune nde darke 
te darsmçse Kengit. E£e me tfote, Keto jane fyal'et' e verteta 
te Huyit. 

10 EJe rase nder kambe t ati per me e aJuruem: e^e ai me 
tfote, Siko mos bays kete: sepse une yam ni serbetuer soki 
ut ede i velazenavet tu la kane desmin' e Iesuit: po>' adiuo 
Huyine: sepsë desmia e Iesuit astç spirti i profezise. 

11 Etfe pase laeline bapune, ede ne ni kal' i barcte, ede ai la 
finte mb' ate lryiibei Besetar eoe i Vçrtete, ede gukon e 

12 l'ufton me dreiteni. ~Ede sut' e ati isinç porsi fl'ake ziafmi, 
eve mbi krue t' ati histe sum§ kunora: ede kiste skruem ni 

13 ëmene, te tsilin' askusi s' e di, vets ati. EJe iste vësunç me 
ni petke nguem nde gak: eoe ëmeni i ati l^yiibete, Fyala e 

14Hujit. EJe usteriate l^i Isine nde lBel e mëfsinç mbrapa 
hipune mbi kual' te barJe, e vësune me visne te barJe e^e 

15 te pastçr. EJe prei goyes' ati dil'te ni spat' e prëfete, la t'u 
biere .kombevet me at§ : ede ai ka me kulotun' ata me 436 SBULESA XIX. XX. 

skop te hekurte :" eoe ai skel' gavitsin' e vënese zemçrimit 

16 eoe menise Huyit Gi£e-pustetesit. EJe mbi pëtekun' e mbi 
kofset te vet ka skruem ëmenine, Riga i rigavet e^e Zoti 
i zotenavet. 

17 Eoe pase ni ëngule tëi finte nde dielt: eoe #efiti me za 
te ma^, e u #a spëndevet ki f l'uturoyine. nde miedis te laelit, 
Eni eoe umbelitfni nde darke te Huyit ma#, la te liani misna 

18 rigas, e misna uro§n-miyes, e misna te fortes, e misna kuals, 
ede atuneve la yane ndënune mb ata, ede misna las-do fare 
nërezis te lir§s e serbetorçs, eJe te vëgelis e te meoëys. 

19 EJe pase bisen ede rigat' e dëut, eJe usteriat' e atuneve 
mbel'ë(/une la te bayene l'ufte me atë ln finte mbi kal't, ede 

L 20 me usteTin' e ati. Etfe uzu bisa, eoe baske me atë profët- 
rënesi, ai Iki bani sënete perpara asai, me te tsilate geiieu 
ata la muerne seiien' e bisçse, eoe aouruene figuren' e asai : 
te du uhotfne te gale nde kenete te ziafmit la digete me 

21 surfule. Eoe te tietçr' uvrane me spaten e ati ki finte mbi 
kalt, la dilte prei goyes' ati: ede gi#e spendçt ungin§ prei 
misnas atiineve. 

KAPTINA XX. 

1 EJe pase ni ëngule tue sdripune prei laeli, la kiste tselsm' 

2 e abyssit, eoe vargun' e ma# n dore t§ vet. ~E3e zuni drëlane, 
garpenin' e motsim, i tsili aste Diali eoe Satanai: ede e l'ioi 

3 atë ni miye viët. EJe e ho'ii nde abyssç, eue e mbuli, ede 
vuni bul'e siper atT, la te mos gerieyç ma kombete, l£us sa 
te mbarohene te lii miye viët: ede mbaskendai duhete, t§ 
sgidete pak kolie. 

4 EJe pas§ skembe, e<?e ndënune mb' ato, eoe uda, atuneve 
giilc : eoe pasç spirtenat' e atuneve lii lsine tsopezuem per 
desmin' e Iesuit, e^e per fyaTen' e Huyit, ede ata Iki nuk' 
a<?uruene bisene, as flguren' e asai: eoe nuke muerne sene 
nde bal te vet ede n' dore te vet: eoe fuen' e regenuene 

5 baskç me Kristine per lii miye viët. EJe te vdëkunit e tiere GIONNIT XX. XXI. 487 

nuk ungalnç luis sa te mbusene te ni miye viët: ayo ast' e 

6 ngalemeya pare prei sç vdëluniL I l'umun' ede sent ast' ai 
Ki ka piese mbe te ngalemen' e pare : vdëk' e dute s' ka 
pustet mbi keta, por kanç me l£ënunç pnftenit' e Huyit ede 
te Kristit, ede kane me regenuem baske me atë ni miye viët. 

7 Eoe kur te mbarohene te nl miye viët, ka me usgiJunç 

8 Satanai prei burgut vet: e^e ka me dalune per me genuem 
kombete la gindene mbe katçr kantet' e Jëut, Gogun eJe 
Magogune, ]£i t' i mbeleJi mbç lufte, numeri i atuneve aste 

9 porsi ran' e dëtit. EJe hipne mbe ganesinet te Jëut, ede 
fetfuen usterin' e sentenavet, ede Imtetin' e dasune: ede 

10 sdripi ziafm prei tëielit kah Huyi, ede i hanger. EJe diali 
ai \ki genente ata, uho# nde kenete tç ziafmit e te surfulit, 
atië ku aste bisa e^e profët-rënesi: ede kane me umunduem 
me nat' e me ditç nde yetet te yëtevet. 

1 1 EJe pase ni skamp te barJe te ma^, ede ate ln finte 
mb atë, prei fa&es ati iku dëu ede Ineli : ede nuk' ugët 

12vend per ata. EJe pase te vdëkunite te vegel'' e te meoey, 
ndenune perpara Hyjyit, ede l'ibrat' uhapne : eSe uhap ni 
lilçr tieter, la ai ast' i yëtese: ede ugukuene te vdekunite 
prei asos la lsine skruem nde l'ibrat, mbas vëperas atune. 

13 EJe dëti oa te vdëkunite ln kiste pçrmbrenda, ede vdeka 
ede fefi d&nç te vdëkunite lu patne permbrenda atuneve, ede 

14 ugukuene gi#e-se-tsili mbas vëperas vet. EJe vdeka ede fefi 

15 uhotfne nde kçnete te ziafmit: keyo aste vdëk' e dute. Etfe 
ai la s ugët skruem nde l'iber te yëtese, uho^ nde kenet§ 
te ziafmit, 

KAPTINA XXI. XXII. 

1 E^e pase ni liiel te ri ede ni (!ë te ri : sepsë Kiel' i pare 

2 ede dëu. i parç skoi : ede dëti nuk' aste ma. EJe une Gionni 
pase Imtëtine sent, Ierusalemen' e rë, tue sdripune prei Kielit 
kah Huyi, bame gati porsi nusen e stol'isçme per bufin' e 

3 vet. E^e ndegova ni za te ma^ prei Kieli 1H i9oste, Ne tenda 488 SBULESA XXI. 

e Huyit baske me nërezit, ede ka me ndeiiune baskç me 
ata: ede ata kane me Kenune populi i ati, ede Huyi ka me 

4 kënune baske me ata Huyi i atune. EJe Huyi ka me 
mpesime las-do lot prei suvet atune, ede vdeka s' ka me 
lcënune ma: as vaye, as te tfeiitune, as te oimbune s' ka me 

" lsënune ma: sepsë te parate skuene. 

5 Eoe #a ai Iki iste ndënune mbe skampt, Ke te gi#a tek i 
bay te ra. EJe me tfote, Skruei: sepsë keto fyale yane te 

6 verteta ede te zana bese. EJe me #a, Uba: unç yam Alfa 
eoe Omega, e filuemeya ede e mbaruemeya. Une kam me i 
dani ati la ka et prei gufes' uyit gale te yëtese Juneti. 

7 Ai la mund ka me trasiguem te gi#a, ede kam me l^ënune 

8 tek ai Huy, eSe ai ka me liënune tek une bir. EJe frikesit 
e te pa-beset' e te ndutet' e gak-bamesit' e kurvaret' e 
magistaret e i^ullatret' e gi#e f ënesite hane me pctsune piesen' 
e vet nde kenetet la digete me ziafm e me surfule, la ayo 
aste vdek' e dute, 

9 Eae er^i tek une ni prei stat' ënguyvet lci kisine te state 
kupate mbusune me te state pl'aget' e mbrapeme, ede fol'i 
baske me mue, tue tfane, Eya, te diftoy tui nusene, gruen' 

10 e Kengit. ~Ede me pruni me frume mbe ni mal' te ma# e te 
nalte, ede me diftoi laitetin' e ma^ Ierusalemen' e sentenue- 

1 1 sime, tue sdripune prei laelit kab Huyi, la kiste l'avdln' e 
Huyit: e^e te ndritunit e asai gante me gur fort te ndëresim, 

12 porsi gur Iaspide _a skel'&ën si krystale. EJe kiste ni mur 
te ma# eJe te nal'te, ede du-mbe-Jëte duer, ede mbe duert 
du-mbe-oët' ënguy, ede ëmena skruem persiper, tç tsilate 

13 yane te du-mbe-Jëte faravet e te biyvet Israelit. Prei se 
lemese dielit tri direr: prei cinese borese tri duer: prei ctnese 
mies-ditese tri duer : prei se perenduemese dielit tri di.ier. 

14E£e muri i lmtetit kiste du-mbe-dëte ^emele, ede nd' ato 
iëin ëmenat' e te du-mbe-^ët apostuyvet Kengit. 

15 Ede ai Ki fliste baske me mue kiste ni kalam t' arte, Ki 

16 te masi Imtetin' eJe duert' e ati ede miirin e ati. E(?e loiteti GIONNIT XXI. XXII. 489 

astç me katçr kante, ede aste sa i gate, e de ala i gane : e^e 

mati lmtëtine me kalaminç, kus mbe du-mbe-$ët§ miye stade: 

lTgatesina eJe gançsina ede nal'tesina e ati yanç sinini. E^e 

mati murin e ati, ni lcind e kater-dët' e kater kutç, mbas 

18 matiesç neriut, lu do me #anç t' ëngulit. EJe ndertesa e 
murit ati iste iaspid§: ede tëuteti ar i ketfiëlete, lu gante me 

19 gastare te ketfiëlete. EJe tfemel'et' e murit lmtetit lëinç 
stol'isune me lus-do gurç te ndëresim: tfemël' i pare, iëte 
iaspide, i duti, sapfeir: i treti, hal&edon: i katerti, smaragde : 

20 i pëseti, sardonyk : i gastti, sardi : i statti, gur-arte : i tetti, 
beryll : i nantti, topazi: i Jëtti, krysopras: i ni-mbe-oëtti, 

21 yakin#: i dyi-mbe-dëtti, ametfyst. ESe te du-mbe-oëte duert' 
lëinç du-mle-Jëte margaritare, gi<9ç-se-tsila der§ iste prei rii 
margaritari: ede fuga e lmtetit iste ar i k§#iëlçtç, porsi 
gastareya lci skeltëën. 

22 EJe s' pase tempule nd' atë: sepsë Zoti Pluy gir?ç-pustëtesi 

23 eoe Kengi aste tempul i ati. EJe liuteti s' ka nevoye per 
diel, as pçr hane, \n te ndrlsine nd' atë : sepsë l'avdia e Huyit 

24 ndriti atë, ede kandili i ati astç Kengi. Eoe kombete Iki 
yane spçtuem kanç me ëtsune ndeper drite t' atl: ede rigat 

25 e dëut biyene l'avdln' ede ndëfin' e vet mb' atë. E^e duert' 
e ati s' kane me umbulune ditene : sepsë nate s ka me 

26 liënune mb atë. Ede kane me prume l'avdin' ede ndërin' e 

27 kombeyet mb' atë. Eoe s' ka me hume. mb' atë l£is-do ga l£i 
pugan, ede ban te ndute, ede iene, vets ata, la yane skruem 
nde l'iber te yëtesç Kengit. 

1 KAP. XXII. — EJe me diftoi rii l'um te ketfiëlete me uye 
te yëtese, te skel'&uesim porsi krystalç, ede del'te prei skambit 

2 Huyit, eoe Kengit. Nde miedis te mgese /cutetit ede 
mb -at'-ane e mbe-ket'-ane l'umit iste druya e yëtese, la ban 
du-mbe-Jëte' peme, per kis-do miiey ban pemen' e vet: ede 

3 geOet' e drus§ y&n§ per te sendosunit e kombevet. EJe Uis- 
do malekim s' ka me Kënune ma: ede skamb' i Huyit ede i 
Kengit ka me liënune nd atë: e^e serbetoret' e ati kane me 490 SBULESA XXII. 

4 e l'iitune. EJe kane me pamç falcen' e ati, ede ëmeni i ati 

5 la me Renune nde balenat t' atune. EJe nate s' ka me lcenun' 
atië: ede s' kane nevoye per kandil e per drite dieli, sepsë 
Zoti Huy ndrit ata : ede kane me regenuem nde yetet 
te yëtevet. 

6 EJe me #a, Keto fyal'e yane te zana bese e^e te verteta : 
e^e Zoti Huy i profëtenavet sentenuesim dergoi ëngulin' e 
vet per me u diftuem serbetorevet vet sa duhene me ubame 

7 per se speiti. — ~Ne te viy speit: l'um ai ki ruen fyal'et' e 
profezise keti l'ibri. 

8 EJe une Grionni yam ai lii pase keto ede la ndegova: ede 
kur ndegova ede pase, rase me aJuruem perpara kambevet 

9 ati ëngulit la me diftonte keto. EJe ai me, tfote, Siko mos 
hays kete: sepsë yam sexbetuer sola ut, ede i velazenavet tu 
profëtenavet, ede i atuneve la rueyene fyalet' e keti l'ibri: 
por aJuro Huyine. 

10 "Ede me tfote, Mos bulosis fyal'et' e profezise keti libri : 

1 1 sepsë koria aste ngat. Ai la ban dam, l'ete baye dam e de 
ma: eoe ai la ast i sgrute l'ete. sgruhet' eoe ma: tde i drëiti 
l'etç dal'i i drëite e 3e ma : ede senti l'ete sentenohet' eoe ma. 

12 ~Ede ne te viy spëit: ede paga eme astç baskç me mue, la 
t' ia paguey gi#§-se-tsilit sikurse ka me l£ënune puna e ati. 

13 Une yam Alfa ede Omega, e nluemeya ede e mbaruemeya, 

14 i pari ede i mbrapeni. Te l'umune yari ata la bayen' urJenimet 
e ati, la te këne pustët mbi drun' e yëtese, ede te huyene 

15 ndeper duert nde kutet. EJe yaste yane l£ent' e magistarçt' 
e kurvarçt' e ioullatretç, eJe kus-do la don ede ban rënenç. 

16 Une Iesui dergova ënguline t'em me desmuem te yu per 
keto mbe kisat: une yam rana ede fara e Davidit, uli i 
ndrisim ede i mengëseyese. 

17 EJe Spirti ede nuseya ^one, Eya: ede ai lli ndegon, l'ete 
#ote, Eya: e^e ai ki ka et, lete viye: eJe ai la don, l'ete 
mai'i ouneti uyet' e yetese. 

18 Sepsë ap desmi mbe gi%-se-tsilin§ la ndegon fyalet' e GIONNIT XXII. 491 

profezisç, keti l'ibri, Nde stofte. kusi mbe kçto, Huyi ka pçr 

19 me i stuem atl plegçte Jci ym$ skruem nde kete l'iber. EJe 
nde liiektç kusi prei fyalçvet l'ibrit kesai profezie, Huyi ka 
per me hiëkunç piesçn' e atl prei l'ibrit yet§se, ede prei 
kutetit sentçnuesim, ede prei asos Jci yane skruem ndç ketë 
l'iber. v 

20 EJe ai la desmon pçr keto tfote, Po, viy speit : Amem. 
Po, eya, o Zoti Iesu. 

21 Hiii i Zotit t'une Iesu-Kristit Tcofte baske me yu te gi<9e. 
Amen. FUNDI. Kpido leMuj 

ata nuke lene prei gakes, as prei dasunim misi, as prel 
dasunim bufi, por prei Perendiet. (Grionni I.. 13.)