Skip to main content

Full text of "Diccionari de la llengua catalana ab la correspondencia castellana y llatina"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to enter the públic domain. A públic domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the públic domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitizfi públic domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
públic and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prcvcnt abuse by commcrcial parties, including placing lechnical rcstrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial p urpo ses. 

+ Refrainfivm automated querying Do noi send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encouragc thc 
use of públic domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout this projcct and hclping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the públic domain for users in the United States, that the work is also in the públic domain for users in other 
countiies. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any speciflc use of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organizc thc world's information and to make it univcrsally accessible and uscful. Google Book Search hclps rcadcrs 
discover the world's books while hclping authors and publishers rcach ncw audicnccs. You can search through thc full icxi of this book on thc wcb 

at |http: //books. google .com/I r DICCIONARI 

UE Lï 

LLENGUA CATALANA. DICCIONARI 

DE LA 

LLENGUA CATALANA 

AB LA CORRESPONDÈNCIA CASTELLANA Y LLATINA; 

D. PERE LABERNIA,it«A,\\,^ 

DOCTOB EN LLBTU3, PIOFESOI knotít DE LLlTniTlT Y HUNl^tTlTS, I.IDIVIPVO DB L' AClDEHIJk DB BUHU LLETIU 
DE ilBCBLOnt. 

coimEtuinoT iranriT 7 tamim 

PEB UNA SOCUTAT DE UTBÜATS, CULTIVinoüS DE U LLENGUA CATALANA. BARCELONA. 
ESPASA GERMANS, EDITORS, RORADOR, 


Et propielal delf edilori. 302886 /?íf .•^ ^ .- 5>^• > -■ 


• • '• • • • 

• • • • • • 

• • • • • • • • • • « • • « • • • • ■ • • • • • • • llarcelooa.— Imp. de Lluís Taaso, carrór del Arcb dfl Tcairo. carreró entro 'b núm IM y 18-1864. PRÓLECH. Mòlts sòn los esforsos que s* han fel y s' estan fent de algun temps ensà pera tornar 
la hermosa llengua catalana al camí de glòria interrumput sigles enrera per lo cambi po- 
lilich unificador de la monarquia. 

Però ^qué es lo que s' ha fet per part dels diccionaristas? 

Estimable es lo traball dels primers, sobre 'I que basà 1 sèu Y autor del diccionari 
que ara millorat reproduhím, y si bè se is podria culpar de no haver passejat prou las 
obras dels nostres bons escriptors, ab tot no 'ns atrevim à acusarlos severament, y atesas 
las rahons que suposem que 'ns donarían en descàrrech, mes nos inclinem à agrahirlos 
que à tatiarlos son traball . 

Posteriorment es tant poch lo que aquella falta s' ha subsanat, no militant las ma- 
leiias escusas, que ja *s pót dir sens empatx, qu' es res lo que s' ha avansat en aquest 
concepte, y si mòlt pel camí del vulgarisme ó barbarisme. Així ho han de regonéixer for- 
sosament los qui havent fet un estudi de las numerosas é inapreciables crónicas y altres 
obras catalanas, ha tingut que apuntar per centenars y millers las veus no compresas en 
los mes moderns diccionaris, ó defectuosament escrilas y apreciadas. 

No es mes lo que en la part gramatical , especialment en la ortogràfica s*.ha gua- 
nyat ab la publicació de nous diccionaris. Cada autor ha adoptat un criteri diferent, for- 
mat com depresa y per sortir del pas, fallant de pròpia autoritat y ab seny y estudi no 
sempre lloables, sobre punts delicadissims que volen sér tractats mes despay ó ab mes 
mirament é il-lustracció. 

Per la nütre part, associantnos en aquest punt de tota voluntat, y convensuts de 
son cabal assert, al modo de pensar del nostre bon amich é il•lustrat literat D. Antoni 
de Bofarull , à qui tant deuhen la historia y las lletras catalanas, havem adoptat de tot en 
tot la reforma que proposa en sa bella obreta, ara poch publicada baix lo modest títol 
de Estudiós, sistema gramatical y crestomatia de la lengtta catalanay de la que 'ns permi- 
tim extractar las segOents reglas de prosòdia y ortografia: 
Rkglà i.— £d tot diftODgo en t devant ó detràs, s'em- 

. plearà la y grega; v. g. ay, lley, oy, vuyt. 

Excepcions: 1.* Las vens acabadas ab ^, v. g. puig, 
vaig; 2.* quant es sílaba final de noms brens ó qne 
tenen l'accent en la penúltima ab intermediació 
de nna consonant ans del la, y. g. rúhia, livia. 

RiGLÀ II. — La t quant no forma díftongo es llarga 
generalment, sobre tot en las terminacions en (a 
dels verbs; aiií es qne en est cas no tè necesitat 
de accent, v. g. hawa, prenia^ ^ndria^ ortografia, 
senyoria, 

Rbgul III. — Los noms regulars terminats ab lo dif- 
tongo ta, deuran portar accent en la penúltima sí- 
laba, quant esta y la última estén intermediadas 
de consonant; així s' escriurà ràbia, livia, Eussébia, 

RiOLJL lY. — 5tdm, sidu, del verb sér, y altres veus 
semblants ab que 's descompon lo diftongo, s' ac- 
centuaran en la vocal sobre que carrega V accent. 

RiOLi y. — També s' accentuaré la sílaba anterior al 
diftongo, en las paraulas terminadas en qualsevol 
dels en ta, ua, uo, v. g. ànsia, néeta, continuü, con- 
tinuo. Rbglà Y1. — Ademés dels casos de que tractan las 
reglas y excepcions anteriors, je marcaren ab ac- 
cent agut ' totas las veus que 1 necessiten segons 
lo sistema de la llengua castellana. 

Excepcions: 1.^ Pera evitar confusió en las veus bo- 
mónimas se distingiren ab accent agut, preferint 
lo verb al nom, est al pronom, est al adverbi* y est 
é la conjuncció, v. g. donat (verb), donat (substan- 
tiu), vàs (verb), vas (substantiu). 

t.* Las veus semihomónimas, ó sia las que 's di- 
ferencian ab lo sonido de una vocal, portaren Tac- 
cent grave ^ sobre la vocal muda ó tancada; v. g. 
Déu (lo Sèr snpremo) y deu (numeral), sòu (verb), 
sou (moneda), mòn (l' univers) mon (prenom). 

8.* En concurrència dels dos accents sobre una ma- 
teixa vocal se marcaré V agut ab preferència al 
grave, v. g bóta (verb), requireix accent grave per 
diferenciarse de bota (calsat) y també accent agut 
per distingirse com verb de bota que en castellà 's 
diu cubà, però dels tres significats sols tindré ac- 
cent en lo primer y est accent seré ï agut y nó 1 
grave. ORTOGRAFIA 

ixs y valor* dLe las lletras. Servirà de guia pera no confóndrer la 6 ab la v, 
r etimologia llatina, sempre que no la contradiga 
r us constant; així s' escriuré béurer, henehir, batejar, 
per provenir de bibere, benedicere, baptisare-, y véu- 
rer, viurer y teu, de videre, vivere y vox. 

Excepcions: 1.' L' us vól que s'escriga saber, ca- 
brer, sabia, cabia, sabré, cabré, sap, cap, sàpia y cd]^. 

t,^ Portaren v los pretèrits imperfets de la pri- 
mera conjugació y Is temps del verb auxiliar haver, 
v. g. amava, portava, cantava, haver, havia, havent, 

No's dobla en cap cas, per fort qne sia son sonido. . La millor guia per saber son us, tant en principi 
com en mitj de dicció, es V origen llatí de la paraula. 

En final de dicció no s* escriuré sens anar seguida 
de h, exceptuat àdhuc. 

Quant es forta 's dobla. Queda suprimida del tot. Sols es permesa en final de dicció, quant bi queda 
per baberBB suprimit la vocal que seguia; v. g. record 
per recordo; lo que no 's consent sinó en poesia. Per fort que sia é vollas son sonido no 's dobla 
may. Tant en principi com en mitj de dicció s regirà 
son us per Y etimologia llatina. 

En final de dicció s' usaré atenent à las reglas se- 
güents: 

1.* Pera espresar lo sonido úetxóch castellana 
s'escriuré t^, si es que ja no n'hi havia; de manera 
que '8 posaré i en lo signo quant no es en lo sonido; 
V. g. puig, maig, roig. 

2.* Quant la i ha de estar en lo sonido y Y escrit, 
se posaré txòj, segons si Us derivats ó composts de 
la paraula ho requereixen; així de esquitx s* escriurà 
esquitxar y de mitj, mitja y mitjobrir, 

8.* May s' usaré per fer lo sonido final de arh, 
ecli, ich, och, uch. Se posaré en principi de dicció qoant tinga é ó /" la 
paraula llatina de la qual deriva v. g. home de homo, 
hermós de formosus, y en mitj deia dicció la conser- 
varen los composts de simples que la tenen: v. g. 
pn^om, prohibir, exheredar, cokerm^ 

En los temps de verbs, quant hi ha tres vocals, dos 
de ellas formant diftongo, 's posaré h ans de ell, 
V. g. vfheu,venheu. 

Quant lo diftoi^ es ab y, no 's posarà la h; v. g. 
duya, queyan, reyan. 

Se posaré la h en aquellas veus qne per costum 
6* han escrit ab eiía, aobre lat ai las llalinas dè que derívan tenen en lo mateii lloeh nna altra Detra» de 
mioera que poga ser tal volta la h una equivalent de 
aBÜgoa inflexió ja desaparegnda, v. g. prohiMme^pro- 
xnMim; acrehedor, creditor; provehir^ pravedere; pro- 
ffàir, procedere; introdueir, introducere, — ^Per costum 
se éki etUüuhiry rtstituhiry's posaran ab A, mol- 
\2a tenninacíons de verbs en ir y partícips en t(. 

Se snprímirà la A en las derivacions de las paran* 
las Uatinas en eh^ com charüag, caritat^ y las que 'Is 
antichs escrígperen ab ih, com Cathalunya^ tkema, 
ctitkóHek, 

Tejasla G, Quant sona com doble se soparan ona y altra ab un 
gnió pera impedir qoe soni oom k U, v. g. il•luminar, 
rjTfMeiKisstsi. S* escriurà m y no n ans de fr, /" y p, v. g. emb<h 
Ikk, imfawúa, impromadó. 

Xay se doblarà, sinó que quant lo exíjesca '1 soni- 
do s posarà ans de ella una n, v. g. inmensy inmacu" 
kda, timtiiiífal, inmóvil. Es la í de k Uengoa castellana. S' escriurà p en lo final de las paraulas derivadas 
de las llatinas que portan phòp sola; aixi 's posarà 
Jotep, y no Jotepk^ y cap de copiíl. S^ escriuran ab ^ y no ab e las sllabas qua qiU de 
aqneUas paraulas que tenen sas corresponents llati- 
nas també ab q, v. g. ^Z, çtumí, quom, qüesHó, fre- 
finf , de quaHsy quanín, quando, qüestió, frequens. Qoant sona fort en mitj de dicció» *s dobla, sempre 
q&t 00 estientremiy de vocals, v. g. correu, conrear, Se dobla sols quant es fort son sonido en mitj de 
dicció y entre vocals, v. g. plassa, missa, massa. Se posarà obehiot à son sonido en tot final de 
dicció. 

Ademés: 1/ En los adjectius de cantitat tantj 
quant, 

S." En r adverbi quant derivat del qnando^ 
Uatf. 

3/ En tots los partícips de present ygerun- 
dis, com amant, rient, venint. 

Per consegüent, s' escriuran sense ( final los ad- 
verbis comparatius tan y quan derivats de las vens 
llatinas tam y quam. 

Yejas la B. Te '1 sonido de xeix: 1.' En principi de dicció. 

2.*" En mitj y fi de dicció, quant aaguei](i|ip 
consonant v. g. panxa, gronxa, xinxa, pÉnxa. ^ 

3.'' Quant li preceheix una t; v. g. gm/s; ex^p^ 
tuat en las veus fixar, prolixo, mixto, Sixto y algunas 
altres de origen estranger en que tè U sonido de ef. 

Sona com à es, sempre que segueix à qualsevol de 
las vocals menos la t, v. g. examen, fuxió. . 

Precehida de t tindrà 1 mateix valor yforsaque 
la eh castellana, tant en mitj com en fi de dieeió, 
V. g' caputxí, empatx. S' emplearà en los diftongos de a^^ ey, oy, tijf, 
com ayre, reyna, almoyna, cuyii•i y en la conjuncció 
copulativa; però may com equvalenl d||.«dverbi hi. Se usa en principi de dicció quant sona oom s snao, 
V. g. zero, zel. 

També en mitj de dicció per marcar igual sonido 
després de consonant, v. g. douzeUa, dotze, tretu, 
bronzo. I article y pronom personal perden sa vocal mar- 
'^aot en son llocb un apóstrofo sempre que 'Is segueix 
vocal òk, Y encara que 'Is precebeixi una vocal, 
V. g. r home, rimperi, f estima, t' esUma, s* estiman, 
n r imperi, ieya f homs, si m' esHma. 

Qoant segueixen à una paraula acabada ab vocal 
T van seguits de una altra que oomensa ab conso- 
aaat, s* escriurà devant de ells V apóstrofo, com la 
d^a 7 véu, tu 'm^kiras,)o *f dkré. 

Tà també devant V apóstrofo dels articles en 
ploral. 

Igualment las veus me, te, se, h, Um, y '\s adver* 
bis n y ne, quant venent després de una paraula aca- 
iMKla ab loal, v. g. h que *m dius, lo que '( daré, lo 
f«rdó a penja. 

Lo genitíu y datin del pronom masculí lo, s* es- criurà sempre del, al y delsf als, jamay de 1, d 7, 
de 7«, ú Is. 

Per la mateixa rahó no s* escriurà may de lo, à me- 
nos que sia neutre, com de lo bo del mon, pus no 
consent la llengua que 's diga la sensibilitat de los 
cors, lo guardià de los caputxins. 

Los pronoms s*afí\aràn formant sinaleCa, però 
sens marcar lo apóstrofo, quant segueixen à un verb 
acabat en vocal, v. g. dónam; dondm y axf mateix 
en donaunos, libraulo, diheuho, porUsrhi, perdondls. 

Després del infinitiu s' escriuran sens omissió de 
vocal, V. g. ométrerlos, matarms, y no ometrer'ls,d(h 
narns, matar m, y menos om$trels, ionam, matam. 

De, proposició de genitiu, ja vaja devant del pro- 
nom ell 6 de qualsevol nom que comensi ab e, s* es- 
criurà sempre separat, v. g. de ell, de emblema». DE LAS ABREVIATURAS QUE S' USAN EN AQUEST DICCIONARI. Las II índican diversa accepció de la paraula definida, ó de la frase, expressió elc. que las aotecedt 
Los vocables, frases eic. escrits en versaletas sens la correspondència, s' han de buscar en lo mal 

article que expressan, per exemple, ABADEJO. bagàllí: y 1 número que las acompanya iodica la accep 

à que 's remet. adj 


Adjectiu. 


m. y f. . 


. Masculí y femení. 
adv 


Adverbi. 


m. adv. . 


. Modo adverbial. 
adv. 1. . . 


Adverbi de lloch. 


mar. . . 


. Yeu de la marineria. 
adv. m. . . 


Adverbi de modo. 


mat.. . . 


Yeu de matemàticas. 
adv. t. . . 


Adverbi de temps. 


med. . . 


. Yeu de medicina. 
agr 


Veu de agricultura. 


met.. . . 


. Metàfora. 
•Ig 


Teu de àlgebra. 


mil. . . . 


Yeu de milícia. 
aab. . . 


Ambiguo. 


min.. . . 


. Yeu de mineralogia. 
anat. . . . 


Yeu de anatomia. 


mús. . . 


Yeu de música. 
ant. . . . 


Antiquat. 


n. g. . . 


. Nom propi. 
aril 


Yeu de aritmètica. 


naut. . . 


. Yeu de nàutica. 
arq 


Veu de arquitectura. 


ópt. . . . 


. Yeu de òptica. 
art 


Veu de artUlería. 


orat. . . 


. Yeu de la oratòria. 
astrol.. . . 


Yeu de astrologia. 


ortog. . . 


. Yeu de la ortografia. 
astron. . . 


Yeu de astronomia. 


p. p. . . 


. Particíp de present. 
aum. . . . 


Aumentatium. 


p. And. . 


. Provincial de Andalucía. 
bot 


Yeu de botànica. 


p. Ar. . . 


. Provincial de Aragó. 
oir 


Ten de eirurgia. 


p. Ast. . 


. Provincial de Asturias. 
com. . . . 


Yea de còrners. 


p. Extr. . 


. Provincial de Extremadura. 
cooj. . . . 


Go^joiiooió. 


p. Gal. . 


. Provincial de Galicia. 
cron. . . . 


Ten de cronologia. 


p. Mur. . 


. Provincial de Múrcia. 
d.. . . . . 


BimÍDuUii. 


p. Nav. . 


. Provincial de Navarra. 
dial 


Yeu dialèctica. 


pint. . . 


. Yeu de pintura. 
esc 


Yeu de escultura. 


pi. ... 


. Plural. 
esg 


Yeu de esgrima. 


poét. . . 


. Yeu de poètica. 
expr. . . . 


Expressió. 


p.p. . . 


. Partícip de pretèrit. 
f 


Substantiu femení. 


p. u. . . 


. Poch usat. 
fam 


Yeu familiar. 


prep. . . 


. Preposició. 
farm. . . . 


Yeu de farmàcia. 


prep. con 


j. Preposició conjunctiva. 
fil. ó filos. 


Yeu de filosofia. 


pron. . . 


. Pronom. 
fis. ó fisic. 


Yeu de física. 


pros. . . 


Yeu de prosòdia. 
for 


Yeu forense. 


quim. . . 


. Yeu de química. 
fort 


Yeu de fortificació. 


ref. . . . 


. Refrà. 
fr 


Frase. 


ret. . . . 


. Yeu de retòrica. 
geog. . . . 


Yeu de geografia. 


sup.. . . 


. Superlatiu. 
geom. . . . 


Yeu de geometria. 


teol.. . . 


. Yeu de teologia. 
gram. . . . 


Yeu de gramàtica. 


ter. . . . 


. Yeu ó frase peculiar de una 


de 


inter. . . . 


Interjecció. 
quatre provincias. 
iron. . . . 


Ironia. 


V. a. . . 


. ' Yerb actiu. 
irreg. ó ir. 


Irregular. 


V. imp. . 


. Yerb impersonal. ^ 
jurisp. . . 


Yeu de jurisprudència. 


V. n. . . 


. Yerb neutre. 
loc 


Locució. 


V. r.. . . 


. Yerb recíproch. 
log. . . . 


Yeu de lògica. 


vulg. . . 


. Yulgar. 
m 


Substantiu masculí. 


DE LAS ABREVIATÜRAS QLE S LSAN EN AQUEST DICCIONARI. Las I indícan diversa accepció de la paraula definida, ó de la frase, expressió etc. qae las antecedeh 

Los vocables, frases etc. escrits en versaletas sens la correspondència, s' han de bascar en lomttei 

article que expressan, y '1 número que las acompanya indica la accepció à que 's remet, per eiMiph 

AISSaOBISAS. V. a. ATUUULt. S. qne ee com si digués: ATERRORI8AR. v. a. Vide ATEUbim e 

la segona de sas accepcions 6 significacions. ■dj. . 

adv. . 
adv. U. 
adv. m. 
adv. t. agr. . 

*lg. . 
amb. . 
anat. . 
ani. . 
arit. . 
arq. . 
art. . 
astroi. . 
astron. 
aum. . 
bot. . CIT. com. 
cooj. 
cron. dial. 
esc. 
esg. 
expr. 
f. . fam. . . . 
farm. . . . 
fil. ó filos. 
ffs. 6 TIsic. 
for. . . . 
fort. . . 
fr geog. . 
geom. 
gram. . . 
inter. . . . 
iroo. . . . 
írreg. 6 ir. 
jarísp. . . 

ivC. 

log. . . . m. Adjectiu. 
Adverbi. 

Adverbi de iloch. 
Adverbi de modo. 
AdveTl)i de temps. 
Teu de agricultura. 
Yeu de àlgebra. 
Ambíguo. 
Veu de anatomia. 
Antiquat. 
Ten de aritmètica. 
Veu de arquitectura. 
Ten de artilleria. 
Teu de astrologia. 
Teu de astronomia. 
Anmentatíu. 
Veu de botànica. 
Teu de cirurgia. 
Teu de còrners. 
GoBJuncció. 
Teu de cronologia. 
Diminutiu. 
Teu de dialèctica. 
Teu de escultura. 
Teu de esgrima. 
Expressió. 
Substantiu femení. 
Teu familiar. 
Teu de farmàcia. 
Teu de filosofia. 
Teu de física. 
Teu forense. 
Ten de fortificació. 
Frase. 

Teu de geografia. 
Teu de geometria. 
Teu de gramàtica. 
Interjecció. 
Ironia. 
Irregular. 

Teu de jurisprudència. 
Locució 
Teu de lògica. 
Snbstnntin masculí m. yí. 
m. adv. 
mar. . 
mat. . 
med. . 
met. . 
mil. . mm. . 

mús. . 

n. p. . 

nàut. . 

ópt. . 

orat. . 
ortog. . 

a. . P- 

p. And. . 

p. Ar. . . 

p. Ast. . 

p. Extr. . 

p. Gal. . 

p. Mur. . 

p. Nav. . 

pint. . . 

pi.. . . 

poét. . . 

p. p. . 

p. u. . . prep. . . 
prep. conj. 

prou. . . 

pros. . . 

quím. . . 

ref. . . 

ret. . . 

sup. . . 

leol. . . 

ler., . . 


V. a. . 
V. imp. 
V. n. . 
V. r. . 
vnlg. . Masculí y femení. 

Modo adverbial. 

Teu de la marineria. 

Teu de matemàticas. 

Teu de medicina. 

Metàfora. 

Teu de milícia. 

Teu de mineralogia. 

Teu de música 

Nom propi. 

Teu de nàutica. 

Teu de òptica. 

Ten de oratòria. 

Teu de ortografia. 

Partícip de present. 

Provincià de Andalucia. 

Provincià de Aragó. 

Provincià de Astúrias. 

Provincià de Extremadura. 

Provincià de Galícia. 

Provincià de Múrcia. 

Provincià de Navarra. 

Teu de pintura. 

Plural. 

Teu de poètica. 

partícip de pretèrit. 

Poch usat 

Preposició. 

Preposició conjunctiva. 

Pronom. 

Teu de prosòdia. 

Teu de química 

Refrà. 

Ten de retòrica. 

Superlatiu. 

Teu de teologia. 

Teu ó frase peculiar de una ( 

las quatre provincias. 
Terb actiu. 
Terb impersonal. 
Terb neutre. 
Terb recíproch. 
Vulgar. derivan lenen en lo mateix lloch nna altra llelra, de 
manera qne puga sér tal volta la h una equivalent de 
anUgna inflexió ja desapareguda, v. g. prohisme, pro^ 
MNMi; aorthidor, creditor; primehir, provedere; pr<H 
cMr,praeedir$;introduhirf introdueere. — Per costum 
86 dirà MloltiAir, restituhir y's posaran ab k mòUas 
tarminaeions de verbs en t'r y partícips en i(. 

Se aiiprimirà la h en las derivacions de las parau- 
las llatinas en eh, com eharitaSf earitat, y las que 'Is 
antieltf escrígneren ab th, com Cathaiwiay thema, 

Tejas la G. Qnant sona com doble se soparan una y altra ab 
nu gnó pera impedir que soni com à U, v. g. i7-/iifiit- 
Mr, «mU-kHtürim, W eaerinrà m y no n ans de 6 y p, v. g. mho^ 
íUk^mpromtúció. 

■ayae doblarà, sinó que quant lo exijesca '1 soni- 
do 'i posarà ans de ella una », v. g. iwnem, inmium- 
(mI«i iMitiiittot, inmótil. la i de la llengua castellana. S' escriurà p en lo final de las paraulas derivadas 
de las llatinas que portan ph òp sola; aixi 's posarà 
/OMp, y no Jotephy y cap de eaput. S* eserinràn ab ^ y no ab e las sfl-labas qua, qüe de 
aqnellas paraulas que tenen sas corresponents Uati- 
au també ab ç, v. g. qual, quant, quan, q§e$tió, 
freq90iU,úequaHt, quaníus, quando, qüestió, freqüent. Scds se dobla quant sona fort en mitj de dicció, 
estant entremitj de vocals, v. g. correu, eonr^r^roha. Se dobla sols quant es fort sòn sonido en mitj de 
dicció y entre vocals, v. g. plassa, missa, massa. Se posarà obehíntà sòn sonido en tot final de 
dicció. 

Ademés:l.rBn los adjectius de canlitat tantj 
quant. 

t." En r adverbi quant derivat del quando, 
llali. 

8.' En tots los partícips de present y gerundis, 
com amant, rient, venint. 

Per consegüent, s' escriuran sense ( final los ad- 
verbis comparatius tan y quan derivats de las veus 
llatinas tom y quam. Yejas la B. Te *1 sonido de xeix: 1/En principi de dicció. 

2." En mitj y fi de dicció, quant segueix à una 
consonant, v. g. panxa, gronxa, xinxa, punxa. 

3.r Quant li precebeix una i, v. g. guix; exeptuaot 
las veus fixar, prolixo, mixto, Sixto y algunas al- 
tres de origen estranger en que té '1 sonido de es. 

Sona com à es, sempre que segueix à qualsevol de 
las vocals ménos la t, v. g. examen, fuxió. 

Precehida de t tindrà '1 mateix valor y forsa que 
la eh castellana, tant en mitj com en fi de dicció, 
V. g. caputxí, empatx. S* emplearà en los dlftongos de ay, eg, og, ug, 
com agre, regna, almogna, eugna, y en la conjunoció 
copulativa g; però may com equivalent del adverbi hi. S' usa en principi de dicció quant sona com s 
suau, V. g. zero, zel. 

També en mitj de dicció pera marcar igual sonido 
després de consonant, v. g. donzella, dotze, tretze, 
bronzo. V article y pronom personal mascub'ns, perden sa 
vooal marcant en sòn llocb un apóstrofo sempre que 
Is aegfteix vocal ó A, y encara que 'Is precehesca una 
focal, ▼. g. V home, T imperi, V estíma, f estima, s* 
if líaMMiy ft r imperi, degà V home^ si m' estima. 

Qoant segueixen à una paraula acabada ab vocal 
y van sifuits de una altra que comensa ab consooant, 
s' esoriurà devant de ells V apóstrofo, com la dona '/ 
fM, fK '» miras,jo 't diré. 

Tà també devant Y apóstrofo dels articles en 
plural. 

Igualment las veus me, te^ se, lo, los, y 'Is adverbis 
en y M, quant vénen després de una paraula acaba- 
da ab vocal, v. g. lo que 'm dit», lo que 't daré, lo cor- 
dà *mpm^a. 

Lofenitíu y datin del pronom masculí lo, s* es- criurà sempre del, al y dels, als, jamay de '/, d */, 
de % d *ls. 

Per la mateixa rabó no s' escriurà may de lo,k 
ménos que sia neutre, com de lo bo del mon, pues no 
consent la llengua que s diga la sensilnlitat de los 
cors, lo guardià de los caputxins. 

Los pronoms s* afixaràn formant sinalefa, però 
sens marcar ï apóstrofo, quant segueixen à un verb 
acabat en vocal, v. g. dónam; dondm y així mateix 
en donaunos, libraulo, diheuho, portarhi, perdondls. 

Després del infinitiu s' escriuran sens omissió de 
vocal, V. g. ométrerlos, matarme, y no ométrer *ls,do•' 
nar'ns, matar'm, y ménos ométrels, donam, matam. 

De, proposició de genitiu, ja vaja devant del pro- 
nom ell 6 de qualsevol nom que comense ab e, s' es- 
criurà sempre separat, v. g. de ell, de emblemas. DICCIONARI OB LA LLENGUA CÀTM.ANA 

• • • « 

• -• •• 

AB LA COKVa^ÈlKSClk CASTELUM T IXiTINA^: . • - » ■^•' •^^*.** •* • *» m^»^ ^ ^j^* *>%/V**.rf•,^^^>* *^/* • v^^..*.A^,^^^^/"^<•^**Ay•«^/»/•^^A.^^^ /V/W^^>•y*.^/ • * Cl A. Primera lletra de las vayt nuDdinaU abans del 
crísiianisme y de las set dominicals, pera senyalar 
io> dias de la semmana, segons lo càlcul cronoló- 
fricb; primera de nostras cinch vocals y abecedari 
com també dels de la major part de las llengaasco- 
oegiidas. En la eliópica, segons Landalfo, es la 13. 
Se proonncia ab sols obrir la boca y despedir lo alé, 
y assó ab tanta facilitat, que fins los muts la pro- 
DQDciao clara y dislinctament. La seva pronunciació 
en grech es alpha, en bebreu aleph, en aràbicb alt- 
^ho 6 elif, en siríacb y en caldaicb olaph. Hermóge- 
nes la califica de element magestuos y clar; però 
Cicero en lo llibre del Orador la nota de littera in- 
.<vnii$sima, y vulgarment se diu la lletra del ase. 

Los aaticbs expositors de la Biblia la solian posar 
00 lo text^ y significaba apile, que vol dir commina- 
nt, y axí anteposada à una profecia, denotava que 
b profecia era solament comminatòria. Los grechs 
ia eoDsideravan com de mal auguri en los sacrificis, 
y ^os sacerdots comensavan ab ella las amenassas y 
malediccions, que llansavan en nom dels Deus. 

Entre Is egípcies se creu que representava à 
Ibi.s aacell mòlt celebrat entre ells, perquè devora- 
>^las serps y altres insectes, que deixavan las 
iaundacions del Kilo. 

Presentada en una targeta per los jutges romans, 
era senyal de absolució, per lo que Gícero també la 
aoomeoa litura sahtaris, lletra saludable. 

Presentada en la mateitt forma per cada vocal 
qoe se oposava à las novas lleys proposadas en los 
comicis, significava mliquo; só es, que's quede com 
estava. En la filiació dels soldats romans distingia 
als (jue no teoian la edat de la pubertat. En lo ma- 

TOMO I. teix poble era numeral y valia 500, y ab una ralle- 
ta sobre 5,000, y entre los grecbs 1. En las xifras, 
medallas, fastos y annals Ms romans Àulus: Aulo, 
AA. Au^uslalis: Pertanyen! al emperador. Augus- 
ta: Dona, mare y germana M emperador. AJi. 
Apud agrum: En lo camp. A A JU Aurum, ar- 
gentum, as: Or, plata, metilL tBÉtí Abmpos: Fill 
del besnét. A.A J.JII. Apui 9§nm1mm mtmumen- 
íi: En lo camp Uocb del monuMiii JLA.V. Ambo, 
aUerve: Los dos ó bu dels dos. A•A•^X• Anno ab 
urbe condila: Any de la fundació de Roma. A.B. Alia 
bona: Altres bens. Artium bacallaureus: Batxiller en 
arts. ABS. Absolulus. Absolt. A.B.V. A bona viro: 
Per un bon varó. AB.V.G. Ab urbe condita: De la 
fundació de Roma. AG. Aclto: Acció. A.G. Acta cau- 
sa: Conclosa la causa. Alivs civis: altre ciutadà. 
AGG. Acteptat : Accepta. AGIN. Aclionemi Acció. 
AGON. Actiones: accions. A J). Anno Domini: Any 
del Senyor. A die: Desdel dia. Artium doctor: Doctor 
en arts. AD^F. Ad finem: Fins al fi. ADI. Adjutor: 
Ajudador. ADI.P. Adjutor provincics vel popuU: Aju- 
dador de la provincià, ó del poble. A.DJP. Ante 
diem pridie: un dia abans. ADP. Adoptivus: Adop- 
tiu. AED. Mdes: Casas. AED. GUR. JBdilis cu- 
rulis: Edil curul. ÀED. PL. JEdilis plebis : Edil 
de la plebe. ACL. JSHus ó Elia: Elio ó Elia. 
AER. Mrarius: Erari. AEQ. igualis: Igual. AEQ.P. 
Mquestris persona: Persona eqüestre. A.F. Aulifilius, 
Fill de Aulo. AG. Agrippa: Agripa. Àger: Camp. 
Agit: Fa. A.K. AnU Kalendas. Abans de las calen- 
das. A.L. Alia lex: Altra lley. AM. Amicus: Amicb. 
A.1II. Anno mundi: Any del mon. Artium magister: 
Mestre en arts. AM. N. Amicus nosUr: Amich nos- i DICCIONARI tre. AMaP. Amabilis persana: Amable persona. Ami- 
eu8 pnncipiSf Amich del príncep. A. N. Ante noctemi 
Abans de la nit. ANN. Annis vel annos.. Anys. ANT.- 
Ante: En presencia, abans. AN.T.G. Ante termiíTHïn' 
eonstitutum: Abans del terme preGxàt. A•ty$'Alii 
omnes: Tots los altres. AP. Apud: Çd.pïhisencia. 
APP. Appius, ó Appia: Appio, ó^A'pfúaT.• A•P.Q. 
Aulii Publii Qüincti: De Anlo Poblio ^aiçto.* A.P.R.G. 
Anno post Romam conditam: Apy jS^Vès de la fun- 
dació de Roma. ARP. ^ranr^ósutt: Erigí una ara ó 
altar. AT. Autem: Mès.'•.A•'HSa• A tergo: Per de- 
tràs. AU. Aueus: Anco. ^i^GT. y AÜGTOR. Aucto- 
rUas: Autoritat.. AUI7#Au^u4(u«: Emperador. Augus- 
toíu: Pertaavent^l> emperador. Augur: Angarador. 
AVCtGmJS(M(^J^ plures Augusti: Dos ó mes empera- 
dors« XijÚmAurelius: Aureli. Aurum: Or. A.X. Amis 
de6em:*Íod anys. Algunas vegadas significava la fa- 
mília Nàsica, com AR. la de César, A8. la de Lenas. 
Posada cap per avall en las monedas, significava 
que eran de Argos. 

Àlganas de las precedents abreviaturas à vegadas 
se troban ab lletras minúscnlas. 

En los anticbs manuscrits particularment de Ca- 
talunya: A óAr. Arnaldus: Arnau. Abbs. ab una ra- 
lleta que travessa 'Is dos pals de las bb abbas: 
Abat. Ag^ ager: Camp. Kg^'agri: Del camp. Aia. ani- 
ma. La anima. Al ab un travesser en lo pal de la 
\ alterà alia: Altre ó altra. Afi, ante: abans. Aq<" 
aqua: Aygua. at, au au" autem: Mès, y. 

Entre nosaltres es abreviatura de alteas, y en 
las votacions senyal de aprobació. Duplicada es abre- 
viatura de ALTiiAS y de Autors: y en la medicina y 
farmàcia vol dir ana. 

A.G. En la cronologia anys de Cristo. A•E.G. Era 
cristiana. A^U* Any de la fandació de Roma. 

ADD. En medicina y farmàcia Afegescas. A. Per sí sola forma una paraula ab diversas re- 
lacions, i. A. littera. Serveix per la composició de 
mòlts verbs y altras parts de la oració que 's for- 
man de noms substantius y adjectius , com de fi 
AFINAR, de barato abaratir. |I Preposició de datiu y 
acusatiu en noms propris, com À Jesús À Pere, y 
unida ab la 1 del article lo, com al pare, als fills. 
A. En llatí no tè, ni ha de menester correspondèn- 
cia. II Marcant ó expressant la conformitat y exacti- 
tut. A, segun. Ad , in. Ballar, cantar à compàs: In 
nnmerum ludere. Al so de la flauta: Ad modum ti- 
bicinis. II Partícula comparativa, segons I' estil ó 
modo. A, como. Instar, ad, in, y també ablatiu ab- 
solut ó adverbi, com caball k manera de una mon- 
tanya: Equus instar montis. A manera de feras: Ad, 
in morem, morè ferarum, ferociter, ferinè. || Deno- 
tant situació, com k la dreta de Deu pare, los bal- 
cons donan al jardí. A. Ad. apud. || Denotant lo 
termini ó plasso, com a la cullita pagarem. A, por. 
Ad . súper. [| Senyalant la proximitat del lloch en 
que s' executa alguna acció. Jmlo^ ú. Ad, prope. apud, circa,jnxta, com assentarse à la porta: Se- 
dere ad januam. Al foch: Apud focum. Però deno- 
tant lo lloch absolutament, Ad, ó sub, com lo ma- 
' taren a las faldas de Monjuich: Ad radices montis, ó 
sub montem Jovis occísus fuit. || Senyalant la dis- 
tancia y temps, A. Ad, v. gr. T encontrí k 5 millas 
de Roma: Ad quintum urbís milliaríum, vel ad quín- 
tum, ó quinto ab urbé lapide illum offendi. A estàs 
horas ja no'n queda un: Ad, sub hoc tempus, vel hoc 
tempore omnes desiderantur. A bona hora vens: 
Per tempus advenis. || Prop de, número, quantitat, 
com k la ralla de quatre mil homes, de dos À tres 
pams. A. Circiter, ferè, propè, circumcirca, fer- 
mè. [j Denotant lo preu determinat. A, por. Pro, re- 
gularment suplida, V. g. A deu sous la cana: De- 
cem, ó pro decem solidis ulna. || Quant significa 
fins, interval-lo de temps ó espay. A. Ad, in, usque, 
adusque y tenus posposada al ablatiu de singular ó 
algenitiu de plural, com de sis k set. Ab, ex hora 
sexta ad septimam. De cap k peus: A vertice ad ta- 
lòs imos. II Pera, profit ó dany. A., Ad, in, pro, ex, 
com k mon favor: Ad me, à, ex, pro me. [| Algunas 
vegadas expressa 1 motiu ó fi de la acció, com sòn 
exceptats legums, ó altres vitualles que sian meses 
k provisió de nans, é tota fusta apta k fer veixells. 
A. Ad. II Altras vegadas equival à contra, com a 
ells que son pochs y cobarts. A. In, contra, adver- 
sàs, adversum. || Expressa la conexió, é inconexió, 
com k propòsit de axó, k diferencia de allò. A Ad. || 
A vegadas regeix lo verb com si fos un nom subs- 
tantiu, com la necessitat obliga A ser imporlú, anem 
k traballar. A. Ad. || També indica referència, mo- 
viment ó direcció, com k lley de Castella: girauvos 
à mi, que jo 'm giraré k vosaltres: aspirar À un 
mateix empleo. A. Ad , in. Sempre que indica con- 
versió ó mutació de sér, en llatí es preferida la pre- 
posició in, V. g. Troya fou redubida a cendra : Ver- 
sa est in cíneres Troja. |j Se pren per lo mateix que 
envers, com girarse 1 panell k llevant, péndrer lo 
camí k la dreta. A, húcia. In, versus, adversús. || Ab 
infinitiu en principi de frase es lo mateix que sí con- 
dicional, com k dir veritat hi ha molta diferencia: 
À tenir jo menos esperit m' haurian sorprès. A. Si. || 
Expressa la distribució ó compte proporcional, com 
À cinch per cent, À perdiu per barba. A. Pro. || S' 
usa, encara que ab impropietat, en lloch de en, com 
degan estar (las robas) plomadas À un cap. En. In. 
II Antiguament s' usaba per lo mateix que ab, com 
lo senyor rey declara é À cautela otorga perpetual- 
ment; en aquest sentit se llegeix en la introducció 
al códich de las anliguas lleys y ordenansas raaríli- 
mas y mercantils: déu senyor de nau fér À merca- 
der, é A mariner, é k pelegrí ó k altre home que 
vaja en la nau. Con, Cum. IJ També lasolian usar en 
lloch de la preposició de ó que, a\í diu Fernando II 
en las Constitucions de Catalunya llib. ix. tit. xiii. 
cap. Lu. haja À satisfer los danys; y lo devot Pele- 
grí: tinch k dir. De, \\ Algunas vegadas anleposada 
al temps equivalia à per com en la següent locució CATALÀ. ABA 3 ques troba en lo llibre del Coosolat: Si algun senyor 
de nan 6 de leny tendra ab sí algnn servicial à 
temps sabut. Por, Ad. || Veu que serveix pera cri- 
dar ó avisar à algú. Hola, Hens. H ant. interj. de 
dolor ó de pena. at. || interj. del qui troba à allre 
en malefici, com i pervers! A. At. [| Últimament ser- 
veix pera modificar una infinitat de expressions ad- 
verbials, com k peu ferm, k las foscas, i las mil 
maravellas, k primera vista, i dreta lley, y axí de 
allras que*s trobaran en los articles à que corres- 
poDen. 

rlxDaEE LA k PBi LA B. fr. Se diu del cpv pren 
aoa cosa per altra, 6 en sentit contrari al que se li 
déa donar. E$a es la derecha, y ddbalecon la zurda; ó 
m es la derecha y la toreida la del candil. Inversum 
slultorom consilium. 

A. A. A. Veu confusa dels muts. A. A. A. A. A. A. 

AARON. Summo Sacerdot de la Uey antigua, fill 
de Amran. Aaron. Aaron. y Certa planta, baeba db 

UEON. 

AAROfUTAS. m. pi. Descendents de Aaron. 
Àoronitas. Aaronitae, arum. 

AB, Preposició que s' usa pera explicar lo modo. 
Cm. Cimi, ex, in, regularment suplidas, v. g. Ab 
resignació: iEquo animo. Ab gran temor: Magno 
com meto. Ab afició: Ex animo. Yíurer ab tota mag- 
lificencia: Celebrítate in màxima vivere. També 's 
converteix en adverbi, com ab mòlt esmero: Màxi- 
ma diügentià, diligentissimè. [] Denotani lo medi. 
C(m. Per, ó ablatiu absolut, v. g. Ab lo favorable si- 
leoci de la nit y claredat de la lluna: Tàcit» per 
amica silentia lunas. Ab lo so de la lira y dulsura de 
son cant: Sonotestudiniset preceblanda. || Expres- 
sant apariencia, manya ó pretext. Con, hajo, so. Per, 
sob, 6 ablatiu absolut, v. g. Ab lo pretext: Specie, 
sQb specie. Ab la escusa de una embaixada: Per 
eaosam legationis. Ab lo ben entès de que: Cum eo 
nt, carn eo ne, ea sub conditione. [] Denotant V ins- 
troment. Con. Cum, suplida, v. g. Pulit ab la pedra 
tosca: Pnmice expolitum. Qa&n^ 1' instrument no 
£i son ofici passa à ser ablatiu de modo. [| Signifi- 
cant unió, ó companyia. Con. Cum, unà cum, simnl 
cnm, pariter cum, ab cosas animadas, ab inani- 
madas sols cum, y se posposa als pronoms perso- 
nals. V. g. Morir ab las armas en las mans: In armis 
oecambere. Aquell pelegrí fou soterrat ab lo bordó: 
lUe peregrinns cum baculo sepultus fuit. 

u ixó. m. adv. Per las rabons ditas. Por tanto. 
Proptereà, quapropter, quare, idcircò. 

íb Ml. Ablatiu de singular del pronom jo. Conmigo. 
Mecom. 

ABQCB, m. adv. ab tal qub. 

Al SI. Ablatiu del singular y plural del pronom 
SI. Consigo. Secum. 

Ai TAL. m. adv. Solamente, tan solo. Modò. 

AI TAL QCB. m. adv. Ab la condició. Con tal que, 
coh que, como. Si, modò, dummodò. || De manera, de 
n<TU, ie modo que. Dummodò, adeò ut, ita ut, sic 
At, cum èo nt, cum eo ne. AB TOT. m. adv. No obstant. Con todo. Tamen, ni* 
bilominus. 

AB TOT Axó. m. adv. ó 

AB TOT ço. m. adv. ant. y 

AB TOT T AB ixó. m. adv. Con todo^ con todo eso, 
con todo y con eso, sin embargo, no obstante. Tamen, 
attamen, nibilominus, nihilosecius, verumtamen. 

AB TOT QüB. m. adv. ant. ab tot axó. 

AB TU. Ablatiu del singular del pronom tu. Contí- 
go. Tecnm. 

ABAGH. m. ant. Alguns prenen aquest nom per 
ABiTicíTicA, altres sols per la nokbba ó taula pitagó- 
ríca. [| La part superior y plana que corona '1 capi- 
tell de una columna. Es quadrat en los ordres tosca, 
dóricb y jónich, y en lo corinti y compost se forma 
de quatre líneas curvas vers lo centro trencantae 
sos anguls pocb ants de la extremitat. Abaeo. Aba- 
cus. II ó ABACOT. Adorno que'ls reys de Inglaterra 's 
posaban al cap. Bastó que usaba '1 principal deia 
templaris, y tenia en lo puny grabada la creu de 
la orde. || Taula coberta de terra sobre la que 'Is 
geómetras trassaban sas figuras. Aboco. Abacus. 

ABAGIAL. adj. Lo que pertany al abat yà U 
abadia. Abacial abadengo, Abbatialis. 

ABADA. f. La femella del rinoceront. Abada. 
Rbinoceros faemina. 

ABADEJO. m. bacallà. 

ABADENGHy A. adj. ABAGIAL. 

ABADERNAR. v. a. nàut. Subjectar ab bader- 
nas. Abademar, bademar. Tauúatís funiculis, rüden- 
tem fulcire. 

ABADESSA, f. Prelada de certs convents de 
monjas. Abadesa. Autistes, itis, antiata, abbatissa, «. 

ABADÍA. f. Dignitat, iglesia, districte, renda 
del abat. Abadia. Abbatia, é, antistitínm, ii, D ^• 
Casa del rector. Abadia Parocbi domus. consisto- 
BiAL. La que era tatxada à valor de 66 florins. 

ABADIAL. adj. ABAGIAL. 

ABADIAT. m. Districte del abat. Abadia, y aba^ 
diado p. Ar. Abbatis ditio, Abbatia, se. 

ABADIR. f. La pedra que en llocb de Júpiter do- 
nà Obs à Saturno. Abadir. Abbadir, iris. || Espècie 
de pedra de que feyan los anticbs sos ídols, y à k 
que s' atribubian virtuts maravellosas. 

ABAIX. adv. 11. BAIX. 

ABAIXADOR, m. Qui abaixa los panyos. finuK- 
dor. Panni toosor. 

ANABALSABAIXADOBS. fr. mOt. fàm. tor. ANAB AL 
BAIX. 

ABAIXADURA. f. TOlfBDls. 
ABAIXAMENT, m. baixa. 1. 1| La acció y efec- 
te de abaixar. Tunda, tundidura. Panni tonsio. || ant. 

DAVALLAMBNT. || aut. ABATIMENT. 

ABAIXAR. V. a. Tóndrer lo pel del pafio é igua- 
larlo ab las estísoras. Tundir. Tondeo, es. g Afluixar, 
disminubír algunas cosas immaterials, com lo dolor, 
lo fret, la febra. Bajar^ declinar^ ceder, afqjar. Mi- 
nuo, remitto, decedo, is, declino, relaxo, as. || Dis- 
minubír lo gruix ó altura del camí, fusta y semblant. í x\BA DICCIONARI ABA Bajar, rebajar, Immiouo, is, delibo, as. [] Inclinar 
envers terra alguna cosa, com lo cap, lo llibre. Ba- 
jar, inclinar. Demilto, inflecto, is, inclino, as. || Dís- 
mínahir la estimació ó valor, com de la moneda. Ba- 
jar. Minno, diminno, is, minoris, viliús, aliqnid ses- 
timare. D Disminuhir lo preu. Bo/Vir, abaratar, De- 
pretio, as, pretinm remittere, laxaré, temperaré; 
minoris vendere; de pretio minnere. || Rednbir lo sou 
6 salari. Bajar, rebajar, acorlar, reducir, Minno, res- 
cindo, is. 

ABAIXAR8E. V. r. Inclinarse envers terra. Ba- 
júfse, inclinarse. Deflecto, demitto, devergo, is. || In- 
clioarse fins à terra ó descansar en algana part. Ba- 
júrse, inclinarse. Procumbo, recumbo, cooquinisco, 
is. II Inclinar lo cos pera passar per sota de alga- 
na cosa. BajarsCy encarvarse, agacharse. Sese ear- 
vare , incnrvare, inflectere. || Arrapirse per no ser 
vist. Aovillarse, agazaparse , acurrucarse, y agar- 
barse, s* din comnnm^t de las Uebras. Delitesco, 
conqnioisco, is. || Hamiliarse. Doblar las rodillas , ba- 
jarse, abatirse. Sese snbmittere, snbjicere. || Dismi- 
nahirse un tot, com an mont de blat, los diners. Ba- 
jüff menguar, mermar. Declino, deintegro, as. || Min- 
var las aygoas. Vaciar, mermar, menguar, descrecer. 
Attanao, as, decresco, imminao, decedo, is. [j Min- 
var los ríos ó brassos de mar fins qae 's pugan passar à 
gual ó vado. Avadarse. Amnem, mare vadosum fie- 
rí, reddí, esse. [j Desinflarse. Deshincharse. Detumeo, 
68, detomesco, is, tumorem evanescere. 

ABAIXATi DA. p. p. Tundido. Tonsns. [] Baja- 
do. Demíssns, abjectus. 
ABALANSAMEUT. m. bàlans. 
ABALANSAB. V. a. Impel-lir. Abalanzar, ím- 
peler, empujar. Impeüo, adigo, is, agito, as. |j Móu- 
rer, índahír. Persuadir. Instigo, stimalo, as, adda- 
co, is. 

ABALA1V8AR8E. V. r. Acométrer à algú tirant- 
seli sobre. Abalanzarse. Aliqnem iovadere, impete- 
re, in aliquem irraere, pnecipitem ferrí, impetmn 
fecere. |] Inclinarse, determinarse. Abalanzarse. Ad- 
dnci, ferri, propendere. 

ABALGAR. m. Espècie de purgant mòlt actiu. 
Abalgar. Catharticos, i. 

ABALIENAGIÓ. f. Entre 'Is romans, enagena- 
dó dels béns que possebian en Itàlia, ifra/tenarton. 
Abalienatio, nis. 
ABALIKNAR, v. a. bnàgbnar. 
ABALLIMENT. m. ant. Desitg, capritxo, Anto- 

jo. Libido, inis, efiTrasnata cupiditas. 

ABALLAR. V. a. ant. Vestir. Indno, vestio, is. 

ABALLAT, DA. p. p. ant. VesUdo. Indutos. 

ABAIXIR. V. n. ant. abbllir. 

ABANDEREJAR. V. a. oàut. Provehir nna nan 
dels documenta competents k autoríssar sa bande- 
ra. ÀkmderMT. Auctoro, as. 

ABABDÓ. m. ant. ABiíiDoirAifBirr. 

ABAllBOlf ADAMBNT. adv. m. Ab abandono. 
Akmdonadamenie. Perditè. 

ABANDOVfAMBNT. m. ABAiriNMIO. ABABIDONAR. V. a. Deixar, desamparar alguna 
cosa, no ferne cas. Abandonar. Derelinquo, desino, 
descisco, expono, is; derelictuí, pro dereliclo habe- 
re. Dir fàsticbs, ó paranlas afronlosas. Denostar, 
baldonar, ajar, abrasar, levantar la paUtilla, poner 
de lodo, echar las temporalidades. Noto, dedecoro, 
impropero, exprobo, as, convicior, aris; turpitudi- 
nis nota, conlumelíis quempiam aíficere; probris 
aliquem dehonestare, appetere, convitiis prosciode- 
re. II Deixar enterament al cuidado de altre alguna 
cosa. Abandofiar, confiar, cometer, Gommitto, relin- 
quo, desero, is. || Véndrer per menos preu del re- 
gular. Vender, hacer barato. Vilissimè vendere; mi- 
nimo pretio mercedem distrahere. |j for. Renunciar, 
deixar la possessió de alguna herència. Abandonar. 
Desero, is. 

ABANDONAR8E. v. r. Descuydarse de sí, de 
las obligacions ó .interessos. Abandonarse. Sui cu- 
ram effundere; deserere se; otio se involvere, diflue- 
re; segniliae setradere. || Entregarse enterament ais 
afectes del animo, com à la alegria, al dolor, à la 
compassió. Abandonarse, entregarse. Animi affecti- 
bus jacére, indulgére, se tradere. [| Entregarse à 
una vida en que s pert la estimació. Abatidonarse, 
envilecerse, abatirse. Plebesco, revilesco, is, depri- 
mí. II Pérdrer V animo, rendirse en las adversitats. 
Abandonarse, abatirse. Relangueo, es, se demittere; 
animo deficere, cadere. || Entregarse à la discreció 
de altres. Abandonarse. Alieno arbitrio se demittere; 
in arbitri um alicujns cedere. 

ABANDONAT, DA. p. p. Desamparat. Aban- 
donada. Derelictus, desertus. || Afrontat ab paraulas 
picants. Abandonada, denastado. I Improperatns. |j 
adj. Vil. Abandonada. Abjectus, vilis, projectitins. || 
Moltíssim barato. A huevo, de tres al cnarto. Yüissi- 
mè, vilissimo pretio aBStimatum. || bxpósit. 

DONA ABANDONADA. Putuela, ramerilla. Meretrícula, 
a;, scortillum, i. 

ABANDONO, m. La acció y efecte de abando- 
nar 7 abandonarse. Abandono, abandonamiento, des- 
omparo. Destitutio,dere]ictio, onis, derelictus, us. 
for. La acció y efecte de abandonar. Abandimo. Ab- 
dieatio, cessió, nis. 
ABABfILLO. m. ant. vbntall. 
ABANINO. m. (ruarnició de glassa ó altra tela 
que usaban las donas en la escotadura del gipó, ó 
penjada al coll. Abanino. Torquis linteus. 

ABANNAGIÓ. f. ant. Desterro de un any, à que 
condemnaban al qui habia comes un homicidi invo- 
luntari. Abannacion. Per anni spatium exiliura. 
ABANO. m. ant. vano. 

ABANS. m. ant. avantatge. || prep. conj. Deno- 
ta anteríorítat de Uoch ó temps, com los majors van 
ABANS quels menors, abans de eixir lo sol. Antes. 
Ante, prius, prae, priusquam, anteqnam. || adv. t. 
Denota preferència en las eleccions., com abans mo- 
rir que pecar. Antes, primera. Príús, potius, citius, 
antea, imò, qninimò. I En temps passat. Antes. An- 
te, modó, superioríbus temporíbns, menoría snpe- ABA CATALÀ. ABA 


riorí. Ij Antígaament. Àntes, anliguameule, en otro 
\impo. Olím, qaondam, anliquitus. || Parlant del 
temps també s' usa com adjectiu per lo mateix qne 
ürrEciDSNT, ó ÀNTEEiOR, com lo dia abans. Antes, 
iDtecedens, príor, anterior, anlecessns. 

UAirs BÉ. conj. advers. Al contrari. Antes, antes 

Mra, alc<mtrario, Imò, qninimò, vice versa, contra, 

éeoDtrarío, é diverso, qainpotins. 
üAüs DE DIA. m. adv. Antes del dia\ ó al amanecer. 

iote lacem, antelació, antelucolò. 
Í1A5S DB TOT. m. adv. Primerament, principal- 

meot. AnU todo ó ante todas cosas. Anlò, anper om- 

iua,primum maxímè, praesertim. 

DE ABA5S. m. adv. fam. Be temps anterior. De an- 
ttt, Aotea. 

us cosAS DB ABANS. Los cosüs de antes. Saperiora, 
onuD, priores res. 

MOLT TEMPS ABANS. m. adv. Mucho antes ó mucho 
úenpo antes. Longè, multo ante. 

pocBs DiAS ABANS. Pocos dios antes. Paacos ante 
dies, pancis ante diebus. 

ABANTARSE. V. r. ant. vanAglobíarse. 

ABANZ. prep. ant. abans. || adv. 11. ant. avant. 

ABARATIR, v. a. y n. Abaixar lo prea. Bajar, 
tharatar, Depretio, as; pretium remíttere, laxaré; 
miooris vendere; depretio minuere. 

ABARATIRSE. V. r. Abaratarse, Pretium immi- 
tan; minoris vendi. 

ABARGA. f. Calsat rústicb de cuyro. Aharca. 
Però, onis. sint. soch. 

ABARGADOR, A. m. y f. Lo qui abarca. Abar- 
t9Íor, Comprehensor, complectens. 

ABARCIADURA. f. ant. y 

ABARGABIENT. m. La acció y efecte de abar- 
ear. Abarcaduraf abareamiento. Complexió, compre- 
heosio, nis. 

ABARGAR. V. a. Cenyir, circuhír ab los brassos 
6 ab las mans. Abarcar^ abrazar. Complexo, circum- 
do, as, complector, amplector, eris, comprebendo, 
is. g met. Enclóorer. Abarcar, abrazar, cmtener, 
cmprendtr, incluir, alcanzar, Contineo, es, inclado, 
capio, is. S met. Encarregarse à un mateix temps de 
mòltas cosas, Abarcafy abrazar. Multa simul amplec- 
ti, aggredi, moliri, suscipere. || met. agavbllar. 
i met. Enténdrer en móltas materias. Abarear, 
«6ra;ar. Percalleo, es, percallesco, is. 

ABARGAT, DA. p. p. Abarcado. Amplexus. || 
idj. Calsat ab abarcas. Abarcado. Peronatus. 

ABAROlf AT. adj. S* aplica al timó assegurat ab 
barons. Asegurado con mrones, Navis clavns funibus 
monitos, fultus. 

ABARTIGULAGIÓ. f. anat. Articulació viciada 
de algun os. Abarticulacion. Abarticulatio, nis. 

ABARRAGANABÜSNT. m.p. u. àhangebambnt. 

ABARRAGANAR^. V. r. abandonaese, aman- 

CIIAESB. 

ABARRAGANAT, DA. p. p. AVANCEBAT. || adj. 
^. AIAJDMRI AT. 

V. a. Mot. Equilibrar la càrrega de la nau, umplint ab fardos petits tots los vuyts. 
Abarrotar. lotervacantía navis spatia omninò com- 
plectere. || nàut. Carregar una nau aprofítan fins los 
llocbs mes reduhits de sa bodega y cambra. Abarrch- 
tar. Navím omninò implere. 

ABA8AGAMENT. m fam. agavellament. 

ABASAGAR-v. a. fòm. agavellar. 

ABA8AGAT. p. p. fam. agavellat. 

ABASSAMENT. m. ant. abaixament. 

ABASSAR. V. a. ant. abaixar. 

ABASSATf DA. p. p. ant. abaixat. 

ABA88Ó. m. ant. Turonet, collet. Colína» Collis, 
clivus. 

ABAST. m. La provisió necessària particular- 
ment de víurers. Abasto, abastecimiento, Annona, se, 
commeatus, us, provisió onis, penus i, oris vel us. || 
La acció de abastar. Abastecimiento. Annonarum sup- 
peditatio, provisió. 

DONAR l' abast. fr. ABASTAR. 2. D fr. met. Despat- 
xar ab desembres y promptitud algun negoci. Dar 
expediente. Negotia expediré, facíliter absolvere, con- 
ficere. 

NO poder donar l' abast. fr. met. No poder algú 
desempenyar ó donar curs als mòlts negocis que té. 
Estar ó ver se ahogado, no poder dar curso ó vado. Ne- 
gotiis priemi, grava tum, oppressum esse. 

ABASTANT, adv. m. ant. bastant. 

ABASTAR. V. a. Haber lo que està en paratge 
alt ó distant. Alcanzar^ coger, Attingo, is; manu ap- 
prebendere. Q Subministrar lo sustento à una ciu- 
tat ó exèrcit. Abastecer, baslimMar, dar el abasto, 
Annonam, commeatus, copiam pararé, suppeditare, 
praebere || n. bastar. 

ABASTAT, DA. p. p. Abastecido^ bastimentado, 
Suppeditatus. 

ABASTONEJADOB, RA. m. y f . Lo qui abas- 
toneja. Apaleador, Fustiarius, ii. 

ABASTONEJADURA. f. ant. La acció y efecte 
de abastonejar. Apa!eamiento, paliza, Fusluaríum, 
ii, fostigalío, nis. 

Abastonejar. v. a. Donar bastonadas. Apa- 
lear. Alicui fustem impingere. 

ABASTONEJAT, DA. p. p. Apakado, Faste 
percussus, c«esus. 

ABAT. m. Prelat de monastir. Abad. Arcbiman- 
drita, caïnobíarcha, ae, abbas, atis. || Dignitat en 
algunas catedrals. Abad. Abbas, atis. || Dignitat en 
algunas col-legiatas. Abad. Abbas, atis, collegiatae 
praefectus, autistes, prossul. 

abat benehit. Lo qui en lo seu territori tè juris- 
dicció casi episcopal. Abad bendito. Quasi episcopa- 
li jure gaudens abbas. 

ABAT MiTRAT. Lo qui on cortas funcions usa de in- 
signias episcopals. Abad mitrado, Mitratus coBno- 
biarcha, abbas. 

ABATANAR. v. a. Bàtrer, copejar lo paoyo en 
lo batan pera tràurerli V oli, y enfortirio. Abatanar^ 
batanar. Pannum laneum batuere, tundere, contui- 
dere, stipare. met. forn. Pegar à algú. Batamar, 6 ABA iundir. Oedo, tando, is, verbero, as. 

ABATANAT, DA. p. p. Ahatanado, batanado. 

Sil pa tos. 

ABATIMEBIT. m. La acció y efecte de abàtrer 
ò desiruhir, Abalimiento. Excidium, i, eversio, de- 
tarbaiío, onis, decussus, ns. || Falta de forsas cor- 
porals. Abalimiento, postracion. Langnor, oris, synte- 
\iSy is, defectus, ns, virium dejectio. || Desprecí, 
vilesa. Abalimiento, Abjectio, depressió, onis. || Bai- 
xesa de condició ó estat. Abalimiento» Abjectio, onis, 
ígDobilitas, atis. || met. Gobardía, falta de animo ó de esperit'. Abalimiento. Animi defectio, demissio, 
dejectio, laxitas, frontis infirmitas. || Entre merca- 
ders cessació y descrèdit per no*poder satisfer als 
acrehedors. Quiebray bancarrota. Greditorum fran- 
datio; commercii ob inopiam dissolatio; coacla ra- 
Uonis mensaria rennntiatio. || nónt. La acció de bai- 
xar alguna cosa de paratge alt. Abalimiento. Demis- 
sio, depressió, nis. || nànt. Separació de la naa de 
son verdader rambo per efecte del qae abat. Abati- 
miitUo. A recta via declina tio. 

ABAtrer. V. a. Tirarà terra. Abatir^ derribar, 
d$mokr^ derruir. Deturbo, protnrbo, as, prosterno, 
everto, convello, is, demolior, iris. || Humiliar, aco- 
bardír, fer abaixar la supèrbia. Abatir, domar ^ 
hoUarf refrenar, bajar los humos. Animnm, vires re- 
prímere, submittere, frangere, superbos constrin- 
gere, calcaré, debellare. || ant. vèncer. || màuié- 
TUE. II Entre comptadors tranrer lo que queda lí- 
qoit de una partida, rebaixats los gastos. Rebajar^ 
rebotir. Prorata parte summam diminuendo extrahe- 
re. II Humiliarse. Abaihte, bajarse, doblar las rodi- 
Heu. Sese subdere, submittere, subjícere. || Humi- 
liarse en extremo. Anonadarse. Se supra modum de- 
mittere, dejicere. |j Parar lo mercader sos negocis 
perdent lo crèdit per no satisfer als acrebedors. || 
Quebrar^ fallir y hacerqviebraó bancarrota. Greditori- 
bos decoquere; turbare rationes mensarias; rationes 
reountiare; cedere foro. Quant bo fa maliciosament 
per defraudar als acrehedors. Alzarse. Greditores 
fraudare. || naút. Baixar alguna cosa de paratge alt, 
com ABATasR la vela. Abatir. Submitto, is. || nàut. 
Descompóndrer qualsevol cosa pera reduhirla à me- 
nor altura ó volum. Abatir. Detras, is. || nàut. De- 
cantar, inclinar mès ó menos lo que està vertical, ó 
fins posarbo enterament ajagut. Abatir. Inclino, as. 
I Fer girar un objecte envers la part que's consi- 
dera menos ventaljosa, com abatrer la proa. També 
s'usa com recíproch. Abatir. Revolvo, is. || nàut. Se- 
pararse una nau vers sotavent del rumbo que fà, 
per causa del impuls de la mar ó la corrent. Abatir. 
A recta via deQectere; devio, as. 
AEATRE8. vulg. Contracció de abatrerse. 
ABATUDAMENT. adv. m. Ab abatiment. Aba- 
tidamenti. Abjecte, demíssò. 

ABATmr, DA. p p. Abatido. Eversus, deturba- 
tos, disjectus. adj. Menyspreat, vil. Abatido. Gon- 
temptas, vilis, projectitius || vbxsut. || Pobre, mise- 
rable. AbatidOy arrastrado.MiaeVy infortunatus. Dit DICCIONARI ABE 

del mercader, que ha fel bancarrota. Fallida o^• 
brado. Aliem tens, raUonis mensari» decoclor dL 

ABAYSAR. V. a. ant. íbatx&k. 
ABATSAT, OA. p. p. abaixat, 

^"^'^Vi!?'.''*' *''''^*"® comanment de ordes 
menors y ab bibits cnrU à la romana. Abaté Qe 

nens decurlala. non talari veste indatus ai^„. r 
acomoden lo llalí. Abbas, atis. °°*°^• -^'«""s •• 

ABCÈ8. m. Tumor preternatnral qae conté no*- 
lerma6.1 Ua cosa rednhible à ella ab diversitat^t 
formas. Ab$eeso. Abscesus, ns, vomicà s 

^/^'^«f• '•. ^ «ctó y efecte de abdicar 
Abdteaeton. Abdicatio, onis. ««'i^r. 

ABDICAR. V. a. Renunciar las diirnitats n»rii 
cnlarmentsoberanas comla corona. 1' imperi T 
dmr. Abdico, rennntio, as, demitto, is. í| FcTr Cedir 
yolanlariament lo dret 6 domini. AbdJl renúítr 
tratpasar. Abdico, as, cedo, is. "'«"ciar, 

ABDICAT, DA. p. p. Abdièado. Abdicatus 
ABDICATIVAMENT. ady. Ab exclusió é'abdi- 

cació. Àbitcatttamenu. Nnlla habita ratione 
ABDÓBnm-. m. anat. Cavitat y tela que sosté 

las tnpas. Bajovtentre. los facultaüoa dinhen. Abdo- 

mn de la regió 6 cavitat y Peri oneo de la tela, Ab- 

domen, inis, peritoneum, i. 

ABDÓ8. adj. ant. y 

ABD0808.adj. pi. ant. Los dos, un y altre 

Ambos d dos, el mo y el otro. Vierqne, ambo unus 
etalter. ' 

ABDUGAR. m. alducar. ABDUGCIÓ. f. Anat. Separació, la acció de apar- 
tar. Abduecion. Abductio. 

ABDUCTOR, adj. Anat. S' aplica als muscles 
que serveixen pera móurer envers fora alguns mem- 
bres, però especialment al quart muscle dels ulls 
quels retira al costat pera mirar ab desdeny. Abduc- 
tor. Abductor. 

ABDUY. adj. ant. y 

ABDUY8. adj. pi. ant. abdos. 

ABECÉ. m. ABECEDARI. 

ESTAR EN l' ABECÉ. f. mct. Estar tot just en los 
principis de alguna cosa. Estar en el abecé, 6 en el 
cristus. In primis artíum rudimentís versari. 

NO SABER L* ABECÉ. f. mct. Sér mòlt ignorant. No 
saber el cristus, ó el abecé, la cartilla, ó la ú, ni la b. 
Nec litterarum rudimenta tenere; omnino stipitem 
rudem, ignarum esse. ' 

CARTA PARTIDA PER A. B. c. for. Duplicat Separat, del 
pergamí que contenia las dos copias de una mateixa 
escriptura escritas de costat y separadas per las lle- 
tras del abecedari per hont quedavan relailadas pera 
servir de comprobació à modo dels actuals talons en 
lo comers, etc. 

ABECEDARI, m. Las Detras de cada llengua po- 
sadas per son orde. Abecedario, alfabeta^ abteé. Al- ÀBE CATALÀ. ABE pkabetom, elementomm syllabus, elenichos, i, ín- 
dex, icis, syntagma, atis. || Los primers elements de 
alçaoa ciència ó art. Abec^ario, alfabeto, abecé. Pri- 
ma artiam elemenla, rodimenta. 

ABECEROLAS. BECEROLAS. 

ABEDULL. Arbre que creix fins la altnra de 
iftDta pens, es semblant al xòp, la escorxa va mn- 
diDt de color conforme al temps que tè, puix en las 
nmas novas es bermellenca, en las majors blanqui- 
nosa, en las vellas tota acrivellada, y serveix per 
(«oyir de un grocb pojat: las fuUas alternadas y 
semblants à las del xòp, encara que mes petitas, y 
df DO vert obscur, de gust amarcb y un pocb olo- 
rosas: las flors semblants à las de la noguera, '1 
frojt sobre la mateixa rama, y arriba à ser de mes 
de aoa polsada de llarcb y de cincb líneas de gros; 
es vert, cilíndricb, compost de mòltas pellofelas se- 
paradas com en tres grills, agafats à una arrel co- 
DDoa, que ocupa 1 centro del fruyt: entre cada pe- 
llofa hi ba una llavor ab dos aletas membranosas. 
Est arbre dona per medi de la incisió feta en la pri- 
maTera una aygua dolsa y agradable, que s' aplica 
per mney al mal de orina, al poagre y à la tisis; y 
serveix també pera traurer las pigas, hermosejar la 
cara. La seva fusta que es moltestiraganyosa, ser- 
veix pera Uigarne altras, pera fer paners, canas- 
tras, etc. Una espècie de bolet que 's fà en aquest 
arbre es admirable pera las morenas. Abedul y bi- 
iviro, y semida p. Gal. Betula. 
ABEGOT. m. ant. borinot 2. 
ABEILAR. m. ant. abillar. 
ABELHHEBíT. m. ant. La acció y efecte de abe- 
lir 6 adornar. Adorno^ omalo, Exornatio, illuslratio, 
0DÍ5, oroamentum, deornamentum, i, decus, oris, 
collQs, ornatus, us. 

ABEUR. v. n. ant. Adornar, bermosejar. Ber- 
■w/ir, adornar. Decoro, deformo, exorno, as, ex- 
colo, is. 

ABELIT, DA. p. p. Uermoseado, adornada, De- 
coralas, decorus, exornatus. 

ABELUi. f. Insecte ab ajas, fins à quatre lineas 
de llarch, que viu en unió ab altres indívíduos de sa 
mateixa espècie, y fabrica la mel y la cera de una 
substància que recull de las flors dels vegetals. Abe- 
j«. Apis, apes. is, mellissa,a;. (| Astron.Gonstel-lació 
meridional de quatre estrellas de quinta roagnitut, 
qne s troba en la via làctea. Abrja. Apis austraiis. || 
Herba espècie de satirió de dos fullas, la cama de 
OD pam y mitg de alta, la flor blanca y mòlt olorosa, 
la arrel en forma de dos cabessas semblants als tes- 
Ueulsde un gos; es mncilaginosa, anodina y ana- 
léptica, y s'usa en la esterilitat y cambras de sanch. 
ConpanoH de perro. En Burgos Jacinta blanca del 
toto. 

kttllk BORDA. BURINÓT 2. 

nCH DE ABELLA, aut. FIBLÓ. 

iPIXTitSE, AMONTONARSE LAS ABELLAS aÜ. ENTORN 

ML iccB ó ARNB. Arreboz^rsc, arracimarse, Conglo- 
Dwari, coac«rvarí. LA ACCIÓ DE ENTRAR T EIXIR DEL ARNA. TftO. Fre- 

qnens apum in alvearium ingressus, item egressus. 

SEMBLA PICAT DE ABELLAS. ludica qUO bu CSlà mòlt 

gras. Bstd que hiende. Prae pinguedine fere disrum- 
pilur. 

ABELLAR. m. Paratge abontbi ba cria de abe- 
Uas. Colmenar. Alveare, is, alvearium, i. || ant. ar- 
na 2. 

ABELLERy A. adj. Pertanyent à las abellas. 
Abejuna. Apianus. 

ABELLEROL. m. Aucell fins à tres polsadas de 
llarcb, las alas de un vert y blau mòlt bonicb, lo pit 
grocb, las aurellas cubertas de plomas negras, la 
part inferior del cap, coll y espatlla de un grocb 
castany, la cua verda y blava, las camas curtas, lo 
becb corb, fort y triangular: en la pari inferior tè 
una ralla negra y dos clapas blavas, una sobre al- 
tra, los ulls petits, y es molt contrari de las abellas. 
Abejaruco. Merops, opis, apiastra, s. 

ABELLEROLA. f. ant. abbllerol. 

ABELLETA. f. dim. de abella. Abejuela, ahttjillaf 
ica, ira. Apicula, apecula, as. 

ABELLIMENT. m. ant. La acció y efecte de 
abellir. Adorno^ omato. Exornatio, illustratio, ois, 
ornamentum, decoramentum, i, cultus, ornatus, us. 

ABELLIR. V. a. ant. Adornar, bermosejar. ^m- 
bellecer, hermosear, adornar. Orno, decoro, deformo, 
exorno, as, excolo, is. | ant. Fer goig. Agradar, pa- 
recer blen, Placeo, arrideo, es. 

ABELLIT, DA. p. p. Embellecido, hermoseado. De- 
corus, decoratus, ornatus. 

ABELLOL. m. ant. y. 

ABELLOLA. f. ant. abelleroll. 

ABELLOT, m. ter. borinot. 2. 

ABENO. m. ant. ébano. 

ABERGOGH. m. Lo fruyt del abercoquer, es ca- 
si rodó, de una à dos polsadas de llarcb, de un grocb 
clar ó blancb, y à vegadas part encarnat, dintre tè 
un pinyol que enclou una ametlla. Albaricoquey al- 
bericoquCf albercoque. p. Mur. Armeniacum,i, arme- 
niaca, a;, armeniacum malum, prunum. 

ABERCOcn de domIs. Lo del pinyol dols. Damasco. 
Damascenum, i. 

ABERCOQUER. m. Arbre de fallas en figura de 
cor y de un vert pujat. Albaricoque, albaricoquero, 
Armeníaca, x, tuber, eris, armeniacum, i, arme- 
niaca malus, prunus. 

ABERRACIÓ, f. ant. Moviment aparent de las 
estrellas fixas, de! mitg dia al nort, y al contrari. 
Aberracion, Aberratío, nis. || f. med. Lo traspàs de 
certs fluides, à un ordre de vasos que no li sòn pro- 
pis, com quant la sanch passa als vasos blanchs. 
Aberracion, Aberratio, nis. 

ABE8CUYTAT. adj. Semblant al bcscuyt. Abiz- 
cochado. Biscocti formam referens. 

ABE8TIAT, DA. adj. Grosser, qui tè costums 
de bèstia. Abrutado, zamacuco, barbazorro. Stultus, 
stólidus, belluinus, bellualis. 

ABESTRÚ8. m. AVÉSTRi;s. 8 ÀBI DICCIONARI ÀBL ABET. m. Espècie de pi, n' hi ha do varias qaali- 
tats, quals arbres qnant sòo joves, deslii-lan la tre- 
mentina: creix en las montanyas altas, llochs pedre- 
goses, frets y desabrigats. La sòva fasta es preferida 
pera fer inslmments músichs de corda. Abeto^pina- 
bete, Abies, elis, sapinus, i, elate, es, abies pectina- 
ta, picea. 

ABETERNO. loc. purament llatina, que tè algun 
us en estil familiar entre gentinstruhída, y significa: 
desde la eternitat. Abeterno, Ab aeterno. 

ABEURADOR, m. Lo qui abeura. Abrevador, 
Aquator, irrigator, madefactor^ oris. || Pica ó vas 
ahont hi ha aygua pera béurer lo bestiar. Abrevade- 
ro, abrevador, aguadero, pilon. Aquàrium, hydreum, 
i, hydreuma, alis, piscina, a;. || Paratge ahont acu- 
dau à béurer los aucells de camp. Bebedero, Aquà- 
rium, ií. Instrument ó vas per las gallinas, co- 
loms y aucells de gàbia. Bebedero, Aquàrium, vascu- 
lum, i, alveas aviarius. 

ABEUBADA. f. y 

ABEURAMENT. m. La acció de abeurar. La ac- 
eion de abrevar, Adaqnatio, nis. || ant. La acció de 
rogtr. Biego. Aquatio, rigatio, irrígatio, nis. 

ABEURAR. V. a. Donar béurer al bestiar. Abre- 
MT. Adaquo, as, aquor,aris; potum, aquatum, ada- 
qnatum ducere; ad aquam adpellere animalia. || ant. 
rbgíle. II met. ant. imbuhir. || met. ant. empapar, re- 

VÜLLAR. 

ABEURAT, DA. p. p. Abrevado. Adaquatas. 
ABEURATGE. m. ant. rentaduras. || m. Tota 
beguda medicamentosa que 's dóna als animals, y 
familiarment qualsevol beguda de ingredients des- 
agradables. Brebaje, Potio, nis. 
ABEYLAR. m. ant abellar. || m. ant. arna. 2. 
ABIAIXAR. V. a. Tallar, partir à biaix, de tra- 
vés. Sesgar. Transversè, oblíquè, in transvcrsum 
scindere, secare. || Tòrcer, acomodar una cosa de 
través. Sesgar. Oblíquo, as; ex, de transverso, in, per 
transversnm verlere, inclinaré, aptare. 
ABIAIXAT, DA. p. p. Sesgado. Obliqua tus. 
ABILITAR y sos derivats, habilitar. 
ABILLAMENT, m. ant. Yestídura. adorno. 
ABILLAR. V. a. ant. Vestir, adornar. 
ABILLAT, DA. p. p. ant. Vestit, adornat. 
ABINIGIO. loc. composta de dos veus liatínas, 
qne s' usa ea ï estil familiar per lo mateix que: 
de.sdel principi. Abinkio. Ab integro, ab inilio. || 
Dcjíde temps mòlt antich. Desde minj autiguo^ abini- 
eio. Longo post tcmpore. 

ABINTE8TAT. loc. derivada del llatí, la qual s' 
usa com modo adverbial por significar: sens fer tes- 
tament. Abinteslato, Ab intestalo. || Procehiment ju- 
dicial sobre la herència y adjudicació de béns del qui 
mor sens testar. Ab inteslatíf. Ab intestato actio, lis. 
ABts. m. ant. abisme. 

ABI8AL. adj. ant abismal, || saber abisal ; saber 
profunda, 

ABI8AR. V. a. ant. abismar. || v. n. ant. Enfon- 
sarse. Hvndirse, Ruo, corruo, is. ABI8AT, DA. p. p. ABISMAT. 

ABISMAL, adj. Pertanyent al abisme. Abismal. 
Ad abyssum pertinens. j| S' aplica à cada clan que 
a travessa de part à part en la Uansa del cotxe. Abis- 
mal Glavus curri temonem connectens. 

ABISMAR. V. a. Abàtrer, confóndrer. Abismar, 
abatir, confundir. Detrndo, deprimo, is. 

ABISMARSE. V. n. Precipitarse, càurer en un 
abisme. Abismarse, Detrudi. 

ABISMAT, DA. p. p. Abismado. Detrusus, de- 
pressus. 

ABIS M E, m. Profunditat sens terme conegut. 
Abismo. Profandum, i, Abyssus, i. || met. Infern. 
Abismo. Gehenna,a^, abyssus, infernum, bàrathrum, 
i, inferi, tàrtara, orum. || Lloch ahont los atenienses 
esp^naban ó precípitaban als reos. Abismo, Bàra- 
thrum , i. 11 Precipici. Precipicio , abismo, Abyssus , 
abruptum, i. jj adj. met. Immens, incomprehensible. 
Abismo, Immensus. 

ABISStNS. m. pi. Naturals de Abissinía regne 
de Etiòpia en Àfrica. Abisioniosj abisinios. Abyssini, 
oruín. 

ABIT. m. HÀBIT. 

ABITAMENT. m. ant. y 

ABITATGE..m. ant. habitació. 

ABJEGGIÓ. f . Abatiment, humiliació. Abatimien- 
to, abyeccion. Abjectio, dejectio, demissío, depres- 
sió, nis. 

ABJEGTAT, DA. adj. Menyspreat. JffMospr^cf'a- 
do. Abjectus, contemptus, neglectus. 

ABJURAGIÓ. f. La acció y efecte de abjurar. 
Abjuracion, Abjura tio, nis. 

ABJURAR. II V. n. Negar ab jurament. Abjurar. 
Abjuro, as. 

ABJURAR DE LEVI ó DE vEHEMENTi fr. Abjurar algú 
Terror contra la fé ó bonàs costums de que había es- 
tat notat ab leves ó vehements indicis. Abjurar de 
levió de vehcmenti. Abjuraré de levi aut vehementi. 

ABJURAT, DA. p. p. Abjurado. Abjuratus. 

ABLACIÓ. f med. Intermitència de la febra. 
Ablacion. Ablalio, nis. jj La acció y efecte de llevar, y 
particularment la operació per medi de la qual se su- 
primeix una part qualsevol del cos, sia un membre 
ó part de ell, un tumor, etc. Ablacion. Ablatio, nis. 

ABLAGTAGIÓ. f. med. Desmamament. Abhcta- 
cion, deslele. Ablactalio, nis. 

ABLANIDOR, RA. m. y f. Lo qui ablaneix. 
Ablandador. MoUificator, emoïliens. 

ABLANIDURA. f. ant. y 

ABLANIMENT. m. La acció y efecte de abla- 
nir. Ablandamienfn. Mollitndo, mollificatio, nis, mo- 
llimentum,i. 

ABLANIR. V. a. Posar bla, tou, flonjo, i 6/a»Mfflr, 
muUir. Mollifico, as, eniollio, solvo, is. jj met. Apla- 
car, assossegar. Abíandar, mitigar, iemplar, suavi- 
zar. Lenio, frango, niollio, is, sedo, mitigo, as. || 
met. Móurer à compassió Ablandar, enternecer, em- 
bhndecer. Remulceo, es animum conmiseratione con- 
movere, inflecterc. || Entendrir, laxar, suavisar. ABO CATALÀ. ABO 9 iMcMíar, mo^fcar. Lenio, emoUio, is, mollifico, as. 

laOt. A1L4NULSB. S. 

àBLAíOMBE. V. r Estovarse, posarse bla. 
Ah h fi d a rm y imb h m étten e. Mítesco, madeseo, remo- 
Uesco, is, 86 ad leniíatem dare. || Snavisarse '1 rí- 
fN-dd tM&iw. Ahiandat, ablandars€y úMr, céier^ 
tmflane, MiMco, imminno, is, in serenim verlí; 
frjgss mitesoere, miUgari, modnin habere. || Fosarse 
al^oa cosa tendra ó blana ab la rosada. BihHtecerf 
nlknkeir, relknUeene, Lenteo, es, leritesco, is. 

ABLANIT, DA. p. p. Ablaniado. MoUitos. 

AKJUflYlÜ^ VA» adtí. ant. Lo que tè virtut de 
abianir. MolificaUvo. Emolliens. 

AMiAiWifti, T. a. ant. vitupciaí. 

AMLA8MAT9 DA. p. p. VITUFBlàT. 

ABLATIU. m. gram. Últim eas de la declínació. 
ikkím. ÀbtatívMt, sextm casos. 

àMJíTn ABSOLUT* ginm. V ablativ que no 
«tregtly oi ragfà. àbktimo ahioluto. Ablativna ab- 
Mlotos. 

f. Desterro à que on pare podia 
àimfili, sefonslas anlifo» lle^s to* 
oaoas. Ahktaeiim. Ablegatio, dis. 

ABLUGiÓw f. Lafatorí, reotament del baptisme, 
yéüs del sacerdot en la missa. Abludon. Ablatio, 
lis. I Lo tí y aygua ab que '1 sacerdot porífioa ï 
cilser, 7 's roota 'Is dits després de eossilmir. 
àUuion. Ablatio, nis. 

àatOBtkACÈÒé f. on la nlstiea, entera 7 formal 
rtMDeia de la pròpia TolUatat. Almegacim, Abdega-* 

w, Btt. 

JúUfBMkMm V. a. ReoUDeiar énteravient la pro- 
fÍÈ Yolaotat. AkfUBgar, Abnego, as. 

Ty VA. p. p. Abne§ado, Abnegatus. 
\ ffl. ant Fatoitat. AbobamientOy 
Maypíd•s, umiera, Stoititia, s, sinpiditas, atis, stu•' 
pe&ctfo, nia. 

AMOmAMm ▼. a. aat. Fór tornar bobo, entorpir, 
torbar T eDlaaimeotà algd. Akobar, mtafpeeer, en^ 
umkuf. faCKno, as, stnpefacio, is, stapidom, bar- 
dm aliqnem rvídere. 

MOBABflB* V. a. ant. Eafoaürse, toraarse xim*** 
ple. Abobaru, Stnpefio, is. 

ABOBAT, BA. p. p. Abobado. EtopeUlietlis• || 

adj. IMBADÀLIT. 

ABOCADBB, A» ». y f . Lo qui aboea. Bwascl•- 
èor, ftrudor. InfasoTr is, efléodeos, entis. H Lo llooh 
tet s' i^sea. FtrMd^ro. CoUavíaria, omm, eoDo- 
w, si, oBnsiarimn, h | inctniàció. 

ABOGACIÓ. f. ant. 7 

ABOCAlBtarf • m. La acció de abocar. Ahoca- 
mm^ SMMMKúai• BvacmMí^y egesiM, ínfàsio, tran»» 
Mo, nif. 

ABOCAB» v.a. Ajmitar dos eyaas, boca à boca 
fir ^énrlo éanmà altn. Etiàfòemf traugúr. In-' 
iBgi^ laiDilMlò, fhurio, is. H yfnjdM tígana eosa 
posant cap per avíül lo fne baoiilé, eodl la tí ds-Ü 
Wtella,bl•fiMMÍa4alaolla. Mof,. vitiiar. KvMdo, 
as, elondo, defoiAa^ m »ioaiB toòMr Wter^adbr . 

vmo I. Largior, iris, effündo, profando, is. || Fér céorer boca 
à terra. Schar de bruces, de hocicos. fem. Míltere 
pronom. || Trabocar, girar boca à terra algona co- 
sa, com lo vas al escodeller. Paner boca abajo. lA- 
clino, as, inverto, voIvo, is. || Reclamar ó ferse ve- 
nir k) tribunal superior algons aotos comensats en 
r inferior. At>ocar, abocar, Causam advocaré, voea- 
re, transferre. |! Acercar aignna cosa al paratge 
ahont ha de obrar, 7 així 's dio, abocar la artilleria, 
la tropa, etc. Abocar, Appropínquo, as, addaco, is, 
admoveo, es. || Gastar mòlts diners ab lo fi de conse- 
goir alguna cosa. Verter, d^raníar. Prodigo, is, pro- 
fosè impendere, expendere. 

ABOGARSE. V. r. Inclinar la part superior del 
cos. Abalanzarse. Prosto, as, procumbo, d^ecto, de- 
vergo^ is, proclÍDor, aris, preuo corpore esae, deci- 
dere. II Amotinai^, acudir dé cop mòlta gent à al- 
gana part. A§(Hfarse, Confino^ is. |f aut. AcOHftraiR. 

ABOOAT, BA. p. p. ^mòroMido. Iflfveraes. { VO" 
dado, eehado, £ffosns. H Boca à terra. Bekaéo de ènn 
ces. ProDus. || Capgirat. Tr^^neade. ProÉas^ inver- 
sos, t Gastat ab prOfdsió. Vertidú, derrmMd^. Frofo- 
su». H Amottdat. A§olpado. Gatervatim coagregatus, 

ABOGDfARé V. a. arq. Fér au arch aboeintt. 
Ab&einar. Arcom dévarieatadl strueré. 

ABOGiNAT^DA. adj. arq. Se dio del arch qaa 
per QB eostat e» major que per Faltre. Aboeinado* 
I^ivaricaloaav0O9« 

ABOFBIBiiUltf V. a. BOfitÉua. 

ABOFETEJATyDA. p. p. BOFBTBJAT. 

ABOLKaò. f ha acció 7 efecte de aboür. iMt- 
cion, ahtogadon, derogaeion^ révoeacum. AboHtio, a»- 
aulatio, extinctio, nis. 

ABOLIDOR9 RA. m. 7 f. Lo qú aboleix. AboH^ 
ior, ahrogador, Aboiitor, abrogator. 

ABOLIM» V. a. Anul-lar, invalidar alguaa eosa^ 
oom lley, privilegi, ud. Anular ^ berrar^ defo§air^ 
ahrogof. Abdico, antiquo, as, deleo, ea, v^lo, rea- 
cindo, is. 

ABCMLiaMB* V. r. Férdrer F us ó BMmoría de 
algona cosa. Abolirse^ Abotori, oblivísci. 

ABCHJnr. p. p. AboHde. Abolitaa, detetaa. | ad|. 
Beeusado. lasuetoa. 

ABCMi&ATy BA. adj. Arrufat. Abolladoy aiscAn- 
gadOé Complicattts. 

ABCKL-LIIU 7 sos derirats. aboliu. 

ABOiXMiír m. ant. Genealogia deia autepassata. 
AbolengOy abolorio, ascendència. Avi, orom, atirpa, 
is, progenies, ei, genealogia, prosapía, ». 

ÜUBIML•OTAA• V. a. ALBOBOTAV. 

ABOaüNABLE. adj. Digne del major aborrí- 
roent. Abominable^ exeerable^ deüeMle. Aboanaitn- 
: dos, execrandus, avaisawiw, abottEinaliilia,^ delea-' 
tabilis. 

ABnaNABaJBBBBNT. adr. ». AhraboDlinwM. 
AlnmhiahlmeníU. ilbaMoanter, abofflioaadtai li 
meduBi. 

MBÈOmmKué. l U aeoiò y efeute é$ sMkA^' 
oap. AéofRúiosMit, éUKOfUfBaa. AboiBÉMMH), cMfOraüa, 

3 10 ABO DICCIONARI ABO nis, execramentam, i. || Cosa abominable. Afromina- 
cUm. Abominalio, nís, abomínaium, i. 

ABOMINADOR9 A. m. y f. Lo qui abomina. 
Ahominadary detestadar. Execrans, antis, execrator, 
abominator, is. 

ABOMINAR. V. a. Tenir gran aborriment. Abo- 
minar, detestar^ execrar. Abomino, as, abominor, de- 
testor, execror, aris. || àfear. 2. 

ABOMINAT, DA. p. p. Abominado. Abominatas, 
execratüs. 

ABONADOR, RA. m. y f. Lo qai abona, espe- 
cialment la fiansa. Abonador, Fidejussor, is. 

ABONAMENT, m. ABONO. 

ABONAN8A. f. ant. BOIflNSA DE TEMPS. 

ABONAN8AR. v. n. y 

ABONANSARSE. V. r. Serena rse 1 temps, 
calmar la tempestat. Abananzar, abimanzarse, des- 
pejane el cielo; calmar el tiempo; templarse, mitigar- 
se, echarse, adormectrsty obrir el tiempo, Sedari, mi- 
tescere, pacari coelum; sudnm ac serennm adesse, 
apparere; claram tempestatem adesse. 

ABONAN8AT, DA. p. p. Calmada, Sedatos. 

ABONAR. V. a. Acreditar de bo. Abonar, apro- 
bar, Rrobo, as; dare solertem alíqnem. p, afirmar 2. 
II Fer fiansa. Abonar, afianzar, Satisdo, as, ad, pro- 
mitto, is, praedem, fidejussorem se dare, spondere, 
constitnere. || Entre comerciants admétreren comp- 
te alguna partida. Abonar, Acceplum referre. || Ado- 
bar las terras, posarhi fems. Abonar, estereolar, be- 
neficiar. Agram stercorare. 

ABONARSE. V. r. Anticipar nna cantitat pera 
tenir ab menos preu algana cosa ó dret. Abonarse, 
Pecnniam, pretinm representaré. || ant. Dit del 

temps. ABONAIfSARSE. 

ALTRE VINDRÀ QUE M' ABONARÀ, rcf. AdVCrtciX qOC 

mòltas cosas se tenen per mòlt dolen tas fins qne se n 
experimentan de pitjors. Malo vendrà que bueno me 
hard. Improbitas maloram bonornm lans est. Me ma- 
las excipiet pro quo bon us ipse videbor. 

ABONAT, DA. p. ip, Abonado, Probatns. ||adj. 
Dit del testimoni apte. Abonado, Idonens, fidedig- 
nos, D Dit del bome de qui's pot fiar per sòn cabal y 
crèdit. Abonado. Nota; probitatis vir, pecuniosus, di- 
ves, probus. II Dit del subjecte subscrit à obras pe- 
riódicas, 6 que ba pagat alguna cantitat adelantada 
pera concórrer à alguna diversió pública, ó disfrutar 
de algana comoditat. Abonado. Qui pecuniam repre- 
sentavit ad perfrnendum commoda. |j iron. Se diu 
del subjecte à qui se'l considera disposat à dir ó fér 
alguna cosa. Gomunment se pren en mala part. Abo- 
nadó, ProroplDs, aptus, idoneus, natus. 

ABONO. m. La acció y efecte de abonar y abo- 
narse» Abono, abommienlo, Probatio, nis. || Admissió 
y assento de partides de compte, y també 'i recibo. 
AboHo, Acoepts pecunias relatio, prsBStila cautio. || 
Document que justifica la conducta de algú. Abono^ 
ctrtifícacion. \\ Litterae fidem facientes, testimonium, 
ií. II Lo paper en que consta baverse cobrat algana 
COM. Bteibo, abono. Chirographus, ohírographum, i, pecunía) cautio. || Responsabilitat, fiansa. Abono, 
fianza Fidejussio, cautio, satísdatio, nis, satisdatum, 
i. II Lo dret ó recibo de la cantitat anticipada del qui 
s' abona pera alguna diversió pública. Abono. Pecu- 
niae representa tio. || adob 4. 

ABONYEGADURA. f. Bony que resulta de un 
cop en las pessas de metall. Abolladura. Contusió, 
nis. Lo bony fét en las mateixas pessas per adorno. 
Abolladura. Bnlla, ae. 

ABONYEGAR. V. a. Malmétrer las pessas de me- 
tall fent bonys en ellas. AboUar, Contundo, is. || Es- 
tampir, ferlos per adorno. Abollar, abollonar. Ballis 
ornaré, in bullis elaboraré. 

ABONYEGAT, DA. p. p. Abollado, GODlusos. 

ABORDABLE. adj. Gapàs de abordar y de sér 
abordat. Abordable, Irruendi capax. 

ABORDADOR, RA. m. y f. Lo qui aborda la 
naa. Abordador, In adversariam oavem írruena. || 
Lo qui acomet ab ímpetu. Agresor, arremetedor, Ag- 
gressor, invaaor, ris. 

abórdàl, abórdals. Imperatiu del verb abordar, 
lo quals* usa com à interjecció pera abissar als gos- 
sos. ChuchOf zuzo. Ad canes excitandos vox. 

ABORDABIENT. m. ant. abordatge. 

ABORDAR. V. n. Naut. Arrimarseuna embarca- 
ció à altra, ja sia per descuyt, ó pera comunicarse 
amistosament, ó pera acométrerse. Abordar, Navem 
navi applicare, committere, admovere; congredior, 
eris. II Arribar la nau à terra. Abordar, Navim terrs, 
ó ad terram appellere, applicare, navim oris adlabi. 
II V. a. Acométrer ab ímpetu. Acometer, In alíquero 
irruere, impetum facere. || Abissar, incitar al gós, 
pera que embestesca. Azuzar. Ganem stimulare, in- 
citaré, instigaré, irritaré. |[ fam. Topar un eotxe ó 
carro ab altre. Abordar, Currum currucongredi. || v. 
n. met. Comensar, empéndrer. Abordar, Aggredior. 

ABORDAT, DA. p. p. Abordado. Accessus. 

ABORDATGE, m. naut. La acció de abordar. 
Abordaje, Navium congressio, commissio. 

ADORNAR, v. a. ter. abordar. || acométrer. 

ABORRIBLE. adj. Detestable, digne de aborri- 
ment. Aborreàble, Delestabilis, odibilis, aversandus, 
execrabilis. 

ABORRÉIXER. V. a. ant. aborrir. 

ABORRIGIÓ. f. aborriment. 

ABORRIDOR, A. m. y f. Lo qui aborreix. Abor- 
recedor, Ossor, ris, qui odio babet. 

ABORRIMENT. m. Odi, mala voluntat. Odio, 
aversion, aborrecimiento, Invidia, a), odium, ii, abo- 
minatío, detesta tio, nis. 

ABORRIR. V. a. Tenir odi, aversió. Aborreeer, 
odiar, detestar. Abhorreo, es, odi, isti,aversor, aris, 
refugio, is, odio babere, persequi || abirrir. 1 . t, 

FER ABORRIR l' OFICI. fr. mct. fam. Desistir algú 
de la obra comensada si la hi van esbrinant, y així 
*s diu: encara 'm faran aborrru Y ofici. Aborreeer 
los huevos. Rem caram odisse. 

ABORRIT, DA. p. p. Aborreeido, detestado, Abo- 
minataSy invisiis. I aiQ. MiNTSPftiAT. ABR CATALÀ. ABR 11 ABORT. m. qastàmint. 
ABORTABIENT. m. GiSTAMBNT. [| met. Cosaex- 
iraordioaria. Àbarto, portenío, Monstram, porten- 

tUD, í. 

ABORTAR. V. a. Gastarse, mal parir. Malparir, 
y aboriar se dia partícolarmenl de las beslias. Abor- 
üo, is, aborlior, iris, aborto, as, aborior, eris, ó 
iris, abortam Cacere. || met. Se dia de tot alló que's 
fa 6 produbeix sèos la degada perfecció. Abortar. 
Abortia, is, malè prodacere. 

Fia AioETài. ír. Haeer aboriar, Abortam partom 
abjgere, ioferre. 

ABORTAT, DA. p. p. Abartado. Abortüs. 

ABORTIU, VA. adj. Nat fora de temps. Aborti- 
ro, y aborton s' aplica al aaimal qoadrúpedo. Abor- 
tivus, abortas. D Lo qoe tè virtnt pera fér abortar. 
Ahortko. Abortivas. 

ABOTINAT, DA. adj. en forma de botí. Aboti- 
uíio. Ocreatos, cotbarnatas. 

ABOTZORNAR. v. a. met. Avergonyir, fér tor- 
oar las galtas bermellas ab accions ó paraulas inja- 
ríosas. Abochornar, Aiiqaem pangere, rnbore sa- 
ffaodere. 

ABOTXORNAT, DA. p. p. Aboehomado. Rubo- 
re soffasns. 

ABOCRAR. V. a. ant. abeurar. 

ABOURAT, BA. p. p. ant. abburAt. 

ABRAHOBf AR. V. a. fam. Cenyir y apretar ab 
ioibrahons. AbrakoMr. Arctias complecti, arctis 
complexibas premeré. 

ABRAHONARBE. V. r. fam. Agarrarse los que's 
barallan. Abrahanarse. Petere se lacertis ad trictis, 
coogredi, manas conserere. 

ABRAHONATy DA. p. p. Abrahomdo, Lacertis 
complexos. 

ABRAMCAR. V. a. aot. ARRAHONAR. 
ARRANCAT, DA, p. p. abrabonat. 

ABRÀB. m. La acció y efecte de abrassar y 
abrassarse Ahrazo^ abrazamiiHto, Amplexas, com- 
{üexas, circamplexasy us. 

ooeuBSB l' tLTUf ABBAS. ÍT. Despcdirse. Darse el 
*iiimo abrazo, iEternum, sapremam, postremum va- 
ie dícere. 

ABRABADÍMIMU adj. sap. Moltíssim abrasat. 
^^úMÜsmo. Perostas. 

ABRASADOR, RA. m. y f. Loqui abrasa. A6ra- 
M^ar. Utor, inoensor, is. || ant. incbndiabi. || adj. 
Uque abrasa. Abra$ador. Urens. || poet. Dit del focb 
i&óli actiu. Ahratador, devorador. Rapidus, vorax. 

ABRABAMENT. m. La acció y efecte de abra- 
sar y abrasarse. Abrcuamiento, incendio, £xustio, de- 
iU^aUo, conílagratio, incensio, combustió, nis, in- 
ceodíam, ii. 

ABRASAR. V. a. Reduhir à hràSà. Abrasar, que- 
»«r, reducir à brasa, Incendo, exuro, comburo, is, 
deflagro, concremo, as. Ijant malbabatar. || ant. 

mifiOHTR, MALTRACTAR || CBBMAB. 3. || met. SCCBr lo 

wl 6 '1 fret las plantas. Abrasar, arrebatar, agostar. 
ÏMicco, torrido, as, exuro, retorresco» is. ABRASARSE. V. r. Cremarse. Abrasarse. £xn- 
ri, concremari, incendi, ardere,exardescere. Sen- 
tir ab vehemència alguna passió. Abraseam. Aliquo 
affectu vehementiús ardere, flagrare, aestuare, rapi. 
II Pérdrer lo vigor las plantas, enmostigarse per 
causa del fret ó rigor del sol. Abrasarse, agostarse, 
arrebatarse, quemarse, secarse. Torreo, es, torresco, 
exaresco, is. 

ABRASARSB DB CALOR. f. Achicharrars$,asars», As- 
tate candere, adnri, premi. 

ABBASARSB DB BNVBJA. f. Cometse, àbrasatse de en- 
vidia. Invidià flagrare. 

ABRASARSE DB FEBRA. ArdeT de caleutura. Ardere 
febri. 

ABRASARSB DB SET. f. Apalambrarse, seeairse de ted. 
Yehemenli siti laboraré, siti arere. 

ABRASARSB VIO Ó DB VIU EN VIU. fr. SCUtir UU CBIoT 

extremat. Abrasarse vivo. Summocaloreadurí. fr. 
mel. Estar sumament agitat de alguna passió. Abra^ 
sarse vivo, Vehementiús aliquo affectu ardere. 

ABRASAT, DA. p. p. Cremat. Abrasado. Ustos, 
combnstus, deustus, perustus, incendio afflatus. || 
Sech per causa del sol ó fret. Abrasado. Retorridus. 

ABRASILAT, DA. adj. De color de brasil. Aòrií- 
silado, Brasiiium colorem referens. 

ABRASSADA. f. abbàS. 

ABRASSADERA. f. Lligada que subjecta alguna 
cosa com lo canó ab lo cep de las armas de focb. 
Abrazadera. Fibula, se, compago, inis. 

ABRASSADETA. f. d. Abraeijo, Amplexns, us. 

ABRASSADOR, RA. m. y f. Lo quiabraasa. 
Abrazador. Amplectens, complectens. 

ABRASSAMENT. m. ant. La acció y efecte de 
abrassar. Abrazamiento. Amplexus, complexus, os. 

ABRASSAR. V. a. Cenyir ab los brassos. Abra- 
zar. Amplector, complector, eris, amplexor, aris. || 
met. Rodejar, cenyir. Abrazar. Circumdo, as, cin- 
go, is. H Rébrer bè, ab gust y sens la menor repug- 
nància. Abrazar. Toto animo aliquid amplectí. j| Se- 
guir un consell, opinió ó partit. Abrazar. Conditio- 
nem, consilium amplecti, sequi, profíteri, accipere. 
11 met. Contenir, enolóurer. Aèro^^or, abairear, Con- 
tineo, es, includo, capio, is. || Empéndrer, encarre- 
garse, y en aquest sentit se diu: abbassabuu negoci, 
una empresa. Abrazar. Aggredior, eris, suscipio, is. 

QUI MÒLT ABBASSA POCH BSTBENT. rcf. SiguifiCE qUO 

I qui empren mòlts negocis à un mateix temps co- 
rn unment no pót desempenyarlos bè. Qaitn rniÈcko 
abarca poco aprieta. Pluribus intentus minor est ad 
síngula sensus. Qui duos sequitur lepores neatram 
capit. Diíficile est continere quod caperenon possis. 

II ant. Embrazar el escudo, 
ABRASSARSE. v. r. Douarse abrassos. Abra- 

zarse, Rrachia nectere. 

ABRASSAT, DA. p. p. Abrazado. Amplexus, 
circumdatus. 

ABRE. m. ABBBB. 

ABREBIT. m. Sincopa de ALABBEZfT. 
ABRENUNGIAR. V. a. ant. Detestar. Detestar, 12 ABR DICaONARI ABR «Monir, oiomifiaf. Detostor, exeeror, abominor, ^BRBUIBMIIAT, DA- p. p. ant. Dikstaio. Exe- 
oïttoa. 

ABaEMUNGlO. Paraula llatina que s' usa en V 
oalil femílíar, y significa deteslacié de alguna coaa. 
Àkrenumo, Alicnjos rei detealatio odi, odio mihi est. 

ABRE8SAR. V. a. ter. bbbssír. 

JlBEBTOBIAR. V. a. nàut. Trincar la artille- 
ria contra '1 costat , de modo qae 'Is canons qno- 
dea en lo sentit de la longítad de la nan. Ahreto^ 
nar. Tormenta bellica adversús navis longitudinem 
obArmare. 

ABEEUJAR. V. a. ant. àbrbvur. 

ABBBiriAClÓ. f. Compendi, redacció. Àbrmfia- 
eian. Compendínm, breviarinm, ii, epítome, es, sy- 
nopsís, 18, epilogas, i. || Modo de parlar breu. Abre- 
vimon, ídooitúmo, eoneisim. Breviloqnentia as, bre- 
víloqninm, ii. H Lapronanciaciódennasil-lababrea. 
ilòfmooott. Correptio, nis, brevitas, tís. 

ABREVIADOR, RA. m. y f. Lo qoi abrevia. 
ÀhntMàor, eompendiador. Breviator, is, qni in com- 
peadían radigU. || Lo ministre del papa qne despat- 
xa los breas. Abrmador. Notarios abbreviator. 

ABREVIADURA. f. Supressió de Uetras en las 
paraules. Abreviatura, Nota, ae, compendium, ii. 
Cada lletra inicial que significa una veu, com J. N. 
R. I JesBS de Nasaret rey de juheus; S. P. Q. R. Lo 
senat y poble romà. Siglài. Sigla, onrai. 

ApuviADU^iA. f. L*empleo del abreviador. 
AktmaèuHa. Abbreviatoris munus. 

ABRETIAR. V. a. Bedubir à menos algun es- 
crit. Ahreviar, úompendiar, reeafntutar. Brevío, ab- 
brevío, as, perstringo, k, in compendium redigere. 
I) Suprimir Uetras, escrínrer abreviat. Bserihir en 
akri^riaiurü. In compendium scribere. || Proauflcíar 
las sil-labas breus. Abreviar, Brevío, curto, arcto, 
as, eopripio, rapio, is. || Cnytar, fér depresa alguna 
ceaa. Akrmor, aeekrar, activar^ avivar, ofresurar, 
Gelero, accelero, festino, as. 

AIPM'IIIAT^ DA> p. p. Abreviado. Breviatus. 

ABRiaADAJRBiTk adv. m. aot. Impetuosa- 
meat, furiosament, impetuosamenle ^ fnriosametUe. 
Yiolenter, forenter, excussè. 

ABRpBAT, DA. adj. ant. Prompte, velós, dili- 
gent» PumtOf veloz, düi^inu, activo. Yelox, impiger, 
celer. 

AMHIOWAROE. v. r^ Fèrse bríbó. Abribonarge. 
Olío, calliditati se dare. 

^mCBU Dl. Lo que'ns defensa del fret. Abrigo, 
Aprícatio, nis, apricitas, atis, fatus, us, munimen, 
inis, fomentnm, i. || Amparo, patrociní. Aòrt^o, ar- 
rima» Patrocinium, praesidium, ii, receptus, us. || 
Llocb abrigat y resguardat del vent y del fret. Abri^ 
go, akrigadero^ ahrigado, abrigano. Apricns locus, 
apricitas, atis. || Lloch de refugi en algun perill ó 
dany. Asilo, guarida. Asylum, reCngíum, perfngium, 
confugium, ii. j^ La aagrat ahoot sa refugian los d^ 
linqSaat«* \^h^ sagxado. Ara, ap, ai|rlaai, i, aox. cis, portus, us, praeses locoa. || Cova de teras. Gua- 
rida, albergue. Speluoca, lalebra, e, reeesaiiay os. 

ARRIfiALL. m. ÀBBieH. S. 

ABRIGALLS, m. p. La roba del llit. Bopa d§ la 
eama. Stragulum, i. 

ABRIOAUENT. m. ant. abbicv. 

ABRIGAR, v. a. Resguardar del fret. Abrigar. 
Apricor, aris, aprico, as, foveo, es, reficio, tego, is. 
II Ocultar, tapar. Cv^rir. Supertego, prastexo, ope- 
rio, is. II Afavorir, protegir. Abrigar, patrocinar, «k- 
itTtar. Subvenio, socourro, protego, is, fovee, es, 
auxilior, patrocinor, aris; auxilio, praesidio esse. || 

ant. TBACTAB. 

ABRICbkBSE. v. r. Arrop0r$e, abrigoTH. Aprieer, 
I aris. II Acotxarse en lo llit. Arreb^arn, ahorujarsa. 
Stragnlis sese obtegere. H Péndrer lo sol. Tomar el 
sol, ponerse al sol, abrigarse. Apricum solem capta- 
ré, ad solem apricari, solis apricatione se reficere. 
ABRIGAT, DA. p. p. Abrigado. Tectus, protec- 

tUS. IJABRICB 9. 

ABRIL. m. Lo quart mes del any. AbriJÍ. Apri- 

]k%, is. 

BIf ABRIL CADA GOTA 'n VAL VIL. TCf. BcUOta quant 

necessarias son pera las bonàs cullitas las plujaa en 
aquest mes. Llíneva para mi abril y mayo, y jMir» tí 
todo el atio. Agricolarum spes imber apríliaet maíL 

PBR LO MBS M ABRIL NO TB'N TOtH^IS FIL. ref BOSer 

nya que nos déu aileugerar la roba abans de temps, 
üuto cuarenta de mayo no te gmiet el sayo. Na pr<K 
peres arcet qoas frigns ponere vestem. 

AVRiLLANTAIMaR. m. Lo qui abnUaata. Aòrt- 
llentador. Gema^arum expolitor. 

ABRILLANTAR. V. a. Fér eixir io briUo à car- 
tes pedras preciosas. Abrillantar. Splendid», nitklo, 
as, perpolio, nítefacio, is. 

ABRILLANTAT, BA. p. p. AbriUmUaio. Pirpo- 
litus, nitefactus. 

ABBHJLLAR. m. Camp de mòlts abriulta. ièro - 
jal. Terra tribulosa, tribulis consitua ager. 

ABRIULLS. f. pi. Candells, planta que f& mòlts 
tronchs rastrers, rodons, peluts y ab una multitut 
de brotets: tò las ftillas peludes, col-locadas en «u 
costat, mòltas, juntas y semblants à las dels ciurons: 
las flors de cinch fuUas grogas ab fruyt compost de 
quatre ó cinch punxas en forma de ràdios triangu- 
lars, semblant en algun modo à la creu de Malla: la 
seva llavor serveix de contraveneno, y es remey con- 
tra '1 mal de pedra. Abrqjo. Tribulus, i. jj Lo fhiyt 
de dita planta. Abrojo. Tribuli fructus. 

ABROGAGIÓ. f. ABOLICIÓ. 

ABROGABCMR. m. abolidob. 

ABROGAR. V. a. ABOLiB. 

ABROGAT, DA. p. p. ABOLIT. 

ABRMIARSE. V. r. Umplirse de broma las 
naus. Abromarse Navès, uredine, carie exedi, ca- 
riem contrahere. 

ABROMAT^ DA. p. p. Abromodo. Uredine con- 
fectus, corrosufl. 

ABRÓTANO. ra. ter. BOTXA. ASS CATALÀ. ABS 13 KA. m. y f. Fesat, molest. 
Únmaiür^ molmto, pescifo, iohm, j^tema. Gravis, 
■oleslos, ímportDDUs, plombeDS. 

AB&UIIAB. ▼. a. Oprimir ab mòlt pes. Abru- 
Mf . Gravo, as, pondere opprimere. H met. Fatigar, 
molestar. Akmmarj moler, rfréNlar , mÈrear. Altero, 
tnagt, is, vexo, as, stomaehor, aris, aüquem mo- 
lestiam afficere. 

ABMIIIAT, DA. ÀkrutMdú, Gravatos. 

UTil AllIJMAT »l DBUTBt. f. MmIOT IknOt ügobiodOf 

únmadòy ear^údú ée diuéús. Obrui fiere alieno. 

Sit abeümàt àb la mvltitut. fr. Ser ahrumaéo, 
tfokmioeon la ttmltitud, Obrni numero. 

ABBUPGIÒ. cir. Fractura, separació, rompi- 
oeot. Akrujl•lian. Abroptio, nis. 

ABBVaAM. ▼. a. Escalfar ab excés, com Y ar- 
dor excessia del sol. Achicharrar^ asar, tostar. Tor- 
r«o, es, uro, is. 

AMWBABSB. ▼. p. Abrasarse» i^brer un calor 
eicessiu. A^teharrane^ asarse, tostarse. Nimio, ca- 
bre, ardore, igne adurí. 

àBBXJBATf DA. p. p. Aekicharrado. Adustus. 

ABROTAT, DA. adj. Bestiola, rndo, semblant à 
1» bestias en lo modo de obrar. Alnrutado. Stultus, 
slolidiis, stapidos. 

àlü ■IIJHHI Y. r. Transformarse en abcés, 
leroiinar eo supuració un tumor inflamatori. Alwa^ 
émm la pos ooaverti. 

aPBCfefl m. Aicis. 

psiSE cif AisGÉs. f. Bacir$e un ahseeso, Abscedo, is 

TKni un Aiscis. f. ThwTj padieer un üh$ee$e. Abs- 
cessa, vomíca laboraré. 

f. AUSIIfCU. 

▲usirrr. 
V. r. lusiifTAasi. 

?, DA. p. p. AÜSBNTAT. 

ABSL prou. m ab si. 

V. a. y 
V. a. aot. Eximir de culpa ó de pe- 
M. iàso/r«r. I Cantar las exequias. Solvo, absolvo, 
is, dedamno, aa, crimioe líberare. 3 Teol. Condonar, 
resétrer los pecats en la confessió. Ahseher, remi' 
^. k pecettts solvere, absolvere, poenitentíse sacra- 
aealo peccalorem expiaré. || Alsar las censures, ó 
neemnníons. Absoher. Anathematis vinculo expedi- 
ré, absolvere, ecclesiae communioni restituere. || 
for. Donar per llibre al reo acusat de culpa civil ó 
erÍBiioal. Ah$olver, Absolvo. is, causam dirimere. 

SÉa FÀCIL BN ABSÓLDRBB. f. TBIOB LA MÍLnBOA AMFLA. 

ABSOLT, A. p. p. AhsuellOf remitido^ perdonaio. 
ibsoJQtus; pceoa, crímine solutus. 

ABSOLTA, f. Deprecació que separada del reso 
i dia pera 'Is difunts. Bespmuo, respoiisorio. Res- 
psBiorínm, íi, absoKiüo, nis, piaculares prodefunc- 
li9 preces. La professo de ecclesiàstichs, que van 
i li casa del difunt à cantar una absolta, frocenon 
à (dmàtticos, que van à la coia del difunto d cantar 
n mpcfno, Clerícoram costus ad defuncti domum 
ttBn responsorü canendi pergens. fj f. Cada una de las paradas que ft '1 clero, pera cantar los respon- 
sos, quant se porta à enterrar no cadéver. Posa. Ad 
piaculares preces defnnctia canendas stacio. 

ABSOLUCIÓ, f. La acció y efecte de absóldrer. 
Absolueion. Absolutio, remissió, nis, críraínts disso- 
lutio. II Oració que è cada noctumo diu en las mati- 
nes lo qui oficia. Absolueion, Absolutio, nis. 

ABsoLuaó GBNXBAL. Apücscíó dc iudulgencias y 
comunicació de bonàs obras, que per privüegt do- 
nen certs dias del any alguns ordes religiosos als 
fiels que confessats y contrits estan presents en sas 
iglesias Absolueion general, Solemnis indulgentia• 
rnm, piorumque operum communicatio. 

ABSOLUCIÓ SACBAMBNTAL. LS qUO dÒBU '1 COnfeSSOr 

al penitent. Absolueion sacramental, Sacramentalis 
absolutio. 

ABSOLUCIÓ DB LA DiSTAifciA. La llibertat que donan 
al reo quant no hi ha mèrits pera condemnarlo. ià- 
solueionde la instància. Litis diremptio. 

AB8m.I7T, A. adj. Independent, ab plena potes- 
tat. Absoluto. Supremo praeditus imperio. j| Sens If- 
mits, sens restricció Absoluto. Absolutus, plenus. I 
Filos. Lo que no tè respecte, ni relació. Àbsohto, 
Absolutus; quod ad aliud nou refertur. || gram. La 
part de la oració que no regeix ni es regida. Absolu- 
to. Absolutus. D Qui lè 1 geni dominant. jL^ofafo, 
imperioso, Imperiosus, arroga ns. 

ABSOLUTA, f. Proposició dita en to de magis- 
teri. Absoluta, Arrogans dictum. 

ABSOLUTAMENT, adv. m. Soberanament, sèns 
dependència, ab ple domini. Absolulameníe: Absolii- 
tè. II Enterament, sens limitació. Absoluttmenle, m- 
teramente. Prorsus, omninò, admodum, absolutèt 
funditus , simpliciter , simplicitus. || Generalmenl» 
sens excepció. Absolutamente. Absolntè, indiscrímh- 
natim, nemine dempto. || Sens respecte, ni relació 
alguna. Absolutamente, Absolntè. 

ABBOLUTOBX, A. adj. Lo que absoI, com la 
sentencia al reo. Absohtorio, Absolutoríus. 

ABSOLVIMENT. m. ant. ABSOLUCIÓ. 

ABSOBBENGIA. f. fisic. La acció ó acte de ab- 
sorbir. Absorveneia. Absorptio,nis, actusabsorbendi. 

ABSOEBENT. p. a. y m. AbsorvenU. Absorbens. 

ABSOBBiMEirr. m. ant. tbbbbiioto. 

ABSOBBIB. V. a. BMFAFARSB. || mcd. Atràurer, 
embéurer los humors. Absorver. Absorbeo, es. 

ABSOEBIT, DA. p. p. Absortido. Absorptus. 

ABSOBG16. La acció y efecte de absoiï)ir. Afr- 
sorcion. Absorlio, nis. 

ABSOBT, A. adj. Admirat. Absorto, pasmado, 
Stupefactus, in stuporem raptus, defixus. 

ABSTENCIÓ, f. La acció de abstenirae. Acte 
per lo qual declara un jutge que no entendrà de una 
causa per trovar en sa persona motiu de recusació. 
Abstencion. Abstentio, nis. 

ABSTBNció DB LLOcu. for. Modida de alta política 
empleada per sustràurer al ofès de las videncias del 
ofensor y à la societat del perill que tindria que té^ 
mer de la presencia de certs malfactora. 14 AfiS DICCIONARI ABU ABSTENIMENT. m. ant. ABSTiNftNCU. 

ABSTENIRSE. V. r. Prívarse de alguna cosa. 
ÀhsUnerse. AbsÜDeo, careo, es, in re aliqua sibi tem- 
peraré. II Reprimir las passions. Contenerse, refrenar^ 
5e, abslenersej mortificurse^ domar las pasiones Gnpi- 
dilates fraenare, reíraenare, domaré, coercere, cohi- 
bere, conlinere, comprimere, reprimere. 

ABSTERGENT. p. a. Lo que neteja y purifica. 
Àhstergente. Abstergens. 

AB8TERGIBIENT. m. àbstbrsió. 

AB8TERGIR. v. a. fisic. y med. Netejar, aixa- 
gar. AbsUrger. Abstergeo, es, abstergo, is. 

AB8TERGIU. adj. àbstbrsiu. 

ABSTER8IÓ. f. físic. ymed. Purificació. ÀbsUr- 
cian. Abslersio, nis. 

AB8TER8IU, VA. adj. med. Lo que tè virtut de 
abslergir. Abstersivo, detersivo, absUrgenit. Abslersi- 
vus, abstergens, smegmaticus. 

ABSTINÈNCIA, f. Templansa, moderació en T 
us de alguna cosa. AbstinjtwÀa, Abstinenlia, parsi- 
mònia, SB, frugalitas, atis. || Virtut moral en la mo- 
^ deració del menjar y béurer. Absún&icia. Abstinen- 
tia, ae, sanclitas, atis. || Dieta. Abstinència, dieta. Ine- 
dia, ffi. II Dia en que per precepte de la iglesia no*s 
pót menjar carn. Abs'inencia. A carnibus abstínentia. 

ABSTINENT, adj. Lo qui s' absté ó priva de al- 
guna (íÍsbS Abstinente. Abstinens, contínens, so- 
brius, temperatus. || Moderat en los apetits y parti- 
cularment en lo de menjar y béurer. Abstinente. Fru- 
galis, abstinens, continens, sobrius. 

ABSTINENTÍ88IM, A. adj. sup. Absünentmmo. 
Abstinentissimus. 

ABSTINENTMENT. adv. m. Ab abstinència. 
Abstinentemente, Abstinenter. |j Ab moderació en los 
apetits. Abstinentemente, Gastè, integrè. 

ABSTINGUT. DA. p. p. Abstenido. Abstentus. 

ABSTRACCIÓ, f. La consideració de algun atri- 
but, propietat ó forma separadament del subjecte. 
Abstraccion. Abstractio, nis. || Retiro del tracte y co- 
municació. Abstraccian. Solitudo, inis, ab hominum 
convictu, conspectu, frequenlià recessus. 

ABSTRAGTAT, DA. adj. Abslraido^ apartado. 
Abstractus. 

AB8TRAGTÍ88IM, A. adj. sup. Abstractisimo. 
Abstraclissímus, simplicissimus. 

ABSTRAGTIU, VA. adj. filos. Lo que tè virtut 
de abstràurer. Abstraclivo, Abslractivus. 

ABSTRACnVAniENT. adv. m. Ab ó per abs- 
tracció. Abstractivamente. Abstracte. 

ABSTRÀURER. V. a. Considerar los atributs se- 
paradament de la matèria. Abslraer, Abstraho, is. || 
ïlios. Considerar una propietat ó atribut de una cosa 
sens aténdrer à altras, com quant en un cos sola- 
ment se considera la extensió ó la blancura, etc. 
Abstraer. Abstraho, is. 

ABSTRÀURERSE. V. r. y 

ABSTRÉR8E. V. r. ant. Enagenarse dels objec- 
tes sensibles entregantse à la contemplació dels in- 
tel-Iectuals. Abstraerse, enagenarse. In contemplatio- ne versari, contemplatíone rapi. || Eximirse, excu- 
sarse, desen téndrerse de alguna cosa. Bsimirse, » 
cusarse. Se ab alíquo negotio faeiendo relaxaré, eú 

mere. 

ABSTRET, A. p. p. ir. Abstraclo^ abstraido. Ab& 
trac tus. II Lo que significa la forma ab exclusió de k 
matèria. Abstraclo. Abstractus, simplex. || Retirat de 
tracte y comunicació. Abstraido, Abstractus, ab ho- 
minum frequenlià substractus, solitudioi dediius. 

EN ABSTBBT. m. adv. fílos. Scgous la idea, propie- 
tat, ó atribut separadament del subjecte. £jt a^lra^ 
to. In abstracto, simpliciter. 

ABSTRUS, A. adj. Ocult, dificil de entéodrer- 
se. AbstrusOf recondito. Abstrusus, abditos, recondi- 
tus, latens. 

ABSTRUSAMENT. adv. m. OcultamtnU. Ohs- 
curè, occultè, involutè, abstrusè. 

ABSUMIRSE. V. r. àsschirsb. 

ABSURDAMENT, adv. m. Contra rahó. Absur- 
damente^ disparatadamente. Absurdè, insulsè, inepte 
insipienter. 

ABSURDÍSSIM, A. adj. sup. Absurdisimo, Ab- 
surdissimus. 

ABSURDITAT, f. ant. y 

ABSURDO. m. Necedat, tonteria, despropòsit 
impertinència, ridiculesa. Absurda, Absurdum, i 
absnrdítas, atis, insipientia, a;. 

ABSURDO, DA. adj. Lo que repugna à la rahó 
Asurdo. Absurdus, ineptus, absonus. 

ABTE, TA. adj. ant. àptb. 

ABTEA. ant. abtbsa, abtitct. 

ABTENIR. V. a. ant. consegüib. 

ABTESA. f. ant. aptitut. 

ABU. bot. Espècie de plàtano que 's cria en lai 
Indias, de fruy t glutinós y desabrit. Abu. \] Yea sig- 
nificativa de pare que entra al principi de mòlt 
noms propis, igualment àrabes. 

ABUCASTA. f. an. AVUTARDA. 

ABUFETEJAR. v. a. ant. bofbtbjar. 

ABUFETEJAT, DA. p. p. bofbteiat. 

ABUGOT. m. burinot. 1. 2. i| Joch entre tres 
subjectes, ha dels quals, posat en mitj ab las mam 
jontasdevant la boca fà un ruhido semblant al de 
burinot, y entretenint així als altres dos, procuri 
donaries bofetadas y evitarlas de ells. Abejon, Ala- 
parum ludns. 

ABUHIR. v. n.ant. abundar. || sobrbixir. 

ABULIGIÓ. f. ant. abolició. 

ABULIR. V. a. ant. abolir. 

ABULTADOR, RA. m. y f. Lo qui abulia. Abul 
tador. Amplifica tor. 

AbULTAMENT. m. La acciò de abiüUr. AbulUi 
mienlo. Ampiificatio, nis. 

ABULTAR. V. n. Fér ó teu\\\)\AVo. Abultor. 1 
molem, in corpus excrescer^» xw^Avtgw^. \\n. r. A 
menlar lo bulto de alguna cOS.\^. M^^^ Vlo;à|^mí 
lo, as, augeo, es. || roet. Ex:3^^\^^• 4k*** 
rar, decantar, ponderar, E^^•^n^^^^>^^^ ^^ 
adaugeo, es. ABD CATALÀ. AGA 1 ABULTAT, DA. p. p. Abultado, Àuctas, ampli- 
ieatus. adj. Cosa de gran bulto. Ahultado. Per- 
piDdis. 

ABUNDAMENT. m. Sols s' usa ab la expressió 
idferbial, à major abundaiíbnt, que eqaival: à de- 
nés. i mayor abundamiento. Insuper, praeterea; ad 
pleoÍDS, ad oberíos strnendam, firmàndnm. || ant. 
íküdancia. 

ABUNDÀNCIA, f. Abundància, copia. Abnndan- 
tia,afflaeoüa, copia, s, y si es de frnyts: nbertas, 
fertOiUs, feracítas, atís, fmctunm magnitndo, co- 
pií. 1 Eo la oratòria. Abundància, facundia, afíutn- 
m. Facaodia, ae, fecnnditas, foBCunditas, atis. 

iVAiOK ÀBÜNDINCU. m. adv. A MAJOR ABDIfDÀMENT. 
DB Là ABÜNDAlfCIA DEL COR PARLA LA BOi'A. lOC. Ma- 

oüésta qne comnoment se parla mòlt de lo qne està 
mòlt peoetrat Y animo. De la abundància del cora- 
:oi íkohla la boca. Se va la boca adonde està d co^ 
roroii. Ex abandantia cordis osloqaitnr. 

U ABUNDÀNCIA MATA LA PAM. Pef. BODOta qUO '1 tC- 

nir abandancia de las cosas es cansa qnen's fiassan 
poeh goig, óqne lasmiréjn ab indiferència. La abun- 
ineia mata à quita el hambre. Ubertas festidinm, 
eoBtemptnm parit. 

ABUPIDANT. p. a. Lo qne abunda. Abundante, 
Aboodans. jl adj. Copiós. Abundante, copioso, abun- 
im, rico. Abnndans, afllnens, nber, copiosns, fe- 
coados. I! Fèrtil. Abundante, fèrtil, Ferax, largns, 
abvBdans. Hmagnipich. 3. 

ABUNDANTtsSIM, A. adj. Abundantisimo, 
Uberrimos. 

ABUBfDABiTBIENT. adv. Ab abundància. Abun- 
iatemente, Abnndè , affatim , copiosè , fertiliter, 
alseoler. || Esplèndidament. Abundantemente, es- 
fMidamente, magnifcavMnte. Dapsilè, dapsiliter, 
dipticè. 

ABUNDAR. V. n. Haver abundància. Abundar, 
Alnuido, as, a(Dno,is. Sér fèrtil. Abundar, Ubero, 
as. 

ABUNDATyDA. ^,^,Abundado, Abundatus. 

ABUNDONAT, DA. p. p. ant. abundant. 

ABUNDÓS, A. adj. ant. abundant. 

ABUNDOSAMENT, adv. m. ant. abundantment. 

ABUNYOLAB. a. Formar en figura de bunyol. 
Se pen especialment per fregir los ous de modo 
qie qneden rodons, esponjosos y torrats com lo 
bnyol. Abunuelar. In lagani formam componere. 

ABUBBIMENT. m. Desestimació, abandono de 
siuteix. Aòtim'miViKo. Sui ipsius tsedium, fastidium. 

ABUBBIB. V. a. Abandonar enterament alguna 
con, com los aucells als ous. Almrrir, Aborrecer, 
f^adonar. Desero, relinquo,is. || fam. Exposar di- 
ner 6 altra cosa pera lograr algun fi. Aburrir^ aven- 
^^nr,arriesgar. Expono, is, committere fortunse; ca- 
nipermitcere; dubia; sorti aliquid dare. || Molestar, 
CMir, fastiguejar. Aburrir. Alicui, taedium, fasti- 
^UD, desperationem crearé, molestiam afferre, sto- 
■aAor, aris. 

ABDBBIBSRi v. r. Deíxarse anar, fàstíguejarse, disgustarse. Aburrirse. Sui ipsius tiedio confici, se 
ipsnm fastidire. || abandonarsb. 

ABUBBIT, DA. p. p. Aburrido, Desertus, relic- 
tus. 

ABÚS. m Mal us. Abuso, Abusio, nis, abusus, us. 

ABUSADOBy BA. m. y f. Lo qui abusa. Al^o- 
dor. Abusor, is. 

ABUSAB. V. n. Fér mal us. Abusar, Abutor, eris. 

ABUSAT, DA. p. p. Abusado, Abusus. 

ABUSIÓ. f. ABÚS. 

ABUSIU, VA. adj. Lo que's fà per abús ó contra 
lley. Abusivo, Abusi vus. 

ABUSIVAMENT, adv. m. Ab abús. Abusiva- 
mente, Abusivè, ex abusu, vitiosè, contra morem. 

ABUTILON. m. Planta de dos è cinch peus, la 
cama es dreta, rodona, peluda, ramosa, las fullas 
en figura de cor, las flors semblants à las del malví, 
encara que grogas, lo frnyt comnnment xato per la 
part superior, y enclou unas tavellas membranosas 
ab uns grans en figura de ronyó; y es remey contra 
'1 mal de pedra. Abutilon, Sida, ae, abutilon, nís. 

ABUTOB. m. Aucell de un peu de alt, de color 
cendrós obscur ab clapas blancas: tè las camas y la 
part inferior del cap verdas, lo coll mòlt Uarch y 
dret. Ave toro. Ardea stellaris. 

ABUYBA. f. ant. Mal presagi. Mal agüeto: 

ABUYBAB. V. n.ant. abundar. || sobrrixir. 

ABZIAGH, GA. adj. ant. Funest. Adago, in faus- 
ta, funesto, lofaustus, ominosns, ater. AG. AGA. f. DAGA. II n. p. La muller del pastor Faus- 
to, dida de Rómulo y Remo. Aca, Laurencia ó Laren- 
eia. Accalaurentia, ae. 

AGÀ. adv. 11. AQUÍ. 

AGAB. m ant. acabament. || igualat, fl ant- bich. 

AGABABLE. adj. Lo que 'spot acabar. Acaba- 
ble, Periturus. 

AGABADOB. a. m. y f. Qui acaba ó conclou. 
Acabador. Perficíens. 

AGABALAB. V. a. ant. agaudalar. ant. igua- 
lar. 

AGABALAT, DA. p. p. ACAUDALAT. |j adj. ACdtt- 
dalado, rico, opvlento. Pecuniosus, nummatns, num- 
mosus, locuples. 

AGABALLAT,DA.adj. Semblant al caball. Aca- 
ballado. Equo simílis. 

AGABALLEBAB. V. a. Fér que algú *s por te ó 
tracte com à caballer. Acaballerar. Nobilium mori- 
bus aliqnem instruere. 

AGABALLEBAT, DA. adj. Qui*s porta com à 
caballer. Acaballerado. Nobilibus, ingenuis moribns 
prseditus; generosa Índole decoratus. 

AGABAMENT. m. Fi, conclosió, terme. Acaòcr- 
miento, fin. Absolutio, peractio, perfectio, nis, finís, 
is. II Extrem. Bemate, extremo, Extremum, i, finís, is, 

AGABAB. V. a. Conclóurer, fér arribar alguna 
cosa al fi ó terme. Aeahar^ finaliz4¥ry trnnimr, con- 16 AGA DICCIONARI A€A duir. Termino, as, compleo, es, defínio, is, ad fas- 
tigiam adducere, perducere. || Donar la última ma. 
Acabar, perfecciomr, dar la úllima mano. Gonficio, 
percolo, is, extremam maoum imponere; ad od- 
goem castigaré; omDÍbos, numeris absolvere. || met. 
Lograr lo que's pretén. Conseguir, lograr, alcanzar, 
Obtineo, es, adipiscor, eris. || Consumir, gastar en- 
terament alguna cosa, com lo vi de la bóta etc. ien- 
har^ apurar, coiutimfr. Absumo, coaficio, is. || met. 
Angnstiar, apurar, consumir. Acabar, matar. Ango, 
is, alicui moiestiam crearé. || Arruhinar enterament. 
Acabar, aniquilar, exterminar, extinguir, extirpar. 
Extírpe, pessimdo, as, fundi tus delere, diruere. D 
met. Trànrer utilitat 6 profit de alguna cosa. S' usa 
ab interrogació ó negació, com ^que'n acabaiís de 
veiyarte? ó no*n agababís res. Sacar, tener, logra/r. 
Quid proderit... || v. n. Finir ima cosa en tal ó qual 
flgora, cem la espasa acaba en punta. Acahar, rema- 
tar, terminar. Desino, as, desíno, is. || mobib. || Ab la 
preposició de es auxiliar, y denota bavér fét poch 
abans lo que expressa, com ara agabo de dinar. 
Asabar. Nuper facere. 

ACABA» AB ALGÚ. fr. Matarlo, y així 's diu la Es- 
panya ACABÀ ab los dos Scípions. Acabar, Consumo, 
interficio, is. 

ACABAn N UNA YK&àhk. cxp* fam. Manifesta Y en- 
fado qne cansa la tardansa de algú en fér ó dir al- 
guna eosa. Acaba ya. Aggedum, aggessts, agge por- 
ro, perfice tàndem. 

sÉR cosA OE MAT ACABAR, fr. Sér cosa de mòlt 
temps ó duració. Ser cosa de nunca acabar. Res ni- 
mis longa. 

HOHE VALBNT T BOTA DE BON VI, LVEGO s' ACiBA. ref. 

Denota lo mòlt exposats que està» à la mort los que 
renyeixen ab freqüència ó s' arriscan als perills. 
Losvalientesy el buen vino presto acaban. Yir pug- 
nans vinumque bonum durabile non est. 

v'wuí ACABAT DB BixiB. Axpr. fem. Dcuota la satis- 
facció de bavér lograt Y intent en cosa de llarga 
duració. Acahúramog, ó acabdramos con eüo. Tàndem 
actum perfectum est. 

na AGAiAB M UNA VB6ADA. cxp. fom. Pera dir en 
resumen ó ab pocas paraulas. Para acabar, ó decirlo 
dt tma vez. Ut semel fíoiam, ne longum íàciam, ui 
panois absol vam. 

AGABAR8E. v. r. Extingirse, aniqnilarse. Aca-' 
hane, acabar. Definio , evanesco, is || Rematarse. 
Acabarse, concluirse. Perfici, absolvi, finem attiuge- 
re, ad finem deveníre. || Defallir, anar faltant las 
forsaa. Acabarse, acabar, desfalleoer. Yiribus desti- 
tuí. II MORIR. II MATARSB. 

AfiABAX, DA. p. p. Acabada. Conclusus. || adj. 
V%rféi, ooflsumat. Acabado. Perfectns, absolutns. H 
Vell, destruhít. Acabado. Consumptos, conféctns. || 
Mort. Muerto. Exünctns. 

nsirAEMÒAT ACAiAT. exp. Mòlt vell, flacl^sènff fer- 
saa. MUar mmfi oMbaéo, mny dioaida. Morbo, senio, 
auiataleconíectum esee. 

ACABBB0A1U lk« a« cABuaaàt. AGABIJ8SAT, DAf p. p. CABUSSAT. 

AGADAR. V. a. ant. aquietar. 

AGADAT, DA. p. p. aquibtat. 

ACADÈMIA, f. Paratge deliciós en no arrabal de 
Atenas abont Plalo y altres ensenyaban la filosofia. 
Acadèmia. Acadèmia, aï. || La secta de filosops dei- 
xebles de Plato. Acadèmia. Acadèmia, ae. || Societat 
de literats ó facultatius establerta ab autoritat pú- 
blica pera adelantar las cieacias y arts. Acadmiúa. 
Litterarius ludus. || La acció de juntarse, y Uoch 
abont tenen las juntas los académicbs« Acadèmia. 
Acadèmia, ae. || Junta de professors pera exercitarse 
en sas respectivas fecultats. Acadèmia. Acadèmia, 
diatriba, «è. || Certamen en lo qual se distribnheixen 
premis. Acadèmia. Certamen, inis, exeroitatio, ais, 
ïadus, i. II Entre pintors y escultors la figura treta 
per modelo. Acadèmia. Ad vivum exactus typus. 

AGADÉMlGAllElilT. adv. m. Al estil de acadè- 
mia. Acadèmicament. Morè academico. 

ACASÉmcil• m. lodividno de una acadèmia. 
Aeaiémieo, Academicus, i. Q Filosop quesegneixla 
secta de Plato. AeaAimico. Academicns, i. || Lo qne 
ea propi de la Acadèmia, com disenrs ACAoiaiai. 
Acadèmica. Academicus, i. || adj. Lo pertanyent à la 
acadèmia. Académko» Academicus. 

AGADUISTA. m. ant. agaoímkh. 

AGAFCBAT. adj. ter. Atrafagat. Àtanado. No* 
gotiis plenus. 

AGAJAR8E. V. r. ant. Abaíxarse, arrnpirso. 
Agaeharse^ encogerse, Sese incurvare. 

ACALAR. V. a. ant. baixar, dbvallab. || anU lli- 
gar, unir, llassar. Prender, abrochar, aíar. Pr^en- 
do, is, infibulo, as. 

ACALAT, DA. p. p. ant. Prendido, abroekada, 
atado. Fibulatus, fibulatorius. 

ACALLARSE. v. r. compóndrbbsb, convbnibsb. 

AGALOIlADtSfilM, A« adj. sup. Mu^ aealorado. 
Maximè iaflnmmatus. iocensus. 

AGALORAMENT. m. Incendi de cap. Acalora- 
miento. Ardor, is. | met. Arrebatament de aignna 
passió. Acaloramiento, àrrebatamiento, eferpmenaia. 
Yeheroentia, faria, 8b, ardor, furor, is, mentíe à\k^ 
nalio. H La acció de dit arrebatament. Afie^ormmn' 
to. ímpetus, us. 

ACALORAR, v. a. Causar ealor. Acalorar. Calo* 
feciOy is, ealore afficere. || Encéodrer ab Y exercioi, 
us, ete. Asalorair, encender, enardeeer. laflammo, as, 
inceodo, is. jj met PTomóurer, excitar, donar pres- 
sa. Acalorar, incitar, at>tvar, ineiaf. Inflaamo, exeí* 
to, as, urgeo, es, aeeendo, is, petitioni instaré. 

ACAftORMME. V. r. Encéndrerse per oausa de 
gran fetiga. Acalorarse. Inflammari, incendia H mot. 
Eaardirse enr la eonversació, disputa. Acalormna, ol- 
terarse, enardeiserH, reanimarse. Incaleo, èa, iocalea- 
co, efervesco, is, prmlior, aris. 

ACAMELLAT, DA. adi. SemMNH al cannU. 
AMmeUad». Gameiifttts. 

ACARONAR, v. n. ant. ter. caminab 

AGAanNAT^ IMta» pw f. CAMINAT. ACA CATALÀ. ACA 17 AGABIPAHfENT. m. Gol-locació de un exèrcit 
yl lloch qoe ocapa. Campammto, acampamento^ 
mh. Gastrametatío, nís, castra, orum, castrorum 
netatio. 

AGAMPAB. V. D. Allotjar UD exèrcit en tendas 
òilras. Àcúmpar, Castrametor, aris, tentoria fige- 
r«, eastra coostitaere, facere, locare. 

AGAMPARSE. V. r. acampar. Q fam. campar. 

ACAMPAT, DA. p. p. Acampado. Castris locatas 
eiereitos. 

AGANA. f. Arbre frondós de la isla de Caba, de 
follas pnnxagndas y fruyt semblant à la néspla. 
Àcana. Acana. 

AGAHALADUBA. f. L'efecte de acanalar. 100- 
M/otfirra. Stría, ». 

ACAiyUJUL V. a. Fèr ó posar algana cosa en 
forma de canal. Acanalar, Strio, as, strias facere, 
eaoales efGcere, canalicnlatim fabrefacere. || Con- 
dahír ó fér passar alguna cosa per canal ó paratge 
eslret. Acanalar, encanar. Canalicnlatim, percanales, 
per arctam docere. 

ACANALAT, DA. p. p. Aeanalado, estriado. Ca- 
uücnlatna, stríatos. || adj. Lo qne's doblega en for- 
ma de canal, com lo sombrero. Aeanalado, Imbrica- 
tos. I Lo qoe pasa per canal 6 paratge estret. Aeo- 
mIoÏo. Per arctom dnctnm || Dit del vent qne pas- 
sa per paratge estret. Bncallejonado, Per angiportom 
hnmissns. | bstrut. 
AGAFfEA. f. ant. hacaitka. 
AGAlfQlf AR. y. a. Condnbír la aygna per cano- 
nada. Arc4idnsar, Aqna per fistularo adocere. 

AGANTONABtENT. m. Distríbnció de tropa 
eo diferents llocbs. Acanttmamiento, Stativa castra, 
pnesidia, omm. || Lo síti ahont està acan tonada la 
\npi. AcanUmamienlo, Stativa castra, prxsidía. 

AGAinONAR. V. a. Distríbnhir la tropa en dife- 
rents paratges pera mès comoditat. Acantonar. Exer- 
citom inpr»sídíis,instativis distribuere, coilocare. 
AGARTONAT, DA. p. p. Aeantonado, In stativis 
distríbntns. 

ACANTAMENT. m. La acció y efecte de aca- 
Bjar y acanyarse. Sneanijamiento, Extenuatio, nis, 
infirmítas, atis, macies, ei. 

AGANTAR. V. a. Enflaqoir, emmalaltir à la cria- 
dra donantU llet dolenta ó poca. Encanijar. Extenuo, 
as. I Escanyar de fom. Matar de hamhrc. Fame pre- 
■ere, extingnere. . 

AGANTARSE. V. r. Posarse las criatnras ma- 
gras y malaltas. Bneanijarse. iEgritndine macresce- 
re,atteoiiarí. 

AGARTAT, DA. p. p. Sneanijado, Extennatns, 
Bacie confectQS. 

AGAPORAT, DA. adj. Semblant al capó, y així 
'fi diu cara ACAPOifADA, la que te poca barba; ven 
iCARoxADA, la que tira à tiple. Aeaponada, Spadoni 
àailis. 

ACàPTA. f. capta: 

AGAPTADOR, A. m. y f. ant. captador. 

ACAPTAR. V. a. CAPTAR. 
TOMO I. AGAPTAT, DA. p. p. CAPTAT. 

AGAPTE. m. for. Escriptura en qne s' ba fel la 
investidura delfeudoó enfiteusis. || Cens qne's pres- 
ta pel fendo ó enfiteusis. Aparte, A capite. 

ACARADAMENT. m. for. la acció y efecte de 
acarar. Careo, Collatio, comparatio, nis, anacbri- 
sis, is. 

ACARAR, v. a. Juntar dos cosas pervèurersi 
confrontan. Carear , confrontar ^ conferir, acarar. 
Comparo, as, confero, ers, componc, is. || For. Ca- 
rejar, confrontar unas personas ab allras pera ave- 
riguar alguna veritat. Carear, acarar. Testes confer- 
re, compararé, coram sistere. 

AGARARSE. V. r. Juntarse dos ó mes personas 
pera tractar de algun asumpto. Carear, amtarse, 
canferírse. Convenio, is, congredior, eris; se in unum 
locum congregaré; in conspectum venire. 

ACARAT, DA. p. p. Acarada, confrontada. Com- 
para tus. 

ACARCANTAR8E. v. r. fam. Bèurer massa ay- 
gna. Encharcarse deagua, aguazane. Inaquari, aqua 
oppleri, turgere. 

ACARCANYAT, DA. p. p. Encharcado. Aqua 
infartus. 

ACARENAR. V. a. ant. Cubrir, tapar. Cobijar. 
Cooperio, is. 

ACARICIADOR, A. m. y f. Lo qui acaricia. 
Acariciador. Blandus, blanditus, benigous, delini- 
tor, comis. 

ACARICIAR. V. a. Fèr caricias, tractar ab amor 
y carinyo. Acariciar , halagar. Prolecto, as,permiil- 
ceo, es, delinio, is, blancÜor, iris; benigne, blandè 
aliquem babere. || Enganyar ab caricias. afalagar. 

ACARICIAT, DA. p. p. Acariciado. Permulsns. 

ACARNAN. m. Peix de mar, de la forma del pa- 
geli, encara que blancb y de escatas argentadas; lo 
cap gran, lo morro corb, la gorja estreta y las dents 
menudas; la carn mòlt blanca y sabrosa, conté mòl- 
tas sals volàtils y parts oliosas. Diuben que es bo 
pera purificar la sancb y exitar la orina. Acamano. 
Acarnus, acarnanus, i. 
' ACARNI88AR8E. V. r. ant. brcarnissarsb. 

ACARNISSAT, DA. p. p. BlfCARNisSAT. 

ACARREAR. V. a. Sèr causa ó motiu de algun 
dany. Acarrear, atraer, ocasionar. Aflfero, ers, creo, 
as, adduco, is. 

ACARREAT, DA. p. p. Acairreado. Inlatus. 

ACAs. m. CASUALITAT. || Infortuui, accident im- 
previst. Acaso. Casus, eventus, us, fors, tis. || adv. 
m. Per casualitat. Acaso, casualmente. Forsan, forsi- 
tan, fortassis, fortè, casu, fortasse. || Ab interroga- 
ció es: per ventura. Acaso, por ventura. Utrum, an 
num, an ne, nou ne. 

PER SI ACÀs. m. adv. Por st aèaso. Si fortè. 

ACASARAT. adj. Mòlt desitjós decasarse. S'usa 
ab lo verb anar. Llevar el cura dehajo del hrazo. Nup- 
tias expetere, nubendi cnpiditate ílagrare. 

ACASSAR. v. a. ant. bmpattar. 

ACASSAT, DA. p. p. bmpattat. 

4 18 ACÀ DICaONARI ACC II AGA88lA.f. Arbre ple de punxas, poblat de flors 
blancas: son fniyt es com los Uavlns y destíl-la la 
goma aràbiga. Acocúi. Acàcia, ae. ||Farm. Lo sach 
dels aranyons. Acàcia. Acàcia, ». 

ÀGissii FÀLSA. Arbre, qaals fallas estan compostas 
de altras petitas, de las qae ixen noas punxas for- 
mantDe tres cada una. Acàcia faha ó falsa acada. 
Pseudo acàcia. || La sabstancia extreta del frayt de 
dit arbre: es aa astringeat mòlt eficàs. Acada falsa. 
Acàcia felsa. 

▲CASSiÀ fiosA. Arbre vistós per lo vert de sas fallas, 
y per sòs hermosos poms de flors de color de rosa. 
Acàcia rosa. Robioa hispída. 

ÀGASsu VBRDADBKÀ. Substaocia cspossa que portam 
de llevant ab onas bofetas: de la part exterior es ne- 
gra y per dintre de un color viu que tira à roig. Acà- 
cia verdadera, acada ie kvante. Acàcia vera. 

AGASSIANS. m. pi. Heretges, deixebles de Acas- 
si qne vivia en lo sigle Y. Acadanos. Acaciani, 
omm. 

AGA8TES. f. Ninfa, mitològica filla de Occéano 
y Tétis. Acostes. Acastes. 

AGA8TORAT, DA. adj. Se dia de algunas telas 
semblants à las pells del castor. Acastorado. Gasto- 
recB pelli similis tela. 

AGATABLE. adj. Respectable, digne de acata- 
ment. Acalable, Yenerandns. 

AGATADAMENT. adv. m. Ab acatament ó re- 
verencia. Acatadamente , reverentemente , respetitíh' 
samente. Reverentèr. 

AGATADOR, A. m. y f. Lo qai acata. Acatank, 
Spectans, tis. 

AGATALÉCnCH, CA. adj. Dit del vers qae no 
li falta ni sobra sü-laba algana. Acataléctico. Acata- 
lecticas. 

AGATABIENT. m. Respecte, reverencia. Acatar 
mUnto, reverenda. Reverentia, ae, veneratio, nis, bo- 
. Dor, is, caltus, respectos, os. [| ant. presencu. 

ACATAR. V. a. Venerar, bonrar, manifestar res- 
pecte. Acatar. Yeneror, aris, bonore afficere, colere. 

AGATARSE. V. r. ant. Adonarse, advertir. Ad- 
vertir. Animadverto, is. 

ACATAT, DA. p. p. de acatar. Acatado. Galtas, 
honoratas. [| p. p. de acatarse. Adverlido. Animad- 
versus. 

ACATI8TA. f. Festa en honor de la Yerge, 
qae's celebra en Gonstantinopla la nit del dissapte 
de la quarta semana de qaaresma, en qae ningú pót 
sentarse durant los oficis y demés ceremonias reli- 
giosas. Acatista. Acatistes. 

ACATO. m. ÀCATAMEIfT. 

AGATXAPAR8E. v. r. ter. acobardarse, ami- 

LANARSE, ACOQUINA RSE. 

ACATXAPAT, DAi p. p. de acAtxaparse. 

ACATXARSE. V. r. ter. agotxarsb. 

ACAUDALAR. V. a. Jantar, aumentar cabal y 
riquesas. Acaudalar, atesorar, aUegar, juntar, aco- 
fiar, amontonar. Opes, divitias, pecunías congerere, 
adqairere, pararé, compararé, camulare. Hmet. Adquirir opinió, aplauso, amistat. Aeaudalar, a 
quirir, granjear, llevarse. Nomen, gloríam, plaus 
sibi compararé, adquirere. 

ACAUDALAT, DA.p. p. y adj. Acaudalaio,ai 
nerado. Nummatus, nummosus, pecnniotfos, loc 
pies, aeralus homo. 

ACÀURER. V. n. ant. esdevenir. 

ACAYGUT, DA. p. p. ESDEVINGUT. 

ACCEDIR. V. n. Férse de la opinió de algú. A 
ceder, asentir, adherir, adherirse, conformarse, ir r 
alguno. Alieni, cum aliquo convenire, ab aliquo se 
tire, in alicajas sententiam ire. [| Goncedir. dmeeéí 
otorgar, acceder. Goncedo, consentio, is. 

ACCEDIT, DA. p. p. Accedido. In aHciqi» sei 
tentíam addíctus. 

ACCELERACIÓ, f. La acció y efecte d^ accdi 
rar. Aceleracion, celeridad, p-mütud, aeeleramiem 
Acceleratio, festinatio, properatio, nis, eeleríta 
atis. 

ACCELERAR, v. a. Fér que una cosa vídj 
abans del temps regular. Acelerar, predpitar, antic 
par, adelantar. Antieipio, precipito, as, rapio, i 
agere prematurè. Q Guanyar temps en la execució < 
alguna cosa, feria ab promptitut. Acelerar, aviva 
activar, apresurar, dar calor. Mataró, propero, fei 
tino, as. II Donar ànsia à algú pera fér algana cos 

PUNXAR. 2. 

ACCELERAR8E. Anticíparse. Apresurt^rse, A< 
celeror, aris. 

ACCELERAT, DA. p. p. Àcelerado, Accelera to 

ACCENT, m. Lo to ab que*s pronuncia una si 
laba. Acefito. Prosòdia, (e, accentus, us, sonus, i. 
Titlla sobre de una vocal pera senyalar que es bn 
6 llarga. Ac^nto. Nota, sb, àpex, icis, acoentus, us. 
Lo to ó pronunciació de cada provincià. Aceitio. Ci 
jasque gentís pronuntíatio. || mús. La modulació c 
la veu. Acento. Yocis modulatio. || poét. L'eco. Acei 
to, eco. Ecbo, us, soni, vocis repercussió, j) poét. ] 
veu y'l mateix vers. Acento, Modus, numerus, 
modalatío, nis. 

ACCENT AGUT. gram . Lo que paja de esquerra à dn 
ta, y denota que es llarga la sü-laba sobre qne recai 
com cafè. Acento aguda, Accentus acutus. 

ACCENT ciRcuMFLExo. Lo compost dc agut y grav 
en esta forma ' y denota que la x tè forsa de c y 
Acento drcumflejo. Accentus circumflexus. 

ACCENT GRAVE. Lo qoo's forma al revés del agut, 
denota que Ja síl-laba sobre que's posa, 's pronune 
fosca. Acento grave. Accentus gravis. 

CARREGAR l' ACCENT, fr. fam. Entretcoirse en a 
guna cosa pera feria mòlt reparable. Beeargar. Adnc 
to , as. II Repéndrer severament. Cargàr la mam 
Acarbè in aliquem invebi. 

ACCENTAR. V. a. ant. ACCENTUAR. 
ACCENTAT, DA. p. p. ACCENTUAT. 

ACCENTUACIÓ, f. L' as y col-locació del ac 
cent. Acentuacion. Accentuum, notarum appositío. 

ACCEBiTDAR. V. a. Usar de aeoeoti. àenumf 
Accentu proprio notaré, proQunliare. ACC CATALÀ. ACC 19 AOCENTUAT. p. p. Acenttiaio. Accento nota- 
los. 

ACCEPCIÓ, f. Lo diferent sígni6cat ó sentit de 
las frases ó paraalas Acepcion, Acceptio, nis, sensos, 
n. 

AccEKió DB PBRSONAs. Incünacíó qae*s tè à nnas 
ses qoe à altras sens atèndrer al mèrit. Aeepcion, 
wfkuion de per$anas, Prosopolepsia, 8B, persona- 
runaccepUo; ratio habita person®, non cans®. 

ACCEPTABLE, adj. Lo qae*s pót ó dén accep- 
Ur. AcepUihk. Acceptabilis. 

ACCEPTABI.RIIIKWT. adv. m. Ab acceptació. 
itfptahlemente. Gratè. 

ACCEPTACIÓ, f. Admissió de lo qne's dóna ó 
proposa. Aceptaeion, admisian. Acceptio, acceptatio, 
lis. I Aprobació, aplaoso. Aceptaeion, aprobacion, 
Approbatio, nís, plaosas, ns || for. Admissió de he- 
rtocia, donació etc. Aeeptadon. Adítio, cretio, nis. 

4CCIFTAG1Ó DS fSESONAS: ACCEPCIÓ. 

AOCEPTADOR, A. m. y f. Lo qni accepta. Aeep- 
iiior. Acceptor, is, acceptríx, icis. 

AOciPTADOt DB PBisofiAS. Lo qui preforeix nnas à 
iltras sens atèndrer al mèrit ni à la rahó. Aceptadar 
ét penoMu, Personamm acceptor, personamm non 
■erítoram ralíonem habens, respicíens, cnrans. 

AOCEPTAirr. p. a. Lo qni accepta. Aeeptante. 
Acceptant. 

ACCEPTAR. V. a. Admètrer las ofertas y encàr- 
reebs. Aceptar, admtir, tomar. Accipio, admitto, is, 
«eceptnm, gratnm habere. 

ACcipTAt pbbsoitàs. f. Preferir nnas à altras sens 
tléndrer al mèrit. Aceptar personas, Aliqnem ante- 
íKere, prsferre, respicere, alícojns rationem, non 
iBerítorom habere. 

icciPTAE rxA LLBTmA. f. Encarregarso de pagaria. 
A^pior mna letra, Nomen syngraphnm, campsorias 
litteras in se snscipere. 

ACCEPTARIA, f. ant. accbptació. 

ACCEPTE, A. adj. Ben vist, ben arribat, ben 
TolgQt. Acepto, grato, bien reeibido, Acceptus, gratns. 

ACCÉS. m. ACTE cAtifAL. II Entrada fàcil al trac- 
te y comunicació de algú. Acctso. Accessns, aditns, 
tt. I for. Un deia modos de adquirir dret à algnna 
Msa. Aceeso. Jüs ad rem. || m. med. Sèrie de fenó- 
neaos morbosos qne'spresentan y desapareixen per 
iaterval-los, guardant nn període nnas vegadas 
(oostant y altras indeterminat. Aceeso. Accessus, us. 

ACCESSIBLE, adj. Lloch ahont se pót arribar ó 
pojir dcilment. Accesible. Pervius, accessibilís, adi- 
ta bcilis. II Persona afable, tractable, de fàcil accés. 
AwAèif. Facilis, obvins homo. || Fàcil de lograr. 
^tfftihle, asequible. Facilis, assequibilis. 

AOGESSIÓ. f. Augment de febra. ieceston, aeceso. 
Aceessus, us, accessio, ois, febris incrementum. jj 
L> de terciana. Cicion. Febris intermissio. || for. La 
*C€i6de accedirà un tractat Accesion. Accessio, nis. 

L' Eo la elecció de Papa 's diu, quant los vots eslàn 
^vdiis, y s' uneixen alguns als que altres han do- 
»(. Aceeso, accesion. Accessus, us. ACCÈSSIT, m. Ven Uatina mòlt usada en los cas- 
sos literarís, pera denotar la persona, obra ó escrít 
que mereix lo segon lloch entre 'Is aspirants al pre- 
mi ofert. II Geremonia qne's practica en la elecció 
del papa quant per ï escrutini no resulta elecció. 

ACCESSORI, A. adj. Lo que s* uneix al princi- 
pal ó dependeix de ell. Accesorio, adherente, acàdcH' 
tal. Accessorius, adba^rens. 

ACCESSORIAMEIcr. adv. m. Accesoriamente. 
Accessoriè. 

ACClDEirr. m. Calitat que no es de la essència 
ó naturalesa de la cosa. Accidente. Accidens, entis. 
II Casualitat, cas imprevist. Accidente, casualidad, 
acaso, Accidens, entis, fortnitus casus. || Malaltia 
que sobrevé repentinament. Accidente, ataqtte, insuU 
to. Subilus, repentinus morbns. || Lo que dóna con- 
vulsions. Alferecia. Epilèpsia, se. || pi. teol. Color, 
olor, sabor y figura de pa y vi, que queda en la 
hòstia consagrada. Accidentes, espècies sacramentales. 
Accidentia sacramentalia. || Los que sobrevenen à 
la malaltia Sintomas, accidentes. Simptoma, tis. 

PER uif ACciDBKT. m. adv. Per acàs. Por accidente^ 
por acaso, por casualidad. Casu, forté, fortuitò. 

TENIR -ó SÉR ACOMES DB UN ACCIDENT, fr. ACCIDEN- 
TA RSB. 

ACCIDENTAL, adj. No essencial. Accidental. Ac- 
cidentalis, ad rei essentiam non pertinens. || For- 
tuit. Accidental, casual, contingente. Fortnitus, con- 
iingens. || mús. S' aplica à la clau fingida. Aect- 
dental. Accidentalis clavis. || Teol. glòria. 

ACCIDENTALMENT, adv. m. Accidentalmente^ 
por acaso, por accidente ó casualidad. Forlé, fortuitò, 
per accidens. 

ACCIDENTARSE. V. r. Si*r acomés de algun 
accident. Accidentarse. Subito corrípi morbo. 

ACCIDENTAT, DA. adj. Qui pateix algun acci- 
dent ó ha quedat ab reliquias de ell. Accidentada. 
Paralyticus. || met. Se diu del terreno quant es mòlt 
desigual ó trencat. 

ACCIDIA. f. ant. FERBSA. II M ALAVOLBNSA. 

ACCIDIÓS, A. adj. ant. peresós. || De mala vo- 
luntat. 

ACCIÓ. f. Acte, fét, operació. Accion. Faclom, 
gestnm, i, actio, nis. || La impressió del agent en lo 
pacient. Accion. Agentis in patientem opera tio, ac- 
tio. II Possibilitat, facultat de parlar ú obrar. Accion, 
facultad. Actio, nis, facultas, potestas, atis, virtna. 
utis. II Posilura, situació del cos Accion. Corporis 
geslus, habitos. || mil. Ataco, combat, batalla. Ac- 
cion. Pugna, pra^Iium. || for. Dret per demanar en 
judici. Accion, derecho. In judicio repetendi jns, ac- 
tio. II orat. Moviment del cos y qualsevol part de ell 
pera major expressió y vivesa dels afectes y parau- 
las. Accion. Actio, nis, geslus, us. || poél. L* asump- 
to principal de un poema. Accion. Actio, nis. || pint. 
ACTiTLT. II com Cada part de las que componen lo 
fondo de una companyia. Accion. Sors, sortis. || Lo 
moviment descompassat de las mans. Manoteo, ma-' 
noteado. Manuummotus. || Lo maneig ódesayreafec- 20 ACE DICCIONARI ACE tat. Desgaire. Simulata negligenlia, incuría, «, in- 
cariositas, alís. || Senyal ó demostració exterior de 
desprecí. Desgaire, Gestos, os, contemptio, nis, Ín- 
dex, icis. II Demanda del dany rebot. Accim, Injo- 
riarom aclío. 

ACCIÓ DE GRAciAs. Las exprossioos de agrahiment 
per los beneficis rebots. Accion de graciós. Eocha- 
ristia, orom, eocharistícon, i, gratiarom actio. 

ACCIÓ DIRECTA. Àc4non direciü. Recta, legítima ac- 
tio. II for. La qoe proceheix de las paraolas de ona 
Uey. Accion direcla. Directa, legitima actio. 

ACCIÓ GENEROSA. AccioH nobU, getierosa. Liberalis 
actio. 

ACCIÓ VIL. Accian vil. Probrom, i. 

BN ACCIÓ. m. adv. En actitot de anar à fér algona 
cosa. Sn ademaUf en accion. Gom, in gesto. 

ESTAR EN ACCIÓ. Pclear la tropa. Estar en accion, 
Praelior, aris, praeliom commíttere, manos consere- 
re. 

FÉR ACCIÓ DE EXECUTAR ALGUNA COSA. fr. HOCCr adc- 

man, Simolo, as. 

ACCIONAR. V. n. ret. Acompanyar ab accions 
y tots los moviments del cos lo qoe's dio, pera do- 
narli mes gràcia y energia. Accionar. Rem gesto ex- 
primere. 

ACCIONAT, DA. p. p. Accionado. Yerbom, mo- 
to, gesto expressom. || ret. m. Proporció de las ac- 
cions ab lo qoe*s dio. Accion. Concinna actio, motos 
composítos. 

ACCIONISTA, m. cóm. Lo qoi tè part en algona 
companyia. Accionista. Contobernalis, consors, qoi 
ad simoltaneam mercatoram peconias qoantitatem 
persolvit. 

ACCLAMACIÓ. f. ant. ACLAMACIÓ. 

ACCOMMODAR. V. a. ant. acomodar. 

ACGORAR. V. a. ant. afligir conooixae. 

ACCORATyDA. p. p. AFLIGIT congoixat. 

ACCORDARSE. V. r. ant. convenirse. 

ACOORDAT, DA. p. p. C0N>iNGUT. 

ACCÓRRER. V. n. ant. socórrer. 

ACCORRIMENT. ant. SOCORS. 

ACCUPAR. v. a. ant. ocupar. 

ACCUSAMENT. m. ant. acusació. 

ACEFALI8ME. m. Secta qoe regoneixia en Je- 
soscrist ona sola naturalesa. Acefalismo. Acephalis- 
mos, i, acephalorom secta, error. 

ACEFALITA. m. Heretge qoe no admet lo con- 
cili Calcedonense. Acefalita. Acephalites, a^, calce- 
donense conciliom respoeos baBreticos. 

ACÉFALO, A. adj. Secta sens cap ó principal. 
Acéfalo. Acepbalos. || m. Qoi la segoeix. acefalita. 
II adj. Nom qoe *s donava als clergoes qoe no vivian 
baig la disciplina ecclesiàstíca de algon bisbe. Acéfa- 
lo. Acepbalos, i. || En las lleys de Enrich I de Ingla- 
terra, 'is pobres qoe no tenint bèos algons, tam- 
poch regoneíxen cap à qui pagar feodo ó tribot. 
Acé/a/o. Acepbalos, i. || m. pi. Pobles bàrbares y sèos 
sobjecció. Acéfalos. Acepbali, orom. 

ACELL. pron. ant. AQrsLL. ACEMETA8. m. pi. Monjos qoe de nit y de dia 

s'ocopavan en cantar alabansas al Senyor, sens 
descans ni tregoa. Acemetas 6 acemetes, gente que no 
duerme. Acoemetes. 

ACENDRAT, DA. adj. Lo mès porificat. Acen» 
drado. Porissimos. 

ACEN8AR. v. a. Donarà cens. Acensttar, dat & 
censo. Fondom eere alieno gravaré, sob annoo ceoso 
tradere. || Rébrer ona finca acensada. Tomar àeenso. 
Fondom sob annoo censo accipere. 

ACEN8AT, DA. p. p. Dado ó tomada à censo. 
Traditos, acceptos sob annoo censo. 

ACER. m. CBR. 

ACERAR, v. a. Posar cer à la punta ó Ull dels 
instroments. Acerar. Gbalybem ferro addere, admis- 
cere; aciem, cospidemqoe ferri adbibendo cbalybem 
solidaré. || Posar en aygoa lo cer bollent. Acerar. 
Gandentem cbalybem aqoa immergere. 

ACERAT, DA. p. p. Acerado. Gbalybe immixtos. 

ACERBAMENT. adv. m. Asprement. Aeerto- 
mente, asperamente. Acerbè, asperè. || Rigorosament, 
cruelment. Acerbamente, cruelmenle^ rigurosamente. 
Acerbè, severè, severiter, crodeliter, saevè. 

ACERBITAT. f. Aspresa, desabriment de las 
froytas qoe no sòn madoras. Acerbidad. Acerbitas, 
asperitas, atis. || Rigor, croeltat, severitat. Acerbi- 
dad, severidadf crueldad, Acerbitas, immaifitas, era- 
delitas, sxvitas, atis, saevilia, se. 

ACERBO, A. adj. Desapacible, croel, rigorós. 
Acerbo. Acerbos, saevos, immanis, crodelis. 

ACERCA. prep. Acerca de, sobre. De soper. D 
adv. t. y 11. cerca. 

ACERCAR. V. a. acostar. II S' osa també com 
recíprocb. 

ACÈRRIM, A. adj. sop. Mòlt constant, valent, 
tenàs. AcérrimOf acerado. Acerrimos, imperterritos 
fortissimus, tenax. 

ACERRIMAMENT. adv. m. Ab mòlta constàn- 
cia, vigor y tenacitat. Acérrimamente. Acerrimè, 
vehementer, strenoè. 

ACERT. m. Soccés felís. Acierto. Soccessos, os, 
opos rectom, collineatom. || Prodencia, tino, babn 
litat. Acierto. Solertia, indostria, as, dexteritas, atis, 
consilíom, ii || Ditxa, for tona, sort, casoalitat. Acier- 
to. Sors, tis, casos, os. || Felicitat en lo discórrer. 
Acierto, felicidad. Prodens conjectora, scita cogitalio. 

ACERTADAMENT. adv. m. Ab acert. Actrta- 
damente. Dexterè, solerter, scienter. 

ACERTADÍSSIM, A. adj. sop. Acertadisimo, 
Sollertissimos. 

ACERTADOR, RA. m. y f. Lo qui acer ta '1 que 
ha de soccehir ó *s proposa com mòlt dificíl. Acerta- 
dor. Solers conjectator. || Qoi obra ab acert. Acerta- 
dor. Peritos. 

ACERTAR. V. a. Obrar ab acert. Acertar. Rem 
probè aot recte agere, ralione facere. || Endevinar, 
penetrar algona dificoltat. Atinar, acertar, Calleo, es, 
capio, is. II fam. Trobar lo qoe's busca. Acertar. lo- 
venio, reperio, is. |1 Eixir bè, fér proba. Acertar- AGH CATALÀ. ACI 21 Prsvalesco, is, bene accídere, contíngere, vertere. 
ji Toear lo tir ahont s' apunta. Acfrtar, dar, aíinar, 
CúUimo, aSy llineo, es, scopam attíngere, feriré. || 
Endevinar. Àctriar, Yera canere, adivinare, enigma 
soWere, divinata accidere. 

on HO ACBRTA, HO KNDEYiNA. loc. fam. Denota qae 
5 empren alguna cosa sens saber si resultarà bè ó 
mal. Si saUj vale, Non semper feriet qaocnmque mi- 
Dabilor arcus. 

AGERTAT, DA. p. p. Aeertado. Inventns. || adj. 
CabaJ, complert, perfet. Aeertado, Absolotus, per- 
fectas. 

LO iis ACBETAT FO&A. exp. que aconsella lo que's 
deuria fér segons ï orde de la prudència. Lo mas 
miaio fuera. Consultius foret. 

AGERTAR8E. V. r. Saccebir per casualitat. 
Aftrtarse. Contíngo, is. Q Havérbi bona cullita. Acer- 
türte, acudir. Abundo, as, praevalesco, is. 

ACBSnr, A. pron. ant. aquest. 

ACETAT, m. La combinació de^àcit acéticb ab 
ona basa salificable. Acetato, Acelas, atis. 

iciTAT DK AMOxucB NECTRi. Esporít do miude- 
rtro, sal líquida, transparent, blanca, un poch olo- 
itisa; de sabor frescb, picant, ensucrat, mòlt soluble 
«laygoa y «n esperit de vi; 's troba en curta can- 
lilat en la naturalesa, en la orina corrompuda, en 
lasiTa de alguns vegetals etc. però sempre es un 
prodncto del art. Acetato de amoniaeo neutró. En al- 
tre temps s' anomenaba licor de minderero, espiritu 
dtàímico de minderero, licor volàtil de sal amoniaeo 
muiio, licor de amoniaeo ac^tico, licor de acetato de 
moniaeo, sal amoniaeo líquida, agua de amonia oce- 
tüia, àleali amoniacal acetado, mistura' salina voldtilj 
9(ftato de amoniaeo oleoso. Acetas ammoniacae neu- 
tra, acetas amoniacalls, spiritus minderedi, spiritus 
ophtbalmicos. 

ACETAT oB MBicuRi. Substaucia quo's presenta en 
forma de escatas petitas, cristallinas, blancas, que's 
toTBao negras à la llum; de sabor agre y metàl-lich, 
casi insoluble en la aygua y en T esperit de vi. Ace^ 
ifl/o ie mereurio, tierra foliada mereurial. Terra fo- 
liata mercoríalis, bydrargyrns acetatus. 

AciTAT DB MOiFiNA. Sal ucutra, blanca, sens olor, 
de sabor mòlt amarcb, mòltíssim líquida; resulta de 
ta icció del àcit acéticb en la mor&na. Acetato de 

^»rfma. Acetas morfina;. 

AOETÓS, A. adj. ant. ageb. 

AGETSERIA. f. ant. Art de criar aucells de ra- 
pinya pera cassar ab ells. Cetreria. Accipitraria 

ars. 

AGEVAMENT. m. bncbvambnt. 

AGEVAR. V. a. BNCBVAR. 

ACETL, A. pron. ant. aquell. 

AGH. Pronunciació de la lletra H. Ache, Ha. 

AGB8. m. Arbre de vint à trenta peus de alsaria, 
^fosta mòlt forta ab clapas à manera de ulls. Las 
flors 500 blancas, de mòltas fuUas, ficadas en una 
f^ta, col•locada al mitj de un calis, retallat ordi- 
D^riameoten ciocb parts iguals. Acere, are^. Acer, is. ACi. adv. 11. ant. assi. 

AGIAVANT. adv. ant. endbvant. 

AGIBADAMENT. m. ànt. Malaltia de las cabal* 
caduras per bavér begut mòlta de aygua desprès de 
bavér menjat cíbada. Encebamiento, acebamiento. 
Hordei et aquae oppletio. 

ACIBADAR. v. a. Donar demasiada cibada à las 
cabalcaduras. Encebadar^ acebadar, Hordeo opplere. 

AGIBADAR8E. V. r. Enmalaltirse las cabalca- 
duras per bavér menjat demasiada cibada, y begut 
demasiada aygua. Encebadarse acebadarse. Hordeo 
et aqua oppleri. 

AGIBADAT, DA. p. p. Encebadado, ac^badado, 
Hordeo et aqua oppletns. 

AGIDULAR. V. a. med. Fér tornar agre alguna 
beguda anyadintli una quantitat de un àcit. Acídu- 
lar. Acidulum reddere. 

ÀCIT. m. quim. Tota substància que combinada 
ab oxigeno ó ab altre cos apte, ba adquirit lo gust 
agre y la propietat de fér tornar bermells los colors 
blans vegetals, y de formar sals combinantse ab los 
àcits y Us óxits metàl-licbs. Acido. Acidum, i. 

ACiT acbtich. Substància agra, la mes abundant en 
la naturalesa. 'S troba en mòlts vegetals y animals. 
Acido acético. Acidum acéticum. || vinagre. 

ÀCIT BBNzoicH. Priucipi immediat que existeix en 
tots los bàlsams, y principalment en lo benjni. Addo 
benzoicOy flores debenjui, Acidum benzoicum, flores 
benzoes. 

iciT HiDRocilNice. Líquit blancb transparent, de 
olor fort de ametUas amargas, de sabor al principi 
frescb, desprès agre y càusticb; mòlt volàtil. Exis- 
teix en la naturalesa en mòlts vegetals; ab tot lo 
preparan completament pera V us de la medicina. 
Acido hidrociànico, ó prúsico. Acidum hydrosyani- 
cum seu prussicum. 

ACIT HiDROCLÓRiGH. Sc troba OU algunas minas de 
sal de Polònia y en alguns terrenos volcànicbs, com- 
binat ab la sosa, format de parts iguals de cloro y 
de bidrógeno. Quant es pur es gasseós, invisible, à 
no sér que's trobe en contacte ab V ayre atmosfé- 
rich, qual bumítat absorbeix ab promptitud. Acido 
hidroclórico muriàtico, kidromuriàtico marina ó de la 
sal marina y espiritu de sal fumante, Acidum bidroclo- 
ricum, acidum salis, spiritus salis marini, acidum 
muriàticum sive marinum. 

iciT MURIATICH OXIGRNAT. EUOStat dc gaS OS gTOCh 

verdós, sabor astringent desagradable, olor sofo- 
cant, soluble en una vegada y mitja son pes de ay- 
gua, combina ab los cossos simples y forma clóru- 
ros, deslrubeix mòlts dels colors blaus vegetals; 
en estat líquit obra com à estimulant, concentrat, 
obra com los mes actius àcits minerals. No's troba 
en la naturalesa sinó combinat ab altres cossos. 
Acido muriàtico oxigenada, ócido muriatico deflogisti^ 
cado, cloro, Gblorum, i, chlorioa, ae, spiritus, aci- 
dum salis marini depblogisticatum. 

ÀCIT NÍTRICH. AYGIA FORT. 22 ACL DICCIONARI 

AciT succÍpncH. ÀcitblaDcb, cristallísat en prismas, 
de sabor un poch agre. Es mòlt soluble en la aygna, 
y forma sals ab las basas salificables, que s' emplean 
pera reaclíus. Acido sua^inico. Acidnm snccinícum. 

ACLAMACIÓ, f. Aplauso general. Àclamacion. 
Clamatio, acclamatio, nis, plausns, jubílalus, us. || 
La dels vencedors, Àclamacion, Ovatus, us. || Crits 
de alegria pública. Àclamacion, Jubilalio, nis, jubí- 
latus, us, jubila, ornm. 

nR ACLAMàció. m. adv. Dit de las eleccions de 
comú acort, sens votar. Por aclamadon. Publico, 
commnni consensu; una voce, uno ore. 

ACLAMAOOR, A. m. y f. Lo qui aclama. Acla- 
mador. Acclamator, plaudens plausor. 

ACLAMAR. V. a. Aplaudir ab crits de alegria. 
Aclamar^ vitorear, Acclamo, as, attoUo, is, plausum alicui dare; festinis clamoribus in alicujus laudem ^^®"«^ "'^'í ^^ ''efert. ACO 

expediré, urbem submovere. || Desenredar, arregltr 
un assumpto ó dependència Poner en Umpio, oriflúr» 
Aüquid absolvere, expediré; ad exitum tàndem pro- 
ducere. || Clarificaries líquits. Aclarar, clarificar. Eli- 

qUO, as. H AVERIGUIR. II PBHTINAB. 

ACLARIR8E. V. r. Serenarse 1 temps. Aclm'arse, 
serenarse; abrir el tiempo. Claro, as, claresco, is, 
ccelnm sedari, sndum fieri, discussis nubibos sere- 
nari. || Assolarse lo que està tèrbol. Aclararse, a$<h 
larse. Turbida sedari, liquescere, llmnm aut Caecem 
considere, subsidere. compóndrerse 

JA T* ACLARIRÉ. lOC. fam. TU MB LA PAGARÍS. 

QUB s' ACLARESCAN. loc. fam Deuota que algú no 
vól mescla rse en los negocis de altres. AllA se kt 
avengan, ó se las hayan, óse las campaneen; allà se k 
haya Marta con sus pollos. Tnas tibi res habeto; ipti personare. \\ Elegir per aclamació. Acíanurr. Aliqnem 
uno ore, honore, sententiis omnibus, munere salu- 
tare. || Cridar en demostració de alegria pública. 
Aclamar. Jubilo, as. 

AGLAMATy DA. p. p. Aclamada, Acclamatus, 
y ovalus, ovans en los triumfos. 

ACLAPARAMENT. m. La acció y efecte de 
aclaparar. Debilidad, dehilitacion. Debilitas, atis. 

ACLAPARAR, v. a. Fér pérdrer las forsas. De- 
bilitar, desjarretar, enervar, desbastar, extenuar. 
Enervo, subnervo, debilito, as, vires frangere. || 
Aplicat al esparver. Desainar. Debilito, macero, as. 

ACLAPARAR8E. V. r. acorardirse. 

ACLAPARAT, DA. p. p. Debililado, desjarretado. 
Debilitatus, debilitate confectus. || acorardit. 

ACLARACIÓ. f. La acció y efecte de aclarar. 
Aclaracion, Explicatio, explanatio, illustratio, nis. 

ACLARAR. V. a. aclarul. S. 

ACLARAT, DA. p. p. Aclarado. Explanatus. 

ACLARIMEBíT. m. L' acte y efecte de aclarir. 
Aclaracion. Explanatio, explicatio, nis. Q La acció y 
efecte de arrancar unas plantas de entre altras per 
estar mòlt espessas. Entresaca, entresacadura. Inter- 
Incatio, nis. || ant. ssRKinTAT. 

ACLARIR. V. a. Apartar lo que enfosqueix. Acla- 
rar. Tenebres, dklWginemdepéWeve. II Explicar lo que 
no s* entén bè. Aclarar, declarar, ilustrar, poner en 
claro. Explano, explíco.illastro, elucido, as, evolvo, 
patefacio, is. || Espargir las cosas pera que ocupen 
mes lloch. Aclarar, esparcir. Explico, as, expando, 
is. II Tràurer alguna cosa de entre altras per estar 
massa espessas. Entresacar, aclarar, despejar. Dis- 
raro, as, aperlum, patentem aliquid reddere || Dit 
del planter. Acuchillar, despejar. Plantas intercipere. 
II Esporgar los arbres 6 ceps. Chapodar, escamon- 
dar. Amputo, abluco, as ramos, palmiles ínutiles 
computaré, resecare. || Ajustar dispulas. Compo- 
ner, definir, decidir. Quieslionem definiré, solvere, 
disputatione veritatem límare, díssidentes compo- 
nere. || Manar fér llocb. Hacer calle,ópkza. Locum ACLARIT, DA. p. p. Aclarado. Glaras, explora- 
tus. II adj. Esporgat. Chapodado, Amputatns. || Ditde 
las cosas espessas. Enrarecido. Rarefactus. || Dit deU 
licors. Aclarado, serenado. Sedatns, defaecatns. 

ACLIMATACIÓ, f. La acció y efecte de aclima- 
tarse. Aclimatacion. Ad alienum clima accomodatío. 

ACLIMATAR8E. v. r. Se diu de las personas ó 
altras cosas que s' han acostumat à un nou clima. 
Connaturalizarse, aclimatarse. Naturam alicujos rei 
sibi facere, alieno climati assuefieri. 

ACLIMATAT, DA. p. p. Aclimatado, c^ynnatura- 
lizado. Assuefactus. 

ACLIVILLAR8E. V. r. CLlviLLARSB. 

ACLIYILLAT, DA. p. p clivillat. 

ACLOFAR8E. V. r. Ajovarse, assentarse ab tota 
comoditat y repòs. Arrellenarse, aclocnrse. Tranqui- 
Uè quiescere, desídeo, es. 

ACLOFAT, DA. p. p. Aclocado. Adcubatos. 

ACLUCAR. V. a. Tancar los ulls. Cerrar los ojos. 
Oculosclaudere. || met. Morir. Cerrar el ojo, los ojos. 
Lumina claudere in seternam noctem ; svi spatium 
finiré. || Recullir la vista per véurer millor. Amusgar, 
Oculorum aciem contrahere. 

NO ACLUCAR l' ULL ó 'ls ULLS. fr. No dormir gens. 
No pegar el ojo. Noctem insomnem ducere. 

ACLUCAR8E. V. r. aclucar. 1. || met. Fér los 
ulls grossos. Hacer la vista gorda. Se non vidisse si- 
mularé, p Tórcerse *ls fils de ferro de las gabías. 
Tòrcer se. Inflecti. 

ACOBARDAR. V. a. p. U. ACORARDIR. 

ACOBARDAR8E. V. r. acorardirse. 

ACOBARDIR. v. a. Infundir temor. Aeobardar, 
intimidar, acorralar. Exanimo, as, deterreo, es, per- 
terrefacio, is ; metum incutere, terrorem iojícere, 
animum frangere. 

ACOBARDIR8E. V. r. Pérdrer V esperit, ó va- 
lor. Acobardarse, amilanarse, acoquinarse, alehrarse, 
alebronarse, estrecharse de animo, abatirse, desmayar. 
Paveo, es, pavesco, is, animis concidere, deficere, 
jacere, animum despondere. 

ACOBARDIT, DA. p. p. Acobardado, Dejectus 
animo. AGO AGOBRAB. V. aot. BBGOIUUR. 

AOQI>nL V. D. ACVDIR. 

AGOUUL V. a. En lo blasó anir, jantar, combi- 
UT k» escuts dearmas ó trofeos, baíg una insígnia 
écorooa en senyal de aliansa entre dos regnes ó fami- 
lias. Se pren també per guarnir de collar un lleó, 
DB gos llebrer ó altre animal; y del mateix modo 
per posar à las àligas y cisnes coronas al coll, y per 
rodejar de alguna enra, sarment ó serp à un arbre, 
cTen ó colaoma y últimament posar en figara de 
aspi de St. Andreu detràs del escut las claus, bas- 
toos, Uansas, esptsas, banderas y altras cosas sem- 
Uaots. Acotar. Scuta adnoare, conjongere. 

AOÓUT. m. V ordenat de menors que serveix al 
iHar, y també V escolà, encara que no sia ordenat. 
kHÚó. Acolythos, acoÚthus, i. fem. || Lo qui ajnda 
i litres. AcólUo, Socíos, ü, comes, satelles, itis, 
contnbernium , il. 

Ro HBCBssiTAB DB AcóLrTÓBScoiJL. fr. No nccessítar 
la ajnda ó consell de altre. No neemtar de acóHto. 
Híiar nn caiahazasy no nece$itar de calabazas para 
idiffr. Alieno auxilio non indígere. 

AOOLITAT. m. V orde de acòlit, que es lo qnart 
éels quatre menors. Aeolitado, Acolitatos, us. m. 
loScideacólit, que es servir inmediat al altar. i4eo- 
üicfo. Acolitatns. 

AQOLUkDOR. m. nànt. Cable prim, ferm per un 
nirem ab la pinya en la vigota del obencb, y ab 
r altre cap se passa per las vigotas de la cadena, y 
del obencb dos ó tres vegadas, y tirant de ell se 
atessan los obeocbs. Acollador, Fnnis malos ads- 
triogeos. 

AGOLLAR. V. a. nànt. Tirar de un cap gros ab 
akre prim. AcoUar, Crassirem radentem alio tena- 
inhere, adducere. 

AOOIXEIiSA. f ant. accllimbht. 

AGOIXIMENT. m. acullimbnt. 

AGOLUm. y. a. acüllir. 

ACOlXONnu V. a. fam. acobabdir. 

AOOiXjOlflRSE• V. r. fam. agobardibse. 

AGOLLONIT, DA. p. p. AC0B4RD1T. 

AOOLOBAB. V. a. ant. Dar hriUo, esplendor , etc. 

ACOIXmAT, DA. adj. colobat. 

AGOLTEIXEJAR. v. a. acultbllbjar. 

AGOLTEIXEJAT, DA. p. p. accltbllejat. 

AGOMAN AR. V. a. ant. encohanab, confiar, bn- 

UtUGAB. 

AGOMANAT, DA. p. p. ant. encomanat. 

AGOMENAH. V. a. ant. encomanar. 

AGOMÉB, A. p. p. Acometido, Aggressus, inces- 
^^os, iovasns, oppngnatus. 

AGOMESA. f. Arremesa, embestida. AcomeUmien- 
(9, wmeiida. Aggressio, incnrsatio, oppagnatio, 
QK,ÍQcarsns, ímpetus, us. 

AOOMETEDOR, A. m. y f. Lo qui acomet. Aco^ 
^feior. Aggresor, invasor, impetens, is. 

ACOamiMENT. m. ACOMBSA. 

AGOMÉTREB. V. a. Embestir, atacar, Uansarse 
«bre. AcomUr^ arremeter,enh€$tír, cargar^arrojar- CATALÀ. ACO 23 

se, abalanzarse. Alieni ingraere, alíqnem impetere, 
invadere, in aliquem ruere, grassari, ferri prsecipi- 
tem. II Sobrevenir de improvís alguna malaltia ó afec- 
te violent. Acometer, sobrevenir, asaltar. Morbum, 
somnum alieni impetere, snbire, instaré, aliquem 
intercipi morbo. |] empíndesb. 

ACOMIADAR. V. a. ant. dbspbdib. 

ACOMIADAT, DA. p. p. ant. DBSPEDIT. 

ACOMODABLE. adj. Lo que's pót acomodar. 
Acomodable. Accommodabilis 

ACOMODACIÓ, f. Composició amistosa. AconuH 
dacion. Accommodatio, nís. 

ACOMODADAMENT. adv. m. Proporcionada- 
I ment. Acomodadamente, Accomodè, apte, appositè. 
II Ab comoditat. Acomodadamente, Gommodè, oppor- 
tnnè. 

ACOMODADÍ9SIM, A. adj. snp. Acomodadist" 
mo. Peraccommodatns. 

ACOMODADOR, A. m. y f. Lo qni acomoda. 
Acomodador, Accotnmodator. 

ACOMODAMEIVT. m. La acció y efecte de aco- 
modar. Acomodacion, acomodamiento, Accommodatio, 

nis. n RECONCILIACIÓ. 

ACOMODAR. V. a. Ordenar, posar las cosas com 
correspon. Acomodar, Accommodo, apto, exaplo, co- 
lloco, as. II Ajastar renyinas. Acomodar y compmefi 
ajustar, Controversias, jites componere, conciliaré; 
ad concordiam redncere, adducere; litem toUere, 
redimere || Casar à algú ó posarlo en un empleo ütiL 
Acomodar. Qnemdam in manere ; apnd aliquem co- 
l•locaré; ronneri aliquid addrcere. || Posar algnna co- 
sa en lo llocb convenient. Acomodar. Com mode co- 
llocare. || Provebír à algú de lo qae necessita. Aco- 
modar. Alieni commoda suppeditare. |] Venir ó sér 
del gnst de algú alguna cosa. Acomodar, Aliqnid ali- 
eni placere, convenire, enm juvare. || Deixar alguna 
cosa de us ó servey, com un pa. Prestar. Commodo, 

as. 

ACOMODARSE. V. r. Lograr acomodo. Acomo- 
darse. Hnnus obtioére, ad mnnus accedere, alieni 
mnnere se addicere. p Conformarse ab lo dictamen, 
ó geni de altres. Acomodarse, conformarse. Ad alte- 
rius sententiam totum se fíngere ; alieni obsecunda- 
re. II ant. Usurpar. Aliena bona usurparé, rapere, 
alieno ianquam proprio uti. || Tràurer profit. Sacar 
provecho. Utilitatem compararé. 

ACOMODAT, DA. p. p. Acomodada. Accommo- 
dalus. II adj. A propòsit. Acomodada, apropósito, ap~ 
to. Accommodatns, aptus, commodns, appositnSi 

COOgrUUS. II Rieu. II CASAT. 

ACOMODATICI, A. adj. m. y f. Loque*spót 
acomodar à altra cosa. Acomodaticio^ traslaticio, 
Translatilius. 

ACOMODO, m. Empleo, destino, conveniència. 
Acomodo. Ministerium, officium, ii, munus, eris, 
commoditas, atis, convenientia, ae . 

ACOMPANYADOR, A. m. y f. Lo qui acompa- 
nya. Acompanador, compahero, Socius, ii, comes, itis, 
stipator, is. 24 ACO DICCIONARI 

AGOMPAinrAllIENT. m. La acció y efecte de 
acompanyar. Acompammienlo. Comitalus, us. || Co- 
mitiva per obseqai. Acompanamiento, séquilo, comiti- 
va. Proseculio, assectatio, stipatio, nis. fl La com- 
parsa del lealro. Àcompanamiento, Scense, persona- 
rnm comitatas. || La composició é instruments pera 
acompanyar à la veu. Àcompanamiento. Yocem comi- 
tantes numeri. [| Lo que*s dóna à algú per sa segure- 
tat y defensa. Àcompanamiento, Praesidiaria stipatio. 
II Lo de un enterro. Pompa fúnebre. Pompa funebris. 

AGOMPANYANT, A. p. a. acompantador. 

ACOMPANYAR. V. a. Anar ó estar en com- 
panyia de algú. Acompanar, Gomito, as, comitor, 
aris, stipo, as, comitem se alicui dare. || met. Agre- 
gar una cosa à altra. Acompanar, Adjungo, is. || 
GUIAR II Adornar la figura principal abaltras pera que 
ressalto mès. Acompanar. Principem figuram aliarum 
interpositíone exornare, apte circum ornaré. || mús. 
Tocar ó cantar ab altres. Acompanar. Goncino, is, 
canentis vocem, carmína tibiis aut nervis sociare. 
II Sentir los mateixos afectes que altres, com acom- 
panyar en lo sentiment. Acompanar. Ridentibus adri- 
dére, flentibas adflére ; consentiré cnm aliquo ; se 
participem sociare in affectus. || ant. afavoeie. 

JO vos acompanyaré per tot. loc. Denota que hn 
serà company inseparable de altre. Yo te acompana- 
ré siempre. Me assiduum habebis comitem, tibi sem- 
per haerebo. 

AGOMPANYARSE. V. r. Cantar y tocar acor- 
dant los instruments ab la veu. Acompanarse. Car- 
mina tibiis aut nervis cantaré. || Rehunírse los facul- 
tatius ójatges, ó notaris pera resóldrer ab mésacert. 
Acompanarse. Consílii socium síbi adjnngere. 

ACOMPANYAT, DA. p. p. Acompanado. Gomi- 
tatus, stipatas. 

MES VAL SOL QUE MAL ACOMPANYAT, ref. Ensenya que 
la soledat es preferible à la mala companyia. Mas 
mle solo que mal acompanado. Tnrpi consortio pracs- 
tatsolitudo; meliús est solum esse, quam pravís nti 
comítibus. 

ACOMPARACIÓ. f. ant. comparació. 

ACOMPARADAMCNT. adv. m. ant. comparati- 
vament. 

ACOMPARAMENT. m. ant. y 

ACOMPARAN8A. f. ant. comparació. 

ACOMPARAR. V. a. comparar. 

ACOMFARAT, DA. p. p. COMPARAT. 

ACOMPAS8ADAMENT. adv. m. Acompasada^ 
mente, d compàs, con órden. Ad numerum, ad nor- ACO mam, concinnè, ad amussim. 

ACOMPA88AR. V. a. Amidar ab lo compàs. Com- 
posar. Gircino, as, describo, is, metior, iris. jj met. 
Posar las cosas ab la deguda proporció. Composar, 
poMr à compàs. Ad amussim ordinare. || Arreglar, 
proporcionar las cosas de modo que no sobre ni fal- 
tc. Composar. Exaequo, as, moderor, aris, metior, 
iris. II mús. Dividir las composicions en temps iguals 
ab rallas perpendiculars à las de la pauta. Composar, 
Liniolis tempus metiri. ACOMPASSAR LO GASTO. fr. Gastaf à proporció de lo 
que*s tè. Composar el gasto con la renta. Pro resomp- 
tum facere. 

ACOMPA88AT, DA. p. p. Composada, aeampt^ 
sado. Ad numerum exactn^. || adj. Lo que guarda la 
deguda proporció. Acompasado, Ad amussim exactns. 

ACOMULAR. v. a. ant. bitcarrbgaa. 

ACONDICIONAR. v. n. Donar à las cosas certa 
condició ó qualitat. Acondicionar, Constituo, affieio, 
is. 

ACONDICIONARSE. v. r. Adquirir certa quali- 
tat ó condició. Acondicionarse. Gonstitntionem quam- 
dam adquirere. 

ACONDICIONAT, DA. adv. p. p. AcmdieiaMdo. 
Consti tutus. II adj. Ab los adverbis bè ó mal, de bona 
ó mala condició. Bien ó mal aeondicionado, BoDum 
aut pravum. 

MAL ACONDICIONAT. DESFABORIT. 
ACONDUHIR. V. a. ACONDUCTARSE. 2. 
ACONDUHIT, DA, p. p. acondüCTAT. 
ACONGOIXAR. V. a. CONGOIXAR. 
ACONGOIXAR8E. V. r. CONGOIXARSB. 

ACONGOIXAT, DA. p. p. CONGOIXAT. 

ACÓNIT. m. Escanya llops, planta perenne de 
dos peus de alsada, las fullas compostas de cincli 
tiras estretas, llustrosas, de un vert trist en lo re- 
vés, mès obscur en V endret, las flors blavaa en for- 
ma de espiga, la arrel com la de un rave ó nap, ne- 
grenca per fora y blanquinosa per dintre, y es veri- 
nosa. Acmito, núpelo, anasarc4i, centella, malalobiu, 
uvaversa, lupina. Aconitum napellas. 

ACONORT. m. coNORT. 

ACONORTAR. V. a. gonsolàr. 

ACONORTAR8E. V. r. Consolarse. Mqno animo 
ferre, pa li. 

ACONORTAT, DA. p. p. Resignada, c<m$olado, 
Consolatus. 

ACON8EGUIMENT. m. ant. CONSECUCIÓ. 

ACONSEGUIR. V. a. Seguir à algú fins al lloch 
en que 's troba. Akanzar. Adipiscor, consequor, as- 
sequor, eris. || Hàurer ab la ma lo que asta en pa- 
ratge alt ó distant. Alcanzar. Àttingo, is. || Lograr 
lo que 's desitja. Alc^nzar, conseguir, lograr, llegar. 
Assequor, consequor, adipiscor, nanciscor, eris, ob- 
tineo, es, ad propositum fínem pervenire; votorum 
finem altingere. || Haver viscut en lo temps de qne*s 
parla, Akanzar. In certa tempora incidere, coaevum, 
coaïtaneum esse. || Igualar à altres en alguna cosa. 
Akanzar, conseguir, igualar. Coa^quo, exaequo, as, 
assequor, eris. || ter. Tenir guanyat. Acrfiíitor, rfiw»- 
gar. Acquiro, lucrifacio, is, mereo, es. 

ACONSEGUIT, DA. p. p. Akanzado. Adeplas, 
conseqntus. || Endeutat. Akanzado. Mre alieno op- 
pressus, gravatus; in aere alieno esse. 

ACONSELL. m. ant. consell. 

ACONSELLABLE, adj. Lo que 's pót aconsellar. 
Acomejobk. Consiliabílis. 

ACONSELL ADOR, A. m. y f. y 

ACONSELLANT, p. a. ant. Lo qui aconsella. AGO CATALÀ. AGO 2» . Goosilktor, coiililiaiiSy coBsiliaríQs. || AGOVfSELLAR. V. a. Persuadir, donar consells. 
àcouejar. Consilior, aris, saadeo, es, consiliam dare, 
impertiri, consolere aliqaem, consilio javare. 

AGONBELLABSE. V. r. Demanar, péndrer con- 
sell. ÀcoMejane. Aliqnem consolere, consultaré, con- 
sfliun adhibere, advocaré, alicnjos consiliam exqoi- 
rere, expetere, ad aliqnem referre. 

QCI SOL S' ACOffSKLLA, SOL SB PKNEOEIX. rcf. EnSO- 

DTaqoe en negocis de gran importància debem acon- 
sellinios ab altres. Quien d solos se aconseja, d solos 
u remesa ó desac4>nseja. No hay qwen yerre sinó el que 
tu forecer quiere. Tibi solam consulis, dolebis solus. 

ACONSELLAT, DA. p. p. Aconsejado, Consilio 
idjitas. 

AGORSOLADOE, A. m. y f. CONSOLADOR. 

AGONSOLAB. V. a. CONSOLAi. 

AOONSOLABSE. V. r. Redahirse, sabjectarse 
ToioDlariament à fér ó sofrir algona cosa en qoe bi 
itfvia algona repognancia. Cotíformarse. Sese sob- 
fflittere, sobjicere. 

kOOHSOLAT, DA. p. p. CONSOLAT. || Conformo- 
io. Sobj^tos. 

AC0II8O1ÍANTAR. V. a. Observar al fi de cada 
fers ona rima rigorosa, ó osar en la prosa de con- 
soaaatsqoe sols convenen en la poesia. Aconsonantar, 
CoMiAioliis aboU. 

v. n. ant. sucgehir. 

m. CONTENTO. 

AOOirTEBlTAR. v. a. Satisfer, donar gost. Con-- 
tflOar, compíocer. Delecto, juvo, as, placeo, adrideo, 
es, satis£icio, is, morem gerere alícojus. 

AGüNTUVTARSE. v. r. Qoedar content. Conten-^ 
i*m, quedar contento. Sibisofficere, contentom esse, 
salis habere. 

yo s' ACONTENTA AB Aixó. loc. Mdnifesta qoe algú vól 
més de k) qoe li correspon. No se conUhta con eso, 
Kee se eo loco tenet. 

so'« róT ACONTENTA! A TOTS. loc. Dcnota qoc qoant 
svQ mòlts los qoe volen ona cosa no's pót donar à tots. 
(N» f^ie conUntar d todos? Ne Jupiter qoidem om- 
BíbaspUcet. 

sia M BON ó MAL ACONTENTAR, fom. Sér fàcil ó dí- 
fitil de acontentarse. Ser de buen ó mal conlentar, ó 
«MiflUo. Facilem ó diíficilem esse. 

AOONTENTAT, DA. p. p. Conlentado. Gonlen- 
Ui. 

AOCMPtAE. v. a. Jontar ona cosa ab gran canti- 
Ul. Aíopiar, Comparo, as, congero, is. 

ACQPLAB. Arreglar lascartas. Acoplar^ aparear, 
Ordiao, as. || r. acoplarse contra algú. fr. Mancomo- 
Bine contra ell. Maneomunarse. In aliquem coire. 

AOOQlimAR. V. a. forn. acobardir. 

AOOQUiKABflE. V. r. ant. acobardirse. 

AGOQUOIAT, DA. p. p. AGOBARDIT. 

AflMiAai V. a. ant. aflíoir, conooixar. 

AGMAT, DA. p. p. AFIIOIT, CONGOHUT. 

AflMWàDAlpnnr. adv. m. ant. j>E goniS acort. 

TOMO I. AOOBDAMEIIT• m. ant. ACORT. 
ACSOBDANSA. f . ant. mús. consonancu. H aot. 

acort. ant. regort. 

AGORDABíT. adj. ant. concordant. 

ACORDAR, v, a. Resóldrer de acort, ó per ma- 
jor número de vots. Acordar, Decerno, statoo, cons- 
titoo, is, concordo, as. || ant. Determinar una cosa 
abans de manaria. Acordar. Decerno, is. || pint. Dis- 
posar los colors, de modo qne no ressalten massa oi 
qoeden demasíat apagats. Acordar, Pictoris tonom 
inter lucem et ombram medium dare. || Avenir los 
instruments ó veus per formar armonía. Acordar^ 
concordar, Coosono, conciono, as, concinno, is; ins- 
trumenta, voces inter se aptare, consociare. | ant 
CONCEDIR, v. a. ant. combinar. B acertar. 

AGORDAR8E. V. a. ant. GONVENIRSE. II RBCOR- 
DARSE. 

ACORDAT, m. ACORT. 4 

ACORDAT, DA. p. p. Acordada, Decretos. || adj. 
Fét ab acort. Acordada, Mataró consilio factom. 

ACORDE. adj. Conforme, corresponent. Acords» 
Aplus, conveniens. || De un mateix dictamen. Aeorde^ 
cow^rde. Concors, consentiens. || mús. Consonant. 
Acorde, consonante, armónico. Consonans, barmonio- 
sus, concinnus, concinnens. 

ACORDI. V. m. ant. acort. 

ACORDILLAR. V. a. Tirar à cordill, posar cor- 
das tivantas pera tràurer à linea una obra. Acorde^ 
lar. Fune Uneam ducere. 

ACORDOBAN AR. V. a. Adobar o«a pell de mo- 
do que semble córdoba ó pell de cabró no seotbo. 
Acordobanar. Caprioam alutam oemulari. 

ACORDONAR, v. a. Posar cordó, circohir ab 
gent. Acordonar, Circumdo, vallo, as. 

ACORRALAR. V. a. ENCORRALAR. 

ACORRALAT, DA. p. p. ENCORRALAT. 

ACORREGUT, DA. p. p. Eovergooyit. Garrido. 
Pudefaclus, podore suffusus. || apocat. 

ACÓRRER. V. a. Envergonyir. Córrer, Podore, 
verecundia aíHcere, suilundere. || ant. socórrer. |j 
ant. Esdevenir. Ocurrir, Evenio, accido, is. 

ACÓRRERSE. V. r. Envergonyirse. Corrern. 
Erubesco, pudore, rubore aíliei, suffundi. H apocar- 
se 2. 

ACORRIMEBIT. m. ant. rubor, vergonya, goht 
FUSIÓ. II ant. SUBSIDI, socorro. || abundància. 

ACORT. m. Ajust, concòrdia, conveni. Acuerdo, 
ajuste. Consentio, conventio, nis, facturo, coodic- 
tum, i, pactus, us. | Resolució de una corporació à 
senat. Acuerdo, Decretum, senatus consultum. || 
mús. La unió de sonidos armónichs. icor(fo. Harmo- 
nia, aï, concentus, us. || consell. 

DE ACORT. m. adv. y 

DE COMÚ ACORT. m. adv. Ab consentiment de tots. 
De comun acuerdo^ de eomuu consentimienlo, acordada^ 
menu. Unanimiter ; uoo, communi conseoso ; Jd% 
constitoto, sententiis omnibos ; nemine discrejMmte. 

ESTAR SN ACORT. k. £&tar do acort. Mor df aater- 
do. Concordes esse. 5 é 26 ACO DICCIONARI AGR 


AGOSAT, DA. adj. pebfet, llbst, acíbat. 

ACX>8SAR. V. a. Forsar, persegair fíos à posar 
en apnro especialment à las feras. Acosar, estrecL•r, 
apurar, Yexo, agito, as, insector, aris, cnrsn pre- 
meré. 

AG08SAT, DA. p. p. Acosado, Agitatus. 

AGOS8EJAR. V. a. Gossejar, tirar cossas. Aco-- 
eearj cocear. Calcitro, as. 

AG08SEJAT, DA. p. p. Acoceado. Galcitratns. 

AGOST. m. ant. y 

ACOSTAMENT, m. ant. propixquitat. || ic- 
cis. 1. 

ACS08TADÍ8, SA. adj. Lo qne es fàcil de acostar 
6 jnntarse sens elecció. Alkgadizo, Collectitius. 

AGOSTAR. V. a. acbrcar. 

AGOSTARSE. V. r. acercarse. 

ACOSTARSE k LA VORA. f. OrUlarse, Ad oras adpe- 
Mlere ; se litori applícare, appropinqoare, accedere. 

AGOSTAT, DA. p. p. Acercado. Accessos, admo- 
tns, appropinqnatus. || adj. ant. Propinquo, ctrcuno^ 
allegado. Proximus, propinqnos. 

sÉR DELS AcosTATS. f. Ser muy de adeniro. Alieni 
intimiorem, ex intimis esse. 

AGOSTAG. y 

AGOSTAS. adv. m. ant. à coll. 

AGOSTUMAMENT. m. ant. cosTüir. 

AGOSTUMAR. V. a. Fér avesar, sér cansa de 
que altre fassa ab freqüència algnna cosa. Acostum- 
brar, habituar. Assuefacio, consuesco, is. | v. n. Te- 
nir de costum. Acostumbrar. Soleo, es, assnesco, 
consnesco, is. 

AGOSTUMARSE. v. r. Avesarse. Acostumbrarse, 
habituarse, hacerse. Soleo, persoleo, es, assuesco, as- 
snefacio , assnefio , is , alícujas rei coDsueladi- 
nem nancisci; alieni rei, aiiqaa re consnescere. 
g Usarse, estilarse algnna cosa. Acostumbrarsey esti- 
larse. Soleo, es. 

AGOSTUmAT, DA. p. p. Acoslumbrado; habitua- 
do. Insnetns, assnefactus. 

l' ACOSTiif at. Ioc. Manifesta qne algú fa '1 que tè 
de regla ó costnm. Lo acostumbrado. Solitnm, qnod 
est de morè. 

AGOSTUMBRADAMENT. adv. m. ant. Segons 
os y costnm. Acoslumbradatnettte, segun costumbre, 
Hore, ex, de morè, nt mos, nt moris est, consnetè. 

AGOTAR. v. a. coTAR. 

AGOTARSE. V. r. Inclinar lo cos. AgoviarsCf en- 
ecrvarse, agacharse. Incurvesco, devergo, is, sese 
íncnrvare, pandere, ioflectere. || arrupirse. 

AGOTAT, DA. p. p. cotat. Í| Inclinat. Agoviado, 
agachadOj encorvado, Incurvatns. 

AGOTXAR. v. a. Abrigar ab la roba. Abrigar, 
mrebujar. Aprico, as, obtego, involvo, operio, is. 

AGOTXARSE. v. r. Abrigarse ab la roba parti- 
cularment en lo llit. Arrebujarse, aborujarse,acurrU' 
carse. Involvi, implicari, stragulis sese obtegere. || 

ACOTAftSE. 

AGOTXAT, DA. p. p. Arrehtjado, aborujado. In- 

VOlatOS. H ACOTAT. AGQUIRINT. p. a. ant. ADQunEiiT. 

AGQUIRIR. v. a. ant. adquirir. 

AGQUIRIT, DA. p. p. adquirit. 

AGQUISIGIÓ. f. ant. ADQUISICIÓ. 

AGQUISIDOR, A. m. y f. ant. adquhidor. 

AGQUISIR. V. a. ant. adquirir. 

AGQUISIT, DA. p. p. ADQUIRIT. 

AGRE. adj. Agre, aspre en lo gust. Acre, Ac 
asper, acerbus. || met. Aspre, desapacible; s* api 
al geni, ó natnral. Acre, dspero. Aspera índoles, ac 
severum ingenium. 

AGREADOR, RA. m. y f. ant. acrbhbdoi. 

AGREDlTADtssnf. adj. sup. Mòlt acredil 
Acreditadisimo. Probatissimus. 

ACREDITAR. Y. a. Assegurar, afirmar. Aeredi 
confirmar , aseverar, certificar, \\ Affirmo, confim 
assevero, as, assero, is, ratum fsicere. || Calificar 
bona algnna persona ó cosa. Acreditar. Frobo, 
alieni auctoritatem deferre, fidem adhibere, aliqi 
commendare. || Tenir guanyat, ó en sòn favor al^ 
deute. Acreditar, devengar. Acquiro, lacrífacio, 
mereo, es. |{ algansar. 2. 

AGREDITARSE. v. r. Adquirir crèdit, bona o 
nió. Acreditarse. Auctoritatem, bonum nomeu s 
compararé, conciliaré, facere, pararé, crearé, clu 
es. II Donar algú probas de sas qualitats. Acreditar 
Alicnjns opera enm prsedicare, commendare. 

AGREDITAT, DA. p. p. Acredilado, Probati 
commendatus. || adj. Lo que tè reputació y créd 
Acreditado. Nomine, opinione praeclarns, auctoríi 
valens, pollen s* 

AGREHEDOR, A. m. y f. Lo qui tè dret à alg 
na cosa. Acreedor, Creditor, is. || met. Mereixedi 
digne. Acretdor, digno, benemérilo, Benemeritus, d 
nus. 

AGRIDÓFAGO, GA. m. y f. Lo qui viu de 11 
gostas. Acridófago. Acridophagus, i. 

AGRIMINAGIÓ. f. La acció y efecte de acrín 
nar. Acriminacion. Griminatio, nís. 

AGRIMINADOR. A. m. y f. Lo qoi acrimií 
Acriminador. Griminator, accnsator, objurgator, i: 

AGRIMINAR. V. a. Acusar de crim. Acrimim 
Accuso, vitupero, as, arguo , is, criminor, aris. 
Abultar, exagerar la falta ó delicte. Acriminar, ag\ 
rar, envenemr. Acriminor, aris, culpam, crimen a 
gere, acerbare, acriter objurgare, graviorem, pej 
rem causam efiicere. || Afear alguna acció. Yitu^ 
rar. Vitupero, as. 

AGRUHINAT, DA. p. p. Acriímikufo. Grimin 
tus. 

AGRIMONIA. f. La qualitat aspra ó picanU Ac 
monia, acerbidad, aspereza, acritud, Acrimonia, ; 
acredo, acritudo, nis. || sítira, rigor. || Yeheme 
eia, eficàcia en las paraulas. Acrimonia, Diceudi v 
n Aspresa en lo tracte ó geni. Amnumta, aspere; 
Acrimonia, ce, acerbitas, asperitas, atis.- 

AGRISOLAR. V. a. Purificar los metalls en 
gresol. Acrisolar, afinar: Igne metalla expectaré, pi 
gare, ad purum excoquere. t met Examinar à íoàd ACT CATALÀ. 

€wolar, apear, sondear, alambicar. Explano, expio- 
o, as, argamentis confirmaré, investigaré, patefa- 
ere. 

AOUSCMiARSE. V. r. Acrisolarse. Explanari, in- 
estigarí, perscnitarí, ad nllimom apícem deve- 
ire. 

ACBISOLAT, DA. p. p. Acrisolado, Pargatns. 

ACHll'UT. f. ÀCRIVONIA. 

AGBOMÀTIGH, CA. adj. S' aplica à la ullera 
[ue presenta *ls objectes distants sens los colors del 
ris. Aeromdtieo. Acromaticns. 

ACRONIGTE, A. adj. S' aplica al naixement, y 
poiH de una estrella que naix y 's pon al mateix 
leiips que'l sol. Acronicto, Àcronyctos. 

ACEÓ8TIGH, CA. adj. La poesia en qne las lle- 
tns inicials ó finals forman un mot ó sentencia. 
kmtko. Acrostichis, idis, acrostichia, orum. 

ACTAS. f. Acorts ó decrets de algnna corporació 
òennanitat. Aetas, Acta, orum. || Las dels concilis. 
Cmme$, aeUu. Ganones, num, acta, ornm. || Rela- 
ció de las vidas dels sants, en especial dels apòstols. 
\nis APÒSTOLS. Llibre sagrat compost per St. 
ÜBBh, que conté la historia dels primers temps de 
k U^a 7 progrés del Evangeli baig lo ministeri 
éeb Apòstols. ACTES dels apòstols. 

àCTEm m. Acció ò fèt. Acto^ hecho. Actio, nis, 
letos, ns. B Cada part principal de un drama. Acto, 
jirMifa. Actns, ns. || filos. Las conclusions qne de- 
fmuk en las universitats, col-legis etc. Aeto, The- 
àupropugnatio. |j log. Las operacions de la ànima, 
yaixi 's diu acte del enteniment, acte de la volun- 
m Acio. Actns, us, operatio, nis. || Escriptora de 
mÒM, Carta de venta. Yenditionissyngrapha. || auto. 

ACTE acordat. AUTO ACORDAT. 

ACTE Aci^ATORi. for. Lo que acosa. Acto acusato- 
r». Actns accusatorius. 

ACTE CARNAL. Cópula, coticúbito, occeso^ eóitOf aeto 
f^nalótenérto, confjreso. Concubitns, accessus, us, 
ctpob, ae. 

TEitt ACTE CARNAL, fr. Tonir accés V home ab la 
faa. Conoeer camalmente, tener cuenta. Goncumbo, 
^gMSCO, coeo, is. 

ACTE DE CORT. Lds súpUcas dels tres brassos en 
pRteran aprobadas pel rey , ó la de algú de ells 
lin contradicció dels demés y ab aprobaciò del mo- 
ürca, que comensaban : Plau al senyor Rey 6 à la 
iifcitaí.— Aelo de córte. Comitiis actus. 

ACTE DEFCnTlD. AUTO DEFLXITIU. 

ACTE DE INQUISICIÓ. AUTO DE INQUISICIÓ. 

Acn DE POSSESSIÓ. L' exorcici , ó us de ella. Aeto 
^foetsum. Possessorius actus. 

ACTE DE coNTRició. Arropentiment de haver ofès à 
^sols per sér ell qui es. També s' anomena així 
^f&mula ab que s* expressa dit arrepentiment. Ac* 
^^nntriàan. Gontritionis expressió, actus, us. 

ACTSDESOLTURA. for. Lo cousentimont del jutge 
PMiioltar ò posar en llibertat al pres. Aeto de sol- 
^ lelaxalío, nis. 

ACn SACRAMENTAL. AUTO SACRAMENTAL. ACT 27 

ACTES DELS APÒSTOLS. Los fèts dols apòstols quo OS- 
crigué' sant Lluch. Actos de los apóstoles, Apostolorum 
actus, apostolorum actuum liber. 

EN ACTE. m. adv. En acció de fér alguna cosa. En 
aeto, en ademan. In procinctu. 

l' acte MES BO QUE*L SABÍ PÒT FÉR, ES CUMPLUI LO 

SANT VOLER. ref. Reprèn als que's glorian de saber 
mòltas arts y ciencias, y vihuen desastradament. 
Aquel sabé que se salva, que el otro no sabé nada. Ní- 
hil inanius qnàm multa scire, et quid sibi prosit ig- 
noraré. 

TENIR l' acte. fr. En los estudis püblichs defensar 
conclusions. Defender aetos ó conclusiones, Theses 
propugnaré, sustinere. 

AGTITADOR, RA. adj. for. Lo que està pera 
actuar. Lo que estd para actuar, Quod instruendum 
est. 

AGUTAR. V. a. ant. for. actuar. ^ 

ACTITAT, DA. p. p. ant. actuat. 

AGTTTUT. f. La positura ó situació de qualsevol 
objecte. 'S diu particularment en la pintura per la 
disposició ó situació del natural pera imitarlo. Acti- 
tud; aptitud, accion. Habitus, gestus, situs, ús. 

AGITO, VA. adj. Lo que té activitat. Activo, Ac- 
tivus, efficax, actualis. Lo que obra promptament 
com certs venenos. Activo, violento, Efficax, vehe- 
mens, acer, strenuus. || Prompte, diligent. Activo, 
agudo, eficaz, listo. Acer, gnavns, activus, assidnus. 
II gram. Pertanyent à la acció del verb. Activo. Ac- 
tivus. II for. Lo for de algunas personas pera portar 
las causas à certs tribunals per privilegi de la cor- 
poració del que són indivídnos. Activo. Guiqne pro- 
prium et privilegiatum fòrum. 

PER activa y per pasiva. oxp. fam. De totas ma- 
neras. Por activa y por pasiva, Omnimodò, omnimo- 
dis, omnimodò, omnifariam. 

privar de veu activa, fr. Privar del dret de votar. 
Privar de voz activa. SuíTragio alíquem privaré. 

veu activa, exp. Lo dret de votar. Voz activa. 
Snffragii jns. || gram. La dels verbs. Voz activa. Ac- 
tiva vox. 

vn>A activa. La en que se emplean las forsas cor- 
porals. Vida activa, Actuosa vita. 

VERB actiu. gram. Lo que significa acció. Verbo 
activo. Activum, accusativum verbum. 

ACTIVAMENT, adv. m. En significació activa. 
ActivamenU. Activè. [j Ab activitat. Activamente. Im- 
pigrè, solerter. 

ACTIVAR. V. a. Avivar, excitar, accelerar, ins- 
tar. Activar. Urgeo, es, exagito, as, acuo, is. 

ACTIVAT, DA. p. p. Activada, Incitatns. 

ACTlvissiM, A. adj. sup. Muy activo. DiUgen- 
tissimus, strenuissímus. 

ACTIVITAT, f. Virtut de obrar. Aetividad. Yir- 
tns, utis. II met. Agudesa, promptitut. Aetividad, 
Yis, is, celeritas, alacritas, atis. jj Vivesa en certas 
cosas inanimadas. Aetividad. Vis,'is. 

ACTOR. m. Gómich, representant. Actor. Histrió, 
nis, scsenicus artífex. || agent. || for. Qui posa una de- tt DICaONARI maiida jndicW. Actor . A^etot-, pelitor, is. | Company 
de Hèrcules coiiM l&s A^massoiias. Actor. Actor, is. 
ACIOBÜ-Ciomedlanta. A<^trír, eómtea. HistríoDÍs- 

M, ae, aclrix, cis. 

ACrUACaÒ. (. íor . La acció y efecte de actuar. 
Aettuictoii. GaüSiB msimelio, actio, nís, eíFectas, 

us. 
ACroAL•. adj- existent, present. Actual. Prae- 

sens, qiiod retera esl, re ipsa extat. || S' aplica al 

CACTtll 6 »0T6 Dl FOCH. 

ACmALISAR. V. a. Redohir à acte. Actualizar. 

ACnJAUTAT. f. Presencia, estat actual. Actua- 
lidad. Pra&sens sUtos. 
sa LA ACTÜÍLIT1.T. DU. adv. y 
ACrUAUtENT. adr. m. Ara, al present. Actual- 
mente, en la actualidad. Nunc, in praesenti, in pri- 
sen tiam, jam. 

ACTUANT, p. a. y m. Lo qni defensa on acte li- 
terari. Aetuantí. Thesinm propngnalor. 

ACTUAm. V. a. Pahir, fér la digestió. Actuar, 
ii§erir. Coqno, digero, is. J Defensar conclusions. 
Acltkir, defender aetos ó conelunoues. Theses propug- 
naré, sastinere. || for. Instrnbir lo procés. Actuar. 
Caasam instruere. || Instmhir, enterar. Actuar, tiu- 
trtfttr, enterar. Instítuo, emdio, is, edooeo, es. U eb- 

FLCX10N4R. 

ACTUAmi. m. for. Notari que dóna fó en los au- 
tos. Actuario. Actuarios, notarius, ii, scriba, as. || pi. 
Entre 'is romans los que distribuhian los víurers als 
soldats. Actuarios, Actuaríi. 

ACTUAT, DA. p. p. Actuado. Coctns ; propugna- 
tns; instructns, edoctus. 

AGTUÓ9, SA. adj. ant. ACTiü, diligent. 

AGUGIAR. V. n. Afanyarse en lo trahall. Afresu- 
rarsc. Accelero, festino, as. 

ACUGIÓSt adj. Acudoso, diligente, Diligens, solli- 
ei tos. 

ACUDIM. Y. n. Juntarse en un mateix Itoch. Acu» 
dir, coMurrir. Goncnrro, convenio, confino, is ; in 
eumdem locum se conferre. || Fér cap, arribar algú 
al Uoch ahont li convé. Acudir. Adsum, adés. || Anar 
en ajuda ó socorro de algú. Acudir. Accurro, is, sup- 
petior, aris, suppetias ire, venire, ferre. || Yalerse de 
alguna persona. Acudir, recurrir, mlene. Adaliqnem 
confngere, profti^re, ab aliquo auxilíum petbre. || 
Yalerse de algoa medi. Acudir, echar mano. Aliqua re 
uti. II Ocórrer de improvís algun pensament ó espè- 
cie. SaUar,oeurrir, acudir. Repentè, sobilò in mentem 
venire. R Dit de ía terra, produhir, donar culiita. 
Acudir, llevar fruto, Ferrs froctus. 

ACUDIT, DA. p. p. Aeudido, || m. Occurrencia 
viva y repeniina. Arranque. Acutè dictum, factum. 

ACULABK. V. r. Se diu dels carruatges que s' 
incKaan à la part de detràs per causa del major pes. 
Dar euléta. Postrcam parlem cnrrns ob pondus ver- 
gere. jj aeítebese *l mbecadee. 

ACULAT, DA. adj. En V escut de armas se diu 
del eabell posat sobre sas ancas y de altras cosas ACU 

semblants. Aeulado. In chines residens. | 

TUT. 

AGALEO. m. poél. FOTEO. 3. 
ACULLENSA. f. ant. y 
AGULUDA. f. ACULLIMElfT. 

ACULU DOR, A . m. y f. hospbdee. 

ACULUMEEUT. m. la acció y efecte 
Acogida, hospedaje, acogimiento, hospitalit 
Ulitas, alis, accepUo, nis, hospitíam, ü. 
refugi. Afo^, ampare, refugio, asilo, gm 
sidinm, perfugium, refugiom, ii, recepi 
receptus, us. 

AGULLIR. v. a. Admétrer en la casí 
nyia. Acoger, albergar. Aliqoem sols tedi 
excipere. || met. Amparar, protegir. Aco^ei 
proteger, patrocinar, refugiar. Tneor, eri; 
esse; patrocinío excipere. || Ocultar. Enc 
tar. Occulto, obumbro, as, oblego, offu 
Assolir, atrapar. Coger, atrapar. Occnpo, 

ACULLIRSE. V. r. Itefogiarse. Acog. 
nar, guareeerse, albergarse. Aliquò se re 
aliquem confugere, apnd aliquem diversai 

ACULUT, DA. p. p. Acogido, refugia 
gado. Hospitatus, bospitio receptos. || Así 
pat. Cogido. Captos, occopatus. 

ACULTELLElAm. V. a. ant. Pegar, d 
vetadas. AcuchiUar, dar cuekilladas. Gladi 
re, percotere, petere, feriré. 

ACULTEIXEJAR8E. V. r. Donarsega 
Acuchillarse. Digladior, aris. 

AGUIIULAGIÓ. f. Amontonament. Ae 
amontonamiento. Comolatio, accnmulatio, 
Imputació de on crim. Acumulacion, acr 
Griminis in aliquem derivaüo, impntati« 
latio, nis. 

ACUMULADOR, A. m. y f. Lo qui 
Acumulador, acriminador. Accumulator, ci 
objurgator, is. 

ACUMULAR. V. a. Jontar, amontonar. 
amontonar. Cumulo, accumulo, coacervo, a 
is. II Imputar un crim. Acumular, impuUfír 
cargar,prohijar, losímolo, imputo, as, 
crímina, causas in aliquem derivaré. || A 
diners. Atesorar, amontonar dinero, Argei 
cuniam compararé, coacervare, conger 
Rehunir los autos pera determinar ab n 
Acumular. Adjungo, is. 

ACUMULAT, DA. p. p. Acumulado. Gi 

ACUMULATTVAMENT. adv. m. Ab 
ment anticipat de alguna causa. Acumutath 
prevcncion. Praecognita causa. || for. En o( 
lament ab altres. Acumulativamente. Pro 
unà, simul. 

ACUNSAR. V. a. Pulir las pedras preci 
limentar. 

AGUNYACIÓ. f. ENCUNY 2. 

AGUNYADOR, A. m. y f. encuntadoe. 

AGUNYAR. V. a. ENGUNTAR. 
ACUNTAT, DA. p. p. ENCUNYAT. AGD aiALÀ. ADA «9 *• m. ast. ifüNTUflRT. 

ACOMIAB. V. a. anl. AruifTàft. 
AGUPüBfGTUHA. f. cir. La introducció de las 
agnüas en la pell. Aeujntnetura, Acopnnctnra, se. 
ACUQUINAMENT. m. cOBABDÍà. 

ACUQUINAB. V. a. ACOBARDIR. 

ACOQUINAT, DA. p. p. ACOBARDIT. 

ACUBSAR. V. a. ESCUBSAB. 

ACüRULLAT, DA. adj. Fét 6 posat en forma de 

nrrall. Awpetaio. Cacnminatus. 

ACDS. f. Declaració de certas cartas ab qne's gna- 
Djao alguns tantos. Aeuse. Saperíornm chartamm 
dèelaratio. | Frímera persona del present de indi- 
atia del yerb aensar. Yo acuso. Ego accnso. 
' AGÜBABLE. adj. Lo que pót y déa sér acusat. 
immhle. Accusabilis, accnsandas. 

ACOftAaÒ- f. for. La acció y efecte de acDsar 
defiot del jatge. Aeusadon. Categoria, ae, catego- 
rema, tis, postalatio, insimnlatio, nís. || Discars del 
icosador. Aeusacion, Accnsatio, criminalio, nis. 

FALSA ACUSACIÓ. Cahmnia, Galamnía, ae. 

FOBJAisB tifA ACUSACIÓ, f . Imputar à algú delicte 
qie DO ha comes. Calumniar, forjar una aeusacion , 
imtr falsameníe. Calamnior, aris, renm, snbdere; 
Usom crímen objectaré. 

ACraADOR, A. m. y f. Lo qni acusa. Acusador, 
iecMator, delator, insimulator, criminator, is. D 

adj. ACUSATOBI. 

AcrsAMB PALS. Lo quí acusa à un innocent. Ca- 
hmniador, Syncophanta, se, calumniator, is. 

ACraAMENT. m. ant. acusació. 

ACU8AB. V. a. Donar part al superior de alguna 
falta. Acusar, Accuso, as, arguo, is. || Citar à un reo, 
Mirar un crim devant lo jutge. Acusar. Accuso, 
iosimdo, as, causor, aris, arcesso, is. || Tatxar à 
%■ de alguna falla. Acusar, notar, tachar, afear, 
Titapero, incnso, as, reprehendo, redarguo, is. í| En 
lojoch del tnti y alguns altres, manifestar las car- 
t», ab qoe's goanyan certs tantos. Acu*ar, Sortem 
fnéen, declararé. 

icrsAB FALSAMENT, fr. Calumniar. Calumnior, aris, 
ilicii, ad ó in aliqnem mentiri. 

AccsAB LA coxciENciA. fr. Tcuir remordiments de 
ilgraa eolpa comesa. Acusar, argüir la conciencta. 
Goascientiae stímnlis agitari, angi, conscíentia sti- 
BBlarí. 

ACTOABSE. V. r. Dir los pecats en lo sagrament 
^ la penitencia. Acusarse. Noxas, peccata Deo con- 
iteri, confiessori aperire; poenitentiie sacramento 
coafessiooem expriroere. 

AGUSAT, DA. p. p. Acusada. Accusatus. 

AGUBATIU. m. gram. Lo quart cas de la decli- 
ittció. Acusatito. Accusativus, i, quartus, accusandi 
casos. - 

ACD8ATORI, A. adj. for. Lo que acusa y aeri- 
iDi(ia,com acte acusatori, delació acusatòria. Acu- 
^^0, Aeeoaatorius. 

ACüSATOmiABlENT. adv. m. Acusaul. Acusa- 
'«namfiUf, acvsando, Accnsatoriè. AGUSTAT, DA. adj. ant. íg06TAT. 

ACÚSTICA, f . Art que tracta del so y dels ohi- 
dos. Acusiira. Acústica, ae. 

ACÚ8TICH, CA. adj. lo que serveix per aumen- 
tar lo so. Acústico, Sonum aogens 

ACUSTcmiAR. V. a. ant. acostumab. 

AGUTÀNGUL. adj. geom. Se diu del triàngnl 
que consta de Ires ànguls aguts. Acutdngulo. Acu- 
tangulns. 

ACUTANGULAR. adj. geom. S' aplica à la fi- 
gura de ànguls aguts. Acutangular. Aculis angulis 
constans. 

ACUTDAMENT. m. ant. desafío. || fobsa, vio- 
lència. II pbemuba. 
ACUTDAR. V. a. ant. desafiar. || perseguir. |I 

VIOLENTAR, OPRIHIR. 

ACÜYDAT. p. p. DESAFIAT. II ENEMICH. || OPRIMIT. 

ACUTTAR. V. n. ant. cuttar. || lntimar la 

GUERRA. 

AGUYTAR8E. V. r. ànt. cuttarsb. 
ACUTTATy DA. adj. Apresurado, Properans. 

AD. 

AD. prep. Lo mateix que i com adaqubt, adal- 
GUN. A. Ad. 

ADACZA. f. ant. Planta y gra. meuca. 

ADAD. m. mit. Lo sol, supremo Dèn dels Assíris 
à quí donaren per muller la diosa Atargatis, entesa 
per la terra. Adad. Adadus, i, adad. 

ADAGI. m. Expressió alegórica, breu y senten- 
ciosa. Adagio, refran, proverbio. Proverbíum, ada- 
gíum, ii, adagio, nís, efOatum, i. || müs. Un dels 
cinch moviments fundamentals de la música, que 
equival à moderat. Lo mateix nom se dóna à la 
composició, y així *s diu, tocar ó cantar un adagi. 
Adagio. Modus lemperatus in musicis. 

ADALADAMENT. adv. m. Ab ànsia summa. 
Precipitadamente, desaladamente. Prseproperè, effnsè, 
anxiè. 

ADALARSE. V. r. Córrer furiosament, tirarse 
ab ànsia sobre alguna persona. Desalarse. Prsepro- 
perè« efifnsè aliquem aggredi, ad aliquem accurrere, 
contendere. 

ADALAT, DA. p. p. Desalado. Anxius. 

ANAR adalat. fr. Córror, tiràrse sobre algú. Desa- 
larse. Praeproperè, effusè aliquem aggredi, ad ali- 
quem accurrere, contendere. 

ADALGÚ. pr. ant. A alguno. Ad aliquem. 

ADALIT. m. ant. Superior en la milícia. Adalid, 
caudillo, capitan. Dux, cis, duclor, is. 

ADAMADET, A. m. y f. d. Adamadillo. Mollís. 

ADAMADURA. f. ant. afeminació. 

ADAMANTÍ, na. adj. poét. Lo que pertany al 
diamant. Mes comunment s' usa en sentit metafórich 
pera esplicar la duresa de alguna cosa. Adamantino, 
diamanUno. Adamantinus, i. 

ADAMARSEé V. r. Vestir, ferse delicat com M 30 ADA DICCIONARI ADE las donas. Adamarse, afeminarse, remtlgarse, afeni- 
earse. EfloBininor, aris. 

ADAMAT, DA. Semblant à las donas en sas 
propietals. Adamado, afeminadOy melindroso, amari- 
cado, mimoso. EffcBminatns, delicatas. 

ADAMITAS. m. pi. Nom de la historia eclesiàs- 
tica y canònica; certa secta antigaa de heretges, 
qne volgueren imitar la nahesa de Adam, dient qne 
8* havia restablert la innocència original. Sòn in- 
ventor fou Prodico, segons Teodoreto. Los adamitas 
eran una rama dels Basilides y Garprocracis; aquesta 
heretgia fou renovada à principis del sigle xv per 
un tal Picardo que passà de Flandes à Alemanya, y 
pretenia tornar al mon la innocència original, qne 
feya consistir en que las donas fossen comunas, y 
en la nuhesa; per lo que compareixian nus en las 
plassas públicas, sent així que'lsantichs, segons S. 
Epífani, solament se despullaban en sas juntas. En 
algnnas parts se juntaban de nit y tenian per divisa 
aquest vers llatí: «Jura, perjura, secretum prodere 
noli:» que vol dir, jura que no descubríràs lo secret; 
despreciavan los vestits que *ls oferian, dihent que 
Adam era sòn fundador. Adamitas, Adamita*, arum, 
adam ia ni, orum. 

ADANISME. m. Lo mateix que adamila ó secta 
de adamitas. Adanismo^ adamanos, adamitas. Ada- 
mitarum secta. 

ADAPTABLE, adj. Lo que's pót adaptar ó aco- 
modar. Adaptable f acomodable. Quod adaptari, apta- 
ri, vel accomodari potest. 

ADAPTACIÓ, f. La acció y efecte de adaptar. 
Adaplaàon, Adaptatio, accommodatio, nis. 

ADAPTADAMENT. adv. m. Acomodadament. 
Adaptadamente, acomodadamente. Aplè. 

ADAPTANT, p. a. Lo que adapta. Adaptante. 
Adaptans. 

ADAPTAR, v. a. Acomodar una cosa à altra. 
Adaptar, adecxiar, proporcionar. Apto, adapto, coap- 
to, accommodo, as. 

ADAPTAR8E. v. r. Acomodarse una cosa à al- 
tra. Adaptarse, Adaptari, accommodari. 

ADAQUELL, A. pron. ant. Lo mateix que à 
aquell. A aquel. Ad illum. 

ADAQUESTy A. pron. ant. A aquest. A este. 
Ad hunc. 

ADAR. m. Ullim mes del any dels juheus que 
correspon al febrer y mars. Adnr, Adar, is. 

ADARGA. f. Escut de cnyro de figura oval ab 
una nansa pera '1 bras y altra pera la ma. Adarga, 
Parma, cetra,a). I { Tractat del blassó ó escuts de 
armas. Adarga, Slemmatum scientía, ars heràldica. 

ADARGAR. v. a. ant. Cubrir ab la adarga. Adar- 
gar. Parma tegere. 

ADARGAR8E. v. r. Gubrirse ab la adarga. 
Adargarstf abroquelarse. Celrà se muniré, protege- 
re, tegere. 

ADAR6AT,DA. p. p. Adargado. Clypeo munitus. 

ADARGUER. m. ant. Lo qui feya adargas, ó 
las usaba. AdargMro, Parmnlarius, ii. ADARGUETA. f. d. AdarguiUa. ParmoJa, se. 

ADAS8Ó. pron. ant. àssó. 

ADAT. m. Nom que daban al sol los Assirís y fe- 
nicis, considerantlo com lo primer y mès excel-lent 
dels déus. Adat. Adas, is. 

ADAYGUAR. V. a. ant. àsburíe. 

ADAYGUAT, DA. ant. aibubit. 

ADAXÀ. f. MECCi. t. 

ADDICIÓ, f. Afegidnra, anyadidara. Adicion, 
Additio, adjectio, adjunctio, nis. || La operació de su- 
mar. Adiciofif sumar, Summarum exactío. || Reparo 
que 's posa à uns comptes. Adicion, Nota,ae. | Suple- 
ment ó notas en un escrit. Adicion, apéndice, adita- 
mento, suplemento, Adscriptio, nis. || gram. Pleonas- 
mes, figura per la que s' anyadeix en una expressió 
paraulas que li donan mès forsa sens sér necessa- 
rías al sentit, v. gr. Jo ho he vist ab mòs propis 
ulls. Adicion, Additio, nis. || for. Admissió, accepta- 
ció de herència. Adicion, admision. Additio, nis. 

FÉR ADDICIONS, fr. ADDICIONIE. 

ADDICIONADOR, A. m. y f. Lo qui addiciona. 
Adicionador, Addictor, ascriptor, is. 

ADDICIONAL, adj. S' aplica al article, clàusula 
ó expressió que s' anyadeix à un tractat ó regla- 
ment desprès de format. A^^cional, Additilius, ad- 
dítivus. 

ADDICIONAR, v. a. Fér ó posar addicions. Adt- 
donar, anadir, Addo, adjungo, ascribo, is. 

ADDICIONAT, DA. p. p. Adicionado. Additas. 

ADDICTE, TA. adj. Inclinat, aficionat, dedicat. 
Adicto, afecto. Addictus, pronus, proclivis, prona- 
tus. 

ADDIMENT, y 

ADDITAMENT, m. ant. addició. 

ADEBADAS. adv. ant. debades. 

ADEFAGIA. f. Divinitat del paganisme, protec- 
tora de la fartaneria. Adefagia. Adefagia, a^. , 

ADEFORA. adv. 11. AFORA. 

ADEHALA. f. ant. Lo que 's dóna de gràcia en 
las compras y vendas. Adehala. Additio, nis, addila- 
mentum, i, strena, ae, ultro tributa pecunia. || Emo- 
luments agregats al sou de un empleo. Adehala, ga- 
jes. Emolumenta, orum. 

ADELIT. m. ant. adalit. 

ADELITARSE. V. r. ant. deleytabse. 

ADELITAT, p. p. delettat. 

ADEMANT. m. ant. diamant. 

ADEMÉS. adv. m. A mes de això, de allò, fora 
de qualsevol cosa de que *s tracta. Ademas, amàs, 
fuera de, sobre. Pra»tereà, praeter, insnper, adhc^c, 
ad hoc, hoc amplius, proporrò. 

ADEMÉS de que. m. adv. Ademas que, Adde quod, 
quid quod, súper, praelerquam quod. 

ADENANTAR. V. a. ant. Avansar. || Portar de- 
vant. 

ADENOLOGIA. f. med. Anatomia de las glàn- 
dulas. Adenologia, Glandularum studinm, cogoitio, 
doctrina. 

ADEPTAR. v. a, adaptar. ÀDH 

ADEPTAT, DA. p. p. ADAPTAT. 

ADEQUACIÓ, f . La acció y efecte de adeqaar. 
Adecuacion. Adsoquatio, nis. 

ADEQUADAMENT, adv. in. Àb oportunitat, 
proporcionadament. Adecuadamente, Opportunè , 
adseqnatè, congreanter. 

ADEQUAR. V. a. Igaalar, acomodar una cosa à 
altra. Adecuar. iEqno, adiequo, as. 

ADEQUAT, DA. p. p. Adecuüdo, Adaequatus. || 
Acomodat, à propòsit pera alguna cosa. Adecuado. 
Aptus, ídoneus, pronatus. 

ADERE88AR. V. a. ENCAMINAR, DIRIGIR, || DEDI- 
CAR. 

ADERHHENT. m. adherdibnt. 
ADERN. m. Arbre, aladern. 

ADEBRABIAR. V. a. ant ENDERRBRIR. 

ADERRARIAT, DA. p. p. ant. ènderrerit. 

AD^. adv. t. ter. Ara poch ha. Poc^ ha, ahora 
poco. Nnper. || ant. luégo. 

ADÉS, ADÉS. Ara mateix. Ahora mismo, en este mo- 
mento, ahora. Eo ipso tempore, nuperrime; nuper 
adfflodnm. || adv. m. ant. poch i pogh. 

ARA T ADÉS. m. adV. ARA. 
ADESAR. V. a. DESAR. 

ADESENAR. V. a. Fér denas, ajuntar de deu en 
deu. Adecenar, In dècades distribuere. 

ADESENAT, DA. p. p. Adecenado. In dècades 
distríbatus. 

ADESTE. adv. 11. ant. A la dreta. A la derecha. 
Ad dexteram. 

ADESTRADOR, A. m. y f. Lo qui adestra. 
Adestrador. M agister, i, exercitor, is, edocens, entis. 

ADESTRAMEBIT. m. La acció y efecte de adés- 
trar. Adestramento, adestramienlo. Magisterium, ii, 
exercitatio, nis. 

ADEBTRAR. V. a. Guiar, encaminar. Adeslrar. 
Doco, manuduco, induco, deduco, dirigo, is. || Ins- 
Iruhir, eüSQü^etr, Adestrar , Informo, as, doceo, edo- 
ceo, es, instruo, erudío, is. || ant. amidar. || domar. 

ADESTRAR8E. v. r. Assatjarse, exercitarse. 
Adestrarse, habilitarse, ejercitarse, Exerceri, se ap- 
ta re. 

ADESTRAT, DA. p. p. Adestrado, Exercitalus. 

ADEVERE8. m. adv. DE veras. 

ADEVINAR. v. a. endevinar. 

ADEVINALLA. f. ant. ENDEVINALLA. 

ADFORI. m. ant. adzari. 

ADHERÈNCIA, f. Conexíó. Adherència, Gonjunc- 
tio, nis. II Parentiu, amistat. Adherència, conexiony 
enlace. Necessitudo, nis, propinquitas, atis. 

ADEKRENT8. m. pi. Requisits necessaris per 
una cosa. Adherentes. Instrumenta, orum. || Parents. 
Allegados, Necessarii, proximi, propinqui. || Ingre- 
dients. Ingredientes, adherenles, Adminicula, orum. 

*. m. ant. adhesió. V. n. y 

ADaERiRSE. V. r. Abrassar, seguir, arrimar- 
se al parer ó dictamen de altre. Adherir, adherirse. 
Adhaereo, es. CATALÀ. ADJ 31 

ADHESIÓ, f. Consentiment ab la opinió de altre. 
Adhesion, Assensio, coosentio, adbsBsio, nis. 

ADHIBIR. V. ant. antadir. 

ADHIBIT, DA. p. p. ant. antadit. 

ADIAR. V. a. ant. Senyalar dia. Aplazar. Incer- 
tnm tempus condicere. 

ADIAT, DA. p. p. ant. Aplazado, In certum 
tempus condictus. 

ADIGIÓ. f. addició. 

ADINAMIA. med. Privació, falta de forsas, de- 
bilitat. Adinamia» Adynamia,dB. 

ADINÀMIGH, CA. adj. med. Lo que pertany à 
la adinamia, com estat adínàmicb, febra adinàmica 
etc. Adinàmica, Adynamícus. 

ADINERAR, v. a. Acaudalar, amontonar diner. 
Adinerarse, Divítias, pecunias congerere. || Tràurer 
mès diners de lo que's pensava del genero que's 
vén. Ve)ulerbien, Spe carius vendere. 

ADINERAT, DA. adj. Qui tè mòlt diner. Adi- 
nerada, acaudalada, Nummatus, nummosus, pecu- 
níosus, locuples. 

ADIN8. adv. 11. y 

ADINTRE. adv. 11. DINS. 

ADIR. v. a. for. Acceptar la berencia. Adir, Has- 
reditatem adire. 

ADIVINADOR. m. Lo qui adivína. Adivino, ago^ 
rera. Hariolus, i, augur, uris. 

ADIVINAR. v. a. ant. endevinar. 

ADIVINAT, DA. p. p. ant. endevinat. 

ADJACENT, adj. ACCESSORI. || SITUAT. II Se diu 
de las isias immedíatas à un continent ó à altra 
principal à que pertanyen. Adyacmte. Adjacens, vi- 
cinus, fínitimus. 

ADJECCIÓ. f. ADDICIÓ. 

ADJECTE, A. adj. Anyadit, ajustat. Anadido, 
ajustada. Additus. 

ADJECTIU, m. gram. Lo nom que explica la 
qualitat de alguna cosa. Adjetiva, epiteta, adjunto. 
Adjeclivus, i. 

ADJECTIVACIÓ, f . La acció y efecte de adjec- 
tivar. Adjetivacian, Concòrdia verboram. 

ADJECnVAMENT. adv. m. A manera de ad- 
jectiu. Adjelivamente. Adjeclivè. 

ADJECTIVAR, v. a. Fér de substantiu adjectiu 
y concordarlo ab lo que'l regeix, com lley de Dèu, 
lley divina. Adjetivar, Adjungo, is, adjectivo ponere 
substantiva nòmina. 

ADJECTIVAT, DA. p.p. Adjelivado, Substan- 
tiva nòmina adjectivè posita. 

ADJORNAR. y a. ant. aplassar. 

ADJORNAT, DA. p. p. ant. aplassat. 

ADJUDICACIÓ, f. Declaració, possessió de lo 
que pertany. Adjudicacian. Adjudicatio, addiclio, nis. 

ADJUDICAR. V. a. Declarar à algú son dret, 
posarlo en possessió. Adjudicar, Adjudico, as, addíco, 
is, aliquid aliquem, ó alicui rei adjudicaré, asserere. 

ADJUDICAR8E. V. r. Apropiarse, aplicarse à sí 
propi alguna cosa; regularment se diu de las cosas 
immateriafò, com jurisdicció. Adjudicarse,arrogarie, 32 ADM DICaONiüEU ADM atribuirse, Capio, toUo, is, 8ibi adljodicare, arrogaré, 
assamere. 

ADJUDICAT, DA. p. p. Adjudicado. Adjudica- 
tus. II adj. Adjudicada, AdJQdicatas. 

ADJüDICATIU, VA. adj. Lo que*s pót adjadi- 
car. Adjudicütivo. Qaod adjadícari potest. 

ADJDNCTT. m. ADJUNT. 

ADJUNGTTO, adj. Conjunctia. Adjunto. AdjuDC- 
tos. 

ADJUNT, m. for. Lo company qae*s dòoa al jat- 
ge principal de alguna causa. Adjunto, acompanado, 
Adscriptns judex, alteri adscitus, adjunctus. || Lo 
company que's dóna al relator y notari recusat. 
Acompanado, Alteri adscitus. || ret. Gírconstancia de 
lloch« temps, etc. Adjunto. Adjunctum. || gram. ad- 
jectiu. II ADDICIÓ. II adj. Accessori, unit à altra cosa. 
Adjunto. Adjnnctas. 

ADJUTOR. m. ADJUNT. II AJUDADOB. 

ADJUTORI. m. ant. ajuda, auxili. 

ADJUVA. f. PUNTAL. 

ADMÉS| A. p. p. Admitido, Aumissus. 

ADMÉTRER. V. a. Rcbrer, donar entrada ó au- 
diència. Admilir, recibir, Admitto, excipio, is. Q 
Péndrer lo qne's dóna, encarregarse de alguna cosa. 
Adimlir, aceptar, tomar, recibir. Excepte, as, accipio, 
admitto, is. || Pérmétrer ó sufrir, com V oli no ad- 
met aigua. Admitir. Patior, iris, fero, ers. || Yoler, 
seguir alguna opinió. Admitir, abrazar, deftnder, 
sostener, seguir, adoptar, apoyar, Taeor,sequor pro- 
fiteor, amplector, eris, suscipío, is. 

ADMIGIÓ. f. ADMISSIÓ. 

ADftmriCUL. m. Lo que oportunament serveix 
de -ajuda y apoyo. Adminkulo. Adminiculus, admini- 
culum, i. 

ADMINICULAR. V. a. for. Ajudar ab algunas 
cosas à altras pera donarlas major virtut ó eficàcia. 
Adminicular, Adjuvo, adminiculo, as, adminulor, 
aris. 

ADMINIGULAT, DA. p. p. Adminiculado. Ad- 
minícnlatus. 

ADMINÍGULO. m. ADMINÍCUL. 

ADMINISTRAGIÓ. f. La acció y efecte de ad- 
ministrar. Administracion, Administra tío,onis. || Càr- 
rech de administrador. Administracion, Cura, se, 
admínistratio, procura tio, gestió, nis, gestus, us. Q 
La oficina del administrador. Administracion. Admi- 
nistratíonis oíficina, domus. || Gobern, direcció, ré- 
gimen. Admimstracion, Administra tio, nis, babenas, 
arum. || dispensació. 

EN ADMINISTRACIÓ, mod. adv. S' usa parlant de la 
prebenda ó altra cosa que poscbeix lo qui no pót te- 
nirla en propietat. En administracion. Sub adminis- 
tra tione. 

BNTEAR BN üNA ADMINISTRACIÓ, f. Péndrerla à són 
càrrecb. Tomar, entrar, encargarse de vna adminis' 
Iraeion. Exsiipulatü fructus coodacere. 

ADllllBn»TRAlX>R, A. m. y f. Lo qui adminis- 
tra. Administrador. AdiDÍaÍ8tralor,carator, procura- 
tor, úispeaaakH', geslior,à8, mioii»ter,«diDÍiuster,trí. ADMINISTRADOR DE PLASSAS. ProTchidor, lo qui tè à 
son càrrecb provebir de tot lo necessari especialment 
de víurers, als exèrcits, armadas, etc. Provtedor, 
Annonae praefectus. 

ADMINISTRADOR DE ORDE. Eu las miütars io caballer 
profés, ques' encarrega del gobern de la encomenda 
que disfruta persona incapàs de posehírla, com dona 
etc. Administrador de órden, Curator, gestor, dispen- 
sator, oris. 

ADMINISTRAR. V. a. Cuydar bèos de altre. 
Administrar, Administro, curo, procuro, dispenso, 
guberno, as, gero, rego, is. I| Exercir algun minis- 
teri ó empleo. Administrar. Munus exerccre, gerere. 

ADMINISTRAR JUSTJCu. fr. Sediu dels jutges qucju- 
dican sobre ella, ó fan que s' executelo que es just. 
Administrar justicia. Jura, judicia reddere, ferre; jus 
dicere, fòrum agere. 

ADMLMSTRAR LOS SAGRAMENTS, fr. DonarlOS ó COOfe- 

rirlos. Sacramentar, administrar los sacramentos. Sa- 
cramenta ministrare. 

ADMLMSTRAR NEGOGS Y PLETS. fr. Administrar , pro- 
curar, agenciar un negocio, un pleito. Cansa m, nego- 
tium tractaré. 

ADMINI8TRATORI, A. adj. for. Lo pertanyent 
à la administració ó al administrador. Admiuisirato- 
rio, Admínistrativus. 

ADBIIRABLE.adj. Digne de admiració. Admira- 
ble. Mírandus, mirus, mirabilís, admirabilis. || Usat 
com substantiu es lo motet que's canta al Santíssim. 
Admirable. Mirabilis cantus. 

ADMIRABLEMENT, adv. m. Ab admiració. 
Admirablemente, Mirabíliter , admirabiliter , mirè, 
miríficè, mirum, mirandum, mirum in modum. 

ADHURABlíiSSIM. adj. sup. Muy admirable. 
Permirus, mirificíssimus. 

ADMIRACIÓ, f. La acció y efecte de admirar. 
Admiracion, maravilla, pasmo, asombro, Admiratio, 
nis, admirabilitas, atis, miratus, us. j| gram. Nota 
ortogràfica pera expresar sorpresa ó altres afectes 
violents. Admiracion. Admiratíonis nota. |j Maravella, 
estranyesa. Admiracion, maravilla, Miratio, admira- 
tio, nis, admirabilitas, atis, admiralus, us. || Estima, 
veneració. Admiracion. Suspectus us. 

sÉR UNA ADMiBACió. loc. ab que's pondera la per- 
fecció de alguna cosa. Ser una admiracion. Mirabile 
visu, auditu, dictu. 

ADMIRADOR, A. m. y f. Lo qui admira. Admi- 
rador, Mírator, admirator, miratrix. 

ADMIRALL. m. ant. almirall. 

ADMIRANT, p. a. poét. Lo qui admira. Admi- 
rante, admirador. Mirator, admirator. 

AMIIRAR. V. a. Causar admiració. Admirar, 
maramllar, asombrar, pasmar. Admira tionem aflferre, 
movere, facere. D Mirar ab admiració. Admirar, Mi- 
ror, admiror, aris. || Respectar, venerar. .Admirar. 

SuspiciOjis. 

Ai^^ ^H^Hfty.- V. r. Mirar ab admiració. Admi- 
rar. a.^„^irttr«e, tiMir(wiWttr«e. Mim, admiror, demi- ror ADO CATALÀ. ADO 33 FEBSE APiniAB. fr. Obrar, fér cosas digoas de ad- 
miració. Captar la admiracion, Admirationem mo- 
vere. 

!fo ES DE ADMiEÀB. exp. DeDota que hi ha rabó 
perquè nna cosa sia de no modo y no de altre. No 
es de admirar. Minimè miram, minimè miraQdnm. 

ADMIRAT, DA. p. p. Admirado, Admiratas. || 
adj. Meravellat, sorprès de admiració. Maravillado, 
admirado, Captus admira lione. 

ADMIRATIU, m. admiraoíó. H adj. Lo que admi- 
ra ó cansa admiració. Admiralko, Miras, admira* 
bilis. 

ADMI8IBLE. adj. Lo qae's pót admétrer. i4<i- 
misible. Acceptabilis. 

ADMISSIÓ, m. Acceptació, la acció de admétrer. 
Admision, Admissió, nis. ,1 ant. ixTBODUCcró, lliber- 
tat DE EXTRiB. H L* acte de sér admès en algun con- 
sell, comunitat, ó de çomensar à disfrutar de alguna 
digoital, empleo, etc. MnUroL•, admision. Admissió, 
receptio, ingressío, nis. 

ADMONICIÓ, m. Noticia , avis. Admonicion^ 
amonestaeion, Admonitio, nis, l\ amonestació. 2. || re- 

PBEXSIÓ. 

ADMONITOR. m. Avisador, sols s' usaba en 
alguoas coamnitaU religiosas. Admonilor, Monitor, 
ris. 

ADMONITORI. adj. Lo que serveix, ó es propi 
pera avisar. Monilorio, Monitorius. 

ADNATA. f. anat. La túnica exterior dels ulls 
iomediata à la retina. Adnata. Adnata in oculis tú- 
nica. 

ADNOTAGIÓ. ant. La acció de adnotar. Anota- 
eion. Annotatio, ois. || Nota feta en algun escrit. No^ 
ta. Nota, m, annotatio, subscriptio, nis. 

ADNOTADOR, A. m. y f. Lo qui adnota. Ano- 
tador, JtQoptaU^r, annotans. 

ADNOTAR. v. a. Fér adnotacions. Anotar. An- 
ooto, as. U Apuntar, notar. Anotar. Noto, as. 

ADOB. m. Composició, reparo, remendo. Bemien- 
do, adobo. Refectio, reparatio, nis. || Amaniment de 
las víandas. Adobo ^ aderezo, condimento, guiso. Gon- 
ditora, se, condimentum, i, condilio, nis. || Los in- 
gredients pera adobar las pells. Adobo. Mixtura, com- 
positio peUibus macerandis, subigendis. || agr. Los 
fems y altras miiloras que's fan en la terra abans de 
sembraria. Abono. Fimus, i, laïtamen, inis. || Lo sucb 
qoe's fa de sal, vinagre, orenga, alls y altres ingre- 
dients pera assahonar las viandas. Adobo. Gondi- 
meotom moria ticum. || Lo color que usan las donas 
pera parèixer bè. A/iryte. Cerussa, offucia, aï, pig- 
meotam, purpurissum, i. || Los ingredients ab que's 
dóna llustre y consistència à las telas. Aderezo. 
Gommis, is. Q ant. tòva. 1. 

ADOBA. f. Adob. S' usa en la expressió adver- 
bial jL LA ^DOBA, y s' entén de la carn que està en 
adob. E% adobo, Salsamento condita caro. 

ADOBAGADIBAS. m. Qui las adoba ó refà. 
AdobatiHüs. Deleriorarum sellarum concinnator. 
ADOBAOOGIS• m. Lo qui àdoba cocis y gibrells 

Twiei. . ... etc. lanero. Fibulis ferreis flctflia connectens. 

ADOBADOR, A* m. y f. Lo qui adoba. Adoba^ 
dor, remendador^ reparador, Interpolator, refeotor, 
restitutor, is || assahonadob. 

ADOBADURA. f. ant. assabonament. 

ADOBAMENT, m.. poluient. 

ADOBAMITJAS. m. Lo qui las adoba ó com- 
pon. CaketerOf renkenion de medias, Tibialinm re- 
fector. 

ADOBAR, v. a. Compóndrer. Reparar, componer^ 
adobar, remetidar. Reficio, resarcío, is, reconcinno, 
instauro, as. || ant. adornar. || ant. auanib. 1. 1| Po- 
sar las carns en adob. Adobar, condimentar, adere^ 
2^(zr. Gondio, recondio, is. I] Millorar lo malalt, ife- 
jorar. Reficio, is, asgrotum resarcire. || Assabonar 
las pells. Adobar, curtir. Pelles concinnare, subíge- 
re, macerare. || fam. Pegar. Darpaliza, saevtdir, 90- 
bar, zurrar la badana, la pàmpana, el bdlago. Yer- 
bero, flagello, as, aliquem contundere, ictibUs c®- 
dere, atterere, vexaré. || agr. Femarlasterras. Adò» 
bar, abonar, engrasar, beneficiar. Lxtifico, foecundo, 
stercoro, as. |] Compóndrer, reparar las teuladas. 
Trastejar. Tecta sarcire. 

QUI NO adoba la GOTEBA OA DE FÉB LA CASA ENTEBA. 

ref. Denota 1 cuydado ab que*s déu acudir al remey 
dels mals en sos principis abans no sian majors. ' 
Quien no adoba ó quita gotera hace su casa entim. Qui 
stillicidio nou medetur, totam evertet domum. Le* 
viora despicis damna, ea profectò ínsanabilia fient: 
Pharmaca nascenti sunt adbibenda malo. Príncipiis 
obsta, sero medicina paratur, cum mala per longa» 
invaluere moras. 

AQüi vos QUEDA QüE ADOBAR, fr. fam. Havèr rebut 
algun dany que no es fàcil de remediar. Tener ó lle^ 
var qm lamer ó que rascar. Damnum pati, maloaffici. 

TE.MB LAS AUBELLAs À ADOBAB. fr. No aténdrcr k lo 
que's diu. Tener los oidos dados d adobar. Hebetiores 
aures habere. 

ADOBARÍA. f. BLANQUEBÍA. 

ESTAR EN LA ADOBABÍA. fr. Estar CU cura. Tomar 
enfcrmeria. In valetudinariò esse. || fam. S' aplica 
als mobles de us comú que estén en casa del artf- 
fice pera compóodrerlos. Estar en la enfermeria. So- 
pellectilem refícieodam in opificina esse. 

ADOBARSE. V. r. Adquirir aument ó perfecció. 
Mejorar, Meliorescere, meliorari. Q Dit del malalt. 
Adobarse. Proficere se, convalescere. || Dit del temps. 
Acomodarse, Abonanzarse, templarse, mitigarse. Se- 
dari, mitescere. || Compóndrerse, convenírse. Avé^^ 
nirse, componerse, concordar. Gonciliari, componi. | 
Posarse bè, assegurarse en algun empleo. Asegu» 
rarse en algun empleo. Honori inservire. || cobeetga* 
SE, esmenabse. 

ALGUNA COSA s' HI ADOBARÀ, loc. Manifosta, queab 
lo temps se lograrà de algú que accedesca à lo que 
li repugna. Algo se lograrà-, todo se compondrà. N(H 
bis bene habebit; prolixa spero. 

ADOBAT, DA. p. p. Adobada, aderézad». Re- 
fectus. II Dit de las viandas. Sazonado^ eondim^taio, 34 ADO PICaONÀRI 

adobada. Gonditos, oondítitiiu. || ajustat, aviugüt. 

ADOCTRINADOR, A. m. y f . Lo qai adoctrina 
y ensenya. Doctrinador. Magíster, trí, institotor, is. 

ADOCmUNAR. V. a. Instrnhir. Doetrinary adM- 
trínar, instruir. Doceo, edoceo, es, informo, as, eni- 
dio, institoo, Is. 

ADOCTRINAT, DA. p. p^ AdoeUrinado, doetri- 

ADOJO. adv. m. A^ abandancía. Çopiosamenu, 
früfuammte, dhocade eóàtdl, abondo, hry^py ^ff^> 
úparrilh. Abandè, largè, largiler, iiírgitús, aW,^"^' 

ADOLcnu Y. a. ant, EifDOLaa. 

ADOLGITf DA- p. p. ENDOLCIT, 

ADOLÉDOER. V. n. aot. PaUr algnn mal babi- 
tial. Adoleur^ enfwmar. iEgroto, as, langoeo, es, 
adversa ati valetndine. Q met. £star subjecte à las 
passions. Adoleeer. Passionibus afflci, sobjíci. 

ADOLESCÈNCIA, f. La edat de II à 22 anys. 
d oUseeneia. Adolescentia, s, javentos, ntís. 

ADOLESCENT, m. Qui està en ia adolescència. 
AdúkseeUU, Adolescens, javenis. 

ADOLORIR. V. a. Causar dolor. Causar dolor. 
Dolorem afferre. || met. Causar en V àoimo senti- 
ment y pena. Doler. Animi aegritudine afficere. 

ADOLORIRSE. V. r. DÓLDEERSE. 

ADOLORIT, DA. adj. Qui sent dolor. DoloridOy 
adolorido. Doleus, dolorosus. || Afligit, desconsolat. 
polofido. Dolens, dolore affectus. || aerepentit. 

ADCMaSAR. V. a. ant. endolcir. || met. mollifi- 

CAE. 

ADOLAAT, DA. p. p. ENDOLCIT. Q met. MOLLIFI- 
GAT. 

ADOLZAR. V. a. ant. endolcib D met. mollifi- 

CAI. 

ADOLZAT, DA. p. p. ant. ENDOLCIT. || met. no- 

LUFICAT. 

ADOBIAR. V. a. DOKAR. 
ADOMAR8E. V. r. DOMAESE. 
ADOBIAT, DA. p. p. DOMAT. 

ADOMA8CAT, DA. adj. Semblant al domàs. 
Adamaseado. Damasceni serici similis. 

ADONAR. V. a. ant. y 

ADONARSE. V. r. Mirar, advertir. Advertir, re- 
forar, tiolor, observar. Animadverto, deprebendo, 
is, noto, observo, as, adverto, is. || ter. Tenir comp- 
te, aténdrer à alguna cosa. Cuidar^ tener cuenta ó 
eiddado. Animnm intendere. 

ria COM QUI NO sen* adona. fr. fam. Fér los ulls 
grossos, fingir disimuladament que no s' ba vist 
algima cosa. Hacer la vista gorda. Se non vidisse si- 
■iBlare. 

8BN8 ADONAissN. m. adv Inadvertidament. Inad- 
vmiidameiUe. Inconsideratè, imprudenter, inscien- 
ler. 

ADONAT, DA. p. p. Adoertido. Animadversus. 

ADONCHa. adv. t. ant. L las hoias. 

AIKMIÉD. m. Nom que 'Is àrabes donan al sol. 

ADONI. adj. ADÓNIGH. 

ADOmAR. f. pi. Festas en honor de Adonis, y ADO 

eo que las dooas imitaban lo Uanto de Ténns per F 
amor de Adonis. Admiias. Adonia, onim. 

ADÓBflCH. m. Yers de un peu dàctil y on es- 
pondeo. Adómeo^ adanio. Adonicus, i, adonium, ii. 
ADONIdDA. poét. Nom que donan à Marta, 
com à matador de Adonis. Adamdda, Adonidis oc- 
cisor. 

ADONIS, m. mit. Fill de Cinira rey de Xipre, 
estimat de Ténns. Adonis. Adonis, idis. [| Qualsevol 
jove mòlt bermós. Adonis. Adonis, pulcher puer, 
juvenis. 

FLOR DE ADóms. m. Planta que tè en la arrel una 
^J '^'tsa, pocas fullas en las camas, las flors de sis 
fulletas >'^^^^^^• ^ cultivan per adorno en los jar- 
dins diferents J^Pe^íes, que genei^lment se disün- 
geixen per lo color J••^fl^"- ineik'ona. aaemoiie. 
Anemona bortensis. 

ADOP. m. OORREOCIÓ, ESMteu; »B'ORKl^ 

ADOPCIÓ, f. U acció y efecte de ^dopltr, k^«V- 
eúm, prohijamiento. Adoptio, coopt#tip^ nis. 
ADOPTACIÓ. f. ADOPCIÓ. 

ADOPTADOR, A. m.yf. Lo qui adopta. Adop^ 
tador, adoptante. Adoptator, adoptans. 

ADOPTANT, p. a. Lo qui adopta. Adoptante. 
Adoptador, ris, adoptans, tis. 

ADOPTAR. V. a. Afillar un estrany. Adoptar, 
prohijar. Adopto, coopto, arrogo, as, in filium ads- 
cribere. p met. Admétrer, aprobar, seguir una opi- 
nió. Adoptar. Admitto, is, sequor, eris. p Apropiarse 
'Is pensaments y obras ageoas. Adoptar. Yindico, 
as, adscisco, is. 

ADOPTIU, VA. adj. Fill per adopció. Adoptiva. 
Adoptívus, adfiliatus, arrogatus, adscita proles. || 
ant. POSTÍS. 

ADORABLE, adj. Digne de adoració. Adorable. 
Adorabilis, colendus, venerandus, reverenti» dig- 
nus. 

ADORACIÓ, f. Cuito exterior. Adoradon. Adora- 
tio, religió, nis, cultus, us. || Honor, reverencia. 
Adoracion, reverenda , respeto. Adora tio, nis. 

ADORADOR, A. m. y f. Lo qui adora. Adora- 
dar. Yenerator, adorator, cultor, is, adoratrix, icis. 

ADORAR. V. a. Honrar, reverenciar ab cuito 
exterior. Adorar. Adoro, as, colo, is, adveneror, 
aris. n met. Amar ab extrem. Adorar. Adamo, as, 
ardeo, es, deperío, is, amore flagrare. Besar la 
ma al Papa regoneixentlo com à snccesor de Sant 
Pere. Adorar. Adoro, as. ant. Fér oració. Onu-^ 
adorar. Oro, as, deprecor, aris. 

PASSANT T ADORANT, cxp. pcra dcuotar lo pocb que 
prodnbeix algun ofici ó empleo. Comdo por servida. 
yictui tantum necessària lucrari. 

ADORAT, DA. p. p. Adorado. Adoratus. 

ADORATORI. m. ant. ORATORI, CAPELLA, d En la 
Amèrica anomenaban així ai temple dels ídols. Ado- 
ració. Idolorum fonum. 

ADORMIDOR, A. adj. Lo que causa son ó ador- 
miment. Adormeeedor. Soporífer, somnífer. 

ADORMIMENT. m. La acció y eüBcte de ador- ADO CATALÀ. ADR 35 mk é adomirae. itformeetmimio. Sopor, is, aopora- 
tio. Bis. I Entorpiment de algoD membre del cos. 
Àicrmieimiento, Torpor, stapor, is, torpede, inis, || 
met En la moral eadariment ea las calpas, passions 
etc. AdarmeeimieHto, endurecimiento, Pervícacía, se. || 

Biet. ürTONTlUBüT. II APACIGUÀMENT. 

ADORUm. V. a. Cansar son. Adormeeer. Soporo, 
as, sopio, consopío, is, somninm alieni afferre, con- 
eiUare, addneere. || met. Apacignar. Adormeur, cal' 
mar. Sedo, mitigo, as. || met. Entontir. Sntontecer. 
lafatno, as, bardnm, stnpidnm reddere. || En la oi- 
rargia fér pérdrer la sensibilitat à algun membre pe- 
ra qne no patesca tant, qnant s' ha de fér alguna 
operació violenta. Adarmeeer^ ohtandir^ embotar. He- 
beto, soporo, as. 

ADORMnsE. V. r. Sér vensnt de la son. Ador^ 

MCMTse, dormine. Dormio, abdormio, is, soporor, 

aris. Endormiscarse, comensarse à dormir. Ador^ 

neeers«, frosjMmerse, dormitar, adormitarse. Dormito, 

as, obdormio, obdormisco, is, somno leviter corripi. 

I Entorpirse algnn membre. Adormecersef envararsey 

etíorpeeerse. Stopeo, es, torpesco, stnpesco, pigres- 

co, is. n met. Obrar ab negligència ó descnyt. Dor- 

«tfie, eehar$e d dormir, Cansae indormire; negligen- 

tins agere. { En matèria de vicis y deley tes equival 

k permanéiker mòlt temps en ells. Adormecerse. In 

tüssenescere. 

ADOBBIIT, DA. p. p. Dormido, adormecido. So- 
pitos, soporains. D Entorpit. Adormecido, envarado, 
ligidns. H Entontit. Entontecido, Infàtnatns. || Apaci- 
goat. AdamueidOy calmado, Sedatns. 

MSTiRTÀi ALS ADOtiaTS. Ronovar alguna espècie, 
(ér memòria pera que algú fassa lo que no pensava. 
l^tifèrtar. In memoriam revocaré. 

nn ADOBHiT. mod. adv. Entre suenos, entre duer^ 
■iy«e2a, medto dormido. Semisopitns, dormitandus. 
I met. Se diu del qui ík alguna cosa distret, ó im- 
perfecta per Calta de cuidado. Medio dormido, Incu- 
Hosè, oscitlnter. 
ADOBN. m. ant. adoeno. 
ADOBNADABfENT. adv. m. Ab adorno. Ador^ 
uiammU. Ornatè, condecoro, amplificà. 
ADOHNADisfilBf• adj. sup. Mòlt adornat. Ador- 
uiisimo, nwy adornada, Perornatus, ornatíssimus. 
ADOHlfADOR, RA. m. y f. Lo qoi adorna. 
iknador. Omator, exomator, is. 
ADOmNAMENT. m. ant. adoino. 
ADCMUf AJU V. a. Hermosejar ab adornes. Ador- 
Mr, engalanar, atamarj embellecer, atilL•r, alinar, J 
net. Distingir à algú sas bonàs qualitats. Adornar, 
ftíhir^ilustrar. Nebilito, orno, exorno, decoro, ader- 
M) coovennsto, as, excole, expolie, is. || Hermosejar 
1* estil ab tropes y figuras. Adornar, peinar, engala-- 
*<r. Figuro, il•lumino, as, medum dicendi concinna- 
fe, comptnm reddere; orationem condire. D bon- 

UI. 

ADORN AB8E. V. r. Pulírse. Ataviane, engala- 
^*fu, Rxoroari, concinnari. 
ADORNAT, DA. p. p. Adornada, Omatus, decora- tus, excultusy distinetus, variegatas. | polit, qaunt. 

ADORNO, m. Lo que adorna ó hermos^a. Ador^' 

no, omatOf atamo. Ornamentum, i, illustratio, nis» 

decor, is, paratus, us. || Esplendor. Esplendor. Splen* 

dor, is. II pi. OENAMENTS. 

ADeiNos supÉRPLuos. GoramhainaB, Supervacaneus, 
futilis omatus. 

ADOR8. m. adv. ant. Al revés ó espatlla de algu- 
na cosa. Detrds, al dorso, 6 la espalda, A tergo, post 
tergum. 

ADOES DEL ATGUA. loc. aut. A la wperfm, à la pur 
del agua. Ad tergum aqu». 

DONAR ADOis. loc. aut. Tirarso demunt, pegar» 
escarmentar. Echarse eneima, eeca/rmentar, Impin- 
gere, agredi, tnndere. 

ADOR8AR. V. n. ant. Pesarse al coll 6 à las es* 
patllas alguna persona ó altra cosa. Eehane d eiMf- 
ta$, Humeris, vel súper bumeros imponere. 

ADOT8ENAR. V. a. Separar per dotsenas. Ado^ 
cenar. In duodenas distribuere. 

ADOTBENAR8E. V. r. Ferse ab gent baixa. Ado- 
eenarse. Parem se infimis facere, promiscuè cnm om- 
nibus agere. 

ADQUIRENT. p. a. Adqwrente, Acquirens. 

ADQülRIDOR, A. m. y f. Lo qui adquireix. Ad- 
quiridor, Acquirens, consequens. 

ADQUIRIR. V. a. Gonsegnir, guanyar. Adqmrir, 
akanzar, granjear. Comparo, adparo, paro, as, ao- 
quiro, colligo, parió, is. 

ADQUiaia AB LO CAP DELS DITS ó Al SÒN SDIOt. fr. 

Adquirir con sus punoe óeonsue pulgares. Mereo, es, 
mereor, eris. 

ADQUIRIR8E. V. r. Adquirirse, granjearse. Sibi 
conciliaré, captaré, assectare, aucupare. 

ADQUIRIT, DA. p. p. Adquirida, adquisito. Ae- 
quisitus, par tus, qussítus. 

ADQDI8IGIÓ. f. Guany, logro. Adquisidon. Ae- 
quisitie, adeptio. nis. adeptus, us. 

ADQUI8IR. V. a. ADQUIïn. 

ADQUI8IT, DA. p. p. ADQUiaiT.^ 

ADRAMANA. f. Drassana, llocb à la vora del 
mar, abont se fàbrican, componen y oonservan las 
embarcacions, y 's guarda tot lo necessari pera ar- 
marlas ó equiparlas. Arsenal, ataroMna, tarazana, 
astillero, tarazanal Navalla, inm, navale, is, arma- 
mentarium, ii. 

ADRA8TRIA. f. mit. Filla de Júpiter y de la Ne- 
cessitat, deesa venjadora de las maldats adorada en 
Ramno. Nemesria, Adrastria. Adrastia, s. jj Regió y 
ciutat de Hissia. Adrastria. Adrastria, s. 

ADRE. adj. ant. destee. 

ADREDES. adv. m. ant. Adretas, expressament. 
Adrede, adredemente, de propósito, Nominatim, ex in- 
dústria, datA, deditA operft. 

ADREITAMENT. adv. m. ant. ADRETTAMENT. 

ADRÉ8. m. Adorno, atavio, compostnra, asseo. 
Aderezo. Goneinnatio, nis, ornatus, us. | Adornos 
de donas compost de diamants, perlas etc. Aderezo. 
Optería, omm, margarítarum contextos, ordinata 36 ADR DICCIONARI 

seríes; ioanres, iam, torquis, is, armilla,'», f Los 
adoraos del caball. /o^r, adrrezo. Phalene, amm, 
•tragalom, i, equina loríca. J paeuiext de r^sk, 

ADtts DE ESPASÍ, DACi clc. Guamició. Àdirtzo éi 
Mfflito, éaq^. etc. Capoli oraalos. 

ADUSBSADOR* m. Espècie de ribot, lo ferro del 
4|8al ocapa solament la milat de la fosta, y la altra 
BÍUt que sort nn poch, s' afirma en lo cantó de la 
pessa qoe's riboteja, ab la qnalse logra fér nna gnia 
segarà, pera igoalar y deixar perfectament plana la 
soperficie. Jvntera, Rnocina, x. 

FÉE PASSAt PEt l' ADftESSADOE. fr. met. Fér passar 
per- lot b rigor de la lley. Echar h ley ó toda la ley 
à alguno. Sammo jnre com aliqno agere. || Fér pas- 
sar per lots los exàmens y probas. Posar por iodas 
joi adManúi. Cuneta sobire perícula. 

ADHESSAMEUT. m. ant. La acció de adressar. 
SndtnzomieiUo. Correclio, dírectio, erectío, nis. 

ADRESfiANA. f. ADÍASSA5A. 

ADSEBSAB. V. a. Posar dret lo que està tort. 
Endtrezar. Corrígo, dirígo, is, rectom íacere, red- 
dere; in directum fleclere. D Posar recte lo que està 
decantat. Mndenzaty de$torcer, Dístorqueo, retor- 
queo, es, dirígo, is. g Reformar los abusos, posar 
las cosas en bon estat. Enderezar. Ordino^ dispono, 
tempero, as. B Igualar, allisar la paret per emblan- 
quinaria. JaL•rrar. Gypso, as, paríetem gypso as- 
quare. | Llevar à la fusta lo vici que ba pres des- 
près de traballada. Desalahear. Cnrvatnrae vitínm 
emendare. | Girar la nau que està de carena. Adri- 
zar. Navem erigere, sublevare. || Alsar, posar dreta 
y perpendicular alguna cosa. Alzar^ levantar. Erígo, 
is. II Encaminar. !Hrigir. Dirígo, is. Q Esmenar, cor- 
relgir. Corregir, enmendar, castigar, enderezar. Pu- 
nio, plecto, is. 

ADiESSAE UN 8EPULCIE. fr. Construblrlo. Levantar, 
eregir un sepilcro. Sepulchrom excitaré, erigere, 
íostituere. 

ADRESSARSE. v. r. Posarse dret lo que està 
corb. Endet'ezarse, aderezarse. Sese erigere. 

ADBissARSE EN LA SELLA. loc. met. Prcpararse pe- 
ra férse ferm en alguna opinió. Afirmarse en los es- 
iribos, 

ADRE8SAT, DA. p. p. Enderezado. Erectus, di- 
rectus. 

ADRETAS. adv. m. Àgratcient, aposta. Adrede, 
espresamente, de propósito, de indústria, de caso pen- 
sado. Consulto, cogitatò, cogitatim, dedità operà, ADD sciens, de indústria. 

ADRETES. ADRETAS. 

ADREYTAMENT. adv. m. Rectament, justa* 
Bient. Mictamentejuslamente. Recte, justè. 

ADRÉZ. m. ADRÉs. 
. ADRIÀTIGH. m. Lo mar ó golfo de Venècia. 
Adriàtíco. Adrià, m, adriaticum mare. || adj. Lo que 
pertany à dit mar. Adriàtico, Adriatícus. 
. ADRI8SAR. V. a. naul. Adressar la nau que es- 
tà girada de carena. Adrizar, Navem erigere, su- 
blevare. ADRIMAT, DA. p. p. Adrizado. Erectns. 

ADROGUER, m. Qui comercia en drogas,y ^n 
mas. Drogmero, droguista,especiero, eo»/Í(fro.Aromi 
taríus, ii, aromatum propola. 

ADROGUERÍA* f. Botiga de adroguer. Drogue 
ria,especeria, Aromatopolium^ii, aromatum tabenu 

AD8ABARA. f. adzavaia. 

ADSAGALLADA. f. Llobada, disbarat, bestiesa 
GazafatoH, gazapaton, porrada, Aslirologia, ae, ca- 
copbatum, i. 

AD6EBIBLA..f. ant. ADZEifBLA. 

ADSEMBLAR. adj. ant. ADZEiDLAt. 

ADSEMBLER. m. ant. ADZEViLEa. 

ADSEROLA. f. Fruyt semblant à la serva. Act- 
rola. Mespillum, i. 

ADSEROLER. m. Arbre mitjà , espinós, floí 
blanca» fusta de color de carn. Aceroïo, MespiHus, i 

ADUANA. f . Casa pública en la qual se regis- 
tran las mercaderías y cobran sos drets. AdwxM, 
Destinata inspiciendis mercibus, et exígendis vecti- 
galibus domus, telonium, ii. £ Lo dre^ que pagan 
los generós, ó mercaderías en la Aduana. AduoM 
Sx mercibus vectigal. j| Registrar en la Aduana '1: 
generós y pagar sos drets. Aduanar, Mercès receo- 
serè, etex bis vectigalia solvere. 

ADUAR. m. Població de tendas y barracas, 
A^iuir. Atlegiae,arum, mapalía, magalia, omm. 

ADUGCIÓ. f . anat. La acció de condubír un mufr 
cle à algun.membre envers dintre. Aduodon. Addue 
tio, nis. 

ADUGTOR. m. anat. Lo muscle que serveix pei 
condahir algun membre envers dins, per exemple ' 
muscle que conduheix los ulls envers lo nas. AdM 
tori Adductor, is. 
lADUnCER. v.a. ant. snvui. H poetae. 

ADinLAdò. f. La acció y efecte de adular. Adm 
lacion. Adulatio, assentatio, nis, blandímentum, i 
blanditns, ús, blandities, ei, blanditia, as. 

ADULAI>OR, A. m. y f. Lo qui adula. Aduladoi 
Adulator, assentator, is, colax, acis. 

ADULAMENTS. m. pi. ant. Üdols. ÀulUdas 
Ululatus, us. 

ADULAR. V. a. Dir ó fér ab estudi lo que agrad 
à altres. Adu/ar, lisonjear, untar los cascos. Adulor 
assentor, palpor, ans, blandior, irís, aures permul 
cére. 

ADinLAT, DA. p. p. Ad^lado, Aduktus. 

ADÜLATORI, A. adj. Lo que adula. Adulatorio 
Adula toríus, asseu tatoríus. 

ADÜLCIDURA.. f. ant. y . 

ADÜLGIMEBIT. m. ant. La acció y efecte de en 
dulcir. Endulzadura. Dulcoratio, nis. 

ADULCIR. V. a. ant. endolcir. 

ADÜLGIT, DA. p. p. ant. endolcit. 

ADULT, A. adj. Pertanyent à la adolescència 
Adulto. Adnltns. || adolescent. 

ADÚLTER, A. m, y f. ant. Qui comet adulterí 
Adultero. Adúlter, mcBchus, i. 

ADULTERACIÓ, f. Falsificació, vici de algnni ADV CATALÀ. 

coa. ÀiulUracum. Adalteratio, nis, adnlteriam, ií. 
ADULTERADOR. m. Lo qui adultera. Fahifica- 
kr.aditluradqir, falsario, Àdolterator, corrnplor, 
i$,{alsaría8,ii. 
ADULTERANT, p. a. Qoi adultera. AdulUranU, 
idolterans. 

ADULTERAR. V. a. Comélrer adulteri. AduUe^ 
rff, comeUr adultmo. Adultero, moechisso, as, moe- 
cbor, arís« |] v. a. oiet. Falsificar, coDtrafér. Adulu- 
rar, falsificar, viciar, corromper. Adultero, vitio, as, 
oormnpo, is. 
ADULTERAT, DA. p. p. ÀdulUrado. Adultera- 

tBS. 

ADULTERL m. Acte il-lfcit de solter ab casada, 
i de dos casats. Adulterio, Adulterium, ii, mcechia, 
s,pellicatns, uSf rnoechile^is. 

adulterí, ifA. adj. Pertanyent al adulterí. 
Aiuüeriíio, Adolterinus. Q met. Fals, contrafet. 
ààulteriMO. Adulter, adulterinus, corruptus, >1tia- 
los. 

ADULTEantÀMENT. adv. Ab adulteri. Adulte- 
Twaunte, Com adulterio. 

ADAlTERO, A. m. y f. Qui comet adulteri. . 
iitíiero. Adúlter, i, míBcbator, is, alieni matrimonii 
nbsessor. B Fals, contrafet. Adulterada, falso. Fal- . 
sas, iUegitimos. 

ADUif ANSA. m. ant. unió, congbbgació, coàli- 
06. 

ADURIR. T. a.ant. Cremar. Quemar. Uro, is. 

ADURIT9 DA. p. p. ant. Quemado. Ustus. 

ADURMBNTAT, DA. adj. ant. Adormit. Ador- 
M^,.Sopitiis. 

ADURSE. V. r. ant. Yé del verb llatí adduco, que 
Tol dir goiarse. Fmdarse. Nitor, eris. 

ADUST, A. adj. De geni aspre. Admio, hroneo, 
irvseo. Asper, tetricns, intractabilis, diíBcilis. 

ADU8TIBLE. adj Lo que tè disposició ó es fàcil 
^cremarse. Combustible, adustible. Quod comburi 
potest, combostioni obnoxíus. 

ADU8TIÓ. f. ant. La acció y efecte de cremar. 
Cmhustion, adusiion. Combustió, nis. || med. In- 
cendi dels bomors ó de la sancb. Adustion, Adustio, 
I». 

ADU8TIU, VA. adj. Lo que té virtut de cremar, 
ifetifo. Quod comburere potest. || med. Adustivo, 
idulivus. 

ADUTZ. ant. Conduce, Fert. 

ADVElVEDts. adj. Se diu per menyspreu de 
<Iiulsevol foraster que vé à establirse en algun pafs 
to empleo ú ofici. Advenedizo. Exter, extraneus. 
I Foraster, estranger. Advenedizo, estrangera. Ad- 
^^,alienigena, externus. || ant. Lo gentil ó ma- 
taielà qne's convertia à nostra religió. Adve- 
*^. Christiaos religionis recens cultor, prosely- 

ADVÓflDER. adj. VBXIDER. O AOVENEDÍS. || ES- 

ADVBnuIENT. m. Tinguda. Advetumiento, w- 
*í«, Ikgada. Adventus, us. || Exaltació à alguna ADV 37 

dignitat. Elevacion, exaltacimi. Primus ad supremam 
dignitatem accessus, prima dígnitatis auspicía. 

ADVENIR. V. n. Venir, succebir. Sueeder, oeur^ 
rir. Accido evenio, is. 

ADVENT, m. Lo temps del quart diumenge abans 
de Nadal fins à la vigília. Adviento, Adventus, us. 

ADVENTIGI, A* adj. Lo que vé per casualitat. 
Adventicio, Advenlitius. 

BÈNs ADVENTicis. Los quo adqucrcix lo fill en la 
pàtria potestat. Bienes adventicios. Bona adventitia. 

ADVERAGIÓ. f. for. Afirmació. A(fvoc(iüton, ase- 
veracion, Asseveratio, nis. D Certificació, instrument 
en que s' assegura la veritat de alguna cosa. Certi- 
ficacion, certificado, Litterse fidem facíentes. 

ADVERAR. V. a. Asseverar, certificar, donar 
per certa alguna cosa. Adverar, Aífirmo, as. || naut. 

AVAgAB. 

ADVERAT, DA. p. p. Adverado, Affirmatus. 

ADVERBI, m. gram. Part de la oració que mo- 
difica al verb. Adverhio, Adverbinm, ii. 

ADVERBIAL, adj. gram. Pertanyent al adverbi. 
Adverbial. Adverbialis. 

ADVERBIALMENT. adv. m. A manera de ad- 
verbi. Adverbialmente. Adverbialiter. 

ADVERS, A. adj. Contrari, fatal, desgraciat. 
Adversa, Adversus, infestus, sinister. || Lo que esté 
enfront. Adversa. Adversus, oppositus. 

PART ADVERSA, for. Lo coutrarí. Parte adversa. Ad- 
versa rius, ii. 

ADVERSAMENT. adv. m. Desgraciadament. 
Adversamente, desgraciadamente, Adversè, contrariè, 
^inístrè, ínfortunatè. 

ADVERSARI, A. adj. Contrari, advers. Adver-- 
sario, contrario, adversa. Adversarins, infestus, ad- 
versus. II m. Contrari, enemich. Adversària. Adver- 
sarius, ii , adversator, ris. 

ADVERSATIU, VA. adj. gram. S* aplica à la 
conjuncció que junta cosas oposadas ó contrarias, 
com encara, mès, però. Adversativa. Adversativus. 

ADVERSITAT, f. Desditxa, desgracia, infortu- 
ni. Adversidad, desdicha^ desgracia, infortunia. Ad- 
versum, infortunium, ii, adversitas, atís, adversi, 
casos; adversa, orum. 

ADVERTÈNCIA, f. Avís. Advertència. Honitum, 
documentum, i, animadversió, admonitio, nis, ad- 
monítus, ús. || Reparo, observació. Advertència. Ani- 
madversió, notatio, observatio, nis. || Premedita- 
ció, deliberació, sagacitat. Advertència. Considera- 
tio, circunspectio, deliberatio, nis. || condició. || En 
los escrits, nota de particular atenció. Advertència. 
Subscriptio, animadversió, is, nota, a;. 

ADVERTIDAMENT. adv. m. Ab advertència. 
Advertidamente. Deliberatè, prudenter, scienter. || 

ADRETAS. 

ADVERTIDÍSSIM . adj. sup. Mòlt expert, capàs. 
Advertidísimo . Yaldè expertus, solers. 

ADVERTIMENT, m. advertència. 

ADVERTIR. V. a. Reparar, observar. Advertir, 
reparar j echar de ver, notar, Yideo, es, adverto, ani- ^ 38 ADZ DICaONARI AES Biadverto, circamspicio, is, considero, observo, as. 
Avisar, aconsellar. Advertir^ amonestar^ apereibir. 
Moneo, doceo, es, commonefacio, is. 

ADViaiTIT, DA. p. p. Advertido. Animadver- 
sns. U adj. Estordit, viu, astut. Advertido, amado, 
Expertns, solers, circamspectas, pnidens, exper- 
gefactos. 

DBSPBÈs DE ÀDVEaTiT. Despues de advertido. Ex de- 
nnnciato. 

ÀNÀtó BSTÀi ADVEtTiT. fr. Estar previngat, obrar 
ab advertència y precaució, /r, andar, estar sobre el 
aviso ó sobre los estribos, Cautum, providum esse, 
considera (è agere. 

ADVOCADA, f. Professió del advocat. Abogaeia, 
Advocatio, nis, causidicina, ae, cansarum patroci- 
nium. 

ADVOGACaÓ. f. INVOCACIÓ. 8. Q ant. advocacía. 

ADVOCADA, f. Muller del advocat. Abogada, 
Uxor causidicí. || met. Intercessora , mediadora. 
Abogada. Advocata, ae, deprecatríx, icis. 

ADVOCANT, m. ant. advocat. 

ADVOCAR. V. a. Defensar plets ó altras causas. 
Abogar. Advoco, as, causas agere, litem oraré, pe- 
roraré. Parlar à favor de algú. Abogar, interceder^ 
Pro aliquo deprecari, alieni patrocinari. 

ADVOCAT, DA. p p. Abogada, Advocatus. || m. 
Professor de jurisprudència. Abogadojurisconsulto, 
Causidicus, advocatus, patronus, i, causarnm actor. 
II met. Intercessor. Abogada, intereesar, medianero, 
protector, patrona, Advocatus, patronus, i, depreca- 
tor, protector, is. 

ADVOCAT DE CAUSAS PEBDUDAS. fr. mot. Manifassor, 
lo que*s fica en lo que no li importa. Procurador de 
pobres. Alienis negotiis se immiscens. 

SÉK ADVOCAT DE CAUSAS PEEDUDAS. fr. Sc diU dclS 

que*s posan en lo que no*ls importa. Meterse en la 
renta del escusado, lis alíquem immisceri, quae se 
non attingnnt. 

ADVOCAT DE POBRES. Uu advocat peusiouat per lo 
Rey pera defensar las causas dels pobres de solem- 
nitat. Las Corts de 18t0 suprimiren aquest sou, y 
desde las horas quedà à càrrech dels col-legis de 
Advocats, y esta Corporació comissiona alguns de 
sos indivíduos pera defensar dítas causas. Abogada 
de pobres. Ad pauperum lites defendendas advocatus. 

ADVOCAT PATRIMONIAL. L' advocat dels interessos 
de la corona. Abogado fiscal ó patrimonial. Fisci ad- 
vocatus, regiarum cansarum actor. 

ADVOCATORIy A. adj. CONVOGATOil. 

ADZABARA. f. ADZ avara. 

ADZABEJA. f. ant. y 

ADZABELLA. f. ant. gateta, pedra. 

ADZARI. m. ant. Asaro, planta perenne, de 
qual arrel naixen las fullas en forma de ronyó, y 
del mitj de aqnestas la cama, que sosté en sa extre- 
mitat las flors, las quals són de un color roig ne- 
grench, y tè la propietat de excitar lo vómit. Asaro, 
asarabàeara, yerba bendita. Asarum enropenm,, 
■ardos rústica. ADZAVABA. f. Planta, que fàun cono punxa- 
gut, ab varias fullas enrotlladas nnas sobre altras, 
que van desplegantse succesivament, y son punxa- 
gudas, acanaladas, armadas de unas punxas en sa 
extremitat y voras, mòlt crassas, de color vert clar, 
de tres à quatre peus de llargària, plenas de fibras 
llargas, fortas y blancas, de las quals se fà '1 fil ano- 
menat pita. Desplegadas ja totas las fullas al cap de 
deu ó dotse anys, naix del centro de ellas un tronch 
de vnyt k deu pams de Ilarch, en la extremitat del 
qual fà unas flors blancas de unas dos polsadas de 
Ilarch, morint en aquell mateix any la planta. Se 
propaga per medi de las fullas, que són un bon ali- 
ment del bestiar boví, y en algunas parts de Amè- 
rica n' extrauben un such, que fermentat es un li- 
cor agradable. Pita. Agave Americana. 

ADEEHfBLA. f. Animal de càrrega. Aeémila. 
Mulus,jnmentum,i. 

ADEEHfBLAR. adj. Lo que pertany al adzembla. 
Aeemlar, Jumentarius. 

ADZEBnLE. m. ant. adzehbla. 

ADZEMBLER. m. ant. TRAGINER. 

ADZUR. m. ant. Blau. Azul, Coeruleus. AE. AEANANT. adv. t. ant. y 

AENANT. adv. t. ant. En avant. En adelanU. 
Posteà, deinceps, in posterum, posthàc. 

AÉR. m. ant. Ayre. Aire. Aér, is. 

AÉREO, A. adj. Lo que pertany al ayre, ó cons- 
ta de ell. Aéreo. Aérius, aéreus, flabilis. || met. Va. 
Aéreo, fantdstico, vano. A6rius, vanus. H poét. Cosa 
mòlt elevada, com torres, xíprés etc.A^eo. Aereus. 

AERIFORME. adj. S* aplica à las substancías 
en forma de gas ó ayre atmosférich, sent fluyts di- 
ferents de ell. Aeriforme. Aérisimilis. 

AEROGRAFIA. f. Descripció, teoria del ayre. 
Aerografía. Aeris theoria, descriptio. 

AEROLOGIA. f. Tractat del ayre y sas propie- 
tats. Aerologia, Aérologia, ïïí. 

AEROmANCfA. f. Art y modo supersticiós de 
endevinar per medi del ayre. Aeromancia. Aéroman- 
tia, ». 

AEROMÀBiTlGH. m. Professor de aeromancia. 
Aeromóntico. Aéromanticus, i. 

AEROMETRIA. f. Art de amidar l' ayre. Aero* 
metria. Aérometria, as. 

AERÓHIETRO. m. Instrument per amidar T ay- 
re. Aerómetro. Aerometer, tri. 

AERONAUTA. m. Qui piya pels ayres ab la 
bomba del gas. Aeronauta, ASreonauta, s, aérem 
sulcans. 

AEROSTÀTICH, CA. adj. Lo que fà relació al 

AyrQ. Aerostéiieo, A&rostaticus, ad aérem pertinens. 

I1 1.0 qne và pel ayre. Aerostdtico. Aerostàticus, 

«^^>rem sulcans. 

j^jl0im^]U V. a. anl. ni^&w%, cacxiui, iMAoraàR. AFA AF. CATALÀ. AFABILÍMIIí, A. adj. sop. Mòlt afable. Afahi- 

vm, Homaniasimos, facillimos, quam obvius. 

AFàBILITAT. f. Dolsara, suavitat en lo tracte. 
IfMidéd^ agrado, àSabilltas, comitas, urbanitasy 
tíss. 

AFABLE, adj. Suau, agradable ea lo tracte. 
àfAk. Albbilis, facilís. 

AFABLEMENT, adv. m. Ab afabilitat. Afable- 
Mite. iJbbUiter, comiter. 

AFACILITAB. V. a. aot. FICILITAE. 

AFADIGADABIENT. adv. m. Àb agitació, fati- 

9^ Htigadaminte,' fatigosamnu. DifJàcnlièr, aegrè, 
Miestè. 

AFADIGADÍ88IM, A. adj. süp. Fatígadisimo. 
Tildè lapsus. 

AFADIGABIENT. m. Gansanci, fatiga. Fatiga. 
Operositas, atis, fatigatío, nis, lassitndo, inis. 

AFADIGAR. v. a. Incomodar, atormentar, can- 
sar, acoogoíxar. Fatigar. Defatigo, as, rampo, is. || 

riUGAl. 

AFANGARSE. v. r. Incomodarse, atormentar- 
iBjCaasarse, acongoixarse. Fatigant. Defatigarí, 

fam* 
AFADlfiAT^ DA. p. p. Fatigada. Defatigatas. 
AFAHEN ABIENT. m. ant. La feyna qoe's se- 
lyik per tnbailar diàriament. Tarea. Pensam, i. || 
lo traball ú €ibm que s' bade acabar en determinat 
mps. Tmrea. Pensom, i. 

', DA. adj. LO qui s' afanya mòlt. 
», afmuuo. Operi, labori intentas; operi ve- 
iter iacnmbens. 

m. ant. afei. 

AFAITAB. Y. a. AFATTAR. 
AFAITAT, p. p. AFATTAT. 

AFALAGH. m. Demostració de carínyo. Halago. 
iOeeebra, ae, blanditas, us. 

u AFALACHS. m. adv. Carinyosament. Lisonjera- 
■fiie, eon halagos. Blandè, blanditiis. 

AFALAGADOR, m. Lo qui afalaga. Balagador. 
Mpator, Mandiens. 

AFALAGAMENT. m. afalach. 

AFALAGAR, v. a. I>emo8trar amor y carinyo. 
il^a^, popar, acwridar. Prolecto, as, permolceo, 
«, palpor, aris. | Àdolar. Adular. Adnlor, aris. 

AFALAGAT, DA. p. p. Halagado. Blanditas. 

AFALEGH. m. AFALACH. 

AFALEGADOR. m. afalagador. 

AFALEGAR. V. a. afalagar. 

AFALEGAT, DA. p. p. afalagat. 

AFAMAR, v. a. Fér patir fam. Bambrear. Fame. 
éstriagere, eompeliere. || ant. Fér venir gana de 
■eqir. Dar gom de eomer. Edendi amorem excita- 
n. I Acreditar, donar fama. Afamar. Aliqnem cele- 
Wait, Ulostrare, extollere. || anl. ucfamai, difamar. 

AFAMAR8E. v, r. Férse famós. Afamarse. Sese 
<alure, nomeo sibi compararé. AFA 39 

AFAMATy DA. p. p. Hambreado. Fame compnl- 
sns. adj. Famolencb. Hambran, Esnrio, esnriens. 
II Qai tè fam. Hambriento. Famelícus. || met. Ansiós, 
mòlt desitjós de algnna cosa, com afamat de virtut. 
Hambriento. Inbians, avidas. || Acreditat. Afamada, 
famoso. Famosas, celebris, illastris. || ant. lnfamat, 

DIFAMAT. 

AFAN. m. AFANY. 

AFANAR. V. a. afanyar. || fam. Robar ab astú- 
cia. Limpiar. Emungo, subripio, is. 

AFANAR8E. V. r. afantarse. 

AFANATyDA. p. p. afanyat. Q Robat. lÀmpiado. 
Sobreptus. 

AFANGAR. V. a. ant. Enfangar, embrutar de 
fancb. Enlodar, embarrar. Luto, as, luto illioire. 

AFANGAR8E. V. r. ant. Eofangarse. Efdodarse. 
Luto inqoinari. 

AFANGAT, DA. p. p. Enlodado. Lutosus. 

AFANÓS, A. adj. ant. afantós. 

AFANT. m. aot. y. 

AFANY. m. Traball fatigós. Afan, Sollicitudo, 
nis, operositas, atis, improbus, labor. || Ànsia, de- 
sitg vehement. Afan, ahinco, Anxietas, atis, anxie- 
tudo, cupido, inis. 

AFANYAR, v. a. Guanyar ab afany. Afanar. 
Operosè adquirere. 

AFANYAR8E. V. r. Enllestirse, traballar de- 
pressa. Afanarse, despaeL•r, menear las manos, las 
munecas, los pulgares. Enavo, festino, as, sollicitè 
laboraré. || Fatigarse en algun traball ó diligència. 
Afanar, afanarsey exL•larse, desvivirse. Anxio, as; 
toto nísu, omni opera inniti, operi vehementer in- 
cumbere. 

AFANYAT, DA. p. p. Afanado, Anxius, solli- 
citus. 

AFANYÓS, A. adj. Penós, que costa mòlt traball. 
AfamsOy trabajoso. Operosus molestus, valdè gravis. 

AFAR. m. ant. afer. 

AFARDELLAR. V. a. Agafar sens orde alguna 
cosa flexible, com roba, etc. Arrebujar. Confusè co- 
lligere, permiscere. 

AFARMAN8A. f. ant. FIANSA. 

AFARMAN8AR. V. a. ant. Fér fermansa ó fian- 
sa. Salir fiador, fiar. Satisdo, as, fidejubeo, es, ad- 
promitto, is. 

AFARMANSAT, DA. p. p. ant. afianzado. Sa- 
tisdatus. 

AFARRAR. V. a. AFERRAR. 

AFARRU8SAR8E. V. r. Menjar y béurer mòlt. 
Atracarse. Cibis oppleri, ad satietatem edere. 

AFARTAMEBIT. m. ant. fart. 

AFARTAPOBLE8. adj. S' aplica à certa espècie 
de rabím que tè lo gra gros y la pell dura, que es 
bo pera guardarse. LcUren. 

AFARTAR. V. a. Satisfer ó saciar ab excés lo 
apetit de menjar ó béurer. Hartar. Satio, as. || met. 
Satisfer lo gust ó desitj de qualsevol altra cosa. Har- 
tar. Desideria explere. || met. Donar abundància ó 
multitud de lo que expressan los noms abque'sjun^ 
ÍO AFE DICCIONARI AFE ta, com afartar à algú de bastonadas, de bofetadas, 
etc. Hartar, Satarare, implere, afficere. 

AFARTAR8E. V. r. Hartarse. logargíto, cor- 
víto, as. 

AFARTAT, DA. p. p. Hartado. iDgurgítatas. 

ÀFAaTAM BÈ Y DiGASME MORO. ref. DeDOta que algú 
ha perdut la por à la reprehensió, y no fà cas de 
'1 qae diran. Tam el esquilon, y duermen los tordos 
al son. Proprium commodum alíenae opinioni pres- 
tat. 

AFATXAR. V. a. Molestar, abarrir. Abrumary 
fastidiary moler, marear, Holestiam afferre. 

AFAVORIDOR, A. m. y f. Lo qui afavoreix. 
Pavorecedor, bienhechor. Fautor, adjutor, favitor, is, 
patronus, i. 

AFAVORIMENT, m. FAVOR. 

AFAVORIR. V. a. Àmparar, ajudar, defensar, 
protegir. Pavorec^r, socórrer. Àlicui favere, studere, 
favorem adhibere. || Fér algun favor. Pavorecer. Mu- 
nus gratiam facere. || Apoyar algun fèt, opinió etc. 
Pavorecer. Patrocinor, aris. || obsequiar. 

AFAVORIT, DA. p. p. Pavorecido. Fantus. || 
adj. Estimat. Pavorecido, favorito. Favorabilis, ali- 
eni gratissimus, apud aliquem gratia clartfs. || ant. 

GRACIÓS. 

AFAYT. m. y 

AFAYTAM£NT. m. afett. 
' AFAYTAR. V. a. afettar. 

AFAYTAT, DA. p.|p afbttat. || ant. acostumat. 
II adj. vulgar. Escamnat, xasquejat, burlat, enga- 
nyat. ChasqueadOy burlado. IIlusus. 

AFAZEIfDAT, DA. adj. Atareado. Operi inten- 
tus, sedulam curam impendens. 

AFEA. Divinitat gentílica adorada en Creta, etc. 
Era la mateixa què Diana. Afea. Aphea. 

AFEADOR. m. Qui afea. Afeador. Delurpans, 
foedans, antís, fcBdator, is. 

AFEAMENT. m. fealdat. 

AFEAR. V. a. Fér tornar Uetj. Afear. Fwdo, de- 
turpo, deformo, as. || Repéndrer, reprobar. Afear, 
vituperar t condenar, tacliar. Vitupero, exprobro, as, 
reprehendo, is. || Desfigurar an escrit ab adornes 
afectats. Afear, desfigurar. Scriptum calamistris 
muniré. 

AFEAT, DA. p p. Afeado, Deturpatus. 

AFEBLIR. V. a. ant. debilitar. 

AFEBLIR8E. V. r. ant. debilitarse. 

AFEBLIT, DA. p. p. ant. debilitat, enflaquit. 

AFECCIÓ, f. Impressió que causa alteració. 
Afecciou. Affectio, nis. || afigió, estimació. 

AFECTACIÓ, f . Presumpció fastigosa en los mo- 
dals, accions y paraulàs. Afectacion. Affectatio, nis, 
jústo laboriosior cura; nimis anxiom studium. || 
Desmasiat estudi en la elecció de paraulàs. Afecta^ 
cion. Yerborum captatio. 

AFECTADAMENT, adv. m. AfectadamenU. Af- 
fectatè, affectatò. 

CAMINAR afectadament. Contoncarsey cemerse. Af- 
fectati9 motibus incedere. AFEGTADOR. m. Lo qui afecta. Afectador. 
Affectator, is. 

AFECTAR. V. a. Parlar ú obrar ab afectació. 
Afectar. Affecto, as, verba babitumque studiosins 
exquirere. H Fingir, com afectar ignorància. Afectar , 
fingir, aparentar. Simulo, as. || Fér impressió una 
cosa en altra. Afectar. Commotionem aferre. || com- 

CIAR. 

AFECTAT, DA. p. p. Afectada. Affectatus. \ 
adj. Presumit en excés. Afectada. Prffisomptoosos, 
praesumptor. || Buscat ab desmasiat estudi. Afectada. 
Arcesitus, exquisitior. || met. Membre danyat, i/ee- 
to. Affectus, morbosus, obnosius. 

AFECTE, m. Afíció. Afe^sto, aficion. Affectus, os, 
studium, ii. II Passió. Afecto. Affectio, us, affectio, 
nis. II med. Dolencia, com afecte de pit. Afecto. Af- 
fectus, ús, morbus, i. || pint. Expressió, vivesa deia 
acció de una pintura. Afecto, expresian. Yis, is, ex- 
pressió, nis. II adj. Inclinat à alguna persona ó cosa. 
Afecto, aficionado, adicto, devoto. Amicus, affectus, 
studiosus. II Subjecte à un encàrrech ú obligació. 
Afecto. Obnoxius, addictus, gravatus. || filos. Se dia 
del cos à qui sebrevènen estàs ó las altras qualitats, 
accidents ó mutacions, y així 's diu aquest cos està 
afecte de la blancura. Afecto. Affectus. 

AFECTET. dim. de afecte. Amor petit. AfectiUo, 
aficionàlla. Studium, ii. 

AFECTÍSSIM, A. adj. sup. Afectísimo. Affectis- 
simus, carissimus, dilectissimus. 

AFECTIU, VA. adj. Lo que pertany al afecte ó 
prové de ell. Afectivo. Affectu plenus. 

AFECTUÓS, A. Lo que arrebata ab suavitat, com 
la música, eloqüència etc. Afectuosa. Giendis afiec- 
tibus aptus. II Carinyós, amorós. Afectuosa. Caros, 
affectuosus, benevolus, amoris plenus. 

AFECTUOSAMENT. adj. sup. Afectuosapiente. 
Affectuosissimus, peramalor. 

AFECTUOSiSSIMAMENT. adv. m. Afectuosi- 
simamcnte. Affèctè, affectuosè, ex animo, ardenti 
studío. 

AFECTUOStSSIM, A. adv. m. Afectuosísimo. 
Peramanter, amantissímè. 

AFEGIDOR, A. Lo qui afegeix. Anadidor. Ad- 
ditor, is. 

AFEGIDURA. f. y 

AFCGIMENT. m. ant. Lo que s' anyadeix à al- 
guna cosa. Anadidura. Additameotum, i, accessio, 
additio, onis. || Unió de cosas afegidas. Juntura. 
Junctura,commíssura, a;, coagmentatie, nis. || Lo 
que's dóna demés en las compras. Anadiduray demús. 
Epimetrura, i, manlissa, a3. 

AFEGIR. V. a. Unir, apegar una cosa ab altra. 
Anadir,j untar, pegar, unir. Juogo, superaddo, su- 
peradjicío, is. || Aumentar. Anadir, aumentar, acre- 
centar, agregar. Addo, adjicio, adjungo, aggero, is. 
y Exagerar. Anadir, exagerar y ponderar^ ahultar. 
Angeo, es, ingravo, as, verbis multiplicaré. || En los 
escrits. Anadiry adicionar. Subtexo, subjicio, ads- 

Cribo, is. II GONSOLlDil. AF£ CATALÀ. AFI 41 Ansn LLBHTA AL FOCH. fr. met. Fomentar los dis- 
gustos y discordias. Anadir lena, yesea ó fuego al 
Ití^o, Oleum camino addere, materiam igní prae- 

kré. 
AFBGIRflE. V. r. Anadirse, Àccedere, addi, ad- 

jící, adjongí. 
AFEGIT, DA. p p. Anadido. Additus, adjunc- 

(8S, adjectns. || m. àfkgiduea. 
AFEGITÓ, m. ter. ifegidürí. 
AfKUUGABflE. V. r. Afanyarse, fér algana 

cosa ab precipitació de modo qae fatigae. Apechii- 

ftne. Defatigari. 
AFEUn. m. astron. La major distancia qae pót 

tniran planeta respecte del sol. Afeíio. Apheliam, 

inmma absis. 
AFEMAR. ▼. a. FEMàR. 

AínfAT, DA. p. p. FEMAT. 

AFEMm ACIÓ. f. L' acte y efecte de afeminar- 
se. Àfeminacion. Effeminatio, nis. 

AFEMINADABfENT. adv. m, Afeminadamente. 
lolliter, delicatè, effeminatè, maliebriter. 

AFEBONAB. V. a. Debilitar, inclinar à algú à 
iis accions y geni de las donas. Afeminar, enervar. 
Effemíno, evíro, mnliero, enervo, as. 

AFEMIlf ARSE. T. r. Vestir, anar, férse delicat 
com las donas. Afeminarse, adamarse. Mollesco, is, 
efeminor, aris. 

AFEMINAT, DA. p. p. Afeminadó. Effeminatns, 
ealamitatoSfCinaedns, pumicatQs. || adj. Gobart. (?a- 
ISm. Iners. D Moll, viciós. Afeminadó. Mollis. 

AFER. m. QUEFER, NEGOCI. || V. a. FÉR. 

BOU Dl GRAN AFER. loc. ant. Homc de saposíció, de 
calitat, principal. 

AFÉRE8I8. f. gram. Fignra per la que 's sn- 
primeíx una lletra ó síl•laba al principi de la dicció. 
i/ifrens. Aphaeresis. 

AFERMAMENT, m. ant. Fonament, apoyo. 
^imamento. Stabilímentnm, i. || ant. afirmació. 

AFERMANSAR. V. a. ant. afiansír 

AFERMANSAT, DA. p. p. AFIANSAT. 

AFERMAR. V. a. AFIRMAR. 

AFERBIAT, DA. p. p. afirmat. 

AFERRADAMENT. adv. m. acérrimament. 

AFERRADOR•m. Qni aferra. Aferrador. Pre- 
kenaor, is. 

AFERRAMENT. m. Agafament fort. Aferra- 
Rnuo. Prebensio, nis. || ant. fermesa. 

AFERRAR, v. a. Agafar fortament. Aferrar, 
flfarror. Arctè prebendere, mann tenere. || nànt. 
Hegar las velas sobre la yergà. Aferrar. Yela con- 
Niere, antennae alligare. || Assegurar la embarca- 
ció ab las àncoras. Aferrar, anclar. Injectis arpago- 
>íÍNi8 oavigiam inbibere. 

AFERRARSE. V. r. Agafarse fortament. Afer» 
nru^agarrarte. Tenaciter prehendi. || met. Insistir 
^ teaasment en sa opinió. Aferrarse. Sententia; 
^citer adbaBrere. 
AirauiAT, DA. p. p. Aferrada. Prehensns. 
AFET. m. FET. 

TOMO I. AFEYNAT, DA.adj. Atareado, afanoso. Anxias, 
soUicitus, operi vehementer incumbens. 

AFEYT. m. Compostura per bermosejar algana 
cosa, y en especial ingredíens ab que las donas se 
pintan la cara. Afeite, jalbegue, ajo. Cernssa, ae, fu- 
cas, pigmentam, i. || La manya en afeytar las mer- 
caderías. Aderezo. Mangoniam, ii. 

COMPÓPÍDRER AR AFEYTS fr. Afeitar, jalbegar. Faco, 
as, expingo, is, pigmentis illinire. || Pulir las mer- 
caderías pera véndrerlas mès caras. Aderezar, ad- 
calar. Mangonizo, as. 

AFEYTAR. V. a. Fér la barba. Afeytar, hacer la 
barba, rasurar. Depilo, as, (ondeo,es, mentnmradere. 

AFEYTARSE. V. r. Pulirse. Remilgarse. Palcbri- 
tudinem jactare. || Férse la barba. Afeitarse, hacerse 
la barba. Se tonsoribos dare. 

DIGA LA MULLER DEL CEGO, PERA QUI s' AFETTA DIEGO? 

ref. vitupera '1 desmasiat adorno de las donas ab lo 
Q de agradar à altres mès que ais seus marits. La 
mvger del ciego para quien se afeita. toco nupla viro, 
cui faciera fucat? ^ 

AFEYTAT, DA. p. p. Afeitado. Tonsns. || adj. 
Pintat, bermosejat ab afeyts. Afeitado. Infucatus. 

AFEYTADET, A. adj. d. Afeitadilh. 

AFFAR. m. ant. conversació. 

AFFA8ENDAT, DA. adj. ant. afetnat. 

AFFEGGIÓ. f. AFIGió. 

AFFEGAR. V. a. ant. destruhir. 

AFFERMAR. V. a. ant. afirmar. 

AFFINAMEBIT. m. ant. fi. 

afí. m. Parent per afinat. Afin. Afíinis, nis. 

AFIAN8AMENT. m. ant. fiansa. 

AI1AN8AR. V. d. Fér fiansa. Afianzar, salir por 
fiador. Satiado, as, fidejubeo, es. {| Assegurar ab 
puntals, claus elc. Afianzar^ asegurar, afirmar. Fir- 
mo, as, fulcio, itabiiio, is. 

AFiANSAR db CALUMNIA, fr. Subjeclarsc r acusador 
à las probas baix las penas eslablertas contra 'Is 
calumniadors. Afanzar d^ calumnia. Sese pericalo 
in reum vadem dare. 

AFIBAILL. m. ant. gafbt. 

AflBLAR. V. a. ant. Cordar lo vestit ab gafets 
ó botons. Abrochar. Infibulo, as. 

AFIBLAT, DA. p. p. Cordar ab gafets. Abrocka» 
do. InCbulalus, uncinis vel bullís praecinctus. 
AFIGAR. V. a. ant. ficar. || ant. met. v. r. apli- 

CARSE. 

AFIGAT, DA. ant. ficat. 

AFIGH. m. ant. La acció de ficar. Fijadon. Sis- 
tendi actio. || met. ant. aplicació. 

AFIGIÓ. f. Estimació decidida. Aficion, afeccion, 
afecto. Studium, ii, amor, is, aíTectio, nis. y Incli- 
nació à fér alguna cosa. A/icion, propension. Pro- 
pensió, nis, pronitas, proclivitas, atis. || Afany, ac- 
tivitat, diligència, eficàcia. Actividad, ahinco, eficàcia. 
Conamen, inis, nixus, ús. 

AFició LOCA. Pasion loca, ciega afdon. Ardor, is, 
caBCus amor, studium ardens. 

MIRAR UNA GOSA AR GRAN AFIGIÓ, Ó AR UNA AFICIÓ. 

7 42 AFÍ DiCGlüMRl ÀFI fr. Denota la atenció ab qae's mira alguna cosa qae's 
desitja. Schar el ojo, ó tanto ojo d una cosa. Intentis 
oculis aliquíd expelere, inhiarc. 

AFIGIONADAMENT. adv. m. Ab afició. Àficio- 
naL•mente, Stadiosè, amanter, ardenter, ex animo. 

AFIGIONADtssiM. adj. sup. Apcionadísimo. 
Amantissímus. 

AFIGIONAMENT. m. ant. afició. 

AFIGIONAR. V. a. Cansar afició, inclinar à al- 
guna cosa. Aficionar. Alieni rei amorem excitaré, 
ad aliquid anímum movere, ioflammare. 

AFIGIONAR8E. v. r. Cobrar afició à alguna co- 
sa. Aficionarse. Alicujus amore, desiderio, studio, 
duci. II Amar mòità algú. Aficionarse, Aliquem dili- 
gere, adamare, carissimum habere. 

AFICIONAT, DA. p. p. Afcionado. Studíosns, 
affectus, proclivis. || afecte. 

AFIGIONETA. f. d. Aficioncilla, Levicnla, tenel,- 
la affectio. 

AFIGIR. V. a. AFEGIR. 
AFIGIT, DA. p. p. AFEGIT. 

AFFIGURAMENT. m. ant. figura, repbesen- 

TACló. II F1GURANSA. 

AFIGURAR. V. a. Véurer confusament per es- 
tar massa distant los objectes. Divisarf vishimbrar, 
columhrar. Prospicío, is. 

AFIGURARSE. v. r. Pensarse. Figurarse, ima- 
ginar, Pu(o, cogito, as, cogitatione aliquíd informa- 
ré, speciem objici. 

AFIGURAT, DA. p. p. Divisodo, vislumbrado. 
Prospeclus. || Pigurado. Cogilatus. 

AFILADissiAI. adj. sup. Ajiladísimo. Acutissi- 
mus. 

AFILADOR, A. m. y f. Lo qui afila. Afilador. 
Acuminator, is. 

AFILADORA. f. La pedra de afilar. Afiladera^ 
piedra de afilar. Cos, otis. 

AFILADURA. f. Fil ó agudesa de algun instru- 
ment de (all. Ft7o. Acies, ei. || La acció y efecte de 
afilar. Apladura, Actus acuendi. 

AFILAMENT. m. afiladura. || Disminució, ex- 
tenuació de la cara. Afilamento, Attenuatio, nis. 

AFILAR. Y. a. Aprimar lo tall ó punta dels ins- 
truments de cer. Afilar, aguzar. Acuo, is, aspero, 
acumino, as. 

AFILAR LAS DE.NTS. fr. fam. Preveuirsc ó dísposarso 
pera menjar quant la vianda està à punt ó prepara- 
da. Aguzar los dientes. Cibi aviditalem excitaré. 

AFILAR L* ingb.1i. fr. ApücaMo atentament à la in- 
tel-iigéncia ó coneixement de alguna cosa, ó pera 
eixir de alguna dificultad. Aguzar el ingenio. Ingenu 
aciem acuere, íntendere. 

AFILAR8E. v. r. Defallir, desmayarse. Ahilarse, 
Deficio, is, pru; inedia languescere. || Aprimarse, 
enmagrirse. \S diu do la cara y del nas. Afilarse, 
Gracilesco, is, facíem attenuari. 

AFILAT, DA. p. p. Apiado, Acutus. || Magre, y 
descolorit de cara. Ahilado. Languens, gracilis, 
gracilentub. AFILERAR. V. a. Posar en filera. Enfilar. Ordi* 
no, as, in seriem redigere. 
AFILERAT, DA. p p. Enflado, Ordinatns. 
AFILIGRANAT,PA. adj. Fét de filigrana ó i 
manera de filigrana. Afiligranado, Delicatiore et ex- 
cultiore specie pra?ditus. || met. Delicat. AfUigrana- 
do, Gracilis, delicatus. 

AFILLADOR. m. Qui afilla '1 bestiar. Ahijador 
Subrumans. 

AFILLAMENT, m. ant. Prohijamiento. Adoplio 
nis. 

AFILLAR. V. a. Adoptar per fill à un estrany 
Prohijar, adoptar. Adopto, as, aliquem sibi icrfiliun 
adscribere. || Entregar lo fill à la potestat del pan 
adoptiu. Emancipar. Alieni filinm in adoptionen 
emanciparé. || Posar lo bestiar ab sa mareó ab altrü 
pera criarlo. Ahijar. Subrumo, as. || met. Atribu- 
bir. Ahijar y acumular, imputar. Imputo, as, altri- 
buo, is. 

AFILLAR8E. V. r. Péndrer per fill à qui ho ej 
de altre. Adoptar, prohijar. Adopto, as, aliquem sib 
in filium adscribere. 

AFILLAT, DA. p. p. Prohijado, ahijado. Adop- 
talns, in filium adscriptns. || m. y f. fillol. 

AFINACIÓ, f. La acció y efecte de afinar. Afina- 
ció», afinamiento, afinadura, Politura. a». p mús. Har- 
monia do veus ó instruments. Afinacion, armonia. 
Yocum, sonorum, concòrdia, harmonia, ic, lempe- 
ratio, nis. 

AFINADOR, m. Lo qui afina. Afinador, Perpoli- 
tor, oris. II mús. Instrument de una clau ó de un 
martellet, ab que s' afinan aignns instruments de 
corda, com lo piano, salleri, arpa. Afinador, templa- 
dór, llave, martillo. Clavis qua cilhara; cordas ten- 
dunturaut laxantur. || Instrument pera obrir y tan- 
car las bocas de las flautas del orga, à fi de retardar 
ó accelerar sas vibracions, fins à posarlas perfecta- 
ment sonoras : sa figlira al donar una volta entera 
es de dos conos perfets, un en la part superior, y al- 
tre en la inferior de una pessa que'ls uneix. Afinador. 
Organorum in harmoniam revocator. || Lo qui afina 
'Is pesos y mesuras. Afinador, potador, potero. .£qui- 
librator, oris, pondera, mensuras ad justum redi- 
gens. [| Lo qui purifica 'Is metalls. Afinador. Metalla 
ad purum excoquens. 

AFINAR. V. a. Donar à una cosa la perfecció de 
que es capàs. Afinar, pulir, acicalar, perfeccionar. 
Absolvo, perpolio, is, ad unguem castigaré. || mús. 
Trempar los instruments músíchs. Afinar. Ad har- 
moniam aplaro, temperaré. || mús. Cantar, sonar ab 
afinació. Afinar. Vocem organi tonoaptare; in nume- 
rum canere. || Igualar las cubertas dels llibres. Afi- 
nar. Librorum tegumenta scquè eminentia facere. \\ 
Posar las balansas al fi. Abalanzar, halancear, enfie- 
lar. Lances a?quare, librare, ad libram perpendere. 
II Examinar y marcar los pesos y mesuras. Afinar, 
potar. Pondera, mensurasque ad trutinam revocaré, 
compararé. || Purificar los metalls en logresol. Afi- 
nar. Metalla ad purum oxcoquere. || morir. AFL 

AmVAT, DA. p. p. Afinado. Polittts. 

AFINITAT, f. ParentÍQ miiluo que prové de la 
cópola eolre V home y parents de la muller, y al 
cootrarí. Afinidad, AffiDÍtas, alis. || Analogia, sem- 
biaosa. Afinidad. AíTinitas, alis. || quím. La forsa ab 
que s' atraahen y uneixen las partícalas dels cos- 
«os. Afnidad. Affinilas, atis. 

AFIRMACIÓ, f. La acció y efecle de afirmar. 
àjimacion, axevnacionj afirmativa. Asserlio, asseve- 
ralio, dís. 

AFIRMADABIET. adv. m. ant. fermament. 

AFIRMAR. V. a. Donar per certa alguna cosa. 
ijírmar, asevtrar, asegurar^ certificar. Assevero, aíïir- 
DO, as, assero, ajo, is. || Posar ó fér ferm. Afirmar. 
Firmo, stabilio, falcio, is. 

AFIRMARSE. V. r. Mantenirse ferm en lo que 
s ha dit ó fét. Afirmarse, ratificarse, confirmarse, 
muinene. Confirmo, assevero, as. || Sostenir ab te- 
nacitat alguna opinió. Porfiar, insistir, aferrarse. 
Seoteoti^ teoaciter adbaerere, insistiré. || Descan- 
sar ma cosa sobre altra. Afirmant, apoyarsef estri- 
itfr, eargar. Nitor, inoitor, eris. 

AFIRMAT, DA. p. p. Afirmado. Aflirmatus. 

AFIRMATIÜi VA. adj. Lo que afirma. Afirma- 
(tro. isserens, asseverans, affirmans, affirmativus. 

AFIRRIATIVAMENT. adv. m.Afirmativamente. 
Useveranter, aifirmanter, affirmatè, asseveratè. 

AFTTX. v. a. ant. y ter. 3.* persona de indica- 
tia del verb afegir. 

AFLAGAR. v. a. ant. afluixar. 

AFLAMAR. v. a. ant. inflamar. 

AFLAMARSE. v. r. arrasarse las plantas. [| 
ter. Dit del pa. surtarsb. 

AFLAMAT, DA. p. p. INFLAMAT. || arrasat. II 

SCITAT. 

AFLAQUIMENT. m. L' acte y efecte de afla- 
<|iirse. EnflaquecimieHto, Attennatio, extenua tio, de- 
bOitalio, nís. 

AFLAQUIR. v. a. Fér tornar flachà algi'i. Enfla- 
furtr, enmagrectr. Debilito, enervo, extenuo, as. 

AFLAQUIRSE. v. r. Posarse magre. Enflaque- 
w, nflaquecerse, enmagrecer, traspiUarse. Macesco, 
u^esco, macresco, is. 

AFLAQUrr, DA. p. p. Enflaquecido. Extenuatus. 

AFLAYRAR. v. a. Olorar, ensumar. Busmear. 
Odontu, investigaré, olfacio, is. || met. Sutjar, in- 
<IQirir. Busmear. Gausas investigaré. j| v. n. Llansar 
Hd olor alguna cosa, especialment la carn. Busmear, 
íctleo, es. 

AFLATRAT, DA. p. p. Busmeado. Cautè inves- 

%ltQS. 

AFLATRE. m. Mal olor que despedeix la carn. 

». Foetor, is. 
ARJGCIÓ. f. Fena, pesar .'A//icaoR, afligimiento, 
\,my afilictio, ais, dolur, is | ant. infortuni. 

K Afllic- 

.Aflic- 
CATALÀ. AFO i» 

AFLIGIDtsIM. adj. sup. AfHgidisimo. Valdè 
afllictus. 

AFLIGIDAMENT. adv. m. Ab aflicció. AfUgi- 
damente. Afllic(i>, dolenter. 

AFLIGIMENT. m. aflicció. 

AFLIGIR. V. a. Causar aflicció. Afligir, Afilígo. 
is, molestiam afíerre. 

AFLIGIRSE. V. r. Afiigirse, angustiarse, iEgres- 
co, is, angi animo. 

AFLIGIT, DA. p. p. Afiigido, y afiicto, sols s' 
usa en poesia. Afllictus. || adj. Qui pateix aflic- 
ció. Afligido. Affliclus, aïrnmnosus, mcerore confec- 
tus. 

AFLUÈNCIA, f. Abundància de expressions. 
Afluència, facundia, copia. Copia, aflluentia, sd, uber- 
tas in dicendo. || arundancia, concurs. 

AFLUENT, adj. Lo qui abunda en expressions. 
Afluente, facundo, elocuente, capioso. Afiluens, elo- 
quens. 

AFLUIXAMENT. m. La acció y efecte de aflui- 
xar y afluixarse. Afiojamiento, Laxatio, relaxatio, re- 
missió, nis. 

AFLUIXADURA. m. ant. aflcixambnt. 

AFLUIXAR. V. a. Soltar lo que està estret, ó ti- 
bant. Aflojar, desencalear. Laxo, relaxo, as, remitto, 
is. II V. n. Pérdrer la forsa alguna cosa, com lo vent, 
etc. Aflojar, ceder, blandear. Remitto, retendo, de- 
mitto, is II met. Disminuhirse, entibiarse *1 fervor 
ab que s' bavia emprés alguna cosa. Aflojar. Defer- 
veo, es, remitto, tepesco, is || mel. aliviar. 

AFLUIXARSE. v. r. Afiojarse. Laxarí, remitti. 
II fam. llufarse. 

AFLUIXAT, DA. p. p. Afiojado. Laxatus, remis- 
sus. 

AFOGAR. V. n. ant. Yíurer, habitar en algun 
Uocb. Residir, morar, habitar. Colo, is, habito, as. 

AFOGAT, DA. p. p. Eabitado. üabitatus. 

AFOGAR. V. a. ant. y sos derivats, ofegar. || 

APRETAR. 

AFOLLAMENT. m. ant. gastament, malpart. || 
raldadura. 

AFOLLAR. V. a. ant. trepitjar. || ant. malmétrer. 
maltractar, danyar, li ant. oprimir. || espatllar al- 
gun memrre. II ter.Tràurer los aucells del niu. Sacar 
el nido. Capere aves ex nido. [| faltar. || Lastimar. 

AFOLLAR8E. V. r. ant. malparir. || ant. tor- 
NARSE roig. II Fruslrarse una pretensió. Anublarse, 
traspintarse. Evanesco, is. 

AFOLLAT, DA. adj. ant. esgarrat. 

AFONAR. va. enfonsar. 

AFONDAR. V. a. ENFONSAR. 

AFON8AR. V. a. enfonsar. 

AFONSARSE. V. r. ENFONSARSE. 

AFORA. adv. 1. Fuera, afuera. Foras. 

AFORA DE. prep. Fuera de, excepto Cilrà, exlrà. 

AFORADOR. m. Qui afora. A [orador. Yini do- 
liorum metator, mercium sestimator. 

AFORAMENT. m. Fixació del preu de las mer- 
caderias. Aforo, aforamiento. Yenalinm jestimalio. u AFR DICCIONARI A6A statatam annoDSB venalis pretium. || Begoneixement 
y avaluació de lo que paga dret. Aforo, aforamiento. 
Emphiteusis, is, mercium ad imponenda vectigalia 
computalio, recogoitio. 

AFORAR. V. a. Fixar lo preu à las mercaderías. 
Tasar, paner precio ó tosa. Taxo, as, mercís pretium 
indicere. || Regooéixer las mercaderías pera tixar los 
drets que han de pagar. Aforar. Mercès ad exigenda 
vectigalia metiri, melari. 

AFOHAT, DA. p p. AforadOy tasado, Taxatus. 

AFORI8MA. f. Aporisma, tumor qne's forma à 
las béstias per la relaxació ó ruptura de alguna ar- 
tèria. Aforisma. Àneurisma, ac. 

AFORISME, m Sentència, axioma. Aforismo. 
Aphorismus, i. 

AFORÍSTIGH. adj. Escrit ab aforismes ó lo que 
pertany à ells. Afarislico. Aphorismis scriptus, ad 
aphorismos pertinens. 

AFORNAR. V. a. ant. enforxíe. 

AFORRADOR. m. estàlvudor. 

AFORRAR•v. a. estalviar. || forear. ant. alen- 

TAR, confortar. 

AFORRO. m. FORRO. 

AFORTUNADAMENT, adv. m. Ab sort ó fortu- 
na. Afortunadamenkf felizmente, Fortunatè, fortuna- 
tim, feliciler. 

AFORTUNAT, DA. p. p. Pelis, ditxós. Aforiv^ 
nadó, dichosOy venluroso. Fortunatus, pròsper, felix. 

AFOS8AR. V. a. ant. Fér fossos. Ahrir, hacer 
fosos. Fosso, as, fodio, is. 

AF08SAT, DA. p. p. Posado. Fossus. 

AFOYLAR. V. a. ant. afollar. 

AFRANGAR. V. a. ant. enfranq]lie. || ant. alen- 
tir, confortar. 

AFRANGH. m. Nom que solian donar los àrabes 
à Fransa, Navarra y Catalunya. 

AFRANGAT. p. p. ant. enfranquit. || ant. aler- 
tat, confortat. 

AFRANGESAR8E. V. r. Férse als costums y 
modas de Fransa. Afrancesarse. Gallos aemnlari, mo- 
rè gallorum agere. || Inclinarse al partit francès. 
Afrancesarse. Ratíoníbus gallorum sectari. 

AFRANCESAT, DA. adj. Imitador de modas 
francesas. A/'r(f »iresado. Gallorum nímiostudio imita- 
tor, in gallicum morem compositus. U Afecte al par- 
tit francès. Afrancesado. Gallorum partium adharere, 
studere, causam gallorum sectalor. 

AFRANQUIT, DA. p. p. BNFRANQUIT. 

AFREBOLIR. V. a. ant. enflaqiir. 

AFRENAR. V. a. ant. refrenar. 

AFRENELLAR. V. a. ant. naut« Lligar los rems 
quant no's boga. FreniUar, afreniUar. Remos frena- 
ré, exhibere, obligando suspendere. || Amarrar las 
naus una ab altre. 

AFRENELLAT, DA. p. p. AfreniUado. Lígatus. 

AFRETAR. V. a. Fregar las embarcacions per 
tràurer la broma ó corch. Afretar. Naves conver- 
rere. 

AFRETAT, DA. p. p. Afretado, Gonversns. AFRETURAR. V. n. NECESSITAR. 

AFREULIR. V. a. ant. y 

AFREVOLIR. V. a. ant. rnflaquir, debilitar. 

AFREULIT, DA. p. p. ant. y 

AFREVOLTT, DA. p. p. ant. BNVLAQVIT, DSI 

litat. 

ÀFRICA, f. Una de las parts del mon. Afriea. I 
bia, Àfrica, ae. 

AFRICÀ, NA. adj. Lo natura] y pertanyent 
Àfrica. Africano. Afrícanus libicus. 

AFRISONAT, DA. adj. Semblant al caball fris 
Afrisonado. Phrisia^ equo similis. 

AFRODISIAS. f. pi. Festas en honor de Yénn 
Afrodíta ó Marina. Afrodisias. Afrodísi, ae. 

AFRODITA. f . Un dels noms que's do na à Y 
nus suposant que nasqué de la sancb de la feric 
que Júpiter féu à Saturno barreijada ab la escnií 
del mar. Afrodita. Afros,*dis. 

AFRONT, m. y 

AFRONTA, f. ant. Deshonor, descrèdit, injúri 
Afrenia. Contumelia, ignomínia, ae, opprobrínm, 
II Nota de pena afrontosa. Afrenta, infàmia. Infami 
ignominia, se, dedecus, oris. 

AFROBÍTACIÓ. f. CONFRONTACIÓ. 

AFRONTADOR. m. Qui afronta. Afrentadc 
Conlumeliosus. 

AFRONTANT, adj. CONFRONTANT. 

AFRONTAR. V. a. Causar afront. Af rentar. S 
gíllo, indecoro, as, aliquem contumeliis, injuria ai 
cere. || confrontar. 

AFRONTARSE. V. r. Envergonyirse. Afrenlar 
correrse. Erubesco, is, rnbore suffundí. || confro 

TARSE. 

AFRONTAT, DA. p. p. Afrentado, Dedecoratv 
contumeliis oppletus. 

AFRONTÓS, A. adj. Loque causa afront. Afn 
toso. ígnominiosus, contumeliosns probrosas. 

AFRONTOSAMENT. adv. m. Ab afront. Afn 
tosametUe, ignominiosamente. Contumeliosè, indecoi 

AFTA. f. med. La llaga que's fà en la súper 
cie interior de la boca. Afta. Aphta, se. 

AG. 

AGÀ. OGcialdel exèrcit tnrch. Af^d. Praefect 
castrensis inter turcos. 

AGABELLAR, ysos derivats AGAVELLAR. 

AGAFADA, f. Lo conjunt de personas que 
agafan de una vegada. Redada. Plurium captura. 
Lo conjunt dels animals que s' agafan de una veg 
da en lo filat. Redada. Animalium uno rectis jac 
captura, caplus, us. 

AGAFADERO. AGAFADOR. 

AGAFADts, A. adj. APBGADÍs, contagiós, IIIC 

MANADÍS. 

AGAFADOR, m. Qui agafa. Tomador. Capiei 
tis, captor, is. || Lo gos que agafa bè la presa. Tom 
dor, Pncdam facilè capiens canis. Espècie de e< 
xinet ó drap ab que 'Is sastres y plaoxadoraa 89 AGA CATALÀ. AGA 45 fan la plancha. Fano de plancha. || La part per ahont 
s' agafa alguna cosa. Asidero, agafadero, Manabrium, 
ii, ansa, se, capalus, i. || met. Ocasió ó pretext. Asi- 
dero. Ansa, ae, occasio, nis, praetextum, i. 

AGAFAMENT. La acció de agafar. Aiimitiüo, 
Prehensio, comprehensío, nis. 

AGAFAR. V. a. Péndrer ab la ma. Coger^ asir, 
apanar. Capio, apprehendo, is, prehenso, as. || àco- 

MÉTRER, SOBREVENIR. ADMÉTRER, PÉNDRER. || APEGAR. 

y Emportarsen lo qoe*s troba de pasada, com lo riu 
AGAFÀ tot lo que troba. Coger. Rapio, corripio, is. || 
Aprofitar la ocasió ó temps. Coger, aproveckar, 
Tempus, occasionem arripere, cansam sumere. [j 

ATRAPAR, ASSOLIR. || GASSAR, PESCAR. || ConSCguir, y 

així 's diu procura agafar un empleo. Coger, lograr, 
akanzar, llevar, pescar. Obtioeo, es, adipiscor, eris, 
capio, is. II Contràurer una malaltia, vici, mal gust 
elc. Coger, lomar, contraer. Contraho, coocipio, ca- 
pio, is. II Assegurar una cosa ab altra per los ex- 
trems, com los matalassos ab lollensol. Coger. Capio, 
is, obfírmo, as. || Dirigirse ó encamínarse, com aga- 
PAÍ é la dreta. Tomar. Iter intendere, carpere viam. 
i Imitar, com agafar altre mótodo, l' estil de €íce- 
ro. Coger, tomar. Imitor, aris, amplector, eris. || In- 
sistir fortament en alguna cosa. Smpennrse, encas- 
ifiketarse, encastillarse, tomar el freno con los dientes. 
Fraenum mordere, obstinatè aliquid agere, inaliquid 
insistere. U Ocupar certa distància física ó moral- 
ment, com la cortina tot lo balcó. Coger, extenderse, 
llegar, abrasur, alcanzar. Impleo, es, aequor, aris, 
complector, eris. || Péndrer à algú. Coger, agarrar, 
prender, agazapar. Apprehendo, capio, is, manus 
aliquí, in aliquem ínjicere. || Percibír, cobrar, com 
AGAFAftlas pessetas. Coger, tomar. Tollo, capio, is. || 
Comensar à sentir los efectes de algunas cosas, com 
dolor, calor. etc. Coger, tomar. Percipio, aílicio, is. 
y ARRELAR LAS PLjjiTAS. || Determioarsc à la acció 
que signífican los verbs ab que's junta, y així 's diu: 
agjlfà y se s'anà. Coger. Rem deliberatam illicò per- 
ficere. 1] Posarse à fér lo que denota V instrument 
ab qve's junta, com agafar la ploma, posarse à es- 
críurer, agafar lo llibre, posarse à estudiar. Tomar, 
Cappio, sumo, is. 

AG4FALA. loc. fam. Pera burlarse del qui tè algu- 
na esperansa sens fonament. Atatela al dedo. Sibi- 
met habeat. 

AGAFARLA. loc. losistir tenasmont eo alguna cosa. 
Dar, daria. Insistere, tenaciter adhierere. 

QCANTNB PASSAN FAN DE BON AGAFAR. PCf. QUO aCOU- 

selia aprofitar las ocasions. Al buen dia úbrele la puer- 
la, ó mételo en casa. Cuando te dieren el buen dado, 
éehale la mano. Cuando te dieren la vaquilla, acude 
con la soguilla. Tempus et occasionem arripe. 

ACLAFABSE. v. r. Renyir à cops. A»irse, enzar- 
zane, agarrarti, venir d las manos. Congredior, 
eris, contendo, is, conserere manus cum aliqno. || 
Apoderarse, com soagafan à tot lo que troba n. Lle- 
vúTMe, *ipodirarse,eeharmanode. Aliqua reuti. || Em- 
boücarse, eagioxarse, com la llana en loseabarsers, etc. Asirse, enredarse. Implicari, intrincari, haïrere. 
II Unirse dos cosas nalartlment. Pegarse. Adhxreo, 
es, cohajresco, is. | Yàldrerse de algun pretext, pén- 
drer ocasió. Asirse, agarrarse, valerse, tomar pié. 
Occasionem, crines, ansam arripere. || Sostenirse 
de alguna cosa ablas mans pera no caurer. Agarrar- 
se, asirse, coger. Apprehendo, is, manu capere. || 
Apegarse las viandas per falta de such. Pegarse. 
Glutínari. || Dit del mal. encohanarse. |i Enredarse 
la parra, eura, etc. en los arbres. Enlazarse, abra- 
zarse, trepar. Implico, as, haereo, es, scando, is. 

agafat per aqdi que no cauràs, ref. que s' apli- 
ca familiarment al qui's vol disculpar de una cosa 
al parèixer sens rahó. Limpiate que estàs de huevo. 
Nec lutior haïc via; praílextnm sanè. 

AGAFA80PA8. Pesat en fér las cosas. Pelmazo, 
posma. Cunctator,is, plumbeus, i,hebes etis. || des- 
manyotat. 
AGAFAT, DA. p. p. Asido. Prehensus. 
AGAFATÓ8, A. adj. apegadís, agafadís. 
AGAIG PORGH. exp. vulgar pera despedir à 
algú. Ile acd, coche allà. Apagè, spnrcè. 

AGALIGH, CA. adj. S* aplica al àcit de galas. 
Agàlico. Galileus. 

AGAPA. f. Veu grega que significa amor. Àpat pía- 
dós que feyan los primers cristians à la tarde en las 
Iglesias en conmemoració del últim que féu Jesu- 
crist ab sos deixebles. Agapa. Agas, pis. 

AGAPETAS. f. Amadas, en grech. Verges que 
sens fér vots se consagraban en los primers temps 
de la Iglesia al servey dels eclesiàstichs; despues 
degeneraren basta '1 punt de admétreren sas casas 
tota clase de homens. í| Gertas donas que formant 
sectas en lo sigle iv, buscaban lo còrners carnal dels 
jóvens persuadíntlos que res tenia de impur. Aga- 
petas. 

AGARBERAR. v. a. Apilai* lasgarbas. Hacmar. 
Fascículos in struem componere. 

AGARBERAT, DA. p. p. Hacinado. Congestus, 
coacervatus. 

AGARBONAR. v. a. Abrabonar. Agarrafar. La- 
certis aliquem nodare. 

AGARBONARSE. V. r. Abrahonarse,agafarse Is 
que's barallan. Agarrafarse. Lacertis mutuò com- 
plecti. 

AGARICH. m. Bolet blanch, excrescencia sem- 
blant als bolets que's fa en lo tronch de alguns ar- 
bres. Agario. Bolelus agaricus, bolelus, laricis. 
AGARRANT. adj. agarrat. 2.3. 
AGARRAR. V. r. agafar. 
AGARRARSE. v. a. agafarse. 
AGARRAT, DA. p. p. agafat, (j adj. S' aplica à 
la persona mòlt avara. Agarrado. Sordidus, avarus. 
II S' aplica també al subjecte que ab freqüència y 
descaro admet tot lo que li ofereixen. Tomajm, to- 
mon. Facilis acceptor. || Se diu de la persona robus- 
ta y de baixa estatura, nehecho. Lacertosus. 

AGABROFAR9E. v. r. Garagolarse las fullas 
dels arbres. Bncarrtijafse. ImpHcarí, hitncari. I ífl AGE DICCIONARI AGI AGARROFAT, DA. p. p. Encwrucado, Impli- 
catus. 

AGARROTAR. V. a. Lligar mòlt estret. Àgarro^ 
tar, amarrar, Constríngo, is. 

AGAR8A. f. GARSA. 

AGA8AJADOR, A. m. y f . Lo qui agasaja. 
Àgasajador, Oíficiosüs, perhnmanns, i, comis, is. 

AGASAJAR. V. a. Tractar ab agasajo, carioyo, 
urbanitat. Agasajar. Urbanè, comiter excipere. 

AGA8AJO. m. Tracte carinyós y cortès. Agasa- 
jo, Aiïabiiitas, comitas, nrbanitas, atis. j] Lorefresch 
de la tarde. Agasajo. Vespertina refrígeratio, propi- 
natío. 

ÀGATA. f. Nom de dona. Agueda. Agatha, x. \\ 
Pedra preciosa, mòlt dura y de diferents colors. 
Àgata. Achates, leacachates, ae. 

AGATt. m. Arbre de nnas cinch ca nas de alt, 
sis peus de circumferència, ramósper lo mitgy per 
la cima, y la arrel es febrífaga. Agati. Arbor agati. 

AGAVELLADOR, A. m. y f. Qui agavella. Jlfo- 
napolista. Monopolia exercens. 

AGAVELLAMENT. m. Potestat de véndrer lo 
genero un sol. Monopolio. Monopolium, íi. 

AGAVELLAR. V. a. Arreplegar sens deixar res. 
Arrebafíar. Corrado, is. || Comprar mòlt genero pera 
estancarlo, y véndrerlo mès car. Atravesar losgéne-- 
ros. Mercès carius vendendas compararé. || Fér ga- 
vellas de blat. Agavillar, Segetes in manipules nec- 
tere. 

AGAVELLAR8E. V r. Amontonarse, ajuntarse 
sens orde. AgavUlarse. Tnrmatim congregari. 

AGAVELLAT, DA. p. p. Arrebahado, Corrasus. 
II adj. Dit del genero ó mercaderías. Atravesado, 
Gomparatns ut carius vendatur. 

AGAYTAR. v. a. ant. agüattar. 

AGAYTAT, DA. p. p. aguaytat. 

AGÉ, NA. adj. Lo que es de altres. Ajeiio, Alie- 
nas. II Divers. Ajeno, diversa, Diversus, alius. || met. 
Impropi, no corresponent. Ajeno, impròpia, Indeco- 
rns, improprius. 

AGEGANTAT, DA. adj. De estatura extraordi- 
nària. Agigantada, Giganleus. || met. excel-lent, 
extraordinari. 

AGENCIA, f. Diligència en los negocis. Agencia. 
Sollicitudo, inis, procuratio, nis. || OGci del agent. 
Agencia, Negotiorum cura. 

AGÉXCIA FISCAL. Lo càrrcch de agent fiscal. Agen^ 
eia fscal. Fiscalium causa rnm cura. 

AGENCIAR. V. a. Fér diligencias pera lograr 
alguna cosa. Agenciar. Sollicitè, procuro, as. || Gua- 
nyar ab indústria. Agenciar. Sollicitè procuraré, 
acquirere. 

AGENCIAT, DA. p. p. Agenciado, Acquisitus, 
sollicitatus. 

AGENGIBLE. m. gengibre. 

AGENOLLAMENT. m. V acte de agenollarse. 
ArradillamientOy arrodiUadnra. Genuflexió, nis. 

AGENOLLARSE. V. r. Posarse de genolls en 
terra. Arrodillarse, hincarse de rodillas, Approno, as. genua submittere, flectere. 

AGENOLLAT, DA. p. p. Arrodillodo, Genibni 
flexis, nixus genibus. 

AGENT. adj. Lo que produbeix algun efecte 
Agenle. Agens. || Qui cuyda negocis de altres. Agente 
Procurator, is, negotiorum actor. 

AGENT FISCAL. Qui ajuda al fiscal. Agente fiscal 
Físci subprocurator. || adj. ant. Actiu , diligent 
Agente. Agens, sollicitus. 

AGENTS DE GAMBI. com. S' auomeuan própiamen 
las personas qae fan de corredors de cambi sens au 
toritat llegítima. Agentesde cambio. Permutationna 
illegitimus negotiator. 

AGENZAMENT. m. ant. adorno, cohpostüra 

ARREGLO. 

AGENZAR. V. a. ant. adornar. 
AGENZAT, DA. p. p. ADORNAT. 

AGERMANABLE. adj. Lo que pót agermanarse 
Eermanabk. Fraternus. 

AGERMANAMENT, m. ant. GERMANDAT, com- 
panyia. 

AGERMANAR. V. a. tnir, uniformar, ajuntar 
Eermanar. Conformo, coaequo, copulo, as. ||aRl 

MANCOMUNAR. 

AGERMANARSE. v. r. Férse germans místi- 

cament. Hermanarse, Consocio, as, conjungo, is. jj 

ant. MANCOMUNARSE. 

AGERMANAT, DA. p. p. Hermanado. Gonso 
ciatns. 

AGEROLA. f. ter. Certa classe de bolet hà per 
menjar. 

AGi. m. Salsa americana. Agi, Agi. 

AGIBÍLIBUS. m. fam. Indústria, manya per 
procurar la pròpia conveniència. També s' aplica \ 
la persona que tè esta habilitat. Agibilibus. Dext» 
ritas, atis, solertia, indústria, ai, 

AGIBILLAR. v. a. compóndrer. 

AGIBILLAT, DA. p. p. COMPOST. 

ÀGIL. adj. Lleuger, prompte. Àgil, expedita 
Promptus, strenuus, agilis. 

AGILtssiM, A.adj. sup. Agilísima. Strenuisimns 

AGILITAR. V. a. Donar agilitat. Agilitar. Ex- 
pedio, is, facilem reddere. 

AGILITAT, p. p. Agilitado, Expeditus. || f. Lleu 
geresa, expedició. Agilidad. Agilitas, celeritas, atis 
solertia, n;. || Un dels cua t re dots ó excel-léncias de 
cos g\ov\ò%.' Agilidad. Agilitas, atis. 

AGILMENT. adv. m. Agilmente. Agiliter, celeri 
ter, expeditè. 

AGIONITAS. pi. Secta del sigle vii que prete- 
nian que M matrimoni y la castedat eran sugestioni 
del esperit maligne, y així 's donà van sens fré à totj 
classe de abominacions. Agionitas. Agionila^s. 

AGIOTATGE. m. Cambi del paper moneda ei 
diner efectiu ó al revés. Agiotaje. Agio, nis. 

AGIOTI8TA. m. Qui s' emplea en Y agiotatge 
Agiotista, agiotador. Signataepecnniaeaut tabulis ios 
criptae permutatur. 

AGIRTE8. m. pi. Sacerdots de Cibeles que en- •k AGN CATALÀ. 

treteoian al poble ab contorcions y extravagancias. 
I mel. XAiaAiRB. 

AGITABLE. Lo que p6t agilarse. Àgitable. Agi- 
Ubilis. 

AGITACIÓ, f. Moviment. Agitacion, conmocion. 
igitalio, ois, motos, qs. || Perlurbació. Agitacion. 
igitatk), a^stuatio, nis, volatatos, us. 

AGITADAMENT. adv. m. Ab agitació. Agitada- 
Wíli, jEslQOsè. 

AGITANAT, DA. adj. Semblant als gitanos. 
ijitaudo. Erranti ^gyptio simiiis. 

AGITAR. V. a. Mónrer ab prestesa ó violència. 
ijitar. Agito, peragito, concito, as. |j Pertorbar, 
coomóarer. Agitar. Coomoveo, es, exagito, as. 

AGITARSE-v. r. Agitarse. Commoveri,coocitari. 

AGITAT, DA. p. p. Agitado. Agitatos, com- 
Dolns. 

AGLÀ. f. Froyt de la alsina, coscoll, y roore. 
ttllota. Balaoos, i, glans, dis. |j Capseta, dita així 
per la forma, pera posar cosas aromàtícas. BeUota. 
Odoriferom pocolam. || La extremitat del membre 
viríl coberta ab lo prepuci. Balano. Glans, dis. 

DO?(it C5 AGLÀ PERA F^R CAGAR UN ROURE. fp. fam. 

Fér no petit benefici ab la esperansa de gran recom- 
pensa. Meter aguja y sacar reja, Piieom donat ut 
palliom recipiat. Pro bonis glomí. 

ACOANAT, DA. adj. Eo forma de aglà. Abelló- 
iUo. Ad glandis similitodíoem factos. 

AGLATZ. m. ant. aguatt. 

ASMENTm m. ant. aument. 

AGNACIÓ. f. Paren tia de part de pare. Agnacion, 
Agnalio, ois. 

ÍG5AC1Ó FINGIDA, for. y 

iGXició ARTIFICIOSA, for. La qoe's considera pera 
ia SQccessió dels béns vinclats qoe demanan des- 
cendència de varó, en la qoe si s' interromp, he- 
reta 1 varó de la femella mès pròxima. Agnacion 
(irúfàosa. Agnatio ficta. 

AG5ACIÓ RiGUROSA. for. La descendència per línea 
de varó oo interrompoda. Agnacion rigurosa. Agnatio 
propria. 

AGNALS. m. Festas romanas en temps del es- 
quilar. Agnalfs. Agnalia, orom. 

AGNAT, DA. m. Parent qoe prové per part de 
pare. Agnado. Agnatos, os. 

AGNATIGI, A. adj. for. Pertanyent à la agna- 
ció ó agoat. Agnaticio. Agnatitios. 

AGNEL. m. ant. anyell. 

AGNÈS. f. Nom de dona. Inés, Agnès, elis. 

AGBflCIÓ. f. poét. Regoneixement de ona ó mès 
persooas eo los dramas, de lo qoe resolta modansa 
de fortona. Agnicion, reconocimiento. Agnitio, nis, 
^Mgoorisis, is. 

AGNINA. f. Pell de anyell. Corderina, Agnina 

penis. 

AGüOGAST. f. GATILLO CASTO. 

AGnoiTAS. m. pi. Sectaris del sigle iv, qoe 
Preteoiao qoe Dèo no posseheix lo coneixement de 
^t sioo gradoalmeat. || Sectaris del sigle vi, qoe AGO 47 

pretenian qoe Jesocristh^^ ignorat algonas cosas, 
fonda ntse en lo passatge #èla Escriptora qoe 1 fill 
del home ignorava 'i dia del jodici. Agnoitas, 

AGNOMINAGIÓ. f. paronomàsia. 

AGNU8. m. y 

PASTA DE ÀGNis. Relíqola de cera benehida per lo 
Papa ab la figura de un be, y també 1 reliqaiari qoe 
la sosté. Agnus Dei. Agnos Dei. 

AGOBIAR. V. a. AGOVIAR. 

AGOLAR. V. a. ant. engullir. 

AGOLEJAR. V. a. ant. igualar. 

AGOLPAR. V. a. med. Formar las aygoas al 
temps dels dolors del part. Agolpar, Conglomeror, 
aris. 

AGONA. m. Lo sacrifícador qoe en las festas 
agonals preguntava ants de immolar la víctima: 
lAgo-ne? esto es: ^Obr? Se l' anomenava ademés, rey 
de las cosas sagradas. Agona, Agos, nis. 

AGONALS. m. pi. Festas dels romans en honor 
de Jano ó de Agoni. Agonales. Agia, orom, agona- 
lia, ium. 

AGONI. m. Deo dels negocis Agonio. Agonios, ii. 

AGONIA, f. Congoixa del moribondo. Agonia, 
Agonia, <c, postrema anímam agentis locla, spiran- 
lis ultimum díscrimen. |{ Ànsia, desitg vehement. 
Agonia, Cupido, iois. |{ Gran pena. Agonia, Angor, 
is, animi cruciatus. 

ACrONIANTS. m. pi. Dèos que s' invocavan en 
r acte de comensar algona gran empresa. 

AGONI8ANT. m. Agonizante, moribundo. Mo- 
riens, moribundus. |1 Religiós de la orde de sant Ca- 
mil-lo. Agonizante. Morienlium adhortator. 

AGONISANTS. m. pi. Religió fundada per sant 
Camil-lo de Lelis. Agonizantes. Horientium adhor- 
tatorom ordo. 

AGONI8AR. V. n. Patir la agonia de la mort. 
Agonizar, estar agonizando, en la agonia, Animam 
agere, trahere, in y'üsd lucta versari. || ajudar k au 
morir. 

AGONÍSTIGA. f. Art dels combats dels atletas. 
Agonistica. Agoníslica, se. 

AGONÍSTIGH, A. adj. Lo qoe pertany à la ago- 
níslica. Af/on/süVo. Agonisticus. || Nom qoe donà 1 
heretge Donalo als qoe enviava à predicar als llochs 
vehins. Agonistico. Agonislicus. 

AGORAMENT. m. Art dels dgorers. Agoreria, 
Arospicina, o". 

AGORER, A. m. y f. Qoi professa los anguris. 
Agorero. Augur, is, auguratrix, icis. 

AGORERÍA. f. auguri. 

AGOSADAMENT. adv. ro. ant. atrevidament. 

AGOSAR. V. n. ant. atrevirsb. [] m. ant. atre- 
viment. 

AGOSATy DA. adj. ant. atrevit. 

AGOST. m. Octau mès del any. Agosto, Angos- 
tos, i, sextilis, is. II La temporada en qoe's fa la co- 
llita dels grans. Agosto, Messis, is. 

CADA COSA A SON TEMPS COH LAS FlOi 

Ensenya qoe las cosas oportonas ■ïïT^ 48 ÀGB DICCIONARI AGR bles y profitosas. Cada Wff d su tiempo y los nabos 
en adviento. Omne temlMHVnm placet. Omnia tem- 
pns habent. 

AG08TEJAD0R. m. ant. Lloch ahont pastarà 
'1 bestiar en l' estiu. Àgostadero. iEstiva pascaa. 

AGOSTEJAR. v. n. Pasturar lo bestiar pels 
rostolls eo lo mès de agost. Agostar. Segetnm exu- 
vias pascere. || Pasar V estiu en alguna part. Agos- 
tar y pasar el eslio en alguna parte. iEstivo, as. 

AG08TENGH, CA. adj. Nat en agost. Agostizo. 
Debiiis, gracilis, augusto natus. 

AGOTABLE. adj. Lo que*s pót agotar. Agotahle, 
Quod exbauriri potesl. 

AGOTAIUENT. m. La acció y acte de agotar. 
Agotamiento, agotadura, Exhaustio, nis. 

AGOTAR. V. a. Tràurer, apurar un licor fins la 
úllima gota. Agotar, Exhaurio, is, epoto, as. || met. 
Consumir qualsevol cosa. Agotar^ apurar. Consumo, 
is, fínem alieni facere. || malbaratar. || met. Dit del 
íngeni y altras cosas immaterials, emplear totas las 
suas forsas. Agotar. Ingenium, mentem totis viri- 
bus intendere. 

AGOTAT, DA. p. p. Agotado, Exhaustus. 

AGOT8IL. m. AGcsiL. II ant. batlle. || ant. ge- 
neral DB EXÈRCIT. 

AGOVIAR. V. a. Fatigar, oprimir. Agoviar. Op- 
primo, obruo, is, aggravo, as. 

ACrOVIAT, DA. p. p. Agoviado. Oppressus, gra- 
vatus. 

ACvOYTAR. V. n. aguaytar. 

AGRA. f. Espècie de fusta mòlt olorosa de la is- 
la de Aynant. Agra. Lignum agra. 

AGRACIAR. V. a. Donar gràcia, garbo, mèrit à 
alguna cosa. Agraciar, Alicui venustatem pàrere, 
conciliaré. || Fér mercè. Agraciar. Gratificor, aris, 
beneficio aíücere. 

AGRACIAT, DA. adj. Agraciada. Yenastus. jj 
p. p. Agraciada. Gratificatus. || v. a. ant. Donar las 
gracias. ser agraciat de algij. ant. Haverii donat 
lasgracias. 

AGRADABILtSSIM, A. adj. sup. Agradabili- 
simo. Gralíssimus. 

AGRADABLE, adj. Lo que agrada. Agradable. 
Gratus, jucundus, placidus. || afable. 

AGRADABLEMENT, adv. m . De un modo agra- 
dable. Agradablemenle. Gratè, jucnndè. 

AGRADAN8A. f. ant. agrado. 

AGRADAR, v. n. Complàurer. Agradar, conten^ 
íflr, conip^arer. Placeo, arri deo, es, libet, lubet. || 
Saber hò. Agradar y gustar, saber bien. Placeo, es, 
sapio, is, gustui jucundum esse. || Sér alguna cosa 
de la aprobació de algú. Agradar, gustar, senlar, so- 
nar bien. Placeo, es, delecto, as. || Voler, desitjar, 
com si fas un favor m* agrada que me'n fassan un 
altra. Gustar. Cupio, is, exopto, as, mihi placet. 

k Ml m' agrada; lo que m' aguada, u' agrada; m' 
agrada perquè m' agrada, loc. fam. Denota elegirse 
una cosa per gust sèos cuydar de la rahó. Lo que 
me stktna me suem. Òptima qu» placent. NO m' agrada. Modo de parlar que s' aplica al qui 
diu alguna cosa que disgusta à altre, pensant qae^s 
diu ab segona intenció. Bien reza però mal ofrece. 
Yerba factis non conveniunt. 

LO QUE NO AGRADA k LA VISTA Ó ALS ULLS IfO AGRA- 
DA À LA BOCA. ref. Denota que las cosas que depen- 
deixen de la elecció han de venir à gust. Sià la vista 
no me agrada, no me aconsejes nada. Qood nec oca- 
lus, nec experíentia probat frustra suades. 

si h' agrada, no m' agrada. Cucut, joch de cartas 
en que s'en duna una é cada jugador, y 1 qui tè ma 
sinó li acomoda la cambia ab la que tè '1 del sea 
costat; lo que'n tè una de bona diu estich content y *s 
queda ab ella; lo que tè un rey diu: cucut y noesli 
obligat à cambiar, y últimament pert loqai tè la 
carta mes baixa. Malcontento, euco. Lndns sic díctus. 

SI NO LI AGRADA QUE HO DEIXE. 81 NO LI AGRADA QUB'S 

PASSEJE. exp. Sens aténdrer à la voluntat ó aproba- 
ció de altre, convinga ó no convinga en la cosa. 
Que quiera, que no quiera. Yelit, nolit; libenter vel 
invitè. 

SI Na t' agrada no t' di GASES. loc. met. Sí oo 
t' acomoda no hò prengas. Si no te parece hien déja- 
lo. Si non placet respue. 

SI NO t' agrada no li fassas albabda. ref. al 
sant que no tlngas devoció no li fassas oració. 

AGRADAR8E. V. r. Complàurerse mútuament. 
Agradxirse, complacerse. Gratum aliquid vel jacaa- 
dum esse. Q Enamorarse de las prendas ó boaas 
qualitats de algú. Prendarse. Alíquo capi, allici. 

AGRADAT, DA. p. p. Agradado. Placítos. 
adj. prendado. Captus, allectus. 

AGRADATGE. m. ant. agrado. 

AGRADIR. V. n. ant. agrahia. 

AGRADIT. p. p. ant. agrahit. 

AGRADO, m. Aprobació, satisfacció. Agrado. 
Yolunlas, atis, beneplacitum, i, approbatio, nis. | 
afabilitat. 

AGRADÓS, A. adj. agradable. 

mal agradós. Desapacíble en lo tracte. Aspero^ 
seco, desabrido, brusco. Asper, durus. 

AGRAHIDÍ88IM, A. adj. sup. Muy agradecido^ 
agradecidisimo. Gratissimus. 

AGRAHIMENT. m. Agradecimiento, Gratia, te, 
gratitudo, nis. 

AGRAHIR. V. n. Regonéixer los beneficíis. Agra- 
decer, reconoctr. Refero, ers, acceptum ferre, graiias 
babere. || Pagar los beneficis. Agradecer, regraciar. 
Gratiain referre. || Donar las gracias. Agradecer, dar 
gracias. Gratias agere. || Premiar un servey 6 acció 
distingida. Remunerar, recompensar, ^a/ardonar. Re- 
munero, as, remuneror aris. 

AGRAHIT, DA. &di.Agradecido. Gra tus, beoe- 
ficii memor. 

mal agrahit. dbsageabit. 

AGRAM. m. gram. 

AGRAM0NTES08. m. Parcialitat de Navarra. 
Agramonteses. 

AGRAMENT, adv. AGEKMENT. CATALÀ. AGR AGIANALL. m. BlfGlANALL. 

AGBANAULAR. v. a. bngranallír. 

AGRAVfALLAT. p. p. bng&anàllat. 

AGAAlfAR. V. a. engrí^nallar. || ter. escombrar. 

AGRANDIR* v. a. engrandir. 

AGIAHI, A. adj. Cosa del camp, com lley agrà- 
ria, i^ario. Agrarias, agralis. J ra. for. Certa pres- 
tació de la quinta ó sexta part dels fruy ts. || cens. 

AGaAs. m. Rahim vert. Àgróz, Acerba, imma- 
lon Qva. g Sach del rahim vert. Agrdz. Ompha- 
diin, ii, acrementam, i. 

ítsda de agrís. Agrdz, agua de agróz, agrazada, 
Saecbaro, et ompbacío coofecta aqna. 

n agrís. m. adv. Abans de temps. En agrdz, 
IniBitarè, prsmatnrè. 

miLANT AL agrís. Agroctno, Omphacins, ompha- 
dsos. 

A6BA8SAR. V. n. Saber à agràs Agrazar, Om- 
pbaeiom sapere. 

AGHASfiERA. f. Yas en qne's gaarda 'I such 
deigràs. Agracera. Omphacinm vasculam. || Parra, 
Ifniytdela qaal no madnra. Agracera, Labrusca, 

AGRA8SIR. V. n. aot. agrahir. 
AGRA8SOT. m. ter. gotim. 
AQMATCXEN. adv. adretas. 

AGRAVAGlÓ.f. AGRAVAUENT. 

ACHIAVADAMENT. adv. ant. Con gravitmen, 
Gravalè, gravè, gravatiro. 

AGBAVADOR, A. m. y f, Agravador. Aggra- 
^os, gra vans. 

AGRAVAMENT. m. La acció de agravar y 
3?ra>írse. Agravamienlo. Grava tio, nis, gravamen, 
inis. J Acriminacid en las censuras eclesiàslicas. 
.tjríramiVn/o. Acrimioatio, nis. 

AGRAVANT. p. a. Agravante, agravatorio. Gra- 
^^^1 aggravans. 

AGRAVAR. v. a. Oprimir, causar perjudici, 
ijrtfrar, agoviar, cargar las bulas. Gravo, aggravo, 
ÍDgravo, as, opprimo, premo, is, praegravo, as. || 
Aoiaeolar la gravedat. Agravar. Aggravo, as, gra- 
>iorero reddere. B Exagerar la deformitat ó delicte. 
Ayrottff, acriminar, abuUar, envenenar. Criminor, 
>ris, cülpam, crimen angere, exageraré, acriter, 
#r«are; graviorem, pejorem causam eflicere. || 

WCTXTAR. 

AGRAVARSE. v. r. FÍrse nna cosa mès pesada 
y molesta. Agravarse. Gravesco, ingravesco, is. 

AGRAVAT, DA. p. p. Agravado. Aggravatus. 

AGRAVATORI, A. adj. ant. for. gravatori. 

AGRAVI. m. Obra ó paraula ofensiva. Agravio, 
|oJ«na, contnmelia, noxa, aï, convicium, probrnm, 
Noüensio, nis. || Perjudici en los interessos ó drets. 
^fofto. Damnam, nocumentnm, i. 

. AGRAVIADOR, A. m. y f. Agraviador. Injurias 

'llator. 

AGEAVIAR. v. a. Fér agravis. Agraviar, Inju- 
^^ inferre, facere, injurià afficere, tedere, viola- 
w» injnriosiufl acciperey tractaré. 

TOMO I. AGR 49 SI TENS À ALGÚ AGRAMAT NO VAJAS MAT OESCUTDAT. 

ref. Denota que '1 qui fa iy|raTÍs, déu anar previngui 
per que no V atrapen may descnydat. Qiiien siembra 
abrojos no ande descalzo. Qui tribulos serit, ne pede 
nndus eat. 

AGRAVIARSE. V. r. Enfada rse per alguna obra 
ó paraula. Agraviarse, ofenderse, picarse, resenlirse, 
formalizarse. Se injurià affcctum profiteri, iniquo 
animo aliquid ferre. ||MaImétrerse alguna part del 
cos. Lesiarse, Lasdi. 

AGRE. m. Lo such àcitde algunas fruytas ó her- 
bas. AgriOy agrura, Acerbus, acidus snccus. || adj. 
Aspre al gust. A^rt'o, dcido, acerbo, Acerbus, acidus, 
asper, acer. || met. Camí, terreno dolent. Agrio^dspe' 
ro, escabrosOy fragoso, serrino, salvage. Asper, ar- 
duus. II met. Desapacible en lo tracte. Agrio, acre, 
dspero, bronco, brusco, desabrido. Durus, asper, im- 
manis. || met. Se diu del estil quant es dissonant. 
Duro, Dorns. || afigió. || Dit del metall pocb flexible. 
Agrio. Difficilis. || pínt. De mal gust en lo color ó di- 
buix. Agrio, lojucundò pictum. 

AGRES. pi. Lo conjunt de arbres que fan lo fruyt 
agre. Agrios. Arbores acidulos fruclus ferentes. 

FBRSE AGRE. fr. Expüca la repugnància de executar 
ó empéndrer alguna cosa noconsideranlla útil ó gus- 
tosa. Hacerse de mal, cuesta arriba, Ingratum esse. 

FÉR TORNAR AGRE. fp. Fér que alguna cosa prenga 
un sabor desapacible mès ó menos semblant al vina- 
gre. Avinagrar, agriar, acedar. Acerbo, as, acidum 
eflicere. 

PUNTA DE AGRE. fr. Lo quc lè un pocb de agror. 
Agrillo, rabaniUo, punta, Acidulus, subacidus, i. 

TORNARSE AGRE. fr. Posarsc àcida ó agre alguna 
cosa. Agriarse, acedarse. Acesco, is. || Dit de las con- 
servas y confiluras. Agriarse, rehervirse, fermentarse, 
revenirse, Acesco, fermenlesco, is, fermento, as. I| 
Dit dels licors. Torcerse, revenirse, avinagrarse, agrar^ 
se, acedarse. Acesco, coacesco, is, in acetum decli- 
naré. II Dit del llevat. Ahilarse. Acesco, is. 

AGREABLE. adj. AGRADABLE. 

AGREDOLS, adj. Lo que tè una mescla de agre 
y dols. Agriduke, Dulcacidus, i, ex acerbo el suavi 
mixlus. 

AGREGACIÓ, f. Conjunt de cosas. Agregacion, 
Aggregatio, adscriptio, adjunclio, nis. |j quím. Pro- 
pensió que tenen à unirselas mol-léculas integrants 
dels cossos, y à conservar esta unió. Agregacion, co- 
hesion. Coho^sio, onis. || Destino, col-locació en algun 
cos ú oficina sens plassa efectiva. Agregacion, Coop- 
tatio, nis. 

AGREGAR. V. a. Unir unas cosas ú altras. Agre- 
gar. Aggrego, as, adjungo, jungo, is. jj Destinar à 
alguna persona à una corporació ü oficina. Agregar, 
incorporar, Corporo, coaplo, as. 

AGREGAR8E. V. r. Agregarse. Se alicui ordioi 
adoptaré, societati adjungi. 

AGREGAT, DA. p. p. Agregado. Aggregatus. || 
m. Conjunt de cosas. Agregado, Cumulus, aggrega- 
lum, i. II quim. Parlfculas (homogéneas que ab sa 

8 50 AGR DICCIONARI AGR reomó íormaD ua cos mès volamioós. Agregada, 
Aggregatam, i. [| Terc^4$^ bordo. 

▲GUBGAT DB DisBAiuTB. CoojuDt do bUs. Halodedis- 
paraíes. Copia, ae, multítudo, nis, acerbos ioaptia- 
rum. 

▲GàsoAT DK BOIGS. GoDJQnt de ells. Qavilla de locos. 
^eUraotíam multi todo, caterva. 

AGREJAR- V. D. Tenir ana pantà de agre. Ser 
agrillo, («ner pufUa (ie (í^n'o. Acricalam esse. || aspee- 

JAE. 

AQMELUim f. Herba indígena, que's troba en los 
prats y *s cultiva en hortas y jardins, de flor blan- 
ca, gust agre; que serveix pera guisar, y de la cual 
ae trau la sal del mataix nom ; en medicina s' em- 
plea com à debililant. kctdtraj acetosa, Acetosa, bò, 
lapathium, ü, lapathum, i, acotaria rumex. 

AGULLA BOBDA. f. Planta perenne, de arrel grossa, 
ooloT pardo per la part de fora, groga matizada de 
venas un poch rojas, y que creix en llochs bomits: 
s' emplea en medicina contra las malaltias briano- 
sas y la ronya. Bomaza, Rumex, icis. 

AGBELLAS DE WDiA. Yinagrosüy actdera de Indias. 
Acetaria indica. 

AOItELLETAS-f. d. Planta perenne ab fullas de 
figura de cor, y que tè un gust agre semblant al de 
la agrella. Aleluya, acederilla, acetosilla^ ojàliL•. 
Oxalis, idis, acetorum trifoliam, acidula, ae. 

AGIÜSBIENT.adv. m. Ab aspresa ó rigor. Agria- 
menle. Acerbè, acre, asperè. 

AGREMINT. m. ant. serradubas. 

AGRES. m. ant. lngbés. || adjacent. 

AGRESSIÓ, f. ant. acomesa, ataco. 

AGRESSOR, A. m. y f . Lo qui acomet à altre 
injustament pera ferirlo ó matarlo. Agresor. Aggres- 
sor, invasor, is. || homicida. 

AGREST, adj. Lo que produheix Ip camp sens 
cultivario.A^rextó, silvestrey salvaje, y borde que sols 
s' aplica als arbres. Agrius, agrestis. y met. S' apli- 
ca al subjecte que tè modals grossers. Agreste, rús- 
tko, braviOf montaraz. Basticus, agrestis, innrbanus. 
II Lo traballador y demé^ pertanyent al camp. Rús- 
tko, campeHno, agreste, Rusticus, campestris. || ant. 
Llocb inbabitat. IriL•litado. Desert us. 

AGRCT, A. adj. d. Un poch agre. Agrillo, agrete, 
Acidulus, subacidulns. 

AGREüGER. V. a. ant. y 

AGREUJAR. V. a. ant. agraviab. 

AGREUJAT, DA. p. p. ant. agraviat. 

AGREVIAR. V. a. ant. agraviab. 

AGRIAR. V. a. met. Disgustar mòlt. Agriar, 
exasperar, encmar. Irrito, exaspero, as, commoveo, 
es. 

AG^GULTOfl. m. Qui cultiva la terra. Agricul- 
tor, lahrador. Agrícola, a;, agricultor, arator, is. || 
fQui escriu ó ensenya la agricultura. Agricultor, agró- 
nomo. Agronomus, i, agricultor, is. 

AGRICULTURA, f. L' traball deia terra. Agri- 
cultura, (e, agrícolatio, nis. || L' art que ensenya '1 
cultiu de la terra. Agricultura, Agricultura, ac, ar{> agrària. || Lo que pertany à la agricultura. Agrario, 
agreste. Agricolaris, is. 

AGRlDUljaURA. f . Nom pera significar la qua- 
litat de agre y dols. Agridulmra, Sapor dulcacidus. 

AGRIELLES. f. ter. AGRELLA. 

AGRIFOLÍ. m. Arbre silvestre que tot 1* any tè 
fullas, las quals son espinosas, caragoladas, de un 
ver t fosch mòlt llustrós, de fruytcolorat y agreab 
la pell groguenca de la qual se fk vescb: en medici- 
na s' emplea contra certs casos de gota y renmatis- 
me cróoich. Acebo, agrifólio, AgrifoUum, ii, agrífo- 
lia, se. 

AGRIMENSOR, m. Lo qui tè per ofici medir las 
terras. Apeador, agrimensor. Agrimensor, is. 

AGRIMONIA. f. S* anomena així en memòria 
del rey Eupator: es una planta perenne, indígena, 
ramosa, de quatre pams de alsària, aspra al (acto, 
f ollas llargas y partidas de un groch bermós: s' em- 
plea j^r adobar las pells, y en medicina s* usa com 
un lleuger astringent. Agrimonia. Agrímonia eupa- 
toria, berba agrimonia. 

AGRIÓ. m. Call, durícia que's forma en la part su- 
perior y posterior del segon os de la sofraja dels 
animals. Agrion, Mallo, nis, callositas suffragilis. 

AGRIPALMA. f. Ma de santa Maria, planta pe- 
renne de Espanya, de tresà quatre peus de alsada, 
las fullas dividídas en tres flors purpúreas, la llavor 
angulosa, la arrel fibrosa: es remey pel mal de 
cor. Agripalma, cardíaca. Leonatus cardíaca. 

AGRIR. V. a. ant. Fér tornar agre alguna cosa. 
Agriar, accdar, poner úgrio. Acerbo, as, acidum red- 
dere. || ant. met. criar. || Irritar algun mal. Irritar. 
Malum refricare, renovaré. 

AGRIRSE. V. r. ant. tornarse agre. || met. 
Agravarse las Uagas. Agriarse, enconarse, irritarse. 
Exulcero, as recrudesco, is. 

AGRIT, DA. p. p. ant. Acedado, avinagrado. 
Acerbatus. || Exasperat. Exasperado, agriado, Exas- 
peratus. 

AGRÓ. m. Aucell. garsa. 

AGRONOMIA, f. La teoria de la agricultura. 
Agronomia. Agronomia, a;. 

AGRONXADOR. m. gronxador. 

AGRONXAR» v. a. gronxar. 

AGROPAR* V. a. ant. nuar. || reunir, ajuntar y 

ARREPLEGAR. 

AGROPARSE. V. r. Rehunirse en grupos. Jun- 
tarse. Gongregari. 

AGROPS. m. p. ant. grop, nu. 

AGROR. f. Lo gust agre de alguna cosa. Acedia, 
agrura. Acrimonia, acerbitas, atis, acor, is. 

AGRORETA. f. d. Agrete, agrillo. Subacidulns. 
II En lo tracte y respostas. Sequete, acedia, acrtmo- 
nia, aspereza. Aciditas, atis, acor, is. 

AGROS, A. adj. Aspre al gust. Aceioso. AceVosus. 

AGRUPAR. V. a. ant. nuar. H anV, ^e\ïx\e, ah- 
bepleglar. 

AC^RURA. f. ant. AoaoR. U ïoe^^ ^ k^^r^sa en \o 
tracte. Acedia, Acerbitas, aUs. || U^ ^%\^'^^i;t^^ A6U CATALÀ. AGl) 51 \anM à k boca per bo haverse fét bè la digestió. 
Crmiisa, a§rwra is estómago. Oiiremia, ae. 

àO^MíULTEm JLrbre de ladías, espècie de llorer 
de yíbI y eíack à treaU peos de alsària. Aguacate. 
igoicate, es. || Lo frayt de aqaesl arbre que es 
eoB ona pera y mòlt agradable. Aguacate. Pomam 
agiacate. 

AGUABfENT. m. aot. La acció de fér agoda la 
pula é Ull dealgnoa arma. Aguzamiento, aguzaàu- 
rs. Exacatio, ais. | aot. Suülesa del fil en los ios- 
Inuneots de tall. Agydtza, Acamen, inis. 

AGUABiT. m. Fortalesa d vigor pera resistir. 
AfumU. Robar, oris, fortitodo, íois, vigor, is. || So- 
frineot, toleriúacia. AgwmU, Constantia , patien- 

AiGI)[AliTAB.y.a. Sostenir. Agwaduf, mantenefy 
Msifltfr, suitentar. Sustento, as, sustineo, es, fero, 
ors. iFatir, sofrir, i^vonlar, 9u/Wr, tolerar, Sus- 
teoto, U^lero, as, sustineo, es. Q Resistir las fütigas. 
ifunior, raiitir, Sapero, as,resisto, is. || No impe- 
dir loqiie'sdéo y's pót. l^iMMlar, fermitir^sufrir^ 
tfttcrsr. ToUero, as, permítto, eoasentio, is. Q Sab- 
fisür, CODI lo capot agoàiitaea tot V ivern. Durar, 
taro, as. 

icCiívTÀa LOJOCB. fr. joch. 

AGÜAUTARSE. V. r. Teoirse ó assegararse per 
Meànrer. ÀguantarH, èostenerse. Sastínerí, susten- 
tin. I Perseverar en algun llocb, estat ó resolució, 
intfnsrw. Persevero, as, persisto, is. || reprimiese, 

CttVTBüiaSK. I iNàl FOIT. 

A6CAJiTÀ»sB COM Ull SOLDAT viLL. fr. Estar ferm en 
a resolució. Tenerse ú los eUnes. Nil de voluntate 
remittere. | Ajodarse mòlt pera no decaurer de sòn 
otit Ti»erse à los elvus. Sua summo studio, maai- 
bis pedibosqoe tueri. 

AOHANTABLE. adj. Lo que's pót aguantar. 
SifortaUe. Tolerabilis, íèrendus. 

AGUANTAT. S' usa com interjecció de aquesta 
lusera: mal aguantat! y denota que algú es indigne 
de lú que disfruta. Que itf<ttma.^Quam indignusl 

A6ÜAB. V. a. aot. AriLiA. met. avivar, isti- 
iriiR. 

AGUABUAB* y. a. BSFIRAR. 

AfiCARAAR LA sivA. fr. Estar esperant la ocasió de 
%ir sóB intent. BsUtr al husmo. Inquirere, inves- 
lipre, occasiooem arrípere. 

AGlUfiTAMOiT. m. hiséru, oncssió, ahgís- 

TU. 

AGOATT. m. La acció de observar de un llocb 
co que un nopuga sér vist. Aseeho. Speculatio, ob- 
Kníatio, nís, speculamen, ínis. y ant. guarda, iiuu, 
cnHDo. I anU Emboscada. ABechanzafCehda. Insi- 
die,annn. Aspecto, presencia. Conspectus, os. 

UTu AL AGOATT. fr. Estar en observació. Estar 
d <■ art. Speeularí, attentè spectare, atteotís ocu- 
Síobeervére. 

UTu Kf AfiCATT. fr. Estar en emboscada. Estar 
^ ÓAoeeeAo, ó e» emboscada. UtanÉttlÉB•Peul- 
t^.iii&sidíb 


ACHJATTADCMI. m. Lo qui aguayta. Aeedtador^ 
aeechon, Speculator, obsemiCor, rimator, fs. I mira- 
dor. 

AGUATTARIENT. m. ant. AGVATT. 

AOUAYTAB. V. n. Observar ab atenció, procii- 
rant no sér vist. Aeeckar, alisbar, avisorar, haeer la 
acechona. Speeulor, aris, observo, exploro, as, insi- 
deo, es. Q Parar llassos à algú. Armar lazo, trampa, 
íwieadilla. Insidias, moliri. 

AOüAYfAR LA OCASIÓ, fr. A6UARDAR LA SEVA. 
QUIAGVATTA PER LO FORAT VÉU SON MAL FAT. TCf. Ad- 

verteix què'ls curiosos solen obir ó véurer cosas de 
que'is resulta pesar y disgust. Quien aeeeka por o^ 
jero ve su duelo. Experta est linguas auris iniqna ma- 
tas. Per rímam inspicíens quotíes tua probra vide- 
bis? 

AOUATTATy DA. p. p. Aeeehado. Specnlatus. 

AGUDAMENT, adv. m. Agudamente, ingeniosa^ 
menu, svtibnente. Subtiliter, acutè. fl Vivament, sen- 
siblement. Vivamente. Acutè, vebementer. 

AGUI»»A. f. Sutilesa del tall ó punta en los 
instruments de cer. Agudeza. Acumen, inis, acies, 
ei. II Perspicàcia, vivesa en V ingeni, obido y vista. 
Agudeza. Solertia, perspicàcia, », perspicacitas, 
alis. U Astúcia, sagacitat. Agudeza. Tecbna, astutia, 
ee, caliiditas, alis. || Acudit, ditxo agut. Agudeza, ar^ 
ranque. Festivitas, tenuitas, atis, acutè dictum.J] 

ACRIMOMA. 

AGüDiflfilRi, A. adj. sup. Agudisino. Acutis- 
simns. 

AGUDISSmARKNT. adv. sup. Agudísimamen' 
te. Peractttè, acutissimè. 

AGüElUUTy DA. v. Expert, dextre en la guer- 
ra. Aguerrido, Bellicosus, i, belligerator, is, beUi 
expertus. 

ÀGUILA, f. ílma. 

ACHULEGIA. f. Planta perenne, que creix 6ns k 
tres peus, dreta y ramosa: las fullas de un vert obs- 
cur per la part superior, y grogueneas pel revés: 
las flors mòltas y coastan de cincb faDas celoradas, 
blavas , moradas ó blancas. Àqmlefia. Aquílegia 
vulgaris. 

AGUBJENCH, GA. adj. Pertanyeit al àliga, 
Aguileno, Aquilinus. 

AGUILÓ. ALIGOT. I ant. tramonianr. 

AGUnnr ARIENT. Senya que's h tancant dissi- 
muladament qualsevol dels ulls. Gvinadafgumédura, 
Nictalio, nis, nictus, us. 

AGUINYAR. V. a. Apuntar lo tir de canó, ftetxa 
ó altra arma à alguna part . Asestar, apmitar, Collineo, 
coUimo, as, intendere, ictum. || guintar. | Fixar bi 
vista, ó posaria en algun ubjecte ab atenció y coy- 
dado. Pijar la vista. Oculos figere, attentè ínspicere. 

AGULLA, f. Barreta per lo comú de fli de llautó, 
y à vegadas de plata ú or ab on petit capsiró, que 
serveix pera assegurar la roba y per altres oooe, y 
se'n diu agulla de cap. AllUer. Acienla, spíoa, m. || 
La que tè pinta y un ull per abont se pasM 1 fil ó 
seda, y serveix pera cusir ó brodar. Aguja. Acns, ós S2 À6U DICCIONARI À6U II L* assenyalador en los rellotges de sol. Aguja, 
gnomon, mostrador, puntero. Sciathera^ «t, horaríus 
Índex. || burxà. 2. i| 1/ assenyalador en los rellotges 
de corda. ManeciUa, saeta, saetilla. Gnomon, is. || 
BütixuLA.. II Peix semblant à la anguila, de morro 
Uarch y prim, y color vert. Àguja, espeton, picudo, 
Marinus acas. || piràmide. || Pilar que sosté alguna 
part principal de un edifici. Machon. ^Edificii ful- 
crum. II cosTELLis II La pua tendra de un arbre la 
qual serveix pera empellar. Puü, Surculas, i. || f. 
Céquia petiu que desaygua ó rega las terras baixas 
y porta la aygua à allras céquias grans. Bijutla, Exi- 
guum incile. || Canal. 

AGiLLi BORRàSSERA. AGULLA SAQVERA. 

AGULLA DE AMORTALLAR SOGRAS. La dC CUSir mÒlt 

grossa. Agujadeverdugado. Màxima acus. 

AGULLA DE CUSIR S0LA8. Espccic de puuxó quo usau 
los espardenyers, tè un foral, dit cos, prop de la 
punta. Aguja de alpargalero ó de coser suelas. Acus 
ad solas canabinas suendas. 

AGULLA DE ENLLARDAR. La que serveix pera ficar 
tallets de cansalada en la carn dels aucells ó en al- 
tras viandas que se han de ruslir. Mechera. Yerucu- 
lum, i. 

AGULLA DE ESPARTER. La que usa aquest oficial pe- 
ra cusir estoras, sàrrias etc. Aguja espartera 6 de 
calicata. Acus quadrata. 

AGULLA DE FÉRFiLOJA. lostrumeut Semblant à la 
Uansadora de teixidor, però sens lo vuyl en que's po- 
sa '1 canó, del qual se serveixen las donas per fér 
filats y allras cosas. Lanzadera. Radins, ii. 

AGULLA DE FÉR MITJA. La quo serveíx pera fér mit- 
jas y altres cosas semblants. Aguja de hacer media, 
Acicula tibialíbus texendis. 

AGULLA DE GANXO. La dc fil de ferro en forma de 
forquela, y serveíx pera assegurar lo pentinat de las 
donas. Horquilla. Acus furcilata ad comam firman- 
dam. 

AGULU DE LA MARE DE DÈu. La de cap mès petita que 
las altres. Alfiler de toca de monja, Acicula parva. 

AGULLA DE MAREJAR, aut. BRÜIXULA. 

AGULLA DE MATALASSER. La llarga y grossa de que*s 
serveixen aquestos oficials. Aguja de ensalmar, Acus 
clílellis et culcilris assuendis. 

AGULLA DE MOLA. RODET. 

AGULLA DE MONTO. La que portan las donas en ell, 
de vidre, fusta, or ó plata, ab una boleta del ma- 
teix en cada exlrem. Aguja. Acus crinalis. 

AGULLA DE NAVEGAR. BRIÍIXULA. 

AGULLi DE PASTOR. Píutura de Yénus, bech de ci- 
gonya ó de grua, planta indígena ramosa que fa 1 
fruit en unas lavelielas eslriadas y en forma de 
becb; las fullas vcrdosas y bermellencas per las bo- 
ras; serveixen cuylas pera curar Uagas. Pico de ei- 
ffuenaf aguja de pastor. Robertianum, i, ciconium, i, 
anquineum geranium veneris scandix. 

AGULLA DE PICAR. La que tè 'i cap de vidre. Alfi- 
ler de picar ó c<m cahecilla de vidrio. Acicula sic dicta. 

AGULLA SAQUERA. AGULLA DE MATALASSER. BUSCAR UNA AGULLA EN UN PALLER, ref. DeOCta la 

dificultat de conseguír una cosa qoantse preseotao 
mòlts inconvenients. Quitar cruces de un pajar. Bus- 
car un vestido negro en Salamanca. A Marica por Bo- 
vena. Inventu difficillima qusBrere. Ab asino laaam 
quairere. 

cos DE AGULLA. Lo forat per ahont s' enfila. Ojo, 
Oculus, i, foraraen acus. 

FÉR PASSAR PBR UN COS DE AGULLA, fr. mCl. Féf pa- 
tir fam. Matar de hamhre. Fame extinguere. 

ENFILAR LA AGULLA, fr. Passar pcI COS de ella 
la seda ó fil. EneWar la aguja. Acum lino trajicere, 
instruere. 

JUGAR AGULLA, fr. FÉR MITJA. [| CÜSIR. 

POSAR FIL A LA AGULLA, fr. Scrvcix pcr íncitar à 
algú à que emprenga algun tr ball. Poner manos à 
la obra. Manus operi admovere. 

PUNXADA DE AGULLA DE CUSlR. AgujOUZa. ICtUS BCUS. 

AGULLAS. f. pi. Lo regalo que solen fér los passat- 
gers à las criadas dels hostals quant se despedeixen 
de ellas. Alfileres. Pecuniíe munusculum. || Joch de 
noys que consisteix en posar cada hu una agulla de 
cap en terra ó sobre alguna taula, procurant en- 
creuharla ab la del contrari, movent la seva ab la 
ungla del dit gros cada vegada que li toca, y '1 qui 
primer encreuha guanya. Alfileres. Acicnlarnm lados 
puerilis. II En los telers, que usan la màquina à la 
Jacquart anomenan aguUas à certas barretas de fer- 
ro unas ab ull y allras ab ganxo, que serveixen pera 
mostrejar las robas de seda. Agujas. Acus, us. 

AGULLAS DE PLOM. Rarretas de plom que serveixen 
pera assegurar la seda en los telers de robas mos- 
trejadas. Agujas de plomo. Acus plumbeae. 

PER AGULLAS. fr. S' usa ab la frase donar ó dema- 
nar, y denola la quantitat que's senyala à las pro- 
mesas ócasadas per sos adornes. Para alfileres, 
Matronarum cultuí desiguala pecunia. || agullas. 1. 

AGULLADA. f. Raslóab una punta de ferro pera 
guiar als bous. Aguijada, aijada, aguijon, Stimulns, 
aculens, spiculum, i. || rastell. 

AGULLASSA. f. aum. Aguijon. Grandís acus. 

AGULLAT. AGULLA. 7. 

AGULLER, A. m. y f. Lo qui fa ó vén agullas. 
Agujero. Acuarius, acicularius, ii. || La porció de fil 
ó seda que s' enfila cada vegada en la agulla. Hehra, 
Fibra, cC, filum, i. || ant. canó per possar agullas. 

AGULLETA. f. d. Agujim, agujilla. Acicula, ce. 

AGULLETER. m. ant. aguller. 

AGULLÓ, m. La punxa de la aguUada ó tota ella. 

AGULLADA. || FIBLÓ. || met. ESTÍMUL. 

CALSiGAR l' agulló, fr. mct. ant. Obstinarse eo 
resistir à la forsa superior. Dar ó tirar coets contra 
el aguijon. Grabrones irritaré; adversus stimulum 
calcilrare. 

AGULLONADA. f. Cop de agulló. Aguijonazo. 
Stimuli ictus. 

AGULLONADOR. m. Lo qui agullona 6 estimu- 
la. Aguijador, aguijoneador. StimulaXot, Va. 

AGULLONA8. f. pi. ant. Roba ft^coXò, que ve- AGU CATALÀ. nia de Alep. Ag^a, Gossypina tela sie díota. 

AGULLONAR. V. a. y 

AGULLOBIEIAR. V. a. Pnoxar ab 1' agolló. 
Aguijonear, Stimulo, as, pango, compnngo, is. || 
meL Instigar à algó perafér alguna cosa. Aguijonear. 
locito, irrito, concito, as. || v. n. met. Gomensar & 
córrer per no cas imprevist ó ab mòlta diligència. 
Apretar los talones. Sabilò ant velociter cnrrere. 

AGULLONEJAT, DA. p. p. Aguijoneado. Sti- 
mnlatns. 

AGULLONET. m. d. Aguijoncillo, Acnlatas. 

AGULLÓS, A.adj. fís. quim. Lo que està com- 
post de parts semblants à las agollas, per exemple 
r antimoni. Agujoso. Obeloides, 

AGUR. m. ant. àugqu. I àugurídor. 

AGU8IL. m. Ministre inferior de jasticia. Algua^ 
ni, esbirro, eorchete. Accensas, i, lictor, is, satelles, 
itís. H met. fam. Senyal. Senal. Signnm, i,interpres, 
etis. 

A6Ü8IL DE ÀTGVÀ. nànt. Qm tè à son càrrech la 
provisió deaygna. Alguadl In navibos aqnsD provi- 
sor. 

AOUSiL Nt MOflCAS. Espocio do aranya qne sols s' 
ocapa en agafar moscas. Alguacil de moscas. Àva- 
neoins, i. 

AGCSU MSCUTDÀT, LLiDilSGADA MBRCAT. rof. DonO- 

ta '\s desordres qoe provenen dels descayts de mi- 
nistres de jnsticia. Alguacil deseuidado, ladrones cada 
mertado. Deses accensor latronum fanlor. 

AGUSILAT. m. y 

AGUSILATGE. m. Lo càrrech de agnsil. Al- 
gitanlazgo. Satellitis mnnns. 

AGUSTÍ, m. p. Agwtin, Augostinns, i. 

AGUSriNO, NA. adj. Lo religiós y religiosa de 
sant Agnslf. Agmtino, Agugtiniano. Angastíníanns. 
1 adj. Lo qne pertany à sant Agustí y à sa religió. 
Agustiniano. Angnstinianns. 

AGUT. p. p. BiGCT. n Tall ó punta afilada. Agudo, 
Acntos, aeumioatus. || met. Snbtil, perspic^s. Agudo, 
Argotas, scitns, perspicax. || Graciós. Agudo, gra- 
cioío. Festivns, lepidas, facetus. || Fort, vehement, 
qnant se parla del dolor. Agudo, penetranie; vehemen- 
te, cntely acerbo. Vehemens, acntns, acerbns. p met. 
Dit dels sentits, prompte en sas operacions. Agudo, 
Acerrímns. Dit del accent. Agudo. Acntns. || m. 
Clan petit. Clavo pequeno. Clavns parvns. || Dit de la 
veo y del só penetrant. Agudo. Acntus. 

Acrr COM UNA PUNTA DE ORINAL, loc. fam. Ab qne 
irònicament se nota al qae es rudo. Agudo comopun" 
ta de eolekon. Tardas, i, hebes, etis. 

SÉa MOLT AGUT PEU NOTAR LAS FALTAS DELS ALTRES. 

fr. Ser un Unce para las faltas agenas, Nasnm rhtno- 
eerontis habere. 

A O^il•ANG UL. adj. geom. acutangdl. 
AGUTznu m, ant. aousil. 
AGirró. m. agulló. [| fibló. 
AGUZAB. V. a. ant. afilar. 
^***'*^'f Ua. p. p. Aguzado. Acntns. AHO AH. S3 AH. int de dolor equivalent à at. Ah. Ah, hem, 
vah. II Denotant alegria. Ah, oh, bueno. Evax. || De- 
notant indignació, com ah murri. Ah, oh. Oh, hem. 
(I De animar ó cridar, com ah minyons. Ah, hea. 
Heus, hau, ah. 

AB, AH, AH. int. qne expressa la rissa. Bi, hi, hi; 
ah, ah, ah. Hi, hi, hi. 

AHÍ. adv. t. En lo dia antecedent al en qne's parla. 
Ayer. Heri, nudins hesterna. [| Poch temps ha. Ayer. 
Nuper. 

AHÍ k LA NIT. Ayer noche. Snperiori, hesterna 
nocte. 

AHÍ AL VESPRE. Ayer por la tarde. Hesterna die, 
tempore vespertino. 

AHÍ AL MATÍ. Ayer por la mariana. Hestemo mane. 

ANTES DE AHÍ. m. adv. Dos dias abans del present. 
Ante ayer, antes de ayer. Nuper, non mnlto abhino 
tempore. 

ANTEs DB AHÍ k LA NIT. Ante noche. Duabus abhino 
noctibus. 

DE AHÍ À AVUT. m. adv. Pondera la brevedat en 
qne ha succehit alguna cosa. De ayer acú, de ayer d 
hoy. Nnperrimè,' recentissimè. 

DE AHÍ ENSA. m. adv. Desde ayer. A die esterno. 

NO ANTBs DE AHÍ 8IN0 l' ALTRE. Tres díss abaus 
del present. Ante ante ayer. Tribus abhinc diebus. 

NO ANTES DE AHÍ k LA NIT SINO l' ALTRE. Ante OntS 

anoche. Tribus abhinc noctibus. 

AHIGAR. V. n. ahinar. 

AHINA. f. ter. etna. 

AHINADA. f. Ranill, la ven del caball. Relincho, 
relinchido. Hinnitus, fremitus, ús. 

AHINAMENT. m. La accíó y efecte de ahinar. 
RelincL•. Innitus, us. 

AHINANT. adv. m. Relinchando. Hinnibunder. 
II p. a. Qui ahina. Reliikehante. Hinniens. 

AHINAR. V. a. Raníllar, cridar lo caball. Relin- 
char, Hinnilito, as, hínaio, fremo, is. 

AHIR. adv. f. ahí. 

AHIRAR. V. n. airarse. 

AHI88A. nàut. Crit que serveix per avisar als 
que alsan algun pes pera que tiren tols à un temps. 
Saloma. Nàutica opera canendi acta. 

ahissador de gossos. Lo qui incita als gossos à 
que embcstescan à algú. Azuzador. Incilator, is. 

AHI8SAR. V. a. Tirar ó pujar algun pes Jzar. 

Solvo, is, levo, as. || Incitar, provocar, instigar, in- 

duhír à algií à que fassa alguna cosa. Instigar, ínrt- 

tar, provocar. Stimulo, as, moveo, es, ímpello, is. 

n abordar al gos. 

AHOGO. m. Traball, apuro, aflicció. Ahogo. 
Praessura, a;, angor, is. 

AHON. adv. II. y 

AHONT. adv. 11. S' usa ab verbs de moviment. 
A donde, dimde, Qoò. || Ab verbs de qnietnt. Donde, 
en donde. Ubi. 54 AIS DICCIONARI AIX AHONT BON i? cxp. adv. que significa ahont va? 
Dónde, d donde vóí Dóndi hmo? Qaò tendis? 

A.HONT SE vuLLA. fr. Donde, adonde^ doquiera, Qao- 
ottmqne, qoovís. 

ABONf VAJA9 BVLS Tvus II HAJA. ref. Deoota 1 bo 
que es tenir amichs 6 coneguts en totas parts. Donde 
vmfoSf de los tm^ hc^as. Qaocomqne advenias, noti 
vel sanguine juncti sint, aliqni possint hic nt adesse 
tibi. 

DE AHONT. De donde. Undè. || m. adv. Per loqml. 
Por lo ami. Ex què. 

Dft AioNT BONA? exp. fem. DenotB la estranyesa 
qne cansa la vingnda inesperada de algú. De dónde 
bweMilt fué aires iraen d f . por acut Undè venisti? 
undè te habemns? 

BB AiONT NO NI Bà NON f(n lAjAR. rof. Donota que 
'1 pobre no pót donar gran cosa. De costal vacio nunca 
bwm hodifo. De panpere saccolo expectes lúhil. || 
Dels dolents do's pót esperar obra bona. De rabe de 
prnreo nunca buen tiroie. De rmn pano nunea buen 
sayo. De nuíla mata nunca buena zarza. Qai semel 
scurra, nnmqaam paterfamilias. À mortuo non ex- 
pectes sermonem, nec avaro gratiam. 

BNVBBS AIONT. m. «dv. Hdda donde, Qoorsúm. 

PBB AIONT. m. adv. Por donde. Qoà. exp. Equi- 
val à PER QUINA RAHÓ, PKBQLÉ CAUSA Ó MOTIU. POT qué 

razon, Qna de cansa. 

AHONTAR. V. a. ant. afrontar. 

AHUGAR. V. a. ant espantar. || Fér fugir ab 
crits. Ojear. Abigo, is. [] udolar. 

AHUGH. m. ant. alarit. U udol. 

AHUIR. m. ant. auguri. 

AHUIRAT. adj. DiTXÓs. 

AtfVR. expr. pera despedirse. Adios, agur, Yale. 

AHURT. m. ant. bravata. 

AHYNA. f. ETNA. 

AYNAR, y sos derivats, ahinar. 

AHYR. ABÍ. 

AHYS8AR, y SOS derivats, àhissar. AI. AIAENT. p. ant. Adjacent. 

AIDAR. V. a. ant. ajudar. 

AIDAT. p. p. ant. ajudat. 

AIGLA. f. ant. àliga. 

AIGNiXET. m. ant. anyellet. 

AIR. m. ant. odi, ira. 

AIRABI^E. adj. Pertanyent à la ira. Irascible, 
Irascihilis. || adj. S' aplica à la facultat del home 
que r inclina à vèncer las dificultats que s' oposan 
à la consecució de algun fi. Irascible. Irascibilis. 

AlIUkRSE. V. r. Enfadarse, indignarse. Airarse, 
tomar ira, encolerizarse. Irascor, eris. 

AI8E. f. ant. COMODITAT, ESPAT Ó LLOCI. | TBtPSy 

oportunitat. 

AnLADAMENT. adv. m. À i $ M <mm k , Segre* 
gatim. AB8LA1U v. a. Redejar algtin Heofa de aygia per 
totas parts. Aislar, Aqua interclndere. |t met Deixar 
sol un edifici. Aislar, Insnlam inatmerey iosals 
instar ciogere. 

^fïiAR<?F« V. r. Aislarsef haeerse isla, Insulo, as. 

AIflLAT, DA. p. p. Aislado. Insulatus. } adj. 
Rodeja ten algun lloch ó perill de abont no*s pól ré- 
brer auxili. Aislado. Obsessus, interclnsns. j| Dit del 
edifici separat dels altres. Aislado, Insulars. 

viuRER aislat. fr. met. Yíurer retirat dd traete 
de la gent. KtmV mlado, rstrmdo. YiverB retrosus, 
seéoctns. 

AIUDAIU V. a. AIBDAA. 

AIX. m. Veu dels ooys ab que stgnifieao algin 
dolor lleuger. ?iijni. Poeromm vox popolan de- 
raonstrans. 

AIXA. f. Eyna de fuster per desbastar fusta. 
A2!uela. Ascia, dolabra, se , dolatoriím, ii. i! ant. 

DESTRAL. 

MESTRE DE AIXA. Lo qoi traballa en las fàbríeas de 
nans. Carpintero de ribera. Faber navalis, davalis 
materiarius. 

PASSAR PBR AIXA. fr. Desbastar la fusta «b la aixa. 
Aiolar. Exascio, as, ascia poliré. 

AIXADA, f. agr. Instrument pera cavar la lerra, 
y consisteix en una planxa de ferro plana y xata ab 
un mànech de fusta de uns cincb pams de Uarch. 
Azadaf ajada. Ligo, nis. 

AIXADA DE GALLó. La quo 01 UHB part tè fonna de 
aixada y en la altra de escòda. Azadon ie peto, Hinc 
lato, hinc aculo ferro praefixus ligo. 

AIXADADA. f . Cop de aixada. Azadonadú, «mh 
donazo, azadada. Ligonis ictus. 

AIXADAGAT, DA. adj. ASSBDAGAT. 

AIXADELL m. y 

AIXADELLA. f. ter. Instrument per aixarodar 
6 birbar lo blat. Escardillo, sacho, almoeafre, esemr-^ 
dadera. Maleola, ae, sarculum, i. 

AIXADETA. f. d. Azadilla, azadiea, Levis ügo. 

AIXADÒ. m. d. ter. Azadondllo, Levis Kgo. I 

AIXADA DE GALLÓ. 

AIXALAVAR. V. a. ter. Passar per aygna; re* 
gularment se diu de la roba quant surt de la iMVgadt 
Enjíiagar. Abstergo, abluo, is. 

AIXALOGH. m. xaloch. 

AIXAM. m. Copia de abellas que surten del anuí 
ab una mare per cercar altra habitació. Bi^amkrs* 
Examen, inis, apum soboles, pulli. || Multitol de 
personas ó cosas. Enjambre. Copia, oe, examen, mid-- 
tltudo, inis. II Lo de abellas apinyat en una rama. 
Enjambre. Apum uva, apiaria, pensiüs uva. 

AIXAMANARSE. V. r. Apilarse las abellas. 
Arracimarse. Coacervari. 

AlXAMBlUiR. V. n. Formar aixams las abellas. 
Jabardear, enjambrar. Examino, as, apea examina 
procreare. 

AIXAMENAR. V. a. Agafar los aixanks perduU. 
Enjambrar, Examina divagantia congregaré, alvea- 
ribus cogere. || Tràurer de las arnas mòlt pobladas ÀIX CATALÀ. AIX S5 tm é mèè aixins. Snjamhrar. Ex alveario examina 
exlrahere. 

l. V. a. 8TJAVI8ÀB. 

,DA. adj. Hnmit y no del tot 
mullat. Üento. Hnmidus, madidas. 

AIXAMPLiüMB. m. Qoi aixampla. Ensancha- 
Í9r. Amplificator, is. 

AIXABIPXJkllIENT. m. La acció de aixamplar 
y aixamplarae. Bmanche, Laxamentam, i, diiatio, 
exteasio, ínít. 

AIZAMPIAB. V. a. Dilatar, exténdrer algana 
cosa. BnsoMhttr. Laxo, as, extendo, is. [| amplificae. 
g Dit de Us camas. aixancaiiab. 

AIZJJMPUiRSE• V. r. Ensancharse, Laxarí, 
dilataríy ampliari. || Escamparse alguna cosa, apar- 
tarae Is que estan jants pera ocnpar major espay. 
Ahrim. Laiari, explieari. 

jUTAMPIAB. m. pi La part de roba sobrant 
eo las coetoras. Bnsan^, Laxamentnm, i, laxatio, 
ois. II mel. Extensió, dilatació. Ensanehe. Extensió, 
explícatío, amplificatio, nis. 

ooNAA AixàMPLAS. fr. Dar massa llibertat. Dar 
numKkif dar cu^rda, Nimiam vel nimis alicui con- 
cedere, indolgere. 

AfXAMPUkT, DA. p. p. Ensanchado. SxpassDS. 

AXXANGARRAB. v. a. y 

AIXAlfGABRARSE. V. r. Separar la nna cama 
del altra. Bsparraneane, Crnra divaricari. 

àixANCAiEAisE k CABÀLL. fr. Ahwcajarse, Deductis 
coxis eqno insidere. 

AIXANGARRAT, DA. p. p. Esparrancado. Di- 
^ricatas. 

AXXANGITER. m. Corretja ó altra cosa pera 
subjectar lo camatimó de la arada al jon. Cayunda, 
barsen. Lornm jngí. 

AIXAPLUGAR8E. V. r. sotaplcjabsb . 

AJXAMAQAUs, m. xabagall. 

AF^^*^^^^-'-^^- V. a. XABAGALLAB. 

AMXAMAQALLATf DA. p. p. XAEAGALLAT. 

ADKASGOLADORy A. m. y f. Lo qui aixarcola. 
Bmardador, Sartor, sarritor, is. || aixadell. 

AIXABCOLAMENT. m. Obra de aixarcolar. 
Euaria^ escardadura, sachadura, Sartara, sarrita- 

ra, s. 

AIXABGOIéAR. V. a. Entrecavar los sembrats 
per trànrer la herba. Eseardar, eseardillar^ saehar, 
Sarrío, eraoco, is. 

AIXABGOLAT. DA. p. p. Escardado^ escardi- 
Utbdo. Roncatns. 

ÀIXABDOR. m. Escalfor gran. Ardor. Ardor, is. 

AIXARMENTADOR, A. m. y f. Lo qai arre- 
plega 'Is sarments podats. Sarmentador. Sarmen- 
lorem collector. 

AIZABüENTAR. v. a. Recnllir los sarments 
podats. 5<afm«ii(ar. Patata sarmenta oolligere. 

LA Aoaió M ARABiíENTAB. Sarmentera. Patatornm 
sannentomm collectio. 

AIXAMIIBIITAT, DA. p. p. Sarmentado. A sar- 
«P•dfliis ager. AIXAROLAR. v. a. Envernissar ab xarol. C&a* 
roïar, dar charol, Gnmmi glatin83 illinire. 

AIXAROUIT. DA. p. p. Charolado. Gnmmi ili- 
nitus. 

AIXAROP. m. Beguda medicinal, en que 'I prin- 
cipal ingredient es lo sacre clarificat. Jarahe, jaro^ 
pe. Ecligma, ae, syropns, i, serapion, is. || met. Tra- 
goamarch, beguda fastigosa. Jarope. lojocunda potio. 

AixAROP DE pímpol. Yí. Aguü de ctpas. Yinum, i. 

AIXAROPAMÈNT. m. L' us excessiu de aixa«- 
rops. Jaropeo. Syrupi usus nimis frequens. 

AIXAROPAR. V. n. Donar, receptar aixarop. 
Jarabear^jaropearjaropar^ jarapotear. p. Ar. y And. 
Syrupum prsbere. || met. Donar en forma de aixa* 
rop qualsevol altre licor. Jaropear. Aliquem potare. 

AIXAROPAR8E. V. r. Péndrer aixarops. Jara- 
bearse, jaropearse. Syrupís frequenter uti. 

AIXAROPAT, DA. p. p. Jarabeado, jaropeado^ 
jarapoteado. 

AIXARPALLAR8E. V. r. aixancarbabse. 
AIXARRAHIT, DA. adj. Aixut, sèns substàn- 
cia. Sequero, insipido. Hirsutus, siccus. 
AIXART. m. Empelt. Ingeria. Scutula, ae. 
AIXARTELL. AIXAPELL. 
AIXARTEEXAR. aixabgolab. 
AIXATABLE. dbixatable. 

AIXATAR. V. a. DEIXATAB. 

AIXAUGAR. V. a. nàut. Tirar la embarcació ab 
algana corda. Bemolcar^ sirgar, Remuico, as. Q ant. 

DESPATXAR, VÈNDBEB. 

AIXAU8. m. pi. Lo premi que dóna als que fon 
pujar la dita en los encants qui's queda la pessa. 
Prometido. Licitatae pecuniaB praemium, mereas. 

AIXECAMENT, m. La acció de aixecar ó aixe- 
carse. AlzamieiUo. Alevamentum, i, levatio, nis. || 
Sedició, sublevació. LevanUamieiUo, Mublevadon. Re- 
bellium, ii, rebellio, nis. 

AIXECAMENT DE VEDA. La acció do UovBr la prohi- 
bició de cassar à cert temps. D€$aeato. Rescissió, 
ablatio interdicti venaadi. 

AIXECAR. V. a. ALSAB. 

AIXECAR9E» v. r. alsabse. 

AIXEDRÉ8. m. Joch que's compon de diferentas 
pessas, la meytat blancas y la altre meytat negras, 
que són dos reys, dos reynas, quatre alfils, quatre 
torres, y setse pehons. Se jaga entre dos en una 
tauleta quadrada dividida en xeíxanta quatre case- 
tas iguals blancas y negras. Ajedrez, Latrnnculo- 
rum ludus. 

AIXELLA, f. La part inferior del muscle, tiihaeo. 
Ala, axilla, ». 

PORTA B SOTA LA AIXELLA, fr. Sobofcat, Sofaroí- 
no, as. 

AIXELLERÓ. m. Fessa quadrada de tela sota la 
aixella per refors, y donar joch à la mànega. Cuor- 
drado. Subucularum quadrata fascia. 

AIXERIRSE. v. r. Aliviarse algú del ensopiment 
que ha patit. Dtspejaru^ $ereMru. E torpore emer- 
gere, meliusculè valere. 86 AIX DICaONAW AIX > DAi adj. YiUy estardit. DespabUado, 
Alacer. 

AIXERRI. m. Fem de bestiar llanut y cabria. 
Sirkf sirria, Sterciis ovile vel caprinam. 

AIXERRIS. m. pi. ani. fems. 

AIXETA, f. Canó ab uo mascle pera tràarer li- 
4iuit8 ab comoditat. CaniUay espita, IJave, y gela. p. 
Ar. Fistala, a;, sípbaDculus, i. || d. de aixa. Azuela, 
Dolabella, ae. || La qae's posa en las fonts. Grifon, 
Uave. Fontis fístola. 

A RAJG DÍS AIXETA, m. adv. ADOJO. 

POSAR AIXETA, ff. Espítüf, Epístomiam copas affin- 
i;ere. Q Yéndcer lo vi à la menada. Yender al ramo, 
Ramo ante portam pendente vinam venandare. 

AIXETAB. V. a. DEIXATAR. 
AIXÍ BÈ. fr. AIXÍ COM 6 COM SI. 

Aixt. adv. m. De aquesta manera, isi', de este 
modo. Ita, sic. || adv. afír. com es ó no es així. Asi. 
Sic, ita. II De inter. ó increp. Àsif Siccine? || de de- 
8ilj, com AIXÍ 's reventàs. Ojalú, asi, Utinam. [| 
Conj. causal. Asi. Itaque, proinde. || Ab la partícula 
com postposada en las comparacions val, dec mateix 
MODO QUE. Ast. Quemadmodum, proinde. Q Posat lo 
com en lo segon membre, com així uns com altres. 
Asi, tanto. Tom, vel et cum. || Denota aprobació de 
alguna cosa, com així m* agrada. Asi. Ita, sic. 

AIXÍ, AIXÍ, mod. adv. Mitjanament. Asi, asi. Modicè 
mediocritès. 

. AIXÍ COM AIXÍ. conj. afirm. De tots modos. Ast co- 
mo asi. Nihil ominus. 

AIXÍ MATEIX, mod. adv. Ast mtsmo. Ita, pariter, 
ilidem. 

AIXÍ QUE. conj. causal. Ast que, de suerte que, por 
lo cual, Itaque, qua de causa. || adv. t. Inmediata- 
ment. Lnego que, asi que, Ut, ubi, cumprimum. 

AIXÍ QDB AIXÍ. AIXÍ COM AIXÍ. 

ES AIXÍ. mod. adv. A enténdrer. Adviértase, Ani- 
madvertendum est. 

Aixis. adv. AIXÍ. 

AIXÓ. pron. dem. Esto, Uoc, id, ístud. 

Aixó ES ALTRE, ó ALTRA GOSA, cxpr. fam. Dcnota 
la inconexíó de alguna cosa ab la qae 's tracta. Eso 
'e$ otro, ú oira cosa, harina de otro costal, ese es otro 
cantar. Aliud díversum est; extra chorum canis. 

Aixó ES Aixó. loc. fam. Eso mismo, eso es eso, Id 
ipsum. 

AIXÒ ni HA Y BON PES. lOC. fam. NO HI HA MES CERA 
• DB LA QCB CREMA. 

AIXÓ PER AIXÓ. mod. adv. Puntualment. Lo mismo, 
mismisimo, elporello,pintiparado. Ipsissimum. || Per 
la mateixa rahó. Por eso, por eso mismo^ por lo tnis- 
mo. Qua proptèr, proptereà. 

AIXÓ QUE. loc. Eso que. Et. 

DE QUI ES AIXÓ? DB AQUELL QUE NO BO VEU. ref. ludí- 

ca 'Is perjudicis à que comunment està subjecte '1 
qui abandona sas cosas al cuydado de altre. Hacien- 
da, tu dueno te vea; donde no està su dueno ahi està su 
4uelo, Gurator dominus melior fit semper agrorum. 
Ovium nullus usus si pastor absit. EN AIXÓ. m. adv. Hentres. En tanto, mientras. In 
terea, interim. 

EN AIXÓ ESTAM? loc. ab quo estranyàm que algú ig 
nore alguna cosa. De estàs tenemos'^ Adeo negligentei 
vivis? 

PER AIXÓ. expr. ab que 's conclou un escrit ó con 
versació, referinlse à lo que s* ha dit. Por tanto 
Ündè, ex quo. 

Qué TENIM AB AIXÓ? loc. Donota que res s'infereii 
de alguna cosa. Qué tenemos ó adelantamos coti eso' 
Quid tum? quid tum inde? 

AIXOBRIR. V. a. ter. aixorbir. 

AIXOL DE DOS CAPS. m. Ferramenta d< 
dos fullas una de aixa y la altra destral. Alcotana 
Ascia. 

AIXOLLAR. V. a. ant. xcllab. 

AIXONAR. V. a. Arrancar los pàmpols de 1; 
vinya que està massa ufanosa. Despampanar, Pam- 
pino, as, pampinos amputaré. || Esfullar los arbres 
úeshojar. Frondo, as, folia decerpere. jj Cullir oli- 
vas, agafant las brancas ab lo puny y tirant pe 
avall. Ordenar, Oleas ex arbore decerpere. 

AIXORBAR. V. a. ant. Espantar, azorar, asom- 
hrar. Terrefico, as, terreo, es, slupefacio, is. 

AIXORBIDURA. f. La acció de aixorbir. Desaco 
Uadura. Pulveratio, ablaqueatio, nis. 

AIXORBIR. V. a. Maencar, descalsar los cep 
cavant. Alumbrar, girpear, y desacollar. p. Rioja 
Ablaqueo, es, circumfodio, is, excedíco, as. 

AIXORGA. f. Argolla de or ó plata que per ador 
no portan las moras al coll del bras y de la cama 
Ajorca. Armilla, ac. 

AIXORDAR. V. a. Posar sordera. Ensordecer 
Exsurdo, as, aures hebetare. 

AIXORDAR8E. V. r. Ensordecer, Obsurdesco 
exsurdesco, is, aures bebetari. 

AIXORDAT, DA. p. p. Ensordecido. Exsnrdatuí 
audítus hebetalns. 

AIXOVAR, m. ant. Mobles ó alhajas. Ajuar. Sa 
pellex, ctilis. || ant. dot. || for. La cantitat que '1 ma 
rit que no es bereu dóna à sa muller si esta es pu- 
billa. 

FÉR lo aixovar, fr. Prevenir la roba per la criatu- 
ra que ha de nàixer. Hacer ó preparar la canastilla 
Jam jam nascituris panniculos pararé. 

AIXUGADOR. m. Risde gran ab un enreixat d( 
cordill pera aixugar roba al foch. Enjugador. Sicca- 
torius lectulus. 

AIXUGAMÀ. m. Toalla, paiio de manos. Manti- 
le, mantele, is, mantelium, ii, mapa, oi. || Lo que': 
dóna à las criadas per aixugar los plats. Alhero. De- 
tergendis patines pannus. 

AIXUGAR. V. a. Tràurer la humitat. Enjugar, 

Secio, exsiccoi as. || Assecar la humitat ó suhoi 

que despedeix un cos. Enjugar, limpiar. Mundo, as, 

tergeo, es, detergo, is. || assecar. || agotar lo licor. 

II dessubstangiar. 

tant com ne PLOU LO VENT n' AixuGA. ref. Donots 
que tant com se guanya 's gasta. Comido por servi- ÀJU CATALÀ. AJU 57 dfi.Biaif ftío. Tanto ganado tanto conàdo. Gilò nata 
à\ò pereont. 

AEroGABSE. V. r. Enjugarse. Abstergi, muD- 
flUrí. I Assecarse *ls rius, fonts, etc. Secarse. Ares- 
oe, is, eiorí. 

uitGkj QCB 8ÜA8. loc. met. iroD. Deoota que algú 
1» traiNülat poch y aparenta estar mòlt cansat. Ar- 
réf^que sudas, Maltam sanè insndasti. 

AIXUGAT, DA. p. p. Enjugado, secado. Abster- 
SQS, exsiccatus. 

AIXULLAR. V. a. ant. xcllar. 
AUIIRMAR. V. a. ant. nàut. R::var'por debajo. 
Subremigo, as. 

AIXirr, A. adj. Enjuto^ seeo, Síccus, síccatas. || 
met. Home pocb carínyós y de pocas paraulas. SecOy 
ésftro, ietabrído, Hirsalus, asper. || m. Sequedat en 
Vi terra per falta de pluja. Sèquia, seca, sequedad, 
Siecilas, atis, ploviarom penúria. 

f. 4IXVT, SEQUEDAT. Q DESSABEIMENT. AJ. AJAGUT, DA. p. p. Bchado, tsndido. Projeclus. 
\ Dit del blat per causa de la pluja, elc Eiicamado, 
S^eles pro gravitate inclinataci depressse. 

AJAB. V. D. ant. ABASTAR. 1. 

AJASSARSE. V. r. fam. Tirarse sobre '1 llit. 
Mane à la larga, tenderse. Se prosternere. Ajau- 
rerse 1 bestiar en lo lloch abont descansa. Snca^ 
9ant. In cubile decumbere. 

AJA8SAT, DA. p. p. Echodo, tendido, Proster- 
Bltos. 

AJÀURER. V. a. Abaixar fins à exténdrer en 
iem k) que estava dret. Tender, Extendo, is. 

AJÀUREBSE. V. r. Echarse, tenderse^ recostarse. 
Prosleroere, sternere se, bumí procnmbere. || Po- 
arse d\ llit. Aeostarse, Cubo, decubo, as; y si es per 
caiua de malaltia eneamarse, ponerse en cama, De- 
eaobo, cabo, as. || loclinarse 'Is blats per causa de 
]iloj«. Kekarse las panes, encamarse. Segetes, incli- 
nrí, deprimí. 

üictEasBHi. fr. met. fam. Rendirse al traball, 
etrrega, etc. Dar con la carga en lierra ó enel suelo; 
9aiitíar ecn la carga, rendirse à la carga. Oneri suc- 
cuabere. ] met. íam. Subjectarse à la voluntat de 
altre, fasar por ello, Conditionem accipere. 

AJOCA. f. JOQCBE. 

AJOGABIENT. m. La acció de ajocarse 'Is au- 
ccUs. ieeogimienío. Assessio, nis. 

AI0GAB8E. V. r. acotahsb. || Anàrsen à dormir 
^ aooells. Beeogerse, Aviarium ad dormiendum pe- 
tere. 

AI06AMAT. enjogassat. 

AiONJOli. m. ALEGRIA, PLANTA. 

AIOINAR. v. a. ant. apussab. 

AiODA. f. Aguda, socorro, favor. Auxilium, ii, 
jiYameo, inls. || Lo que serveix per ajudar. Ayuda, 
^nilittffl, ii. Servicial. Ayuday lavativa. Clyster, 
^} cljsteríum, ii. Q ant. xeringa. || Bufeta per do- 

TOMO 1. nar servicials per medi de un canonet. Mangueta. 
Clysterium, ii, clyster, is. 

ajl'oa de cambra. Criat pel servey inmediat de 
sòn amo. Ayuda de cémara. Gosmeta, se, cubicula- 
rius, ii. 

AJUDA DE CAMBRA DEL REY. Lo críat pera vestirlo y 
altres ministeris. Ayuda de cúmara del Rey, Regís 
cubicularius. 

AJUDA DE ORATORI. Clerguo quo en los oratoris de 
la casa real fà de sagristà. Ayuda de oratòria, Domus 
augustos sacrorom custos. 

AJiDA DE COST. Socorro en diner. Ayuda de costa. 
Mercedula, a;, juvamen, inis. 

AB LA AJUDA DELS vEHiNs. loc. fam. Ab lo auxiüdo 
altres. Con la ayuda de vecinos. Aliis adjuvantibus, 
alieno auxilio. 

AB LA AJUDA DE DEU. loc. fam. Cofi la oyuda de 
Dios. Deo auspice, faventibus superis. 

NO HA MENESTER AJUDAS. fr. No kamcnester aeólitos. 
Alieno non eget auxilio, sibi sufficít. 

AJUDADOB, A. adj. Ayudador, Adjutor, admi- 
niculator, oris. 

AJUDANT, p. a. Ayudanie, Adjuvans. || mil. m. 
Empleo militar ab diferent grau y títol, los quals 
cuydan de distribubir las ordes y disciplinar la tro- 
pa. Ayudante. Prsfecti legatus, vicarius. || Lo dels 
mestres de estudi. Pasante, repetidor. Proscholus, 
ante scholanus, hypodidascalus, i. 

AJUDANT DEU. AB LA AJUDA DE DEU. 

AJUDAR. V. a. Donar ajuda ó auxili. Ayudar. 
Aliquem juvare, alicui adesse. 

AJUDAR k BK MORIR. fr. AuxilíBr al moribnndo. 
Ayudar d bien morir, agonizar, Morienti opem saln- 
tarem ferre, morientem adhortari. 

AJUDAR À MISSA. fr. Sorvir y respóndreral Sacer- 
dot en lo sacriGci de la misa. Ayudar d la misa. Sa- 
cra operanti minislrare. 

1 QUI MUDA DEU LI AJUDA. ref. Acousolla que quant 
una cosa no ix bè 's deuben mudar los medis. A 
quien muda Dios le ayuda, Effugi malum, inveni bo- 
num. Tu nova suíBcias ubi nihil prsesentia possunt. 

k QUI no't pút ajudar, no vullas tos mals comuni- 
car, ref. que ensenya que no devem comunicar nos- 
tras desgracias al qui no s' ba de compadeixer de 
ellas ni remediarlas. L•lorar à boca cerrada, y no 
dar cuenta à quien no se le da nada, Non lachrymare 
juvat qua nulla levamina quxris. 

AVIAT ES DIT, MALALT DEU t' AJUT. lOC. fam. DO- 

clara la facilitat que bí ba en ..consellar à altres la 
paciència ó medis mòlt difícils pera liiurarse de al- 
gun dany, del que està segur lo qui aconsella. El 
sano al doliente so regla le mete, Cuua valemus, rec- 
ta consilia aïgrotis damus. 

AJUDARSE. v. r. Servirse mútuament, Ayudar^ 
se. Promiscuam operam dare [| Posaries v ^h pera 
sòD intent. Ayudarse, Sibi consulere, opeui ferre. 

II ant. VALERSE. 

DEU DIU AJUDAT Y T AJUDARÉ. lOC. ACOUSOlla que 

empleém lois los medjs possibles pera lograrun ob- 38 ÀJU DICCIONARI 

jecte, sèDs esperar que Deu fassa miracles. A Dios 
rogando y con el mazo dando. Ora el labora. 

AJUDAT, DA. p. p. Ayudado. Adjulus. 

AJUGAS8AT, DA. aàyJugueton, retozon. Las- 
civus, jocularis homo. 

AJUNTAMENT, m. La corporació que està en- 
carregada del gobero civil de un poble. Ayuntamien- 
to, Senalus, conventus, us, consilium, ii. || ant. 

JUNTURA. II ACTE CARNAL. 

AJUNTAR. V. a. juntar. || Encaixar las fustas 
entre sí. Acoplar, ensamblar, ajuntar. Copulo, as, 
conjungo, is. 

AJUNTARSE. V. r. juntarse. 

AJUNTAT, DA. p. p. Acoplado, Gonjanctus. 

AJUNYIR. V. a ant. juntar. 

AJUPIR. V. a. Obligar à fér lo que repugnava. 
Domar, Subjício, is. 

AJUPIR8E. V. r. AGOTARSE, ABAIXARSE. 

AJUPIT, DA. p. p. AgachadOf agazapado, acur- 
rueado, Incurvatus. 

AJUST, m. Conveni, concert. Ajtiste, ajustamien- 
to. Pactum, i, paclio, conventio, nis. U ant. junta, 

CONGRÉS. 11 JUSTAMENT. 

MES VAL UN DOLENT AJUST QUE'l MILLOR PLET. ref. 

Ensenya que's deuben evitar los plets, encara que 
sia ab alguna pèrdua, pels gastos que portan. Mas 
vale mala avenencia que buena sentencia, Yincere 
quam causam, prasstat damnosa pacisci. Pax vel in- 
justo ulilíor quam justissimum bellum. 

AJUSTADAMENT, adv. m. Conforme al ajust. 
Ajustadamente, exactamente, £x aequo. 

AJUSTADÍS, sa. adj. arreplcgadís. 

AJUSTAMENT, m. ant. ajust. || ant. acte car- 
nal. 

AJUSTAMENT DE FRUTTS. aut. GARBERA. 

AJUSTAR. V. a. Convenir en lo preu de alguna 
cosa. Ajustar, concertar, Pretium pacisci, de prelio 
coDvenire. || mel. Fér algun contracte. Ajustar, con" 
tratar, concertar, pactar. Pacto, as, convenio, is. 
met. Afegir. Anadir, Addo, adjungo, is. || juntar. 
met. Igualar una cosa ab altra, fér venir. Ajustar. 
Kem rei aeqnare, aptare. || met. Concordar als ene- 
mistats. Ajustar, poner en paz. Componc, is, pacifi- 
co, reconcilio, as. || Venir la roba apretada. Ajustar, 
Yestem corpus constringere. || Fér càurer bè al cos 
lo vestit. Ajustat. Yestem corpori aptare. || Girar la 
porta envers abont se tanca. Entomar, voher, ença- 
jar. Yerso, as, verto, is, portam ad limen conver- 
tere. || Tancar la porta ó la finestra, sens girar la 
clau ó posar los baldons. Smparejar, Claudere. Q 
Ajustar bè ó mal loque's tanca ó uneix. Tener buen 
ó mal ajuste. Bene aut malè compaginari. 

AJUSTAR LO COMPTE, fr. Ó 

ajustar la GOLiLLA. fr. Reduhir à algú ab repre- 
hensions ó càsticbs à que obre bè. Ajustar la golilk, 
Animadverto, is, ad meiiorem frugem redigere. 

JA T* AJUSTARÉ 'l COMPTE, exp. de amcuassa. Ya 
gjfUtíBtemo^.euentas', óyote ajustaré las cutntas, Poe- 
i iabif; aoa imponito» abibis. ALA 

AJUSTARSE. V. r. Fér algun ajust. Ajustarse, 
De re aliqua convenire. || Convenirse ab lo salari de 
algun traball ó servey. Jgualarse, convenirse, ponerse 
de acuerdo. De slipendio convenire. || Fér companyia 
per alguna empresa ó negoci. Jgualarse. Foederariy 
secollígare. || ant. juntarse, unirse. 

AJUSTAT, DA. p. p. Ajustado. Pactatus, con ven- 

tus. [j adj. Recte, just, com conciéncia, etc. ajustada. 

Ajustado, justo, recto, exacto, Inleger, rectus» jnstus. 

II Unit Ajustado. Aptus, connexus, inter se coha^- 

rens. || Convingut. Mancomunada, Foederatus. 

tocar ó cantar ajustat, fr. Observar bè *ï com- 
pàs y una perfecta igualtat del moviment en la exe- 
cució de la música. Tocar, cantar ajustado. Ad nu- 
merum ludere. 

AJUSTICIAR. V. a. Castigar à un reo ab pena 
de mort. Ajusticiar, Capitis supplicio afficere. 

AJUSTICIAT, DA. p. p. Ajusticiado. Capi te 
multatus. 

AJUTAR. V. a. ant. ajudar. 

AJUT JAR. V. a. ant. adjudicar. AL. AL. Preposició de datiu y acusatiu. Al, [| Partícu- 
la que denota '1 temps determinat, com al punt 
del mítj dia. Al, Cum, quando, quo tempore. Q De- 
nota 1 modo particular de fér alguna cosa, com 
pintar al oli. Al. Hoc, vel illo modo. 

ALA. f. Part del cos dels aucellsy altres insectes 
qne'ls serveix pera volar. Ala. Ala, penna, piona, se. 
II Orde de persones ó cosas posadas en líoea recta. 
Eilera, fila, ala. Ordo, inis, series, ei. p Cos de tro- 
pa al costat del exèrcit. Ala. Cornu, u,ala, x. || fort. 
Ala, fianço, lado. Lalus, eris. || La part de un edifici 
que surt en fora per un de sos costats. Ala. Ala, ae, 
pteroo, i. II La part superior y mes ampla de la 
orella. Ala. Ala, (b. || La del sombrero. Ala, falda. 
Ala, íe. II Declivi de una montanya. Ladera. Clivus, 
i, declivia montis. Q La del peix. Aleta, Pinna, ala, 
ae. II La part de la teulada que ix en fora de las pa- 
rets. Aleró, alar, rafe. Suggranda, x. Q En los mo- 
lins de farina, la pala del rodet ahont pega laaygua. 
Alabe, Pinna, <e. || Planta de fullas ovaladas, de na 
peu de llargària las inferiors, y mes petitas las su- 
periors, flors grans y grogas y la arrel medicinal. 
Ala, Helenium, ii, hínula, íe. || halla. 

ala, ala. int. fam. que s' usa pera donar animo. 
Ea, vamos. Hea, age. 

ALA de mosca. fr. Engany de qne usan los fulleros 
en lo jocbde cartas. Ala de mosca. Aleatoris fraus. 

ALA SAGUEBA. aut. La ala última del cos de batalla 
ó rerasaga. Retaguardia, Postrema acies. 

COP DE ALA. Aletazo, X\x, jactatus. 

EN AU. mod. adv. ab que s' explica la disposició 
de estar algunas cosas en línea recta. En fUa, In li- 
nea recta, ex ordine. 

ESTAR TACAT DEL AU. fr. SÉR DE U OLU. 

ALÀS. f. pi. Favor, protecció. Alàs. Tutela, ae, pa- ALA CATALÀ. ALA r>9 irociníam, ii. \] Libertat pera fér roal. Alàs. Soper- 
\3Xày aadàcia, se, animi elatio. || poét. La lleugeresa 
y ?«locitat de algaoa cosa, com del pensament, 
Teat, fama, etc. Aks. Gogitationis, cnpiditatis, ven- 
tós celeritas, velocitas. || nàat. Yelaspetítas accés- 
sórías de las grans pera arreplegar mes vent. Ahs. 
Ala, 9!, parvam velam majori snperpositum. Q anat. 
varias parts carnosas semblants à las alas, y així *s 
dia: ALis del cor etc. Alas, Aariculse, arum. || En la 
botànica V àagal qne forma la fulla ó la cua de ella 
ab la rama. Alas. Ala, a;. K Los llabis del peix con- 
xa. Alas. Ala, ae. || En alguns telers unas barretas 
ópaletasque pegan en los fusos y 1s fan rodar. 
Alas. Ala, x. || met atreviment. 

BATiMEXTDE AUS. AleUo, aletada^ saeudimiento de 
alas. Plausus pennarum. 

CAirtBfe LAS ALAS DEL coH. fr. Descoufíar, acobar- 
dirse en las adversitats. Abalirse,caerse las alas del 
corazon. Postratnm jacere; íe abjectum sentiré. 

CATGCT DE ALAS. ALABAIX. 

D0X4B AUS. fr. Animar, regularment pera fér mal. 
Dar alas. Nimia indulgentia animum alieni facere, 
vires addere. 

csTvi AB us AUS ALSADiS DE ALGÚ. fr. aut. Estar 
ple de desitj per saber lo qne '1 tal pensa fér ó per 
Tenre la realisació de son pensament. No perder de 
risia. Prx oculis semper habere. 

FKB CAUBER US ALAS. fr. Fér pérdrcr la confiansa, 
desanimar. Cortar ó quebrar las alas. Animós, cona- 
tos rephmere, frangere. 

FÉB círBEB us alas DEL COB. fr. Móurer à compas- 
sió. Qiukrar las alas del corazon. Miserationem, mi- 
serícordiam excitaré. 

píndiib aus. fr. Péndrerse massa llibertat ab la 
confiansa de no sér castigat. Cobrar alas. Nimia ín- 
dnlgeotia, licentias agere. 

TALLu us ALAS. fr. Impedir los progressos ó in- 
leots de algú. Cortar los vuelos, quebrar ó cortar las 
«las. Exanimare. 

FEB SA BCIN'A LI NASQÜEBEH ALAS k LA FORMIGA, rcf. 

Qae ensenya que la elevació extraordinària ocasiona 
à mòlts sa mina. Da Dios alas d la hormiga para mo- 
rir mss aina. Ut pereat formica volat. Supèrbia Lu- 
fàXxT in Tàrtara Jactus. 

TU5CiT DE ALAS. Alxquebrado. Alis confractus. 

ALÀ. m. Veu aràbiga. Dèn. Dios^ ald. Deus, i. Q 
Gos de presa, casta de la unió del mastí ab lo carií. 
Alano. MolossQS, i. || ala5s. 

ALABADÍSSSIM, A. adj snp. Alabadisimo. Lau- 
datissimos. 

ALABADOB, A. m. y f. Alabador. Laudator, is. 

ALABAEC. adj . Dit del sombrero que tè las alas 
caygadas. Alkaido. Demissis alis. || met. Qui ba cay- 
got del estat de opulència. Alkaido. Abjectns, f rac- 
lo, demisso animo. Q met. Flacb, dèbil de forsas. 
Ahemio. Gracilis. 

ALABANDINA. f. manga!>(ESA. 

ALABANSA. f. Alahanza, elogio, encomio, EIo- 
Situn, ii, laus, dis, commendalio nis. ALABAR, v. a. Dir bè de algú. Alabar, elogiar. 
Lando, celebro, as, laudibus efferre. 

C4DA OLLEB ALABA SAS OLLAS. rcf. Quc dòua à entéo- 
drer que tots alabàm las nostras cosas encara qne 
no bo merescan. Cada ollero alaba su puchero; cada 
buhonero alaba sus agujas] cada ollero su olla alaba, 
y mas si la tiene quebrada. Te ipsnm laudas. Sua quis* 
que probat. Laudat venales qui vuit extrudere mer- 
cès. 

LI ALABO 'l gust. cxp. Alabo su gusto. Quod opla- 
beris laudo. || iron. Nota 'I mal gust ó elecció que s' 
ba tingut en alguna cosa. Alabo el gusto. Egregiam 
verò landem refers; egregiè profectò. 

COM ELL VISCA NO FALTABÀ QUI L* ALABE. fr, ÍrOn. 

Ab qne 's moteja als que acostuman ponderar las 
cosas propias. Como él viva no faltarà quien le alahe. 
Si memo laudet, se ipsum, dum vita suppetat, ultro 
laudabit. 

QUE NO TENS NINGÚ QUE t' AUBE? ALABAT BUCH. 

ALABABSE. V. r. Alabarse. Gloriari, semet lau- 
dare. 

te'n POTS BEN ALABAB. exp. fam. iron. Moteja als 
que s' alaban de cosas frívolas. Aldbate polla que hat 
puesto un hutvo y ese kuero. Dum magno te hiatu lau* 
das, extricas nihil. Yerè laudandus ob egregium fiíc- 

tum. 

AUBABSEDE LO qxte's déuavebgontib. ÍT.Bacergala 
del sanbenito. Sese de ignomínia jactare. 

ALABABDA. f. Arma à modo de llansa ab una 
cntxilla atravessada en forma de creu ab una punta 
aguda y altra com mitja lluna. AlabarL•. Bipennis 
basta. 

COP DE AUBABDA. Alahardüzo. Hastie ictus. 

ALABABDEB. m. Soldat ab alabarda. Alabarde- 
ro. Hastatus miles. 

ALABABDEB8. m. pi. Sílogismes inútils. Ah- 
barderos. ïnoliles sillogismi. 

ALABA8TBE. m. Pedra de guix per lo comú 
blanca, poch dura, transparent y trencadissa. Ala^ 
bastro. Alabastrum, i, alabastrites, e, alabaster, trí. 

AUBASTRE oBiENTAL. Pedra callissa, un poch trans- 
parent, mes dura que*l marbre, blanca ó de dife- 
rents colors. Alabastro oriental. Alabastrites orienta- 

lis. 

ALABASTBÍ, na. adj. poét. Lo que es ó sem- 
bla alabastre. Alabastrino. Ex alabastro. 

ALABASTBINA. f. Làmina de alabastre mòlt 
transparent de qne s' usa en las claraboyas dels 
temples y en las vidrieras. Alabastrina. Lapis specu- 
laris. 

ALABAT, DA. p. p. Alabado. Landatus Q m. Lo 
motet que's canta en alabansa del Santíssim Sagra- 
ment. Alabado. In laudem Sacrosanctae Eucharistias 

versus. 

AL4BAT SIA DEU. cxp. Fiar à la divina Providència 
lo èxit de alguna cosa ó 'I desagravi de alguna injú- 
ria. Dejarlo d Dios. Deo aliquid committere, soli Dec 
honor et glòria. 

ALABBENT. m. L* oficial del molí de paper que 60 ALA DICCIONARI ALB assístei.. . la tina ab la forma, y fa 'Is falls. Laurente, 
sacador. Miníster papyrum in pistrino eíGciens. 

ALACAYET. m. d. Lacayuelo. Poerpedis eqnns. 

ALAGAYGUT. alabaix. 

ALAGAYO. m. Criat de llibrea. Lacayo, Servns, 
famalas, i. || Criat de à pea. Lacayo, Pedis equus, i. 

ALAGRAN. m. ant Peix. bscóepora. 

ALADA. f. Formiga ab alas. Alada y alaica p. 
Ar. Formica alata. 

ALADAR. m. ant. polsera. 

ALADERN. m. Arbust de nns deu peus de altu- 
ra, de fuUas petitas aovadas y llustrosas, flors peti- 
tas y blanqninosas. La decocció de sa fusta s' usa 
pera disminuhir la sancb. Mesto. Alaternus, i. 

ALADRE. m. aiada. 

ALAFAYA. f. Roba fabricada en València, anti- 
guament de cotó y vny lo tafetà. Anafaya, Tela seri- 
ca. 

ALAGAR. y. a. atrIurer. 

ALAMARA. f. Cordó ab que se assegura la ca- 
pa, manten, armussa etc. Fiador. Offendix, icis, pa- 
ílíi fibnla. II Los traus de trensilla. Alamar^ presilla. 
Ansttla, ad, patagium, ii, occellus, i. || La presilla 
que subjecta la xarretera. Alamar, Ansula, se, pata- 
gium, ü. 

ALAMBt. m. Vas pera destil-lar los líquits. 
Alambiqüej alquitara, Cucurbita,se,ambix, icis, des- 
tillatorium vas. || med. Herba qne produheix una go- 
ma medicinal. Dragante. Dragantum, i. 

PASSAR PER TOTS LOS ALAMBiNs. fr. Estar bcu pro- 
vat y examinat. Pasar por todas las aduanas, ó por 
Uu picas de Plandes, Cuneta subire perícula, exactío- 
ri trutina expendi. 

ALAMBIGAR. V. a. y 

ALAMBINAR. V. a. Destil-lar los licors ab V 
alambí. A^mòtcar, alquitarar. Destil•lo, as |1 met. 
Examinar, apurar. Alambicar, acrisolar^ apear, son- 
dear, Subtilius rem prospicere, acutè perpendere. 

ALAMBINAT, DA. p. p. Alambicado, Destillatus. 

ALAMBOR. m. ant. contraparet. 

ALAMBRÍ. m. ant. alambí. 

ALAMERA. f. ter. Passeig de arbres. Alameda, 
arholeda. Arboretum, i. 

ALAMIRÉ. m. mús. Signe de la música que 
consta de una lletra que es i y de tres veus que 
son LA, Mi, RE. Alamiré. Signum musícum. 

ALANAGAR. v. n. ant. relliscar. 

ALANGEJAR. v. n. ant. Ferir ab llansa. Alan-- 
cear. Hasta feriré, lancea transfodere. 

ALANQUIN8. m. pi. Tela de cotó estreta, forta 
y de color groguench. Mahanes. Gossypina tela sic 
dicta. 

ALANS. m. pi. Pobles d' Escitia descendents 
dels Getas. Alanos. Alani, orum. 

ALAPIDAR ó ALLAPIDAR. V. a. ant. Apedrear, 

ALARB. m. Bàrbaro. AlarbCj àrabe. Àrabs, abis. 

ALARDE. m. Vanaglòria, fantasia. Alarde. Os- 
tentatio, jactatio, nis. || Revista fle soldats. Bemta, 
ahrde^ rettena. Nilitum recensió. FÉR ALARDE. fr. Vauagloríarse. Haeer alardiyjúe^ 
tarse, pavonear. Sese jactare, verbis jaclare gloriam. 

ALARGUAR. V. a. ant. aujaraar. 

ALARIT, m. Crit llastimós. Alarido. Quiritatio, 
vociferatio, ejulatio, nis. 

ALARMA, f. mil. Acometíment de improvís. 
Alarma. Subita in hostes irruptio, repentinus ictus, 
incursus. || Senyal ó avís pera un ataco. Alarma, 
Classicum, i, ad arma. || Consternació. Alarma, Pa- 
vor, is, traditio, nis, inopinatum cassum. 

CRIDAR ALARMA, fr. Al arma, al arma. Ad arma 
clamaré. 

tocar alarma, fr. Tocar ó rebato, Classicum cane* 
re. 

ALARMAR, v. r. Incitar à péndrer las armas. 
Alarmar. Ab arma excitaré, conclamare. || Commóa- 
rer, consternar. Alarmar, Terrorem íncutere, injí- 
cere. 

ALARMARSE. Consternarse sens motiu. Alar- 
marse. Arma consternari, conmoveri. 

ALARAIAT, DA. p. p. Alarmada. Consternatds. 

ALASTOR. m. mit. Un dels quatre cabails del 
carro de Pluton. Alastor. Alastor, is. 

ALAT, DA. adj. Qui tè alas. Alado, a%ero poét. 
Pennatus, pinnatus, pinnifer, y alipes qui tò alas 
com Mercuri. || adv. ant. Al costat. Al lado. Ad la- 
tus, à latere. 

ALATRENGAT. m. alabaix. 

ALATXA. f. Peix, espècie de sardina. Alacha. 
Scombrus, scomber, bri. 

ALA VÉS, SA. adj. Natural de la província de 
Ala va. Alaves. Alavensis. 

ALBA. f. Vestidura blanca devall de la oasulla ò 
dalmàtica pera celebrar los oficis divins. Alba, Alba, 
se. n Arbre que creix en pocb temps y resisteix mòlt 
al aygua. Alamo. Populus, i. || La primera claror 
del dia. Alba, Aurora, ae, diluculum, i, prima Inx. 

alba NEGRA. f. Arbre que tè las fullas rodonas 
romboïdals, lo tronch dret y la escorxa rasposa. 
Chopo^ àlamú negro. Populus nigra. 

al trencar del alba. Al amanecer, al rayar, al 
reir del alba. Astrís cadentibus, albente cobIo, albes- 
centè aurora, die. 

k PUNTA DE .. 'A. m. adv. A la primera alborada. 
Primo diluculu, prima iuce, summomanè 

APLNTAR la ALBA. fr. Alborear, asomar el alba, Di- 
luculo, as, lucesco, is. 

PERSELA ALBA fr. aut. Amauccer, \\ Apuntaria alba. 

ALBAGORA. f. ant. figa flor. 

ALBADA, f. Camarellas, musica feta abans de 
dia. Alborada, albada. Antelucana amasiornm sym- 
pbonia. || poét. Genero de poesia que's cantava à la 
matinada narrant la felicitat de una nit ditxosa. 
Albada. || ant. aubada. 

ALBADIVA. ant. alcda. 

ALBADIVER. ant. ALUDERy tal vegada bunqubr. 

ALBAHINA. f. Falta de vent. Calma. Cessatis 
ventis. II En lo mar. Calma, Tranqnillo maris. 

ALBALÀ. m. ant. alíaií. ALB CATALÀ. ALB 61 ALBANIIMENY. m. ani. Joch de devant en la 
corcoya. Avantren. Pars anterior falcrí tonnenli. 

ALBABIÉS, SA. adj. Natoral de Albània. Alba^ 
fià, Albaoensis, is, albanns, i. 

ALBARÀ, m. Debítori. Vale, albald. Caatio, nis, 
chTrograpbnm, i, syngrapba, ae. || En las aduanas 
paper dit gaia. Guia. Syngrapbam, i. || iegibo. || 
aat. mvís. 

ALBARAlfER. m. Lo qai cnida de cobrar drets 
reab. Tablajero. Telonaríus, ii. 

ALBARDA. f. L' aparell principal de las béstias 
éecàrrega. Albarda. Clitella, sagma, 8b. || met. Xa- 
Ua de cansalada. Albarda. Saillas penicnias. 

AUiïDA GiLuxEEA. f. Espécie de albarda plana. 
kïkgria galUnera, Clitella planior. 

iUàiDA soBiB ALBAAOà. fr. Repetició viciosa. Al- 
bvdaso^ albarda. Batología, ae, inepta verborum 
repetitio. 

ALBAHdA. m. ant. nimi. || ant. gorrero. || 

aot. rOMBDIANT. 

ALBARDABíEJAR. Y. a. ant. trlhanejab. || 

aot. COaBEJAB. BEPBBSENTAB COMÉDIAS. 

ALBARDANERIA. f. ant. TBCnANEBIA. || BEPRE- 
SnTACiò l»E COMÉDIAS. 

ALBARDAR. V a. Posar albarda à las cabalca- 
dBras. Bnalbardar, albardar. Clilellas iiuponere. |I 
iBgaoyar ab carícias. Engaitar, engatmary eneantu- 
nr, ngatar. Prolecto, as, delado, allicio, is. || met. 
muiDAB. 

AUAROAB AL BBVÍS. fr. Soccebir contrari lo que s* 
aperan favorable. Volverse la albarda d la barriga, 
trufintane. Spe falli, decipi; rem contra evenire. 

CÜTDAM QCE NO ALBARDEM AL BEVÉS. OXpr. fam. 

PkfK d Dioi qne òrgano sea, y que no se nos vuelva 
tieiMDM. Optatis adversa eveniant, ni faxit'Deuç. 

ALBARDEJAR. v. a. ant. albardenejab. 

ALBARDER. m. Lo qui fa albardas. Albardero. 
Cütellaríos, ii. 

ALBARDERIA. f L' oflci de albarder. Albarde- 
rif. Ars clitellaria. || Lo llocb ó carrer aLoot se fan 
6 veaen albardas. Albardería. Yicus, locus clitella- 
nuB. 

ALBABDETA. dim. de albarda. Albardilla. Cli- 
te!hila,s. 

ALBABDÓ. m. Espècie de albarda. Albardon. 
Sella,». 

ALBABDONET. dim. de albardó. Albardoncillo, 
SeUala,». 

ALBABEDA. f. Lloch plantat de albas. Alame- 
^ fopnIetDm, i. 

ALBAT. m. Noy ó noya morta abans de tenir us 
^rthó. Pdrvulo. Parvolus, i, infans, lis. 

ALBAT08A. f. Embarcació petita y cuberta. 
iftttora. Emphracta navis. 

ALBEGA. f. ALBENCH. 

ALBEDBIU. m. alvbdbiu. 

AtBELLÓ. m. ant. clavagceba. || La céquia pera 
f^ygoar algoo camp de ayguamolls. ArboUon^ ti^ 
y^Kmiisaríum, ii. ALBENGH. m. La part entre la fusta y la pell 
dels arbres. Albura, albonio, Albornum, i. P Arbre, 
espécie de roure. Codeso^ bome, Liburnum, i. 

ALBER BLANCH, ro. Alamo Blanco. Populus i. 

ALBERGH. m. ABRICH 2. || CASA. II DBETDE. || AU- 

tígua prestació. 

ALBERGOGH. m. ABERCOCH. 
ALBERCOQUER, m. abercoqüeb. 
ALBERGA, f. albergo. 
ALBERGADOR. m. ant. albebgueb. 
ALBEBGAR. V. a. AcuiLiB. || v. n. Aposentarse. 
Bospedarse, alojarse. Hospítor, aris. 
ALBERGARIA, f. ant. hostal, posada, albebch. 
ALBEBGAT. p. p. ACi'LLiT. 
ALBEBGE. m. PRÉSSECU. 
ALBERGENER. m. y 
ALBERGER. m. PRESSEGUER. 

ALBEBGÍNIA. f. Fruyt de la alberginiera. i?e- 
rengena. Melongena, ae, malum amatorium. 

COP DE ALBERGÍNIA. Bereugenazo. MelongenaB ictus. 

ALBERGINIERA, f. Planta anyal fins à dos peus 
de alta, fullas grans, ovaladas, verdas quasi cuber- 
tas de un polvet blancb, las brancas y punxo ple de 
punxas; las flors grans y moradas, lo fruyt regular- 
ment morat en figura de oa mes ó menos llarcb. 
Berengena. Melongena, ae, malum amatorium; po- 
mum insanum. 

ALBEBGUEB. Qai dóna acullíment. Albergador. 
Hospes, itis, qui hospitio excipit. || Cert empleo en 
algunas catedrals. Alberguero. Hospítator, is. 

ALBEBGUEBIA. f. ALBERGARIA. 

ALBEBNUZ. m. ant. Capa de pluja. Albomoz. 
Pennula,£B. 
ALBEYLAN. m. ant. y 

ALBEYLÓ.m. CLAVAGCEBA. 

ALBIGENSE. adj. Lo natural y pertanyent à Al- 
bi, ciutat de Fransa. Albigense, Albigensis. || m. He- 
retge de una secta que aparegué en Albí à principis 
del sigle xiii. Impugnava '1 sagrament y cuito exte- 
rior de la iglesia; posava un Deu infinitament bo, 
y altre dolent, y que Jesu-Christ era fill del bo y '1 
diable del dolent. Albigense. Albigensis. 

ALBIR. m. ant. àrbitre, judici, pabeb. 

ALBIRAR, v.a. ant. abbitbab. || v. n.ant. ovibar. 

ALBIRE. m. ant. y 

ALBIRI, m. ant. àrbitre, judici, pareb. 

ALBI8. Veu purament llatina, que sols s' usa ab 
la frase, quedarse in albis, y significa frustrarse la 
esperansa. QueL•rse in albis, en blanco,en asperges, 
Spedeludi. 

ALBITANA. f. nàut. Pasta que assegura la roda 
ab la quilla. Albitana, contrabranque, contraroda. 
Navis trabes obfírmant lígnum. 

ALBIXERA. f. ant. Regalo per una bona nova. 
Albricias. Strenae, arum, evangelia, oruro. || ant. 
Bona nova. Bwna nueva. Faustum nuntium. || ant. 

AUliGlAS. 

f. Figuera de Egipte. Sicomoro. Sy- 
62 ALB DICCIONARÍ ALC ALBOB. f. ant. Blancura. Albor, alhura. Candor, 
oris, albedo, nis. || poél. Alba, aarora. Albor. Auro- 
ra, ae, dilacalam, i. || Espècie de peix de riu. Albur- 
no, hreca. Albnrnas, i. 

ALBORADA. f. ant. alba del dia. 

ALBOROSARSE. V. r. Regositjarse , alegrarse 
en extrem. Alborozarse. Exhílarari, exullari gau- 
dio. 

ALB0R08AT, DA. p. p. Alborozado. Exhila- 
ratns. 

ALBOROT. m. Bullici , rumor. Alboroto. Con- 
vicium, ii. llMolí. Alboroto, tumuUo, motin. Tur- 
baroentum, tumnllns, i , seditio, nis. 

ALBOROTADAMENT. adv. m. Alborotadamente, 
Tnrbatè, turbulenter. 

ALBOROTADET , A. adj. d. Alborotadito, Tnr- 
bulentus. 

ALBOROTADÍS, sa. adj. Lo qui per pocb motiu 
8* alborota. Alborotadizo. Turbulentns. 

ALBOROTADOR , A. m. y f. Lo qui alborota. 
Alborotador. Seditiosus , turbulentus , i, seditionis 
anctor. 

ALBOROTAMENT. m. alborot. 

ALBOROTAPOBLE8. m. Alborotador. Alboro- 
tapueblos. Tnrbulenfus , sedítíosns , i. 

ALBOROTAR. V. a. .Alterar la tranquilitat. 
Alborotar. Perturbo , obturbo , as , tumultuor , aris. 

ALBOBOTAR LO BARRI. fr. Alborotor la cúlle. yícinia 
tarbare , commovere. 

ALBOROTAR LO GALLINER, fr. mot. Alborotar una 
companyia ó concurrència. Alborotar elcortijo, el 
palomar , el rancho. Consociationem cooturbare , 
motos excitaré. 

ALBOROTARSE. v. r. Eofadarse mòlt. Alboro- 
tarse , alterarse. Perfurbari , vehementer commo- 

verí. II AMOTINARSE. 

ALBOROTAT , DA. adj. Qui per pocb motiu s' 
alborota. Alborotado, alborotadizo, Turbulentus. || 
Qui per massa vivesa obra sens reflexió. Alborota- 
dOy atolondrado. Tumnltuosus, turbulentus. 

ALBRÍGIAS. f. pi. Las estrenas que's donan al 
que porta una bona nova. Albricias, Strenae , arum, 
evangelia , orum. 

ALBRÍGIAS, MARE, QUE PRBGONAN A MON PARE. ref. 

que s' aplica als que s' alegran de aquellas cosas 
que deurian entristirlos. Albricias, Tnadre, qmprego- 
nan à mipadre. Damnato palre strenas petit. 

ALBRÍGIAS, PARE, QUE^L BISBE ES XAXTRE. ref. que's 

diu dels que demanao estrenas per cosas que no ho 
mereixen. Albricias, padre, que el obispo es chantre. 
Pro re notissima strenas àmbit. 

ALBRÍciAs, PARE, QUE JA PÒDAN. rcf. ab quo algú 's 
burla dels que inconsideradament donan per segur 
lo logro de alguna cosa aules de temps. Albricias, 
padre, que ya podan. Strenas incertis àdhuc fructi- 
bus optat. 

GUANYAR LAS ALBRÍGIAS. fr. Sér lo primer en donar 
alguna bona notícia. Ganar las albricias. Strenas lu- 
cra ri. ALBÜDECA. f ant. Meló dessaborít. Badea, al- 

budec^. Melopepo, nis. ant. síndria. 

ALBUFERA, f. Estany qne's fà del mar. Albufe- 
ra, estero, albina de marisma. iCstuariam, ii, lacos 
ex marinis aquis. 

ALBÚRMA. f. ant. Espècie de barra] pera posar 
vi. TowL Lagena, ie. 

ALGABALA. f. Cert tribut sobre 1 valor de las 
cosas mobles, immobles y semimobles cada vegada 
que's venen ó càmbian. Alcahala. Ex re veodita aa( 
permutata vectigal. 

ALGABOR. m. ant. Embut ó campana de forn ó 
xemeneya. Alcabor. Fumarii spiraculum. 

ALGABOT. m. arcabot. 

ALGABOTERIA. f. aroabOTERü. 

ALGÀGER. m. ant. alcíssar. 

ALGADiÓ ALKADIR. m. Dignitat entre Is 
àrabes. Alcadí. Proetor judex apud turcos. 

ALGAIGH. adj. Pertanyent al poeta Alceo. Al- 
caico, Alcaicus. 

ALGALDADA. f. La acció imprudent ó inconsi- 
derada de algun alcalde. Alcaldada. Judicis temeré 
factum, temerarium consilium. I) met fam. Qualsevol 
acció feta afectant autoritat que dóna motiu à rísa. 
AkaldaL•. Auctoritatis affectatione jussnm. 

ALGALDE. m. Jutge. Alcalde, juez. Judex, icis. 

ALCàLDE DE BARRI. Qui eu las poblacíons grans 
cuyda de un sol barri. Alcalde de barrio. Judex pe- 
daneus. 

ALCALDE DE GASA T CORT. Jutgo logat dels que com- 
ponen la sala dita de alcaldes, quinta del consell de 
Castella. Alcalde de casa y corte, de rastro, Regiasdo- 
mus, curiffi judex, praBpositus. 

ALCALDE DEL CRÍMEN. Jutgo togat que hi ha en las 
cancillerias de Valladolid y Granada y en algnoas 
audiéncias. Alcalde del crimen. Criminum judex, 
pr<elor capitalis. 

ALCALDE DE LA SAGA. Jutgo encarregat de vetllar 
que no s exlragan del regne las cosas prohibidas 
per las lleys. Alcalde de sacas. Judex, cui cara est 
ne res é regno asportentur. 

ALCALDE MAJOR. Julgo do lletras. Alcalde mayor, 
Litteratus judex, prieturis urbanis assessor. 

ALCALDE ORDINARI. BATLLE. 

TENIR LO PARE ALCALDE, fr. Coutar eu qualsevol sol- 
licitut ab un protector decidit. Tener el padre alcalde, 
Judícemamicum, autcognatum habere. 

ALGALDESSA. f. La muller del alcalde. Alcal* 
desa. Judicis uxor. 

ALGALDIA. f. L' ofíci de alcalde. Alcaldia, Ju- 
dicis munus. II Territori de sa jurisdicció. Alcaldia, 
Dictio, nis. 

ALGALt. m. qaím. Nom genérich que*s dóna à 
diferents substancias que tenen un gust a^re y 
càuslich, y lè la propietat de combinarse fàcilment 
ab los àcits, y formar sals. Alcalí. Sal alcalinum. 

ALCALÍ volÏtil. Lo quo 's volatisa fàcilment per 
medi del calor, y tè un olor mòlt fort y estimulant. 
Alcalí volàtil. Sal alcalinum volatile. ALG CATALÀ. AL£ 63 AbCili >TCKTAL. POTAIX. 

ALGALtMETRO•m.Instrament pera determinar 
U riquesa dels àlcalis. Alcalimetro. Alcalimeler, tri. 
ALCANB. m. La diferencia del càrrech à la data 
en los comptes. Alcunc^. Sabdactio, nis, reliqua de- 
lútisamma. II Capacitat, talent. A'catice. Ingeninm, 
ü. II L' acte de alcansar à algú. Akance, Assecutio, 
coosecatio, nis. |[ La distància à qne arriba alguna 
cosa. Akancf, Jactas, us, projectio, nis. 

ALCAFfSAR. V. a. Aconseguir à algú. Akanzar. 
Asseqoor, conseqaor, eris. || Acreditar, restar à fa- 
TOT de algú alguna quantitat. Alcanzar. Credítorem 
ei sapputatione manere; subductis rationibus pecu- 
Bía superaré. j| Haver viscut en temps de altres ó 
del que*s parla. Alcanzar. Coaevum esse; in baec vel 
illa tempora incidere. || Enténdrer, saber. Akanzafy 
fnttrat, comprehender. Comprehendo, intellígo, ca- 
pio, is, calleo. es. || Lograr alguna pretensió. Alcan- 
zar. Obtineo, es, evinco, is, impetro, as. || Arribar 
fias à alguna part ab la ma ó ab la vista etc. A/can- 
ifT. Attingo, is. 

àLCAnsAm rocH ó no alcansar mbs. fr. Tenir poca 
capacitat. AleansúrsiU poco à alguno ó no alcanzar- 
Wf nos. Miniis mentis acie pollere. 

«Cl CANSA, ALCANtA. ref. Deuota la eficàcia que te- 
seo las oracions ó súplicas repetidas pera lograr lo 
qod'd demana. Amen^ aminalcielo llega. Pobre impor- 
tmo doea mendrugo. Iterats preces coclum tangunt. 
hilsate, et aperietur vobis. 

9n Hi!^06 PROCURA, alcaxsa MILLOR, ref. que de- 
nota quant perjudicial es lo importunar massa. 
Qwfli ntew» procura aleanza mas bien, Concupita 
saepe minimè importunus oblinet. 

ALGANSAT, DA. p.p. Akanzado, Assequutns, 
inpetratos. Pobre, endeutat. Alc^tnzado. iEre alie- 
no oppressus. 

ALCÀNTARA. f. Caixa aboni se recull lo vellut 
al temps de traballarlo. Akúntara, Theca, capsa, ae. 
I Orde militar. Akúntara, Alcantarensis ordo. || 
Ciotat de Espanya en Extremadura. Alcdntara, Al- 
eantara, s, Norba, cacsarea, Trajani pons. 

ALGASAVÀ. m. ter. Certa clase de aucell de 
estaoy. 
ALCARÀVIA. f. y 

ALGARIGÓVIA. f. Planta perenne de la alsària 
de dos peus, fuUas mòlt primas, la arrel llarga y 
medicinal. Alcaravta. Carum, carenm, i, carvis, is. 

ALCARXOFA. f. carxofa. 

ALGARXOFERA. f. carxofbra. 

ALCA8BAR. m. nàut. L' espay entre Y arbre 
major y la entrada à la cambra. Akdzar. Stepas, ae. 
li Fortalesa. A^cdzar. Castrum, i, arx, cis. ||poét. 
Maa real. Ak4zar, Regia arx. 

ALCAVOT, m. arcabot. 

ALCATDIAT. m. L' ofici de Alcayt. Alcaidk, 
Arcis aut carceris custodis officíum. 

ALGATT. m. ant. alcalde. Q Qui tè à sòn càr- 
rech la guarda de un castell. Akcúde, Arcis custos. 

ALGE. m. GRANBÉSTIA. ALGEA. f. Malví bort. MalvavÍ9C0 silvestre. Al- 
ceas, 8B. 

ALGOBA. f. Pessa pera dormir. Akoba. Cnbicu- 
lum, i, zeta, x. 

ALGOBETA. f. d. Alcobilla, akobita. Zetecnla, 
zothecula, <e. 

ALGOFOLL. m. Esperit de vi. Alcohol, Alcobol 
indeclinable. || Pedra mineral negra y resplandent 
que's divideix en fullas. Akohol^anlimonio. Stibium, ^ 
ii,istimmi, indeclinable. 

ALGOFOLL ADOR. m. Qui alcofolla. Akohola- 
dor. Qui stibio fucat. 

ALGOFOLLAR. v. a. ant. Pintar ab alcófoll. A{- 
coholar. Stibio fucare,linire. || qulm. Ex tràurer l' es- 
perit de algun licor. Akoholar, Licoris spiritum ex- 
traere. || Reduhir à pols menudfssima alguna matèria 
sòlida. Akoholar, akoholizar. Ads piritum reducere. 

ALGOFOLLAT. p. p. Akoholado, Stibio fucatus, 
linilus. 

ALGOFOLLERA. m. Lo vas de posar V alcófoll. 
Akoholera. Yasculum stíbii. 

ALGOLL. ant. m. alcófoll. 

ALGORÀ. m. Lo llibre de la lley de Maboma. Al- 
eorón. Alcoranus, i. 

ALGORANI8TA. m. Doctor, exposítor del alco-> 
rà. Akoranista, Mahometicac legís doctor. 

ALGÚ, NA. algú. 

ALGUN, A. ant. algú. 

ALGUBETA. f. ant Part dels edificis principals 
de la baixa edat, que seria lloch abovedat y segur. 

ALDAVANT. ant. dbvant. 

ALDEA. f. Poble de la jurisdicció de altre major. 
Aldea. Pagus, vicus, oppidulum, i. 

ALDEA, NA. m. y f. Lo natural ó lo pertanyent 
à la aldea. Aldeano, aldeaniego, Paganos, rusticus, i. 

ALDEHETA. f. d. Aldehuela, aldehilla, aldeorro, 
aldeorrio. Parvus vicus. 

ALDEMENYS. adv. ant. almenys. 

ALDEVANT. adv. 1. DBVANT. 

ALDUGAR. m. Seda basta que's trau del capell, 
que forman dos ò mes cuchs junts. Aducar, Sericum 
inferins. 

ALDUF. m. ant. gati^fol. || ant. pandbro. 

ALDUFER, A. m. y f. ant. Tocador de pandero. 
Àdufero, Tympanistra, ae. 

ALDUFRABAL. m. ant. pandbro. 

ALÉ. m. Respiració. AlieiHo, ólilo, vaho. Anima, 
ae, spirítns, i, halitus, us. || Lo fatigat ó cansat. Ae- 
8\ieUo. Spiritus, anbelitus, us, crebra aspiratio. 

BÉOBER de un ALÉ. fr. BÉURBR DE CNA TIRADA. 

ALEAGIÓ. f. Metalls units entre sí per medi de 
la fusió. Aleacion. Commixtío metallornjn. 

ALEGT. f. Una de las fnrías veneradas pels pa- 
gans com à diosas venjadoras dels crimens. Alecto, 

ALEGAR. V. a. AL-LEGAR. 
ALEGORLA. f. AL-LBGORIA. 

ALEGRA, f. Instruments dels facultatius pera 
descnbrir 1' os en las feridas del cap. Legra^ Seal- 
pra lunata. 

64 AL£ DlGGiOISÀIU 

ALEGRADOR. m. Paper retort per atiar la Ham. 
Alegrador. Excitando lumíni tortilís chartula, pa- 
pyrus iotortus. || Se diu del home plaga y que fà 
ríurer. Alegrador, Exhilarans. . 

ALEGRAMENT, m. ant. ALBGau. || adv. m. 
Alegremente, Laetè, hilariter, alacríter. 

ALEGRANSA. f. aot. alegria. 

ALEGRAR, v. a. Causar alegria. Alegrar, Hila- 
ro, exbílaro, IxtlGco, as. || Avivar, hermosejar, dar 
nou esplendor à las cosas inanímadas. Alegrar. For- 
mosum, nitídum reddere. 

ALEGRAR LAS LLLus. fr. mot. Atiarlas. Alegrar, 
avivar, Gonlorlo, intorto papyro lucernas excitaré. 

ALEGRAR8E. V r. Seatir, rébrer alegria. A/e- 
grarse Gaudco, renideo, es, lietor, aris. || aot. gau- 
dir. 

ALEGRARSE DELS PRIVILEGIS. Gozar los prívUegios, 
Uti privilegiis. 

ALEGRAT, DA. p. p. Alegrado. LaBlatus. 

ALEGRATJE. m. ant. y 

ALEGRE, adj. Content. Alegre , gozoso. La; tus, 
alacris, hilaris. || Joyós, divertit. Alegre, divertido^ 
correntonjovial,jotmo, Festus, lascibandus, genia- 
lis. II Dit de las cosas inanimadas, com dia, noticia 
ALEGRE. Alegre, faiisto, feliz, placmtero. Faustus, 
ketifícaos. || Color viu y agradable à la vista. Alegre, 
Gratus, alacris. || m. ant. alegria. 

ALEGRE DB CASCOS, exp. Quí (è poch enteniment. 
Alegre de cascos, Inconsultè hilaris. 

AB AQUELL ALEGRE, fr Goo aUgría, 

DONARSE ALEGRE, cxpr. aut. AUgrarsc, regodjarse 
y estar alegre. 

ESTAR ALEGRE, fr. Estar un poch borratxo. Ale- 
grarse, estar calamocano. Vine laBti tia gestire, semi 
ebrium esse. 

GASTAR ALEGREMENT, fr. GASTAR. 

ALEGRET, dim. Alegrete. Hilarus, i. 

ALEGRIA, f. Goig, con ten lo. Alegria, jubilo, 
placer, Lu^litia, «c, hilaritas, atis, gaudium, ii. || 
Regosilj mòlt gran. Alborozo. Jubiium, i, exullatio, 
nis. II Planta de brancas y fullas peludas, flor blan- 
ca, y quatre llavors grogas ab una capseta. Alegria, 
ajonjoli. Sesama, a;, sesamum, i. 

ALEGRIA AMAGADA, CANDELA APAGADA, ref. Que CU- 

senya que'ls gustos són menors quant no's comuni- 
can. Alegria secreta, candela muerta, Frigidum sine 
socio gaudium. 

ALEGRIA pÍBLicA. Fostas públicas. Alcgrias^ regod- 
jos públicos. Ludi, spectacula, orum. 

ALEGRÍSSIM, A. adj. sup. Alegrisimo, La^tis- 
slmus. 

ALEGRO, m. mús. Un dels moviments funda- 
mentals, y equival à viu. Alegro. Hodus celerior et 
hilarior. 

ALEGROYs. m. pi. fam. Alegria boija estraordi- 
nària y bulliciosa. Tenir losalegroís. Estar boig de 
alegria. Estar loco de alegria ó de contenta, Nimio 
gandio aífici. 

ALEIX. m. Nom de home. Aléjo, Alexius, ii. ÀLE 

ALEJAR. V. n. Móurer las alas. Alear. Alàs ag 
tare. 

ALELAR8E. v. r. Tornarse lelo. Alelarse. H 
bescere. 

ALELÍ. m. poet. V10Í.A. 

ALELUYA. f Alabau al Senyor. Aleluya, alah 
al Senor, Alleluya.||Lo temps de pascua floríd 
Aleluya. Pascba; festum, tempus. || alegria, goig. 
Planta LÚJu LA. II trébol herba. 

ALELUYA, ALELUYA, QUI NO MATA POECH NO MIN 

xuLLA. ref. fam. pera donar à enléndrer que coma 
ment no 's fan favors à qui no 'Is pòt recompensi 
Barrabao Jabilla, quien no mata puerco no come me 
cilla, Non nisi qui rependere potest, munera danti 
TOCAR k ALELUYA. fr. pera manifestar la satisfaci 
de haverse conclòs lo que durava mòlt mes del i 
guiar. Te-Deum, Jam tàndem perficitur. 

COBRAR ALELUYA. lOC. BOt. CANTAR ALBLÜTA. 

ALEMANDA. f. Ball figurat entre dos personal 
Alemanda, alemana. Germànica saltatio. 

ALEMANY, adj. Natural y pertanyent à Alem 
nya. Aleman. Germanus, germanicus, aliemanas. 

ALEMANYA, f. Imperi, país extens de Earof 
Alemania, Germania, Allemania, Germania, ®. 

ALEMANYA8. f. pi. Certa roba. Akmaneti 
Tela germànica. 

ALENA. f. Instrument pera cusir sabatas. Lm 
Subula, X. 

PUNXAGUT GOM LA ALENA. Alcsnodo. Subularis, ac 
tus. 

ALENADA, f. La respiració que despedeix 
una vegada. Vaharada, Exhalalio, emissió, nis, I 
litus, ús. 

ALENAR. V. n. Despedir ï alé. Bespirar, oli 
tar, vahear, vahar. Respiro, anhelo, as, halitas am 
tere. 

ALENDADOR, A. m. y f. Asmdtic4f, Anbelos, 

ALENDAR. V. n. Alenar ab violència. Bisolh 
Spíro, respiro, anhelo, as. || m. ant. alé, respirar 
forta. 

ALENEGABLE. adj. ant. RBLLISQDENT. 
ALENEGAMENT. m. ant. reluscada. 
ALENEGAR8E. v. r. ant. relliscar. 
ALENS. m. ant. y 
ALENT. m. ant. alé. 

ALENTADAMENT. adv. m. AlentadamenU. ' 
rililer. 

ALENTAR. V. a. Animar, donar coratge. Ak 
tar, animar. Exsuscito, roboro, animo, as. || Esfon 
al qui esta acobardit. Alentar, Jacenlem excitaré. 

ALENTARSE. V. r. Cobrar animo. Alenlat 
Stimulari, excitari, ioflammari. 

ALENTAT, DA. p. p. Akntado, Roboratos, ot 
fírmalus. || adj. Yalènt. Alentado, esforzado, valietu 
Animosus, impavidus, strenuus. 

ALENTORN. adv. 11. ant. entorn. 

ALEP. m. La roda de molí de farina abont pè 
la aygua. Rodezno, rodete, Molncrum, i, moletri 
trochlea. [| Ciutat de Siría. Alepo. Beroe, es. ÀLF CATALÀ. ALP 6S m. Roba UÍM de seda ó de llana mòlt fina. 
Ikfà. Tela beroéosu. |I Lo nataral, y lo qne per- 
tany k la cÍQtat de Alepo. Alepino. Beroénsis. 

AUBATA* f. Avís qae 's dònan las centinellas de 
ni Alerta. Heas vide, vigila. Q adv. m. Ab vígílan- 
dl. Akrta. Yigílaoter, adsis animo, adeste animis. 

ASàftjisTAiALBBTA. fr. Estof alerta^ sokre el aviso, 
tnerkktrbaiobre el hombro. Ocolis et animo adés- 
se. 

AXiu ALiiTÀ. expr. de amenassa. GudrL•le de^ 
éísNo. Cave ne fexis. 

OL ALUTà. fr. ISTAA ALBBTA. 

ALEETAR. V. a. ant. Excitar à posar atenció. 
àfmkir, akrtar, Animam ad attentionem movere, 
eidlire. 

ALEni A. f. ÀLBicà. 

àUSBK ATf DA. adj. Ponxagat à manera de ale- 
H. àktMio. AcQtas. 

ALET. m. Entre 'Is comerciants síodich, comis- 
MMt. indico. Syndlcos, i. || Procurador ó notari 
fisal, qae espera bi baja unaplassa vacant. Aspi- 
mte iifmcuradof ó escribano. Notarii, mnneris 
oadidalas. 

Qon àLBT. exp. Denota qae algú es mòlt sagàs. 
ímpàjaro, hravo sacriitan; buena brasa ^ linda cana 
kfi$ear, Sibi caatus, provldus, valdè sagax. 

ALETA. f. d. Aleta, aletilla. Allala, axilla, pen- 
Mb, c. 1 La membrana ab qae 'Is peixos s' ajudan 
indar. Akta. Ala, pinna, pínnnla. || f. Pessa qae 
ÍMiia la codema posterior 6 última de popa, y và 
iMda à la extremitat dels joas. Aleta, 

rÉi u ALBTA. fr. Móarer las alas ab freqüència. 
iklMr, cernerse Uu aves. Alas frequenter quatere, 
eoBcatere, jactare. || met. Bascar ocasions de poder 
Mstnr afecte à la persona que s pretén. Haeer la 
ndi. Qoiboslibet ati consiliis ad focminum capi- 
lUB adipiscendam. 

ALETAR. V. a. ant. alletar. 

ALETAS. f. pi. Part de las teclas de cert ínstru- 
■Mt mósícb anomenat espineta. Aktas de la espi- 
eu. Fidicaiaris organi, plectorum pinnulsc. 

ALEVAR. V. a. blbvar. 

ALEVÓS, A. adj. Qui obra ab alevosia. Alevoso, 
SicariBS, ii, traditor, proditor, oris. || Dit de la acció 
^fkcit. Alevoso. Perfidus. 

ALEV08ABIENT. adv. m. Alevosamente. Perfídè. 

ALEVOSIA. f. Trabició, infidelitat. Alevosia. 
Mitio, nis. 

ALEZAR. V. a. ant. deixar, renunciar. 

ALFArAGA. f . y 

ALFAREGA. f. ALFÀBREGA. 

ALFARET. m. abecedari. 

ALPARÉTIGAMENT. adv. m. Per orde alfabé- 
^ Àlfab^ticamente. Ordine alpbabetico. 

ALPARÉT1GH, CA. adj. Lo que pertany al al- 
bbel Alfabético. Alpbabeticus. 

ALfArreGA. f. Planta annnal, de fuUas menú- 
*«dean vert bermós y mòlt fragant. Albahaea, 
^^UtfB. Oeymum, ocimam, i. 

TOMO U alfJLbbega borda. Albahaca sakaje, silvestre. Aci- 
nus, i, ocimastrom, i. 

alfíbbega cbespada. Albahaca risada. Ooimum 
basilicom. 

ALFAGH. m. Bancb de arena. Alfaque. Syrtis, is. 

ALFALS, m. pi. Planta de més de un peu de 
altura; sas flors de cíncb fullas. Es saludable y fresca 
per las cabalcaduras. Alfalfa, alfalfe. Medica, m. || 
ant. Certa classe de roba. 

ALFALSAR. m. Llocb sembrat de alfals. Alfat- 
faly alfalfar. Medica consitus ager . 

ALFANET. m. Aucell de rapinya, espècie de 
falcó, blanquinós clapat de pardo. Alfaneque. Alpba- 
nas, i, lanarius falco. 

ALFANGE. m. Sabre ample, curt y corb. Al fan- 
je, Acinaces, is. 

COP DE ALFANJE. Alfanjazo. Acinacis ictus. 

ALFANGET. m. d. Alfanjete. Parvas acinaces. 

ALFANÍ. m. ant. alfentigh. 

ALFANJAs. m. aum. Alfanjajo, alfanjon. Gran- 
dis acinaces. 

ALFAQUt. m. Entre *ls musulmans lo doctor de 
la lley. Alfaqui. Legis interpres. 

ALFARDA. f. ant. Espècie de tribut que's paga 
per dret de ayguas. A //arda. Yectigal pro irrigan- 
dis agris. 

ALFARDER. m. ant. Qui cobra *1 dret de alCar- 
da. Alfardero. Coactor vectigalis pro irrigandis agris. 

ALFARDÓ. m. voundebí^. 

ALFENYIGH. m. Pasta de sucre amassada ab 
oli de ametUas dolsas. Alfenique. Penidia, m. Q met. 
Lo delicat de complexió. Alfenique. Delicatulus, i. 

ALFERES, m. Pròpiament 1' oficial militar que 
porta la bandera, però ja 's dóna aquest nom à qual- 
sevol subtinent. Alférez. Signifer, i, vexillarius, ii. 

ALFIL. f. Pessa en lo joch del aixedrés, que imi- 
ta al elefant. Alf,l. Elepbas in latrunculorum ludo. 

ALFLAVIA. ant. Byna pera posar licors. Espe- 
de de vasija. Seria, m. 

ALFOLRES. f. ant. fenigbech• 

ALFONDEGH. m. ant. Payol. Alfoli, alondiga, 
pósito. Publicum borreum, granarium. || Llotja de 
mercaders. Lonja de mercaderes. Mercatorum porli- 
cus. II m. Sitja. 1. 

ALFONS, m. Nom de persona. Alfonso. Alpbon- 
sus, i. 

ALFONSi, NA. adj. Lo pertanyent à Alfonso. 
Alfonsino. Alphonsinus. 

ALFORRI. m. bcfobbi. 

ALFORDÓ. m. ter. volandeba. 

ALFORJA, f. Sacb unit pels caps y obert pel 
mitj pera igualar lo pes; comunment s' usa en 
plural. Alforja. Pera, mantica, ae. 

TIBABHO TOT 1 LA ALFORJA, fr. TIRÍBSEBO k US ES- 
PATLLAS. 

TRAURER LOS PEUS DE LA ALFORJA. loC. mOt. PérdrCr 

tota consideració ó respecte. Desmandarse. 

ALFORJER. m. Qai fa ó ven alforjas. Alforjero 
Perarum opifex seu venditor. 
66 ALH DICCIONARI AU AUFOUETA. f. d. Aïforjita, alforjilla, alfor- 
juela. Manticula, se. 

ALFORRAR. V. a. ant. Donar llibertat al esclau. 
Àhorrar, y manumitir, for. Emancipo, as, manii- 
mitto, is, manicípiam circumvertere. 

ALFORRERy A. adj. V esclau que ba lograt 
llibertat. Horro. Manumissns servus. 

ALFÓS. m. ter. Certa classe de peix. 

ALGA. f. Herba que 's cria entre la aygtia, tao 
lleugera que la aygua la arranca y queda nadant. 
Ova, alga. Alga, ulva, vulga, as. 

ALOAlia. f. Licor espès y olorós que cria 1 
gat de Algàlia en una bossa sota la cua. Algalia. Al- 
galia, se. || cirurg. Instrument de metall, vuyt, que 
8* introduheix en lo conducte de la orina pera fa- 
cilitaria. Algalia, ^nea, 8b, aenea fístula orinam 
efflnere valens. 

ALGARAVIA. Llengua aràbiga. Algaraòia. Ara- 
bica lingua. Q Escriptura ó paraulas que no s' ente- 
nen. Algaràbia, Res difficilisintellectu. || met. Crits» 
confusió dels que parlan tots en un temps, ó pro. 
nunciació atropellada y confusa de un sol. Algara- 
hia. Tumultuarius clamor. 

Àlgebra, f. Part de las matemàticas, que con- 
sidera la quantitat del modo mès general, y la re- 
presenta ab lletras. Àlgebra. Àlgebra, a;. 

ALGEBRAIGH, CA. adj. Lo pertanyent à la àl- 
gebra. Algehraico. Algebraicus. 

ALGEBRI8TA. m. Professor de àlgebra. Alge- 
hrista. Àlgebra^ peritus. 

ALGEP8. m. ant. guix. 

ALGER. m. ciutat en Àfrica. Argel Algerium, 
Argerium, ii. 

ALGERÍ, na. adj. Natural de Alger. Argelina, 
Algerinus. 

ALGIHET. m. Guerra santa dels àrabes contra 
cristians. Algihed, 

ALGORFA. f. GOLFA. 

ALGOT8IL. m. ant. y. 

ALGOT8IR. m. ant. agusil. 

ALGÚ| NA. nom indef. Alguno, alguien. Àliquís, 
quispiam, ullus, nonnullus. 

àiat ALTRE. Otro. Alius quidam. 

81 ALGÚ. si alguno. Siquis, si aliquis, si uUus. 

ALGUA8IL. m. ant. y 

ALGUATZIR. m. ant. aglsil. 

ALGUIRANDO. m. guilanoo. 

ALGUNy A. nom indef. algú. || adj. Anteposat al 
substantiu, Algun; y si 'i substantiu se li anteposa 
6 's calla, Alguno, Aliquis. 

ALGUN TEMPS, y 

ALGUNA HORA. m. adv. En otro tiempOy un tiempo 
fué ó hubo. Olim, quondam. 

ALGUNA VEGADA, m. adv. Alguna ve2. Interdum, 
interduatim, quandoque. 

ALGUTSIL. m. y 

ALGülBIR. m. AGUSIL. 

ALHAJA. f. Joya, moble ó adorno preciós. Al- 
haja, Snpellex, ctilis. 80NA ALHAJA. exp. irou. S' apHca à aquell que es 
astut ó través. Buena alhaja. Yafer, versutus homo. 

ALHAJA QUE TÉ BOCA, NINGÚ LA TOCA. rcf. ab qUB 'S 

dóna à enténdrer que tots fugen de lo que porta 
gasto. Alhaja que tiene boca ninguno la toca. Qaod 
sumptus secum affert inlactum manet. 

ALHAJAR. V. a. Guarnir ab alhajas. Alhajar. 
Supellectilibus ornaré, instruere. || met. Enriquir, 
adornar, ó donar major llustre y esplendor. Bnjo^ar^ 
Gemmas includere. || Provebir de mobles. Moblar. 
Domum supellectilibus ornaré, ulensilibus iostruere. 
ALHAJAT, DA. p. p. Alhajado, Supellectilibus 
omatus. 

ALHAJETA. f. d. Alhajita, alhajilla, alhajuek. 
Tenuis supellex. 
ALHENYA. f. ant. Olivella. 
ALIAGrA. m. Malaltia de la melsa que fk tor- 
nar mòlt groch. Ictericia, aliacàn, Icterus, i. || Qoi 
pateix de aquest mal. Itericiado^ ietérico. Ictericns, 
aurigineus. 

ALIAN8A. f. Pacte, societat entre 'Is prínceps 
de diferents estats pera defensarse mútuament dels 
enemichs. Alianzay confederacions liga, FoBdus, eris, 
societas, atis. Parentiu. Alianza^ parentesco^ co- 
nexion, Necessitndo, nis, propinquitas, aflloitas, 
atis. 

ALiAria. f. Herba de olor de alls, fullas en fi- 
gura de cor, flors petitas y blancas, lo fruyt ona 
tavelleta plena de llavors mòlt petitas. Aliaria, Alia- 
ria, 03. 

ALIAR8E. v. r. Unirse 'Is prínceps de difereoU 
estats pera defensarse dels enemichs. A/torif , fo/í- 
garse, confederarse. Consociari, foedus inire. || Umrse, 
col-ligarse ab altre. Aliarse, mancomunarse. Sooíari. 
Àlias. adv. llatí. De altra manera, per altre 
nom. Àlias, 

ALlATy DA. p. p. Aliado. Consociatus, conf(B- 
deratus. 

ALlGAGABt. m. Planta ramosa de un peu de 

elevació, las fullas tenen la figura de un cor y las 

flors de una roda. Alquequenje, Pbysalís alkakenge. 

ALlGANTi, NA. adj. Natural de Alicant. Alican- 

tino, lUicianus. 

ALIGATA8. f. Mordassetas ab punta pera fér ca- 
deneta de rosari, etc. Alic^Us, Forfíoula;, arum, par- 
v», forcípes. 

ALIGORN. m. Animal fabulós com un caballet, 
ab un corn al mitj del front. Los natnralistas solen 
dar aquest nom al Rinoceront, ünicomio, tnonoeerote. 
Unicornis, is, monoceros, rhinoceros, otis. 

ALIDADA. geom. Regle que gira en lo centro 
de un instrument que serveix pera medir los àn- 
guls. Alid<ida, Regula versatilís ad angulus metien- 
dos. 
ALIENAR. V. a. bnagenar. 
ALlENOy A. adj. ant. agé. 
AUER. m. ant. Soldat de mar. Alier, Navis 
miles. 
ALIFAFA. m. Tumor en las camas de las ca* AU CATALÀ. AU 67 bafea^aras. AHfàfe. Aqaosas in jomentomro cruri- 
tetaiBor. 

iuCUk. f. Aacell de rapinya, de bèch fort, aga- 
ik fista, y vola mòlt alt. Es lo rey dels aacells. 
ifaiíf . íqoila, m, joris, regia avis, ales. || Insígnia 
de la legió romana. Aguilà. Aqnila, se. || Moneda de 
or 6B temps dels reys calóUchs, qoc valia dea rals 
depUta. Apdla, Anrens nammus. || astr. Gonstel- 
hcÏ6 boreal de vint y ana estrellas, de las qaals las 
tres més notables s' anomenan las (res marias. 
ifiiCa. Aqnila, m. 

kUGk BOiDA. AgmUuhOf àguila bíistarda. Degener 
aqaila. 

iuGi ?ifCADOEi. Àliga marina que comnnment se 
troba en la mar alta. Aguilà pescadora. Aqaila, x. 

kUGk REiL. La major de totas. tè '1 bèch mòlt 
grosy blavench, los alls grossos y fondos. Àguila 
rfd adorada, Aqaila falva, falco chrysaetas. 

iUGA CàDDAL, BSTOtBIfTi, MBLIOXA, CARPBTBai. Dí- 

feréncias de la espècie. 

Bs DXA iuGA. loc. mot. Sér mòlt destre. Es una 
àfdla. Màxima perítia pollet. 

sBüiB l' íliga. fr. Sér algú mòlt destre en la co- 
sa de qna 's parla. Cortarlas ó matarlas en el aire; 
njerlas al welo. Sese fiacilè expediré. 

▼iCBUIl MÀ8 QVB UNA ALI6A loC. VCT ÏÏMS qu^ Un 

Ió». Acito visa poUere. 

ALIGOT, m. Lo fill del àliga. Aguilucho. Aqaili- 
BS8, aqaiie pullos. 

AUCtüBTA. d. de àliga. Aguilucho, aguileja, Pa- 
Ois aqoilinas. 

ÍMIAWA. f. ant. aléjama. 

AI JMAwjA g, f. pi. LLiMiaiAS. 

AUMENT. m. Tot lo qae alimenta. Alimento. 
Aliaieotom, i, alimonia, s. || La matèria de alganas 
^osas ioanimadas, com la llenya respecte del foch. 
W*"fo, alimento. Pabulam, i. || Lo qae fomenta al- 
gia aleete ó passió. Pàhulo, cebo, alimento. Fomen- 
tan, i, fomentatio, nis. 

u MM AU]iB!fTrÀ BON BNTBNivnrr. ref. Altres 
^oen: lo box aumbüt fa torüab jove i la gent. 
ref. Deoota qae 'I bon aliment fà recobrar las for- 
«3 perdüdas, y en certa manera allarga la vida. 
Ctra iM dientes haee à los muertos vitnentes. Os abs- 
l^deatibos cadavere tarpias. 

AUIB5TS. m. pi. La pensió qae 's senyala per la 
■aaateacióde algú. Alimsntos, asistencias. Alimenta, 
orom, alímoniae, aram. 

AUMBliTADOB. m. Qai alimenta. Alimentador. 
Autor, is. 

AUBtENTAR. V. a. Criar, donar aliment. Ali- 
■««•r, «ií(rir. Snstento, as, alo, is. || Mantenir. AU- 

■«í«f. Sasteoto, as, foveo, es, alo, nalrio, is. j| 

SenpUr aliments à algú. Alimentar. Alo, is, ad vi- 

l^o necessària prxbere. || Donar vigor, fomentar 

Fçr nedí del calor nataral. Alimentar, fomentar, nu- 

tnr. FooieoCo, as, foveo, es, vires addere. d Aplicar 

■itéria à algaoas cosas inanimadas com llenya al 

Ibeh. 4/íniMfar, eehar^ nntrir. Alo, is, vires addere, fovore. H Fomentar algan afecte, ó passió. FomenioTy 
alimentar, cehar, atizar. Colo, is, stimulo, as. 

AUMEBITARI, A. adj. for. Sabjecte à qai sa 
senyalan aliments. Alimentario, alimentista, Alimen* 
tarius. 

LLBY ALIMENTÀRIA. La qoo obliga als fills à donar 
aliments als pares. Ley alimentaria. Alimentaria lex. 

ALIMENTABSE. V. r. Menjar. Alimentarse, nu^ 
trirse. Cresco, alesco, is. 

ALiM EfCTARSB DEL ATRB. fr. Tooir vanas esperansas. 
Mantenerse del aire, Inani spe, aat blanditiis animam 
pascere. | Menjar pocb. Sustentarse del aire. Tennis- 
simo cibo ali. 

ALHHENTAT/DA. p. p. Alimentada. Alitns. 

ALI1IIENTI8TA. m. aumbntari. 

ALIOLI. m. Composició de alls picats y oli bea 
debatat. Ajiaceite. Ex oleo alliatam. 

ALIQUOTA. adj. S' aplica à cada ana de las 
parts contingadas en un tot cert número de vega- 
das, com lo 4 respecte de 8, per estar contingat en 
ell dos vegadas. Alieuota, AÚqoota. 

ALIRÓ. m. Ala plomada. Alon. Ala implomis. 

ALts, A. adj. S* aplica al pa sens llevat. Cenee- 
no, ócimo. Acymns. 

ALISAR. V. n. ant. Y sos derivats, bblliscab. | 
V. a. allisar. 

ALI8GARA. for. Pena imposada pels Usatjes al 
detentor ú ofensor de algan caballer, y consistia en 
donar voltas ab los pens descalsos y en terra difor- 
me per tot I' entorn del castell del senyor ofès ó pa- 
sejarse à arbitri del julje per las 10 propietats in- 
mediatas. Aliscara. Aliscar, is. 

ALISMA. f. bot. Planta de dos pens de alsària, 
fnllas en figara de ferro de llansa, flors petitas de 
color blancb grognench. Alisma. Alisma, m. 

ALIURA. f. ant. ASPi. 

ALIURAR. V. a. ant. aspiab. 

AUVIADtSSIM, A. adj. sap. Aliviaditima. Yal- 
dè levatas. 

ALlVlADOR.'m. Qai alivia. Aliviador, Levator, is. 

ALIVIAR. V. a. Alleagerar de càrrega ó pes. 
Aliviar, aligerar. Levo, exonero, as. || met. Socórrer, 
donar alivio. Aliviar, relevar. Levo, snblevo, as. J 
Hiitigar, saavisar. Aliviar, mitigar, nutvisar. Al-levo, 
as, lenio, is. || Consolar en las penas ó afliccioas. 
Aliviar, consolar. Consolor, aris, solatiam prmbere. 
II met. fam. pillar, robar. 

ALIVIAT, DA. p. p. Aliviado, mejorado, Leva- 
tas. II adj S* asa ab los verbs trobarse, senti rse. 
Aliviado, mejorado, Levatas. 

ALIVIO. m. Disminació de malaltia. Alivio^ mejo» 
ria. Medella, ae, allevamentum, i. |j Aaxili. Alivio, 
ausilio, Aaxiliam, ii. || Descans, desahogo, consol. 
Alivio. Levamen, inis, solatiam, ii. j| bevet, bshbna. 

ALIZARI. m. GRANSA. 

ALIARÀ, f. ant. butrach. 

ALlAM^^Aat. Jnnta de moros. Aljama. Maa- 
rorom Ofli|^^^||P9a 
ma. Joi t T dels jnbeoB. AÍjama, aka^ 68 ALL DICCIONARI AlL AUONOLÍ. m. ant. albgría. Planta. 

ALJUB. m ant. gisterní. || Esperó pera que la 
corrent no perjadiqae en las voras dels ríns. Pa- 
rapeto, reparo, estribo. FuUnra, m, fandamentnm, i. 

ALXÜBA. f. Vestidura morisca sens mànegas 
com nn sach. Aljuba, Arabica sine manicís tònica. 

ALIÜVAR. m. ant. aixovar. 

ALL. m. Planta ab anacabessa sota terra, dividi- 
da en diferents grans. Ajo, Alliam, ii, scorodon, ii. 
I Cada un dels seus grans. Dienle. Allinm. 

ALLTENDRB. Ajete. Tcuerum allium. 

ALLS DB BRUIXA. Lo bort, dc fuUas planas, color 
entre negre y purpúreo. Ajo de cukhra, Roseum, 
YÍneale, sylvestre allinm. 

CABESSA DE ALLS. Cabeza de ajoe. Allii caput, bul- 
bus,* pomnm. 

COM UN ALL. exp. S' usa ab la frase: bstab sà com 
UN ALL. Como un ajo, Yalidus. 

GOB DE AU. Corazm de ajo, machuelo. Interior aUií 
pars. 

FORCH DE ALLS. Èistra, hoTca de ajos, Alliomm res- 
tis. 

SALSA DB ALLS. AjeU. Alltamentum, moretnm, i. 

TANT PUT UN ALL COM CENT CABBSSA8. CXpr. fam. 

Que explica la resolució de pérdrer alguna cosa mès 
en qualsevol matèria ab V animo de conseguir algun 
fí. Presó por mil, presó por mil y qwnientos ; presó 
por unOy presó por ciento, Ob centum libeat plecti, si 
plector ob unum. 

ALLÀ. adv. 11. Allà, Ulic, illuc, eo loco. || Sobre, 
poch mès ó menos, com vinga allí à las vnyt. So- 
bre, d cosa. Plus minusve. || En lo antich, com allí 
en temps dels godos. Allà. Olim. 

ALLÀ SB las huan. Tcf. Quc's compougan. Allà se 
las hayan, ó se las avengan, ó se las campaneen. Ipsi. 
viderint, tuas tibi res habeto, iquíd ad me? 

vBTHO allí. De aquella manera. Asi asi. Mediocri- 
ler, modicè. 

ALLADA. f. ant. alioli. I| Picada, salsa de alls, 
pa y sal. AjaL•. Alliatnm, i. 

ALLANAR. v. a. ant. Y sos derivats, aplanab. 

ALLANGUIRSE. v. r. bslunguiiísb. 

ALLAN8EJAR. v. a. ant. llansbjab. 

ALLAR. Lloch sembrat de alls. Ajar, Alliis con- 
situs ager. 

ALLARGADOR, A. m. y f. Qui allarga. Alarga- 
dor. Extensor, is. 

ALLARGH. m. y 

ALLARGAMENT, m. La acció de allargar. 
Alargamiento. Pretensió, productio, nis. 

ALLARGAR. Y. a. Exténdrer, fér mès llarga 
alguna cosa. Alargar, Protendo, produco, is. || En 
las armas de focb, arribar lo tir à certa distancia. 
Alargar, alcanzar, llegar. Pertingo, attingo, is. || 
Aumentar lo número ó quantitat senyalada, com lo 
salari, la racció. Alargar, aumentar, Augeo, adau- 
geo, es. II Cedir lo que's tè ó possebeix, com un em- 
pleo, arrendament etc. Alargar, eeder. Cedo, is. || 
Donar una cosa distant à qui la demana. Alargar. Prsbeo, es, porrígo, is. || Yíurer, com aqnest malalt 
no pót ALLARGAR mòlt. Alargar, durar, tirar. Yivo, 
Í8, ducere vitam, sevum prodncere. || Fér durar, en- 
tretenirse en la execució de alguna cosa. Alargar, 
endurar, prolongar, dilatar. Dilato, as, produco, pro- 
traho, is. || Suspéndrer per algun temps la execució 
de alguna cosa. Alargar, diferir, alongar, dilatar, re- 
tardar. Prorogo, procrastino, as, praesens in tempas 
omittere. || soltar , afluixar, jj ter. manllevar, jj 

DURAR, subsistir. 

alurgar lo pas. fr. Anar mès depressa. Alargar el 
poso. Propero, as, citius progredi. 

ALURGAR los CORDONS DE LA BOSSA. fr. DOOar di- 

ners. Alargar, soltar la bolsa. Pecuniam dare. 

ALL AEG AR LO viouRi ó LA VIDA. fr. Alargar el Vita- 
licio. Provivo, is, astatem ampliaré. 

ALLARGAR POCH. fr. mct. Tcuir poca capacitat. 
Alcanzdrsele poco, no akanzdrsele mas. Nihil aat pa- 
rum videt; minus mentis acie pollet. 

k tot allargar, exp. A todo r^entar ó tirar. Súm- 
mum, ad, ut súmmum. 

NO allargar mes. fr. allargar POCH. 

NO allargar mès lo bbas que la mínbga. fr pro- 
verbial. No gastar, ni sol-licitar mès de lo que cor- 
respon al estat de cada qual. No estirar la piema 
mas de lo que alcanza la manta; estender la piema 
hasla donde Uegue la sabana. Suo se pede metirí; 
majores nido pennas ne extendito cautus. 

ALLARGAR8E. V. r. Alargarse, prolongarse. 
Longisco, is, dilator, aris. |j Allunyarse^ desviarse. 
Alargarse, alejarse. Longius dígredi , progredi. | 
Estirarse. Alargarse, estirarse. Latesco, is. || fugib. 
P Fér durar lo discurs, la conversació etc. Alargar- 
se, estenderse. Longius dícendo provebi. | Dit dels 
dias y nits. cbéixeb. 

AIJLÀ8. m. aum. Ajazo. Allium grande. 

ALLARGH8. m. pi. y 

ALLARGAS. f. pi. Largas, tregwu. Morae, dila- 
tiones, inducise. 

DONAB ALLABGAS. fr. Diferir un negoci. Dar largas. 
Moras nectere, rem prorogare. 

ALLARGAT, DA. p. p. Alargado. Productus. 

ALLAUJAR. V. a. ALLBUGBBAB. 

AL•LEGACIÓ, f. Cita pera autorisar lo que dí- 
hém. Alegadon, cita, autoridad, testimonio. Testímo- 
nium, ii, auctoritas, atis, probatío, nis. || Exposició 
del dret de cada bú, y V escrit que*l conté. Alega- 
don, alegato, rèplica. Allegatio, nis. 

AL-LEGAR. V. a. ConGrmar alguna cosa ab 
algun fèt, autoritat ó testimoni. Alegar, dtar, pro- 
dudr, acotar. Testes producere, auctores, citaré, 
allegare; y en fèt de historia, annalinm memoriam 
replicaré || Probar los advocats lo dret que defèn- 
san. Alegar, abogar. Defendo, is, jus proferre, ex 
jure agere. 

AL-LBGAR FALSAMENT, fr. Akgar cn falso. Falsis 
auctoritatibus uti, quidpiam falsi prodncere. 

AL-LEGARSE. v. r. Alegarse. Agi ex jure, alle- 
gari. ALL CATALÀ. ALL 69 AlrLEGAT, DA. p. p. Alegado, Allegatas || m. 

U-UfiàCló, EXPOSICIÓ. 

AL-U9GORIA. f. Continaació de metéforas anà- 
hgis eolre sí. Akgoria. Allegoría, ae, plurínin ver- 
bonun coDtíoaaU metaphora. 

AL-LEGÓRIGABIENT. adv. m. En sentit al-le- 
góríeb. Alegórkamente, Allegoricè. 

AL-LECÍÓBIGH, CA. adj. Lo qne conté al-lego- 
ríi. Alegórieo. Allegoricus, translalivas, translati- 
tías. 

AL-LEGOBiaAR. V. a. Interpretar en sentit 
al-legórích. Alegorizar, Allegoricè interpretari , 
mhk samere. 

AL-LElf. adv. ant. adbmès. 

AL-LENEGÓS, SA. adj. LLisciDÍs. 

AL-LEBITAB. V. a. ant. albntàr. 

ALUER. m. Qnl ven ó es aficionat als alls. Ajero. 
kM Tendí tor, vel CDpidns. 

ALLET. dim. de all. Ajete. Tenemm allium. 

ALLETAMENT, m. La acció de donar mamar, 
inamar la criatura. Lactància. Lactatas, us, lacta- 
tio, nis. 

ALLETAB. v. a. ant. doüar mímàr. 

AIXEDGERAMENT. m. La acció de alleugerar. 
tígtraminUo. Levatio, allevatio, nis. || La acció de 
tearregarlo pes sobrant de la nao. aUjo, Exone- 
ntio, nis. I arq. La acció .de desaparedar portals, 
faestras etc. Aligeramiento. Exoneratio, nis. 

ALLEDC&EBAR. Y. a. Disminnhir lo pes de al- 
ipn eoaa. Aügerar^ aUriar. AUevo, as, onos mi- 
MMre. I mel. Moderar las penas, pesars. Aligerar, 
tBcmr^ lempïar. Mitigo, as, lenio, is. Q Llevar car- 
neh de algana nan. AUjar, aligerar, alimar. Ponde- 
leiavem levare. y luviia lo treball. 

ALLEVGEBAT, DA. p. p. Aligeradú, alinado. 
UfitBs, leoitos. 

ALLEUJAMENT, m. aubcgbrahbxt. 

ALLEUJAB. V. a. allecgerar. |! allojar. 

ALLEVAR* V. a. Acosar falsa y maliciosament k 
ilpí. Cahamiar^ imputar, ackatar^ impouer, ahijar, 
•onMíitr. Calamnior, aris. 

ALLEVATyDA. p. p. CahoNM^.Caliimnialas. 

m. aoL Auno. 
V. a. ant autiab, allbügebír 
itet AUeojerar la nao foragitant part de svo car- 
leck. Alijar. ExoBerare. 

àUÍ adv. 11. Eb aqueO lloch. Allí. Ibi. üUc, il- 
Ml. I Lo outeíx que i las ioras, ts aquell pnrr. 
ftt w p ci. Taoc. ibi. 
•c iLü« m. adv. De cUi. niioc, íode, iadidem 
*t ALLÍ lA K VE5IM. ff*. Qoe desota que ona cosa 
^^*^n Bòlt en Terilica»e. Dmit aUi ka ét rmir. 
^^ veitiuiB est. 
m AUi. m. adv. Por M. lUàc, eà. 
ULí ATA5T. idv. X.Deaihem UelamU. lade, po^t- 
gacion. Alligatio, nis. || arit. Operació qne ensenya 
la porció, en que deuben mesclarse las cosas pera 
darlas lo valor que's desitja. A/t^octon. Alligationís 
regula. 

ALLIGAR. v. a. Obligar. Aligar. Obligo, as, co- 
go,is. 

ALLIGAT^ DA. p. p. Aligado, Oblígatns. 

ALLIMÀRIA8. f. pi. LLIUINÀRIAS. 

ALLIOLI, m. ALLIOLI. 

ALLI8ADOR. m. Qui allisa. Alisador. Politor, is. 
II Instrument per allisar. Alisador, Politor, is. 

ALLI8ADURA. f. ALLISAMENT. 

ALLI8ADURA8. f. pi. Las parts menndas que 
quedan de la pedra ó altres cosas que s' allisan. Ali- 
saduras. Segmen, nis, assulo;, arum. 

ALLISAMENT. m. La acció de allisar. Alisadtl•' 
ra. Politio, nis, polítura, m. 

ALLISAR. v. a. Posar llisa alguna cosa. AlUar, 

Levigo, delevo, as. || Posar las parets llísas pera pín- 

tarlas ó emblanquinarlas. Enrasar, Plano, tcquo, as. 

D Esgrunar alguna cosa ab altra. Protar, Altero, is. 

ALUSGAR. V. a. LLISCAR. 

ALLISTADOR. m. Qui fà V allistament. Aliita- 
dor, Catalogum confícíens. 

ALLISTAMENT. m. Llista. Aliitamimto, li$ia. 
Catalogus, i, census, us. 

ALLISTAR. V. a. Escríurer los noms en una llis- 
ta. Alistar, Adscribo, is, censeo, es. || bmpadro.nar. 

Q MATRICULAR. 

ALLISTARSE. v. r. Donar lo nom pera qnel po- 
sen en llista. AVmtaru. Dare nomen. 

ALLISTAT, DA. p. p. AlUtado. Conscríptos. 

ALLITARSE. V. r. ajacrrr.se, t. 

ALLÒ. pr. dem. Aquella. Illnd. 

ALLÒ PER ALLÓ. fr. mct. ídem par idem, ídem per 
idem. 

DE ALLÓ MES. fr. Mucho. Multum. 

ALLOGARSE. v. r. ant. Tomarse lloca la galli- 
, na. LLOCA. 

AL•LOCUCIÓ, f. Plàtica ó díscors de paraula. 
Aloeurion. Allocntio, oratio, nis. 

AUJOGAR. V. a. llogar. 

ALLOJAR, 7 sos derivats, allotiai. 

ALIjOMADOBL m. Qoí alloma. DetlamúdiUT. De- 
lombalor, is. 

ALUOMAOURA. f. La acció de allomar y allo- 
marse. Dntomadura. Lumbífragínm, ií, elombatío, 
nis. 

ALLOMAR. V. a. Trencar ó maltracUr los 
lloms. Detiomúr. Delombo, elombo, praerlonbo, as. 

ALLOMARSE. v. r. üf$lomarte, éerremgarm. De- 
lumbarí. 

ALLOMAT, DA« p. p. Dfümmkmdo^ éerrea^^du. 
Delnmatoi. elombts, delombü. 

ALLOKGAR, V sos derivats, allargar. 

ALLOTJAMENT. ■. Llorb per allotjar j alloi- 
pTse. Ahjúmi^mio, Mospítiem, di wfM r ÍM i, fi. [ 
Uocb eatre coberta j esberla ea 1m harcM. Alojc- 
w^nlo. Loauqno aavigiDlíaiB oenolr f'ussli wmm^nr. 70 ALM DICCIONARI ALM ALLOTJAR. V. a. Donar habitació als soldats. 
Alàjat, Milites in hospítio col•locaré. 

ALLOTJASSE. V. r. Büscarse habitació *ls sol- 
dats. Alojarse. Hospitor, aris. 

AL-LUGINAGIÓ. f. Encegament. Alucinamienlo, 
aludnacion. Allncinatio, nis. 

AL-LUCINADAMEIVT. adv. m. Alucinadamente. 
Confasè, pertarbalè. 

AL-LUGINAMENT. m. al-lücinació. 

AL-LUGINAR. V. n. Enganyar, pertorbar la ra- 
hó. Alttcinar, ofuscar, deslumbrar, entusiasmar. Cor- 
rompo, perverto,acceodo, is. 

AL-LUGINARSE. v. r. Alucinarse, encapricharse. 
AUucinor, aris, suas sententiae lenaciter adhaïrere. 

AL-LUGINAT, DA.p. p. Alwdnado. Àllncinatus. 

AL-LUDIR. V. n. Fér relació una cosa à altra ó 
tenirla entre sí. Aludir, Allodo, is, refero, ers, sen- 
snm alio referre. 

AL-LUM. m. aldm. 

AL-LUMBRAMENT. m. part. 

AL-LUMENAR. v. a. il-lvminar. 

AL-LUMENATS. m. pi. Heretges que en lo si- 
gle Xyil tenían per inútil lo baptisme, dejani y eu- 
caristia. Alumbrados, Illnminati, oram. 

ALLUNAT, DA. adj, ant. llünatich. 

ALLUNYAMENT, m. Apartament. Alejamiento, 
apartamiento. Amandatio, amotio, elongatío, nis. || 

AISLAMBNT. || ESTRANTAMBNT. 

ALLUNYAR, v. a. Apartar lluny. Alejar, detraer. 
Elongo, ablego, as, proculpellere. || Expel-lir, tràu- 
rer alguna persona ó cosa de algun lloch. Alejar, 
Amovcre, semovere longius. 

ALLUNYAR8E. V. r. Alejarse. Díscedere. 

ALLUNY\RSE DEL PROPÒSIT, fr. Aparlarse ó desviar- 
se del assumpte. Desviarse del propósilo. Ab argu- 
mento digredi, à proposi to aberrare. 

AL-LU8IÓ. f. Connexió, respecte, relació. Alu^ 
«iofi, relacion, referència, respecto. Respectus, us, 
allnsio, relatio, nis. 

AL-LU8IU, VA. adj. Loqueal-ludeix. Alusivo, 
Allusivus, relativus, i, allndens, enlis. 

ALMADRABA. f. Filat pera pescar la tunyina. 
Almadraba, Thynnorum reté. |f Pesca de tunyina. 
Almadraba. Thynnorum piscatio, piscatns. || Lo pa- 
ratge ahonl se pescan. Almadraba. Piscaria,se. || Qui 
s' ocupa en dita pesca. Almadrabero. Thynnorum 
piscator. 

ALMAIXIA. f. Coberta de negre que 's posan 
los orientals antes que la sabata ó xinel-la pera cu- 
brirlo peu. Almajia, peal. Udo, pedole. 

ALMAJANEGH. m. Màquina de guerra que 
servia pera tirar pedras. Mandron, Ballista, íb, ma- 
china bellíca ad saxa jacienda. 

ALMANAGH. m. pronóstich. 

ALMANGO. adv. A lo menos, al menos, por lo 
menos. Minimum, ad, ui minimum. 

ALMANGONAR. v. a. enmargrar. 

ALMANGRA. f. Mescla de alnmina y altras ter- 
ras ab óxido roig de ferro. Almagre, almagra, alma- zarron, Ochra, rubrica, as. || Terreno abundant de 
almangra. Almagral. Rubricosus ager. 

ALMANGRAR. v.a. Pintar de almangra. Alma-- 
grar, Rubro inGcere. 

ALMANGRENA. f. ant. ALMANGRA. 
ALMARRAIXA. f. MORRATXA. 

ALMARTEGH. m. Mescla de plom, terra y cou- 
re que despedeíx de sí la plata. Almartaga^ litargi' 
rio. Littargirius, ii, argentis spuma. 

ALMÀSTEGH. m. MASTECH. 

ALMEDROT. m. ant. almodrogh. 

ALMÉN08. adv. m. y 

ALMENYS, adv. m. il LO ménos. 

ALME8GAT. f. EBRRA FLATERA. 

ALMESGH. m. Droga olorosa de la sanch prest 
que tè junt al llombrígol cert animal de las lodlas, 
semblant al cervo. Almizcle, Moschus, nenseus, i. 

ADOBAR AB ALMESGH. Almizclar. Moscho ínodoraAy 
afilaré, perfundere.' 

ALMESQUERA. f. Yas de olors. PebeterOj perfu- 
mador. Morotecium, ii. || Espècie de rata de aygoi 
que despedeix olor de.almesch. Almizclera, Mns a- 
bethícus. 

ALMESQUt. m. Espècie de jacinto mès petit 
que*l comú: tè las flors de un blau clar y despedeix 
olor de almesch. Almizelena, Hyacínthns moschi 
odorem refferens. 

ALMET. m. CASCO. 

ALMÍBAR. m. Sucre cuyt ab aygua fins à cert 
punt de consistència. Almibar. Liquatum saccbanim. 
II Dols de fruytas en conserva. Almibar. Salga- 
mum, i. 

ALMIRALLAT. m. Tribunal de marina. Almi- 
rantazgo. Maritimum tribunal. || Lo dret que's paga 
al almirall. Almirantazgo. Yectigal marítimo prs- 
tori exsolvendum. || Terme ahont s' exten la jurb- 
dicció del almirall. Almirantazgo. PrsBtoris inariti- 
mi ditio. 

ALMO, A. adj. poét. Lo que cria ó alimenta. Al- 
mo. Almus. || met. poét. Venerable, benéfich. Almo, 
Almus. 

ALMODROGH. m. ant. Salsa de oli, alls, for- 
matge y altras cosas. Almodrote. Moretum, i. 

ALMOIXERIF. m. Qui cuyda de cobrar Y al- 
moixerifat. Almojarife. Porlilor, is. 

ALMOIXERIFAT. m. Dret que pagan los gene- 
rós de entrada y surtida del regne. Almojarifazgo^ 
almojarifadgo. Portoriuro, ii. 

ALMORSAR. m. y v. n. esmorsar. 

ALMOSTA. f. La porció que cap en las dos mans 
junlas. Almuerza. Quod manus in cavum formatas 
capiunt. 

ALMOYNA. f. Lo que's dóna al pobre. Limotm, 
caridad. Eleemosyna,aí. 

LA ALMOTNA QUANT U FARÀS, NO MIRES k QUI LA FAS. 

ref. Ensenya que 1 bè 's déu fér sèns miras par- 
ticulars Haz bien, y no mires d quim. Etiam ignotis 
prodesse memento. Omni petenti te indiffereiiter 
tribue. ÀLO CATALÀ. m. Qai distríbuheix lasalmoyDas. 
Imotuero. Eleemosynarias, ií, eleemosyn» largi- 
ú(md»iu pnefeetor. I Qui las recull. Limosnero, de-- 
mnàaicr, cuatar, Stípis corrogator. || Qai fa al- 
BOjQi per carilat. Limosnero, In, erga egenos beoe- 

fiCItt. II FtàftB Dl ALFORJA. 

AlÜnJDi. m. PÒSIT. 

ALMUGADEN. m. Capità de almogàvers Aímo^ 
(üten, Dnx. 

ALIIUGAVER 6 AUiOGAvia. m. Soldat del cos- 
sos qae feyan correrias en las terras dels eoemichs. 
Àlmofàrar, almogàrabe, Excursor miles. || Home del 
canp que formava partidas ab altres y feya cor- 
reràs en las lerras dels enemichs. Almogdrabe, 
Igresüs excQOSor. 

AKMOGAVERIA. f. La tropa dels almogàvers. 
Àlmogateria. Kxcarsoram turma. || L' exercici dels 
itnngavers. Almogaveria. Gorsorum munos. 

AlMÜMAm f. ARMUSSA. 

ALinnr. m. Mesura de grans que compren la 
dolseoa part de una fanega. Almud, celemin, Medim- 
BQs, i, modios, ü. 

AlHA. f ant. Mida belga un poch menor que la 
■ítjtcaDa. Ana. Minor, belgicaulna. 

AUfO. m. viBiv. 

ALÓ. m. La ala plomada. Alón. Implumis ala. 

ALOGADAMENT. adv. m. Sens judici. Alocada- 
Mtíe, Teoierè. 

ALOGAB. V. a. Fér pérdrer lo judici. Dementar. 
Deneatem reddere. 

ALOGASSE. v. r. Pérdrer lo judici. Dementarse, 
losaaire. 

' ALOGAT, DA. adj. Qui tè algunas cosas de loco. 
ií««Io. Judicio praeceps. 

ALOGOdÓ. f. AI.-LOCUCIÓ. 

ALOMAL. adj. for. Béns llibres exempts de tot 
graTàmeo. Alodiúl. Allodialis, is. 

AL<M>IABI. adj. for. Senyor directe. SeTwr dt- 
ntio. Dominus directus. 

ALOES. CBVER. 

ALO^M. m. pi. Heretges que neganla existència 
del verb y la divinitat de J. G. Alogis. 

ALOHEB. m. masover. || Senyor de alou. Enfi- 
Inca. Saphiteuta, ae. 

ALOiGlf AR. y. a. ant. allunyar. 

AbOlA. f. ant. Beguda de aygna, mel y espé^ 
nes.Afoy'a. Aqoa mulsa. 

AUMÀNDIA. f. Adevinació per medi de la sal. 

ALOMENOft. adv. A lo meno$,por lomeMS, cuanr- 
^ >Mioi. Mínimum, ut, minimum, saltem. 

ALONGACIÓ.f. ant. prolongació. 

ALONGAIIEBIT. m. ant. dilació. 
ALOMGAE. v. a. ant. prolongar. |i bastar. 
AIMGER. ant. dilació. 
AIONTAR. V. a. ant. auüntar. 

ALonxaÀ. f. Espècie de tinya que fà càurer lo 
asileu. Alopeeia, pehna^ ^ladera, Alopetía, m. 

AlOBB. adv. t. ant. àlasboras- || endbvant! 

AffDl! ALS 71 

ALOSA. f. Aucell petit, pardo ab collar negre. 
Alondra, Gassila, alauda, aï. 

ALOTJARy y sos derivats, allotjar. 

ALOU. m. Heretat sens gravàmen. Alodio. Allo- 
dium, ii. 

ALPU8TOST. m. adv. ant. Lo mas presto, cuanto 
antes, Quaotocitius. 

ALQUERIA. f. Gasa de camp. Alfueria, qmnta. 
Yilia, ae, rus, uris. 

alquímia, f. Art abque'screya transformar los 
metalls en or. Alquímia, Alchimia/ae. I| Metall de co- 
lor de or. Alquímia. JEs quodqumque coloris aurei. 

ALQUÍMIGAMENT. adv. m. Segons reglas de 
alquímia. AlquimícamenU. Zhemicé. 

ALQUimiCH, CA. adj. Lo pertanyent à la al- 
químia. Alquímico. Alchemicus. 

ALQUIMISTA, m. Profesor de alquímia. Alqui^ 
mísla. Ghemicus, i. 

ALQUITRÀ. m. Gomposició de pega, seu grassa, 
resina y oli. Alquilrún, Nigra naphta. || tragícanta. 

ALQUITRANAR. V. a. Untar ab alquitrà. A/- 
quitranar. Naphta linire. 

ALQUITRANAT, DA. p. p. Alquítranado, Napbta 
linilum. I m. nàut. Encerat ab alquitrà, ab lo qual 
se tapa '1 bitó pera que no hi entre la aygua. Alqui^ 
tranado. Bitumine illinita tela ad navis valvam ope- 
riendam. 

ALRE. adj. ant. altre. 

Séa AUE DE ALGÚ. lOC. aot. SÜCCEHIRLI ALGUNA NO* 

vetat. 

ALS. prep. de acusatiu y datiu. Gontracció de i 
LOS. A los, H ant. Res, ninguna cosa. Nada, Nihil. || 
m. adv. ant. Diversament. De otra manera. Aliter, 
alioquin. 

AL FAHANT. Hocíendo otra cosa, Àliud faciens. 

AL8A. f. Tros de solaque's posa en la forma, pe- 
ra que la sabata isca més alta. Alza, Goriam forma 
superpositam ad calceos dilataodos. || Entre estam- 
pers lo que's posa sobre '1 timpà pera que isca bò 
la impressió. Aka, Fragmentum supra tympanam 
positum. II Una part de la frasqueta que posan aga- 
foda al timpà pera qae s' estampen las Uetras cn- 
carnadas. Alza. || pi. En las fundicions planxetas de 
llautó que usan en lo motllo pera donar més ó mé- 
nos cos à la lletra. Alzas. Lamella; quarum auxilio 
literae minores vel majores evadunl. 

QUI S' ALSA DEMATÍ PIXA Y CAGA ALLÀ AHONT VOL. loC. 

fam. Denota que pera lograr algun fi debém sér mòlt 
diligents. Quien madruga halla la pújara en el nido, 
y quíen se duerme hàllale vaeío; quien la cogujada ha 
de matar muy de manana se ha de levantar, A quien 
madruga Díos le aguda. Diligentia comparat divitias. 

ALSAGOLL. m. COLLBT Dl CAPELLÀ. 

ALSADA. f. ALSÀRiA. II for. Apel•lació. Aixada, 
Appellatio, nis. 

DIR À LA ALSADA DE UN CAMPANAR, fr. Dir mÒltS OprÓ- 

bis à algú. Decír de una hasta dento, ó el nombre de 
las pascuas, Omni in aliquem maledicto congerero. 

FÉR ALSADA.fr. ALSAR. 7. 
n ALS DICaOxNÀRI ALT AUADURA. f. ant. y 

AL§ABIENT. m. ant. La acció y efecte de alsar. 
Alzamiento, elevanon, kvantamienlo, Erectio, eleva- 
tio, DÍ8. II Aixecament de veda. Desacoio. Prohibitio- 
nis recissio. | ant. tEBEL-Lió, sedició. || ant. desllic- 

EAMINT. 

ALSAPEU. m. Llassera pera agafar aucells. On- 
c^era» Decipula, ae. 

AL8APREM. m. Perpal, barra ó palanca. Alza" 
prima, palanca. Yectis, is. || met. empenyo. 

ALSAPREMAR. V. a. Aixecar ab alsaprem. Al- 
zaprimar. Yecte snblevare. 

ALSAPREMATy DA. p. p. Ahaprimado. Yecte 
sublatus. 

ALSAR. V. a. Aixecar de terra. Alzar, levantar, 
Extollo, is. II Posar una cosa en llech mès alt del 
qae ocupava. Alzar, levantary sublimar. Elevo, as, 
in sublime toUere. |j Posar dreta alguna cosa que 
estava ajeguda. Ahar, enhestar, levantar. Erigo, 
surrigo, is. || Aixecar una cosa en alt, com la hòs- 
tia, lo càlser en la missa. Alzar, levantar, elevar. 
Elevo, as. || Espantar, ó alborotar lacassa pera des- 
cobriria. Alzar^ levantar, mover, volar. Avis volatum 
incitaré. || Dit dels animals que no volan. Levantar 
la eaza. Feras in venatione commovere. || imp. Es- 
culiir un per un los fulls estampats pera formar un 
volúmen. Al'zar. Typís mandata folia ordinare. |1 
DESAR. II Abàtrerse maliciosament los mercaders pe- 
ra defraudar als acreedors. Alzarse. Creditores frau- 
dare. |] escapsar, en lo joch de cartas. || Aixecar al- 
guna part del cos que estava inclinada. Levantar, 
alzar. Erígo, is. || met. Ajudar al caygut ó desval- 
gut. Levantar. Levo, as. jj Parlant dels edificis, fer- 
los. Alzar. i£difico, as. |j Parlant de la excomuníó, 
desterro, arrest etc. Tràurer ditas cosas. Alzar, le- 
vantar, remitir, absolver. A censuris absol vere, pCD- 
nam levare. || Sustentar. Sustentar. Levo, as, susti- 
neo, es. jj Llevar, imputar, atribuhír falsament al- 
guna cosa à algú. Calumniar. Galumnior, aris. |j Au- 
mentar la dita ó preu de alguna cosa. Pujar. Ali- 
quid licitari sub basta m. 

ALSAR LA.S MANS AL GEL. fr. Suplicar à Dcu. Uvau- 
tar las manos alcielo. Manus diis vel ad deos tende- 
re, ad coelum levare, palmas ad sidera tendere. 

ALSÀR LA VEU. fr. Parlar fort. Alzar, la^antar, suhir 
la voz. Yocem intendere, tollere. || Parlar abarrogàn- 
cia. Alzar el gallo. Yocem exiollere, superjbia efferri. 

ALSAR POLS, ó POLSAGUERA. fr. Levautor polvo, ó 
polvoreda. Pulverem excitaré. || met. Móurer dissen- 
sions. Levantar polvoreda. Rixas movere, turbas ex- 
citaré. 

ALSAR VELAS. fr. Férse à la vela. Alzar velas, ha- 
cerse à la vela. Yenlis vela dare. 

NO PODER ALSAR LO CAP. fr. No podcr fér fortuna. 
No poder medrar, no poder cuhrirle pelo. Minimè pro- 
fícere, procedere, progredi, haudquaquam progres- 
8um facere. 

AL8ÀRIA. f. Alzada, altura, elevacton. Altítudo, 
inis, subrectum, i. AL8AR8E. V. r. Posarse dret. LetMmtone, alzar" 
se. Erigo, surgo, exsnrgo, is. | Llevarse del UiL le- 
vantarse, alzarse. E somoo, é lecto, ex stratis corri- 
perè, surgere. || Convaléixer de algooa malaltia. 
Uvanlarse, salir, escapar. Ex morbo convalescere, 
recreari. || Rebel-larse contra del prfocep, armar 
alguna revolució. Sublevarse, levantarn, alzarse, re- 
helarse. Rebello, as, à república deficere. || Lograr 
fortuna 'Is miserables. Levantarse. Ad opes emerge- 
re. II Móurerse un poch qui està assentat pera tràu- 
rer lo de sota. Solidiarse. Parum se allevare. I>it 
dels caballs que en lo galop s' alsan de devant. Al- 
far. Equum currentem iounodícè anticòs pedes ar- 
rigere. || Dit del temps quant se millora. Serenane. 
Sedari. 

ALSARSE DE puNTETAs. f. Posarsc dret sobre Is 
dits dels peus. Empinarse, ponerse de punUllas. Se in 
digitos erigere. || En los quadrúpedos alsarse de las 
potas de devant. Empinarse, y encabritarse, enarmo- 
narse, gambetear, s' aplican al caball. Pectos arríge- 
re, erectis manibus gressus glomerare. 

ALSARSE LA RORA. fr. ARREMANGA RSE . 

ALSARSE AR ALGUNA COSA. fr. Apoderarso de ella ab 
injusticia. Levantarse con alguna cosa. Rem usurparé. 

ALSARSE À LAS ESTRELUS Ó ALS NÚVOLS, fr. EUSU- 

perbirse. Levantarse d las estrellas ód las nubes. Sn- 
perbire. 

ALsÀMNOS Y ANAUHi. oxp. S' Rplica als que persua- 
deixen lo que ells no fan. No entra en misa la con- 
pana, y d todos llama. Convocat ad templum ooo* 
nullorum consilíum certeros, ut campanae. 

NO PODER ALSARSE. f f. NO PODER ALSAR LO CAP. 

ALSAT, DA. p. p. Alzado. Levatus. 

ALSENA. f. OLIVELLA. 

ALSINA, f. Arbre de fusta mòlt forta y ullada, 
que produheix las aglans. Endna. Quercus, us. 

ALSINA SURERA. La quo produheix lo suro. Àlear^ 
noque. Suber eris. 

ALSINAR. m. Lloch plantat de alsinas. Bndnar, 
endnal. JSsculetum, quercetum, i. 

ALSOTAR. m. ter. Cert auceli de rapinya. 

ALSUNARI. m. ant. assahonador. ' 

ALT. m. Auvio, consol, gontento. \\ Altura, alto. 
Cacumen, culmen, inis, proceritas, atis. || mús. La 
veu ó instrument per signes aguts. Alto. Acnta vox. 
Q mús. Qualsevol veu sobre '1 baix. Alto. Elatior 
vox. II Cada pis de un edifici. Alto,piso, cuarto. Coo- 
signatio, nis, tabulatum, i. || adj. Gran en estatura. 
Alto. Altus, procerus. || Paratge elevat, y lo que hi ha 
en ell. Alto, elevado, encumbrado. Altus, sublimis. j| 
S' aplica à las festas movibles que venen mès tart 
uns anys que altres. Alto. Serius. || met. Superior 
magnífich, excel-lent. Alto. Excellens, eximius. U 
met. Subjecte, y erapleo de mòlta dignitat. Alto pró- 
cer, magnate. Excelsus excellens. || met. Difícil de 
compéndrer ó executar.A/(o, drduo, difícil. Ardoas, 
diíficilis. II Dit del preu. car. Q Dit dels rius. Giosos. 
I ALTRE. II ant. adv. 11. y ter. dalt. adv. m. Alto, 
en alta voz. Elata voce. ALT CATALÀ. ALT 73 kix T rUcK. Lan^úruto. Tennis procerosque vir. 

un T BAIXOS. Desigualtat en lo terreoo. Altiba^ 
jm^ úUu 9 èo^. Terr» inasqnalitas, solom inaeqaa- 
k I nel. Mndansa, varietat eo los saccessos. AUi- 
y^^vkmtadm. Yícissitadines, oam. 

UT É B IX. loc. ant. Poco ó mueL•. 

ciaxB UB ALT i BAU. fr. Dar abajo, Pnecipitem 
fBm. 

n ALTA HiB. m. adv. Sn alta mar. In medio, in 
alto mi 

riiuB ALT. íir. met. Parlar ab llibertat y confian- 
n. Btklar alio, Andacter, confídenter loqoi. 

vàsSAB TEM ALT. fr. No advBrtir. Pasarn, irse por 
é». PiBtereo, íngío, is. || Dissimular. Poiar por 
tbo, k&eer h vista gorda. Tolero, as, conniveo, es. || 
ObíIít, do fer menció. Posar, ec^ir por alto, en blan- 
c9,mcliro. Pnetermitto, is, alíqnid silentio prete- 
riie. 
iBB UT. fr. A mas tardar. Ad snmmnm. 
FKiB, TiBAB rtB ALT. fr. mot. Exagerar, ponde- 
rar. Ukar por mayor, por arrobas^ por quintales, 
Sapra modwn extoUere, exageraré. || Preténdrer al- 
pí oosas saperíors k sos mèrits. Picar mas alto ó 

amf a/to. Alta petere. 
TiicBiBPBB ALT. fr. Conseçuir, lograr, sacar por 

iào. Prster communem ordioem gratiam adipisci. 
ALTA. f. mil. Nota en la que consta la presencia 

de aigBo individno, qne s' bavia donat dé baixa. 

i/to. Sebednla, qna constat militem absentem aut 

iavalidun ad oioicia redire. || En los bospitals la orde 

qae's dòoa ai convaleixent pera qne isca de la enfer- 

mería. Alta, Yaledictom in nosocomio aegris, cum 

sansoot. 
ALTAMENT, adv. m. Alta, perfecta, exeeUnte^ 

MUe. Pnestanter, elatè. || SxceUamente, eleva4lamen'' 

it, Sobümiter, excelsè, altè. 

ALTANER. adj. Snperbiós. Altanero, altivo. Su- 
perbes, elatos, arrogans. 
ALTANERIA. f. Altivesa, orgull. Altaneria, al- 

tirt:.kmaú elatio, arrogantia. || Cassà que 's fà ab 

íaicoQS ó àncells de rapinya que volan mòlt alt. Al- 

imerk, Aocupii genus. 
ALTAR. m. Mesa llarga ab una pedra quadrada 

ea miij pera dir missa, y també 1 retaule. Altar, 

«ra. Aliaré, is, ara, s. || v. n. ant. altbrar. v. a. 

aot AGUDAB, ACONTBIfTAB. 

íltaimajob. Lo principal dècada iglésia. Altar 
Myor. Ara prínceps, altare primarium. 

UTAi poBTÀTiL. Lo quo fàcUment se pót transpor- 
tar y guarnir en qualsevol part. Altar portàtil, Yer- 
Aüle,eiplicatile altare. 

UTu pBiviLEGUT. Altar priviUgiado. Altare pri- 
vüesiatam. 

nVABT DB ALTAB. aut. PÍLIT. 

DUriIAB UH ALTAB PEBA PABABNE ÜM ALTBB. fr. RO- 

praialsqne per motiu particular aplican à un sub- 
i^te lo qne pertany à altre. Quitar de un santó para 
PM<r(» otro: dueampamrf/^gj^por eomponer 
otT$, Aliis eripínntf qnoA 

TOMO 1. isrjiyH^ por B0SB6AB Lts 4LTABS. fr. HaceT el santarron, Sanc- 
timoniam simularé. 

ALTARER. m. Qui forma y cuyda altars. ifUi- 
nro, Altaris structor. 

ALTARET. m. d. Altarieo, altarillo, altarüo. 
Parvom altare. 

ALTÀRIA. f. alsíbia. 

ALTARSE. V. r. ant. xnamobabsb. vaiia6lo- 

BIABSB. 

ALTERABLE, adj. Lo que pót alterarse. Altera^ 
ble, Alterabilis, mutabilis. |j Qui fàcilment s' altera 
ab la còlera. Alterable. Ira; obnoxíus. 

ALTERACIÓ, f. La acció y efecte de alterar ó 
alterarse. Alteracion, Alteratio, mutatiò, nis. Des- 
Irempameat del pols. Alteracion, Pulsus commotio, 
perturbatio. || Moviment de alguna passió. Alteracion, 
Animi perturbatio, sestus. || Alborot, motí. Altera^ 
cion, alboroto, tumulto. Publicus motus. ||Mudansa, 
vicissítut. Mudansa, vidsitud, Yicissitudo, inis. || 
ant. SET. 

ALTERADOR, A. m. y f. Qui altera. Alterador, 
Corruptor, is. 

ALTERAMENT. m. ALTBBACló. 

ALTERAR. V. a. Causar novedat, mudar de es- 
tat las cosas. Alterar, innovar, mudar. Operturbo, 
novo, as. || Gommóurer, enfadar. Alterar, inquietar. 
Irrito, as, stomacbum movere. || Gorrómprer. Alte- 
rar. Yitio, as, corrumpo, is. || Convertir una cosa en 
altra. Alterar, Muto, as, converto, is. || ant. Causar 
set. Catllar sed. Sitim movere. 

ALTERARSE. V. r. Acalorarse, alterarse. Sto- 
machor, aris, aestuari. 

ALTERAT, DA. p. p. Alterada, Commotus. || adj. 

ALBOROTAT. || iSSBDBGAT. 

ALTERGAGIÓ. f. Renyina, disputa. Altercamn, 
altereado. Controvèrsia, m, contentío, nis. 

ALTERGADOR, A. m. y f. Qui alterca. Alter- 
cador, Altercator, is. 

ALTERCANT, p. a. ALTERGADOR. 

ALTERCAR, v. a. Disputar ab tenacitat. Alter- 
car, por fiar. Alterco, as, contendo,is. || pledejar. 
ALTERCAT, DA. p. p. Altereado, Altercatus. || 

m. INCIDENT. II ALTERCACIÓ. 

ALTERNACIÓ. f. ALTERNlTlVA. 
ALTERNADAMENT.adv. m. ALTERNATIVAMENT- 

ALTERNAR. V. a. Variar successivament las ac- 
cions ó paraulas. Alternar. Alterno, as. || Succebirse 
repetidas vegadas una cosa à altra. Alternar, Alter- 
nis vicibus evenire. || geom. Compararse antecedents 
y conseqüents entre sí. Alternar, Antecedentia et 
conseqnentia inter se conferre. || Dir ó fér una per- 
sona desprès de altra una mateixa co^ per torn. 
Alternar. Alterno, as. 

ALTERNA8. f. pi. bot. Se diu de las fullas qne 
estan à un costat y altre de la planta. Altemas, Al- 
terna folia. 

ALTERNAT, DA. p. p. Altemado. Altematns. 

ALTERNATIU, VA. adj. Lo que*s ft ab altema- 
ció. Alternativo, Alternus. 

11 74 ALT DICCIONARI ALU Al•TCRMATIVA• Variació suQoessiva. Alienta- 
Üva, altemacion. Alteroatio, ois. || La opció entre 
d08 cosas. Alternativa. AUernaUo, nis. 

ALTERNATIVAMENT, adv. m. Alternativa- 
mtnUf altemadamente. Àllernatim, vicissim. 

ALTER NOS. m. Títol que's daba ai vírey. Alter 
nos. Alter dos. 

ALTESA. U ELEVACIÓ , ALsiaiÀ. J Tractament 
qae*8 dóna als fils del príocep y altras personas de 
gran dignitat. Alteza, Gelsitndo, iois. || Grandesa de 
animo. Elevaciou , grandeza de únimo. GeUitas , 
atis. 

ALTET, A. adj. d. Altillo. Snbaltus. 

ALTILOQÜENT. adj. poét. Lo qui parla ab estil 
elevat. Altilocuente, Altisonus. 

ALTIMETRIA. m. Part de la geometria que en- 
senya à medir las alturas. Altimetria, Altimetria, bò. 

ALTIBORA. f. Herba semblant al donsell: ni ba 
de bUnqninosa, de groga y de bermella. Artemisa, 
artemisia, Artemisia, sb. 

ALTISME. m. anl. y 

altíssim, m. Dèu. Dios, cielOf altisimo. Altis- 
simos, i. II adj. sup. Altisimo, Altissimus. 

ALTISSIMUS. m. Fórmtda ab que terminavan 
los pediments, encara desprès que ja no s'escrivian 
en Uatí; com si digués: Allís.simus dirigat; y 's con- 
tinuà usant basta la publicació del Reglament pro- 
visional. Altissimüs. Altissimus. 

ALTISSONANT. adj. Se diu del estil elevat, 
pompós, y de qui 1' usa. Altisunantef altisono. Alti- 
sonus, nubes et inania captans. 

ALTITUT. f. ALSARU. 

ALTIU, VA. adj. altambr. 

ALTTVAMÈNT. adv. m. süpbrbu>saiibnt. 

ALTIVESA. í. ALTANEAU. 

ALTO. m. La detenció de las tropas. Alto. Mansió, 
nis. II La veu abque's mana. i/(o. Sistite milites. || 
Yeu .ab ques suspèn qualsevol cosa. Alto. Sat est, 
sistite. 

DB ALTO BORDO. m. adv. S* aplica al subjecte noble 
ó de mòlta consideració en la república. Principal. 
liluslris. 

FÉR ALTO. fr. Hacer alto. Sistere, stare. 

ALTRAMENT. ALTREMBNT. 

ALTRE, A. adj. La persona ó cosa diferent de la 
qne's parla. Otro. Alius, alter. || Yeu que denota la 
semblansa, com es un altre Alexandre. Otro, se- 
gundo. ídem ac alter. || Restant. Otro, restante. Re- 
liqaos, cffiter. || adv. m. anl. altrbmbnt. 

altre que tal. loc. fam. £xplica la repetició ó 
semblansa de dos cosas. Otro que tal. Iterum atque 
iterom, idem ac, alter ac. 

ALTRE tant. exp. adv. Lo mateix. Otro tanio. 
faniomdem, taniidem, eodem. 

altre tant mès. m. adv. Al doble. Otro tanto mas. 
Duplo pluris, bis tantumdem. 

aquesta es altra. exp. Denota '1 despropòsit ó 
URpertinénoia. Bsa es otra. Simiie quidem, iterum 
atque iterum. PER ALTRA PART. exp. Do altra manera. Por ó de 
oira parte. Aliunde. 

VETBN AQDI UflA ALTRA, ó VeTEN-AQUI UNA ALTEA 

QUE NO HA FILAT d' Avur. exp. Manifesta queloqne's 
diu es un nou despropòsit ò impertinència. E$a es 
otra. Simiie quidem. 

ALTREMENT. adv. m. Diversament. De otro 
modo ó manera. Aliler, alíoqnin. || Per altra part. 
Por otra parte, ademús. PrsBterea. 

ALTRESt. adv. m. Ademés de aíxó, així mateix. 
Otrosi. Insuper, item, itidem. || m. for. Cada petició 
de un escrit desprès de la principal. Ofrosi. Altera 
petitio. 

ALTRETAL. adv. ant. SEMBLANTMENT, IGUALMENT. 

ALTRI. adj. ant. y 

ALTRIO. adj. ant. y 

ALTRUY. adj. ant. De altre. De otro. Alteríns. 

ALTURA, f. alsíria. || Punta ó cimadeanamon- 
tanya. Altura. Supercilium, ii, calmen, inis. I qním. 
Una de las tres dimensions del cos sólit. Altura. Cor- 
poris ^altitudo. II La regió del ayre considerada ab 
alguna distància deia terra. A/tura. iCtfaer, is. 

ALTURA DE LA VISTA. La línea de la vista qoe baixa 
perpendicularment al pla geométrich. Altura deia 
vista. Visús altitudo. 

ALTURA DEL POL. L' arch del meridià entre V bo- 
risont de algun Uoch y '1 pol del sèu emisferi. Al- 
tura del polo. Altitudo poli. 

ALTURA DE L'N ASTRE. L* arcb dol círcol voTtical 
entre V astre y V borisont. Altura és wi asm. 
Altitudo astri. 

ALTURA MERiDiANA. La altura màxima que tò qoal- 
sevol astre, quant se troba en lo meridià, iters 
m»ridiana. Astri cujuslibel altitudo merídiaBa. 

PÉNORER LA ALTURA DEL POL. fr. Midarld. 70IMf /« 

altura del polo. Poli altitudínem metiri. 

ALTURAS. f. pi. CEL. 

ALUGINAR y sos derivats, al-lucinae. 

ALUDA. f. Pell adobada, suau y prima, regular- 
ment pera fèr guants. Baldés. Macerata aluta, pellis. 
11 Guant de espart pera netejar los caballs. Apor- 
(tl/a, lua, Sparlea scopula. 

ALÚM. m. Pedra mineral que resolta de la mes- 
cla de àcít sulfuricb ab alumina; es medicinal, im- 
pedeix los incendis, y fixa 'Is colors pera tenyir las 
telas. Alumbre^ alun. Alumen, inis. 

AL1JM CATÍ. Confecció de la cendra de la aosa 
liquidada al foch. Alumbre calino. Alnmen oaUmmi. 

ali3m de gos. Lo sèu excrement. Canina. Caninnm 
stercus. 

ALÚM DE PLOMA. Lo quc's troba en fils. Altim^ és 
pluma. Amiantus, i. 

ALÚM DE ROCA. Lo que's troba naturalment en 
cristalls semblants à las rocas. Alumlm é$ roca. 
Alumen rupeum. 

ALUMAYRE. m. Qui arreplega V alom de gos. 
Caninero. Canini stercoris col•lector. 

ALUMAR. V. a. Tenyir abaltim. Alumkrar. Ainni- 
no, as, aluffline soluto immergv|6• i| anU iUiDhiicar. AMk CATALÀ. AMA 75 ALüMEIf Am. V. a. AUiirit. 
ALÜMEBA. f. Míoa de aJóm. Àlumbrera. Alnmi- 
■is fodina. 

ALÚIUNA. f. Terra mès 6 méDOS blanca sens 
gast delermínat; s' endureix tant ab lo focb qne 
p6t servir de pedra foguera: s* usa pera fér porce- 
Ibaa y pera purificar algnnaa subslàncias. AÏiífiítiia. 
Alamina, ae. 

ALUmO. m. DIIXBBLB. 

ALDHÓAi adj. ísO que tè alúm. Àhminaso, Aln- ALOMAMm T. a. ant. alluntab. 

ALUnÓ. f. Referència. Almon, Allusio, relatio, 

ú. 

ALimu, VA. adj. Lo que aludeix. Almwo. 
AUndens. 

ALVEDUU. m. YolunUt llibre. Albeério, Libe- 
ral arbitríum. I Voluntat gobernada per lo capritxo. 
AMrió, Libido, inia. 

àLVEOm m. MABB. 5. 

ALTÉOLO» m. anat. L'encaix de las dents. 
Àltéolo. AlfeolnSy i. 

ALVïïtL tD. ant. ALVBDBID. AM. AM. m. EAW. II f. AHIHA. D To MBO. AttlO. 
AMA. f. MESTBESSA, SBlfTO&A. 

iii BB CLAts. La que està encarregada de la eco- 
BOfflia de una casa. Ama de Uaves. Rei domesttcflB 
dispeosatríx. 

AWABflitWBlMy A. adj. sup. Amabilismo. Aroa- 
bOissimus. 

AMAinf.tMlltAlllEWT. adv. m. sup. AmaUU" 
sitMmente. Amabilíssimè. 

AMABtUTAT. f. La qualitat que fà amable. 
ÀwaMidMd, Amabilitas, atis. 

ABBAnt.y^ adj. Digne de sér amat. Amahk. 
iflnbilís, diiigendus. 

AMAMf.HMBWT. adv. m. Ab amor. Amabít- 
Batí. Amabiliter, amanter. 

AMAGA. f. Llit que usan los indians penjàntlo 
en los artHvs. Amaea. Lectum pendulum. 

ABIAGH. m. Substància estiraganyosa, groga y 
SBaiga,que*8 troba én alguns canons de las brescas. 
imago, Asperam mel. 

AMADEU, m. Nom de bome. Amadeo, Ama-^ 
dws, i. 

AMADfssni, A. adj. sup. Amadisimo. GarissH 
itnSjdilectissimus. 

AMADOH, A. m. y f. Qui ama. Amador, amante. 
inator, amans. g ant. AMAficEBAT. || Entregat al 
>nor desordenat de las donas. Mugeriego, M uliero- 
^, oulíeraríus. 

AMADRüf AM. V. a. Unir los animals ab la cor- 
^tja dita madrina. Amadrinar. Jnmenta babenis 
▼racíre. 

'• n. ant. bnsetctaiisa. AMAESTAAR. v. a ant. ensectab. 

ARIAGAGREÜS. Qui guarda mòlt lo diner. Ala 
el gato. Pecunía; tenax. 

AMAGADAMENT. adv. m. Oeultam^te, éseon- 
didamente, d eseondidas, d hurtadilhs. Clam, furtim, 
abdítè. 

AMAGADET, A. adj. d. Bscondidílïo. Latitans. 

BE AHAGADET. m. adv. A escondidUlos . Furtim. 

AMAGADiSSIMy A. adj. sup. Bscondidisimo. 
Abditissimiís. 

AMAGADOR, A. m. y f. Qui amaga. Ocntiador. 
Celator, occultator, is. 

AMAGAMALLAS. m. amagacbeus. 

AMAOAMENT. m. La acció de amagar. Bscon*' 
dimiento, ocuHacion. Occultatio, abstructio, nis. ( 

ant. AWAGATALL. 

AMAGAR, v. a. Ocultar, esconder. Abscondo, 
abdo, is. U Contenir, com això amaga mòltas dificul- 
tats. Esconder, eneerrar. Occulto, as, ioclodo, is. 

AMAGARSE. V. r. Esconderse, ocuharse, Lateo, 
es, latesco, is. || acobabdiese. || Gaardarse, com no 
me*n amago de dirho. Guardaríe. Caveo, es. 

AMAGABSB DETRÍS DE VH CAirTÓ. ÚOT trOgCOnton, 6 

trascantonada. Se angulis tegere. 

NO AMAGABSE FBB ALTBE. NO CCdir. iVb jnMJaf lü 

oreja. Non superarí. 

AMAGAT, DA. p. p. Bscondido, oculto, Occul- 
tus, abditus, ignotus. 

DE AMAGAT, m. adv. y 

DE AMAGADA, m. Sdv. aot. AMAGADAMENT. 

ANAB DE AMAGAT, fr. Obrar ocultameut. Andar d 
somhra de tejado, ódlo somorgujo. Clanculumagere. 

AMAGATALL, m. y 

AMAGATAT. m. ant. Racó, llocb ocult pera 
amagar. Escondedero, escondido, esemdrijo. Latibu- 
lum, i. 

AMAGATEAR. V. a. ant. y 

AMAGATEJAR. V. a. ant. amagab. 

DE amagatons t de amagatotis. m. adv. amagada-»- 

MENT. 

AMAGRIMERT. m. enmagbiment. 

AMAGRIR. V. a. ENMAGBIB. 

AMAGRIR8E. V. r. enmagribse. 

AMALARIcai. m. Nom de bome. Amalarico, 
Amalarícus, i. 

AMALEGITAS. m. pi. Pobles de Idumea. Ama- 
leciías. Amalecitm, arum. 

AMALGAMA, f. Mescla del argentviu ab quai<^ 
sevol metall ménos ab lo ferro. Amalgama. Ex by- 
drargyro et metallis commixlio. 

AMALGAMAGIÓ. f. qufm. La acció y efecte de 
amalgamar. Amalgamacion. Amalgamatio, nis, me- 
tallomm hydrargyri ope liqua (io. 

AMALGAMAR. Mesclar argentviu ab los me- 
talls pera feries mès dúctils. Amalgamar. letalla 
bydrargyro dnctilia facere. [| met. Mesclar vérias 
cosas. Amalgamar, Commisceo, es. 

AMALGAMAT, A. p. p. Amalgamoéo, Hydnr^ 
gyro commixtus. 16 AMA DICCIONARI AMÀ AMALGABfEPnr. m. Mescla de vàrias cosas. 
Mtzela. Commixtio, nis. || avílgamagió. 

ABIANAR.V. a. MBIfiR. 

AIUANASSAR. V. a. AilllfAS84R. 

AMANGEBADA. f. Amistaosada. Manceba, con- 
cubina, mam^a. Concubina, se. 

AMANGEBAMENT.m. Tracte ü-lícit y habi- 
toal entre home y dooa. AmancebamienU), barraga- 
nería^eoncubinato, amistad, contubemio» Pellicatos, 
us. 

ABtANGEBARSE. V. r. Tenir tracte il-Ucit ha- 
bitual homey dona. Amancebarse, amigarsej abar^ 
raganarse, Libidinor, aris, peliicis amore capi. Q 
met. Aficionarse à alguna cosa. Amaneebarse» Alicui 
(^ri totum setradere. 

AMANGEBAT, DA. p. p. Amanoebado. Pellici- 
bos captus. 

AMANÈnOBR. V. D. Apuntar lo dia. Amanecer, 
a$amar el alba, alborear, abrir, romper el dia, Luces- 
00, is, illuceo, es. || Bfanifestarse de nou. Amaneeer, 
Appareo, es. H Arribar à algun lloch al apuntar lo 
dia. Amaneeer. Prima luce adesse. J met. Comensar 
à manifestar alguna cosa, com la rabó, prudència 
etc. Amaneeer, Elucesco, is. 
. AMANERAT, DA. adj. Qui obra ab uniformi- 
tat. Gomunmenl s' aplica als professors de bellas 
lurts, y de sas obras. Amanerado, Adfectator, is. 

AMANE8GUT| DA. p. p. Amaneoido, Apparítus. 

ABIANIDOR, A. m. y f. Qui amaneix la vianda. 
Sazonador. Conditor, is. 

AMANUMENT. m. La composició 6 salsa per as- 
aabonar la vianda. Guiso, aderezo, condimento, Gon- 
ditura, ae, condimentum, i. || ant. Aparell, prepara- 
tiu. Apresio, Apparatus, us. I V oli, vinagre y sal 
que's posa à las viandas. Aceiies, Condimenta, orum. 

AMANIR. V. a. Aparellar, preparar alguna cosa. 
Afrontar, aparejar, aperdbir, preparar. Prasparo, as, 
oonstituo, is. II Preparar la vianda en estat de poder- 
.se menjar. Aderezar, condimentar, sazonar, Condio, 
is. 

AMANIR8E. v. r. Disposarse alguna persona per 
algun fi. Aprestarse, aparejane, apMane, Preparo, 
as, provideo, es. 

AMANIT^ DA. p. p. Preparat. Apairejado. Para- 
tus. II Assahonat. Sazanado, Conditus. 
AMANLLEUTAR. V. a. afiansab. 
AMANOLLAR. v. a. ter. Fér manats. Amam^ar, 
Fascicnlos conficere, in foscioulos congerere. 

ABIANÓS, A. adj. Manual, cómoio. Actnaríus, 
commodus, facilis. 

AMANSA, f. AMANCnADA. 

ABIANSADOR, A. m. y f. Qui amanseix las 
bèstias. Amansador. Paoator, is. H Miligadar, Mitiga- 
ior, delenitor, is. 

AMANSADURA. f. ant. y 
AMANSAMENT. m. Acció y efecte de amansar. 
Amansamienlo, Mitigatio, nis. || Jft^aeton. Lenimen- 
tomi i, levamen, inis. 

AMANSAR. V. a. Fér pérdrer la féreM aU «•!- mals. Amansar, domesticar, domenar, domar. Cicnro, 
as, mansnefacio, is. || met. Sossegar, apaciguar. 
Amansar, mitigar, calmar, aplacar. Mitigo, sedo, as. 

AMANSAT, DA. p. p. Amanitado, Mansuefactus, 
placatus. 

AMANSIR. V. a. Amansar, desembravecer. Man- 
suesco, mansuefacio, is. 

AMANSIT, DA. p. p. AMANSAT. 

AMANT. p. a. Qaí ama. Amante. Amans, ama- 
tor. II n. p. de home. Amando. Amandus. |j nàut. De- 
nominació general de tota corda grossa, que asse- 
gurada per un extrem en lo cap del arbre, verga, 
etc. y provehida en V altre de un aparell, serveix 
pera sostenir grans esforsos. Amante. Restis fír- 
mior. 

AMANTA. adv. Mueho. Multum. 

AMANTAR. v. a. y sos derivats, snitantar. 

AMANTINAR. V. a. nàut. Sustentar y arrimar 
la verga ab las amantinas. Amantillar, Funibus an- 
tennam ad malum astringere. 

AMANTINAS. f. pi. Caps ó cordas pera fér es- 
tar plans los penons. Amantillos. Anqnina, se. 

AMANTÍSSIM, A. adj. snp. Amantisimo. Aman- 
tissimus. 

AMANTS, m.pl. nàut. Caps grossos pera ficar 
y tràurer de la nau la llanxa y altras cosas pesantas. 
Amantes, Mascal», arum. 

AMANUENSE. m. Escrivent. Amanuense. Ama- 

nuensis, is. 

AMANYAGADOR, A. m. y f. Afalagador. Aca- 
rimdor. Blandus, i, delinitor, is. 

AMANTA6AMENT. m. afalach. 

AMANYAGAR. V. a. Afalagar. Popar, OMridar, 
Expalpo, as, blanditias admovere. |j Enganyar ab 
afala<Às. Encantusar, emgaitar, engatusar. Blandior, 
iris. 

AMAR. V. a. Tenir afíció y voluntat à algú. Amar, 
amartélar. Amo, as, diligo, is. || Desitjar, apeléi- 
xer, com lasplantas aman lo sol. Amar. Cupio, is. 

Qüi BÒ AMA, Bà castiga, rcf. Eusenya que 1 ver- 
dader carinyo consisteix en corretgir al amich enca- 
ra que à aquest li sàpia mal. Quien bien U quiere, te 
hard llorar: quien te dia la kiel te dard la miel. Me- 
liora sunt vulnera diligentis, qnam fraudulenta os- 
cula odientis. Quos diligo, corrigo. 

Qm là AMA BE OBBHEix. rcf. Explica que'l carinyo 
6 amistat facilita à qui 1 professa tots los medis de 
complàurer y donar gust. Quien bien ama bien obedece. 
Amore citiús, quam ímperio súbdites agas. 

QUI BÈ AMA TART OLviOA. fr. Deuota quc r amor 
verdader no s' immuta ab las coaUngéncias. Quien 
bien quiere tarde okfida, Yerus amor nunquam obli- 
viscitur. 

QUI no T* AMA, BUtLANT TB DBSVAMA. rcf. COUtra laS 

burlas queparanen injúrias. Quien no te ama, bur- 
lando U difama. Conviciat jocans qui non apertè 
aoMt. 
AMARADOR. m. Qui amara lo cànem. Snriador. 

Immergens. AMA CATALÀ. AMA 71 


. m. La acció de amarar la cals 
. Vaceratio, ois. 

f. Planta que té la cama verda y 
.•pnda, la flor de la cima de la figura de ud moch 
iipD. Àmaranto, moco depavo. Amaranthus, i. || 
iJPrta diu també tomaní ó cap d' ase. Amaranto, 
lp*Mo, ymimalda. Lavandala, ee, arabíca sta^chas. 
I. AMARAR. V. a. Penetrar lo líqait algan cos 
:^. Calar^ empapar. Penetro, permeo, as. || Posar 
y Ui etc. en aygna. Enriar^ macerar, cocer. 
iffl etc. macerare, aqua sabigere. y Tirar ay- 
à la cals pera fóndrerla, y poder usar de ella. 
, ako§ar. Calcem aqua macerare. 

V. r. Empaparse la aygua en la 
Im ó en algan edifici. Amararse. iEdificiam, ter- 
UB aqiiam permeare. | iiTBJAa lo vi. || Mnllarse. 
AatrarM. Aqna permeari. 
f&tàMkMXT. Fét ona sopa de aygua ó estar mòlt 
t. Becho una 9opa de agua, Aqua snramò madi- 
esse. II Estar tot amarat, xop. 
AMARCTI. adj. Lo que tè uo gust.mòlt desapa- 
cMeqne excita vòmit. AmargosOy amargo. Acerbus, 
mm, amarulentus, asper. B met. Dolorós ó pe- 
íé. Amargo. Acerbos, gravis. H m. AMiaGüià. 

OAicu COM df PiL. ír. MolUssim amarch. Amargo 
MMaMf taerai, tomo «na kiil, Fellens. 

AIIARGH8. m. pi. farm. Confecció de ingre- 
iats loarchs. Amargot, Ex amaris ooníiectam me- 
fieiBentam. |j Dolsos ab mescla de ametllas amar- 
fLimargoi. Aaurís amygdalis condila dulcia. 

AMARGALL. m. Herba de fulla estreta semblant 
ibdeljnll, que produbeix una espiga prima sens 
p. TüUico, Lolium, ü. 

AMARGAMENT• adv. m. Ab amargura. Amar- 
l••ttiiaU, amargamente. Amaré. || met. Ab pena y 
Aàò, Amargamentt, Acerbè, amaré. 
AHAROANT. adj. amar». 
AMARGAR. V. n. Tenir lo gust amarcb alguna 
MH, com lo fel, donsell etc. AvMrgar. Amaresco, is, 
iRinun esse. || v. a. Fér tornar amarch. Amargar. 
ànnim reddere. met. Causar pena ó aflicció, 
iwryar. Dolorem aflèrre. || Oféndrer ab obras ó pa- 
nibs. Amargar. Laedo, is. 
AMARGAT, DA. p. p. Amargada. Amareíactus. 
AMARGOR, m. Sabor ó gust amarch. Amar- 
l^iOmargura, amargo. Amaritas, atis, amaritudo, 
iw. I met. Anguslia ó pena. Anuwgor, amargura. 
ikBSDr,Í8. 
AMARGORETA. f. d. imar^t7/o. Subamanis. 
AMARGÓS, adj. ant. amarch. 
AMARCKMAIIENT. adv. m. ant. amíigambnt. 
ARARGOTEIAR. v. n. íspruai. 
AMARGUESA, f. ant. amargor. 
ARARGüET, A.adj. d. Amarguillo. Subamarus. 
ARARGUiSSIM, A. adj. sup. Mòlt amarch. 
^^'ffdiimo. Taldè amarus. 

ttARGUiSSniAlIENT. adv. m. sup. Amar- 
F^iiintató. YaUè aaarè.. .. uf M^W^*^ 
AMàRGORA. f. AHAMil».. • i 
AMARINAR. V. a. tripular. || ter. amansir. 

AMARRA, f. nàut. Cap ab que s ' amarra la nau 
à terra ó ab la àncora. Amarra, Rudens, entis. || 
Corretja que's posa al caball pera que no alse '1 cap. 
Amarra. A freeoo ad peclus corrigia. 

AMARRADERO. m. La argolla ó altre instru- 
ment ahont s' amarra alguna cosa. Amarradero. Ad 
ligandum deserviens postis. || Lloch ahont s ' amarra 
la nau, ó à propòsit pera amarraria. Amwrradero. 
Locus alligandis navíbus aptus. 

AMARRAR. V. a. Lligar ab cordas, oadenas etc. 
Amarrar. Adjugo, is, aliigo, as. || nàut. Assegurar 
una nau ab cordas, cadenas etc.» escorar. Amarrar. 
Navès ad terram deligare. || Assegurar la nau ab las 
àncoras. Aferrar, anclar. Injectis harpagonibus na- 
vigium inhibere. 

AMARRAT, DA. p. p. Amarrado, Ligatus. 

AMARTELLAR. V. a. ant. Copejar ab martell. 
AmartiUar, martiUar. Malleo contundere. |j Posar al- 
guna arma à punt pera dispararia. AmartUiar. Sclop- 
petum ad explosionem pararé. || met. ant. atormin- 

TAR. 

AMASAT. m. ant. masover. 

ABIASSADET. m. d. Ama$adito. Tantister sti- 
patus. 

AMASSADOR. m. Qui amassa. Amaiadar. Pis- 
tor, oris. 

AMASSADURA. f. ant. La acció y efecte de 
amassar. Amasadura. Pistura, ae. 

AMA8SAMENT. m. ant. AMONTOIfAMSNT. II La 

acció de unir ójuntar. Amasamiento. Copnlatío, con- 
junctio, nis. 

ABIASSAR. V. a. PASTAR. 0-ant. amontonar. || 
met. Disposar las cosas pera lograr algun fi. Ama- 
$ar. Excoquo, is. 

AMASSON A. f. Guerrera de la antiguitat. Ama- 
zona. Amazooides, dnm. p Dona alta, de animo va- 
ronii. Amazona, marimacho. Amazon, inis, amazonís, 
idis. 

ABIAS80NAR. V. a. Pitjar ab lo massó. Apiso- 
nar. Pavicula compri mere. 

AMASSONATy DA. p. p. Apisonado. Pavicula 
compressus. 

AMAT, DA. p. p. Amado. Amatus. 

AMATAR. V. a. ant. cuttar. 

AMATENT, A. adj. Yelós, lleuger. Pronto. Cita- 
tus, festinus, incitus. || adv. m. À punt. 

DE AMATENT, m. adv. AfreturadamenU. Citatim. 

AMATINADAMENT. adv. m. Ab anticipació. 
Anticipadamente. Tempore antecapto. 

AMATINAR8E. v. r. Anticiparse à fér alguna 
cosa. Madrugar, Prscipitari, anteverti. 

AMATISTA. m Espècie de pedra foguera que 
tira à color de viola brillant: se emplea en anells y 
altres adornos. Amatisia. Amethystus, i. 

AMATISTA ORIENTAL. Ssfir violat. Amaüsta oríeníal. 
Amethystus, saphyrus, i. 

AMATORI, A. adj. Lo que excita ó pertany al 
amor. Amatorio, Amatorius. % AMB DICCIONARI AMD AMAVBÓTIGH. adj. Pertanyent à la gota serè- 
M. Amaurótico, Amauroticus. 

AMAYNAB. v. a. Plegar las velas pera queia 
embarcació vaja niès pansada. Amainar. Sedare vela. 
Ilmet. Apacigaarse, mitigarse, templarse *l rigor 
de alguna cosa. Calmar, amainar , aflojar, eeder. Mi- 
tigo, placo, as. 

ABIAYNADAT, DA. adj. Qni tè fills. CiSiT. || 
Fét, sabjecte. ajiansàt. 

AMBÀ. m. ENVÀ. 1. 

AMBAB. m. AMBRE. 

AMBARILLA. f. Llavor com la de cànem, mo- 
rena, ab an punt blanch. Son olor es agradable y 
semblant al almescb. Serveix pera perfamar. im- 
bmilla, Bamia moschata. 

AMBICIÓ, f. Passió desordenada de consegnir 
foma, bonras ó dignitats. Ambioion. Ambitio, nis, 
«rngo, inis. H cobdícií. 

AMBICIONAR. V. n. Desitjar ab ambició. Am- 
bteianar. Ambio, is. 

AMBICIONAT, DA.p. p. Amhicionado, Ambitas. 

AMBICIÓS, A. adj. Qui tè ambició. Ambidoso, 
Ambitiosns, avaras. || Qni desitja ab ànsia alguna 
eosa Ifcitament. Amlneioso. Gnpidus. 

AMBICIOSAMEBIT. adv. m. AmhiciosamenU. 
Ambitiosè. 

AMBIDEXTRE. adj. Qui usa igualment de las 
dos mans. Ambidextro. ^Equimanas. 

AMBIENT, m. L ' ayre suau que circubeix los 
cossos. Ambiente. Ambiens, entis, aura, ae, aér, is. 

AMBIGU, m. Ven francesa que significa *\ con- 
vit de viandas fredas y calentas abque 's cubreix de 
una vegada la taula. Ambigu. Convivinm, epnlum, i. 

AMBIGUAMENT, adv. m. Ambiguamente. Am- 
biformiler, perplexè. 

AMBIGÜITAT, f. Dubte, confusió, incertitut. 
Ambigüedad, Ambigunm, i, ambiguitas, atis, in ver- 
bis captio. 

AMBIGUO. adj. Lo que tè ambigüitat. Ambigua» 
Ambifarius. || gram. Dit del nom que indistincta- 
ment s ' usa masculí y femení. Ambigua, Ambiguum 
genus. 

AMBILIAT8. m. p. Pobles de Lamballe en Bre- 
tanya. AmbiliaUs. Ambilíates, ium. 

ÀMBIT. m. Aixample ó circumferència de algun 
espay ó llocb. AmHío. Ambitns, oirouitus, us. 

AMBITRAGAR. V. a. fàm. embolicar. 

AMBLADOB. m. Cabalcadura de bon pas, sens 
aaocejar. Caballeria de paso^ de andadura, ó de am- 
bladuray ó de poso llana, ó de partante. Tolutator, is. 

AMBLADUBA. f. Pas seguit. Paso de andadu- 
ra, portante, Tolutarís, is, gradarius, ii, prsepes 
gressus. 

AMBLANT. p. a. Anant à pas seguit. A paeo de 
andadura, d paeo llana. Aptns, commodus, equornm 
gressus. 

AMBLAB. V. n. Caminar la cabalcadura à bon 
^8 sens sacoejar. Caminar, é andar las caballerlas à 
poso de andadura. Tolutor, aris. AMBLIOPIA. f. mel. Escnrsament de la vista. 
Ambliopia, Ambliopia. se. 

AMBO. m. En lo joch de loteria la sort de dos nú- 
meros ab que's guanya. Ambo. Duorum numeromm 
sors. 

AMBOCH. m. En lo joch de mesa la acció de 
passar la bola per dins de la anella. Émboque. Trans- 
missió, nis. II Pas de cualsevol cosa per paratge es- 
tret. Emboque. Trajectio, nis. 

AMBBE. m. Betum groch y transparent, lleugers 
tan dur que traballat y pulit s' emplea en collars 7 
altres adornes; si 's frega 's fà eléctrich, y quant se 
crema despedeix un olor aroma tich. Ambar. Elec- 
trum, lectrum, ambarum, i. 

Ambre gris. Substància sòlida de color cendrós, sal- 
picada de capas blancas y grisas,que*s troba nadani 
en lo mar de la iodia, y per sa mòlta fragància s 
emplea en perfums y altras cosas. Ambar gris. Am- 
bar, aris, electrum, ambarum, i. 

ambre GROCH. Sólit, trcucadís, unas vegadas trans- 
parent, altras fosch y no fà olor. Succino, àmbar ama- 
filla. Succinum, electrum, i, ambra lutea. 

AMBBETA. f. d. Ambariio. Ambreta, se. || Peti- 
ta flor que tè olor de ambre. Ambarilla. Gyanus odo- 
ratus. II Lo que pertany al ambre. Ambarino. Succi- 
neus, ambarinus. 

AMBBOLLAB y SOS derivats, embrolui. 

AMBBÓ9. n. p. Ambrosia. Ambrosius, ii. 

AMBB09IA. f. mit. Aliment dels Dens. Ambro- 
sia, Ambrosia, ae. || Qualsevol vianda ó beguda d( 
gust suau y delicat. Ambrosia. Gratus, snavis, dul- 
cis cibus, potos. H Planta de la altura de un peu, lai 
camas partidas, blancas y peludas. Ambrosia, arte- 
misa. Marítima ambrosia. Q Altra planta groga, càli- 
da y medicinal. Ambrosia, bien granada. Botrys, is. || 
med. Purga mòlt suau. Ambrosia. Ambrosia, x. | 
pk Festas que'ls Jonios celebravan à Bacó en lo me^ 
de janer. Ambrosias. Ambrosias, arum. 

AMBBO81A. adj. Lo que pertany à Ambrós. Am- 
brosiano. Ambrosianus. [| Religiós de la orde de San 
Ambrós; Ambrosiano. Ambrosianus. 

AMBB08IANA. f. Orde de religiosas fundada 
perCatalina Morigia en T any 1450. Ambrosiana 
Ambrosíana, se. 

AMBBUNAL. m. iMBORNiL. 

AMBULANT, adj. Passejant. Ambulante. Ambu- 
lans, vagandi cupidus. [| Dit de algunas cosas ina 
nimadas que sembla que^s mogan. Ambulante. Am- 
bnlans. 

AMBULAB. V. n. poét. Passejarse. Ambular. Am 
bnlo, as. 

AMBULATOBI. adj. Mòlt amich de passejar 
Ambulatorio, ambulativo, ambulante. Ambulatoríum 

AMBÜT. m. EMBUT. 

AMD08. ant. y 

AMD080S. ant. y 

AMDUE8. ant. y 

AMDUIX. ant. y 

AMDUY. adj. pi. ant. Ambos, ambas, los doi AME CATALÀ. ifs te, mmboi à ios, Ambo, uterque. 

AMEBEU. m. Pea de vers de oioch síl-labas, 
\» dos primeras y úllimallargas, la tercera y qaar- 
U breus. Amebeo, Amsbeus pes. || adj. Alternatiu, 
I aplica al vers y Iley que*s guarda en las églogas, 
y es que eaaiaot alternativament, lo segon diga vers 
jeoQcert igual ò superior al primer. Amebeo. Ama;- 
beofflcarmeB. 

m. AMETLLAR. 

r. m. Yeu bebrea que en lo credo vol dir així 
ES, ealo pare nostre y altres oracions així sia. Amen. 
▲nen. 

ahii ai OEü. inter. Pera manifestar lo gran desitj 
6 ànsia de Jo que*s diu. Amen, ojalà, ónUs hoy que 
ímísm. Ulinam. 

lòLTs AHEirs AEiiBAN AL CEL. ref. Denota la eficà- 
cia és las oracions repetidas. Amen, amen al cielo 
ttiyi: muckoi ame»es al cielo llegan, Iteratx *preces 
eiíwm taogunt. 

AMENAR. V. a. ant. menar. 

AMEIfASSA. f. Acció ò paraulas de fér mal à 
i\(^. Amenaza. Mina, «;, minatio, minitatio, nis. 

AIIENA8SADOR9 A. m. y f. Qui amenassa. 
Àmoíazador, amenazante, Minax, acis, minans, tis. 

AMEN AMAMENT. m. ant. amenassa. 

AMEIfA8§ABIT• adv. Amenazando, Minaciter, 
nioiubiüter, minanter. 

AMENAMAIL V. a. Manifestar ab accions ó pa- 
r»üasque*s vól fér mal à algú. Amenazar, Mino, in- 
leoto,as, minitor, aris. I Estar en pròxim perill ó 
eoaUagéncia de succebir alguna cosa. Amenazar, 
Ifluaiseo, es. 

AicràssAi T 50 PEGAR. Joch de minyons, en que*s 
foo accions de pegar y pert lo que pega. Amenazar 
^wi», Ludus in quo ictus minatur, sed nou im- 
peütar. 

AIIENA86AT, DA. p. p. Amenazado. Mina- 

tOi. 
lÉS SON LOS AMRNASSATS QUI 'lS NAFRATS. TCf. MèS 

fidi es amenassar que pegar. los amenazados comen 
fcn: «m mas los amenazados que los acuchilíados. 
Factlè minantur multi, parcius exequuntur minas . 

AUEVflSAR•v. a. Férameno. Amenizar. Amse- 
Bom reddere. | Dit de un discurs, adornarlo. Ameni- 
:«r. Exomo, as. 

A1IENÍ88I1I. adv. sup. Amenüimo. Amaenis- 
simns. 

AMEBüTAT. f. La hermosura y recreo de la 
primavera. Amenidad, Am^nitas, atis. || La varietat, 
oroaioygala dels discursos. AmeniL•d, Orationis 
clegantia, venustas, orna tus. 
AMENLA. f. ant. ambtlla. 
AMENO. adj. Frondós, hermós, deleytable à la 
^ta. ineno. Amaenus. || Dit del discurs ó escrit que 
recrea. Ameno, Ornata, venusta oratio. 

•AMbear* V. a. Posar aygna al vi. Merar, bau- 

^^ümo, amerar, Yinum aqua diluere. || amarar. 

L ^Ht&MUkm L Una de las parts del mon. Amèrica. AMP 79 

AMERICÀ, NA. adj. y 

AMEBIGH• adj. ant. Lo pertanyent k la Amèri- 
ca. Americano, Americanus. || m. Natural de Amè- 
rica. Americano, Americanus, i. 

AMES. adv. m. Ademès. Amos. Prosterea. 

AMESURAT. adj. ant. mesurat, t, 

AME8URADAMENT. adv. ant. mbsdrada- 

MBNT. 

AMETLLA, f. La llavor que's troba dins lo 
fruyt del ametller cuberla de una pell do color de 
canyella. La mateixa llavor ab la clafolla, y la lla- 
vor del pinyol de qualsevol fruyta. Almendra, Amyg- 
dala, se, amygdalum, i, nux graíca. |j La que es cu- 
berta ó ensucrada. PeMilla. Saccbaro oblitum 
amygdalum. || En las arracadas lo diamant que tè la 
figura de la ametlla. Almendra. Adamas, anlis, 
amygdalie fíguram referens margarita. 

AMETLLAR. m. Terreno plantat de ametllers. 
AlmendraL Amygdaletum, i. 

AMETLLA8SA. f. aum. Almendron. Amygdalus 
major. 

AMETLLAT, DA. adj. Lo semblant à la amet- 
lla. Almendrado. Amygdalatus. || m. Pasta feta de 
farina, mel, sucre y ametllas. Almendrado. Ex fari- 
na, saccbaro, amygdalisque confecta massa. 

AMETLLER, m. Arbre de fullas de color vert, 
primas y estretas, lo fruyt ovalat, de una polsada 
de Ilarch, cubert de una pell verda, y sota una cla- 
folla plena de porós que conté la llavor dins. Almen- 
drOy almendraL Amygdalus, i. 

AMETLLER ooRT. Allozo. Amygdalus sylvestris. 

FLORIR l' ametller, fr. met. fam. Posar cabells 
blancbs. Encanecer. Canesco, is. . 

AMETLLETA. f. d. Almendrica, almendrilla. 
Parvum amygdalum. || Llima de manyà que remata 
en figura de ametlla. Almendrilla. In amygdals for- 
mam desinens lima. 

AMETLLÓ, m. Ametlla ienúra.Almendrueo,alkl•' 
za. Acerba amygdala. 

AMÉTRER. V. a. admétrer. || posar. 

AMFALONIR. V. n. ant. enüjarsb. 

AMFESTIJAR. V. a. ant. fastiqcejar. 

AMFIBI, adj. Animal que viu en la terra y en 
la aygua. Anfbio. Anfibius. 

AMFIBOLOGIA. f . Paraula ó frase que tè dos ó 
mòs sentits. Antologia, Amphíbolia, ampbibologia, 
«. I ret. Figura de paraula ó de sentència que tè 
diferents sentits. Equivoco, anfibologia. Atanaclassis, 
is, ampbibolia, aò. 

AMFIBOLÓGIGAMENT. adv. m. Anfibológiea' 
mente. Amfibologicè. 

AMFIBOLÓGIGHy CA. adj. Lo que tè diferents 
sentits. Anfihológico. Ampbibolus, ampbibologicus. 

AMFIBRAGH. m. Peu de vers llatí de tres síl- 
labas, la segona llarga y las altras breus. Anfíbraeo. 
Amphibracus, i. 

AMFIMAGRO. m. Peu de vers llatí de ma síU 
laba breu entre dosllargas. Anfimaero, Ampbimaceri 
cri, ampbimacrus, i, 80 AMI DICCIONARI AMI AMFITEATRO. m. Edifici rodó ú ovalat ab gra- 
das al entorn pera véurer alguna fonció pública. 
AnfUeatro, Amphitheatrnm, i. 

AMIANTO. m. Mineral de color regularment 
blanch, brnt, llenger, trencadís, fibrós, y resisteix 
al foch. Àmianto. Amiantbns, ambestnm, asbestos, i. 

AMIGAR. V. a. ant. ferse amighs. 

AMIGH, GA. m. y f. Qoi té amistat. Amigo, ami- 
ga. Amicas, i, amica, 8e. || Aficionat ó inclinat à al- 
gona cosa. Amigo, Propensos , pronos. 

ÀMicn DE Goa. Lo verdader. Amigo inUmo, cordial, 
delalma. Intimns. 

AMiCH DB coNFiANSi. ConfidetiU , amígo deconfianza. 
Consiliorom alicajos , secretorum comes. 

AMICH DE LA FORTUNA. Amigo dc lü taza de vino, 
Amicitiam vocans ad calcolos. 

AHicH DE BEifTUfAS ó RAHONS. Pendencicro, quime- 
mia.BíxosQs , contentiosas, i, rixator, oris, in rixas 
proclivis. 

AL AMJCH PRÓBAL PlIMER, ANS QÜE l' HAJAS MENES- 
TER, ref. Denota que nons debém fiar massa dels 
que's venen per amichs. No eches la gaia e» tu cama, 
ónola acocées despues de echada. Caulè accipito hos- 
pitem, cautius expellito. 

AL AMICB T AL CARALL NO CANSAL. DeUOta qUO UO 

convé molestar als amichs. Al amigo y al caballo no 
apretallo. Nec amicum nec eqnum premas. 

AMICHS FINS ALS 0€HS , k LA BOSSA NO m' HI TOCHS. 

Bien te quiero, bien te quiero, mas no te dog mi dinero. 
Te bene , te mullum , te summe díligo, fanstè nibil 
tamen ex nummis do tibi , fanste , meis. 

AMICH RECONCILIAT , ENEMICH DOBLAT, ref. AdVCrtoix 

que no debém fiar mòlt del enemich ab qui havem 
tornat en pau. Amigo recondliado , enemigo dohlado. 
Gratia malorum tam infida est qnam ipsi. 

AMICH Y TRASTO QUE NO SERVEU, AL CARRER. Bl ami- 
go que no presta , y el cuchillo que no carta ,. que se 
pierdan poco importa, Amicitia utiütate comparata 
non vera amicitia est. 

COM MES AMICHS MBS CLARS. rcf. Dcuota quo la for- 
malitat en los contractes assegura més la amistat. 
Mientras mas amigos mas claros : entre dos amigos, un 
notarío y dos Ustigos, Mútua fides fovet amicitias. 

DE AMICHS pocHS Y BONS. loc. Amigo de uno, y ene- 
migo de ninguno. Ne multis sis amicus. 

ENTRE AMICHS Y SOLDATS CUMPUMBNTS SÓN EXCUSATS. 

ref. Entre amigos y soldados cumplimientos son excu- 
sados, Inter amícos omnia communía sunt. 

ESTAR BB AB SOS AMICHS. fr. fam. Estar gras y bo. 
Estar de buen ano, Nitere, pinguem, nitidum esse. 

FÉR ÀMicus ALS ENEMISTATS, loc. Recoucíüar als 
que eran enemichs. Reconciliar, ajustar, amistar, 
Amico, as , in gratiam reducere. 

FERSE AMICHS. Hoccrse amigos , amistarse , reconci- 
liarse , volver en amistad, Gum aliquo in gratiam re- 
dire. 

LO vks AMICH LA pèga. éxpr. Ensenya la precau- 
ció , ó que convé no confiar massa en tots los que's 
venen per amichs, per quant molts ab capa de amis- tat són uns verdaders traïdors. Bl mayor amigc 
pega ; quien menos piensas te hizo el tiro ; de anUg 
amigo, de compadre ú compadre sangre en el ojo, 1 
fidem fallat , quem sumnum credis amicum. 

LOS AMICHS SE CONEIXEN EN LA DESGRACIA. loC. 

amigo le prueba el peligro, Periculum amicum prob 

MÈS VAL UN BON AMICH QUE CENT PARENTS, fr. I 

vale un amigo que pariente ni primo. Amicitia pi 
pinquítali pra^stat. 

NO HI HA AMICH SÈSS DINER EN LO BOLSICH. ref. I 

nota que aquell que no tè tots 1' abandonan. No h 
amigo ni L•rmano si no hay dinero en mano, Temp< 
si foerint nubila solus eris. 

NO VULLASMAL ALS AMICHS QUE SÓN DE TOS ENEMIC! 

ref. No quieras mal al amigo, porque lo es de tu ti 
migo, Minimè contemnendus amicus inimicorum. 

TANT AMICHS GOM ANTEs. loc. fam. ab quo algú n 
nifesla à altre serli indiferent li concedesca ó no i 
guna cosa. Tan amigos como antes. Salva amicit 
fide. 

AMIDA ó OMiT. m. Divinitat principal del Ja| 
Amida, Amida. 

AMIDADOR, A. m. y f. Qui amida, Medidar, i 
títor, mensurator, mensor, is. 

AMIDAR. V. a. Examinar la extensió de aigu 
cosa ab lo pam , ca na etc. Medir, Mensuro, as , m 
tior, iris. II Proporcionar, comparar alguna cosa i 
material ab altra, com las forsas etc. Medir, Comp 
ro, as. 

AMIDAT, DA. p. p. Medido, Mensns. 

VENIR AMIDAT, fr. Yeulr just , cabal. Venir dplat 
renglon , piniiparado, Congruere , aptissimè cadeí 

TENUi AMIDAT DB PAM EN PAM. fr. APAMAT. 
AMIDO. m. MIDÓ. 

AMIDONAR. V. a. RNMIDONAR. 
AMIDONER. m. midonbr. 

AMIGA. f. AMANGBBADA. 

AMIGABLE, adj. Lo que toca ó pertany à 
amistat. Amistoso , amigable , amigo, Amicabilis, s 
ciabilis. II met. Lo que tè unió ó conformitat ab alt 
cosa. Amigable, concorde. Gonveniens , concors. 

AMIGABLEMENT, adv. m. Amigablemeni 
Amicè, amiciter. 

AMIGAMENT. m. ant. amanckbamsnt. 

AMIGAR. V. a. ant. Fér à dos personas amiga 
Hacer amigos. Adhospito, as. || ant. fbrsb amichs. 

AMIGAT, DA. p. p. ant. amangebat. 

AMIGATXO. m. aum. fam. y 

AMIGOT. m. aum. Amigote, Amicíssimos. 

AMIGUET, A. m. y f. d. Amiguillo, amiguií 
Amiculus., i. 

AMIGUisSIM , A. adj. sup. Amiguisimo, Am 
cissimus , i. 

AMILANAR. V. a. Acobardi r. Ami7(iiiar, aCurdr 
Timorem injicere , incutere , terreo, es. 

AMILANAT, DA. p. p. Acobardit. Amilanad 
aturdido, Perturbatus. 

AMIL8. Les amè. Amavi illos. || m. adv. A müloí 
A mejor. Ad melius. AMO CATALÀ. AMO 81 ▼. a. ant. agotai, [] mirvàe. 
AMDL m. BM». 

f. ant. ALiANSÀ. Q ant. amistat. 
V. r. Amaneeharse amUtanzar- n^emigrm. Scortor , ans. DA. p. p. Amawehaio, Gondi- *• f. Afecte reef proch entre dos ó mès 
penoaas. Amutad. Amicítia, se, femiliaritas, atis. '|| 
AiiiKaBAiiKiT. I ant. Maber, servey, favor. Merced, 
fmtr, mmMUtd. Gratia, 6B, favor, is. 

AiHTAT ram uiTsais, 110 DuaA PBRQUB NO N*BS. ref. 
iMtinl jK»r interéi, no dura ftorque no lo e$. Ni sem- 
^íenreatoUa fugit amicitia. 

ril URA AMISTAT, fr. BB8AK LA MA. 

U AMISTAT BIf UNA PART T 'lS INTEEESSOS BN ALTRB. 

AmIb y razcn snttenta ó conserva amiitad. Mntaa 
fdn fovet amicítias. 

TsiHAt BR AMISTAT, fr. Férso amichs los qne ba- 
kui renyit. Ami$tarse , reconciliarse. In gratiam re- 
vertere, eom aliquo in gratiam redire. || Reconci- 
br als qiie eran enemichs. Reconciliar, componer, 
tfttitm. Amico, as, in gratiam reducere. 

TtuicAi LA AMISTAT, fr. Uom^cr la anUstad. Neces- 
litntfioem scindere. 

AMm'AYAR• V. a. ant. tornar en amistat. 

AMISTÓS, A. adj. Lo qne toca ó pertany à la 
aaisut, contracte ó correspondència amistosa. Amis- 
(«0. Amicns. 

AlüSroSAMENT. adv.m. Amistogamenteyafee- 
ttmmtnU. Amicè. 

AMnnO0t88IllIAMEirr. adv. m. snp. AmistO' 
làMMMaKe, afeetuosimnamente, Stndiosissiroè, ami- 
eissimè. 

Àurr. m. Tela de nna vara en qnadro ab nna 
crfQ al mitj, qne '1 sacerdot se posa al cap, de allí 
btiu al coll y se'l cenyeix per la cintnra qnant se 
refesleix pera dir missa. Amito. Amictos, ns, ambo- 
lagiom, ii. 

ABÜTJANAR. v. a. Ignalar ó repartir algnna 
e<isa en dos parts ignais. Promediar. In medias par- 
tes dividere. 

AüMONITAfl. f. pi. Petrificacions originadas de 
fertas conxas. Ammonitas, Ammonitae, aram. 

AMHORZABIENT. m. ant. Amortiguamiento. 
liligaUo, modera tio, nis. 

AUlfOBZAR. V. a. ant. y derivats, apagar. 
iiomcüAR. 

Ama. m. y 

AmnÓ. f. Planta de dos pens de altnra, las fa- 
Ilas semblants al fonoll y V olor al de la orenga, las 
flors petitas en forma de parasso), la llavor menada, 
eoRveu, estríada y aromàtica, es medicinal. Aímos, 

MÚ.Amia, ae, amninnm, ii. 
AínmriTA. f. Perdó general, dvit de injürías, 

qw decreta on Soberà. Ammtia. Amnistia, ae, in- 

ioriímm oblivio. 
AüO. m. Lo cap ó senyor de at 

i&flia. Amo, dueno. Heras, i. || Senyor 

TOMO I. 
de algnna cosa. Amo, seL•r. Dominós, i. Q Qni tè ona 
casa llogada à altres. Casera, amo. Dominns, i. || ant. 
Qui està encarregat de la criansa é instracci6 de al- 
gan minyó. Ayo, pedagoga. Pappas, ae, pedagogos, i. 

AMO QUE TÀ MOSSUS T NO 'lS véU 's FA PORRB T NO s' 

BO CREU. ref. Denota qne no's déo abandonar al coy- 
dado de altres las cosas própias. Hacienda, tu dueno 
te vea: el pié del dueno, estiércol para la heredad : d 
donde no està el dueno ahiestd su duela. Dominós pla- 
rimam vídet in rebos sais. 

FÉRSE AMO. met. Apropiarse lo de altres. Hacerse 
duma, senor. Potior, iris. 

GiRARSB CONTRA l' AMO. fr. met. fam. Ensnperbir- 
se. Levantarse, alzarsedmayores, Saperbios seeffer- 
re. 

l\mo fí 'l mosso, t *l MOSSO fJL l'amo. loc. Denota 
qoe '1 bon tracte en los amos y criats fà qoe 's dis- 
simulen algnnas faltas entre ells. Ruin senoreria 
ruin servidor. Yilis beros , vilem solet edoxisse mi- 
nistram. 

MÈS val séR AMO QUB CRIAT. fr. Mas vals ser arriero, 
que borrico, Jabere prsestat qoam obedire. 

NI AMO PER FOBSA, NI MOSSO PER FORSA. lOC. RopreO 

als qoe fan las cosas de mala gana. Reniego del tfr- 
bol que d palos ha de dar el {ruta, Qaos vis semper 
bene agere cogit, odi. 

NO séa AMO DE FÉR ALGUNA COSA. No tenir llibertat. 
iVo ser dueno de alguna casa. Goropotem sai non 
esse. 

NOSTRE AMO. Pcr antonomàsía l' sagrament del 
ALTAR. II nàut. Contramaestre. Proreta, ae. 

posARSE EN AMO. Obligarsc à servir à algú. Asentar 
con amo. Pacta mercede, alicajos famala tai adscribi. 

QUI k DOS AMOS VOL SERVIR À UN ó ALTRB HA DE FÉR 

FALTA. ref. Ensenya que no's poden desempenyar bè 
mòltas cosas en on mateix temps. Quien d muchos 
amos sirve, d alguna ó d una y atro ha de hacer falta. 
Nemo potest daobns dominis serviré. 

SÉR AMO DEL AUCA, Ó DELS DAUS, Ó DEL TRULL. fr. 

Tenir mòlt maneig en algona cosaó en alganas per- 
sonas. Ser el dueno del cuchilla, del hato, de los cubos, 
etc. Maltom aoctoritate valere. 

AMODORRIRSE. v. r. Ensopirse. Amadorrarse. 
Somno consopirí. 

AMODORRIT, DA. p. p. Amodorrada, amador^ 
rido. Consopitus. 

AMOHINAOOR. m. Qui amohioa. Molesto, so- 
bon. Molestus. 

AMOHINAR. V. a. Enfadar, enujar. Amahinar, 
pudrir. Irrito, as, slomachor, aris. || Consumir. Ata- 
fagar. Stupefacio, is. 

AMOHINAR8E. V. r. Gansarse mòlt ab la ave- 
riguació de algnna cosa Devanarse los sesos,romper' 
se las cascos. Intensa meditatione defatígari. 

AMOHINAT, DA. p. p. Amohinada, Irritatus. 

AMOHINO. m. Enfado, molèstia. Nàusea , as, 
fastidíum, tacdium, ii. 

AMOILLERARSEà V. r. ant. casarsb l' home* 

AMOHILLERATi DA, p. p. ant. casat. 

12 Si AMO DICCIONARI AMO . AMOIXAR. Amansir, afalagar passant la ma 
per sobre. Papar, Blandior, iris, allicio, is. 

AMOLAR. y. a. Fér venir à la rahó. Amoldar. 
Ad bonam fmgem adducere. 

AMOLLAR. V. a. Deixar anar poch à poch la 
corda 6 altra cosa qae's té subjecta. Alargar^ afiojar. 
Laxo, relaxo, as. | Deixar enterament lo qne's tè 
apretat 6 pres. Sohar. Dissolvo, dímitto, is. || En al- 
gans jochs de cartas deixar anar la jagada podentla 
matar. Amollar, Gedo, is. || Pérdrer lo rigor, ó dis- 
minnbir la forsa algonas cosas, com la malaltia, la 
aygaa etc. Ceder, aflojar^ menguary moderarse. Re- 
mitto, restringo, is. | fam. met. donài. 

AM<MJLIMEViT. m. i•LAHiMEirr. 

AMOLLIR. V. a. Ablanir. Ablandar, enmallecer^ 
reknueer. Matoro, mollifico, as. | ant. Estovar los 
matalassos, coixins etc. MtUHr, Lectam quam mollis- 
flimè stemere. 

ABfOLLIT I DA. p. p. Ablandado, ewnolleeido, 
Matarà tos. 

AMOLLONAR. V. a. ter. MOLLOffiB. 

AMOMO. m. GiNGiBU. 

AMONEDAR. v. g. Redohir à moneda algun me- 
tall. Ammudar^ manedar^ manedear. Monetam excn- 
dere. 

AMONESTACIÓ, f. Avís, advertència. Amo- 
tustacion, admonicion, adverUnda. Admonitio, nis. Q 
La publicació del matrimoni ó dels ordenandos en la 
missa major de un dia festiu. Amonestacion, procla- 
ma, Nuptiarum ant sacrorum ordinum pubÚcatío. 

TIIIAR LAS AMONESTACIONS, fr. AMONESTAI. 

AMONESTADOR. m. Qui avisa. AmonestadoTy 
aémonitor. Admonitor, is. 

AMONESTAR. V. a. Publicaries amonestacions 
en la missa major. Amonestar, cobrar las amo- 
mstacioneSf ó proclamar, echar las proclamas. Nuptias 
ia ecclesia denuntiare. | Avisar. Amonestar, amar. 
Moneo, commoneo, es, commonefacio, is. 

AMONESTAT, DA. p. p. Amonestado. Monitus. 

AMONIAGH. m. Lo mès dèbil dels alcalís; se 
trau dels vegetals y snbstàncias animals. Amoniaco. 
Ammoniacum, i. j] Goma com Uagrimas, de ungroch 
rogencb per 1' exterior, y per V interior blancb, de 
gust amarcb y olor desagradable. Amoniaco. Ammo- 
niacum, i. II Goma semblant al encens. Armoniaeo, 
anumiaco, Ammoniacum, i. 

AMONT. adv. 11. ant. amunt. 

AMONTANAR. V. a. ant. y 

AMONTANTAR. v. a. ant. amontonàr. 

AMONTONADOR, A. m. y f. Qui amontona. 
Amontonador. Accumulator, is. 

AMONTONABIENT. m. La acció y efecte de 
amontonàr. Amontonamiento. Cumulatio, coacervalio, 
aggeratio, nis. || met. Lo conjunt de varias espècies 
y veus sens orde ni elecció. Amontonamiento. Ter- 
borum conglomeratio. 

AMONTONÀR. V. 9. Jontaró posar unas cosas 
fobre altras sens orde ni concert. Acumular, eumu- 
lar, amontonàr. Gumulo, as, aggero, is. || met. Mes- clar y juntar varias espècies, com amontonàr ideí 
conceptes. Amontonàr. Coacervo, as. 

AMONTONAR8E. V. r. Refaunirse la gent. Agi 
parse, Cumulor, aris. 

AMONTONAT, DA. p. p. Amontanado. GumuL 
tus. 

AMOR. m. Afecte ó inclinació à alguna persoi 
ó cosa. Amor, ley, vohintad, Animus, i, venns, eri 
Q Suavitat, blandura, com lo pare castiga als fills < 
AMOt. Amar. Suavitas, atis. || La persona amad 
Amor, amores, mis amares. Delicise, aram, amor, is. 
Agrado, afabilitat. Amor, agrado, afMUdad. Aflab 
litas, comitas, atis. 

AMOE AB AMOE SE PAGA. ref. pora denotar la mul 
correspondència en qualsevol cosa favorable ó ai 
versa. Amar can amor se paga. Si vis amari, ama. 

AMOE DE GBNDEE, BUGADA SENS GENDEA. ref. DeUO 

la tíbiesa y poca duració de la amistat entre sogres 
gendres. Amistad de gema, sol en úwiemo. Suspec 
et brevis generi amicitia. 

AMOE DE GOS. Lo sousual. Amor Uucwo, Amor lib 
dinosus. 

AMOE DE HOETBLÀ. m. Planta de dos peosdealtnr 
ab la cama quadrada, plena de punxas, las full 
estretas, col-locadas de vuyt en vnyt ab pnnxas p 
demunt, las flors petitas y grogas. Amor de horUk 
no. Aspergula, ae, aperíne, es. 

AMOE DE MONJA T PET DIT FEAEE TOT ES ATRB. rel 

Denota que semblant amor tan prest se posa com 1 
lleva. Amor de monjas fuego de estapas. Amor, n( 
amor. 

RO HI HA AMOE COM LO DE LA MAEE. loC. DettOtE qi 

Tamor dels pares es lo mès verdader y segar. Am< 
depadre que todo lo demés es aire. Nibil paten 
amore constantius, solidiàs. 

AMOE DE FAEE TOT LO DEM^S ES AYEE. rcf. AdvertO 

qne sols l' amor dels pares es segur. Amor de pad 
que todo lo demds es aire, Nihil paterno amore soL 
dius. 

AMOE DE SENTOE ATGUA EN CISTELLA, ref. DeOOta 

pocb segur que es dit amor. Amor de Smor o^imi < 
cesto. Brevis est magni fortuna favoris. 

AMOE, PENAS T DINEES NO PODEN BSTAE SBGEBTS. Tt 

Denota que aquestas cosas no poden dissimuiars* 
Amares , dolores y dineros no pueden estar eneMerto 
Amor et divitia; celari neqneunt. 

AMOE PLATÓNicH. Lo puramcut ideal. Amor plaU. 
nico. Amor platonicus. 

AMOE PEOPi. Lo desordenat ab que ha 's mira à 
mateix. Amorpropio. Sui amplexi, efiraenatos «no 

AMOE TGEAVEDAT NO PASfAN PEEUNFOEAT. rof. ÏH 

nota que V amor atropella tots los respectes. Ami 
ni eata linaje, ni fé, ni pleitohamenaie. Cnpidiais en 
mena porri folio víncta est. 

DE MIL AMOEs. loc. Dc mòlt bona gana. De mil am( 
res. Libentissimè. 

EN AMOE T COMPANYA, loc. fam. Ett amístat y con 
panyia. Bn amor g campana. Unanimi consensn. 

LAS SOPAS Y AMOES LOS PEOIEES SÓN UM MILLOES. FC AMO CATALÀ. AMP 83 He Im ijrw y lat eoto U» eniradas, Sopas y amo-- 
res los primeras los mtjores, Amoram et ludorum 
e^iestríiim ioiUa plm ardorís habeot. 

PAflSAH U» AMOiS T QUEDAN L06 DOLORS, ref. DeOOta 

qve 1 i dels amors sol sér amarch y trist. Yann 
im Mioref , y fu4a% los dolores. Extrema gaudia Inc- 
twoceapat. 

fil AMoi. loe. fam. Per atenció, mirament ó res- 
fetkt. Por amor, por eoMsa^ por razon. Cansa, gratia. 

fm A«ot ME DÉo. loc. Ab qne's demana encarida- 
Mil algooa cosa. Por amor de Dtos. Propter Denm. 
I Sèfis interès. Por -amor de Dios, Propter amorem 
Itei. I Sens recompensa de algnn traball. Por amor 
à tíos. Amore Dei. 

na Awm vel ioü lupa 'l llop lo íoc. ref. Ense- 
lya ^'Is afalechs mès se fan per interès qae per 
iMf. Meaea la eola el can, no por ti $%no por el pan, 
SefMs blandiUaram ntilitas, qnam amor. 

«n tí AHOis TÒ DOLois. ref. Denota qne 1* amor 
sol anar acompanyat.de penas. Quien tiene amor tiene 
ftm, Qmm adama d la doneella, el alma trae en pena. 
àflMrangit animom. 

iteB 6 Amrtn» ai mòlt amoe ó agiado. Acfmt- 
lir ò fioèír aèiertoi los brazos ó con los hrazos ahier^ 
lii.8opiiiÍ8 manibas exeipere. 

AMOBRAmílR. V. r. ant. bnmalaltiise. 

AHCMOIBJi ó voidüjI. f. Herba rastrera, de flor 
poeh vistosa, però de molla olor. Minonetas^ reseda 
•Wiw. Reseda edorffera. 

V. n. ant. afalasar. 
m. d. Amorcillo. Levis amor. 

f. pi. Senyas pera manifestar í 
Mor. Ammieones, Anatorü gestos. 

àMOSLÓBj A. adj. Carínyós, amable. Amorosa. 
ÍB««olv8, Maodos, amabilis. || Parlant de cosas ma- 
tinals, bla, suao, pastós, fàcil de traballarse. Amo^ 
rm. Handas, snavis. | Dit del temps templat, y 
útí 'sdhi: tarde amorosa. Amoroso, Umplado, apaci* 
Nr, Mando. Macidos, lenis. 

SÉR amorós COM UNA ARGBLAGA. fr. pera denotar 
fM Ma persona es aspra y desapacible en sòo trac- 
te y paranlas. Ser como unas ortigas. Asper», pan- 
gMitis, nrentis natnrae esse. 

AIKMUMAIIENT. adv. m Amorosamente. 
Aattier, amatoriè, amicè. 

AMOBOSIR. V. a. amollis. 

àÈOOnOBtasiMj A. adj. snp. Amorosisimo. 
AoalnUssimas. 

AMOBOStssiMAMEBiT. adv. snp. Amorosisi- 
amenu. Amabilíssimè. 

AMOROraTAT. f. docilitat, dolsura. 

AMOHBÀGIA. f. hamorrAgia. 

AMOBRAR. V. n. Fèr inclinar lo cap à terra. 
iMrrar. Capat snbmittere. || Fèr càarer de morros. 
Aèociíuir. In voltam, in os procambere. || Acercar 
ilgona cosa de pantà al objecte ó paratge ahont ba 
^ (èrar, com la pistola als pits, la atxa à la paret. 
Aisesr. Appropinqoo, as, addaco, is. || També s' asa 
«•« redprocb. AMORRAT, DA. p. p. Amorrado. Pronos. 

AMORRIAR8E. v. r. Rehunirse'l bestiar de 
llana à la sombra. Acarrarse. Oves ad nmbras cap- 
tandas nniri. 

AMORSAR. V. n. esmorsar. 

AMORTAIXAR. y. a. ENMORTALLAR. || AMOR- 
TIR. 

AMORTAR. V. a.ant. y 

AMORTIR. V. a. Esmortabir, mitigar. Amortí- 
guar. Semianimem rellnqaere, reddere. 

AMORTI8AGIÓ. f . y 

AMORTI8AHIENT. m. La acció y efecte de 
amortisar. Amortizacion, Possessionam à saecolari- 
bas ad ecciesiam translatío. 

AMORTISAR. v. a. Passar los béns à qui no 'Is 
pót enagenar. Amorlizar. Possessiones à sascalari- 
bus ad ecciesiam transferre, extra commerciam po- 
nere. || Dit dels ceosals etc. llabir, redimir lo capi- 
tal. Amorlizar, redimir, quilar. Redimo, is. 

AMORTI8AT, DA. p. p. Amortizado. 

AMORTITZAR. V. a. amortisar. 

AMOSGARSE. V. r. fam. Enfadarse. Amostazar- 
se, amoscarse. Excandesco, is. 

AMOfiSAR. V. a. y sos derivats, amvssar. 

AMOSTRAR. V. a. y sos derivats, mostrar. 

AMOTAR8E. V. r. Formar mota las plantas. 
AmacoUarse. In manipalos crescere. 

AMOITNADAMENT. adv. m. AmoUnadamenU, 
sediciosamente, tumultuosamenu. Tamaltaosè, tamal- 
taaríè. 

AMOTINADORy A. m. y f. Qai amotina. Amo~ 
tinador. Tumultaosas» facciosas, i. 

AMOTINAMENT, m. La acció de amotinarse, 
y*l mateix motí. Amotinamiento. Sedltio, tonal- 
toatio, nis, motas, as. 

AMOTINAR. V. a. Alborotar on regne, poble, re- 
pública ó exèrcit contra sòn superior. Amotinar. Tu- 
multo, as, tumultom concitare. |) Torbar, alborotar 
las passions. Amotinar, alborotar. Torbo, pertorbo, 
as. 

AMOTINARSE. V. r. Rebel-larse contra Is su- 
periors. Amotinarse, rehelarse, sublevarss. Tomoltnor, 
aris. II Amontonarse la gent en algun paratge. Agol^ 
parse, remolinarse. Confino, is, conglobor, aris. 

AMOTINAT, DA. p. p. Amotinado. Tomultnatos. 

AMOTLLAR. V. a. Fèr guarnicions en la pinto- 
ra. Amoldar. Ad typum conformaré. 

AMOVIBILITAT. f. Amovibilidad. Amovílítas* 

AMOVIBLE. adj. Lo que *s pót separar de algun 
Uocb; antiguament se deya dels empleos, ara del 
benefici eclesiàsticb, que es col-latiu. Admovible, 
amovible ó adnütum. Ad nutum, ad arbitríam amo- 
vile beneficium ecclesiasticum. 

AMPARA. f. Detenció de alguna obra. Embargo. 
iBdificationis mora, inbibitio. || Segrest, embarg. 
Embargo, y ampara, p. Ar. Sequestratio, nis. 

ABIPARADOR. m. Amparador. Defensor, pro- 
tector , is. 
igM^MiAR* V. a. Protegir, defensar, recniltr à ►I 


, , ' 84 AMP 

algú. Xmparary proteger, favarecer. Protego, is, 
tueor, eris. Impediria prossecució, de alguoa obra. 
Embargar. Impedio, praepedio, is. || Segrestar ó em- 
bargar los béns mobles. Embargar^ y amparar. p. 
Ar. Sequestro, as. 

AMPARARSE. V. r. Ampararse. Sese taeri. || 
Aprovecharse, valerse. Ere aliqua fruclom capere. 

AMPARATy DA. p. p. Amparado, Protectos. 

AMPARO. m. Favor ó prolecció. Amparo. Pa- 
trocÍDÍam, íi. D Qualsevol abrich ó defensa. Amparo, 
asilo, refugio. Tutela, aï, pro^sidinm, ii, propngna- 
culum, i. II La, persona que favoreix ó protegeix. 
AmparOf protector, amparador. Defensor, is. 

AMPIT Ó ABITPIT. m. Barana de paret. An- 
tepecho. Lorica, maceria, ae. 

AMPLA. f. y 

AMPLADA, f. AMPLARIA. 

AMPLAMENT, adv. m. àmpliament. 2. || abun- 
dantment. 

AMPLARIA. f. Anehura, ancho. Latiludo, am- 
plitudo, inís. II En las telas. Anchura. Latitudo, inis. 

AMPLÀ8, SA. adj. anm. Mòlt ample. Anckisimo. 
Amplissimus. 

AMPLEy A. adj. Lo que tè dimensió contraposa- 
da à la llargària. AneAo. Latns, amplns. [| Extés, di- 
latat, balder, folgat. Holgado, hornaguero. Laxns. || 
ro. amplJLria. 

AMPLEGURTy A. adj. Mès ample que Uarch. 
Anchicorto, Latitndine, quam longítudlne major. 

AMPLE8A. f. amplíria. 

AMPLIACIÓ, f. La acció y efecte de ampliar. 
Ampli ficacion, ampliadon. Ampliatio, nis. 

AMPLIADOR. m. Ampliador, amplificador. Am- 
plificalor, is. 

ÀMPLIAMENT, m. ant. ampliació. || adv. mod. 
Ampliamente, extensamente. Ample, ampliter, latè. 

AMPLIAR, v. a. Engrandir, anmentar, extén- 
drer. Ampliar, dilatar, extender. Amplio, dUato, as. 

AMPLIATy DA. p. p. Ampliado. Ampliatns, di- 
lata tus. 

AMPUATIU. adj. Lo que tè virtut de ampliar. 
Ampliativo, Qnod ampliaré valet. 

AMPLIFIGAGIÓ. f. AMPLIACIÓ. || ret. La exor- 
nació del discurs, ab que V orador fà profunda im- 
pressió al animo dels oyents. Amplificacion, Ampli- 
fícatio, nis. 

AMPLIFIGADABIENT. adv. m. Amplificada- 
mente. Amplificè. 

AMPLIFIGADOR, A. m. y f. Qui amplifica. 
Amplificador. Amplificator, is. 

AMPLinCAR. V. a. AMPUAR. |] r. Exténdrer un 
discurs. Amplificar. Amplifico, dilato, as, augeo, es. 

AMPLIFICAT, DA. p. p. Amplificado, Amplifi- 
catus. 

AMPLÍ88IM, A. adj. sup. Lo que tè mòlta am- 
plàrin. Anchisimo, Amplissimus. [] Dit de las cosas 
immaterials, com facultats amplissimas. AmpUsimo. 
Amplissimus. 

AMPUTOT. f. Extensió, dilatació. Amplitud. DICCIONARI AMÜ 

Amplitudo, inis, vastilas, atis. || ant. ampuma. 

AMPLOYA. f. fam. sardina. 

AMPLURA. f. ant. amplíria. 

AMPOLLA, f. Vas de vidre ó cristall de co 
llarch y estret, la panxa ampla y rodona. Ampolh 
redoma, Ampulla, se. || met. butllofa. 

AMPOLLETA. f. d. Ampolleta, ampollica, ampo 
llita. Parva ampulla. jj Rellotge de arena, dit així pe 
estar compost de dos ampolletas. Ampolleta. Clej; 
sydra, ae.||La que serveix per posar la crisma 
Crismera oliera. Sacri chrismatis pixis. K La de ay 
gua de olor. Pomo, Odorarium vas. 

AMPÓ8IT. m. EMPÓsiT. 

AMPRAMENT. m. ant. bmbarch. 

AMPRAR. V. a. Emmanllevar. Pedir ó toma 
prestado, y amprar. p. Ar. Creditnm, vel mutoui 
rogare. || Amparar. Protego, is. || ant. Aprofitarsc 
Aprovecharse, valerse. E re aliqua fructnm capere 

AMPRAT, DA. p. p. Amprado. Mutuatus. 

AMPRE. adv. ter. y 1. ant. vespre. 

AMPRIU8. m. pi. Terra erma y comuna de al 
gun poble. Baldio. Incultus ager. || ter. Racó ahoi 
se solen tirar las escombrarias. Bagwrero. Loeu 
stercoreus. 

AMPUTACIÓ, cir. La operació de tallar alga 
membre. Amputacion. Amputatio, ois. 

AMPUTAR. V. a. Tallar ó separar del Cot algoi 
membre. Amputar. Amputo, as. 

AMPUTAT, DA. p. p. Amputada. Ampatatus. 

AMUGRONAR. V. a. p£r colgats. 

AMULATATy DA. adj. De color mulato. Amula 
tado. Snbniger. 

AMULET. Remey supersticiós, preservatiu d 
vàrias malaltias. Amuleto. Amuletum, i. 

AMUNIÓ. f. Número gran y exceeaiii de tigon 
cosa. Multitud. Turba, ae, multitudo, nis. 

AMUBIT. adv. 11. Dalt, demunt, la part alta. Ar 

riba. Sursum, versus. || met. Lloch prehemioeot qa 

ocupa algú respecte de altre. Arriba, Soperiori loec 

En los escrits, ans, antecedentment. Arriba. Sopn 

EN AMUNT. mod. adv. Pera significar aornenl d 
preu, número ó temps, com de las deu kn amuni 
Arriba. Supra. 

DB AMUNT avall. loc. Dc arriba abajo, de fiés i 
cabeza, desde el principio hasta el fin. Susqoe deqoc 
à capite ad calcem. 

FÉRHO ANAR TOT DB AMUNT AVALL. fr. lOVertíf COfl 

fusament Y orde de las cosas. Trastornar. Turbo, ai 

PER AMUNT. m. adv. AVANT. 

AMUNTONAR. V. a. y sos derivats, amontonai 

AMURA. f. nàut. Quadra de proa. Mida de 1 
nau en lo punt que determina la quarta part de 1 
eslora y de sa major llargària per la part de for 
contant desde la proa. Amura. Alvei navis dimensió 
g nàut. Corda entre cada puny de la major y tri 
quet. Amura. E velis pendens funis. 

AMURADA. f. nàut. Costats interiors de la nau 
Amurada. Interior navis latus. 

AMURAR. V. a. Tirar per la amara y porUr V ANA CATALÀ. ANA 85 pooy eovers proa, ahont està assegurada la amara, 
laanr. Yeli fanem ad proram adducere. 

àMXmCAm f. MOICA. 

AmnuUAB. ÀiANDONARSB. | Baíxar ó inclinar lo 
ap. Àm&rrar, Capot snbmittere. 

AMUmRIABSE. V. r. Se dia del bestiar qaant 
i! esUa se reooeix à la sombra pera regaardarse del 
sal. icarrorse. Oves ad ambras captandas aniri. || 
Fér lo murri, do responent é lo qae's dia. Amorrar, 
Obttulesco, is. 

AIIII8AR. V. a. DITKRTIR. 

AMmABSE. V. r. ant. DfVBaTiRSB. 
A1IU88ABIE1IT. m. Sensació aspra y desagra- 
dable qoe caosan en las dents los àcits. Dentera. 
Beitiani stapor, hebetodo. || La acció de anarsen lo 
il dds iaslraments de tall ó de pantà. Bmbotadura, 
mktamkmto, Hebetatio, obtosio, nis. 

AürasAB. T. a. Caasar V àcit ana sensació 
upn y desagradable à la dentadara. Acedar, dar 
ietíera^ alargar los éimies. Stapore dentes afficere, 
iealesbebetare. | Fér pérdrer lo fil als instraments 
detall. Swibolar. Hebeto, as. 

àMmBAMSEm V. r. Eogroixirse '1 fil dels ins- 
Wnne&ts per bayér tallat algana cosa aspra. Embo- 
itfK. Obtaodo, is. I Tenir dentera. Acedar, dar dm» 
trra. HebescOy is. 

àMXfXAMm V. a. AMOIXAR. 

AN. 
AH. BB. aot. AJCT. 

ARA. f. Xifra ab qae *ls metges significan pes ó 
qBiBtitat igual. Ana. Ana, e. J Mida de mitja cana à 
{Mea diferència. Ana. Minoralna. || Lo planeta vínus. 

ARABAFTmiE. m. Heretgia dels anabaptis- 
tas. iMàap(aiiiio. Anabaptismos, i. 

ANABAFnflTA. m. Heretge qae pretea qae 
bo's deakea batejar las criataras fins qae tingan as 
de ribé. AMobapHsta. Anabaptista, se. 

AKABBOQVnSME. m. med. Operació de ttn na 
qae's fi ft las pestanyas, qaant ofenen à la vista. 
iukroqmsmo. Anabrocbísmas, i. 

ANAGABDt, NA. Compost ab anacart. Anaeur- 
dÍRo. Anacardio oonfectas. 

ANAGAMIINA. f. Confecció de anacart, la qae 
diiWo tè la Tirtot de restitahir la vista. Anacardina. 
loaeardi confectio. 

AMACART. m. y 

ANAGiüiTI. m. Arbre gran de la índia, la pell 
^drosR y obscora, las fallas en forma de cany 
pia, k» fmyt eo figara de cor, blancb, ab ona closca 
! dJDs QDa llavor de igaal figara; s' asa en la me- 
^aa. Amttcisrdo. Anacardiam, ii. 

AXACaO. m. ÀHBCH. • 

ANAGOSirrA• m. Qai via retirat del mon en- 

^tàla virtot y penitència. Anacoreta. Anacbo- 

feta,«. 

^AGOBÉnCH, CA. adj. Lo qae pertany al 
'lucoreta. AnaeoriHeo. Ad anacboretam pertinens. ANACREÓNTIGH, CA. adj. Yers ó poesia à 
imitació dels de Anacreont. Anacreóntico, Anacreon- 
ticas. 

ANACRONISME, m. Confasió en Y orde dels 
fets. Anaeronismo. In temporis compotatione error. 

ANADA. f. Acte de anar de an paesto à altre. 
Ida. Profectío, nis. || descart. ^ En lo joch de villar 
la sartida de la bola del qae jaga fora de la mesa. 
IL•. Globali exitas. || La acció y efecte de anar. Ida. 
Profectio, nis. 

anada t vinguda, loc. La acció de anar y venir. 
Ida y venida, Obversalio, nis. 

BN DOS ANADAS T viNGUDAs. loc. fam. Ab mòlt poch 
temps. En dos idas y venidas. Qaambrevissímè. 

LA ANADA DEL BON METGE. loC. LA ANADA DEL FUM. 

LA ANADA DEL FUM. loc. fsm. Donota '1 dositg do 
qae no torne '1 qai se'n ysí. Laida del humo, del ea¥- 
tivo, Abeas et namqaam redeas. 

NO DEIXAR LA ANADA PER LA TORNADA, fr. DOnOta la 

eficàcia ab qae's pretén algana cosa. No dar ó no 
dejar la iL• por la venida. Ultrò citroqae comeat. 

Anada. f. jlnech. 

ANADEJAR. v. n. Caminar com Y ànecb. Ano- 
dear. Anatis moi'e incedere. 

ANADÍ. f. d. Lo poll del ànech. Anadino^ anadon- 
eillo. Anaticala, se, anatis pallas. D L' ànecb novell. 
Anadon. Anas, atis. 

ANADIPL088IS. f. ret. repetició. 

ANADÓ. m. ant. sortidor. || m. Ànech jove. Ana- 
dondllo. Pallas. 

ANADOR. m. ant. andador. 

ANADURA. f. ant. anada. 

ANAFIL. m. Instrament músich semblant à ana 
trompeta recta. AnafiL Panica taba, fístala, ae. 

ANAFILER. m. Qai toca Y anafil. Anaflero. 
Tibicen, tabicen, inis. 

AnAjtora. f. ret. repetició. || Nom qae donan 
los astrólechs à la segona casa de sos pronóstichSy 
en orde als bèns immobles. Anàfora. Anaphora, m. 

ANAFÓRIGH, CA. adj. med. Qai trau espessor 
de sanch en los espatos. Anafórico. Anaphoricas. 

ANAGALL8. f. Espècie de corretjola. Anagdlidi. 
Anagallis, idis. || Planta de tres peas, ramosa, po- 
blada de fullas estretas, y flors grans de un hermós 
color blau. Azulejo. Gentaurea cyanas. 

ANAGN08T. m. ant. llegidor. 

ANAGOGE. f. y 

ANAGOGIA. f. Exposició de la Bíblia pera ex- 
plicar las exceWéncias de la glòria. Anagogia, 0$^- 
goge, Anagogia, ai, anagoge, es. 

ANAGÓGIGABiENT. adv. En sentit mfstich. 
Anagógkamente. Anagogicè, anagogicas. 

ANAGÓGIGH. adj. Pertanyent à la anagogia. 
Anagógico, 

ANAGRAMMA. f. Transposició de Uetras ó 
senténcias, com Roma per dir Amor. Anagrama. 
Anagramma, tis. 

ANAGRA1IIMATI8TA. m. Qui fà anagrammas. 
Anagramathador, Anagrammatum scriptor. 86 KM DICCIONARI ANA ANAGRAMMATISAR. V. n. Fér anagrammas. 
Ànagramatizar, Anagrammata fíngere. 
ANAGUA8. f. ENiGUÀS. 

ANAL. m. ANNAL. 

ANALÉGTIGHy CA. adj. med. Lo mateix qae 
restaurador, ó que restituheix las forsas al malalt. 
Amléctico, analéptico, lastaarativus. || pi. ant. Es- 
claus que feyan de refectorers. Amléctieos. Aualec- 
tes, as. 

ANALI8AR. V. a. Fér anàlisis. Analizar. Exami- 
no, as, discutio, is. 

ANÀLISIS, f. Resolució ó separació de las parts 
de un tot fins à conèixer sos principis ó elements. 
AnúlisU. Resolutio, nis, analysis, is. | mat. L' art 
de resóldrer los problemas per la àlgebra. Anàlisis. 
Analysis, is. || Examen de alguna obra ó escrit. 
Afiélisis. Analysis, is. 

ANALISTA, m. annalista. || m. mat. Professor 
de geometria algebraica. Amlisla. Analysta, se. 

ANALÍTIGA. f. Art de resóldrer las cosas en sos 
principis. Analiiica. Ars aoalytica. 

ANALÍTIGAMENT. adv. mod. AnaliUeamenU. 
Analyticè, per analysim. 

ANALincHy CA. adj. Lo que pertany à la anà- 
lisis. AnaUtico. Analyticns. 

ANÀLOGH9 CrA. adj. Anúlogo, analògica. Ana- 
logicus. 

ANALOGIA, f. Proporció, relació, conveniència 
de una cosa ab altra. Analogia. Analogia, ae. || La 
primera part de la gramàtica que tracta del origen 
de las parts de la oració ab sas propietats y acci- 
dents. Analogia. Analogia, ae. 

ANALÓGIGAmENT. adv. m. Analógicamente. 
Analogícè. 

ANALÓGIC3I, CA. adj. Lo que pertany à la 

analogia. Analógico, Analogicus. 

ANALOGISME. m. Comparació de relacions. 
Analogismo, Analogismus, i. 

ANAMENT. m. anada. 

ANANA. f. Planta de las Indias, las fnllas de la 
qual cubreix la cama, la flor violada, 'I frnyt com 
una pinya, encarnat, que passa desprès à grocb. 
Anana. Ananas, atis. 

ANANT. p. a. Andando. Ambulans. 

ANANTAR. V. a ant. procbhir. 

ANAP. m. ant. Copa, vaso para beher. Patera, 
pbiala, so. 

ANAPESTO. m. Peu de vers llatí de dos síl- 
labas breus y una llarga. Anapeslo. Anapaestus, i. 

ANAPLERÓTIGH. adj. med. Se diu del remey 
que fà que '1 Uoch de una ferida s' umpla de carn. 
Anapleurótico. Anapleuroticus. 

ANAR. V. n. Mónrerse de un lloch à altre, /r, 
andar, caminar. Ambulo, deambulo, as, iogredior, 
eris. II Apostar, com va una pesseta, /r. Pignore 
certare, conlendere. || Consistir, depenjar, y sols s* 
usa en las terceras personas. ír, consistir, estar en, 
dependir de. Consisto, is, istum est. |j Importar, in- 
teressar, com: res mi va en això. !r, importar, inUrt- sar. Inlerest. jj Córrer per tants anys, com va per 
nou anys. /r. Permeo, ambulo, as. || Diferenclarse, 
com, lo que va de pare à fill. Ir, distar. Disto, as, 
differo, ers. jj Dirigirse un camí à tal part, com 
aquesta carretera va à Madrit. /r, llevar, Dnco, is. || 
En lo joch de cartas fér joch, ó entrar. Ir, entrar, 
jugar. Ago, ludo, is. || Obrar, procehir. Ir, portarse, 
proceder. Ago, is, bene vel malè se gerere. || Conju- 
garse un verb per altre. Ir. Inflecto, is. H Yéndrerse 
las cosas à tal preu. Ir, valer, pasar, estar, estimo, 
as, aestimatíonem mercès babere. Significant 1* 
estat de alguna cosa ; com va 'I mon al revés, tot va 
mal. Ir, andar, estar. Evenio, accido, is. J Mónrerse 
actualment lo rellotge y altras màquinas que tenen 
sòn moviment. Ir, andar. Ambulo, as. || Junt ab lo mo- 
do; com de puntetas, à peu descals, à caball, à fos- 
cas, à quatre grapas, à sos vicis, à pen coix. h, ffH- 
dar. Ambulo, as, vado, is. || Junt ab los gemodis de 
altres verbs denota la acció y actual execució de 
ells, com ANAE corrent. Ir, andar eorriendo, córrer. 
Curro, percurro, is. Q Junt ab la partícula a, ab, 
per,, de, en, y alguns noms pren la significació de 
ells, com ANAR à passeig. Ir, andar d paseo, pasear. 
Ambulo, deambulo, as. || Ab la preposició contra, 
denota perseguir, ó çér de contrari parer. Ir. fnsto, 
as. II Ab la preposició, fora de, significa acció con- 
traria al verb, com^^t fora de camí. Ir, Eo, is. | 
Junt ab algun infin^B disposarse per la acció del 
verb ab que's junts^v. Prasparo, as. 

ANAR, DIR ó PARLA^iBR ALGÚ. fr. Tirar llatinadas ó 

iténdrer que 's paria per al- 
ir. rifar d ventana stíiakda. 
Aliquem signanter notaré. 

ANAR A CEGAS. fr. Sòus vóQrersebi. Andar rief«- 
mente. Caecutio, is. Q met. Sens coneixement dí refle- 
xió. A ciegas. Caecè. 

ANAR i DIR. fr. Explica que 8* està à punt de dir 
alguna cosa. Tener en la punta óenel pico de la Ien- 
gua. Labra inter et dentes latere. 

ANAR k LA QUE SALTA. fr. Aprofitar la ocasió quant 
se presenta. Andar 6 la que salta, hrihonear. Ad ni- 
hil intentum esse. 

ANAR À LA SAGA. fr. Observar à algú la passos y 
accions. Andar d las vueltas, ir ó andar d las akan" 
ces. Alicojns motus observaré; vias alícajos insequi. 

ANAR k LAS PALPBNTA8. Prosseguir ab incertitnt 
buscant los medis pera acertar. Aniar é tientas, à 
ciegas. Incerlnm esse. 

ANAR ALGUNA COSA k U GREGA, k Lk XAMtKlGA, k 

TRES QUARTS DE QuiNSB. fr. Sèus Orde ni concert. ír 
alguna cosa fuera de trastes, 6 d trompa y túiega. Te- 
meré, ioconsultò, inordinatè agi. 

ANAR ALGUNA COSA MÒLT ESCASSA, lir. Havémebí 
poch. Andar algum C4>sa fmiy tirada. Raram inventu, 
cariorem esse rem. 

ANAR k PARTIR, fr. Auap OB alguu negoci à pèrdua 
ú à ganància ab altres. Irdla parU, ir de euartillo. 
Sortem cum alio aabire. 
I ANàR AB írueb. ff. Rot. Joch de «mm. indirectas, donant à' 
gnn subjecte partici ANÀ CATALÀ. ANA 87 M&I MASfQUSllNT. ft. ANAft ?Bft LAS BBANGA8. 

isa CALurr ó roar algun migoci. ír. Tractarse ab 
aeüfilal. Buüir. Bes raptim gerere, agere. U Tenir 
rnÓBal apetit à la generació. Andar ó estar en ze- 
ÍK,«tv oúíeRtey apeteeer el eoito. Sabó, as, calulio, 

» 

Asa coaBiirr. fr. Fér las cosas depressa. Andar 
mmfk. Geleríter agere. 

iSàà M ASSÍ T DB ALLÍ, DE UNA PAKT i ALTBA. ír. 

Inapr, ^agamondejar. Andar de acú para alld, ó de 
memUà, ó aiidar vagando. Hac, illuc cursi- fin. m cuBT, ó DB LLABCH. fr. Anar ab casaca, ó 
lílít tadar. /r de corto, ó eon hdbitos. Talarem ves- 
IM BBt sagimi indaere. 

AiAB M DALT i BAIX. fr. Gàarcr de dalt à baix. 
9m§kajo, Praecipitem ferrí. 

iBAB DB TOBT. ft, Gírarsc envers an costat algana 
mm qm^'9 BBOO. Ladearse^ toreerse, Detorqaeo, es. || 
Nt èA ^ae està borratxo. Estar hecho una equis, 
Ürielale laboraré. 

ABU dbtbís vb kusú, fr. Segoírlo ahont va. Ir al 
féé. iUqiieiii instanter assequi. I Bascarlo ab dili- 
gèacía pera péndrerlo ó per altre fi. Andar, ir tros 

dpno. iBseqai, perseqni. 
AiiB dbtbís DB ALGUNA COSA. fr. Fór las díllgén- 

dttpera lograrla. Andar por alguna cosa. Sollícito, 

My^pnero, is. | Pretéoderla ab eficàcia é instància. 

it^, 6 ir Iràs alguna cosa. Sollicito, as. 
Aiu BNDBVANT. fr. Avansar, fér algun nou pro- 

^Aiekmtar, Augeo, adaageo, es. Q No detenirse 

eibfBB s' està féntó tractant. Ir adelante. Prai- 

lítbOjis. 

MABGBOS. fr. Dit del riu, anar mòlt crescut. ír 
díú, trtàdo, Flomem intomescere, excrescere. 

jLfàiBi FBBDUT. fr. Donota que en alguna matèria 
s obra sèas k» coneixements ó notícias necessàrias. 
héaktamu^ andar ú tientas. Praetento, as. 

ÜTAIU TOT. fr. POSAB LA OLLA GRAN DINTRE LA 
UCi. 

AKARBO i MB. exp. pera denotar que algú estava 
à pont de dir lo que diu altre. Estar d punto de de- 
(ïïk, Jam jam aliquis cuipiam dicendum esse. 

AIARU k L•L&t *LS FEUS, LAS MANS, CtC. NO OStar 

fiiet. ínUirle d uno los pies etc. Vago, circumcurso, 
is, discBrro, is. 

iXàt UBST. Andar listo. Feslino, as, satago, is, 
%eotia oti. 

üUR auNT DB osGAS. fr. met. Estar mòlt distant 
^lo qne's diu, 's fa, 6 *s vol donar à enténdrer. Ir 
^ ó fttty léjos ó errado, A senten tia aberrare. 

xNii LO COR, LO POLS. Móurorse violentament. Latir 
^eororoR, el pulso. Polso, palpito, as. 

iiui MILLOR ó PER MILLOR. Millorarso en la salut. 
^/0rar, alzar, canvakcer, Melius se habere. 

Axa PAS8AXT. fr. Mantenirse en un mateix estat 
de salat ó conveniéncias. Ir pasando. Qnalicumque 
forlnoà viUm agere. 

AXii PBR ALT. fr. En lo joob de vlUar saltaria bola fora de la mesa. Ir por alto, Globolum extra arem 
protundi. || No advertir 6 no enténdrer alguna cosa. 
IrH por alto. Ex captu rem eíTugere. 

ANAR SOBRE ALGUNA GOSA. ff. ScgUir algUU UCgOCi 

sens pérdrerlo de vista. Ir sobre alguna cosa. Nego- 
tium diligentíus procuraré. 

ANAR SOL COM UNA ÓLIVA, 6 COM UN MUSSOL, ó ANAR 

FÉT UN MUSSOL. AnL•r como un duende^ ó solo como el 
espdrrago. Lemures, larvas aemulari, imitarí. 

ANAR TOT DEIXAT. Anar mal endressat. Andar desa- 
linadOf desaseado. Neglecto vestís cultu incedere. 

ANAR TOTS À UNA. ff. Obrar de concert en alguna 
cosa. Andar d una, Unà incedere. 

ANAR TOT XANO xANo. ff. Caminar poch à poch. 
Andar paso d paso. Pedetentim ambulare. 

ANEM. loc. fam. VamoSf vaya. Eja. 

ANEUHO k ENTÉNDRBB. fr. Deoota quc no's pót con- 
ciliar la contradicció de algunas cosas. Ajustadme 
esas medidas. Has lites, si vales, componito. 

À TOT ANAR. exp. A tota pressa. A mas andar. Ci- 
tissimè. 

DEIXAR ANAR. fr. No fér cas de alguna cosa, orni- 
tirla. Dejar córrer. Dissimulo, as, omitto, is. Q Dei- 
xar càurer à terra alguna cosa. Dejar caer. Dimitto, 
is. II Soltar lo que*s tè detingut. Soltar. Dissolvo, is. 
II met. Deixar càurer alguna paraula dissimulada- 
ment en la conversa. Dejarse decir. Inconsultò loqui. 
Q En lo jocb de cartas no matar la basa podentla 
matar. Soltar la baza. Ghartam lusoriam vincenti 
submittere. 

oEixARSE ANAB. fr. fam. Explica que alguna perso- 
na và tota sens garbo, mal endressada. Caerse d pe- 
dazoSj irse ó caerse cada cuarto por su lado, dejarse, 
Negligenter se gerere. || Precipílarse de algun Uoch. 
Dejarse caer, echarse, arrojarse, precipitarse. Sese im- 
millere, se praecipitare. ) Baixar de un arbre, ó cor- 
da avall, etc. Descolgarse, dejarse caer. Se demittere, 
delabi. 

DEIXAT ANAR. loc. Equivaleut à desgayrat. Desma- 
zalado, desmadejado. Languidus, iners. Us. 

DÍGASMB AB QUI VAS, T 'T DIRÉ QUI SERÀS. fr. QUO iu- 

dica lo que pót la forsa de las costums en los com- 
panys. Dime con quien andas, te diré quien eres. Dic 
mihi quos sequeris, quissit tibi, Pontice, dicam. 

NO ANAR GAYRE. No tardar mòlt en succehir algu- 
na cosa. No tardar mucho, no pasar mucho tiempo. 
Non diutins morare. 

NO ANIRÀS À ROMA PER LA PENITENCIA. DeUOta qUO 

algú serà castigat severament. No irús à pagaria en 
el otro mundo. Non abibís impune. 

PER AHONT ANIRÀS FARÀS COM VEURÀS, ref. DeUOta 

que qualsevol déa acomodarse al estil del pafs abont 
se troba. Por donde fueres, haz como vieres : d do vas, 
como vieres asi haz. Gum fueris Romàs romano vivíto 
morè. 

QUANT TOT VAJA MAL Ó MALAMENT, fr. fam. Cuando 

todo corra turhio. Si maximò fortuna obstet. Ut rea 
malè ceda n^ 
QUB IS J^^^Sv^NT? exp. met. fam. ab que a' 
88 ANÀ DIGCIONAIU ÀNG excusa algú que li donan massa pressa. Espuntada 
de piearo, Illicò fieri non potest. 

SEGONS GOM ANIRÀ. fr. DcDota que havem de espe- 
rar T èxit de aignna cosa pera arreglar nostra con- 
docta. Conforme diere el dado. Pront sors tulerit. 

sÈNS COM VA NI GOM COSTA. fr. Sèos preparació, à 
bnlU). À seeas y sin llover: d tofUas y d locas. Teme- 
ré et iDConsullò* 

sÈNS ANAELi NI vBNiRLi. cxpr. pera donar à entén- 
drer qae à algú no U importa res allò deque's trac- 
ta. Sin irle nivenirk. Qain saa intersit. 

TOT VA GOM DIU VOL. fr. iron. Denota que las cosas 
van malament. Todo va amo Dio$ es servido, ó d la 
huena de Dios, Deo volente. 

VA JA UNA GOSA PER ALTRA. loc. Denota qoc una co- 
sa 's recompensa ab altra de igaal estimació poch 
mès ó ménos. Yaya imo por otro. Hoc unum alio 
compensetar. 

VAJA JO CALENT T R1GA U GENT. FOf. S' apHca al 

que prefereix sòn gust à lo qne poden dir. Ande yo 
calientey riase la gente, Propriam commodam opi- 
nioni prsestat. 

VA MON RBSTO, TOT HI VA. lOC. ENVIDAR 5. 

ANAR COM ó DE PASTORBLU. cxp. tcr. Caminar à 
saltets. Andardecemidillo. Corpus adlatos motitare. 

ANARSElf. V. r. Separarse de algon lloch. Irse. 
Abeo, is, vestigiam movere. || Estarse morint. Irse, 
Animam agere. Q Yessarse poch à poch lo líquit, y 
també s' aplica al vas qne'l conté; y així 's diu: se *n 
va'1 vi, la bota etc. Irse, Redando, as, deflao, su- 
perfluo, is. II En lo joch de cartas, descartarse. Irse 
de las cartas, descartarse, Inatiles pagellas rejicere, 
deponere. || Parlant de la roba s' hi sol anyadir à 
trossos, y vol férse vella, ó esgarrarse. Irse. Dirnm- 
po, is. II DESISTIR. II Dit de las snbstàncias espiri tuo- 

Sas. EVAPORARSE, EXHALARSE. 

ANAESEN AB LA CUA ENTRE US GAMAS. fr. Tenir Xas- 

co, ó anarsen avergonyit de algana part. Irse, ó sa- 
lir rúbano entre piemas. Demissis auribns abire. 

ANARSEN AB NOSTRE SENTOR, fr. Jfortf, tTSC al cielo. 

Expiro, as, desino, is, morior, eris. 

ANARSEN TOT i RODAR. fr. ANAR LO CARRO PEL PE- 
DRBGAL. 

VBSTBN 1 PASSEJAR, y 

VESTEX EN NOM DB DÈu. loc. met. fam. Manifesta 
'1 desagrado ó desaprobació de lo qae algú proposa, 
diuófà. ituia dpasear ód paseo, Abi hinc, abi 
modò. 

ANABGÓnCH. adj. NARCÓTIGH. 

ANARQUIA, f. V estat ó regne séns cap pera 
gobernarlo. Anarquia. Anarchia,8e. 

ANÀRQUIGH. adj. Lo qae pertany à la anar- 
quia. AnArquko. Anarchicus. 

ANA8ARCA. f. med. Acumulació de la serositat 
en lo teixit celular, que es una espècie de hídropes- 
sia. Anasarca. Anassarcha, ae. 

ANA8GOT. f. ESCOT. 

ANA8TÀ8IA. f. ARTEMISSA. || RESURRECCIÓ. 

ANASTOMÀTICH. adj. med. Remey eficàs pe- ra dilatar los vasos, y fér que circal 
Anastomdtko, anastomótieo. Anastomatíi 

ANA8TOM08I8. f. med. Dilatació 
Anastomosis. Anastomosis, is. 

ANÀSTROFE. f. gram. Inversió 
séns necessitat. Anústrofe. Anastrophe. 

ANAT. p. p. Andado, ido. Itns. || paí 

ANATA. f. Espècie de tint roig qn 
Indias orientals. Atola, dnata. Anata, ae 

ANATEMA, f. Excomunió. Anatei 
nion, anatematismo. Anathema, atis, < 
nis. H met. exeoració, maledicció. 

ANATEMATISAR. V. a. Fulmina 
Analematizar, excomulgar. Anathematizi 

CRAR, MALBHIR. 

ANATEMATISAT. p. p. y adj. Ai 
Anathema tizatus. 

ANATEMATISME. m. anathema. 

ANATISTA. m. Oficial que té à son 
llibres y despaig de la mitja anyada ei 
romana. Analista. Rationes et acta dimi 
ferens scriba. 

ANATOGISAIE. m. Usura de la ma 
Anatodsmo. Anatocismus. 

ANATOMIA, f. Dissecció de las { 
humà pera examinar V ofici de cada u 
curar ab acert. Anatomia , ctúeecton. An 
tomica, se. || Ciència que tracta de las 
del cos humà y del animal pera saber s 
tuació, lligament, oficis, etc. Anatomia 
ars. Ilpint. La organisació, tamany, fo 
síció de tots los membres del anima 
Corporis structura, compago. 

fÀr ANATOMIA, fr. ANATOMISAR. || mCt. 

examinar per parts alguna cosa . Am 
anatomia. Examino, as, discutio, is. 

ANATÓMIGAMENT. adv. m. Cot 
reglas de anatomia. Anatómicamente. Ai 

ANATÓMIGH, CA. adj. Lo pertany 
tomia. Anatómico. Anatomicus. 

ANATÓMIGH. m. Professor de ana 
tòmico, anatomista, Anatomista, a;. 

ANATOMISAR. V. a. Executar 1 
Anatomizar, disecar. Inseco, as. || pic 
exactament en las estatuas los ossos, 
Anatomatizar. Ossa etc. articulatim < 
examinar, analisar. 

ANATOMISAT, DA. p. p. Anaton 
ca tus. 

ANATOMISTA. m. anatómich. 

ANATRÓ. m. Escuma del vidre. A 
spuma. 

ANAURISMA. m. ANBURISMA. 

ANAVINGA. f. Arbre de Malabar s 
tè 1 such sudorífich, y '1 bany de las ft 
es contra '1 dolor de articulacions. Amt 
anavinga. 

ANGH. adv. ant. may. || anl. amàs.J 

CARA MES. II TAMBÉ. ANC CATALÀ. AND 89 MMCàm f. La part posterior del cos entre la cui- 
11 y la 'cintura. Nalga^ asentaderas, posas, Pyga, ic, 
duis, nates, is. || Eo estil jocós y en los irracio- 
Bib. A9ta. Coxa, ae. 

àSA i LAS A5CA8. So dio dol qoo va à caball so- 
krehis aocas. À ancas, ó sobre las ancas. Súper co- 
vtm equitare. 

línia L4S Aücis. ír. ter. Pegar surras. Zurrar. 
Terbero, flageilo, as. 

50 !>i7aia AüCAS. No consentir las cabalcadoras 
fttls pajen à caball à las ancas. iVo sufrir ancas. 
Coiis incideotem noo pati. 

nsàisa DE A5CÍS EN LA pÀEET. fr. foQ). Maotenírse 
iBRtmeot eo sa opinió ó dictamen. Ponerse de pies 
akfared. Sentencia) tenaciter adha^rere. 

ANCALSAR. v. a. ant. auinsab. 

ARGEÀy NA. adj. La persona que tè mòlts anys. 
AwàtnOy tiejoy anoso. Senex, is. || En las ordes milí- 
ttfs qualsevol delsfreiles mès anticbs de sòn respec- 
tis convent. Awiano, Antiquior, dignior. 

AlfCIÀML m. ENCiiM. 

AKCIANAMENT. adv. ant. antigcament. 

AHdANIA. f. ant. y 

AlfCIAlVITAT. f. Edat avansada, vellesa. Ancia- 
«M, re/e^. AnnositaSy atis, senectus, utis. |Jant. 

ANCIANS• m. pi. Nom que *ls juheos dona van 
llispersooas mès considerables. Ancianos, Senes 
meràbíles. D Entre Galvinísfas cert número dels 
■èsobstioats é imposats en la secta, los quals com- 
fiMosasjantas. Anciafios. Calvínistarum senatores 
ANCOR. adv. ant. encara. 
ÀNCORA, f. Instrument de ferro abdos llenguas 
coala punta del ham, que tirat al mar ab la gu- 
mertdeté las embarcacions, y las deslliura del ím- 
petadds vents. Ancla, àncora, Küchorsi,a:. 

Í5G0U DE LA ESPERANSA. La quc cs mòlt grau, di- 
ta així per sér de major seguretat y T últim recurs 
qoe qaeda. Àncora de la esperansa. Sacra anchora una 
saintisspes. met. L' apoyo ó allò ab que*s confia. 
iKi)ra de la esperanza. Ancbora, x, auxilium, ii, 
spes, ei. 

iL$iÈ íncoeas. fr. nàut. Levar óncoras, desa fer- 
wr, zarpar, Anchoras levare, é portu vellere. 

BTAi AL íncoea. Eslar la nau assegurada ab ella. 
fsterf» anclas^ ó sobre las anclas ó las àncoras. Ad 
aicboras, in anchoris stare. 

FEBIAE LES ÍNCOBES. loC. ant. ALSAR ÀNCORAS. 

TiRàR iNCORAS. Anchr, ancorar, echar las anclas, ó 
nc(tra$fdar fondj. Ancboras jacere ad detinendam 
uvim. 

ANCORATGE, m. La acció de tirar las àncoras 
almar. Anclaje, ancoraje. Anchorae jactus. |] Lo dret 
qoe's paga en los ports pera donar fons. Anclaje, an- 
«ra/e. Anchorarium tributum. 

ANCORGA. En la pintura y física es lo color 
Sroch, obscur al oli, y clar al temple, artificial de 
SQÍiprím y tinta de galda. Ancoren. Fallida terra 
pictora composi ta. 

TOMO 1. ANCORDA. f. La de van t corda ó corda retorsu- 
da de la ballesta. 

ANGORERIA. f. Oficina abont se fan àncoras. 
Ancoreria. Anchoraria oíficina. 

ANCORER. m. Qui fà àncoras. Àncorero, Ancbo- 
rarum artifex. 

ANGORETA. f. d. y 

ANCORO, m. d. Anclote. Parva anchora. 

ANCUL8. m. pi. Déus dels esclaus. Aneulos. An- 
culari, orum. 

ANCU8A. f. Herba, llengua bovina. 

ANDA. interj. de enfado y reprensió. Anda. Abi 
in malam crucem. || f. ant. andas ó andbs. 

ANDADOR. m. Criat de las confrarias pera avi- 
sar als germans los exercicis à que deuben con- 
córrer. Munidor, mullidor, llamador. Gonfraternita- 
tis munitor. 

ANDABOBA. f. Trampa, y fulleria en alguns 
jochs de cartas. Andaboba. Lusoria fraus. 

ANDALÚS, m. Natural y pertanyent à la Anda- 
lusia. Afifía/ur. Boeticus, i. 

ANDALU8ADA. f. Fót de andalús. Andaluzada. 
Factum boetorum morè. 

ANDANA, f. Rengla. Andana. Rerum series, ordo. 

ANDANADA, f. mar. Descàrrega de tota la arti- 
lleria que's troba en lo costat de un bucb. Andinada. 
Navis tormentorum bellicorum explosió. 

ANDANT. m. mús. Graciós, un dels cíncb mo- 
viments fundamentals de la música. Andante. Festi- 
nus coDcentus. 

ANDAR. V. a. ant. anar. 

ANDAS. f. pi. ANDES. 

ANDERRI8. m. pi. ter. cuuàstecus. 

ANDES. f. pi. LLITERA, BATART. || aut. LUT DB 
MORTS II ant. PEANTA. 

ANDIRA. f. Arbre de Amèrica de quaranta à cin- 
quanta peus de alsada, las fullas semblants à las de 
la noguera, las flors pelitas, lu fruit ovalat, de dos 
polsadas de llarch, y conté una ametlla mòlt amarga 
y venenosa. Pan^elin. Piso, nis, andíra racemosa. 

ANDORRÀ, m. Pobre, vagamundo. Guitarront 
guiton, iuno. Vagus, i. 

Féa l' andorka. fr. Fér lo desentès quant no's vol 
convenir en lo que's proposa y demana. Hacerse me- 
mo. Bardum se facere. 

ANDRAIX. m. Drapot. Andrajo, Scruta, orum, 
lacinia,a). 

ANDRESSAMENT. m. a. àüressament. 

ANDRESSAR. V. a. auressar. || endressar. 3. 

ANDREU, m. Nom de home. Andrés. Andreas,a;. 

ANDRIANA. f. ant. Espècie de mantellina que 
usa van las donas. Andriam. Araplior chlamys. 

ANDRINO. m. ter. cascabellito. 

ANDROGÉNIAS. f. pi. Feslas que celebravan 
en Alenas en honor de Androgeo. Androgenias. In 
honorem Androgei festa. 

ANDRÓGINO. m. Qui es juntament mascle y fe- 
mella. Ikrmafrodita, andrógino. Androgynus, her- 
maphroditus, i. 

i'ò 90 ANE DICCIONARI ANF :{#}>, I J< I ^A* f. D. p. Anèromeda, Androme- 
des, s. II ast. GonsteMació septentrional que tè 59 
eslrellas. Andrómeda. Andromeda, ae. 

ANDRÒMINA, f. Trapasseria, enredo ab que's 
pretén al-Iacinar. Andròmina^ tramoya, Fallacia, a), 
fraos, dís. || adj. Al-lacinador, ambrolla. Trapadsta, 
írapacero. Fallax, fallaciarom machinator. 

ANDBONA. f. Carreró estret pera rébrer llum. 
Calkjon. Angusta via. 

ANDROS8AGE8. f. pi. Planta que fa las fulias 
al arrant de terra, y del mitj ixen los brots ab sas 
fiïllas y flors blancas; la llavor bermella y triangu- 
lar. Androsaces. Androsace vulgaris. 

ANDURAIR. V. a. ant. andubir. 

ANDURINA. f. mar. Cap de dos brassas ab que 
B* atraca y cenyeix la vela del arbre. Andurina, Ru- 
dens, tis. 

ANDURRIALS. m. pi. Paratges extraviats, in- 
durriales. In via, avia, loca. 

ANÈCDOTA, f. Notícia, novedat, ocurrència ig- 
oorada antes. Anècdota, Nova, recens noti tia. 

ÀNECSI. m. Aucell de aygua de un peu de altu- 
ra, camas rojas y curtas, los dits units ab una mem- 
brana, '1 bécb à manera de espàtula, convéxo sobre 
la punta, 1 cos clapat de blancb, negre y blau. Ana- 
de. Anas, atis. 

àNAE COM LOS Inechs. fr. Caminar remenanse com 
fen los estevats. Anadear. Anatis morè incedere. 

ímbcq novell. Anadon. Anas, atis. 

Inecb petit. Anadeja. Anaticula, se. 

FÉB l' ímech. fr. Morir boquejant. Boquear, mo- 
ftr, espirar. Expiro, as, falo fungi. || Ofegarse. ine- 
gane, ahogarse, Submergis, fluctibus obrni. 

POLL DEL ínegh. Aftadifio. Anatis puUus, anaticu- 
la, se. 

AnEDA. ant. ànech. 

ANEGAR. V. a. ant. dissihular. | ofegar. || inun- 

DiR. II ANUfAR. 

ANEGARSE. v. r. Ofegarse ab aygua. Anegarse, 
gumergirse. Submergi. 

, ANEGAT, DA. p. p. Anegado. Snbmersus. 

ANEGUET. m. d. Anadon. Anas, atis. 

ANEL. m. ant. y 

• ANELL. m. Círcul petit de metall ó altra matè- 
ria preciosa per adorno dels dits. Aniüo, sortija. An- 
nnltts, i. II arq. La forma do anell ab que termina la 
part superior de la columna. CoUarino, Annulus co- 
íumnaris. || virolla. Q anyell. 

AL ANELL. m. adv. anell de saltar. 

ANELL ASTBONÓMicn. loc. CírcuI dc motall graduat, 
que mostra ab sa alidada la altura dels astres y ser- 
veix pera medir las li neas accessibles é inaccessibles 
de la terra. Anillo astronómico. Annulus astrooomi- 
cus. 

ANELL DE PESCADOR ó DEL PAPA. cxp. Anell pera sage- 
Har los breus. Anillo de pescador. Piscatoris annulus. 

ANELL DE SALTAR, loc. Jocb de Doys posats en dos 
fileras, un dels quals amaga entre 'Is de sa part una 
prenda, y si un altre del partit contrari endevina qui h tè, no's mou ningú; però si erra, V últim de la 
fila del que la amaga fà un salt endevant, tenint tot 
això de avantatge: se procebeix així alternativament, 
y guanya la fila que arriba primer al Uoch senyalat. 
Salta tú y ddmela tú. Puerorum ludus à modo luden- 
di síc dic tus. 

ANELL EN LO DIT HONRA SÈNS PROFIT. TCf. Advorteix 

que no's déu emplear lo diner en lo que solament 
serveix de fausto ó vanitat. Anillo en el dedo honra 
sin provecho. Titulus sine re. 

ESTAR BÈ COK FA LA PEDRA EN L'ANEU. aut. \'EN1R 

COH l' anell al dit. 

VENIR GOM l' anell AL DIT. fr. fam. Significa que 
una cosa s' ha dit ó fót ab oportunitat. Yenir comò 
anillo al dedo, ó como pedrada en ojo de boticario, 
Tam opportunum ut nihil magis. 

ANELLS, m. pi. £n los insectes, cuchs y altres 
animals las parts en que tenen dividit lo cos y que 
representan uns anells. Anillos. Annulus, segmen- 
tum, i. 

ANELLA, f. Círcul de ferro ab una espiga pera 
clavarlo. Armella. Armilla, a;, acurminatus annu- 
lus. II La que serveix pera tocar las portas. Aldaba. 
Pessulus, i. Q La de las cortinas. Sortija. Annulus. 
i. II La malla de la cadena. Eslabon. Fibula, a3, annu- 
lus, i. II La que's posa per ansa en los caps de las 
caixas ó bahuls. Aldabon. Ansa, oi, annulus, i. || La 
que's fica à la paret pera lligar los ca balls etc. Ar- 
rendador. Ferreus jumentis alligandis annulus. 

COP DE ANELlA. loc. Aldaboda^ aldabazo, Gravior 
pessuli, ictus. 

TRUCAR A la PORTA AB LA ANELLA. Aldabcar. PcSSUli 

ictus ilerare, repetere. 

ANELLÀS. m. aum. Sortijon. Annulus grandíor. 

ANELLASSA. f. aum. AlL•bon. Pessulus gran- 
díor. 

ANELLET. m. d. Anillejo,anilUco. Annulus, i. 

ANELLETA. f. d. Aldabilla. Annulus, i. || La 
que's porta per adorno en las orellas. Zarcillo, urci- 
llo. Inauris, is. || En los telers ullets de vidre. Gafe- 
(«s. Fibula, se. 

ANEQUET. m. d. Ànech jove. Anadoncillo, Anas 
júnior. 

ÀNET. m. Anech. 

ANET. m. Uerba olorosa medicinal semblant al 
fonoll, son olor excita '1 vòmit. Eneldo. Gravcolens 
anelhum. 

ANETIR. V. a. ant. afegir, antadir. 

ANEURIsmA. f. cír. Tumor qne*s forma per la 
relaxació ó fractura de la artèria. Aneurisma, Aneu- 
risma, alis. 

ANFALONIRSE. V. r. ant. bnfalo.mrse.bnl- 

JARSE. 

ANFIATR08A. f. anat. amfiatrosa. Certa arti- 
culació duptusa, perquè no tè moviment manifest. 
An/(a(rosa. Amphiatrosa,ae. 

ANFIBRAGH. m. poét. AHFniRACH. 

anfuhagre. m. poét. AMFraACRo. 
ASiFIPROSTlLS. m. pi. AMFiPiOSTiLs. Temples ANG CATALÀ. ANG 91 éeis anücliSy que tenian quatre colamnas devant, y 
qoatre detràs. ÀnfiprostUos, Amphiprostilos, i. 

ANUPTERA. f. AMriPTBEi. Serp ab alas. Ànfip- 
(era. Amphiptera, ae. 

ANFISBENA. f. AMFiSBEüA. Espécie de serp de 
imérícasèos alls, ab la pell llisa, clapada de en- 
earoat y groch. ÀnfUbena, AmphísbaBDa, Coecilia, ae. 

ANFISGIS. m. pi. AMFiscis. Pobles en la Zona 
tòrrida. Anfsciog. Àmphiscí, orum. 

ANFITEATRO. m. AMFITEATRO. 

ANFLAQUIR. V. n. amflaqdib. aflaquie. 

ÀHFORA. f. ant. ÀMFORA. Cert canti. Anfora, 
imphora, ae. | Certa mesura de líqníts qae usavan 
los romans y contenia 8 congis, ó dos urnas. Anfora, 
aúirantal. Amphora, ae. ||Las mesaras majors de 
cons liqaidas qae asan los venecians. Anfora. Am- 
|èora, ae. 

AllGANEIXS. m. pi. ter. arganills. 

ANGARILLAS. f. pi. Sella pera anar las donas 
tb comoditat en las cabalcaduras. Jamugas, Mulie- 
bre ephippiam. 

ÀNGEL. m. Esperit celeste criat per Dèa pera 
sÒQ ministeri. Àngel, Angelus, i. Q Peix xalo sero- 
bUot à la rajada. Àngel, lija, melgacho, pinlarroja, 
Sqaatíoa, scbalina, m. || met. Noy petit. Angelito, an- 
fti lofans, tis. Q Figura de noy que posan en los 
relaales. Angelote. Grandior angeli imago. || n. pro- 
pidehome. Àngel. Angelus, i. 

íkgel de la guarda. Lo qae Dèu (è senyalat à ca- 
da persona per la sua custodia. Àngel de la guarda ó 
éMgd autodio. Angelus custos. p met. Lo protector 
de algú en sas pretensions. Àngel de la guarda, AH- 
• cnjos patronus. 

ixGKL MAL. Lo diable ó dimoni. Àngel rmlo ó de ú- 
vàki. Diabolus, i, doemon, onis. 

CmAR COM UN ÀNGEL Ó TENIR VEU DE ÀNGEL. fr. 

fam. Denota la habilitat y dulsura ab que canta al- 
giua persona. Cantar como un àngel. Dulcissimè can- 
taré. 

u CN ÀNGEL. Expressió pera denotar la innocèn- 
cia ó bon geni de algú. Es un àngel. Leni natura ho- 
mo. I fr. fam. Expressa la hermosura de una perso- 
oa. E$ un àngel ó como un àngel. Aspectu polcber- 
rimas. 

ÍKGEL EO 6 DE LLUM. Lo qui no prevarícà. Àngel 
hnoó de luz. Bonus angelus. 

Ikgbl BUFADOR. loc. Se diu del que tè grans gal- 
tas. ingelon de retahlo, carrillos de monja hoba, Obe- 
nSjObesitate turgens. 

ÀNGELA, f. Nom de dona. Àngela. Àngela, ab. || 
Sspécie de interjecció afirmativa. Eso mismo, eso es 
*üo, brca^. Optimè. 

ANGElAs. m. aam. Angebte. Angelus major. 

Angelet, m. d. S' aplica als noys per sa in- 
Qocéncia. Angelico, angelito. Puellus innocens. 

ANGELEIB. m. pi. PUNTATJB CORONAT. 

Angèlica, f. planta dels Pirineus, las fuUas 
^ialladas y espíuosas, la arrel grossa, molsuda y en 
^IPira de fos, grisa y arrugada per fora y blanqui- nosa per dintre. Ajonjera, aljonjera, ajot^e, angéUca, 
earlina, cardo aijonjero. Gbamaleon albus, tíscosus 
carduus. Q Purga de berbas cordials y mannà clari- 
ficat. Angèlica. Angèlica potio. || La llissó que's can- 
ta '1 dissapte sant pera benebir lo ciri pasqual. An^ 
gélica, Lectío in benedictione cerei can tari solita. 

ANGÉucA AECANGÉucA. f. Plduta que's diferència 
de la angèlica, en que la fuUeta superior de sa fulla 
està dividida en poUagons. Angèlica arcangéUca. An- 
gelka arcbangelica. 

ANGÈLICA CARLINA. Planta. CARLOfA. 
ANGELICAL, adj. ANGÉLIGH. 

ANGELICALMENT. adv. m. Ab candor é in- 
nocència. Angelicalmente. Candidè, puré. 

ANGÉLICA8. f. pi. Religíosas de una orde fun- 
dada en Itàlia per Lluisa Toselle. Angélicas, guaita- 
linas. Angèlica, goastallina monialis. 

ANGÉLICH, CA. adj. Lo que pertany al àngel. 
Angelical, angéUco. Angelicus. 

ANGELINA, m. Arbre de Malabar que arriba 
fins à setse peus de gros; sas fallas son mitígants. 
Angelina. Angelina, ae. 

ANGELITA8. m. pi. Heretges que segaian à Sa- 
beu. Angelitas. Angelitae, arum. 

ANGELOLATRIA. f. Cultoque's dóna als àngels. 
Angelolatría. Angelolatria, ae. 

ANGELOT, m. Certa goma de color grocb y 
gust amarch que destil-la un arbre de Etbiopia. 
Sarcocola, azarote. Sarcocolla, íb. || La figura de noy 
que's posa en los retaules. Angelote. Grandior ange- 
li imago. [] Moneda de or anlígua que tenia una fi- 
gura de donzella ab una corona en la ma. Aftgelote^ 
vicloriata. yictoriatum, i. 

ANGEO. m. Drap de estopa ó lli grosser. Angeo. 
Tela stnpea. 

ANGERONAL8. f. pi. Festas que *s celebravan 
en honor de Angerona diosa del silenci. Angeronalei. 
Angeronalia, inm. 

ANGETENAR. m. astr. Nom de nou eslrellas 
de Leridano, y de una de la balena. Angetenmr. Stel- 
la sic dicta. 

ANGHIVE. m. Arbre de la isla de Madagascar; 
la cocció de sas arrels disminuheix la infiamació de 
orina, y es remey contra '1 mal de pedra. Angkive. 
Arbor sic dicta. 

ANGINA, f. Escanéncia. Angina, àkogtàjo. Angi- 
na, X. 

ANGIOLOGIA. f . anat. Descripció de las venas, 
artérias, nervis y vasos linfàtichs. Angiologia. Aa- 
geilogia, x. 

ANGIOSPERIUA. m. bot. Nom de las plantas 
que contenen la llavor en dos tels difícils de separar- 
se de la ametlla. Anaiosperma, Angiosperma, as. 

ANGIOSPERMATICH. adj. bot. Lo que pertany 
à la angiosperma. Angiospermdtico. Angiosperma- 
ticus. 

ANGIOTOMIA. f. anat. Dissecció dels vasos. 
Angiotomia. Angiotomia, ae. 

ANGIR. V. a, ant, cercar. n ANG DICCIOiNARl ANI ANGLANTINA. f. Planta. BNGLANTiifA. 

ANGLATERRA, f. iNGLiTERRA. 

ANGLE. m. aot. àngdl. 

ANGLÈS, adj. iNGLKd. 

ANGLICÀ, NA. adj. Natural ó pertanyent à In- 
glaterra. Ànglicano, Anglícanas. 

ANGLICISME, m. Paraula ó frase inglesa usada 
60 altra llengua. Anglicismo. Anglícismus, i. 

ANGLO-AMERICÀ. adj. Lo natural y perta- 
nyent als Estats-Units de la Amèrica septentrional. 
Anglo-americano, Anglo-americanus. 

ANGLOTAHIR. V. a. ant. BNGLUTiB. 

ANGOISSAR. V. a. ant. y sos derivats, congoixàr. 

ANGOIXA, f. ant. angi^stià, congoixí. 

Angoixar, v. a. ant. angustiar, congoixàr. 

augoixós. adj. ant. angustiós, congoixós. 

ANCOLÀM. m. Arbre sempre vert, de cent peus 
de alt, que's troba en Malabar; las flors forman una 
diadema, '1 fruyt es com una cirera: y díuben que 
la arrel feta polvos es un contraverí eficàs. Angolam, 
Arborsic dicta. 

ANGONAL. m. La part superior del cos ahont se 
jantan las cuixas ab lo ventre. Ingle, Inguen,inis. 

ANGRANALL. m. ENGRANALL. 

ANGRELADAS. f. pi. En lo blasó, la creu, bro- 
daduras y bandas que tenen sas dents mòlt petitas, 
7 *ls costats rodons per la part inferior ab las pun- 
tas enfora. Angreladas. Denticulatae, aram. 

ANGÚ. ter. Festas que's fan à las criaturas de teta. 

ANGUANYASSAS. adv. m. Poch temps ha. Poco 
Uempo ha, Nuper. 

ANGUARINA. f. Espècie de casaca ab las mà- 
negas penjant que arriba fins à las cuixas. Angua^ 
rina, Hungarica chlamys. 

ANGUILA, f. Peix mòlt llisquent semblant à la 
serp. Anguila. Anguilla, sb. || nàut. Cada una de las 
dos fustas Uargas inclinadas en la vora del mar, per 
las quals se fà lliscar la nau quant se tira al aygua. 
Anguila, Geminae et declíves trabes ad naves in 
aquam decudendas. Q ter. vit db bou. 

BSCAPARSB COM LA ANGUILA, fr. fam. S' aplica als 
astuts que ab sas trapasserias s'escapan de tot. 
Bicurrirse como anguila, Anguilla est, elabitur. 

ANGUILERA. f. Eyna ahont posan las anguilas. 
Anguikra, Anguillarium canistrum. 

ANGUILETA. f. d. Anguilica, Parva anguilla. 

ANGÜIXAR. ant. gonooixar. 

ÀNGUL. m. La inclinació de dos líneas que's j un- 
tan en un mateix punt. Angulo. Angulus, i. 

Ingul agut. Lo menor que un recte. Angulo agu- 
do. Angulus acutus. 

Ingul curvilíneo. Lo de dos líneas curvas. Angulo 
eurvilineo. Angulus curvilineus. 

ínGul de reflexió. Lo que's forma per la superfí- 
cie plana en que cau, per exemple, un raig de llum, 
Íf la línea que va desde '1 mateix pla als ulls. Angu- 
de reflexion. Angulus reflexus. 

Ingul entbant. fort. Aquell en que la punta mira 
envers la plassa. Angulo entranie, Angulus recedens. ▲NGUL ESPÉRicn. Lo quc's forma en la superfície de 
la esfera, en lo concurs de dos circumferéneias de 
dos círculs màxims que's tallan. Angulo esfèrica, 
Angulus sphxricus. 

ÍNGUL MixTiLÍNEo. Lo, de una línea recta y altra 
curva. Angulo mixtilineo, Mixtilineus angulus. 

ÀNGUL MORT. fort. ANGüL ENTRANT. 

Ingul oblíquo. Lo major que un recte. Angulo 
oblicuo. Angulus obliquus. 

ÀNGUL obti^s. Lo que passa dels 90 graus. Angulo 
obtuso. Angulus obtusus. 

ÀNGUL PLi. La concurrència de dos plans en una 
línea. Angulo plano. Angulus planus. 

ÀNGUL RECTiLÍNEO. Lo dc dos líneas rectas. Angulo 
rectilineo. Angulus rectilineus. 

ÀNGUL RECTE. Lo CU que uua de sas líneas es vertical 
y la altra horizontal. Angulo recto. Angulus rectus. 

ÀNGUL SOLIDO. Lo quc's fà per mès de dos ànguls 
plans que no estan en una mateixa superfície plana, 
y concorren en un mateix punt. Angulo solido. Angu- 
lus solidus. 

ÀNGUL DEL ULL. Buat. Lo cxtrcm ahont s' uneixen 
las pestanyas. Angulo del ojo. Ocnli angulus. 

ANGULAR, adj. Lo que pertany al àngul ó tè sa 
figura. Angular, Angularius. 

ANGULARMENT. adv. m. En forma ó figura de 
àngul. Angularmente, Angulatim. 

ANGULEMA. f. Drap de estopa dit així per la 
ciutat de dit nom. Angukma. Tela engolismensis. 

ANGULÓSy A. adj. Lo que tè ànguls. Anguloso. 
Angulosus. 

ANGÚNIA, f. Gongoixa, aflicció del esperit. Con- 
goja, angustia. Anxietas, atis, angor, is. || apuro. 

ANGUNIAR. V. a. Fatigar, afligir. Acongojar^ 
angustiar. Ango, aílligo, is. 

ANGUNIARSE. V. r. Patir congoixa. Acongojar- 
se, angustiarse, Angi. 

ANGUNIAT, DA. p. p. Acongojado, angustiado. 
Afllíctus. 

ANGUNIÓS, A. adj. Qui pateix angúsiia. Con- 
gojosOy angustiado. Angustus, pusillis, parvns ani- 
mus. II Lo que causa angustia. Congojoso. Anxius. 

ANGÚ8TIA. f. Congoja, angustia, Angor, oris, 
anxietas, atis. 

ANGUSTIAR. V. a. Causar aflicció de animo ó 
de esperit. Angustiar. Ango, is. 

ANGUSTIARSE. V. r. Acongojarse. Aífligí, an- 
gore aíflci. 

ANGUSTIAT, DA. p. p. Angustiado, Miserè 
sollicitus, anxius. 

ANGUSTURAS. f. Escorxa de cert arbre que'ls 
naturalistas distingeixen en verdaderas y falsas. La 
verdadera es febrífuga, y la falsa un rerí violentís- 
sim. Angosturas, Cuspariíe, arum. 

ANGUYAR. V. a. ant. congoixar. 

ANHELAR, v. n. Desitjar ab ànsia. Anhelar, 
Anhelo, inbio, as. 

ANHILARSE. V. r. AKlOüILÀRSB. 

ANIBLE. m. Espècie de sotana ab mànegas. aní CATALÀ. ANI 93 oberta perdevaot, qae forma part del vestit orien- 
taL ÀmbU. Aoníbs, bilis. 

ARILLAMENT. m. AHlNADA. 

ANILLAR. V. 0. AHINAR. 

ÀlüMA. f. Principi interior del moviment ó de 

Us operacions de tot cos vivent. Alma, ànima. Ani- 

na,», aoimas,i. ,',' Tros rodó de fosta, os etc. sobre 

qoe's forman los botons Hormilla. Astri olori globali 

forma, g En lo violí y altres instruments de pont, 

pessa de fas la qae's posa entre las dos ta pas pera 

fiM'tificar lo so. Alma. Ligneam sos ten ta cul om. || 

rel Se preo per tota la persona, y així 's diu: no hi 

hiQo ÀMMA en tot lo carrer, etc. Alma, Homo, inis. 

jEo los negocis lo mès essencial de ells. Alma. 

AiIbui, ae. II Eq una devisa, la lletra que acompanya 

hfi^ra. Alma. Lemma, atis. || met. Lo que dóna 

esperit, vigor y forsa à alguna cosa, com V amor à 

la pàtria es la iifiMA del estat. Alma, Yis, is, virtus, 

Qtis. I met. La substància, ó '1 principal en qual- 

«vol eosa, y així 's diu: anem al animà del negoci. 

íHm. Summa, as, ca put, itis. Q enteniment. || met. 

la eonciéocia, y així del que obra mal se diu que no 

tè írha. Alma. Conscientia, ae. || Lo vnyt de un canó 

de artilleria. Anima. Bellici tormenti spiramentum, 

eoDcava. J Lo que's posa dins de alguna cosa pera 

maotenirla ó sostenirla. Alma. Interins fulcimen- 

lan. II Yivesa, esperit, forsa, expressió, etc. y així 

sdin: la imatge, '1 discurs tè mòlta ànima. Yís, is, 

vivaciüs, atis, acumen, inis. || Fantasma, papo pera 

lerporà las crialnras. Coco, Larva, nenia, ae. || Se 

diacomanment de la del purgatori. Anima, alma, 

Aoima, «. 

iimu Dl CABALL. oxpr. fam. Se diu de la persona 
qoe sens escrúpol comet maldats. Alma de caballo, 
^Dats andacix homo. 
iinMi w CAGAFERRO. loc. fam. y 
i^nu M CANTI. expr. fam. Se diu de la persona 
mòlt oéeia ó toota. Alma de céníaro, Stultus, stupi- 
dos, sloiidus. 

i.tiiii EN PENA. La que pateix en lo purgatori. 
ilmanpena, Umbra, a;, spectrum, i. |j met. Trist, 
nelancólich. Alma en pena, Hominom frequentia 
ÍDgiens. 

í^niA FBIDA. La persona de poch esperit. Ave fria^ 
orf roura. Stolidus homo. 

iniA MiA. exp. de carinyo. Alma mia, mi alma, 
Aoioia mea, mel meum. 

àüilSELI À ALGÚ LA ÀNIMA DBTRÀS DE ALGUNA COSA. 

fr. met. Denota la forsa ab que alguna cosa atrau à 
3lgú. Üevar à uno alguna cosa tros si el alma. Alieu- 
jos rei vehementissimo desiderio capi. 

auNCAR LA ÀNIMA. fr. met. Matarlo ó férli mòlt 
oal. Se diu ordinàriament amenassant. Sacar el al- 
<u, d corazon, las entranas, ó las tripas d alguno. 
Lacero, trucido, as. 

iuiMt À TOCA! À LA àniMa. fr. Sonlír vivament 
''gttna cosa. Tocarle d uno en el dlma, ó tocar al alma 
o'^una eosa. Gravissimèdolere. 

cuvAtsiUÀifBfA* fr. fam. Menjar ó benrer algu- na cosa. Echarsealgo al coleto ó d cuestas. Manducare 
aut bibere. 

DONAR ÀNIMA. fr. Donar vivesa, esperit y gràcia 
particularment al llenguatge, dar alma. "Vigoro, as. 

NO GOSAR DIR QÜE LA ÀNIMA SIA SEVA. fr. NO gOSar 

parlar ni en bè ni en mal. l^o chistar, no desplegar 
los làbios. Ne mosílare qnídem. 

SENTIR EN LA ÀNIMA. fr. Tenir gran sentiment ó do- 
lor de alguna cosa. Sentir de muerte, d par de muerte, 
d par del alma ó en el alma. Maximè dolere. 

DONAR LA ÀNIMA À DÈü. Espirar, morir, rendir ó 
dar el alma d Dios. Extremum spiritum edere, 
reddere,animum agere, exhalaré, expiraré. 

ESTAR COM LA ÀNIMA de'n garibat. fr. So díudcl quo 
no pren partit en alguna cosa. Estar como el alma de 
Garibay, Ad nihil intentnm esse. 

PENJàR LA ÀNIMA À ALGÚ. fr. fam. Poudera la mòlta 
gana de menjar. Clarearse de hambre. Fame labo- 
raré. 

PBSARLi À ALGÚ KN Li ÀNIMA. fV. fam. Sentir viva- 
ment algun mal succés ó contratemps. Pesarle d uno 
ó sentirlo en el alma. Gravissimè commoveri. 

poRTARSEN EN COS T ÀNIMA. fr. mct. Portarscn al- 
guna cosa enterament. Llevarse en cuerpo y en alma, 
Penitus eripere. 

SENTIR EN LA ÀNIMA. fr. Touir mòlt sentiment de 
alguna cosa. Sentir en el alma, tocar en la lumbre, ó 
en la nina de los ojos, Gravissimè dolere, commoveri. 

TENIR LA ÀNIMA DB UN FIL. fr. PENJAR LA ÀNIMA À 
ALGÚ. 

TENIR Ó ESTAR LA ÀNIMA ENTRE LAS DENTS. fr. mOt. 

Tenir mòlta por, ó estar en gran perill. Estar con, 
ó tener el alma entre los dientes. In extremo periculo 
versari. 

ÜNA ÀNIMA SOLA NO CANTA NI PLORA. ref. AdvCrteíX 

que un de sol sens ajuda de altres no serveix de res. 
Una ànima sola ni canta ni Hora. Solus sine alterius 
auxilio in qoacumque re parum valet. 

ÀNiMAS. Lo toch de las campanas que tocan à cer- 
tas horas de la nit, avisant als fiels pera que preguen 
per las ànimas del purgatori. Animas. Sub noctem 
pro defnnctis preces, orationes. 

ÀNIMAS BENEYTAs. intepj. qoo exprcssa '1 gran 
desitj de alguna cosa. Animas y Dios: Dios lo oiga y 
elpecado sea sordo. Utinam faxit Deus. 

ANIMACIÓ, f. L' acte de animarse ó infundirse 
la ànima en lo cos. Animaàon. Anímatio, nis. 

ANIMADOR, RA. m. y f. Qui anima. Anima" 
dor, Animalor, is. 

ANIMADVERSIÓ, f. Advertència, nota, reparo. 
Animadversion, Animadversió, nis. 

ANIMAL, m. Gos que tè sentit y moviment. Am^ 
mal. Animal, is. U Comunment s' entén per los ir- 
racionals. Animal, bèstia, brulo. Bèstia, üb, rationis 
expers animal. || adj. Dit del home mòlt ignorant. 
Animal, bruto, bèstia. Stupidus, plumbeus. | adj. Lo 
que pertany al cos animat y sensitiu. Animal, Ani•^ 
malis. 

ANIMAL ÀBStfCH. aUt. INSBCÍB. »4 ÀNI DICCIONARI ANI ANIlfiLLBEUT. BÉSTU BRUTA. 
ANIMAL DR CARBETA. CXp. y 

ANIMAL DB QUATRE POTAS. expr. mot. Sumament 
incapàs. Tonto de cuatro suelas. Terque quaterqae 
bardus. 

ANIMAL DB LLOGUER, exp. La cabalcadora que 
llogan. Alquilon. Locutitium, merítorium animal. 

ANIMAL ENCUBERTAT. ant. RINOCERONT. 

TOT ANIMAL SAB DEIXAR LO LLOCH AHONT NO PÓT 

CAMPAR, ref. Aconsella abandonar i' empenyo que 'ns 
perjudica. Quien tiene tienda y no vende, iiecio es si la 
sosiiene. Qui nihilum vendit, pateat licet usque ta- 
berna. Prolínus banc clausam si sapit ille velit. 

ANIMALÀS. m. anm. Ànimalazo , anirMUon, 
animalote. Magnum animal. Q met. Home mòlt igno- 
rant ó lonto. Animalazo. Plumbeus, rudis. 

ANIMALET. m. dim. y 

ANIBIALÓ. m. d. Animalejoy animalito. Bestio- 
la, 8B. 

ANIMALOT. m. Animal de mala figura que no 
tò Dom conegut. Ànimalucho. Anonomastos, i, bes- 
tiola, as. II vulg. L* bome sumament ignorant. Ant; 
malucho. Plumbeus, i, rudis, is. 

ANIMAR. V. a. Infundir la ànima en lo cos, 
donar vida. Animar. Animo, as. |! Donar animo, va- 
lor, coratge. Animar. Exsuscito, agito, as, confirma- 
tionem efficere. || Donar vigor y energia à las cosas 
inanimadas. Animar, Yitam ac veluti spíritum dare. 
I Entre pintors y escultors donar vivacitat y expres- 
sió à las fíguras. Animar, Animam addere. | mús. 
Sonar ab primor un instrument. Animar. Inspiro, 
animo, as. 

ANIMAR8E. v. r. Cobrar animo, esfors. Ani- 
marse^ cobrar dntmo, valor. Respiro, as, resipisco, is. 

ANIMAT, DA. p. p. Animado. Animo robora- 
tns. 

ÀmME. m. Certa rehina treta per incisió de un 
arbre de indias semblant al garrofer: es de olor 
mòlt suau y de color de encens. Amme, goma ànima, 
Resinae anime. 

ÀNiMB coPAL ó ORIENTAL. Rohina mòlt dura, trans- 
parent, de color de lopaci clar, que flubeix de una 
planta, espècie de roldó, y serveix per la duresa y 
brillantor del barnís. Anime eopal ú oriental. Orien- 
talis seu copalis anime . 

ANIMER. m. Qui demana caritat per sufragi de 
las ànimas. ànimero. Ad defunctorum suíTragia elee- 
mosynarum colfiiector. 

ANIMETA. f. PALIA. 

ANIMBTAS SAIfTAS. ÀNIMAS BBNBTTAS. 

LA ANIMETA. exp. pera avisar à algú obro ab con- 
cióncia. Conciencia, Religiosè faci to. 

Bfta UN ANIMETA. fr. ÍNIMA FBBDA. 

ÀBíIMO. m. Esfors, coratge. Animo, valor, eora- 
2on, brio. Cordis virtus, spiritus. || Voluntat, inten- 
ció. Animo. Animus, propositum, i, consiltum, ii. ( 

ATBNCIÓ, PENSAMENT. 

ABAIXAR l' ÍNIVO. fr. ABAIXAI LO GAP. 

ínoio i u fabinosa• fr. lun. ter. Ab que 8* «tonta à la execució de una cosa difícil. Animo à las gachas, 
Euge, maclc animo. 

bon JInimo. int. Pera animar, ^ti^ ónimo. Hacte 
animi vel animo. 

COBRAR ANIMO. fr. ANIHAESE. 

DECAüRER DEL ANIMO DB ALGÚ. fr. Pérdrcr la esti- 
mació. Perder eleoncepto, Existimationem apud ali- 
qnem deperdero. 

DONAR ÀMIMO. fr. ANIMAR. 

EXPLAYARSE L* ANIMO. fr. BXPLATABSB 'l COR. 

FÉR P^RDRER Ó LLEVAR l' ANIMO. fr. met. DESANOf AB- 

PÉRDRER l' ANIMO. Acobardirso. Estrecharse de àm- 
mo. Animum deprimere. 

FÉa ANIMO. fr. y 

TENIR ÀNiMO. fr. Formar intenció de fér alguna 
cosa. nacer ónimo. In animo, in mente habere. 

ANIMÓS, A. adj. Coratjós, esforsat, valent, iiit- 
moso, vaUroso, esforzado, Animosus, erectus, stre- 
nuns. 

ANIMOSAMEBIT. adv. mod. AnimosamenU, Aní- 
mosò, fortiter, strenuè. 

ANIMOSiSSIM, A. adj. sup. Animosisimo, Stre- 
nuissimns. 

ANIMOSiSSIMAMENT. adv. m. sup. Animo- 
sisimamente. Animosissiraè, strenuissimè. 

ANIMOSITAT, f. Valor, atreviment. Ammosí- 
dady ardimiento, valor. Animi vis, virtus, audàcia. 

ANIQUILABLE. adj. Fàcil de aniqnilarse. Am- 
quilabk. Extinguibilis, destructibilís. 

ANIQUILACIÓ, f. Destrucció. Aniquilacion, ant- 
qwlamiento, Extinctio, destructio, nis. 

ANIQUILADOR, A. m. y f. Qui aniquila. iiM- 
quilador, exterminador. Destructor, is. 

ABIIQUILAMEBIT. m. Aniquilació. 

ANIQUILAR. V. a. Redubir à no res. Aniquilar, 
exterminar. Ad nibilum redigere. || Arrubinar ente- 
rament. Aniquilar, Funditus evertere. 

ANIQUILARSE. V. r. Pérdrer lo sèr alguna cosa. 
Aniqnilarse. Funditus eradicari, everti, deléri. 

anís. m. hatafaluga. || Confits de la llavor de la 
malafaluga ensucrada. Anis, grajea. Saccbaro incrus* 
tata minuta grana. 

ANÍS BSTBELUT. Arbust de la Xina y del Japó, que 
fa un boll à modo de estrella ab set raigs, cada qual 
ab sa llavor de gust y olor semblant al anís, y ser- 
veix pera preparar mòlts licors deliciosos. Anis de la 
China, ó estrellado de las Indias. Radíana, ae. 

ARRIBAB als ANISSOS, fr. ÀBBIBAR i MISSAS i>ITAS. 

ANISSAT. adj. Compost ó adobat ab anís. Am- 
iodo, Aniso confectum. 

ANISSET. m. dim. Anisillo. Anicetum, i. 

ANIVELLAR. V. a. Tirar lo nivell pera examinar 
8i està à nivell un pla. Nivelar, Per libro, libro, as, per- 
pendiculum exigere. || Posar un plà en posició bori- 
zontal justa. Nivelar, Mquo, as, adamussim planum 
reddere. || Posar en equilibri ó igualtat qualsevol 
cosa material. Nivelar, Ad libellam ducere, adamas- 
8im dirigere. 

ANIVERAARI. m. V ofioi que 's oetebra «o ia- ANO CATALÀ. ANS 95 íragi de algun difunt lo dia que cumple V any de la 
sua mort, y per extensió en qualsevol altre dia. Ani- 
ftrsario. Anniversarium, ií. 

ANJUP. ra. ALJCP. 

ANLA8SAR. v. a. ant. enllíss&b. 

ANLLA. adv. 11. enllí. 

ANMANSIR. V. a. ant. bmmustigír. 

ANMUNIÓ. f. ant. sobou. 

ANNA. f. mit. Diosa que presidia als anys. Anna. 
Anna, a. [[ Petit animal del Perú, '1 fetor del qual 
infesta 'Is llocbs ahont passa las nits. Anna, Anna, ae. 

ANNAL. m. ant. anyal. 

ANNALISTA. m. Lo qui escriu annals. Analista, 
Annalium scriptor. 

ANNALS, m. pi. La historia que conté 'Is fets de 
cada any separadament. Anales. Annales, ium, an- 
nalium monu menta. 

ANNATA. f. La renda, fruyt ó emoluments que 
produheix qualsevol benefici ó empleo. Anata. Anna- 
ta, s. 

ANNEDOTAS. m. pi. Divinitats dels Caidòus, 
imaginadas segons la idea que bavian format dels 
àngels bons y mals. Annedotas. Annedolíc, arum. 

ABiNÉXO, A. adj. Lo que va unit ab altre cosa. 
Anejo, Annexus. 

ANNOBLIMENT. m. ennobliment. 

ANNOBUR. V. a. ENNOBLIR. 

ANNOMINACIÓ. f. ret. Figura que consisteix 
en alterar alguna lletra ó síl-!aba en principi ó mitj 
de una dicció repetida. Paronomasiaj agnominacion, 
anominacion. Paronomasia, a3. 

ANNONA. f. Entre 'is romans diosa de la abun- 
dància. Annona. Annona, ae. 

ANNOTAGIÓ. f. La acció de anotar. Anolacion, 
Annotalio, nis. || Nota en V escrit. Anolacion. Anfio- 
tatio, nis. 

ANNOTADOR, A. m. y f. Qui posa notas. Ano- 
tador. Annolator, is. 

ANNOTAR. V. a. Posar nolas. Anotar. Annolo, 

as. I NOTAR, SENYALAR. 

ANNUAL. adj. Loquesuccebeix cada any. Anual, 
(httto, anal. Annuus, annualis. 

ANNÜAL•ITAT. f. La propietat de sér annual. 
Anualidad. Annualis rei condilio, status. |{ La renda 
de nn any. Anualidad. Anni redilus. 

ANNÜALMENT. adv. t. Cada any. Anualmente. 
Singiilis annis. 

ANNDlilR. V. a. ant. Otorgar. Consentin, con- 

ceJo, is. 
ANNUO, A- adj. ANNUAL. 
ANO. m. cir. Foral del cul. Ano, seso, Anus, i, 

podcx, icis. 

ANODÍ, NA. adj. cir. y mcd. Se diu del medica- 
ment que suavisa y tempera 'Is dolors. També s* 
usa substanlivat. Anodino. Anodinus. 

ANODINAR. V. a. cir. y med. Aplicar remeys 
anodins. Anodinar. Anodino, as. 

ANOLIEJAR. V. a. ant. y sos derivats, pletar, 

ANOMALIA, f. gram. La irregularitat de alguns noms y verbs. Anomalia, irregularidad. Anomalia, 
ac. II astr. La irregularitat aparent en los moviments 
dels planelas. Anomalia. Anomalia, x. || med. Irre- 
gularitat en las fibras ó en lo pols. Anomaha, Ano- 
malia, ae. II En la bisloria natural, monstruositat. 
Anomalia. Anomalia, ac. 

ANÓMALO. adj. gram. Se diu del nom ó verb 
irregular.. Anómalo, Anomalus. 

ANOMENADA, f. Nom, fama. Benombre, nom- 
bradia. Fama, ae, nomen, inis. 

ANOMENADAMENT. adv. m. Expressament. 
Espccialmente, nombraL•mente. Speciatim. |j Per sòn 
nom. NombraL•mente, Nòmina tim. 

ANOMENADOR, A. m. y f. Lo qui anomena 6 
elegeix. Nombrador. Elector, is. 

ANOMENAR. V. a. Designar à algú per sòn nom . 
Nombrar, Yoco, appello, as. || Posar nom. Poner 
nambre. Alicui nomen imponere. || Elegir à algú per 
alguna cosa. Nombrar, Nomino, as. || Fér menció 
particular de alguna cosa. Nombrar. Nomino, as. 

ANOME.NAR UEREU. fr. Coustitubirlo ó férlo. Nom-' 
brar heredero. Hicredem nuncupare, insliíuere. 

NO ME l' angme.nes. cxpp. Dcnola la repugnància 
de que s' anomena al subjecte que s' aborreix. No 
me le nombres. Nec nominetur. 

ANOMENABSE. V. r. Dirseuna cosa 1 sèu nom. 
Numbrarse, llamarse. Nominari. 

ANOMENAT, DA. p. p. Nombrado, Nominatus. 

ANOMEÜS. m. pi. Arrians purs, que soslenian 
que I Fill de Dèu no era semblant al Pare. Anameos, 
anomianosy anomos. Anomei, orum. 

ANÒNIM, A. adj. Sens nom, sens firma, com 
escrit, caria anònima. Anònimo. Anonymus. 

ANOTÉRIGH, CA. adj. med. Lo que serveix 
pera curar la boca del cor. Anolérico, Anotéricus. 

ANOVELLAR. V. a. NOTICIAR. 

ANPIT. m. ANTEPIT. 

ANPOQUIR. V. a. ant. Disminuhir. Apocar, mi- 
norar. Minuo, diminuo, is. 

ANQUETA. f. dim. de anca. Anqueta, anquUla. 
Parva clunis. 

ANQUISSEGH. m. Caball magre de ancas. An- 
quiseco, Clune gracilis. 

ANRAVIRONAR. v. a. ant. bodejar, ciRCuniB. 

ANRERA. adv. 11. Atràs. A tcrgo, retrò. 

ANRIQUEHIR. v. a. ant. enriquir. 

ANS- adv. t. Abans. Anles. Imò, quinimò, prius. 

ans bk. adv. Anles bien. Imò, quinimò. 

ANSA. f. Part que surt dels cossos ahont hi ha 
forat pera poder agafaries ab comoditat, ficant en ell 
la ma. Asa. Ansa, x. I! met. Ocasió, pretext. Asa, 
pié. Ansa, aj, occasio, nis. 

ANSA del coll. Cada un dels dos cossos que van 
del pit al muscle. Clavícula, asilla. Clavicula, ae. 

POSARSE EN ANSAS Ó FÉa AXSAS DE GERRA. fr. ApOyEF 

las mans en la cintura, doblegant los brassosen for- 
ma de ansas. Ponerse en jarras, ò enjarra. Brachio 
ansas formaré, j] Estufarsc, cusoperbirse. Ponerse 
en asos. Ansatum incedere. 96 ANT DICCIONARI ANT ANSA. adv. ENSA. 

AN8ANGONAR. V. a. ant. ENSiNGRENTiR. 

ANSAT. m. ter. tupí. 

ANSeAtigh, ca. adj. Dit de las ciutats llibres 
y reooídas mútuament pel còrners. Amedlico, an- 
siàtico, Anseaticae civitates fcBderatas. 

ANSELM. 0. p. Amelmo. Anselmus, i. 

ANSETA. f. d. Àsilla. Ansula, se. 

ÀNSIA. f. GoDgoixa que causa inquietut ó movi- 
ment violent. Ànsia. Angor, is, anxietas, atis. || De- 
sitg vehement. Ànsia, anhelo. Cupido, inis, aviditas, 
atis. 

DONARSB ÀxsiA. fr. AFANTABSB. || Ingeniarso. Me- 
nearse, bandearse, Sibi sapere, damnum declinaré. 

ESTAR AB ÀNSU ó PASSAR ÀNSIA. fr. EstüT COU CUtda- 

dado, tener ó posar cuidado . Sollicitudine, cura an- 
gi, premí. 

ANSIAM. m. ENSiAM. 

ANSIAR. V. a. Desitjar ab ànsia. Ànsiar. Ambio, 
is. 

ÀNSIAS. f. pi. Basqueig, ganas de vomitar. Bas- 
cos, arcadaSy vómitos. Nàusea, x, 

ANSIETAT, f. ÀNSIA. 

ANSIÓS, A. adj. Qui tè ànsia ó desitg vehement 
de alguna cosa. Ansioso, Anxius, sitiens. ||Lo que 
està acompanyat de grans congoixas. Ansioso, An- 
xietate plenum. 

ANSIOSAMENT, adv. m. Ansiosomente, Gupidè, 
avidè, aviditer. 

ANSUMAR. V. a. ENSUMAR. 

ANTA. f Quadrúpede com un mulat; té '1 cap 
gros y Uargarut ab una espècie de trompa, que ar- 
ronsa y allarga quant vol, y en la extremitat los 
nassos; los ulls petits, orcllas semblants à las del 
porch,la cua curta, quatre unglas en las potas de 
devant y tres en las de detràs; lo pel curt, espès y 
negrench. DonlOy búfolo. Alt'ea, is, terreca, a3. | La 
pell de dit animal adobada. Ante, Bubulínum co- 
rínm. 

LO QUE TÈ COLOR DE ANTA. Anteodo, Subpalidus. 

ANTABAHIR. v. a. ant. entibiarse. 

ANTAGOBnSTA. m. ÉmuI, qui s' oposa ó con- 
tradeix à altre. Antagonista. Adversarius, ii, aemu- 
lus, i. II anat. Qualsevol dels muscles que tenen ofici 
contrari à altre. Antagonista. Antagonisticus mus- 
culus. 

ANTANAGLASSIS. f. ret. equívoch. 

ANTANY, adv. t. L' any pròxim passat, y per 
extensió qualsevol dels anys passats. Antano. Supe- 
riore anno. 

PENSiR BN LAS NEUS DE ANTANY, SI CAUrIn ENGUANY. 

fr. met. Se reprèn à algú que no esta en lo que 
diu. Pensar en, ó mirarà las musaranas. Mente di- 
vagari, peregrinari. 

QUANT ES JA VINGUT LO DANY, ES EN VA PARLAR DE 

ANTANY, ref. Denota que alguna cosa s' ha fet pas- 
sada la ocasió, ó quant ja no*s necessita. Despties de 
vendimiar, cvévanos', al asno muerto la cthoda al robo. 
Post bellum, au.\ilium. Peracta via, viaticum quseris. ANTANYANA. f. Dona mòlt vella. Antanona, 
Femina valde senex. 

ANTANYASSAS. adv. t. Mòlt temps ha. Mucho 
tiempo ha, antanazo. Multo abhinc tempore. 

ANTAR. V. a. Adelantar, posar adtlante. Anleve- 
nio, is. 

ANTÀRGTIGH. adj. S' aplica al pol oposat al 
àrclich, y à lot lo que pertany à aquell. Antàrtico. 
Antarcticus, australis polus. 

ANTARES. m. Nom que donan los astrónomos 
al cor del escorpí. Anlares. Scorpionis cor. 

ANTEBRÀS. m. La part anterior del bras desde 
'1 pols fíos al indret del colse. Antebrazo. Pars bra- 
chii anterior. 

ANTEGAMARILLA. f. Pessa de palàcío im- 
mediatament abans de* arribar à la antecambra del 
rey. Antecomarilla. Yestibulum ante regis cubicn- 
lum. 

ANTECAMBRA. f. Pessa abans de la sala prin- 
cipal. Antecàmara. Proca^ton, i. || Pessa abans del 
dormitori principal. Anlithalamus, i. 

ANTEGANT. m. LNViTAToai. 

ANTEGAPELLA. f. Pessa inmediala à la cape- 
lla. Àntecapilla. Anterior capella; adítus. 

ANTEGEDÉNGIA. f. Antecedencia, procedència. 
Primatus, us. 

ANTECEDENT, adj. Lo que va antes. Anteceden- 
te, Antecedens. || m. log. La primera proposició del 
entimema. Aniecedenle. Antecedens, prima enlhyme- 
matis proposi lio. || geom. y arit. Lo primer terme 
de una rahó que*s compara ab lo segon, dit conse- 
güent. Antecedente. Antecedens, tis. || gram. Lo nom 
ó pronom que regeix al relatiu. Ànteí;edente, Antece- 
dens, entis. 

ANTECEDENTMENT. adv. t. Anteriormente, 
antecedentemente. Ante, prius. 

ANTECEDIR. V. n. Anaró estar una cosa abans 
que altra. Prec^der, anteceder. Praïcedo, is. || Tenir 
una persona ó cosa preferència ó superioritat sobre 
altra. Preceder, anteceder. Anteceílo, is. 

ANTECESSOR, m. Qualsevol dels antepassats 
respecte de sos descendents. Antecesor, Antecessor, 
is. II En los empleos y dignitats lo que*ls obtenian 
abans dels actuals. Predecesor, antecesor. Praedeces- 
sor, antecessor, is. 

ANTECO, A. adj. geog. S' aplica als que es- 
tan baix de un mateix meridià y à igual distància de 
un equador. Antecos. Antaccus. 

ANTECOLUMNA. f. La aislada en las obras ex- 
teriors. Columna aislada, antecolumna. Anterior co- 
lumna. 

ANTECOLL. m. Part de la cota de malla pera 
defensa del coll. Antecuello, Colli tutamen. 

ANTECOR. m. La pessa que està abans del cor. 
Antecoro. Anterior chorus. 

ANTEDATA. f. Fetxa anticipada. Antedata. Diei 
aule scriptum signatura. 

ANTEDATAR. V. a. Posar la fetxa anticipada. 
Antedatar. Diem scripto prseponere. ANT CATALÀ. ANT 97 AirTEDILirviÀ, NA. adj. Lo de abans del di- 
hiTÍ. AniedilHviano. Antedilavianas. 

ABfTDGIJÈSIA. m. Lo porxo devant la iglésia. 
iMinglisia, Ecciesiae porticns. || En Yiscaya la iglé- 
Àparroqaialdealgnns de sos pobles. Anteiglesia, 
firoehialis ecclesia, parochia, aB. 

ANTELACIÓ, f. Preferència, comunment de 
teips. ÀnUlacim. Aniecessio, nis. 

ANTELIS. m. pi. mit. Dèas tutelars que 'Is 
grcehs coMocavan en las portas de sas casas. Ante^ 
íw. Aotelí, crom. 

àsnOJJLm m. anat. Lo cercle interior de la ore- 
h.AnkHx. Anielix, icís. 

AirTEMEBIDIÀ. adj. Lo que està abans del 
■i^' dia. AnUmeridiano. Antemeridíanns. 

ANIKMUIIAL• m. Segona muralla qtie*s posa 
per defensa de la principal. Antemural, antemuro. 
Iiram protegens arx. met. Reparo, defensa: y 
úd^s dia: AirrEMURAL de la fé. Antemural, Propng- 
Bicalam, i, antemnrale, is. 

ANTBHfJRALLA. f. iNTKXCaiL. 

AHTENA. f. nàut. Pal mòlt llarcb, al qual està 
issegorada la vela llatina. Entena. Antenna, 03. || 
imA. 

Aitnff AL. m. Ancell marítim del Gap de Bona* 
Mpçraosa; la ploma que tè sota las alas es mòlt 
sm^yesremey eficàs contra las indigestions y 
l^aesa de la boca del cor, calentantlo ab sòn 
ièrieh exterior. Antenal. Avis antenalis. 

AMTEliOlf. m. Lo que antecedeix al nom, com 
nat, don. Antenomltre. Pncnomen, inis. 

ANiBMtmA• m. adv. Veu llatina admesa en- 
tre Is erudits, que vol dir: abans dk tot. Anteom- 
■M. Aoleomnia. 

AMTEPAMAT, DA. adj. Passat, parlant del 
^fa,AwUpa$ado. Anteactns. 

A1VTEPABSAT8. m. pi. Avis ó ascendents, in- 
í^twtfoi, majfores. Hajores, um, avi, ornm. 

ANIJEMMÚLTtM, A. adj. Lo que està inmedía- 
Uoeot abans del penúltim. AnUpenúUimo, Antepe- 
Qltittai, penultimo anterior. 

ANTEPILANS. m. Soldats veterans de Roma 
^ conipoaían un cos de reserva. Anlepilanos. An- 
tfflMi, oniiB. 

ANi'EFiT. f. Barana que impedeix la cayguda 
fcpiratfes alts. Antepeeho, Lorica, maceria, a;. 

ANTEPOSAR. V. a. Preferir. Anteponer, preferir, 
Utepono, praepono, is, praïfero, antefero, ers. 

ANTEPOSABflE. V. r. Anleponerse, preferirse. 
Kerninem prae se ducere. 

ANTEPOSAT, DA. p. p. Antepueslo. Praelatus. 

ANTEQUERA, m. Lo natural de ó lo pertanyent 
^àntequera, ciutat de Andaluzfa. Ankquerano. Sin- 

S^OBS, i. 

ANTERA. f. farm. bot. Aquella porció groga que 
hrosa tè en son centro. Antera. Antera, se. 

ANTERIOR, adj. Lo que preceheíx en lloch y 
^ps. Anlerior. Antiquus, anterior, superior, prior. 

ANimORiTATé í. Pfecedèocia temporal de 

TOMO I. una cosa respecte de altre. Anterioridad, Pnecessio, 
antecessio, nis. 

ANTERIORMENT, adv. II. Anteriormnte, kü\è^ 
prius. 

ANTES. prop. conj. abans. 

ANTESALA, f. Lo recibidor immediatament 
abans de la sala principal. Antesala, antecómara, 
Procestrium, ii. 

péR ANTESAU. Esperar CU ella. Hacer antesala. Ex- 
peclare in procestrio. 

ANTESTERIES. f. Festas que 's celebravan en 
Atenas en honor de Bacó, y en que 'Is amos ser- 
via n als criats. Antesterias. Anlesteria, orum. 

ANTEVIGILIA. f . Lodia abans de la vigília. An- 
tevigilia, antevispera. Anlepervigilium, ii. 

ANTIA. f. Lley que publicà Antí, per la qual se 
prohibia als magistrats V admétrer ningun convit, 
à no sér en casas dístingídas. Antia. Antia, se..| 
Diosa venerada en Anti. Antia. Antia, anciatena, tu, 

ANTIADIAFORÍSTIGH. m. Contrari als Lute- 
rans moderats. Antiadiaforista, Antiadiaphorista, e* 

ANTIARTRÍTICH, GAé adj. med. Remey con* 
tra la poagra. Antiartritico, Antiartriticus. 

ANTIASMÀTICH. m. Contrari al asma. Antias^ 
mdtico, Antiasmaticus, i. 

ANTIBAQÜI. m. poét. En lo vers llatí peu de 
dos síl-labas breus y una llarga. Antibaquio, Anti- 
bachius, i. 

ANTIGATON8. m. pi. Dos llibres de Jnlio César 
contra Caton de lítica. Anlicalones. Anticatones, um. 

ANTICH, GUA. adj. Lo que ha passat mòlt 
temps. Antiguo, Antiquus, avi tus, priscus. || veu. || 
En los col•legis y altras comunitats, lo qui fà mòlt 
temps qui està. Antiguo, In veterum collegarum or- 
dine adscriptus. 

AB ANTiCH. m. adv. Desde la antiquitat. Desde lo 
antiguo. Ex antiquo. 

k LA ANTiGUA. Segons r us ò costum dels antichs. 
A lo antiguo. Antiquè, velnslè, absoletè. 

ANTICHS. m. pi. Los que visqueren en los si- 
gles remots, y 1s homes cèlebres de la antiguitat. 
Antiguos. Yeteres, um. 

ANTICIPACIÓ, f. La acció y afecte de antici- 
par. Anticipamienlo , anlicipacion. Anlecessus, us. | 
ret. Figura que suposa la objecció contrària y la 
solta. Anlicipacion, prolepsis. Prolepsís, is, occupa- 
tio , nis. II Presentiment. Anticipacion. Antícipatio, 
nis. II Prevenció. Anticipacion. Anleversio, anteoccu- 
patio, nis. 

ANTICIPADA. ;f. esg. Ferida feta à trahició. Xn- 
ticipada. CaHidum vulnos. 

ANTICIPADAMENT, adv. t. Anticipadamenté^ 
eon antiripacion. Tempore ante capto. 

ANTICIPADOR, A. m. y f. Qui anticipa. Anti- 
tipador. Anticipalor, oris. 

ANTICIPANT, p. a. ttdHMtieina la febra que 
8* adeia n ta . An licipanU, '^^^^^^t 

ANTICIPAR, V. tyjr ^bii abans del 98 ANT DICCIONARI ANT ANTIGIPARSE. v. r. Fér ó lograr primer lo qne 
altre pretenia. Anliciparse, ganar por lamano. Prxoc- 
copari. 

ANTICIPAT, DA. p. p. Àntieipado. Ànticipatus. 

ANTIGÓLIGH, CA. adj. Contrari à la eòlica. 
Anticólico, Antiibeos, i. 

ANTIGRIST. m. V home diabólich qne ha de 
perseguir la Iglesia catòlica al íi del mon. Anticristo. 
Antichristas, i. 

ANTIGRÍTICH. adj. Qui s' oposa als crílicbs. 
ÀntUriíico. Critico adversari as, opposilus, contra- 
rius. 

ANTIGCELA. f. BHTicCBLà. 
. ANTIDATA. f. ANTEDATà. 

ANTIDATAR. v. a. antedatar. 
. ANTIDEMONIACai. m. Qui nega haver dimo- 
nis. Antidemoniaco, Antidemoniacus, i. 

ANTlDISENTÉRlGHy CA. adj. Remey contra 
ladisenteria. Ante-disentérico. Antedisentericus. 

ANTIDOTARI. farm. Tractat de contraverís. 
Antidotario. Antidotarium , ii. || Paratge ahont se 
guarda '1 contraverí. Antidotario. Antidotorum re- 
posi torium. 

ANTÍDOTO. m. Contraverí. Antidoto, contra ve- 
Mno, Antidotus, i. || met. Preservatiu pera do càurer 
en algun vici ò falta. Antidoto^preservativo. Cautela, 
SB, praecautio, nis. 

ABrnESPASMÓDlCH, CA. adj. Medicament 
contra 'Is pasmos. Antiespasmódico, Antiespasmo- 
dlcus. 

ANTÍFONA. f. Verset que antecedeix als salms. 
Antifona, Antiphona, se. 

ANTIFONASI. m. Llibre de cor que conté las 
.antífonas de tot V any. Antifonal, antifonario. An- 
típhonarius, ii. 

ANTIFONER. m. Qui entona las antífonas Anti- 
fonero. Antiphonarum prascentor. 

ANTÍFRASIS. í. ret. Figura pera denotar una 
cosa ab la veu que significa *1 contrari. Antifrasis. 
jkntlphrasis, is. 

ANTIGAMENT, m. adv. antiguambnt. 

ANTIGUALLA. f. Cosa mòlt antigua« monu- 
ment de la antiguitat. Antignalla, Antiquitatis mo- 
Dumentum. 

i LA ANTiGCAiXA. fr. A la ütttigua, Príscè, operè, 
antiquò. 

ANTIGUALLA8. f. pi. Usos ò estils que s' usa- 
van antiguament. Antiguallas, Antiquus usus. 

ANTIGUAMENT. adv. t. Antiguamente, Anti- 
què. 

ANTIGUisdlRií A. adj. sup. Antiquisimo, Anti- 
quissimus. 

ANTlGüiSSIMAllfENTt adv. m. sup. Anliqui^ 
simamentE. Antíquissímò. 

ANTIGUITAT, f. La qualitat de antich. Antigüè^ 
dad. Anriquitas, vetustas, atis. 

ANTILMINTIGH, CA. adj. Contrari als cuchs. 
YermifvgOf antielmintico, Yermifugus. 

ANTILOGIA. U Oposició aparent de ua text ab altre. AntUogia. Sententiarum inter se contradic- 
tio. 

ANTIMONI, m. y 

ANTIMÓNIA. f. ant. Mineral que's troba com- 
binat ab altras substàncias. Lo mès comú es mòlt 
pesat, mitjanament dur, gris ò ménos clar. Antimo- 
nio. Stibium, ii, stimni, indecl. 

ANTiMom CRU. Massas sòUdas, formadas de agullas 
cristallinas, brillants, de un gris blavench, que tacan 
de negre 'Is dits y paper ; posadas al foch se fonen 
fàcilment, y desprenen un gas sulfurós ; insolubles 
en la aygua, solubles en F àcit hidro-clòrich ab 
desprendiment de àcit sulfurós. Conté un poch de 
arsénich y sulfuro de plom y de ferro. Són us es 
mòlt comú en la veterinària. Sulfuro de antimonio, 
Sulphuretum antimonii, stibium , ii, antimonium 
crudum. 

ANTIMONIAL. adj. Pertanyent à lo que es de 
antimoni, com polvos antimonials. AntimoniaLSú" 
biatus. 

ANTIMONIAR. v. a. En las fundicions de lletra 
barrejar lo metall comú de ellas ab V antimoni. 
Antimoniar. Stibio plumbum miscere. 

ANTINEFRÍTIGH. adj. Remey contra 1 mal de 
pedra, ronyons y eòlica nefrítica. Antinefriúco. An- 
tínephriticus. 

ANTINÒMIA, f. Contrarietat de lleys en lo dret 
escrit, ò de dos llochs en una mateixa lley. Anit- 
nomia. Antinòmia, ae. 

ANTIPAPA. m. Qui pretén sér papa contra 1 
llegitim. Antipapa. Antipapa, a;. 

ABiTIPAPAT. m. La il-legílima dignitat de an- 
tipapa. Antipapado. Antípapatus, us. 

ANTIPARA. f. ant. Cansell, biombo. Antipara^ 
antepuerta. Operculum , i. || ant. mitjas, calsas ó 
polaynas pera resguardar las camas y peus sols per 
devant. Antipara, 

ANTIPATIA, f. La Oposició de geni ó natura* 
lesa qne tè un subjecte à altre. Antipatia. Bissiden- 
tía, antipathia, ae. 

ANTIPÀTIGH, CA. adj. Lo que tè antipatia. 
Antipútico, Oppositus, contrarius. 

ANTIPERÍ8TA8I8. f. Augment de vigor de una 
cosa per la oposició de altre. Anliperistam, Antipe- 
rislasis, is. 

ANTIPERI8TÀTIC3I. adj. Lo que pertany à la 
antiperístasis. Antiperistàtico. Ad antiperístasim per- 
tincns. 

antípoda, m. Los habitants de la terra dia- 
metralment oposats en la situació. Antipoda. An* 
tipodes, dum. 

ANTIPT08IS. f. gram. Figura que posa un cas 
per altre. Antiptosis, Antiptosis, idis. 

ANTIPÚTRTT. adj. Contra la putrefacció. A«- 
tipúlrido, Antiputridus. 

ANTIQUAR. Calificar de antiquada una paraula 
ó locució. Antiquar, Antiquo, as. 

ANTIQUARI, m. Qui fà particular estudi en 8a«> 
ber las cesas antiguas. infíeuorto. ▲ntiq•ariíiiy ÍJ. ANT CATALÀ. AUTIQUATi DA. adj. Antíeuado. Tnasítatos, ob- 
soletus. 

ABITIQÜIOR. adj. y. 

ANTIQUiSSIM, A. adj. sup. íntigcíssim 

ANTIQUissIMAllIENT. adv. m. sup. aktiquís- 
sufAMKfrr. 

ANTIQUITAT. f. antiguitat. 

ANTIQUITATS. f. pi. antiguallas. 

ANTIRAHÓ. f. ant. iDJúria^ injaslícia. Sinra- 
zon. iDJnria, ac. 

ANTISGI8. í. ast. Dos punts del cel igualment 
distants dels trópichs. Aniiscios. Antlscius, ii. 

ABmSGORBÚTIGH. m. med. Remey contra 'i 
escorbatf. Antiscorbútico. Àntiscorbuticus, i. 

ANTIsniLtTIGH. adj. Medicament contra 1 
mal venéreo. Antisifilitico, Antisiíiliticus. 

ANnSPODI. m. farm. Confecció que supleix per 
r espodi. Antispodio. Antispodium, ii. 

ANTISTROFA. f. gram. Figura que s' usa 
quant s' anteposa ó posposa un terme respecte de 
altre. Antistrofa. Antistrophe, es. 

antítesis, f. ret. Figura ab que una paraula 
ó sentència s' oposa à altra. Antítesis, contraste, 
Anthiteton, i, antithesis, is. || alg. Mutació de quan- 
titats de aíirmativas à negativas. Antítesis. Anthite- 
sÍ5, is. Q gram. Mutació de una lletra en altra. An- 
tàesis. Anthitesis, is. 

ANTITRINITARI. m. Heretge que nega que hi 
haja en Dèa tres personas. Antitrinitario. Antitrini- 
tarius, ií. 

ANTrVENÉREO. adj. ANTisiFiLÍTicn. 

ANTOIX. m. Lo judici sens fonament. Antojo, 
Libido, effrasnata cnpiditas. || Gaprilxo, desitg vehe- 
ment en especial de las donas prenyadas. Antojo. 
Malacia, pica, ír. 

ANTOIXADÍS. adj Qui fàcilment se deixa go- 
bemar del sèu antoix. Antojadizo, Yarius, levis, in- 
coDstans. 

AIVTOIXAMENT. m. antoix. 

ANTOIXARSE. V. r. Encapritxarse, ó tenir gran 
desilg. Sols s' usa en tercera persona del singular 
janl ab lo pronom se y me, te, li. Antojarse. Animi 
ievitate vehementer cnpere, appetere. 

ANTOLÍ. n. p. de home. Antolin. Antolinus, i. 

ANTOLOGIA, f. Col-lecció de epigranimas. in- 
tología. Antologia, s. 

ANTON. n. p. de home y 

ANTONI, n. p. de home. Antonio, y Anton co- 
mnnment lo qui pren lo de sant Anton Abat. Anto- 
nius, ii. li La gramàtica de Nebrija. Arte, Latina; 
grammaticíc ars. 

SA5T ANTON s' ENAMOBA DK UN PORCH. fr. fam. CLLS 
U HA QUE DE LLEGANYAS s' ENAMORAN. 

VESTEN ANTON QCE *L QUE QUEDA JA 'S COMPON, ref. 

Que 'ns aconsella tractarnos bè pera allargar la vida, 
advertint que 'is que sobrevihnen fàcilment s' acon- 
solan, Él anoche se muriò, ella hoy casarse quiere; 
guay de quien muere. Quisque síbi consulat. 
ANTÒNIA. D. p. de dona. Antònia. Antònia, se. ANÜ 99 

ANTÒNIA, m. Religiós de sant Anton. Antmtia- 
no, antonino. Antonianus, i. || adj. Pertanyent à An- 
toni. Antoniano. Antonianus. 

ANTONIETA. f. n. p. dim. Antonita, Afitonieta, 
Antònia, o). 

ANTONINIADA. f. Títol de un poema de Gor- 
dia. Antoniniada. Antonínias, adis. 

ANTONINO. n. p. Antonino. Antoninus, i. 

ANTONOMÀSIA, f. ret. Figura que substitu- 
heix un nom propi per un apelatiu, ó un apelatiu y 
patronímich per propi. Antonomàsia. Antonomàsia, 
ai, pronomínatio, nis. 

ANTONOMÀSTIGAAIENT. adv. mod. Per an- 
tonomàsia. Antonomósticamente. Antonomasticè, per 
antonomasiam. 

ANTONOMÀSTIGH. Lo pertanyent à la anto- 
nomàsia. Antonomústico, Ad antonomasiam pertí- 
nens. 

ANTORA. f. Planta contraverí del acónit. Anto^ 
ra. Aconitum salutiferum. 

ANTORXA. f. Atxa que fa molta llum. Antonha, 
Tífida, a% cereus, i. 

ANTORXAT. m. entorxat. 

ANTORXERA. f. ATXERA. |{ ter. LLUMANERA. 

ANTOSTA. f. ter. escudellsr. || matnei.l. 

ANTRAGAMBIAR. v. n. ant. alternar. 

ANTRETAYAR. V. a. an t. entretallar. 

ANTRISTAHIR. V. n. ant. entristir. 

ANTROPÓFAGO. m Qui s' alimenta de carn 
humana. Antropófago. Anthropophagus, i. 

ANTROPOLOGIA, f. teol. Modo de parlar de la 
Sagrada Escriptora, que atribuheix à Dèu, alls, 
mans, etc. com al home. Antropologia. Antropolo- 
gia, ae. 

ANTUBI. ÍDB PRIMER ) m. adv. De cop, de re- 
pent. De antuvion. Subilò, repenlè. 

ANÚBIS. m. Divinitat dels cgfpcios, raitat home 
y mitat gos, que empunyava un sistre ó una palma 
en una ma y en la altre un caduceo. Anubis. 

ANUÉNGIA. f. Condescendència. Anuencia. An-. 
nuentia, a$. 

ANUIG. m. ENUIG. 

ANUJAR. V. a. y sos derivats, endur. 

ANUL-LABLE. adj. Lo que's pót anul-lar. Aiw^ 
labk. Quod rescindi potest. 

ANUL-LAGIÓ. f. Abrogacíó. Annlacion, Rescis- 
sió, abolitio, nis. 

ANUL-LADOR, A. m. y f. Qui anuNa. Anuln-^ 
dar. Abrogator, is. 

ANUL-LAMENT. m. ant. am^dilament. 

ANÜL-LAR. V. a. Llevar lo valor à alguna lley, 
tractat ó privilegi. Amilary invalidar^ derogar. Le- 
ges etc. relexere, irrilas facere. || rescindir. || ani- 
quilar. II adj. Lo quart dit de la ma. Anular. An- 
nularius, ii. || Lo que lè forma de anell. Anular. 
Instar annuli. || astr. Se diu del eclipso de sol quant 
la sombra cobreix tol lo disoo, deixant al entoïn 
sola una llista de llum en forma de anell. Anular. 
Annularis. 100 ANY DICCIONARI ANY ANUL-LATIU, VA. adj. Lo que lè poder de 
anal-Iar. Anulativo. Deroga lorius. || rescissori. 

ANUNCI, m. Avís al públich. Anuncio. Nuociam, 
ü. II Pressagi ópronóstich. Anuncio, Augurium, prae- 
sagium, ii, ornen, inis, annantiatio, nis. 

ANUNCIACIÓ, f. ANUNCI. II per antonomàsia. 
Festa en que 's celebra la embaíxada, qae '1 Ar- 
càngel sant Gabriel portà à la Verge Maria del mis- 
teri de la encarnació. Anunciacim. Beatao Yirgiois 
Hari<B nantiatio, annuntiatio. 

ANUNCIADA, f. Orde de religiosos, instituhida 
r any 1231 per set mercaders de Florència. Anun- 
ciada. Ordo religiosus ab annuntiata Virgíni incar- 
natione diclus. || Orde de caballeria, fundada V any 
1353. Anunciada, órden de los lazos del amor. Mili- 
taris ordo salntatas ab angelo yirginis nomen conse- 
cutus. II Orde de religiosas, fundada per Joana, ma« 
ller de Lluis XII. Anunciada. Nuntiata, se. 

ANUNCIADOR, A. m. y f. Qui anuncia. Atmn- 
dador, Nuntius, ii, annnntíator, is. 

ANUNCIAR. V. a. Donar la primera notícia. 
Anunciar. Nuntio, pronuntio, as, aflfero, ers. || Pro- 
nosticar bons 6 mals successos. Anunciar. Praemons- 
tro, as, auguror, aris. || ivis^b. 

ANUVOLAR8E. V. r. ENNUVOLAESB. 

ANVANAIR. V. n. ant. Desvanecer, disipar, ani- 
quilar. Dissipo, as, dissolvo, is. 

ANVANCRIR. V. n. ant. desyanéixerse. 

ANVAYIR. V. n. ant. envellir. 

ANYERGONYIR. V. n. ant. emveegonyirse. 

ANVILAIR. V. n. ant. enviur. 

ANVOLTAR. V. a. ant. embolicar. 

ABíXOVA. f. Peixet de quatre polsadas, lo llom 

verdós, lo costat y ventre platejats, mòlt semblant 

à la sardineta. Boqueron, Glupea, ae, encrasicolus, i. 

II Dit peix salat. Anchoa. Glupea, ae, encrasicolus, i. 

ANXUP. m. Lo depósit de aygna sobre la terra, 
pera compartirse à diferents parts. Jambica, arca 
de agua. Aquas receptaculum, castellum, i, lacus, 

os. 

ANY. m. astron. L' espay de temps que 'Is pla- 
netas tardan e\i tornar al mateix punt de la eclípti- 
ca. Aíio. Annus, i. || Entre 'Is que han admès la cor- 
recció Gregoriana, 1' espay de 365 dias, 5 horas, 
49 minuts y 12 segons, que's conté del primer de 
janer fins al últim de desembre. Ano. Annus, i. || 
met. Temps mès llarch del regular pera fér alguna 
cosa; y així 's diu: tardar, estar un ant. Ano, Annus 
i, diuturniim tempus. 

AM isTRONÓMiCH. L' espay que tarda '1 solen tor- 
nar al astro de ahont isqué; tò mès que'l solar lo que 
caminan las cstrellas fixas de occident à orient. Aïio 
astronómicOy austral ó sidéreo. Aslronomicus annus. 

ANY BiGEST. S' aplica ül any que tè 366 dias ; es 
cada quatre anys, exceptuant 1' últim de cada sigle. 
També 's diu així '1 dia sobreposat ó anyadit al 21 
de Febrer. Aho bísieMo. Inlercalaris, bissexlus, bis- 
sexlilís annus. 

AKT BO niA LA serra MAY s' APAREGA. ref« DÒOa à enténdrer que V any que's bo pera la serra no ho es 
pera la terra plana. El ano de la sierra no le iraiga 
Dios d la tierra. Collis grata temperles plaDorom ioi- 
mica. 

ANT civil. Aquell de que cada nació 's serveix 
pera regular lo temps. Ano civil ó politico, CivíUs an- 
nus. 

ANT GLiMATéaiCH. mod. L' any setè ó novè de la 
edat de cada persona, y sos multiplicats : y per ex- 
tensió també '1 calamitós. Ano dimatérico, Glimate- 
rius annus. 

ANY COMÚ. Lo que s' usa pera las fetxas de lo que 
s' escriu. Ano comun ó visual, Usualis, communís 
annus. 

ANT CORRENT. Lo prescut on que succeheix lo que's 
fà ó diu. Ano corriente. Pnesens annus. 

ANY DBN MARRAS. fr. l' ANY DE MARIA CASTANYA. 
ANT DE F16AS FLORS ANT DE PLORS. rcf. DeUOta que'ls 

anys abundants de figas flors solen sér estèrils en lo 
demés. Ano de brevas nunca lo veas. Praecocis fici 
fructus abundans aliorum sterilitatem obnuntiat, 

ANT DE JUBILEU, fr. ANT SANT. 
ANT DE GRÀCIA, y 

ANT DEL SENTOR. Lo del naíxcmeut de Jesu-Ghrist. 
Ano de gràcia ó de nuestra salud. Domini N. J. C. na- 
tivitatis annus. 

ANT DE OVELUS ANT DE ABELLAS. TCf. DCnOta qUe 1' 

any abundant de ovellas, també ho es de abellas. 
Ano de ovejas aTio de abejas, Ovium abundans annus 
et apum erit ferax. 

ANT DE TRASPÀS, fr. ANT BIGEST. 

ANT DIMINUT. Any que li faltan mesos. Ano defee- 
tuoso ó diminuto. Annus deficíens. 

ANT ECGLBSiÀsTiCH. Lo quegoborua las solemnitats 
de la iglesia y comensa en la primera dominica de 
advent. Ano eclesidstico. Ecclesiasticus annus. 

ANT EMERGENT. Lo quc's comousa à contar de la 
fetxa de un dia qualsevol fías al altre igual del any 
següent. Ano emergente. Emergens annus. 

ANT FATAL. for. Lo Senyalat ab terme peremptori 
pera interposar y millorar las apeMacions en certas 
causas. Aiio fatal. Annus fatalis. 

ANT NOU. Los primers dias del any. Ano nueto, 
Januarii calendas. 

ANT NOU VIDA NOVA. fr. Dcuota que algú està re- 
solt à millorar la vida. Ano nuevo vida nueva. Ad me- 
liorem frugem se recipere. 

ANY PLATÓMcn. Revolució de 36000 anys, desprès 
de la qual assegurava la escola de Plato que'ls pla- 
netas recobra rian lo mateix punt de la primera dis- 
posició. Ano philónico, Annus platonicus. 

ANY POLÍTICH. fr. ANY CIVIL. 

A^Y SABÀTiCH. Lo cn que de set en set deixavan 
descansar las terras, segons la lley de Moysés. Ano 
sabútico. Annus sabbalhicns. 

ANY REPUBLICÀ. Lo que comensa en Fransa la nit 
del 21 ai 22 de setembre del any 1792, dia de la 
fundació de la república. Aüo republicano. Gallico? 
reipublicae fundaUoois annus. ANY CATALÀ. JLBt sàjrr. Lo del jubilea aniversal, qne 's celebra 
» loma cada vint y cioch anys, y 's sol concedir 
kk demés pobles de la cristiandat. Ano santOy ano 
kjMko, Saoctus, magai jobilaBi annas. 

isnr SART DB s. ikisME. Lo en que cau en diumen- 
ge 1 dia del Sant, y estan concedidas indulgéncias 
ais qve peregrínan à visitar son sepulcre. Ano santó 
kSéfUiago. SanctusD. Jacobí annus. 
AST M no Airr »b dàu ref. Denota que ï any que 

■m sol haver mòlta cuUita. Ano de niepes, ano de 

ÜRMR mo de keladoiy ano de parvas. B^rdinalis biems 

ilsfiores segeles parat, 
ors nasTS. ír. ant. Anys cabals. Amí ca•' 

AKT DiL FLOi. for. L' any de dol en que la vioda 
éèa ésser aliraeDtadaab los béns del marit. Aíío 

àSl DB MAL TEMPS F15S LIS VELLiS POSIN DENTS. 

iff. Heoota que quant algú ménos tè se li oferei- 
m nes ocasions de gastar. Poca rapa y buen talan- 
tt, M evitamot al fuego^ y parió la de nueslro abuelo. 
Cu sít egestas sumptus accedunt. 

N i TEENTA ÀNTS NO SABS Y i QUARANTA NO TENS, 
IfiiTA CN CABÀS T VBSTBN i PLEGAR FEMS. rcf . Denota 

qae qai à 30 anys no tè seny y à 40 no tè ca- 
bal, ib dificultat ne tindrà desprès. Quien àtreinia 
uúme seso y d cu4xrenta no es ricOy rajadle del libro; 
à MÚUe no eníiende, y d treinla no sabe^ y d cua- 
ne úeme^ min v^ez k viene. Qui non sena sapit 
fastkstra, octoque peractis. Non babet, iUe albo 
nsDs abasto virúm. 

icEiT AHTS coTBTA VERDA. ref. quo uota al que 
fon de ocasió ó temps executa ó li sobrevé alguna 
OM. i foeíii viejo cabezadas nuevas: d la vejez virue- 
Ibr é knty viejo eeneerro nuevo, Jam senes juventu- 
lis BMcaiis Marí. Seni choreas. Seni juvenalnm 
nlyíeere. 

CARA MA BS UN ANT. loc. Dcuota quo es mòlt per- 
jadicial lo dilatar la execució de alguna cosa. Cada 
ékes UM oMOi cada momento parece un siglo. Quam 
)oogissimi videntur soles. 

CAF DE ANT. fr. Lo dia de la Gircumcisió que es lo 
príaKr de janer. Ano nuevo. Januarii calendae. || 
Foeeral dit així, perquè *s celebra '1 dia que fà un 
tty que algú ha mort. Cabo de ano. Anniversarius 
dies. 

cm ANTS DE GUERRA T NO UN DE PELBA. TCf. ACOn- 

>Sa qae encara que's fassa la guerra, 's procuren 
nilar los perílls de una batalla. Cien anos de guer- 
%il no mn dia de batalla. Uoius diei pr^Blium, quam 
beOi centum annorum noxius est. 

GOSITAR ANTS. fr. JA TÈ ANTS Ó 1É SOS ANTS. 
CCIFURANTS. fr. FÉRANTS. 1. 2. 

ei iQui i CENT ANTS TOTS SBRÉM CALVos. ref. Dcno- 
It^ae DO esperàm véurer verificat allò de que's par- 
li. Àïïtes de mil anos todos seremos canós. Mille erit 
ttteaooos oemo non vertíce canus. 

ei CBIIT EN CENT ANTS, Ó DB MIL EN MIL ANTS UNA VE- 

^^H. ir. Denotií qiae una cosa soccebeix rara vega- ] ANY 101 

da. Rara veZy por jubilea. Per rarò, minimè s«pó. 

DEL ANT DB LA PICÓ. loc. fam. Dc temps mòlt an-* 
tich. Del tiempo del harpa. Olim. 

DB TRES ANTS. m. adv. Sc diu de lo que (è tres 
anys. Trescmejo. Trimos. 

DURAR ANTS T PANTs. fr. Durar mòlt. Jkurar una 
elemidad, ser etemo. iEternnm, diuturnissimum esse. 

EIXIR DE MAL ANT. Passar dc misèria à millor for- 
tuna. Salto de mal aSio. Ex adversa in secundam 
fortunam mutatio. 

BNTRB ANT. Eu lo discurs dc cU. Entre ano. Intra 
annum. 

FÉR ANTS. fr. Arribar algú en cada any lo dia que 
correspon al del sèu naixement. Cumplk' anos, Na- 
tàlia celebraré, annum explére. || Havérhí anys que 
.lí& esdevingut alguna cosa. Hacer aMs. Gompdeo, es. 
•IJ'jOpKse bona vida. Darse buen tiempo. Geoio aut de< 
liCii^ jttdulgere. 

A </UARANp< ANTS DBIXAT DE BANTS. TOf. DCUOta 

que desdeLdíla.edat, en que's va perdent lo vigor, 
no convenen' Jós/ t>anys pel mòlt que d^bilitan. 
De euarenta anos^UtiiL• no te mojes la ^rriga. iState 
provectà balnea vííabifiv' 

JA TÈ ANTS ó sos ANTjí. J{^ ^ér vclIa alguna cosa. 
Ya tiene anicos ó ya tiené ms ^uos. Provectà laborat 
aelate. 

JDGARSE 'ls ANTS. fr. mot. Jugar sens interès. Ju- 
gar los anos. Ludum nullo proposito pr^smio exer- 
cere. 

l' ant de maru castanta. exp. fam. ab que's des- 
précia alguna cosa per antigua, ó que no's creu. Bn 
tiempo de Maria Castana, ó del Rey que rabió, ó d$^ 
ano de euarenta. Ad calendas grascas. 

LO MAL ANT ENTRA NADANT. ref. DCBOta lo porjudi- 

cial que es la excessiva pluja al principi del any, 
perquè dessubstancia la terra. El mal ano etHra na- 
dando. Sterilem ioilio ímbres obnuntiant annum. 

LA MITAT DEL ANT AB ART T ENGANT, LA ALTRA MITAO 

AB ENGANT T ART. Tcf. Dcuota 1 modo de víuroT de 
alguns, passant ab sas trassas y manyas. La mitad 
del ano con arte y engauo y la otra parte cm engano y 
arte. Fraus in bomines dolusque totum domin^tur 
a;vum. 

LO QUE NO ES MON ANT NO BS MON DANT. ref. EX|dÍCa 

que no debém fér cas dels esdeveniments passats 
que no han estat à nostre cuydado. Lo que no fué eu 
mi ano no fué en mi dano. PraBterita non núbi dam- 
na nocent. 

LO QUE NO SUCCEUEIX BN UN ANT, SUCGBHEIX BN UN 

INSTANT, ref. Denota la contingència y varietat dels 
successos humans. Lo que no acaecCj sucede ò èe hace 
en un ano^ acaece en un rato. Accidit puncto, quod 
non conliogit in anno. Multa cadunt inter calicem 
supremaque labra. 

LOS ANTS HI SON. fr. Ddnola l' efecte que la edat 
causa en las personas decahent la robustesa y sa- 
lut. ilfMIBÍiÜP< dias en balde. Vires deficiunteu^do- 

BON. fr. LA EDAT NO HI ES. 

M BAMQMT. ÍT. VOJ^U fW' 90D0- 
102 ANY DICCIONARI ANY ta la satisfacció que'ns causa algana cosa ó persona 
qae estimàm. Quitar mil cana%. Rem gratam summo 
quempiam gaudio perfundere. 

MAL ANT. inter. fam. pera donar fursa à lo que s' 
afirma, y dirho ab èmfasis. Mal ano. Absque dubio. 

\ MÀLVIÀTGE. 

MAL ANT LO PEL. Imprec. fam. ab que's desitja mal 
à algú. Mal ano para alguno, iMalum! 

MAL ANT Ó BON ANT CUATRB CABEN EN UN BANCH. ref. 

Àlndeix als oficis de justícia, qae en las iglésias te- 
nen banch senyalat, y son quatre: alcalde, dos re- 
gidors y '1 síndich procurador. Buen ano ó mal aiio 
euatro caben en un banco» Sivè sterilis, sivè fertilis 
sit annos, jusUtise manera, jara et potestates non 
vacant. NO bstAn en los ants tots los encants, ref. j^í-' pïtr un any. Cordero. Agna, ae, agnus, agnellus, verteix que no sols los vells, sino també los ioy^'Ae-' 
nen astúcias y manyas. No en los anos esUinUíídos 
los enganos. Non solum senectus, juverftutis ^doque 
«tas dolis abundat. 

QUI À trenta ants no TÈ seny JT/à.•^piRANTA NO TÉ 
CABAL k CINQUANTA AL HOSPITAL.' féí,'l)enOta qUO qui 

à trenta anys no tèjudix^i,*. 9b. dificultat lo tindrà 
desprès per aumentap'sòs interessos. Quiendlos 
treinta no asesa, no'tçv^prarà dehesa. Trigenarias 
commodis et judicio carens semper pauper erit. 

QUI k VINT ANTS NO TB SBNV Y k TRENTA NO TÈ ROBA, 
TOTA SA VIDA ES POBRE. ref. QUI À TRENTA ANTS ClC. 
QUI 't PREGUNTA QUANTS ANYS TENS. CXpr. fam. S' 

aplica al que's posa en lo que no li importa. Quien te 
mete en camisa de once varas, iQuid tibi cum alienis 
negotiisl 

TAL DIA FARÀ UN ANT. fr. Denota '1 poch cuydado 
que dóna alguna cosa. Tal dia hard un aiio, Nihil re- 
fert, nibil interest. 

TOT SERVEIX Ó FÍ SERVET UNA VEGADA EN l' ANT. ref. 

Ensenya qae las cosas que's desprecian per de po- 
ca entitat, solen aprofitarse alganas ocasions. Las 
migajas del fardel d veces saben bien. Cum cogit ino- 
pia, etiam sibi reliquia; placeot. 

tríurer lo ventre de mal ANT. fr. Saciar la fam. 
menjar mès ó millor de lo que s' acostuma. Sacar 
el vientre de mal ano. Satius assueto edere. 

UN ANT PER ALTRE. loc. quc usau los Uauradors pe- 
ra denotar que un any se sembra la terra y altre 's 
deixa descansar. Ano y vez, Alternie annorum in 
agrís vices. 

VISCA MÒLTS ANYS. expr. dc agrabiment. Viva mu- 
chos anos. In (eternum vive, >alvus esto. |{ expr. 
iron. ab que's desprecia alguna cosa. Viva muchos 
anos. In a^ternam vive. 

ABfYADA. f. La cullita de cada any. Anada, co^ 
itcha. Adorea, a;, fruges, um. || Lo discurs ó temps 
de un any. Xnada. Anni tempus. || Lo temps bo ó 
mal que fà en V espay de un any. Anada, Annua 
temperies. || La renda de un any. Anatn, Annata, x, 

k LA MALA ANYADA DONARU PASSADA. TCf. QUI DIA PAS- 
SA ANY EMPENY. 

"«TU AHTAOA. fr. Dret qae*8 paga al ingrés de qualsevol benefici ecclesiàstich, pensió ó empleo 
cular; y es la meytat de són valor en lo primer ai 
També se anomena així la quantitat qae's paga ; 
los títols, y per ï bonorífich de alguns empleo 
altras cosas. Media anata, Dimidii anni proven tus 

ANYADIR. V. a. Augmentar alguna cosa. Ai 
dir, Addo, adjicio, is. || Dir mès de lo que no es i 
cosa. Anadir. Aageo, es, addo, is. 

ANYAL. adj. Lo que's fà ó esdevé cada ai 
Anual, aTtaZ, Annuus, annualis. 

ANYEJAB, V. n. ant. Sér antigua alguna co 
Anejarsél'fnhejecerse, Senesco, vetutesco, is. || Al 
rarse'•hML cósas ablo transcurs del temps. Ànejai 
SçiUfcSCp, veterasco, is. 
':• ABhfEIX. m. Lo fill de la ovella antes de cu II met. Manso, dòcil y bumil. Cordero, Mitis, 
nis, bumilis. 

ANYELL AFILLAT. Lo quc mama de una ovella c 
no es la seva mare. Cordero ahijado. Agnus snbi 
matus. II Lo que mama de la seva mare, y de al 
ovella. Cordero endoblado. Ubera matris, et aliè 
sugens. 

ANYELL TARDA. Cordcro tardio. Chordus agnus. 

ANYL•LL DE LLET. Lo quc mama y no pastura. Lech 
recental, cordero de seceslo, Subrnmus, lactens agni 

ES UN ANYEL DE PA fr. ES UN ÀNGEL. 

POSAR À ALGÚ MANSO COM UN ANYELL, fr. Reduhi 

à la rahó quant antes estava mòlt obstinat. Pont 
mas blando que una breva ó que un cordoban. Alií 
pacatum reddere. 

QUANT DE MAL JDST YÉ l' ANYELL MAL PROFIT FJ 

LA PELL. ref. Denota que 'I mal guanyat dura po< 
Quien por codicia viene d ser rico corre maspeligro, 
malo vino el conejo, aldiablo ird el pellejo. Male pa 
malè labuntur. Salis onus unde venerat ilkic abi 

ANYELLAR. V. a. Parir la oveja, Ovem par& 

ANYELLET. A. m. d. Corderilo, corderilío, A 
nellus, i. 

ANYETAR8E. V. r. ant. Envellirse. Anejar 
Senesco, velatesco, is. 

ANYINA. f. La pell del corder de un any. Aíiti 
Si esta adobada. Cordero. Agnina pellis. || La lla 
del anyell. Anino. Agnina la na. 

ANYINS. m. pi. Tota mescla de llana. Anin 
Yellus agnioum. 

ANYOR. m. y 

ANYORAMENT. m. y 

ANYORANSA. f. Inquietut, pesar per la priv 
ció ó us de algana cosa. Deseo^ anhelo, Yeheme 
cupiditas, avíditas. 

ANYORAR. V. a. Desitjar la companyia dels a 
sents, ó alguna cosa que no's tè. Zchar menos. Des 
dero, as. 

ANYORARSE. V. r. No trobarse bè en algí 
lloch. No ballar se, Màl^f incommodè se habere. 

AHONT UI UA MENJAR, Ó MENTRES HI HA MENJAR NO 

ANYORO. ref. Denota que las conveniéncias fan q\ 
algú no trobo à ménos als pares dels qoe s* ha au APA CATALÀ. APA 103 pAT^X. Buena vida padre y nuídre olvida. Dum míhí 
suot commoda, alia sapersunl. 

Amos. adj. ant. ància. || iNTicn. || vell. 

Al<fZlANABiENT. adv. U. ant. àntiagumint. 

AO. 

AOMBRAR. V. a. aDt. Espantar. Àsomhrary ame- 
ifafAtor. Terreo, exterreo, es. |j v. n. ant. fér som- 

BftAS. 

AmrTANADABIENT. adv. m. ant. afrontosà- 
nnrr. 

AONTAR. V. a. ant. afrontar. 

AORAH. V. a. ant. adorar. 

AORRIB. V. a. ant. aborrir. 

AORTA. f. La artèria major del cos humà, que 
naix del yentrícal esquerre del cor. Aorta. Aorta, se. AP. APA. Tea pera esforsar als noys quant s* alsan. 
Aupa. Eja, enge, age. 

APACENTAR. Portar lo bestiar à pasturar. 
Apacentar. Pasco, is, pecas abigere. 

APAGENTAR8E. V. r. pasturar. 

APAGIBILisSIMy A. adj. sup. Apacibilisimo, 
▲fEabilissimus. 

APAGIBIUTAT. f. Suavitat en lo tracte. Apaci- 
hüiàad^ afabilidad, Suavitas, affabilitas, atis. || Lo 
boo temperament, amenitat y saavital de alguna 
cosa, com del temps, eic, Apacibilidad. Lenitas, sua- 
vitas, atis. 

APAGIBLE. adj. Agradable, de bon tempera^ 
ment. Apacible. Amoenus, jucundus, voluptuosus. || 
Qui es aifabie, dòcil de geni ó tracte. Apacible. Hu- 
manosy placidus, comis. 

APAGIBLEMENT. adv. m. Apaciblemente. Le- 
niter, placidè, jacundè. 

APAGIGUADOR, A. m. y f. Qui apacigua. Apa- 
ciguador, Pacator, is, pacis conciliator. 

APACIGUAMENT. m. La acció y efecte de apa- 
ciguar. Apaciguamiento, Pacatio, nis. 

APACIGUAR. v. a. Pacificar. Apaciguar, Placo, 
concilio, as. 

APAGIGUARSE. V. r. Sossegarse. Apaciguarse. 
Resideo, es, iracundiam remittere. 

APAGIGUAT, DA. p. p. Apaciguado, Concilia- 

tttS. 

APADAMADOR, A. m. y f. Qui apadassa. i^ 
mendan, Yeteramentarius, ii, cerdo, nis. 

APADA8SAMENT. m. Obra de apadassar. Be- 
miendo, Sarcimen, inis. 

APADASSAR. v. a. Posar, cosir padassos à la 
roba dolenta. ApeL•zar, remendar, aderezar, Recon- 
ciono, as, detritas Testes interpolaré, resarcire. || 
met. Corretgir, esmenar. Remendar, Emendo, as, à 
mendis purgaré. l| Acomodar una cosa à altra, pera 
sopür lo que li falta. Bmendar. Sappleo, es; aliquid 
alieni rei aMuere. QUI APADASSA SÒN TEÜÍPS PASSA. rcf. ACOnSOlla 'i 

cuydado que debém tenir en las cosas pera que du- 
ren. Remienda ó adoba tu pana, pasara$ tu ano. Parcè 
paratis utere, ut fruaris diu. 

APADAS8AT, DA. p. p. Remendado, aderezado. 
Pannosus, pannuceatus. || espallifat. 

APADRINADOR, A. m. y f. protector. 

APADRINAR. V. a. Patrocinar, protegir, ampa-^ 
rar. Apadrinar, patrocinar. Tego, is, patrocinor, 

aris. II PADRINEJAR. 

APAGABLE.adj. Lo que*s pót apagar. Apagàble. 
Extinguibilis. 

APAGADOR, A. m. y f. Qui apaga. Apagador* 
Extinctor, is. || Instrument de llauna en figura cò- 
nica, que posat al extrem de una canya serveix pera 
apagar llums. Matacandelas. Extinctorium, ii. || Tros 
de esponja mullada pel mateix efecte. Mano de 
Judos. Extinctorium. ii. Q mús. Trosset de grana 
que's posa en lo martinet dels pianos etc. pera apa- 
gar r eco de las cordas. Apagador. Panniculus ad 
sonum tenuandum. 

APAGALLUM. Borleta, ò pelussa que vola de la 
flor del cart etc. Vilano, milano. Pappus, i. Q m. pi* 
Herba, espècie de escorsonera de fuUas mès estre- 
tas que la comuna. Barbaja. Scorzonera laciniata. 

APAGAMENT. m . L' acte de apagar ò apagar- 
se. Apagamiento. Extinctio, nis. 

APAGAR. V. a. Extingir lo focb, ò la llum. 
pagar, matar. Extingno, restinguo, is. || met. Es-* 
borrar, destruhir. Apagar. Deleo, es, everto, is. D 
Aplacar, suavisar. Apagar. Mollio, is. || met. Sufocar 
alguna cosa, desvanéixerla. Apagar. Dissipo, as. íj 
pint. Baixar lo color que es massa viu. Apagar. Mi- 
tigo, as. II pint. Templar la llum de un quadro. Apa^ 
gar. Attempero, as. || mús. Posar sordina à un ins- 
trument. II Apagar. Sonum tenuare. || Dit de la set, 
fam, etc. satisferla. Apagar. Sitim, famem solari, 
satiare. || Parlant de la pols, tirarhí aygua. Matar el 
poko. Pulverem sedare. || Dit de la cals. amarar. 

APAGARSE. v. r. Apagarse. Extinguo, is. || Dis- 
minuhirse 1 fervor de alguna cosa. Apagarse. Dissi*- 
po, as. 

APAGAT, DA. p. p. Apagado, muerto. ExtinCtUS. 

APAHISSAT, DA. adj. Pintdra que tè '1 Hens 
mès ample que alt. Apaisado, Plus in longum qnam 
in latum extensa pictura. 

APAMAR. V. a. Amidarà pams. Medir d palmóài 
Palmis mensurare, dimetiri. 

TENIR BEX apamat, fr. met. Tenir perfet coneixe- 
ment de algun lloch ò alguna cosa. Tenermedido é 
palmos ó ó dedos. Locorum peritum esse. 

APANAR. V. a. Donar de menjar i algü. Jímife- 
ner, sustentar. Sustento, as, alo, is. 

APANAT, DA. p. p. Mantenido. Sustentatus. 

APANYAR. V. a. ter. adobar. 

APAPALLONAT, DA. f. En forma de papallo^ 
na. Amariposado. PapiUonis formam referens. 

APARAGIÓ. f. ant. APARICIÓ. || ant. EPirAinA. 

APARADOR, m. Espècie de armariab inUres 104 APA DICCIONARI APA que lenen los argenters, quinquillayres y altres pe- 
ra tenir cosas de mostra. Escaparate. Armarinm, ií. 

D ESCÜDELLSR. 

APARAR. V. a. ant. partir. 
APARATO. m. Pompa, ostentació, fanslo. Apa- 
rato. Pompa, ae, choragiam, ii. || Prevenció, provi- 
sió, preparació de alguna cosa. Aparaio, apresto, 
aparejo, prevencion. Apparitio, nis, apparatus, us. || 
GírcuQstància ó senyal que precebeix à alguna cosa. 
A;)ara(o. .Sígnum, i. II Se diu de algun llibre posat 
en forma de catàloch ó diccionari. Aparaio. Appara- 
tus, us. II anat. Lo conjunt de órganos que concor- 
ren al complement de una funció. Aparaio, Appara- 
los, us. II Gircunstincia ó senyal que precebeix à 
alguna cosa. Xparaio, Signum, i, indicium, ii. 

iPARÀTo iBiL. loc. nàut. Lo qn'es fà ab major nú- 
mero de politjas y cordas mès grossas que'i comú. 
Aparaio real. Navalis macbinae tractoríae fortior ap- 
paratus. 

APARAULAR. v. a. Donarse paraula dos per 
algun fét: comunment s' usa com à recíprocb. Apa» 
lahrar. De coUoquio conveníre, citaré invicem. || 
met. Traetar de paraula algun negoci. Apahhrar. 
Yerbis pacisci. 

APAR£DAR« V. a. y derivats, pàikdar. A pedra 
y cals. fr. ant. Tapiar con cal y canto, 
APAREGUTj DA. p. p. Àpareeidó. Apparilus. 
APARÈIXER. T. n. Semblar. Parecer. Yideor, 
erís. II Presentarse à la vista impensadament. Apa- 
ttcetj aparecerse, Exto, as, appareo, es. || Yéurer de 
Uuny. Avístar, columbrar^ brujulear. Gonspicior, aris, 
frospicio, is. II SDCCBHiR. || Trobarse lo perdut. Pa- 
reeer^ eomparecer^ aparecer. Invenio, is. || Trobarse 
en alguna part. Aparecer, Adesse. 

i ifoif aparíixbr. m. adv. Segons mon dictamen. 
A mi ver, à mi pareeer, £x mea senten tia, meo judi- 
oio. 

li' àPAR MÒLT là. Ssid muy bien, Optimè vídetur 
mibi. 

no d' iPABéix, m M^ifos s' apareix, tot jüst s* 
AiPARBix. fr. Denota que una cosa es tan poca, que 
apenas se véu. No se parece^ apenas se parece. yix 
conspicitur. 

PÉR LO BEff APARÈIXER, loc. fam. Hauifesta qu'es fà 
alguna cosa per respecte à lo que poden dir, y no 
per la pròpia inclinació ó geni. Por el bien parecer, 
VI alioram oflénsio vitetur. 

SEGONS APAR. CXp. AL APARÈIXER. 

APARÉIXER8E V. r. Presentarse repentina- 
netit algun objecte. Aparecer, aparecerse. Exsto, as. 

APARELL, m. Preparació, disposició per alguna 
cosa. Aparejo. Apparatio, nis, apparatus, us. || Los 
arreus necessaris pera cabalcar ó carregar algun 
animal. Aparejo, Stratom, i, apparatus, us, dorsua- 
lia^ orum. || nàut. L' ormeig de una nau. Aparejo. 
Navis armenta. D nàut. Màquina composta de una 
corriola y un qnadernal pera pujar cosas de mòlt 
pes. Aparejo, Fnnalis macbina traetoria. || ant. apa- ESTAR EN APARELL, fr. Eslar apunt pera fér algú 
cosa. Estar aparejado, pronto, dispuesto. Promptuí 
paratum esse. 

APARELLADOR, A. adj. Qui aparella. Àpat 
jador. Instructor. 

APARELLAMENT, m. APARATO. fl APARELL. 

DÉ COMBATRE, ant. Aparato de guerra. 

APARELLAR. V. a. Preparar, prevenir, dispoà 
lo necessari. Aparejar, aprestar, apereibir. Pai 
príBparo, as. || Posar los aparells à las béslias 
càrrega. Aparejar. Stragula jumentis imponere, c 
tellà jumenta inslruere. || nàut. Armar de lot lo i 
cessari una embarcació. Engalgar, aparejar. Omi 
bus necessariis navem instruere. J pint. Prepai 
ab certas capas de color la taula ó llens que s' 
de pintar. Aparejar. Primis coloribus fabulam incn 
tare. || met. Embrutar abfanch. Cubrir de lodo. Lu 
as, coBno oblinire. [j met. Oféndrer abparaulas iu 
riosas. Poner de lodo, Probis onerare. 

APARELLAR DRETER. fr. ant. Apuutar. Asestar, pa\ 
en bateria. Dirigere, intendare, collineare. 

APARELLARSE. V. a. Prepararse pera fér alg 
na cosa. Aprestarse, disponerse. Se ad aliquid pr»| 
rare, alicui accingere. 

APARELLAT, DA. p. p. Aparejado. Pneparat 
disposi tus. 

ESTAR APARELLAT, fr. Estar preparat. Estar ú 
puesto. Praedispositum esse. 

APARELLS, m. pi. Los arreus, ínstrnmeAt 
cosas necessàrias pera qualsevol ofici, maniobra c 
Aparejos, enseres. Instrumenta , orum. || pint. I 
materials pera aparellar. Aparejos, Picturae, tal 
Ise apparatus. 

APAREN8A. f. APARI^NCIA. 

APARENSAR. V. a. ant. y sos derivats, afeit 

APARENT, adj. Lo que apareix y no es. A\ 
rente, Simulatus, fictus. || Lo que's manifesta à 
vista. Aparente. Apparens. || constant. 

APARENTAR. V. a. Donarà enténdrerlo< 
no es. Aparentar. Simulo, as, fingo, is. J y sos d< 

VatS. EMPARENTAR. 

APARENTMENT, adv. m. Ab apariéncia. Aj 
rentemente. In speciem. 
APARER. V. n. ant. aparèixer. 

APARES. m. pi. MANIFESTACIÓ. 
APAREYLAMENT. m. ant. APARATO. 

APAREYLAR. V. a. ant. aparelub. 

APARIAMENT. La acció y efecte de apari 
Smparejamiento, Gopulatío, nis. 

APARIAR. V. a. Juntar, igualar dos cosas cq 
parantlas entre sí. Parear. Gomparo, as, conl 
ers. j] Triar dos cosas conformes é iguals posani 
de dos en dos. Parear. Jungo, conjungo, is. || Gt 
póndrer, reforsar, adobar, com la medicina ha j 
RiAT lo malalt. Componer. Reflcio, is. D Amani 
menjar. Aderezar, Gondio, is. || Posar las cosaí 
orde y bona dispossició. Enderezar, componer. Oi 
no, as, dispono, is. || Juntar las femallas ablos m APA CATALÀ. APE 105 eles. Àparear, aparar-j s' usa com recfproch. In so- 
bolem copalarí. 

APARIARSE. v. r. àvenirse. 

APARICIÓ, f. La acció y efecte de'aparéixerse. 
Aparicion, In speciem visió. 

APARIÉNCIA. f. La cara exterior de las cosas. 
Àparienda. Prima frons, facies, ei. Q fís. aslron. Lo 
que's descnbreix per medi de las observacions. Apa- 
riencia. Aspectns, os. || Rastre, vestigi, com: no que- 
dà APARIÉNCIA de llibertat. Apariencia, Yestigium 
ii. B Indici, verossimilitut, conjectura. Apariencia. 
Indícium, vestigium, ii. |] sehblansa. pi. Mutació, de- 
coració de teatro. Apariencias. Scena) prospectus. 

APARBAT. adj. Se diu de certs arbres de soca 
entortolligada com las parras. Aparrado. Tortuosus, 
Viú similis* 

APARBOQUIANAR. V. a. Fér anar parro- 
quians à ona tenda. Aparroquiar, Emptores addu- 
cere. 

APARROQÜIANARSE. V. r. Férse parròquia. 
Aparroquiarse. Sese in parochiam addicere. 

APARROQUIANAT, DA. p. p. Aparroquiado, 
Parochi^e additus. 

APART. adv. m. Separadament. Aparte, sepa- 
reulamente, Scorsim, separa ti. || m. En ï escrit, 
Aparte. Paragraphus, i, scripturo) divisió. 

APARTADAMENT. adv. m. apart. 1. 

APARTADOR. m. Qui aparta. Apartador. Se- 
parator, is. || Qui té per ofici separar la llana segons 
sas diferents qualitats. Apartador. Lanarius, ii, la- 
nae segregator. || Qui aparta uns caps de bestiar de 
altres. Apartador, Pecudum segregator. || Lladre de 
bestiar. Apartador. Abígeator, is. 

APARTAMENT, m. ant. La acció y efecte de 
apariar ó apartarse. Apartamiento, separacion. Dis- 
cessio, separatio, nis. || for. Lo ac(o judicial ab que 
alga desisteix y s' aparia formalment del dret que 
tè deduhit. Apartamiento. Causo) derelictío, juris 
cessió. Q ant. nivoRa. || adv. ant. apart. 1. || Distàn- 
cia de llocb. Distancia, intérvalOy apartamie^ito. Dis- 
tantia, se, spatium interjectum. || auséncia. {| aver- 
sió, INDIFERÉNCU. || Robo dc bestiar. Apartamiento. 
Abactos, i, abigeatus, us. 

APARTAR, v. a. Separar, desunir, dividir. 
Apariar. Separo, segrego, as. ^ Llevar alguna cosa 
del lloch pera desembarassarlo. Apartar. Àmoveo, 
es, averto, is. met. Fér desistir à algú de alguna 
cosa. Apartar, apear. Aliquem à sententia retorque- 
re. H Separar la llana bona de la dolenta. Apartar. 
Lanam separaré. || Robar lo bestiar. Apartar. Abigo, 
is. II aot. Cridar à part. llamar d parte. Sevoco, as, 
sednco, is. || dispedir. || met. deslliurar. || distin- 
gir. Q ant. IMGANTAR. 

apírtat, apartat db iQui ó DE DEVANT. Quita, qu\' 
fitíe de ahi, quitate de delanle. Apage, apagesis, apa- 
g», te. 

APARTARSE. V. r. Fér lloch. Quitarse, separar- 
u. Apage, apagesis. || Anar fora de camí, com apar- 
TiRsi, de la rabó. Apartarse, separarse. Fòrum eju- 

TOMO I. rare. || ant. Fér divorci 'Is casats. Separarse, apar- 
tarse, divorciarse. Divortium ex jure pronuntíare. || 
Mudar de dictamen. Apartarse. A proposito diverti, 
de causa degredi. 

APARTAT, DA. p. p. Apartado. Separatus. || 
m. En los llibres, comensament de un nou pàrrafo. 
Apartado. Transitío, nis. || retirat, distant. |i En los 
correus las cartas que per encàrrech y paga parti- 
cular posan apart pera donarlas prompte. Apartado. 
Epistoloe in tabellariorum officina segregatoi nt ma- 
turius suis nominibus tradantur. |j adj. distant. 

APAS, APAS. ant. A poch à pocb. Paso, d poso, 
Pauxillatim, paulatim, minuta tim. 

APASSIONADAMENT, adv. m. Ab desitg ve- 
hement. Apasionadamente. Perditè, cupidè. || Ab in- 
terès ó esperit de partit. Apasionadamente. Partium 
studio. 

apasionadíssimamenT. adv. m. sup. Apa- 
sionadisimamente. Percupidè. 

APASSIONAR. V. a. ant. Excitar alguna passió. 
Apasionar. Affectus excitaré, accendere. 

APASSiONARSE.v. r. Afícionarse excessivament 
à alguna cosa ó persona. Apasionarse. Alicujus amo- 
re flagrare, nímio studio alieni favere. || Inolinarseà 
abrassar ab passió lo partit de algú. Apasionarse. 
AlicDJus parles sequi. || perturrarse, anguniarse. 

APASSIONAT, DA. adj. Qui obra ab passió. 
Apa^onado. Animi affectn concitatus. || enamorat. || 
desitjós. II afligit. 

LO QDI ESTÀ APASSIONAT NO VOL SÉR CONSOLAT. TCf. 

Denota que '1 qui està possehit de alguna passió 
no's troba en estat de admétrer consoLlBombre apa^ 
sionado no quiere ser consolado. Solatium aeger animo 
respuit. 

APASSIONAT DE MALALTIA. loC. dnt. APODERAT DB 

MALALTIA. Atacado de enfermedad. 

APASTURAR. v. a. Bonar menjar al bestiar. 

Apacentar, pastar. Pasco, depasco, is, pascor eris. 

II met. Saciar losdesit^s y passions. Apacentar, ce- 

bar. Pasco, is. || met. Donar past espiritual. Apacenr^ 

tar. Erudio, instruo, is. 

ÀPAT. m. fam. Barenada abundant. Comilona, 
merendona. Lauta merenda. 

APATAGAJAR. V. a. PATACAJAR. 

APATIA, f. Total indiferència, insensibilitat. 
Apatia. Apatbia, ae. 

APATIAT. adj. ant. pactat, estipulat, capitu- 
lat. 

APATITA. f. Pedra blanca, ó de color blavench, 
groguench, rojench, violat ó vert. Apatita. Apatita,aB. 

APAYSANARSE. V. r. familiarisarse. 

APEAMENT. m. La acció de baixar de caball. 
Descabalgadura. Descensus ab equo. 

APEAR. V. a. Baixar à algú de caball ó carruat- 
ge. Apear, desmontar. Equo, rheda aliquem excipere. 
II Averiguar alguna dificultat ó coí^a mòlt àrdua. 
Apear, sondear. Intima rei alicujus penetraré. |) met. 
Llevar V empleo à algú. Apear. Digni ta te, oíTicio 
spoliare. || met. dissuadir. 

45 106 APE DICCIONARI APE APEARSE. V. r. Baixar de caball ó de algan 
carruatge. Apearse. Ex equodescendere. 

APEARSB EN ALTRA POSADA, fr. met. Pera despedir à 
algú DegaDtlí lo que demaoa. A otra puerta, que esta 
no se ahre. A la vuelta lo venden tinto. Aliam excnto 
quercum. 

APEAT, DA. p. p. Apeado. Ex equo descensus. 

APEDES8AR. Y. a. APADASSAR. 

APEDEUnsME. m. Ignorància de las llelras ó 
ciéncias. Apedeutismo. Litteraram ignorantia. 

APEDRADOR. m. J 

APEDREGADOR. m. Qui tira pedras. Apedrea- 
dor. Làpidalor, is. Q Lloch ahont se juntan los noys 
pera apedregarse. Apedreadero. Lapidationis arena. 

APEDREGAMENT. m. La acció y efecte de 
ïïpeAregSíT.Apedregamiento, apedreo. Lapidatio, nis. || 
Espècie de combat que 'Is minyons fan uns contra 
altres, apedregantse en lo camp. Pedreo. Pugna la- 
pidibus inita; lapidatío, nis. || fér prdradas. 

APEDREGAR. V. a. Tirar pedras. Apedrear. 
Lapido, as, lapidas jàcere. || Matar à pedradas, es- 
pècie de càstich antich. Apedregar. Lapidibns obrue- 
re, csedere. || v. n. Càurer pedra ó calamarsa mòlt 
grossa. Granizar^ apedrear. Grandino, as, lapidibus 
plnere. D met. Parlar ab mal modo. Apedrear. Dnrò 
loqui. 

APEDREGARSE. V. r. Patir dany ab la pedra 

6 calamarsa las produccions del camp. Apedrearse. 

Grandine, lapidibus fructus jacturam pati, contundi. 

J Tirarse pedras mútuament. Apedrearse. Inter se 

lapidationem facere. 

APEDREGAT. DA. p. p. Apedreado. Lapidatns. 

APEGADÍS. adj. Lo que s* apega. Pegajoso, pe^ 
gadizo. yiscosus, glutinosus. || Encomanadís. Pega^ 
dizo, eontagioso. Gontagiosus. ||met. Suau, gustós, 
atractiu, com tracte apegadís. Pegajoso. Mellitus, 
suavis. 

APEGADÍSSIM, A. adj. sup. Apegadisimo. Gon- 
jonctissimus. 

APEGADURA. f. La acció de apegar. Pegadura. 
GoDglutinatio, nis. 

APEGALÓ89 A. adj. Pegajoso. Viscosus. ü Qui 
*8 convida ell mateix. Pegote. Musca, ae, mensarum 
assecla. 

APEGAL0808. planta, amor db hortelí. 

APEGAMENT. m. Obra de apegar ab engrut. 
Apego. Gonglutínatio, nis. || met. apego. 

APEGAR. V. a. Agafar una cosa ab altra. Pegar. 
Colligo, conglutino, as, conjungo, is. || Unir ó juntar 
los marbres. Empelechar. Làpides marmoreos copu- 
laré, impingere. H Encomanar. Pegar. Gommunico, 
as, induco, is. Q soldar. 

APEGAR8E. V. r. Agafarse una cosa ab altra. 

Pegarse. Adhsereo, es, adha^resco, is. || Encomanarse 

algun mal, vici etc. Contagiarse^ pegarse. Gapio, is. 

Q met. Tenir mòlta inclinació. Pegarse. Impensius 

adhaerere. 

APEGAT, DA. p. p. Pegado. Colligatus, copu- 
latos. II adj. Apassionat. Apegado. Addictissimns. APEGA. f. Màquina infernal, inventada per lla- 
vis, tirà de Esparla: era una viva imatge de Apega, 
muller del tirà. Apega. Apega, ae. 

APEGO. m. Passió ó inclinació particnlar. Apego. 
Adbaesio, nis, vehemens propensió. 

APEIXAR. V. a. Tractar ab tot regalo. Begalm, 
Lautum cibum alicui afferre. 

APELL. m. ant. apel-lació. 

APEL-LABLE. adj. Lo que admet apeMacié. 
Apeíahle. Apellationem patiens. 

APEL-LAGIÓ. f. L' acte de apel-lar. Apélaxm. 
Apellatio, nis. || relació, alusió. 

DESAMPARAR LA APEL-LACIÓ. fr. fOF. NO SegOirll. 

Desamparar la apelacion. Appellationem dessere- 
re. 

DONAR PER DESERTA LA APEL-LÍGIÓ. fr. foF. Decla- 
rar lo jutge haver passat lo temps, en que V apel- 
lant degué portar la causa al tribunal superior. Dat 
por desierta la apelacion. Appellationem derelictam 
declararé. 

INTERPOSAR APEL•LACIÓ, fr. for. Apcl-lar per jutgí 
superior. Interponer apelacion. Ad superíorem juà- 
cem appellare, provocaré. 

MILLORAR LA APEL-LACIÓ. fr. for. Fuudarla devant 
jutge superior. Mejorar la apelacion. Ad snperioram 
judicem adire. 

NO HAvÉR ó NO TENIR APEL-LACIÓ. fr. fam. No te- 
nir remey ó recurs alguna cosa. No haheróno tener 
ape/octon. Nibil auxilii restaré, aliquid irrevocabito 
esse. 

APEL-LADOR. m. y 

APEL-LANT. m. Loqui B^elAtk. ApelanU. Apel- 
lator, is. 

APEL-LAR. V. n. for. Recórrer al tribunal su- 
perior pera que s' anul-le la sentencia que 's crea 
injusta. Apelar. Appello, provoco, as. ant. anome- 
nar. II Cridar, fér venir à algú. Llamar. Yoco, ap- 
pello, as. n Elegir. Nombrar^ elegir. Exopto, saluto, 
as. J met. Recórrer, buscar remey. Apelar. kwàr 
lium qua;rere. [| Referirse una cosa à altra. Apelúf 
una cosa sobre otra. Refero, ers. 

APEL-LARSE. V. r. anomenIrse. [| met. apkxt 

LAR. 5. 

APEL-LAT, DA. p. p. Apelado. Appellatus. 

APEL-LATTO. adj. gram. Nom que convé à tots 
los individuos de una mateixa espècie. Apelativo^ 
comun. Appellativum nomen. 

APELLIDAR. V. a. Anomenar à algú per sòn 

apellido ó nom de casa. També s' usa com recfproch. 

Apellidar. Gognomine appellare, vocare, nominare. 

II Proclamar. Apellidar, aclamar, proclamar. Salntor, 

aris, proclamo, as. 

APELLIDO. m. ant. Crit de convocació del po- 
ble, usat en Aragó per V estil del Via fora somatent, 
de Catalunya. Q cognom. Apellido. Cognomen, nis. 

APENA8. adv. Ab prou traball, ab prou que 
fér, ab dificultat. Con dificultad, apenas. -íEgrè, diíB- 
culter. 11 Luego que, així que. Apenas. y\x, commo- 
duro, statim ac, ut primum. || casi. ÀPE CATALÀ. API 107 m« Adició, suplement è algona obra 
6 IncUL Àpéndics. Appendix, icis. 

AFÉNDRER. v. fil. CoDcebir las espècies de las 
das sèos afirmació oi negació. Aprender, Appre- 
kado, is, mente concipere. || Imaginar, concebir 
alguna cosa per la apariéncia. Aprmder. Fingo, is. 
I Adquirir coneixements per V estadi y aplicació. 
iprekder. Edisco, is. 

APENSADAMENT. adv. m. Ab prèvia medita- 
ció. Ik pensado, de intento. Consulto, opinatò. 

APEN8AT, DA. p. p. ant. pbnsatiu, cap figít. 

APEMXBmENT. m. Preparatiu. Àpercibimien- 
k» Pra^ventio, nis. Reqoiriment, amonestació. 
àftnibmieHto. Interminatío, admonltio, nis. 

APESGEBIR. Y. a. Preparar lo necessari per 
É^uuL cosa. Aperdbir. Preparo, as. || Amonestar, 
aliertif. Apercünr , amonestar. Admoneo , es. || 
k. Requirir ab comminació de multa ó càstích. 
iftrakir. Denontio, as. || pebgibib, enténdbeb. || 
Kscnaia. 

'f DA. p. p. Aperdbido. Paratus. 
V. a. y sos derivats, apercebib. 
AFEBIXGGIONAR. v. a. y sos derivats, per- 

nCOOKlB. 

APEBFÍDIA. m. adv. ant. apoífu. 

íFESHEBIR. y. a. ant. Presentar, manifestar. 
IxàíMr. Exhibeo, perhibeo, es. 

ATERILLÓS, A. adj. PEEiLLÓs. 

APERimi, VA. adj. med. Medicament ó remey 
qiB lleva las obstruccions. Aperiiivo, Aperitivum 
Mdicameotom, 

AFEBflONABSE. Y. r. Deixarse vèurer ab algú. 
i^ertOBcrse. Gum aliquo colloqui. || for. Presentarse 
con {ktrt interessada en algun negoci. Apersonarse. 
Kegoünm curaré. 

APcnAMENT. adv. m. ant. Clarament , pú- 
bUcament. AhUrtamente, descubiertamente. Prognarè. 

(Sèos reserva, francament. Abiertamentey franca- 
I mUy sm reserva, Palam, apertè. 

APEBABADAMENT. adv. m. Tristement. Ape- 
í mdamente. Dolenter. 

APBBARAR. V. a. ant. Causar pesar ó senti- 

BKnt. Apesadumbrar. Molestiam alicui afferre. 

APEBARAB8E. Y. r. Péodrer pesar. Apesadum" 
f ^.Mo&rore confici. 

AFEgARATy DA. p. p. Apesadumbrado, pesarosa. APESTAR. Y. a. Llansar mòlt mal olor alguna 
^.Apestar. Fceteo, es, putresco, is. || met. fam. 
^tigoejar, enfadar. Apestar, Molesta m esse. || met. 
Ticiar, corrómprer las costums. Apestar. Yitio, as. 

APESTAT, DA. p. p. Apestado, Fcetidus. 

KSTiiAPESTAT DE ALGUNA COSA. fr. fam. Havér 
i^lU abundància de ella. Estar apestado de alguna 
^^. Bedundare. 

APETÉCKER. Y. a. Tenir ganas, ó desitjar al- 
Smu cosa. Apetecer. Appeto, is. 

APETÈNCIA, f. APETIT. 

adj. APETITÓS. APETnx>Ry A. m. y f. Qui apeteix. Apeieoedor, 
Appetitor, is. 

APETIR. Y. a. APETÉIXEB. 

APETIT, m. Gana de menjar. Apetito, gana de 
comer. Aviditas, atis. || Desitg vebement. Apetito, 
Yehemens cupiditas. || met. Lo que excita 1 de- 
sitg de alguna cosa. Apetito, golüria. Cupidia, ap- 
petentia, se. || antoix. 

APETIT CARNAL. Besitg luxurlós. Apetito eamal, 
salacidad, Salacitas, atis. 

DONAR APETIT T POSAR EN APETIT. ExcitarlO. BXCUar^ 

avivar el apetito. Appetitum irritaré, edendi cupidi- 
tatem lacescere. 

BNCÉNDRERSE l' APETIT, fr. Excitarso la gelosia 
en las bèstias, y la passió del amor en las personas. 
Recalentarse. Libidinem excitari. 

TENIR APETIT, fr. APETÉREE. 

REFEENAR LOS APETITS. Modorar las passions. Befre^ 
nar, domar las pasiones. Cupiditates refraenare, 
comprimere. 

APETIT, DA. adj. Apetecido. Expetitns. 

APETmu. adj. fil. Ques' aplica àla potència 
ó facultat de apetéixer. Apetitivo. Appetens. 

APETITÓS, A. adj. Menjar que excita V apetit. 
Apetitosa. Jucundus, gratus. || met. Dit de qualsevo 
cosa que mou lo desitg. Apetitoso, atractiva, Appe- 
tendus, appetibilis. || apetidor. 

APEYLAR. v. a. ant. apel-lar. 

APIADAR8E. V. r. Compadéixerse. iinodarse. 
Misereor, eris. 

APIADAT j DA. p. p. Apiadado. Misertos. 

APIGAT, DA. adj. Se diu de la flor, las fulletas 
de la qual rematan ab punta. Apicado. Apicatus. 

ÀPIGE. m. Extrem superior, ó la punta de qual- 
sevol cosa. Apice. Àpex, icis. || Lo punt mes àrduo 
de una dificultat ó qüestió. Apice. Rei summa. || 
met. La mínima part de alguna cosa. Apice, pizcatilde. 
Minima, diminuta pars. || Yirguleta de las que afe- 
geixen los hebreus à sas lletras. Apice. Àpex, icis. 

ESTAR EN LOS ÀPICES. Entéudrer ab perfecció una 
cosa. Eslar en los ópices de una cosa. Rem apprimò 
nosse. 

NO DISCREPAR EN UN ÀPIGE. No exccdir CU res. No 
exceder en un àtomo. Ne latum quidem unguem dis- 
creparé. 

APIGH. adv. piCH. 

APILADOR, A. m. y f. Qui apila. Apilador. 
amontonador. Accumulalor, is. 

APILAMENT. m. La acció y efecte de apilar. 
Amontonamiento, Cumulatio, coacervatio, congestió, 
nis. 

APILAR, v. a. Posar una cosa sobre de altras 
fent pila ó munt. Apilar, amontonar. Coacervo, as, 
congero, is. [| met. Mesclar mòKas espècies sens 
elecció ni orde. Amontonar. Coacervo, as. 

APILAR8E. v. r. apilotarsb. 

APILAT, DA. p. p. Amontonado. Cumulatus. 

APILOTAMENT. m. Apilament, amontonamenl. 
Ammimamiento. Coacervatio, nis. 
108 APL DICCIONARI APL APILOTAR. V. a. IPILiU. ATIEROSSàR. 

APILOTARSE. V. r. Juatarse de cop mòlts ia- 
dividuos. Àgolparse. GodAuo, is. || Enredarse, férse 
pilotas ó terrossos. Envedijarse. ImpUcari, tnrbari, 
iotricari. | met. Barallarse. Empelotarse,envedijarse, 
Rixor, aris, jargo, is, pugnis impeti. 

APILOTAT, DA. p. p. Àgolpado. Conflaxus. || 
Efwedijado, Implicatus. 

APINYAMENT. m. La acció y efecte de api- 
nyar. Apinadura, apinamiento. Gonglobatio, nis. 

APINYAR, y. a. JaDtar mòlt estretament unas 
casas ab altras. Apinar, coser. Arctè congerere, pre- 
meré. 

APüVTABSE. V. r. Jantarse las cosas apretant- 
86 unas ab altras. Apinarse, Gonstipari, cobairere. 

APINYAT, DA. p. p. Apiiiado. Gonstipatus. || 
adj. Lo que lè figura piramidal, com la pinya. Api- 
nadó, Strobili figuram referens. 

APIRO| A. adj. quím. Lo que resisteix lo foch. 
Apiro, Apírus. 

APIROTAT, A. adj. AVOL, dolent. 

APIS ó SEKAPis. m. Bou al que tributavan los 
egipcis bonors divins per que s*imaginavan que la 
ànima de Ossiris bavia passat al cos de est animal, 
denominat aixi *l fort, b déa poderós. Apis, 

ApiT. m. Planta que creix fins à la altura de dos 
6 tres peus , tè las camas semblants als carts, però 
mès petitas, las fullas à las de la xirivia, y de co- 
lor mòlt eixit. Apio, Apinm, ii. 

ÀPiT BORT. Lo que naix sens cultiu y tè las fullas 
semblants à las de la cicuta. Apio borde, peregil de 
asM. Helioselinum, i. 

ÀPiT cABALLiR. Plauta do cama quadrada, las fu- 
llas compostas de altras mès petitas, las flors gro- 
gas pel endret y blancas pel revés. Apio caballar. 
Peuoedanum silaus. 

Apit de atgua. Lo que es cria en los ayguamolls. 
Apio de lagunas ó palustrCj peregil de agua, Paluda- 
pium, ii. II Planta de la isla de Gandia; las camas 
primas y rojencas, y las flors semblants à la de la 
ruda. Apios, Apium creticum. 

ÀPiT DE MACEDÒNIA. Lo quo es Semblant al julivert 
bor I, la flor blanca en forma de rosa y es mòlt arc- 
màtich. LevisticOy peregil de Macedoma. Tbissclinum, 
equapium, ii. 

APITRAR. V. a. Abandonar, dir fàstichs. Abo- 
ckomar, denostar. Pndore suffundere. 

APITRAT, DA. p. p. Denoslado. Pudore suffn- 
808. U CorridOy confuso. 

APLAGABLE. adj. Lo que s pót aplacar. Aplaca- 
ble, Placabilis. 

APLAGADOR. m. Qui aplaca. Aplacador, Placa- 
tor, sedator, is. 

APLAGAMENT. m. La acció y efecte de aplacar. 
Aplacamiento. Placalio, mitiga t:o, nis. 

APLACAR. V. a. Suavisar, mitigar. Aplacar. 
Placo, sedo, mitigo, as. |j apacigüír. 

APLAGAR8E. V. r. Sosscgarse. Aplacarse, Iram 
reccdere. APLAGATy DA. p. p. Aplacado.Seú^ius. 

APLAGUT, DA. p. p. PLAGUT. 

APLAHER. adv. m. APLER. 

APLANADOR. m. Qui aplana. Aplanador, ai 
nador, Gomplanator, is. 

APLANADI7RA. f. ant. La acció de aplan 
Aplanamiento, allanamiento. Gomplanatio, exffiqua 
nis. 

APLANAMENT, m. Obra de aplanar. Aplai 
miento, allanamiento, Gomplanatio, nis 

APLANAR. V. a. Posar plana alguna snperfíc 
Aplanar, allanar, Gomplano, as. || Fér mòlt dan 
nna cosa ó altra que li cau sobre. Hacer torti 
aplastar, Gomplano, as, in massam aliquid» ami 
forma, redigere. || Tirar à terra, destruir, arru 
nar. Arrasar, Everto, is. || Dit de alguna cosa op 
mintla. Alortujar, Premendo complanare. jj Dit 
fusell, escopeta y arma semblant, posaria en din 
ció pera dispararia. Apuntar, Arma, jactnm inten< 
re. II ter. planxar. || ribotejar. assarronar. 1. || m 
Superar alguna dificultat. Allanar, Supero, eno 
as. II met. Apaciguar, aquietar. Allanar. Placo, 
II Facilitar los medis pera la consecució de algí 
cosa. Allanar, Diem sternere. || met. Aturdir, dei: 
pasmat à algú. Aplanar, Obstupefacio, is. 

APLANAR LAS COSTÜRAS ó LA ESQUENA, fr. met. fà 

assarronar. 

APLANAR LO BASTÓ. Pegar de pla. Tereiar el ba$ 
ó elpalo, Pleno ictu feriré. 

APLANAR8E. v. r. Gàurer à plom algun edifi 
Aplomarse, aplanarse. Gorruo, is. || met. Subjectai 
à alguna lley ó tracte. Allanarse. Sese subdere. 

APLANAT, DA. p. p. Allanado, aplanada, Go 
planatus. || Arrasat. Arrasado. Gomplanalus. || pi 

APLANTILLAR. v. a. Ajustar una cosa à 
plantilla. Aplantillar. Goa^quo, as, ad normam adi 
quare. 

APLA88AMENT. m. Gitació judicial, senyah 
lo temps y circunstancias. Aplazamiento, Yadimoi 
denuntiatio. 

APLA88AR. V. a. Gitar, convocar, cridar [ 
temps y Uoch senyalat. Aplacar, acotar, senalar d 
Goeandi locnm tempusque condicere. 

APLA88AT9 DA. p. p. Aplazado. Notatus. 

APLATAR. v. a. ant. amagar. || aplanar. 

APLATAR8E. V. a. ant. AJUPIRSE, AJOCARSB. 

APLATEJAR. v. r. platejar. 

APLAUDIR. V. a. Gelebrar ab paraulas ó dem< 
tracions de alegria. Aplaudir, Alicui applaudeí 
fftvere. 

APLAUDIT, DA. p. p. Aplaudida. Plansus. 

APLAURER. V. n. ant. plàurer. 

APLAU80. m. Aprobació ó alabansa pública 
demostració de alegria. Aplauso. Applausus, us. 

APLEGH. m. Multitud de gent reunida. Gent 
golpe de gente. Hominum magna freqnentia, mul 
tudo, turba. || La confluència de mòltas cosas en 1 
mateix llocb, com de ayguas. Acogida, Gonflubiui 
ii. II Rotllo de gent. Corro^ corrillo. Girculos, i, tr APt CATALÀ. APO 109 yïüm, ü. Indigestió del ventrell. Àsiento, Graditas, 
aUs. I ant. fiaa. Q bímat. 

DE APLBCH T DE FONTADA, MÒLTA DONA IX AFRONT ADA. 

Tef. Dóna à enléndrer que mòltas vegadas las devo- 
cions se prenen per pretès t per la diversió y plaher. 
Romeria de cerca, mwho vino y poca e^ra. Ad proprium 
peregrina coit carn turba sacallum. Plarima vina 
frnnnt rara qae cera liquelí. 

APLEGA, f. Acció de aplegar la cuUila. Recokc- 
dmi. Coactara, as, collectus, us. [| La acció de de- 
manar almoyna. Demanda, cuesta. Eleemosyna; cor- 
rogatio, exactio. 

APLEGADA, f. APLEGA 1. 

APLEGADÍS. adj. Lo qne's junta sens elecció, 
sols pera augmentar lo número. Allegadizo, Collec- 
titius, adventitíus. Lo que va junt ab altres de sa 
espècie, y regularment se diu del bestiar que pas- 
tura en remat. Gregal. Gregarius, ii. 

APLEGADOR. m. Qui demana almoyna. De- 
mandador, cuestor, Stipis poslulator. || Espècie de 
caixó obert de devant y un mànech al detràs, que 
serveix pera arreplegar las escombrarias. Cogedor. 
Domesticarum sordium excipulum. || Rotllo petit de 
estora que's posa sota las llàntias, y també pera 
recullir las escombrarias. Cogedor, valeo. Sordium, 
ii, excipulum, i. || Lloch ahont s arreplega gent de 
mòltas nacions Emporio. Emporium, ii. 

APLEGADURA. f. L' acte y efecte de aplegar. 
Allegamiento. Gollectio, nis. 

APLEGAR. V. a. ARaEPLEGAR. II ARRIBAR. || CAP- 
TAR, CÜLLIB. 

APLEGAR8E. V. r. àrreplegarse. 

APLER. adv. m. Sens soroll. Quedo, paso,pa$\to, 
Pedeteotim, paulatim. || ant. Ab cuydado, sens pre- 
cipitació. Qwdo, quedito, Sensim. || Lentament, de 
espay. Paco à poco, à paso sosegado^ poso enlre poso. 
Leotè, otiosè. 

APLERET. ddv. m. apler. 

APLETIA. f. med. fàh canina. 

APLETAR. v.a. Albergarse 'I bestiar en algun pa- 
ratge. Majadear, rii6t7ar.|In ovilía pecusse recipere. 

APLETAT, DA. p. p. Majadeado. In ovile re- 
ceptns. 

TERRA APLETADA. fr. Lloch ahout fau nit los pas- 
tors y bestiar. Majada. Ovile, is. 

APLICABLE, adj. Lo que's pól aplicar. Aplicable. 
Applicabilis, aptabilis. 

APLICACIÓ, f. La acció de aplicar ó aplicarse. 
Aplkacion. Applicatio, nis. || L' esmero, diligència 
y cuydado ab que's fà alguna cosa y particularment 
en r estudi. Aplicacion. Applicatio, ad aliquid pro- 
pensió. II La acció de acomodar alguna espècie, text 
ó passatge. Aplicacion. Applicatio, nis. || Lo destino 
de alguna cosa al us que déu tenir. Aplicacion. Ap- 
plicatio, nis. II for. ADJUDICACIÓ. II astron. Lo movi- 
ment ab que'l planeta mès velós se va aproximant al 
ménos velós. Aplicacion. Motus, quo planeta velocior 
ad remissiorem accedit. 
APLICADA, f. geom. La línea recta tirada de un punt de la circumferència de una curva perpen- 
dicularment à son eix. Aplicada, ordenada. Linea 
ordinatim in quavis figura applicata. 

APLICADÍ8SIM, A. adj. sup. Aplicadisimo. Val- 
dè applicatus. 

APLICADOR, m. Lo qne's déu aplicar. Aplicel•' 
dero. Applicandus. || aplicable. 

APLICAMENTS. m. pi. ant. aplicació. 1. 

APLICAR, v. a. Junlar ó posar una cosa sobre de 
altra. Aplicar. Applico, as, adjungo, is. || met. Apro- 
piar, acomodar al propòsit de lo que's tracta algun 
pensament, text ó doctrina. Aplicar. Accommodo, ap- 
plico, as. II met. Destinar alguna cosa al us que dèu 
tenir. Aplicar. Accommodo, as. || met. Posar la aten- 
ció ó enteniment al estudi ó à lo que's fà. Aplicar, 
Animum inlendere. || Significar; y així 's diu: aquest 
terme 's pot apucar à mòltas cosas. Aplicar. Signifi- 
co, as. II met. Imputar, atríbubir. Aplicar. Imputo, as, 
adscribo, is. || Imposar; y així 's diu: aplicar un 
càslich. Aplicar. Impono, infligo, is. || for. Adjudi- 
car. Aplicar. Adjudico, as. || Dedicar, destinar algú à 
alguna professió etc. Aplicar. Aliquem applicare, 
adjicere. 

APLICARSE. v. r. Dedicarse à alguna ciència ó 
art. Aplicarse. Confero, ers, versor, aris. || Yàldrersc 
algú de sa indústria. Ingeniarse, aplicarse, Sibi con- 
sulere, providere. || Posar gran diligència ó esmero, 
particularment en I* estudi. Aplicarse. Studio ope- 
ram daro. 

APLICAT, DA. p. p. Aplicada. Applicatus. || adj. 
Qui lè aplicació. Aplicado. Sludiosus. 

APLOMAR. V. a. Oprimir ab lo mòlt pes. Aplomar, 
Opprimo, is. || v. n. arq. Posar à plom. Aplomar. Ad 
perpendiculum coa^quare. || arq. Examinar si las pa- 
rets eslana plom. Aplomar. Perpendiculo examinaré. 

APLOMAR8E. V. r. Enfonsarse, càurer à plom* 
Aplomarse. Funditús deturbari, corruere. 

APLOMAT, DA. p. p. Aplomado, d plomo. Ad 
perpendiculum structus. || adj. De color de plom. 
Aplomado. Plumbeus. 

APNEA. f. med. Falta de respiració. Apnta, 
Apnea, aï. 

APOBRIMENT. m. ant. POBRESA. 

APOBRIR. V. a. ant. y sos derivats. || empobbir. 

APOCA. f. Carta de pago,recibo. Finiqnito,y 
apoca. p. Ar. Apocha, a;. 

FIRMAR ÀPOCA. fr. Oiorgar carta de pago. Celebro» 
auctoro, obsigno, as. 

APOCADAMENT. adv. m. Ab poch esperit' 
Apocadamcnte. Abjecte. 

APOCALÍPSIS. m. Llibre canónich de las reve- 
lacions que tingué y escrigué ï evangelista sant 
Joan. Apocalipsis, apocalipsi. Apocalipsis, is. 

APOCALÍPTICH, ca. adj. Pertanyent al apo- 
calipsis. Apocaliptico. Ad apocalipsím perlinens. 

APOCAMENT, m. Falta de esperit. CorUdad, 
apocamiento. Timidilas, atis. 

APOCAR, v. a. Dísminuhir, acabar. Apocar, Im- 
minuo, is. 110 APO DICaONÀRI àPO APOGABSE. V. r. Hamiliarse, tenirse en poch. 
Àpocarse. Sese abjicere. || Encugirse. Encogerse, apo- 
carse, PnsillaDimilate laboraré. 

APOCAT, DA. p. p. Àpocado, Imminntiis. || adj. 
Mesqní. Mezquino, Sordidas. || Pasilànime. Àpocado, 
PosillaDimis. 

APOGIN. m. Planla de la Amèrica, la qaal se 
crea fà fugir als gossos. Apocino, berza perrunaf ha^ 
bas de peno, yerba de seda, Apocynnm, i. 

APOGOPAR. V. r. Usar la figura apócope. Apo- 
topar, Apocope ati. 

APÓGOPE. f. poét. Fignra que suprimeix la úl- 
tima lletra del fi de dicció. Apócope. Apocope, es. || 
anat. Amputació de alguna part del cos. Apócope. 
Abscissio, nis. || ret. retinéncià. 

APÓGBIF. adj. Fabulós, fingit. Apócrifo, Apo- 
cryphus, auctoritate carens. 

APÓGBIFAMENT. adv. m. Ab fonaments falsos 
ó incerts. Apócrtfamente. Incertè. 

APOGROUSnCHS. m. pi. farm. Remey pera 
detenir ó escampar los mals humors. Apocróusticos. 
Apocroustici, orum. 

APOGRISSARIS. m. pi. Diàconos diputats per 

lospatriarcasde la Iglesia per defensaries interessos 

II Los nuncis diacas que 'Is papàs enviavan à la cort. 

D En los monastirs lo qui estava encarregat del 

tresor. Apocrisarios. Apochrissarii. 

APODAGRÍTIGH. adj. Se diu dels remeys que 
excitan las llàgrimas, y tantost las detenen. Apoda- 
criticos, Apodacrytis, is. 

APODADOR, A. m. y f. Qui apoda. Apodador. 
Derisor, cavillator, is. 

APODAMENT. m. ant. motiu, renom. 

APODAR. V. a. Motejar. Apodar, motejar. Cavi- 
llor, jocor, aris. 

APODAT, DA. p. p. ApoL•do, Irrisus. 

APODERAR8E. V. r. Férse amo de alguna cosa. 
Apoderarse. Aliquid occupare, sui juris facere. 

APODERAR EN VELAS. loC. uàut. PORSAR VILA. 

APODERAT, DA. p. p. Apoderado. Potitus. D 
m. Procurador. Apoderado, poder habiente, Procura- 
tor, is. II ant. rich, agaudalat. 

ESTAR APODERAT DE MALALTIA, loc. aut. Estar atacat 
fortment de alguna malaltia. Estar atacada de enfer- 
medad. Horbo atTeclus. 

coNSTiTUHiR APODERAT, fr. for. Auomeuarlo ab totas 
las formalitats de la lley. Constituir apoderado. Pro- 
curatorem nomínare. 

APODO. m. ant. apodament. 

APÓD08I8. f. ret. La última part del período. 
Apódosis. Apodosis, is. 

APÓFA8I8.f. ret. Negació. Apófasis. Apophasis, 
is. 

APOFILITA. f. Mineral en massas, cristallisal 
en prismas quadrats y modificats de diversas ma- 
neras; estructura laminosa, y encara que un poch 
dura, es trencadissa. Apofilita. Apophililes, e. 

APÓnssis. f. anat. Eminència de un os. Apófi' 
sis. Apophyssis, is. APOFTEGBIA. f. Sentència brea y aguda. Apo- 
tegma. Apothegma, atis. 

APOGEO. m. Lo punt en quejun planeta dista més 
de la terra. Apogeo, Apogasum, i. Q met. Lo grau mès ; 
alt à que pót arribar alguna cosa. Apogeo. Apog»Qm,í• j 

APÓGRAFO. m. Màquina pera copiar los diboi- j 
xos. Apógrafo. Apographum, i. • 

APOL-LINAR. m. Nom de home. ApoliíMr. Apot- ] 
linaris, is. || adj. Lo que pertany à Apol-lo. ApoiimOf 
apoUnar, Apollineus. 

APOL-LINARI8TA. m. Sectari de Apol-liur. 
ApoUnarista. ApoUioaris sectator. 

APOL-LINEO, A. adj. poét. Pertanyent à Apd- 
lo. ApoUneo, apolinar, Apollineus, apoUinarís. 

APOL-LO. m. mit. Dèu fals. Apolo. Pbdl)iii,L 
Apollo, inis. 

APOLOGÉTIGH. adj. Lo que pertany à la apth 
lògia. Apologético. Apollogeticus. 

APOLOGIA, f. Defensa de alguna persona úobn, 
comunment de literatura. Apologia, Apollogia,*, 
defensio, nis. 

APOLÓGIGH, CA. adj. Lo que pertany al apólogt 
ó fàbuia moral. ApoJógico. Ad apoUogum pertineos* 

APOLOGISAR. V. n. Fèr apologias. Apologiz». 
Apologíum facere. 

APOLOGISTA. m. Qui fà alguna apologia. Àp9- 
logista, apologético. Apollogiai auctor. 

APÓLOGO. m. Espècie de fàbuia al•legòrica, qoe 
conté alguna màxima moral. Apólogo, fàbuia, Ap<^ 
gus, i. 

APOMAT. adj. Se diu del escut que tò unami 
extesa y una bola en ella. Apomado. Manus expansa 
bolam ostendens. 

APOPLÉTIGH, CA. adj. Lo que pertany à la 
apopleixia, ó qui la pateix. Apopktico. Apoplecticita. 

APOPLEIXIA. f. FCRIDURA. 

APOPONAGH. m. farm. Goma rehinosa que's 
trau de una planta que's cria en Macedònia y s' 
anomena en llatí «Spondílíum majus, ó panas He- 
racleum» vè en planxas irregulars, angnlosas, Uea- 
geras, obscuras, fàcils de trencarse, rogenca en soa 
exterior, y de un groch algunas vegadas jaspejat 
ab un roig en sòn interior. Es de gnst agrey amarch. 
y de olor aromàtích fort y medicinal. Opopómeo, 
opoponace. Opoponax, acis. j] Planta rastrera, medi- 
cinal y vulneraria; sas camas semblants al jonch,y 
surten de ellas als dos costats desde la arrel à la d* 
ma unas fullas rodonas y grossas com pessas de 
moneda. Opopónaco, oponànaca, aselepio. Opoponas 
pastinaca, panacea nummularia. 

APOQUIR. V. a. atxiqüa. 

APORGAR. V. a. Sembrar ó senyalar porcaa. 
Amelgar, aporcar. Jura condere. 

APORISMA. m. med. Tumor que's fà per der- 
ramament de sanch entre carn y pell, quant al san- 
grar s' obre mès la vena que'l cutis. Aporisma. Apo* 
risma, atis. 

APORISMARSE. V. r. Fèrse aporisma. Aporit* 
marse. Aporisma fíeri. APO CATALÀ. APO 111 APORREJAR. V. n. AUconar, pegar pòrradas. 
També s' usa com recíproch. Àporrear. Fuslè per- 
CDtere. 

APORRONAR. V. a. abàndoNía 2. 

APORTANT, p. a. Traymdo, Uevando, Ferendo. 

APORTAR. V. D. nàut. Péndrer port. Aportar. 
Appello, is, ad portam accedere. || portàe. 

APORTAR8E. V. r. POBTÍRSE. || TEAGTARSB, VEN- 
TÍLABSI. 

AP08AR. V. a. ant. Aplicar una cosa à altra, 
Aphtar, componer, Applico, adjango, is. || àgümulíe, 

DfPüTàR. d y. a. IMPOSAR. 

APOSCEBtA. f. med. Pas ràpit dels hamors de 
ona part del cos à altra. Àposcema, Apocemifias,atis. 

AP08EMA. farm. ant. Confecció medicinal de 
herbas y altras drogas. Apodmay pocema^ apocema. 
Àpozema, atis. 

APOSENTADOR, A. m. y. f. Qui aposenta. 
Aposentador. Diyersoriornm designator. || Qui en las 
jornadas qne fan las personas reals s' adelanta à 
disposar Y allotjament. Aposentador de camino. Regii 
hospitíi designator. || ant. Lo qui destinava 1 camp 
qne havia de ocupar V exèrcit. Aposentador, Gastro- 
rom metator. 

APOSKVTADOR DE GASA T CORT. Yocal de la junta de 
aposentos que tenia vot en tot lo pertanyent à ells. 
Apountadcr de casa y corte. Unns é congressu de re- 
gió hospitio. 

AFOSINTADOR MAJOR DE GASA T GORT. LO presidCUt 

de la junta de aposentos. Aposentador mayor de casa 
y eorU. Congressni de regió hospitio prxfectus. 

AFO^MTABOR MAJOR DE palIgio. Lo qni cuida de la 
separació de quartos y oficinas. Aposentador mayor 
depalado. Regiae domns partinm designator. 

APOSENTAMENT, m. La acció y efecte de apo- 
senfar y aposentarse. Aposentamiento, hospedage. 
Hospitinm, ii. || ant. aposbnto. 

AP08ENTAR. V. a. Bonar casa y habitació à 
qui va de camí. Aposentar, Hospitium designaré, 
consti tuere. 

APOSENTARffi. v. r. Allotjarse. üospedarse, 
dojane^ aposentarse, Hospitium snmere. |] Establirse 
ea alguna part com à cap de família. Poner casa, 
aposentarse. Hospitium snmere. 

APOSENTATy DA. p. p. ^osentado. Hospitio 
exceptus. 
APOSENTET. m. dim. Aposentillo. Gnbicnlnm, i. 
APOSENTO. m. Qualsevol quarto ó sala de una 
casa. Aposento. Cella ,| se, cubicnlnm, i. [| Posada. 
Bospedaje, aposento, Hospitium, diversorium, ii. || 
En los teatros qualsevol pessa petita de ahont se 
véu la representació. Aposento. Scenoï, theatri cu- 
biculum. 

AP0SK5T0 DE GORT. Habitació dels ministres y criats 
de la casa real en la cort. Aposento de corte. In urbe 
regia ministris et regiis familiis destinata domus. 

APOnció. f. gram. Figura per la qual se po- 
san dos 6 mès substantius continuats sens conjunc- 
dó, peitioe pManyen à una mateixa cosa, com Barcelona delícias de Catalnnya. Aposicion. Appo- 
sitiò, nis. 

APOSIÓPEStS. f. ret. reticència. 

APÒSIT, m. med. Remey que s' aplica exterior- 
ment. Apósito. Appositnm, i. 

APOSPASMA. f. med. Descontinuació de las 
parts orgànicas. Apospasma. Apospasma, x. 

APOSSESSIONAR. V. a. POSSESSIONAR. 

APOSTA, adv. m. Adretas. Adredes, de intento , 
d posta. Consulto. [| f. posta. 1. 

APOSTADOR, A. m. y f. Qui fà una posta. 
Apostador. Pignoribus certalor. 

APOSTAR. V. n. Jugarse alguna quantitat lod 
que disputa n sobre si es ó no alguna cosa. Apostar. 
Sponsionem facere. || Sitnar una ó mès personas ó 
cabalcaduras en un lloch determinat. També s' usa 
com recíproch. Apostar, Certo loco spectatores exis- 
tere. 

àpostIrselas. fr. fam. Competir ab altre en al^ 
guna cosa. Apostàrselas. iEmulatione contendere. 

APOSTASIA. f. Negació de la fé de Jesucrist, 
rebuda y professada en lo baptisme. Apostasia. 
Apostasia, aï, é vera religione defectio. |1 La deserció 
pública del institut ó religió que algú professava. 
Apostasia, Ab instiluto vel religione accepta defec- 
tio. 

APOSTAT, DA. p. p. Apostada, Sponsione cer- 
talQs. 

APÓSTATA. m. Qai comet lo crim de apostasia. 
Apóstata, Apostata, ae. 

APOSTATAR. v. a. Negar ó aparlarse de la fó 
de Jesucrist, rebuda en lo baptisme. Apostatar. 
Aposta to, as, à vera fide deficere. [| Abandonar al- 
gun indívídno lo institut que ha professat. Apostatar, 
Ab institnto deficere. 

APOSTÀTIGH, CA. adj. Lo pertanyent à la 
apostasia. Apostútico, Ad apostasiam pertinens. 

APOSTERMA. f. ant. ^osterma. 

APOSTIL-LA. f. Nota breu al marge dels escrits. 
Apostilla, Nota, ae. 

APOSTIL-LAR. V. n.Posarapostíl-las. Postular. 
Notis inscribere. 

APÒSTOL, m. Cada un dels dotse principals 
deixebles de Jesucrist, als quals envià à predicar lo 
evangeli per tot lo mon, per antonomàsia sant Pau. 
Apòstol, Apostolas, i. || Embaixador, enviat. Apòstol, 
enviadOf embajador, Legalus, i. 

sÉR CN BON apòstol, fr. mct. fam. Denota que al- 
gú es mòlt astut ó vellaco. Ser buena hipoteca, Òue- 
íw, brava, linda caria de pescar, Versipelleç, valdè 
sagacem esse. 

apòstols, m. pi. fam. dimissorias. [] carta crkpsn- 
GiÀL. II for. Testimoni de apelació. Carías de apeld-' 
cion. Apostoli, oram. 

APOSTOLAT, m. Ofici de apòstol Apóstolado. 
Apostolatns, us. || La congregació dels apòstols ó lo 
col•legi apostólich. Apostolado. Apostolorum, apos- 
tolicum collegium. II Las imatges dels apòstols. 
Apostolado, Apostolorum imagíiies. . ♦ 118 APR DICCIONARI APR APOSTOLIGAL. adj. apostóligh. 
APOSTÓLIGülMENT. adv. m. De un modo 
apostólich. Aposlolicamente, Apostolicè. 

APOSTÓLlGHi CA. adj. Lo qae pertany als 
apòstols ó al papa. Àpostólico, Apostolícos. Q m. pi. 
Heretges que volgueren imitar als apòstols. Aposto^ 
licos, Apostolici, orum. 

i LA APOSTÒLICA. Sèns aparato, ab ménos comodi- 
tat y companyia de la que correspon.! la Ujera, 
Expedito agmÍDe. 

AP08TOLIN8. m. pi. Religiosos que comensa- 
ren en Nilan lo sigle XIY. Apostolinos. Apostolini, 
orum. 

APÓ6TROFE. f. ret. Figura, quant T orador 
dirigeix la paraula à alguna cosa animada ò inani- 
mada, present ó ausent. Apóstrofe. Apostrophe, es. 
APÓ8TROFO. m. Yírgula ò coma en la part su- 
perior de una consonant pera suprimir una vocal. 
Apóstrofo, Apostrophus, i, synalephae nota. 

APOTÀcnCA. f. Secta que ensenya, que '1 re- 
nunciar las riquesas era de precepte. Apotàclica. 
Apotactica, 8b. 

APOTECARI, m. Qui prepara ò ven las medici- 
nas. BotkariOf apoticario, Pharmacopola, se, medi- 
camentarius, ii. 

APOTEGARIA. f. La botiga del apotecari. Boii- 
ca, Pharmacopolium, ii. 

APOTEGARIESSA- f. MuUer del apotecari. Mu- 
ger del bolicario. Bolicarii uxor. 

APOTEGMA, m. Sentència breu y aguda. Apo^ 
Ugma. Apothegma, atis. 
APOTENTAT. àdj. Rich. Poderoso, Opulentus. 
AP0TE08A. f. y 

APOTEOSIS, f. Geremònia supersticiosa, ab que 
^Is pagans posavan à sos béroes y emperadors en 
lo número dels Déus. Deificacion, apoteosis, Apotheo- 
sis, is. 

APÓTOME. m. alg. La diferència dels números 
incommensurables, que 's suman pera compòndrer 
los binomis, trinomis etc. Apótome, Apolome, es. || 
mús. Part que queda de un to, quant se trau lo se- 
mitò major. Apótome. Apotomia, as. 

APOYAR. V. a. Afavorir, ajudar. Apoyar, Adju- 
vo, as, patrocinor, aris, opem ferre. || Confirmar al- 
guna opinió ò doctrina ab rahons ó ab la autoritat 
de altres. Apoyar, Confirmo, as. || apuntalab. 

APOYARSE. v. r. Servirse de algun apoyo. Apo- 
yarse. Patrocinio alicujus inniti. || estbibab. || ret. 

FUNDARSB. 

APOYAT, DA. p. p. Apoyado, Protectus, confír- 
matus, fnltus. 

APOTATURA. mús. Nota de mitj punt pera 
suavisar lo trànsit de un punt à altre. Poyatura, 
apoyaturaí Musicalis nota sonum gratiorem reddiens* 

APOTO. m. Lo que serveix pera sostenir alguna 
cosa. Apoyo, Sustentaculum, fqlcimentum,i. || met. 
Favor ò protecció. Apoyo. Patrocinium, auxilium, ii. 

APPARIGI. m. EPIFANIA. 

APREAR. v. a. y 808 derivats. APtieui. APREGI. m. La estimació que's fà de las perso- 
nas ò cosas. Aprecio, iEstimatio, commendatio, nis. 

APRECIABLE, adj. Lo que 's digne de apreci. 
Apreciable . JSstimabilis. 

APREGIAGIÓ. f. Avaluació. Valuacion, taza- 
Jlstimatio, nis. 

APREGIADÍSSIM, A. adj. sup. Apreciadisimo. 
^stimabílissimus. 

APREGIADOR, A. m. y f. Qui aprecia. Apreci»- 
dor, iEstimator, is. 

APREGIAMENT. m. APBECI. 

APRECIAR. V. a. Avaluar. Apreciar, tasar. i£s- 
timo, taxo, as. [| Califícar, estimar. Apreciar, Com- 
mendo, estimo, as. 

APRECIAT, DA. p. p. Apremado, ifistimatns. 

APRECIATIU, VA. adj. Lo pertanyent al apre- 
ci. Aprecialivo, Ad aistimationem pertinens* 

APREGONAR. V. a. PBEGONAB. 

APREGONIMENT. m. Congostde riu entre dos 
montanyas. Hocino. Angustiae, arum. 

APREGONIRSE. V. r. Esfrènyerse 1 riu, ó pas- 
sar per paratges estrets y fondos. Ahocinarse. Per 
praerupta viarum transcurrere. 

APREGONIT, DA. p. p. Ahocinado. Angustns. 

APREHÉNDRER. V. n. Imaginar. Imaginary 
aprehender. Imaginor, aris. || fil. Concebir las espè- 
cies de las cosas sèns fèr judici de ellas. Aprehender. 
Apprehendo, is, menfc concipere. 

APREHENSIÓ. f. La acció de aprehéndrer. 
Aprehension. Apprehensio, nis. || Lo fals concepte 
que ^s forma en la imaginació. Aprehension. Appre- 
hensio, nis. II La primera operació del enteniment 
ab que's percebeixen las ideas per medi dels sentits. 
Aprehension, Idea, x, perceptio, nis. Q embabch, se- 
grest. II f. En la fisiologia la acció y efecte de agafar 
los aliments ab las dents incisivas. Aprehension. 
Aprebensio, nis. 

APREHENSIU. adj. Se diu de la persona que ab 
poch fonament concebeix ideas de temor ó recel. 
Aprehensivo, Perterritus, imaginationi obnoxius. || Lo • 
que pertany à la facultat de aprehéndrer. Aprehen- 
sivo. Phantasio) proprius. 

APREMI. m. La acció y efecte de apremiar. 
Apremio, Coactio, compulsió, nis. || for. Manament 
del jutge que obliga à cumplir alguna cosa. Apremio, 
compulsion. Compulsió, nis. 

APREMIADOR, A. m. y f. Qui apremia. Apre- 
miador. Oppressor, insertator, is. 

APREMIADDRA. f. ant. apbemi. 
. APREMIAR. V. a. Obligar, compel-lir. Apre^ 
miar, compekr, Cogo, compello, is. 

APREMIAT, DA. p. p. Apremiado, Compulsus, 
coactus. 
APRENEDOR. m. ant. y 
APRENENT, A. m. y f. Qui aprèn algun art ú 
ofici. Aprendiz, Novitius, ii, tirunculus, i, tiro, nis. 

APRENENT DE PORTUGAL QUE ENCARA NO SAB COSIB, T 

JA VOL TALLAR, rcf. DeuotR quc mòlts no saben fér lo 
fàcil, y veden íér lo dificil. Aprtndiz de Pi)m§ei, no APR CATALÀ. APR 113 iobe coser^ y qume cortar, Sliolus Minervam se jac- 
tat. 

APRENENTATGE, m. L' acle y temps qne s' 
emplea en apéndrer algao ofici ó art. Aprendizaje, 
Tirociniam, ii. 

EX TOT S* HA DE PAGAR l' APBRXENTATGE. ff. DCDO- 

la que 'Is traballs y contratemps fan prudents als 
homes. Potros cayendo y mozos pcrdiendo, van asesan- 
do. Laboríbns docemur. 

APRÈS. adv. ordinal. Detràs, en seguida de al- 
gú. En pos ó despues. Posi, ponè. || A mès de això. A 
mas de eso. Praelereà. || prep. desprès. || prep. Cerca, 
Ad, circa, juta. || p. p. Aprendido. || adj. instrueix. 

APRÈS fort POCH. m. adv. Desprès de mòlt poch 
temps. Dtspím de muy poco. Paacissímnm post tem- 
pus. 

EN AmÈs. m. adv. A demés. Ademús, Prsetereà, 
praBter. 

APRE80NAR. V. a. y sos derivats, empresonar. 

APRESSA, adv. m. depressa. 

APRES8ADAMENT. adv. m. ant. apresscrada- 
ment. 

APRE8SADOR, A. m. y f. Qui apressa. Apre- 
sadcT. Apprehensor, is. || Lladre de mar. Pirata, 
apresador. Pirata, ae, pncdo, nis. 

APRESSAMENT. m. La acció y efecte de apres- 
sar. Apresamiento, Captura, a;. 

APRESSAR, v. a. Fér presa. Apresar, Vi appre- 
beodere. || Robar una embarcació 'Is piratas. Apre- 
MT. Pnedor, aris, piraticam exercóre. [I v. a. apres- 
scaAR. 

APRESSAT, DA. p. p. Apresado, Prffidatns, vi 
appreheosos. || apressurat, cuttat. 

APRESSURADAMEBIT. adv. m. Apresurada- 
menley presurosamenU, Properè, festinanter. || Ab 
precipílació y confusió. Apresuradamente, Turbatè. 

APRESSURAaÓ. f. y 

APRESSURAMENT. m. La acció y efecte de 
apressarar, ó apressurarse. Apresuracion. Propera- 
tio, festioatio, nis. 

APRESSURAR. V. a. Donar pressa. Apresurar, 
aeelerar. Propero, insto, praecipito, as. 

APRESSURAR LO PAS. Caminar mès depressa. Apre- 
tar^ adelaníar el poso. Propero, as. També s' usa 
com reciprocb. 

B9ICARA. SÓN k ROMA 'lS QUE M' APRESSURAN. lOC. De- 

nota que algú no vol surtir del pas regular. Nadie 
nos sigue el aleanee. Lento procede. 

APRESSURAT, DA. p. p. Apresurado. Praícipi- 
tatus. II adj. Qui va, ó fa lascosas depressa. Apresu- 
Toào, acelerado, presuroso, Príeproperus, festinus, 
properans. 

APRESTAR. V. a. APARELLAR, PREPARAR. 

APRETADA. f. La acció y efecte de apretar. 
Apreion, Pressura, aï, pressus, us, oppressio, nis. 

APRETADAMENT. adv. m. Estretament. Apre- 
tadamenU, estrechamenU. Arctè, strictè, compres- 
nm. 

AFRETAJDERO. m. Apretador, cenyidor. Apre-- 

I. tador, cenidar, Cinctorium, ii. jj Cordó delsombrero. 
CinixUo. Resticula, ce. 

APRETADET. m. d. Apretadillo, Tantisper as- 
trictus. 

APRETADÍS. adj. Flonjo, bla, que fàcilment se 
comprimeix. Apretadizo, Quod facilò constringitur. 

APRETADÍssim, A. adj. Mòlt apretat. Apreior 
disimo. Strictissimus. 

APRETADOR, A. m. y f. Qui apreta. Apretador, 
Priemens, constringens. jj Instrument pera apretar. 
Apretador, Adstrictorium instrumentum. 

APRETADURA. f. y 

APRETAMENT. m. APRETADA. 

APRETADORA. f. Cinta, corda ó corretja pera 
apretar. Apretadera. Astrictorius funis. 

APRETADORS. m. pi. Dos muscles dintre dels 
forats del nas. Apretadores, Musculi adstríctores ia 
naribus. 

APRETAR. v. a. Estrènyer, comprimir. Aprí' 
tar, Arcto, denso, as. jj met. Estar prop de conse- 
guir à algú que's persegueix. Apretar, acosar, estre^ 
char. Vexo, agito, as. || met. Afligir, angustiar. 
Apretar, Ango, is. || Obrar alguna cosa ab mòlta 
in tensió ó activitat, així quant fa mòlt fret se dia 
qne apreta. Apretar. Intensius, agere. || Instar ab 
eficàcia. Apretar. Insto, as. |] Picar al caball pera 
que corra. Apretnr, Incito, as. || exprémer. || oruoae. 

APRETAR À CÓRRER, f. fam. Posarse à córrer. Apre- 
tar ó echar d carrer, Cursum contendere. 

APRETAR LA MA. Castigar ab rigor. Apretar la ma- 
no. Acrius animadvertere. 

APRETAR LO PAS. fr. Caminar mès depressa. Apre^ 
tar el poso, apretar ó picar de «o/eto.fGradum acce- 
leraré. 

APRETAR LAS ESTOPADAs. fr. Estréuyer à algú en al- 
guna disputa ó argument. Apretarle d uno las clatti^ 
jos. Argumentis urgere. 

NO m' APRETEU, que DIBÉ LO QUB NO VOLDREU, fr. DO* 

nota que algú dirà las faltas de altre si V apura mòlt. 
No me apreleisy que diré lo que oir no quereis. Tuis te 
depingere coloribus me vis. 
APRETAT, DA. p. p. Apretodo, Afilictus. 

ESTAR APBETAT ó VÉURERSE MÒLT APRETAT. Estar 60 

gran perill. Estar muy apretado, ver las orejas al 
lobo. In summo discrimine versari. || Estar ab mòlta 
escassesa. Estar en apuro, Inopia laboraré. 

APRETO. m. Conflicte, apuro. Aprieto, estrechez, 
apretura. Angustia, 03, discrimen, inis, angor, is. || 
Moviment vehement del ventre. Apreton. Alvi reden- 
d(£ Ímpetus. 

ESTAR EN APRETO. fr. ESTAR APRETAT. 

POSAR EN APRETO À ALGÚ. fr. mot. Posail» 60 apu- 
ro. Apretar las empulgueras. Aliquem constriogere. 

APRETO. m. y 

APRETURA. f. La opressió que pateix algú per 
la excessiva concurrència de gent. Apretadura, aprte- 
tOy apreton, estrechez. Oppressio, nis. 

APRUMADÍSSIM, A. adj. Adelgazadisimo. Exte- 
nua tissimus. 

16 114 APR . DICCIONARI APT APRIMADOR, A. m. y f. Qai aprima. Adelga- 
zador. Atlennaos, extenuans. 
APRIMADURA. f. 7 

APRIMAMENT, m. La acció y efecte de apri- 
DQar. Adelgazümiento. Extennatio, nis. || disminució. 

APRIBIAR. V. a. Redahir à ménos lo gruix de 
alguna cosa. Adelgazar. Atteouo, tenno, as. Q met. 
Discórrer ab sulilesa. Adelgazar. Subtilius dissere- 
re. met. Apurar. Perquiro, is. Q RETRiNXAt. 

APfiíMÀR LA plomí. ff. met. Avivar i' ingeni. Agu^ 
zar el ingerUo, logenii aciem exacuere, iolendere. 

APRIMARSE. V. r. Enmagrirse, euflaquirse. 
Adelgazarse, enllaquecerse. Gracilesco, is. 

APRIMATi DA. p. p. Adelgazado, Gracilís, ex- 
tenuatus. 

APRIBOR. V. a. ant. aprbmiàr. 

APRÍSIA. f. aot. EXQUESTA. pl. Notas ó apunta- 
cions que prenian aotiguament los notaris en papers 
solts pera esténdrer y protocolisar desprès las es- 
crípturas, à qual fi tenian termini limitat. Aprisias. 
Aprísias. 

APROAR. V. a. nàut. Tirar lo barco la proa en- 
vers altra part. Aproar. Proram advertere, dirigere. 

APROBAGIÓ. f. La acció de aprobar. Aproba^ 
cm. Probatio, approbatlo, nis. 

APROBADÍ88IM, A. adj. sup. Aprobadisimo. 
Probatissimus. 

APROBADOR, A. m. y f. Qui aproba. Aproba- 
ior, aprobanU. Probator, approbator, is. 

APROBAR. v» a. Calificar ó donar per bo. Apro- 
kar. Probo, approbo, as, albnm calculum adjicere. 

I PROBAR. II CONFIRMAR. 

APROBAT, DA. p. p. Aprobado, Approbatus. 

APROFANAR. V. a. y sos derivats, profanar. 

APROFITABLE, adj. Lo que's pót aprofitar. 
ÀproMckable. Quod prodesse potest. 

APROFITADAMENT. adv. m. Útilment. Apro- 
veehadamente. Utiliter. 

APROFITADORy A. m. y f. Qui aprofita. Apro- 
vtekadofy apr<meehante, vividor. Proficiens. jj adj. 
Qui aprofita lo que altres desprecian. Aprovechadar. 
Parcus, inanibus snmptíbus parcens. 

APROFITAMENT, m. Utilitat, profit. Adelan- 
UnHÚento. Gommodum, quicstum, i. | Progrés. Apro- 
veehamientOf progreso. Progressus, profectus, us. 

APROFITAR, v. a. Sér útil. AproveoMr. Pro- 
snm, des, proficio, is, utilitatem afferre. || Emplear 
útilment alguna cosa, com la terra, temps. Aprove- 
ekar. Ulilitèr rem collocare. Q Adelantar en la vir- 
tut, estudis, etc. Aprovechar, aprovecharse. In virlu- 
te, etc. progressus facere. || Aplicar à altre destino 
loque ja«BO pót servir pel sèu propi, com loforro 
de uo vestit, etc. Apravechar. Utiliter rem collocare, 
ea uti. D isTALviAi. [| for. adjudicar. 

APROFTTAR LA OCASIÓ, fr. No dcixal•la pérdrer quant 
se presenta. Yalerse de la ocasian; no perder, no dese~ 
ehar npto. Occasionem arripere; tempore, opportu- 
nilale fruí. 

APROFITAR8E. v. r. Tréurer utilitat de alguna cosa. Aprovecharse, utilizarse. E re aliqua fructum 
capere. 

APROFITAT, DA. p. p. Aproveehado. Provec- 
tus. 

APROHI8MAR. V. a. y sos derivats, aproximar. 

APROMPTAMENT. m. La acció y efecte de 
apromptar. Aprontarmento. Pra^paratio, nis. 

APROMPTAR. V. a. Prevenir, disposar ab 
promptilut. Aprontar. Praeparo, as, provideo, es. 

APROMPTAT, DA. p. p. Aprontado. Praepara- 
tus. 

APROPIACIÓ, f. La acció de apropiar ó apro- 
piarse alguna cosa. Apropiaàon. Proprietatis, do- 
minii nsus. 

APROPIADAMENT, adv. m. Ab propietat. 
Apropiadamente. Appositè. 

APROPIADtssiM, A. adj. sup. Apropiàdisimo. 
Aptissimus, coDgruentissimus. 

APROPIADOR, A. m. y f. Qui apropia. Apro- 
piador. Accommodator, is, dominii dispensator. 

APROPIAR. V. a. Fèr à algú amo de alguna co- 
sa. Apropiar. Rem alicui adjudicaré. || Aplicar à cada 
cosa lo que li es propi ó convenient. Apropiar. Ac- 
commodo, as. || met. Acomodar ab propietat las cir- 
cunstàncias ó moralitat de un succés al cas de que's 
tracta. Apropiar, acomodar. Apto, proprio, as. | im- 
putar. II Fér una cosa semblant à altra. Asemejar. 
Assimilo, as, rem rei similem facere. 

APROPIAR8E. V. r. Péndrer per sf, férse amo 
de alguna cosa. Apropiant, Aliquid sibí vindicaré. 
II Los mèrits de altre. Apropiarse. Bespeculari lau- 
dem alicujus. 

APROPIAT, DA. p. p. Apropiada, Adjudicatus, 
arrogatus. Q adj. A propòsit. Apropiada. Aptüs, ac- 
commodatus. 

APROPINGAMENT. m. PROPINQOTAT. 

APROPINGAR. V. a. y sos derivats, ant. acrrcar. 
APROPORGIONADAMENT. adv. m. PROPOR- 
CIONADAMENT. 

APROPÓSIT. m. ant. propòsit, fl mod. adv. 
A propósito, al intento. E re nata, ad rem. 

APROPIRAR. V. a. APROPIAR. 

APROXIMACIÓ, f. Gercania. Aproximadon. Ac- 
cessns, us. || arit. y alg. Proximitat que*s busca é una 
quantitat que no's pót trobar justa. Aproximadon. Ap- 
proximatio, nis. || En las rifas y loterias la sort que 
guanya 1 número pròxim al premiat. Aproximaeion, 
Sors numeri proximi ad numerum sortitum. 

APROXIMADOR, A. m. y f. Qui aproxima. 
Aproximador. Appropinquator, is. 

APROXIMAR. V. a. Arrimar, acercar. ipro^'- 
mar. Tambó s' usa com recíproch. Accedo, is, ap- 
propinquo, approximo, as. 

APROXIMAT, DA. p. p. Aproximada. Appro- 
pinquatus. 

APRÓXI8. f. bot. Planta que comunica foch à 
alguna distància. Apróxis. Aproxis, idis. 

APTAMENT. adv. m. Acomodadament. Apta- 
meM. Apte, idoneè, apposilè. APÜ CATALÀ. APÜ 115 AFTAT. adj. 7 

APTE. adj. Hàiul, k propòsit pera fér alguna co- 
A Apto, idóneo, ú propósito. Aptus, appositus, ido- 

Me. f MSPOSAT. 

APTÍ9811I, A. adj. sap. Àptisimo, Aptíssimus. 

APTISBUIAflIiaiT• adv. m. ÀpUsimamente. Ap- 
lisfioè. 

AKlliUl'. f. Safíciéncia, habilitat pera fér algu- 
ttoosa. Aptitud. Habilitas, atis, aptiludo, iois. || 

|ílt. AGTITCT. 

AFCGONABSE. v. r. Garregarse las plantas de 
^. CMbrir$e de pulgon. Brachis oppleri. 

APÜL, A. adj. Lo oataral y pertanyent à la Apú- 
hipulo. Apulns. 

APOLETA. f. Lley que publicà Apuleyo. Apule- 
fi.Apiilejalex. 

APULITJAR. V. a. IIBOTEJAB. 

APDliT. adv. m. i punt. 

AFUHTA. m. adv. i punta. 

APüUTAGIÓ. f. Nota per escrit. Apunte, apunta- 
M, apitntamiento. Nota, s, signum, i. || mús. La 
pvtHra exacta de las notas y punts de solfa; també 
l'a•omeiiaii així las mateixas notas. Apuntücion, 

MB) Se. 

AFUIVTADAMENT.adv.m. ant. distinctambnt. 

AFUNTADAS. f. pi. En lo blasó dos ó mès cosas 
fv's toean per la punta. Apuntadas. Sese extremo 
■crooe attiogens. 

AFUllTADORy A. m. y f. Qui apunta. Apunta- 
àr. iBQOtator, is. | m. En las comedias, lo qui està 
ieitioat pera dir lo que han de recitar los actors. 
kjnliador, eontueta. Monitor, is. || En las catedrals 
k qii nota las faltas del cor. Pitancero, Absentium 
iichofoannotator. || Qui porta '1 compte dels tantos 
Mlojocb. Tanteador, Galculos in ludo numerans. || 
Teo del apuntador del teatro. Apunte, Praelegentis 
ii iWtro Yox. 

APDNTALADOR. m. Qui apuntala las minas 
pwaqiie 00 s' esllabissen. Entibador, Fodinas, cuni- 
eoios folciens. 

APUHTALAMEBIT. m. La acció de apuntalar. 
àfuntaUimiento, Fulcimentum, i. 

APüUTALAR. V. a. Posar puntals, pilastras, 
ite. Apuntalar. Adminiculo, as, fulcio, is. || Sosté- 
nr ib puntals ó fustas las parts bonàs de un edifici 
IRiürar à terra las que amenassan ruhina. Apear. 
Mtí&cü partem 8tabilem,dum alíae diruuntur, fulci- 
ra. |En las minas. Entibar, apuntalar, Suffulcio, is. 

APUNTALAR8E. v. r. met. Prevenirse de la 
iroiecció y tot lo necessari pera *\ bon èxit de al- 
Sm empresa. Pertrecharse. Munió, fulcio, is. 

APUNTALAT, DA. p. p. Apuntalada, apeado, 

ItitBS. 

lUi apuntalat, fr. Obrar ab fonament y prudén- 
01. Caminar con pies de plomo, d paso de buey. Con- 
nltò, cautè, prudenter agere. 

APDNTABIENT. m. apuntació. || for. Be|i 
fc UI procés. Apuntamiento. Summarium, ii•J 

AFUNTAB. T. a. Dirigir lo tir à na 
minant. Apuntar, asestar. GoUímo, as, coUineo, es, 
arma jactum intendere. || Gomensar à manífes- 
tarse alguna cosa , com lo dia , etc. Apuntar, 
asomar, amanecer. Appareo, es, incipio, is. Q Insi* 
nuar ó indicar. Apuntar. Indico, as. || Fér notas 
en r escrit pera trobar ab facilitat alguna cosa. 
Apuntar. Noto, as, subscribo, is. Q Posar en ï escrit 
compendiosament alguna cosa. Apuntar. Adscribo, 
is, in codicem referre. | En las catedrals y altraa 
Iglesias que tenen las horas canónicas, notar la 
falta de assistència dels indivíduos. Apuntar, Noto, 
as. II Tocar lleugerament alguna espècie. Apuntar. 
Rem leviter atlingere. || Gol-locar alguna cosa ab 
claus ó tatxas sens acabaries de clavar. Apuntar. 
Leviter affigere. En alguns jochs de cartas com lo 
canet, banca, etc. posar sobre la carta la quantitat 
que's vol jugar. Apuntar. Pecuniam sorti objicere. 
En las pessas de panyo y altras robas plegarlas y 
posarlas lo sello. Apuntar. Pannos plicare. || En las 
comédias llegir ï apuntador lo que representan 
ó han de recitar. Apuntar. Suggero, praelego, is. || , 
Entre bugaderas juntar ab alguns punts las peesas 
de roba. Apuntar. Lintea leviter inter se connectere. 
II ter. apuntalar. Q amenassab. || embastar. || Giau- 
sular, posar la puntuació en T escrit. Puntuar. Scrip- 
turam dispungere, apicibus vel interpunctis scrípta 
notaré. || ant. Punxar lleugerament. .Putu^. Mucro- 
ne feriré. 

APUNTAR8E. v. r. C0NTAAPUNTAE8B 1. 1| Gomcn- 
sar à fórse agre 1 vi. Bepuntarse^ apuníarse. Aces- 
co, is. 

APUNTAT, DA. p. p. Apuntado, Notatns. 

APUNYALAR. V. a. y 

APUNYALLEJAR. V. a. Dar punaladai. Pugio- 
nibus impetere, sicam .in corpus defigere. 

APUNYE6ADOR, A. m. y f. Qui apunyega. 
Apuneteador, Pugillis, is. 

APUNYEGAR. V. a. Pegar punyadas. Apuüear, 
apunetear, y apunadar.p. Arag. Pugnis impetere, 
percutere. 

APUNYEGARSE. v. r. Apunearse, apmetearse, 
darse de punadas. Pugnis sese mutuo cedere, pugi- 
llari. 

APUNYEGAT, DA. p. p. Apuneteodo. PugiUatus. 

APURADAMENT. adv. Justament. ApuroL•- 
mente, precisamente, cabalmente. Opportunò. 

APURADOR, A. m. y f. Qui apura. Apurador. 
Gonsumptor, is. || Indagador. Escudrinador, indaga- 
dor. Perscrutalor, is. 

APURAMENT. m. La acció y efecte de apurar. 
Apuramiento. Exsiccatio, nis. 

APURAR. V. a. Purificar alguna matèria, com 
or, etc. Apurar, purificar. Expurgo, as. || Averiguar 
radicalment alguna cosa. Apurar, aquilatar. Perqui- 
ro, is. II Gonsumir, agotar. Apurar. Obduco, consu- 
mo, is. || Enfadar ó férpórdrer la paciència. Apurar» 
£xacerbo, as. 

URARSE. V. r. Afligirse. Apurarse, acongo^ 
Tristor, aris, ango, is. 116 AQU 

APURAT, DA. p. p. Apurado. Irrítatas. || Àpre- 
tat, faltat de caadal. Apurado, Inops. 

TBOBiESE 6 VÉUBEKSE APUBAT Ó MÒLT APUBAT. fr. 

No trobar recurs. Ver$e ó kallarse apurado ó en 
apuro. Nescire quò se vertat. 

APURO. m. Apreto, perill. Apuro, aprieto: Ad- 
gostisB, arnm. | Aflicció. Apuro. kngor, is, afilictio, 
nia. g Escassesa, necessitat. Apuro. loopia, se, rei 
funiUaris aDg;astia. AQ. AQUADRILLADOR, A. m. y f. Qui aqoadriila. 
Acuadrillador, Factiosus, i. 

AQUADRILLAR. V. a. Jantar qaadrillas y ma- 
narlas. Aeuadrillar. Gatervas congerere, ducere. 

AQUADRILLAT, DA. p. p. AcuadriUado. Ga- 
tenratim dactus. 

AQÜADUCTE. m. y 

AQUADUGTO. m. Ganonada pera condahirla 
aygna. Acueducto, Aqua^dactos, os. 

AQUANITA. f. Secta de heretges deixebles de 
llanes. Acuanita, Aqaanita, a;. 

AQUARI, m. Signe del zodíach. Acuario, Am- 
pbora, ®, aqnarius, ii. 

AQuAria. f. Secta de heretges del sigle lu, 
que en lo sacrifici de la missa oferian aygna en Uoch 
de vi. Acuaria. Aquaria, o;. 

AQUARTELABIENT. m. Accló y efecte de 
aqnartelar. Acuartelamiento. 

AQUARTIXAR. V. a. Posar las tropas en qnar- 
tels. També s' nsa com recíproch. Acuartelar. Go- 
pias in stativa locare. || Carregar las velas de nna 
nan que va à la bolina. Acuarular, Vela cogere. 

AQUARTELAT, DA. p. p. Acuarklado, In sta- 
tiva locatns. II Se din del escnt dividit en quartels. 
Acuartelado. In angulos secta tessera. 

AQUÀTIGH, CA. adj. || pi. Heretges que adop- 
tant lo sistema íÚosófich de Tales sostenian que la ay- 
gna era un principi coetern ab Dèu y causa primera 
de tots los sers. 

AQUÀTIL. adj. Lo que pertany al aygna, y en 
particular lo que viu en ella. AcuútH, acuàtico, Aqua- 
tions, aqnarius. 

AQUEDAR. V. n. aqcietabsb. 

AQUEFERATy DA. adj. Qui tò mòltas ocupa- 
cions. Atareado. Pluribus addictus, incumbens, in- 
tentus. 

AQUEDíi A. pren. demostratiu. Denota Y ob- 
jecte igualment distant del que parla y del qui es- 
colta. Ese. Is, ipse. 

AQÜEIX9A. pron. demostratiu de la persona 
ó cosa que està mes distant respecte de altra. Aquel. 
lUe. 

AQUEN. adv. 11. De la part de aquí. Aquende, Gis, 
citra. 

ÀQÍJeo. adj. Lo que es de aygua, ó tè sa natu- 
ralesa. Acueo. Aqnarius, aqnalis. 

AQUEST, A. pron. demostratia y DICCIONARI AQC AQUET. pron. demostratiu. Senyala V objecte 
que està mèsprop del qui parla, qné del qui escolta. 
B$te, aque^te. Hic. 

SI DE AQCESTA ESCAPO MAT PUS. ref. Expressa que 
si algú se lliura del perill en que està, anirà ab mòlt 
cnydado. Si de esta escapo y no muero, nunea mat 
bodas al cielo. Si Dios de esta me escapa, nunca me »- 
brirú tal capa. Post hac incolnmem fotis sdo, fore 
me, hoc nunc si devito malum. 

aquí. adv. 11. En aquest lloch. Aquí. Hle. |]A 
aquest lloch. Acd, aqui. Huc. En assó, com: aqoí 
està r engany. Aqui, ahi, eneso,en esta. Hic. A. po- 
ca distancia, com: aquí à dos horas. Ahi. | Istío. 
adv. t. AEA. II exp. pera advertir qne vaja algú at 
lloch ahont se troba 1 qui crida. Aeú. Hic, hac. | 

k LAS HOBAS. 

AQUÍ, AQUÍ. exp. pera donar animo. Aqui, apd. H, 
age, agite. || A un mateix lloch precisament Afd, 
aqui, aqui mismo. Hic, hic. 

AQUÍ MATEIX. Eu coutiuent, al instant. Ahora^ ofd 
mismo, Nunc, nunc, ipsum. 

AQUÍ ES LO Bò. loc. fam. pera fér parar la ateneu 
Aqui es, ó fué ello. Hic major rernm scena. 

AQUÍ ESTÀ LA DIFICULTAT, fr. Aquf OS lo càs. EmM 
el diablo. Hoc opus, hic labor est. 

AQUÍ FOU TROTA. exp. mot. quo fà relació à algni 
cosa notable succehida en aquell lloch. Afuí fà 
Troya. Hic campus ubi Troja fuit. 

AQUÍ T ALLÍ. m. adv. Pera denotar indetennimdi*- 
ment diferents llochs. Acà y alld. Huc, iUnc, oltrò, 
citroque. 

DE AQUÍ. m. adv. De assó, com de aquí li v6 la 
sort. De aquí, de esto. Hinc, ex hoc. 

DE AQUÍ AL DEVANT. m. adv. Dcsdo aquosta hora 
en devant. De aqui, dehoy en adelante. Jam, inde. 

DE AQUÍ PEE Auí. m. adv. De una part à altra. De 
aqui para allí. Hinc, inde, huc, illuc. 

FUIG DE AQUÍ ó IX DE AQUÍ. loc. ab quo's despodeíx 
à algú. Quita, quitaU de ahi, ó de delante. Te hioc 
aufer, apage te, abí, discede. 

NO LI VE DE AQUI. loc. No depcudeix de això. 1^ 
pende de ahi el arado. Nou in eo consistit res. 

PER AQUÍ. m. adv. A poca diferència, com erao 
cent cinquanta per aquí. Poco mas ó menos-, por ahi, 
por ahi. Plus minusve. 

PER AQUÍ ó PER LA PORTA. fr. Denota ó que algú ha 
de cumplir alguna cosa ó s'ha de despóndrer de ella. 
Errar ó quitar el hanco. Aut opus fac, aut abi. 

VET AQUÍ. loc. Pera senyalar algun objecta. CaHi^ 
ahi, vete ahi. En ecce. 

vÉTEL AQUÍ. Expressió demostrativa de algun ob- 
jecte. Uétele, hétela. En illam, ecce illam. 

viNA AQUÍ. exp. pera persuadir ó fér enténdrer la 
rahó ab que*s funda alguna cosa. Ven acú, oye, escu- 
cha. Heus, ausculta. 

aquiescència, f. for. y 

AQUIETAAIENT. m. Quietud. Quies, elis. || Ibf. 
Consentiment. Aquiescència. Aquiescentiai m, asseo- 
sns, na. 1 AM CATALÀ. ARA 117 AQUIETAR. V. a. Aplacar, apaciguar. També 
s* usa com recíproch. Àquietar, sosegar, tranquili- 
tar. Sedo, as. 

AQÜIETARSE. v. r. coNTonMARSE. 

AQUIETAT, DA. p. p. Aqnietado, Sedatus. 

AQnETAUvos. cxp. Sossegauvos. Envaineusled. Po- 
De farorem. 

AQUILATAR. V. a. Graduar los quilats. Aquila- 
tar. Justo pretio aBStimare. 

AQUILÉGIA. f. Flauta que creix fins à dos peus, 
tè las íullas Uargas y estretas, las flors que|naixen en 
la extremitat de las brancas sòn petitas, blancas y 
eoc^roadas, y forman ramellets espessos y entera- 
ment plans, üfi/enrama, aquilea, Achilea, millefo- 
lia, se. 

AQUni, NA. adj. poét. AGUILENCH. 

AQCJÍLIA. f. Lley feta à instàncias de Aquíiio, 
que privava matar als esclaus y animals de altres. 
Aquilia, Aquilia lex. 

AQUILONAR. adj. Lo que pertany à la tramon- 
tana. Aquilonar, aquilonal. Aquilonalis, borealís. 

AQUmiNARI. m. Yas portàtil, en que'ls gentils 
porCavan la aygua llustra], y en que à vegadas se 
reoUvaa abans de entrar al temple. Aquiminario, 
Aquimlnarinm vas. 

AQUINAL8. m. pi. Las xinel-las dels orientals. 
Aquinal. Crepida. 

AQUITAnigh, ca. adj. Lo pertanyent à Aquí- 
tanía. Aquitúnico, Aquitanus. 

AQUÓS, A. adj. Lo que tè molta aygua. Actwso, 
Acuosns. 

AQUOSITAT. f. La qualitat de aygualit. Acmsi- 
dad. Aqashumlditas. AB. ARA. f. La pedra consagrada sobre la qual lo sa- 
cerdot estén los corporals pera dir missa. Ara, Ara, 
ae. Una de las setse constel-lacions australs. Ara, 
Ara, a;. || Pròpiament era un altar en forma quadra- 
da, en lo qual oferian sacriücis als Déus. Ara, Ara, 8B. 
íl adv. Denota '1 temps actual, lo pròxim passat ó 
veníder, com ara ho entench, ara han arribat, ara 
cobrarem. Ahora, Nunc modò, nunc ipsum. || conj. 
distributiva. Denota que algunas cosas diferents se 
coflforman en alguna cosa, com: ara tingan poch, 
ARA tingan mòlt los avaros sempre són pobres. Aho^ 
ra, ya. Seu, vel, sive. 

A&A, AJiA. loc. Denota 1 temps pròxim passat. 
Àhora, ahora; ahora mismo, en este momento, Nuper 
admodam, nuperrimè, nunc ipsum. 

A&A, ARANS ARA. loc. Pcr momcuts. De un momento 
à olro, por momentos. Continuo. 

ARA B£. loc. concessiva. Ahora bien, esto supuesto 
ó sentado. Hoc suppositum. 

AAA MATEIX, loc. Dcnota '1 tomps pròxim passat 6 
venider. Ahora rnimo, Nunc, moz, jam jam. 

AEA 'm Bum, ARA NO 'm BE8ETS. loc. fam. pera 
expressar brttcoBstància de aJgona persona. oeBde que vi d mi tia mtiero de aeedia, y desde qxi^ no la veo 
mucro de deseo, Saepe frui fasticQum, carere deside- 
rium parit. 

ARA PER ARA. loC. PER ARA. 

ARA pocn UA. loc. y 

ARA TOT JUST. loc. No ha mòlt temps. Poco ha, 
ahora mismo. Mox. 

ARA PUS. loc. conti nua tiva. Ahora pu€$, Nunc igi- 
tur. 

ARA VA JA. loc. ARABÈ. 

ARA Y ADÉS. loc. pcra cxprcssar alguna alternaciò. 
Ahora. Nunc, modò. 

PER ARA. loc. Per lo temps present. Por ahora. 
Pro nunc, ut nunc est. 

PROP ARA. loc. POCn HA. 

SI NO ES ARA SERA. UNA ALTRA HORA Ò VEGADA. lOC. 

Denota que lo que no 's logra en una ocasió 's sòl 
conseguir en altra. Si no es en esta barqueta serà en 
la que se fleta, Decepit hacc, altera sors favebil. 

ÀRABE. m. ARÀRicn. 

ARABESGH. adj. aràbich. || m. pint. Adorno de 
fullas fcstonadas. Arabesco. Foliorum ornatus. 

ARÀBICH, GA. m. y f. La natural deia Aràbia. 
Arabe. Àrabs, bis. || adj. Lo que pertany à la Arà- 
bia ò als aràbichs. Aràbigoy arabesco, Arabicus. 

ESTAR EN ARÀDlCn. fr. ESTAR EN GRECH. 

ARADA. f. y 
ARADRA. f. y 

ARADRE. m. Instrument pera llaurar las ter- 
ras. Arado. Aratrum, i. 

ARAB8ANA. ant. arassana, adrbssana, adras- 
sana', drassana -draciana, darsanale, tarassana, 

TERSANA. 

ARAGE. m. Cultiu y traball de la terra. Arada, 
agricultura, Agriculatio, nis. 

ARAGÓ. m. Regne de Espanya vehí de Catalu- 
nya. Aragón, Aragonia, íd. 

ARAGONÈS, A. m. y f. Lo natural y pertanyent 
à Aragó. Aragonès. Aragonius, ii, aragonensis. is. 
II met. Tossut. Cerrada como pié demukto. Con tu- 
max, acis. 

ARAGONITA. f. Pedra mineral de color gris 
verdós, ògris de perla, en lo mitj mòllas vegadas 
violat y vert, y es mòlt trencadissa. Prengué '1 nom 
del Aragó ahont se trobà la primera vegada. Aragó- 
nita. Aragonila, ai. 

ARAM. m. Metall de que*s fan las calderas, pae- 
Has, xocolateras, etc. Alambre, JEs, aïris. || Eynas 
de aquest metall que serveixen pera las cuynas. Ba- 
teria de cocina. Cypria utensilia. 

ARAMBLADOR. m. sobreqdilla. 

ARANGEL. m. Reglament públich de drets y 
preus. Arancel. Yectigaliura el venalium rerum aes- 
timatio. II Se pren ;iambé pel preu, regla, norma, 
etc. Arancel. Norma, regula, ae. 

ARANYA, f. Insecte petit ab vuyt peus, vuyt 

ulls en la part anterior del cap: forma ab la baba 

una tela mòlt saifl. Aram, Aranea, se, aranens, ei. 

D Peix, que apea|0 arriba à un peu de Uarch, lo 118 ARB DICaONARI ARB llom groch fosch, los costats y ventre platejats, cla- 
pat de rallas transversals pardas, la barra inferior 
que es mòlt mès llarga que la superior puja en for- 
ma de arch à juntarse ab ella, las alas del llom y 
del ventre son quasi tant llargas com lo cos, y en lo 
cap ne tè una altra de petita en forma de vano. Ara- 
na, pejearana. Araneus, i. || Salamó ó candelero de 
mòlts brochs. Aram. Multiplex, multifídum candela- 
brom. I nàut. Fust ab mòlts forats per ahont passan 
cordas primas y lot fà semblansa de aranya, y ser- 
veix pera que no se envolique la vela ab los caps 
que guarneixen V arbre de la nau. Aram. Multífore 
navis lignum. Q f. tarantinà. || pi. Aranuela, planta, 
Nigella damasena. 

À LA ARÀivTA. loc. fam. A estira cabells. A la reha- 
tina, Raptim é manibus auferre, certatim arripere. 

LAS ARANTAS PER FILAR T l' HOME PER TRABALLAR. 
ref. LO HIUTAR k LA GUERRA T L PAGÈS k LA TERRA. 

ARANYETA. f. d. Aranuela. Araneola, sa, ara- 
neolus, i. 

ARANYÓ. m. Lo fruyt del aranyoner. Endrina, 
aranon, Nigrum prunum. 

ARANYONER. m. Espécie de prunera borda ab 
mòltas espinas en las ramas, lo fruyt petit, rodó, 
negre blau y mòlt aspre. Endrino,' aranon. Prunus, i. 

ARAQUIDNA. f. Planta de Amèrica, peluda, de 
quatre fullas y flor groga. Araquidna, Aracbidnoides 
americana. 

ARAR. V. a. ant. llaurar. 

ARAU. m. ant. rey de armas. 

ARAUT. m. ant. pregoner. Q ant correu. |j m. 

HERALT. 

ARBERGAR. V. a. ALBERGAR. 

ARBITRABLE. adj. Lo que dependeix del àrbi- 
tre de cada bu. ArMtrabU. Arbitralis. 
ARBITRADOR. m. ÀRBITRE. 1. 

ARBITRAGIÓ. f. ant. La acció ó facultat de ar- 
bitrar. Arbitraje. Arbitratus, us, arbitrarium, ii. 

ARBITRAL, adj. arbitrari. 

ARBITRAAIENT. m. for. Sentència arbitrària, 
y també la acció y efecte de donaria. ArbitramentOy 
arbitramienk). Arbitrium, ii, arbitratus, us. 

ARBITRAR. V. a. for. Judicar, determinar com 
àrbitre. Arbitrar. Arbitror, aris, arbitro judicaré. || 
ant. CONSIDERAR. II Procehir llibrement. Arbitrar. 
Arbitrio suo decernere, agere. || Donar, proposar 
medis ó arbitris. Arbitrar. Arbitro, as, opportuna, 
media excogitare. 

ARBITRARI, adj. Lo que dependeix del àrbitre. 
Arbitraria. Arbitrarius, arbitrabilis. || Lo que per- 
tany als jutges àrbitres ó à sos judicis. Arbitraria. 
Arbitrarius, ii. 

ARBITRAMENT. adv. m. Al arbitri ó voluntat. 
Arbitrariamente, Arbitrariò. 

ARBITRAT, DA. p. p. Arbitrada. Arbitratus. 

ARBITRATIC. adj. arbitrari. 

ARBITRATORI, A. adj. for. ant. Lo que per- 
tany als àrbitres ó dependeix de adl. Arbitratario 

- - - .• • 

1,11. ^ ÀRBITRE, m. Lo jutge en qui 's comprometen 
las parts pera decidir sas respectivas pretensions. 
Arbitro, arbitrador. Arbitrator, is, arbiter jndex. || 
Qui pót obrar sens dependència de altre. Arbitro. Sui 
juris vir. || arbitri, alvedriu. || Art, medi pera con- 
seguir algun fí. Arbitrio. Via, se, consilium, ii. Q pi. 
arbitris. 

àrbitre arbitrador t amigable gomponbdor. fr. for. 
Arbitro, arbitrador, y amigable componedor, Arbiter, 
tri, transactor, is. 

k àrbitre, fr. A voluntat. Ajuicio^ al arbitrio. Ad 
arbitrium. 

sÉR ÀRBITRE, fr. Sér amo absolut. Ser arbitro. 
Súmmum arbitrum esse. 

ARBITRI, m. Facultat y poder de delerminarse 
à una cosa mès que à altra. Arbitrio, Arbitrium, ii. 
arbitratus, us. Q Medi extraordinari pera lograr al- 
gun fi. Arbitrio, recurso. Via, aB, consilinm, ii. J Lo 
judici ó sentència del àrbitre. Arbitrio, Arbitrium, 
ii. Ij La escriptura de comprométrerse las parts en 
jutges àrbitres. Arbitrio. Be judice arbitro eUgeodo 
pactum. 

ARBITRIS, m. pi. Los drets qae ab fiïenltat 
competent exigeixen en alguns pobles pera taUaCsr 
sos càrrecbs ó cubrir sos gastos. Ar6t(rto. Ex mer- 
cibus vectigal. 

ARBITRISTA. m. Qui discorre y proposa arbi- 
tris que li pareixen útils al estat. Arbitri$ta. Consi- 
liorum reipublic» sua sententia utilium artífex. 

Arbitro, m. àrbitre. 

ARBOLADURA. f. naut. Lo conjunt de arbres 
de la nau. Arboladura, Halorum congeries. 
ARBOLAM. m. ant. hortalissa. 
ARBOLAR. V. a. enarbolar. 

ARBOLARI. m. HERBOLARI. 

ARBOLEDA. f . Lloch poblat de arbres. Arboleda. 
Arboretum, arbustum, i. 

ARBOLISTA. m. ant. Qui tè per ofici cuydar 
del cultiu dels arbres. Arbolista. Arborator, is. 

ARBORAR. V. a. ENARBOLAR. || BUt. MONTAR, 
AlMAR. 

ARBOREDA. f. ARBOLEDA. 

ARBOREJAR. V. a. Créixer los arbres. Arbole- 
eer, crecer los órboles. Arboresco, is. 

ARBORIBONSOS. m. pi. Sacerdots del Japó, 
errants y vagamundos. Arbaribonsos. Japonisc sacer- 
dotes errantes. 

ARBÓS. m. Arbusto de pell dura y aspra, las ra- 
mas rojencas, las fullas com las del llorer y '1 fruyt 
com las maduixas. Madrono, y albedro. p. Ast. Jfo- 
dronero. p. Mur. Arbutus, arbütum, i. 

ARBOSSAL. m. Lloch plantat de arbossos. ifa- 
dronal. Arbulis consitus ager. 

ARROSSER, m. ARBÓS. 

ARBOSSET. m. d. Arbós petit. Madronuelo. Ar- 
butus, i. 

ARBRAS. m. aum. Arbolazo. Arbor magna. 

ARBRAT, DA. adj. Terreno de jpéLts arbres. 
Arbokda. Arboribos conaitos locos, Mboretam, i. ARB CATALÀ. ARC 119 ABBRE. m. Planta qnes distingeix de las de- 
més persa corpulència, comnnment ab una sola soca 
llenjosa, com també las ramas. Àrbol. Troncus, i, 
arbor, arbos, oris. p Qualsevol dels pals elevats de 
nna nau eo que's coMocan las velas. Arbol, mastilf 
palo. Malus, i. || En algunas màquinas lo pal dret que 
serveix de eix per lo moviment circular, com en lo 
rodet del molí del oli, ó en la cinia, etc. Àrbol. Aixis, 
is. J Lo cos de la camisa sons mànegas ni coll. Ar- 
hoL Sine manicis subucula. |] Lo espigó ó troncb de 
la atzabara. Pitaco, piton, Surculus americaníB ar- 
busculae. £n lo molí de farina, pessa de fusta en 
part rodona y en part quadrada, en la que engravà 
1 collferro de la mola. ArboL Molarius axis. 

AABis BLAifCH. m. Alba, dlamo blanco, Populus, 
i. II ter. SAUEB. 

ÀIBIB 10. m. ABERE DE MENJAB. 

ÀMMU DE BONA ClSTi PREN UN PAM T 'n PAGA QUA- 

TiE. ref. Ensenya que 1 arbre de bona casta ocupa 
poeh terrenoy dóna mòlta utilitat. Arbol de buenna" 
tio toma un palmó y paga cinco. Exíguam tellurem 
•eeopat arbor òptima, et magnas affer ulilitates. 

AIÜB DE CONSANGUINITAT, Ó GENEÀLÓGICU. La des- 
cripció figurada en forma de arbre, en que's demos- 
tra la ascendència ó descendència de alguna famí- 
Ka. ÀfM gewalógieo ó de costados, Progeníes, ei, 
stirps, pis, generis familiar descriptio, stemma. 

4B1BX Dl DIANA. quim. Amalgama de plata, ar- 
genlTÍo y aygua fort, que posat dintre del aygua 's 
véu formar y créixer la figura de un arbret. Arbol 
di Diana. Díanas arbor. 

ABBBE DOLS. Lo que sols SO fà en terra fluixa, com 
la figuera, y 's diu així perquè pareix xuparla dol- 
sament. 

ABBBB DE MABU. Lo Semblant al pi, y en la fulla al 
garrofer. Arbol de Maria, Indica arbor dicta de Maria. 

ÀBBRB DB MENJAB ó DOLS. Lo quo fà '1 fruy t bo pera 
menjar. Arbol de buen frulo, FeUx arbor. 

AaBBI DB MITJANA, uàut. MITJANA. 

ABBBB DEL AMOB. Arbre de uns dos peus de alt, que 
al principi de la primavera 's vesteix de mòltas y 
hermosas flors de color carmesí y de fullas en figura 
de cor. Ciclamor^ Arbol del amor. Gharitoblepharon, 
i, cereis siliquastrum. 

ABBBB DEL PARADÍS. GATILLO GASTO. 

ABBBE DB LA CIÈNCIA. Arbre del paradís, lo fruyt 
del qual estava prohibit à Adam. Arbol de la ciència. 
Arbor scientias. 

ABBBE DB LA PLATA. Lo do fulUs eu forma de Han- 
sa, cubertas pel revés de pols brillant que las fà 
parèixer platejadas, flors blancas y de olor agrada- 
ble. Arbol de la plata, Ela^gnus angustifolius. 

ABBBE DE LA VIDA. Lo quo tè las ramas planas y 
plobladas de fullas mòlt menudas ; las flors naixen 
en la extremitat de las fullas; lo fruyt es una pi- 
nyeta armada de puas. Arbol de la vtVía.Occiden talis 
thuya. 

AiiBE rBVTTEB. Lo quc fà fruyt. Frutal, àrbol /ru- 
i•l. Foonitf i. ARBRE MESTRE, nàut. Lo quo està al milj de la 
nau. Arbol d palo magor, Allior et medius malus. 

ARBRE MONiAT. m. Herba de olor fort que excita 1 
vòmit ; las fullas són semblants à las del gaúllo 
casta y à las dels créixens.A nagiris. Anagyris, idis. 

ARBRE POLL. ALBA, POLL. 

ARBRE POMIFEB. aut. ARBRE PRtJTTEB. 

À ARBRE SEGH. uàut. Sèus velas. A palo seco. Go- 
llectis velis. 

ARBRB SOVINT TRASPLANTAT NO CRIA ARRELS, ref. RC- 

pren als que no's mantenen constants en lo que em- 
prenen. Piedra movediza moho no la cobija, Saxum 
volutum non obducitur musco. 

ARRiMARSB A BON ARBRE. fr. Yalerso de bons empe- 
nyos ó de bon protector. Agarrarse d buena$ aldabas. 
Validis auxiliis niti. 

DE DOLENT ARBRB NO ESPERES BON FRUTT. ref. Eu- 

senya que de gent de mala qualitat no's.poden espe- 
rar obras ni accions nobles. De rabo depuerco nunca 
buen virote; de mala berengena nunca buena calabaza. 
Mali corvi, malum ovum. 

DE XIQUET SE CBIA l' ARBRB DRET. FCf. AL ENFOBNAB 
SE FAN LOS PANS, etC. 

EN ARBRE CAIGUT TOTHOM HI FÍ LLENYA, ref. DÒUa à 

enléndrer lo despreci que's fà comunment de aquell 
à qui ba estat contrària la sort, y la utilitat que al- 
guns trauhen de la sua desgràcia. Del drbol ca do 
todos hacen íe/ia, d moro muerlo gran lanzada, hoja 
caida todo el mundo la pisa. Miser vel ignavissimo 
cuique ludibrio est. 

MÈs VAL l' arbre QUE LAS FLORS. loc. Dcnota quo 
debèm fér més cas del principal que del accessori. 
Mas vale el drbol que sus flores. Floribus ipsa suis 
quxvis prsestantior arbos. 

RENEGO DEL ARBRE QUE NO DONA FRUTT^SENO k BAS- 

TONADAS. ref. Reprèn als que per sa indocilitat no 
obran bé sinó per forsa. Reniego del drbol que d 
palos ha de dar el fruto. Quos vis semper bene agere 
cogit, odi. 

SI l' ARBRE GRAN BRINGAB VOLDRÀS, ANTES QUE*L 
BRINQUES LO TRENCARÀS, rcf. AL ENFORNAB SE FAN LOS 
PANS GEPERUTS. 

ARBRET. m. d. ArboliUo, arbolejo. Arbuscula, 

X. 

ARBRO. m. d. Arbolejo. Arbuscula, va. || càm- 
fora. 

ARBU8TO. m. Planta llenyosa que per lo dèbil 
de sòn Ironch y ramas no arriba à sér arbre. Aròtw- 
to. Frutex, icis. 

ARGA. f. ant. caixa. || En los forns de vidre 1 
forn petit ahont se dóna cert grau de calor à las 
pessas traballadas. Arca. Vasis vitreis calore te- 
pidandis fornax. 

ARCA DE ANISTANSA. y 

Arca de la confederació ó de la alianza. Aquella 
en que per orde de Dèu se tancà Noé y la seva fa- 
mília ab los animals, aucells, elc. Arca de Noé 6 del 
dilum. Noaci, diluvií arca. 
-IBCA PBL nmiiBNT. La en que'a goardavan las ISO ARC DICCIONARI ARC tanlasde la lley, lo mannà, y la vara deAaron. Arca 
del testamento. Testamenti arca. 

ARCÀ. m. Misteri, secret. Arcano, Arcannm, i. 

ARGABISBE. m. arquebisbe. 

ARGABOT, A. m. y f. La persona que contracta 
ó encabreix als qae tenen tractes lascius ó il-lícits, 
6 'Is admet en sa casa. Correvediley alcahuele, Leno, 
dís, amicarins, ii. || met. fam. La persona ó cosa que 
serveix pera encubrir lo que's vol ocultar. Alcahuele. 
Occnltator, is. || Espècie de cistell ab tapa qae ser- 
veix per anar à comprar y portar certas cosas de us 
comú. Escusaharaja. Ganistrum operculo munitnm. 

SI NO HI HÀGUiS ÀBGABOTAS NO HI DAUBU PDTAS. rcf. 

Denota que si bo hi hagués qui protegís als dolents 
no n' hi hauria tants. No hay ladron sin encubridar. 
Furi cuique suus, condat qui furta, receptor. 

ARGABOTÀ8, 8A. m. y f. aum. Altahuetofij al- 
cahuetona, Magnus leno. 

ARGABOTEJAR. V. a. y n. Fér V ofici de arca- 
bot. Alcahuetear, Lenocinor, aris. 

ARGABOTERIA. f. V acte de] fér de arcabot. 
Alcahneteria. Lenocinium, ii. || met. fam. Encubri- 
ment de qualsevol cosa. Alcahueleria. Occultatio, 
nis. II Patrocini que's dóna à algú perquè íassa mal. 
Akahueteria. Ab mala favor. 

ARGABÚS. m. Arma de foch, espècie de esco- 
peta. Areahuz, Catapulta, ac. 

ARGABtís PEDRENTAL. Lo que serveíx pera tirar pe- 
dras. Arcabuz pedrera. Bellicum tormentum minus. 

ARGABU88ADA. f. Lo tir del arcabús y la feri- 
da que fa. Arcahuzazo. Catapulta) jactus,ictus. 

ARGABU88EJAR. V. a. Tirar arcabussadas. 
Areabw^ar. Catapultam explodere. H Passar per las 
armas. Arcabucear, Morè militarí mortc multaré. 

ARGABUS8ER.m. ant. Lo soldat que usaba del 
arcabús. Arcabucero. Catapultarius miles. || Qui fà 
arcabussos. Arcabucero. Catapultarius faber. 

ARGABU88ERIA. f. Mnítifut de arcabassos. 
Arcabuceria. Gatapultarum congeries. || Lo conjunt de 
tiros disparats ab los arcabussos. Arcahuceria, Cata- 
pultarum jactns. || Fébrica de arcabussos. Arcabuce- 
r{a. Gatapultarum oilicina. 

ARGADA. f. Arch. Arco, Arcus, us. || Lo conjunt 
y orde;de archs especialment en los ponts. Arcada. Arcuatio, nis. 
Pontis arcus. I Cada un de'ls archs de un pont. Ojo, 
Lo conjant de las costellas de la filo- 
sa, ó la caseta de ella. Rocadero. Golus, rhombus, i. 

ArgADE. adj. Lo natural y '1 pertanyent à Ar- 
càdia. Arcade. Arcadius. || Indivíduo de una acadè- 
mia de bonàs lletras en Roma. Arcade. Arcas, adis. 

ARGAHUME. m. Expressió ó frase antiquada. 
Artaismo. Archaismas, i. 

ARgAngel. m. Esperit benaventurat de gerar- 
quia entre los àngels y principats. Arcàngel. Ar- 
changelus, i. 

ARgAnGELA. n. p. de dona. Arcdngela. Ar- 
changela, ». 

ARGANGÉUGA. f. planta. CAIUNA. 

ARfiAR. V. a. Fór archa. Arqu/mr. Arcno, conrt» ir- as. II Estovar lo pel y llana. Arcar, arquear. LaoaiD 
contundere. 

ARGA88A. f. aum. ArcaZy arcon. Arca grandis. 

ARCAT, DA. p. p. Arqueado, Arcuatus. 

ARGELLAUT. m. ant. Instrument músich de na 
cos regular, lo mànech ample, lo qual se divideix 
ab certa proporció, quedant la part inferior pera las 
cordas primas, y en V extrem de la superior, qos 
s* estén y dilata altre tant mès, se posan los bor- 
dons. Archilaud. Magna cithara. 

ARGH. m. geom. Una porció de curva, com per 
exemple de círcul, etc. Arco. Arcus, us. Arma da 
ferro, fusta ó altra matèria elàstica, que (^rimida 
en los extrems per una corda ó bordó forma partda 
un círcul, y serveix regularment pera tirar fletm. . 
Arco. Nervus, is, arcus, us. |] arq. Secció formada ^ 
ab una curva en un sólit pla. Arco. Fomíx, icb, ir- 
cus, us. II En lo bressol, lo vímet ó altra cosa eal-; 
gura de arch, à fi de que los abrigalls no toqiHrl 
cara de las criaturas. Arco. Timen arcuatom, 9fÍB 
canina. 

ARCH AGUT. Lo que forma un àngul corvílíneo 
la clau. Arco agudo. Arcus acntus. 

ARCH ALSAT DE PUNT. Aquell eu que can en bll* J 
tura lo major semidiàmetro de mitja elipse. Arw \h ^ 
mntado depunto. Arcus acuminatus. 

ARCH APUNTAT. Lo quc cousta de dos porcions da 
círcul que forma àngul en la clau. Arco apwtíaio. 
Arcus acuminatus. 

ARGH DE MiTj PUNT. Lo que consta de un semiefr- 
cul enter. Arco de medio punto. Semicircolaris ar- 
cus. 

AECH DE PUNTA DE AMÈTUA. Lo quc's va formaot de 
modo, que quasi apareix línea recta. Arco adiHtelaio. 
Arcus valdè protensus. 

ARGH DE ST. MARTÍ. Lo arch de diferents cidorsqoe 
s' apareix en los núvols ab lo reflexo del sol. ln$9 
arco iris. Goelestis arcus. 

ARGH DIRECTIU, astrou. Lo equiuoccial, cantingoty 

entre dos círculs de posició. Arco directivo. Directi- 

vus arcus. 
ARGH TORAL. Un dcls quatrc en que descansa V 

mitja taronja. Arco toral. Toralis arcus. 

ARGH PROPORCIONAL. Lo scmblaut à altre. Areoffo^ 
poYcional. Arcus similis. 

ARGH SEHi-DiuRNO. astrou. Lo que descriu V astre 
desde 1' horizont fins al meridià superior. Areoie^ 
midiumo. Semidiurnus arcus. 

ARGH sEMi-NOGTURNO. astrou. Lo CU que r astre 
corre desde ï horizont fins al meridià inferior. Arco 
seminocturno. Seminocturnus arcus. 

ARCH SEMPRE ARMAT, Ó FLUIX Ó TRENCAT, fcf. DÒlM 

à enténdrer que així com 1' arch [que està sempre 
tibant ó 's romp ó pert la forsa, així las cosas ior 
mànas no poden mantenirse mòlt temps en un estat 
violent. Arco siempre armado, ó flojo ó quebrado. Ci- 
to rumpes arcus, semper si tensum habueris. 

ARCH TRiUMFAL. La arcada magnífica, adornada de 
estàtuas, etc, en los paratges públichs en iionorda ARD CATALÀ. ARE 121 mcedor, 6 en celebritat de algun succés memora- 
ble. Areo triunfal. Tríamphalis arcus. 
iiMAi ó PàRAii:?! Atce. fr. Prepararlo pera lirar. 

imar, bregar, fiechar el arco, Arcam íntendere, 

pinre. 

DTU L* àlCH T LÀ PAEBT. m. adv. E!>fTEB LA ES- 
PASA etc. 

ABGEPESTRE. m. ARXIPESTBE. 

ARGIAam. for. Dret que tenia '1 senyor feudal 
pera obligar à qualsevol dona de remensa à sér di- 
da de sos fills ab paga ó sense paga y volent'ho ó no 
Eòo marit. }J Lo que exigia'l senyor à sòn vasall en 
bcas de inceodiarse alguna casa rural per culpa de 
est. ArHa. Arcína. 

AlGINAL. m. ter. Certa classe de eixàrcia ó en- 
giny pera pescar. 

AIGOVA. f. ant. ALCOBA. 
. AIGT. adj. ant. Apretat, estret. Comprimido, 
\ Arttns. 

ABCTAGIÓ. f. BESTBicr.10. 
i AlCTÉnCH, CA. adj. Qui pateix dolor en las 
irticolacioos, y 'Is mateixos dolors. Arlético, Arte- 
ticos. 

AIDASINAS. f. pi. La seda mès fina que ve de 
Nrsia. Ardasinas. Persicum sericum superi us. 

AlDEATi, NA. adj. PerUnyent à la ciutat de 
Aldea. Ardeate, ardeatino. Ardeatinus. 

AlDENTi A. adj. Lo que crema mòlt. Ardiente, 
Igneos. g met. Actiu, fervorós, eficks, Ardiente^vehe- 
■«íi, fervorosa. Fervens, ardens. 

AlDEBmA. f. nàut. Reverberació à manera de 
lUDa, que resulta de la repercussió de las onas agi- 
Mispelsveots. Ardentia ó ardencia. Ex agitatione 
fiactnam maris nocte exorta claritas. 

AlDENTtssiM, A. adj. sup. Arientísimo. Ar- 
dealissimus. 

AMBWTtfWlMAMFWT, adv. m. Ardentimul•' 
MKr. Ardentissimè. 

AMDENTMENT• adv. m. Ab ardor. Ardiente- 
*^. Ardenter. || Ab gran desilg. ArdimUmente. 
SilieDter,flagranter. || Apassionadamenti ab extrem. 
àféieHtemtHU. Efiactim, eíBctè. 

ARDER. V. n. ant. Fer flam, estar encesa alguna 
ce». Arder. Flagro, as, ardeo, es. met. Estar en 
BOTJment vebament las passions. Ardir. Ardeo, es, 
vehementer commoveri. Q abdib. 

ABDIACA. m. Lo primer dels diàcas. Yuy es 
^KBitat en las catedrals. ArceüoM. Arcbidiaco- 

B8S,Í. 
SÉB FBTIT PBB IBDIACA. fr. fam. SÉB PETIT PEB 

ten. 

ABDIAGONAT» m. La dignitat y jurisdicció del 
irdiaca. Arcedianato, Archidiaconatus, us. 

AaDIDABiENT. adv. m. ant. Ab animo, ab co- 
Titje. DenodadamenU. Strenuè, intrepidè. 

▲BDIDE8A. f. ant. y 

▲BDIESA. f. ant. ABDIXEXT. 

AmDüXON. m. ant. pcxgant. 

OI. ABDiB. II pi. Empresas. 

TOMO I. IIAVEB ÀEDIHEXT SOBEE ABDIHENT. loC. BUt. Crcixer 

lo valor. 

ARDIR. ni. ant. Coratge, valor. Denuedo, ardi- 
miento. Yirlus, ulis, strenuilas, alis. || v. n. àtbe- 
VIBSE. II abdeb. 

ARDIT, DA. adj. Atrevit, animós, arriscat. Oso- 
rfo, denodado, intrépido. Intrepidus, animosus. || ant. 
Ingeniós. Yivo, Acer. j| m. La moneda de ménos va- 
lor de Catalunya. Ardite. Obole similis nummus. 
Estratagema, astúcia. Ardid, ar(«. Machina, solertia, 
aï II DESiTG, voluntat. || Haver, rébrer 6 tenir abdit. 
Tenir notícia ó coneixement. 

NO VAL, NO SE me'n dòna UN ÀBDiT. fr. Beuota '1 
poch valor ó despreci de alguna cosa. No vale ó no 
se estima en un ardite, ó no se me ia un ardite, un ble* 
do ó un pitó, Teruntii non facie. si tens un abdit per 
VIL, matabiiibabas i MIL. rcf. Abque's nota al que 
desprecia las cosas per sér de pocti valor. Quien hace 
la miaja vil, nunca las llega à mil. Qui numma con- 
temnit non ad majora veníat. 

ARDOR. m. Calor gran. Ardor. Ardor, is, ni- 
mius calor. || met. Esfors, activitat, eficàcia. Ardor, 
anhelo. Ardor, is, animositas, atis. || Passió vehe- 
ment. Ardor, Yehemens passió. D Incentiu de la ira. 
Ardor, Irs fax. || bigob. || Lo punt mès empenyat de 
un combat ó disputa. Ardor, vivo. Ardor, is. 

ABDOB DE SANcn. La alteració violenta de ella. En" 
cendimiento. Ardor, is. 

ÀRDUAMENT. adv. m. Ab gran dificultat, pe- 
rillosament. Arduamente, DiíBcuIter, ègroD. 

ARDUtssiM, A. adj. sup. Arduisimo, Perar- 
duus. 

ARDUITAT. f. Dificultat gran. Arduidad. Gravis 

diífiCUltaS. II IMPORTÀNCIA. 

ARDUO, A. adj. y 

ARDUÓ8, A. adj. Difícil, penós. Ardu<>, Ar- 
dnus. 

ÀREA. f. geom. L' cspay que compren una figu- 
ra plana. Àrea, Àrea, as. || L' espay de terra que 
ocupa un edifici. Àrea. Àrea, ae. Q astroo. Corona de 
llum que's forma al entorn del sol y dols astres. 
Ar$a. Àrea, corona, ae. 

AREGHy GA. adj. Lo que pertany à la arada ó 
cosa de llaurar. Labradoresco, Ad agriculturam per- 
tinens. 

ARENA. f. Sorra, conjunt de parts de la pedra 
reduhida à gra nets mès ó ménos grossos. Arena. 
Arena, as. Q Lo pols ó Ilimaduras que*s tira sobre 1 
escrit pera secarlo. Arenilla, polvos. Arenula, aï. || 
Lloch ahont se tenia la lluyta. Areïui. Arena, ay. [ 
La de or que's troba en alguns rius. Pepita, Auri na- 
tivi frustum. 

ABENAS. f. pi. Pedretas que's fan en la bufo y sur- 
ten ab los orins. Arenas. Lapilii, orum. || ari- 

MAL. 

BDiFicAB soBBE ABENA. fr. met. EdificBr per poca 
Edificar sobre arena, Faciiè labentia cons- 

u ABENA. fr. mot. Sér de poca segu- 

17 
122 ARE DICCIONARI 

relat lo qiie's dclermina. Escribir en la arena. \n ven- 
to scribere. 

MENJAR ARENi ANS QUE COMETRE! VILESA, ref. ACOH- 

sella que no s' ha de obrar contra la virtat, per mès 
que aprete la necessitat. Comer arenu untes que hacer 
vileza. Prius mori, quam malè agere. 

SEMBRAR EN Li ARENA. fr. Traballar en va. Sembrar 
en la arena, coger agua en cesto ó en harnero, echar 
lanzasenelmar, azotarelaire, Lalerem lavare, in 
aére piscari. 

VOLER CONTAR LAS ARENAS DEL MAR. fr. Pondera 

la gran dificultat de alguna cosa. Querer contar las 
istrellas. Coelam digíto attingére. 

ARENAL, m. Terreno ahont hi ha mòlta arena. 
Arenal, Sabnletam, i, arenarios locus. [| platja. 

ARENAR. m. ant. Polsera de cabells. Aladar. 
Girca tenípora desínens capillus. || areneea. 

ARENGÀ8. m. anm. Arencon, Grandís halex. 

ARENGH. m. Peixet estret de cos, vert, blanch 
y platejat. Arenque. Halex, ecis. 

àrengh vdmat. Lo secat al fam. Arenque curado. 
Arengos famo arefactas. 

ÀRENCH SALAT. ARENGADA. 

ARENER. m. Qaí ven arena. Arenero. Arennia; 
venditor. 

ARENERA. f. Sorrera, polsera. Salvadera. Pal- 
viscülaria theca, pyxidala, m, 

ARENETA. f. d. Arenica, Arennla, a3. 

ARENGA, f. Al-locació à una comunitat ó per- 
8onas de respecte. Arenga, Oratio, praefatio, nís. || 
iron. Enrahonament afectat pera enganyar. Arenga. 
Affectata, sabdola oratio. 

ARENGADA, f. Peix comnnment de quatre ó 
8Í8 polsadas de Uarch y una de ample, *l llom bla- 
vench, lo demés platejat, lo cap gran y punxagnt, 
las aletas cendrosas. Sardina, Sardina, sarcjinia, ®. 

ESTAR GOM LAS ARBN6ADAS EN LO BARRIL, fr. Estar 

mòlt apretats en alguna part per lo mòlt concurs de 
gent. Estar como sardina en banasta, ó camo piojos en 
costura, Nimia angustia premi, comprimí. 

MÈS VAL SÉR GAP DE ARENGADA QÜB CUA OB PAGBLL. 

ref. Denota que val mès sér primer de una corporació 
eocara que petita, qae l' últim de una major. Mat 
vale ser eabeza de raton, que cola de leon^ Caputmagis 
in tenui re, quam nltimum in majoríbus esse prss- 
tat. 

ARENGADERy A. m. y f. Qai ven ó tracta ab 
arengadas. Sardinero, Sardinarum venditor, negotia- 
tor. II Lo que pertany à las arengadas. Sardinero, Ad 
sardinam pertínens. 

f. d. Sardineta, Parva sardinia. AUG ARENGADOR, A. m. y f. Qui fà arengas. Aren- 
§aior, Orator, is. 

ARENGAR, v. a. Dir en públich una arenga ó 
discurs. Arengar, Concionor, aris, orationem habe- 
re. II ant. arrbgur. 1. 

ARENGUER, A. m. y f. Qai ven arenchs. Aren-- 
gwro. nalecum vendilor. 

ARENÍS. m. Arenal. ARENI8GH, CA. adj. Lo que tè mescla de are- 
na. Arenisco, arenoso, Arenosus. 

ARENÓ8. adj. Lo que tè mòlta arena. Arenoso. 
Arenosus. J Lo que consta de la naturalesa y quali- 
tats de la arena. Arenoso^ arenàceo. Arenaceus. 

ARENY. m. ARENcn. 

ARENYÓ. m. ARANYÓ. 

AREÓMETRO. m. Instrument pera medir las 
densitats y pesos dels líquits. Areómetro. Aérome- 
trum, i. 

AREOPAGITA. m. Qaa Isevol dels jutjes de 
Areópago, Areopagita. Areopagita, areopagites, aï. 

AREÓPAGO. m. Tribanal superior en Atenas. 
Areópago. Areopagas, i. 

AREOTEGTÓNIGA. f. for. Tractat de la arqui- 
tectura militar que mira 'Is atacos y combats. Are(h 
tectònica, Areotectonica) aï. 

ARER. m. ter. y 

ARERA. m. Garbell mès gran que'l regular, que 
serveix pera porgar lo blat en la era. Arel Cri- 
brum, i. 

ARESTA, f. La punta prima ab qae remata 1 
boll de algans grans. Aresta, raspa. Arista, ae. |j arq. 
Lfnea recta que divideix per lo mi(j los ànguls en- 
trants y surtints. Arista, Arista, a;. H ant. espina. 

y Lo fonament del nas. Base, Grepido, inis, spina, 
05. II astron. Nom de una estrella fixa. Arista, espiga 
de la Virgen. Stella arista. 

ARE8TÓS, A. adj. Lo que tè arestas. Aristoso, 
aristado. Aristatus. 

ARETAMENT Ó HERETAMENT. m. ant. Es- 
tabliment de comers colonial, factoria, colònia mer- 
cantil. Factoria, establecimiento colonial, Mensa mer- 
catoria, negotiatoria. 

ARCTt, NA. adj. Lo natural y lo pertanyent à 
la ciutat de Arezo. Aretino. Aretinus, i. 

ARGA. f. Màquina 6 modo de grua pera pujar 
pes. Es un cilindro fixo en alguna part, de tai modo 
que fentlo rodar dos ó mès homes ab uns travessers 
sobre són eix, se li ra caragolant una corda, que per 
nn cap està agafada ab ell, y per V altre ab lo pes 
qne ha de móurer. Cabrestante, argüe, argana, Trac- 
toria machina, ergata, ae. || Fruyta de Àfrica, del 
tamany de una oliva, de la qual se trau oli. Arga, 
Fhictns sic dictns. 

AROADELLS. m. pi. ter. Angarillas de fusta, 
espart 6 altra matèria ab sas divisions, que's posan 
sobre las béstias pera portar cantis de aygua, etc. 
àguaderas. Aquàrium ferculum, vectabulum. 

ARGAMASSA, f. Mescla de cals y arena que 
usan los mestres de casas en las obras de sòn ofici. 
Argamassa, Arenatum delotamentum. 

SEMBLAR argamassa, fr. Scr alguna cosa mòlt es- 
pessa. Ser una argamasa, Nimis spisum esse. 

vtK LA ARGAMASSA. Afgamasar, Areno, asj calcem, 
aqua sabuloque conglutinare. 

ARGANEL. m. nàut. Part de la popa que ser- 
veix pera penjar una àncora. Gamete. Trabs, is. 

AROANELL. m. naut. Anella que 's posa al cap ARG CATAU. ARG 123 de li àocora per lligarli una corda. Arganeo, Gras- 
sior annalas. [ ÀDelleta de metall que entra en la 
coostracció del astrolabi. Arganel. JEreus circulus, 
qao artrolabium instrnitur. 

AUGELAGA. f. Planta de ramas cubertas de 
paoxas com agallas, las fullas són mòlt petílas, las 
flors de un groch hermós, y '1 fruyt en una tavelle- 
ta. Aliaga, argoma, Genista, a). 

ARGELAGAR. m. Lloch abont bi ba mòltas ar- 
gelagas. Aliagar, argomal, Genistis consítus ager. 

ABGELAGA8SA. f. aLum.Argamon. Genista ma- 
or. 

ARGELt, NA. adj. Natural y '1 pertanyent à Al- 
ger. Argelino, Algerinensis, 

ARGEN8. m. La setsena part de una onsa. Adar- 
me. Dimidia dragma. 

ARGENT, m. ant. diner. || En lo blasó color 
blancb de plata. Argen, In steramatibus argenteus 

C4)l0r. d PLATA. 

ARGENTADA. f. ant. Espècie de afeyt que usa- 
van las donas. Argentada, Fuci muliebris genus. 

ARGENTADOR, A. m. y f. ant. Qui argenta. 
Argentador. Argenti colorem conferens. 

ARGEBITAR. V. a. puTEJAi. || Guarnir alguna 
cosa ab plata. Argentar. Argento ornaré. || poét. 
Donar color semblant al de la plata. Argentar, Ar- 
genti colorem conferre. 

ARGENTAT, DA. p. p. De color de plata. Ar- 
gentado. Deargentatus. 

ARGENTVIU. m. Metall de culor blancb, mòlt 
pesat, y 's manté naturalment flúyt. Mercurio, aro^ 
gue. Hidrargirns, i, vívum argentum. 

s£& un ABGENTviv. fr. Sér mòlt viu y esturdK. 
Ser un azogue, una chispa, Irreqníetum esse. 

ARGENTER, m. Qui traballa la plata. Platéro. 
Aurarius, annularíns, íi. 

ARGENTERIA, f. Carrer ahont tenen las boti- 
gas los argenters ó V obrador ahont traballan. Plal^- 
tia. Argentaria, a;. || V art y ofici de argenter. Pla- 
teria. Aurificís ars. || ant. plata obeada. 

argentí, na. adj. Dit de lo que tè so de plata. 
Argentino. Argentinus. | poét. De color de plata. 
PlateadOy argentino, argenteado. Deargentatus. 

ARGENTINA, f. Planta perenne de Espanya, de 
fulla dividida en cínch grífols com tascons, búncas 
pel revés, verdas per Y endret, y la flor es groga. 
Argentina. Potentilla argentea. 

ARGENTÓS, A. adj. ant. Lo que es de plata 6 
tè mescla de ella. Argentoso. Argentosns. 

ARGEP8. m. ter. guií. || ter. algeps. 

ARGILA, f. Alumína mesclada naturalment ab 
altras terras que li donan un color grocb, roig, etc. 
S' usa pera fabricar teulas y tota espècie de terris- 
sa. Arcilla, argilla. Argilla, ae. 

ARGlLER•m. Llocb ahont hi ha argila. Lugar 
de arcilla. Argilletnm, i. 

ARGILÓS, A. adj. Lo que conté argila ó es 
emblant à ella. Arcilloso. Argíllosus. 

ARGO. f.AIGOB. 


ARGOLLA, f. Anella gran y ampla. Argoüa 
Ferreus annulus. U Joch ab una argolla clavada en 
terra ab una punxa, de modo que puga rodar fàcil- 
ment, y 's fan passar per dintre nnas bolas de fusta 
ab una pala del mateix. Argolla , aro, Ludus quo glo- 
buli per annuli ferrei medium transmittendi impel- 
luotur. II Càstich públich, en qne*s posa à la ver- 
gonya à alguns delinqu ents ab una argolla al coll. 
Argolla. Boia, aï. 

ARGOLLA8SA. f. aum. Argollon, Grandls an- 
nulus. 

ARGOLLETA. f. d. Argollica, Annnius parvus. 

ARGONAUTA. m. mit. Nom que*s dóna als 
guerreres de la nau Argos per la conquista del ve* 
lló de or. Argonauta. Argonaula, a;. 

ARGONÀUTIGA. f. Títol de un poema de Ya- 
leri Flaco sobre la expedició dels argonautas. Argo^ 
nàutica. Argonautica, orum. 

ÀRG08. m. Nom de la nau dels argonautas. Ar^ 
gos. Argo, us. [j Una de las setse conslel-lacions 
australs Argos^ argonave, Argonavis, is. jj Fill de 
Apis rey de la ciutat del mateix nora en Grècia. 
Argos. Argos, i. jj mit. Yigilanl, guardià de cen nlb 
ó mès, que diuhen posà Juno à Ió convertida en va- 
ca. Argos. Argus, i. jj Ciutat del Peloponeso, de Te- 
sàlia, y de Epiro. Argos. Argos, i. | Nom de una con* 
xa marina per aparèixer en ella mòlts ulls. Argos, 
Argos, i. II met. Hàbil, prompte, que véu, endevina 
y descubreix mòlt. Argos. Alter argus. 

ESTAR, sÉa ó víuRBR FÉT UN ÀRGOs. fr. Dcuota la 
suma vigilància de algú. Estar , ser, vivir hecho tm 
Argos. Sollicitum, vígilantem esse. 

ARGÚCIA, f. Sofisteria, sutilesa inútil. 5o/Ct(e- 
ria, argúcia. Argutia, a;. 

ÀRGUEN8. m. pi. Espècie de argadells. Arga^ 
nas. Arcuatumvectabulum. 

POETAE AEGUENS. fr. met. fam. portar ó fér maiito 
'is accblls. 

ARGÜENT. m. Qui argüeix. Arguyenle. Disputa- 
tator, is. 

ARGÜIR. V. n. Disputar, impugnar la opinió de 
altre. Argüir. Arguraentor, aris, arguo, is, argu- 
mentis aliquid probare. || Donar indici ó mostra de 
alguna cosa, com la vivesa dels ulls argüeix la dol 
mgem. ArgiUr^prohar. Indico, manifesto^ as. || ant. 

lEPÉNDRBR. 

ARGÜIRSE. V. r. Inferirse. Argüirse. Deduci, 
inferri. 

ARGULL. m. ORGULL. 

ARGULLÓ8, A. adj. ant. AGur, ingeniós. || or- 
gullós. 

ARGULLOSAMENT. avd. m. ant. agudament, 

INGINIOSAMENT. 

ARGUMENT, m. Rabó ú objecció segons las re- 
gles deia lògica. Argumento. Argumentum, i, argu- 
mentatio, nís. || L* assumpte ó matèria de alguna 
obra. Argumento. Peristasis, is, argumentum, i. || 
Lo resumen del poema ó cant que 's sól posar al 
principi de ell. Argumento» Periocha, s, argumens • è .,-^_. j^mv,. Ariminensis,is "- ^- - -- - ' -■ - -■ "■ AWHrenCA. f. Ari de contar. iriímííÍM 

Ui. -.".-•: .- :•.ajamtii^.n• CA. ajj. ^^ perlanv à h 


•*-■*-■- •-•••• - "«^ .._ ,^- -. ,.-^-.:.:•rV"*"^"«^«• II Professo: 

"^*^ - ri>-!«..% Capell. 3 
-^3^?;.^.-'^^^",*^'^ ''' Alexandria, qn. 
í^ - ■ . i • '' • • • • — : ■ ' " ••.:..;.:.' •■'""•*""-'' "'«eh rigorós. ir«. JUIGC-Kí-VT 4^^. » ... - - - ^ - - ■ ; ■ - ^a ea ^ enecia, etc. es lo milj Tia-- i-i-í AmGniÈxT.vcca^ x. - - .-■■'■ -■■ - ■ a^JSTx^ta. =. amstocmtich. í. ■: . -^ -* • ^Jí<f«m«í,. Morè aristo- I I ^K »^IF•..__-> ■■■ '" 

: .... .. ..- •/, ,:.. ..f "*'o«^™iicos. (I Parlida- 

. .; : .- - -'• • ■^'■•'3. ^rwíócrair,. Arislo- ;.. ' •.:;:.. V . : AM>-TX»OIOaL4ciA. f. G.bern eomposíde j.x .: ^ :• :: AaL\D\£L^. f ;. ^^ ri i.--..- i- AMSrTODEllOCaÀTlCAlliarr. adv. m irií- ARIDAMEVT. -. .-. ii". -il^iM. * !:>X-nl:c:>. * ^nsigae 

ARIDESA, f V ' AUSTOL. =:. «I U poDta inferior de la llan 

ABIDITAT. í ^r. . i^::-i.: cran d- !> terra. si. r <■'*■. rr^:: v Conta*, i. 

an-ersas espècies, 
• y díuheo tè la 
'/ww. Aristolochia, 

qae perlany al 

usur'i-'/. ui-jj-'p Aríslotí!. Arííí.•f'' iV.'. Ari<iolelicus 

AaiCS. ïíi í/» priífi r ..i;.']»- iJ-1 y/rihcli, que cor- , ARXSTÓTIL. 13. Nom de un famós filosoo an- 

fí-'j;;.. ;il ff»' '' ' ;■.'. *.ri'•' Ari-, Mi-. ! ijch. Ari»'- r''.>\ Arisiolelos. is. " aslron. CJana de 

Any»;rA.Í «I 'I- m Àri^to. Oiiii'iHumU. :\;. I la Ilunií. qiie preníTue 1 nom de dil filosòp Aritò^ 

Anii^TAHr, A. i-ij l*'-i '.'iiiví-fil ;il .'iiifíl•.•. Arim- i t^ks. Aiislotele>. is. 

Tl'/ A.ir';./Mi: ARITJOLS. m. Eupa espinosa. ZanapaniUa, 

riMM.tll'i:. S' ' 'I '»|i l'U I lli iiii.i lii/r.i \\itifç''i f[iif; re* 

rtl'il r.fi ;i)i riMil |ii' • Ji lli fi llu I r,|,il i•ii fonilil flfï UH 

íJili•lí' nMillfi. lli- iiliniil |iinii/fiii- I nom. ArifU'. Ca- 

IhiIm'. i. ilíii ■■. i•li-:^ rilIlKllii liifii liilM. 

A llir, li, fVA. íi(l) .'iiwiiM'iiil lli r;i|i dt;] Iw. Àrie- 

fi tlii Al illt í llll.a lilin Alil'lillll•l Aspfia «milax. 

ARITMÈTICA. T. arismética. 

ARITMÉTICH, CA. adj. arisméticd. 

ARJAN. III. nàui. Basló ab que's goberna *1 rimo 
dl», l;i nan. Caha. .Mímica, iv, 

arlequí, ni. Graciós en las companyías it 
volalíns. Arlequin, Alapísla, a;. ÀBM CkThLk. f. Paraula ó aeció de arlequí. 
. AlapistaD factam sive dictam. 
cmfET. m. d. Arleqüinillo. Mimus, i. 
m. ant. akcibot. 

f. ant. DioPEBU. II ant. aecabote- 
Os m. ant. dropo, beibó. 
f. Tot genero de instrument pera ofèn- 
^1 coDlrari, y pera defensarse. Arma, Arma, 
«,£ri5. ant. animí. 
^4jiA, AL ÀUf A. exp. Pera prevenir à las tropas 
Ptngan las armas. Al armaj al arma, à las 
Ad arma. 

ILAXCA. La que no es de foch, com lo punyal, 
ma blanca, Mrea arma. 
Jà DEFENSIVA. La que serveix pera guardarse 
^sferidas que pót fér l' enemich, com 1' escut. 
defensiva, Tegentia, tuentia arma. 
DE FOCH. La que*s carrega ab pólvora, com 
Wjslola, elc. Arma de fuego, Ignea, ignifera, igni- 
a arma. 

FALSA. L' acometiment fingit pera enganyar 
eoemichs. Arma falsa. Fallax bellí signum. 
OFENSIVA. La que es à propòsit pera ferir, 
espasa, escopeta. Arma ofensiva, Impugnantia, 
ntia, ictom inferentia arma. 
^iHA TiBADissA. Lo que's tira, com la fletxa, adart, 
•*c. Amar arrojadiza. Arma projecti tia. 

A ABBIE8I loC. ant. AL ARMA. 

*-^Aa ÀB AftMBS. ant, Juego de armas, vestir armas. 

AMMks, f. p. Las tropas ó exèrcit de alguna polén- 

^. ifiMj. Copi®, arum, agmina, um. || Los medis 

P^ra coosegnir alguna cosa, com jo no tinch mès 

^M^S qUe la rabò. Armas, Yia, s, facultas, atis. || 

Las íosfgnias de que usan los nobles en sos escuts 

pera distingí rse uns de altres, y també *8 diu així *\ 

vateix escut, y los de regnes, provincias, etc. Àr- 

ímu. Familic teasera, gentililia signa. || Las que s' 

Havan antiguament, com morrió, peto, espaUlera^ 

fk. Armas, Arma, orum. 

àiHAS FALSAS. Las quo són contra las reglas del 

hsó. Armas falsas. Adulterina insígnia. 
u us AiMAB EN LAS MANS. loc. A puut pera fér la 

IKrra. Cor las armas en la mano. In armis, armis 

Mitroctum. 
Diixa us AtMAs. fr. Retirarse del servey de la 

ailicia. També s* usa quant estant la tropa sobre 

itt irmas las arrima pera descansar. Dejar las ar^ 

au. Arma deponere. 
mscansab sobre las armas. mil. Apoyar lo fusell 

n terra al costat del peu dret. Descansar sobre las 

'"Ml. Armis incumbere, inniti. 
W9AR ABMAS AL ENEMICH. fr. mct. Douar medis à 

«Itreeo perjudici del mateix que 'Is dóna. Dar or- 

*« conira si. Alieni arma in propriam pernicien 

mu AMMàs EN cuBEATA. loodf^^^Wnrse *l8 
'e li nan pera combàlrer. liiCMlV y^ Pr cb- 

P>«lio ad pugnam. _^ 1 ARM 128 

DONAUB 1 Lifl AiMAs. fr. Fèrse militar Darse d las 
armas. Ddre nomen militia}. 

ENTRBGAR LAS ARMAS. fr. met. ABAIXAR CÀLSAS. 

ESTAR SOBRE LAS ARUAS. fr. Eslar la tropa previn- 
guda pera lo que pól esdevenir. Efitar sobre las ar^ 
mas. In armis esse, stare. 

FÉR ABMAS. Pelcap. Bacev armas. Prupüari. 

FÉRSB i us ARMAS. Acostumarsc à són exercici, 
Hacerse d las armas. Arma exercere. j| Acostumarse 
y acomodarse à lo que obliga la necessitat. Hacerse 
d las armas. Aliquorum mores sequi. 

FESTA DE ARMAS. Joch dc armas. Fiesta de armas, 
Trojanus armorum ludus. 

FET DE ARMAS. Uassauya militar. Becho de armas. 
Res bello gesta, bellica facinora. 

JUGAR LAS ARMAS. Esgrimír pera exercitarse. Jugar 
las armas. Armorum usus in ludo exercere. 

LAS ARMAS Y DINERS SI NO 's SABEN MANEJAR NO VALBN 

RES. ref. Ensenya que si no se'n fà bon us són per- 
judicials. Armas y dineros buenasmanos quieren, Doc- 
tas arma manns, doclasque pecunia poscit. 

MEDiR LAS ARMAS. mil. Pclear. Ife^ír las armas, 
Gontendere ferro. 

PASSAR PER us ARMAS. Fuscllar à algú. Pasar por 
las armas, arcabucear. Aliquem capi te damnatum 
catapultarum supplicio aílicere. 

PÉNDRER LAS ARMAS CONTRA DE ALGÚ. fr. DCClaràr- 

seli contrari, y férli guerra com à enemicb. Tomar 
las armas contra uno. Contra aliquem arma sumere. 

PRESENTAR LAS ARMAS. mil. Fèr ab ellas los bonors 
deguts als superiors de sargento en amunt. Presentar, 
tomar las armas. Militares bonores armis tribuere. 

RENDIR LAS ARMAS. fr. Fèr la infanteria 'Is bonors 
militars al Santíssim Sagrament, posant à terra '1 
genoll dret y *1 fusell inclinat Üns à terra. Rendir 
las armas. Armas submiltere honoris causa. |j En- 
tregar los vensuts las armas al vencedor. Rendir las 
armas. Yictori cedere. 

VENIR A us ARMÀS. fr. Renyir, pelear. Llegar d loi 
armas ó d las manos. Pugno, dimico, as, manus 
conserere. 

VETLLAR us ARMAS. fr. Guardarlas fent cenlinella 
tota la nit, lo qui havia de sér armat caballer. 
Velar las armas. Ante arma excubare. 

ARMADA, f. ant. bxéiícit. || Conjunt de tropas 
marílimas. Armada. Classis, is, navalis exercitus. 

ARMADOR, in . Capi la de una nau armada en guer- 
ra. Armador. Navis instructor. || Corsari. Armador^ 
corsario. Pirata, a?. || Qui allista mariners pera pescar 
balenasy bacallà. ArmíKÍor.Naviculatorum instructor. 

ARMADURA, f. Las pessas de ferro, etc. que 
veslian antiguament los miiilars. Armadura, Arma- 
tura, vd, armamenta, orum. 

ARMALÀ. f. Planta, gamanà. 

ARMAMENT, m. Preparatiu de guerra. Arma-^ 
mento. Bellicusapparatus. Q Títol de un comte que s 
acostumava obriren los llibres de comers, carregant 
los gas los, com sous dels mariners, compra de víures, 
elç. ArtmiwwKo, Navium ralionis expens» suppulati. 126 ABM DIGGIONÀfil ARM ABMAR. V. a. Donar las armas à algú. També 
8' usa com recíproch. Armar, Armo, as, armis ios- 
truere. || Aparellar un bastiment pera fór guerra. 
Armar, Navem proelio pararé. || Provebír à algú 
del necessari pera alguna empresa. Armar, Neces- 
sariis rebus aÜquem instrnere. || Disposar, combo- 
yar , formar alguna cosa, com auiae un ball, 
j)let, brega, etc. També s* usa com recíprocb. 
Armar, Molior, iris. || Juntar las parts de una 
màquina ó compóndrerla. Armar. Ordino, as. || 
Fér créurer mentidas, entabanar de cap. Armaria 
con qneso, cargar de cabeza, embomr, Insídias alícui 
tendere. || Encurlar, posar las cartasde certa manera 
pera poder fér trampas y guanyar. Armaria. Frau- 
dibus et dolis ludo uti. || adornar. Q Posar llassos ó 
trampas pera fér cassera ó pesca. Armar, Laqueos 
aptare. || Fér trabícions, valerse de alguna treta pera 
enganyar à algú. Armar. Inierverto, is. || Posar à 
punt alguna cosa pera usar de ella, com V arcb, la 
ballesta, etc. Armar, Paro, as. || Commóurer, animar. 
Armar. Gommoveo, es, suscito, as. 

ARMAR CARAUER. fr. Ycstir lo Rcy à un caballer ó 
à altre las armas, practicant certas ceremonias. 
Armar d alguno Caballero, Equitem inauguraré, novo 
equiti bladium cingere. 

ARMAR uABiAS. loc. uàut. Enverçar gavias, 

ARMAR DE PUNTA EN BLANCH, fr. Armar de cap à 
peus. Armar de punta en blanco, Perarmo, as, à ca- 
pite ad calcem armis tegere. 

ARMARI, m. Gaíxó de fusta ab sos manyells 
pera posar roba y altras cosas. Armario. Armarium, 
reposi torium, ii. || Yuyl en la paret ab manyells y 
portas com una finestra pera guardar las cosas. 
Alacena, Rísus, i. H llibreria. 

ARMARIET. m. d. Armario pequeno, Armarium 
parvulum. 

ARMARINTO. f. Planta, '1 fruyt de la qual 
bullit serveix pera tenyir los cabells de groch dau- 
rat. Armarinto. Chachrys, os. 

ARMARSE. V. r. Aparellarse pera la guerra. 
Armarse, Se ad bellum pararé. 

ARMAT, DA. p. p. Armado, Armatus. Los que 
fan de soldats romans en la professo de la semana 
santa. Armado, Armatus homo. || apercibit, apare- 
llat. II estafer. [| Entabanat de cap. Levantado de 
cascos, Spe inani suggestus. 

armat DB punta en BLANCH, y 

armat de tots punts. fr. Armat de cap à peus. 
Armado de punía en blanco, Gastrametatus, perar- 
matus. 

ARMATOA. m. ant. Ingeni ab que s' armavan 
las ballestas. Armatoste, empulgueras, Ballistae nervi 
extrema. 

ARMAT08TA. f. Màquina ó moble grosser y 
pesat, que serveix roès de embràs, que de profit. 
Armatoste. Ingens et inutilis moles. 

ARMEIG. m. Lo conjunt de pessas que forman 
alguna cosa. Armas, armazon, armadura, Fnnda- 
mentum, i. ARMEJAR. v. a. ant. y derivats, pblbab 
ARMELI. m. ant. y 
ARMELIN. m. ant. arminto. 

ARMELLA. f. ANBLLA. 1. 

ARMELLETA. f. d. Armelluela, Parvns a 
ARMENI, m. y 

ARMÉNIGH. m. Natural de Armènia, ] 
Àsia. Armenio. Armenius, il. 

ARMER. m. Qui fà armas. Armero. £tui 
is, armorum faber. || Qui cuyda de las armas 
ro, Armorum custos. || Espècie de perxa en 1 
sos de guàrdia pera col-locar los fusells ab i 
ció. Armsro. Glalhrum, i. 

ARMER MAJOR. Oficíal quc guarda las armas 
armeria real. Armero mayor, Regii armentar: 
fectus. 

ARMERIA, f. Llocb ahont se guardan lai 
per curiositat ó per ostentació. Armeria, Ai 
rium, ii. II L' art de fabricar armas. Armer 
arma fabricandi. || La ciència heràldica. Arme 
clarandi et ordinandi gentilitia stemmata a 

ARMES. f. pi. ARMAS. 
armí. m. ARMINTO. 

ARMÍFER, A. m. y f. poèt. Qui porta 
Armíferoj armigero, Armiger, i. 

ARMILLA, f . Pessa de roba que's porta a 
al cos de vall la casaca, etc. Almilla. Snbnc 
thorax, acis. || ant. anelu. || brassalbt. 

ARMILLAR. adj. S' aplica à la esfera ce 
de círculs, que representan los princípaL 
consideran en lo cel. Armilar. Armillaris spl 

ARMILÚ8TRIA. f. Festa dels romans 
qual sacrifica van armas al so de trompetas. 
lustria, Armilustrium, ii. 

ARMINI. n. p. Heretge calvinista, oposat 
calvinista dit Gomaro. Arminto. Arminins, ii 

ABMINTO. 

ARMINTATy DA. adj. Lo que pertany 
minyó. Armilíado, Ad vellusponticum perÜiM 

ARHOIVTO. m. Espècie de mustela de 
deu polsadas de llarga, de color blanch, m 
cua que tè 'I cap negre, y es quasi tant Úarj 
tot lo cos. Armino. Ponticus mus. || La pell 
animal. Armino, Pontíci muris pellis. || En lo 
figura à manera de mosquetas negras, qat 
camp blanch imítan las pells y cuas dels ar 
verdaders. Armino, Ordo velleris pontici. 

ARMINYÓ8, A. adj. armintat. 

ARMIPOTENT, A. adj. poèt. Valent, g 
Armipotenle. Armipotens. 

ARMISTICI, m. Suspensió de armas. Art 
Inducííc, arum. 

ARMOLL. m. Planta inculta de la altun 
païm, las fullas triangulars, relalladas 6 un 
per sa vora, y las flors mòlt pelitas y verAs 
planta; naixen apinyadas en ï extrem de k 
En vàrias parts las cultivan y se las menja 
gada, armuelle, olino, Ghrysolachantuí, i 
plex, icis. ARO ABHONI. m. y 

ARMONIA. f. y sos derivats, hulmonu. 

ABMONIAGH. f. àmoniích. 

ARMOBIAL. m. lodice de armas de noblesa. 
Àrmorial, Geolílitíomm insigniam index. 

ARBfUSSA. f. Espècie de esclavíoa que porlan 
los ecclesiàstichs demunt del sobrepellís. Muceta. Hu- 
merale amicolam. 

ARNA. f. Tinya, cuch qoe rosega la roba. Poli- 
Ua, Tinea, blathea, ». Q Bach de abellas. Colmna^ y 
ama p. Ar. Yas, asis, alveos, i. Q met. Lo que me- 
■oscaba ó destniheix insensiblement alguna cosa. 
FoHlla. Qaod sensím nocet. 

sÉR CN A&Ni. fr. met. Se dia del qae es mòlt as- 
tot, via. Ser muy redomado, Yersutum esse. 

TftiniER us lENÀS. fr. Desapolillarse. Tineam de- 
pellere. 

ABNAMENT. m. TíiCTÀDUai. 

ABNAR8E. v. r. met. Deterioràrse la roba y al- 
tre genero. Àpolillarse, Corrompo, is, deteriorem 
fierí. 

ARlf AS. f. Planta perenne de un peo à peu y 
mitj de alsada, fuUas enteras y flors grans, blavas y 
en sòo centro grogas. Se cultiva per adorno en los 
jardins. Amelo. Amellos, i. 

ARNAT, DA. p. p. ÀpoliUado, Gorruptus. j] adj. 
met. Carn. Picat de verola. Tiroknto. Papulis nota- 
tos. 

ARNAU. n. p. de home. Àrnaldo, Àrnaldus, i. Q 
VameL Daniel, is. j] Nom de família. Arnau. Arnal- 
dos, í. 

ARNER. m. ter. aocell. botiguer. 

ARNERA. f. mil. Teixit de vímets, ramas, etc. 
eo figora de cilindro de cinch à sis peus de alt y 
qoatre de ample, '1 qual ple de terra serveix pera 
defensarse del fochdel enemích. Ceston. Yiminei lo- 
nes terra oppleti corbes. 

ARNERADA. f. Lo conjunt de arneras col-lo- 
eadas en disposició de defensar als que manejan la 
artiUeria. Ceitonada, Gorbibus terra factis instructa 
monitio. 

ARNÉS. m. Conjunt de armas de cer, defensivas, 
qoe's vestian ab corretjas y sivellas los antichs. Ar- 
fUs, Anna (ora, as. || met. cirDAL. bens. 

àKxta DB FOGtER. f . Certa bossa brodada que solian 
portar los caballers penjada del cinter. 

BLiscHCiR DEL àrués. loc. Goutar valentias falsas. 
tíúswar del arnés. Blaterari, virtotem verbis non 
fictis ostentaré. 

ARNE8ES. m. pi. ant. Materials de guerra. || 
Tren de hatir, 

ARNETA. f. d. met. TnrTETA. || f . d. Petit boch 
de abellas. Colmenita. Alveare minos. 

ArnIGA. f. Tabaco de montanya, talpica, herba 
capital. Tahaco de montana, dmica, Arnica, a;. 

ARO. m. Planta de la altora de on peu y mitj, 
las fàllas naixen de la arrel en figura de sageta, y 
del mitj de ellassort ona cama ab las flors en sòn 
eitrem. ArOf Kato. DracQptiam, ii. CATALÀ. ARQ 127 

AROL. m. En los jardins lo compartiment ó part 

de terra posada en quadro. Cuadro. Àrea, areola, ae. 

AROMA. f. Flor del aromer. Aroma, Aroma, tis. 

II AROHATICnS. 

AROMATARI. m. ant. apotecari. 

AROmAtich, CA. adj. Lo que fà fragància, y 
conté oli volàtil. Aromaiico, Aroma tarius, aromati- 
cus, myrinus. 

AaoMATicHs. m. pi. ant. Drogas olorosas. Aroma, 
Aroma, tis. 

AROMATIGITAT. f. Qualitat aromàtica. Aro- 
maticidad. Aroma tí cus odor. 

AROMATIZAGIÓ. f. La acció de aromatizar. 
Aromalhacion, Odoratio, nis, aromatum profusió. 

AROMATIZAR. V. a. Comunicar fragància à al- 
guna cosa. Aromatizar, Odoro, as, aromatibus pro- 
fundere. 

AROMER. m. Arbre de vint peus de alsària, las 
brancas cubertas de espinas, y las fullas compostas 
de altras petitas; las flors, que són unas boletas gro- 
gas de mitja polsada de diàmetre, despedeixen on 
olor fort y agradable. Aromo, Aromàtica arbor. 

ARON. m. Arca en que 'Is jubéus guardan los 
llibres sagrats. Aron. Aron, is. 

ARONDETA. f. ant. orbnbtà. 

ARPA. f. HARPA. II Las arpas dels animals. Zarpa, 
Manus adunca. || met. fam. ma. 

ciuRSR k LAS ARPAS. fr. mct. fam. Càurer en po- 
der de algú. Caer en las manos. In jus alterius ve- 
nire. 

GENT DBL ARPA. fr. fam. TÍNYETA. 

posARU k ALGÚ LA ARPA SOBRE. fr. mct. Xarparlo. 
Prender, echar mano. Alicui manum injicere. 

TOCAR LA ARPA. fr. met. fam. robar. 

ARPAGH, GA. adj. asprb. 

ARPADA. f. Esgarrapada. Arpadura, arano, r(w- 
guiío^ garfada. Unguium vulnus. 

ARPANA. f. naut. Gronxament de la nàu. ir- 
fada. Navis à puppi in proram nutatio. 

ARPAR. V. a. Péndrer ab violència. Agarrar, 
Manu capere. || Esgarrapar. Arpar , aranar. Dila- 
nio, as, unguibus laceraré. 

ARPEGI. ro. mús. Sacudíment del arquet pas- 
sant per las cordas. Arpegio, arcada. Concutio, nis* 

ARPELLAS. f. pi. ARPI AS. II GARFIS. 

ARPER, A. m. f. Qui toca la arpa. Arpista. Sam- 
bocos, sabucus. i. 

ARPIAS. f. pi. Fanga. Laya. Pastinum, i. Ao- 
cells que fingiren los poetas, monstruosos, cruels y 
bruts, ab la cara de donzella, y '1 demés de aocell 
de rapinya. Arpia. Harpya, íb. || rampí. 

ARPILLERA. f. XiRPALLBRA. 

ARPIÓ. m. ARPO. 

ARPISTA. m. ARPER. II met. tintità. 

ARPO. m. Instrument ab un mànech de fosta, y 
al extrem un ferro de tres puntas, la del mitj pera 
ferir, y las altras dos enganxadas pera agarrar la 
pesca ó presa. Arpon, fisga. Harpago, nis. 

ARQUEBHNBAT. m. La digoiut del arqoebiflbé 128 ARR DICaONARI ARR y '1 districte de sa jarisdicció. Àrzohispado, Archie- 
píscopatas, us. 

ARQUEBISBE, m. Prelat ecclesiàstich, princi- 
pal de nna província ó regne. Arzobispo, metròpoli- 
tano. Archiepíscopas, i. 

ARQUEJADOR, A. m. y f. Lo qui arqueja. Àr- 
queador. Arcaator, is. 

ARQUEJAR. V. a. Formar eo figura de arch. 
Arquear. Arcuo, as. || Amidar la capacitat de las em- 
barcacions. Àrquear, Navis alveum dimetiri. 

ARQUER, m. Qui tira fletxas. Fleehero, Sagitta- 
rius, ii, arcitenens, entís. 

ARQUERA. f. ant. bspitllbrí. 

ARQUET, m. Verga prima y corba en un de sos 
extrems, en los quals s'asseguran las cordas pera 
tocar lo violí, etc. Arco, Polsabulum, plectrum, i. || 
Pera las albardas. Barra. Glitellarius arcus. 

COP DE ARQUET, fr. ARPBGI. 

ARQUETA, f. d. Arqueta, arquilla, Arcula, ffi. 

ARQUETEGLIN. m. ant. rbfbtonbr. 

ARQUETG. m. En lo ram de hisenda recort dels 
caudals extstenls en caixa, examinant antes aten- 
tament sòn balans. Arqueo, arqueaje. Gazophilacii 
recensió. Q Mida de la capacitat de una nau. Ar^ueo. 
Alvei navium dimensió. || La acció y efecte de ar- 
quejar. Arqueo. Arcuatío, nis. 

ARQUIEPI8CX>PAL. adj. Lo que pertany al 
arquebisbe. Arzohispal, arquiepiscopal. Arcbiepisco- 
palis. 

ARQUILLA. f. d. Eseritorio, papelera, Scrinium, 
carthophylacíum, ii. 

ARQUIMESA. f. Espécie de escriptori de las se- 
cretarias. Arquimesa, Ghartarum theca. 

ARQUITECTE, m. y 

ARQUITEGTO. m. Mestre pera fér edificis, ir- 
quitecto. Architeclus, i. 

ARQUITEGTÓNIGHy CA. adj. Lo que pertany 
à la arquitectura. Arquitectónico. Architectonicus. 

ARQUITECTURA, f. L' art de construhir edifi- 
cis. Arquitectura. Archítectura, archi tectònica, «. 

ARQUITRAU. m. La part de la cornisa, la qual 
descansa inmediatament sobre '1 capitell de la co- 
lumna. Arquitrabe. Goronae pars inferior. 

ARRABAL. m. Població ó barri mòlt prop de la 
ciutat ó vila populosa, y també V extrem de algun 
poble gran. Arrabal. Suburbium, ii. 

ARRABALER, A. adj. Qui viu en V arrabal. 
Arrabalero, Suburbanus. 

ARRABASSAMENT. m. ant. La acció de arra- 
bassar. Roza, Fricatio, rossio, nis. 

ARRABASSAR, v. a. Arrancar las matas de un 
terreno pera cultivarlo. Rozar, Expurgo, runco, as. 
II Arrancar los seps de una vinya. Descepar, Yites 
extirparé, evellere. || Arrancar de soca y arrel los ar- 
bres de algun terreno. Descepar. Extirpo, as, everlo, 
Í8. II Arrancar las matas de soca y arreí. Desmaiar , 
descuajar, Stirpo, eradico, as. || Arrancar alguna 
cosa ab violència, com un clau, una dent. Sacar ^ ar- 
rmm, Aofero, en. | Obligar i donar, con: li ns ARRiBisAR lo diucr. Sacar, Extorqueo, es, exigo, is. 
II Péndrer una cosa ab violència. Arrehatar. Bapto, 
as, rapio, is. | met. Tràurer, com: ARRABAiAAla àni- 
ma del COS. Sacar, arrancar, quitar. Aufero, en, 
eripio, is. Q Obligar à algú à dir lo que tè ocult. Sth 
car, Occulta elicere, exprimere. || ter. abtigíi. | 
nàut. Passar navegant mes enllà de alguna embar- 
cació ó altre punt en que bi ha alguna dificultat. Èt- 
basar. Navigando praetergredi. 

ARRABASSAT, DA. p. p. Descepado, rozúdo, 
Eradicatus. 

ARRABATAR. V. a. ant. Derribar, Demo, is, 
ere. Q ant. Dar rebato. 

ARRABIAR. V. a. EÀBUR. 

ARRABIAT, DA. adj. enríbiat, ribiós. 

ARRACADA, f. Cada un dels dos penjants qae 
las donas porlan en las orellas per adorno. Arraca- 
da, pendiente. Inauris, is. || pi. met. fam. Fills petits. 
Pequenuelos, hijitos. Filioli, orum. 

ARRACADETA. f. d. Arracadilla. Parva inauris. 

ARRACONAMENT, m. Retiro. Becogimiento. Re- 
cessus, us. 

ARRACONAR, v. a. Posar alguna cosa en un 
racó. Arrinconar. In angulum aliquid conjicere. | 
Arrimar ó deixar alguna cosa per inútil. Arrimar, 
arrumbar. Depono, derelinquo, is. || Arrimar una co- 
sa à altra pera mantenirse. Arrimar. Applico, as, 
admoveo, es. || Privar à algú del empleo, confiansa ó 
favor que gosava. Arrinconar. Amoveo, es, negligo, 
is. II ter. RETIRAR. II Xafar à algú en la conversació. 
Arrambar. Verbis superaré. 

ARRACONARSE. v. r. Posarse en un racó. Ar- 
rinconarse. Abstrudi. || Arrimarse. Arrimarse. Incnm- 
bo, is, innitor, eris. || met. Retirarse del tracte de U 
gent. Arrinconarse. Ab hominum societate recedere. 

ARRACONAT, DA. p. p. Arrinconado. Abstru- 
sus. 

ARRAHONAR. v. a. ant. y derivats. MfRiHoifiE. 

ARRAIX. m. Capità de nau morisca. Arraez. 
Mauricoï navis praefectus, dux. 

ARRALAR. V. a. ARREL iR. 

ARRAJARSE. V. r. Llansarse ó tirarse ab ímpe- 
tu. Arrojarse. Sese immiltere. 

ARRAMANGAR. V. a. ARREMANGAR. 

ARRAMBAR. V. a. Arrimar una nau à altra. 
Abordar. Navím navi applicare. || arrimar. 

ARRAMBAT, DA. p. p. Abordada. Adpulsus. 

ARRAMBATGE. m. La acció de arrambar. 
Àlordaje. Navium congressio. 

ARRAMIMENT. m. ant. L' acció de desafiar 6 
emplassar. Emplazamiento. Gitalio, diei indictio. 

ARRAMIR. V. a. ant. arremir. 

ARRAMBLAB. ▼. a. met. Emportàrsenho tot 
ab violència. ArramUar. Cuneta verrere. 

ARRAMBLAT, DA. p. p. Arramblaio, Versns. 

ARRAN. m. adv. Per la arrel ó jnot à ella. 
A raiz, cercen ó d cercen, Radicitus, à stirpe. 

ARRAN, ARRAN. m. ad. Taut juut à aitra cosa que 
no paga oalurer ree. À raitz. Ad radioem. | Se diu de ARR CATALÀ. ARR 129 HI eosa plena que no n' hi cap més. Hasta el tope, 
tf nmmnm osqne. 

àMMANAWLm V. a. Tallar ó trencar ona cosa à la 
■a de la terra. Cariar de raiZy à cercen, à rapa («r- 
m. Extirparé, radicilus eraere. 

ABRANGADA. f. arq. Naixement del arch for- 
llt sobre pilastras, elc. Àrranque, movimiento de ar^ 
«. Foroicis initium. B Embestida al principi de la 
nrrera. Àrranque. Prímns ad currendum impetas. || 
1IIA5CÍMEXT. II Surlida violenta de alguna part. 
imntada. Exítos violentos. Q oànt. Sortida preci- 
fitida. Roga^ arraneaL•, salida. Pra^ceps profec- 
tio. 

ABRANGADOR, A. m. y í. Qaí arranca. Arran" 
ttior, Avoltior, exlirpator, is. 

ARRANGAGAIXAL8. m. Lo qoi íà dit ofici. Sa- 
mmloi, dentisla. Dentiom extortor, avulsor. 

ARRANGADURA. f . y 

ARRANGAMENT. m. La acció y efecte de ar- 
nacar. Àrranque. Eradicatio, avalsio, nis. || Dit dels 
cikells. Meiodura. Depilatlo, nis. 

ARRANCAR. V. a. Trànrer de arrel una cosa 
fieestà plantada. Arrancar. Eradico, extirpo, as. || 
■et. Tranrer del pit las reumas ó gargalls. Arrancar. 
bereo, as. | Tràurer ab violència alguna cosa de 
alguna part, com un clau, caixal, etc. Arrancar. 
Iroo, refigio, is. || met. Póndrer ab violència. Arran- 
Mr. Anfero, ers, corripio, is. || Apartar à algú de 
lio propòsit. Sacar^ arrancar. A seutentía deducere. 
I CoBseguir ab manya que algú diga alguna cosa. 
àrroMiar^ sacar, Astu occulla exprimere, elicere. || 
RaiiASSAi. 1. Ó Conseguir una cosa à forsa de ins- 
tticias é impertinéncias. Arrancar^ sacar. Exlor- 
qaeo, es, eripio, is. || Eixir de una part pera anar 
i altra. Partir, galir, arrancar. Exeo, abeo, is. || Co- 
meosar, principiar los archs ó voltas. Arrancar^ 
morer. Fomícis fundamenta ponere. || met. Tràurer 
del enteniment. Sacar, Invenio, fíngo, is. J aot. Des- 
lirektr. 

uaiacia i cóiaEE ó u gàiebri. fr. Posarse à cór- 
rer ab violència. Echar, apretar, arrancar d córrer. 
fe pedibos credere, cursum capere. 

AUixcAE DB SOGA ó DB SOCA T ABREL. fr. Tràurer 
bs planlas, brolla y malesas pera poder cultivar la 
Ivra. DcsmaUVy dctcuajar, arrancar de cuajo, Eradi- 
ee,as. 

ABBAKCAB LO BULL. fr. Gomeusar à bullir. Levantar 
dhtrvor, Efervescere, infervescere. 

MBANCAB LO PLOB. fr. Gomeusar à plorar. SolUWf 
tmper el llamto. Lachrymas solvere. 

ARRANGARRE. v. r. Establirse en algun lloch, 
adqoírint en ell lo necessari pera passar bè. Prospe- 
r»f arraigar. Opes augere. 

ARRAMGAT, DA. p. p. Arrmcado. Avulsus. n 
m. Qní ab 8òn traball ha lograt una fortuoa regu- 
hr. Àffwglúdúy acomodado. Locuples, etis. 

ARRAlfCATS. adj. pi. En lo blasó, arbres y 
ihilaB que descubreixen las arrels, y *l8 membres 
dab ammals qne aemblan arraneats. Arrancados. In stemmatibus arbores, et animantium membra tam- 
quam avnlsa. 

ARRANGH. m. La acció de arrancar. Arranqw. 
Eradicatio, nis. || Rauixa, ímpetu de còlera, irrati- 
que. ímpetus, aestus, us. 

ARRANJAR. V. a. APARELLAR, GOMPÓNDBBB. 

ARRAN JARSE. V. r. fam. Saberse gobernar pe- 
ra víurer. Bandearse. Sibi sapere, consulere. 

ARRAPAMENT. m. La acció de retallar los ca- 
bells. Rapadura, rasura. Tonsura, rasura, m, 

ARRAPAR. V. a. Péndrer ab violència. Arreha» 
tar, rapar, arrapar. Rapio, is, quidpíam alieni vel 
ab aliquo furari, rapere. || Pelar ab la navaja. M&» 
par. Depilo, as, barbam radere. 

ARRAPARRE. v. r. Agaforse. Agarrom. Ap- 
prehendo, is. || esgarraparsb. 

ARRAPAT, DA. p. p. Bapado. Depíiatiis. || 
Agarrado. Apprehensus. 

ARRAPÓ8, A. adj. S' aplica al mos qoe's posa 
als caballs de boca dura. Aspiro ^ duro. Lupa- 
tum, i. 

ARRA8. m. Drap. tapicbria. 

ARRASADOR, A. m. y f. Qui arrasa. Allanador. 
Gomplanator, is. || rasadoba. 

ARRA8ADURA. y 

ARRA8ABIENT. m. ant. La acció y efecte de 
arrasar. Allanamiento. Gomplanatio, subjectio, nis. 

I Lo de las mesnras. Basadura. Hostorio adffiquaa- 
di actio. 

ARRASAR. V. a. Aplanaria superfície de alguna 
cosa. Arrasar, allanar. £xa)quo, complano, as. || 
Arruinar, assolar, algun edifici. Arrasar, Everto, di- 
ruo, is. II Llevar lo curull à las mesuras. Descolmar. 
Mensunu cumulum demere. 

ARRASARSE. V. r. Serenarse, desíérse 'is nú- 
vols. Arrasarse. Nubes evanescere. 

ARRASAT, DA. p. p. Arrasado. ExaBquatus, 
complanalus. || Umplir alguna cosa fins à la vora. 
Arrasar. Impleo, es. 

ARRASTRADAMENT. adv. m. Ab traballs y 
misérias. Arrasiradamenie. Pessimò, perversè. 

ARRASTRADURA. f. La acció y efecte de ar* 
rastrar. Arrastramiento. Raptatio, reptatío, nis. 

ARRASTRAR. v. a. Arrossegar, portar per ter- 
ra alguna cosa tirantla de un cap. Arrasirar. Traho, 
is, rapto, as. || met. Atràurer à la voluntat ó dicta- 
men de altre. Arrasirar, arrebatar. Ad suam senlen- 
tiam adducore. Q En alguns jochs de cartas surtir 
pertrnmfo. Arrastrar. Eà cbarta in ludo uti, cui 
omnes pareant. || En la moral, gobernarnos las pas- 
sions. Arrastrar. Passiones aliquem absorbere. 

ARRASTRAT, DA. p. p. Arrastrado. Rapta tus. 

II m. Eargant, infame, pervers. MakadOf pertcrso. 
Nefarius, ii, sceleratus, i. |j adj. Penós. Arrastrado, 
iErumnosus. 

AKAR ARRASTRAT Ó GOM Ull ABBASTBAT. fr. YÍOrer 

en mòlta pobresa, traballar mòlt y no poder medrar. 
Andar arraslrando. Adversa fortunA premi. 
VÍURER ARRASTRAT. exp. La vidd pcuosa ó qne's 

18 130 ARR DICCIÜNARI ARR passa ab traballs y disgusts. Vida arrastraL• ó de 
perros, iErumnosa vita. 

ARRASTRE. m. En alguns jochs de cartas la ac- 
ció de arrasirar. Arrastre. Gharta; emissió, cui la- 
sores pareant. || En las universitats ï acte de ar- 
rastrar bayetas en classe de pretendents. Arrastre. 
Syrmatis in scholís nsus. 

ARRAULLIR.V. n. Parlant de algunas béstias 
erissar las orellas, tirarlas al detràs en acció de vo- 
ler mossegar, tirar cossas ó embestir. Amusgar, 
Morsos jnmenta demissis auriculis minari. 

ARRAULLIRSE. V. r. Arronsarse. Eneogerse, 
acurruearse, Sesecontrahere, coartaré. || agobirdie- 

81. 

ARRAULLIT, DA. p. p. Encogido, acurrueado. 
Animo demissus. 

ARRAVAL. m. arübàl. 

ARRAYGADURA. f. La acció y efecte de criar 
arrels las plantas y arbres. Badicacion, Radicatio, nis. 

ARRAYGAR. v. n. ant. y derivats, aebblir. 

ARRAYGO. m. Béns arrels ó immobles. Arraigo, 
Pnediorum possessió. 

ARRRAMENT. m. ant. abebü. || Forniment. Ar- 
madura. Armamenta, omm. 

ARREAR. V. a. ADOBNÀB, ATÀVIiR. 

ARREARAE. V. r. Provehirse de lo necessari per 
là manutenció. Proveer, componerse. Provideo, es. fl 

AlRilfUESE. 

ARREAT, DA. p. p. DispuestOf aparejado. Dispo- 

situs. 

ABBBAT DE fEBiE. loc. But. A puut de fcrír ó do 
escometre. Armado de todas armas. Arma inductus. 

ARREBA8SADA. f. La acció de arrabassar la 
^erra. Deseuajo. Eradicatio, nis. 

ARREBASSAR. v. a. y derivats, aeeabassar. 

ARREBATADA. f. Sols s' usa en la frase: togab 
LA AEEEBATADA. Tocar & rebato. Ad arma conclamare. 

ARREBATADAMENT. adv. m. Precipitada- 
ment, sens consideració. Arrebatadamente, atrope-- 
üadamente. Temeré, inconsultò. 

ARREBATADOR, A. m. y f. Qui arrebata. Ar^ 
rehatador. Raptor, is. 

ARREBATAMENT. m. La acció de arrebatar. 
Arrebatamiento, Direptio, nis. D Suspensió dels sen- 
tits, particularment en la mística. Èxtasis, arroba^ 
miento. Èxtasis, is, animi à sensibus alienatio. || 
Furor, ímpetu de una passió violenta. Arrebalamien-- 
to, acaloramiento. Furor, is, vehemens animi com- 
motio. II ant. eobo. || admieació, pàsme. 

ARREBATAR. v. a. Péndrer ab violència alguna 
cosa. Arrebatar, Arrípio, is, raptim capere. || Atràu- 
rer, suspéndrer Y animo ó sentits, com fà la elo- 
qüència, música, hermosura, etc. Arrebatar, Traho, 
is, mentem arripere. Q bobar. 

ARREBATAR8E. V. r. Elevarse en esperit. 
Arrobarse, arrebatarse. In extasim rapi. Enfuris- 
niarse, deiiarse llevar de una passió. Arrebatarse. 
Furore, furorearripi. || Admirarse, pasmarse. Arro- 
lantf asombrarse. Admiratione rapí. ARREBATAT, DA. p. p. Extasiat. Arrobado, 
arrebatado. In extasim raptus. |) Precipitat, impe- 
tuós. Arrebatado. Rapidus, praeceps. Q Dit del home 
inconsiderat y precipitat en sas accions. Arrebatado, 
Inconsnltus, consiliis praeceps. 

ARREBOL. m. Bermelló que apareix en los nú- 
vols al eixir ó póndrerse *1 sol. Arrebol, Rubeus co- 
lor. II ant. Color encarnat. Arrebol. Purpuríssum, i. 

ARREBÓS.m. EMBós. 

ARREB08SAMENT. m. Embós de las donas pe- 
ra no sér conegudas. Rebujo. Oris obductio. 

ARREBOSSADOR, A. m. y f. Instrument pera 
arrebosar. Plana. Tralla, ae. 

ARREB088ADURA. f. La acció y efecte de es- 
campar lo morter perla peíTei.Bevoque. Dealbatio, nis. 

ARREBOSSAR. V. a. Exténdrer ó escampar lo 
morter en la cara de la paret. Revocar, jaharrar. pa- 
rietes dealbare, poliré. || Donar dos ca pas pera pin- 
tar al fresch. Entunicar. Duplici crasla instruere, 
secundo incrustaré. 

ARREBOSSARSE. V. f. abbemanoaese. | Tapar- 
se la cara ab la capa etc. Embozarse, revolverse. Fa- 
ciem velaré, pallio obtegere. 

ARREBOSSAT, DA. p. p. Bevocodo. Dealbatus. 
II Embozado. Pallio velatus. 

ARREGONAR. V. a. ABEACONAE. 

ARREDOLAR. V. n. BODOUE. 

ARREGLADAMENT. adv. m. Ab arreglo. Ar- 
regladamente,moderadafnente. Amnssim. |j Conforme, 
segons. Arregladamente. Ad normam. 

ARREGLADtssiM, A. adj. sup. Arregladisimo, 
Moderatissimus. 

ARREGLADtsSIMAMENT. adv. sup. Arregla- 
disimamente. Moderatissimè. 

ARREGLAMEBIT. m. La instrucció per escrit 
pera la direcció ó gobern de alguna cosa. Beglamen-' 
to, regla. Ordo, inis, disposi tio, nis. 

ARREGLAR. V. a. Posar cada cosa ahont li to- 
ca. Arreglar, Ad normam aliquid dirigere. || Confor- 
mar las accions à la regla. Eeglar. Ad normam age- 
re. D En las fundicions de lletra, donar al motllo 
per medi de las alsas la proporció que demana 1 
cos de la lletra. Arreglar. Ordino, as. || Subjectar. 
Arreglar. In ordinem cogere, reducere. 

ABBEGLAE SAS GOSAS. fr. Fér testament. Arreglar 
sus casas, hacer testamento. Testor, aris, testamentum 
conscribere. 

ARREGLARSE. V. r. Seguiria regla, Ileyó cos- 
tum. Arreglar se, conformarse, acomodarse. Ad nor- 
mam se conformaré. || Moderarse, reduhirse, refor- 
marse. Arreglarse, reformarse, templarte. Se conti- 
nere. || Compóndrerse, donarse ànsia. Componerse, 
bandearse. Sibi provídere. 

ARREGLAT, DA. p. p. Arreglada, regkdo. Or- 
dinatus. 

ARREGLO, m. Regla, orde. Arreglo. Ntmia, «, 
ordo, inis. 

AB ARREGLO, m. adv. Scgous regla. Co» arreglo. 
Ad normam, ad prescríptum. AfiR CATALÀ. ARR 131 f. La part íofíma dels arbres y plantas 
soterrada, per ahoot se'ls comunica la substància 
vegetativa. Baiz. Radix, icis. || La part inferior de 
qualsevol cosa, majorment si esta sota terra. Raiz, 
Radií, icis, bassis, is. || Lo principi ú origen dequal- 
sevol cosa. Maiz, Fundamentum, i. 

AARBL Dl BOIG. mct. Lo geni inconstant. Vena de 
loco. Animi, mentis ínconstantia, furor, oris. 

AKJiEL DECAixAL. Rüig oti. üeuiis molaris radíx. 

Dl íeksl. m. adv. Enterament. De raiz, Eradi- 
citàs. 

AEftELs. f. pi. Las fíbras que à manera de fils te- 
nen alguns arbres y plantas. Barbas. Fibrse, arum. 

POSAK AftEELS. fr. ABAELARSE. 

ARBELADAMENT. adv. m. Ab fírmesa ó per- 
manència. Arraigadamente. Firmiter. 

ARRELAMENT, m. La acció y efecte de arre- 
lar. Arraigadura. Radicum emissió. 

ARRELASSA.f. aum. Raigon, Grandis radix. 

ARRELAR, v. n. Posar arrels los arbres y plan- 
tas. També s' usa com recíproch. Arraigar, enapar, 
eckar raices, Slirpesco, is, radices emillere, agere. 
I Afiaosar ab bens immobles la responsabilitat. Ar- 
raigar. Praedibus judicium firmaré. 

ARRELARSE. v. r. Adquirir algú béns immo- 
bles en lo paratge ahont s' ba establert. Arraigar^ 
Si. Sedem, domicilium collocare. || met. Péndrer 
peu, afirmarse algun us, virtut, vici ó costum. Ar- 
raigane. Díutnrno usu aliquid firmari. || Estar una 
cosa introduhida de mòlt temps. Arraigarse, Diutur- 
no osn slatutum esse. 

ARRELAT, DA. p. p. Arraigado. Slabilitus, fir- 
matos, radica tus. || adj. S' aplica al que tè posses- 
sions. Arraigado. Praediis fungens. 

ARRELETA. f. d. Raiciüa, raiceja. Parva radix. 

ARREMA. adv. Ab extravio 6 fora de regla, 
i trasmano. Procul binch. 

ARREBIANGAMENT. m. La acció y efecte de 
arremangar ó arremangarse. Arremango, Yestis su- 
blevatio. 

ARREMANGAR, v. a. Doblegar ó tirar las mà- 
negas per amunt. Arremangar, remangar, Manicas 
sobtus volvere. 

ARREMANGARSE. V. r. Doblegar ó tirar per 
amunt la part inferior del vestit talar, fér falda. 
Arregazarse, enfaldarse, arremangarse. Laciniam le- 
vare, loUere. Q Lo vestit sota la aixella. Sobarcar. 
Testem sub axillam sublevare. || met. Empéndrer 
de fort y de ferm ó ab empenyo alguna cosa. Arre- 
vumgarse. Rem acriter aggredi. 

ARREMANGAT, DA. p. p. Arremangado, Su- 
blatns, volntns, succinctus. 

ARREMANGO, m. Amenassa, senyal exterior 
de voler ferir ó pegar. Amago, ademan. Mina, aï, mi- 
DÍtatio, nis. 

rtk À1EE3UNG0S. fr. Fér ademan 6 acció de pegar. 
Amagar. Minor, ans. 

ARBEMATAR. Y. a. y derivats, rewatae. 

I, A. p. p. Arremetido. Invasns. | f. Embestída. Arremetida^ arremetimiento. Irruptio, in* 
vasío, nis |{ corbegcda. 

ARREMESA. f. Embestida. ArremetiL•, Irrup- 
tio, incursió, invasió, nis. 

ARREMETIDOR. m. Qui arremet. Arremetedor, 
Aggressor, is. 

ARREMETIMENT. m. ABEEMESA. 

ARREMÉTRER. v. a. Acométrer ab ímpetu y 
fúria. Arremeter, Irruo, invado, is. || Llansarse à 
péndrer alguna cosa. Arremeter, Arriplo, is. || in- 

QUIETAB, PaOVOCAB. 

ARREMIR. V. a. ant. ahenassar, desafiab. || 

ABREMÉTBEB. 

ARRENCAR. V. a. y derivats, abbancab. 
ARRENDABLE. adj. Loque's pót arrendar. Ar- 

rendable, Gonduclitius. 

ARRENDADOR, A. m. y f. Qui dóna en arren- 
dament. ArrendaderOj arrendador, Locator, is. || ae- 

BENDABLE. || ABBEXDATABI. 

ARRENDADORET. m. d. fam. Arrendadorcillo, 
Conductor, is. 

ABBENDADORET, MENJAB EN PLATA T M0EIE EN GEI- 

LLET. ref. Se diu perquè 'Is arrendadors solen gas- 
tar massa, y al passar comptes són alcansats, y ve- 
nen à parar à la presó. ArrendadorcilloSf comer con 
plata y morir en grillos, Yescere in argento, in vin- 
clis moriere, redemptor. 

ARRENDAMENT, m. La acció de arrendar y '1 
preu que produbeix la cosa arrendada. Arrendamien* 
to, arriendo, Locatio, conductio, nis, redemptura, 8B 
iocationis pretium. 

ARRENDAR. V. a. Douar per un temps deter- 
minat una finca pel preu convingut. Arrendar. 
Loco, eloco, as. || Péndrer en arrendament. Arren- 
dar. Redimo, conduco, is. Q Dit de las herbas. Alen- 
guar. De pascuis convenire. || bedivie, bescatae. 

NO U ABBENDO LA GANANCIA CXp. fam. DCUOta qUB 

algli esta en perill, ó exposat al càstich que mereix. 
No le arriendo la ganancia. Nihil invideo. 
ARRENDAT, DA. p. p. Arrendado, Locatus. || 

ant. BBNDIB. 1. 

ARRENDATARI, A. adj. Qui pren en arrenda- 
ment. ArrendatariOy arrendador. Conductor, is. 

ARRENDIR. v. a. y derivats, bendib. 

ARRENGLAR. V. a. y derivats, abbeglab. 

ARREPAPARSE. V. r. Exténdrerse en lo sí- 
tial, asentarse ab mòlta comoditat y repòs. Rella- 
narse, repanligarse, recakarse. Leniter, oscitanter de- 
sidére. 

ARREPAPAT, DA. p. p. Arrellanado, arrepapu- 
do. Commodisimè sessus. 

ARREPAR. V. a. ABBAPAB. 

ARREPEL. m. adv. Contra la direcció natural 
del pel. A contrapelo, pelo arriba, à pospelo, Adverso 
piló. II -met. Ab repugnància. Cvesta arriba, drepelo. 
Adversus, repugnans, animus. 

ARREPENTIDA8. f. pi. Se diu de las donas 
que havent viscut mal se retiran à viurer en clau- 
sura en una ordre de St. Agustí, fundada en lo 9t- Ui A&R 

gle XiY. ÀfrepaMm^ eofidat. Ad booam fragem 
recepUe ícemínoe. 

AmmEnsmOAMSE, t. r. auipapaub. 

AKREPENTmENT. m. Pesar de haver fét una 
COM, regolarment mala. irrepaUtmíeMfo, nutam^i. 
tonitentia, s, metamelos, i. 

ABBEPENTnflE» V. r. Tenir seDÜment de ha- 
ver fét alguoa ooaa. Ampemine. Dolére, poBoitere, 
pígare. 

AEBEPEIITIT, DA* p. p. Àmpmtido. Pqbdí- 

tens. 

ABmEPLEGH. m. Yiatge de devoció à alguna 
hermíta. Bomeria. Devota, sacra peregríoatio. H La 
acció y efecte de arreplegar. Cojeéura, Collectio, 
nia. II HoBt, pila, agregat de m^tas cosas de nna 
mateixa ó diferent espècie, posadas en un Uoch con- 
foaament. M<mton. Cnmnlns, acervos, i. || Concnr- 
róncia, rehaníó de personas. Gentio. Hominnm con- 
fosa multitndo. || fiea. || iacoicada. t. 

ARREPLEGADts, SA. adj. Lo qni 8* arreplega 
aèns elecció, y sols pera augmentar lo numero, i/íe- 
gadiíú. GoUectitius. 

ARBEPLEGADOR, A. m. y f. Qui arreplega. 
Aüegadwr, Cdlector, is. Captador, Ikinandador^ 
eueiior, Petitor, postolator, is. || ter. tiiàs. 

AiRIPLIOADOt Dl SAGÓ T KSCAMPADOE DB FAUNA. rcf. 

Se reprèn al que cuyda mòlt de lo que val poch, y 
descuyda lo que val mòlt. Allegador ie eeniza y 
dirramadar 4e harina. In minímis diligens, in mag- 
DÍ8 negligeos. 

ARREPLEGAR. V. a. Rébrer en sí alguna cosa, 
y així 's diu : la mar tot ho arebplega. BtíXfger, Ab- 
serbeo, es, recipio, is. | Juntar cosas separadas, 
reoullir. JutUar, reeoger. Congrego, as, relego, is. | 
Recobrar lo que s' havia deixat algú en algun lloch. 
Becoger, Recupero, as, recolligo, is. || Anar juntant 
poch à poch y guardant especialment los diners. 
Beeoger^ alUgar. Sensim rocolligere, in futurum re- 
ponerc. I| Recullir los fruyts de la (erra, com vi, 
blat, oli vas, etc. Coger, reeoger, Fructus decerpere, 
colligere. Q Recullir y desar lo que està disfters ó es- 
barriat; y així 's diu : abaeflega la plata, 'Is pa- 
pers, elc. Becoger, alzar. In custodiam recipere. || 
Donar acnilíment à algú. Becoger, acoger, Recipio, 
Is. D Posar en algun retiro ó casa de beneficència als 
desamparats, etc. Beeoger. Recipio, is. ( Suspéndrer 
)o curs de alguna cosa pera esmenaria ó que no 
tioga efecte. Becoger. Usum ioterdicere, ad tempus 
defendere. I! Apuntar notfcias ó espècies de varis 
autors. Becoger. Colligo, is. || Tancar à algú per boig. 
Becoger. Insanura in custodiam redigere. |j Eo alguns 
jochs do carlas, recullir la basa. Asentar la haza. 
Pagellarnm sortem singulam colligere. || plegar. || 
Dit de la gent que's recull pel servey del Rey. Be* 
fftffar, engawehar» Milites conscribere. 

AaREPLEGUBlINOS T ANAUHI. lOO. LO PAnÓ ABAHTA, 

etc. 
ARREPLEGARSE. V. r. Rehunlrse. /wKarie, 
CoéOf is, ae oongregari. {j loatarae de eop DICaONARI ABB 

ea algun paratge mòltaa personas. Agdparm, Con* 
floo, is. 

ARREPLECbkT, DA. BeeogUià, jwUMdo. Congre- 
gatos, relegatns. 

ARRERA. adv. m. Atréi. Ponè, à tergo. || prep. 

nSBREBA. 

01 PAÏT DBAiiBiA. ÍT. DelHis,en anséocit. DeUrée, 
d espaldae. Aliquo absento. 
ARRES. m. ant. aiibcs. 
ARRE8ADURA. f. AIBASADUIA. 
ARRE8AR. V. a. ABBASAE. I ant. abibaa. 

V. r. AIEEAISE. 

m. En lo civil detenció en la casa de 
cadahu. Arresto, Custodia,». | Entre militars, presó, 
frútofi, arre$to. Custodia, e, in vinculis detentio. 

ARRESTAR. V. a. Posar en arrest. Arre$tar. In 
vinculis detinere. Q v. r. Atrevirse, etc. Arretl«rsf. 
Audeo, es. 

ARRESTAT, DA. Arrestado. In vinculis deten- 
tns. 

ARRESTELLADA. f. Restellera. Itm^ro. Cunu- 
Ins, i. 

ARRESTALUUU v. a. Apilar, iracfr wi rimero, 
apilar. Cumulo, as. 

ARREU. m. ant. Lo que serveix pera la hermo- 
aura y pel millor parèixer de alguna persona ó 
ooaa. AdomOy alavio, mreo, Ornatus, cultus, us. || 
ter. AEADA. Q adv. m. Sens deixar res. Seguido y ar- 
reo. fam. Continuo. || adv. t. Luego, Ergo, igítur. | 
Indistinctament. Indistintamenle, Indistinctè. [| Suc- 
cesivament, etc. com un dia per altre y dos aibbu. 
Arreo, de cada dia. Continuo, quotidie. 

i TOT AREBU Ó PEE TOT ARREU. m. udv. Ahont 80 

vulla. Por do quiera, donde qwera^ do gui^a, Dbi- 
cumque, ubilibet. 

UNA PER ALTRA T DOS ARREU. fr. UiM por otra y dos 
al golpe ó vez. Unum post aliud et duo simul. 

ARREUS, m. pi. Tot r arroeigó aparells necessaris 
pera fèr alguna cosa. Arreos, aparejos, Consectaria, 
orum. D Vestits, adornos, etc. Arreos. Ornatus, us, 
instrumenta, orum. 

nortAR LOS AREUS. fr. Subministrar pera fér alguna 
cosa. Dar r^acfo. Necessària suministrare. 

ARRI. Veu pera fér caminar las cabalgadnras. 
Arre, Eja, age. || cabalcadura. j| Expressió que ser- 
veix pera suspéndrer ó detenir à algú en ío pas ó 
discurs. Alto ahi. Síste gradum, vocem. || exp. fam. 
ab que*s mana à altres que se'n vajan de alguna 
port. Alto de ahi ó alto de aqui. Eamus hi ne, age. 

DIR tant prompte ARRI COM xo. loc. No sér conse- 
qüent en lo que's diu. De^r unas veces resto, otras 
ballesta. Temeré, incongruenter loqui. 

ARRIÀ, NA. adj. Qui segueix los errors de Arrio 
y lo que pertany A sa secta. Arriano, Arianns. 

ARRIALLAHAENT. m. ant. Rialla descompassa- 
da. Bisada, careajada, Cachinnus, i. 

ARRIALLAT, DA. m. y f. ant. Rialler. Atstimo. 
Ad risum pronus, caehinno, onis. 

n. La secta y heretgít de Ar- ABft CàXtíÀ. éM 199 Iglà del sigle IV. Arriankmo. Àrtíaiiismas. 
AMm V. a. Fér camioar à las cabalcaduraa. 
Ilímolo, as, jameota ad carsom agitaré. I 
úiarlas velas 6 iNiDderas. Arriar. Navis 
JUa sobmittere. || nàat. Allargar, afluixar 
U 6 cap que està tíesso. Arriar» Relaxo, as, 

Í8. 

4T, DA. p. p. Arriadó. Stimiilatiis, velis 

9. 

ATA. í. ÈlL•TL•. 

BADA. f . y 

BAMEBrT. m. V acte de arribar algú à 
letermioat. Lkgada, arribo, Adveoios, us. 
la oaa al port. Arribada, arribaje, Navis 

. I nOPlNQnTAT. 

BA&. V. D. Eotrar la nau al port. irrt6ar, 
àppelio, is, portam tenere. || Eotrar à qnal* 
alge lo qai vé de altre. Arribar. Adveoio, 
to, as. 11 Refagiarse la oaa per algun perill 
twnt no's dirigia. Arrikw. Ad portnm ap- 
ïoufagere. || aànt. Inclioar lo cap ó proa de 
ivers ahont va *1 vent al navegar. Arribar, 
vertere. | Bastar^ durar; y així 's diu: lo 
) AiEiBiRA pera pagar tots los deutes- 
femrar. Devenio, pervenio, is. || Durar fins 
determinat, com: aquest malalt farà prou si 
diumenge. Uegar, alargar. Duro, as, per* 
. I Enténdrer, compéndrer. Aleanaar, lo- 
«qui, comprebendere. || Venir lo temps de 
ír, 6 fér alguna cosa. Llegar, Yenio, accedo, 
Wgair lo que's pretén. Llegar, alcangar. Ad 
xítos provehi. D Allargar fins à certa distànc- 
ia cosa, com la vista, 1 tir. Akanzar, At- 
ií Importar, costar alguna cosa à cert preu. 
Mr. Valeo, es, a^timor, aris. U Yerifícarse 
de iér ó fér alguna cosa per tom ó tanda. 
iMeedo, is. || Tocar alguna cosa à cert ter- 
la capa li iBaiBi als talons. Llegar, alcanzar. 
, is. II Junt ab altres verbs pren la significa- 
la, com si ho àeeibà à saber. Llegar, U Anar 
part per alguna diligència. Lkgarse, Aoce- 
I Téurer lo fi de lo que s desitja. Arribar^ 
Bpotem fíeri. || sobievexui. 

M i TD PEE TU. fr. AERIBAE PKt ENLLÀ. 

a AL CAP. fr. Llegar ú las malas, Manus con- 

M liÒLT MAL. fr. y 

iU MÒLT PBB exllí. fr. Estar lo malalt en 
rill. Llegar al cabo ó d Uu pvertas de la 
lorti proximè devenire. 
M lla eklla. ír. Arribar algun negoci al 
>reto. Llegar d las dagas. In arcto rem esse. 
me 'is qiaes baralian, dihentse paraulas 
if^ Hegar d tú por tú, Arrojémelas y arrojé- 
lefficiosò, nimis familiariter agere. 

A lOCH EIfLLi. fr. ABEIBAB i POCI. 

M nuMEB. fr. Acudir abans que'ls 
niraoió. GoMor la palmatoria è 
AlBIBAA T MÓLUBEB. lOC. fem. y 

ABBiBAi T ENGBANAB. loc. mct. ExpUca la brcvedat 
ab que*s logra alguna cosa. Llegar y besar el samto. 
Brevi rem confícere. 

IfO ABBIBAa i LA SOLA DE LA SABATA Ó DEL PEU. fr. 

met. Denota la excessiva diferència que hi ba de una 
persona à altra. No llegar al zancajo ó dia mela de 
su sapato. Longè inferiorem alteri esse. 

IfO ABBIBAB i nies Ó UÈS ENLLÍ. fr. AEBÍBAE k POCH. 

81 abeiba, no abbiba, ó si abbiba no basta. expr. 
Denota que una cosa es tant escassa, que apenas 
basta pera lo que ba de servir, ^t alcat^za no llega. 
JSgrè suíBcit. 

ARRIBARSE. V. r. Anar à alguna part oo mòU 
distant. Üegarse. Accedo, is. 

ARRIBAT, DA. p. p. Llegado. Adventus. 

BEN ABBiBAT suu. cxp. Ab quc's dosi^B U felte 
arribada de algú. Bienvenido seas, Gaudeo adventnm 
tuum, mihi carns reditus tuus. 

ARRIBO, m. ABBIBADA. 

ARRIERET, A. m. y f. d. Arrierito, Agaso, nis. 

ARRIERIA. f. L* ofici de arriero. Tracin. Sub- 
vectio, nis. 

ARRIERO. m. Qui mena carruatges grans, com 
sòn galeras, carabàs, etc. Amero. Agaso, nis. 

ARRIGOL. m. ant. tip. 

ARRIOOLAR8E. v. r. ant. atipabsb. 

ARRIMADERA. f. L* adorno de tela ó esl4H*a 
fina que's posava en las parets dels estradoa, desde 
terra fins à uns sis pams. Vuy se fk de pintura. 
Frisos, y arrimadillo, pr. ParieUbus aflixa storea. 

ARRIMADÍS. m. AGAFADÍs. II Lo que es pera 
arrímarse à alguna part. Arrimadizo, Admoveodam. 

i. I met. 60BBEB0. 

ARRIMADURA. f . y 

ARRURAMENT. m. La acció de arrimar. Arri^ 
madura, Admolio, nis. 

ARRIMAR. V. a. Aproximar una cosa à altra. 
Arrimar, aoercar. Applico, as, admoveo, es. || abba- 

CONAB. t. 8. 4. jj ESIBEBAB. 

arrímarse. V. r. Apoyarse. Arrimarse. In- 
cumbo, is, innitor, eris. i| met. Ref ogiarse al amparo 
y protecció de algú. Arrimarse. Alicujus patrocinio 
adbaerere. || Acostarse. Acerearse. Adsum,ades, pro- 
pinquo, as. || Aproximarse al coneixement de alguna 
cosa. Acerearse, Accedo, is. || Abrassar, seguir lo 
dictamen de altre. Arrimarse. Alicujus sententiie 
adbffirere. 

ARRIMAT, DA. p. p. Arrimada, Accessus. 

ABBiMAT i LA SEVA. loc. Pertiuàs CU SOU dictàmco. 
Temdtieo, eerrado como pié de muleto, Propositi, sua) 
sententie tenax. 

ARRIMO. La acció de arrimar, ó arrimarse. 
Arrimo. Accessio, appropinquatio, nis. || Lo favor, 
amparo ó protecció dels poderosos. Arrimo, béeialo. 
Presidinm, ii, baculus, i, favor, is. 
•UUUUÓ. m. ter. Certa classe de selvatgina. 
^AR. V. n. ant. abbibae. 

^ABOBNT•fdv. m. àjf fKÚL Àma* 131 ARR DIGQONARI ARR gadamente. Periculosè. [] Atrevidament. Àrriscadíl•' 
menle, Audacter, temeré. 

ARRISGADtmiMy A. adj. sop. Armcadisimo. 
Audacissimns. 

ARRI8GAMENT. m. àerisch. 

ARRISCAR. V. a. Posar en perill algnna cosa. 
També s* asa com recíproch. Arriesgar, aventurar. 
Pericalo commiltere. 

ARRI8GAR8E. V. r. Itrbvirse. 

QUI NO s' ARRISCA NO piscA. ref. Advcrteíx que 
mòltas vegadas es necessari exposarse à algun perill 
pera conseguir alguna cosa. Quien no se aventura no 
posa la mar: al osado h fortuna le dú la mano. Auda- 
ces fortuna juvat. 

ARRISGATy DA. p. p. Arriesgado, Gommissns. 
II adj. Atrevit. Osado, arriscado, Impavidus, audax. 

ARRISGH. m. Exposició perillosa. Riesgo, Alea, 
ae, periculum, i, discrimen, inis. || atreviment. 

ARRISSAR, nàut. Plegar, baixar las velas. Arri- 
zar. Yela religare. || Assegurar ab cordas alguna 
cosa pera resistir al balans de la nau. Arrizar, trin- 
ear, alotar. Funibus, firmaré. || Lligar los rems. 
Afrenillar, Remos inbibere, religare. [| nàut. Prolon- 
gar la artilleria de proa à popa, arrimanüa à las 
amuradas pera tancar las portas, y fér llocb. Arrizar. 
Ad navis la tus tormenta bellica accomroodare. || 
Posar y assegurar lo bol en la nau. Arrizar. Lem- 
bum navi religare. 

ARRISSAT, DA. p. p. Arrizado. Religatus. 

ARRITJOLS. m. pi. ter. aritjols. 

ARROBA. f. Pes de 26 lliuras de 12 unsas cada 
una. Arroba. Yiginli sex librarum pondus. 

contar pre arroras. fr. met. Ponderar mòlt. Echar 
por arrobas. Supra modnm augere. 

LO MAL VE i ARRORAS Y SE'n VA i UNSAS. rcf. DCUOta 

que'ls mals venen de prompte y se'n van ab mòlt 
espay. El mal entra ú brazadas^ g seva d pulgadas: 
los males entran por arrobasy y salen por aL•rmes. 
Lentè admodum infirmitas recedit, cum initio supra 
modum ingravescat. 

ARROGAR. V. a. ant. Fér trossos. Despedazar, 
haeer pedazos. Lacero, lanio, as. 

ARROGINATy DA. adj. Semblant al rocí. Arro- 
dnado. Manno simílis. 

ARRODILLAR. v. a. y derivats, agbnouar. 

ARRODONIMENT, m. La acció de arrodonir. 
Midondeamiento. Rotunda tio, nis. 

ARRODONIR, v. a. Posar rodona alguna cosa. 
També s' usa com recíprocb. Bedondear. Rotundo, 
torno, as. 

ARRODONIRSE. V. r. Limitar los gastos segons 
la renda. Redondearse, recojerse, cenirse, Sumptus 
díminuere, corrigere. j| met. Descarregarse de sos 
cnydados, deutes ó dependéncias. Redondearse. A 
curis, vel negotíis se omninò liberare. 

ARRODONIT, DA. p. p. Redondeado. Rotundatus. 

ARROGAGIÓ. f. La acció de arrogar y arrogar- 
se. Arrogacion. Arrogalio, nis. ||for. Afillament. 
ATTogacMn^ odopeum. Adoptio, nis. ARROGADOR, A. m. y f. Qui s' arroga ó apit>> 
pia alguna cosa. Arrogador. Arrogator, is, fiU 
assumens. 

ARROGÀNCIA, f. Orgull, insoleocía, supèrbia. 
Arrogància, altaneria. Supèrbia, insolentía, ae. | 
Garbo, bisarría. Arrogància, bizarria. Yenustas, 
atis, elegantia, s. 

ARROGANT, adj. Orgullós, insolent. Arrogank, 
altanero. Elatus, superbus. [j Valent, briós. Arr^» 
gante. Slrenuus, fortis. || Galant. Arrogante, gaUat' 
do. Yenustus, elegans. 

ARROGANTÀ8. adj. aum. Arrogantazo. Admo- 
dum arrogans, strenuus. 

ARROGANTÍSSIM. A. adj.sup. Arrogantiàm, 
Yaldè elegans. 

ARROGANTMENT. adv. m. Ab arrogància. At' 
rogantemente. Arroganter. 

ARROGAR. V. a. Atribuir, apropiar algunas co- 
sas inmaterials, com íistcultats, jurisdicció. S'on 
com recíproch. Arrogarse. Sibi arrogaré, assumere. 

ARROGAT, DA. p. p. Arrogado. Arroga tos. 

ARRAJADAMENT. adv. m. ant. àrruixadaiert. 

ARROJADts, SA. adj. Tiradís, llansadis. Arrih 
jadizo. Issilis. 

ARROJAMENT. m. ant. arrisch. 

ARROJAR. V. a. ant. Llansar, tirar, etjegar. 
Arrojar. Jacio, conjicio, emitto, is. 

ARROJARSE. V. r. Abalansarse, tirarse ab ím- 
petu, Arrojarse. Sese immittere. || Obrlrse ci^mf, 
ferse fér lloch per forsa. Arrojarse. Prorumpo, is. | 
met. Arriscarse, atrevirse imprudentment. ArrojarM. 
Praecipilanter audere. 

ARROJATyDA. p. p. Arrojado. Immissus. ||adj. 
arrüixat. 

ARROMANSAR. V. a. ant. Posar en romans lo 
qne està escrit en altra llengua. Romancear, romoh 
zar. In vernaculam linguam vertere. 

ARROMANSAT, DA. p. p. Romaneeodo. In ver- 
naculam linguam versus. 

ARRONSAMENT. m. La acció de retirarsey 
apretarse entre sí las parts de un cos elàsiich. CoR- 
traccion, encogimiento, Contractiuncula, », contrac- 
tio, nis. II anat. La acció de retirarse 'Is nerviw 
Contracdony crispadwra. Tètanus, i, nervonun eOB* 
traclio. *. 

ARRONSAR. V. a. Retirar comprimint. I?fie%i4l| 
Goarcto, as, cootraho, is. || nàut. Alsarse la inii,f . 
pujar las àncoras à las mesas de guarnició. Atro»-. 
zar. Levare aochoras. 

ARRONSARSE. v. r. Encullirse. Encogerse, g 
acurrucarse si es en lo llit. Sese contrahere. || fem. 

MORm. 

ARRONSAT, DA. p. p. Eneogido, aotrrueado. 
Contractus. 

ARRONYONAT, DA. adj. En forma de ronyó. 
Arrinonado. Renis formam referens. 

ARROP. m. Lo most bullit fins à adquirir la con- 
sistència del aixarop, y 's solen courer ab ell algu- 
nas fruytas, com talladas de meló, pomas, etc. Boè, ARR CATALÀ. ARS 135 arrope, Sapa, se. H Lo de moras. Diamoron, arrope 
di moras. Syrapas ex moram succo, diamoron, is. 

ARROPADOR, A. m. y f. Lo qui arropa. Ar- 
ropador. Stragalis tegens. 

ARROPABIENT. m. La acció de arropar. ir- 
ropamiento, Gontectio, dís. 

ARROPAR. V. a. Abrigar ab roba. Arropar. Ves- 
Ubns, stragolis fovere. || Posar arrop à alguna cosa. 
Arropar. Sapa coudire. 

ARROPAT, DA. p. p. Arropado. Yeste iovola- 
tos. 

ARROPERA. f. Yas pera tenir arrop. Arropera, 
Hostarium, ü, 

ARRÓ6. m. Gra com lo del blat, però blanch, y 
de mòlt aliment. Lo mateix nom tè la planta. Arroz. 
Oryza, ae. 

AaiÓS, CATAIINA, QUE U CAIN EMBAFA, ref. GUEMIMI 
TülL, etc. 

AlBÓS ren T PEBROT VOLEN LO VI BEN FOBT. ref. DO- 

nota 1 bè que s' assenta '1 vi en ditas cosas. El ar- 
raz elpezy elpepino, nacen con agua y mueren con 
tina, Sorte pares, cncumis ni mirum piscís, oriza, 
in cressantar, agnis, interuntque mero. 

ARROS8AL. m. Camp sembrat de arròs. Arro- 
zal. Oryza consitus ager. 

ARROSSEGAR. V. a. Portar per terra alguna 
persona ó cosa tirant de ella. Arrastrar. Rapto, as. || 
mel. Portàrsen tras sí, ó fér que altre sia de sòn 
parer. Arrastrar. Ad suam sententiam adducere. Q 
Tarlamadejar, embrassarse en las paraulas. Mozar^ 
$e. Balbutío, is, lingua kesitare. [| Caminar arras- 
trant los peus. Arrastrar los pies. Instar seniorum 
pedes trahere. 

ARROMEGARSE. V. r. Anar per terra à rosse- 
gons ó com los rèptils. Arrastrarse. Serpo, is, rep- 
to, as. 

ARROSSEGAT, DA. p. p. Arrastrado. Raptatus. 

ARROSSER, m. Qui cultiva ó ven arròs. Arroce- 
ro. Oryzae venditor aut cnltor. Aficionat à menjar 
arròs. Arroeero. Oryzse edends cupidus, avidus. Q 

AEBOSSAL. 

ARROSTIR. v. a. ant. eostir. 

ARRÜFADURA. f. nàut. Corvadurade la proa y 
pya envers amunt. Arrufadura. Prominens navium 
e•Hvexitas. 

ARRIIFAIIENT. m. ant. EtissAMENT. || enüig. 

ÈMMmkwan de nas. Lo senyal de repugnància ò 
fisgosl qne's fà ab lo nas. Befunfunadura, refunfuno, 
Oannitio, nis. 

ARRUFAR. V. a. Fér arrugas à la roba, crespar- 
la. Aleekmgar. Plico, as. || nàut. Arquejar. Arrufar. 
Corvo, as. 

AUCFAi LO NA8. ff. mot. Mostrar desdeny ò re- 
pugnància. Tòrcer las narkes, ó el gesto. Naribus 
reouere, apud se mussare. 

ARRUFARSE. ▼. r. ant. EEISSAESB. ENEADB- 
UESl. 

ARRUFAT, '.DA. p. p. EIISSAT. J eneadeeat. 

t lo doUeoh ò ptodà de b pell, ò roba que està mal plegada. Ruga, arruga. Ruga, as. 
II Las que fà 1 vestit per estar mal cosit. FueUes. 
Plíca, aï, sinus, us. || cbespaduea. 

ARRUGAMENT. m. La acció y efecte de arru- 
gar y arrugarse. Arrugamiento. Corrugatio, nis. 

ARRUGAR. V. a. Fér arrugas. També s' usa 
com recíproch. Rugar^ arrugar. Rugo, corrugo. as. 
II crespar. 

ARRUGARSE. V. r. fam. Morir. Arrugarse. 
Obeo, is. 

ARRUGAT, DA. p. p. Rugoso, arrugado. Ruga* 
tus. 

ARRUHINAR. V. a. Espatllar, assolar algun 
edifici. Arruinar. Diruo, corruo, is. || Destruhir, mal- 
métrer la gent de guerra los edificis y tot lo que 
troba en lo camp enemich. Talar, arruinar. Tas- 
to,, depopulor, aris. || Causar gran dany ò perjudici 
en qualsevol línea , y sobre tot en matèria de hisen- 
da ó interessos. Arruinar, Efiligo, everto, is. || met. 
Llansar à pérdrer à algú. Echar por puertas, arrul•' 
nar. Perdo, everto, is. 

ARRUHINARSE. V. r. Halmétrer la pròpia hi- 
senda. Perderse, arruinarse. Ruere, pessum ire. 

ARRUIXADAMENT. adv. m. Yalerosament, 
atrevidament. Arrojadamente. Temeré, andacter. 

ARRUIXADOR, A. m. y f. Qui arruixa. RociO' 

dor. Aspergens, entis. ||m. Lo dels surtidors. Girún-^ 

duia. Ad aquas in altum projicíendas instrumentum. 

II Instrument que serveix pera arruixar. Roeiador. 

Aspersorium, íi. 

ARRUIXAMENT. m. La acciò de arruixar. Ho- 
dada. Roratio, nis. 

ARRUIXAR. V. a. Mullar alguna cosa de modo 
que la aygua cayga espargida. Rodar. Roro, irroro, 
as. II Salpícar abun glop de aygua alguna cosa, com 
la roba que s' ha de planxar. Espurriar. Inspergo, 
conspergo, is. || ant. llansae. 

ARRUIXAT, DA. p. p. lioaa(io.«Aspersus. || adj. 
Atrevit, intrépit. Arrojado. Temerarius, audax. 

ARRUPIR8E. V. r. Retirar las parts del cos en- 
vers sòn centro. Encoger$e, acurrucarse. Sese incur- 
vare, comprimere. 

ARRUPIT, DA. p. p. Encogido, acurrucado, 
Compressus, coarctatus. 

ARRU8Ó. m. ter. faeinetas. 

ARS. m. Arbre mòlt espinós ; fà las flors en ra- 
mellets, compostas de cinch fulletas blancas; lo fruyt 
bermell ab la molsa blanca, entre dolsa y aspra. Jfo- 
juelo, cambron, camhronero. Cratoius, i. || La fruyta 
del ars. cireeetas de pastor. 

ARS RUNCH. m. ARS. f. 

ARS negre. m. L'ars que fa '1 fruyt negre. 

ARSENAL, m. ADRESSANA. 

ARSENIGAL. adj. quím. Pertanyent al arsénit. 
Arsenical. Ad arsenicum pertinens. 

ARSÉNIGH.m. y 

ARSÉNIT. m. Mineral mòlt càustich, matxinas 
violen las; ni ha de blanch, que sòl sér transparent, 
de groch y de roig. Arsémeo, rtjaigar. Arseníoiini, i, 136 ART DICaONÀRI ART m. aot. iixipéLACH. 

ARSÓ. m. La fusta de devant ó la de detràs ea 
la sella de cabalcar. Arzon. Astraba, a;, arcalus, i. 
H pi. Eo los telers de mitjas dos pessas laterals una 
à cada costat del teler, que estàu alravessadas ab la 
prempsa. Arzanes. In tibialium textrino enm prselo 
duo transversa tigna. 

ARSURA. f. ant. aedor. 

ART. m. y f. Gol-lécció de preceptes ó reglas pe- 
ra fér bè alguna cosa. Arte, Disciplina, as, ars, tis. || 
Fer antonobàsia, lo llibre de las reglas de la gramà- 
tica llatina, que compongué Antoni deMebrija. Arte. 
latina; grammatica) ars. || met. Indústria, manya. 
Arte. Teohna, aslntia, ae. || Astúcia, artifici, engany. 
ArUfido, arle, Fabricalio, nis. || Filat de pescar. Red, 
Tendicnla, ae, retis, is. || Estament, ofici. Afte. Ars, 
tb. H Delicadesa, primor. Arte. Indústria, x. 

ART llIGELICÀL Ó DIABÓLIGH. Art SUpCrsticíÓS de 

apéndrer lo que's vól per medi de un àngel ó mal 
esperit. Arte angelic^il ó diabòlica. Ars angèlica. 

ABT DE ENDEVINAR. MÀGICA. 
ART DE LA TERRA, y 

ART DE PAGÈS. Lahratizay agricultura. Agricultura, 
n, mratio, nis. 

ART DE SANT ANSELM. Art de curar las Uagas sols 
ab tocar las venas; es una superstició inventada per 
Anselm de Parma, y no per sant Anselm, com han 
volgut alguns. Arte d^iS, Anselmo. Anselmí ars. 

ART IB SANT PAU. ART NOTÒRIA. 

ART LLIBERAL. Lo quo pertany mòs al ingeni que à 
hs forsas corporals, com la poesia, música etc. Arte 
HberaL Liberalis ars. 

ART MÍQIGA. mIoIGA. 

ART mecInich. Lo que necessita mès las forsas dd 
cos que del ingeni, com la fusteria, ferreria, etc. 
Arte mecénico. Mecbanicnm opiflcium. 

ART MILITAR. MILÍCIA. 

ART NOTÒRIA. Preparaciò supersticiosa de dejunis, 
confessions, comunions y oracions ab que falsament 
8* afirma poder arribar à tots los coneixements à 
que arribà Salomon. Arte notòria. Notòria ars. 

ART MON COR. loc. S* abrasa mon eor. Arde m co- 
raztm. Ardet cor meum. 

CADA HU DE SON ART. loC. DONAR l' ART i QUI L* HA. 

DE ART. m. adv. ant. de manera. 

DE MAL ART. loc. En mal estat ó disposició. De mal 
efte. Mgro corpore. 

donar l' art k QUI l' ha. ref. Advertir que qui 
entén las oosas las ha de fér. El que, 6 quien las sabé 
las tone, lamisadigalaeleura. Tractenlfabrilia fabri. 

LO GRAN ART. loc. Per autonomasia y podria dírse 
mòlt bè per ironia la crysopeya. La gran arts. Cry- 
sopeja, aB. 

MAL PÓT JUDICAR DEL ART QUI Slf ELLA NO Ht TÒ PART. 
ref. QUE SAR LO GAT DE PÉR GULLBRAS. 

NO ES ART DE PANE QU^RENDO. loC. QUI TÒ QUI VÉU- 
IBR LO CUL AB LAS QUATRE TÉMP0RA8. 

!fo 8ÍR ó NO TiNiR ART NI PART. fr. No teilir íoterés 
en algoM nttéria d esttr wtef•mMleicUid• ella. No ser ó no tener arte ni parte. NuUa tenus interesse. 

PÉR ART DEL ENCANTAMENT. lOC. fòm. SèUS Saber 

com ni com no; per medis ocults y extraordinaris. 
Por arte de hirli birloque. Occuitè, pncter spem!. 

PER ART DEL DIABLE, cxp. Per medi que pareix 
fora del orde natural. Por arte del diablo. Praeter 
naturae ordinem, ope diabolí. 

QUI TÈ ART VA k QUALSEVOL PART. ref. Euseuya 
quant útil es tenir un ofici pera guanyarse la vida. 
Ql•lien tiene arte va por toda parte. Arte sua faber in 
pretio habetur. 

TIRAR l' art. Pescar ab ell. Tender las redes. Retia 
jacere, tendere. || fr. met. Fér totas las diügéncias 
pera conseguir algun fi. Eehar la red. Retia mittere, 
tendere. 

ARTS. f. pi. Lo curs cumplert de filosofia. Artés. 
Artés, ium, logicae, physic», metaphisicx ars. 

BONÀS Ò BELLAS ARTS. ART LLIBERAL. 

ARTEGH. m. ant. àrter. 

ARTEFAGTO. m. Obra, manufactura. Artefacto. 
Fabrile opus. 

^ARTELL, m. ant. Garra, ungla afilada, com en 
los animals de rapinya. Garra. Adunca nngnis. 

ARTEMEGA. f. y ' 

ARTEMISSA. f. y 

ARTEROSSIA. f. Herba, altimira. 

ARTEMON. m. nànt. La vela gran de la galera. 
Artemon. Artemon, is. 

ARTER. m. ant. Manyós, astut. Artero. Callídns, 
versutus. || Mentider. F7i^/r)i050,/a/a2;. Dolosus, vafer. 

ARTiR, ARTER, PERÒ MAL CABALLER. ref. Reprèn als 
que's valen de astúcias para enganyar à altres, ir- 
tero^ artero, però mal Caballero. Dolosus quídem in- 
gènua non Índole fre tus. 

ARTÈRIA, f. anat. Conducte que rep la sanch 
del cor, y la porta à totas las parts del cos, à dife- 
rència de la vena, que ho fà tot al contrari. Artèria. 
Artèria, ae. || anat. articulació. 1. 

ASPRA artÍèria. L' órgano de la respiració. Aspera 
artèria ó traquiarteria, caria delpulmon. Aspera artè- 
ria, animae ducendsB tnbulus, canaliculus. 

ARTÈRIA, f. ART, ASTI^CIA. 

ARTERIAL, adj. anat. artbriòs. 

ARTERIETA. f. d. Arteriola. Arteriola, ae, leffa 
artèria. 

ARTERlóSy A. adj. Pertanyent à la artèria 
Arterioso. Arleriacus, arterialis. 

ARTESÀ, NA. adj. Qui exercita algun art mee&- 
nich. Artesano. Artifex, icis, faber, bri. 

ARTET. m. d. Artecillo. Minor ars. 

ARTÉTIGA. f. Lo mal de gota en las mans. Xr- 
tética, gotaartéticü. Chiragra, as. 

ARTÉnCH, CA. adj. Qui pateix en las articu- 
lacions, y 'Is remeys pera curarlas. irí^ítco, arU- 
trico. Arthriticus. 

ARTIAGA. m. ARDIACA. 

ÀRTICH, CA. adj. Se diu del pol septentrional, 

dels mars y regions oeroanas à ell. Artko. Arcticns. 

ARXMRJU f. Ptrt ea qiA 'a solen dividir loa es- ART CATALÀ. ART lt7 crits. Artituh. Articalns, I, sectio nis. || En los 

imaarís qoalsevol vea ó accepció qoe's defineix 

iprt. ArtkMlOy acepeian. Gaput, itis, verboram ac- 

flftio. } gram. Parlíciíla que denota 1 genero dels 

■■9, y s6n: lo, la en siogalar, y los, las en plural. 

JMmb. Artícolos, i. | En las capi tolacions ó trac- 

Mi de paa cada condició. Articulo , pacto, condidon, 

ABderís capat, pactnm. || Generós de còrners. Gé~ 

M, mrticulo. Ment, cis. || for. Excepció prèvia de 

■ pledejant pera estorbar lo curs de la causa prin- 

ipil. Articulo, Exceptio, nis. Q Cada pregunta de las 

Beforman un interrogatori. Articulo. Qnsstio, nis. 

I anat. AaricuLAció. 

AíncLB DB rÉ. Veritat que's déu créurer com re- 
etada per Déu, y proposada com tal per la Iglésia. 
^TtkMlo de fé, ChrístianaB fidei caput, articnlus. 
AtTicLE DB ti MOBT. Los úllims momeuts de la vi- 
k Articulo de la muerte. Suprema vitas hora. 
fOtiAB ABTicLB. fr. for. Introduhir en un plet una 
fMlió incident. Formar articulo. Incidentem qusas- 
%mm in causis inchoare. 
fttfliB ABTiCLB DB UNA cosi. fr. Contradírla. Por^ 
«r ó kaeer articulo de alguna cosa. Contradico, is, 
iiFcdiOicaltatem excitaré. 
m iiTiCLES. fr. Por articulo$. Articulatim. 
AKTICDLAGIÓ. f. Cada junta ó joch dels dits y 
iiiltres membres. Artieulaeion. Junctura, ae, arti- 
nkneotnm, i. | Pronunciació clara y distincta de 
IvpiraDlaa. Artieulaeion. Yocum expressió, pro- 
MMíitio. 

AmcOLADAMENT. adv. m. Ab pronunciació 
dm y distincta. Artieuladamente. Dístinctè, articu- 
kúm. 

AITICULAB. V. a. Pronunciar lasparaulas cla- 
n y distiBctament. ArUcular. Articulo, as, verba 
fmnare. | for. Posar en terme de proba las respostas 
éds testimonis. Articular, Qusstiones in causis ad 
testes interrogandosproponere. || altebcir. || adj.Lo 
^ pertany à las articulacions, com dolor àkticulib, 
fle. Articular. Artícularius, articularis morbus. 
AmCüLAT, Du. p. p. Articulado. Articula tus. 
AITÍFICE. m. Qui exerceix algun art. Ariifice. 
hber, brif artifex, icis. | àütor, inventob. || met. 
Qii tè art pera conseguir lo que intenta. Artifu. Ca- 

AUIFIGI. m. L' art ó primor ab que està feta 
ilgua cosa. Artifieio, arte. Artificinm, ii, ars, artís. 
|Í8tóeia, dissimulo, manya. Mama, artifido. Calli- 
Au, atis, artificium, ii. 

AITIFICIAL• adj. Lo que*s fà per art ó indús- 
trií. Artificial. Artíficialis. 

AmnCIAUtlENT• adv. m. ABTlPICIOSAMEIfT. 

AITIFICIÓ8, A. adj. Prímorós, fét ab artifici. 
àffiffWío. Artificiosus, affabrè fiactus. || Manyós, as- 
tvt. Artifcioso. Callidns, versutns, technosus. 

AirmcíOBAlIENT. adv. Ab artifici. Artifim- 
MMtfr, artipeialmente. Artificiosè, 

AMnncioslasni, a. adj. mf. 
Mlkkmmmas. 

I. 
ARTIGA. f. La terra herma després do arrabas- 
sada, y treta pera poderla llaurar. Artiga, arompi- 
do, noval. Novale, is. 

TEÍURER ARTIGAS, fr. y. 

ARTIGAR. V. a. Tràurer V herm, y preparar 
la terra pera poderla llaurar. Artigar, romper, pani-- 
ficar. Novale proscindere. 

ARTIGLE. m. AancLB. 

ARTILLAR. V. a. Armar de artilleria. Artillar. 
Tormentis beliicis instruere. 

ARTILLER, m. Qui professa per principis teó- 
richs la facultat de la artilleria. Artillero. Machina- 
ria;arteínstruclus. || Lo soldat que serveix à la ar- 
tilleria. Artillero. Tormentis beliicis administrandís 
adscriptas, ignifer míles. || Lo que serveix al canó à 
diferència del que serveix al obús que's diu bombar- 
der. Artillero. Tormentis longioribus adscriptus mí- 
les. Q BOMBARDER. 

ARTILLER DE MAE. Classc CU la maríuB à la que s' 
ascendeix desde mariner. Artillero de marina. Na? a- 
lis ignifer. 

LO BOlf ARTILLER MORT AL PEU DBL CABÓ. lOC. LO BOU 
SOLDAT MAT RECULA. 

ARTILLERIA, f. L'art de fabricar las armas ma- 
jors, màquinas y demés aparells de guerra. Artille- 
ria. Tormentaria ars. || Tot genero de màquínas de 
guerra, com canons, morters, etc. Artilleria. Bel- 
licns apparatus. D Lo cos militar destinat à aquest 
servey. Artilleria. Militum legió qu» bellica tormen- 
ta curat. 

ARTILLERIA DB MOBTANTA. La dc mcuor calibro, 
que's pót portar sobre las cabalcaduras. Artilleria de 
campana^ de batalla, ó de montana. Tractu leviora 
tormeota. 

ARTILLERIA GROSSA. La major, que s'emplea contra 
las fortalesas. Artilleria de sitio ó gruesa. Sedentà- 
ria tormenta bellica. 

ARTILLERIA VOLANT. La sorvida per artillers mun- 
tats. Artilleria de d càballo ó lijera. Equitum tormen- 
ta bellica. 

APEAR LA ARTILLERIA, fr. aut. DB9M0NTAB LA ARTH 
LLBRIA. 

APUNTAB TOTA LA ARTILLERIA, fp. qUO adomés dcl 

sentit natural denota fér tot Tesfors possible pera 
conseguir alguna cosa. Poner, asettar toda la arti-- 
lleria. Armis viribusque coutendere; omni ope at- 
que opera eniti. 

CLAVAR Li ARTILLERIA. Posar per Tobído ó polvorí un 
ferro que la inutilise. Clavar la artilleria. Bellica 
tormenta configere, clavis obstruere. 

DESCARREGAR LA ARTILLERIA, fr. Dispararia. Dei^ 
cargar la artilleria. Tormenta bellica dísploderCy 
exculere. 

DESMONTAB LA ARTILLERIA, fr. TràurerU de la cu- 
renya, ó afust. Desmontar la artilleria. Tormenta 
bellica carris deponere. 

ENCABALCAR, MONTAR LA ARTILLERIA, fr. Col-loCBrla 

sobre la curenya. Kncabalgar, montar la artilleria. 
Tormenta carns impooere. | Gol-locaria pera usar 

49 138 ÀRX DICCIONARI AS d'ella. Montar la artilleria. Bellíca tormenta ad 
usum praeparare. 

jtGAR LA ARTILLERIA, fp. tJsar do ella. Jugar la 
artilleria, Tormenta bellica in hostem explicaré. 

ARTIMANYA• f. Artifici ó astúcia pera enga- 
nyar. Artimana, Techna, ae, dolns, i. 

ARTIMÓ. m. nàut. Vela llatina ó triangular qne 
's col-locava en lo pal mès pròxim à la popa ó timó. 
Àrtimon, \\ bort. Vela mòlt gran qne 's posava en 
la entena de la galera, quant lo vent era poch y 'i 
temps bo. 

ARTisA. m. ant. artbsí. 

ARTISAT, DA. adj. Conforme à las reglas del 
art. Artizado. Ad artis regolas exactas. 

ARTISTA, m. Qaí exerceix algnn art. Artista. 
Hechanicns, i, artifex, icis. || Notaris públichs de la 
ciutat, y notaris reals, apotecaris, cerers, cirurgians, 
botiguers y adroguers. Artista. Artifex, icis. || Qui 
estudia arts. Artista. Liberalinm artium studiosns. 

ARTI8TAMENT. adv. m. ant. àrtificiosambnt. 

ARTIT. adj. ant. diugent. 

ARTITUT. f. ant. estretò. 

ARTÓFILA8. m. pi. bootbs. 

ARTOLATRO. m. Adorador de Pa. Artolatro. 
Panis venerator. 

ARTOLITB. m. Certa pedra de la naturalesa de 
la esponja, y semblant à un pa rodó. Artolitos. Ar- 
tholitos, i. 

ARTRÍTIGH. adj. IRTéTICH. 

ARTRÓDIA. f.anat. Articulació en un os que reb 
en sa cavitat lo cap de altra. Artrodia, Artrodia, ae. 

ARTURO^m. astron. Estrella fixa de primera 
magnitut deia constel-laciò del Bootes. Arturo, Ar- 
turus, i. 

ARUGA. f. Insecte mòlt nociu que s' engendra 
de las fullas verdas. També s' aplica à altres insec- 
tes. Oruga. iBrnca. campa, ae, bytelus, i. 

▲EUGA DE PI. Cuca roja, un poch vellosa, que en V 
ivern se guareix del fret en los pins en unas telas 
mòlt sutils, que fà à manera de taranyinas. Oruga 
dejpino. PiniaBruca. 

ARUNDINÀGEAS. adj. bot. S' aplica à las plan- 
tas que tenen forma de canya. Arundinàeeas. Arnn- 
dinaceffi. 

ARÚ8PICE. m« àgorer. 

ARVENSE. adj. bot. Pertanyent al camp. Af- 
vense. Arvalis. 

ARVELLAS. f. ant. VBS8AS. 

ARXEA. f. Nom que 'Is químichs donan al foch 
que imaginan haver en lo centro de la terra pera 
eóurer los metalls y minerals, y pera sér com un 
principi de vida en los vegetals. Archea, vuleano, al- 
ma del mundo. Yulcanus, i. 

ARXER- m. ant. Soldat de la guàrdia principal 
de la casa de Borgonya, que portà à Castella 1' empe- 
rador Carlos y 's reformà en la entrada de Felip Y. 
Archero. Corpoiis cuslo. 

ARXER DE LA CUTXILLA. m. ARXER. 

AXMXn» m. esonlt. Omam•ots composts de filets revestits de fullas dispostas regularment de tres e 
tres. Archetes. 

ARXIGOMFRARIA. f. Societat de personas pia 
dosas, que's reuneixen per algunas devocions. Ar- 
chicofradia. Archiconfraternitas, atis. 

ARXIGÓNSUL. m. Lo president de la acadèmia 
de la Crusca en Florència. Archieónsul. Archiconsai 
is. 

ARXIDUGAL. adj. Lo que pertany al arxidosk 
Archiducal. Archiducalis. 

ARXIDUGAT. m. La dignitat y territori del a^ 
xiduch. Archiducado. Archiducatus, us. 

ARXIDUCH. m. En sòn origen fon lo duch j» 
vestit demés autoritat quels altres. Yuy dignitaldi 
Soberà de Àustria, y títol de tots sos fills. Arckiàh 
que. Archidux, ucis. 

ARXIDUQ€E8A. f. La muller, filla y germu 
del arxíduch. Archiduquesa. Archiducissa, ce. 

ARXnXAÚT. m. mús. arcellaút. 

ARXIOTA. f. Arbre de nova Espanya, ncrnihitat 
al taronger, y las fullas à las de olm ; los froyts téi 
uns grans com de matafaluga que senreixeo pot 
tenyir de bermell 1' estam, seda, cotó, etc. Qnil 
es en pasta tira à color de taronja. Archiote, An^iih 
les, e. 

ARXIPÉLACH. m. Part del mar poblada de 
islas. Per antonomàsia ï Egeu en lo MeditentBL 
Archipiélago. Archipelagus, i. 

ARXIPESTRAT. m. La dignitat de arxípesln 
y '1 territori de sa jurisdicció. Archiprestazgo^ mnh 
prestazgo. Archipresbyteratus, us. 

ARXIPE8TRE. m. Lo principal dels preberM. 
Es dignitat. Arcipreste. Archipresbyter, i. 

ARXITRAU. m. ÀRQUITRAU. 

ARXIU. m. Lloch ahont se gnardan separada- 
ment y ab seguretat papers y documents de mòlta 
importància. Archivo. Tabularium, chartophylatím, 
ii. II met. La persona à la qual se confia lo mès ra- 
servat. Archivo. Scrinarius, ii. 

ARXIVAR. V. a. Posar alguna cosa en rarxií 
pera guardaria. Archivar. In tabnlarío servaré. 

ARXIVAT, DA. p. p. Arehivado. In tabidaríore- 
conditus. 

ARXIVER, m. y 

ARXIVI8TA. m. Qui tè à sòn càrrech algú m* 
xiu. Archivero, archivista. Tabnlarío pr»poeitOB| 
scripturae magister. 

ARXOTA. f. ARXIOTA. 

ARYTME. m. med. Desfalliment del pds. Ari^ 
mo, Arytmus, i. AS. AS. prep. ant. a. ||En lo joch de cartas, lafri* 
mera ó la de un sol punt de cada coll. As. HodH) 
adis. II ter. Joch burro. || La primera moneda de ms- 
tall que fengueren los Romans per disposició de ül• 
ma. Al principi fou de coure del pes de una lliwrtfdc 
figura quadrada, sens encuny, fins à pnp 4i lil ASC CATALÀ. ASC 13» uys que varínt de pes y forma, restà imaginària 
com las Uioras catalanas, però sempre ab lo valor 
èl! ansas. ia. As, assís. || Lo total de la heréocia* 
if. Quid solidnm. || Dèa dds pobles septentrionals. 
àt. As, assís. 

wx TOT noBi me SIS ó is. fr. fam. S' aplica al qae 
ai tot troba fallas ó qne dir. En todo tiene qve deeir, 
Idsi qnod ipse bcít nibil rectnm patat. 

TÉi isos. fr. met. Eiiir mal algana cosa, ó no lo- 
grar lo què's pretén. Eehar azar, Adversam sortem 
pvieUtarí. 

L* AS DE Otos no'l jugan bobos. rof. Adverteix que 
pn qualsevol cosa, per fàcil que parega, es neces- 
aríteoir intel•ligència. Ag de oros no lojwgan bo» 
\m. Tractent fabrília fabrí. 

AflAFATA. f. SAFATA. 

ASAFÉTIDA. f. €k)ma padenta, de olor de all, 
k eok>r roig, y es remey contra F estérích. Asafé^ 
ik. Assaiètida, as, stercns, diaboli. 

AflAJAB. V. a. ASSAJIB. 

ASALS. m. adv. ant. A escayre. OblkwmenU. 
ObKqaè, oblíqnum. 

AsARO. m. Planta, de qnal arrel naixen las fa- 
hs co figura de ronyó, y de entremitj la cama que 
Nsté en sa extremitat las flors de color roig que lira 
iaegre: tè la propietat de excitar lo vòmit. Azaror' 
Ünro, ditfro. Asarom, i, nardns rastica. 

ASBACHBlf AB. v. a. ant. Hltj cóurer. Salcoekar^ 
mmkar, Male aliqoid coquere, semicoctum relin- 
qiere. 

AfflAGEIf ATyDA. p. p. Salcochado, Semicoctns. 

AiBALAHIR. V. n. ant. Pasmarse. Yiriam, me- 
tes, sens&s facnltate defici. 

A8BERGINIA. f. ter. albergínia. 
Sojbnar, akocAornar. Rubore soffundere. 

AflBRONCAR. V. a. Dir paraolas picants à algú. 

AMABftANTAR. V. a. ant. Consternar, Cons- 
terno, as. 

AflCALOmTA. adj. Lo nataral, y lo pertanyent 
iAscaloo, clatat de Palestina. AscaUmiOy ascabnita. 
iscikmites, ae. 

A8GALUNIA. f. y 

ASGALUFfTA. f. Seba qae's gaarda per llavor. 
àKàhwa. Ascalonía, as, ascaloniom, ii. 

ASGABIPAR. V. a. ESCAMPAB. 

A8GÀRIDE8. f. pi. Guchs rodons qae's fan en 
bs plaotas, y també en lo badell recte de la perso- 
n. Afcúridas. Ascarides, um. 

AflOENDÈNCIA. f. La série dels pares y avis de 
«Re descendeix cada bú. Ascendència, Majornm fami- 
fia, series, sanguis, genus. 

ASCENDENT, A. adj. Lo pare ó avi de que des- 
ceadeix algú. Ascendxente. Hajores. || m. Predomini, 
Miorítat sobre de algú. Ascendiente. Imperiam, ii, 
JB, aris. 1 Prestigi, valiment. Ascendiente, Pnestí- 
ini, ii. I Astre que 's deixa véarer sobre ï bori- 
natal temps de nàixer algú. iM||^||||yk>rosco- 
|M, i, sidera natalitia. || p. a. Amf^^^^mAibas, 

nua MÒLT ASCBüMDi I. f r. sÉB riV t^ ASGÉNDRER. V. a. ant. ENGÉlfDBBB. 
ASCENS, m. Adelantament, ó promoció à major 
dignitat. Ascenso, Ascensos, us. | gens. || comsbnti* 

MENT, IPBOiAClÓ. 

ASCENSAMENT. m. ant. gens. 

ASCENSAR. V. a. Donar ó póndrer à cens. Car» 
gar censOy acensuar. Fondum censo onerare, adstrin- 
gere. 

ASCENSAT, DA. p. p. Acensuado, Fcsnerata pe- 
cunia gravatus. 

ASCENSIÓ, f. La acció de pujar alt. Ascetuton* 
Ascensus, us. || Per antonomàsia la de Jesucrist al 
cel y la festivitat anyal en que's celebra aquest mis- 
teri. AscensioH, Dominí nostri Jesuchristi in coelum 
ascencío. Sacer Christi ascensionis dies. || asscicpgió. 

AscENció OBLIQUA, sstr. L'arcb del equador, desde'l 
primer punt del àries fins al en que naix ab Tastre en 
la esfera obliqua. Ascenciouoblicua. Oblicua ascensió. 

ASCBNció BEGTA. astr. Lo matcix arcb desde dit 
punt fins que naix en la esfera recta. Ascension recta. 
Recta ascensió. 

ASCENSIONAL. adj. astron. Lo pertanyent à la 
ascensió. A^icndonal, Ascensionalis. 

ASCETA, m. Qui's dedica à la perfecció cristiana. 
Asceta. Asceta, d&, 

ASCÉTiCHy CA. adj. S ' aplica als que's dedican & 
la pràctica y exercici de la perfecció cristiana, y als 
llibres y escriptors que*n tractan. Ascéiico, Asceticns. 

ASCITAS. m. pi. Heretges que veneravan en sas 
iglésias un bot inflat. Asútas, tücodrogitas, Ascodro- 
gitse, ascitsD, arum. 

ASCLAR. V. a. ter. y sos derivats, estellab. 

ASCLEPIADEA. f. Planta de brancas llargas, y 
fullas semblants à las de la eura, però mès estretas; 
es contra veneno. AsclepiaL•, asclepios, ascUpiadas^ 
hister. Hirondinaria, se, asclepias, adis. 

ASCLEPIADÉU. m. Vers llatí de un peu espon- 
déu, dos coriambos, y un pirriquí, ó de un espon- 
déu, un dàctil ab cesura y Is dos últims dàctils. 
Aselepiddeo, Asclepiadseum carmen. 

ASCLÓ. m. Aucell. BOTIGCEB. 

ASCÓ. m. Sollevament ó moviment impetuós de 
ventrell que provoca '1 vòmit. Ascó, arcada, nàusea. 
Nàusea, a^, fastidium, ii. || met. Disgnst fastigós qne 
cansa '1 mal olor ó qualsevol cosa. Ascó, fastidio,ndw^ 
sea. Nàusea, se, fastidium, ii. || ant. bot, ventositat. 

FÉB ASGO. fr. met. Fér fàstich, ó sér indecent ò 
despreciable. Hacer ascos, ser un osco, Nihil sano vi- 
líus, abjectius. 

FéR Ascos. fr. fam. Excitar lo vòmit. Provocar à 
vomito. Yomitum, vomitiones evocaré, provocaré. 

FÉB AScos DE ALGUNA GOSA. fr. mcl. DespreciaHa. Hor 
cer ascos de alguna cosa, Aliquid fastidire, naoseare. 

TENIR Ascos. fr. Asqucar, Nauseo, as, fastidio, is. 

ASCÓ. m. Bancb ab respalllera, bastant ample y 
capàs pera tres ò quatre pelsonas. Escaiio, Scam- 
num, subsellium, ii. 

ASCÓLIAS. f. pi. Festas abquels Àticbs cclebra- 
van à Bacó: consistian en pujar sobre un bot ple de 140 ASE DICCIONARI ASE vent, 7 rellisoant divertían al poble* àmòoUoí, Asoo- 
Ua, oram. 

A8GOBIÉTRER. Y. a. ACOMÉma. 

A8GONA. f. ant. Espècie de llansa carta que 's 
llensava à voltas contra ï enemich. Chuzú, Spicalas. 
I mwTKBA. Varietat de eixa espècie de llansa. 

A8CX>BIDIR8E. V. r. amàgarsi. 

ASGRIPTIGI. adj. Destinat, agregat. Adscriplkio, 
▲dscríptins. 

ABDELANAGAR. Y. n. ant. aEUiscia. 

A8E. m. Animal de quatre potas, de quatre à 
oinch peus de alt, las orellas mòlt llargas, y mòlt 
anfert. Asno, burro. Asinns, i. || met. Tonto, neci. A»- 
110, burro, borrico. Stolidos, stnpidns. || Instrument 
de quatre pals, units ab altres mès petits en lo milj 
pera estafar la roba del llit y escalfaria. TwmbUlay 
bmro. Lignea compages ad lectum calefaciendom. 

ÀSB AB OA HO lOGiA TOT. rof. Bcuota quo '1 qui tè 
diners logra '1 que yóI per tonto que sia. Atno con 
oro aloànzalo íodo, Pecnni® obediunt omnia. Cuneta 
consequitor aumm. 

ASB CAEUEGiT Dl LLKTIAS. fr. limKO. 

A8B Dl ARCÍDIA CAIRBGATDI 01 T MEHJA PALU. rcf. 

Jlepren als que són richs y 's tractan ab misèria. 
Àino de Areadia lleno de oro, y eome paja. Onustns 
auro paleam edit asinus. Inutiles avaro dÍYÍti». 

ASI Dl INDIAS. AUCOilf. 

A8I Dl MÒLTS, LO LLOP 8I*L MKCJA. TOf. BISTIAl Dl 

■ÒLT8 etc. 

A8I Dl'lC MOIÀ, Dl QDANTAS YÍU 8* UIAMORA. rof. De- 

nota la facilitat dels que s' enamoran de totas bs 
donas que veuben. Amor trompetero, euantas veo fan- 
tai f «tero. Moltivolos multas fallere gaudet amans. 

ASI Dl TOTS QUATRB QUAET06 6 POTAS. fr. Mòlt ÍgDO- 

rant. ToiUo detree ó de cuatro tuelas. Summe stoli* 
dus. 

A8I Dl TEAf f. BtJllO Dl TRAGÍ. 

ASI BÜGAS8IE. Lo dostiuat pera la cria. GaraSion. 
Admissarius asinus. 

ASE MAGRB PLB Dl MOSGAS. loc. Dcuota quo al pobro 
y miserable tots se li atreveixen, y procuran redu- 
hir à major misèria. Bl perroflaco todo esjnügas, De- 
pascunt asínum mnscarum millia macram. 

A8B MOHÍ ó MÒLT DOLENT, ó MÒLT pí. ref. Deoota quo 
1m cabalcaduras de aquesta classe ó són mòlt bonàs 
ó mòlt dolentas. Aiito fnohino 6 muy mm, ó muy fino. 
Fessimus est quadrupes vel praestanlíssimns, bin- 
ous. 

ASI QUI INTRA EN HERETAT AOBNA, BIXIli CARREGAT 

Dl LUNTA. ref. Denota que '1 qui entra en paratge 
prohibit 8* exposa a rèbrer algun dany. Amo queeu- 
Ira en deheta agena, volverd eargado de kiia, Alienam 
metis messem, malè mulcatus abibis. 

A8i OVi'm port, t no gaball qüi'minderrocb. ref. 
Ensenya que es millor conlentarseab un estament 
mitjà que aspirar al perill dels grans empleos. Mas 
fuiero asno que me lleve, que cnballo que me derrueque 
ó derrengue. Oportet agrum imbecilliorem essequam 
i^eolam. A8I EANCH. Allumat. Asno eojo, derrengado. De- 
lumbatus asinus. 

ASE salvatgb. Espècie de ase pardo ab clapas 
blancas y negras. Asno sahaje. Onager, i. 

AL ASI RUCH ARRiEBO BOIG. ref. Significa que pera 
'Is que ab capa de ton tos no fan lo que deuhen, lo 
millor remey es lo càsticb. Al asno lerdo arriero (o- 
eo, Rationibus obsistentem fnstís corrígat. 

AL ASE T MAL4 MULLER BiSTONADAS Ó HAN DE fttt. 

ref. Denota quel càsticb corretgeix los vicis fins de 
aquells que careixen de rahó. Bl loco por la pena es 
cuerdo. Halo accepto stultus sapit. 

EN MARMER T EN SALON COM MÈS VA MKS ASK8 SÓN. 
ref. JERUSALBM, JERUSALEM, COM, OtC. 

BÈ POTS XIULAR 81 l' ASE NO VOL BÀURBR. fr. De pOCh 

serveix manar ó repéndrer à qui no'n fà cas. La ei- 
toia es por demas, cuando el moUnero es sordo, Surdo 
quid fabulam narras ? 

BRAMS DE ASE NO PUJAN AL GEL, Ó 'l GEL NO*LS OU. 

loc. fam . Denota que no's déu fér cas de qui parla 
8èns rahó. A palabras locas orejas sordas: oracúm de 
perro no va al delo. Non bene coelestes impía dextra 
colit. Peccatores Deus non exaudil. 

ciuRER DEL ASB. fr. fam. Conèixer Y error en que 
s' insistia. Caer de su asno ó de su burro ó de su bor- 
rioo, Errorem suum agnoscere. 

Dl AHONT VINGUÉ l' ASB, VINDRÀ LA ALBARDA. rof. 

Denota que ab lo principal ve comunment V acces- 
sori. Do inno el asno, vendrà h albarda, Prscípua 
rerum semper accidentia concinnantur. 

DBIXAM CiURER DBL ASE, T AJUDARMB HAS. loC. De- 

nota que 'Is favors s' han de fèr quant se neces- 
sitan. Déjame caer y ayudarme has: cuando el hierro 
estd eneendido, entónces ha de ser batido, Gum ab asino 
delapsus fuero, mi porrigito manum. 

FIRMA l' ase AHONT TON AMO VÓL. rcf. DCUOta 1 

mòlt que*8 fà estimar Y inferior que obeheix pun- 
tualment. Haz lo que tu amo te manda, y sentarúste 
con él d la mesa. Obedientia amicum ex hero fa- 
cit. 

LA CULPA DBL ASE DONARLA i LA ALRARDA. rcf. 

S* aplica à las personas que per disculpar sos defec- 
tes los atribuheixen à altres que no hi tenen part. 
La eulpa del asno eeharla d la albarL•. Propria in 
alios críroina conferre. 

l' ase FÍ un COMPTE, T 'l TRAGINER Ó QUI L* ALBAR- 
DA, N' pi UN ALTRE. Denota que las disposicions d els 
súbdits no tenen efecte sens la volunlal dels su- 
periors, ünopiensa elbayo,y otroel que loensilla. 
Aliter dominus, longè alia subdilus cogitat. 

L* ASE PER FAM MENJA l' agram. rcf. Deoota que 
quant la necessitat apreta no*s repara en delicadeses* 
A buena hambre no kay pan duro, m falía saUa d 
ninguno: cuando no tengo solomo de todo eomo. Opti- 
mum condimentum fames. Bona ofla post panem. 

MAT FORA TANT PERDUT l' ASE. lOC. fam. DBL MAL LO 

MÉNOS. 

PERA TÚs'hA tret L* ASB DEL ESTABLE. lOC. irÓO. 

prOY. PIRA TÚ aÓH LOB GUANTS, ITO. ASE GÀTAIA. ASP 141 TOT ASM hobí ó Mòlt dolent ó mòlt ri. ref. Que's 
pren en sentit literal. Àsno mohinOf ó muy ruin ó muy 
fmo. Pessimos est quadrnpes, vel prestantíssimus 
hionas. 

MÒLTS ASES HI Hi ÀLMEBCàT QüE S ÀSSEMBLAN. loC. 

S' Dsa à iDanera de comparació pera disculpar à 
subjecte determinat. Hay un diablo que se parect a 
otro, ó hay mudios diablos que se parecen unos à otros. 
Plarima qojdem inler se simillima sunt. 

!fO BAVÉB VIST MAT ASES VOLAR. fr. fam. Nota la 
ialta de coneixement en las cosas comunas. No 
yòtr aido campanas. Nec omnibus noia nosse; aures 
peregrinari. 

PEE PEGAR AL ASE PEGAR À LA ALBAHDA. ref. Que 

s' aplica als que tot ho confonen sèns saber lo que's 
fan. Por dar en el asno dar en la albarda. Longe 
scopo aberrare. 

quant l' ASE S HAURI MORT DE RIALLAS. fr. fam. 
LA SIMMANA DELS TRES DIJOCS. 

QUE SAB l' ASE QÜE COSA ES SAFRÀ, SI MAT HA ESTAT 

AMOGüEB. ref. Reprèn al que vol donar sòn vot en 
Biatéria qoe no entén. El ciego no distinfjuc de colo- 
res. C£cns na tus non judicat de coloribns. 

QÜI DIU MAL DEL ASE AQUELL LO COMPRA, ref. DenOta 

que algú desprécia afectadament alguna cosa pera 
dissimular lo desitj que tè de ella. Quien dice mal de 
la pera «se la lleva: quien desalaba la cosa ese la C4)m~ 
pra. Quod saepe vituperas, tàndem proprium fa- 
cies. 

QUI NO PÓT BAVÉRLAS AB l' ASE LAS HAU AB LA 

ALBARDA. ref. Qüe s' aplica à las personas que quant 
no's poden venjar dels qui'ls han fél mal, se venjan 
en cosas se vas. Quien no puede dar en el asno dà en 
la albarda, Laedere alium qui non valet obtrectans 
gandet. 

SEGons l' ase la albarda. ref. Denota que'l port y 
tracte pera no fèrse reparables s' han de conformar 
ab la qualitat y dignitat del subjecte. A cMco paja- 
rillo, chico nidillo: à cada ollaza su coberteraza. Par 
paribus referas. Modus est pulcherriraa virtus. 

SÈNS DIR ASE M BÈSTIA, loc. fam. Sèus demanar 
llicència, sèns dir paraula. Sin decir oste nimostCy 
ó cho niarre. Sine venia, hospite insalutato. 

sÉB UN ASÉ. fr. Se diu de las personas que són en 
extrem tontas, ó fan alguna neccdat. Ser un burro, 
Stupidus, clitellarins homo. 

TRACBER L' ASE DEL COS. fr. TRAÏÏRBR LA LLANA. 
DEL CLATELL. 

TROS DE ASE. cxp. DeDota la incapacitat ó necedal 
de algú. Fedazo de alcornoque, de animal, de bruto, 
de bèstia. Stolidus, stupidus. 

A8ENADA. f. Bestiesa, tonteria. Machada, bur- 
rada, asnada, Stultitia, ae. 

A8ENAL. adj. Lo que pertany al ase. Àsnal, 
AsinÍDUs, asinarius. 

ASENÀ8. m. aum. Asnazo, Grandior asinus. || 
Lo mòlt neci ó tonto. Asnazo. Stolidissimus. 

ASENET. m. d. y 

Asn*. m. d* Asnillo, Asellas, asellulus, i. A8FIGIA- f. med. Privació repentina de polsos, 
forsas, respiració y moviment, de modo que es I* 
últim grau de síncope. Asfixia, Asphyxia, m. 

ASFOLLAR. v. a. AFOLLAR. 
ASEMBLA. m. ADZEMBLA. 

ASFOR8AR. v. a. Cobrar forsas lo malalt. Alear, 
ir aleando. Respiro, as, sa ni ta tem recuperaré. 

ASGORDAB. V. a. ant. mirar. 

ÀSIA. f. Pedra pareguda ala tosca. Aúa. Àsia, 
ai. 

ASiAtigh. adj. assiItigh. 

ASIGATS. m. ant. Esperó de una sola punta 
de ferro, y en ella una rodaixa à distancia propor- 
cionada pera que no danye al caball. AcicaU, Cal- 
car, aris. 

ASIENTO. m. ASSENTO. 

ASILE. m. ant. assilo. 

A8ÉURER. V. n. ant. séurer. 

ASLLOMAR. V. a. ter. allomab. 

ASMA. f. Malaltia de pit que embarassa la res- 
piració. Asma. Asthma, as, spirandi difficultas. 

ASMÀTIGH, CA. adj. Qui pateix asma ó lo que 
pertany à aquesta malaltia. Asmdlico, Asthmaticus, 
dyspnoicus. 

ASMENT. m. ESMENT. 

A8MOLAR. V. n. y derivats, esmolar. 

A8NA. f. ant. burra. 

ASNET. m. d. ant. aset. 

ASOLA8. m. adv. k soLAS. 

ASOLDAR. V. a. ant. assalariar. 

A80LRE. V. a. ant. absóldrer. 

ASPA. f . Creu en figura de una X, com la en que 
fon martirisat sant Andreu. Aspa. Decussis, is. || 
arq. Fustas que serveixen pera umplir un vuyt. 
Aspas. Tigna, orum. || En los molins de vent alas 
grans, forradas de drap que's posan en 1' arbre, y 
reben lo vent pera fér rodar la mola. Aspas. In axe 
roolitrino vela. 

ASPA DE SANT ANDREU. La crcu quc posavau als 
juheus reconciliats. Aspa de san Andrés. Decussata 
crux rubra. || En lo blasó, figura de una aspa ó crea 
de sant Andreu que ocupa '1 ters del escut. Aspa 
de san Andrés, cruz de Bor gom, ò borgonota. In 
stemmatibus decussata crux. 

ASP ALAT. m. Arbre y fusta oliosa, las virtuts 
de la qual substituheixen à las del cever. Aspalato, 
Aspalathus, i, spina candida. 

ASPARGATA. f. ant. espardenya. 

A8PÀRREGH. m. espArrech. 

ASPARREGUERA. f. ESPARREGUERA. 

A8PASSAGAR. v. n. ant. Precuentar, menudear. 
Freqüento, as. 

ASPATXAMENT. m. ant. y 

ASPEATXAMENT. m. ant. Desembràs. Des- 
pacho. Expeditio, nis. 

ASPECTE, m. Lo que'ls objectes presentan à la 

vista. Aspecto, semblante. Facies, ei. || La cara de las 

personas. Aspeclo, semblante, Frons, tís, vultus, ns. 

Q La situació que tenen en lo zódiach unas estrellas 14t ASP respecte de altras. Aspecto, Aspectus, us, facies, ei. 

TBNiB BON ó MAL ispEGTE. fr. met. TcDÍr UDB cosa 
bon ó mal estat ó disposició. Tener butn ó mal aspec^ 
to. fiem apte vel perperam instructam esse. 

A8PERA1IIENT. adv. m. asprement. 

ASPEREDAT. f . y 

A8PERE8A. f. ISPRESA. 

A8PERGES. Veu parament llatina que significa 
rnixament, ó aspersió. Asperges, aspersion, Aspersio, 
nis. d L' instrament ab que s' espargeix la aygua 
beneyta. Bisopo, aspersorio, Aspersorínm, ii, asper- 
gillnm, i. II met. dispersió. 

QÜEDARSE k ÀSPERGBS. fP. fam. QÜEDARSE EN ALBIS. 

ASPERGIR. V. a. Arrnixar de modo qae la ay- 
gua cayga à gotas escampadas. Rociar. Roro, irro- 
ro, as. 

ASPERIT. m. ant. esperit. || pi. esperits vitals. 

A8PERITAT. f. ant. aspresa. 

À8PERO, A. adj. ASPRE. 

ASPERSIÓ. f. La acció de aspergir. Aspersion, 
rodadura, Aspergo, ginis, eiïusio, nis. || ant. Derra- 
mament de sanch. Efusion ó derramamiento. Eccbeu- 
ma, atis, effQsio, nis. 

ASPERSORI. m. ASPERGSS. 2. 
ASPÉRULA. f. GRANZA BORDA. 

ASPI. m. Instrument pera formar' rams ó ma- 
deizas de fil: forma una creu per la part superior y 
altra per la inferior en direcció atravessada à la 
primera. Aspa, Decussis, is. 

sÉR UN ASPi SENSE BBOGAS. fr. fam. Sórínútü pera 
tot. Bste nuestro kijo don Lope ni es miel ni hiel, ni 
vinagre ni arrope, Prorsns inutilem esse. 

ASPIA. m. Espu. II ant. aspi. 

ASPIAR. Formar rams ó madeixas en Y aspi. 
Àipar, Fila in decussi convolvere. 

ASPIATy DA. p. p. Aspado. In decussis convo- 
lotus. 

ASPIERA. f. ESPITLLERA. 

ASPIRACIÓ, f. La acció y acte de aspirar. As- 
piracion. Aspiramen, inis, aspiratio, nis. || gram. La 
íorsa ab que's pronuncian algunas vocals, com en la 
HB de cohet. Aspiracion, Aspiratio, nis. || mús. L' 
espay menor que la pausa, en quant se dóna lloch à 
la respiració. Aspiracion, Intervallum, i, spiritus, us. 

ASPIRANT, p. a. Aspirante, Spirans. 

ASPIRAR. V. a. Atràurer ï ayre exterior intro- 
dubintlo en los pulmons. Aspirar, Aspiro, respiro,as. 
[ Preténdrer ó desitjar ab ànsia. Aspirar, Affecto, 
as, appeto, is. || gram. Pronunciar las vocals ab mès 
íorsa de la regalar per medi de la h com en proce- 
heix. Aspirar, Yocem aspiraré. || Notar las vocals ab 
aspiració. Aspirar, Inspiro, as. 

ASPIRAT, DA. p. p. Aspirado, Aspiralus. 

AsPIT. m. Espècie de vívora de un peu de llar- 
gària, de color de coure ab una barruga sobre la ex- 
tremitat del nas. Aspid, Aspis, idis. 

ASPITLLERA. f. ESPITLLERA. 

ASPLENI. m. bot. Planta, falsia. 
^RDDU V. a. ant. ibpayobdu. DICCIONARI ASQ 

ASPRA. f. Lopaló cunpque sosté 'Is arbr 
seps etc. Eodrigon, Rídica, ae, pedamen, inis, scif 
nis. 

LO temps de posar aspras. JLodrigazon, Pedation 
pedandi tempus. 

POSAR ASPRAS. fr. Bodrigar. Palo, pedo, as, vii 
statuminare. 

ASPRAR. V. a. ENASPRAR. 

ASPRE. adj. Lo que es desapacible al tacto ] 
tenir desigual la superfície, com la tela grossera, 
fusta no brunyida, etc. Aspero. Scaber, asper. || T< 
reno desigual pera caminar per ell. Aspero, escah 
so, Pncruptus, import un us. met. Desapacible 
gust, com la fruyta pocb madura. Aeedo, dspt 
Acerbus, immitis. || Desapacible al ohido. Brou 
dspero, ingrato. Asper, injucundus. || Lo que es c( 
trarí à la suavitat y afabilitat de geni, com ten 
ASPRE, paraulas àspras. Aspero, severo. Injucund 
austerus, severus. || terrible. || ant. Los antíchs ( 
navan aquest nom à la moneda nova que no s' ba 
gastat ab V us. Aspro, Aspero, aspre, Nummus \ 
per. II Altra moneda del temps de Justinià, y al 
de Turquia que equival à quatre maravedissos 
mitj. Aspro, úspero, aspre, Nummus asper. jj RÍcr 

ASPREDAT. f. ant. y 

ASPREJAMENT. m. ant. La acció de asprej 
Asper eamiento, Asperare. 

ASPREJAR. v. a. Tenir alguna cosa 1 gust i 
pre. Asperear, Acerbi saporis esse. 

ASPREBiENT. adv. Ab aspresa. Asperamen 
Asperè, asperiter. 

ASPRER. m. ASPRA. 

ASPRESA. f. La qualitat de aspre. Aspereta, i 
perura. Asperitudo, inis, scabies, ei. || Desigualt 
del terreno. Aspereza. Asperítas, loci iniquitas. || 
lo tracte y costums. Aspereza, Acerbitas, atis. || m 
Se diu de las cosas desapacibles al gust ó al ohii 
del estil desigual, etc. Aspereza. Asperítas, aceri 
tas, austeritas, atis. 

ASPRESA de vida. loc. Rígop, austerítat. Aspert 
de vida, Austeritas, severitas. 

ASPRETy A. adj. d. Ün pocb aspre. Asperii 
Snbasper. 

ASPRETAT. f. ASPRESA. 

ASPRtsSIM, A. adj. sup. Asperisimo, aspérrií 
Asperrimus, perasper. 

ASPRÍSSIMAMENT. adv. m. Asperisimamen 
Asperrimt>, acerbissimè. 

ASPROR, f. ASPRESA. n La rígidesa que deixa 
mola al ferro. Aspereza. Asperitas, atis. 

ASPRORETA. f. d. Lo gustet pocb aspre ó agi 
Asperilïo, aspereze. Snbasper, austerulus, i. || En 
vi. BabaniUo. Acrímonia, «t, acerbitas, atis. 

ASQUERÓS, A. adj. Lo que causa asco. Asqt 
roso. Fastidiosus, nauseabundus. 

ASQUERÓS vos HAVÉÜ TORNAT? PUES DE AQUEST Gl 

SADO JA n' haveu menjat, ref. Contra aquells, q 
millorant de fortuna, desprecian lo que apreciav 
eo piyor estat. À»fmo9o o$ hàkis lomorfoT jMiei ÀSS CATALÀ. ASS 143 iomisteisde eseguisado. Qaas olim edisti, quid nunc 

ita respüis escàs? 

ASQUEBOSAMENT. adv. m. Forçament, is- 
querosameJíU. Sordidè, immundè, sqaalidè. 

ASQUEROSisSIM, A. adj. sap. Asquerosisimo. 
Sordidissiínus. 

ASQUEROSITAT. f. Brutícia qne causa ascos. 
Aíquerosidad. Squalor, is. 

ASaÀ- adv. 1. ÀQoi. 

Assi HORA. À aqueixa hora. A esa hara. Illud hor». 

AMABANONAR. V. a. Ablaoir alguna cosa. 
Aiovísar, sohar. Mitigo, as. 

A88ABENBAR y 

ASaABENTAB. V. a. ant. Fér saber, noticiar. 
loeerso&er, noticiar, NunUo, as. 

AflSABIRIR. V. a. ant. suivisiE. 

AflSABORAR. V. a. ant. assaboeui. 

AMABORIDOR. m. assahonador. 2. 

/Iffff^iyr^i^imffwnwT- m. ant. sabor. || Assahona- 

meol de las viaadas. Condimento, Gondimentum, i. 

ASSABORIR. V. a. assahonar. 1. 1| Tastar. Ca- 

ter, profHW^ gustar. Delibo, gusto, as. || v. n. sabó- 

IKiARSI. 

ASSABORIT, DA. p. p. ÀSSAHONAT. 

ASSAdAMENT. m. ant. sacietat. 

ASSACIAR. V. a. Satisfer la gana de menjar. 
També s* usa com recíproch. lactar. Saturo, satio, 
satullo, as. || met. Satisfer lo desítj del animo. 5'a- 
etar. Animum, cupiditatem explere. 

ASSACIAT, DA. p. p. SadadOy harto, satisfecho. 
Satiatos. 

ASSADOLLAR. V. a. y derivats, assaciar. 

ASSAFATE. m. ant. safata. 

ASSAG. m. ant. rnsaio. 

ASSAGiXLAR. V. a. sellar. 

ASSAGETADOR, A. m. y f. Qni|assageta. Asat" 
teador. Sagittarius, ii. 

AS8AGETAR. V. a. y 

A8SAGETEJAR. V. a. Disparar sagetas. Àsae- 
tear. Acontizo, as, sagittis petere. 

ASSAGETEJAT, DA. p. p. Àsaeteado, Aconti- 
xatas, sagittis petitus. 

ASSAHONADOR. m. Qui assabona las pells. 
turradoTy curtidar. Goriorum, pellium subactor, co- 
riaríns, ii. Q Qui assabona las viandas. Guisandero, 
Coquos, i. 

ASSABONAMENT. m. Lo gust de las viandas 
aAsahonadas. Sazan, sabor, sainete, Succus, i, sapor, 
is, gustos, us. II Lo de las pells. Zurra, adobo de 
jMles. Maceratio, nis. |j met. sahó. 

ASSAHONAR. v. a. Donar à la vianda lo punt 
de gust que li correspon. Sazonar, condimentar, dar 
sabor, Condio, is, sapidè condire. || Posar las cosas 
al pnot y maduresa que deuhen tenir, com lo sol 
ASSABONA ^Is fruyts. iSazonar, madurar, Matnro, as, 
mataré disponere. || Oprimir sovint alguna cosa pera- 
qoe s'ablanesca ó amoUe. Sobar, amasar, Macero, as. 
II Adobar las pells rascantlas lo pel. Zurrar^ cwrtír. 
Coria, peUes maeerare, iK>lire« I ant. kaurà». 5, ASSAHONAR COM w POP. fr. Douar mòlts cops à al- 
gú. Zurrar, Verbero, flagel•lo, as. 

ASSAHONAR8E. v. r. Madurarse y posarse en 
sabó alguna cosa. Sazonarse. Maturesco, is, perfec- 
tionis statum attingere. 

ÀSSAHONAT, DA. p. p. Sazonado. Gondilus. 
II ZurradOy curtido, Maceralus. Q met. Cultivado, Ex- 
cultus. 

ASSAIG, m. Examen, regoneixement, proba. 
Ensayo. Proiusio, probatio, nis, periculum, i. 

ASSAILER. v. a. ant. Acomótrer. Salir al en- 
cuentro. Obviam alicui procedere. 

A8SAJADOR, A. m. y f. ter. Qui fa la proba de 
alguna cosa. Ensayador, Examina tor, is. || Qui ins- 
truheix. Ensayador. Instructor, is, edocens, tis. 

ASSAJAMENT. m. ant. ensaig. 

ASSAJAR. V. a. fiNSAJAR. II INTENTAR, aut. SON' 

drjar. 

A8SALANTAR. V. a. ant. imbuhib. 

ASSALARIAR. V. a. Senyalar salari ó sou à al- 
gú. Asalariar, Mercede, prelio conducere. 

ASSALARIAT, DA. p. p. Asalariado. Mercede 
conductus. II adj. Assenyalat, determinat, com lloch 
ASSALARIAT. Senalado. Sígnalus. 

ASSALT, m. Acomesa impetuosa pera entrar en 
una plassa ó fortalesa à forsa de armas. Asalto. Ir- 
ruptio, oppugnatio, aggressio, nis. || En la esgrima, 
acomesa assegurant à un temps lo peu dret y la es- 
pasa. Asa/ío. Improvissus et vehemens ensisjactus. 
II met. Acomesa vehement y repentioa de algunas 
cosas inanimadas, com passions, maiaitias, etc. | 
Asallo, Invasió, nis, Ímpetus, us. 

ASSALT HOM. exp. aut. Bomhre de prendas, bella 
hombre. Idoneus, aptus bomo. 

DE ASSALT, adv. 1. Dc improvís, repentinament. 
De repente. Subilò, extemplò. 

DONAR ASSALT, fr. ASSALTAR. 

ASSALTADOR, A. m. y f. Qui assalta. Asalto- 
dor, Oppugnator, incursator, is. 

ASSALTAMENT. adv. m. ant. bellament. 

ASSALTAR. V. a. Donar V assalt à algana plassa 
ó fortalesa. Asaltar, Oppugno, expugno, as. || Sor- 
péndrer, acométrer à algú de improvís, com fan 
los lladres en los camins. Asaltar. Subitò irruere, 
irrumpere. U met. Esdevenir de prompte alguna co- 
sa ó accident. Asaltar, Invado, corripio, is. 

ASSALTARSE. V. r. ant. Enamorarse de alguna 
cosa. Prendarse, Amore capi. 

ASSALTAT, DA. p. p. Asaltado, Oppugnatus. 

ASSAMBLEA. f. Junta, congrés. Asamblea, Gon- 
venlus, coetus, us. || Tribunal dels grans priorats 
del orde de sant Joan. Asamblea. Goncilium, ii, se- 
natus, us. || Tocb de caixa ó timbal militar pera avi-^ 
sar la tropa. Asamblea. Classicum, ei. 

ASSAMORRAR. V. a. Matar é despedassar lo 
llop ó altra fera la presa que agafa, sacudintla de u 
costat à altre. Zamarrear. Dentibus incb iade oon- 
cutere. 

ASSANRARSE. V. r. loformarse, insiraili•i•ü 144 ASS DICCIONARI ASS alguna cosa. Cerctorarsey enterarse. Cerciorem fieri, 
certisso, as. 

A8SANEAT, DA. p. p. Enterado, penetrado, Cer- 
cioratas. 

A8SAPUDENTA. f. àssàfbtida. 

A8SARIR8E. V. r. Moderar, templaró cessar 
del tol r enuig, enfado ó senyals de furor ó altra 
passió, especialment en lo semblant de la cara. Bs- 
turdirse, serenarse, despejarse. Sereno, as. 

AS8ARIT, DA. adj. asturdit. 

À8SARO. m. Planta, àsaro. 

AS8ARRONAR. V. a. Pegar à algú. Zurrar, Um- 
dir dpalos. Flagel•lo, verbero, as. || Desgavellar, des- 
arreglar lo vestit que's porta. Enfardelar. Consarci- 
Do, as. 

A88ARRONAT, DA. p. p. Apakado, Fustiga- 

tus. II MALENDRESSAT. 

assassí, m. ASSESSINO. 

ASSATG. m. -ant. ensàig. 

ASSATIAR. V. a. siTiAR. D ant. situar, assen- 
tar. 

ASSATJAR. V. a. y derivats, ensajar. 

ASSATS. adv. ant. Suficientment. Baslante, bas- 
tantemente. satis, sat. \\Muy. Maximè. || m. ant. en- 

8A1G. 

ASSAU. adv. ant. bastant. 

ASSAYAR. V. a. ensajar. 

ASSEADAMENT. adv. m. Curiosament. Àseada- 
mente, Concinnè. 

ASSEAR. V. a. Adornar, compóndrer ab curio- 
sitat ; també s' usa com recíproch. Asear. Excolo, 
per colo, is. 

ASSEAT, DA. p. p. Aseado, Perpolitus. || adj. 
Pnlit, curiós. Aseado, Nitidus, elegans. || Fét ab pri- 
mor. Aseado. Scitè elabora tus. 

ASSECADOR, m. Lloch abont se posa alguna 
cosa à secar. Secadero. Locus ad atiquid siccandum 
aptas. 

ASSECAR. V. a. Extràurer ó fér que s' exbale la 
humitat de algun cos per medi del ayre ó calor. 
Secar, Sicco, as, torreo, es. || Gastar ó consumir la 
sabó ó sucb substanciós de alguna cosa. Secar, Ex- 
8ÍCC0, desicco, adsicco, as. 

ASSECARSE. V. r. Pérdrer los arbres y plantas 
lo vigor, aufana, y verdor per causa del calor ó fret. 
Secarse, Aresco, exaresco, intereo, is. || Aixugarse 
alguna cosa. Secarse, enjugarse. Areo, Adareo, es. || 
ASSBDEGARSE. jj Quedar impedit ï us de algun mem- 
bre. Baldarse, Membrorum usu privari. 

ASSECAT, DA. p. p. Secado. Síccatns. 

ASSEDAR. V. a. Afinar lo cànem en lo rastell. 
À»edar, Cannabim suàvem reddere, perpolire. 

ASSEDEGARSE. V. r. Patir mòlta set. Apalam^ 
brarse, Síü ardére. 

ASSEDEGAT, DA. adj. Qui tè mòlta set. Sedien- 
to. Sitíbundus. 

ASSEGURACIÓ. f. Contracte pera assegurar en 
lo oomers los perills del mar. Seguro, aseguraeion, 
Gtotio, Qif . ASSEGURADAMENT. adv. m. Sèns dopte. Se- 
guramente. Certè, securè. 

ASSEGURADOR, A. m. y f. Qui assegara. Ase- 
gurador. Vas, adis, sponsor, is. 

ASSEGURAMEBiT. m. y 

ASSEGURANSA. f. La acció de assegurar. Ase* 
gvramietUo. Cautio, nis, fides, ei. | sbgubbtat. 

ASSEGURANT, p. a. ASSEGURADOR. 

ASSEGURAR, v. a. Donar fírmesa ó seguretat i 
alguna cosa pera conservaria, òpera que's mantioga 
en sòn llocb. Asegurar. Firmo, as, constabüío, com- 
munió, is. |j Respóndrer del perill dels generós et 
lo comers de mar. Asegurar, Yador, aris, sponsio- 
nem prelii solvendí facere, si res pereat. | Posar 
alguna cosa en un paratge segur, com las persoois 
en la presó. Asegurar. In vincula conjicere. II Afir- 
mar la certesa de alguna cosa. Asegurar, afirmar. 
Assevero, as, pro certo confirmaré, jj Preservar de 
algun dany ó perill. Asegurar, Defendo, is. [ Donar 
fíansa. Asegurar. Pra;dem dare. || prométrer. 

QUI ASSEGURA DURA. ref. Deuota que '1 qni emprea 
ab coneixement algun negoci sortirà bè de ell. Qmn 
hien ata bien desata. Àrdua aggressus, ipse sibí ei- 
tricandi inveniet viam. 

ASSEGURARSE. V. r. Posarse en cobro. Aiegw- 
rarse. Sese tutum pra^stare. 

ASSEGURARSE DE ALGÚ. fr. AgafaHo. Coger, pnnétr, 
Prehendo, capio, is. || Fér à algú del sèn partit. 
Atraer, arrastrar. Ad soam sententiam adducere. | 
Enterarse de alguna cosa. Enterarse, Calleo, es. 

ASSEGURAT, DA. p. p. Asegurado. Constabi' 
litus. 

ASSEGUT, p. p. de asséurer. Sentado. SessBS. 

ASSELLAR. V. a. SAGBLLAR. 

ASSEM. adv. 1. ant. aquí. 
ASSEMBLAR. V. a. ant. semrlar. 
ASSENAT, DA. adj. Qui tè mòlt seny. Setuio^ 
asesado. Cordatus, sensalus, maturus. 
ASSEN8AR. V. a. y derivats, asgbnsar. 

ASSENTADA, f. SESSIÓ. || VEGADA. 
DE UNA ASSENTADA, loc. DB UNA VEGADA. 

ASSENTADAMENT. adv. m. Ab cordurt. Jw" 
àosamente, cuerdamente. Consulto, prudenter. 

ASSENTADOR. adj.. annotador. || Lo qui assen- 
ta ó col-loca alguna cosa. Asentador, Collocador. 

ASSENTAMENT, m. La acció do assentarse. 
Asentamiento. Sedes, is. || for. La possessió que dòoa 
'1 jutge al demanador dels béns del contrari per 
no respóndrer aquest à la demanda. Asentamiento, 
Bonorum ex judicis sententià possessió. 

DB ASSENT. m. adv. ant. De espay. De espacio. Pau- 
latim. 

ASSENTAR. V. a. Posar à algú en la cadira, 
banch ó altre sití. S' usa com recíproch. Asentar^ 
sentar. Sedeo, es. || Presuposar alguna cosa pera 
obrar ab seguretat. Asentar, sentar, Pono, statoi^ 
is. II Afirmar, donar per certa alguna cosa. 
a/irmdr. Affirmo, assevero, as, ratnm habere» 
tar, posar per escrit, Aientar. Seriplo 
ÀSS CATALÀ. ASS 146 1 Fosar, col•locar algQDa cosa de manera qne's man- 
tioga ferma. Asentar. Firmo, as. || Fér algun conveni 
ó Iracle. Asentar, Pacíscor eris, foedns inire. || for. 
Posar en possessió dels bons del contrari per no 
respóodrer aqnest à la demanda. Asentar, In pos- 
sessiooem ex judicis sententia mitti. || domiciliarsb. 
I Eotre sastres aplanar las costuras. Sentar, Sutu- 
ras complanare. jj En la esgrima deixar la espasa 
eo terra, desistir. Asentar, In ludo gladiatorio de- 
sbtere, ensem humi deponere. 

ÀSSDiTAR LO REAL, LO CAM?, ctc. fr. Acampar las 
tropas. Acampar el ^ército, ó las tropas, asentar los 
reiàes, ó el campo. Castra ponere. 

ASSENTAR LA FUSTA. fr. BNGRAHBLUB. 
ASSENTAR SAS GOSAS. fr. ARREGLAR. 

A88ENTAR8E. V. r. Dit del menjar ó béurer, 
T^rerbo bè '1 venlrell. Sentar la comida ó bebida: 
ohrazar el estómago la comida ó bebida. Stomachum 
cibi, potionis tenacem esse. || arq. Solidarse l' edi- 
fici ab lo pes dels mateixos materials. Asentarse, ha- 
eer ostento, Sobsideo, es. || Allistarse en alguna con- 
gregació, etc. Asentarse, alistarse, Adscribi, dare 
nomeo. | Dit dels licors, assolarsb. met. Posar 
judici. Beportarse, moderarse, Moderari, contineri. Q 
llogabsb. B Péndrer possessió de algun empleo. To- 
mar posesúm. Possessionem sumere. || Dit de la 
ferradura, Uastimar la pota per estar massa apretada 
ab ella. Asentarse, Soléam ferream pedem opprime- 
re. 

ASSENTAisB AL u.rr. loc. IncorporarsB en la cama. 
Pectore tenos in lectose erigere. 

assbntarsb bè alguna cosa. fr. met. Agradar, sér 
eooforme al gust ó dictamen. Sentar bien una cosa, 
Beoèaccípere. arridere. || Escàurer, convenir bè una 
cosa ab altra, com lo vestit, etc. Asentar. Aplari. 

NO ASSBNTARSB BÈ 'l MENJAR Ó BÉURER. loC. NO ho- 

(er bien la digestion, no asentarse en el estómago al- 
fuM cosa, Stomachum gravaré, cibum segrò coque- 
re. 

ASSENTAT, DA. p. p. Sentado, asentado. Ses- 
sos. I adj. met. Judiciós, prudent. Sentado, sesudo, 
amada, Matarus, quietus. || persuadit. 

ni BER ASSENTAT QUE ESTIOAS, QUE NO POTS CÀUEBR 

lODKAS. ref. fam. no digas de aquesta atgua, etc. 

ASSENTIMENT, m. ant. La acció y efecte de 
eoQsentir. Asenso, consentimiento, Assensio, nis, as- 
se&sns, ns. || LLicéNCiA. 

ASSENTIR, v. n. Convenir ab lo judici ó dictà- 
meo de altre. Asentir, Assentior, iris. 

AS SEN T IS T A . m. Qui fa algun contracte ab lo 
reyóab lo públích pera laprovissió de algun exèr- 
cit, etc. Asentisto. Publicanus, biarcbus, i, 

ASSENTIT, DA. p. p. Asentido, Assensus. 

ASSENTO, m. Siti, cosa pera sentarse, com ca- 
dira, etc. Asiento, Subsellium, ii, sedes, dis. || Con- 
tracte 6 conveni. Asiento. Paclio, nis. || Prudència, 
aeoy. AiimUo, cordura, madurez. Prudentia, ae, sana 
iDens. ||Lo Uochquetè cada hn en un tribunal ó 
jBBta. iiKiilo. Locns, i, sedes, is. | Lo Uoch ahont 

TOMO I. està situada alguna cosa. Asiento, Situs, us, locus, i. 
II En los edificis la unió dels materials causada pel 
pes de ells mateixos de lo que resulta major so- 
lidesa. Asiento. Consolidi tas, atís. || pbudéncia, cob- 
DURA. D En las índias lo territori y població de las 
minas. Asiento, Fodinarum terminatio, regió. Q La 
part del fre que entra en la boca del caball. Asiento. 
Equí mandíbula. |j domicili. ||ant. allotjament. 

BSTAB, FÉR Ó QUEDABSB DE ASSENTO, fr. EstabllrSe 

en algun poble ó paratge. Estar, ó quedarse de asie^ 
to, hacer asiento, Domicilium, sedem in aliquo loco 
fígere, coUocare. 

ASSENYALADAMENT, adv. m. Principalment 
Senaladamente. Consignatè, praesertím. || ant. Mòlt 
bè. Excelentemente, esclarecUamenti, Praeclarè, spleo- 
didè. 

ASSENYALADOR, A. m. y f . Qui assenyala. 
Senalador. Signa tor, is. jj Barreta de ferro que ab 
sa sombra 's coneixen las boras en los rellotges de 
sol. Mostrador, aguja, gnomon. Gnomon, onís, ho- 
rarum index. || La que senyala las boras en los re- 
llotges de corda. Aguja, manecilla, saeta. Index, icís. 

ASSENTALADOR DE PA. lustrumcut dc ferro pera as- 
senyalar lo pa abans de posarlo al forn. Artera. Si- 
gillum ad panes obsignandos. 

ASSENYALAMENT, m. La acció de assenyalar. 
Senalamiento. Assignatio, designatio, nis. 

ASSENYALAR. V. a. Posar marca ó senyal à 
alguna cosa pera coneixeria. Senalar, Signo, as, rem 
signo notaré. | rubricar. || Determinar, fixar, com 
ASSENYALAR lo dia, mcs, any, etc. Senalar, Signo, 
destino, as, eligo, is. || Fér alguna ferida ó senyal en 
lo COS. Senalar, Yulnere signaré. [ Mostrar, manifes- 
tar alguna cosa entre altras. Senalar, Signo, desig- 
no, as. II Fér senyal pera donar alguna notícia; y 
així 's diu: Monjuich assenyala un barco de guer- 
ra. Senalar. Signum dare. Q Dir determinadament 
alguna cosa. Senalar, Assigno, noto, as. Q Amenas- 
sar, designar ab los ulls, dit, etc. Senalar. Indico, 
as. II Apuntar los lantos en alguns jochs de cartas. 
Senalar, apuntar. Noto, as. 

ASSENYALARSE. v. r. Distingirse, singularí- 
sarse especialment en matèria de reputació, crèdit 
ú honor. Senalarse, distinguirse, singularizarse. Emi- 
neo, es, excello, is, primas ferre. 

ASSENYALAT, DA. p. p. Senalado, Signatus, 
designatus. || adj. Il-lustre. Senalado, insigne, distin- 
guido. Clams, eximius. || Notable. Notable, Notata 
dignns. 

ASSENYAT, adj. ant. Entenimentat. Sesudo. Ma- 
turus, cordatus. 

ASSEQUIBLE, adj. Lo que's pót consegnir. Ase- 
quible, Impetrabilis, quod assequi potest. 

ASSER. m. GEB. 
ASSERAR. V. a. AGERAB. 

ASSERGIÓ. f. Afirmació. Asercion, aserto, Assé« 
veratio, nis. 

ASSERENABIENT. m. La a#ció de asseranarse. 
Seremdad. Ser^nnm, sadum, i. 

SO us ASS DICCIONAW ASS ASSERENAR, v. a. Posar clara y serena, tran- 
qnilisar alguna cosa, com lo temps, la mar, etc. 
Serenar, Sereoo, as. || Posar la aygna à la serena. 
Serenar, Yesperlino vapori aquam exponere. || Apa- 
cigaar, assossegar disturbis y avalots. Serenar, cal- 
mar. Sedo, placo, as. || met. Templar, moderar V 
enuig. S' usa com à recíproch. Serenar. Frontem, 
vultum serenare. 

ASSERENARSE. Y. r. Abonansarse 1 temps. 
Serenarse, Sereno, as. || met. Cessar la agitació de 
las passions. Serenane. Vultum placidum aut sere- 
num reddere. 

ASSERENAT, DA. p. p. Serenado. Serenatus. 

ASSERIR. Y. a. aut. y derivats, ifiuur, assbvb- 

ftAR. Q B8TURDIB8C. 

ASSERT. m. fílos. Afirmació. Aserto. Assertum, i. 

ASSERTIU, IVA. adj. AFiRMiTiv. 

ASSERTIVAMENT. adv. m. afibmitivahent. 

ASSERTORI, A. adj. Afirmatiu; s' aplica al ju- 
rament. Asertorio. Assertorium, ii. 

ASSESSt. m. ant. assessino. 

ASSESSINABIENT. m. ant. ASSISSINIT. 

ASSESSINAR. Y. a. Matar alevosament. Asesi- 
Mr. Abneco, as, ex insidiis interficere. 

ASSESSINAT, DA. p. p. Asesinado. Abnecatus. 
m. Mort aloYosa, V acte de férla. Asesinalo. Illata 
per scelus csdes. 

ASSESSINO. m. Qui mata alevosament. Asesino. 
Sícarius, ii, ínterfector, is. || met. Dit de la persona 
mòlt cruel. Traidor, alevoso. Proditor, is, sicarius, ii. 

ASSESSOR, m. Qui dóna consell à altre. Asesor. 
Gonciliator, suasor, is. || Advocat ab qui s' acom- 
panya 1 jutge llech pera determinar y sentenciar 
en las cosas de justícia. Asesor. Assessor, is, qui ju- 
ris dicendi causà judici assidet. 

ASSESSORARSE. V. r. Péndrer assessor lo jutge 
llech pera provehir judicialment. Aiesorarse. Asses- 
sorem in consilium adhibere. 

ASSESSORAT, DA. p. p. Asesorodo. Assessor in 
consilium adhibitus. 

ASSESSORIA, f. Lo càrrech de assessor. Aseso- 
ria.A8sessnra,ae, assessoris munus. Q Loestipendió 
drets del assessor. Asesoria. Assessoris salarium, 
mercès. 

ASSESSORIAL. adj. Lo que pertany à Itn asses- 
soria. Asesorial, Assessorius. 

ASSESTAR. v. a. ant. y derivats, apuntjlb. 1. 

ASSETGE. m. ant. BLOQuno. 

A88ETIAR. V. a. y derivats. sniAt. Q v. n. ant* 

ACAMPÀE. 

ASSETJAR. Y. D. ant. y derivats, asskntar. 1. C 
ant. SITU». 

AS8ÉURER. Y. a. Posar à algú en alguna cadi- 
ra, banch ó altre siti. També s' usa com recíproch. 
Sentar, asentar. Sedeo, es. || ant. Deixar, col•locar 
alguna cosa. Colocar, deponer, poner. 

ASSEVEGA. f. Pedra mineral negra, llustrosa 
7 dócíl, y cada una de las joyas fetas do dita pedra. ASSEVERACIÓ, f. La acció de asseverar. Ast- 
veracton, afirmacion. Assevera (io, aíBrmatío, nis. 

ASSEVERADAMENT. adv. m. Afirmativament. 
Aseveradamente. Àífirmatè, asseveranter. 

ASSEVERAR. V. a. Assegurar, afirmar lo que's 
diu. Aseverar. Assevero, firmo, confirmo, as. 

ASSt. adv. 1. AQüí. Q Ara. Ahora, aqui. Nnnc. 

ÀSSIA. f. Una de las parts del mon. Àsia, Àsia, c. 

ASSIARGA. m. Magistrat de la Assia menor, que 
presidia als jochs que's tenian en honor dels Dens 6 
dels emperadors. Asiarca. Asiarcha, as. 

ASSIÀTIGH, CA. adj. Natural de la Assia ó lo 
pertanyent à ella. Asiàtico, asiano. Asíaticus, asia- 
nus. II Dit del estil que ab mòltas paraulas explica 
pochs conceptes. Asidtico. Asiaticus. 

A8SIDENT. m. ant. assessob. || ASSisTsirr. 

ASSIDEU. m. Secta de jnheus que tenia per ne- 
cessàrias las obras de supererogació: aquestos eran 
los predecessors dels fariseus. Asideo. Assidaeos, i. 

assíduament, adv. m. risQUBifTiiiirT. 

ASSIDUIT. adj. ant. contíwuo, fibquint. 

ASSIDUITAMENT. adv. m. ant. raBQÚBimiKfT. 

assiduïtat, f. FaiQUÉNCiA. 

ASSIEMA. f. Pedra esponjosa y Ueugera, àla 
manera de la tosca ; per dintre tè com unas venas 
grogas, y per fora com una espècie de farina gro- 
guenca que consum la carn supèrflua. Asiema. Sar- 
cophagus, i. 

ASSIENTO. m. ASSENTO. 

ASSIGNABLE. adj. Asignàbk. Quod assígnarí 
licet, potest. 

ASSIGNACIÓ, f. La acció y efecte de asignar. 
Asignacion. Assignatio, attributio, nis. 

ASSIGNAR. V. a. Indicar, assenyalar, destinar. 
Asignar, destinar. Assigno, as, adscribo, attribuo, 

is. II ANOMENAR. 

ASSIGNAT, DA. p. p. Asignado. Adscriptns. 

ASSIGNATURA, f. En algunas universitats la 
matèria ó tractat que déu explicar cada any lo càte- 
dra tich à sos deixebles. Asignatura, Doctrina, se, 
argumentum, i. 

ASSILO. m. Lloch de refugi pels delinqüents. 
Asilo. Ara, ae, asylum, i, refugium, ii. met. Ampa- 
ro, protecció, favor. Asilo. PrsBsidium, patrociniam, 
11. 

ASSIRIO. m. Natural de la Assíría regoe de As- 
sia. Asirio. Assyrins. 

ASSISTAR. V. a. ant. apuntab. 1. 

ASSISTÈNCIA, f. Ajuda, auxili. Asistema. Au- 
xilium, ii, favor, is. || Presència en algun lloch ó fun- 
ció. Asistencia. Praesentia, sd. \\ faequíncu. || La re- 
compensa ó estipendi que's dóna per assistir perso- 
nalment. Asistencia. Emolumentnm, i. 

ASSISTÈNCIA OB sBviíXA. Emplco quo correspon al 
de corregidor. Asistencia de S^lla. Hispalensis pre- 
fectura . 

AssisTÉNciAS. f. pi. Alimcuts que 's senyalan à al- 
gú. Asistencias. YictAs quotidiani largitio. 

ASOSTENT. m. Qd aBsistaix. ÀnttmU. Amar ASS GàTALÀ. ASS 147 laoffimBaeM. | Hiil. Lo soldat que està destioat à 
lerrir i algan oficial. ÀsistetUe. Famalas, i. || Qaal- 
se?oi dels dos bisbes qae ajadan al consagraot eo la 
coosagració de altre. Asistente, Alterias consecratio- 
DÍ mioistrans episcopas. || isssssoa. || Lo corregidor 
eo Sevilla. AsistenU. Pnefectas, i. || Lo religiós ano- 
neoat pera assistir al general ea lo gobern de sòd 
orde. ÀMteiUe. Geoerali prsefecto assistens. 

jUMUri'lM. V. a. Estar preseot. Asistir, Àdsum, 
ides, astOy as. || Concórrer à alguna part. Asistir. 
Freqnens adesse. Acompanyar à algú en algun aote 
póbücb. AMtir, Comitor, aris. || Ajudar, socórrer, 
afrrorir. Asistir. Adjuvo, as. Q Parlant dels malalts, 
eoydarlos. Asistir^ servir. JBgroto assidere. || Servir 
interinament à algú. Asistir. Alteri us vicarinm esse. 
I Donar assistóncias ó aliments. Asistir, alimentar. 
ik), is. 
ASnanr, DA. p. p. Asistido, Protectus. 
AflSmADOR. m. Qui assitia. Sitiador. Obsidia- 
tor, is. 

A88ITIAMENT. m. ant. sm. 5. 

àSSmARm Y. a. Cercar alguna plassa ó fortale- 
a pera apoderarse de ella. Sitiar. Obsideo, circum- 
adeo, es. 

AflSniAT, DA. p. p. Sitiado. Obsessus. 

ABStüHER. V. n. ant. séüibr. I| matii, 

AflBÒ. pron. Bso, esto. Hoc, id. 

Dissó. m. adv. bntbetant. 

AHOGAR. Y. a. nànt. Apretar bè una corda, 
imir. Constríngo, is. 

ABBOGIABLE. adj. Lo qui naturalment es incli- 
utà la societat, ó tè disposició pera ella. Smable. 
Soeiabilis, societatis amans. benigne, cobtés. 

ASSOCIACIÓ, f. y 

AaMdAMENT. m. ant. La acció y efecte de 
aasociarse. Asociaàcn. Consociatio, nis, societas, 
atis. 

AflSOCIAB. Y. a. Admétrer à algú en alguna 
eoopanyia. Asoeiar. Adscribo, ascisco, is. Q Juntar 
IBI cosa à altra. Asodar. Socio, as. || Péndrer per 
eonpaoy. Asoàin'. Socium síbi adjungere. 

AaraciARSE. Y. r. Juntarse ab algú per algun 
efecte, com los comerciants per sos negocis. Asodar- 
«. Consocior, aris, socio, consocio, as, 

ASSOCIAT, DA. p. p. Asociado. Consociatus. Q 

S. COVANT. 

AS80LADOR, A. m. y f. Qui assola. Asolador. 
Tastator, eversor, is. 

A8SOLADURA. f . y 

ASBOLAMENT. m. DESOLiCló. 1. 

ASSOLAR. Y. a. Tirarà terra alguna cosa, arra- 
nrit. També s' usa com recíproch. Asolar^ arrasar. 
^opnlor, aris, vasto, as, everto, is. jj dbtbbmínab, 
ib6lmeb. 

A8S0LAR8E. Y. r. Aclarirse 'Is liquits, baixant 
biolBtge al fondo. Asolarse, sereMrse. Subsideo, es, 
Mksidio, is. I met. convenibse. 

m.adY. aot. soument. i k solàs. IIA»MfeÉ|fMo• EYersos. ASSOUIAB. Y. a. aot. soldab. 

ASSOLDEJAR. Y. a. Allistar, pendrer soldats k 
sou, reclutar. Redutar. Legíones supplere. 

ASSOLDEJAT. adj. Allistat, reclutat. 

ASSOLEADOR. m. Lloch à propòsit pera pén- 
drer lo sol. Solana, solcar y abrigano, earasol. Apri- 
cus locus. 

A8SOLEGAR. Y. a. y 

A8SOLEJAR. Y. a. y 

A8SOLEYAR. Y. a. Tenir al sol alguna cosa. 

Asolear, insolar. Insolo, as. || y. r. Péndrer lo sol en 

algun rassér. Asolearse, tomar el sol. Solem captaré. 

g Posarse moreno de anar pel sol. Solearse, inso-' 

learse, Solé colorari. 

A8SOLEYAT, DA. p. p. Sokodo. Insolatus. 

A8SOLIAR. v. a. ant. Desamparar, deixar sol, 
abandonar. Desamparar. Deserere, recedere, abire. 

ASSOLIAT. adj. aot. Sol, desemparat, sense. 
Solo, sin. Deslitutus, desertus, sine. 

A8SOLIDOR, A. m. y f. Qui alcansa ó atrapa à 
altre. Alcanzador. Oppressor, is. 

ASSOLIMENT, m. Obra de assolir. Alcance, al- 
canzamiento. Assecutio, consecutio, nis. 

ASSOLIR. Y. a. Aconseguir. Alcanzar, Conse- 
qoor, assequor, eris. || Atrapar descuydat. Coger^ 
sorprender. Excipio, is, occupo, as. || Apoderarse de 
una cosa antes que arribe al fí à que's destinava. 
Interceptar. Intercípio, is. 

ASSOLIT, DA. p. p. Atrapat en algun engany ó 
delicte. Cogido. Deprensus. Q Sorprès. Sorprenidi' 
do, asaltado. Occupatus. 

ASSOMAR. Y. n. Apuntar, comensar à deixarse 
véurer alguna cosa. Asomar. Appareo, es. || Tràurer 
ó mostrar alguna cosa, com assomab lo cap à la fines- 
tra. Asomar. Ostendo, patefacio, is. || ant. pbotouab. 

ASSOMAT, DA. p. p. Asomado. Apparitus. 

ASSOMBRAR. Y. a. Fér sombra. Asombrar^ 
Obumbro, ioumbro, as. || Atemorisar, espantar. 
També s' usa com recíproch. Asombrar. Terreo, 
extérreo, es. || met. Causar admiració. També s'usa 
com recíproch. Asomhrar. Stupefacio, is. 

ASSOMBRAT, DA. p. p. Asambrado^ pasmado. 
Stupefactus. 

ASSONÀNGIA. f. mús. La correspondència de 
un so ab altre. Asonanda. Concentns, us. || En la 
poesia castellana y catalana la conformitat de uns 
assonants ab altres, isonanoa. Yocum concòrdia, 
similiter desinens. 

AS80NANT. adj. Lo que fà un mateix so ab altra 
cosa. Asmante. Sono conformis. | La final del vers 
que tè las mateixas vocals, però diferents conso- 
nants, que la final de altre ab qui ha de concertar. 
Asonante. Adsooa vox. || belació, cobbespondéncia. 

ASSONANTAR. v. n. poét. Mesclar versos asso- 
nants entre consonants, lo que's tè per un defecte. 
Asonantar. Adsonantes versus negligenter conso- 
nantibus inserere. 

ASSONANTAT, DA. p. p. Asmintado. Adsona- 
tus. 148 ASS DICCIONARI AflSOlf AR. T. a. Corresp^ndrerao las Anals dels 
tarsos. Àscnar. idsono, as. | v. n. ant. Fér son. 
Àiarmeeir, Soporo, as. 

ASSOPimUL T. a. ant. süanusia. 

AflNM>RTAT, DA. adj. AfOlTmiAT. 

A880RTIDOR, A. m. y f. Qoi assorteix. Frooee- 
éor. Previsor, is. 

ASflORTmENT. m. Provisió. Swrtido, «tirtt- 
mknto, pretendon. Apparatns, us. Conjunt de mà- 
qpiinas pera algun fi. Juego. Ordo, inis, series, ei. 

A80ORTIR. V. a. Provehir ó donar à algú lo ne- 
cessari. Swrtir, Neoessaria suppeditare. 

A880RTIR8E. V. r. Provehirse de lo neoessarí. 
SurUne. Necessària sibi compararé. 

ASSORTIT, DA. p. p. Swrtido. Provisus. | iikw- 
imn(o, gwimeeido. Ornatus. | m. pi. Tarias espècies. 
SmrUios. Apparatus, us. 

ASSOSSEGADAMENT, adv. m. Soiegaiamme. 
Fkcidè, tranquillè. 

ASSOSSEGAMENT. m. ant. soasBOO. 

ASSOSSEGAR. Y. a. Apaciguar. També s" usa 
eom recíprocb. Soagar^ tranqwiUzar, aqmtar. De- 
flagro, sedo, plaoo, as. [| y. n. Reposar, descansar. 
Dmtmtar, riposar, Quiesco, is, sedor, aris. 

ASSOSSEGAT, DA. p. p. Soagaio. Placatus. || 
Qui es naturalment judiciós y quiet. Sotegaéo^ np<H 
Mifo. Quietus, tranquillus. | Dit del pols. Sentiio^ 
9Megado, firme. Quietus, placidus. 

ASSOT. m. Instrument pera assotar. Àzole, Fla- 
gellnm, flagrum, i. || Cop donat ab V assot. AzoU. 
Terber, eris. | met. Calamitat, aflicció, càstichgran, 
y la persona 6 cosa que'i causa. Àzote. Pcena,», ca- 
lamitas, atis, clades, is. | ^. Càsticb ignominids, 
que s* executa públicament en los delinqüents, do- 
aantlos lo botxí ab la penca cops en la esquena, àzo- 
let . Flagellorum supplicium. 

ASSOTADA. í. ASSOT. t. 

ASSOTADts. m. Qui mereix assots. ÀzoUtdizo. 
Terbero, onis. 

ASSOTADOR, A. m. y f. Qui assota. Azotaimr. 
Terberator, is. 

ASSOTAGOSSOS. m. Qui cuyda de íér eixir los 
gossos de la iglésia. Ftntro. Hastigopborus, i, ca- 
■um expuJsor. 

ASSOTAMENT. m. La acció de assotar. Àto^el•' 
witnlo, Yerberatio, nis. 

ASSOTAlf AR. V. a. arq. Fér soterranis. 5o(o- 
Mf, atotoMT, Instar celi» subterrane» concamerare. 

ASSOTAR. T. a. Pegar assots à algú. També s' 
usa com recíprocb. ii^íof . Terbero, flagello, as. || 
met. Donar cops k manera de assots, com la aygua 
i las rocas, lo vent & las parets, etc. Àsotar. Diver- 
bero, as, lambo, is. 

ASSOTAT, DA. p. p. àzoUido. Yerbentus. 

ASSOTELLAR. V. a. ant. SUBTILISAI. 

ASSüBTO. m. Dia ó tarde de vacació que's dóaa 
als estudians. íumIo. Otium, ii, otii dies. 
ASsmnsMADAMENTt adv. B. ant. aofvncà- AST 

Y. a. Péndrer, portarsen. Tomar. 
Assumo, is. 

ASSUBORSE. V. r. Arrogarse. inimtrstf. Sibi as- 
sumere, vindicaré. 

ASSUMIT, DA. p. p. At^mUo. Assumptns. 

ASSiniMADABIENT. adv. m. ant. bxtediída- 
nirT. 

ASSUMPCIÓ, f. V acte de sér pnjada Maria 
santíssima en lo Gel per misteri de Àngels, y la festa 
que per aquest motiu celebra la Iglésia lo dia quin- 
le de Agost, i^uacton. BeataB Mari» virginis in cce- 
lum assumptio, assumptionis festum. 

ASSUMPT, A. p. p. ASSUMIT. m. ASSUMPTO. 
ASSUBIPTA. f. ASSUMPCIÓ. 

ASSUBIPTE. m. y 

ASSUMPTO.m. La matèria de que*s tracta. 
Aímto, Matèria, », argumentum, scopus, i. || negoci. 

DOiiAE ASSUMPTO. fr. Donar motiu ú ocasió. Dar 
ottfiKo. Ansam, occasionem praebere. || Donar lo punt 
ó argument pera tractar de alguna cosa. Dar aswnto. 
Materiam dicendl prsbere. 

DBSBMPKNTAi l' ASSUMPTO. fr. ProbaHo completa- 
ment. DmrnfmirtlamMo. Rem absolvere, conficere. 

DBSFLOXAE ALGUN ASSUMPTO ó MATÉEU. fr. Trac- 
taria superficialment. Desforar algun asunto 6 ma- 
teria. Rem summis labris degustaré. 

DoaMii soBEB ALGUN ASSUMPTO. fr. mot. Péudrer 
temps pera resóldrer millor sobre ell. Dormir sobreal- 
gunnegodoóamito. Negoliumperpendendumdiíferre. 

TOCAE DB PEOP ALGUN ASSUMPTO. fr. mOt. TCUÍr 

coneixement pràcticb de ell. Tocar de eerea algun 
anmto. Rem callere, propriàs ad rem accedere. 

ASSUSTADts, SA. adj. S' aplica al que fàcil- 
ment s' assusta. Asustadizo. Meticulosns, timidus. 

ASSU8TAR. V. a. Donar ó causar susto. També 
s' usa com recíprocb. Asustar, Terreo, es, pavorem 
incutere. 

ASSUSTAT, DA. p. p. Asustado. Territus. 

ASSUT. m. Paret que travessa '1 riu per con- 
dubir la aygua per las céquias. Azud, Aqus derivand 
objectum vallum. || M&quina pera tràurer la aygua 
dels rius y regar los camps. Azuda. Aquaría rota, 
atlia, 8D, tolleno, is, baustrum, i. 

AST. m. Rurxa abont enfilan la carn pera rostir- 
ia. A$ador. Obelus, i, veru, u. || Peix. agulla 1. 

QUI EODA ó MBNA l' AST no'n TAST. ref . Advorleix 
que 'is afortunats, sens traball logran lo fruyt de 
las fatigas de altres. Uno Uvanta la eaza y otro la 
mata, Sic vos non vobis. 

ASTA. f. BASTA. 

ASTAFERM. m. BSTAFBEM. 

ASTAlfUGAT, DA. adj. aleoeotàT. 

ASTELLA. f. BSTBLLA. 

ASTELLAR. V. a. bstbllae. 

ASTERGOL. m. ant. fbmpta. 

ASTERISGO. m. Estrelleta que serveix de notaó 
remissióen los llibres. Atímico. Asteríscus,.i. | Certa 
planta en figura de estrella. Ailenieo. Astériscus, i. 

■1. csNSTUruaió. | Seujilò sota AST ab que en la aelfptica y horízont del globo se senya- 
bo las IC eoosiel-laoions del zódiach. Asteritmo. 
Asterísmos, i. 

ASmSTm m. d. de ast. Asadoreillo. Parvam veru. 

ASTFOB. m. arq. díu. |J bsgudbller. 

ASnrtm Yea de pastor. Aqui, Híc. || arq. fuserol. 

A8TIL. m. HiSTA. 

ASmomA. f. POUCIA. 

ASTOR. m. ADcell, espècie de esparver, de color 
negre clar, la panxa blanca ab clapas negras, la 
eaa ceodrosa clapada de blanch, las camas grogas 
y'ibech oegre; es mòlt enemich dels coloms. Azor, 
gavilau. Accipíter, Iris. 

ASTX>RABIENT. m. Sobressalt. Azoramiento, 
Pavor, terror, is. 

AHTTORAR. V. a. Esparverar, sobressaltar. Tam- 
bé s* usa com recíproch. Azorar, Perterreo, es, pr» 
neta festinare. 

AflTORAT, DA. p. p. Azorado, Perterritas. 

ASTrOTG. m. estoig. 

ASraÀGALO. arq. fuserol. || art. Cordó qne's 
posa per adorno en lo canó à distància de mítj peu 
de la boea. Astrúgalo. Astragalos, i, tormenli beUici 
toralns. 

ABTBE. m. Cos lluminós del cel, com sol, llana, 
estrella, elc. Astro, Astrnm, i. || met. ant. estrv- 
LU 1. 

ASTREA. f. mit. Diossa de la justícia. Astrea, 
Astraea, ». 

AnHENOMIA. f. ant. ASTROifOMU. 

ABTUNGENT. adj. S' aplica als aliments ó re- 
meys qae restrenyen, com las servas. Astringente, 
ttttrietívo, Astringens. 

ASraCLABI. m. mat. Instrument de metall en 
forma de esfera sobre un pla: sòn us principal es 
pera observar los navegants la altura del polo y dels 
astres. Astrolabio, Astrolabium, ii. 

ASTRÓLECH. m. Qui professa la astrologia* 
Astrólogo. Astrologus, i, astrologia peritus. || met. 

ASTUT. 

8ÉI üN Boif ASTBÓLBCH. fr. met. fam. séb un bon 

APÒSTOL. 

ASTROLOGAL. adj. Lo que pertany à la astro- 
logia. Astrológieo. Astrologicus. 

ABrTROLOGIA. f. Ciència que tracta dels astres. 
Astrologia. Astrologia, ae. 

ABTROLÓGIGH, CA. adj. astbologal. 

ABTROLOMIA. f. ant. y 

ASTRONOBOA. f. Ciència que tracta de la gran- 
dària, dimensió y moviment dels cossos celestes. 
Astronomia. Astronomia, s. Q aristología. 

ASTRONÓMIGAIIIENT. adv. m. Segons los 
principis y reglas dels astrònomes. Aslronómieamenu, 
Ratione astronòmica. 

ASTRONÓMIGH, CA. adj. Lo que pertany à la 
astronomia. Astronómico, Astronomicus. 

ABrTRÓNOMO. m. Professor de astronomia. 
AflrÓRomo. Aslronomus, i. 

A8TRUGH, CA. adj. ant. AFORTUNAT, DITXÓS. CATALÀ. ATA U» 

ASTÚCIA, f. Manya, sagacitat. Astma, ardid. 
Astutia, ae, astus, us. || bstrÀtagbka. 

A8TUGIÓ8, A. adj. ASTUT. || ter. bsgrupulós, 
fastigós. 

ASTUGIOSAMENT. adv. m. astutambnt. 

A8TURDIR8E. V. r. y derivats, esturdirsb. 

ASTURIÀ, m. Natural de Astúrias, principat de 
Espanya. Asturiano. Asturicus, i. 

ASTURIÓ. m. Peix. esturió. 

ASTUT, A. adj. Sagàs. Astuto. Astutus, callidua. 

sÉR MÒLT astut. fr. Pilarse de fmo, Yaldè calli- 
dum, versutum esse. 

ASTUTAMENT. adv. m. Ab astúcia. Astutanm- 
te. Caliidè. ||fraudulentmbnt. 

ASTUTtSSIM, A. adj. sup. Astutisimo. Callidisi* 
mus. 

ASUAVAR. V. a. ant. sua visar. 

ASUBTILLAR. Y. a. ant. subtilisab. 

ASUGAGH. m. Carreró que no passa. Callejuela 
sin salida. Sine aditu angiportus.- 

ASUNTE. m. assumpte. 

ASUSAUJAR. V. n. ant. assossegar. AT. ATABAL. m. ant. tabal. 

ATABALAR. V. a. Cansar lo cap. AioUmdrar^ 
aturdir^ atronar. Lympho, as. 

ATABALAT, DA. p. p. Atolondrado, Attonitus. 

ATACADOR. m. Qui ataca. Atacador. Pugna- 
tor, is. II Instrument pera atacar las pessas de arti- 
lleria. Alacador, Ligneus tormentis bellicis stipandis 
asserculus. || Instrument ab que s' ataca la pólvora 
en las barrinadas. Atacadera, Asserculus, i. || En la 
artilleria de mar, corda grossa y forta ab un tros 
de fusta al extrem. Atacador, Instrumentum ex fune 
turmentis bellicis stipandis. 

ATAGAMENT. m. La acció y efecte de atacar. 
Atacadura, atacamiento. Strictura, ae. 

ATACAR. V. a. Apretar lo taco en la escopeta ó 
altra arma. Atacar, fgnifera arma stipare. || Embes- 
tir, acométrer. Atacar. Oppogno, as, aggredior, ens. 
Apretar à altre en algun argument. Atacar, Insto, 
as, nrgeo, es. 

ATACAT, DA. p. p. Atacado, Oppugnatus, ag- 
gressus. 

ATAGH. m. y 

ATACO. m. La acció de atacar, envestir, acomé- 
trer una plassa ó exèrcit. Ataque. Oppugnatio, oon- 
flictatio, nis. || Lo vall que fan los sitiadors. Vallado. 
Loricula, ae. || met. Acometíment de algun accident 
repentí, com feridura, etc. Ataque. Morbi irruptio. 

ATAGONADOR. m. Sabater que adoba '\ calsat 
vell. Zapatero de viejoy remendon, Cerdo, nis, sutor, 
is. (I met. Qui pega. Zurradar. Castigator, verbera- 
tor, is. 

ATAGONAMENT. m. ant. Remendo. Bemiendo. 
Sarcimeo, inis. || taco t. 

ATAGONAR. V. a. Remeodar las sabatas. Bemen- 160 ATA DICaONARI AT£ rfor. Reparo, as. | met. fem. Pegar. Zwrrair^ tuidit. 
Flagel•lo, verbero, as. || Atiparà algú, afartarlo. Tam- 
bé s' usa com recíproch. MUnaTy atTaoaT, Cibo op- 
plere. 

ATAGONAT, DA. p. p. JUmmdaio, Reparatos. 
S met. Zurrado, Yerberatns. || apadassàt. 

ATAFETANAT, DA. adj. Semblant al tafetà. 
Atafetanadc. SericaB tel» similis. 

ATAHUT. m. Bahul ó caixa de morts. Ataud, Lo- 
colos, feretriim, i, sandapila, e. 

ATALAYA. f. Lloch pera atalayar. Vigia, atala- 
ya. Specala, aB, specalatoriam, ii. || m. Qoi atalaya. 
Vigia, atalaya, atalayador. Excobitor, speculator, is. 

ATALAYAOOR, A. adj. Qai atalaya. Vigia, ata- 
Uiya, atalayador, Speculator, excubitor, is. || ant.Qoi 
observa las accions de altres. Bspia, atisbador. Spe- 
culator, scrutator, is. 

ATALAYAMENT. m. La acció de atalayar. ito- 
lúyamiento, Speculatio, nis. 

ATALAYAR. V. a. Mirar desde mi pnesto alt la 
mar ó la campanya pera donar avís de lo qne 's des- 
cobreix. També s' usa com recíproch. Atalayar, £x- 
cubo, as, specolor, aris. || ant. met. Observar las 
accions de altres. Bspiar, atalayar, atisbar. Observo, 
investigo, as. 

ATALAYETA. f. d. Àtalayuela. Specala, 8B. 

ATALENTAR- V. n. ant. Agradar. Àtakuoar, 
agradar, Placeo, arrideo, es. 

ATALLADOR, A. m. y f. ant. Qoiatalla. Àlaja- 
ifíf. Interceptor, is. Q ant. Esfia, esplorador. Gatas- 
eopns, explorator. 

ATALLARfENT. m. ant. drbssbea. |J m. ant. 
Medi pera terminar algun plet ó desavenéncia. Cor- 
t$, ajusu, Pactum, i, pactio, conventio, nis. 

ATALLANT. m. adv. ant. pee la dressbea. 

ATALLAR. v. a. ant. Detenir, aturar à algú ei- 
xintli al encontre. Cortar, atajar, Breviori itinere 
alieni obviam ire. || ant. Anar per la dressera pera 
abreviar camí. /r, atajar, echar par el atajo, Brevio- 
re itinere ire. || Detenir lo curs de alguna cosa. Ata- 
jar. Goerceo, es, intercludo, is. || ant. Transigir, 
terminar un pletó desavenéncia. Cortar, atajar, fer- 
wdnar. Lites redimere. Q ant. atalaiar. 

ATALLS. m. pi. ant. pler. 

ATAUBOR. m. ant. Màquina pera pujar cosas 
de mòlt pes. Grua, Trochlea, ae, tractoria machina. 

I TABAL. 

ATANALLAR. V. a. y derivats, atbnalub. 

ATAnAsia. í. Entre estampers, caràcter de 
Uetra. Atanatia. Typographici caracteres athanasia 
dicti. I Herba alta de un peu semblant à la orenga; 
en la címa forma una copa ab certas flors qoe*s con- 
servan mòlt temps ab sòn vigor. Yerba de santa Ma- 
ria, atanasia, Tanacetum, i. 

ATANÀsiA MABiNA. Herba de un peu de altura, las 
fullas en figura de Uansa, las flors grogas, y tota 
ella cuberta de una borra mòlt semblant al cotó. 
Algodonesa, Athanasia marítima. 

AXANa. ffl. aat. AnauxAGié. ATANSAR. V. a. y derivats, agostab. 

ATANYENT. adj. PBBTANTBNT. 

ATAnyER. V. n. Tocar, pertànyer. Perteneeer, 
tocar, Attioeo, perUoeo, es. || v. a. Cumplir las pro- 
mesas. Cumplir, Fidem servaré, pra)stare. 

ATAPAHIR. V. a. Apretar mòlt alguna cosa pe- 
ra que no qnede tova. Tupir. Stipo, constipo, as.. 

ATAPAHTTi DA. p. p. Tupido, Stipatus. 

ATAPAR. V. a. y derivats, tapab. 

ATAPIAR. V. a. y derivats, tapiab. 

ATAPIR. V. a. y derivats, atapahib. 

ATAQUEBIRA8. f. Lloacions à Déu que usavan 
los àrabes ans de entrar en batalla. Ataquebiras. 

ATAQUINARSE. V. r. atipabse. 

ATARABITAR. V. a. ter. Alborotar, Perturbo,as. 

ATARANTAT, DA. p. p. Qui per demasiada 
vivesa obra precipitadament y sèos reflexió. Trone- 
ra, tolondron, alborotado, Turbulentas. | atübdit. |j 
Picat de la taràntula. Atarantado. Stellione, taran- 
tulalassus. 

ATARRAYA. f. Filat circular pera agafar peix 
petit. Atarraya, Reté circularé. 

ATARRAYAR. V. a. Pescar ab la atarraya. 
Atarrayar, Reté circulari piscare. 

ATART. adv. t. ant. No mòlt sovint, de quant 
en quant. De tarde en tarde. Interdum. 

ATASGARIENT. m. La acció de atascarse. Atas- 
camiento, HflBsitatío, nis. 

ATASGAR. V. a. Encallar. Atascar. In trícas con- 
jicere. | met. Posar embaràs en alguna dependència 
ó negoci. Atascar, Obsto, as, ímpedio, is. 

ATASCARSE. V. r. Encallarse. Atascarse. Sese 
in trícas coojicere, in luto haerere. || met. Embaràs- 
sarse, no poder prosseguir en alguna dificultat ó 
negoci. Atascarse, Haereo, es. 

ATATXONAR. V. a. Clavar los cofres ó bahuls ab 
tatxas de llautó, etc. Tachonar, clavetear, Umbilicatis 
clavis ornaré, muniré. || met. Umpiir alguna cosa 
apretant lo que 's fica en ella, com atatxonabU roba 
en un bahul. Embutir, Insero, introduco, iogero, is. 

ATAURIGH. m. arq. Obra de guix ab que 'is 
moros adornavan los edificis. Ataurique, In o^dibus 
ornatos é gypso. 

ATAYAlf AT, DA. adj. Se diu del caball blanch 
de ancas y de coll. Atamnado, Equus clunibus co- 
lloque albus. 

ATAVIAUENT. m. ant. atavio. 

ATAVIAR. V. a. Gompóndrer, assear, adornar. 
També s' usa com recíproch. Atamar. Exorno, ador- 
no, as. 

ATAVIAT, DA. p. p. Ataviado. Ornatus. 

ATAVIO. m. y 

ATA VIU. m. L' adorno y compostura de la per- 
sona. Atavio. Ornatus, cultus, us. 

ATEIRADAMENT. adv. m. ant. ABBBGLADA- 
MEIfT, OBDENADAMBICT. 

ATEIRAMENT. m. ant. obdb, bbgu. 
ATEISME, m. Secta dels ateistas. Ateismo. A\r 
beiamas, i. ATE CATALÀ. ATE 151 ATEI8TA. m. y 

ATEtsncH. adj. ant. Qui nega la existència de 
Dèa. Ateista, Athens. 

ATELANA8. f. pi. ant. Nom de una espècie de 
comédias antígaas. Entre romans eran unas pessas 
eómicas y satíricas mòlt llicenciosas. AUlanas. Fa- 
Iml» atelans. 

ATEMORI8ABIENT. m. ant. Mòlt temor. Ater-' 
ramiento. Terror, pavor, is. 

ATEMOBISAR. Y. a. Infandir, cansar temor. 
També s' usa com recfproch. Atemarizar, Terreo, 
es, perterrefacio, is. || àttjrdir. || àmenassíb. 1. 

ATEMORISAT, DA. p. p. Atemorizado, Perter- 
refactas. 

ATEMPERACió. f. La acció y efecte de atem- 
perar. Atemperadm. Temperatio, nis. 

ATEBIPERADAMENT. adv. m. ant. Ab tem- 
plansa. Templadamente, Temperatè. 

ATEMPERANT. p. a. Lo qne atempera. Atempt' 
ranU. Temperans. 

ATEMPERAR. V. a. Rednhir algana cosa à sòn 
temperament. També s' asa com recíprocb. A(em- 
ferar. Tempero, as. || Moderar, ablanir, templar, 
acomodar una cosa à altra. Atemperar. Mitigo, tem- 
pero, as. 

ATEMPORALAT, DA. adj. nàut. Tent qne 
bufà moltíssim faríós. AUmparalado, Tempestno- 
sns. 

ATEMPTAR. V. a. ant. y derivats, intexth, 

PBOJECTAB, ASSAJAR. 

ATENALLAR. Y. a. Arrancar à nn reo trossos 
de carn ab unas estenallas bullentas. Atenacear, ate- 
wzoT. Forcipibos aliqnem dilaniare. 

ATENALLAT, DA. p. p. Aienaceaio. Gandente 
forcipe vellicatns. 

ATENCIÓ, f. La acció de aténdrer. Atemm, At- 
teotio, intentio, nis. Q Urbanitat, respecte, obsequi, 
iteiieúm. Urbanitas, comitas, atis. || Consideració, 
atendéncía, mirament. Aitnjoion, Urbanitas, comitas, 
atis. 

B!C ATDcaó. m. adv. En aiemon^ teniendo presenti. 
Habiteratione. 
ATENDAR. V. n. y 

ATENDAR8E. Y. r. ant. Acamparse la tropa en 
las tendas de campanya. Acamparse. Castra locare. 
ATENDATy DA. p. p. Acampada. Incastris collo- 
catns. 
ATENDEMENT. m. ant. y 
atendéncía. f. ATENCIÓ. 2. 3. 
ATENDIBLE. adj. Digne de sèr atès. Atendible. 
Attentione dignnm. 
ATENDIMENT. m. ant. atenqó. 
ATÉNDRER. V. n. Estar ab cuydado y atenció. 
AUnder. Attendo, intendo, is. Q Tenir consideració à 
algana cosa, com: atéicdrer als mèrits y no à la per- 
sona. Atender, Alieni rei consalere. || Mirar per alga- 
na cosa, ó caydar de ella. Atender. Rationem habere. 
I Y. a. ant. espirar, p Goardar, complir, mante- 
nirse. Àtenorse. Senro, aa. jj Donar Uoch ò tregoàa. Bar treguas. Indacias facere, pascísci. || algansar. 
II ant. Eixir al encontre. 

ATENEA. f. mil. Nom de Minerva, diossa de las 
ciéocias; y també de la festa que feyan en bonor de 
ella. Atenea. Atenea, ae. 

ATENEBIT. m. adv. Considerant. En atencion, en 
consideradon. Habita rei ratione. 

ATENÉO. m. Espècie de amfiteatre qne hibaYÍa 
en Yàrias parts, com en Roma, Alènas, etc. pera 
exertitar las arts lliberals, declamar, etc. kteneo. 
Atbenaenm, i. 

ATENIEN8E. adj. Natural y pertanyent à la re- 
pública y cintat de Aténas. AtenieTise. Atbeniensis. 

ATENIRSE. Y. r. Adherírse à lo qne's tè per mòs 
segur. Alenerse, Maximè aliquid probare. 

ATENT, A. adj. Qui tè posada ó fixa la atenció 
en alguna cosa. Atento, Attentns, intentus. || Cortés, 
urbà. AtentOf comedido. Urbanus, comis. 

ATENTADAMENT. adv. m. y 

ATENTAMENT, adv. m. Ab cuydado y atenció. 
Atentamenu. Attentè, intentè. || Ab urbanitat ó cor- 
tesia. Atentamente, Urbanè, comiter. | for. Contra V 
orde y forma del dret. Atentadamente, Contra juris 
etjudicii ordinem. 

ATENTAR. V. a. Maquinar, projectar ó comé- 
trer algun delicte. Atenlar. Facinus intentaré. 

ATENTAT, DA. p. p. Atentado. Intentatos. 
Q m. Crim, delicle. Atentado. Ausum, i, scelus, 
eris. D Intent sens to ni so. Intentana. Consíliom 
audax. 

ATENTATORI, A. adj. ant. Injust, violent. 
Atentatorio. Ausam adferens. 

ATENTI POTENTI. m. adv. Ab abundància, à 
discreció, com menjar atenti potinti. A tente bonete, 
Usque ad extremum. 

ATENTÍ88IM, A. adj. sup. Atentisimo. Studio- 
sissimus. 

ATENTÍ88IMAMENT. adj. sup. Atenthimtl•- 
mente, Accuratissimè. 

ATENTO. m. adv. ab tento. 

ATENUAR. V. a. y derivats, disminuhui. 

ATÈNYER. Y. a. ATANTER. |j V. n. aut. ARRIBAB. 

ter. aconseguir. 

ATEOPOLÍTICH, CA. adj. maquiívelista. 

ATERCIANAT, DA. adj. S' aplica al que tè ter- 
cianas; y també 's diu del bumor, color, etc. que las 
indica. Atercianado. Febri tertiana affectus. 

ATERMENADOR. m. Qui posa fitas à las ter- 
ras. Amojonador. Terminator, finitor, is. 

ATERMENAMENT. f. La acció y efecte de 
atermenar. Amojonamiento. Terminatio, nis. 

ATERMENAR. V. a. Posar fitas à las terras. 
Amojonar. Termines figere, constítuere. 

ATERRAMENT, m. La acció de aterrar. Ater^ 
ramiento. Prosternatio, nis. 

ATERRAR. V. a. Tirar à terra. Asolar. Populor, 
depopulor, aris. Q Causar terror. També s' usa com 
recíprocb. Aterrar^ aterrorizar. Perterreo, es, perter- 
rebciOy is. | Sntre jolota aproximarM i terra. i(9f- 162 ATI DICCIONARI 

rar. Ad lerram accedere, appellere. D ibàtebb, hu- 

MILLia. II ASSOMBRÀR. 

ATERRAT, DA. p. p. Aierrado, aterrorizado, 
Terrilus. l| adj. nàüt. Se diu de tot objecte inmediat 
à la terra. Aierrado. Proximus lerrae. 
ATERRIT, DA. adj. ant. ÀTBaaAT. 1. 
ATERRORI8AR. V. a. atebbar. 2. 
ATERR08SAR. v. a. Fér terrossos de una matè- 
ria solta. Conglobar, alerromr. In glebas congerere. 

ATERR08SARSE. v. r. Férse terrosos. Aterro- 
narse. In glebas se congerere. || Apilotarse, 's diu 
del arròs, etc. Aterronarse. In grumus congerere. 

ATERR088AT, DA. p. p. AUrronado. In glebas 
congestus. || adj. S' aplica als camps, etc. Terregoso. 
Globosus. 

ATER8AR. V. a. abbbglab. 

ATÉ8, A. p. p. de aténdrer. Aíendido. Gonside- 
ratus. II m. adv. en atenció. 

ATESAR. V. a. nànt. Posar tibants los capsó ve- 
las de la nau. Atesar. Navium rudentes extendere. 

ATE80RAR. v. a. Arreplegar y guardar rique- 
sas. AUsorar. Tbesaurizo, as, divitias accumulare. 
II met. Reunir mòltas qualitats, gràcias ó perfec- 
cions. AUsorar. Multa animí bona in se congerere. 

ATESTAGIÓ. f. Testificacíó. Atestacion. Testi- 
moninm, ii. 

ATESTAR. V. a. for. Certificar, testificar. Ates- 
tar. Testifico, as. 

ATESTAT, DA. p. p. Atestado. Testificatus. || 
adj. Ple. Atestado. Plenus. || m. pi. Los instruments 
aaténtichs que fan fé de alguna cosa. Testimomales, 
atestados. Probatoria, a3. 

ATHLETA. m. atleta. 

ATHLÉTIGH, CA. adj. itlétich. 

ATIADOR, A. m. y f. Qui atia. Atizador. Exci- 
tator, is. II Instrument pera atiar. Atizador , atiza- 
dero. Fòrceps, ipis. 

ATIAMENT. m. Obra de atiar. Atizamiento. Ig- 
nisexcitatio. 

ATIAR. V. a. Arrimar los tions al foch pera que 
no s' apaguen. Alizar. Ignem suscitaré, excitaré. | 
Moear lo ble, llum, etc. Atizar^ avivar. Mungo^ is. j 
met. Fomentar las passions ó afectes. Atizar^ revol- 
v«r el Qjo^ el caldo. Animi motus excitaré. j| met. ATL 

Atticismns, i. D Moda de parlar por y concís, iítoí- 
mo. Concisa oratio. 

ATIGURGA. f. arq. Columna quadrada del orde 
àtich. Aticurga. Atticnrges, e. 

ATINADAMENT. adv. m. Ab discreció. Atm' 
damente. Prudenter. 

ATINAR. V. a. Pensar, recordarse de algiu 
cosa. Atinar, acertar, dar en el hkmeo. Scopum attis- 
gere. INBTAl, mCITAB. 

ATIAT, DA.p. p. Alizado. Excita tus. 

ÀTIGAMENT. adv. m. A la manera dels àtichs. 
AtkameHte. Atticè. 

PABUE ítigament. loc. Parlar concisament. Hablar 
atkamente. Atticizare. 

ÀTICH, CA. adj. Lo pertanyent à Atenas. Atico. 
Atticus, atheniensis. || S' aplica al estil, que ab po- 
cas paraulas diu mòlts conceptes. Atico, Atticus. |j 
ant. Se prenia per un testimoni incorruptible. Atico, 
Atticus. II m. Cos de arquitectura que's col-loca per 
adorno sobre la cornisa de un edifici. Atico. Atticnr- 
ges, se. 

ATIGlsniE. m. Gust, elegància y finura ab 
qae's pro&nnciaYa 1 greçh en ÀIMiaf . àtioiim. met. Endevinar per congectnras. iltiMr. 
Praevideo, es. 
ATINAT^ DA. p. p. Atinado. PrsBvisus. 

ATINGAR. V. a. BOBRAR. 

ATINGANS. m. pi. Sectaris que no volian todr 
à ningú per por de contaminarse. Atinganos. Attii» 
gani, orum. 

ATINGUT, DA. p. p. de atenirse. Atetúdo, Ad- 
barans. 

ATÍNIA. f. Lley feta per Atinio que confirmi li 
que la de las dotse taulas havia ordenat ab motia éi 
la prescripció de las cosas robadas. Atifda. Attiflií 
lex. 

ATIPAR, v. a. Satisfer de menjar : També i 
usa com recíproch. Saciar. Saturo, satio, as. 

ATTPLAR. Alsar lo to del instrument. Aüpltír, 
Acutum resonare. 

ATIPLARSE. v. r. Posar la veu de típie. àSr 
plarse. Acutiorem sonum reddere. 

ATTPLAT, DA. p. p. Atiplado, tipUsonanU. Àei- 
tus. 

ATIRÍZIA. f. ant. ICTBRÍCIA. 

ATIRIZIARSE. v. r. ant. ictbriciarsb. 

ATISAR. v. a. ter. Observar ab cuydado. Atisk0• 
Scrutor, rimor, aris. || atalatar. 

ATJEGAR. v. a. y derivats, btjbgab. 

ATLÀNTIGH. m. S' aplica à la part de mir 
que banya la Mauritània. Atldntico. Atlantícos, i. 
S' aplica à un orde de arquitectura en que en Uoch 
de columnas se posan estàtuas de personas. Atiétr 
tico. Atlànticus, i. 

ATLÀNTIDA. f . Isla fabulosa que Plató supost* 
va envers V estret de Gibraltar. Atldntida. Atüoti' 
da, ae. || pi. ConsteMació en que eslàn las estrelliii 
que fingiren los poetas sér fillas de Atlas. AtlàntÜA, 
Allantides, e, plejades, um. || Nom de las islas dd 
arxipélach índicb, ahont los poetas col-locavan ki 
camps eliseus. Atlàntidas, atolones. Atlaotides, mn. 

ATLANTS, m. pi. arq. Estàtnas de homes qni 
en llocb de columnas sostenen lo arxitraa. AtkmUi. 
Atlanles, telamones, um. [j atlas. t. 

ATLAS. m. Col-lecció de mapas enquadernats. 
Atlas. Geographicus atlas. || anat. Nom de la extre- 
ma vèrtebra del coll que manté y dóna moviment al 
cap. Atlas. Atlas, sa. \\ Montanya de Àfrica. Atlas, 
Atlas, antis. || Nom de un Rey de Mauritània, astró- 
nomo mòlt sabi, de qni fingiren los poetas que soe* 
tenia 'I cel sobre sas espatllas. Atlas. Atlas, anli^i^ 
II ATLETA. II Tela de seda de Indias. 41 
serica. 

ATLEQAR. Y. a. uuOAa. m 
ATO 

ATLETA, m. Los valents qae peleavao à pa- 
oyadas. Atleta, luchador. Púgil, is,athleta, aï. || Fi- 
siologia, r home qae (è 1 sistema mnscnlar mòlt 
desarrollat. Atleta. Àth]eta,a;. 

ATLÉTIGH, CA. adj. Lo qae pertany al atleta. 
Atlètica, Athleticas, pagilatorias. 

ATMOSFERA, f. fis. Floyt subtil y elàstich que 
rodeja un cos per totas parts, y participa de sos mo- 
viments. Atmosfera. Atmosphaera, se, coelum, i. || 
La massa del ayre ab los vapors, exhalacions y de- 
més, que rodeja 1 globo de la terra fins à ona altura 
considerable. Atmosfera. Atmosphsera, ae. || met. Lo 
espay ahont s' ex ten la virtut de qaalsevol cos ; y 
així 's dia : iTMóspsai elèctrica, etc. Atmósfira. At- 
mosphdBra, x. 

ATMOSFERA DEL SOL, LLUNi T PLINETÀS. LO floy t SUb* 

til qoe s suposa al entorn de ells. Atmosfera de' 
to/, luna y planetas. Solis aut planetaram atmos- 

ptera. 

▲TMÓSFBiA TEiRBSTRB. Uoió ó mescla do las snbs- 

téncias capassas de conservar Y estat aeriforme al 
gran actual de temperatura en que vivim. Atmosfe- 
ra terrestre. Terrestris atmosphaera. 

ATBI08FÉRIGH, CA. adj. Lo que pertany à la 
atmosfera. Atmosférko. Atmosphsericus. 

ATOBA. f. TOVA. 1. 

ATOLONDHAAIENT. m. L' acte de atolondrar. 
Aturdtmteiito , atolondramiento. Gonsternatio , nis, 
lympbalus, us. 

ATOLONDRAR. v. a. Pertorbar los sentits. Tam- 
bé s' Dsa com recíproch. ifurdir, atolondrar^ per- 
íMrbar. Lympho, consterno, as. 

ATOLONDRAT, DA. p. p. Atolondrodo. Cons- 
terna tus. II adj. A TARANT AT. 

ATOLONS. m. pi. ATLAifTmis. 

ATOmSAT. m. Qui segueix ó defensa 1 sistema 
dels àtomos. Atomista. Atomorum sectator. 

ATOUtSTIGH, CA. adj. Lo que pertany als ato- 
mistas. Atomistico. Atomorum sententia; congrnus. 

ÀTOMO. m. Lo més petit cos que 's suposa in- 
divisible. Atomo, Atomus, corpusculum, i. || met. 
Part mòlt petita de qualsevol cosa. Atomo, Minutis- 
sima res. || m. pi. Las particuletas que's percebeixen 
en lo raig del sol que entra en alguna pessa. Atomos, 
Atomas, i. 

FINS UN ítomo. loc. fam. En la cosa mès mínima ó 
petita, en ona monada. En un útamo. In minimo. 

ATONEGAR. V. a. Posar la primera capa de ter- 
ra. Recalcar. Recalco, as. 

ATÓNIGH, CA. adj. med. Lo que es capàs de 
tràarer un accés. Atónico. Atonicus. 

ATOvriR. V. n. ant. y derivats, aturdir, espan- 
tar. 

ATÓNTT, A. adj. Pasmat ó espantat de algun 
obfecte ó succés extrany. Pasmado, atómto, Stupe- 
kciüs. 

ATOBITAR. V. a. nàut. Posar un cop de mar en 
certa posició y moviments la nau. Atontar, Navem 
Aoctaatim exponere. intontie. 

TOMO I. CATALÀ. ATR 163 

ATONTAT, DA. p. p. nàut. AUmtado. Eluctua- 
tim reliclus. 

ATONTIMENT. m. La acció y efecte de atontir. 
Atontimiento. Obstupefactio, nis. 

ATONTIR. V. a. y derivats, entontir. 

ATONYAT, DA. adj. Apretat. Compacto, apreta- 
do. Arctus. 

ATORAR. V. a. nàut. abarrotar. 

ATORAR8E. V. r. nàut. Parlant dels caps, de- 
tenirse, no poder passar per ahont deurian, ja per 
sér massa grossos, ja per altra causa. Atorarse, atra- 
gantarse. Híereo, es. 

ATORDIR. V. a. y derivats, aturdir. 

ATORGAR. V. a. y derivats, otorgar. 

ATORMENTADAMENT. adv. m. Ab torment. 
Atormentadamente. Anxié. 

ATORMENTADOR, A. m. y f. Qui atormenta. 
Atormentador. Cruciator, is. 

ATORMENTAR. V. a. Afligir y molestar corpo- 
ralment à algú. Atormentar. Excarniflco, as, torqueo, 
es. II mel. Molestar, enfadar, afligir à algú. Ator- 
mentar, apurar. Crucio, stimulo, as, animam agita- 
ré. II Donar torment pera fér confessar la veritat. 
Dar tormento. Reum in equuleo torquere. nàut. Fér 
una forta impressió en la nau la violència de las 
onadas, la forsa del vent, lo pes de la arboladura y 
tot lo que pót influhir. Atormentar. Agito, as. 

ATORMENTARSE. V. r. Apesararse. Atormen- 
tarse. Animo laboraré. || Donarse mal temps. Ator-- 
mentarse. Excruciari. 

ATORMENTAT, DA. p. p. Atormentado, Cru- 

ciatus. 

ATOROSAT, DA. adj. ant. atorsonat. 

ATORROLLAR. V. a. Gonfundir à algú. Atur-' 
rullar, aturdir, confundir, Perturbo, as, confundo, 

is. 

ATORROLLAT, DA. p. p. Aturmllado. Pertur- 
batns. 

AT0R80NAR8E. V. r. Partir torsó las cabalca- 
duras. Atoroionarse. Torminibus laboraré. 

ATORSONAT, DA. adj. S' aplica à las cabalca*- 
dnras que pateixen torsó. Atorozonado. Torminibu 
affectus. 

ATORT. m. adv. ant. per forsa. || 1 tort. 

ATORTORAR. V. a; nàut. Trincar ab tortonfl. 
Tortorar, atortorar. Navis latera ftutbus eiroum re- 
tortis roborare. 

ATRABILA. f. ATRABILIS. 

ATRABILIAR. adj. y 

ATRABILIARI. adj. y 

ATRABILIÓ8, A. adj. Lo que pertany à la atra- 
bilís. A(ra6t7mrto, atrabilioso. Ad àtram bilem per- 
tinens. 

ATRABILIS. f. Còlera negra. Atrahilis Àtra bi- 
lis. 

ATRACA. Yeu nàut. ab que 's designa la acció 
de atracar, ajustar un tauló ó altra pessa de cons- 
trucció ab altras. Atracar. Apprehende. 

ATRAGABLE. adj . abordablb . 

21 154 ATR DIGQOMRI ATR ATRACADA, f. nküi. Acte de atracar. Atracada . 
Navis appolsio. 

BONi ATtACADi. nàat. La qael patró dirigeix ab 
tal aceri que la embarcació qaeda parada y situada 
conveaieDtment en lo punt à que dèria atracar. Bue- 
%a atracada, Congrnos appolsos. 

MALA ATRACADA, oàut. La que*s fa sens dítas cir- 
cnnstàncias. Mala atracada. Infelix appnlsns. 

ATRAGADERO. m. Paratge ahont sens perill 
poden atracarse las embarcacions menors. Atraca- 
diro. Statio, nis. 

ATRACAR, y. a. nànt. Arrimar las embarca- 
cions à terra ó unas à altras. Atracar. Nayim appe- 
llere. || Arrimar nn objecte à altre. També s' nsa 
com recíproch. Atracar. Bem rei accedere. || Apre- 
tar ona cosa contra altra. Atracar. Comprímo, is, 
arcto, as. Aproximarse, però sons arribar à tocarse 
'is objectes. Atracar. Accedo, is. I ant. trossai. 

ATRACARSE. Y. r. Atiparse bè. Atracarse^ afí- 
harrane. Cibo potaqne opplerí. 

ATRACAT, DA. p. p. Atracada. Appolsos. 

ATRACXaÓ. f. La atracció y efecte de atràorer. 
Àíraccion. Attractio, nis. ATtAcriu. S. 

ATRACCIÓ NiwTOifiANA. La qoc's vorífica sols en las 
grans massas, en rahó de aqoestas mateixas, y del 
qoadrat de las distàncias. Atracdon neutaniana ó pla^ 
nctaria. Atractio newtoniana. 

ATRACTIU, TA. adj. Lo qoe atrao ó tò la vir- 
M de atràorer. Atractiva. lUecebrosos, attractoríos. 
I m. Gràcia en la cara, paraolas, etc. Atractko. Ule- 
eebr», arom. 

ATRAFAGAR. V. n. y 

ATRAFAOAR8E. V. r. Fatigarse, afanarse. 
Atrafagar^ atareane. Defatigarí. 

ATRAFAGAT, DA. adj. Aqoeferat. Atareado. 
Defatígatos. 

ATRAGANTARSE. V. r. ant. BififüOARSB. 

ATRAIRER. Y. a. ant. atríurer. 

ATRAPAR. Y. a. Agarrar al qoe foig. Cogtr, 
aUrapar. Fogientem apprehendere. || Assolir, acon- 
segoir. Alcanzar. Conseqoor, asseqoor, eris. || Sor- 
péiidrer,8obreYeoir repentinament algnna cosa, com: 
Y atrapí la nit, 1' atrapí en lo fort ó ab mentida. 
CogiT, Aliqoem prebendere. I| Enganyar. Cager. Fa- 
Ut, is. I nàot. Poear ó passar las trapas à las Yelas. 
ifriajMir. Provisionales fones Yelis aptare. 

ATRAPAR AB LOS PIXATS AL YINTRB. fr. fam. y 

atrapar i u BNGBSA. fr. Sorpéodrcr de promp- 
te à algú en algon delicte, etc. sens podérsebo pen- 
sar. Coger demana» d boca, eoger Uu manoienlanul•- 
10» In fragranti. 

ATRAPAR DBSGüTikAT ó DBSPRiYiifooT. fr. Impensa- 
dament, de repent. Coger de rebato^ de manos d boca. 
Repentè, sobitò. 

ATRAPAR LA LLUNA. fr. Dorar mòlt la execocíó de 
algona cosa. Coger la noehe. Nocte, hora, tempesta- 
te capi. 

ATRAPAR SOTA. ft*. CogiT d$k^o, Sobtop insidias 
oapere* ATRAPARSE. Y. r. Caorer à la trampa. Afrom- 
parse. Laqoeo ímplicari. 

ATRAPAflSAR. Y. a. Fér algona cosa depressa, 
íscabè ó mal, férla de qoalsevol manera. Atrabancar^ 
frangoUar. Opos acceleraré. 

ATRAPAT, DA. p. p. Atrapada, eogido. Appre- 

bensos. 

ATRÀ8. m. L'efecte de atrassary atrassarse. 
Atrano, Retardatio, nis; solotionis reditos, dílatio, 
egestas. nàot. Lo pont de sitoació de la nao ó dis- 
tància qoe aqoesta 1 soposa mès atrassat ab res- 
pecte al rombo qoe ha obtiogot per la observació 
dels astres. Atraio. Retardatio, nis. \ adv. 1. Denota 
la part posterior de algona cosa. Atrds, Posterganea 
pars. H Se dio per qoalsevol cosa passada. Atré». 
Gessim. | exp. fam. Serveix pera fér retrocedir à 
algú. AtfOi. Retrò, retrorsòm. 

atrís de. m. adv. y 

atrísqitb. m. adv. Ademés; així *s dio: atrís de 
venir tart encara reganya. Tras. Post, deinde. 

DB PART dbatrAs. fr. Per derrera, à trahició. A es-- 
païda» fmeltas, A tergo. Q En aoséncia de algú. A es- 
paldas. Ad posteriora. 

PÍR TORüAR atrís. fr. Rebàtrcr. Bechazar^ kacer 
volver atrds. Propolso, as, redigo, is. 

QUBDARSB MOLT ATRÍS. fr. Qoe à mès del sentit 
recte significa estar distant de la consecoció de al- 
gona cosa. Estar muy léjos. Longios, longissimè 
abessè. 

TORNAR atrís. fr. Rotrocedir en lo camí fét. Desan- 
dar. Per eamdem redire viam. 

TORNAR LA PARAULA ATRÍS. fr. Dcsdirso dc lo pac- 
tat. Volterse atrús, volver atrds, desdedrse, retrac- 
tarse. Dictis non stare, fídem prodere. 

ATRA8SADOR. m. trassador. 

ATRA8SAHIENT. m. L' acció y efecte deatras- 
sar y atrassarse. Atraso. Ronorom amissío. 

ATRAMAR. V. a. Retardar. Atrasar. Prseeo, es. 

I ant.Proporctonar. Apto,coapto,as. D Empenyarse. 
També s' osa com recíproch. Atrasar. Ms alienom 
contrahere. || ant. ocasionar, causar. D trassar. 

ATRASSAR LO RELOTGE. fr. Fér córror atràs V as- 
senyalador. Atrasar elreloj. Retardo, as. 

ATRASSARSE. Y. r. Qoedarse en derrera. Atra- 
sarse. Retardaré. 

ATRASSAT, DA. p. p. Atrasado. Retardatos. || 
adj. Endeotat, empenyat. Atrasado. JRrt alieno op- 
pressos. 

ANAR ATRASSAT. fr. Estar empenyat ó anar à mé- 
nos. Andar ó estar alcanzado, andar d tresménos cuar- 
tillo ó de capa cnida, Inopia laboraré. 

ATRASSOS. m. pi. Endarreriatges, rendas qoe 
deixaren de pagarseal temps senyalat. Atrasos. Re- 
ditos, vectígalia constitnto die non solota. 

ATRÀüRER. v. a. Fér segoir algona cosa com 
r iman al cer, etc. Atraer, tirar. Attraho, traho, is. 

II Goanyarse la volontat de algú. Atraer. Allicio, 
proUicio, ascisco, is. | apaugar. 

ATRAVEMA-f. lànt Yea ab qoe's dosígM la ATR CATALÀ. acció de atravessar com: perns de àteívsssí. Atra- 
viesa, Traosversio, ois. 

ATRAVESSADOR. m. TRAVBSSBR. II BMBlBlS, IM- 
PEDIMENT. 

ATRAVESSABIENT. met. conbxió. 

ATRAVESSAR. Y. a. Posar una fusta ó altra co- 
sa de una part à altra. Atravesar, Transversum po- 
oere, ioterjicere. || Passar de part à part lo cos ó 
algun membre ab la espasa, la jaygaa pels porós, 
etc. Atravesar. Transverbero, as, transfodio, is. jj 
Fa^ar de una part à altra, com: atra vessa a la car- 
rera, etc. Atravtsar, cruzar. Transmeo, as, transeo, 
is. I En lo joch posar travessas à mès de lo que's po- 
sa al fondo. Atravesar, Extra ludi sortem sponsione 
eertare. jj Encreabar una cosa. Atravesar, cruzar. 
Becosso, as. Q nàut. Posar en fatxa, situar la nau ab 
lo costat perpendicular ó transversal à la direcció de 
la mar ó vent. Atravesar, poner d la capa, Transver- 
nm teoere navim. [ Llaurar segona vegada la terra. 
BÒMT. Repastino, as, campnm iterare. || hílmiràr, 
nxFÉXDRBR. y Dit dels generós, agàvellar. 

ATRAVESSARSE. v. r. Posarse de per mitj al- 
gun destorb. Atravesarse, Interjicio, is. [| Intercedir, 
posarse de per mitj. Atravesarse. Intercedo, is. || met. 
Interrómprer la conversació. Atravesarse. Sermonem 
interpel•laré. || Encontrarse ab algú, renyir ab ell. 
Atravesarse, Rixor, aris, contendo, is. || Entrevenir, 
ocórrer algana cosa que impedeix lo curs de altra. 
Atravesarse. Intervenio, is. || En los jochs de interès 
se dia de la quantitat que s' ha perdut ó guanyat. 
Atravesarse. Alicujns summae jacturam in ludo fíeri. 
I nàut. En las maniobras situarsela nau ab són cos- 
tat perpendicularment à una direcció qualsevol. 
Atravesarse. Na vern ad perpendicnlum aptari. || nàut. 
Féndrer lo vent una direcció pròximament perpendi- 
cular à altra dada. Atravesarse. Yeotum propè per- 
pendicnlarem directionem accipere. 

ATRAVESSARSE LI k ALGÚ UN NüS AL COLL. fr. mCt. No 

poder parlar de susto, pena ó vergonya. Atravesdr- 
sek d uno tm nudo en h garganta. Yocem feucibns 
baerere. 

ATRAVES6AT, DA. p. p. Atravesado. Transver- 
sus. Q adj. Qui no mira dret. Atravesado, Strabo 
ois. I Mal intencionat. Atravesado, Malignus, versu- 
tos. 1 L' animal que prové de vàrias caslas. Atrave- 
sado. Hybridus ; hybrida, se. 

ATRA VESSAT EN UNA CARALGADURA. loC. AjagUt SObrO 

la càrrega de ella. Atravesado en una caballeria. In 
jomento distentus. 

ATRAUMENT. m. ant. atracció. 

ATRATMEBiT. m. Lo que alràu ó lè virtut de 
atraorer. Atractiva, Atlrabendi eíBcax. || Atractiu, 
al-Ücient que afalaga. Atractiva, lUecebrae, arum. 

ATRE, A. adj. ALTRE. 
ATREBALLAR. V. a ant. atrirular. 
ATRESORAR. V. a. y derivats, atesorar. 
ATRE8SAT, DA. adj. Diestro, adiestrado, Ins- 
treetos, exercitus. 
ATREOSI. Gonj. ant. for. À mès de aixó^ademés. ATR 158 

Otrosiy ademas, demas de esto, Insnper, prsterea, 
item. II m. for. Cada una de las peticions desprès de 
la principal. Otro si. Altera petitio. || Juntament. 
Juntamente. Junctim. 

ATRET, A. p. p. ant. de atràurer. Atraido. Trac- 
tus. 

ATRETAL. adv. ALTRETANT. 
ATREVÉS. m. adv. DE TRAVÉS. 

ATREVESSAR. V. a. y derivats, atratbisar. 
ATREVIDAMENT. adv. m. Ab atreviment. Atr^ 
vidamenle, osadaments, Audacler. || témer ariament. 

P LLIRREMBNT. 

ATREVIDÀS, SA. adj. aum. atrevidíssoi. 
ATREVIDET, A. adj. d. Atrevidillo, Aliqnanta- 
lum audax. 

ATREVIDÍSSIM, A. adj. sup. Atrevidisimo. Au- 
dacissimns. 

ATREVIMEBIT. m. La acció y efecte de atrevir- 
se. Atrevimiento, osadia, audàcia. Audàcia, ib. || co- 
ratge. II TEMERITAT. || DESCARO. 

DONAR ATREVIMENT, fr. ANIMAR, t, 

ATREVIRSE. V. r. Arriscarse, determínarse à 
fer alguna cosa. Atreverse. Audeo, es. 

ATREVIT, DA. p. p. Atrevida. Ausus. [| adj. In- 
solent, descarat, desvergonyit. Atrevida, Audax. || 

ANIMÓS. II TEMERARI. 

ATRIBA. f. Instrument de fér esclops. Atriba. 
Atriba, se. 

ATRIBUCIÓ, f. La acció de atribubir. Atrihmon. 
Attributio, nis. 

ATRIBUHIR. V. a. Aplicar, assignar alguna co- 
sa à algú. S' usa com recíproch. Atribuir, aplicar. 
Tribuo, attribuo. || Kcumuhr, Atribuir, aehaear, aeth' 
mular, Transfero, ers, duco, is. || concedir. 

ATRIBUHIT, DA. p. p. Atribuido. Assígnatns. 

ATRIBULADOR, A. adj. Lo que atribuïa. Tri- 
bulante, Tribnlans. 

ATRIBULAR. V. a. Afligir. S' usa com recl- 
procb. Atributar, Contribulo, as, ango, is. || Pertur- 
bar r animo. Amotinar, turbar, Turbo, perturbo, as. 

ATRIBULARSE. V. r. AMOTINARSB. 

ATRIBULAT, DA. p. ^.Atribulado, Gontribola- 

tUS. II adj. ATARANTAT. 

ATRIBUT, m. teol. Qualsevol de las perfeccions 
própias de la essència de Dèn, com omnipoténcia, 
misericòrdia, etc. Atributo, Attributum, i, attributio, 
nis. II Símbol ó senyal que denota '1 caràcter y ofici 
de las fíguras, com la palma de la victòria, '1 lliri 
de la puresa etc. Atributo, Signum, i, insigne, is. 

ATRIGIÓ. f. teol. Dolor de bavérofés à Dèu pels 
danys que 's segueixen. Atricion, Attritio, nis. 

ATRINXERAMENT. m. Trinxera, fosso, esta- 
cada ó cristall de terra ó brossa pera defensar lo cos 
del soldat dels tirs del enemich. Trinckera, atrinche^ 
ramiento. Vallum, i, agger, is. 

ATRINXERAR. V. a. Fér trinxeras. Atrineherar, 
Yalio, as, vallo cingere. 

ATRINXERARSE. v. a. Fortificarse ab trinxe- 
ras, etc. Atrineherarse^ barrearsi, Yallo se muniré. 156 ATft DlGGIONARi 

ATRINXERAT, DA. p. p. Atrinekerado, Yalla- 
los. 

ATRI8SAR. V. a. ant. Redahir à pols. Pulveri- 
zar, reducir d polvo, Palvcro, as, in pulverem verle- 

re. 

ATRIT, A.adj. Qui tè atrició. Atrito, Attritas. || 

ant. BXTBNUAT, ABATUT. 

ATRTVENSA. m. ant. ATRKVnfENT. 
ATROBAR. V. a. TBOBAB. 

ATROCtasm, A. adj. snp. Àtrocisimo. Atrocis- 
aimns. 

ATROCITAT, f. Graeltat gran. Atrocidad. Atro- 
cítas, atis. 

ATROMPETATy DA. adj. Dit del trabnch ó al- 
tra arma de foch que ,tè la boca en fígara de trom- 
peta. Ahocardado. In tabffi formam ore compositas. 

ATRONADOR, A. m. y f . tabalot. 

ATRONADURA. f. Fenella, obertura que solen 
tenir algunas pessas pel cop que dóna V arbre al 
tallarlo. Air(madura, Fissura, a;, físsus, us. 

ATRONAR. V. a. Alborotar ab crits. Alronar, 
aiolondrar. Consterno, as, stupefacio, is. || Fér gran 
mhído à manera de tró. Atronar, Tono as, strepo, 
is. 

ATRONAR8E. v. r. Atnrdirse ab lo ruhido dels 
trons. Se diu dels cuchs de seda, dels polls abans 
de surtír del ou y de altras crias que moren obint 
tronar. Atronar, Tonitruum fragore perlerrefieri. 

ATRONAT, DA. p. p. Atronado. Consternatus. 

I adj. ATABAJfTAT. 

ATRONERAR. V. a. Obrir, fér troneras. Atrone- 
rar. Ostiola bellicis tormentis excutiendis efficere. 

ATROPAR. V. a. Juntar tropas sens orde. Tam- 
bé s' usa com recfproch. Atropar, Turbas cogere. 

ATROPELLADAMENT. adv. m. Precipitada- 
ment, ab desorde y confusió* Atropelladamente. Rap- 
tim, turbatè. 

ATROPELLADORy A. m. y f. Qui atropella. 
Atropellador. Gonculcator, is. 

ATROPELLAMENT, m. La acció y efecte de 
atropellar. AtropellamientOy tropelia. Goncolcatio, nis. 

ATROPELLAR. V a. Passar atropelladament 
per demunt de algú. Atropellar, Conculco, pessum- 
do, as. II Despreciar, no fér cas de lleys, ni respec- 
tes, ni de la rabó. Atropellar, Leges, jura proterere. 
I Injuriar, maltractar de paraula à algú sens donarli 
lloch de disculpa. Se diu comunment dels superiors 
respecte dels inferiors. Atropellar. lojuriis, probris 
aliquem vexaré. 

ATROPELUBHO TOT. fr. Despreciarbo tot ab arro- 
gància. Atropellar por todo. Omnia posthabere, nibil 
pensi babere. 

ATROPELLAR8E. V. r. Apressurarse massa en 
las obras ó paraulas. Atropellarse. Properantius age- 
re, dicere. 

ATROPELLAT, DA. p. p. Atropellado. Concul- 
calus. ;| adj. Precipitat en dir ú obrar. Atropellado. 
In dicendo aut agendo pro^ceps. 

ATRÓB. adj. Fèr, cruel. Atraz. Ferox, immams. ATÜ 

I Enorme, grave. A(ror. Atrox. jj Mòlt gran. Atroz. 
Supra modum grandis. 

ATR08ITAT. f. ATBOCITAT. 

ATR08MENT. adv. m. Atrozmente, Atrociter. 

ATROSSABIEBIT. m. Obra de atrossar. Sofaldo, 
Yestis snblevatio. 

ATROSSAR. V. a. Alsar la roba. També s* usa 
com recíprocb. Sofaldar, Succingo, is, vestem exto- 
llere, allevare. || nàut. tbossab. 

ATROSSAT, DA. p. p. Sofaldado, Succinctus. 

ATROTINAR. V. a. y derivats, abandonab. 2. 

ATSABEJA. f. ant. gateta. 

ATSAGAYA. f. Llansa ó dart petit. Azagaya. 
Hasta, s, telum, i. 

ATSAGAYADA. f. Gop ó ferida de la atsagaya. 
Azagayada, Aclidis ictus. 

AT8AR. m. Desgràcia impensada. Asar. Inopi- 
natum malum. || casualitat. 

ATSARENA. f. ant. Vestidura llarga y rodona 
de que usa van las donas. Cielada. Cyclas, adls. 

AT8EGALLADA. f. DISBABAT. 

ATSEGAR. V. a. BTJBGAB. 

ATSEGAYA. f. ATSAGATA. 

ATTANYENT. p. a. ant. PEBTANTBNT. 

ATTEMPTAR. V. a. ant. intentab, bnsatjab. 

ATTÉNDRER. V. a. y derivats, aténdbeb. 

ATTENEDOR, A. adj. atenddlb. 

ATTENTAR. V. n. y derivats, atentab. 

ATTRIDAR. V. a. y derivats, matab. Q abatbbb. 

ATUFADAMENT. adv. m. Atufadamente, enojo- 
samente. Iratè, iracnndè. 

ATUFARSE. v. r. Enfadarse y ressentirse de al- 
gana cosa. Atufarse^ amoscarse, repuntarse, picarse, 
Aliqua re offeodi. 

ATUFAT, DA. p. p. Atufado, pkado. Aliqua re 
offensus. 

ATUIR. v. a. ant. matab. 

ATUNYAT, DA. adj. ATorcTAT. 

ATURADA, f. ESTACIÓ, detenció, pabada. 

ATURADETA. f. d. Paradeta, paradilla. Parva 
mora. 

ATURADOR, A. m. y f. Lo qui ó lo que atura. 
Detenedm', Cunctator, is. 

ATURALL, m. Instrument pera aturar. Detene- 
dor, Cunctator, is. 

ATURAMENT, m. tobpesa. 

ATURANSA. f. ant. detenció, jj alto. 

ATURAR. V. a. Detenir, contenir, suspéndrer 
lo curs de alguna cosa. Delener, parar. Detineo, es. 

Q GLASSAR. 

ATURARSE. v. r. Detenersey pararse , parar. 
Cunctor, moror, aris. jj ant. avebgontibse. || bete- 
NiRSE. I Faltar la memòria. Atnrarite, Deficere me- 
mòria. I Reservarse, detenirse alguna cosa. Que- 
darse, Retineo, es, sibi assumere. 

QUI k quabanta no s* atüba t à cinquanta no en- 
DBviNA, À seixanta desatlna. ref. Denota que 1 qui 
no tí' judici à quaranta anys de edat, y à cinquanta 
no preveu las coaas» en k vellesa obrarà errada- ATX CATALÀ. AÜC 157 ment. Quien d tmarenta no atura y d cincuenta no adi^ 
vina, d sesenta desatina, Qai octona post lastra non 
sapity nonoqae peraclo noo providet, decimo tàndem 
insanit. 

ATUBAT, DA. p. p. Parado, detmido, Detentas. 
I adj. Apocat. Encogido, apocado. Tardus, iners. 

ATURBANTAR. V. a. Dàat. Lligar à sòo respec- 
tin pal uo cap qualsevol que de ell penja, per mès 
avall de la encapilladura. Aturbantar. Funem ad pro- 
priam malum vincire. [| nàut. Amarrar un puntal 
per sòo extrem al pal que déu sostenir. Aturbantar. 
Fulcrnm extremo ad proprium malum allígare. 

ATURDIMEBiT. m. Perlurbació dels sentits. 
Aturdimienlo, Perturbatio, nis. || cobardià, temor. 
(rrao admiració. PastnOf aturdimiento. Stupor, is. 
Falta de expedició. Torpeza^ desmana. Hebetudo, nis. 

ATURDIR. v. a. Perturbar los sentits. També 
s* usa com recíproch. Alronar, aturdir, atolondrar. 
Pertorbo, as. || Causar gran admiració. Pasmar, 
tímrdir. Consterno, as. 

ATORDIT, DA. p. p. Aturdido, atarantado. Stn- 
pefaictns. | adj. Espantat, acobardit. Amilanado, aco- 
quimado. Terri tns. 

ATURRÜLLAR. v. a. Gonfóodrer, deixar sens 
paraula. Aturrullar, Perturbo, as, confundo, is. 

ATURRCLLATjDA. p. p. Aturrullado. Confusus. 

ATUTIA. f. Oxido de zinch de color gris cen- 
drós, que*s troba agafat à la part superior dels 
forns, ahont s* ha fos lo coure ab la calamina pera 
fer llautó: s' usa per remey en alguns mals dels 
ulls. Atutta. Tulhia, a^, cadmia medicinalis. 

ATXA. f. Candela mòlt gruixuda de cera, qua- 
drada, ab quatre blens. Ilacha. Fax, cis, cereum fn- 
nerale. Q ant. destral. 

ATXA DEVENT. L^í dc cspart y pega. Hacha de vien- 
tOy hachon, Malleolus sparteus píce oblitus. 

ATXAGÓS, A. adj. Qui pateix algun atxaque. 
Ackaco$o. Yaletudinarius. 

ATXADA. f. Cop de atxa. Bachazo, Facis ictus. 

ATXAQUE. m. Malaltia habitual. Achaqut, Affec- 
ta valetudo. || escusa, pretext. 

ATXARI. m. Herba, asaro. 

ATXA8SA. f. aum. Hanhon. Faxgrandíor. 

ATZERA. f. Lo peu pera tenir las atxas. Hache- 
ro. Candelabrum, i. 

ATXERO. m. mil. Cada hu dels soldats destinats 
à obrir pas en las marws, pera lo qual portan pa- 
las, destrals, elc. Gastador, hachero. Sternendis viis 
destinatus miles. 

ATXETA. f. d. Hacheía, hachuda. Fax minor. 

ATXIQUIDOR, A. m. y f. Qui alxíqueix. Achi- 
cador, Imminuens, tis. 

ATXIQUnHJRA. f. La acció y efecte de atxi- 
quir. Achicadura, Imminutio, nis. 

ATXIQUIR Ó AmQUIR. v. a. Reduhir à me- 
nos lo lamany de alguna cosa. Achicar, Imminuo, 
is, decnrto, as. 

ATXIQUIR8E. V. r. Tornarse petit. Menguar, 
ie$ereeer, Decresco, is. ATZABEJA. f. àtsabbja. 
ATZAR. m. ÀTSiR. 
ATZARENA. f. ATS ARENA. 
ATZEGALLADA. f. DISBARAT. 
ATZEGAR. V. a. ETJEGAR. 
ATZEGAYA. f. atsacata. 
ATZEMBLA. f. ADSEMBLA. 

ATZEROLA. f . Fruy t del atzeroler. Acerola. Mes- 
pillum, i. 

ATZEROLER. m. Arbre, tè las fullas retalladas, 
las flors blancas y en forma de rahims, la fruyta com 
una serva ab un gust agre-dols. La fusta es de color 
de carn y en algun temps mòlt apreciada per mobles. 
Ac^olo. Mespillus, i. AU. AU. m. ant. aücbll. || Veu de carreter pera inci- 
tar als animals, issa. Jau. Eia, age. 

AU AU. Veus que s' usan pera significar Y aplanso 
ruidós. /au, jau, Acclamatio, seu plausus tumnl- 
tuarius. 

AUBAGH, GA.adj. Lo que impedeix lo pas à la 
llum. Opaco, Opacus. || Obscur, fosch, ombrívol. 
Opaco. Obscurus, opacus. || mel. trist. 

AUBÀ. f. ter. Magrana de pinyol. 

AUBADA. ant. albada. 

AUBARGINIA. f. ALBERGÍNIA. 

AUBELLÓ. m. Desaygnadero dels estanys, pa- 
tis, etc. Arbollon, tijera. Aquamm emissarium. 
AUBRIGOGH. m. ter. abercogh. 
AUGA.f. ant. oca. rodolí. 

FÉR TOTS LOS PaPBRS DEL AUCA. fr. ExpUca U íSk- 

constància de algun subjecte ó facilitat de trànrerlo 
à qualsevol dictamen. Irse con el viento que corre] 
moverse à todos vientos. Viclrices partes sequi. 

sÉR l' amo DEL AUCA. fr. Sér lo principal en algun 
negoci. Ser el amo ó dueno de la batia, Potiorem in 
aliqua re esse. 

AUGELADOR. m. ant. y 

AUGELEGADOR. m. ant. Qui per diversió ó ne- 
cessitat cassa animals volàtils. Cazador de aw$. Au- 
ceps, upis. 

AUGELL. m. Animal volàtil. Ave, pójaro. Avis, 
is, ales, itis. || met. Astut, dissimulat. Pújàro, redo- 
mado. Callídus, versutus, i. 

AUGELL AFOLLADOR. Lo quc cstà pcr saltar del nin. 
Volanton. Jam volatui aptus, proximus passer. 

AUGELL DE ATGUA. Sc diu del quc rcgularmcut tè 
1 bèch ó las potas en forma de cullera, com T 
ànech, oca, etc. Ave aquútií ó dt cu^hara. Avis aqua* . 
lis, fluminea. 

AUGELL DE BOSCH. AUGELL SALVATGE. 

AUGELL DE GANT. Lo quc ab lo sèu caut dóna au- 
guris, com lo corb, cucala, etc. Ave de agüero. Avis 
canora, oscen, inis. 

AUGELL DEL PARADÍS. Es dc mitj pcu do alsàría, 
groch, lo pit blau, las alas negras, y la panxa cen- 
drosa; baix las alas li naixen una porció de plomas 168 AUG DICCIONARI AÜD mòlt prímas y 1 doble més llargas qne sòn cos. Ave 
del paraiso^ pdjaro del sol, manucodiaia. Paradysia- 
ca avis. 

AÜCELL DE JÍIT. ACCBLl NOCTURNO. 

AucELL DE PASSA. Lo qui cíi ccrl temps del any 
mada de regió, com la oreneta, tort, etc. Ave de pa-- 
$0. Vaga, hospita avís. 

AUCELL DE RiPiFnTA. Lo qae*s manté de altres au- 
celis y animals que cassa, com l' esparver, àliga, 
etc. Ave de rapina ó rapiega. Rapax avis. 

AUGELL DE RECLAM. RECLAM. 

AUCELL NOCTURNO. Lo qoe sols vola de nit, com la 
oliva, etc. Ave nocturna. Nocturna avis. 

AUCELL SALVATGE. Lo que no 's domestica y fuig 
de poblat. Ave silvestre ó brava. Silvestris avis. 

AUCELL PASSAT NO ES ENGABIAT, rcf. y 

AUCBLL VELL NO ENTRA EN gXbia. rcf. Dcuota que 
es difícil enganyar als que tenen experiència. Pdjaro 
viejo no entra enjaula; óperro viejo no hay tus tus ó 
nmcu cuz cuz, Seni verba dare diflBcilè est. 

JA HA FUGIT l' AUCELL DEL NIU Ó DE LA GÀBIA. fr. 

met. Explica que algú ha fugit del paratge ahont se 
pensavan trobarlo. Salto el pdjaro del nido, volo el 
golondrino. Omnis spes amissa est. 

MÈS VAL SÉB AÜCELL DE BOSCH QUE DE gIbIA. rcf. 

Ensenya que 1 qui tem si^r castigat per algun de- 
licte mès li val escaparse. El buey suelto bien se 
lame; mas vale salto de mata que ruego d$ buenos. Cnm 
llceat fagere, ne quaïras lilem. 

MÈS VAL UN AUCBLL EN LA MA QUE CENT Ó QUE UNA 

ÍL16A VOLANT, rcf. Denota que no aventurem lo bè ó 
coDveDiéncia que gosem per la esperansa do altre 
que se'ns figara major. Por el alabado dejé el conoci- 
dOf y vime arrepentído. Umbram procorpore cap ta vi. 

NO S' HA DE DEIXAR DE SEMBRAR PER POR DELS 

AUGBus. ref. Denota que las cosas útils y necessà- 
rias no *8 deahen deixar de fér perquè hi ha ja perill 
6 dificultat. Por miedo de gorriones no se dejan de 
tembrar Mnamones. Propter pericula aspera et dilü- 
cilia no deserenda. 

AUGiXLADA. f. moixonada. 

AUGELLET.m. d. Pajarillo, avecilla, Parva avis. 

ADGELLBT NO FASSA8 NÍU PROP DE FRARE, FORN NI RIU. 

ref. Denota '1 perill de un vehí poderós. M' cabé rio, 
ni en lugar de seTwrio no hagas tu nido; cabé senor ni 
cabé igreja no pongas teja. Periculosa cum potente 
vicinitas. 

m' ho HA DIT l' aucellet. fr. loc Ab que s'obliga 
als noys à confessar lo que han fót suposant que ja 
*8 sab. Me lo ha dicho el escardillo. Fatére, scio 
qoid feceris. 

AUGELLOT. m. Aucell gros que no se li sab lo 
nom. Pajarruco, avechucho. Ignotus passer. 

AUCERDA. f. alfals. 

AUGIDERE. V. a. ant. y 

AUGIR. V. a. ant. y 

AUGIURE. V. a. ant. matar. 

AUCTÉNTIGH. adj. auténtich. 

AUCTORITlAm. V. a. y derivats. íütorisab. AUDÀGIA. f. atreviment. 

AUDAGIÓS, A. adj. ant. audís. 

AUDAGI08AMENT. adv. m. ant. atebvidament. 

AUDÀ8. adj. Atrevit. Audaz, osado, Audax, aa- 
dens. 

AUDIANA. f. Nom de la secta del beretje Audià, 
lo qual ensenyava que las tenebras, aygna y foch 
no havian tingut principi. Audiana. Audiana, ae. 

AUDIBLE, adj. ohiblb. 

AÜDIGIÓ. f. ant. y 

AUDIÉNGIA. f. L' acte de obir àalgú. Audiència. 
Auditio, nis. || Tribunal de jutge existent en cada 
capital de província ó regoe. En lo civil tò mènos 
facultats que las xancillerias. Audiència, Senalus, 
us. II Lloch pera las juntas de dit tribunal. Audiendü' 
Jnridici conventus. || Los ministres anomenats per 
un jutge superior pera la averigoació de algona 
causa. Audiència. Judíces delega ti. || Lo districte ó 
jurisdicció en que coneix la aodiéncia ó tríbonal. 
Audiència. Conventus, jndicii terrítorínm. || Lloch 
destinat pera donar audiència, iuüenm. Àndito- 
rium, ii. 

audiència ecclesiIstiga. Lo tribunal de algun 
jutge ecclesiàstich. Audiència ecktiústíea, Gnríaeecle- 
síastica. 

AUDIÈNCIA pretorial. Eo Ibs fndías la que no està 
subordinada al virey pera certas causas. Audiència 
pretorial. Praïtoria cúria. 

DONAR audiència, fr. Admétrcr lo rey ó 'Is minis- 
tres als que tenen negocis pendeivts, y enterarse 
de las rahons ab ques* apoyan. Dar audiència. Aures 
dare, pr<Tbere. 

TEMR AUDIÈNCIA, fr. Véuror y determinar los plets. 
Hacer audiència. Causas definiré. 

AUDIEN8A. f. ant. audiència. 

AUDITIU, IVA. adj. Lo que pertany al ohido. 
AudilivOj anditorio. Quod ad auditum pertinet. || Lo 
que tè virtut pera ohir. Auditiva. Facullatem au- 
diendi habens. 

AUDITOR, m. ant. otbnt. 

auditor de guehra. Jutge lletrat que entén en las 
causas de for militar en primera instància. Auditor 
de guerra. Mili taris judex. 

auditor de la nl'nciatura. Assessor del nunci 
apostólicb en Espanya, anomenat pel papa. Au- 
ditor de la nunciatura. Delegatus in causis ecclesias- 
ticis judex. 

AUDITOR de marina. Lletrat que entén en las cau- 
sas del for de mar en primera instància. Auditor de 
marina. Causarum ad rem marítimam attinentium 
judex. 

auditor de rota ó de la rota. Un dels dotse pre- 
lats que en lo tribunal romà, anomenat Rota, tè 
jurisdicció per las apel•lacions de. las causas ec- 
clesiàslicns de tots los dominis catÓlichs. Auditor de 
rota ò de la rota. Sacrae Rota; romana; jodex. 

AUDITORI, m. Concurs de oyents. Auditario. 
Auditorium , ii, concio, nis. || audiència. 6. || adj. 
ant. auditiu. AÜLL CATALÀ. AÜR 159 AUDITORIA, f. Empleo de auditor. Auditoria^ 
auditorato. Jadícis aoditoris munns. 

AUGE. m. £levació gran en dignitat ó fortuna. 
Auge. Soblimitas, atis. || astron. Lo punt superior 
exceotrich ó epiciclich dels planetas, y 1 mès apar- 
tat de la terra. Auge. Epiciclus, i. 

AUGOL. m. ant. àüment, paosPEBiTiT, riquesa. 

AUGBIENTAR. V. a. y derív. acmbntar. 

AUGUB. m. AGOtBR. 

AUGURAGIÓ. f. Endevinació pel vol dels au- 
eells. Auguramn. Aaguratio, nis. 

AUGURADCML m. Qui endevina pels auguris. 
Agarero, aguradar, Augnr, ris. 

AUGURAL, adj. Lo que pertany al auguri ó als 
f iimdnrri AugwnU. Augnralis. 

ADGURAMENT. m. ant. Atccai. 

AUGURAR, v. a. Endevinar ó pronosticar lo 
«devenidor |»er la vana observació de algunas cosas 
foe BkigiB iafiíao poden tenir en allò. Agorar. Au- 
gura, as, eooflpieory ma. I m. ant. auguri. 

ASOTOATy DA» p. p. Agarado. Anguratus. 

AUCKJBI. m. Endevinació supersticiosa que feyan 
los geotfls pd cant, volada y altres senyals dels 
ancells. AgüerOf anguraeion. Auspicium, ii, augura- 
UOy nis. 

AUGUST, A. adj. Lo que mereix veneració per 
sa dignitat, exceMéncia, etc. Augusto. Auguslus. || 
Pertanyent à Augusto. Augusto. Augustus. || Sobre 
Dom ie Barcelona. 

AUOURIA. f. Emperadora, la muller del empe- 
rador, com també la mare, filla y germana del ma- 
teix. Augusta. Augusta, ». 

AUGU8TAL. adj. august. 2. 

AUGU8TALS. m. pi. Capitans establerts per 
Augusto pera pelear devantde las tropas. Augusiales. 
Angustales , ium. || Festa en honor de Augusto. 
Augustales. Augustalia, ium, auguslales Indi. || Sa- 
cerdots que's coydavan dels sacriGcis fets à Augus- 
to. Auguslales. Angustales sodales. || Sis magistrals 
establerts pera cuydar de aquestos sacrificis en las 
colónias. Augustales. Augusta les seviri. 

AUGUnÍ88IlI| A. adj. sup. Augustisimo. Au- 
gnstissimus. 

AUGUSTO. m. Renom de Octavio ó César primer 
emperador romà, y 's donà també als seus succes- 
sors. Augusto. Augustus, i. 

AULA. í. En las universitats y casas de estudis 

la pessa pera la ensenyansa. AuJa. Aula, se, gym« 

nasium, ii. [| ant. Palàcio de algun príncep. Aula, 

Aula regia. || audiència. 6. || ter. Arbre, alsina. 

AULE8A. f. ant. bbluqueria. || supèrbia, trahi- 

Cló, VILBSA. 

AULET. m. ter. alsüiae. 
ÀUL•IGH. m. Cortesà. Palaciego,^ dulko, eortesíl•' 
«0. Aulicus, i. 

AULDf A. f. ter. ALSII«à. 
AULLADOR, A. m. y f. ant. Qui ullprèn. Pas^ 
cÍMuIoTy aojador. Fa^cinator, is. || udoudor. 

r» m. tnt. La acció de nllpóndrir. AojOy aojadura, aojamiento, Fascinatio, nis. 

AULLAR. v. a. ant. ullpéndrer. |{ v. n. ant. 
udolar. 

AüLTRE, A. m. y f. ant. adultero. 

AUMENT. m. Aumentació, creixensa. Aumento, 
acrecentamiento, incremento. Incrementum, augmen- 
lum, i. 

ANAR EN AUMENT. fr. Aumcutar los interessos. Ir 
en aumento. Opes amplificaré. 

AUMENTS. m. pi. Los progressos en las convenién- 
cias ó empleos. Aumentos. In bonis incrementum. Q 
Lo que adquireix lo blat, sal, etc. palejantlo ó por- 
tantlo de una part à altra. Creces. Augmentum, in- 
crementum, i. II Lo tant mès per fanega que \ llau- 
rador torna al pòsit pel blat que se li deixà de 
ell. Crec£s. Augmentum, i, auctorium, ii. 

AUMENTABLE. adj. Lo que's pót aumentar. 
Aumentable. Quod augerí potest. 

AUMENTAGIÓ. f. ret. gradació, jj aument. || 
Pujada del riu ó del mar. Crecida. Alluvio, nis, 
torrens, tis, a^stus, us. 

AUMENTADOR, A. m. y f. Qui aumenta. Au- 
mentador. Amplificator, ampliator, is. 

AUMENTANT. p. a. Lo que aumenta. Aumen- 
tante. Augens. 

AUMENTAR. v. a. Donar major extensió à al- 
guna cosa. Aumentar. Auctito, duplico, augmento, 
as. II v. n. y 

AUMENTARSE. V. r. Multiplicar, créixer al- 
guna cosa. Crecer. Invaleo, es, evalesco, is. 

AUMENTAT, DA. p. p. Aumentado. Duplicatos. 

AUMENTATIU, VA. adj. gram. Se dia dels 
noms que aumentan la significació del primitiu. 
Aumentativo, Incrementum addens. 

AUNA. f. Yeu derivada del nom llatí cuina.» 
Pròpiament es una brassa, si bè admet alguna varie- 
tat; pus en la Bèlgica es poch ménos de una vara, 
y la francesa tè sis pams. Ana. Ulna, 8B. 

AUNAR. y. a. ant. Congregar, unir per algun fi. 
Mancomunar, aunar. Congrego, as, conjungo, is. 

AUNAR8E. V. r. Incorporarse, mesclarse dos ó 
mès cosas de manera que fassan un sol cos. Maneo^ 
munarse^ aunarse. Incorporo, as. 

AUNATy DA. p. p. Confederado, aunado. Adnna- 
tus. 

AUNATGE. m. L' acció de amidar ab auna. Anea- 
je. Per ulnas mensura. 

AUNEJAR. y. a. Amidar ab auna. Amar, Ülnis 
metiri. 

AUNYAR. V. a. y derivats, unir, juntar. 

AUR. m. ant. or. |I ant. Exclamació ó crit de 
partida dels marins. iEurra\ 

AURA. m. Ayre apacible. Awra. Aura, ce. | í. 
Espècie de aucell de Amèrica semblant à la gralla, 
alt dos pams; té 1 cos negre ab ayguas verdas y 
encarnadas, las alas negras, lo cap roig, y 'Is peus 
y bèch de color de carn. Es aucell de rapinya, y 
despedeiz on olor inaufrible. Aura. Vvltor, uriti 
aura, ». 160 AUR DIGGIONARI AUS iUBi popuui. Aplaoso y acceptació del poble, iii- 
ra popular. Popolarís aara. 

AUHAGANAT, DA. adj. nàal. Se dia del vent 
en cert grau de forsa. Ahuracanado. Yerticosas. 

AURAR. V. a. ant. daürü. 

AUREJAR. V. a. oiKJÀt. 

AURÈLIA, f . Nom de física y de història natu- 
ral. L' insecte, que desprès de haver viscut en ï 
estat de oruga pateix sa metamorfosis, perdent tot 
moviment per mès ó ménos temps, conforme la na- 
turalesa del insecte. CrisdUdüy ninfa^ aurelia, Nim- 
pha, pupa, aurelia, ae. 

AUREIG. m. OREIG. 

AURELLA. f. y derivats, orella. 

ÀUREONÚBIERO. m. Lo periodo de dinou anys 
en que 'Is novillunis tornan à sér en los mateixos 
dias. S' anomenan així perquè en los calendaris ro- 
mans se senyalavan ab lletras ó números de or. Au* 
reo, número, Aureus numerus. || Moneda de or que, 
segons Capmany, en V any 1266 valia 7 sous, y en 
lo sigle xiu lo que ara V escut de or. Àureo. Num- 
mus aureus. D ^rm. Cert pes que val I escrúpols. 
Aureo. Minutius pondus. 2 astron. cicló llunar. 

AÜREBIETA. f. ORBifETi. 

AURÈOLA, f. LiUREOLl. 

Auriga, f. nàut. vila Iürica. 

AURICULAR, adj. Lo que pertany al ohido. iu- 
rieular. Auricnlarius, auricnlaris. || S' apUca al dit 
mès petit de la ma. Ménique. Auricnlaris. 

aurífer, A. acjy. poét. Lo que porta or. Auri" 
fifOf aurigero. Aurífer. 

AURÍFIGB^GA. adj. Entre alqnimistas lo que 
imaginan que tè la virtut de fér or. Aurifko, Au- 
rífer. 

AURIOL. m. Peix regalat del mar Carpaci que 's 
cria entre laa rocaa y 's sustenta deherbas que re- 
muga. Encaro. Scarus, i. 

AURORA, f. La primera llum que 's descubreix 
en r orient abans de eixir lo sol. Los poetas ne fe- 
ren una divinitat, donantli un carro, dits de rosa, y 
'Is amors de Céfalo. Awrora, Aurora, ae, rosea, s. j| 
Beguda feta de llet de ametllas y aygua de canyella. 
Aurora, Ex amygdalarum et cinnamomi succo 
condita potio. | poét. Lo principi 6 primer temps de 
alguna cosa. Aurora. Principium, ii, ortus,us. || Color 
que resulta de la mescla de blanch, encarnat y blau. 
Autora, Ex àlbo coeruleo et coccineo mixtus color. 

AURORA BORiAL. fis. Fenómcno lluminós que apareix 
algunas vegadas en lo cel à la part del nort. Autora 
boreal, Borealis aurora. 

AURORA SUAU. CortR flor que ve de Holanda. Aurora 
iuave, Flos aurora. 

PLORAR LA AURORA, fi*, poét. Gàurcr la rosada. Llo- 
tar la aurora. Ploro, as. 

RÓMPRER Ó ASSOMAR LA AURORA, fr. AL TRENCAR ML 
ALIA. 

AURORAS. f . pi. Francesilla que tè la flor de co- 
lor de taronja. FroMuiUa noroa/a. Eanoaculna afri* AU8ADEB, Ó AU8ATEB. exp. ant. Claro e$ta; 
ya $e vé, Patet. 

AU8AR. V. a. ATRE\'1RSI. 

AUSEL. m. ant. accrll. 

AUSELAR. V. a. ant. Cazar aves, Aucupor, aris. 

AUSELATRE. m. ant. Cassador de aucells. Ca- 
sador de aves, Aucupator, is. 

AU8ÉNGIA. f. La acció y efecte de ansentarse. 
Ausencia, Absentia, apusia, ae. | Lo temps en que al- 
gú està ausent. Ausencia, Absentia, se. 

LA AüsÉficiA CACSA OLViT. rcf. Deuota quel estar 
ausent fà olvidar de las cosas. Auseneia enemiga de 
amor, Cuan léjosde ojos tan léjos deeorazon, Tepet in 
remotes benevolentia. 

TENiE ALGÚ BONÀS ÓMALAS AusÉifciAS. fr. Parlar bè 
6 mal de ell quant no està present. Ten^r ó deher algm- 
no buenas ó malas ausencias. De abaente gratus aut, 
detractorius sermó. 

TENIR LAS AUS^GIAS T M ALALT1A8. fr. Subetitohír A 

altre en lo càrrech ó empleo mentres està ausent 6 
malalt. Semr ausencias y enfmntdaies. Vicariam 
operam exercére. 

AUSEBTT, A. adj. Loque no es present. Ausente. 
Absens, entis. 

NI AUSENT sèNS CULPA, NI PRESENT SÈNS DISCCLPA. 

ref. Denota quant difícil es al ausent contextar als 
càrrechs que se li fan. Ni ausente sin culpa, ni pre- 
sente sin disculpa, Praesenti facílís, absenti difficilis 
excusa tio est. 

AUSENTARSE. V. r. Separarse de alguna per- 
sona ó lloch. Ausentarse, Discedere, abire. 

AU8ENTAT, DA. p. p. Ausentado, 

AU8ERDA• f. ant. Planta, alfals. 

AU8ER8E. V. r. ant. atremrse. 

AU8IDOR. m. ant. ohidor, otrnt. 

AU80R. m. ant. altura, elevació. 

AU8IR. V. a. ant. ohir. || matar. 

AU8tURER. V. a. ant. matar. 

AU8PIGI. m. Entre gentils endevinació supers- 
ticiosa. AgOerOf auspicio. Auspici um, ii. || met. Pro- 
tecció, favor. Auspicio, Tutela, ae, patrocinium, ii. 

AUSTER, A. adj. Retirat, penitent. Austero, So- 
litarius, austerus. Q rígido. 

AU8TERAMEPIT. adv. m. Severament. Austera- 
mente. Severè. 

AUSTERITAT, f. Mortificació dels sentits, pas- 
sions ó rigor del cos. Austeridad, Corporis, sensuum 
cruciatus. || met. Severitat. Austeridad, Severitas, 
atis. 

AU8TOR. m. ASTOR. 

AUSTRAL, adj. Lo que pertany al suró mitj 
dia. Austral, Australis. 

AUSTRÀSSIA. f. Un dek quatra regnes antichs 
de Fransa. Austrasia. Austraaia, ». 

AUSTRÍAGH, ca. adj. Lo natural y 1 perta- 
nyent à Àustria, província del imperí de Alemanya, 
ittsírtoco. Austríacus. 

AUSTRO•m• Un dels quatre vents príncipala, 
q[iie bota dd mitf ^ iVMo, Mtfro. Notiia, aoBter, i. AÜT CATALÀ. AUT 161 iüSTio ÀFtiCH. Vent garbí. Austro dfricOj garhino, 

Hbinoto. Àastro africus, libÍQOtns. 
AUT, A. adj. ant. alt. 

AUTÈNTICA. Despatx ó certificació que aatorisa 
alguna relíquia ó miracle. Autèntica, Hiracala aut 
reliquiarum veritatem coafirmans rescriptum. || for. 
Qoalsevol de las coostitucíons recopiladas per orde 
de Jostioià al fidelcódich. Autèntica, Rescriptum, 
i, lei, gi8. 

AUTENTIGAGIÓ. f. L' acció y efecte de auten- 
ticar. Auteniicadon, Litteris publicis coDsignata 
eomprobatio. 

AUTENTICAMEPIT. adv. m. Ab autenticitat. 
Attténticamente. Publica fide, rítè. 

AUTENTICAR. V. a. Legalisar, autorisar juridi- 
etmeiit alguna cosa. Autenticur^ Publica fíde confir- 
■are. 

AUTENTICAT, DA. p. p. Autenticada. Publica fí- 
de confirma tus. 

AÜTENTICH, CA. adj. Legalísat óque fà fé 
pébiica. Autentico, Authenticus. 

A5ÀR AUTÉif TicH. fr. fam. Vestir ab mòlta magni- 
ficència. Vestir de etiqueta ó de uniforme. Magnifícè 
ifcstire. 

AUTENTICITAT, f. La círcunstància que au- 
tentica alguna cosa. Autenticidad, Auctoritas, atis. 

AUTO. m. Decret judicial donat en alguna causa 
civü. Auto. Sententia, x. 

AüTOÀGOBDAT. for. Determíoacíó que pren per 
pont geoeral algun consell ó tribunal superior ab 
assistéQfiia de totas las salas. Auto acordada, Supre- 
mi coDventus judicium. 

ACTO DEFINITIU. Lo que tè forsa de sentència. 
Auto definitiva. Ultima definitiva senten tia. 

AUTO DE INQUISICIÓ ó DE FÉ. Lo del tribunal de la 
inquisició en públich, trabent al catafal als reos als 
quals Uegian sas causas públicament desprès de 
senteocíadas. Auto de fé ó de inquismon. Animad- 
versió publica in bsreticos. 

AUTO DE OFICI. Lo que proveheix lo jutge sens pe- 
dúsent de part. Auto de oficio, Decretum ex oíficio 
judicis. 

AUTO DE PROVIDÈNCIA, for. L' auto intermedi quc do- 
na '1 jutge, manant lo que déu executarse en algun 
cas iéus perjudici del dret de las parts, la qual dis- 
posició sols dura fins la definitiva. Auto, Interlocutio 
decretoría judicis. 

AUTO DE TCNDA. for. Eu los tríbuuals ordinaris de 
la cor4 lo que disposa '1 jutge, manant de una vegada 
diferents cosas, com que algú regonega '1 vale, y re- 
gonegut se li notifique que pague, que no fenlho se li 
reqneresca fiansa, y que no donantla se'l pose pres. 
Auto. Judicis decretum plurima mandata continens. 

AUTO iMTBRLOcuTORi. íor. Lo quc DO decideix defi- 
nitivament la causa ó article. Auto interlocutorio. De 
caosas summa noo decernens decretum. 

AUTO SAGRAHIKTAL. Drama en que 'Is interlocu- 
tors 800 al-legórichs, y la acció regularment sagra- 
da. Am• $QioramiHtal, Aliegoricum drama. 

TOMO I. AUTOS. m. pi. Lo procés de alguna causa ó plet. 
Autos. Causa, ae, lis, itis, forensia acta. 

CONSTAR DE AUTOS ó EN AUTOS. fr. £star probada en 
ells alguna cosa. Constar de autos ó en autos. Actis in 
judicio rem patére. 

ESTAR EN LOS AUTOS. loc. Estar entcrat de alguna 
cosa. Estar en los autos. Rem tenére. 

posARSE EN LOS AUTOS. fr. A dcmès del sentit recte, 
denota imposarse algú de lo qae altre refereix. ?o- 
nerse en los autos. Rem callere. 

AUTOCRÀCIA, f. Gobern despótich. Autocràcia. 
Autocratia, ae. 

AUTÓCRATA. m. dèspota. 

AUTÓGRAFO. m. Qualsevol escrit de ma del 
mateix aulor. Autógrafo. Autographum, i. 

AUTÓMATA. f. Màquina que tè en sí mateixa '^ 
principi de sòn moviment. Autòmata. Automaton, i. 
Q Pertanyent à ellas. Autòmata. Automatarius, ii. || 
Qui las fà. Autómato. Automatarius, ii. 

AUTORy A. m. y f. Primera causa de alguna 
cosa. Autor, Auclor, is. || Motor principal. Autor. 
Auctor, is. II ESCRIPTOR. II En las companyias de co- 
mediants qui cuyda del gobern económich y de la 
distribució de caudals. Autor. Histrionum ministra- 
tor, praïfeclus. || for. causant. 

autor de nota. Lo qui tè mòlta fama, nom y esti- 
mació. Autor de nota ó de mucha nota. Probatissímus 
auctor. 

AUTORIA. f. L' empleo de autor de las compa- 
nyias cómicas. Autoria. Histriònica príefectura. 

AUTORI8ABLE. adj. Lo que's pót antorisar. 
Autorizable. Quod auctoritate firmari potest. 

AUTORI8AGIÓ. f La acció y efecte de autori'« 
sar. Autorizacion. Testificatio, comprobatio, nis. 

AUTORISADÍ8SIM, A. adj. sop. Mòlt autorisat. 
Autorizadisimo. Valdè comprobatus. 

AUTORISADOR9 A. m. y f . Qui autorisa. Auto^ 
nzador. Auctoritate saa aliqoid firmans. 

AUTORI8AMENT. m. ant. autorisagió. 

AUTORI8ANT. p. a. AUTORISADOR. 

AUTORI8AR. v. a. Donar facultat pera fér al-> 
guna cosa. Autorizar, Alicui aucloritatem dare. B 
Legalisar alguna escriptura. Legalizar, autorizar. 
Ex jure et legibus obsignare. Q Confirmar, compro- 
bar alguna cosa ab autoritat ó text de algun autor. 
Autorizar. Aucloris testimonio comprobare. || Apro- 
bar ó calificar alguna cosa. Autorizar. Aucloritatem 
tribaere. [| Acreditar alguna cosa, ensalsarla. Auto^ 
rizar. Auctoritate extollere. 

AUTORISAT, DA. p. p. Autorizado, Auctoritate 
donatus. 

AUTORITAT, f. Lo caràcter ó representació de 
alguna persona calificada. Autoridad. Auctoritas, 
atis. [| Potestat, facultat. Autoridad, facultad. Potes- 
tas, atis. 11 Crèdit ó fé que's dóna à alguna cosa. Au^ 
(ort(íad. Auctoritas, atis, fides, ei. || Magestat, apara- 
to, fausto. Autoridad. Apparatus , [us. || Text pera 
confirmar lo que's diu. Autoridad. Testimonium, ii. 

AUTTREIAR. v. a. ant. ENTaiaiB. 161 AYA DICCIOXARI AYA AUTREIAR y AirTREGAR. v. a. ant. OTOEGiB, 

ACOEOÀB, DOVAB, rCUfETERB, CO^CEDIB. 

AUTHUI'JLE. m. Plaota. impebitobu. 

AUTS. m. pi. lüTOS ó iens. 

AüTUMNAL. adj. Lo qae pertany k la primave- 
ra de ivern. Antumnal. Aotamnalis. 

AUTUMNE. m. y 

AUTDIINO. m. TABOOB. 

AUXE8IS. f. ret. bip£bboli. 

AUXni. m. Socorro, ajada. iutt'/ío. Aaxiliam, 
ü, adjamentnm, i. 

AUXILIAIX>R, A. m. y f. Qai auxilia. Ausiliadcr, 
Àdjavator, anxiliator, is. 

AUXELIANT. p. a. Qoi auxilia. AunlianU. An- 
xiliaos. 

AUXILIAR, adj. Lo qae auxilia. AusiUar. Anxi- 
liarias, adjotabilis. | bisbe de aüell. [ v. a. Prote- 
gir, donar anxili. Ausiliar. Opitulor, anxilior, aris, 
opem ferre. Ajadar à bò morir. Ausiíiar, ayudar d 
èíen morir. Pielatis opem in agone praestare. 

AUXILIAT, DA. p. p. Ausiliado. Adjntos. 

AUXILIATOU, A. adj. for. S' aplica al despaig 
6 provisió qne's dóna en los tribonals superiors à 
fi de que 's cnmplan las providéncias dels inferiors. 
Auiiliatorio. Anxiliatorios. || L S' nsa pera signifi- 
car lo despaig de aquesta naturalesa. Augiliaria. 
Auxiliaria, 8B. 

AUTAR. V. a. ant. üllab. 

AUZELET. m. AüCBU. 

Auznu T. a. ant. orib. AV. AVAGANT. m. Lo qui.sortia à defendre ab armas 
contra Tacusador, la innocència de la dona acusada. 
Campeon, paladin. 

ATAGAR. V. a. ant. fobcejab. 

AVAL. adv. 1. AVALL. 

AVALAR. V. a. ant. devallab. 

AVALISAR. V. a. nàut. Marcar ó senyalar ab vali- 
sas los paratges perillosos de un canal, de la entrada 
de un port, etc. Valizar, avalizar. Scopulos indi- 
caré. 

AVALL. adv. 1. Abaix. Ahajo. Infra. 

BOCA PEB avall. m. adv. Boca ahajo ^ de hruees, 
Prono, inflexo ore. 

GAP AVAJX. m. adv. Boda ahajo, Deorsúm, in pr»- 
ceps. 

iif AVAU. m. adv. dbvUl. 

fÉB AVALL. fr. FÉB CAMPANA. 
AVALLAR. V. U. DEVALLAB. 

AVALORAT, DA. adj. ant. valent. 

AVALOT, m. Motí. Motin, tumulto, alboroto, Mo- 
tns, tumultus, us. || Remo, confusió de crits. Zantr- 
bra, griteria, huUicio. Gonvicinm, ii Q Lo que resulta 
de alegria. Trisctty algazara. Multítudinis vociferatio. 

AVALOTADAMENT. adv. m. Ab motí. f urnuí- 
AM>«afnen(€. Tumultuosò. 

AVALOTADBTpdL acQ. d. 9 apUca al qui per poca cosa se avalota. Alharotadito, alhorotadizo. Tar- 
bulentns. 

AVALOTADOR, A. adj. Lo qui incita ó mou al- 
borots. AJhoTOtador^amoúnaicr, Seditio:$us. £ Lo qui 
crida ó baladreja mòlt. Alharotador, Tociferans. 

AVALOTAR. V. a. Causar, mónrer algun avalot, 
perturbar la tranquílitat publica. Alborotar, amoti- 
nar, Perturbo, agito, as. I met. Perturbar las potén- 
cias del ànima y *ls sentits. Amotinar , alborotar. 
Turbo, perturbo, as. B Fér crits desmesurats. Grilar, 
alborotar, tocear. Clamo, vocífero, as. 

avalotab a algi!. fr. Donarli xasco. Dar rajfa, dar 
matraea. In aliquem jocarí. 

avalotab a hu ab altbi. fr. Féríos introdnhir en- 
tre ells la desunió. Hiispomer. 

avalota pobles, m. Amotinador, revoltós AlbofoU 
puehlos. Tumultuarius, ii. b^- Lo de bon bumor 
que sempre mou buUas 6 festas. Albarota pueblo$. 
Lssiiüs, facetus. 

AVALOTARSC. Y. f. Amotinartiy albarotaru, 
Tumultoor, aris. || Alterarse las passions. Alborotar* 
$e, amotinarse. Perturbo, as. 

AVALOTAT, DA. p. ^. Alborolado, amotinado. 
Perturbatus. || atabantat. 

AVALUACIÓ, f . La acció y efecte de avaluar. 
faluacion, tasa. Taxatiu, nis. 

AVALUADOR, A. m. y f . Qui avalua. Avabia- 
dor. ^stimator, is. 

AVALUAR. V. a. Senyalar lo preu ó valor de al- 
guna cosa. Valorar y taluar. Taxo, aestimo^u. 

AVALUAT, DA. p. p. Vahiado. TauflS. 

AVANAR. V. a. CODICIAB. 

AVABílA. f. Maltracto ó multa que Is aduaners 
turchs fan pagar als comerciants cristians. Atania^ 
Avania, se. 

AVANO. m. vano. 

AVAN8. m. avantatge. I com. Anticipació de 
paga que se sól donar als mariners al empéndrer lo 
viatge. Avance. Repraesentata pecunia. [| Càlcul 
aproximatiu de lo que pót costar la construcció de 
una nau ó de una obra bidràulica. Aumee. Suj^Hi- 
talio pròxima. 

AVAN8A. f. ant. de avansar. Con OMlkipacíon. 

JAÜBEB EN LA ivANSA. i^a^ tfiui cosü atiticipadamente. 

AVAN8ADA. f. La acció de avansar. Immee, oco- 
metimiento, Properantis gradus. 

AVAN8ADOR, A. m. y f. Lo qui avansa ó và 
endevant. Adelantadar. Prscurrens. fam. Qui ar- 
replega diners ó fó bossa. Ahorradw. Sumptibus 
parcens, pecunias cumulans. 

AVANSAMENT. m. AVANSADA. 

AVANSAR. V. a. Aventatjar, excedir. També s* 
usa com recíproch. Adelantar, aventajar, superar. 
Praecello, is. || Apressurar.icf/erar, adelantar^avail•' 
zar. Propero, pnematuro, as. || mil. Acométrer, em- 
bestir. Avanzar, Oppagno, as, invado, is. D Antici- 
par, com: AYANSAB la paga, etc. iMnifar, aNiteifMr. 
Repraïsento, as. || Aumentar lo caudal. Adelantar. 
Pecunias augere. | Passar devanl de algtf • També a' AVA CATALÀ. AVE 163 ua com recíproch. itniíuar , odelantar, Procedo, is, 
progredior, erís. || adbuiita& 5. 

AVAN§AT, DA. p. p. AOBUNTAT. 1. 2. 3. || adj. 
mSt GiüixrT. 

cnrcnuÀ ó noFi avansada. Centinela avanzada, 
Bostiam castm prozimò excubans tarma vel vigília. 

iSTAt AVAifSAT. fr. met. Estar algaoa cosa prop de 
kfu perfecció. Hallaríe próximo d la sazon 6 per- 
fum: Rem proximè soam finem attiogere. 

AVANT. adv. 1. Àdekmle, delante. Uitrà, jam índè. 
I adj. MGUBNT. II iot. ab la qae aprobàm alguaa cosa 
óiedó. ÀdelanU. Age, prosequere. jj adv. Lo ma- 
lax qne mòlt. Mueho, Maltnm. 

ÜCilKll AVANT. fr. ADSLAlfTAB. 

n kqú 6 PB ALLÍ Ell AVAiiT. m. adv. y 
D AVART. m. adv. En adelmUf ó de aqui ó de alli 
neitUaule, de koy mas. Amodò, deinde. 

fiUIDA AVANT. fr. GUAEDAR. 

om NO MUÀ AVANT, AEBBEA CAU. prov. Qae inculca 
hpreTisió. qui bndavant no mira, enbabbe&a cau. 

AVAUTAR. V. a. ant. avansae. 

AVANTAT. p. p. aot. avansat. 

AVANTATGE, m. Excés ó superioritat en alga- 
ailíoea. Yentaja. Praestantia, as. || La part ventatjo- 
aqie eoocedeix lo de major habilitat al de menor. 
fatfojVi. Excelleos cooditio. || preferència. 

NIUI avantatge, f. SOBREPUJAR. 

AVANTATJADAMEBIT. adv. m. ventatjosa- AVANTATJAR. V. a. avansar. 1 . 
AVANTATJAR8E. V. r. avansarse. 2. 
AVANTATJÓS, adj. vbntajós. 
AVANTATJOSAMENT, adv. m. ventatjosa- 

rdt. 

AVANTBrAs. m. ant. Pessa de la armadura an- 
tjgoa pera cnbrir ó defensar lo bras desde '1 colse 
iva ia ma. Avambrazo. Ferrum lacerti tegmen. 

AVANTGcAbdia. f. vanguírdu. 

AVAE. adj. AVARO. 

AVARAMENT, adv. m. Ab avarícia. Àvaramen-' 
^,9t$nenk»mente. Avidò, avaro. 

AVAEAB. V. a. Tirar al aygua alguna nau nova. 
Tívar, hotar d agua. Navim in mare inducere. i| 
^BoUar fil à la grua pera que s' alse. Bemontar, 
Bwo,as. 

AVAREZA. f. ant. y 

avarícia, f. Apetit desordenat de adquirir y 
{Rnlar riquesas. Avarícia. Aviditas, atis. 

AVARIGIAR. V. a. ant. codiciar. 

AVARIGIÓS. adj. AVARO. 

AVARIGI08AMENT. adv. m. ant. avarament. 

AVARO, A. adj. Qui.tè avarícia. Avaro, avarienlo, 
^^'^, avidus, sordidus. 

^ iVARO AHONT TÈ \ TRESOR TÈ 'L COR. rcf. DO- 

^1^ la gran afícíó ó apego que tenen los avaros al 
^. Bl atariento do tiene el tesoro tiene el enlendi- 
*^. Ubi est thesaurus tnus ibi est cor tuum. 

L' ATARO es gom lo PORGH, que no APROnTA SlNO 

^'^ mi HOE. ref. Denota que i' avaro y 1 porch mentres vluben no aprofítan; però sí desprès de 
morts. Del vivo ningun provecho, y mucho del muerto. 
Sus nil in vi ta, multum post funera prodest. 

AVA88ALLAMENT. m. Vasallaje, Servitus, 
utis. 

AVAS8ALLAR. V. a. Subjectar, rendir. AtHMO" 
llar. Subjício, subdo, is. 

AVA8SALLAT, DA. p. p. Avasallado. Subjectus. 

AVEMARIA, f. Oració ab que r arcàngel sant 
Gabriel saludà à Maria Santíssima. Ave Maria. Sa- 
lutatio angèlica. || int. JEsts. 

AL AVE MARIA m. adv. tOr. i TOCH DE ORACIÓ. 
EN UN AVE MARIA. lOC. EN UN DIR JESÚS. 

AVEHINAMENT. m. ant. aproximació. 1. 

AVEHINARSE. V. r. DOMIGILURSE. 

AVEIXIGAR8E. V. r. ter. Butllofarse. Ampollar- 
se, avejigarse. Ballo, as. 

AVEIXIGAT, DA. p. p. Ampollado, anejigado, 
Bnllatus. 

AVELAR. V. a. ant. nàut. pbrse JL la vela. 

AVELLANA, f. Lo fruyt del avellaner. AveUarn. 
Avellana, a;, corylum, i. 

AVELLANl BORDA. Nochtzo. Süvestrís coryll froctus. 

AVELLANADOR. m. Instrument de cer pera fór 
avellanats. Avellanador. Terebrum, i. 

AVELLANAL. m. y 

AVELLANAR. m. Llocb abont hi ba avellaners. 
Avellanar. Coryletum, i. || v. a. Entre constructors 
de naus, fér avellanats. Avellanar. Foramina instar 
avellanarum aperire. 

AVELLANATy DA. p. p. AvelUxnado. Terebratns. 
II m. Forat en figura de mitja avellana en las pota 
del barco pera embutir lo cap del clau que las sub- 
jecta. Avellanado. Instar avellanarum foramen. 

AVELLANER, m. Arbre que trau de la arrel và- 
rias ramas rectas, flexibles; las fuUas grans, rodonas 
en figura de cor ; las flors poch vistosas, lo fruyt 
rodó de mitja polsada, la molsa blanca, oliosa y de 
gust agradable. Avellana . Gorylus, i. || Qui ven ave- 
llanas. Avellanero. Avellanarum venditor. 

AVELLANETA. f. d. Avellanica. Parviis oorylus. 

AVELLAR. V. a. DBVALLAR. 
AVENA. f. CIVADA. 

AVENDRE. V. n. agertar, sugcehir, concordar. 
AVENEDITZ. adj. ant. estranger. 
AVENGUT, DA. p. p. AVINGUT. 
AVENIDOR, m. ant. esdevenidor. 

AVENIMENT.m.ant. VLNGUDA. II ACONTEIXEMENT. 
II ACERT. II AVBNÉNCIA. 

AVENIR. V. a. Ajustar, fér concordar als desa- 
vinguts. Avenir, ajustar. Reconcilio, as. || v. n. ant. 

ARRIBAR. II SUCCEHIR. 

NO PODERSE N AVENIR, fr. Paréixor que no pót sèr 
que alguna cosa baja succebit. No poderse persuadir. 
In animum inducere non posse. 

AVENIR8E. V. r. Gonvenirse. Avenirse, concer- 
larse, quedar ó estar de acuerdo ó de inteligencia. Con- 
venio, congruo, is. || Apariarse, fér barmonia una 
cosa ab altra. Concertar. Gonfero, ers. IM AYG AVüT PBB MI, dbmH peb TU. ref . Denota que las co- 
aaa de aqaest mon sòn tant inconstants, qne qui 
avoy es afortunat demà es desgraciat y al contrari. 
Los mazos del batan, cuando uno se levanta, el otro 
eae. Comprimit alterno pannos dum machina palsn. 
Mallens hic sursum toUitur, ille cadit. 

DB atütàdemI. m. adv. Denota que una cosa succe- 
hirà dins breu temps. De hoy d mariana. Gito, statim. 

IB AVUT BN DBVàNT, Ó DB AVUT EN BULLÍ. m. adV. 

De hoy en adelante, de hoy mas. Jam inde, abhinc. 

QUI HA FÉT ATUT FABA DEMÍ. fr. fam. Deuota '1 poch 
cnydado ó indiferència ab que's mira alguna cosa. 
À^se la gayta por el lugar, Scilicet id nihil curs est. 

AX. 

AXABARA. f. ADZABABA. 

AXALSAR. V. a. ant. y derivats, bnsalsar. 
AXARI. m. ant. ísabo. 
AXILAR. V. a. ant. dbstebbab. 
AXIL. m. ant. desteero. 
AXIOMA, m. Sentència ó principi admès per 
tothom. Axioma. Principium, ii, axioma, atis. 
AXUX. m. ant. destebeo. 

AY. AYl interj. Dóna à entèndrerqueno'ns recordem 
de alguna cosa que teniam en olvit, y convenia re- 
cordarnos. Ay. Obe! bene! jam jaml j| Interjecció de 
dolor. Ayl Ueul hey! ahíl || m. Gemecb, suspir, Ay, 
Qemítus, us. 

AB UN ALTEB AT NE suRTiRÉM . loc. Ab quc s' anima 
à continuar alguna cosa, donant à entèndrer que ja 
fklta poch. Con otro ea llegaremos d la aldea, Jam 
prope finis adesl; labor improbus omnia vincit. 

ANAB ó ESTAR SEMPBE EN UN AY. fr. Estar algú ab 
temor que li succehesca algun dany. Llevar ó traer 
la soga arrastrando, Alicui lethalem arundinem late- 
ri hivrère. 

AYA. f. ant. dida. 

AYCEL Ó AIGELL. pron. ant. aquell. 

AYCE8T. pron. ant. aquest. 

AYCi. adv. 1. ant. així. 

AYGUA. f. Substància on sòn estat mès comú Qúi- 
da, elàstica, trasparent, sons olor, color, ni sabor 
determinat. Agua. Aqua, lympha,a3. || farm. Lo licor 
que s* extrau de las herbas, flors elc. destillantlas ab 
aygua. Agua, Licor oxherbis elc. distillatus. || pluja. 

atgqà abnbu. La refrescada ab neu. Agua denieve. 
Nivalís aqua. 

AIGUA k COLL T PBU AIXOT. lOC. fam. AMICHS PINS 

ALS ocHs, etc. 

ATGUA AMUNT. m. adv. Contra la corrent de ella. 
Agua arriba, Adversoflumine. 

ATGUA ANGÈLICA. ANGÈLICA, t. 

ATGOA AVALL. m. adv Ab la corrent de ella. Agua 
abajo, SecDodo flumine. 
ATGOA BBHTTA. La que beoeheix lo saoenlot, y DICaONARI AYG 

serveix pel os de la iglésia y dels fiels. Agw bendila. 
Lustralis aqua. 

ATGUA BONA ó PERA BÉUREB. AguA bebediza^ UMm 
ò potable, Aqua potabiUs. 

ATGUA BRUTA ó COMPOSTA. Lr beguda de aygoBi n* 
cre, y such de algunas frny tas 6 llavors, com la lli- 
monada, etc. Aguü compussta. Factitia aqua. 

ATGUA DB AGOST, SAFBÍ, MEL T MOST. ref. DeOOla ^ 

quant bona es pera ditas cosas la pluja de agoAc = 
Agua de agosto^ azafràn, miel y mosto. Mel, mostaa. ^ 
atque crocum sextilis parturit imber. 

ATGUB DE agrís. Bcguda de aygua, sucre y swà 
de agràs. Agraz, agrazada, agua de agraz. Sacdmiki 
et omphacio confecta aqua. 

ATGUA DE CASTANTAS. lOC. fam. mOt. XOCoIrIR Cll^j 

ra. Aguade^castana. Ghocolatum nimià aqnà dilntOB. 
ATGUA DB GOMA. L' aygua en que s' ha posat gn 
en infusió. Aguagoma. Gummi aquà dilutum. 

ATGDA DE JANER UMPLB BOTAS T GRANER. POf. DeSlll 

que la pluja de aquest mes es mòlt bona pera litCJ 
vinyas y sembrats. Agua de enero todo el ano tim 
tempero, Imbre madens Janus totum bene temperal;| 
annum. 

ATGUA DE LA ESPLUGA. Aygua mineral en Catahii* 
ya que tè las mateixaslpropietats que la ferrugiaott. 
Agua de la Espluga, ferruginosa, Aqua ferruginea. ^ 

AIGUA DB LAPUDA. Aygua miucral sulfúrea pru^» 
de Olesa en lo principat de Catalunya, dita aixiyar I 
lo gran felor quedespedeix. Tèlas mateixas pro!!!!* jí 
tats que la sulfúrea. Agua de la puda. Aqua piitiàl4ig 

AIGUA DE LA RBTNA DB HUNGRIA. LiCOf qUO 'S tl•llB'^ 

de la flor del romaní destil•lanlla ab aygoardeiL' ^ 
Agua de la reina de Hungria, Licor ex floríbas rorii 
marini stiliatitius. 

AIGUA DEL PAPA. La quo 's dcstll-la de difereolR 
herbas y subslàncias vegetals. Agua del papa, Yé^i 
neraria, pontiOcis aqua. 

AIGUA DE MARS HERBA ALS SEMBRATS, ref. DeBOtl 

que la aygua de aquest mes es bona per la herba } 
mal pels blats. Agua de marzo peor que meacM A 
pano. Pejorem panni macula dat martius imbrem. 

AIGUA DB MAIt MAL PELS ANIMALS. TCf. qUO s'eolíi 

literalment. Agua de mayo mata gocho detméà* 
Anniculum majus porcellum interfícit imber. 

AIGUA DE MIL PLORS. La que's destil•la de lasbof- 
nas de bou. Agua de mil flores. Mille florum aquí. 

AYGUA DB NEU. Aquella en que's converteix la oM 
quant se fon. Agua de nieve. AquaexniveliqnefacU. 
II La que cau barrejada ab la neu. Agua de niets, 
Aqua pluvialis nive intermixta. 

AYGUA DE OLOR. La composta ab substàncias aro- 
màtícas. Agua de olor, Odorata aqua. 

AIGUA DB ORDI. Bcguda que's fà de dit gra. Ovtiii' 
te. Aqua hordacea. 

AIGUA DE PLUJA. La quc cau dels núvols. Agu$k 
Uuvia. Pluvialis aqua. 

AYGUA DE sALiTBE. Eu ludíBS la que^s refredi ib i 
glas artificial fet ab mòlt HlUg^J^éemkín, HÍA irata aqua. 
AVI CATAU. 

Qünrr àyi. m. Qmnto alntelo. Trítavins, ii. 

AVIA. f. La mare del pare ó de la mare de algú. 
Ahw/a. Mamma, avia, ». 

AVIADOR, m. Barrina qne usan los calafats. 
imdor, Terebra magna. 

AVIABIENT. m. ant. Partida, mareha, Iter, eris, 
profèctio, nis. 

AVIAB. V. a. SOLTàE, DB8F1TXÀE, BNVIll. V. D. 

iBt. posÀKSB BN càMÍ. || ptBFÀEAR. Q v. r. Anarse*n de 
eop lo IfqQÍl de la part ahont està. Salirse, derra^ 
une. Dispergo, is. Q desbixiisb. 

AVIAT, DA. p. p Soltado, suelto. Dispersos. || 
úf. Prt^to, luego, Mox, qaamprimum. 

CM MBS ÀTiAT lULLOE. loc. Antes hoy qtte tnaiiana. 
Qnmprímam. 

AVICIAR. V. a. y derivats, contbiiplai. 4. 

ÀVIDAMENT. adv. m. ant. ansiós amirt. 

AVnHTAT. f. cooicià, dbsitg. 

ÀVIDO. adj. poét. Codíciós, ansiós, voràs. Avido, 
ividos. 

AVILANIRSE. Y. f. ant. y derivats, abandonàb- 

B.3. 4. 

AVnJR. V. a. ant. y 

AVILIZIR. V. a. ant. y 

AVnUiNAR. V. a.FifViUR. 

AVOtTAR. V. a. ant. y derivats, bnviur. || dbs- 
ninài. 

AVIHENT. m. Aparejo, atavio, PreBparatio, nis. 

ATDIAGRAR. v. a. Fér tomar agre. També s' 
HM eon recíprocb. AtitMgrar. Exacesco, is. 

AVniAGRAT, DA. p. p. Avtnagrado. Acetosos. 

IJXlj. A6BB. 
AVINANTESA. f. OCiSió, PROPORCIÓ, COIfVBIflÉIf CIA . 

AVDIAR. V. a. Empapar alguna eyna ab vi, com 
Boa bota, etc. Avinar, empapar c-on vtno. Yino ali- 
qvid ímbaere. 

AVINENSA. f. Ajust, conveni. Avenencia. Foo- 
dos, erís. U unió, avistat, cordiautat. 

lis VAL MALA AVl.fENSA QÜB BONA SBNTÉlfCIA ref. 

ns VAL m BON AJi»T, etc. 
AVINENT, A. adj. ant. tbactablb, apaciblb, lli- 

BAL. 

sÈM. avinbnt. fr. Estar prop. Sstar à mano. Propè AVU 165 AVINENTEA. f . y 
AVINENTESA, f. ant. y 

AVINENTESA, f. ant. FACILITAT, fl OCASIÓ. AVINENTMENT. adv. m. ant. Hermosamenle, 
^Qnit$ameníe. Festí nè, lepídè. 

AVINGUDA, f. La creixent impetuosa del rin, 
ftc. Atenida, ereeida. Allnvío, innndatio, nis. 

AVINGUT, DA. p. p. Avenido, Concors, ordis. 

m ó VAL AVINGUTS, loc. Bíenó mal avenidos. Corde 
etaoimo concordes. 

AVIÓ. m. Aacell. falsia. 1. 

AVIRONAR. V. a. ant. bodrjar. 

avís. m. Noticia. Amo. Notitia, s, nnntiam, ii. 
I AdverléBcia, consell. Àvuo, Consiliam, ii, moni- 
tBR) i. I ant. DiacBiGió. ANAR Ó BSTAR SOBRB l' AVÍS. fr. ANAR Ó BSTAB ALBRTA. 
DONAR AVÍS. fr. AVISAR. 

AVI8ADOR, A. m. y. f. Qm avisa. Amador, 
Nnntius, ii. 

AVISAR. V. a. Donar avís. També s* nsa com 
recíproch. imar. Nnnlio, notifico, as. [ Advertir, 
aconsellar. Avisar. Moneo, es. 

AVISAT, DA. p. p. Avisado. Monitns. J adj. Prn- 
dent, discret. Advertido, avisado. Gantns, solers. 

UN AVISAT VAL PRR DOS. ref. Denota lo convenient 
qne es estar enterat de algana cosa abans de em- 
péndrerla. Hombre prevenido vale por dos. Castillo 
aptrcebido no es decebido. Tela minns ferinnt, qme 
pra)videntar. 

AVISO. m. ant. atalata. Espia. Amzor. Speca- 
lator. II ulls. 

AVISPAR. V. a. Avivar à algú. Despertar, despa- 
vilar. Alacriorem, vigilantem facere. || plomar, t. 
També s usa com recíprocb. || fam. pegar. 

AVISPAT,DA.adj. y 

AVIST, A. adj. ant. Sagàs, viu. Despierto, am^ 
padn. Acutus. 

AVISTAMENT. m. BNTRBVISTA. 

AVISTAR. V. a. Arribar ab la vista k alguna 
part. Avistar. Gonspicor, aris. 

AVIST ARSE. v. r. Yéurerse una persona ab altra 
pera tractar algun assumpte. Avistarse. Gonvenio, is. 

AVISTAT, DA. p. p. Avistado, Animadversus. 

AVrrUALLAR. V. a. ant. mil. Provebir de viu* 
rers. Avituallar, proveer de vituallas. Gibaria com- 
pararé. 

AVnUALLAT, DA. p. p. Arituallado. Gibariis 
instructus. 

AVIVADOR, A. m. y f. Qui aviva. Avivador. Sti- 
mulator, is. || Paper ab forats que's posa sobre la 
llavor de la seda pera que puje 1 cnquet que s' 
aviva. Avivador. Multíforís sustinendis bombicibus 
papyrus. 

AVIVAR. V. a. Donar vida. ^rtrnr. Excito, as, ac- 
cendo, is. || met. Excitar. Avivar, agtizar. Excito, as. 

AVIVARSE. v. r. Rébrer vida. Vinficarse, avi- 
varse. Yivesco, is. 

AVIVAT, DA. p. p. Avivado. Excitatus. 

AVO. m. arit. Veu que expressa 'Is trencats de 
una quantitat. Avo. Monadis pars. 

AVOL. adj. ant. vil, dolent. P m. tros. 

AVONGLE. m. oncle, [j sobre avonclb. ant. On- 
cle en segon grau. 

AVORRIR. V. a. ant. aborrir. 

AVUGASTA. f. y 

AVUTARDA. f. Aucell de pam y mitj de llarch 
roig ab clapas negras, lo coll prim y llarch, las 
alas petitas ab algunas plomas blancas y las demés 
negras. Avutardo. Tarda avis. 

AVUTARDAT, DA. adj. Semblant a la avutar- 
da. Avutardado. Avi tarda; símilis. 

AVUY. adv. t. Hoy. Hodie. 

AvüT EN DIA. m. adv. En lo temps present. Hoy en 
dia. Naoc. 168 AYG DICCIONARI ÀT6 I8TAB iTGUi FINS i COLL. fr. met. Trobarse eo graó 
apreto ó perill. Estar el agua ó eon el agua d la boca, 
ó kasta la garganta ; tener la soga d la garganta. la 
8I1IIIID0 disci-imloe versari. 

ESTAJí ENTas DOS ATGDAS. ff. met. Estar en dobte* 
M$tar entre do$ aguoi ó perpkjo. Aaimo floctoarei 
animo peodere. 

FÉR ÀTGui LA BMBiRGAaó. ff. Eotrar la aygaa per 
las jaotas de la naa. Hacer agua, Navim aqaam ac- 
cipere. 

rÉA atguà ó àtguadà. fr. Fér provisió de aygoa en 
las embarcacions. Hactr aguada, Aqnor, aris. 

FÉE ATGUAS. fr. met. ANAE AL BAIX. D Gonfóndrerso, 
no trobar eixida en algana dificultat. Perderpié. to- 
catio, is. II met. espantabse. 

rÉB LA AYGUA TOTA GLÀBA. fr. fam. TrabaUar en va. 
Trabajar en vana, cojer agua en eesto ó en hamero, 
Arare littas ; operam ladere. 

FÉB VENIB LA ATGUA k LA BOCA. fr. met. Fér vonir 
gran desitgde algnoa cosa. Bacerse la boca una agua, 
Alicnjus rei capíditate vehementins accendi. 

FÓNOBEBSB COM LA SAL T l' ATGUA. fr. Parlant dels 
béns y riqaesas dissíparse ab pocb temps. Haeerse 
ial y agua. Bona abire, dissiparí. 

GUAifTAB LAS ATGDAS. fr. nàut. Adclantarso nnas 
embarcacions à altras. Ganar Uu aguas, Navim navi 
antecedere. 

GUJLbDAT Dl ATGUA QUE NO GOBBB T DE GAT QUE NO 

inoLA. ref. Denota qae las personas de geni pacfficb, 
quant s' enfadan són mès temibles. Del agua mansa 
ms ükre Dios, que de la reda me guardaré yo; gudr^ 
date del agua mansa, Gave tibi à cane mato et aqaa 
•íiente. 

LAS suAs ATGUAS SÓN BAixAS. fr. Trobarse redahit 
en algan apreto. Verse en las hastas del toro: tener 
mal pkito, ter el pleito mal parado. Rei pericolam 
ant detrimeotam agooscere. 

LLEVAR ATGUA. loC. BOt. FÉB iTGUA, ó ATGUADA. 
MAL AGUANTADA ATGUA QUE BBBEU. lOC. DCOOla qUO 

algú no es bo pera res. Que Idstima de pon habiendo 
eébadal Yel qaam potat aoo est digaas aqaa. jj Re- 
prèn al dropo ó peresós. Beniego de bèstia que en t'n- 
«temo tiene siesta, Pigros aversor. 

NO DIGAS DE AQUESTA ATGUA NO BEUBÉ PBB TÉUOLA 

QUE SIA. ref. Denota qae ningú està llibre de qae li 
aaccehesca lo qae à altre. Nadie diga de esta agua no 
htòeré, Homo sam ; bamani nibil à me alienampato. 

NO PODEBSEN TBÍUBEB LA ATGUA CLABA ó NETA. fr. 

met. No poder averigaar enterament algana cosa. 
JW9 poder sacar en limpio ó en claro^ ó no poder sustan- 
tiar, Certiorem fíeri non poste. 

NO GUANTAB LAGÚ LA ATGUA QUE BEU. lOC. QaC à 

mès del sentit recte denota sèr mòlt pocb pagat lo 
traball. No ganar alguna el agua que bebè. Cam pla- 
rímam laboravimus, eodem in stata sumas. 

NO TBOBAB ATGUA EN LA MAB. fr. No tcnir babilitat 
pera trobar ó lograr lo mès fàcil. No hallar agua en la 
wiar. In magna reram copia indigére. 

FAaftüiÀiHà. ca*. fm. 496 i'.mtjDiiptp^ tren- ca algana cosa. A Dios: oruca le dió. Yale, evanaít. 

PASSAB PBB ATGUA. fr. Rentar llengerament algana 
cosa. Bacer de agua ó del agua alguna cosa. Prima 
aqnaablaere. || esbandib. Q fr. met. fam. Fér algana 
cosa depressa y malament. Bacer algo de prisa y 
atropelladamente. Raplim aliqaid agere. 

PÉNDREB LAS ATGUAS. fr. Péndrcr las aygaas medi- 
cinals. Tomar las aguas. Aqaas salatiferas potare. 

PÉNDBEB LA ATGUA DE LLUNT ó MOLT ALTA. fr. mct. 

fam. Comensar la relació de algana cosa per las prí- 
meras círcanstÀncias. Tomar de atrds el agua. Rem 
altias repetere. 

FOBTAB ATGUA AL MAB. fr. mot. Yoler ensenyar à 
qui sab mès. Los nedos ensenan d los sabios. Miner- 
vam sos docet. || fr. met. féb gabitat al diable. 

POBTAB Ó FÉB ANAB LA ATGUA i SÒN MOLÍ. fr. mCU 

Qoe's dia del qae sols mira 1 sèa profit. Llei>ar e^ 
agua d su molino. Sibi tantam consulere. 

POSAB ATGUA AL VI. fr. Mcrar, aguar^ bautizar el 
wio, Aqaa vinam dilaere. 

QUI ATGUA ATURA BLAT MESUBA. Tcf. Énscnya que 
convé víarer ab economia pera conservar la decèn- 
cia. Quien endurà, Caballero va en buena mula. Sit 
modus argento cupienti vivere digne. 

qui's nega no MIBA ab QUCCA ATGUA, Ó NO SAB DE 

q^ína ATGUA BEU. loc. ab qac 's dóna à enténdrer 
que moltas vegadas per desliínrarse del mal present 
se'n desitja altre de major. Sdcame de aquíy degMéHa" 
me aUi. Erípe me ex prsssenti malo, qoantamvis 
posteà me eneces. 

TIBAB ATGUA EN LO GAP. fr. BATtüAB. 

SEMBU que no es PBB ATGUA BNTEBBOLIB. lOC. Qiet. 

Denota qae algú aparentant sensillesa, encobreix la 
malícia qae no era de pensar. Pareee que no ^(Mròta 
el agua. Halitiam simnlat. 

SENS DIB ATGUA vi. fr. mct. fam. qne's dia quant 
algú ocasiona algan dany ó pesar sens prevenció. 
Sin dedr agua va. Hospite insalatato, ex abrapto . 

síb ATGUA ALGUNA COSA. fr. mct. Sér de poca sabs- 
tàncía, de ningan valor ó apreci. Ser de agua y lana, 
Nallias momenti rem esse. 

sÉB MÒscuB QUE L•L ATGUA. fr. Pondcra lo sama- 
ment clar qae es lo qae's dia ó explica. Ser una cosa 
(on ó mas clara que el agua, soí^ etc. Lace meridiana 
clarias. 

TiBAB ATGUA k LA CABA. fr. Tirar à la cara de algú 
pera ferlo retornar de algana basca. Echar agua en 
el rostro. Aqaalam soffandere. 

TIBAB ATGUA AL MAB. fr. met. Donar à qai tè mòlt. 
Echar agua en el mar ; llevar Imi al monte, Aqaam 
mari addere. 

TOBNABSE ATGUA POLL. fr. mct. Frostrarsc las espe- 
ransas de algú. Salir huero, hacerse, quedarse alpiste^ 
volverse agua de cerrajas^ volverse el sueno del perro, 
Spe deladi. 

TBENCAB LAS ATGUAS. fr. EvacaBT las donas pre- 
nyil•llas Y bnmorqae circabeix al feto, senyal pròxim 
del part. Bomper las aguas 6 la sangre. Humoremi 
çqí ptrtom praxinè idaaae signiflctt» eviooare. AYG CATALÀ. AYR 169 ATGUACUTT. m. Certa pasta forta, transpa- 
rent y apegalosa qne's fa cohent las extremítals de 
las pells; serveix pera pegar mòlt fort algana cosa. 
Coki. Glutinam, i, gluten, inis. 

AYGUABA. f. àtguàt. || pint. Lo color líquit 
preparat ab aygna de goma pera pintar al tremp. 
Aguada, aguazo. Aqoa leviter sabactus color. || pi. 

ter. BXSITGCAS. 

DOXÀE LIS ATGUAJ)AS. fr. Entre mestres de casas 
doear la última ma ó bninyir ab an drap mullat lo 
Uanqimig. Lavar. Gypso parietes poliré. 

ATGUADERy A. m. y f. Qui no beu vi. Aguado, 
úhUmio. Abstemius, ii. || Mestre ó guardià de fonts. 
FmUanero, agnamn, maestro de aguas. Hidranlicns, i, 
aquariaSjü. Qui tragina aygna. Aguador, Aquator, 
is. I Qui ven aygua. Botillero. Gelídarum venditor. 
I Ud dels signes celestes. Aemrio. Aquaríus, ii. |I 
ter. Qui cuyda de dístríbuhír las ayguas pera regar. 
Aeeqaiero, y cahectquia. pr. Ar. Qui aquae irrigaae 
dividend» praeest. 

ATGUADEmA. f. Criada pera portar aygua. 
Moza de eantaro. Serva aqnam ad exportandam. 
AYCSUADUIT. m. ant. aqübdccto. 
AYGUAFORT. m. V àcit de nitre tant actiu 
que disol la plata y altres metalls. Acido nürico, 
agua fuirte, espiritu del nt(ro, dcido niíroso, defíogis- 
úcado, úàdo azótico, Acidum nitricum, nitrosnl- 
phuriciim, i, aqna fortis. 

AT6UALEIX08. m. pi. Las llenyas que'ls rius 
y mar portan per inundacions y altrament. Ah- 
rúm. Allnvies. 

ATGUALERA. f. ter. rosada. 
ATGUALIR. V. a. Mesclar aygua ab altra cosa. 
i^iuir, merar. Aquà miscere. 

AYGUALITyDA. p. p. ant. Aguado, merado. 
Aquà commíxtus. 

AYGUAMANS. La que serveix pera rentar las 
mans. Aguamanos, Lavandis manibus aqna. |] ren- 

TAHARS. 

ATGUAMEL. f. La que està mesclada ab una 
porció de mel, de modo que no quede espessa. 
Agnamiel. Melle mulsa aqna. 

AYGUAMOLL. m. Paratge tant abundant de 
aygna qne ab dificultat se pót traballar. Aguazal, 
Mndosns locn9. 

AYGUAR. v. a. atgualir. || met. Frustrar las 
esperansas. Aguar. Gandia perturbare. || posar AtoUA 

AL Yl. 

ATGUARDENT. m. Licor clar com la aygna, 
de olor y sabor agradables; se trau per destil•lació 
de toda substància vinosa y s' inflama al focb. 
Agvardiente. Yit» aqna. 

ATGüARDSNT RBFiNAT. Lo primer y mès fort qne's 
tran de cada cnyta. Aguardiente de cabeza, Purior 
aquas vits parts. 

AYGUARDENTER, A. m. y f. Qui fà ó ven 
aygoardent. Aguardentero. Aquae vitse venditor vel 
fobricator. 

ATGUABDENTERIA. f. Botiga ahont se ven 

TOMO I. ayguardent per menor. Aguar denteria. Aqun vi tai 
taberna. 
AYGUAROL. m. ayguamoll. 
AYGUARRÀS. m. Oli de tremenlina. Aguarrds. 
Purior terebinthiníe resinae pars. 

AYGUARSE. V. r. Ümplirse de aygna algnn 
terreno. Aguarse. Aquis opplerl. 

AYGUAT, DA. p. p. AgjioL•, Aqnatus. ][ m. La 
vinguda impetuosa de aygua. Aguacero, ckaparroiif 
turbian, golpe, Nimbus, i, aquatio, nis. 

AYGÜERA. f. Pica pera fregar los plats, eto. 
Pregadero, fregador. Lavacrum, i. |] rentamans. 

AYGÜ£TA. f. d. Aguilà, Aqunla, ae. || met. 
Licor que no lè forsa. Aguachirle. Inferior líquor. 

AYGUÓ8, A. adj. Abundant ó que participa de 
la qualitat del aygua. Acuoso, Aquosus. 

AYGUOSITAT. f. Qualitat de lo que abunda en 
aygua. Acuosidad. AquaB humiditas. 
AYL. m. ant. all. 
AYLÉ, NA. adj. ant. aoé. 
AYLÍ. adv. m. ant. allí. 
AYLÓ. prou. ant. allò. 
AYLOR. adv. t. ant. llavoras, llavors. 
AYMIA. loc. ant. Querida, senora mia, vida mia» 
Mellilla, üò. H CONCUBINA. 
AYNA. f. ant. etna. 

AYO, A. m. y f. Qui cuyda de la educació de 
algun príncep ó gran senyor. Ayo, Pappas, m^ peo- 
dagogus, i. II ant. didot. 
AYOU. m. ter. alioli. 

AYONOLAR. V. U. ter. AGBNOLURSB. 

AYOZ. ant. nàut. Crit ó cant dels mariners peia 
executar à compàs lo traball de aixecar algun gros 
pes. [| OHIO. 

AYR. adv. ter. ahí. 

AYRÀ8. m. anm. de ayre. Airazo, airon. Yeotns 
impetuosus. 

AYRE. m. Flúido elàsticb y transparent q«e 
umple ó constituheix lo que dihém atmosfera. Aire. 
Aèr, eris. || vent. j] met. Primor, gràoia y perfeccié 
en fér las cosas. Aire. Lepos, oris. || Garbo, brio, 
gentilesa, itre, garbo, gallardia. Elegantia, », v^ 
nustas atis. || mús. Lo temps y moviment, qnanl se 
canta ó toca. Atre. In musica modorum mensora» 

ATRE AGANALAT. Lo que passa per algun pd^ratge 
estret. Aire colado, encallejonado^ acanalado. P(^ 
arcta transiens aér. 

AL BELL ATRB. loc. aut. A flacer, con eomodidad. 
Placidò. 

ATRB POPULAR. AURA ó FAMA POPULAR. 

ATRB QUE TALLA. exp. Ayre mòlt fret. Ayre que 
corta, Liquidus aér. 

ATRB VITAL. Lo que serveix per la respiració, itrif 
vital. Vitalis aér. 

ATREs NATIUS. Los del lloch ó país de que nn ea 
fill ó en que s' ha criat. Aires nalivos. Cognata aura. 

AB ATRE. m. adv. fam. Ab lleugeresa. Con aire. 
Expeditè. 

AGAFAR AL ATRB. fr. met. iOAFAR AL VOL. S3 no AYR DICCIONARI 

ASSOTAR l'ayrb. íf. Traballar en va. Echar lanzas 
en el mar. Aérem verberare. 

CRÉURER EN l' atrb. ff. Créurer ab mòlt poch fo- 
nament. Creerse del aire. Rnmoribns credere. 

DB BON Ó MAL AlRB. lOC. met. OE BON Ó MAL HOMOR. 

ESTAR Bif l' atrb. ff. No havérse resolt, y també 
estar sens acomodo, servir interinament. Estar en 
el aire. Alibi pendere. 

pÉR por l' atrb. fr. Tenir por de qualsevol cosa. 
Temerse del aire. Ex minimo metuere. 

GUARDAR los atres. fr. Segoir lo geni de algú. 
Guardarle d alguno el aire, ó llevarle d alguno el aire. 
Ad alicujas arbitrium sese accommodare. 

l' atrb l' open. fr. Se diu del qui es mòlt deli- 
cat. Ofenderee del aire. Minima quaequae aBgrè ferre . 

MUDAR DB atrb. fr. Que's dia del que s' ha posat 
malalt en alguna part, y passa à altra à véurer si 
li probarà. Mudar aires ó de airet. Yaletudinis causa 
coelum mutare. 

müoarsb 'ls atres. fr. met. Mudarse la fortuna. 
Mudarse el aire. Adversa uti fortunft. 

Mopi UN ALÉ DB ATRB. fr. DenotR que fà mòlta cal- 
ma. So hace ó no corre un pelo de aire. Aura doq fiat. 

PARAR l' ATRB. fr. Calmoru, wosegarse^ echane el 
ake, Yentum sedarí. 

PARLAR DEL ATRB. fr. Dcuota qiie la execució, ó 
intel-ligéncia de alguna cosa es quasi impossible. 
Mtlar de la mar, pensar en lo eseusado. Difficilia vel 
impossibilia tentare. 

PARLAR BN l' ATRB. fp. fam. Parlar sèos fonament. 
Hablar al aire. Temeré loqui. 

PASSAR ATBB. fr. Fóf aypo fresch. Córrer 6 posar 
«íre. Fio, as. 

VIURBR DIL ATRI DBL CEL. fr. PASSAR DBL ATRB. 
PASSAR Ó ILIMBNTARSB DBL ATRB. fp. Confiar ab 

vanas esperansas. Sustentarsey manteneru, alimenlarse 
dil ake. Inani spe aut blanditiis animum pascer. 
Menjar mòlt poch. Sustentarse^ aUmentarse del aire. 
Tenui cibe uti. 

PÉNDRER l' atrb. fr. Posarso en un Uoch ahont 
toca r ayre. Tomar el aire. Anram captaré. 

pÉNDRBi L08 ATRBS. fp. Estar CU alguu paratge ab 
V objecte de recobrar la salut per la mudansa de 
elima, aliments, etc. Tomar aires. Alterius coeli va- 
letudinís causa auram captaré. 

POBTAE BH l' ATiB. fp. Portar alguna cosa sens 
que toque à terra. Üevar en el aire^ en peso, en tM>- 
landas. Sustioeo, es. AZÜ 

QUEDARSE EN L* ATRB. ff. Quedorse un assumpto 
sens determinar, no acabar lo comensal, parar la 
execució de alguna cosa. QueL•r en el aire, pararse. 
Alíbi pendére. 

TENIR l' ATRB DB ALGÚ. fr. RBTIRARSB. 7. 

AYREJAR. V. a. Posar algnna cosa al ayre. 
Airear. Aura) exponere. 

AYREJAR8E. V. r. Péndrer lo ayre. Airearse. 
Auram captaré. 

AYREJAT, DA. p. p. Aireado. kurx expositus. 

AYREJÓS, A. adj. Lloch descubert, llibre de 
boyras, bravadas, etc. Desavahado, airosa. Locns à 
vaporibus lliber. 

AYHET. m. d. Aireeico, airecilío, airecito. Aura, x. 

AYROLA. f. ant. era. 

AYRÓ8, A. adj. Dit del temps. Airoso, ventosa. 
Yentosa tempestas. | Lo lloch en que fà mòlt ayre. 
Airoso , ventosa. Yentosus. || met. Garbós , briós. 
Airosa. Elegans, tis. 

AYR08AMENT. adv. m. Ab garbo y gallardia. 
Airosamente, gentilmente. Yenustè, eleganter. 

AY8I. adv. m. ant. així. 

AYTAL. adj. ant. tal. || adv. ant com. Jo, fula- 
no. Ya. Ego. 

ATTAMBÉ. conj. ant. Tambien. Etiam. 

AYTANT. adj. TANT. || ant. altrbtant. || adv. t. 
Fins à tant. Hasta tanta. Donec, usque dum. 

EN attant. m. adv. ant. No obstant. Sin embargo, 
no obstante. Nihilominus, tamen. 

ATTANTBENT. adv. ant. tambí. 

AYZELL. pron. demonstratiu. aquell. A2. AZ. int. ant. a. 

AZABARA. ant. adzabarí. 

AZAFATA. f. ant. sapata. || Criada de la reyna 
que li serveix los vestits y alhajas que s* ha de po- 
sar, y 'Is recull qaant se despulla. Azafata. Nobilis 
matrona regina^ cubicularia. 

AZAFÉTIDA. f. ASAPÉTIDA. 

AZANYA. f. ant. ASfiAifTA. 

AZERGOL. m. MINI. 

AZÓ. adv. demonstratiu. ant. assó. 

AlOR. m. ant. astor. 

AZUL. adj. y 

AZUR. adj. ant. balu. «»>^»^>^»M»^^^^^^<»w*«.<^^^A«'ir» MB CàTALÀ. »l«IIWW^i»rwj»^»»«^^»<»^MMS»»<M»»»<MWM^V»<VS<MV****'^^«»^< BA» 191 
ff^à^^^^ looa lletra dominical y de mòlts abecedaris, 
BOBSooant, oona del etiópioh, vigéssimadel 
u Los aDÜchs llatins li donavan lo valor de 
í ona ralleta 8000; però si la rallela 's po- 

tOO. Entre 'Is hebreus y grechs valia t. 
ibel qnímich senyala '1 mercuri. En mòltas 
senyalava las épocas. Ab la lletra pròxima 

divisa de afovorit ó primer ministre. En 
n y abans de algun nom propi significa 
/De. Abreviatura usada comunment en los 
els comerciants que significa Bitllet, de B. 
il dels edictes romans «Bonum factum.» 
irí. B. D. y A. B. «Ab eadem noo eadem 
te.» Un adulador. 

BA. 

it pera expresar algun enfado, ó per 

ilgnna cosa, y pera excitar 6 contenir, com: 

anar, ba tu ho vols, que sia així. Yaya ó 

Ymfa, vaya, ta, Eja. 

. B. ídol dels assiris, dels fenicis y algun 
Is jnheus. Boa/. Baalindecl. 
ITA. m. Qui adorava à Baal. BaaUia, Baa- r. n. p. Nemrod, dit així per haver 
$ran astrónomo. BaaUemtn. Beelzebub. 
ITAa m. Qui segueix la doctrina de Baa- 
tge del principi del sígle IX que formà una 
tícolar de maoiqueus. Baanila, Baanita, n. 
• f. Humor que flnheix espontàneament de 
Baka. Deflaa saliva. | Humor viscós que 
M los caragols y altres insectes. Baha^ òa- 
tXQ. Sputum tenax, saliva deflaa. || La se- 
Mf capolls embolicats y la mateixa cami- 
loU. Cadarzo, Sericum rude. || m.met.Ho- 
Itao. Boto. Baba, ». 

Là BABA i ALGÚ. fr. mct. Admirarso algú, 
i gran gust lo que diu ó fà la persona de sòn afecte. CaémU dwMÏa baba, eiter eo» la hooa 
alnerta, Snspensa ora tenere. 

TEif IB HAU BABA. fr. mot. Sèr murmorador. n- 
ner lengwi 4e «seorpion. Maledicum esse. 

BABADEBO. m; TroB de tela que's posa al pit 
de las criaturas per esriosiut quant menjan. Bàbth- 
dar, babadero,puhero. Salivaríom, ii. | Lleneu de 
roba que's posan en los extrems dels vestits pera 
refors. BtMiro, Tenis vestium oris interins assQt». 

BABALÀ, (i LA) m. adv. Ab poch coydado, sèas 
mirament. Afiieifta talla. Perfunctoríè, obiter. 

BABAIXAS. f. pi. Lo que queda en lo plat des- 
près de haver menjat. Bioatnoè^. Residu», relí- 
quisB, arum, sordes, ium. || Los rosegalls que deixa 
\ bestiar en la menjadora. GraM^(mes,rizmy jn^ím». 
Paleae pugramenta, excretum, i. 

BABAHENT. m. Acció de babejar. Bakeo. Bali- 
V8B emissió. 

BABAB. V. a. BABBJAB. 

BÀBABA. f. ant. Espècie de cotxe prolongat. 
Bdbara. Essedum babarium. 

BABABOTA8. (fAí) fr. Baeer nm0ca$. Illndo> is. 

BABA8ALL. m. babadbbo. 

BABA88A. f. baba. 

BABAU. adj. Qui per qualsevol cosa 's queda 
abobat. Baman, babieca. Stnltus, stolidus. 

QüEDAB fir üic BABAU. fr. Qucdarso encantat en 
qualsevol cosa. Quedar heeho tm bauxan, quidarn d€ 
una fkza 6 hecho ma pieza. Stupidum, hebetem, 
vecordem remanere. 

BABEIO. m. L' acte de babejar. Babeo, Flnentis 
salí ve emissió. 

BABEJAE. V. n. Despedir de sí la baba. Balear. 
Salivo, as, salivam emittere. | Umplir de babas. 
Babosear, Saliva defioa inquinare, inficere. met. 

CiUBER LA BABA. 

BABEJATi DA. p. p. Babeado, babaseado, I^ 
flua saliva fsedatus. 

BABEIm f. Confusió, eludint à la torre de Babel. 
Babel, bàbilma. Confusió, nis. 172 BAG DIGCIONAIU MG BABEflÍA. f. Pessa de la armadora antigna qae 
cabria la boca y la barba. Bahera. Baccula, ae. 

BABIA. f. Espècie de estúpides, distracció ó 
enagenació. S' asa ab lo verb bstai. Bahia, Mentis 
avocatio. 

BABIEGA. m. Ximple, toix. Bahieeaf desvaido. 
Stolidas, i, stips, ipis, bardas, i. Q Nom de nn caball 
del Cid. Bàbieea. Babieca, sb. 

BABILLA. f. Pell prima que aneix la illada de la 
cabaliería ab la coixa. Balnlla, Pellicola, aB. 

BABILONÉ8, A. adj. y 

BABILOm, A. adj. Natoral de Babilónia, ciutat 
de Sirià. Babilonio. Babylonios, babylonieosis. 

BABILÓNIA. f. met. Gonfosió. BahUonia, òoML 
GoDÍosio, nis. 

BABILÓNIGH, CA. adj. Pertanyent à Babílénia. 
^aòí^to. Babilonicos. 

BABOR. m. nàot. Lo costat que ve à la ma es- 
qoerra del qui estant à popa mira à proa. Bàbor, 
Sinistrom lalos. 

BABÓSy A. adj. Qoi despedeíx mòlta baba. Babo^ 
to. Salivarioa. 

BABOSA. f. Cert peix de mar qoe tè la esquena 
negrenca ab vàrias clapas, dit «ixf perqoe despedeix 
■iMtas babaa. Baho§a. Sativarii» •. 

BABOTA. m. aABiBCà. 

BABOTADA^f. Tonteria, bestiesa, bobada. ^- 
heria, hadomeria. loeptia, m, absordom, i. D patba- 

HTÀ, FALÓtMlà. 

BABOYÀ8, SA. adj. aom. Toitàs. Bohtm, hobazo. 
StnUissimos. || tàiou. 

BABUTXA. f. Sabata de noia màii prima. Zopoli- 
Ua. Símplex cakeolqs. 

BACUmA. /. aot. ^latarada, caygoda. BatMO- 
zo, haquetazo. Yiolentos corporis lapsn». 

B^ir-AKi^i^- m. ant. Jove eaballerqoe bavia fét 
sas primeras armasperoqoe no podia posar en cam- 
panya cert número de soldais, y per analogia 
8*apUeà desprès al estudiant qoe bavia rebot lo pri- 
mer graó en sa respectiva focoltat. || bachillu. 
Boòldlkr. Bacbalao reos. 

BACALLÀ, m. Abadejo, espècie de peix de dos à 
tres peus de llarcb, pardo clar, qoe's pesca ab 
abooidància, especialment en lo banchde Terranova, 
de abont desprès de salat y secb s' abasteíx qoasi à 
tota la Eoropa. En lo còrners se'n coneixen vàrias 
espècies. Baealao, abadejo, merha^y truchuela. Onis- 
cos, i, morbua, ad. D met. Persona flaca. Bacalao, 
Macilentos, i. 

SBMBUB CN BACiLil. fr. mct. Estar mòlt flach, 
sech. Estar como un naipe óhecho una pavesa. Nimis 
gracilem esse. 

BAGAliAL• m. Llocb aboot las bacants, oferian 
sacrificis al Dèo Bacó. Baeanal. Baccbanal, alis. I 
Festa, disolocíó, borratxera de las bacants. Baeanal. 
Baccbalio, nis. || adj. Pertanyent à Bacó y à sas fes- 
tas. Baeanal. Baccbios, bacchanalis. 1 f. pi. Festas 
al Dèo Bacó en qoe 'ú gentils s* eotregavan é la borratxera y disoloció. Baeanales. Bacchanalia, iom, 
orgia, dionisia, aram. 

BAGANT Ó BAGANTA. f. Sacerdotissa de Ba- 
có. Baeante. Menas adis. 

BÀGARA. f. Herba olorosa de la qual los aaticbs 
feyan goirnaldas. Búcara. Bacchar, aris. 

BAGAINA. (féb uNÀ)fr. Trencar lo son. De«r^- 
bezar el sueno. Dormitaré. 

BACH. m. ant. bicadí. || obch. 1. 

BACi. m. Gibrelleta pera orinar ó anar de cos. 
Badn. Lasanom, i, scapbiam, ií. || ant. bacini. 

SBBviB DBLS BACiNS. loc. ant. Scrvir ó donar ay- 
^ivamans. Dar aguamanil, Aquiminariom serviré. 

■ÀGIA. f. ter. OABADAL. 

bAgiGA. f. Jocb entre dos ó mès ab tres cartas 
cada bo, las qoals si no arriban à nou punts se dia 
bàciga, y gaanya; si las tres són iguals se diu baci- 
got, y gaanya à la bàciga; y si són totas tres de on 
mateix coll se dia bacigoti, y gaanya à la bàciga y 
bacigot. Bddga. Lodos bàciga. 

BAGINA. f. Plata regularment de metall pera de- 
manar caritat. Bada. Pelvis, is. [| La que osan loe 
barbers pera remullar. Baeia, Pelvis toosoria. || Yas 
cóncavo pera rentar los pens. Baciaf bífírreno. Pello- 
viom, ii. 

BAGINADA. f. La inmundícia tirada del bad. 
Badnada. Sordes è lasano projectie. La porció qoe 
cap eo un bacf. Badnada. Copiosa excrementorom 
copia in lasano. 

BACDfÀS. m. aom. Gran hacin. Hagnom lasa- 
nom. 

BAGINASSA. f. aom. Gran ftacia. Magna pelvis. 

BAGINER. m. Lo qai demana caritat ab la ba- 
cina. Bacinador. Eleemosyna) postulator. 

BAGINET. m. dim. Baemejo. Parvus lasanus. J 
Pessa de la armadura antígua que cnbría '1 cap à 
manera de casco. Baeinete. Cassis, idis, galea, ». || 
Lo soldat qoe portava corassa. Baeinete. Gatapbarc- 
tatas miles. 

BAGINETA. f. dim. Badmea^ bacinilla. Pan'a 
pelvis, patella, se. 

BAGO. m. Dèa del vi y de la borratxera, fill de 
Júpiter y Semele, segons Homero. Bacó. Bacchus, i. 

BAGÓ. m. POBCB. 

SI VOLS TBpfia Ull MÈS BO, MATA BACÓ. ref. que's 
pren en sentit literal. 5t qvieres un mes bueno mata 
eerdo. Bonom capis mensem? porcom neca. 

BAGONADA. f. ter. pobqubeia. |] atsbgallada. 

BAGOnAs. m. aom. porcàs. 

BAGONET. m. d. cotxiniula, panabola. P gobbí. 

BAGONISTA. m. Qoi segoeix las opinions del 
cèlebre filosop Joan Bacon. Bacomta, fiaconista, ae. 

bAgulO. m. Bastó, crossa, gayato que portao 
pera sostenirse 'Is dèbils y *ls vells. Búculo. Baca- 
los, i. n met. Amparo, consol. Bóculo. Solatium, ii. 
levamen, inis. 

BAGULO PASTOBAL. Lb crossB dcls bisbes com à pas- 
tors espirítoals del poble Béenh pastoral. Episcopo- 
rum UtuoB. BAD CATAU. 

BADA. f. ant. ESCOLTA, gentiicellí. Cert tribat 
6 dret senyoríal. 

BADADOR, A. m. y f. Qai no està atent en lo 
que déa estar. Distntido, Ad aliena animnm díver- 
teos. C MiiADoa. t. 

BADADURA. f. ESCLETXA. J CtlYELLA DE LA TEEEA. 

BADAFIÓ. m. nàat. Corda pera unir las bonetas 
ab las velas. Badaza. Tractoríos fnniculus. 

BADAL•IT. m. ekbadaud. 

BABALL. m. La acció de badallar. Bostezo. Os- 
eedo, oscitatio, nis. || ter. crivella, escletxa. || La 
obertara en la punta de la ploma de escríurer. Ben- 
itémn, raya, obertura. Incisió, nis. ] nànt. La ober- 
|ara que's fa entre dos taulas. Costura Foramen, 
íbís. i aspea. 

Fil lADALLs T CEEüHETAs. fr. No havér menjat. 
Btttrsecrmeesz estar por esta cruz de Dios. Impransnm BAG 173 

p. p. Hendido, ahierto, resqwhra- rii l' txTni badall, fr. Morir. Dar la última bo- 
fwffia. Expiro, as, animam exbalare. Q espirar. 

LO badall RO PÓT MENTIR, Ó VÓL MENJAR ó DORMIR, 

6 BioPEBiA MAirnsif iR. fr. Bambre ó sueno ó ruindad 
ieliuno. Somnom, famemve malam vel indolem 
frobal oscitatio. 

BADAL•LAR. v. n. Respirar, obrir involantaria- 
ment \a bocai mès de lo regular. Bosiezar. Oscito, 
bio, as. I Tèr dgana cosa ab negligència ó de mala 
gana. Dormir, romcar. Negligenter agere. || Manifes- 
tar dispb'céncia en lo que s* ou. Bostezar, Sermo- 
oeiD ífflpatieater ferre. Q morir. 

BADALLAR DE TAM. fr. Morirsc dc fam. Jfortr de 
kaArt. Fame perire. 

BADAULADOB. m. y 

BADAIXAIRE. m. Qui badalla sovint. Bostsza- 
ior, Oscitator, is. 

BADALOT. m. clarabota. 

BADANAa f. Pell adobada de ovella ó de anyell. 
Mana, A!ata,ae. p met. Persona de poca substàn- 
cia ó fonament. Badulaque. Inanis, is, slupidus,i. 

TOCAA la BADAif a. fr. Maltractar de obra ó de pa- 
nnla. Zwrar la hadana, ó elhdlago, menear el zarzo. 
Coolundo, is. 

BADAB. y. a. Dividir, partir. Hender, rayar. De- 
kisco, partió, dívido, is. || v. n. Encantarse en qual- 
sevol cosa com un ximple. Quedar hecho un hauzan, 
òcwla boca abierta. Ora suspensa teoere. || estar 

RàDAR LA BOCA. fr. Ahrtr la boca. Os aperire. 

50 BADAR BOCA. fr. No dir res. No chistar, ó no des- 
fUjiar la boca ó los labios, coserse la boca, no decir esta 
kra et mia. Obmutesco, is. 

BADABSE. y. r. Obrírse, crivellarse. Benderse, 
tkirte. Flndi. 

UDABSE LAS FL0B8. ff. ESCLATAR. 

BADASSAS. f. pi. nàut. Las cordas fixas posa- 
das de distància en distància en la rclinga del gràlil 
de las bonetas ab que s* uneixen à las velas pera 
aomentarlas quant convinga aumenlar sa superfí- 
cie. Raiasas. Tractorü funiculi. BADAT, DA. 

jado, Fissus. 

BADAYNA. f. Espècie de enformador. Badan$, 
escoplo de punta corriente, Scalprum fabrile. 

BADAYBE. m. babau. 

BADEJO. m. bacallI. 

BADEBNA. f. nàut. Tros de una 6 mès varas de 
Uarcb de trena que's diu caixeta. Serveix pera sub- 
jectar la gúmera al virador sempre que's vira '1 ca- 
brestant. Baderna, Funiculus tseniatus rudentem 
subjiciens. 

BADERNAB. V. a. nàut. Subjectar ab badernas. 
Badernar. Taeniatís funiculis subjicere. 

BADEBNÓ. m. nàut. Gran y llarga baderna. 
Bademon. Magnus funiculus ex taïnia confectus. 

BADEYAB. V. n. badallar. 

BADÍA. f. Entrada de mar en la costa per res- 
guart de las embarcacions que s' abrigan en ella. 
Bahia. ^Esluaríum, ií, sinus, us. || abadia. 

BADIAN. m. ANÍS estrellat. 

BADIELLA. f. vidalbA. II cír. Tros de budell que 
va del Ilombrígol del feto al llit 6 despulla, ümbligoi 
cordon umbilical. Ümbilicus, i. 

BADIU. adj. ant. balder. 

BADOGH. m. Home de curta capacitat. Bodoque. 
Stupídos, stultus, ineptus. || babau. || La flor del 
magraner. Granadino, balanstria. Cytinus, i. 

BADOMEBIAS. f. pi. Cosas de poca importàn- 
cia. Pruslerias. Quisquilia?, ioeptiíe, arum. 

BADOQUEJAR. v. a. badar. 

BADOQUEJAT, DA. p. p. badat. 

BADOQUERIA, f. Fér lo badoch ó '1 babau. 

BAF. m. Lo vapor que exhala alguna cosa. Vako, 
vapor. Exhalatío, nis, tenuis fumus. || Lo del vi 
quant bull. ílumo. JEsíus mustulentus. || tuf. 

llansar BAF. fr. Exhalar vapor subtil las coiasca- 
lenlas. Vahar. Exhalo, vaporo, as. 

BAGA. f. ter. La corda pera lligar las càrregas. 
Baga, lazo. Nodus, nexus, us. || anella, círcul. Q 
Llas en las cordas. Lazo. Laqueus, ei. || La llassada 
que's fa en lo fil de la mitja per massa retort. Oque- 
ruela. Fili implicalio. U ant. Corretja ab que s' em- 
bolicava la llansa ó dart pera tiraries ab mès fúria. 
Amiento. Amenlum, i. |] Lo vuyt del múnech de las 
balansas ó romana pera regirse sobre la llenguela 6 
peu. Alcoba, caja, manija. Trutinaï axis. || ter. Plan- 
tada de avellaners. 

BÀGARA. f. BAGRA. 

BAGARRO. m. burinot, abella. || vagahundo. 

BAGASSA, f. Dona pública, prostituta. Ramera, 
gavasa, gorrona, nioza de fortuna. Meretrix, icis, 
scortum, i. 

bagassa barbacanera. dona de fosso. 

BAGASSEJAR. V. n. fam. Freqüentar las ba- 
gassas. Putanear, putear. Meretricor, scorlor, luxu- 

rior, aris. 

BAGASSER. m. Qui freqüenta las bagassas. Pu- 
taneroy putero. Scortum, i, scorlator, oris, mere- 
tricius bomo. BU. 

munttr. Immerílai 

LOKIIT, ÚDBPUNT 

t, rtformane. He 
ur de on signe à 3 
al sigoDiD remiíler 

3 'L SDSTIE i TEU 

' diablo tMlto. Od: 

AT, DA. p. p. Aaj 
EUT. aDl. iissiEs 
iiBiXEtsT. loc. ai 
ESA. r. Fel ò accit 

19, alis. IIHENGUI. 
t Dl NllKENSl• Ó DS 

rtM>Nro. ObscDriía 
EflT, m. aDl. BAH. 
ET. m. dim. fio/cl 
iasiM, A. adj. su| 
6, m. mú^. iQsIrat 
irch com de milja 
viríos forats per i 
B ells los dits forn 
ü» aixi perqne ín 
imaDa, tíbia música 
■rnítCd. Succeotor, 
l»Bii\6. fr. mel. I 
ONET. m. d. Bají 
inta sonum edens 
SEUiEDi m. Obra 
un del pla méaos i! 
emiaentia. 
UKA. í. aat. FOHDi 
tuUA. f. Geat 
0. Geos io&ma; pic 
L, MA, adj. ToDto 
, lUülas, plambeu: 
MADA. f. TODleríi 
itaiUs, alis. 
JlAs. m. aam. Toi 
Motc, Mon. Siull 
JOOUA. f. CoDlei 
twnniíto. \iri ioi 
JtET. m. dim. Bob 
II Lo marit que's de 
nuRMo. Uiorius m; 
JIOT. m. aum. iei 
■■T. m. siTiaT. 
ICA. f. ler. Moxn 
Id valor de ua qa 
loneta itala síc dic 
(B, CA. adj. Bui] 
ui. Bola de meUi 
mIl AiJa.GlaDsplD 
la nereaderías, eo 
MJB. Merciam sarc 
le uàxinet ab màot 
mD de anyell pera 
lÍMl pili. I Feix d CATALÀ. BAL 115 

. de vidre ó de pedra ab que jagan los noys. Bala. 

iLi EitciDiHAD*. La parlida ab dos mílala engan- 
33 ab una cadenela, qne al eixir del canú s' ei- 
y talla 'Is arbres de las naus. Bala enramada ò 
adena. Ramos us glòbul as. 
iLí BiBi. La que's posa sola eo la arma de foch, 
a rata. Ferreus globns. 

iiLi BOJi La que's posa balleuia 6 encesa dins lo 
ú, y inflama Is combustibles que traba. Biüa 
I. Globus lormentarius candescens. 
UH UHi BiLA. exp. fam. Ab que's pondera la pres- 
t y velocitat ab que's Ta alguna cosa. Com mut 
I, como un rayo. Citissimè, velocissímè. 
OP DE Btu. Balaío. Plumbm glandis iclDs. 
iMB UKA BiLA Dl viDBi EN LO CIF. fr. mot. Teoir 
h judici. Ser un cascabel. Inauí capíle esse. 
lALADA ú BALALADA. f. poei. Cansú de al- 
a eslensiú treta regularment de alguna tradició 
-avellosa y destinada à embellir y animar las 
as dels pobles. Balada. 

lALADt, NA. adj. De poca snbslància, de pooh 
u. Baladi. Inanis, vilis. \\ ibévol. 
lALADBAYBE. m. ulídkeb. 
lALADRE. m. irbre vennús, de flors encarna- 
, y conserva la fulla tot 1' any. àdelfa, baladre. 
íum, ii, rhododaphoe, es. 
lALADREJADOR, A. m. J I. Baladibb. 
lALAOHUAR. v. n. Fér Crits descompassats, 
ur, baladrear. Yocífero, proclamo, blatero, as. 
lALADRAYBE, A. m. y f. y 
lALADREB, A. m. y f. y 
lALADRÓ, NA. m. y í. Qoi baladreja. Voemgtt' 
grilon. Rabula, ce, clamosns. || Lo cobarl que's 
a de valent. Baladron, fanfarró». Balalro, blale- 
nia. 

lALADBONADA. f. Dit ú fét de.baladrer. Aobn 
lada, fanfarronada. Inanis vox. 
LïNSABBÀLiDBONiDts. fr. BlosoitaT itloTtét, t^utr 
•oltTia. Blatero, as, gloriam inantler jaciare. 
lALADBONEJAB. v. n. Fér baladronadas. B»- 
onear. Blatero, as, inaniler jactari. 
íALAFIADOB, A. m. y f. ESBÀUFUDOi. 
lALAIX. m. Htneral de color roig obscur y al- 
iant Iraaspareot, que s' estima per adorno com 
[ledras preciosas. Balaj. Rober silei. 
ALAHCEGAB. V. n. baunseg&b. 
lALANCElADOB, A. adj. nàul. Embarcació 
tensa à balancejar múlt. AbíUaMeador. Nans ad 
indnm propensa. 
ALANCEJAMENT. m. BlLUfS. 
lALANCEJAB. V. n. BALUSllAB. 
ALANCi. m. Barra que travessa en la eslisora 
carro ó cotxe, ahont entra la llansa. Balowm. 
isversam tigillum. || Lo volant petit ab que's w- 
a moneda, fiofancin. Cndendis nnmmis machina. 
lALANDBA. f. nàni. Embarcació de transport 
m arbre y una vela. Baianira, tenan». Tecl»- 
prodalorií navia. 176 BAL DICCIONARI 

BALANDRÀM. m. Yestidnra talar à modo de 
capot, qae usan los ecclesiàstichs. Balandran. Gau- 

Sape, is. II LLOBA. 

BALANDREJAR. V. D. Móurer alguna cosa de 
un costat à altre sens mudar de siti. També s* usa 
com recíproch. Bamholear, bambonear, bambakar, 
Labo, as, trutinor, aris. 

BALANER. m. bàlíndrà. 

BALAN8. m. Moviment de un costat à altre, en 
especial lo de la nau. Balancej libraeion, balancea- 
miento. Nutatío, fluctuatio, nis. || En lo comers exa- 
men del estat dejsòn cabal. Avance, balance, tanteo, 
Sortis, mercaturae dati et expensi computatio, exa- 
men. 

BALAN8A. f. Lo seté signe del zodíach, compost 
de divuyt estrellas . Libra. Astraea, <e, jugum, i. || 
Cada un dels plats còncaves del pes. Balanza. Ju- 
gum, i, bilans, ancis. || com. Los estats en que s' 
expressa la espècie, número .y valor de las merca- 
derias que entran é ixen en las aduanas. Balanza, 
Indices telonii mercibus assignandis parati. || pi. 
Instrument pera pesar. Se compon de dos plats, ca- 
nastró y llengüeta pera posarlo al fí. Balanza, peso, 
Libra, trutina, se. 

cioEBR hk BALANSA. fr. lucliuarse mès à una part 
que à altra. Caer la balanza. Lancem propendere. 

ESTAR EN BALANSA. fr. mct. Prímparat, si cau no 
can. Estar en tanganillas, Yacillare, nutare. 

FÉR duRBR LA BALANSA. fr. mct. Fér inclinar. Hor- 
eer caer la balanza. Movere, vincere. 

POSAR EN BALANSAS. fr. FÉR TITÜBEJAR. 

BALAN8AMENT. m. BAL ANS. 

BALANSAR. V. n. com. Examinar lo caudal. Ho- 
cer el balance, Rationes computaré. 

BALAN8EGAR. V. a. Posar en equilibri las ba- 
laosas. Balancear, balanzar, equilibrar, Libro, as, 
aequa lance ponderaré. 

BALAN8E1AR. V. n. Móurerse un cos de un cos- 
tat à altre, especialment la nau. Balancear, fluctuar. 
Noto, flucto, as. II met. Estar indecís, dubtar. Ba- 
lancear, fluctuar, estar perplejo. Hxsilo, labo, musso. 

ANAR BALAN8BJANT. fr. mct. vACiLAR. Q Estar CU pe- 
rill de càurer de son estat. Andar en balanza ó en 
halanzas. In fortunas discrimine versari. 

BALAN8ERA. f. Cada un dels dos pals drets 
ab un forat al milj, abont se posa la espadella pera 
donar direcció à la biga, que forma la prempsa en 
lo mdí del oli. Guiaàera. Torcularii prseli repagula. 

BALAN8ETA. f. d. Balancica, balandta, Librse 
parva lanx. 

BALAN8EYAR. V. a. BALANSEJAR. 

BALAN8Ó. m. Plat de las balansas. Balanza, Li- 
bre laui. 

BALAR. v. n. belar. [| ant. ballar. 

BALAÚ8TRIA. f. Flor de magrana doble. Prò- 
piament es la flor del magraner bort. Balaustra, ba- 
Umitrw, Balanslrium, ü. 

BALB, A. adj. Entorpit per excés de (ret. Arred" 
éú, akfido. Rígens, rigidns. 
BAL 

ESTAR BALB. fr. EstRf cntorpit r us dels membrei 
per causa del fret. Arredrse, atmrse,pamami$ 
frio. Rigeo, es. 

BALBOTEJAR, v. n. TARTAMüDEJAE. 

BALBUCIENT, A. adj. Qui no pronuncia ab ch- 
redat. Balbuciente. Balbus. 

BALBUTTAR. v. n. ant. taitamuoejar. 

BALGA. f. ter. bo va. 1. 

BALCÓ. m. La barana ó antepit de balnstres, 
posat en las fineslras pera'surtir sens perill. Baim, 
Pergula, ae, pòdium, ii. 

FiRSE ó eixir al BALCÓ. loc. A8omarsealhakoïï,li^ 
pergulam prodire. 

BALGONÀ8. m. aum. Bakonazo. Pòdium Bttt . 
jus. 

BALCONADA, f. y 
BALCONERA. f . y 

BALCONERIA. f. Lo número ó joch de bakéi 1 
en un edifici. Balconaje. Pergularum series. 

BALCONET. m. d. Balconcillo, Podiolum, i. 

BALDA. f. Pessa plana de ferro, regularmeot 
una à dos polsadas de amplària, y diferent lla 
pera assegurar las portas desprès de tancadas. 
daba. Serà, aB, repaguhim, i. [ ter. Pessa de fi 
que fa córrer la clau en los panys pera tancar. 
tillo. Pessulus, i. ^ 

BALDADURA. f. Impediment de algun meníb•» 
Bntorpecimiento, pasmo. Torpede, inis, torpor, ifl. i 

BALDALLÓ. m. d. baldó. 

BALDAMENT. int. pera expressar lo desitg ^"^ 
que succehesca alguna cosa. Ojald, qmera Bim, 
gue ó pluguiera ú Dios. Utinam. || adv. Encara (P. 
Aunquc. Quamvis, etiamsi. 

BALDANA. f. ter. botifarra. 

BALDAQUi. m. Espècie de dosser 6 tUim èà 
và sobre '1 Santíssim Sagrament y sobre '1 cap fl ' 
Papa. BalL•quino^ baldaqui. Umbella, ae. ^ ,; 

BALDAR. V. a. Impedir alguna malaltia ò a0Opï< 
dent r us dels membres. S' usa com recfproèkt^ 
Ba/dar. Membrorum usu privaré, membrís capí. | 
ter. Pegar mòlt. Magullar, sobar. Contundo, is. 

BALDAT, DA. p. p. Baldado. Rigidns, balM£ ' 

BALDEJAR. V. n. Fér ruhido desagradïHlltt I 
baldas.y altras cosas mal ajustadas. Ceneerfear.St^ ' 
deo, es, obstrepo, is. || Fluixejar, venir baldc^'»^ 
guna cosa. Pasarse. Laxè, remissè transmitll. |fM - 
del vestit ó calsat. Nadar. Nimis laxnm eM. iBt i 
de la ferradura, gascabellbiar. ^ 

BALDER, A. adj. Lo que no ajusta bè. Bbi)^ *! 
homaguero. Laxus, amplus. || ant. alegiia. 

BALDIRI. m, Nom de home. BaMHo. SMdlIlh - 
11. 

BALDÓ. m. Aldabilla, ftanrüd pesstil as. JkMt 
£af(fon. Opprobrium, ií, probrom, i. [|Fern>qMlÍ ' 
per agafador nn botó, que fentio girar s* obit. (SP ^ 
lanilla, pasadorcillo. Pessutus, i. || Lo defugia, íStÉ | 
algunas parts pastell, assegnrat ab nn clai ééià^ ' 
nera que puga voltar. Tararilla^ aUúba. Bfiohir, li 
obex, Icié. l'tàiàSA. 1 
BAL 

BALDONAB. v. a. Afrontar. Baldomr. Exprobro, 
as, probris aliqaem appetere. 

BALOONATi DA. p. p. Baldonado, Exprobratas 

BALOONST* m. d. baldó. 

BALDUFA, f. Tros de fusta tornejat en figara 
quasi cònica ab un clan é la punta; lo fan ballar los 
Boys ab un cordill. PeoM, trompo y galdrufa, p. Ar. 
Tnrbo, inis. [] trompitxo. 4. |i f. fam. rambbí. 

GOF DE BALDUFA. Lo qoe donao los noys abella. 
Céehada. Tarbinis ictns. 

BALDfJFAIRE. m. Qoi fà baldofas. Trompero. 
Tarbiaís fabricator. 

BALEIGC. m. pi. La porció de grans de blat eto. 
qoe per no haver quedat prou batut se separa del 
■et en k era. Conuilo, gransas, robera, Applnda, 
«, leus, erís. 

BALBJAB. V. D. Separar los baleigs del gra. 
àhakar. Exaeero, as, evanno, is. 

BALEJAT, BA. p. p. Abaleaiò. Exaceratus. 

BAUCHA. f. Lo Ktíi^ dels cetàceos que arriba à 
créixer fins à vint canas. Tè 1 cos cilíndrich, obs- 
cv, y prop del cap dos alelas carnosas y altra en 
la pari posterior del cos, ab dos forats sobre 1 cap 
pera ahont llaaaa à gran distiocia la aygua que beu; 
pareti en la platja, y cria sos fills com los animals 
de la terra. Ballena. Balacna, a), cetus, i. |j a^tr. Una 
de las eonstel-laoions australs. Ballena, Batena, o;. 

I ler. BDAKILLà. 

10 nu DE LA BALENA. Ballm^io. BslaBn® pullus. 
m. ant. Barco de figura de balena, dbert y liaix de costat. BoIUh^q. Navis balsenae for*- 
■am rafereos. 

BAUSTA* f. BOXESTi. 

BAUOABAI•AaA• n. Persona de ppcb fouk 
aeat. ^ai^lnque, ckUgaravU. laanis, iouülis. 

f. oàUt. BOGA. 

V. a. nàut. Lligar boyas pera saber 
ah•ot para« las cosas sumergidas. Aboyar. Subere 
ÍMalaote ram aquis lateutem designaré. 
f. ter. tfoiovÀ. 
m. Diversió, laltant ai) lo so de qualsevol 
mlUwm&üiò M eant. Baik. Cborea, s, tripudium, 
ií, saltatjo, dís. P sibau. || Intermedi de la segona y 
tatara jornada de las pomédias espanyolas, en que 
i caaAam y ballava. Boik. IotermedÍ9s chorns. 

BàU ai BASiois* Ball entre mòlts ab bastons, que 
pegui uns ottira^trei form9nt uo a« concertat ai 
fs^pifl dal iwlroinent. Paloteo^ paloteado. Tripu- 
diuB crepUantíbas bacillís. 

tuL BODó. Lo que executa la gent vulgar regu- 
larBMQt ab castaoyolas. Baile de boton gordo ó de 
Madií ó 4i easeahel ó en rueda» Triviale, tripudium, 
ckoras. 

ilEQVE VUnai 1 PÀBAl AQUEST BALL? loC. fam. DO- 

aata la iacertitut del fi de alguna funció desagrada- 
Me 6 perillosa. iKn que vendran ú parar estàs misas? 
íQuid tàndem eveniet? 

via LO BALL DiL POLL. fr. fam. Fríssarse, neguite- 
^trae, arronsant los muscles y espatllas per alguna 

TOMO f. CATALÀ. BAL 177 

picor ó per burla. Concomerse. Prurio, is, prurigine 
ges li re. 

FICAR EN LO BALL. fr. met. Eoclóurer à algú en al* 
gan negoci. Meter en la danza. Alíquem negoVio ioi- 
plícare, includere. Q Atribubir maliciosament algu- 
na cosa à qui no ba tingut part en ella. Meter en (a 
danza. Culpam in insontem coqücerOi in eao)dem 
suspioiooem vocare. 

uAvÉRHi UN BALL DE BASTONS, fr. met. £iin. EaYÓrhi 
gran renyina, y regularment garrotadas. Haher fa-- 
loteo, paloteado, moros y cristianos, Fnstibui , mutuò 
se petere, congerere; fastem sibi impingere. 

séa l'avo dbl ball. fr. met. Sér lo priacipal ep 
algun negoci. Ser duem ó senor del argamaniijp, P^ 
miaum, prmpotentem pennlatorum ease. 

UNA VBOADA POSATS EN LO BALL BALifal. lOC. IMt 

Denota que algú està determinat à seguir l' Sfnpi^ 
nyo ea que s* ba posat. Fue$l0 en el bonm^ mfim" 
peno, en el lance, Ab opere incepto nou desiatOM 
Bobis est animuB. 

BALLADAiSf. f. pi. Baili, TripudiuB, ü» sbair 
rus, i. 

BALLADOR, A. m. y f . Qui balla, i^itadoi». 
Saltalor, is, cboreutes, te. || Beoom, motiu dal Uau- 
ger de geni ó de pocb seny. ï>aMzanU, Solars, tia, 
levioris judicii. || m. Os que juga ab altra m aigu- 
nas conjuncturas del cos, oam eq lo ganoll, masola 
y anca. Chueca, Os cnio alio rotaas, coilidens. 

BALLADORET, A. Qi. y f.d. Búlaiumlk. fiaW 
tatricnius, i. 

BALLAR. V. n. Fér accions acompassadas ab la 
cos, peus y brasos. Danzar, bailar. Salto, as, tripu- 
dio, is, cborea m exercere. || Móurerse alguaa oest 
voltant acceleradament, com la baldufa. Bular. 
Circumago, is, in orbem, in gyros agi. | Yeaír nat 
cosa mòlt ampla. Nadar. Nimis laxum essa. 

BALLAB EN ALGUN NEGOCI, fr. mst. fam. Eutreveolr 
ó tenir part en ell. Se diu comunment dd que's flci 
en algun negoci que no li toca. Jugar, danzar en ol•r 
gun asunto. Alieno negotio se immiscere. 

BALLAB PES 'l CAP. fr, Consorvar coufHpajíQiCDt la 
espècie de algnna cosa. Bullir por la tabtza, QuapiT 
dam in mente speciem excitari rei quan qoíi fic- 
tam esse putat. 

BALLAa SENS OBDE NI GCNQBBT. fr. pér alguna eoBi 
sens reglas, fér disbarats. Desconcertar se. loconsida* 
ratèloqui, agere. 

BALLAB sEGOxNS LO 60. ff. mot. Acomodsrse à las 
circunstàncias. Bcúlar al $on que se toca. Ad números 
datos saltaré. 

vi DE MAL BALLAB AB LO VENTBB VUTT. rof. Ab qm 

'Is bevedors dísculpan la afíció de béurar à menat. 
Seca la garganta ni grune ni canta. Fecundi calices 
quem nou fecére dissertum. 

FÉR BALLAR, fr. Obligar à algú à obrar ab aulorí-^ 
tat y manya. Hacer bailar, Gogo, is. 

TRÀURER À BALUR. Sacar d danzar. Ad saltationem 
invitaré. 

BALLARIDA. f. Planta petita y annual que 

24 178 BALL DICCIONAJII BAL Creix en los sembrats; tè las Qors de quatre fullas, 
grogas, disposadas en creu, y per fruyt unas lare- 
\\a» planas y las llavors en figura de ronyó. Zado- 
rija, Hypecoum, oi. 
BALLARUGA, f. GALÍ. 4. || ter. molinet de 

VENT. II pi. fam. BALL BODÓ. 

iNAB COM UNA BALLARUGA, fr. mct. Deuota portarse 
en tot mòlt inquieta y lleugerament. Ser movedizo. 
Movilem esse. 

BALLE. m. BATLLE. 

BALLESTA, f. mil. Màquina antígua pera dis- 
parar pedras ó sagetas grossas. Ballesta. Ballista, se. 
I Arma pera disparar fletxas. Arco, ballesta, Ballista, 
m, [| Tros de fusta elàstica, curva, oprimida pels 
extrems ab una corda, que moguda ab lo peu fà 
voltar la pessa que d'ba de tornejar. Ballesta, Scor- 
pío, dís, ballista, ae. 

ALLAEGAE POCH LA BALLESTA, fr. met. ALLARGAR 
POCH. 

ARMAR LA BAUESTA. fr. Pararia. Armar la ballesta, 
Ballistam, arcnm adducere, intend ere. 

i TIR DE BALLESTA, fr. met. A llarga distància. A 
iko de ballesta, A longè. 

GABALCAR LA BALLESTA. Moutarla. Encabolgar la ba- 
llesta. Ballislam aptare, intendere. 

NOU DE BALLESTA. Os per armar la corda. ífuez, 
Uncus, i, fíbula, se, ballistae clavus. 

ESTAR LA BALLESTA k TRINQUER. lOC. aut. Estar à 

pont de disparar. En el disparador, 

BALLESTADA. f. Tret de ballesta. 7tro de ba- 
llesta. 

BALLESTASSA. f, aum. Balleston, Grandior 
iMdlista. 

BALLESTEJAR. V. a. ant. Tirar ab la ballesta. 
Ballestear, Ballista jaculari. 

BALLESTER, m. Qui íà ballestas. Ballestero. Ba- 
Uistarum faber. || Qui tira ab la ballesta. Ballestero. 
Ballistarius, sagittarius, ii. || en tacla. ant. Allis- 
tat, inscrit en la taula de aUistament que *s posava. 
De tabla, 

BALLESTER 80BERCH. aut. Ballcstcr de refors. Ba- 
llestero de refuerzo. 

BALLESTERA. f. Herba del ballester. Planta de 
mitja cana de alta, las fuUas doblas, peladas y de 
no vertmòlt clar, y las flors encarnadas. Aguavien- 
tos. Pbílomi, orum, herba venti. || Herba ramosa y 
sobre un pam de alta, fullas semblants à las del 
plantatge, obscnras y rojencas, la cama còncava y 
la flor de un vert blanch. La arrel es fibrosa yfà es- 
ternudar. Eléboro blanca, yerba deballesteros, Helle- 
borus, helleborum, i. || La tronera pera disparar 
fletjas. Ballestera. Jaculatòria fenestella. 

BALLESTERIA. f. L' art de usar de la ballesta. 
Ballesteria. Ars ballislaria. || Lo carrer ahontse tra- 
ballan las ballestas. Ballesteria, Ballistariorum vicus. 

BALLESTETA. f. d. Ballestilla. Ballista minor. 

BALLIA. f. bat LLI A. 

BALLOT. m. Planta, 'I manrubí negre. Ballote, 
Ballote.es. BALLUGAR. V. a. y derivats, bellugar. 

BALMA. f. ant. covA. 

LA SANTA BALMA. Lloch ahout sauts Magdalena fev 
penitència. La cueva de santa Magdalena, Saneli^ 
Magdalena) antrum. 

BALMARSE. V. f. BSPALMARSE. 

BALMETA. f. d. Cuevecita. Speluncola, eaitr- 
nacula, aa, 

BALÓ. m. Fardo petit de mercaderias. Cabo^k^ 
leta, Sarcinula,ae, fasciculus, i. 

BALONA. f. Lo tros de panyo ó tela, que solr•• ; 
posat en lo coll cau sobre las espaülas. AcMn^ 
balona, cuello. Fasciola, se, humerale tegameotau 

II La del collet dels ecclesiàstichs. Cuello. Famk 
lintea. || Plat, que agafat en la boca del caodfllHl 
serveix pera arreplegar la cera que cao. Armèkf 
&aíonctto.Gandelabrosuppositus cations. || Troi 
de encerat que's posa per curiositat sota de 
llumanera. Velonera, Lychni susteotacnlnm. 

BALONETA. f. d. VaUmita, valoniUa. FueMlt 
ffi. 

BALONS, m. pi. Espècie de calsotets al m 
Talons, que'ls introduhiren eoEspaoya. FalM%; 
bragas. Femoralia, orum, braccae, arnm. ' 

BALOT. m. BALÓ. II aum. Balon. Mercionii i^ 
sarcina, se. ^ 

BALS. m. Ball modern entre dos, agafats abm«^ 
ma y 1' altra al cos. Bals. Saltationis geons. | 

BALSA. f. ant. bassa. 

BÀLSAM, m. Behina de olor snan qne flosixA 
algunas plantas naturalment óper incisió. Bilm$, J 
Balsamum opobalsamum, i. || farm. Medicameità - J 
substàncias aromàticas pera las feridas y Uapi» 
Bàlsamo, Balsamum, i. Q med. La saoch mès pvl. 
Bdhamo, Purior sanguinis snccns. Arbre de Aïl- 
bia, de fusta rehinosa y rogenca, ramas UailM^ 
primas y de pocas fullas; las flors petitas, biuci^ 
y mòlt olorosas; lo fruyt un pinyol cobert deui^ 
closca seca y negra, y conté una ametlla, j 9àà^ 
llocb à vegadas un licor semblant à la mel, anaità 
y picant. Bàlsamo, Balsamum, i, y qnilocalsaMBf 
i, la fusta; opobalsamum, lo licor, y carpobalsaniVi 
lo fruyt. 

bílsam de coPAl•ld ó DE coPATVA. Lo qne 's traiii 
un arbre del Brasil y de Gayena, de color blaneàli 
mènos pur, y daurat lo mès pur. Bàlsamo éeeofMt 
ó de copaiva, Balsamum brasiliense, copahn. 

bJLlsam de judea ó de mega. Rehioa blaoqoiiQA 
de un arbre de Aràbia. Bàlsamo de Judea ó de JfBM. 
Amyris opobalsamum. 

bàlsam de MARIA. Rcbiua blanca de nu arbre di 
Amèrica semblant al pi y de color vert qoaot està 
fresch. Bàlsamo de Maria, Balsamum Maríae. 

bàlsam del PERÚ. Planta, que en lloch de fnllis ft 
com unas tabellas de una molsa mòlt sncosa qw 
serveix per als talis y altras cosas. Bàlsamo delperk 
ó peruviano. Balsamum peruvianum. 

bàlsam suor. Bàlsam pur de Meca. 0poból$mi9, 
Opobalsamum, i. 
_j í BAH CATALÀ. BAN 179 bílsàm cmvBESAL. quim. Lo mateix que elixir. 
Bàlsamo universal, Balsamum aniversale. 

bílsàm db toli). Substància balsàmica de un arbre 
de Amèrica que tèlas mateixas propietats que'l bàl- 
sam del Perú. Bàlsamo de Tolú. Balsamum Tolutaoum. 

BS UN bílsam. Ioc. fam. Denota que algun menjar 
ó licor es mòlt delicat y exceMent. Es un bàlsamo, 
es un dmbar. Suavis anima, odor. 

BALSAMAR. V. a. EMBALSAMIE. 

BALSAMERA. f. Potet pera conservar lo bàl- 
sam. Balsamerila. Balsaminum vas. 

BALSÀBOCH, CA. adj. Lo que pertany al bàl- 
sam ó lè sas propietats. Balsàmico, Balsamus, bal- 
saminos, i. 

BALSABOLLA. f . y 

BAL8ABIINA. f. Planta de camas sarmentosas, 
fnllas partidas en tiras, flors petitas y fruyt ovalat, 
iDoIsut y de color de taronja. Balsamilla, balsamina, 
Homordica balsamita. 

BALSABfiTA. f. Planta que creix fins la altura 
de dos peos, las fuUas són llargas y eslretas, re- 
talladas menudament en tiras; las flors petitas, 
Uancas ó encarnadas, y forman ramellets espessos 
y enterament plans. Se cultiva per adorno en los 
jardÍDS. Milenrama, milefolio,allareina. Achilea, a, 
miilefoliam, íí. 

bjllsamità menob. Planta de móltas camas, fullas 
serradas, alta de un pam, y mòlt semblant à la oren- 
ga: eo Ja cima forma una copa à manera de bombo- 
Uas dauradas que s conservan mòlt temps en són 
vigor. Terba de santa Maria, Gostus horlensis. 

BALSAR ó BAL8EJAR. v. n. Ballar lo bals. 
BaUar. Tripodio, as. 

BALTABDAR. v. a. ant. esbíldib. 

BÀLTICH. adj. Mar entre laEscandinavia, Dina- 
nnrca y Rússia. Bàlúco. Ballicus. 

BALTRAGÀ. m. Planta de la Tartària, de fullas 
semblants à las del nap, la llavor à la del fonoll, 
encara que major. Baltracan, Planta sic dicta. 

BALUART. m. Fortificació en figura triangular 
pera defensa de las murallas en los ànguls de las 
plassas regulars, y en la cortina en las irregulars. 
Baharte, bastion, Munimenlum, propugnaculum, i. 
I met. Amparo, defensa. Baluarte. Pra^sidium, ii, 
protectio, nis. 

BALUERNA, f. S' aplica à las cosas de mès en- 
Tolom que servey. Armatoste, Ingens et inutilis mo- 
les. I Dit de la persona que's presenta devanl de un 
altra, y li fà nosa. Sombrajo. Yaga umbra. 

BALU8TRADA. f. Renglera de balustres. Ba- 
Imutrada, Glathrorum series. 

BALUSTRAT, DA. adj. Format de balustres. 
Balausirado, balaustral. Glatbris inslructus. 

BALU8TRE. m. Espècie de columneta de ferro 
6 fusta traballada pera formar las baranas, balcons 
y altres adornes. Balauslre, Clalhrus, clalhrum, i. 

BALUSTRET. m. dim. Balaustrillo. Glathrum 
parvam. 

BAUBALINA. f. Tela pintada que representa la part superior de una mutació de teatro. Bambalina, 
Theatri leclum. 

BABIBALEJAR. V. n. y 

BAMBOLEJAR. V. n. baiandbejab. || met. Es- 
tar una cosa poch ferma ó segura. Bambokar, Nuto, 
vacillo, as. |{ titebejar. 

BAMBOLLAR. V. n. y derivats, bombollàb. 

BAMBI. ro. Arbre deia Xina, de qual escorxa 
segona, picada com lo drap, se trau un paper tant fi, 
que mòlts europeos crehuen sér paper de seda. Bam- 
bú, bambuc. Arbor sic dicta. || Gerta canya de las 
Indías orientals tant grossa, que 's fan barras pera 
llileras, y vasos que conservan mòlt fresca la ay- 
gua. Bambuc, Arundo sic dicta. 

BABIBUÉ8. f. Teixit de Assia. Bambués. Textum 
sic díclum. 

BAMTIA. f. Planta alta com la malva, fullas com 
las de la parra, flors petitas y grogas, las llavors 
rodonas. Los egípcies lacultívan y menjan. Bamtia, 
Bamtía, x. 

BAN. m. CBIDI, MULTÀ, BDICTE. O pi. VEDATS. || aut. 

Guerra entre plebeus ó gent à qui no era lícit guer- 
rejar. Bando, \\ Dret ó tribut antich. 

pàgab lo ban. fr. Incórrer en la pena establerta 
per ell. Pagar la pena, mulla, etc. Poenam luere. 

SOTS BAM. m. adv. ant. baix pena. 

BANA8TA. f. CANASTBA. 

BANASTER, A. m. y f. ant. cistelleb. 

BANCA. f. Banquet, assento de fusta sens res- 
patller. Banca, Sedile, is^ scamnum expers dorsi. | 
Escambell ab que las bugaderas preservan los peus 
de la humitat. Banca. Fullonium, ii. || Jocb de car- 
tas, en que un dels jugadors las porta, y los de- 
més casan ó apuntan contra ell las cartas que gira. 
Las que cahuen à la dreta las guanya '1 banquer, y 
las de la esquerra los que casan. Banca. Pharaonis 
ludus. I Lo diner que's posa en cada carta. Banca. 
Fiscus lusoríus. |] nàut. Cànua de una sola pessa, 
usada en las islas Filipinas pel transport de pas- 
satgers. Banca, Gymba, se. 

GAUBEB de la BANCA. fr. Péidrer la dona 1 dret de 
la herència paterna per haver sobrevingut varó. 
Caer de la banca. Fceminam jus hxreditatis amittere. 

FÉB CAUEBB DE LA BANCA. fr. DEIBANCAB. 

BANGADA. f. arq. Biga que trabada ab altra 
servia de adorno y fermesa en la arquitectura an- 
tfgua. Alfarda. Trabs, bis. || Llala de fusta de cinch 
dits de gruix y set de ample, que regularment ser- 
veix pera travessers de portas y fineslras. Alfajia, 
alfarjia. Lignum, i. |j En las vinyas, olivars etc. V 
espay de terra entre tira y lira. Almanta, enlrelino. 
Inter vilum ordines, areola olivelorum etc. ínter- 
jecla via. |{ Entre abaixadors lo taulell cubert ab un 
matalasset ó coixí sobre del qualcol-locan lo panyo 
pera abaixarlo. Bancada. Scamnum ubi ponitur pan- 
nus tonüendus. || naut. Tauló doble y ample que 
passa de costat à costat de las petitas embarcacions, 
y serveix de siti als qui reman. Banco remero, Trans- 
trum, i. 180 BAN 

BANCAL. m. Feixa ó tros de terra quadrílonga, 

determinat pera llegums ó arbres. Bancal. Àrea, as. 

II gàpsada- 2. Drap pera tapar los banchs y altres 

asos. Bancal. Stragalam, i, sedis opèrimentam. j| ter. 

BiKGiDi. 3. [| dàVàntàl naat. liifCH de àrení. 

BANGALER. m. Qui teixeix bancals. Sancakro, 
Stragulorum textor. 

BANCARROTA. V acte de abàfrerse 'i mer- 
cader ó banquers publichs. Bancarrota, quiebra. Gre- 
ditorum fraudatío. 

BANGÀ8. m. aum. Bancazo, bancaza, Scamnum 
majos, i, sedile, is. Q Tauló gruixut ab camas ó pet- 
g9s,subre '1 qual traballan los artistas. Banco. Opifí- 
einm, ii, scamnum, i. Q Lo en que 'is ferrers tenen 
la enclusa petita per adobar claus. Macho, haneo. 
Ferrarium scamnum, abacus ferrarius. || Entre ser- 
radors lo caball de fusta sobre '1 qnal serran. Burro, 
Machina lignis serrandis. |j Siti dels galeots en las 
embarcacions de rems. Panco. Transtrum Jugum,i. || 
En las prempsas aquella pessa sobre la qual se posa 
lo que s* ba de prempsar. Mescla, Scamoum praeli. || 
Lo qde lè respatUera. Escano, banco de respaldar ó 
de respaldo. Scamnum reclinatori um. || La casa pú- 
blica en que*s posa '1 diner ab seguretat de premi. 
Banco. Argentaria mensa, fòrum, i. 

B4NCH DE ARENA. niar. Pftratge ple de arena en que 
00 bi ba prou aygua pera navegar. Banco de arena, 
bancal. Dorsdtt, i, syrtis, is. 

BANCH J)E LA PACIÈNCIA. Lo dols oRvíos y fragatas 
dè guerra situat derant lo pal de messana. Banco de 
la paciència. Scamnum ante puppis malum. 

BANCH DB Li PiGRÍGiA. Banquet sens respatUera, 
abont los mestres fan sentar los noys per penitèn- 
cia. Càncana. Pigrorum scamnum. 

BiNCB DE LAS MENTiDAS. Llocb en que's rebuneix 
geút ociosa pera conversar inútilment. Mentidero. 
■alè tériatis freqnens locus. 

BANGB l^BTUT ó PBTiAT. aut. Arma de siti. Banco 
pinjado. 

BANcas DEL lEB. Part abont estaa iligadas las bri- 
das. Ccmas del freno. 

ALGí} SÉÜ BN AQUEIX BANCH QUE k SÍ NO APROFITA, T 

i ALTRE fi DANT. ref. S* aplica als que ocupan aigua 
puesto ó gosan de favors sens fruyt propi, y ab per- 
judici de altres. Alguno està en el escano que d si no 
aprotecha, y d otro hace dano. Sibi nou prodest, al- 
teri nocet. 

ESTAR BN LO RANCH 0E LA PACIÈNCIA, fr. met. EStar 

sufrint alguna molèstia. Estar en el banco de la por- 
denda. Patienter ferre, lollerare. 

QCBDARSB EN LO BA.XCH DELS ASES. fr. Se diu dels 

Doys de estudi qne's quedan en los últims assentes. 
Quedarse en el banco de los burros. In infímis subse- 
llis esse. 

BAIVDA. f. Cinta ampla qne*s porta per insígnia 
de alguna orde ó grau militar. Banda, Fascia, sí, 
balteus, i. || Costat. Lado, banL•. Latus, eris. || Pa- 
ratge. Paraje, lugar. Locus, i, plaga, ce. | Partit. 
Parte, bando. Pars, tis, facllo, nis. |j blas. Faixa DICaONARI BAN 

que traspassa diagonalment lo blasó. Banda. Fascia 

SCUti. II aol. AU DE EXÈRCIT. 

DEIXAR ó ANAR À LA BANDA ALGCNA COSA. Separaria, 

deixaria apar. Separar, dejar d un lado. Pra^sens in 
tempus omittatus. 

DE BANDA À BANDA Ó DE UNA BANDA k LA ALTRA. lOC. 

De banda d banda, de parte d parte. Transversús, 
transversum. 

BANDADA, f. Ramat, vol de ancells. Bandada. 
Avitium, ii. 

BANDÀRRIA. f. dàut. Mall pera clavar los 
perns y clans grossos. BanL•rria. Ferreus malleus 
navalis. 

BANDEIG. m. ant. y 

BANDEJABIENT. m. ant. desterro. || aban- 
dono. 

BAIVDEJAR. T. a. ant. desterrar. || pregonar. 
II ant. abandonar. || ant. despullar. 

BANDEJAT, DA. p. p. ant. desterrat. 

BANDERA, f. Pessa de tafetà ab un escut de 
las armas del regne ó del cos à qne pertany, asse- 
gurada en una basta ó Uansa. Bandera, pendon. 
Yexilium, i. || Insígnia semblant à la dita, regular- 
ment mès alta, la qual s' usa en las professons. 
Estandarte, pendon. Vexillam, i. || nàut. Insígnia e& 
qne's posan las armas de la nació à que pertany. 
Bandera. Signum, vexillum, i. D La partida de tropa 
destinada pera reclutar. Bandera de recluta. Parva 
manas militibus conscribendis. || mil. Tocb particu- 
lar pera anar à péndrer las banderas. Bandera, Sig- 
num tympano editum. Q adj. Rodayre. Andarieqo, 
azotaçalles. Ambulatorias. || com. Dret de recÀrrech 
sobre 'Is generós estrangers que entran en la adna- 
oa. Bandera. Yectigal mercibus aliarnm nationiim 
impositum. 

bandera blanca. La que s' enarbola en seoyal de 
pau. Bandera de paz. Pacis vexillnm. 

i BàNDERA OBERTA, expr. Ab tota llibertat. A ban- 
deras desplegadas, Liberrímò. 

alsar bandera, fr. Férse cap de nu partit. Levanr 
tar bandera^ hacerse cabeza de bando. Factioni, sedi- 
tioni praeesse. 

ASSEGURAR LA BANDERA, fr. nàut. Tirar una cano- 
nada ab bala al temps de desplegaria, per sér contra 
'1 dret de gents disparar ab bala sèos la pròpia 
bandera. Asegurar la bandera. Tormenti jactn ve- 
xillnm ostendere. 

BAIXAR BANDERA, fr. iDclinarla al enemicb en sen- 
yal de rendició. Bajar bandera. Hosti vexilla submit- 
tere. 

bítrer BANDERA, fr. Inclinaria à algú en senyal 
de reverència. Batir bandera. Honoris causa signa 
demitlere. 

EIXIR AB BANDERAS DESPLEGADAS. fr. Honor que*S 

concedeix als vensuts de la plassa qne s* entrega. 
Salir con banderas desplegadas. Milites, arce tradita, 
explicatis signis excedere. 

ENARBOLAR LA BANDERA, fr. Alsarla. Enarbolor la 
bandera, Vexillmii erigere. MN CATALÀ. BAN 181 iwni liNBCU. fr. fem. S6r de la opinió de un 
illre. Sfpdr hanéem. AlieUjiu partibns fevere. 

lARDEMlK). m. V alferes destinat pera por- 
iffií bandera. Abandirado. Sígnifer, i, vexillarins, ii. 

lANDEBEJAR. V. n. Rodar, vagar. Bigardear, 
MNmrr. Dí?agor, aris. 
BAIIDERER. m. ant. bíicderado. 
lANDESETA. f. d. Banderilla, TexiUolom, i. || 

KUTALL. I SÀTCDEEOLà. t. 

liüBUETA tt cmpiifAfe. PAinsLL. [| mct. Persona 
Éemtaat. Teleta, Yolabílis. 

rh DB liHDVMTi. fr. met. fam. Sér portador de 
«fis. Chismmr. Snsarrationes deferre. 

■AmUEULLA* f. La bandereta qne's posa en 
te torres, y la qne'ls toreros elàtan als toros. 
mierilla. Telnm, i. 

NBiE U5DB1ILLA8 Àis TOBos. Bcmdmllear, TaUros 
küs agitaré. 

TiiiB BANMULLis i iLGü. fr. met. Dirli paranlas 
pleiBts. foner wta banderilla d alpmo. Scommalè 
pugire, laeeseere. 

làNIlEULLER. m. Lo torer qae clava las 
klBderilks. Banderillero. Taorornm spículis later- UHDESOLA. f. Bandereta ab qae*s marcan las 
Mncías en los acampamenls. Banderola, VexíUam, 
íiienDarís pinulla. || La qne's posa en las imatges 
deJattrist ressnscltat, sant Joan Baptista y altres 
9mk. Èmderola, Brevís fescia,breve vexillnm. | 
làno de tafetà qne's lliga sota ' 1 ferro de las 
llBMS. Banderola. Seríca fasciola. || gíllíbdet. 

■MDETA. f. d. Bandita. Balteolüs, i. 

lARMNflXA• f. Tros de tela qne's posa com 
tají 6 cortina en los prestatges de las botigas de 
roba. Cortinilla. Parvnm velom. 

■ARDIT, DA. adj. BAffDOLEB. 

IAhmL. m. Edicte publicat solemnement. Ban- 
h Edictnm, i. || La solemnitat de aqnest acte. 
M». Edíclí promnlgatio. [| Facció, partit, parcia- 
^Bmdo. Faetío, nis, partes, inm. || abt. bolquer. 

miMB E9 B\.'a>OLS. Aqaadrillar. Banderizar, aban- 
Usar, Factiones excitaré. 

ittuciB VK BiüDOL. loc. ^càof vh bondo, Edictnm 
tioBre, promulgaré. 

ÜUDOLA• f. Instrnment mósich de qnatre cor- 
^corb C4>m lo llahnt. Bandola, Lyra, cithara, oc. 

MkmOLEtAMm v. n. Bübar, saltear, Expilo, as, 
fnedor, aris. 

■AllDOLER, A. m. y f. Lladre de camí real. 
Mmd&r, bandolero, bandido. Latro, nis, grassator, 
s. I TAUMCímo. I Proscrit. Proscrita, bandido. Pros- 
irípCns. 

BANDOLERA, f. Banda de cnyro de ahont penja 
i kreerola del soldat de caball. Bandolera. Baltens, 
i. I La del gnàrdia de corps ab galó de plata. Ban- 
iAm. Corporis custodis balteus. || Plassa de goar- 
I de eorps. Bandolera. Corporis costodis nomen. 
BAHDOLÍ. m. Espècie de gultarró. BandoUn. 
alys, ídí«. BANDOLMA. f. VAGilIVNOERll. 

BANDONAnEMTé in. ant. abíndono. 

BANDONAR. V. a. ant. abàndoníb. 

BANDOIVER. m. ant. pbndonista. 

BAND08ITAT. f. ant. bínool. 2. 

BANDUFELL. ter. baldó. 

BANDÚHRIA. f. Instrument musích de quatre 
ó clncb cordas, ab la caixa en figura de mitja cara- 
bassa y mànech com la guitarra. 'S sona ab una 
püa debranílla, canya ó cosa equivalent, j^amficma. 
Pandura, lyra, cithara, se. 

BAÜEANS. m. Certs idólatras de la índia, que 
no menjan carn de cap animal; temen sumament 
lo tracte ab los que professan altra religió ó secta; 
rompen los vasos en qae han begut, y mòltas altras 
supersticions. Banemos. Baneani, orum, baneanes, 
inm. 

BANOO. m. Espècie de cànem, las fullas del 
qual fuman y mastegan los juheus. Bango. Bangns, i. 

BANOYA* f. FLASSADA. 

BANOTER. m. FLàssADEB. 

BANQUER, m. Qui pren diners en una part y 
dóna en altra, girant la lletra per cert interès. 
Cambista, banquero. Men^rius, nummularius, ii. I 
En lo joch de la banca qui porta 1 Joch. Banquero. 
Cbartarum mensarius. 

BANQUET, f. d. BanqidUo. Scamnellum, I. ] 
Convit espléndit. Banquete. Dapes, um, convivium, 
ii. I Espècie de abrassadera prop del extrem del 
pany, pera ahont passa y 's subjecta '1 baldó. ?tco- 
lete. Ferrea compagnla. \ 

BANQUETA, f. Tamburet, assento petit de tres 
peus de qne usan los menestrals. Banqueta, Tripus, 
odis. II arq. Basa llarga sobre la qne's fnnda 1* edi- 
fici. Embazamento. iCdíflcii bassis. Q fort. Esgrahó 
arrimat à una fortificació al peu del parapeto, sobre 
1 qual disparao los soldats, abaixantse desprès 
pera carregar à cubert. Banqueta. Poditim, ii. || ter. 

BETLLADOB. 

ftANQUETEJAR. V. a. y n. Donar Convits ó fre- 
qüentarlos. Banquetear, Convivor, opnlor, aris. 

BABfY. m. La acció y efecte de banyar ó banyar- 
se. Baiio, Lavatio, balneatío, nis. || Las ayguas pera 
banyarse y '1 siti ahont estan. Baiio. Balnes, ther- 
mae, amm. || Tas ó pica ahont se prenen banys. 
Bano. Baptísterium, ii, lavacrum, i. || pint. Capa de 
color que*s dóna sobre altra, pera qne ressalte mè^. 
Bano. Illumioatio, nis. || Masmorra ó espècie de pati 
ab quartets, ahont los moros tancavan als esclaus 
de rescat. Baiio, Ergaslulum, i. || qním. Calor tem- 
perat per interposició de alguna matória entre *1 
foch y lo qne's calenta, com: bant de arena. Baiio. 
Temperatus calor. |j La crosta ó capa de sucre ab 
que's cobreixen los bescuyts, etc. També 's diu de 
la cera y altras cosas. Bano. íncrnstatío, nis, illi- 
oimentum, i. 

BAif r DB ^^^^4ÈítBt^^ ^^ ^^^ aquesta ser- 
veix de medi pltm^ ^ lo calor del íoch. Bano 
d9 Maria. Mitm V 188 BAN DICaONÀRI BAR _ TENIR NO MÈ8 QUI ÜN BANY. loC. TODÍr ana DOCiÓ 

mòlt saperfícial. rmr una ligera tintura. A limíne 
aliquid salatare. 

pÉNDREa BANYS. fr. Bamrse, tomar bafioSf darse 
hams. Lavo, as. 

BANYA. Excrescéncia prolongada, y regular- 
ment corba, que tenen alguns animals en lo cap. 
Cuerno, hastüy madera del aire. Cornu, u. || Cada una 
de las dos pnntas que tenen sobre 1 cap alguns 
insectes, com lo caragol, papallona, etc. Cuemo, 
antenas. Cornu, u. || fam. Bony de resultas de algun 
cop en lo cap. Tolondron, hurujoUy hollo^ chichon. 
Tuber, is. 

BANYA DEGABBA. Planta dccama vuyda, fullas cen- 
drosas per sota, que naixen de tres en tres, Qor 
blanca y una tabelleta en forma de banya de cabra. 
Alholva. Siliqua, silicia, «, f(£num gnccum. 

BANYA DB CERYO. Herba semblant à las banyas del 
cervo. Cuemo de ciervo. Coronopus, odis. 

ABATRER k ALGÚ LAS BANYAS. fr. met. Reprimir la 
supórbia de algú. Bajar los brios. Alicujus auda- 
ciam, cornua frangere. 

APUNTAR LAS BANYAS. fr. Comensar à sortir. Apilo- 
nar. Cornua erumpere. 

j)B detrís al REY u FAN BANYAS. ref. Ropren als 
que en anséncía judican mal de las accions agenas. 
Gente loca, comeis de mi raho y no de mi boca. Absen- 
tis vitam rodens. 

FÉR PORTAR BANYAS. fr. fam. Faltar la muller à la 
fidelitat conjugal. Ponerlos cuernos^encornudar. Mob- 
chimonium marilo pararé, addere cornua maritis. 

FICAR la banya. fr. fam. Afírmarse en alguna cosa 
y perseverar en ella ab obstinació. Encajàrsele d 
uno en la cabeza. Animo tenaciter adbíBrere. 

AHONT FICA ó CLAVA LA BANYA NO HI HA QUI LA TRAGA. 

fr. íam. Denota que algú es mòlt obstinat. Clavar un 
clavo con la cabeza. Animo tenaciter adbaeret. 

TOT ES HU PORTAR BANYAS Ó FERNE DU. ref. met. 

iron. Denota no es igual manar ú obehír. Mas vale 
con mal asno contender, que lena à cuestas traer. Ju- 
bere pra^stat quam obedire. 

BABiYADA. f. Cop de banya. Comada, amurco. 
Cornu ictns. 

BANYADOR, A. m. y f. ant. banyer. || Qui ba- 
nya. Banador. Lavator, is. || ant. Lloch fangós en 
que's rebolcan los porchs senglars. Banadero, bana, 
baniL Limosus, cícnosus lacus. 

BANYAMENT. m. ant. bany. 1. 

BANYAR. V a. ant. mullar. {| Donar banys. 
També s' usa com recíprocb. Banar. Abluo, is, bal- 
neo, as. || Tocar la aygua alguna cosa com: lo riu 
BANYA las murallas. Baiiar. Alluo, is. Q ter. nadar. 1. 

BANYARSE EN AYGUA ROS. fr. met. Tenir gran com- 
placéncia. Banarse enagua rosada. Summe delectari. 

BANYAT, DA. p. p. Banado, Lavatus. 

BANYER, A. m. y f. L' amo dels banys ó que 
cuida de ells. Banero. Balneator, is, tbermarius, ii. 

BANYET. m. d. Banuelo. Balneolum, i. 

BANYETA. f. d Cntmecico, cuemecito, Cornicu- lum, i. II fam. Nomqioe'sdòna aldimooi. PoitUo, 
uta. Cacodaemon, is. |] pi. Las que tenen alguns 
sectes en la part interior del cap. Antena. Anteno^e^ 
arum. (| Quant apunta ó comensa à surtir. Pite^m. 
Novum cornu. 

BANYISTA, m. Qui pren banys. I^anúea. Baloeo 
utens. 

BANYOLÍ. m. La ànima de la banya. Ourm, 
cuemo. Cornullum, i. 

BANYUT, DA. adj. Qui porta banyas. CorwUo. 
Cornutns. jj met. Lo marit qual muller falta à la fi- 
delitat conjugal. Cornudoj cuclillo. Cormca, s. 

BAO. m. nàut. Biga que sosté '1 pont de un vai- 
xell. Bao. Pons falsus. || Cada una de las blgas groa- 
sas sobre las quals descansa la cuberta principal é 
sostre de la bodega. Bao. Trabs crassior. 

BAPTISMAL. adj. Lo que pertany^al baptíaae, 
Bautismal Baptismalis. 

BAPTISME, m. Lo primer dels sagraments da 
la iglésia, ab lo qual rebem lo sèr de gràcia y 01- 
ràcter de cristians. Bautismo. Baptismus, i, baptia- 
ma, atis, sacrum regeneratíonis lavacrum. I Garti- 
fícació en que consta bavér estat batejat algú. H 
de bautismo, Baptismns, baptismatis testifícatio, laa» 
timonium. 
BAPTISTA, n. p. Bautista. Baptista, m. 
BAPTISTE. m. baptismc. 
BAPTISTERI, m. Llocb abont està la pila é» 
baptisme . Baptisterio, bautisterio. Baptisteriíui, n. 
BAQUETA, f. Burxa pera atacar la escopeta, hr 
sell, etc. Baqueta. Yirga, ae. pi. Las manetas pam 
tocar lo tabal. Baquetas, pa(t7/os. Bacilli, onua.| 
Càstich militar ab corretjas 6 vergas, corrent lo ia- 
linquent nu entre dos filas de soldats. BaqfuMu 
Fnstigatio, verberalio, nis. 

HAN/iR i baqueta, fr. mct. fam. Manar despòtica- 
ment. Mandar à ó à la baqueta. Absolatissimè iopa- 
rare. 

PASSAR PER LAS BAQUETAS. fr. Castígaf ab eUaa. 
Posar por las baquetas, baquetear. Militem yvpi 
cíEdere. 

TRACTAR À BAQUETA, fr. fam. Tractaf ab vilipendi 6 
ab rigor. Trat/ir d baqueta. Superbè, absolatè Uio- 
tare, habere. 

BAQUI. m. En lo vers llatí peu de una síl-labi 
breu y dos llargas. Baquio. Bacchius, ii. 

BAQUIANA. f. Nom que donan en Panamà à la 
mula feta al traball. Baquiana. Baquiana, ae. 
BÀQUIGH, CA. adj. baganal. 
BAQUILIDI. m. Vers que consta de on dime- 
tro hipercataléctich. Baquilidio. Bacchilidium me- 
trum. 

BAQUIONITAS. m. pi. Filosops que professa- 
van despreciar tot lo del mon, ménos algun vas peit 
béurer; y un de ells, vehent que altre bebia ab lo 
palmell de la ma, llansà '1 vas pera fér lo malrài 
y quedar ab aquell cuydado ménos. Baquiomln, 
Bacchionita}, arum. 
BAR Ó BARÀ. m. ant. Fals, traydor. Es anto- BAR CATALÀ. Domàsia del comte Bara. Traïdor, pérfído. Perfidus, 
i, proditor, is. 

BARAFUSTAR. v. a. ant. Donar bastonadas, 
garrotadas. Apalear, Faste caedere. 

BARALLA, f. Biiiaypendencia, Rixa^ Sij jargiam, 
ii. Q pi. RahoDS, dispatas. Brega, Rixoi, aram, con- 
teotio, ois. 

BARÀLLAS DE MARIT DE LA TAüU AL LUT. ref. DenOU 

qae las barallas entre marit y muller daran poch. 
De baldon de marido nunca zaherido. Nec nxori con- 
Jogis convicia noceot. 

BARALLADOR. m. ant. Pendenciero, quimerista. 
Rixator, is. 

BARAIXAR. Y. a. ter. rentar. || v. r. Remr. 
Jargo, as, rixor, aris. || Tenir rahons. Contender, es- 
tarapelarse, Gontendo, is, jargor, aris. 

BARALLUGA. ter. ballaruga. || ter. baldufa. 

BARANA, f. Sèrie de balustres regularment per 
las escalas y balcons. Baranda, barandilla, Peribo- 
los, i, loríca, s. II La fàbrica de rajolas ó pedras 
fins à la altara del pit pera preservar de càarer de 
llochs alts, com lo terrat, etc. Aniepecho, pretiL Ma- 
eería, loríca, ae. [1 La dels ponts. Acitara, anlepecho, 
fuarialago. Loríca, sb, falcimentum saxeam. 

BARANDAT. m. ter. envà. 1. 

BARAIVETA. f. d. Barandilla. Peribolas, i. 

BARANGAY. m. Espècie de barco de rems usat 
pels iadios. Barangay, Actuaria navis. 

BARAHGO. m. Oficial dels grechs en lo baix im- 
perí, y era '1 qui guardava las claus de las portas 
de la cort. Bwrango, Baraogns, i, protector, is. 

BARAR. V. a. AVARAR, VARAR. 

BARAT. m. varat. || ant. barata. || ant. trampa, 
INGANT, falsedat. || adj. barato. 

BARATA, f. Gambi. Barata, trueque, cambio, 
perïïMta y cambalache en cosas de poch valor. Per- 
mutatio, nis, mobatra, se. 

BARATABLE. adj. Lo que's pót baratar. Troca- 
hU, cambiable, Permutabilis, commutabílis. 

BARATADOR, A. m. y f. Qui fà baratas. Barar- 
tador. Permotator, is. jj anl. Estafa, trampós. Em- 
hoidor, trampista, falso. Fallax, dolosas. 

BARATAR. V. a. Gambiar. Traçar, permutar, 
eambiar y cambalachear, camaL•cL•r, quant es en co- 
sas de poch valor. Mato, permuto, commuto, as. || 
Fér trampas. Baratar, trampear. Fallo, is, subdole 
cum aliquoagere. 

BARATAT, DA. p. p. Trocado, cambiado, Per- 
mnlatos. 

BARATEJAR. v. a. malbaratar. 

BARATER. m. ant. baratador. 

BARATERA. f. PUTA, ramera. 

BARATERIA. f. ant. engart, falsedat. || So- 
born del jutge que reb preu pera donar una sentèn- 
cia falsa. Baraüria, cohecho, soborno, Gorruptio, nis. 

I com. Tota pèrdua causada voluntàriament en 
barcos ó generós pel patró. Baralma. Dolosa amis- 
8Ío à navis praefecto iUata. 

m. Qui cobra 1 barato é eetrenas BAR 183 

en lo joch. Baratero, Qui à superantibus in ludo 
mercem exigit. 

BARATET, A. adj. d. Baratillo, Parvi pretii. 

BARATILLO. m. Gonjont de mobles de poch va- 
lor. Baratillo. Res vilissimí pretii. 

BARATtSSIM, A. adj. suip. Bar atisimo, Yilis- 
simus. 

BARATO, m. Las estrenas que*s donan en lo 
joch al que cuyda que no's fassan trampas. Barato. 
ID ludo superantís mercès. |j adj. Lo que's compra ó 
ven per poch preu. Barato, Vilis, parvi pretii. [| Fà- 
cil de executar, poch gravós. Barato. Facilis. || adv. 
m. Per poch preu. Barato, Parvo, viliter, vili pretio. 

A barato, adv. m. En cambi. A trueque. In com- 
mutationem. 

À ron barato, m. adv. Lleugerament. Lijeramente, 
Leviter. 

DONAR DE barato, fr. fam. Concedir sens precisió 
alguna cosa, ó per no sèr del cas ó perquè no em- 
barassa al fi principal que's pretén. Dar de barato. 
Gratis, gratuitò concedere. 

FÉR barato, fr. Véndrer à preu baix. Bacer ó ven- 
der barato. Parvo pretio vendere, minimò mercem 
distrahere. 

IX) BARATO ES CAR. loc. Dcuota quc lo quc costa 
poch val poch. Lo barato [es c<iro; lo min y malo de 
valde es caro; Quien se viste de mal pano, dos veces se 
viste al ano. Merx ultronea putet. 

NO HI HA COSA MES BARATA QUE LA QUE's COMPRA. lOC. 

Denota que à vegadas los regalos costan mès que lo 
que's compra. No hay cosa mas barata que la que se 
compra, Empta,plerumque vilíúsquam dona ta cons- 
tant. 

BÀRATRO. m. poèt. infern. 

BARATURA. f. Lo preu baix. Baratarà, Yilitas, 
atis. 

BARAUNDA. f. Gonfusió, tropell. Trdpuk, bulli" 
cio, Gonfusió, nis, garrulorum circnlus. 

BARAYAR. V. a. RENTAR. 

BARB. m. Peix de riu, espinós, ab una espècie 
de barba en cada part de la mandíbula inferior. 
Barbo, Mystus, barbus, i. || pi. Granets que surten 
en la barba. Barros, Vari, orum. 

BARBA. f. La part de la cara sota la boca. Bar- 
ba, Meotum, i. || Lo pel que naix en ella. Barba. Bar- 
ba, ae. || La metxa de pel de la barba del bestiar 
cabriu. Barba. Mentum, i. || Lo qui en los teatres re- 
presenta '1 paper ó caràcter de vell. Barba, Senex,i8. 

BARRA DB AARON. Planta Semblant à la dragonària^ 
la arrel blanca, y cuyta es comestible. Barba de Àa-- 
ron, Dracontium, ii. 

LA BARBA BANYADA PREN l' AIXUTA. lOC. mCt. Àlaba 

la venta tja de sèr deligent. barba remullada, etc. 

BARBA db cabra. Planta de unas branquetas y fullas 
com las del castanyer, fior blanca, vistosa y de bon 
olor. Barba de cabra. Barba caprina. | Altra espècie, 
de fullas ovaladas y flor groga, arrel blanca y de 
bon gust. Barba eabruna, barbaUa, barhériea, San- 
dix, icis, tragopogon, onis. 184 BAR DICCIONARI BÀR Billi j>S GALL. BAEliLLERA. 4. 

BiEBA DE GITANO, exp. Ab qiie*s moleja al qui (è 
mòlta barba y mal composta. Barbas de samarra. Hir- 
sala barba. 

BABBAS HONftADAS. loc. Home hoorat. Elhombre 
honrada. Homo probas, venera ndos. 

BABBA DE jtpiTER. Plaota de la qoal ni ha mòlta^ 
espècies ; la arrel grossa, de ella surten mòlts llachs 
ó brots, qae cobren la terra à manera de globo. 
Barba dt Júpiter ó de Jove. Barba jovis. | hibbi pqfr 

TIBA. 

BAIBA BEMULLiOÀ B6 IDTJ AFBTTADA. ref. litersL 

Barba remojada^ medio rapada, Dimidio dom nad- 
nit, barba est jam paste tesecta. 

BARBA BOJA. Espécie de ancellet qne te 1 pit roig. 
Ptchi-^olorado pitirojo, 

posAB BABBA. fr. Eixir lo pel en ella. Bàrbar, Pa*- 
besco, is. 

TBEMouB LA BAftià. ff. Témer, espantarse, estar 
en recel. Temblar la barba, Exitam pertimescere. 

BARBA siLVAüA. Espécie dc pUoter. Barba siltana. 
Barba silvana. 

COM MBS POCAS BARBA6 MÒS POCA VBBGOHTA. rei. De* 

nota qne la poca edat fà al home atrevit. A poca bar- 
ba poca vergUenza. Imberbis javenis audatiài comes. 
DIR i LAS BARBAS. fr. Dir alguna cosa à algú ea sa 
presència. Dedr à la barba^ enlatódsus barbas, Co* 
ram, in os. 

FÉR BARB4. Cr. FÉR COS PRJESBXT. 
FÉR LA BABBA. fr. AFEITAR« 1. 

FÉB LA BARBA E5 AUCT. fr. met. Portarse*o lo nego^ 
çi^ empleo, etc. qne nn altre pretenia. Birlar d algu^ 
no, Alíqnid pncter spem seu occaltè pra^ripere. 

FBRSE LA BABBA DE OR. ff. mot. Fcrse üòit ríeh. 
Hacerse de oro, Ditesco, is. 

MENTIR PER LA BABBA. loC. ant. MENTIR DESGARAfii* 
i9NT. 

NiGRB DE BARBA. Borbinegro, Barbaniger. 

PIB BABBA. m. adv. Denota que de allò qae's parla 
o' bi ha un per cada hu. Por barba^ por cabeza, por 
persona. Yiritim» per singola capità. 

ptnfTii u BABBA. fr. ant. Apuntar $1 bozo. Fnbeaco, 
is. 

QIUNT VIJAB la BABBA BE TOS VEBÍ PELAR, POSA LA 

TUA À UMUiLAR. ref. Deqota que debém escarmen- 
tar en lo que saccebeix à altres. Cwmda la barba de 
tu veci$ío viere9 pelar ^ echa la tuga m remojo óér^ 
mojar. Tua res ^gitur. cum proRÍmos ardet paries. 

QUI 2M> GtJAROA, MAT ílsa BABBA. ref. Denota qne 
peia prosperar se déa víurer ab economia. QMe$í 
guarda, halla, y quien cria, íMta. ^ra sibi servans, 
qnoties opvs inveoU »t%; Qçu p^CHdes pascU, qaoà 
sibi gidctet habe^^ 

ffiMiB POCAS BABeAs, fr. Teoír poea experiència, 
dtet 6 caràclM*. Tener p^ca» barbas. Javeoam, in«Xf- 
periíMiesse. 

' TV» VM f AM BB B4RU. f r. «el. Sèr WB ooia nòU 
saJMa per nàtt ^Bliipe. Tmm 4mU§i ètfhi. Jw 
sennisse. BABBABLANCBL m. Qui la lè blanca. Barbica- 
no, barbiblanco. Barbacaous, albns, albescens. 

BARBACANA, f. Fortifiicaciò aotígna devant de 
la muralla per defensa dels fossos. Barbacana, falsa- 
braga, Tabnlare, ^-allnm arcendis telis. |i La paret 
ab que solen voltar las plassas de algunas iglesias. 
Barbacana. Par>'um septum, inferior murns. [ La ala 
de la teulada que surt fora la paret. Aleró, alar,ala, 
socarren, Projectura, suggranda, ae. | La teoladetaó 
empostíssat sobre las finestras pera defensarlas de 
la aygua. Sobradillo, Parvum tabnlatnm, parva coo* 
tignatio. 

BABBADA. f. La part inferior de las barras ei 

las cabalcaduras. Barbada. Inferior maxilU in equis. 

I Peix sens escata de Vi ^^ llarch, cap gran y llis, 

y de carn blanca y gustosa, que s pesca en las costis 

de Galícia. Barbada, Gadus mediterraneus. 

BARBATORT, adj. Qui tè 1 pel de la barba 
mòlt fort. Barbitaheno. Barba asper, rígidos.* 

BARBATRCSCH. adj. Bonich, ben paregut. 
Barbilucio. Decorus, formosus, pulcber. | Afeytat de 
poch. BarbihicL•, Becens tonsns. 

BARBAGRÍ8« adj. Barbirurio, ^nobarbse, ntfoB. 

BARBALLERA. f. SoU barba. Papeda.pépo^p^ 
padilla, gorja, Obessnm guttur. (j La dels eaÚls. 
Barbada, Inferior maxilla. | La dels porcks 6 toci- 
nw, CoguUada f barbada, papada. QUadifai, c 
glandium ii. Q La dels galls. Barbas. Qàtii pafcit. | 
Gadeoeia à corretja que's posa baix lasberras 6 bar- 
ba pera subjectar alguna cosa. Barbada. Calennla, 
33. Q Cada una de las dos vemigas liargis y ovaladas 
que tenen algunas cabràs gota la barba, las qtals 
són indici de bona casta. Marmlla, Yerueoia, m. 

BARBALLÓ. m. tar. ESPÍfiOL. 

BARBABfEQH. adj. Qui tò barba elara. Barbi- 
lampino. Barbipüus, barbatulus. 

BARBAPUNYEBiT. adj. ant. Qui comensa k po- 
s%r barba. Barbiponieais, Yesticeps, ipis, barbatu- 
lus, i. 

BÀRBAR. V. n. ant. Apuntar, posar barba. Bàr- 
bar. Pubesco, is, pubem emittere. || Fèr sulír bar<^ 
bas. Bàrbar, Aücui barbam iogerere. 

BÀRBARA, n. p. de dona. Bàrbara. Barberà, a?. 
tog. Modo de la primera figura del silogisoie, que 
consisteix en que las tres proposicions siao oBÀver- 
«als afirmativas. ^arbora. Bàrbara. 

SANTA BABBARA. uàut. Lo lloch aboflt segMTda la 
pòlvpra en las embarcacions. SaHlabérèara. Polve- 
ris pi ris apotheca. 

NO PENSAR EN SAZ<(TA BAMM^ SlMO QUAKT TBOMA. lef. 

Bepren als ingrats qu^ rebpt lo beoeéici % oUidan 
de qui lo ha fét. Bo^or al Saulo basta posar el tnmco, 
d fio pasado, el saiUo çlvidado, Precibos fèrvens; 
oblentisírigidas. 

BARBARADÉXiS• f. Yici do h eraoié quant sa 
<»escian paraulas estrang^ras. Barbarakjis, Barba- 
ralexis, is, barbarianue, I 

BÀRBARABIENT. ady. «. kb b»rh^9im, i le 
meiMWBdele Uckaroe. MirkíMraïïmts. iuteiè. lÀb BÀR CATALÀ. BAR 185 frkarameHte, Barbarè. [| Cruelment, 
mmanè, cradeliter. 
« f. Graeltat. Barbàrie. Sevitia, s, 
ant. BAiBAftisME. II Totas las nacions 
Srechs y romans. Barbaria. Barba- 

L. f. BVEBEaiA. 

H, CA. adj. bíebaro. 
lÉu f. Moneda qoe 'Is Yiscomtes de 
encunyar lo sígle xiu. Barbarina. m. yici contra la pnresa del 
barismo, Barbarísmas, i. | poét. La 
baros. Barbarismo. Barbaromm co- 

TAT. f. Feresa, crueltat. Barbari- 
ts, ferocitas, atis. Q Excés, infinitat, 
habitat de llibres. Barbaridad, infini- 
s, atis. D Disbarat, necedat. Barbari- 
ictum, factom. D Temeritat, arrisch. 
dacia, ae, temeritas, atis. 
AiTAT. loc. fam. Es un excés. Se diu 
nrer, etc. Fs una atroddad. Súmmum, 
ira modum. 

y A» adj. De país mòlt remot, y entre 
UB tots los que no eran de sa nació. 
inis. Los naturals de Frigia y Berbe- 
Barbarus. | Fèr, cruel. Bórbaro, Bar- 
■BS, ferox. I Temerari. Bàrbara. Bar- 
rios. 11 CrTOSser, rústich. Budo, bdrba- 
msticus, inurbanus. || Propi dels bàr- 
arbàría. Bàrbaro, barbúrico. Barbarus, 
Sxeel-lent en sa Ifnea; y així 's diu: cu- 
rrmnde, abundante. Permagnus, copio- 

íG. adj. Barbirojo, barbaroja, JEúo- 

ros. 

16. adj. Qui tè la barba de un bermell 

* de or. Barbimbio. Barbarutilus, ru- 

A. f. aum. Barbaza. Barba grandis. 
DA. adj. Qui tè pels en la barba. Bar- 
h€rbMdo. Barbatus, barbíger. || De llar- 
bmio. Barbatos. 

r. En sòn estat TÍríl. Bombre barbadO' 
0. 1 met. De caràcter ó tasson. Barba- 
>po8iti tenax. 

ím m. B9FIG0L. 

JU ▼. a. AFETTAB. | Arribar ab la bar- 
ih. Barbear. Aliqaò menti pertíngere. 
nis Qui tè ofici de aíeytar. Barbero. 
fm que dins la aygoa sembla de color 
le ella es vert ab tacas de color de ta- 
leoa y '1 ventre platejat. Lamfuga. Ar- 

QCI 50 SIA sovo- 

rs y poch seny 
do Ml ean- 
os. 
BARBER4• f. La dona del barber. Barberà. Ton- 
soris uxor. || ant. babbea. 

BARBERET. m. d. Barberillo, barberito. Jnve- 
nis, scítulus tonsor. 

BARBERIA, f . La botiga y ofici del barber. Bar- 
beria. Tonstrina, », tonsorium, ii. p En los convents 
la pessa destinada pera afeitar. Barberia. Tonstrina, 
ae. II bbbbbbia. 

BARBEROT. m. Mal barber. Barberote. Rudis 
toosor. 

BARBETA, f. d. BarbiUa, barbita. Barbula, as. 
II Lo ruído qooiïn las dents donant copa à la barba. 
Catearukta. Dentium concrepatio. || f. oàut. Tros 
de filàatica pera amarrar algun efecte do poca con- 
sideració. Barbeta. Stríctorius funls. 

k babbeta. m. adv. fort. Sens tronaràs ni mar- 
lets. A barbeta. Aperto corpore superius. || nàut. Se 
diu pera denotar qoe 'a sulrfecta nna embarcació 
ab dos àncoras y sos oaUes eorrospooents, quedant 
en disposició de girar y presentar la proa al cor- 
rent del vent. A barbeta. Diapositio navis, qua fici- 
lius vertatur. 

FÉa LA BABBETA. fr. Pegar ab la ma sota la barba 
pera fér petar las dents. Haeer la easoarukta, Facere 
ut dentes concrepentur. , 

TocAB LA BABBETA. fr. Afalagar, fér festas tocant 
la barba. Posar la tnano por el cerro. Blandiri. 

BARBETAR. V. a. nàut. Amarrar ab barbetas. 
Barbetar. Fnnicnlis obfirmare. 

BARBIBERMELL. adj. Qui te bermell lo pel de 
la barba. Barbirqjo, barbimbio. Mento ruber. 

BARBOLL. m. Qui parla precipitada y confusa- 
ment. Barbullen. Garrulus, i. 

BARBOLLAR. V. n. Parlar precipitada y con- 
fosament. Barbullar. Garrio, is. 

BARBOLLATRE. m. bobbolutbe. 

BARBÓ8, A. adj. Ple de barbs. Barboso. Taris 
distinctum os. 

BARBOTEJAR. V. n. Parlar entre dents. Bar- 
botar, hablar entre dientes. Musso, mussito, as. 

BARBOTEJAT, DA. p. p. Barbotado. Mussi- 
tatns. 

BARBREB. m. ant. bebebebes. 

BARBüJA. f. La bombolla que's forma oo la sn- 
perficie dels licors, ó per fermentació natural, ó per 
focb aplicat exteriorment. Borbollon, borboton. Bu- 
11a, s. 

BARBULL, m. ant. babboll. tbífíci, hovi- 

VEÜT. 

BARBUT, DA. adj. Qui tè mòlta barba. BarMo. 
Barbatos; promissa, spissa barba. 

À DO!f& BABBÜDA DE LLOfT LA SALUDA, ref. ACOOSClla 

fugir de ella per sér de mala condició. A la muger 
barbuda de lejos la saluda. Barbats molíerí oe vale 
dicas. 

BARCA. f. Pròpiament es embarcació petílaySèos 
quilla; però també s' exten à las dels pescadors y 
altras qoo trallcan per las costas del mar y pels 
ríos. Bona, Gymba, seapha, ae. | La qoe Hmm pe- 

25 186 BAR DICCIONARI BAR i ra travessar los rius. Barca, potlon, PoQto, ois. j La 
del pilot. Barca de piloto. NaTÍsactaana. í De pesca- 
dor. Barca de pesea4ar. Navícula, x. J met. L' os 
del pit dels aacells. CahalUte. ío aTinm peclore fas- 
tígÍDiD. i pi. Nom qoe dooan los tintorers à iinas 
pessas de fosta semblants à ona barca, eo qoe te- 
nyeixen seda y fil, ^-alentse de certas canyas pera 
tenyir y pera l' igoal dels tints. Barcas. Ad filom 
tiogendom annameotom. Q de cieu. Barco ée cruz. 

BiicA DE BOü YE5T. fr. met. Diligeot. Aetito, Ibi- 
piger. 

BAiCÀ DB CiXTA. Embafcacíó petita de rems, fsli 
de caoyas y aèos qoilla: la osao eo la índia oríen- 
taL Parao. Arandinea ratis. 

BAICA K PAHESCiX. aot. FAXISCAL. 

BAicA fàiàba 50 GCA5T1 NOLÍTS. ref. Dooa à eo- 
teodrer que *ls que TÍidieo odosament, oo medrao. 
Badajo de campaMúf si farect mo §tma; akdamdo gama 
lahacena, que no parada. HiUi Baró locrom oi mare 
traosvebat allert. 

BO!f TEüT T bàbca ifOVA. ref. Deoota 1 desitg qoe 
BO toroe 1 qoi se'o va. La idadel cuerr^. Àbeas, et 
oomquam redeas; abi ooo reditoros. 

BfiABCAiSB EX lAtCA DB CAUTA. fr. met. Empéodrer 
eosa qoe probablemeot oo pót sortir bè. Bwiarearse 
com poco 6 na bizeccL•. Qoidquam temeré aggredi, 
adoríri. 

LA BAECA PEL EAEQCEE T LA TEEEA PEL MASOVBE. ref. 
LO PAGÈS A LA TEIEA T l' SOLDAT A LA GCUEA. 

LA TEÜTUEA DB LA BAECA ES SB^Cr JOTE TEABALLàft T 

i LA YELLESA CEEMAE. ref. Se dio dels que sempre 
hao estat desgraciats. La moeedad trabajada y la te- 
jtz quemada. Miseris tota vi ta iofoosta. 

QUI BAECA HA ML PASSAE AB JOE.^ADA KO HA DB OBH- 

TAE. ref. Explica la cootiogéocia de atrassarse eo k 
joroada quant hi ha barca que passar. Qiúen barca 
ka de posar no cuente jornada. Incerta navigatio. 

TBiuiEt LA BARCA A TEEEA. fr. Surtir ayrós de al- 
gon càrrech, negoci ó difícoltat. Sacar la capa 6 su 
capa. Aplè sese extricare. 

BARGAOA. f. Lo càrrech qoe condoheix ona 
barca. Barcada. Yectara, s. || Lo viatge de la barca 
qoe passa on riu. Barcada. Floviatilis oavigatio. 

BABGA8SA. f. aom. Barcaza, harcon, barcote. 
Cymba grandior. || Barca qoe tè la proa rodona ab 
no gran pal al milj y ooa sola vela. Barcolongo, bar- 
eolargo. Óblooga scapha. 

BARGATGE. ro. Lo dret de barca. Barcaje. Nao- 
loro, i. 

BARCEIXA. f. ler. Mesara de grans qoe en Ma- 
llorca conté 6 almots: en Valencià 4 celemins: y 
aqoesta es la qoe s' usa en algonas parts de Cata- 
looya. Barquilla, barcella, barchiUa, Mensorae genos 
capiens doos modios. 

BARGELLÉ8. m. Espècie de moneda descone- 
guda. BarcelUs. Moneta sic dicta. 

BARGELOlfÉS, A. adj. y 

barceloní, na. adj. Natoral de ó pertaoyent 
i Barcelona, capital del príodpat de CaUtaiya. Bar» celonts, barcelonense. Barcioooeiksis. 

BARGINA. f ter. lÀBBGA. 

BARCO. m. \om comú de las embarcacions, en- 
cara qoe pròpiament es embarcació petita ab quilla. 
Barco. Cjrmba, scapha, x, lembos, scalmos, i. 

BARCAS. m. aom. Barcote. Grandior oavis. 

BARDAGO. m. nàoL Espècie de cap ferrat de 
coyro. Bardago. Fonis corio vestitos. 

BARDAOC, A. m. yf. Pmto, sodamiía. SodomiU, 
£, catamitos. i. 

BARDANA.m. Herba de arrel grossa, y mèsde 
m peo de llarga, oegreoca per fora y blanca per 
dins: lo gosi qoasi dols. las follas amplas, liargas, 
pooxagodas y pelodas; las flors de color de pórpora 
y naixen en onas capsetas de raòlUs eseatas, termi- 
nadas cada ona en on ganxo. Lampazo, hardema. 
Lapa, persolata, ae, verbascom, i. 

BARDEaANITAS. m. pi. Heretges del sigk n 
qoe segoiren à Bardesano, qoe à mès de sér Taleo- 
tinià, afegí qoe las accions dels homes depeodeixea 
dels fets. Bardesanitas, Bardesanitx, bardeaiankis, 
arom. 

BARDISSA, f. Clos ó cobert de esbarsers ócosa 
semblaot. Barda, bardal. Seps, sepes, is, aepta, 
orom. 

fíe baedissas. fr. Bordar, Tepribus BUmin, cod- 
tegere. 

BARDISSETA. f. d. BardiUa. TerbiBen WBànas. 

BARDO. m. Nom qsels aotichs donana al qoe 
feya ó caotava versos en alabansa dels héraes. Bor- 
do. Bardos, i. 

BAREJAR. V. a. ant. tAQiJBiAB. 

BARELAS. f. pi. Nom qoe eo lo Jap6 'a dòoa als 
monastirs dels bonzos. Barelas. Boaiiorom mooas- 
teria. 

BARENA. f. y 

BARENAR. m. La menjada de la tarde entre di- 
nar y sopar. Merienda. Merenda, a?, antecaeniom, ii. 
fi V. a. Menjar algona cosa entre dinar j sopar. Me- 
rendar. Pro merediano cibo oli, merendam somere. 

BARFOL. f. aot. Tela basta que venia de las ri- 
beras del Gàmbia. Barfol. Tela sic dicta. 

BARGALLÓ. m. Palma borda. Palmito, marga- 
Uon. Hamílis chameropt. | Arrel de palma. Bmíz de 
palma. Palmae radix. 

BARGANT, A. adj. Dolent, fraodolent. Jnkw, 
pkaro, belilre, bellaco, berganU. Improbos, proter- 
vos, neqoam. || Astot, sagàs. Bellaeo^ iaimaio. Galli- 
dos, sagax. | Brètol, oial criat y viciós. Pillo, picaro, 
ribaldo, galopin, bribon. Pelax, neqnam, nngator, 
dissolotns. 

BARGANTADA. f. Picardia. Neqoitia, as, sce- 
los, eris. 

BARGANTÀS,SA. m. y f. aom. y 

BARGANTASSÀS, SA. m. y f. Piearonazo^ ber- 
ganton. Vaferrimos, neqoissímos, i. 

BARGANTCIAR. v. a. Portar vida de bargant, 
víorer Uiceocioeament. Pieardmr, bribonear, Aarafo- 
Near. PeTgraseor, aría, la^BÍler «§«•• BAB GATAU. BAR 187 ÈSnEHtAm f. Deshonestedat. Deshonesti- 
Hm. Impadicítia, m, tarpitndo, inis. || Do- 
«Ddnléacia, astúcia. Bellaqueria, picardia, 
rersQtia, s, pravitas, atis. 

Ufri. m. BltGlNTi. 

ím m. ter. espadídoea. 

MAR. Y. D. ter. BSPADAl. 

í. Saqaei, sarró. Barjuleta. Mantica, T. m. iDstroment de férro en figura de 
t, que osan los fdsters pera assegnrar la 
traballan. Barrilete. Ferram lígna dolanda 
os. 

QUIBARLOQUI. m. Xarrayre qne ren- 
gle 7 r estafa ab algnoas cosas qae ven. 
I, walta en baneos, birlibirloque. Circolalor, 
Qqí paria mòlt y ab poca formalitat. Ba^ 
nlos, i, nugator, is. 

fJkm f. nàat. Corda ab qne per popa y proa 
y subjeclan dos embarcacions. Barloa, 
dietns. 

HVENT. m. nàat. La part de ahont ve '1 
ipecte à nn punt ó Uocb determinat. Bar- 
Umra, en paratges de vents constants. Pla- 
reotns spirat. |f Lo que respecte de altra 
nès pròxim al origen del vent. Barhoento. 
nto propior sitos. 

LO BiiLOVERT. fr. oàut. Adolantar ó pro- 
Mtre '1 vent. Mur el barlovento, Adver- 
nn soperare. I met. Tenir mès fortnna 
Influir el beú'lovenío. Aliqaem fortuna sa- 
i|M fortunatiorem esse. 
LO ii•LOVEifT. fr. nàut. No poder adelan- 
iressar. Ferder tl harlownto. Adverso ven- 

IB 6 DISPUTAR LO BAELOVENT. fr. oàut. Ma- 

8 ó mès nans en competència pera coMo- 
la k barlovent de altra 6 altras. Begatear 
fi harlovento. Secundum ventnm navem HlmTEJAR. V. n. nàat. Bordejar pera 
ibre 1 vent. Barloventear. Adverso vento 
tore. 

r. n. p. de kome. Bamabé, Bama- OITA. m. Clergue regolar de la congre- 
ant Pau, que fandà Anton Maria Zacarias 
I ab k) fi de servir en las missions, y 's 
mabitas per la iglésia de sant Barnaben 
iomaHía, bernahita. Bamabita, te. || Altres 
qw comensaren en Milan lo sigle xiv. 
, y etpostolinos perquè professavan imitar 
s. Apostolini, orum. 
lIX» m. ant. valoa, espebit, cobatgb. 
Vb m. Betum clar, compost de ayguas es- 
f gomas pera donar llustre. Barmz »Qm r 
iBiluoossns licor. || Bany que'*' 
era ferlos surtir llustre. 
Jíbíüo. i Licor compost de 
oli que barrejat ab polvos de fum de pega resulta la 
Unta pera estampar. Bamiz. Atrementum, i. 

BARNIBSAR. V. a. EMBABICISSAB. 

BARÓ. m. Títol entre Yiscomte y Gentilbome. 
Baron, Baró, nis. || nàut. Tros de corda grossa ab 
que asseguran lo timó. Baron. Funis fragmenta ad 
navis clavuffl fulciendum. 

BABOBfs. m. pi. nàut. Són uns caps grossos de 
corda, formats en las argollas de la cinta de la mà- 
nega, peraqne la nau no cayga mès del necessari 
quant dóna de quilla. Barloa. Funes sic dicti. 

BAROGO. m. log. Lo quart modo de la segona 
figura del sig-logisme, que consta de una universal 
afirmativa y dos particulars negativas. Aoro^- Ba- 
roco. 

BABÓMETRO. m. Instrument compost de un 
tubo de vidre ó cristall, ab argenviu, per medi del 
qual se coneix la pesades de la atmosfera, y 's me- 
deix la altura de las montanyas ; déu tenir trenta 
polsades de Uarch ópocb ménos. Mòlts determinan lo 
temps medi à 27 polsades y mitja. La proporció que 
déu tenir la botelleta inferior ab lo tabo es la de II 
à 1. Generalment està averiguat que V argentvin 
baixa una línea per 11 toesas de altura. Barómetro^ 
baroseopio. Barometrum, i. 

BAROMETZ. m. Planta de la Tartària, espècie 
de falguera de cosa de tres peus de alta, semblant 
à un be en los peus orelles y cap, fora las banyes. 
Cordero de escitiOj barometz. Scitbicus agnus. 

BARONA. f. ant. y 

BARONESA. f . La muller del baró ó la que pos- 
seheix una baronia. Baronesa. Baronis uxor, baro- 
oatu fmens mulier. 

BARONIA, f. Possessió y dignitat del baró ó ba- 
rooeea, y es un grau mès qne simple caballer. Ba^ 
ronia. Baronatus, us, baronia, «. 

BARONIL. adj. Lo que pertany al baró. Baronil. 
Ad baronem pertinens. 

BAROfriVOL. adj. VABONÍVOL. 
BAROHdhFOLMENT. adv. VABONILMENT. 

BAR08ANEM0. m. Instrument ó màquina pera 
pesar V ayre. Barosanemo. Barosanemum, i. 

BAR08CS0PI. m. Instrument qne indica las di- 
ferències del pes del ayre sens medirlas. BaroBco- 
jno. Baroscopium, ii. 

BARQüEJAR. V. a. ant. Traginar alguna cosa 
en una barca. Barquear. Cymba aliquid vebere. 

BARQUER, A. m. y f. Qai goberna una barca. 
Barquera. Navicniarius, ii, naviculator, is. 

BARQÜÈT. m. d. Barquichuelo, barquillo, bar- 
quete. Lembulus, lembunculus, i. 

BARQUETA, f. d. Barqueta, barqtUlla. Cymba, 
as, linter, trís. 

BARQUnXA. f. Peix que*s cria dintre de una 
conxa mès ampla que llarga, blavenca ó negra, pocb 
llastrosa y ab nnas rallas petites. Almeja, tellina. 
Mytulns, musculus, i. || Naveta, vas en forma de 

rea pera posar los encens. Naveta, naveeilla. 
, «. II Espècie de vas pera béorer en forma 188 BAR DICCIONARI BAR de gróodola. Barquillo. Cymbiam, ii. 
BARQUITXÓ. m. d. bar(^€ET. 
BARRA. f. Tros de fusta ó de metall prolongat. 
Barra, palanca, Yectis, sades, is. || La de fasta pera 
refermar una porta tancada. Tranca, barra, toma- 
puerta. Serà, au. || Tros de or, plata ó de altre metall 
en brut ó sèos traballar. Barra, riel. Yirga, ae. || Las 
mateixas matérias quant estén en pasta y figura cir- 
cular, però en castellà sols s' aplica à la plata, à 
distincció de la de or que anomenan. Tejo, Strigilis, 
is; y la de coure, plom y estany. Galúpago. Rudis 
metalli massa. || L' os en que estan encastadas las 
dents y caixals. Quijada, mandíbula, carrilkra, quir 
jar. Maxilla, mandíbula, se. Joch en ques tira una 
barra de ferro ó cosa equivalent lo mès lluny que's 
pót, y de modo que cayga de punta. Barra. Yectis 
ludus. Q En lo blasó cada llista que divideix Y escut 
de dalt à baix. Barra, baslon, Baculus, i, radius, ii, 
scutum secantes fasciae in gentilitiis. || La via ó vió 
que fà defectuosos alguns teixits. Barra. Variata tae- 
nia. II En las tabonas una pessa, que moguda del 
raig del Uanternó, lira la canaleta per medi de un 
cordill quant ja se'n bavia tornat à sòn lloch per sòn 
oaateíx pes. Barra. Yectis in pistrino canaliculam 
trabens. || Lloch abont se ven la cassa, etc. Alcnn- 
dara, Pertica palus transversè posi ta. || La de tor- 
rons. Barra. Frustulum ex saccbaro amygdalisque 
confectum. || pi. Ea lo joch de la argolla lo front de 
ella, senyalat ab unas rallas en forma de bar ras. 
Barras. Armillaris meta; annuli, frons. || En lo joch 
deia mesa un ferro en forma de arch. Barras. Ar- 
culatum trudicularis arrae ferrum. || Eo las armas de 
foch, com fusell, etc. lo desparador Galillo, patilla, 
perrillo. Clavis forcipís retinaculum, canis rostrum. 
II Eo la orga uns llistons de fusta,que divideixen las 
canals dels registres. Barras. Asserculus, i. |1 Bançh 
de arena ó pedra en la entrada de algun riu ó port. 
Barra. Brevia, orum, syrtis, is. || nàut. Uns pals 
com de dos brassas de llarch que entrao per uns 
forats del cabrestant 6 arga pera virar ó donar volta 
quant s' alsa mòlt pes. Barras. Longurii, orum. || 
Dret que's pagava pera passar per algun pas estret 
que impedia una barra travessada, no podentse pas- 
sar per altra part, y equival à punlatge. Barra, pa^ 
saje. Yectigal à transeuntibus solvendum. 

ÀLSiE LAS BA.KEAS. fr. Posar la arma de foch en lo 
punt pera tirar. Calar el can, amartillar. Sclopetum 
ad explosionem pararé. 

DE BARRA k BARRA. m. adv. Enterament, de extrem 
à extrem, com mentir de barra à barrà. De barra à 
barra. A principio usque ad fínem, à vertice ad ta- 
lòs imos. 

DEIXAR i ALGí; Ó QUEDARSE AB LAS BARBAS ALTAS. 

fr. met, No poder parlar en la ocasió que deuria. 
Aporrar. Hsreo, es, obmutesco, is. | Quedar desay- 
rat en algun empenyo ó pretensió. Quedarse con las 
manos en la cabeza; soplarse las unas. Spe deludi. 

ESTAR EN BARRAS. fr. Eu lo joch dc la argolla tro- 
barse algun jugador pròxim à embocar la bola en la argolla. Estar en barras. In promptn esse ad infe- 
rendum globum per armillam. H met. Tenir alguna 
pretensió à bon punt ó estat. Estar en barras. Nego- 
tium, rem ex voto habere. 

JUGAR ó TIRAR k LA BARRA. fr. Excrcitar lo joch de 
barra. Jugar, tirar la barra. Ferrea vecti ludere, 
ferreum longnrium conjicere. 

MAL DE BARRAS. Mal de quijodas, Maxillaris infír- 
mitas. 

NO PODER TIRAR MÈS LA BARRA. fr. luet. No quedar 
esperansa de consegnir la pretensió. No poder tirar 
mas la barra. Pra^peditum baerere. 

PASSAR BARRA. fr. Esborrar algun escrit, passant 
ralla. Testar, tachar y barrear. p. Ar. Deleo, es, 
oblittero, as. 

PENJAR LAS BARRAS AL SOSTRE. lOC. fam. Morírse 

de fam. Estar ú diente como haca de bulero. Fame 
premi. 

QEEDAR ÀB LAS BARRAS ALTAS. fr. met. QUEDAR AB LA 
BOCA OBERTA. 

SBNTARSE LAS BARRAS. fr. Coustrénycrse las man- 
díbulas de tal modo, que quedan las dents tant 
apretadas que no's poden obrir: malaltia tan grave, 
que quasi sempre es mortal quant se manifesta à 
conseqüència de una ferida. Afectarse de trismo^ 
tener trismo. Trismo laboraré. 

TENIR BONA BARRA. fr. met. Sér mòlt menjador. 
Tener buena tijera ó buen diente, Épulonem esse. 

TIRAR BARRA. fr. mct. fam. Determinarse y erope- 
nyarse en fér ò consegnir alguna cosa. Tirar la 
barra. Consilium de re aliqua animosè capere. 

TIRAR LA BARRA MÒLT LLUNT. fr. Aveutatjar CU al- 
guna matèria. Tirar muy léjos la barrar In aliqua rs 
antecellere. prxstare. 

BARRARÀS, m. Se pren pel diable, ó per 
una persona mòlt travessa, aludint à Barrabàs in- 
signe malfactor. Barrabàs, Barabbas, a;. 

BARRACA, f. Habitació petita y rústica. Bar- 
raça, cabana. Fugurium ii, magalia, ium. || Las que 
ocupan las venedoras en la plassa. Garabito, Oli- 
toria in macello taberna, statio lignea elevata. |j La 
dels carrers ahont se ven menjar pels pobres y 
gent de tràfech. Tabanco, Yulgaris caupona, pupina. 
II ant. CORRAL DE PORCHS. | Tortuga militar que for- 
maban los soldats, posant los escuts sobre 'Is caps 
à fi de impedir las feridas. Tortuga militar. Testudo, 
inis. 

BARRAGARSE. V. r. nàut. Formar barracasen 
la platja y abrigarse en ellas després del naufragi. 
Barracarse. Tuguria struere. 

BARRAGÓ. m. Espècie de pessa de artilleria 
antígua curta y de mòlt calibre. Barraco, barraqui- 
llo. Tormentnm bellicum modi majoris. || En Yalén- 
eia anomenan així al sobredent. || barraqdkta. 

BARRADA, f. Gop de barra Trancazo. Yectis 
ictus. 

BARRAGAM. m. Tela de pel de cabra, en que 
no travessa la plnja; ni ha de diversas espècies. 
Barragan. Pannus é caprinis pilis contextus. y Altra BAR GÀTÀIA. BAR 189 wfiàt de roba de llana, poch mès de aoa vara de 
m^ j de nrís eolon. Barragm. Textom silici- 

lABRAGANA. f. CONCCBUU. 

lAlSAGABIET. m. Daat. £d la intel•ligència 
mani la ülüma pessa alta de enllàs qae compon 
li eoderna. Entre constrnctors un revés curt pera 
Miplelar k eoderna fins à la regala; y entre altres 
n tros de fuita que s' afegeix al extrem dels revés- 
Mnalgaina embarcacions menors. BarraganeU, 
■l•i Éfostmra y urnieion, pr. Yizc. Pertic<e nàutics 
I» toperior, vel trabes adscititia;. 

làBEAI» m. Fiasco, ampolla capàs de una 
iriba. Barraly redoma. Doiium, ü, cadus, i. || Por- 
tiion tapada pera traginar líquits. Barral. Cupa, ae. 

lABRALER, A. m. y f. ter. Qui beu mòlt vi. 
CiU. Bibax, icis, nimios potator. 

lABRALET. m. d. BoUlleta, redomica. Lage- 

BAHBALÓ. m. Espècie de carretell que fa la 
IHrta part de ona carrega. Barril, tonel. Gadus, 
ÉÉun, ü. 

làlULI5S-BAltlLÓ!fS. JOCh. DESCAUlEGAft BOTS. 

BAIBALONER. m. Qui íà barralons. Barrilero- 
Bibonim opifex. || Qui porta 1 vi ab barralons. 
ímkro. CEnopola, ac, vinarius, ii. 

BAIRALONET. m. d. Barrilejo, barrilete. Do- 
Uui,i. 

lAIRANGH. m. Excavació profunda que fan 
tai corrents de las aygoas. Barranco. Limus pro- 
Mis. 

B4BBANGÓ8, A. adj. Ple de barrancbs. Bar- 
rmu». Cavis abundans. 

EllBAQUET. m d. BARaicó. 

■AUAQüETA. f. d. BarraquUla. Tuguriolnm, 
tqgnríoBCBlaniy i. 

8AMAB. V. a. Tancar, fortificar ab barreres. 
í»rw. Vallo muniré. |j Assegurar ab barras los 
Ualsycosas semblants. Barrelear. Sudibus fir- 
■re. I Borrar r escrit passant una ralla per sobre. 
IvTMT. Transverso calamo oblitterare. 

IAERA88A. f. aum. Barron, barreron. Yeclis 
pudís. 

lAlRAT, DA. adj. Se diu dels panyos mal lei- 
úl>^ trauben llistas que desdiuhen de lo demés. 
hnido, Yariatus, variegatus. jj En lo blasó s' apli- 
Q i la pessa del escut, sobre la qual se posan bar- 
^iarrado. Clathratum, i. || p. p. Barrado, harrt- 
M». Lignis munitus. 

bAbreghs. m. ant. Pillatge. PiUaje, saco, PrjC- 
taio, direptio; expílatio, nis. || m. ant. y 

B4EKEJA. f. MESCLA. D La irregular y extrava- 
fMt de menjars. Comistrajo. Obsoniorum exòtica 
Cfliiúxtio. 

làMBEJADOR. m. Qui barreja. Mezclador. 
Iieeos, permixtor, is. || En lo joch de cartas. Ba- 
f^U», Ghartarum subagitator. 

lASBEJAMENT. m. mescla. 

BAIEMAB» v. a. mesclar, fl En lo joch de las cartas. Barajar. Ghartas, lusorias pagellas commis- 
cere. || ant. Introduhir lo desordre y la confusió. 

II AS80LA.R. 

BARHEJABSE. v. r. Mesclarse alguna cosa, 
com llinatges, colors, etc. Mezclarse, Immisceri. 

BARREJAT, DA. p. p. MESCLAT. 

BABBELL m. ant. BàREA. 3. 

BARRELLA. f. Planta rastrera, ramosa y ro- 
genca: tè las fullas petitas, crassas y punxagudas, 
y las flors mòlt petitas. Per medi del foch destil-la 
on licor que's petrifica, tè 1 mateix nom y serveix 
pera fér vidre, sabó y altres usos. Barrilla. Soda, 
parietaria, oi, herba vitraria. 

BiRRELU BORDA. Planta que's diatingeíx de la co- 
muna en estar plena de pnnxas fortas. Barrilla 
borda, Salsola tragus. 

BABRELLADA. f. Munt ó pila de barrella. 
Mottton de barrilla. Sodae copia. Q met. Resolució 
indeliberada y prompta. Besolucion indeliberada, 
Actio indeliberata. 

FLOCARU BARRBLLADA. fr. mot. fam. Rosóldror 
prompte y sens temor algun assumpte. Decidir sia 
reparar ó tropezar en barras. Rem cito et audacter 
decernere. 

BARRELLAR. m. Gamp de barrella, y també '1 
Uoch ahont se crema. Barrilar. Soda consitus ager, 
vel ubi crema tur. 

BABBERA. f. La barana de fusta del toril y 
semblants pera impedir lo pas. Barrera. Glaustra, 
orum. II Parapeto de defensa. Barrera, Repagulum, 
septum, i, muoiroen, inis. || La barra ó barras que 
detenen als passatgers en los ponts y camins pera 
que paguen lo dret. Barrera. Glathra orum. H La 
ciutat ó terreno que serveix de límit ó frontera. 
Barrera. Terminus, i, limen, inis. || En la moral 
reparo, obstacle. Barrera. Obex, icis, obstaculum, i. 
II Barra pera impedir lo pas en los carrers. Barrera. 
Septum transversum. 

BABBET. m. sombrero. || En lo blasó senyal de 
dignitat ecclesiàstica. Sombrero. Petasus purpureus. 
II met. L* home cap de casa. Sombrero. Yir familiar 
rector. 

BARRET DÉ CAPELLÀ. BONETO. 

BARRET DE LA XIME.XEYA. L 'extrom de Ir xuieneya 
de teula ó rajola que forma àngul. Caballete. Angu- 
lalum camini fastigium. 

BARRET DE QUATRE CORNS. aut. BONETO. 

BARRET DE RiALLAs. Home do poch foDameut. Cas- 
caciruelas, petate. Ineptus homo. 

BARRET DE TEULA. Lo dels capelldos CU dita forma. 
Sombrero de cunal ó de leja, Ganaliculatus galems. 

BARRET DE TRES Picus ó coRMs. Lo que cstà CU fi- 
gura triangular. Sombrero de tres picos. Triangularis 
galerus. 

AHONT Hi HA BARRETS, NO HI CAMPAN CAPUCHAS. 

Denota que ahont hi ha superiors callan los infe- 
riors. Juego mayor quita menor. Ubi sunt majores, 
tacent minores. 
AMAR BARRET EN MÍ. fr. Siguifica prostaT à algú t90 BAR DICCIONARI BAR obsequis y homenatges poch corresponents. Besar 
la'eaihreaj hacerse chiquito. Fasces submitere. 

dígàsu barret DÍGiSLi soMBRERO. ref. Reprèn al8 
qoè busca n diferències en las cosas que substancial- 
ment no las tenen; y als que ab impertinència re- 
peteixen una mateixa cosa ab diferents paranlas. 
OUvo y aceiluno todo es uno: cual mas cual menos, 
tada ía lana es pelos. ídem per idem. Nil olese distat, 
8i res spectetur oliva. 

riGARSB \ BARRET FINS k LAS ORELLAS. fr. Calar el 
i&mbrero, Galerum omninò immiltere. 

LUVARSE 'l barret, loc. Tràurersel del cap en 
senyal de cortesia y respele. Quitarse el sombrero. 
Capat nndare, aperire. 

H* HI HA PER tirar LO BARRET AL FOCH. fr. met. 

Estar pera desistir de alguna cosa si V incomodan 
mòlt. Hay para aborrecer los hnevos, ó para echar 
rayoSf ó para patear el gorro, ó para echar el hatillo 
(UnUir, Rem caram odisse. 

XAFAJí LO BARRET, fr. Impedir la execució de al- 
guna cosa. Cortarle à uno los pósos, ó el revesino. 
Alicui obstare, obsistere. 

BARBETA, f. d. Barreta, barrila. Obex, icis || 
La de la cortina. Varilla, Ferrea virga oblonga. || 
lira ab que's cubreix interiorment la costura de la 
sabata. Barreta, Goriacea fascia. || En lo teler de 
brodar cada un dels dos llistons de fusta més grossos 
eH los quals s' assegura la tela que s' ha de brodar. 
Banzo, Tigillum ad linteum acu pingeudum. || En lo 
mateix teler cada un dels dos travesers ab diferents 
fòMils pera estirarlo ó afluixario posantbi unas cla- 
viUriU Barras. Ta^nias leviores ad acu pingeudum 
a^ta^. II pi. Lo mal de assentarse las barras en las 
criaturas. Trismo, y mal de quijadas en las Antillas. 
Trísmus, i. 

BAttIÜSTADA. f. Gorretada. Aperto capite sa- 
lulatio. 

FÉR BARRBTADA. fr. LLEVARSB 'l BARRET. 

BARRETCR. m. sombrbrbr. 

baRreter de agulla, ant. Qui fà gorras. Gorrero. 
Pileorum opifex. 

BARRETET. m. d. Sombrerxio. Pileolum, pileo- 
lus, i. pi. Herba, orella de monjo. 

BAMttTnVA. f. GORRA. 

BARRI. m. Una de las parts en que 's subdivi- 
deixen las ciutats ó pobles grans. Barrio. Vicinia, íb, 
vicus, angiportum, i. || Clos de casa. Cerca. Septum, 
seiH^mentum, i. y areabal. 

BSTAR Ó ANARSB'N AL ALTRE BARRI. fr. met. HO- 
Rlt. 

TW LI ES BARRI. loc. fam. Denota que algú ix de 
caíta'ab lo vestit mès usual. Va de barrio, ó vestido 
dé harrio. Yeste simplici indbtus. 

BARRIGUERA. f. Corretja ó corda à modo de 
cingla que las mulas de carro portan en la panxa 
pera sostenir los aparells. Barrigwra. Ventralis cor- 
rigia. 

BARRIL, m. Carretell de diferents tamanys. 
BOfrilf tcnel Caduir, i, doliom, ii. || Lo que servdix pera portar galeta en las embarcacions. Bizcochero. 
Buccellato, plenum dolium. 

DESCARREGAR BARRILS, fr. Joch entre quatre, aga- 
fantse dos per la cintura, estant capiculals, y asse- 
guraiit alternativament los peus en terra, donant 
voltas mútuament sobre las espatllas dels altres dos, 
que estan de mans y genolls en terra. Quebranta hue- 
sos. Ludus sic dictns. 

ESTAR COM LAS SARDIKAS EN LO BARRIL, fv, ARENGADA. 

BARRILET. m. d. Barrilejo, barrilito. Doliolum, 
i. II nàut. Figura de barril petit en alguns caps, y 
serveix de nus pera que no passen de aquell paratge 
en que denhen quedar ferms. Barrilete. Globulus, i. 

BARRILL. m. barril. 

BARRINA, f. Instrument de ferro acerat ab un 
caragol ó rosca à la punta pera foradar la fusta, y 
al cap un mànech encreuhat. Lidio atribuheix à Dé- 
dalo, y altres als Galos la invenció de la barrina. 
Barrena. Terebra, as, terebrum, i. || Barra de ferro 
ab un tall al extrem pera foradar las rocas que s' 
han de volar ab pólvora. Barrena. Terebra, ae, tere- 
brum, i. II meU Mania, caprilxo. Mania, tema. Obs- 
tinatio, nis. 

ANAR CARREGAT DE BARRINAS ESPUNTADAS. fr. met. 
PORTAR LOS PAPERS MULLATS. 

BARRINADA.f Lo forat que fà la barrina. Bar- 
reno. Terebratio, nis, terebratus, us, terebramen, 
inis. 

BARRINAMENT. m. La acció de barrinar. Bar- 
rena. Terebratio, nis, terebratus, us. 

BARRINAR, v. a. Foradar ab la barrina. Barre- 
nar. Terebro, as, perfodio, is, terebra perforaré. || 
Discórrer profundament. Maquinar. Molior, commo- 
iior, iris. 

BARRINAR LO CASCO DEL CAP AB LO TBBPi. lOC. TrC- 

panar. Craneum trepano terebrare. 

BARRINAR UNA NAU. loc. Foradaria pera que entre la 
aygua y s* enfonse. Barrenar, dar barreno ó una 
nave. Navem sumergendam perforaré. 

BARRIN A8SA. f. aum. Barreno. Terebrum gran- 
dius. 

BARRINAT, DA. p. p. Barrenado. Terebratus. 

BARRINAYRE. m. Noy que serveix las barrinas 
als traballadors. Barrenero. Minister terebris buc 
illuc asportandis. 

BARRINETA. f. d. Barreniea, barrenilla. Tere- 
bella, ae, terebellnm, i. 

BARRO. m. ter. barb. 2. || Fancb de argila. 
Barro. Limus, i. 

BARRO. m. Cada un dels travessers de la es- 
cala de gat. Bambo. Scalae tignum. 

BARRÓ8, A. adj. ter. barbós. 

BARROT, m. Pal de fusta travessat sobre taulas 
pera assegurarlas. Barrote. Transversum lignum. || 
En la marina llistó de fusta dè diferents dimensions 
proporcionadas als mòlts objectes que s' aplica à 
bordo. Barrote. Tigillum, i. 

BARROTAR. V. a. EMBARROTAR. || y 

BARROTARSE. v. r. En lo joch de malilla, solo SÀS CATALÀ. BAS 191 j tígaas aJlres deixar de jagar la malilla pera fér 
waJtra basa. Pasarse. Omitto, prffitermitto, is. 

BAUOTATi DA. p. p Pasado. Pr»termissus. 

Bàuaii. m. d. nànt. Bofrotin. Parvam tigi- 
bit 

BABSUFBT. m. Noy entremaliat. ZarandiUoy ar- 
liüjo, taltabardaUi, Ardelio, nis. 
BARAUHER, A. m. y f. Matosser, qui traballa 
tOKameot. Ckapwero, sambarrendon. Radis artífex. 
liàiiuriT. 

KABRUNTAB. Y. D. Prevéorer, conjectarar. 
kmmkar, Coojecto, as, soboleo, es, prsesagio, is. || 
hhuuk. 2. 

BABRU8GA. f. ter. rapà. 

BAMA. f. 7 

i/^«Mgn- m. ESBiïsu. I pi. BàRDissos. II Mata 
é rams escayrats , flexibles , inclÍDats envers 
tolt y gaaroits de ponxas ganxosas; las flors blan- 
(Mde figara de rosa, lo fruyt nnas bayas de mòlts 
9Met8 agafats à una despulla comuna. Zarza. La- 
ii,c, rabns, i. 

BAH8ERAR. m. Llocb de esbarsers. Zarzal. Da- 
aeUnn, robetam, i. 

BAST. m. Armadora antigna de ferro ó cnyro 
pe cübría 1 pit, costats y ancas del caball. Barda, 
Urica,«. 

iUTOMEO. n. p. de bome. Bartolomé, Bar- 
Httknsiis, «i. 

BàiraiJB. m. pi. ant. Albajas, negocis, cabó- 
riii. iirlii/os. Negotia, ornm. 

BAnx. m. ant. bau. t. 

BàBDLLCK m. confusió 

BABUTELAR. v. a. ant. passar FARiifA. 
BABOTELZ. m. ant. cedís. 
BAS. projp. ant. baix. 

BASA. f. aHf. Assento, siti en que està inmedía- 
tUDeat ia columna ó estàtna, y qne descansan en 
liH^tal qnant n* hi ba. Base, basa, Bassis, is || 
bH So las figaras planas la línea sobre qne des- 
cmsao las demés de la figura. Base. Spira, subjecta, 
B, bassis, is. (| met. Principi ó fonament. Base, basa. 
Maeipiam, ii, fundamentum, i. | En lo joch de car- 
te iü de cada jugada. Baza. Singuke Insionis 
m. I anat. La part superior del cos que es mès 

Bifliy oposada à sa punta; la part posterior del 

iBi yia t Q qne es la mès pròxima à las vértebras de 

h opatlla. Base. Bassis , is. fl bot. Part inferior 

i €81 de la fulla. Nadmiento, base. Pediculus, petio- 

h* i. II En las petxinas, tortngas y peixos semblants 

^«iQscadesota. Base. Inferior condia. 

AUDLEGAB Ó CULUB LA BASA. fr. BeCUlÜT laS CBr- 

^ de cada jugada. Àsentar la baza. Pagellarum sin- 
^hasortem colligere. 

HOUB AMAB LA BàSA. fr. DeixBr passar la jugada, 
Mat natar. SoUar la baza. Chartarum lusionem 
submitlere. Nau, MGA 6 PBTiTA iM^^^ítal. Dit del bome 
Mé de poch alotaa. £Íf ^ppehtoB, ru- SENTABA LA BASA ó AQUESTA BASA. m. adv. SupOSat, 

sentat lo principi. Sentada la baza ó esta baza. His 
positis, boc posíto. 

BASALTE. m. y 

BASALTO. m. Marbre de color y duresa del fer- 
ro. Basalto. Basaltes, se. 

BASAMENT, m. arq. Qualsevol cosa qne està 
sota la columna. Basamento. Golumuffi subjecta. 

BASAR. m. ant. pató. 

BASARDA, f. fam. poe. 

BASCA. f. Desmay. Desmayo. Deliquium, ii, ani- 
mi defectio, languor, is. Q Ànsia de vomitar. Aseos. 
Nàusea, », fastidíum, ii. || Gran desitg de fér algu- 
na cosa. Ànsia, anhelo, Yehemens cupiditas, aviditas. 

BELLA BASCA 'm fà. loc. irou. No m dóna cap 
cuydado. Corran las cosas como corrieren. Quomodo- 
cumque res eveniat. 

CACRER EN BASCA. fr. Desmayarsc. Dar d alguno un 
desmayo. Langueo, es, languesco, is. 

DONARSE BASCA. DONARSB ÍNSIA. 2. 

DONAR BASCA ALGUNA COSA. fr. Douar àusia, inquie- 
tud y cuydado. Causar cuidados, penas, etc. Angere. 

JA M vÉ BASCA DE pENSARHí. loc Dòua à eutéudrer 
la pena que s' ba de passar fins à terminar algun 
negoci. MmL• pena me da solo elpensarlo Difficulta- 
tís praenotione angor. 

NO MORIRÀ DE CAP BASCA. fr. fam. NO P08ARSB*N CAP 
PEDRA AL FETGE. 

BASGOLL. m. BBSCOLL. 

BASCSOLLA. m. V home rústich. Agreste, risti- 
eo, patan, zafi o. Ruslicus, i, agrestis, is. 

BASGOIXADA. f. bescollada. 

BASGOLLÀS. m. aum. bescollIs. 

BASGOLLEJAR. v. a. y derivats, bbsgolleiar. 

BASGÓS, A. adj. met. actiu, soL-LÍcrr. 

BASGOSTELLA. f. bescuttella. 

BASE. m. mat. basa. 2. 

BASILEA, f. Ciutat capital de Suissa. Basilea, 
Basilea, ae. || Filla de nurano y Titea à qui 'Is po- 
bles oferian sacrificis à so de tabals. Basilea, Basi- 
lea, sd. II mit. Diossa dels pobles atlànticbs; que al- 
guns diuben sér Amilca y la Diossa celeste dels Car- 
taginesos. Basilea. Basilea, as. || Entre gítanoe la for- 
ca de ajusticiar. Basilea, horca. Patíbvlnm, i. 

BASILENDA. f. Festa que 's ceUbravaen honor 
de Yénus. Basilenda, Basilenda, as. 

BASILEU. adj. Dit del animal que mort natu- 
ralment, y de sa carn. Mortesino. Morticinus. 

BASni. n. p. de home. Basilio, Basílius, ii. g 
adj. Qui segueix la regla de sant Basilí. Basilio. Bas- 
silianus. 

BAStUGA. f. En són origen, palau ó casa real. 
Yny iglésia sumptuosa, com la de sant Pere en Bo- 
ma, la de sant Ignasi en Pamplona, etc. Basiüòa. 
Basílica, «. || anat. Vena que s' uneix s^b lacefàlioa, 
formant la mitjana. Basilica. Basílica, as. 

BASBLIGARX. m. Qui assisteix al Papa en la 
mitra. BasiHcario. Pontificis miss» mioíatiànB. 

BAsnjfioy. m. laan. Uo^ienl «rnupnal de oli, 192 BAS DICaONARI BAS pega grega y cera groga. Basilieon, basalicon, un- 
^nto amarillo. Tetrapharmacom, basilicum, i. 

BA8ILIÓ8. m. ant. Bisiusco. 

BASILI8A. f. Nom ab que honravan à Yénns los 
Tarentios. Basilisa. Basílísa, ae. 

BA8ILI8CH. m. Animal fabulós del que 's dia 
que mata ab la vista. Basilisco, Basiliscus, i. [| Eu 
la filosofia hermètica es la pedra que mata: so es, 
fixa 4 mercuri, y 'I fà immoble; com lo basilisco à 
qui mata: y aquesta notícia es (an verdadera com 
ell. Basilisco. Basiliscus, i. || En la artilleria antígua 
canó que tirava bala de 160 lliuras. Basilisco. Basi- 
liscus, i. II ast. Estrella fixa en la constel-lació del 
lleó. Basilisco, corazon del leon. Basiliscus, i. || Lo 
que dóna molèstia, Basilisco. Basiliscus, i. 

BA8QUEJAR. V. n. Tenir bascas. Basquear, 
Nauseo, as. j| Manifestar impaciència pera fér algu- 
na cosa. Anhelar, ansiar. Anhelo, as, anxielate la- 
boraré. 

BA8QUEJAR8E. V. r. Donarse ànsia, engi- 
oyarse pera evitar algun dany ó perill. Componerse, 
menearse, bandearse. Sibi sapere, damnum declinaré. 

BA8QUETG. m. Neguit, desfici que s' experi- 
menta en lo ventrell quant se tenen ganas de vomi- 
tar. Bascas, ansias. Nàusea, ae, fastídium, ii. 

BA8QUINYA. f. Fàldellí. 

BASSA. f. Secreta, comuna. Necesaria, letrina, 
privada, lugar comun. Lalrina, forica, cloaca, íb. || 
Toll, estany ahont se recullen las ayguas quant 
plou, pera béurer y altres usos. Balsa. Stagnum, i, 
slagoans aqua. || En los molins del oli, estany ahont 
van à pararjo solatge y desperdicis. Balsa. Stagnum, 
lacus, i. II En los molins de farina, estany per recu- 
llir laaygua quant es poca. Cubo. Lacus, «stagnum, 
i. II Sot, clot de aygua en los carrers quant plou per 
la desigualtat del terreno. Charco. Lacuna stagnans 
aqua. || La que's forma de las ayguas pluvials ó vin- 
gudas de rius, en que's renta la roba, s' abeura 1 
bestiar, etc. Lanajo. Lacuna, ae. || La que queda en 
los camps desprès de haver plogut ó havèrse inun- 
dat de altre modo. Lagunajo. Parva lacuna. || vivei. 

BASSA DBGLAS. Aquella en que 's recull aygua pe- 
ra converiirM en glas. Charca poza. Stagnum aquis 
congelandis itaeum. 

BscüBA BASSAS. Pocero, retreíerOf privadero. Fori- 
carius, ii. 

ESTAR GOM UNA BASSA d' OLI. fr. Estar Bü suma 
quietud algun poble ó família. Estar como una balsa 
de aceite. Placidè conversari, convivere. || Dit del 
mar quant està en calma. Bstar la mar en leche, ó 
en calma ó en bonanza. Mare tranquillum esse. 

BASSADA. f. BASSAL. II met. faerigofareago. 

BASSAL, m. Bassa de aygua detinguda. Lago^ 
regajo, charco. Lacus, us, lacuna, se. || Xopoll, mu- 
llader. Begajal. Lacus, i. || Siti llotós ab alguna ma- 
lesa. Balsar, charco, lago. Lacuna, ae. 

BASSALET. m. d. Glot petit de aygua, fotja. 
Ckarquillo. Lacuna minor. 

r. m. ant. baixua. || adv. m. baoa- MBXT. II arq. La basa ó pedestal de ia columna. Ba- 
samento. Columnae subjecta. 

BASSAR. V. a. ant. baixab. || bassal. 2. 

BÀS8EGA. f. bIciga. 

BASSETA, f. Bassa petita. Balsilla. Lacusculus, 
i. II Cadireta per anar de cos lascríaturas. CarreUm. 
Latrina, as. 

CAVAR DE BASSETA, fr. agT. AIXORBIR. 

BASSEYA. f. y 

B ASSETJA, f. FONA. 

BASSETJADA. f. F0NAD4. 

BASSIVA. adj. S' aplica à la ovella que per mólt 
vella se la destina à la carniceria. Oveja cotral. Ovis 
vetula. 

BASSÓ, NA. m. y f. bessó. 

BASSULL. m. abeduu. 

BAST. m. Espècie de albarda curta, embotida 
de llana la part que toca à la esquena de la bèstia. 
Basto, baste,basta. Glitella, sd. || adj. met. ant. Op^ 
lento. 

ANIMAL DB BAST. Animal de càrrega. Acémila. Jo- 
mentum sarcinarium. 

BAST, A. adj. Grosser, de qualitat inferior- 
Basto, tosco, grosero. Rudis, impolitus. || met. Ho- 
me rústich ó insuls. Basto, grosero, Rusticus, inur- 
banus. 

BASTA. f. Lo punt llarch ab que s' iguala la 
roba pera cosirla bè. Basta, paso, hilvan. Laxior su- 
tura. II Los punts que*s fàn de distància en distància 
en los matalassos pera que no s' amontone la llana. 
Basta. Sutura culcitrae superaptata. || bastant, t. 
pi. Cert teixit que ve de Assia. Bastos. Textnm ex 
Àsia. 

FÉRBASTAS. fr. EMBASTAR. 
BASTADAMENT. adv. m. BASTANT. 

BASTAIX. m. Qui 's guanya la vida portant pes 
à coll. Ganapan, palanquin, faquin, esportillero, bas- 
taje. Bajulus, gerulus, i, congero, nis. |) Lo permó- 
dol en figura de persona que's posa en lo principi 
dels archs, coiumnas ó arxi traus en acció de soste- 
nirlas. Atlante, agoviada. Atlas, antis. 

BASTAIXAR. V. a. ant. Portar càrrega Is bas- 
taixos. Trasportar, traginar al hombro. Bajolo, as. 

BASTAMENT, m. ant. Provisió pera la manu- 
tenció de una plassa ó exèrcit. Bastimento. Annona, 
se, commeatus, us. Q ant. sdficiéncu. abündíncia. 

BASTAMEBiTAR. V. a. ant. abastar. 2. 

BASTANT, adj. Bastante. Sufficiens. || adv. m. y 

BASTANTAMENT. adv. m. bastantment. 

BASTANTtSSIM, A. adj. sup. Bastantüimo. 
Sufficientissimus, amplissimus. 

BASTANTissiMAMENT. adv. m. sup. Bas- 
tantisimamente, Sati8| cumulatim. 

BASTANTMENT. adv. m. Prou, suficientment. 
També serveix pera contenir à algú ó per posar pau 
entre *ls que renyeixen. Bastante, bastantemente, x«- 
fdentemente, basta. Satis, abundè, affatim, siste. 

BASTAR. V. a. ant. abastar. 2. | n. Sér sufi- 
cient, haver n'hi proa. Üegar, akanzur^ cumpür. Sof- BUS CATALÀ. BAS 193 I 1 fieio, », sappedilo, as, sat, absnde esse, || aní. so- 
UÀE. II ter. Espsrgtr los arbres. 

BASTARDA, adj. Dit de la lletra carsiva. Bas- 
tardilla, bastarda. Obliqua líltera, carsivus littera- 
rnm character. Certa pessa de artilleria. Bastarda. 
Tormenti bellici geoos. || aàat. La vela major llatina 
eD los bacbs de aquest aparell. Bastarda, Yelam 
■tximom. 

BASTAHBCJAB. V. n. Degeaerar algona cosa 
de sòo origen. Battardear. Desciseo, deflecto, is. Q 
mei. Degenerar en las obras y costums. Bastardearm 
DegMero, as. 

BA8TARDEJAT, BA. p. p. Bastardeado. De- 
gtMratas. 

BAST ABDERIA. í. y 

BABTABDIA. f. Qualitat de bastart. BasUtr- 
dia, Dogeneratio, nis. 1 met. Dit ó fét que degenera 
del eslat ó obligació. Batíardda, Factum vel dietum 
indecens. 

BA0TABT, DA. adij. Lo que degenera de sòo 
QffgeA é Datoralesa. Bastarda, Desciscens, degene- 
rans, adolterinus. |j Dit del caràcter de lletra cor- 
sim. 3a»tardo. Obliqaus litierapum character. j| ant. 
B4ST. i Boar. 1. li nàut. Veia mi»lt gran que's posava 
en r enteoa de k galera quant era bo 1 temps y íe- 
yapoch^NMit. 

BASTAT, DA. p. p. abàSTíT. 

BASTAT, m. bastaix. 

BASmu m.Qaí (k basts. Bastero. Clitellariíis, 

m. Espècie de cotxe que nsavan 

ítiaséamas romanas. Bastema, Baster- na. ». n. p. íam. y 

BASnANET. m. d. Sebastià. 

BABTIDA. t Tablado per alsarlos edificis. 

iamio. Tabulatum, i. || Màquina de la milícia antígoa 

ealomia ée torres ab sas rodas, en que 'Is soldats 

se posavan à cubert albàtrer las muralles. Bastida. 

Ptuteus, i, vinea, e. j| ant. edifici. || Banch ó sitial 

pera posar eo alt las botas del vi. Combo. Fnlmenta, 

c, soppositum rfulorum. || En los molins fariners 

espoetissat ahont descansen los sachs; y també una 

porció de sachs posats los uns sobre dels altres. 

Ulé9éi. Tebnlalum, i. || Parapeto^ trinckera. Yallom 

armada. 

BASTBOB. m. Obra comunraent qnadrilonga, 
formada de quatre llistons de fnsta pera assegurar 
lis lelM que s' han de pintar y brodar, pera armar 
ninen» y altres usos. Bastidor, Gancelli vitro, vel 
teh, yéí linteo iostmcti. jj Lo que figura las escenas 
en lo teatro. Bastiior, Anlaenm, i, lignearum regnla- 
ruieompages. 

•MrriLLAT, DA« adj. En lo blasó 's diu de la 

pessa que tè 'Is marlets envers baix. BastiUado, Tnr- 

rilras tetígiatns. 

BMtniíO. m. lASTo. t, 

BAtfllMENT. m. Dos muntants ab travesser 

dalt j Wk, «test e' encaixa la perta, fineelra, «te. 

TOMO I. Marco, Anla^, janua) ora, margo,inis, poslis, is. || Lo 
de las vidrieres. Bastidor, Gancelli vitro instructi. |j 

EDIFICI. 1. II FORTIFICACIÓ. || ABAST. 1. || oàut. VAIXBUU 

BASTINA. adj. que s'aplica à la carn de animal 
ó peix dura y estiragaoyosa. Came correosa, ObdiH 
rata caro. 

BASTIÓ. m. fort. Espècie de trinchera ó baloarl 
avansai. Bastion, Saxens vel terrens agger proni' 
nens. 

BASTIR. V. a. y derivats, bdificae. |j ant. vobti- 

FICAR. II eot. ARMAR, FBOMOIIBEB, BlHfAaAjrTAB. 

BASTO. m. Lo coll de cartes en que hi ha pintats 

bastons. Basto, palo. lo pagellis bacilloram íaniMa, 
manipulus. || L' as de dit coll. Basto, palo. In page- 
llis bacilium. Q Qualsevol carta de dit ooU. Batio, 
jNilo. Bacillorom manipulus. 

BASTOS SÓN TRUMFOs. ciipr. met. fam. Denota ha- 
vérbi garrotades. Apalear, apmrrsmr, andwr $1 folo. 
Fustigo, as, fustes congerere. 

CAGAR LO BASTO. loc. met. fam. 8IGAB lA BBBBà 80* 
TA DBLS PBUS. 

BASTÓ. m. Tros de fusta llarch y rodó, disfOBat 
iaixí per diferents usos. Palo, haston. Postís, is.JI 
JHangala, canya ó jonch de Indias pera poMar enh 
ima. Palo, ba$tot^, bmgala, Bacitkim, Mcrmn, i,-sciH 
ipio, nis. II Lo que porta '1 oego per gnia. Tiento, kà 
<viem prxtentandam palos. || En Y art ^ la 6eda4o 
irodó en que 's recvll la pessa urdida pern passaria 
al plegador. BaMom, ínvolncniíB, mabilioos, i. j| met. 
Moodo. Baston, Auctoritas, atis. 

BASTÓ AGUAT. AGDLLA DE KfLLAlDJffi. 

BASTÓ Ai3GUBAt. Lo 60 figurs de crea ^ne «sa?m 
dos agerers pera éi^rídir lo cel à € ée observarie. 
Baston augural. Lituiis aognralis. 

REGNAR LO BASTÓ. fr. faflu. Hiivérbi ba^tenadas. Aii- 
dar el palo. ïtestibns verberare. 

VaSTBIX VK BASTÓ T SBMBLARÀ Vtt BiBÓ. f^, B cn e tt 

quant ajudan los adornos pera parèixer i)è, ó pera 
dissimilar la feaklat. AfeHa nn cepo,iipafec€rà ma»* 
cebo : baza compuesta à la blm»a dmuesta : eomponmií 
cepillo, parnerd bomllo. Ometo pulohrton oulta in 
aspectum cadant. Formoenm refefet etípee beiè lo»- 
isas ephebom. 
BASTOMAB. V. n. ant. ili6i«h». 
BASTONADA, f . Cop de baslé. Péh, èol•loMiTü, 
\bostonada. Bactlli, fustis ictrn. 

BASTONADA DE CEGO. La que'•s #òna ab ittiüa y aèns 
mirar ahont se pega. P4XÍo de ciego. Yehemens fostie 
ictus. 
FéaiJN FAwr ó sAtaóim bastoradís. fr. BAOTeRVMt» 
BASTONAGA. f . ter. fastanag^. 
BASTONEJAR. V. a. Pegar ab bastó. Àpakmr^ 
dar de palos, twndir, sobar, AKcni f ustem impiogere, 
aliqnem fuste percntere. || Bemenarlo vi ab un bee^ 
tó pera desfer lo tel ó coagulació de la superficie. 
Dar baston, bastonear, Longurio vinum agitaré. 
BASTONEJAT^ DA. p. p. Apaleado. FoetigatOS. 
BASTONER, m. ant. Oficial inferior de juatleia. 
Àlguml de vara, y tmfun ó fwffuero. p. Ar. Appa- 

2G 194 B\T DICCIONARI BAT rilor, víator, is. || Qui porta 1 bastó de la justícia. 
Corregidor. Prstor, is. || Qoi guarda *i bastó de una 
confraria y '1 porta en las professons. Bastonera. Cla- 
yarius, ii. || Mestre de dansas. Bastonero, alcalde, 
Ghoragns, i, salta tionis magíster, cboreae dux. 

BASTONET. m. d. Palillo, bastoncillOf bastoncito, 
Bacillas, i. 

HAY^RHI BiLL DB BiSTONBTS. fcf. HiVIÈRHI BiLL DB 
BASTONS. 

BA8TONOT. m. Bastó petit y mal format. Pali- 
troque, palitoque. Parva rudi sqae sades. 

BASTRAGH. f. ant. bbstrbta. 

BASCNYO, A. adj. bisonto. 

BAT. m. EMBiT. 

DB BAT k BAT. m. adv. Sc diu de las portas quant 
estan enterament obertas. De par en par, Expansis 
januis, patentíbus foris. || Moneda de Alemanya que 
val dos quartes. Bat, Bat. 

BATA. f. Gota, roba talar ab mànegas. Bata, 
Ghlamys, ydis. Q Espècie de capa ab cua ó róssech, 
que usa van las senyoras per anar de visita y à las 
funcions. Bata. Palla apud mulíeres. || Espècie de 
cotó que*s cria al entorn de una fruyta de Orient. 
bA. Tomentum xylinum. || En las índias los re- 
brecbs de la seda. Bata. Bombycis lana. || m. Port de 
Sarmàcia assiàtica. Bata. Bata, ». 

BATAFALUA. f. ant. matafaluga. 

BATAFEYLA. f . batallola. || Arrel que's cria en 
la Etiòpia. Balafe, Bapa africana, aethíopicum rapum. 

BATAFIÓ. m. nàut. Cap prim y curt, fèt ferm 
efl[ la relinga del grati! de la vela, y ab lo qual s' 
aferra aquesta à la seva enlena. Bata/iol, matafiol, 
matafion. Funiculus quo velum antennse alligatur. 

BATAFIOLAR. V a. nàut. afbbbar. 2. 

BATAHALUA. f. matafaluga. 

BATALL. m. Tros de ferro en forma de porra, 
ifiansat en lo centro de la campana pera feria sonar. 
BadajOy lengua. Gymbali, tinlinnabuli, noi» lingua, 
malleus. || Os pera fer sonar las esquellas. Badajo, 
kngua. Tintinnabuli lingua. 

BATALLA. L mil. Pelea, combat de tropas ó 
naus. Batalla. Pugna, ae, praïlium, ii, conflictus, us. 
I m. Antigument lo centro del exèrcit, ordenat 
entre la vaogolrdia y retaguàrdia. Batalla, centro ^ 
etierpo de batalla, Exercitàs centrum, media acies. || 
L' exèrcit en ple y las divisions grans que de ell se 
fiByan antignament, de ahont prové '1 nom de bata- 
lla. Cuerpo de ejército, batalla, Exercitus, us, acies, 
ei. II met. Alteració de las passions, oposició de 
p^nsaments. Batalla. Animi commotio agitatio, inte- 
rior pugna. Q ant. batalló. Q ant. dbsafio. || ant. 
GDBtA. II pint. Lo cuadro que representa una bata- 
lla ó acció de guerra. Batalla. Gonflictus in tabula 
depictus, tabula ubi spectatur praBlium. 

BATALLA CAMPAL. La quo^s dòna entre dos exèrcits 
ab totas sas forsas. Batalla campal. Totis utrinque 
viribus commissa pugna. 

BATALLA CUDADAMA. ant. QüBBBA CIVIL. 

ABBBAB PB BATALLA, fr. iot. Àpa^ormfprepmwne^ disponerse para el desafio. Ad duellum se praeparare. 

BATALLA JUDICATA. ant. DESAFIO LBGAL. 

BATALLA RETAL. ant. Aquella en que '1 soldat gua- 
nyava tot lo que percassava. Batalla real. 

PARAR BATALLA, aut. PRESENTAR BATALLA. 

BATALLAS FETAS. aut. Eu Ordre de combat las naus. 

BATALLAS ARRANJADAs. aut. Eu ordo de batalla. 

BATALLA DE TARONJEs. aut. Fcsta, joch ó simulacre 
en que 'Is combatents se batian ab taronjes. 

DONAR LA BATALLA, fr. Pelear, combàtrer. Dar, tra-^ 
var la batalla, venir à las manos, combatir, batirse. 
Pugno, as, cooílígo, is, dexteras, manus, bostibus 
vel cum bostibus conserere, committere. 

EN BATALL4. m. ddv. Escampada la tropa, ab poch 
fondo. En batalla. Acíe, in aciem. 

GUANYAR LA BATALLA, fr. mil. Véncor al enemich. 
Ganar la batalla. Yictoriam ab hoste reportaré. 

LUURAR BATALLA, fr. Presentar ó donar la batalla. 
Lt^rar batalla. Gopias in aciem producere. 

PÉRDRER LA BATALLA, fr. mil. Abandouar forso- 
sament lo camp ahont se dona la batalla. Perder la 
batalla. Amittere prselium. 

PRBSBNTAR LA BATALLA, fr. Posarso dovant del ene- 
mich y desafiarlo. Presentar la batalla. Hostem ad 
pugna m provocaré, pugna m hosti offerre. 

BATALLADA. f. Gop de batall. Badajada. Gam- 
panae ictus, pulsatio. 

BATALLADOR, A. m. y f. y 

BATALLANT, A. m. yf. ant. Qui combat. Com- 
batiente, batallador, lidiador, Pugnator, bellator, cer- 
tator, is. 

BATALLAR, v. a. Pelear. Baiaüar, eombatir, pe^ 
lear. Pugno, pra^Iio, as, armis contendere. || v. n. 
met. Disputar. Pugnar, batallar, porfiar. Disputo, 
discepto, as. 

BATALLARC8GH, CA. adj. ant. Pertanyent à 
la batalla. Bélico. Bellicns. 

BATALLAS. m. aum. Badajazo. Grandis cam- 
pansB lingua. 

BATALLERÓS, A. adj. ant. BBL-LICÓS. 

batallí VOL. adj. ant. batall aibsch. 

BATALLER, A. m. y f. batallador. 

BATALLET. m. d. Badajuelo. Minor campana; 
l