Skip to main content

Full text of "Die funf Bücher der Torah"

See other formats


LIBRARY OF THE 
Alassacliiisetts 
BiDie oociety Catalog No.A^3|. ^/PiS^"?? 
Family IN2>0~ iE U f^oF&AM 

Sub -Family'r'e U T-O M ' C 
Braucli VA^&J^T 

Group.Hi^H 

Lansuagel>et)T5CH , 

Dlalect ll> IS 1 Iwocali ty C ontents T<? >i'T**^^*^*=-^v. 

Version 

1 ranslator 

PiiLlislied bjA^^^lvHol«4o«^oj'LU. 

Place W;e>w 

Date l^ff 

Accessioii JSlo. •< /^f-2^ 

Accession Date M<vrC<U<Ä K 

Price.X^^ nj;:D^n s^rs Kn "lyi tmiii 


Publisbed by tbe Britisb & Foreign Bible Society. Judaeo-German Pentateuch. 
1899. Druck von Adolf Holzhansen in Wien. 

frinted in ncimany K Cap. I. K 

oriaisw töD^j -lyn -I31K ,i3njaK orn »i''1k "ikii D-'i-irtoorä tiix ,-irrS 

3 d:} im .top'''? riirii ov ."^«istr^ tDDw -isis t'ii^ppKvi or"! ^i'^ix raayiw 

4 Dtsxj Tt Kl .-IK11 taij DJ? DK1 ,t3p''b 7Kn rnK] to'OKJ im :iap''b tiki.i 

5 D3"''? )H1 J?DJ3K3 tOtöNJ ID^IK : D''J-|]«DD2''ä 1^1 nJIK tDD'^S Dm iyt:>''112t 

im -ijypx -I1K11 Dy imk -ddk? -ly r^M«? D''?-|j?taDrä h"! im ,iXB 

6 3:!|to"'i3D''iK yj'»''» rnnyii dj? ,'^KnBi:> tatöKj imk nKta p"« .irJ"]«ö -tnKi.i 
nsiK -ir'ppKii ir?>""ti2: aDi-c-tö r^'x «"t Kn -tjw '"i^doxii ö'n Ii^^^'a 

7 ."lyppKii Drn \Vp'^;^^ i'p im ,i:ito''n3p''lx sn j^ödkö tatoKJ "t:iK n^DOxii 
at"-« D^DJ^l^ii ."lyppKl"! QVi im -2pito''naD"'lK irn "ij^mik tarx aysbrii 
-D-'iK «•'i ya:3K: tatsKj idik t«6« J?n«tt>r3 d:p -isik .33ito''n3t:"'iK "irn "ira"« 

8 «KB i?ö''''ij2: nj?n -irnxa niKii nsiK "ijraK d:^ um hi hsf^^'i aiio^na 

9 ]vr^ 1« '7raö^'^l dj^t -umssik irppKii mi ■^i i?böbKi d:^ . "^ixis^ tstax: nr« 

10 Kl :k6k ynK?>rJ dj? npiK .rjri^pK-itfl )ki rnir\i irnrira dk-i kt ,ö-ik 
-ij? yBDJx; "lyppKii nri 3?6ööki k""! idik ,rni? i75i?p.|:5X"iö 'Kl atsK: rö23K: 

" vnv K""! ."TiK-iBtr tstfiw -ID1K nKii 101 J D^ DKi yriKt totoKJ -I31K ,r"irpö 
Kn ,j?ö''''3topnä .tojria "ixänrn iröKi lai -to-'iip -tkij |ynrJä''iK roDKb 

'VTP, "^J^l. T^'^ *3rK j^öKi nrcK "lys^^ii p'i' '^1^ "'J^'^i?''« "^^^ IJ'^?"'"!^ ^^"^ 

12 ,to^i-ip -TKia "iKB-iyn ropKia yn-iy Kn im :k6k ynK^rJ d:^ ijik 
,jy;rn3 topnä k^t -rö"? n;iK ,ß-iK lyr"» "^ikd toar-ia -iKä-irri jröK.: tkt 
DJ? DK1 ynK] totoKa im -tonK "ir'in"'K riK? ,toj"'K j?öK7 -in^K "lya^rvi pK 

13 »KB yBBni "iri 'i:?nKÖ TIKI.I 131K nprSK DI? TlKVl KT tlKV) Ö13 

14 D'?yaö''n d:;-! 33ito"'n3p-iK -irn ik "iras"'^ \^Tl^V °? n^^'^^i^ iodkj ijik 
jra^st 12: jy^j KM DKi .toDKJ "irn niiK yjKB Dyn irt^''i;:f |r"i;''?'"irBpiK 12: 

15 -iri jK iri?p"'b jr*'"'?. "i?iK tjrTX! 12: im ir^Ka 1:: n:iK jrB''''2t i3£ "i:ik 
rrtKt'yj D? im .yi"!:p k-'-i c^-ik jriaa"'? i2£ C31k ,D'pj;»)a\n Dyn aiiB''''i3p''iK 

1 GENESIS GAP. 1. ^üf Dl« ,D'pyaia'n oy-i. jiita^nsD-'it« «n jx s^t rtflsttsri totsKj n?iK tmytstr xn n 
»tors: xn irs"« isik :s'^ frn "ly^^K jytt>n";ro ''^ "'?''»< «J^IIJ? ^'1 1'^« fJ^ts?'"'? i» 
yriKi atoKj -151K »D'j-iytflDrs nyi. -i?!ik r^?''? orn^r«?"'!'!::: |rT''f?1J'^?^^* ''^ "'?''*« 
:jKt2 i'ta-!"'!! "lyn ,|rnxö ttkvi i?ix nap^^' dj? n-ixii xi nxii taia dj; dkt i'» 
lyrnDyijrlp byiaö^iirJ |Xä l"?;'»»'!"! IJ^!?*?«] "iJ'ddkt.i xn f^xnstr tatoxj -i?ix --io 
DVi ::itD"-i.3D''ix iri jx ,y-!.-u? nri -ir3>* j^rbs i^b'pxj '^r^xa i?ix ,r"i;.-it3 
-3^51?!? x-b-iyS'px -i?ix :7tt*''|i'pxn ircxn^ xn eiit^iJ? toDXJ i?ix tD'pi''ttia''ri 21 
n?!ix ,|yts-)x jinn-'x rjxo rj*?!')?»'!! "iroaxii xn jxäxi; ,t3?''"!i? txi n^•^t3 oy-j. 
nxri taij d:j7 dxi ro><i tstaxi -i?ix ,tfl-jx -irj^T tixj ibyrSö ta^a '^yjxs jy-ir: 
-I31X ■^■"'X tsr^inyö "I31X -ixsaanä t-m f^xiBtr n?ix issdxj x't ytarD^yi xt 22 
«T'ix "^'i |y"!.nj?ö ':'i?5«? s'^n "T?iK* ,fy-!.n;a jy-i j^i^ -irDDxn x^i tor'?'?''!! 
nx^ i'ttärä -ir-i /jr^ixa n-ixri i3ix -t^rsi« dj? "!"]><''-'' ^T ♦J'"'.1^ "iri. 23 
•rix? i^THD rrn^rs^b (y:?n3 nxänyn '7'pxi r"!.")J? xn ^xist^ istaxj I3ix 24 
njix ,ia-ix -lynn'x -^xi rnni? -lyi y-i;nto n?ix ,ny^^:}i -idix n^ä ,to^x -irnn-x 
»ts-ix -lynn-x ^1X3 ni^ nrn vyri^ xn yt3?xi? isaxj i3ix txj'px rnxpyj d:;? 25 
,!:nx nyj"! ^ix? ri,"jj? "ir-j. on-'W^ Dvh% njix ,tD"ix 'ir3''\T "^XJ n^h ixi ijix 
]y5Xia T31X tayDox*? t^^xnatr tataxj noix tnxn aij oy dxi yrixt tfliaxj njix 26 
jyb'pxT x'T 151X ,ta'"'p,D''bDnx "iri.ynix ^ix? ,yn.'p''5?r'3y Dyi.y.T?ix -^x? friy?yia 
-ö'n Dy^i. byjxi! xn nra^x -idix ,Dynyy)a oyi. ytr'^s xn lyg-'X jr'^y-i-irn 
cyb'px nys-'X nsix rrn-iy y:s;x: xn -lyg^x n?ix ,n''ä txi -iy5''i; isix ,Dbya 
ny.?"T r|XD irt^'Jra jrn s^it^^ tiisx: -i3ix :a3''-!p yn-i? 'lyn (ri^^ix 1x1 /OnniyJ 27 
si^tr-ij? a-^-^vi i5!it< js'ia ,in'X ny ^jit:' Dytatsxj r-i.'p''5?r|y arn ^jx? ,y-!.'p'5?r5y 
-!3ix nxsoana t^v ti^jn-x 12: "^xisi^ niix x^i ytarj^yj a'^axj n?ix :x'i nj? 23 
131X ]xnt3-]r'^?ix "^"x x"- tar^xö n?ix /y":."!:;? x'^i tsrb'p^B -i?ix ,'^''''x tarnnya 
»cbriaü-n cyn br^xä x"'*! -ir3''!(? n?ix ,Dr"irra oy-t y vT^b x^ ny^'-x taytr-inyn 
,yn''T t-^x-iBtr i2ttX3-i?ix tt2?np I^IIJ? =i'ix txi ,y'i.?r5y'? oy'p'px nj;5>' n?ix 29 
?l*";x cyrbyii ,is::''is"ixs-iyn jr^xi :xi ,t3''np cySSx jy^yjyj ^i^x y^xn "^^x 
irax! xn ,tsrx I23n3f2''ia jv^hv^^ jx rz?^"?! rb^x -i3ix ,torx rnny jyi'JXJ lyn 
"iri ^T^ö ybbx -i''B i?ix ;y:"atö -112: pnx": jy^V^T rj-^-'x -i"-? ,Djrnanxä-iyn 30 
^ri «i":x ri?y3np orjp'px nsix ,übvf^i2'ri dj?-j. brjx? rb'px t? njix rii» 
cyb'px (jr^r^y^ "^i-x ysxn) ,'l:]"x ybyyT yrnsy^rb y.;"''^x iy?byii px ,r"i.n:? 
cx'ii cyb^T'X! Utax: -iiix :xibxyrixtry3 cy -i?ix ,vrs>v} nijt ta^Tip y.?"!j 31 GENESIS GAP. 1. 2. D Cap. II. S 

3 -üjyn |K irn ,jri''K rar'?'''? i?!!« jk^ jJ^tsDys"! j^i ^tayjjyj öt2«3 -i?ik ,yt5t:KrT 

nir ytssKö "i-ij?o "li^l tat:«: ki r^x^ dk rjuiixp iriäKt^i? ^'l ^'^- '^'O^ 

5 -lyn rj-'iK nxvi riK: DJ? rn:!? ,Dyn.'pys oyi. cD^iirJ orbbij liiH t'?»»'?'.'::' "i?ii« 
(•^Kp iVT /"i«Ti jrDSKriyj Tii^i DJ? roJ? /Cj?-j.'pj;|i dj?-j. ts-^inp ovhhvi -i3i« ,y'i.-]j; 
-iNvi ^?j;b j"p."i3ix ,j;n.-]j? K"'i p^"'!« jjjddk'? ij??^3?1 'od^d n-jj?n -lyi latsKJ rtstoKn 

6 yt3p?j?n.t3 -i?iiK yn-ij? nj?-i. iKä bj^sr? j"« rtat^ xn t rnnr X"""! IJ?!?""?-!«!?? lüi ,i<T 

7 |KB a-'iiD^ D"li« iJ?t£>3j?ia |j?n. Tnj?.'! ij?*!. tstsKJ J?t?l?"!.'p''3 Kl :"iDKb r^?KJ mi 
•ly*! "ilKTi «1 'C^yil?!? Di?*j. '^•'in yiK3 j??"! |^i< |"K rba -!?!i« ,ri."iJ? "iri 

8 ttaD^bssy^ ytsttsn ni_yn -lyn totsw -!?ik tJ^H'J?! j?ri?yarb j^d-'"« tr?!*» 
,jj;u7Dj;ö ji;t nj? yaiütsj;! I^•^K^ im ,yö"iDyjnKö ni:: p.y j"« }j?ta-jKJ |j;.5''x 

9 lyDDKb i?ifit2Kn -i"|j?n -ij?-!. tsisKi i3ii« :y!2t3Kn taj?-i.'p''3J?j nj? ii^sby"!;! 
12£ Ö1J i?i« ,jj;nyti2i:« ■^■'ba-'b ,j?ö"a «•'•''p-iy'p'pK yinj? 'ij^n d"1« iroDKii 
nj?"^. D'"ia jyn n?iK ,|ya"]K5 ta"« iJ^^t?"^ D?j>3yb dj?t a-^ia jj7"j. im >]VODy, 

10 12£ ,11^^- 1*^? °'"i'* ^r^ '^'''^^ I"^ "'?^** MJ'l^S "''^^ I^^''^ °^1 Citssjyp.-jj? 

-tas'in Tä i2f -i-)«ri -idik ,^1^1 nj? ytfl'p'''!!!'^' ^T I^? "^^^^ jy^li^J 1^1 IS'p.^yT'? 

n 7X1 toj?''nöix "iJ?2bj7Ti rr^J^njjn ,iitt;''Ei tar« jj?.5''''>? Dj?n. j?ükd ivi qyDD^bä 

12 er« DynaK"? oyri 1^^: iki -i3ik tiarx -i'pKJ mi Ki; ,.i'p''in njxb y^:K3 

13 lyn -i?iK top"'?« p-'öu; -lyn niix b'pK^onp nyi. ti^i« rarit tsDs'pyjK-i ,1213 
ijx"? y2?;x3 7K1 öJinüiK nyn ,iin''j tar« oyotpi'^ä j^yi.?« oy-j. yöx: 

i4«''''3-iKs ny-j. ,'7p.'i.n tat"« Dyezpibs lytatani oyi. yöxj -lyn njix ttt?i3 
Dibä ytfl'i''ä nyn na^x ,ni^« Dyn?«'? Dy-i. yta-^rnyi'iKü -lyn ]^ tany^ 

15 yaiütayi "i^ik /iy\p?yö iy*i ü^lK3 "T^yo iJ^l tst^NJ ijik : nna tsrK 
im qy^O^^-"'!'? ^2£ jn^K n?iK lyta^^a-ixys ia ]r\'^ ,]ix lyta-ix: jyi j^tit |n'^ 

16 oy-j. B''ia ay'i.y;. ]Kä titKnatr n?iK ]i'^}V^ ayT tcsayj -i-jyri nyn iDt:w 

17 Dyn D-'DtDJsyp.-ij? -lyi D^ia nyn |ks -lyss qyoDJ? xn aDJSXp. D?ytD-iK3 

1* GENESIS CAP. 2. 3. jS'DKi? on"« b'p-'ii "^"^ ,K"j p'b'?« tt>?yü -lin. DK1 ,taij taa": tsr« oy ^-riitnatt^ 

rto'j'pKT KT »-T'rito r'ijyar^ orny;;. rii'i.i jr.;?y.: ß>?yö nri h^i -i?ik »rnni 
bvi»t KH -i?iK »rfEi oyb'pK |ya«3 ta^ö tr?rö "iy*i. JJtajDx? kt jj^t röx: J": 20 
insri iytt*?ytt pn te nr?« ,cv~}hv'^ ovi, vyr\^ vh^Vi -idik ,D'pröö^■^ orn 

0.7x3 n:(? i?iK ,1"« pT-btfJ 1:^ -idis* ,|j?^?yn jri «^'iK fiK*?^ |y|'t? irr^K jr^pV»^? 

crri ,t^vti lyn, "^iKistr xn qr^^^rö an k^? rtosKi.a -i?ik rr'^'n ar.?"« 23 
yr-i »ytr^be tsyr"» jkb ^^'''''70 naii« ^yj^ar: ü^:"'» jn& p"? d^ tsr« '7x1? 
-!-jni ai*^«"! qyööxjrj xn inKvi r??«» axD jyi. ,|yi.irii toD?KDj'3 p??riÄ '7'pKj 24 
oyj".'. i« ir^fX^ "i?ix ,-i:?tst2iö r.?"! *i3ix nraKi p.?"?. jj^DoxS-irö ikö -iri 
-irn ,tD|5«D yT-s jynsri «•'i i?ik ej^ty^bä nyr"« ^2t iriiri; K"! dkt ,j'5"i.i 25 

;tsD"'? •^"i jyta^srt» n3iK 3"vi p^l nji« tr?j;ö 

Cap. III. 2 2 

,K!^Kir3 tatsK: rpiK isKn /«"i-iö -112: "Tjs-iEty k"t -i?ik ,yt2t2Kn taaKiayj inrn lyn 

jKs nysK n^i.i li'Dtpy jrBlKJ a'K ^»"^5 lyn tsai-is nyn jkSi ,y^3Kbtr -ii:i 3 
rta^Nir^ DDKJ ttxn ,i2rK |yt2-iK'3 d''k irtfits'a "iy5'pyi) »oyfa-'ia cyn. topnä nyn 
sn ttsy^iyts'^ tss''? nn-^ dki ,|k tis^? oy t3ynn''i n?i« ,|kski ü?''? tayopj? 4 

,iyriK yn"« tayiss^yj jyn-iyii ^tayppy jkeki "in-'K kti ,y^xa ayi. jx osn 
K-i-is Kn -i?ii< JDyjKa -i?iK cyaij iy??yr5.i:^ "t5i>< »atsKa k^i p'l taynnyii -idik e 
Kn "1"? «"1 tsp!)':» yr-K ny dki -i:ik* ^lyppy 1^ s*^m '^m a^ls "lyn ci<-t ,nKT 
öans 'iy.5".'! jss k^t anxD «1 ,|yt2pKni2y5 ii:: '^'b3''b "ixii a-'ia -iyn-i?iK ,iyris 
lyil^Nn HT :bs -ly -ijik ,in'x to^a yj?«)? aynn^« •tj'^tk sxj -i;ik* es i3ix 7 
,iynKvi tsr^x? K'i CKT ,jyt2;?Kpny »<•: -151« ,jyrix -lyn^s "ly^n^x tsyjss^y^ 5 GENESIS CAP. 3. 

10 raa-tstp y5''''i ,'?[Kia» i? n?!]« ?Kn öi^s kvi ,0.7"« is Titraiö "i?!ik ,jya>?rö 

11 i^n CHI ,'^mvi "i"""! toKn "lyii HKlEtr -i? *t?ik tfr^iKsnrs "^'ö ys^n -i?ik 
,t£i<srj "in T]"'« Drs'pi^'i; iks ,jyDprjyj rö'ia ari. jke kh taD^n ?t3]^3 ts|?i<j 

12 ]y^vm «""5 "»"ö «" ci''?'?^''!) /^^^ri iKi ,^?yö "lyn rta^xi ki ?ircp:^ i:£ tac"? 

13 sn tiroD^jy^ J75«n ■?!''*{ i?ik ,yö"'ia ori ]Kä irsy^r^ i'ö aKn xn ,!2Dsn 
1«-! n?iK ?j«nö:?^ TKi XII tsDxn diikii ,r:|"Ti oia T^rn "iJ?"3. atoKi "^xie'»» 

or*! J!'T^'^ J'!?'?^ l^l "V^^ ■^?'"* ''^'^^ erb"?« IJ?"!. "inyö tasibsi.ya xn 
jrcc:!? xn taob'pHT y-jn» i?ix ,irnr3 xn tac'^'pKT yg^ia Dr3"l ^"iK /cynSj^ä 

-in b^Ki "ij? ,|y!3KT dyn.n''K -i?i« jy^Ki ay.?'"'"! ]Vf"n:t -i?ik ,y5"Ti ari 1?^« 

n?iK ,Dy3''''vi crj"! yöö''att; «n st-tk tacpKn ts-iKnr^ Kin '^''^ii n:? "^x-iEttr 
,t:;xiy2 -!?iK ,r5Kn jj?|pnNsy5-in r;'« orn |«& ,y)a"ia n:;n.jKs i^DDrii"^ tacsrt 
-tarr^'i D1S* yn-):;^ xn ri taDibä-iyä ^'pkt kt ,iKsxn jyDD? taa"? taDb"?«: xn 

18 ta-'i-ip T«i ii'ct?:^ tacb'pKj xn nrx ,|r3K"ita in k^t b%i i'pytaon -I51K ir;iKT 

19 1'5 mPcc? "i«";? «n taob'pKT oyaD"'!?^?« ovT^'i rc^ri?' Q'H Jcyn'pi'B Dj^n 

xn i^l. ,|yaöKjr3 «n tara nn^x jkb jyj. ,^1.1;; -lyn i2f taDnnyi^.pni^c xn 

20 yü3?«D ü"]^ n?iK jjy'inyp.pni^ i^n tan^bNi y5'ltatt> Di:: -i?ik ,a'"Ttttr tai's 
:]y5n?y5r^ '^J''^'?^ lyraam «n -iki; x": ij?i. ,njri k''1-ib nyr^T iröx: jyn 

21 |X3 ypl?«! i<''1'iB yr'! "i'ä -i?'.« D-TK n^ö rta^KD n-irn -lyn lataxj -i?ik 

22 tjya ny-T. ,j?n''T f^ixis^ -i-iyn -ij?n. teßw i^m :x"i ytpyn^bpyi i?ik f|r!?^yB 
jw -i?iK ,cyiK3 -I31X cyaij iy5?yp."]? 12c ''?ik I«^ "^^r'^ ^"^■"' IJ^'ll^l"'!^^ ^T^ 
cyn yö'ia dkb t]'";« r^ni'j -151K i?xn r:"?. yppyntatt-D'ix taa*'? ny ta'öxi GENESIS GAP. 3. 4. ♦♦irta^nris 12: D?r5rS oyn. yia'"i3 üi:^ jyvi jjjn 

Cap. IV. n n 

'TP- 1^1 '^^'^J'^ "'?''*< f"iy??«lit£> Tli<l.i K'l i?iK* ,n5n 3''''Vi rj. J?i35?«p.iy ü1« i?^« ^ 

j""« T1KT1 i^p. n3iK ,is")\'i&Ku> p"« n^iNvi "750 "i?ik ,b5n lyi. nynna ji?.?'".! 

PI IKä rtassna -i^ rj^iK ,b^r\ idik tiDtaxj i"? "irlax p"« ^11? "i^l. * 
rtar^Dyi; ^^'i ij!)« ,jrp.p'ö^tDt:yB jr"j.n''X jxb 13ik rext^ nyj^^t |j?5?'''ptDDny 
nyssK ayrv. ^2: 121K pp 12: ny|x nyö?« arj^n 12: -121X h^ri 12: "^"i 5 
rt2p2yi üp^j^j:« p\t -I51K ,-inr! pp 1^1. Dsn-inys mn ,ts3^2 "^^i ny ytaynDyi; 

•^'T Dpiyj Dnsri 1?!1K ,'!I''-I DJ ISDnTlJ'ä ÜnNTl tpp 12: "^IK-lSti^ tatSKJ "I21K t^'] G 

,|P3rn-)V c:^ xii i2D2?Kp ,tDp5 aij xn irii ?k? tsa-'i d:|? tspK }?taDMr2?x pn 7 
n-'T -^KD -121X ,rTntD "ly" "iks y^ri S""! 'a'-\v:h xj ,i3p5 a^ij tsD''? "wm XII jyvi 
^12: pp^ix-iBt^ XI :x"'T 'ly^'x irt^iiro aob'pxj xn nrax ,|y2?xbny| in-'X tapx s 
sxn-;y ^riSys ayis^'^ix irnxi.i xn o'px ,*^''i a^jy? dj? -i3ix ,b^'\ nrinaüyrM 
,j^p 12: '^x'iatt? Dtox: i^ix qn-'X jibtrnj? n2ix /'ria';? "ly^na )yr\i -iy:p''x pp •^■•i 9 
■iyta\'n -ly'i. "tj-x p$ ,05''? d'"'''!.! "^"X {yts^xi -ly -i?ix j"??."! 'lyi.na p'-'i. tapx xvt 
jxss yia!a''t3t:> xn ?jxritsy2 xn istpxn dxvi ,'^^'ib^ -ly i?ix t?D-jyn.n3 Dy;"")? w 
ti3i'?&ny? ,p2 -isiK jyiiy "lyi. ]xä tö 12: is^n.t* D'iynna oyD-'-^T yta^a Dyn h 
lyjanyjnDx -i3iü ly^n^x t2xn ixnayjs'-ix y?"?!^) ryii:;? iyi. "ixb xn Dpi 
Kn |yß''''a-]xy^ tsEp^^ii kh jy-ii nDxn lyD""! }xb o-iynna cyrn alba txi 12 
rö3'''?B 131X ynin yjnx ,t2E!X-!p yin-'X 1^5^^ "i??J^ö tas"? tt xn bbxj »ynny 
rr'ö t2]\^ Dxn2 i:i ,^^^ 12: j^p "sixnBiiy kt tyn^^y nyn p^'-ix p-'j xi-i tsc'^'pxT 13 
nsix |y"i.x3 öypi ixb yta-'-^n "Tpö t2c?''n.tsny| xn /yn"! qyjxits-iy i:^ ynin " 
yni-i yjnx p3 '^'X jy\i ,jynysny? -^'ö Tpx bSxj toa-'tya^x Dy.2"-i -ikb 
•^•a x-n y^bx CXI ^pi "i'T'i.i xj /^l"]? "ii?l ^"'x yil^"" p\'[ rtsp-'bB n?ix 
"lyi. "lyj;?^. ,önxi jon-x 12: ;^, tix^e^t xi qyi.iJ'l'' iJ'^r"'^^^^ T^ ']^1T'^ ^^ 
cyn ytsDX!? ;; n?ix .]yi.iyi) I^^x^yj "^XBiyiM '^''^xt txi ,tsjr-!2aix j^p 
jyniy'B jn-x lyn ,ny"ii?:. yEnn lyjK'p'tf'ny ds''? jn-'X d-öxi ^jvt'^ i"X pp GENESIS CAP. 4. 5. lö r^.?«'? DJ?"!, j"^* J''"o?'7i<\i "i?^K roy^i*t?xJ !2?nrJ3« cyn |Ks Jiyi; iVi fp. "i?ik 

IS ril'xn "^Tsn Dri "i?iK t '^'iiD Dyjnxj d^D"! lynx? jyi. «•'ii tanK^r nyn i^ö^d jyn 

■rxttnnö ,'7K^inö iri rta^"^ ':>K'';nö ,'7K;in!a jy-i. yör''2f Tj"'? /"ii/j' lyj.KsrJ 

li' "lin. i'^^5 "'JJ'I. 'P^^^?J^^ ■iJ^3'''''!.i ^i'''''!.12: '^''1 ^tstöKn "^öb i?iis t^iöb in yt?^"^ 

20 1^1. iKsrJ rrij? -i3ik tn^s -i«ti HJ'I?^ "1^1. v^i^^ "^J'l "i?ix 'f^lJ? "ii<1i lyr'^ 

21 ii'l"]xn ^vh% "lytixs j"k -ikii nyr-i >b:zv -iKVi Dnynns Dy.5"i y^xs ^^r" "i3ik 

22 j?ta-)rö»yn -iri fiti^bsiri jyj. nx^y^ k^t Tfix ,n^v "i?is ny^?'?'^?!''^^^^ n:ix 
"^Sin oyn ■nytDDrt^ K-1 "i?ix ,117"''« "i?ix ">:7äsip jxa r-^p-jj?-!! «"bnyb'px 

23 yr-«» tanKri ,n^v "i?!!« n'ij? ri^^ins |y3"T ia rta^xi "^öb -t?ix : niagj ixri j^p 

24 irr- ]vi :yip'''3 nsi:; tö j?'''?^?''' ]^r^ "'?''** fyi?ixn niit n-^a jyjxbtt^-ij?. ti-'K 

25 a-Tx i?ix :bxö rstJi'S"? "ijix jrs"! "^öb n?ix firiin; l^sx'ir^ np. ':''7Xj bxö 
ytD2?x: -t3ix rjnxT jjr5"x -ixsr^ xv n^iK rX""!"!!» y.?''^ o^xapxj yta3?xp-)X 
fb^T) n"? jjrnxi il^l?« öictpi^nx -i-'ö axn tsssx^ ,v^m X'l 1^1. /Htr jyöX3 ]r3"J. 

26 -y^ jrixT p-'X -i-jXTi nn-'X "rfix ,nr oj^n i3ix ttsxn jyjxbirny pp irii-iisj b'^'^'n 
jy-j. |ysm!:?x |X jxa j?"? dSxäxi ,^13^ j^öx? jr5"l 3^ta3?K5 ny -i3ix ,|y"!.X3 

n cap. V. n 

1 ütox: XI r:xt2 dx ,Dnx cyn D?!Xu?Jj;öaxpDXD nyn D''?3"^-)y| mi tarx cyin 

2 ?|!itr S"ri 131X ixö qn-'X -ly yapxö nytaax: i2"p.D''^DriH "lyn j-^x ,Dnx ^iriny 
-nj7. x'i xn yjxa ax ,t*?yD jyaxD iy^.n^x ytaD5x: -;?ix ,X'! yt?>'.?^r?. i?ix x"? n^. 

3 ya^"''^ -I31X ,y'inx! 2''p''^-i-| -i?ix t:-ij;n.?in :7t2?y'p onx -i?ix n^^lixi; iJ''|?xt^ 
rt23?x3 -i?ix ,(|riXT jy.?^\s) -i'p''??^'?:^. ay.?"''! "^xj -i?ix ta"p3''b3nx ny^M "tixd 

4 rttöxn ts^^-'i^iy^ 117. aj7n.5x: ,Dnx Dj^n J7^x'^ X'^i inxvi d:;? ijix tru» j^axi jr.?"! 

5 |j7nxTi D^ n?ix :"ij7t33XD-t?ix yjrixi ytsj"?: -i?!ix ,j7-!.rix:i tonyn^intaax ,nt? jy-i 
-!?ix ,y-;.nxi rp''n„i iJix tanri^in j"? ,yt2?j7S n?. ^pb!?")) ^d^x Dyn y^xp yb'px 

6 ttyux; jyn r'L??''"'^ -121X fVOK ^15'? "i?ix tD"ii7n.?in yta^rlp ntr n?ix tsnxö'iy ^ly 

7 i^SM "i;ix tanyn.jinapx ,tyi:^ jyn rtstoxri tar^i^yj "ly Di'irx; ytsayb n^' -i?ix 

8 n^ Dyn y:xa rbbx ;j7nxri D27.n?ix nyapxt: "i?ix yjnxt rta?''"'^ -i?i)X ynnx: 

9 rsr'5 yaayb trux n?ix tanxatr n;;? -toix ^y^nx: ^"pxi;!: n?ix ß'jr'i.Jin j^s 
10 |j;-j yatsxn tar^sr^ n? aynpxD yt25y!p tS'iJX "t?ix tjrp ]y*i. ytaj"^ -i?ix ,j7nnx: GENESIS CAP. 5. 6. : 3-:Ktttt> "ny^ -i31k -r"».??«! s^j"!) -i:ik D-jp-isn j^"'? töis^ oyn yjxtt rbb« |j?-!«ri cj? 
yaayb jj-'p. 131K tbx'p'?™ jy-i. ytD^":^ "i?i« »y';!.^'«: J'Vpys"! rtaarb |rp. n?i« Jg 

isnynDin i""? ,j3'p. oy-i. yjK'o ySS« jr^KVi Dp im nrtapKta -i:ik yjnxj pta^'?!: i* 
i-itts?« -131« Piro rttsyb hvhhrifi -i3ik ta-ixa^ nj?. -i3ik ,y"i.nK: jny:^ nji« is 
yDtaxn taj^Jiyj -i:?. ari?«? Pt??!?^ ':'><'?'?nö n?iK n'i.'; |j?i rta^^'st -i?ix ,vy^iil 'ß 

,r"i.nK: J'vr'? '^?^>< ^r?» •^IJ'l?''^ t2?« bx'pbnö Dri, y:«^ y'?'?« iPis"? di?. i?ik i^ 
nsi« /y'inK: y^^Vi "i?i« «"1^? n3ii< i3-!r"i,?in yt25J''p "iT, "i?ii« js-ikd^^ nj? -i3ix is 

ViH'a vh)>i< i^lKvi d:? i^in nytasKt?) -i3is yjnKi yta^"?: i?ik f^^n«: ta-!yn.?in 20 
131« :3iKöip ip. 131« ,yi,iK: 3-i:Dyj i3i« «•'•'iia 151« aij?i.3in |"3 ,11; dpi 21 
■:kii "^isn 131K tnbtt^inia |yi. ptD^"?: i?i« ,rii«! 3''ic?yT i?i« ^i?'? rtssr'p ■^1311 22 
anyism k^-ii ,nS^ina jyi rt2a«n tor''?j:y3 ip ari?«? ,t2tfi«3 ifi-'ia yta'py'i 
,"^1311 Di?i yjxü pb"?« iPl^Ti DP i?iN tiytapKta i?ik ysiKi ptsr";: i?i« rpin«: 23 
,i2i2«3 ta-'ö pt^bpi^KVi "^1311 i?i« :ri.n«: j'^sdpj. i?i« ^nr^ "f?^*^ t3ipi.3in «"'''ii 24 
nS^öinö i?iK :jy)attK3p3 3p'!)?^1 i-i''« ytatoKn isiskj |pi ,inpö taa''? -iKvi i?ik 25 
nbirinia i?i« t^rjöb jpi pta^":: i3i« ,pin«: 3''i:t3?« i?ik |pai taipism ptsapb 26 

1?1K K"V1SC 131K t2iyi.?in |P31 ,^10^ jpl ptStSXn tD^-'-'^yj IP DP1DK3 Pt35pb 

P3KÖ pbb« jpi«vi Dp 131« npts5Ktfl 151« pjnKj pta^";: i3i« pi,i«: j-'iCDD« 27 
131« ;3i«Dtt> ip i?i« ,pi.n«i J'i^Dpj. 131« p''3 i?i« tfiipi.?in j-'''? ^ny^ina dpi 28 
:|.i«T ips"« pt3:;"2£ 131« ,pin«! 3''¥!3D« i?i« «"iiii i?i« aipi.?in ptaapb "^üb 

«"•3 ]PtaD«1.tfl 131« l-j^l Ipri ,ptS3«l 1?1« 113 IP)a«3 IPJ-'I Pt23?«3 1p 1?1« 29 

p^bpii ,pi."]P. ipi |P3p\i ,pi,3pn ipi.i?i« v^'f2 ipi. «"? 131« ,ta"3-j« ipnni« 

»ni IJ'l 3''^^^^' t2^"??P^ 1P DP1.?«3 .Ptfl3p|p l^üh 131« ttSKI taDlbäiPB tat2«3 30 

:ipE3«tt i?i« p3n«i. ptar";: i?i« ,pi.n«i j^ii?".? i3i« fr\T^ i3i« taipi.?in Pirä 
a-'V?''! i?i« IP|i i?i« taipi.3in ]p5i ,"^öb Dpi p3«Ki pS'p« jpi.«ri Dp i?i« 31 
pa^'»''^ «1 »tsb« pin«! taipi.?in eir? i«ii ni i?i« 1 3i«^t^ ip i3i« ,pi.n«^. 32 

tnä; |pi. i?i« ,Dn jpi ,üti |pi ip 

Cap. vi. 1 1 

131« ,pi-|p ipi Pf'« ipinpöipä i:f r]'] iP^rs?« |Pf ?pia «n ob« ,i«vi Dp i3i« 1 
ipüDKü «"1 Dpt3t2«3 :ff^r\tii «n \:!r}^i «1 tipi.ii«ii |P"!.«3p3 jp?n''« ips?"«^ 2 GENESIS GAP. 6. ts'iir'ij^i ]": rJK^ r?".! -irs« irb'pKT d:^ ,tDr« t»''''bä ■^xn "is?. xn ,-iK-!-]r^ia^i!{ 

nror;;. jxc ys^i^i) 'IJ'l'p^O ^^'l T? °^r'' 'i^'l-^li'^ "»i^irP ]J^.?s'"''!^ ^'^ "^^''^ 

5 -7X3 xn "ixvi Dxnji dxi ,rnx! ;'; n?ix qr^xri jröXJ arox*!^ jxä "".ro?!?» 
er:"! irp.?xir5 nrn iröan orjp'px i?ix fy*!."];? "ij?n si-'ix |rf ?yö dvi^ ts''^■^ 

6 rtatsxn tsDxay^ -ij? cxi ,;^^ ra:!?''''"}.^! xi nxi-)i?ö!2''x rjx5 "ii3 o^i^^lJ^O 
:|r^iro nr.:-'''.: px Tj-'t rts'iyö!a''pr3 -121X mj? irn ^i'^ix irtr^yö ir*!. 

7 jy|?xty-]y "^^x jyn ,ir^?rö jri. jr^'p-'ü-irii r^nri; ■tj-'x t'^ixnss^ ;'. isix 
rn ,n^B txi pj-'ix t''5 iJ?^?ra ayi. |xä ,ri.")j?. "lyi ü5''!rMX ai;"!. ]xb ,rsxn 
,0!!? ^"irs "^^x in ,B'pJ?!ala^'^ arn "rrJX? xn ?]''ix vz i?ix a'i-'iirj txi »i^ix 

I arri ta';'; jrrix jri fx yn.xij njxä rii "irsx tvmü tsaxarj x"! ti^* cxi 
\VT''l r^ I*^'? "lyaaxnä prtsari.rj r"'x -ixii ni ,n: cyn tcarb^yj cxi. 'orx 

10 ,ötr jrn r^inx: X""!"! ts^^vi?^ ^tfltaxn ni nsix tni rta'py'i.jxvi atax: d'ö ,|yt3"?i 

II -ixri "i?ix ,!fltDXj -ixä toranr-inj?? ixvi yn"]:!? X"»"! i^ix :n|; |r"j. ^six an iri 

12 x"! ,yn''n?i« /J?1"!J?. »«n I« J'HXi ataxj n?ix ta^p.rtoyotats'pxrir^ ts-ia isb'?''?-)^. 
-irn ff]^ix tar5"irn.ir| iri) ir.?"]. rtstaxn ty^bä ar^p'px jri ,t2r3"ir'i.iyä nxri 

13 nxä lyattxpr^ tsrx arttr^bä ar^'px rn?:?. mi ,nj ia toaxj rtajxixi tr^ir. 
bb^ii •^''X tVr\'] n?ix ,X'T T]'!!]-! ta^'pj^tpynDß'pxiiri bbxä esi^x rn,"]i?. x-'t jrn ,x^ 

i-i ,p'pxn?racr'"i.s"'i£ |xä irtacxp. ir.3"x nn y?xia JJ?!")» ^r*!. to"» jrs-jyi.'ire x" 
131X rijyiirx jxs jn-'X ypprnrg n?ix ,jrtacxp jrn rrtanr&nrs ni^'?'?^P- '^^^ 

15 X"'""!-! ,1^3X0 jn-'x xn tsabbxj i?r'''!i rri rjMx -i3^x j"^!)! ts'a riDriia^ix ]xs 
i?^x »ria'na r.?"'M phbxi, raärä ,D?j7t3axp cyn rJ^rb xn \Vhhy, tD-]rn.3in 

16 cri IX jrsxö xi-i ttob^xT -iytsD?ri p'^x •^•'ix jjrixn ys^-'i jr'pbj? rc'^n-i 
^1X3 ]rri?ir|nrs ay. xn tacbbxj cxn^ rbbi?. -irr''X 12: fs i3ix <jJ?taBxp 
,]r:^t33;T rta-^t r.?"! px «i"! taab'pxj ajytoaxp cyn. J^xar-'X |yn njix la jrsx 
qr5X?3 jH'X xn aab'pXT ypnyiippxtt«; ]i?ütann ,]rto'''"!)2r ,nrt??ix arj^x a'ia 

17 ^2£ aix fV};-\V!_. xn ny^^x ntai'r'snyDDxii y5""x j^J?'"!? b'?^ "^'x »rnn ,'^''x i?ix 
DV1 "irta^ix c^Dayb cyn ay-jx tsi^x ay?'?!?'!; px ,?r^'bä cj^SSx jr^'p^ta-iya 

18 y'WV T^ "'?^'< ♦I^Oi'511'? ^^^l '^T^ I^'TIJ?. '^i'l ^l''^ °^l'' cJ^b'px ,byüian 
,ir^cxp ]vn px irnyj p-'Dn iscb'pxT xn n?ix ,nn ta-a n?ia irr"» i:?t3?nä''ix 
{-in ts^a :?;rixT •^vri. iri"^s xn n?ix x'ns r?"^-!. n^ix :?.;nxj yj^n. -i?ix xn GENESIS GAP. 6. 7. 10 

ir^jjyö p^K ,nn k^^? li^y^^a iy:?r!? «i dki ,]V'^oüp_ jpn p^ i^iria «in 
|NB 1D1K ,is-iK 'lynri'K TIS'? i^y^KB iy"j. |K& : pM «^ ]V^^^] ]S'3?'"'l.i p'^ "iji« ^^ 
"iJ''.?"'M *^X3 yn.iv. "1^1 yö"T^"ii:^J o:}hhvi jkb -i3ik /tan« -ii7.?''M tik'j n^B öj?"! 
qr^'^'pa ]V^vh Nn ENI ,nn !|2£ ji'ööKp, jr^'pK) Dy^,!?;;. jkb K^r^ ,ta-i8 
rbööK! -!?iK ,'i-)''i.T irDorjy^ y^VJ'i) f^r'?^ K'^'biyb'pK jKb i^i a^; ,Kn n^iK 21 

Cap. VII. t t 

,|yrad«p jpn p« rin oystiKi p"""!!. 13ik kh p^n rnr^ ,ni i2i •^ix-iaty ;i -i?!i« 1 

]yöKi ]yj''iDyar!p jrts'ps'n-j:?. ist dik ^iraa^ri -i3ik is-si^rü /ji??"'! ^ii« ii^si j?;i. 
-iri -lysnNB yjKta jrs"? "^«j jy"!) jy"i. t»ii^. jr:^?«^ "lyn to?ny^?K öj?i ppiK * 
rtosy.? ritn-'B n?iK yjxü i'^T^^t ri."ij? K''1 fi^ik jJ'^okS ]^W1- T^ ^i^^'O 
tsasiay^ "^"K T«i ,iyj.yi.) i7n.?rnrtfitt*ra orip"?^ ly^b^tfliyB b'p''"ii i?ik ,'^ii-i3\"i 

ntsib&irDDKVi t<"'"i KT rtob« nriK! l^1:?'^.?^'^ Dsrt 'isvi ni "i?ik t'rnxBrs ;■; e 
K'n -131« K'i-iB y:"! -I31K yjns'j j?.5"? -i?iN* ni p^2^'^ J?"^ Ki nxn ri."]!? "lyn ti-^iK 7 
♦.ntsibls -i:?-j. n:?DD><"n ai'T -li^b jl'totpKp. jyj. j'« üri''K to-'ö yjriK?. ">r5''\T Jj?''l"il: 

-1?1K iVi'^^? IJ^'l I^'? "'?''^ '^r*!^ I""! ^?''? DJ!'?'?!!''!) rJT'B ÜS'B "I?1K .T'lJ iy3''n QKB 8 

pü? nj i:: «"i piaxp. «"ii:: n?iK K^^ii^i r^, :i^T=^ "i^l »T'ix taa-'-ip bk*t.i üybbK 9 
•131« j ni Dpn ytstsxn ji?|priKsj:'5 tstoN'i dj? k^ii Myas"!! ijik jrsijrö /I^'t^oHp. in ^o 
♦m^? ^^1, ^''^'^ '"itsiba -ly-i. -lyoiDKii :ki "iki; ki ,iy:Kto j^^-'t tik'3 ikii dj? 

-jya") DK ,yt3K5K^ |j;'t2"''''1.12f D^K D'PIÖ DDrSI^'p Dyn J?1.nK: iytDDl2")yn.?inDDyi D\S 11 

-iri iy'p'?J'1)P J''?'?^ ^"'^ iraxia r^i^ü d^pi j« »otawKia dj?1. yjsts ptssnyi* 
c:j. -i?iK ttsyi&Bxyi |r"!.xvi oSyaöTi Di?-!, nytacsr'B «''T "i?ik ,rB^ta iyi=snj 12 
orpn 1^3^. i^ :rts2]?.5 ystn'-B -i3ik vjkd riii^a y-in:?, -lyn pj-^ik jy^y-i. -ij^n -ikvi 13 
K^l-i& «"T i?is ,rii ori jy^nKj ]V'-\. ,riB; -!?ix an n?iK Dir ts''» ni j^j ;;3Ka 
K'T : jytsDKp. pn pK jy3n>* ts^ö r5ni<T -1^.?"^ jrinls K''n"i Hn "i?i« rf^i ovi i* 11 GENESIS GAP. 7. 8. 

16 ,jy5a"ii n3ix iy33?yö ,|rnKn ly^?«^^^ p\3\'i km Dri^KS tts]"« D?y2yb oyn 

17 ,J?"i."!r. "1^1 »T'lK yjNta ^1:7? nKi.i ntaibä «n -i?ii« n;: nr^K -iyt§?\n '^': cxStr 

IS «j]*] j?!D-irij?)a"irE n?iK ,p"iKt?i^ i"ikvi ^rcDKvi tki -i?ik Ji'ilij. "ii'i ins T^ 

19 mi n?iK nyecpKTi qj}^^ &]^iK nnis iy«?Di<P- "li'l "^^^^ ^^l^Z ^^1. ^"i^ "'s'i'l 

■PI irilixn CJ>. 'i?i« ^yill?. "iJ'l ^'^^ ">ri>M "»^^ -ipKnnrs'x anw lyocxii 

i.'o -s?^£i nr; '7röö^■^ |j?^3«j id:?! nywiK j:'3'pJ''1) '^^']^^ ]^^^^ i^!?'?^ ^i?n 

i?iK i^J^JK? i« ^ni^. '^i'l ^''i*^ ^^'■'P '*<'^- '^''^^ DJ^"?^ ^yta?^K J?'J DJ^. 

23 -inxii d:;. -!Dik ta-iKttu? tki ^kvi ir^fp^lß ori pT'Ik dki.i Qvh% ]az ,t:Kn 

D^n 'ryjxs S'n ?]''iK i^s /ö^^i.ij;^ ^?^x i^'ä i«i P]^ik 7^5 liT?^!^ oy-j. jxs ,n«Ti 

-i:?!"« ■z-'b^ ni "113 ,ri."]^. "lyi i«? ttib-^tonys jr^-iiKn «n -i?ik ,D'?yJ5b^7 

21 n?sn-!i)5^!({ £2nx3 lyDtpxi; ixi -i?in qrcDKp. Dj^n px ^«ri ori^K to^ü dki.i n?iK 

n cap. VIII. n 

1 an^s ö^ia tKi ,n^& or^V« i?!»« ^T'^ts V^V^ |« -i?ik ni jx ^,^ yts!D«nj?j m 
«1 rVl^K «'"! "^^T^ ^r^-^ IJ''?''^ yts'^n^s ;^^ n?iK /irtsDKp. ari r^ ^^i'^ 

jy^yn d:7t ts-inyij,:?3 ri^i«n d:^. 'iJii« D'pyöö\n d^t ^:?t3D?ye K^n no^K y?'ö 

rvsra "iJiK tair'i.Jin |ks yn.?l?. d^ 'lyrsri) I^LI^Kn nyppKii «n -i:ik 

6 jKs yn;y. dk nKii dj?. n?iK traiJ^^ ^:?1 ir^^t?'?^ i<'"! IC'J'p^ iril^^^T DtsNJxa 
•opKiayj -ly. Dya'pi^i; ,D3yapxp cyn -lytoDsyä TKnniytsyjs?»«:«-! ,iyjKtt r::-!'? 

7 )K-! ra nyn n?iK pn :Kbs nyi;-! riy^xn |y-j. d^ik yt^p^?:' ny. n?iK tytstoKn GENESIS CAF. 8. 12 pl"'iK jynKri iPiiK^y^ "^rJ^nJ^^ "iyDß«Ti «""i 2k ,irrij'T ist dik ,"^'1 jsb j^yits 
•T'p t2-)Krnn ir?"« tas''? -i?n& j;5''it3 «n irss tri."]V, -ly-i. io3"'tj7j?k Dyn 9 
-iKvi DJ? li»"!, »ir^DNp. jri r« üH"« i2i pn!i2£ i^D-inri?. i?iK r'pnsjDib ri.n^K 
r.5"! D-'lK -iij. ytfif5:?ntatr ki ,yi.-]j?. jr^^KJ "ij?";. tos'-iyjJK dj;"!. pj-'I« "lyocKvi ^ik: 

•TJ^. njlK JiytSDXp. irn pK '^■'t 12C «n :?12?K'12 -I?1K K"! DnW -|?!|K -IJKn 10 

nycDKVi K*n DXi ,nj rtap-iya i<n ,r'i.?ia crnn-^s px -ikvi tatsx'pa'p« ors^nö 
]V^'] "^Kj yt3ytfl"iK\i -IJ7. n?iK :riii?. "irn «T"iK ir"!.KTi irii^v^J ^J'jr"'^'^ ^^ 

-3K nyotpHTl 7K1 nKVl Kl ,Dt2K?KÖ DJ'-J. J?:KI2 |ytSD^:S? DK ytDK3K!2 |J^^D1J?. 

jytjDKp. orn iKb vppPl Kn a« dh^d rti i3ix ,yn."nx -lyn jkö tsyjipKntaj;^ 

trill?. "ir*l 123'|J?J?K TKI IDyjpKnioynK -IKYI Kl ,yri''1 -131K yriKT -I?1K 
DttK?K!2 Dr"!. r^K^ jri2DJ'i:?Krilt "IDIK JPS''^ DK ,rt2K3Ka lyö^Vl!: D''K "ly^K u 

ynj^j t^IKis^^ -I31K Pi: is vw^y'i. tataKJ nsiK tirppKna yn.-]?. «n tikvi J^ 
n?iK n'jnKj y?""!. n?iK k-'I-iö rj"""! i?ik kh ,i:?t2DKp. d^i. d'^ik D''i-iyn 
|K& ,-irT Ti K"3 y?"?!?"!; /yT^'^ J'!?^^ ♦"'"'"! ^''? J'?'?^!. "^^r"^. IT'^^^ *<n ^^ 
:ki »D^i.'iyj K^b-iyb^K |k -t?iK n-'B |k -i?ik j'py^Ks jk ,ty"'?ä K^Snyb'pK 
tl^-lK l'pröö''i.'i K"! dki /T'n ts^ö D''lnyn j?n3 ,yi.-|i7. -ly'i. cj^ik tsanp 
rii "!3iK tJ?*l"iJ? "nyi «T'iK iy"!.!7yö ''p! 131K iJ^ri -iK3is?ns njiK yn"il? "ly"] i» 
yjnKT -lyj"? jj?;i-iä K""! -i?iK K"'lTa r^M -i3iK yjriKT i?5''\t -i?ik o^irn j?''3 

»byjKl K"'''?nr^'pK -|?1K D-l^liy^ K''''b-)y'p'pK ,'T'rit3 K^bnybbK •♦DH-'K t3''ä 19 

K"! \Vi)^i jnj7taDj?|ptt>rj lyjn-'K "^k: ,yn-jX "i^l PT"iK ta^'^lp dkyi orip'pK 
n:?. -t?iK ,;^ n^li nK^'pK jy3"K ytaria ni n?iK qrtflOKp. dj?1. cik D-'i-iyn 20 
-1DIK ,bj?r'?&j;3 oy.r''"'- «"^"iJ^'pK JKS n?iK n's dj??""! K'''''?ny'7'?K jks Dnw 
»■^nyj irs"'??'''? 1^1 "^K-n ;•; i?ik t-iKD^K Drn jt^ik ly^BKi^K-ia yaDKia 21 
-nrä inya tsD''? isiKsrn yni^ii "^"K ♦IJ'^IJ'O ^J^?"? ''^ '^Kiatr ;•; -i?ik 
ir^-'br?!?» Dyj. jyt53''-! DK1 jr"!. /iy^?rö dj?- {yirii ynni; Kn jJ^aibe 
jy^Kbtr nriya los''? ^11^!; '^''K 1:1« |k "i?y^v "ly^'I !*<? J'I'^S JapK DJy^ny.n 
ri."!i?. "iri yjKü Kn^iKs r^?Kb kj :j?5Kn iKntsyj "^"K k''\i rn?!?!»^ dj^!p'?k 22 
-i?iK ny^öKj ijiiK r'^ta^'^ i?iK ttCK-jä -i?ik |i't35-)2 -t?iK |:7;?t l^b^KT ,jiri"i 

: jy-!.Kri&"'iK toD''? ts2K3 n?iK JKt? ,iyt2rii 13 GENESIS CAP. 9. ^ Cap. IX. tO 

oy-i. "^yj«! :?bSK nys"« -i?iK niK "iyi. r^nta vhbvi nrs''K pM bbxi tscj?« 

-j?3 Dybbx •?!"« '^''K ysxn ta^l-ip r.?nJ i«1 K''11 ^yr^Btr -ii2£ pM -ii?;"'iit bbx; 

4 ta?''? nn''>{ tob'pKT ,yt363 d^^j^m f]V^v^ üVT'^l ö"» tt>''''be '^xnr;;. qrar^ 

5 Dynr;;. jKB ,n^l1^*"? 'T'^ S^I-IS^I)' 'IJ'IJ^^ ■'i?"^ '^'''^3 "'^•'"^ *1"i^ "^?''^ M^'???- 

7 ny^s nn''i< Jta?«!?:?^ I^??!^'? ll'l "^P. taKn crtats^j ir'i.'p'^a?^?^. ts"« ]V]. ,jn. 

9 arT^ t^'^ "i?i*< l""^ i^'^ ^}^^ ]^r^ ^^^^ T^ 'J^O""? 'T^ "'?i^ tS^ßJK! i?ix 

10 ,tapK ':]''''« N"5 7KT ,j;T'"'ö lyrijysylp oyb'ps ts"» -!?>i« t"^"-'« "^kd jj?tt«T 

"iri i^T^^ iJ^!?'?^ I^? "i?'!^* jJ^^P^P- oyn D-'iK -!?''i jyj?KjyjD''i-irn «n 

11 J^l-iri; iDj'?''tsiJ>| 133"? DX1 ,'Ti''''« ts"» PT'iK -i?ia jr?"K rtaan rps -i:;]« t y'i.-ii?, 
123''? "tSkt DK -i?iK ni:6i5 1^1. -ij>DDr'!;rj tki "ri-jn tonKsrn f^^hb cr^'p« 

-i?ix "^""x -i?ix i"» |j?^''ii2i rsKj "^i^üj Drs"?!?!; fDr"!.?i3 ori jya"'^ txi tsrs 
nytD?r!pt?^yj j^^tj;. »T'i« tspK ^i^^k k^-'s ors'py'ii ^s^T'^^^d |r5''i?j>2rb ^i^'?'?^ 

13 üiijf p-'j -ii''ii "ij?ri i?iK lyp."?«!"! i«'"! r^ ii'Si'^J'^ "^'^ v'^^^ ]^^^^ ]^r^ 

14 r]"« |j?i; fp\t 'Tn''i.'i DJ?. "ipiK ti?1.1l?. "i^l 'i?i« "i'ö irtt>''i.'i2t Drnjia D^-n. jy?"2i 
p^ iKJKS ny'i. inyjrJ "Tini Ol?. "i?i»« JJ'111?. «'T '^J?^''^ yppK"? IJ^O'?' '\^p}?^V 

123"? DNi ,tt>''''b& x-'^b'iyb'p« ]KB T'ntD lyrnjrsrb orlp^K n?iK '^■"'K "i?!)« "t-ö 

16 iDiK tu>^'''7B Drb'px |r3"!r*i,ll'l ''^ ntsi'^B nj?n nyDDxn 7X1 '^'^xj pM "inra 
!)2£ D1K |K in"« Ti-x rnrj Kl ^irp."?«!; 1^1 ps "iT"i.i p\t jrj«3 -lyn irii 
Tna jrriprsi^'p dü-SSk -ijik totsxj |j''i^''i'i2: Dy"i.?i3 ]i?rii» cyn irpirn 

17 tStDKJ ytDJST Xj'pK JDpK ni^- "^^l- '^'^^ CV^^V^^ ,«>'''''?& K'"''?-ir!p'pK pX GENESIS CAP. 9. 10. 14 Dl?. ■i?i« tri"!^ "lyj sT'i« tar^ DX'5'?l^i.) ,t:)''''yQ Dyb'ps idi« "i'o |i?iö''i"i2: risKri i*^ 

rsriK!. K'^"!*T xn "13"! 1K1 MI??? ori nrtasli -lyn ts]^« an n^iK ,n|'; i» 

|N& p5«-!tD -ij?. ir« n"ir33"l.i i^r'^ rt32t?Kb&s i?ik pr 12t jKiaD-iyi::,;^« p"« 21 
tyip'pr^fyj 0^5"! 1^« "^'T rtaosipatsJ^. i?ik iri?.?iitsy:a -t-!«ri idik r^'l^ QJ^I 
•isiK onyisKä Dr.?"j roKSa xn rn«i jr^Ds ori irtsxii nn ,017 isix 22 
T-'bp TK1 n?; n?iK üt!;^ iran«? xn q^o^ln-i nn'"!^ I^T'^ Il^r'I ^^.- ^W^- ^* 

,ön?Kiir33« "iKvi ts3'!J?3 -in-'tj^ -irs« ,D-iytflXQ ovy^'v^ yox'pa k^i i^tapriiJs 
;«ä rta3«li"!X ni i?is* tirnKi ta?"'? Dnyta«? ornri"« rcxba Kn «"i 0x124 
qriKT '^y'i.yj?''^ j"! ytotaxn jxntsi^^ cn-'X oi^'ii "ini&n^. i3ik yj^ii Dr?"'\i 
r\t "I» ii'i.i i?tö?r?p 1^1 to3y.?p i"'''« ,jK;3 K".T ts?6B")r| tv^m ^v. i3ik 25 

nj? n3iK ns; in tataw nn^ii ij?13''''12D''1k tri ta?i??P T'?- "^1'^'^ I^-?? '^?''^* ^'^ 
n:iK q^T DpyDp |"i in^^i j^ds ny?« >ü^ Dn lJ'^'pJ'^J'3 II?1. T^ ]^^^^V ^l'^-^ ^■'^ 
m.Kii D» i?iK tnnx: rvär? 1?^« tD-!n.?^n''ni nisibs -in "^^5 i^taarb ni 2» 
ja-]KBtt* -i:?. iDiK ,n.nK: ;i''i:ä?''B i?ix tann?in3''''3 ni cn r^xa rSb« 

Cap. X. ^ ■» 

m"^'«^'' D^- '^?^^ ^Ir ^'^'^ ^^ '^^ tD'ninnrp nrn tspr'ptörj iKl tsr« orrn 1 
-i:iK -löij jynsri n?; crn rjns'i xn tntai'rä -irn "^XJ ll?"!«3pj ■nrirp iron>* 2 
cyn r?nKT s^n -i?ix tcn/n I3ix "^^rö im h:2n nm ,]v n?iK ^lü noi« ,jijä 3 
in.«li ji; cyn r;nK][ x'«-! iJix tnö-ijin i?ix nä''"! i?ix ??2rK qy^xii -laij 4 
K"n t:ri5"-i3:?jD^ii« IM irssn |j?r-! jkq :a'?in i?i« d""!!!? «^•'tt?-)n i?ix n»^'''?« 5 

t^.2 in.KT.1 an on r.?nKT x'^n -i?ik qytssxt^^nyp'pxsi m.n«« p« ,n^ta3y'pt?>i;j g 

-ir« K2D ,mK'l1 tt>13 CJ?1. ]?.?nX7 «•'1 -|?'1K : jr.33 13^X taiB "1?1K ön.lCÜ -I?1K 7 

xrp m«Yi D'nayn r.DnKT s*^n im «?p?9 "liii« növi im nn5D -i3ix nb'in 
"sra p"'« pM i:i jX :rä nrpn ,"!l"iö: m J)'tfl^'''2£ ^i3 n^ix t]y] im^ 
,i:;KU;i ynnixiv-iynKn ,;•; nxä ny^j?;;. "irJ'taaya P'K "ikvi -ij?. tn^sb D'K nyj-'ta 9 
-y:Kp er.?"! :;?«??« "^n **«l.i ci? i?^x :;■; -kb "ir?!?:;, "irj'taax'ü p'^s -ii-ifa? k*ii 10 
n;«"? Dj?p"i iKä t'n:^':*>y yn;«"? d'x nj^s i3ik isk im "^l« i?^k* ^53 Dj^a^n u 15 GENESIS CAP. 10. 11. 

ir\b3 "im "T'^-niain'] n?^K nio? tsriay: tsKn 'i?ik nitrs -^ik? iy^5i<3r^D'"ii« "^V. tsri« 

17 jj?1. "i?iK "pll? iri, "131« "in 1^1 n?i« :T|-]j jn niiK niai? jrn -i?iK "on"; jri 

18 -j?jD''iK "^"T iraKn nj?n?K3 ^"'riön pl "i3iK n»^ |j?n idik ni-iK jj?n. im :tp 

21 "lylp'p^ nrcK&ööxötr iri tAp!!? nj?. ,irix|r5 nii^ii ön"« '^"'■ii« ,diö ori im 

22 tjynxri d'd^ "'i'l.rP ^''i ♦li^'?»«"}^ dj^t n|^. c:?"i nrina j^i? ,-i3X d^I. "^^^irP 

23 iin.KVinni<t oyi "^^ITP ^'1 "i?^^* «onif 131K -t6 -t?iK itrssis' ^iwh im ^'^'Z 

24 rhtf im nb^ jyi j'tar''^ "i^sanx im ♦^'? "t?^^ ^^05 "i?^*^ "^^^ '^?''^ F''^ 

25 cri ^»«3 "^n fy.;oi<i »«"i'^it li^'l^li^^ i^iiixn i^v. n:)i im «"^sx |i?T i^ta^"?: 
-lyn n3ii< ,y-!.-)j?. «n i:?"i."]Ki; t3b''''ntay5 ts]''« irjxt? jr?"! p« in '^^a "i^li \vr^ 

26 ?|bi^ |j?n im "f]lö'pK |j;*i. yta^''?: itap; im 'l^I?' "^^''-'' dIS^I-I'^s Di'.?"-'- ^'^^^ 

27 tnbp"! |j?n n?iK hm ]si im ailin li'l "i?^« «JT^-' li^T t?''« J^-}'?1^0 Ii'l "'?''^ 

29 n^'iO m "1?^^ '^'^^^ fi'l ''?''*< »^t'*^ li^l '^?''^ '^^'?''5H 1^1 "T?is* "731:? jyi. "i;iK 

30 iKä ix"n jjisnxri r*^.si>* t?iK tjtsp; DiJn j'jnKi iri^vi rri rip"?« ,321'' frn nsix 
31 1?"': m jrtfi".T3r3"]Xia -lyn yj^rs nri. ^"i"k n-iso -^i^d aaöKp is'ö x\i ,s"f a 

32 -j?^ iriO'^ 1^*5 D'riS nyi.rp -irn |rööKp5«i «n i?''! oyri tirasKtt^-irpS*^ 
i3'p"nta-)rä '^■'! lJ?aKn irp"! I^'? i?ik ,|y!fläxtynyp'pKs i^nn^K p« ,]nyt2?rbt^ 

:ntaiba n^n "^jw ri.i:^. ivi «n^i^ '^i^r?.'?^*? ^"1 

>?^ Cap. XI. X"" 

l im ♦J'l-Ji'l »^''^lyr'^ "'?''^ r^Kis'iT «"b-iy?""« rilK r:^?w xn it<vi D» im 
a"« bKnts p"« S"! iri?«? xi ,r't3''"i?j'3'nKö "irn ]S*ä lyjxicjyi; i«"! ob« nxiji Dir 

yts?n Dns''p 1^1 im 1^.?"^^ ''^ "^^r^ ^^""^ i^?'?'^ IJ^^r"! DI?- '^?''*^ fjS'.r"'^^ 
4 irj«"« j^."i3 )?fiK Iiri?'?«\i i'i.i M«'?.7K'n qy^xia^ «"i im :'?yt2nKö 12: jl^ji"«: GENESIS GAP. 11. 16 •iriitt^ i:: Dts?"? lyjn"'« -inm pj ijik jinta ii: ]J7J2k|ij?J3« xn jrsKn crn ■i?i« 

jrnyttcnrQ tas"? K''! D«! ,|j?n-]"'iinyB y5KnBtr r"i.n'« toca'pyTK"! -i?ik ir-i.nKB 
Jr\i Kl IKS K"! ya^nts^ny^ ;■; -i?i« '.ilJ'l?^ ^^^1- J'?«"^-^^ i<'1 iJ??"^ I^!?"?^] ^ 
xn |^;i3 11c Pi^iK ipa-iKn «•'i i?ik ,ri.i:?. iy:^3KJ nr'i top-'iyj?« mi ir?"« 
M jjtsttsn 'oDs'pyjK-! |vn ,"752 oninta ir^n"« f«ö yt?3DKD onm ttsn^atr 9 
ts^-nat^-ir^ ;•; k^i ytstaKn ki jks -i?ik rrill^. I^^?«? li'l J'SKIst^ «■'i io-i'n''ii"iy| 
,üt ori nytsaybt^'y^ xn -ir: cyri t^l."]» li'^?«^ "iJ^l tsa^irJ^x iki nr?"« 10 
^V~[. "^«3 1'T^- ^"'!^^ "i"»^3?1^ ]V1, yts?":^ -I31K y"!.nKi ta-iri^in ta'pK nxri Diy 
tt'iyn?'inar& nttbsns irn rt^taxn tar^^iyj -ij?.Dri.3W ,rts5S'!? a^ "i?i« tntsi'^ä n 
i-'D'n.-i-ijiKsra raar'p *i^2Ei'is -i?i« nj?t35Kto i?iK j?.?nKi y2£r''2£ nsiK y-in«;: 12 
ttr-2{j?j *nE ayi5W frt25X''p ity2S"iK i?ik tnb^ jj?1. yts^""^ i?ik j?n!-iK! 13 

^yasyb nhTä -iDi« t-i3r. |r"!. r^ir^s "i?i« rin«! rp"-!-! rtssrip nSii^ n?is tnra }* 
n?iK y^nKi «"■'n-i n?iK ta-jr"i.?in-i''B ,-inj?. jyn ytatasn ts?''''2trJ "ij?. Dri.?x? 
ISIS yoül rp^nn -t?!iK -fä rta?r!p "inr. -i?ik tnrtsaKta i?^k y.?nKT rta:"^ le 
--i"? ,jbs in ytstann tar^sfr^ n^. Dr"i.?K3 .J^tsarb "isg -i?ik nbf jn rta^''''S 17 
rtsarb jbB "liiK nyt^pK'ts -i3ik rjn«! :^t2?"?: -i?ik n^Ki i^o-'^Ti "i?ik t2-irn.?in is 

t-ii;t23Ka -i?iK rjnKt :}^r'^ i?ik ^I^ik: j"? i?it< a-iy'i.3nK"'''n2£ ,!ir"! Il'l J'tstaKn 

yt3?"2t -I31K ynnK^. rp^''-i.-i rtasyb Jnt?> niix ni^tsps'ia i3is yDn«: yta^'"'^ njix 22 
-jinK^ii^j »"iinj m l^tstsKn i23";;:rJ "i:?. oriss': ,ya?r|p J^^tr -i?ik ninj |ri 23 
-i?iK p-3 ytair'p "iin: i?ik nya^Kta -ijik yjnKT rta^"'!' i:ix rin«: ts-iri 24 
tDJ"2:r: ny. nyn.DK: f^Es?:?!? -linj niix jnnn irn rta?"^ i?ik ^T^- ^'^J^^l^it 25 
nyp2«?i 151« i^in«]. :?^r'!f i?ik ns"*«- pi??'?"? '^?'''< tD-iri?in ,nnp |j?*i.i:'pts«i 
m 1J1K -iln: in ,n-irK |yi. r^r''V i?ik J^y^^l J'ic?»?!''! r^ai?^ nnp i:ix 26 
"iin: |:?i ,aiSK m V'^r':^ nnp ,n-ip c:?i. tasyb^rJ '^l tars cr^T "i?ii< tp,n 27 17 GENESIS CAP. 11. 12. 

28 -i:^x •'Itr nsvi nn?^ dj?1. «"Iib "^n V^^^ ^:?1 fi^^'nu "iin; n:ii< an?« ti": 
c-iy^KB cyi. ,]in Dj?-T. nröD^ta ,n2'pö -ikvi -linj cri K'lns iri l?^«? "iri 

30 x'T pKStt^nsjii« nxri ^-w -i?ii? tnac^ -lyn cn:;i?Ks nri "i?^k ns'pö -in 

31 jnxT ,t3i'7 in n3i»< /isiKj iJ?.?"I .nn^K m ""^-C^ ^nw i«i ttrp |^^|5 J^^tsxn 
oy^nKt 0^3"! H-'i-iB Kn /"^"^ r.?"'-' ''"^-^ ^^''^ "'?''*^ ''yR.?!?. P^'J 'IT ^^'!.- 
-t?ix jS?! -i?k'? 7K"t px jyriy^ i2i nis* ,ö''-n->y3-nii< ]Kä dmk |yjK^ K"] 151« ,a-;5« 

32 yj«ü X-! irixvi d:}, "i?ih ttaoa'pyii«! jr'^jnNvi «■'t i?ik pn ra jr^xp. n-t 

3^ cap. XII. n"" 

1"-! "^"K ora'pyii n}»h ]"« p« ,c-|yi3Ka orD^i yrin orn 1«? "i?^« i^^l^ 

2 n:iN yp.'pxB jy^K'n: a^r^x lü |y?Kö "^^"i niJ'^^. I'^!^ '^?i^ ♦J^llI'^:' ]^r^ 
1^7 DB'^'pxi K1-1 cs-i r\Vf?a: ]vr'l. ]r?xö bk-ij J'IIJ'ij '^?^« Il?5|J^?. 1'T J^Tli^i^. 

3 jy-|. ,taaibBnra ^n nyii njiK ,|y3^yi "^n «'1 /iy.?^^!. '^'p^ii T^ ]V'i t ly^rj aii' 
-syb^^yj yb^N "i""! p« lyilJ''!) tsyi^y.ti'^ ]^^i^l °'^.- 'i?i^ /jyp^bBnyi -t]"« "rbri 

4 cy n?ii< ,yüBKn tsyn^^n^^J nrr'^ ^i:: ;^_ «■'ii a^lK anss jKit ki ty^iy. iy"l. "ly^ 
nyr'i x^-^s t:'ps* i'^;}K J'SJ^ys'l "iJ'ik ff]?"? n«\i onsiü -i?iK rtaib an"« a"» j?^j 

5 ]nsj jyi. rtslb -i?iK ,''T^ «"IIB y)^\t anx: anax -i?ik :pn d-'Ik lynyja^lny.n 
|yt:t;Kn iy.??Kriyj s"i aya'pyii ,jyjK(a-]yB -in^K b^t? i?i>« a-jyni'^a ayr'I 
i2i aii< B^iK ly^Ki: -i?ik ,]"}n p« jytotsxn tor^^iy. «'? k"1 ,ly5^5ny^ xn tji« 

6 -a^t< j?«: an::« n?^« qy^s ^3Kb Ti<n j^x jyöKp. n?ix ,]m n^vh ar« jy^y^ 
nsiti nnlia y3"5< "lyn is ra ,a?^ y^nx ayi. w ra yn?«'? a-'K ny.n 

7 tTi^nsty n?iK anai? ayi. ptrny ;•; i?is jy'i.?«'? a^s b*?«!?«"! nxvi •'jyja nyi. 
|y2^^K üBa'pyi>?n y^^;l3 ly. -iiik n?«"? aypl payj T^ '^'p^t IJ^^siKi jy.?'"'"! 

8 MisriKvi yr"! ya^yb-iyl ly n?iK nsT ]:^'r'^n)!. an^x nyi. ,;•; ayi. li^ü^« 
?]^1K y^y^a''"! *i?i« ',h^-r\''t |Xb y'o^^•Dyns•!a ni::: yj-^'ay^ 'Kl pK t:nKn jkb 
ny -i?'.K ysp^^ynsö -112: "^y -i?ik y^^^n^ya*? "112t "iKli '^^"JT'? .a'pyi^yj p^i 

9 "sj«;-!«-! :b';', jy^w ^yi. |k si"-! n?iK ;'; ayi. -ikd'?« lyr-'i« to-ixT y^yia 

10 -Enyj?in vr"^ ^xri ay n?iK : Jj^tstp'ö jy-i. ly^y^ e'Is jxs noiK riyjny? a-ja»« T'^) 
,|yb«''i.iny| !i2: a-isn ai» op.iia "^ikd -iyt2?irn aia« 3?"^ s*i ,yi?Kb b-'K nas: 

n yt:ynx5 '^''! "ly ßbiü nxri ay njix tyr.?«"? a"« nyiitr nt«i; n!ai<3E-jyj?i-i Kn jy^ 
2 GENESIS CAP. 12. 13. 18 

,K''i-ife y:".T ttri< Dyrn qr3r"j.Btt> xv li^llJ^i;! «J 'IJ'OI'!. "iJ'töf^J?. »«'T l'l Ii^l^ 

«^inli xn -insv, si „irnB dj?i xn irtoann «n 131« nj^"i& ori irtfio-i-'ä 
D1K Dytsi: -ij?. tsxriD Din« dx'I. "i?i« tnr"is cy'i. f'Tn i«i |^i< jr^i^Kjyj ig 
131« rtaayip i3ik bri:?. i?ik irir"! "'?^'< l'?^'^ l^tatsKn ">J>. i?iK ,|rb'p''iitsj?nn''K 
nj?-!? jy-t. yia^Kbs ;•; i?i« jrbryöKp. -i?ik Ii??r'^J''!.^- "'?''*^ rri^yatsosn n 

nn«vi ?iKntsy^ t«i i"^ «11 iscp«n onKii :ri2?«i i?i« a'pH iri rtynä s]"-! 

,t23KirJ «n !OC«n DI-lKVl ?tsr« a"'!.'l J"1. «"I D«1 ,tD3«Ty3 tsa"? -1"» «11 taDKH 19 

,]i3 131« ,«■'110 113: i"!?! (»»««jrj «1 '^''« rtstayri «: ?iytDDriitr rj^a tsr« «1 
ji'« irs"« ':'n«sya .lyiä i?i« :yny^ i?i« «1 d^: ,«lis y3''^i tap« i"n 20 
orSb« i?i« «'•11s r3^i 131« jn-« irta':''?«! jyts^bjya «1 d«i /HI'??!^^ ly^"?"^« 

n«i.i i''i D«Ti 

cap. XIII. r r 

crbb« i?i« «11s yj"! 131« ly ,d:is£ö d''1« er-liyn lyTi.i 3«s: di;i« i?i« 1 
j« l""i iny: i«ii Dl?« 131« »«ats"!? jyi ]ViV^ nn*'« ta*'» tDib i?i« yrri 2 
iyi j«ä ,3?iiyi.?«i.i lyrM pt^i« j^j ly i?i« tibxi i« i?i« lya'pi j« ,i'b 3 
i«vi ta'pysfyj ]"i taDaby:«!; ,t3i« jyi. j« t^5 ,':'«-n''3 "^«3 fs yta"T3«ttts''a 
ly lya'pyii ,Di«a'p« cyi :ai« 012: ry i?i« bv^.-n^'s. jy^i.is: ,3?«33« n« 4 
i?i« :d';'; jya«? |yi. j« tai«i s^n D15« "i?i« ytat?«^^ tsyps'iiy isi«i rii«B 5 
:yt2'py:^y^ 131« lyiri i3i« y?«ty ytat3«n ,3«^ dis« to''n iyi. ,tai'7 "^i'« 
]yi. ,iyt33n«ii ]ya)2«r'3 «1 d«i jy3«itaiy. ts?^? oy yi33?«p i?«'? t«i i3i« e 
py i?i« qyjn«!; iya?a«i"5 ta?''? jyta33«p «1 i?i« h'h i«ri jy3«öiyä irr't? v 
-n-'e jyi |ytrii3: 131« Din« cyi |ytai\in'B lyn jy^^iisr tD''n.i3^ p'« i«ti 
i?i« jyi.3«'? D"« D'p«a«i iy!fl3n«i; iib i?i« ^3y_33 «'1 i?i« »talb cyi jytaiM s 
i?i« Tö |yu;ii3: j-'i jya"prp"itaty yr-'p "^«i c«"? jdi'? 12: yta^«T did« 

tar« n^^T'i^ "TT "»''i.'i IJ'I 'ii'^1'^' i^'r"''! "'?'"< il't?")''^ ]^r^ IJ^^'i-is: i3i« in 9 
112: «11 ttcSbii ,i'ö j«3 ^[«i ^in yjsyiü ?i''i i«ä i3«b y;r?«3 t«i taD''? 
niJ^"^^ «J 'Ii'^?J'"!. "^12: «11 tfio'^'piT 131« Mytssyi ii3i x^ T^ ^ip"^^ «J A^PrT^ 19 GENESIS GAP. 13. 14. 

lojjnxi i;^H iJ^riK r?"! ^"iK ann toi"? n?iN ♦ll'1?J'"l? li^R?'^ "'''^ T^ T^ 
;■; "iKsrs ,rta-ij?DDj?'i;r3 f?KJ jn^is? iyj'''i csi ,jTn: cri i^lp ir:^?KJ iri 
:k"1 k-'ii ,d';'^ fl'tsnKj j^-'i« k^ii dj? -ikvi ,rt?i?Kn ts^nyinr? rrnaj? "isik n'iD 

p"« "^fT 8"7 ]rB:3y"!.to Kj^K ,r^".'!?J'JlK'2 KT jJ^^rJ JKSt tsib i?iK pn^. cyi 
12 in r^ J?t33.7«V ^'^'^ "'?''^ I^?? ^I-?^"? '2''!^ rtsin«!! on^x tpH?^ d«? "irina 

15 ni^ii föDS'rf"'? i^i'^ cy^byii ,i?Kb r:^?KJ T«n jri tpn -i3r5« iw i?ih li^^i«^ 

16 ij^öKi jrr'T \^^^^ ^T^^'O "'5''^ ♦^■''i.''^- ^'^^ ii^'5^1 QJ??""! ■'?''^ li'^y^ "'"'T T^ 
a^its»» in ir??«P. li^'pOi^T? "il'^.i "^^^^^'^ iS'i^ CXI ,r"!."!X "in yrita^ ari "^"Sj 

17 )Ki nrpin ,si^iK rnyair t|:?iirii ts'^ny^r^ raxi i""l "^i^iH in'^ii ,j?iix "lyi 

18 -I31K : irarj es. x^ ^TV^^) "^'i li^l- 'V^^^'V^^ "'i^?"-'- "'?''*^ ^^^i'!? "'^T'-'! "^^5 "t?«'? 
|S'Ä'"5?:;3''''K m K"""? rtosnKvi n?iK oKp. -i?ik c]"")« ^^v^Vi n i^hvj ü'p^ 

n^ Cap. XIV. T 

tü^lj nyi or?«?:?. f'^n'^ °^1 "'?^'^ '^f''^- ''^ or?^P 'I'^'ü^^Tt? °i^1 ''^?f'^ ''^ 

2 oyi ,r^"ia ta*''? "iJik a'i? I«s ^T^^U ^^1. 'V'^'^ ß"'? ^'li? IJ'ö"Is1''I> J^r"! c*^^ 

3 •?!': jrt3r3"K-ir? yr"! ^"p"?^ ♦"'^'^ ^f^ '^"^ '^^'^^ I^*? J^'^^^R °n "'f''^ ö'.ia:: 

4 K^] jyatsxn vy^K ^^^^ ny:?ö:f'pKi txi tarx txi ,a^nt? r'pNnta dj?1 r« 

m^ri an''« ts"» j?5'?rii /rr?Kp xn 151« -löiyS-jna Dxp.rinx^. jrtssnr^i"? a'x 
D"»^« «•'i 131« ,Dri j'K ö^n «"-t 131K n:5-ip.-ni-iric>r. r« a^xa-j xn jr^i'^t:' i?ik 

6 ,]nKB-'7''iit "ria: vz ,n'y^' Vp;zv: a:7nn>* pj^ik nin j:;n -t?ix :a:nnp-ni^ pü« 

7 r^. "^^^ ]^^^P- "1?''^ ö''« '^'^ ^'^. l^^'^^^P 1^1 ♦^r'!^ J^t??"'!."' '^I'l. I^ ßJ'2'pJ'lT 
-lyta-'pböj? iri i?«"? r:^:«: tki jr^i':''»^ i?in tar« 5^1.P, oi'^'pyi^ ,t:Btra 

8 -in. B'l« 3Ks: pD nan psi^n pisi rt3?nN\i "lya^n f''1ö«i m "^"IK i?ik 

1D1K nö-iK \Hh rjKp ij?"! *i?iK n-ittg |i«ä rrxp in n?ii< a'ia ]i^h T^Hp^ 

irtsr?i")« "i?ti« i»ü top« iK"! rrba i^^ä r?Kp in "'?''^ ö^ia^ jKä r:Kp in 
2* GENESIS CAP. 14. 20 

12: r?«,:?. ,-ii?ir''7-i']3 tt"-» xü^-^v ybHriD d>' |i?3!7'« ^'^ is^ntsti^ D12: "^m ^ 
j"?«!?. ,'Tiinx n?!iK -ij?3tt> i2i r?«;?. ,'?b"iöx i?ik ^a^iJ "i^l ^i"?«;:?. ."^rnri li'iN* roh'v.. 

-I31K yr-'sty rif^"« r^p'pK i?ik rTit::?^ -t?ix d"!? ;«& jrJ«önr| dp^Sk 
-D-irina irn ,|r5i<a"|yB ]"i i3is' tai'? pi "si^-iK jrönKJ «-«t i?ik nrvi jy^«i: 12 

-ir?"«) n^iK irl'in px KM -1:?. rö'r"n:2 Kl t]1 vz '^«3 jr^n-'K ya^s*: -i:ik 15 

]y3n''K yü^K: 131K K'l Jlbtr -I31K y!aDJ?5p yr\? IOIK ly ,t05K3 K"3 («"'l b"*?! 

pnii' -iyn;i; ytD3K"is -i?ik tp^^l 1«? ßpr"? ^r"? Draby^ .nain f? "^w is 
-ly ytasKia jy^Könyi j-'r: -!?ik "^^^'i^^^ lyj''''! öi"? jyn '^•'Ik riy^Kö^yi Dybb« 
lyi D''i-iyn jrj ki Jp'pKS tki njiK irni: Kn Tj-'iK k^i .p'''n2i -iy-];ii n 
lyjKbtr Ds*s iKi; jyaiaKpy: pni^f "ly ayi^KJ 'Il'^J'JtaDy. on''« ü'id iKs r?Kp 
,nv^ ^Knci 1K1 pK ,iyn.Kvi dh-'K ts"» ys^pJ^i.) ^l'5''?Kp "iri i?ik -laiyb-i-is oyi 
*iK-;3 jnta abtr |K3 riKp ,pn^-^3bia i?iK tt2d''\'n '7KriioD:3''?Kp ^i^iK ü^^b:}^^ 1» 
*iy. n3iK tDytsttKJ lytscsKn oyi "lytsona p"« "iKvi iy "i3ik iKs'iyn p^ii -i3ik 19 
ny?sKU7 ,tstoKJ jytsD^K.n oyi aias k''\'[ tsyj^yty^ f^KIst^ -t?iK jn^x J't$i'.??J'| 
"lyi t:t3Kj yisD3Nn -lyi k"! tssK^yj tjik tyi^y "lyi. "iJiK c^yöö-'ri oyi 20 
lyarny:^ jyi dh'k sk: iy n?iK n?Kn y^n. px y-!;"! yrn tsKn lysy^ny^"« 
/jyjKnya k^ tjz s'^j :c3";?k 1:: 0*10 jkb r?Kp "lyi yt3|KT ki toyb'pK jks 21 
•^'K tö'iip |KB y3''?Kp 012: ytD^Ki d^n^K -lya« :-!"■! d^? }yjK)a-]y| tki i?ik 22 
*i?iK ß'pyöö'n oy"!. ly'BBKtr ,tct2K3 |yt2D?Kn nyi ,;'; 12: -i3Kri yr^ö »T'Ik y^J^n 
:;^r}V). dö?'? "^"^ cki ,jy;2nyniti> "^ikd jyiKB ly-i^"!) "^"k dki :yiiy. lyi 23 
i;?s*!2yj rpn. :}^^r\ ^^ ,^ovm tsD''? «n dki st'Ik ,t2pK pn dkII aJ'lp'pK IKB 
-3K öyn taD?y5 »y^?'''?:?'': kt |y£Kn is-iny:rjy| dkii -113 -lyD'^iK :£3";nK jyi 21 
k": ,K"iöia tiiK bstt^K ,-i.?y n^] ir3?K3r3 Tö lö"» ya'pi'ii f"ir:?yia lyi "r^na 

qyttnyj '^"nt: \vy^'Vi jy^Kö 21 GENESIS GAP. 15. 110 Cap. XV. i:d 

2 -»iK "Tj^K Kl ,|r5y^ -i"» xn isD'^'pn'i oKvi t;', "ili'O x n^-iBt^ d-isx i?ik tjnxb 

3 rn^T '11^5^3^^ i^öKT 135^3 Hin apsn n-'ö ,yn^t x^ü^bV> üyi^ n?iK *P\^'^n 

I^öiÄKp 'ir^'prii iiri^Kj ,|:?5ii?:?3i"'i 'ti"'.i "li'r"! ^5'? n^"!s'^ i?i« 'Ori'!!« 'i^ 

5 jn-'K rts-in^E -1]?. -i?ik jjysni?^? "^n i"|"'\'i "iri fj^T'^^i'^r''^ W^- ^'^^ "'T'^'' 

K-'i ybnj?3? "i?^« .'^J^öia-'n jyjyj "^iKn yrin f^ix-ist» ns^K j^dk-üsü «n p]''1k D^irn 

r'l r'-'! "'I"'-'^ ^l ♦^s'"^ ^^ "^KnEtr "I31K ,lSd3DKp. |I?'priJ!'2 «•'1 Kit 3« rr^rSOty- 

^ 131K ti3''''p.f t?2jnj?3 "IIS Dr^K DJ?. rtay.;3j?*n. "ij?. *i?iK ,;': rta5''l':'3 "iJ?. "T?*!« tröxi 
,ü''^v?2 -11K D'"iK tiKn a-in^e;:73D''l-ij!'n T^. "iri ,;': p5 "^'X türr-K is •rjKnB"^ n^ 

8 ti'; !"ili'n K f^K"!aty ny, n?iK qj^iiaMi^a i2f os. >]V^9^ 12: i^^h orr-i -i''-! ai» 

9 tan-'K i2i "^KiBt^ "li?. "i?i« ?X'l."iriT ir^tanra dj?. "^^^ dki ,'^''K d''''i.i "^"iinKrt 
IJ??""« nD!)K yrv i'r"'s'J'v *<''''"**^ J^r'^ "'?'''* ^V^P- '^i^^'^^'^.. *^''''"*'^ P'^ "^'^ Q'? 

10 -i?iK trs^lto y3?r ri''"'« n5iK ,r5''iia'prts")ita y^'^' '^'^^^ '^J^1.*l''i" IJ?5'''!'7J';. «""IT 
i?iK "^nn irtsti^a xn yap'tpt^-ir^ "iJ?. 13ik ,Dyr-! orlp'ps* jn^x "1"? ü.tk^ iy. 
brr'^&r^ tHi "lysK .J?p.p'i?t^ Ii'3''p2nj?. ay-j. -ij^^-KDrirj p^ta^^ ori;^;;. rts^y^ 

11 ,yp.p't?tr «•'1 Sri-«!-« aKiyn byjK|3^i"i |j?öKp Dg i?iK ttfiD-'? nx ytöp^toty-irst 

12 '?''e xn ,|nrj")rt2iiK dis isii :?33kt k"'1 |13 d^k jk^ anta-irs d"i?k n?iK 
yDK'ii j?.5"« -t?iK toD3?K yj"'''« ,^0'! "'?i« ^1^^ ^"i^ 'n'^'?^ ■'J^l'^ P'^ 

13 ,]:}CD'^^ üDb*?«? «n jd"}5s iit ■^«nstr -ij?. "i^ik tir:"« pi^Ik b^e D'':nrt2D?"a 
jyjn-K tsD"? TK1 ,j?'7.?kS Dr?""« 1"« p'i j^'b'iöJ'TB p"« i"i''ii r»«! p"! dj^i 

15 ,-ir5K KI-1 tra^n ^rDK"}2 ta^ia |rci''¥D'''i'irO «'! Iii'1.li''i) "'J^O?*^^ "'?i»< 'li'^?"^' 
irill?"!.! jraxiJPa DD-)T K11 ,|yT"ie pK pJ^i^J?? jr?""!. i:: jr's'SKp taDn-'ii kh 

16 pni^f K^i 1^1.11^''^ tsDr'pt^rj ]V'^?y^ d^k ij^k nj'ö'ps jyöiji or?"'"'« p« 
""l.ö^ DrpVi«? on t2Kni:j?DD^ö K"i bbxB t2?^2 tspK DJ?. ]V1, r"iyn-)''n ij;i.nj?p. 

17 jj?inKV!j7j '7j?p?^*i DJ?. n?iK |j?^jj?ni?^?iK "i«ii vmi K'"! p3 d"?« nriiKi rs. 

JK^D-in J??"?!?? ,rb)?K'?|)"1J?.^"S J??""« -t21K ,jy|)S -lJ?'7,3J?n"'1-| p'« IKVl Kl PKIT 

18 -i?iK ,D-;5K tfi""» -i?!i3 ir.3"K ;■; y^5Kö r^K^ Dj?ri |k :jj?pp"'otr jn |j?^'i.i:t GENESIS GAP. 15. 16. 22 

7-5 Dp.ita Dsntsc' on |«B ,n^h Dpri '^'-k jrgj^j iriaKi Dr?""! nK"iBtt> 
PI. n3iK "j?;? ]V1, f'Jp. 1J>1. tnns ük-idiö tsri. ,pöK-it3c> irDK"}J ari ist ^^ 
'tr^nj iri ,''?:t23 |y"!. »""itoHi jri tD-Kb"! K""! l^i« ,•'?"!? 1)^1. r^rifi IX»! '♦■'ito'ip. f^ 

Cap. XVI. ttS ItO 

n^KütaD?''"! r.?"K rt5ta«ri k-t -i?ik ,t23''3 Dn-K "ixarj k-i-i&i d'd-;^^ -'it' i?ik i 
•^"P »"TjKn rrjM tQ";?^ 12: n.t? ptD?«i t<i njn -i«ti pök? 'in*'« ijik ^D^i.it» d-ik 2 
,i?Kbi2Dr-! -ir?-"» i^fTi«"] yaöKp, »yi^^sr^ tas-? t]''« DKi,jrD£?«'72>-jr| ;•: toKn 

c"?« ,an.:^ö d'Ik ijn k'-i ,D'Dnn« KMnb k''"! na? d.-ikj ki tD'-itr J?ö'2''t2u> 3 

IS D«p. -1^ -i?iK tN-ins -ii:f vm^ üri,n-K ,i3naK «■'i 3KJ i?ik ,|3?33 ri.?K^ * 
,-1X11 -ir??xvitr KM DK1 ,^."1«! p3 K": dSk nr^JKTitr i^Kvi «'': iDix ,-ijn 
,D")5N i:i£ nir yt?^Ki xi :jrJ'iK lP"!.n-N px "iyJ3nr^ V'^'V^^- ^T}'^ "'"l^l-"' ^'^- ^ 
jy.?'"''! 1'« li'SJ'^i'^ -i^Kötfior-i rj"!? r:aKn "^-s ,ri''-i st^tk tsaöxp ts?ri.?iK i"»? 

-i^Kö j??"! ,rri'«T ,"1^ 12: D'n5« 1"?^«! i«! t-i"-] i3is -i-ö irtsJ^iis rtaan ;•; ,|yriK e 
n\y 1DIK ,jJ7J'lK jr?"'-'!. j-K tor« tfi^;i dkvi ,in''K ^inta ,-iDxn ^r.5''"'l px tsr« 
brjjj? i"'« "in^K rtsrj^r^rs dx -!?ik t-i.^-x |xä vr\.ihb km i?ik »nm rtar?"'? ^ 
d:?i pi''iK rip'pyi^ip "ij?1. i« ^y^P'i.i "u^i r« r'p'pPDpiyppKvi "lyr-x jx ortatsKj 
n3iK nrn KntsDööKp kvi jniy -lyn -i^Kia -ijn t'^K^str ij^ t?!!« mtr "^w yjyii s 
♦.rj-K j?rj"''?&i!3?:!? p-iyts^aj?^ "ir.?"ö ntriKs f^xiBt» xm ■i?ik ?kii tsonr^ priK\i 
-I31X fp'^li'''''? "'J'?"'^- ''^ P"'"'''^ i''l'"'J''P- 'Dü'tstsKj bj?3?:?. -iri in"'« ist Tix-issty ki 9 
bya?]?. -irn in-K 12t '^K-isty oy -i?in niKn rin""« 'ny^?ix "^'l y5")ri^"!yt?DiK 10 
ßbriy^yj h^a\ tfiS"? -ly OKI rjyöKi ]VT'l. \v^r}V^'-\V'^ yil^l) 1>* ^ortsipxj 
,yrj'T ,Dyi^i:K3 Srjjy -iri -in-x 12: "^x-is^ d^ -i?ik ♦y??^^ "i«? Ii^-??«r?- li^l-l^l? ^^ 
]j;öw irj"! toD^V«! njix ,|,-ixj jy:"« ]V'J}^:f?. tnoy^^ -i31K ,ny^?Krity taps «n 
iri'p''i.'i I"«!".' in-ni -irs« ly :nt2K3 rj-n ts-jKri-jj? tsKn ;■; jyj. ,\V^}Vi "^Kyö^: 12 
cn-iKB-irsK ,frt-K ]vm "^^i^ "i?«'"" i^'"! "'?i« 'J?'?'?^ jy^y^ "'?«'^ yr''- '^?J'''? 
,0';"; jj?;?«? jyn r^D?K2irn?i« •1^?^'^,'^ "'^. "'T-'' "^^T"^^ "^^ri "^^^i^ ts^'l^J?« ^^ 
r]"« yaxn : "^K-isir km iri ^t]-'» tDoynM 1212x2 xn ,rt2t2xn toyni^-ji^j iri'-x 12: -iri 
,jr.22i-ia irn |Xä y^2?xDDnx- ?t3y,-tMri-ö nyM ori "^x: ,]vrivm "i'n l""!« tsp"-? i* 
-!?ix tins MDix cnpjr^'-ii2: aris ny ,ynM ;;r"!,?ynyT |ri?r3yb oy-t. ]v^^^'^^ 15 
Dy2"i jyax? jrn tsnax y:53?x3 xi ,jnKj ly^-x ö-j5x nyn nxsy: -ijn 23 GENESIS CAP. 16. 17. 

16 151K cDri tsV^ "ixvi Q-o^ "i?iK :':'KPöt^: ,rtotfiKn |r>'2r3 ijn jri fDyjnxj 

r cap. XVII. r 

tDK'ili >r\T n?<iK n""!? "ikb rbi^xri ,rrt?3r''a'?'px "i^ ;•: ps 'tj-'k ,ün^H isi 
2 -1^5 ■^•n rii^ii "i?ix ,-T'i 121« n"» jr^'1.12: i3i3 ir?''''« }r5sö "^pi^ bb^'n kj 

'^ K^n -i?iK ,'T'i D^ö arx -t?ii3 p''?? ,yr!''T id^ pa ■^■'k f^iKisir i^^h üdkj orf« 

ni2i jy-i. fünn^K prt nn^ii yöKS p-n n^^l?^! '^"J5^ ^^^3 p""! IJ^Iini t33?«3 

irj-'-K d"?« ,i-)rt9?y'ptrr: in-s'-'K "tj^d ,T'-! ^ik? |rö«i nrj^n niix ,-1""! "ipix 

8 j^iiJ^i^ i'i^ "i?i« : "fi "^«3 D?r^Ki D^ri "^^^x x".t ^^^^ P'i '^'ä!' 0X1 '"'?^3 li^r''-"'^. 
7X1 ,drto'px,'Tü?:s7S''is Dj;.5''''i -t?Kb ixi ,'T'-i "^k? iroxt ar?'''''!. "i3ix jy^y^ T-n 

9 taDx: -i?ix jp\T tataxj "in"« nirii idix ,J3i:tt2"'7r3 jr^iij? -ii:t ,n?33 -ijxb y:;:3x: 
,-i^"i Tiw r?5K: j"i njis «11 ,n?ia p?''?? ytQ'pxn ly^x xn tan-inx 12: "^ixibd 

10 ly^sx^xra t2':''px: -irf'X p5^yii /"i?i3 "iri tspx Dyr-i : praaybt^y^ Ji'T'x "^x? 
iriniTii ij?t2t5''?t^y3 b^XT DX ,"i'n "^xs 5J7ÖK1 Dr.?"! "i?ix ,'^''''X n?ix n^ö jr^'i.ii' 

11 "i^l^x ty^be TXi ijn."'"'3W5 ta'^^XT nn^x T?ix jya-'bDDrö cj^b^x "^"x irtsjix 
t'TI^x "ipix T-a iJ?^"ni2£ dr"7.?i3 d^ iPS^^t nii: pM b^xj orpl i?ix ,ss''in-jxä 

12 «'"'3 ,r5'^3?r!? DyS'px ^"x x^^a jriirii frt2t2''Dtyj;5 b^xj ,ts'px J'jxd asx 
--ittn.&i Dy"j;?: jxä Dj7iD?''ipj^^ -i'pj'j "i^B n?ix Drnxayjpin ,nrt$?r|p^yj i^t^x 

13 Ii?1.iriT iJj'tQtp-'ju^ra -Ti^iK D1D DI?. tiDpx jj^xi ay.i-'i jxB !S3"'? irs^J^ii ^^rb 
jx '7'px: pM. n?i3 j"» to'ÄXi ,-ij?t2?"'ipr^ -ibyj p^n T^s i?ix ,-ii''5nK3yjrln pn 

14 as''? "lyj'ps'ii ,jxö j>2rtotfi'?t^i75?ix -tj^inr^x ;r'7.3i3 jy^niit? 012^ J?tt''"'bB arT'x 
hb^l vhvvi ra'pypn ,ta^in-|XB "i^i"") v^^^hsi ciri jx tspx iJ^'llxri jrtsts'jtrrs 

15 -liiK :|r5X";3r^ "ij? toxn -i?i3 ij??"!? ^yp.'pxä Dxnn'^x jxs iriii^ii t:j?tsi2xnrJD'ix 
Dr'i.n''X t2^ö jy.??y5 ö3''j xn aobbxi ,x''1-ib rj^i ■'i^ 'öi"}5x 12: "^xiBtr toDXJ 

16 -131K ,jr2^yi x"i ni:?i) "^'X i?ix :p''i r^x? nn>' b'pxj nna? II^^I-^'^J ''1?' I^'?*<3 
"iri "^^xj xn ^Dix ,]p:m x"! rili^'l? 1'^ 'Il'li'^ |^'XJ irj^x -i-'i -in'x jxa y^n 

17 b"? XI nrfx |Xä )j!',-!rt2^t3?K i^iIJ^^i iJ'R^xi nyi. rr?x|:?. ^ir^x-^scxi 12: jyj GENESIS CAP. 17. 18. 24 

IJ^J"^ !i'"!-i'3i'l "i""! "'I'^'i-i ^'i'i^ ^T'''^- ^19 !"i.7Krin-'B ,^^^ -r\H'\zt> s*l tin ixb ly 
jr^ans'iK rii^iT ■^'K "i?in rp'7ic: iröx? ix'.3"'M j:??:!?? toc'^'psj kii i3ik ^jnKj 
irjri;i t'Ik tön''^« "^xj ir»?«! jr.?"T t? ,ri.3i3 jr^ntp d^is Dn^t!; to"'«? "i3i3 ir.?""» 20 
-t32ii& |rf« rj.ii'ii "i?iK in-K rj^yt "^"k ^rn"! ^^I^^ni^. T"^ T^ J?5Kn "^xpötr: 

nii'''^ "'?13 liT"'? "^^5^* tl^'SCS'D 11?D><"1^ "irr'K lüf JIT^KÖ jri'^K ^111711 "^"^s* "I?1K 21 

-:?ra i^n;?:;. ,jri??"'ipr5 "i'^rj ri i"b r'p'pK "i?ik ,jr.5n«2ir3!''in vi'^i r'p'pK 
iyn.n>^ tr^bs :x"! Di?'?trr3 iJis* ,D'dn-;5« irta^'^rin in "ir!??ix jr?""? 

-i-iNVi r^R^ irs'pj?!.'?!?"!. I« tts^innxa '^^T^i r^'^blj DK "TnXT.1 |rt?t2''3ti*:73 -i]? 26 
-n'n ,y^"brin r^'^n :!hhif. "i?ik J^Kj^at^: jnKi j-'M -i?ik dh";?« jrtaia^itrj'^ 27 

Cap. XVIII. n^ n"« 

B«! n» i?iK ,K-i.ia!a jHs irö"2?r3'"x IP"!. K"3 ;•; nn"« it^;? c;^. -i?ik 1 
i?iK :cj?^K'ü cri. r^l^^'^ "iri h^^s oytg'py^y^ ori y3?s*3?"K avi, ]v,2 
lyijKB^ "iJ'.??i^'? N*''"!'^ rV^l "i?i« /i'''^i<i "'?'!« IJ^r'''^ ^T^'- 'T'i^* ^*^'7 "i^ 
-3"K Dj?n jKä ir^r^ta?» jr^n"« tT'b "i?ik xn prixi -ij?. -i?ik ,ni'2>'?r?r? an-K 
l-»"» t'^Knat» "ij?. "131K Jri"!J?. 11:: "^'1 i't?i?'5 "1?^« rOrt^bri^yj cy-t. i'^^xj 3 
taa-D "^s-; yriy: xi ,|yriK ]vy'i. yvi :?5Kn i^l^isr^ ri.xiJ "^"K iri; tili^O 
-irccDKi; r?]?ii p'K t:?K-i3rj "^ik-i ri^i^i.? d» trt5?r'.?p Dr.?"i. ^ks -ij^snxs •! 
-i:iK ty^^ia ari "in5?iK -irT? T'^ Jsyjrl? -i?ik ,^0"? yn^K ar^xii -i3^k 5 
IKi'lJ'ri /pJ'n -iS"t<i tsyppnpiJ?. i?iK /ir3?ra ikis p^tsu^ j^k nii^ii "^'k 
ö^T^ k"5 ]rö!?Kp^'3 «"aiKä nn-K n^i onKi in /I^i^J 'irt?"!! -in"« t2r.??Kp 
onn^iS -i"N :t:cKn ü^xir: «n s'i.i S'ibs' :;7ini3 tjr^Kn.Bty k^t n?iK ^tiar.ip c 25 GENESIS CAP. 18. 

7 -i?ix ,|rsx5p a:?! dj?. 3x5 njii« ,tDij i?ik t2i><:¥ ,i?n d:?^?v p^k d^w 

qre« K't i?iK /ö^ia ari. "ii^sj^ik iy3n>* k"5 i?xöir -ir^b* "ii?. /"li«? 

10 -1"-! IS j:?ö!2«pp''-!is vin^y) x^ fii?. v^m is'i »tabi^sy^ 0"^$ tart^ «"t ,i;r)"'T 
,|r5«n iriKt fST'^ «■'l'^ä j?.?"ii. iTitr -i-i''ii si ,is"SD]7-i.ns:i yrsipy^. »^n nix 

12 n?iK '^"i !">{ r^?K^ n"itt7 -i?iK :iy5''''ii iri to^iK -irn "^w r]-w -wi, r'. is 

13 ,tD^Ki i?ix nnte' '^'Dvh ai-iNii .0.715« is ;^ "^xistr xi ttab« q-'i«) torü^ "inrrj 

14 Pirn ari rtfl'^bHT q^a ta^i« '^^»^ xi ,ir"jj^?r^ T''?P1■'^1 T''^ T^ rt5bb>«T 
«•'1 D1K ,pn!)jr -|i-! IS '^'« i^y^Vp, I2""s |rt5a'?''t?^J75 "11s ?|''\'r •^•'b^K^^ix dntiss:?. 

15 n?iK rrjto' rtsr.;?"^ xi q:?2Kn j^kt jr?"« ly^^ 'n-i'<v -t?ix ,t2"spr'n.nK': i^rsar! 

16 ,|r.??Ki jxs X] irixri")^. 'ij?5?rö xn -tjix tissxbyj tocsn xn nn?«? 'P'? 
IS x"! r]:!}yvi ta-ö j^j arj^:;^ -t?ix ,DnD jr^rj p-'bs irin"« irtprtQsn nj^iK 

17 T]''^ DKvi Dnnnx "iKä j:;^ni?n-]yB •t]-'« rta'^'pKj ^Kist^ ;^ 13ik :iria'"''?Jr3 

18 DK1 ,rp^Ks ir^^t??j?a -i?ix j^dx'ij o^o'^k is -i"|''ii iriirii o^-o^ ^'^- ^^■'"^'^ 

19 j,7''K raxn "^"X iri tri"]!? "nn "U^p.'pxs i^^i^ IJ'I.IJ^i? tsy.J^rji^^ 07'« P^ 
,0.7-« T]«? rrin örj-'M i?iK n^H-rP Pr'J i^?*<^ Ii^'?7i'?J'5 "li?. is'^Ki ,ta2?xp.n:?. 
»tD^^pj^tsar^;?^ T1X ts5j?n jina is ,Drt3toxj jrii jri |rt?5x?ixi?5 ix'lp'p^^j i^"" cxi 

20 :'?ix-!EHy ;^ -r?ix ttsxn tarn^^^i^J d.7''X is 1^. oxn »iann^X "ir?'^ J^^?""'^ '• '^'^«"i 
nriitt^ "i^rj tarx rirr y^n*« idix ,DKnj tarx nnbj^ -i?ix d^id is x^'i.trrJ ixi. 

21 TÄ IS txi ,x'''''n.irr^ öj?i'^K3 x"! ax ^irnri "i?ix js'ddx'? ax^n"^"» y^ h)>y xj 
qroa''i.i as b)>y y^ ,öa''3 ax -ij?nx ,|y5xr! ixntay^ rS^X5 tar>^ iraüxp^j 

22 annax .a^iD "^x? 1^^?"^ im ,isy} |i?3?xi jxä "tj^t jrt3J?7.?rii "iy.??X'ö xn npx 

23 {"^xistr 131X isrn annax taxiia xi :;•; nxä "^x; "iri?!a''X ya^t -ir^x 

24 taa^bb'ä ?jr?.xbüt2XJ ai?7 ta-'ö jrta2i?7yj jri ir^'p"'tanj?| ^•'ix a)i 'ao-iy 
B5''? 131X ir^^^ta^rä 7'lx xn taon-'ii ,ta7X^tr iri I'X rta?j?n;;3 rssre irt 

25 j-)y§ ?13''7 |nxi X'l r]vhh'^^ frta?J?7l'3 rsäa^s-ij^i aix r^^x ori iri^^sirl 
tö''ö jrteaynj?: jrn ir:?nnisüix ^tani? lyrt ^1X3 jinta is ,-1^1 jxä ax x^t GENESIS GAP. 18. 19. 26 irn |K jybnrs ti?"'?'?''? ♦i'S» y^*« "t?'!^ s'Tß^ T^ T^^^'^^ 'I'^T^ü ^n ^"'^ ^^ 

"Kl '^■'« i^iT ir^iriir? ts?"'? J'IIJ'i) T^* 'J?^?«i "1^. '^?''« ?t3nKt3tt> r^5K3 

DJ?. rinyin'üJ ,yt?^KT -ir. n?iN ?r2C-i''e tsDaSrTKl "^n inr? tfi?'"'?'?'? j-^Kisty 
fi'iT'an^. to?^? -Tii^n di?. rt?;iK'a ,TiK-!Bty -ij?. -t?iK trvi'B ^J?1. II^^J^i^ pnts d^"? 30 
,rpi'n.'i taD3^rj.K'i'T['! jrirs t25'"'b'p''|i tri;^"!. (o'pxö'irsK) "^"k ij^ii pi^rj irr"'? 
tr^rä re"-i,i tsDabriKi "^^i« ini pnta las-'? DJ?. Vl^i^y) x^ :"^Kistö nj?. -i?ik 
,pnrn ori ist ij?'7J?i 12: iri.?Ktt:r-]i?t;?iK '^i''!? j??«n "ti"« ,j?nn ,'?iK-iBtt> -1^. -i?ik 31 

D?'3 K": b'p''1T!j''K f^KIStl* ^J?. "I?1K /rV?KV12: tSDS'pjJlK'l '^^] II?"!.?'^ tS?'''''?'p^S 
M''? "TIK-J DJ?.yt2DKD tTlKlBir 1J?. -I?1« tll^^V^I rSi:?KV12£ -Ij?"!. DIK |J?51J?1.1J?| 32 

jrir?! tDD"'"'b'p''B ;iJ?iJ?'i. bxia Dj?r-! "^kj "iis '^''« bV"!"! k] ,pnj?ri ji?.?''''» jJ?31''V12 
D1K ii^siriir? t25^: x'T j?TiJ?ii "ri'Vi f^Knst^ "iJ?. "i?iK ^inji»:!? tsoa'prTXi '^''! 
iri)?" i2i j?t5taKri t2j?-j,?rb'pKB -ij?. d^k ]'n j^j ;■; ij^k ♦I^'!?^''^-'^ H^^^ "iJ?1 33 
tto"i« iJ?r\T |K pni2f j?ts-irij?,':5. aniai? -ijik /Dn"}5« ts"^ 

Cap. XIX. tD^ tO'' 

jKB j?i.Knta D"« DKT tDiS n?iK Dn^rsx Dri d^d "^k? jj^axp. '^rjJX IJ?^"^ «•'i -i?i« 1 
•^"T j;t§p^3 -I31S' ,]r2j?:t23j?. jj)'.?n''i^ jrj-i?i« tl''iKii?.-i?Nt3^ ,nKT «•'1 taiS d^x ;d'id 
u j-pnrp. Mi^l-IJ^n J'r'''? "1^*1 tayn J?i : "^ xis?^ "U?. "t?iK t riiJ?. 112: toD'i j?^?k dj?! ta"» 2 

,J7D'BrT^I3I?t'Kri'1?^S* t3J?^?KpI'5''i< "t31K Drt5?J??p DJ?T'^ '"i^ '*<1 P^ P'^"^^! 

t]""? :|j?ta^xi K"! -!?ix ,Dj73j?i^ DJ?"!"« t3j?rjJ?^ "i?'i« «T"i« i't?'"?^ "^n"« tsi?^^:?^^ kj 
l'i!« nnj?t 3?K-in -ij?. i}Mi t jrt?3K3nJ?r^ "i'^.^ IJ^'p'p^T l?D«^-ia^ ^^1 ^'i« pJ?1.?«J ^ 
-ij?. -i?iK ^T'in p\'! i"'« jy^Kp -t?i« ,Dn'i!{ k""? r'^ ^^'^ lJ?^"'nJ?P «1 "i?i« «M 
K": t?iK |J?2ip rtair\i.ri?iK iTtspxa n?iK to""'^'?nK)? :fr^ «m -f? J?ta?xö 
K"-! ,yt?"'?'ifiiK'Laty xn i?iK fi2?J?ipJ?5 "lyT? tsD''? '?i''i sn |J?totaKn Tj«) qyoK 4 
|KE pV«s J?:s?x: iKi fisb« i?iK 2?r ,T^in iki irts^rnöis ,0^0 |Kä "ij?3?J?ö 
Kn "iri «V »ön'« 13: jj?DK-iBtt> n?m talb |i?-3. |j?|p s^t i?ik qj?!?!?. II?^"?« s 
,1?1K 1:: D-'l-irn i^n ViTl^ ?1?"'! IJ?'?ö«pJ?^ "i'"! ^2: aSKJ j?ri J?5'?J?it /ir??!?'? 27 GENESIS CAP. 19. IS T-n jrb-i)ari.ä d^k |ri2öKp^| tar« V^'V: ivi, ,]S^m ^'] n?iK ,Jy^^?^'^ 
Dbi? jinta nr'p^'ü^ "in t'i.i ]vhh^^^ tarita^^; ,|".'! -irtes^ "ii<^ b'p''\i i?ik ]y?n«\i 
,-ir:ir.3 |yt^^{-lta -isik ,ia'ib c]Mi« ,|xö in t]-ii< flu -inrj. ir!?3:y-in k"] i?ik ,ir.?r! 
10 -ij'.K D'iN Vl^i^rj J^l-H"^ "li'??^^^ i«"''! irtap^T^^ iil qrsri.ai» =is j'n'nta xn 
|i'DCKb">r-jy5 n\-tta iri n?iK 7Mn d^k j^x-iyn ■^'i ist taib jri ptasKia 

:|j?nrä ia rT^ta K^ ,rTö jr^l^STi K"? n?iK dk";: •"a j"^p i^^s ^ta^n-t^'-ba 

12 -iDxar:'. "t?i7?1''>^ 1«? T''"' i«'!"' ^^an ,taib i:: "ir??r^ i^""! ]S^m ßX n?i« 
T'-i cKvi üvb% -t?^i< "iyta?j«5 j;.?'"'l. "121K ::^r}üi rr"! -i?i>« ,aKT'iit il?.?"'« 

13 irn.iri.i "i'ii I^i.' JtanK ari D'iK D'irr:i d^. y'?.n''ä ,taixtatr nj?! pK ta-)Kr)l???ii 

14 j^iarm. n?iK o'-irri taib j^j i<n tjraiJ'l.'iyi lac «n lanjxiy? i?i« ;•; ta«D 
:'TiK^,Eü -i?ix jJ'^'^^«' irfanr? ir'taaKtg vr\ xn ,|r5nxT.-!y^^\it» jj^j'".'! ta"» 

"irrM irri« in ]'« 1» j?t;j?t5t?K3tr D*?« -irsK ikii dj?. ,ta-|Ktatö rri jra 

15 «-"i jytaj?r?.i Kl ,J?'?? -1« j?r;i?xn.?rnKö k-i lyaiit k^i : r.D.'iKnrriitp 
y?^'-i -i?iK XM-iB j?3""''7. D"? ,ei"iK y^rtat^ qraxiBt» i<"T aririst ,taib j"« "^yj?^ 
]'Vi i:DybJ2KpöiK laa"'? Kn cxi nr] m?^'^"!^? ^"i'"! ^'"'? *^'"!^ lytsaxta ^rT"? 

16 nr.??rö K'l irB?''"!^")» kj ^yts'p'""!)^!??'^''? "U^atjt "^y.«! tta-txta^r nyn -i'pitt? nri 
,-iyta3«ts i^T-s -|J?5''^T -i?Kn t«''i n?iK n'^ib -lyj"! -liKn «n -t?iK i?Kn rrn 
D-'irri jn"« iytanrfs «•'t n3iK fi.-fi« ir^"« crt?taKJ ta'-'p.rsc'ir.'iaiKS -iri ir^ri:) 

17 ta^n-'Byj o^irn iri x^i d"?« -i?ik tta-txat -iri 3'pi«n-|rD^iK jn^x iro^b i?ik 

rjn ytQiar"!. ,vrip ]^"4i^^ öri. i'K irriPt?^' taa^? ra^'^a "i?ix "^n "iy:;rn 

18 !is talb yta?«i ki :tapr?x^ jyaöKpöiK ta?"? xn c«i ,i:s rn^ai^J ori "^k? 

19 Y^ iri^isj?? r>*?: ta>«n taarjp ri. r*?li<1 rri'! nirri )"ö "^K-i la?"? Mrin-ü^ 
l^ntay? ^'ö i« xn xn ^rirw? dk-ij k; tafi« J?1XM rrn i?^K IJ^r^'** IJ^r'l 
an 1K5 IJ?^«?!?"!. taa^D rj^ö ]Kp "tj^x ^ra« rjrta'pKn-i» i2r irar"? a^^a "si^ö -ccar. GENESIS CAP. 19. 28 

iIK"irn''T :r5"]JP^t:>'^NT^"'!< cki rp''Vj?'iK tni-i^ö i2r?Jr.ir3 t:a'""b'p"'& rVp^'^Vi 20 

»ao"!"!! |j?öüKp^ J^'^Kl kii f 5 .pnta yßDy-t.?"» tki tsri''? |Kp. '^'Vi jri ,i^"lK'^ "^n 

-irs"« ii?.?^!"! D'"? ',1 i?^>< • "iJ'-'iii '^»<? ö^P- ^l"^ 'i?'ii< 'S'T:!?. ^'"l "^J^?"^* ^* 

-ir-|. nrjriNvra :?'?'?« n^ix fnp 1^:^3x5 ii^l "i?is' rt§"|yt5t:> j?rn ytfl-iKtsuJn:;;: 
"^v nrt?rn K''i-ili y.5"'\T ytsriii^ Kl :yi.1^. 'n^ wrw^ tKi 131k rt^lJ^Jst:^ 26 

DJ?! B^''1K "rp: rD3KÖ Dn"!5i? "I?1K tr''p''\T2r'pXT 112 -IIKTl -I?1X p-'-ili: 27 

n?iK n-inj; *idik d^iD jKä yt^'^ri -ii?n "^1x5 j\'i yt^ritr ny -i3iK t;^ -1x2 28 
cT'Ik '^"'I'i P"-« rtstt> Kl ,ynKT -i?ik orpnp oyi. y-j.?«"? ij;:^?kj ayi "tik: 
;•; Kl ,0» riKtt^yj Kt'pK ^D^i'iK oy^'K '^''1'^ "iJ^l k''i.i ,y-j.l^. ny-i. jKä 29 
drinsK iri IK rt23Kiyj ;■; dki ,Dyr''"'.P oyi. yt3irt:tt> k^i yijyanyi.'iyii 
-ly D^K rD-'i-irn j?nKts^-ir^ ly-j. d'^ik irtots-'» taib jyi yt?y^"by^ -ijik 
?in"rn :rj tDib n?iK trtfii-iKvi t2ib jy5'?y'iT pK ry^nytsir Kn yts-iKtaty-ir^ 30 
D'ö "iy^5Kt5 iri^s r.5"i "i;iK ynrs oyi '^'"'^ i^tj^riKi; i?ik "lyii: jKä 
"iy3''"'K i''K yts^nKi; ny n?iK -iy.12: pK jr^riKri 12: tj^t ytsytas-j-B -ly jri ,Dn''K 
,|r'Tyir^. iri i:: ytfloyteV^. Kn yt$^KT ki nyt^sKt? lyT'ii y3''\'[ "i?ik ly ybnK,-! -"i 
i:iK i2£ ij?"! ,j?i.?Kb n''K ("i.irö) tspK |K)2 j^p i^iK tD^K tapK lytJKB iyt?iK 
DynyniK niK DKb ,öKp KT jyi.iy iy:^?Ki "iri to"]« iri "^k? ,rjKö lya^Kp 32 
rn^ysyb iri^KT -t-ii dki rOri-'K k''''? jr^'-'? -[?ik jy^r^ lyp.r"''^ 12t \^'^^ -lytaKä 
!iat j''"'!'! "iyt:Kä ayin-'K jysK^ Kn idik nyigKö DyijPWiiK |k& jye^Kn'iy 33 
oj^1.'7''K 12t T''. ^W^ "^^^^ ö^*P- rtsoytg'py. Kn n?iK ,t25KD :}^bv!;~i. lyp^ita 
öy-!.r!''K k"? tjkj ,jyjy|p-|yT? nyi.n''K K"'"? tap''? oy. yisDiKn -ly i?ik lyisKfe 
yt:cyt9^y. Kn yts^Ki ki ,D?ynKö ny*7.?K oyi ikti oy ijik j jynytar^-'iK 34 

,Dn'K K''^5 KI-I yr*? -!?1K yaöKp IJIK jyp.3"'1tS 12: p-'ll t23K3 ypi 'TI''1K DH'K 

jy5K5 K"7 -t?iK nytsKä ciynj:'T?!iK jKä lyta'pKniy. i'^.}V^vh lyöKi "t»!! cki 35 
-i?Ki2tt7 y-;;?:?''^ k*'"! i:ik »lyp^nta 12: p'-ri nyt;KB Dn.ri-'K t23K3 ypT '^''IK 
-nyT? cyin^K k^'s t:;-? cy yatpiKn ly -151K ,Dn"K 12: *^i yt;jyb -151K s^^ik 29 GENESIS CAP. 19. 20 

36 ji>r"! ^"ii< ^'5 3X1» iK£ 'lyt?«? nri tarx -irvi ,sxiö pöXD ji?.?"! v^y.a: 

jjKt: jrr"! »T'ix r^ jlay "ir^rp iri irtsKs "i^i. (tar^) irrt /''^i^'i? 

2 Cap. XX. 3 

1 ytD:nK"n -i?ik* jKDta''ö ]V?y?, i^ab ixn px jrMXl jkb JX2t on-i2K -i?ik 

2 rtsjiKi D^i";?« "i^ix nn^ p« t^-tiK •T]-'! t2'p\-i n3ix -iitr 131K trip^ jy^^iii' 
rox;:;. ,'^!pö''5X rtsrp'K^ xi ,-irt3Dr'iity r.?'''')? tsrx xn ,n'w «"ins -ly?"? jkb 

3 r!?''1"IÖ Ö-ilÄ '^^Ö''5X 12: ÖK|^ tStSKJ -1?1K tnntt? N''1 DriKS n?1K 1*15 |K& 

,x''i-iä 'iri jyjr'ii j^sil^tstr 12D1Ö XII ,r:i''t jon"« ist yts^xi -t?!ix DtsaxD Dyn 

' -ir^x '^!pa''5x JDJ???«)? Dr?"K a^vi 7x1 tsrx xn in ,taDxn i^ööxjy^ xin xn 
-y^ i^'X '^■'ix xn 'CDy^^ niPn trixist* -i?is' p^oxp^a r."jX3 las''? -in-'X ixri 

5 ^^vpüVip r.:"!» torx xn ,D^xir^ -i"-» is: iD?''?-ii7.tcxn ?|j?!s"ixt5 p'pxä oy^py^ 
oyri'pitrjix ta"«» nj?ina |"ö tsrx ny ,ts;ixiy^ öxn x''! '^•'ix ,t3Da^j;T xn t^ix 

« rts^xi XI qxnay^ cyrn "^i^x y^xn J?*7.?yri ir.5"ü t2''^'^?''''"l ta''» -i?ix iy^"!l'''1 
jy^-iyr; Dr5''"!^itt'3ix ts^i? xn dxi ,d"vi 't]"'X •t]''!-« ,yi9"'ints ci-'X ari-'X 1:: taisxj 
12: 'r\% jyjj?^ irt2'pxnri5x Tp-i ym '^-'^a y^xn ny.nxn ,t2Dxn jxntar^ crin 

^ a-j nrsx |w :|yi.nnr5 i2i xn jj'DDxbrJi:: ta?--? i""! '^\s j?5xn anx"! /|i'J''1?''! 
-i''Bjrt?r3"iy.i*i'''i.'i xj ,tay|xnB p-'X tapx -ij?. pi ,Dr.?;ixö Di;7;n x-'i-iö x''i pniiat 
,1305"^ p''li2i 135''? i)?3X (X''p xn jn^ Mi'S''''^^ IJ^^y^ ^^ taD-i-'ii xn -t?ix '^n 

8 :?ja5Xö '!i|p'5''5^ 131X Jjyj''?''''*! rip'px -liix xn ,taDTO jrsirtatr xn dxi »i'DDni 
yb'px rtari^l i3ix "ii^jn yr\? i?b'?x Pj^ys id^x s]''ix nna c?r3ixi2 cri •^'•t 

« n?ix nnri ir??yö x"-"! "^iv ji^taytas-i'^ä «i ,ir"jrtx irirfx -ixb yt^nxi; rri 
?ixnt3rj 7?ix xn taoxn dxti :ö,7''x ^:£ r^m i?ix ornax |S'"! pin "^Ipö'^St 
•^"ü t^-'ix taaxiayj tapxn xn bxi ,iayn.^!nrnr?-'^''"! jyayj ^i-'X ygxn dxvi -i?!ix 
-j?| t23''3 x''l ,|yt5xnö ?j?nb!i2?"ir5 yiax-iJ xj y.5''''X '?i''''"!r?xp p"-)? Pj-ilX 1?1X 

10 ,önnax ^1' "^xiEtt* li?'?''5i? "T^tx n^ö jx jxnterJ xi-i taoxn ,|r!a'?H" ]vrjV^ 

11 Dniax -I31X :?tai:xn jxntaj?: jr^xi rp-i xn dxi fivrjV'V^. iri. xn taoxn dxvi 
XT ,j;ja^x Drin jx taD-ifapj^iataxj rj^p tapx D''i.iyj ,J'taDxn x^ b"!"! :rta?xi 

12 ya^ö Ti-'^p-i'-ii x"-! tarx'Ti''lx :i3?!p^''\'i x-^I-ib nr.?''''» dix lytanxta tj'«» x'-t i^^inrii 
n:^t5?xta nytptaiia nr?"» taD""? nw ,X''t (tapx) nytaoxtt DnrtaxB Dr.?''''» /-lytapi-irc' 

13 D'in:?ri j?'i.örn.B xn px ;^ ii''ö d^x ,p3 nxri Dß jx'-I-ib j>.r''ö nnxvi x''t nsix GENESIS CAP. 20. 21. 30 

ir'^'aKp, n-'i-i j^■^K^^ ,y:5lK Dj^n;?;;, |K ,taD'7'pKT jinta n-ü |K kit ra"?!?!) ,ytfl'': 

er« -13«^ j")? ,vr}''] nK"!B2> ■^'?'?'5»< "i?i« tp'''!iic ^'y? «"i'is r?''\i. "^""ik i^ 

r?"« "in K"j Dyp ,-irina QV^n. rp.p'tatrirs'p'i "i?rrit3 irsi'^r'J y^^n 
(p.ri?«) rb"?« i'& n3iK ^?'l "in K"3 «'1 vhhn ^^ö irriK ^ri. 33ppy-|;?5 
tat2«j 131K tstsKj i:r rtart^r^ DnnsK -ijik roExntstrr': s^t riiiKn kj "i5is' i^ 

Cap. XXI. KD XD 

-iKayj -i3!|K -irJ?Ki'it:> iIKIi nnte' nJis {^tatüKn t^yn^Ji^J "i;:?. «"i.i ,M"jt' 2 

DH"« -ly-i. DrjnxT or?'"! 1^12«? ]vi, v^^m QH-iaiit 131X trtstoKn ^mv^. ^ 
ornsK' n?i« :pn^: ,:?t2tüs*n iriKsy: on^K n-it^ m ,yi-jiKn in«?:?? * 
ori-'i« «■"IT ,(-iKYi) tfl^N rjKta tan« nr. o'pi?) pnr inxt ir.?"! I2t2''?üy5 
arfK ob« ,ts'pK :?"i.nK! tsny^Jin (ihvi) aniax -i?ik irtstpK'n ir'pnKsra taas*: 5 
;■; n^ö tDKn |y5J<'? p^K :nn\r "^xiety Kl tprjT in«] i^m rnniKn inKar^ g 
K'T i?iK tTfö -ir3''K irnKb iriiJ'ii ,in.«n c» «n ^b"?« ,t2?Ki-iiKnj?e v 

n?iK nrt?'pK ov^i ]"k rii>'\^ ii'"iJ75i''^ I^kj i^r'^ ^^""^ 1'^ '=^"^- 'I^^r'-^ ^ 

CJ/'CXnj j"K rt?3K!a 0^'"lT^ "^'^^ tSJriKl^lSDJ?. J?1"]1KT1 I^IK D3lKn -I?''p IKI 

iri rriKl nito -ijik tni''^'''' tcDnKiita?» pnr ki ,j'|Kt3 dj>"t. jk b.-iKiatspKJ 'j 
tspKS^ 'Q?";?^ öJ^I l^^tsKn jriKsrJ Kl ]V1, ,nn.:^a d'^Tk n:n ny-|. ini^j 
jrii'K 131K -i^Kütacri yr-i rs^itsir? tnniax ^i^r k't rqm ki :|P5'n.'o 10 
,y:riKt Dr?'"ö lo'ö 1:3x0^0?"-! nrri jikt ny-i. ir^n:?. ta?'': b'pKj ds. jri. mHKJ 
tcyjriKj c:??"! jr^l^i) r'^rs'K ^nrj onnaK b-'srj ^nKi; orri "'^''k :pn::f^ ts-a u 
ori jyjyi; jrlp'pKErj by^K tas"? dj?. -m. dk"? jcni?« 12: ■^kibu^ ataw -i3ik 12 
n"lli ]r?Ki -n-^ nn. ckti arb^K j'K in n^Kiatacrn "irr^. ]v:'jy) tik |j^2K:p 
: mm ta;?KDy3 yi^Ki nri nn ^Ski pn^", ik: irn ,y!5!?"tatr ir^.n-K mKny; 31 GENESIS CAP. 21. 13 b^ri ,|y3Kö Vp}?iit Dr?"K ^:i T^ ^IIJ^I^ i^Katscri -lyn. inxj ]V1, "^""i« ira« 

14 -i?!iK s]"-!-« .'T'iii p^iKia DK "^in rt??Kö on-5K i?ix ttar« r^«i ri. "i» 
yta^yb ,n3n nri dk a«^ i?ix nrQCKTi id-ö x^h^ ]^r^ "'?''^ "'^l^ °'"'*^? 

15 |w D^K traf -ixa J?t2D''\i "i^"!. l'K ■^'l rt2"in''K-ij?5 i?ik cik :h^ «''1 -!?i»< 

16 -i^i D^x iD^riKT ,ni:'to''''ri jkb '?i''7 rts2:tor7 niiK jrj x^j -iiis tra^'a -iri 1^5"^? 

top« DXTi nri''ü{ ia rji«-isty n?ii< '^riai^Ti dks -i:n ir"T ortSP«^ '^J'??^. 
,iraK?p cyi. rJ^ö^tst^ «"l t^nsrj'ij?. tsKn tstsKJ ]j?n ,aa"'? rtsai;? ?-ijn nn 

18 ,-i?Kn nr?""! i« iri-'H ri.n"? "i?ik jraKp in a^: ^st^tk X'rjytg^ ttai^« n» kii 

19 vir^'Vi rtsyjsä^;': -iii« tjraNö jn^« ■^"x b'pni i'P.'pi«? '\^^.^y ayr"« i:i in 
Ijr-j. rtsbb^B -I31H j^j «n -i?i« preoKTi (id^ö) |r??n3 |rr''X nxi xn -ijik |:?rii< 

20 -K3p ari ts'^ö -iKTi totaw -t?iK : iraxDp iri rtap?j)'"j.t3 "tsix ,"iS'DD«ri (ts^ö) ^■'ibtr 

21 nn'K DriKD nrtstaiia y^'-n 121K pKa rtQD-'ii nn pK rt^snxi; -iK ijik tVT^'W 

22 '^ba-'aijt'^xnsir si »ta"^ ni dix ikvi dj?. tD:"!:^!? n?«'? an d''1k X'-liä r?''x 
l'X -!•'■! t2''ö tsrx ;•: tytQJXt 131K a^iax 12: |Kiat2S"'irn'py| pri bia-'S i5^k 

23 1£?^3 -i"» «ii ein f">'n ;•; «"a -i''» r^xii^ |i3 "i?ik ttsainta kh dkvi arjp'px 

^rts-j in. '^w ri^yp.?^. ii^r''» "iJ^i? pJ'irP i^r''5 "'i'i-^ ,tDD'7'p''ii i"t s"'ni2?iK 

an. a-'ü n?iK ,|ina n-a ta^a '^•'Ih xn taab'pxT ,raxn |xnay^ i''1 "^"X «n 

24 "TI"« :yi?M aniax i?ik taoxri irtQ'pKnr^ä^ix "^"-r kh aya^n fx ,n.?x'? 

25 cy?"'''« ir^n "^"p^'ax an y|ii'''i.T]Kä raaxa ari"iaK n?ix :|r"!.xiitr '?'p'''i.i 

26 -t?iK tirtptsxn tsa^iii^J l'?'5'5X an ^^^^P xn irabn ^D^rj^nanraBKvi 
i<ii "^^ix n?ix rüxn |xnarJ n«! J>r"! "^J^li ts?^? d"-!! "^^k tyta^xi *^^a^atf 

27 XI tj7t5"n nj^a^TK a"|x,'iy^ axrits:?. "^'K rSNr? "^xj ;^mv^. aaa"? n")? acxn 
irtjaxÄ K^T n?iK ^b^^ax an x'l 3X5 n?ix ^J^ir"! "'?^^ ^^l^"^ °71?^* O'^«-^ 

28:D-!n?xin ir^ör|p ira*"! rt?':'^ratr annax i3ix n?a irr^x n"5 

29 «n ,nr;5)?rb pa^i n"! n^'^ (ir^'pKp axri tan-jax ^2: rts^xt '^bö-'ax "i?ix 

30 \V^''] l»"""! '^''^'irixii :j7t?5XT 1» n^ix -paDxri ab'prat^rj aiy"7.?X7j75 xn 
m'"'? ö^iii x"! "T'ia D2 a^axi ,"i3xn -irr'^ö |x-2 in^.'iy? xn aab^KT -lyttiar'p 

31 -itisa tsix inn |Xä rt33?x3 anxi tyaxn irax-yr^ irj?na jrrT l'X axi GENESIS CAP. 21. 22. 32 

bü^s jxatas^im'prä pr? -i?ik i!p)3''5>it "^'l rt?3S'!? jxi rV:;t nsa pi-t -1513 
|I7.;"K rt5s:?i<'?EB iK n?is* :D''ritt>'?B -i?i<'? d?''K pniic |y!?"^nri:?. i?ik rsr-i« 33 
cri ,D';^ iyjgxj in jk tscsbj'TKi s^n "i?ik r5tt> -1x5 j''« d'^is jyt^^'ai^n;?!? 

Cap. XXII. 2D nD 

nDiK rDn-i5K jy-j. taus'j rts&inB «1 ,|ji'ts''''n?y3yji?5 |yri "^ik? -i«ti oy -i?^k 1 

1SI r^ i^'IJ'^ ^}^^ '?^T. IJ'I- '1SD3'''? «n I3?1. ^IJ^r^r'^ li'?'"'^- 'lO^I I^.?""'- "^^1 

-I31K ,e^''iK n-'-i's D^yj'nKü ori iDst3tt> Dniax n^ii« triiri) jr^xi t'"! "^"ü^ in 3 
|nKT irj'M -i?iK ,'^1'': a-'ö ir3K3p "ly?"? s'^^i.i::£ ariKD n^ix ,^171^. |r.5''\T j?t$brt5t3Ki 
"TIN? jrJ -[?i><sin'Ki;Köiy-i3iK ,-iy|£ix-i?K"i3 (DiiT) pSxri yDj;i?'pKsnr nDix ,pnr 
nnnas d"?« r^xta jytstfin-i dk :rtat?«ri tD^Ktyj tatsKJ on-'N i^s'pyi; ^X't?'!« an ^ 
ir.?''\T i2i ö'713K "^NiBC^ Kl tr?ii7|i j«ä t3-]K jn '^i?- ^^i ,axriB''iK pj'^i« r.?'\i 5 
'T'ii ,r5K:p nri i:iK -irSK x^ '^^1X öi'l ^"5 "i'ri ^^"^ ta3''''b3 ,|i^3K3p 

pj"." PT'iK (D^) yts^rb 131K ,"ir?BK-i?x-!3 TKi ("i"?) pbxn 7x1 arixD an-ja« 
,-ir'i2Draa?K'7u tKi -r?i« -ij?"b mi i3«ri r3"T j^k ariKD -ijik ,pri:^t in^J 
,ann3K "iraxB aj??"! i:: riKistt? pr\T -i?i« qr^J^xiii: n."? jJ^^r^ "'?''^ ^ 
:*^K-iBty -ij?. -I31K !|nKT p-'ö ,'?i''K pa -i-n »"^«iBtr -1^. t-iytgxB p''ö ,yto^Ki n?iK 
~i3K"!3 aisc axb mi top« «ri ly^x ,p'pKn mi n3iK nx"'''? Txn tspx T-n ,j7n''] 
"i?si3 ai:t axb tKi ^[''1 -i"'|i jrnrnx "ii''i."i tsDXJ tyia^xi arnax n?iN '?iy?BK s 
,t3"!K jr"i l« iröKp "I31K tiriai^xn::: y^'S II^^?'^ i?iK mHK] p')3 '"^J^l?« 9 
IJ?-! tflaa'pyjK"! j^toria an-ja« -ij*ik ,:?tatsKn •ojxtj'j isiskj an-'K jra'ppii 
rt?^r!p 131K .pnr jnKj ir.5''M "i?k3 i?ik ,p'pKn tki j'tsrsTiK -i?ik ,'nK^'piii 
yj-'M rt?pr"!.ifltt> J^OI^« "i?ix ♦i'^f'pKn ari nrs^x nK^b« jri «t^ik n^x 10 
N"i :irtsax'?tt> 12t iriKj jr?"! ai« »nyppr^^toaxbty ?ki artxj -i3ik ,b''1k i3Kn n 
-i?i« tannaK tan*iaK {-^«"iBt^ -i?ik i2£ hv^fi^ri axä a-;^ 'riJjjj?. -ij^i ar^K ^"i 12 
IK -!3Kn r?"'''*! lJ?^r!p aa"-? tDab^Kj xn ,rta^xT nr, i?ik ^''K ]''3 tti n^"is^ iK 
,•^1'« B^'-iT taitts"« |j>i ,pntfl rtsarirü tki aa"? ari'^K tsabb^j niix ,|r3N*2p IJ'l 
j |nKj irJ''!:?'"« ir?""! a-iri''''ir;yB aa-'j -i"» aaKn "iiix ,aByt2a-j''B ;•; kii cki 
"TTI."!''''.'^ i"'^ ^"'^'i?^ **"'- '^v!'^ '^5''^ 'J'O^l ■'?i^ 'li'r'i^ J^r'J ^''i^ 2iKn annale n?ix 13 33 GENESIS CAP. 22. 23. 

irnrni?. dj?. '•\y^^ p'ir.'n ovi. ^^^'iv^ an ^'i« ,tD3nsi^ J!'ts"n tjxj |Sö k''1i 

17 K] qriKj fy^''2£?''''ijt p^'"'!. tD'iyr''i.i'ij)'| 103'': Dpxn -i3ii< ,tapKn [sritsy^ J!!3Ki 
r5irt?tr> x''n K"-!! innröir? fy^xi jr.D-'n. niJ^ii n?ix ,jy3Jrj •^n •^•'k yiini 
-iDi« (tsr*?) Dri^yö ori irsi« üK iJ?3'?rii ,n3Ki jri «''11 1?1K D'p:7öö^'^ Dp"!. 

isyD-jj^ny^ xn tsT T'ssxi ,i>i.-ij?.'nj?'7. lyp.'pKi yb'pK jji'äki jr.?'"''! "^nn iriiri) 

rtasriKi; annas* -ijik ,ra^ ik5 ■ria: |rz?)2Kna jj?^?"-: niiK e^'i« iyj.?K^ttJ xn 

20 üj?-T ri.'iiKTi XI ,Jrt?■'^'^?J?^y5S'a yrri "^«^ "ii«i.i o^, i?ii< ti^a^ *^^3 r*^ 

21 n?!iK ,'ny'7.n3 |r5''\t tö isi« ,}j?3ixarjaDlJ?. irj^j pr pl mnj irina arj"! 
5i2 i?iiK )r|^'i^ -i?!ii< r-q^B -I?!)« ,i?ii 131X iira 151X } a-ji? jss i^rtaXB j^i "^iitiai:! 

23 ns^ö jriKsrJ tDKn aa« V);'] ,n|:>a"i «n a^^'^^J?^ rtat?«.'! '^'^ü^in^ i?ih t^Kina 

24 nKvi) y;5XD 'iriiN ,3'''''!:iB5y[:?. f''\t n?iK «aniaK ari nrins aj?i ,"iin3 ayi 

W Cap. XXIII. 33 

1 riC3Kri2f -i?!ix jri"! 'i?iK tai^l^in n-itr nj'i "irts^KB^rarlp tsi "ixri ay. i^ik 

i:£ as'p. annaK "isik ,}J?3? ri.?«'? a-'i^ ^^I'i'i^r! tarj^* 7«i) :73-ik nnp pis* 

qx'isjy -tjiiK ,nri p.yiri:? |ri. « v^vi:?^. i?ik rirtfi^Ka ir?"! s:"iKvi3riy^ 

4 -a-i» p"« T'ö mVi fX''^ "iJ^tsiiK •^■'ij} j"-? -ir.;ns*ri?''''« -i3iK jj-'^iöyiä P'^ 
aa^ir^jK arj")? |nb raxij^ra Il'to-iKts jr.?""» Tpx ax-i ,'^"'''iit «•'''2 a''55J?'ijr:3 

5 tarfs i^f jrta^Ki iji« ^an'i^s arn nn ir'7.3''p Kn fyt?j?t2iKria?ist ki nril 
c irtsara ari. p« ,7?ii< 'nrt??iK xn (top5) artDt?«: isa-i-'E p-'i« tniJ^n t3ix :?'i.Kr! 

■c-! asia p\t lyn t3ik jKä -idkö"? ;ptt-iK£D fy3''''i. pai<"!3y3 -iS'^r'^.J "iy"!yj.3iK 
' n?iK pj-'l« an-iax -ijxatr ki qy^Kn^rs 12£ |rs5"!Kia l^?""^. 2''^* ,piyr''"!.iiyB 
8 "ij?. n?iK tnn pJ'irP in "i^? ^ayi?«^ B:?n vph^ ari. "ikb "sim ytsp"'5 GENESIS CAP. 23. 24. 34 

-irt5?iK D«! jinci?. -tDix jD''3aj7'njr5siP. Dil: "^"k irt5?iK »jr^rj "i''«? km "i» ^o 
fin. nKS oniD« DPI "nn nri jlnä:?. ytjy^nxiita?« ki ,nr! pr^rp jri 
•nyj"T -iKnB 7«! pü{ jr^?''^?''''« Kn ]vhh^ iKQ ,npi "ij^'jrp il»"!. Jl^in« 
-in rfK rssn nSr? iki ,'ti''ö r^Kn i"ill?ri J"ä J"? :'^Klstr -i?ik ,taixt:i:> " 
,Dp?yrj7j "^"ix -i'i •^"x rgxn ,ctorK) jnxi r^'pyi) ^r^nK."! «■'i "t?ik ,t3p?rttTJ 
;i:p?ytrpj T-n x't 'tj-'K yann orp.'pKB orj"» "iri.?'p "iri ji'riK jr"!. "ixs 

DJ?"I DPp.bKS DPI. iri.nK jyi -IKB J1"IÖJ? 12: V^PIV"), "Ü?. *1?1K JD^l?«'? DPI 13 

TK1 "^"N v^Vi ,r2Dn??Ki5 ]V'i»^. "^'ö xn jrii f^-'b-inxii tTi^nsty i?ik Dri.?KS 
ji"L:-|>{t3 jr?"» jr3K"!Jr'3 '^"'k ':?^''\i kt n""» jxq jk d:?. d^d n"?!?! tki ■t'b t^rj 
j""'ü jori"« i:: v^m i?^K ,ün";5K cipn jl-iäy. ytayta-iKvits?« ni ttaDaV^TKi Jj 
tsr« 2K1.1 "li??"?'! "^p.^ toiP1.?in tb T'B -i?i<b j"« !'T|''ä ^^-i.k.'i it-i;;.'! 
cj?i.rt23nKnj;^Dnn5K : irt^lKta ij^j"! niD r5KiJl'3 ?-i''nn?iK-i''ö jy^-'iist ixi le 
rt?t2Kn a^sT^j -i:?. txi ,-i'pi?J tKi }1"ibp ori 12: jkti ür^y2H n?iK ,p'-iäK 
ori K''''? "iKajiKJ "ir3'p''i "^pt^ aii'liin -i''s ,nri "irirp iri. ij^I-HK ji»"!. ixs 
12: (n«ri) Di?5'pj;ii n'prä D-p'-isi?. toj?^''tprt?u?r3 riiixn k? i?ik :jKi?ä''ip " 
-1D1K fy3'?y?.'?J?1. i"« J?^n«,-! Kn npiK -i^y|i iKT ,(ta^"''?) Kl.äö "ikb txi nbeDia 
,-iKvi "iyrji?i« rpi^v:?? ir:^?Kj dp3''\t p^ -iri /ri'pri an ^^''Ik d'^is iriy;:. 
«"1 ]vhhH K"2 ,nrt "ir^rp iri pris jy-i. iks tai:B''ip o'ps* Dn^3i<t dpi is 
i'j'M DHinK anjy? irnrK? -t?ix jta-iK'^t^ ir.?"). "iKnta tki pü? pj3''2?"ij{ 19 
üpK 1K1 fKi.»» "iKs nbs?ö Di^i'prli DPI y^riKri "iri pK n-jir k''1-i3 
i'bnxr) 1J71. ta"")!? tbrli tki ta^tsi^'i'J'S "ilKli KJ*?« t]S^^ V1.?K^ D''K j1-i?r! 20 

Cap. XXIV. ^3 HD 

l«! yjp^ nxri p\7 DKvi or^bi« nDj^atyn^xe ir?"?]?!) /crpin Dri^T ji^tjDrt?^:?. 
DPI K""? ipn.xiv>rP3 "^n bb^ii "^-"i« -i?ik *]^W^ J^?"'? "^i'^?''« "1?«!^ ^r^. ^ 
yr"K t:?'? «n csi ,p-i.-!P. npi öük: dpi tik D'7röö''ri oy-i. tstax: Drn r. 35 GENESIS CAP. 24. 

(crp.'pxs) cyi ni't??'«!? '\V1 jKs jriKT jrr'ö n-a t:c':?^KT jyönr? k'I-iIs 

fi'-i.n''e|^"'-ii:: ':]"'x "^bKi ,i)vh arri r>^ fy.-jrJistsK? tu fyj"'b'p'\'ir'i< ts?'? 

6 cn^« rtsJNT Kl ?tsrs jrjxscrio'ix «1-1 ors'pj^ii jxb n?Kb ixn pK jnNT jy^n. 

7 -ii?"!. ,;^ :ta£pi7nr;i''B|:)ni2: pnKl M-"? j.-ikt jr?'''» «n cxi ,'^''1 rt§^n ton";?« 
er?''!? yrin dj?! d'^ik isKn jyö«?K3j7JO'i-irn •^•'ö nri ,D'pri2ö"'ri or"! t:t;KJ 
-i-^a n5iK jr^K-jErnr? n"» iri ,:i-iisj?^ ly?''''? rivKb dj?! d''Tk -121K Di^t?«? 
nr, ,i:?5r| i?«"? Djjr-t -^^k '?^''ii jröxi orj"! ,^mv^ n?i« toKn jriKvityr^i^r 
:;3''''iit tfl"!«-; jks tsD-j"!! Kn -i?ik ]Vpp;v; -irn -in ikb brJ?J?. fi^rn "i"]"!; 

irtKj jr.?''''» "iw ,niKnty nrr''a ayrn jks «"-lä xn isr? xj ,jj7rij?Ji2£2K5 nn 

10 nj?-i -!?!ix jyaxi rrn ^t'Ik d,7''k -iixir»y -i?ix ,]'y^:}^ Dj?rM D'Dn-j^x ri?!?^ 
,pn :ks -i?ik pnyrj Dy3''\? irbrr^sxp. jri ikb r'prröxp. jnr:^ an«? t2?:7.?p 
r:5"K!a -i?is ,i?Kri -ij;j"t px ci]?. rtstp^n) jn-irn or.?"! vm i^vhbvi (fKä) -i^ik 

11 -xp i<n. D^b n?:iK t-iinj D^n ^i^^t -112: on.n: ni>|t tikj jks: niiH »T'iK •^n 
t:'^5:i2^5K ni:: fr??n3ir?PKri nyi x"? ta-|KE5y iri 3'pKnnrD''lK ];bryö 

12 nj?. -i?ix qi'Oi'^ D^T^"'"' jr3?ny??iK^irDDKii xn (Kl) ,D";¥ "ii2i /jr?p?"n 
noix "^^ü n-a ytg''\n "tik"] dx j»^"? ,DnnsK pirn or.;"» tfltcxj ,-i'ij?0 n*'"^--''^ 

13 b^riipl^ccxri Dri i« rnj^tair TpK yrin jnn-;?« Pl^^ ör.;"» jx r^KiJ )?ints 
qrasKtr i::i nroD^Ti D-'l-irrj jyö'^xp rt5'''^tflnKB:y "ly-i ij;t??Kts xn -!?ik 

rrn ■^"'■ix "lyix i^Pr"!^ jfyay'i.sty Tini xi "i?ix /i^p^its '^''x cki ,jnp irj''"! 
Ii?3""l 'i"'? tsDxn tcao'!atr:7s rr"! xn (dki) ,frp.?rT^ '^''x h)>^^^ r'p:?>'öxp 
f^ Bona riwj xn dki ,p?5?j?p.-|j?. rj"« ynij;ii jKiKn -i?ik pnr i'ä /t2?J^?P 

15 !)3t yigEKn t:yiDr^^Ks "^iKj -ij? rrj]?. ,D'nxtryj Dg n^ix ♦PT'ü ^iT'^ 
Dyn bxin? üri yn-iiKn jr'j.KSi?: i^^'pri; ^o-'i-iro np^?""! ßxp xn /iri;?"^ 
■151K DnnsK er"!. D-irina di?.?"« ,ilnj dj?-!. K'l"iä '^|^^ "li'l >'.?^'i<J 

16 jKK? nn:rt 1X11 jysirö ixi iiix nrabitt^ "ij>i.ri''x «T'Ik jnp ]vy}^^ (rtetsxn) 
3?"? K"! n?ix "^jjxp.ii?. x"! riataxn jxö p-'p i?ix ,X''inäJ?i'' yr''X ,tD3vyj;x jxs 
jer^inj?--! -lyri.^ Dxp -ijix ,jnp fr^rt^x yt;'?'?''? -i?ix ^Ip'priip ii:;: ^^r^ 

17 irp^nts -^K-T -T]'« cxS j-^xiEK^ 151X jr^y^ta?!?. nr7'X s]-^h ti3r.?p "iJ?1. "i?ix 

3* GENESIS CAP. 24. 36 

,jy|sxtt> ist D1K ir??n3 n« d^kösw &]■<'? "ijik r5?''lp3r"!.ts xn pi^ anp 
|K K"! rt§:?,''itt> jKö nri n?ii< :r''prr^xp. r?"! r'p'?« t"! i?J?e?>KttJ n?ix 21 
:t:D''3 nrnx rssn tap-'bjps jyii jy3''\i. ;•; 3« iroD'^ii i^f dix nsr^^li^ 
an«? Kl ^jr'prits 12: jrtstsKn a-!Kriy^&''iK r'pryöxp «''1 0% nKi.i dp. i?i« 22 
i?iK ,i33''\irj |N* ("r'ptr) j:?5'?K'^ IP.?""^ nV^J (jKs) Jr''?i^I^5 ii?r'^ I^'^ "^^"!- 

bn«ii ^är^ ,'^K'T "Titt y^Ki ,Kin öp5 iris^xB jpddj^i; tytD?Ki n:?. -i?ik jtss-'iiy^ 23 
«•-T -i?iK ?|yt55w-!r3''K i2i D1K ,t?ix n''S tsnx p"»« Dnrtfixe Dyj-'n. rpin (ci^) 24 
nsbü -nr-i. DyonKT dvi, ,X^ (p5) '?«ina Di'-j. 'iptQpKts i?.;"K ,Dn''K 12: yD:?XT 

•^MK ,ün''K 12£ (1i't3''''Tl) rt3?K! «^ 1?1K : 'llnj Dyi. t2S*n jr">.K3J7J K""! ya"?:?!! 25 
: fyt23KD"ira''K 1SC D1K 12-lX p"-« '^''IX ,t?1i< S"? b-"? IDpS "IptgipfS '^i'^ii« ,K''n.l2tr> 

//, K"! DSKby^ {"^KiBtt? -ij?.i3i« r/, '\^hx'l i'isp''? "'?''« I^ö "iS*! T^. ^^.r^ ^"i 27 
'ir5"T tö''!? tonn jriiDKbyjaK tss''? "^rs"?!»!) ^Cirj-y^v. i'^'y^r:}. dvt''^ tstsKJ "irn 
;•; irs'pJ'l!' 'J'^i''\^ '^yn pj'^ik (p3) '^''K ,pTiro nr^"» jks ^''Ita -ij^j-'M. "i?ik i'n.Kjj 

tj-'b ir^ir»? T«"i "i?iK ♦piJ'o oj^r'''? '^j'Ti^ "'i'i. i'r'i^ '2''^ ^^'^ t3"ini"'ärj t^ ^s 

xn ]v. D-'irn p^dkö üi?n. i2£ s^'b jab i?!|K ,pb -ikvi rax? pM. i?ii< "iPinn jr?''''« 
xn -I31K JiriDpiK? jn rtataxn jrrji'l.i'^ "i^. ob« ,nK^j;j DJ?. i?ik »J^'p'pyip ^o 
rt^tssn aiK.-irJ "iJ? d^k njiK ,-irt2Dr'iit^ "ir?"! pl^y-'^ i^l j^ -lyn.s:?:^»-]« 
-1^;? i:;: {S*ö nri. tDS*n x: ,rta^Ki rs'pS'li '!^p?1 "i]?taDj7"ii^ "lyr^ rtsis'vi Kn 
jyi. K''''3 -i?«^t^ lyri »rrin "i?iK y.3?Kö Dy-i. 12 n^. DKp Kl ,Drir"!Jf^ 
,Dj7t2t2Xj nrtgpj^rji?^ ,DKp x::^m "i^. "i?ik ♦i'b^i^ip "iJ^I 1^ i^brröxpsi 
nn 7K1 ysxn toD^örJ tsDr"j,i2: jk^ '^''K ki fiPD''i'n «in ^orjv^t nn^n 
(jib) n:iK rin orK DKp jKa ny-;. -i3ik tybyrüKp xn t? tsn« jr.?"i? "i?iK 32 
,ir'5'?pr'i "''? irtotfli& ^D1K K^ntDu^ skj i3ik ax s'bj?rüKp xn yts'pj'tst?xT 

t:"» rr'pJ'l? /J?t5"^ 'IJ'l PD-'B Kn 131K J7D"'ä r.?"?. j:?^K11 12: "lyDOXTl -ijik 

-r^ lasn ;■; i?ik :"!|''X(p5) D'nnn^N isDyjp p''« ny. riKi.Bt::? Kin?iK trin 35 37 GENESIS CAP. 24. ür}'^ üKH -ij?. ■i?iK f^j'i.-ixriy^ cay tsr« ^s, njis* ,"1:1^1 p"irn fr?"» t:i':;i'T 

n^r^ n?ix J?t23yjp n?ix n^Kj i3ik ir*^'? ^j^)« nv'iri ^?^« :?|«t? jrsyjr;! 

36 ,i<^inä p-|ro Dr.r^ö ,n-;\i^ jl^'^.^si^J ta^n "sj^ik n?;)« tb:?-.:?. n?iK' vbn'f^ap. n?i» 

n-"K i'tapiyu? -ij?. n?ii< (-li^ii) ü'piit jK'f «n ari?«? 'pli^O ai?r''? 10^" I^"'^ 

Dri 111^^?^'^ li'i 1^? i^'^i i^r''? "i"? *^'"''^s J^r'^ P^rij!'5 ^ss"? tsD^'p«: Kn 

39 H^T-12 Kn Ti''\i taD^b^-'B ,piro ci??"ö 1^ J'^^ki "^^i« t^i« : jn«] jr.;""» "^'s «''I'^b 

^Dy^^ Kn dxi ,|r;:5,|:)''bjr3 ari; JJ'?"'! "i?ii« IX'R.RT i''1 ö"» b:!^^V. rJ^l Tl'i.i "i? 
er.?"'» ypin oyi d-'Ik n?iK ytsDy^tt^rJ nvT^f? d-ik p^j |yj"ö t? «"ins yj"« 

iH2 K^'-ia «n tspsKT nn''\i I^iu^^ ts?"? "i'T ^n |xö isik' ,1:0711 iröö^p^ t2?r^t^ 

pl'^ix ,31?'!; frr"» tDobb"'!.! jr^p'^b^rs "^k"] ki-i ]ri; fCsn-i?« p-iyn cyi^^ö tsöKJ 
*3 cKT /irnr^yj dk"? ,'?'py!ip'nyDDKii ax ynröu^ ti^k ,yn''T tr^J^J l'ü* oys'pJ'"!? 

44 -i>'ö !i2i K"! njiK qrpriis Jnp orj'^p. d^ix irBCKvi r^yii p"« "^k't "^'a cvh 

45 cKp Kl ,^0": ,|:?^1P0 örr^ö p^' irn;?"!. 1:: t3yn.?r'p'pK3 1:?"? "^«j yDtsKn ^px 
"iyta?iKrri jp-'j «■'i -t?!ii< f"iya'pw "ij^-in"« e]''iK r^np arin"« to"-» DMiyn nps") 
:|j7pr"!ö "^K"] "^'ö ckS ^nn'K 12: yts^Ki "^i'^j -i3ik ytaäsxir -i?ii« ir??n3 oix 

46 ,yu^Ki -1DIK a^-irn c-iy^'priy) -ir^n^K js*s :np jn "i?r|p"iii anNi k"'- n?"H 
J?3Kn "^^x -t:ix ni'R-^i'l-^ T^ ^i"^^ ybry'^Kp i?3"i "^•'Ik -i?ik 'yr?.?P'^ 

47 -tj!]« «"T r'^ixiä T]"« -i?!it< j:?^yi'S5Kp K'i ri'iK röp?y"!.to K"! -i:ix lypjntsyi 
D'bKina -irtopxa vr'^ ,^15^x1 k^t -i?ix ?xn t:]-? nrtfi?Kt3 iro^yii t'^K-iEt^ 
jyn "^^K yts^rb Kl ,::«- iJ'"i.K2y2 cn-K na^ö pa^ri) ^nin: cri cyjnKi cri 

48 i'K^"? r|-K -i3!iK :ri?yn i^i^'K jk -lyniysanK k"-! i3ik ,ri.K2 :!y;i''Vi jk :3''~?ytK5 
,an-iax p-iyn Dj??")a atcs'j irn ,;•; rt25Kb -i3ik ,;; 1X3 "^"ö rap-a -i?ik ,*^'ö 

49 n?ix rtc'j a'r'pKii nn^« jyvi ,j!i: idik tjnKi jyrn Tä ,piyn dj^.?"'"» c-irnna 
n''ö (D^) a^KT KT ,tD3"3 nyaK xri ,tö (d:^) ü^k: ,pirn ly?'")? jr^rJ ji^^'K ;?''"'"!ö GENESIS CAP. 24. 38 

-- iNlltSDK PT-i-lKI l'iVpyb "I12i "lyi« IJ'^?!'^. "'''2: r*1.?yi1 l"» l'!< C«1 ,^"1«) -"^o 

c: ,-1"-! -1K& (tsi-'N) np,;:-! ,yriM tcrtaiJ nyns' Dy)K5 irJKl ti^'D nn jy??«^ si 

i<"i.i 'iJ'1.11'"!; piJ'n orr'"'- ci^?^'*<I oyj- ^''i"'^ *<■'"'■ "^"p^J ^'^ =^'^- ''^^?- "i?^^ *<"? 
rl'ttnKTi ynn^x y^lKn D'on-iaK t23y.?p "^l'l c'pN ,-iK'n c:>. -idik :t;xn D^xir^ ;■; 02 
ci-iyn is3j?5p "in onw iKi ; ^^-i nxs pn yn.'ns nii- •^n ^p rt:p"r xi 53 

ninn^snDiK "lyn.iia ciy-j.n''« -ij? 3x? iytt"""p.nK5t3DKp(y"i.rn?^*> "'?'"< 'J^R^I i^l 
»ej^iN c?y^-)K)2 cyn iyn;s*t3tt> K^t -i?ik ,|rtsr!flDKO'nys''K -i?is (jr-).Ki.i) nn^iü 

tsytDSKn ,jr.;n-i< 12: yts^Ki -lyps -ii7. t jyinyj kii üDiJKp "rixs-iyri ,jnyi' ny-iK yjKta 56 
jy-":: tj'^k dki ,jyriy: "tj"'» taDxb ,BKn top^b^ya jyii jy.r-'ü ;■: ki ,ti-"iK tsa"? ^^ 
i?ix |y|n jyanyö :xt iy'p'?«i; "i'^i t\T^m x'i n?^K :j"i"]yn Dyi"'» 11: yjKia 57 
t:Db^ri ,-irT'^ 12: |yts?s*i niiN ,np^'2'^ «n ly?"-; x"! "idik qyjKnsy? -i?iö ly^^i"« ss 
K'T ]Vo^h Kl j|yr;i'it b"?"!.! "^'k t'^snstt^ k"] -i3ik ?y;?Kö ayi^i ts'» lyn^i' kii 59 
-i?iK D'DrinsN lopysp jy-i. i?ik ,yb)2« yin^x n?^K np5"i ^ytscyi^u? ynn\s' lyri-^i: 
-yiitt^ y"i.yT?iK nn*'« ii* jytsJKi "i?ix ,np?n Kn iyisy.?^yT k^i n?iK ty^'^'^b y?''! eo 
N""! i^siytl-? ^i^] ^W r'"^- "'?''^ ,iyi.?yT;iD '^kä -isyriß ii: v'}']V'^^ '."lytoo 
lytstsn ,jy3"!yö y^n-'K hdik pj-'Ik "^^i yasK» npD-i -i?ik tyn?'"'? nyj-'M yn.xriis ei 
,np5'i onKj tssyDp 'lyi -i?ik ,*^kd yj?«» tay:. jyjKs: nsix ,jybyy)aKp jy-i. s^^ik 
"ij? 'm?i^Oi''l m?i^5y|? °yi. IJ???i"'3 cyi. |k& Dxp priit: -i?ik tj'n jikic idix ß2 
DIN |y35K3yJD'^i3\i nKYi pr\T -T?iK :JKt3t3'ö jyjyj yn.?K*'r d^k ytson^ii nysx «3 
cy ynKT n?iK jyri« yr-T. "ly aK^^i?. Kl n?y3K |yjy: yi'pi'l ^'^ iyp.?yT2:?K3 
ir.K ,pnT |yn ynKi *idik tj^iK jy^-'ix y-in^x SKn np?"! t^ik tybyyösp jyöKp 64 
i2]''K nyri ,yt33y3p aix "^Kneu) k-'t "i^ik tbyyöKp ayi. jke 3Kiyn '^''? cb es 
tr^m tssyDp-iyn njiK ?tanyj jyjyjüsy t?ik yi."pyä d-'k ts-iK-i lyn ,|kö nyjy; 
-ly*:. -i^iK j'^'^T y^py-rys -id^ik ny^bt* jyn k^t ohk? ki n^yn f» tsf« tki ee 
■131K :ytDt2Kn jKntsyj -1:^ Kn yj?--"! Kn yb'px pr\T dy-r. y^'^ny^-iy asyjp er 
,rip^:^'\ Kn an«? -i?ik ,n"}t? lytsaia ny.D"T tobyi^yj iki p« k"'" yi32Ki.a pr\T 
r;«; yaytscKnD pn^: "i?ik ,K"': yta?"'? -ly -idik ^«■'i-iä y:-": ynniKn k"! im 

:-iyiat2i!2 ny?"! jy^yi; 39 GENESIS CAP. 25. HD Cap. XXV. HD 

l -iK3:?j K''! i?iK :nnit2|5 nxri röN? "inij< ,K''i-is yr-'« -irT\i orii<5 ann?x -i?!ih 

-t?>iK p3t?>: in n?iK ,|n)a irn -i?ik pö jyn -i?!)« ,fr;:; jn 13in pö] in Drfx 

3 D'iin "iri.?''p K''-! n?iK ,1"]-! m "t?ix K^tr |y-i. rt^r";: itrp; n?iK triitö jri 

nn "irirp (inKiD rr"! ^^^^ f^^i?^ "i?^« VT^« *i?ii< "^130 i?ii< "lä;;? -t;ix 

6 i^l. iJ'Js'Kj m "I31K tpfi:^: aV[. "iNTi pM DKTi d^Ip'?« 3KJ önisK -i?ix jnniüp 
3^11 K''t i?tDp''iy ns^iK ,j?p.Jrt^l?^ önnDK 3i{3 ,l!'tatsKri on'n^K r^'pyii pyi^^riDarp 
n?s*'??r^"jKa or« |y:")K)2 |j?3y^ rts^S'lp "^s'j -i;^ r^?*«'? «j ,pnr r3nKT Dy?''"'T ikb 

7 tD-jy'i.?in ,j?ta?j:'^ n?»«''"! ,D'Dn-;;iK j7-).nK^_D?y5rb -ijrn,r|KKi xn ir] D:?ri -i?is* 

8 arD"« p« 3nKK>ir t?ix -i^pnyä nn-i^K idi« :y'^.nx^. rv?r3M -isix s]?"? -i?ik 

'^ i-'pnKO ""1^1 ri^* '^}^^l ^r'- ^^^^P'. "i^i^ P^T. P'^ IJ^snjj'i DJ? "i?ik *J^p'p«ä 

D^a'pyii ,D-ij?t3''rin Dy-i o'-inia DrjriKi oyi. ,|i-i?i^ D:?n rn'pj;? a^K ,nbsDö 

10 pr"i.3''p |ri |KS riapKn toB''ipj?j ann^iü ora'prii ,"i'pj'| *ki tto^'''? xnaö -ins 

raDnxii prtit: -is^k ^pri^t^ pKt |r'r\T ;^ y^r^yt ki ,D'Dri';5N yn^a ü'J- *^N3 

12 tsay^rr^ 7sn torK crr"! -i?ix :|ri3rnyj i^n^r^rlp ori. i^'^i'is nn i<"? 
"^orn «n ,Dp.i''? D-'iK njrt |j?3'pri; ^Q^";?« (on.) orjnx] d^i "^Nra"»??^ cyi. 

13 ny-j. pJaxi ^^'l "tr? ^i'T"! "'?^** ♦i'tsüi«'^ li^'l.x?!'^ ön-iax d^. ""TJ^ "^J^l "'^«'3 

14 ynHsrJaD-;^ iri nytDayb^yj in.'?"''!^ ]^'^^^ IJ'I- "^^^ ,D''7^{J?öt^: li'irp 
n!ai-i -t?iK yat^a i?in ,Dt??)2 -i?ik* bK^-ix -i?ik nnp ijik ,n'i''a? cb^yia^': 

}^ r.;?7Kj. K''i "tri orp"! *^t?1P "i?i« '»^'äj '"iitai '><i?'ri "t3i>< mri ,Nf ö -i3is 
,pj?enK"i. mn'!< pN ■T?is jPlKn m.?i'« p« f]V^^^ vy;i''^ oypT n2iK ,D'b«röu>: 

17 ynnK^DDyir^ K''"! n^T D^rn -i?ik t iJ^jx^^Ki iy"!.n\S "^iw |:?ifiD"i-B ^'pxiiit 
a-jKQ^ "i?iK "iTirä "iJ? "t?iK ,rini<: rp""!"! -i3in |r:?''t "i3in tsnyi.iin ,D'bK:^atf>: 

18 r]N3 T^5 nb^in |Ns iPtajnxi; xn -i?iK «l^pV^s ar^M 12: tsVrJaöNiyj tinti "i^in 

19 nnn^K orn cr^nx: on. o'P'^it: tssrlpc^r^ tKi top« Di'pn i?ix nyn;: "tj't -i:t? 

20 Kn anxD n;^ dSk ,0"?« r"!.^!«: rvi-ä "ixvi pnic^ nsi« tpnist: m rta^"? ann:;« 
,^Knv^ |sb Dyn "iJ?i9Pri;ttJ ,öii<t p.? d-'Ix "'anx Dyn D''7«ina nrtsDKts t^p,::! 

21 (iNTi) «■'1 m /)y^'p''i.'i k^itb ny3"i nix ;■; 11' I?tsytsy5 pnr ^jik :n''1-ib nii: 
Tisii K-'ins r?"! !ipa"!n?iK ,|rtsta^5-;j7 nn'^N |k& '^•'i cb ;'; -i?ik ; -issüpnsjiN GENESIS CAP. 25. 26. 40 

:jy^Kn3r:? 12: ;^ ]'r\ jrj k't -idik ?tni "t;^« p5i DnKvi (tars) sjbx (d?) jyii 
«'"ii:: -I31K ,y3-'"''? ayi'-n. pü? ("i?"!) "i:?i"?.'?>«s »<"1)2J: nn"« ii "Ti^nsty ;^ n?iK 23 

0^1. jr.?n i'T'ii l!'":!.J'tfl'?I? ■iJ'l i?i« »ix-'V«: (ri.:?i?s' «"i) d^k p;; -lyrtsaj?» 

-KS*n i"K K^ii pDKJ ,ri''bntDi<'n. D'-'inrri as*p. ytsonj^ nri n3iK ty?""? dj?":!.?!'« j")?« 25 
-irina prT csp. -irnsx: -i3ik :w:? iröw jr3''M rtai?^ k^? -i?it< r'^rta:«» nr:"-! 26 
,ap];:. jriasJ ]VT^i ytsjDK? jS'Ja ,d'wi?. ynrii j^n ^'p'^n -i?Kn yrn nDix ,D''ln:?n 
jy^xjp ><n -iDiK tiKsyj Kn npan 0*7« ts^K r"!.nt<: rscnri ("ikid pns:: isij« 27 
j''^' ,12X13^-]^? i^x;; K''-! (nys'pj;!;) jkö p^« -ixn it^j? -ijik ,DHy i^'i.iixn 
jjytsbyi^y^ 1^ p« rts:nK\i -i3ix ,|nö -iraüKna p"« nt<n) irsK spi?;. ,ikö-i'?j?s 
-lysK ,pi<)2?rr^ nvT'i '^«? "^kvi iDy-!S'i'p''ii tki jr*]. ,1^»:? lyn rtas""? pr\T ijik 28 
DKä DKp )f:ff -1DIK ,t:3ny3 p"« rtosKp apy;. i?ii{ tapj?;. jy-i. r!3?''b npnn 29 

IKö yta:?«? onsn ,yTö p5 ^i-^iit |r"i. ^irntai«-; orpi xiosnpp irntoi«-} orn 
:tfl"li3j7^t2D-j:^ yrn. :?tfl"n Tia yB^ip^yä ^TiK-istt; apy; ioik jdiih; l^?«? iy?"I ^^ 
«•'■! Kj*?« n^ü b'pKT i2ii<ri ,|ya"iytat> D12 q«-i) yny: i^^ii ,yrin ,yta^i<i it'j? idik 32 
-t)iK ,nn^K niKiw -ly n^iK ,yta"n tö yns'i^^ ,TiKistt> npy;. -ijik ?to-]!i3yjaD-iy 33 
nK";3 liry ayi. axa Dpy; n:iK tspy;. Dy-i tsinyjtsDny vri ytaä^ip-iyä ny 34 
jrj n5iK PT-iK -i?K^tr -t3ix ,p?Kna -i?i« dk ny -i?ik ,|yjrb aanyj j"'« -liix 
: tan layroony k""! wy yiayia?«ny? Kjbi? ,|Käi<i 

cap. XXVI. 1D i:d 

y^byvi ,ntaK2Diy^?in lyiac-iy -lyi.nye-'iK ,v^^h d-'K ntai^jD-iyMin ikii oy ijik 1 
D-TUf^bB -lyn r?Kp ,'^'pö'?« 12: jxi: pnr -i?ik ,D'Drin5X jy^xa jyn p« nx\i 
-:kt) /On.itia i^a: a^rn ta?"? yri^i t'^Knetr? -i?i« an"« pa^ny ;•; -[?ik t-n^ "tIS*? 2 
s^^lK ':]■'-! yta'pi^n tyinyii jyjj^T -in "^^k cyD'pyii ,y-T.?K'? ay-r px yjnxiT (jnyn 3 
"i'i jyn riyi^yj. f] yiiyi; "i?ik i".t nn ta'n yinyii "^'k idik i'l?^'? öJ^p"! i'^ 
irtabKn y-inyi; n?iK jy^yj '^vi^vh vr^. yb'p« ■?!•« yinyi} |y!5Xi ayj^n. no'K 
yinyii X^ idik ta.'i'^?« "lytai^a ay?"-: 'j}:^ür\ jynKiitry^ rj^» |yn. ,-iiKntt> lyn 4 
yiiyri •'piij njiut /"^yaö^n ax yjnytaty xn x^ii "tj^'^j jyöKi lys^i jy-inyi^nys 
p« lyiiyi; tayj^yjy^ ii?^'?><j c^ "i?i« r]V%M^ "^^W^ ^T"^ J''^'?^ I*^*?*^^ ov^^i. 
y!?ö"t:tr yr^ia s]'is annaK cxn Ta«-i iv^'iV. nyn nypbK? ybSx jy^st ay?"-! r. 41 GENESIS CAP. 26. jy-i. ,-iyt?Dyiy»^ j?3"ü tari« «""i trts:?s*! n^ -i?ik rK-^inä "ir?"'"! jS'^J'"!) cyts-j« ori 
Dyta-i^ D^"!. ytö"^ K^l la^öK"! ,K''iia r^'ö ^t^r'!^ ^''^ 1^5^^ ^^ rtsytann-'s -i;^ 

9 TiKT tsrx K'^i ,yn''i :rto?Ki i^)a pnic: Dyn *^b'?"'5i<t 'n''^ ^^ »T,?"! «'"'"is "»XT'-'- 

10 «^-j ytotsyn i'pKa xnT ?iKntorj xi t?ik i«n tscxn dkvi n!?^'5^ "^^ist ki 
loDrtatDyin xn -i?ik VT^r^ aS'?''''!. 12: yp.'pxä üJ?1 d''1k "ly:"« ta^ybr^ (ta?''?) 

11 ri^.VKä |y2t?xj Dj?n. bnKsrsi "^'p»"?^ i?^« ttssNiay^ -i'pw yD-'"« tJii« ^i^iK 
tDD'ts-jKtayj '7'pK: ,i3j?"i.nny5 x'inä ^^^''i nri« iKia jj^rn nj;ii j'^xnstt? -i?^« 

13 DK'ij J7"i.1ii«n iKö lyj, i^)ü ttsyj^j;^^ ;'; |n^K r^tsKn Kt -i3ik ,ytfi'pi^ätfi'ij7n,?in 

14 j?Bi<t^ ytstflKn -1:?, -121K nK\i csnj -inyj n^ dki t^s ij: 0.7x3 -i?ix 3?'j n?iK 

15 yb^K -I31K tj-n-'K irts:7T"'5i'5 ü'Pt^Ss xn -i?ik nr^i'^ "^"^^ "'5''^ "'H?''"' "'?''^ 
jr^K^ irn p« ^jy^toKn lyaxiu'J DnytsKs cv^^''. rtasrjp x'i v^^v^!) /Ii?.??n3 
(ß'ö) xn irtfl'7'p''ä 131S D\Ti^bEi iin jrtassxat^-i:?? '^^1'^^ cirtaKS oy^M 

16 "^^ä ai'-a i^n ji?! fT?iK }«&) J^i; rnj?^ Jpnsc' ''^f ya^xi ■^!pa''5t$ "i?ik tPllJ? 

17 ö"!!} Ti't yia^ir^K^ "t?iK ta-ixn jkb jyi; :ki: priit: -i?ik n^i.i d^k -ly^^p?^» 

18 -irTii jyj^nsnyDDKTi K^l d''^ prjT -i?ix :taD2'prjKi ytaDnxii "i?ik nn? y^pxna 

i?iK ,|rtaisKn tossKtflt^nyl D'ßnnnx ynKta Dpn "^k? D'p^bs «"''! ys'pj;'"!; 
nya«? j"T K^: jra'pyii (ts"'?) jyöXJ 1^1 T'^i ^jr^xD (ta^ia) «•'T ytD2?s?y5 ny 

19 jr-j?«? njiK ybKntfl ü'-k D'pn^: y^^i'^P «'"! 1^31"!^ d^. -i?ik tyatDxn aD3s:r5 

20 c-'iK irtsT'"' ^'1 fJ^'^P?^^ ^1 JDiyDD«ii ir^'i^yarb lyojns fj7.r^x taoa'prji«-! 
n?iK ,-irDD«Ti 7is*i (rts^Korp t?iK j}r5K"istt> ■i?i« d'P'?^'. Ii't?"!"'''^ P" ^"^ "»i^ 
;nn''K ts''» jyatai^n tsp^K^yj k-»] ^■''''11 ,p^r. cDya^na oyi j^Jax^ j^l ya3?x: -ii? 

21 Kl fi^n '^J''^''!^ '^''i'^ irt?p?K^ K-'T -i?iK irjjna nJ'l?^ 11^?"^ IJ'^i"'^ »«'I "'?''^ 

22 anj 11?. i?iK "iyö''''Ti p3?Ki f«E ytflp''"! 1? "i?ik Jn3t3->y jyöKJ jy.?"? n^. ytSOJK? 
rts3?K*D 1^. -i?iK ,iyr"i ny^"« nnj7;5 ts?'? I3'^P?^5C K'I "i?^k Il^.??ii3 iiri.?« I^.?"^* GENESIS CAP. 26. 27. 42 

•^•"^ jyn ,tt3': "^in rüai's 'Q'?'!^'**' D'iytsNä Di"?""!, tstsxj 'lyn (pa) "rfK :"?iKnB^ 
jrjyii ly-inröii?? ir^axi ir?"i. isik jpjjrT t^i J^liri; "^"i^ "i?i« "in li')? cj^?) 
ffin i?'!« "iKtsSx fy3"K taDabriNi yt2y''i3 -ly ijik :on";;iK Dyt32r.?p er?"» 25 
yiasrjp «n i?ik «qM» taby:^!?^ }"! tsnxn jib^ ijik oytsisKJ jyöK? jr-i. |« 
131« »ii? jKb an"« 12t jrj '^!?ö''5{i{ 131« :jyj?na jy:-'''« tD-j«-j irsna Dpna: 26 
t|j'.5n''K is: j?t2^«i pnat: -i?i« jjKüt:s''Tm'ppB j"?. '?'d''b -i?i« "i3''''~!s pn nin« 27 
-jri; "^'ö ts2sn "i?is' Dj?DDKn *ti«-i tj-'ö -irf« «i ,-i'ü iJt nn\s tsia^Kp Dn«ii 
XI ,:fl]^« 1"'-! t2''ö ;•; D«n ,]V^viPi f^SKn "i"'\'i : jr'tpj«! «''! i?i« t*^"« j«s jr'sntayj 28 
-151« T?i« |rK^'''i.i2: (^■'bür?) 731« ]v^^ri:£ pr? "ii«ntr p""«*!]«*] ytoD«^ nni ira^«! 

(DM"?) t?1« «11 D«1 n""! tS"Ö fJ?D«!a D"?-ir5 P'^ («t"?«) ]J?'p'p«\1 "l^ll -131« ,1^1. 29 

i« Dytsi3 -113 -eil «"1.1 -131« ,jy5«n tann^irs taa"? 'ti''-! -i^ii «"ii «t ,t2pintD Drj«5 
Dsitsr;. üj"'? «n ,jyT-!3 p« tsp-'U^yi^rii ^p-i |r|«n -i'i.i -i3i« ,ir5«n |«ntsr3 -in 
jyD« «"1 -i?i« tfl'''3:bn«!5 y?"« jy^n"« ytsa«» -ii?. -i?i« :d')] -iptpyjjrjr^ p"« ^o 
|j?"3.i«Titt' -131« Pi"i« nns £3?rn«ö Dj?n. Tpj jy^D«?? «"i -131« M^r?-?^"*'^ "'?''^ ^^ 
qj?T-!fc p« DH"« j«3 jy^«i: «"] 131« ,|rny^ «"1 D-'b pns: -131« ,nn?^ örn "ir.?""« 
-i?i« D'ppiit: ra?y3p «n jy;a«p «1 ,y3«^ ij^a'pi^jöyi |« ti«3 i«ti dj?. -131« 32 
ir5«-!stt* -131« (jj?tDt3«n) ir5«-!3y3 «n irs'pri) ,D3r33i"i3 or-i. jy3yii Dn-»« ]T^m 
ti]"« an«"! ,ni;s?> jn"« yD3?«3 -11?. 131« :jyi?iäj'3 -iyD£p«Ti jy5«n -in ;an"« 13: 33 
rs-j's wv.. ab« -131« :3«a irpi pj-'i« T"? ,j?att? n«5 ß-i«^'»^ -lyi rö«3 -iri 34 
Dj?i. D^i« ,D'nxa iyt2?«t2 ,nni!T; «n «"i-iä (-ii3i) nj?, an«? ,n«ri tob« ynn«! 
131« tnn pp.V«a ayi a-'i« p':'"« ayi iyta?«ts naiirs «n i3i« nn vpbi(^ 35 
:npa-! i^ä i3i« ^nT ts i^^bsiiyn p-« jyi.«ii «1 

Cap. XXVII. D D 

brp.?in ir^'^i« J7?""! iynii«n «1 ,i«ii }ri.i«i;y? tsb« pnr aS« Tpi 2«3r3 ay. i3i« 1 
p"ö :an"« 1:: ya:«! 151« jn«] iraaraby. |y3"i ,wi?. jyi f]n 1?. 131« ,|yni?7 12: 
l"? rp« ,-^«1 yn'^i ;-:i«-ia?r iy. i3i« tT;-« pa n^n jan"« i3i yt3?«i iy. 131« ^jn«: 2 
,ynayiy?i3«".pn."?i«na''? ,p3i3i« tByixtaay?"'!? 3«a |yi, taa^? a^n '^"« ,10^« 3 
j"« i"» y??«s i?i« iSy? a?"« B''i3"n yriy? 131« |y?«3 irrn. n?i« fr3?yny? pn. 
r33n3i?i« ,^5'''? Bi>. •^"x «'ii fyp'Btt' yt3ä«np«^sr i"!? ya«» i3i« jaynsi'p^ii 4 
•.y^-iytsiy •?!"« i«sy5 i'h^JV' y?"» y3?y7 x'l a«i ei"!« ,yaay. Tp« a«i ,i"ö («"•) 
B?'i« 33"? lif' y 131« r't'i: y?n«7 ay.?""7 13: y^sy-yi pn:i] a*?« y"k?i«n npa"! n?"i< ^ 43 GENESIS CAP. 27. D-innyj ]:f\3!'i. irtsi^e ir?"*!. y^K-tt "^'i« .X'O''? n^"!®'^ "?^^ ^PJ?=- i'JO'^i aJ'T^* 

DJ??-'"'» -iKä ;^ 1KS jy.?^!?! '?[■'-! •;[■"« b'p^i.'i KT ,i7DDjr. '^•'K DKi ,iJ?T"str ya^xn 

8 -1''"! ^1«« ct<Ti ay'i. pK ,j?i?ö^tt> yj"")? pj'^lK y-).Kn ,jnxT p^ö ,p5 -i?ik jyn.K'^ 

9 K''''ii2t tD-)K"] |KB Tt) D""? i?!)K |y|xtr jr-j. lü ^jK"] yn^j jybriysys (tssriür;;) 

10 DX1 ,jyj?''"!a ly^KB Dr?""!. (s*''0 tsc'^'pijj «n -i?ix ttsa'^'? d^. -ly k^i f'^yt?«? 

(j''3) -lysxr]''^ ,jKö lyrnKxn p-'i^car«) i^i?. -irnns p-ö ,yriM tnp^an nrataiia 

12 px pM^i'!!^ J^ll'"'.'! i<J f"iyt^KS p"» '^''ö tiy^cKKya tap-^bb-s qwa nytatDKbj p-x 
jy^rna '^i'pb jy.?"« "^"ö -ly^"« yinyii "ti^üj n?!i« lyrntsya p-K «•'It jyri« lyD^r 

13 ]''''-[ (yöiaiip) "^'Js ti-'l« nytstsra ys"; dn"-« ^jt yta^Ki xi t]Vm ]^r^ is?"? "i?ii« 

14 ly -i?iK n''ö y^?'")3 v^v?. "i2ii< yaö^tar -lyD^a y^l^ny^ -nD ,]nN7 i")? ,'^i'7li 
-pK^:^ ytapxö "lytoü^ia y.r'-T -i?!ix ^nyatsia -lyj"?. yiapxna n?ix ans'J n?iK j^j 

15 jyp-'btsDS'p Kn dn«5 r\p^:^'^ -t?ik lyts^'b "lytaxB p^i dj7, x^i ,iy|"£nr yöBxn 
yrin d"K (jynKvi) -in^« «"5 y^'py'!) ,wv_ dy3^^{J jytapy^'py. oyin-'X "lyn^bp 

16 -px3?y3"'i: -ly-j. yb^ys xn -i?ik :3py: j,-ixj jytfldj?'": jy^n"« ytayT-'bpya -i?ik 

17 -iD^K Jdyt'pNn oyrM ytatsK^j tNi fj^IS' -idij« V^^V^j vri ^'i« |K xn ;«s: p-'b 
,ytat2Kn ispxöyj xn dya'pyii ,-iKn3 tni 'i?'!« jy);"'?^ |yt3|KnpK!?tr xn skj k"? 

18 :yta^Ki nDiK -lytoxB dy.?"! i::: dxp ly n?ix jspy:i dy^nx] dynrr'X -T?Kn xn px 

19 ::i:p:};. ^m ?ini<] p"!? xn (tsi"?) -lyi; ,':]''k ps -i\-i ^vom "ly. "t?iK t-iyisxe p'^ip 
«•'IT jxntayj y?xri "^"x ,-ty?-iN3yjtod-]y. p*"!. ,'it?y j-'p •^i''« j -lytaxö dyj^T is ya^x: 
dyj'^ö jxs yddy -i?i)K "^n y:^tayj ,pi"1k '^k-i yriytatr ,-1^» ^sr apKn t3y-!.yn.y? xi-t 

20 :y?nKT dy^M ii* yta^Ki pni:: -i?ik :y.;:yi y'pyyt y.?'''"i "^-p a^öKi ,üynB-t'p''ii 
tyüJxny.'n?tx ?inxj P'»? ,tDdxn jyr.siEyj i?^i.itt?yj (xp xn dxi hKI (tapK) cxii 

21 ts^na jnpy;_ !i:i :;^m pnic: "t?*!« töxn tDynytrya -i-'ö dy. ,ddkj pn. ,;■; b^''^^ 
wy. jnxi p''Ja (topa) ■^■'ix xn ax ,|ni<T p^!3 ,yt;dxt?y3 "^n '^>* dKi nyny? "^x"] 

22 ytoytspKay5'iy.n?'^Kpn:i^ lyaxB dyr:n:i "^V^v^ ßKna npy;. -t?^x ttsd"?-!!'!« 
Vi;^vr:}. xn "lya« ^d'ppy;. y^a'^ptr xn (Dps) y;?)a''etr xn t'^ixnEtr n?ix jn-'x 

23 jjjnKTi yn.?yn ^^""1 jy" ,t3d''? jn^x ytajsxpny "i:?. -i?ix jyi.iyri d'itjy (nrn 

24 -iij. n?ix qn-'X ytsyjjyj ny. iiix itpy D"}yn.n3 dy.?""?. Vj^ri a^i, x''ii rn^xn 

25 -iDi)i{ {(cy p3) T]^« ,yts^«T •^z l?tx ?iiry. jnxT p-"» (rpix) d^. xn apa tyts^xt 
dyjnxj dyi^ö toynsn'p^ii dxs yddy "^px dxi ,"iyn -i*'» y^pna f^xnsr ny GENESIS CAP. 27. 44 yt;:K-!3 "^"'H >o^ "iy. "!?'« r^ '^^.- i't?3K'"'3 iJ?. 131« /rj^Ji'T ySm rj^'ö ^in ta'öKl 
•!lKn Bisnta tar^^^ is yi2?KT pn^^ "ij^rsKSi pMi?!)« :p?K"ita nj^. -i;ik j^ri on-'« -13; 20 

-i?iK |n"X VWP- '^?'"* ^^r-"' ^2^"*^ "^^- '^?''^* 'H**? P'?? '"^'^ ^"5?^ '^?'"* "^i^'^I'-? ^'^ 
">'-!, ^rnn t-^NiEt^ "131K jn^'N r:?r.3:?rj i?ik crT^lPp °^T''l l^"^^?- IJ'l 1^1 ■'^• 
t:r:^rj.r'a ;■; orp'pri; ,ori.'prs D:70''''t< ^inr^ irn «''ii (tarK) Dr?nsj er?'''''» '^nyj 
|yta''''p;^t?tor& in m 131K Dbr^ö-'r! dj?"i. «•'inta üks tstsKJ t^i J75I?5 DJ?. JtfiKn 28 

iroD")? cj?. -t?iK ,nyT-!a ny?"-!. -i"i:?,-! j^^s pn tso'^'pKT nn ,"1''-! "ii<s irpH"? T't 
~r? (.]"! hhar) tsDibife in nri; ,-irtatDia nr?"-!. yj.nxT k'^i nn -ik*b jrp.p'5 i'i 
t;ri:r^'pNB 112 pn:^: d^k :pv tsyj^rTyj ':''pKT ,^v^,pi "^n lyii -i?i« tsDi'^s so 
-i"^X3 öj?.?".! |s& nKvi ]:?ymvi o'-irn ä-'ip np]?;. "i?ik ,n'pj';. jri il?5^y7 12: r^tsKn 
-pNtttr rt53Kö "i:?. "^"TK n?iK n^«: "irj'rt ikb wj?. ly^na i"?. nxp ki ,pnr 31 

T]'» D"a^{1 fCyjnxj o^^ri. tayns^'p'^iT dxs d'« -ijik st'Ts ynyt^^ ,"ij:t2Ks |"''ö 
-i?iK ?«n t:"]? -lyi; :pns:: "lytsKä i^"! an"« isi yt^^xi xi tv;.m vhvv\ y^'f ^^ 
-sa pnr yanrkat?"'!: x*i nt'y jn^T -ly.DnKayjüDny. pn p5 tj^k tyts^xi n? 33 
t:ynBi'p''ii nrn n^Dy;;. «6« jrn nKli iri; j-^sistr ij? -t?i« ir^pyttoDi?. DrcK-ja 

iriiK-jj Dj7.r''Ji{ ta"ö n:? K-jtr kt ,D-irt$KB oyrM rta-iKi; «n yta-iKn rf ::?. o'p« 34 
,ri"iK ri'ö ri^yj tnytss'a ay:"! ^i^t yDJKt n?!« K^ntyyj |n.yt2i2''3 D^lK-iys"« ij^k 
-i?ii« jyötts'p^: atp-'b-jyaD'n tD-a tar« -lynnn pn :rixnBirny-i?i« nypKsp'a 35 
jy!2K3 jy?"".': lyjyiiDyi jxa axn tya^KT iy, i3ix qyj^öxjyj |yjyi |y3"-i. isKn -iy_ 36 
t:-ii2yrv:Dny. yj^ü ,iDKn jyj?Knytarn bKü'"'ii2r (|K^) "^'»a -ij?. ^1 ,^^mv^. apy: 
ny ,]yaaK3yj jy:yi. |yr'a q^T«) ny BKn tsi'tfly^. ,ynn n?iK jyö'sKjyj ny ükh 
-ia?K pns:: -i?i« ?jyta'pt<ny5 jyjyr ^yj^p ■^•'ö tb xn tatp^n ,(-iyta"'vi) "^iKnsti^ 37 
Tfi -ly^"« jn^K TpK ygxn pny.n (niric) ,yn''T ,itoy 1:: yc^xi -i?ik ytayta-iKvi 

CO'C) 1?1K M>'5J'''^r^ il'^rJ'JP ''^ ÖO^* "^'^ S'3'''^ "lyTI^ J^?''-'! ^I?"?^ 't22«'?i''5 
?|nKT p'ö ,|nta |id nn "t]'« hh'^\ dkt.i ,tsnxnyB |n^« tj-s ysxri tsoxö hdik |-)xp 
I""» ,jy^yj. lyrit?"« jyri (-112) lyn xn •woosn nyaKs Dyj"! i2£ yta?><i it^y i^ik ss 
-i2»K yaia-^ttt^ yj^M s^nny. itoy -i?!ix ,-iytaKB p"ö t]"!« "^ik-; "ti^ö Vi^V), ?"iyas*|i 
yjHK »yn^T tan-K 12t yta^Ki n?iK pns:: nytaxa {"t yt?y t?ni<\it22X ki :yts2"ii 39 
c'pyj^Js'n cyn K^nta y2n« -121N pta-'prnxi; p""! p'i nn'^ii yiny nyn la^priatayl 
•^yi.ra ay.?^n. -i?i« •V!'^V^ i«" tac-i'ii tanyii^y r''1.'^in 1?"« t-iy^ jy?« i«? *" 45 GENESIS GAP. 27. 28. 

pn xn "coyi^ Kt fttDr-Tö "^n Kn jrt ,i"! nys« -inni di?. mJ'T'^- ^''■' ^^1'^-^ 
41 cyn lyjrii /3pi?;. tri. ytstpKn vrj?. -i?ik j^tV^n ay.?"-i. jxa iriiri;?« "^k; 

X^ irn ,D-irtaKä er?""» r^K'^l^-'l-ito Kn jyöäNp/''5iyn l^n^yii cv. .jy^lJ-'O 

ön^K xn Dxri ,iüi tsNn piDDynyä "nj? n?iK nn jsä cnr^na ds'5"1 jnxs: nyn 

46 np^-i -i?iK ?r^Ka aj??'"« (jx) nyT"? nyn;-'« jjn.l^'"!^ ts^'liys "^"i!' ytabSKj 

cyi pJ^tssKt? 1^1 Ii<s -i?M yrn x'^ii ,nri jirtspKD lyn ]ks lyri irarty? «^i-^.s 

ns cap. XXVIII. ns 

2 j;iiyt2u :iy)5ny.3 k''1"i& yr^x jyos jks n^^?^*^ PI I^f '^?''? taob'pKT «n :nn'x 
i?!ix ,"irtatfiiö "iy.3"-i. onraKB d:;"i. c'^xw? r^in üi:£ ,0-)^ ps "^b^D rnrj fS^'i« 
ij?3''''1D'ir'i.n3 oyi ,|dS nyi. p.yeaxa jyn jkb ,K''i"iB :?.5"k ts-ii^n ixb -in n*? 

(jXB) j?6»öxnr? "ir.?"K 12 t3D:?n.-ip'!; xn cxi ,]ynn:i?;5ny5 "^p -i?!ik ]V^m 

13i:kj cya'py'i; ,Drta'pxnt3?:j.?'ix oyD-'n. 1?«'? :ki aDr:st?)''?y5 xii dki ,ip ts^ö 

5 ^li«! j?''j -Ti?. i?^K ,jyiT apj»;. lyn rtspT pnic: -i?ik taxn |j;'3:pjr3 ann:;« er"i. 
,np5-! -ij^i -iyni-i3 öy-i. ,Q'y^ a-'TK ^«in? ari. rjriHj ari M^f* ''^ ^1^ P-? 

6 tsyj^yjyj ap:?;. pn pnit: axi srjai it'J! "i?ix ta'Vrx -i?ix a-ap:?; -lytiüia nj,p. 
-ny? 15£ x^l-iB r.?'''« a-isp ixb X'< ^"^^ 'tspT^J a-jx pa "^XJ iO'^ '^?'i^ ^y^tDxri 
-i?ix ,y^taxn p^nxBy^ ari"« ,i5y.?^r:.J?^ jn"« iS7. aynrx ,ix axi n?ix ,iya 
qr^nrj a'ji?33 prtaaKta jrn |Xb «•'ITb r?"X tsa"? tae'^bx: xin qr3X";Btt*yj 

7 TiKD ix:^ n?!)« -irt?t3ia -ly5''^7 -idik -ipa^E aj?3".t j'tsansnr^ ap?;. (bki -i?iiO 

8 -lyaxB ayj^T jy^"^?''» a'jrj? irta?«:? x'^i axn ,'?i''1k yri^l i'^2 i?i« ta-}i< p.s GENESIS CAP. 28. 29. 46 

cvi f^Kyött*: D^T "lytöSND nSnö «n an«? i:m< hi<vj^^] ^:t wy_ jrj «i :pny. 9 

CK|5 -117. n3i« :pn tin: jrj t?iK ,y3tt> nxa jx& d"'1k jkic Dp»;. -i?ik tK^lnä nn |i 
ir3?KJr^irt;?iK j?.??kt m b-^ii ,i:d3'pj;tki ytaytasKnr^"« 13ik ,ta-]K jy:^"« |k 

,y:i''t n?iK yt2a''n.i2 n:?. ns^K :ta"]K irrn i« "^jm rts^yb "i?i« ,^1?«^ ly.?""?. "iytfi?!iK 12 

-nrn fi^iK -iri"? T?ii< «T'l>5 iprtDt:^ ort^tanj hvi^v, »rnn n?iK ,'7röü\-t jy-i. jn 
i2t:s*j -lyn ,'^'; (pa) r;^« triK-iE^ n?iK pi^i-iki jy^N* "i?xt£tr ;•; ,y,"i''T n?iK qr^bri '3 
xn oy?'?!?'!! sT'iK ,n?xS t«i fD'pns:: tstsKJ -lyn n?iK »oniDX D-iytaKS Dy3''n 

■!?iK n?r3^ irjyj |yö"-!3D''lK "^"•l tsoim kh "i?ik ^S'IIJ?. "il?l ^'^t^i^ ny-i. k-'i.'i 

'j^cr^Vi sn pHKii ,'7'pxny5^K irtfi^ny? ^p jn."!:?!; 1:^« ,-in ta^^ ps "^^t^ ,yO'i 
~iy|i tay? "^n riin; '^•'H in n?«*? orpi p« jy5?"'i3p;"!i3t '^n j?i."!J?1'i i?i« 
yta2Kr\ny. apy; -id^ik :y3Kn to^Kiyj nn 12t '^•'K Di<Ti ,j«ritfiy5 T"!^ Di^l i'? .lyeD^b le 

crri -i?iN ,Dyt2taKJ v'tri ixi 0*7« ,Dyri (tsp^ o-irnax) otoD-'? itfi-j« -ii?pi tap^ 
,spi>« nns D?ynKö Gyn -ijKtttö Dpj?;. n?iK :D'praa''n oyi ixnta :kt (Dp«) is 
•731« ,y!ata«n ta^rbyj eis«p i^d^m nyta?!)« ny. ly^byii ,p'Dtt> m on«: n?i« 
"117 n?iK tPl-'l-iKI irs« ':'N dkj isik ,j?'p"'\'!p:yn. nyi"« 1:1: ?i"^i« p'« rtayta?-) 19 
ly-j. yös; nrn (n«ii) n"? bn«\i «ni ,b^ n^a ortan« crpi jyra«? ly-i. ytaj?«? 
Tj-'i'i tata«: |yii j-^xis^ i?i« ^ria^Sy^ p^« taxrita apr. i?ik nyn-)«B ta-iKatr 20 
n?'.x ,ynr^ -^p« irs'pri; .y^rii arrn Pi^l« ira^nra "^^ö 171.1 i:i« ,p\T n^a ta^D 
yi"ir; •^'« -T?i« qrn-'scij:?« nynrbp -i?i« ,jr3rj jirDp» 12: iK-ja -i^ö -in'^ii 21 
:pM i:t:«| p-a ;•; bb«? «j ,DirKiKS Dj?D">a rin t«i p« ii?T1ä p« jyini^ppniia 
p'« bb«] ,i?b"Tp?r-!. nyo^"« i:i i7|Kn D:itajn.i73 -^'k iy?'?r^i .p'^tr nyrn n?i« 22 
-in ^i'^ bh'^^ |«b«i ,taD-i'ii irayj tö «n d«ii orbb« i?i« ,pM t^inDyata«: 

qrsyj lyta^nr:^ iri 
Cap. XXIX. t03 133 

121« :-ij?'i:i?'p2y2-]«ia nri i:«S i«i p« ;r2 i?i« pi''i« rc"!» r?".I -p^;. 3i<'7 «1 2 
t:D3'pi?T«i ,r.ii i?i« >vihv^ ü-K ir??na p'« i«ri «1 ,r.ii 121« -ri«! i3?. 47 GENESIS CAP. 29. 

:D?rMna Dj?n j?13B?^ nrn '^"'lü nxri p'-atr nj;DK-ij p"« im »iJ'lTO «T I«» 

5 ?D'nin: jnKT ,iab |j?n nn-'^s ta:?r|5. rlJ^isT'i^ ^:i V^^^l "i^. "i^ii« n^ii -tri j-jn D'is* 

6 an^K DI? 'onj?: rjr.jn^K 12: j?ts?Ki n:?. im t]i^^ Il'3?J'r?. "'''^1 'IJ?^^«I «'1 "^m 
nyüDKts r:"! irs:? ttOöKp xn ,j?n''i ,'7n«ri dn"« Dp k oy. ,il?taJKT k''T -!?tK ^bm'^^ 

7 DD'? "^w top« Dl?. ,D«-;j JKü -irn tsr« TiKJ ,i?t3?si 11?. 131K qj?extr irnta^ia "rnn 
tffij?T''ri(nDiK) pntani?j i?ix i?bk2>k''-! t3i?p.?i?"i.to ,ji?5''nai2£r''i< l?|x^ «'"! ts"¥ 

8 ,1?"! tDbrönxni?! ii?iirn j?b'pK dki fa »aa-? ii???«;:? "i-'ii qi'DKiEsiy «'i im 

]Vppi:si ]üi ,tc2£'pr'!;ai«nj?n DJrjjna di?! J3i32äK "»ri j«ä i"t?t:' il?"j. i«ö im 

9 il?1. ts'ö iJ?öD«pj?3?s bnn nxri «n ,}l?3n''« ta"» 11?. I7ai?n.i?n. -^isj trix-^? xn ti.i 

10 Dl? im tptp-j'^n i?r^ n«ri k"«: ji?*!. ,(ll?öis'ni?j) irtsKä Di?-in>' i??'?!'"!; »iräxu? 
,-il?tat?iö -ii?.rr:. Dnj?n.na di?i D'jab lytjDKa ,hr\i sn n^t api?;. xn nKpj?j 
n?iK i2:rn Dpi?;, taxnto xn ,ni?tDtDin nr.?".T. Dnynna di?"! D'jnb i?BKt?7 xn -i?ix 
xn I?t5p?i?nt2 im /3X'll?0 D?i''??''"i3 crn j?13s|ix ii?i iks p'!2^ ii?n. I?t32£'pl?11 

11 im >büi «'i r^D'p api?! i?!]« nrtstpia "ii?.?"'''! d"ii?'i.i-i3 di?"i D'inb i?|x^ 

12 -ii?T 11?. DX1 »"^ni ny-i v^m 3p?;. "t?iK :i?t5?'''iT "i?iK yaö'Biy r.?".! 3>«n-ji?. 
p]'''? K'? im /(t<".t) o'np?1 lO^Jl"^ "12 DX1 -t?ii« ,«•''! D-)i?toxs oy-j.n"!!; -ii?n.na 

13 tap'iaxD «•'1 y^nsii jab d^k ikvi di? n?iK x]^ "irtaKä Dl?"!?!'« di?. rt?^K7 im 
-aiK -i?iK ,il?Jl?3ts3V. an'« "H^. ^'''? «1 ,'il?taai?li^ 11??".'! i?.?.7s*t di?"!. apr. (jke) 
l?ts':?nr^"]»ii?.-i3ix rin i".t px jn^üJ rtsa^na -i?ik ,in'Ki?t3D''p im »in'xrtsaiK 

14 Kn nnxiin^s ,cii'^ 12: i?!fl?Ki jab im qrta^n^rayjya yp y!?"?^ i?^ o^l 

15 |aS n?iK ttsK:Kö ji?.?"« Dri"-« s"''a ytsj.nxi; 'ly im ,^''Yq im l"? j'"^ tspa 
?|l?5n tDD?K7öiK Tö xn DDrtQ^'pM ,ttpa nyina p-'ia ki-i b^i; ,ap3?;. 12: i?ü?k! 

16 i?öX3 ni?n. ,-ii?t2aK!? K"i.i2t i?t5t2xn jab im ^ibh^i pM) jnxb p''i Dxri ,1^^ y^xi 

17 -i?ix j"?)!-; (-1XT1) jrtQDjr: ni?n i?I5XD -ii?n. im i^b C^^'D) irkSDyta'pi?. nyi 
Dl?;x^ -I31X tabx^^ryj ni?.3X'y^ jxä nxri bri"! n:ix ,i?ix'pa {i?n,xri jyrix D'nsb 

18 jys"] b)>^^^ rpx ,(iab 12:) ^ixiEtt* im t^^"} »<''"! J^t??'"? spr. "'?''« :t33Mi?^5s* 

19 "rpiä? "ii?DDi?5 :i?tD?Ki jab i?ix qi??"-! bn-; lyt^asta yt?DJr: J^.?'"^- '='^^* ^'I-n"'- 
jT» x'"'a j?a'''''?a ,i?ay5 y??«» pJ^'l?^ ^i^?"^ ^"^ T^ °^"^ o'px /"in «"i rar^ 

20 s-'i.'i ji?|''iK |j?5''''T px x"! ii?nxvi i^ai ,i?-!.rix: ira"] bn'i dix i?to?n apy; -iiix GENESIS CAP. 29. 30. 48 

hkS "irt33i<^ -lyrM nsi'pT -i^iKütsorn r?"?, skj |nb nsi« nri'x i:: DKp. "i:?. -i?^k 24 
niiK tnsb D^. -iKTi Kn. lyn-'i ,]y-!.nKiij,'': irnKb i^j 037. d^x n?i« n^xa (-112:) 25 
bnn Dl« Da-"? •^■'S rssn vjKnDyj iki tö kii taDKn onnri jjab 12t ytaJK! "i^. 
•Ti''ii Dl?, iv^m inb -i?iK -Pir^s'^tar? "^V i<n laDxn di-ikvi ?tD3'''nyj nn «•'''a 26 
-lyn -iKB yriynyn rnri?": X''"! jXü dki ,yt2-j« Dr-!;?7?iK px |KntarJ Nj'p« is?''? 

♦x'l''?»«! i^s'! y'^.i'i.?^ 1«? t2D-]''ii jr'5''-! n^a K"5 Kin jn ftflc^T jj?n. T^e jrsr^ 
Dn''t< 3KJ -iij -1311« ,'nrrn ta"'» rsKi; «•'i D''ii< ^b^ri -idix rK)"?« tsKrtts Dp?;. -t:is 28 
-aD?^ yj^rt hni nytöDKts nj;2"j sk: jnb njii« :K-'i-i& nia bn*; lytoDKia y^^r 29 
"^n-; '^''IK rtaa"'b "t?iK /"^ü"; ^^ l'iK DKp -\V., "i?ik n^K» -1124 nn-'K ,nri'p? njxa so 
fVrjKi ;•; "i?ik trinKi yi.ri3i< ir?''! "^xj Dri-'x «"5 rtarn -i?ik ,nKS dSk nni?;? si 
-3i>< ns*r) bn'i niix ,Di<?y ir"!.n''ü{ -117. r'^ris^^ ki ,i'^^^y) tsDxri'iX'i hkS dki 
|i?3"T yt93?K3 -i?i« ,jnKj jy:'"'« ns'ji^j -i?ix -irJ^Kni^ tikvi nsb -idik nKstaD^-is 32 
ci.iyj ;jynyiy^?K P'''?j?ik T''? ^^" '■ n'''?"'s'*^"'-'' *^^^^i ^^. ]^1, 'P^i^l IJ'^kd 
-iK^y^ "i?ii« rirwxiity d'pködkj -inKi.i «n i^^a tl^^'b '^"ö I«^ p"» in"!! öüDy^. 33 
SK3 D'i-iNi ,j''2 DDKn-iys "^^K Di<l ,t:i<n tsnKOJ'^ V. '^''"'''-'' ^^^'^^ ^'^ '^^'^I I^?"^ 
d'pk!??s*3 -I-1K11 x^T -i?iK qiraiy jy)?«? lyD^i yta3?K3 k"! -131« ,|yr-t "^'ix -i-'ö -ii?. 34 
n-ia jKö j"ö n-ini ':'i<i? orr-i ji3 ,«"! v^m Kl ,]nK7 ]??"« nKayj n3iK ,-iy33xrnr 
»ir^xar: rjnKi «"n-i Dn-'i« y^xn "^i"« jyn ,\si;i:}'\:} |ri.?i3ny| (Dpyn tsony.) 
-i?iK ,-iy5?s*iitt' d'p«'??s*3 nnxvi s"! -i3is* rib |yi2K3 |y3''\T x''i rts33K3 Dnxi 35 
K'T ya3:K3 diiki ,)] "^'X y^sb '^xa cyri ,ki v^m s"i ,|nxj jy?^"« -ixay^ 
;jy-!.y3y3 1:: st'Ik ytanKn ^^] n?it< ,rT]in'; ]yaK3 jy3"i 

cap. XXX. h b 

V^^vy^V^ Kl ,::^pv;!. syi. "«?yj tsD"? s"i dni ,ytDtDxn |yriy?y^ bn-; ob« -i?ii{ 1 
NT ,t:D'3 HVi ,^:!-jrp Tö 3''3 :npy;. 12: •^«iBt' -i?in nytccyiitr yin^!;; "^nn 
f^xna^r ly n?ii« "rnn lys^« cnpy;. p«^ "'J'l. yt?aa''"!3ny. xi f^^Vi ysnyistt* 2 
Dyn üDnä xn ünh D-jy5"'inyB T'I "lyr ,tstaNatp oytatsw j« {yi. ti''I< j-'? 
DK1 ,"in''i!5 12: DNp^ »nnb^ n^NötcD?-'-! y.?"» t2]>* ki nxistr k''i -i?ik ?Dy3'"''? 3 
qynnyvi a:?.-i2-jy, «"t "ri-ii-t 'tj-'x "^"iK yi.nyii kt ,jr3p ]vr^ ^''i« y^y^yj in"! 49 GENESIS CAP. 30. 

5 : ! ■ 1 - r •:- : t : ' ■ - : ■ : - • : 

6 ;•; t-^K-istr 'rn'; "i?*)*« M'7^J fJ^?"^ ^P^=- ^^f- "'^^^^ ■'?^^ "ii7^?HTi*vJ? niKii nnb^ 
]y?r^rJ "i"'ö tDxn i?ik r^b-'tsir yj"» t31i<0"!^- '^"'i^ ^>*^ "'?''*^ tsjnapnj?^ x^ taKn 

8 bn'^ -I31K : i^i>(j iX'io'"'Vi2£ ir?""« apr. ori "ixsr^ >o'bn'\ iw» S'l ^rn'pa -i?ik 
-iri"« i"? ^'iriSDyiity -ir?"'*'!? d*ö jrj?ny^ r^f^x ra^n irj?nrj pixD;r j-^iK-iBr 

9 DXi ,rn«i HK^ D^ps* -i?iK : •''^ris) jj-ök: \vr'l I'^2?K3 ^«'': -i?ik ,fröaxp^JK"a "^"ix 

11 -i3ii< qnxj jr.?"« ipj;;. Dri"iK3J?J >o'n^b i^hü ><n ,nB'pT n?iK ♦.«"I-ib ni^ apj?;. 

12 -I31K fiJ iröKD ]r'r\t i?ö3?K3 H^] n3iK ip'-b^ mi jr^öxpiJj tsr« dj?. tp^ixi nxb 

13 nNiBir nsb n?is* jnpjr Qjn. j^kj jr^''''ii:!£ jr.?"« ">k5I?^ cn*«'? "i^^ö «'I nB"?! 

'4 |Xü l^iT ,t2"2i "ii2r D-'lK ^D": pi«-i -!?iK n^TK ]V^ü: ir?"l X'tsi?«: K'i n?i« ori 
-lij^D^-: K"! ytsDKns 151K J'i'prB d^iä '?j7BBy.Dr5''b 'i?KB n?iH \yT'r, jri. t2y-j.'"'rir 
l'pj>EBj?.Dr:3''b in IKB ^i«-; T'ö 3^3 ,nsb i:: v'^m hn^ -i?ik ,nK'? -lytstsia 

bö"] n?w ? |r?5nj?? Di'jn«] crj'^"» '^riBV.cpr:^'''? k"--! ^i^ix taD'^b-'ii i?ik |kö ji?:'-«? 

by|BJ?,£pj?|l"''7 Kn 'T'^ irr"? "1""! «'"S t3?X? KH (1^1) "1^. I?^«^ ^1 ,011X1 t-^K-iStr 

16 n^b jr? «1 ,Dxp i'l.'pi'l Q«? Di?r3N ori 3pj?: d"?« njiK :Dr.?.7«i Dr?''""! 
rsxn Ti"« jr-i. ,iyööKp xn toob'pHT t» i:£ tv^m i^ix ll^^y^tfi?^ an^X c'lrn 
in''« «"a jixb 1J? 131« ,Dy?rixj Dr.?""» bj?|?:?.9J?2"'b «•'-i -i"? irj?nyj "^"i 

17 i?!is ny^?Krit:> tikvi k^i -i?w nKb xn. y^-iKn-ijj. tsaKJ -i^ik tttsw ya'prj.''"' 

18 pj^tt Tö t2S*n tatow nxiBtr n«S i3i« tj.nHj i^taB?'? in ap?;. ori. ^«aj?^ 
rts33K3 «^1 n?iK* ,y2Kn irsrjyj r.5?Ki? av^^ i^kü r.?"'? "T^ a*^"^- mJ'sJ'^i'^ \^^i 

20 |j7^i3 dr.r''X ts-»)!? ;^, '^''ö taxn tfip?yspr3 nsiBir n«'? niiK :|n«j iytfiD?yi }i?i. 
j'DriKi DsyT an-'« risii "^i-i^ jy-j. /jyjriKvi tö K^a ikö p"» -itii ji3 fJ'i^.sj'^rj 

21 rr^K x^i HKarj irnaK3 liiK q^a] irüs*? ir^M ras?«? »^i t?^« '1J^":.«?J'^ 

22 '^m ,hr\^^ nr-1. raa^nj^J taaxj n?iK jnjn irax? jr-j.n^N rt?:?«: n?ix »il^isaKD 

23 ,nra?Ki.itt> -!-)«ii KM -131K tixata?i-iB K"? rtsaKön?i« .i3"li<01i^- ^'7 J^totsKnaDKJ 

24 i?iK ;i?n.?x"»y r.?")? |j7)5öX2y:?yi; tsKn ;•; tK^i r'^^«i xi ,]nK| irr^i« -ixarj njiK 
irj"« pntfi^2{3^'^ "^«o T'ö ti^i.i p, ^kibu? n?iK ,^101" jy^XD jrj"! yt?3?K3 1*"" 

25 apr. Ti??«! Kl ,rt$t2Nn jri.t^srj sipv ji^i hn-^ oh^ -ikti di?. -i?ik tinsn pri?« 
p^ü px -i:ix irnr: :?P1K ayr-'ö "^x? X'lir"!) '^"x i?ik ,jri.i "^^ö l^p.p'tr tph ia 

4 GENESIS CAP. 30. 50 

ti-gsn DrirJ t-i -tj-^ n^\t »tscri |i>r'ö ^o'^^vi ki"i jrn rJ^^^:?»!) "^"^ 'c'üxt 
rss'n '^■'K qyrlN |j?r-'i j^k r"!.?!?? y"ix:j ^k"i "T*« frii ton*'« 12: j«a>Ki ja"? n:iK 2? 

: tar« |ri.*iK"pr^ "i^i? k"3 ■t'?» j"*7. dkvi -1:1« ,^5«:! toyir'J "in •^"'x k^'» tso^ii «n 
13t DJ;'ta"-!^y30"'1^{ "^n DKn ,i'^ -iks utp^n tssKnr^ ni-i txi ,o:f^^ivy) p''« ir^ so 
,to3:tDy?rj "irn"!'ri dis ly?'-«? •^-k^ ta^i töyj:?^?.!?^ *^"'"! tsta ^^^ "!?ix ,r^?pi? "ly?"^ 
f^Klst:» -ly. -i?i« ?rin j"^ i^fe fints (DS'iitö^ •?l''iK '^''« rii^li jkvi ,"1^5« pD 31 

lÄKt» ya-'n. DiK-irTl"» 1"^ '7'?""i.i »<J ,taD'7b"'ii pnta r3i<l rri -i^ö «n jpit ,1^5^^ 

yppir'päDK'):! n?iK ypp^hbT'hp aaiy ,pr"i.?ST?K cKb ornj?;;, jKäin (-fii<) 

«n |i;vi »jrsyj D"'?r'?i l?J«'^ jyraBrp dr?''"« j« a"'''p.^''adr"!;'^ PO"» tö 'T1''i.i 
-3"^p öd": dKi.i ovhb^f. ,tDr« "n ikö -ly-i. ririaüKp |ni«b jr?''''!; "ir3''ii{ tad-i;ii 
ir"i. nyts3iK p-iNi.itr -iri« f]V^'^ \V1, liT^^iK top« ^ppi^^ad«-}: iri« rppybs 
p\'!r3X'2 d:>. ,yriM tr^:«! jdb -idih n-'ö x"s jy'pnKtstrr^ (tapx) mi ,|r|Ku> 34 

-dK-;3 i:iK lyrpprbä^^bp rb"?« i?ik ri>ppK3 irrpRi'lpsDi«'}^ tJii« l^'^y? 
y^-iNTit^ dr^p^K naiK ^kvi dyd'"'ii dKvitaj?. di>i j« ,dy'p'p« ,|yric lyi^ppr'pa 
j?Dds*ü ij?. n?it« *l^.5n«J "iJ'.r'-'! "'?^'^ ^""l T^ ^"i ^^^ "'?''^ ^IJ^exu? jn "^l^öois* se 

,p^KnDj7Sd:;. iKs j:?ppi?^D jys^K '^•'i dnKD dpj?;. n?iK »d'I^^ J'?^*^ li'Jn?''« 37 
n?',« ,p'7S'n?r?KtfldKp -t?iK »p'pxna-'iadi: jkb isik xnxvi) t^^s c^xd nri) 
Ij^'i. |s ivD^'Vi cvi, jJidxbd'LS?:?. (Kn "^-ii-i) ,jrppr'ps rd"\i jkiki r^'py*^ 
pK ,r^t3Kn ts'pytt^rj -ij?. Pd'ppiT ,irppy^t2^ «n. r^ib'pratr -ly. ijik x]vp;pv'^'jj ■"« 
-Di?::;'^ M^Pr'''^ 12: iraia^p r?«»?' s"i priKvi ,jr3?''"!por"j.t3 k'^i p« ,]V^^^i K'^n 
Nn -I31K qy»s*p irp.r"!ia i:: s"! dvit^ ,jP5rBsö» s": nii« ,|rs«t? j:?"!. "ly^''^? 39 
,yüy:d^"^yidi3 (rixarj i'lKtr «'"! "i?ii« ,|rppi?E5iy jy^ «"s |y3?''Bsöy. y|Kt^ 
n?'iK ,3« dpr. T^ y'BKty ypn -121K tyrppybEdKnj -i?ik rrpprlpsr-'bp ^o 
dy">'^. "i?i« ,ypyDd":;iy:dis ;ki |yjy^ I^IIJ'O "^^1 tsd^ty^Dii! -xi yabbymty 
^irT.I''"' °1V1?^JJ^5 T^. ^'B y^dXö ny -iiis* ,d'|d^ |y?K'>i' jyi. "iy^?iK* »y^nN"'^ 51 GENESIS CAP. 30. 31. ' 

jyn K^'3 I^^^KJ jr^3«|sa» K*i DK1 ,ir:2'-)p3ri.tfl xn ps :7?xty nr-j lyr-'K 

42 ,eat5rjra a?'? km ij?. i??jt5Kn ,|r"wvi rB^Starsir rext? «n "iy?x |i:'ii : jrpprau; 
:sj5J?;. -i'B ji?j'B''"''?n"'-!B k'I i:'.k ,}fb -i-'lä jyrB-^biflrB?^ xn jriKvi '^■jiiki 

43 j75K^b'B riitfxn -1^ n:^« ,D^'iK '?|^bts?ynnK-jj?D"iK "^m r^yKs^na |Ka -lyn n:',« 

tbyjK "t?=iK rbrj^öKp. "i?iK i'apr^p n?iK J'i.Ji^ i5ik 

x^: Cap. XXXI. ah 

1 fi'isöNjj^j tsN'n sp^;. ,ir'^?Ki r?'?!'"!;! »cjab ririK? i:?n j^öiki; «n. i^oTNn ng n?iK 

1i"^KB DJ?-!i?T?1K CKVl DI?1. jKB -|?1K ,(tfi-)Knri) nr^KB ari^.t?iK CKVl C^S'pK 

2 ?Ki rn«! ap);?;. "ijik tasKöpj oinaa^n |j?r-! ]vhhvi '^'] m?. dkh ,(i3-!KnrJ) 
-nKB (n?^N) j"i:?^r^ k-ii kj jn*« jrjyj 1:2'? -ikii c:?. ,j?,-|''t -i?ik ,D'jn'p t23':yj?K 

3 ,-irarB -lyr-'-i. -i?k'? tk"! pH« pni:f J'inrp tspg: 11: :?tDJN? ;^ i?iK JiiraDyj 

4 pn Dp;;: j?f "I2KT Kl tp"? nn sd"-» yj^yii '^''ü« n?iK tsnKDta"i^3yj ]yy'n jk n?iK 
:jj?BKty jy?"r '•lii (D''inyn) tbra d^-'Ik riKS k""! "!?ik bn-j Kn irän o'h nr.K 

5 {22": ex DK1 ,DiraKB OrT"^ t3?'!I?^?K iK"! VrjVl "^'K tir.?n'l^ 12£ ytt^K! "T31K 
C-;yt2K3 Cy?"'''!? aaKJ ny-T. ny^K ,J-jJ?tSOrnKB CI^IK) llJ'^Di'l *<'1.1 tSI"^ 1'^ l^'^J'^ 

6 ny?"» "i^^Vk ta-'» "^"K cki ,d:j. ^D^^^ tocabyj nn-K n?iK tl^J^iirJ "i"» ts'ia a]'!!^ 

7 ,aii"'t2j?j x^ tfixn ny^KB ny^K n?iK trsKn Dr-iy^ nrtSKB Dy-i'^K aeKi.p 
jy3y:yji2: D?"? oy tstsKJ CKH -11D ; anyi^yn^i bKöjny^ j.-iKb jyr^ö DKn -i?',» 

8 jriKb pn ]vbhai :fTP\^vy^r^P tv^m kt -ly jyii ;y>-its DrtKs ti? ny cki 
Ki ny-|;\i ny jyii nriK /jriKsr^ rppyyBr'''?p riKir yb'pK jyaKn kt ,pM 
-3":;iy^iB r£K'^ yb^K jysKn kt ,p\T jriKb pn. irS^KT yay?3"^y^DiB ,yt?^KT 

9 n?iK »onraKä cy-j'^K .tb tki jyattKjyi^yii taaKJ ttKn ktSk tjriKsj?^ rar.: 

10 Kl »ir^rBsttr. rsKt^ Kn. dki ,a"^ -n:f ikvi dj? -i?ik Jirsi'JJ^J "i'ö or aKn 
r3^riji ,rppK3 Kn irnKii ki ,rö''^-iö ö-k rinKT -i:ik irriK rr^n TpK SKn-ir 
:ra'prp.?r-;.E?rrj -t?iK ,rrppr|pBr"''?p »r^^rp^^^rjoiB ,jrj3KnBtyr5 r?K?7 Kn 

11 :ra^KT ■^"k -t?ik tnpr;. tra-'i-ia □•'K cr^tsKJ br^sr p-K tj? i:: "riKiEty er -i3ik 

12 r'p^K ,rn'T "i?ik ct^ik irriK r.?''"! "^kt rsrr) tra^Ki ir -i?ik h'k pa th 
nr.K rrppr'p£?"''?p ,ri2r.;2^-i'r:DfB ciri) irj^nst^rr? j^Ik'^t k-i rsbri; ^rppKs 

13 ps T]'^ taina -in jsS dkvi jrinrTr: crb^K r5Kn x^ Ii^l rra'pi'p.^ri.Btrr^ 
,acKn aa'p*«!!'^ rb^Tp^ri. rj^K -i"» ki-i aca'prTKi; »"^K-n-a ikb aaw nrn 
rnr^ »s^'iK rnrtttr astar: ,aDKn jKnarj ri.^'bJ^J i''K ki-t aca'prTKri (-!?ik) 

4* GENESIS CAP. 31. 52 KT tpnisc ts-iisyj -ir.?"i i^h tni pi« r>7P|?. njiK »D''irn r"!.?«"? ori;-! cik h 
b-^ntD )?tK -cb tik: dj-'K tDr!--«!« ix ]V^m "i?ik »n«'? 'i?')« bnn jytoj^snKiiD?« 

?t3-iny:^-jrB nbr? "ir»iK ■^•'i« tsxn -i3ik tfixn tsB'"ip-!i!'& piK "i:?, ki ,tsjrt23«rj 
,i2Nn |r)3öKDj>j^r\i "^ytaKfe Dyn.rj?iK jkb cdkj ir"?. ,Dint2D"n li^'p'pK '^•'binKii ig 
::Kn "OJKiyj -in tataw D«ri Dr!?"?« xj"?« pD ^ni'irP |I'"!^J?i*< "'?'i^ '^^'^ tsi^nr^ 
pl'iK -iy5'"«'ii rj"! "I31K "1^?^ I^r'J! ■''''' "'?'">* 'n'"'** "l"' ^^"=1^^ ^PT. "i?ik :^.inD n 
»öinD^rr"« p'j bb« -i?i« n^B p\t b"?« jyii rt?-iri''B "li?. "i?ik trSpröxp. «n 1^ 

1=1^ p.B PK "11?. OPpbri; ,Dtna?rr''K TKI -I?1K IT'B tki ,j?tD!fiKn iJ?3-!KYr»r. -ly. tkt 

t|i?23 n?«"? TKI PK pnit: -ii>p«& Di?r\? 12: jr^Kp 12: dik ,rtfiJOKn jr^iKiny. 
-jrsfttKJ Kn "^riKaO '^n-i im >]i!iyp i3£ räKir y.5^^T ]V^^^V^ ">«l.i 1?^ ■t?i»< ^^ 
]rbnKtatt>rJ J^tstsKn sp?;. tdik Ujy^-iKrij?^) lytsKB ori^'K r^'pni r"iJ'1,'?''3 20 
-tö3j?. ni?. DK1 ^l'ütsKn tD^Kir: tö?"? Dn''K ni?. "^'-ni ,^isnK ori d'id^ p"iyn tk"! 

ei-'lK "^T ytflpKia 1P. "IllK ,-lKYl J-"). DKVl D^'p^K 1?m "iV. nKb&tS?!?. Kj'pK XJ}^'?^ 21 

nr,"?: r'nr? ori. "^k? taa^Ty^^K p\'! y^-i^Kvi i?!!K »DK'jtDtp irn -ly^'K ^r^ "'?'"* 
jrnKbata?» apj?;. dkt ,ts?KTrJ3K j>jk^ jr^tsnn dk |sS üvi -nKvi dj?. -i?ik 22 
]KB jy\i irr-'K "^k: an-'K rtfl:3K: "i?ik r"^"] tfl^ö ni^nna ]yri o-^kj "i» "t?iK nKvi 23 
"^IK Dyn laS i:c DKp ;^. 15ik ny,^: r^ir^DK jri-'K j't??''n„-]:?.n?!iK ,|rJKa irs""? 24 

tSDyiT"!. tD5'3 KIT DK1 /"^n rtsn tOH-'K IX "^KI.Bl^ nSIK ,ID?K3 K""? rö^lTtS D'^K 

apr. 'i?iK ,npj?;. jn yt53""in:?. jab -i:ik :DrjK5 "^kj 0^151:1 -i^'i;''!; ispi?;. tD-'ö 25 
j-|rTi3 ly.?"-'! ^"'^ l^f* "'?''^ ,!fl'7'pyt2iryjB''iK r nra ori «i'^^ ts'prxrj p^1. rtstsKn 
DKT.1 tapj?;. IX yta^Ki jnb -i?ik jirbj rJ"]r5 ar*j. bt'Ik »t'Ik Dy^nn-'K jrtsb'pyDt^ 26 
i:-in'?rj^yntaDKnn?iK ?tDDKn ji'bnKtatrrJ PI^OP'? '^i"' oKi ,jKntsr^ Kn tiOKn 
•^•"b^-n Kn Di''5 cnKvi tcrtj^iriiu^ cy-i, p.5r^?KByj Kn^'"'?^ "iyt??Ka r.?''''» 2^ 
ns^Kir: ras"'? d:?. tö tsoKn n?iK ,|r'bnKDu>y^ tö jkb ^in üOKn »jynKbBta?^, 
n?iK yp^lB ta-'ö ,]Vi^vm ts''ö -i?iK jyTns a"ö t^p'^u^rj^yii rin •;]''k rtstsrn kj 
roriKT r.;"» irccKb iPonp ("^köj^k) taa^: ^i^ö tfitpKn kh i?ik ^ränKn ts-'ö 2s 
PK is3Ka K""! yipKri "^i^K tjKnjoy^ ii?nKnt2 acKn Kn ,pD ,nyt2DKts yj"» idik 29 
üKH c^ytiKB cr"i;''K Dt:KJ -1^1 "^VSK ^iHtö IX DyiK3 "^i^K ,-i?Kn n:?r''ö 
inr^. IX npj?;. t:"» ^in ytc'.n tta:?KTj?J tsKn -i?iK irsK-jBtrrJ "i"» ix nJ'''??^''^ 
Xl Kn "r^v) ,iyj?KJy5^r\i "tj^ik Kn tsps pD i?ik {d^jk? "^ko ortaiJ -iyn;?i; so 
j?j"ia "^iKj Kn tiDKn DnKTi ,D"jX't2KB crj-^n. yrn cyn "^w tatpKn taDnyiyj 
•^I^K b^vi i]^h IX "siKiEr -i?iK ytaytoiK\rj5K s'pj?;. -idik ?jybnKtatrr| nirtaaK^ 31 

]Kli a^KrirJ tS^Ö lyapKÜ P"! ^CyXi Kn ,yt2DKT '^•'K 1^1 ,yeyt33-)'B '^''Ä 53 GENESIS CAP. 31. 32 b'pxT -ly-i ,'CD•v^^ il^ire "lytfltoKJ r?'n. i-^vt^) k^i a^"!; «^'5 t iJ^'?^J''.?^J'1? "^'^ 

irbn^airr^ «"i "^n-; cxi ,ts3''? raDixn ap^; i:^ü ,-rn k^t n-? t?iK ,t3r« -tö 

33 ,D'nKb tt'pJ'^i'^ '^^- r^"'?'it< 'D'^pr. ta'py^yj tki f« ünp. jnb liiK tr^ttxri 

35 a^'3 yn'ic nnrn j^ö nyrfiKä arin^x i:c ytoJKi «'i -i?ik tts?''? K" n?«? ijik 
•ny-i tfl"iK nri 1X3 -i''^ tsnrJ di?. jr"j. ."i"'"! ixä jxp jrnrt^trä^iK tsp^? "^i"« cxi 

36 i^-iniKn Dpj?: n?i« ttaa"? irnb^a^ri^tcKJ xn -isxa -i?ik ,i?D3ir ng "i^ik ,-ij?5''''it 
12: T^m "i?iK tanxp 7«i onw api»;. -i3ik ,ia'5 ta^ö rtap?«?? 1» nji« f^a-iKS 
rsyb-Kr^^KD xj n-ia nn cxi ,yi.rT r.?"ö cxn ,|j7?yn2-)y? |"ia (to]"«) dkvi qa^ 

3v xn i:pKn cs*ri ,t2ytDBKtty5 ntsxnrin ir?""» p'p'pK toaxH kii jrn ?t:BKn 
13"« yr"» nKs nyn ay yjyb ?Byrin ayj""! lyntoy-^j^j IJ^IpVii^ l^ä iyi?isr3 

38 ,y-)nK: ri:?XTi:: rri qy!."3 7?ik jyt^'-'i.i^: jrtoan irb'pxT «•'t -i?w ,nyT"!3 yi-'n 
; irixayj ':?nrs aa^? jy^''? rr'^n i?ik ^ek?^ y.5"-i jy^Kn ,nKri t'-! «•'"'a '^■'x (Kn) 

39 y^KH cr?ycpnny^ qrapr^y^ a?"? ^^h v^^ri ysK?^ iy:"i -iy-i-i''ii «n -i?ix 
xi-i aasn i?xn nys-'-ö jks ,|y:^t2yny. ay ytsaia 'tj-s /tspKnay^ ta?^? -i"i -t]'!!; 

40 Ki; tayjybnxtatt^y: toaxD «"a -lyiK ariybnKtary: jstt x^a /tDnynnxsy? ay 
;i:aK3 «""^ tsBK-jä nyi i?ik ,y^^v «'"l "^"ö ytanny^nyä ,yjKtfl k"3 -ixri "^'X 

41 p« -si'« y^Kri rnnK^_ j^sc^kiis: yp qyr'i« jy:"'")» d-'Ik nKba sixbtr nyi i^'^i« 
ynnK^_ aay: 121« ,nytaaKt3 jyn.-'a y.?"i aiK ynnx: ni'^"!'? >^}^^V^ vr^ri QVy"[ 

42 125^; |yii jtfl-)y-i.?y.-iy| bxöDny:^ jnKb jy.;^"» laaKn nn -i?ik ^ysKtr yj'^'^-T. ai« 
y-iyiT B'pnr tflanis k''"! i?ii< a'annax tswKJ nyi ,B"iy:2Kä ayj^a aa^j nyn 
n?ybJ?. r^ ,apTyj^yi; nyyb a2£Dy:.'T]'^ö tsayaoy.T sn a^iy^ fjyiniy^ "i*a «"^a 
pyaEy^ tt^n -i?ik mJ^OJ^I^? "'^i^kj tsKn y*7.?yo 'lya^^ö ia"p.rbyn''a k^ 13i« 

43 yj-^D -ir! -iyiD?«tp K-i :npy: 12: ytojxT -i?ik yisytsnKiia?« |ab -i?ik ttsytaany^ 

rj-K yabbKj asri »pj^^?^^ ]^r^ "'?''*< » I"'? ^I'^ '^^^^" ^^"^ ckvi ayb'p« -i?ik 

44 ahn J13 -i?iK ?iysKn jy^Ksy: k't xn Ml^-'^rP ii'T''!^ "^I-? ^P'""^ J'"'?"'^ I^^P- 
D'':r''2r B12: p'i 'pbKT -I» -i?iK ,Kn n?iK '^•k ly?«» "i?i3 ]s:^'^ 7?ik bkS tBKp 

45 B^-'iK in'x ytoyta?"-) -i?ik ,|"ß^ ]sr^ an«: apy; "i?ik m i?ik "i^ö lytt^^ii:: 

46 ;|ys5i2Kii2r yj^tt^ tsyjyb tpyT'^a jy?";. 1:: ytsJKi apy;. "i?ik tyb^ipjyinii: GENESIS GAP. 31. 32. 54 

Ti i:iK Tö |ru>niaf rJ"?? («".'.) l'B""i^i "^rr"! H'^'^-^^ l^f* "'?''*< •"'?-'?5 H'^ *^ 
-in-ir^'; :yta2K!-iy. b-'^ii ,^52:0 "^^IK tni?."?: jröK? jyj"7 jkü yioi?«? onKi ,rta"n « 

-iKB nr.?"s p"! jrnxanr'l iJ^ll^t "'"'•i li'l? '"i""! 1?''« "'"^ |J!'^'"i.i2£ ]i?."it:' T'"^"' 
tsc"!'''!.! Kn iri) "lyn« ,tsD-ini jvlprip "irtasKts :?:^^fi kh |j?ii : ii'iri.?« avi so 
|ytt>''ii2i (ny^sn) t:>?y)a j'^'-p. (tsr« «p ,jrönyD pJ'^?«^ ]^T^^ ^^ ]V;'i'^Q S'IJ'I?^ 

CS1 ,j'b^Mp?r'j. rr"! i^r'^ "^?''^ lJ^?'in nrri K''M yj''''^ n'^i loi« -i-")» irtr^iii 52 
133'? KH DX1 -I31K ^bb'''!.! |rins*&-ir5'"!l'0 IX'l'in jyri (nya'^K) nn 11c tas-'j '^•'S 

,T?iK fr>?>niic ]i^^T'^. ]V^i^l D'-iinj tötaw ir"!. "131N D'Dnna« tstsKJ "ipi qpTKa ss 

cap. XXXII. nb nb 

yD"'\'! t^iK riHKi VT'i rtacp -I21K ,pi''ix nnfe D?r^"]Xö orn iDxair jnS -i?ik 1 
tp-'liit rtfl"]« dr?''M "^«D rtD-inrp i5ik :irj j^b -i:^k ,xm ytarj^pj id^x /irtaasB 

i)^ ,nrn '^■'i iKs irtsxs ytsp"tt> apj?;. n?ix tatjria ort?"!« orpi ii?;?«? irn * 
•^nxEr? ni?. -i?is :di-i« -t?sb tki ps ,Tj^ir -ijkS iki px it?j?. -irina d]?.?'"'! ^ 
tcs^Btr Ktb« twv, 12: p-iyri arj")? i!£ jyjKi irfK tab^Kj kt : Tix-isir -121K jl^jn'K 
i2'p"''iiny|y5Kn n?iK ,jj;ta'pxn:7JEi^ix x^T^ J'IKn jnb «''•'a :apy;. i2?y.?p pn 
,r"!.?rö "isiK y^ar.?p idik y|xt^ ,byj^. n?iK i^d?« rsxn •^•'k -i3ik ttssttor; ra e 
liT'-t r^ li'l-r?' ''^ i'l^-^^ ''^^ fjr^Kns:?« jnnj??! Dy.5''''ö orpi t]-'« rp.p'¥> ps 
cr.5"ii2i jr^Np "ini :iy^3Kn?iK »p^iiit ap?;. 12: ir^xp jyaxa xn -ijik t]Vi''^a ■? 
ti'ü |K!a tanyi.?in n-ä i?ik ,jy^r2tD3y. •^i'-tk nn ts^yj ly i?ik ,it?y„ 12: ,iynna 
-ly niiN ,r22Ka an"« -inx\i oy n?iK ,-inrj Tp^i y^rtoan-'B apy; n?ix :Dn-'K s 
lyi?'-! «"*i n?!iK :;5K"v:* «"i n?ix ,nKvi) Dn^x K^'a cra'pni ^pV^s :ki rts'p'-.na 
]yi5!3S'p T-jT wy jrii :yt2^ST '-iy.n?i« nrixb k^iu' p« ,y'pyy?aKp n"-! ijik 'j 
tir^^ntö??. rria"« thi nn^ Kj /jr^sSiy oy. nn'^ii -i:is nvi^b irr"« cy-i. 12: 55 GENESIS CAP. 32. ]Vi, ,t3DS'n iKntsrJ S'ts^J^jp üüT'''^- 1^ ^^'^ ^'l '^•'"'"^.^ ^'"! ^^% ">'5 "i?''^' '^"l-^-" 
«■""111' !i2£ T]''« j''3 tssjtsr?, i?tN rp-T- |l^r"! '^1^5"^'^''« J^J i^P-Ry^^ ür.?"'? to"» niD 

12 -ir-!,]Ks ,D-)y"7.n3 DJ??''''» "i?Kri ij^'i. jkb "^«n x^ rt^tfirn'ii?. t|ri.iK\i:?^ IIJ'^^'? 

13 Dy:?iJ T'"! "pbni •?]■'« ts^KirJ '^kt toDxn «in -isix tprirp jn is''^ "lytsiDia a^^. 
tsa''? -11?. DKi rornj^r!? dx'I. -i3ki «■'ii ir^Ki jr?"! li??«»? '^V''^^ "'?''^ 'P^^^^ 

14 -irri ri< tflDs'prTKi j?t2j'ts5w-jr5'« "li?. i?ix jt^?!?«? "ik? yii^i^ ta'^ririTJ 
poi^tt'rJ p'« <DKp -i?sn «n -irtsoi« nn-'K txi (dr!?'pi?) i«s anxD t?ik ,t:?«3 

15 -jin K'''''!."i2i ,rp.pK3 ri£?ts*i.iic ■t?ix ,prv ts-!r'7.?in «■'•'ii^t n^^. nj^nna |i??".t "i^b 

16 iy"!.s'''i< ts"^ r^yröxp J'i.ir^"?. rp"i-i nj'iini r2:?XT.i2t -idix ,y|i<tr tanri 

17 -i?iK xhm^ jny^ -iDix ir'.?r'^i^|.i?- J'^^Kn^i ,vy^t iru?^ "ijik rn-'p rvi"? ny^?^ 
rto?Hi -i?iK ,D'ix''iDS]r5 riirn rnjf :. .r!s3r.?p irj^rt -i?Kn xn i"*« «n as'j -ij?. 
ir¥>''\i2: ü''inDj?iy''iii: jrr^« taj^DDK"? i?ik ,ii?n i-'ö iks tarij?^ tirt^Dpop ir^n ist 

18 n?is iJ^tsoi» an ':?nKäj?3 -ix -i3is trii^rj jü'ni?-!.?« "ij^l "i?ik J'lli'D "^i^r"^ 
i?iis' p^xna ■^n inni i?i« ni''i.i ii^j^i'^J^s i^J?. "nrina i"ö T'-! jrii f^xistr 
rri l^l-XrirJ ari) i?ik ?Kn tsorir^ j^nxri njiN ?Kn t3D-)Knj;j arii ^lyarist:? 

19 p?y^rj ]■'''« tsr^ 0^. 'd'P^;. oi^i J^t??y?P nr.r'1 »i^^^^i ^''"' '^so'^'pi^j ^\ ?"i'"! "i^? 

20 n?iK JT?1K -iptar.-i tor^ -iK Ti''iK ,y,'i''i n?ix ,i\yr_ n-^s pnyr; JJ?.?"*? "'''?' tsp^tt'r^?« 

21 ia2r?p i^n '^■'iK rJ'on qi75ri.sty tfib'psM nri^K -i?is' Jtoriiyii jyirB |n>' in^K 
TKi '^"in lyjriKnrä jri''« b^'^^ x^ t j^tflDxnrJ "ii?. jyi ,t?ii« irtarn (tap«) apj?;. 
,pnrj. ts5''ij?^?« r\t '^''K b^''ii nrfi2K3 "i3ik rton:?: nrn -i"» -ikb tki »ppi^r^ 

22 nDlK ,"ll?0 ÜH'X "IKQ 3?"^ P?J't?i'J TKl "I31K qr^ri:???« "^'Ö "I^ -|"j"'11 tS?"'?'?''? 

23 px B^-'iK i?K*t2tr nj?. n?iK nrJKb a^x tapKD ]v%hvns^, px rtsytspxnri'K ij? 
j!'.5^\T -I31K ,:)i;^v^ «""ii:: r.? 'M tik jri-iä «■'"-ii^t r.?''\t Dnxs -idik ,tDDK5 jy^'pJ'n^l 
:pi3: (oycDibs) ori -iniB-)j?3''H nn ny^^K i^n rtann^s -i?ik /"lynrp ?]'?'"'« 

24 -3''n rrD^jmirtssKna -i?ik oibä in "lys"« k''! rt§nn''B -t?ix «^t an«? -i^. -t?!ik 

25 in r5 ft3n>' ts^ia jKü p"-« j?si D£ n3iK rpniit p^bSx sfipa apj?;. niw nra^« 

26 rts-irin KT ,rt23?Kp ir^^Kp/^a a?^? ari"« -ly. D«n »ro^'i "i^. i?^^* n^"52i?^* IJ'^1'^*'? 
capj?;. nir^lp -iri. p:i:''pr^ txi inxii d:^. -i?ix ,js yn.?rb -l:;r^l P?rbrj tki nj'. GENESIS CAP. 32. 33. 56 

«n -li'D-iK ,B3'D "^n Dsb Ti'K jyta?«! -I» n?iK ;|K toa^ia jr^'isö iri. iri 
pri?KT ,jyi."!i''i.i t3D3K?rJ "inya j;ök_d j"-i. SSki apr;. taa^? ^k-ibu^ i» -i?ik au 

(-1» ytsjKt) irn. ^bx^DB oyta-ix oy-i, pöK? ii?-!. rtai?«? npj?:. -I31^? : tsDabr?«"! 3i 
-I1ST.1 rbm y?'"» "i?is »tos"!!?^?« i:: tsa^ii^J?« (jKä) i:>ny;y^ latDKj r^s'ri '^■'« 
IJ?Ä!aKp,rJ"51KD h^:B -iKs ly. obtit ,?|''i« an"« jj"^ y.5?xj xn n?!« :taytfltoyi.yj ■•«2 
D''7K";t^: "ly-jrp ^'1 i^Pay D1-1X1 :y"!.?y'p nyr'i |X ytflp?^■^ -ly -i?i« ,-ikti 33 

Cap. XXXIII. h :b 

1-& üT^^Vi to-ö n?iK iy^ö«p, itt^r. ynKi njiN sri« jyriK y?"! axn npj?;. -i^is* i 

j!2^t2ybi:£ ?lDi^ -ID1K '^nn -t?ik orts? ■nxi "iri^'p J'T*'^ ■'?''^ ^?'? ■'?'i^* m^IN's 
or?"! "iJ?. i"? 'bm ]VT\ ril^. "112t "^'l J^ap^s "i?ik /"irn irjn^« -ins ;?": ni?.-i2ii< 3 
n?!« ,|n«8 :;raa-)NüiK -i?ik jrJrJtaii?. on^t« pj-'b itor. idik ;ds*p ynHi ij^nna * 

nri -iri;! n^. ^i^i^t xi ^"ly-i.rp «n -151s* irns k"'1 j^^xt hdi« ?i";k p^'ix 
üs*n ttpDy^yj toDKj ra'pri »"iJ^irP ^'l^"!?'! °^-^ •J'^^^i "li'.?^;. ^^'I ^^'''s rri 

;";]-| jrt^r"'? "i?*!« i^t^H ji^tQK'itD irirp :7"!.n''K n?iH nxb "ji^ik -i?ik :'^'t jr^J"? ^ 
j-TIKiBt:^ nj? -i?ii{ :";i^i I^^ta^''"'? -i3ik ii:rn bnn n?iN s^or jrt?x"!ta "^«nro "i?ix » 
:rt:^s<l iror^. ?y2xn jr^B^Knai^j^K "^-k t«i ,nr:K''? ^^"kj orrn nn S'pnt dkvi 

cj"i;t;Kj ts2'7r??N tki js*ö n'i.i ,t2?"Ty^?ic j"! "^^k rrjxi tsr.Ki. |j?-j. ,n?Nn nr.?"ö 57 GENESIS CAP. 33. 34. 

12 iyb^«ii "1^1.1 t^iKna:!? -ij?. "i^ik :d,-ik3 D'-ig d«i ,]ri'Vi j^tj^ftsKJ i£ "i?!)« ,3i3ya 

13 :ari->; ij: "^«"lEty nj-jr;;. n?i« nn -i«ä jj^rii^a b*?-"!.! "^'x -f?i« ,ji7r!:?3 nDix irn^ic 
-i'ö K"3 Tj-'i} OKI -i?iK ,-ir! tsnK?: "^«3 "iJ^irp K^i ci^i tor??!?!?."!:? "inrn j'"ö 
,ts5''nönj?5''>{ :h'c iX'r''i< Ji3 K't j>?ö jriT n?!!« ,r5Kn rrj'p y'7.?rr\T n?it< VW^ 

14 ay3"'M -iKS D-'nKä -in^rj p"a tik*i rri'sc qysnrt;!:^ r|Kt? Plp*?)« IJ^Iini kt 
crn"? D^i r3?K3 D^i. "^w irs^itD TiK.j^rtQrn dkudk^ b^^\i "^i-x -i?ik JJ^'^^i'P 
nr?""?? i:: ysaxp "rj"« dki t"? »p^irP 1^1 "i^'t??"'"' ■'?'*^ '^!"^ "i'*^ "'^? '^'^- 

15 ori. jxs ircDsb ^^i. x^s tik"; bb'^ii "^"k :r]K-iBtr lirj: -i?ik tn-yir tjkd p-;y,n 
riKJJi ^ixT "^'K J7t;?K!a ?:xi i::ki; :r^^ ig -i?!)n ;^'^vi i")? ta"» tsi rpSsa 

17 j"K -rj": y£5:?;i3 -i3ik ,m'3D "t]«? 3k^ npg: n?iK n-'yto "^kd r^rii or.?"'! =^1« 
irax: in jxa rtfiJ?«? Di-iKi ,(niSD) jyt$t?\'i -ii?. rtsaxa n^a j"i tb -idik ,rin 

18 v^'priT fD'DStr D-txtatr ^i:'5''"K ^ob^ p!!< i« nsp ap;?;. -i?ik tniso Dtinx sri 

19 -i^_ taDsbrixi; ,Di7-!.'pj7| ori. '^"nta jyi. r^l^ip ij?. i?ix tto-iK^u^ ny-j. -i>«b rpT 
cyn D-irtsxä Dri D'-iiain j^jriKi -iri -i?i<n -ij?"! |ks ,j6tr|i''lK ta^ysfj?: pM 

jD'bx-iT??: tst:K3 -ii?i. ,t:tsx3 jn'N rt?j3K3 -i?ik 

nb Cap. XXXIV. ^b 

1 jra ,ytsBKn mK3r^ npi?;. ari k"! v^hv^!) /D'n«b lytasNta k""! ,nri n?iR 

2 K^T roxi DJ7 -i?iK :|rnr?.i2iöiK Dr"!?«"? oyi pytt5xtg ]vi, -irt3?iK tj"; ,D"'i-ii?n 

3 ,n;n |K 3rn r^m r5"i n?iK t]H tc'pxrij'3 "in'X taxntfl ■i?i« ,"iri-x x"? 3X^ 

•1 CST1 "I''I3 D''? trtS^I nr« "llDH -irtOKB 0^3".'! 13^ "riH^Bt D5^ 1?1X JD5r3"iri5 

5 njn nri?3Kta r?"?. d«i ,ts-ix,-jr3 jristsxn 33'pr: i?ik jk^tib -113: ly?"!^? r3?r 
n?w ,ri.'pr| Dyn ct-ik .tb Dys^i ts"» mKTi r.?nN| r.?"-'! "'?''^ /ni^^ii t2ri.?y^r5 

6 apr:i3i D"'i3"ri J5-3 ,D'CD»r nyttXB -in '"ii'^^O "'?^'< •jJ^'^^P- ^'^ °^'^- '"5 J'1.1^ =ipJ?;. 

7 Dx x"! d'?« »n*?!^? 2KB ir«?Kp D'3p3?;. rjnxT xn TiK Mi'l-i'")- ''^ °^'^ ^'^ 
Kn jxa DKi ,iriyT |rt?aö''-i3ir k'! t?iK ,-iy33rtt x''"! cg DK-jTiri xi rir^ix-i 
]r5"^3-]ri ,D'3pr. "irt??«!? "^ri x"s irr"? 13: ,ixnDr3 '^'x*;^: ix axnta-i?x^ GENESIS CAP. 34. 58 

-112: "^isn D."7'K KM taayj ,irtaDKtt -iri"« i« '^^^^ tcrir? r|p:^ri d'd=^* orf^^j 
y"n.»iK -tjiK ,T3it< toarJ "iriasKta rn."»} ;wiK ta^ö tj-'K iD"ij?3yi;jü-|r| 1:1« tKMiB 9 
y-'l (jr?BK) b'pNT -i3Kb TKT n?tt« ,j?n< «^■•a uDriKTi -idik jtj-'n tsrönr? "irt53Kt5 10 
pts^ir? I^D-'X Da-jrii")!?. n?is* ,|''"!ki Dni^n :äpr\^:i ijin ,t35^-'?3 ;ri''-'K T'ä 
iidk"? : nJ7T"i3 li^l.'?''^ ''^ "'?''« "iyt$«l ü^i^fis^ 12: rt?W! 0?^ "i?ik ; ir^r"!^*^- ^^ 

nJiK ,ri?.?J?»rJ i?ik T''''nEiB''ip -irirj (kt "^kj) '^■'ix -i^ö torinpö"]!^? ♦I^'^I'^ 1'^ ^^ 
-112: jr^irö TKi -i"» t22i7j -11D ,tari."irvi jyjKT t-ö ■nri-'K k^i ,ir3rj km b'p-'ii x^ 
nrt^KS ür'r\: -i?ix d?^ di^t o-nf^y;. rjnNi xn lytsyt^nKviiD?« pj-'I-iki jk^i-ie 13 
nri lyaoj'iitr r'i.ri''i< "i» "^^ii (xj'ps') |rtöj''T.y"!. xn -151K /tso-'b-iytsrn ts^a -iidpi 
as"'? ysKi rrn jr??«^?. "i'\i tiron^K i:^ jr^Kistr k^i n?iK ty^tpxn ts:;-;.?r?yrJ 1^ 
,i2Kn to-'in'nKB j»:"« '^rs'prii 4r5rj 12: rjiKö üvt'^ -lytsDrii«? r'i^TDiK »iintD 
i«i i^b^'^i IJ^T'^ "''^'^ Ii'!?'?^\'' 1^*"P'''. *t^^^ "I'? i?i?K«^ y.2"K r"!]?"!! crn in 15 
cNvi /Crbb« riroDK*? i2i jrT-itrys T^v, ,pj tii k^i tsb^Kii "-iri'K jriT ;jints 
-lytsrND rT'^ i?''^^* 'li^^i'l Tf-K nrtspKt? r^in?!« ti.i jyS'pKi; kj :arK '^^bD:^!? le 
rp.bKä ar.?"« 12: ]vh^^^^ -i?ix /irjnKi; "^""k k"5 irb'pxi; -["ii -i?ik ,iranr: i?ik 
,iyDDK'? i2£ irT^i^y? ("^"K) tsb^Kri ji^nn^n toD"? t3ik "iJ'SK nri''^ |j;ii tirinri) i'? 
nn^K i?iK qrrjj'^ (3j>i;) ir^ini n?iK iJ'^njjj "ir^sKta j?-i,J't2ik -i^ii fyi.^ri; kt is 

,c'3p;?;. "iytfi3Kt2 nrn jk jrlp'pxej^j'^nKiirtatcKn -ii?. in ,|intfi 12c ysKi kh isd-? 
Kl tD-jytsKB crj^j yrin |r¥?K^ ori. d-^ik rtsoj'ts'nrij^;?: nj^i -ikvi -i:^. -ijik 20 
lytsyin«'! i?i»« »ölKtott; -ij?i.n''K -iKnra tki j-'k DSir jriKT p\7 -i;ik 'iian pD DKp. 
jr^y^ '^■'b'i'''iB n?''T "ir3?rö k^. :mKi.Bty -i?ik ,ta'iK^i^ "iri^fK Il^t?"^ iri i2i 21 
iK- -i?iK ,|yri^stönyrn jr^bri^rn p« n?iK ,|y.5r!K\i r"!.?«"? d-'k «■'t |rJK^ kt ,t?ik 
7?iK -i'ii irSbKTi nrt23Kt$ ynn^K ,KM n^s jiirJ a^li iJ^ta^'^i; isKn trriM f"i?i<'? 
•^Knr:;. :|r3pj irin^K nri irS'pKi; ^ytfiaxtfl I'"!;?t.?ik ijik /iröns».? ly/ins i2f 22 
12t tm tfi"» pnD ir^b-i.i nrjiiK "ij?.??^» «'"i 721« lybbKvi Ji3ij?ni?5 ^:f^. "ij>^?ik 
jyT'jtrrs U1K n^ii jrii ,|yb'pKT jyi.'m j^pV^^s or?''''« i2r -i^i.i oxi ,jy.2nKri 
rl."lJ'^! i'T"'^ »T^ |yttts-'2irj?5 km k^ii kj ,t2rK "^^Si^rö dkit »Dr^V^ MrccKb 23 
'iSCKb-iiD -pj^nKrirJ 151K as*? km i^im n^s -in''K SSk -i?ik lyts-'j r-in''K -i3ik 
iyt:3-|Knr5 dX":?ik :ir.?nK\i :?ik K"a k"t ts^öKM ,pnis ipb'p'ii mn^K irri'K t3ik 24 
-iy2"T -iKne :k"! "^in ly??''^ d-'I)"'?: Kn yb'pK dsit r?nK] oyi"! -i?ik "iiari cri. 
K-i yb'pK f^K-n •^■'b2?rö dkti ,0^^^^ ,|ytsts"'3trj?5 |ri.iiKn km -i?ik ,a"|K^tr 
,r^Ku irtptpnn dk^kii dj?. mjik jts-i'^^^' "'i'.r'-^ "^^'7*^ '^*''- 11^"' I^^r^ '''"'^■''"' ^^ 59 GENESIS CAP. 34. 35. 

ä6 x^T jrjibiy-)^. D5t^ iriKT ir?":'! "t?i« -iiöpi i?iK {j?3''bD3rö orb*?« jy^ibtönj?. -i3ix 
,D'a3¥' i^ri^ Qi^l D'i« ^n «n i^önK? K'1 i?iK ,Drtsiy'iit^ ori riirt?? "iri a*'» 

27 -r'ps -i?ix irDrj«^tr-)j?. «•'i '^vyvi jy^xp. D'spy;. r.?nKj «•'i :|kb«i irj?-? n?ix 

28 rnn^K tytfitsKri Kjri.pr^'yj 'Tj^tsoriitt' vyj^Vi jxia ^''''1.1 ,ts'iKt£tr k^ |i?t?in 

29 -i?!|« ,|j'jK)a-nyg -iri"))} bbx Tj-'i« nri) s"? iranx? ,iKri n'pi^l ö'^ ß^^l'^ o'pii' 
jrts^rirba im ,]if^^^'^:}^ K''! jr'anKD "irs""!! v^jT^'^ "iD^t< "iJ^irP i'l^''^ ^^"p^ 

30 t:3Kn -in"}* /ib i:£ i^m jiröt^ i:st rtfl^«i npy;. n?i« nxii rrin a^« dkvi ovhh^ 

(-113 1::«"!) yasn "^"ii^ ijik ,''nB oj^l «•'"a tdik* "jgji ari k"3 /OniKb d^t 

nb Cap. XXXV. rh 

1 j;5''''ba n?'!« ,Sk r\% "^w »i'^irn r.'irj i«?]'!'« nrtst^ :apr. i2£ rta^xi tstsw n?iK 
ob« ,|T1i?. 1"'"! '^J'l ftfi!2«| oi?1. "^K'^b« jyj'"'« töDabrixi r5Kö •^?1^{ ,ta"iKn 

-irts?iK xn /'lytstsKj iriör^s K""! ari} t:r|?Niö ,ir"i.Hii arf^ts'^ö xn jrb^Ki^t 

3 irb'pK'p -ini i?i>< ns'T''bp yi;"« tsbra?!?!) i?ik ,"^"1? 0^5"?'^ i?is n?"'t "^p"» 
irj^i? tfiaabj^ixi b^ni "^"JS i?i« flJ^nr^ ^''13^"' bx n^a "^k^ i?i« irni't3Tr?!''li< 
13!)« ,nt?KD -ij??""» j?JN^ a« tsxn aiKrj-ix "rpö lyi ,t2:sK: ay*i j^dk^ -iKtabK 

4 spj;;. ari. jr^KJ ^'i. i?^x t p5 iJ^^?N?r3 '^''X in ,r^ri:i ari. st'Ix "i'ö ts-'ö -ikvi 
pi^ ><n v^y^. «T *i?iK ,|S'"!.Kri iri?r'rj 1^1-7"« pi!^ ^*''"! /"iyt?t?«5 iJ^l^i^Ts rbbx 
-ipabri) ,a''l3?r3''''K aj?n lyisDi« i<''i an^nj»! npy;. -i?i« ,jy"!.«vi ininx iriO'^ 

5 Fj-^i« tatfiw i^ä tDBj?« yD"K -i«ri a:?. i?in ,a''l>s' ir^Ksi: «■'i t?iK tDpJ< aap K"? 

6 rr-a top« t«! ,tarb irja rn.?xb a-'« ar5'?S'^.;i ^"b "^w axp ap:^. -i?ik t^xi Da"? 

7 taaabrjxi rtsria -ir. *i?i« nx^i ari^}««"? ars'pn 'P*?^? ovhh)$ n?ix ij?. »bx 
atÄKJ ttaabriKi arfx b-'^i .^k n-'a bs isnx in ytss^KD n?iK nxtobx ir?""« 

8 fiTiia-i a^Ktott* Kl nnna aj?.?"j! "iss rriKbi: 1:?. ab« ""]«li t2"]Ka?r|£KrJ 
a-'iajra"« an i:?ts?iK b« n'-a absn-irtsiiK inKri n?iK /Hpai "ij?i rf???« Kn 

9 tDtsK| -i?iK ura""« y^Kbp) niaa pb« iröw i^j-'m. ri?3?K? ikö i3ik ,|ra«"!iy3 GENESIS CAP. 35. 60 

njiK tjn-« rtsywrj ijik ,dkp. nnjjt ps ]kb n» ob» d"?«)??«} Dpi?: oi^l r^l^- ^" 
nnra toa^? r^'prnj'l. "^^«I d» ,a}:j?;. (tar^) röw i""! tcirfK ijt riK-iEtt> tstsxj 

rt?3?K3 "IJ?. n31K ,J"T i«iKO p^"]l. bVxT b^nto^ pH?**? 'iJ^T.!''''.! ^3?K?J?J Dp?,! 

13«'? i«n '!pi< riii^i? "in "^K? iröK! Dr?"i "121K ,1^5)?^ "in '^"i; x'i.iri:) ,r3«n 
tsriri:^^ nn'x «s"'? "U?. i<\i ytsi« ori jn ü^'k iKBS]^TK inis tstsKJ -i3ik t]V^Vi 13 

,^1^1-1«"! -ij7BEiKp?Kii3 D«j -I35K ,]^^^ti jsB r'b''\tp3yi. ^3"^^« ,i?tstaKn tsrir'i.rj 

tSDabyTSII ,Dr^-)K Dn jyöK? in rt53?K3 ap^;. -t?1K tb« tO'-Ö p"'« CKJ^S 131K 15 

i?iK ,"7« n"5 jKB jr3xic Kl -i?iK t^K D"? rt?t?Kn t2ri.rii?3 an"« a"» tstsKj le 
,iN5r3 bn-i ij'is* riraasp^ 12: nn?« "^«3 dj?-;.?«'? i?ppritfiu> r?"« "tikj -iki.i di?. 
ta-jKn nn^K ds. d"?« ikvi dx "i?ik t mJ^^yj arin"« K"5 tanttn 3?''3 c^. nr^K " 

Kn nr^K ob« -ir3K "iKvi DJ? qy^KH tpix kh ^ciyr\ jrtKj |:?ri m. fts?''? "^n i» 

,"31K |3 irOK3 iy3".T K''! J>IS3?K3 Kl ,anKtatr Kl ]V^^ ,1Kn j^'T'^i^?^ ^^ VhpVl 
ir^KI.Jr? TlKVl K': 1?1K 3nKtttt> '^ni -I31K ti'»;?? in^K yt?3?K3 irt^KB |"1 ir5K ^^ 

-p?ri. rj^'K rta'^'pytsir D'pj?;. n?iK tmh n-'S tarK TKi ,nnBK'TiK3 r3n Dn.JT'TK 20 
:?5Kn3 Dj?"7. K"a rb^Mp^rn kt tsrK orri ,r5Kn3 DrirfK k"d «r^iK rb"?. 
"1*1;?. h'^.p Dto"7?j?;. iibir i?iK ,D"'TK :Ki£ b^'p) 13ik nKta |yp. cT'iK ra D'bnn 21 
ar? Kl ,n.?K'? Drri r"!^ i'i;^''?*«^; bvcw] d^k -iKvi DI?. n3iK te^-iK ta'py:«?: pr: 22 

bKnt^: I^IK ,DiriaK|l DJ?3''M y3''''riD3J7p On ""'Cf'^ K"'''? Sl^b'i^ -I31K \V pIK-l 
DTIKS r.3nKT Kn tS^bKIISf D'D'pr. rjnKT Kn m.KII DJ?. -I31K ,?K1 yt^-lKn 23 

niiini -t?iK ■'i^ n3iK prair -i3ik ,idiki /D'Dpy;. yjrnKarJisD-i» ny-i. (iyn.KT.i) 
ysriKT Kn i?iK :pi2;?3 "i?ik fiDi" »D'bn-j y.3nKT Kn :ji'?d? i?ik "13^»^?: -i?ik |^ 
-ijKö nyn cnB"?! ri-iKT Kn -i?ik t^bpss -i?ik ji »bni in -i^kö in. rD'nn'pD 2(. 

D1^ pB pK Dr^K y^bril ,D'Dpi?: ySIKI Kn. d?":) Oni '"l^X *1?^K 13 /IkS in 

nnp PK Kiöö "^Ks pnsf; lytaKS Drj'i 13: DKp Dpj?;. 151K n3i l^iKsy: 27 
irti'pKnyiB^iK pnT i?ik d.iidk -^i üDs'prTKvi ,|iiDn tapK 7K1 ,rDiK 

1?1K tyilK: 3-^CDK 1?1K t3iri.5^1 D'pn^: y3Ke Kn inKVI D« 131K {JJ^tgtaKI H 
B^K Pp.'pKB DrS"! i:i Kj'prDÖKnyB IIKVl 1?1K DIKtfltr I3IK 1''triy| ppir 

:r3.iKi y3"T D'pj?;. 131K wsl |1''k ir2n3r3 oy i?ik ,|nn^'- 1^ tstpKi 1?1K 61 GENESIS CAP. 36. ih Cap. XXXVI. ib 

N"-! 131i« -Üin DJ?!. Jlb^K Dri "l>"t??K^ ,M"p? K""! /D'jyja Iiytt?Ht3 IJ^-T. CIN 

jynxsyj an"« rsbrii d-wx-. r^nNT «n -tri ovvi ,n"i"p jyn -i?ik nb^^. ]V~!, "ifiK 

9 t23j>Strr3 :ki u]"« ort;"! ■i?i« »oi'"!^ tsr« it'^. ,-i''i?t' vr\:!^ ori ^t^tk rt53ns*\"i 

10 ]y^ü: ü'", (tro orri ♦i'y?' 1^51^5 nri «T'l« an^ j«? D-irtaxä ori. »D'it?^. 
-ij;i inxi ,bKiyn ,TTyx ßi'l. «'Tis "iri »nni? nj^i iriKj rEi'''7S /D'iV'J?. ^^^^. "^J^l 

11 ,-i^iK ,i!a\n ,'ti'% Dyi rjriKj. i?^"! |n.Kvi d:?. n?iK :rvrr. cri K-i-iä nri ,n!2'^3 

12 Dr?nxi cri >''^''% DX'"! 3^''iiD5yp. -ikii yoan -i^ik tn,:! i?ik nnj^: -i?ik isi: 
,D'nn:? "iJ'l.rP ^'"! <^li'1.«1'') dxT"! ^P^öJ?, li^l t?'''?^ öi'l iK3y^ x^: i?ix i^pj?. Dyn 

13 -i?!iK nn: "^Kiy-i crn r?riKi «n (ir"!.«!"!) orri i?i« ntor. oyn k-"!-!!: -lyn 
:wi?. Bri. «''i"is -lyi ,nö'??a iri r^n«! }j;nxri o^^rn ,njö ijik r\^w fH-yi 

14 -lyarxts ni^n ,nDi'! n^i "irtssKta "iri D'naD'bris' r.JnNT i<n |ri.xii cyrn -i?ik 
jyn T^r. D^i nKay^ K^i i?ik ,vc:?. d^i k'ITb "i^i. ,jiy52c cyi. (p'?rr?.?i?-> 

15 -iri. jj?J2D-i''äöö«t?n^ xn nri cyrn : nnp pn -i?!)« obyi lyi. -i3iK trir'; 
,jia''n DD-i-'ä ,itor. DV"l irJINayjttonj?. ,re''b« cri J^jriKT ,D'wy. lyirp 

10 rpböi? tiD-)''? ,nriyj tsDi;? ,ni.'p CDn-'ä n?p ttDi''B ,i£i:^ tocn"'? ,nölK tson''? 
(inKTi) crri 'On^ J^l?^"? ^'^ '^'"^^ ßi'l iJ^t^D-i^EöaKtsu? «•'i (irr) cyrn 

17 ,it'r. cri. cr-iriKT cvi, cbii^v^, r^^Ki xn i?"! cyri -i;ik to-nnj? "^nrP 
ori. |yt3D-)''ä xn (nro DS'ri ,njö toDi;? ,natr lodi*'? ,n-iT isd-i^b ,nn3 ttD-i"? 
DJ?! «MTB -iri ,r\t^^ iri "»i^irP (ly"!.«!"!) cyrn ,dn^ i^l?«'? n"« bKii'-) 

18 ,my] öDn-'ä ,it?s DJ'"! K''i-iB -lyn D'nan'bnx r.;.7Ki «■'i -13''! orn -iDi« n\ri? 
iri. ^njii cpi "lyt:?«!: "iri i^^tjcn^B Kn nrt cj?r"! »nip i:c-i^b ,nbj''. 'ccr'p GENESIS CAP. 36. 62 |lti;>T njiK {njj; nsi« ji'inic nai« baic^ i?ik jtfllb dj?'i.?s''? ori. nrjnsiiya «■'-i 21 
,-iiytt^ ij?irp Kn ^irts^ln ii?-|. iyt3Dn''& Kn (13'!) D:^r-! ,jtö''i -i?is -ii;k 13ik 
n:iK ,Da\'i n:i« "in »D'jülb oyn yjnKT «^i iri.Nii dk i?ik tons' ri.?«"? Q'« 22 
jibr. ,D'h^w yjnKt Kn (jri.K"n) orri i3in trjiari ("i^id nytsDriit:^ D'jtsi'? 23 
D'iiraic j?.?n«i. KH (iy^Kvi) orrn ijik :dJi« tsin i&if> ba"!? -t3iK nn.Dö tJiK 24 

(|y-!.Kii) oyr"! noiK ;rt?rT"'i'' ri??^ irt?«? 1^3"'^ i''? brjs ><'i 1^. d"?^ ,1?«? 25 
crrn -1DIK tnj:; ori lytssKts k^i »nön^bn? "'?''^ 1^"^ '^?^= '^^l- '^^rP ^'"i ^'* 
(insri) Djnn :p3 i?ik pn) -t?iK jau^H; *i?is* pö'"! ^c'i^n yDriKi «n (jrnsii) 27 

BD"!''? ,1126 t3Di;ä ,irt5''in ori. lyt^ßi"? sn (irt) orrn {jis -idik pr 29 

orn ,|uJn toD"]"'!! ,-\^i( ^oyh ,|t»-i taDn^ä tnjj? tflon^ä ,iiy5ic tfiO-i-'B ,b31ty 30 
"131« nri^Kn t:"i'3ri. "i'^t yi?><'? i="i< i«'"! 'iyt$"in ori jy^D-i^s k^i (|yi.xTi) 31 
p'K -iKsy^ ,|r3Kn t2-j''3yn üit« ri?«'? d"« rs'pj^ii 'JT'^R ^'"^ ^"T^^ '='i'r'^ 
»an« pt;{ rb-i'jy'i. di?. -i3ik trtsioxn ia-]''J:?'i. d'bxnt?: "iriJ^"? «''"! nys"^ r?K|?. 32 
yb^ -I31K ♦'"'?''7?1 ^"i^^i"!) ö-jKtotr -iy3"i ri2«3 nyi -i3i« ,D'-!ira jikt ,i''?3 33 
3D1'' -i?iN JHi^s D^li« D'nni jnKT ,331'' yS^ytQ?^ nrj'i |i< ytsi''3:;n ki ,3nK'^ty si 
i?iK :iia''n yn?«'? nyi di« D^*n vhhv^,^ "ir3''\T jk rtsn^jy-i d^. -i?ik 3-i«tfi^ 35 
3ibtt> -lyn ,D'-n.3 pKj ,-n.ri rb^rtau^ nr?".t jk r!?i''^yi. di?. 131« aiKta^ Dtrn 
("1KV1) tD-tKttt» ly?"! r;2K3 -iri i3i« ,D'DKia ri'pri ori. ^^i« pi» (p^x?) im 
: np3'ö D-IS nbaa? r'p^rt?«* ir?"). jk rt5"i-3n di?. i?ih aiKtair -nn n?is tn-ig se 
DS* nininn d-ik bm^ vhh:s^t -iy.3".) |k yis")''3yn. di?. -!?i« 3-iK^ty nbia'^y -i3i« 37 
,|3ri h^t rbSytDtr nrj": js j?tan''3yn c:?. -i?is 3-ist£tr bissy n3is :r^s-itatr 38 
'TJO r'p'pyt:ty -iy.3--.! |K rt?i-3ri di?. -i?ix a-ixtctü jDn b^^ -i?is jD'iiaDr. jn«] 3» 
bK^ts'nö H"i"is ir.3''M röK3 "iri "i?i« ,1^0 ("iKlD tai«^tr? -li?.?".! yas3 -lyi -T?1K 
irtsc")"? iy"i. ll?ö«3 «n (irp D^.ri nsiK tDnj -ü nr'oDsa /D'-intsia nr^DKta io 
:jyi2K3 irin"« "^s.s ,frt?"iS3riKri ]VT!'ii "^«3 ,prt2Dybtyr^ iJ^lO"'^ 1^*-^ ^"i'F^- 
CD"!'? ,nb« t:D-i;ä ,n^3'''7ns t:Dn''ä :nn- taDn-ä ,ni'pj? ^oyh ,y3!?n tsD-i-ä " 
,0-1'^ cD-i-ä ,bK-i3)2 tsD-i-s ni'rö t2D"i-s Hö-n tsDi-s ,T3p taDi-B tirs ff 
D>* irpiKsriKTi \yy}''Vi -^i«? ,01-1^ (D^i'J.'pNa) dj?! il^taDn"? s-i -i?"! Dy.r- 
tons |Kä -ij?t5KB lyn ,r^v_ to]"« 1S1 »Daints?;?^''« Dj?n.n'i< yn?K^ 63 GENESIS CAP. 37. 

ih Cap. xxxvii. tS 

cj;?".'! nr5"Ti -irn "b^i iri |i??nKT jj»! k"3 n?nK '•'^si'p^ "iri irinx? in 

4 y5''\i o'piit im :pK"} ir^?Kb lyr^x on''^ rta?Kö ij?. n?ix ,-ikti onj^tD^« Dr.r".T 

5 DJ? im ♦ 1^*1^1- "^'^l"^^ °s''''!^ ^"'^ ^5"'? ji'tss^Kp 1^ ,1^"« KV jr^pKn Kl 
irtoDKn Kl ;|irT13(iJ!'5''l) jn-'K y^'^'n^^i» -ij? -i:!iK ,n''lntt {"XsiDi"- rtaö''''its 

6 |r?'pri; ,a''l"ito]r'riiineiK.l tir.?!"«'!:: ixistr -i? ijik nnrQ i«? ji"« ^n 

7 ■ijiKri^j'? a^K irtQP'ö ji-si^-J in?^5 "i'^-"^ 'i'^''^ "'5''^ tJ?3Kn taip^ntar^ i"» 
i?iK rivyh'zvi jrnrt^tr i^ik or« t^ik ,sT"ix n ytjrt??''! y^iw r?""« ti^ii 

8 -I51K :r3iKJ y3"ö ]:fm ii iJ^^'? "t?iK .«i ir-t3j?"'i^i« ii^5iw j?t^ 'i^'"?'! 
i?ix -irns ?jrTJJn t?iK iJ?3''i!< «ri toDini inn''K 12 irsKia^ i^Tia y.?".! 
jr^ri) i?iK ^y^^its nr.?''! |j?3riT "iirö 1K3 in-^K jrtflDNn ki idik ?]j?K;T|yrjr5 

9 ytQ'ri-iri^lS IV. i?iK ,D"''i-iiD pri.?« iv.?''^« i«: Vt^ia^its ni?. n?iK qriJ?! ivpi 
^tsö^itay: D^ina irr"-« iKj vsKn i"'« ttsri:^. :iKiBtr -i?ik mI^'T''^ \^r>- ]^''^ 
n''ä iKä 11 jyisr\3 vns'tst^ iH^S. i?iK i?Kö -in "tatK vjoxt k^i ,svi n?iK 

10 -ijrtsKä p": -151K Mli'T"!^ P'.?"-^ "'f''^ "iVtsKä Dyrri (oyin) y^'^nrans "»^ i?ik 
Bö^ltar^ Kn in ,D''iita i^x -i""? i«i Dt"^ dkvi j di"« 1^ rto:K: "i?w ,in''K ts'pKtr 
f'nVT'^s vj^l i3^K ivt5t?iö r:''''! n?iK l'K fjrööKp^ m t^ii friirii ?t:cKrr 

11 -irs« ,11"!!? ir^i'T'iVa "i^Tls r.ri "!?ik *]^PP'^ ^^ viiv ni::: n"'l "iks 7;ik 

12 Dni"« riK^ Kn. ir^?"j "iVTia V5''i "i^'jk :r5Kf vr"! yt5"iiK'!.iy5 "irtjKii fi 

14 nyrn. jn.?"?y?':'lK'i;amwni /is'jriyj tDn''Xi:s:r!?^Kni'-T?iK n'Kj^a 
,p''li2r tsiKVia?« T'ö rJ?''l3 "121S' ,r|K'^ -lyn jri?''ev3'7nN\i nri i^ik nrTls 

15 13SS Kl tD5tp IKD DKp IX "I?1K /jl-l^n y^KHÜ DKS SK H^K T'^p"^ "IJ?. 1?1K 
jn'K rtS^KlS JKÖ "in 1?1K ^riV^S D'K ni^K JrJ "^V. ,V11 "T?1K ,iKÖ |"K II"-« 

16 -i''ö r:Ki ;i'K niT "in.'"!^ ^r^ fV'^m "U?. i?ik ?ki-i 1005^7 dkti ,ikis'^ -i:ik 

17 l-'K in /"l"! )Kä lyjKitri^yi^ "I?l Kl ,>'t5^Kl jKÖ in 1?1K -Pin'll Kl KVl IK" GENESIS CAP. 37. 64 

ni'T"!2s jj?:".' rts^iV^s 6191"' "I31K f]rp "5]«? ji?riy^ i?ik tsoKb ,jr^KT k^i v^i^^ 
iKsy:? i?iK ,irriK! iri::'''ii }«& jri'ti^ k^i «"ii n3iK {jri'i p« «"i -iiks -i?ik ,"^«3 is 

,1262 DD"? tSD^nrl : 1^3.7"'« 13: rO^I pIK") -|?1K : I^JK^U^^,» 133''? |ri"'K T?1K 22 

Wi ^Di" 0^1. K"! ir^><i? '0«P- n^T"i3 |:?3''\) i!t S1D1'' p3 ob« nrtjKö nr?"! 23 
irsiK-n -i?iK jn^^ jr^n«? "i?ik :rt?i?Kn?« ">» irs'pr'i.) ,px"} ir:?«"? in ,d''1k pK-i 24 

n?iK t]"!'« ir^^iN r'i.n^j« jr^K^ «1 iJtK /lyoc^. 12: nK-js "^n irtestpri k^i t?ix 25 
y-in"« n^i« nr,*?? jkb oKp. d^Skj?»«?: tsex^'^'prir^rr''': J'.r''^ 'J'^'? "'?''*< 'I^''''!^^ 
-i2:aKrn (cw jr^?"? k''1 ,'^''i'nri'"'vi "i?i« öki^ks -i?ii< J?sf1'"'.'ij'^ jr^n'ifl rbryaxp. 

,t:aia«p qji'p.pyi;?^ taiba pM -i?ix ?jy:K'?tt^-)j?. -lyina pi'?.?'''* i'^-^ II'^) ^'^''''."' " 
tDp"? bhüi -ii^^K n?sn ri^'piK ;ir|''ipir| D''';'KI?ö:^: «•'I. ;« jn"« i^^'pKTi -cii 

irT"!3r.5'''n?i« <v:'"'bh iy»iKn3iK"ij?i.ii3 iyT?ix lüT^ 1» jn ,prt irf« ]vm 
fil^törj.""! "irs""!«? r^'"'bs"'ip K"*! ,nrtfl''3K;"|ia K""i i« cd^k ijik t arfK jj'taanxnyj 2s 
jyt2ä''lp"!rB i?iK .J?3i"i3 "iri. D'ix jn"« jrts3i<"53 i?iK '^"''iiJ>''l ^9'i'' IJ'I. «"1 ]^^i^^ 
in |yt5?Ki3 i?rn -121« (j'pp'^tr) ir^'pM rstDKvij: dik n^'^Kpap: iri e^pi-' in 
123^3 -i«Ti pipi^ »yn^ n?iN /DKp -i:?T\i r5i"i3 "^12^ pi«"! o"?« ♦0:1^'? "^«3 pipi'' 29 
nn"'''3|y3''\n:ityt5-inyp.-ii?. -i?ik nn."'?P i^r'J ""J?- ö^ir:^ kj rrsna in p^^ ^o 
?|yrjy^rn ■^"K 't'pkt kyi ,";i^^ i3ik ki tas"'? topK jrbjr: nn n^'^-^»^ '^?''>* P'''ii3' 
|rt$p3ira -I3W ,pK3?r3''i: irj'"« irtaytQpKbu^ n?iK /D'^idT'' pKi m i^ariK? x": i?ik 31 

cy. 3« "^Ki J'J^l'p.li?- 'lJ'"l.?^sj'3 -i'''ii ix'asn oyr-! :|I73Ki -i?>ik /|r3?"'"i3 nyiSKä 
j';|«iBtrn3iK|n''xj;tD3?xp-i»-i».n3ix ttos''? -in^ ,tapH DfjnKj orrn. pKi in ^^ 
,|j7ccnsJ'^ ]^^^ t3«i i'its (Dn.'p''i'i) Dr.TK3 1"« icyjns'j orr"» pK"} in 
i?iK fi^T'^P ^r"!. cnir^' 3pr. 1?1i< Mi'll^l"' I^'?'?''"!"!!'?? ■'^I''^ T?'!'' '^'''^^^'?- ^* 65 GENESIS GAP. 37. 38. 

nS cap. XXXVIII. nS 

1 -jrii i?iK 3Krn nn''"!3 jr.?"l JKS rriirr; ax:^ ki ,ts"^ yrn üik 'hki.i c» n^is* 

2 .-TTin'; i?iK :m/ri C"ixii) J'ök? P'-^ "'?''^ °f'1^. I^? i'??^'5 öJ^?"'^ ''^ *^"'! ^^^1 
XLW (-iKvi) p!?«3 i"'\: ,jjLD3 iKä cr??«)? DJ??''''« "iri53xt3 x^i tsDs'prjx*! rrjKi 

4 ir3?Kvitr c'pxöpxj n-ixTi K"! -i?iK ni?. jyjjw |:;3''\t. yt2D2K? -ii?. -t?ix ,|nxT jj;;'"'« 

ob« ,a'';3 pK nKvi -i^. -i3ik ,n^^ ir^K? j:??"}. luta:?«? km i?ik jnKj jy?''''« x": 
6 ^irj-ixsy^tsßny |y.5".i. ,ny -i''|i k''1-ie r?"« anx? nnin'; -i?!ix nxayj jn^x x": 
' jri px yixs nx-n DTTiirr; yjnxaritaD")!?. -ly-j. ,iy n?ix : lan -ixvi yax? -i,-i'x 

8 *i!isc y!?öxp^ ,|3ix i2i nnirr; rts^xi xn :jri>' S'tflrtsixta )] -i?ix cytsüxj jyrix 
-fs ]y!2X! :?pni?"!)1J?. i?ix rriJ^nrnna -ii2f x-^i a-^: n;ix o-irina crrn. x^inä 

9 fJ^IIJ^'i^ P'-'! ]T^ '^'^'^ ^?'? J"5XT -ij?i CXI ,:?tspixn jdix -i?ix n^ina jr?"! 
xn «T'ix DI?, -ii?^ D"''? XI ,D-jyin3 oys-'M. x-'i-ie ii^t oxp. -ix jrii /"ixri d» -i;ix 

10 i5!ix qyiir^ i:: 1^)3X1 -iy'1.1-13 Dr?""! ta?*'? aix ,ir5"iriirs "i?ix irbbxs yi."]« 
Tj'^ix rtsrtsnxa -ii?. noix »tcxrita -ij?. dxvi ortataxj jrrix in j'X rjxa -ixii oy. 

n orj^irpin a'x rttfi"!! D'pxr5''"'b3 niJU' ^v^'^i ,iün i:: n-iin^^ yts^xi xi q.-iss 
DS-j-'tsty toD^bb"«?) »rtspxi nj7. m fPM. DX-13 TT''ii nbtt> irix; j^'^ö rs /ßirtsxä 
D:}'ir}''^ J^j^in d--)!^ y^:,-ix\i -i?ix ]^rj jrj -lön i?ix ,"irT"!3 yj") xni *ij?. ri^K 

12 ,D'j?w "iyts?XD x''i snx^tt^ xi ,|yj?x:nrm.riX!yb''B m.xvi oß-isix tonriaxs 
m IST s^^irn j?''^ -ID1X tfij?t5£?X"i.tsj?j nxvi rriin^ -idix ^rriin^ on x-ina xn 

13 M?!ix tnjöiii ^1X3 rO^"!,5 IXB nn/n "i?""!!: ]''''j, -i?ix -i» »rlxc ir.?'\'! pV']H' 
f]''irri tanJ^i "irnri^i^^ p''1 /n'! »ts^xir^ -i?ix tsrt??''-^^ -usn nrn. i-ixvi es 

14 -jnts''\i D^nn-'X nyT''^p x"'i 3X xm rtoJS'b xn : ly^;?^ 12: :}'mt rrrT riDüp, "rixs 
r!5'7'p\-inr| x"»! -i?ix ^ns^-'btö Dj?5"x ts-'ö '^im rtfipri;?^ "t?ix "^iv ixb cri?xtD?y 
^x? r^n DVi. p]''ix rsbri.? rSoxits^y rs^StaiysEix x*-"! jx xi s^ta^ttart i?ix ■^"i 
x^i-iB ni2i taD^D nri-'X nxii x^: n?ix nxri cxn: n^i?^ dxi .yriMi h'] jn ,tapx njiairi 

15 x"! |S''i. ,X''i.in r.?"x -i"? x"'! tab-'n -!;ix x"'? rnx* n-iini -i?ix tiriixi; iri^r^r^ 

5 GENESIS CAP. 38. 66 CK"! ,D9i«nrJ t23'? tssn nr. in /irJ^öXp, T'"! ist "^Kn "ti-ü ck"? triKisu^ -i?!|K 

:rtö^Kn»i?iK :i:Dyi:?.|5''p cS!, «i"i r5 taorj n?KSE p"« xn jrii tytg^KiK"! nJiK i» 
"^J^J"? r^T ♦I?t?^i<l «M i?it< ?'''?><? IJ?3i!'^ nn '^[''Vi 7Ki ,pn i?ksib tki ('^'pNj) oxri 

j^'bpKSprrv 7K1 v^p;t n-iirr; -i3ik j j« Drn.3Ktfl^?yiits^"n ovir^'H "irT"''?p «'i -» 

jyccrir^ r^rii dk iro'"!« «■'-! ,riin Kn toi^K* kii ^Kisiy n?!iK ortg^x Dr'-!.n''i< 
p'ni^ ytsinyp ni?. nDiK trnn j;3''^p n-'nb'pK -ixvi d:;. t]V^.m «'! "lii« ?i2r^ ^^ 

irnsnr? '^''T D^. «"T :m tv^^^. ri'r\T\) -i?ik tn.in vrV- "^'^ "»^l-i Di?- 'Ii'5^"is'^ ^^ 

nnKTi Kl ,yt5KDN)2 «■'ni "inr?yi3iK ikvi di?.13ik qri?isrj toD'? k^i doxh ny:;K 24 
|ir3''iK):;3 x^n;7-i.in DKn "lön -iiJt^ r?""?. :ts^KirJ "i?ik tDin?^''"!^? niirr: dyi 
!D''irn xn D-in^B jn-jirr: r^:?Kt k"i ,«■''''1;?^ "^nn ij?3?K"ntr •^i-'lK tor« niiK 
k-t yippT Nl ,D-iri''sr3D"'lrn -i-ikti «•'t qri.ini tasDKna^i?! b'pKT «"t n:M< 25 
/kfl-jKny??« orrn Dj;5'?rii ,y??Kü Dyj.(ixä) jr^Ki 12: ari-'X ,"irr!y'ii:y nnn's i:^ 
n?iK -I3K3 7K1 ■i?ix "^rri 7S1 ori) "^x-i r.;?i?p."!V. »yi?^«! -i3ik ,iy^3XTi:r rj-^K pa 
üpK«'! nN-iBty -i?iK («"O rt3;?i9.iJ?. nnirT; -i?ik jqr>*r]rj) ki pKtar nyn 26 
irsr^yj n^^ p3,-!Ki nr?""» ts?''? km '^"k okm ,di-ik*i t^-'K ß'pi? "irtsdn.r^ 
-r^yj D]7n.n''K ts"?: ni:: ikvi d^. -i?ik ttsd'-? km -11?. rtpsjKpi» nny^ nrsK ,r3Kn 27 
K"! orir^ '^^^-"' i^^- "'?^'^ '^y'b ovi/^'v; PK ir^Ki."! y:?""?^^!.!!: /rriM i?^k d?^"!. 2» 
DiKi?K5M3iKDriK3 ri^'^Krsr'ri K-'M -t?iK D^iiyn -t?Kn K''-! -irj^K DKntS ,nK5r3 
-i2Kp,r3 ciirn i:c-)i7.i2:t3rKnyr-! tra^Ki m?ik jri.KB jyntsK-i irj^^K -i?Kn j?.?"i 

pM DKp KM ,J'r!'! f^KS: pnj^n M^M"!! M3Kn ^3"! MI?. d'pK ,MKT1 D:?. M31K :|yü 29 

npM. <J^ööKp) "^n Mr^-'K ,Kn tsDre^M dimkii tKM j?tD^Ki KM. ,D''lMj?ri MyM.ns 
,D'iMyrj 'nrM.na p\T oKp ■^K.nrrj md^k jjr© I^"?**^ \^r'- i'^^^KJ jkü m?ik ;Dn 30 
l^rM yt5:3K3 ikö m?ik (rtsisKn) lyMKä irnt:KM jy-i. M?Kri j^d'^m dik Mrdbri; 

tnMj iri5K3 67 GENESIS GAP. 39. 

r^b Cap. XXXIX. tob 

2 'iKvi;'; i?=iK qytstsKn tcDK-iayj prits'iK'i jn"K yg'prii ,n'''?KKöu>: -iri tJNn nrn 
-"l^'a DJ'?"-''- ^V^^ ^J'l P^ '^*<^-'' ■'?i^ ]^^ "^v^p^biV^ p^ijt -iKTi -iK -i?i»< ^191'' ^'h 

3 DKii »Dybbiü DKT -;?iK ,^Kri üri"'»? ts^ö ;•; dhi ,yr!Ki -i"|rr! ri "t?ii< ♦pl^D IJ^? 

4 ,|yj''iK fr:".t pK ri.K?J ^dI" -i?kb «i n?Kn nj^D^i pK o^b \vpp;bi ;•; »tsKnta ij?. 

5 ts'^'pr'tQUJrJ?« fn'K-i:?. nria"! ,nKTi d^. i?tK niKn j?5".t p« -ij?. 3«j ,j?t2t?«n nj?. 
'^^_ rterj^n ki ,rt3nKrjj?j qo'^ ^^''-■' 'ßi'!?^^ "irs^x "t3iK ypin ai'.?".'! p« vmii^ 
»l^iK or^isNJ jy^ri nri "ixii os. i?ik 'Ii^bV''\i ß'^Pi' ^^^ '"i?^ ayi. nn iki 

6 cb "I» t?ii>' J2'1.'?-J'? oi'l ^"i'** "t?'!« i^p"^'^ D^^ ,yt5"|Kny^ ö."!"« DKTi ,n]?b'pK 
iK Kl ctfi?"? aiK ^M rtsn^öö-'p -i?iK ,D'p(Di'' n?K,n ly-i. pK rr?""! t«! arb'px 
(jKS) jKty n«vi t]i?i'' *i?ix ,Di< -I» ors'priT ni<"i3 tKI m« d"?« ,rt?t?Nn fn-'üt 

K^a yj''b ♦t'TiK-isty -tJiK piDi> !):: fi?riK y-i.rfb^ p-irrj Dy3''\t s''i*is «n sKn-i:?. 

8 Tirn p")a r^ri"'! : p*lJ?n ar.?"! «"lis -iiJi ytajxi nJiK ts?''? i'tebbKii -ij? •!?i« t -i"^ 
on-'K DK"n arb^N -i?ik ,J2rN rpm a'^i? bkvi ,Dtoa''3 ai« n^i? nxe ■^■'i anröü-'p 

9 ypin ain;*! pK nraK-j; ap^^ i?kö"'? tJl'SJ^^i^J "i^i^'f J^r''^ pü< "i» tt^^O ftsi.^^J'l 
nyirx ,'^''1 "ii3 a^K ,BJKnrs rtsprir» tko. aa*'? -i"» tsxri is "i?i« ^x^ a'ps 
CXI /pnta i2Knt3'pr3"'t« voay rpi p3 "^pi;^ ytpbSNT k''ii ,ap5 K''1"ib J^r'J i*'''^ 

10 n:: 2K^ -i-'B j«'^ pjpi-' apT N"-: abi? ,nxvi d^. -!?in' ?tatts*j jr^rJ ':''p«j l^rTl 1'"^^ 

11 !|j{ to^sn« j?3''\i ,aKp. nn d^^h "li?. aKi ,ia''''¥ l^pl aix a:?. nst^r^ Kl :pr: 12t 

12 ff^ni^ii?. «"7 tiiK trpin B-'K BaabpiKi ikvi irts^^pin j^t fKä i?«!?'? i?iK fpna 
T-'bp p-"! D-'b 1» nr5K) ,'T'ö K"3 yj""^ :'?;KnBtr i?ik n"^P ^rj^'r'! K"3 p-'K 

13 ob^ ,-iKri d:^ n?iK jy^K-itat^ «n e^^iK D'^irn riKSstD?» -i3ik -iJKn -ir'^.H'K pK 
sT'ix nKbäa?!?. a-'irn niis d""? n?Kn inn-K pK T-'bp pM -i;j?. cki ,rnK! k''! 

14 tsKn -1» »tanrj tfr.?n''Ki::rt5^Kn;iKria'''''?pin rin-'K k""! 'n'"' *^'^- »i^aK-narKn 
'T'ö K^'s »-i"» 15: BKp -ij?, ;pts£iKEit^i:iny:m jxö ir^''"!sy jr.?"K tsaxiar^ 73ik 

15 rpK CKI ,J?t?"iKri p3 "IX B^K 1?1K :r«?Ö'l?tr irtO^ib tS"» «T""! "^"K "I?1« IJ?^'''? 1^^ 

nKbets?» -i?iK i'ia K'"? T^bp pri n» B-^b ki ,b^''-! i?ik 2Kn-jS j'ig^-'aty yj-'^ö 

16 p^j r5 ,T]''T jy^j'j n^Sp pM rt?^:?S k^i i^ik ti'BKits!^ Kn. st'Ik a^irn ji?'j i?ik 

5* GENESIS GAP. 39. 40. 68 

np. D'''? Kl rPin i?iK 3«ni^- yöö't?«^ ^r^ T^ d"?« -ij« tjristsKBe' i2£ "iJ^?"'? ^** 
dSk ,-1X11 Dl?. -t?i« trps'ütst:^ Kn sq^lK d-lrn nKbea?!?. i?^« -1"^ k^"? n^bp p\T i» 

«•"1 KTi. ,Dn« i^n jK' ,rinD*'?J5y|rJ tki p« H''« skj i?ik jn-iÄ criNi '^ny,^ 
nri. p« taca^rtKi nKvi iv. "i?ik rjyj.Ki.i taj?t??>xn-ir5 d^'?Xi"?. diti. |r3r^?Ksyj 
on^K 3x: n?iK ,12: riK^J ciri''« v^T'). "i?i« s^Pi"' tö-i? -iKn ;■: -ijw j jn^lno-'jj^iV'^l?^ 21 

,nKu>j?j töDa^rjKi dkvi »crbb« -i?ik jn^ii yrinD''?j?r|r5 üyi pi^ r?"?!?!; 
tss''? rrjKi orrii^D'^i^rerj cri -ir.ni^r?''^« "i^l. ♦ i»<ntai?^ in"« "^in iis'ii 7x1 23 
qrpp^J ;•; b"'? »tsKntD 11?. dxt.i i:^h ,"ik\i n?Kn -irj": p« ckvi ^-^k? rtstprira 7«1 

Cap. XL. Ö Ö 

jytsDnysK 1^1. "i)?5''« ,jyts?"-!y5BKn jy"!"? VT'^l "^'^T^ ^1«? yi."]isn nri? im 2 
:ki piÄ K^i aw nj?. -:jin tnrppl?5 "i^l il^toony^ fn. irr^ i?ik irp.?r^ ni^n 3 
^rinD-'jj^riy^ txi p« ,y5«\'i3''''? ivi irt^onr^ oin. nn 7x1 pK ,D''?:i?r|rj 
y5KVia'"'b -ij;n. y^ony^K njn. "i?;)« :-i«ri i^J^Kliy^ «lOf tsoa'pyjKi; ,ta-)K jn * 
-in«: j^K jriKi.i «•'7 "131K ,fr2n''« rta^jn "i» n?i« ,>r7 ivyi< s]ui' ]Vi, vm^:fi 
tpri.DKjy?) jr?"''.7 "iri;?: ,D''ints ir?""« irt^ia^nta rT''5 »^'t 'i?i« :D''?jDrey| a''« 5 
i?p.?ru7 ij?-j. ,Dyö''1"it2 Di?3""7 J2it3"'n. -irn."^«: -lyij?;;. p'^ ,D34<? -lyj"« pK »d-'i-ia 
ari- p« iJ?"j.«'n jyj?«?!'^ J'^'pj'iT rDn.^ü iKs Dr?Kp ori nrp^pi's "nj^"!, "i?ik 
,r^J'!'^?l« ,«"7 i?!^«n?i*« IJ^SH''^ i2i D^r-JiKb D;?n DKp pipi" -I31K :i;|;inp''?j?r|j?J e 

-7?''i cinsri tv^m n?i« 'piJ'r' oy.r'J ^T'i'^ ^'^ rfri.xii D^Djprsr^ c« Drfjjt 
pi^xn D'''into jy.?"« jon''« 12: jytfi^Ki K"'! "1J1« ?y7K5 kj ytg^n "irt93''7rj rT'*? ^ 

-ip-j. njix n"» lorbriyscnR "sisn ?DrtatiK: tas''? jr^?iu*^p^l>{ tr-i -irt qr?.'!''« 9 
arr"» ]'^ *^T^ ^S£ rts^si -i?iK Pipl" Dyn Q^into jyo"^?. jrtj'^r'yi^nj?. rp.?y^ny3K 
(iriHli) pKi2tt*r"vi Dj?n i« TIS» n^Ä iKb pKürj^ii p-« n^-n «n ,j;ri''7 ,r!2''nt3 1» 69 GENESIS CAP. 40. 41. 

12 i;5>t-'_7 Kr« Dj?r"! ton^x i2i rts^iHi sior n2ix :D'ni;"iB -i?Hn xn pijt nrsy^ in. 

13 "J^rjl» nriB i"i''i.i rJK'^ k"'''"!1 "u?3't? j^jsk! «""n -tri irsri «•••'n-t «n njita"! 

14 DJ? jr"!) ,"!■'"! K^a ^:i:}p:vi;!?, -ir.?"» "ii: kii jini ttoD-i^vi vp;yvti |''^7 Kin xi 

rtscrirö TK1 ts?"-? 'T]''« rsKr? "iti "^^ik "i?ik /on^y ij?"! r-!?«"? ari D''iK 

16 -ij?n i^tsD-iysK lyi. n?iK : jrsKn c^Ks^pj ran: «n pK "^-ö «m dki ,|Kritar^ 

orr"» ^i"*!'« jr^-iK-nKna K^ii jy"i.xvi xi ,yn'7 nJix »ci-its jjjd"« rtstasr- 

17 ,D'nj7nB yr-'Bir x^'pnrlp'px jks ("ikti) rsiH,:? jrtSDirsK d''X -i?ik :r5?x~, 
r|Bxp^ car?'"')? "ij'i''i^ r3"!Kp, dpi b''Tk ds jrs^n br^Ki «n ijik ,p-i:?ii|:!io 

18 K^i n^iö"*! i>5"t tapx DypT ,'^K-iBiy -i?!]« r't5rt5"!i«\it3?K tiDi'' n?iK qyopr^rj 

19 iKB ?iBKp^ jr?""! nriB '-^y[^ jr^Kra «•"•n-t'^KJ ps* ::?jkd K^n.-i -ir; riixp. K""n 

20 oj^T ,y^Kö ij:'tsts''"ii DK iKVi oy. -i3ii< :jrBcp"^.B5« "i'"! J^s vT^bä mi jri 

DJ?! ^B«p^ jyi -I31K irp.?r^ ni?n jj^tsD'irsH ori »laxp^ jn aKni.J?. 'iS, "i?!» 

«n pK inrs m "iJ? DS1 rl^K t:i2«p?j?tt> ar.?"?. I2i "i^^Ti.i IJ^p.?J'^ iJ^l IJ'tsD 
22 i^-11 KT /ir^rri n» D''b irppra ij?-t. ir^D-iy^i« jn i?ii« jskj D'nris -i:xn 

nr.?"! DK^iri iiy"i?Kj ^191'' i« ö?''i 

«lÖ Cap. XLI. KÖ 

2 jKB jN^ /»T'iiyrj rrj''p irs^i |i"i?Hp rcDibs an. d-'Tk ir^j"! "i?ix isot^hh an 

3 |j?sM ,rrj''T *i?iN trjxiJ DK ■^"T li^taririi ^'^ 'i?ik »^"^b ik tatsr? loi« irfirt?« 
jrr!l!'".?K i><b tapybtr ,sT'inrn reoibä ar";. a^ix irsn^K "tiko ji^öxp rn-p nn.?*? 
nyäiK ax rrj'P (l^tsanj?) «n jysi?? '^'] irtsb'pj^tDtr «-t -i?i« ,tt;"'?B jk p-i -i?ik* GENESIS CAP. 41. 70 ,r|pKö jyts"'''ii2: di:s£ ri?»"'!!: i?ik ,j"k lyTii ti'''?tt> n^. -toik :yt5rKri-|y. nris s 
,rr!''T n3is :tsij -i?ik tatsr? -r^'p^n or?"« js jr^siKii jr:?«! irs^i ,rr!''i n?iK e 
-131« :|r?n''K rjK? c^^iK |r;rj np-'i.itflcpK dkb tayDpK-;t3r3D''iK -i?ik jn jrJ5X! jy^""! ^ 
nDw ,jr^3Ni ir^'pKB n?iK irtstsri jyri «n irj^xi jr.??n «n ir^^Kbu^-irB d^. 
Kl ,fynK)3 OK "iKTi Ds i?iK* jDMii: p-'ij (-iKvi Dl?.) r^'': "i?iN ,rtsDKTi"]K ni?-jB 8 
~ij?n.'7''3 r^*?« i:?ei"i o'^h nJiK ,rt2p)''ty -ij?. -i?ik ,ts")j?'3'?''pr'3 taD'"^ p\T -iKvi 
r^'?nr:¥1i?. nrn? nsiK ,jrr'''!i J'in'!* r*?^« "i?ik d:-!s:ö jnb jrta-inr'pr^talintt^ 
"i?iK :nyiB ori iX'.??Kp. irt?-'''-!. x''- rt5taKn idkö"'? i?ik ,y)?''^"!ta j?.?"! ]V^^''^ ^ 
inri '^J'r'''^ «J^^^^i "'?i^ '"'i'isi tcö jrrj.pytt^ iri. rtsD-irsK -ir-i. yt$j7n,r"i. d:^. 
j''j« •]% v^^vh -1^. -131K ,-i:?.5''-i rrri "ij'S''« rte^i''^ nr-iB :^t5''\'i ^"k rr:5.?riy^ i« 
jy-j -i?iK •Ti'^i^ ,r5Nii3''"''? "iri. jrtoDiysK Dr^j. rin tKi (px) ,D''3j?r5J'? '«i 
•t]''« ,i2?k: -ir3''"'K i''« D-ii-ia 1^5"« jxftsö''''-i.ts -i^i -i?ik t-iyp.psys iri jytsD-ir^? ^^ 
i3D3'prT>n -i?iN n"'!'! jrt?ö""i.t2 oy^^i-iD Di?5''M iiits""! -iri "^K? nrir?. ,"i:^. "i?ii< ^^ 
rDKri^""!? -i:?n. irtsD'iysx d:?*!. tssrjp p''K ,j?'''p'jr: irtt^nav p"« t?ix «•'•'s ikti 
Din^!;. 'i^i?'"'!.» J'i^pii« '?i« yt?yt?"i i:?. i?in ,0:1''^ jrtobny??"!!? -i-'ii -t?iK 
Ki ,rt5ri?"i T?!iK 1^. K''i.i Kj ,nKty:?3 d^. n^i« t:?tt^iiifi or?"! "^kd n^ rtsr^"'''! 13 
jsft tfiS'n frfK nDix »ta^ctarirj rjp'pytjt:? r.?"'''!? jk irTi.'i I^J? ^^^ T^ '°i?- "^^I-"^ 
jn^K jrt2?xi3 «1] -ipiK ,fyBn cipi" jyi. d"-^ -i?i« rtap''^ nr"is i?ik ttsj?ynj?j 14 
-"^p y?"! ytoVi^nni -ID1S* ,fr"!J?is> '^''i D^b ly n?is »rsnj iri d^is d-i?^!?''''^ 
ci-ita jr.?"K rsKri "^"n jcidi^ i:: vv^m !^j?1B "i^ik tnynsi ist dkp -i?i« irn 15 
,i:'iKnr: i^j«: -i'^i jkb y3«n '^■'K i?ik ^yrtQ^-i. jri^i^ jKp n?Kö''D -i?ix t2;?''''"i.tfir| 
oyi ytsytanKVits?« pidI" :jj?te'''''n. 12: irfK ,D''1"ita jr?"« t2Dnyt?t:nr? ki"! dsi is 
jyj.nB jr^1i<i;tD?ist y3K?3 tatsKJ ,"1'')? k^s tss''? tsnrtflir tki j^ikibc? ijik nr"jB 
-i?t<t:tt' KT r^rin ,yö-i-itD orr^ö pK ts^Dl'' ist V^Vl)}^. .ly-iB -i?is jn^ne ori 17 

1^3"? Pl^i-irn jy^Kp yDD'l'^B Dyn D-'IK tVV] im fD^DDlbB D^l. -iy|lK DK"?pK 18 
n?1K jyiKIJ D^K jy^rT''!!^ "l?'!^ ,!2'pK!3t^y^ JKB JKtr -|?1K IT^bs |KB i:t?r5 VVp ^^ 

'c'Dvht -inyj -i?iK irjKü ,fr:n-'K t]«? pi-'nrri jrfsKp vr\^p n.yi.3K jrs'i trn'i 
tss"'? |y:"'Sj Dinn^K psxn ^i^k ,ytP"bB dxe t2-inyi'y:5K im ts'px'LStry: jke 
jyts'nnyi^y^?« K'"! "i?ii< :ii'"'p.^^t3?X'btr JK Dn.^ö rn?«"? jr:^?«: d-k irrj^irj 20 
K-i i?ik tsT'iK yn-'p irtjtsri f^tso-iy jrs''! k'I iroKiü ,srj'p. irtssybir -i?ik 21 
jp??)?xp^: ]^^:v K'IDKi ,i:p-|yz5y5 b?"? nixi.i "^K-i -i?ik ,3'"''p jyi.n^« px jj'J^s'p 
ter-iK ri^DKYi ri''K -i?iK ,:?SE?K D'« K''i.i tssyStt' nKii irriypN n,-i>' -i?ik rijr-i.KTi 71 GENESIS CAP. 41. 

22 1« iyD3iKii jrJ?«! i^sn ir.':''] n?i« ,yö'l"ita arj'^/? ]•'« (c'pKJarKj) n^t '^>* -i?ik 
23 n?iK p"! ,t2-in«iny| jj?j?ki psv tj^nn -i?it< :tDij -t?!is "rbKä rö^Kn ü^:'''^ 

25 rtc^xi siDi"' n?iiK :i?^3?Hp^ IJ?J"''V?« "1")? d:?. nj^'i. ,-iKri irj^p. id^h ,jrt2'nnybrJ 
arirPIJ?! *i^. isKH '^^''"i.'i pnta tatsKJ dsii ;nr.?''''KtorKD"'l-it3 D'ni'-iB ,nyniii2i 

26 |y^3Ki jy^iJ IJ??'? K"! i?iK ,j?'i.nK:: l^a"? "tri y^i'p jrtaij ira"! k^i :ni?-is D:?n. 

27 -sr^tr "i?ix |yt2-iny:ij?J5t< IJ??'? Kn i?ik ^D'-'i-its |"k tor« di? ;rin>r irs'^n?''! 

-D-iy:?in y-i.ns: ii?3'! ii?11i?i^ i?!"'! n^iitfiDK Dxä tar.?pK'itsrjD^iK ,]vmi ir'j.ri?'? 

28 ütDKj DKvi ,ni?-]s 13C rsKn tariJ?i.y^ "^"»^ x"'"! rJ?5Ki «n tarx t«i jpM. nta«: 

29 r"!.r'K! irs"! ir^?^xp di?. irn-': qypDKS jrrjri ni?-is jj^n -ii? taKn »b"?"!! pna 

30 |j?nj?'i2trt2?i?. irinyi; d^. -i?ik :Dn.V^ l'l?^'? II'^?^^ o"*!^ J?«"!???!??. "-^vony (ji??) 
r'i.?«'? D"'x :?iri?t2r.i r??KJ «•'"! ikü dki ,jj?.3n''K "^h: nt3K3D■1J?^3^'^ n^n ri.n«: ira"? 
qy^iriii^l "i?«"? 7X1 "i-i"-!"! ntflK3D-]rj?n xn im ^ti'H jyDDr'^")!?!» dii^i? 

31 nKB i^niri; iDp-iya:?3 -inyia dd^d J?"!.?xb o^x JJirtatsri xn '^y^^ dj?. "i?!)« 

32 -i?ix t|"T nyi;tr -inyj. n'i''ii k''? jyn ,CT)''ii pv) irnsK: «■'■! ntswD-)rj?i-i npp-t 
,(art?''''iJ?3) nii*^'''' !2'p«n-iy-i:'i.i bxö Drta^rix p''K nyns ori d''1-iid iri. dki 
12: i«"! r^b^K tstsKJ -i?iK ,(t2rx |j?DDKS?ry2) DDr| tatsKJ jks rsK! Kn dxi 

33 -t?ix ,ix!? jrJibp n?iK irJ''"!?yta^irB ir.?"« nr^s "^n vr:}::ns!^ p3 i?ix : pnts 

34 yS'pyKit^rs "t?iK (DJ?!"-! ■^i'^iN) j?.into nria jdn.^a -i?Kb ?ki "^vt^ in--^ r^^sJ?!. 
{■'S ,0^2:0 yrjKb D"'^ ^''''niD lytsä?''? j^t yönyj -i?ik »riiKb d-'X lyta'pKTinyli 

35 -irr-! vv'^b'j: yb'pK j'py!?öH? 'i^^^^l ^'t i?iK n?irtptarT nri |J?"!.nK! IJ^S'? jri 
-iris?iK J?l""i.t:yj TK1 iJ?|"'^n?i''iK ]Vh^^ n?ix 'IJ?11J?1t iJ?^^i<P, »«'l '^'}j^K IJ?^w 
"ir| d:?. im ,]V^iv^t jyn px yr'^B^ (iyrtos?''p) -ii^f ,D'nr")B "i3«n -ij?"i 

36 Kn ffT'lK -i?Kb ts"t -i"'s p\T j^nnKTir^?'!« "ii2f "^^t«? J^p''©^ nn i^ik t irnnj^ri 
to^öKi ,|J?"l."lJ?15 pv Dn.^tia yn?«"? D"^ TD^r; ,nt3WD-iyjDin nrn ri.nx;: ira-'i 

37 nr"i5! b^äj^j yi;?-|, Kn im trsirnnr? ta?--: nt3X3Dnrj?n k''T "^i^n n?«'? ■«"! 

38 i:?liyi) ♦n^T"! IJ^.?"-^ ''^ J'^^^I '^i''"!?' ■'?''^ jbnKi; |J?ta?r.?p jy5''M JJ?lpb« im 
Jöps Drtstaw t2D"j 'nj?'!. Dy5^Pii p« ,frir^ IJT"' **''''•'' I^^ l^T''^ ^^^V '^'''^■■ 

39 B5i{öj?j t3;?i<pj?a Drri orbb« tstsKj nn Dri?K3 j^di"' 12t y^^Ki nijiQ im 

40 p-ij tsDb^x: xn jxn d"?« Jibp np« ri?y^t^"iy? kj "lyj^p '^■'Ik tsp« xj ,i2Kn 
-in) ]rDD"'p n?ia jri. «T'Ik •^n nn^ii pbKs Dysr?^ p''» nsix »t-'I.i p""» irs'X 

41 ni?na -!?ik :i«n dSn pv. -lyDX-i.;! '^■'^ nii?^ jxnnta in "^in niD ;(II?r^S^-^ GENESIS CAP. 41. 72 ■tJKn K"-! |K jn'i« 3X3 n:iK* ,3« nsKn ir?"! |Kb jrn ir:"! an«? nriü ■t?iK ^^ 
:plpi'' 12C j?DJKi nr"!B n?iK ton?'? "t?«"? I'^SXJ '><1 ^J'S"''* I'?'^ "iJ?. J^^^tay; kt « 

-fc''lK DIB IPJ".'! nJIK -|3Kn rJ^rt *13KÖ''3 b'pKT "^in J???!« "1^5« inri? j'5 1"^ 

,n3yB nsSiii: D't]pi'' |i?ökd iin. r^D?K3 ny^ns i?ik : d^-iv'? J?!?«'? ir^?K3 d^s jrnrn 45 
,|1« i2i D-irt2p""!3 cv!, ,riB "^pTb oyi, -lyiaasta ,n3pK xn nn"« sx3 nj?. 151« 
yp^-ii -iKTi Pipi'' -I31K :Dn.:^ö iokS tki ny^''« d'-ik jk:^ s^pi- n?i« /«■'i-iä ni:: 46 

ai"ie -!?«'? 7N1 i3ii« 1 0:12:0 niKb r??3K3 TKi ytsrrnani-i -i?ik ,nr"iB |kb d-'Ik 47 
ytsbröö«: |Kö -!3iK ♦l'?J'''ir5 jy'?'?«? l*« :?i3't?t3rT -lyn jyn.nK: 11^3""! jl?"!. T^ ^^ 
]N)3 "1D1K ;jynK'vi on.i^ö yi?«"? n>* rp"?!?"!; »r^nx: jysn -lyn yr^^ai^ y'p'pK 
,tsnKö?r iviß!"!. ly?''''« oyj.'pyä oyi. j;^."Bty t^n ,yi3iytatr kh j-'K yr'sty yta^yb 
yiaB"n Pipi" -i?iK jpTf^ I^s'pyr-! p^ \m v^^vh ,-ikti onyn «"t aiK ypbyii 49 
,yia-]«nB-ii< iJ7bny?t 12t ny ra ,'?''& nriri ,Dy"i;?y!a oiri n?Ki k-'ii ,tpiK yn^iay^ 
»jr-i.«!!?; y:nKT «"ii^t lyn.i'ii^'ii ^P'i'' ovi "i?ik tbr\H^ VTV- ^^^^^ ay. jyi. so 
nrtapxta S'n ,n3pist Dn'^K yn'pr'i; »axp. ntsKjony^jn -irn irii«: mn Tjijj nxayp 
ir^KO jyn yie3?s*? pjpi'' -i?!)« :iK3r3 p« 121: Dnrtspns oy-i. yns -^aiB cyn 51 
j;2"ö ybbK lyppxS jrppyj-iy| •^■^a tD^n Dlsn: |yi ;nty3a IyD-)^{3y:aD"|2 dvi 
jj7ü''vi2: Dy-t. iröK: jri -t^ jonrtsKB Dyr'')2 t^in r:^?KJ tki noi« tfi"p.rbyin''!a ^2 
DyD"ö yi?«'? D"'>< tsPKöy: nxpta^nB x^ ^^^ ^^^J IJ^l -a:";?^ "^V. ytaj?^? 
n*« rp*?!?!) ,|y"!.K\i 'ir'snKB ji^rctayT ir-i. y^nx! jrp't xn pj xi to-i^ybi?. 53 
,jyöaKp, i2f nt2S3D-iy:?in -irn rnn«: ps"? xn j>< pj^B ki : jyi.xn on.riü y^jt^b 54 

•^"iK d:isö nJKb r2:?K2 iKi 113 o'pK 131« nK'ia ikii ü:i?i? yi.?xb iy^3K3 n*^ 55 
!|j£ ny-iB y^3K][ Kl ,K''n:r n^-jn "^k? ni?-)s 13: p'pxB tki 131K »y^ta'^b -lyjsin 
-Dni;35n «''"! -!3ik rkDints tni ,15^3x1 "^"K ny cxi; ,s]pl'' ^3i tsnyj ton.^ö pjxj se 
,-iyj."nrT"'-!tsj73 yb'pK yayjB?« ^pl-' i;m< ,yn."iy. 1^2:3x3 lyi. pj-'Ik ikti ntaxj 
-D"|y3?in K''i n3iK ,D:iita fx y'L^B-'ip-iyB -i3ik (-ii<T.i yT'ltsyp ]Vi7V'i:) }"« 

,Dn.^ö TIKJ jy!3Kp yi?i«^ J^^"?*? 1?1»* »D:"!^» ^li^^ 0'^ p"lKatt> "IKVl .112X3 57 GENESIS CAP. 42. 3Ö Cap. XLII. 1f2 

1 12: rpi?;. rt?^Ki ,-i«ri in^Kri-iKä rT'I^J''^ cr.^O r^ CK1 ,j?.-iXT spr;. dS« i?'!« 

2 "^"i« ,rn'T jrts^Nl "IV. "i?i« ?Ji? "iri?^-^"^ 1"^ "10"^ '"^^^l ''^^■p ♦iJ'5nx: !>";".'! 

i?iK as'rn tanyj ,tari< irni^nni^ä yi.^'i.tsyj on.itö j-i^ csi ,tsn«nr^ r?Nn 

j-^isnatr nj7. lyi ,j"irT1!3 jJ^r'-'! ^"'5 ^?''? ^'PJ?=- J^^P)'^ ^"»^T'^a d'P|D1'' ,j'ö;?2 jn 

naK;c-irJ?i.i «^ jri ,iys''ipi^3"KrT"'.tayj ir^a^pKTK''"! f(nJ'l?^> l^'l '^i't^fis* 
6 iKiT ny^ ,i?Kb iKn nys^K 'W^'-nvrj iri /"^l?. .siei" "i?ii« M^??? J^l?'^'? ^'^ "i^"'-'' 

caöKp -lyriKii q^'jri-'üJ 1:: "^x-istr -i?ii< tani?n jrsn^* a''ö ytsriv;. "i?i« K't ji-jy^ 

9 K-1 jN ya^Nn eiDi" -I31K :ö?''3 jn^K jrtsiDKp.ny k''! niiK -lyTia yj"'! j?a3?>{pnK 
nri??K^-i?p : ]>^^"^ i2i rtt^Ki t?!!« ,v^^üü ts^^ntsr^ j^jn"« jxä nv. «n ,y!?"-ia 

10 niK ,iyöaKp^j IT] J^!?2y3p rrn t-inyn p^ö ,i''''3 ton'i? 12: jyta^Ni ^<•T -i?is' 

11 -ffi?j?n ,cr.??«ö is^^'^r^i* cyj"« riHK?. nr: j}bh^ "i"''ii :|rl"'ipi:::?''''« yr'a'iT 

12 ng -i?iK :-iy!3äKtri?!ip tss"? -ir: yts?j?5P rr"^- '"^■'''•'' <^"'r? "iJ!'.??^^) yjysäs"^ 

13 crr'i? v.?nNT ,r^3y5p y.;"! r"i''\i "i?'i "lyT'ia 'i'?^"!^^ tiy^i^><i *<'! "'S'ii« *\'^'^vi 
s"'2 tsroy: E:r!< yisc?"'?p "U^l fJJO"'? "'?''*^ 'I^^-?? i'"!-?^'? ^"''^ orj?«» irricr^J? 

14 :|i'?n'K i2i ya^i^i ?idi^ i^ii« t^r^Vf^ tsa"? tsri« yi^ij: nri i?ik "iyts«ä nynjjijii« 
n"T nrta2Kt?)n?ip >^üm niix "^'"'k ^s y^xn arir^^JJ "^'^ csvi ,dx ar« -ki 

">yn"!'n "iyii"i3 "iyt2c?"'bp "ii?;"-« ros"'? jyii Mynyj c"T3'n -l^-I js'ä tss"? tD^bsj 

16 j^aana nj^nna lyn;'« ny an. ,T^^ i^? iJ^?"^ ^J*?^ ^J^PP^'P ^^T'^^ IJ-'^'t^Pt 

ta''\tnnK'n sk fl^llJ^i; tsanayj ytanKi; yn;"« t2">!3«i ,ir^?i<ar^ ra3'''''?3 nri-'ij} -i?ik 

:-iyt2£i{>ri?ip -i^M nn-K in iD'nria iJ^avip (a"3) »tos^? iri« ,131"« "^"x K"? 

?r"7. »t23"'?3 ii^ii'b "H'x a-^xi taints crp 'V^i^^ lytsann dk jr.;n'K ^2i ri?^x! GENESIS CAP. 42. 74 

tsjina ,tDnyj -in^K -t3ik ,yrinD^?j?yBr5 dj?-)"« p« ira^'pa irJix&yj n^T"!^ 
-lynns jyaDs^bp inr«t n?iK n^t^'f '^J'T''^ "'^5?''^ MJ'l ■>'?> yT'T^J'^ T'^ ^° 
es-? in"« -I31K rii^iiri) tars'i'^ays rta-iKi; rT'« tfi'a«T »"irr? "^'ö töjpna 

— ijj. tos-'? jn"« ir't?':''?«\i i'^i "i?iK ,rtoyny'p& t?ik n:?. ob« ,ybm 1r^''^'. iodjjk 
ytsyta-iKrita?« piKn -i?ik {jyööNp^y^ irT"*? Dyri 731« ij?3''« top« önKi ,}r"!.Kn 22 

alba pM p3 •Ti'iK TT'ii Dn«"i ^jn.Kn aa-'? ayta'^'pKTi in"« n?iK ?yi.rP °J''1 
-^Kn }"« jyn n?Kt3^"iy|i d:?. pidI" dki ,dd^3 iytsDi«n «": i;)ü ttany-t.^s*syj 23 

-r? »ipi^ nr,K tjrrl« II'T'« "iKä jn^« n?KS I«ö n?iK ,jiy»t^ jrn |y?n^s jkb 25 
-^rTi."' 'i'?!'^ '^s'"'^!^ "'?''« /i!'t3':''?'B vy'):t^v^ ta'i? rpprj rin"« ixia dxi ,'7nt<3 
i3«ntt jKö i:iK ,3^11 jrn ti-'i« 2?nnr2: TpiK i2cki n?iK ,pNT |r3"i pK orny^. ,y3y^ 

jym -I?1K ,P1^1K byjX y"!.n''K »I'IH I^T'"!^!'^ T'^ \^1^^ ^'t "t?1K *i<j'?S IJ^?!?'^ 26 

— lyn lyn 1"« by::?. ay;"?. m« ,pKi jy?"! yayjBBS yj-"'« -lyj. n?*!« tjy??«"! j«? 27 

ap« -ibyj p"» ^n^^ms W!- ''^ ^^?^'- "'^ '^?''^ ♦°j'r?.p,^i ^^r"!- '■'}^^^'^^ ^s 

b"Ea?y. cy n?iK ,yppKi ay.?"» p« n^n ^i^i« ap« n?iK rJJ^T;^\'' p5:?^i?Jp'"!i2: 
Dr,Kvi Jiyts^KT -t?iK r.yi.?«?""« "^V'^m lypHltriy. km n?iK ,p1J^vl 1x1 (irin^*) 
pK ,|yöKp npy;. lyaxB cyin-^« 12t km ab« n?iK : jxnayj ixi t?ik aaxj a^n 29 
-i?iK ,-ixii ayj^yjys fy?ri^K cxn ay^b« an"« «n jya'?ny:any. ,]X!.i2 i;^h mi 
n?iK ,a-;Kn piK a^ia cyi,?Kb ayn. nnyn nyn ,jKa ny-i. yt2yi.y^. cy : jysK-iEiy 30 
-aayn :an''K iü |y?KnBU> "i^i njiK tayj.5xb ayi. nyt2?s*u>i?ip tb toik ab^n 31 
ysnKT ,'T''i.i ir\ "lyT'ls e^'pKiiic t-iyasKU^n^ip a?"? nri "i^ii ,n''ii -ir' iriäKti* 32 
öjjtoy;. ap« yaor-'bp lyn -ijik ,-inya aa^? apx yj^K -lyn ,c-jyaKB ay-!.yi2iK 
,cyj5Kb cyn -i-iyr? nyn ,jsö -lyn -!?ik qyjc yi?«"? c« -lyaKS cynyniK k"2 33 
jy?"« jyn ,-1"'! iyllx'i'aayn nn''« bki ^lycc-ii "^p« yi."]y"ii |kik"i ,t3in lic ya^Ki 
/"lyp''"^ TT'^ 1'? 'Tl^li'? jyi aanyj -!?ik ,-T'a k"3 ayapKb lyT-ia nyn"« 
,|ycB"'i.i "^i""« yiiyi; kj ,"1"!? ijt nynna jyacr-'bp jy-j""« ayj?n3 n?iK tariyj n?iK 34 
-lynina jyi"« ,-!"?. jyl'BKU^aayn nn"« cki n"'! nya?j<*irn?p a?''? -in"« cki 
riKvi Dfi -I31K ^yp^iaiii "in"« aj?Kp. -i?«"? ?«"! n?iK (lyT^i) 1"^' "^'^ '^'r^l ^^ 75 GENESIS CAP. 42. 43. 

36 •?]''ö tsDxa nn^K qrjn"« i2£ ra^xi spi?;. 'irt^K? "in"« 'i?ix f^^i irtartos"]"? 
tfibbsvi pi!s;?a -i?iK ,-irii?ö toD"? tsr« iiröt' "i?ik ,"inj?ö tsD"? tsr« ?iDi^ ,:Kb-i:7'7.rp 

:|rj?n3p'"ii5c "1''"! lO'ü^ "^^'li "^'i^ "'?i>< n?sn i;.5'"^ä pj« |n^K a^j jj^j^^is "irT''-"' 

38 apK -)j?ii^3 p\t IJ?1 ;|rn''it5Krn "^'"^ ts^ö ts?"? '^''pKJ IC^^J I"'? «J^taisi n» -i?ik 

-D1K p'« p3 on-'« jy"!; n?ix ;jr5'bay^ rn^^i? I"^"?^ ^r^ ""^^ "'?^^ »jr^li^Ja^J'^ 

aü Cap. XLIII. 3Ö 

tp''« rp-'s^y r?ri; p''i< 7?ik iDB''ip ,p''-!i2£ tsinrp ,1^.3^1''« 12t lytaxa -in-'^^ rta^xi 

3 tabbxt nn-'üJ j ts^t^tr^ "t?i« tanxriD^ 7?ii{ tsKn jkö -in : dh"« 12£ TiKistr n"iin^^ -iris« 

4 sjbx Ki"i jy"!; t*^''"'« ta^ö (tsps) nynna n?"K nyo-'iK ,fj?nrj lo?-'? ta?ny3?s p-x? 
n-'-i n?ii< ,iirny^?xr."' "i"'i.i IX''?'?Kri xj ,t2Dyp.p''tr t?iK tD"» -iriina ii:'"!;?i.?iK 

5 aD"? -i^n jy.-ij?! (Kp ,t2Dr'p.p"'tvts3"'? irss ]n^s kti jjjii ^yl^lpr"« jyr-'Btt^ 
,|S7nri ts?"? {03"!^^?^' p^ö ts'rbxT nri''« ,tD^Kiy3 7:1« 12: toKn |Kö -lyn in /SKr^ 

c T'ia -irfKias^n anKii :yta^Ki bi^nir: i?ik f^''"« k"S top« -ijrnina "i^.''^k nro^lK 
?ta2»«n -i:?-!.i-i3 |y:"K ris'j nn-'K dk'I ^jyjKi 12: r.2?Kö arn ,jKntsr2 vyb ^^ ('«i> 

7 j?.'''7''!3XBnr-;.yi3ii<'^K2-i?iN TDix^ii;.: K'^ür^ kj ytat^i«? ik» 1:?"!. m^^^?^" **'" ""'^^ 
n3iK ?ny'i.!|-a i^j'"'« "^xd in''« aaxn ?rixD -irtaxä -ir'^ ta^yb ,'^Ki.Bty -!2ik 

fTl""!."! p3«! "1?. DKT ,IX'ßp''1."l m 1^11 jyt?22Kp ; jrtSIKII irpl "^IK? dn''K jya^Kl -l"!.! 

8 ibx";?': "iraxs Dy.?".!. 12: rt2:3Ki nnin': n?iK :asny,n nynna jn."« taii^ia 
-i^i ta-'öxi ,|ynrj -i?iK iyriyiatrB''ix "i^ii jybbKi; xi ,n''n ts'ö jysKip m rp.p't* 
y-i:?T2iK ob« ,Kn dSx nri bnKiixj ^ra'irtsty tos^? -i?i« ^irs^ba jrarb dx 

^ in-'X xi-t tsob'pxj -t?xri nys""'» jxa '.irf« -i''B pri 1^275 bSni "^'^ /'^''^ ♦'lyirP 
,j?b'prt3r2''n "rpi -iXB -i?!]« »y^^na -lyTii ta?"? t^i in;'« "^i"!!? |yii ; |y5?><'?"13?l 

10 tsa-'j TDiK -1^1 lytfitsyn ,m tiyaxn ta?''-!?''iy^ Tpi ]vm ts'"^: ybb» ti"!« bb^i kj 
-pn!i2t "^xia yta"'!i2f :k*i jk^^ ta2itay;, D'''i.iy2 jyn;?i) -i''ii ,tsb"'''rinr'? (t:2«sr;. t"?) 

n ,tapK xj"?« pj syn jy-ii tbxn^: "lyt^xs irr^x lyjri-'ii^ 12c yigjxi xi tts-inypyj GENESIS CAP. 43. 76 

12]'« ttD"^'p''& ,n?S'n -lyn^K |"'X jy^rnai^-'-ii^f nri'x b^Skt ,y|P.r>yj nj^";"^ J^'iis?« 

ifl''''pra:-!ynö-!K3 "^"K ^Skt yj'tsayö'p'pK -lyn tatoKJ -i?ik :p''"!i2: y??«» nrn ij: ^ 
rp.R'tt^p"-!'!^ lyn.ns p,:}!^^: \vyii "^'^v: tö")? ^i?. DS1 ,1^51?: y.3?«ü Dy-i, -iks 

-"inrp 1'« r5 («j p3) '?'?«] r^i ^«'pirirP "^'^ iJ't 'T^ ^?^^ 'r^'?5 iri "i?^« 

'J^HNi irin-XN^s j-ö;?5 ]rn. ^ibi'' ob« 131k teiDl"' -isä iraxita 131K fO:"!?» *^n? »« 
,rin er« "iy.;?J?ö K'n yjr-ia f^Kli T'in l".t 1^5"« "lys'pri .an 1^ 'iSyts^Ki 
-lyDDya xn iP'p'ps'T n^a ts'ia ly-t ,12: DJ?, rta^nj^s n?iK ,n''BaDx'??r i?ts:«'?tt> 131« 
yta-in"? ijik ,rüiss'n to^sii'j ^iDi" S'^ii tssnta |Kö -lyn i?ik qyr'au; ji^^ts^ö 1:: 17 
K"? DK1 /"^"i jytsr^D^ä -ir.:?^!? i«''i "i?ix tD'^iDi'' fin ist j-"« "iy??ya «n i« 
irbb^i D^l'pr^ Dy-i. Dii« ; jysx-ia^ x^i i?ik |y"i.-]i«n ann-'Byj d'pidI'' n'n thi i"« 

??iK ly^'K n?i« V^hvy) (i'pw K"-;) i3ik pj^ik -ly dki ,a3«-i3yj?"nX'ri "i''\'i 
n?iK uyany3?yii) byjy. rnyoiK' n?iK y^ny.: iyta3y.?p 12: 7?ik' -i?ik ,y'7'pxsnyn 19 
lyttyi;?! ^?ik phii d'P|P1' nn :ki ny^^i< nysbyii ,y.5?xö oyi. i:: lytsi^nta i<n 
-ir; n^\i tnnyn p'ö ,'^n qyts^KT K^i n5iK :Dyrin Dy-j. y3?K3D"iit dk Dn^is a^ö 20 
d'pk ,:im'jy cy. n?iK qyööNpy^^^lJ'rj jy?''ipi2£r''K yr-'stö b^^a ytsony txi 21 
1K1 nxii «1 ,:!r\'] ,]ytDy5BBK vppvi yj.yi?ii« "i?i« ]^^^p. y:-iy:3iyn Kn i'« '^"'i.i 
Dy:"i "TIN: -^^v^ nyni>« 'Dyp.;:)«! Dy.5^M :3idbbk ny-3. p« iy"j.y^. oyj"« n^y^ 
Dyn.yn.3K ^i^ik jtDDi^-iay^pniii n?«n nyn.yi3^K p« oy jysKn nn.i n3ii< ytsDn.iy: 22 
yr'Bt» nyTii) d^k* taasiayj-iyta^nyn ,n3i«n -lynytjiK ]'k tii jyssn n^yj 
t3^y'7y3r''3"nyp.|:)yiy-!.yi.3iK|''« nby: -iyT?iK nyii ,isd''3 ^yDCDni "i^i ,jyB''ipi3£3'"'tit 
nyn im ,jfitaK: -iy."s ,03^3 aytaan'B t"^"« d'ö yins tyta^si "ijj -i?i« ttsKn 23 
;yn nysyjy: yppyi y^"^ T'^ F^^^ i^^?""^ "^"^ ^^^ D-iytsK? Dyi.""« tstDX3 
tD'^lnyrj YVfip lyn |y.3n'"i< 12: ytsin-a ny -i3ik ;|yiiKviy3 "i"ö t3i>* n'py^ "^r"« 
-i?iK pyDDSvi 3K3 -ly -I31K ,D'?iDl' riH D?"« "iy33yö xn ytann"? ikü ny-j. nsix 24 
K'l -i?iK xhviX, yn.n'iS n-'B nyocia r|^ii< skj ny -i?ii< ,ye"B y-i.n''« jy^ixii X'i 25 
.anxny: iya^Kn «n jyn ,DNp. :xt3t3"a es sipr r? 13: psy-vpy^ isn jy^ayta^iya 77 GENESIS CAP. 43. 44. 

in-'K öri. iKä ,briKVi lytsKä "lytsSs -i^^^K "^i"! (tsy'irByi) nKns^ 'i?iK ri 

28 pj^j-'n or?^''! '^riKi; tsnyj d:?. qrtsJKi km n?iN ?'^kd np. tssi:?b ,t2?xn tsJKiyj 
-iKä ir^"! i?i« ■^n l^ör"? X"! i?iK rirsü''? a^a "^«J tsri;« -i^. nyiaxB ayn^TJix 

29 ,"iyn.na |r3".i. ]''ö;?5 in J?o*<i i?''^ ^'"i^ I^'r'i^ !'?'"'•''• ^^'C "i^- *^?i*^ ♦"iJ'T? ^^O'^ 

30 -i?iN 5 IHK] T'^ ^^'^■^P "1'"! ^"-^ ^^^1 tyts^Ki IV. "i?ix ?ts?Kn ta^Kira tö -in-'ii} 

32 i^-'K -i'-ä ffi^^iK jnts ]xö -131« t^i^lx yj.'"'Biy K''"! ta^Kito ,rtfi^Ki nsiK ,t2Drs "^^t 

33 -tooni?. n^-i. /Ori-'K -iKs iroKt hm -t?ix tonitia jrn «"""a "ikvi bj?""!; j"« d» 
«"l 131K njyar "iyr\'! "^ks ytsoj?'': -i:?n -isix »ts'i^ar^toD'^i?. nyr;! tikd J?.?1Kaj?J 

obx "lyoKn; D'pö;?a yp,p''t3tt?r^Btt> m ]V'\m d:?. -i?ik ,1^5^"'« ist jri> toa-'tr^?« 
irtatt^'^l-ir^ 131« iJ'p.?«'it2 x"! n?i« »b"? nj bxö Pi^ä nyS"?« rp.p''tsty|"Btr xn 

tür\% K^a ■^■'1 
nia Cap. xliv. iö 

1 |«yb'p''& :'Ti«net:* im "iXYi rin j^t -lya-x ira'pJ'l!' <°n> "^si^SI^a 11^. "I31K 
yjyb i?iK ii'.??^^ iy5r"'^^i't ^'^ ^'^ ^l rVr'Q'^ ts-'ö "iy.?3r!2 "lyi rpprj Kn 

2 |j?n ,-ir5ya irr"'?? "'?^^ ♦aJ'nR^^ aj^?"-'- ^?''2bbs; k''1 pü^ {yii?;;. oyj^^x nbr: tKi 
t«T 151K |ytflD?'"'bp ori. DyppKT ori 3?i3Eibk «•<-! j"« r^rb ,"iyaya ]j;:")ya'p''i 
tsyi;7"!;73 -IV. 7«i fD'frjpi" rtsiKii ayj.'^K? t3xnt3-iv.'i?ii< ,DyB''1pr■'iitD)??'^T^'pr3 

3 tD-'ö x''i ,|yDDxbia?v. iv.3?yö k-'I irinisn «i ,rt2^s*a irn^'r "^^l- °'?^ »vatsKri 

4 XI ori) a^'ii isa''? ^1X3 in.xri im tanx^tr nyi d^ik xi |y3N2£ xj q'pi'jv. I^ii"« 
1^1. 1X3 r3x: ,&i''lx nvtat? nxTi fin j-'M nya'X iva'pvi; /QVl i3t fipl'' ya^xi 
-in-'x taaxn anxTi :iJ??n''X is: yjxi xj ,tDDa''''-i.ij?. ^^'l »<n IVXi "i?i« l"]^^.^^^ 

5 n-ivo ]"ö aya'pJ'l? o'-lx ,txn aa''? di?. tapx ?jyt$'px3iy|i rtsii txn t's ayjxij 
-in-'X DXi rtabyn^xn:?^ ear^tr toa^ii in^x ,yifijxn'"'ii 'i? to-'äxvi ijix ?t2p?nt3 

6 JVtsixvi rri jv.3n''x ii: ytoyin. i?ix xi V!2a''niV. i? "i?ix :aaxri jxnar^ dv. GENESIS CAP. 44. 78 

«"l J'Jiy? 'i^ta-iKvi y^V^j i-]j7n j'"«? toynyj onKvi tdn*« 12t jrtsjKt «"i -ijik 7 

DK& tsaKnsyj pni2c -in ist "i''i3 1^3«? ,iy-i.3K|i rppyi "ir-!.rT,3i« j^ijssk; -ir";. 
cr3"i rrin orn d'^ik -1*7x1 -lyns ny^'pn n'^ii jyts'r'pKj «ni -i?ik ,|yj3 :?"j.?x'? 
1^1 /-i-!"'ii iri.sisr^ D^. pyjn |y?"i !«& Dya'prii k^s vjr'pnytotr p-irn 9 
n^. -t?iK M"! yt3?i'.?P d"?« PI^O öJ^?""'?? II'!?'?*^V '^''''•'' '^'"''* "^^"^^ ]VT]^^^ ^^i^l ^^ 

,jyt2'p"« «•'i -1JIK :jj;nj:'jp''iK «"is tab'pKj -1^5« in"-« ,p''Tta3:?jp j^'ö bbxj -i:?"! n 
irtar.;l2Ex «"t -i3ik »-irts^nx'n y-i.-)]?. «n cj-^ik pKt jy.;"! -lyn;?;;. j^ta^yb -i?!i« 
jyt?D?"'?p d"3 nDiK jK -ly 3?^& lytfltpxn; d"5 ,yta3iT ny -i?ix :pKi |y5"'\i. -lyi.y^. 12 
}iyn.:iByj d']''!9;33 yppKt Dj?n. px ynniKn -ir?^^ -irn -i:ik ,e]''TK ny. pta-iKn 
■1J1« ei'^lK "rriy jy.?".! nyny;;. p"« -ii"? oy -i31k ■irT'''?P J'"!-''?''^ lycDnir^ K"] -t?iK 13 
tKl j'K |ya«p -lyT^s J^.?"' ■1?''^ ^"V^) "'?''^ :c:-!Ktaty i<n pK -lyTii jyjx^ k^t u 
•131K tyiiy 112c ü.":'« -ins jy'?"? «"i -i?ik ,D-]«n ^[^5 -i«ri 1:;. -i3ik d'^idi^ nn 15 
?t22Kn ixntayj -in^K Kn ,t2Knta yj"-^« -i'^b iki tap« dkti x]V:r^^Vi 12: yta^xi eipi"' 
friK-ist^ nnirr; -i3ik ?jKp |yJKn"Ti tj-'K «•'ii j«ö p''« Dxn ,tfl5'': jyn. -in^s tsp'''ii is 
jy'p'pxT «"11 -1JIX ?iyiy"!. i'"i.i iy!?'?i<J oi^ri Jiy^xi jn-jyn Dys"» -iri ]vhb^i dkvi 
-iyj"-i. cKntsypp-'O «n iyn?iByjB^lx taxn !3tDK| ?|y^'t3-)y|itfi5y-!. '^''^ "^'^^ 
p« ,-iyi. Ti'^iK ob« »n-^ii bnxriKj ^p-iyo oyi^-'ö ytsay^p -i^\i -i?''i nn ,ytapy:p 
oy. «"I yiiyä xs^m. "ly. -i?ix :yiiixn iyi.?iBy^ -^v^v^ lyi. n?«n lynpyi 17 
,r"i.l''^ii iJ'l?isyj lyay? -ly-j. -i?Kn lyppyn ps ,1x0 -lyn t jinta i:t oyin ,1^0 jKä 
ny taxB Dyn,'''« is tl•'13^-l |yT-!B i''K tayri-^ic -in''« -t?iK ji^ tspyjp p"» 'r^st -ly. 
tssyjp {y?''''i r]x-i D«"? »-iny.n ]''''ü ,"tin ;r|>«i.B?r -t?iK ori'^x 12t tfl^nta n-jirr; -!?i« is 
j"l ta5''2 y^ap2-iy. d:?. -i?i« ,|yi^"!. piyn oy?''''» ly-i.-iN jyn -isb tanxri p''K 
ya^K-iB "^yrj p'ö :ny-)B «"i.i 'ti'"'S;i tspa «n |y"j. ,t2Dy.?p jy.2"-i. -iy3>* p^s: i» 
TiV "njiK yiyina ny-jK -lytaxB jy2"K -in-'S rs^Kn t^iKnatt' -t2i« yiapyjp yrv •■^o 
lyr'^P li'.r''^ '^5''** "iyt?KB lytsbx fy.5"« jy^Kn i'''i.'i Jp-iyn üys^ö 12: jyta^xi 
tap« ny -i^iK jy^-ixatyy^ tsp« -ly-ina j^\t -121K (jyi.Ksyp nyta'ps d''j« jy^sjp 
tjn's i:y3"'b lytsNä pn -121« -lyataia ny?"! jkb fy3''?3y2 ^n^"« pbbs* -ni: 
'7'p"'\T^''i<-i?iH ,Tä 12: ■2ii-\j}r\ p-'Kisyjria ^lytfipyjp jy?"-!. 12: tapyts^xT xn -121X 21 
ysx3p lyi {l">iyo Dy,2"!? 12t lyts^K? -i-'ii -121K j|yto3p jn^x t]''ix y^^ii« p''ia 22 
tts-i'tsiö NT ,roDyb-)yB nyLaxa jy^-'M -ly jy-ii »lyppxbnyi ta?"? -irtsNä iy5''\'! jNp 
up'? -lynma nyj^Sp ny^x jyii qytapyjp fy?""]. i2r tapytajsi xn -i?is* :"iy, 23 
i:^N : ]Vr^Si "^rivf^ ap"? t22'iy^2K p-'ö nrt'x tabSKj m ,t:DöNp 3X-iyn "^""X ts-'ö 24 79 GENESIS CAP. 44. 45. 

]V^m "I?1K ]Siii^ ^''i3'."I /"^rtaKS QV^V r^S^r^p Dr3"'l i:£ T\1 d"?« /-IKVI D» 

25 jp-'-iis ^vy}:}p, f^iH^^BV) -ij7t?Kä -iy7;ii< -!?iK tjnny.n or.?''» y^ni^ri «n nri'K 

26 3Krn tts"': |r?3«i:5. "i'i.'i n"'i.i ]:!^m ^i. tp'« rr'?"'^ ^'^^"O I"^ '?'''< tarä-^ip 

27 ,??iK i:r nytsKä J"ö /öPJ'JP !"''• i'^^^i °^- '^?''^ »^f^ '?''^ ^"^ 'fi?'? "iri.na 

29 -3s Dj?5"'''!a |Kä irri "^'i« '^■7'!!^ tayönr? pi "i?ix tts::tart. ra jrnrjl?^ ("ly-i'ii) 
J^'XNn |ij;i"ij i;2"ö -ii!''« taarna kt ,tar;^rjr5 p'bJviK j"k on^x ]yi; ,2^1; tsp^iya 

30 !ij: y-i-i-'ii iröJ^Hp tasrts:?^. kt^k -rpi^ ]v^^ ,1« loi« tnxiJ tkt ]'Vi -iröax;: ta^ia 
r5".T "I31N ,t?iK tfl"'» taD'3 nri) raKDp -lyi. njiK ,-i:?t?KB Dr.5'''ö /i'tasyjp nj^r"'"^ 

nrte?irn lyj?"'"!^ yt2?J?3p yj^l i?ik "ii?. taan-tau? kj ,tars Kl d2^3 rsKop nrn 
iKi j'S "lyüüK: B'ü ,D-irt?Ka Din.j7t?i« »Drtapyop Dr?"! r'jKKn jl^^lnj «n 

32 nytcxs Dr,5'''ö X"? jrswp jyn n^ä tajn^^nr? ■^n tsxn Bpyjp r'IIl'l »^^"^^ 

33 ta2r?p ir.?'"'*!. "^«1 o^b ,«1^« i^ij 131« tü^^¥ rbbi? nra«! jr?"» jyjyj ir?Kn 
rswp -lyn "!?iK mI?^"'?^ jiiyo DVT'^ ^T^P °i^ ]V^^p Dy\_.vhhv'^'^ "iri 1« 

34 ij: lyn^'V ^''1:^■^ '^''J« yt23?«p xii lyn :irn''¥ «T'li'Ti liyT^i^ jy.?"! tfl'ö '^'pKT 
yiiyt tfl2''3 '?|''K a'öKi ?tat''K -i"» k'"'? tss''? j?3Wp "lyi. jri; ,"irtsKB ayr^ö 

j-inii jrsäj'ntD nrtsxs) ir?'''» t«i ,p'''?33ii« tk"i 

Hü Cap. xlv. nü 

1 ,jj?n3Kt3r \r^^Vi D1K «n ,\:}hbH iks irta'pxn 't]-'! |k nrj?r|p ta?": ytp3?Np pidi-' n?iK 
-!3Kia''? n?«Dt£; d:?. i?ik tiynrJ cüti t^ö jsb iKianr'ir;:. taj^DcpK'? Jpjn n» -i?ik 

2 ^3".'. ^^^1^.. "'S?. ■'?i^ ^^^^ ly??^'!?."!^?. 12c ill'T"!^ \^r^~ T''- ^^^^ o*?^ '^^'^ ^"3 

:yt2-;Kn c» cnri? t^in ixi -t3iK lytanKr? d:7. an^b xn dki ,|r3"i..i ta*'» röö-t?;^ 

3 -i?iK ?r|X3 -wm'^ ]"^ t3?yb '•^Pl'' p? l'>5 qil'T"!^ I^'?'*-'- ^^ '^i<"!£'^ *19'i'' '^?''^* 
jDn'K -i><| jyp.K-itr-ij; K": jyi ,jyta-ixrits?K toD"? an"« iyt?33Kp^ i^TI^ J'T'-^ 

4 irttKiis Kl i?iK iT'iD 12: "lyri Ti«"] cnay-i.ts q-jyina |r.?".t i3t V^m ^o^" i^^.a 
-nr| on.Sö -^KS -in-K j^l. ,siDl- iJ^nns ny/"« pa ri"« :ytfi^Ki ny. -i3ik !i2:n:?n 

5 ,|yDn-i-|y| taa"? X"^ cJJ. 52J'dp><'? i?'« ts?'? -t]"« ts^'T^i^S p3 im Ja^Nn "oä^ip 
Tj-ö üKn 3?its'ps*niy.c?:;3y'p ni:: |rn. ,ta3Kn uä^ip-;:?'? '^rn-l^"l '^•'n ir^x cki GENESIS GAP. 45. 80 

-Dny3?!in xn (jKtt^ er«) r"!.nN! «"viic :?ri jri. ttai^-'i^yj lyn '^"K -iks tatasa e 
|rt2:ny. TIK3 ,jrrbäs j"p. ira'pyiT p« ,ynnK: '^T'^ "^^^ ''?iK ^1.?«'? o"!« ntsKj 
j"'l?''K "Tf'-K D1K /t3i:)'rj;j nyn "^"k -ins nnKi "^^ö tsxn totsKJ -i?ik n")--!.! ]"j ^ 

•^■'12 -lyn ,tflaK: pyi.sNT ,Dp)''py: nyn-)''ri t]-')? ts3Kn -in''« ts?''? ,pD n:iK tj?it3 s 
TI'ü tflxn t3t2«3 :s]pi> jnxT j^i isansi^ «j ton-'N tsr^Ki ioi« lyto«! dr?"» 

"I31X "lyiri yj^i "i?iK rEKU' r?''''i i?iK ,-iri.?'p£prirp ::y^i. "i?is* "iJ!'i.?''P 

pn. 121K xn »tflEpröns-iyB dd'? xn dki «t^Is' ,nt2X5D-irJ?^n (tsrx) r-in«: eirfe 

jyriK N"'i iDiK irrl« J'T''^ IJ'CJ'!. 1^2 "1?''^ ttai^OJ^^ "i'"! c^^-"' 'DJ^'?'?^ i?it< ''in ^^ 
-i?iK ttsynyn •;i''^k i2£ -lyn ,(t2rK di?) -i?i» p-'ü dxi ,rö;?3 onrnna Dj>:i''ia is 
cKvi ,Dy|p'pK-i5iK on.itö px ynnj?. rj'«''!? rb^px ]vm_ nraKS oyD"» tab^Kj -in-'K 
tss-iyn -irnnTi nyta«! jj;}''''» taaina i)^^ ^yh'% i?ix to3Kn jyriytrj '\r^''^ 
i"o?''"'iTj'ö;?5-i?ii< ,r'tfir'''!n?is pü;?3 o-iyni-ia d:!?3"i i'pKn ip-i. dik b"'? nij. -i3i« i* 

a-iKny? -i-)«vi s]!i-i nyn -i5ii< tar}^^ ta'')? nrTI^ y3"'\'! |ytay-ii?n nynpH? -i?ii< le 

b'Syj D» ■!?1K jrajSKp.yj ■I?''] "IJ^TIS D'lr|Dl'' tV^m 1«Ö ^D'nrnS rrl-"! B"'« 

-na irj^n !|jt rJK! t^ipi'' 12: v^m i^ris "i?i« t'^nxvi prsn jr5".t ■i?i« nj?-js " 
-idk"? :«i i"« taööKp^ ,tany2 idik rT^ita rT'^ tari.«'?y5 ttainia ovr"] ,]'\V1_. 
Tö 11' tayiaöxp n?iK i^;"?'»«? y"jr« "i?ik ">ytaK& ]^yi!i taranrj -i?ix :|»33 is 
"chhüi nri''« n?ii< ,ir?J?J nn^ia o^ninb Dy*!. jrtapya mn "^j^iit b^'^n "^"^i« 131k 
12: lyjn"'«) |r!pn«|ya tai^x n-'i »xn n?iK tjrD"':rj Dyn?«'? orn totprä :«"! 19 
yn^K T& ir^NVi an.srö ri.?«"? Dyn o-'i« •^p'-tü taröny? tDrp'T^''lK taints ujr^X! 
■1DIK «l'lnyn nytaKs jy^;'« tann"? -i?i« iij^i-il: vy^ 'T'S n?iK lyirp |y^2i'' 
raprs TK1 jr"i. My?Ktr ypr?rj yT>* ta?''? irb'pKj ir^'^iK i?-;;''« -i?ik ttaa^sp^ 20 
sjSs irtasnta o'bs-i'^". yjnK? Nn -121K nS"'''« tarx ün.itö ori?«'? jr:^?«? orn 21 
jsmnyi: rpi« irDn"« skj n?iK ,bny|j?5 D'nr"iB «^"'1« jy^svi irDr^x asj sipi" -i?ik 
j"»;?? nri"iy5x /"i^T'^P ^'i^?^ IJT'^ i^l^v ^"'^ '"^^^ ^'^^ 11'^'?^ ♦^J^''^' ]^1- ^''^^ ^^ 
cvT^). ■i?'!« :"iyT'''?P ^r^?^ *ir? "f?^^ l'r?PI'''?^1J'5'?''l ta-;y"j.?inN"-i.n ny. 2S2 23 
-!Dix D'dp.irö jl-'^cya cy-i. fKä iyji"ia ><-! ,h:!)y._. jnr:^ Ki'ps -ij?. ytap^r nyüN? 81 GENESIS CAP. 45. 46. 

25 n?iK Dn.icö jKä Pi''iD''n ir^Kit «"i -i?^« tjyi; dj?*!. pi^ik taa-'? ^vp;^H^ *]^'^T^ 
2G nj^K ön"'« ]V^m N'! *i?'iK taps?;, "lyta«? oy"j.Ci"'« ^2£ jjys -i?«'? tki px p^xp. 

pvi. -ir^« ,a:nici? J^*i.?i<'? i^^?«^ cis^ t2rt?^n-ij?ri n?iK "^i^j tsiiyb fipi^ t iiyrxnsj^ 
27 on-« lyta^Ki sn n3iK tu?"? lyjrfü? ytt5''i':>J "iJ?. iri ,|ys'''p3rJ ab^p topK p-iy,"! 

x'l ro^l "^J?- "'?i^ fS'öttKn tsri^'^i?^ ]y^^''^ ^^ "IS?- '<''"! '0'^?^' yta-iKi; r'p'pi? 

1Ü Cap. XLVI. 1D 

1 "^Kj OKp. -isj. 131K ,(j?ta-]K,-irJ) an"« dsvi cyb^x tD'^ü? jywn :ixip "^xn;^: i?ik 
tppii:: on^DKä Dr.?"? tstsKJ ari. "iresiist ca-ixn) rtsytapxbtr -i?ix yatt^ 1K5 

2 tnpi?;. jyKijxi -i?!iK Dtaax? orn :3i3''''tj;>'ir. "iJ??"'''^ r^!^ ''^I^' ist ^ix-iEty atoxj "i?!ix 

3 atax: -lyn ,tot2XJ pa t[''!< j'rjxnatr.-ij?. lii« tTfx pa Tn ,ytfl?xi "ii7. -i?ik lapj?;. 
poKna nrr-'K 12: jyj. ,ün.i:i3 rjxj irj"-! ist axrn taa-'j ytaa-]''? ,Dir'^xä di??"! 

4 jro'^c sK.rn 1'"! ö"» riiJ?i; "^"K jjraxö tsDabriNi "^n "^"X 3?""!J?"i) rp.Vi<? 
TT'i.'i ^01'' iJiK ']Vir^^ ^'''^^V^ (.^vrri) T]''!"« "^n VTl^'i) T^ "i?^^ ronitö 'Tix_D 

5 i?ix ,r5^ "i«3 fxä s^^ix -i?xDt^ apr! 1DIX Mr^rlp irrix yj^n. pj^ix iDxn rn 
nr'irp irr-'Sp rnri-'X n?ix npj?;. nraxs jr^n'^ iJ^tain"? o'bxn'tt^: j?.?nxi xn 
ist jn-'X ,r!atDxn tspT^J nrna r2'ps''"'J' 'IS'^^i'' IS'I "^'^'^ l^'"^"^^ i'T^* "'?''^ 

e ~ij?. ptstsxn XM txi ,ij?jxianr| "in-'X i?ix rr'D -in-'X jr^nx? x": i3ix qyjxia 
röx! pM bbx -!?ix apg! ,0:1:^0 ^1X3 iröxp x"-! -i?ix ,|rj? yn^xb n'-x |r3"ixi; 

7 nraaxtfl rr^ risn-'x iD^ia rjnxj. ny?"! r.;nxj. xn idix j?:nxT y?".: ton"« ts"ö 
ts-'ö -117. rtflpxia xn ,iyaxi jr?".7 jrbbx idix ,r?nxi. -ly?"-'! nyapx'^ xn -idix 

8 i^i^xp y3'?y'!; .D'b'xntt?: "^V'ITP- "^^1 ]^^^^ ^'1 "Tl aST"! '^?''^ «o:"!!"? "^i«? T''- 
y xn -iDix qa^x'! D'apj?; y3-ixay:t3D'ny. lyn ,-iyn.rp y.5^\'i i^ix apr. ,ünV'P "^»«s 
10 ,D'iiyöt' y.5nxj X''i n?ix rais n:ix ji-isri iJix xi"?? i?ix ■^ijn ,D'pix-) r.3nx.T 
" -I31X :n''3yD3 -lyn jnx? ,bixu? -i?ix nrii* t?ix p?; i?ix nnx im j"»; -t?ix bxi»'; 

12 jDix -i?ix ly ,D'nnin': rjnxj x^i -i?ix tnnö -i?ix nnp ,pirij ,d'"!'? rjrnxj. x^n 
yn.?xb iD-'X irs-ixtstyr: jyn.xri jjlx i?ix -11?. -irsx ,nn| -i?ix pn? n?ix nbu? njix 

13 yjnxj xn n?ix t'^i^an n?ix pi:n ,p-is crn rjnxi x-n jri.xn 05 "i?ix ^jrja 

14 -i?!ix "TiD /D'pbai rjnxj. xn i?ix :par -i?ix ai'' -i?ix nis n?ix r'pin ,d'-i3w: 

15 ytsttxn jri.xsr^ x^i J^a'pri; ,D'nx'? -ijjnrp xn 1:1 crpi tbxbii;: -i?ix pbx GENESIS CAP. 46. 82 

rjnxT nr?"! ir'prrt vhhv, ,r^:^'^ -irtflaxta vt^i -i?ik ans p.s |^« npr. ori 
-I31K '?itt> ,'jn njiK |i''Bsc ,D'-iJ i^DriNj Kn 121« tJ"'p''n-[ -131K «"-in lyt^rxü ijik ig 
-i?i« nitt>^ -I31K njü': ,c'it:^x r5?7Ki «''1 n^^K r"?«"!« "i?ik ni"!« i?'i>< '11?. ^jiSic« ^^ 

jynniKn Pipl"' örn n?iK tj'ö',35 i3i« )?ipi'' (iriKVi) apy;. orn «■'l-il: -irn rD'bn"; 20 
cyn ,ri| •'tsiB ori, "lytsaxta ,n3pK Dn-'x Kn ,a':iv'? J'"!.?^'? ^'^ IJ'I.'^t^J'^ 

njilK D'SÖ U>Kn -I?1K ^n« ,|I2J?3 n31K K"1J r'^Sir« -!?1K -135 i?i« l?"?! /DT^T?5 

— iiKn jyi.Ksyj apy;. ori. r^'?!'"!; »c'^'n"} 'iy'i.3''p «''"! nr' ^P- »11^ "'?''^ ^'^'O ^2 
r.?nHT K-'i n:ix jß-'u^rt ,d'I'] y.Dnxj. i<n n?iK qr^pyj?! i^it^ifTä or!?'?« r^ 'in 24 
,nnb5 nrn ly^rp X"'"! "t?"] orrn jD'ptt^ 1D1K -1:2;;. n2^K "'?'): i?iK* bxitn! rC-Vres 25 
rri -is'srj h"t ■i?ik ytatsKn ir^i'jy^ ,1^122x13 -1^5''^ ,bn-} ir-i. i^S ya'pyii 
on.scü "^k: npy;. ta^ü xn ,iy|pryi ySbs qybj'rj jy?''! aySSx j-x ,Dpy;. oyn. 26 
rjnxT -lyn |-)r5"ii lyn -lyp^iK ,|y-i.Kri i^^üxp^^ 1^1.?^'? ly.?'"-'! °'''i^ ^''^ .]i"?«P 
rsbrii ,D'ffipi''r3nKTX''-! idix tric?yp?i^5o?H (jy^^^ii) i^ipw. r'p'?^ .D's'pj?;. 27 

^i": nKs -ly rtatoxn n-i^T; jyn i?ik n"'ii;?j?5'i rfr^xp nn.i^ä t]«? x-"-! ,D'3pj?;. 28 
1x1 px iröKp KM "I31K jrri.i'iitiK I^J '^«3 -iriiixe on^x ,^151'' 12t ^p^'^^V^. lyn 
-lytsKs Qj??".'! tT'irn jks: idix jk jrjxri irj-'rt yisD?«sr? ^idI'' i?!ik t;^a -!3«S 29 
ibxn jr.?"! D1K an"« ny b^ä ,|T1V. aO'^ ^^? "^J?- ^"l H^^ "^^-^ l^jy^ts?!?. "^^l^^ 
nnya?i3 ts^pi-' i2£ "^^ist bii"]^] i^m tr^ixb "^kj rj'ps'n ari^v. |X r^r^i "i?ix 30 
xn CK1 ,r?Kn lynyiyj isp^y^?« pn '^''K ayn.p«3 ,1^51^15!^ (pyj) •^■'X '7'p''ii 

jjyjsi an-si^' ^11^"!; "^iiis* ,|y5n?''p.-iys ny-js ayn nsix jynyj ?]''irr:i bb-^i.i -^"x 
,(iy:2:nsi;) isds yn?Kb a^x yp'py'l) /aiytss*? DV)''f? rin tki -idik lyTia yj"'!? 
yt3"b -iri x''T irn ,jrai'nEXu? ir] "ly??!?*? ^^n i?^« M^^^'^^'P,^^ "^"^ ^^ TI ^" 
jyrn-s cxii /Oy'p'ps' i^ix ^yi?'"! "'?''^' ^'^^'^^ ^"^^'^ T''^ qyj.iynn'? "^yi 
|y?n "^"K ny-jB lyii ,pvT -!-]''ii ay i?\s* tispKiay^ia'a x^i jysKn ,(i2'ixny:) 33 
-iy.?:yia qyjxi -iri^^ tabb«] kt ?t2äyi:'yj -ly."« tsr« bkti tjypynsi"^ -i?ik -i-i;ii 34 
br,nr,üi ,t22ttsy^^ rs jx ipy^v "^y^ynix ixa ,ny5''n y.3"i ns'^i jyi.iyrin''ii -lyn 
,a3""b3 jyjnKvi i^j yn;«"? a"*!;? nn-'x t:'??x"i ,nrt2y|i y^yi^ix '^•''x e'px n^ii 
t^yri:! p\s {ya-]',-!£xtr ybbiiJ n?n OP-V^ ^^n t? jyn 83 GENESIS CAP. 47. tÜ Cap. XLVII. 10 

1 "i?iK "lra^{B p'ö t'^K'iasr i;^ü jx nr"]?» cyr dk yte^xi -i?ik aap. ?|D1'' njiK 

2 -i?iK q^j i?"!.?«^ D'K tsittsy^. -tri -ipiK iraaxp^: irjs ri.?«S ni^i D^'ix -irr 

3 ?D2r"f:?J "12?"« tsr« dkii ^pr-ina jr.?"! 12: yis^KT nri? "'?i« tn^is -ikb k^t 

■4 -i?n n?«'? D^« iytD'pKni:i:a''i« 731K {nrns 12: jrt?^s'i x"! n?iK nj^tarä rnyi^iK 
jytsay^p jrj'^n.ys'pyi) /^sKtr xn -fä rT'li i^r'P- ^""^^-"^ '^^•^ I^^l- 'IJ^'^'^^Pr^'^ "''"'•'^ 

6 Dn.!!;» n?«"? T«T :|i??2^Kp^3 -in ijf i?''t -lyT-ia r.?"*l "i?ik -lyt^Kä j""!. jrts^xi 
-i?iK lyaxs jy.?""! cKb ori?«'? oy-i. '7''\'it3 lyt^oya ari p« ."i""! "iK'a tai>' 

nj?rij?i.ä''TKnr3K d"?« k^t r^tsrt ht ,n?''l Il?.?si''« "iJ^ta?*!« iJ'??^» I'J''!a5''t3 ck"t 

7 yta'^'pi^totr n?iK Dpi?! -ii>ia«s jy?"' l'öSKna sipi-' -ijik Jiri."!l?nn"'sy3""'ö ly^-'K 

8 tapj?;. 12£ r'^^K! nj?na -ijik tnyns ]J?1. 1'^J^.??^! =ipJ?;. '^?1« /nyna i«s jri^N 

9 «■'"! tni^na is v^m spj?;. -i3ik ?:?"i.nK'D?r3:?'p "iJT"'"'- ^^^^ ^''^ "T^ "^'^ ^"■'•"' 

30 3p:?;_ -131X :t:3''nii?. 123"'? io?xu>-iri.?KTi -lynn''« irJKts fj?*i. px ij?ttj?£i "ij^j^a 
11 aw ffjDi'' n?iK tD'ni'ns 125"!^^?« ü;?i |Kä D'^U'^n jr^ n?ix nr^s jy-j. rtt:7.?^r.T 

nri Cita'pyn")!?? "tiks -ixna ^''ö onr^KS d:;?"! rin yi':«^ ikt n^ii« "lynns 

13 -iKri naNDD-irJ^in i*""! |n rri?«*? ]^W^ Q'^ "»«l^ p''p. nx-n d» -i?i« nr^rp 
^Kä |1L33 "iiK*? txi n?ii< anV'?> "i?*^"? T^l S'^r?5?K'att>-!r| ci?. n?iK lyiiiJ^ nrirj 

14 rillen iyi3iEr2")xe tki ,i2'pr)2i?Kij': -i'prj cr'p'p« y^axn ?ipi'' n?^s* nyi?in 

15 Ti«n j!): d"?« -151K toaxiar^ D',-ij;ns fin iki j"« n'pr^ 7x1 rß'oxn ?]D1' -i?ix 
si /IK23 i?i.?x'? ari D-'i« -!?ix D:ii:a y-t^xb D^i D-'ix ,-ixvi ri.?J?. 11t n'pi?5 
t^xna T31X 3''3 qr5x-i£ty -i?^x ^idI' 12t n:'i2£ü (jxs -iy5nxvir''X)" r^p'px irfgxp 

16 5]pi'' -i?ix jxi'irirö t:?"? tspx i*?);^ jj^t ?ir3iy^?^ i""! "ixa n-^ii il?!?^XT anxri 

6* GENESIS CAP. 47. 84 

fP. IJ^i) ''i^'^y^ ^"'^ "li?"« "i"!» T'« '^>' "^"p'i.^ «j 'IT"!» "^r"« "'i'O tssr^ tra^Ki 
I^jn^i« 2KJ «riDl- -ijiN PiDi" dri ri"!! nn^« irtasKis «"i idik ttsr^ Kl n'pj^j 17 

1?>K r"j.n«: n^^l?^ '=''!' °^'^ ^^ ^"i ]^^^P- '^«''-"^ J'l??. 12t "IHK: crri d'p« 
u' i^i^j tKi OKI /pi^o orj""» irw^^iri tos*'? pjvXR. 'T'i.i tan*'« 12c jr^K-iBtt^ 
ctsa"? xj'pK ispK Dij. fpipn oy.?''''» 12c pnKi tori« n?Ka^n''| ni^i n?i« ,i5rK J?1.?J?. 
j-idk"? nrjsiK 1D1K "ir?""? r"i;?T?iK -nj -lyo-'iK rpirn orj^ö -ikb jna-'j« inr» 

-iyj?iK -i?iK i"!.! ,j"i ir^V^i; "i"!.! n?iK iK^ia "i^i -ijxb -iy?.?iK n?iK im "n'i'P 

cyb'pK rt2|''lp Pipi-' -i:iK trinri; rt2D''';.i tsD''? i3Kb iki *i3in jrsiriau) tDS''? 20 
jri nbi^B p^i "lyii?;:. irtae-'ipnyB on^f^ xn in ,nr"ii> ">'? Dp.itia (jks) -i?«"? 
ni?"]? Dri "inKi.i idk"? y:^?KJ tkt i^ik ,"iy"!;^ ]^^^''^ ^"'i^ "iX'^?''^ "li^l. "ixii di?. 
Di'r^K |KB ,j?tair^t^ «■'"! pK "ir?"« "ly. rtann-'S pbxä ?ki *idix tmntasyj^-'K Di2t 21 
-ij^ßonB nyi -i?Kb TKi -113 j rnjy. pri?« 012t rs cap.stö v^^vy "irn ri?]? 22 
,nri3 jKB -ij?tatp'''nB K"*! irtatsKn Dratta^tptrr;i oNvitoj?. i^i. ,^3''? i» j7kjb''1p 
oiiKi ,rtsi3Kn li'aJ?^:?^ nrie irjn'^K tKi ,DriaDö''t2tt>;?5 -iri-'K j^dn K"! im 
X^ tttyr!i?j •J'P.'p^B Di2i "^iKiBir ^151'' 131K n?«"? nri''« iss^? x't jrt2ii"'ip-]yä 21 
poK! "in-K tflSKn KT tnriB -i'^b tDi)''iprJ J}^^''^ i^vh iV!;^v. im T^^ ^^^^ 
in tsayj Kl tV^iiv 1V1 i'K irnri^yj di?. ^^kt iki t-i?«*? tki tsj^^jr? im 21 
t:KKl£p'lK -iiji pM n:?''''« jr^bKj r!p''^"^ta "i^b i?ik ,ri':}isi qvi b^njs lytaä?^? 
pn"^ m"^ P^ (i^ö""'^) Kn "i"! im T'^ i'B yp"?^ -iiic im crn'prB nn 
i?iK tDDKn KIT :jy5><lBtt? K^i -1DIK nyi2''p |r3?r y'^;''« ■t'b rp^sir -111: im 25 
p-)i'n or?")? jrj'iK jri p« ji'-j.rB riw: i?ik dk"? ;iyta'pKn")i?. irsr^ d^"? 

7'? V2^i^Vi Dbx rta^rb PlDl^ -I?1K q"! rtSSyjp nJ7-jB Dri jI'^'pKi; 'T'l.l im 26 

-113 ,'7''\-iD jrt2&?^B ir'-i. nriB -i-'b Dp.stö jkb i^vh iai ct-ik 3k^ lyr-i t]-iK 
rü!3nK\i '^K'iip: -I31K ti'visi an 03''? r^iKnji'j T'''?'?^ "irßß'iB -in i?«"? tkt 27 
in«"! Dint2?yr''K j''''« jns'pj?2 K^i im r|t*3 n?^"? an p« 'ap.icia n?^**? ö''K 
Q'K rpa^lp apj?;. -i?ix tin^j "^"i jr'a-inr^'irB -i3ik iKstoanB mKii k"! i?ik 28 
viia: «n ,D'3p;?;. rJKta s"-i ji3 mKvi ai?. -i?ik n^is! pr^a-t ap.scia j?n.3Kb 
c'binu;: rjKtt k''1 113 aS« jr"i.nK! y^tysi im jra''! -i?ik to"]ri?in ,a3i>3rb arr'?. ^^ 
r!2?si -131K .^Bi- iri ^irtKj ir?": -1^. fy-] ki ,iytsrnK3 jK-irn ira-irtsr di::: 
•!]K-i r^rb KT »irris inn p« ra^n pn^feri nw3 "^kt ^i^k m tan-^K ist 85 GENESIS CAP. 47. 48. 

30 -i?^K ,jy^^'? iirtträ ir3'"'ö x^a b'pni "^"is' n^^'l?'*! tö:i?ö T« a?'? l«! "^""ö 

nö cap. XL VIII. nö 

1 !""! ^rv?"! .s^oi" Di;n. jkö rt^^xi ki ,jr^''''n3r3i'3y3 ]Vj;'f. "^w "iki"» c:?. -i;ik 
j;?"j, 121« nf 3j? jyn. ,'ti^t ts^a yj.n«; jj;t''3 r?"?. "i» anxs j^i ,p3K"!p t:r^; nraxä 

3 3pj?;.i?iK JtsJsriTKT ?i''lK'^M rt22:!ayT "T?iK ,p-iKtfltt* "^'T bKn'^r^ rt32KÖ KT ;Ti 

I«s :?ibtt^xnr| irr"« 12« "^n riirii n?iK ,ij;i.nri3-jr? ■^''i rinn; "^'^ i?'» 
/jrpj i?Kb Di?ri in i«3 ir)?Ki ny?-''''! ynirii '^''« t^ ,]v^m pJ^I^-'?^? 

ons^ ;p")3 ir: ,p3 jyöj?Kp^2 Q]'W? ^w "in 12: ■^'i« vz ,an.^a J^l.?^"? 0'!« 

« rs'prii ^iJ'irP i^-?"'! "'?i'^ *l"-i ■''''? i*"' ]J'!?'?^J P'J^'?^ '^?''^ P^^l ^''''-'' '^?5^ i?'"^ 
n:?Tna -iri.n'"!< fyaxi ari "^w ,p\'! j^n irbbrn ,taD-)^ii irr^^-i^. irDr^x^K? xn 

7 jKä -Tj-K D^N »i"« -t?ix :b"nD3-):?. Dj?-i.n^K pK inii'^^ tüjjKoys «n irlpV^T 
vy^H, ^i«) d'p« »yjyi) on ffT'Tx il?3| ri?«'? d"« "^nn -i"» 3-)Kaii; ,ds'p ]1b 
tD-iK-i KM 31-12^3 ^i-K -i?!|K ,|y^^i«p, i2i niö^ riK2 D1K ,-iKii Dyn?«'? rpi^sj^itsty 

8 i^jrtNT «n :}r\^i h^ys] 'i?'"* 'or!^ r^'5 topK ^xi ,nn£s: "^kj r^rii nri. »T'iK 

9 «■'T nr^Kä d:?5"t 12^ j?^^Ki sipl" i?iK ?yr-! tri nri; t'^Kisir 121« ,d'?|D1'' 
HKIEty ng I?!!« ,tsKn p^:fm i'.i'^'p« "i'ö t:t2K2 rs'pS'iT r^^T«!. X'r'^ <^"'r'^ 

^2: pn KM rtt3K-!3 ij?. n?ix ,irnrT a?": r^22Kp i:?. ,-irpbii; -isä nrii^ ]j;-i.Kn 

11 p'n ;p]pl'' i2:'Ti«-iaD b^'ivi n?iK :km raanKöiK i?ik ,Kn y^p'p ny. -i?!|K ,ü,-!'k 

IJ??"1"^'i« "^"ü to«n atflKj ,rn'T -t:ii< ,tfi3K-!yj ta?-? ^i'« ys^n jy.-irT 12: t3?"r^?K 

13 r?2yi. rj'M px nnsi? jri »i^t-'s an«: pjdi'' -isik jj?i."):j "112: an-s ^.«s "^n 

u j?^3yi y?"M r^pntsiö '7«n^: '^r^x t j"?! ari"« 12£ «m r'^3X-i3 -121K »D'bKn^! 
r'^a:?^: nyn nj?. "rnmii^'^ii ra'an.B« Pi?iKp, in «T'IK X" I^^^J?'? "t?ix a-'lK n?Kn GENESIS CAP. 48. 49. 86 

■n:?. pD^rip B3Kii'3 ts")? ,D'ntt7j)a pjEiKp^ p1. ^I^IK -ir5« ypr'? ^rf- "'?''^ ''^^''-'' 

jrn ^'^»^ ''5 'pS "^"^ on t5"I rts«^ ^"''?J'?"!J?. "^'^ "^i^l tfliaw nrn tjr5«n 

ffl'iK rwr» ircxna nyj^^tjt lu: jyDaKTi k^i jr^Kö -i?ik ,pnit: ^?ik an")?« ,-ir^r| 
?lsNp jj?"j. pT'iK i?Kn yKisr-i. y5''\T 'ir^xii |"i dki ,^0«! «^pi" d"?« tiriii?. i^ 
er.?"* i3S'n Kn |s r^DK? nr n3iK rbrs-x on^i^ or. '^''ErJ .J-'ß?:?'? o'an.B« 

-iri taf^ "irp"! jri. tiptsKs }■''')? «jV^ t33''3 :nj>öXB ovi'^^i *ist "^iKnatt? ?iDi'' iJis is 
•^•':ytfi-)rr"''!.i nrts«! j"T nrs« :PisNpir5''V.sT'lK X'tsDrir?'''''7.J?3r!p;r.31X3y:t2Dnr. 19 

cb« pM 'lycKn; nn^ii n^nna nr-ij?5''''bp |"t nrSK ;pM dn-;:i -in''i'i nr. "^^Ik -!21X 
nrrn j k nm yt2r.5?ri i» i?'i« 1 1'''.'! il^p.'?«? l^«? r^?rö r.?"K in^ii ynKi j'^'j "idik ,-ir. 20 

12: j?D?Ki "^Knto: -131« :n^5ö "nKö ö:"!?« yts^ttsyT ^r. "i?ik :nf 3ö n?iK on.BK 21 
-i-)''i.i -i?iK ,pM. •^•'"N ts-'ü n^'^ii tatsx: -idik ,]r51X'tatr nirii X^ iro'l *^?'i'' 
irsr^r: T'i r|s*n T]"« -I31K nrtsy? "irT>' "i?«"? '«1 p« ir3?''i3p''-iii: t^"« 22 
ts^ö ,''ia« ori "i?«n "^n ikb '^■'1< jn ."i^Tia i?r'''l "^J^?"« "'"•'ü'^ ll??'"^ 

Cap. xlix. tfiü loü: 

bb-^ii T]^« -i?i« Ti^-'i« D'py^ipxnrs t'^ix-iE^r i3!iK rjriKi rr\'! s^nra apr. n?i« 1 
t2j:!as*p tirts''''? iracrtirs^ iri p« tt'ii lyj^PiJ'S '^■'''« dkvi ,ir3''i?'P"]i's '^"k 2 
tjai«'; j':'«!^: "ly^xB arT''« ''^r to-)«ri icapr. yariXT /ta-iKrj "i?i« iy'?'a«li2i ^ 
itD?Ni2 ir?")? Ji-'btsD'-jv. nrn -isik ,ta|Knp j?5'''ö tsn tspa -iy?'i«3j'JioBnr. P'» 
K^i 3n?ya^j?s?!iK -1^5« :ta2K')2 |K ■^''b3''Vi«B nDiK* ,t2''\'is'ri jx ■^i'^^rV"!«? * 
K1-1 iri. ,p"*. rtsB-irax -ij?-!. top''? s*n tsabbsn anxi ,(sn tDD>"i.i) "^rcBKii 
]":? ,tD3'''7"ni2D:j. a^. «n tsBKn «-1 ;Bnrt3K3 arj"! iJ?^«^ txi irJ^LOt^ys 'liBxn 
-lyn yr^^p-iriT tnyn;-i3 (-!?n) •'ib -i?ik prötr qr^'^is^ri 1» taxn tatpy? 5 
rj""'» tas'D rjgöKp nts«i i^in''« p« nrrainitr y-jn"« "t?"'] ta''pa''tarnt2t2'pNiir3 f> 

irsKn jyb'p^iinDiD ay-!.ri''iÄ p;< -i;ii< ,jr3K'?K'ir. JK!? jri X"'T jyssin j-isä ari~'« 87 GENESIS CAP. 49. 

"i?!!« ,npj:: p« |r!p''^'^t2nre «'■ nini '^''« fta-|Kn tar« n:?. jrn ,0^3 "in'S -i?ik' 

]vi;^v'i:} ci?. ,p\t yn?''''! -ij??"! lyppHi Dyi.?i'iK lyr^ "i?Kn r;"i 'Ps^^f' "ix'Tis 
9 fn^in^^ (tsrx) yi^Kb -iyj?r j^k tirnp"? D-ij^toKä or?''''"!. yjriHJ X"''! "i"'"'. "ii<s '^''! 

fX) t3")r3Kb n?iK pn tD27.''3p -ij?. - ijnKT i"» »T'nrri i<i"i isdöökp y^'i'^ ai<3 
10 13?''? i^i.i DJ?. ?|r"!.Kt2tr*£i''iK irrx hh^yy -iri; XpT'X'p) y?"i?^ "'?''« ^t«!? i"^' «"^•'^ 

nrp'pKB np'i. nxnxnrJ "iri il^i; an^« i:£ im ,t2»!?Kp i-ib^^ nyn cKi t"? 

11 rwi'' tHi ij'sj'i K""! |K -i?iK /"^rix iJ?^?i'' i^r"'-'! pi^^i^r"''!-"' ii'i I« ^nr5 "u?. m"-* 

: t263?r3''l"itt pi!^ 'r'^'t??«!? irr\i n?iK ,p''Vi pijt T''bp p\7 tst^r»!) -i:?. ; pbyjJJ. "i:??"l 

n3is' ,pM y??"»;? "ij?i irsxn dk -171.1 n» -i?ik ;ir.?nK\i ri^^yi? "i^l iPSKn es 

14 tanyasb ,(pM) brj:?. "ij?.5")j!'3''''3 p'^iit iiyx^') 'i'd'-:;''^) t jn-'i: jx r a jy?""'-! iJ7^?r"i.J r?"! 

15 i?!iii ,top« laiJ Kn DX"i j?Oii i^'l Ji'O^- "^i?. "'?''« ♦ IJ'?r"!p?J^l*2 II^I. Ii'^''i.''2' ^T^} 
,]''r[ jy^xiiD ms: j'pj^i?« VT'l ^^r^. iJ? "t?iN Xtaps oy.) "^"'ba'b «''ii nssb 7i<i 

16 -IJ??''*? «"^1 'irtaan p'pxs p\n7i.i j"^, »ßpr^p fl?^''t?a"'bsEDri' di:£ ril^xii -idik 

17 -ni'tatas; y.;''''« ,rJi:'"li as yx^btr rj''''« i<''i.'i p\t "!"]"'ii p, :D'':'Sn'^': ^öf^yt?^ ^ü'1. 
ny-i. n?ii< ,c;?n,-jj?SB arn jrnr? xn aa^"? sn «n. ,yjratt> ai^n st'I« r^?«'?^' 

J^ -arip "i| t;'; ^ r'^'^n j""-! f^-^is ara-iKiira ysi^n "^"s tojirbp^"! ab'pyi nra""i. 

20 jKS tiyjnpya vip, ax «"i ■i")"'i'i i£ riii« nj?5x qi^ripr? jn''« IJ'Tiyi; iri«?' 
i^r-str ra'-bapKp ar?i<p ari nn'^ii ni?. -i?is ,rr"£itt' r.;".! ap« a'''p.raay? : -i??^ 

21 -äej-TiS-ij^B "ixeirri ajj-'na "is /Pirn ü'lp'pj'.;'^ r.?"« X''\i apK 'hrr^: t\v^vi 

22 j"i32i -i:?-!?yji''-iat3?i-iB p''S ,?ib1"' aps r'iii: nj^njy^riaaans p-x qrii?! ra'^b 

23 -ly "^12 "3-1^7 d:?. i?it« nriö «''"! i^S'^^ iraria r5"ii2i k""! ,'7^ripnj?aBKn as 

24 nrsK :r!p''''|s; -lyn "i;>.?3ra «•'i jn"« ir^a^n -i?ik ,an^« a'» j^aants^r ,\r^'^ |r^ 
•Silin ;j'-!.?ro ir.;'"! yai« «n J''p?r!pj;'J i?ik ,]V^^b^vy aars apü: jyjsa p"? 
: a'^Knt'^ T^r? "lyi. fan^ri -ij?-j. ispisj a-isn |s*2 ,apj?;. j's jrr aara oyi. ri?rn xn 

25 -'rsiij^^b'pK ci7i. 131« ni'i.i iJ^i'pj'O i"*! iJ^i a-iraKB ar.r'i aasj nyi js*? 
rä'a -lyn. jyjr?. f"i")''i.i jr?^:??. ir?« iss cVraa'n cyn jr^y? a^a Tin -i;7i. »jy^-'a 

2G er.?""-!, irjypr"!. taya^^biraaia ari "i31k raana irili'^J'i '^r^ IJ^a^iK «n 
;rnJ'5 "'^^"05? J^^?ri.^ Kn js 7''3 nyar? "iy.3"ö pm in aEäna-iya^s anrass 
jraiyn.yKii'^as ari bra''''tr oyi. sr-is nsis* ,pn a'^iBr p|?sp ari '^''Ik b'pxpj? 

27 —ir? aj^n«^ ar- r'^'ps'i; iri^ra'n p''« c^ps) pa;?a : j";rT"!3 jrrv iraris' GENESIS CAP. 49. 50. 88 

yri r^p"?» tciK a''i-i irn -ij? ab^nta o-i?r3« cyi t?ik 3''in ir.?"i "iJ? tsinr^ 2» 

117. -i?is ts"! -i:;? rtayj^rT ir^j^j d^^v -tiK? irir. jrtsyj^rj n'i nj?. si ,|y.?n"x 12: 29 

rnbrl Dy-j j« (lar«) rs"?!?"!! /i^lpnKrj "ij?-! p^ fH^'^J'? ]^r^ ^^ T^ taaxijr? 
isn tar« nbssö ri'prl ayn p« rs'prii /r^n«0 iri ps •♦"'rin oyn p-i?y cri ^o 
ri.*?!?? Dri ta"» tas*n ta&''ipr'^ D71?>i^ ^^^'^V 'll?-^? i^l?^'? '^'''i^ (ta^'''?) Ki.fa^ ■nxsi 
r3"n?ix Dn-i3K 1^1. ji{i2 tasn ta^K-i tyDD''33r"!.3r33-):^ 0^:1 "rn dri jn?j? jks 31 
,jr?N-!:r3 npsn K^i-i& yr^ noiK pnit^ js^ ta^n tanx-i qr3S'"!:iy3 nniy «^1-13 32 
"irn iDiK ri-'pra irtas^ipr^ ari »T'I« ,|r3X"!Jr3 nxb "^"x yat^n ta-i«"] -idik 
i'tataxn tari^y.b'pKl ri'pj?;. o'px :nn HJ'irP Il'l I**? (taB'"iprJ) fST'iisi r'Ps'Kn 33 

:yp.'pK3 Dyrn 12t ta'py^üxnr? "iInti i?!« ,"itip? "il^ "i5ik 
Cap. L. 3 : 

— iKQ c?r?"Tiy3 crrM :7JKui xn d% :r^Kta j"'ic3y3"'T jn'x jj?t3?"iir3 ar.i^ö Kn -i 
"^"t« jri; nx^EttJ n?iK D'ny-is yrin orn ^i:: p]d1'' riaj;"j;?'^ xi ^ij^ixit irs'x 
D'ni'nsirinxiri.ixä'TixTtay'i.ri rjrrix IJ^T'^ T'!' ^5Kn iri^iäyj r"!,x3J "^x": 
;y3-ij"taty'^"X ,vr}:\ :c^xiyp3iXjr"!.xvityy3'?I''öBxn-iytaxQp''ö : ta?:;n.E5r t:ix s 
a-ix"] ,ji!33 i?1.?k'? d-x ys^n ji'^xnjrj ~i'ö "^"x oi's'prii rrsxnj arr'ü j'X 
bh"\} n;ix fynrj ei-'U-ri tixt "^"x rtasxö p3 -i?ix ,|y3Kijr5 T^ xn tsob'pxT 
rnyj nxiB«; nris "i?ix :irinrp. pnijt ivi;v ■i?ik jr^xi^a "urtaxä jy?'")? i-> 
:;': e]Di'' n?ix :iaxn jynxri^rra '^''1 "i? x^\i ,nrtaxB ]py^i rsxnjra "i?ix PT'Tyn 7 
-rri yb'px pj-^irn Bri^x ta^a jr^r^ d:;? ijix ,1^2x1^173 12t nrtaxä jr.?''! sT'irn 
cyn^xb cyn jytaDrta'p^ rb'px i3ix cyrin oyi^T jrtacpyta'p:^ xn ,D'nr"!s 
cj?3"'M t^in 7X1 i?ix "irT"!3 r.?"! n?iK d'b^di^ fin y^?x^ txi -i?ix tDn.ita s 
jyD'b "iyi?n r"in''X n?ix r|xtr y^ri'« "i?^k ij^I^P I^'^?^'' ^'V^ ""'^ rOiriaxB 
cbx jy^xTi bnxiiXT ?]''lrn nn-x ta'ö ^i-^'x pjx^ cj? -i?ix t|tyj ri.?xb a^x xm 9 
x'i jx iraxp X'i dSx n?ix :pixtaty -inyj nxri ny^xb ixi -t?ix ,"iyta'n. •^■'ix 10 
-ny: rD"x Dnx-i xm l^ta^xSp xi ,(tarb) cjlT- cri cta^t?!?;;. rabyi.) ,ntax y??yts 89 GENESIS CAP. 50. 

TS Di^ri. (isrK) -i:;?''ints ri.yi)t^ r.?"« JK''t jr^^Ki N1 ,"it2N y:?!?:? -lyn n'^'s 
dj^dS^ii ,(-i:^-'i-ita an.ic»? iri.) ü^lita bnxjyaKJ jrin''«ixö r^3?x? ani^i ,an.i:ö 

13 i?!iK jrji yn.?K^ nrn ti«? jn^x ir^nis rjnK; yj"! i?ik J^tatp^n ir'pnKeyi 
tsä^Tpr^ an"^5>? crs'pyii ,n^si?i2 ori'prii cyn rbnxn iri p« |n''!< jj^srjr? 

14 pjßi'' ijiK :Ki.)2a "iKä /nn oyi. jl-i?;? nri. jKs yDD''35r-!;i;33n:^ di:: rt:t:xn 

15 -i>j ■nrtflKs -in''N Dsi ,|yriK7 d'P]D1'' lyT-ia «•'"! d^s -i?ik trtotsi^n iJ'^i^liya 

;'^«-a;r -i?ik ,riKt2 ar?""! "ikb ':'.7KBya "irt^Ks j"! ; j:;jKt orr'« -t?i« ,jrta''3t;?:i^ 
17 -lynna -ij?:"! ir^risir? tki "^«n yn"?:nrä ix ,|yji«i pjdI'' i^t -i^fK a'r'pNT ^{I 

20 'i,-!'!)? ta^xn -I31X ?tatai«3 nytajix ta?^? '^■'X ynytaiy riy"!. rta?'? tayts3-i;ä t]r.5n''K 
ö''öKi ,iD?Kiy5 irtai: Dix *^K*] DJ tatsKJ taKn kt ,ta?sir3i:: criKS '^"'?J "i"» 
j jyta'pKni;? i:: ji'sr'p dk pbKs b"-? dik ,DrK oy^xa jyrta"'\n d:^ k"ii rnr^J?: cy 

21 i^-i"« ts"» i:;^nKnyä (-irta''''ii tjkj) ri"'« yinyi) T^ ;ta3''? tart^ai;? ,113 "i?ik 

22 ijiK qr^irn Dr"!.ri'K i:: v^vip'^, n?iK ,«"1 r^r^cKna n^. ijik ,j'nri.?''p fr^?v 
ta"]y'i.3in r:a5j?b f]pl^ -i?!|K ,rin DnptaKä orj'^M n?iK "11?. ^a:"!:^» r« rtainKvi ^ci*» 

23 i?!iK ;rT'73 irtatan-T n^K "iri^'p d:i?k |kd j^nxi f]p'i'' n^ix ;:?inK: inj-;: -r?iK 
:|r"!,x2r3 D'^iei'' ir?p in pj-'I« lyi.-iiKn ,nf :«) ori rinnj ,D'n"'?a "ir'irp s^n 

24 •?!"« T)-ii tataw nrsK ,|rairtattJ ri^rii "^^k tpl^T"!^ iJ^?"-^ ^^ l'^^^^ ^'5'i"' '^^^^ 
cys'pyii n?«"? iki I'K ri.?«"? ayri d^ik |ri.n'?a'i3''r' "^"K "il'i.i "i?ik rjj'p.^yij?? 

25 -iixnti^ra ?]Di'' -i?ix :apr;_ nrn -i?ik pnT avi. /av"";?« ari taKn jr'i.Kiit:':?^'!:: n:^ 

26 ta-iri^in anKöü s]bi^ -i?ik :Tn jkb ir^^'^a sT'13'n ta"» y:"sr3 r?"» nn-ist 
r.;"« pK "i-]Kri -ij^. n?iK i^ij in''« rtan-DKibKa |ki3 "i?ik ,tabK nn«: jinr^ i?ik Cap. I. X i< 

[•pirj ,"13 w^ tn-Tin; -i?ik ■'ib ,jir!at* ,j5»sn t f'^rn j?rin Dyj": ta")? DKp. "irir:'. 3 

iKTi Pipi^ nDix irbrn rv?r5'i »c^pr. ii'1.?i''? IJ'I o'^^^ IJ'l.i^i"^ jrö^Kpyjp-i-iy.n 
r^'pynKl l?iK "lyTia y2''^7 pb'p« -i?^x snKtfitt^ s]DV -i?i« taniin j'x (-1x21:::) 'j 
,]j?ts'pröö''i.i "I31K ix5to5ns lyn.xi.i D'bxn^^. "ij''i.3''p KP n?iK ttsd^^'pi^rj r^?s*j - 
riniKu i?xb 7K*i -t?i« ^rppyö "iriyj iniixn "i?ix ■^"i irtD^riröira "i3iK 
sipl' in "1:^1 fOp.iti? "nJ^S"« J'iKp nj?.'"'3 1^^« e^-'iK üKp d::^. idik xhhah ly-i.rt'K s 

yi"'!.'! 7?iK t:pKb ,j:;"T. |K*bnKvi n'''ii obi? -ir^^apy» "i?ix nrirz? arx d'^ki/»^: 10 
r")p p"*« in) "I31K ,ri."iyiT b'Si la "lynn-'K ts?-'? dki ,|j?-!.riKä'irB ]V^^^^ t^'ia 
D^i. D''iK 1?1K ir^npr? t?iK -i?iN IPJkS?^ II'I.?'"? I^^'l-i'!.?^^ ''^ "^'1 ^"1 ,D?n3p^iK 

-Dnt^KiiKs ri?ri3 D^. i?iK ,|r'ppn-inrt2?iK ii' irtspx'? ^^ir^'ü« "^^fii c:?. d\s 
-|j?t?p''"!iiyö?i« D3J. K-'i nnr?? S»;;. "i?ix tcp'ay.l "i?ix olna ,nj?-ja ori ytsiPt?^ 12 
n?i« ,D-1K Tpi K'': |rtsytD''n3 -i^i^'ö xt dix idik "^"i i«"! irtfl'ir'j')^ "inrö kt dix 

KP |y2?K\12i Üp.i:!? KP -I31K tD'bKn-^^: ni''irP I^^l "'^f ^°^?^ I^-?s'''^ '^l^'^-"' °^- " 

-in"K |rt§ny:$t2^3ni"'? K''t i?iK njipppnya to^a J'tsD^p Pi^: d'^kt^?^ "^^rP ^* 

t2P?p K^S-irbSs' px -I?1K iVrrV PK -I?1K d.-Ipb PK D''''31K J'lDnKn "^"in I^SI^b 

|j?t3|r!pn^,ä''iK |y.;n>* k^t iJ's'pJ^l? ,yt5D?p nriri^K b% ü^ö /yj.brs ari '^''Ik 
,|röaK3yn irtrpsj:' in 12: J?ta?Ki ap.s:)? |Kä 3^?Kp in. *i?ik njippp-iys ts"» 15 
nj?. n:iK ;nr,^B HH?^ "iJ^l I''?*«-^ -lyi i?ik ,nnB^ -ikvi |i?.5"K in j!^ü^ "ly" ^'^ 
ünr*. "^n'K -i?^K tori'pr.'j iriiB ir^^ipr m |y"!.i'5i'? a"5 1.7''!' I^'"'^ n^^^-S'»^ 
p^K nn-K ttb'pKj KT ,DrK l^Ki p"K CS. m f'^rimrcwniarJ nn "T'^ 1^^ 
|yö!2K?yn Kn -!?ik x]V^vh k^t jkö kj ,irt?2Kts ri^K -ijrsK DX ÜPK Mi'^l^'^ " 91 EXODUS GAP. 1. 2. CK"! ns'ntsrj raxi j?ri i.-i''K is^Kn üi-ikii t]v:r^% 12: riQ^Ki -i?^k irasix^rn 

,rp?n,p (KT) nrt rri jri. n?"] ira^n^a k''1 k''ii 125^? "ir5"Ti lJ!'^"'"!?y k''-! b'"'ri 

: lyn.K?:?^ jK?i* k^i jrsKn kj ,t2ööKp jj^irfK i^r y^JSKsy.n k""! *?ik5 iKtrs ck*i 

■^0 -i?!iK "^'i rt:"inyöir? p'pKa TK1 n?iK ,iyö»K?rr! in crtQiJ t^'^aw tsKnts miKi 

21 KT ^ptarto^i"? tstsKj irö!2K?ro K""! b"vi n?iK :ra2r!? nnyT irnniKn km 

22 j-TiKis'»:* njiiK rp.'pKE ji'^:3K3 0^5"! 'r'^Kir? nr-js -i?ik : "irT^n |y.?n''K -1]?. rt:2Kn 
ri.r:. "ir?K ,1^5-1^; d^b in j'k -ir^K is'^'pkj ni^ii iriK^r^ "lyn »ihkt jyir: 

3 Cap. II. n 

1 ir'^?KD j?.?"K (K''i-i3 "Tno ariKD -i?iK ,■'':'? yrin an cik |kö j"*« j\n jrj d^. *i?ik 

2 rirfK yriKT k't -ijik jriKT jrj^K -iKayj ijik nr^iKiitr inKii K^lis k''"! -i?ik jd'-'iS 

3 j,n''K K"! d'pk -i?ik trt^KiKö K"-i.i in^K K"! Jl^^li'l ^^"^ '"'^l-'' M^^> '^''^ "1^. ci<T 
n?iK nriK-i jke jr?t:D:?p. p>' jh^k "i"? k't ariKD ,ri2D2Kp ji^n^^'^nre -inya ta?"? 
rtp^r^ "i?iK pnKi -irp. TK1 rts^rlp i?ik ,Tir? "151K n^-'b a^a dj?^ r^?y!ppir| 

4 jKE "lyKtttr -lytrcyrtr yj^-T idik jcrcßi'^B Dyn nj'liK dk nriKn tki j'K cx 
■ 5 D'ni?-)B nr-L^sKc Kn -i?iK jri"i''i.i lyr^r^jri d^'k dkii rjr'^.riKB-]^. 12: dik ,arJ?''''"n 

DJ»! n?^"! öK ir^r: i^aira J^ir^'J« 1?^« ^yDoibs !=>' i^^k? 12: sKrn j^j 

y-!.ri''K rtspT H"'* "f^^^ '"iri^l o'^ ii't?!?''? P^'^icrp tki rriKT k^t -i?ik rornpi^B 

6 iri ,^0'? 'i?'!« ,"i?''p TKI vriM "I31K DJ7. parjätK K'T -i?iK tjJ^'pKn !]::: c:?. ,tk^ 

(t2]'K) crri HK-iE^ -i?iK ,iri"K "iVS'K rfT ri;a"iK3-)i?. Kn -I31K rrtar'vi j?:;k:p 

,]y|n nJ^?"!!! p^n^J? PI. ]«? k''1'ib :}iyjr'. J?.?"^ "'''■' "'?''^* ]^^-^^ T^ "^V^J 
8 tyrir: nri'K 11' yra^KT cnrns "lytspKa Kn ■t?ik -p^tm irp iki T'"! K''t dk*i 

i» "iy'L??Kt: K'"! "i?iK tDyi,?'p cyi nptp'O'a k^i »^n -i?ik j^j irs^ra tki "i?ik 
bV'\i KT ,-i'!a DX j;»^''.' li^K nrp Dyri Kn t:?Kn th nn'K 12: r^m D'nnB 

10 -isiK : DX rtjrrM n?iK nrp tki bhkd k^iib Kn -idik ,|r5J?3 jriKb ir?""! "i""! '^•k 

nX "l?1K ,D'nria iPtD?KtS -112: DJ?. K^T :?l3?K"ia K1 niKll DK'nJ *irp 1K1 D^K 

jn-'K "^"K '^•'''1.1 HKiatr i^^h ntra jr»K2 iJ'rM ri?3?K3 K"'] i?ik j.^kt nn-'K T)*<1"' 

11 DKnj ni^a c'pK ji^JKa jr.?y^. pK "iKii dj? -!?ik :rSKn ir^KiTJ i:?cckvi nyn c'^iK 
,iyi2?Kb j^nri'K -ij?.i'nKT Kl rili'Tls fi?.?".! i2i J?"; o'^i^ri ^j;. -151K ,nKii il^ll^'V^^^ EXODUS GAP. 2. 3. 92 tt>?ro r'p. CK1 ,r,-jKT n?^« nrn n?'!« pn dik ■^■'t ytsy'i.?!)''!! "i:?. i?!« nrT"!^ ^^ 

T?iK -ip^'K -irtsa-'n -i?')K irt?D-]r3^ m^ -^n taxn -lyii ti^tajxi ix -i?ik ?|i7t5D3r.5 1* 
ttax-iarJöiK ''li:'? I^^l ^'''^ ^■'^•■' ^l^^r'^s^^'?''** T^ ^i"' t2Dj7R?r"!. •}^:L^vm 

nrtssHta jy3''T rtstsKn jnia 12: -irt^ons -lyn -t?iK' nrT? jrjpna Dy.?"« «■"? i« 
«n niK ,]« jy5rip?r~!.t3 «''1 irtab'?''? 131« ,iyt32?xu7 -i?ik II''?><P- vvi. ijik 

:i?|xr rin'K l?tfip?r"!.ta n?iK 'Ii'.?\'''!!^ 'H'?^'^ "'?i^ *T''i'< "i?«^'^ ^^'a iJ?5i< /J^i 
-ln'^; T'T nnKTi ns "^k-ie^ ki ,iröKp. '?><=iy"] irtaKs ariri'^ 'i^ i^'i ob^ 1:1« i» 

-i?ix ,7?ix n*ä Ji3rj irDD«\i ytQSBKtr i?iK ,|rtfl"i'n "iri. ts'pKrij^j nri jks i?ix 

nfn -I31K jyD'DrJ rpaty ij?. dki f^^^b^ tar?n ?jj7DDxbpj |x^ ly-t. nn'X ta5«n 2: 

ny. in ;ni^"): ir^xj jr?"! rtss?«: -1» -131« ,irii<T irj^ij -iKsr^ k't -i?ik jntra 22 
rrjKi^rJ c^. -ijik tri?«'? in'?i'"!-s or?"« r« "^""^ pa jrS-taris j-^-'X t^i^-iBt^ 23 
D'bxni?^: "i^irp i<'1 i?ii< fS'i'^"^^ 0)1^^ It<s J'^i^P 'iri om ,ts"?: iy^5S''? "^s*; 
rin'« ir?'ii{ jr.""!.?^ ^n'K 121« ,ir."'"!ty «^ -id^k fVi'^'^']^ k^i irs'^x irr^^rä'".! 

ffl'TK rnsi ist2K| -i?iK :apr: ta^ö laix pnr ta''» /Onna« ts'o 1213 jr?"! j« 25 

UrJX'? riH'K) rtSDIXn ISISKJ 131K ,D''7Snto: "ir*l?''p K''1 

Cap. III. : 3 

-I31K ,i;nö 15: DiytconB ,D-irnyii^ or?"! D'iiri: rlKt? «"l rtsyT"!."! '^J'3^ !^^» * 
:n-in riw ortsisKJ y^irs tsi:: DKp -i3iK ,rtfiD''ii 1^7. -^k? y£Ktt> «""i rt^in'ä ir 
-2"!«"; or*^. D'-iK ytt)3S*bsnr'ä ir?""« pK d';'; br^?S j-'-'i« an-x ptt^nr di?. i?in 2 
•nri "i?iK ,ir*s D^iÄ yt:2?Ki3 s^isnx-i irn. rr.n'T n?iK ,r."!«i ">» "i?ii< '^^i^ia 93 EXODUS CAP. 3. -131K tt?i3nK-i Dj?i clH DtsKJ jn^K sT^n s*i ,|rnrj i2£ i^^ir^ "i:?. DKi ,rriKi ;■; «i 
H^i Drsbi^ii s]^iK ,is-|« -iri ly*?. fiyo"? p.;"''''!. j«a r.'^'ny yr*''! rn-'v ,-lrr1-)^'^ 

« n?Hn "iri d-ik jrtstsriiJ?. i:r bj?. aix }ri?öKpr55i<"U?n l'S T^ i?i« J iJ'^kVe 
rpöi ori i?ii< ,"5^ Dyi -i?iK /ns» ovi, "i?ik »"I»^ Di?-j. n?i« /nn Drin?iK 

D"'i"ii?fi rirfä n?ix rirp.p'trr.'i nj?-!? ii: TpT bb'^ii 'ij-'i^ n^ii« ,m vrjVi x| ,p2 

ciK tD'bsnt?: "^nrP i^'T^'^D^li?'!« ?b'pxj jpnr^ nriB i2£ i^"^ dki ,^1"« ps 

12 n3iK ,p''i in ta^b bb-'ii ^i''!* j-^iK-iaty nx I3ii< t":»"?«! |r"in''BD"'1-irr! ö!"!i:!2 

D'-iK p'pKE tKi Kn 1^1) ,y3xn tsp-'iyyj "^n Tp« cki ,jy3"'"'2 T«i -in N"! orri 

qr^n atoKj r^irs Dj'r'i ^i^ix -in-'K tsriii^t '52d-]''1'i irnn^feD-'i-irri cn^ö 

13 131K ,yööKp 0''?«'^,^: HJ^irP li'l 12£ l'J^ iyi;i syrjM «lotsKJ lit i^t?^«! ntrn n?iK 

ir'J«! Kn tsDbbxT xj :'^K"iBtr? i?ik ,p5 ti"« nri ,]'3 r]^^ jni^a 12: rt$J«i tDtoKj 

D'Dp^;. tatsi^j -iri. n?i« 'Cp^it' i^taKJ -ij?! ,D'Dnn5K tatsKJ ir"l ,iytaj?ii nr"!.'''K 
p"» tapK orpl n?iK ,3n"':?. ^"1« r'as'D p'ö tapx orpi »lap^tt^^^j tj"« 12: t]"» taKn 

16 irtapyta'p^. xn. rbööKnr? niiK ri?ni^J nr^prbtrrj rlp^K n-s irp^ri?« 
»irjTIX "i'ö ta]"« nytari lyn.''''»? tataxi nyi. ,;■; : \v^ri^^ 12t rJKi n?iK d'^kt*??: 
^VT^ V^^ri -^^Vi t^äm^i taxn i?*!« ,D'apj?;. -151s D'pnijt: ,D'Dnn?s' tataKJ -lyi 

17 T]''« -I?!!« jtari« ii^'i.nxs-iyT'i.^ ön.stö ps Tp"« dki; ,(jrnri.y:) n?is ,ta?K"!rj 
n?Kb fKi px ,|j?'i.ri^£p''i2\n D'on.stJa X'1.?i?'pl?. tsri d-'I« 'r]''''« b'p"'i.i "^^Vi :rta?XT EXODUS GAP. 3. 4. 94 

-I31K ,^in Ori "I31N f'pB 0V1, 131« /l»^ DI?"! ISIK ,^F^ri 0^1 "131« /^i?,?? DJ?"!. 

\Vi^cv'^hx!, H'i "131K Kn ,iyrir35'n tsob'pKT xn -i?in fjyj.i^n yttia'tst:^ r?"'''"! 8^1« 

«n p>{ irjKts K"-!-! jKB 3ri.i irj"""« "^ki t?ik d«"? ji3 n?iK ,tay3^rjrs )?ik isi-'k 
'i:?'! CK"! ,D"ii Tfit^ n?is :}-iy|BKDt:K3 arirniK ,;^ Dyn-T-ii dk"i fjrnr^ ytSD^i."! i* 
nr;?."!Kt3ü to'ü •03''? taoa'prj fiypcKb |rr)'¥ ß?^? x^ii ^yr\ a:"!i:ö jkb j-'dkp. 
v^:Hi TX1 :;"!.-jr\i "t?is* ,|ri:5.i^r",toi:>D^iK -[?Kn r?""» rii^i "^'^ i?ik ttad«» 20 
jyilJ'ii Jinis Dn"!;« pK"^"« xn ,nrn.?iKn jr?'"''? I^^'p« ta"» jr^x'^ty on.sta n?«"? 
riK33 i'p.'pNs arr-t riirii "^^it^ "t3i>* t|j?DDx'?ta?j?. yif^ "i:?. n"!;!.! "irrjsK? "i?i« 21 
ST ,t3rri's:D''iN nri'K j^ii ,p\T i-i-'ii d» nsiK ,D'Dn?ö W^^ '\V1.. p^ l^S^^? 
-rs? irnn-K |s*3 Ti;!.! k''1"ib rir;;. "i?i« t irri^vo-i« "iryb tss'^? in''K ayinyii 22- 
rsyn'ps: "!;is roirs"?'! ciyrin orin^s p-ij;.5nKrirsta''ü -irn jkb -ijix insa 
y^'i« «i"!« nn^K ariirii (crpi> "i?ik ,ir3?K'7"!r? irT''?p n?i« rcriri 

cap. IV. "f n 

,ii?5"'i'?3 123''3 -i")2 jyi"iyii s'! ,rn'7 nr58 nKnst:) n:Mi yi5r^"!i<\ita?K ntra i?ik 1 
ttD"? in tspü? ;:_ »irsriBt^ inii'i) ^'i li'l 'iJ'"!.^0 '^T^ r'^'a'^tsu) r?''"!? «i^'s -!?is 
: rts^Nl "IX i?is '? n?Kn "lyrn. ps mi CLSpK) oi^ri : Dn>* i2f ri?3Ki ;•; "i?ik t iy.?T1^- ^ 
in-'tjt ti-jt<vi -ij?. n^iK ,:?i"ir, nisc iri"« «ni''i.'i tyjs^si (;•;) "ij?. -i?ik tjrp.[5yt2ty ]••« 3 
;^, i?i« iiT}"^ -iKB ro><^B nu>a 131K ,i7^?s*bt^ "ii:;: Tisii "ly. n?is* ,y-j.nx niis: 4 
,ri??K*\itr ü''^5 s^i r|''n;-i:?. -ijis ,d^1s i3Kn r?"'!. yi^^nyitsti? tn;yia ii: "^iHiSit 
eis: -irTi.i iisri («"0 -I31K ,K^i ?i''-!3")X "t?is eis -Tisn y.?"?. yt^pjyntstr "ly idik 
,tsrt< |rrirns;^_ in. cki ir^sö jrai'^j ki ta-'ttS'i noKn 'wri px |I?p.Rrts^ &- 
"iri "131S ,D'pn^: istfiKJ nri ,D'Dn-ias 1212x3 -irn ^rtsy? "irnri"« 1212x3 ny-j. 
ir?"! px "i3Kn r^'n ^isn r3ris :Dn''S i3£ "lyts'^ii ytj^sT ;■; -t31X tD'npy;. t3t2S3 e- 
-D"'inyri km ni?. ob« -!?is ,]Vjp \S}^'i px "i?xn vy'i rt?ds-!3 "ly -i?is (cstr) jypa 
r,nD t-rixiBtt^ -1» -i?is :ry3ty xni 3''itt?yjD''ii« n3Kn r?"? nxii xi ,r.Tl '3si' 7 
pni:c -lyTi.i "i?sn rj": axnta -ij?. nsis ,p''ii2: jr^ia |r3"l pK ipTn "i3sn r?"! 
p,3 c:?. ytsbbx: -i31k tty^ba p\: s'\t nrTi.i km "ikti si ,vr!:] ,]VV\^ ]:}n pK § 
ri2ö't:r sn PT'lK ir":.xn t:?'? n?iK ^jl^lp'pKp iy5''i'?3 tas^? ti sv dki »irni^I^^ 

tt="3 ir?""^ irT5 J^n ^'i^* 1"i'« i«"! c«1 'I".''. "TSK W J'tab'pST -iDiK qy5'i'73 !>- 95 EXODUS CAP. 4. rcc6c ori D^ix Kit Dr3'p:?i:i /irDCKii :ki -tn^ii kt ,]sd': yjrnn^T^ ■^<l 

jKB "^Kj ,ir.'i HJ'^^J'? i^l "iri^^ii 'IJ^ts-jKvi jKs IN? j'-'p. q^s) rj"»^ !"iny."j "^iit 

(jKä i"?) "^"i? jyn ,iDD:?tarii?i yt35y.?p Bj^r''i ''^ ^i"' ö:?i^".'! "^«j ,jnrtflDrn^'T 

11 Dyn tDxn iri; ton"^ ^2: rtQ^Ki ;'; ■i?ik trJ3i2t "in;?iiir -t?i« r"i.?ia nriJ^iit^ 

,-i3rr!rj. "^yi.^ ,a'ia -i^n^s ,dro*ir asK» -ij?ii -i?ik ?t2?Kör3 iiia jr?'''« |Ji''^?J''5 

14 j-is:^ "nrn y^iJKiataJi?. Dl?. -t?iK :öd'?^'''ii ]Vpp;v kh (jyii) "^"iin "^xn ^Ppy 
?"lb "lyi'^ri.na pn pri« taa"? tarx {"^ik-is^ ni?. -131« ,nvro nys^ü? Dri?t?x3 
,D^li< iraj?. tfi2it?r^, tsnyj ix ,y.'i''l "^"Ik n:^^ r"il''i.i IJ^IJ^I. (aiJ) ns dj^t o-'-n rj-i^ 
-lyn Dyr\T ]^Vi jr^iä '^"i n» Tili ,"Ti;ii jr^ri '^''l ni?. j^t "i?ik 'ji'^i'r^?^- "•"'"! 

le -ijii« ,ir*7;?"!.*^'i "i'ä yp'pKä ai2i tiii "ig -i?ii« tis'^^Kj pna i,-i''i< d«vi ,]:!'^;nvh 

19 ci?. iri ,ar.v'!? n^-=^ P'"'''^ i^'i-Hi^r?- 'i^^J'^ 'iH'? r^ ^^'^ ^^ ^'^r^^'^- '^*^*^*^ "'?''^* 

,]yt?"-i '^rtj? Dyn «T'iK «"^t o-'b -i?ik ,y?riKi rrn n?ix i^'^ins yrn nira d,-iw 

jypprt?^ 1^1 0.1^5 ^^''^ "f?^^ ^P'1i2£ a:i^'? i?«*? 7K1 px ytQiriyp. ly n:iK 

21 -p-'-iiiit aonr: kii xi p3 :nt^D is ^inis^ io^kj -i?ik :-!?«n y:"! pi< Dr'^t:^^ 

,2Dint3 iy!.?iKn xn yb*?« nyns -ixä xn dki 1:: y.i'T ,ar.:sia "^«3 jrinrp.i2r 

23 rccxb ,-in yjKi "Tj-ü; 1:^^ tbxnt': (apw jnK? -lyjnxarr^ony j^a ,;■; a^Ki kj 

irn"!: j.-!"^« ,t2D-]"i3 ni^^''"'!'^ i'"! ^''"' ]^y} '^?''^ 'S'?'"^ "^'^ ""^ °^^- '\^^'^ n^j i^r'^ 

24 iKTi D» -I31K qrt^iKt? iriNj jr-j-iKsyrtic-iy.iyD'n.'^'s hb^Ti xt tyn'7 ,|y?cx'? 1:: 
jn-« yjsbbKi; -i?is ,p, cn-K yt:y::yjy3 ki ,rrrs-y,"i ly- j"« r:i'i^ cyn st'Ik» EXODUS CAP. 4. 5. 96 

-"na nyrtjiba j-'"« :k"'1 rts^S'i «1 ,3K dh'« jxe d-*';? -1:?. i?ik jt-ö kii (ap?) 20 
p« iyjr^ts?^. ^^^ J^rirJ ,pnK 12: j?:?^Ki ;^ i?ik nDn^-'Strr:? ny-i. ir^rii DKj-t? 27 

i3n?Kir: in"« -iri ,d';'; rtjiKTi rbbij pns* avn, v^m ^f^ ■t?i« tir!''X28 
:rt5t3«ri |ybnKei73 (jrsxö 12t) ön'^Js? i» «n ,1^3''"^ k^i ripb« isik ,j't2t2«n 
nyn jytsortp'py. j'b'px jrt^'pyööKnyl n^m I^"I jrj?''J priK -i?in ntt?a -t?ik 20 
nrs2 ii" ;^ i?3'pr\i »ytsiNvi xn vhb^ rtarir"). Po« i?ik to-'^x-jt^: "lynrpj so 

Cap. V. n n 

p« irt^bsn öpyi p"« -1"!? K'^i Dxi ,|yr!''it pb^s p^a j^DOKb ^D'bx-jtp: taaw 
-y^ ybö-'att^ -ir:''\T '^'i({ dki ,)] Kp« n^i) t'^KiEtr nri? njiK t j':5D"'i."i "iri 2 
bKp\r:ri''i« -131« ,'03"? p, ji^iyD^rp."^"« ?irDD5<'? irn^v "^^'l^: "i?ii< .':?'?«i Ii??i«n 
tapK Dpisj? nyi ets«: -lyn :jra^«T x^i -i?ix tiyDD«b ir.'n''i£ öD''? '^■'K y"j."!rii 3 
CK"! firn^j rt2D"ii xn {''« jr^Kta «"n-i j«b jyi) ir.?"« t?iK dxS ;t3r?^yjy5 i?i« 
toDya sn "^-in rJK'pty tas-'? i?ik "i» tD''öNi ,iDtaxi driyj.?iK p, oyn pr?sx "i^i 
n?iK ntj>o « ,ainKi; : dp.i:^ jk& r?Kp -iri irjn"« 12: r^?xi ki t tanri^r ixi ny-j.« 4 
pT'S ''^i is.nrj ?iir'irn irts&r^r? JJ??"! i«s p'pKs isn -iri"« ^bhn^^ ,pr}Vi 
tVTi^h ts"« p^Ksi iKi ^Tcvi (apK) '?''B Jtanrj :":i«is:y nyns -i3ix t|rt?c«b 5 
b.-iKBrs nri? -131« virtso«'? ji^'l^^^* ]^^ i^dd«'? jynn s^i d^^kvi iri"^ t^i« g 
,pynrrB''ix jr?"! n?i« orp'?«? ^^1. prrP.ta j^l J?^«^ jy^byiö^-!. |k qw) 
l'pyrs Kn ,|J?3r: nx'itatr rp."?«? crn "irTö tsD''? t2':''ps*T -iri^x :Ti«"iati^ ij^« 7 
-3r^»s'Ti2i"!|''i -i?iK MI?^^i?^■^ ir^'?«] (taoa'pr'!) i<'i '"irrjpa «'i.i ,|yrta"ir?"iy| ii' 
,]y5Kn t:?«)2i'^ "iyrip5 K": a^i. ,'7yri: nri. 'rn«^ S'^l -idi« tnsptaty ?ki ir^'lbp » 
cinsi »b-'lB nri K"T jri. ninr'?' ß^?'? '^?''^ ,|j?jy|pB''ls* jriH''« -in"K tabb^j 
tjnr?BK üt2Kj Dr-i.r'i?iK n?i« irnyj ii^^bKi; n^ii ,ir3y-i.Bt£; -i3ix «'i irp^ 
,|r3Kn jinta 12t ö'öki k-": dk*i ,j''\t jr^^b i^n e^-'i« ta-'^an« «n b^Kj ivw 9 
cri. "lyrpts s"-! D-iK ji'^p; ki qn.njj'p jj?-T:?n :7tsBNn?rr^ ]« taa^? "^"i -i:ix 10 
«T j jr3«~£"i:' nJi« rp.'pXB C2i2i jyt;;Ki «'i "ip« ,nrnyjB''iK i\;"i nji« ci^pb^e 97 EXODUS GAP. 5. 6. 

12 |r^?xr cri l'K "^in rtsrnttty-ii?^ p'pKS mi -i?^« :ta''^5-|S nyn.^iK j«s ts-iyn 
11 IJ'lliK'n OS!, 'i?^i« :i«li |ri.?Kni«a nxntstr tni ki K'^ii "^"Sj ,rJNa nr?"'! 

-3r.?p ly.?'""! ta-ö xjbK Kit tsD-inriiri onsvi jjysKis^r -i?in ,nriB i2£ ]t!;it 

17 ,ir7''i< t2j?3y";.stt* cnKi rb-'iB ,nrfi< ^"t b-'is :'^><-isty i^. -i?it< :j".t iS'irT p'K 

18 -i?is* ,tsrta"3ni< ,iD,-irJ ,ii3 -i?iK tpi^ls« )] irb'pKp -ini ^irnrj jr^^Ki; t'm 
-in^H taD''ö br^'ic "1^1 bnK:^ xn "i?i« »iriirt pll'^i^^ '^T^ T"^ '^'p^J nK";ia'ir 

20 xn ,pri« -i?iK nra |rtar.?^rjr3 «''! i?ih tr^K^ dj^d^j jj? p'iriiyjxtt cyn>"' 

21 jyta^Ki X"! "i?iN :nria jkb jröKpD-'l-irn i^M o^^ ^irtaN-ita -iV2''K?J'jyj p.?s'''!< 
-i3rp.?''tair tasxn irfi!? dst ,d£ yts?'''? im ,T'^ ■T"'« ^-IJ^. " *]^^^'^ ''^c 
■i?ix ,D'ny-]£i }y^''lK jyi j''« (taSKiar: tacpK.nnrä 7?ik) "^n^j Jiyj.?i« ta3N!?r^ 
-lüDiiK T?ix ,jr5rj ^i^r "i?Kn r"!.ri''i< pis^ tanrii^ i''"'« »irr"! nr.?"'?. irj'^Tx jn i^k 

22 xn tapinta niiKvi t"i")I''''J H^"--^ "'?''^ P'"!^^ " ^^ ^'^'^^^P^ ^f^ '^?''^ ♦I^'^r"'- 

23 Tj-'K ar^i?"! n?ix ?tap''tt;j7^ in "^""ö xn tacpxn an^ri y^p^K? nrr"! bj^^^is kt 
cyi^s yp.'pK& nj?ri "1^. taxn ,]Vi)}i. 12: jras'j öi'3''''i pK p5 i^^söxp^j nri? 1:: 

tBS"? pbüh p"! Kn tapxri taytstayn-ifi i?ik ,fHnt2i'J 

1 Cap. vi. 1 

i-j''\'i -i?Kn -lyp-iKttu? ta"')a 1:^» ,jrp.p''t^^yii xn n» -tl'''ii nsKri -lyp-iKtat^ b-'ö jri 

2 yta^xi -i?ix ,n:ra 1:: rtay-jj?-;. tataKJ -i?iK Ji?l?Kb nyj"! d'Ix irs^nia^rt N"' "iJ?. 

3 cbx 2py;. öyi -i:ik pnr nri. rOi'i^^ an p5 '^''H n?i« x)) (j"?) 1''K föH"« i:^ 
'^\S "iKVi Hin'; jrsas" ej";''''!? (a-'ö) "irss ; iJ?.r p-i:?. rJ''te3i''2':'^N "in tat:«: EXODUS CAP. 6. 98 

"irirp -irn prnax: tki ^i"« rssn •^■•ik qrsxn ts^nKiir; ri^aris d"?« xn ^ 
irj")? jK r2sn n?iK ,irj?''\i2: ts"?"!^ "^i^sf or-i'''? ^'i s'^^ri »t3"i>'r!r^ d'":?«-!'^: 

rp."?«? Di2£ "i'ö "^""x i^lli^i.) "^'i« "i?i»< t irtaa-'irfsKi.tsty iPc^nj a-ö n?ix r'?is' ^ 
•^>' DXi i^;?:'!:?."!^, tayi-jp) iri-'K i?is* ,p\i i2i:«j nr'« J'TiI^li T^ i?i« IJ^f^nr.? 
:isKn t3'nr'''srJ c^iiyri d'ü^"!^^ irt^psb jri. d^tk t]''''« ir^. ,j''5 tatoKJ nr^x r__ 

•^"t? J?1iy\? "i?i*5 /iJ'Sy^ 12: npr. öri i?iK pn^: Dj7n ,Dnn5« ari ci?. ,rSt^n 

cj^n ,nriB 1:: ri;?"i. /Qt<p, t'^xnatr n?iK nira lüi rtsPl^l ^i i?i« tts''^a-jx }j 
:rcpi«b irri^V v^^vh nr?"! d-'I« D-'^sna^: "^I^TP **'"i "i^- o^"f 'i=iP-V'? I^? ^r^^ü 

-31« p3 "^^K -!3iK ?]ri.Kn?« nrns tj^ö yt^b'pxii K^i "i?i« tai^Oi^J T^ '^''TK 
lyjrfx 3k: -i3ii< p.n« -i?ix n^a 12: yterii?"). ;•: "t?ii< :jr?s'^ iri ]^ jytats^itri's 13 
sn öix rfflisü jKs J''3i<p. ,ny'is -i"s i?iK D'bKn^: "^^irp- ^'''^- "^'?^ >^^^^V^ 
Nn (i?''p orrn :iy'i.ri''& i:£ ciirrj d';-!^» ri.?x'? ari d-iik D'bnnt": -ir-|.rp. u 

ly'tjayb^y';? «n (iyi.xii) ovv'f. ,"'ö13 "i31K [^Vfl /^i'?? -i^ik tiUpi ,D'bxnt': 
nn::: n?iK j^?; -i?in -irix -i?i« ]'t^) liiK bsiia^^ ,D'jiröt;7 j^an^i K''1 idik tD'inis'-i is 
-i?i« :D'|irö^ -iyt3?ybt:;r3 «n. (jr-j.Kri) cyrn ,n''?j733 iri ins'j ,bix'f n:ii« le 
njiK jltt^na : jnrtaprbtrrj IJ^IH"^ 1«? d"i^ J^jn^«?. "iJ^l II?»«? «'1 T^ ^J^r"! 
-i?iK 1^3''! -liiK öin^in (jriKvi) ö""!^ j?"i.nK:D?r:^rb «n "i^ix ,n-i)2 ijik nnp 

N-i -I31K ,b«nj!_ i?iK iii:;n n?ii< -in:^: -i:i« Dnar. ,nnp dj;i rsn^r. k''1 "i?i« is 
niiK :y"!,n«: j"?"-!.-! i:^a «"n."! "i?i« t2l.X'i.?in (jj'-j.i^ii) nnp arn r'j.riKiDjriJ?!? i9 
•^Kj ,'^-\h ori ir"?"»«? i^'l ("tr:) D]7r-t ,''S^!ia -iJix •'bna ,d"'-!-iö j??nsj «n 
i?iK «"iis "ii:i ,röriio yj"! ,1351'' nn nnw onar. -i3iK :p_r^?r!pw3 jyi.n"»^ 20 
(iriKID D'Diai? y-i.riK:c5r3r^ «•'i. "i?is* ,ntt'a jj;n -1?^« j'-^riK jy" üri"« nxsya «•'t 
nnp (iri.K'n) o'-inr r.;n>?7 «n -ijik :y-;.n>5! 3'?'"^."i i?ii>* '\VT' Ti« tinyj.iin 21 99 EXODUS GAP. 6. 7. 

22 tnnp 13',« iB^'pH i?i« ^W^ >o'bit.^]V.^ j?.?nN?. «n i?ix 5^51 n?!]« ^53 -ijii» 

23 -ii:: ,iityn? di?! "lytQDriits' ,D'D'iyö:; iri?:«t3 ,rs^''b^* k'"! anxs pni« -iD'it* 
: lön^K in i?iN ^ivh^ iri ,xin''5« 1^1. i?ii< an? 1^1. an-'i;} iKar: J^^^l n?i« «"ins 

24 xn -[?"] Di?ri '^?^*''5^ 1?''^ '^JPx'?^ '^?i^ "i"''?^ (ir-!.«"Li) o'nnp ririi^i i<"'-t niiK 

25 ni't??*^*? IJ'I- I>^*? T' °^^^ 'O'p^^ ]^^l '"^IVH* "'?''^ JD'nnp -irtÄpr'ptrr: 

26 ,niya ijik prix lyi D:?ri j |lj;b''öxs j^l^'x t] w ,D:ib nyn -irjsrEö!?«^?^ n:?n 
Drn D'it« D'-iiro D'^K-if : "'i'irP ^'"^ ^vy^^zi ,:?tat?s*ri ta^Kiy^ ;': irs'pni ii£ 

27 rroKp Di^n »nrna 12: J?5'?riT ,(dx n?n) k^: nrrn D^nn^x -^i«? ,0^.1:0 y-i.?«'? 

28 ntt>ö 12: vviVlJ}'] )] Kl ,r^K'^ Dri jk ikti d» idik q'i.nx njis n^a "^"'P'^J'? 

29 Sli^i r/ (pa) '^''K j^i^-iEiy iTü rr^a i2i ^/^ rtarnyn «i tan.^a i^l?«'? a"^ 

30 ntPö iJix ::>i;;'n n-'i a-'ö yn cxii ,Dyb'p>!t a^n^Ja jks :?r?xp. ari ,ni?na iis 

t Cap. VII. T 

1 131X ,ni?"jB ari. iDt3«3 aiü asrtsrirJ '^n raxn ti'Jjj ,vv] tntra 12: ^iKisty ;■; i?ik 

2 '^i'^K Dxvi ,mri. Dvhb^ taan''ii kh jp\'! tor^K^B j"! ti'^ii ^-ly^na j^'^i ,pr;is* 
117. Dsn ,irm. nrii 1:1: n;! po^ "irina j-'p. -i3ii< >VVM ]^^^^'^^^ "'''"! 

3 piri TKi J?iirii "^'i^ 131« traaxb ri.?K'? ay3"\'[ d'^i« b6ki;^: "u^irP ^"'"i 
-iri.?ixn ir.5''''ö -i?ik ir5"5 '^rr''? i^^'? J'lli'''^ "^'^ "'?''^ irtsiJ^inrs a-ny-iB 

4 Tj"^ 151K piKi '?i"'''ij pfTH aa"? iin ni^is i?ik : jyaKö ap.i^ö riixb a"« 
r'ö ,iri.i^£Di"nri riii'J^l VT'f^ mJ'l) "i?^^ (i'^J'!? ap.^ö i« i?Kn i^.r'ö i?l.iri^ 
-apj;^BXltsu? ira«"i2 to'ü np.i^b yi.3«b dyn d'Ik ,B'bKn\p: "il^'l^P ^'"^ 'P*?^? 

5 13K1 i^r'ü "rj'K jini ,)] (p5) 'Tj-'ü^ DKi ,|j7.;?J?pp3^. iriiriT ap.scn ^«•'i i?is* tirt? 

■jrii rtQts"!? nyii-'i^ D-'is B'bi<nto: lyi.rp xn 131K ,rp.pri.tat^a''iK ap.^tö -lys^i; 

6 Nj ,rt?i2t<n pbriKBrs IX'5''7"'K ;■: ^^'1.1 pi^ "'?ik ^V^ ^^^^ a» i?i« trii'^s 

7 131« «•'■'ii (IKV1) ]lri« -i?ix ,13^« rin«: j-'ittaaK (-ixvi) nfrz 131« :ki |l?t5«ni: 

8 i?!iK n^ia i2r "^ixie^ ■;•; i3i« tiriDyi^i ir"]? 12: «1 ab« ,'ob« i?i.nxi j-ictsa« 

9 pri.?i«'n i^K l^i? "i's t3rJ"3f ttsanE'^r i?i« isri;?!. '^■"« 12: nj^na ]V^^ jpi« 12: 
,I''l li'nB "i«B jr^tj finii 131« irpprtat^ ji^j"! D""? qr?«! p.l« I2f «11 tacbSKT «j 

10 ]yi5«ito i?is iriB !i2t jröKp pn« i3!iK itt^ö 131« q^^ilJ'^? ^^J?«"??^ "^i^ü il'i.i "iJ?. 
;^l nriB -iKa jrp.prtQtr i^j^ri tpKri ilix -i?i« ,j;'t?ts«i ipSnxBys ^^^ «'ii ,«t 

11 «''i '^''1« PI"! irna i?i« trj^xbtr -112: ii«i.i -i:?. -!?i« ^ly^PJ'p jyri i«ä n?i« 

7* EXODUS GAP. 7. 100 -"iy| tntt>o ist TiKistt^ ;•; *i3ik :yt?t3Kn tsynr'^J^J ;•; «""ii ,«'! pi''1k tos"? rt^nsn a 
qypDKbta?!?. i:t p'pxs ?K1 "sim ts-jy^"''''!.! 1» ,D'ni?'is p-ir,n 7«i «sr«) tsp^tair 

,rr;]"'l ,(p5) ;■; t^ d«i ,jr3?yp.iy. kh tsobb^j jkiki ,^^'; tsanstr ki tis^itor;. r? ^ 

I^D-n ü"? tp.!!« li: TipEtt^ :,-itt>a ist yis^Ki ;■; i?ik tiyp.?Pta i2£ X'CDibE 19 
ynn"N ny?'« ,D'Dn.:^)2 "iroDKii X'^'i ny^-'K npxn rj^l. I'J"? i?ik ]VppV'0' 
r'p'px "iy:3''!< "iJix .rlBö"! ^IP""^ "iJ^I'^^ "t?i« yi3xi.t2»^ r"i.ri''K ir-s-x ,r!5!?''Vs 

jy31j?3^''E5:r in px '^''ix d"?« ir.?ir:^'pKrj m p« brixTix) ,öp.:^ö ri^xb jrsixa 
]rbnx2i'5 ;•; k''\i ,pü^ "i?ix nu^a ,Kj'px jrtaxniD «■'t -i?ix ujrox'syr.yeDX'i.i) 20 
D-'X nyDDXvi 1X1 iiht i?ix ynx.n x'^n j^x ppprtstr in 3xn 1;^. -i?ix ,yt?i2xn 
-inxTi DS i?ix ,ir.?''"! "ly^M li'J^ix in "1XS -i?ix D'nr-|sirrixjri."ixs ,rDDi'7£ 
rs'pri) ^ytt>''B x''i i?ix ttsbri^xinys isi'^'s j'^xrpDi'^s d-'x -irecxri orb^x 21 
an.^ö x"-"! DX"! n^rpriitt^ yinixii Dibii -irin^ix ,]i?3i^^^ Mrixii rop^s d\s 
|r¥?X3 D'X-ixri tsibs 1X1-I51X riyt:33Xp irprits is5^3 rDtpibs nyicix nrccxT-i 
^njinybr^iainir-iyj.'p^? xn •^-ix xj'px jr^^xna d^. n?ix ton.^ö ri?xS 22 
,t3px'L:tny? D'nyns pnyri ixi inxvi dki?ix ,iy^?nxiit:^r3 jS'-in'^t!? ö')a o'dn.ija 
•^i"! rt2"i?xii ny-is -i:ix trt^tsxn tarij?-;;;: ^i xni /X-^t ^i^ix 125^? ytanxrj 1^. -t?ix 23 
ybbx n3ix jdd"? jxnxi "tj-^ix p^rn j'm npinr;:?. i?ix ,ü"n m nx -i?ix dix 24 
jyt5::xp x''i |j?i f|rp.?pta ist ,"iri5E?XTi "^xd onyi oibä ]V1, dix i^siij dp.sji? 
,I?^xtD irsn irw'nr? dy. -i3ix ^rpria ta?-'? dyddibs ori nydpxri d^l ixs 25 
n.Tna 1:: rny^ ir\tJ2 11: Tixistr ;', idix jytattxn jr^xbi^yj d6s jyn ;^ dyi?x3 26 101 EXODUS GAP. 7. 8. 

pH -i;iK ,p^xs pn. -irr>5 "i?ii< ,"ir3''i ir?'"'i "•'in -Kn pj< i?ik ,1212^5 p-'i ti"',»« 

n cap. VIII. n 

1 nri^H IJ?p.pj?t5t^ Dri"! ts"» i?i<n rj^l r^"? »po^i^'^^l *^^^ !iit'^KiE?:>^^': n?iK 

2 xn ij?5''K i3«n y3".T rtsf^a po^ "^^ '^ * ^p.iiö i?Kb ;si irr« j?i;?xib «"•n 
T^vh lif.'i ]p'^.pyiv% n?iK sT'i-irn j^tf^xnä xn jri^Kp. c^. -151K ^D'np.i'i? irop^T) 

,ir5PKbi2?r. P^i«? TKi x^ hb''^^ kt ,yö,-ii?.5;iri) rp."?«? n:!r'>? jxä i;iK i-ö jxa 

5 1]--!« r*^"» "irs"!!? r^^Ja^a^rs tnyns is: rtö^^i nu?a n?iK :p>'|fs;': Dyi.K''TDK*i 

ivrjvb's) p^xs p-^l "1"? i?iK riy.ri J^T'"! "'"?' ^'^^^ T'^- ^''^ T^ "'^"^ J'?'?!''!) 

ttstsKj nri?iK /;'; «■'iitapi« I?«!?''? DK1 ,t2DrD!3''ii Hin is'-öki !:?eiH\i aj?3''n. "^iki 

7 \vri. i^B "i?i« 'pj^r''^ li^r'ii i^? "'?''*^ ■'■'"! i^? v'P^'^p ^"! li^!?"?«] d^. -i?w 

: jrs"'?3 p'1i:s: xn jrjp'pxj ^dd^b ö-'X iid ,iy2"ii l^p.'pxB Dy3''n. |Xb -i?ik p^i!'?n 

8 "iri. ir^yi; ;•: 12: xp«' n^a i^ik ,nriB |Kb D''i3''ri jr^t'^ pnx i?ix J^^'» t?''» 

yto-iK-n ari "^w taxnts ;^^ ijix trt?t?Kn a?x"!3i:'^ nrna irS'N il?. xp frtt'SpB 
n;iK |r?xn pn d'-Ik ,pS'.p^'^ ]J?1 ci« 'Jfiilp «•'i iP3"i>"^s* ds 131x ,D'ntra 

10 iKT n?ix ,jr|''in x"3 j^B'-in jj?)3«|jK!iat xn j-tss'-p jkö -t?ix Jpri'pri fri c'k 

11 Kl ,1X11 iy"!ix\ir3 3?iirta3'''bix. CXI ,r.ixi nria i?ix qxaxi p?xasr i^xb 
:rt5t:xri t;riip.r3 ;•; xii ,x''iPiix ts?"? yaixni?ix pirrj j"t i:?. rt5rt?ir.iiy| 

12 a-'iaty jyi yjxbtt^ i?ix j^^pp:?!??^ ir.;''p r^"? qirix r^xi t n-^» ii' "TixiEtr ;■; i?ix 

13 ]ytax.it2 xn i?ix tüp.^ö risxb ir^?x3 a^xriirii |r?"^ ^2: 1» dxi ,;?i.ij?. lyi 
a-itstr in iibtt? i3ix jrpprts^ oy?"?. ts'ö i?xn y^'l V^.r^. |'"^nx i3ix /Xj'px, 
s^mtr ly^V^ ,n^9 ex i?ix ir^ixa ax jrj"^ i2f yiiixn i^. i?ix ,yiir, i:?i EXODUS GAP. 8. 102 l^iK |ri3':''7sii DJ?. -i?is tDp.is)? j?-j.?N'r jr:^?«? d"« irr'''? i^t r'i.iisn riii?. "iri i* 

CS rr"!? «'i ji'i^ii DJ?. -i?iK ,ts5"'? Bi?. iyt?3?Kp, «M "ij?5K ,rr'''? «"i ix'jr"!^''^: 
tnj?-iB !):: jyts^si iJ?ta-inybyji2antt'"lJ?1^''5 K"*! im trcs ds ijik jJ7^?J?^ i^ 
-ij?. 'ijis ,t3|5Kt:ty-)j?? -iKT.1 D'nins pj^ri tKi -t?iK ,tki ta]-'« nj?jrs Dj^tstaw 
j?5Kia jnt^a i^ "^iNiBtr ^/, n?is tyrotoKn tDj?n.j?^r5 )] «'\i .«'l "H""!'^* ''^?''? J^tsi^^s! ^'^ 
jj?nyj D-iirn -i-i-ii ly ,j?n''T ,nj?-j3 iks tstsntfl "i?i« e^'l« ^i'l^ d?I'^1^'? d^II'"! 
jj?.!^ -i")? D» DK1 ,p'pKä p'ü Ds"? :;^ taJKi »?j ^Dn"-« lic j?:ki -i?ik ircpKi.i diu: 
.l'"! "iJ??"« "^"S VPP'^ ^l 'V^."i .ia£?j?Dpi«'? jj?.'n''2: tos"? p'r«s p^x? ki-i |y\i ,jj7i i7 

i<"'?irb'?«"iyr''"^ J'-?"^- "iy^'j<i?^« '?i^'^ ri ^j?^"«"i?iK 'nrrT ^^r'"'- ^^i^j* n?ii« 

-y^?iK or-j. |l?"!.-!J?li b^KS Dn.i^ö jkb iri"n k-'I iJ?!")!?!! DJ?. "i?iK ij?|i''SCJ???iK 
:?'i.-]rii "^"s' n?is' j iJ?.;ns\i i<^T ij?5'pj?ii «T'Ik* ,j?'7."ij?. k^i '^^ix iii« ,Dnj?|''y is 
.,ta'pr,'i?''iK "^'i phas p-'ö dj?5'pj?iT «t^Ik ^pj?"!.?«!^« j^j n?«"? tki r^sta Dj?p-! j« 
]''3 ;•; rj-'K DKT ,t;Dj?!5D^\i ki-i ta'i^Ki ,k^\i -ij?|'':iJj?j?iN j-'p. taDsbyti^i dxt 
cj?.?"» irtT"!.!:: jjrsxa j?ni?i2Kj?i< y.?"« j?n."ij?ii "^"k -T3ii« «nil?. "^^^1- iyt?t?'^r^ ^^ 
-i?iK qrr;J?^*j?: jys":^ Dj?p-! 'Ti''i.'i ij?ji><ö 'yr?.'?i<? dj?3"1 |j?ty''ii2£ i?is yp.'pxs ^o 
*i?is ,D'ni?"iB rin mi px /yj?J?^ p« "ij?5'VJ7^?ix iki Dsp. dj?.-i?ik ,K6Ktssnt3;; 
~ij?e rnij?. x^n -i-i>«i.i d:i:^ö r-i,?is'b jj?:^?«^ b>' i?is ,ij?.?''1 ir.?''M fin 7K1 pi? 
-i?is irän finx fj?-j. -i?is hüd ji?! d"'? nr")£i i?is nj??'':ij?J?iK dj?i. jss JJ?51^1 ^^ 
tfiriü it<i ,j?t;^Ki ntt'ia -i?ix Ji?l.3s'? n'^s atsKJ arT^ tanX'??« ^tanj?^ ,'Tis-iBtt^ 22 
,|ir|BK ;■; Dj?n T'11 jj?ii"'\i an?^ "iJ^I '^V""'; I^r'^ 1^1 'P^^ ''^ ^f?^ ^?''? 
]J?5''1K fj?"!..7''^ "iKB Dn.^ia "ij?"!. '^r''"!^ jj?J''''i« "i'''i.i |J?ii ,i?nM ,tatasa nj?'-i.j?i?iK 
'T'ii ir'p'pt«'!; jyjsa «•'n.-i |>?b jrii jj?.;"« ?|j?j''?^''Dt^ las''? tiis s-'t jyi'iy'ii ^ni^?f ^* ^^ 
i?iK nj?. >5^\i fiii'??^ '^*^^\^ Dj?"!.j?T.?i« ,]] DJ?"!. IJ?!?'?«!; "i?ii< iJ?oi^^ J'tsD-'ii xn pR 
tab'pKT nn'K -t?is jrDDxbD?!?. ^j'^'^ii! ^'p'^ii '^"'S j-^^ibu* nrna i?is n^i.i |i?jsi 24 
,jj?"\;) tt""!! -inj?: ta?^? taj?,-jj?^ -iii fj"]J???« J?t3D''i.i -ij?i p>{ ,atai{J drT'^ '^^ Dj?n 
KT ,j?!ij?^ cir.i T"! JKB x^ ^"""^^ 'i^'T'l n^*"!Si^ nt^a -i?iK j-Tj-'ü -i"'ä tDj?taj?| 25 
]j7.5''\T jNB ,nj?nB jKB jrJ"!^*'? "'1''^'' "iy?''itj?j?is iki n?iK ,fj?nj?bB ;•; 1^ x^ ^Tl^^) 
]j?i^"^ -inj?ö ttS"? "^i"» ninsi ':>'ps] -113 ,JJ?d''''11 X'r?-'?*^? dj??".7. jsb -i3ik rpJJ^'l 
c-ir.-i J^J nu?ö n?is* tni^^fs lic ',•; dj?"!. j?D£pK'?ta3j7. tas''? p'pxä 7K1 -ij?. dki 26 
*i?iK ,D'n^ö ytansi; Dj?n. ti^d laxnta ^^i i?ik x)\ 12: j?ta,-ij>bB -i?is ny-iB ]^ 27 

tO?"? ^yR^HS BJ?3".T JKB n?1K py.?'"! IS^-?"-'! I'^? '^^"^ß I**? 1 '"'•'' "iy?'VJ?5?1« tXl 

*i?i« nr?3 p\'! '?K>a Di?i''-i TpTK j?tQj?tanyniJ?| i^J?"!? *i?i« tj"'"!?''« S'-ba D?''''i< 28 103 EXODUS GAP. 9. tS Cap. IX. tD 

2 t:D-|y^'''''!i T]''-! Kn in; jrn :ir.?n "i"» X''! dki ,p'pKä p''^ CKbts?:?. ,Dn5;i? -ly-i 

-ly^"« ,y'i.ir|s "irs"« ,(12]"^) riVi'l ^i^l- 'T^^ Di'5'?J?i; ^i''Ti n^a p^-i ir^^x 

r";;^"i)tt> "inrj j^j^k ^riKt?? "1^3"« i?i« "irir"! ■ir!''« /rbyraxp. "1^3^* ,bj?7.j?. 

•1 -t?iK D'bxn'^: n-'s öri jr^''i.i2£ jrsK?? Tp-iyi?2iK jr?"« 'ti''1'i ;^ n^is* ttsDrsi 

5 f^Kist^ -121K /ts^''^ r3"K j?t2ö)?"'t5Dr3 ;^ i?*!« tj^sir^ty dm''? (tsnKrjrj?«) 

"ij'irrs iri n^s D^i jN^ 'i?iK ,d'd:-!^ö n"? orbb^t a-]xt:t^ dx i3ix fiyn«» 

7 iri IT'? üvi, jKs ! j^r^'t i?iK ,pn ytspT nrns n?i« t Dr.?"^ t:?-'? a-ix^tr d'"?«-}'^: 
■lyn-iyl iKTi pyn D'nyns tjik rjrsiKtstrrJ Dr.?"K ta?"'? "ikvi c'^^nto^ ^Vl^p. 

8 ;prix 12: n?iK ntria lir rit^-stt^ ^^"^ -i3ik t]vn.'-^ ßS''? p'pKä tki D-b ^v^ im /taj?t5 
by)2ö\'i jj»*! jr^r: lO'^ "^V^] ''^?'^ "'?i^ 'P?^* °^? '=1"' '^'p^^ y^o"?! vy^^ taanj?? 

9 irS"« I^lli^l) r3''1t2t£' D12£ n^. -I'!''!'! Kt 1?1K tJ^Hyt D'ny-lS J^J"'!"« pl "iKä 

— lyiT ji'griaD'iK nrtstpxba p^ cjn.^ö i'l?«'? i:?:^?k3 d''« (yg'pni) ,|ri.")riT 

10 ?]-jxvi ni^ö 131K ,nria iks jrtsxito tjik ,Dn?J?EK lyi. jrö.-iKi kv i?!« qri 
-D'^i-iyri prtjtsKba -I31K irT'i.'i^i'^ 1^ yil^Kn "ij? i?i« ,':'J'l?ü2^"1 1^1 jr^yj jr^K 

11 iyt23?Kp jr't5-inybyjtD|i''"^:tt?-iri'p''5 k^i -i?ik tn-'ä dn t?ik i^tr?!?^ dk n?r3y-!.a 
1^1 JK lynKMi rni\itt?rJ «'"i. 1^1. ^l^T^'i'i'y^ 1^1- "iKs jynytfltr nt^ö ixa 12?''? 

trtstpKn tDj?ij7-]j73 ütra iit ;^^ «•'ii ,x''t ci'^ix tss"? yts-iKin -ly idik D'nr-ia p-iyn 

13 ,ni?-ie -i«ä tstania nsiK ,ei''lK nnä D^yri«^ Dn rrj^t?^ ^^f 's 12t ya^Ki ;■; ■t?iK 

DX1 ,p^Ke j''^)? DKbßDy : on^i; irn tatsxj -ij?"i. ,^^'; djkt kt ,ün'K i::i 'ri^isit ^jik 

-I?KÖ''2 OKI ,t2DrDD^11 KIT ta^ÖKI ,p'pKä p^l "iri"« -|?1K ,-iy3''1 ^^y^. -1^2''« 131« 

15 -ciK i?Kn r.?""» t32itsy;;.'TpKytst2r:i ,jyn. : yi."]!?. |y?f?Knyi »T'iH tsp« "^"b:! -i-^)? 
»jrJKb^ryj taoya -ir"i. iD''ö /^p^Ka öy2''''i ta-'ö ,yi '^''k rt§t?r,-! Kj ,i2py-it2i^rj 

16 -crn Q1K Tpb-irtKTi -lyas* tvi^i^, iri jKä j^liKii K:^''t2-iy5 t3cy"iJ?i; Kn -i?ik 
t2''öKi nDiK ,]V?.^^^ 12: ta?Kip r?''''» "i"'"! J« tDix ,ta'7'pyt3'»t'y^r ri '^''"! '^"'K ygKn f j;!p'p''ii 

IT (-ii?3K) "^n Kin t2Dayn-|j7. ty3n?''p"irä yn-i» jy^^KJ i^ pt^ik jröKD jyj''"')? |Ka EXODUS CAP. 9. 104 /frij^its^rfsöxiiii (ta-jKrirj?«) i'''! d«vi :7'j.'rr| q''k orb"?^ i?i« ^n^s pn, dk'? ,pn 

ircD"» ST ,t3'7'pr5 K"! si^^iK br-iKH -.ri. jr^i n?is ,pr'! iD3si3rJ2'"'3''rt fin b?''« t:?''? 
rrtörtja"!"? ;■; cn t2i«ii is*i ö-nri? nr.?''T jri jss pj "in; qrsii^ts:^ k^i 20 
p-irOi^Pi^s« "in:! :iy.'i''!?s "li^p'n ^5*'"! p>i{ rT^B prt ijik yt^ayjp pj^i a^b "in 21 
D^n &]"'1K n"? p\? "i?iK ytssyjp r.3"l b-'b lyi ,;•: Drit3"!svi tki jk yta^inrp. tas''? 
•p^ST Nt rbriaö^n jyi. jr^^J "i?s*n j;.;-'''"! r5"5 ntra i::: ':iK"isitt? ';'; idik :r"i.bj?5 22 
»n-'ö Tsn *ii?5''i< 131K jy^^rö m irr« /p\'! nn.ioa rn?«'? ir:^?«.^ d''« br^sn 
jyj".'! rta^"? nu>a -idis t ü)i^f2 ri.?«"? d-'K Bi^i.'pri di?i ts'^i'ip Dr'p'pb* '^3?5''t< "i?ik 23 

-i?is* : jr:^::'"!. on.^ö npsb isn -ij?^''^ bvi^ri jyi"« d''S ^^^ n?iK ,p,"i r"!."!i?. "i^l I^ ^^ 

-iK\iyj rr?."?«? ü:^5''"'K i2i Di?. Dri.i?"]. ,0:"!::^!? riaKb j yis?«^ a-'s -isri irtrij?^ tsD^? 
ffj-'lK Dsri ,Dj?b'p« an.itia r"!,?sb jj;^?sj d''^ Jibtt^n:?. "^risn "ij?! n?is nsvi jrn 25 
ori'pr? Dj>"T. t2''i-ip Dr^'^iit '^''Ts ,n^B Di:£ r5 jy^?:?!? üKs ,-isii n'pJ'l öi?i, 
ps 113 ,ir. "^«"lanr:^ ori'rri ori i?)?''''? vh^^ i3in ,'7r3sn iri J^n^nr:^ 26 
j'rriS'n p'p„ "iSTi ,(jr"i53nsri) D''7iNnt?^ '^^^T?- ^'''1 isaa'prjsi; ,1^3 n?^*? öi?"! 
: jyiri''^ 1:: V'^m 131K ,fr|n fnns jri. n?iK ntra jy"!. o-'b -i3ik rt:p''tr nrii "i?is 27 
iri p^SB p"» i?iK nr5« "^'s /tsarnj;: toi''« ;^ ,L3:;r"!?''Tr: bsö orp"! r^sn 'Ti''ij{ 
n?is Byt5t?s: Dir??«"] or"!. k''m jidj^j d;? ck"i //^ i:i t3j;,"ij?bB :|rt?3r"i.rj?is s"""! ss 
-inr!3 t:3''3 tabbs'] "^ri^s i3ik »frccKb fjy.-i-v '^'"iit '^^s b^^ri k; /C'prjsn cri 
,i^'^r^D••i3^■^ önsütt^ iri D''is '^•'i« n'\i S| ,üri''S i2i J?t?M nt£>a i5ik :fr'b"iTirä 29 
n?!iK iyj.K.'i?''is iniri.; "ii???«l «'"! ,fi'ts''n.aD''iK ;•: i2f yn?rri r?"» "^i^i!^ i^iirii 
: (tfi"|snyj) ;^ j?*!."!!?. S''"! dsi ,taDr ßD''\i sn ts^iasi ,prT inr^ ts?^? i"i''i'i "^r^sn "ir^. 

nSS t0j?t53"j''ä B?-'? Ti^D "^""K in-X DSI ,DJ? C"!! "tj'K ,"1I?.5'''! r'.?''"! "131« Kn "1?1K 30 

-i?iK jr^''''!? nri. ir^i? ; jytaNjp px oasbä -irn "i3ik rp]""! ]ku? "ikti rtsD"!^^ 32 
jj-'j nfö 131S qr^Kii i'jrbürBtr «"t b^ii rjr^s"?^")]?:^ tos"? fr>'ii ji?^^«"; "iri. 33 
,D''1K ]] ii yn?!'."! ^5'".'! ytayta'''''i.3 -i:?. -!?is ,D''irn rs-tstotr -ir^ d''Tk nrna isä 
rt2C«"i.t:ty jy^n "^Vl, "i?ih ,ffi''lK bt'JS'n -irn i?ik "'J''??«1 k"i jr'^")S*n ex "t?is 
KnnJiKbr^'nninnpiKii'Jin "^yicsn ,rnKi nirns -i?ik :r"!.iy. S'- =^^'S* tir? 34 105 EXODUS GAP. 9. 10. 

■» Cap. X. "i 

2 -i?ix jjints i2£ \Viri^^ 'nyB?iK jy?"'^^ r?"'"» J?r"! ^^^ '"^^T^- '^'^r>- FIl^O '*<1 "i?^** 
cr.pn«: oy?'"'! Dj?5nKT orn i?is' ,cr.?nxj d:?.?"'''1 |i?nnx jri "iks xn ts^as"! 

3 ntfi -t?iK t;^ pa ^i"!!} dki rtsi?^'!?.")!?. "in'« ts'^öKi ,j?5Kn jxntDP^ lyon'« |k "^^x 

4 11' pbNS ]''''Ö ÜD^irJ"'" "^KJ T]''-! KI-I 11^11 ,fri. tJJ??^ "1"» K'7 DX1 /pbKQ J"'» 

toa"? ri")!?. K''n ii'^ii |kö n?iK 1rp.pr1.r5 ori?«'? ori a5''7r^?« tki inii^ii 
,|r"!.Oi':^irs jrtarötsr'i.r^ cri rtaDr'i.irs^* ^<''■I iriiri; xn ijik ,jr5?Kp ]V^si 
pisi T^^ iJ^lli^i? x"! "i?ix 'tsrx jr5''b3r2iJ!'S''K "^r^xn nri ixä 1x3 ■^""x txi 

6 irip'p'eir. irTirii K""! i?ik :tsD3ri;ri.'pr|Dri^''iK'^'''K"iri. ,|rinr2?irBD''ia 
Y'.^i |Ka "irj^n k''"! n?ix prs'i "^r.?"! irip'px ir.r'n «•'"i -i?ik irr^'f r.?""! 
,r3XB ari |Xs ,nrtars ir.?""i. "irtar? xn "i?in "irar? r?'''''!. jra^^Jiri. fan.ita 
n?iN rjrsKn irnrjrj toD*'? jxa jr.r"! st'Ix rs ^fririirj jriii?- 'V^^ «'? «"^ 

7 D'nria "ir5''T x"--! irts^xi or "i?is {nris jxe D''13^'^ j^j -i?ix aix '^■'i risiJxri 
nrjir^ x'^i DKb jpntatrb'pKt) ai2£ pn t?ix irp"! h^n] rj?«"? x'^ii tan^x i2f 
anv'? °*^''- '^5''? "1^'? ]^1- ^^"i ^öpli'''? '1212X3 ari.fi'x >)] ir5''i xn ts-^öxi ,irn''sc 

8 -ir -I31X ,nr"3Si 12: pnist ]nnx -i:ix nira rtaaxia ixa -i?ix ?tDpx fr>*^irs 
jrny^ X''"! (jr"! "I?''!) "iriT ;totax: arT'^ >)] ^^1 '^VTi ^t^'^rj m^JO''^ ''^ i^^^^^ 

9 jr:"''':!; ir'i.rjiix ^% i3ix ir^i^bj?""; ir^riiix a-'ö jTixnsir ntra njix ?ir!?'pxT 

I"x irsxn 'T'ii in ,iror3 "i''i.i ]vh%^^ jiri?""! ir'^.rj.?ix ts"» im ]^W^ ]^'^- 
10 >?|iiK ■Ti'^s «■'11 ,p\t t;''''« is-'ö ;^ xj rJXö qrjn'x 12: rtsjxt nj;. i?ix :a';i acrä 
ti 05'? nxQ nn^x tsaxri arjxs ,i2nrj. ^n^^irP IJ'T"'^ ^^'ö J'T.i'l? jraaxbtD^j^ 

,tD2?x'?"ir| 'iri'x tcrsxn Br.r-! jri f'^i Br.pn i?ix "ir.22rö nn^x rix-; tonr^ rxjbx 
12 rr'? :nüa 12t "^xns^ '^': "i?ix ta'nriEi t23''Tr2?x axa x't antanrä ixa n?ix 

ir^axpB''inrn x": ax-t ,irp,pr"!.i»''"'n x''i aix anja i^x"? txn -ir5''X i3xn r.?"! EXODUS CAP. 10. 106 ny5-K]y;5.|5rt2^ ir?"'! j7io?''''p nu^o iji« ttsKn jrDpxbJ^j J'is'« '^r^Kn -ij?"!. dki.i 13 

-lyn ytaasna «1 n"!X\i Ji^H^"? "^^^ ß"?^ "'?''^ '^?^? J'^?^*-^ ^'I ""^^^ ^^^ I^'^?^^ 
-irs'N ^''l"iyn iriaxp. jy,"?.p)j,n.^"n «•'i 121« tnyn ivppyys^^ri k-'t -ii'^imDS u 

-m ci^l taa-'ijrj^K )X1 irtapirnj^g km ]V1, :r'.t taa^? jr?'''''?:"]!'! IJ^lli'l) IJ'.?s'''^ ^^ 

ria-K yo'Lpxn byjs'n nrn dkii ,rö"3 -lyn tasnä rip*?« "i?ik rT.i?- '^^1 '^''i'^P 
cyn ti-'i-ip jK -I31X irö^a |yi |« r-i?"« Dy3''-)j otaa"? a-'ba di?. nJis ,iyDDKbi?j 
,]'nns no^x ntra j''b"« sy'i. nri? "t?^*« töp.iEö J^l?«'? jy^?w Q'^? Dp'i.'pyB le 
-121S t'^'^'i« jy^r^ "i?ix ,tat3yj j3;'-!;''iit ,;; jr'jy? ta?'"!?''!^^ ya^ri "ri'K jrjx-istt' -i?ix 17 

öJ-'T'^ '" 1^ ^^^^y^ ■'?■'*< ''^^5'? DJ^r'^ n^P '^''^ J^ir? JT''^ "^«"1 ta^i^^iiys p3 
nr-ia JK3 D''irn iT: -ii?. -iJix tixta jyri n^ij yiiPI^SK n-'ö jks nj?. dxi ,t2!3Ka is 
-151K ,-!riit2Drt irplN^ty inj?: ]v^''^v, rtayi?yii ;^ i?is' r^': i:£ ytan^ya -iDii< 19 

— ly? ;•; -i?i« trir« D'an^)? |r^?r"iJ ]^b^^ p^ I'PPI'"!.'^""ri J^r'^ ^5'? ^""^^ ^° 
: lyri''!: ts?''? c'r'Kntp^. "^HrP ^"'"5 ^'"^ "^I?- ''?''^ D'nyns p^y,"! iki ytsytanyii 
^5"« p\'! "iT-'^ «J .'^ü''?'?''"! 1^1 ir^^''^ n?«n r5''n. y^"3 tntj>n 12: Tii^natr ^/^ n?iK 21 
:|Kp irs^n; D-'D-iy^Drä X''"! |Ka cm ,D:is:)a -idk^ ixi "ly^''« D''?-ij?t5D?''S 
D"?nyt2D?''e ytaan i-ikti dj? n?iK '?y!5ö^'^ iri 1^5^^ i?Kn y.5''\'i yto^"? ntra -iJiix 22 
n;Ki2'? ■i?ii< 11^1?^ iJ''1. i'^^1 "^^TV- *^^^'^ ^""'•'^ 'ör-i^^ ^^^^^ iJ'^'?^*^ ö''^ 23 
D'':'«-!^: ir-j.3''p rb'px -ly^K ,si^iK o?«"?) yjKO «■'n-i y^ös'bs Dj;.5''rT jxs n^KüttJ 

]"« irsrn"''* ^^""^ ^''"' tyt2|«i ntra hdis' qrnyj "^i^x to"» jrjKö ly^rp »"ir« 25 
Dyn irJKö nräs^ ini DKT ,nysss-i2Ki3 -i?iK nys^iKtapKbtr nDS'ri yi.yTiiK 
u?"? i?i"iKi cy ,|rni'J t?iK i2'ö D10 n^s nyniK TpTs* -i?ik ttstaxj Dy-i.rT.?i« ,;•; 26 

U3^? K''! -1^. c«i ,D'.iriEi pnyn txi ytsranrnnyi •j'; -ijik tirtti2«p j'nsi n-'ii 27 
,Tia jKE :yr?''n ynr^ ton"« ii» yts^xi ni?^? nsi« tyto'^'pKii irocxb iro"'V23 
Kl ,rixt2 cyi jK ,jri ftiDyrjyj. t2?'iy^?« p'?? ■'j?'i;ii üd"? kh cki ,'^''1 rt^-n 107 EXODUS GAP. 10. 11. 12. 

X^ Cap. XI. K^ 

2 ii2 y"!.:?"! Kj t'T'ri i«? jy|i''''T^")r| nw *i?ik ym t^^ "^^^ "^T'^-'^ ^J '^^^'7 ]^^'^ 
:|rjDxbny? röysjr: rsri'pw "i?i« ycyeyj rsirsV'! V^-V^^ "iS'I.^h ixe x-'i-is 

4 X""! Dl« :;•: tspnBU? kj f^xnsi^ ntra n?iN joyf^.'pxB cri jrJ''iK jri r^it n^iK 

nyp'pyll ,D'nris jyonKai^ltaD-i:?. dxs ,D:"!:^a r'i?xb d-üs lyD-iKarjao-ir. vh'7^ 
-lytcrn ys'p:?'!; ,-i^s*üt3D3''i 'lyn. irj-iKaj^^taDni?. 012: t-'S ,i22:ta''t ]Kinta avT^i p|^ii< 

<! in^i.i D2 "i?i« :Dj'n''s ori taniarJtsDnj?. i^bbx -i?ik ,(tDnyt2sy) ybri^an^Kn -iri 
ji'tj^iiyj tsp^? "^ik: |yD"'''bjpy'i, ,pM on.ica r-i.?xb i:?:^?kj d''« «^n.c7yj d^dk-jj j"« 

' D'b'K7if': "^^irP i^b'f ^ I^5^5 "'?''^ ♦"'l'"^-"' P''- ■'0^''? ^^'^ iy3''''?Jpj''-i. -121K ÖfK 
jjr^yj Tj^D irt'5i?a jy.?-^^« ir^y^ n:;-ii?'ii ^irin"'"! rj?i2: r3''^^. "t?n j"« top": -i-i^i 
|yu?''ii:t topKö J31nr'^.?x^iit yj'«''« ;•; i<"'ii /Sd^Ski lS???J'''r?.1^. ^^'^ ta^öKl /n^ä p"« 

8 -i-ö !ia r'^ayjp y?""!. yri vhhv, 1^1.1^1; d:?. "!?i»« Jbs-j¥?: j^tr^iis: n?iK n^nir^j 

niri) "irOr^" "'?^'^ rtanyjpKD -1^1 0^3^:71; ,p'pxB :xi "^bx "!?!!« Kin ,D''iK 

-nri.jisn "ir.?"ö ta-asn. ,'Tp''K p]"!« tsa"? to-iKn nrns jts^xirJ nt^a 12: ptaüsn 

10 J-T"! vhbvi |i?:2Knt2 j'-inK n?ix ntra -i?ix tü'ini^a p'i;«'? d''« |j?i.lJ?ri b's> ir2'''3f 

1^. -i?iN ,D'nr^B pro 7x1 ytaytoirn'ir? p, "lys^ü .ni^nsi ikb jr3"?:ir"i.3ixn 

tiyn''it yn?«'? nyj^n d'^ik tar? D''7xnt': "i^l.rP ^'"■! c'*^ 

3'' Cap. XII. 2^ 

2 ^yri trtt^Kl -I?1K tÜl'VP^ yi.?x"? Ö"« PC^ 12i 131N ntfa 12£ TlK-lBtr ^^^ -I31K 

-«Dxa iri. jXB ^i"« ny k"^m yED-ii?. ny-j. ,ytgKiKö "i^i. jjxb?« -ij;n. ri^j« k"t tsx:xa 

3 CS jtorsriBtr -t?ix r'ps'jt;: ynr'-ayj ps^xj -lyn ^:: tariri torin«: Byn pw 
rin?!?.''b''aKB p"« -i^b Dxb p"« nyny^. *?]•'! »tt jl^bS*] casrKa oyri jrBinyi' 

4 n^B D1K ,t2ri!{ ir'\V?. is: rin isi nr?« 1^1; ♦''l^ (crnr;.) "i^b cxb j^s rirönr? EXODUS GAP. 12. 108 

cvr^ crrin orj"! -is*5?n'? ytacay.? iri I3is* -ij;. b'pKT kj ,pv. i:st öxb p"« 

t:J5S'p. jyr:: ]V1 ikb nyix fräxt^ in jsä ,|P3xn in^s dudd")? ,0*7« -inx;: p>' 
-T|i Bist rs ,y^i j?i-in«vi-iy|) pt>* '^■"'s* n"? ^^kt d:; ^3ix ♦I^^'^C'J^? °^. "'s'"^ ^ 

"IJ75X «■'"! sT'iK* i?is' ,jr?y^ (riniö) lytatp^ss jj?*!"? xn ei"!'« dj?, irbbxT -i3u; 
'ivhbai H'] i:m nriiri; ji'Dtpy. ds. ü'] iJ^^'pS'lT pü^ /p^r''"' I^^"!- 1^ i^'p^J^t'^' * 

-i:?;"& DK ny!.?s*T ,|i?t2t3Njrj i:>eDs*i.'i !>* -lyn« ,1^1=1=» tD5Np^p'pKn ikek- 

n?iK qyjDrna-iyi ly^a d"« -in'S' tsreo^ö rjynKö jrn |k ra IKBK"! to^-'^bn n 
,|i'D''a |yn."x |« ynw r'-i''''iit ,tayta-j''jyj l^npb vyi^ ♦i^'??^- ^^^ '^C'''!' '^h^^] kt 
— iys'p'"'iit ta-'ö j^Doy oy taroD'-ü nn^x n?iK n:^r\ -irT'^ T*!^ P^^^ IJ^T'^ "'5''^ 
risKb D"!< lynrp-in niJ^I^ T^ i?ik t;^ Dyn noa txi tspK dj>. ,t2''''p.rt? ^^ 

ira^^i Di2i 'ri''''^ "i"im ia6a mi "i?ik :;•; '^''K ,|y3"« ycDnyysKita!^ "^pK riirii 1* 
yi.iy\i KT taib>a t«"! '^''!« rnj^i ■i?']« n""".! in"« irgbyii pK ,pM j-irp-n ]vn jk 
p3-!J?"i.ny| öis: a?"? •^"'''lüt nrta?iK rjx'rs KT dki ,jj7nyj «■'"SIke '^">' i« "^"k 
rp'K "^S«] aK!3 nj^pi 111K tyil^li ]V^^ht Dn.:^^ noxS txt x^ I^^l) '''V^J i""'- ^^ 
|yn"^ K"5 rllJ?."? " oyi teor? p^K Dbx jn^K abb^T in^K .pM iri:5,?n3X üi2i 

tsypD-a :?JK^ irtsD"!!?. DK "^Knr;. ^iJ^DPi?. "IK13 Drta"i^riy^?^K nn^K tab'pKT 
,t2j;Dp"K ortanr'iy^ "il^lT ^IJ^I. ^irE^Kt^^rii \']^i;^ri ji?n;>' jke r^anriT pl, in^K 
jN yjKta irtsD-ji?. DK3 iiriipi prtataK-jrjD-'iK hi^yp] d^tk S'pkt r^pw. rp"! 
»«iSööKnri yj^b^'O y?"^ «"'TrjKa iJ^tsD-i:?. dk nJiK tyjK*^ irts^rs"! dij: rs >» 
vy'p, ,jy3Kn jjibasiKnyii y^""?*":! yi""« -in^K tar'p'pKT roKa fra?!??"! dk -!?!« 
"ip'TJ'^ "»'ä tö"!«0J^5 yp"'?»'^ "ii5£ D»ri ni3 ,iyi."!r'ii iKnaj^j IJ??n'K jk "^bK] ^""51« 
iyt22K3Ky3 12'7'pKt -in-K n?iK n"'« K"2 lyi.lJ'^; IKnmyj ei-iKT p^bbK IKl ,IK? 17 
D-'K ir-K^ni^i''''^ i'T'^ 1'^ ^r^^ J'?*''^ °J''r"! 1^'?? IK ]Vi, ,rtfl-;rMyj?iK tki 109 EXODUS GAP. 12. lytssK^xri m'c jyri tsb'pKj "in-'K ijik ,ta-in''äyj ciiyn cn.^:^ yi.5K'? dj?- 

19 JI^S"? nJJ?!^* jyi.Sl'lK DtSKSKÖ Dyn r:«!2 irtDDr2£?K112: -|?']K |"K Öi:i T^3 M^DC» 

""ii^.'"'3J^^ "lyi; /iri 'iJ'iiJ'"!; IJ'I.?^^^'^ i"t?iriT p'p. n^T''"^ I^^'T'^ r^ ^i^l ^^^'"^ 

20 Dtss"? jDnDKbDj?n.jy3nx3j75?'"'K-irD2iK d"?« irn^i^nä nyD?ix "^riKi;«] ,h^'i%': 

23 jynyp-in -in^ii ^^^ -ijiiK tir^l^ö nx ra orrin Dj;r\i. rT'T'is "^3^1 ciK 1^0^'^ 

qy^xSs i::i aiK jyö»Kp^ "iJ^r'-^ J'T^ V^ "lyanri.li's jr"!. jyDDKb ta?^? nn^ii 

24 j^r^-i -i's njiK T]-'*! -i-'B jDirtSKi -112: ,|y^?^2xy5 V^^l I?ri ta':''?«' "in'!< "i?^i< 

27 -nDB i^K tarK D^. qyjsT nn'-x tayb^Nj kt ?'^"K n^ä taDri nyri (taj7ta"i:?3) 

,t2j?tataj?nn:;. -ij?. ta«n -lyr-'n y-!J?i?i« -i?iK /yta^K^s Dn.ita xn n» d"?« ,3?''3 -ly^«« 

jytaxnta kt ,ytaBKn jybnxBys pnx nri "i?=ik nira Dri ds ;^ i«''\i I^tsKuta "idik 

29 ta'nisrJtaon^. vbhv: i\ :h^ xn ,ta3K3 -ij?1. rata"» K""-! aix -ixri dj? -i?ik jd:?. n"t 

jxnna ar^"! ?i'1k nj^aSyi; ,B'nj7-)s lyjns'ayjtaani?. axä ,D:ista niKS ü''i< 

lyn jrrin b^k lü'^^yi; ,jr3r^?KBy3 dpt fys-iKsrrtaD-i:?. ayn ii' ra ,t;2ii?M 

-30 j>' ff]--!« n;Kta'»r nyna ioik :crn'B ayn ta'inrrtSDI^. r^V^ "i?ix ,tarK yanj 

Dyaxnj p"« -ixri ay i^ix ,a:"i:^?3 p:Kn?ix ,nyriyyn yb'pxiJix'-iy, ,a3K3 lyn 

nxii nyaiKta p''« as''? tacsbyTKi; ,rin p''p„ nKi") oy |yi rCn.iJö px x^n^rrj 

51 ttyn^:^ ,B]^ix raynyjaty jrjx-isty n?ix ,taDXD -lyn px pT\^ n^ix nipa e^n "ly. -ijix 

-t3ix ,c'bx"it'^. ny-irp X""! "^'ix x""!! r-in-'x bnxvixj ,yp'pxs üv::'f^ |Xs cix EXODUS CAP. V2. 110 

,r"t5 |r?"T jntD ^"7x9 tKi 151s* qr5"ir^^ "^«5 IJ'I.IJ'ii i''?'?^ "^"'i.i ^i^^^^'- ^'i ^^ 
D'ntt*ia rtaiKiiDy"!,"^«: jrisKna D''?si'nt': il^irp «•'"naiK mVJ'?.?^ IJ'"!.^"'^ ^l'^^ ^•'* 

tor« niT jJ'ts'pKnr^ (irnni* 12:) ^^': Kn ,103x5 y?"« M^^^? or-^ö 1^1.?«'? ö^l '*- 
DrK3 yri jy^y. ;D:nija i'"!.?xb q:^!. d-'Ix tsKn tsnn-'Dri D^'l-irn «■'i 1:?. b'^^ii ,dj; 
D'^K-itt?: Ili^irP is^!??^ 1^? '^'p^j IJ^llJ'^^ jyts'pxnyj (jy^ru?. iü) ;', «•'n ros. t:rx 
K-i t:rx Dyri xpm "i?ix Jna^ö 12t yta^«! ;•; i?ix tni'^?^''?^!'^ IJ^I-O'^ ^"5 *^ 
cyr"« i33j7.2p -ij?'i.r^. n?ix t|r't5pi?.ixsxi'7'pKnrbi)?yya j^^p. ,nDaDy-!.j?i2Tist -u 
ixp. ixi rirT'?''^*!'? ^'i"! locb'px] in ,t:s',ti t£B-ipyj nbr^ tb (nj?. jri.) ,01752x0 
jircpi^.jXExn t2?''3 ji'b'pxj nrjrj^nrj r^xn^ix cx3i72j''in i"x M^'?'?^- 1*^*?^*"^ "^i?- •^^ 
D'lK Jy^r-!3D■'13^■^ ös-»? to'^'pxj nri'-x ,jy'i."irii \:!Oüvm. os Dia rrin ayr-Jit px 46 
tss"? nn"x toann p'^a p"-»? 121X ^roxitoü x''i s^-'ix ra^^^ä D:?n jxa yrin ari 
n?ix qrsxä j's'prni«'! T^^^i^l ^^^^ 'Jl^'^v^ v^m xn tir^Dia-ir:^ ixnxi ^^ 
ci'-T. |r;xö ncs :x"i bSni n:?. -t?ix ni^ii iy.2"xi; jrb-iiana j^x t-i x""? irii 
"1:7. jxp. jxi n2!ix ,r3'''?2?ya cylp'px on-x jxa |ri.i:^\T irt?to^?^*y5 b'pxj x] ,;■; 
rcri^xb Dyn y2-|X3yj?^''X "iJ^l «ni r\ "tT"!.! '^i^. "121X ,1^3x0 12: oy. j:7Dj;niai2r2\-! 
j-'T bbxj ptarTyj x^b-irj^x qycpj?. jxax"! ^11x1 'ir2yv3to^?*irr5?ix j-'-'p n:?3x 43 
-!;ix fiojnxvi '^'"x irüiix "lyn ,j2''b-iöynä jri "1"? t2»x lyj-ixsy^r'x jy-i. -i-a 50 
TS pnx oyn -!?ix nra oyi. ;•: x"i.i ,c''7X-;t''. "ir'^rp r'pSx ,XT'px i:;t;xnt: x"t 111 EXODUS CAP. 12. 13. 

tiri.Ktynryn iri^i'^is^'^w D'^nrndn^ü n?«'? ari o-'l« d''7K"}^: "^^l^V ^""l " 
r Cap. XIII. r 

3 or^'pj:'!; 1« ,jxia irp j« t3:?p.?r'i.r5 j:?p.'?«3 niit Tix-iB^r nf» -i?ik q^i? tDr« 
-iDSyp -iri nn ciijn D-'iK ,-1".'; fyj?s'jy^D''inyri ö:"!!:» yi.?«"? Dyi. d^In nn-K 

4 t2K3KÜ ÜK D^I-irO "l^T'K tsnj^^ ^13"^ J li^l-l^l) IJ^^Pi^'^J'^ t^S''? Dr^l^Mr^ ':''pKi D^. 

•^ -t?!« "rin Dj?T *i?iK ^?j?;3 ori "i?Kb txi pK "^n ;•; j^ri ,pn b^KT d:?. njiK j^'rist 
|y-!.K\wrjis: "II?. crs'pyi; ni^ii iJ^^r"!^ '''?^^' °^1- "'?i'* '"'•'^ °n "'?''^ '^^^ °^1 

jrnrjyj iD3^? b^xj 'Ti''iK ,j:?i"]rt II'OJ^IJ'^ ^T'^ "'''i ^*"5 Di^ta^ii^^rri '^bxj ds 
8 Dr?""!. tao'^'pK] KH i^Mi *]VWy l^r"^- \^^^^ r^ '^''"! ^''5 :i"iairi7 I^IID 

CK11 ,|r^'p^i.'iDy'n. dl« tsri-'tpyj dyr-! t jydr'jSir "i^in ,\vm V^^^ oxT"! I^ J'?^'^J 
ö »l^l« ird''''?^ di2i "in «''\i. d^. i?i« »xi: dn?»? cl« T^ o% ,iDKn |Knt2r5 ;^ "i"» 

ptsyp5 ii<1 dKi ^i'-ix ,]j'rlK irj'"'"!. |J't»'''i.i2: bKöp?yn. dia -i?iK ,-i?Hn "ij?.;''''! 

tDr"!.n''er^d''l"irn ;•: "^n ßi^n "i?«!^ "iri^nKaty ts"» j^t /S"! ri.?iö dy.?"-!. px d';'; 

10 |Kä ,52'''':;: iVlj^^Vi i:^ jfiiitsKi yri jrta?Ks«j^3 tsdb^Kj xn i?ik tdnitö d-'is* 

11 d^l n?«"? TK1 pK '\y^^ |r^?'na "^n ;•; ini ,pri b'pxj dj?. -i?ii« nns<^. 12: ins*: 

12 1KI ;tD?''-ia -irtfltaw s*''i dKVi ,jr'^?''ia-iKi dyb^^ ;^ sn SDd'^'pKT kt ^1^5^^ 
:;•; ^-jKnr^ ^yd-'bjiyö txi ,tflp« p''n. ixi ,drn''S dj^ncrwi'') yjya-iKrij^J tad-]V.'!2i 

13 ,|y?K'pd""ii< üüh p'i« Tpin xn todb"?«: d'prj:?. dj??"^ isniayjtsDn^. j^nj?;;. i?iis* 
,]rdr'";.3 p^?y^ tKi dr^x xn "LSdia Kt ,jj??Kbd^iS' tss'^? -iy3>? d^. xn adbb-i.i 

14 : irsp'i.st^ nj^K -i-)''!! jr^Kie jriS'T pn. i2£?pi2: j-^x •^•i \v^^ ,p\T '7'pKj dir. -i?ik 
-i3«ri nrp.l^öt^ ta"» ^jj^jk! dn-'i^ 1^ «n t;db'pK7 kt ?drri (toj7tD'"'-!y5) dXTi 

lä dl?. i?iK t ta-in-^äy^d-'inyri aEi<tt»tfi?i?3p "irn rpl-'i £3J?'7.d''li< ,dn?tt d-"!'« ;•; ?3^k tsxn 
jibtr;-;:?. ki ,|rddK'?i2:ifi-|i«ä t?^k (yD-iy^^ii) rppyjünKr! xi ^i^l? ob« „iK^yj EXODUS CAP. 13. 14. 112 

:D''ix 'T'« riKb rjnK?, nr.?'"» |r?r"i.K3r^i3Dni^ fj-nr^. i?is* ,r3''b3?yö tki rtaana 

;■; in ,"is'n ynx? dj?, ■^"bjax /DTiitt^bs -lyi. i3xb ixi q'iii) jri; 1^1 tfi?''? 

jyii 1^1 «T'iK* ,dix p'pKD 1X1 rts^n"? ^^^ i^ix qj''-!.nyp,p''-!i2r Dn.itö -^1^: irto5?xp is 
c'r'xnt'^ ■^J'irP ^'1 ]^^^^ tar.?BBXlir5 "i?ix ,'ij'yü&'pT ü^ ,yt?D'i.i xn c^i-in) 
]in. /"^n ta-'ö D'e]Di'' ri^ay^ Kn onxo ntra -liix tonicö J7"i.?x'? üyncix PT'l-iyn i» 

sT'irn r?"?!?! J'.?"'''« JX1 to'r'rx] "in''X ^i^ix ,|y3i7i2''''n d-'WJ "^"k 't;''ii r^'^t? 
ps •^i"'! pts-iyjxb -i?ix ni3D |k& cix jyjxi' xn i?ix :Tn jxb '^■'''X ta-^ö ]W^^ ^o 
-ij?3""'x pi< oyjx^ DV1 ,-irn j^^j^fK -ixa j^j ;•; n?ix tytatp-'ii nj?''!. ri.?:!j nx nnx 21 
fS'b^.nJ?.'"?» iJ'r''^ r^* "=^5X3 ori n?ix ,|j?*i.n''& 12t j^i; jri.«''! aix ,yb"i?yp.'px\i 
xn ]V'D*^^^ top"? d^b "i]?. Jjynri i2£ tsdXD idix jx^ dix ,|yö?''^b iü jr.?n^x22 
typ'pxE dri 1XS ,diDdXJ dyi. rb^n:?."!? «""I "ijix dr^xto dp-j. r^''\t?yp.'pxi; 

Cap. XIV. T» T 

K"! dxi d'':?x-;^: ll^'^TP- \^1 ^^ i'T"!- n*^"!^^ '^?i« !^\?ö 'i^t v^vi;:}^. )] i?ix ^ 
dyn jr^''\i2: n?ix '^'i^ö j^t^-^iis: ni^5*<^ rin^nn ■'b -ixb "t^t -ijix jri.nppöix 
nr-)a -i?ix tr'jj^rö dx •^''"x ta-iy^xb irs-'X^r^r^ dn^x ,ie)2c bv.^ ixä ,ri.yx'ö 3 
x-'i ,vi:vh d-'X tan-}''j<nyB iri x''i :jrdyi.Btt) d-'^xito^ P.I'irP 1^^" I^? "'I'"'-"' 
,d'nriB pnrn mi |j7t2iyn-)yByinyi;'Ti''X i?ix jjyddxStryjD"xx''iDxnj?^d'''ii * 
-I31X nrna |x iJ'S^b-i-iyn-iyB "^"ö riirii *^''« liix ,|r3X!dX3 '?p''X Ti''ii n:? -i?ix 
;(p5) ^^■j ri^jj{ DX-i jy-i.nxli-jj?. 1^1.1^11 d^n^^ö xn n?ix ,tDdxia |r2?3XJ -iy.3''\'; jx 
»tartsp^iri ^".1^^ jXB j;r?xp dri ri.'^ixTi dp -!?ix txi'px jraxnta x"? ^m ^ 
dTiri? pi^ri 7X1 T''- yta'py-t.Dxvi'irB d» -i3ix ,nxii |y,nxyBj;^ pbxB 1x1 dxi 
ixi "1^1.1 irsxn dnxri tjrdxiBU^ xi -i?ix ,p'pxä :xi jr^yj "ir.?T "i^.?"-'! "'f''^* 
nj?. -iDix ?jr:sKn jrddxbtaJi? tadr*! d"jyj?ix d''ix bvrw) xn n-"!! dXi ,]xnt3j?3 e 
dsrj. dnx? -I» -i:h« :*^i la-'a -ly. dnxo p'px& j": i?ix ,jx irJXTi jya'v. i7t35?XBtr 7 
-üB'in -121X ,c'd"."iji;^ lyjxri rS^x -i?ix rjy^xrip^-itstr j,''!a':'nr'ii'iy,d''Tx ta'irn^in 
cr-1 d'nrns pyn txi rtaytanyn-iy| ;■; -i?ix unyyn) r^?X3 tx"i ^y5"X yti"^ s 113 EXODUS CAP. 14. 9 jra^K! on.i^ä xn -I31K n?i«n j?nKn yj"« "ri-jn jyjKi:y:D''iK ]vy<V o'b^'W) 

10 -I51N qa^c br.s -iKs n'-i''nn ^b «^"5 »ü?«'? r?"! "'?''^* '^:^t?"":! i'r'?. "i?^*^ cnri? 
-i;iK ,pl''is' lyriK rin""« jj^sxn D'b«"j^': nrnrp k^i -i?in ytsrr!«? T''- ^^1? ^'^- 

11 i'i^ "ir^y*n3 tos-? inxii fHira i:: iris^Ki hv i?ix j;^ ist i^ntö D'^xn??: "^'JITP- 
7]yyyV^v^ 12: :?ac:^ii "lyn ps dik ,i2D«n jyöx:sDyjD'"inyn 121K xn Di<i ,Dn?? 

12 ci?. tsrx ?jy-!.n"äi2:D"lnrn ö^'üV'^ o^ix tjiK rjxriayj tkt i?ik xn tsDNn anxvi 

??ix "i''s nyDDj?5 tar« DI?, in rlS??""! tar.^cü lyn ir^V^'vi t^ii "i?ik ,tdik jkb 3« 

13 Qiis: j?i3^KT nira i?!ik : i^j^'^v^t ytaD'^ii -itn. fx -i^t dki ob« ,iy3n ist an^ta 
ji^nj? xn ,0'^^'; rl'p''^ *^''"! ^HJ^I "t?iK f':''p"'Pty taynj?Dtt> itos"'? aytasn^s »^TJ^i^? 

u taj;-i.-|j?ri -in''>{ -i?ik ,iyö''''"!tDtr ^i^n -i^a in^ii ^^'; t irnvi "^si^ö to3^: is''''pj''i.i:?. ]^^ ra 

15 irn !|2£ j;'Tj?-). ?-i"'ö 12t KH isD^^.^itr di-iKTi ,ntpn ^:: r]K-is'i^;^ -i?i« :j".'[ybb''t:D 

16 j?3"3 i?iK jrppytstr i^'D'-'i yarrj-ij?. xn "i^ik tirn"^ «"i dxi rD'bxnt?^ p.J'irP 
imi't D''^^';?' "li'irr? ^■'■! "i?^^ ,cj^.i't2'pxstr i:^^ ,-ir>'ö TXi nrs'x -i3Kn y?"n 

--irs ni^tD""! |j?3''"'i I« n?iK jyjKvi |:?3"j! l^ ,02x0 ir^?KJ "irj"! j« "t?iK nrns jk 
18 "^"s üynrü« ,p5 ;■; ■^''« cxn ,|y5?rp.^^. I3?1.1J?i; an.it!? «n -idik tjys-'bTiyn 

2)^i -iDiK ^■'IK T1K13 Jirjnyn c'bxn^': "lyJK'? ori "ii<ä "irsV^'i; /CPtfltsxj br^s^ 
n?ix ,5Tlx ts?''!^^?« aj?nn''j« iks i^i i'topxü r!p'M?yp.'pKii xn -i?ik ,«■'! li-tarn 

TS) D-jn^DDrä -i?iK yp.'pKvi y.5"iii nxvi dj7. i?ik fO'bsnt^: nrJi«'? txn j^'^nist 
üj?"!. '^''''''^ts i^p.'^"! yta-jr!i:?.5 Dy.-i?iK ,i2?w «""! (|rj.'"!) rtsytap^b"!:? -i?ik ,(^3]?:'. 

21 ;•; nsiK ,^j?rö tKi nra'K i?Kn j??"! ytsr"? n'>^ö n?ix jidsk? ystaxj xn inrnj« 
n?i« ,t25KD r:s?K3 Kn "i3nit2P^ jr^'^paro jr.?''« "^in J^lii^n -i;>rö ts"i rann-'ä 
{jrti'pKat:*:?: iriliK'n -i^^DDr'i;^'; s'""! "i?it< ^jj^jrp.pK^LD aiit n:?;?» tki yta^Kö -1^. 

22 -i?iK ,|r.3i7p.px7is ayi. st'Ik ynjrra a^x iytsis''ö jy^rj a'bxntp: ij'nrp «n nii« 
jj^pj-'b ip'ir!''^ i:t i:iK |j?!22i?-!.-irnn''Ki2t -ix^ia j;3"k |j73rfi^ (-ixri) -lyapKvi txn 

23 ,ni?,-i lyan"« ^ytsrn jy^Kp ^?ii< "^w jyj.-i^K irts?«: an.stö s-i ns^x ura^'j) EXODUS GAP. 14. 15. 114 

nri r^ 'C'ün.iia nyjs'? tkt iri''lt< ;■; rtaps-'^a xi ,r3Kl."i?rr,«^ «'"1 Qi« "^«li d^. 

«T -liiK i:?i?ä :ki 'ira-'K nsKn rj"""""!. yr''? jni£>a ist "^kisO ;•; niiK tD^niip 2g 
nr^''^ '131K lJ?^i<i.i y?"J "'i'5'''!^ /ötiV'5 "^y^"^ jy-!.ni7;5.|!)n!i:t nyDDKii Kn jriir"!) 
nyyö 1KI "1JIK prra tsi "ly?'« iJ^n r5"'\T yt^r^? nt^a -i?!ik f^r^i""! i??"i 27 
Dn.sta K"-! n?iK rpnijt ri^.-iytatt> nrj^T li: ,'Tis-ia?K j^'r,«» "il^l. d"?« ^ytanriy;:;. 

nri "lyta^n xn i3ik jr^Kvi K''"! v^p,vijs}:^ im /p''ii2£ yta-inyp^ "lyDOKii tki 
3''ba Djj. ,-iryö om ikvi jyöüKp^yww 11'?^'''^ «'l '^if^ß dJ^I. s^dkö ir:??«^ 
jy:rj D'bs-iu;: "ir'irp «"i i?ik ♦li^?'?''^ iv^m "u??"^ '^''^ "Ti'*^* ^■'"i?''»^ ß?'? 29 
r.?""« jyjn-'x (-1K11) "irDDKvi iki "i?ik ,r"!.ryü ü''K jj^tsi?''» |y.?rRp|K"}tD a"« 
rt?ytst?j-n. KT im :(rt3".'!) irprb "ir^n^K i2i -i3ik jytssy"! "ij?':!.n''K i2f "iriö 30 
nn.ics K'i HKi bKntf^': im »D'ü'.iv^ i?Kn lyn d'^ik h^'r^s] r^K^ ö:?r^ I^ t1 
rDbri; ,ynKl toSKia roK'iJ «""T h^'rp''. p d"?« :Dr"!.rrö Dyn ir|iK qk ts-iKta 31 
l^t^ri^ibj K""! im )\ p"?«? 'Kl yBrt5D'i''Ei ki ,rt2t3Kn jrriirs a^-V^ i« ;•; 

Cap. XV. ItO ItD 

•^"K Jjr3KnEt£>'l?1K ^rniV^ l^n " D''7K-}^^ "IJ'l.rP ^'1 "^^^^ ^^^ ^?^l o'pSÜKI i 

-1:?. tsKn -lya'-n. jr2''\t im "iI^Ib 7K1 rjriKnn:?. '^Kn tsrK "1^. IJ?1, .;•: ori v^r] 
-inKvi ny, -iiiK ,;^ (tar«) j?Kir^ p"» -i?ik ypi^t^tr^ r?"» tir|-!K\iyj lyra er« 2 
,tataKJ D-iriaKB orj")? tirann i^'i'« ^i''^?' TVi ,ifltDK^ p"!? (tspK) -lyp"! ,'?''''n p^a 
:röK3 p'l (öpK) ;^ rJ?p.P ö'^ "i'pJ'D I"^ ^^^r^^ " ♦IJ'^^Oli?. 1>' ^^"'^ ]T^ ^ 
K"! i?iK ,|r|"iKTirj *iyrö D^K -1:;. iDKn ts5Kö y5-'\:. -i3ik D'nris jr^Kiiorip * 

,r^aj;";. rri tp'at^K'-ii ,r?'t: «n p« ir'p'pKByj'irtaJ'iK?'."! "ir? ^'7 ,topr"i,y| x'i ß 
jri t2"iy^t2y^tt>ny:^ isKn v\ tV^'^V'l üT"'"! '5sa«)a to''» ^'^''biiyiivh (tap^) t;^ 
■^yT">.^ I^T ^■'"l ''^1"' i2Bnrö!a''"!t31i?2£ to^riKn nrj''"'*! vo^y li'l pt^ "i?iK »"ir'? ^ 
s^i.T K"! t::;.5?rnany& -ly^ im 'O'l« 11*«^ 1^5"! tccraar!? xn ,|r>*Bi?J^. T'"! 
cy praBNii sn rjM |rto!ai''nta rjt?) -ly,?^"-! '^■'in lyn ':]'i'n -i?ix tj'pyBBXtsty s 115 EXODUS CAP. 15. !is"|5.r'?"n j"« ta3'''?-i-)j?n-iy|i xn k^i öpij^ nj?i; t;'; « rpi'^^^*^ i^"!- "'I'^?''^ 

13 sn TKT /pbKS DVV1 riKjJ to"» iDtprtann''l> kii triiv. «n «"i :?i<b?rny| 
-i:?r''1 f't3''p,7Kvi oyi. ist tfisx!? nrs""! to^ö D^. loortann-'ä kh ,ttDKn tsriKbni? 

14 K'«-] ffii-)j-jj7 taDJ3s< ,iyta'iytstfl''sc km (.i^w ,dJ7. i^tai^O ^^p!?^'^ ^'1 tts^pj-'^^rr 

15 jr^"':??!?» Kn ,D'Dli^ irtaD-i"? Kn iriP.K"H:>^» obKiaxi :nti>ba ny.5nKi;i?5 

16 r'p^Ks DI?. jD'jyjs -irsnxiirs rip'pK ptow^-iya dx /i^ai^s 'n'^^l^. cdsi» 
«M iyüait2t!)nj;? oyianst oy?"'! J^dk"!; «'"! Il^n Jtaoj?« n?iK ts5-]iä K''^ ^if^''^ 

" Ii?Tn"i^ 'i'"^ ^'7 taoj'i^DKSsB 'im f]V i^^l taDr^?''"!^ Kit ttsoKn |j?3-iki;"]X xn 
tsDxn taaxörJ J?i3r:i<ri "ij?3''n i2t kh ]]J1, /ts"!« jyn j« ,D'p''''nts3"i^. dj?5^m i-iys 

D-'K jrtstfi'i? ,]r5yp.pK'it2 D''« jyj?''j D'^K-it^: "li^irP ^''■' "^^^^ rp''"!i2' Dr-;:?ya 

20 y-irr-K pi!« yp-iiB «n ,D'j'-i!n« -iV^oynt ,ptay|N'is «•'i ,d^^-iö DnN3 ki nj^ra 
tcö ■i?iK irp^ls tfl''» ,-irr! in-'X lytgrri i^j^i-ib shb^ \Viri oS.. 'n?iK /i?s*n 

21 ;|y5Kn'ni7. ^iKn tsrx ni;. jri. r';^^ Dr3?M qrjn"« ytsytsnxriD?« onts nsix :frv?i<^ 

22 j;?Dj;-i3B''ii< bvi'])S) cb r\)pa idik nj?rö d^s ix i'tfli:-]''ött' nyts"-! -idik* dk-j 

23 KM ^J?|K ,n-}Ö ^1X3 fri^Kp KM M31K nrOpKtl p'-p JJ^MiKB M31K ^ytaDVI IJ^M J"« 

rt5D?K3 önKM ,nytots''5 iKn d» in .irprita a?'? niü jKä i:?Dc?xri tkm |yß5?Kp 

24 DKn ,'^K*istr -!?iK nti*!a |i?3rJ rta"iniü p^KS TK"! M?iK :nn!a jyöKj jr'rM jkö 

25 MjiiK rpbKn p-K nn"K rtof'?: ;^ m?ik ,;; 12t Knt£> "li?. moik 'Pjr'prito i"!.! \vbb^i 

Dn^K -1^ 3X3 tSl«*] ,DM 1^50X11 TXM m^Xn XI Pi?DDXn TXM pX DI?. Sl^XTl nj?. 

iD?r-i. Dxi.i pnta tfiDn"-)."! m51x ,12D-]''\"i jrsixnrJ oytataxj üvt''! >o')] yjaö^ptr 
tsD-i'ii -ijix ,j?t2X3y3 r?".t pi^^ix irp^röB^ix aonni -ijix rirj-iix ij?3''''i px tsrx 
xn ,jya^^np2xnp ny-i. rr-p "^"x j^^nrii xt qrtasx^xra ir3?i2:!pxi yr\t p^b^ 

8* EXODUS CAP. 15. IG. 116 

-i?is* tt2i:-]K i""'! p5 ,)] x^ |j7-i ,ji7jyb "Ti""! ^1^1« ,yss'ri t:^^^^? d^i^ö *!"'« T!< 27 
"V?yr ! n?ix j3;b'prip"i'DCKn e^"?«!)!: |n«vi a'iKn -idik d^b« "^k? ir'^xp. s'i 

Gap. XVI. IID Tu 

i2i cbKnu»: "irirp «•'i irsxnstt^ oy. -i?ih jytsd'ii -iri p« po^ ]^^^?. ^?^ ^ 

,jj'DX JDirpayj ni^ -isna '^i«: 'nni 0^^ r\VOHi |y&sKtsp'"'b& «•'"a '^K3 ti.i db« 
•^nn y-r-ay: y:^?K3 ypi ,ts:K-!2yj d-^lny,-! ytsd^ii yrn px i?ik toa^n nn"« jri 
dKa -iK"i2 "^"x yddxS x^ 'i^^'t »f^^*» i2f "siKisstr ^/_ i?ik M^'^I'*^ ''^ ■^y^?'in * 

j'pi?-i.3Kvi pipriy^ öy?"'? pi< oy 3« ,y|''"!s di?. 'x^ ts-'iai«'! ,pi-]«iys jy.?"'?. i^^ 
-r3i:f K": p!?'?«J ^1 >^^^^ l^^^'^^l 0« pM. ■i1''i.i Di?. i?i« *tsd'3 ny-i« -i-)''i'i 5 
cs'vi ,j'M. (dj?n. ji^s) y2N3>?^''i.iii: ixi "Ti^ii d» -ioik ,jrMnsD"i< x"! cm \V^'^^. 

''}"'TP- IJ^'?'?^ ^^ ]^^m I'"i0^ "'?'i^ ^^^ "'?''*< m'pJ'''??^^ ^^'^ "^'^ ^^^ ^'^6 
Ksn a-in''Br3d''lnrn -rj^x ;•; d^n ,iJ75?3;pn3; in''« ßyinyii -i?!??« dx td'^K"]^: 
t2''''Pd''S-i'nrri «n -in''« tayinyii «i ^irriKö d« n?ix tdp.itü yn^Nb dyn d''iK 7 
,^11 n?"i dKvi ,1^1 ;aiKny5 ;^ ]vp: jr^li« nj?.""« tsxn nj?. fyn rir-yt d';'; 
d-ijy^K cyi. '^^•x n-.'i.i ^^ jrn :r]Knsi:> nif>;a ij^'x ?t2y"inii2 i;ik jy^r? in"« c«"! ^ 

iriyj t2d'3 ?n''\'i nr: dxri jyn »toynnia |n\s jr^y^ -nr:« ta^zsKvi ^irnnia -ir-« cxn 
12t 'ij'''nst» tpo^ i2i T^m ntt>a n?iK r/, \vm p^l^^i 'i^'l.li» "^J?.""^ t^r^ ^^^^ ^ 
ny jy-t, ,^/_ nxä i^f-iyn tsytayi.ta ,d''7H'nt?^ "^^irP "»n J?i':'a!?KnJ?? iy^?«3 nyi. 
-ötNnyä ]VT.ü: 'nis: pn« d"?« rixii dl?. 121« ttanxny^ ii?":niö '^3?."'« ts^r: i*> 
,ytsd-ii x^n jy^yj^i"] «'t jyi2y-i.2yii«'i ,yt2ts«ni2y'7J?n.y: d-'^s'nto^. ^:!^i''\i. "iyn.i?ib 
yt3yi.yn ;•; ijik typ^^v "^y.?"« i"« p^i» o';i t3''pd''bT)yrj jct ryfi"! -t?i« u 
rts-nx-yj d'bxntt?^ 'iJ'irP "^H IJ?1"!''^ '^"^ i'?^*''^ "^'i^ H^nsu) -i?i« ,ni2>a 12: 12 
ds n?is* MyDoy t£>''^S& nn"« ta'7'pKT nDy?« jyjy^ tyj«i -ijix iy?n^« ^2t vi^l 
CK1 »jyjiypiy. tsbbxT nn''« n;i« m^?!"!^^)' '^*4'^*? ^^1^ '^"'5 "''■'''!^ tsb'pxj iyj"!«» 
»ri^nyn i^ytj^x'ii «'"! I^^^P «1 '"^'/JZ^ ^^ "^^^'i^ cy n?iN : i""? tsEx: ny;"« ,;; '^•« 13 117 EXODUS CAP. 16. 

-ly-i x-'iT i^'^ä ,drJ''ö")X?r5iarir ,CVT^^ ckvidj?. riaD'i.i '^I?•^. r2:?bs nri »Tli« "ixii 

15 12: iras"!^!^ n?=iK ,D'bK-;\i>': nyn?^. «n d^. |r:^xi m :y"."i:?. "lyn rj^ix s^^n, 

n^'D rta^xi Kl ,-iNvi D^. Dxvi ts5''3 lyapixn K''1 jyn ?is*i tsi'^ ci^ri ny-iDKo-^'K 

"li?"!;?:. rjr'prj't nri."K bni<:^3i< -ir"i. "^«5 '^?^5p^ in "1^5 "i^r r'^ ^i^r'?"^ "'iT''-' 

17 iri?'!":? «"T -i?iK :irönr: nn^i»? lab'pKT nr' J^tp'pr^ or.?"! r^ ^'1 '^''■' ■>'? 
(J'"!;?'!.?^) iJ'l. "i?iK ,'^^3 (r.5"so -iri ,ptsb:7aaKi K'i ,ah^ irtsKna D''7snty: 

18 •?•.£) -lyi; ,rt2is«n XI ,|yDKö niai? ciri. ts"» c^xiirn) di?. k^t ob« i?i« :y?riT 

20 x''! njiK qr^iN» r3 irocxb ri?'i^ i«2X-i b'pxj -^vrp- ']^^^^^ ^^ i'"'?^^! ""^''^ 
,|rnx!2 r5 :m?''i< i^^äxi !>'i=''b J^t?""'? i^r?"^ "'?''^ '^^^ ^n "^r"? irssDi^nrJ 

21 ,rr''str ly.;"! 5ini^-iy| oyn "^iKi "lyi^; ^IJ^H^'? i'!?'?^ °^- jyis'pJ'i?^*«! i^'l "^^^i^ 

D^. n?ii< ;ij?5''''« •T'ä nör «''•'■ni: fVj;^^t ^3x2x^^112: xn irta'pyööxi xi ,yjxK! 

23 "1^. -!?ix ;n^a d^t di7. jra^xi ijix ,jD6ci2xnr|i iri iri§D-i''ä S'S'px irax,:? 
-j?:in "lJ?3''b■'^^ ,:ixBrrii"i ;tsxnt2j'"!;?"!.yj ;^ cxvi ,d:7. Drxrxi :ir.?ri'X 12: ro^xi 
nn"« Dxvi -t?ix ,tfiy|5.|3X3 tki ,iDr5xn jj?[:3,p!X5 i2i "in-'X oxri ,11?^;^'? '-^r^ ^'" ^^**^ 
pn^i^x D^. a^yb ,QT^h^ y^'i^'Vi dxvi oyb'px -i?ix ,io?x,r5 ixi tsrsxn jyDxp^ u' 

24 ji>n ff^-'TK r? pn di?. iJ'tsjrb x'^i -i3ix qr^ixö |ri. »T'Ix 1^5 :3nnx\ij?2B^ix -112; 
-lyan^ii -i3ix -i?j?p.rtflty ^5''? nixri d:?. 121X ,rtat2xn jrbnx&yg nu^a X"'i.'i ,jr:"X!:; 

25 j>ta''%n (Bj-'X D^.) i^i ,i?ta''\'i dj; tsrocp^. j^bjx! nu^a "i3ix jp"!Xi rs?'? |j?"i.xii 

26 D?yT tjy*!?"!! ts5"'? Vlhvh oyi. e^-^lx dj? in''xtoriiyi; J^ta^n ,d';^ :xDynn nri 
d:i7. rJXtti'nin (tarx) ,r^xa irto^rs'! dx nrgx rj'pS'^öi«! d» "in^x taiDxp :;3Xtt 

27 D^iJ'n irJ?"'? xi ,yjxta ]Ji't2?y5''l a»? "ixii ds "i?ix q^^i taa*'? irs'prjöyn jx nni-n 

28 !i2t rt§^X! ;•: -i?ix :ra3''2 iri.?x|i x-^i nysx ,j'pyaöX! 12: J^p'pxs axs j:'a''bt3y. 
i??"!? liix lytDbxn 12t r^xay^ v^^^ pJ^^''!"' "^"^ "^s'"'^ tsriiJ?"!; yjpxS x""ii tn^» 

29 •!ii''x nj7. a?'j aiixi ,t£xn irgr^r^ JX^roi"» IJ'l ^''■'8^ " axi ,t2ynj?i. ?>'^t3j?jy^ 
ynrj "i3xi?'2 ,yrin 12: "i^ir;;. ys"'?^ ,r^xt3 x^''ri2: -i^s nx-ia X'jxa irtsaryi ax 

30 jrt??y3'! ax rtsr'nn p^^h txi niix : a^liyn y:xa ir:3?y5''T ax ytsnx ay.;"j jxr EXODUS GAP. 16. 17. 118 

~iyn?Kns|5 k^i.i -i«vi c:?.-i3i« ,|ö jraK? ]V^''\ rt23?N? hi^'i'V''. ''^^ i^^ '^?'"< '^^^^ ^^ 

-b'iN -112: («""M) |KBN1 "^bKll -lör p"-« ,tSK!l Ii^t?K3r^ ^^^ y^'pS'IT rJ??«! K^ 

trüin^fe Dn.scö n?«'? ari d^ik "^"X •^•'K d^k ,r5xn Dfstryj ytatp-'ii -lyn p^ 
-131« ]'"'5\n jö bb^B nai? p-K s-'j ijik Dr'ayj p"« d"-? :pnK 12t rtaJKi ntt>ö n?iK 33 
ntt>ia ori ;^ k^i qr^üKpaw vy^vi "t-ö 3?i-inK"nr5ii''iK "ti^: ;•; ikb dj?. v^vh 34 
131« jj3n!7Kri:?5B''iK -112: yD£?''?r''^ tay-i. -ikb j^n pnx d^. yta^rlp kt ,bnxBr5 35 
/iröKp "13«'? iKi pK x^? r3 ,rinN: 3"'2:-i''b jö iki irox d'':'x-iti^^ "»i^irP ^'"i 
Dj?'i.?Kb oy^. j^v?!''?.^ *<"'"! I^ ^'1 '"5 /Jö TKT jroK K''! ; irtobbi«] jy^riKTi X^! KT 
tnh-'if, orr-'X b^nts ytD3nr2: -ij>*7. top« -löj^ j-»"« -ijik qr)?«p jrj3 36 

cap. XVII. r r 

*^K3 pp rtOp'^ll nri JS'ä 3N2C D'^K"}'^^. "IJ^irP- "'^^'l- J?'l'7iai?><nrä I73i3K3 K^ 131« l 
lO'Ö ytSp3X:^ p'^KB mi -I31K nyp.?'"ltS ist "irDtDKVI p-'p p^KB 1«n I^B nNVl Xl 2 

j7U^«l ntrö n?ix rl^pritö '^'i."' i=i>*1 ^'^X'Dtpxi'' '?^x ts?!?^ qrax'^BT:» K''t -!3ik nt^n 
TKl bb« -i?iN ?;^ nri-'X t2j>3itnr|) cxri ?i''te id''ö nri"« tai>p?K2t oxn qrjn'^x 13£ 3 
,nu>ö |i'3y3 p^NB txi j>tar-i.-;i!2 ki ,nj7Dpxvi "^x? tsDabrixi ytsrtsD"]''-! pbxB 
i2i "^^Ki JDn.i'ö D^TK t:'nn''Br3 p|''1"iyn nix xn tspKn Dinxri jrix-iatt> -i?ik 
;^ 15t «"it^ ntt*D i?ix tttonn "^"iii rr'B p"-» -i3ix "ipirp r.?"ö i)m jrtaixta 4 

KT ,Cr3'3ri? p"« "^«3 ?pnta yp.*?»*! OrpT ta"» "^l"« 'p'pKJ DKII J^IXIBIÖ -t?!|K 

f"irri J'P.'?^? ä^n "i^? ^^^^. *^P^ ^^ ^^^^'^- T: "'?''^ nr^T'titj* '^•'ü x^i imi^i; 5 
ts"» ,irp.prt2ty ir.3'"'i -I31N ,D''7K-;t?: jrtflprts'pi?. ii'l. !*<? "i'i t^'^ S*'? -!?1X 
.rrj"! •J^rji'^ 1?'!« i?i<':i r?""! px d"? ,t2Dxn jr^x'^^r^ oibs jri. xn ard'pi'i; e 
tsDbbKT Kn n3iK ,|rnj?tDtJ> anin px jr j'pyB aj?"!. ffr^lK is-ix-i -i''n -ixii J^nnyii "^i^^ 
-i?!iK ,ira'3Kpp^iny,n irapKvi irisbyT»:?! dMK liniKT ^ir^x'?«^ IJ^?.'?i''ä jri ^•'IK 
irtapytabj?. -iri ir3''iK jr! "ixb xtbK tsxni: n^a nsix rjrprnto '^yri p'pxB 7x1 
*i?ik 33iD!inyB) nanüi hdö o^^ta-nK ori. |ri?K3 jri ns2?K3 n:?. i?in tcbx-j^: 7 

atsntatr n?iK axp pböj; -i?ik ?t2a'3 nrns t?ik nyta?iK ;•; ispx tjrasis^ tJiK s 
»D-iK "irjfyö t?ix j^^nriT »Stt^iir; 12t r^^xi ntt>a -i?ik tan"'?'! j'X "^iifjtt?: |y3j;j 9 
yitts'Btr -lyn e^^iK "^''X I^l-in; jy^nxö ^p"?»!?, ta"» rts^ntsir ,D''i3''ri r^r^ "i3ix 
p.u>ln"; n3ix n3Kn nrr^ia px cytatix: ji^pprtst' ari. ts"'» ri^rirtstt' crinr? ari 10 119 EXODUS CAP. 17. 18. 

priK ,n^a -ijiK ;p'?öj; ti'ö ]rts"itaty i2£ ,r!2t2i<n t:?Kir.2 nf a üT}''^ «■'Ii aKnts 

,D''b irr?.?''! i?«n v:^'i -ii;. ji^ii ,rto2rö bxntt?: iKVi Ki ,3i<ri?'iK n?Kn r?"! n^D 
12 «"! ,|ri."]iKn irt^ D'n^a ^W^. ^'1 p^ d"?« i?ik trapr» p*?»!? "ikvi ki 

ny?''''« Kl IKB ,i'1.?i?0 rr'-^ |i:'tfli:a''ötinr:2Dix nin -i?i« pr}^ i?ih ,ei''l"ixi "?!''! 

13 Tinn irT? p"?«? TM i?i« P^öJ?, jJ'l. rtapri.tsty r.t^in'; -ijik tr5?«j "^ri :?j?kj 

b^'^^^ X^ o^- fOTf iJr; Pl^?? ^^'I ">«? OJ?. J'^J''!? t?^»« '"^i^i p''« püJ irp.?yi?K 

15 rari3 n^a -iDii< :'^röl?^^ oi^l "iri??^K jü'^'p'^ia-tr? Dp"?!?!?, 1J!'P.?X'1.3S tkt 

16 -i:?. n?!ii« t(-i'?Ks p^ü t2ps ^^-i) "p? nin': jraw ]vri yt?^?^ -idik -ik:?'?« jr?"« 
]ss pbas; i^jr^ ;': ükh jnp icrtatsw risnnta dri si'^ik "i?i<n K"1 t'^^isty 

n^ cap. XVIII. h^ 

1 |K ;•; D«Ti ,cr'p'pH /"irnr'D^y D'ntrö ,p^iö pJS5 "lytsons ,iiri: ytsnKn dj?, 121« 

3 j?px3 nyn jrjyi Jkb ,1?.?^«: i<''''i.i!: j'nn^i^ -i?ii« ti?t3!:Nn tap"!rr^p"'ni2f «'l "^V., tjyn 
-31K üV^"^ pK "^'^ "iKTi :?'bi)?r"!.s p''« trta^Xi nj?. jyn ,Dirnj (iki.i) ir.?"S' ori 

4 totsK: ^vi, ]ri. pj.r'p« (iKiD Hi'i?« Djrn j?öK3 "iri. "i?ik jri?«'? jrtaD?Kpj;? 

5 «•'ins yj'rT nDix ronxj. y.?"] i?ik ,"iynrtu^ cn'i^a ,i"in: axp Ki'pi« I3i« jD'ny-is 
jcrt:i:i<j vyy!^ (aso ,rt2t:Kn tsnrJKbrj "^"i "^s kti ,j?öd''ii iD'n 'tjk? nt:?» lu 

7 -irnri^tr arrM cirn jrj n2>» n?ix nn-'ij a")? rinKi k"ii2£ j^-i.n-'K *i:ix »fi-iij 

8 r^tn Dtsbnyi^'iir, xi n?iK tta'pr:^!?^ tki px jyi^xp xn n?iK ,ir"irsy5':'.7KTi ori 
t:r.?^r^:75 y^J^l? ai'l stin 'i^^^"^ i'5'pj?'!; ,t2''pj''bj^n'a rlp"?« »ratpxn fxnDj^j 

10 taxn ayt2t:in.iy. "^"^x nii'-j. ,;•; k""! t23x'pj7J j'^xner inri: "i?ii< tD'Dn.iiö njxn EXODUS CAP. 18. 120 

vh^^ d'p« ts|"t< ircK"jJ ;■; cm ,'^''^ d"ti ta^itoy;; : tsKn toratsyn-ij? D'nn?» ts^KiS ^^ 

ni'EBis! n?iK nys3x-i3S'"!3 nnx3 cnt^i^ nrnpitr? iri lin: "idik qr^r'pirg''!!^ 12 
li'OD» 1:: ixia ir^Np. c'^ijs-iir?: j^taDytabi;. r'p'p« "i?m pn^ii idik ,tfiEKJ -i"? 

Q^ ntf>a K"5 I3st3tt* pSKö i«i 131« ,]ri33n IST pbK& i«i Tii? rtöiitayj nti>a 

rp.'p«? üyt. t^'o K-n Kn >v^hi yp. tsrx o^^ri t'rjKisti^ ijik rp.'pKB üri to")? 

i?iK ,|rt5D2r.? or^M i?in* r.??«^ av^^ ]V'^'y^^ i^ta^p '^•'i< iiin ,^'^ -iks xn 
rtsJST Kl :toDDKp.y5 irin^b P.5"i i?ik oyatoK^ irj3i::t3sn xn jr^n-'x ^3x12 17 
üDiD KH Jt:DintD xn Kn ,r3KT xn ar« taij taa^? tön^K 12 ">ynj;iit^ D'nt?>a i-s 

,pM -i''i to"» ■in''\i tsttxj -i:ix ,jrot?Kn n"-! b)>^ri '^'^ ,r)2i?''taty pD"ö pj^ik ri.Krt 
-iSE y;Kl «•'1 KI-1 r^ina n?iK ,12D«3 k-'^ii c^.raj^istt^-j^s) ^ph^si ori. «n «"t 

tirb'pKT |int3 K"! rabr; .yp.";:?"!! «n n?i« ,irnrj k"? Di?5'pri; st'In ,jri) ]Vi 
,ir5?r)3 y^''to3''t3 rp.'pi«? Ii^^?»«^ ovi, d^ik iyiprij?ii'ii7.D''i« tsobb^j «n n?iK 21 
-I51K ,ircDKn i''iir^ |rto3r"!.r^?iK xn ,tD''\'innKvi nj^-i. ir'5?r!5 ,rt337scrt:aK| 

-i?iK ;jnr2£ "ii^^"!* "irnrtatr^-iKa idik ri:sy|i nrs"'« "li'nrtaty'-iKa ,j?t2-jr'7.3n 22 
roK";: ^"iJ?:. :i''\'! '?'?«? oy. -i?ik nrtssn a":s nyb'pK n phah tki jrb'pKj km 
öcs'pri K"! jrlp'p^t ysKT rj^bp rii?: "t3iK M^^ri^ 1'"! "^^9 ^'i 'i^^i^l J^^ki 

irni'ts^'ra kh 120711 kj ,tobn^&y5 "i'l os. )] "i?ik ,iaDints r5Ki rr"! ><i"i II?1t 23 
•.jyajfKp jj?T-is i'K tsnK jyj^M |K 171.1 p^K? y^'^KJ cyn •^■'Ik idik ,ir.??Kp 
cKvi »crb^K tsKnts i?iK Dirnyiittr cy?"! r!5a''t?tt> k''i pt'Ik ytsiKri ntj^a -121K 24 
»•^Kif : j'?^ ciK ir??yö r^""!??'!? ytobn^iii]?. nu^o i?ik tytaaKn ts^KirJ is 20 
-ir5"K irnr:?^nKE dSk ,p'pKs :ki nya^* praa^'n-iri^K 1::: ki rts::tayi idik 
—iK2-i:iK ri:s?'äij73^Kiy,"iyt;"i^-iK2 ,yDnyi.?in nys'K irnriot^'-iKs ,ri.:yr';a 
j/'ii"^. ;ts^'^ "^y!?"?« 'li' p'pKe 1K1 jyariisn k't n?iK qnr:^ -■rs^K nynye^r 2g 121 EXODUS CAP. 18. 19. 

27 jnjK"? pM pK ir: "12 -I31K ,|rn"V "irnritt> jyrM o-'b ntöa -i?!ik taca'pyT 

ro'' Cap. XIX. to^ 

2 jyiT ji?5K^ km nsiK tTP yt2D'''i.'i ("iJ?! '^«:) km irf^Kp. rJKa ayr-i jk ,dn.s:a 

1J?1. p^* "^M irtairJ«'? KM MD1K ,\rp ytDD''1'l (nyM TlKO) jröKp. M?1K ,0^."$-] ]KB 

3 rtsttJ nc^a M?iK n"jj?3 jri jrjrj ta-iy^Kbr^ isikm -ikti b^y^^. m?ik ,rt:D'''iT 
Kn dd^Skt KT t'^Knstt? M?iK ^^ rnJ^5 2K3 DH-^K ^'1 ^^ M?^K ,i:'L:KJ 11' si-^irn 

4 a3Kn -iri''K JD'bKnt"; j"i:7M.?"p jn jrrirp-irs M?iK »jj'jkt D'npj?: ypin Dri i2£ 

"DiripMK »T'iK '^''""K TpK K''\1 "l?1K ,r2Kn IKHloy^ Dn.StÖ |K Tj-'K CKII >]VrjVm 

5 nr?"» "in'-K ji?ii ,113 M?iK trSKn tD3Ki3j^5 'T'ö i2i '^''''K n?iK ,]rJK-!tDy5 i'pyrbä 
nn-'K •ob'pKT KT ,]yta^Kri -laia irj'^ö tariirii m?ik /taynnyii iJ75"lKnyj yi^i^'^ty 
jyii:?. y:^?W K-M tapK p"» i:?M /jnyp'pK? ir'p'pK -ikb pm Din!a?j?j""'K j"k tö 

6 ,J"T pbKS DVTb''^ P"K M21K jnrtspns JKS Tpn.rDKp p"« -l-'Ö ts'^'pKT "IH-'K M?1K 

roo'^'pKT lyM;?"!. D'bKn^: ]1^1}V- ]^^. ^^t kim y?"?!?"!.; rrtsiKVi K''M M?M orp"! 

7 jyjn-'K y:2?r^ M31K CJ^r?.'?^? DJ^l IJ^'^PJ'"^'?!?. Kn «H"''^!'? "t?'lK /ÜKp- HtÖ» M?1K 

8 ~iK\it£?« KM. M?iK trtstsKn iD^nKsr? ün^K ;•; y5'?ri:i ^iks yts-iKri j?ri ybbK 
t2ri;?":j7; ;■; dkvi crb'pK qrsKiBTr km m?ik ,rö)a"w2Tr?'"'K p'pKä cvhh^ yara 

-12i )"_ -iKa Ci'p.'pKä DI?! i^tSIKVI K^. rta?K"13 HUJö MD1K ,Jinta -|'''11 jJ^b'pKVl ÜKH 

y rpbKV i^Tt-I^n "1^3"^ T^ "'■''l 1^ i'1.11''!!' "^'^ JJ'O"'! ''^?'ö I2r "^KiBttJ ;•; mjik tpn 

KV la^ÖKM. M31K ,rM.yM. in tO"» TI-'K JKn b'pKT |r"!.K.1 p'pKä TKM tD'-ÖKM. ^jröSpKp 

10 M?iK x)\ jK orp.'pKS DJ7M. ptaiKii K^ rt?3KT nr» M31K jj;3"'i':':i "^'br^-i^. "i'"! ■^'"''K 
-IJ1K ,iJ?:iKö M?iK j?t2"n KM rr^'^n m?ik ^i'p.'pKS diu rri^J tn^a 12: ■^kistt ;•; 

11 t2"-i.J?5 :Kt? jrtJtSnM iJ?M ffl-'lK ir^'pKT KM M?1K t irtt'KVl n^T'^P ^T'^* i^^'?'?»^*! ^'I 

irM.=T'iK crp.'pKä |y:^?KJ D^M jr^'^iK in "iKä ;■: M-i^iir^K^ irtstann dk jrM ,p\t 

12 ,r:i?rM; r?"« "irnaiK D3?n p'pKä ori, :?3kö m?ik jjrttCiKpaKnj^n \rp ^-irs 
-i2:?K yMD^. p\T -irMK ,|yj''''uiTi'y3 13: 3nj?3 i^M Tj^K ürto^ M^?^'"''!^ ^^^'^- "'?'''* 

13 b'pKT c:?. tiriin; tsrtsMKtirj '^'pkt nyn ,-ii'i."i iJ'isi''"!?K j-iy? in -ir\i ^irinn 
]i'b"tz ts-ö -lyMK Dr?'''??^*!'': b'pKT iK H^l?^? ^1^11^25 M?Kn yj^p jri'K 
ir?r|p DK •0?''? '7'pKT -ii?. ,r3ra "i^mk n'^ä pM jkö di? qrMnrii jycpKu^nr, 
qr^^'^tt'ys nr5 jri «n ij'!?'?kj 651'> J^rnsB ^n I^^jk^s b^m k^^s /i^i^^a 

14 ,p'pKS TKM. yt^r^^n -1J7. M51K ,aK3\-l rp.'pKS ü13£ yy]V^ aKS rtSt» nt^D M51K 

15 Pl-'IK t2"-ij?a M''M ,rp.'?K2 01: rt53KT MJ?. MD1K :-iyM;''bp rM.rTK Ji'tt^lKn KM M3^K EXODUS GAP. 19. 20. 122 

jnrs yi'JNJ "^n *i3iK Djre« oyD""-« x^'\ nyn «■'■ii ^i^iK rtot£> r^i-i p-'j n?iK 
ntt*ö ,-irR."iyt2:r -ir^ö"« pi"ji«n r^'^itKa ir"i. bbxtt* ivi, "i?ix nnrj rtssr? ^^ 

P1''1K nu*a |yi. Pin ;■; -!?ik ^cynra 0SI, :}W^^ ^'"l ^""i'* ''5'''? ^1i^5 1^"!. "n"!^ 
rnyj :ntt>a 12: rts^Ki ;^ i?ik t)r]''irn rtptt> niöa i?i« ,Di?3-|y3 ori. ri^t^-^att^ x'^n 21 

i:irri J^a'prii ,'iytatp^iB k''1 •^•'Tx n?iK ti^lp'psa iJ7?n''K |kb r'p''& "i3ix rji^nrj 22 
n:^H iH'] ^v^^^ rDyi3?""!yn tsD*'? ;•; ts-^öKi ,J:7r'?''^'^ "^m irlp^x] ,;', 1^ li^tar^to 23 
«n 1^1. ^i^^^fi?^ ^■'iirn \rp r^ira aiit tap"? jKp pbxä txi ,;•; lit rte^Ki niöa 
PI. m« r???!'"!^ r.?"« y?«» qy3K-;Btt>yj -i?ix tssnxvir'^ T?it< topKn tsDaSrT 
oKp^ n?iK »sKr'"» yr't5tt> ,ynrj tan"« ij: rta^«i ;•; i?ik tiri'!!« y3''b''\ti i?i« rrs 24 
lyb"?«] pbNb m-n?iK -lytspns K''"! 1D1K ,ti"'1"iro "iJ'T^'' '^''"' t^^ö |h,ri« -i?!ix ,ki"i 
yDj?-i.3r''"ij7ri tsp"'? -ij? t2''öK'i ,"/. lit i^^^tttt^ IS ^i'^mro ir^syT i2:nj?rj tsa-^D '^^i 
i]S:ri'Vi D» rtoJKi isik ^rp^i«? ai^t SKr'"! J^J na^a njw jx'^i nr^''^ 25 

Cap. XX. D D 

-eprip iri rpin nyi d^ü« ,t2xn tsi.7''Eiyjp"ii« 0:1^0 n?^"? oj^'i. o-'iK Tpn 
TT taD'^'pKj xn :|y2Kn "n-a jrsrj 'irtetsx^ jr"i.ri.?x r3"p tsobbi^T xn {tflSKir | 

KH :tapK rn-i:?. -ii?i lytajis nyDpKVi d''I({ ij?!^ ^lyi'ni?. »T'Ik |J?ö?ik iri.^ s 
j"? ftatoKJ p'-i. ,)] -^^ jyn ^irj"-! lop-'? i^jn-'« -i?iii< ,|rtsr3?« top"'? «"? taob'psj 

-I31X tirppKn rpa xn jrjri ]k r^T^: lyta-i-'e ök -121K rTb^ |rt2i3''n a« e 
yöKsrj y3"ö K''T 131« rjrs"''? "^'ö xn lyjrn |« ,ir'7.?rpita ]k n^?: rs'^« 
oiü: cyt:t:w Dr.5"l »d';': j^ösd jn |r?yi£trp"lK tss^? toob'pis'T xin qra'pKn ^ 
ir?".': tsanB^rp^ix -irn ,|yi. jrcp«'? t2?xiairr^?iK tss"'? Tn-'ii "^'; jj?i ,|y:y'pt<B 123 EXODUS GAP. 20. 21. 

rj"''"!. "^Kj 'tösi'p r''"^ 1*<? '"li'tspi«!? XT'*^. "^^^J 'I'7*^*J !"■'• "^«J ^1'' ("ii^i;!'1p M^na 

11 iri :tsrKfn.xnt3 jr?"! r« "ij)'3'pj?i:i ,jrbnöy"!.B rm«? ^n-s j""!"^«: ,-i^kö 

12 ,-irt2toi)2 j^j^inDiK nj7t2Xä fi'.?^''- ]?-i.ni?. tf.-i'K ytsr'?'"^ "i?^x J'n'n -irn Jsa j;?! 
jtas^j in ,tDtaKJ pn. ,;': ov^bsy} ,ri.?K'? Dri, px jj^ri j?«"? r^xa r.?''"'*! ts-'aKi 

14 133"'? tsD'^bx] Kn JiJ!'5j?-i.aj7,'ny. 105^3 taob'pKi «n qytaiKta taa^? tsob'pKT xn 

17 jrtaD-'bj^j ta?'? •^■'"i dkS n^^°?J'3 Dl^r'l o^V^^ Di?"!. Il'^P'^y? taa*? '?i''i oab 

DVh% "^KD ,-I?Xtt "IJ??".'! "^KJ ,Dyt23r?p Dr.?''rt "^KJ ,0^3'' ''IT 1^1205^3 Dr.?"'"]. 

D^K i?iK ,JiJ75 ir"!.?^?''!'"! ]vi, "I51K rr.riTs*s iri. röö^iatr xn i?ik ir^öxba 

20 jrp.'pxs Di2£ rtsjKi nt^a n?iK :|ps-irtfiiy ts?'-? ■t'ii dki ^ir^;?"!. t?ik ta"ia tsa^? p^ 

D-'ÖKI n?1« ,JJ')5?S><p^J p tSpK i:7S''-!B 12: Tp-'t« t31X ,jl?-l. ItO?"'? r]''''« lDpJ3Dn'S 

21 pSss :xi i?iK ttsjjriin 125^3 -irn'^s dxi ,^""1 jj^^^ik ixb "^"h Dn^is nss tssniä 
nxn tsaw pnKi ,'7rp.?n äyi y] v^iviV). ntt^a n?iK .i?2i:?| ii<s r]"? tab-ri 

23 n-ö jysjij i2?''3 ta'r^Kj "iri-'i? j:75i<H tsyn;;-)^? x^)^ t:"» br^aö'n QKs "^"s* osn 

: ir?K!2 533"? '^•"K in^K '^bb^l -IJ-DÜK? S'.?r"1.'pKJ lilK ,\V^^f? "W'^^ü^. V^IV^b'] 

-|?1K JlflKl? yi""! ,|rtD5x'?tr ir|siXD3j;TnB ^^^^l. i?ix nys?iX-!?X13 yji^i 
irtD?''tstö D^?tssriJ?3 D?rtoX3 DJ^3'"'ö '?]''x xri ,j>tfi"i»>* oj^T' liü '"li'ir"' i^?'"'i 

25 ix^bx fi'r''x -1^5« xn ij?ii qy.;^r:. '^''"! n?ix jröisxp -in i2£ '^''x '^b'-ii ,r"i."irii 
irj^^^mr^i^: ixs |i7;ia d?"? x-'t xn toDbbx] xj ,t:Db'p''i.i |]?3xö -i"» ir.D""'tDt' ixä 
jn-'X xn tapxn x? ,jr3?ixntt>j)'3 jn-'X -lya'^x j^p^x pn. xn tsoxn ,]Vi ,(irr''t?u;) 

26 -&''ir,-i -ixa*?^ i^^r^ ^2i ir?iByi.ta ^r-ix to?-'? tsob^xj xn ijix tiaj-'b^ntsj:?. 

tj?1"3J?'i; topr'iJ?3B''ix nn>* -ixa ax^r r?"! toD^? ta-'öxi fjrnr? 

J5D Cap. XXI. X3 

jyßjj?!"! ö-'X -i?ix ,p3''n nnx! Dayj -ij?. bbxj ,toD37|''ip tsayjp |rtt'''ia:? pr-'x EXODUS CAP. 21. 124 

-irtsaxt: nri« rjn«! dh'-x K"! -i?in ,taNn jr^rjrJ s-'^vi j"^ °^'^ '^II^'O T'! 

:]rr'r3D''is< k"1& toD^? '7'?''\i "^"i* '"i^irp- ^T''? '^?''^ ^""i"*^ ^5"'?' 'P'^P^ ]^r^ 

-ani-i "^yns*? "ir?"« ts"» "i^i« PM '^'p^J "iirn p\i. -i?iK ,irtfiDNBB Di:i ny-i.^ j;Tna 
irtsDi^a rr"! i^*ö P'^' li^i? "t?^« nr»ö''i< «i^ik ij?;^ dh"^« ly. cia kt ,|yins*3 7 

(K"i-i& -112: TpT n^s) tas"? N''t 11?. Dsi ^ü'^'pysrJ ta?""? PIJ^O oj'l.ri'K «'! jri; » 
-ifi Dxn rp.'pKB Ii'1.'?in.s ovt''^ ,\VCüv;b ]Vi)<hD''i^ ^'] nx ma kt ,ttab''t2t:7j'3 
ttasn ta'pri.sxnr^ -in's jk TKbs"n.tfl nj;. ':)"'!.i ,ir£i''ip1J?s 1^ k^t aas'n xn taa*'? 
ari "^N? pnta nn^x -ly Dia xt ,t2a»'t2t2?r'5 in«: jyD"! Tä km n:?. pii -i?ik 9 
qs'-j) 1I7.BT1K1 ,isa^-'3 km-is y->;?"!.?K i??^^Knn''K n^. i^i nrtosKts nri, 1?!$?^ i*^ 
-11? ]yy\ :|nj;M'''TiJ'?i JiiDnKviK^n yjn^K "iJ'iK J?n"bp ri.n'^K ,taDsp ri.n'K ta?'? 11 
,|rrTyjD'iK taD?KTaiK km b'pKT KT ,t2int3 öS''? -in^K (fy3Ki) K^ni rpi nysK 
tayjj-iKtsyj b^KT -ly-;. ,tan'-|''i3ty 13?. dki ,ta^i?btr>iyiy3:?ö|r.r'K nyii nby^ ro.-iK 12 
yj"T pK DI? UKri ;i pl^l-'^i '^^-^ ta'^'prtatt^yjsK? ta?-'? -ij?5K 0,7^ k nrii tjri.lP"!) 1^ 
-D3X -1:? pnKi; ,ii;öü''tair?r3 tan« jj^j^k -in ti^k ^lirii (jri "i"?) ,tarer^ i?Kn 
-aiK jn^^ ,ia'pj;?j?'i.ä jytrjrairsr? jr^M ]Vpi m:köj?^. nr^K |rii :|Kp. \vr\hb u 
Di:c :r'ii riKts^K nr?"» jks irfK kh taob'pKT kt ,raD''b-jj7t5rn "^"ii-i jr^?p3i:i 
•^bKT -iri ,ta^r5pK' lytstaia r?"! mjik irt$Ka ir3''\T "irii "i?ik qr'ö.-ir.; r>*ta 15 
,ia^'Tpny? jn^K m?ik tabn-'tatr '\S^^V^ jr?"'K n^t m?ik ti^lirii arta^Kt^rJ le 
n?iK qniriJtarta'iKtarJ b^KT -iri 'jPIJisi'^ la^Kvi:;: -1^5"! pK nnM.i -1» nj7-:!.K i^ 
: 11^1.1^1 tartaMKiay^ b^KT nri ,ta?6Q -irtai?!!» -ir?"! n3iK -irtaKl av^^'i nrii 
Dr?'"K ta'ö iytyjyzs^rsrj i^rv taji^bir jkö p^k mjik jI'p.jk^ "^m irj^yö iri; m3ik i» 
D'Pi'IK labbrl -ij?. llJ'l.iKT ,ta3''; taan^rati^ n^. -i?ik taoMB nri ta^ö ny-iK r'.;"^t^ 
Dnj^rj ropKJ -ir"T. pKtanrJ "I31K ,anrtat:>EM'K -irT\i "iX |J?i.i ni'^Kb (jyp?Knp) 19 
c'.c D-3ö"ny£ yj^M -lu ;pM ribiT^^iK "i^jy^pt^ "ly'i bbKj kt ,i'2KK!t^ dj^j^t jk 
BDr:p iy2"T jKö p'K ir; tiiK tiycDKb jrb"n p''^' wa -i?ik iri^taynJt ■^^- 2° 
"iJ??"-'- "'i'^?i*^ ly^-iytaTT KM M?iK ,ta^r!ptt' S'PvRi^t?*^ 0^1, ^^^ t'?^*? JT'-'- ■^i'l^* 
K"""r:: m^ik :kd jyr'K ny. ]y^^ ,'!\^1V', q^HJ''^;' II^5Knr^ di7. bhai kt ,M2Kn 21 
-iby: ]•"! nj?. "^^m.-i »irMirii 1175«-]^: 1:2^3 cj:; ^Skt kt ,ta2"b3 i'iV^sb) r:K^ 125 EXODUS GAP. 21. 2G iy-|« D]?^5y3p Dr?''\t yriK ixn ]Ka i'^"« jyii ,i?ix tr'^^a "i's rlp^a ryi.?i«'T 
irDcxb «"'ns jn"^« "IX D^'s Kt »tsa-in-n:?! d:?, n3i« ,tD2j?bty i^kö 'ii??^-'! j?i'iK txi 

D5« -ixi ':''pKJ Kt ,tflS-i^SDi!> -ij?. n?!i« ,tsDXtstt> «"inä rr-'K -ixn^t ikö ir?"^'« D?K 

t33''2 i^"« S5Kn -IX. 131X ,lDr'?fX^?K "irö\-ltfi?Xr''^ DXl Xlll^ll DX 1?1K IHl"! 

D?K -1X1 ':''pxt «i fK"'l"iä X.5'"'i< "IX1.K |«ö iX.i^ijt xtaxts-jKts ix. "i?*!» rt3Xta''nxJ 
•30 n"!^i.i tjXI.-iXt tsxtfili<^i^5 ^^7^] '^Xö^'^t2?X5'''^N |^M Ti-'i« im jX^IXii t2^'D''''C5^XJ 

"Xb DX.?".1 JJIS-'lpIKb Xn 'IX. '^'pKT K7 ,t2:5X'pXfS''1N DH"« "l'pXJXi^'p J'''« '^S'-jX:. 

31 jn«] jx?"'« JXö IX :iXi"]Xt ö^x^xjs'i« lyn ai'Vi o'pK ,|X3XJ h'Q w ,d3X3 

^2 ,tDCXt5U7 -I^KÜ XJ"*"« "IX1.X tÄ;3X.?p iX.r"K D3N "iXl "IX3S* JX!; 1 1X11X11 jKriDX^ 

-131« ,|X3X^ pivr^ DX?''M "ixab't i« "rp^ ^'P"'!"! (nx^sMtoJXJ"« ixi) "U?. di» «j 

^3 -iXI« ,tiX.5BE^X3113X.?''''i$13KÜX;.jXi; -t?1K ♦tjXTjJ^'lViSrr'tpiÖXJ bb^l D5K -IX"! 
i"'"« "iXl« D5« r>' n?lS ,103''? i«"! t2RX"!X5 1?1K ,tD5X"!.3 X^I'^J X3''''K 12KöX;;. jXll 

34 Ö1I2 -ix ,]xbr'KifX2 X5n3 "iXl "ix^'ntsDXi'''^ ixi di» xt ,j'"'rn ttbbxs bxjx. 
I"! bb^j (n"'B) xisixtt 7X1 "t?i« ,ix^t3Xni?. -ixöMts^xj^'s* ax.?"! rnsä^'p ixi 

35 ,t3pxi2tr ixt$D5X3 Dxr\t jxpist jxi DX.??K>? DX?""« D?« "ixi |X"ii "i?iK :pv JX^"« 

|X'p'?K| "I?1K iX|i''1p1Xi iXn« ]X"!.?X5X^ 1X1 XI iXb'pXT KT ,tS31''tOtt> -IX DX1 

36 DX. tarx t jX'p''^1ta xi ixbbxj (jXps) IXtaixta |X1 1''ix "i?is rixb^nts -ibxJ )X1 

l""! -I?1X ,1X11 D?X -iXJTKtStt^ p^X 1XS12r DX DX1 ^I^PI^I^^ t23?KpX5 "»XSK 
,DDX -l'll DDX ]XblK:^Xa -IX D1D XT ,tDXt2MX3 tOD''? H"« 12X1 -lXÜMtD3X^'"X 

.37 -lyix jxpK IX?""« n?xiax?. 1X11 :r\i. |XJ''''k ]''1. hhüi ddx xtsixts -ixi -i3ix 
"ixi^l ^T^ "iX '7'pST rtDä-^ipixä -ixi,K taxöDsbtt^ d:?. 131X ,ta'?n''tsiy pjku^ p-'X 

t B^X!?? TX1 T? XSKUJ -l'ä -tJIX ,IX7.DX JXI -l'l |XipiXl'X5 EXODUS GAP. 22. 126 

Cap. XXII. 2D DD 

^:?. CXI ,\^^iö^v^ 'i"!'\i i?iK /"iini |ri&K"}tar5 ^nsD"« o'^-'s an p'^K jr^i i 

■131K ,ir'pnK^j'5 Diia -1:?. n'pitötai'^a ir^yiitax'3"'\T (tor«) kt ,tari< j:;ru>yj jn"« 

,D2K DS «"T ,ly^^ jvi^i^v: "i?:?5X'^ i?Kn irr"! p!!^ qxj) yjr'priKtfltt^yj tki 
-i?Kör: jyii ;Iy^^'«^i'5■^«l^<''^?i': "ii?. '^'p^i «j 'taar"? d» jrii ,^1«^ "iri« brT.2 * 
pM tis'n.ta -1» n?iK ,t2Dy|p irT'ii^?^ JlJ^ar"''^ I^^?"^ ""i^l-^ "^'pi''? P'^ ■"''l^ H- 
-ys "iJ^. D10 Kj ,]Vi;''\^ pr"!.?»« DJ73"« i'l'pyi ai^l p^ dk loorb -i?i« ,p,-i n-^B 
-r"!-! Dj^j"! iJ^tDor^ 0^1 ö"» i?iK oyj.'p:?! Dr5''\'r ii^tsoys oyi a^i? |ybriK^ 

jyiDiEj^j an n^n jrii ^jr'pnxtatrya dj?3?kö ori rrin ori cik i"]''Vi d:?. i?ik 

rr'.! t23^: "i:j. ax ,t2?x"iarji2irn tstssj "iks orr'ü^ cri. i"iro iri ^'1.1 kt 
I^^I^I) l^^i^'^PP IJ'I.J!'' iJ'?"^ '^'''S *'^^^ ö^l?bj?j jrtaDaj'.; Di?3"'\'r tsiji txi jk -i?Kn » 

,Drx DJ?rT DV. OKI ,tsjsi jxa orabri) iks ,jr.?iKb-)r| orir;;. x^a ,rT'''?P 

Di:: n''ä p"« *i3yj'i''!< -lyn.K ,ffixt^ p"« ly-ix ,1^«« ir.5"K '-lyi.x ,':'ytK i^j^-x 
(CK CK1) ,fr'J?Ksyj ny-jx ,ta;nr^ya i*!""!.! "^rix ,taa-i;E^ DI?. IDIK ,t2a''J li'tsn 
-ly, ax ,p\i i^T^a ir^^iiic ;•; «"""a niKiw p*"« bbxi (xp ,taxn jynrjyj -i^xa-j 10 
-iyn-ntt3y^''''i<t -lyn »yaxn tsjyby^ I^i^D^r.? cy3^\T laij ixi jx -t?Krt y.5''\T toa'': 
cy. jyi; i3ik tjylp.-ixstya m*? '^Skt -iy.?y;. -i?ix ,("iixinr fyri) jy^any??« bbxj u 
jyii tiybnK^ra iyö\ita?yr'X oyi. d^. ny diö kt ni^i jy^rixati^yj an^x jks 12 
-ly^ tt?"i-ia yjyoon'iys 7K1 ;jy53n3 d"?^'''':: -11?. bb^t kt ni""!."! lyaaniyif oy. 
»tty.n^biijy. lytscay.; ayr-: fxei oxritsy n?K)?y;;. |yi; *i?ix qySnxi^ya i:s ts?"? is 
«••axi •03'': -iyü''nt22yr'x PM jyii ,Da7t2C> -lyix »tsriy^^^a "il'^i ßJ?. T^x 
•ca-'i-ia ,(tDrx) «'"axi ny!a"ntD3y:^''X pM -lya« lyii tjybnx^ya ay. "ly. diö ,tapx i^ 
-ya \vy'i ?i'"ix cy üisaxp^ xt ,t2i''x Ii'^?ny| ly jyii /jybnx^ra i:ü ts?'? dj?. "i» 127 EXODUS CAP. 22. 23. 

:jy?^lp-ij?. r^'^Ti i=i2t '^■'t K": ni?. diö ki ,iri'« «"S tsr^ "i?ik .tor« ir:K"jEt:> 

Jg "in.l J IJ^Iini tsr^l^^^i^^ "^"P^J ,t2?J?btry2 .TB 1"« nri II'IJ?^. tjJ^CD«'? 11^51?!? 

'\^\>yi''^'i1i^^i^^ ^5'? l^I'^5 151S' ,|rp,?r"i.p ts^'-? xn tacb^Kj jrb-nsy-iB irj"« 

21 -tD^i i?i« I^r^"!-'^ tar-^ö l'1?i<'? D'!< r^?''b-i!aril3 (tsDs'pyT) taynKvi "in'«|J7l 

22 ,'?[•'!< nini KT ,i3Drr?.|:5"'"nr5 k"i ki-i jrii :|rr?.r>"'i"ii'5 j^?"? "iri^K tab'?«! |j?'o 

24 i^yj vpb^'^ ör?"'''!? xn iriT ji''\'! i^rKvi irirp rT'K i?ik ,]ri:ts''ii iX'iin; 
j^K ^"1.1 I""?. ta?"? in^K irjr? K11 taoS'pKT kt ,-in k"s i^f^niü d^I ^acrr?"'? 

25 Di73"i T^bp 7Kt. KH ij?ii : ir3rb?"'iK jrj?':^ rj^p. an"« tabbKj -in^x nnj^siKii 
-12t öri"« DJ7. xn atpia ,i3nj7j-)rt$?iK j?3)Kt k"'1 "^w i?."j» ,öDr"i.?r|s irtgaar.? 

26 j^r-'j i"? -[""bp i''\T tar« D£ Jrp.pri rrsfr*'^ !'?'"■''• ^^r^ i^i?- II'I 'IJ^^y^P?""! 
Kt ,tar''"H£' 'T'!? ^2i 11?. 1^11 ,]^\T -i-!;'i.i D^. -I31K ?|S?J''b i£ b'pKT ffi^inKi; ;ra''in 

27 135''? «11 aob'pKT tataK| nni^ja j^a r]''i5{ i^"! ^Il^lKni^. (in'K) "^i"!!} yil^ii 

qrsibä tap"? K11 taob'pKi J^p^KS ü^^ri. V^ irt^airiK i^J'^'K "i?iK >]'']V^^^'7 

28 ,11^3«^ tas"? «11 cob^KT üVT"!} "i?i« oi\?1«p aj?1. taaiietaDi» ir?""" ta^ö 

29 D£ K11 tac'^'pKT KT qrarJ i"» kii laob'pKT yiiKT ij^j'-n jyjiKsrJtaDij?. |ri 
lys^TK^S ß^. b"?«] r^Kö irs"! •rSm'^ Dr.r'"i. k^s ,jriaK ar?"'''*! K"a ir^Kia 

30 rrb^'^n i?iK qrsr^ to oi?. kii tacb'psT j?^Kta irt;?« qk ,iyr'''?3 irtaüia 
tab^KT ,jrBD''"!lJ^^r yi'pi^l ayi tj-^iK ^"bh idis ,j''\t. i^ö i"'k a'7'psT ir?5ri? 

j Ii?|i:;iiiKä d:?. in"« tab'pKT ri.?i.i aj?l mJ^PPK ts?"? in"« 

3D Cap. XXIII. :D 

1 -tetaKj ayi ta?''? i?Kn yj"'''!. a''? ,jrj3n3iKB r^K'?p?K rtrSKs r?"p aab^KT «n 

2 iriKS Bis: r^?r^ iri. taa^? tacb'pKT kii q^T 12: r^^'^ irt??yij???is* i"k ,irT.Kb 
•^n KII DK1 »raKTia^itat» ly:""« p« jrtsiKVita?« laD"? •^acb'pKT idik »iribKea«? 

3 «11 taob'pKT iraiK jj??"« '?i''lK t]:Jr^ 12: (ia?yi. tki) toprr"? 1«? r^ir» i]?i 

4 Bj?'7.?''''s Dy3"i pTBK j^i KU |J?ii : irrt^ß^JJ^a Ö?''? ^SKTtp^ltat» ly:""! pK 
jrs'pKT arn'K ri.n-'s kt ,taKn taii-'Kirä ("^i iri.) taolinia?« byi^. jyrrT lyiK 

5 irr"? tapKb lyi-'rT irt5?^K cri.?"''! crj^i hv';j. ]Vi,. kii jrii tpn^ii "iJ?T> EXODUS GAP. 23. 128 K'M yasT jycD'^NnDyr"? '^v^ii jkb ty3XT^;''nt2tt> -ly.?"! pJ« lyrtssn""! ovri '' 

D'S rjrSTör"!.& tsynKii tsoabri "in"-}!} lyn ,Djr'p"i»y":!.Ei Dr.?"''« nts^^arj ix" xi 
DKinjiK ,jrt5py. i«£«"i Dri^.V«? dxt''^- irris&'T'"! x^i j^'p'^kt cy -i?is* ,jrDDXb 

ri'i< DKvi Dyb'pK -131« ty[?.|!>''\ipiJ?. "^M j^-'b-iör'ns iri i?iK i^sö "irj"! |nxT 13 
-iyi?t?s*3 "iy"!.ü2r"i.s D3y!aK3 üvi, i?i« ,]r^'pKn -in-'s^ tab'pKi raxn ts^xir^ *^''''« 
: iruyiT t2-iKnj73 iDD^? yi.Jiö D^j"! ]''i^ hh^\ nj?. ,iyi:?,3riJ?3 ta?"? -in-'i« ta'^'pKT 
-31K -lyi, taor? 1«1 »nr'ä l2Dy| p-'i? Tia KH tSD"?^«! ^10^- ^'^ "^^'^ ^""i"! \\ 

-•iijriyjjiK KH i:Db^xTr3«a jr?''! ;iX'i5?^3sr5Kn tao'i^'pKjr'i.xnD jj7i2-|i?"j.y3 
D'« ü"? Jj?^;2i2''i3i7y5 -112 ,r5«n lybnssys in *^'« K11 ^l^DDy -ixna ort? 
bbKT jxa i?!!« ,0:1^0 D'-iK iy3KS£y3p''iK Kin taps Dj?ri px jy-i. ,d'd« tawKä 

K""l rytSSiy in tODyl 1X1 -I?1K tjyj^UJlS lyrb ytS5^]yj?X nVr^ 1KS t35'? 16 

1X1 i?ix jtsDxn tai?i?Ty2 ribr? Dr^ Pii'x xn dxi.i ta^'snx lyj^i yji^btaDii?. 
i2'pyD^xiy:3"x xn in; ,Dynnx^_ oyi. 3?kjdix d-^^s :?6Döxir''X -lyn aD^l 
-inx: D-x bxa x"ii (rpi) tyi^i^? dxb ts"3ix iy.5"i (yt^Dne x-'i) apxi 17 
-- 11?. ,D';"; ,pir.i Dri yta?''Ty3?x dj?i ix& |y.5xnyiD33Xö iy3"i lyij?; b^x? 
cy?"-»? ta6s txi ri.xna irtair^^J d^s P.I'??? ^5''? tac"^"?«] «n *\VT^t is 
•i;dx3 "lys'x taD''? D-|j;??xt3Dy? üvt^'o tatar? ixi bSxj d^ "i?ix ,D-|y?5ixtaDxSt:> 
Driixb Dr.5'"'i irii^btaD-iy jy-i. |xa rtaD-ji;. ixi ti^s^'^a l^^i^ö |yi. jx f? i» 
l^^xp BD"? taDbbxt XII fir^^na ,Dytataxj oy:''''! ,d';'; rii txi p^ xn taobbxj 
-ix-D byj??^ irD-^'x yp.p;?' "^"^ ^yrii tiyta^ia ira^j "^ib"«? ij>i px !''''bpx^ j-'-'X 20 
pl ^iri^is 1^ t2ix jj?i. jx TIP n?ix ,jrtsMy5 ist r^yo Dri st'Ix ^ip ,-irr! np 
x^i ,y)9ia^tat:> -.yj-'n yD-jXiyj ijix ,Dn-'X ixe Tip ytap ty^xn tayta-^py^ ti-'x 21 129 EXODUS GAP. 23. 24. 

»•»Dj^^s 131N "'HS *i?'iK ,''nn n?i« •'ia^ fj?i i!i p^r'^^ T'^ '^T'^^ "'?''^ '"'"'"i "^^? 

•^KD jiniD M''? too'^bst liiK ,ir.?''l ta?''? ir.?n''K taDb"?«? i?ix ,jyt$y5?« to?'-? 
jrsriaiJ?;? t^Db^KT i:^ü ,]vo'''''\:^J>T:ü'']^Dhbiiiü^i nn?^J n^'R-li^'^^ ]^'^^"^ 

25 pn. Ti'^ii -1J7. -i?^K ,ji?r-! ,t5tfiKJ DyT""« ,^/. ob*?«] "iri'^x isik qrb^.n'?''? J'l^'"'i^ 

26 y-i.s'3i33ns?w nj?"!.« r"!.?J?':!J?5J:'j'7,-iy| r.?''''i< tas''? n'n''ii DJ?, tjrni^äis?^. J?t§t?''ö 

27 j:?^"'^ :|r5Xö 'r'bKs "rpi;} mri) rJK^ -iy.?"i bnsit Kn q^j n?«"? nrr''"i pis^ 
,-irp.VK? j^bbK rii^ii '?i''K n3ii« ,jrp.p''tt'")r'0 in "ixe "^"k J^nrii lyRRy*«^ 

131K ''3JL23 in n?1K "5^1 m lJ>a''nt2ir| IJ?!"!!?'!? K"'! "I31»< 'ly^n'^IJ'''? "^'T 

29 yn.-i«: Qj}p)f, p« 1''"! "iKs to3''3 -ivm «i J?iiJ?i? '^■'H t"ii?ri '^"'1 "^k«? ""inri |:?"i. 
iVii tKi njix /J'l.m K^''5rtop''\'i y3'"'i$ m"? nji^b 7«i tfi^öxi ,jr:3"'^.t3")r? 

30 -iKs «n "Tpü^ J'l'm "^K? i?iK "^K? trinyö'ij?! "^n ]vm Tl oi'l'pi^? oJ'l 

31 i?iH :tapy:^!sni?3 i?Kb tNi -i?ix ,!cpr'^..'7röirB "^n xn fs rpa^ntanrä in 
"in ■iJ'i'''?' THi I« ^■'5 "i?i>« firröäV'?^ öSB r:^?n; v^^^i. iJ'^iai?!. J'IIX'it I"« 

32 qrpKö pi'^^^*^ miT'^ t2''b n?iK irjn'K tfl'ü im IJT'P- ^d'^'?«J ^^n »"i""! "^«1 

33 jr^n?"! 13?"? "^n «•'t ta^ösi ,jj?2"b3 jyjiixvi j?i.?xb üX'rn. p5< to?"'? ji'!?'?^] **'? 
Diit in Dfi nini «j /tDDj^ri pristpxj irin^x «n i:?\i ,jyi ,"^"0 jy^r^ i^Si«» 

na Cap. XXIV. «ID 

1 «iin^pii! 131« 315 ,p5x i?is i«n ,;^ ist »i^nri rnr^ :ii?. "^kisuj nu)a i:i idix 

2 1J1S tj^Diri |K& |K tsytsrs i?ix ,06x1^;?^ jrtaprts'p^. i^-j. jx& :^3c?r5n i?ix 

i?iK ,|i?tar"5toii:irri toa^: jr^pV^jK^i i?ix ,i:?tDrit3i2£ij;,i ;•; ist yb)'^ b)>^i 1^» 

3 i?tfi'7,ii;5:i»i?iNdKp.,itya i?ix :ir»öKpB''iiy.i arfi!« ö"» öS'? '^'pkj P^i<s 7«i 

;•; J?5^n 'I't?"!«^ ^n 9^% qn^is^ ^<''! i?ix ,röa''!2tyr''K ytartaiKliSiSi« EXODUS GAP. 24. 25. 130 

n3iK ortjttsj pt9"!KTi r^p*?« 3"'"!ty nu^o i^ik tjintD "t-ii ir'p'pKi; ,t3Kn isriJ?":^^ * 
ex ii"c:iN "iK'o'px jy.5"N ytsris "idik ,si'i'x nnä c?rJiKö cri "^"^i rtsas')? 

r^a'prn K"i anK3 ni:'a -i?m qrTipt^ jr^av ixs 'ny?BXD?i;T'^& '!'; ]rt?-)r|sK '■ 
cri rts&brn (ni'-i.;«) xn "i?ix rjr'p.pjr? px d^. tsxnta -i?ik croiba orn. 

,t:i'7a 7N1 DnK3 ni:*a n?is' tir3"is'nj7: -i3ik* pnta T'ii |r'p'p^*\i rtaxn t:y'7:?"!.r: » 
ntt'o TDiK :t:Nn tssN^rj raiKvi rrn rbb« "^vyvi tj"« ta-^a ;^ ir^'pi^iT ,i=ri.:i3 « 

j""« «"IT (DK -1K1J1) jyD"? ir.5".7 'nrtS?1K -!?1K ,D''7K'l^: tSlSKJ jrT ]Vrjiil X^l li^K 10 

D'iK ts?"? -i3xn rj"! "12 ri^p^Tti^ D'bxnto^ ^X'irP "'i^l |i^!?1i?- ^'"1 I^^^I^i? "'5''^ " 
y^'^tttr :nt*a i:f "^«nssti? ;^ -i?!ik qrp.iKna "i?iK I^dk i?ik ]) IJ^ts^it^ X'^t -i3^x 12 
jrsyj "T"! i'llJ?'!! "^'^ "t?1« 'tsi«"] rs^'^a "t?l« »s^'^'nyrj J1I>5 1^1 ^"IX "1'!? I2i 

jy^nt:^:?^ '^"K 1K1 ,t2X3r3 1x1 "i?ix Y^vp^ 7^*1 "t?^^* rj^'^t^ cix jbriNta xn 
,-ir?'"l p'l ütr^irr: -i3in ,?i'ix ti"? yta^Kü n^'a n?ix : Il?a3''n-iri5?ix i3i K'l rJ^ss'ri 13 
•^K-ist» irtapi'tib^ jj?"!. i:ü -ijik :ftT'io''n ort^tox^ j-ji'? pl fl'ix 3?'3 n'i^a njix 14 
priK ,t2ny: -121« ,jr"!.nrp.p''"!i2: ■^i-^-'X i:i n^i.i ra n^n^bx t?ix ?i'lx isrteiXTi t-ii>. 
-i?ix tx"! IX •^"'i riirii "iri. ^tsxn ij?3xica?r~!. ^rii ;'^'''X «'"'5 n?"! nin -i3in 15 

p'X rt?pr'7i"'5 i''p.'p«\i ^^"1 "i?^i< .'rp yn^5 an ^"i^ yt?3,7«V °'" ^"P?''^ 
ti'p.'p«\'' "11^" °''>< ii"i?ü"^ ,r^xD |rt?3r5'? n^5 nfn jj?-;. r|n -i^. i?ix ,r:xt? cap? 
ri'ix nr'B Dri.?rinr¥1l7? x-'i.i nxvi d';'; t2"p.p''bTirfi "^ri J^ii^w^ll?. xn n^ix " 
ntt'o n?ix jD'bx'iir': nyirp "iri irrix iri ixs ,Dr3"!J?3 ori y^a-a^ iri is 
i -ixri ntt>a "iJix ,3":2ty?''l3-'n 3-|r5 iri »i^ix n» xi ^rp.bxii xn pi« pt2tfl''ü dxp 

:rt53j75 j-ici"? "i?ix rjxta r^"i''s r^irs a^i ^i'^'x 

Cap. XXV. HD HD 

x"i CXI :D''?xnt': pJ^irP l^^l ^^ J'l^l H^"^®^ "'?'"* ^V^ ^^ :!'^viv'i ;; niix l 
,t2ainö r'?'?"'i.'i^""'.s> ^2ixi pirii p\T iri ,|Xänj?n;?;;, ixs ;ii?ia,-ir.n''? "''? |i^?^^ 
jranr? "irt'x xn ,|y5«3 x"l "iri crrn -i:ix tjröny.? 1J73X3 r.?"!? "in'X cb'pxi 3 131 EXODUS GAP. 25. 8 K? n5iK |l?5«i9 Dintarb''''^! p"« "i'ö l^^i^l i^'l 1?^^ jn'pTtsD^ia m "i"? l?i>< 

9 -lyi ib^siKs 1KT ,y|"?i ^n '^^^ «^1 KT |'?«3 tli?5ri«\i i^JO''!^ "^y^?^« T^ '^'p'^i 
-nrl «■'1 -in^K ^hh^i «j'pK ;r!5r?i75 lyi.n-'K-iy'p'pifü-i'p^snKQisi-iiii« :?i2nK\i 

rnn^K I?5'pKn r^'« "i?^^' J''?'?»- J^?''^ ^?^^ 'I'5?J''? ^yi'^ ^^s'ps'n yj^-s ^dik 

11 K"! tsDbVxj Sil "i?iK Jrn«0 vy^'Vi i?5'?«n y:"« n;iK rbbi?. r.r'-iit -i?ik ,yt?"l3 

12 xn njii« :jy2xö "lyrjöix dj?-! p?xip jrjl'l'pK: irj^'i? is"ii<i aob'pKj i3ix 
jyp.pJ?. "i'ä n.n-K jK H-^i taoS'pKj n?ix jyD"? i::xi yj?n l'jyi'pxj Tä öobSKT 

yi,yi.?«ri.ri''i!«l«y5r"^-^"'^^^ "i?^^ '^^""!- ^T"^ i^i.si''^ j^ w^. ^'"v^ i?''^ 'I^'^r^ 

13 i^n tDob'psT -I31K jrsKia jyaJKßty f'ps*n?rscKp.« d-'Ix tsöb'pKT Ki'1 n?iK :yta^rt 
li K^i j« jr^^na i^J?'"! K'"! r^ Ii^^?^*t5^ «'i tsD^'p«! sii n?i« :|y5rbr5 i^kj ts^a 

17 jyb'pj;. «"ii2£ ,1^3«!? ri^KJ Di'5''n. j«E 'rnits^ori^iJ i:??"'"« aob^Ki xn n?iK 
20 ,iyt9'''''i.aD''iK 12: i:?:|K "^x? bj'rbs J^i^'H n-'STis nn irSb«: dj?. -t?is' tlJ?1?K 

«"1 jiü r^Kita^'i^? 'T'-! '?[''« CXI"! avhb^ ,crDD"'3r''^' ori. 3?ixb -iri. «q^i« ("i?"!^ EXODUS GAP. 25. 132 n?iK /jrJi^'pr^ j^i^Kj Dj^s"-!. (tfl"») irf« iso'^'pxt «in i?i« ti^riKn r?"'"! rs'pxn 24 

JK-IKI tiO'^'pKT Kl"] -|?1X :Ir^^5'3 DIXDJrn I?t2D"b yj-M JK p?i<-!p pjri'pKJ ir.?"« 26 

|yj3Ki?tt> Nn tsD^Sx] K'in *i?iK jjrJNits 11: ]^^^ jri am rir'J?«^^ "i^ö V'!;^ri:>i 28 

]rDD>«jrJi?''iK ts^öKi ,by5BKb&sKiy yo"! n?i« iJ?33xp y.?"?. "i?ih \vh^'^ r?"! 
N'n -I31N JjrSKi? K''i sn tso'r'pKT yiS^J cir?""i |KB ,("iy5s«p?«itD ixi) nn^\i so 

-I?1K :N".T r-!3I7l2t^r5 "1'''? "^Kä DS. OKI /jyJI^'p 1«"j3''1t^ t^^t? \V1, ST'IX tflDbbKT 31 

ts^-'SnK* -lyDysntsy: |ks ,ir5Ki? J'l.'p^J üi^o"^ (i«|) ■irtss''^!? jyj"« aobb^j «n 
,nr5y3 y3"T ,p"irir''7»<"} I"-'- ■'?^^ '=''"^ T'-^ Mi^lli'"'^ tsax^y: "irt??"'? "iri "^^i^i 
ii'b^xj IJ'I.!?«! B^J??. "i?i»< ♦!"' °^''^ I^ li'!?'?*^! iy^i'73 y?".''. "ifi^ J^I^H^P l'r'l ^^ 

-irsr^ »«'"•"i'n ti'ts"! n^^l?^* "'i'l ^'^'^ Dirt?^'"'^ ori innKn. i^^ni -i?ik rV^^'i 33 

-I31K pl?«3p p-'K ,-inK"} Jiri.?i< DJ?! J« ,r)a-!K|?yna"'V3^j;-i.3Kö n:??^^ «"-i-i 
jjrrjyjc^i-iyn -irtsp^b öri d-iik «'«i. /j^inKn Dsrj. irn jx xt ;röi'72 r.?"« 

yin''i!5 J|rrir3£?'''i-irn nrt?3''b oi'l c'^ik «"i riri^i«"!. ddj7t. K''"! •t'b ,ari''K jk 36 
-iririantorj m v^^üi TX1 ,pM DH'-tit }N jrlp^Ki jri.nK'i. j?"!.n''i^ "i3!ix riBKjp 
Kn taD':>'pKT lyBia^'? r?".! liiK tcjyi.'pNJ Ji??''"'"'- P'^^ oi'r''^ ß"''*^ ^ts'^li-iiit 37 
bbüi irta:''''^ -1:?. Di^i ,ir':!?!2riB''iN x: iriöNb rrM '^^kj jk^ -iji« ,iy5s*!5 irs""! 
cir.?""! D-'iK jyDDKBB r.?"'! i?i« ii'J?*«^ !'.?"•''■ "'?''*< «i^ rts".nr-i.-]Kä xn irJi?| 3» 

crsbrii ,y-ib^5-!KB arnn-'i!: ^i«: km r5Kö "i?ik rt^sK^tays i?ik MJ"?!'?^^! "*" 

JBpK il'l"!«'p t3|"^r5 ^^1^3 Ori ST'IK "!'"! 133 EXODUS CAP. 26. ID Cap. XXVI. 13 

2 ßr^3xniKs ir?"S* ori rJ?rb k""! qy^Kia N"? Kit rsob^KT ,t3pn^iiyj ri''btDDrp 
,j?Ss*riix& ly?""« (-i-'b) irbbs t-'S yts-'na x""! Tiix 1^^"?^. J'V^kii^: i?ik ts?« 

3 tsrtasrnrj jrb'pNT yj^yritKSi tyr*i?i?''& ty^?^^"!*«? y^V« 'T'? ckö s^b-jy?''''»« 
taytssynyj irb^x] yiayrinKä s^r'P n^Tii) i3ik ,ni^1-?^ Ii'l 1^ '^i'r''^ 1^11^1? 

4 ii?^63^i'j2i?\'-i |Ks |y|''''^t::> t:cb'px| «n 13ik tHJ'l?^ li'l I^ ""y.?"^ 1^11^1? 
,j?i2£t3j?T3y!5S;Nni" i^t yi.?» DK »jy?«» DyxKnnKä iro^K Dyi yü-'ii dk vhbifn 
|K ,jy;Ka crj^Kn-iKä |rr-!?riiD"'iK ori ya^iT dk q"!«) kh tacb^Ki kt idik 

5 1^.5''''« ayi |k Ki-i öd'^^kt |y|''''btö rvs?''B :iDi::itDyT?yia!aKTia irt5'''''n2: lyn 
-nKä cyt yi.?^ nyt. jk ki-i adb^K) ]i}'Q^'hv^ ri'srlJ -121K ,|y?K!? r^DKrinsa 
]y^'-'h'^ K''i ,-i'i''i.i t2y5''&yj:yÄäKii3: irts^ri^t ori ts*'» ny kvi ,|y5Kö DrJ?Kn 

6 |y-Ki? aöbVs'i Kii "i?iK t|''\: -iy3*K?yjrj pJ^I?^ "'J'l J^r'^ y'ii«"!^^ (iyDD''a) 

11" pj'i?^ PI i^ ji'r''^ y^?yiii«£i «n toDb^KT -i?iK r'^R^i y.?yi.^N'i j'v&r^ 

7 t?iK jj"'.! DystDKJ j"« ü5iDriK\i) K"*! tn"'ii KT 131« ,fyrtDDy|y? r'''?R^'1 ^""^ 
; irsKö j3i:nK\i xn -irs"« yts'pri^rj D12: nKKnDrj"!: (jkb) yj3rn-.s'3 tDobbsi Kit 

8 rp'nn Dr^?KniK2 j^j^k Dyn. yjiyb k"! qysKö kh tsob^Kj rj?y.nnKä ?ib""K 
-i'ä DK!? K^''btr:"K j?KntKs |y.r'K y;; ,jy|pbi?. T-ä yta^'^ns Kn -i?ik l^'p^S 

9 -rKps yjiy.ntKä pjrB |yrt?Dy|r5 tsD'^^Kj Kit t?iK :rj?yr!nKS e]'p"K Kn 
irtiDDyi i^n taob'pKi Kn taiK rDnrtjKTrs y^DrniKä DDri k^i "i?ik D-irn 

10 -T^iK ti2: Drta^r^tyj dj^i rts^^nriiKB k^i ir^rj jrjy^ ts'prasKi j?Kn-|Kä 

KTl crJ?Kn-|KB p5"K DI^l ri?'TT |r"iyD^'K D^l |K |re''^btr Tl^ErS t2D':''pKT KH 

— IK2 d:;-t. rä''iT dk j:?B"bi:> y^b^s -i?ik ,iyDKö ni'^ii t2r?i'J?J'i3'?Kii2i n^. 

11 rstB?"? tiob^Kj K1-I tjiK j it"!! ts^''By^?ri3!?Kn2: |r^"Ti2: Dri ta^ö -ly, Kvi Dr:?Kn 
jrjsna ir|''"'btö K"«*! j"^ l'^'^l^ri Kn t2D':'bKj n?!iK jrsKö p''b|'5rn y:ir|sip 

12 ~i:?5^K TK1 -I31K :K''\T DJ?:^?K: J^K D2 DKI ,|rrt?DrBr3 ts'pi'^y^ tKI KT -I?1K 

rs'pKn -ly*! ,torK ri^'K Drtfl'py:^rJ dj?-]. jj?3?rn"!Ke iri jk dki; ,r'7.?yj3j?o 
:i?i2nKi; iri rtj^iirtsi^n iri ik jr:?:?r! sKn^rj '^'b^j /tsr'^* ^'"!?>* "'i'l 'J?i<'tiiKs 

13 ]KB ,(i?a^M) -i:?3r^. ]Ks r^"?!?. r?"« k^ n?iK ,-iyr-! |Kä r^b:?. rj^^K Kn i?ik 
a?i5nKi; -ir^ ]S^^''i ]vn jk b'pKj D^ts'py^rj Dr-j. r^?r.'iiKs nyi ;'j3yb-)i?3*K iri 

14 toob'pKi Kn t^iK qr^bn-irs 1^ k^i aiKn ike -i3ik ki jks ,|rj?rr-!2K-Ty;i EXODUS GAP. 26. 134 

]V:''^^ ni?T irt33iK ro^B «■'•'ii^f ,yD''S3 yjnr?^''! J''s:"i''b -i3ik tnrifltarna ri:?Kvi2: 21 

-iss-n-irtsrn "112: -t?iH tr^tsr'i.a r\vi^^ di'I "irts?iH yo"-!! K^iist "idik rtstaris 22 

I"I a'pyBBKn ji'?« TflX irb'pKJ "I?1K IJ?t5?1« JKB p\T D'prBBN- J^'p'pKJ K"! "lilK 24 

N'i irS"?«! ]V';^M iJ^T'^ li'l 1'?*' 'P'i Ji^T'^ to-'ü d^. '?^xt ni ,yj?n iro^^ij^ ari |k 

-irt32iK rD'B K''''i.i2i; i?!]« ytgt:?r"i.3 jr?'"'ii{ ai^'i. "lyt;?^« i^d-^b k-^'-iiic ;ri=''B nJ7:^5J??. 

-i''B '7j)'5''-i S]?''3 n?iK ,:i?iDr7Xvi nri. i^KTi^r^"' ]r3''''K -lyn nytQtsyna «■'-! T'b 27 
xn n^B byrn pi?"? i?ik ,jDiDn«ii -lyi -i?s'Ti?r'i5''\? Jiri?« 'nr"!. iyt5tar"i.3 «n 

srw^. ,1^3X0 "iV^i jKB Kn tacb^Ki hvy'-^. y-jn"« -i)ik ,]r:rbrs "i^^J ts^to kii 
acbbKj ST -i?iK :iJ;:r^ra "i'pKJ ta")? brr-i xn ^obhai n?is brJn «'1 i^b 30 

rb^Ki; n^1b2'prl?l?^'^ IKB :3Kn"iKB ir.?'"« aobbsj Kn 131K JtarK ini«\i ar''?^ si 

jyS^j -1«^ JK in'^i^ t:DbSsi KH t?1K JD'5t"l3 t^'Ö jJ?5S)2 p-fK' jK*!? b'pST tap^ll 32 

nbw (iKB) i'^'pprn ]7'-!.n''K' i?is ,i'ps*j ü^ö ts^rbrs Mr:?]?."! f'bKnpr^iCKp.K ikb 
-prri 1^1 "iyta?iK 23«n")Ke ]Vi, tsc'^bKT xn -i?ik qrD"? fr^irsb"] t'b ti-'TK 33 135 EXODUS GAP. 26. 27. 

37 taobbxj -i?iK its^-'s-ii? s*'''''n.rp?.i:3''ta?r ,|-)KJ?y.r''b DrtSJl'i.ii'r^ n?iK "^Kb-ixt' i?ik 

tso't ynrls^p ?!?'? ipd^j i^^ki tfiobb«! n?ix ,-t'pkj jks rb?y^ 'i?i« n"?«! 
13 Cap. XXVII. 15 

1 rJ?r!p Kn ly^"?» S^D^ä ,|y5Kla p'pKri?rVKp.K' |«2 "l«t3':?K l^l tSObSKT K1-1 1?1K 

2 ,|y5K!a i^pp» -i^s y.rri |S "irri^n yj^i tscbb^i «n -t?ix ty."it<ri yr\'; irbbr 

3 j?3''\7 -I31K ,ytyK nyi. ]^h ]Vi'T^i. I2i i.-!"!»^ ,|y3Kö rä^xta rj^M taDb^Kt «n i?ik 

rj"! rbVi? ^irjDi^ss y?"i -i?ik iV^skj yr\i. i?ix i^pprs yj": i?ix |'py?''it:^ 
■i iri2t?^J p''N tacb'?N| xn n?i« tir^sip (d^Ik) m«»? xn laobb«) rcyarj 

I« irsioa taD^bi^j -i?iK ,-ir||!)p (|Ks) ,i2rta''''2^syj j^a-ixiripr.? ^jysKö iKisn 
5 cy tacb^K] Nn i?ik : |yp.py. T'ä |y?"T |x r^^n r^nyssip n^ä yi^tprj ayi. 

ftay? 7K1 bbxj DI?. -i?iH ,|« jrtaJix |«s jr^tari cn^D^K crT n?K"! |yn -iyta?iK 
G n«»"?« Dy-j. !i2£ |yjDi<eD t2Db''pKi Kn Tis* ti"?. d-jkd'pk* cyn rtat?-!? Kn j« rs 

j|l?jyby3 iresip ta-'ö k^i tacb'pK] -i?iK f^'pNn?rVKp>>* |Kb |r^3S*ati' ,|y3sa 

7 |rj?«taty a-'i -i?ix finil'''^^ tapKisy^ rj?n ^n_ i^x irb'pxi |rJ?><'^tr «n -t?iK 

8 D-'ls* bnxn :|y^KTü iii D''öKi jn")!? ,pM DiKtabN on |yte"T |rn."5 js pb^KT 
jri."l«V '^r''?^^'^ J^^li'S D^l'^''"'^ "'■'1 ^''^^ ^1 'ir^is'ö irf'K K11 laob^NT pytaar-is 

9 j?i3nH\i -lyn »^Kn"iKä |yi toob'pxT xn -i?ii{ J|r5K!2 jn-'i^ x^t irb^Nj kj »tarx 
,|-iK??y5''''b Dy^n'^iisr^ (d-'Tx) ^Kn-iKä ni2r yj?yr!'?iK ryta^iJKiata")? -ii:r ;mt<a 

10 151« riyb"! y2:;i«ri:ü iscxi -i?ik ,rt5"i yo^i« kt n^s rVi;:!b xn lyb'py. tanyi.?in 
|yä''"'i v^r^'^ "i?iH iy!p"3 iyi. r'''?Pi^s! ^"'^ »"irifip |K*ä j'i'jKvisr yo"? y-in-'i« 

11 ta-iyi3in y^iyrjaix ,:}^^::ib nyi p>s' yt§''\nix3 "112t 1''1k «| "i?i« tivi^h'i. jks 
,'-iy|aip jKs rs:?K\i2: yo^li y-in-'N -i?ii< »]yb"l J''V?kii2£ ««1 ijik ^jik"? (ly'p'py) 

■ 12 Dyi y^'^na K-^n n3is ny?'p''i i^e lys^i yi.n-'X -i?ik lyb^i nyi i^^pyri «"-n 
131K |ny:^ lyb"! yi.n^x 'I^^'py. r^srs y^Dyn??iK ,yta"T!acyii iii- Dy^xn-iKs EXODUS CAP. 27. 28. 13G 

,rt9"i (1^5"«) "ii?i. 12t r^?yn!2iK lyb"?]?. inr^^fe?--!! n?iK tirb*?» J^vör?* 'Ii'n*^'? ^'' 
jnyysr? »yts^T pl^l-?^ "^''^ "'?'"* :k''''"i.i rt?-? n^"»^ nii« «'-''•i-i jyb"! riO'^ ^^ 
ynKnia aii: njix :«'"'-n vo^b rnn"« n?iK k^-ii ir^"! I^l.f?''« ,rJ3rri'2iK ir^"?» 1« 
.vb'pKi; nj;;i'73'7röü\-t (js'e) »j?«"? ii^bbl?. ri:Di?Ti2r .yppVI, r.?"« oyäNn-i^B orn 
,u^"n"i« K"'n;?|?.|:)''tst:> ,pK:Dr3"'? Dyt53n''ii2£r3 'n?iK "^Kb-nKtö -i?ix -iis-iis j«s n?iK 

-I^IS -ij?:?'?''! l^? r'^RJ^-'ü J'l^'■'^ rjrsxn iJ?^'?"! I«? jrl-'n. (fP'p'pKI) "iynj?ix 

PM ir^bxj Dr|Nrn>*s ori ':'yjr5 vb% im hvm J'l.n'« rb'pK im r^tsosn 

iri?3n!i2f r?n«i r.?"i "i?is* pris' d» bbai ,(erK) yeD''?^'';^ oi^i "i><s "'J's'pJ'i) 
cap. XXVIII. nD ns 

im^ii,p^^t]:}^''''T>^^v^oyii:}'^o^iBa):t]ri''^i''fi,ü'b^ 

r^b"'^■^ 1^5«)? t:D'7'pxT xn n?iK jD'pn« y.;,-iK7 Kn ^if^n'^ im i\vb^ ,ü^i'^i(. 2 

Dyn ts-ö P5s*n tibb^D-ii?. "^'N in aviV', .p:?.5?Pö 1I?5^':?P 11^!?'?^ ta^^ jvi^^i 

"ir'5Kpxn?iK bytssKö irj^K im ib^'PW'i'-^'z r^ ♦i^^'p^l I^^?«^ «'! i's'pri 
,jy;K)a r?riKt i^s^n"'? 131« po^ "iri.i"i3 ii^?""?- "''? "'H^'^P J'^'^^i i:?!?S'J «^ 

-ibsj mi iri^nr? Ii'!p'?i<I rp 131« t\Vi:'V i^i tsDrinrEonss D12: -i^a j,-i''K 5 
TK1 1D1K ,'^«'?"!«^ ]vi 131« 11S11B iri im /i?!?'r«\i ribabr^a^n xn ^?ik* 
yb^Ki; nrib3'pr«^\-! ,n'p«J i«? '^'i't??«'? iri ir'p'p«i «1 121« Mis*??^,?^^'? e 
qy^xa tsp^iir; ■^''btiDrp ,pK3?j';"'? cyt5n;iii"r^ im "^^b"]^'^ ^iisiis i?i« 137 EXODUS GAP. 28. 8 jKä b^Ki ,Drs fxi.sn oy^briT n?K?'?rt9i''J pv. i?ik tp''! to^^tpcrsr? "i». 'T1''\'i 

fy5rt?tr yj^'ttt? jJ^T"? i^'l ^i"' tso'^'pi^T ,'7j?rT j^ij i<''ii i:?aKtatt>r^ ts"a"J< 

nrts'pitö jyirs j:?r'.^ ^''i^ " "^^'^ I^*?^-^ i^^l-'l'''^ '^^'^I 1"^?^ "^^^^ fD''?^T>?': "iJ'Tr? 

■yj jxs ,|r5X)5 x"! xn tsDbbxi syy^ x"'\i r^"?^^ aj^r'"! i^^ ]^^^^\>. ^""i^^" 
jx j^^tatprp. jrjrtsrx^sj?^ i?rn iri^t^yr aob'pxT xn -i?^x rio^six "iy?rt23xbs 

15 üp^i^iir^ ■^''btsorP '^^^^^1- DVi.^h"'^ |ri. tDob'pxT xn i?ix qy^^iccx??"« x''-! 
n^xj JXB ;ij;?x!2 jn^x xn toDbSxT o'py^DXö d:?i ta^anx xn xni /jrsx!? 
I"|X3?r?''''b ör!23n''iii:r^ T3ix "^xbnx^ -i?ix iisnis t^x rb'pxri iri'?3'pi'')?i2"n 

16 r?''".'! J^JtXsty rj^'X rtobrssxn pM -ij;. b'pxj rpp:?.'!''? qysxia |n''X xn acb'pxT 

17 ß-'ö f;?D?xsr\st f.-i''X tso'r'pxT xn "nJix ::?t§''n3 :;:^^\ rs^xsi^ y3''''X -i?ix y^?yb 
"ini^i ^I^*?^ rn"i :?3''''x :;^5''''tt^ i^nJ""'. "i'?^ fir?"5ty jxs jpw^i'irs ir:"^ 

18 »brp^isii^P- 1 J^O'"'! Ji't?''"'Tiit »^''1 "i?i*< tj?rj''n. r^D-]i?. xn ,-t3X"iXäT "iJ^ix cxBXü 

19 :t2D\-iioröx i?ix ttx?x »"^xsx jr.Tn.yaann xn "t?ix tts?XÄxn "ijix -("äxi 

20 irb'pxnbxj i2"ö t£Dxar^i''"'X ;D'sDx:-i?ixcp''?x ,c^pn"o rn""! rai;? xn *i?ix 

21 iröXD fl?"!. "^XJ pM jr^'pXT y:''''^tr> xn- i?^x qn j?iD£:x?r''X -i:7nri"'X X"''5 X't 
iri:?:. ,'7r3''i p''x x"-!! ji^sxistrr^ ,iröX3 irin^x "^xj ^i'pxiis: ,d''7X'i¥>: "i:?"!.?^^ ^ri 

22 tao'^'pxT xn i?ix tr!3J?rt?t:^ ^i'pxii^r xn "T'? p'i x"! jrb'pxj ,iröXD ny.?"! tix: 
^ta^a-jx -ir.?r!$;xbä;>3 jxb frtQtsyp ya-'Sjr'^.'niJty -i'p^rtiDna ai?"! px ir?xa 

23 j;5?n :?.?n^i<| X"ii2: -ib'^toDna nvi, |x tDob'pxT xn n?ix :ri'px: ayrn. jxb 
Dj?-i.'p''trt3Dna Dj?"i. jr"!.?]?. jj^T'^s xn iX r3?n jyT'^a xn •oo'^'pxj n:ix rjr^xD 

24 -V5^^-, j^ yy;^^ jj^j^j^-^y^j^^ jl'Ji'l'p^J IJ^T"? xn tsD^bxT xn njix Jfyi::?^! 

25 p'i.''''5 ir"ij?i3X xn "t?ix tjy¥5?ri Dr*i.'p"'^t2Dn3 ori jyi,?x jri ]^ r^^n jri. 
I3;j:idcxb2"x fri^a xn fX xn tDdbbxT n."?^ iJ'jrtSri^^si?^ li^T"? "i:?l in?^ 
jr^tsy: D'prt:?x^ oyi lytstaybanyis^int; xn JX x^] aob'px? njix li^rtaarlr? EXODUS GAP. 28. 138 

-ttsnic -iK KIT ,12: j:'t2'';nr''i.nxE -i:;-i. -^ikd ,irt5?iK is*b ,ir:^t?ri DbyisDKD ori 

d^i. JKB n'p-'tt^tfiDna -i:?n. r'i.iy^]' ^R"'"!1i'? ^5'? 0x1 »i'i« .«"?. is'pytfisxti 
j^n'p'u^ ci;n pj({ D''rsnt': ^viTp>. "iJ^l. jr^xJ K'l ':''p«j po^ 'i?'"^* tbrt??«»? 29 

p]''ix D'^Knc?: "irirp "iri. tssri 1x1 hbi^i jnnx -i?!iK jtatppttr"'« ;•; nxs -ij?. 

-?1SKP, KP bbxj d»-iDix qysKö rlp'pi^i; -lJ?:1b3'prüa^^ |xb p?k: byi;?Ki? öri 32 
a?i5&iBK "lyD"? JK j3iDpKS?''''K y.?"« pv. b^Ki DI?. ;p\t j?t;i:''a -iy?''\: px 3?i3l5SK 

ji''^"i.'i:i: n^K^ (ji{^) j^'^pK^j -i?ix nrriJaiN Dion rb-'ii |y-i.rt23iK dj'ijs' ,1^5x0 34 
(n?ix) ,br|sxt?x3x-ij j"K 1?!)« j?p.pxb:! yjribxa rj'^x nro^is* nin ir.3n''X 
Dr*i. yö''iT in:7t?3ix nyn |s* ;'7rBsxax?xiJ p'-x -i?ix rppx^J l^.?i'l'?X| ^T^^ 
CK1 ,pM CDri Dr.rn x"3 p:ix tq-ix b'pxj D:?p-! i?ix tny,n):?iK -i?n oyppK'n 35 
]rii -i?iK' ^istspar-^x ^^'; nxä rrb"":! tki px ny. i^ii ,yi."!J^ii ta-ixnr^ bbxtr pM 
jX2 "^vipa j"X tco'^'pKT xn -i?ix jri^lJ^tstr ts?^? -i» ts-'iaxT ,l:r^r^D'i3^'^ "ij?. 36 
jrsxtojrrj "^yrT i^'x x'^i.i ,ir5xnj3"x ffi^iixi tDo'^'pxi i?ix jrsxa rn'px,^ ai??""'- 
-j?|y3) jrsftsri d:?. taob'pxT xn -ijix :;•: oyi ts^pj-'b'^n (i?taixri xn) ,-i"i''ii 37 

-£2Xp lyn |X X^\T D^. -I?1X ri'^'pXII irib2'pyö)?\-t JKS llJtt^ r.?''''X JX (fJ7J''PD 

X".T c» nj'.x : pM. c:?. hb^i 1:: rirassxp nri rt5''rni'T!XB xn |yjyj ,:?'7.r3 33 
,jr^xna -ij7öntorb"n -iri j^iri xn '^'pxj prix -idix fD'p^x r.?i''J?'^ 'ii'l. iX 
,ir3X3 jrrb",n jr'in^x jrjpbx x^^a .ir^ini jr^^b^^n o'bx-it?: ^rirp *<'^ ^^i^^:} 
qrsxöiai;'; -ixs r^'pr?yj'?nxri xv dix ,p\T yj-i-'tstr irj^j }X ly)?»-« bbxr oy. 
tao'r'pxi n?ix /jr?"^ b^ix irsxö abre-j^iirj xn taDbbxT px-i?"^ |y-j. njix 39 139 EXODUS GAP. 28. 29. 

nny. "iij: ,ir.3n''« raxi? ji^v^"» ji'rj^O 'i?''« rIJ^5Kö '^rtsn-'J jr.Dn-'^ ^d'^^ki i?ik 
no"'^ jrb'p"? iDD'?'p«j n?iK /irs^Ki km ^obhai a^i n?iK ^öri"« tD-'ö yjnKT 

42 J73KÜ -I?1K : |J?3''1 "irtSpnB D^K T'» irb^KT ü'] 151K ,|J?J'''?'".'1 S''! T?1« ,yi.?rO 

43 -I31K p.nK JK jrbbi«] K^l 111« t]S>^'''-l K": irlp^Kl bj?p,3J't2? K-^T JK rs 1^.?^!^ IH 

i''s -iDiK iri-H i"? j?i2t^Ki yrw. r?"« ,|y3")rtatt) n?iK p^xia "^fi ti^i« ri.?"! 

tOD Cap. XXIX. D5 

1 ^2: KM WK ,!sd':''pkt pntD jr^n-'K ö^j? ki-i rs'pj?'!! ,^75x1 Kn tsr« orri -I?1K 
'imMiK'''ii2£ "I31X ,-i''tDtr jr^?r ir.?"KD'3 ;jj'3n 12t "ij^tacnsi d^k t'ü »iri'''?".'^ 

2 bK ts'-ö ir5ip rtai^.''M.y3?iK "i^iK iK'ia Dr^ir^y^aiK i3ik t-iyb^y? r^n« 

3 -I?1K ,jr2r|p a-IKp^rJ""« pK XM t2D':>bKT K1-I n31K {jy?«!? K-"! KIT ISdb'pKT '^,-1^0 

jrT's Kn "i?^K ■T'tai^ |r^?i'' li'l. n3iK ,jr2?n3r'"' J'SI^'P, '^i''! r^ ^'1 tSDbj'pKTKn 

4 -D3?i'7iaöKnr| ori r^^KJ?^-'« ai^t r^jna rinKj r.5'M "i?ik j'niiK n?iK nrii''^.'^ 
ö 1« r.'i''2c i?iK "^J^T'^P ^'l ö"? T31K nreoKTi tt^ö KM j^üKi"! -t?iK ,üs^b:;^:}: 

]V1. 131K ,':?rt3?Kö Ö^l "ll^B?!!« T'-'bp'irSK tK"l n?iK pK']5''''b j^l pO^ ^i^T 
-i?Ka'pj?tai''J Dy*i. ts"» an^K Di?. y^'^taD^irs "t?iK n'p'^tJ^aDi'ia |X"7. m3ik "^yts^Kis 

6 ,|37^t9r7. ^IBKp lyO^Vt «^■'IK rirSBBKp K-'l tao'^'pKI KIT n?1K tdSytSDKÖ D^l 

7 -i?iK jy-ir^sBKp K"'-! jK qrban't?^ iKi) lyD''":^ J^^-'b^n tki jints toobSKi -i?ik 

8 Vri -|?1K qn-'K rS^KT 1?1K ,e^aKp JJ?.rM p1''1K DJ?. I?D^J n31K fbKa'pKT 7K1 D"? 

9 la-'ö KM j?J?''nttiK M?iK : JK yppK-ja""? li^^ri-K r^'V m?ik ,-iyn rj?p3 rjnKi 
,pi''iK i^^ts-'ö yriKH irjn'^K yi^rsyj miik .yj.MKj yD^.t m?ik jMnK ,byt3"i''j ayr-K 

KH D^M^K? M31K 0?m-!Kny| jr^MII?. 112£ aintt'irtaDns TKM l^in^K K"! D» M^IK 

10 |y^?i'' pn s-^D^-ia ;tsDKn ta'^'p'äi?: y.?riKi "ir^M "i?Kn Kn m?ik o'p.MK -i?k,m k"--! 
jyb'pKj rjnKT r?"! m?ik priK m?ik ,t3'pr^y^DJ2i':'?2'2Kn:?B ikm. mkb K""'?-]j;n -["ts^ 

11 jj?M Öob'pKT KIM M?1K JJ^^^J^!? Dl't?^ 1^5?'!'' OVl, Bl^Kp, I^M S^MK r*7.?r.M rMM^'K 

12 |SM Jjyt33Kb">^ cra'pi^l^r^Di^^ÖbKnys OyM yj^K^D^K DK ;•: MKQ T'ttty |rJ?V 
D^M lyj-lKn K"^! PjMK D^. J?D^P.!3ty M?1K oy^t jr3?r D^M yiSibs Dri JK3 D''? EXODUS GAP. 29. 140 ,t2t3r| üvi, t3"tt jrT? li^T's ^'T '^?^» ^"lysyi? 'i:?1. "lyi'i^ ptsi'? tki i?i« ,iaRri 

-nyD-'iK nj?;'! n-'K i^n taob'p«) t:p''ö \:;p\ -i:ix rb'pr'l j"! -i31k ,Dj?7tat:> |y^3r 
pjaxp^ jrn t^iiK rn.?yn y-in-^K I^^^xj ronNj ri"! n?iK l'in^ 'i?i« 'ö'? "iPII'^i 

Kn -I?1K tejENp^ 1^3"! tj-^IK -im Spp^^^ V^^l ST'IK K''t rjyb "I?1K ,i?p.[^''tpi!> 18 

]vhh^l v:r\üi v^'i "i?iK ]''^0*ü "'?'i« ']^^^^^ 'iJ'1.1''M iyt3''''!.i2£ jyi tsob'pKj Kin 
IJ?"!. yt22Kbtr jKn qrjr'pä-'ix onj?*!.-]"-!! oy-i. rjsis'r^ PI ^"i^* ^W^ ^Is"'^ ^'^ 

in I« i?iK »yjnKt ir.?".T r"inx iyt2?y"i. a« ir^ssyb txi |k -i?ik ,a'pnx ri7« 
n?iK ; Bj^afa i^tasyi. arnn^j« irö''l-i jy^. |S' "i?i« n?Kn irtaar-i. ny^n"« irüs-'ii 
IKä jj^ian:?? taab^KT sn i3i>^ taiKBjri nx^bx ij?"!. fj^i« tsi'^a ixi i?:3r"!Ei^ 21 
131K »bxs'pxT ari. ii<s i?iK ,(tarK) r"!.K*^'p« ari «q^Tx ayB^ri) ,j/'ts6s an 
,y2nHi. r'3"T s^'^ik n?!)« "lyT-'bp yj-'M ^]''1^« -i?ii< p,nx ^i'^ik ly^^nsty ai?. 'cobhai 

:^1 araSn ,tot2j?|i tki i?ik pDKYit:^ i^n i?ik iDtarl 7X1 "iriT'i.i aj;"!. jxs b"? 

1^1 lyi'T'i.i p''« tsrs* "iij. irn /brp^rtr ji^toari iri "t3ii« ,-ir5''iKi tatsr? tki 
,iri.K'pä ly.?'"« "i?is* irsip'p^ ir^^x "i?ik nx'ia s-'k'? ir?"« n?iK {j?in"ii?"K 23 
i?iK uanjrieu*) )] ixä "iy='pj''ii ri^Bip irta"!rMi?J?iK "iri ra'iKp, Dri. b'^tk 24 
-y2 -I31K ,r3,ni<]. -ir.?''\? ri?yo K^ p« n?iK a-prix ri?rr! xt px ar^'pi« j?jr|p 
nnn"« B"";« a^. b''? jni v] ns's nysaxari) !">? bSh nyri isik pn a^. i^jyi; 25 
-Tb bij: ,ny|BK-i:sn3 ari irs'« ^i^ "^x^^« ari s^-'Ik b:;. ynrst n?iK i?i<n 
p-t5tt*aD!i-i3 iKia''? n?ix j;^ n-'ö irssx-iK"? i^k ispijt aj?. ,;■; iKä j^tssi-r ij??'''? ar, 
bV^ "ij7!i -i?i« pn a:?. yjyiir:! n?iK ,fin« bj?t 3?in"Ti3"t$ -lyn nrin^ii arn jkb 
-tspina :ki j?rS"n n?ii« t'^^nta:« ai:: -in s''^^ a» n?!iK //_ nsä -lyESKsri; p'K 2« 141 EXODUS GAP. 29. •28 j?!i2rtaKi "WrW "5]«? ii?.?^'i<!. iJ".?"-'- ■'?''^ PO^ I?'^.«'":^^ c» -i?i« t J^.?rii<7. "U^r'?- 'i?''^ 

;pr5Bs*cDyi.n& jnn^ü? (irlpb«) iks iria-'^ba o-'^K-itp: ]']^'^J^V inc^-'^'p^j 
a9 |j?:a^''b3 iri^'pKj D'pnK "iJ?T'''?P IJ^r"^"'"^ ^'''^ ''?''^ ♦" "'"^ nrlfKarri rin-'i^ 

30 ny3^\T ]S lyn p\T ^ytsons -lyi) jyn-'it?« x"! "t^m yjxa i^a^ Ji^bb"! w i?1.?I?0 

32 -!?!iK jyDp» "^^KT pqx *i?is :rt2"iK |rrb^\'i ayj^^iit jk i£>"bs pM j?3xp, "i?w 

33 K^T tt'öKii /I^DOJ?. p^i^l «'1 i?i« :DrtDby^y5DJ?ibööKnj7ä oyi yi?K3?"K dk 

35 yjKö n3iK :r'?''\n top« oy. in /jJ^i^J^ii IJ^PPi^^J^^ ^5''? '?'p*^| di7, n:?."! d"»« 
,i?SKn ]ybni?sy3 in "^^x k'^i.'i p?kj .«j"?« iy.?nKT |r.?"?. n?iK in?« ts^a pj d^. 

36 j;3?na -irss^"!?"! 0^^ "'"t?^ Ii'^?v JJ^r'^ "'?''^* »J^l^J^D J^l'?'^ i^!?'?''?^ J^^^^ I^5''i 

38 DiT"! '1?''** M"-^ ^'"^"^^ """^ rtDin'^iya nKKib^ jyn dkh or^'pi't ;p\t DylaD^b''^'^ 
«^•'lia »tsSK inK: p"« "lyöörb jtao'r'pKj |y5«i? "iK^'?« öJ^I. «n^is ki"i dnvi tfipi){ 

jDKb rj^'i« it<l "i"? ,j"''''n pn "^rta"]"!! d^j"« fKS -iy5?xp3KitD p'iit -i?i>< ,pri 
42 Dj?ri '?'?«|> iys?«"t?«"i3 Dj^jp?rt3tt'r^ !'■'>< j;^ "^'s "ir|ssni?"s p-'x ,^0311 EXODUS CAP. 29. 30. 142 

iD"'p.3'''?-\"irn rj^ö "^iii i"i''i'i d^^ i:i« ,jy:"tt>"i» D'bx-j^r^ pJ^'l^P li'l ^1^1 

o'pK TO K''i B«i ,iyj"''?'"''i 1"« yil^l)' l'S'?^!. ^ri- '1?'"* l"^?^ '^'''^ »"^stab« 
n:iK 'IJ^;f?«vi D'bK'ntt?: PJ^irP I^^l- "li'ta?^^ yi.iri.i "l"« i?i« qr?""! lytaDns 45 

ttatoKj -in''^ //. T]''!!« fjrjnxTi ly.?."!"« "irtsjiK 
Cap. XXX. S b 

ri,?sn Dr5"'\T -iyt3?it« Dn-'x kii tsob'pKT y^ri yjJ'l'pi«^ i^""!!!^ i?^« *Ii'5N'? ^ 

ny-T. K"5 (tapK) -lysbyii ,jy2:t5rt J?Kn-]Kä jyn 'ikb jn-'K tjobbsM n?iK •I^^^'? "^ 
"lys^n irs^riöyi. ^t^ik b^xj priK iiii« »yi-iri; ly?"^"!^- "''"' T^ ^1"^ '^''r'?'? "^ 
,ü:j"L3rTB''iK n?yiiK jy,iyj irsfaK"? Nn pn« jy-i; i?iK :pj?5''''"! di?. -ig b^Kt ,10^^"? § 

p]''ni<iaD':in"i!?tfl'?'ps] nysaxpjxnisn?!!« ,|y^riatD3^3 -lyisKpstr n?iK "^yasx 
Tj-in ,r-].nKi ü>' bs*» p"« lyns'n y^'-n jyjnxnyi bbKj jnriK i3ik qyo-'jD-'iK 10 
jn"« -ly. '?'pKj yniii«! ü'iN* '?i<'a I''« ,J?i2nKnyEi nyn D'iyBBK-irt Dyn. tai'^s iki 
n'B cyüc?''S"'"'ri-!y'p'pK' j"s tarx oy rS^rn -lytaaySiry^ y-i;"« "renn ly.DnxnyB 
«n ttD-i'^ii ]y)3ny?B'i« «i"i jy^ n^'^-s^^ "'?''^ ""'^''^ ''^ yt^yiyi ;•: i^i« :;•: \l 
-irny^. K"i ly^"?«! m ,jy5?inrt2Di» jyn.T« «^a d-'^k-j^: nynrp ny-i bn^^BExp^ 
yj"« tDr-: e'öki ,tDy|pnyi: s*"i jsö jyii ,jy3yj :}h:}vi y.?"?. tö nbyjyix'p p-x ;•; 
,jy2yj K"T jyb'pKT dv:;i. taybnyif «"i ikö jyi; ,«"j p^ri'Vi nyt2?iK yjKbs 13 143 EXODUS GAP. 30. xn ob^ jysyj ly^?!^'!)' ^5'? '?'?«] y'?1>< "il?l 'if^x ii'sy^ "nyi? ta?"? hbai 

16 c'bxni?: n^lTP- IJ'l I^? J?i3nxnr? iri n"?!?: Ti«n tDob'pKi K'ii -i?ik t]vbvvi 
n?!ix 1^51?^ Di7tsbr:^r^DJ36a^xny? orn rtgcri 012: dx aob'pKj im p^^V}. 

nstsb« irn |ytr''i;:£ -i?ix ts'py:^ji'JDj?6i2öKny| txi jytr-'ii^i dj?. 'oD^bsT xn im 

19 y?".'. "'?i« p!^^ ]y^^^^ 0^- '^?i'* ♦iJ'^yj j^rn "ir?cxri BDbbNT im ]vw^l 

20 -Äöxnre Dia X'! II^i; nr^^KVi ^o^t rin'« "i?in ri?I?n ^nn'« D''i-ixi yjriKi 
x''! cx" »ly^'KVi nyDDxri ta*')? "^m K"'t ir'p'p^T ^jri.irii iI''^^^*P, ytabyp^DiSib 
,|1''15?''-!"1I7S 12: tsori ]Vi \v^vpyr^ nK^b« ni:: k^t ]V^\^ "ii'"i.x ; 1^51^1?^ a5'? 

j?i2it2Ki jyj^W. 'ni2r I*'.?'"'''^ '^'p^^J d:?. im t]V%iV^'^ !d?'? i^"] ci^T ,jyip«vi ro"? 

22 ^^^, nsiK tsxrri -ir'^?:?!ptyyj i^-in"!;? -^-in ir?2X! jr?"' n-'ä n?iK* in"« n^ä \'i 

23 y:"^^? »yst'nniy^ |I^^?J?3 ^'1 "i'l Q"? '«n "'?i^* H^'^-S'^ i?''« -i^ö ^^ ytspi;?! 

24 tfl-!>n.3inerä rpc^p. -121« : r icsrä -i^ii« tfl-iyn.?inK^^ri2i cw'pKp. -i?ik ,rs:srä n;ii« 

25 aobbKT -i?!i« tb^prl"^^ j'n p''x im ,Dra1ntDr'?''^"^ oy^ bp;^ Dpn "^ko ('^pt') 
,ffiD:ipnrp^ntox2K qs?) r5'pKl2£"i''\iy3 o^ia"?«! ly^^b"-!! ("112:) jyaKö b^ o-'ins-i 

'J6 -aüKnyä Ti<i ta^öxi tsDb'pxi kii -idik tj^t dv. "^bi^T J?i3'pxi |r'rb''''n -11a b^ 

27 jjbbs -i?!]« "i^^to jyn. n?i« t I^sVi^l d^o?"?^"?» o]!i yn^b «^"i n?ii{ ts^j;iT^DJ36 

23 im nK'^'?«?''i"i |j?i"i?iK yDyeyj v^'^i im "^r^?"^ i^i "t?i>< vovh:!^ r?"?. 

jyppj73u;'><Ti 7H1 '7?ix ,yDy|yj y?"! rSb« -t?!)« Dnrss^n?«-!^ ovi "^^bs* iri 

29 p'i< i"! irnnri; K''? -t?!ix |j;'rb'\ti k^t aobb«! xn 131« j'^byta-^yy^cis ]^i im 

30 rr'! "i?ii< PO^ ♦!".''• ^''?"''' '='"^ taT"'"'J^5 N"! BKVi üvb% ,cyt:Drb'"n'^ybb>< 
-lytapna d% 'T'ö k'': dxi ,jy^''b"n i«": taob'pKj im \^'^biil *<" tiob'psv r.?fiKj 

31 "pK p'x t]Vm i?i>< I^"!^"!. «11 tao'^'pNj D''?«-;^»: ]iviyp. \Vi 12: -t?iK t\vyi 

ts^x "ly?"?. "^«i "i?''i< 'IJ'lli''!) I3^5?^|J^5 ^?''? ßi?- "^"P^J iJ'¥'?i?'? oy.?"^ ^""^äs i**" EXODUS GAP. 30. 31. 144 

iriöy'i.B orr'N ikssi nyns ,t3yt$''nj?3i^ ]r3'"''?Jt3ri "lys'prii ,-i?K)2yr, *I3?? ^3 

JXEK1 i?5Kö -i?is' jp"i jr^^nta |r5"'?J lüi hb^i üV. ,'^'"i"in''''vi ir?"'''"! n3ix ^jrn. 35 

ttD*?"?«] -I31K ,-irs'pis üyj"? 1:: jrcKts^nr^ jKäxi; aobb^T Kn nDix ♦.rb^n 36 
irj^tt»-}]?. TT '^i''^ xTi ,rt§'pr^rJDJ?6DüKnr| o^ij^ d^jj^s tki ikb jints ixbki 

ji<n><i »Ti''iT irsKö jr5"^iDPi "ii'3'?i'''i;' /"i?«'?X'^, ♦;•; "i''! tm J''b''n 'T'I '^'V^t 33 

Cap. XXXI. kS x"? 

jyBi-ir5 |yöK2 ts"» rs^n tj^k ,ynT j'^Hnstr i?ix niöö ^is: S'toriri. )\ n?ix ^ 

-"2'!« pbbKSKSDJIp lyirBni?. !|2£ Jl2''''p3''bpTy: S^b-jybbx tS"!? 1?1K ,tD5''t?'"'« 4 

iS'T''5t:>r''^^ D"« 131K n:s?BSiip ]^^ niix "ij?:?bii j''« nV«J T^ lyts^a-jK ist ,iyta s 
(D'p3''bp"'?>J?^ tfl"») iPto''''?"!« 12: ,01?:^'?«^ Dyn irT''5^ ö''« "i?iK ,irDpKB3''>* D12: 

•^"x r3«n (D-irbtscrp) i^^^i'^p or-jj?^. y^^vrj iki p« n?iK ,n y^öK^tr dkii 
irbriKSira in «^"x dhii ,jr3xi? orb"?« iriin; k'^t idik ,jr5yjyj tD^^'^^1':5p 
-3ri.«3:i PI i?iK ,D''?2''''S 012: s'iHb K''*i -is^iK isbrsiriDiJ^öäKnyi tNi trsKn 7 
in "i?iK joy^bpsfi?^ Dyn yori^J vhh^ -\:m< ,tDr« PT'i-is-i ipsbri; ,hriYat s 
-1DIK ,yDy|r^ yD"T yb'px -i?ik ni?:§3''^b fy^n jr"! -i3it< ,yDrByj yr'^r -i?ik ir''e 
,ycy5j?2 ys'M rbbs njiK D-jyBBS-i?N-!3 oy-i. ix^bKiy-i. -i?ik nKabK?"'T-i jr'i. 9 
KT im nyT''bpDiiöi< «n im tbb^^tv^D^h j^t -i?ik lypprst^xri iki -i?ix 10 
D12: y3n«i ny3''\t "lynr'PP ^'l *^?^*^ '"^y^aonB \vi, fpr\^ "i^b -i^T'^P li^r^'"-'!' 
Dia |rny:^yBtt> lyn p'iyii'irs""! txi "i?in '^«s'pKi tKi im tytaD3n-iytoD'''nB u 
;i -i?i« jjyax!? «•'i ly!")»"!; »raxn lybnxays -in ■^"x «■'ii kt f?N2 ,ni,-itarb''''n 12 
:'^''-!B^-i?iK D''7snt'^nP'i.rpirn'i2ij?-!y-),xi-i-!3!iK :'^KnBty-i?!ixnij*iai2:ra^Kl 13 
irs^s p^^ (ts]''^) cy irn ,irtsDis!3!^y5 1^^^ tsb'pxT yjKarni-i yj^ia "siK^r:. 
r[^vi D«i ,rD£?"'\i jKia DK"! ,3Krn iri32y|ptt?y2 y-ir« "^i" '^"« im "i"» iy^''ii2: 145 EXODUS GAP. 31. 32. 15 ~ii?;>'s p^« K-^'i y:Kta (yts?!??'' D«"!^?« '11^12 ta"''?*!« ]«ö "^V^J TJ«^ D?yi qn 
-nrä ynn nri. rJKta Dyn ]X t2"5")K I??"'^ "^^^"'^ v ^'^' ^"'^"'^ .J«t?i7ni'i ir?"'? 

17 |p5''''s I"« -13?. carü«) D'Viif}'^: pJ'irP IJ^I- ■'?''^ "^'^ ly^^'i-i^j n?i3 jy^^iis jr?" ■« 
-ly^?^? öj?i ta"'ö irrnt^j?^ ,p"Eir> (d"-!'«) jbrlKta ,DyDD''3|"s Dyn ibysxü K^iii 

:h cap. XXXII. nS 

1 ,ri5-!yjK?? iröfaKp, ^sf 3K"irrj y^J^a 0«? '^^'^ ci<i 'J^O^i P*?^*? ''^i ß*?^ "i?^^' 
ynytatt^ ton"« i2f ]V^m i^"] "i?^« 'PO^ ''^ p"?^? "^^ "^'1 yta'pya'^K'nrl Kl 
ny-i. ,ntt>ö nyrn jyi. ,]rb'pKt jynyj nyri i?ik ^«b x^n ,nyt3tsK3 7?ik ysKö fi^ix 
jyoD-'ii T'ii ,taKri to-iri''sr5 )f]''i"irn op-itö yi.?«*? 0J?1. D"'!'« t?i« '^J?5^J!'vi ,|Kia 

2 «"-i 3K tayri"'V iIJ'5'7''^ ''^ J'*?^^! PO^ '^?'"^ '^T^ l^^V'^^i ön"-« dkti M"? 
n?^K y.?nsT. ny-j;^K ,-iy5'''Ti ^^T'« PT? IJ''! I'^ ^"T'^ i^^Vri; <yj?n ir.jyn'pKJ 

3 xn. 3K on p'ps'B y2??K3 iKT i?iK n"» 12: K''! tsyjjna -i?ix ,nyt25X!a -lyn"« 

4 byD''")? nyi"« ta"» cy. ytay-i.'?''? ny -i?i« ,-t?Kn ny-jn-'s d-'I»? s": nnKS 1^. njii« 
rr'"! ^"T'^ ^J^r'^ MJ'^^^^ ^'1 "^^^^ '^V^^P- cyjJ'ßD^^IJ'^ l*"« dm-iki ytssK» n3iK 
:jy5«n tonn'£iy3D''inyn a^iiia yi.?i<b oi?! c'iK "^n yabyi; ,b^iv^, "^r^tox: 

5 BT"] PC« n?iH ,dn^K -iKB -iKüb« jy.D''''« ny, ytsria ,ynxi Dyri priK d% -i?!ik 

6 jy-i. ^1^1 lytsDi^ö x^i -i?iH :d';': JK^tsDy? j^ijt tops ly^^i«» HKisstr -t?iK d-is 
|yt2?xia i3^K -lyifxijKna |yany|E)^ k"»: n?iK ,eT'lK rr^-iSi iyn«ö pl'l?« 
n3iK /lyp^lis i:£ "i?iK jycoy. ^lat '^•'i yt^stSDyi p'pxs ;xi -121K ,-iy|si«c?ynnB 

7 |y-i. ,3«r,-i yj^öiJ? ,y:iyj tntöa ist rtoyi;?"!. ;■; -i?ik ^yb'-atr 12: pi-^ik lynJKDir^ 
■oKn ,a':n?ö yi.?«*? üyn d'^ik laosn t2nn''äy^?"'l-iyr; xn ci'?^!?'!) ^p*?«? r'l 

8 Tj-'i« jys'pyll fiys'^iiyjaiit yjyii Dyn i«ä bby:^ nri «■'i jtsanyn.ny? q-'O 
-i?iK ,t23K!?y^ abKp cy:yDDX|yj ]"« t]'': jyaxn k''i ,y3^s'n jy^nKsys jyjn-"« 
cyri : jy?«-;stryj -isix !anye?)Ky2 nn'-x jy^xn xn n^ix ,ayayay^DX oy |y3«n 
yn.js*'? ay-i.D'";K jyss'ii to'-in''sy^ä''i-iy,n "^in :}^^v^;\ ,h)<'y<&) ,nytatDX3yj"''''i(i?''t) 

10 EXODUS CAP. 32. 146 

cj?. fVrj'] 1D1K >\yK}Sp^. P^Ks orfi yijKn t]-« : ,itt>ö ^i::: rts^s'i ;^^ nJiK tor.:?'? 9 
j;?3in.2t23j;. px:^ p"ö dni ,•^"0 ovh p3 -!?ik ♦P'?i<? Di'rpprotanKn j^-k D]"S 10 
yp.'^Kä jyDN-j: Dr.?"« 12: T^. hh^''\^ t]'k -i?ik ,y3'p-'pnyB k''] ti"^ n?i« «^1 nys''^ 

y'i.?«'? Dyn D''i'K Kn Drs'pri) ,jr.??i''1.3t2?ir. pS^ä j"-:. ny:i'j< pKi: j^'i bbs'i 

,ny.:n r.?"l. ,'pk";^': f« "i3tK pnr jx ,ön";?« j« 3^K.?i''1.J'? »p"?^*? !""'■ I^^J'^ ^'■^ 

Dj?rn i3ik ,D'pi''öö'n Dj;i ir?"!!^^'^' 13^1 "^"^^ l^'^^i ]vy^ l^yi^^l^'^ ^'?'^"l 
CS1 >]V:^V?. jJ^öNT üyn;^Kri''x bb''ii ,y3Kn a^Kiyj "^^x nyp'pi^lT J«Q ,i?x'? y:^?s*J 
t2yir"j.yj "iij. txi ,jij.""! ':?r3\s 7«T '^''! cb ;•: 'i?i« qr:5£t3''ty5 '^''bri.i» dj?. x^i h 
ns'£ sxrn 3'ptr -i?iK X''. rtsj^"!.?!?!) nt^a -i?!ii< qinta i:£ l^p."?«? ay?"-'- 'i''"'?^^''^ ^^ 

«M (i]?";«i"i J7t3"".t) nrjr;;. jks n?ii« *iyr"! jsä rirta-'M j^t^s li^'lO''!^ 1^? Ii'5''"!^ 

cy) :nra 12: TiNiEty -ij?. -i?ik ,iy^5''i'' avT'^l r^ ovpb^i ori yaö-'pty xp 

DS*pi\-!«3 ny^xb Dia -1^. ob^ -iNvi DJ?. 131K n''«ri.Kn Dyj?Kiy3 o^r^ r«2^''toty 19 
n?iK D'ntra px:^ -ij;'i. ytaD?t<-i3t2?y. «1 ,v^:v'^ Kn c-i?ix) abNp isn yn^ji -tj!]« 
tyjnys DK |r!2?is* KM "TiKinny!? nsiK ,j'pysKts Kn n3Kn -\vr'l d^ik pi-jkti ny 
Djr yüD?K"i3-)rs "i?iK /jyataKn tflDK)ay: k-"! oyD'pyii ,3^Kp 1KI DnK3 ny -i2ik 20 
o^iffi'iT p-) yt;r'"i.t2tt^ iy. n?iK fiyl'pis 12: DV. jrtQiabKö-iyis -i?ik nx"? d-'K 
jjyprTo c'bsp^^: "iJ^irP i«"'"! D''? "t?^« ,D'iyDDKii Dri y5i?!pB-|y5!^ N^l «l^iK* 
•^rs"^ Kn DK- »jKn'oyj pbKB cyrn t-i t:Kn dki; : priK 12: ya^Ki nu?» noiK 21 
y.;?riat35y. dv. tpriK "^kib^ ki ?!2DKrit3?Ki3X'3 rn^T i'DKnj yj^K ys'prn«! 22 
:(t:rK) yiK5 dx dki ^p^Ks mi t:D33i?p Kn ipl^n oJ^r"'? !>*? "^^1 ^5''? 
,|y'?'pKT jyOJ^ni'O 'J'ii« "IN'? J'5'pj'"!;' /"il^tstr^'^ T?i^' i^?^^ »"^'^ ''^' i^'^a^Ki K"i "t31K 23 
rnsK'? Dip. d":k ekh t2in''Bi'':ä''l-iyn t?ik "ly^'p^i; /JKö nrn ,nt^a -nyri jn 
qyrn'K ?:: ytsjKi '^■'K -ijik :tspK jy^i'^y^ dh''^ d«vi »t:?"': i^dd^ii -t-ii ,dp.s:ö 24 147 EXODUS GAP. 32. 33. 

c» ei^xn "^"K i?*K ,jr5i'^ "i"» i?is' iyD'"'-isi!t c:? •^bsn ny-i ,t3s*n i'pKJ nj?i? 
25 ,pSKs 7X1 ynKi nira -!3i« {d-'I-iki abxp. Dj'rn r"!.-]!)«!! DJ7.-i?iit PV"? d?"^ 

27 jc'bx-j^t tataKJ iri ,;•: tDDnEti> «j tjrjn'K ^i^r ptsjxi nj;. -ifiK jd'""!^ yDnxT 
i:r "nKnta jKä "i^n id^ik pn tflpri:73 'IJ'I.?^^'? J'r''-'- 1^ tsi^l!'^ P'J "'J'IJ?' ta^^y^ 

29 yn-'-'jjt tarlpb's :yts^i{T ritt?» i?ii< jjkö -i?rpTtD t<"-i-! nn:?£:?j:iK y;Kt3 frabi". 

I^T'-'- ]^>-^^ "'?''^ I'""^! I^^r'-'- I^^i'^ ^'^ I^IVW^ '^:!'iyi h^"^:} >)\ "i"? t^""^ "i?Kn 

30 ,|y^"is'?2 |";yn5« Di< n«vi d:;. -!?ik : ysi'j fy:yi yts''\'i '^"« "^X'2"'« "iX dk"i ,"irT"is 

31 p'pKB orri n^ nxns^ n?1^« ,;^ 12: pni^r r^nnyp nc^a -i?ik :rir! "^^T"^ 

^2 ,tc.r.'^5 nrs^ «VI lyn^i :}yi'^ t:ßrto5Ni? iJ'0^''?i1i?| to^iay^. tjk-; xn irii ,p3 -131K 

33 i'^^Ki ^^^ -!?iK tsoDKn jrsntTi'j xn iki ,1^513 crj"^'''!. d-'T« ^ix-t •sj-^ö y^^b i<T 

34 p-'ö ,y:iM ,y5s*n iD:?Kiyj t-t '^-i^ pn^p ,p'pKs 7i5i r^n^ä ,i;rir^ ,p3 ^?ik tyais 

35 i^n. KM OKI ,-i''&si ,phvrz tKi j6tr ^^1 tjiK :|y.53yn?N ynr: rnn*-« tj^ik jy^n-'K 

:yt:!;Kn lo^K^yj pnx crabyi; ,jy*^.K'vi oys^Kp cyM -ly^ynniiK 

5b Cap. XXXIII. :h 

1 Dys'py'ii rp^Kä iKi -131« «n ,i\'-i jKä ti-'irri rnyj tritrö 11t ytsyii?-) ^^^ mjik 
■?!''« di'5Vj^'1i /M?«"? tki pK ,an.ic'? ri?«'? a^M a-'i« tapKn iDin''srj?i''i-irn xn 
qyDK-jstr^yj "131K p'py; orn m?ik pnit: ayi. ,ön"ipK orn y^^n ly-iKi^try^is 

2 nyn in -iKä byaiy jr:'"« riirii "^"k "t?ix nrsyj cy •^■'k ^^''it iras'i ayrn 
jy-i. -!?iK ,T'n 1^1 "i?ii< ''lö^ iri. z?!?;? jyM jy^'^na-iyä yM-iyii i?iK jyp.pT 

3 ,ttD''bs y?Kn -i?!:k 'tj^''» jks tKi ,-i?Kb p"-« pK ppö^ j^m m^ik •'in |y-i. ,m'i3 

4 TK1 D^K M?iK jyjDnsiaiK y^yii dj?m s^'-ik ap"? "^n "^"k •^■^öki ,p^KB Dyrppyj 

10* EXODUS GAP. 33. 148 

xj ,j;^k:^ yt?tfi''a "ir^'T V^ p'''?a3yj''iK f:;.?"« "rp« |y\i ;p'p«Ei Dyjp.prjtonKn 

jinn-'K D'bsnt?: -ij^nrp «"T ll?t$^i?!? c^. "i?'i« t ':''?«] pnta -in "^i-s dki.i rirotpri ß 
rj^T DI7. Jibtt^ n?ii< ta'prsf:>J TKT Dnxj ni^a i?ik tsiln rni'S öks as* pinu? 7 
~iy& DV. :?tfi3?K3 -I31X nr^«'? üs*& jyi) tfl"!! ,ei''iK DnyjKb Dj^-i. a'pKnnj'D^lK 

c^, -i?iK j-i«Ti D-iy^xb Dri. abKn-iyD^iK ors^yi; ,tfi'pys£yjDj?i'7aöKnyB a;)^ s 
a-'ba -121K sT'ix p'pxs oyb'p« i^mv) ki os'JD^lrn tsbys^yj 012^ ntt>!2 jyii »-ikvi 
-1^, ra "^w ntt>ö jyrixi k'') -idik ,Drtfi'py:iyj Dyr\'r jjxjr"« dk lyij?;. ,iy,-iyt3iy 
c"? KT ,J3''^3"5\'7 tsbyi^r^ 1K1 p« ntt>a |rii ,-iKti cy. n?iK Jöxp ta'py^yj tki p« y 
,cyt5'pr^yj oyi. yjDKJ?''"'« d« "^m yt^'^'pytst^ *i?ik as"iy,n rb''''j?yp.^Kvi Kn ti^ 
i'O^l J'"'!p'''?.?yp.'?K\i «'"! p"?«? y^?^*^ '«"! IS?1) T?^K t^?*ö ta'» J'tfiy'i;?-!. ny n?ix 10 
-I31N ei^iK p'pKfe y^tJK^ TKT "iiKBiT Kl ,|ynyt?tt> oytabyi^yj oy-j. y^3KJ?"K dk 
n^a 12: ytflynyn ^^1 n?iK toyts'py^yj oyi^i yjDKJi"« dk 'lyn;?:'. "^n \y^r?, a^i h 
-ii>. n?iK ,t2y^;?'n. yi.?^"-!!: ayrri 12: |Ka p"« «ni kj ,tsa''iyj?K 11: aany^?« (jkS)) 

ITI"!.! ,33'''? J?": p"»« /D'p3 jnKT y.tf^iri': lyr-i p"! -131K ;p''ni2t -lyj«'? tKi pK ytsiny;:?. 
-yj -i''ö 11c ttDKn K1-1 ^yn--: j;'; 12t "^Kisty ntrn -i?ik tytsby^y: ayi. ciK is?''? 12 
iyii ,ts3Köyj t3:3Kp.y| tsD"'? ■T'ö tsDxrt kh -idik ,sTi3'n p'pKs cypi y^n^ä t toJKt 
D'ö-^n y3?y[5. "^"K :jy5Knstyy^ tacKn «n -i?ik ,t2D-j'''ii lypp^tt^ -i''ö ü"» kii 

IrpK jyi; ,p3 -t3iK :iy"!.5fay3 jy^^iK jy.r-'ö pK yn«?: -rj-'iK taDKn Kn 13ik ^jyttw 13 
OKI ,tD35Kpj;3 3yii jy3"'n„ -i^a yaKü kj ,y5Kn |yi.3iBy3 y-i.K33 jy^^iK jy.;"! j^k 
CK1 ^^iK"] yn-'T n?!)« ,y'i.r|i |y3''iK ]VT'^. p« yi.K33 r]''« tfl^üKi ,y3?yp.iy. -^n TpK 
-i?iK ,|yny3ts^i5 ^Skt t2?"'!y33i< j-'-'ö ;y^3K! "ly. i?ik :tspK pbKa pn p'pKä cyr-i 14 
ia3^:y3?K pn lyri {d,7''k 12: yts^Ki ny i?ik M^T'^ yoi"i ">i2i •^n b'p-'ii tj-'K 15 
"i:j. d:?. 'rbKT "^i^i-iKri isik n^ri IK| ^''I3''n taa''? t3>iK y^ri"? kj ,tor'y3ta"'ü tss"? is 
pn -t3iK '^■'K ,y5Kri ]yn.3fsy3 jy^iK lys"""! pK y*i.K33 *ti-k dki ,|yiiyi; tD33Kp 
tay3D"^y3D''iK tii i3ik ,töD'in'i ]vrij}i t3ik ts-ö kh ay";?''« ,ta3''3 oytop« ?p^K5i 
y5y!p&"]y:?K "lyi fi"!« Dy?'?^; ryp"?«! öyi.y^. "ik& ,iph^h p"--! -i?ik '^^k /iJ^iii^i;! 
^v~V'}V?. Kn l?5'?i'''i; ^ySKi ypn ■^■'Ik :nt^ö i2f yts^xi ;■; "i?ik ?tarK vri:!^ nyn 17 
'si-'K "I31K ,jy"i,3!i&y3 jyriK lys''"» pK yn.«?: taDKri «n jyi. ,pntD "^pijt "^bni ,taDKn 
tD^p.a-'bn-jyn yrn ti^ä dk^ tyts^KT ni?. n?iK ttajJKp-j:?. jyös? to"» '^•'n ysK.n is 
ytaa-'jyj?« oy?"-!. iKä yts'2 vr^ vh% VTl^^i;} 1"« tv^m i)"} isj. i?ik ♦IJ'OJ'!. ^^ 149 EXODUS GAP. 33. 34. 

-i?ix ,1"-! -ixB D';'; jyöND jn irsro'Tx y"!."]!?"!; -i?ik ,irci:Kb jyn'i: nr^-s-Kä 

23 tsD-i^ii Kl rri^iri) ii'0"^?i'i)' "'?^'^ ^r^ T^ ii'ii' "'?i^ *r? 'i'j'Ti^^^^- "ij^?'4<ii«ä 
jjrrjyi ts?'? i«»? iNp- tSr'iJ''^?^ r'"?? "'J'*« Mr"j?j ]^'^y^ i^'^ x^ «^t 

lf? Cap. XXXIV. "ih 

irt2c-ii?. jr-j. ?i^iK' r^bpi ^ra-'^t^' ya-iKvi «•'i ]h^w^ xn pi'iK rilJ^^^ 1"'^*"i?ik 
1"» •?!'■! r^'prt:^ -i^ik ,'rp jnrs jri. ^''<a cjynKü Dyi. ynr^ -i?ik ,i2"i 

4 pnrr'tttt^ «•-•'•n!: a^n -ij; ^?ik jjrT^i.i taa-'? j-iya iJ^ri 1^^:^^ iJ^b^^J ""J^l-?""! ^'"^ 
Ij;i f]'iK JD-'J -i?iK sT'iK nns •^■^t rtaa^ö n^^a -i?^k m^^^'^I^- in '^"'^J l'pj^li«'^ 
(«n) -i?Kn r?""! p« anK5 n:?. n?iK ,riata«n |j;bnKäj;a ;•; an^x «"ii /ra nra 

5 -IX -i?iK »yp'pKi; nr;"« px ax-u?,-] xi o""? r, i?ii< »i'?J''l*^^ jrjii^r'tJtr K"ii3t 

6 -iy:?-K-iK& ^^'; |!|3 ab« : b';'; fröx: fri a'^lK ^in "i?iK ,an''KX"a a^iKn ti^t r'^bbrtpty 
-irrirjj i?i« -irrstirofai^a j^x ,)) ,)\ n» »in xi ,r!§a'!rJ?« ay.?"? -ii<ä i^^ 

7 ,irn.?rria ri.KDj tannsriya-ii?. :j?."-iai?iKyö''a |K'^''n-iiiK rnts'öJiKS ,aaK3 
T?«»"? nj?aK -i-i-^ii -11?. ,rn.?M niiK j^iari.anra'"« ,aKnaraa''a 'qv^^^iv'^ "i^. 
HJ'l.rP- 1^ iJ'tsi'l "iJ^I. aHnaraa")? «•'i d^^i tsait n^. rfyBaxb a?KTt:tyj?a?iK 

8 x\ Vi^r^. ^f^ 'i?i» t(.i''hi) rtsi"? "'?ti< J^isa'"!"! arK ra rnriJ'paynrp "i?ik 

9 y"iK?j ri^i x^ jyi; j-^K-iBtr 1» -I31K tjx rt^yara ":?ik /yj."]» nis a-ijy^"« 
PÜ5 jrnrJ "i"iro "lyn "^kt rtaa«^ kt tn-irn ^ rir^^ix jyr'i i'k rai^n jn^ieya 
r^^'''^■lyQ "ixa^t ; p"?«? ay^'ppyja-ii^n p"« (aps) a:?. jyn ,raa"a nynyTiiK 
:aaa?y|'"i< ai:: jx tjik a-? -i;ik ,jri?''i yj^^'.'iiK n?iK fyas'nayaa'a y"i.j?i3it« 

10 |y2£5i«j er.?""!. anxvi?r^yj p« ;i?ia |r?"^ ^5«^ "^'K i^nn ,'^«1£'>:' ^l i^ 
"il^l T'ix iri jy"!.lK\i i»<nay3 toa-'? Kn ,pna -ir'j.^isn x^ J'I.IJ'i^ ßJ^P.^i«? EXODUS GAP. 34. 150 jinrs "ti"« DKTi ,Dj?. t:rK -iK5ts3-ii& ]V1 ,d')] p-iyii isi rnyT ,t3r3 «i-i ora'pr'li 
^;^„-,jj-jy| -j,^. ,^-,,, ,yta''5j?j yta-^n ti tj'-x dkvi yrc^saxDS tn-'i ts"» bb-^ii n 
-131K •'iri |:;t -ijik "nB jri n3iK "nn i^i i?ik "ai?;? jr^ i?ik "Iök; ]V1, ti iks 
,cyn.3K^ cri. pyjnKTir:? jy-i. ia''i? n?i2 jr.3''''p. km dki ,'^1^1 yto'^n rpn^ jyn 12 
"r.?"! r^!^ p"'itatt*'?'?s? all' aa"-? s^t ta-üxi ,t3Dr2«ö ,t2Dr'?^Kp, xn ovi'pv'':} \^^ 

ar^ röN? irccj?"!. ,';^ jr-i. ;tat2KJ pi'l?^ 'i^T'^ l^^^W ^P'? tsob'pxT «ii ]vi i* 

•ODi'DtpX Xn IDIS* jri.K'?3^''S< IS3''? "^n X''T DX1 ^n^^ESlSt H^^^^^^ ]^y}^^ "I?^^ 

y.5"'-! "^^is ^«''T jr'ii''i.i NT ,ir'pni33K3 n^^'^^*^^ IJ'T''^ IJ^II"'^."' "^yi??«^ ^~^in^^ 

^o'p'pi^j n«"jn |rt3")rMr?3iN* "iri. taD^s t«"i tira«!? ts?"? -in «n lao'^'pKj is 
r]''i5{ «•'11 ,j3?DD^. -ixna Dytfi"ij?."ir^?iK Kn '^obb^i r^xa |j75'! ;jrt?2X?«i75 K*n 

;Ttt (t2-|S*nj?j) ts3''"ia irt^taiia xn dkvi orb^« tfrJ?KJyJD''liyn nnisia d''1n nii 19 
/osna nytaiDiö «n DKi_i ,1"? D^j^nnyKiiiN -171.1 in.S'3rJ ■^''?3?r>3 DKI.I D^bbis* 
-D'^iK s*i-i t:Diö c'prT:^. cjt^^ taiisr^tsD-jj?. Kn -ijin :=]ni:* nriN -i^tstt^ N"! d37. 20 

2n*!< NI-I "ODia Ni ,'OCrj.K!p?'''S tS?" -li'SN DJ?. NH |yi) ,f]^t p^« T]-)!-! jPJ>{b 

-i?it< :jrj.s*bD^ixNi-itadiai?5nK.t irj"! irjnNayjtaDis jj?ij?;. rir^r^a p"?!?^ ti^i 
X1-1 tscbb«] yjKK Dpyt }yts3irJ3S' Dro^s? -iks |I'?'"'»?"i» li^j?"? tss''? b'psj jxa 21 

iraxii -ly-i. tsDyä ixi -i;ik tiroi"» *^" "ODbbKt ,D?j?-.''^5ti> dj?1. -i?ix c3-ii'p.px 22 
,y^3-iV.?i7^''"ii ij?l j^^i-'btsD-ii?. -lyi (ts^-^ "112^) jrtabxn kh tsob'pKj (nir?^) 
'?S!?X"*-t :Dr-!.nN! DJ?-!. ?i''lb)aiN (oyi "^ikd) ,:?i'7öJ:xir''X -i^l tstpi»! ixi -t?ix 23 
cr"7. i23'ij?J?x ori ixe l^r'^^li?- li^S'^J?!?» y.3''''-i j^bbx jrlp'pxT n.?7x:i d'-k 
~iya i"-! -iKs -lyp^Kä yi.iiii '^■'x jri jD'bxit?': ortjax^ cri. .d';': rpli^o 2* 
ar?'n. "^xj -111.1 i3Xf2''3 1J1X ; ni""'?"'!^"!^. li'^?^'"?.^ i'?"""'- I^lll'l) "i? ''^* jl^l^lts 
rui2"iJ?J?x ayi 1x2 |J?.;"t^iJ7, 12: ticii.i irri>'J?'''i2''"' »<" jr^^ mJ'*^?'''?^! n?^"? 
-j'j X"? pJ?|B« ta?"? tsob'pxj XII ::?i.nx: d-'X '7X!ax''n.i ,Dyot;xj crj^i c')\ 25 
T's jrt53xnra''x taa^? b'pxj d^.i?ix ,cir?ax dj?5''''ö isiba ixi yixia Dyt^ij?''^ 
ii''t:cr.i''is iri. r^rbtsci» xn :cr!2or|npii cri "^r??? tni p^ixa 012: 26 151 EXODUS GAP. 34. 35. 

qyjr-ia ,Dj'tDtflN| er.?'"'"!. ,o']] T^in tkt pH xn too'^bK? ci'iJKb Dr.5""[ rti^na 

trtsnsvi irir:^ xn ,Dj7l?ia ori. J'ta'iKri xn jV^^x^ x''^ s^'ix ant^ *^y. "i?ix 

29 i'pyExts iri^a xn "i?ix ,:''tsty5Xiy,-! \D''d l'5li?5 axs na)a o'px pxr oy, -i?ix 
x-i ;j^t2r?x'-i:7n r^"!!':? nxä "i» xt ,-i?xn o-n^a px jj^-i.xii oroD^jf i: cj?'i. 
ts^tt (;•;) -1^. '^''''Vi ;ri9i'?r^J Dj7rfi?''Ti?J?x orrM ta''l- x''"! dxi ,12?"? nu^n rt:cixn 

30 ,n^a |y-i. D'bxn^: "iJ'irP ^^^^ "^r^ i'"'0^ J'O^l **'^- ♦ytö'^^i:^ '^Vi^iv?. an-'X 
Dr!^x!)2i'?i''T x"»! ptartasTä x*i ;yt5:r?rbj DyaD"'?y^2x Di?3"T tD"'ln x'^n ivrj^] -!?ix 

31 priX fppi^r ü.^'x lic x'^] iJ'ts-inyp xt ,i2i jrjn-'X p)""! niro n?ix : jr'^ri'oiitr.'i 
3-' i?ix jjyDri''Xt2^ö ytari;!'! nra ijix /^"ir'Jayj "lyn j-'X jrt:D-)^s xn i^bVx n?ix 

jr^n^x toxarJ "ii?. "i2ix ,d''7X-i'¥>: ">nrP J'!?^^ ^^0^*-^ ^s'"^ irtaxTü "lyiipxi 

33 D^x n?ix jyiscxn tar^;?"!^! "'-^'5 J'^li'^ öJ't ^i'^ix arn-x ts-a ;^ dxvi ,Dr!pV^ 
-:?^?x p\i pj^ix yppri r'.;''''x -iv. loxria ririj^'i. iir |3?.5n''X ^V ptoixnä^ix n^'a 

34 yppn x^i nj;, arixo fiy^l?"! i2i ün-^x ti''!? ^^^ -ixs Ji?'';?''"'?''n nts>a j:?ii iJix ttsa'^i 
,D'':?xn'^^ n^irp- 1^1 ^^ l^'^P^. ^^ j^jD^mrin "i:?. |j7ii nDix ; j?''jD''inrn ni?. r? ,ax 

l'')"?.pJ'1.i<''T "irTli ^^'"^'^ i^?'^ "1?''^ 'yiQ2i?r!?J cyt??"!!!'!?^ (DJJT'J^ ''^^in xn DXI 

nb Cap. XXXV. nb 

1 "rix-isstt^ -i?ix D''7X'7i»: ■'J'l.rP "^J^l J'ir"'??^^ i^^?^^ ^'" rta'pyja^xnya nüa idix 
jtDinD x^i nri-'X DXI ,toxn irbrixers ]] y?'?!?'!) .I^ta-ixi; xn iri D^ri ,p3rfx i:i 

2 Tp-'x b^xj iJ^xö ii'ö?ra^! dx n3ix /i^iiri; jxntsi^j ü'^a-ix b^xr yjxa d3;?t 
-fzvi ]x tainta tfi^^a"ix ^.^Dbrii ly'il'; ;p, 'T'? ("•'■ ^C"'"' "'J^l ">r"? J'r'?''"''t' i'.?"^ 

3 \vh% px j^irv?« ir"? t3?'? '^"^"p^J ■^C'''^ M^IIJ^'^) tsyanx'orJ hbai ,]V^h'Ji 

4 -lyn rir'öy^ IJ'^?«5 '^i'l. i2f "^xis^ ntrn -121X ::?:xaroi"i dx ji'^jijnxri jrT'X 
,taxn irbnxsra ;^ ra'pj''!; ^raxi xn tD]''XDj;r"i tv'i^m "!?"X D'bxn/»??^ "i^rP 

5 b^XT ,ts?"itD py,n p''j |j?i »-ij»-!.!;:. ,;•: -f? jyaxj '^•'•'X jxs tsjrna tts^xirJ "t?ix 

6 yb'pxi; ^1ba'!'r!?'a^"^ "t?ix nresip "i?ix nrab"] n'pxj ,d';': ir^x: rir^ina x"t 

7 -rJMtixn n?^x :(j?ixxn)-jyrs: -idix p'^Jsy.?'"''? -t?ix "^xb-ix^^ noix -1137,0 i?ix 
Tsbx-iDix :p'pxn?r2£xp.xnjix r'p'pJ'l^'^?''^^'^''-! ■'?'i^ »yjpbyi-irii ni rt2a-ij?s EXODUS CAP. 35. 152 

• Pin)"}!'?''"'"! Ii?l?y3''"!'?s'«\1 Ö^5C ■'?1^^ f'^S'S'pKI 0^^ P'^^^^ "1?^^* "^^^T^^ ]^1 ^ 

-ttDinn jrn -r-e -ijik '^rtsssa in t'9 y.?"tau>Dj3icDXS3''^Kn?i« r5''''tatt>d|5''?^ i3i« y 
1^5X12 n3i« IJ''?'t^*R ]^^i^l T"^ "iyt??!iK |3;^n3J7t3tt>-ij?| ybbiiJ -121K t-ib^ir 10 

r"in-5< -iDiK irb'M yjn^K ,byjn j?"!.n'K ,irt2t2ri.3 r^n-'X nii« jp^xn y-in''« 
INT "»PI« /J?Dy|y^ iT'-^ ^^"P^ "'?''^* iy^?«t5tt> y?"-^ "'?i^ '^''*? in ♦J?^'T''^5« 1^1. 13 

-DIS '^«s'pN: TK1 n?1N ,iy:3X^tt>r3"M -131N 1Kt2'pSD"'1'-imn31X nJUDD^bnX "11:: 15 

rj:Kjr\s du* cj7j:s'j?"s* cri yp.Rri s'l "i3in rpiri)1J?5"l. J7"!.?r2"'"!'?n«\i ini 
,i::ki irtsis'J r5ir?sip ini -i3ik ,D"ii'?sH"i?Nn3 ori ^«ß'p« 1^*7. n?i3nNVinn le 
♦.b'prtfitrrjDis n i^i« irprst^Kvi iki ,r'Dr|rj y?"! r!?'?« "i3i« irj?Kat:> r?";. 
i'ppri «■'■! "i?iN r^^D-'ä yj^'i i?iK irS"! rj^n ,crBxn"jS'e cy-i. rj?n'a^« «n »^ 
cri ':':?jy3 s"i n?is ,:3i2nxvi nr"!. byjr.? «'"i tcr$NnnK| oyi. n.xnta (niü) is 

-irrM "iJ^T'^P ^'"l ""^^^ ,"ipaDns irn pns -T'ä ij7T'''?P li^r'?'"'^ ^'"i '^^^^ 
c'bs'n;tt^:'nri?''p"ir'i.n.?"'"'3r^J!'^?«JX'i;i3''J «T'^iti :yiöDr"i'nr^Dnam2:j?5nK: 20 
pi'n il'poyi. ,]^ü -irii"^. ^i'!?'?« Il^'ai^P «'I i^ tD'ntyn t2"iNTi?yjpj nyi. iks '^1 
S"! iyt55N-i3 N^. ,nK"n yb'p''"i.i nts'tty^ IPDcr'i. ,"iyir^. 151K ,2X11^5 i2iN1 j^TX 

I^T 'iD"» "iJ^Mrö i{''n ir)3Xp nj7. -i?iN tpynrbp irrb^n ly-i. i2i n?iN ,v^cri 22 
-I31N j;j3n?rj.K5 "liiK irJiKsty irtaDNia ,jrt9Nnt3 rn^J dj7. xn r"?^« ^i^i^s 

Di?n. N^-a i^a "iri.!";. "i?is* triabbi^ii IPJ^'ia ;•; Tä -i'pKJ i^s rax: rj-^s' ^ya'pyn 23 

,iyn.?NB pb'pr£D-T?inm "i?ii< ,yb'pys-mTl"' l?t?2"!räyjn!2N-) -ijik (r").>5is*n) 
ir-"'ni "^yssip iri? "iJ^S^'l I^ i?3^^ J^r'^ '^i'l- '"'>'1^v "^"'^ '^'^ ii"^=><"i3 «n 24 

"^rä yb'ptjt TIN toy.irtsDKia n^i »cytsorn crirp'inüyb'pN isr tns i^'p^n 25 
,-^c5"2crj INI irt::x"!3 njiN ,iy"?J?n m""'^ ^'''?' pJDNstr iri"i£ iPipJri:^ 
:}-!N2?r.:"'? tNi i?in "^n^^»^ m ,"tisiis i^t "i?in i'!?'?«f ri'^'S^r'???'."! xn 
,jin.?Nt2tr-;r|) cj?. k'T 121N JNiprs i::«"! n-^t prri ir*;;?! ^irins J»!?^« i?iN 26 
-r;iN rr"t?ttrp*?N s'"! iri£r^"s li^'^cn-ä Np i?ik t(nNNn)"ir"ic n"! ij???«??^ 27 
TNi -i?iN jri'p">^"w:cn3 di:: -i?in "^y'^^NnirsN aia rr^B^Dj?icci<?;"N s"i 2s 153 EXODUS CAP. 35. 36. 

29 ij:'J?''"ia 12: a''it2 pj^ii -irfi< xn ,X''i"is (ü'i.y:.) n3ii< jxö "^J'I,:?: t piJ?'i;"iJ?5''^"! 

31 ytsD^-'j D;>n «3^)5) tsbb''S-ii?. jn"« toKn n» n?ix t nnini yiaiifiKat:* dkb o'-iin inxT 

33 n?!ix ,|rDDxä?''\^ üi2i ,|yn."5t2>r''ffiir d-'K -isik ,-iy5s^p j'^ "'?''*^ ir^^M I'^ "i?i^ 

r»^«^^ DKä D'Tiöd-'nH jnKj '^^''^CI^^* "'?^'* '^O'^ 'H^O P'J r^!^ ^^■.- -^^ I^^TJ''^ 

35 yb^K iyi9"'''5"is 12£ ,id'7'p''9-)» DDri^irn cri t2'''ri^^':'p ta^ia xn taxn -1:7. q-j 

-braa-'n ps ,-irpp''t2t:' i?ik "U^pl^ii ira^btsorp -i?>ik ■iyp.-]r'!)i?Kn nri. rpiJ'^; 

1J?*1 nJiK ,pKJ?j!'3'"'b j"« "iDiK '^«b'ixti» px pis'niiEi pK -i?iK S'lp'pxii nri':'3 

lb Cap. XXXVI. lb 

'/, DXTi Drbbx ^ix? ,Drt2Drn )i?J''b'"r' cyn p^M x^^bnrjp'px irrtsnrsii'a 

2 -^r| ]üivi i?ix ax-'Stl^' "!?ix "^xb:^? jyn tin ntra -i?!ix jratsxri jj'brixEi^a 
lyDorn ,iriJ?^. ,rtatfixn ir5r^:?j p-irn i^\t px ü^^'^^1'^p ;^, arsbi^ii ,jxü irrn;ra:r 

3 |XB i^örix? x"! "i^ix t |jr3xü 12t DI?. ,jyariE2i2:rn rpiri) di2£ .2X\ii?3 i,-fx p-)j?rt 
rp.^,:?ii Di2i ii^tsttxn taax-iai'i D''7X-itt?: in?p. xn rs'pn; ,ir|x^ rbbx ntt'a 
-ly^nrl "^xj jytflDXia x^i i;ix ^lyra-irs^ri 12: es dix rcrtsorn irJ"'S''\n cyn 

4 — iri rb'px jr^axp di?. n?ix :jrnxö tb jy^-ixä ,Dn^x 12t jrsxj rr'?'p''t"i.s 
|XB jxa ^j;-j.r; ,|ytaytfl^^5nx rp."]i?i; ii^r^^'f ji^???«^ oj^n ix rs'pri; ,j]?ri2rt2tr 

5 p'pxö 7X1 tütt^ö i2£ jrisJXT -i?ix : iyt5rta'irBij7& x''? crs'pri; ,rp.")ri arr"! 
,Dypnrii D^ J2irt?-ir|"!r|i 112: tspx -i3j?5''''"i.2''n dSx nnii'ü ,b^B tsjjns 

6 DDnn D^b |Xö 121X taxsrj ntt'a n?ix qraxa '12t tsxn jj'bnxsrii ;; Dr3'?rii 
y3^^x nr2"!ri irb'pxj x^i-iB ^1X2 jx» ii^irii jjrsnsi:^ n?ix irano^ix '",r2x'? 
12: (r^-ix yts-ixn pbxB 7X1 n?ix ,]V^m Döint2r'7'''n oy-j. rsxi -112: ts'"'5-!x 

7 ,|y2''t?-)pB-irs i2£ Di?. ,yp."irii iy2f?x2 di2£ 2^:s?. "1X1.1 ts-'-'S-ix x^n n2ix {j^J^na 

8 irn ^:;ü2ix jrri?rt?irny5 rbbx frtpDxa dj?. n?ix {jns'x "six? nxri d:?. xi EXODUS CAP. 36. 154 :j-)i'"i.?« 1^1 1« ]vr^ ]m yartjEr."! rwi^rin^s (i'nyi.s«) ^1^9 n^ix ^n^i.?!?? 

cr'7.rö''lT öK q-'lK) jKfaytaaNö m ;j3i:£t2yny)2!axn2i -lyi. yn?» ök ,DrJ?xrin«b 
rt33S'^ ir?"'?«^ yii&rb : j?^:!£t3yTDri?)?Knsc irta^li^t ^yn K''''a Dyj?s'n-|^{s j-iro"'« 1-' 
er"], r^.?!?. or"!. js ]m yt??«» lys-^^ir j'-isarsi i?is* ,:i?xn-i«ä jrj^x lyi js jx^ 

',]üf2 pDSKü rj5ynnKs ?|'p^''j< ,j3iDnx\'i nyi -ira'Sfj tabyi^yj mit (-i«Kn)-{y:''i: 

jS!2 i?^K trjiynnx^ s^b"« «''1 -i-'S DKö «•'■'b-iji'j''''« ,Dyj?i<nnKa jyj^'yt cyn le 
q-iK) ywynnKs osyr «^ -r?iK ,B-)r'n.3siy5 yjarri-is's s^yh xn rartasyn 
-- iKs (n^D''^*) oyi r'?"'i: DK ir?'"'bti> rits?"? yö3s*ü jKia n?iK jD-iy"i.?K]r2 n 

cyn r"1.?K"! DK jy?"'?^ ritsrs n31K ,yi"]1Xn t3^''Byj3rü!2i<n2£ Dy KIT ,Dyj?Kn 

triiri) oy^m i"« ds dki ,ir-j.r5iy9 12^ ^)>:}^v^. ixi »i^bpiro yn^Bsip 
"■^y"!."!"''!.'' pBa-irBy^nüK'-; (jkb) ta'pri^i'j di^ ypR^I. y?"^ yt??^*? i^'5 "?'''< ^'' 

:xyr!rt2t:> (t:Dyj.B''iiO ,,j^'pKn3y;v«p.« (ixs) JiioriKi; 112t nyctDyia «n yt::^!? 
y|p'py.y3'pKny3"X'i?!i«yb'py.y.?-^''Kn2ii< ,Dyt2t2y-;.a oyi. yjDyb xn ]vhb:!_. jny^ 21 
i?y3''njr''« ,y,t3!fiyna ay:"« i::i jyEBx^ k^iiü: : cytstay-ia ly.?"« oyn yc-'na xn 22 
:j2i:nKii -lyn pyt2isy^.3 lylpb« {iit ]ki? yts5x)a kj JHl'l?^ ji'l r^!^ ^^^'^ "iJ'l- 
ytt-'n-!''! «n -i'B -lyEtsyna rvp^^iisf ,j?i3ns'i; nia nytstsyna xn ytsax!? jk!? n?i»« 23 
j"!:?«!"!!: «n "iyto?is' JXD ytflDxia yo-^B yny:^'?"! J'it'T'ä I3i« ni^aja"» |yjyj 24 
-!;iK /jyäaxi" jyi."5 jyj": tj«? lotsyns yr^x i«i nya?iN yo^ä x^iiit ,-ii''ai?:;-:,s 
nijj 131« tjyBEx^ jyT'S jy.?"! "^i«? tst^y-ja y^yi.?« tki -lyta^iK yo"? «"'ii:: 20 
:nytoay^srv2Ki.ii i«^ ytssKö ,yta".niK3 "iiit /J?i3nK\i lyi. -i?Kvi?ya"'M pJ'"?^ 
y-^ayns jyj"«''« ayi. nyt:?iK y?"? x""!"ii' ,yD''& jyjnysb^T ri:";'? yn.n>' n:is* 20 155 EXODUS CAP. 36. 37. nyta;!)« re^ä K"''l.'i2£ "i?iK k"T12 y;, rro"? l'^r^pyt ,-ir5'pM (D^IK) pD''ä y-in"« idin 

33 -bytsts'i? jn rt;?><^ JK!2 IDIK tj;ts"'M-i?y5« «'"l 1J7JJ7J '^DXl^")rt2?^■^ 'niJi 3?i3nx\i 

34 j?-^n''K n?iK n"?«! to'^ia |k:? rtajpbyi nj^titsrna x^-i -i?ix 5^1.21?. (IIJ?"!.?«) ai2t 

rtspxia öp-i^iiy^ '^^büD?''p ,n^^?^r''? öi't?2-i''ii2:i'^ -i?ix ■?is''?n«^ -i?iK nianiE 

sc f^bKnjriCKp.« (jKä) ir!p''M 'T'li =i2iK1 Ji'Jsssia |«ö i?ik tD'5i"i? ö'ö JO''« I«ü 

12:ki dkj ]K» n?i« ^^b«! qxs) jypxn r^n^x ,nbxj (ta^ö) K^i S^^V^V^ 'liiü 

37 Dj^ta'pri^yj or-i. r23XJ?"x Di2i rp.p:?i. yD''"« j^to^xa jKfa -i?ik tj^o^sr^ir?'?''? t? 

38 -!3!is* ,|yp.Kn jy^n-^ ts"» |r^''\i )^?'s lüKi 1D1K ,tD""'3iK-iyp.p;i2tr ,nN:Dr;"b 
ri^ä j?nri''^ i?ii« nhiii (ß'ö) jr?""! r^n-K 1D1K Vh^ü^ j^nn^K rta^r'lprs i«ö 

nrifip iNä (jyisri) j?D-s 

ib Cap. XXXVII. h 

li^K ,j?t3"n3 rin-'K rsV^n r?""« i?ix J?^"?» J^r'^ ''?''^* 'J^^?^!? i^l-O'^ J^sb^n 
2 Drr n (u'')a) i<^ j rt2^r|pr5 "ni "i?ik ♦ yn«o J^i.!?"^ r^'?«^ j^j"" jjt -i?ix r!?^?:. vr^ 

:yi3''\i i'^.r"!.?« -ij?-!,'!''^? jx y^jn «■'•'iiij -ijik ,rt2''M IJ??""'^ "iJ?"!.^"^ I« i'^r"! ^"1''^' 
4 n'pKJ (ts^ia) «'>; j^ü^ripi?:? njis* pbs'njrscKpK (jkb) jy^jKür rta?«» -1^. i?ik 

6 irbbi?. K^''ri2£ rri^Nj ar'rn (|kb) bniist^jynKw jr-i. J!"^2Kö n::?.-i?ix tyn«b xn EXODUS CAP. 37. 156 

]KB r*i.3» ori IS Sil? ly.?"^ tobnitatt^^riKiJ ori \Vl)X pTS Ii'l I« »^'l ^ 
-jri.wj DJ^T I« ;(yta"T) 'iy),vi jk& y-j.jX oyi |« ans jj??'-''« -i?ik (rta''\'!) nyr-i 
D''3n3 «n n3iN tpl.?» I^TS ]^r'!. \^ fö^sn? ^^'l "^J?. l?t33Kö bnitott^ 9 
in l'prr'pD ir"!.n'« t2''ö jytsp;yi.i?3 «■'t ,D''iK irs« "^x? ':'rJ'bi: xn jrtsyt^-'ns 

tö^t? ir-i. r^DK'ö nij. nji« ttartssnr^ D''Sn3 nrn "iras'irJ K"""! ir'i.K'vi bri^'av) 10 

11?. -121K jDiK'Djjn i^iKip irjy-j.'pxa ir?''''« 12:ki yt??s'ö -i?ik 'I'"!.'?«! örr'"! ^- 
IJ?-!. ytsssü -i?ii« fiyriöiH Djrn ts'-n.a -iJKn r?""« n^Kn ir?''''« lK"!«i rioD«ö 

,r^?''"! I'3yi'?i<3 "l'ä 12£K1 DXa n» 131K tÜlXDJD''"! 1?«1 1^3"?. I« f^^'lp ir?!?"!.'?«! 13 

Din s'psn'nytsDix ;j?D''ä -i^ä ir.;"! i^^ppl?. i""? «n i« k''I ra^ttari ly. naiK i^ 

»(lyi.s'Oi'P ^'t? IJ^l ^'T« i's'pJ'i) rysj'IJi'^ i^n rt2?i<!? -ix n3iK qr^xits 12: t"^ ig 
,ir55Kp. :?3"T n?i« brä^xbesKu^ j?:''\t n?i« ir|psti> v^'^i "i?i« iVi'dd''^ r?"i 
ytssNö np.i?iK tyn"?«: dy.?""! (iks) niKvi l^DDXjrJ "irssisspiK-iis ii<l o^lnKi; n 
jrn -ly. ytasxa ta-'^siK lyjPSntflyj ikb ;yi'?K2 Dy?"l. (ixs) "lytap^b |rn 
y:".T "i?ix yESKJp rr\T ,y2'pyp yj"). 'P1J^i)"i0^1 T'?- "'?''^ °''^ P'?- '"^J^'t^?"^ 
:|yts"T iy:''M d"'1« i?y,-iyjcp''i-iyn jy^nK"). D?yi n?iK tan-'S jx lynxri jyi^^s 1^ 
cyi. iy"jn«"i. «"li 'liiK ,yt3".T. ly.?-"'« -lyi d^i« onyia?'''''? cyi lynnKi «''n.i 
I« rö'iKB?yr!tfl''bs'?yi.?Kö 'l's'pi'P ^^""'"|.*^ Ji^tj^i nyn.3x -lys^i d''1k o-iytss^S i» 
rö'nKSDyntD-'bs'py'i;«!? ys'pJ'p «"li "i?ik ,yöib3 -t?ix s]Eswp ,-inx-i jyj"« ay-t. 
iyj?'jD"iiyri Kn ^ly^nK-i. D2yi lyi. ]iit «j ,yöi'73 i:Mi »isxjp ,nnK"; nyr^x |s 
'jy^'^ ,rö'iKB:ynto''ba'pyT.:Ka ys'pJ'P "i'!» '^yts?''"'^ dx -i?in j "lytas^b ayi o-^ii« 20 
,iyn.ns"!. iy;""n2i ab^ri-iytsDix fjbkjp p"« -t?iK qy^iba ynn^^ -!3ik yisxop 21 
-1DIK ,0^"« i« lyinsT iy;^vi2f a'pKnnytsji« »iBKop p^s* (lyTii) -i^ik ,0^1"« jk 
My"!.nKl Dsy?. «•'■! T'ä KT ,0,7"« |K jy'i.nKn -ly^^ii^i ab^nnyiajiN e^ss'jp p''« (^ikd) 
1« iy";.i<Ti irinK-i yi.n''K nJiK J^??^*.?P Vi.n''« qyny^D'i-iyri nn^K d'^ix k^i 22 
tcyn'pNJ iy:^n. p^tpt^ oyj"« D^is* ris^^sni« ly^yanDya j«s yi"?i<j tki ,nn'>{ 
(|NE) iy.55><2s y3".t -151K iy3?KS y-^M "tsiK ,iy3"'i |yB»Kb vt"! yapsia -ly. ■t?ik 23 
-t?iK p^K ny ytsrtoiyä"!!^? syn.'pw iy.5"n. nss oy?"« (o'^liO tyi^KJ QV^^"}. 24 
y?"K »i'bxnjritKpx jkb -iKttb^DMi fyi. yisaKa ny. -ijik jyoysyj y?"! ybb« 25 157 EXODUS CAP. 37. 38. 

iyb'py,K"l.i2tn?iK rrppjjrn^l'^^^'p: ,rt?'n_srj"jyb'p^^ 

28 «■'] rts^rlpri n?ii< ^f'pKn^rvKp.K (jKä) |r??xtsi£> «"i rtasKö ix, n?iK qr^x'^.ia 

T]h cap. XXXVIII. nb 

2 an"« |K firpp):?. "i"? r.?''\7 jx "lyji^n y?"! rtsaKö n:?. -i?ik xvi^r} 'jpi irb"?» 

5 nx "i?ii< ti^tÄ^i'ö r?""! 1« r5 |r^?iK |«b Dri?K"i d^j"^! a'pKn-irts?'!« ,-ir?sip 
Kn -i"? y.p''nrj ,D-)j?^t3''; fj?5-)j?|siip 0V1 PPpy. '^''s jJ^I i^ J^^r"! "i'?* =^l 

8 (ciK) bbr^ry^Dib p\t '151K ,-^rB?!ip (D^iK) jj?p.prstt'«T.i tki rto?«» nj?. -i?ik 

9 — iXD jn rt?DXö "li?. "i?i« : Drt2'pr:^r?D:i?ibia)aKnrs cri yj?«??"'« dx |ra'pi?ö 

11 n?iK xivzh^] (jK^) ira^""! r'i.n^^ n?iK \xb'n ^1^1 li'P.«^ «'T pr??ip d^ik 
yo"?! ynn''j< -i?iK ,ri::i«ii::r jy^'^M ynrr'X ,3?sb l^^'?» tonyi^in yta-'n-iiK: -iis 
nyg'p''? (jHE) jyB"-! ynn^ü} -i^ik irb"?. -lyi irpKn «n /nysaip d-'I« ,r;i:?Kvi:s 

12 im '\iv^ '[Vb"^! Jf'V^ fi^iö irbb» ri'srs y^?rnäiK ,yta".n?i?5« "»ist -ijik 

13 -i?iK nya^'i (]K£) jyä^n rin^« n?ix i^b^^? "nyiiypxn »n ,iny:^ yD'ä r-:.n^« 

14 ^j?"7. !i:r ywynöi« jyb^J?. jny^sr? *]^bb^. rs:a?"'fe /jr^lKö jy:y? ya''\*t2D« 112: EXODUS GAP. 38. 158 rta^T nJ?^.3S* "112t 131« :rD^& «""l."! V^jn"^ "131H |rb''\l K"'n-I 12iK1 ,J?^''1 irj^K 15 

ühh^ ^rQ"? «•'^1 nn"« 131K jyb''M «•'n.-i i::«-! ciai«) ,y3Dro'?iK ]^i)*^.- ^''' 
i?i« q-jKJ?!?:'"'^ Dyün''ii:iyj (jks jy-j.Kri) irrnöiK Dr5Kri>'ä c^l rJiJ'niaii^ ^^ 
jri^n nn"« i?iK jr"?''?. "iri irr^K''^ i*'"! xirssip) jsä fr'^"'\'! iri isf ^d'^ k^i 
jr^^viDj?. jyn ,ir|'p''i (iK'B) rssKop nn.ri''« jsippr'i;^? «''1 i?i« rips'p'i cj«?) 
(ms:) rppri. s^n n?is' :Dr£«n-jX| dj?! |J^!p''''.t ybb« n^sbi (ta^ia) jr^s'VI^S'« i* 
r^V*^*"!; nri'^a'pröJi'n (jhb) ^to-"?-!« -iyp.p''tDtt> (ikvi) Dj?EKn"j«ii oyi syi^^ 
irbS^. ri:?«ii2: -i?iN ,jnNa?r5''''b nytfln-'ii^j;: -t?iN *^«b-)Xtr i?ik nisnis -!?ix 
nri rDS*!5 ari "^K? r]Vhhv^ s^rli »rtQ^na -iri ts^ö y.-tKri «n "t?iK yj?:?!? «'"! 

n?is* rssKjp "ir'iri''« J^ippriys «n "i?i« ,"1^3'?''! (jks) lyp.«'"! J'l.n'K /"irlaip 
j?|Kn-!S*3 Bist -t?!« jjisriNvi -iiJt "rr^r? vhh^ -i?in nrs'?'': (j^ä) |r|"n n.n"« '-;<> 
nri ,3?i2nK\i nri. |r:?i32r'i.r3 «"i ir] ovj;^. tnyssip (|N5 irixiD -ly.-jüis* 21 

nr'i'rs'7r^ö''n j-'X -irp.p"'tstr -i?^n "irp.";''\i i?ik lyp^iriit^xn ,j-i rf^ias'tsty n«B 
n"?«! orb'pK tnxj^r'D''"'? i"« i?iK '^«bi^'^ r^ '^?'i^ niBnis p« -i?is' y'p^«\i 24 
iK"i fl^lT^ii tsa^iiaiy? J'P.IJ'"'^ iJ^^'V^'D l^^^^i Dü'1. «''S t3"'sn« iii: oy^'py'ii 
rp"-i-i 131« tflni?'T?in?r5''! "i?i« "il? a'V?«!'!^ "i?*!« i"? "i«l"i i'p«3 rt?3«"!3yn«i 
jDi-iyt2Diö iri 1«! "1^5^"'! i«1 131« :Di7ttint2^''b''''n ori ':'p.^ oyn -^«3 bp.^- 25. 
rjrs -131« t:-irn3in3y5n -i3i« -i3i?rita n3i« ,-135 anri.?^n (-i«vi) ,y-[r')2j'3 n:?! 
,!ri?!«Pir"ii'p''B j^psp'« jorj^intarb^n ori "^p^ ori i«3 bp^ 3^3:?:?5'i "i?i« 26 
jrp^ii "1^1. irir;;. "i^a Di^intfirb"^ dj?-!. Vpir ori "^«3 bp^y "ir5'p«n i"« 
^«laDprj 'T'a Prsn«"! "131« r'nn«! |rt?Dri£?«Ti2£ n«B ,33nrt5Dia «^1 ti-iii 
-151« :i«n j-itsra -i3i« ta-iri.?in pi?"? "i3^« i^V);^^ «•'-in n?i« •i3rr'iat2-|y*7.?in 2? 
-151« ,jrp'3 13: 0^111:3^'?'' 'n dvi, vo^'Si «n ,iy3'p"'! "133 to-iyi.3in i'ps-'i-ia j«i? 
1"'« ,133 ts"ir-T.3in D''i« rp'? tain?''^ ;dj?33«'^"!«3 'H^'^T^ dj^I i^p'? ^«''I 
131« ^irä 131« taiyi.3in3rpn i3i« i5yrit2 jyi |«s 151« ;rpi3 nri^;;. 12: i?? 28- 
r£5i«3p rirf« r^pri.r5 "i?i« 'ly!?"! i<'''i. "'"s |j;p.«n j«ö ytap«» (bp^y) j^ir^i^pi 
3''s:3r5'! C"!«"?) "^rBpip j?ts3«i2yn«i i«i i3i« :is'!2«i «v I7p3yipr3 t3i« 2t> 
«"1 i«2«i rtap«!? i«ö 131« tbp)p tt"!ri3in i"'? i?i« i3rri"^ «"iisf i?i« ,13? 30 159 EXODUS CAP. 38. 39. 

c:?"! ri?rirJ yjp'p« i?ii< ,(r'tsnxrij;j) ^isiKi DV^hv'^^ /*ii?taia''J j^j-ii^äaip tki -i?ii* 

tob Cap. XXXIX. to'? 

i«'! li'Tlix'n i:;^?^. jn"5 ii^?".t i^ ♦li'^'b ji^irnii?? "^^t xn ,t22Xtor^ j^nKi 

5 Cl« nxri) JXnXI Ors'pi^l) ,D'pj't32Ka D^l -i?X3'pJ'tDn''j txi 1?1K :t2j?rt9Dj?5y3 
-l^'1b3'prö'a^'^ nVxJ ixä ,B"3nx "li^D^^J jsä ,nn''X (S2''ö ypp'istr dj;.?''^so 

;' ^'''.■1 ^11^'^?^^.?"'? aJ>t331"'\ll£i7J JX£ 1?1X "^xblST T?1X -IIS'IIS 13^X i'!?'?^*\"' 

6 jKä ts3?nüix ,r?""'t?trDp'?x xn jr^2Xö x"^t idix ::?istsxn iybnxeys n^» ari 
]S1, "^x? ,'Ti''"i.i iy5x^t^:s?j byrt i"x x''iT rjysxtst^y: ,jj;53iddx|i3''''X jrjri'p^': 

7 nyt:t2j)b2-!r^'pit2' x-'l «q^i« xn rt22£t?yt ixö "iiix jD-'^xn^: •ni'irp ny'i. j^axD 
x^iT XT rc'^x"]^': "irirp x-'i 1^3 c?rp.3r"i.?x cy-j. :!i:^^t (d^x) abi^tsoxö d;?i 

8 ,ü"s-ix-irp.-!''iit:D;ip -iSt jy-i.rta^x!? jxi? noix tyapxn j^lpnxsrs nt^a ayi;'! 
-!?ix r'p'pxii -l^^b'3'pyl2l2^-! nV«^ (!«?> /Dbri^^xa cj7i a-'-'a-ix "in '^''•'!?j 

9 ,1» -iXTi rpp:^."!"? T]"'?:! tn^^?^?"^ üj?t23-)''\i2:rJ i^ix "^xbnxt? -i^ix -iisnia 
yjDXS^ j??^''X "i?iK ^5?!^!? Ji'.r'-t ^^^^^^ ^r^ '^i""^ li'l ^^'t iyts?xia ta'pysax-i 

10 j"x in^x irtsDXD x'T n?^x uis^ybr^ "^rn^xr^x nya^x) tsbya^x*] ry^'-na y^n 
xn ,n^xixa) ^?ix cxsxD ,^i?-!.-ixi (1X2) yn^^-i j^j-'X :r.?''^t£^irO'''5 ^'s (ta-ö) 

11 x^inpix :t:?xüX'nnoix ,"i^äxi ,'7:7pXs"!Xp,:?T'"!:?ts"ri2:xn^?ix ^yn^i^i^x 

13 ,Dp''3X :rn^n. j^tan"? xn n?ix roo-'ntayöx "i?ix taxax ,bxsx rii"-! ytatan-r 
M^n""! in.n'x j'X jy^D^DDxär-'x il?3n.'?^*| ^I^l> tD:?nöix rO^sox: -i?ix D^p-i^p 

14 ij?n> "^xj ,ei'px\i2f »D'bx'iiy: ^:!^TP- "^i'"!- 1^^'*-^ iri "^x.^ jy^xri j>?^^'^tr xn n?ix 
n"? i^üix? dy.5".T. "^xa "ij?iJ?;. ,jy2xtasr:7J b:}^] r'^ k'-ii /irax? ir'^.n^' ('^nx;? EXODUS GAP. 39. 160 -aona oy-i. jri.?^. iri jx J'j?'"! irT5 '^'i J^ I^^'^^J^R ji'ji^tQsxb&r^ irjri.'pxj 

~ir^^itt> «n I« irs'pj'ri li^tsiiisi'.t k"! "i^ix ,irj?iDBXB?''''K lyirs «"i px x^i 
(•^X3) jraaxü x''j njiK na£ rts".nj?"i.nxä "ij??"! "^x? ,DbytsDxa ori. "lytsis:?^^ 19 

xn {x xn jyüjitsri ii'ix ,rj?'"i r.?ri'pxj x-'-'ii^: (tixj) irissxö x": n?ix unsri 20 
,12t j?t§"nr-i.nxs nri '^K? jyto^ix ix& Dbr^jx» ori -ir^tsripaii^ta'pit:^ I^T'? 
-121X jD^yts^xö DJ?- ri?x3'prtQ"i''j ori "^ra^x t^rx t3r3''Brj?y^!ax!ii£ -1^. x\i 21 
i2"o D^rteix»? D^i. yj?^n x^i |x jr^^n |r?"?. ta"')? ib-'t^tsDna jyn ir'i?x? x'^i 
Dbrto^xia cri hv^yi Dri ij'5'x "li? dxi ,rbbx\i -iriba (jxs) inxc arJ^x 
;: x''\'i ,'7j?ts?xü ö^l (ixs) rilJ'"':? t2|!|''"!nys tos''? *i'pTt2D^"i3 "iJ?1 "i?^« .X"?. 
'rytsDX'a Djrn (nytä^ix) pxn in ytsaxia jxö n?ix t ytaiaxn jr^nxärs ntt>a ari 22 
Dj;i?.nK"; Dri J3i3ä&x i)'?"^ ■'?''^ ♦i^^'pxri iriba'pyia)?''^' |ks ^^3 ^ts^anxnyayii 23 
-li'j"! |x n?x-i irj^x ,Dr"!.öyr!iy:^?xs oy.?"« j?i3&ex xn x"i; frcsta"» nr?"). i""»^ 
jx jrt32xa XM i?ix jri.iri; iroonir:^ ta?"? -ij?. (d'^öxi) ,mxDjir-! j?i3bs!$ 24 

niB-llB -IDIX y'p'pXTl 1J?.''i'73'pj?)2!a\-I (iXB) bj;|B3?.tSX3X-!J Orp.RXn Dy-I. D'lT JJ?"!. 

"i?ix ,Vlh>iii Dyj"-!. (jx^) p"!?!:!«^: irtssxia x^t n?ix {to5'n''ii2:rj "^xb-ixtr i?ix 25 
Di'nr?«"; ovi, ö'''iT 1^1 |x brBB^.taxjxij x''i |:?tt*''i'i2i ]'''''?RxSj x"'"! ir^iütori 
,br|?xt2X3xnj p-'X -i?ix yi:3.|:5xbj r^'X ♦.briBl^.taxDXiJ x-'l irty^iiü diXDj?n 26 
DJ3n cyp.r:)xn crn ri^^n Dri |X ,'7reBxax?x"!J j-^^x -isix ri?,i:3xb: rj^x (-i3ix) 
-151X :rt?!Äxn |rbnx&r5 n^o d»"!. ;■; x''ii ,|yta3''-!-)j7| i:r tsor"! jr"! ,"iynöix 27 
-1"? -i?ix pox 1"? ,i:'"'3'ix-ir5rt ^irj""? (D'"ix) ri?.|!!X'i|'"'b xn jrt?2xa x-t 
ri^B'ö jynxn nri. piatr |yn. niix .jy?"^ ^'''x J^irse^xp, x-"! n?ix jy.?nxT rrrt 28 
|i;i-t?ix :j-ix: Dyt?3"i''ii2ir^ cix -i^T'^TPin"? ]V^.vr^ x^l n?ix ,11?^"'? (d-'Tx) 29 
niB-iiB -121X J'^p'pxri n:;;i'7aby;aö''n "i3ix j-ixisri"''''? dj?ta31''ii::::?J (d^ix) bv^yi 
131X tytstsxn lybnxB^i n^'n Di?n. ;•; x''ii X| ,ta"5-!xnj?p,p;t2t^ /"^xbnx'yy -i3ix so 

irS'"!?^ "ISIX ,J?1.VX| Dyr''"! ((XB) Or^Xn ^^^""0 'X1 ,ril?b3 TX"I jytSDXa X"! 

jxnxi jytt2:taj?T x''! i3ix :;^ dj?"! tD'"'p.r'?''\'i taB''nir'ir2i?t3tr'pr^''i ts"» ffr-lnxn 31 
1^ irsx ynranaxp xn jx es aix ,y!pbxri nribsbräia^n jxb jynxB fj?.?"X 161 EXODUS CAP. 39. 40. 

36 ty-'ip jj?'^, :'?riit3tr?y'i.K5j m "I31K ,iJ>J?Katt? nri"'« n^ix DrDB'?^''''^ Dri ri.xb 

37 ,f j?BiaKb y5"'\t rirtss'"'? iJ75'"'"i.m nxia-'lt!? wi im f]VDV'^Vi jr.?"! jr^V^ ts^a 
-^^'h Dj?i. '7^ TK1 "t3iK fVoj!hj}i rrrt rlpb« i?iK ,Dr:^t3Ki?''i« orn. i^bö«'? «■'I 

38 n^r^'l'^nKvi 7K1 -i?!)K rb^abKi mi 131« ^-iKtob« ii?.?:^l.^KJ jj>i "t?iK tD"irta 

r.^M ,i;tais*ni?5 i::iKl ors'prii r^rtfitp^j r.?-|y?£flp ixi -i?!ix -iK^b« jy:-iys?i!ip 

n.i<it3 °i2:rp.pri x''i ijik ,rD''By.;".t i?ik fj?^"i vt^i ,DyeKn-)K& ori J75?r.i 
rer?:?: rb^s "i?i>« ^ist«! i'pi^^J'? iriipix m^''^^^ IJ^?"-^ '^'^ Dr|xniKB ori 

41 ytööx D12: "inr^p «''1 tDrt5'pi?3tJ?JD3?i'7öi!:xnj?|Dri Jiiinxvi iri J^tDori ai::^ 
,pr:ix nrta£?''is ]Pi. tb "irT'''?p lyr^^'i t<''1 "i?ik ,Dintar'?"n n''N rtoD?""! a^a 

42 nfö aj>i. ;•; xii ^dk: :ri2DrTirt5D"'"!B d"|i yi.ixi nro^j "irT'^P »«'"i i?'i« 

48 ^i KIT ,to5xai;'j DJ?, frtaiixn «•'t ^rnn -idik ^pnj?!! j?¥?kj t«i ro«i 1^0 i?ix 
JK"! J?t8r.?3J?J. ntt>a -i?ik ,ta?K)2i?3 dj?. «"t jj7t?toxn X) ,rtst3i<n jj^briKBj^a 

Ö Cap. XL. Ö 

^ DK ,DtSK?NÖ IJ?t5D"lJ?. DJ^l J?3Xta DK t'^KlBtt? -I?1K ^HtTÖ 12£ J?t3riJ?1. ;•; 1?1K 

Dj7ta'pj?:^J?|DJ?'''^'2!aKi-jy| Dy-j. j^idikti «■'I «n taDb^Kj ,DK)N3Kn Dyi irtoDiy^ 

3 ,JJ?^tflJ7TD"5''n DJ?DD''33''''?f DJ?! yj.«^ K'"! ßlKI tSD^^KJ KH 131K t |J?'p'pyt5r|l''1t< 

4 nDlK tIJ?5KÖ 3?»11K^ IJ?! C^in) yi«'? 1J?1 JKB J3n"tt*3K J?.?""« tSDbSKT -i?is 
131K ^11^31")? j'taxiB-'iK jy5^'.i tsDbbKT i?iK iJ?3r"!3 (p^n) so"-» fj?"l tSDb'pK] K11 
;jj72:art|3''1K fJ??)!?«'? vri tsD*?"?«] i?ik ,IJ?3r"^s (p'^'i) 1J?tS3'''''? |J?1 tiD"?"?«) 

5 DJ?"!. I?1.«b X''1 INS pi^a^n D12£ IKtobs fJ??J?1.'pXJ fJ?l II?:^tSJ?1. tflDbbxj K11 -I?1K 

6 -t?iK jpntsrri j^ij^ik^ ij?1 J?T^^ ^n f^ ^Pa^^^. ^'"l icd'^'pkt -idik ,dj?dd'?3"? 
Dj?i 3?i2nsii nyn j?"!.''riö «'T ikb DirBBXiiKia oy^ iKab« jri. toob'psM xn 

7 fj?tt>i.i2r |j?p.pya^Kri tkt aobbrn kh 13ik *I^??^^J 0J>!$'?J?^J?5D3?i'?»'!?«!1J'? 

11 EXODUS GAP. 40. 162 

-i?iK pn« t:D'?'?XT Kn n?iN qy^'"?"?? DJ?, taob'px] -i?ik ir?"?«! S'pyt^i^yiDia 12 
,|yDDNS jrt;yit2i:ürri Drt^bri^y^cjsiböJ^Knyä oy-i. rT.-ita -111: rjnKi y?"i 

"iJ?. OKI fl^r'^"''''"^ i'?'^ "^Ji^* 'ji's'pi^i I^"'^ tsob'p«] -i?iK ,jy7;"''?py^ Hi'Tbp 
ta-'ö «"t rT'^Ppyi 1?^« '"^i^O y^r"!3 yjnxT yrn -t?iK ^yin "irtstp-'-ia ob« t-ö u 
taabKirj irt:s*& inn"« xi*! xni ^irs^«! i«"! taob'pxT xin n?ix : jy|5.p)X";.5"S 15 
,]y,nyDyj b'pxj orrn nDix ,iy3n -lyteons o'px ^'ö I^'p'pi^J *<"'! "i?'*« ,t2Dxn 
-3X3 rin-'X "^nn yt?'pr3 DiriD-iytlons prw. DiJt jyjrfx ;:i3'pxi r-in^x ta^axi 
,raaxn irbnxBya on-'x ^^'i X''\i xt p?XJ ,xt'px Dxnis ntt>o -i3ix taxrn i^'a'sxp, lu 
DX ,y-!,nx: lyta^ii:: d-'X ,i:x3Xö iyt?D-]y. n^x -ixvi oy. i?ix :d:7. ny ytD?xü xt n 
-sn n^a -i?ix :tsb'pytsua''f?'ix J?i3nxii xn yn.iixn xi ,Dt?x3Xö cvi, lytsD-iy is 
rtjbSrLjuJ -ij?. -!?ix ,jx pD'ä nn'x yijiitarT ny -liix ,pi^ix 3313,7x1; xp r^yts 
ynn'X ro'^'pnsi^ "i3ix ,p-x "^rrn y-i.n^x yt53:t2yT. -ij?. n?ix /S^-ix nytstfly-13 ynn^x 

-I?1X ,D^iX 3?13nX\1 X"'"! -ir^'X JsSr^TJ tXI ytartj^ia iy. "I?^X je^'TX iyb''\T 19 

|ybnx&r3 ntra orn ;i x^ii ,|y5x jxs pt'Iixi oi'ta'pri^yj orn yppri. xn i'i?^^^ 
rt23X"is -ly -131X ,j?nx'r xn j-^x D^sr'^ ixi rta^yb -i?ix Drix? ni;. -i?ix tytflcxn 20 
jxE ynx'? x^n Fj'^ix brntst'^rixs; jyn. v^^vh -i?ix ,rix'? x'^i px 1^33X12^ xn 
ivi, nx&xi) öxnts i?ix ,33i3nx\i x^i px rixb xn y^^xia ni?. -i?ix tjy^x 21 
x^\i ,DrDD'3r''?i cyi. ri.x^ xn v^pviv^ 11?. "i?ix ,3?n"tr?x ^S1, JSXTI'IXB 
-aaxni'^ TX1 px tt>''t: jyi. rt^ictoyi 11?. -i?ix tytaöxn irbrixärs ntra dj?-j. ;•; 22 
cyn 3'pxniyD''Tx ,yt5'"n'nx3 xp |y3y3 3?i3nx\i ly^. yt2^\T xp jx ifi'pyp3D336 
x"i.i xj ,;^ nxB cy-i.xi3 cri pexT^'^ix jyi pi''nxi rtsyj-inx -i?ix :Dy3?xn"]X2 23 
-ny| ixi j'x lytsD-'-'^ jr"i. rt2:it2rt n:? -!?ix jytataxn irSnxay? nt^a ori ;' 24 
: 3xcta'ö jy^y^ jj^rixi; nyi ytg'«;: xn ;x ,-iy:3'x?y3y3 ir-to d^t. ,ts'pr:^y3D3?6i2öxi 
li'bnxeys n?i*a c:yn. ;■; xni x: ,]] -ix| ?i«i-ixi jy^iax'? xp ytssctarj "iK -!3ix 25 
,ts'pysr5C3?i'7ttöxnr| txi j-'X -ixp'px i^jr'i.'pxj jyn r^^:t2yT ly -i?ix ti'ütsxn 2g 163 EXODUS GAP. 40. 32 |j?ii ♦iJo-'B vy}^^ "i?iK ri?yfi j^'^.r'''K ,y.?riNj rr^ "i?',k po« -idik nti*» jK£i<i 

K''*! 3KJ n?iK ,s^''lK ixa'pK lyn 151K j;i:r7KTi «•'i din PiK'niKs i^i. yta'r^rt^tr 

35 -öas'ni7B 1K1 j-'K tsD"? rtsJ^Kp, Htro -i?iK nDi^riKVi Kn. v'^bh'ty!^ ortsisK^ 

iy':!.^'"'*^ \vh% «""a p]''T« D'bK'nto: "^l^irP ^^'"^ li'SKia Kt ,aKn jriirn jDijnKii 

37 DIU T"? ,ei'iK D3^? KM |:?5«"i3 Kj .2«n t25-? Tpi rp.'pOT «"1 jrii i?^i« :irr¥ 

38 j^M j?!io,-iKi; nri "ij'^-'K nxri d';'^ J''p.'?i<\i ^'l '\V1.. ♦2«C'1^. "^'I ^^'I ^1 '^^^^ 

q^r:^ |riri''K lJ'!p'?i< ^'1« i^^'W'. ^K'^^ IV s n D M Cap. I. K rfEnrn dkq ,rT'& dkb -irf^ ■ahbü] ni ,b'p'''ii jr^^nai«"! ^,"; i""^ "iresK p-'K 

cy-i. c]SKp, in ffi^lK -i?Kn r?''''! b^Hj ns -i?iK :;i -iks jrsxi? "i^ ybhv^Vihnü'\^ 4 
DIN firiiri.) il'^öxjy^?^? yivp D^i"'« D^. *T}''\i X] ,iyjy5??'''i^ DnreEiN'i?N-ia 
NT -!3iN ,|rta2N'?0 ;•; in& 1?^ rJ?v tni '?'pN| n» -t?iK qrjnNtnri 12: ii^''^ 5 
ta^ba INI ]VhhH] -i?in |j?3Dn3-iNi tsiba mi irb^^j ,nr^D''lB nt fO'poN rjnNj 
-"irl Dri.yT'"'i2 lyn (nNB) "lys'priT ,]y^?y"i.stt> -iriiaiN dj^i "in^Sn jri. i^'Tn 
-SN (tsnnN-Dij^iBN-ijN-iaDri ':''?«] "12131N :(tör'yt5tr)Drts'pr^r^Dj?6ööNi e 
r^nNj N-'T irIp'pNT |Ni i^iN qyjr'piJ':^ ^PP'^^ v^i V^ >=]?. b^Nj -i?in iro'^t ^ 
ira'^K "ly^"*?«:? jrbbNnJiN ^jr^^'p in^Sn lyisfT'iN nr*'?» pnN D^rtscns ori 

J?1DT)N pN \Vhh^l »-lyiDDnB NT ^D'l'inN riHNJ NT -I?1N qrjllN -1»"? INT 8 

TN1 hhü] nrtSDns -Ij»! IDIN ,|rtt*NVl?N "irDDN-n tfi'tt Tg b^NT r(?.|:5''t2U>N''?p 
p-'N ,TraBN"ir''B (TJ1N) -T?NTa p'« (d"?«) /pT.?'lt:N TNIfibtü D^T »iTN V^i^i 

ji'EN?? |Nä ,(tapN) Tr|aN pT T'^sir-'^p dnö jyin?iK tv. 'y'^ "^^^v^. TröT^sr^?« lo 
cyjNbnybnrB ,Dr5"''73?yö p-N tj?. b^Nj nj ,Tj?&sNTDNTa Dia jyrs: jns tj^t« 

r-kS-'TTTKJ T13C ÖTN^bN OyT yt9''\'! T^T |N Dg, "t^nj t» t?in qyjinsTKT 11 
tj-lN tDibs pT. irip'pNJ ,TJ?t?C2''TS N'T ,D'|nnN r?TNJ NT T?1N ,IVt5?Nbtr ;•: TN3 

-Ty¥ ypp^tstt) r:"'! j-'N DJ?. bbNj t:?. t3in j J^isrnsu? irTfaiK dj?^ tnis^n j^t 12 165 LEVITICUS CAP. 1. 2. 13 |j?tt>Kvi5K n:?. b'pxT ri:?.p!''taüK''?p «""! n?iJ< rT'^^i'^r''^ '**"! ■'?''^* '(torK) "iKt?'?>? 
njiK /jynric?« r^KjaVs! öi^i *i"1« p'!< i?^*« IJ^PP'^P ^?^P, li^.?"?- "^V^I "'^^ '^?^^ 

16 |Ki 131« MJ'l-li't tap"""!"ir?D''iK Dnxa'px DJ?! i?«l"i i:?T jx tsi'^a pM. bbKT D» 
psr? 1-7'« '^'tkj n?iK ,nJ?1.?«l5>it iKi.«! iiriri jri ts^ö ^sK^,p jr.?"! i» hhi<] 

17 "^^XT -ij?. 131K qri'ij'iirn v^vi «■'1 -i-'? to^x iri. |k ,r't8''\ii2£?« nisr •n^a'p« ]V1 

s cap. II. n 

2 b^KT -i?!« ,|rjr^ ei"'i"iKi':pi-in"vi i?ii< j^p^j rj-'i-iKn b« h^ai ni?. ,'7nr'3 er?""! 
njxn r?""« |Ksxn '^Skj n» n?i« r]Viyi^ pr^D'ls jj?"!. ,D'inns irjnKT ]ri. dj?. 
,'^''i'in'"'ri jr^?«^ DJ?"!, ts"» ,|r!2nr3 rb« ari. |Kä -t?ix '^riD'ö lyr"'!? drjr: jkb '?'?«? 

3 -fi^Btr ori jss apx ri^'i!? cKvi -i?!ik r^'; -!"& Tii-ir: jrönj^or^?« (DiJt) "irss« 

4 jyjris'nxiirp.pKaj:'? jrsK d"« ir&s«r"'sitt> p'« «ii iri"i?ix to'p, -ij?5s«"]r's 
"iri^ »irDDwra b^ ta"» ,tan]?."'"'jy^?i« »"rnrö dj??'''^! jks (dj?. K''\'! kj) ,ad'7'p''i.i 

5 K11 mn -ire^Kp^Bty tki irii i?ik tta'n'')a^r5 % to"» iyn.x'?& rtanr\irJ?iK 
tD-ia "^nra ür.?^'? jKs d^. «''^^. kj ,ttp*{ |j'p.p«5r? r.??«ss iri ps tsDjria-jKi 

6 (isp^) Di?. ,-ir5''"!i<i b)$ ro": ,rp.p'taiy j'n djj, "^^ns tts-is-Myi?'!« ,iyDDKjr3 "?>? 

7 yBöKtö ö-'i? ,tad3r-i3-]si xn tki prli^p'sty tki jri) n^iK nrsaxr-'aiy p"« 

8 Kin i?iK jMKörs % iD-ö bnr^ oy.;"!? io^w dk rinrii ht ,tor^ li'P.p^*5i'? LEVITICUS CAP. 2. 3. 166 irjnKT jrj^T iDiK pn« oy-j. tfl^jxnr^ ,^rE2xi"£it:> ar-i. jxö ts5'"'^3 :i''"!a"'j!{ d«yi 
,jr-."iyii tDDKor^ r-i?*ij?.''iT ts")? bb«) ,t2y-|,irii jy^^'^-ia-iKi ;; n's nn-'« or^Srii 

nyssK irj^"'! dyi:?;;, K'"'? ;-ir?sxpBtt? ü:!r^i jks cytstasj dr.rn. DyDD-'jira 
yjf'blatD-nj?. nyi 'ij?E2Kp''En:> ixi um jyi) -i3m Ji^^^-'-ia-isn j^'pKi «n tao'r'VKj u 

j"« (tsrK) D» ,ir^y5? *T'i"i«1 '^■'i"ii7'"'i: tm jints Pi^lixi bi)? tDc'^'pKj Kit -i?iK 15 
nyi !«£ ^I^l^'i^?^ b^ntsnyESS' ]Vi, bbxj nyjjDnsi nj?n -i?ik : -iy5sxi''''£nr le 
:;■; -i'ä nylsxnr''? j''"« c'pK ,"!i''inn''''ii jy^?x: ay:''''! ts'-i? ,'7ii; D«a im r^:P''"!J 

cap. III. : a 

Cy. 1» b^KJ D^ii^b-ir'rny? r'^ ,DrD''b5"11 r"« IVl^ Dy5''b3?y^ p^X «"V. DS 

ony^aK Dr.5''M pifxp^ i^n f^m i?s'n yj"! b'pKj "ix im i]V^yi^i^i )] "ikb 2 
,jyi5rs'?tr Dyt?'py:^yjDJ?6f2!?«ni'B Dyn -i-'ntfl ^y-j. jk di?. bhvi] iy -t?!i« ,|yjyb 

;•; -i'B -iy|?)K-|y."ä p"« "lyEBXDjyTnä üKä h)»^] iv>, im :|r^?yi.Ety mx 3 
»topynys t:t?rB oy'p'pK i?^x yT'l^yj?"^ ^^"^ DJ'5'pyi) ,tat?yB 7Si ,jyj?ns-i«"i 

]K ,iy3yb "ip"!. "irs'J^ ftayi mi im A^V^') iyr?.?i<'?s li^l I« ov^b:!^^ ,\^ihi 
iy-!.rV3K DS irb"?«! D'pn« yjnKt «^i -i?ik t|ü'D''p.aK bj?. ly b^xj IJ?^? jy^ 5 
,(tari!;) py?'?**^! in^'i'^* cys'pyr ,'ir|?x-i?«-!3 dynirsr? ^n.K^bs ayi ^"Tx 
-i'B rjnyj irö.-iyjyj?« di:: -lyEs^-nr^B j^s cd"?«) ,|y3'''? nr"? ori. lya"« xn 
-jjya ,^^'; ^•'? ny^BKD2yTn& ni2i (ai"«) "lysss j"? n"B3''''bp dnb jrii -isiN :;•; s 

bbsj -I» -I31K ,]V^vh D-]rBsiK or:"?. siBXp 1^1. si-iK njxn yrr^t "^bsj -ly im ^ 1G7 LEVITICUS CAP. 3. 4. 

12 -'ixi DX "il^. '^'pNT sn ,örK "^i^esix pM yrv vr^ iri) "i3ix t;'; TD ■lyBsx'i:?;"'! 

13 K^i *i?iK ,]^ivb t^EXp^ II?"!.^''« *T"ii< "t?«'^ i?.?"-^ ^i^l "'^^ "1?^^ *t: "^^"^ l^^T"^^ 

14 p\'i |KSK1 '^'ps'j -11?. nDiK :jrj?r'^.sty DiNDjr-i iK^bx jyi. ?i''iK to62 in^K 

15 fi'i^.jxbs j:7"7. jx Di's'pyii ,jx-iKn tatars tki idix ,irT? li^T'S x'T "i?ik (tapx) 
j iran:?.;^yii dj?. ly. bb xj ji'T? iri jx ."^rsi^lp "iri "iJ'S'X pt?^; txi i?^k ,(ts^tfi''t) 

le (-i?iK) -rp'sty D^x fii?'i.?''sc5x "iKttbx ari ^''Ik d» "^bsj "irtoansi "ij?n. -i3ix 

n Cap. IV. "I 

■•1K1 "ij?. bb^j ,Di7p.^xä Dri. jri.'p'nr-iyi ü^2i ,ar^n3''! "^J^tQD'is rtfiabKtyj 
jr'jKb-iybnj?! jr.?"'''« ,S2Kn id^''1?^:j;5 "ij?. "iri^Vj^ii to"» ^j^ij-"? "iy5''\t jj>jr\T i^J^na 

f\s,ap^ |j?-7. ?i''ix i^^ri yj-'vt bbxi "ij?. -tjiK ,;•; li^e Dptsbr^J^^DjiibttJpKnrl orn 

]Vm t)\ "iKB "^Köjyri l^taiba an jXB "^bx? -I21X ,iJ?3''itfi ts63 txi px -lyjrs 

7 DJ?"!. jx& '^'px] nrtQcpnB lyn -!?ix j jj'^^j'nEt^ D!2!iniD^''b"n cyn :2Kn'nXB |J?l 

jr5'nt:tr Dp-ij?ir,i?5"'-i |ri.?r3''"!'?nK\i Di?";. D-ixübx Dn "lyjnx.-j xn js» rtai'^a LEVITICUS CAP. 4. 168 :Dyt$'pr^riDj3i'?öü«nr& cy-i. ^nts iri nsö (janytsu» irsSri; ,jrD''jD''iK 
,tstai?9 orb"?« "t?i« J2|:ri;;'3 ri^iir^?"« «^i orsbri; ,tatare iki ;ir3rn 

jy-i. jtoD-ö DjrrM 131« riri.iJ'M"« Dj;.;"! i?i« ,|j'p.p5''i?tt>«''?p irj^t i?i« r5s«p, 12 
ly?""! li^r'^ I^ l^^T"^^ oiv^.^h ori. abKinyoi'« n^. hhai i-tpu^ jr3?r |r:s?«3 
IJ?Mj?l.a-iy| pi'i?'?^^! "n'T^ I^'■'^ "^^«I "1?^^ ,t2rt$ts''ti>rn vt^ «•'i j«» «ii ,tai« 
D:D«i3-ir| 1» b"?«] ,tart3i?T ^f^ «"^l IKö 1M«vi ^rt?"!« ovi, |« iiy."? O"« 
1KV1 r3«i «n i?i« ,t2nj?Jir5 "^i hi^-iv'. rir-'^r^ r?i?K3 «•'i irii 121« tjrini'i^ ^^ 
j«! oy:"« imyvi jinta «1 i?i« ,j?i'7a^«ny| iri. |rri« iJ7i. i«s i^j-ixanys 
ri"] «1 |r|«n «J 'Ii^'p'p^J l^'^n^'^:) l«ntsy,i ts?"? rs'pyii »d";^ fj'taKanys |yn 
ari^nJ^I 'l'^ ^'^ r'^^'P '■'l'"'-'^ £2D?«pj73 j'iri «n (ji:) ii?ii i?i« :!2j7i.bw-]y? 14 
121« ,'\V^r'!^ ny5B«i?i ni2i: i-'toir iJ?33r jr?"« ji^ö^jxnys «"1 ':''?kt «j ,|r3«i 
nyi irtapytsby. «n i?i« tir^^na a'pJ'i^r^DiiiböipKni?! i«i nKs jn^« i^hhü] 15 
,;i i«B ]v^yh Di;tfliy jr^jr ori e^axp ]ri. p]"-!« ri.?!?.-! ri-i"« |r!p^«j rir^ar^ 
-il^tjons yisa'pKIi'J iri. i?i« :irt?3K'?ty ;; ixä i-'tat^^ ]Vi^v jri hb^i j«!? i3ik le 
:|r3ri2 tabri?r3D3?ibDäsnj?B 7«1 j-'« Dn-'tatr 1^331'' cyi rtpi'72 ar^ i«b b'pKj 
ir33yn.E?r b'p«j 131« ,jy3''it3 tai'^a ixi r*^ "ir^r? rj-^'T '^'psj "ir^D^B iri i?i« 17 
q-'iK) ij?. bbxj rt^iba ori i«s i?i« :3?«n-)KB jyi |r3r3 ;•: n«ä b«!a frai is 
-!2iaKny| d'« (Diy^iy) ;•; i«& nraSni ,]V^^: d1*<^'?^ dJ'I- "li^^:^^) ^'"^ I^ 
-ny|sN-i?«l3 cri iy>*3 jj7i. I« 1^. "^b«] iDibs ri'?K3 TKi 131K ,i;t?br:^y3D33ib 
cyt5'pyi'i'^D33i'7aia«nj7b oi^n i\itfl iri i«b "iJ's'pyiT ,IJ7D''jdi'« onxKi'p« 
ri.«t?'?b* ari ^'ix "t?'i< ]^^^^). I^^ä^l "u?. '^'pi«] ^tsr? i""'! hh^ i?i« uanrt?^) 19 
•yD'a D» "13?. «11 «T ,]r3«a "i'tair |r3?r dri ta'^ia DJ? b^«j nj?. i?i« jjrirv?« 20 
i?i« ,jint3 Dl"« tD"» 1» bb«: «T ,tc5«ia onysaxirT dj?i i?Tt?^ IJ^^?i'' oi^l 
:iyi1J'\^ ly^rr.y? l^^T^ 'Tl''i.i D^. "i?^« /ir.3n«7"!r? «1 bb«; -irtsons -iri 
b"?«] i?i« My3?''i3 Diri«"? cri. sbxn-iyDi« Tpe? ji''3?r jr"!. "rb«! j«ö 151« 21 
■nplsKiri p'« U]'« oy. ;ts3?r'^.3'nj?| irt^ciJ? |y3y;. j«ia «1.1 ,|r35yn2-ij?| fn'« 169 LEVITICUS CAP. 4. 

11" 'li'^^^J IJ'lli''':)' 'i^^^V?. tD5''D i'sbyii ,Di?tgt?K| oy.rn ,D';^ jyaxanyE 

23 ,a^^"'5irj?« ri?''! y2''M nr^ii^ |nö ji?!; ttDri'pitynrä "^iv -i:?. tsxn kt ,üina-ii;K 
pKS?rJ''s: JJ?.?"X ir?Eiist nyD"! i2£ nj? 'pbxt «j ,t2Kn tDj7^n?''nS'| 11 "i£ ri^\"' 

24 Dyi »isxp, jj?! »i^i« n?xri j;r\T 'rj'pxj i^. -isik : jr^^na ijjhriv'^üv^^^b r?nx 

25 nri ii<ä b"?«! -irtDDns "iJ^I n?i« nr??«"!?"! p"« tori<: di?. ,;; ns*ä i3rt23Kb*ir 

26 -ij?. h%l ear? cr:^:?s*J pM -i?i« tonK^b^nrlf^i^Kis ori iri.Ka jy"!. Ji« 

jrsi^nr? n.'7''^-r]'''ii dj?. -i?ik ,ri.?"'T 'nr.?''\T ly^ri) ir.?nxnr| |ri''b{'?bsT n^teons 

27 DXi yp.'pKs or*!. D''ix Dintan-j-'K "^i-in tar^''"!?''! rbrri y.?""« iri) t?ik :|i?'i.nj'\i 
rs'prii ,0';'; irtsK^iri jri jxs or^'^'H "'Pi'^i'^ ^1^0 «'i oi^ir^ ^c^i.?«'? 

28 -yjDK an-'« jKia in; : ari'pitr'nr'S '^■'t i«": toxn j<| ^iyb'pxj Il'llü'i; Ii<ntsr5 taa^? 
J??'"^ -iy|siK (012:) -1» bb^i xt ,ta«n to^''"!?''!r5 "il?. ta''ö«'i; ,j?*7.r? yj"? ts^""?: 
ßr3''i3^Trj "ij?. J^s'pni ,ri.?'i "ir;"! iJ?^]?!) 'jJ^^r"!^ ^T^ si)<b'\vhr}:}h ra*''??"!? 

29 njix ,irJr''p D-iy?a«i3'i ori *i?Kp, in «^'l« i?«n rrM b'pxj n:?. n?ix jtaxn 

30 IJ?-! i3!i« jDiri?iN-t?K-i3 or-?. ai^ cri 1« ,jrt?2Kbty nriaxi?''! tki b'pxi n^ 

b^KT tsi'ra rs?K^ '«1 i?ii< ,|r5''''i.ta;^ DriKabtünj^a^KiDK-ia dj?^ irnxn s""! 

31 -IS b^KT tfiiDj'l nri"^ '7'pK nJiK qr5''^£?''iK D'iKia'p« cy-j. |ri.S3 jn i« n:?. 
131S ,-i1"'i3 |röü«jr^^l?i^ -ir?sKD?yT"!ä DSi |xa totar? TKi K'1.1 ,iyöni?5Jrii 

jrsyJiys ai''};; "!l''\i ai?. naix ,jr.?riKnrä i.-fK '^bxt irtaans -iri "i?ih ,;": 

32 ^-i-i;!.-! iriria lyisK-ir' aij: ax"? p"« -irssK pM ab« ij?. i^ii niix tjriiy\? 

33 -t?Kri r?"! b^KT -11?. -iDiK Mi'^ris ariKb-irbrir? /Br?''?^"!? p'« "i^. ':''pk| xt 
jK nysBK-irt a:£ aj?. bbxj "ii?. n?iK ,]:!?,:!h a^iresHir: arn «issp in sT'ix 

84 -irtaans nj7"i. tdis ttart^aK'pty ■ir?S!si-i?X"is tki i«ö K\i ,jrt5ax'?tr rtsi« arn 
'7'ps'] nDiK i^'^irJ nyjrä or?"! to^Ä a'iyiBK-iri ayr rtsiba ax»"!. iks bbxj 
y^?i<3 tKi -i?ii< rira^^iatr anKts'pK-iyiiK-ipK-ia on. "'J'51»<'1 Kn 18 <ax) 

35 in"« 'r^x -i?!)S :|yD''jB"'ix anKöbK ari m^a li'l ]^ "^Z "^"p^J t^i'^^ rr-!?''K 
B"!r5?xa?rT"iä ayn y^iaxb ari i«s tapr| tki «•'ii ,|riar'r5^r; i» b^Kj tatsr? 
mr:^?« n^^bi? an s^'Ts ay. bbxj nrtQans il'l "i?''*^ ''^1'''>3 iyö«?K3yj^ri; LEVITICUS CAP. 5. 170 "irrM ir^rii jr5siKny5 n'« '^'pNT n:?tQD''-!B ny"i -i?iK ,0';'; -iyfeEi«"!r''s niu 

cap. V. n n 

-i5Xör;; ]yy} "»yi« {tssntayDD-'ö r^n'"« «•'i ö^J?"!.ts kj ,top^'':;£3ti{ as''? d^. k''t ]V^) 2 
in'?''!! |y5'''"i?iK Dpj^K TKs* mi "lyi.riiis?» ,tsr"i.n^i3« DPD'^^'i.iiK Dxrits:? "I?r^1''i!^ 
Drr''K i«N i><i ny-^x ,Di'-!;nt3 ir^n«:^ i^r'"'.?''« dxT'^ ^^^ '^"! "'^'l^' .cyTOts 
,]^^-}})i< "II?. tai-'is* «T ,]rnKa"ir^ ari^^ "i«s to]''« dx "i2ii< ,Dyü'i''i.iy5 jr?''"'':!?')« 

ri'i -ij?. t2«n KT ,qx2-jyn) d:?. to-inrs"):?. "i^. "i?ik iriiKsny? cirfK -ikb tors dj?. 

-i?iK ,|t<p. iri.Ki.itt> ta3Kiy5?iK ti>?rö iri dkm Di'!p'?K i"-!!« ,pnts 12: Drt?ij nr'i.K 
K'i tsKn KT ,qKnr,'i) -ir?K D3?. tsnnriiJ?. K'-t ^ir^i^lli'l ^^""^ ^^? ^P^ °^- 
Dr.?''"» r^ "i?«*?!^;. Ii^\5 '!"! "^V^j DI?, "lii« *]i>v^ ]^ oi^r^ r^ tsribwiri T'i ^ 
: !2Kn tsyjnril'^ "^i?. T'^^T' 'IJ'.??i'pJ'3 ">!?• '^'p^J ^J '^^^ iDj?lbitt>nj?| '^■'! iJ?.r"! jkb 
Ii?j?K3y3 "11?. K""! ,ri.?''i 13?.?".'! ir^rt ^irii-'-ia ^^'; -i-"?! -ir^sK-iSitt^ pM b^Kj 11?. 151K 6 
ü^:i ,:}T^ j?5"K ">i?l^ siKt^-jytstpw p^ij /.'T'&5'''''?p dks Di?D^'?a'''''n j^^k ,taKn 
n?iK tri?"'? 'il?r'-'! II'^I'"^^ ir.po^ni'? n'^ "^"p^J 'lytoDnsi "ij?i -li'iK ,-ire?iKnri 7. 

— l'p',tt>|''\UD'pK) 1J?.b'pKT K] ^rfSÖKb DJ?.5'"'K 1Ü tS?"'''-l.rn tSD''? |J?5KÖ"lJ?S J".T JJ?11 

r5?i'' K''''Vii: "iri.K jrs'lta'prtQ-iits K'''''!.i2i ,tDKn tsririi^^ "^l?- ^^I'^ ^'^^'^- "''^^ "i^ssk 
n?iK nr?sK-t?K-!3 di2£ y.5"K i;ik nrifK^^i D12: rj'"« ^jr^pna ;•; "i"? iri^its s 
■byii) ,|yj?n.a-iKir^''?r:.TK'i b^Kj -irri i?ix ,-iyt:D^iB d^:: ii?^?''n3 k^i S^kt ir 

b'^KT -1]? -I31K ijrsr'^.aaK tos''? jr^K '^V'^i "li?. "ij?5K ,12t p''?rj tki \vm ^i^kp, 9 

131K ,|J?J?3?"!.Etr DIKta'pK DI?"J. I^KVI K"'"! JK D-iy|S)K13^1 DJ?'!. rt?lba Dyj. |KS 

tcp;nny3D''iK d-ik'^^k Drifri.Ka dj?-j.ik b'pKi ,ts?'''''?3 ri?''K risi':'^ dks dkii 
(dSk) |j?i5"''^;i?5i2i "iJ?. ':''?K| rtfi^vi:: tki "i?ik ni??EKi?^! j^'k tspK Dr. »iriiri^ if' 
irjriKnr^ jn'K '^'pkt irtsonB "iri. n?iK ,105^";. Dr?''.! "^k? irssK-i^Kna j-^-'k 
• iriiri; irarnrs dh-'k i"i''i.i or -i?ik ,t2Kn ir^?Kjr5 "12 Kn ,^2"! "ij?5".t jr^rii 
iriK |r3''ita'prt3")ito K"ri2t i^-rt^b'pKi jr^'^niis cd^j |j?:Ki5-ir| ]^'i |j?ii "i?ik h 
nr. DKTi :ki n-B -ir|BK j"! (d'pk) irj?''"!^ nr. bbKT KT ,ir5"iD ]Vi}v K^ii^i 1:: 171 LEVITICUS CAP. 5. 

"iS ;-iy?3«nri 012: Dj^briya jr.?"? nä'x ov^vt. brasny:^ tKi ,t:xn tDj?5''-!ivr3 

fKs D^r^« j« ,tDKri iy:?x^rs ij?. kh. ,j7-ir! -iy.rn ir^rt ]j?DnKny| jh"« bbxj 
firiKHi?^ -lytflon.s Drib'pKi D»-i?iK 'i^ilJ^i? IJ^^y^J^? 'il"'"'.'' öH^K i?ix ^rr"! 

d:?-?. bi^.iy ori "^nj ^"irs'?''! i« ':'r?-^ «"iiic /J?^2it?:?\?' "iJ?3"'''i "^«3 'J'lli'rj "^i^l 

i2iS"i "TiKj 'i:?. bb«! b"'"'nta ptssrs jyi -i?ik ,frbnKi'rs n» ^Vk] ,^3^*1 jrta^''';' 
-- ir| jr!''« hhüi nj?S5D"'1s "^n "'?''^ 'ii^sy^ ■^yt£D''ie DJ?! os, b'pKj 1^. ,pnts 

,iar!'pi?^i.l?B "^"1 X'i tsxn Kj »ts?"? D£ D^vi «"t i?i« /]J?!?'?«J iJ^IIJ^I? l^ntsy^ ts?'? 

18 -irn fxs nrii''^'^ jJ^iK'pir'pnri ii??"'» '^'ps't h'i t?!!« tyi?"! ri.n'K ts^J^its i?ik 

~iy| TjM K''] Dj>i to-'ö ,jy3nKnr5 Dyfgnts-i-i-'X ovy}''^ \Viyy) k^ bbxj •nytQDn» 

19 t2pi{ DJ?. J|J?liri) IJ?5J?31I?| ^s'"'« IT''-'' i^^- "'?''^ ,J?tfl!?ii<n tt?^? i?iK CKn jj?j?kj 
20 !):: ytDyij^n ^i 121H :;■; |j?^j?^ taxn tsj?n.'pitriJ?s y] k"] b^^ii ,-ir|?iK-i'pw p-x 

21 jK a.7J?jj?5 J?.''nt23i« J?.?"« 1?^« ftsyj'l?"! j?'pj?yi j??"« ij?ii t-^xiBtt^ -i?!iK nira 
DKVi nyi.« ,j?5i<! j?t?^i-itD"ij???x :;5"K |J?t5cry.5 q^d-'m tsj?.5J''''b:^K ^v, üj?i?''K ,;■: 
-nj?. fj?i3D3y5 aj?rM -iJ7-i.k ,t2j?'i.?j?iia?j7, -11?. osri •ij?'!« ,jr3J?JJ?J n?Kri j?.?"?. ps 

22 -12IX ,SX DJ?. tSJ?.?^'"''? 131K ,DJ?.5")xbiySDK"nt3l?.tDJ?*l.rE-lJ?.-lJ7-1K J tSKn t3j?DDriS 

pl«! i?ix fta^-lö t^?j?)3 -i:?n dkii ,Dj?n. j«ä dij^-""« iij?.r;i< -ij?^''« ,^^Ka tsn^iity 

23 st ,isxn toj^ibit^irl '^•'1 13^K ,'oj?r"!?''Tyj nj?. jrii ,p'.T n-jni di? niiK :tsj?rn?"T 
"!J?. 1K1 -ij?!.« ,t:Kn i2J?!?J?iroDj? ni?. |j?D'pi'ii ,|:;5y^f^ni2i s'^i-i |r!. -ij?. b^X; 

■3« Dn'K DJ?5'pr'11 ,J?t$inKT.T]J?5 7X1 !J?1.S* ftSSri tODl?J?lBnS n» 7N-I ,yt2DDJ?n£ 

24 -ly'i.s* ,a«n fJ?l?isj?3 "iJ?. DJ?3'pJ?''i ,J?3J?"i.xbnrs 7x1 "iJ?!X ,J?l.")ii<Ti tsj?.''iitony£ 
j?rjtsil?ii JJ?^?X3 öJ?3''M "^w "iJ?3Vx7 ,jj?"i.K\itrj?3 t'b^b !j?. nrs-iKVi ,DJ?bbK JK? 
Dj?i ;fj?3rb^2:?"^n Dyi-iyD-'»« "^x: -ij?. b'pKj b^na jj?t;£rs jj^n i?is ,frb,-iNi'j?a 

25 -ibiit^ p;: -i;;iK' j D-ir5E«"i'?it:* cj?5^M y^xü dk ,jy2j?^ dj?. nij. "rbK] ,t3nK,nj?3 dj?. LEVITICUS CAP. 5. 6. 172 

Cap. vi. 1 T 

r^«i "131« |J??n«j jrj"? '1?''** l'^O^ J^t?"?:?^ :'^«'nEt:> 'i?ix ntt>ö ijt rt?i?i:>'i. ;'; "ijih ^ 

Txi "irs^r'i) ii ,jyanr5^ri) vt^ a^'f. h)>^i is. i?ik ^iJ^i^^?« s"'-''? ]vy'i er-i« 
|x Dnrjs'? Dri abxrt-jre^iK r^'s xn '^'pm i?ik ,|y,'i':^3>it "^vyhp r"iyi.?« 

i?is tirtt^xb^r? t23'? bbKi DJ? ; jr3?ris y-j.Kta'pK dj?t ffi-"!« hh^i ')]}.;^q on?!?" ^ 
i«s D2 11?^ f''^! D'pO^ i'-?'?^!. '^''"1 ♦ D-)r|£ixr''B:y Dri. rt?i?j.J?5 txi tsr« BliTT 

jKä -i?i« ,D-jr??Kr'En^ Dri "^nrö ]vr'^ avn ikb '^'phs i^xn ro^'i« ir^^pn:?.? 
,(ts?'b) ny?a^]"si^ ari. ST'I« "irs^J^li f'l'"i"i.'7"li I^:^?«^ jri. "!?ik ,'7i!? iroeri 
b-'^nts'i^yEsiistiyi "^nr^ jr^sn^jr^Ji? iow inj-'V?« ixtsb« ori «T'Ix b'pKT niix 
;ircD:7. r?r!W. r?"'. "i?^x p^i« IJ?!?*?**' ,t35''"'^3 rn?'« i«|K"i cKvi "i?iK :;•; i-'b 9 

ttir-ij?? t22'? ^i^i DK Mi'''??^- D» «""! ]vbh^i Dj?t5'py5:yjDi?i'7tt??Kinr| cr-i. 10 
nrE^Kny;"? or.?'"» i«B d:?. t]''« ysxn b^nts?« Dr"!.n''K 12: .i:?T,:?ii irRp^ai^j 

-tsKi yrw J?.?''''^ 'IJ^PP^. DJ?. «TiKi c'prix ir?n«i iri "irts?!!« yyb3?rö "ir"!?;;. ^ 
»iD-irnr?*? «■'! "iJ?*l '"ly"!.!?;. 'D'" nJ'???^^"?' Ii'l- 1^1 *irt?2ybu;r5 rT'S "''b jdii' 173 LEVITICUS CAP. 6. 7. 

-jjjjstrys r'H ^°)'^'^ c'^nrö ir?"? ns"'« cv^^'^is. brtssnr^ p'^? ni ■\'i t^aSKir^ "i£ 

1* »I^llJ^i) tD3i<!2y2 tsayi.!:: ov. hh^] b^ to"-!? yj^Kss •n^j^'-K «^'''ix :D"i?y5K oyi 

DI?. '^^Kj fIy?^'«!. I^r'! '^i'^?^^ ,j?|p^rtsty nr^M |>« tDr« tsabxTrj -ly-i. irtpone 
16 n3i« ♦li'I.IJ't' ö3DK"i3-)ye oy. b'pxj p?K3 ,;■: i"'s j?i2:i2X! rviij?. rr'« ^ji'SK'a 

-1?''! DJ?*! r^i^T.y? mi (tDrjs{) orr"! ftii^jr!'«) yj^i "i?ix ii'?''7«i P?"' ''^ "^^^^ 

19 |J?J■''p■'^■^ Dr?''''« |K ;]:jDQS.DV.,h%i t^^y^^TV^^S. ta^öxi -ij's'prii n^tsD^s "iri 
: Drtsbri^r^Djj^b^^xnr? d^i ri^n D-'i« ^irinri) jrDDj^jr^ di?. bSxT rt$-i« 

20 j»t$63 DJ?.?"}. I«B ]^fi jJ^i; "i?i« ^I".i ^i'^^-f '^'p^I tonnn?« tr^bä pM dki.i Dj^b'pK 
jK ,tsKn tasctanstt^j?^ ci^i-iki jkö dkti ,tki b"?«? kj ,is::tsnBiy n^bp 7K1 pj^tk 

21 ors^J^i; piiJ fDriyj y3J?il''J< tki n?*)« :ii?nj?li ii^^'x-nj?: rta-i« |j?J''bi''n dj;.?""« 
-p Dj;?"« px nji'a« DJ7. jj^i; ;jJ?lll?ii jrsKl^ir?? '^'p^^j ^""1.1 tsDxp^j?^ dj?. 

D-"*« 1J?CDK11 tS"!? -I31i« jrS'irJ DJ?. SSkT KJ ,y-!.n!lK*n töDKpr^ J?DJ?|rJ JJ?.?1I?|B 

22 DJ?. ,IJ?DDJ?. DJ?. |xp. pj?t9pns JJ^I "irts?i« y5'''?3?J?ö ^J?1.J?::. ♦IJ'IIJ?^) tap?j?'i;i^j?? 

23 px jKö toiba iJ?DDj?'7. JKE ,nj75aKi?'i pip. -i?iK : DrtaD;l•'b''^■^nybbK p-'X ßpx 
»11«"! /"tl'ii jJ'^r"'^ j?öinffir^''''r? D''i!{ jj?.?r7Knr| 12: D'pj?:2j?jD:?ibö!2Knj?5 tni 

tIJ?1'^.J?11 t23?K-!3-!J?? DJ?. hb^\ -1J?."S p» M^lli'^1' Il^'^Pi'?!'^ 

t Cap. VII. 1 

1 ■J'''?''''!^"!^!?^^? P'S tspjsj DJ? jDnrifisn'pitr Dj7n. pt?j?Tj?5 txn aps Dj^rn n?i« 

2 C?l''1«) JKÖ bbKT ,t3j?tpDKbtt^ -irBaS-I?«13 7K1 JXÖ KVl ,rt5"|X DJ^l |H :DJ?t5D 
IKtabK IJ?-!. JS* JJ???r';.Bty ]m bhi<l tSiba p\T TIK ,jrt$?KSt^ 1J?EBX-|'pi^ tn*i 

3 n?1K rp-'tatt^ltDXVlty IHI tpV^S)^ I«B«-I jKÖ bhül tatpr? pV bSs -|?1K JDIKDi?"-! 

4 txi -i?!iK IJ?T? ]Vy^^ ii^'i. i?iK *tflpj?n.j?3 rT''"!.iJ?a?''''« tKl Dj?5'pri:i ,tDtDj?? tst 
nri "ir?"!« ptoj?.? TK1 -I31K ,(ta2j:t2''i) irp^xbö jr^ |k dj;dVj?ii ,1x1«"! ai?j?| 

5 K"! b"?«! "irtoD-iB nj?-!. -i?iN t|r)2nj?5?j?'i) DJ?. jKö bbx] JJ?'!.-'? |J?"1. }K ,"IJ?3J?S 
-nbit» p^« tsp« DJ^. rpir^?^ T= "''^ "iJ??iBK-ij?.''''l? p"*« (dSk) y^.Kto'px DJ?"!. eiM« 

6 DI?.3"K ]Vi nJ?Dt23?. DJ?. PI"!«-! pJ?t3DnB |J?-J. 1J?t$?1X J?5'''?2?J?«3 '1J?1.J?::. J"1J?|BX LEVITICUS CAP. 7. 174 

,cnrE3Kn?sn3 ori. tD-'in xn »ßjriaiKl er;?«!? er:''"« ij7?e>xi?ki2 tki 

n''K rtsyo-'nrsii' crir;. 'i?in ,"i"!''i.i irp.n«sri jris* d"« oy?'?:?!; ,ireBxr''3ty 
Din'« ,t2jr-5S-!Xi DJ?. "ly^Vi^t /^i'taD'IB 0^1. rrj^KSs iri p« "^ri« rssKt: 
,jyf5,i:)t<nD lyi.K jyoDS'jys "^^ ts""» nj;ESKr"'au' oyi;?^, 'isiK : jr-i.«nr J c:; '^bx; lo 
t:pN cyrn nsi« : n^l-?^* ^J-'l. ^"'^•■' öiT'^ 'Il'l^Oi''^ cpr^^ H^^irP IJ^'?'?^ '^'P^'i ^^ 
fx!3 irri ttsr^r-^aiKI ;■; t'B jx^ Djjs'prii ,Dnj?BSiXD?rT1^ dJ^I F'^i^Ji^^ '**"! ^^ 
jr3ipyts-!r'.^yj?iK ir|sxp3Ki nri. i:i jxa b'pxi nt ,uyj?ns'iK-i rp?«! ai:;: er. 

jrsp in^^i :jreDXJi:'5 "^i^ ^'^ irsip ^"^nya cyj^-a Dytar^DK-ii^j -ijin ,1^5 i» 
(n?ix) -p?Ni orr^ 12: ,fyjr"!3ixi lyssx p\T d% nx'^a Dytany^Tri -ij. b'pKT 
|y2?n2-iKl -lyeBK oy"?;?; is'ä (p-tstr) i^"-« ixbki b'pxj ny -ijik nr|?KDDyTia 14 
-cpynns oyi. ta63 1KI "lya'pr'lT pytaD^ns ayi ;;•; 'T'ä -ly&sx^yn p''« (dSk*) 
(-I31K) -p?K"! oyj^'.t tt>"bs 1S1 ^31« qyi.xnyj dj? bbKj d.-T'K ,taj?yn.E)^ oii'l?^ ^^ 
jK^ ,iyn.iyi; i^DOi^^y^ d» '?'?kj :?nyBfx ny^-iM yjKß cix ,D'ny|sxD?y'i;"!3 
-iy|sK f"! jyii i?iK tjyepK'r iyj"ii<)a (fyi;?"!.?K öi2i) ra i«ski Dtas"^? b^Ki is 
-»y si ,yjxt2 DK ,(toi''K) p^m^ Dyr'?'p"iT'^'-i& j^« nyi.« ci'i.p yn^'^'^yj p'« 
,;Ka j"!yi.?x jy! c^'ix) "i?ik 'I^ll^!? li^^DP^i?^ oy hbni ,t2j:n2nK"! -iy|s« p"« 
Ti'is) D«vi -i?iK n^Tll''!; Ii''5?i'^i'5 Bi?. «nl«"! /t25'"'b3 na^i^ jxäxi DKiitsy jyii 17 
., cisJ '?'?«! ,yjKts jytatann dk ,iDa''''b3 ri?\s D-iy|sK oyi yiö^bäs dkb (^«j jki 
-ciyT'i^ Dyi. ytt>''''bB Dyn jKb Dxriipy jyii i?ik t jr^iy"!; tssjKia-iyi ^T'b i» 
jyiaöKDy^?K rny.?: tas^? Dy Ti'''ii st nn^-ii jyoDyjy^ yjKtfl jyDtpm dk D^yseK 
j"K tarx Dy »tsysay-iy^iK od-'? oy n'i''ii oyi ,tsj?n2inKi Dy nyi ;jy"n."]yi; 
-;?is : ly^Kita yiri yin-'K -ii"-!! ,120"« jkb«i yj'pni ,y^yy.t kh -iji« rb^^nj i» 

ny-j;?'. "ly?^* 'IJ'lli^^^ iDD?K-i3ny|i oy b"?«! ly.""!! d'^k /lyiiyii i^oDy^yj tss"? 
jKB «^"'pB tayDD-s y^'pi'ii ,y!pyy.i y"!.y;. "isi« t li^Doy ^ö"b& tki ?i-i«i y?''-'"! 20 
y-;.n''i< «axn) n?iN ,i-j''\i ta3«iayn«i ;^ -i^b DyD'pyi; ,iy&fS'DjyTl& Dyn 
Dy-jn-K D-'iK jyiiyi; t2yt3t9Knyjp'"iK i'T'I'i ybyyi y^'prp-i ,x^, j« ts''''p.r?"'n;iK 
a"p^i3'«n?!iK «n ,i3ynn^-!?« Dy3''n.?ii{ DKiitay i3yjn''ü{ nJKay;;. jyii niis {yp.'p><B 21 
hT^^i iy.?"'^.3iK lys^K i^yj-i"« lyn« rH"! Dyj"n.3iK p"« -lyn« ,iytt^?y^ Dy.r"« 175 LEVITICUS CAP. 7. 

,yri: ^iT'^ '^i'^* dj^öökS irix oy^]^ cdi^-x Dtsrs p'^p. Jir?o>*r^i<! n?iK 

24 -nj;:^ Dri^'i«! tatprl li^l 131K /Di'iKK D^.?"''« titcrä 7K1 "1?1K 1 1^=01?. "iri"'iiJ tab^Kj 

25 Dtsri (Dr5'pKj) t3j?DD''i< (-i^sbri;) ri:!!,!?) in ttss"? o-'ixD'in djj. -in'« d^^kt 
27 -D1K bbai :}bv:!i J'a'pi'r"! rtsj^DC''« toiba "i?yji^« J^^V^^l!) rJ^lpi^^l J'IJ^:. »^'I> 
30 p]'«iK tsars 7K1 ,D'^/^ -ire?N"]S''"'& k'^i /jr^ria k-'i |r!p'p«j i?i?yn IJ'?!'^"'''« y.?"J 

p\s ob^ lysacpnE Dr*i. nn*'« li'r'pKi nj'ESXDJj'Tls ayy^ jKä p-^pir-iriaVitr 

33 -DDyT-ie DJ?'!, taiba tKi D'i'iriK jX'.?riK| lyn jKb ly^byri Jinr^ -lye^s^yn 

34 012: p^tfltr-iyttbity tan. n?iK -ij^ssk?:?!; 012: tsona Kn jj^n qriiJ'i; '7''\'ita 

d'p« fpsrjr^ lyjriKT ir'2-'\i -i?ik pr\^ "i:?ta£p''-iB orn k'^t rs^n -i?i« '11^^??^ 

35 D^ri JD'b'Knto: ny'i.rp|r'n.iKe]rto"¥J?^ni^.?l''lKb''\nt3?Kirtao)a''t2irr^ 
]nyE|N-ii?r|i in IKS J?2nKT nr?''"'! b'-N'iiD?« ij?! -i?ik D'pn« '^"nti?« lyn 'lapiÄ 

36 n^ij DS'5'pyi; fjrjn 12t 'iyt5D''-iB ob« ;'_ ,ta-in-Bj?|i::rn kv |kö ki y^xa dk ,d';': 
-j-'p pn jKs ,yt23'pNi x"! |Kö Kl ,y^Kts ö« ,jr5i'^ i2i ir?."!"« yi?t3Kn jr^nKsy? 

,-iyBBX-i?"'! t«1 "^'l "i?'i« nyEB«r''Bt^ 7sn -i"? ,-ij?Bf^i?«13 "Kl n^s ptsj'tyj txi 

-''-!B IKI T-B n?1K ,1J?BB^tD:2in''''"!.l?"K Xn -1''? n?'.K -irlBKlbw tSI T'B "I31K 

38 D« ,öNn |j?bnsfer3 'rp j?anj?3 oyn pj^Ix n^a oy-j. ;•; Dvs'pj'''^ ,nrBB«D?n. 

♦ ■'5''p j?iap''\i nyn i'K ,i]?3?n3i2:nK*i LEVITICUS CAP. 8. 176 

cap. VIII. n n 

,Dn''i< ts"» j??nKT yy'') ijik f'nn« d"? t-^sistt^ nji« nu>ö 12: ytari:?'!, ;•; im l 

nra -i?iN tpnts 12c ts«n jrbnx&rs ',1 raSyt ,r5si «n tsrx orp. rrir"'ör5 « 
-11? -1DIX nrDDNTi ts'^ö N''T tt^ixn "i?ik «"anrrj yjnKi :?.5''m i?ik prjvi rta-in^B 7 
-t^Ks'prai'J üri. ts^ö jn*-»!? y^rta^^Jüis* n:?. -i3ik ]^ px"}?""!? jri an"'« ya^rb 
-I» -!?iK ton"« j8 '?yt2?K'!? irn "^"in^n yt$rt?Dyer5 "i?ik ,D'pi7^3Kä oyi. s 
n?!i>« a''iiK «n tb^irtsana jyj pis^ a«j tDiK /er-iiKT ■T^''«7isBn3 jy] y!32:tari 
xn i« rtsytsBrn -idix »oB^in pM pj'"!« rn.raBBxp Kn i^tsatsyj -ij?. -i?!ix to"»:^ 9 
ari ;•'. «''i.'i »ariK^T rrb^n isi »rirba r^riSKj txi 12: pxs -^x? rnrasssp, 
xn r^s^Ki -I31K ^SksSxi tki ariKD nß^a i?ik trtstsxn jr'pnxBy? ntü 10 
r^:?y-!.Btt> -iV, "iDiK t^i ytsfb'"'n n?!!« ,isi: pixi axii arbb« i3is j?ijnKi; n 
r.r\t r^"?« "t?'i« "ik^Sk |yn yi^ab«! -ijiix ,'7x0 jrri "ix^b^ ipn Pi'-ix jkbki 
-I31X :|yj'''7''''n 12: Kn aiK jb^ytsiri^jaiB pM i?ik irp.pysc^xri iki -i?ix ^yarsyj 12 
1::: jH"« BIN jrfN rtaa'pKi -i?ix o'i'-^-riN tarin tkt fr-lx bxa'pKi ayn |nb bnj ns 
rp.psn.a''''S jr.?n''XJN^ -!?ik ,-ixb a'jnnx r.?nKT k^i ya"iri''B n^a i?i« tirrb^n ^^ 

Ttstr |:?2?r in yt?in'B n^. i?in tytatsNn ir'pnxbrs n^a ari. ^/, «''■1.1 »ct'Ts* i* 
pj'ix rifj^o nn";;} IJ^ts^yb r?nt<i itd".'! n?iN pnx i?in ,-inb a-ir|BX-irT apn 

cj?n ansttV^ ay"! iVp^T} «n jn (jnbki) -^ntau^ im ,tDib3 isi an«? ntra 
(rr"!?''ü5) INT n?iN nx^bs jyi j^tornri^?^?- "'?''^ '"iJ^^r^ ar?"?. to'^a ,ny.'ia^N 
12: jn"« ai« ,in''K ytarb^n -i?ik ,B^^«tt'pN ari. m«? ]V1 ]^ iv, bkj loibs 
j?n"Ti:^j3"K ari «ttk crabyii ,t2:2r| y^m tki an«? ir, "i?in : jyjnKnyB le 
-iJiK ,"k:t5rB nn^s im il'T? JJ'T'? «'I im ."i^ayb nrn payi iki im (tsp^^ 
ts'in rr"! "t?*!« 1"^^ P^}'^' Ii^'l- ■'?''« *I^ r"3.«'^^s ari ^t^ik ay. ytay-j.r2c n^a 17 
cyn abKn-iyDiiK -u?;''b a-'X ni?. rteD^Niaiy? aa")? JJ^?''J im '^"^b p^'! i?ik 
cri. lyiy^:^ ]Pi yBin^& -i» i?ik jytatsxn pbnxBya n^a a:?n ;•; «•"ti »a-iyaK"? is 
jyi. s^-'iK yniyn p'3.n''N lyts^y"? r^ns: rj-'M im po^ "'?i^ '^^? B"iy?B«n?s"ia 177 LEVITICÜS CAP. 8. 

19 alba tNi pt2:2r"!.s?:7 ntpa isik ,]r^'^ 'j^'j^^z^b'j; -ij? tik tc^-y-Tii ori ?isi«p, 

21 -rar"« tKi njiK ,|x toare tki n?iK i*)"5.r:5''t?tt^ «n tik 5]ss*p^ irn rt:>nr2£ nt-a 

jD-jy*i.*l''ii Dpn s]S)Kp fyn sT'iK ri?rri J^iri'!!^ lyt?^!?!? J?.?s'«.i iT"-^ '^i'^^ P"^ 
23 j^{ DJ?, rinau; -!?!ik pDibs ayr\7.jxä öhko ni^a -iJis* ,]n''>j y!Dr!25«b>^ "i^. i?^k 

ä'i ,-iKä D'pnK ranKT «n ytan,-i''ä -ii? 151« JorDiä iröa»"! er.?""! ira^Tn IJ?1 ]>? 

noiK ,DyDi2 irtsari oy^n-'!)« jr^-n iri i« "i?ik ,i;k?i ly^^yi. "^vy^"^ 'iV^'^'n 

-i?iK ,isrK rnriiy^?"« nyn jk crs^yi; ,tatay| oyb'px -i?ix p"atr::i:Kvitt' 7xn n?iK 
yasr-i tki n?iK »latarä nr^H -i?ik 1^7? jj^T'^ Kn. -i:is' prarb nrn f'tpy: ts'i 

26 -iKS "irabri; ,V1M1^ lyra^irMrjiiK -lyn rsiKp^ äyn jk&) '^D1^{ tp^tstr-iytabiu" 
^jysipbi? ly,:'"'« n?ii« ,fyDip irta-)r\7.y53')K irj""'« ly anxD ,(t:Kn jy-j^saryp ;^ 
ytpari TXl 'T'i« 131K ypp'-tDtyajayä xn s^-'T« k"t ytsjyb idin ^jyi.xbä jyr-x -i?ik 

27 pj^ii« -i?is ü'prjVi yi?yn xn Pi^ix orb"?« oyrn yta^yb -ly n?iH jp^tDtr-iyts'prd* 

28 n'^a -i?iK :;■; "iKä nresH^yi; ob^ dj?. ytaayi) -i?ix '^^^^ "^^T^- VV^ri xn 

,':i'ny3 irianyjyj?« D12: (-ir|siS)-DJ?in''''Vi?'"'K 7X1 ("ikid cy nyEaKn?Ki2 ny-j. 

29 -3i;ii ob« DJ?. ytQsyi; -i?ix tanna «"-uanx? nra i:^a :;^ -i"? irsfxiJ?.'"'? j"k 
»b^rira !i2: Dyr-i nt?» Dyi. yinixn -iyin''\iDj?in''^i.ir^x Dyi |X2 :;■; -ixä "ly??« 

30 -t5!ix bxabKi ay-j. |xs onKJ n^a -t?!iK jytaüNn lybnKäya n^a oyn ;■; x^v. 
9T^1 f^i« "i?i» ^PO^ *T'"'*^ yajDynBt» i?!ik ^ynK^bx ayi pj-'Ik tfii'73 nyn i«ä 
;Dn''K ts-'a yDnxT lyr^ 'nyT''bp xn ff]^lK i?!!« ,y3nKT. y^".! p]"'!"« ijix nyT'^P 

"ly?".'. lyT'^P i<"i ■'?ii< y.?'7i<i y?"-^ "'?''^ 'lyT'^P ^r'!- 'PO^ ytar^^'f "^y. "i?*!« 

31 7X1 tsyaxp MJ^?s'*^1 IJ^r'-^ ^^ "'?''^ PO^ ''^ J'^^^i '^^'^ "i?^^ ♦Qs''^ ta^a yjnxj 
DJ?. iri'Vi D^bx] ts'nxi 131K ,Dyt2'py:^y^DJ?ibaaxny| Dyn y^:xJ3''^x dx tr^bfe 
T^x x^i.i ,(tDrx) j?in''''ri?''"'X lyn :!:^'\iip^ d-'X oyD^yii ,yix'n3 Dyn ta-a jyoDy, 

32 -i?ix qyoDJ?. DJ?. ]'j!bbüi y.5iXT. y.^^.T i?ix p?x ta^xiyj i?ix ,yaxn lybnx&ya 
: jyjjy-j.a'nys i^.''''e D''X"iri"'« tabbx: nx'^a |x isix t^^bä |x t2a'"'b3 ria-'X Dxr 
12 LEVITICUS GAP. 8. 9. 178 

j?5«tt jr^'T -in"« Db'r'XT cyD'pr:^rJCj?i'rÄöKnj?s cri rJ?«J?"« oy-i. |«s -i?ik 33 
fyn ,r^s*t3Dj3irT"'i.ir''K ly-i."« :iDn?i?.'7'p«6i ij7T jkki lyn j^» ra ,jj7nrJD''lrn tos"? 
js*nt2rJ yjKö ayr"! jx i«ia «■'ii :|r!p^''& ^1.5^0 rT'^ I^'? "TT^i J?'<'? i^^»«^ I^?'! ^* 
rjDNjr'x Dx -i?iK {jr3nKn:)& ist 'tj'->» oik ,pntD 12: jySnKfera ;•; tDxn kj ,t:xn 35 

rbbs jytjKnts yjnw r3''M n?iK pnift "T?ii{ ♦IJ'II'^V ]^^^^'^^^ ^'^ ^V^ ^\ ]^1- ^^ 

Cap. IX. tD tO 

n?iK irjnxT jj;.?".t ijik jh!i« d^l rita s^'i ki ,r^N^ jrtssK d« 'isn or. n?iK 1 
abKp.^tatr i^x nn d''? jpnx 12: "^Kistt^ -11?. 13ik tD'bKnty: irtoorta^^, jn 2 
n?is* ,«": |i?;rt iKb^ybripe nr|s«-i?>sna 01:1: 'nj?'3."j''ii l^f^^ "t?ix ,^:?|sstir] Dia 
:r]'-iBt2> -I31K rnr-i. D''?t?-i^': n^^irP in ^^^ n?iK r^'; iSB 'lyn sn ynn-'li 3 

iro"^ "i?iK -i-'tsty irr"« -idis« nr|sKi?i<"!2 m^ Txbnybnrii nji« ,r'-!nr;;.r''« 4 

-ys ntria esvi ,jr!?nK3 K''t liiK ti:?3'"'t?'i:? ■^'-''i? ;•; ti^i yts''''n jy-j. ,•7« a''» 5 
x'l 131K ,t3'pi;^r^DJ?i'7tt)?i<ny| t«i "inS! ios. jytadKia n?iK) rtataKn jr^riKB 
t-Jl^lBtr ntra T?iK t;-; -iKä jyn.?K^tr k^t -i?ix ,ii:::-)yn EjKi.ta vlT^^Vi r^2KJ e 
-nny,-! i<n '^'"'^ il'i.'i «J ,Dy, tflints ,tsKn jybnKBrs ;■; V?^!?"!; .^5«! a^^ isr« dyri 
-iiK ryni^tab« di2C pn tDtsntD Jpnxi2f yts^«: n^a -i31k qy:''''?ö-ji?.d';';ta''''p.3''b ' 
T's nDiK '^''1 n"! yiriKnyl n?iK ,'iy|?i«i?«-i3 p'^-i -1?!)« -lyäpKirf p^n yaxö 
-r5 '/, K''\'i «■'1 y^riNnyä ijik /Dyp.'pKEi oy-i. 'lyssK tNi ysKö n?i« pSks txi 
a'pxp. :ki yt:yt2:x'T'tr -i?ik ^^Kab« jy-i. -ik| ts^-ijs pnx -i?ik ttsKn jr'pni<ä s 
cn^i:? lytsd^n D'pnK yoni^j Kn -i?ik nsri p^K n^ii oys'pyi) ,D-iy?sx-i?"T dyn 9 
jx (IK2X1) ^intfitt^ n?i« ,ta6a thi p« -lyj?"? jy.;"i ytspiita ly "i?!!« tDiba txi 
: c^jNü'pK dy-t. -13X1. jyi |s ly dKJ taibs i«! -t?i« /d-iKöb« dy-j. 'lyp.Hn «"i 
'ly^Bisn?''! dyi. jks "ly^ylp -lyn y^:!: iki -i?ix jyi:? «"i i3ik tot?y| Ti<i ^?ix 10 
-i?ii< :yt:dsn jybnKByg nüö dyi ;•; «"i.i ,]Vi ynK^'p« dy-i, er'iK ny yayn.rv " 
:d-;y:Kb dyn abKn-iyd-'i« -lyn d-^i« ny ytaj^sns-iyl bbyi ini n?iK tr-'^bl: ini 
;si dn"^ jyts?""! d'pnx y;nKT «•'i nsix ,-iyBB^-i3X"!3 tki yaytsdi^btr -ii?, 121« 12 
-i-'ssxi^xna 1K1 -t?!iK tdi«dar-' "i«^"?« jyn \^ dy. ytD^jyia^ ly 131k ,!aiba 13 
cy ytsynrs "ly n?ix ,pii:Kp^ jyi. -i?ik li'"'p.p''t?^' 1^.?"?. T^ ^s''^ ''^ ^"! |J^^?^"^-^ 179 LEVITICUS CAP. 9. 10. 

prlB^-i?"] ms: pKa jyj. ar^a: nj;. -ijik ,ii<'i Dyp.'pxs oy-i. nrliBX :k-i ytsDKna 

le -ra n?ix ,"iKi nr|?i^-i?K-i3 ixi. y^anna -ly. -i?ik :yy-iKs iKi x^ii -iys?«i?'T 

17 -i?iN ,ni5i -iys£iK|"ar TKl y£2?Kl3 ix i^iK ttaar"^. ayr;) "^kj 12£ cy yt2ytg''n 
<i8 yi-K^Sx oy-i. Pi^iK DJ?, r^yn^sc n?ix ^j^sKi b'pKä liKn r3''\i onso i:? 

18 n''ffi:r|yn.yByta?xbtyn^.-i3i« jnräBxnsK-iajyjnxö (jya-'bjnKiiyp Dri"iyD'''iN 
o'pnx yjni^T xn -i?ik »pV^'s 7«"i "T's "iyBBNc?yi.ns (mir) "lyn.n^ii jj?-! njiK 

19 1D1X :niKDjrn li^abK iri fx cy y!03?y-jB:r ny nJiK ,t2iba t«! nn-« lytsa^i 
p^ts^*y?Nviir TX1 nyi.ini 0^1 |KB n?ii< y"i;öir Dy-j. jxb ypp-^ta^r'^taya xn 

20 njiiK nrayb nyi. ^tsyj 7«-! i?!|K |yn;3 xn -ij^ik (istayi) ynsyp.pynya mi -i?ik 
K''i yarn^s: ny -t?!iK ,yp.p;t3^tsDna xn ffT'iK ypp^atratsya xn lyta^yj? «n 

21 ytsay-). ?ki n?iK ypp^at^tDona «n ']:^» q« y^.xß'pK ay-i. «q-'i« ypp^t2tfft:ayä 
jyt5tsxri lybinKsya n^a «■'\i ,;■; nsa -lyBEKayi) a"?« pO« ytaayi; p-'tDtrnyta'p!]^ 

22 DKp -ij?. -1?^^« ^H"! y^yj^yj -i?ik ?i^iN p^«& tKT jyjyj yn.?yn yj-'M aKn p.ns -i?ik 
-rjiK ,D-iyBB^-t?«na ayn -tJiK D-;yBaKi?'T ayn J3ita''n;7ai5: nyi jkb aKiyn 

23 ; abyity^Da^ibaöKnyB mn p^ jy^Kp i'"in« n^iK ntt>» -i?ik : DnyaaKDjyT-iB ay-i. 
K"'"! i^iy ay n?iK ,ph^ tki lyiflyj^yj i^ik ,D''iny.n lyTi.i jyjr; k-i n?iK 

24 -t?iK ,D'lx ;■; jKB ny."B |"i<t j^j ay i3iK Ji^P.'pxä iy:^?«3 ayi d';^ a^-'p.a'''?^iyn 
-I31K ,yp.p''t?trtDtDyä xn -i?!ix -lyäaxnJKia )K1 iKab« ayn. ?i'1k yaD?xn3-iyB 
ttfiany:3x nn^k^ ^t^ik lyb^a "idik jy:2:£a''l"' «"! "i3i»< ,TKn ynKi pbxa y^?KJ t«i 

'• Cap. X. "• 

1 ,y5DKBB?''n VT"!. "iJ^iy;:, /Kin^a»? -i?ik anj /D'pns yjriKT k"'"! jyöns*D ay n?!:« 
jytaax-ia k^; i^m ,?t'1-i«i pnyinya"'! jyta^yb t^)^ ,i""iKi "n:?"!! jyaKnta -i31K 

2 3r: Kl jyi^taKn lybnKsya taa^? jyjn-'K -ij? aya'pyii ,iy.''^ä By'i.öynB ;•; int 

3 -t?iK :)] -iKB jyanKBty K''] -i?ix K'T ytannystnyä nsiK ,;^ jsb a''lK ly^B j^k 
,X''ir]ni-i :a^Kiya n?ii« DKn ayn;?"!^: ;■; as'ri (ai-x) ayrn jprt^ 12: yta^N? nfn 
ypbs'B |y^?Kj ayn ikb im >]Vi;iV'i:) ts^''b"nyj ■^'^k '7'p"'ii jy.-iKD "i"» ^in ya'pyiji 

4 jyi sT'l n^a "i?ik ty^b^atr r\i:r p.nK -t?!i« qyiiyii aa^bn-iy.nnyB tj^k '7'pni 
•?IKiBU> 131S ,D'pnK abyp^s ayn ,a'':'«''iy yDnKT K^n ^iB^'p« jy*^ iDii< ':'«i^')5 
IKB ,yi9intsrb'"n ayn b'-ik lyTia yj"i? toy^xia i^'^'-]^^ tsyöyits t|y3ri>* 12: 

5 lyin"^ p« jyi"?'!:' ^^'t jy^na im ,i:i-iyn fytcx"ia «•': n?iK ta-'ljr'i nyjj^b tki 

12* LEVITICUS CAP. 10. 180 

•rs-^to: rin yi^DSJ :hi ,iyT"!3 J'T''^ ^i''?^ 'i^JT^ X'1?"'5J'5 yi^DS'j t^n 'ly^-'j^ (;•;) 
i'^:xjr''N Dyn d^ik -i?ix :t:s*n Dr'i.3''Vy5?« ^1 in .jrr'lirs "liKia ly-r. i^bbsj - 
,t::?^-iyt2u> tsD''? -in'K dsi ,D^iD\-i tss''? toynyj Drta'p:?:iyicj?6aöKnr| er- 
j'D-iKri D:?n "^h: lyttxntD »"j ijik ,'ii''''»jt pj-^ik lori!^ d';'; jjis'px! -i:?n. •?« tki lyi. 

f« t:DöKp, nn-'K jyi; ,-in ta'ö yjnxj y.D''''-i i3ix xn ,jyp.3''"itfl ts?'? kh ttobbsn 
j?iirNT rJ'i.i:?. r?''''^« ;t2r3iyt2t^ 'CD^i in"« ta^iai^i ,to'pyp3DjD6ö^s*n:;|i is'i 
i?iK D^r^-^'n iytö''ii2c (jy.;3>s*p. ist) ii?"irt>nrts?iK öik ,ji?J2bKp^5XD ri"^ ">'? ^" 
D'^Kito: "ly^r;:) K"""! "^^Ts* 1D1K : DyrnDiK -i^ik Dy5""i jrip^ii^ 121« ,CiV^^'i^v^ u 

-"bayj jr?"« ir?".'! »"lön"« 12: -t3iK "ijy.'p^ i:f i?is* pns iü ytsi'iyi n^ö 121K 12 

j^K tsr« cy jy-i. ,y"i.x^bK Dyn x^'5 ts"!y."iy^?ix oy tsyDoy nsix ts5"^3 j-'i^'x 
lyi ,iyDDy. ytanx iyr'?''''n ayr''« js cy tsb'pKT ir^ist nji« jDyt§D^'''7''''n-iy|p'pi(t 13 
{■ar^} yjnKT ny:"! '?''\'ita?x ytsssö'tü^'yia nyi. i?ik ':>•'^'^t33^? -iytst:ia't2iyy3 pn 
Kn -I31K : |yi.lKri jytaxayj -t'» oy ar« nj jyi ,d';^ j-iyesisfiy^D lyn ixä cy 14. 
-irfi? ta&")''i D"iy|3X2yi) oyi p'io^^'iyta'pw i«1 -i3ik Dny|sx5yri oyj. taona 
ü''» lytaDxtD yj^n -121K y.?nKi yrn "i?ik xn ,]Vodv, yia"]« jyj""! oy.?"« jk 
b^nc?« ytaaa''tstry| nyn Dbxn?!« b''^'^!32« nytg?2!a''t?tyya pn. (ob«) jyi ;t-! 
jy^yjy^ D''7ij;nt?^ "lyirP '^^l "iy|B^D?yT'^s ayi jkö k't nri ,y.?n«i ly.?"! 
D-iyfesKsyi; oyi ttona xn -i?ik D-iyssx^yn oyi p'tatynytsbit^ mi {jyi'iKvi 15 
d"?« s"»! Dl« »iy^r"^2i K'i jKa b^KT ypp-'tsirtatayä nyi j-iyssKiy;^! jyi ta"!? 
t2''ö lyjnKT iy.5"i -i?ik /iy"!.«OJ^J "i'l iy. ':''?i<J 1«1 ^' "^i^s lysyi; 12t nyl^x^yi; 
-I31K : D«n jybnxEya ;•; K"i.i ,iyta^'^ V^W, ^'ix b^ntsD« lytaaö^tstry^ disc -in 10 
n:iK ;t233K-i3-iyB ikvi "ly ,yn"i "i3ix rtssity? ntra ytaisKn pK3"iy|B«'i?''i jy"! 
c'pn« v;.r}ai iy3y3'''7sy2 rn^'x x-i ,-i)2n's nya'K niiK ijy^'px nya-« ytsi-j-'V "ly 
-yj yto-« jy3''b"0 d« toD"'? -lyssx-iri ixi nn-^ij} tsaxn onsri t'^^nstt^ n?ii< 17 
,i:Kn \i''^vm yv, oy ny -tjix ,i^T^) Dy'iaDr'?''''D"!y^'?>? P'iü oy «1 ^lyccy^ 
wb2 1"! ,yrj''t ?;■; nxB lyDnxnya 12: h"] riy^sna 12: yn.2";?y2 lyj. y^rt xn is 
cyütsyn in"« ?|y'i-;Ki; tsrsisyj DöintDr'?'"a oyn yn.y22''^ m j-t^ ^'s^: tarx 
pns -121K ty2xn lybnxEys "^'x «"ii jy'p'pKT lyony yöini22''b''''n d''K Kib« oy 1^ 181 LEVITICUS CAP. 10. 11. 

>5'' Cap. XI. X^ 

tsijna »T'ini;.'! ^jjti.i 151« ,(Bsr!) jrtfl'pxstrD'in f'jxj :?;hp xn n?iK ir^ibp 

4 ts&nn orri •T]«']]?;:. t]VOü'j}_. nn"« ai:-;''-! txi /[rT^its ]vi. i'j'^m ,rßX"i"?.yj txi 

pDi''t3'pNBt:>yj ts^üs jj?3ri, jKö "I31X ir'i.3r''p.iyT''-"' I^^l i*<^ Ii''??!?. t^?'? "i"'^ 

6 -i?iK :"^'"'i<-i''|! p'''n.?iK tapx DJ?. ,ts'p''\'itcr^ t3D''2 nri ]V!^'hp ifi -ij?|« n?r''|:5 
,fyt2'pxB^r2 ts?"? i?'7 iri'rp xn lya« n?s.''''P.i»Ti.'i t^rx "U^. fi^" ^irt^n jri 

7 rri'rp rö'p''\'it3y^ j».;^"« ßxn di?. fyn ,p''iit^ mi im H""« "i'b r''"i.?i« ar« "ii?. 
ü]''^ DJ?. /nrTi.i tsD^3 ta:^",-?. d:?. nrs« rjrtfibxatrD-in ^dk^ to]"X ribp xn -t?iK 

8 7K« ii-'Vi im rireoi?. tsD"? ii'i< tabbx] rtt>'"'^s DJ^nn"« jxs ,y'^ i'h pim 

9 jr^Dj? -in^K tsö-j"-! Dyri :'^''''« -i''|i p'^'i.?'!« "rrt x''i ,jr"!.fi''1?« ts?"? ii'^ tabbxT 
irsBitt^ -i?iK pri.rBDi<bsj dkii Dvh% ,(tflr!<) -lyDDxn d'!< Dxri avh^Vi |Ke 
-in-'x tD&-)''i Dy.r-! ,jj?dd^'?s j^« -i?ik fyi.ryö ]Vi ]"'X /^i^DDxii d-'X (taxr!) 

10 |yn.ryia in rxctoKrt) irssitr n3iK py'i.ycDN'ys tsD"? dkvi Dyb'px n?ix tj:?DDj> 

Oy'l.y;. |XB -I31K ,D'irDpKri DJ?"!. jrn.jrD'^lp Dyb"?« JKS ,jrDD^ye ]'J1 pK -1?^R 

11 |"x Kl jb^nj p-'x '^•"'K |:?;m. rpi (i3px) "irDDxvi D>* 7K1 fVyi'Q |rr"i?r3yb 
,pDD^ ßD"? 'in-'i!« tflb'pKT rty-'^bs Drin%^ jkb ; pi i^m i'h ai irbb^i bv!;p.:i 

12 -i?iK nyn.j'SDK^& tsD''? DKi.i Dyb"?« t jr^tr^x-ij?! -i^^k tsb'pK'j 1«« nri"« nsix 

13 tobbsT Drp"! im *T'^ 1'^ bi';'ii p'x m^i) ,-irDL;KT.i d\s* (isxn) irasii^ 

u "ijiiK ,-ij7|pns ir^iKi.itt^ 1^1 i?iK "iy5J?'^.3r"'5 ]Vi im "i^!?"!^ 1^1. J'^'^.^li \m 
15 ,ö-ii« -lyi.n"« "TiK) |j?5Ki j?^"?« jts'ix '^y.?''^t "tikd irp.^xä jr"!. "i?ik "ir';? 1^1 
16 1^^: nya-irstt^ m "i?ix p^p^p m "i?^^ ,r^'"'xta3K? xn im D^iniitr iri n?iK 

18 '\^1- '^i'>^ ti^'^mp jy"!- '^?'^ jKp."byB2i-]i!s^ ]V1 im iniK j:?"!. im t^i^ iVi^'l 

19 n:?n"'i. in. n?iK Ti-iKtsu? iri n?^K nr'JTX« m ""fi^ I^P-'bJ?§ li»! im ]^W ■K 

i LEVITICUS CAP. 11. 182 

K"iisc OKI! ,isnrJ ir'i''& «'i'^lK tK"! rbyi^^ferj iyn.?ra''"!p nyb'pK jKä ircox 

cr,^D jn. "i?iK ,12-]« '^:7r^7 "^k? pynu^^n jri. ;j^??^- '^^'■'^ '^'^T'^ I^?T^ i^? 
jiD-is lyj-'M TiK? ajn in i?iK fts-jK nj??''\T "^kd bj-jn in i?iN -ta"!« "i^.?"-'! '^'^^ 
p"« («"D ,t3Kn re"? "!■'& öy^byii ,byy'?äy^ ri^n-'ip rp.s"^ or^p^« nsiK 23 
iy"!. »"irir;. lüj^r?'''"'-?'"*")^'! "'^'''^ tsri-irvi nn iiit -i?ik n-"« tb brnj 2.1 

csvitsj?. -lyn riy^y;. i?iK ;"i?y5« i^l. |« t"? pM p'"i.?iK ':'^Kj ,ta"inn?K :kk "in'« 25 
lyi, |x t"? I"! pnjiK 121K iru^Kvi "iyi;''bp vy'l h%i f^ivip yjK« ay"!.ri"'i< |«s 
«"i n?iK irsKH jri'^p yto'p^nayj n'pn ^rT^ts |y3''P''ä'T'ä r^p'p« fi?r^« 26 
tri i?r"! ^ir''p.ii''7,'"i.'i tos^? «•'i "i?ix ,tapK ira'pKstrD-in pjxa tas''? yto'pxaty 
(DKVi) orbbtü -i?iK :p\:. pn.?is' b^s'j ,t:irf-!?K Nn -ly-j. inr;. t'^''''« t|) pn?iK 27 
-t?M N-"! ,tariyj \yyh e^^is' tki ,t2riyj jyr^K^ i^rrt s^^Ik yT'^tfl arl?'?« '^yia?iK 
iri |K ra pM p'''i.?!i« bb^] ftsirm^is' ikk ^n"« "in. ,iyi.y^. ;'^''''K "i"? pn?^x 
j"! |"").?i« "t?i« lytt^xvi nrT'^P yr'' ^^^l f'^P'^P '^^ "i''?'^ "'J'i.^ "1?''^ t'i?!^?« 28 
-51K 7K1 ri"K n"? tori;{ orpi i?>i« f^i'^^ T'ä pnjiK -i?i7 «"i ,-i?r5« iri. I^ ^5 29 
-t?!iK h:});^^ tki JtD3''lp j>l"]» "in sT'iK D^^^bri; ,!='i'"iiy^ dj71 -lyts?^« yr"-! 
-in "1?^^ ''S'r^ ^^1- "'?''^ n^^l^* ins'"^* 1^*? ,yt?xn.p-t'p''ir> Kn -i?ix rlia «■'i 30 
(-iro ni Ji^rbyjaxp tki -i?ix rppyott' «"i i?i« rnsyT^K i^n. -i?is Ti^xa 31 
n.xta an'?"^'^'*? ^'i "'S'l- '"iJ?1^'. Jöl'i.iyj Dyb^iit-iyt5D\*< rp'^s» T's |y5''n?ii< k^I 
jKs oyo^K cT'i-iKii ,Dy'p'pK -i?i« n?y5i< iri |k t"? pM p''"i.?ix '^'pKj ^ttirf-iy^ 32 
irjny^'ps'n DybSx |k& ;pM pn?i« '^'p^j ,vi^'o Dn"?'^' 1^5 ta'r'pyB lyorr-K 
1"^ :a"'ä«i; »ntsyi;:': oriy;;. ,pKi nyiK ''^'pJ'? "^^1.^ n^'pp p"« "lyi.ss* ,yDy|yj 
j'-rt p"-!.?!« n?iK ririiyt taDKisy^ "lycDxn orvi h%i ny^'^ tsyi23''i-iy| p-iyi^ 

cyin."]""^ i"^ ■'?j^n''^ r^ IS'''-;' "'?''^ *r'J i""! °^- "^"p^^i i^"^- '■'?j'^^ in i^ ''5 ^^ 

,(töpK) p"!Ki D«ri fOrb^K b'pKT Kl risb'py??""'^.-! lyDn"« |kb (DK\it?y.) oysy^ 
n-'SD «""bnyb'piK |«s tirsn^iirv nn^^ abb«] rsbynKn -t?ik ,|".i pnjiK st 
cyS'pK -i?!!« ,tsr>< |y!2öKprj "lyccxri cy?"?«] er'i-iKi; ,^"1.1 lyooyjyj ^''^b^^i;) 
p-'-ijiK b^Kj ,yDy|y^ IJ'5'?^] QVisi p« n"ini |yp.?ntsyj oys'pyiT ,yp.?y'n.i3y: 
,pM p'''-!3iK '^'pKT ,tsb'pyB ytsK Dynn"»« |kb (D^vitsy.) pj^ini«'!; oySSiit -i?ik :pM 35 
irb'pKT pn.DiK -iDiK pn?iK tr? *^"! 'PVy'^^ |y2«-;3yj?"K 'p'psj n^iyri -t?iK |y|K 
-lycDxri yj'^K (jys'pyii) pi){ ,|y53n3 i?ik ybbyiip "^«ny;;. j-rj^iit -1"? |y3'''''?a xn oc 
-:iK b^KT /ts-inn?« :kn nri'« ny^s* dkii My2''''p3 pn hh^] »(tspw j?ibaöK: 183 LEVITICUS CAP. 11. 12. 

39 -iiü rj"« cr^'pyii ,t22-|''t?iy iyi;riD jyn jkb er.?"« i^vi i?!!« j"^"« TS ]'''"i?ik 

42 pi-i-jx fs ,D.7J72 irTs s^-'iK DKvi ,Dr!p^« "i?iK ftinr^ y3*'i2 dj;--!. si^ik d«vi cyb'pi« 
,i23np :?n-)^. -iri pT'iK Dxri ,:?n.?r3''"!p ci^'b'ps as^m-iy^"'^ ,ra''p''B'p''B orir;;. 

ts'^'pKj ■nr'-'K njiK /J23''-)p cusbri; ,ri.?y?""^p erb"?« "^nn irsK» "^"b^r^x tas''? 

44 "ij^K fyn ;tsri")j?i; }"'"'"i.?in k-'i "^"in iri"'x cki ,j:?^'?''''-i?ik'-jj?5i aa-'? '^"iiiki "^"i? 
pS TfK ii?n. ,-i'''l rb''''n nn-'K dst ,]V^''h^''r\ "^^^^ isd'ü n.n-K ,i2t2X3 nv"« ps " 

45 p|''inyn "^"K -ly-j (ds ps) ;•; 'r\^Vi jyn ttai'-inn ri."iJ?- "'I^l *T"i^ '^■'! ^^Ü^V 
abbxj nn"« ,pi 'IS tsttKi n:;"iit dix ,o:iVö ^1.?«^ nyn. c^ix tsxn tspKisr^ 

46 r^Ots jra''P''si"'B aKs ptortr^ iki ap« cypi n'^b^^n j^? '^i-'x jri ,i".t rb^n 

JsilHI PT'i^'i^ ly'sPI'^I'^ ^5"'? cr3'p:>li »J'T'Tw: nj?-!. -i?ik ,5^nK-i iviri^"^^ ]Jf^^V^ 
D"» Cap. XII. 2^ ' 

(X"3) j?!nr-i.?Kt?x -lyn yjsa >«•'"! K''1.i ,p".T p''-!?iN yjKta jy^"' »<'i b^Kj xt ,(nrp) 

3 y^xa jyta2« üx n?i« ;p\T i"*i.?ik k'': bh^i kj ,t2''^^p?K"!p (|r3'b?''"Ti) nri^^s 

4 rJt<a rp^-iT -151K K-'n.-i n?iK : lyT-'jtrrs ts'in-is's -ij'rM. t^^bb iki jkö bbxj 
X'! bb^i Dj?J'''?"ri 0135"'? ;|y5'"'?3 ijir?"-! i^nri"« ytaiba dyn pK x"*! bb^i 
"^vy}^^ Viii^ K'"! fs 4:?toaKp ta?"? S''! b^Kj ninta:''b''-n ihi pi* -i?ik ^rin-'-isK 

csyj. -i?iK ,j;ny-;«;2K ii''"j.n"S k"s k'ii ,pM p''"i.?'ii< iJ^^xr. S"""!ii* km bb^j LEVITICUS CAP. 12. 13. 184 

iyi„i ISIS tj^^^^a JJir?-''-!. nrnn"-« ytaiba ari pü^ s*n b^Nj rJ«^ J"'¥3rj i?i« '' 

rj3r j?5"S 131« -irBs^nix-ia öiic »taS« -inx: p'^' 'Ii''5?"'"'=i °^'? P'^ ^^'l "^V^J ^J 
-Dcsi-^rs Di?-!. j:kj?''''k jn jx /ir'BSK-iy.T Di:£ j?:5''its'pj?t?-ii!fl r?"« "ipi« r5"'ita 

tpM P"'! 
Cap. XIII. T T 

-t2?y. prbö p"« ■li'"!.? 'ni^'f^ P'^ "'H? ^?i!^«01i?- J^r'^ DI?^'''''?ä ü^Tl. to'"i^ 

I^'i. taro'l ■^yt^D-'-ia -lyn pii i3ik MJ'I-I^X"' t^P^'^arj ni''^?''"!^ PI- 'IJ^?s'^l ^ 
Di'S JKbrc-'iK Dri |i<t nK«n TK1 n?iK ^Dytt^^bä ari ta-'ln -lyn j« ^kSs^d-'T« 

nrn Dyn.3KD ;3i<bt^D^iK -iyj''V!?yjD'i« P'« (d^iij?: ds tapK) xj ,Dj?^"'''bs dj^^m 

irori?« pM "i?i« .Drty"^& er:"! ra''in in. j« (tsi^K ii5) prbs iro"''''!! i'''i« nya^' 
,iyn-!«rij?j D"ii tss''? iDr« jx-iNI nxxn txn -i?i« ,tD''in Kn d"?« tsi''!>t "iyä''t3 tss"? 
tjre-'bt^nj?? vp.'^ jys''! /i3«n ^Kb^ro^ix jr^. "in <iri ir^ons irn b'pKT x? 

■o:'3 '^i"! isKn JKbtt'D''lK in ,t2]''ü{ |j;a''b3y^ taSKia^rJ iJ??"'-'- P^ JK'pt^pi'K 
l7bK*a pyi?« Olli jn^K irtflDpB nri '^'pK] «J t-tDrta'payjD^Tx is'^in lyi p« 

j"xbj ji?:-'! ,üri!5 iyi.i«ii:?p inn^ jxbt^tpi'x ir»-!. jis jn M^O^'^ii^a °'?^''5 

"i?iK ,p|"ix*f "lyi ap^ D» ffyir^pll? pp. "i's lytsDps ly*! |n''ij5 bhvt.\ «t ,ö''Tn 
-c'":k s^-iKt^ -in T\ iJ'l^ "i^^i^ M""^- ^P^ ■'^- ■1?'"* 'I^^W "iI^T^P ^r'- ^^^\ "^^^ ' 
,'.:!>' irilKii ti^'^yj -iJ^taons oyi. n^t dj?";.?«^ ,t2''in in 'T'i^* il'"'.'^ IJ^ia-'p.s 
'^1"%^ li'uc'-a cn obsöiyaK* «'l bb^l Kj ,fr=x";E*i:>yj pn. jn«« 1:?. n?:K 185 LEVITICUS CAP. 13. 

10 -ID1X ,a:?ri'i -lytstpns ^y-i. jr"!? "i?ii< M^^lli^t t^sxisj'j "lycons dri 12: "ii?. 
iKKn :i<i toK'n yri noiK ,tfl"'in lyi ptiIk J^inxn'i^. rD^vi rj^'X tsr»^ Di?, r^."}'! 
jjinK.n-ij?. "irT pi^ i^^ys or.'^X'] (cKvitai?. ari^ d^) ly'i.K' ,ts'pyi?Kvi-)y? c-vi pK 

11 131H ,D:?tt>'''''76i Dj'2".'; tfl"'in ^jr-^. »n'^^* pts^lD-i« i:?tayts'px"ire j"i< cj?. i:pi< sn 
,fyD'''7ty-iye i25''3 jn^K bb^j n^. riy^j^bpil? p''l3iK ^''?i |n''^ "rsb^j "ij^tstpnss ij?l 

^l ,t2pj?n.j?3 tr''''b& Dr^?K; pM ta^n ptsKip-'l« -ij?-;, »yn-«! i3i« ,taj?;i''t 'ij?!$cpnB 
-3XTi-)r5 c'"'Ti pi< ovhh^ "rpT tss*n ni^"!;?bp1i?- P'"* "''^ JxbtrD-'ix in "i2 hbi<i 

11 ii'\!i'P^ '»^"^s crnsn piKi Kvi ,j?JN^ Dyi I« -irsi? :pn"ii?. tsp^i^j /tabri 

15 Kj yKrri"'! t:*"'?s ynK"} tkt nrt;£?"-iB "nyi jrii "i?^« q"! i""!?iK "i^^ "rbKi »"iini 
tspK D17. ,]^'''yi^^ tflp« tr^bä rnsn txi ;|y"!.y!ppii?. pn?!« ">''s iri-'K nr^ h^^i 

16 pH "siM-iiii« fto'nx''i.3n^r| "irTi.i tr^bä y,"!«-} iki "^n ]'jr} lyn^ :ptsi<!D''iK ^yn 
17 1^1 ]n'Jä{ 1^11 i^iK »iraiaKp^ 'ij^isp^e m^ -ir, bb^j ht ,ts'pri.?K\nrB d^^i 

Kj ,ts'pp"i.?K'!.TiyB B^vi px Tpi axn jxbirp'iK ly-i. ,vrj:\ "i?ik /ttrn''! "irpcns 

19 ,2?inKri-):?. rD^^ii yr^x yb''''5 "ij?! S^lp'prtotr -lyi js tsaanp^ di?. -i3ik ,tsj?b"n 
il^lirvi ta^^^r^ nj;tap''iB ayn, cy. b'pK: kt ,pj7ipB -ir3''bntaKn£p''''ri p-'K nri« 

-ij?'i. ':?bxj K| ,t:'pri3KTinrB D"'''!! pK *?i^i uxn nx^n •^n'^x "i?!ix ,t5"'in xn 
,jx'?trD''ix "lyr^Jtsj^jp-'ix j"x sopx D» ;|inr!ppi:?. p''"!?ix ■r'ä jn-x -,rtspns, 

21 ,t:i7'ir5 X'^: -irtsöns nri 1^1) i?ix :|r3X-;arJD''lx nj? apx j?^''''? nj?! px 
cbx 'ly^n'i^j taD""? upx xm -i?ix ,p-iXT "ixxn crp^ri p^p tapx dj?. ,^,7"] ■i?ik 
-ir^£?"'iB ny'i. jn-'X "^bx] X] /jri.ixvirj nyDpyjpa opx xn nJ'l?**! '"^"i^ ^'"^ 

22 xj ,'^\'y^^ ]ris''*!2D''ix ta^in n^-n ti-'ix ny^x "^'i x^i jyi; ;irp''br-irB yjxts irs'-i 
-cix lyrsJtsyjD-'ix «di-'X) d^. ,]V'i]:hp'^^. j^npix i^b lytsone nyn jr^x '7'pxT 

23 -cix t2?-3 '^•'7 taxn -1^. ,tcy5^''ba yb'py^ty lyDi-i jx pr^& "ir^ li'li i3ix :jxbsr 
■^bxT nyt2p''iB nri -151X ,r!p''''3"'J^5"X J?31X3 xn dx^3 dv, ispx XT ,ts;?:2""n.sy3 

24 — lyä -i^'ö ax t3''in "ly?"! JX r^bs txi jyiT "^j^ix :|i"i.rbpnj7. pn. -i^b jr^x LEVITIOUS CAP. 13. 186 f"! njiK ,is«n t2'pri.?«'!.i*iy? d^^ii (p«) ^sj^ pshb a^K nKxn iki j^id jyi) qrnrj 

D^. ;j^"!-^^P1^- P'"'?''^ "i'l» lO'^ '^^'^J -ir^onsi -lyn 131« ,t35n3p''iK -i-'im'rJ 
nsiK ,arn^|y5 "lytstpns -ir"i. d^. jri; n3i« nKb^yD'-iK -irrsTtar-TD^is* p"« (er«) ae 
c*?« "irr"!"!"? tsD"? tspx Djj. n?ix ,D''''ii tas''? -i«Kn 7«i tapK prbe t3l?i pK ,j?in''t 
--lys -irtapne irn in"« b'p«T kj ,|yi.-i«vir^ ^rppyba top« pJ^l?»^! 't^'in «'"! 

nyapnB ny-i, jn"« bbx] kt ,taKn tor!a''"'l3y3p''lK a^in -ij»'!. p]--!'« "^"t 13? ji?ii ;r3KP 

-lyn CT^IK tDrta''''-iar3D''iK tsa"? •^•'i taxn (n?i>o ,t3pi< jr^^bsr-J vhhv^^ '^vy''j. ]^ 
~i?xna oy:"^^^ 3?inKn'ij? j?:"« d]^ tsp« kj ^jrj.li^VI'^ irppy'ps tap« i?ik ,a''in 
xn (tspiS) d:;? jy-j. »irir'ppi:!? J""!. "i"? jn-i« b^K? -lytapna -lyn -I51K ,d^kö 
irn« eip«p ax «"i-iö rj""« -ir-ix jsö p''« jyii -i?iK jabKai^xna ay:"« ya-ix? 29 
,3Kb^a^ix jyn tan-'iys lytapna -ly-i. -t:ix ,tsKn 3x'?t:>p'"iK ir.r'^s ya-ixa ax 30 
p-iKl ap« ay -i^ik ,a''in «•'"i a'px -lyi't? tapx jKäxi jynri?« :ki ,j>n"'! ^5it< 
,|r"ii?!pp"!i?. pn?'!« "i-ä nrtspns lyi. in"« b'pxT x: ;"iKxn aya'pyji'pxi ayjri 
:cy. tapx arta-ixa ayi "ly-jx aräDKp ari paxip-'ix 'ny'i n^l^ "lyi. apx ay 
jynynx 7x1 ,yri''T -i?ik /arfty^ :ix'?s:>a''TK-T?''i3 jyn lyt^pne -lyn jyii i3ix 31 
nxsn ayi^'ixvity p''p q^ix ap^{) ay -ijik ,a''ir! xn aVx 'nys'^ta a?^5 arx |xbxi 
]y\i -i?i« : lyp'btrnyi yjxa jy^^T jyririj jyi -lytapns -lyi b'px? xt ,pnxi 32 
i?n3 lyi ,vr\'] n?ix ȧn^ya yjxa fyt3?y5''t ax jx^tTp^ix jyi -lytsans nyi. 
-aiy pixi ixxn aya'py^n'px: p-'p topx ay n?ix ,ayts'n.2y3B''ix op-'? "^1^7 axn 
XT ta^in xn a'px nyl-^a ap'3 (apx) ay'i.ria ayi jynyijx txt n?ix ,|yn?XBtt' 33 
nytsBnBnyn.-i?ix jy-ii^c^px Dp-^? ny bbxj iy5X no"-): jyi ,|y-!^ir r]"! iy bbx| 
-lyapnB -ly^ lyii n?ix tiyB-btrnys yjx^ jy?''? ynj^n.jx tixj jy^""!?"'"!^ jyi '^'pxT 34 
-a-ix tap"? '!\''] axn -t?n: -lyn ^yn-'t -i?ix ,ön''Tya yjxa fyts?y5't ax nrna jy-j. 
»a^in xn a'px -iy?''tj ap"'? arx jy."iy.T?x p^1. "isix rO^in nyi pj-^ix aya-nayj 

»jy^xTi nyT'^p yr'.t "^"p^J "^^ ']^'P'?P1K i""! *^''? "^J^t^P'ls "iJ?! ]\'^^ ^^^l nj 
rjxD nn-ni iyt5"'7.sip"'ix a''in -lyn pj^ix rii? -ir-ij ly-j. lyii -i?ix tp^'n. ny apx xi 35 
aKrnr"!3 lyi ,yn'«i *i?ix ,|n''« anny^ lytapna -lyn n?ix n^ayiarrn ny.p-'M se 
Tixa |ypinyta?ix ap"? -iyap''-!B nyn b'p^i xj »aya-'^ay^p^lx a-iin -ly-i px -^^i 
abxatryj -lyj"! pijt -I3''i3 nyi jy-i; n?ix : pn.jix ap»? n;^ ,ynxxn jys'pyji^*«! ^yn 37 187 LEVITICUS CAP. 13. 

38 i?!ii« tiyijshp-]^. pn T'l) in"« bb^i "lytso-'-iB iri "t2iK ,p^'i (ts]''«) n? /ö'p'"'^^J?i 
jrp.i!)ybB yD'^^iT ovt^^hh Dy'jn''t^ a"'in lyi. pt'Ik k'Iis r?'''« "ly*!.^ ikö p"« ]v^^ 

39 Dri^t"« la'in "1^1 P|'1K ,rn"'i i?ik ,d:s? tarn^: lytsp'-ia -i^"!. -i?is ::sai2Kp^r:| 

40 y5?i<!3 D^j^-^K j:;ii i?ii« tpn apK i:^ ,top!!{ |r3Kn3j'jD''iK ts-^in -ij?n. |s (irsbri;) 

41 -i?iK jpn isr^ nj ^rittfii^bj vr^ ?«1 tspK Kj ,|r'b'pKeD''ls yn.xK.'iasiKp, xn 
(top^ K|) ,iyb'p«äD"'ii< Dy|BKp^ orrM (riKK? K''";) 12C tss'^ir^ p\t jr^y^ |yii 

42 -bn^p.-iytsr-n "ly!, p« "ira« jyi; ^m t pn. top« n:?. ,y:^t2xbrrn.-iKä rr'-x tki 
ji^b^D-'lK -lyD"!! •^•'bntssn p'K ytstöKbs'^r'Kp.'nyi'iKB 'ly-i. j"« nri« l^toaxba 
"li^l.!^ r'tstsxbabnKp.'iytsr.'n irj^j jx ciys'pri;) ,ptax!D^i« -iri d:^ tapx kt ,topK 

43 -J15 lytsDna -ir*i. jn"}!^ jj^ii -i?!!« ,tD?"'i35''ix rtatss'babnKp.'irilKS -lyr"! jk 
I« ,(apK) D''''ii5'''?nt2K'n. DJNbtTD-'iK Dyi :?inNn-j:i? k^t jii iri; /^n"? n?i« ,S3nn 
1K1 «^1.1 rj'tstsKbs'^nKp.ir'i.'^x&i 13?.?"! J« ii''i.K r!fitoKbs'7ni«p.-jytD?\n ir.?''\t 

44 -D-'i« p^K n;? tapK kt ,DVp^'hh ori tfl''in li^'i i« Dr:^t?iK!D''iK orn jy^J^i?« 
jynybp"]^ p"'"i.?iK n-'s in''« b^Kj -irt^ona nri fp''"!?ii< top« -ij? ,|i<ö lyrrisr? 

45 -ij^r"! nr^'py''^ I^ ,yrs:is3?iD''iK iri. 121« tpis^ip^iK p'': tapK r|sixp, dj?3''\'! js! 
,t2pxbatDD:^ pl?Kp pv 131« ,j''rT jrppn-jr:^ IJ^!?"?^! "»J^T'^PP J'?".'! '^P^ J«^t2>D''it< 
: |j?Bnp^iK -1;!? bbxT t p-i.?^ 1 pn.?'!« i?iK ,|rbb''n"]y? "1:^ hba] ]VW^ ^T"'!- 1?''^ 

4(5 'VI P'"».?'!« "1^. '^'?>^J 't:pK ür^'ii j« JKStrp^ix li?-!. ira'pi'i;! p« ftfi"^ j'i^jxa xn 
y3''\:. bhüi oy^vh ori ab^n-irp-'i« »i^jnxi; -i:;? '7'pK? dk;?^"« ,pn?iK ap^ "1:^ 

47 jK ,tapK Dr:siDKip''iK DVl, hm^ p^« üyjbyi; jx n^'^bp txt "i?ik *pM J3i3nKvi 

48 ,jnDtDj?p -iri px fJ^T'^P ]'!}^^rb arj"^« jk ij?i.« rir^P irjyb'pxvi dj?5"k 
|K lyn« ,-iyi.p'p J« "iJ^l« 'J'Ip'p^^'V I«ä ^i'l« ]^r^ i«? Jis*'?^?"^ ö''X nri.K 

49 -ly-i« '^''b?'"!: prlps i^tosKniNtr? nri. J^i; J^X'IJ?!? dx ^o'^'^sniit K-^'^bny'p'px 

bxKö mi D^. top« Kj ,j?nt2r"i.r5 Dr^yi;?!? x^^ir^'p« p« "i^i« r|>«'?t^3''''« 

50 -lyn j:?ii i:iK JjJ'lTt ^^^'''^^?. "ii?t?i?"'1Ei ori '7'pKT tDix Dy^tpKiD''iK Di?n 

51 hHiif2 TK1 "^1 jri) n^'vji^ii's ^^^'"^ ii'!2?j?5''t ö^ "^xi«^ 'i<"! ^)>^i "1^ ■'?i>< 'yjsta 
nr3'"i<t i?y^i''i!< 12: "IT"'-'' isyta''''3i^li?? irirb ist i::ki; ,0^^^^ p« nvi;^h d''« 

52 nj!)« ,p''-l.?1t< tSpl!^ Dl?, ,piS«lD"'lK -lynpyppriB p"« h^^f^ 7«1 tSp« KT ,ö''''3"l« LEVITICUS CAP. 13. 14. 188 "ir| t3j>' hmü TNi Dl^^'pyii i''^ /ntarnyj I'.Jll'li'!? Di;"i;?:^ 'nyn« ]vy^h p« 

l'jSD jrs"! J?!?«)? li?"!.J?1.?« D12C d:;? b'pxj nais* ,tar!!{ bxxö tki jxnKii ,'7'pKT jy^^xri 

—w'^ ö?'? t2'pt<^t^;?j y3''\'[ i2Kn banfi iki ,yn"'! liiK ,miKn jru^xiii?^ yb'prt5i:> 

-".ynx yo''\T|!?'''i -ij?3".T js d;!? tofi!^ DKII5 }"« ;ir.3?r"!.3irB D^ jxü Dia '^^:''h D^K 
"^NKö TXT ,rnv n?!iK ,toj7n''T -irtaDn.B nri jj?ii "i?ik trt3'"'nr"!n«? li'.?'"'?- 1^ ^^ 

,l''tsto:?i5. np-j. D^IK nri« ,"iJ?nT^ Dy"7. D'^'iK "in^rT"''?P Di'l c'i^ |ri3"'''"!ö''1"irr! 

-r^ Dy.5"!J?n;?b K^b-iyb'px px -in« ,yjK'?tt>:'"'« D''^{ -iri« /J'iötöri'?. li'l P*:^ 

r|7K!? |j?ts''''ii:!£ m^ oy b^Kj kt ,ir5'"'vi ]V^ri'Vi |X3 'Ti"'1.i piaxiD^iK iri t?ik 
Ci« ,yrit2rir: Dr.?iJ?i:?!p K^b-ij?!?'?« p« "li?!« ^5«^^»?"« oyi. nr"i.K f^^^vp, 

Cap. XIV. T T 

-^yiP''iK jn 'i'B ptsi'pJ tK"i K''\'! Drpn fr[Kisi^ -i?ik ntt>a ix i''t?ri;?i ;■; ■t?'!« ^ 
i?i« M^'l-Ii'''^ tssK-iayj 'lytsD^B dijt b^KT -11? ,j3ir?""i. "iJ'j".! y^«^ ü« jr^'V 3 
-!?iK ,ttirnM ir^ons nyn jn; n?iK ,D^irn ly^x^ tki ihs rnj?j -ij^taD-'-is nrn 
bSxT KT ,]j;ri:isr.iD^is' ori j« ts^^nr: ßpK Dy^pxicp-'ix ori. p>t "ii?l. ^ro'! * 
-r'? s"*"!!:!: ,tDcr'p li^r?""! Tl "'J'l- 'li^l "'""? I^*'^ ß'^i 'IJ'!?'7J'li''? li^toona -iri 

i"S pK h:}^^ irr^i? iri i«ö dk^. ,|y'pnr|]?3 '^'pKi ^j?i$Dns -lyi niix tsiix 5 
•pyiK'a iri^ysi?!? ]Vi, jjytapKbt^ "lycDKvi Dri.?rD'bB "iJ>a'^ »cj^irj er.;:?-!,-}'« e 
cri n;iK y^p"?«!; jyriiDxnaKn n:;n. niis' p'pKnnrii":^ ari ts'ö n^ 'p'pxT ny?« 189 LEVITICUS CAP. 14. 

-t?iN ,ir^3ristr b«ia jk?'i ,i2Drip jyj"'?""! y^taxiD^l« d^t |XS ■^"1 nri. ,jri sj^ix 

9 ÖS p\?. Ti^i d:^? i;^h {p5Kö irs"! ortfibyis Dr?''! abKrinro^iK "^h: y3'"'ba 
tfi^ixa |y.r\'! ■i?i« ,taB'''in p\'! ,ir'3ru'?K ^kk^i pM bbx -ij? b'pKt ki ,y^XD jrtssrs"! 

njiK ,i:;bnr|Dr3''''b r.?^!^ "ly^öj'b «'"li^i iJ'ö^'y? "i? ':''?k| t^kü fr^3»it ds 

•rytsjnj?:^ «•'^-i.-! -t?iK ,-ir!prireDi?s"b rjn« ,ts'p« -ins^. p"« Dsb-iytstsia p-« 

11 nr"i. 131K :■?« ih p"« n?is ,jrDDKjr5 "^k -is^ö ,nr|E«r"2ity (di2£) bnr^ d^j-'"? 

iKs y^ri rri "i?^« ^«30^!? ir^T''"! 1"! "is'i 'IJ'I ü'b^i't?^^ -lyaons r"i.?r5''?''n 

13 ü^b :ki b^Kt -ij? i?!iK ^rsi^i; ;', "i«ä lyesKari; obn sn bbKi -i;^ i?ik ,bi$ 
,i;rt?:xbty nrEBKnsxns 7Xi ijik -lyesKir: tkt )Kb «vi ,iytt?xbtr ran« Di?n. j« 
jrn TS nyiEXibisr orpi Dp« ij?eB«-i?n j''''« «^ii ]V1, ; J^tsi« iX'r'?''"'''^ ^H i^ 

14 ari i«sy^nj?3 ij;taD''na nri "i?i« :Drt2D^'''?''"'D1i'^'ps p'^ öri< oy. ,-iytfiDns 
»iropri jrssByb-in« ytepj?-). i«i |« dj? ra^iiottJ n?i« ö-iy|2«n'p^tr Dyi rtsiba 
lyö'^n in j« n?iK n?«ri jytosy-i. nrj'^M iirü"!"! j^i |« "i?ik ,ioDyb jjy^'?''''"! I'l "U^l 

15 yo-'j i3^K ,':)K jii":) oy'i jKs yanj?: "irtoD''n£i nrn idi« tDrois ptfiDr"). dj>.5'''t 
^6 ii'.r'.t lJ'p.?it2?'"'ii5 '^'p«! njytsDnB ly-j. n?i« n?«ri rpr"? Dnrt3D''"is ovi, p« dj? 

jr3?y"!.sir -131« ,(tsps) i?«n IJ^P?""? "U??""! r^ Dj?3'pj?i; ,"7^ 7«i p« nj?33^ä jytsDyn 
1-7 ,j?bi^ jX'Jna''« DJ?"!. {«B-i?!!« :;•; n«& ^«ö jrs"? "ij^^s"? Dj?.rv. ts^a j?^^ dj?t j«3 
rtfiDJ?! t«T jij jy^'^ntfii^ "irtQcpns in "pb«? ,(i2ps) n?«n i^s'^rT p« Dyg'pyi; 
ji?tsDr-i. n3?3''\'! jj?)a''i-t ly-j. j« n?i« ,t2Dj?|p irr?"-!. "^M ly-i. ,irDDr"j. fj?D2srb-in« 
-ib^t DPT tai'^a 7«i nj^s-'i« ,Dj7D!iä irtapyn Dj?3^\t ij?ö''n ]Vi J« n?i« "i?«ri 

18 bb«! ,D'nj7t2Dna Dri "!?«n ij?"!. j'« j?|p^ d«&) tfipi;« J^a'^J D«ri -i3i« :d-]I?|2« 
nj>ts£p''-is -ij;*!. 131« rtsDyb iJ?r3''n. ti'j nj?n. r]V0D9^. »13«P, 1J?1. «^"1« irs^ltsty n^ 

19 n?!)« nria«-!?": 7«i j?"!J?äs« "irtsD^B nj?"j *T?i« j;^ -i«s ij?3n«nj?| jn-^ "^b«? 
bb«: "^«j-irn -i?i« ,ts''''p.^''3'''''nj!|« ij^r'j j«2 ,tiDj?b jrr?""'"! "^n *iJ?'i /iJ?1. r3n«nrl LEVITICUS CAP. 14. 190 

t::": jrjsöir? p"! "i?i« ,(tsr«) cn« nrsK -1:;? 1^11 jp''-! ttr« -i» i?i« jrjriKni'l 21 

-irtsonB ai2£ J3ir?^n. -lyj^-'T rjK^ I^^?^ a^ «'! '^'p^J *i^ -i?ix la^^i •nj^la« 23 
irn n?iK ,"?« ^1*7 TN1 -iDiK jr^any; c-ii^esK-i'prt^ oyn Di<b Ti«i hbHi -irtsDna 

n?«n y;?^^ o-irtapna dj?-j. pK irtap''ia iri "^^kt b« aj?*]. jKä -i3ik tcrpiä 26 
,ybK ari l«ä "iJ^^r? |i'^?J''^- '^J'?"-'- ^"'^ rJ?y"!.att> 'il^tsana nrn i?in ^rp'':? 27 
-iyi;ana nj?'?. -!?1K :;^ ikö bxia jrs"! ,(t2px) nsKn jj^prS ir3''rT j^K arpbrii 28 
jyapr-). cyn ir3s?iJ^!p '«"! I« ,^'Vi -ipxn -ij?.;"! pijt tki ,rb^ ari ]«& yp^ntoir 

r-i^-'hj D-ii7tap''-!E ari. "i?xn nyn p« bsnri. i«& aKii i))^ ttsrx D-i:;'|E)«i'pitr^ 29 
,t2pj?'p irr?""! I'! "iJ^'l <jJ?5''''"i.tat^ lyaern f^Qnp^ iri «n''iK -1:^ ■^'pm ,t2?''''ba 

r"!^?!?« TSl -i?iK nrlas'iri d"?« rj''''« :«T Ti'ii (jS'äKi) ,03"-!?'^ jpji^ignrä p\T 
'r'pKj -irt?pna nj;i. n?iK /-lysaxp^atr arn a^ia (MXiaj'j) -lyäaK-T^xna (aVs) 
Ip-i. -i'Q ptsyji?^ tHi tsp^ arpi t;; nxs irjnxnr? ,tüBr|p ir^^rn. •^•'i -lyn ,1:7-1, 32 
;■; -iDi« :top""l?^-l top''? J?ir?"-! nr?"! «'"? ir^KJ^-irp iraprn ,jyriJpr?a''lK 33 
xk"? txi ]'« tajJöÄSKp^ -in"};} ipii t^iKiaty -i?ii< pr\Vi iiü -idik ntra ii rtarnn. 34 
j"i<t rj?rn^,i?B "^"i« n?ii< ^nii^'i^ IJ'?!?^ rainta^y^"« ai:: "^"k x^ Bpp'pr''ii ,|yj? 
k: : cyöintD3y^^''S ovy^ ^l^^b a-'K r^in p''« nyp-'K Di?rw2i<ip''ii< nj^n '^«Kia 35 

-!:!)« typin a*'« i^a a^ tsr-'^J (Br'^tsK'ip-'iK ov\) ham p'^ «'1.1 trpyistr i?ik 36 
-iyt2B''":s '^ri iK^ra /rö"""! nn :k"i jkö bxi. ,ir'pr'r?J)'5 "t^k? "ij^tsa-ia -ir-i. 191 LEVITICUS CAP. 14. 

c:?l ]:!W'i;} iri r« tsrü« ri«'^ "iri ,^0"? "'?i^ '^i'O''? ji<btyD''iK jj?"!. ]i3 nj? in; 
38 «■'-[ -ixa j^j^in Dyn d''1k i:;nyjD''i^j?n -irtfionB -iri '^'pht k| n?Kri «"'t d'pk 

jrsbyi; j-'K ,r3r"!3D"'iK y.?"fi?^ Kn jk» dki ,|ySnysj?5 lytsD^-is nri ':'^kt 

42 r^brtstr K-i jK K^] yj^ns -tjix yj^atr riri.?« i'^s'i^? i«'? i:^ü :tonK ii^rnji« 
-^3 rin 7K"i bbi<t idix jrönr? ikö hbai by^n^a iir^.?« '^■'Ik ,i?.3"tttr -lyjr: 

43 ,yrTn n''K ts^nap'^iK i:?tit n^iK a-inypnrTii j'^xba xn \yy} -i?ik tlJ^liyi? 
-3K T^in TKT JKÖ Dn?^? "I?'!^ '^^^'t' |j7=K-isr5D''i"irn r.?"B^ «"i jkö oyi,?xD 

44 ,jrnr".r5 12: d:^ "lytaD-^is -iri rööKp, kt ,t2i<n jr|"!Ki;r'a iön& i:i« ta^BKnpyj' 
pojjt DJ? (tsr« Kp ,tart2^"'-i.3j»^£p^ix j;j'>in DK ri": i2Kn jKbt^D-'ii« -lyi ,^.7: n?i« 

45 yrv ,rin tki hhai i«ö -t?!iK q^liiK tsfK d:^ ,y.rin D"« fjpK:o''Tj< iiJ-isrcD^ls» 
i?is ,irD'''''!?''''K D^rin dj?-?. brt?lKia ]V^h^ i?is /"iri^'pxr; y:") niiK ]}r'^'^ 

46 1"« -if»!! -i?!]« :iD-jK ]j73"i.?iK j:?;"« |K jyjrnaD-'irn a'iKau? «n -ike d:^ bbsM 
l'^-'^.m ^i^i ftoKn |yDDKbt:>'iy| d:;? ikö ki ,r|Ka 'nri arr^K js 10,7^3 rin :k"i 

47 ,|rtrKri -i^T'^P i^r'-'. "^^^^ 'tö^'b ^r''''' '="''!^ "'i^''^ ■'?'''* •"'?i?3>< ]^1 1^ 7"? j""! 

48 iri ir; "i?ii< qy^'Kvi ij^t^p r?"'? "^^kt ,t2yeD''x rr^i^ nri p« "irii Tit< 
ta?-'? Tpi tsKD aKbtt'D-'lK -ly-T. ,y,-]''T n?iK ,t:rr^''!y5 d;? -i?ik ,toaaKp^ -irtppns 
"ij?T bbsT KT nii^vi jr|"iK\iy3 K"? t'in 7X1 DJ?!?«? ,rrin d^k t:rt5"''''i.3r^9''iK 

49 n5iK tD^''\'irj Brx JKbt^D-'iK -ii?"! jj?*! 'IJ^lJi'^P'!^ r'"l "''^ '"i^ '^"! -irapna 
i?iK p'pKn5'ny-|j?^ tiiK rbyjSB «"'''rii: ,ir3'''i?''!K>?:? 12: rin tki. dik ,r!anr3 -ij? 

50 — i"!»} p"« pK "^yaKs jyr'K lyi. rtQpxbty -ly -t?^K tniTX -i:ii< rb'pKvi yntsK"i=Kn 

51 pbKnnr-Tj?^ TK"! rany.; -ly -i?ix nypDKvi Dy'7.?yp''b& -lyrx crirj Dy^yi 

,-iyppKr! r'i.?yD-'blj iK*i px "i?iK D^rJKti lytaytsssbüyj oy-i. aiba mi pi{ k"t 

52 jj;3''-!?''Ttt?y rin is'i b'pKT -1^ -r?iK j"?«» jj^sm fin txn sj^ik oy y3?y"iEt^ -i?ik 
nyn. to"-» t?iK "lyDDKV! irn^yp^b's 0^1 1:")? -i?is D^y^xs cyn ytsi'ra orn a'ia LEVITICUS CAP. 14. 15. 192 

-lyn ifi'ö nrK an« ori. to"» -i3ik f'pKns-iyij;'^ cri to^ö i:^h hv^a^ iri.?i?5r'p 

:yrin d^j^i« jx i3ix d^T'^P "^H r'?^^?"^^* IJ'I- "^'^ "^^^^ ♦'^r"i^ I^^l "i"?^ "'?''^ ^^ 
-ra 15t Ö1K tpvhh jj^j^"« n*^ -ijik ^"nKtf^ -i^^ 'iJix J^inxin-]:? yi-'-'K i"! n?i« ^^ 

Cap. XV. ItO 1D 

nrirp 1^1 12: tspiri n^'^-s^ "'?''^ P'f ^ ''^f -I31K nu>ia 12: riariri ;^ i3ik 2 
,i:s*n DiVu jr?""« yt^^^bs QVT"! 1« iKü j'"K in; tiyjst"« 12t tö^xi -i?ik D'bxnto: 
or?"".'! «•'"s pM ta"'''p.rr'''^3iK -ly.?"?. o")? dj? b"?«: kt -iiix {p"»"?.?!« di'7& p\T tapi!« xj 3 
-ij'B JK*J3 tt^'^bs pvT -ij?"!.^ ,}yDtpi>*b irlnta Dibs j^j"".'. ^«0 'i>"'''b& p\'i ,roDib3 
-lyi eT'i"iKvi "lyjxS 0^"!.^:;. ♦p''"!?i« "iJ?. tspx «i ,DiVä jy:".T "^i-in p'j tassKisü 4 
,tsj7^ts''i -i:?. e^-'-inKVi ,ntDrnj?^ or^i?^. I3i« .p''! p"''?.?iK '^'pxj .ta^'? D'|:?.?K"!ppi':'S 
"irT'^P ^r'?. '^'P'^J fts-in-'iya ir^x'? i''\t "iJ?a^Pi; <i«ö p"« "t?!)« : j"j p'''^.?iK '7'pKj 5 

'^'pXT ,t22ii3^: ypiKnptpibä "ir^i. sy^brii s^^iK ,iD2£tS''T rntsr'^J^J ori p]'1K •nrii 

"iJ^T'^P XT'?- '^'P^I ftonnny^ irp^^ipoibiJ orn "iy§"iKp. \P1, "lyii "i3it< tp\T pn, 7 
*i?i« :;"! p-'-ijiK i?y3K jyn jx fs liiK ^iriKs "lyopKii Q"« '^''i -i3ik jrtr^ii s 

"ij?i;?;:.'i?^x t-^^vm i^i iüü r? pM p'''?.oi« i?i« ,inK5 "^roDKn d^k xi '^?''^ "'^'l- ^ 

jj?-!. |K t"a p"! p-njiK b^w ,iain''-!i?a ,-i«ri Dn\s "lytsjiK t«i ,DKrit?x "t^r^i^^ 

jin i« ra pM p''"i?iK *tdik ,iriKa -ii^ddxii d^k "t]"! i?ik iru^Hii ij^T'^P i^r'J 
'r'pKT ,ta"iri''-!ya yp.JKnpDi'rä iri oya'pyii ,DyEj?j oyDri-i-K p'x -i?ik t-i?r3X 12 
-ra nyotp^vi d"« bb^i "il'^^j^j yj-iy^bKn orlpV^ i3ix finii'"!; irsx'jaiy^ 
KT ,-171.1 p""! rcDibä Dr?'M i«s :?p>*-!pDibi: -li^n ji^ii i?ik timi'ii irt^xn 13 
i:?ti's*ii "^yT^bp rj^'i b^Kj -i?iK jy^nr:^ :i?irr"''i -ly?''''! jks r^x^ jri"! 1^. b^xj 
irtarx DK 121K :pn. tsp« i?ix I^l-XS "^yDCKii ai>n.?rD''?& i"« tt^'^'^e p'j i?ik i* 193 LEVITICUS CAP. 15. 

15 -irt D^« vy% /iiy|?« i^'i '?'?^[ "irtspns '-\yi.. "i?ii< ^^3^5 -irtccns nri 

17 Di's'py'ii PT-ix ,"iril'!p DJ?"!J!?:. "!?ix T'-'^p Dj;"!;?: "t?ii« n?r3« li^l j^? r? pM 
IJ^II« i's p'l p'P.iiK 'i?'iK /jJ'I.IJ't iy^«liJ>J "i^^DDKli o'i? hbni ,top« ClbE;y)2XT 

18 aß^n^. "Tp] jri?xi '^D'i hi ,D^''b jkö p^k '^rs'pr'ii «"5 »K'^i'nB rr"« i^ik :-i?y3N' 
in js rs p\? pn?i« IX'!?'?«] '^?1« li'l.i^s "irecKii d"« :?t''5 "^im t«"^? \v^i^l ^l 

19 cibstaiba Dj'5"'b Dr'^.^^>* «'i DK1 ^BKn d6b jri «'i"iä yo^''^ fyii n?iK n^ysx 
"iri r'^J'IJ?;. "i?i» ^J^S'^^a ji3i-\ri?Knx "U^in"^ pü^ r^Kta in"! s*'! '7'?hj ki 'tsKn 

20 errb «"T 6^''i-iKvi »cybVx n?iK :-i?r5K in |k ra pn p^-!?i« '?'?»«; fö-inn?« x^t 
bS«! ,is:7^ts'>i K^i Pi''nK"ii »or^"?« '^'''iK n"?- !""'•?'« '''?«] ,j?nri.?K|3K -i:?"i,-i^^ p« 

21 ptri<rnrT'''?P ^T"^- ^i^l .tsr'i.ri''"!?« "»yJKb in-'^ -lyn ,nr"|.r;. "i?iK tpMp'l.^ii« 

22 •;pTK tj^^j pnjiK i?r3« |j?l i« fs bb«! noiK jrii^a "il^c?«n a''« '^m "itiK' 
jj?'crxTi b^KT ,^vw' «'^ ^'''i'^^'p ,t3nn''i?K nt2r";rj p''x-i?:>n''i!{ -ir3'?y'ii ,ir"i>"^ 
:i^-j p""!?^« i?^:^« in ^"iK rs -i?ik jr^KS "irocKvi ü% r]^ -i?ik irT'''?P ^V"^. 

24 -i?!)« tpij pn?!iK -!;j?5X m ji« fs nij. '7'pKT ,tt-inn3K -i?Kör;;. d:?. jn ,!2:£tt''; «•] 
b^ii] K7 ,]n''K |K tsööxp^ t3^^'^3'n_?!lK ynn-'x nsiK asyStr nn-x n"? jkü j^"« m 
pn?!)« b^Ki ,t:rb -11?. Fi'l-ii{i; ,nj?jKb onJ^^. -t?iK ,prT p-'-i.piK yjKtt jy?'': n^. 

25 1:"!' nn "li^D'lK t2X!^ Dibätsiba jri yj«Ki r|?''B «•'intj y.?"« nysi« fpii :p\: 

26 ,nr'jK'? Dynr;. jpnjiiK top« k"'t ,ajnr'i.?Ki3K "ir^n"'« i^ixa jyn pK «■'i.'i p\T 
^.r^^b 7X1 K"!! pM. nn^K b^Kt ,tsr'? cycc^e Dy-!.n'K i?^xtt j?!?'?« k"! pt-i-ikti 
PM i"'^.?is bb^i ,t:r:^t2M k'i s^^i-ikti ,ntfli;-i:7j cr^'?« "i?ii« ,:?i"iri?Kniit "ij:'in''J« 

27 bb^i ,t2ir7''-!?>? «"pri pn^;.-!?!« jj?ny-i.?Kt?K inr7>* t:"p.r?"1?':K «'l H''\i 
-i?iK ,mK3 nrcpxri D"« -rpT 'i?'!« ,jrt?>«Ti "i^T'^bp j;?"i bbxi -^j?. ,pM pn.?^K 

28 xT ,t2]'^? pn. rcpibe nr'i.n''« |Kä «n m "'?''« *r'-^ P"'1?ih "i?y5x ]V1, pi"'1k rs 

29 j?^Kt: jrars as idik tpn_ «"t ispj!? •^Kj-iyn n?iK ,|i>!?riy^ yjK'o ji?:?''! k''? b"?«] 

13 LEVITICUS CAP. 15. 16. 194 jri.rf*? "iKB jj?5"iKTi D'bx-ito": "iriri:) «n ta'p'pKj irf^ -i3is tö''"'p.j''?''''-i.3iK -)y"i.ri''K 31 

-r^ TK1 öri:^ Drr"! ttsr^ IJ'5'7>' "irts?iK J^^'pJ'll ^irrs-'njix-irl ipr\ii^^ r.r"ö 32 
,t:D'';-|i?. r^a«! "iri "^'l ara'pj'i; isä ,}ri "i""!! "i?iK ,|ri?.3K-!pDi'7B jr"!. CT-Ii) y^vi 

-CtSK^KÜ "in.n>* Jijt I^S'pJ'i; /«'"! "l'sJ "I?1K ,|yr?''''1.?1H"!r? 12£ "^IIIK*! irfl»? Dl« 33 
■^J'l« I«Ö «"I DX ftSKn Dlbä I^J^K -iri (1^1. "!"&) "I?1X >^Vyh t3''''p.3''3'''''1.31K 

Cap. XVI. ItO ItD 

K"! ob« ,D'priK yjnxT irT'5 "iJ'l. i^l.^*^ Qi'"!. ^^^ '^^^ 12£ j^tsriJ?"! ;^ -i3is' i 
DJ??"! po^ 1^ I^l-J'"!- '^^''2 "i^ "^Nis^ ;^ -lii.s jjD'^^'to^ n?ii< ,;•; iks jyas-itsrn 2 

ny. t;-)?«"! ,(isr«) rix"? 'ny'i. s^^i« ■^J''5'?i^"!) »briitaii^JX'nw^ i^i. "ixb ,Dr3?s*niKa 
~ij?.Sniiött'3r-!.s23 2^1 "irs'iN* T^ nii'"'^ i'R'?^*!"' '^i'r'''^ P^ in 'Pa-ratr ta?'? 
DJ?:"« t2'"ö tiröiaKp D^^tsr'?''^'^ 'Kl r^* P^i^ "^V^l ^V"i^ '^^V^- T^ »IJ^-?"^ ^ 
"'"'^' irr"^* nyeaK-t?Kna dij£ 'lyinni d^j^^k n?ii« ,-ij?ESK-irT Diit n-'tstr^ ]V^^v * 
Dyj"! 1^ '^yT'Pp?''''^ ^Pr^ "^^^ i^n^V?« "1^. "'^'pKj px-;3''''S jy.Drj^-'b jy^''^ 
nDiK |yt3-)'':öiK *^n -ly b^Ki byta^: jyjy?^^'? d:!):^^ ö"-» -i?ik ,|r5Nn yiy''''SB 

tj^n^st?« N-T -i?i« fiy>'5 lycdxri \^^ "lysiKp iy.?".t ":>'?«? "lij. -T31K ^ypp^tiir 
yp,pK5?yrit k^'^iii: jyünyj -ly b'pNj D''7«ntr: lynrp ly-r. ynr-'Äy^ ^Vl, |Ks "i?ik 5 
-i^i-iyn b'ps: j'iriK n?is' ny??iN-i?sna an lyi.-pi jy^"« n?iK ,-iy|sKir! ^^^^ ^ 
-i?iK 'T]-'i -T?is ftarx jn-x -i-^a lya'pyi) ,Diy|sis!ir! oyi "»'tstr iyj?^ jyi jy^^ns 
;^ ns's s"t -i?i« /jyany.? ypp«? IH''''^ «"1 "^Ski ly -i?!ik :jy.5nKny& T''in pn 7 
yi>*Kb bbi^j po^ "'?'''^ {Dytfi'py:^y3D336i2üKny| cy^yT^ta iyi |« /jyb'pytflty s 
«"113 Dy-1. TK«b p^« n3iN ,';^^ ^^ä imb p^tj .yp.pN5 jyT'S '^"^ ^^^^ ]^^']^V 
;'_ n'E 7XKb TKi jya'pyiT «i^ik ,p«2 jyi hhai pü^ "i?ik tp«:? |y^.?yny^D''iK 9 
,px2 lyii?'!« ny£2«n3M (d*?«) iiy|B« jn''« bbxT -131« ,iy"i.n''i5i3£ny,'n »tsb'pyi ^ 
•»" ns*Q 3n3y2y'? ly "^^kt ,t2'7by3 iy-[.3yny3D''is* x^nä oyi i«sb tki lyt. er-lK 
iyi.3yriy3tp"iK «"-1.3 jy-j. dSk p"« yotp«"? -131^* ,iy5ris*i.iy| i3t |,-i'K dik ^yb^yta'^i' 
-lysbyii ,D-!y£ssnrT oyi tüit |y33r jy-i. 'r'pHT pnx -13!)« ty^tp^i X''l p^ pNS " 
jybrtKp "lyrn"! bbxs y3?s*£B3''in «n "^^kt -ly i3ii< t jyjris"!«"! (topi«) jn^« tb 12 195 LEVITICUS CAP. 16. 

j^p.'pm; «•'1 b^Kj Dl?. -iJiK* ,jrjr^ ;^ ^ks -ly,"? ini ^i'^ik p-iyDirs^i tki hbi^i "J^ 

M D"]^t?^^ |r^?r cri tsiba Dri ins b^xi -li?. -i?ik U'Sll'a^^ ta?"? nj?. cxi ,(t2|'S) 
yj3'''':?r5-jKö «''1 irJi^J bnitou>?ri«35 1^1 »T-i« 'nj7i?''ä dj?.?''\i. ü''ö dx i)^^ firönrj 
ö"» "^Kö |r5''7 rto^ibs ari jSB n:?. b^Ki '^ririst:??^*!.«:^ li?"!. iks i3ik ,ir«y"!.2t:^ 

15 -i-s -irssxi?''! Di2£ "irs'pj'i; »p«3 1^7. '^'^Nj -12 131K : |r^?J?"!.sit^ 'ip^rs ar?''.' 
c:7J3Knnxs Dyn abxnnrsr« ts^ba j^\t b'pN: "il?. -!?ik ,jyK?xbt^ ,t3rK p'pKä ini 

lyn iKB n?iN ,|y5?n.att> bnitDt^jy^KW irT p^ik di?. "i?ik f^^n ixntsya 07::^ 

rjysKia rts'py^yJöJJibüöKni'i Dy-j. t2"!a d:?. -iv. '^''pxi «1 11731?. i?iK ni^ir^ 

17 ir?rö i"p "t?ii< ;jr^''"'p5'?''n?i« ii?->.n''« nrD?iN ariyto^ i^'^O'^« ^'"'5 di?3'pi?1) 
a"ü< 1r.5riN.nr9 i2r tanr3?"rn 'ir. irii ,|".t. ra'pr^r^DjjibDüNnrii ü"« b'pxT 
131N nn p\; i?ix '^''1 hhüi -11?. i3ix ,tsaöNp^D''l-irri -irTii -ir. t"? ,röint2rb''''n 

18 -D-'i-ir,-! ri«^^N ari. i:£ 't'^kt -ii?. n^iK :|r.?nKnr2 "^K-it»^ ri.J^'ör^ r^'?x3 i<n 
ari jNs b^s'i -11?. -I31N ;jr?rii<nr| in"« -i?ik ,(t3nrt$ty) ;•; ii<s "»rsbrii ^rnr^ 
DJ?. -i?iN rjrönr.? Di?p.pNa di?! rtaibs nri. iks -i?ik D-i'ts!^ jr^?!'' Dri j?ts62 

19 in^K ST'IK bhüi -11?. i?i« :irD"-!ts?y -ij?n«?iH Dj?n dj?1.nb'pn dj?i "ir?"ii«.'i Kn jk 
131« irr?""! iri"« i?i« ,|r^3r"!.ety "^nü jrgi ir:?"? Dr?''i ü"» rts^a ari js*| 

20 «•'1 -ir. irii "t?i« tD'bijtnto: -ir*7.?''p "iri irt?''"'p.3''?''n?iN iri. i«s \i!^'h'"^r\ jn-« 
in "i?i« Dris'pr^riDj^ibnöNnr? ori im cr!?i"t2r'p''''n cri. :?:3nKnrs 
qri.n''e«^'^2nrn pxa jrri?rar!? iri ir. b^^i m ,t3«ri tari.?r.'7'p«s "iK^b« 

21 ,|r5r!p Drp.pN2 li'i^J^^rb ori i^l^P, li'l. '=T"i^ i^l^i^'^ IJ^T'? vri ^i^l P^^ 1?^^* 
rb"?« -13!)« D'biitn;^: iri.3''p nri irexritsrDD'ü rlp*?« jn^* nra*'« b"?«! -i?ik 
sT-ix N"! b^NT -!?i« ,]r.3?rpj?3 jn?''! iriri"'« iri?"?« pi»« ,ir^3itDri.ioir5"'N r^n"« 
ts^nrs -iri ,1«» jr.?''"« '^nin jn-N "^^kt n?iN ,ir3r^ oi'Kp^T ^^^l *1?^Pt I*'"!- 

22 -rcD-'ö r'^.n'« r'p'px "^^i st'In bb^i pxsi nri. i3is' t^pp^t- rtioni xn pK ,t2|"x 
pK3 in "nr. rctpK'bts?!?. KT n?iN ;ir3N'-!tD lii^h Drt53nNrir3?iK p''« pK irtsNn-LS 

23 xn n?ix ,iror3 tDbr^frJCiJibaöi^nri tki px "t^nt i'-inx n?!iK tnoD^ii xn pü« 
,irr!"'itD''is ,j?^3 Dint35'''?''''n 'ki i'k ir o'ps» ,3x1:3« nr Nn ,"irT'''?P ir.3r.3"b 

2i IK nrotp^Ti p!!^ irs-ixp ir3".T hbü\ 11?. n;iN tirjr^^ri öin'i n"'! '?'p*<j "^k "i?i^ 

13* LEVITICUS CAP. IG. 17. 196 

,jynr3E3''i"iyn n?iK ,|rn''¥?« iJ^T'''?P i^r'J "'?'"< Avyi'i ris"!« f:^^"''7''''n üvt^v^ 

,|rn.K5 lyDtpK-n j-'K a^-'S fr.?"! t?ix »irtt'KTi "irT'''?P J^.?"-'- ^i^l 'ts"in''&r3ts"|i<ä 
D-)y?Ei«nri DJ^i "i"??^ |r^?v ir"i. n?iK nr^x"? txi p« 11;. rzjüsxp, ^i^r:?«? -i?ik 27 
-^y| i5£ DpK |ri.*i«"n tflDxnarJ tsiba jy'iri. »D-ires«"!?''! oyi. pKa ij?! 'i^ik 
K^: b'pKj |Nö -i?iK ,|rJ?''l3D''irn 'nrjs'? ist "ikb n^. '^'pxt ,D!lnto^''b■'^'^ ikt jy?n«| 

n?ix ,irtt*Kri "irT'''?P i^r'-'- '''?'<] '^'^'^ ta3?K"!ail?| «'l ^n 'i?'i« ttfic^ia arnri^^ 28 

crpT jK jn ttDDn«\i '^'''« -irt5?iN "ij's'pr'i) ^yiüynä -iri n?iK rtr-'a^n?"« a» 
jybV^ jKä ;fr3''?"'^. 12t T'^ ö^^ Ii'.?^'*^.1i'5 "^"^ ("iyt3tD''-!B -yvi) ~iy^) rj«^ 
K^'7 jKDyrin ')v:i^h']V.;^h p''« t^^i -ikb jrnnri) p''*! "ir^« tab^Kj i:?i3''i jj?n"K 31 
n?is* n?i2ita«i rJ'^iiJ?. 1^3"« (N"! d^.) ,|?,"K>DKp. •^p"« tobbxt -iri-'H i?i« "^"k 11;. 32 

-II?. "i?ix nrT'^P '\i^r^''^ i^'T mJ''"!'^?^ "iX'T'^P Ii^Ji'.?''''^ ^'"! ^^^l "'^- ■'?''^ ^^ 
i:ix ,jr3nxnrs ts'pr^y^cjDi'^öbKnri tki i?!)« rtaD^b^nirb*?^ '^"i '^'p^J 
p'pss r:^?«: 7K1 -i?i« -irtQDns «n "t?i« qr.inKHi'l -ij?. bb^j iKtob« in 
!ix p\7 J3i::t2«i lyriiJ? -112: T'^ "^"p^I ^iT'^ ' I^Js^^^ni^l "^^^ ^^^1 ^^T'^^i "^H ^* 
;ynnN:; o'« '?«'??■'''« ^Ji'l.?''! IJ^"1\''''!^ li'^'?^ I^? ö''^«"]^' "^i^irP ^'^ IJ'.?^'^^I^I 

cap. XVII. r r 

n?i« |:?3nKj irD-'^T 12: -i3ik pns i:a yny'-}^ tt|«nEc> ijih n^ia is rt?rij?n. ;•: -i?ix ^ 
;■; V'5hy^^ ,r3Ki k'1 tsp« Dyrn j jyjn^* r?«! n3iK o'^Kn^r: H^^irP 11^/''?^ ''^r 
1^3"« "lysSyi.) ,D''7X-i\y: ijrin dj'-t. d^ik jkü "irTT^^ :to3"'iBty n5i« tsyt?'?!?; ^ 
-irsbriT -1^1« »tDj^tD^Kbir -lyjK"? D'x yrit r?"« nrn« ,DKb p'x -iri« ^irn« 
-a:?Knr| orn -i'riö -ii2£ dd"? d» 13ik ,ört:?«'?tt> D-|r3KS d^I 3'p«n-]j?D'lN -^ 
cyr-t ,D';'; 33!i3nKri -ij?i ikb iy53''-iai3fi«'i;'; -ir|BK p"« ,ts3r-!3 Dj?t2'pi^:^r3D33i'? 
uiba -11?. rt?t2rn (dSk) ,1^11^1^ •^v^'^vi^fm 1bw:ü^b^ d"?« d» "7^«: pm^ 197 LEVITICUS CAP. 17. 18. 

5 jra:«^^ «'! rs'pX'ii 'IJ'^r"'^ nj7?£X ynn''>; c'?«*^: "iJ^irP ^'"^ ]^^^^l ^'^'^^' 

üVTi ]V^^'^ bb^i j?i2tt2Ki :}p^s, vr^ ,jr|prii3?«? i?-! irjri. rHi^l?^* i^pri^ta 
,jy.5nHri '^"■'X nrtfi?i« rsbyii ,|r^r'7-iöns |ri. i«? -!?ik /D'bijinto: rrin dxs jKa 
l«ö -irr"! m"!^??^ ^^ T- °^- °^^ 'tsJ?'''^ Drtabi^i^rjDj^iböi^Kn:?! tsri. yn^nts 

,]S^^m riK'^'pK dyi s^-'is 'Ti-'^iit DX rsKn '^■'i? t?^k ^rts^'^a a^« tarüJ Drt^'''''?B 
~ir| riprri «"i aj^ab^yii ,Dy, b?"« ai'ra txi in /ir^rri ^t"»? iJ^onKjnrs 12: 

12 iKs rbyj^T r5"p. ,12^x1^^ d'^k-i^^ ni'irP IJ'l ^^ "^'i^* '^r^^ ^''"'^"^ tisj?.?."'«*. 

13 jri ji<s -in« ^D'"?«";^: nnrP I^^l- 1^? "'^l!'-- "'?''^ M^??^- '^^'^^ "^V**! 1"'^ 

14 p^t tsrx Dyiy''''bä oyhb^ jraJ'!? '«1 ii?l :jrppriJ?3 nii? t^''» dx "t?iK 
-in^K t^^iüm cb^-W) ]']Viyp. in ''2i "^"xyaxn di-iki ,1:?:^^^ ay?": pK ,aiba 
pM ap« ar^^^s arb'pK ]^^i!b t«i m 'IJ^P?!?. ^si'^a ar'f ""'ps ovy^p. '^bb^i 

15 ^y'ry])! n^;;. n?iH f|nin artsaK-ir^a-^ii« b^xt ,aa"« aj?. in '^nJ'' ♦t^i'^'a 
-iri« i^f ö''^'^3''■'tit |yi. -iyio?iK /aroa^iic ariraan^.rs i^"« "xx P"« raVi^i; 
,|i7-t.Ka -irDBHvi pK "^pi -i?i« ,ir*^s'ii -irT'bp vr'- ^b^l >]:!y^v'p iri -irtsjis* 

16 (-in^bp rrM) "1». m 'i?'!« :pn ig arx |xi ,-i?y5X ai:i t^s p"! i"-!,?!« -i?ik 
:as*naj7BB"a rrv "iX ta^n^ KJ ,an.X3 aa^? a""? ir.r'-^ "'?^'* /^'^*yi;i a?"? 

ir» cap. xviii. n^ LEVITICUS CAP. 18. 198 

Din.?sb cri ir^ir.; 1^"!. '^«? "tii« ^p^'^ta toD''? in"'!!? ab'p«: ,K!2K*n t33riif\iyj 
]V'^:r}''^ r^ i^^t^ 'pJ^ts tas"? -in''J!{ tab^KT ,r'7."!ri.i irJ?'"!a X'^ T^ V^^"^^ '1^^-?? 
-I31K ,jinD -in")»; tabbsj rtaaj:'"!. r;'*'» : |'pr*7.?«vi tDa"-? in^^ tabb«) jr'jiiJitaKi 4 

xn ♦,;•; p5 '^''« rjyDKSatsiK iDf am)^ x'^i ,ir',-!K3 '^■'t jytaiiKvi-iyiDtaiba Dr.n ^ 

K^i ,tflp^ -irtsor.)^ yi""'! Kn ,yi.iixn ir^K'^ra nytoxs Dr.r'i «'i ^DlJ^ts«? 

r:5"i?«iny?Dts6a r^'i? (tapx) X"! ,iJ?Dxb2taDi?. to?''? sn tsob'pKT D'irtQKs 
tD?''? «in tsD^bx] ni7t5tai!2 "ir.r''i ni't^Dj^'iitr iri. axt^ K'l tonyisKä orj''''-;. 13 
um' «'1 nytstDia ir.?'^''! rt2i?i<Ti-;j??Dt5iba ^r^^ top« K''i jri. ,|j>!5xb2Dir. 1* 

,0^517x1 Dj??''^'! «''ins «■'1 (t2]''K) K"'! ,jyDKb2to?j?. ta?''? Kn ad'?bKT irtsasta 

cxr «n jonyiina orrn am i^'^'i copx) dj?. ,|ri5>«bats?ij. ts?''? kh too'^'p«] " 
-irtasKü X''"! rjroxbata?:?. 125^? xn tacbb«: nytorxta n^'^i-i^* Tis* K^ins -lyj"'"'« 
,|yiany? ts?''? xii tsDbbxT nytssKta "irnri-'X ni^t^axta xn njix Drjnxj Dy-in''S 
-n?xti7 y.?"K (tfipK) 7K1 ,ytsn3XTi-iy|Dt9i'?a -irt K''! ,nx^rn.n''KiyDK'paü?y. n?iK 
(KM) ,iyi2ny.3 a?''? X1-1 taabSKj nrtaDyiitr nyin-'X 12t «''iis rr'^x -i3ix ttaxritfl is 
qrsr'p ny-j.n^x k'"'? ,jrcK|p3D?y. ist -in^' irari ok^^ r^n"« ,irrT"'!?i"'3 1^ 
tacb^K] to^''pj''?''''-ijiK nyin-'X :Dny-i.?i<mx "lyn -i?rn.nrii k^iib "irj-'K 12: -i;ix 19 
irtsDsy.; Dr3'"'i «■'I-iq irn. noix qy^xbats?» ist dku> rirf^x ,frr!K3 tas"? xii 20 
Vi% irr?"'n.5iKnr| i2i Tin ,jrj?''"!a ist jy^xT ,frayj tas"? '^v^ah j^n «n laob^Kj 
oa-in) jrnrfEisrsni-! frar^rn ta?*'? xn tac'^'pKi 1^(5x1 Qy.?""7. jks -ijik nr^x 21 199 LEVITICUS CAP. 18. 19. 

^Ii?r^"''^^?^-°^^''?^*^^^?'"''1I^^^*^ in ^5"? taobbKj KIT -i?iK ,'r[bn üri nr's 

23 Ti"-! ,]reK'?t'r3 xin tsob'pKj n\"it3 pp. idik :brn; j^k tsrx dx /ts^-'b r3''^i.i 
D^r-K ii<ä irni?tst^ tsa''? bbxj «■'ins j^r^x -idij« ,'^ni"iK"i jyr? ""i^ix-iy! i::: 

24 tob'pKt ^rfK j j?ipp)pbsr5i''5''b"t?X'tr yr^x tsrx D^ ,j5it3i?x3j75 "ir"!.n''X ^^ vyr^i'^ 
^I"] jr^xn j?ri rbSx ■^ni"! jri. ;jj!'j''?""'-i.Diis"ir| r??''"! "i^r'^ Dr'.5''''p. ■^nn '?i''''k 

25 -i5xb 1K1 i^^a jt2^"'3"'n?ii<1J?l ,j7a''''T^p"'iK T]'"'« ixs "^"x rs'pyii '"i^R.'?^'? ^'"i 
,jr5itö"ri a,7''K jx isKnisrcD^a j?3''''.t bb^i.i '^>* "i3ix riri.lKvi t3r?'''''i.3ix-irB arx 

26 i;r^ö xibs nn^K tsj?t§5K?Ny5 ; jr^BU^D-'l« i^^jnKiiya vri "il'i.i 'i?is*'? 7«i n?ix 

27 1?!."'^ i''!?'?^* m ttairiKi; "^"X ij^i^iiK "iri ,3?''';'nöri.B "iJ^l n3iK rt?'')2''^nr''« 
-i?i<b 7X1 131« n?"? '^''''iit "iKä «■'1 ,|Kntsy5 Dri.3Kb d:?"]. D't?'"'^ K''"! ir^Kn bs;'"}} 

2y jri jür« '^■'''K nxs (Sn ,t3r"s?:>D''TK pbiit 7X1 Ds xni ,toi7r?'''''^.?'ii<ii^l w; 
(ors'pKi) xn /jy^yj?! K''i K! /ts^-ita j'?r''"!3 i^rn i«? cyr"« ly^^j^ii ^"li'ij^:. 

30 -cbbii] n.n"« -i)i« Jplli'^? toj?t?t2K";r?D"'TK vph^^ öyi.rf^ CIH ii?!?bKi m'''"''^ 
xn ,]Vib^zv^ iü: ir?3i2£t2Si ir3''b"-i; jy-r. |Kä y^'p. /irtsa^üSKys j?i7'''''!i j?;"» 
,t2r?'"'-i.3ii<-ij>| K": "^-iii tD?'? "sj"'« in'K* ö'iaKi ,1?''! j^lKVi iKnaya ti""« -ix£ 

:t2t:w -ir"« ;^ p? "'« 

D"^ Cap. XIX. 'ü^ 

,yb''^'^ p5 "rp^i jn ,pn Ji''^''\'3 lab^x] nri^s Ml^jn^* r^Ki n?iK D-'^iit'nt': '^nrP 

3 n?iK rf^tas-i"? 'lytaKE jr.?'''! ioik -lytsaiD r2"7 bb«] -ij;ii?;;. ttotsw 11?;"« ,;•; 

4 tsi'n.iü'ii :!2tsN| iT'^ ,)) pa "^"^x ,irt::x?Ni'5 "i.'7'>5 '^bb^i r^Körrjn j^j^ö 

5 s<7 ri2")r|a^ 'ny|aKD?rT"!S P'^' P, ">''?>* ii^^? 'i?''*^ »^^^1 "'i?'"^ '''. f^ "^'^ 

6 bbiii 3?i"iy|sx "ij?-);"« r^«^ dk rtDrjp'p^'sJ'^b.'nKri -ln•'^{ o.m ,K7 d^. D"iy|fN 
jyi. (s^-iK) top« rns''« "1^3« D^li :j«ö jnri.?« ii?i "i?ik iPlirii ii^cD^jyj d» 

8 7H1 tsNri 11?. |j?"7. fjyJKlts "i^itt> ^i-^rt bb«! ^tayDO"« |X£sn nrii n?iK ;|r!2i2x: 
D^i« i^lli^i:! tsrtetpK'^rJDMx b^M rlpri?! rpi i?ik ,t3r?''';?"nB?i?. D'p, Dinta^''b'\n 

9 tsß'^'pxj ,t2yt2ni?.?"x D]?!?«"? D^n;-'« rt23"]r. xn -1,7« iri;i -i?iK :yp.'pKSün.n''K 
ri.r'pps'3 K""' n?^« ,fi't:n:?.?K cxrib^'^ Dj?.5"-i. ri?^. 7ki cn^rb'pKE t;?'? xn LEVITICUS CAP. 19. 200 

insb jn irDbxnts^r.lKS toaKsny^-'X tsy? taöb'pKT Kn ,j:?3''ln tan''? tsDbbxj 
,jy3i'?3 122'? jryits dj??"« dd'?'?«: xn ^r^xö in 1« ra iJ73i?^:nr^ cri " 
tao'^'pxT xn -t?ix ,]y;vh cxtai^ix j^j-^'p. «i'i aobbxT j^irSa ir'3'"'x -ixä n?ix 
jints tfi3ri?ix p"p. ts'^'pxj -in''x :;•; (f-^a) "^"i;? ,|rts2i''|! rt5i?KJ ösT'I ""^I l'l ^-"^ 
123^3 -121X r\i'^^V). irö-x irT «T'ix ts3M|pn ta?"? Ejob^xj XII rrtssnrj d'^^ 
jr?""!. irt;?"'"! kii tacb'pxi tD^^p.rtD?y-!j?j i^a^ ; irox";: orj^-'X ji^iirnx txi ir^aax 
er.?"! 'lytsjix jj^ri^^'a^'ij'ri ^yi.i?"''^iys 1"^ (d^x) eds''? tsDbbxj xii jirtaDsy: ig 
ttcb'pxj xn t]\ ps '^•'X ;jyt9D?y3 cvri. ts'i'^s ixi j^jy: od"? ynrt?^ ;yr?.'?i<? ^^ 
-i3£ }rs£x irtscay? j^j'"'''! yr''ii ;jyDDxn jy^irri Dr.rn.p« taa-'? -irina |r.5''''i 
tso'^bxt xn ttaDrixS "^n s^'ix jrirt ]y|p'p''\itar?"i üix tsa^? xn ts^iaxi ,ta3:;i. i» 
,Dri?.'px? DJT"'^- "'l'l.rp- ^'"5 11^^^^ ir^'pnn (j>'i:) taD''? i?ix ,|y3ri taD"? "^n 
ir33i:::üXT :}rf^ v] p? "^^x ;taDa'prj "^n K'i.'i fJ'tpD?!;? ir^n v^'h nn?^) ^.^ 
-ra ts^x ly-i^^-i.ix innta D"a Tjn n''ä j'^n tas''? oxS rjrtaDX^xra 'in'^x ^bhai 
C'lx TX1 n^^p t^p. IDIX ,jröX! X'''''?il?.'"'li2£ ta''ö Da^3 SVJV^ ibrl pn ; jrtataxj 
x"3 i?xör;;. iri; 'i?ix H'"! ^"i^ ^^^^?r >^T^ ^^^v^^?. \vr^ "'?i^' ^^i^'>^ ^° 
Dr.?''"x xn ,"i3X)3 DJ^'x -lyax tarx x"! ,taEiybt^ya x-: -i?ix ,ta3'''7 r^""!? 01^."'^* 
-n» D^n"""!!: xn. nrnx ,tarx tas^lpr^ixb x''t dxi J7?rix ,ta]''X taaxb-|r? vmf? 
»irai^tat^ !a5^3 li'!?'?^! «'! "'J'sx finirii talixntau^rs K'? ]^^i^] «J 'ßi<^ J^^?^*^ 
,iyj3n3-!Xi ^^1 -lyaaxibw i^'t bbx: 1» naix nxri jrj.yi^rj x^ns os"? X": b^^ii 21 
-I31X pr^sxnbiir dia irnnm |y.5''''x ,Drta'pr:arJDJ?i'7Z2!3xnr? ori rrnta -112: 22 
-1X3 jyjnxnr? Dirisxnbw ori. "irT;i."i üyi ta-'» jn'^x bbxj "irtaons -irn 
I^liri; irayni'B cn-'X ti-^ii xt ,'Laxri irj:KJra ny. xn ,ir'7.ri nrj"! pjyii ,';^ 
,ai?)aaxp n5xb ixi px -in-'X lyii -i3ix :taxn ir^ixii?? ii?. «n ,rir! "ir.;""! jr^ni 23 
-iH'x ■wabbxi XT ,(tt3r'->.ta) yp^sitt^ nj?n ,taj7:2?x'?BE ö^ia jyj^'x -isyn*^ nn-'X -i?ix 
ri"x X"T "^bx: rnnx: x^n-i :|ynyj?x iytaia^:t^r??ix -i«? jra'pyiDri. ta5ns xn 
jjr^n'a a"X -i?ix :jy"!."!yiT P^Pi'^i^^ ^T^ "ni^"^- ^"^ m!'''^'?!'? ta-'in-ixs 0^x24 
D'x 151X :d';": jrtacrlJJ^T'"'"^ IJ^l ''^ 'P'l ^'b^'^i tasnä ry:x3 xn bbxi yi.-x: 25 201 LEVITICUS CAP. 19. 20. 

26 tarts?i< ^^ODV, taiba ö"):? tss"? tab^KT "i-'i'-k :tstM<j -li?:''« (p3) ^^■; "^'üt ,jKntfi 

27 Kn ab'pKj -1.-1"« :K"'""i>''ji<nnKri tsa"? tDj>5''''ni2 i?is' o^^ts^nr^lKs »T"iK tsa"? 

28 isbbxT jrtsiKta cy.r'x jr^ri tD*ia''?t:>r"K jp''''« ipiK jortaiKS Dyr-'i iri:>.nJ?. ^'I 

29 ,|r"!.n?.to3:?. ir^3«a i??"'! m"? ao'^'ps: xn r/, ps -^"s ;]V'^Hfz to?-'? "ti^ij jin 
i?«"? TK1 i3^K ^rs^'i.ta x""i,r"!.in ts3^? iixb ixi tD-'öxi ^rs«!? i2£ r"!.in 'Tis: k^t 

30 p^ö -I31X ,jrta?K?K*r3 10'^ a'?'pK] rjs'^rnn r.J"'''» tin-'ii tsxntsi?«::? bbKs 

"Ti"« ;ayr?'"'^.?ixis'l^''ni'''^ 'l'''^ "'H"'^ ß^"^- '^5''? ^'^ i^i^isr^ ,ni'^"'^-?i'5"^ 

32 n?ix ,|j?nrt5tr?''iK Kn liDbbxj r^rin irinj Dyj^x nxä ttst:«: -ir"« p5 ;•; 
fj;t23-i;ä r]n taobbKj xi-i -i?ik »IJ'tfi'px ci7r''K irnin?« mn fyts'pxn ir"i.nj?. ]''N 

33 f:7ta^xnä''iK jvb-iöyn.a p'^x T'-i k''^5 T''- l^"^^ "'?'i^ ♦" T^'^'X ; tstsxj Dr.?''''! "iKS 

34 i:;t^^ia"ni''''X j-'-'K x-'i'i i]Vpp;'i'^ ta?''? jri'X "in-'K tabbxT ,r"!.?x'? Di7n;'X px 'Tini 
xi-i "i?!« ,ts'?rn^''iK '^"'"ii^ x''^? '^''t -ij?! ,p''j j?'''?iünä -iri. "^^^ij hhüi T'^ I^? 

35 ,y^2^-ij?j D-'x jina t25r"!.?'it< rp- ^^i^^l 1!?'^ ttatax: -ir'iit pa »;'; '^''^ ;ör.V^ 

in*« tsb'pxj dks'ö3:;d?K|'5 oyi-ts^n -!?in DK^abreerty oyraD''-! ,(rts5'i; 
r~,?Kb Dyn D-^ii« tsKn tan^^ärM'^'i-iyn 'ri'^'if, nrn ,tatDK^ ny"« p5 ^^^ r]^i^ ,jy3X^i 

:;•; j^a '^'^ »a^ntfi «•': nr^ij dki /yt$3y"i. 
5 Cap. XX. n 

^ tio'p'pxT D''7t$';ü?: HJ'irP 1^1- 1^ "'?'"* n*^'^-®'^ ■1?''^ '"^^^ ''^ ytsy^j?"!. ;', ij'ik 
,|yjrb'7iayi.3 jyi. f«ä -lyiN ,D'b«nir: p.J^nrp lyi jKä jkö -lynj?;;. {jy^xi «n 
'^'pNT -lyi ,^3"; Ti^ia oy-j. jyöKi Qvy'i i«s nyn ,ta3nK\i '^K'ity: nytD?iK "lya'pyi.? 

3 •;i'"iK n?iK qyn"'^^ I-^'k« '^'p»«] cy-!.?Nb oyn pb^ tki ny^nyii tayts-jx'^yj 
iyt5tDK";D"'iK |n'« yi.iyii 'i?''« ,iyt?5n jxö jyr"! jyjyj 03"iyj3x j-'-'n yn^yii "^"k 
jysy^y^ Tibi» ay-j. jyaxi üyj") jxs 'ly '^''''i: ,Dy|!5.'pKä ü:;^'^\ ytsio"» -lyn d^ik 
-tt?y. i:: jya«3 Jy^b•'^'^ fyr-'a i?!« iy^''3"-i.?^xiy| i2i oinisr'p^'D r^ ai« fSsxn 

4 |y|!?.|:)n'Ti2: pDx^ fyrix vi;^'^ Dyi.?«"? Dyn p'pKä tkt '^•'Ik |yi.i ijik :|yj''b''\'i 
csn ,t3«n jyay^y: ■^'pia ayj. |yöKi oyD""! jxä ny-i, ,y;:si? ayr-i nxe iyin'\i LEVITICUS CAP. 20. 202 

-in-« -I31N :taDKJ ir''» (p?) ;•; ■^•'J!? jn ^tm rb",-! nn-'K dki ,irr'7''\n tj-^x s 
x'i"i3 lyn ts"» ,D5"'-!a rnx t<""i "i^i ."ip'i.i': i?ik tdn-'K -irs''^^ ta^a j^ri «•'"i 10 

"i^s'iay;;, jriT "i;ik tH''] ira"'« tsi':'^ "in"'« M^1"!i'''^l' tartsiKtsyj rT"? p'p'pKj kj 12 

K"5 "i?K!ar;;, |j>i.) i?w :k''t "ira^K taiba -in''^ riy^?KJI'5 tDKrit2n?Kt?> r?'"'« jyaKn 13 
irr'K xn ir5K."i nj .ta^^b i?5"'!.i örr'^ ^'^^ I^^ *''''^-'' 'tssJ^'?^ i'.??^ö o^.?"« 
irs'x tsiVa -in>' ^iniJ'l? tsy^'iKtaj?^ ]^^i^l ^n*'! 'I^T'^ r^'ptit I^ntarj '7j7"-i; 
r:""« DX top« i^i /tODia"? "irJ$t?in r"!.n>' n?iK a^ni p'i« i?s^r:. jrii "i?is* :k''! i'i 

-yj bbxj iri. ,t2By|ptry3 n'ä ;■'■'« -t?«^i>;;. jj?ii -i?ik :k''\t t]''''!?? 'ij!'t5?iH toKnta 15 
J^.?"^ IJ''^^ *^?'"* :|r5?''"!aöiK in"« tab'bKT n-'ä tki •^■'Ik -i3in nnil^t icJ'ta'is'^ ig 
Kn •tsob'pKj KT ,j?i£st?Kjy3 'iJ^l.n'^K lic tsyrr«? yi;nts ar?''''« n?l?J1'^ T''- ^"''■'^ 
toiba -in"K ,ir'l.lJ''iT t:rt?iKt5i>j l^bhai k^t ; jrJinsöiK -i^nta tki -i?ik k-'I-is «"i 
,D-iri5Ke cr.?"M "iri2?Kts «n ,toc)a^3 -irt3Dri?tr r.r\T jK;a p-'K jrii i^ik js^t nra^K i" 
y.rM tsi^ii^T K-T n;iK DKt^ v^r^^Vi tcy.^T 1:?. -i?ik nrtsaKia lytoaia ^^fri "^n? 

-IKB i^liri) tort5t2K-;i7JD"'lK K''T b'pKT KT ,J?l?Kt?a63 VT'^ ttpK 7K1 ,ÜKU7 

n^. "üKn nrtsDyiit:? -ir.?"rT DKt' Kn ;dj?|5.^k2 cn.n^K "ly^rp. "i^l ir^^iK ii?" 
i>r?;K-p nri-^K k-^s jk?? p^k irii "t?ik qrJKia -ibw ^:^'i oia ni?. ,i:pKb3ts?x is 
-t;"k ,t:p^ir"iB'iK rJp'pJJ'lp J^l^'i« ~?i>< '=i<>^ J-'T^' 'opkSs::?:? -i?ik ,"i2rb i<'''i"is 
-c":k rT'5 «'l IJ'b'?*^! ^1 'Cytai'^a orin"!); ':?'pnp in tsoK'pat:?!^ km 
-ly-i. cKt:* Kn nj'iK Joyp.'pKE Dy-!.ri''K r'^sta^ö -iri d-'Ik iril^ii tsratpKnyj 19 203 LEVITICUS CAP. 20. 21. 

Ii7D9'tt xj ,ts[^r'i.y^B''iK "11?. tsxn rt$i?xinräDt?i'73 yj^i ]j?n. ,iyDK|p3*i?y. ts?"? 
so Kn tsKri -lyn ,t3sr!pt» j^ö^iiö *ij?3''\i s"? ^j?"!; i?^« qrJXTio i^i^ J^l-s'-i!^ x-i 

21 tarj* txi ,is!3ö^? Dny-jna dy.rn «•'i-is x^i "irii n?ix qy^li^a» x^i ]V^%1 fxb 

22 r.?""!? rlp*?^ "i?iK li'i^tfiyiy^ r3"ö rbbs ts'^'pKj nn''!!^ i?ii< tirs^ba txb-ir'irp 
,r''|iti'D''iK 12?''? Tf"« -i?«"? txi to''öi<i ,]>inta k": ta'^'p^r "i?!)« ,1^593x5x^5 J^tS^yi 

23 {0513 a'pynjxvi -ij!!« ttsi?2ri«ri j''-)«"! in"« dxt ^niri) IS'^r"!^ "t]"« •fi-'iÄ pnxi; 
orip'px jri ,r5''''"i.to-jy.'i -^"k ins ^i^x 7si ,Dr'p5.'pKB ori jr^iisitsKi in px 
-j>J ■5]""'« ^:: ysxn T]''« i?iN tKi "^"x ^''tt'aiK-iyB Dn^n rj^ntcrJ n"! jrsHn orrn 

24 !ii d:?. ,jr5r^ "^"k d^, bb^i '^''« "i?ik ,jj?iariy3r'K n?«"? "irr^K tsbbxj nn^K x^hi 
,tfltsw "ir''N ps ;": ri^H ,toD"''?s rsNn i?ih '^^•'ö |nb tki n?«^ p''»? 4:^:^t?"'ir'3 

25 jj?3'>''K-tfi''Kttb'pK] Di*iKi :i-ij>|:5.'pN| jj?! D'-lN j?5Hn a-iynjNTrjas "^""x '^•n ny-i 
|j?n. irti'nii: ,jy5Nö ]vy^^ IJ^i""!?')« |J!'1 "t?is pr''"i ]V1, iy^''i"i2t T'tt^'nS'tajiN 
Tp'?'"'tt?5X 123'? i^ipm ^T'^ "iri^N ta^öNi ribr^N? jy?"''-! jy"! n:iN |yo''''i?i« 
ii''i. »T"iN '^3''"!p DKli Di^b^N "^"iii n?iN "ry^Ni "^in "i?ix ^TOto "^in tajrsK'? 

26 a'^^xt "in-N n?iiN jp''"i.?iN D^N rsxn tD'iri,?K7yj5x -^"i« "t»!) t]''^ tki ,j?i.ni7 
jnrp'pNä 1^1 D^iK '^'"''S r^xn T!''« -i?in »rb^n (i''?) ;'; t]"« jn /j".* 3'''?".'i i'ö 

27 jyon'N nyt??iN «"l^iä r?'"'« ■nj?-;« jxa p"« ir^ -i3ix :pM is p")? ,iD-)j?n.3XTrj3st 
,|ri.nri; tsraixtsy^ IJ^!?*?^? tx"-!) ,t2T''X -iyt9"'''i.3y3'"':;f ij'nx -iy";;Xiit:'r2Dj?*^"iX!: 

jxn "ir5'K Jsi'^a "in''N ,jrJ"'r"^''i' >^"! ^)>^l ]^^ 

«D Cap. XXI. XD 

1 "ri^lBv: i?ix ,D'pnx irjnxT jyn ,prtt£3nB jri i2i yjxi tntrD li* Tjxn.E'ii? ;•; n^'ix 

2 jrtgDpyjnx Dri''N"iy7. ,iyt2-i3X'rnj75cai'72 Divr-'i jx nw i"ir"[-r^*i ♦J^'R'?^? ^i^r'-'i 
"iy3"J 1^ "'?''^ '^^^^l ^^r'J- 1^ "'?''*^ »'^S't?«? QJ'r''-'- 1^ "'?''^ lytataia "lyj"'! 1^ /tspx 

3 xn ,x'''i'-iE22r nrn ,-ir'ttDyiitt^ nyj"! ]x ■^•"x ,nyi.n3 Dy?^M jx n?ix ,nrü3xt3 
~ij?si "^v "11?. f^Tixi nn^N jx ,rtsix,'irJ?x r3?xtt q^^t^p, "^ix: xn ,tap^ rnx? an^« 

4 j^i« topN "l1r'!^pi^ p^x -lyn ,|r5''j"-i.?ixnrs tos-'? "^"i n:?. ?]nxn t2D?xT qyrj^n^ix 

5 Dy'in-xjxyrL3xbjiyj'"'xto?'3 ]V^i^l i*'! :rJ'''?'"nt2?j?.'^''ini?.cx" rrp.'pxä dp^m 
,|j?"3.yty3X i:?''? XM p^^Nt Dyanxs ovy}^^ jypRi?. «''"! "i?i« f]V13!'P rtss^in 

6 x^i ll^ip'pxj J^b'^n tll?5«^ r^ts''?tri''''X j?.;"!*?. «'! I^^^^J l^'^^'^s Dr'i.n"!!^ |S -I31X 
PI f]S'J''b"nt2?:?. cyt:t:xj cr'^.n''i!{ lP!?x? |y"i. ts?"? xm ta^axi ,yöi5XJ Dyjn''^ jin LEVITICUS CAP. 21. 204 

fi'ctp'o cinxT ,-1X1 «•'T irjsna ,crt$t2KJ ovy^'H rr-^str ,d';^ "ii;?aK"i:?;^ä «n 

J'^'-n in'« tüo'^'pKj xn -ID1N »r"?"!! rt?t3KJ Dynn"« -tri xm \vi^ ^jr^nr? tss''? » 
/p'-t ^''^^^^ "»'i '^'p^I "'JJ '"1^1 "^i?- i3jri2i crtatfiKj Dr.;""'-! rr'^Bty xn jr^ - irts^xn 

-tijr. t23-3 cs-'in j''''! '7'pM /iriiiKii jyjK^yji« '^J^T''?P ^'"i oi'l. "'?''^' 't2Kn 

iKT taa"'? 1:?. ta''öN"i ,iyny^ tss''? nj? "^bs«! r^gints^'-'p^n ari cik '^''I« t jyj"'?''''"! 12 
px «''1-13 r.;">< '7'pxj ■!» n3ii« t;; p? t]^!:? /yts^cin or.?"! f]'!'« (tD]''!<) DytataNJ 13 

bbiij iri ,tor« -lybririDrs"'? p'i< jy^aiaxp^SK? ir">.niK k"5 ira«! Dj7:"'n. ji^ä 

-i^nxciä p''iitüyi. ,1«» ]"« 'iriK ;jn"i;Sjj?K'?nr'i,^ ,ri«3£söita:r -ir-i« ,Diip 19 

:ir3K";2r3 iyi>< ^J'SPtr ■ni''i.i<t ,r-!?''-)j ny-j,^ ,yriK n-"« frp.i:)i''p3 IJ^D^li oy?"^ 
c-iytfiDna oyi. jyia«! ari |N& ,tapK -ir^nriEpra^b p"-« ora'pyri jiij ,"1^.5"^ 21 
fj?5y":.3y^ P'N* ,iJ'J3''l3i2i1KT D';", -lysa^nj?;'!: «n ^ytsyntsiiü-iyn tr\•y^'^ ,pr\^ 

-"b'-n nri JKS K"li ,iyt$crb"nnj?'p'px tsNs ,Di7t9EX3 Dy3''\n«")3 ixi : jyjrnsi:^ 22 
-bs D12: -I31X ,iröüsp 122''? -I» tj-;«"! r|?KnnK*ä ün "^«"i;:?:;. : ]:!odv!_. ii?. fpiKi j^j 23 
■ia2-3 •^bxT -1:7. -t?!iK ,an''K jx (toi-'S) jrariai^j p''« in ^jrnK? taa''? -ij? Pinxi j?*!.«!? 
n^ö -151K ttöj^r^^n sm ny-i. ,;^ ps -^'k in ,ir^''b"ni2?^. -iyö\-itfl?'''?''"'n i}T% 24 
tc^bx^t" nnrP \^^^^ i2i -i:ix 1^5,7x1 iJJD-'r: is i;^a pr\H 1^ (sj'px) rtsr'jj?'^ 205 LEVITICUS CAP. 22. 

33 Cap. xxir. D5 

3 ,|r)2xi irT'^ DJ?!?'?« iKs ,i«ö "ir*!^;:. 'P^^^Px?^? ^T'*? "^'9 M^Js'"^ J'^'^^ 'il 

isr'5''?''''"?.?''«1i^5 li'^l^i? arj"''« JKB TK"i ,t2inn?« Dxi.it?i?. "irii "i?ik föfK j""!. 

ö ,n?K'?ü':. "li?"!.^' '■^i'^ jrj?KJt23» yöKi 'lyi dj^t jkb ,jkö jr.;"« nri« ,t3r« 

-iri« ftar« p"!?^« nn^' tki ,ar'!.nn3i(! -l^-Ita Dri^rsnp J'^'k "i?rn^i{ "iJ's'pyi: 

« ]Vi, (ji?) f»? j'"'-!?!!^ tarK ,ts-in''i?« or?"« i^rn ys'pi'i? xktV«) r!pm r.?'"« 

Ti-inx-i «"T DK1 f'iVivh '^•'T ST'IN r"ir: ta?''? -ii;5''-!K-i '\Vhbüi i}^h jrtspN^x 
10 -im :tarrb''^■^ «'1 "^^1 /,': P5 "^'^ mJ^IIJ^ii irrb^nta?» jn^K k^i |rii ,iJ7a"]r'^t^ 

^-s«! lypl rtapl'ip ainta?i?r"K Dy.r\i is: nSr^ öii< '\VfiV^ "j^r^ "lytpp'is 

12 -j?:?« r.;?xä ir"!.ör"j.ä Dr.?"*? k"'? fri) ,ir5« D-ix't5P''"!s crr^« lytjpKts xn 

y5''''p toKn K"i -i?ix ,t2p« y.?rTt??r3 ^r^ "li^iK rivotsni k"? jrii ,Dirt5pps cy;"x 

j"p ;]yppr. DnrtfiKs oyin-'K rr-^Eir nj?i. jKä epiKi s*"'i ,ta''^;i'i2y:r '-ir"!.ri''t^ 

14 "31K px ]r3'''p'"n Dyn jKä npxar:. jyi; n?iK JjrPP^. ixf«! "^V^j "ir?« iriiariä 

ny-j. -I21S ,pnt2 i::k"! b^nto jri2l:?'s ]l?l "^k: "iS '?'pxj sj »tsypc-'X t3''''n?rpp'i."i LEVITICUS CAP. 22. 206 

Kr^? XM ta^ösn ,iy:'''7"'''nis::^. tos-"? rjr^yn ;; "i-'? «n ors'pi'ii /D''7K'itt?: "^l^l-rP ^^ 

rjK) n3iK D'b«'ito: P.i'irP- li'!?'?^* ''^ "'?''^ Ii'.?''7''<I I^?"-'! ''^ "'?"'*< P^^ ^^ i'IJ'"!. ^* 
-irtjDix |yjr'7nör'-?.& jyi jkb ■i?ix ,'7S'it?: rrin ori. |kb jkö 'li's'pi^iT t]V^ii^^ 
"T]«? -I31K ,jyia"'br'^ ino"'« \vh^^ "tiks ,'7'pni |r^?''i3-]K"! nj??|K pM rbi^-jü': 

jN jrsri.srj p^x dkvi dus'"? tfrj''i: jri ikb nyi^ ire«^ iri jKä 'HJ^I-r"! ]^1 ^'^ 
■j^b'prirj'^nKi; "iii" ta?""? "^"k ti''13 dj?. ir-i. ,jyj3n3"i«i '^^T^^^ ta'?'p«j ,(tsKn) *^n 
'S?. ori^i'i.^xTr? p'x o'pK ,-ir??xD?PT"!^ p'K ;•; "i3«öy;;. ji^ii i?!ii< jp^t t3''''p. 21 

p-'p. ;t<''M. onril?^?« Dir DK1 ,pr:. '■^vhriv'^ r.?n^ dx diö kt ^n-'lr-'bp D«e -ij?-;.« 

toD'j jXSi«*! irfx tsB")"'"! nri?«-)!?.''''!) p-'X n?iK ,jr^3''i3-iKi ;•; tb ts5''j -in*« 
IS ayi"»? (ts"») ,ü«^ p-'K nj^'i.K d3s* i''^>$ -ijik M^^^^^ " "''"^ "'^^s'px jri »T'TK 23 
Kii t2D5:Kp p?J^t^rJ Dr^"'bb'''ivn.B d^^ >vi;hi ör??iip i2i irn.^ ^ri^bj frjixb 

i\v:^^^hrisn) Sl^^b ovyii pki^ik ,ii7^DnanHi ^^1 i'Bt:3''3 n.-t^xtabbxj xirr) 
i«B Dr5"p nn'-K tab'pKj D"jri?:?bD''Tx Dys^^i« i?xn -ir*i jkb -13m ttrsK^ a?'»? 25 
(Ep«) J36üia''tsiynr? J?iri''i^ in :irj?nai«i crößKj d^T'^^^T'^^"'''^ I^n 

nri« ,c5x j''''« i^ii qKiBtt^ "I31X n^a 12: rtsriri. p, n?ix ♦1^^111''^^ li'ö'?«.?^?^ l^ 
-lyrM «^"n rjsa jr:^'! d» bbKj kj /TT-ii iy":!.K3r^ r^'^ic yj^K -irix ,e]Ki^ j''"« 
-:^ r*ij?3j DJ?. -i-]''\i "ij'ta'''''n ijii« jk r^xtt irts?« dxb n:i« Mi'^''''^^ -irtotsra 
d:?. ,e]Kc> p-« -1^1.^ irpx jr?'''»? 'i?'!« :;: "i"!» nr|Bxnx"|i p-s d^x jrööwj^j ss 
qyts^xbtt^ r^Ktt Dy;"s jx üd''? in'^x iäb-)"'-! ,fi?J?r Dy.j-'ri ts-'ä nsiK tsDsb:?.! 
-in"« DKT ,sj DK taytjDxbty KT ,tartsD«bs^ ;•; -i^b -ij7?sKp?Ki p-'x nn-'X jyii -i;;]« 29 
t3B7n -iri-'x /J^lll^t Ii^9Pi^^J^^ °^. D^'^ ^^^'^ li'5'?i'i'?l?"!. jx jtarb'pxBrjbnxi; 30 
-yj y.j"'''» tsb'pxT -i.-fiit n3iN :;•; j^a "tj-'x ,freDx'? r'i3''X ^3^? IJ'^I«'? rj-iK jnbxi si 
iy2''b''\'i jy.D"''!? ttbbxT nri-'K -i3ix :;•; ps •^i'^ij ,]^-itD s-'T -ijix frisDist?«!;! j^jsxa 32 207 LEVITICUS CAP. 22. 23. 

JD Gap. XXIII. :3 

^ -rT'X vm "i^iis* B''?«'!^': nnrP li'l 1^ ^Vl- n^'5Sti>i?i« ntt>i2!i2ij?tpi?ll?-i. ;•; n?iK 

3 "I31X »irn-nri; tsrta^nii'l to""?"!« ':>'?«] v^m^ o'dvi ^rri iri iyta''^ri3Dr? y.?"!? 
-aöNnrl i?^''^"n j'.;''''i!{ ,ii?rl?"naty "-ivi. JK^j^nn ly'i. tsrx yjxa f>'t53r5''T dk 

6 (ttrx) DJDXDKö Dj>ri y^Kö fre^nr^ts?'? üK -i?iK j;': n-'ä noa tki arx iyi.?r5x 
jypDr. nn-'x Dbbx: rjxt? i:?5'l ^'^^ "i's di?i.x")3 jj;^irMrJ?is* dpi -ix'^'ä k-^*! 

7 -)2!2xnx'?r^''b".'ii?.;''''^'^'"'^ ^"5 ^i^i i^JKö irtoD-ir. dx nx^a Dj'^"n^;\Tr^3iK 

8 ab'pKt nn-'K -i?ix : jr^sn-iri "in^x tat-)'''! tD''''5nxDö?ytyrJ r?"p. ^pn 3?6 

-irtsD^s nri DJ?, b'pxi j^jKtsroi"^ 0^1 "^ix? |i?n><'2 ar-i. js ;tar'p'pxBrj'7riKri 

13 X''-! ^n"« XI rpii^i^x yjxK) ori jk tab'pxT nr^x n?ix tjr^nirs "irr? n?ix j\-i 

ny|?)X-i?x"!3 m:: ,^^^ irix: p-'x ,*ij'!pnj'|Drs'''''? r?nx Dxb p'x ,t3j73rii y^-ix: 

13 -rs bi§ is-^Ä bnr» Dr?''"'? bv'a:r^v^ «'''ii:: ,-irlsixp''st^ txi istxi im t)] "i"*!^ 
nj?s?xp?xit2 7xn -i?ix r-^nr^ fi7ö.7J?.;r^?x di2£ ,;^, -!■'& ni?|Bxn^;''5 p^x ,fyDDx^ 

14 jxs rirtsna "i?iK ii?^?«! rt5J?tapi<'iJ'^ i?ix nx-ia "i3ix : p'''!i pn bj^tan'^s p^x ,i2ixT 
tspxiarj "in>' xi ,jxts jyabrj?)?"!. s^^ix r^ ]Vods. ta?'? "in''x tDij'i"'i pxp^ Di?"?, 
jyn^x x''"? D^. X".i. j?i:it3XT rri.il?. J?.?'''X ,Dj?^tsxj di?-).'''X ij?ssx txi tarixn 

15 ni'l?^ 2^? 1"^ tsbbxT -in^x n?ix j ii?J?i3rixii jrT'^ li'!?'?^ P^ 'Ii''5'?><p3H? 
j?31.«5 «•'1 1.'7''« «1 fjs* i?:xt2 Dj?l. \a^ ,|j?!pnj?:^5i? I« Di?^xiarni"i dj?! |I?J"]kö 

16^5 :p\T DJ?. ]VOD^Ki jJ?5K\i J?'p^Kä }j?5''! ,:5j?5^*n tapxisj?^ -ij?|£>X5j?ii d^x 
rVB?''? JJ?';'nj?:^ -in^x ta'^'pXT j?JXDj>nn iJ?t;?r5''i dj?i "^x? Il'n^'? IIJ'l?^ b''^ LEVITICUS CAP. 23. 208 IT"!'?!'' J71[sb-!r'?^lI'B ]^y] y"!.^";3 Ol'"!. t3"i2 '^"is tabb^T -in"« n?iK r] n"? is 

,I-|r6BKp?«ni3 jrnn"« n?iK nr5SKr''st:> üj^nn"« ts"» ,p"j "^'; td nr|BS*n;«n3 j""« 
-orric irr"« tsbb«! nn"i!^ -i?i« :;•; n^s "^inyj jyianrjrj?« oiit nyssKn^'B p"« ly 
t jyaKö nrsBKD^rT"!^ ^^^ nraisyb r5''"!ny:r"« «""iii: nDi« ,ny e?i«-iri d^:: pxa 
-tac-ir nyn yn.xna oyn ta"» jrJrws nrn n?i« ]V «"i b*?«! nrtapns nrn n^i« 20 
l3r'p''^nrJ jr'?'p«| «"1 ,]'])!^^vh jyT"5 jrn ts")? ,;•; n«& nr'aB«ayii ob« ,rJ?''b 
yjKö ayrn jrsj?. j« taSb«: nn"« n?i« tKn iri-^^^rJ nytaD"iB orn ,;•; n"? p"i 21 
ta^snKDaijrti'r J r.?''''p. ;prt "^""i* oi?. "^^hj 3Di'7aö«nj?| yr'?''".n rj''''« ,jr|inD"i« 
-jnKi; |yn"« ]vhb^ p« dx «"). J?i2£ta«! ^^''1.1^. rj"« fir^P^I^I nn"« tsB-i""! 
-3""« Drn?«'? orn"^ i^'^^ir «"-! nn"« jyii nji« :jrö»«prK3 fi>n""« «^a jr^n« 22 
D3"? y^snr ny3""-[ «"? crnbrl er?''''!, irp.pr. «""! «n tfiob^Kj «t rtoyajir. 

Cri n^^l?^! 'l'?!''?'?^^ "^r"? I^^^ll?- "IJ^r'"'- J'P^?^? ^'"l "I?^^ rirt?3nr.3« p3KJ 

n^"« ,;": J""? '^■'« ,|yDD«'?ny5''i< »«"l i<i"i tsobb«! j?3?"bnnrnB ori n?iK jrai« 
o''7«nto^ plJ'irP 1^1- ^^ i'll'l n^*"!^^ ■!?'''< ^^^ ''^t rtgrnj^n "^^ nJi« jtcaKJ ^^ 
,Dt2«D«)2 Dyn (yjKto) jriöDni?. d« ,yto«_D«i2 fyt5?j?5''t dk ujrjn'«) vm im 
ro""« ,Dbb>Kn?r?'''i7i«? cyn jrp,?ri.3« p''« ^rSKn jx^rnn irr"« nn-« tabSKj 
-H"« n?!i« ,|rt3?n-iy| -in"« ta&n"-! to""an«DüBriyr5 r.5''''p. t J?6aö«nrB rrb""n 25 
j Ti«nBty -i?i« ntria ^2: ytaynrn "/^ n?i« : |r3?""!a-j«n "^"_ n"B ny5B«nr"ä p"« ta"?^«? 26 
,a«t2Dj?i:n«i.-jy| nyn tsp^ Dts«3«!a |ytt?y5''? orp-! r^«^ jrta^nrv 0^* "5]«^ 27 
t2b'?«p?'i« ,jr't?D«p.'^''''« ta':''?«pn'« ^irs^n nn"« tabbxn^^jaö«!^^ 
ii'SJ?. I« nn"« tfib'p«: t2""a-]« rj^'p, n?i« :ir5?''"!3n«n "/, n"? nrBB«nr"B p"« 28 
-nj?B IS •?!""« ,3«'^D:?iDn«nrs p"« (top«) nr frn ,|rtösnnr? rJKß Drpn 
orp-t psj?. j« töD"? 1^1 ya^rt f^lpry! yn;?^. lyn ttottKJ ürn.""« "^i n«B jyjn«? 29 
n?i« qyn.nyi; t3rt$t2«ny3iD"1« yp'p«? ^Vljr}^^ d"1« bb«: «"] ,t2y""tsD«p. y^«^ so 
,t:j?tD2"-inyB rj«D Drrn jrsi?. j« ta""2-i« rr"« -i?yj-j"« r^'pri) .r'pm yny; 
«"bl^rT?- ♦i^^'P'^li'? VP^^'^ D^^'■"« D"iK '^"« rinyi; r^pm ya'pKi yj""« 31 
-r«: |yn"'^ ^"5 CJ?. «''I :?i:üt3«l yi''\iJ?. J?.?"''^ 'IJ'^?''"!1J'? '^s'"^ tabb«? ta""5-i« 
n"|iny. (tap«) j«ßynn nrs""?-]»""! p"« qrta-ixjn«!; i^n""« irbb« p« jy??)a«p s:; 
,j?n;y5« D« ,cta«:«i2 crn.y3«D jrta3"":D« ;iy""t:D«p.':i""«tabb«p,n''K-i?!i« ,•']"''« 
;"_ n;i« tp,s;''^ 5«tarnn irn""« nn"« tabb«: nDPS« 12c nyTi.i r5 j« n?y2« |«b 33 209 LEVITICUS CAP. 23. 24. 35 «''''b'ii?5''''p. ,5?iböaKnys rrb''\'i (tsf k) r^K^ jrtaD"!^. Dx :;•: t'd r^x^ jrr! 
•^■'''« «•'•'S ji^ööKnyi J?^'''?''''^ i?.;"^ "^V**! J'?^^ li'^?^ °^ ,|r^?'''i3i«'! ;'. "i'B 

38 lySbx -lyp'^ix n?it< ,]:!^^i ir^'^* "li^e'iK "i?ii< ,d';^ jyjxtsi^nii |ri "lyis'iK 
-ir-i-'K ^<n r]Vi>:i:}f:j?. ir^''bb"'ivnä jr";.'"'« iJi'!?'?^? "ij^ö'Ik "t?i>« ,|j?'i.5'''?r^ PT'S 

(j?Kb) r^Kis ir:?"! D';': acprii tki in-'X öb'pKi ,ts:?n3D"x Dyn?«'? Dj?n. isanb 

,j?r''ri:üöbKs ,Dra'"i3 ji^jKt^^ Dr.;'"'K issnä xn yjKK jytsD-i». dk '^•'''X tsbbKj -ir^i^ 

41 D^_ ■obb^i -iri"« 1D1K jrJXtt lyg"-] ,tat3KJ aj?'!.''''« ;•; -iKä pn "^""^n^Ts tobb«? 

jpr''ä Dl?, -in-'i^ tD^'pKj ytoNDKö jytsjysM D^i)? ;jrööKpD«3 irT'^* ^""s OJ?. ^'".' 

42 b«-ito: j"-« jr!y''ö''''nr''K y^bs' :fJ?5riKri jj^kkj fr^v in-'« tabbsr iyDt2''n5"'ib px 

43 D«i ,|rJKfa irDcp^ii jyöüKpDKJ rT''« to'')?«'! t|y.5riKi; irtatp-'na^ib p« jj^bb«: 
Kn '^''« D^K ,|yDDKS iJ?.;.7KTi yann jj?iDtD\'naii'7 p^ D''7X-it>: "ir^rp «n '^"x 

44 -i?!iK tiatsw -ij?."K ;•: p3 "^"K ,y3Kri t:in''&rJD"iiyr! op-V'? J'l?^«^ ör^i. D-'ii« 

j D'bK-;i??': pyi^-'p in D';^_ irtfi^^s^tsD:?! «n v^m ^'^^ 

1D _ Cap. XXIV. 1D 

^ DK1 ,D''7«ito': ns'irP li^'l i^'pnr^ys nxistr? i?ik ntr>a 12: rtsy-jj?-). ;■: isik 

-3j?tstrr3 D1K rir^pis irtsD"''''? jyi "i"!! '7^?r|'''?« D^jj^DKiaij^r^ ror.?'"'"! '■\^i. «•'i 

3 D-K ,DrDD''Dj''''v ori. r^3Kn"!^? öS'I '^j^d'"'« jir^t?j?ni£e''iK raö^b yj^x ri 

Jir'»)ai?pDX3 j>-j.''''K'n^|i(p\'; DJ?ri "^^Kp 3?i2£t2Ki rri.iJ?. J^r'^ '^'"'?^ i'^'?^ " "1^? 

5 iI?p.pK3 D'^l'lKn tSDbbKT 13!|« riröfiy.? "^riyö Dy.;"--? tfiDbbxj K11 n31S' qyDKö 
14 LEVITICUS CAP. 24. 210 aob^KT xn i?iK :j"T ir^ip j"K 'r'pKj bycsjnrsp x^^ii:: (d^ix) ;fr3ip ^har\:t g 
tt>''i? jy^-"-! j;?-T. pi^iN ,ro''"i. r.3^^t$ «^1 (ci^iK) Dsri ,j:7jyb frn"-i. x^ii:: pk? k^i 

i«& .pn» "i"'? Drt20^''b''r'n-)j:'b'pK j^x ßpx dj? in ,r^"ix irr^'^'^ri or?"« I^it 
jnKT -lyn d""!'« ji?''^ Di; idix n?i2£C0Ki yj''iii7, yj'»''« (obw ,d';': prBas"ir''|) jy-t. lo 
lytsDix ,Dy5?xi2 iri£>nv^ orj^x jnxt -lyi. ixri -ly ,x''T-iä irt^'^to'^bx-ito: -irr-^x 
nyn jnxT -iy-i, -lyjx'? d^x ^n frt$p?xv oy nsix ,D'bx-i^: H^irP Il'l 
-''bx-ito: -ly-j, jnxj "lyi. "131X qxü -iyu)'ta''Sx'it': p'-x -i?ix x''Tnä iytt>''ta''bx";t^: n 
frfx ytosx-ia jxö nsix ,yt3D!i'?& -iDix ,0';'; frax? jyn yonriDDyb x'-i-iö jyi;>'tfl 
nsT Dj;'?. nytasxK) xn ,n")5i':'tt> ix\i -lyatsia irrv. yiax: lyi i^ix ,n\öi!a ixä 
-tojx ynxbp fyjn-'x r5 /D-'sj^rey^ cry ]r}'i> \v^ivh x-'t i?ix ti-n r^öxatr^ dxs 12 
j?"i.n''lä t "^x-iBt^ -131X ntt?ö 12: rtsrny-i. ;•; i?ix : a'^'; ri.iiö ori "^xo l^'i.li'^^ ^'T^\'' u 
D-ixnj^j DJ7. x''"! rbbx ipbbxT DS, "i^ix ,'ny^x'? 7X1 "^xs 'irirtacprb jyi. D-'irn 
xn jy^'r^titt^ jn^x bbxT dk isix ,1^51?^ W^^ ri ^"^^ ^W^- ^^^'^ ']^^^^ 
liiK /IJ^Ii?"!. K" taD':'bxt D'bx-it?: Hi^irP li^l ^^t i?ix tj?ibs2öxnr? r:^?X3 is 
:|:?jx-!i2 ynrT vy^i bbxt ij^i rtayDi'^s ytstoxj Dr^^i "ir5'pyii ,ixb ^rnr;;. qj^Jxi 
V^m ^'1 'Il^liri; iDyta-jXtor^ "^bxj iri rts^rt^Dyb d-;'; jrüx: in lyax "nri; is 
m ;"lytt>^'a''^'^?''■'X i:;n.x -inön.^ i^x x'-m d:?. ;|ri''?''''t?^ in^xb'pxT rir'üyj 
"i^iy^ "irvi n?ix qy'i.ii:'!; tty^ixtsr^ "1» 'r'pxj xi ,ta"irt2DX''p 1^0x5 m "i:?. 17 
-i-'na p''X -ijrii ij^ix qyiiyi; tsrtanxtoy^ bbxT nn ^toi^rbt:?-!^. jy^iyia |r3"X is 
|rt2CDy3Dy.5''M-i?i<^i't.Ii'1)"'?''^* ♦^'"^ "^'5 ^"'? ^ly^-^^^ys ox ':''pxj ,t3^y'pD-i^. 19 
-nri; ixntsyj Dn''X bbxj txi ,dxii |xntsr^ "U?. dxvi ;ta^"'äi2: j?i2£tayb-iy| i73''''X 
1J7. :?i2itsj;biy? i!'5'?n fjnx^ "^'ä in«:^ ,j?rTx 'n^s r^-'Tx ,"^n3 T'b ^1112 jm 20 
l^'X "^n "i?iK ♦ IJ'IIJ'''-!' Jfi^'srJiJC Dri''X bbxi xn ,toxn tflveyJist ]^f}^^ QiT'^ ^^ 
•nyn ,r2Jr|ptj>-j^. irtöjyö |r5''''i(it "lyii i3ix ;|ySnx:^r5 0::? dw ,^^vhty!_. i\n{a 
TB irsxn -in-'X taiJb'pxT i25''-!j?5BXi.tstt> x^b'ii^.r'x ^^1.1^ tartsixtarj b'pxj 22 
nu>a i?ix :tfitfiXJ -ii?r« (p5) ;: 1"^^ ,|X'ty''ö''''nr''X iri i^b x"-!.! i^ians |:;n. 23 
"ixs D'^irn nrnj?!sDr!p |ri|rtsDx"!3 x^t "t?ix /D'bxnty': iiri.?''p m i:£ s^sivi 
nynrp xn jl?taxi:3D xt ,|r.?''''t?tt> (ta^ia) tsixta in-'X |r?ixvi i?ix rnrjx"? rxn 
tytaaxn irbnxars ntyja Dyn ;i xni /D''7«"ito: 211 LEVITICUS CAP. 25. 

HD cap. XXV. ns 

3 tDDb^Ki r'i.nx: Dsri t pjjrli ;^ ari "i^'l rj"« n?«^ ti<i "^Sst «j r^j-nv^^ ira:?^ 
xn tsob'pKT 'ibrii p''i ,;'; ayi. ynn rr''« fpM. t?«'? tx"! ^'I^ "ii?."!» )?o«";3 y)"« 

6 -iisc T]''''« -i-'ä K"! »tojria DSli^b orn inK^rni"! 'H1 dsii nsix {*i?sS txn 
jj73''n. -IIa -j3!|K ,-iJKö y3"i "T-a 131K isayjp 1J?3''''*1 "'■'^ '^?i'* "^"^ "»'^ rPp'str 

"ij?a?KJ p-'j K"! ,t3ri<ri?H'? arr'"! pX oya^yi; f'T'nia ^ki 'n^s i?iK n"? pn. 'T's 

liiK p''5 ,iy5sriDy-!,-ts:: jya"! 'nj?'i. J?"^.?!«! «''1 "in dsi fj?"!,"!«! jj?!"! b»f$ ij^im 

ts'r'pK: r'^K^D:i3i5,'7Knj;| Q^ ; di?x:kö d^. (J^jk^) lJ'to3'7S'2i at|t ,ytoK3Kö j^ts^r^n 

10 -ly^ 131K ;yn?K'? jri^JNJ ar-;."« p^{ ji^acp«'? |r'."i:^5B''ix ':''psn?y.5''iTsa jri "in^i« 

isi^inyp. Kl /Dyjn "^"K x^T inx^Vrsv p"« ,ir3?7K'nj;5 y?'i rlpV^* 'T"? jrsn 

11 -BD''b iKi j pni2 rb^öKli "irri i2i -ij?ij?j. 131K ,r'?injfi?yr''K Dyj-'n 12: -ir^;?;;. 
aa''? iD'^bKT -t?ix i:?j?i ta?"? tfl'^bxT in*"»^ ,-io«!'py5r "ir'x «"''l '^s'«! i^taars 

12 t350Kp^ ri'pj'l' ax& ; j^j r^^n '^■•■'H bbxT nnK^bj^ir oi^p-i jy"i : j^TrlpaK 

13 -ly-iy^ -iri^i^ tsb'pKT y-inx^by^i'' orpi p« tts^r'^.tfl aj?. D«ri ,jr"!..7y2:nrs "in"» 
14 1« tays''ip-jy| DKvitaj?. 'iri''K j)?ii n?ix {yaina^yr"« ay.5"t 12: ^jrööKp.iyTi.i 

-in''>{ tsb'pKj «j 'll^taaayj o^^yn -i?Kn -iri jk^ tsyä^ip lyns ,iytaD?r5 jr.?'' 'k 

(i?iiO ,iyä''ip jytaDar? aj^r'^i jj^ä xi-i taDb^xt ,(i?l jyj?KnrEi) ynns'^'pysi'' 

-iri ri'Ji?'" "1^1 "^KJ -TJiK ,ij?'n.nyö'ir| ms&'-Tp i^n xn tsaV'pKT ririj«! nri 
irtfij'ijj -irn bri«:^?« «•'l jri. ,n^33n-iyä T'''-!BB''lp 1^1 Sil öBJixp rr'jnsi 

14* LEVITICUS CAP. 25. 212 

tD:?ifl'pKn DnsT :tfitsNJ -ij?;>' j"? ,)] ti"« jy^. ,i?t5t2KJ csy?'"'! ^«b "^n rtfiDi"? is 
in^^isy'i.'iriTNT ,«■'1 ttinta -131« ytaarn i?3'"'ö toytfiaxaxy^ -i?ik ,ir.53i2tta«T yj")? 
-?3iK ,}y3y^-!yn to5n& r^n^« n-i'-ii y^.-i^. «n n?iK M^-^^^T ^J'?'^ J'l?«'? D^i« 19 
nrf^^tl'iK irsriKii -ii^^'^i tsy-inyii in"«-!?!)« jyoDj?. jjirtstayj -112t tsnii^'l) '>^^'H 
vj^DD^, ynnx: irtaDr-aM D"« -i^ii I^!?'?«! d«!"! Jtayta':''pKT jy^Ki in-« jyii 121K 20 
"T]^« "^bni KT ?j'pra)2KI3""'K tflbnb J7"i;7I31K id^"? -i?ik jv.i77. tOS"? K^ ]Vh)>Hi ■T'ii 21 

IKs tayoD:?. i?ii< ,tsij.ri :?T«! jJ^ta?« ü"« "^ri'^ dkt ;':''pK? ir^naiKs-irn y"i.nK'. 22 
,:DttöNp,r"'S 3K-itony. lyocpri. '"? ''^'7«1 ^t??"? ''^I Pü^ '"5 y^^lto^i:?. j^tabK Dri 
t2&'ip-]y& rw. p]--!« toS"'? hhü\ nDxb tki n?!is M^??^- °^^^^ "i^?'^ ts'^'pKi 23 
-in"« T-n -lyjHKi;?"« n?iK y3rb'7!ayn& jyi ,|"ö top« -i3k^ iki jy] »jy^nri; 
n.?«"? Dyn toy^y^ Dy)5ints?ra"K cyn,"« y'i.jKb iy:^?K3 dyi. px n?i« tn^to «^a 24 
oy?"?. jKS tsQ'-ip-iyi "Tj?. -i?i« ,taö-)K'iy| lyi.ns pn jyi) ttsay-ipj^iTKlpr''« tki 25 
Kj ,|ym^i2:r'« oy. lytan^Kiinri! -iyt?D3y.5 j^\t taööKp oy -idik ,röinta?yj"« 
|yD'"'p. niKöj?;. f^i) i?iK ttsKn Dli''ip'ny| -iy*i.!|"i3 p\t dkvi ,]rjK'p3'"'iii -ijj. s^-iki 2g 

~iy| Dr.;".t 10"^. r^n«! «n "1^. "t^k? k? ,3?ijKb?'"'K ■nr.?"! 12t top« Jisyj dSk h's> 27 
aj^D'pyii ,|y3r3p;"!i^ y?3Kü Dy*j. taDmrs^K iri bbxr -t^iK ,ir.5?y"i.|K y|^ip 
-i:?. iri; qyööKp yöintfl^rJ"« Dj72".t i:r "i^T^^ «jV^ "t?^^ 'tsi^!^ tfl£i''lpnrB ni?. 28 
— lyä ]".T aa-'^ba kt ,jyar'j iii pni2£ dn"« üik ,tsKn fraiKin:?. Jiil?^ tsa*'? -lya^ 
rnriK^byar D"« ;j'n.nK!'pyai'' oiic t"? D'^rä^p öri i?Kn ir*!. pK DytaB'''ip 
: ]yöö«p yainaDy:"-« Dy.5''\'! 12: lyTii nj?. i?ik jynyjD-iK x''''"i& oy SbxT -lyaK 
nyj"« tD"» «■'1) ,DiKau> "ir?"« (i'ü^) to&''ip-!r& nniriKi; p^K -ij^ar;. iri; -i?ix 29 
]at nriK;: p"'« ra ^prn ta3r"i.D:?i!Kb?"K p\) b'pKT nt ,(tspK jrarjfaiK) iri» 
cyjyi.) ;ta5y"!.D2?nKb?''''K p^ D";rn nn«: p-i« ;tapKiyj3Nnr|y|''lpir|DyrM 30 
XT ,tt]''« nra^K-jKä j^S^Kä -in«: Dyv?w p"« T'^a ni'i.i tD|Kby:2"K ts?''? ira« 
rj-'l« ,t2Kn "iri'ö J?.?"^ ^^''^ /(tap«) taiK^tr -ly^. j"'« oyaSni rfin :ki isa^Sa 
K''n_ä toa"? (y^n«!) "^yai" c« tsnrj oy ,jyö??KpaKD yrv Tä iyä"p Dy^. n.iy. 
n?"! jrayjöiK pria ixs taa"? yabyii »iiyBiKi. püt ■^yp^'^ kh lya« : cik 31 
isr"? taaynp:3iiKbr''K j-'-'S i^v^^v^v^ "^"^J cyi.?«"? cyn ynSyi arn lyi.'iyn 
-lyn yta-iytstt» «n dkvi "^«n tD-'iK «•'•'-iij oy tsriy^ ynnKi'pyai' !=''« ijik ,s^''lnKi 32 
Kj ,Dy!?into?yr''iit oy-in''« ytanytstt^ -lyn -lyp'-n «n "^"Vör? ,t2s?ptay3 öpb 
jyi; njiK qy^xn toay-iD;3iTKbr''tit Dy-!.Dy-!.ny\nyi9ö''K p''K o^ib «n jy!?^«? 33 213 LEVITICUS CAP. 25. 

84 n?iK jD'bKnto^. nnrP PI '^^W^ aint2Drr''X "irfis« (i?m) ts^ib "iri j^tsnytstö 
/jr"!."5rt ts?''ip";i?|i 123''? bb«! yta'iyta^ "lyin"'« ri^l'Vi'S ßJ^I. 'C^i nbre t«"i 

35 -1?^« ;tDönK-jys ^nna p^i jyii i?ix tDinttsr^"« Dyj'\iX "in"« Dpü^ es ]V1 
irr»i'«''i.i ,ir^ta''ta:^nyt5?iK|n''KKn taübSK: st fin s'»''? tsy[^.?«vi jy^sJ^-irl prt 

36 JK& SD?"? ttobb«! K11 :r.53K|?. irsrlp "i""! s""? "i» cki ,tat?sj nsis J3''b"iöy'n6> 
-li^K* rtatsKJ ni'.;''''i -iKs '^•'i ytsD-)"!! pJ^I?^! '15^^"?^^? "^S^^ii "in« t?''^: dh-'I« 

38 -^list j^t^a^ i?:""! jrsi'J M''? xn tsob'pxT nyaii^n ffi"";« -i?!|k ,;rv tj-'i« jysy^ 
,j?5Kn t:-i,-!''är3D''l-ir,'i an.^ö J'1.?i<'? syn. D-i« ■^"'"K 'r^'^^ lyn ,öidhj ir/"'« ,;'. pa 

39 "irii-is pn i^t n?iK tx"! aisKj "ij?r« i'is^ to'^öKi ,|ray^ 12: jjy? n?«^ ivn. '^■'''i? 

-D^tSSl^Jp |r'^;:'i;^ tS?"? \^^^ C^b KJ ,tSB''ip1I?| "in "^n -!?1K »^in «"S ÖÖ-|S-)J?|i 

40 r? ;p''! Tn «•'''5 n£ bV«: DKjrjpin obs idis ir5r5?i"!j>J ob« tpnta aor-i 

41 JK& D^T« S"-1B '-ly, J?riyj im "I?1S qy?n "f"! K"? "ll?. "^^KJ n'7K:'?ySV D12 

,X''?'^KB -lyr"! 15: pniijt -ij^nnirnriyp i?ik ,Qri''^ lo-'ö r^nsi y.?"i -i3ik 1^. »Tn 

•42 ,j?ö?j?3p r?"'"» 1?"? K''! iri nrtfiri nrj"! j?öinto?j?r''« nis lyTii j?öö«p^ "i?i« 

M"? jrip'pKT s^T ;j'|«ri ts^n''&y|B'"i"'yo ü^litö J?1.?«b Dyn d-'Ik «•': "^pi^ -ly-). 

43 -n-iyn tas"? dd't'tkt kii n")''ii ta&''ip-)yB r|KbpD j^s k''\i /JJ?!"]!?"!; aB'lp")j?| 

44 -ij!iK :riot2w Dr3"i -iks irtss"!"? rin (n^nsHO ,|n''>{ ir^"« r^3r"!.ta^ ö")» ij?t^ 
^nrp.'pKi fn D"-!'« ir"! ,aD'7'p''ii irsKn «n rabri? n?Kö rrn"!?*!« toDrip pn. 
n?xö -i?ix toDrjp "i!7''i{ tD53sp. irjn""« iKä /(jrjnKVi) ünyn ■^n niit ysbrvi 

45 -ö-'i« r]''''« ^•'''3 "^M «n ,ir3nKViD"K ny-i prnrp in |K& *ti^is -I51K :|r|i''ip 
Tj"« K"3 «n. ,r'?''öss -ir'jrT'S |i<&! "i?iK |PB''Tp "i'7'H t22?Kp iroH"« |i<ä ,|yt9^Kn 
-j:?^"^ "1»"« ir.??«p. rp"! ^irsKn iy>*2s^ p-ijk'? Dyn;"« pK «n J^^'pro ,tsrx 

-46 K'T ,|y3-ij?.-ir| Ti^-'ijt -^KJ "iJ?irp ST'^ ^"ii* i^'? 5a:3sp. nn-'K -ijis qriiri; Dinio 
D*?« K'i nn^K a3?Kp |ytfl'''«v j^riir, »j'-iK ,(ninto?yr''K p*«« d^x) iriiftanr? 12: 
hhi<i ,a'h».-\v\ ni?irp |]?t ,nrT13 IJ'T'^ "lytoDiK -iris .irta^Knra r^sj^Jp 

47 3?''';)iüj;"iB i-'-'K jj?vi -151K qrt^"!"]!?;! :?t3"m tfi'» ni'i?« m "IJ^S"«* "ISS^P 
taa-iijtnygi -ij^nna p-»"! -i3ik ,i2ööKp, ly^Kia'ir'l 12: in. k'-3 'iy.5ns<'nr''iit irnK 
,is3ns'n -in k^^s nri ,jrb"iöy'^.& arJ^^« "^^l ta&^lpi.ri 11?. -iDii* ,D:^'i!i |j?3j?3 

48 -nK\i t2?i''lp-irB "1^ üJ?13K3 ;i?.''b''«:KS iriöriä -irr"« js^bcxnat^ Dpr"« -1^^ 

49 bVivM D"jytfli2j7| cyr^T iHKj -irn "lyns ,nytDtsj?s p\t nyii^iitsjx : |ym!?D''lK jn'^K LEVITICUS CAP. 25. 26. 214 

dn-'K K'"^ -ir.5rMi"ii?J D*?« nr. jyii Kni ;y"!.nK: iri ':'.7K2£ nj^n "^k? k"j. n'pi'^ 

D"'?tD'pyn-]j?| TiKJ firjay:!.?»? dh-'K oy. ii?, b^Kj kj ,r"!.nK:'pj?5r di2£ rs n?^i jn?"« 
-IHK! JK& -iy:yiDny5 T'^^'^"^ qy?yj J3i?KbD''lK j?3"t -lyTi "^J?. ':''?«J X'T^- "'^r'-'. ^^ 
irtö-inrors ytai^o ts"-)» tsa''? jn-'K bbKj -i:?. ,pM an^'K K^a "iij. '^'pKj ihk! ^la 
'7'pKj KJ n"!^\i JSTKbrJBMK tD3^? rr^ii rri ^'i« ^J^?^ ^i?. Ii't M^^r^^ I^^r'^i ^«^ ^^ 
Kn in }ü.7''K is'')a r.?nKj rr^t "i?ik ni?. ,|rny^D''iK (K""i&) j?"!.nK^.'py5i'' a'K 157. 55 

:tDi2KJ "ir'K p5 ;•; '^''K ,r3Kn ts-iri''By^D''inr;i Dn.iCö n^K"? ar"i. d''1k 

Cap. XXVI. 1D 15 

tfl'^'pKJ iyip".n?Katt> IDIK ,|J?3K0 'iyi.'p''3 1?1K |y2£taK3 123"? '^''^K ts'^'pKJ "in'^K 1 

ts'^'pKj i2&^-!tt>ny'i.'p''3 (^10) Vi'^^^v^ j?.5"p. -i?ik ,irb"pytat^^''iK M''? "^"K -i,7''K ' 
-ii;.''''K p3 ;^ '^''K jri ;ytsr5?K ikski jk;? dki ,y'i.3Kb Dr'i.''''K pK iv^^vi in''K 
tsb^Kt D1n!0J'''?''^'^ p^»? "i?ii< jl!'t2?KaKj'3 "in^K d^^kj :>JKt3yrin r.?"» tJfltaKJ 2 
^5"» "ijiK ,t2bri?KTi ir5?i2ti:Ki ]v:'">^ i'K in-'K jyii :;•; j'5 '^''k ^ir'in^. in-'K 3 
ts"2t irtass'i "1121: ■^•'"K ^iiK riiJ'i^ ^J »^1^^ ^'1 ■'?''^ tartaDKSKys yt?K3:?5 * 
cr*i. ö^ia "^i?! i?iK ,iy|y3 osriiy^ "i^'^k iini i^lli?. k"'"! -i3^k »iraj^j frayi 
1-^5 ta^^tt^y'i.i Kn. jr?"'"'"! "^'"K -i-)''\i D^, "i?!iK qy^rJ taana y?^M T]''ii oyn'pri s 

tir?nK\i ^v^^' vi^^b oVT'i^ pK tsyinyvi i?ik jyDt?^. J?irat?yi "ii2£ lü'p nj?"K 
i?Kia''? 131K tariiri; py^h nn'^K dki »irsr: irTis viji^h ü'^k J^iiJ^i; i'« i?ik e ■ 
-iri yi.^Kb ari d-'Ik nb-'iir^ j?tK5 iki rinrii "^"K i?ik /jJ^ppyity'ij?. ^i'^-'k T^ni 
to^jn-irii "in^K -1DIK :|r'^''iC31i"i "i^k"? "ir'^K'^'i'n b^Kj ta"]yi)t^ p''p. n?iK ^I^^'?''!? ^ 
-i?iK :'^'''K 1KS jj^ip'pKs ^yi^^s) orK j^iii^ii km "tiiK jr^Kü^K? irii^B jy"!.''''^' ^ 
l^liri? ^^K jKB tsny'i.Jin "i^iK ,jy^Kny| ts'iy-iJin "^i^k |K& sire j^liJ^li oi?. 

nrK : jyrtflrt2tt>y^ x"^ ^'^ "i^^^i jyj"» rii^t "'?i« .iri.^'yö'irs "^"""k yT:J!'i^ ^" 
i'c'pK 7K1 *i?iK fjrDcp. "^yn ts''''!;: "irj^K"? jK£ ,ni:Kn-jKs irtsV^ taj'n.iyii ■in-'K 215 LEVITICUS CAP. 26. 

11 |r3«ö Ji?i3nK-!i p?""» HTt T^ "^^^^ ip^^''^.:^^'^^ |i?r3 ari "ixä nri'K tsyn-iyri 

12 rinriT '^''« "i?'i>5 ♦I*'I"!J'^-]'1J^? ^?''? "^"^ "'l'''-'' ^^vvi p?"-!? 121N r-^i"« -ipßj!it< 

13 -ci-iro an.s:}? ri?xb d:?"!. d-'Ik "^"Jit '^'K nyi ,totsiü ij?."« ,;^ fs x^ t pv. 
: ]vccüh j'pr'T?Ki"i t23r'j.|i''iK x'^ i^^^ "'?''^ fDi?5i*; d:7T''« |rJ2xatt> nn irs^'^a 

lO : •- T v V V : - ; • ; v : j v : • v - . 1 - 

jj;r"«ö isysj'^a n?^K ,iairiJ3 y^xaj?: r.?''"'ö r!?*?« ts?''? 1^'« ohi rasi^iii:?? 
16 to"!? irsiiö^n "?!"« i^iiriT i?iis* ,]ins: •^''■'K ß Dinn TpiK "^"Ji^ nii^? ^I *''?''S 

t3P'i.">j?'!) "^n"^ "i?i»< ,|y^-i"ii;,'i '^■"'x ivyvi irinyi; irDD«."! vy^ A^H^"^^ 

20 y-iri« i?iK ^in^ri^irä tsc^NiiaiK X'i ^i^l ta?«1p ^T'^ "^^^^ J"iP??ip «■''1.1 
tD?"? -i-]"'\i cri.?«"? DJ?"! a-'ia "ly"! n?m ,]V^v?. osriiJ^J irf« taa"? n-i"!.! yriz 

22 nj?5'« li'P.R''^ i'lli^i;' "^'^ i?i^ qj?!p'p"'\'i 1^1.?"^ "iJ^T"^ oik ,bNia jp^^t i^inrö 
,|y3-'i"i;;?5 "iJ^irr? "'i'l '^"'^ *i1''i.'' ^^V^. "'?i« .nj^n^re cyn i'p''iiyj ?K"i '^p-'i? 
c«l ,ny"l-r'?1J'l (tsDS^yp Tj^K inni "I31S ,irD''''i.'^p^ rr^B ij?."*? iT"'-'' o^- '^?''^ 

23 TIS |KS ■^''''« "^"-ii-iKi ('^•'iso nn''K jrii ipiK : Il'liy'D V^^^'O irDxntstr rT'^ 

24 '?i'"iK yi.irii Nj ,i5'prn?Nn "irTiiiir -iriaia"}^ -^ko tö -isix torecKS irj'^tap-'s: Ea?"? 
ir^ri) iirjxbt^ "^Ks^rsn '^'''k i^iiJ^i; '^■'i« '^■'Ik "t?iK ^j'ppn.iKTi nri^iiis: '^''•^« rp« 

D^nr"? DJ''!, i?Kn «"i px tori.iyi; nn-'K liiK ,fl?p.p''tt> •?!"*? "ij?ts?iK tsDys «•'i t]'^ 
26 njiiK ,r3l'n3*r:^ cp'i.i^'ia er*!, axar jp^ "^"s 'ti\s arnr« MJ'"1.1J'i; Il'Si'^i'^ LEVITICUS CAP. 26. 216 

tsis«! tsD''? njiK fj?DD^, ts]7n.-)j?ii -^ri^Vi -i?ik ,]V^P?. tas^i.u'j Dp-i. "^kd -ik-is nr"« 

nji« ,pn ytöD^i i"i'ii i?«"? "ilj"t< i?ik ,jyn''iti3^iK ta'ir'iiti» iki irn '^"« ■ij?ts3\-i 

■ynn P3''\n'l Tl'"'.'' "i?ii< I^vii"! -i3t<b 1S1 iy\) |sn. n-'n. ri.?"l "ij^ir^ J'l?^^ °l^1 

P"!«1 "in'^5 D^K ,iy'^.ni<:ynn j^T"^ P^ ^^^ tsyrnnrJ tas"'? dij dki ,T'&t<i 
'^■'i!« ^11^11 |i'^"li'''ü IJ'IJ'I p« 'l"« "iyt53ii< iri^^a ri?''« xn n?iK ttsyta^nKi; 36 
fj?iö''i-i txi K'': -i-i''ii D» n?^K »ri.?"? "lyi.rfK ni'l?^!? IJ'I P"!^ 1^^^?'"!^ ^^I''^ 

ttsj'pKänyD npKö-'? «M "^nxiiax »jy^V^^B in^yi; k"! -i?it« rtarfba yta^yiitt> 
»ytfi-iyiity Dyn nxe k''\i fjiJ'l?^ IJ'l "^^^'^ "^^r^ ihv'^^'t^^vi jyi.iyii k""? "i?i« 37 
-iKs iy33K|?. jy^y^^ aa""? isyn-iyri in"« -i?i« ,iDj'pKBiy5 k''t idkö^? "riKn ki 
d:?. -I51K »jny;:;.'?«! |yj. -lytsDix jy^gaKpöiK tsyi-iyi) -in"« ^?ik :|y"!.?'"'|i fy-)r« 38 
nytö?!iK fy^^'pa J''"!S''i!5 K"'" "i?iK t iy"!.ny:^ny& y-j.?"! ny-ir« li^b tki "ti^x •n^'^ii 39 
n5i« ,yi3"|i "lyT'^ 11J'1.?i''? lyi. p« iyi.3"'\'ityrn jy-jr? ynri'K "^nn ivi^l^'^) yit. 
n?iK t|y'i.riiu>?''ri jyjn''« k"? «m lyi'^yii 'lytsy? lyin^K jynri «n ri-jn •^'»i« 40 
■y^ "lyt^yä nyin^K tssntayDip^ö «■'T -iJi« tsKritoyDD''ö y"!.n'K km iyi.")yii jxi 
»'Ti-'i« «"11 -t?iK ,iy:|Kn |yj?sjy5 tö j« k"»! k-i »jJinyj-iyi ly-n-'i« px ,|y.??y|?. 
,|'pyn.?Kri "lyn-'i.'ii^i jy:,-!"»^ '^•'K yiiyii '^''i« n?''! isby-i.^KTiy^ -iyTi.112: T'ö k-»! dki 41 
-yj bnsi; -i-!'"i.i iKiob« riy^i^na yi?"? "'I'T''^ "i?«*? '^«1 P^ «'! J'lli'i^ ■'?^>< 
"^'1 i<'] \Vinv^^ 1^1 "'?^i< 'P1I^'"Ü Dy.?y!$i3''?tt>y3?ii< "i^t'K 1^*1.1^''^ isyrnta-'^ay-! 
iyR.?yi yil^n '^''« n?iK ^yoc;«'? jybbKByj tfiKntoyDD''ö "iy-in''i5{ yeKitac^ «""i 42 217 LEVITICUS CAP. 26. 27. 

j:?'i."!J'''^ ^'T T'^^ "'?'"< '^r^ örtaD'",Tirs jyjn-'K i«ä ex xi ,|ydDKb irb'pxäy^ 
,01-1X1 X! ,niiKi /iroDK"? ir^p'pKäyj tsKntoyocp'ja nyin^x reKi.ts^ «n "^n 

^4 yi"]j?i; n?"'! j?*!.?"^ '^J^i-s'"'!* ^1.?»«'? QJ'i. PK K't ivo l""!« "'i'l^ t|j?|"!Kvi"ir| 

1?1K ytSD-'J-iyB KV '^■'K DK1 KT ,jyB-iri"!rä tS3^? -I?1K ,|yta5K-jy| tflS''? K'l "^"K 

^5 ni^i; "^"K "ly^K ttstaKJ nn-K (pa) >)\ T^ ]Vi, ;y3y"!.3 irjn'K ts"» i?i2 jy?"!? 
D"»1K '^■'K Kn ,]V[^;^viyi j"]j7tD'pp.*iKs jyn ta"» -i?ia jyi ]k ]y|p'p''iitDyin''K öik 
-in-'K D1K ,y3Kn is'-in^sP5D''i-ij>;i nyp'pKl -lyn jj^j^ik ji?n -iKä d^iv» Vi;^^b ori 

ari ^""iK D'bK-jip: n^irr? I^^l "'?i*< "^'^ li^^^'i-is tsK-n jysyjri ;', Kn innrb 

D Cap. xxvn. D 

Kn Kin tsob'pKj Kt ,-i"i;\i p^is n^'''?!?? oy-iri^KTri i^k i?Knr:. ini m^'5\'''^ 

3 -3KV1S dK& jKö ii?5"K a?i^tsy2> j?3"i tossntDj?^ -!?ii< r^'! 'T'ä fy:^tflj?tt> jybr'r.T 
nrabn bptr ri£BD"s j?i:ftaru7 Kn b^K] Kt ,yinK: jytgDriiarj Dil' fa fraor^ 

4 bbKT K7 ,(tarK) K-'i'nli j?3"k d;^ j^i; -ijik {oriamtsr ■?"■"? ori. bptr ori "^w p't 

5 D!|3£ ra jyiol5?''& OKä n?Kiar;. ax |rii -i^ik tp"! b^f rp''ni i?i^tayt^ yrn 
rs:?Kvi2: ira-bj?:?» i^i (i'^ii) j:i!tio]?i£> rj^i b'pKt Kt ,tsrK yinKü |rtaD^''s:3Kris 

6 JK& -irp p"-« DS il?i.i "i?iK tbpt^ ]nj?:^ |r3'''?a'"''n ay'! K"a i?ik rp^t bp^ 
-3?rü jri ("!•£) J3i2:tayir r?"! b'pKt kj ,tai-K i^I-^^k! t]?"? is t^a rtaKJKö ar.?''"'K 
K"i-i 3?i::tsyc> j?3"l bbKt jj?a^ba''''ri arn K^a "t?iK ^"t "irab"! bp^ ^irä fra""? 

7 »öpK "lyanKi -I31K pi.riK! rvsyj. IKö i3köj?^. dz pii *i?ik tp\t nya"?'! ^iW 
K''''a -i?iK ,p\t bpü jnristB?'^ 32i2itayf y.rn. "^^Kt Kt ,(tspK) |kö j^k b:?. jrii 

8 b^Kt Kt ,3?i5£tflytt> yr-i*! -i-li tfit^K D-nK 12£ ^JJ. j^vi -i?iK tbptt* inr2? K''1-IB ny-T 
;jr^{?ru> in"!!^ b'pKt iptaD''-!S -iri t3iK ^irbbytat» nrtaans 1^1 "iks jh^k jkö 

b'pKt ,tD3^n. friir^KbrJ ari jI?|KÖiy6 tKI ta^ll K*"!.! ,]VD0Z^, D''?to'pj?nnj?| "^JK? 

9 }Kö a^^a'pri; JKb ,(t:rK) n-'na p-K dS!,. jy\i "t3iK qristtDytr -lytjans nri jn^K 
nini irarj ;^ t'b jk&kt -i:?. dkvi aybbK ,ik|5 ir^ria-iKi ;^, n"? nräBK p-K 

10 nrij^i;) ,|r^^its'irä toa'*? liiK ,]'priayvi'ir|taa''?Dr,?inKn"iij :p''i yb^nb^Kt 
■i?iK ,|rt3i3 ar.3^''K ö-'ö artgarbtr p''K rjxj ,|r^ay^tö arj^K ta-'ö artsiJ p"'K LEVITICUS CAP. 27. 218 

b"?«] XT n'T'ii iriftfirtr> "lytso-'-iD lyi. oy. k^\i kj ;k''V7 oy. losybtt» -iri« toij 
b''\'ita jyts&ri) jyi. "ij?. Dia Kl ,b'pni irj.K'7D""ix oj?. "i» iJ?ii "i?i« tjri^bs dj?. 13 
(o'pK) tayr*?"."! rin pv i}mvi ]V'0 t?i« ^I^^^lpiit J^isitsy^ y?''''-!. -irs"« -riw u 
ts3ybii:> -iin« tsij k^it ,|r:^tai't^ -irtatsna -lyi di?. b^Kj Kt ,;■; '^^t Dintfi^'''?''''n j"« 
jri) "i?iK tiy3"'?3 DJ?, hhüi KT nini iri^tora? irtacp^B nyi. ds k^i «j ;k"! di?. ^s 
b^nta irtasr& ]y\, '^S. hh^i kt rbh^^^ ij7tk|pd''1k T-'in pM ,tfiKn toy^^b'^'^r^ DJ?. "iJ?! 
p\n3iK :prt -iyTi.i tDpK di?. ioik ,irjr'pi2£?\'i "^ikj j?i2ijaj?ty "ir?'"'i oyi'pi'^ '^J'l ^^ 
K''\t KT ,taJ?5'''?''^"^ ;•; "i'ä (DKTitai?.) Dj?öiniDDj?j"'''K ors^.T J?i'?y? Dri. jkb i3Kür;. 
-lön orj^K JKB taKKTD-'lK Kn »taKKTD-'lK -ij?5"T ü^i^^hpTjlv^ "^KS J?i::it2rtt? v^^'l. 
I« rinK^brsr'Dri |kb nbj?! i".t "nj?. iri nrab''! b|!5.iy rva?"? -!■'& rtsD-ij^j iv 
-br^v) DJ?"!. "^KD nysK ni?. jr^i n?i2rtar^ li?.?"'!. "^^^ °V.. ts3''''b3 kt ,t2rrb''\'n is 
-lya "^KD -i^rJ tki •nyiap''iB nj?-!. on-'K b^Kj kt ^tsy^-'S^n -["prl pM (r"3.nK: 
'7'pKTDj?.*i?')K ,"i?''T rn5''K nriK^brav D12: T^a K"'n ,ir?2y'i.y"!.i7K! nri D"'?i2'pj?ii 
-r^ i^j?§i TK1 nr*!. ,-ir'i. p3 iri; n^iK ^iriiri; jy^Kicyj5« ^212:12^^ ij?i. |k& 19 
-■^y^ orn b^nta jytaB?--!! jri ni? ^Skt kt »b'pni jJ?T.KbD''iK ds ,taKn ^^i^b>^''T\ 
ij?. 1^11 -t3iK qn-'K i^B t25"'''ba DJ?. n?iK ,JJ?JJ?^ «T'l'iKi jsisitsy^ "iJ^J"! Dj?n. 20 

J?3?K!5 |yiJ?l?K DJ?,?"''« "l'prä TKl "Ij?. JJ?!; "I?1K ,bb''11 fJ?JKbD''lK tO?"? l'pj?! TKT 
^^23„L,3 n^J?& TKl 1?1H •Il^LIJ^i; tSTKbrJD"'lK inj?» ISD"? DJ?. JKp. KT ,tO?l"1p-1J?| 21 

Dj^tsn^iij?^ p^K D^K ,;•; n^ä rb"n ,tsnj??D'TK (K""i.b) r'i.riKi'pj^sir d"k dj?. |ri; 
-i3K!ar. |J71) i?iK :iJ?'i.Knr2?KDintD?j:'r''KpMD'pKDj?. bbKT -irtsD^ia DJ?! ;"i'pj?| 22 
,i2rK Dröinto?j75^'K3-)j?. Dr?'".T yi'pj?? Dri. jkb ts?^? tki n*?!?? Dj?t5ii"ipj?j3K pn 
3:i:ataj>tt> -ij?.5"1 :K-itsj?a jr-i. -ij?tapnB -iri D-n-'K ':'^kt kt ,iy\) irJ""?"''? ;^ "T"? 23 
rJKtt ij?5'pj7T.aj7"T. |K J3i^t?j7tt^ j?.rn. "^^kt 'ij?. n?iK f|J?55J?l j?inK!br3r di2: t"? 
-ibj;? TKl t2"inj?p. ("lysK) i?-i.nKi'pr5i'' d-ik t|J?ar^ ;■; "i's Dina^'b"? I"« d^k 24 

ü-jKOJ^J D» DJ?n. ,J?t2tDKn taS^lpr? DJ?, n^. DJ?D'pj?11 JKB ,p''112£ (JJ?J'?J?^,3J?-7.) JK 
-rb"*."! Dri. "^plf^ DJ?1 "TIKD K^rt 3?12rBJ?;^ yj'"''-!. Vh^^ IIIK tDint3?r?"K-I?K^ dSk 25 

DJ??"?!?"!! ,Dr?iKar2iDDnj?. j"k '^k'tj?;;. :'7p.tt> jr3"K jrsKö rrij ri:?Kii2: ;DöintD 26 

IDKÖ"? JKp TKl .M"!) DJ?"T. -|J?ta?1K tSJ-'K t2^"'?''"nrJ ;•; tD"113y^t3D*lJ?. K^ "SJ-jn JK^ 

DJ?. jj7i; -i?iK :jK ;•; (jkt:' "onKnjrp dj?. ,n"'Br^bp iri.? ■T'Bn?'-! aK ;jj?r'7"'"'n 27 

,t3TK'pj?Jp''lK J?1j:t?J?\r -1J73"-|. TJKS DJ?. tSKn "ij?. -|J?-!.K ,!aj'K M"! Dy.5''"'1.?1K JKB 219 LEVITICUS GAP. 27. 

tsD"': jKp. 1K1 ,Döinta?:?r-K Dr5''\t l^l'pi'l öj?! iks -iri.K ,r!^£ -ij'-ix jrr^r»? d«b 
151K rrb^nsKn tor« rtan^riyi oyi;?:. n^ll^n UiKbrJD^lK ^Ko töä^lp-jr? 

-j;j cj?ö''l3 Dy-1. tasinä -ij?n |KE n?^K ,y"i."}l7. -i;?n t:KKi ij?*!. jKä ,Dri?K'? er" 

31 (nri'^ii DKvits?.) -TjNür;;. fj""!; npi« :;•; "i^s D1ntafb''^'^ {"k cSk ,]^ )] Dnxn 
i:!:ki ^iKD b^-'^'a ]V^hi''s> |ri. ->x Dia xi ,]J?^5n)?^ ar.;"." ]Kb '7'p''i.i |r|«!r?""iK 

32 -3<^n Dß K'''i.i Dyr;?;. ,n''S3'"'bp i?iK rfEnjn axä yaony^ "lyb^K n?iK tjyjyb 
33 105''? bh^i jKö tj-'M r"?":! ;'^ -i-*? bbKj ytssny^f tki ,y3Naty ayn ^yt3?iK tonyj 

jyii jiytö'itsöiK •03''? Di?. "r^KT -i?ik m''i tasrbtt? -lyiH tsij oy a« jrDinya?iK 

ytfi^'''iJoj?:^iK iKi -131K p'-atr ys^ynKi "rbsM kt ,tsy'^''ltD)?iK "lysK di?. jkö 

34 yD^ri; ,ytaK2r^ k^ n?"! Dyrn nriiri) taiKbr^D-ix 1:3"? jxp. oy ;!"! ^'?''^'^ 

r?''? y^nya d« d'^k-jü: "lyjrp «n t| tsKn jybnKliya nta Dy-j ;', ns n ?::d Cap. I. K K 

r3i2tD''iK Dj?'i.n''K "^w y"!..7K! jyta"ii3: d"« rDtswKö irtD^ria Dri r:xt2 ii>t5D"!:j 
|r:^3K5 "1^1 r^öi: K''"i Pi'^iK Dy)?ny3 f^ix-iatt) -i3ik ,ar.:iö ri?«"? Dr*i. cik 2 

-ij?rn (D'K) D^nr^D^iK nyp'pi^'n) ]V1V'!, f"ir|''"!«T n?iK jk I^IsIK! rs:?Kl"i2: 
n?iK ti'^nK -121K «n ,iy|pny?f ir'iryn inn''« "^w iri"« ts'^bKT ,'7i<nto: ^lyto?!!« 4 
DKs tDEi''in T«T (-ij?5'pi'1P 1«^ r'^ ;y!a)3Kai^ ari.J'^, jKä jkö j"« K"i "^"K K"5 

»bK'ö'ptt» ,i'irött> "^"^ niKn.:^ inK? /ii^i^bK ,151«") 'T'5 tf^bbst ir0J'i?tt>''''5'^'"'« ^ 
,I'i"i^ä r?iri5|n«j ,11/5»? ,j''tt;:3 n^fe nistmainKt ,'7K''';'öi,nf 3ö'T'|i,-iin'>aj? \l 

ts"» iriiKvi tfl3?K3r5 J'5'pj'''; ''^i^??^'? J^ri ]J^^^^^ PO^ "'?''« !^\?^ "i?^^ »«'i ^'^ 
Dyn (rJK^) lytflD-ji?. DK ,«'''! jj7tabröösny| j^ir'^i'^ ^^?*<^ ^"T '^?''^ ♦ f^'?^-^ ^^ 
,|irtfiDybirr^ i^ji-'K "TiKj ,;« is-)i3rj rin"« jrsKJ k^t -i?ik ,Dt2K;Kö irta^ii^f 
jr^ns: r ^?Krii: jKä ,iröK3 "iri "^^iK^ ip"! is'!? flirj^n jr^'^bli'^i?! jJ^ls!'« -^kj 
-13?. rtabnrs: «j ,'?nKBP5 nu»» ori.;"; «'•ii M^^l^^n l^T}'^ '^^^ "ly^'"!«! "ijik ik ^^ 
irnKayjtöDiK Dyj ,D'piK-! *iri3''pK''T iriKvi d:?-i?ik jtd rtaD'-ii nrn pt« «■'i 20 

Dyb^K ,|yBßK|?. ]vy^''Vi '^Ki /jröK? -iri "rnKic iri "^k? '11^'!."'^ ir5'^"!r^y| 221 NUMERI CAP. 1. 28 ji>n jxe :tD-jri.?inD3i;'j -i?!i« -r^rrlta rst?r5'T n?iK "fs (j^nKvi) nnirT; yöüK^tt> 

34 m M**?^ ttD-m.3in ^?''B "i?iK t^J^rlto rv"!'? (jyi«!'') an?!^ r'^öNBtr DNS 
m^'''^ "^i^^ /HJ'^arlptrrJ pi.i''« "^n? /tani3j?3 "in.n''!!< c^k» /O'nf ?ö prirp 

ira"'bnytay|mi''^*^i<3 ,p,ytoar!ptöy^ ]n!n''xr]K3 ,taiiar3 in'7'i!^'^'«^ 'öT'?t?5 NUMERI CAP. 1. 222 in '^''^«s "iri. '^«3 fV.J>r^ \v^'h-^v^v'^ m"?"^ 1^5 rpytaarbi^i?^ mO''^ 
: Dn'i^D-'iN :7nryn ni2j nri) "irnj?;. nrsnKi "i3ih j« jy-jn«: j''is?kii2: jHä ,ir'?K3 
-!3j?rltD 3"'V&3''9 "laiK «'"''n.'T (m«vi) "bnlis rööKöc^ D«e fX'^'rnr^rj n.n''!!^ 43 
"131K PO^ "'?'"< ^?^^ i^s'pyii /irtabnri^J'^ «'T ^n oyrn ttfl-m3i.-i -!"& 131« 44 

"IJ??".! yi^ln DJ?1 JKS I«)a p''K ,"ir.33ri? «l^XIlii ,fX't?'?nj!'2: D'bx-Jto: JJ't^D'l^S KH 

-Snrsfi?^ yb^« m«Ti Dl?. "isiK :k^i ir-j.Kvi (j?^^Kett> iriJ?:;. Dy3"xiKB) ,n:;^r5 *& 

D^. n3ix ttsj>,'i''Vt?''iK J?"!J?rn D12: bx'ito^ "ipt5?iK np-i) "'n.i';. /"li'l'lKi n?iK jx ^s 
-i?!iK i?rrit2 «"-n n?!iK -i?rritD ta'nrn.?^ 6xö) D3r.T |j?ta'?nr:|:r3 y^bx mxvi 
y!?^xa;^ iy5^'?'ij?br| Dr"i.n''X ■^«3 d:!^ «n "i?iK :j''5ce3''B i3ik ts"|rn?in tjrä 47 
nxiBti> i?iK niöö i2iytariy~!. p, m .iy.3n''X "il?to3>i« abny^y^ tss"? k^i jrtsioxn 48 
«11 toebb«! rf^öir r^n"« -i?!« ^iripnrs tsa"? «n {sd'^Skt *ib DXtti:> m 113 49 
xn piftsrj tcD'^'pxj «n -t?iN t jrörirsBM« D'btjtife?: p.i'irP- IH "iJ''§?i« tsa"? so 
n?iK ,rcrej?3 y-in^xr^^K ir^''« "t3iK orei?'';^"'''?? dj?! 3?i3n«\i «n irs"« ü:iS 

r-J,-!"« rb^X 131« 3313riKri «n pb'pKT «•"[ KtalKrir^) 13£«1 DKTI D^SbK -Ij?5''!< 

l^bbsi Dnr.i 3?i3nKri «n ai« i3i« ,ir.3nr5 ki irb^Kj «i -i3ik ,f:?3s-ita rerir^ 
-nr?5K ü'^h «n K"! i^bb^T /bbxT ji^gynaä-i« 33i3nxvi xn fy-ii -t3i« q'nrJ«'? ki 51 
,irb'?ri2tt>&'iK (-irTi."!) KV anb «''I irb^Hi rSb«: jy.-ji-i 33i3ri«ri «•'i irin?i« m^'^ 
«n -i?iK MJ'lli'^!' Drt^ixtey^ bbx? nyx^ irtsritoijpM ii?*! ,nöria "in "i?^** ^^ 
K"'? -lyn;?^. n?!i« »"irj«*? dp3".t «""I» nn;^^, pr^xb ]vhh»\ o'biriT. '^i'l-rP 
«n Dl« -lynai« D33n jybb«: D^ib «''n 131« :jj?-i,rpn jr-in''« "^«3 ,y.3n«|) nyj^j 53 
■^»1 J'ir-'Äri «n "lya-'« p«!: |"i<! iss''? d^ö«! »pri«"? DyDD''?^''''^ on 3?i3n«\i 
33i3nKVi lyn («"?) tsi?« t«i J^bb«! o:i.'p «"'"! n?iK J^^öxp^ D'bxnt': nynrp 
«^\i ym jria«nt2 D'b«ito: "inrP ^'"i ''^'^^ *\^^^^} ta?« p« DyDD''?^''? ori 54 

j«M |i?t?«nD «T ,'7n«?r3 n^ya Dn ;^ 223 NUMERI CAP. 2. 3 cap. n. n 

6 ,in?n i^'^i "i?is* :c'ni;ii' |nKi z'?«??:? (•ii<'!.i) "lau't': "»ynrp n^i i2D'n''s(-axö?r) 

8 i?iK tD'i'i'rn in«; ,3S''b^ (-ikti) cj^iai "lyirp "lyn idd-i'-b Cüxtsty) ly'i. -ioik 

9 j''3tt3?Kn?ii< D3rT !a"iyi.?i.i (lyi.Kvi) D'nnin': onr^i^S Di^n jytabnr^yj k-i rb"?^ 

15 ,-iryn ]^^i n?iK ;D'b>i;!ij?i jnKj '^'?''?i^ tiKvi) d'i^ "lyj.^P "'J'l- t2D"i''B ivi 131K 
-i?iK ts"jri3in D?rT i?iK n?rpii3 j''¥T?' "'?''*^ ^r? >]i!^h^v^v^. vyi'^ "^^^^ 

16 n?!ii< tD-]ri?in (jriKii) D'piK") Dir?«*? orn jriabrirsfrj k"-! ybS« {ri'es'a 
.iriK^nyyn jy"!.r!''K "^iKi ,j)''srBD''B -i?ik to-i:7nD!in -1^9 -iiix n?ypii: ri'SJ-'ä -t?iN p"-« 

17 -DJ^ibaösnnj?? :ki bbxT jxi -i3ik tirn^ic x"! ]r|p'pKT ]V^''^v,:: xn ob« -i?ik 

18 X''"! ]:!m tyj.x^ir'yn ii?"isi'X "^xj cnnji« onr^Kb dpi r.;n>{| x^n qr^rixs 

19 tanrnjin ?i3''s "i?ix n?3;rit2 ri:-)"!) ,]pi^bnv^V^ vyi^^ "t?ii< /*iyyn pM n?ix 

20 ,'?KböJ (-ixri) D'Hf Dia t2Dn''Bi2üKt:tr -lyn i?!)« ,nu?Dö dkü:» lyn ör^x «''''3 n?iK 

21 rp'-nn "i?iK x^ria ,irta'7nj72fr5 r"!.n''X "i?ik 'il^rr? I''I "i?ix ,D'-ii2£nnB inxT NUMERI CAP. 2. 3. 224 

•^«3 D-iriiin i?is n?j?.ritD issK i?ik lonyniin (|yn.«vi) D'Dn&x D-iyj«'? Drn 
Dyn y.5nK& t<n tfrn":^ n^i fy^p"?«] irtstani «n d^k -i?ik ,|yi.Kt£>-;j»rri ir"j.n'K 25 
-lyn toD^li -lyn -idih ,|rnKrni?yn i^^n"« "^«3 rt9-"n3r3J? Kn jrjyj jn DnrJK"? 
rjrtobnr^y^ y"!.n^x 131X nryn pv ijik ,D""ntt>''>3r. jnKj nT^n^ (-iKlD p, "i^irP ^^ 
-lyi. irtanyjKb üri^^ «•"'3 13ik :ta-!r*j3in iria-i 13ik i?rrlta j'^stDri lai« «"via: 27 
tD'paij jni<| ,'?K''y^B cnsii) D"ntyx "i^irp -ly*!. toD-]''? -ly-j i3ik ,D"-ni>ist okkut 
-3in tr^yh i?iK n^yrits rrin^s idik j"« ,]V^br}V^:!?. ^3"! iJib^ irrn p\t "liiK 28 

iyi?p "^n irta'^^yifr^ xn (nro Dyr-t :iyrrv irjnxli jr^n"^ "tjkj jyi?:::tflyb 32 

-rp iJ?n -ij?tD?iK tss''? H^i ]yt2tt«ri ö^iS xn i?is trsts^a -t?iK js"iy*i.2in e^ra 33 
D''?X';t^: "lynD^p «n -121K rbnKärs nu;» nyi. ;•; «''ii ,^'7.7^2:1'^ D''>«*^i?': pyn 34 
jyjn«?! ly'jrt''!!? -^^i m lytaiy^«*? xj f'^'nxBy? ntöa Dyn ;■; «•'ii p?K: irtsK^its 

cap. III. a a 

tD'pnK rjnKT nyi jyöK? xn -iri orpi im tTP ^nJ^? öi'l ^''i^ ^^^ ^'^ ^ 

tayb'p''9yj?« \m yi?yn frnri nytatcns ]yts3b«ij;| nri ,D'pn« y.5nKT "ly-i 
tri o'piit ,;^. -iKB jy^l^^i^ Kin^5« -i3ik n*]} -i?ik tytsori'nytoDna 012: ytsasn 4 
jytatsxn «"1 im fTp ytsp"'-!.! -lyn pK ,|rtfl?K-i3-iK*i ;•; nsä ny"! oyiöy-iB 
-irn -irt2?ix niarfK ^?ik iivh^ aöK-jrtapna txi irnKtnyä «1 nrn?^p. rrp. 
cxb n^nat^ ij^ik ncra !|if ytay-i;;-! " ijik tpi^ D-iriDKlj ornn''« tflanB'-lK ^ 
CK"! ,pi^ "lytflDns jri "iKs jn-'« rb'prtstr n3iK jytsrnts i^inrn 'ib üxtatr |ri 
y^:«3 «n TB im irf« "i"? dkvi jj?n«jy3 ]Vhh^\ «m n?iN :|y3"'"!r5 p'i^ K't ^ 
-irn tscrn |rn. ,rD^r:^rjDj3i'7ööxnr| dyn ikb tspi« irn^irs is yi.?"öy; 225 NUMERI CAP. 3. 10 tD?2Knytstp''-!e nn-'i« km dki ^irr"'!.!?« xn tsob'pKi r.?riKi V^'l n?^« fi^^* "i?^« 

}^ Kn r5Kn rf« ,yn''i ^-^-^ i?iK j-^KiEur i?ik ni^a 12t rtori;:''! )] i?ik :|n 
Kn rjyö^Kjr^ jr5")K3rJtsDnj7. nr^b» tatp^air cbK'ito: n^^irP \^1- ^^'^^ '='1'? 
-1"» D^ib K""! ]Vh%i k6ik .d''?«";^: ni'irP II^l I^l 'li'^S'ia nytatsiD «n 

ji;i-iK3PJt2Dn;7yb'pK-i''ö"?fK;;aKn ,ji'7tr an.^a H?^^ i^'^ Il^.?1i'<?J'r^°"!^ ^I?*?^ 

KM jr'p'pKj T'i? ^n"? TKT pi''iK v'z }K jJ??'?!?'? D«? ,tsyrb''^:^i;J hH'w: "irte?iK 

14 t-^Kistt? "i?iK ■'rp rt2p''ii 'iri PK nf ö i2f rtar'ij?"^ ;^ "i?ik :;^ p? "^"k ,jr"!.Krij?| 

taDb^KT ,n]75''nKi i?iK to^K tawKö av^^^H jks r^'b^jyö oyb^K qnj't??^'^^ 

16 K'i.i ,'£)hr}V^!}i D')] ripnrirs ov^. "^kj km rtetaKn n^a i?ik tjrbn:?^ km kh 

17 {jrisKJ jr"!.n''K ta^ö D'^ib yjnKT k^ irnKii orri t?i« »I^^I-I^V l^'^^^r^^ ^'7'^ 

18 "^iKa D'ptr-ij r.?nKT nrn jyöKJ Kn M?M D^ri "»li« ♦'''^10 i?*»»« rin|5 m?ik |itt>15 

20 ,i-]-)a ori r.?rtKj k''1 n?iK tbK'-ij? -!3ik jiian ,-inic: -i?ik anör. t]-iv^^^bts: 
ü'^-h -iyts?i;b^rj;a Kn -i?m Dj7.ri ru>i» mjik ^bnia Jnrt5Di?S:^j?j l^T}^^ ^^^ 

21 tKi "I31K ''?nb cyn tsDybryj tKi rjitynj jkb myj^n |y5''^*irtfirs i^isi'^* "^k? 

rnn-'K nr^nx"! "t?ii« ts"?« tsK^Kö o^r'^K jkb irs^bj^j^ü d^^'pk "^nKS i^i. "^ks 

23 -lyT -irtt?y|ptyrJ kh tta-ir'i.jin pirs -i?ik M?r.pits irs'! (jriKri) jrto'^.nrifr^ 

24 n?iK trtfi^rn?i?3K k^ \3}m ,]']V^Hh x) ^"< ]vi'i^l J?i3ni<i; '^J'l iJ't??''^ '"^^1^ 

25 njn. i?iJlKjr5 «■'"! i?i« t D'':'«^ 10«? '^9t'?^ ^"^^''■''^ '^^y- "'^l ^Dl'^ "'J'l 
nyn :;j?:7niKS Kn (p'T '^''pKp »r^'pi'P^DjiiböiaKnrl d"? ptynj "lynrp 
Dyn yj?K5?"K DK i^i'^.nr'j, k"-! i?ik ri?.;:)!?! r"j.f7''K rts^r^r^ ikt i3ik :?iDriK\i 

26 ri?.|5ri Kn -i?iK Dj>|KnnKs oyM rj?yo^i*^ ^^'^ "'?''^ torts'pyi^r^DjpiibttöKnri 

-IKD^K in D1K -I?1K J?13nKi; K^M D1K "irS^J'i; ,DyEKnnKS DJ?"J. rJ?K.i?"K DK 

t(|i?l.K:^:?p rtODrn j:?^dkj d^^m 12: Kn ,ri:?.|5nts?y j^nn-'K -131K ,("iKri) Dnrn 

27 n;iK nnic: oyi tDDj;|ptry^ 7KT -ijik "üiör. Dyn DDybv^r^ tki nn[5 |kq n?iK 
Kn n?M crpl P^Kip DpM tasr^tryj tki m?ik •'iliso °i^l ts^i'btyyi 7K" 

28 t:K?Ka crj^'K JKS irs'bi?!?» oyb'pK b.-iKS "1^. "^iKD fpi^Pi "i^i "irtaD^^t^rj 

15 NUMERI CAP. 3. 226 nrn nJiK t:>''t3 nyn -i:ii« yn.Kb «■>-! (j"! bbsM) J?iri<jy5 vy}^^ n?iK ♦D'^n-'i:^ 31 

uyriKnyp rtoori. Dri.n''^ iw orb"?« i?ik J?Knn«B -ij?l. -i31K ,tarta3n-]j?| 
(ytataxn) ,pris DnrtaDns dpi |n«j ,"ijv'?^ »d"'i!? lytaDI'? "iJ?l tsDi''l5 iriiiiK ^2 
Dinto^-'^'^n 1K1 -i"! cs'Ti /jr'p'pxT irjiNjr^ (y?'?:?!^) ^k'"! 'iJ??'^^ b3"'t&''1k i^n 
cvi, tssybtt^rj isi "i?iK -"bf?» "ij?*i. laDj^btrrJ i«i /"!";ü ii<s ns^n jP^i^iJ^^ 12: 33 

-:?3 -iri DrrinaüKDir dp*!. tsD-i'-ii -iri i?ik :ü-)r'i.?in «•'^rist nsi« "i?rT''ii3 35 
jJijriKri ny-j. yß"i -lyn ]« ;D''?:n''5K jn«] ,b«''ii:i c-ikti) ,nnö -irß^r'pty 

fpiS-iy^xb "ri'T y^'p^i; K'n im :p|^.R''lt3t!:> X'^h-'K tdik hvm. Vl^'^v; -I31X ro^s 38 
]Vy^l ]ViV^ rta'py:^]7JDjoi'7;2^s*np| Dr"i iks pd^misd« niis Ji?i3n>{ri -i^i "iKä 
cxTi ,jj?t?ns']y:3 (rsVi'ii) ^l^srisri r:"! i?i« pnx -i?ik nt^a (jp^kti) ,j?«Jä''iK 

,0']] rt$'iK\i Dy-i. "ri^: irta'^ny^ pn» t?^x n^n r?"?!?"!; /ö^l'? ^^I. ji^'t?'?,'!!?:^ 
■Kl l?is tsSx tax.JS'a D^J^K jKä r5''b3?r^ d:;^^« ,pi'i55i?bt^j?5 IJ^IO'^ 1^^ 

tob« 'osiKia nj?3'"S |K& ,D'bKnt7: P^l^-'p. jri. JKB |j7.?";K3y^tsDnj7. jr^-'bjir«? 
taob'pKj KIT 131« js]''iK |röK3 "i:^"!.n'i!« "^n«:^ kh d"? njix /irs^Kn niiK 41 
]Vi iv^m ^^i'iKsrJtaD'-ij?. cyS"?« -i"9 /^; |''5 "Tfx ,iy»nr3 '^''a "i"? d:!*? xn 
'^ro?'!« jrnxarJtaD"!:?. "ly^"?« •otaxair a^ib nrnn^ä ixi "i3ix ,d''7X-;u?: riSlj^V. 
jybnxBya ;•; nn\s «m ,rt2bny^ nu>a -i?ix jD'bx'it': irnrp. i37l. n^ä nr"! 42 
IPlxii Dfi "I31X :D''7X-}ir^ pi^'irP IJ'l 'ii'^?i^ Ii^r^'li'^^o"!^- i^!?'?^ /r^tsKn 43 
t:x:sn Dr.?""x JKB rjyöxa ii>i hiH^ ivi, "^x? ,ir.5nxai73DD-)i?. jyD^b:?!?» yb'px 
-rn x^iis n?j?ri!a j-'^^xvijf -i3ix x^'^i;:: bnxi' -ir"j.n"X "^x? ,ni;snxi -i:'X tsbx 227 NUMERI CAP. 3. 4. 

?R-in?iK ,D'bxn;p^ n^irP PI '^i!'t5?ix ir5ii«2irJi2D-ii?. oshb^ t2tsKtti£> n^ib xn 
.i:>1.xnrJ3K -i"» ö^i^ «■'1 jrb'pxT kt -i?ik rDi^o"? Dri..'7''i« totax^t^ D'i^b -ij?i. n^ö 

47 bi^^tt' ü^i *^w n^^^w? ^f'"''^ 'i^"^- ">'? '^'''^Pt'?^ ^r^ "'?''^ ^r^ k^'^'' tsobbsr 

48 xn i?iK ♦li^^s'i'-? ^\^^ in ^^"i^^ ^"J^. J'¥?xTi2£ xn tflnbbKT Dö!lnto^'''?''^'^ dj?i 
r]y^:}i j^iTx'pD'^iK xn (D^x) ji>.3nxj |j?3''\'[ 131K piiK ari. ■ira'?''! ^xi tfiD':?'?«! 

49 Dy>7 irab"! 7N1 DnK3 nt^ö 131X tjrj.'i''!!« 'iJ?io3ix n^T an^""« «■'1 ,Kn "^'^ 

50 |Ks ^ü^ib -1^1. j?i7xbi=''ix «''1 irs"« |r"!.i<ii :i''i3''K xn ,x''i "T"? Di'ibyjrtxlp 

51 n?!ix {Dröint5J'''?'''D dj^I "^R-^^ öJ^I 1x5 '("^P^^) ^''^;'J!'.t i?ix ti?"? isix tfliynjin 
D';'; s^-lx /iJ??nx.j i:?.;"! n?ix p5X 0J?1 JiiTxbß^ix iri. "lya'p'"! ixi axj ntt>a 

1 Cap. IV. ^ 

l brix^iDööxirj X''^ »T'ix d''? j-^xistr -r3ix p5X 12: iiix ntr>ö is: rtsynj?'^. ;^ ii)a 
iyiO''X "^xi ,jnj?BDr!ptj*r5 IJ^IO'^ 1^-2 '"1^ n^irP li'l B'"'« i^^P "li'irP "i^ 

3 j'-scärä lii T'a nranxi -121X |X IJ'l.s'Xi 2''D'"'1'7 jxä .pi'r''''^ ji^S'^irtsr? 
-lys n''''5 irtsdnirl 12: tD"51x D1X ,taaöxp, nyj^n üi:f -i^l /"iJ^IJ?: 'li'l.nx! 

4 — ir| n^^^ nnp nrnj'-p -ij?"! t2D?n -irn (rarx) cD'r-! trt^^yJirJCJiibaöXT 

5 rr'i "131X ji?^öxp b'pxT pnx 'i?ix ::>^D^^b'"'n'nr^bx 1x1 :rt5^y:^r2D2?6a^xT 
-■'•'trax 'iri ijxn'ixB jr" j:?^^xt ijix ,'?bx? jrana&'ix ir^xS txi iri; ^yjnxt 

6 x''! i?ix tjrppyira osi'oo^^'''':^ orn ;>ixbx''i ts^axi i3ix jrönrj ax-irrj ;i3n 
p-'x nra'ixi -i?ix ,irjr!p «q''i"ixn jjrb'priDijinrr.T jxb rp.|:>ri r3''''x ir^'pxj 
qr^y^ix iriixta^r i?"jn''x n?ix ,jrö''n3D"'ix r^V^p "i:^''l'?3 p?XJ (jxs) i^bp 

7 nv^iba (|xs) T'^bp p"'x xn jrb'pxi Dj>n.x'iax''ny crn lö-'t? in 'ira'X i^ix 
Dj?iir??xp-i?ixir5i'ai?ixirbxtt?-i?!ix i'pr'DDT x"'"! n?ix ,jrt3'"'i3D''ix vhhü•\^ 

8 "i?ix t ]^\'! t^^i-ixi '^Sx? -ix-ja r2''"!?j!'t2iyra txi i?ix f]v:vh pj-'i-ixi D-|j>|Bxp3xitD 
nr5''''X ts'')? d;? -i3ix ,fyß"'''i3£p^ix TtxbnxtiXjxä) T^bp p\Nt nya^ixi jr^bxj X't 

9 x'i iiix tirjj?!p?x j^Mx^ity y3''^T -i?ix ,i:?p.pj>n.pa jr!p^y?D-i3inj?y?. ixs rppri 
Disa'''? d:?i "ir^a^b ji?! nsix jiJön:^? i'!?'?i<\i "iri'^a (|xb) i^bp p-'x jrb^x: 
"':'x ri^M vhh^ -!?!)X ,ir5?xss rj'M i?ix jr^^x:^ rr^i i3ix jrEöxb rj"'"'i i?ix 

10 jn-'x ix'ip^xi XM i?ix ttsa''iiay2 rt2D?''i Dj?r\? iiü jxö xn ,jrp.pr"i.ra rerlra 

15* NUMERI CAP. 4. 228 (IKE) rp.i-^y"!. ivy'v. ts^a dk i?ik ,|rtfi"-i.3D''iK X'S'pKii 'iri'?2 (jnb) T-'Sp p"-« 
l^^hhü] KM n3iK qr^rlpiK |y:?Ktstt> rj^i i3ik ,jr|5.|5nr5 ir'p'pi7|Dn?inr]?.M2 
r»ini3f '^''•'n CK tsori iri jk!? ta-'öKvi »iranx'i D:>taD?''i Dyn rDrsr^ rip'ps 
ü'ö K'i n?iK ,jr3r'p yb'pK'n ij^^i'^a (jks) n^bp j"k pK k^j ij?!pV«J ^?^« '«s^^ö 
y:"^ pl^iK K'i irS'pKj n?iK ,jrp.py"ij?3 ]vhhv'^Di:^iivvi (jKfe) rppri ir:"» 
njiK /lyr?"'"». i'^« li^l i«s -iK^^K in ir'p'pKj k^t -ijik Jirj^^ yj^K^tr^Kits 13 
t]"lnKi jr^'pKj KM nsiK :irt3"-i.2D''iK r'p'pKinianis jkb n^^bp p-'K -lyyiKi 1* 
K''"! ;ttinD is'^hvpvi, «T^iK tDorn |ri jkö to-üKri ,ir^r^ rorär^ rj"?. r!?^« 
oyn rorerj vhb^ ']^PP,v^ «'"! i?i« i'?r|'itt> Kn i^ik i^rsKj Kn /ir3?«EB 
-D^iK iJ7b'pyBDi?inyri jKö yppj?! r3"K nr^Kl ]vhhai km -|31K ^O-lKtobK 
rp^ri r.inKi r.3''^t i^ik jnriK jrii i?^k tfr^rb?« ir^^K^a» rrv im ,jrtp"ia 15 

!):: i^aiaKp nnp 'ir'irp Kn jX'^'pK? ikid^k ibhiii |y5j?"ias^lK ir^Kb tki irvi 
K"! iri.ir\i ioD?KT ,jr'^.nn?« ta?"? aintsr*?"."! tki. i^S'pk] km -irsK ^y^Kits 
— iy| ö-i-'a nnp 'iyi?''p "lyi. (ts|iytt*rj) r^K-iia tkt (apK) orp-i tjy3-)i?tDt£> 
DiytaD''-!Ei DPI. Dj?jnKj cyn ^onji^'p^ tssMfeMK k-'-i -i3ik :i;^'py:^yJDJ?i'7ööKT le 
nJiK pnyinra""'"! yj.jyan'^nKi; tki i?ik ,j2its?"by5 -iri "^k tki (tap!<) ,jhnK 
ciys-'K) ts5''iB''iK K''"! ::?i3Vi<i "1^1 h^ 7K1 t?iK ,-ir|sKp''Bu> r5''"!?ytsu>r5 mi 
]Si'V. 1« "i?i« j?)aintsr'p''H öi<t f^''H l'IKT DKI1 cyb^K n?iK j^i^riKri yjtiKJ Kn 
13315 öj?ddk'? t'^Knstr i?iK poK i:£ niiK nt^ö lat j>isy"jj?n. ;^ -i3^k q^orirj Jg 
jnrn^Kj t jri.iri) t2rtatsK-ij7JD''iK D^b jri d'^ik Tinp 'irtsar'btt^yj nrn dk^u^ ii^n 19 
jri; ,ir3"ij'tst£' tas"? i?ik ,jr5'''?s jr^rS dk km dki ^j^jn^K to"!? tsints tKi 
)y!5!2Kp ir^p'pNj y.?nKT r.?''M -i?iK pnK qycsritsi^irn jyt^Df '^'V'^irb^K qij: kv 
uytssrtprp jxitö öy3"j 15C "i?iK rtsori ar.?"! 1:: ]vnj!':_. ]vhhv^^ km -r?iK 
-r•^(^ Dintorb"-'! '«"i I«» »«"'3 ^^rnrnitist dik iräöKp tos-? fr^^Kj km -i?ik 20 
c: HKiBtt? im ntt>ö 1:: rtsi^-jrn ;•; -i3iK tKM lJ?5iyt$tt> tsD?Kj ,tfl'prp,p'''ii II 
jrS'bli'tayB |y"!n'K "^k: km "^^ik ,p't:>-ij "i^l-rP "'i'l- "^JiKicJOüiöKirJ Kn e^-'iK 
1:: T''5 ,-ir:5''-!KM M?iK jy^HK! rp"lM |KB ,prts3y|?tt>yj ]Vy7^^ "^^3 ,]'^yr^'^ 23 

tocrTnyntap^Drpi trtDbysfr^Dj^^ööKnris D"'''a pnta iJt ttdrn aiK fy^ry.? 24 
irb'pKj KM M?iK tjy3K"!ta i:i -i?ik irts^^a-jK IS ^wi: -lyi. -lytpar^t^yj "i^m 25 
Kn ,iJ7^Knts cytsbysy^Dj^ibaoKnyi ovi m?ik j?i3nKi; nyi rJ?rn-iKB k-"i 229 NUMERI CAP. 4. 26 K^-i n?!iK ,Dyi3'pr^rJD:?i'?)::^KnyB er"!, r^?«^?'"'« o^:t rp.nyi «n "i?ik tDr« 
,Dr« iro^iK n«Ki'p»it jn Ü1K "i?iK j?i3ri«\i xn D1K "lyD'pri) ,Dr|i<n-iNä di^^t 

-in''«n?iK rrtsDri orin^« arbbs «■'•'a -i?ik ,(ris?j:'try^) y^^-ita |y^?HJ orin^i« 

28 xn tariü^ crri t ]:;?'' l-it3-!J?|3K J?in«iy5 "i'isf ^o^b r"!.^''^5 :}hh^ ]^^.T^ tabb^r 

29 i^iri-i^ "^«5 ,|-jrta3r|ptt>j:'^ jJ^'l'?''!!^ 1^3 /'iiü '^viyp. «n jp.'i« D"irtaD''"!s 

30 -i^i -ID1K |y"i.ri«! rD''n.i |k& >]shr^v^ «'i xn too'^'pKT ,]irr''ri ir^'^birtari 

31 orri -i?iK qints 12: Drto'pri?i'3Dj?i'7a)3Knys oyn iflorn in dix ,r"!.rrn ai:: 
-aü«ny& D^a ytsori Dy-!,ri''K aripb« "^w Djyaxita oyi. jiijnKira k"'1 taris^ 
jy^"). yisi"« 'i?i>< bvi'1 3}'\ri-'Vi -i?itj 3513.7x1; "ni^i-irtatsr-ia K"""! ,rifi^ü'2tr^D3?ib 

-!i2i yorarJ xn (i^jn^K) -in-'X tsb'pxj i;;«;«? to"» -i?ik ;ytaDr"! Drif7''X arjp'px 
33 -aj^btt^yj -lyj. i2D?n "iri arx orr"! ♦D?y3«ntD Dyn :?i:"iKjra y-jn"« ^jybny^ 

,yts'pyi:y|ö3:i'7»ttKny5 a-'-'a ly^Dri lyin^x lybbx "^ik? ,""iiö "iyi.?p ly^ "lya 
3* POX i?ix nt^a IJ^'fl'^nyic ay i?ix :p,nx anyioa-'-ie ayi pxj ,"iön''X "^^n 

,pyt2ayb^y3 |y"i.n''x "^x? ^nnpj lyi lyirp xn v^i^'^Vi. "lyi lytaa-]"? xn i3ix 

35 -i?!iK ,-iy|pxi i?ix jy^-siX! 3'a''n.-i jxä ,nJ'r''^ lya-'b-irt^yi jy^n^x "^kj -i?ik 
-oöKnyä B"a tsari ais: ,t2öaKp, yi.yyn ais: nyi. ,"iyiy;i. ,-inK: i'^vers i::ra 

36 ,prt53ybt£)yj jy-in-'X'^«? lyts'rny^yj ynn"« jy-i.Kri ay -i?!)X tyta'py^yjBjJi'? 

37 -lyn jytfibny^ya «•'i lynKVi ayin :3''2Cb?''& 'i?i« tonyiiin jya^ -i?yritD k"^i.ii: 
,töint3 ytsbyisfyjaj^ibö^Kny? a"'''a tsari ly^bj^ii nvip":. ^'nrip nytaaybtt^yi 

38 -j?j K^i. -I31K :n:rö "^nn a';^_ b^V^:}^ »T'ix jyt^'^.^y^ PO^ '^?''X nt?a xn 
"iytfiy||y'i.n''!< rix: 131« ,pytsaybtt?y3 jy^n-'K "^«3 i^iay '^virp. "lyi lyta'^ny^ 

39 ,-\nK! j^vB?"? IS fa -i?iK pyapKi -i?!ix lyi^i«! 3''B''''i-i |k& »pyj^^ lya^b 
;yt2'py3fy3B3?i'7;2!asnyBa''''a t:a?''n ai3t ,tsöi?ixp^ y'ii:'yn bis: lya^yii »'^yii': 

40 -yi jynn-'x "^is? -i?iit j'iyBaybtt>y3 lyi.n"« '^x? jynxi.i jyts'^ny^yj yv>^Vi yrn NUMERI CAP. 4. 5. 230 -:?:? D';'; pj^iK jytjbnr^ p^^ "iJik ntt>a «"i ,tsinta yta'pyi^r^DJji'^ööwnyl 

012 ,tflöJ2Kp, j>"i:?rn Diic 'ir^'prii r'^Pii?;:. ririn«! rii;B3''& i::f t''5 i?'ix /'^y:3''ixi 
"^KD irta'^rir^ra j^'^n''« innii d:^ -1:1« {j?t2'pj?:^i?jDj?ibDbKnJ!'l ö""?! j>i$Dri 44 

irtöbnysc jhri« -121X ntt^D «n ,n-;)a "ir-i.rp -ii>-j. nrtasrbtt^:;^ 'iri i^tabnrifrJ 
n?iN j'-ins im nt^ö J>3'pr\? ,jr't2'7ny:^rJ rb'px tritt*» ^i-ji-i 'rnrir? d';^, sT'li; le 
•si«? 'iJix pyts5riptt*rj i^in^K ^iKD ,|rt3'7nj?2t a^ib xn rO'bs-j^?»: irtsD-i^Si «"i 

"^-iii «•'1 iK*ö rtgbnr:^ hr^s^S^ d')] pj'^ik n'^ittasK -i?i« tfl'jr'^iin ^T^ n^yrita 49 
,jyt5'7nr:^y^ rj"! 131« ,t:Brtt>r33«-!ta pri i''|i -i?ik tsdri jr?"?. "i'ä n^iJ?;. ^n^ia 

cap. V. n n 

OKI ,B''7iit'nt'^ ni'irP li'l ^^"^^^^^ n^"*^^ "'?''^ '"'?^^ ^^ v^yiv"]. )] 12m ^ 
-3j?ttxi üvi ts"» inj?:. n?i« jr'rsttsi'ja^iK jnr: irr?.i?tr^rii 'ly^«^ api o'^ix ai 

-iri''i!j{ tobbKT B'iy^K'? ari 3'pxnns'B''iK ,|yi^.t!|''tt?^j>Yi in"!»? ts'^'pKT r5''^5'"'l"i "liiK 

jy\i «^T |yt5|5''tt> SM im ,0'%'rfD) "^^irP ^^"! ^f?^ ]v^Mi^ cj? -I21K trjrisri 4 
«•'l iyt:s*nt2 K| rrtatssn ^viplSfi ritt?» i2£ ;■; k"'1i ;aiyjsb ayi sSsniro^lK 
n^^irP m i^t ^l^l. n^lBii* -i^i« ntt>ia !iic ytai?-j.yn ;■; liis ta'bs'nto: "i^l.rP e 
l^tt^Dria ly"! irjyj ]j}iy] ]vhhvi jKB (r.?''''«) ys'pyi; ^k'^i-id nyi« jsia tB'bs-it^: 
— lye y'pryi yrn "ti": DKn i<T ,jy|''^i.nrs lic ;■; js "ti"? (Ti-insi) ,|yi'}rii pntc 
">? Mi'J^^P^s rirsxn jxnayj sn ra'py'i) ryi.?"! y-in-'K jybbKt s'- -i?is rtari^w 7 
jy"i. -i?iK ,|y5rj p-^ni;!: yriis-iyii jr^'pKs ayr^ "^ji«? ytsyi^w-irs tsi bbsj 
I^j /jy^y^ iy3''?y:.öyi. 0^. bb«] njis* ,pnta istj^ri 'iy3"'i«"! "^kd '^"nts lytas?"? 
,a«n |yt5-i?STi-|y| ]v:''^p_ |K'ö nyinys« jyii :i2sn isyn'pii^-jyi •^•'t -1:1? ayabyii s 
/yioyiVi'^iyi tki canK.'irj) «t ,]^p. fy^y: pni2£ yeyl.'piDnyi tki jsö ayi 231 NUMERI CAP. 5. 10 |j?n;?;;^ DV^:"^^ r^?''"! jj^D^^'^^nyj «n id^x :ir";.xnj?j ari^ifi |rbb>K] ,|PJr-!3-]K- 

11 ;•; i?iK Jir"i,i<nr^ dh"'« ':''pnt ,^yi "irtaDnE ia^l "1?«!?^:. dkvi ,0.7''« jI'lKnrJ 

14^ tsöiaxp d:^ -i?ix Ml'll**^ I2''??''l^1? '^s?'? isri^ km i?ix ,xi xn jr^J?^ ^T^ J'^"? 

nyi tat3'"'J l"» iri-'X -ll^^'K t2Ö!2X,"3 Di? -li?'7K rX-'M tSi;:''?''^.?^«-]!!'? KM 3K ,'T1''11 
-"njIK-irl tS?"? «"T 2S* «"ins 1?:''\T Sl^lK -I"]"!! J^tOpM-ir?"« 1:5? DKI ,t3D!lt-]l>B''''K 

15 b^ai '^y, -t?ik Mi^^r"'^ "^J^tsDna or^ I2f K^lis r3''^1 ]K'?ii?'i.'p'pkjk] JK^Ttay^"? 
b"?«; ij? rir^r'!^ "^riröD^tsD-jr^ ns-'K briginr:^ p''K k"! n^a nr|£K "ii-fx d^k 

P"-« DpK D^ jj?! ri^^r^ t]"!'-!«! '^''iiri''^VI tOD"? "I?1K ,1^3"^ Pl^llKl bl? taD''i 

r3''"'K iKi ,Dy5D"'?t25j'i;?5 Dri 'iy|£iKr''str p-»« ,ts5ini'|''''K iri. "lynKp-at^ 

16 x""'a'irn k"; h%i nyjsDns ij?*!. -t^ix tb^Kj ir3?'l3 p'^IKs di2£ tDKntsi'Dp'a 

17 Drt2rb'"nr3 '^Vkj "ir^Dna -iri i?ik qyb'prtstrrfi ;^ ikb k''i i?ik 1^1.7''? 
ii?DSrii fj^s'^iBt^ D17-T. jKB -i?iK /^crii^j Ii^?i'i1''< ^PT'^ |>* 'li^^Oi'? '^i^Di«!' 
-DKvi TKi pK -I31K j>'önr3 lytaDna -ii?1. '^''p^'l 't^rb :i?i5nKTi nj?"!. lyiKaDiD dk 

18 "^bx! n?ix ,ij?!p'?rtst:' ;'! "ixä X'^i'iB x'^i b^Kj lytsDna "iJ?l. "i?ix t]ints ij7d 
-DijtoDynj!'^ ?s-i J?!?!'^ J?i.7"K i^"!« b'pKT n?ix iJ?Dxba'ia?ir k''1-ib -ij7"i tsB''in mi 
DJ?"?. i3xn 'ij?'!. pK n?ix ,tD?inr5''"'x nj?i 'iy|?xr''Btt> Dj?3r;i. ^jj^arj "^yisix 

19 lysscp-'-ia lyi "t?ix :pM Di^Dibs dj?i ij;ddxii nj?t2t2''a xn jJ'lp'pxj D^raons 
,tDxn jj?Bxbtry^ jxü ]''p, "^n iJ?l? qrjxi x^i-13 ni^i 12t n?ix jy-ixT^trya x^ "^bx? 
nj?!s?ix XII ii'3?«'? XT ,ta"p.r3''''-i.?ix "ti:: tspa isi;':).i''xr3ax taa"? xi-i jyvi njix 
ir^^^tsts"? rri Tinn ir^^ba taEXiasry^jix xn toDb'pXT xi Jtapa y.3?x)? Dy.rn 

20 ij?J2?ix xn r^2xb XI rtfi]''? tsi?7."i''^i''5l^ "'J'?^ ^i"" IJ'l? * d^si'^b di?-|. irDpxi.i 
|x i)mvi 131X ,iDDxn toyrj^n.sixin "^n xn |rii n?ix ,i2pa r.??xi? Di?:"! 

21 nj?i. b'pxj p3 -i?ix tttxri i^ar^i^J sixbir'^'a ir?"?. y.;3Xtt Dr.r^i i^d'-ix -in 
"iJ?1 "tSix ,jj?-!.xiitrya Di^ai'^B dj?-! y-i.ixntt> dj?"!. ta-'X? x^n& xn -lytoons 
r"3.ixntt> Di:i -i?ix yaibs dis ;^, *^n bbxi xt qr^xi x^lnä -11:: bbxt nyapna 
Tnni lypcpxb irbbxBax rtaB^-l r?""?. ;': dxi ^iraxö i^pV«? öi^J^i iyc??ix NUMERI CAP. 5. 6. 232 

-t'iK hh»\ lytanns lyn n?i« ijök iföK ir^xi '7'p«} k^1-i& «•'I -i31k ,jr^'?KB 23 
:irtt*«^2« pj'^ci^ti prtDts''? in ts")? oy, n?iK ,"^12 j^x fKyD'''7E rr-i ira^ntr 
»ircDsb irprits cyaiSs er*! "ly^oKii pytats^a «n x'i-i& xn 'pSkt nj? n?iK 24 
iri. n?ix ♦IJ''''?^«P, t3"p,nrt3ts''5 112: Dr?i'7& Dr"j. "irDcxTi x"''! xn p« ts'öKi 25 
Dainrl""« nrn -ii'esxp'stt^ tki k-^Iis -ly-j. i?Kri nyi d-'Ik bbxT -irt$Dps 

-T"Btt> driiKs hhnb -i3Kri yr''« "tSkj nytaD^a ni?"! -idix qy^rin-ixi iKöb« 26 

JirDtps'"? i^panta lycpxi.i txn K''l-is xn "ij? b^XT "^K.nyn nji« ^irDoxS 

•^"1 X'! i:?t 'l"-t "'1'''^-1 ^J 'l^CD«'? IJ^p.?P^ ^^^ "IJ?DDi<11 '»<1 P3 «"! "I» II'I) "1?^« 27 

,|yaj2Kp tfl-'-'pnytsü'? ni:: ov^hb crn nycDKVi K^n x^t pK m"!J't *^J '^><^ 
xn *iDi« ,ir'p'pKä?s' i')'''!.! yt2ä^'^ vo'V^ "i?iK j^bbyiity -1711 3''''b -in-'K -i?ii< 
Ti"! K^iis i^n lysK iri; tpM yp'pxä Djr'in''« nrtsDix raibä Di2r -171.1 «"-i-is 23 
irs^^ba ts?K-itotrjDiK «"T -in'-ii KT ,j"n. tarü« K"! i?iK ,taKri isyj''r''-i.?it<";r| tas''? 

i?iK ,torKr.??Kö ari.n''« -irt3?=iK k^i jrj?«'? kj ,tsr-!.-]"^x?K y^j^r dkb «"ine r.?"« 

«"ins rr"! -t?iK pM «"IB tsKniareD"» i«B Tini I«» iri "i3i« Jpnta r^ftsr: 31 

Cap. vi. 1 1 

vm 131K D''7«l'tt': 'n^'^^V li^l- ''2£ riJ7"!. nKiBt:^ n?it< nur» 1^ rtayi.yi. ;•; "i?in 2 
TK1 ,toints v-!,yh:}?_ cr'-i.j'n.?K]S'3 p-»« «•'I-ib j?3"k -ij?ik i«ö p^t? jyi) : ir^rf^ 

bbxt ypir^itsj?: ßiifpi^tttt^ ]nh yco:^ n?iK rpp:??'"'i: ,iyt2'pKna3i? "tj": "ij? ':''pxT 
IS?"? n^ b^KT jr3''ini3r'ii eis p^KiD |r.?"i< t:D?Kj "^^iK ;irp.?pt5 tos"? n:^ 

larts"-!^? pKtsirr"!! dkb d«vi ,Dr'p'pK 1KB -ij? "^Skt rrj^vi ir.;''M ta''"^ r^?Kj 
7K1 (Kl) ,a"^?i y2£5KJ Kn i]VCDS. Dtas"? r^Ktt' "ii:: rs prjlKp jn |Kb ,ti^ii 5 233 NUMERI CAP. 6. ^'b^D -ij> b'pNT ,jn5'7'pxri jj^n^i^ ',': T''- "'S? *''"' '"Tt ^''pr'S^:^'?'?«? rj«*^ «n r^ 
7 irjyi; Jir^öKp rs"^ ""^vr^ i2£ ts?"? i:^ ':'^Kj 't2Kn t2rn''''iiyj ;'; "^"1 "i? «"i 

-ööxnri Dj?-j. r^KJ?"« üi2t lO"»« iKö b^xj ,(-i?''T) rbnr^':''pKa rn"!"! "^yy^ 
1* l"")^ ,IJ?j?''-!3lxi ;•; "i'ä "iriax pM b'pxj -i:!? i)^^ ^^^"^^ ov^hv^Ppi^^h 

15 ,pbriy«5 ar.?'''|i (a^i«) jygip yt5'nr''Tr^?iK s'^Kp jyj"« n?ix nysBKa?yT"!s 
i?iN ,bK a'ö j^d^iatt?:^? <m^'?ä i?t?-jj?rirJ?iK i?ik "?*? ta''» jracpi^jra ,iyaip 

16 ~iKi ;^ -iKfe a^ 'r'pxj -irtaa-'-ia ir"i. i?in ny|iaxp3K"!a i?ik -iy|?iKr^str i2iKi 

17 i?iK :ij?ia''''"ii?5i2: "ir|ax-i?K"ia i^j n?iK -ir?Bx-irt pv bb«? n;^ i?ik MJ^^r")^ 
rS'iKp ayn ta"» )] T'B -ir|?^a?rT"iB ais |i?ta""i;?3i2t "ij? bbxT "inin^ i^n 
p\i -i?iK iriaxp^B^ pM. '?'p«) "irtsans ist -i3ik ,ri.«";3 ii?t5ii?".?r^?i« ij?i 

18 taB''in Byt3n''''Tir'^ p'^i yten^TirJ "isi. "^bsj a:? -i?i« tirta^n.r^« nrBB«p3«ita 
iKKn TKi b'pKT n^. i?iK ,ir'i;!'^3« art5'pypjaj?i'7öi2KnyB aj^n i^j?K33"k üh 
arabrt ,|r^r|p 'nj?rBtKit]^iKaj?.b'7Ki i?!)« fiJJJsnr? artaecin {rtsn^i^rJ ar?"! 

19 |j?taaKpy^ ij?-!. b*?«: "ij^tganB -i:>n i)^h utap>{) 'iyBaKB?rT"!ö ari. "iJ^taaiK 
rilKp ari B'^lK fraip JJ?ta■llr.^^TyJ?!lK |r?"« "i?i« rli'ösiJ?.? "iriini ari |«b iia NUMERI CAP. G. 7. 234 

oyi. r'j.K.'irJ (151«) y^^'ri tarx d» »irar^^r^ ;•; ^^ ij^n *idik pn d» bh^i 
rr?.i5"tjD-)rD'pitt> ori ts-'i? ir« onriBKayii oyi tatpns nr"i ts-'i? nj-tflons 

--lyc-is* ,yn''''T.'i nr?".i jj?Jrii ,tDi;5K^rj ;; "lyes« pv -irs'pJ^ii ,1^1 1"? ptsyjrj tni 
oys'pyn ,Dy'ia''^i>j Dr.5''\? D''ita^:?n-]:?B ^isj ;tD5''"'i?'ri iritos-ij?! p^■r iit^ri üvi 
-i?"!. ;^ 131K {pntfi ro"-!! -irrvt ptsi^jy^ cri l)?^J>.? "i)?. "^V^J kj ,taKn ta^K^rJ "1^. 22 

tririj "in N"T 131K irt??'''^ "in "u^s"'« tss-ir^?« pM rooKb ;•; t'^in renra 25 

»«'! jJ^'b^KT KT i:iN tirms "n rS^J "1?1K ,'Tp"! -1^3"« tOD^:i?J?K pM ^3^01:^ ;^ 27 

Cap. VII. t t 

-^:ih'"iü iiii-iKVi xn ytotoK,n tDri3i?.b'pKE ntt^ö Kl ,yjK^ ori IK "IKVI 0^. "I?1K 1 
nxto'pK iri 131K /yDyiyj nn^K !'!?'?« "i?iK fi^tstiKn asSKirJ K''! n3iK ,]vhbv^t^ 
Kl :rt$t2Kn tDrJ''b"ni?J i*'! i?i« tssV^i^J Kn i?ik ,j>DPBy: r.;"i r|p^K "121K 2 
cj?. ."iJTD jys'Viytfiri ii?"!.r7''K "irt§B'\'i Kn »D^K'if: |rt?D")''|i Kn jyts-ir??« 
:in:Kt::inK& jy^^^ni?^ jr"!. P^bV'!) ^yr^yi^Kn ,S'öiaj?tott> ij-i lytsD-i"? irnKvi 
?l'pKii:: "121K jrJKTi risi!^:?'!.^^ osyr ,;•; -i^s ir'iaK r^r^K irt^sKia k"! n?iK 3 

K"«] "l?1K ;]VT'^ 1"B irpK |r.?''''K "l?1K irtfiD')''? K"1i::£ |Kä jrjKTI p''K ,-lJ'l.?''"! 

jKä KM ü"? : yta^KT -i?iK ntt>ö i2i "^Kiatr ;•; i?ik »jwriKii K-1 "ikb km iyts?K"!a ^ 
-nys i:i DytD'pr'^r^ßjpi'rööKnrB cri. tsD?n jyi ,ii?.?n iüki km ta-'^Ki ,jy3.M''K 
im :Di''0D3n crj-'M cjto'prn'-iri "^kj Bi?Mj>;;. ,ü^i'p |j?m. km ^1 m?ik qrtssn 6 

]r3K1.1 K''"!?iC XÜ)'h I^M KM SW -|?1K ,"1^1.?^ KT MilK jyJKVl K^ öriKJ n^ö 7 
,Drt8D?n Dy'l.ri''K D-'ilfi'py;!"!!?! "^IK) D'JItt^-iJ jyi.MKI 1J7M. '^X aXJ IJ?"!?""] T"? M?1K 

••^pt "^K? D'n'!» ii'.?0'<i li'l- *^i?- 3^^ '^J^ir'^ ^?^ ^'T '^?'"< IJ'^*^''-"' '^■'^ *^?i*^ ^ 
ori Dr?nKT ,D'-i)an''K d^mb^ik "iri -iria?tK ,DrtfiorM Dr"i,n"'K D'^jisVj'r! 
crM tsD?n "in IJ^M ,0123"? -II?. aK3 nri|5 nnrP in '^?i** •P't'^ D-]:?eDnB 9 
M?iK : irJKiü Di* KM lytj'^'pi^i t?V);D^ i^i ^t^ik ,jr?n'K »^ik "ikvi D^i."itDr'?''n lo 

-11?. (KM) riKE) ÖK ,D-lKö'pK DJ^M r3KiDJ?n''"'ri3"K K"M jrtfi3K"!3 irtSD-n"! K"-"! 
inKtfl"?^ ]V1, -IKB -|J7B£iK IH-'K l^tpSK-ia fJ'tfiD-]''^ K^ M31K rmiKII taS^KlJ?^ 

yii?1.DK nyn ,yjK^ jy?"« cjjm Ib* toc")''? J'^'^k -ijjm. tnu?ö li: "^iK-iEtt? ;^^ -i?ik n 235 NUMERI CAP. 7. 

nj'j-irs'p'i p"« ,t2?''iirj ü'^ ("^R.^) J''P'"''i.i "i?iK tairi.?in hvoo''^ vyiv^b^i 
b)>iib rn."'?! tDöintorb^n oyi bp.?» Dri "^K? ^ciri^t^) bpt J^i:?r2"'i .iri^jftjys 

15 p'ijt (n?!iK) f'iyi*i'"ii 1''''« ,"i''i?tö "lyj?')' j^'i? jDp")j?i;']r3''n bbxs n'pw t'^'r?.»?) 

rririi^'r'^* PI?"? /rppxs s^?--! ,'nr"i.i''i."i «nr?» '"'i'l-r"! ^""'^^ -irifXDjrTis 

18 jrtD'"'vi:t ex ta'i;''»!! DJ?! Dr.?ni«i /D'iityna "ii?55is' tki ikvi orrn ny^s'^yb 

19 ni^ifK pn j?ts?K"!a!X n2tt>tt>: ikeudd^S ,d'-ij?i2: innj /bx^n? ytgnyiEx r^Kö 
|j?3"X ,to5''lW 1« ("^r?.^) J''9''''i."i 'i?i»< ta-iri?in hvpQ'^ J^^l^^^^'. JT'^ *"'**'^- 
;d)?!)nts?''b"n d^i bp;^ öj?*i "sixs ,(ir'iitt') bp:p rs:?J>ri ^li^ppJ^a ]y3'ira'p''i 

20 -ij^Dys fy5''''X nj?|?is!p''£)t^ ma b^ d^ö jrppKjra ,csvbr}Vf^. ir.?'"'? '^'pxs yi^a 

21 ]r.;"K ,-i''t?'vr jrj?r jr.;"« {Dpii^i^iyp"''"! ':''pks h'pkj ("^P'^) \^^^ <!«?> 

22 --T?"'? Di:: pKS?]?^''?: ]sr^ nr|sx"i?s"ia di^ ,DKb DrJ^-iny;. p-'ijt i?iK ,-iyii"''i.'' 

23 ^^^s, ,:;p.px3 ^irs nni'^-i ^r? ''^i'ir'^ ^"t'2i -ir|sxD?rTis Di:c m???!« 

24 Dx }"ir/2r DJ?! DyjnxT ,d''?k?ci2 nyBBK liTt cixTi) Drp"! ;iJ'^!?J'!? yi'is'r;?"« 
23 p".'! jD'p'r'n jnxj ,DX"b|? ^D'j'p'O! '^X''i?''p "i^'"?. toDi;? (iy*i) r^x^ jr^tsm 

j"x ,D?''iiy5 jX (':>p.^) 3''p'"'-in -i?ix tinyi.?^ hpoo^V i^'^IJ^?^'! J^S^i? ni'lsx 

;Di21nto?'''?''^"^ Dyn b'pt^ Dyi "^xd /dyiitr) bp)p yii^v^'] ^rpRya -lynra'pM 

•26 ij^D^i p^x nyiExp-Bß^ D>i:: bx ts''ö irppx^ra ror^nr» jj;.?'"'ii bbxs rT's 

27 ^i?'!.'!'''!.'! p-'x ,'T'atr 'ii?33i'' i^-'X jDpnyi)nj!'5''''">. '^''pi^ä i"?«! ("^I^-i?) IHi^^ M**?^ 

Ig -i?ix j-iri^xiri Di^f pxa?rric p'K nre^x'T^xna di:ü Dxb Di'jnny:. p-'x i?ix 

rj "irir^J'^x »]?"? ^J?PP«a an?'? '"1J'11"'^1 ^r?' ''^J^ir"^ ^"''■''^ ij7|?iXD?yT"!B diüt 

30 Dx jpbn Dri Dyjinxt Di;*!. »D-ax^b^ "iy?|x txt nxii) Di?tn nr«??:j>!p 

31 j'\t {D'-iix-^itt) jrixj ,'-\n'bVf ,D'iaixn -lyirp -ij?"!. dd-i"? nijn) ,j?jxtt iX'ts-i''? 
,tsp''iirj |x cbptt^) rp''n*i *i?ix tfliri^in '?j?pp''tt? J^'^li^s^'i i'.?"^ u-ixri) "iriax 
;Döintsrb'"'n osi^bpt Dr"!. "^x? ,(iri)tr) bp^ rst^ra"! M^'Ri^i'^ 'ir.3iyab''T p-'ijt 

32 -i:?5j?a p''x nj?|Bxp"'aip Diit "^i!? d-'ö |j?ppxjj?a fDybnj?'? ir.?"? "^^xa j^ts 

33 ,n:?'i.'i''ii p-'x n'tstr 'iv^^v p^x :Dpir\nr5''''"i. '^'pxs n'pi«^ (hpt') jnri^cjxs) 

34 :-ij;5^xn?M Di:£ P^aj^J'^st p-'X tnii'isxijx-ia di:s dx"? Dyr-;rir; p^-x (ijix) 

35 -D^x pjrfe /JJ'p.pKii t]?"!) »"nyii;!! tjre ,'-iri?"'1 X'-'-vis nr|£iXD?yT']Si dis -i?ix 

36 DX tD-nix-Tf Dr.;nKT ,D'-ii::''bx "ij;'|bx 7X1 (-ixti) Drpl nr^iayb rrirr;;. 
jD-^-ntyn« jnxj ,'?X''öb?^ ,D'pj;;?tr "iri?''p 'nyi, tsD"]''? ("lyi.) ,r'^XD irtasrä NUMERI CAP. 7. 236 »BD'i.iy^ |K ("rp.tt» ro""i"T i?iK to'iri.jin ,brDD^u7 j^i-jrs'p'': P3'''i? nris^ rrt 37 
; Bttini:j'b"'\'n cri. "^rj.tt^ ori *^ w ,("iri;tt^) '^p.u* r^prs'! f]V\^pV'^ ir3"!J?3^''i r'^ 
-lygra p"« t-ir?E«r''Stt> D12: büj ts'-ö irooK^jy^ rorlpnyö jy?"? b'pxB rT"? ^s 
,"ir"!."T'i.i 1"« ,"i''t?ty irJ?i'' r"»!! tDp'-!yiny5''''l. '^'p^e n"?«^ ("^P.^) I'^y^ (i«?) ^9 
n?iK nresisn?''! t3i2i ps*33rJ'¥ p"« nrBaK^?K-ia bis ükS Dyr1^II': p'« ^?i« 4? 

,jy i^i!!r5 -ir?iy s"?"! p''x -tsB^ir j |k (b|:5.ty) rp^n'i 'ijik tD-iriiin ,hvDü^^ i^ri^s'?"'! 
ir?'"s ':''pKs rT"5 ; o'aintfi^'''?",'! d:;']. '^j^.u^ dri "^k? fCii?!)»^) '7r?.tj> rv^y^"! 
('^p.tr) iny^ (ji^ä) "irs^s p"« tnyBaKp''at^ Di2t b^ to'^ia lytsDwrs »cp^nyö 44 

nriaör*? yr-ini?:.?"« e]rB ,yp.pKa <^?'e ,"ij?i."!''ii »i?'ä ,1^1?""! K"1.i:ü "lysf« 

r.?"« nrsBK p\t tD'iirT'as inxj ,ra^''b^ 'D'ü'";?^ "^nrP "'H ^20711 nri.) *9 
nriir^^"! p"-« ,M''ii:?J I« (bptt» rcfn"! i?ik t2nyn.?!in rbvoa^^ä l^jirab"! 
b^Kä rTs ;Dönts^''b''\'n cr^'r'p.^ ari"^«? xiriity) "^pt^^ rit^rs''! >]Vpp,vt 
iny2£ (}KS) irsra p''« ny?B«p'Btt> di2£ ,"7!!? ts'ö iroDKJrs ,Dy|pri:?ü |j?.?''"'b 50 
p"« -i?iK prii'i.i p''« ,'\'^t> ly^Dv p'x t Dp-i:7inj?3"i bbxB n'pxj ('^'P^ ^^ 
ni2t -I51K nr|B^-i?n Di2£ p«3?y5'it ]"« nriBx-iDKna a:i ,dkS or^nstl^: H 
rrnny^r-'K s^rl /:t?p.pK3 s^?"? ,'ni'*i.'i''ii «^rä ,"i:?"!.?''1 «"'"'■i.iii -irBB«D?rT"!Si 
Ij'ESN DK t -linear, ori. d:^.;^«: ,D'rött?^'7H "U^lf« txi nKiD orpi ;ir'?ör^ 5* 
:irS5Bx pM tD'-ii::mB jrt«T ,'7K"'bö3 ,D'nf 20 "irirp "lyi ^t^yh (nj?!) ,rJi<t5 55 
-iriirs"?"! p"« ,taD''\iy2 |k: (bptj*) rp'''''i.'7 1:1« ts-jri.?in ,'7ypp''tt> rj-iy^^-'i r?"« 
bbKB rT^5 ;DöintD^^'?^'n Dj?n bp.tt^ orn "^k? ,("irt^) "^I^.^ J'S?r5'! 'Ii^P.r?J^? 
]r^V^ (jKB) "irsya p"« nyBBisip'B^ q^:l rb^ ta"» jyppxjys ,Dr!p.'7rö ]VT''^ ^'ß 
p'« (131«) ,-l^1''^1 P'^ '"^'^^ '^J'^?''"' I"^ tDpnj'ii-irp"'!. '?'?«? n"?«: ("^pty) 57 
Di:f n?ix nriaxiri °''^ P«??^'^^ T^ tnreBKnJK-ia Di2t ,ük'? oyj^nn:;; ^^ 
yrnriy:'^''« tir& fJi'p.pKS s^?'? '■1J'1■1''^1 ^?"? '"'J'ir"' ^"1^^ nr|?«DDrT1& 
lytö?""; Dijt {ni::!T]B orn Di?.?n«t ,d''7K'''?I33 ir|BK :ki ("i«vi) orpi nrö»r|p ^o 
yD""K np|BK p"! :D"'?ij?-!ain«t ,p/5^ ,D'pö;35-irirpn:;-T.taD"i''B(-iyi)r2Ktt ei 
-lyD-iyg'?"'! j^K rtsp^iiy? jK (bpt^) rp^nn -i?ik tani?n?n ,bvcD^^ l^JI^'^^''' 
bbKB yT^2 ;Di2ints^'S"n dv^_. bpt ay-;. "^ikd a-^vw^ bp:f^ rs:?r3M rirp.prs 237 NUMERI CAP. 7. 63 p^« (-I3W) nyiT'i.'i r^x ,->^tflt» -ij7J?r p-'gt jDpnrinrs"-! bbi^ä ,nbK: (bp5f) 

60 : V : T : ■ It.- - . t • 

66 jj^t^Dnr?? DK r?'i:?1^ crn IHK) ,D'p/5^ ^V'^^^ 7«! CiW) DiT*! 5"'y^'?J'^ 

67 j}y'^ nr|B^ I"J. :D"''nu?''rs:?inKj nirn^ ,D'n"iyirpnr'itöD-)"'s(-ir*i) »J^^kki 
irj-ir?"?"! !''''« ,^^'VV?. I« 6p.^) J"?"":-! -131« tanpn^n hvoD^'p rjiria'p'I 
b'pxä ^T'? ;D'?intor'?"n oyi. '^piy arn 1X5 ,(^ri.i^) '^p.t?' rs:?ra^! 'l^PPi^^ 

68 jnrif (jKs) -lyars i"^ ny^BKp^ett' di:: /b^ ta^ö jyDDKjys /Di^^rtra jy?"! 

69 p-^x (131K) -irT=''i.i r'^ '""'^^ '^^^?'''' i"''^ ♦Dpij^inra"'''"! "^bKä »-iSw 6p.^) 
^J diit n?iK ny^Bxiri 0^2: pKS?J?J'ic 1"»? nj75B«n?H':s m:: ,0«^ or^nn»: 

j?ynny:'3'"'X p]?"? ,rp.px^ ff]?"? ,-ir'i."i''ii ^1?"? ^'^VIT') »«""D^i n:;5?iKC3y'i"'ns 

73 j?5"iit nräB« pM :o'p3y^ jnxj ,bi<''j?^B ,d'-ii?x "li^irp "^i'l ^dI"? ^"'i'l^ '^^^^ 
-iy3-jy5'p''t p-^K ,tsD''iiy^ i« 6pf ) rp"-n n?!)« tairi.?in »"^rDD"^ i'ri^s'?"! 
•^bxs rT5 ;Dl?1ntar'?^^■^ ori "^p^? ö^l. "^l«? »(irw) "rpf rv?r5^! 'IJ'R-i^i'^ 

74 inj;:^ (jxb) "ly?!?^ p'ij nyBBsr'att> dis ,'7K to"» iropK^y? ,Dr!pnrö irr'ä 

75 p-'s (-i?^K) nrn-!"!! p"« ,-i't3ir nyjjr p"« ; Dp-iyiny?"-! hh^ nba: 6p.u^) 
5^ £312: -i?'!« tny^^iK-irt Di:r P^sjrr:^ p'^ij nrsBisnJKna oist ,DKb erring; 

yj^inr:.?"« pj?"? »rppi?! »irä /"iril'ii »irä ,"ij>ijn «'•''Tij: ,-iyfBKD?j?T1B 

78 j^teBb^ii:: dk :j";d^ oyi Dyjnxj »D'bijfyiJB ny|B« tkt n«vi) cyrn nyaiay^ 

79 j?:"« ny|B« pM :d'I5''X pHT ,y-i''ns|t /D'-'brilis -ir'i.rp-iy"!raDn''&(iyi) ,j?jkis 
lyjnrs'p^i P"« ,t25''iirj i« ("^pt^) rp^-n -;:ih ta"iyn.?in ,brpp*p yj'irs'pM 
b'p«B rT^5 ;B^1r^tarb'^'^ cyn bptt> nyn ti«3 »nyiitt?) bp^ riCirg^T ^l^ppri 

80 |ny^ (|i<ä) -ly^r:^ p--« nyiBxp'Bty Di:r ,bi$ ta-'ö lyppKjya fOybnrö jrr'ä 

81 p"'« (-I?1K) "lyn-I-'ll J"K ,'T'Öl^ -iy^3r p-»« JDp-iyiinyp^^"! "^bxB ^V^J ^"^P^) 

1^ nijf n?i« :-iy|?)Nir7 di2£ p«a?y3''V p"»? tny5BK"i?Ki3 aisr ,DKb oy^iny;:. 
rrnny;;^''« p|rä ,rp.pKa pi?'b »irni-ii Pi?"? »i^l?""' ^'""'-'^^ -iyB?KD?y-[;-!Q 

84 (-i«ri) Drri *ir^- °^1- °J^-?'7^] »DTTH^ "^y??? '«"1 <^''Ki."'^ crri nyöayS 
r-jniKn tsa^Kir^ (ny kd rj^a ök Dyn.Kia'pK oy^. (p?j?t?^rp-D33in"iir''K tKi 
»sibKli:: iyp.py:3y.ny5'p''l ''H^i'^l^^i i'pypp"'^ y.?"!!'?'?''^ : d'"?«";^: jrtao-i^B lyi. j«e 

85 bypD^u? (riJ?:.) rr'K (hpti) rp^n-i -i?ik ts^yi^m jci^nii:: "lyp^S yjyi'?«^ 
-iy-1 -lys^M crbb« »i^pprs (Dyn.ro p-'K ("^pf ) r^jy^'! "t?iK nys^"! (l«> 
: cttinar'?''D Dyn bpt oyi "^k: ('?p^) t:")yi.?in "i"? "i?ix n?yr its «•'•'ii:: ,ypy|y.3 NUMERI CAP. 7. 8. 238 

-]h: pr^y^ 1^1 i^P^y ]^V^ fOpy^r^VT^I. h^^b ,f]hü^^:i "lysr:? i'.?^"!.'?«^ ^® 
r^OKiii: n?^« tD"iri.?in ,"ir5:?| "nn n'pw drb'pN ,DöintöJ'''?''''D di^I ^p:^ dJ'I 
/"iyi.l'"'3 ^'?*<\'^ 'li'P'? ^'p^l^'^i c^xii) "lyisxnJKia ai2t rr-li-ip Dybbs ubp.tr) st 

;-iyi2)3;?5? J''r"''?i^v?""^ J'V?I?| /VRI^^«^ J''¥?yj /'^J'l.l'i.'i J'i^^yj. ,|ynK r^jxi.i^i 

Gap. VIII. n IT 

xii lyi; rür^"^ vm i}m pü^ ist viV"^. nKisc^ i?ik ni^a 12: y^rnj^'i. ;•; "i?^i« 2 

y:fl"ny).-iK£i sn ]vm. 'i<f?^ tsKnta p?^ "'?''^ ♦IJ'??^'!^ Dnrtap"'? ori ri3"l 3 
jj?bnKBy:3 ntra Di?n. ;•; «•'ii /CT'Ik jj??»«'? J>5"}. "^S JJ'ts^tojJT d-jp^D''-'? oyi. 

,tD'pKöu>yj «n Kni .irsney^ "iJ?. ("ikid ij^j^^s jy.;""?. 12: r? yoia Dy.5^\T jkb 

im fD'b^'iv) "irirp. "ly"! y^ts-'ö ir»-! d^ik d^i'p xn 0''? t'^xnst:* "i?ik nt^ö >i2: s 

l"K "i:??"!«;:!. fyi'?w |r"!n''i^ "lya''^ ]^^i^'l ^"i "i?^** ,-irDDKviDj?ir"irits?]?. k"t 

,ybnyaDj?3^''B(iKB) ,i2tKiny|i£iKr''BtöiDiK ,|yönj?5 T'joiriyjjr irD'"'Kjy'p'pNT «n 
-li'BBK-iri ai2£ Kn Dob'pKj i'^t jyjsr irtfi^rij: jyj''''« im h^ ts"«? lyoDKjys 
,jy'i.n''?:\-i ta'py:^yjDJ3i'7Dö«!"]P| mT "ikb d^i"? «n tso'^'pKi kh -i?ik qy^.^y? ^ 
im t]bv^ü»iivs o'^iv] i:}iTp "iri yir'^y^ v^m «■•"! tsob'pNT -i?iK 10 
D'^K-it'^. iviyp «■'"! |y!?'?NT «T ,ttDKn ts-in"'Bj)jrrt ^^^ n«B ü))h K^i Kin irii 
nrrj im rri ntib x-'i b"?«! j'-irjx -iji« qy^r*? an"? «'1 s^l« yi^y^^ ^17''« ^-^ 
-nj?| «M ü-isKn ,D'bx"jte?: jl^irP 1^1 \^^ "»yBB«5y\i ob« ,';'; ikb jr^riirs 

f\si^p ]vi !n''iK yi?yo jnn'« ly!?"?^] '3''!'? ^^'T "^^^^ ♦'=''1 ^^r*^ in iJ'^?'''^ ^^ 

,jy3Kö nriBKn?"! 012: ly:"^ jyi DDbbnt K-n 'i?ik qy^y"? yT^?*^ P^?' "^^l- 
im qyjnKi.iyii 12: ü\)h xn dik //, -i"!) -iy|BK-i?x-!a ms: ni'l?^ 1^1 '^?''^* '^ 
j'n «•'T n3iK ,|y|p'pyiDtö y:ri«T y?"T n«& nji« prrx -i«b o^ib xn tsob'pxT xin 239 NUMERI CAP. 8. 9. 15 \vbh»] "^wnyn -r?iK t]Z'''l I"» ö:1^ «'1 t3''?«l /D'"?«")^^ ]']^'^V. ]^1 °"i« ö'!*? 
-irtatiiö «•'1 CKli 'II^ODI'I. toDKa?^ ,c'b«ntp: n^^lTP I^^l ^'''^ 1^5^^^'?''!^ ""'^ 

D-'üt rri^t^'^^D"!» cj'!?'?« "^'^ <«'f^ i'^^'^ °^ '^''^ ^^? "f?^^ p"^?j'^ °^? 

18 Q-'h xn j?önj?3 "^"i« "i?i« ror'7'"ny^ "i"'? «'i "^'^^ v^^ü »i'h^ i=r-?» i'l^*'? 

,D''7Sn^^ p^fflTp. 1^1. D'IH iy?s'«?. ]^r'!. 1?''^ POS OJ'I- J''R?I'^I'5 °i^ ö'l^ ^'1 

D'bK-jto^ I'lJ'irr? IJ^l "iVt5?^K 123''? ta-'öKi ,i:?3nKny? 1:: D'bKito^ "^^ITP- ^'"! "^5^^ 
:rö1nt2rb''^'^ ni:i D'bxnt?: ^r^P "'i'1- ir^aj^lt^i:^'."! d''''? ,h"i j?jn'?s j??"« 

20 iJ7ts2Kö D'bxnto: nr-jrp -lyn l^-jr^örj v^i^i K''"! "i?iK jn^x n?!)« nüa i;ir 
KT ,j?tflt2i<n irbnKärs a^ib -irn jy^yii n^;» nri ;•; k^i •.ü':i'? jJ?l to''ö (n: dj?) 

21 ,ßj^r3''n_y3 TIM Q)^b «'•n ji: arisw : jrjn-'« a-"» d'*?«-)^^ iJ^irP- ^'''' °^- 1^'''??^'? 
dV^ "lyn "i?ii« \v p5« «'i yts^yi^ys fjy^Qtsxn jr^x"":?^ i^T'^P vy^'Vi n?iK 

,pMnnj;5 12: rtflVr:|£i?JDJ?i'7C??«nyä a^x copn |yi.n''X /ro D^ib Kn jr^?-? "^w 
ir!priKer5 ü)^b ivn jyjyii n^a ny-r. ;^ «"ii qyjn«! jy3^\i. -isä -!?ik priist -isä 

23 {"^Kist^ n?i« n^a 1:: ytaynj?*i. i^-; -ij;]« qy.5n''K to""» Kn jytssxi? Htb«, ,rts'ONn 

24 -Kl -t3iK ]:}'OK J''3C?Krii" -!?iK ffi^si jKs :!2J''b5K D^ib ii?"! DKvi (12]"«) Di^rn 
D:?t3'pr^yjDj?i'7i2?2Kny| oyi yDD?n ari i2i ^n^^oriJ^yn 012: ns b'pKi ,nr3n 

25 -pn« yn^itsDri 'li^n jKa nx '?'pKT y^n>r lytsor^s?'?' °*^^ "'?''^' ♦ IJ'^^^P, 

26 -nj?5 D-'K "irTia r?"! "^V^T 1» "i?iK tjr3"'i "i^i?^ ta?''? ':''?H| iy. n?'iK iy"!":?^ 
lyisK ;DrK ly^l^jys i3i DHvi ,|r^iKjJ^5 i2£ D1K ,|y3"'"!y5 rta'pr2£y2D:3ibö»Kr 
K"? ,pnta D'iib m tD''ö Kn öd'?'?«] kt ,|rtoDnnp| ta?'? n:;. bb^r a^s-is* 

:irJ?it2?nny|i jrin"!* 
tO Cap. IX. tO 

1 -cix D5"iri''K yy^Hi ]V^^''y\^ d-k ,tp yi?P''ii iJ?"i pH nt^a is y^p'^j?"! ;•; "ijik 

2 jyb^KT oy^ : 'TiKiBK^ -i?iK ,r^N:Kö iyt?Diy. d-k ,d:ivö yi.?«"? ö^i cix 217^12: 

3 ~i''s DN ;iyt2'pNri t3"v ]pt$»!:?'tstt*y3 -lyj".! 12: no? |yi. D'bsnto: "il^'TP ^'"^ 
D3?. -iri"'« tobbNT |r"!.2y3iit ir^'^ iJ^l ii'?"'''.''^^ r^t?»«?«^ a^ri px >v:^^ l^^'-^v^ NUMERI CAP. 9. 240 (yi2«3Kö) jrt2D-)j?. CH nD| TKi |rt?'p^"^ K''! 'i?is Jjrtj'pxn i:: nosTKi ,D''7«ito: 5 

j"n.:iK irtö?!?» jrtQiKta arj"« j« rs'prii ,ni rts""? jri.«Ti dj?. -i?ik jD-bx-j^?: e 

rts'''b rjn "i?iN ,j7Jxts irabrjtori jk j'inx ikb -i?ik n^a •-ixs jrtsKi.ts x^i "ijik ^ 
cnxTi ,|r"!.iK\irJ r''"«.?^« li?^?]?)? irtaist: Dy?"»« jk "i3''i nni :ön''S' i2£ jrsKnety 
frt?!2ö''u:ry5 ir^M i::i D';^ "iy|ES txi ,p\i "iyj?n.r3 (jyjj'iiDy"!) t-ii ]vh%] 

,y3rii ort?"'''!! b^^ik nrns ,-i"|''ii pn?iK jj?t^?yia (jr^iKts) nv^''^^ ]^ "ii'5'?i'f 

pytata-'s -i?ik riKI^ nrtsiJ?.".tr3?ix ta''» rirtabxri dx hm l^b^ST ,jri.3J^3i< 
ri?"« Il'^IKö T-a jKEsn Dtap''? irb"?«: s*''! tjyepj?. DJ?. H^] jy^bKi ni'^''''"!p ^^ 
noB Dyn rsttsrij-j dj?i "^xd ym ;jr3yi2nri? i^ini p-'s p'^p. "i?ih ,|rppKS 
ayi ri-'iK Dp"? n?!iK ispi} j"-i_ -lyp'prii ,fK!a njrn -laiK tjrta'pKn d:?. «'? Ii^b^^J 13 
-D-i« bbKT r^rri rpi ,jr^bxn ijt npa ini ,tspr!piJ^t3?iK nxj?ri.) "!?ix ,;>3y!i 
iDP''? «M ta«."? D';"_ -ir|?« 7K"i ,]V1, /J^p.'pKS DJ>"iri''ij{ ciK IJ^lirvi !oj?tataK"Tyj 
qrjxnts Sl^''] yj"]. JK*?? irpT bb«: kj »taPKi.arr.^l ta''-'^ jrtaö)?''iDtrr| 'iD'j"! isr 
|J!'"!.ni7. 1:: nps isn bVni "ii?. "i?ix ftsrjnKii :i3'''7-iianä p"« T'^ ^''^ IS'!^ '^?ih ^* 
1» '7'pxT Kl ,yia?j7'n. Dr3".T "^K? n?ii< nps ori J?i2itaxi -iri "^Ki ,JJ>ta^Kn d'^i 

j2i3nKvi xn jK)2 (Kl) ,y3K^ nri js -i?ix tcri?«'? cri yjiKarj?"« "iri «ni 15 
cy-j. rta'py:^ pyi pj^tk j^iDnxii xn Vp^H^^ K""! ytQprnj^a ,ytab^rDirä''iK 
-^1 y?"« K"!.! :?i3nKri -iri ny^-'X di?. ^ikvi "irax D*i?r5K Dy"! ;Dypp''3j"v 
yp'pKi; Kn :r-!?ytatry5 cy -ikvi nj qy^.^^ ^012) r? D-iy;"!! cyi. ta^KDi» le 
jcapK3 cyn ony;--!) oyi. tabs^tryj yj"« i:!« »(oy^xta) oyi k"? ytspyi.ys 
-lyjrp Kn jy:«:^ "^Kn«- ^a^n^y, ytsbyi^y: oy-j. jks ■^"t ypbKii «n k''\t kj -i?ix " 
N"i "^"i lytany^sb ki ,yt5ni-i ypS^i; xn k\i ,yt5"iK Dyi |K -i?ix ;3K D'^k-;'»?;^ 241 NUMERI CAP. 9. 10. 

19 -nxv! nyi -lys"'^ J^r?-V^P i*'"! Il^'l' "'?i^ Jts'iriK^y^ i«''! irs-^ba »p-iayrin jDijrnKri 
20 :7y2'"'x n^ii) j^ß'pK'p K'"i DKi ,-iK"n d:?. jrii "i?ik tax ts?''? jr^x^ "t?iK d';i :kt^3 

jriKf' Ki 'SKnnr, rp^^m; k^i ■^•'! K'V. K] ;ct:?K3 Dr-i. nriK or^Kü es?-;, sk ;aK 

22 ;?j3Kb Ki ,^''!£ J^'iJ^^ir.^ Pr^K nj;-!.^ /okokü |"k '-ij?'i.k yjxjfl «''■•Tiit a« tax nn 
«n jr:;''b3 »J^tsyO'i'^ f^^lnsn -i?ii{ y!2'p''''i.TiJ?| J313"k\i iri ira^K :?i"?.'pKri kh 

23 D';'; brii?|:?a ^--ik "i3ik ,'^''] k": jj^ta-jrJK'? c;'; "^i^i^ira '^T'Ik :aK «"t jyjxi" 
c;^ '7nj?|ya oyn "tjnj ,H''i j>:2r't:aKa^ya o')\ JKiDä^iK pn ;aK «•': jr^xi? 

"i Cap. X. ■> 

l rj^i^rif^Knis J'JIJ'S^''? K"ii:t "in yasa jr|KiBt£> *i?iK n«>a i2r yiariJ^i ;•; "i5ik 

fir-iaj-j Kn jrrn -in ]shbai k-«! qraKia s"-! kh tsob^Kj ü'^^a-iK rjrantay^ 
3 j-'K ]Hf2 fj?i; "I31K qrDDK'? ^2£ ji'n'';ca« -i:?js'b xn -iiis ,jr|n i:: irööKni' 

-r"»« DK ,j'pyi5aKnr| nn i:: yn.D^öj^j r^?KJ Kn '^''i bb^t Ki ,t2DKt§ty rT'5 
•t Kj ,t:Di«Btt* r:"K i'-K (-11D) }«)a ij^ii -ij^k :Dyt3bj?^rJDj?6aaKnrs ori :?^?k: 

|Kä y'i3rT''ia "ira''K "iyjas"o Kn ,jbr'9öKnrB jytsDn^ä Kn "in 12t ^i^ jrIp'pKT 
5 rabyn ,iy,'n''2:aK -ij?JKb i«-'"! jrb^Kj kj ,to:?i.K^a a-iyb "ir^K JJ?15 "i3ik jbK']'»^': 
ü irlp^K] Kj ,isyj.K'?a n-iyb ^kö fr^'"'"n2: ai2f nn-'K jri; "i3ik tj:!'j'''p' irriKia i^m 

pn^itaK aj?"i.n''K K"a 'r'px] ]^fi ; jyrV JKat?''» jr^ra S^b:}^^ ,|r.n''VaK "irJKb Kn 

7 •ahbüi Kj fb'pKi ji^iiyn tsbrJSöKnre :!'i^'%:!i Kn "i^:?k pi; tpiKba anyb 

8 ,-,rt3Dna Kn /D'jh.nt? rinKj. Kn "i?ik tii?|Kba anrb tsa''? iraK /piK^a -ir^K 

9 ,n?Kb ar"!.'''K j-K jnp iri TK ta:;,n"'i: -in>' jyii i?in : paöKpaKo jrT^K K^^a 
1^1 s^'iK irjKba d-jr^ "iri-'K '^bSKT kt ,t3j?j?"!."iJ?a tj-i^s' -ij>1 n?"? jr"!. jy^rJ 
n?iK /istsKJ Dr7''K ,;•; iks j^Tii^l^ öskitj '^''''K jx "i"!''\i d:^. "i?ik ,frtsr2iaKnt3 

10 -jyTns irT'K JK "i?iK qri?"? irT'K jKä i:?i."!l'i) jri^Knyj "^"k "iini e» 
,yt?K;s)2 "irT^K jyjKaDjDKäDK jy-t. jx "i;ik frjKaaDra ir"!."'K jk "ijik jrJKö 
Kn r'!' ni'??^*^?!'!''"!^ iJ^T'K K"a "i?ik prsBX"i3Kia ij''^.''^* K^aif^'Kabbxi 
,|"T atfiKj By")."« K''''a |rp.?yi3K ni2 "^^k irinn; K"t •7?ik rjytKba iraj;2öK-;o 

16 NUMERI CAP. 10. 242 j3i;nK\i nrn jKä ri?."?«!; «n X'^. <d'?^> »tax?«» ex ,(rJKD) irBc^'itDKTi^r Dt< 

jKi i?iK td'fibri jHKT ,^^'h^ d'I^i^t "irirp iri Dy?2öxtctt> üvi, "irrn tui " 
n?iK D'p'tt>n: irirp «n jr^x^ d^. ^31k »ir^^Kjyj sk-::^^! ^?ionKi; xn rT.ixn 
ysnsli «•'-t JKic |N1 niis' ::?i3riKi; -nrn -ir^r^ts «n ,3« D'n.nia "ij''7.?''p «"'"! la 

Dr)9i2Kt:u> orn irrn tki ir5>* "121K : D"'nü^-!!i2: jnxT ,'7«''!?'?^ ^D'pr^atr -irirp 20 

rpi r? f]''l« 33i3ri«ri xn jrtabbyts^ rjr^. i?ik ,Dsnnta^'''?''\'i oyi nrjyi.a 
jnn''« ö'ö D'on.B« ^Viyp. "ij?'!. onyjKb oy-j. yDriKä K'«n jk^ jki 121« tfraxp. 22 
n?iK :D"Tin''!3y jnxt ,yö^''b^ ("iKlD "irrn j'^vt "ips^k "i?ik ,3x jy'iKx^iyyn 23 
jD'-iixTis jnsT »bjjfböj ,D'nf'0)2 "1^1.?"'^ ^^1 oyööXBty Dr-i. nyrn txi lys-'jjt 
:D"?iy"!J jn«: ,it5s ,d'P'?t?5 "ii'irP '^i'l oi^'?'?«^^ oi^l. ^i'l'ri t«l "irs"'« "i3ik 24 
-irbbi? cibtö 'ir-j. ;aj« d'i"] "inrP "^J^l Dli'?«'? ovi, X'?nKs jc-'n jk:^ jxi -t?ik 25 
jnKj ,-iirrii>* ('ixiD "iJ'yn pM. "irs"« 'i?ik ,|y'!.«Ktyi_rrn jr'i.ri"'« to"» »nr^xb 
,bK'';?;3 fC'itr^ nyrrp -i^l DriaöXBir Dri "iWi txi -ii?^''« "i?ii< tD"''nty''ö2 26 
f^Tn^ »c'^bne? nr'irp'ivior^i2KtatrDyi-ij?ynTK'i-iy3''j<n3'iK tD'ps^jnKT 27 
MVlKKTirrn jyin''K to-'ö o'bijtnt^: li'l.rP- '^i'l J^r^ ^""^ "T' ^T"! *D'ir^ l'"?^! ^^ 
,j;nia d^ik D'^Kiyn yjriKT Dyn ,33ln 12: v^.m ntria n?!i« jk""! |j?3Xi: xj lOiK 29 

crtsia nn "t^ii irS'pKYi kt ,tDiK tfi"-?? yriyj •»i^'^i'^ "^"^ Is"'^ '''?''''•'' "^'^ '^^'"^ 
X^ io^^ 12: yta^Ki n» "im Jtori.j?":.:;'^ "^xit^: "ir5''K dj^^ij Bxn ^^': iri ;pnt3 30 
-Dtt-jiay^ n^:^^i2 12: -121K ri?«"? ov:^'^ 12: n^l?^J 'II'OJ'^ ^52'''?> t^p^? riirii 
y>"niK xn Kl »tsa"? "^«n t?ik cxb-ir| jr^^xi iX lii« ♦li'OJ'^ ^'^ '^V'"'-'' i'^"!^ ^^ 
-iri t:t2X^*>r p^'r T21K xi-! üc':?'pKj x: rtaDiirp rtsD^i nyi px r^tar'psir^xb 
■xi an^rr? ci). i^ix ,t:cynr^ 7?ix ts'ö xn jni »irnrti'rj '7'pxT cy. -i?ix qj^r'x 32 
XM n?ix :|rr"¥"!J?. crtaij nn tii jriirii xt n'T'i.'i ir?^^ i?ix ;^ ors'pyii »yt^iJ 33 243 NUMERI CAP. 10. 11. 

-roi"! iJ^r'^* ^^^ ']^^^^ ]^:''^^ I«? Ji^'"!^ IJ^.?""^ '^i'O l^J'^'^ "1^? ^^V °'t1 ^"^-^^ 

34 ,Di?ji<t3 orn irsn^K nys-^x (-ikid d';'; ri?."?«!; «"'i i?ii< ni^l?ipl^. 12: rt2^^si 

35 :7D5X! Kl ,3K1'5K J^nKb N"! jni ,-iKVI D» -I?1« t]^?M^ "IJ^^K*? Oi'l ß'^'« i^'l 1^1? 

J^"* Cap. XL X^ 

-irt§?1K J?t2D3K-iatD3:^ DJ?. -|?1K ,l2Öönj-]J?. "IST) pXli p\'! l?!)« XDS, yt2-1K0 ^^^ 

2 «••it» Kl tD^rJKb ori J?i?J^, OK rtsinj^^l^l "i?iK ,;•; iKs 'li^rä |"k jr3ri''K 

3 -i?iK n5Kiitr"jy| ij?;''! :ki -i?ik ,;•; ii: rtairnripä ntria -t?iK ,ntytt i2i pbKä tki 
tiKn D'^^i -i^"? 7K1 fj;"!. ,(-i?K"!3) nnj?.5n oytp-iK cj^r-t ipök? jj^i :?^d?K3 jk» 

4 -i:nD?iK iKn ,pbKä roi^ä-'i'ryjpr'aöKii:: :ki -ijik :B3?K"i3y: I^Js^'K nyto3iK 

iy.5?K3r5 D'bKiip: iJ^irP **''T l"!'^ '1?''*^ 'PJ''^?''"? "^^^l "^^"^^ ''^^^-'' l^^^^^ 
!jr::y^ ireoj?. 12: tt^'^'^bSi "tiki i?ik ii'^ii iri) :iy5K'-!st£> i3ik rir.;"!? 12: -lyTii 

6 DK^a ;ki tarK disD''? ;tDj?.5pKniDnj?|i "ij^S"^ J?1J?.t3ik iri ts^itaj?; -i?ik jd^'^i'? 

7 J-'M 1?!|K ,IJ?'aKnj71.?K''-]Kp K''11 -IKTI jö tKI n?1K qj?ylK J^'lJJTilK (|J?rirp j!? 'Kl 

8 -OKI n?!iK ,Dnrr? P]'''? p^Kä tki tJ?!piJ?§i "ij?l. iJ?rjJ?Ti?''iK dj;i "^"Sj fj?;iyiD''iK 
»irnK^ D^K D-'tst^-ij?^ nj?iK ,|r!pn''ü ts-'» jjts'^rtKöiJ?:^ "i?iK ,p''K DI7. j^a^rf? 

-IKVI pK!airj?J p\1 -I?1K ,JJ?51p D-'InKI irtSDKto 151K ,|r£f Kt? pK DJ?. rt?:Kp n?1K 

9 Pj^iK Dt25K3 Dri K'-lniS nj?l DJ?'1.rK 1?1K tDJ?|p^ IJ?^''"!S> DJ?! pK)2!rj?5 1^" K"-!."! 

10 tKI rts^KO ntra i?iK taKiJ?.! jö iKi st-iiki b''? kt ,'7''ä5Knr'n 'nj?^K'? tKi 
i?iK ;Dj?ts'pj?2j?| Dj?.5''rT Tnta -ii?i. JK -ij^ir;;, ,iJ?.''b''öKs fj?.r\T ^^kj ,|j?.5"vi pbKs 

11 -i?iK niK (DJ?, -iKi.i) |r5''iK D'ntrö pK ijik /toaönj-ij? -inj?T -ikvi D-p^ pKap ">j?n 
DnKn -!?iK ,iKntaj?j br^'K r!aDj?.?p Dj?5''''-t. Kii tapKn anKVi j;':i2i'^K"iBiynt^*a 

JJ?^DKa DJ?ri ötpKb K''1 Kll DK"! ,JJ?J''1K jj?.?"*! pK JJ?1.?iej7J J?'7.K3J taD""? 'Tj-'K J?5Kri 

12 -i:?"i,K ?]J?JDKeEÄJ?.p'pKe J?:^3K: DJ?rn|J?n.'TI^KJ?5Kn ?tDDJ?JJ?|p':i^ÖPl''iKDJ?p,'pKS 
K"-!! ,IJ?r3 DJ?D'"'l pK DV, J?JK-ll2 : t2DD'''nSU> "l^Ö 12: KH DK1 ? IJ?"!.K3J?J DJ?. "^"KraKrt 

"W ]iv^ys iJ?"!.n''K Kn ?ki ,i?Kb tKi pK fta^j?'i.tD irbr^. l^l.- '^^'^']i"^^ r^ 
13 j?p'pKs jr^wKj Drri I'K dki /jrisnr.; tt^"""!?!: ^pK ^Skt ij?,-!kvi ttoDKn jj?"!.Kviirj?5 

16* NUMERI CAP. 11. 244 DJ?, i^n ;|r^K"!t2 p^NB r^3K3 orH p-'?'?^ toD--? |«p. "TfK Hrb"?«! irotpr, -i^i 1* 
l'!!^ jyri ,ij?5''^ yKi rtai«^ ,i2cpinta kt"?« -i'')? kii jj^ii 121« nriiit^ 12: ^•'ö arx 15 
trnrj p'''7J3i« i"» 135''? i]""« ts-'iaxn ;jrrix iP^lt p« J?5«n |yi?iBrJ ri.«M 
jytsDytD'?:!?. jri D^iK "ir.??rö ricji?!"'! 'T'ö :?b^aKny| jne>ö is: Tixisiy ^^i 'iJix 10 
131K (nri) Dri"5.'pK& t3y^ rtöDris'p:?. k-'i dki ,taD''''ri kii jrjyi. ixs ,0''?«")^': 

"1""! »T'iK "ly^'pj'ii rV^o-''<: öy-i. jk^ ni^li i?in flJ'li'": ^1«1 'T'" ta^ö ri^rt 

,|yDD^. ^■'''hh ^hhüi iri''« isik ,|rr.^^ tq^iK "^"K 12^^"^"!^ :ir^X! xii ^obh^i 
"^y^: "iri; J fr?K"5st^rJ ta^Kn n?!)« ,d';'; |j?*in« jyn -iKä I33"''"ni^5 taaxn 'in''K i^i 
i?iK - :i23«nj?J tsiJ cr.V^ p« DJ?, jr3Kn t-ii jri t]S^Vi ]^odz ^:i t^'^bs) 7?ik 

,rjxtfl jnj?:^ ts?''? i?is* ,J7j«d tirs as"? nji« ,j?jk^ x^ria ta?-'? -i?in ,jJ?Dipj?. "in"^ 
"iJ'T''^ I^? ßi?- '2*<'^- '"5 ftas'JK^ ]V^^üi ir.?'"''« ^''IK rs tV^Kö j''i:?K'na tas''? nsix 20 
,ta5«n taj«55><1J?| " '^^''^ ^'"^^ '"^y^^ ^^P^-^ ^'^^ T^^ ^^, "'?''^ ,isrir3D''i-ij?,'i rj.K3 
,|j?5K"iEt^j7J -t?iK ta?''''Virj on-'j« -ikb ta?i<n n?!iK ,(tap!!{) Tp-'K -ij?ta?iK "iJ?5bj?ii 
-5in "^xö DDyt :j?ta^xi ntt>ö *i?ik ?jj?^?KjrJD"'i"iro o'iiv^ b''1k i"''i.i n?''! Dnxvi 21 
xn 131« ,(p5) '5i''!< cys'pri; "ij?t3?iK /p"?«? txi (Dpx) -ir^?j73Dis i?j?piia ia-jj?"i. 
IJ.-cDK lawKia \V^^üi IJ??""« d» «''t dkt ,|J?5J?j tr^'^s jr^n"« '^b'-ii '^•'X ,^om 
:w: Dj^DKi 'IJ^llJ^iT tajJtasxbtrj?^ jr^ri"« "iS'ir"! "'i'l-^* i^?^'?* iJ^^^^J U^br**^? ^^ 
ta'pj^^ttKirj?"'''« K''! 'T'5 or-irj^ö cyn j^^^'-b j^bb« jj^^'pxj "ij?!« ?':'^xj p\t «'i '^"'? 
xn jjjn tapx :nu?» ia ytaaxi ;•; i3ix jbbxT j''\t i^:y?, x''i T'B dj?. ta''i?Ki f^JJ^lJ?!) 23 
'ijj-i.^t ,taE?int33"« in ta-ixri p"-» 3K ^ynri xn tao'^'pxj p: ?p.ip w d-;'; i?Kn 
nj^ "131K ;d'^/, rtanHi; xn Vph^ 01^ yiaj^nj^i i3ix o^'ii^ri 3i"'j nuJö tjis ttsa''? 24 
j^tabbriatr^ *i?ik 'DjrpbxB Dri iJ^ttoytabj?. |j?i |nb j«ö a''V?y:?''l yt5^J?ö^snJ>B 
yt;r"Ii?"3. -i?ik 3K"iroi'r5.'?i^*\"i^i^.r>'P^''=*^P-Tl '^?''^ »anj?,-! laSyscrj ixi ms k-'i 25 
2«j nsiK »(li^Ti) Dn^j< ffi-'iK iJ^aV^i; ,j?^d'''"3 ayi jkb ansj -ly. 121s ,Dri''i^ ta''ö 
sT'Ts t2D"j ij?-!. irii ,1^1.1 DJ?, 131« ,iytaDj?ta'pj?. sn ,ij7?3j?^ i-'it?!?:?''! Kn ^■'is ]r:>^vi 
jra'Va dj?. i3ik tijJTii tas"? ij?5« "lynDi«? ,k''i irta^sir^i «1 frtsf7i"i |y?^|''« 26 
ij?1. 131« /*T^V^ "isvi ly:"« Dyi yaK? lyi ,pniü lyjs'? d"«^ "iy3?y^ «'"'1:2: 
K"! nsiK ,toD'«''5 -lyn lyjn-K tT'lK ytay.nn DJ?. *i?is ,iyf^ -iKi.i HJ^l?« Dyi yisKi 245 NUMEPJ CAP. 11. 12. 

28 -iKvitsos* XI nr^K^ ci"« lyts^s^irii itö -i?ix Tib^ fTjx-ia?^ liis* niz^ö ari 
:"^K-!Str -i?!iK CT-IK im'i" "^^T"^. Ii<? '"'\?'ö oyi. lyrn -ij?-j. ,d'ii5 jnxT ,r.if in^. j^tsytc 

30 "iK ,p''l!iit "lyJKb 7K1 fx nrTi.i ^r^ '"'^'2 "'?''^' tr^^i?!? K''! »T'iK lap^j j:?3"i ;'; 

31 -axri j^ts^x: i?ix ,;•; jxä d-ix jrj n?''ii ^''X -!?ix tD'bx-;^: lyta&ytjbi?. x'^n -i?ix 
rrnj?jxa yj^'^x "!'•"' /"^y^xb d^t ^i^ix -lyi;? xn d''b i3ix ,y-!.rrö ayi. 1x3 {"prio 
X''''vi2i fx i?iix ,1^0 'lyjxb ixi aix dj^i ^jjxb yrn.yjxta VT'iü isix^ i?ix rJjx'? 

22 ij?3'pj?»y'n. ,ti''Tx "^i"! ytssxö pbxä 1X1 i?!ix triiJ?. '^i'l '^J'^'K t'^«'7> li'b'pJ?. 
frl'-inxn D?J'^1«ö Dj;n. jxto jr^3X3 jy^ 'tjix ,122x5 v^:)^i x^i i?ix jxta jyissx: 
nöin jrir:^ "^x"! rtsDxn ,nxp.ra r?ri; nyii ;j^y^?x"n xn jrtsbyöüxi x'^t nsix 

33 -ixv! tt>''^^e mi ny.-i -ir^xb txi dix d'^ix x"! |ytsyt2'''''i.a xn -i3ix /tDbyiaiaxij;^ 
•ny-i. J?t90?xi3t3?]7. XI ,tainr:^iy? ta?''? "^xj -i?ix ,ir.5riy^ li^l.O'^ Ii7t^"''ii2: -^x: 
jyox-ij -inyj. -irr^x to-ö pbxe ixi a6tt> '^'; -i?ix ^pbxs txi 'n^a'-x ö';i pxit 

34 ,(-ij;3r'njtoi?!i'7) njxrinm"i5p orta-ix oyin jyöXD fi?"7. ytQ33X3 fXä n?ix :j?^xba 

35 pbxä 7X1 JX^ .\ixnn ni-i5p ixä tp'pxä y.;")ytDC3''b txi |Xü an^rs tDi.xn jr"! 

rs"» cap. XII. s"« 

1 x-""! ,tt>i3 D-'ix X''l-is irn jyjri ,nt£)a jr^yj pOX I3ix a;iö Il'tar'i.y-i d:?. 13ix 

2 x"-? "ijix tpttipxor^ tr>i3 d^ix X''1-i& i^r-'X y£st?xn nj>. iri ;j?tataxn jyüüxjrJ ny 
"^in '^i'-ix to?"? -ix tsxn ya^ij^ny^ j^b'px nu?a Ti'in ni3 ;•; jr^. tsxn qy^x-iatr 

3 ,r."iis''iay'7. -irirj -ixii .-itt»a {xa nri -tJix toy. rts^jxn ;•; "t?ix ?^p^;vy^. 121X 

4 n^'a i2i Tpb^ttaxbs ytg^xi ;■; -idix tyi"]!?. -ij?n pj-'ix jyt^?r?2 y^bx d^x inr!5 
,yis'py:^yjDJ?6üöxny& 0^2: X"-ii in-x D-'-irn tsynyj : ö;'iö ist i?!ix jnnx 12t -i?ix 

5 ,ax'ny,-j rb".'[?j?p.'px\i ^ri px öxp ;^ n?ix tD^ijri x"-n rbbx ]vm k^t ^3ix 
-tiix ania -!?ix i'-i,rix p]'-! 11? -i?ix ,Dj7ta'py:^j?j oyn -i\-tt2 ij?']. j>* -i3x*^^ -i?ix 

6 jyiT trta'ixii r.?"ö "^ix*] toj'>'r7 nxiBtt> ir^ -i3ix nxe^rri yT'? li^t^^ito xn 
VVi^'m arj^^x px an^x "^'ö ,;^_ ti^x ra^J (xo ,topx "^"x -lyt^jix tarexna p^x 

7 ntt>ö taayjp p^ö xjbx toa-'? tan-'X ifi^ö '^■'x j?'7;i''5 yö''lita a-'X ;iypp.*ir, is 

8 ;an^X tü''ö 'si'iiJ riJ?";. "i^w 12t -t?iö tx-inta iK (tspx) ypin '\^W^ aj?2"ö j-'X 
taaxii anxvi ,B'^/, tobxiaDyj xn ta''iiy ix ,jbyTntsy"-i px isa''? n?ix -ix?ta5''j njix NUMERI CAP. 12. 13. 246 

o^. n3iK 7r\tü ]vm 'tssrjp ]Vi'''f? \:}m l^lJ^'i. i^t ayt^a-i-ErJ tay? X'^ "^T^ ^ 

i:t tlKi.Et:» pnK n?is* :rvtorTD''iK ikii k''| ,rr!''T "i3ik ,0;")«? i:ü '^"'t ytprn^yii n 

«"»•ii p\T ts3''? "^«i K-'i cüh jjraxri ta'^nyer'j T'Ii dxi i?ix ^irsKn taSp-iiKri 12 

I'!?'"'!' 1;'; "^i« nK"iBtt> 121K* ^/, i2f xntt^ ntrö noi« jD"inr2£-ir| j«ts> tsp« Dj^u^^bi: 13 
-irf« pK rtsiD^n f^^etyi'a lytaKs -in''« jri) tnt'a iiii yts^xt ^^^ -i?ik n«"i X''t 1* 
— lyo-'is* rjKö i^i^M bb^j Kn yjr'sytr i^jk^ lys-^i ta?-'? '^^] «■'t r'-i."i''ii ,tD5''ii!':3K 
-D^iK '■^VT'i) K"i. fxp. Ti^'j-irn 131« fji?5'"''?2 jpDDKbtynrä o'iyjK'? on 2ib«n 
— ir| rjKts ps"! BirJS*'? Dyn 3'pKn'ij?D''iK a'ba opö i?i« »I^T.-^t ll'''?'?**?^'^ ^^ 
jyö)aK5j;j|''iK 'irTii Dp» ra ,st'1k ts?'? "^«"la P^«s '«1 "i?^« qycDKbtt? 
lytQir:«'? K"! -I31K ,ni-isn |«& «rj-'i« pbxä tki "^i^-ia '^«nr'.'i n?is' :r^.ii«n le 

qn^s ytsD^i "lyi pt< X''- 
Gap. XIII. r r 

^:vh tsi K'i Dxi ,3K •nrj^yö ypp"'»:* t'^xisti^ -i?ix ntj^a 1:: i^tsy-j.rn ;^ -131K ^ 
|y:"K ;yi.iri) fr^yi c'^ijs^tp: ns''7.?''p in "^i^k oys'pyi; ,irt2s«u>^:ipD''iK jina 
-iytfl3iK iraDn-s -irta^l':' rj^pp^t^^ nn"« tab'pKj DK!Dt> ir5"''p-)y!or| jrnj?^. tb jx)? 
;d';': bnpira st'Ik ,ax j^iks rtsoni nrn |kb X'i rtapT nu?n -i?ik qyjn''« 3 

yöiaK^u* DKB toTiasi |inKT /ibsi ,n']i!T; yböKtttt' ü«b tD'pln |nNt ,t3Btt> ^ 

,p^ y)aaK'^t:J dkb tc'pffi jnKj /IJ ,nfDia rigbx^!^ dnb »pjdI'' yö)?K^!r dks J^ 
yiaöKttty öXD JD'bs'a"» jri«T ,-iinD ,-nr« yüöKtat^ ünh tö-'^ö^ jnxT ,'^«''«5]? Jf 

,]rt?B«iy-i?ipi2£p''i« i?Kb 1X1 ytap^tysK n^'a y^byii /"ly.??^^ lyn lyias'? x''-! 
-c^iK* ,3« KM ytfipT n'^;s n^ix jy^f^irr; ,D'pD jnxi ,yirin jyn ytsD?«? ntr'a i?ik 17 
pK pj^irn Kl tanyj : jy^n"« 12: yts^Ki ny -ijik ,|y?3 -i?«'? iki }ytfi?Ki^n3ip!i:: 
n?«"? TKi tDy.-jyiys -i?ik ty^n-^ay^ tki s]''iK CT'irn tayr-'tttr -i?ik isy^yn'l ^'T ^^ 

-lyn« tSpK p-)K^tt' Oy 2K ,l03nKri JPKI IKI ,p'pKB -Kl 1?1K ,tDpK Oy. K"!.! 

oys'pyvi j"*« f(tar«) i?«"? 'ki «•'i.i "i?ik ?'?''ä lyns* tsp« ^''jyii oy sk ^^Kvity i9 247 NUMERI CAP. 13. 20 -iDi<b txi «•'■11 -i?!)« jj^i^tarbs irtoD:?! pN n:?"!« rj'iriKb p« 3« ,ta3rixri dj? 

21 -i?i« Pi''irri jrJ?'J K"*! idix :|y5''i"it3?"ii irtflC-iK -tvi, r^xts xn fy^j?. (|ri«li) 

nyinns nt'^*- il'l''? ■1^1'' I'i'^^O 'i?''^ 'P?I?= OJ^I- "^i^irP ''^^ti "'?''^ '^'^ 'i?'^« 

K''! "i?i« ,iS'-).j7r23''''ri ra^i-itfl rj""« n?iH sx J^lii: ir?''*!! t^nj«-; ji^s lyta'tD-'it:? k''t 
-I51K f'priBy.taxDxnj frn i«b '^"'ix ,i:?.''''Ti2t is yMsatt> -ly?-'''« pj^^ik n"] pji^a 

24 y5^:?ii ,S'3''lnö -lyn p^:!^^ ^hsm-hri: jsia jJ^i^w ta^i« frri t|j'r''|i i^n }ks 

25 -n;? ir'i. jKa jyD"*inyp k'^t i3ii? : jri3io''3^ssi tsn^n i«B D'bx-}^^ "^J^irP *^''"! 

26 -i?i« jr^p'J Nn im Jp"'1i2i ir^><'^ J'stl'"?! |i<B I?1.?S DX rDri.?s*b Dri 33ir"t31p 

-j}^ fy:^?w lyi n?iK jrjn"'« irtas^-is x"'i n?i8 ,ti?i.p, "^w i"}kb rtpo'-ii iyi. pis^ 

27 n?i« :Dyn?xb cyn ispnä xn jr^n"^ j^tsssna i?w ,pn!|ji to"isvißo« y^r"» 
i?ii< Kn pHKi; ,i?Kb 7X1 px i^'^xp -i''ii tjr3K-iBt^ "i?ix ari'-x lya'^nrsti^. xv 
ctsrx) Dypl "i?ix ,r?xn -i?ik ■^i'^'^ö jxb "^■'ix isD^bs ds n^ix ,t3i3xn i2p''s?^rJ 

28 -i?ix ,i:i;.?nx\i J?l.?xb Dj?n. px txi ,rt33j?ö tsrx p'pxä ixi -ii3 jtspiiB y^-'M 
-i"!.! jysxn p33S'^ oyi "ly^rp *^''ix nsix »öX'nj n?ix tsDyä "iny? yioiyött? xn 

29 ^c^z\ lin. -!?ix "nn ny-j, -i?ix ,rn,3x'?'i''i d'^iä iay.?,7Xii p^iay : jynypj tsnx"i 
ayi |X tayjnxi; "j^ds -lyn -i?ix rrJi'syj Dj?n. ti-'ix ironxi; ^-iöx "i^l "t^ix 

30 jyjyj p^xä ixi ytarnnri nbs n^ix :jin: Dyn ytfi^\i. lyn jx -i^ix ynrya 
,irönr: ptpirs px Di?. -i3ix jp^ij?^ jri'irn c^k-i) jrb'px'i; -i^i n'^*"!^'^ '^^'^^ ^^^ 

31 pj-^irn ön"'x ts^ö x^i ,iP3?rä xn nrsx qy^'tp'ppiiys "^nxvi di?. jr.3?xp. t^ii \vi 
,|r3?xp irny^B'-irn a?'': yp.bxEi ari 12: i:?i"]ri; 'T'ii i]V^m .ir^xii jri^xjyj 

32 Dj'n \iit D^Tx r*!;!?-!. r^?'X iy'^?x"ia X'': "!?ix n"*!.! c'px -lyp-iytstr arx c^. jj?n 
jy-i, 11' jr?x"i£t' x''? -t?ix ,irt2t:xri tsyt2extth?ip:?|D''ix x^i Drs'?!?!) ■,ri?x'r 
-3ip"i]7. 12 om, aix /fy^xn tsr-'-iDnn 'T'ii Di^s'pri; n^vh txn tn-bx-jt??: n^^'TP 
,pbxs üvh% -t?ix ,arnnj?^-ir| nr^rixrir'X j??"?. (ixi) n^xb p'^x topx ,]V^. 

33 jr?ixi ta-ixi -t?ix ny3?r!? j'DX'i: cir?) ,iy3xri iroi^Ji'^ 'H^'^- i''"'.i crDbjji; 
ir"!.xii Ti; ,(j"iyt3?i;iptryp jyri |y-T |xb ,p3j; Dyn "ir^rp ,jrp"! X''"! '^'•ix "i''i'i 
qyrix ir':!.ri''X px Ti^ix 1^1 iJ^ixi"! xi -!?ix ,jr'p.py'-!.tr''\'i x''\i ]rj''ix jr'ii^j.^ix px NUMERI CAP. 14. 248 Cap. XIV. T T» 

tKi njiK fröö'tstt^ risi"« ir^xri'-!:?. k^i i3ii< ,ti''i« 'in^ö ri,3''''ür^ r¥3«3 «n i?i« i 
jr^r^ "i?iK ntra ]:!m irtainia DJ?, nji« t taSKi liJ^abyj-iy-j pj^ rt?3"vi pb«a 2 

"ii?r"! P^ "^^^T '^''^^ °^'^- '"^^^^ rjrsiKtat^rj ür.v^ j'i?«'? q'»^ '^«i "i''i.i ij^i^^ii 

'I^llJ^l'' 3""'"' 012: jj?i"iyn '^:?1.?"'P J'l.y»'!« "ijii^ "iJ^T"'"!."' J'li'I?i« ?t2li?li^ ^«1 
irSK-neu^ Kn "131X ?iy'^.nyp. 1^ p'^liüi tJHV'? 1^^ '^'i^ '^"'? '^i^'joi'^ tss''? dj? arx 4 

-ii?n -iKb taa^i^'jDK -in^K ti''i« }rb"'|i pn« n?i« nu>o -i?i« qynnri:?.!^''"!')^: Dn.^ö s 

,D'p3 pKT /r.a^l.T; -I31K tD''7K'lto: "ij^irp '^J'l I'ir'''?^'^ ''J'l ^?l':"2'?><nJ'? l^^^^i ^ 

r-jn""« ij?DD''-iir2t ,Dj7^Di<b dj?^. j-irtasKr-ioip in jxs fO•r^i^] jn^t ,^^3 n?!)« 

-rn T?iK -1» Ti"-!! Kt ,toxn 7?ii< jK irb^Kär^b^Kvi ;^, |rii ttsij -inrt api^ n?«^ s 
*i3ii< '^b-'i!? i«& 1S1 n?«"? p'^ ,iy3j7j 751K Dl?, -n^ii ijiK "lii^b DS'ri p« iyj?"'ia 
txn isD''? tartöDi"'? n?iK rt?D?yEn:>-)rT\i toD''? T'\t ;■; jy^j?^ "iw ttsD-'bs r?«n » 
iJ??n''N IKE topi< ptaitr 'in''« ,rp''Si^ V))}mü "t?''i X''! j:?"!. JDyn.?xb Dj?i. p'pKä 
y^?KJ K''"! "tois* tivyn'^ifi "iKs toD"'? "^i"« tartaD'i/E ,?iiK to''» ts]''K p_ i?ik rjyD^i.iy^ 10 
»sn. jii^nj?. DJ?. li^H ,jj?5"t5ty li^ö r^p'pKT lyr?'"^'^ i^*"! jKö dki ,j;ta|XT jr'i.j^^öps 
-1DIK :j?^'pj?^j?3D3Dibi2i!:i<nj?B D-'ijt D'bK"ju>: pJ'irP ]'^^% °'V. ts^p.?'^"!'!!?''? 11 
«■"IT i?iK ?iJ?t22>(t'ij;Q pbKB Dj;r-! '^''ü "^b'"!.-! j?j?Kb «ni *'"i?'ö 12: ^iKia^i^ ;■; 
{KnjDj?: '^''^ xn ,1^2'^^ |J?t JJ?^*?^ k'"2 ,|j?5''i'73 ts^'? "l"» jk xn |y"j.'ij?ii vmb 
DJ?, "rbni i?*!« /lJ?3«'?ty topj?s K-'i '?ini'i DJ?, bb"'!.! "]% jori^« -ii?t3?iK j?3Kn 12 

-1J?^"'PDJ?Ö -!?1K "IJ?DK"!.: ,JJ?DXÖ J?p.'?«B Orj"'"« 12: •^•'l •^'p-'ll •?]■'« -ID1K ,IJ?3'p'tfl-)J?| 

>5n jj?"!. ,JJ?1K,-! D^. Dp.ica «n ij?vi ^jik t)\ lic j?t2^xi; nt^a njis :Dj?p"! dbx is 
,ta"in''|ij?3 tT'1"ij?n rtai?'')? ij?"!.n''^ d^IX sddkö j?.3"1 xT^i p^xa Dj?r-! k;; tsipKn 
,t3-isrij?3 jj;5Kn km ,|j?3j?nssiy Dj;'i.?Kb Dj?p-! j-iJ^JC'^Vr'^ IJ'I- 1^ ^'t li'lli'l) *<J ^* 
('K5t;2''p jj?riK ]vi ]\ «1*1 s^i ,(ta]''3) j?p.'?kb Dj?pi nr^iiiK ij?^!:''» ;^ «n dxi 
-:j7p'pKvi -ij?3"s pK n3ix ,tonj;t3tr jj?.:;!"« -ijrs"« rp^^V rs"! 13ik ,t2£pj?.5''"c^-]j?. 
«■""a J?^''''nj?"a "ijjD^ij p^ -i?!ik ,3Xß «•»•'a ,*ij?n jj?.?:!"« n^a xn tfl£:j?nj?j j?'p''M 

Kn |J?"1"3J>\1 «J ,ttpj?ta'lKtS |KÖ |J?3'"'ijt «"ll pbKB Djypn p3 Xn fj?11 n?1i« ttfiD«? 15 

'^■'•'■n : ij?3k: lJ?l^J?t "i?i« ,iJ?5«n t21«nj?5 e]!in irj^n j?3'pj?ii ,|j?3J?-!.Ett? "iJ?p^K| is 249 NUMERI CAP. 14. 17 ck"? ,p3 -j?ix :t2y^?Kbiry^ ytsp^ii -lyn p>? k''t -t:?. isKn dii«! ,t:Kri jy"!.Kriu? 

K''"! D"n D?!17 -11?. ,tfl£N-!tDtt?i'5?1X "!?K^''3 nySS lÄpI^S ,3?1tay"l2lJ^5''!!^ '1?''^ 

Nil K"-!! X? niiK ,^1«:: I^'c^l^ "i:?3""! "^w Drp.'pxä ci»;;-! tsKncrcp^ö x-i rjx-r 

20 T|^« r^'; TiKnar Ni :"t:Dxn jy^y^ny? 'nrni''"' ''5 ''"'■''* on.ija jKä rR.'pi^s arri 

21 rii» r:^?K3 N^n i^ix ,r2yb "si'n -inxri kt -.ysx n^^tsi^ri jy5"i ^ik: y5y3"nr| 

22 -nnrn y3"ö i^s'pri; ,"ir.;?yö «'•i rJp'pK cxi jd';^ D"p.3''^-i-]rri -irn tar!55 '^'p^s 
nrn px t?iN ap-V'? ?>* "^'i!^ ^^'I rjrsNn irnrir: 1^5"? y.?"» ijik ö"p.?''b 
riraxn ts3i7")r| ':'Na jny;? (jKtt?) tsi'tar;;. '^''a k''1 i?ik ,j73S*n iNntaj;^ rtac^ii 

t:n'':^-i:7.'T]''aK''"! ,y!pbN"i?=iK iV^^ri ]v-i^'<w:!:):£ ]l^^v'^ I^I-^'n y^ ixi ,jynrT 

24 tsD^j nynynjK j"N b'"'ri ,3^3 t:3r5p l""» "iy?>!{ H^'Oi'.t '23"'? d:? irlpS«] ,fy3Kn 
7N1 ps jn-'N '^j-'N '7'p''i; xj ,r!23'pxä?X3 ji')2??X|-5b'px? "i""» n]? "iDix ,e]''X an'X PX 

25 n?iK :ir:^tfl''7y3 or, "^V^j raxi p\7 n2ix ,tspx jyööNp^J "i£ prixp /ly^^na -idk"? 
xn px sT'ix tarsr"!.^ I^r.^^ ;r5pxni2 n-'X toDnxri ■'d^^ds nrn -i?ix "'P^ög -lyn 

26 jhnx 11' n2ix ntra is yari;?! ;^ i?ix nyy)?s'p"'tt' ori "^ix: jri; jyi fr^c-'iT 

27 cx"i /ynr'örj 177X2 -lyrn (ta*ö pT'i'^ "^ix; Di?, "p^xp yj?xb x'-ii j-^xietr -i?ix 
■Tj-ö jy^r^ x''7 7X1 /D'bx'itt^: "ij^irp i^i irii''^ '^"^ ^li^lli» "^'O jr^yj xn 

28 tasnaiö ,y3y|? ^i^x nnxvi X7 qr^n-x yjxi ,ts-)Xoy^ T^ rsxn ,ji?2xn ttiniaya 
'^I'-'X x^ riiy"!? X7 ^ir'i.nx ir^"» "ixs i2?xn isynjrn;?! nn-'x x^i to?"? ax ,;•; 

29 -j?j sy^ y|p'px -t2ix lybbxern "irs^b y-i-'^x jy^'pxj ytap''ii irp-i j^x t]^^'^ 
»nri^ixi "i?ix y-inx;: jytscr^^pxii:: exe ,':?nx¥3X jyi^DXJ iynn''X "^x: ,iyta'?ny;: 

30 ,]rö!2xp^ n?xb 7X1 i"X •oa-'? tsyn-.y!) -in^x n''? ]^1-^?- ^'^^^ taniiarj n.n-x xn 
»jyDtpxb i:: jyjnxri p-ixi "^i-i-x ,y5xn iraxnrra^ix *7?xn yj"» ^i^x iya""!Xi 

31 jxs /"ly^rp yT'^ *^?''** «^'P^ iO^J /y^i^l "i?ix D'ni^] jnx] ,2^3 nw pi^'i.jxi 
-rn Tpx yi^yt yp"! fjyi.li^li J^a"!"! 012: jyiny!; xm ,ts5xn ^^xiyj nr^x |y.;yi 
:t2?xn iDyt2?x-iy| -in-ix 7x1 /|y31I'!? I^J^i^p "'t'^*'? t^**1 II^!p'?*^J ^'5 "'^^^ Il'^r"!- 

33 "lyirP i^T'^ "1?''^ tjybbxern yaD^ii -lypn px jylp'pxj nya^S yn^x -i3ix 
,jy3X'^ax""''Ty'i!iny"!."Njybbx7 n?ix ,jyT''Tii^"!.!7^-^''^T^i'^?'^."'"'J'l r^ l^^^^l 

34 px ,y:x!a lyn b.-ixsp -lyn "^x: n?"»! j\'ix'i y^D'''ii nyi {•'X nyi^-^^b yn^x j''3 
-inx: j-'^x n''s 3XD jyny;;. ,y^xD r:^-j"'s ,ta?xn Dynjipnj? "iixb txT nn-'X JI'?'?^!; NUMERI CAP. 14. 15. 250 

-117"« n?i« ,y"j.n«! i'^iysi ,|y^Knto iDKritayt=D^ö rir^ '^T^ ts'7'p«: ,(tor.?2r"!i''p 
y5«n ;i ij-"^ jy.n''it|5''-!!iir q"«|X&) "rci? "^i"!!^ fri; lor^ d» dxvi jy-in«'?-]!?. tabS^j 35 
,r"!,"]r\i pnö jjibaiaNnyi jriK? jrs^KJ -lyri toa^? Dj?rn Tf« ax /lariy^jrj di?. 

"ir'B i'Ti^i xn n3ix ,jj;'i.xti :2-ir7yp.rj|!)''ii2f »<'"! i?ik l^^l^ipli?- 'i^: n?xS txi 

-DK3 r!p3''s y?*?!?!; ."lyj^yö j^jn IJ'^I*«'^^^ di^. i?i« :n?K^ 7X1 irs"« jyt^pNi.s 37 
|nxi ,r.if'in^ 1D1X :;•; nx^ i^jx^s pj^x *T]ni-i ,iX'ts?xn3C"ix ri^xb ayi. |Xe rnrn 38 
IXT jr^rJ i?5'pri: .ni^.??r«2 jrn jxb jjjsr'p jrs^bn '°''"^^s: inxj ,ab5 -t?ix ,D'p3 
D'bxnt?: nnrP IJ'bH* ii^ i^t^-ixi; rri -"i^ö (cbx) n?ix tir^pip";:?. i2£ -i3xS 39 
rf'nis jr^"!«» 08 IJ'I.^Ktatty x''! n?ix i^rivi pVxä mi j?ta'ii;.''i-ita xi ,i?öri.l!'"!. ^o 
nri n-n q^SKlstt^ i?iK f'^'l^'-'^ öynra oyi J^r^'-st* -iisr |rJ''i3ty i?ix /CTilx 
jy-i. ,Dxri 0:3x11?^ ;•; ara^rii jKfe ,fr,'ir^^''l3'n rtsnx ar-i. i:: irb^Kri nni ,-i''1t 
bnrs:?3 jj>"j. "in''x t:rt?y"i.t2^:?3'x DnxTi trts^xintra-iJix tt2pr:r'Ji:?2x,'i"ini ^i 
taD''? (toj")!«) ;•; jr"!. /Sr-irn iss^j torJ^öis^ t jX'^?'byj ts?^? tj-^x i")''1"i d:?. idix ?d';'; 42 
jri. tj:?!.?''''? I^T'^ 1*5? taj^l.iy"!; jr^^btt^rj 13?"? -ii-fx ta-'iaxi ,y^ "ij'ta^ix 43 
7XT "^-iii »3r"i.")r\i 1^''» n?ix ,•?!''■'« nxe to'nxn c-i?-'!) •'j^d? iri. "t?ix 'ph^:?, iri 
ti'ö BD"? ;; q''ix) *ti^\i xt ,;■: jxe 'T'\7 fr?'i.iJ?J5b' (in-'X) ^''''Vi ;jj?b'pKB tanyiit^ 
pj'^rn D^^j'ij?^ er" y^t2''s*ir x''i ffi-^ix r"^""! fys3rt3D'''-i-t-\r. x'^i 1^5« {i""?. '^''''i? ^^ 
yttts''i2 -iy-1. D'ix t£3'^3 iPD''i.T nt^ö -I31X D'^^, riKbori^is x--"! "ir?« n^r'^at^ 12: 

tnönn "^x? ra «"t jyDc^atJJnr:^ -i?ix x''t jraibtr n?ix ^jr^nxvi r^ira tsyp 

Cap. XV. Itfi ItD 

IJ^syj "^"x •^"^iKi ,iDrööx,'5 jyj?iDnx\i -iy"i.''''x ir:«'? :«l pK iri-'X jr\i iiy^fi"« 
"iri^ ,-iy||sx-i?x-!a p^x ,i\ -i^B nyssx-irrs p'x iDr5Kö nn^x i?ix ^niri; 3 
,r5«^ y:''b^"'\i><""i.e o'px nrnx ,^15'';'^^ fy'i.r"!.?xTra 0^^ "lysBxtaaxbti' p'>< 
}X| "^nyj |r?3r;r3r3?x D12: ;•; -i^ä I"ir?3K 1;: nix ir^Katapyli ]Vi;^it: jx nyix 
p\'r ly^bri) ,jyj?""iai«1 («''"ax"!) lyn b'pxj Xi :n''|i?^-'bp jxb nr"i.^* n''E-i?n 4 
»orbn^ö ij?.;""'? '^'rtaDnr:^ csi^r'^ M**?^ -ir|Bxp''sitt> p'-x ,t2j?''ia"ixi ;^ "irsax 
•mgn-B p-'x -iP5Bxp:xit3 D12: p-'vi ipix tbx; pn brai"? Dyr''x i:''a jrcDXjya ^ 
r-iPlBXtsaxStr cyn x"'''a "irix -iyE?x-i?xna ar"!. irar.; n^??? *<" tic'r'pxi ,pn 251 NUMERI CAP. 15. 8 012: toD-irs?« -tri Di7J3r i"x Kn pi) 111K :;•; 'T's "^ny^ tJ^^s'J?.?!'^?« (Qi^^^ 

ytt^xb d:7.?"x x^^5 iri^; pj?ii'ii j)?"3.r:. ö^r'^ ^"5 ^yi-K /jyp« 1^1.^: ^vr^ 

Tinra jyisnyjyj?« (012:) -iräf x-i^'b p^i« ma ,pnD k| Dypi b'pKj yf •'!a''''ri?''^K* 

:pntD 1:?. b^Kj KT ,tointfi nri'-üt h''1.i ;jy3Kö ;": i-'b Tinyj iröriyjyj?« (d']:£) 

15 --i)2ri.&i jri "i''l> ob« f"^"^« T-b (bnxiiKp 'r'psj y'^vm ^^*b^Vi^'')A iviT'^^v^ 
jyT"« i«"3 (p'l Dypn bbs'p j?i2it?Ki i?^^i.i2 rj"''!!? ;t2'pyriB^ii« "^pt -ij?"i ,pM jrb 

16 pt?j?i:?j »<''''b"iy'.r''iit : prt ;^ ikb j?''bi!2ri.B -iri ly^^ xj ."in'x « "ii nt ,]rööKpDx? 
s^'H 1^1 ,a3''?-iöyi.& jri i"'£i -i?ix pM '^''■'iit T-B "^Skt aar-i, «•'"birj''^* -i?',k 

18 V^^^V JJ^I- ''^ J'l^l n^'^-2>^ "'?''K !^?''^ 12^ J''t?J?1.yi. V, "'?'"^* ♦tai'jn^^'p "^''i? 

19 ,t5rDDl?. DJ?"!.?«'? cri. J?"!.Kia öj?'i. |xb nrn-'i!} jn) ,p\'! bbxj xt ,yi.lJ7'!i jr^j^ia 

20 Dy?"tfl Dj?n''''K jj-^böD"]!?. d"?« ^3?^J'''^!?^5 )\ '^''1 ly'BBxyar'n p''« in^s t2':>'pKj 
-ir^Bi^y^yn 1X1 K''ii ny?B«j?3j?ri (Di2£) 1^5^05« iP^ip iy^'i« "i'^'i!^ tabbxT 

21 oy-)"« j?j3^btDD")y. D^i. jKB : 1^5^05^ dJT"! T'^ ta'^'pKT kj ,rJ?yö "ly-i. jxb 

22 n?iK : fyöbKpaw jyn;-'« «■'^5 ir^yj -iy|B>|t3r'ri p^x ;•; n"? -iii'-j« ts'^'pKT Dyj^a 

23 y^K^ Dyn |Ki! ,t:s'n lybriKsys na^a '^'in '^■'''iit )] dxi; Dybbs* ,n'irD ^iii t:Kn 
tjyöJaxppNj |yn;^i« «"'s j\'-!iyt3'"'ii i?i« ,taKn lybriKsys (oy^bi^t) ;^ ni ^jk 

24 DintD'Ti''j< D"ix ji^^assxny?! -lyn lyDo^ii ysns* dj7. jyii ,j''\'! oy 'r'^Kj xj -i:is' 
dV« fpyBB« T'tDir |y5?r ly?''"«« a?6ö!a«ny| y^:?KJ k''1 hhi^i «j /top« fyny^pyj 
-pD^nts p^j -i?^K nyiBKp^Bty ]"! i3ix ,;■: -1^5 "^nyj jyönyjy^^s* D12: -lyifx-iDKns 

-25 -lyn -i5!iK :-iy'?B«i3''i m^i pKs^yj'V \vr^ "i?^k ,yD''ln3y5 öyn r\^) "iy|BS NUMERI CAP. 15. 252 iy5yj*nre -in'i^ bbxj d» i?ik ,]y5nt<ny& ,toKn tobn^l-irli ;■; ^^ aintoi^K 
-li'i ,y-;,ai7nD 'lyn k^i xt ,d''7X-]ü: ny'j.rp. jr^ "irtoJix yu>''ö^''rir''X nyi tp\T. 2» 

-s"!"« ts"!? toina DK-nta» yb^rj r^-'-'x nyaiit irii : tsnr^y? nintan-)''« ]vy'^ ^o 
iriin; taytDttK-jyjD-'iK b'pm rbm rs^yr'^ "'?^^* 'V. tsirtsorlp rri /J?'"? 

-i?iK tsytfl?«-;!;! K^T t2xn tanxri D';'; jr*!. tDypbKS Dy-in-'X rtets")? nyn D'^ix 31 
r-in*-« ,iJ?"!."]yii rlpri?' J?ri bbxi tsytat2X';rJD''ix ;iJ?3X";3rJ x''i taxn tflxsya pM 
rütp^li 'lyn px D'bxnto: ij^iap x-'i o'px -i?ix nrfx er'ix arx toxritsrot?-'^ 32 
"i?ix jrtsa"'i'7pä'"ix pbxn rjxw nat?) ax iri ,1x0 irj^x x"! j^i^xii xi ,ir"!.xvi ss 
-i?ix ni^n i2i ,jya'"i':>pä''ix pbxn jrtstoxn friiiarJ jn^X x-^n ,|ri''X |J^ts2xna es 
,D'3J?rByj cj-'X in''X jrtajy^ x*-! "iiix ,j3i'7ttüxny| jr^^x^ nyn iia nsix j'-inx 'i^ ^^ 
12c yta^XT ;•; -i?ix trta'^'pxj irny^yj ün-'X dxvi pxri tsDia''iatyya laa'? "^xd b^^ii 35 
jiibööxnye y^Dxa X"-"! jn^x ':''?xt ds JJJ'lli'''^ tay^'ixiarJ "^^xt |xa iri rH^^a 
i'^axia jDibaaxnri r^jxj xn njix :fyr?''''^tr o-nr^xb ori. a'pxnnrccix se 
,ir?'''"'^^ ts"» jn-'x jys'ixviya x^i ijix ,D-)rJxb cyn s'pxnnyD-'ix ,D''ir.-i |n'x 
nt'a 11: ^ixist^ ;•; -i3ix trtstsxn irbnxers ntt^ia dj;i ;^ x-'ii /Snxtaty is dxi 37 
jx T]': x^T cxT fir^n^x J^JXt -i3ix o-'^xn^?: ]']:}^^'p. jn i2i y^J^l Jptajxi -i?ix ss 
-i?ix ,jy!2;?xp3Xi p'iri''x x'^'^a ^iv^m ii^tQDxnp "irT'bp "'n^'''^ l'pi'l?"'^ I^^'l- 
:jr2Xö yb'pxvi 'iriba jxq "Viit Vi^-'^ obvw^ cyi ytacxiip x''T |X jvip'pxj 
-rj ft2rnri?x x^t in''x jrii a'^'x dxi ,jrn i2ixi jrtatpxiip rri jr'p'pxt i?ix 39 
-:x3 ts3'? 131X ^tob'pxT jint3 x'i n?ix ,0'^'; y^xar: rlpbx jx tsbbxj irp.?ri 
;tar":!.in2XD jrjn'^x in^x cxi ,iyrix irn^x i3ix ir^fi^n f^T'^ 1^*5 ts^T?^ 
i'B -I"! rb'^ri -i?',x ,i''t2X3r'^ y?''''!? j?!p'px iDiintD -i?ix tDrp.3i;''iyj "in'-x ts^iaxi ■lo 
rsxn D-in'srdO'l"iyn 'si"x •^••x -nri »utixa -ir''X (p?) ;^ •^''X :t2t2XJ in^x 41 
jtataxj -is;''X (p?) ;^ "^'X m""-' ''^ '^'^^'^ "^^"^ D'"!i>'^ J''7.?x'? Dri o-ix 253 NUMERI CAP. 16. 

fiO Cap. XVI. ItD 

1 ,075^ "t?ix in"; n?iK f'^b DP*i, inxT ,nrin dj?! jnxT ,D'nnst^ jnm ,n'np n?iK 
2 n3ii« "ir.??!?)? irönw rD'piKl '^rirp. ,nbB d:?i inKj ,i'ix -i?ik ,D'3X"'b^ yDns*? 

,j36ööK'nr| "11:: j;3r|iir3 ,i}^T^^v^ lyi ii^tsD")'? .J^itsirEi n?i>< tD-}ri.?i!i 

,2?ibö>sxnj'B ri'iKJ ^«''"! jn n''"'i< (^''is* "in>* 10^0.7:73) b^h i2£ tirin^K ist jyts^xi 

•?1"X -in"« ta5j?01ij ^^j"?^ öi"'«'!.'^ '^'l ttsr^^ P?s'''^ "iJ^tojiK i?ik ,j"'b"n -iri rb^« 

^ "2^ T'J ^"''^ "^J?- ''''? rV^l^^ (.op'!;'V ritt?» D^iit 121K ?D';^_ vi^''^^:!^ ^^1 "irs'^ 

-i:?. DK1 »«api!«) rb-'-'n st nj^ii -i?is r\'! "ij'li ,iin!a -i?p -in^i.i ;•; im ,\i!p^^ 

!? noiK ,yt3t2K'iy?f3K3 r?"! "i?iK nnp ,ir3?sss "^""X tsyarir? ftaints Dyp qj'DDs'? 

DJ?. i?iK »ir^"]«» ;•; "n'!» pii'''01i'5""'- T"!"!*^*! ^^^^ "iJ^^ 'l^rri n:?.''''! iDy^J?!? 

nn"*?) ,yrb",ti ij?"! arü^ "iJ^I. riyo iyb?7J?'i)12 ^l I^s'pyiT ,ji«ö ivi. ,1"! i"]"!.! 
8 «ijsn lay'i.sn tnnp sisr yia^xi ntöö -i?i« td-'ib yj.-iKj. ,"?!''''« (»T'Ik '?•'$ 12t isrörir? 

i2i xsn tspsi.ar^ J??^s? ori'K "^"x n:?. dsi ,d''7S";^: j^ibaöKnyä "irn d-^ts 
-?2S2Knrs -ijjn -iK^ jrrirtstr 12£ i?i« ,0';'; jjisnsri -i:?^ oDri |yi {rtaDnnj'i 

— irs tDöK'ni^tsDns ixi^j'^iK n.n''« dki n-'i ts'^a ,0""!^ i)?!?"'^ X^l ,"iyT13 ^5"! 

12 -t?i« ,j?iap"'P n">rD -i?is ?t2r"i.li» 10'^ |J?^J^^ "^si^X ß^l '"^i?- tsr« dxii ^pD^* j^l 
,iy5S-!2t^ «'! "iy5>? ' IJ?|ii D'S^^bH: J??'7Kj. Kn ,D")''5^ JJ^l i?i« ]ni |:?1 d'''? 

13 tfi-in-'5:7:?''inrn T31K i<n dki ,2"'?r'!i i2i dz tars Jiynaxpsi-'irri taa"'? ii?1."i^vi i-'T! 
j:t?t5-ista !i:j 7?i« dik ,idd'''?Si j''?xri -t?ii< •^•p"» jxss tsi rri.?«*? aj??''''»!! ci« aosn 
iy|-)rii?''iK 7?i« '1^5"« piJ'i'i ai2r ini "^«5 '^■'-! xn dsi ,v^ü^v ^vi r^ 

u rixn -i?is '^'p"» jKb 7Si ,i?«b p"« pK tas''? nis tacpxn i<n i-inKin-S) ?i:Db'p'''ii 
D!inta?yr''i!t aiii rJ^J^ir'''-'' "'?''^ '^'PJ^I' ^?'? '?^^ ^?^^ *^?''^ /tass'iari ,t2D''bs 

-r5 ir^n^i^ |Kä T^ i'5X^ "^yj.» p.?"^* '^5'? rIJ?5Knr|s« ]V'1^'^ ^2t ta?^? '^"I NUMERI CAP. 16. 254 

/^l'llKI pirilirS""!. i^'t^^J'!? «"! 1?1« /r'"^-*^" "i^.""? ptS^I?^ «"! "I?1K ry??K'BB 

-r"« Ü12: wibttöKnyä yi^DS'j xn «"i jr^y^ ytöbyiaüKni^e nnp -i?!i« tpr!si?iK 1» 

tsy.D^yiü t-Tix-iEtr nsix ,p,'is 1:: *i3ik r\m 1:: rtsj^ij?-!. ^^'; i3i« n^i'rissiNnr? fy 

-lytiD-": nri DtsK: Kn jbdkj tiy3K"5st^ 151« ,i2?'irj3« -in''« p|''1k |yb"'s k": 

-lyn 12: riT"?. HKistr -1DIS' ntra 1:: rtarir"). ;^ 131« ?ir5")''i£ «n tsDj^ta'^j'pKii || 
,n-\p cri 3?i:n«\i -ly-i. js's lynaiK D3?n jyii tflr.nr^ tJ^J«! i?ik j^ib^iaxnr? 
i;i« rü";"?« "iJ^K inn 12: jr^ i?i« «T'iK i3xatr n^ia i?ik 1 0*1^5« -idik |n"]25 
-nr? 'ip'i. lü rianri "il? i?i« tD'bxntt^: jytSDytsb^. xn ir^?''^ dH'-x i:7i??\"i 2e 
jrasxn'prEy'i.B -lyri irtaSy^frJ jn ixs •^xn ts5'''''!i tTixiatr i?ix iiibaaxi 
-in'« CXI ,ts>*oy5 JJ^JH'^ DX"ii>,Dy|p'px jxb ,ix diss'': tarnn''-! -idix ,|yty?rÄ 
-Djrn ^in frt$3"irit2?» X'i n?ix qr!?"! "iJ^'^n'« "iJ^bH* I^^'^i'"^^ tor^afaxpisix ^^^i 27 
irj^'J aT5^ ""^^^ 1^1 "'?''^ '°T5^ '^?''^* i'?! '^^? °i^1 ^?i3nxri nrn jxs öix 
iri"^ä yisi'« 1?^^ rytabjr^yj nrnn"« j^x^r^x jyi. |x "^i^t jr^bbytat^ n^ix o^mpn 
ßb'p^J l»<"!i5"i tTixnEty r\]pa n?>ix nri^'p jJ^S'^'^p l^in^x n?ix r.;nxi i^nr^x nsix 2» 
x"! Dxn ,i!int3 12: rpirii S'};''^. vhh^ ,taxn ts-i?xirJ "^"ö ;', cxn riJ?5?rp.n:?. nn^x 
rSbx x^ii jysnrtptr n'n rrn iri; tiiy] jj'D^xprp li'^li'^ öliT"''? '^'i'*^ ^5'? 29 
,jrnnyritaDiTr3ü''\n |ru)?yöyb'px x^i li^lll'i^ ta?1:y^)^'^•^ -i?ix ,1^51^151:7 11'»^?^''^ 
xn DX"i »irsaxt^i^. d:?;''? oxiitax ;■; ni?3X -i-]''ii {tsnixiy^ a^''? '^''ä ;•; taxn xj 30 
n?ix ,iJ?3''nn''« Djjb'px ts'ö t2Jr'?^nr| x'i n?ix ,tsintD?i''ix nsia irnn-'« rili?- 
i'rn cxn ,jr?3rp.iJ?- "'s'"^ tsJ'i.ii'i? ^i ^jroJ'^^xrri ^31^3 xn i'x insrsi'lp x^i 
15: ytstsxn t2ri.?y.'7'pxe nj?, dSx nxvi ci?. n?ix qy?xn tsytsrxnrs ;•: nr'J^yö 31 
n:ix tir^ii-'X nytgiix rilS x^n X] rt^rtsbxB!^ xn ,r^ixri ]});-■[ pb^x jj;i.r"j 32 
n?ix ,n:/"T"n yn.n''« n?ix x^: 3?x'?tr-|j;| njix ,-i?iö jI'l.'TX j?t?r3S2« rilS xn 
njix ,ir3Xö-jj?|Txn'7'?«"i?i« (jrtfinxnrJ?«) nn'p crn yabyi; ,jr^3yü xn r'p'px 33 
x-n n?iK ,y:5nj xn j*-« nirir^? '^'^"'0'''!^ oy'?'?« "t?i« ^lytaiirn jrnniB xn 
-i?'X Jtajb-'tsnr'i vir^V^ nyn d''1x lynnixn xn n3ix ,xn ytapri.r5 i^llV. ^^ 255 NUMERI CAP. 16. 17. 

(y?'pr'ii) ,"ir3?r!5 ^-ve?'? i?ii« ts-iri.^n k^^ti:: «n yta^inr^ir? ifi« ,;'; jsb 
T^ Cap. XVII. r 

4 -iT^^'p^ im tf]?5"'''^3 D''7S-it^: "^J'irP ^'"! "^''^ ]V^'"^ ("P?J'1> öi:£ Ili'b'?^! ^"T 
""1SI jrtt32S"in";r| sn v:$hy^^ r]Vm'^St jrnrl^np sn ons? /'ly^o^ns i:!i 

D-n"« IS nira ^inii ;i k"")."! ,j?tpi?si "iJ?.5''\7 i?is nip s'''i.'i ynjjtry^ toD''? an"« -t?!is 

•tissn nri'S :jr5S"!S^ "i?is f-iins ]vm im ntria jrjJ?^ c:rr;Sö HJ'l?^ ßi'l 

7 -I51K ntt'a ]'jiv^ VTi"^V^ K"" "^M d'p« -ixri d:?. nDis' rtsrt^'istsr'J d';'; p'pse ts-i 

i?ta'pj?:srJ!:j;i'7a»Kni'? Diir ■^"i s^ |yt3yi?ri; sn ,j7ta'pr^!2snrs [nrix j:?^!?^ 

jD';^ t2'"'p.3''bTiyr! s^i pspn:?. d» -!?is ,d:?. rtapyn^^a J'r?.'?*^\i S'l 'J^O'! 'i?i^ 

^ 12: V'^VIVI. )] im tsbyi^r^Djji'^öüsnys ts"i -isb ix'jyj pris -i?ik n\^ö im 

10 -3i;rTK «"! bbni T^ \vi ,j?i'7;2ttsnr| "ij^ti D'"iK ari? tsnyj tTiKistr n?iK nt^n 

n ^1" rt?^Ki nf » -i?is tttrirj?« 11% F\m ]vh'h s"; im ,]vh"^i:!'^ ^''^P'^s 

— ir?"'"». rj^lp im ^r^i J^l.st^'ps dsb ■ni?"? :;>-it3 -isik j7:?k2b sp a''? rpü^ 

ii'" ;s-! :?Dnsnr? "i?ik ,i?i'7aöKnj?B ms: rb-'-'S rnyj tiis (PT'lns*!) pisi} 

12 n?iK ;jj?^2S'Br^?^ tasn rjs'^s k''"! ,|j?5?SJJ?^D'"is ^l I«? ps'it iri tars (js^) 
nr'»:^^ ij!i. ytits"» Kn pK <r\'b im ^y^t^sn ay-ti'ny^ ntra «"ii ,ans3 jnnx 
""iy="nsi t:Knt2 iz im ,jy:?K3:7prp'ps3n"«rt;t2s*nrJK'pss''-! rrn^niis 

13 jyn. irt"'iis -i?sat^ ni7. -i3ik tp'pKs tsi rainsnys n?is* (r.?3K3B sn ]W pnyi; 
u D» im tsi'ix risisn y^sba sn im ,iri?r5y^ ii^i. irt?''\i2: n?is iraisa 

tain?''^ iJ'?''' "i?J'r'i"'2 Is'i'^1''? ,ir3nst2ir y^s^B SP "^nn sn ,nip;?n jrisvi 
15 p-'-iijc pns rtsn^rp s*7 jcnnp |yjyii jj?"i.sri jrttisspyjjais sn irjri. -irD""s NUMERI CAP. 17. 18. 256 

ri'IN r5^^"i.tt> D'pris iJ?öX? in ^?1K ;jyp.p)j?tstt> jr?^'? ^1^1« I^ö«? jl^?"! J?5"^-K^ ^^ 
-lytars nx'-jn''i< tafeln mi 'i'b (tsrx) \VppV'(^vi r'^ ]Vn. ,o"]h ]V';ip;:}^ti li'i. 
,D^?r'¥ TKinKB ,ta'py^rJDJ36ö^Knys TKT pi« pn kv v^^b i:^i< t-ij??"n ira^'? ^^ 

■1^ "l"« JJ^I. /1«I2 "1^1 fr'-t '^T^'^ °^- '^?''^ tröÖNp^^pDÖKn^r "TI"!?? tO-tt ^1"^^ KVl 20 

}j?nnia iki "i"» -ikb jyb'p-'Ptt^ '^■'>< bh^^^ kt qrn-'ba Ti'^ii ]Vpp,:!^'^ D. rVhr}y^^ 

liri?K cy"!. 'iKvi Dx -i?ix : Dj^Dcp^jj'''':^ ori ta'p:;:^^: iki pijt ,pn ^^i -i«b jrpprtDtr 23 
ytan^ba xi ,yn^T n3iK ,DyDD''3;"'^?: ori ts'pr^yj ixi r^ 0^?- ^V^ ■'?^^* 'D?J''31«^ 
,a3X"!3ynKB-irn iyDDxneiy ristsHn "1:?. ,''i^ yrln dxb ,D'|nr;iK irppyts^ nyn 
Dii-irn r!g5X"ia nura -i?ik ttfiB''''*iS'J l'pj^l?»^'? "i?i« /jl?3"'1tfiy^ jrntfl''ba n?ix 24 
irianxj *i?iK jyr!«! Kn nJiK ,D''?x'nto: nrn.3''p. pb'px ist /;, |xb jrp.pr'tst^ yS^x 
D'PO^ IJ-'R-Ri'^^ li'"! i'Jr"'^ '^^^"^ ''^ "^K-iBu^ ;•; im qyppytst^ irj^M "iy"?j?:. 25 
— irTi.i X"*"! "i"? 1^5"'^ ("P?n> d"?« j?nnxiiy5s''ix "112t rp''"!i2: d"?^"""^ ;xi -ixb 
*v23'': x^i 131N ,y'iKnB''ix 'T'ia jyjyj IJ^IIiö in-'X dki ^irirp frrt?D3y§tr 
-irnrp KniiiiK nj?. isNnts x? ,'7nKBr5 dn"« ;^. X"'ii tsKnta ntra -i3ix Jiysnytatr ^^ 
,diK jyäös'p^ Tii ,|rnr3-irB t'ii ,y.-!"'i qr^JKi -i3ix ntöa is jrsi^ist:' D''?i<"}'^: 
;ir3nytstt' diö ,tsy?iX3 d';^, jiijnxi; ii:i "^n "ir"! "irny;'^ ;dix jr^Jaxp^ yb^x T'i; 28 

?irny3-iyB 3'''?'px| irn "i''i.i l^lp^xj 

cap. XVIII. n^ n" 

B-ö vt\ DVTb'IV'^V^ ri. im V^^^i VT^i im ^^1 tprj^ i2i r^ixi ;^ -I31X 1 
y.5''''-!. i?i»« xi"i "T?iK ^l^riKT^a r!5int2r'p''''ri dx tsxntsycd-'ö xn tsb^xj nn*'« ,-in 
: iriNnts daintsnyt;d''iB dyn*'-'« tsKniardd"')? Kn ts'r'pxT nn-'X ,'T'-! ts'^d yDnxT 
tidb'pxj dnytsxö cy.3''n. adybt^y: txn ,^i'? dX^D jyi. ,nyT-!3 rr"'i "^^ix tiix 2 
■J?:3 '^"i *i?it< /ire^'^tt* "^n ]x "ri^: x^i dxi ,ij?ddxb |rt?r"ii3i2:rn in ü'i? xii 
dj?n r^byi^yj dr^. nxs lyb'p^j n**"! ts'ö y?nxi r.?^n. -t3ix xii im r]yr" 
y^'?x3 1X1 'T'l> im T'^ 'T's cxTi ,jrnxTr5 ]shh^\ xi -idix tp'j dycd^jr^v' ^ 257 NUMERI CAP. 18. 5 DKvi rjrnsjrs tsbbsT in''K "I31K :|rl$n.tfl1Jt3^'1 '^"k ist a?^? b^xT -iy'7tty'i.i3 
nnri? tss"? tD")?«'! f^vvi jrJIKjI?! ^2i -ixtfi^i? lyi. "i"? "i3ik D>inioa'''?''"'ii iki n^ä 

'^p-'K 'T'S ,JJ?i2ÖK0y^ D''7K"}^: "IJ'irP- '^i'l- J^'ötö"'Ö "^ri Cl« /D^lb K'1 /"ID'T"!^ 

•^"K rsyj t:D5''iDJ3ip?rtt' IJ?:""« d"?« mJ'.?'''! tab^KT "iri-'K "i?ik ,Dr2?Kn-iKb ori. 

t:j?t$lKt3j?3 b'pKi ,t3is''-itsi2trri -ij?1. f:>1.öJ>1.B "iJ?'l"i?iK ,taöK"irt§C3''iB "ij7;^s '^^''« 

8 ly^ynra'K t'I J'SKri '^% rVr^''] ,'^^k i?ik :pnK iü rtjyn;?-!. ;•; -i?ik qj^lir;! 

,'-iy5£Kr''SE> J^in-ij^yb'pK "^nKTiKt ,irBSK r'^n'^isj yb*?« ;(j:?tfiöö-att>r5) "iJJ."? 
-i"ö KM rs'pi'i; r-irs^K-tb^tt^ ri-'n"« rbb» d^k ,-iy|BKi?^i r-jn'^K ybb« ob« 

-l-'E -|?1K "^n T'B (pn) D^, (bbKJ) Drt9DJ'''?"n")y!?'?K P"« D^K »i:?!")!?'!; ij;'??"'")^ 

10 -jDya -lynr;;. ^iroDH °^. ^'•'^ tao'^'?«! J'^liS' I)?t?B^'?"^'■!J'^'?^ ök tJ^iHKi yrn 

11 jriKnyj -i'^i bb«T orpi 'i?ik m"! in d» bb^j r';?''^ Jirotpj?. or, «n'l«'! J?^'''? 
,D'b«nto: "'S'irP "'J'l P.J'???!'?^^^? ]^^i^ I^? 2^5**^ '^J?"1.^'''« "iJ?|BKr3yn tKI 
iri-'i.'ir. "ii2i "in ts'ö nJ'is?'^'? Wi "i?ii« I3?.?^l«I IXT'I "i?^^ ^'7 1''!^ s^syj "n 

12 ,":)« rtsDya crbb« q^eor, d:^. piiki j>j;in o^S'^n ]"« r?""! "»i'IJ'' rJ?i2iisKi 

13 j?'i.?Kb Dj?-3.n^« piiJ DKT3 Drbbijt i«fe r^r'?^'=1i?. «n MJ'^i'^i'l ^'i T^ ^^^^ '^"'^■ 

pK rrn. "ly"!^?, 'li'l^Oi^^ °^- ^i^l ">'"! 'ii'ir"'^ P, ""'^ ^'^ s'^'pi^i^ .(tcDsu'P 

u ♦p-'j ]"-! bV«j btit-i\?>: i''« rifi3?«aiy| orbbiü ms'dd» öj? «^"i«i rpm Dr?"'! 

15 ,n''fe j« -i?i« PW^ J^ rt^^bs Di^bb« ]k& issns -irtotoia i^n dkvi ojrbbx 
DJ?1 taiiar^isD-;» i^n «n iddiö '^xn ,p''T pn ':''?«J .lJ?J?n31*^"l " ^''^ **'? "*'^- 
tspia orri"? iJ^rnji« 0^1 tD-iiaj'r^Dis?. «n "'?i^* XjrcDKb) j];7KbD''iK jr^iya 

16 "rix? ,'ny2'pv bpJtt' tj?"? -1"? ,j?i2:i3yiy nyj^n "^n^ ,(|yi3pKb) j^T^bcM« xr 

17 -tcD-i» xn "^K-ir: ttsb^j r}")^ j-'itDKviji irsbri; ,d)2ata:5''b"n ori hpt dvi, 

17 NUMERI CAP. 18. 258 

-t2c-)r„ Kn 1^1« /Dy&i<ti> Di??''''« ta-!!iar5t:Dni7 «•'T -ij?-jk ,jrn^ er?'"'« ta-iisyj 

Kii dd'^'pkj titar? "in-'K -i?ik ,ir^?:?~!,aii^ "^k^^k jyi «T'iN xn tflob^KT tai'73 

-i;>tt^1ti> J?t?3r"!, TK1 «"IT -I31K ,D^,r|SK5i?1) Oyi. tODl-|3 Sn K''11 ,prT l"! bb^T 

,;•; -iKB d:?. (tflpx) i?ö2i'pKt "ij;riiJ?. p'K ;j3i2£tsxi jrj-'iii?. "riic ,-i''n ifi-'ia j-iytsaxta 
Dy'in''K pK jjhns* 1::: y^:Kt ;■; 151« nn ifi''ü rjnKj yj^i ^"h idik '?i^i n-'s 20 
'Vi ]Vir}'^ 'lytoDiK in b^Ni '7"'^■^t2 j'-'-p. -idik ,jra"iJ?. ta?"? Kn too'^'pKT r^^xb 
:D'bN-)tt>: nJ^I-^P in ■'J't9?^i* tom'iK pn "i?iK S^ntD j''''i (p5) '^''}< ;jr"i.Kn 
■a-jj?. üijc '^isifit»: -ij?ts3iK jytsinrsf vh% rp^ j^a^n rr.*:'! ,n!? lli'irP ii'l ■'?''^ ^^ 

D12: "inria Ö3''? ^i"'! jyb'pKi D-'r^f^tr: "iyi?''p «■'"! i?ik :|j?Mnnr|i cyt^br^tr: 22 
qyia-ir^i^ 12t (-i?iK) jr-j.«'? « "^n fj-'i« y-iri ^ly.-jK? j?ia'py:^yjDj?i'?öüKny| 
,pna Dytsby;sy^Dj?ib;aöKny| oyi. tsD?n jy-i. ^Skt ''ib (dkök» ly-i. -lysi? 23 
(orp"! tsrx) j3istt2KT y^'^i'i». yj"« ,iyj«"!ts tDKntsyD£p''ö yjy;. irbb«? xn ioik 

-arO dSk ;•; nv |y5'?yi) /D'':'«"}^: ^^^}V "^J^l P^5\'y^ li'l '1^1 ♦li'^li?. tsiJi 24 
jirjn-'K "^"K yjK! anKi ;'7''''ntoa"jj7. aist Q))h |y"i •^•'ij aKJ ,|yayo "'i'lsK 
y^yiyi. ;•; *i?^k mJ^^i» tsi^a-iy p-'p, «"i lylpV^j c'?«'}^: IlJ'irP PI "'i't??iK 25 

■ray."! 7K1 |K3ki n.-!"« abb«: kt ,':?"niDa-iy. ny;>* ob^ ,yaNn jyay^yj lyjri^x 
ri^ij nn/ii Dypn idik jjyt§Dny^ nyj jsSi lytsinya jyi. ,jyayn d';'; "iy|sK " 
"lyi K''i.i "i^iK y?3yt? lyi. ci« n^^P, ^'"^•'^ r^iyeasayr; 'lyrij ob« tsyjaynynK 
nyä^sayr? TK1 jyayn ^i^ik -in''« ^h%i Kj t-iyts^yp -lyi d^ik Dibäiya>* 28 
,tty!3ny.5 B''7K"ife?: IlJi'irP I^^'l \^'^ "^^'^ ^'"^ 'JJ^^^ny;? jyn"i$ jybbK |Kä d-;'; 
ly'pbiit jKB tfinx iyttD''-ia ayn. d';'; -iy|sKay,-j iki jyayn fKSKi D'r'bsj -t?!« 29 
|yn jytscya oyb'pK jns »ly^r^ia d';^ -lysBsayn «n in''« tabb^j jyaxj jyn"« 
-Kl yt:cya iK'nn''K lyii jjyjKi jy^r!''« taabbrn nDi« :|sbki '7''\nD lytsr^^ny^ so 
y::yi2 lyn jk^id-i:?. -lyn ob^ a))b ]V1 (.Vi'^lTVi ixn) 1y^^ kt ,QyaynsK jkb 
jyccy;. cy tabb^j nn-'K i?i« ttayjaynyj?« 'lyta'pyp "lyi JKitany. lyi ob« -lii« 31 
yT'K ""B p«"? ly;"« (tarx) oy ryi. ;rin -ly."« i?ik -in"« ,ytt-!« dyi;?-' i« 259 NUMERI CAP. 18. 19. «^1 -i?is ,t3^^yi,5KD>« ii«£i<i r^pr5 TKi "iri"s n^>«3XT /j^iKb "^^'k ti^ix r^ri 
to"* Cap. XIX. tD^ 

3 KV öb^KT -in^x ^?ix rtsr« i:;ü«2xp^i7j "^k; j^^p qxj) r?'?:?!; ti^Tx (n?iK) ,^r^ 

■^j?n.-]Kä «n \ym "^^XT n3iK fir^riyj ny^?^s arJ^'l ts^ö j^taibs Drnn-'X jKä 
5 nri^x -i?iK b'prs -in^x ,ij7.5?j?i3"!y? jr^i'^ Ii^?".^ "'^? ^V ^'"! '^'P'^*] I^''? ■'?''^ 

,jy)5nr.? irixE jrot2X"i?X''? ]^r^ ^^ix nnx n?^« ^ bKnnrir^ hb^i irtannB 

7 nr^D""is "lyi "[?i»« tplIJ^l) ^ip '^y'J. "'?^"i3 li'l r*!^ littst?"» D£ b%i n?iK 

iri !^''1K ra p''':?'!« to^-'-'^a "iyt;D"'"!s nri i^ik h^^'t'^Pt "'i'^^'? '^■^- T^ "i^- i^P 

8 ,iytt7Kri -lyDDK-n d''X 'iSyhp v^'^i ':''pkt ,t:Nn t:3?Kna-)r| X''! "iJ»! "i?iK n:r5>!t 
:i?y|« i:?! st'Ik ra p\t. p''-!?!iK -i?ik ,|y-.Ka -irDc«ii d-'k a^b ipd": bbxT -i:ik 

9 -'irc'^iK K": bh^i -i:ix ribröa^^ir"« nip -ly-] rt^x «n bbxT i^a nyrn„ ;•■'« -i?ik 
-y| «■'-! -i^B bbiii x''T 'i?!]« ^jyjJ^iprn tsn« ir?""! iJ??"'''« i« D-irjKb Dyn abxn 

sn T'B K^M D?. n?iK ;-i?r5« JJ^l ^""iK fS ri I""!?ik i?^^< ,|J7^kii 'h^t'^P i^r'-t 
,is'py,-i|)''lK irsn^J* iytfl?iK '^''1 ">!'?'? J^IT /Jp^b-iörns jyn. -i"? -i?!it< D'b^-j^?: "'J'irP 

i2rr"!?''it2?2 tsa"? 'lyas '^iv n^ iri; ;i""!"ix tfir^xT ,r:Ka jyt:jr5'iD><-i3iKr5«ü 
13 -DK jr^l^ts i^i^i? "iJ^'S'pi?^^ '"'J^l-i?' M""! ^?'? "'^v '^r'^ ^1 '^^^^ irtata"'"!"! ns 

-D''is bb«] r!pj>j^i rr"! t?i^ ,tcrrr''"'.?^'<is'l c')] J?"0^'P ^""^ '^^'^ "^i'i ftsr^'i?"'! 

17* NUMERI CAP. 19. 20. 2G0 ♦ r'I l"'^-?'"^ l'^^^ ]^y^ ^^^] '^T^ rtsVi^ap D"« DSTi ,Dybbs 1:1« ,toia!2ts'p, tabrsf 

|r3'"''1,31K in "l"! b'pKT |K« -121« Jp''! |'''''1.31K yjK'^ 1^5^ '^'pKJ .tDin"-!?« SKI:! p"« 17 

b'pKj njiK /jrönr'? D-!r|Ei«D3?ia"'i3nts3:7. |r'ts3?x"!3nr| oyn yii>« ivi, ixe 

b'pXT IKÜ -1^5"^. p^K li^a JirO^J ^''11X1 DJ>DJ?^ p^« pK "irODXVI Dr'-|.?yD''^& 18 

pl^K "^bK: 'ij?ri -I31K ,jr|5.3itar''K nrcD^n tkt p« dij b'pKt i3i« ,|r^rir? sitk 

^jrjyjKb^l^jm^inx ,jr5K3pm.nr3'pr"n ^jn^i^i« *i?ik ,mt<i.ip-!Kir5'm 
J^.?""! "li^l '^?i'* *^'<!^ D-in''-!j?jD^ 3K13 )xi *in.« ,iy.5r3"!Ktati^yj m "ir^s i» 

,irt?>Kvi "irT"''?P ^n "iJi« ,;rr"!ri^?^- i^^^^ iyß?J?5''i o« lO''^ '^^«j "^i?. "'?i« 

P"« -131« {p-'l -!?y3K m ^"^^ "^^r ^T^ ^l flü'*!.«5 "IS'DDW ^^v^ XI ^^^l '^?''^ ^^ 

-D''1K "r^KT "irs'pxj P"« ,ßj;riritt?i?. M"«? •^•"t -t«« ,tspi!^ pniix "i^s'pyii m«ö 
-ly, öKn D';'; ö!lnta^''^''^'^ '«1 ]V1 ;33i'7a)aKny& i:}i d^ik mii'l^ tsj?tsöK"TrJ 
"iJ?. 'JJ?11«i; öj?y-!Btt>rJ tfiS''? jri''« Pi-'i« tarx iroDKriDJSij'?'"'-! ,taj?r3''''-i.3iH-ir| 
nr3?nBU>-ini3iK ;p\n3i2£tD«T jrr"i.''^,"ii2t|r?ri''x'7'pKt Dyrn idik tj-'^isiKtop« 21 
im "irs^rvi fivi *i3iK f|yt^KTi "irT'bP J^r'i ^^^] D-iroDKiiDj?«"'?"'''"! dyn 

-:^ jn-« Kn /jKnye k"i -ijik ,pv pnDiK bbx? ,t2y-)nn3»< r3""i.3iK "iri dkvi 

Cap. XX. D D 

yiaD-'ii "in ^«3 iJi'^ööxnr'l rv?«3 «"l .D'bxnto^ "iI?irP ^'"^ 1I^^*<P- DI?. n?i« 1 
a-iKßtt> taiK"] im ,tt>"ip pK a-ba p"?«? iüi im .Ji'tawsö |rt2D-ii?. a-'S pi* 
«n -i'|i ni^DDKVi pp_ iKvi d:?. n3iK ti3;3K*-!3r3 ts-iKT n"]isii K"t "i?iK ,ü;n)a 2 
im tpO^ li'^i?^ 'i?ix ^it?>ö \vm. iri2)?Kn2r '^•'i K^i jrtsrtatfiK'i Kl ,3?6i2öi<nri 3 
-ai« -irs"'? "^xn -i'\i friJJii tjraxist^ i^'i im r^^a ts")? i'tapD«?: pbxs ihi 
«n "isi"« I23»!i aii><vi im t1\ 1^ iraxpöiK "i^Tlsi n!J?J.?ix Ki ^iröasprJ -1 
jn-'^ "iS'ijiK 131K n''ii ,]r3-jyt3t:> i:: i^i ,123x13^3 rßD''ii j?pT p« d';i nr'öyj 
Ii?n I^ '?''^ 01K ?t2"iri^9r33"iiyn Dr.^!? d'^ik tdik ii^vi lossn ni^Kvi ijik 5 261 NUMERI CAP. 20. 6 jyjD-J Kl ?irp.?''"!a D1S "lyDDKTl p'p_ 'Ti^'iH n31K '^r??«!?^*?«-!: "^KD ,pKtatt?r''VI 

-Diii'raöKnra ori 1733X33'"»? 013: 3rvi s^^'^'f^V?. i^l |J<s firiK -i3ik ntra 
xi-i ji^sn""!!? piT";:? d:? n3ix ,i2D''Tj?3^>it nri^i»? ^i^ik jj?!?'? x-'i n?iK Drt?'pr:si73 

8 li'i^-P:^'^^ \^1 °'? n^"^^^ '^?''*^ '^^'^ ''^ V^V'V'I " "t?^>« ♦0';'; cj"p.D'bn-iy>n 

ari IS Öj?'1i?"l. 131K ,pÜ^ "ly'l.l'ia r""!. 131K KH ,J7-J?"öy3 Xn y^l2Ü«nr| "!31i< 

9 K'\1 ,3^1; "/. INä IJ'r?.p>J?^5^ II^l ÖH^*? ^F'!^ "t?^X * li'l?.?!^?^ JT'S "Isl'*!^ 'I?'!^ ^?l'? 

10 INS y^r^ar^ xn piiK n?ii< nfö irD""? iKi J^ßtcxn ]y!pnK'3j73 nn"« ni? 
n a^ö irj^y? in 3ibty i?iK ,ffi''iK -i3Kn r?"'? SKn nra -i?ix ?ir'i.iyii IJ^^p^ 

K^l "I31K 1»<S-;rg irCp^TI '?''?> DKp. DI?. -T31i< ,bKÖ K"T13: ]Vpp)}V:t Ü^T^l 

12 :p,nK i3i n?iK nira ^3: "tik-is;!^ ;•; n?iK jpsKnta rrs nri-'S* n?iK 3?i'7aöKnr| 
i3i D'bxnto: "iri.rp. "1^1 l^J^li« Ii''3."ii<? '^'ö ,tö?iXi'i t25''i'?3y3 125''3 Tö nn''!(; '^''''ri 

13 D'b'Knto': irirp. ^"^ ^T ''^i'DDKTip?«^ tki tsr« D^rn :riiyii irsr^ i^sri"!!? 

14 iri2K3 rtapT ^^'ö "'^ix «TlK'Ti !a^''b''''nr3 lJ'3n''X jx -1:; -!?ik ,irt9p?K5 )] to^ö 

np.iitia «"n "i?i« ,ta3r7K\ir3 to^S S'3?sb an.isö p« jr5xn "i'li "t3iK »ön.^cia rj^j 

16 -I31K ,;": 12: iJ^^nt^ 'T'i.'i ^?iK ,"irtorB r"i.J'i3is* -i?ik ö'pr"!.?Kny3 ':'J?5>* t?ix jy^Kn 
j;ta"iri''ä "i?iK '"^J?^?» IJ'?"^ rta"i?Ki "1:1?. im ''^'^)<^']^.. V^^'f^^ J?1J?t3ik tsxn iy. 
r^?yi3 -iri JK ts-iKEtö "ly?""« /tt^lp pi« 113 nr? T11 ,r?i'l n?ii« rDn.^ö D''1K im 

17 T]-in Dp"? ii^bb^i; "ini rivr}"^ i3«b j^nii"' '^'^l '?^^ °^^ :Di7tfi^3r3 crri 

1^33113 ]V1 CIX "li'DDKri ÜD"? jrIp'pKi; im t]^^}''^ 31^5?"^.:' 111"! 1^1? "''pj'l 
jy3"11D''1i< IDD'3 jripV^VI "1"1.1 *]V^V?. 'l'll IJ'!?'?^'!^ r5K1t3tt^Dr3Np K''1 ;fl?p3*''1ia 

18 Di-ii? nj73>it tjr^öNp ]v^^.i}y J^?""^- 11" "'"'''■'' '"5 '°PT^ 1^? Dörr"!. "iri.ri 
DJ?"!, ts-a Tj-'K r'i.iri t2D?KT ,|yri'3C '^^a "^nin tss"? i:Dbbxj xn tDn''X i3i rta^xi 

19 qr3si D'bx-it?: "iyi.3'p xn Dri"« irp^"? DX "i?iK M^n-'s: ji^^J^^ta?!^. "i'l '^i^W 
nrDDNV! pn T'ii jrii im ,]vr}'':iti'i:v -i^ii ir^V^V roxia^n?«'? iyi ^i"""» 
-113 ;jr3r3 n'SKi 3?6.nK3:r3 K""! T^ '?'?"\i «I /H"? p"ö ^ri« "^"x ^irpr"''^ 

20 nj? nrsK qyn^icsin "^"X bb"^^ yciä iit "ii3 ,'^'K b'p-'ii Drn.r-.3X Dts3''3 ,DrpT NUMERI CAP. 20. 21. 262 

jnKT |yi"'\i -TD1K pnx d"? nrcDKi.ipiK^ orn K""? tssxn ta'p:;'i.?Kn:;j "ir^iiit 25 
*irT'"'?p y?"'! pHK dkS idik mn J^jn-^aj?^ iki p|"iK sT'irn k^i J?'3..'7''B "i?is* n\vh^ 26 
Dbyiaf^s'iy^ '^'pKT p,n« -ijik ,}« -it^Sx yjnKj örj^rt k'-t yri-'^c "i?i« ,p.'i''VP''T« 

:j36aüKnr5 ii?:^?s*J i^l, l^J^iK i^l "ixä ,"iin rj'i'syj ixi ^'Ik |rrtptt> km 
•nji^bif? yjnKT I3r.;''\i k't jks: -idik ,irri"'Vi="'li< "^i^T'^P l'.r'-''- 1""'0^ d''? •"'^^^ "'?''^ ^^ 
-i?i« nto -i?iK fCrnri cyi. r^ts^BU^ -lyn ei^ix tsnK-{ s'iK^t? fi.rix -i?ik ,jk 
,nK7 j?!ibnöKny| r:^'?«^ Kn -ijik nytsjnyn r^ir? ö^l jkb iröKp -ijr^^i»? 29 

Cap. XXI. KD SD 

CXI f^t^-iKr; fyt23^'XV I^T7 Ji^lJ'^ "ly^'pj'i;' n^y. jx& raxp ,"?y:3 lyn ob« 1 
/bx-jf : ts")? "i» t3ta''nt:tt> Kl ,öKp. sx-iy,-! ünn^ tikd y^j?i; ori &i^tk "^x-itr: 
*i?iK yi.3"''?y3 p"« ;■; y^sxby^ bijt-;^: -i?w tyjyjDKByi |y.?rt>* |xb ytarxi? -i3ik 2 
ytD-iytstt^ ynrr'K r]"-« '^'p-'ii kt ,t:D?"; npxn yj^ü px p'pxB aj;vi. Kn iyii i'^snair 
s^^nys^K "i:? *i?in ,D'':?Kn^'": ya^^tp^ «"l (r]^lK yiaiNr;! ;^ "i?ix qy5?K5"iy| 3 
jKö nJiK ;yta-]yt3i£> y-!.n''K* n?iK «1 yta3:K<?'ny5 jnö -i?in ,•-3^:3 jyi, (jy^n-'^) 
,nin yjn^^yj dkb pi^ik jyDKia «n i3ii{ ♦J^'51'7 Dyt51« cyi. jyöXD jy-i. yajjw 4 
yi-iixn Kl ,iy,-iy:)2iK u' on^* i?xb mi ai« ,12t 'iyyöä'p''ty Dyi "^kj jyii fyi 
ytayiyn pbxB 7Kn -i?is* ,yjyt oyi st'Ik jn'pnyMiK Gyp^Kä cyn y^yyr k''1 5 
,t2-in'äy^ «Tl^yn öp.itö D'ix i^^h nn-'X tasKn diikti tntya jyjyj i?is* ;■: jy^yj 
131K ,Kn nyoDKii "^NJ is*-;a p'p tap« oy jy^ ,]y2nytstr iit ytio^ii -lyn px dik 
K-! pbKB TKi nytiDix ytip"'?^ ;•; i?ik typ^str lyiiyby. "lyi "ikb Vib:}px t?ik ^ 
|KB p^KB '^"'b a-iKüt^ cy 1DIK ,p'pKB tKi lycD-'a «■'t 151K ^lyj^xbtr lyrtaa-'i 
^t2ri?l>'? IJ'?'^'^ "i"!"' :|yr«-iEtt? nm im ntrn 12: a«p pbxa tNi -121« tbxn'tp: 7 
121S JKB ny CK1 ,^/^ 12: :!i2'j!-z ;]y5«n Dynynyj in |y^y2 im )] ]V^Vi "i^i."! c«l 263 NUMERI CAP. 21. {j^S^^bs ini?!? 11?. Tl''\i KJ .tii'l?« K'! ii7. |j?i? ,r5J?CD''5yj -lyn.:?;;. (cki) /p"! 
IS -t?iK ,rt:iDKri jycD^arJ |yi?s*i5r:. V^Dxbtr rj^"« iJ'ii nx'vi Dl? i?ik ,i?J?K^t:> 

14 :?»nits»t* D"« "^•'1 SKJ 1?. :t2^KirJ D'^^'; rjnp iyi rsia ari fisJ "iii.i nnxi 

15 -inKi; D12: ^-T nj'-t. ,r3r3 i)?l Di':'&p''l« nri i^ tD'jinx jy^y? 1^1 j« "t?iK 

16 tais-i |Ne -!?1K ttsyjnyb CDKla r^fDri; xn |« x^ lii« ,tayi?J?i) ir, rsttsn 

17 öKp tn^b Dj?r-! bx-ito^ a?«! Dbxösi tjr^y^ iJ^ddkvi i^in^« "^^Js? '^b'-li xt 

18 ,ij?aKn jj'SN-ur'j lytsD^s ]pn. ,ir??na nj^n jDri''is* ixs toj^t 11^33113 e^^l-iyn 

19 "^K? riDFiü jKs n5is tnjnö tjki (i<''7 irösp.) rtatp^ii -iri ikb "i?ii« ,jrp.pra^ 

20 ri.'pJ'? ö'K mi tü^i "^w niös }«B n?ix tnliaa "^iw b^ifbnD jKä -i?ik ,%'hrj: 

21 D''b im /1»k? (cypVKS) pri J'^Kp avi |in^P i::: |yöK| it^tap-^tr b^yv", im 

22 jypjyb?''''« t2?''3 |r!?'?^<\^ "l'^l'l .irn^SC "!?>«'? p""! "^Ill ■^'P"'!.'! "^'K MI^^^*^ (PH''«) 

r]-)!]-! T11 ra ^jynr'i "i^i IJ?!?'?i<\i rpPKita^p^'iXp "iJ?! '^'''i** Mli'l?^^ 'PRr*^^ 

23 !iü tD'«3j!'^ I"-''; »^inn ,125"? hvi")^) j?ta3''l'?is pn'^p njiK Jil?ö'?«P, y^}Vii V^^l. 
jy^yjts?» 'r'Kit'^ aKi? iz im fpbat Di'i'jxj pM rts'pr's^Knx'i pn^p im f]sr^-'^ 

24 b^itr^ i?iK tbKit". irTi.^ tstsnaty im ^^^] l^?? nxp nj^. im fV^oi^ n'^i p« 
p5-)x iKB -i?«"? j-'M ytairsK-]!?. -I31S ,pi?to-;riity dvi s^iv^ "iri ts-'ö j^'-k jibtj^ 

25 jr!p'pi? p« rta3ni«Ti bK-;'^: -i3iN ,j?t2-]rtfit£' J^p-T rb^K pnxD bKiß^viJis jp'piar. 
Din''?j?5 jinp yiDtiKnnx im '"l^i? js's ö^'?sp ,p'pn'p ü-jK^trsn ikvi pst^rj NUMERI CAP. 21. 22. 264 ciK "inili ir"? iri tD'jin''p aiK^tt^ xn toj>i.r-!aj?J i?ik tsriaii? J^lli^i;! ^^ 

tJiK :ia-in^&rj ^1ö^ nri rr?«i?. ari rjin^p la DBKtt>3j?j?K|yj t«^i ]'ia ^ytsDsta 30 
n.?«"? ö^« rtsonK'i; biiS'ito': 121« :tap"n xai;ü fa :i<-i ,nEii ra t3X't3p''\inyB K""t 31 
«••i i?iK t-iK\i t2-)K-i 'ir'i. ,^1»^ ir"i. irs^ntaiJ^l 'i?ix ,ytaiytatynri33xt? rirt"« 33 

|«& r?K|5. '1i?1 fJir 1?1K qti>3 "riKD m iri S^^12^'7 II^^XIC ^31K '^'] i^J^v^m 

ryn-^j^TiKD rsnp D^:: pV^b tDi>^?xj j^m n?iK -ij>, ,|rjr5ta?» irjn^« d^ik ks j^a 
-iDKn y?'"'! püJ iri"« rsxn T^ in /tas"? jn"« yts^l'? .n^ia 12: raJKT ;•: i?ik 34 

Dfn^^^DKi rp'pKB Dr:^?«^ pM n?iK ijj.^kt r5"i n?is |ri^« jyjibtr; x^i n?is jtDinxri 35 
n3s*b )''VT irtfl-ira^nj?. k'^t -i?ik rS-'bs r-15''« J3''btap'''?s j^''p 

Cap. XXII. sn 33 

D'p«lö \V'\b''tif?. in r« irtany^KS -idix ny^ii irsKia d'"?^"!^: nrirp i<n im ^ 
b^'i'O''. D«Ti ,Dr^'px nxi D'-iiaic jnxj nn, p^2 n?i« t inn'; «■»■'a pn;; oyi. Dta^TDr: 2 
m ffl^I J'P.'pi«? öJ^l "li«? s^T'^ l'l r^ytaa-]"? i<i trtatsxn iKntsr^ 'IöH d^I ^ 

-131« tD'b^'^to: n^irP iJ'l "^^l "^'^ rt2rt2DJ3^. P^Tö -IDIK ;(nX11) DXnj KT Dfi 4 

r^?s*? n.i'j^ii« J'^'i^ "i^n '^T^'' 252iBr':. :D'i;-|ö irvspytsbi?. jri 12^ "riKiaty asia 
-ax DynSys oyi. ta^lnp mi n-tst^ -ipn «"ii ,fj?cpynsB"^1K ny.naiK ly^^r^ 

♦tfl"2£ rri 01« 2^'i^ ■^i^'S'*!^ J'?«!"?. "^«^-1 'D'Tl'SV IHNJ in. ,p^a -t?1K ,tSCp''-i.S 

D« crabyii riina "^kj /B"^ii?? y.?nKj on. .aj^^a 12: irtQxa rtap^t^ "i» -i?i« 5 
-tji« jr|n i2r jn"^ ^Dj^pb^B d^o^t inj^"^ "nyi. "i?«'? tx"i p« /(ts:?"^) r^ax-iia^ 
tspnj?? :«*! fSrj'] ,iyjKi:y^9'i« an.s:;? d-^is* ts]"« pbxä p\Nt ,nn M^^^«^ ''^ 
axp p2 -i?iN tnra'«?^^:!'^ t'? ^'b ai?. -i?ik ,en,?«'? an. nJ^'p'Birax «^1 ß 
tta-'S'p'B ;'Ti-!!; oh^ nyrcar!? tir« ay ir^ Jp"?«? arri t» raibB-irl ^'^nn 
;jy^"'<i-ita-]y^ j?"i.?Kb an b'^ik a:?. n."!J'\!' "^^^^ ']^^i^U \Viüb^ as '^•'K ni^i; 
»tsaaibän^l «n irii -idin ,t:r.;?rT.P5 tar« -in 'tapj^.?^^!. «n il^^^ 'O'"!? '^"^ IJ'I 
injay^'px N'l i;i« a-axi?: ]yt5Di't?V^.K''-! jyj?': aj?. -i3ik jta?ibB-ii7| tai^« -in ' 265 NUMERI CAP. 22. 8 ypT is5-"'ba qyjrfK 12t sv^m "11?. n?iK *d'P^s ytgn^ri k''1 ari"^ 1:: I3?i?J^1J?"!- 

10 "1^1. ,p^a ,;•; 12t r^5«l öJ?'p5 ijix ?"i''"! «"5 yts'"''? J^r'^ "Tl "^i^'t n'<"!si^ 

11 ,p^KB p''« iDp^ XI ,i'n''i ja^^t^j?! i'h 12: tsKn ,3x10 i«& rixp ,D"iiss lf7«J 

12 tD"'!? M''? iöD'?'p«t K11 töj^bs i5£ rts^xi ;•: i?ix qrs^ita"!^! d» liiK ,jr3?Kp 

13 j:?taD"j''|s in 12t yts^Kl "i?i« /^"i« D?j?^-]Kä ori i?K^t^ öl^ba i3ii< ttÄr.?5J?l 
'^l''''»? a-'ü? ,]r5rji2£ as-'? ■t'ö '?'p''i'i ;■; jri ^cpnist) i^^b "i»"»? p« tonr^ to'p^a 

14 n3iK ,pba 12: jrissp. "isis ^''Ik in^i^^tt^ ö-skiö irtsD-n"? s''-! i?ik tirnyj 12c 

15 (bK!23"'«) "^xj rtfip'^t?^ p^3 n?iK ; ir.nx'J i2i 131K tt"!? ^i"! ta"]j?J^ni ai','?5 tirsKisu; 

16 ]y^2K! n?!)« ^Dj^ba ^2t iröxp ii'] "i?ix t j^jr: o'px rirtsnri^r^ -t?ix ir^D-i^a ^rir» 
T-i? !i2t ij^tsbsnax taD''? '^s'] t]i-i ds*? ,D"Tisic jriKT ,pba "^K-iatt^ «j tü^i^'^ 12t 

13 rtsrtfiiKTitsji? dr^^5-i?i« : pbah orpi. ^''ö r^?''\i"lJ!'e ."112 y^^Np ; piiis T^ hh''^^ 
nrijb''] b'pxä '■'in p\i. pba ■^•'Ik "i-ö ]y\i to'pb^ pJ'r'^ li^l ''^ i'^^«* "'?''^ 
oy.?''''» ,0':;^, 'rnräya i^n ids''? '^k'i '^''iit jKp (xp ,r*i.ini fra^^ i"?»*^ 151« 

19 aa'''''pa ,p3i3ix {orox'iJ 'iri^ Bi'r"'^P cKiito:?. pnts 12: ,|rt2n.t2-)ra''>{Dyttt?x| 
-ij^ßiiTi s^i Dj^vi ,fr'-j,riii|inj7 rinyiT '^''l!^ "ISIS .ts?i<3 -iria''^ "irn -in^t? '^i'-ik '^sn 

20 ♦ari''« )isc j^ö^Ki i?iK Dij'pa i5£ tfl?«? s"a dKp ;■: -i?is t-i"]"!.! m^^'i, tö ta''» 

21 üvh^ 131« :pnto kii toDia rpn rni!''''.^ l^l^l- "i'l i^i '^>* k''"! ,raxi «''I lya« 
IJ^"! t3''ia Jj-'J 151K fPbi'JJJ. i^r'-^ yts'prtatasi 131K «T"iK dSi^^l»«^ oyi '?iM J?öai<ö 

22 iJiiK ,J3''3 -IJ?. DK1 ,DJ?^l?»«3 J1«Sf 1J?1. J'tfi3?i«-!atS?^. D» -|?1K JD'aSliü ijraDn''ä 

23 jyi HK! pbrji?. sn i?is tön"»^ 0"')!? -irri jrT'5 jt'-'! 'i?''« 'P^i'?.^. ^^rf- T^^ 
131S ,n?Kn iJ?3''\T j''K ioDK|pais33?. tairiitt^ p\t i?ik ,fynrtat:' j?3yii o"'S ß';'; '^r^??. 
«n Jibtr Djj'pa n?is »"t"?!^! '«I '^''i« J?''? "i?^^ '^^ ^^^''^ °^l '^'"'■'^ r'^^^l^?- ^^'"^ 

24 ?i'"is Ti^i jr^bbrtstt^ D';'; bi^J?» 'ij?'!. -i3is tjrp.3j>b !i2t 3j?ri jyn ps sm dik ,p^rjJ?. 
-t?iK (j^ts"!) jrj^^x 1^*1. sT'iK i3«Ti j!'.5"K "isvi DI?. ,:>^'ij?a?"'n "ij?i. 3rt3tt> irj^'i? 

25 n3ii< ,D';^^ br^?!?. iri ytap'-Sa-iJ?. pbriX «n "i?ik qi^l?»!! n:;n s^'^iK i?xri r.?"« NUMERI CAP. 22. 266 t DpD^b irn« DDDy-). jr3''''"!iD''i« Qi::: (ikvi) jri^ |"p. k\i ^ts-iK lyjsj?. lyj^x |^ •?]•'] 

Kl n^T? DJ?'?''5 '^yt??'!« I'l J'tfi^J''? "^^^^ 'D'r. ''^^?^- 1^1 ^^^ V^^^X- ^'"1 "'?''*< ^^ 

r:?Kn D«"n ,Di7'p5 ist "^«"lEtr^ km n?iK ,p^j?iK 'ni>i n?iö |r*i rt?r?£eK ;^ ioik 28 

015*55 ^?1K ?tSDKn jyJKbtt^yj "^KÖ K''n"' J^r"! '^"'^ *<'''l ^^'^- ']^^^^^ 'l'"! T'^ ^9 

to";rvi«> I"K "^Kn r"ij?ii ;tsD«n tartfltsKSttJnri x^ nn b^ri {pbri^. -iii: ra^Ki 
11C pbrj» K'i i'tSJ«! «1 ♦IJ'^T''-'^"!!?- 1'"i i'lT''-'^ "^'^ ^"^^^^- '^^^^ "^^r^ r^ 30 

n?iK ?pntD 11t KT -in ,|ypi)r5 tairt^vr^ i)?i. "^i^k ps ?jk^ irp^ ^''i'* ^'s <J?«l!?« 
*?yj?i?. \i>'i .1«! 'lij. 131« fD'DJj'?? iJ'r'i^ '^"''1 i't?!'.?^^^ " "'?''« »T"? i''?^*^^ "li?- ^^ 

-1» 131K ,-l5Kn '-lJ?3''M pK töDK|p3t03J?. tSnj^lltÖ p^T 131K ,JX'r!r't$tr> :yj:;i1 D''K D';^ 
JOn-'K 15£ TlKlBtt^ D'^l hVi)^, "U^l '^?''*^ ttDS-'TrJ?« J"! »T'lK b''? "ISIK ,'TIM yi5^'"'D 32 

j-"? "^'x irn-'i ?frjKbtt>i73 bxö «■'''i'i JT"! pbj^ji?. J'?"'! Ki"t ßDKn |yjriiDrii 
tta-inrp,"]i>| i")? -1KB tapK jyii -i^-i. |j>i ;|I'0i^^^1J'T^'' i^f -in ir'J3KJrJD''TK 

J?"JJ?\1 nJ^^'WJ "^KÖ K"1.1 -l"-» -iKb Isp« "131K ,"^"0 J>tflp'''7a-1» I^VJ'TS K^ -T31K 33 

KM "t?iK ,tfij?jnnn^. tsiitsJ^n''"' i't^tarn "^'K iD'i.iy^ ,ir3"'i;r3 -i^ia iah tas'-) k''! 
-Vi »3Kn *^'K 50'^^'; b:7J3i?. üi2r rta^Kt djj'p? "i?ik tj^DOKb \V'zvh "^"K ptstay:! 34 
ori pj'iK isDnyiatt>Di?jrJta)X -i"» Kn dki ,i2DiKnrJ tos-'? r^Kn "^"k jri. ,tajn?"'! 
-I31K }|i?"i.nypöiK -ij?T''.'' I'K '?b''ii kj »a'^brerj to?''? -m 0^]^^) ,]^i "ijik ,rjj?ii 35 
»ts-iKii 1KI -113 "^KT]?;;. nil'??!^^ IJ'I ^'''9 ^'''JJ'I ♦oi','?5 'lit rts^Ki D':;'; '^yj?^. -ii?-T 
tö"!? i^i ay,"?? "I31K ,jyi:f-!. ki-i tcDb^Kj iki ^riiri; irnri -m 12: 'r\^a orsbyii 

ÖiTK D^'-irf^-lV^r^ ^rÄKparb^DKl ,r!a^Krjp'?aD'pK-t31K tD'pb^]V^Dyh]V1i. 36 

,(12^'?) p'3"iK Dyi r^py-i; -lyn jk ys'prii ,D'3Ki!a ts-|K:2tt> -ir?"'« "^w ]vm^^s, 
in ijt ID5''? '^^K v^ar\ tDi^b? li: ra^KT pba -tiiK tj?:^?!?"!; jn2DirD''''K "ij?i jk 37 

•?pK :Kä-l)?B ?II')3^Kpy3 -l"!? IS tSS"? KIT tDp5 tanKVl ?ir?1-l laC '^n /5Sp''t;>J>3 

^n 12: io2£t9j>;;. p5 Tj^K iji'riM jpba ijt yts^K! öl^ba nsiK ?iJ?"i.fiX i:f "^n 0?''? fri ss 
pT'^ PK ;•; Dy5'pr\i ,ts-|Kvi tki ?ii?ii?i i:i cKvitsj?. p3 ya 3Kö"ir| ,ir!2«?Kpi)'^ 

•^K? iröKp KM M31K ,pb2 tD-"» JirJ ÜVh'Z -I?1K M^MJ?-!. '^"'K D1Ö 1K"! ,tD3''J -I21Ö 39 

jKfeKn j>töp''?> -I31K ,y|Ktr -131K iri?n rtsrtQSKbtt^ pba -!?ik tm'Jtn nn.P ■^o 
irrKia DK nKt:*r3 dj;. -i?ik :(in.Kv.) dn''KK"3r5'?J'\^ ,|j?t2D7?|yi -i3iK orba 41 
n»^ n:iK ,D''7y.a rr-^Kn^K Kn sT'i'k |n''K rto-irfl» miik ^arba |n p^a nriKs km 
jDyp.'pKB oy-;. "^''Dta |yt2Dnj;D'"^K ]V1.. tfi"iK"] jKä riKi 267 NUMERI CAP. 23. 33 Cap. XXIII. 33 

1 -i-'ri ^% yt2^'''i^5 n?!i« ,j>'ij?tD'ps 1^5"? "»'^i "i'ö ria jpba 12t :?^m üJ','?^ '!?''»< 

"J>*l"i;i'i irr''i? "i?iK "i"'tat:> ]V^)T ji??"« jytanrEfK DiJ'p? n?iK pba n3is' ,i?üt:K,'i 
s ~i?Kia Dy?"'!. «''''3 rs^'^pa tpba 12: vf^m örba -i?ik nKttbx 0^5""^? '^'''^^ ^l 

ri.HDbx öJ'2''^K p]''ix j?;;. ,'nyi1''i.'i "i?iK "i'^ptr ]S^)V jrj^K rsi^ri "t?iK ,ürtD?n-jj7. 

5 fTjKnstö -i?is ,ü3?'?a DJ^T i?iö 1^1 r^ yy^i y?"'^ ^W^ T: ^^"^^ :ts-)r|sKrj 
€ -ijiK pn^isr örfK ^;a rtonrij?p. -ij7. ijik tx^s j^irn -i?!ik pba is pnis: r^ri^p 

:D'a^tlö irtsD-]''?! r'b^K *i?iK "ir, ,-ij:'|BK-i?K-ia örr^t ««a isxDtt^ 11?. ,j?n''t 
7 y?i{p. nyn ,pba "^i^ä tcxn D-;i<t jke triKnett? idis* "^nst^ fj?5''\t jk axn nx -1311K 

T"» ya^ibE-^rs irriJ?! ,Dj;j?«J?''ii< Dj;n iJ^n'^a^j dk*s ,fycDKb ii'^öKp ,D'aKia 

ipbKB iKi ,yn''T ,|ri''K 'Tj'^K iJ^iu^ i'prrn jri IKB n?ii« riri"^ '^■'K ji-riri jS'j'pre 

10 Di'b^ni: irt§T?> ßi'l t^ßsibri) briKi^Kn n?ix ?D'3p?;.3''iEtriy'i.t2'?riy2f-ir\l 
3?'i?j?.r''ö "t?is t irt53j!'"!j?3 iri. "«ö iri irai^ts^ ybrr." 3?.^''? i'^*^^ ?D'bi|f.\^': 

12 -I31Ö ]:}i^% ]^Vl )] DXVl ?KT taS-'J Dl?. tfifH f^K-lSir -t?1K yt3yt2nK\1tD?K -ly -!D1« 

13 rji^n :;rrvi tD^fi!« ^2r yts^x: pba ni'ix M^^l-J^'l "i^ lyt^axa^ya "^'k diö 7K1 ,ts^yb 
-- iyD''''K |yr\t ni5 nya« ;taDn''t d^. ki-i i^i; |ks ,isik pS'l?^ p.?""^ I^ "'"'^ ^^'^ 
"131« fiX'Oi'l ^5''? **" is3T\i "^yaK Dj?i'?K2 pM ,jj;'Oi'|. *<i'' S331''^1 '^'"•tits I^^d 

14 "lytsayii iriibyi 7N1 p!>{ jri-'N Dns'D -ly. n?',« jd-ikt jKä Tö D2 yu^riinyä 
")» i?iK jy-i.r'ts'pN ira^i y^ria 1» -i3ik ,n|Da (Dy^ny?) d^i. vw^^ K'"! ^"i^ 

15 "ij?. n?ix jy-iKa'p« Dyi""« t^-^ix y;;. ,"iy'i.i''ii "i?is* -i^at? |r2?r j^j^k rtairsfiK 
hh''^^ 'Tp^< i?ik ,-ir5SKi3S"!3 D^rn x^'a ,-iy,'i Tpi yb'praa? jpba 12: ra^Ki 

n t:«p 1:?. i?iK jKjbx :?i.rn -i?iK pba 12: pni2r y^nrp tra^xi -i?ix -121a jj'rM j'« 

D'3Ki!2 ]yt2Dn''El K^ -I?1K ,'-iy5EK-I?K"13 Dr^'V' K''^3 l^ü'^t IJ?, »J^nM 1?1i< Dn"'!< ^2i NUMERI CAP. 23. 24. 268 

I^ SNn 1» -I31K ?tDj?'ij?nyj ^^] tosn dkti ton"« i:: v^m pba "i?ix ;Dn''K «"3 is 

05-3 njiK ]V1S'}, 131S' yjint: taa*'? 151« rirsr^aiö -ix rt?'?'?«; irn_ oKvita^. ]:i^iti 
n?iK ,Byo^rTr^ tst^n -ij?. -i3ik ;|rJ?Käsö^. •^•'^ r:?«:^ irj^yj. 12c ^rnn ?|yb'p''ä-!:> 20 
I"!? tariv 1DIK ,3p^;. i"!* brlriö 1^.?''''^. tari-'t -1» t|:?i?riT taa"'? dij jKp. ti^^; 21 
DJ?! b^Kriirj-üKB -1^1 "131« fOr}^^ ta'')a «sr«) !ats^<^ ]•'•'! ;•; ,'7«-jto: pi^ ds:?'^.?')« 
-■^yjtt^ 173''^ ,ün^a D-'i« t2in'^fe:;3£p"'lK «''i taxn tsi:«: tüT}^^ "irwi« tarK D3''?i<p. 22 

;sfe -i?iK ap:^;. jxs |kö 'i-i''ii ta";: -i:?.?";. i:: /'^xnto^ ir^r^ «"li'^Knnxvi taa-'? 

in 05, '"5 ■'l'T? töS"? '^•'T ta^rb ;'^''i Di7. tairn"]!?. vy)Vih p"« k'^ii ioik ,ffi''is de 
pba i:iK :taKn jrpJnDr^ |r'.5rJK'?tr>-ij7. -iri taibs t«i i?i« ,ta-iny:^-irl a^in 25 

•^S*! DJ?. i<n tSD^'p^T KT ,|yC>3''1.1'1J7S tSS"? "^^IN D^ XH taD^'p'-ll JOl^bs 1^ V^M 

ED'? '^•'j< rsKH ,pb3 12: j7t5^Ki n3iK ytartgn«vita?K or^^s "i?i« Mi'J^i'l ^?'? ^^ 
?I!iniD '^■'K Dia ii<i ,-i")''i.'i i:?ii?"!. ;'. d^^ii orb'p« ,ta^«ir5 n?iK tar^j^i^j nn is 
tt'i« ]')V^Ji^ jy.?"K J^ "^in ':''p"'i.i T^ n«"i üHp, toJ','?3 12: rta^Ki pba ^51« 27 
DJ?, n-'ö «IT D«i ,p\T taDi?'n Dj?ttt?«| |j?riK iJ?n p« DJ?, inni taD'''''?'p"'B Mi^'^-'^i'? 
DJ?! r^ta-'Stt^ x-'i pj-'i« Dj?'p5 ji?n. Dnxa pba -i?ix :taDj?tt>D^i.i'-ij?5 d'Ik tanx"] jks 28 
-i"!? ^"13 :pba 12: j?i3^Ki Dj?'p3 -I31K ttaj?''lt:> j?taD''ii «n fj?jj?^ '^rDbrii ,"iir£i 29 
{"IJ?*!"!;!! |j?5n -i?i« j?TPt^ J?2?i'' |J?3''I "l^■^ "i''» J?t5''"'"!)'^ t?i« J?1i?i3V^ IJ?3''! '^^"^ 
jj?23i'' jj?3"K j?tanj?|sK ij? njiK ,J?tata«n iy3K-jEnrj?2 avb^ ^^^^ ,iaKnta pba idik 30 

:j?1.«e'?« üJ?.5'"»? J?'„ ^""i« "iJ^lT'^-'i '^?i** "i'^^ 

Cap. XXIV. ^3 -ID 

«■•n K""!."! ,D''1K M"? nj?. JID-'J «T ,JJ?.53J?J. 12f '?«")^: '7''?J?5 ;^ DJ?. DK1 ,nX! DJ?^5 Kl i 
pi] J?t2£p''11 -112: r^ri.2J?\1 -IJ? p.yi.3KT ,]J?5J?2ta?J?. JJ?23!l2Knn«ri IJ?! J?bKÖ jrT''? 

•^iw ia-ij?^s*'?j?^ bxnto: j?n«T i:^a ,^^)a ]J}t)ü j?.?""'t SKn di?^5 'i?i« JiaD''Tj?j3i< 2 
jr?"! jK a«n -11^. n?iK :Dj?tei?K3 taD-'-'j- ly-!. jn"« p|''1k D«p «1 ,jj?ai?rt5iy |i?.2".t 3 
-ij?! :aj?^«i DJ?. i?iK mj?3 Dj?i jn«] nri ,Dj?b3 aj?^«i de. HKiair nm "^nstr 
,Dj?tat3KJ J?ta'i«rinj?'i.nrnt{,-inj?itaj?2«! DK n«vi|i?DD«btyj?2 J?r'«jJ?DDJ?'7. /JKa ^ 
IJ?'1.1J?1itaj?2&feKj?j jj?ris «n DJ?"!, /tarn''! |J?2''taDj?ttbb« Dyi. j?taDMj?3 «n ■ij?Dbj?ii 
•♦btnto^ iy3?i2nK\i j?.2"1 tnpj;: j?^'pj?^ J?.?'»''*! iri taij «•'i'i tiabbriiJ^T? "^J?- fl^^l ^ 

«•"! ,r'5"3J?.«^« «"11 ,J?DDlbB DK jyta"lJ?5 «"'1.1 ,|J?ta""1.2£p^1« ^jn «n ,J?3J?5 «''11 G 269 NUMERI CAP. 24. -&''1K i-n"« '?b''ii nn; ;p\iKb r^'^ «'i.i '^?ii< J^'^^i«!? i"'*? ^^'^i T^ T1 ^^J'b ''^^r^P 

lar^ ,io56s"irs "^n. ^j?ri tjiK ,tor3^y!rj tsr^ öra^yj 'ti''-i nri; ?ir3Kö i^^.nrtst' 

10 j?2^M j!ibitt> -ij?. i;iK ,Dyb5 nr^-'ij} D'pba px2 iy"i. r^öJ^nJIX xi itoa^bs-iy? 

12 T]'« :,'5Kn :pb3 12: rts^Ki Di;b5 "i?ii< t|i't?Vxni;:3J>* pnrij?. -iri jxs "^ 'l t:«n 

13 ya'^'pKi; irayj "i'pK*: i:Mi nrs'p^T bbxä nn pv pba ^i^in -i"» |yii qrss'-^sü 
'ly'iK Dj?tai3 pnts 12: ,|rt3r"5ts"!r3''i? ist d';'; "rnrirs jri to5'? T^ JKönra (kt) 

u ,ji3 -i?!iK :i:?i.y"). "^i"^ Dia 7K1 nyvi P1J?1;'; dkii ^J^^IJ^^i ay?-'''» d^ik d^jk^ 
,IJ?!nt2«l -in "^bni T^ fö«P, ;p'''!l!t yp.'?i<B D:?ria 12: tsütsr^. i^OS'^ 1'^ 'i^-'ü''! 

15 axn -ij?. 131X n"!""!.! pna tfi''':^ jrasttsrb -112: rp'pKs avy^i. pbxs d:??.-"! ckvi 
c:?. 131K ii-ij?? oyi |nxi 1^1 rör^V^ tsrj«! dx nx"i£U> "121« "^nstt^ jrr'i jk 

16 -ii?n. "iy::Xn -iri ai^^xi d:j i-ii«vi |rDD«Stt>r2 j?riN i^Dpri ^kö n:?n ai'jKi 
ori yisTti'2 ,i:i«n |J>t2D3Kr! ori D''3ta2?rp.';:j. xn "i3?1 *i2ik ,Drt$t2X3 yta-iKvi 

17 prt?tr p'^s ,yns3 tD2''3 -ira« ,J!7''« i^^i^^ '^"'^? ,t22£t2r;|. ta?"? nr^i? ,|n^i{ >nj?j "^i-i« 
i?ii< /"^ijfj^": B"iK "irtsar^ r^ '^'] t^srnni! d:? ,3p;?;. d-^is "^K&"rn taana 

18 -i?iK qy-i.i^tstJ^nr^ n^ "^I^irP i^b'?^ "'?''^ ,ii73K'?t:7iy^ D'3Kla irta""! b«''"] "!T\i 
'^y^^ bsnt^t nj?5K ;j?12''''|i ^V^''^l y^'']V^ "iri T'^?' "121K ,yi^'-:}^ p"! n^ii ül-ii? 

19 n-)''i3 nv. "121K .iJ^aaxp sp?;. d-'I« ii'^ii -lytr-inpri p''X -121K tiina öy^-'taarö 
20 151« ,p'pax in rnxi nr, -121« ttsr*!« ^ns"« irtsiytst:^ ]vi, ]^ dkti ^jr^r'^aaii« 

,pba^ (Dp«) Dyt2D-i;?. '^rp.V*«! '^X'l. n«"is^ i?ix ^iis^ ir?'"! ]« axn nj? 
21 ^''Jp in rnsi "ir, 121« t(p^i) 2?«r.yta?i« •nrD^'ps:?^! iiyn ri?^. pi ny?« 

^•"IK 121« ,pis"'i pn ts]"'« tDori :'Ti«i.Ety i?i« r]nstt> \vi^'i j« 2«ri iy. i?i« 
^2 j?|3«b «•'IT ;ji>iiPi t2r"^.«t2t^"ir^ iP. ii"!."! '^><??i'l t*o^r'py^2« t2Dy3 p-'i iri'p*'? 
^3 ij!]« -^insitt? irj-i I« axi 1;? i?i« nrvi ir^2«2y2 "^in ii'>2^« tsii'? «t j"^«? 
24 |j?iirii resTDinp i?i« tiöiiö or, ;■; iri; >\v^v^ i"!"'\i ij?ii r"^« ^^«iBtö NUMERI CAP. 24. 25. 270 tDyjyii orj"! :r: p^s T'Ik nJiK /ta-i« |rrM !>< pni5£ ^i?'? 

Cap. XXV. HD HD 

irstoK: "iJ^in'JS p.yss^* in ^2c p'pxs tki jrii'? k"! "!3i« qr:|""i.t3 12: K''"''i:?-s!in 2 
jbK-jto: nr?"« D";'; p«i: -li'i ytsjjKiatD?:?. dj?. -i3i« ,"iir£i b:?5 iri j« "^v yt?3?rn 

,j^t5''''b j^^M "ij^ij?:;. tsrtanKta :D''7S"it'': prtaap jyi i:r rts^Kl n^a -iDii« qi>l?J?ii & 
D'bs'ito: pJ^irP IJ'l i^? i^'s P'^ 'I'O'l "'?i*< ♦ |I'^^?J^^J "'^J'? '^i'-S JJ'I- 1^ T'i ^'"^ ^ 
i3it< D'n^'a jy^^lK i^n nsä ,n'?pö ro""« pJ^TI^ ]^ri ^^ ^^^^1'^ "^^^^ ö«P 

»D'-iii;"?^: in«j "lyi. ,Dn3E obK-isiK tcrt5'pr:^r^Dj?!i'7»öxny5Di'irJ?K:r'XD« 7 

jytr'ta'bxnt': oyi. j^j "t?ik tniKri J'^'^m pjsj d'^su? jr?"« nnKO -idik rJJibaaxnyä » 
li?!^"!?'''?«*;-»??: in ^yT"? xn 'ijKtttrD-in "I31K ,'ij7ia)a«peK'?ty xn p« i^a: r.??«?? 
-rp ir-1. irtiDiK r^s'bs nri "i"ikvi xi ,■^•'13 ]V^n'^ "^ni-i K'-insi k''1 -!?ix i«? 
— is-otö-ir? r^x'pB '^rlI^? k'^i mKn d» i?ik tix.titoyj ta"?«.:!?"« o'"?^"}?: pJ?1 '^ 

-s« pK^ ir.r"'? taxn ,DnrtiDns orn ,D'jnriK DrjnKj cri fB'"ijy,'p^ jnxT ny-i. 

-ö^'K nr?""K Dr.?""» piit IS?"? D''7K-jt': njj-^rp xn rj-'ijt d«i /irirfS nyi??iK 
-I31X tD:yT"!'=i Dri"i?ia IJ»;")? Dn''i5tr3J?3 "^"k ,vv] xvm onKi tysK.'n irsn^J i| 
TSKi ciaintfi-irttons irrw. cri i?t3 m "^V^^j dh'-h ik3 r^S! p"'! 121« ly. 

-ii^ ■ir:='pyii ,cvmf$ ]v^''0'b^'ixa) \:!m^b^^:!_. ori r)5«3 i^l "i?ii« tta^n u 
";r;b"öKa p''« ^chi^d inxT ,n)aT (-ixri) ,n^3p)a nyn a-ö ni^xn ir^^btr 
,cr5""n lyjrjxbi:*-)» öyn y!2K3 nn '^?'i^ ♦p^'?^ (r?3>2Katr) nri ciK tüD-i"? 15 

t'^K-str -i:iK ntt^ö n yt?yi^1 ;•: "i?i« »"irn ^"'^'^-'^^ Hl'? r^^* li'tss^^irp.'px? ig 271 NUMERI CAP. 25. 26. 

ü'])ip iyt2D"]^s Di?T irt35Hr3 xn /an "^in n?is ,'iirs Di?n. r:?«! in r« 

13 Cap. XXVI. 1D 

1 ori /"ijij^i!? 12: -!?ix nt^a ijc *^K-iBiy ;^ i3ik ,:?JKbs -iri "^x? "isri d» -i?i» 

4 iJ?t5ö^''s:?Ki.i2i öKä :jy5K"!S?£> i?ik Iht, K"3 117. aJü d'^^ia jri'p'är^ jn fH 
irJp.^KEra d'^k-ju^^ n^^irP IJ'I ^^^^ ^^^ ^^l- '1 *^'^-^ /"ir^^ixi n?ix |iit rin«: 

,Ki'?s jKä P3in ßarbtrrJ tsn /"riliri (fr^xii) D'pisn ir'i.rp «■'i ;D'bH-i'ty: 

7 j?'in"'K jr"!.«-!.! DI? i?ix /"iaixi irts?r|p?^rj tri (jr'^.KTi) D^rn rö*!? tssrlpt^ 

rsbri; ,ji?i'7aüKnr| nri ir3J?|nj?| i<n. ^a-j'-aH i?=ik iJ?1 ^P^ ^**'^- Jan/aH-iJiK 
,IJ?ta3riyb?"'i« nnp ori ;?t2BS-} -ij?n. irtaJiK pm ]:!m *i?ii< nu^a jr^r^ TT 

10 i5!)i< ,ri''iK -i?!]» j:?'^.n''X iDKnta j'nnj?. K''1 n?iK i)\ j^^rj jri33riy.^|i''1i< 'l'T «''1 Kl 
K'''^Ti:£ X''*! IS"! TKi Kl ,a"iKtaiy r^isK"; «n «"SKri ,nip ta"«? k"-! jJKbtynyä 

n -ir^K : jj^iiixn ira-^:^ ais: x'^i axi ,i;^"inr2£"!y| ■'J'.??i'''9 J''S£sr?> *i?i*^ ö"!J^1.?in 

12 prtsarlptri?^ friri"«'^«? D'jiyätö -wi^p. Kn :t3a''? irais'ö?^ a-n-ip ^.5,7x7 kh 
TK"1 ,1^?; iKl ,''?'i?; aai;b?:?rJ mi ,p)a; jks ,"'7x10? isar^tr^J 7X1 ,bxii2D ixs 

13 j-ibiK^ tfiaj^^rj'j TX1 ,bix^ fxs ,^n"!l taar^t^rJ 7X1 ,n-!7. \üh rjo; eaylptryj 

14 n?iK njST''^ racjxris i?ik «''iis /Jira^ iri irtaarb^'J'^ xn (jriKvi) arri 

15 -j?| iHi |i&sc |Kä q-irtaarbTTr^ Ii^ii*^ '^i*^ a'i^ li^irP- ^'^ Jtsiyiiin «"ii^t 

16 |K& viw taaybtrr^ 7j?i ,''JittJ jKäi ,^iri toaj^btr:?^ 7X1 .vh ikSs ,''iisic isar^u^ 

17 taar|pt:>y^ 7Xi ,ilix jxä ri^, tsariptry^ 7X1 ,"1^. ix& /Jix taarbt^rJ 7X1 /?|X 

18 -i:7-T nytsarbtrr^ xn irixri yri pbxix tsar^tr^J 7x1 •'bx-its* jxs ,''iiix 

19 x''i :t2nri.3ii J^?'? i?ix ijyrTö riti"!) ,|rt2bnj;5:i?j |:?i.i'x "^xi ,a'nj irirp 
: l?3a yijxb b''K |3lx i?ix iy iJ?5ixatt> aj? njix ,|ilx i?ix ir. /Dfliirr; ^ri^P 

20 7K-t nbtr {xä tprtsaybtt^i^j jj^ii^x "^xj a-niiii iri.?''p x''i irixvi a:^ i3ix NUMERI CAP. 26. 272 :-m,7 tsar^try^ mi n-ij j«e /sie tfi?rb^J?5 ''*<'^- F"!-^ I^? '''?'?'i?^ ^:::}h^v?. 
ir'in"^ -TIK? D'n*iin^ "li^tsarip^^rj xn iriKii crrn ♦.■'biön loar'ptt^jyj mn biön 22 
-rj T«l njB !«& ,^s?'pin ^rtssrlpt:^!?^ xn J?^in |k& tn^^^J^IP^i'? IJ'l.s''^ 1»<-3 

jKB ,^?i'7K is3ybtt>yj tK"! j^K |XB /Tie tDsr'ptt^rJ IXT "iiD |K& tpi^tspr^tt^ 

|KE (irixvi) D'nfjö nriri:! «''"! tDp^Bi? 131« ntt>?ö ,|-iyt33r!pt:>rJ iriri"« 29 
iKi iv^i |«a ftDj^^rj "ly^'pj jri. rt?t?«i i'5!? 131« /n"?» ts3r!?t^r3 t«i i"?)» 
Dsrbtt^rj i«i ij.j?>' (i«ä) ,D'iy^'pj iri^^p «''i (iri«n) orri nr^bi taarlpt^r^ 3« 
,''b«''ity« tspr^t^rJ t«i ':'«''it?« (j«b)13i« rpbn ^'^vht:}} t«i p^n j«& ,"'iir« ^i 
/yi/üjtt^ laaybtt^j?: i«i yi/Jstö (j«&) i?i« rast? ts5ybtt>j?3 t«i D3tt> (|«b) i?i« 32 
yt:t2«,i iyi ,D'i|n |n«t nnsb:^ i?i« piEn tssybir^r^ t«i i§n (|«b) i?i« 33 
nbnö jD'iriBb:^ iytD2«t§ lyi r'aKs iri i?i« nyi33«tfi ]i?i.?«t ,r3i«t y3''p. 

,DMf 3)3 iyt§?pbt^r^ «•'1 (|ri.«Vl) DJ7ri tnStllTI 1?1« ^IS'P^ ,1^3» ,1J?i3 131« 34 

orri :tDiyi.3in irs"! i3i« i?yrita j^v^ys 131« «•'•'vis: ^i^tsbir^fr^ rin"« i?i« 35 
-^3 i«i nbiiitt> j«B Jiirtasybi^rJ 1^1.1"'« ^«3 D'Dn.B« '-\Siyp- X'"! M^'l-^''-''^ 
rsnri tsarbtt^ra ?«i |np i«b ,"'-!35 tD3r!?tt>J?3 7«1 155 j«b ,''n'priitt> tsar"?^ 
0VVI fjij? ta?rbi:>j?3 i«i |ir. ]«& »D'nboitr irirp? «""i (j^i«!"!) rri i?i« ^^ 
«"i_i;f ,IPi5bny:^r3 irii"« "^«3 d'd^.b« iri^P '^i'l lytaarbit^r^ «''i iJ'i.«'ii 
•^«3 D-PiDi- lyirp «•'1 iri«!! csrn ♦^1l^l?i!^ ä^rs^ "'?''^ i3yria j^p-'ni i?i« 
rbg j«B :]ij?ts5r!pu>:75 li'"^.-':''« "^«3 ß'l^'?5 il'i.rP ^^'i tpi'tsaybtyyi lyin'''!^ ^^ 
t:;yb^r3 t«i DiTi«]«! r''%^^ ■a'Dvh'äVi i«1 '?att*« jkb ,''j;'p3 tsprbti^yj i«i 
risBin taarbt^ri :«i öBin i«b /isBitt* tfiDr^pu^yj T«i DBit£> i«b röi/rti^t 39 
j«B /in« tssybrr? :ki riJsJ?,? i3i« 11« ,d'j?'?5 i^irP ^'"^- \^'^>^'^^ o^- '^?''^* ^° 
■i"3 iri.i"'« "^«j d'|ö;3:3 irirp «'i (|ri.«ii) orpi ra;?? tD3r!pu>y3 :«i j^jy 41 
j i:iri.3in D2ri i?i« i?rrits 3''Si''& i3i« e^ra »jytabnr^rJ riri'« I3i« jirtaar^tt^ 
-y3 i«i Driitt> |«& qiyaaybtt^j^j irii"« "^«3 d'ji i^rP ^^'l (|y"!.«i-i) OJ^"' ^^ 
,prtarr|ptrr3 iri.n''!<'^«3 ,|i oyi lytsDi'b'^rJ «•'i (iri«Ti) cyri rani^ tDaybtr 43 
131« i3rritD 3''^3j?p3i« i"'? »jytab.iri^y? i^in"« •ri«? "^ni^ lytssybusr? j^bS« 273 NUMERI CAP. 26. 45 :k& :''J'''"i5 ösript^r^ tKi ny/n5 jx& /lu^^ '£i^vh]!^Si mi -«i?»^. |kb ^njö: i:?j?btt> 
^^ j<n (fyn.Kri) oyi''-! tnito (-i«ti) D'nu*« ij'tssK'tfl lyn röKJ lyn i?ik rbiifs'pia 

49 taaybtryj TKi -iS! ixs f"*?« B?J!'^tr3;j lai. ■'jij |K£ /•'^Ki^tri: tssriptt^y^ tki "risstn: 

52 i?i:gj,n:?-i, ;^ n?iK :rp"'i.-i i?ix tfiny"].?!)!! p5''! n?J?riß j"« -151X i?yrits ts'iy'i.?']:! 

D-'iöbj^riirB *^XD DJ''!;?;;. ,|y5rj i'i'a^ii;53n:?, J'':yii xn i:d'7'px7 jr'rDri; jyi 

£5 :xKb7xi ^inn ■^«■jr; MI?!"]:'"!; IJ^^J'JJ^^ ptp^trsaiij. p'! ':''px| jr'tsbnrsrJ nj»!"? 

r^artat:* fr3'''7'ir^i'l i:?';.n''x ir^xD jri "^x? ; fPiiJ^i;" t2b''''rit3-)rB n^xb :xi bbxi 

56 bbxT Dj^jxxb ori r^nstytp-'ix oyi. "^ixo qrönyj pta^iys px d;? x''! jrip'pxj 

57 (n?^o crpl "I51X :r::^ii -iri.x ':'''b x^m dj? ^iriiri; tab''^'^tanr'| pto-'iysn"];;? prt 
tasybtryj TX1 p'u?n^. jXB tjnrtsprip?^:?^ li'T''!!^ "H^^ "'1^ or"! lyts':'^'!?^^^ xn 

58 -I?''] 7X1 viyi tssrbtryj :xi ■'ina jxb ,''pn|^ tapybtryj txi nrip^ ixb ,''?itr-j5 
7X1 /"il'T^O ta?r|ptrr^ 7x1 r-'Da^ tapi^bt^r^ 7X1 x"h ori nrta?j?btt*i?j xn 
ytsiDxn nni:! n?ix /•'nnp^ asj'bwj 7x1 r-'tt^ia tapybtry^ 7x1 ,"^170 t2?J'!ptrr5 

59 ri"^* /I55I'' (1X1.1) aiöi? cri x'-i-iB ij?i y!?X3 nyi i?ix :K!^":^i''J E3";iar. jri 
ixsrj xv 1DIX ,j?t2t2xn jrixarj 0:1^^ px ib di?i xi rs^i^i; ,d''i.!? "lyts^xta 

60 yiiixn üs, i?ix nr^criitr :?i.i''X <d;iö "t?ix ,1^^» i3ix jiix anjs:? ari 

61 xin-'ax i?ix a"73 131X qrixarJ lan-'x i?ix -ijr^bx ,xin''5x i:^a ^15 jinx ori 

62 yin-'X 1^1X1.1 d;p ijix jjytspxianxi ;^ ixb -i:!?"b Driaris xi b^ii ,fr3ixatr 
aKDX!2 nr-j^x jxb j'5''b3?i?ö oyb^x ,i?rrita r^jxvis i?ix x-ini jrts'^nyifr^ 
,t2':'ix':^r J c''?x-j^": "^VITP- ^''i "iJ^t^Jix ts?"? jriiixn xi ]vi_. »■^.ys'ixi i?ix abx 

63 D^ri jriiixn irsi^jy^ D'bx-i'^^: IiJ^irP 1^1 "'J^t3?ix pt2ir52i:^ pM. |j?on^x xi 
xn yDbrii r-iytsDne "ii>i /i7j?'?X 131X n'^a (dj'I) jya'^ny^yj xn (i?i) 

64 -ii"to?!ix i?ix jpto'^ny:^ ini';x'"'3iii!nxD'axinyi'p''|iyj d'-x c'^xn©': "iriri^ 
,Dij?t3D''ia ori rD'jinx i?ix D'ntt^a jj?tfibn:;:^r5 jyi jxb jxa p-'x ts?": -ixvi frpi 

65 yiDöxi ;^ in tjytflbny^ •'rp y!Dp''i.i iri px c'bxnt": iyi?''p x'^i y^'pyi? 

18 NUMERI CAP. 26. 27. 274 

jD'jiJ inK) ,ytyTn'; idik D-nisi ins*? ,ab3 nw nyo^ix ,r'ia''K ;y3n''K 

Cap. XXVII. ID TD 

nr,i3 ,nbnü tii'^sKtj -irj^-'T ira«? kh (jr^xri) cyrn -i?!)k ,t]Di'' ori Dj^jn^j 
-iKs -I31K nurn 1KS "Ti^T ipübbytat^ 131K tHi^-iri "i?iK nabö nDiK nb^n i?!ik 2 
Kn |K ,in.3"aj?J V^m Kn -INS -121S' jr't5Dn''|i xn "iKä -i3iN ,-irtaDnE ]ri^JJ?'pi!? 

«"'1 ,:?ibDüNny5 i^i iX't2?iK 125''? ^Nvi irsK ">» :|r3"iNtst>rj rtaD^ii ny-i 
"iJ!'.?".'! I^ ITI-?*^! 'CT^-p J'tStiK'} "iri "ir^?iK ^r'tsytatsNn jyaös*n:y; ;•; jr^r^ "^i^i 
rü?N3 -1J71 b^Nj DnKvi trjrisj r.5'''p_ r^isKn idik /jysnKiawj -1:^ tsr^ J'ir! * 

:d-ij7mn|i cr^;??:iK n^T"!^ in 'ii'i5?i« ninajyr"'^ p"*« ^^^ ^'i ?tfixn |nHi 
n3iK n^a i:: rixist» ;•; i?ik V] nXB rsNTDDpr-i. nn^K rta5Xl3 nf » tpix ^ 

pD^iraa-:?. jri r^Kntsirs''^^ "i?ii< ,D-i,rt2N|i ori^i'^ IIX'Ti^ JJ'l "ii?t§?ii* rt?"'!i?a 
ini tr^KT -tDiK j?"7j?-j. D'*?«"!^: ni'irP li'l ''^ "'?''** '^'^ I^ Dli^t?^«? Dr'i.'i''N s 
jN ptp-'irsa-i,;: iJ?5''rT iri''K id'^^kt KT ,tflKri i.'ixj li^r'P '^?i^ ttan":?^ jkö p-'K 
-in^ii^ ta'^'pKT Kj ,t3Kri "iyts?KiD rr''p "i:^ jr^i "i^ik :}r^Ki.ia'iya''K -i:7t??Kt$ i?5"t 9 
tab'pKT Kt ,t2Kn -lynna yr'-p -11?. |rii "t?ik t jrayj p^Tlsi ]vr^. y^'iy^^is ]vri ^'^ 
n:?T-!3 ro^p in; i3ik ,jr5rj D-irtsK? or.?"! pii'T'^ä li'l. pt?'!i?53iJ? iy?".t "^^"'»^ ^^ 

ntt'Ä cyn ;•; «•'ii ,pv j2ia!aNtDtaa:7n -ii2£ d''?«";^: J'iviyp. in «■'''5 ^Skt D^ri 
onaj? rra irrn tj^'i« Pi-'irri j?rirj tntyüi u s^m )] "i?ik trtstaK.'i irJpnKsri 12 
:r3Kn irarjr^ d'':?«";':»: ll^^T?- ]^1 T^ ors'pyt '"'?^'? '^*i J'Oi'pl *i?ik 
DbrööSTj?: yp'pKa nr.3"l 1^ Kii tflDbbxj xj ,t2CKn irni^J.J'S B3^ kit jj?ii ijik 13 
-iri''s'?"Ti ttapK Ii?11«\i to'pyiaöKir3pOK"in"'sr''1*<''i.ii^*J '^"^"^ T'^^ 'imn ^^ 
p:a^ Dri K"? p:i ytSD^ii nri pK tsri.Kli :''tsD?rEi?:'li'T"i.'i ripnrsi^a nvT'f^ 
nroDKvi tKi t;-]!!-! jrb^Kj ir^'^b^n taytaDi?,"! "ti"» -irf« ki ,3?6»aKny| -ij?-i. 
i'DD'ii (-i:;i. pK) f^p^ j'K nrci3Kvip?x?: Kn |J7'^.kvi rpi ;|j;j'1k mn"'K "ikb 
ütsKJ -.^1. tiv^'avi )\ c^K*]) rto3Kö :riK-!Btt> -i?ix ;•: i:i ytorny-;. ntra -i?ik :ps }^ 275 NUMERI CAP. 27. 28. 

-D^iK x"! iri i?i« ,ny.-i jyjri''« nxa rnr^r^K ^iri. ijik ,"irri ir.?.':''*; "i«s rriJ?? 

,y|Ktr K''i3 x^T 125"'? D';'; yi.3"'''örj K"'"! ö'-aKi ,j?nn''er''« i«'! iJ^I "i?i« ^S'"3.n''ä 
18 ,c'pD jnKj ,r.t^i,-i': ji'-i -i-"! Q^i tniria 12: rtQ^xi ^/^ n3ix tjrsxn f^ts^'n ir.?"p. K'T 

t|n''K ?i^ix i?Kn rr""!. r^r|p "t?iK ,(a]''K) •od-^'j -ij»"]. Dr3'prii r« ,jxü jyr"K 
59 rrir^iar^ v^ni «n nns "I31K ,iyt5D^-:a ]Vi, pTi^bs'-iKs j^nin-'Kr^'pytstr-i^iK 

-i?iK ,nri''K ti^ö D'bKn'^': iy~rp i?^*?« i3ik "ij? ,jy,-i''i:?''"'K k''i jr^'pKj ybnrir? 

22 ijiiK ;y^t;Kn irbriKsya ari"« ;•: kT' tfixnto nf a n?iK :j?6öi2Knr| ys:?K3 xn 

23 tfiS3;73 -i?iN ,in''K ^"'ix "i?«n yrM j?t5^r'b nx "i?'ik nsiböJaKnr? r^?K.2 Kn 

na cap. XXVIII. hd 

^in^j jranrjyjox (012:) nyisK-ir"! S'.?'''^ ts »yr-'Bty yr"» ,"iy£f k j^ö , jr^^'X 

jyjjna"!«"! ;•; i-'ä in^K ors^yi^ ,-iy??K-i:5?''-B :ki (to]''«) orri ,Kj'pN jr^n^K 
-3rt5tt*r2 r"»« ,2x12 mj?" tiIj «"ii!: ,'irööj?b rtxbirbnrB yr'nnri""'« tabbsn 

6 ts]"« jj'ii^^vi t32Köi?j oy s"'iT ,ir|B^n?sn3 Dj?rn?rßtry3 p'^i? ij^n brii^ä 

'ir|Bxp'Bi:> (D^x) ,Dr!prirö jr.;"'''? brtsinri* «"iis: i3ix ,iv^.f^vb ytxb-ir'prirB 
10 ,nriy ori "ir?3s-i?x"i3 tki nsixi nrEBxpJxiis tkt -121s' ,b^ tD^ia frccxJJ?? 

18* NUMERI CAP. 28. 276 j^N TDiK nyn.T'i."! jr.?'''^ y;; t'Ii ,':'^^ ta-")? j:;ddx:j;5 ,ij'|aKr''£)tt> ob« Drbnyb 13 

'rrtatsn*! p-'x *i?ik ,n''t?r jrJ3r i^j^iit r^. ">•'& p\T. bSxT pn Dj'abxn p-»« ,nräsK 
ciTT ;p'''!i jK nx"? p''K y;;, -i"-'? pn bytsn"!! p''« ijik ,"iyi.-i''ii |rD"K r:;. "T's pn 
Dy-j. irtSKJKü jrn jkb yn.?KiaK"3 o:?ivi j« nyäss-i^sna y?"^'?!?«?«» 7i<n ts]"« 

I^lod-je d""« n?i« nris^pJKito si^rM ra^zj ,ia-ii'|sKr^ d? nn'^ii n:?5E«n?xn:3 1« 
DS* n5iK JD';': np? 7Kn (tap«) Dts^DKö orn J'JKa irtsinj^in;!) d« ,j7t2s*3Sö i^ 
hbi^i TJN^ 1^5'! Jtsprä l"K (ts]''i<) DEN3KÖ ji^i^'prjdrn yjxts jrtD3,nr;?srä 
-"ij7| r3■''7"^? tapi; rJS'ta jytad-)^. diiJ qi'nni'vi irdtprJrJ n^na drta-irrTyjjiK is 
(dbs) tab^XT nn>' nsix tpnta nn-»« tt&nn ta^snxoiair'^rj vy^p. ,J?6aJ2Ki i» 
*"isn nyn-j-'ii jr?"« "ij^k rTiatr y^ii'' s*"ii2£ ;•; tb ni^EBsnJS'ls (njiK) ~i;^''''b 
tjyaxn -in-'ü; tar^'p^j nyjsörb rjx^ni^bnrl rinnr^.?"»^ jrs'': n?iK 'il'^r"'^ 
•^rtainris K''n.n ,b^ ta^ö irdP^jy? ,hri]}i2 dj;2"B (}kb) nj?|?iKp''B:r nn^x noix 20 
ob'pKj ,nrn.ini ir.;'""« r;;. n-'ä "^ytaDny;^ ^«"'i.isi n?is* ,Töty j];3?r jro'"'« y;;. -i"»! 
(NT nJiK) irsxü rttöx'? dr?"« y;;. 12t nn"« tabbxT brtasnr:^ j"k q^pK^a nn"« 21 
jjrjnxnr? 12: •T]''''« ,ni'?Bxnvi (d^x) psa jr^"« n?iN q-iy;?!»^^ ir^n jrnii' 22 
-n?s-!3 irrn?rt:t*r3 di:: drp'pr'i^ 'C?r'nxa dyi -irBpsn^xna dri nyd''ix 23 
Tpb^yta nr^x tsbbKT yp"''!'' rpl ''Tl« Ml^^?? J^H ■'^''^ tab^Kj ,tarn nyls^* 24 
Tinr: nranyo]?^:« p-'K (dbs) nj?|Bxnr''B di2: yr^atr dbx j?jxp i^yi ,]"ir|BK 
»inirvi tanriBistrJ OS!, hbi^i -iriBxnpsns ir5''"!?rtatrj?:? dyn jyijyj ;;•; Tä 
~ij?B yrb"n nri"« tar^p'pNj yjxta |r^3rs''i d^ nJiK nrEBNpoxia dj;?"! ts-'ö 25 
nyn r;x^ dx n:ix jpnta nn"X tasn'«-! ta^snxdta^rtyyj yj^p ,|i:'3Nn j?ibaöS'T 26 
in"^* 1^? rrayj^nanNn ;■; n-'l ■i3;ebn]^"'Buj ^.''^i ixn nn-'ij} |yii ^j'ir'ptadn:^ 
taE-1^1 D^snsdüByfrJ rj^p ;|r5xn j:6aöKnj??rrb''\nnn^ND'7bKT rf^dx;"» 
;•; Tfe "^ny^ ir^snrjr:?« dist nyBBxnJxna p*"« ^übhai nn-"« nJiK jpnta nn-'N 27 

brkSiny? X"n-i ,b^ la^a irddxjy^ ,y^nyö dy;"B (jkb) nyBssp''Bsy nn-'X n?ix 28 277 NUMERI CAP. 28. 29. 

29 br^snj?^' f"« ,"ii'"i'T'''.'i PT"^ K '^^'^ h:!^::^T4 s^^tü: ,n'asy fyi?r jr?''''« y^. n^ä 
30 !):: 'T]''''« ,px2Dr5"^¥ fJ^r''^ nyöiay'p ]V^'] k-^i n-s (st i?ik) ,nvh p"« r:. "i^ä 

: -iy|BKp3K"iö 
tD3 Cap. XXIX. aS 

-3'"« jr?"! /"nyil'^i ]^r^ '"'"^'»^ I^^?''" li^r'^ V "^"5 "^^"^^^ iI''?nj;.5rJ?« niit 

3 DS'r''S jKB lylBKr'ött^ -in''H ioii< Ml^l?^ "iJ^'5'?J!'!p l^i^^l^lPsil^l J'r"'s'i'v. 
brtsDnp^ K"i:2£ ,"i''tpty jr^?'!'' iri "i"? bytsanr:^ «"'"'^.i f*?« ts'ö iroDK^rs >vhr^:}f^ 

4 nraöj^lp 1^5"! K''1 "!''? («]) fö«"? r'^ "'""? "^Ttsjny:^ j"K i;ix :-iyn.-i;ii jri "Y'Ij 
^ ~i;k-!3 Dy-i. -irc'iK t|r?nxnr? lit "^"'s* ^-i^ebk-ij": ob« pxs^yj"!: jy.?""'« i:ik 

-nj^na |yri?J't$^y5aJ^1i?i« ,iy^sr''Btt> Dr.?"'?. ts-'ö dj?i?kök"5 oyn "ij?£b« 

7 (rj«t2) |rt33n:?3£ ü« i?iK to";': -iyBBK"!r''|i ]"« ,'^'ns'3 jrörirjyj?« ais ,to^nttr 

8 -1,7''^ "i?iK jirö?"'niJ?| in-'iji tD'^'pKj ts-'s-iK y.r-'p ^j^'^cxp ira^b r^'^ 
üphh^l s'.vh']vhr\v'^ f'^Vf^f^vb ir^nny^r^K jy^M pj?"!."!/!"! jyj"'''« ,'T'i?t£> 1^:31)'' 

f"iri"!''i.i 1^.?"^ 1^1 "'"ti "^y^jnys k^iii: ,n''tau7 irJ?')'' jri 'T'b bytainr:^ «■'•'-in 
\l (D^K) pKa^ri'V jr'r"« ny^)3r^ jrs"! ^«"'1 'T'b (kj) ,DKb j^"« n"? brtojnr;: i'"i<t 

arn -iDiK (ortgorl) ■D3?i3nKny5 cyi -irlfsnri ar'i. n^D-'iK ,"il!'|sNn?"7 

-p?K"it3 inri"!!« n?iK ,-iy|Bxr''Etr ör^n-^t? i:ik ,'-ii''BBK-i?K-!3 jyf i3i?Dtrra 
12 111''« tsrb'pKj DtaxJKö irta?^!'': oji'tn y:«Ei jrtssnri^ärB d« nsiK Jjl^'i?^ 

nn-'i« -1DIN ,pnta -in-'« tsB-j''-! ts''''3-)SDt2Bytyy^ rj^p ,ir5«n 3?6aöKnr| r^'^V^rr 

13 nyiBX-iJ^ia p-'K ^bh^i in''^ 121« ♦n^?-'"?? l'"^^^ I^^'' t- "''^ ^?^'? i"^ ^bb^i 
Viiv iny:^""!-! ,;^ -i"-!! -riinyj jyjgriyDyjDK Dia n^BB^n:;.''''!? p"'« ,jj!'^?''"!3"!«l 

14 ,b^ t2''ia irDDKjys ,r^nyz$ d:?3-''b (jkb) -iy|B«p'Btt> nn^x -iji« qy^Kn "in'S^ 
,yy^t jyjjr jn:?^''''"!-! «n -1^5 («0 p^tsu) jrj?r jr.?''"« ]V1, n"? bytsjnr^ «"in NUMERI CAF. 29. 278 «"Vis: ,yT^^ J^^?''' 'n'p^li'^i ,r^«^ irta'''''!.i2: d» -tjm ny|a«p?Kita cir:".! "i3ik i7 
«n -i-e noiK "iyi."j"'ii xn -fSi f^T^^i^ |i'^?i'' «''1 "'"'^ "irie^p^t^lta yin''J!5 n?ix 

-nri Di:a pX2?yj''i: jr?"»* "isi« ttaäntr-jKä ^ik: ,bnK^3« ^yn.rr'^ "^Ki -ira^yb 22 

oyi."l'\i K"li:t ^rTt?»^ J^^ii' n^i? 'i^^i^O fyts-i;B öx -i2ik nrl^^pjxiiD nyo^i 23 

*?]K? -iraörlp Kn i"-? -T?iK "iyi"!''\i k''1 -i''b ,vy^t ]^i:v H'i -i^e "iy|BXp?KiD 
,-ij7eBK-iri (D'px) p^a^rJ"'!: jy?'''« n?ix {tsBn.t^-j«B rjKD ,'7nx?:DK nr'i.n'x 25 
-p?«ita Di'.5''M -i?iN -ij?EBKj"Eitr D^j"). ,nrEBK-i?i<-!3 jr5''"!3rtairr5 d:?"! nrD''lK 
inys-j-'B nriini k^iis: ,:f-);^t> yj?r pij ,j?ji5^ |rt3ä3''B ax ijik nrisx 2« 
-p?Knta y-in"!« 131K -ir|BKr"'Btt> ri.rfüt n?iK ,ir)?!?i'^ j^ri-7^;?'"^ Vi^hyhr^v'^ 27 

^ij^D^lK ,irB£iK-ir] D12: pK2?yrit jy.5''''N -ijw :tsSintp-j«B'?it<D ^^nx^ji? iynn''H 28 
irtaDSi'j ü^ -i?iK nrBBxp?Kitfl Dy:"t ijis* 'irEBK-ijK-ia jr^^i^rtatyr? öj?-t 29 

irj?r K''i T'B -irBEKp?Kntfi r"!.ri''i!: "i?in -irsB^r-Btt; yi.rr'K -i?ix ,">yi?är^ 30 
•^K? ,'?nK^3>< "ir^H"« "^K? ,"ii?!2i2r!p n""! "i-b i3ii« 'irii''i.i «n i"? ,r'i;tatr 
irrnjrtsry^ Qi'l. "iyD"''iK -ij^bbk-i?'': ai:i P^l?!''^?: irj"^ 'i?''^ taEntt^ni^B 31 
l^^jy^"'! Ds n)iK t-irEB«p?s-!D oyrM njiK -iyEBxr''Bty dj;5''''j ,ij'|B^-i?x'5a 32 
rr"!nr:;r'x rii^b-iy^nrE fnyi:i''B ,'iri"i'''ii k""!."!^ ,vy^v) I'mi'' jy^-'t ,r|Kto 
|rj3v x-'i -T-B -iyBBKp?i<-iiD si^^v: i?iN -iyEBis;r''Biy y'i.ri-'^ n?iK nr??»^^ 33 
"T]«: f'^riK^DK lynn"'« ^ik? ,nri2;?rS sn -i^b idik "lyn-i^ii s''l n-'ä ,y7tptt> 
iy3'"!?rtttrr'^Dj^'i.-iyD^lK :nyB?>N-iri di^ pi<3 jr:"« -i?!ix :aBntr-iKB ny'in''^ 34 
j?^«t2 irtts« öS nyBB«p?K"its ny.5"jf n?iK -ij?EBxr''att> Dy:"j. ,-iyEEKi?s'i3 35 
tfife-in ts"2nKDtö&rt'y^ rr-'p ;|"''i'^"i<-i"'BW^'7a!aKny|y5''btotpyByr''t< b'pKj 279 NUMERI CAP. 29. 30. 

-lybnri irsv nyii-'i.i frj^it? ^"i'tptr jj?^?^" |r3'"'i? ,;■; 'T's tii-i^j jrs?rir?y33« (di:£) 

"3i< "iJ'"!.n''K "^w /"iJ')a!2r!p ^''1 T"? 131K "iri.T'i.'i jJ^l "1'? n^tstr ji?^?r jri. T'ä 

b Cap. XXX. S 

j?3"« j^bj^ri r.3''\'[ ifi''iK ,'!'''•« jy?'"'« a";Kiitr -i:?. iri« ,tsints ri^'^r^ j"'''« ;^ 

ri.s'''?p5 yi-rt"« r^bi? jrb^xi xj ,!i::Kn ^r"!}^ "ir^s irfx n?iK f^viy^ 
vir^'Vi f^'^i^ ii^] K"'"! ^rJsitsbKnts?!?. «•'1 n?iK ri?"'?!''? rin"« j:»^^»« ]^bhai xt 
pl^lH «■'7 iK*i ,y5r'i.nxät:?K jv^h i^l^'^i!« 7Ki -lyiK ,(DKn) "^M ^""IN i?l.3''^yj 

9 (Kl) ,r3K^ DK jrii 'i?'!« tjrta'pri irb'pKi ,toKri |ri?i3y^ ybri'T r'!.ri''K «T"!'« 
~ir^ ri.5''?i'^ "iri"« -i:;. tsKn kt ,ts-in:?ii-ir| 'nn-'K ii?. ,aiKO (d^) jkö 'nri-'K 
m*i ,j:'3J'"!.r'Kst22j?. irBSc"? jr^n-'K txi "7?ik ,(DKn) ^i": st'Ik (K"]) ;ki ,ta-iKtatr 

10 TK1 -i?iK t|rn''''2i1X'ä -iri'-K n-i'»!! ;•; -ijik ,tDKri injüi^j r^rri S'l.rfK ?i"'1k k^ 

11 Dy'i,'7''K ypln Dr"! p« K^: irii i?iK MJ^^'PI'5 ^^'^ ">'? '^'P^J ^tarn?''? r!pyy.* NUMERI CAP. 30. 31. 280 ,j5ro'pKnto?s r"i.y: i3i« 'IJ'^'?i^5 na^byj yin'« 3?'?'?^ IJ'i?'?«! «J '^5"? "»'"^'^ 
|j;E)Ei''b Il'^jn^K D'ix DKTi ,Dt3D''3 ,t3"iKn (K"!) n;?. («1) ,y3XK) D« t3-!S't?ttnr^ 

-ij? ;ra^''t3r'tfi?ry5 ^ctsxn) rii) pj^-ik («•'O «•'-i ,|ra?Vi3'pKntaDj?. V'T}''^ r^'pK nris 

-yj iSKinjiK) tanx.nyj («•':) iy dj?-i.3kd ,i2nxtotöny^ -ij?5k xn 1:?. jrii ttcxn ig 
rgbyii fV^^V'JV^ KH ("tri) D3;ri : fyjxnts ibw yi.n"« n::?. bbxT xt ,(t2xn jyr \i^ n 
(i?iiO ,K''n3 -irrvt n?i« r.??Kb ar?"''« ir^^-^iia ,tDKn jybnxsr^ nt^ü üy'i. ^^1 
(D'i«) ,y'i.?Kt?t"?y5"ii''5 ür";in''J!; j''« pyt:::«ta irj"?. -idik -1^15«? Drs^x jp^ni^i 

jDnrtsKB Djj'in"'« rrin 
Cap. XXXI. iih xb 

i:'pyä!2K!y5 yp.'pKE Dy.rn^2:i<n ticbbxT '^XD-iyn ^ly^ariy? raxi n''2;-iia irn jx 
•^"^■'K iKS ytson jTjsnstr ioik yp.'pKä dyn 12: ytaynyi n^ö -i3ik M^ll^"!^ ^ 
-D-'l« |;"|ö jiü D';': yaKi xn r]T''l t;iö jy^yj «•': dki ,D'''iK nyyn D^isf iy3?y!a 
ayp.pT D'bx-i'E^: |yDi2yt2u> jy^^K ji?s ,yö!ai<t:tr üvivi i^s -i^yrits qya-'X« ^ 
avii!":, |Ke -i?yrii2 D'b«-i\r^ jyiDyrits jy-r. jke iyj.niixn oy -t?iK nyyn 012: ^ 
yt:p;tr ntr» -i?ik jyij^yn D12: tayEcpnyj n?yrit3 ^bxts: »jyay^yj?« yiaipKBiy e 
,D'-iTj?'pK jriKT ,Dn5s -i?ii« Kn n:}:}r\ txi i's* yisöKatt? Dyi;?^. ji^ä i^yria k-"! 
ci:£ iyDyst:«nso Kn -i?!is ,yDy?yj iyrb''%n k-'-i n^ix ,nyyn crtit ,-iyaD^'ns jyn 
;■; «"ii ,D''1K |nö jyjyj jy^x:^ «"i 131K : i3Kn ny2"t pi? jynxvi 'rbKn^yj'-iiKEi 7 
y^-'jKp Kn -I31K jys-'bjpyö oyb'pK jy^^tr^"]!?. -i3i« ,ytst3Kn jy^nKsys ntra nyi. s 
n?is* Dp.-i. jy-!. 1D1K •'iK |yn. ,|yDyjxb!rny. iy"!.n''K «i^ix s*""? jytpyts-iKta f;"|ö jkb 
,Dyb2 qM«) -t?!iK ,pn(a iKb y5''?Kp, eira ,y5";. lyi t?it< "iin jyn -i?ik -112: jy^ 
cb^-ito^ '•\:jnyp. xn. -I?!)« tytj-iyiitr oy-n. ta-ö «v ly^ibtrny ,D'-iiy3 jnx? lyn 9 

iyt;?^'in jyjK^iyB nn^'s bb« idik ,]V1~iVt:j y^rf« yb*?^ i?!ik ^n"? -1.7"^ b^s' 281 NUMERI CAP. 31. 11 ytaixa i?b^K jy^ariKS x-^t t?!)« : -ij?."--!! a^ö xn iJ^tojjx'ianrE nrcc^btr jyt5Dj?a 

tKl p« ,yta''''5 xn i?ix yDrööxjr^?^"!) tKi niix ,iy;yi?xBy5 sn (•^■''pfarp 
13 ni£>D D''ix i^JK^ DXi 1)1^ tlnT, «''''3 pn;: dx d'sxiö j^ib-'B^j xn i''« nv:vh 

"iri iJ^tsonys*! K''i 151X ynirriD "lyn jr^D-iy?« x"'"! rDrii'ynorip Dyn 
15 ^ii^ji!''« 12: i'^m M^ö 1?^ Mrösp. ("p'"!i2t) rJii'Dfip ayi |xä x-'i ,yt2'ij;n.2in 

17 -t?1X tT-.Xri 0']\ JlplböÖKl-IJ?! -ir*1. "iytS?1K rJX'pB Xn "^11"IK\1 '"il'I^B DI^I. y=XT 

X''-! ,K''i-is :?nj;;;. Tpix ,nnrp- I^^l "^^^^^i^ V'2''h:)Vf^ cr^bx tayjx^ir-ij?. ,p3 

18 pbbx irsx tay^xbtr-iij. ,iDKrj ö3j«p.i:t7 j3wnio;i''''5 ys'bjora ■^"]'n jk» jj^r-'K 
tDrtfi'?Kn"ir, rjyss'n i22?i«P-'^. 2?wnxvi"5 rs^bsj^ö M"«? "^ik: «""n fjr?"!!?^ iJ^Jir 

19 DnyjKb Djn. ab«n"}r'B''iK öny^K^ ■ao^hsi "in''« i3^k t"^"« ^^s> ji^sr^ ük 
rirasn a-i?^'''iy2^x yjr^x^t^l^. ,t3ra-j»öj>5 m?^«»:?', «"'"! >vh% ;y:xü fj?3''T 
-lr^''^{ ,jr5''"i?''?t25ij. r^x^ |i'^?S'3''i oiit -i3!|K r^^ta j^tstsn-i DK rp''K t2D''!3 nr^üc 

20 -1D1K !-!t:ri;?2 i^n^-i^!? ^n^' "f?^^ '"'■'•'bp DiHJ;':. "i^^k tir?!-:?«?!': yj^x i3ik 

-i:?"!. 3?i2i!DKi Kn ^''^ oyri :|yn.Ki.i jröüKp^J anp IPI p^ *<'''^- 'öi?iyro 

23 -ij?;"!! :sT j"« Kn ,j?5Ki yij?;_ '^H^^h^ tki -idik ps: tkt ,]V);^i^ tki /lys^ip iXT 

D?"-^ taa-'? DX11 ,Dy|p'pK nrSK m^'TIJ'''^ ar'3''1?'P^?X "iyDCKiiDj?iy?''n "rj-in k^t 

•^ixnrn "i?ik ,p\'! p^n •nri-'K tsrn.'nyi; kt ,jyt^Kvi r^s'^ irts^ysn dk "ij?T''bp 

II ö^? :y^2Ki 12!)« ntt*ö i2i rii{-iaip ^^1 -i?ik :|rö!aKp "iV^^h txi pN -i.-i-'i^ tsä-nn 

-i2!iK jrttr2y)5 jiit |r3y2?KBr5 nyn (-i?iso jr2j?ööx;y2^r'ii nyn '?rix:^is?)''in K'^n st"!« 

27 i^tssbyn «''^ii2i px r.2r^öK2r2^ri tki lyb^nts tsDbbKj i<n 121« ^2600x1 NUMERI CAP. 31. 282 

]KS |r|&''"!rJ?. »Ji'Ös'J?.? DrS^K KH tDobbST D'^K-IU?: "^V^TP- '^i'l J^tS^'P^^ IJ'l 

,|j?BXti' lyi. |Kb "i?iK i^ri:? ir^, jkb ,n^B*ir-! d^i jkb ,iJ>tt>?yö lyi. jxb frvis?''!^ 
-r:3 tDDjn jyi. ra'prii ,1^5^^ a^ib i^n d» tao'^'pxT ki-i im .h'^b oyb'pK jkb 

xn ,r3P)2ö«3:?J^ri) mi -iKii dj?. i3ix tytstaxn fp'pnKBra nu*a nri. V. «''i.i 22 
-3in bx)? Dsyj ,yt3!pxn tas-'i-irj p^KfeDf ip iki «■'I ,yia"a -ij^i yaDr-!nr3''ij5 
K"Ti3t -tJtK ,n^Br''bp (p*-!??:» n?j?|''its rsc^rs'! "i^ik ^rli "i?^S' ipyrits ta-iy-i 33 
tbris ~i3yri!a rv^l^T i?ik p-'K -n?!« ^rr-en?''-! (p-'W) iJ^rits ri:2ya''i i?ik 34 
— ij?. 123^3 2?i3ns"ir''3 y3^bD?rö r^'p^'!; ,]:j,''inB ji?"i. jkb jr|pry.7.?yty?ra jn -idik 35 
Kn nxii Di;. i?ik njyriis rp-'n.-i n?!!« «•'•^ii:: jybj^r.i. J^lp^« »jr^axr! t25?Kp se 
cyn "p.nx^?« «'T rir? iy3Kicj;3D''ix iryn d''« i<n pynrn yb''"'nta?>it "ij?n rtflB'pJ'sJ 
ff]?"? *i?iK n?yrito rD"-!n i3ii< ji?:|''| -i?ik nsrrits tanj?n?!in bs'ö «"n.i Dn''Br''bp 
-o-ir^sin Dpy: n''B?'''''?p cyi. jkb ,)] T'B r5x:a« xn -ixri dj? -i?ik :tsny'7.?^n 37 
j^nn'« -121K ,-i3rrito rp^nn -;?ix Dprj n^B-iri |ist -!:?in tTV^rp"! *i?ix ^T'^ i?ik ^^ 
?1?^B -!?!iK -iJiTita rp"-!-! j'prii? jK -iJ^s* :rst?y5'! 151« i«'''^^: .;': "i"? >'3i«3pb* 39 

b«ö''"-i-t ,n^Br'''?p I« 3?iba!aKn:?B nri ':'''\'nt2?K ya'p«.'! "i^l "i><li D:j.n?iK ^cb 43 
1« n?ii< Ji2"i3;''i,?in ti?--? i?ii{ i?rrit: rp""i."T ijik jyp^i -idik -ijyp'its ts-)y-j.?!in 44 

iri?"P "^ri. yt2ii'?rn lyri jkb n?rrits jnri^py?. ji^byiJ.prtt'^ya im .tanriiin *^ 

c')] 3?iDnKri -lyn «•''p i:D?n \vi rp^rvi ,a:i^ p"!. k"! skj i?!!»« ^n^p ökb -ijin 

nr'i. irtaonypK «n ,Dynrp,-i Dyn yi^rritj i^n lyp'N nrpKncbnyBrp xn 
y;"-i. :ntrtt 12: jrpK'sr x-'t im »l^tsnyi?^"! 1V1 irtiDnrpx x-^i n?iK yi?yrla 49 283 NUMERI GAP. 31. 32. 

-nyä 11' jr^rpi r>"'.?^x D1X ,j7|sx.5pi2-ix -i;ix ,yj?j?,-!rprix ,j?j3''"! riynorsö^x 

51 ixä ibxj 7X1 jyönx? lytopns -iri "ii:i'bi<t iJix nt:*» iJix t;": nxs iy.?nxi 

52 ny^ i'pxj Dyb'px'iKii ci^. 131K* jj'.-itirirj rtsrtsiriii'l x^b-iyb'px r]V^r}'Vi 
-sre -T?w t2"iri;in jrs'l i?J?ri:a I^'i''!^?i^l ']^^^^ T, ^"I ora'p:?'!; ,nyef xi^sJ^O 
-3in 'ij^n jrtaD-iyax j:?-!. jxä -loix ri^rrits lyn irtscnrax in ixs ,b[!3.u) r^t 

ri.^r'ritfi -i:?-i. jr'^D-iys^* iri |xs -ibxj "xi ira.nx? ,-iytaDna -iri. /"ii«"?^ "i?w 
(m::) tobj;:si?jDJ5i'7)2??xnr'| rxi pis? d^. ji^apxia x"? -i?ix ,j?^iri?in "iri i?ix 

:h Cap. XXXII. nb 

1 nriyj rj^K ,B'"iJ "iJ?irp i«'"! "i?iK o'pi«"} "i^'irp X""! jrt^taxn n"? Dr^""! "i?ix 
,yn^; -i?ix n:^h^ "i?x^ mi *i?ix nt:^! i?«"? ixi f^rf^^i ^'l i?''^ '^^^.^^ vci^y 

2 -I21X D'n^ "irirp x^i ir'sxp. d:?. -i?ix efriirr! i'? tai^ |"x cixid tsnx -ir" 
^nytspna di?"j. f-iti^'px iir nsix nira n {j^sx^stt' -ijix ,D'jnxn "iy-i.?''p x"""! 

3 -11^:: i?ix jü"! i?ix niitaj? qytsijxi i?ii< j?ibüaxnr| "i^i irtsD-)"? ]vi, ix-ijix 
-1 ,i?x'? 7X1 qi^a naix la? niix oiz'c? -i?ix n'prbx liix iüt^pt -i?ix niö? i?ix 

T^B n?xb p-'x tarisj ,ttxn jyjxb't^yj c'^^^'i^'^ j^ibaüxnyl iri "ixs ;^ D:;:bj?vi 

5 j7>'5J "i"!."! jrvi J|rt§^xi x-"! iDix qriirn lysxri raayjp r?"i. "i?=ix fjri"irn 
Di^ irtsayjp irj'"'! n^xb Dyrn yiiri; x: ,jj?5Kn jyi^iär^ jrj'ix ir.?''''"?. p« 

6 ntt'a i?!ix tjrn'^v "ir^'xjM pn^ jyi. irs^'is' iod"? tdix dx"? qrsr^rj röints^yj^x 
"ij?T"!S J^T'^ iJ^'?'^'?^] jD'pixn ]i:}'!:'i:>. jri. 12: "i?ix d'ij n^^irr? Ii^l 1^ J'*^^^! 

7 -i.-T'X abbxvi'Di-ixri i?iix ?p3''''ba T'ri ta^rts'r'pxvi "iri'-^ i?ix ,j:?n''v ripl^lp« 
|pri''sc irs^xiTi top"? x"! 0XI ,jrDxö n?yii5« c'^x-itp: ly^rp "iri. piro txt 

8 o'px ,^yt9r| r"!"« li^'^^^na xj'px ?iaxn jj'ayayj I^'jn*^ '' '^1 '"'?^'? '^1 P^ 

9 »T'iDM xn xi -T?ix jjrrjrTys lit "t?«'? ti«i ,rt2p''tt'D'ix rs^a trip jx? x'^t ^^x 
,|yt:w2xn irnrjrJ nsxb 7x1 x^t -i?ix rbisrx '^xnts 7x1 px T-a ir^xii jröf^xpi^j 
irnj?^ i35''3 x"-! DX1 ,3''-!ii!'i}sx D'bx-nt': "irirp "iJ^T pii'O '«1 «"! 1^192x0 xn 

10 yt22?x-!St2?:?. DI?. i?!ix iii-tsExn ]V^ViVi irin-'x ;^ 7x1 n?«"? 7x1 px irts'^'pxri 

11 xn 1^!?^«] H'? n^"!^^ "1?^^ 'iix'nty n^. -i?ix ,rjxt? Cir.;^:. ]^ c"/. n^V "'n 
»"lysnxi -i?ix irnnx:rs:5xri2i ixe ,-ir7 |J73Xi:j;^ fi"i"iyr? nn.^ia cix xn ,"iy3?ya NUMERI CAP. 32. 284 

|yn.Ki;t:>rJi2t sf^j»; avi. 'im pr\T oyn ,Dnnn« üvi,. x^ ^^1 ']^^-^l '^^^^ ^^i 

ir!?aKp,'7'pN& ;•; jr?Kn i^-j jri ,d']13 ^nKj »i^ti^LT; -t3iN ,"1^^ Dri rD'n?a': ihki 
n:;. 131K ,'?is<';t': nrs''« d';'; n^*V ""H yi$3?«"!at3?y^ di?. -i?ik ttsibt^äyjsx? 13 

"i!?'!* Tl 113 131« n«vi jr^?wrnyta3is' ,o')] irris iri.]"« ytscKi^ i^ntsy^ cyiNs " 
t-ij?33y)9 "irrii"! ys''in p"« ,-irtoj;s ny-);"« rjp'pj^tsiö nyn jk jrnsxtttt'yjB'iH 
Tj"« 'nri-'K jr\i ,1^1. :jy-i.nrö"]j7& iü "^li^D b«-;to: -lya-'« d'^'; na^ibEonK^ x^i i-^ 
12: ytsD"!! -iri j>' DI7. |r"!.^iK|t3")KD "^SD "iK TT'ii KT ,t3y";.nx'|:5.aK Dn^K iks 
K'T n?is' tjyJ3^"!3 jrsnyn-iy? yp.'ps'e jri^iXJ Dr"i tarnnrii iri"« 131« fl^cp«'? 1« 
-i'^ jria T»!.! i^lp'pKi; (113) fin.-)"'nsKc^ qyts^xi "i3ik ü,7>* 13: pn irtsKiü 
Tii ,11.1 i?iK nyirp iy3?r ynrnix i^ä ytsirtatr -i3ik ,-i''ri lyjiyrj y"!.ri?ii< ^^ 
Tii OKI rs ,iyn D'bsnto: ]^Vi;i''p. f^l iks ir'?"« ijix irtson i?iti I^'p^^'p 
i^l r^ ]^'^^ "^V^TP- \^^?' yi^lJiK "i?iK ^irssM taaKiayj tsnx jri.n'« jk km 
]VhhH^^ -11.1 tDyisxb Dyn irsriKiiria nyn iyjyii ,iy3"!?3i lytsnyat:^ |ytsDy? is 

jysn'K tD''» tas"? pb'pKii nni jrn t]y2Kn i3?«2!2K3y3 ptany^ p^ DinD?r3"^ i» 
-13: pi?'Tr53"iP. nyniK 151K b^^ri ,D^l3^ri lyta^ii "131K j-nn;; orn Difi^n?y;;. jyiny 
tirsri"« 13: v^m i^^» "i?ik q^taDK 1^3175 ,i'n.'n: Dyi. Dta^no''-! bbxT ly^"?«? 20 
lyuicpn yts'''-!tatr Di3r ;•: ns'f •^"k in'^K II?ii »tabbs'i; pna r?Ki rpi nn-'K jyii 
/'7'?''i.i ly^'^ " ■'*^*? P-T- li'l- ""J^^'K "^'"K 1«? ytsytsony^ '^ViJ}':, i?iK fttb^Ni; 21 
t53«;"irtD3iK n?«"? tki i?ik ,D«n jrs^ntanra ny;i Tpt iks y'i.?^''? y3"T ny t''? 22 
isbnbitr -in-K is'7'pKt kt ,tDy-!.nyp.)3iK '^K3iJ?ri tsD-ii?. -in"« i?is ,;•; ixs ispK 
-yj Dina3y3"K d"?« tj"'"« b^Kj -i?Kb orrn -i3ik »'^«"jtp: -ikb -i?ix ;•; "ikb j^t 
-3''Tyj in-'K tD?Kn NT !tsrij?T. ,t2ina ktSn iss*'? -in"« irii njiK v] inb jr-i.Nn 23 
-&''1K •?i'''N K"'T irii My.33yp.iJj. yn?"'! yn^'N tsyi.nyii nn-i^j n?iK //^ ]Vi:!?. isy^n 
jyi")'."' "t?iK /lyirP l^^}^'' ^y^ "^'^^ yi9"!ytsi£^ (ktSn) 'X'% tair.-'ia ni''ii jyi?''!) 24 
-I31K {taintD TN1 ,i:r!< jy3?K3y3 yn?ia nvy^^ o^\n csri n?;)« ,y£Kty yn^x ts 25 
:]yts:3KT n?i« ntra 12: o'piKi iyi3''p «n -i?in cni 'ly'T.?'^ k''"! jy^x-iEty oy 
'"'i^irP li^^?''"' i'1-i'i?''^ ttfibn^iy? "iiyn p''ü k-'I'i /jinta |yi."]yi.i yt$?y?p yj^i sc 
jyi pK "i'n lylpV^T »n"? nyniN "rb« n?iK |yi.iy^ y"i.yT.3is' ,-iya^ii yn.yT3iN 
ly-i;?^. riyn"*? "iy3"i<?\n jyiiyii ytaryjp y.3""i "i?ik :iy3"'''?3 c-iy^bii jyta-iytatr 2- 
nf a -T31K Jtsyiyi "r^^vri p'^» n^ii ,yrnp di2£ ;•; "tK| »yiyyn 013: ayacnyj 28 
-131« ,c'p3 jnKT ,y.t2>in^, ayi -i?in ,-iTj?bK "lytanns Dyn |y3y'iitsy-!.n''N bnKeya 285 NUMERI CAP. 32. 33. 

]v^. ^v^'^mx'^ ^"^ o'pMTi ^'J'iy?- ^''1 "i?^^ o'"'i 'ij'irP ^''"! iJ'^' *]^^^''^ 1^ 

röint2?r^''^K Di:r lybi! -ijKb :xi ir.?n''i< in>' tsb^Ki kt rTf"« nss ta]''is' asx; 
31 ii'tsrtflixviais xi tjr^bKn-]j? jj'is ri.?«'? b''« '^''■'i< ij?ts?iK Dints3rj"iit i"« 

By'ij?'.?iK üints?!?^''« 1H1 (ri^bsi) "lyjjiK 121K ;jy,"i''2: "lys^T^ I^-^? "'?^*'? '^"^ 

d^jk;:;. ,D'Jiy "^""iJ'?«;:? tKi "121K ,''iaK ij?t d^?«;?. ori ,D'jln'p '^''''1j''dk|5. tki 

Kn fiy:^?y"i; (jy?'"!) pK irts-iytstr irj^i is"«? ijk'? iv^m^ i«i ,j'f 3 jkb 

34 n?!iK jisn jytsy;ia d'-ij ii^lpp «''"! "i?ik nyrjaiK orn?«'? Dyn v^'V'ct 

II n"j«?D n^a n^iK **^^^T, "'?''^ "'■W- "i?''*^ Ifi'^ nintsr. "i3ik ngi-ij? niiK ni-rcy^ 

37 D'j5^Kn "i^irP ^'"i "'?''^ qrii'niK^ -i?iK y^irtatr rt2D:?ä ,nn n-'a n?iK 

38 ~iy| ta"» }ii?ö '7173 n3iK ia? i?!iK tn'n)'-\p. 151K K^pJj'p« n?iK jiau^ri |rtsy;ia 
"lyi jrüND Kn ,)röK3 ta"» (K^) iyta3?K3 ^n ;ni2aü n?ix ,irttX3 Dyt3nj''i.?x 

39 Di??riKi Djin ,D'i^?n ijrnrp xn jy^r: di?. i?ik qyiaria x"': ys^yi; ,ranytDi:> 
-irabyii /ia^ 1^*1 |yantsny| n?iK ,Dy. jytg'iyaxny x'^i ,iy,'p;i "^i«? ,nf 30 cyn 

40 D"'b nj? -!?ix ,D'nf 3ö yDnxT arn ,T'aö Dyn "ly^b? ax3 na?» i3ix u-iKVi) jnxi 

41 "iy|-)K'i rnn-'K anw -i?ik pn jvj ,D'nf ?ö jnNi ,-i'x; -i?ix nrT? ta"i>n t]"! 

42 jyi) anxD niiK i^n ij^j naiD -i3in jd'-i"«; "irllXT k'I x": ytsDjKJ "i?ix ,i'"'X 

qyiaxo ayo-'M "^xa nai3 oy yt2j?x3 -ly liix ,"iri35xta y^in-'j;} -i?ix n3,t! 

:b cap. XXXIII. :b 

1 ri.?xb Dyn D^lx xn x-'-ii ,B'':'X-jt!;'': iri?''p nyn |yt3:2rtstt''iy^xb xn (nrt) orn 

2 a^ntr n^ra -i?ix jpns n?ix n^^: ^inn jX'rs:Di7ni?yn il?"i.n''X -^jx? /jr^xi: an.itö 
orn n?ix ;d';'; brij^Epa st^tx jrtstsrtsty-iyjxb Ji'l.n^x "^x? s^'ix rric y-in-x 

3 Dcay.-i |xsi ?i^ix irax-ia x"! im tj^j^ic j:?-!.n''X "^x? irtatDjjtot^-irJxS j;"i.n''x "i?"! 
pyn?x jn ;ct2XDXö irtsD-jj^ orir^xM jrtsDnr^&re ax tsxDxa fi^tsan:^. a\s 
IJ?1. nxä -i?xn nynxn ö"» d'^ix D'bxnt?: "^J^irP ^'"l I^^I^'V ^''^^ "^^5 PT:^? 

4 "1J7. jy^n-x "iyt?3ix ;■; cxii ,ij?ai"i3l?? np.it^ xn njix :ap.itü nrlp'px jyrix 
;^ rt?ioxn HJ'^^^*^ IJ'l-s''^ W ^^"^^ ;r?yixay3t2D-)j?. arVbx ,ytüt:xn jyjxbttr NUMERI CAP. 33. 286 

cpar.n iss jrsKna D''rN'itt?: "^J^irP '<■'"' "^^^ ttas'-s'yj tsan^J (-e^sitoir) 5 

pBs: "rr.? "^Kä Dj'?'pyvi ,niTri:i "b "t]«? pnij: "^i^ jytay-i.3r\i "i3ik ,DnK ixb 
»ni-iTin ■'DB jXB sT'iK fr5«l3 X't -i?!ik j'^i-ija -ikb r]'') lytsnyj«'? -i:ix ,(t3^'''p) » 

;j'5Kn3 s"i -I51K tn'iö pK Tpi irts-nrixb nsis' ,dni< risD-'n 'ir'i. pK |yj«to K^ni » 

fyrs-13 K'T -i?iK :ts-iK-j jra'iy^Kb xn n?iK ,ra'"'2?s'pxa ritorri "i?^k Ii^'p'pi^lp ^^ 
DSB fT'lK jrSKis K''! "I31X nn?)aB'p''tt> dk •^•'i jyta-iyjs'b n?iK ,0^"?« js'b ^''IK n 
ciK ST-IK |y2K"i2 K^T i?iK :pp rtap'11 lyn p« '^■'t lyta-ir^KS i?ik ,iyys:B'p"'tt> 12 
npan |K3 s^-ik |y5K'^3 «'! "i?iK 'J^Pt?"] I>* '^"'7 jytanyjKb 131K ,pD yap'i.i nyn 13 
irtj-iyas'"? -i:iK t'i'?« jkb st-ik jy^Kia «"i -i?ik tt^ibx pK "^pi irt^-iyjxb -ijik u 

-I?1K M^T?-?'"!^ 'i^ p'?*<? '^'^- ">'? "'i'DDKi-T TV- ^1*^1 "^^1"' °i?. "'?iK .Ü'T''B1 pK 15 
sn -im t':v yiaD-ii nyi. p« ^in jy^-iy:«'? i?ik fD^Tsn jkb pi-^ik irax-is k'^t le 
131S tniKpn ni-i5p px "^"t fytany^sb n?iK ."^yo ytQcpni nyi. d'-ik Pi-'iK jy?K'-!a n 
s'T i?iK :ni-i2:n px •^^i lytanyjs»'? n?iK ,nii<tpn nln?p jkb ?i''1k iraKia K''T i» 
s^'iH ii':x-a xv "i?ix :nioni. p^ "^■'i jytsnrJK^ -i3ik rnlni'n jx^ s^^tk fr^K-ia 1» 
piai IK3 ST'IK iyaxns «■': n?iK tpnB ps:-) p« '^''i |yt2-iy:«b -i?in narii ikb 20 
-- lyjKb -isiK ,n;5b I^b et'In' jysKia «'l ■i?ik tnpb j"« '^•'] jytfi-iyjKb -i?!ik p-i.B 21 
:nnSnp p^ "riv lyta-iy^Kb *i3!ik ,ni3-) jkb st'Tx jypKi.s «"t n?iK tne^i p^ t;''? jy^ 22 
K'i -!;iK nsr ynys dk Tf-'i jyts'iyjKb -idis* ,ninbri|:3 |kb ?]''ii< jy^K-ia k^: -t?iK H 
|y5K"!3 K^i -1DIX tn-j-in pK "^-^t lya-iy^xb -i3is* ,-i5ti> v^iv^ ckb er-ix jysxia 25 
|S*3 e]''TK |y3K-!3 K''T i?iK :nlbrtp)ü j''« ^pT jytj'iyjKb -i3is' ,n']nri jkb ?i'1k 26 
-i:iK nnn jxb ?i'1n jyaKia k''t i?ik :nnn pK '^'i jyta-iyjK'? -i3ik ,ni':'npü 27 
Tin iytsnyjKb -i?ii< ,n-!n ]Kb t]"!"« |y5K"!a «^ -ijik :niri p« "^"t lyt^-iy^KS 28 
tnjiarn pK *^v lytsny^xb njix np^nia |kb pi''1k jysxis k''! i?it< *^P,riö j-'K 29 
lyr^na k''! t?iK tninoTia px lyt^-iy^xb -i3ik ,n3isit£;n jxb ej^TK lysK^a xn -ioik ^J 
jXB st"";k jy^K-^a k^t -idik qpr. '53 PK "^'l lya-iy^Kb -i?ik ninniö jnb pj^tk 32 
,-iniiri nin jkb pi'Ik fysKia k''1 i?ik t'^Hi''^ "''i'"' I'^ T^ jyta'iyjK'? ijik |p,y! •'j:^ 33 
jy^nyjK"? -i:iK '"^n?^; IKb fi""iK jysKia k"! i?ik tnnato; pK '^"'i lytany^Kb n?iK 34 
ji-^y j'K '!i'T lyts-jy^K"? -i?ik ,n:ii?y jkb ^i'-ik jy^xna n't -121K tnji-ipy pK '?[''! 35 
,pi: y::p-ii -lyn j'k "^"t fyta-iyjK"? -i?ik ,n5| P'^V^. IKb pj-ik iyrKnaK'T n?ii< t"i35 sc 
i'p}'z DK Ti jyijiy^Kb i?is* ^ip^ jsB PI"-;« jysK^B Kn n:iK :(tön.p) tspK 'ki 37 287 NUMERI CAP. 33. 

l?"n,-iHl jj?^Dri:-fä d"« tsDabriXi a-]Kt3tr i?ik ,d';'; b.nylr? »T'ls* f'iin rrs iri 

40 :?tp'iK,'i Kl tanKtttt? mn r^"]i'5 ari ^'Ik i:^. d"?» ftabx y"!.riK! riJJKvi:: -151K 

43 tnas j''« "^^t jrt2"]y|Kb iiix ,jl3ia jKä Pi^ls* ir5X13 K'I "i?ik qi^is j"« "sin jyta 
4-t r^?!?"!.: ij?"!. jK a''-:aj?n "'.j? pK ^i^ irt§-]r^K'? "i?ik nbk jxs ^1^1« irasna kv n?iK 
^^ i?iK nj p'n-'T pK '^■'T jr^ir^»«'? *i?iis* .ü"!]? ]Ka ?i"'1k jrsKna ^n "t?iK tcrsia 

ns's Dnaj; yjn^sy^ ük t]': ptail'^^^ ■'?''^ ^nö^nba^ p'aSr. jKe s^'Ik jrsKna 
■^® li^'l pü^ l'l lyo-iy^xb 131K 'D'iaj? vri'yj?. OKä ?i^iK iy5X"i3 k^i -121K :in? 

49 n'5 JKS ,|-n.7. 0»!^ jyta"!!?^«'? »^'l "'?'iK tlnil K""'3 nn;; dK ,D'3Kla ir'i.'p"'ä>'5 

50 nirti 12: yariri ;^ n?iN tD'axia frib^er^ pl ]'K D"'wn b^Ki ra ni»"«?';.'? 
si P.i'l.rP IJ'I- ^^ nJ'l n*^"!^^ ''?'''^ ''^^X ^"5 n.T- ö*? D'axi» iyi'p"'sy^ irn pjst 

itari"!!; 1^33 -i3Kb orx n.i: jn nya"« in-'K iri^ ♦I>^?^''''^ J^^^'l "'?''^ i=''7^"j'4'! 

52 jjbbK-i?!« ,i:?5''''-!t31J:'äl''''K"is*ä Dri?S'b ori nrjnxviya ySSx -in^K ttb'pxT kt 
nj^nb"??!?:^!:«; jrjrocwyj r"!.."!'!!« vhh^ -i3ik ,jyt5"L2N-iD";N ny"i.b''a y^ri"« 

53 ,|j?3nsvi pnsT -i3!iK irJ^nr? pts'ira px i}^h ini abbxT in*'« -i?ik ;jr3'p''tp"iyB 

54 :k"! ab'pKT 1^"^ 'i?!)« :i:i;^ts''tya 12t d» ,jyar^y3 i?s'? tki "^"k ra^n ^i^'s jyi. 

aj?1. njiK ,\V5V^ ptanyaani?. ir'n.j^DK-i; j^r"« nri^K ts'^'p^T lya^nbnK^ a:7-T 
-i"s tKxb tKi j''risr! ,|j?ay3 ptD'':yaa'ix pi^r^'^P ]^r^ '^^''^ 'chbai jr^r'J'^ 

55 cyn nr'5nsi;ra X'^l nn-K jyii -i?ik qrb^nts pa-'tyaanj?, jj?l l''"« "iyts?iK nn^K 
ayacs'b ria"« "^^'^ «""! ^I^llJ^I) '^*J ,ara"T^a^iK ua*'? "^"k nKä ay'i.?«'? 

-iri'K piKi ,v^:iö ari. p« ibri-Krira rbyn:"ä t]"« j^lini k": ,jyi")>'i) 

56 KT ,pnta ^2: jyjn'K raKn aaKiyj •^"k k^i; (cki) ,p\'i in'^ii av. -!?ik tayjnKii NUMERI CAP. 34. 288 

Cap. XXXIV. ^h '^b 

-■pyri ,-t?s^ INI orri ttsf« KT) ;i3i:')2!aKp^ jyjs nD^b ixn pK "in"'« |rii ^V'iT}''^ 
njiK ♦ll'^Ji'l^ I^T'-'! ■^'^^ I^?? ■'?'*'? ''^'^- 'ö'^'pi'liic pta^ij^sa-;» ob« "^"k ors 3 

fj-jj^j criryöii'pK! orn yijs Dsa j>^Dj7n.j-j''t rT'^ °x"i ;di-i!^ jkb rts^T 
»D-'a-ii^v i?nxn?K nrn 12: •^•'i rnpri) yi??J'"!.J J^^'^Ti J'T''^ "'?^^ :r3?KB3>it irtsox 4 
riK3 ri''i'7 i?ix »D-'ix ^3-13 t^np^ "^K? "^"bl"! v%'"h 121K ^i^^t 'Tj'iin rrjy^ "i?ix 

X -lyrö DJ?! JK J3K3cp''iK jr"i.n''s renrj "i?ik Dn.vö rsKS ori. 1X5 iia^J? i^*? 
DiT"! 'P'-^ J'^^i^l-^ ^'"! "'i'J''? i^^x-jj 1X1 "^"x "^bx! XI ;y:!t?j;'"!;t3Dri.i xn i3ix 6 
:j''M J7:s3r"!.nix: rn."x bbx] orrn i?ix :iy^Dj;ii jyjrj j"! yi^^r*?; rT''x b'pxj 7 
jxB mn j?j-)j?5 ü:;'1. "^XD ^^Tb ro^x '^p'^x tsyn'^s: j'ijyy!? jrDX"}J ori. jxs » 
ri'?y-!:i sn -id!|k ,ni2n t]K3 yjri; ari '^■'ix :;?''3"'b S'.5'''x tsro'V "iin J^^irs oj^l. 
yarij?.? -i?ix /pB""? '^X5 D''ix 3?2t?nj xn y|''ib jxi -i?ix nns: *tik: d-'Ix rB''i":? 9 
■^"X tDrn-'ic jxi n?ix tr^fsyijTixj xn x''r'! oypi fj?'!? 'i^O l'x j^xiD^lx irin^x 10 
x^"! yn:?J ixi :DBtr ^1X3 157 iitn jxs |i?tficpx "^x: y^t^rn; ^i:t :i?''D''b r.?"xii 
yny: rv?!'"!; xn noix ,pr jx& ■^■''ptfiDs ^nSsn ti«? u^t jxä nxrn y??yiJ 
ixi -i?ix qrtoDx |yji73 n-1.5? ori.X'i'ö dj?-i ij'iix xn rinnya i3ix asrn 12 
D^i X"3 ji?xjD^ix \vy^% rönr? "i?ix axrn p.-|! tsrn "six? y:^?:;^; x''n j^rjr^ 
nynaixDj?^-! jr^?y"i.: fy5''\nxi prtisx'? txi'^''''x-i''& '^'pxj örri ;r'ij?r!a2i:'pxi 
,-i3xb TKi tarx crpi n^"!®^ "^^^^ ö''?x"nty^ P^^irP IH '^s'XBya nti-a ijix is 
•/, crs'pri; ftab'pxT |yS"na"ir| ixxb txi "^-in "^"x -ir^?ix "iri-'X DJ^s^yi; 
jn qriyj 124 yööxötr irsVxn Dj?i n?ix iriabj^tstr j''"? jri. tsxn jr^prixsys 14 
ip^T^ jj^s^b-iyari iy"in"'x "^xj d'pix-) nr"!.?p "ir"j. oxatr ni?! ir^xn d:?. 
"ij?l n?ix fprr"'? lyD-^b-iray? '\sy^% "^x? d-ij "iris-'p. lyn dköit -ly^. -i3ix 
-i?iK yü)2r^u> jri"? J?pi tfyts'pxniy. jrta-^ij^sa'i:^. jy^n-'x nf 51? ax^tr ra^xn 15 
in-i^ x^^a p-1! oyn cts^icp''-! ptsiraa-ii?. jr"!.ri''x iraxn cxtsir r'a'pxn -irn 
♦."^xnatr i?ix ,nt^ö 12: ytsri^l ;■; "i3ix :jyta^xn"ix j?xj|j''ix?r.5?XT jri ]'sm. le 
,ij;^'px tjP^'pxT (jyb''\nt3"irB.) "isxb ixi "^"x rabri? ,"iy3?y)9 x''i (i?''i) orrn n 
Dy^i;^. D-iix jytao'n''?! iyD''''X n?ix t d'jid pxj ryu^in-; n?!ix ,-iyt2Dns lip. is 
(-ipo cyrn-i?i« tyb^ntsnrs 1:«^ :xi ly dxi rjyanyo nn"X ta'^'pxt ya^x^ti» i^ 
axE -i?ix tcnsB'; jnxj ,3^3 ,rTjin': yöiaxDtr dxs ,"iy.;?yi? "irn jyiax? xn 20 289 NUMERI CAP. 34. 35. 

23 'nrn ,D'."T^?)? i^rP "iJJ'l c«a"^ in "''? 'D'*l?'i"' pJ'irP 1^1 I^? ♦D"'?^; 

24 ir'i. ,D'Dn.ai|; ■iri.?''p "lyi QHa^" 1^1. "i'B "t?ii< :d'-!1£K inKt ,bs"?n tic-.'e 

nb cap. XXXV. rh 

1 -i?iK iriT, «^"a n.-|! ö« D'axlö IV^b'SiV^ m p« nt^a ^2t J?!§r"!Ji?"3. V. "i5^s' 

2 j?:^t?ij?2an:j?. nr-i |Kä a^ib jn km dki ,D'bK-)tyt nJ''irP- I^^T '^'■!''?J'5 n^"s^^ 
y^abB jX""!s j:?.?''''« "^^ik r\V^v^ j3^.?sIK\i aiit y^i^t^tö ,Bj?öint2?j?r''K ov^r^''^ 

3 rtD-irtstt' Kn n?iK tjr^yj a^i.'p ir''i.'irt''i!«t2b'pK7 ,anrci «"laiKir^'iytgr jri.12: 

"lyn ikd (pM fy|pVK|) ,t2r5J'5 0:1b |ri. ■^n*'« «■'"! ,ytaii^tatr -lyn ]}T^:!hs> 

iraorvi ir^:?^ rts-'M k-'I nji« .ji^^^i?. n?rj;"i!s ^"112: irT' \^^^?. S'tS"?. ^n liiK 

i;tsnri§tr "lynn'S* ri£i£ybB-iKä xn '\Vbbiii c^'V"] ; j'tatt"» "nr-t px t2nKt:tt> s'i 

6 sn (i''\T ]vbbai) ,toj?5J'^ ö:!"? fyi -in-K «"i ,|rt5irt5ty jri. "irts?iK i?"k t]"i 
"Kl nyjj^btr-jKtfl -ir^ dki ,i:^bb^i jrSJ^J ^'7''« xn ,rra-|ytsüDtD3i'72i2t o^yi 
yts-iytstr r^n'^e n?iK K"ii2f "^kj -ir^K tabb«: jrri '^J?5^^ i?')« ^IKp fyo'''?s pri 

7 rin-"? -i?iK tfl?K |r\r ,tsrsr^ d:i^ iri "in\s* k'i ,y^'ii?t:r vbb^ t\v^v?. 

8 ^n^K Kn ,ji?t2nrt2tr j^t ci2£) -i?^k :|r:si3r^s"iKä yjy^^vi ta^ö k-t ,rta"i:?"^u? 
,(t3K;i) b-'s n:;"j. ,(Drn.) jKä ,tor5yj c'^k-j^: iJ'irP ""J-n. yj^inia^ra"» arn jKä 
-in-'K tsb^KT ,t:Kn r?yi; "U'l fari. jks "i?!)« ^irisrtr? "inyö Kacpyj. 'iri'K ta'rbKi 
-iy'5^yi; ,Dyi'i2''5r531J?. arj'M a^sta'prniyB "^k? -i^i;?;:. ,]V^riV}. "lyr^s-ii KtaDj^-i. 

9 n?',K qrsyj n^ib |j?n irta^rctr jyrr' |K2 bb«: nini tarb^ntsr^i^ a.n'K 

10 r^KT -!?^K c'^Kit". n^^irp- ii'i- ''^ ^i^"!- n^"^s^ "i?^^ ^t^ ^^ v^viv'i. ;". 

19 NUMERI CAP. 35. 290 

-DtD3i'r&i2£ »i^sr: i:;?33 ri.isb d>* -in''^« ^hb^i rts'ii''?^ "^J^r'^ ^'''"'•"' ^^^^ 'I^?^^ 
jrb-iJ:ris jri- "1'^ '1?''^ c'^x-ite': 'iri.2''p! «■'1 'Th :pn «''t IJ?'?'?i<T rtfi"iJ7iatt> 15 
-iw ruirtitt* Dsyi rtn ]vhh^i rjrjn^K "irß?i« 'irDn^iirst?'''? j^i "t*? i?i^5 

NT ,|Np. jr:iir^t2> ]Hü ri-|nK\i ,rj''"'2fpiyt"i5«n ]yp.y^^xn öj^?"'^ ^'^ IC'^ '^^• 

-rJ c«n D-'lN iri"^* -1^. iJ?\i im t]V^i'^^ jn-^ nx jK'p ,i2sä''-!tD?>!i ]r}% -1^. «ri 20 
nriN ,3-!Kati^ -II?. Di«'! fjmNiiyj aD'''pi'iytar''i b''» irf^ ^••ik nyn« ,|yDNEn:> 21 

|N^ pl) -i?iN :asBnis3N in-»^ ij?. xi; ^iriaiKt? "^i^ll^'? iJ^l ]^p. -iy3rit3ib3 22 
jn-N Pl''1^{ cN.'i "1^ nynx ,tD>{-'i ircNtsirr^ jn^N "i^. öäNc>"i3"s iJ^riK -iriy5ri?iN 

p\'; t2><n n?iN i^'^^h p\T ts?''? "li»?« "i«vi ni?. ,3-iN^t!> ij?. dxi ,jyDDKb jylp'pNS 
cri ir^'^iiif lytssyn jyri ^x: :36aiaxn:?| xn '^'pxT nt ,^311^3 ts?''? p^bjiis 24 
iri b"?«: 33i':'i2!aNnr& x''"! -idix t|ytg?n. -irsi^-j.tDiba orn -ij^ik* nr^r^tj? 25 
:?n:"öyi xn ijik ,|rt2isri*iJ?- DlJ^si^ntsibs Dj?n n?xn nri d-'Ix -lyjrlpi^ts'TSta 
,-iKTi jynxbsrJ nj? prixri ,ir'J3^":3 p^yt^i t2-ix^iyci33i'^si3: rr-T px jn-'x bbsv 
isi5 in ,t:px ]r3-|Kt3tr>r3 -irtsDnBrnxn -lyn t''3 ii?3"^3 tsnxn '7'pxi li': ijix 291 NUMERI CAP. 35. 36. 

29 -t?!ix jirirtypp/iisi d:?!?^:!^?^!"« Dr.?""'! i^x^ tki px "ir^rbirtDixa -iri ]xp. 

30 jyj"^ *ii;"i r|XiD'«ix "^xs ,ts^j7bt:>"!» ir^?rö iy5"''x nj?i /-irnj?:;. tir^tfi'^pnx'n 
jru7?:i?^ jrj'''« ir^j?! o?^? jxp. jrr''^ p""« "li^a^« ;|ytfii«tfi nrinxi? jy-j. jxö bbxj 

31 |i?ayb TX1 n-? irisriy.; j?i3nxnj!'? r3''''p_ in-'x ta'ip'pxT "^i-iix qi^j""^ yixts ai:r 
D?:?j-)Xü Dj?n "^^XT -ij; pi'l?^! /t^rx ^''l^ii^ ar^xts c:?n irn ,B-iynixö ar.?"« 

32 x""! px nri rjri "i^ä jD^nr? J?i:nxny| y:"p D'^bxj nri'>x i3ix tjra-jytsty 
a^x j75^ix\i (n:ix) ;rnnrpp;-!i:t "iJ?. ax- ,i2rx jy.-ix'^syj a"ixtotöaroa6six 

33 jsa''? i?xb txT t3':>'pxT iri^x n^ix :t2rx jya-xatryi ii^aans nyn f5 ryijxb 
"iDxS 1X1 tsri?y^ xn ,(n^'!tt*)ai'7a x""! iJ?"j. /tsrsnxi; -in-'x arabj^ri pijt fi^^nsyttr 
inxi 7X1 ,aj?t?6a eyn jyjrii ini^ii ßjnxnrs aa-'? jxp iDxb ixi i?ix 

34X11 i?ix ta-iya-'j-iyä ar.ri ia6a txi '?t1i"' "iJ'°'''ii< 'IJ'11«\'' lyaexr^r? 

ara'py'n j'X /ttf 21X1; -ii'-x aj^a^r; p« ,irr?"i3ixnyä aa-^? -ijxS txi aabbxr 

tB'bxntt?: p^v^yp. PI lya^ix y.5ix\i ;•; "^ns jj^i, ,y3ixi; "^^ix "^i^x 

lS Cap. XXXVI. )h 

1 i:?n3''p iri.raaJ?^tyj?3 aj?i B-ilx -irasi"'\i?r^'ax& x^i i2£"iyi jyaxiü a» i?ix 
1^1 nrt?aj^bt:>r2 fri, aix ,if 3a aj'i. ayjixj ,-i'aa ari a:?.5ixj ,a'irb5 
-3l?;b'axs j^i. ,iyt2a-j^9 jri ixä i?ix it^a nx| i:?t5J?i.yn ij^ix ,a'eiBi'' "iri3''p 

2 -r^ ^l axn p-jrn arj^'a jjraxist:? xi i?ix ;b''7X-;\;>: "i^rP "'J'l- ni^t??''!^ 
IS txxb TXI "^in B'bxntr: "ii?irP ^'"^ IS pt?''iy^3-]j?. abx iDxb txi /i^lpixä 
-31X pairaanjr. irn ,iyi."!Xi; pbnxsr^ ;^ "^in jinj^.i arr*'» api^ -^^ix qyara 

3 ijxar;;. (p3) xi jri,"! »irarj i2r nraana yj-'i jx iisbic anynjia aynrT 
,aaa'': iri^a 12t a'bx"itf' : "irij-'p -ij>i j?öaj?att> (I^IJ?!?«) "iri IJ'jnxT jri jxs 
i?ix ,ir.':r2?x -ij?ay| ii?n;>T3!ix pairaa"]:?, ari |Xs b-'-iaa-ij?. ni'x i"i'''i.i kt 
,iri:;'31J?a>* ki ari 12: ,ij''i5axpi2: ar'aaxai:^ ari pairaaiJ? ayn is i-)1t 

* JKI iriT i?ii< :iJ?iy25x ajj iiii arb-'-iaanj?. aj'-ij^Tiix yjxxb ayn jxä irax 
i2f pairaan:?. ii-'x iy\} xt ,aaaxp a'bxnt?^ i^irP '^n "i'? "iiKl^rar txi 
Byn ixäira»? ;iyixnj!'j xi ari 12: ,|yaaxpi2:Byaaxai:>ar'T.paiy33-i:j ayi 

19* NUMERI CAP. 36. 292 ;•; r5'pr\i ,^5«! kh (tarK) Dj-ri '.tsDj^n isy^X'':]. tD'S]pi'' 'iri3"'p. "iS'i d«^tt> 6 
tsi3 lyi. ,Dr"!.y; JtaDnstr^ "i:^. or"!.?"'« ^t^'^n'^er^ cnnabit irtj^Kta nr"!, jr^I'Vi 
(nii) N"! irlp'pKn^'^Ti'.- nnii^'l^ I^.'''i"i& 13t K"! ]Vmi^. 'W^^ IIJ'T''^ T^ tsp^ 
ta'öKi ,irnt2K"!''\'i DyööKtai:» jry'p'jr^l^l Dr'i.f7''ü5 yt2::j?btt>yj arn nrtaDix ^ 

jrD'''?-]yDj?s Dr.?"! '7'^■^ts3■)r. ori. i« "^^xj "irir:. ni'l-?*^! » J^OJ^^Ii^S'^ rüöststj^ 

K"'ii& -ii2£ «"i "^bxT DyisöK^tt^ fi?5'''^-]rtor| Dr>7''X rta^r^tt^rJ CDyn d'^ik 

nn?« Dyi^K i2f rJa'axtatt^ ovy^^ jxa ptD''?r5a-)r. j"« tss''? idi« *i!'51ß ^ 
in "irta?^ ro?Kn pis''ir5anr. dj?5''v jk nr'j.r?. n^i?t<T ^r.'irJiJ'^''^ rööKat£> 

nb^n n?i« /nit-jp ,nbriö iri.liKn or. "i?iK tc-ineb^ irt§3i<ts k''1 jrtsKna ii 
-D-!J?ta«B 'irirfi^ irjnKT jri ,D'inBSit -ly^sKta xn ,njjl3 -i?ik ni'pö -t?ik 

ptfi^iria^r in^K Xj'pK 3'''?2 DX -IDIX :jri"lS 12i KM irillXn ,D'^'D'i^ d^d^kj 

-r^ K"'"! (n?n) Drri tDytflsybtryj ii?3'''?ir'toj?ä Dr''nn''x riaöxtau> dj?1 x"a 13 
jinT. «"'a p.T. Bx ,D'aKlö }r"3.'p''|yj |ri px .tax,'! D ^ n D 1 n n b K 

« Cap. I. K 

2 r^ri; (0^1 ST«!'«) 2iln ]KS jrrnj^jKö p|'p"x ;nriT n i?i« n'-^^in jab 12ik bain 

,313? jy*! 131K ^rtginKVi ii3t2>n 12 "lysbrii ,''ia« ori. 3''?k|5. ,jTn''p |j>n ns Dyn 
:r^t?Kn jyjKbtt^y^ ,yta:nKii 'j?-!.-ii? px ni-intyy. i2r lyabyii ,|t^2 12 r?sp, 

5 ,\^ I^I^IpPI?. 12t ftsyryj oj^ri nif>a jirä ,aKia ri?«"? ta-'K pn^ d^I. Dtfl''\TDn 

6 -131K ,aj?'i.ri.yj niln J73"ir3 d^ t:iK 12t ßxn ,:at3K3 nrijix ,;^ j'^kisi^ -i?ik 

IJ?!?"?« iJt 131X ,■'10^ Dj^n rn'^ayj ari. 12: taaiaKp tjix rj'^iK arsi^-ia 131» 
,y|pKna D"-)« ijix J?5ir5 ö3?n, e^-Tx i3!ix ri'p''&r3 üVl, ^•'IK ,|r"!.X35X3 irr"! 

-t31X '3J733 DJ?-!, i?!?«^ (D^K) ,DX'"l.:?rö D^l yn.Xat^rJ DK -I?1X ,jrTl O'X 131K 

8 i?5Kn '^■'x trn"! :nia j^iaxnts^ dj?-i. ,r'?K";ts^ po^y QH 12: ra ^pab Bin. 
Dyabyii ,pto"i:?a px n?«*? 1x1 tsrönS'? "i?ix taööxp rts^rtsriy^ n^xS txi rj^x -ixä 
Dl?, »taxn |j?nxrn^j?3i2£ apy; ori ns^ix pm: asi /Dri'nax d^t ,nJ'^i'l I^^T'^ '1 

9 D1X '^■'"x i2f ytsrij?"!. '^'''!^ 'i?i» M^^i'^ ^2c irsri^x ^X3 jjröxi Dj?"in^x nsix irsr^x 

10 axri ,tajsx3 ir^x ,;^ qr^xitfi-i^. p^b^x ti?"? "^"X jxp. "^"X .rts^xi n5ix ts''''^ rpi 
Dbröö'fi Dri jys-irtstr |j?i '^''''^3 taittor';;. -i^j "in^x '• ynn 131X ,tt-inrü"irs '^"x 

11 "^xs ,1''".'! is3ft?:?^. nn-'x x^ii "^i^x ist r3xia -irtti?! i^T'^ totox3 nyi. /^i tr^srö jx 
ttoxn iDr'7;?'i;?3 •^•'''x 12t ij?. x^ii ,ir.33yi '^"''x i?ix ,pni:i2fr,-i b^a xt bxö nsrpitfl 

12 ?|r3Xia-]^. ts^'n.istö I^T^ 1?1X tcDx'?i?'n''''X-i?ixrn''ia rT'^p'p'f'^l'^ I^I^ ^'"n 

13 jy-);''x -iyt23ix "irjjrQ yt933xpj?a -i3ix r3n?rt3tt'iy| "i3ix rp^ri '^[•'■'x toyttnj?.? DEUTERONOMIUM GAP. 1. 294 JJ^T'^ ]Vf^V^^ (}r3Kit?''''":!iaiJ> K'"!) ioj?"i.«n n^^ist^ n^iK ta"'''?^ rri öik iirtsa'^i 
crr"! "liiK r3?Kü cyr'^K jj?^''i.i:i ts-'^p.rtpsr'i.rj c^k?) tart??""! "i?ik mII'T"'^ 

'^"^ 131K {»"iKO KM rfH D«! ,'^^ü 1K& tar^ris .rio':''?«] i".i. '^riitt' lif "^""K 18 

"131S yoK";: r:^?w J?ri TT^'^ jrts'pj^ljKiT "i3ik anin jke f]"!« jr?K"3 T'ii 
DJ?! rn'SJ'J nri (^K3) jy\i jn ^toa^n ]V'r}vm. "in"« xn ^raoni rixstsaiis 
trnp t"? |J?«2Kp. -iiii 131K ,rt5i2Kn frb!7KEr5 im tatsK: nriSiK ]) «'''i.'i ,''la^ 
,iytt;2Kpj?J pö« DJ?" J'J"l"'5rJ ari. 12£ 'T'\'[ "^1"}% ,'^^''K 12: rt$;?«i "sj^K nJiK t^rß ^^ 

n:?ts:?| 'ij?.?'"'''! tot:KJ nri ,;•; «•'ii ,p^K oy, ci-'? ,e^^'i3^'^ ro^^ ,^2:12^1^^ '^''"! nxä 
*i,7!^!< tDi?tDK-ijo Kl jtsD''? J'jk:^ n?iK töD^? "^n r^an'-a ,ßKn i3r"j.y"!J7J -in iisc 22 
,|rp.p''^"}rn t3ik "ik& ir??!"? li^b^^V "'''■'•'' ttarsKie^ "i?ik »■^•a "iks rb'pK 
•;ini-i ,|r2r"i3p'''ii2£ tanKvitfi?« 13ik ,jj?r!j;'EtyD''iK t?ik -i"? -i3Kb tki k-t osn 

Pl^XriC TI^-'K D"--!« DnK3 '^''X 131K ,bnKVl -l-tt '?-^äJ?3 r5KI Kn im Jpliri; 23 

pl^iK |j?rtatr i)iK "^iM |r^j?1.?rii k"! -i?ik toKötr irny^. t'e jki? jr.?'''« nr.3?rö 24 
X'T ^?iK ; DJ7. lytayi^ip-ij?. -id'ik /bstt^ij? y|pKrits 012: fs jr^Kp -121K f^ii'ayj tki 25 
as-iy,-j KM jj;i33Ki3 n?iK röi^MSKb cri taaiils nj?! jKä i?kd X'I.'^'k r*!^ li?!?nK? 
,)) c:!^hyy\ ,n?Kb iki tjJ'tsJKi -121« pn!i2i a-iK-ntojK t^iK jrts^Kia "^m im ^^ 

,|rn''2£S"'l2\'l 102^2 tflPt$b'pKi; "Hrr-X ni^SX ttai2 tDpK ,ta3"'2 im ftitSKJ "irT31K 26 
-I31K ,DrtDtSK2 Dü-nr« /D'^^ "^^irlrS IJ?"1. (IJ'il^p 2''taD2r|ty-iyn.''11 tsriKVl "l?^K 27 

,t2ycDs*n t?iK ;•; '^''''Vi ttoyssiEtt? im irtabri^l^J ]Vy^ i"S tÄyt?i?n-]iö -irf« 

Cy"l. ■'?K'f KH 1"^ 1?1K ,lDiri''Br2Ö''1"iyO Öp.StÖ n?«"? DV1 D^IK T21K "1^. t2Kn 

?jrnr^s''i3''n ki imi jr'p'pKj kt ;|y5'p''t2nyB 12t im ffrirnra-^K 12: "10^28 
}"'•'« :jrt2:3Ki KM orirK /tasKarj !2^K^-;r3 pi:?n -irwi« 1^3«^ iyT"i3 riiv?'!« 295 DEUTERONOMIUM CAP. 1. 

29 tir^n"« -IKB 123"? "?!''''« tfiyt;3-]''B -l5tS ,123"'? t2r|^.p5ri.tt>"l» r'^"''« 12i J^tS^KT 'ri'K n?!)« 

30 ü) y:a: ,jyta''nDir t]"« -i^ä 1y^^ -i» ,tsnyj-)yrj r]"-« -ixs nrn ,tai2XJ -ij?;"« ,;■; 

31 ,j?t2D''ii 'iri pK i?i« ,toxn jKntsrj jr^^TK jm;''« -ikb an.itö fK"^"« -ixe "n:?. xni 
prv jKö l"« «•'i'i /tD«."! irjsitsj^j ,tDioKJ i""! ,;^ ';]i-i dkt ,tacxri trnyirJ xii x\i 

33 xri ,|r2in2:D-'iK ta"iK }r.3"« '^'«■'X ^jJ'JII'O i'^i^^.!" ^rn s^-in •^■^■'x -ixä nri ,'^'CKi 
ars'pyii «T'lK /jyj"^ 12£ Ti"« D1X ,Dta3X2 D^j -uj."? D^x Jts^jxf:). hS'JkS nrt'X 

34 ytsnxri ^i Dbx toyjxü dyn. ri"5.Vxv '^^'5"^ P^ '^?''*^ fts'?'?«? l^nj^^ 'iri"« y^ri; 

35 "^^xj DI?. :rixn£itt? -t?!ix -I1X1W n2ix -i:? rtsn'^ic xi ,rt3"ixi; ~ij?-i.''''x r^ia''t?tt' xn 
txi ,|:^nrj "iDxb j'tflij txi Di!'t23j?|pu*r5 irj«^ D^ri pr??!?^ iri ixB ir?'p. 

36 ,D'n|.B^ rjnxT Dr^ ,ab3 ij?d''1x rjrarj is: n^^^? i^T'^ J''^^^^ ji^-j.xi^irri "^'x 
,1^:5175 n?xb 1X1 '^•'X ri.iri; jrjnxT ij'r\i -i^ix nn-x "i?ix ,ir,nyT dk '^'pxt -^si, 

37 Tj'-ö -i^i''^^ •^j-'ix :y^jbxs3X3 jyööxp,'?'pxB ;■; -1^. '^''''ri rtoxn irtfly-n.tsrs -ix txi 
j ir!si?xp, pnxi iD3''5 toobbxT xn '^"'ix t "^xnstt^ i?ix ,r3-ixs: |i?jj:'i^tay-i."x ^l i"]«!"! 

38 tiob'pxj jn^x fPi?!?J<P, ]'n«"l "^^^^l ^i?. /tfinytai^ "i^l "iKB iy"i ,D'po jnxt ,;^t^ln^ 

39 /"iJ^irp jr^?'!" vy^ i?ix tiy|p''''rit2D'''ix bxn^^ jx d^. h^ai "ix jyi. ^rpir^tt) xn 
^y.jriXT yn^x i2ix /jriiJ'vi s'-i-i mit Il^liy"!; ki ,t33xn ^am iri^x jy^ri. ixä 
iJix rjrööxp pnxi jy^^XT x-»: ,irDp''\i orixa i?ix oytaw as"'? "^ixo y^^n xn 

40 t:;?'i.?j?\i iri''xi?ix jjri^t?'!!?^ ßJJ. ji'b'?*^! ^'i "'?''*^ 'I^^ir^ dj?. '^■'« '^'p"'!.'! iX'?.7''H 

41 -iri''X 131X :iyyö&^''tt> di?"!. "^xs jrii jr! /yac"''!.! "lyn "^xs tsy>n''2: -idix r'^-'-'x 
"T'ii risyririrj ;^ jrjyj jy^xn -i^i n^)? 1:: ioy3xnatt> i?ix t3yDy^ixi;i2?x 
,t2tfiXJ ij?i?ix ,;•; )?ix x''i.i ,x? p?x3 ,iyt3''natr irS^^i; -i?ix irnr^ä'^irn jrb'pxvi 
,rot2J?"!i^^D^''"!p ür?''\t ta''ttnynj?^'Ti^^xtoytDrt37Jöixnri''x-i3ix ,t2xn jybnxB:?! 

42 -ij^ax jrr^'ay^ txi «T'Ix }i?^"to^is:B''i3M ,rtaiy|i23'"'b ayts'pripxn -in'-x njix 
ts'7'pxp,i''X 151X ,|r^''''^iy?''i3''n tsD^? i3'7'pxpn''X ,]y.5i"'x rjxi jT-i^iiiTta^xi ;■; 
jyjx'pt^rj 123"? -in^x to-'öxi .'^'"'K "irts?ix tss"? p? "^"x jri ,irt9"iüt:> t;3*? 

43 taj;t23ixnj!'J "ii'x nyax ,'^''''x i^t rtarii^l l''X i3ix ^fri?"? jJ^T''^ "i^? tayuri; 
i?ix ,D';'; briysra jn (Ji'^l^p 3"'t?D?j?atriyT\i taj^ixri *in\^ Ill'l.?^! ri^?"'? 

44 i-iax iJ?1 JKs; XI tcT-UM j?3"i''a:?3 txi 'T'Ik !2yj''tst^ i?ix /rbbm-itaio tsynxri 
,Ti^''x irts^x!-]!?! »1 131K ,|rJj>Ä?j? '?i''''x ,is2nx\i v^irs nrn &]^ix "ly^'pi'vi ,d''1x 

45 ajjtoinrp. XI :nö-)n rs T^y«? x'-''^ "^"x i^Jibu^ xi i3ix ,pnts jrr? K'1 «"ii DEUTERONOMIUM CAP. 1. 2. 296 

,to"i: i'««*? yj^i? tt>i.P, pi!« t2r5'''?2 in^« i?it« {•?!"« ii^t m''? -in« pi rtgr-'S "isik ^e 

Cap. II. n D 

«"11 ,-m''öSi'?''^ öi:c jj?ii 1^*7. ,rt;D-\i "1^1 "^«3 jr^«:^ -i?ik mik "i"»!"! iJ^ta-ijxn «i i 
yjjK^_ j^i"!!? -i-yr rn''3j?J TK1 irJ^i^öiK ■T'ii n3iK ,r!StaKn tsrn^-i;>j -i-ö ist ;•; 
-yj Dj?rn Jijyj :!^:vh tsaxn in^x t^xnatj? i?!ix -i"):? ist rta:3KT ;•; -i3i« :ta'"'2t l 
-I31K "rrfera rp.'?«? on i?'i« MHI«? I^'^i'^ '^""^ tai^lJrii ri^^t^^iaiK yn^a * 
rs'prii ,D"it':?. lynrp nri /irT-is "ii?-i;^K v^^vy iri i>< tsnp: -in^« x:^m 
t'rnsriri"« tDi?i5'n nyas »"^-"k -ik^ ti^t |yt53n''9 K"' ,K''''?")Xä ,jr.3n«\i "i"'yt7 1"^? 
ir3"s tfi?"? "^"1« v^iib Drin''K jKä ^""k ynnri; y^ II^'I '"^5"? ^'i t^ripr? ^ 

-in-'K to"'iaKl ,iJ??''ip |J'3s''^ !>«? i'?!'^ ^'5) "iri"« tsb'pKT rr^atr qrsyjr^ -i'-y^ e 
ts^nxi rirl'Tp n'prJ "i"? jr.5ri\s is*ä ■^.n'^^ la'^V^T -ircDKVi -^mk -i3ik ;!flrDpx 
-r^ pin.)"!?Kn ü:jy^'i nyb'ps' px ^in tsi^n ,t2taKJ p''i. ,;^ jn ttsyprita -irf« ^ 
,r"j.nK! rvi"? Vi;i ;rt2D"ii yc^nj rpl "^nin jrrn. pn, ytss^Kp njj ,t2r?^y.' 
T'i'i -131« :|yt$tD"''pri3 b:?3DS'ö dta?'? |« t:DNn «in n^l «'''3 ,t3tfl«3 p""! /•; iDps s 
,iy?nKi; n-'j^tr p« r5'pj'li /D'it?x ]']V'1T?- IH 'Hl'T'is IJ?'!.pj?ik i« i^^«^ 
n-'ii n?iK ,-133 p^st]?. jxs -i?iK nb''« i«s ,Dri.'p''sr3 oyn r^rii Q]?1. j«s ,"nj?5^K-i«ä 
12t vv^m )] 131« ;nxia j^t^c^ii ix'n q«3) iri.i |ri jrar''"! "!?^k ,t?ik irtQri.sri; 9 
f]yy}^'s> jyjn^« ta-'ö jnp jij.j^p -i?i« ,|ri.?''''|y3 isa-'? ns'iö tsob'p«? xn n*;? 
iri pJ^i.?«! 'Ii^si'^ r^anrs (üi2t) ri.?«'? dj?3"i i«s otsa-'? n^i riirii '^■'« tri 
-i«e irt33n«\i n^;?^« «n) M^^:^^^''^ rv'?''!^'? öist nr, '^'« rs^n o'^h ]'-\vy'p. 10 
tD-'p}^ «■'l «ni l«n n3i« ,p'p«a Dr3''''1.'7n«:^ -i3i« d];d«";3 p''« ,in«i ob«!? 
D^sxiö «n nj?5« ,d^p3j; «n «■'ii ttj?33r":i;:?3 «"i •^•'Tk iriiixn jrrn (fn ist) n 
n^'j.rp Kn-iJ?3« fO^lin «n obKianKs |rt33n«ii ^yt» p« n?iK {ca''öiü «n jro'n 12 
I« irtasnKi; -i?i« ,d''1k «"i |y^yEtD«"i 131« lyn "^n i«ä «v ij;5"li2li''l o'i^i!^ 
;; crabrii ,rts?«b yn.3«ba-):?. C3r.5'\t ta''» '7«"ito: dk k^i.i rybbrtfitt^ -iy-i,n''K 
T11 -131« ,-i"y. "^«a 1^1 -ii'5''« tany3 -131« isr^i« ts.-iyt?^ ji3 ujj'arjr^ jyjn''« 13 
,jj?^«i' ysna lönp |«B -1^11 y^byii ,y3«D «n -131« nnj. "^i«? iri "^^5'« iX'Jrj 14 
/rin«!3"'P''''-i"!-i?i«taD« jyn«vi ,jrj3"'3 -iy3"«3\-t -i-i.n'^S iri-il^r« "i^ii D«i ra 
n«!"! ir3-!«!2'>^r3D'"i« rirj«*? nri D''i«ny53y)9Drip «n »tsar^rrj r:^3«3 1«-!?"? 
■ib«3 «"1 ,«'1 jyjyi D';'; -i3«ri «■'■: i«ti ti^i« :yaü«n jj;i.«\i^J'3 ]^}^^^ )\ ^'"^•"' ^^ 297 DEUTERONOMIUM CAP. 2. 

19 ^^-ij^^äys ,D'|ia:y "'i'irP ^'1 '\^'^-^^ T^- ^^nrnr? i?ik : n''?";x£ ,iv k"? 
"Ti^üt y^Kn D'tsi'? pi^irr? 1^1- ni'"!-?^! 'Ii^5J?J VWW^ (öi:ii) cta?"'? nn ö'|iÄ» 

j?tDj'p''iD'iy5 -12 x*i rirtasriKi; i^vjv piit r^^ni rJ?^!?Kn jKntor^ o'it^i?. n^TP 
"ly^fi"'« I« irto3.-ii<ri "131K ,]y5'"!öiy| «M X'! DX1 ^l 'IJ'Jn'H ">«? "1^" in 

24 ,-ii?t2''''ri tsyrj"?!: 'i?''« «Tli« "^""i* arSKü uybbptctt^ inn-« j« iJ^tasn^ri 151« 
-liiK ,|r')?ny.5i2rr''K |K j;^:«? ,i?l?x^ oi?)"! ta-'ö ""ia^ ir-i. ,|iat?>r! pi{ r?Kp. ,|in''p 

jKä r5'?Kp, d:?! ^fTn^p IS rirtoip ytac?'"!; "ij?l d-ik ep''iry3 jrtssa (-ijjn'iKä) 

27 «Ti-in rj"» dkS qrec«'? ]vm (■^^''^ "t?*!*«) fD?yT"!^ d^ irtanKvi «d-ö) |i3tt>ri 
to?-'? bb"!.! "^"i!? M^OPJ '^•^5 bb'^ii viV'^^ (|rnK"irp ay"! s^-ik ,irr7''s: i}»h j^i 

28 ,jj7|i''ipnys nb:?^ -i's T-ö xn tfiDb'pK; rr'?^ ♦cp?"'? tikj oapy-j fr3""viD''iK 
'^''« a"^«-: ,iy5y3 i'pJ'^ "i"? T-ia «n tDob^Kj "ircpKvi ■^•-li« ,^1:017 t]''« tD'öxi 

29 |«ntsyj D"i'tt?i?. -iri^'p K""! i")? xni ,jrn''it5"]n vofsi la "ti")? ckS ni3 ,yp.?nD 

Tiaa-'J T?i« ,t3t:K3 nrjJi« ,;•; ora^J^ii '^^^^?, i?«"? '«1 1"^ IT!")! j^l "i»a>' "^i"!!« 

30 jyn ,jrt:cKb irn^SD-iiii raa"? t?ik j?b':''pk\"> -P'a^n l^'ä r?xp -iy"i. ,pn"'c nyiiK 
,tDpst22>"iy| p-irn p't "i?iK ,tsrt5"irn"!r5 top''';? IJ??"-^ rtatsxn ,ts::sj p"!"! ,;•: 

31 Tixiatr ;•: 131« t tsp!!^ ß^Ji«^ irr^"'"^ öiz k^ii ,rax'3 -i?Kn r:""!. p^ jn^x 1^. tD''öKi 
D» I« r^?K£ Ji^arJ ts niKb p": n?ix pn^p in "nn j^ r«»«|i '^•'« irn"'! fn"»» 12c 

32 ,jj;jy5t2?i?. ??iK D''l« ;ss pin'p nsi« qy^ta^Tys is -li^h p\T i?ix lyianj^jisr'K 

33 jn^K 3KJ ,t2t2Kj '-ij?i?iK ,;■: n3iK tn^pi;"!]«: j?^''-!p ois: ^pb^^s ^v^m pV! i?ik "ii?. DEUTERONOMIUM CAP. 2. 3. 298 131K ^Vi'iht p^Ht DrS?3«3 pM "I31K rjnNT r.?"t -I31K jn''^ 'T'11 DK1 ,im 1«E 34 

jytajDxsnyi Tii 131« ,r^"irtsu> j>3"J y!?*?« ts"?? j^abrnri 12: irtanr:?«-]» t'i; 

—i:?. "i''i.i «n ^rtairtstt^ nri s-'ii iri *i3i« ,t?i« t-^i yts"? -iist -i^ii irtas«^ rr'ii 
«n -tjiK ,(iDrb) PI« oy^Ns ori -iy|iK B^ oys'prii ,'nv.l"i3?. ikb : irair?« ^o 

r"J.5K^ B:?'!. 113 njlK 1N& ,tDtOKJ iyj.31K ,)) 3X3 B^lp^S nsil 3''taBr)? 13i !31K 37 

pl3! Dy5K3 Byn rt3"3 |J':^3K3 iyi. ;rr!«3 ^T^ «'ii taoaöKp, D'jijsr. "iri.3''|:> iri 
,t:tsK3 ny?3iK ,;•; 03i«) dhvi /Brip"?« "^ks ,rr,''5i'3 Bri »T'iK jytairtgu) jj'i 131k 

cap. III. i a 

1^1 ,3ir 3Klt «"! ;S11'3M jtt>3 -^W 3^11 jyi |J?3KS!: 1?1K 131« jr^lSHIl 11.1 151« i 

rjnp Bi:i pb«ä Br^3«3 ]'^i i3i« i^. ,jJ7^r3ta?^. 731« B-'iirn Jtys |«ä 3''3«|:3. 
i5«n r?"'"! p« jyi ,^3"? ii"« Tlosi"!! ti''» i:: rta3«i ;•; i?i« fVT'^ («'"3) 2 

ttObb«! «11 131« i\V^S>m '1?Kb pM 131« pb«! By2£3«3 p\t. 131« jl''« Tp« r3«n 

,B;?3n«ri p3ti>n ix ij^s'pi'l^ '''l'^^ I«| 3''3«p. ,pn''B ayi «11 «ii ,p,it3 an"« 

3"?«^ ,3ir iri 1?«1 V1J?T31« plS5 "^pl« 3«3 ,iatD«3 1^131« /'^^ 151« :tDB«n |«.1tsy3 3 

iri^rsr^pirs"« pv. bi"« b«i «t ,jn''« jy3i':>t^ 1^1.1 ,p'p«ä pi bb« 151« prs j«b 
i«ii B^. ,rt3ir!?tt> rpi ybb« ta-'''^ rri bi« jrtairsxi:?. i''ii 151« ♦3^'p3 jns"« 4 
iy^3«3 jyi ,r^iy'^t> 3"'s:3rj ,ij?)2n«33« tss'-s irj.i"« 11.1 «n ,tai«Dtr j?3"p. 
(ta"!?) ^jJ'Bijrtaty rtsErl iri.«li J?ri J?!?^« M'?^? P^ ß'^'ü' '^''''"'- '^'^- '^"i^l^ '^''l'at 5 
jrBirt5tri5«b 1^.3^1?« irb"? iirj «■'i rjn« ,'7^5''"! 'i?ik iri.«!7t2 ^iv^üa irn«n 
,|i'ats«,i j«it2j?3 p3trn j«s 3''3«p ,pn''B Bri i''ii «■'11 ,«■»! iytfl33«i3iy5 i'i.i 151« 6 
Bripb« 1:^:5« «"^i^irp i?i« "iJ?3^i_i ,ir.35rü .yt5iyt5tr> ybb« |rt333«i3'-ir|i i''ii 7 
iran«3 i-'ii 131« t:!^^'^ 113: 731« i-iii jrta?«^ :7:2iytatö iri s-'ii |ri. 151« n-'? s 
y3^r\i /la« v^^i^P in""? "^n öb«rij;5 "tJ^l b-'I« i3«b i«i ß'«''2: irpi ii£ 
{jiain rnrs (bist) t'-s (js) p'3i« rs«? b^i j«6i (iytöi'"3ri) \tT. d^I bi3''mb''1 
ybb« n"?«? jn^« jr33r3 ■'la^ «n 131« >]'i'^^ P^IO iri. irwy? b-sit^ «n l^ 
.13'pB »-'S f |t^3 y:^3«3 7«i 151« ,ij?'p3 y^?«: 7«i 131« Bj?i.'p''er3 B^i ytaiy^tr 

113 1^1 Uiri.«ir3) |tt>3 p« B'3lr ^^''"'1 B13£ (rsbril) ,r^irtflt^ '^J?!^^ ■'?'!*< " 

P'i JJ^O"? MIT"' "'J^l i^^ßi'"!- ori. j«B jy3'''73r3ij?9^« i«ri ,jtf>3 1«| j''3«p. ,3iy 
P"? ?B'p>ar. iyi?''p. ij?! n3i p« üb-'s bi?^ tsp« ,tot?r3 Er3irr''»$ p"-»!! ,tDttj?3 
-ly"]-;«!) Bri "^«3 ,yt2'"'i3 i^EBri jy^"?:?, i''? 151« /r^^y!? li'BByi ctsr«) ]vh)>s, 
j«s ;io'^3f rri Bi« p"« 11.1 |yön«3 i5«b Bypi i3i« tBy.?5«ö By.3"'« yöi« 12 299 DEUTERONOMIUM CAP. 3. 

13 f?j<j n?w nr^bii yrns''« 'ki niix pij öj^i tiii« 'iaiKi ^n i'« ^^^ irtsirtat» 
7K1 K"!! KT ,51^1« '^'"10«) jr:^?KJ jin. ;n^5)? Dxtsib ji'sSKn Dri "^"K as^ ,;r3 

"1^. n?iN ,n3?ö Dri i?ik ni^^ ori yv?i?"!; "112t ra au-i« "rintsti" ]s^iai |j?i 

,D'T!5{; -ii?enK'i.Dr't3n\'i (-1:?, i?tD3?K?) i^a "i?«"? tki nra«? avri "^Ki K"? ytaiiw 

J^ Dr^ njiK "jaisn 0^7. isik ,^vhi '^•'X 3x5 1"?» ari "i?ik tJSto |i?r"! (^"i«) ra 

)Ki -i?iK Di'sxa Dp-i. rt?t?''ü «■'1 ,|i5'iK :?DKa Di2i ra ivhi |K| "^i-k aKJ ''iJ 
IV n?iK td'jiar. "ii^^rp ■^:7i. v^^vy "^vi, ,pia:i rsKa 012: fa low riir^jr";;?^ 

:i:?toDK jyjrj njps öj?^-ira orn i?di& di?i 12t ra nrra^f^xi ayn ,j?n'p''&r^ 
18 "^"K t2Kn ,aöX3 "ir"« ,;■; j^ikissu^ i?!ik ts^s yp nix '?i'"'K VriKsya '^•'X 'i?ik 

-•'''ba frlpb«! ftflaxn ■t'Ei b'li in*'« dki rD^^y\ '^■'K rrr's -ir''X "i?ix "»nrP li'??'' 

20 -ni?5 i?vjn ;•; öki T'-a *raKn ii^arjy^ '^""«'^''x ra"?»!! ,iJ>^irt2t£> ]'ffy^ px jra 
oya^rii ,iyst?''Tra i?«"? 7X1 xn '^"ix i?ix ,'^"x x'''i.i n^^T'^s ]vy^ tax,"? tasExtr> 
pni:^ "i^fx tsD^xp. fxn rD'nn;; Dyn j?tD''\t s>iV) ,isa''^ iJ^JH'X ,tDtaxj "ij?."X ,;^ 

21 r.tf'irT; Dy^, i?ix ,raxn jyar^yj '^j^^x 'rj-'x xn ,3?i:it?''?ra "iro-'M 12: i:?"7j?:. 'IJ^inri"?. 
,|ynrp3 cyb'px fj;axn jj^^^ix r.?'n n^"is^ "'?''^* i^'"'?^ i'JJ'v ^^^^ 1'^ "^riXBra 
-r?Xi:5. irb'px ;^, in-"!! xt ;i:xn jxntDj;j 1^^?^*^- IS^T'S jrr"! /istaxi "i2"X /.^ dxvi 

22 (t37^x) ristsxa "isrx >)) 1^1 fia?''? X''t rtsa'!''? roDX'fi"'Vrn xn xri ,|!inta jra""! 

23 -t?!)x ts"?: rjr;:. aix ^^ 121: rtsynr^a '^■'x -i?ix :tDrta''n.i2'ir "^"x ts n^i. ,Dr, 

24 rax-i; i??--! rts?r?p a^j'^n ]V^"'^ i2£ jr2?x^r'3?x t^tpxn xn ,;•; tn-ii?^! ^xiatr 
fi^iiE »T'ix n?ix '7i?^ö^'7 o^x atsxj p'-x larx x\i jn njxn rpixati^ i?.;""]. -i?ix 

25 -six"] '?!''«? Dx"? ?t3ax!2 lyrn •^'^"bj t?ix j^texna fr3''n '^'"'bj rtsijxp. pnts lyi 
D'n.T- Ol?"! Di?"'\'!?r! DJ'a'pJ^i:! .r.'^rj nixb ytcij mi ■^i'^x dxi ,jro"'2c "lya-'x^r' 

26 tsn-'icnj?. |r^riitsyn'''^x -ixvi ;•: "ij?ax jjuab jri "i?ix j-ira il'tsi:i fri;-: ,(t2rb) 
d:?. Dxb n^ö !i2t 'Tix'iEt^ ;^ n^^l?^] ''^?''? 1"'? i'^I^OIJ? "»i? 't?''^ '1'^ "'i^'l'ü^ 

27 xn »T^ix si''i3''r' j>nr^ jt'!? ts"-» raxi -ij^ri ixs "iri?'"ii tsa"? y^j?-;. ;fr2''Dj!'j n""! 
n?ix ini*^? *i?''^ li^^PJ^i^ 1J^5J?.3 iJ?2""ix yi"! rsroiJ? "'?''** '™??i oi'l- J'^ts-atö 
öD-ini xn jj?i. ^irj-'ix |r.?^n to")? a^. ro''! i?ix /irtanx fr2:?2 *i?ix li^Ti i^jyj 

28 ,jri^x i?p.1J>t3tJ> "iDix bnj?5i?a 3": r-t^ln-; ori "^rax qy-'i-'i: aa-'? j-n^. irrn ir^-'X 
J'PVxs am "ixa irn''2: iya''xrn b'px: -1:?. |y;. ,ts2£nj?nj>3 ]n^x :?5Xö i:ix DEUTERONOMIUM CAP. 3. 4. 300 Cap. IV. ^ 1 

-yn ts?": tfib^KT -in^tt :taa"'j '^"tit ^^rtsre lyT''^ ^^^^ "'J'l 'V. ^^'5'?^'!; ftsrönrj 2 

"ir"i.y:. iri ;t:Kn jKntsr^ "iiys bj?5 h"? ;■; dkvi ,|rnj?i.rj friKn jr^""!« r^'^ ^ 
rtgto-ö "ir?"'"''! D'IK ,tai:s^ j-'n. ,•;•; tsx.n jri ryta^bKa -iirs "ri^.? ari "iJ!'3'?yi) ^1«» 
tsrsr^ "in'K ,i3yj?''n ,ytotaNj aj?nr« ,)] ]^ "in^« Kn ,"in"'x -ira« ,tsrj'7''t?")y|i * 

i:?K KT ,tat5KJ lypiK ,;^ obx ,-1?"? J?nx3 xj lytsBXj nr-j. ^jx^vx? J^dx-jj r.?"x 

r^^ri "^"''is '^''X txi ,ptoj'i.yj ri:?«J orri ob« ,t2Kri rtaxarj i^ik iJ?^?i2tt?KT 
KIT Dxn ,"i,-ij?i r^yj?! r.?"'''! yinKii:?5 -i?in ,is3x px ^i"-! ü^? -113 ?rjybiKe 9 

r5Kö nn?^j n^5"'5-"' li'^li'''? '^i'.r'''^- ^'"'^ ^5'? D?j?3y|p or.?"'! rJK^ vh^^ 
-i«a 13t ^^'i obx ,tDr3 jr'i.?KK)trr3 anin vr\V^ nx ,J?t2^K3 ciyrn. //^ iKt xn 

-i?ix i:ii:7n tsytaxita nn*'« n?ix tiri-O^'!? "'i'l.rP J'T^* T'^^ d:?. -i?!)« ^11^5^'? ^^ 
iK"! (j^K) ra nr"? ü'K rt§33K-ia 3-1^5 -iri ^isix .rnrs nx ]v^m t3ri3Kt?t:> 
H2{ rtsrir'i ;'; -i?ik t^rpsn "i?ik irp.'pKvi ,D''3"|j?tsD?''s ;D'pröö''r' dj?'i p-ij?n 12 

— ira-ix -i5!iK tyjs^a-'tfity rj"'« cxba ,jynj?Tr3 -in-'x tssKn ta'pK^tyr3 rj-^'p ir?« ^^ 
,jinu i3£ rt5S'2y3 ^nr:^ X''"! ,'^"''x bnKSj?? ir. in. n?ia ir.?''^ "^i"'« rt3ri?"P 301 DEUTERONOMIUM CAP. 4. ,-ir''| Dj?"i. ciK jr^sts")? ,j?t2yi^n. nim s^'i« '^^■'K ij: ;^ (xi) ,yjKa ox ]rnr.i 

16 — i-'K DSxttiryj «■'-! tsrs«^ ib^aa« p'« x'^ "i?^*^ crsiJ^iTl ta?''? "lO'^ ^^'^- 

17 i?n ;Dr:3''''ii DJT''^ "'H? oi^^ixö byj^-i« ts'pK^trr^ «n ^:}T^^i oy.?"« ''?S''^ 

"lyopKii ü^^nri rDj^u?"?! crr"'^ "i^i^^l'^ tfi'p«ttsyr5 ^'1 MJ'll^- ^"'^^ (Dön^irp 

19 -B^iK '7y)2!a\i jyjr^ jrriK J^.5"1 tsa''? xin d«i njis Kaayb) yn-ijj -ii?"i. -lytoiiK 

20 ,|j?feK jrjirr"'^ üJ'l. D''i»^ '^ ■''« i?iK Ii^^öwi'^ ;' tsi^r? •^"^it 'i?ik Jtsxn ö'p''%"nt:];5^2: 

21 ,-l!lK11tt> -I?1K ,]rJr)!?yT''^ l'^ "^J^^l!^ ^'^I**? ^1^"^^ " '^5'''^ tßJ'JKa jr5"'t2'"'n K^l 

i?iKnr5"'K?''n cr^'V ^lya« -iri^^ »j-nn! jyi n:?5''x toD''? rn-sc t]-'« ,|i'2-i:?i2»r ri?«"? 

23 ta?''? -irr-K dxi ,tfi?« i"'^'^'''« tsy'arirj tpany? pK -i?t<b r^ij orpi toranys 

oya'prii rtaj'axia ta^K^tr^r^ ir?"'« "i?J>5"!''^ (|XS) -t'p''saist j^\^ a?"? '^"« "irc^is; cni 

24 Dy'7.3r"^.sir2£iJ?| i^s top« ,tDtD«3 p^i ,;'; pi {taxn jrtsKanyB nn ,iDtoKJ p""! ,;•; 

'nn''i< n?ii< ,'^''''N tsa^yinri in''i^ 1?1K ,t\t cunKiirJ?"'^« J?!?«'? ari p« "if7''ti5 

26 iitr]'!)? r|ii^ «7 ;]r575£"!^. i2f tn^K ,Drt5tpK3 or;""!. »d';'; ;rj''iK iri. px (tspü:) 
■tri.it^j?^ "in^j< DK1 ,fK' ri."i? i<"'"i 131K "rröö^n 1J?1. yta'^n '^■''iit jyjj^j ir^"? 

-<>tba ira'prjöri ^^ to'*^? yj;«*? Da"-? toyiirvi nr^i^ ']J'''?'7i'5 ''^ pta'ti^a p« dj? 
28 ta-iK*'] t2i?'i."|ri; iri^K i?ix :ti''1i jr'in"'? ;■: "^^^x pn«\i ,]nypbK| |yn. nrta?iK DEÜTERONOMIUM CAP. 4. 302 

xn irvi /iri?"!! Jv'ti^ isonni xn idik j^^it ,t5toKJ jyrn. ,;i D^is ts-iK-j |X& ^n 
■ir?""! i'K J7^ryi iJ????»«^ ^J?r'''i'- ^"^ '^?''** li'^li'n ji'^?^*^ QJ!'.?""'- ^'^ °\'"'^ "^^5 ^'^ 

"i:?.?"! 13121 in irDD^Jirl taD''? n"|''').i idik ,jy5ii'l."iy? sd?-'? n?i« jyDDKbiPB 
irrnss jri. "^KD "^«n rJXis ,|j?i. :i:Kn jj;iK\ii:'r5'i2£ ir^rfK iK i^l P^tarl ^2 
j:?"!. t:sn jyBBNt^ni?. ;■; «i ,jk r^KB Dri |K& ,i?n Ji'Ti^iiyj nn -i«ä n'-i ,}:?iKi3 

VI ir3'"'bj'ij'i. 3K iri« tivrjV^Si o^jany ki Dxvitflj?. ax :DbI?»ö^■^ ori. ri.?i?. 
-lirni?-!. Dytat?KJ yiafa-'taij^ s"i rsKn a-ix.-trj p'pKö j''''K aist ?isr!< iriiKi; tsnKny^ s» 

i?iK ,">:?"i?iKn "^"^n i?i« jr?""?: "^in ^jrjii&fna "^in ,irönj?5iaD''i-irn Pphat 
-131K ,r!?"]« ny^pr'^.tai^yiD'iK ta^ö -i?ik ni^n irpiK^tt^ to'ö n?iK ,rip "^"in 
iKntsr? "^"K* 'T'S CK1.1 ,Dy-!. arlp"?^ T'^^ irtaxnta r>*3tfl3nia /roxii "^lii 
/)y|T"! irit^ ex t2D«n xn ?jj?riK jy.?""! "i«s anv^ P^ '^ts^l "'J?.''^ '" ^^'^ ^^ 
iar\^^ "irt?3i« nrirJ? -lyi^p 13ik ;^v^ ista«; (p'-b'pK) ;^ Di<i ,]^^}Vp;'^S!, 12£ üii< 
IS "^n D1K /i^Dcp«'? in^ri y^ö^ttiy r?"! y^ njj tsxn as-irrj bj^ao^i d«b 3& 
n?iN ,ts^''*:sj?j i2"s crDX"}3 pM i'*'! "12 toKn rilJ?. "lyi ^""i« "i?ik /innrlprs 
n:?. b"ii ,ansi "i3is' ni?;'ä nyi d^tk irtata"» tanxnrJ xn isoKn rtp-ixi; yj^i 37 
X] ,axn taybnri;")!?. li^^O"!!« "^i«? li'^i«! l^T'^ "i?^^ ''^^^^ ta^-'bj'j "irtar? Vi'^'i 
-D-'inyr; nnic'? d'I»« t2?xn ircxi3 -irr'?, tö''? 'tfl?"'!!?^?« orj^M is-'ö rj^i ni?. ekh 

i:£ "lyil -I''"! 1KS ,Kn d"?« "IJ?p.'?K| V)V^''^^V^ 131X JJ^yD^IJ DIX ,tD-in''?r3 38 

,|r:2rj i:»' r:^t?''!i'2sn:?. diiü liKb nn-'XT'i t?ix ,jrJ3'i3i3ir'"'T'"i i^ix ,ir5""ianrs 
,jr)5r'r.3 irifirn i:: n?ix ,ji'3?rp.ir.rt5"'ii isd'^'pkj xii i?ix t d^jk^ jrrt3'''n x'-ii 39- 
:icD3KT lys^p firto?iK yi-i^ "lyn p]"'ix nsix ir^x '?r^?ö^'^ ex /tDi'x totax: ;■; dxi 
m ri-'x x"!"! ,iytfirx3xj'5 rtsxarj J??"? "i?ix yi^ts^tyj rj^i rso'^bxT xn njix 40 
-t3ix ,-in "^xj ji^irp i^r'^ "^?''*^ i^'^^^ ''O^V "'■'T °J?- 0^'^- /i'!?r'J'i>i?3 i't2''%'n 
i25"'j -n ,tstax3 1"! r^^, Drsbri; rtstprsrb ri.?xb oyi. px yj3xb xn ta^üxi 
D']i.l! c]?"! Dta''MD''i rt3'ir't2t:> x^i"! nr a j?ta"]yn.?xj d^xüxi : ly^":^ J'^p'?^ ^'l*« ^^ 
,r3Xü irn^bä "iy3r'pti:'E:ix^i p'^x ]v^n DX"! /D-iix j?3?xt -i^i 3;x3?i''Tx ]:}m. -^^ 303 DEUTERONOMIUM CAP. 4. 5. 

44 TK1 isr« orrn -i3i« jnf ?» ji^n "i"? |c?a p^ jbia njiK /na in "i"? "lij'p^ pü^ 

45 rcD''?^''?? xn I?''! tKi ;yifl^rb-iK3 D'bx-ia?': iinrp jri nu?a c^'^byii ,ps?yjr5 
,yt5y'7j?'^. D'bxn-vp': ni'Tn ]^1, ^^ ^^^ '^''"'- 'i''^5J''l ^''^ 'i?''^ S'^isj'IJ'j «'T "i?i« 

,r^5nKTi papri i::: "il??*?!?"!; /""i^^ i«? or?i<r?. ,D'jln'p j?-!.?«"? n^n p^? ,nir? n'^a 

47 "ijiiK :jyjKV '^•"^-V^ ß"i^- ^'^ ^^^ riy^i'^tr^ D'*?«-}«?: "^i^irP ^'"i '^?''^ '"'^*'^ IJ'I 

rr?sf3. ^T"? '1*^1 ''^ ör?Kp, ,D'jir n?«'? iHi "i?is* p'K -lixb p\i irönxj k''t 

tsp« 7K1 ,p'K''^ r^ira Di2£ fs ,(tD^''b) IUI»? cyDxs D^i -ij'ii« üK Drs'pyii 

n cap. V. n 

131X X'] vivryb rViy"]. jrirtK i^t'*? "i«? i''?"^ '^''i^ «n rrtosr*?. xn i?ik 
2 13^3 jj^i''''« Ol« tt'ö ösn /taaw "irni« >)) ttsina k-"! "iri'« Di<i /i«'! a3;"3.rii{i"iy3 

3 ,ji7CDKba7r^ i?i3 irp ;; i2Kninrt2i?äjr"y?i?iK to"» as"? qrDDKbtrr^ nun pü$ 

4 -3K jj;ir3 to?"]]?^?« n?''! "ijyar!? "^IW rb"?« j?t3"'\n t\i xn ,t?ix ts-ö nJ-H^*] 
ttsriJ^iyj "ir'ä ai?1. D^iK littst?"''? I^^irs OJ^I 'T''ii< "^""^ tc'ö ;^ t:K*n tDS'irJ 

töS"? tsy^'tott) -in>' 151K pr'l an "ixä '^'"'iit ttrt2:?t2D-i''s nn^« in /I3^r"!rP 
6 ri?i«'? OJ^I ö-ilH ']'''■[ -nn rtoioXJ p"»! //, (p3) "^"i;! nxnat^ -ij?. n'nys J^l ^'TS 

(p3) ,t3tDXJ pn ,;^, Tj-'i^ |j?n ;|]?3''n tDS'': irsn""« i?ix ,|j?t:i73?« ta?"? i«'! t:Dbb«T 
pi'irP in ^I^^ "li^teyä ny^. JSKnarDp'ö «•'n "irabr^i ,at3KJ i:?3n£i''-tit p-K 

10 lyn ;|yDCj<n ^i^)? i<n ,|r?nx*'3 rJ^hi ]V'^ys Dii{-i?iK |;?tois''"!i ati5 ,t3?i')?"n 

-i?J rO""» Kn -I31K ,jj'3'''? TI'Ö ><•-! ,1^5^^. K-'S ,m5rrl!3 |K 'vSS-'S* r".>{?J "lysK 

11 ir^'pxs aiii ,Bj?atsKj cr'5''n ,o';; |r)?x? m taa*? ac'^bx; kh :|r!?'pKri v'^ai. DEUTERONOMIUM CAP. 5. 304 ir.?".i "ir^'pri; ,p^oiih afeKiKitt^yjDiK idd''? (jn) tt'it ;^. in ;|r3y'^.Btt>D"'iK 
i?i« ,iytD"3-iK Nin tsobb«] r^xta Dsrj ttsxn jy'pnKBrs ^tataw i-^-'i ,■;•; -in «ni ^^ 

l^l'^Kj ,«1*1 ,jintsi:"3"iKr3''"'S"t?r5T'!^*2?''? ßob'psM xn ;Drtat2KJ er?"''! ,0';'; 
•^«3 ,13« j"'! *iiK} ,i?Kö yj"! 'r\K: ^tsD^p I""l. "^«J ,"iytaaxts vr' "^^i 'H^J 
|yj.«nta frj-'n. p« irsbri? ,J3'b*iöj?n.& nrn "si«: ,n^|i j"! bbitü "^w f'^'J'JV. i''''l 
tDDbVKj xn ]Vi_. ,si"i «'1.1 J'.'ii'i iJ«»? r?'''"!. "i?i« ^^vp p""! ^"1«) IS"??«! ,(tsr«) 15 

''in DKT 1?1« rDn.i:'? r-!.?«"? Ü>* 13D-|«11 KSyp p"« q-'l«) «n D«"! ,lS';:3.Dn,i7J 

rto"iK Dyta|5ritatt>J'5D''lN ifi''ö i?i« i?«n i^i^nKttti^ ts'^ü to^^Kn jk^ ,iDt2K^ p''"i. ,;•; 
jKtarrji"! IJ'l fIJ?^'7«By5 ,tstaxj pn. ,;•; -i-'-i ta^n üi"ik"i JtsKn to*in''By^D^iiyn 
-r:? /tstsxj p''! ,;•; T'^t k'^ii nj'^taiö r?"":. "I31K lyta«? jj75''''i j7"i,nK :|rts'pxn 12£ is 

«11 iDiK ,|rbnrtsi:* Da--? tao'^'pKT i<n i^ik ,jy3i?-!.aj'ni?. ts?''? taDb*?«! kh 
Ö3''? •^••"i dk"? }]r3S!D''iK jJ?t?D2r5 jr.?'''''!. ]vm d';^'^ ov^h^l p-'p. ao'^'pKi is 
p'i.fiyij!'? 125''? tso'^bKj xn ,jr{:D''brj jS'isb?!'.? dj^'T ^5"Ti ßri "i^J 
ir?"? n^«^ rr'i "^kj ,i35r.?p jr.?"?. "^kj nbr? p'i i^^*? ''""in ii^t^o^i'? dJ'.?"'7. 
ytD-iKi; rri tctai^riyp ly^sD^r? Drj^^'i.Di^iiDr'^'px'^Kj /byti?. ir.?"?. "^w ^irj?« i» 

;ii:si DtflD^? tsKniD n?iK rrf^f^-tstt^ irt^-'l'? ts^ö ''?J?|?.?ii bJ'I '^?1i< J^P.^^V "'J'1 

Oi?. 131« JT-Ö Kl 3X3 1?1K ,]hVlVi^ V^^V^'^'^'ä K^'lllt S^'^IK Kl Snur i:?. -I?1K 20 
131K ,D''3iri$DrB ^V1, D'IK jytOtS'Ö y'a'2''tD*»:7 Kn t3?Kn ISIKH^'J in-K o'pK "lKI.1 
irtSB-'-n r^"?« ,'T'Ö 12t 12:nrri II-'K tayt^K-lta K"I ,ni?.'"^B D"')a rtS33K"13 3"iy5 -1^1 

131K tsKn D^. trrfi :t2y2K"!B!r -I31K ,irtap:?t3'pi;. -iyi.''\Nt n3iK r^^r^t^ nr7\si 21 

yöö''t2tt> r^M 1?1K ,t23"'2irJ yDK"1.3 y3"T 1?1K tfi^p^'b-Tirn r.?"! ,tStaK3 -iyi31K ,;^ 

DK1 rirnytr^ i^ii jr^Kn jk^ irpi ni?"| ari d-'Ik irtsts"» isnKny3 -i-'ii irsKn 
,p3 -ijiK jta?"'?^ jrar^ qk qK3?ri) 1» i?ik 12^1.^1. iy\r?i''? Qi''?'"^ ^''?' '= ^^ 

•»irnnr^lPB -ir''|i yCK"l3 Orr-l Tl''11 piK iri. JjyiaöKpÜlK T'll ir''p'pKT diikti 

-i-'ii ij/'Dtp'ü KT ,|y"i.Kn ,Drt$i3K3 Drii?j3iK ,D')\ ri3ö''K)tt> nyn -inr» |i3 i'-ii irii 
-syarlp ori risö'tstr k'^i iri ^r^*'""?!: ar^bK jkb topK irii iri qysii^t?^ 23 
yi.rii n?iK ,Tii K'ii ,ir''B Dri D-'lK irtsta^ü isKn ta"jKr!y3 jrm. nj^tsBKJ irrn 
,t3"i:K3 nrjsiK ,;^ dki.i ,Dyb'pvtit y-iKri "i?i^ ''^irn kii tsiants qya-'bari ]V^yh 24 
,-!"i;ii iriri in wf ,tst2K3 irj3iK ,;•; DKI1 tüvhb^ i?ik 12: KII riJ?1 IKI ,ta^Ki 305 DEUTERONOMIUM CAP. 5. 6. 25 ,j?^-!X"n i^T'^ röö'tstr s''-! ^tani«;^ ;■; n?iK jpnta njis js^nsri dx p!?'?n*\i 'T'''3 

26 ,|y:|s*n pi^r; oj?ri (.'iVW^'^ 1^1 ^'^ IS'^r^'5 *i^5«n '^:!1)}^S>^. i«'! Dxri dij 

27 qron-s* rJN*! n?ix J?ni?| trii» si^ik nnrP JJ^ls"'^ '^?''*^ P■?^'''!^ ^'"I^? '^^'^? °^- 
ir^nrb x^T xn k^i ,:?t55n. n?iK i:?3?i2£tDw n?^x rtaxsrj r^V^ ]vi]>i ^n is 

30 aj?-j ?|''is p?s5 ;Dp?''b "Tixj DtDsri ("ij?n;?ii ,jxäKi) to?""? tor?"!"! ^axri II?^^l«s 
nri^K ts^üssn ; jrnr^ *n!7'K •o'^'pxi rts«n |r!pni«|r3 i^'x .ötsKj nr^x ,;^ ii?n. ,rjri; 

1 Gap. vi. 1 

priKi ,rn.?xb nri pi^ ,j?t?t2Kn jrbriKBrs pnto ^s -i?ix iri.rir!p is •?!"« ,isttK| 

,jyts?«?^j?5 ^s j?b,nj??r3 "in *^^*{ xn .rtsKsrJ vpi "i?^^ :?^i?i?i.i?^ i?r'-'. ^^i^ 
tD-'öN'i -I31S ,D?r3i'|p D^r-'i i?5K^ j?bV« r'?i?r?-?J?. I""*! "'?i*^ ]^^l r""i '1?''^ ^'i'^ 

3 ,pnö IS (Dl?) rtfi?i!t?s*r5 n?ix tysiKnrJ bs'itr: «n ni^i« ttsprirb rxx'? xii 
,^^': i^-^ii ,tDri.nr'ö-iy| -inj'.'i "^^x iri-'x ts'öxi n?iK ,rrirj ':'r7S"n -i-'i di?. ta''i2t<i 
l'p^ö jxB tKi ,r"j.?Kb (Dj?i p«) ,öxn ar^j^'i.J^J ^n nrtsr? nrrn. iDtaKj ^ri 

^ XII n3ix nj?3''^x 'lOpx V= '^*^^? ""^J?^^ '"• '"^i^i^lT. i'l-^O *üd''Vb r?xn n?ix 
|j?S5X3 "ij?.?"''''! tD-'ö fjrs'ii;.'! ii?s?x5 oi??""'- ^''^ ii^S'^ ^tatax^ |y3''''i ,;^ üc'^^xj 

6 xn ,:?tflixri rr"! |i?!?'?i«j öx "isix qr5xö-ij7| iys?x3 Dr?'"''! ts"» *i5ix ^ybrri 

7 -r-'x x"-! isDbbxj xn n?ix tp"? iPsi^o ar?""!. px ,rbnr|y3 rt5''\n nn rpx 
rpin Dy?"i]''xx'n 1^11 ririr"^. |S'.?n''X |Xs tacb'pxT i?ix fprirp jr?"": ir?ir^ 
— lyT? Dj?3"l x''''3 n?ix ,t2pj?ny5 ya:?"ii oj?3'"'l »T'ix xin jrii lyix ,t2pyst3''T 

8 j^p'-'-s nis i^ira x"! ttob'pxi xiT i?ix ,|y.-Trtatt>?''ix ör.?""! X"""-? -ijix irj^"!? 

9 i?ix t p''j jr^^ix ir?'"'*!. ]r^''i.is "r^xöp?:?-?. dis jr^'pxi x"-] -i?ix ,n?xn vr'!. |X 
:|y5"'''-!tt> irTHts r.?""! jx -i?^x rorpin or?''''"!. irtacxäs X''i |x xm •oö'^'pxj xii 

10 DViiV^:} fli;-!! jj^^^na *l?xb ?X1 px •^I''-! ,12!3XJ ]''n. ,)] in; rJ-'rT bbXT DJ?. -!?1X 
20 DEUTERONOMIUM CAP. 6. 7. 306 

/•lOKn ij?-iKri^:7Ji:: ^p:>,i QVI, "i?ix pr\T dj?i ,i3n-i3K tari ^pyt^rs ]V^^^1. *^i?. 

,D:"!2iö s^;^b D)>1 ciK "^'i "^n »tsDrDDJ'JiJ^I ii?"'? ;■; xn dki ,'T'"! S't?''!n («j) 12 

-iri prtstsKJ iJp. i«! ,irni7J2K3 pyt?!D«^ |yi.ar"i.s tsa*'? ^bhai "iri''K qr^K^^ ^^ 

"t3?J?. '^■'1 "^P^^Vi /crtatss*! dy.D"! ,d';^. pK*:^ -lyi rt5?i<ö dj? nn -ii?tfl?ix ,t3aK| 
ts'?'?«] -in-x :|yj'p''t3nj7| riiK "iri y?r|pBir5^* "U'l i«? I'T "i?ik 'li^3?i^"!.3 ^'^ 
-in"^ :Dyü5ipj7a riEia ^ii: p"« "in^K k''1.i ,|yd^pra ,tDt2S*| iJ?-!.""« ,•;•: ta?''? rj^i« 17 
-ra J'.?''\t "i?it5 rdd-'i^^Ji yj"! i?iK ,dyt2tox3 drT''K ,d'^^': yt2X2i?5 «•'i ta'^SKi 
jints tDd'^'pXT xn -I^^t« ,|rtadK5xy5 »taKn jybnxäya in -ik K""! fJ?^:!?!!"!. ^^ 
,yrij?j "^n«"!; ip di?. ts^öxi ,d';': ir^-'iK jyi. ps «srw t^ij n^iK e?j?i dKti 
;•; d^sbyiT ,-i?i<'? rtfliJ wi y^'ip^ ]">{ tsdyünpj -i?ik ,pjit todrni^j xii -!?ik 
K'ii ,1p 1K& ri?"?) rj"""*! i^b^K jyjKpys 12: Mirtprs jrj'^p. tsKn |n.xi;u>rji^ 19 
-t?iK ,|pt3'"'?r jyrö&rp iri. px "r"]'''ri jy^xiij ]ni«j ]''p. "^ip jri; :toKn t3yn;?-i,y^ ^/, 20 
-lyjDik« ,;•; «■'i ,rt?dj?i,i3>iK r^ftartr'J "i3-ik r'dd"?^"?? t'? 7«i i?^ dsiji tirsrisiz' 

D''iK ta-iri'är^P^'iiyn t?ik tsxn ;^ -i?ik ,dp.:4!a pjst ny-)s dyi l^^dj?3p irixii 
ydKij ,iyi.?ixn i?'tt« iyd"?r irgy^y^ tasn ;•; i^ik ,t3ki -lypiKtoc^ ts^ü dp.sjö 22 
,]yriK jyi.rj?iK "i><a ,rrirt ir:^?w dys^T j^ n?iK nris jk ^dp.^K? p« yiK? "i?ix 
M1K (-i?w) jy^r'^^ ''^ ''?''^ ^''^ ,i3"iri"'£iy3d''i-irn id-ixi jiis -ir, tfi>«n toik -i^ik 23 
t3Kn ;•; n?!ix : tsK,"? jyn.Kii^yuJist pytaps iX'IJ'J.fiK "i» tKi ,fy:|rj 12t i?k^ tki 24 
dKi firtadl"!! IS ,tDt3KJ |"j3?wt< /^^ ^jr^xay^ pnta i2£ PittDrjyj ytp yS'piit t?ix 
-1DIK tdrJKta |yrt?"!i K"ii rir^J?!? "i'i.i ts''»«"! ^ss":^ pbh^ y^iyj bn^Ti t?^k di?. 25 
dypn pniD 131K* |ya5-X5*ty3 -iii jyii /i:^^^!; to''^pj''tsdyij>^ nia t?i« -i-|''i.i d» 

Cap. VII. T T 

p« dl? :öoy^^ |yö);t«p «n pp.si ,t3y^?pa -i?k'? tki p« '^p ,!2tDK3 j-'p ,;'; irii 1 307 DEUTERONOMIUM CAP. 7. 

3 pyjyiiip-iri to?"? ^in aDbbxT n;iK ^i^r''!-'''!^- J'l-*^*?^ l'rT- li'?'?"'^ tsoeixi 
yj'^'i n?iK ,}par^ rjnx: orrM ö?''? xn aob'pxi irtfi?«i3 ifri ns^?^'''^ '^^'^ 

qrj'p'tsnrä b'pj?;^' ■^■n inni -1D1K ,|r5?rii'ii?» "^''''« ]ViVi d'I) n^? ■'i'1 '^T'^^ 

5 irc^lirT? "iri'is^ ts'^bKT v^v^b^vy}^^ tpna iran-x -in-x tabbx; kt HJ'I?^? 
ö'^'pi^J li'??!?^*^ iJ'in'''»* "^^^^ »jr3y!.3")r^ "in^K tsb'pKT iJ'b''M-i?Ktst!> ri.rfi^ n?iK 

6 ]"-! ,;■; t:b,-iriii:j. tDKri Tpn ,tDt3>«j Dr.?'"'1 ,^^'; «in (tar*) p'pxs orr^^n ]''''jjt jn 

T'n -iiin« i:?"! ;iDbnr"ir=i?. T'^ ^'^'^ '^^^^ >]^^^'^^^?. T^^ 1^ li^!?'?^?>"^ '1 ^^'^ 

nrn yrin ayn d-^Tk Tpi tssri -i?iJ< ,tD-in''eyjD''l-iy,'i i?Kn ny, "5.-1x121^ ta-ü ri«« ;^ 

Kl "iri rtotDK: :?."i.t2 lyi ,torK atsK^ ,tDtDW pn. ,;^ dki ,jy53ypi» tDDbbKj nn 
y?"-''- ^'■^ 'Ii'J^I "'r'^ '\^T^ ]^''^ ^^'"i^ '^^i'O Ji'^J'l J'l-^-^^ '^'"^ "'?''** '^?''- IJ'l 

11 aobbKT Kn n?iK tan-^K n^ tsb-'j-iy? tD?''7jr«K £?"!< »"irocxn |j?3''r'r fy^rJ tss"? 
yts'''':! TT Ti-iK Kn ,irt22K5Kr5 yt3?y"!. K"''! niiK y^tpyiyj «''i i?ik ts^arj tki 

12 -i?i« rtsrsiKni'j jri^ssyjyj irpT "in"« oxi /p3 i'?ki :pns2 1:: k"? ,:7bnrBy5 
xn nJiK "i?i3 jri "1"*! ,tot2Ka p''i ,;•; TpiK Ti-'n ,tfli."ita -i:ix DytaaKssr^ Kn 

1^1 f"?^ p"""! 1?1S tSDSÖ IJ?.?"*! ■'?1K n*<pT r'T 'Oi''l?Kb oyS"*! MI-IS S"'-! 'l?1K 

-1:?. 1S1 ,J?i.?Kb ari PK f^sKtt^ "iJ>?'"'T jJi'iiyr! k''*i "i?ik /iJ'ir"' '^J'r'''^- d?»<iii2: 

-51K p""« rfä üv^^^i -lyisjiK "^iKi t*! nytssiK tsn-? nnni d:? n:;^^«! y|pSK c"?« 
20* DEUTERONOMIUM CAP. 7. 8. 308 

ny -i'T'ii ,t2Dr.?3yp. xn «^i ,d'ö':-i:^ö irij-v irixs yb"?« im »ly^syiis« a^n 
im »lyiybQ-'it« 11^^'??''''^ I^^r'''^- 1^'!?'?^ '*''' '^l''^"^ I1S^1?^I ,|y^yyB-iK tas"'? n*'-! iß 
yriK pn. ;jyj'p''t?*iy& ,123''^ in ,1012x2 j'^'^i ,;•; «"'i ,'iyi^.'pK| yb'pK BDbbNT xn 
;t:Dy3'"i n^'^'r^? l^^T'^ ^?''? ^i'^ ta'^i^T '«'I 'T'? Ii!'?«'^ J?13nu> y.5'"'p. b'piiT 
lysyn.Bir ^yi^^yn orr'^ P^ ^''"^ I^'^-^ 'I"-^ p''ltoiyb'pKs j"« -in y'7.'^''^1 DJ^r" 1^1 ^^ 
ly^-ii-its-iyi «•'7 '!]"'^^ Vlivy) K''ii ^T"^ obK "lyp."?«! yri -i3''t nnyi? jaoyto'^'pKT 
]K ,t2t:K| |"i. ,;■; dkti yp^y^yj >]V:i'i^ ixe M''? in rtssTs xj ?iy3?s*r^. is 
y?"'"'- ^^'i ,iy3?i6ns \voHy xn ttoKn fsntar'J on-^c^ r?«^ Ii< "f?i^* ^i'i? ^^ 
yrta'pKTiyj Kn im /-lyiPixTi «n im ps"?;: i«n ^^i^s* ^jya^n \vnypi iJ?rii< 
tDnn''äy^D'"iiyri ,tstD«j pn. t)] "^n ts"»«;"! ,d'is* jyiDp)y-iiat^yjB''iK ]Vi im i}^^ 
,t2tDyiD3-!''a "^in «n lysyi m^ ^prits i'iyr?.'?«? I^bb« ,iDtoKj p-'i ,;•; 'T)''ii xi ,t3xn 
tay^b^ta-iy! r5 /IS'p.R''t;> i^'l iV^m :}do^:i^i xn ,1212«^ pn. ,;i Tini oni^l^* 20 
-in üüb tjy^xn jy^-jK3"iy| -in ms -^[1 «n "i?ik' ,jy5''b3y| :in5''i< «n ,ir'. -^ 
I"K ,-in -iy:2?ix lo-pvi ,t2t2xj pn. ,;•; lyi ^yori-'K -ikd i''\i. y^?x3 tos-'? xjb« 
~iy| -iy|5.'px|i y];i -in'^ii ,1212x2 p-»"! ,'^^ jyn. tt2t2KJ iy-!.x5i23-]'© -idix lyDX'jj 22 
,iy3^^io"ny| -tr\it:>y3 122"? «"t .t2D3?Kp. «n ly^ ^xd *i?ik "^x? in ixs fy5''n.t2 
P'l /;■; 1^5« tyinya-iy? cyn'pys Dyn i'p^iiy^ txi -in "U?!"'^ ts?''? T'^. oai 23 
,|y^t2yt j?i5£-i''t2i^y| ypxnj j^x x'»^ -nii -iiix ,jy5y^ -in "ixa s*'! -i-i''ii ,1212x2 
im ]V^vy -i?xn yj^i px yj^Dxp yii-fS;? -ii"!! -ly -i?ix ti}i ajb^toiys x^t rs 24 
-i-i"!! jxö p''p. ,jyt2i2X"iD''ix byiaün Dyi -iyi??ix jy^xD ly-Si-fx t2D-ivi xn 
-iyt2i2X5 -lyi.-i''^ iy*ib''5 xn :t2Dxn t22b^t2nyB xm xn ra ,jyriyt?tt>y5 -in ixb 25 
cyi.'pxj -I31X D-iy^S"! (Dy-i) t25''? ^in cxb ;jy53y-i.any| -ly,''''? ö''X-in''Xt2'7'pxT 
-pnt2tt>-iy| 123''? "rin xn dx-[ ,t2Dyttny3 -in cy xn dxi ,jyt5D"''?y2 fy3n>' jx 

t23''3 t2Db'pXJ xn 151X ,t2t2X2 Oy.?"! ,^^'; "^rnj p-'X t2pX Dy jy-T ,t2'!2X1 noyp. 26 

t23?x3-iy| ys'pi'n*^"^- ^'^-"^ ^"^^ t3i?J'1.7i.i ^D?i<J 'Il'5r"!2 i-'in txi px brn; J^r'^ 
cy jyi ,|:?.''n2 -ixexi -in '^'pxj cy n3ix ,|y.''''tt*3xny| oy 120^^x1 xn ;p^1 

:D33X3-iy| t2px 

cap. VIII. n n 

ts-'iaxi ,tainiD -i?ix I2yt2?x3xy3 ,yb'ny5y3 ^^^''^ "^n '^''xys^yii ,yi2X3y2 ybbx 1 
,i^vh tx"! I2yi2ny5y''x -idix ,t2ynyj3''"x -i3ix ,s2y"i.,-iyö'ny|i •^•'''x -ijix t2y3y'p irr-x 
Dyjyvi 0VI '?'px üD'^bxT im /^K? iy-!.xri^y2i2r ll^^i^? Il^T'^ '1 ^V^^V'\) 2 
-ly*:, px v^r^K i'T)'^ J?pl ft2Xii :2-in"'sy5 ^in ,1212x2 pn. ,p, i^s'^yi; ,|yp.?y?.y2 
^yiiyi; to:?xp.y3 dxi fii?3in.y| i:i "^n. mx ,y2n'v2''iay'i. ^in -ly. t2'öx-! ,yt2Dn 309 DEUTERONOMIUM CAP. 8. 

6 tsobbis'i Kn -i?iK ttstsKJ pn. ,;^ "^in tsyrts?''? (xp ,tsrt32"'2E jnxj jy.?"! jkö 
"i?iK rj^J^i^i^ii i2£ jyjyD jj?.?"! px ,Dr^t9«j Dyj""! ,0';'; yt2K|r^ «■'i irtg?«?^^? 

7 ,nji?b p'jjt ,-t3i<'? DrtfiiJ p""^ pi< "^n toj^ns /totoKJ pn ,;^ jri qrtflDn-'? i2t jn"« 
,(-ij'DEKri) y^m^i^ire?^« n?iK fr^'prip ,("i?'!) r^^sii^obi^ii (Dy3'pri; pi^) 

spn»«'! /'i?«'? p"« qreaxpni^ä-il^,'! rJT?^'^ öj?n Pi^ii« -!?ik ybxna d"^ «''1 
p"« nDn "^yisxt?«?«-!.! i?iK ir^"! n3iK rp.p,i?t2^?"ri -i?ix yaonr^ n?ii< ]r^''''l'i 

9 '^■''?iy^ö"'p ts?'? ^5^ oy?'?^!) ps' ti^iö p'^ ;J'?Kn "i?ix iy'3''''5^i|! Ji«? /"i?i<^ 
,i?K^ p''>? ;^oy^^ jy^Kn '^yjix^ ots?"? ji? Kn ars'prii ]'^ ,taD-jni l^opy, -i.s-}3 
jDDn''ii j^.'-in n^lsip Kn jJ'J^r'l li'PPJ'l. D'li« ''?ix n?'! lyt^i? yj^'^iy IJ^9?i''1 

10 -i'ä ,t;t2Nj or?"! ,;', rp.?«"! KT ,:or2 istai«! n?i« tstpxn jrepyjyj «in |yri -i3!)X 

11 02"? xn ÖS1 ,ts5K j''i< "^-1 ü''? ttsKH irsr^rj t^i "i» tki n?«'? rtaia ;ki 

12 -j>5 xn jrii ,DNi ,ybnr|y:3 yta''\'i n"»"! "^"iit Kn ,v^^:!m j?;") "i?i« J^tspr"!. 
,t2Di'5riKrir5 K''] "t?iK ,tap£''i3 "|J)'^^'^ rtaiJ 121« Dp? t2t?KT n?ii< tspxn |j?cp:;5 

13 «•'''2 -["px! -i?iK "iy:sb''t iJiK ,ir"!.r'röir? '^"t X'lt^tyyr-'-). -i3!is n-'ä-ir-i p''i -ijik 

Di?"!. D-'ix "^n -iri /tatoKJ jr?"""! ,]\ tapyopr'r.J'l *<n i?i>« 'i'Sl'O"!^- FI^^O P'l 

15 "^ii-i -ij;n iBKn ifl-in''ferjD''i-iri: tfiSK^toprip "^ri rpin dj''i o^ii^ ,DnV^ J^l?^'? 
r^'tas"? ("ip^bjjii pjj}) ,t2Kn ta-in''sr5 J^tap'^ii jr2''bnr'!a2n''ä -t?i« jrpxnj -ij;n p^? 
"in "ii?i /öpK "ii?cDKvi p''p n?iK ,i2"n?rp.pK";t2 i?ik jr3K''BiKpt:> i3ik jy5?Kb^ 

16 p!<r]''-! "lyn ;EKn t32K-!2rr:«?"!J^0 ]V)hy'z jrtsnxnbrpp o^l D'''ii< "iJ^PP^Ti 

DK pniD ist brii^vi in öik fjr^inr? 12t -^n d^k "i^ik* irrri!3''öyi 12: "^n dik 

17 "i^ii« DiK-ip :;r''ö qr2j?-^;2ii? ir:»irn Dr?""!. pK kh t^pi^tab^xj n?ix tj^nsj? 

18 VpplVi x: :|r5lN\i1J>. jy?K!2-iyä orpl "i''ö taxn -i?xn -lyr"» rpirtac^ xn. 
-iK !i:ü jyjXÄ'nrs ,ta2''3 tfi|iK-ip nn ly-j. ,(DJ?. tspx) "1^. jr! <t:t2S'j jr.?"''''! ,\] ]^ 
,tsKn fn.x\"itrrJi2£ n^'^i''? I^?""'- "1^- li'l- 'J'!?'?^^ 'i?''!3 ]vr'i "is ta''»«-! .lyÄi^i.? DEUTERONOMIUM CAP. 8. 9. 310 

nn-'i!« isri-iyii Kj ,t:yt2t3K-iD''1« •j]''''« -iks ;^_ Kn ,"iy|!?,'pNS s"'"! «"11 rtarnnyi; 20 
,D>'tstDKj Br"3"K ,ü')\ yaö-'toi^ «n PT'ix -in"« (dki) ,dnKi ,|rr]rj ri^nj i:c 

Cap. IX. to ID 

-irp.'pKl ,t3Dy,nr^3"XKiiTDKi, 1^*11 jyn.ny:5''ii{yt9''''ntaDynr^K^^ '•'?«■;«': y"l.xn 1 
-y|y3 im yt^-iytstt* yo^nj ,Kn id'pk -lyrtaar?? 13ik -ijriDK"!; ,|r!30J'.?''2i?''''^ 
nyi 'lü'l.rP 'p'?'<? DynK^i '^?1^s* DrDK";a p'-iit ;by^;2''n pi. j« (^5) tayrtso 2 
pjnKj ji?! -iKä jKp lyvi ;!2Dxn ta-iKriri «n "i?ix taD"'''ri t<n p^n jks fü'pj;?, 
(DJ?) ,!atoKJ pn. ,';'; dki ,jr'|:5,?yi.y^ rta^n tatpiD kh ijik ! fy,'^yt2t:>r3 pjj? cri. 3 
il'i.iij?. !"ir"'B Dri^rinr:!:-]:?! P^k ,toyn'';: '^r^■'K3^"^ lyn -in "i^e "li?! ,^'^ 
K-'T tac-j^ii «n -i?iK ,'T'i -iKs jj7|-|yi.rirt?3is* ><1 TT"!.! n?w jrj'p''ta"|r| i«n 
-;7j nn IST ,ötsKJ pn. ,;■: «•'•ii ,fyt2toK-iD''iK n^K? xn tDö-j''ii -i?i« |r:?''''-!tsi:7| 
"T'1 |s& K^i ,'kat2K: p''"i. ,;•; jrii ^pi^irri npo"-:. p^* ea'-; •^insir ;t:Kn ßr^:?!. ^ 

-!atD«j -ij?'i ö!)K TiK"! Kl /iri^nj?.? ist pta""!!?:? pK "i?«"? ß^r"! ^tspi^nayj ij?ri ;•; 
ny:""! d!iK tas''? :tsa''i"it2")rs in "iks ;^, X''i jJ?^^''\i "iJ^p'pxl "iJ^ri to^pri^b 5 
l^bb^i Dsji'Sf-iyri Dy.5''n t2"n?r|?Kt?>tD2j7-!. ly-i. aix a?''? n?ix ts-'^prtppi^-i.yj 
i:"p.?'5Kbt2t2KJ ny-i dik nJ^lixi ; iranyois::''''« nj^b nn'^x ^pnjrn xn taoaiaK,-? 
-1:?. to'öxi n?ix r-in -ixs ,ifit3XJ pn ,;'; «"t tas^n-tsirä ir!p'p''i.i "li^p."?^? "irr"! 
öj?n tü^'p^ ori ,tDxn |r"!.xi;tt>r^ix pi'^i'l IJ^r'^ ^1 '**'^- 'J'tsVX'f ta^ixi; 7x1 
fjyb'pni io'"'p-r"^5i^1-i'5 "ii?.?"T '^''^^ ^T^ °^T 'P^ i''??''^'' *<J jsp:?:Dri. "tjix pnr e 
]"X iDpa xn in ;ir^nr.?i2{3''''X di?. ,ü3'': ijx^ ytaiJ cyrn nn ,iDax3 pn. ,;'; 
li'.?""! '" ^^^ i^'ii '03''? DT.J?? c-!?ix -^x-j) rpi^lJ^a ♦p'?^? oyrppyDiDnxn ^ 
ori cix xn XI ,ix r^xß ari jxa rtacpxn toD-i"?:-)!?. rtip'^ii -ij?'i. px ,tstox3 
in-'x tay-ixvi ,ta"ix jrp"! jx -i''\t jpööxp^r: 'i.'7''X fS JapJJ'JXi: D^.^ä y'i.?xb 
"11? ijix ,is3n''vir, ;^ "ir7''X tsaxii siin px "i^'ix {rtsöjritr^nrTiT ;■: '\Vm s 
-ra ffT'irn 3-1^5 jri i^^'x •rpx obx ,|rj'p't?i:'| iiJ "^"''x ,'ti''''x ij^a-x rtsDänj-i:?. 9 
""7^1; fOrn?» cri iVi^lxta xn ,frian:?.; 12t jbrlxD jynrr't?^ xn rixri jr5?x: 
rvi^B i?ix y:x'i3 ri^n-'? rnrs nyi s^Tx -i?ix ,i2xn jropxS^yyj 'tj-'-x d^ö ;^ jr; 
3X5 ;■; i?ix •»toy? '^''X pjxita lyDoxii -tjix ,t22''3 "^px dx ix-js ,a''b3 rapyi 10 
*i:ix ,DyatDX3 'ly^?''? oyi ta"ö jyijnt:^^^ fibrixt? |j'?iy3"atr jJ?!"? xn i"» 311 DEUTERONOMIUM CAP. 9. 

-yj yjiJ75 DJ?"!. pi''is* '^''''K to-ö ;': r^bri; fiyt?ii<\i iJ^!?'?i>>* li<? "i^^i^ ]^f'^'^ ^'"i^ 
11 -i?!iK :j?6»)?i«nr2 iri r^^a as ,'nr''B cyn d-^k ptsts-'ö ,rtsßi<n tcpTy-i 

,103-1^1.1271 ts?^ p'pxB p^l fn ^^^^n jKs 3>«rn cn?r^"it< J?.1J''^ ''^''i^ J^rjrt?'»^ 

13 ,irv?y7.rj p^e oj^ri rsx? i"« n^'^-®'^ "'?''** '""'^ ''^ ^^•?'*^ " "'?''*^ jöskö^j 

14 i''i< bb^ii K| ,112 ]^h 3s D«"? tpbKB Dyj''p.ps?5taiKn p-'K ar« ds ^i^nn n3iK 

;Dr.?J'^. ob« -i3?3'''l':'r'K:2 ijik -irris?^?? ,1^2x0 yp^Ks ar.;"«i^l"'l '^^''i'i l''«!? 

15 i5ii« ,r5ira ari jkb jy^iK^y^ a^rn r? i?*!*« ,t2ri.?riir^ l"» S'SKn 1-1^ 151« 
(jj^nKvi) d:7i.?i3 dj?i ibi^sxto i^T"? Kn -13=1« /-ir,"! a""« rts:3Ki3 Jirs iri 

16 toyj''i5''!rJ artatsKn -iri"« ,^•1"'! i?ik ^I'^ nxi i<-i t|ri.?yi i^T"? irj^a p]''iK 
;i:?KörJ aVN'p ayjraaKJr^ p^^J i"« tayt^taKn in'^K ,tDtDKJ in^K ,;'; \v^Vi 
jj7t£t£S'n jytgxsirj i^^k ;•; in »pS'i.U'J?« J^jyn ari jkb bhvy^s tsrixvi in-"^ 

17 -i?!iK ,]vi^v^ iri"? irr"'? °"''i^ ^'^ 'ni^"'-"' "i?'!^ 'l'pi'l«^ J^T'S 'n''"'^1^r T^ ■i?i^ 

18 ~iN3 x-iT ,-irTD ;•; ni^B i^ö e^iKTi x^ i3!iK qyrix iyi;''K -isb x"<i "^snaiys: 
p2Kii2 "li'ccxri -i?iK D5^? i'i< BS 1X13 ;rt33X'3 TTTh -!?1K yjKt? rsti''|i ,nrn 
rtss BNVi ,pni: !)!:: ,I23«'1 i^^^^^rs "-^r}^^ k^i ,^1?''! "irn"»;; ^h^ jyjyii ,523''? "^^k 

19 api -iKB i'ö :7tt3i^B i^N m qrjl'Vli?. i2£ |n'>{ ,b';': irj-'i« jn piiJ top^ 
;^ n?!is ^r^b'tair? i:: 1"'k nxn i33l''i:i^. T"^ ~\JfT^ \\ ts^ösvi ,a''ij ^jik ns^ 

20 ,"iny7, \] 1"! y^si^ici» priK -iria-»« "^piK tiaiHrjl» '^nü ayjy;. "rplK i"»» t2K.i 

21 i?is /i2"i' irs^rnri i:a pntj tb i'^ix rtortsrs I'k -i?ii< ,jri'p''t?irB ii' jr^'^ 
yt2J5Ki3iJ7B-i?iKi"'sanK3 ,3bsp:Ki ,i2j?t:t:sn jy^jK^r:? "irc^ sn ,ri.?''i ri"« 
-11K11 j"s DJ?, axi r3 ,bris'i; a:?. ytoa'pKisiy:^ ,as 36t»ir:^ 1^* ,"ir''ä a"^ ds, 
; axbB3K-ii'ri y^iJ^s asB -\vi,. ,1K3 jri pJüt 3''itoty ]Vi''i «nii«!! i?iK »s-'lai^ sni 

22 :ta5n''2:nr '''' -irT-K a3sn niKnn nli3p is -iiis naa i2f -t3ix ni^.aci « "^pix 

23 i?i4« ci^ir.-i tornyj jisib:» "i?ii< ,rtap^'^ rjis trip o^)^ i"k ;^, abj? nsiK 
"iJ^T^i "'s'"'*^ tsrixii ;i?3X.1 1I'3J!'3:?2 i'"'K i''b{ 7K1 ,p''i< i;i<'? isn torany: 
p''P toyattsn iri''^* "i?in /aytaps: ari"« ,a';": bny'Ei'? jri jr^i': ;i''aB?j7Bir 

24 r!DB?rs^irT\i tröj?"-!?«? -ij?:".! a?''? tsrtsaiKnrj "i?i« ,a.i^s i:: fri-itoiyä 

25 ):^-ij<ri •^•'^ niiK :y.53S'p'^''"'i$ t]-^ st ,]^ v^m ari isb ,;■; fy:yj •nri'-K tsj>iKri 
^-^ b^ii ,3sb si i''i< x""! ,rt5?J?2 3''S1''B 'i?i>< y^»«ö J^'i^TB «n '^i -iKB -lyT? "^'ö DEUTERONOMIUM CAP. 9. 10. 312 

;2'py,!n3iK pnr rori-iasi jt$ pyrn j?i"i jk vp_^VlVi :tsDxn !s-iri''ä:^jD''i-ij',';j 27 

:yj«i ,tDDs*rT D-in''syjD-'i-ij?,-i T?ixKn oyn.D-'ix n?«*? )ki aa^? ds*i i^^idm ^^D-in 28 

"iJ'l V^ ]V:y'-\^Uf2Mi xn ,tonr!''srJD"'l« k^t -iJ7. tflsn ,Hn JI'^I'^ d«''? d'TK '^i^l^ 
r^n. Tinn kh tki ,'?"ntaa-):^. pn. isik pb^ä j'-n. "^i^-i -irt «'»i "isik ,rtaD''"!:'i 29 
roDNri i5-in''?rJD''i« r»"!« irtapj;";itatt>r5D''i« D]7i''n. to''ö 121X dsx» yD«-;ji 

Cap. X. '« ■» 

ttobbsM Kn -i?ii< rtDpxn jy^i^iair:^ kii «n /ly-i.x-n i^r?«» irisD-nj?. jn 
-i?iK ,i''pKri?ri:Kps i«Ei y>*'7 y?''-« ytaDK» x^ *i3iK ♦I^^'i'!? ^>''? ^'1 P*!^ ^"^ ^ 
n?iK ,jny:3 i^n pi'-in ri?tt> iJti« /|rt?Dix »«''1 «ni ,i'pr|Kö y.5'iy3''"'aiy i^^rij: 3^^ 

yj-!j73 or"!. s]"-;« '^'''« 12: ;■; rs^pi^i; /ytaKsrJ fnr:^ x-i ,iD?''nt^ jrisDiJ^. "i:?i "^■'■'^j 

X^ -i?i« ^J^Ji.J^s ori jxs 3Krn rtoty niiK ,'?i''ö r^n?»!"! t^ "i?ik /"i''i? k^t 

rillKII "I3-1*< /PO^^ 3-iKta!^ tOl^n ,!T1D1Ö "^ND ,D^TK ]pJ7: ''5312: i:^.;21"l3 nVI, |«3 

jyb'pJ'tstt; -lyj-'M jK -ly^Dn.s i-)i<ri "iir^b^ jiikt pM -i?ik ,ij?3X1J373 taosbj'TX- 
jNS J?12K^ D^j^iit ,n3t3; *Tiw i'ini jKä -!?i« ,iin5 "^ikd ^{''i jr^i^if anK-j jsä 7 

I''^ -I31K ,]VT-] 12: an^K ,iynr'toiö 12: )] iKä ,0';'; (nn? ji-iij;) j?nKbDri?i3 K"""! 
(yö)a«att» Dj^n i-ikvi di-iki jjk^ jr^''i?''''n jyn (»i'^liO rs \i':pi 12: jyöKi nr.5"T 9 

nri »T'iK *i3sat:> i^'^ n?ii« ttoNn arjTl^li'l j:?jj?lipr3''\'[ /tstaxj j'-n. ,;•; k^ii 10 
"iR ;^ -i?i« ,j;ts3i73 rv'i''^ "1:1« rJ«Ki j"«:^-)''? ,j?JSß jy^nKä «n k'-ii yair:? 
rigiKi ;•; "121« :ji?|ny-i-jy| tas"'? Tp-i j^tabbsvi ;^^ ,'7^0 Dj?ri •^•'i« •^■'^ ytai^O " 313 DEUTERONOMIUM CAP. 10. 11. 

I^Sp'pi^T K''n?i>< oy.-j j:',i'pKs ny"i. -ij?e r^i2i Dyn i:: yrtrj UT'iKr.'irtstt^ n-«» ia 

/jynyj i:a ij;jri) jr^^'M si^'lp'pi? j-'ü^ ,ji?ts3-)''| 12: ,t3i2KJ pi"l //, nu obi? ?-i''n jks 

tS'-Ö 1?1K JJ^l^iyn ]^^}^^ 03?r''1 '^■'Ö ,tfil3K^ Dr.5'''1 t)\ '1?=]« ,iy5"'b IS jn^K 'IJIK 

13 -DK3Ky:3 12: Dittps'Tyj r.5'"'! n?ix d';^, ytsijay^ xn /jrjn i2i r^:?r.i. iri'?s*J "ir?"'! 

14 aj?3"i ,;^_ D^-j. ,r.'i''i tp^os^ or^'i. 'iit ,j?bnr5ra J7^"0 "i'i "^'^^ xn »ii^ß 

16 Dj?T'^ ts''TnnKä K''"! kj^k tayrrst^j^s jorax^ irrs?''"n «ni rjirp.'pxi irlpbij^ 

"r:3 r^^P. "iJ»"! i?is tarts?« jj-nrn^? ?|^ix toD''? "iri ,tot3XJ rnj^atasnib -i?ix 
19 a'r'pKT 'iri"'Ji$ njiK ejrsr^ ist iJ^T'^P "i?*!** Pr^'^ ^'T'^ '^?''? j3^bn)2;;Tii jri 

21 n3!iK ,Dnn pn ars^ njj. ti^nj^iitr ><in aobbKj jr^w DyrM x"5 n?iK ,ir|?rn?x 

22 r.?"! 1^5«^ JJ?'?yJ!'I ^'^^vy] ts"!? ttaxri fxntar^ /jrsxn lynrjrJ |r5''lK :?3'''''7. 

:a2Xöj?^ j?^;ya fK Dbs;^^a^'^ d:?"] 

X"" Cap. XI. X^ 

1 T?!)« aiintr"iK& jjj'": aobbs] n?ix jra"'? raaxj ii?.5"-i. ,)) aob^XT «in tdik 

2 ]rDD''ii ^5"? Dl?.«"'! ,q^Ky'i^n.) pi'l-rP IJ'T^* a"-» aa"? iri ,i?a"n tsyjjrpi» 
rD": ,yDKnj 1^2": ,Dyt2iDK2 aj^n^x ,d'^/_ 2?i2''a?'2C K'"! ,|r5«n iro^I^J "^w 

3 yj^T i?i« IJ'a'"'^ XT'I i?i^ »anK jraprTa^y^a-'lK ]:}i^'i i?ii< -t?Kri rp.ns'a'iö 
jr2f?K2 ar2"j j« i?ik ,a:n^«5 jks 2''2Kp. ,nr-)s jb* an.^ö p^ 1:?. K*n ,rp.ir\i 

4 n2!iK imi^i^ IJ^r'J- 'an.ica jKä yn;?:7n ayn js ni? dsit -t2iK ,aN,'i jsnarJ l?!?«"? 
""iJ^ri x"? ]Vm ay'i.yraa'pT aj?-i. -ij7ddkt.i K^n -is i<''ii ,axn jKnarj fyjKVi iJ^r'J 
jxa jy^^a^ri jri. si^tk r? x''] ]] ^^^^ ,frts^K!aK3 "^"ij «•'i d*?« /B--^ irax^a^ DEUTERONOMIUM CAP. 11. 314 

,D'3N'''7H jy^nKj iri rOT^i? "1?^« Iipi I^ "iiJ. D«!"! 121« ,Tri iya^K;^»^ ü-ik ji?i.n 6 
TD1K ,riar?&sK li'h)^ IJ^T'^ J'IIJ?- ^'T ^'^- '^^^ I«r]iaj?J D'i5i«1 cr^nsT ori 

,(d:?. -irp ii?r'"< J'"!"'?? in ♦'^^l^': r?'*5 irtaji« jri?i?''!2 rrtaj'pKs jrjn''« Kn ^ 
tttKn iKna^J "i» crs'pri) /jrs«."! iroi^ii'^ d';i PlJ"ii rD«";^ r:^?«^ tki xn 

ri?><'? D^l r^ ^''■'?f l'??^'? '^^'''!^ to''»><1 "i?iis* ;iy^i2^rya 12: d^. tsyn''^: in-K j\nKT 9 

jyD''& jr?"*'! tD'')? 131« ,]^^i i^öKi |r3'''"i. kh k\i ,T'\t |r3K:^j?^D''ix -iri-^ dri. 
in^^ p.nxi ,-i:Kb :x"i nJ'l?^] Ml'''^1^^^'''i"'P I^T'^ ^''^•'^ rtsDraoia ]^P^^'^P ^^ 
DKB (1X1) ,prbyo^ ■'?^** li^ni's ^'^ "'?'<'? J"^ ^T^ /tarn''?: iri^tp-^ir? 12: d:?. 
*l^ix n?«*? r'^ '^■'l'^"' tDr'tsD^''Br:|) arprits 'lycDKii D'praü^'^ Dpn jyjr-i. 12 
,0';-; irriN k'«-! idm 3''i?rt?tt>J^5 rtaxn asi« (D-iyiJKjj?)!) fisiow j"-i ,;^^ nys^yri 
ynj^ ist r5 D^in«! orn 3?Kä3i!i dkb ,(tsyto5''-!j;3) ti''i-iKi ,ör!fitsKJ o:?.5''''i 
jrsixny^ irtpi^ar^ ]Vi''% 'in*'« jri) firny^y^ ^ly^^ d:?. -i3ik jornnK;; Dyi. 13 
12£ DrT'K 131K fr^"''? 12£ ,tDt2«j i^T'^ 'V. JJ^^s'^^lJ^^rc^n '?i"K':i'')!{«''T ,t2j?n.nyi) 
^Ti^V ^] *y^^vi jJ'^?«^ 'i^T"'^ '2''^ "i^iK jy^firvi ]S^^?K3 oy-j^K to'^ö irj^i u 
,jj?3j?ntayBtt^ ijix iriririnö >\v%v?. i2"s "ij?3''\t i:£ vi^^vh oyi^K ir^^i iri t^ 

y'^-irtl''^ n?1X ;tfiD'pr!2ÖKT?"^ b« l"! 1?1K IDCiiÖ |y.3"1 ,l"lKp^ f-'l KH ID'"»«'! 15 

atoKT -I31K 1^51=:?. ioD"i;\i Kn -t3iK ,ir5r^ rt's |"i •t'b ri'ps'B orj^i s^'i« ixnj 
131K friiyi; t2nn''ä'ir| c?'? prn nj?.*'''« cxi ,("ij?5«) "^'t J^ts^n ♦li^lli'''!^ ^*^ 

'7J?|^ö^^ in "is 'i?i« /'^'"'H lys"« j?T.ni jysjnaa?:?. d';'; p.KS "iri. jki dki 
toD"'? Dsyiir^ "lO'ii^ yi.l"'i.i ril» x"'*! '131X /yi!5'?*<P iJ^^^l r^P- ^^'^- rV^'^^^y^ 
di?Dbri ,|yööspbiK ri.Jx'? i^taij üj?-!. ixs n^Ks tDj7n.i;ii nn-'^nsix ,|r'3y^ir,'n 
nyn"K ^ij: i3ik jysfnrii i:: :?t?ii<\i y.?'"» yrn p3 ayönrj Kt ttaa'': •^i^-'i« ;^ is 
ei3: K''! DyoDi«'? nji« ,n3Kn y^"'^ *T"'^ Ii^5''''3i bis: «"i tsr^rs 131« fy^rri 
'pJ'TP IJ'T^ 1'"'** *<''i tsrinyb -I31K ;j"j. ir^-'is' irn""'« |r^''i.i3i bx^pjri. ^^ 
Dr*i ifiMK Kit p\? 131K ,ttDr3:t2''i yrin ays-'n px xn jni ^iriri 13: iKfeKi 
jtöoynr^r&MK «it irii -ijik ,!3D3y|p"irT3 "^pn kh j^it -i3ik ,toDyny3 y^yi; 315 DEUTERONOMIUM CAP. 11. 12. 

,jl?5^b !i2i ,i2isw ]vy^ ,)\ fjinta i:: d]>. ,j7b,ny5J'5 "^"K "^"^ 7i«i /tsKayj r^psJ 
23 i?r-[ j;bb« ;^ *Tini sj ,jrj?Krii:r?iü nn-'x i3ik fj'pri?sii 12t pj^t 1^5"-' I^^!?^^ T'!' 

't1 "'I'^-'^ '^"'^ "'^*? *^^1^'° '^?'"^ IJ^P-Ri'"!-^ H""^ "^^f irrirt3*irj?5 -idkö"? n-i'^ii 
•Tf"'« ij;. x-'i'i ,tDyt2r"!.tsr5 nn-'x :xi n^ah v^^^i ixi nrs'i^* 1^5:^^ /öaw 'ijjriJ 

27 M^^y?. 1^1. *V^'^ "'?''^ iJ'^^?- 1"^ "^^f' ^^"^ ^^^^ T^ 'i^O'! ♦t^^'? irD^^irl 
yts^n ^i^x ■!i''x xn ,Dr^toK3 Dvy^ ,0')] jytsxsyj jri. tai?5ixnj?^ '1,-T'x jr; 

28 Dyn;"'« ,D';^ p^iN'si'^ 1^1 aj'SiKns'J ts5''? irfx iri^ /"i^ä iri "t?ik :j;bnrsj'3 
jy"l.öri.B •»r^nj'iys r^""'"? i'^^it T^ jJ'i. f^Ji^i^ oj^i i^s iDra""''!.'!?« *i?ix ,Dyt2!aKj 

29 ,^^'; ]:!^^ ,|rr!Pt^r3 '7'pxT D^. 131« ,tsy3?y|:5. tas'«? nri"'^ «n ,jyrjy3i2i5W IlJ't?^^«^ 

!):£ pt3''Ty5 pX D» ISDrÖÖKp^ Kn pnXI ,t33r"!3 n?«"? 7K1 pX "^n ,l:t2K| j"1 

üPl «i'ix '^i'^fe in n?ix D'-n? 1^51^5 D^l sn""!^ P^i^?. ii'l- ^"'"' ßö'^'p^^i XT rjyönr? 

30 i:!}]ji yj^i; (Dyi »T'ix) n."!! Dj?i. ots^\'[Dj':. tss''? KM IT] ; lü'srj '73'':?. yjnr^ 
,is3nKvi nbri jrsx'pä D-'x "iri /?j;?.53 o^i n?^'? ^''x 33xnr'^?ix?r33Kj 

31 ]V^i^^Vi ]i')i iri ("ir3''x pD) nrr'x |rii ?rr7iö pKii Dp'i. k""«? ,'73^5 "irs'K^rjr^ 
•^"x ,totDK2 "ly^-'K ,;^, Drs'pr'!; ,jyörirDiirr''x i:vh isi ,t3rö)?s*p^3"'''3"'ri i3ik ^''m 

32 '^,'^•'^{ tabb«? kt ,tDy.5nxri pixi -i?ik rtar^irt jn^tsnj^s Di^. "in""« |rt ,t35''J 
rta''^'^ "si^s "^'^ i^?'?y\? 'p'^ts 12: j^asr^. njix 1^321:^12x1 rb'p^ jyt23K5^:?a 

tj?3ybnxs 
D^ Cap. XII. n"* 

1 Dr*].]"« fto'r'pxi irasKsxri "in^X x-'i »i^tasyn xii i3ix ir^?i2:t?Ki xn iri crpT 
«■»i ir^t2'':r5 12: Di?. ,ö3''3 nn ,"iyt2rD "lyr-'i. 1212x3 -lyi ,;•; txT ,1^112 12: ri3xS 

2 jy"i,xt2tt7"irs tabbxT -in-'X ttarsyb njx'? ayn px -ir7''X xi ,"iy5''ü5 ß"'''^ r2£2X3 
ir-!.ri''X ,tDri.iy"n iy3"'''n.t2-ir5 "in^x X'-n »"iJ'R.'pxl x-'i taD3'pj?ixvi ,'iyö"i^ y^bx 
öj^l^;. '^ytfi?'iK "i?*!« trifi"^ ^'li« 'li'lis'^ 11^0«? ^''i« ;ii^5xn t2j?.2"'nr3 111^1312x3 

3 iy3r"!,5-ir2? "i?ix r"?;?!2'px rnn-'x jyD''''-i.?''''xta'7'pxT -in-'x ■i?ix j^iaMs |yt23''i'7r5 
xn n?ix ,iy3?ri3iy? li?."! ex "i^l^pi; ^"i^"^ "'?''»^ ,jy.b^rn3xt2ty ri.rr'x DEUTERONOMIUM CAP. 12. 316 

»jinc xj'px ,d:2Kj d^T"^ '" oH tss"? isb'pHT -in-'^ tytpn^ irsbytöy-i. jKä * 

in'Kto'?'rsT ,|r.5nxi;i2-i?ix ^ir^cjar.t is |^-IX1 jyjgxs |yD".T. üik ,iJ'/3ürt2ti:' jyn"^ 

-j?^ KT 131K iyt?3!7l?3? vy^^ "131K -ii7|EXD2Kbt:> y"jr^ 131« lyssxiJKia rT'^ 
»jrjjns iv^xa iJ?3"''?'p''W''"i.s syii i?ik i?i.5'''?r3 i^t"« /J?l?ro "i^T"^ i^R.?J''?^ 

'V?. cri;??, "irs's* "^"N tab'psT -131K ,ir-5nr:^iys ,t5taw Dyi;''« ,;■; nKs tan«'] dx 
,taE!N3 j"! ,)) Tjii K''ii ,rtfi'''''5j''in yn^i? -iJix nri''« rjj^riä yi.?3?0 "iJ^T'^ ^'^^^ 
"irir^. ;püta -i\n yta^n i''\i »"ii ,pnta i^rbst tsa''? idd"» -in")« tto^n tari^yjrJ » 
ynnnyi.ijitss''? "^kj tjsftsr ra •T'\t irr'« jrn ;fr'5''iK ]y2".t j""« ^r^ tasyn d«ti 9 
njiK ttsa"? -in ,ist2K3 j"! ,;•: oys^yi; ,ir!?öKp^j;'5 yb^ntsani?. ori 1::: "liiK 10 
,;•; Dra'pyii /toyjnKvi J'l.?«'? ar*! I>* "i3is' ,tsj;rj'ic p.ni jr"! "«ra"'^ "iri''K jyvi 
-01K ir"i.3"|i pT'^ li'!?'?^ 1^^*? 1"^ "li?. "'?''*< '^t'"^ J^^I» Q13: "^i^jj} ,i2t2X3 ni?;''N 
tai9 "ii?1. "^^xj KT ,tor.5n«ri lyan -ir^^ osn ,il''ii |y3K*n tssäxir-ij?! rrjn iro i^ 
12: i^inKTi ßcs'pri«'! ir!aK5 jp:"! ,"ii;ii jr^nrii")!?. ,^^üi "ir'« /^l i:?5'?y\) <!"! 
vy^ tr^nrera'^'"»?'^'« dkvi ^ir^r"!^ crbb« 1,-1'« ts'^b«] pnts-iK-i rirccsb 

■i:ix tisyaKSy: i) nn''^ kh ,ri3'br3 ir.5yj.yb"!i?D''l« y-irK n3iN riirrj -irn''''iit 12 
n3iH rfiXT yi;"'« nsi« nn''^ »iJ^^ls /tsöKJ Dyn'"''« f;^ "ixs '^"i? tabbx| -in''« 
-irabyiT /ib nyn -iJii« ,y'i.3ra r^'S "'?i« V^^^ip vy^ "i?i« "irtaa^ts rT'^ 
jtoxn Tj^-'s -iyi2?!ix yan:?. nr^« b^nta |y.5"p. ij? i<i ,tDr!!? lynxna i2;-i.''^x pisj 
jyn ,t3Dy3?''nant<i yts-is or'i.r;:. jk "ir|sxn?K"ia y:"! tsa'»? xn oxn ,'ti"'-! r^^'^ 13 
rtsi.ytat^ nj^s"! -irj^x pliJ ;"; jra'py'n .ö"]« i:?1. j« "n3 tri ;tsDn'''i; f^-nr* xn i^ 
i3"iK*] 131K fiJ?^?na nrssK"i?xi.a rr'^'i sii toob^XT prixi ,n")''"ii ]:>^T}:?^^-\^_. 
tsDib ly^'px "^w '^x'ii';;. trta-'ayj -i^ "ti^x dkvi ,iyaKö ovh^^ kh öD'^'pxj 15 
,0';'; jyjri ori "^i«? firccp^. t^^bä i:^a lytfiaKbt:^ m xn tao^xia rbrri nr^^n 
■31X nri ;i3xn irar^r: ir";.x^ts iri^i jyb'px px t""! 1:?. i^i /oytataxj cyrn 
•t2i'Dcp"'x ^yr^ "i^ix n::'-! p^x |X!? x''\i r|rcD£ d^ jxp. y.rn. "ij?"! "i^ix yi"": 
irD"«^ DK -in-'x ö£?'ä yii» xn p)'ix ;jyDDE ta?''? "in'x taänn aiba txi ni3 le 
jytajny^ iri ircDj? jinxnis i^d""! j-'X ^^1 "^'Tx tsDä-ixi xn nycDxri x-'i.i 17 
p^?'''?t:D'iJ?. xn -liix ,cybx Dr.?"! ns^x oyt^cxö Dy3''''i i?ix ß^ixp Dy.5"i 
-y^ xn xn »y'i.a-'by^ yj"! ybbx i?ix ,y|xt^ ^y?"! "121X Dyr!''än?n oy?"*! 317 DEUTERONOMIUM CAP. 12. 

18 irs^rii ,fr''i.nr5t-ir| ts"iK dj?*! ]« Dg i<n tspiia ,ötDK2 Dy5''^i ,;•: iks n^^l?^! 

Kin ,tsr!< ir'^iKnto jy.?'"''! ]"'x "ir5'?yii /'i^ "^ri "ijik -i;jx!a yj"*! "liis* ts^rjp 
tli^riö i?l?J^n "iJ??""^ i2äyiyy^ Dpnj?^. '^:}y^ ,tst3w ür.?"! ,;■; "ii<B ■^■'i toobb^j 

19 üj?3''''Tt «T-iK r^sto r.?'"'''! r^"?^ ^taDrocKbirl ta?'? "i.b l^l xn dxi ,'Ti''n ye-'r: 

20 tsyni?nj7j t'-! ^i?. x"'1i ,'r]^'^^ pj?t3"Ti"i]7. j?^?riJ J^?""! ftsisxj p-'i ,;'. |:?\t tri.?«"? 

;jj'Di?g t^^'be r^yJ^J "irJ'^l tswb "irip'pi« "^»«i Kn ^ü^m ^\ ^ircDj?. ^i' ^"■^Sä 

21 ,taKri toySnriii:?. ,tstox3 pn ,)\ jJ^s'pyii /tars* 'T'I jKä i3""'ri la a'iK 'iri lyi; 
jXii iri« rrj'lir"' öJ^r"^- 1^? ^''"' taDD?«p. Kj nr^tsyr i2i pnKi ]yö«3 |j?5"i 
-i'«i ■?]''« nni ,taKn ps^^J^j in ftaJsKj pn ,;•: rsbyi; ,|i't2DKb^ iris*'iy ]:!T^^_ 
lä&b "lybbs* ^iKD fpinnta ivr'^. ps* I^döJ?. tsDODi^p. n?iK ,r5xri jybn^sys 

22 iocD5xp. xt nii.i iy°DgJi?5 ^T-i iJ^i 131« 1^1 'i<L «1.1 xj i?i« ,:!^si}'. irrn. 
-ire iri?«?'"'« ^"Ä DI? ii?.??«i^. i??""! "'i^l '1?''^ i'?""'-?''« iJ'l 'IJ'??^- ^i?- «^"i 

23 tsptj} tfiiiba TK1 jri rjrDDX lic toD''? 1263 :«i ,1x1x1 -co^h ptsbx.i 110 J|yi..ir^ 

24 Kn ,irDDi?. rtp'''''?s Dj>i. a"» rlpryT «"T tsD''? taDb'pxT xn 1D1K ^rjpyi?! «"i 
tiro-'j lyDDxri KIT DV. «11 tsD^^Kj riiij. «""i ^iiK ^i''??^- ^?''? ^^l '^obb^i 

25 jiJ'l-rP li^.?"''''^ *^?^^ 'i'Ol^^ '^'7*^*V "i"^ ^i?- ^■^«'^- 'P^o^v 52?'? DJ?. tacb'pK'j xn 

26 j?;"i_ p-^bx }D';'; jgj-'iK in px lapx tDD:?i. Dxri tsDints xn jyi ,m "^x? 
,jr^.ir.;six xii ao'^bxT yisi''brj ^^"'1. i3ix ,aDxi xn xn ,y^?n jrtsrb-'ny^ 

27 tsob'pxT xn :iiii iJ^biJ^in^. '1 IJ?2'?i'l)i 'Ii^'^'r^P, töix pi jx li'äxi i?ix 
Dr.?"i ,D';': ixts'px jri »T'Ix tai'^a 1x1 i?ix tr^bs 7x1 ,ij??3xn?xi3 rr"! 
ixabx iJ?i s^^ix hbüi ir?sxt22xbtr ir?^n. i^i'^s txi "^ilx ;])r\'^ ,orc'ciii 
i2D2?xp. ixsxi ■^'^b'si 7X1 ir|x /iriiri; iyDDX3r^p''ix ,DrtatDXj Di?3''n, ,d';' 

28 ,r'pr'y|ra in T^ xn .y^ixi; rin J^b'px yix.i ijix rts^xsxya Jiropx xn 
xn jri; ^jii]?. s^ix rrjJ^J "^rixi; in "^xj jiJ'irP IJ^.?""! '^?''« "^'i dj? ts^axi 

--29 ,)) jr\i :Drt2t?xj dj?d''^i ,d';': jrrix jyi px tspx tsayi liix laij dxii ,t2!:nts 
IS x^7 tapröttxp XII jrn'py!) is ,iyp.'pxä xn taxn öyt?t2xir3p''ix ,t2t2XJ pn, 
üyi.i''xpx'L2pr?ix\i i?ix ,ji7antoiy| x'7 tspxn xn i?ix ,in ixä jr^^ntai:?! 

30 ,ij?.5,i''x "T1X3 1:0^112x1^: j>!p'px|i xn px ■isd''? xn dxi ,t23x px "^n d"? ,yi.:xb 
■^x? tDpjJtynxs tsp"«? xn dxi ;in ixä i?"? |J?iixri tojb^airi x^' d;?i3X3 
tD?nr2 HJ?^^«^ ]^'^^^^ 'iJ'R.'?«? «n xi.i ttoDsnstr i?ix ni''5?t2«5 iS'!-':'''« 

-31 ,s:ax| Dr?^n. »;^ on xtbx tas^? toD'rVxj xn :pnto tj^ix "^^x '7'?'^'' «] M^sxn DEUTERONOMIUM CAP. 12. 13. 318 

-yj prtsDNJ iri.n-'N* k^t ir^xn ^taytsD^n -i« xn ,0';'; br/nj yb'p« jj?*! ;j!inD 

tpytstsKj ir'jn''« t32?xn3 
Cap. XIII. r T 

sn ;iinc3 i2r Di?, »iraass^r^ "in'« ab^xt t«i ,y|pn3;&r5 "^"k '^''üj D«ri Dybb»? i 

-irn« li^^"'"'?!: l"« "i''1 ö^'J "i3ii< n'T'i.i irnnDir^s-iK ny^-'-'-iü j^k ir-jx tfir|x")B 

,DDy?3ri:5. tas''? Kii «n ,}j?nyj5«? H^'''?^'*^ HJ'I-?^ '?''^' ^^^ :toD''iEitt> ir^ i?ik 

,-113 "^•'"K ts&na ,{sta«j -ij?"« ,;•; i^l ;ir51Knyj ii?'? D-)j7;3''n.tD D^rn irn« 
-- irn ir?i3K3 nPT^ ^"'^ '^i^'l''^ 'i^tssj irn"« ,;pn''^aK ,r*i.lJ?ii taD3«p.ra dki 
jror^«? irint ts'^'p^T ,:st3K3 Dy^"'''« ,;■; Drn tr^ri?! jy^?«^ -ir^rNiD'^ä n?iK ]V^ ^ 
ny:"i -i?ik ,jj?tpD«aKr5 rtsKsyj v^^^i 131« rir^a*"? in-'« t:bb«j jn''« i3!i« 
lyn 131« :iy33«n3« in-'« tab'p«t on"'« 131« ,|r5''-! nn''«i3i« iy5-i«ny3 y>aia''tati> g 
'7'p«B5« tD«n ly iri finnyii tsytai«£Di?3 hhai -ly^s^its lyi "lyi« tDr|Kia 
ts-in''Br3D'''i-iyn on^ö ri?«"? ö^ ci« '^''''« "iJ?! ft2to«3 jyi"« ,;■; jriyj tsyiyir^ 
■Tin Ü1« ,i2Nn tsi'i«^-)!?. toä«tt>ta3r3p lyn rrin ori d'Ik "^n ipl -i3i« ,a«ri 
1:: pi«-! ,tfi«n irbnxBrs ,t3tD«3 |"i ,;•; in jri ,|j?i.!7''Biy| i3i i?3rii ori |«b 
l'i |:?1i ^^^^«iDi'« rtata"'» ly?"'! D'1« i?J«3 1«1 tsD'?'p«t «11 131K ;i'pyi.3«ri 7 
,irt5n«ta r5'"'i iyi.« ,|n«T pn. iri.« ^iji^tsiö lyrn jn«? iyi. ,iyi.ii3 p''i 
j73'"'i «"1.1 (CDD3''b KID jyi ,i?"i& i"i iyi« »irtia ars^n. i« ^'''''D 1«1 11^1« 
131« irriy^ t?i« d«S trsyistt^ 131« /yii^ii lyiyiirs"« irö^iyj ü''« rr^yy: 
,iytayB VT^n "^«j ,tDpy3?y|:3. isa''? «11 «n ,|y3n Jiytata«^ Ili'l.?« IJ?!p'?«V "'''^■■' 
,in «"5 :7-i«3 ,(iy3n«ii) lyn ti"« di^} i<n fiX'r;.'?«! "lyi n^^^^'l ]^1 1^? * 
iyi yi.3y. pJ'l?^ °''^ '"5 fi^iis u^i yi.3y. ar.?"'''*? i«b »m ]«ä p,ye iyi« 
y3"'''i D«^ 131« ,03''? Dl''« yDi«iy3 i?i« ,]•'''« tas"? dh''« yrbb-'i.i «t ,yi.i:? 9 
-lyä 131« ,jyöi«3iy. p-p y5«i i?is* ,iy2«.i p-«« tIi 3313«^ yj-'p. jyii"« 
tDDiyiic bb«] i3«n y3"i »p"« «11 taDbb«T ^yj^nsöi« pyi.?«7 ;to3''3 p"« iy^ 1» 
nyriD«3 oyp'pxB iy:^3«3 oyi i3«n xn i3i« ,iytfli«D i3r p''« /pi. j.i^« lys'« 
■^n to^nyj is«.i iy, jyi ,t3ai''t3tt> 1^. d«i f5 »lyrs^c:::) p^« tsDbb«; «11 i?i« u 

Dyi. D''i« ,Dn¥*? I'l?«'? ai'l. D'''i« "^n ^l'l 'i2ö«| öJT'''^- '" 1^? IJ''i!7''?>1i'? lit 
iy.«i Dy bSxT ^«nt": p?K3 i?i« :tD«n t3in''By3D''iiyri tsBXtytasyjp iyi ypln 12 
nn iya?ix jinis jo«.it3 yjxs ys'p«! yr-'i? inya toD"? i3ik ,jy^3i;B ^ii i3i« 319 DEUTERONOMIUM CAP. 13. 14. 

14 "irj"-! CIN rt?"'''b rrnn'-iiDtaa^? -irr djj tS2?nai^ jxa cki ,1^3.7x1; 1:: taDabrr 

15 ,jr^K-!&5K3 K-'ISJ'I n?1K JJ^SIpytflSIK 121K iy*^-)KS5K5 KH tSob^KT KT »töJ^p, tsr''? 

16 re"ir>^ "1^1 ta"'ö fi-JKbtr-iK ti"|Ktttr irr"! *ir3nK\ir5 kt kii aob^KT k: »in 
"^•»iK -i?iK jrjjKS'iri rCtar«) i'i^^i dkh d^Ip'pk ts"» k": t^ik ,Drt3nriitt> orn 

17 taobbKj TA-\ j^in^i^ '?V^ "131K t Dra-iri^tr cri rä-|r^ "lyn ts"» »ir-ä nr^K bbK 
K"""! tsD^^KT -i?!)K ,ir3>'^?ri5öKn2: Dj7:?pnKö Dri.n-'K rtap-'ö kt ^""IK Kn 
,;•; Dyn -iKa t^iK fSKj a""!-! l^'^n-'K bbK -i?ik ,jr53j7-!a-jrB ir,'''| a"» a-iKtst^ 
-r| inr» m"? ("151K) rs'-ba fri-inr-iat^^ |"k "^"b^'TO i^'t dki ,ttiDK| arr"! 

18 jr3?rn |rtt;?K5ir| ay"!, jKä i?Kri 'nrr''"! jk düs"? b'pKT ay -t?iK »riirvi ts";s 
131K ,yi.iri ayn?yiirJ5K ayj-iKS By3"'\'[ yiaian.j ayn jKä ;^ ts^öKi -ira^'^a 
,■^"■1 rnnrairi ijik nr?"! "^"i rö-iK?-]» -i?ik ,^5^3 tD^-'p.rstiroöiKs -in 

19 ar3'"'-i ,a';^ yöö-'taiy -ly^j. Kin |yvi :aKn jynKi;tt>yai2: HJ^tari irj"! -ly k"'11 
yta-'^n in "^"K Kn ,jr'!25K?Kr3 12t rtaKsyj y?''''?. yb^K ^tDayaiKrtyj aytstsKj 
:tarK tsay-i. ,ay^toK: ay^n ,b';'; jy^i'K lyi p« aKti ,iDaintt kh aKi ,ybr7yey3 

T Cap. XIV. T 

1 "i?iK iyi.?iKn-)y5 ts?''? '^''''» öb'pKj in^K »ay^tsKJ ay^'-'-K ,b';'; -ir^K i""! "^J^irP 

2 -''\'i p'K ,|yn. qyanKta ayr-'K jyjyii jyriK ]vyvi ]:}^'m |yij?t£> bnKp. ar"? 
-sy^^K p"! übnyin:?. ;•; ükh Tjn n?iK ,tat2K3 ay.;'"'*! ,;■; Kit ara pbK& ayrS 
lyn yaybänyaK -,yi ^•'Ik ysbyi; ,nyp.bK| jrip^s* b^ik ,j''\t is pbKEaaintD 

l ayabyii ,n^si tki öpK ayri qyaay. 'rrnj jy^-^'p toabSKT Kn n?"] yi-iy 
5 13!|K nyn ij^k B^i-ri jyj"? Kn -io^k ?]K!? tKi ,|yT?K jyi :tss-in lyaey -in^K 

ayb^K TiiK i^i^pi n?iK pk'ij>.''1k ij^k by|B''a "i?i>< pKa?''^^tr -i?ik t^inööKi 
6 -ain |y.''i'7p k^ts iJt p?K3 ij.'-ibp Kn i?ik ,y.''ibp ytfi'?''\ntsy3 y.?"K tKi ,i\ito 

-in^K tsB-jn yi^'pynKi ,tD3?na »i^inyo yt2"P_y3 '»«1 i?i>< ^tsKn lya^Kst^ 
7 131K fyi.iy^p.nynn fyi |kei jyBay. taa*? -in''K taäl'''! ayin "^K-ty^. Jjyapy 

,iy7Kri jy"! -ijik byyüKp iki ty.-ibp -ly.jyts'pKBtry^ lytab-nayj ö"» jyn jkq 

löB''? ly/lbp Kn -lyaK jyaKn n^y/p.iyTii nrt k"! lyn /iya?''?^P- '*<l "f?^^' 
8 yr-'K ay ':'r'KriaK ,p''ritt> tki -i3ik : pM pnjiK '^'"'K fy^^KT k"] ,tab"'\'it3y| 

jKs ,pn.3!iK "^"K By. tDpK ,i?y"pnyT\i tsa*'? ny^K tDpK ,t:i«n ri'^p ytab^ntayi DEUTERONOMIUM CAP. 14. 320 toa"? in"« tabb«! 7K*!s* -iri'*? -i3ik ,jri5Bi?. la?"? "in"« ta'^'pxT yu^^bä drin"« 
oyb'ptit ,topi< -irtDDxvi D"« Dxri nr^V^ j«6 li'CDJl 'i'?''« töB';''i orn qi^-^nny^ » 
cKvi »Dyb*?« nDis* ,|yt?9i?. nn^K sdddst?. ,t3xn jj-ssitt^ -i?is* nJ'n.j?EDxb& cxii lo 
lyvi T'l) pnjiN tfl]''s Dl? ,'\Vt^DV, to?''? "in"« tsön-«-! ,iDxn nj7n;?|cxbä toD"? 
I:?CDI7. ta2^? nn-"« több^r rrn n?iN ♦IJ'''?'?^?- '^■^''^ ta&n"n hv^i^'^ jy.?""~i pIp"?^ J2 
131« ,nripi« jyp.«\'itt> jyn 131« nrSJ^n.sr'^ lJ?n. n3ix n]?bn« |rn M^jn"« i«ä 13 
yb'p« nji« ,ön« -ir.3"".T "^i«? -ir"j |y:^n«iit:> ]Vi n?i« fnj?""3 ]ri. n3i« irrj.'p«^ jrn 14 
pipip jrn n?i« pb""«t2D«3 «"1 131« D"iitDt^ |j7i. i?i« ,t5i« ij?i.n"« "^i«? ir5«i is 
in "i?^** I^^-^'^ IJ'l "i?^^ '1''^''!^ li'l "1?^^ 'tsn« ny3""T. '^«3 ij'5n:?st^ |ri. l?i« le 
i?i« ,i«p."'7ys2:iitau> jri i?i« il?.""3|«« fyi i?i« [«p."^^! |yi. i3i« ;'^"3«ip J^ 
«"1 151« jn«nnj?;i« jrn i?i« ,t3i« nj^j""! "^«3 nyn"''-! ji^i 131« '^i«tat:> jri 
ir-5i"i «"! ,r"i3i« i""i^ «""I hvi'b'^v?. ri.3r5"ip Drb'p« n?i« :D"Töiyiyb& 19 
tab'pKj in*'« ,iycDS in"« t2si"i b^i'^bsr: yj-^i Dirbb« t iriiyii iPDDyjy^ to?"? |^ 
t:c35«p ,tD|"« i:?i.«nts jrj""! p« lyi ,35"'?i!?ynä nyi. ; jyeDi?. crtsixta pp_ 
I""« 1^*1 ;jy|i'pir| ir'i3y'pD''i« cri iyi« yopy. ds ly d«i ,iy3y3 dj? «11 

P« I""'?p«3 I""« t33'3 tsobb«! «11 ,t2tS«3 dy.3""1 ,;"^ «11 I3r5 p*?«? D^rb""."! 

e««iD"i« ir.3""i J«itsii?. ir^'r« tsobb«: «11 : jr5«p irtstaiö iy3''"i "^i"?";? ly^ 22 
t:t;b'p«T «11 131X :in«". i"ä in«". ,ts^bKp^ ^'f?^'^ üJ'! d"T« «"1 ,iyt33ny:^iya 23 
ly.?"'-'- ''^I''^-^ 13^/ ni^Dli?- "ii?. Ii'?'?^^!^ 'i'^l« apn. I« I^DD» 't2is«3 öy.3""i ,;•; i«ä 
Bj?t3D«ö Dy3""i ,D3i«p^ Dy3''''i jyt33ny3: j^i ,irDp«b ii£ jy.?n«\i taca'py?«! |y?:«3 

ta"tt«i ;y2«'^?iy3""1131«iyi.?''11J?3""iy^3"yL:D1J?.«"1 131« ,Dyb« Dy3""1 1?1« 

13: ir5« nn jni tjs"?: vh% tsobb«! iy.?ir|p irtaan"? /t2t2«3 jl?.;""! ,;^ «11 24 
tsi« iri. i"l b""ii ,aD3?«p ir^«it3rn üd"? di? «11 d«i ,tor« oyjrii ori b"ä 
,jy^t2y7 i3i j"nxi jri2«3 fy3".T ,ii"ii I^^rnriiiJ?. ,t:ta«3 p"i ,)\ jrd'pyi; rtar« t3""i.i 13£ 
7«i yi.5"5 131« 3^11 i'py^ 1"? DI?. 3"3 «T ;t2«n iDy33j?i.y^ ,!2ta«3 j""i ,;". 'ti"1 j^fvi 25 
Aot2«3 ]""i ,;•; lyDbyi) ,yt2i« Dyi 'ti«3 rny3 i?i« ,jr!?'?«ii2c i3«n r.3""i j"« i'pr^ 
-"bj?5 r!pn?.T j?.3""i D«i.i ,D"i« Dvh% i"i3 i'pi?3 i«i a"3 i3i« ^ii/ii jybni^iii:?. 26 
,j?p.3j?ii5j?3 crp.i«at:> i"ä 1^1« p""!."! i"ä 131« V%^^ i"l 151« ni?l.5"i i"& ,t2rt?D 
,t:t;«3 D:?r^i ,;•: i«& i3i«i d"« 151« ,t2yr3''ii r^I?J?.? r3""i d«ii oy'p'p« i"ä 151« 
,t2r3n«\i iri.«ni3 ir3""i p« i:?i ,ib iri. 131« ;rin p"i 131« «11 ,*Tpi j?;nä 151« 27 
131331» ]''''\i 151« ^""nta jys^p ts«n ix ,iyi ,|rDD«'7ir3 idd"? «11 t2D3i«i jri 
Ij^bb« jy33''ia D'is"?? «11 toD^^«] Dj?i,i«! iyt;t2"ii (D^ir.) yi.3X D« n"i «""3 2s 
\vyh'^r] |n«« ticb'?«] 131« ,ri.n«". i:?3'pn'?J7n i"« D3r!?«2«p,5""« cr3""i jrt?3ny^ 
t:i33-)j?. 151s h^ri'ä pj^'p irsSrii .1^21::«^ ib ij?i b^p«? «t ,jyi.«nt3 jr;""! p« 29 321 DEUTERONOMIUM CAP. 14. 15. 

l^^SyiT ,yiit2tD''ii xn i:ix yj^xri x"-; -i3in j?^b-iay-^ä nyn i?!ik ,■',•'-! «•'"s tsxn 

Itfi Cap. XV. Itö 

2 "i?iK ,iras!2 j?iDDi<'?ni?. r.?''X xi-i idd'^'pkt Dj^nns: iJ?!a?r3'': (Djrn:;?:;) viyj, DK 

|i?.5^M -t?!)« irt?D5y.5 jr.?"! '^'pxT -II?. ;t2S'n irn^br^ i^t^D?!'? öJ?.?'"'-'! ">!?■ ß^i'^ 

y3"l b'pNt ,taDKn nrina Dr?"! «'"5 "^^3^ i«^'! i=i<li ♦p^?J''T ^^'^ tai=5?«p. 

4 -T]^-! -!'i''i3 ^^•; jy-i. ,i«''''T -in nrt3?!iK ir^''tss-i;i ]''''p. DK1 -iw ;|yDDxb'iß -i?Kri 
b^ntsani?. i"« D^s* -in ,t3t3K3 |"'n ,;•; or^'pyi^ ^^1?«'? ay"j. p« |r.??ri '^'''?3'"'l 

5 DytstDKj DVT^i. 0')] j;öö"'tfitt> Kn ffT'ix -iw nn lyii tfy^ia^Triisf d?. ,-iti.i jr^r: 
irts?«5^i'2 12: ,r|p.-ij?|r3 j't3'\"i "in '^>* crs^rii ^tsK^y^ yi'?«: Dj?jn rtsBr-i.Kn 

6 ,ttKn jrD^nnys -in -il7. «"ii ,]V^m T"^. ti'i.i ^tstsi^J ^1 >)\ l^^l. *]^t\^ 12: -i?is* 
Pl'^iN üD"? tson"!.! xn -i?i« , iJ?n'"'b i?k£b ?i''l« n^'P-V^I ]V^''^ ^oyi) «n -ijik 
i?iK ,}rt2^-i'i:;:i '^J^P'p^l y!?'? "iS'3''i!^ laon^ii xn i?!ix /jrn^btt^x lixäs 

7 }KB "lyytfis'in I''"'« -in -irt??iK j:?vi jjrtth-irii tas''? k''t iniri; "^n -lya-'i^' 
,n?^'? 01^.?"^ I"*^ 'ViH^^ "iX'rn. öj?D''''K i''!!? f^tg^bx] p\i nr-ina "ii?5''n. or^^K 
—lyä py.n j^-i iDD'3 xn tsobb«? i<T ;']y^^ jrsr^ -in ,:2!aK3 pn„ ,;•: DrsSri; 
-- 1:?| |yrtaä-in. ü^n ,-ij?13"i3 arrn.-ix'B ta?"? -ij^n vpi. tscb'SKi i?ik lytgnrr! 

8 i?Kss ti'ix Dn^H naiK irje?« "t?i<n j?.;"! D-n"»« tsDbbxi xn jiyi.3KT ;jr£='btr 

9 f'^''1 ytD'n i^^yyh ntsKj -ix jnKvi fdbr^DXö cy:"?. o-'Jta'prriirB "^x? li'O'"''? 
-^nety iii^t DKl ,«"1 Pp.?snj>^ rr-i'i-'iiDioD"'? -ly-;. jr^irrj Dr.;""! pH t25''3 DX- 
]''n. DN1 131K /jKnyii ,-i,-ix:DKb-]j?. :ki pnxi rtsjrs"? ixi aro^5 o» jaörs 
,t2Dj:'3r5 Dtc3^3 n,-i^« «n -i?ik ,-iyin3 ]yr:a3"]n irj""-!. jr^y^ k^j r^xa yj^s* 

10 ari^x ttobbxj xn tri?"? "^'"l ^""i^ J^'^J'R '^■"""^ " ^^ T*^- "^^^'^ "^Z ]^V "'?'"< 
on"« xn OKI ,pn£2 ynyii ö?''? jy^irr! as'5''n. bbKj dj?. -ipix ,}S'3r3 •^"^irS"] 
pH |r.?^rj. ,i3t2H3 pn. ,;•; ^n 1y^^ ]Vhb''^^ v^üi nj?tn dis' jrsi? J^T ;ac5''J 

n top"? n-ini m iri tn?!^'"? ■iy.?"''''^-i^'??J'?'i'5 ovhb^ p« -i3ii< ,pnis ai??"-!. Qvhbn 
tv:^V'p's) -i:iK -in Tp« j^b^iysps m-ix"i ,j^r^?Ka Pi.?«"? d'k jrrtse-in ]^ 
DJ?:"! -i?!i« |yö"!X DJ??"*!. /iy?ss^ -iri.ns öy.?"'^- "'?^''^ ^P"^- i^Db^Kj «n 

12 yj-i-'K-ij?!« ,"i3^i?~!.2i?. -1^1 ,"iyi.na pn. ^n j^ pii tri.jKb üj?.5''n px p^-'aB-in 

21 DEUTERONOMIUM CAP. 15. 16. 322 in"« Kit |r\i n?iK n"*! jkb irctp«'? ii^rjyjD-'i« K^ns jh"« xn tac'^'pKj yins: ^^ 

Dn>* Nil tscb'pK] ,toKn tarjJrj.yj ']'! ,tDtoxj j"-!. ,;•; nyn.DXJ ;fyi.Kb ?•''•;« nra 
,;^ i?ix ,iDDy>*ii Dn.itö yn.DKb D''is' tsayjp j"s* kii cki /rRjytyj iji« tjyar^ is 

h^'^Xf /jJ^nr^^riT "in jKB tss''? bb'"n "^"^ji tü's^'^s^t in lat ii?. fyii ,pM b'pKj d:^. 
tto'^bKi XT ;iDnyj toij nn «^"ü qt}'^ dv. ai^irüt rös"'? rin fi -i?ik "ti^i n:?. n 
,ji?3j)tatt> j?n;ntD «'•"i -^nin 121K nn« |"j "^nn X""! i?ii« |1''?'7J?3 :7bnK r.?"« xii 

K"1b in^^ K1-I iri; fjrrTK jr.?"'''T px ]V^'"^ ß"]Kn tsa"? bbxj ds : jinta k6« kh is 
-.iKbjxD Di?.5''^s jnxb frü'prs?«'] jyt dik jj?"7. ;toDrDDrb 1^.1:7:0^1« i^n jKä 
piät fi\5^yT r|-T inii ,t:t2s*j j^i ,;•; idik ;tsriyj rin«! D5rT i''i 11?. tsKn Diy? 
ir.;"i irt:3i« orabyii ,y.5>*2iyjt2Di:7. cr^pb« jtDDi''i.i pnta xn ckti orbb« 19 
öcbbx) ^tsi"« '^■'bjjrö TKi nyn jri.xar^ jysxt?> irj'-'i -irt2?iK iri.« ni'"!-?''"! 
or.?""! IJ^.51i<?>T^°"l^- '^J'l ^'^ ^T^ tflcb'pKi Kn ,iJ?rb"-i fSDtsKj w.?""i ,;^ xn 
jjyiyf :?BKt? ii?2''''i yjnxarjtacnK 1KI 122-3 tsD^^bx] kii -i3ik ,iyta"5nK' jjyraK; 
,yionK DJ?! |x .i:?D£?» iri«: i'ls in«! t=ij. i<n tsobS^T ,tDt2X3 arrn ,-/^ -ixs 20 
iy^nj?| p'^iif ]V'o "i?iK trto''''^pin i??""i. i?ik kh ,"ii''ii |X'!pii?'iiii?. ;•; jy5^rii 21 
,i3Kn nyjpnri! iri>'5 \VT'^ tsDJKj nris' ^tsi-K i^ba irix nn^b d:?. |ri) ,ii<iK"i 

naiK nj^n j"« jKia «ii ,jr!2ösn2t yj'-n. nri i?ik r.?"">.?iK iJ?l .|I?cdi?. dJ^. kii 

nyDDKVl KIT irD''J Oy, Xn tao'pbKT 

Cap. XVI. ito Tt: 

:öyin''Br5 to?KD -lyn k"3 on.^ö di'x ,ct2KJ j-^'i ,;•: -r\n. asri 3'3« toKSS'ia 

I^ iPir"' '^?''^ J'l^^ ,iytS?Kbtt> ,t2tOX| a^ri ']\ npB 7K1 tOö'^^NJ Xl-t 151« 2 

12: iy.;nK\i aca'priKi ir»«: i^i"! nii.i IJ^'p-^i^l^lS ;^ Vj^^^V"^^ ^r'^l^ Qi'l 
Kn tsob'pKT i73Kö fr?"! ;iyt5D:!?. s'"'5>«~ cyttirMrJ pv. tsobb«: xn tircDxb 3 

]yi. jK t2Dyp.5y-T.y5 X11 'o-öKi ,Dn.iCö yt.3Kb dyn di'k ly^K^y^tp-iK sii t2p5 
:D?y5y|p oy?"! y:s*B ySb« oni'ö yi?«"? ayi cik Dy5i2rD''iK cy.:""! ixa 323 DEUTERONOMIUM CAP. 16. 

5 j"''! ,^^'; yn'pri; ,jyt23sSa> r"!.xriD ly.?'"'-!. nj??"« ]'K hob txn ta:?"? tsDB'-;S"i xn 

Kn toob^xT XI roytatsw or?""! ,üy, jji'^ajaxnrs «"i top« r^xa irtc^ri"' a^? 

9 irii nxrijt 131X) qybny^ -i"-! xn toD'^'pxj jraxri j:?!""! tpnta to'"'a'is' yj'^p 

-3X xn t2D':''pxT ,rT''itoj'^ p"i?yns''^ty ayn px i3j?r|3X bj??'': "ii/"!. ö"» jkä 

j^a'prv! ,-i?Kn irj""!. i?5K? j3?rb^''i.i^''it5 |ri?yr?>'5 ^i?.?"^ '^'"'? ii'tjV^'Ci ^c:pt3t:s7 

11 xin n3ix ttsxn tarj^yj^^ ,t2tsK| p"! ,;'; i""! ari.:«? r;;. ^tac'^bx: jrtrj xn 
rj^n n?is< irix: p^i -121« xn ,012x3 ar?'"''7. /;■; *ii«e pM ■^"bo^l^ tiob^XT 
isy^^i p^ "iS'^Vi'lT ''i'? "iJ^l. 'i?'!*^ t^«ö y?"''''! i?ix tsarjp i"'*'! niix "ij?m«ö 
rs'pr'ii ,yiVtDa''ii x''i n?ix ypxii x"'"! 121X JiD''bni?y-;rs -irn "t3ix ,!2r.;.7xri ji^'ixrfia 

12 xn CXI ,]Vp;iViv^. tso'pbxj xn i?ix JirDcxb 'is jrjnxri toDabrixi jrax? 
yri pnts -i?ix jra^xaxra xn tso'r'pxj nnxi ;tcD"!Xvi 0:12:0 j-'X aarDp p^x 

13 xn irii fjrtobxn r^xa jri"! i^n ttob^x: irt2t?''n3''i'? "iri üöJ'I txt jjrsftsrTy: 

14 Ti"''! ttcb'pxj xn -!?ix : t2D'prJ3)2xi3'"'X "irtabrp "lyD^n. d'-ix i?ix j;rT "^J^r'" i^" ''^ 
osyp pn_ 151X "irtSr*^^ J^r*''! "'?''^ n^i r"^ "'?''^ ^'''^ M^-"''"!^ ytscy? öi*rn. |x 
xn -121X yr.i<li ><"'"! "t?i»< J?''bn!a:?ns ny^i. ijix "ib -iri "i?ix n^xü i?3''n_ -i?'x 

15 örj-'n ,;: xn tso'^'pxj yaxa jy^t nri inxnta irj^i j'X rs^J^ll .J'iitots'i'i 
irm ,tDtsxa pn. /;_ jrn ,"TT'ii ir^siring ;: ji^sbrii ,rtsix Dyn ]x /jir"!! ,öt2X3 
,]v:m i>1.?i^0 "iJ!'?"^ J'RIJ^t i=ii'''?'?^ V^ "tr*^ 3»5Toir, orj^n. öJ'^'p^ pi? ■^'l 

16 yb'px irb'pxj J?"!.nx! d-'X bxö X''nn ;p\) '^"bnxn.B nij xn tiöb^xj m-ixi 
-"i£ fTl'i.i p!p^yi)12 "i£ 1^1. fPta"]^ ari pi< ft2t:xj örj^n. >'". is*e jr^^bD?!?» 
Dx "ijix rtsDj'BDr'axi; ax njix ^jr^ip irßir'irjjix -i^i racyb ax ,jr3''^ti^ 

17 '^vip:, i"''« tjyj^iiJ-ifi ;■; nxs '-wvb a?"? ':''?**? I^ '^?'"* ;rt5Dr|?yt5i?n?''i'? 
">■'"! ^V. 1^1 rcytsiSKJ ay3''n_ ,b';'; ]vm dJ?1. 1><5 ri^^^ ^Vi"'''. rsx: "ij?n "^x? 

21* DEUTERONOMIUM CAP. 16. 17. 324 

,|]7JK!3K3 xn Dob'pK] ytflsy-). Dyn ,yt23r'i. oy-i. jjycaynyj -lyn rtg'nKVi xn 20 
-i-i ,Dt;NJ j^i. ,;•; oyD'prii ,taDy:^is"'iy5 idk"? iki n?iK ,tsDy3y'p kii ü^üki. 

cap. XVII. r r 

IS ,iyt22i<btt> öxb j^i« lyis jrnK {yD^-'« ,tsDNJ Dr3"l ,;', ta?''? taDb'pKt sn 1 
hT'''-\: !"»< tsrK oy jyi. ,r2Ki yisn y?-'''« ip^i'^ rtars lyaynayj p^x Qrs'pyi; 
y^brii ,ya-|yt2ir nyo^n -lyj-'-'S p^ -i^ "iptaDix jkü tsy-i^B :tataxj QVy^'i ,)) 2 
yjKa IX"! y^'prii fX-^infe rr"« nri« |X!5 fr?"x ,i-i;i'i jrsrj in ,taaxj pn. ,;^ 
i?iK ,|:?t9ynts'ir3'x i2£ 1D13 jy,5''M ,t2inD ,crt2tsxj Dya^-i. ,d';'; jyrix fri ps 3 

nyix ,y3DXT 1DIX ,jx x-'i isytsys "i?ii< ,n^^'^^5 ni'i?^ '^i^r"! ''?''*' r^" t^roj^^ 

:r5sn irexa:?: taa"? tj^x oxn ,D'pj?i?ö''n or"!, irrn yi:3xa txi -ly-ix ,-i?x?: 
-3X3 "rnxvi ttcxn xn -i3ix ,qv._. i2tpr"::Xn xn -i3ix ömx'J in "tii.i di?. i?is * 
t:rx brn; lyjn .D'^iiy^ -i?ix irixn tsi^x ]?3xi xn sj^n"'! "i?i« rtatrixarj 
,jri.n"'eD''i5n KITS rp"! li'l.? ik»? Ii^ri «ii tanb^xj xt ,j:7nr^r5 '^«Ttt': i"x 5 
iriK jsö s"7. Dl?. ,y-!.xnD rrn. i«? ,]r5»i iKntsyj rsKi ^1x5 ypi J'5'pri 
i':xiD"ixxn «n'lK tiPSirtatr x"'] dxi ,|y^^?""£?ty x''t tjcbbxi xn i3ix »x^nis e 
cri.xD Dx»-!. nj?i. ^iriiyii ttriaixta:;^ bbxj jpj":;: irn."t iJ'"!« jJ^^'^i "ilj.''i..i2f 
-nxtsyj irr''?: irrv^'S Dy.5"x yjxiD^ix xn «T'iK tsa*'? s^ixi "-^v, ;tspx 3nbitt> 
,jj7taixt5 12: in^x ,p\T Drfx |x taDn:?.i:r b'pxj |y^"? lyn -i?xn xn n^^l-li^t ^^'^ ^ 
:7ixs 1X1 KIT tsDbbxT xj 121X ,~iyn3x? orp."?«? ]V^^^^ Dri "i?xn xn 1?1K 
t:63 irsyi.12: tfipni'^ n''« r?ST r?"'"'« in |yi;i qyt^axioix ytjta''!? ir.5"i. ci'x » 
XI xn. ,jxS^ 131X jxbtr lyty'iisr lyix ,t3pyi. i3ix ts?yi. irt'^iii: ,1362 i?ix 
pnyiau^Bix xn tsob'pxjXT ,t3px3n''i'itt7i2i n?'i|yix,ita |y3"i.px|y3Klts''nt2r 
xn 1DIX ,|yny^?-ir.':i ny'n irbn^mi?. 'J^i^xj pn. .;^ l^^'pri; ,t3ix jyi |X i?^x 9 
px li'D'pr'ii .ir'aüxp iriaan 0^1 12t i?ix ,b:i'p iri. ^iirtsona in isj tsobbxi 
-ij?l "^iiEt' (rasri |ri. m iJ^iiri; «■'i i?ix irjxi.s i?ix ni"!! n ir^xta irjr: 325 DEUTERONOMIUM CAP. 17. 18. 

{yjKT -1"-! x'i cra'pyi; .rt??:?-!. orn "^w nsi« /l^liy^^ ]^l^v^ T"^. ^') crrbri; 

12 -3xn jyDpyanri -irsK TKfsr:. kii tcprb nriK DB?yn riynirii jr^Nl in X'T 
ni??"'^- 'r1 '^nyt?5r ts-iK'i ny-j. ,rt?DnNnyj t:2"D "lytconB D^n -ly. dhi ,ts'pyi 
tsD^bx] Kn "i?"X ,jr3iyt2Tr jx» irri bbxt kt ,-iyt23n oy^ ly-jx ,11?^-! i;: ,1212x2 

13 -121K My>*n ex b'pxi pbxsr^'rXJ TX"i n?ix : irL5t:x-c''ix bxn\f': cix j^tx? ixi 
11 ,{2D;2)aX|r3 -i?xb ixn j'x xn jr; q^n jrDpyü-irs nnris t2D'3 noix rptjD-i-'s r]n 

J2Dr:nxri n?!iK i"""^ oy ssdöö'': *i31X ,ti''1i jygyj -ci ,12:2x2 j"! ,;^ crs^rii 
,|y2f^y7 2''3X[?. jyr'x "^"la lya-x '^'p'^ii -^"X qyay^Et^ t2D-)^ii xn n?ix ,]nHl 

15 nrs'x 2''3xp5.|r3'"'x xn t2Db'pxT xj ,-iri onro l'O nix x'^i pyp.'pxs yb"?^ x'^t 
nyr-[ rt:t2's: -lyn d-^ix n-i""!.! iy'pnr\iir. ,t2"L2X2 i"i ,;:_ ixs'pyii ,1x^12^! ^in 
-ii'5'X ß?" t2C33xp. xn ;jy^t?yT ■sin nr^^x roxp jr.?""« sn t2cbbx? nrTis 

lö nx 'r^xi "^x"]!';;. tt2rx nyina pn 123^3 "iJ^S^i^i; '"J^^^, P1-'?J?'is ]r:""'X "^n 
-pnijt ani^)? "^xd t2?^? p^i^'^ 7x1 1:?. 'o^axi ,ir:2'pxrt y'inrsB rb-ä t23''2 rin 
üb'pxT -irfis ,axn tt^xir: "^""X 12: ;•; xi ,y5xn yn.-iy|2 yb^5 "iX 12^0x1 ,rin''? 

17 -ir5"ii y|p''B t2?''2 n:? b'pxT '^•'ix tjrinrppni^ i''2pii nyr-i s^^tx -inya i2D''2 
t2?''2 "^^T -ij;. b'pxT ■i'px2 -I21X nyi^'p"! -t5iK :y3""'r?J<! a?"? p-iy,n j-"] t2'!2x-! ,iy3xn 

18 -2''2xp. dyr'T br}^^^ nyi. st'Ix -ly. fyii ,pM b'px? oy. n?ix q^yööxi 2"pyair5''»? 
p-'i? fj^ix cy^ayirj orrn t2?inty3X y2"b* "^"l "i^ "^^^^J »<J /"il'^i jS'^t?''! Dys"! 
ü^i'? 1^1 "t2ix pyw^D'ns 1^-1 nxs cr3'pri; ,(ir2';r:Di"T) d^ix ,1x5""!:^ -^ö 

19 cyr'T r^xt2 yb'?^* p>*1 bbiii -1:;. n?ix ,p\T on^x x""? hb^i x't -i?ix :(t2r'?) 
j;a-]xi; rlpbx »ynr'p jr^r-i''? 12: ,1212x2 jy2"i ,;; ny. t2'pxi ri^ivb c?y5r!p 

20 DD"? -IX DX1 ,]^n::> 1:: xm ,jrt23X3xr3 12: fr22i2{t2XT -ir.p*i -121X Dy:^'L:yT>'2 crr-i. 
nynx Dt23y-!. rt2X3r2 nrn |Xb ct23''2 -i?ix xaroi^- "li'T"'^ J?.?".'! "^^5"^ HJ'O P'-t 
-ly y3'"b3 r3''nj"'3Xp 0X2"! er-ix J7"inx! y^?xb nß ü'-öxi ,j;3"ti3X opr^ 

:bxnip^ -iyt;?ix iX1.?"p XJ^m -t?1^t 

n"" cap. XVIII. n^ 

1 ■31X'^X2 b^nta irj^p ■'ib nxair r^'?x2 -lyn ,a:ib xn ,-iyDD''-is n'I IJ'ip'p^T oy. 
jrb'pxj b''",nt2?s |y2"\T -i?ix D';'; nx|ExnX"|i xn ;|V2xri '?xntr': nyttjix pa^ya 

2 j-irT-ia ]yy}'^ "lytgjix tas-'? x"! ]sbb^i pt2"iy33-]j;. j^j-'-'t? -ir^x ,iyDDX xn DEUTERONOMIUM CAP. 18. 326 -nrtjblU) TX1 irSi^J "li"'t?P''lEl ÜVl. |SI3 b^K] KT ,dK^ J^'K nri« OK p-'« K".T D^. 

nyrn niu^ iri jks rJ?'''?t:Dn^. k"'1 -151X orlpK or.?"! niw oyiiDKü cyj'"''). 

yrM "1DIK i.TK ,0';'; |yz;x3 d"^ |r?''"! i:s njiK iyriyt5i:> 12: ,tsbnyvi-]y. jr^örtgt^ 
ciK ,ta»öKp^ J?"!.Knta -i^j""!. ar^'^ °'''i^ ""l^ "^^1 ]^'0 "i?''*^ ♦''^'"?^ i'^'?^ ^^^^l ^ 
irfi?K'?'irsDr'?"K"i3:?n"'^"^^^^'^'?^P.'^?'''^ 't3y?''7«\i 1^. taDsbrixi; ^bs-j®^ f?KJ 
,D';^ irtiw D>* -1^. jKp Kj n"!"!.! li^lpnyi)"!» ;^, iJ??^:?"!; fts'iK i^i i« r^j^ri ii^d-'m 7 

]rt$&''Tp"ii?| ari. jke rs^n '^y.?"! -lyts-'i« ^irocx k"! i^b'?«' 'r'-'^nts |r5"'?J :;•; s 
-in ,i2i:kj pn ,;^, or^'p^ii ^tsDttüs'p^ nDK*? tki pK Ki"i i^it nrt$:?s -ij'3'':t 01:1 9 

^ytDsx^ :?i''\'[ -ij?ik jns*] jr?''''! "i:?i. ."m "»J't??^« ji'lli'l? I^^l^^^ya ta?'': bb^t di?. 10 
-D:r|5.^K\i p"« ly-iK ,t53"'i.ts laDiip-ir^KnnKvi 'irn ny^K ,ta-in''ä -ir"!» txi ■^-liin 
"ly'iK'ijjn.Kiitry? p-'N -iriK r-ir-jrs-'üs -iri« ,-ir-!.Ki;tt>r3?yj?K'?t!> -lyn« -irta"-t. h 

t33''n_tD-ir5 11'!?'?'^'' ^^yi^ ij^r'^ °^^ \^^^.- '^^^^ 'P-^^ °^r"! ^''■! >'!?'?^ "T^ o'" 

tpn ,tDt:KJ Dr3''''i ,;•; ts'^ö rtaD'''-iS)''is* KD^bKi t<n n''l iHä ,1:12x2 pn ,;■: «■'t 13 

~ij?l xn «■'"11 Kj p?XJ ,jj?3-ixrir^ "in'x tsb^xj an"« ,]VppV'oy!, >^^^^ pn /',' *t'"! ^^ 
«n x"i ,j:6aöxny| "ii>'i. yjx'o dk ,=iiin i2i ,totaxj ov^"'''!. ,;•; jxs tscxn tojiKb 

t r^"i:?t9tr tas''? TpK iD^iaxi ,|vriyT -irDnj;! taa-'? '^•'i!? '7'p'''ii -j?;"!) rt?K-;j ayri niix 
^"x bb-'i; jrtarix-js jrj'"''« :öri;?*iJ?5 "^o^V ]^^^^ ^'t ♦ ■>'''? ''^ *^x"!ai^ ;■; i?^x {g 

dm''^ "^"n cxvi /j^'i;?'^. orb'px lyjsi'« ii£ ':''?«J "iJJ. "i?^« 'l^Si'! i?i'a IJ??"-'- Pi!^ 

jj1i>nixs DK '?i'<^ ri'jy'i; ayn |K& ni"!! |rii?i irax3 ar.D-"')? j^x nij. xn ,-ii''i.i 
11: i^zsKD ay3-"ö pi< tanxvi j''''iii ap« iraayönyl "iJ??^:?"!; ,tDy?K-is ni^n "^«ny;;. 20 
]r^K? a"« "ly^'prii *i?ik ,y:§Kn jj^bnKeya jy-iyn i:: tsa-: an"« "ti-x tsi rirnr-i. 327 DEUTERONOMIUM CAP. 18. 19. 

£1 XI"! |r\? "T?i« :irairt3tr h^^i t2j7|K";B rs^J^nJ'l ^tsyn:?-!. "ir'^isK^ nynöpns 

Dj?D'prvi ,ts"|Xi; mi t3ri!{ 'KT ,j"« tas'': taslnti i?ik ,ts3": tDrf??];^ J'"»*! »«""i 

ton"}!^ -iSB jjjru^ toD''? •?["'n öDbbKi xr 
D"' Cap. XIX. tt"» 

T""! ,üisk: pn. ,;•; Dys^pi; rjrip^rjtfl dj?i?«'? or?"! ts''3J?5 "HI r^J-T^i^r ^"l"' 

-lyjr^tt'tsi^^ "ly'lü'^. r^^"^- ö^"^- '!"•'• "^V^I °^r "'?i*^ '"'T"'.'' IJ'^i^l r^'iX's p)« 

4 pnsi "ly^'pyi; ,i''\t D-iyar^tt'ioisis cyn j??ki xn b"?«: txi n?iK jj7n'''5£t3D2 

,ta^yb>i^-ii;: '?i''brt2rnxB?ix jraDpr? iJ??"! li^i; tri^^ba jy^y^ "i:i7.dxi ^tsy.n'^ys 

"ij?"!. tD^» D''1K rcrbxn i:xn j?.;"] -i3ik /iJ^T'^i^ 12: pbKn yj?'J ibKri |yn p.sj 
-I51X 3K J!'^'?X'7 oi^l IXB rin''s {yt"« tsi -i?iK riß-'-in^^iaiK n^ia lyi. /Ucj^sn 
"ij^r-i r^'"'« px |xp. "ly^^Ki i"x ,y5")''i?'^ "^J?. DX1 fjytiDsy.? irr"! ririto 

6 nrri'T^i'^'S "iri t2?'? DKi «T'iK ;i's^''b3 jysyb dx ni?. cxi ^lyn^bä ytsiratr 
jj'bxn?''''« jrfx "iJ?. "t?ix rts]-^« l22:t3^■^-}3^p")J>r^ p\7 jj?"!; ,r3X!?X3 "ly^rbtra-ixte DJ?- 

DJ?>'ta DJ?"!. -1^. "^ÖXpa? ^J^JK'^t^^lJ?, jH"'« 131K ßpX J^ni'l 1^ ^J't ""i^l '^'"l'' 

7 j;|pnj7eya di-ixi tcxn üDxnrj toD"? ij?;inSE in^x "iJ? '^''''li /ispx ri'piu? ts?"? 

8 njiK ,pjr'n.?X]£p"1K nn xn tonb'pKi J>tsiJ?t§u> X""!-! tJ75J?'^.s^ "I?1K in '^''X 
|j?-i.svitt>j?i^2i pJ'^i'l iJ??''''i"i^.x''\i ,iy\^ ]']v^^^'ö'V<y^)vy j??""! rt2"t2K| pn ,)) ij?ii 
i3^KiJ7Ji:: jraJ^J i:£ p^^*'! I^r'l "i^- ß^'^'pJ^i^ /'i?^'? Dyi?'?^ "i'l ts?''^ 'ijix ,t:sn 

ö rc^'H T'i Ti^x iKi ,jinta !i2£ DJ?. !:Dts'pj?n cs*sj7J J7:^?s*5 orpi Kn |yri ,toxn 
,irnj?^ i2£ ir^ri) ir.?''''! px to'^'i- j^bSx ij^ix ]j??"'b '.it ftatsxj ij?:*''''! /;, ,j?bnrEr3 

10 CK- ffi^i« ;pntaisr'"i K^-ii j?5J?;. '-\VT^ J?isiJ?t2D X""-!.-! "^ik: nn kii taD'^'pxT xt 
p'l. /;^ DJ?2'priT /J?!?«'? Dj?J''"'i px yi1J?vi iJ?D£2Xjnj7s toibs ribitr?iK 05''? 

11 -^vm iJ?\i *J?ö'?xp, '^'l "iJ^^'X nbityaiba -isix rtas-'j pts-'tj^ra-ir. 01::: n^-i ,ötoX| 
nr.x »sT'ix cri'x t3nj?;ib -ijik t:^r-t2 IJ?t$D?J'3 IJ?.?"?- '^J^T^'^ ^^^^ iJ^?'''^ "i?xöj?;. DEUTERONOMIUM CAP. 19. 20. 328 

cny^r'j.tai'^a ovi, i?«n Kn T"!^ P'^ "'?''^ 'J^dd«^ 'i^'?^^ "^I^l 1><^ lO'^ '^?'"< 

-i-]'ii DK -I31S ,|r?2Ktt'jyii bsnir^ d'-ik 1262 Drrn'pit:>?iK taobbNj xn nn?^J 
,jyi:3.pn-jyä irtjDay.? or.?'^''! P^?y"J3 x^n tos''? ao'^'psj xn tjj'nr^ bnxi; T'-i m 
d:?*7. pK Kn Dyg^rii ,ytfiiJ3"!:j. ay?"'''! }« ,jj?a«n ji?J«^y^ iJ?^'"!i«B «n. rsbri; 
Djj. :jr^t:'ij;'2 is: di?. ,"171.1 jr^r^ t'I ,atcKa pn ,;", iki ,t2Dn''ii jra";^ pn;^'? ^•'^ 

«■•l /Kir^ lyp'prii "i?!"?"]"'^ ^''5 ^ri?'! "lyj^'« i?!^^"!'^ «"? "i?ii< tsKnayDD'ö 
r^xiD''iKKn "^"in nyiK ,frr"?i "ir^:^ r^«iD'"i« m "^"jn n^P- iJ^Oi^^i'^ \^^ 
rj^v nytsBNn^rij'-iä p^K jrii qrriytatrys r5Ki «^1 b'pxj ,]:}^^'^ ir^ii is 

lyn ns*'a ,;■; -\ah jyaKn ts-'n.tatt^DtDay-!. irn rs'pjJii ,ir'?3rtt jrT'^ i<'1 iJ'^'?^«; ^^ 
MJ?liyii PM iJ^'^Kta jyr-! j-K yaSrii »irnra:^ pi'^?''"! li'l i«? i:^a pi^öona 
p-»« tsp!< rj"2f iri /^nn n?iK ,|y3inyi53iK bnx\i ii?!?'?«| ly^?'") «■'T "t?iK i» 

yjK2 ;«i Kn c^i. rV^i^^nv?. pnts i::r ny^-ia ayrn -i^. «7 ,pnts ün-j;} nn^^ 
-I31K iri.xn D^ jrlp'pKj jr^na"« i«'"! "!?ii< ;t3pyE'?st*;3rii yßt?''ö -irj^n d-^tk 20 
pn -i?iK n'i n:?t2:iK pno nrixa "^ib^j n^y^ ds"? irnyä i?ik ptsa"i''S "^in 21 
,jnKS D1K inxs: ,j?rl« di« j?rix fj^ar!? öik I^sr'? ni'.;«^ ts?"? '^''pxj rrii« 

JDIä DIN Diä ,-I5Nn D1K i?Kn 
Cap. XX. 3 D 

"151K ri^riB K1-1 njiK t2Drrj''i:D^';i< y'i.r''& vi'^'^n. ]:Jm y^ip aii: xn jrii 1 
■^"-i vvi^yt KT ,sn Dbs apK -irs'^i^o^^ '^'"^ '^Pi^O'i crp'pNs d^'d^k jrjxn 
rn?«"? DKi d^ik "rin nyn /iT »"ö tap« /taaNJ ]''''i ,;•; jri ^IJ^J^'K iKs to?''? 
,t2ynN??K"ir.'n j^ts^TiSTT Di2i "irfK ji^ii ,p\T bbi^i Dl?. "i3is* tDNn t3r"i.n''sj!'5 dhvö 2 
bbxT -1» i?iN My".r~!. I^pb^e 212: i?iK jrt:y-!.t2i:::ij:'n irtaans -ij^n "^Skt nt 3 
VT^ IJ'^i'^ rt2''''nt2^ Ü12: rtfi^'^n toyriw -irr-K i'^N'}^': J^'^.xn j|:yjKT ir5n''N 1:: 
-ya 03''? -i".T "i?iK ,iD?^3 '^■''N tsytaan^s ,ßa''3 r^K^I^I pili'n "i^'K ^ri.?"!) 
D'ia tayriyj ,10'iaNJ nj?"« ,;•; jri Jp-?^'''^ "i^? ''^?''? ^^PPi^'V^IK 'i?i'< tD2:-j''tjty 4 
K""! -151K •»iri'prn 12: "T]"« ,]yi.r'? JJ^l"^ ^'^ 1"^ "1'? irts'nü^ 12: ,'r|''\s 5 
T'in er""? i"K ij^a'pyii tiray-ET^ -i?in ,|y"!,r"i. J^p."?«? oi2f jJ'ip'p^J rt5-"St;!2N 329 DEUTERONOMIUM CAP. 20. 

-pna' 131K jynrJ bh^i nyi ,t2r7"iir33''''i< ta?"? ^«d de tsKn n?!!« ,BKn ü'-iarJ 
"i:^iri.?iit p'i? "i?ii< ,r3iyt5tr yrip o'« Klits^ tsa*'? -ij?. ci<n ;rin |".t |'>? ]:!y^yp, 
6 Tjsj tsKn -i?iK ,ttK'n t22:?xbi5ayj :")r3?"li jl?.?''« "irs'prii i?ix Jrn^vir'ij: dj? 
)y-i.ny|!3.p;-!!i:i -i3ik fynrJ bb»] -irn ,|yt3'7«nrJ riKi rjPiprT rtsDnx K""! dd''? 
r^V**? "iJ?"!.y"!.?^ 1"^ ^^^^ '^^yvi'^ V^'lp D"« Kvita» tss"? -ly. cKi ,rin pn pi$ 

-I31X jy.nyj "^^XT iri ,Doy2:nrn irtsjK^nye -i3i« tspx DXTtsD-iis iX'3'pJ?1? 

,j?3«ia i"?) -lynna -ij?.?'''! p-iyrj ixi tsa-? -i£ ta"»«"! ^fin p\T j-i« jyn.rij?p.p''li2: 

9 jr^xr? tay'i^y.'^'pKsi yts^biaöK Kn fri; ^pri '?'p^| dj?. "i?^k ;tDrx pnyn ]"! a^r^ 

11 tarts-iKvito?« ]Vi;'1t nn xm jri; »pM'^bKj cj?. -t?ii< ,e]'lK |J?T"!S Dia k""] y|i"i kt 

"1"'"! ,'T1''\1 |i'1?1SJ'5 "lO* pl< 'i^l 'p"?^*? OVbhv, h^^l XT ,t5r3S?^ m im 

13 ,;•: |j?i; i?i« >i^i ^i^^^bv^ i^i /'?^''\i IJ^IO"'?^ ^'"ip "''"! ^'^ "'?''^ '^'P''^-'^ 1^5kid 
DKvi ,iy^xbty-)j?. crlpb« xn ttüb^KT KT ^tsa^j -i?Kri j?.;""[ px «'! /ökk^ pn 

u -iy^"'''i; x^i "^«ir: jD^is-iriity Dj?i v'^^v^ "i:7"i ö-'ö in*'« px isr^ '^"'^3?rö 
,örx ta-iKöty iri. px Dxvi Dybbx "131« H"? Txi n?iK "iri^'p iJ^r'^P ^'"i "^^^^ 

-D-'IX «"l tDDJDKp -!D1K fy|p"ntSD''lX -m. -irt3?1K XH ttD3?Kp rtO"? r2f?K3 n.n-'X 

15 Kjbx ni''ii jrsi?^ "n .tstoxj pn. ,;■; rs'pri; fii^D^jr: rir'^ "'J^?'"'^. ^'^''^ 
rgbriT ,1''"! IKD nrt tai-irlta?::?. i^Vi X''"! ,pnta lytanrtau^ ]vhbH xn taobbxT 

IG -lyp"! jyiairtgty jri jxs "^xn:?;;, tiri "il^p.'pxa irpi jrtaiytatr lyn jxb ta?-'? 
X1-I taDb'pXT ,T3'"i.'i irar^ pta-^iysa-iE Di2t i^i ,iaax3 p^n ,;■; r^'p^ii 'iJ?P.'?^<? 

17 -!?!ix "nn in ,|r.??x5-)rä x"! taD'^'pxT p.ri^xT ,iycDx'? jriarlp ybw r3"'''p. 
iybnxsi73 nn x-'ii ,'piD': fyn -t?ix -in m r^n? 1^1. im '?J?,33 1^1 /'l»^ 13^1 

18 jnn^x \vh% r]X) jinD i2f ]Vinvh ta?'? ^i^-x x'i dxi ?i''ix ,tatax| ]'"'i ,;■; uxn 
toj^ri5'nr| ■^^''X nn-x n?^x ,|r3xn jxnara prtstax: jn.n'X x't xn ,i'pr''"!3 

19 x"- D1X ,taD-ii?3xSr3 ta":;£ smb taixtt^ yj^'^x xn m jtatax: m"^ '" li'^^? 
"iri tas"? yö"|i i^nn-'x xn taob'px: xt ,nr3xii?. iiü x'i im ]:!^''ipv^ is 
Dinxi nrcc:?. iXEXi tac3?xp xn in ,ir^y!? i2i l«~«l taopx xn /psm 
on ö'ls iJ^'l. isri!^ Ciiirix?) jy^*5r?a on jn^ fjrin^aix taD''? x"! xn taDbbxT DEUTERONOMIUM CAP. 20. 21. ' 330 

Cap. XXI. XS «D 

•JT"« c:?. niii« ,13^':? l^'l'rJ^I öyi pi''1n nri ,-i"i''i.i li'isiäyj nyjr^Kbtyni?. p-'j« 

ns-iro J^b^KT DX -i?iK ,'?i«3 iri pN irinn« i'p^n jyn nip nrn. isDabriKl 5 

-:!?, jDi::tDrbiPä irir;;. ^■'i? "i?ik j?3xii2^n.tsir? 'i^^ii?^. ta*'» oy. '7'pxj 'Tinstrp''iK 

ir"y?l f|rtt*Kn r\^p '^ri lys''^^ li'i^ro i^is''^' ]^'?i^i ,jj?jyjK'?t2'iij. ori 1::: nr? 
-i?iK |rto"ii«\ita?i$ irb*?«! K-'i 131K n^*5 li^l r^ t^r^ IJ^II^^P irinrJ3x t'pxn ^ 
i^ri« J?iyj.?iK "I31K ,jrDDKnr'| dd''? taibs orpi irsxn i^i.pro S'iJ'j.iiK q^Ji^i 
tari^ipi:?. Kn iKi ^'^x'jt?^ J'P.'?^'? dj?.5"i rn"?f"iri i]vr:jV)j!i a^"'? dx ir?«^ s 
-i?iN /bKnto: p'pKB pn -ij?ta3ix taiba Djrrn'pwjiK tsa^? rJ^lp "i3iK 1;^ st aDi<n 
jrEBKu^^rvi tflo'^'pKj KH nJix :D3.'7xn:7| aibs orri "U^S'is k''i i?n ikid'^k 9 
tap^ ta?ri DKVi ,ßDinta xn ori.?''!!? rrtst?")? "iro^''"t. cix taiba rribitt^Jis* 7X1 
,;^ iJiK rtaDrri-'scD^ix vi^'''^ y?"''''!. j^jj^j r^'ip a^i^ kii jri; :D'p_ }j>J''1k iri px 10 
,taDrin''|i?r"i;i irjrJiKsrJ rj^M i<^i dkt ,1^1;?^ t^i^n j?.?''"''! ps' |n^« "i'i''ii ,iataKJ p"! 
xn 131K ,iy.nriD^ls' nrzxu? jkb 3"vi p"« irjpjjKspj jy-j -li'ta:^« ta£p:?,n"'i n?i>^ n 
xn taDb"?«] Nj fiyianr^ K'iIb "112: -i''*i K''I tac'^b"''!! tiiK ,-i,'7'')s{ ^i:: taDib tsp«,:! 12 
'^yjys »■jn-'K n?iK fjr'iJ^rt^ taa^in -i.n'-« hh»] k^i niix fir^j^ia rin p'^i p« ki 331 DEUTERONOMIUM CAP. 21. 22. 

toD'3 -li'^^ K'! tscsnxn «in ,'?'p'>ii i?"? p/iKvi jycDK'?^?^. i«'l Kit •t:Db'pKT kt 
15 rr''iit «•'i ,tDi«ri "irs^r «"VIS jKö ]"^ ]:}y} :t2Di<n tsyra-öri^^ «''! xn b-^'^ri 

y^ifa^tstr K^i sT'iK to?''? -1^1 ,t:xn jnNj j^J'^c^pitr-iyTii "irix iy;9Knxnyj3!iK 
19 jrf'K jJ'^'pKj XT ,ij?2nxnyj tss"? '^KMyi. iron"« "pb"-!; ni?. -!?ik ,torta2''i:j>5 in"« 

21 -^ißtr? jn^K tonseir ij?:''\'[ rt3''''b yb^K jy^V^t \^i ;^v'^^''i p"»« n:iK -ij^iDriitJ^ 
nr.?''^. D''iK |yefextt*jr\i y.Txa mi xn tcDb^N: kt -t?^K ,r5ii:'t;i^ "i:?. dki ,jrr? 

22 p|«'K jj?"ii -151K :|r:?5";'£ '^" "i?ik jj^ikd dk ^^kt bsnt': p?xj i?ik ,rt2t2''ia 
n;i« ,tDrt3i«t?J^? '^")"'^^ '^J^. "i?ii< >t2ri-ij?e ixtD jn «n ,a^''b i^l?"'! ^^r'^ i?«*?!^:, 

23 Dx IS2K3 -ij^^"« ts3'? 0X3?''''^ p\: "^bxj XI ,^''ix p^xn p^x jx jn^x i2?rJ?J?n xn 
IJ?n. ;ir5x-!:j;3 yjxa j^^abijjjayn jx jn-'X tsDbbxj xn pi'l?^? ri^s^ba V^hnn 
—irä -t3xb pn. tss"? tcö'p'pxj xn -i?ix ,-i:>tfip?rnr^ |"x ispx oytsaxi •^i'7& j^x 

n")'''i.i i^sP^ pia'';r5a'ni?. äi^r i^i ,5212x3 p'^i ,;■; txi ,jr3T''l?iK 

DD cap. XXII. na 

pnis "irina arrn. x": trob'pxT xn iiyi.?XT ,frn'ri3?» fri.l^x jxä "^n *i3=ix 

2 }ri''X tsD53i?p xn ij''ix ,t2px rnx: as''? -in "irina j'^n. -lyax jrii Jjyjina 

ir5'"''?a nn x"? bbxj d:?. i?ix -irarir.? nn ]"-(. px di?. xn ttob'pxt xt ,t2?'? DEUTERONOMIUM CAP. 22. 332 

,pnD rT'^P oi''.?""-'! ^''"^ taDbbxT «t |rgjj. nii« ,)ints brT.j?. ar.?"}. «in ßDbbxT xj 
cKTi ,D-;:>in3 crj^n |y3-iKbnr? orlp'?« lo"')? priis «n taDSbi^T ki jyay. -i31k 

jy^^xBrn CDS'? jynK j^j"! -iriK D-ij^-ina or?""! hv)V, \vi, tsab'pKT «n : irrj'it * 

p-K -i?m ,iy^i<nis :7,nt3j?irJ"Di;'.?3Nü tfi?''? bbi^i a^ii |"k :jrt53'"!ä"'iK an''« ts"» 5 

ari ^'1K t:cyn?''ä tsprj'pj'^KQ p'« «n jrii Jtaina arrn nrn ,i:?i:f:. tsr« "^ 
"lyj.N l'pi'^^l ji?^?^'' ts'ip /rii^. 'iri ?i''iK nj7'i.^t y^'ia ar?""*« "i?yn''i< |k ,r^j?ri 
fp.vy^ in "lyS'iS lyns i'pJ^'^i«? li^^?'!' m »T'IK 12^:^0''! nrtataio i^n -iDi« f]']Vr^ 
taa'p'pKj K1-T ni''!?^! ']l'''5'7i'.? H^^irP I^^l- ^"''^ "iJ^tstpia xn üd'? xnaab'pKiKT 7 
c» D'!2Ki ^iranr? nn. xn cai^xp. irJ?r xn n?iK ,irDBNb «"-'iS -iptat?;]» xn 
rin ar'? p"*« Kn jn; ttaa-ir^sybnri r^xa rj"! xn "i?ix rnrJ brixp -in § 
taa'? KH D"öKi ,ij?;k)2 "^»{"i j'^i aix nri.irbi'^ P'i<t «n taab'pKT «1 ,taB^;i3 

,'CD^r^ 'CV!V1V^. i<i"i 1^1 ,tDaf b'^nts?» a?r^Kl ayr rbb-'s xn tsD--? xn ta-"!?«"! 
131« irjas* arr>* 53'ö üD"? taa'^^KT kh j arj'ir'^?'"!? d^I. JKItan^. jyr. "i?ix 1» 
y^yiir: Dj;iaif''ü-ir? p'x tsa'? acbb^T i<n HiJ^ppiü "^"biiiü "^rj:?. aro'"« to'a n 
-in Kit tsab'pxT jri^i rtgriJ'Ti'l il^O'^?« ir^ö^iiic irr'''? "'?''^ ^!?'?^V I'^? ^^ 
:toByppy"i,r5 l'T «" ara"?!?!! to"» ,iyaKi? a^T'^P bJ'?"'! Ii'PPi?- "i'? li'l 1^ 
n?ii< »sn tsrBBxn -i?is' ■^^l''>? 1:: tsöaxp "i?ix taaö-'D K'lnä yj^'X "tiXJar:. i^li ^^ 
-irs'K pin |rT.«a irj"^ tDj?n3 "i?ix .«T'Ik yjri j-a-'b-iiytr ■nri-'X tsr^rb iy. 14 
'!|"a ri'^ abs i3ik ,|r'?2i2K3rJ "^"k S'^^^ K'Iis ypT jisane^ -i:?. ijik a'lK k"] 
K? ;jj;i?isi'J -in^K jk üBx^'inäjjr «n ts?"'? '^''^ ysK*n ki ,jK*nt2r^ "in^K 1:: 1» 
-J3V ny-i irs"^ xn nrtatsiia r'jn''« i?i« «'I-iq |ra?v "lyn nris«? nyn jrb'pxT 
]'^ jyjDnaa'iiyri t3"iHßt^ nri ir^ayts'pij. lyi. 1:: k''t i?ik Il^^rir? tsBK^"'ln3 
qy^KT lyaarts'py. jrn 1::: ^Skt «■'Iib jy^3r nyn -lytsKä -lyn 151« ,nKnta tki ig 
tsycBxri -13;. -irsK /IJ^sr^y^ ^«''^"is ni:: vm^ ayrn 'tj-'k r3K*n nyta?«^ rj"'» 
"ir?-"'-!. s"3 y3«n •^'K :\om "i?ii< i«''! f^'i« y^ri ys''?"!?^^^ toy^rb 'i?''^ »^'^ ^^ 
nj7-i lya^^i i^n "t?'! irsii: ayri ,iyi.?isy^ taäK'u^'i-iBjir «n idb''? "lytaa«^ 
jjjtaEyD'pr^ jyn -ikb T'bp ixi irbb^v xn i?ik ,"iyt22Kts irr'ö tDBKtt>'i-iEj?r 333 DEUTERONOMIUM CAP. 22. 23. 

jrr^« nrjy;:. b'"^^ rjrsrj K^i-ia jr^5T' iri "irtsKs nri dj?. "!?ix "irab'" ^^\^^^ 
20 -IJ75N |j>ii :]r|^.p;tr;5ri; tos"? r^xa v^'i vh% k"! jxp. i:?. i?ii« ^iJ?:?""''?^ h-i-is 

jy^'pKj tDiKt?t:> "lyi.n^K rts"''? «"l "i?ii^ ,Dirt?i<B Dynri-'x orrin cyi y^na 

22 K"3 -\V!, ,'^\'y'\^ iJ>"!.?i&J!'3 jxö ]"« iJ^i; t]y|?xty^rt yi^ts-'ö -irj-'n d-'I« rjxs txi 

xn i?ix ,x''i-isxn n?^x ,i2rxfy^r'pj^JX'^iis -iri.x''''a"ir'5'pJ''!; ,)Xd -lyn ,|r!2öX|'5 

23 x^")-isj?r r.?"x Txi M^sii'!? p'x jri} qrisxtt^^yii "^x-it": d-'Ix rixa txi taob'pxT 
tDnxßtt) "i^^n px jxö j''''X x-t tari?''? di? n?ix ,t3rx t3?xb-iya r.;?xö Dr.?''''X ,ürx 

24 -D''TD''n uixeu? npr-i r"i.xnt3 ai2: ri^a "i^'H tsb'pxT xj ,-iri^x x"? ß^"? "iPiK 
x"! DX1 ,Dnxi ,| J?3irö 7X"i ; jr^irtati* x^i dxi rirrp^ssti? x"'i -i?ix /in^fe 
x^lnö X'-i nj?. DXi ,Dnxi ,|X)a jj^n "i?ix ,t2xn ]r*itt>ra ts?"? ts'ixtsty ny-i. j-'X 
rt?!?"» "il??''l D-^lx yjX5 1X1 xn taDbbxi xt ;tDxn 'lODri^'r^ dS'1.3'"'"!S tDr?"?. 

25 ribys ari ^i^ix irsir» ytaaxb-irl 7xn jxia nr*!. nrs« ir; tiysexty^:?vi 
t]Vivhvi. iH""** X'"'3 tarx "!?ix jyä|inj-]j? x''; taxn jxa "iJ^l i?ix ,t3xn lyipi&yj 

26 oyn -i?ix ,jr3*ir^tr j^^'p^x ,arx jyjyby^ -irn-'x x^a "ira'pi'i} /jx» -iri "^^xt xt 
—1^1 ^^j^p. toxn |y?iyö txi ,ii"ta risDri?'!? txi id?"? xn tscb^xT j^ranrö 
n?ix t:rrTyt2T:'?''ix "ip'lä ir.?"?. nra-x iJXiar;;. x-'i-i xt ,jy-i. ,Dynxta cyi :?nbiiy 

27 -jfsyj x"! 11?. tsxn V^bah ari. ^ix iri rJ^axi rri arx xt ,ji''X lor-jnxö nr, 
nräbri y?''''p. "i:?ax rtstsxn xi rirntrrj tsxn lyair» yi:?xb-)y| txi riri 

28 ~ii?£ ts?"-? ora'pi'l)' '^r^ x''i-isj?i"' j?:"x 7Xi ,t:ri?'s iJ^Sir» j^x jxö j^x j^vi 
-r| i^iiri) XI i?ix ,ii''x x^a lorb i?ix xi tDs-'njny. n:;. -i^ix ,isrx ts?xb 

29 "ij?j5 Dri 'irtsxä Dy-i. ,tarx irjy^rJ i^i"« x^a iri ,ixa nri ':?'p^t xt ,|ri.?is 
CXI fT'Exi i^iii'''^-;' ^''i"'^ r.?''\T D1JS xi -i?ix ,ir3J?^ i^a^i bp^ ritcr? c?y3 

:i?^xt3 r:--! yb'px jrpp^t^iri tss"'? xi jxp. ny ,t2xn tsayiitt^yj xn ny, 

3D Cap. XXIII. JD 

1 rppyi x''-! na"? bbxT isix .jy!?ir.? D-iytaxe orrv x-'i-is xn ijxü"? b'pxj ex 

2 -iy,5rt2*t:''Dirny| "jjxj -ly.Dyoxtstt^'ir^ p'-p. bbxi oy tjyppyi.s-'ix ciyaxs cy:"i DEUTERONOMIUM CAP. 23. 334 

:|i'')5öKp^D';'; j>ir"'öj?^ «n p^ m"? ':''pxj is^r^tr^rj Di7i::ny2 pM '^■'Ik ^yia^^p^ 
örtsjnr;? PM "si' I« 'ir'?'T^*P, d'" J^ir''?^'^ ^'"^ pi^'S^i» "iri^'^siÄi! \^^p. bb^j di?, -i 

orT'^ «"2 l^^J^li Bi^l. ^T^i« '^r'DCKii rs'ia idin -ixna ta'^ö ir? jj^^Jas'p^j-jK&ia 

ytgb'p«;'! rDEKj pn. ,)\ i?i« ,|y56&-]rB is "^in ,ßsri jyjjnrj onn? oni« p« •• 

•^JKJ jrT"'& i^l^i''^^ ir^iT B3"'? tsabbsT sn t^''- ^^'b ^tstsi^J p"'"! >)] ]'J^, f]ViVl "' 

,ir''tt^2snrs ß?") nijö jyD'-^K isd'^'p«] kii nynna p^i tspx n?. iri »JI^^'U^SK 
jrnxsrj irsr^üs* k*""! ."ii^l^P * J^'l?^'? ^W^ V^ i^biiivp p^x tsD-)«vi kit in » 

tysKT iris*? ly^;?;. "^ki x'^. rts^'^ «t ,l2r|:5.l:i■'")D'1^s' rir^s r,?"i ji'^yi '^i'^«'? 

D"« -si^i -11;. b'pxT ,t2j?nx3 -i?r:3ijt "lyn fj?ii ,p\T bbsj d^ -i3ik rir^a^xp^ -i^j^b 12 
ori absnir^r^' "^i?. ii<p. ,t2n:?^'-iy:a?iK r.3?xi xn jj^ii -isik ,irii<3 "^rDCKvi 
D"irjKb on. s'pK.'inr'D^iK K1-1 ßDbbK] tonN2r^"'\T jr.?""« i?ix ^ij^^^^^r D^r^«'? 13 

aob'pNT s»: ,t3D:?:^i:rT. ■^n irt?''ln-t sn jrii ,p\T '^'pxi 0» i3i« rirasn irisKii 
D«ri ,|rppri.r5 "lrT^'' «i^i tcobb^j |«ix| -i?ik ,|r5Kij '^s^hv^j^vi. ta'i? «n 

p''i "^^KT D1-1X1 ; 1^3^^ 12: -in iKä nr'? ^r'"^. "'?''^* ii^^^i'i ''^ 1'"! ^^^* 

nn |K2 r3"i.3 ^v^yr} -!3^s' ynri 'in j« v^^^t r5"p. "i:?. ci<i ,j"t j'-b'^ri ipiKb 
-in IS T]-'] -i^sbyi;! ,ni^?"''??'''i^' plJ'ri ar^M tsa^JP ]VT^^ as^? toobbt«: Kn is 
-ij?^5is irtets-ö jr^riKi; -ix bb^j in «"3 ttsxn tartas-bär^ plJ?."! tarjn -iKä 17 
DX «\"i ,r>*nt3 -iro^n. er?"« px ,-f]''\i '\Shr^vr\ "TpT -ij?, jrn ,yt5-iK nj?! I« "m 
n.1^ J^r'P- '^'P^i °^- ♦iJ^RR'"!"'!'! tfiS"? fn>' taDbbxT K*n riflbbriyjb.nxi; Dn"« is 
irinsT jn ■iy5:?ix -iy-in j-'-p bVs'i dk -tiiK ,pM D'bKito: IT^r'^'? IH "li't??'''« 
,0';'; rin int ptj{ nbi^inJin i3ix irts'b^riin as"? tiDbbxi kii ip\T D'bxn'^^. 19 
=i':"i ,c';^, br,''n3 1''« 1J?1 ?P5r"'2 J!'"i.3''by3 p-i« -i^rn;^ ob« ,DyDt2«3 d:??-''! 
T^v ,-1^1-13 ör.5''n. iKä irönr? i?''?: tD?*? tsobbi«: K'n tcrT"? öp« ,crt3t2«3 2o> 335 DEUTERONOMIUM CAP. 23. 24. 

yj^i'i ,t:tss*: p"*"! ,;^ *?i''n t:''i?s"-i ^i'^rr.? 7?"^' *^?''? ^i"' tcob'pKT -ly-ns ar?'''''! 
cr^ ,t:Dy^öKp xn pns*-! ,r'7.:x'? ari px ri^^^rj "iT'l 'J'^W^^ ovh^^ pK 

22 H7 rczühv^ rötss'i ar?"! f;^ i'"?'''^^''^ r'^ ^"^^ ]^'0 *]J^^T^^ "^^ pts'-r? j'i« 
|Kä ex -i"i"''ii ,t2i:KJ pn. ,;•; jy"! /iria-^nys jr^n^i^rs i:£ ar, to?'? nn taab'pKi 

23 — irß?iK pnts i:: J^lpf'bsi xii irii :]''\7 i-^l |« y^p? ■i"]''li iSi ,pj?-."iNä T'T 

24 frJ5K3yjD":K ii"??"^ jy.?''''''- 1^'? '=^*''-"' 'I""-^ "'''^ I^ i^ir^ i^r'P- "'l"^-'^ ^i ft:ayDay|p 
Qy?"'"'- '" J''^^''l"^^'''''"ä aj?. xn K"!.! K7 ,pni3 -121K jrt^'pKn ><n t:ab'pK7 ,1:1''« 

2s »sn jj'ii tJ3BKn isrii?";;)!'^ yi?!]» arj-'i ta''!? «n oi^ri ,i:aj<n to5>«bj>^ ,'c'cvii 
ircDi? jrs'i-itor'vi xin aaijsp. k7 ,t2ar^?2Kp Dr"7rn.s ar?'-^! rs'??'"'ii '\Pi, i"^ 
xn ttaenxi aj??!?^ p-'i pK ij?!« ^jjirtstarj "iy?""'l 12: ""a jrbb'ii arr''l *^k? 

2'; ,!DBr!?i2K|'5 ari.J^'is ari'"'! rT'TtsJ?^ ri.3J?riyt:tt? 7K1 j'K xn 1^11 :pntD yr-p. 
aes'-.Ki bj??" y.?"i< ■iJ?5X ,jrpp;VsE5K n?Kn "^r?"" t:-s? jr"!.n:7. xn aas-iK-i x? 

*I5 Cap. XXIV. 1D 

1 K?"? «''7 jn; ,p\7 b^Xi K7 ,K''7 tsrtiXT'n "1?1X tSöä''? K''1^2 rr"« -I?XJ?J?: iXII 

ir-i,5i£r^ aj'a-'bijru? axviajj -iri^ü« j« ^r, ar^vK /tarire frj''iK |j?5^'7 px y-jxjj 
"i?xn J'IO"'^ I'^ I0>* '^5''^ iJ'a""^:tt> ^•''larTT '\^r^ "^0"^ "^i^ '^ f'^l *^*l ''"^^^ 

2 ypin arj^j a^ix x'^i jrii i?ix tjrDaxbta?^. ypin aya";. a-^ix k''i 'i?!ix ,jr5y3 

3 ay. -tJix ,x''ins arjDXö n^^l?^ d^?''''^ '^I'''-'' '^?''*^ '^"i^^ i'^ ''?''^ '^r^ ii^^?*^*^!!'? 
n?iK ,pl''-i3rT"?^ iiT'^ ""O"!!^ t2?:"nt:> nj? id^in |xd in.J?l.?x lyn xv tayaaxn 
■iri lyii "^rix ,ypin arr*'! a-'ix X'7 toppba^^ -!?ix -i?xn y-n^x j-'X jn-x 25"^ 

4 in-'X tia"? pj-ixi X7 ,iDxn jriaöxjr^ x-'inä -iia Tj^t xv iri ,t:2n"u?ir jx!? r"!i?l.?X 
x''l^l) y.5''\7 xn Bxn rjS'örij;'3 pni2: xv ,t2xn lypexbaii? xn lyn ,jx5 "ireß"]? 
p-'x;^ "ixs tDpx aya^x? jyn ;Bpx j^^n-ixTirJ pn?'ix X''* axi ayi.?x; .riini 
,tDtoxj j-^-i. ,';^ apabrii ^frrirni'l ^?^^ '^^- ^?'? tsabbxi xn nJix ,bx^n3 

5 XI ,ir!2^x}>'J x'-ne r^j yr-'x jxö p-'X |rii :n"]"'i.'i jy^i-J pi:''7y52'n^. ais -in 
rsxi rr'x ifi^n-X ta?'? d^i^x '^bxj jxa -1DIX ,irr7''3:a'ix vi)}:^::! bis tsa"? -11?. bbx? 
^]r''"!&1lj.x"i"iä rrr7 ip^ix ,]''\7 7"'in ]''\7 -i"? -inx: p'-x -ij?. bbai x"-"-!!: ; |yjy|pä-;x 

6 p;y3x |yi "nj^-ix p''at£;'7ri'ö nJ^igi^ix pl M"? bbx7 jxi? :t2xn lyaöxry: i^X"-! 

-ny; ri.?x?s3 ais irsrb 7x1 r'^ji'i; 7x1 iri. M^anr.? ri?x£s ais p^^'^rbn-a 

7 »tabn-'tfitö I1i?T"'3 iJ^?"-'! I^? IJ'\?''?J''? ]ST^ "^ri ni^ii ir^sisr^ ixa p^x jri: qra 
-ir^x ,t25x^rj ii?£xbpa ai2£ jn-x axn i» -ijix rB'bx-ir: n^^irp- IJ^l I^*? DEUTERONOMIUM CAP. 24. 336 ; iy)?nr: 1:: -i?n|s i''\'! rlJ?'9'3X|":5 r^in p::. j"« tss"? sin toobbrn kj ,taDrnK3 jr^iy^p 

-iyö-]K i^s d:;. irii i?ik ,|rj?nstp''i-iyn pDDxntat^ «n rj^iK 12xes tx-t -i-'i b'pxi 12 
tDo'^'pKj xn ,ri.?K*?a Dyrrt -ir5>' jyjyb jp^Kbtr ids"? '^•'I xii tacb'p«! ,tfif x jkö 13 

"iDiK D-iiü tsr^ "iK i^i ^rrirn^'^?''^ "ij'5''"!Ki t25''? r??KT «n cki ,]r3r^ jriKb 

T-^bp T«-I 123"? tJobbi^l Sn 1?1X ,ir'i'"'5 irrKll Ori 1?=1K DJ?''b-lDJ'-J.D DJ?1. 

p"« xi-t CK1 ,jyp.?r'nr5 taob'pi^T «n ^dik tjr'anr.? i?kss mif yiißtsni -ly;"« is 
anx"! ,t2Nn ai^b-iy, tanx-i ]xb tj'«-! ,tDtDKjp'"i ,;';"i?iK ,t2D-|Kri an.stö pi< tssrjp 
iDbriai^Kiy:?"« yt?ny. rj^n. xn ini tpntD 12: r^i^i rpi -in '^•'X r^pn^ei^S 19 

ayn ,y5rbii?rnB ari rp^ri:!: 12t k^t iri.nrp.öiK tss"? «n isd'^'pkt ,1x09175 

,l2CKntD'pXt2!S'^X^aXD^l3'pK'jy.?^nxn I^l) t rp.1I!'i;i'1?J70 0X5"*! ÖXip'p« K"? 20 

Dyj-iys?"'!! Dr5''mx?'''i"it2 «"i «11 jy\i tir:?''"''?3 ex ':'V^| xiitstani -ixi "i?ii< 21 
-151X |r"«ii dri ,X3?'''7-i!2X-;.ä dxi. .txjxlp?«? taa"? xii öob^xt ,t2D'pr!2öKT 
l"-« Ki-t ci<i ,]rp.3y*i.yj taob'pxT xn -t?ix tjxa^'ba dx "t^st x\)tDi?'''ii nxi. 22 
12: X2X1 xrn "in "^"s* xbnxsx3 onKi ^tsDn^ii nn.ina XTiKb ü"« i2?I^.?P 

: jintD 337 DEUTERONOMIUM CAP. 25. 

HD Cap. XXV. HD 

2 -ijJMn nyn jn^i^ b"?«? kt ,ts?^-!ir| r^^^tr) rriV^i^ "^J^l li^f 1"! "^"pHj dx "i?i« 

3 |i?5r^ ön^K -ij?. jK[5 r^r^p^ j^itT? ♦'^n^'^' ii?tai2ö''t3tt>r3 "ij?i ts''» ,-i'pity nr5''\t 

' J??"''! I^'5 "'J'l '^J'^^ li^f »i^l-II^t I2i'5'?"'tsr5 ':>ijt*itt?: 0-"^« aS"? p^Ki i'M is')?K"i 

la'^'prsjrj DJ?. ttas^Btö n^iK tonytsttJy^ ^^i^Ki p3 nj?. jrii n3iK Hi'IJ'l on^K 

9 jj?-i. iKä jr^ynta ari-'K ij£ p^r^riitt^ rj"! V^kt kt ,|ri2ny.? 12: xn tsa''? -i"» 

K^K :|j;Dr'^.Ett> -idix irta'iK\itJ?i? bh^i ijik jr-'strD^iK d^'^k ins bb^r i<M 

10 niiK ,b'p''\'i ii?.''ia'nj?. D'iyina orr"! t'TJh »«1 125''? '^rs'pyi; .r??«!» aj^i. rnytyr^ 
iy^x^y3D''iK nw -iri. Di^i riJ^opJ^i f-in ttojjwyj brt: p>; yi."!r\i röK3 p\'r. 

12: lyDtpj'-i, n?xri "iri. jKs |Xö iJ^i^"« niK r^^^ai^D '^b^'^ jrj''''« or-i. «"'ins Kn 
ifi?^''"i;'nj?. i3>iK D'^lK i?xn nn-'K t2[:)r"!.ist2> k^t i?ii< ,to^j:''pc> ir!--!!; -ij?i riytatar"!. 

13 -j?j K"'?'ir''vi2t toa"? byta^a öy3"'''i j''^^ taobbKT xn jjraxn k^i 'T'S j?i3K^ 

"i?iK Dr5^"!3ytatt*':''pKä ;ira«n xi-i laobb«; taa-'i.iy^ dJ^"'*?''"' '^?''^ Dj'r-i^j'Bu^ 
22 DEUTERONOMIUM CAP. 25. 26. 338 

B]"iK -in nri. ,ta:-!V'5 D'l« y^iitD-'ii« QrT""« K^a rJr\l ari «T'Is* ,t3Kn i^ntar^ is 
/iry'?3ri;t:> «n r"?"?« ,irt?D-!rtar'^ ^r'"^- ^^''^ "'?'''^ ''^^""^ IJ'^i'^^?!?- ^'"i'"!} ^J^l 
rtgytaD-i^ö -lg -I31K t:DriK\i taisKO im yT» xn ki ,iri.xvi -in -!:;t2?''ri «n 

-iri2?iK D'pbb;? li'r?.?^!?» '^^I i<i"' taob'pxi s: ^iri^tanj?? i^ di7. Dinta3rr\^n-]:?. 

cap. XXVI. in in 

rs'py"!; fir^riy? i^nnj?. -\yi aana "iJ?l.J?^, irJ?''btDDni?. jj;-t jK*ä j^n tao'^'pxi «j 2 
-I31K ,-1711 jrsJ^J nn ^tatDKJ j^n ,;•; i«i ,t2Dr^?n3?"''H ri.?xb avri. i«s ki-i 
/jynyjrn rta"]^ ori 12: tscbbi«? idik jr^r^p a-is'p iro^K ;>' i<M taobbKj kh 
-Dxb 12 ir.?ni«vi tscabi^tx-i ]vi^a: |r:".t n"]"'i.i irlpri^iiiJ^. /'^ataxa i^i. ,^^': irsbrii 
pv jyjs^ ]v:vi p»^ "iJ'3'?i'\i 'IJ^^Oi^Pr "lytQDnss d:?"!. 12 taabbs*! t<n i?ix tjyD 3 

DK"! ,tStfli<3 Drj"! ,)'' 1XS ytS^O r33yp,i'5 "^''!< tJ^Ji«! üri"'« tfiob'pi^T 1?1K rTlMI 

töK-T jri^'Htt^rjn n^'i?!'? JJ^'JJ^I.?^« " ors'pi'i.^ 'P5 iy^^»<P,J?3 "i?»«^ i«i p« 1'« 

•cDb'p«! KIT 1D1K MJ^^J^^?"''^ .Dytat2K: oy?'"'"! ,d';': -ikü^x ]V1 iks jri''K -i:ik 5 
p-'ö -iK-n •'ö-iK "lyianynjKvi p'^s rcBKJ ayrn. ,;■; nxB jy^Ki im \V'^i)iir^}Vi 
-if^vijt ob« ta-iKT ytiDriKVi Ti? i?ix 3Krn on^a "^k? rtsp''"! tj? -i?is' ,"ii?t2N|i 
rttDj?» /J'p.'pxa IJ'isi«'!^ oy?""^ ''^ ^1*^1 "'1^'!-'' "'?''^ 'IJ^^S^b 11^^?^^'^^ ^'^ ^r*? 

~irt53iK K'-i n3iK bj?3''K t?iK i^ta'pri.sKrira a:^^^ «"'i im t'^'^^i^^im im ^ 
Dyi ,;•; 12: irn^ "T'ii -ijik ,sy^^ ta^s-i» :?ts-is*n pis* jytsjr'p im ^m li't?R''iT ^ 
TrniK nKT -i?iK ,r'^'2''!:tt* yj.rjiiK ya-iKnnj?. )] im ^lytayf ly^rT^is* tsas*^ 
^m v'^ii'^si Ti? -i?iK tnt2K3 :}'}Vjm im ^''^p^^brn'» j;i;?t?iK -i?ik 1?^^:?. « 
-prit» D^DK-jj to-'ö im ,r?5"!K Dytflpy-i.tstrr^D'''iK to"» "i3ik njsn nrpi«^^ '^"'^ 
rtsDKia 13?. im ^D'iij?!! Dn^ö d-ik lll'l?'!»«^ ^'^ "^m l^a"?: ts''ia -i3ik irp 9 
r?Nri noiK ^i'p'a jks iki n?«"? ]"« n5Kb Drpn im a«: ijik dtk ]VV1 |S' 151« 
:?r'?yi.i ,j?-j.-)j?.Tj?-T.'orinanj?"7.j?3?'''7t2D";i?. «n y^?r3r]'x ,vii ,]^^im ttoD^b^ 10 339 DEUTERONOMIUM CAP. 26. 27. 

jyiatann a"« ,]yto3''niD?K ist J?3N"!io"}J?. üvpi. i^b irtsinr?? r'p'pK toDKri tsri?» 
Dyn ,'''\h Dri jrsx'^r^ i^oKn i?ik ,törK jy^ioJ'^ '^i'l "^O*^- '*<'^- ^vi?^"^) rvy^i^i 
jp-jxnta j:?5^^n PK jy^Kn k^t "t?ik ,yi;t2t?''i.i "^l^l "li^K I^'i^kvi Dri ,3rbiöy"n.ä 

■^"iK rsKn i?iK ,t:E?Kttrr^^yii yrin ari cik rrb-'-'n ixi i'SK.'i "^"K tiotsKJ 
p3K3 ,p:^vm yi;t2ta'''ii lyn ijik jj^j^kvi d^I ,rJ?''b"iöi?"!.B ari "i?iK ^ib dj?i 

-"iJ^l^-K DtfiD''? rSKn '^''K ttSDKIl fi'bnKSyi "l-Ö K^n mi ,y^Kay3 Di75"'''1 "^Ki 

i-i pK £33"? i?5Kn "^"K tiroDr^iys ddd''? r5Kn n?iK irtsKsy^ |y5'"'n jKä jrtsp'^.ts 
rs-ii-iarj üJ?.5'"'?.3iK 12: JKBK1 DtoS''? i'2Kn -I31K ,iycDi'jrJ jkbki -ij?.''i-ia -lyj-'» 
r|Kn •^•'K nrayjrj |J?i§lKt3 «•'i t-'Ii jk£ki otsa'': riK-f i?ik ,t2&BKtt>yj^i:'ii 

DKTl rlKnarJ orS^K rSK.t! '?I''K ,t23-;Knyj ,Dy^t3KJ Dr?"Ö ,D';^ y'3Ö''l?t^ 1^1 

li'^X'jr^ T?iK Kn cr^^riT ,n?K^ mn -i?^k b^";^: p'pKs pn. y.?^y.i 'i?ik ,':'yäö''rt 
•^ib')? jKä 1K1 ,-i?kS p-^K ,ttDKn ir'i.Kii'^i^^''^' ni^'^SJ'? Ii'1.l'!.?i** ^1"» ^''i.i '^^^^ 

16 jy^?!i2tt9Ki j^pT ,at2K: j"'''i ,;•; nn tfi'7n''&:73 r^K'^a cyri jk jt2£p''ba j-'iKn nsiK 
Dj^D-'-n tsoü K^i Kn DK1 ,p\T tsSK-rr^ tfiob^KT KH n?iK ,pna 1:: yt?2ri "t?1K 

17 J?lfi•'^•^ Ki"i töDKri ;^ ;i2Db'pKT pnto rbrri ii>^?K5 '^y.5"'i ta""» n?!!« iy:^iyn jr^t^Ka 
l'pj?1.?KTi ir^J»"!! ir.?''\t pK Kin DXi -i?iK »b^Kt pn tatsKJ p''i ng DK1 ,iD;3Kir:i2t 
i?iK r^asr"! r.?".t i?iK ytsKayj r?'"! iiik ,|yjjiataKi v^-^') i^is'pKn i?ik toDb^'-ii 

18 -::7j^''K p\T KIT DK1 ,tD:Ktyji:y: ra^n "T'n t:«- ;•; -i3is qr^'iKnj'^ r!2i?'t;u> irrn 
rb'pK öo'r'bKT Kn niiK ,tDKri tsy'i;?^;?! -in ist -ii^. k-ii ,i:d':''pkj ]•';? p'pKä cyj 

19 '^yR'?K5 rip'p« "iJ?3''K jy^ö?K,n üi::: ■^•'i n:?. bki -idik JirabKn r^KsrJ J??"! 
,|yr!ri?K jK -i?iK ,jy)aK3 jK "i?iK ,ann |K ft:Kn ts?Köy5 "ii?. «'T ni'i.i Jl?2?tDj?i 
öJ?1J?~!.y5 'iJ?. «■'1.1 tsobbKj p\t p^kb dj?J'''?"D 1*"« /ßtoK| nr.?""'! ,p, xn dki n?iK 

taxn 
tS Cap. XXVII. D 

1 i^iKiBtt^ T?iK S'R.Vkb Dyn briKärs ö''?K"it': irtjortsVi^. jri 000K1 n^a t3ik 

2 ]''n. bb«: D^. n?ix trbny|r5 J^ts'^D "^"K 'ti\n{ Txn ,tDKar3 r:^?KJ tki rts^xn 
/tfitsKJ p''! ,^^'; crs'pyii n?K^ 7K1 pK ,ßj?,-!''2: p.-i: j:i?n ir^^* '^n'-K Kl ,yjK!3 dk 
tfi"» K'T i?iK i^bbriatyli^lK yr^tatö ytDK-ij n-'i kti iid'^^k: ,1"i''1i jrSJ^J in 

22* DEUTERONOMIUM CAP. 27. 340 

,■;•; K'\i XT ,ü£?^'7& y?Nn ^31« •^'p^tt JNS 1K1 ,13«'? p^« ,1-1^11 1^3^^ "iH ,tsta«J 

]«fe "iKta'pK irs"« 'ötsKj üvri ,\) iria "ixtab^ jri'"'« ts'i«'] tsobb«; xii i?ix s 

"ir£BK^3Kna ^l^insitoDbbKT iDis' |ria^J?. rOytsöK: orj^n. ,d';^ -iKtab« jrn xn 
131X jyt33K'?tt> -iy&sKD3j?T1s tsD^bx! «in n?ix Ml^^ä^x ,:?t5taK3 Drj^T /^^ 7 
?1^1K tscbbsj xn "ISIS :tst2K: ar^'l ^^l ^«& ir^"'.^ 1'T ^?^« 'iJ>!5PJ?. tan«! K^! ^ 

•pxnr: f3X3 12: ,0:6 xn ,"irt2DnB xn i?ix nu>!2 irtsnj:?-!. ds -i?ix qrsxiJ » 
I"X XII tar? jxts |yrl?''^'^ jri i':?xnto': n.xr! i?^x Pi^ix rR.IS"^ qraxistt» -i3ix 
orr""! fO';". J?'?ö"'t?tt> "iJi'l J'5"!i*i7l^3 «I qriixiirj ,Dj?tsi2X3 Dy.;""! ,d';'; pbxSi 10 
yts'^n -in •^"x x''i rjj'^Diattsxi j?.?"'M "i^ix ytsxar^ r?"'! J?.if^t3 '^?1« .öJ>t2t?xj 
rrn t"^xnBtt> -I31X yjxa ayrn ]x yp'pxäi nyn bnx&rs ntöa i3ix trlpni^sy? J^ 
nrs'x -in^x iri) rjyjjrj i2£ pbxE TX1 ,]vr^v^'^ a^n^ rjirs ai^i «i'ix fi^'p'pxT 
-i?ix ^ipi"' i?ix natrif : -iJix nnirr; n?ix •'ib i3ix jiröi?> n^M li^^jx^rj j'i^. iri 
tjynrtstt^ H'D'h's, cj^i x''''3 ba-'j? rn^s nri. ''i'^ix irjp'pxT rn i?'i« ♦r'^'?5 ^^ 
»jrsrnDX jr'p'p*'! n::'? xn "i^ix t'^ne? i?ix j-i fibinj n?ix itt>x -i?ix i| ,j5ix'n i* 
i<''\T ta3i'?linr| tröö''t?tt> '^V^'^h ö"'!!: 'rxito: jxs jx^-nyii?;;. 12 |rDr"!.stt> "i?ix 15 
,iD:xn n'p^3?rv^i«? Dr.irDcxjy^ "irix Drts;ft2''?tt>r3 r'^ "'J'5'pj^t '1^*^ "^i^l 
ex ts^itert ^3^x ,D->rböD?^p Dr.?"x ri.?yri ^n p*i:?t r'x ,0';^ "rsr^j ji^j^x 
n:ix jrt2ixi;iD?x bbxT pbxä y:s3X3 ixi ^3ix ,t2'ix jrjrnxanr? iro^'x jx 
itsrtjsxiys "irtsarar.?"! i^ix "lytaxs irj^n -irii ,x''\'! tsDibä-ir? q^x ,jy5i?"i.st^ le 
i?af3y-!; xn -ij?r! ,x''''j. ta?>ib&-)j?| !|öx ,|j?3y-!.st:> b'pxi p'pxs r:^?x3 ixi n?ix 17 
— lya qüx ,|r3r";.at:> bbxj pbx^ :?^?xa txi n?ix »tspn'iri li^taDsy.; Dyr\'! is 
y^?X3 TX1 -i?ix ,r^yii arn fj-^ix tann-'B r"!.i>' ji'l?'''?^ Ii^r'^ "'i'l^ '^""J t^s^&i 
,D2?'bi^ris cyn üDrn 1X1 -irii ^x-^m tss^ünri tjax ,|y3r";.eitt> bbxtp'pxB 19 
,|yrr"iBtt> bbxj p'pxa y:^?x3 :xi ^dix ,t3^"5 yotsta"").'! -ly-j. "i;ix irrxri dj?"!. 
xn ny '^"vi ,tfi:j''b Dnytax? cy?"?. XM-ife nj?i x"3 nyii ,x".t is2i'7B-iy| tjöx 20 
ijcx ,iy2r-!.EU> bbxj pbxB ri'Dxa 1X1. n?ix ,tDprn.3''ix D-iyaxe 0^5''^ yppr^ 
bbx; pbxB y:^3X2 1X1 i?ix »ur"? n"? dj?5"X "i?y3TX x"? nyii ,x'"'i tas^ibäiri 21 341 DEUTERONOMIUM CAP. 21. 28. 

23 ,tsj'''? "irtatsiaiyi'i.itt> "1^.?"^ «■'''3 "ij?i,i ,«"! t2?ibänr| tjö^ ,ir=r";:St' b'pKT 

24 jr^Dsj;.? jy?"'! ^rii ,k^m rssibs'irs tjöK »irirynsir bb«: p'pxs y^?KJ ini iiik 

25 ,i{": t23i':'sn:?B tjas* ,ir3J'"i.£tt' ':''pi<J p'p^^? J^^?*«^ '^1 "'?i^ ,i2^y!p*>r-]j^ '^•'bö''"'n 

26 yis-iKri «■'1 tos"'? lyri ,«^\7 •iDpibii'n;?! !|ök ,|r5ri.2tr b'pKT pbKs r^2i«5 t«i 
i|öK ,iy3n.Bty bhvi\ p^«Ei r^?w tKl "t?is rprii2 ^:i k^i /D^rn oy^tpyjrJ orri 

HD cap. XXVIII. ns 

XI ,pnö 13: i?iK i:?t?DK5Kr5 12t ,r^nr&y5 r^''^'^ t"! '^■'^ «"i /risxarj VT^i 
qyi^ari I'I.IX "1^1 IJi'J^'its*: rb'pij -ir3''i< iyt2D?Krj "112: /tatoKJ i"i ,;^_ "^n 'ti''1i 

4 -j?5 JJ^l'py? ayn Pi^iK ari^riy^ n?i« fj-rt ta-|KCH£> -iri px sin tsDn-'ii ioj?pi 

X^l 1D1i< »DriJS'b Dr?"1 05II& X"«"! -I31X Dy3"b Dy?""! tfi31"lB X"--! "0^3?^ 

;ü'|Ktt> nr3'"'i iriirn xn njix lynr-i nr?"'! raxrii:: "irn ,Drn'ä orj''''*! 125113 

g Dy3"i x'''3 pv xn tson^ii tarj^rir^ ;j"a")riT pn "i3ix 3-ixp^ p"'i ari^rir^ 

^ l^i""! "rc^) \\ :3?^?X3D''ix Dr?"'''" x^''3 y^i xn iDonii tayj^yjri "i?ix ,y|3X3r^x 

oyi^x Pi'-lx nn -ixs iy5:?3?^■^ jy^xbi^yj riy^rtsüB^ix "^n jrjrj xn ,r*i3"Ei 

qr^'^ss "in IXS fj^jj^ii i^j^M iT'ix *i3ix ,ir.':''SDiix "^in ]vm xn irnipri y^ri 

8 -Dntsxnnx&i irrn. px ,x".t "in x""? nj?. Dxn ,]r!pr'rEr3 ij'js'J. aj?n. nnni ;i 
orn px "^n n"!"''i.i n^. n?^i« 'rn.?yn -iy?''n. ytjsyrrj Dybbx j^x "i?ix iirönxp. 

9 dri''X nr^^x 13: "Jin inni ^^^ nnn.i jy3j?3 in /tstsxj pn. ,;•; ixn ,ir3^rt ri^xS 
-3x^3 xn pii ;öxn ij?-i.x\nrr^i3£ nn "iJ? xni ,ij?^3n?''ix rp.'pxs ]rj''b"'\n 
tific'pi^njxri jji'jrii ]'Sy''l px n?ii< /Cj'tstsxj cy^'-n. ,d';^. rtaxsy: xn etpytgax 

10 irs-'x D';^ yiax? nrn Dxn ,jrf^rj rili? nj^n nyp'?x| yb^x iniJ'l^ ci?. -i3ix 

11 jyiDij cr^bx jx in n^ii ;; "i?ix : iytssn-'lj nn "ix& '^n njix ,i2rx tajsxjyj nn 
»Dyn-ä Dyrn.toanä nyn ix-i?ix Dys^bDyrntssnfe nviix ,iy3y3 Dibänrs-'X 
pyerli ly.?"! ^^1 Drsbri; ,rn.?xb nyn px Dyn^xb oy.;""! tD3i-i& nyn ix n?ix 

12 iri M>'.;£äx ptsxtr 1^1513 irrn -in "i"!''\i ;"; «irsri 13: -in /«sxn ij?n.x\n:*y3i2t 
ny.rn_pnrii or^bx -i?ix ,iy3y3 13: ta"3i -ij?.3"'\i i3i jyj^n. yn.?x^ or?"! f'7i;)3ö\n 
ixä iDD-nni xn nsix ,\V'ri^'b pVP^^^ ly!?"? tscini xn -i?ix ,'\S^m 13: y"!.3:?rj DEUTERONOMIUM CAP. 28. 342 

,D';; ji'tsKay^ jy-i kii fr\i ,p"'.'r |rt23iK tss-'? t2D-i'''ii -id^k |''\': jj:5« "Tis tsD-]''ii «ii 
jiriö IS i?iK jyDS^^Kya 12: yto"'\'i nn Tf« «n ,t:Dr3"iKnrJ rcrtatosa ovi'^l. 
-i'i "Tj's Kn ,|:75"'''iisN jri5")K\"i ]^^^^ ]^^ tfi?'? tso'^'pKT «n njix tv^r^v^v^ ^^ 
]v:r\'^ 'p.J'tJt?^^ pi''"?^* jby-i.^KiiiJtsK? ^Dpr"? nyiist otoDri r'pnrsra rt2''''ri 
,D;[7tat2Kj orj"! ,a')] v^^^'a'^ "iri tss"? kii iri) fi^'j ■T!''i.i di7. hdik qrn ^^ ^^ 

|yttöK|"5 vT^h yri yb"?« TIP 1^5'« iJ^Hi^i; «j ^^l^ririrs j^io^p i^n t^ xp 
n?it« p'T tsiKtatt> nj?-j. p« xn 12^711 t25i':?!i'ij?e q^^fceritfi "^P iril^i; i?iK ^^ 

^^sriijt -1I7-J. ,Dip,?i<b er.?"*! taans «p idix Drs''"'? Dr.?''p. tapnö Kp tasi'^s 
x"3 pM Kn tsD-i''ii tssibänro :y|«T?' ny?"! riirn kp "i?i« "i^ir"! -^^r'^. ^^ 
lyy) ;•; jp\T. y3?«JD^ix üs^'^i. K''"? Kn BD-ip tssibs-irä ijik ,y2?K22'"'iit ay?'''''! 20 
"iyrPi''"^?J^^'J''5'=^/'r'^r^^?^'^-''^^'^?^'^ jjninpye ,'^ib3 li'R.p;'^ "^p "^j!^"^ 
:7-i,Dnj 12: nbxs xn ra -i?ik isi"? tsib^tp-iri «i"i f'? ,t2Dinta «n tki ,yi:yn 
jt:c5Kn lyccKbnyg -tj^ö xn c^s'"l ,|yt2snts ny:^''! ta-'pTNs "lyi. |y:yi; tconyj 
cyi ;k3 ttKrj |y5py^s^iN rb^Nä -^n "i^. ra ,ir3?ro?^ tsipys kp ip t^^i.i ;^ 21 
IP 'T!''i'i ;■; Mi^'^s'J'-? ''^ F^'i!^^ r^ ßi?- 't^Dy^öxp^ «n pri«i ,jyt?\'i yi.?x^ 22 
,n?K'ia ti^ü n?iK jDi-i?^¥ö?J?. ts^^ -I31S* pys'ä ts^ö nsix is3in?pt£> ts^ö ly^xSty 
iyipyi; K"-! 1D1S' ,t2?iTa'py2 ta*'» -i?ik -i?K-!3yTn.tDyi a-i? -i?ix ta'nyi^t:^ W'ö -i?ik 
-iy^''j< "lysbyi; ,'7y^n^'^ p-'-i. i-ini oy. n?i« : irj^'.ps*? t^cni^J yi3n: 12t «n ra -ip 23 
,tar^ "iP "iyt??ii< J'"?'?i'"l^ 'J^l.")!?- ^'"i "'?i^ '!"•'■ "»t^llip '^I'^ rtsfin öy2"i 
QK& ,|yay5 ytt>K i?ik a^itstr DynDK"? Dy.?"^ jyjyn |yn. o'piit i-jp ;^. tjyr^iit 24 
;^_ tepa taib^tanys Kn ra ,|y|p'p«Bas-iy,n tj^t lya^x dV3'pkt nnni by?2ü^'^ 25 
«11 t2D-ip v^:!^^ üVT'^ fT'lK ;]yi.3^''E jy?""!. ikb jrayjop jy^xbry^ "^ip -inp 
n?ii< ;iJ'P'''p6i an^K nxs xn tso^ii jyjyii jy^^i st'Ik n:iK ,jyn''s:D^iK iri^« jyjy^ 
Qxr"''^ pn. -liix t pM y*ipy. iyi. ya^p?"?«!:?. vhh^ n^s 22ibn?snD"'ö -112: tso-jp 26 
•lyn n^2 ixi ^'h i?ik o'py^öp oyi. byj«? shh^ i^b pM. yp^attJ yj^^K -i-ip 
|yn;\npyj jyn ts-i? jyjKbit* "^p nn-'ii ;'^ ♦ irppi'l^l^- '^'^ "'l'''^-'^ "ifi^'?''? "t?'i« 'J'I.IJ?. 27 
iaa'2 Kit jKBKvi ,y^t2y"!.p is""» "i?is -i?pj ts"'» niiK l^^'^a ta'^ia i?ik ,D'Q:-ist;? 
ti-ö -nis to^nni-'ba a^D liis* ppnKii ts"» x'^ "^y^^ V, ^'^^^^P- i^ll^t ^i^V^?. ^s 
,ixt:t2^ö öiit jyBBKEönyntaD^iiKn iJii« qy^^btr^ c^J^^I^O ayi. J2i2:-]^tat^ya 29 
ir^yi) iJ'rP ^"'''^ ""P "1"!''^^ ^Z "^d^ ,t3EEStt)?inyn jnyaor b ü''üt y'i.3'''?a "lyi «vi 
,y:KC yb^K p\i tsa'l'iy? "ijik t2p,''-nnyis:iK nij isDipi i<n n?iK ; fy^P^byj t:?-'? 343 DEUTERONOMIUM CAP. 28. 

30 j"ij 131K |ysKb-ir| •T'n Kn ^üyr\ «■'inä) yj"« *]V'^bvr} "in -i-i;\i -i?kd''? -i?=ih 

31 1:?''? tiD-j"!! Kin -t?iK fjri.lJ'^^ tayasxbiyyj priK |y3"i -ii«ä ti-iii t5K ]"-[ 
nn-'insiK iriiri; tos-'iiyj ya5''irj?K ayj"'''"!. -i«b n-)''i'i byi» p''i nrotp^ jxqxt 

,iriiyi) iJJ'^y^i?^ iJ!'"!?"? lyr""! IJ^'l-IJ^'l) i'l^^ i^r'"^- 'IJ^'^Ö^T.IJ'T^I "l'"! 12i t33''3 

32 ör.?"« piiJ^ii "^:?a?i<^ i'.r''i 'n?i^* J'jr"*!- ^T'"^- Mi^'l'pJ^O "^'i "t1''^i "i?«'?"'? ^^^^ 
i?iK jrnj^i?« DI7. jj^ini^^^ IJ'r'i^* i^-?"'^- '1?''^ 'li^l-li'"!^ Ii^5J^^i?^ ^P}?^ \^iyi^^ 
■^rr'l P*!^ ^?^''? i^'P- taDn^ii Kn idik ,frta5Köty jiKia jr^?«^ jyi. J^'J^'i»? "^s? 

33 jvjji -^n-^ii ts^anx nro"*i "^vhbi^ i?ii< cy-rsi^b OP.?"'! ^5ns «n qy^Kn njxn 

35 -j?3 DyT>«3 ts-'ö "Tin Ti^i ^^': jaD'i''ii |ynr.T Kn irs^ri; ,|yriK ny.?"":. p-'pa?« 
!2'p''^'^r3 tSr'? ^^^"1 l^l^P 'IS'^N*^'^ l'f'i'P.?i'\^ PI. 1''^^ '^?''^ IJ?-'?P Ii'l 'T"'^ J'T^'^^ 

Nn tDon-'ii t3"]«T nrisri r.;"! "^w xn "iri.ri; ,t:Dxn tfl3?xp.y3 tas-'? i«n k""-! 
37 ,i^M ir.?"'lts:r'n:?. Di:£ tsD^i; xn njix tjy.?"'"! (■'•'ts^ idik f'pKn jxä n^^taioKj nJ^l?x 

irin"? T]''-! ;■; priKvi ,nyp'pKs jr^H* "irt^JiK ytstsKs^ di:: -i?ik is-iKrianst^ 012: 
38 130711 r?rii n3ix ,jy3?"'n3iD''irn ibyl tki st-ik «n t2Dn''ii fj?öi«i jy^"? nn-'ii 

39 iDD'i''\Tj;3-ij?5r-'ii qrDtpy-i.£5i!tfri''H 171.1 r|:5.i:5J'n.!jr''\n «n JP! ,ibr)2ö>«i?^''iit h^i 
B?''? njix jyp.r"5is ^5''? ^{^ öd'i''ii p-'i.i ir|« ,]rt2"'''3-iiiir3 n^)^ ir^JKbäs kh 

40 jPiKn Kin tDD-i''ii y!2''''|i'ps; ;}r'inj;'2cny| |n''!>{-i-i''ii D-iixn -ipi iri ,|bi?^ias*T3"K 

41 -"1J7 Ki"i taDini "iy^3Ktfl -151K Pinxt qrsi"iyiiSK ipippabi? X"""! "ii''ii ü''l3'pi(< 
-3yj?xsrj x-'T i"^ irninj «■'t ipt ,fj)-i.Kr!y|?i< tss''? -1''-! jr^ini «•'! irax .pj^s 

42 «n iPi.iyii Dri.?Kb orj'"''! lapns j^n n?iK p«?''''^ r.?''''i r^b« tiPOi'^ 5s?Kty 

43 r]''! -|-,''ii ,D3nHii T'i nj7ta3!)X irD^ni ^jrbnöpnä "ipi JiranrilPS I^lp'p'IJ 
iy|''t3 i?!ii< nrl^ts 'toc-i^ii KU -!3ix ,-irrixr; i?ik* ipo^O I^'^J^OI^, l'l "'i^^'^ 

45 ii'51^ iriipii KT i?!iK ,|ri-)rii p?«iic^ D12: tsD-i/ii kii i2ii< /ipiini tsE^m öi:t 
^IPa^HJ?. '^''1 n?iK jyjx'.SNJ nn fPlIPii i?ix rIPööi<p ya^bä Pr'^ J'b'?^ 1'*^ 

irbiiNspa 1""! "ip. s""i ^ptD^Ki^pa ist iP3?i2£^«! rri i?is* PtsKSPJ VT'^l ft^ß^i DEUTERONOMIUM CAP. 28. 344 

li'^bx Dl?-;, i^^oi'p 7X1 103"? Dyabi^ii ,p'pKs oyarns p-^K ;taDnrDi£>"iy| taa"? so 
aanl: «n -in"-!.! orpl "i?i« Jtaa-]K3li?. raS''? "^''l jP^Kip Dpn -i?ii« ,iDJ?ta3>? si 
taj'p'tp-jj?! i<i-t f5 ,jr"?.nr:^iy? cri?^«'? Dr5'"'1 tapns sn niis* Dyn''? oyrn. 
.DKvii:: jrn ,h^ idik tsoxa ,ii«p irDOKb riii''^ ids''? -in ti-'ii i3ik ,t2p5 
:a«n tariDtoi<-;i:'W''iK '^n oy r? ,j?bku> -ly.?"'''! jyiir:! «■'-! "i?i« "U^ir'^ "'i'-?'''''^- 
jynKH r.5"'n. c^i. r^ rprJKbys jyi.Knta iy3"1 IJ'!?'?^ P^!^ ^'T 'i'T'i.'i cj?. nsiK ^2 

ir>*ntD jr5^''n ir^'p« px Tin -in^ii d£ -i?ik ,yT.?xb jyi^^w oys"! j"« tDOX,"! 
:tDKn irsrjyj -in ^isönj p"-! ,)] c^^s'pj'i; ^i^i?«'? ir^js'^ ar?*'''-! ]'^ ,]']:!yvhv^ 
yiriKT -lyrn tt>'''''?B ivn ,]vy\v^^v'^ 0^5"^ o^r"''^- 52?i"'^ ^'l aD-]''ii kh t^ii« 53 
pis -i3^K j^i-ir^K^r^ "11^1 pi!^ "in /tsta^J p'i ^p, i'2'pyi; /irtasKtfl -lyrn. -i^ik 
"3"vi -ij?i ni"»!.! irrtoDj^:? -ir''? pn "^n ts'^üKri ,t2Kn jrsy^i^J D''Dj?i?"^.-ir3 -iri 51 
«"i-iB -ij?i -i?iK 1^11-13 Dr.;''\T Tiniin -lyasix jkü yano-'bts-iy^ "i?^^« v^o^^b 

-i3ii{ jDnrii«'?y5 -lyi p^^ tas^ba Jns''^ Dtaa*'? taD:xT Dri-'>^ ^''''ri /or^inric-ir? 
ir?'"'! ]shb^ ]'^ -t"]ni ij;riDDJ?K "t3'''B pn "^n ifi^axvi ,j?ij^taDj?j?.y:| -lyn pK 
OD"? «n ,in -irt2:iK «•'i-is j;t2D5''btfl-]r:^ -i?ik j?taD5''b?"ii Kn q:?-ixnta ss 

-ä-lK K^i -in^i.i i«": jyn ,t:Kn jr"i.X3r3 K''i i«n ^n^^irP \^"^^'^ "i?''^ ^Jr^1^*?1J'"0 
-i:iK jinr^^^brs i:?i px irsynKa-irl a''üt »ür^bb* ji« '7^^?^?ö cin irDor'^.ä 
:jr"i.b{rita i^j""! j-'tj nn^ii irJ"'t3DJ?^. "^n -i3"| pn ta'^öKri ,j2iri3Dj3Kr3 -lyn px 
crpi j'« «n fOr^tsrjrj orrn yD-iK-n r^"?« tacrta?«?«!?? pna 1:: iss''? xn jri; ss 
,|yaK3 jri.«3aDnis -!?iK }:?3^b-i"iro irpT /titaxj pj""! //^ jn ,n?M ji^s^it^r^ ^312 345 DEUTERONOMIUM CAP. 28. 29. 

ri.?rt2^Kn?K 1?1K yTK5 "I?1K fjr^K^B J7'7.?J7ta'pi«ri?« 1J1K VO^y ,D?y^Xl Dy.5''''l 

61 -p?Knp ^^tt:. '^■''i« ;jJ?J?«n3K -!■'-! ]VTl^y} m i?ii< ftaD^tsD-i^ä ■^•'1 ü)-i ir5^J^ti 
,i2rK |i?3''1t!:'J'J Driii?ri.y| crpT J?313 ü^l pii^ to?"? Kn ,r'JK'?B ri;?;:. "i?i« ta"'''n 

62 ri.5'ü5 torii^i; "i^'ä!^ *^?i^ ♦'^r? tD;ib^ts")r| xn ra fii^J^na x^. nra'^K ^i -i'-)''ii 
Dbj?öö\':i d:?i rnr^tt> «"ii "in-'i? dxt tstsKtotr^ r'^nxi^J^? "lyjJ^'ir^ pi;« iria^b^ 
t25i>'nrj ts?''? /DyatsKJ Dyrn, ,ö'^^': r^ö-^et^ nri xn b'"'Yi ;a:?n.xii rj?r!2 i« 

D'-ix PI.")!?"!! jrDönj^^^rii i2y*].nri; "in-^ -!?ix ;]j?jS''i?-ir| isr idik ptflax-jis 

64 "TitT nn-'ii ^^^ -i?ix qj^öny? 12: pa''!r5 px D» io£pr??öxp xii pnxi ,yi3xb nyj 
-:s üi2r T''5 J^IIX "iJ?1 i?!?!? ayr'^ I^? ,fr"'"!t3ii>iy^ "'yr?.'?xs vhbn "irejix 
xn xn rjj'ri n^^^^^^ Ili'l-?^ ^^'''^ dd-i"!! to-ix"] n:ix ,ri.1» "iri VljiV.. n^^l 

65 n?!iK ,p''t?t^ 131X p^xn ixe rirtoyi y.5'''i ^1x2 xn ny^rvi ,toDxri a2?xpj>2 aa"? 
jygxn tsDxn r2''''p 121X ,jy3''"'ba 2\'7n öd-'? xn idd'i''i.'i ni'i^-'?^? I^'r'^ '^i't??''^ 
-tjix ,jj?arj pi^r? oriJ^sra p''x a-ixn -in ly^^ ^i ijix jjrSprixipiä ]?2''n. t-? 

66 jj^sri? p'i n?ix ;rbm "iri ir^rii^r^ "'?''^ 'Ii'r''** "^i'l iyt?5x?tj>ni?| p-'x 
niix ,|yt23'i''$ ts5X2 "i?ix 2Xtt x"5 "^n ^Dy^^ xn idix ,ir2?yri -in -ixä n'T'i; 

67 ,Tiiit jjyjKT Ki-i ifiD'i;\'i D?r2ixö oyi jprt lypM tss"? D^yayS dpj"-! aani; 
iir^"ixö DI?, yni^ii rix qj75Xi xn isD-i'-ii Di^riix Di?"!. -i2ix tiil'ax dj?. n.r\1 
"1X& 131X ,^Dyn ]$^'DyQ yi. xn li^öxri ,D2r2i"!ro Dy.?""! tasnis -iri. 'ixa 

68 ir'in''S:pn!i2:'^'''n-l''ir/, i?^x :taD"i^ii i^rirj. xn in ,ir^''ix -i^rn. p^ba^x nri 
,yaxn ta:?xiy5 "i'l l'X üV^hv^^ ixs ,y^j?i; Di^n ^i'-ix ,]VW^ P^ °''^-?'? 1^'? 
in^^B IJ^T'S ^1^1 isyi.li'li '^si'X i?ix /ir.nrj "inra 'oa"? p-'X öobbxi xn 
tpv:. nyB''''p pp. -inni d:?. i?ix ^i^iiJ^vi tD&''ip-!r| iJ^i^i?» *i?ix irtsprap 12s 

69 tD-'ö ,axn irbnxer^ ntöö ö:?*i. ;^ irabrvi ,Dj?n,?ia ori J'ta'^xri xn ir] Dj'jn 
IJ??'?yi; »yisia öJ?i. "ij?i?''ix i:?D'''?ty 12: dxid ri?x'? d-'x D'bx-;t?: pJ'l-rP I^^l 

t rE?i?xn irDDxbu>r2 a'i.in px iy.5r'''X to-'J? "li?. 

t03 C4P. XXIX. 10^ 

^ JJ^ni^Jl'^ t23xn irf^ ♦IJ^5'7''^ ''^ "^x-ibiö niix r'^x'^a?: ir2£?X2 ari ^n üt£>» n?ix 

,taxn ixiitor2 ni?"]? ori. 0:1^0 X'1.?x'? ö'x prix i^T'^ ">«? " o**!"' D^br"^ 

2 xn ,ir'J?isnB i^dx-j: xn ty^^xS ir^2X2 oyrM -121X prsn ii!'?''\t ii^^V^ "t?ix DEUTERONOMIUM CAP. 29. 346 

jynnK "ji«? ,|ynyT. dijc |yri« tiw ^pijrjr^ p.??J^i5.1J?. ö^^t prn p^j$ loa^? "si"» 

-I31K ,D:ii:''Dr3SX tss"? "^"k ^i'-ik p-iniKii ^VT'bp yy^v. rta-in-^ärj r't?D''i'i -lyi 
03^3 "in-'K tasKn -ii<-;3 ;is^B'?y^3X roiö ür3'"'1 sT";« taD^? iril^xn vrjw VT''1. ^ 
ts-'OKl ,|yp3.jnDrJ tas''? nn''i< bskh ri:?.3r'j.i3y5 Dy,-?nKtaty im r"C' "i?^x jJ'^oi'^J^? 
/orianp. ISIS* |j?rn jüt nrfü; kt niiK tp5 t2t2«J 'ir'iiJ 'V, T« d^^I 'tfli''??"'"'."' '^s'"^ '^ 
-123]?. rr-ip Di:: ijix ,|u>| jk& j^jKp ,aiy -i3i« ,ji3t^n \ah r?s[5. ,|ln^p d^ik JSi? 
DJ?. |r^K5 "I31S r'^ "^^^^ "'O''!^ II^^HK? ■T'l) 1?^« ♦«'! ]:^i}bt T'li '-1^5« rjr:^^ ' 
jnf 312 raiai^Bir lya"?«,"! ori "t?iK "li ari i3ik ''?5i>5"] ori fto^i^sa")^. d^^ 
is''??Ki ,pnto K^i -I31K ,iyt3;K2Kj?:| ornjö oyrn rtsis*\i Kn d^Skt -in-'X -isik » 
-INS j?tfl"n rbb^ t2nj?t5tt> iri^K jmia 'in*'^ dkii orbb« j-'k t\i '^'''?|:>'''?J "iH"'!!? 9 
rT''x 131K jrtaorto'pi?. rT'^* ,r)2öj?tst£> y-;"« ,"irt3S''\'i y-irtj ,1012x3 Dri"^ vi 

"irin3:'pKn Drs^i jks ,tarK Dri.?xb orrn. rtQö"'» "i^l p^ "i^S^J^It ,3?''b"T?J?"!.s 
,Drtat:K3 Dr?"l ,0';'; I3i3 jr"! pN nn dki ;-iy|si«\p-ij?DDNYi ar?'''''! i;: 7^5 ^i 

,«": t3DX3 J"-!. -1:?. DK1 -I31K ,rtoD"'1-l^. rp^Kä D^lJt DH"« V^^'l Tjn -|^. t3''!2K1 12 

rj'-is? rD"''?tt* rbi^ T''^ ts'^ to?'? *i?^»< '*^pT- on ■'?^^ PO?- °n. 'ö-OI?^* ^^ 
ts""» -i\-i "irsbyii ,jy3''3i?^üri. ß''!? (Di^'n^s) n^1?^J '■'"■'^ '{^V^- '^^^^ '^?''^ I^r"! ^* 
y^"'f iJ^?'?y'i? My3"'3r;;.ay"i. ta-'ö n3iK ,\^vrjv^t ,toi2K3 dj?-!i>t3is* ,;■; n«s y^^n t3ik 

t33nKVlJ?3 Dn.^p n?«'? D-"^ TYl «'''11 ,0]?. tSD'-ll IT^'V! jn ;tsrX1\n 105^3 7?1K tO'"» 15 

"in-ijÄ xn "^inn n?""! jr^xicrj "U^p^ks Kn *ti-ii-i jytsta^ü t'ii «■'ii i?ik ,|y5i<n 
im p'pKn |KB jy:^t2K3 J^in-'i« im ':'r"'"!3 :?'in''i(? JD2Kn -in''« im J'i'M li^^^'i^i'J ^^^ 
-lyt??^« BD"? to"ö«i ;fri.KT.i iy.?n''x x"5 xn ,irrjr?.r3 "i'pki i3ik -ij'3'p''t ^•"'Dtr n 

,DKtot£> p-'K -IJ?"!« ,DDr!p?rr3 P'« "ir"l.>? ,K''1ns yr"-« IVl^ }«Ö p'X K"7 "^"K 

PI jynriia?''?! dik ,isr"].3y'ii5K ,t2DK'3 Dr"!.ri?is ,;•; j«b r:3''^'^ "^'t pnyn lycori 

»^n 1^. iri) ,0X1 ,|"M -i-i"ii DJ7. n3iK tis33"'-i2nxEi-ij;rj msianri; 13ik vh'7^: an is 
jyDrnBt^ -i?iK r3?j?T jr^"i:?o dj?.?"! pH •^••"i "is ,aiK*n Dy-ir« o^rn yD-ixri 
c',v'4-'^'i. Dj?5"» D''\ntDp«DttJ-ire -iri p>^ "^"IK "^"Js? jr\T firny^ b.-t«ri d:?. n-j-'ii -i"» 
«r*: ou-i. ;■; -in^i «i i]'jyt 12: ytsonin di2£ is^njrpsntD sn dik ,y!p"!3Kii 10 
ly!""« pM "I31X jyD''l"i D';'; |-jK^ -ly-j. in-'ii j^id^k nn?»<| 'i>^'"' 347 DEUTERONOMIUM CAP. 29. 30. 

,]i?jj?S D';^, "^ibe J?2:?X3 '^yn \ri''^ «T'Ik '^i''^ ti-'ii d]?. niiK ,jn>2 jyri "irs''^ 
frt^''TP''i« paw |y5''\'! T]''i.i ;■; "!?ix ^tar« ir^'i^rrj rs^a oj^r'^ P^* "^^^^^V 

,yi?3n.B "1^1 t?iK 'i^nJ^t irrjj't2^e''ii< T^^ 1«? «'"! f"inrP ^y^ f]v^v':fii'v 

22 !ij: ,iDKn töpKtty^ p?K-!p DS )] ta-^öxi; ^friiri) jrnyj. fj?ts''\np?K-ip vy}^Vi i?ik 
-^ri^ t3:?j>.tr5 a?"? cj?. OKI ,ta3?K"ian3;ä i^kS Dr^?XJ nri"« p'pxi njiK '^yäriity 
"■^y.n |nxi ts^lnp j^iit i?I^J'T'X lo?''? "i?iis* ,t2JD''-!a-iXB1J^n Dta?"? i?ik jKp in 
,ö:^av 151K nö-i« ,n-;a2 i?ix ü1-id |Sb jji-iKtjtt^nrs "i:?l T'^^ ;öala^?pnK2 

24 ~ij?5 i^M b'"''!! {ii?3:i?'^atö n-i"!! jXÄ n?iK ?inK2: j?-^.33;5?y-!.3 rDx-i:i -ij^ri -irox\i 
ir.?r!''x is''!?i -i:? in f"ij?t3r| "iriri^x Drtatpxj orn rD';-: -i?ia |:?i irsKn lyDox"? 

25 ,^rt2t?K^ ;|x x"! iJ'iii^tara i?^x 'Ili^^^J^^ H^^'l-?^ I^^^??'"! "'?''^ I''^ ]^^T^ ^''? '^?'''^ 
26 131K trötsxrt tDb''\titDyji2£ iD?''3 |y.;n''x "iJ?. «''"! "i?ix 'iyt?3?Np t25''? a^] N'"! 

irscDXJ m ^'l"ixi ft25?K-iataDi^. i?«b D^^rn 'iys\s' d';'; |-ik:^ "iri tsr« anxi 

27 -D-'lK X'^i tsxn ;^ -t?!)X J|y|?''"!3 i:: ,tsrx i^^'l^i^^ r3i3 apri fx iJ^l ^'^i'^s 
-tflsi?. "iröx^i px i?ix ciJ p^ i?ix II«? D-'x ri?xb Drin"'« d-tx torotsKnyj 
Dya-'tp^n «•'•ii ,|rBix\ij?j i^vh Driörne p''X px x"! taxn "ij?. i?ix rJjitojpn 

28 -j;3 K-'i nyax ,|« öexj Drnrj^ix ^^^ m^nr»^ ^i'jr-i. irj^^riXa-iy! xn toraxa 
pnts 15t to"p.?''i;x px r5 /lli^irP li'"!.J^!.?i« "'?''« '?^« JJ^I.^*^!!'? |:?tsnx?3y£äx 

*? Cap. XXX. h 

-1^1 x"! tDD7'ii xn n?ix ,r'5xn ts?r^rriXB in '^"'X ly-i, r'^^h^ nri "i?ix |:7Ji?j 
-xtsty^iy^ "^n ,t2t2XJ pn_ //, prixvi ,ni?p.'px| i^lp'px lyts^ix ir^ny? p^firn 'is: 

2 |y2-)xnyj toD-i-'ii 131X ,aifiXJ ßi'j'"''! ,;•; ist '^''i tspy-i.nrpj^a xn n?ix rtoxri i^d 
nnrp. J^r'''?- "i?^« «'''1 ,j?bn:7£rs rta^n in "^"x xi.i xi p3X3 rj'öö^tstz? -lyj^t 

3 pn. ,)) '^''ix 171.1 xj ,pbrr.T iri^Dx: "ir.?"! la'^ö -i?ix |l?:^"iyn |ri'?xa oy?''''! b"-?? 
,1^01X3"!:?. "ir5''n. "^i 1111 IX "i?ix ^iri^rii pnii: ts^xtt^^yj^xByj y.?''n rtcaxj DEUTERONOMIUM CAP. 30. 348 

: ir^^''i'i D?r3yb DJ??""! D1K ,tsi3r5''? r^r:?.! jr:^?«^ ir?"! to"^ -i3is* jyi^iyo 
rrn. PT'lK 131K yii''"!? y.5''''1 »i"!« :?5''pö JT"! rb'pK 'iy\) ,tatD«j pn ,^^^ 131K 7 
irinrr?.r3 "^n toDi;\i xn im ^jrsxn t2^K:j?jDN3 t-i r5'pyi; >]v^vh ivoonri s 

"irs"»« jj:'.5'''i< 'T'i "t'i''V ,t3taKj pn. ,;^ n?iK :j;^nr|r5 rta^n ti "^"^ x''i » 
Drs'-'b Dj?.r''i tssnl: '1^1 px 'i'1.?J!'0 "^Vi^'"!. ^Pri^"^^ öi'b'?^ P^ li'Si'^ ^^^^ 
ü^:i ,D3''n'Tij> crr-»- tssnä ivi J''J< 'iJik cyr;''? orj'«'''! tsans -i:;-i. p« n?^K 
-rj "^"i 1» «■'ii Ki ,jrt?iJ dn ^in ^i^s'« ir'^is -i^tit T''- "'T^'' '1 1^1 '1^^''^ 

»uttKj Di'.?"! ,;; n ^in K*n avi:'^ ,Dy2föriy^ ori. r?ö arpi pi< i?''! jrs'it^ 
jj^l t:}hvvi |r^'?x^ "li??""^- '^'^ '^?''^ \^m^^ ]^^^^^ üyrn ts-'ö ,toDr'^.nr;^.:?5 n 
n?iK ,nriit:> 1^ to?^? x^. -i^ä ta]''i< dx ,rt5^sr5 rtfi''N'i "i''"! "^vs* tsi /tixar^ orrn 

>]V1^^ t?iK DK tacpyb liiK ,im DJ?, ts^xn "i3iK «T'irn ':'yttü\n in pK f?iK tIi 
CK1 ,Dr"j,r:^)2 Dyn Dto":?!?;;. d?'»? ■;l'''i^s' top« Dy ij^k tjinis oy -i''ii dki »^^ix 13 
D'pNn 1JIS Dy^^rya Dyn Di3''\T?y; "lyÄ^'^n i?in t'? t3"i.7y|i "^yii tygyiBtt» }X)a 
tDnxr. 7X1 iiyi?K] ;iinta oy 'T'Ii dki ^^ik ,iyixn t3ik oy Doy^ -i3ik ,t?ik Dy. u 
Dy xn DK1 ,jyi:"";yo Dy?'"'! |^x -i?ix y-!.5ia Dyj^i pK ,y:iK3 nnyi in tsi'x 
ytQW tKi niw IV^:^'"? tki ta^ybyj ^in -ixs yts^n yi^xn t]"« ,yn'^T tt2£py.inD 15 
lya-'^ 12£ ,i2ttXJ jy?''''"! ,;^ yt§''''n -in "^px Dy^rK ,yT.x:3 iki idik nKto jy-j. idik le 
jyjjii'tsK! y?''! i:iK v^ii^v^. Vi'^'^i i?ix i'?yi.?Kii i:^ irjyi; ly?".'. p^^ ,y'pnyBy3 
a-iny^syj 121« ,t:Dy|Ki? jygyb xn dki ,jyt3DX5s*y3 i^i ytfi?y"^. yj'^M ijix 
""K «11 prixi ,y.;^y?. y!?x^ Dyi px ,!2taKJ pn ,p, "^n dxi ijik rtsDyn-jyi; 
,yi5'?'pKT lyn^yiiaK pyn pn -iy5x "^^i lyi; JIi''?^'i'? ''^ pts'ira px oy taoyriy^ 17 
•uaDyuys "i?"« iy"!.n''Biy| '^■'■1 tsDyDoyb n?iK »tsDy^-ixnyj toD''? Kn dkt 
DK*i ,yt;"n "^"^x 't]\s y^nrp-iyl kt /jy3r!''X lODyri 13ik' ,jk nyiatsKJ y^J^l?« »s 349 DEUTERONOMIUM CAP. 30. 31. 

"J73 px Dl?. iJ'öüxp, 12: p^r-i oi>< ftsa-ir^ p.7. in "ij^s"« K1-I priKi ,iy:5"'?2 

19 i2i yinx «n "i?i« '?r^ö^'^ jyi '^'''►^ "^VT^ J't?'"-'? I^f^np 't]''j< Jfröny.5 1:: pav 

p^l -i?^x Nin ,t:Dj?^Kb psrb xin ts^öNi /jr^i?!? tNi r^nyii xj ;"^6& iyT 

20 n?iN ispr'^.N.n J?ö'?'totr> sr"!. »T'IN ,t2Dy5"'b ,t2taKJ ir.?""'! ,;", xn dni qröKi 
,r|Nto 'irr-'n j?i-iyj?ybny5 x-'i hdik irsrip i'^'''! tarx tki ,|j?i ,tsDy^?«nDx ari'« 
ori fOnisN aj^n riivav'^ ]VT*i )) 7X1 ^taDyjnNi; r"i.?Kb Di'"!, px «ii °xi 

t]V:^vi 1:: jj?.5i''>$ DJ?. ,tsKn jyns'virrji:: Dpj?;. Dyn njiN pni:: 

xb Cap. XXXI. s':) 

-inya taD-? IKp.'^''^ ,t:'pNn.riN! J"2£?Nvi2t"t?iK ö^nrnjin rta'"'!i p5 •^■'^ qyjn-'üJis 
jyrn n:??"« taD"? taD'^bi^j xn ftaiKir: "i"» 12: taxn ;•; "!?ii< ,iynJ?^?''"'i< "i?ii< "D'iis' 

3 jy^S-'isnyl -ini-inr, /"irO"»'! "INS -lys-^^rn tonyj ny. ,tDSosj pn. ,;^ tjrrjrJ jl"! 
"ij?5''N?M iDrii?3 "is f^tpini ;aDrö.'7]?33"iit xn xn dki ,-!•'-! n^s "lyp.'px? yp"! 

4 0^1 -ij?. Kni /p."ita p).r^'^ "I"]""!"! ;•; "t?i« ,taKn taril^^j?^ ^^i x^ii xj ,nrrj "i"'"! "iK'a 
,tai<n i><r?taj?^ r"!.?Nb Dr^irfN idi« ■'Idh ins ir:''?Np |yT ,Jii? öJ?l. "i?ik prr^D 

5 tflb'pNT in"« -i?!iN ,]S^Vi '^"S "^Ns x^T 171.1 ;^ ■i?in JtsKn ta^^-'isnrs 11?. «■'"! 

6 p-)Ktatr n^M :r5Nn lybnxBy^ rj^x -t]^^ iki ,pnts rtasayj d^I "^iw p?s'J Il'.?n"ü« 
|S?1 My^n'^ "^i^ä ta^K^irl DD''? "i^j "i?iK »tay? 'Ti''''iit ai^taD-j"? ttoit-iynya -i3!|K 
,|yn''2:ta2:?. ^5"? in •^•'t -ii-'ii nj? ,ta.iy3 -i-'i la*'» "irn ,Dy. taj^s -i]?. ,tttaKj pn. ,;■; 

7 ia 'TiK-iEir 1DIN r.tfirr: jj?i pjn ii^a idin qrDDsb"irs laa*'? •?i''i ii^i.i n3i« 
K11 |J71 ,ia2:^riya "i?iN p'nx^tt^ N''\T. t '7N"it?: p?k: jnb j:?2"'is jn "ins di-s 
-a iirtarl i^in^N ;•; Dj?5'?yi) 'Ji^^^^p i?«*? ini pji^ rp^Ks orpi ta-'ö toDi'^ii 
pta-'iraaix ob^ jy.5n^N ßJl taonii kii im ,fr5J?J 12: {y.Dri''N ,taNn iriNiiuryi 

8 TT ta"-» -ii''ii -ijj ,tDij)j"ny.i -i'i -1N& nri ,dj?. tspN "Oj //^ -i?ik :fj'b"''nt2D''lN 
,]yDDKbirB ta?'? "^n i")ii 11?. 121« ,ir'n''5f^fi?j? toD"? -in "^1 1"]""!.! "iij. ,p\'. 

9 im yi^^^Wi Dypl 3''1^ it^fa "121s ta^K^irl ta?'2 k''1. i?i« taD''? '^•'i r^D^'ä 
Dj?i.?i3 Dj^i jyjnra n«'? xn raSi'ii ^d'i"? p,ri2''p jri ,|nriaD''iB 1^1 d£ sk: 

10 :'^><*iatt> i?iN lJ'.2n''K 'rni«?:?^ nttJa njiK :D''7N'iTr: irtaDytabr, ]vhh^ im ,o')) 
-3''6 "lyn taDys dk; ,Dj?inN'.cpK'7i» d^i ta-'-'S "112t ,jri..iN: jyai ixb ri.2y. a« 

n D^i jN ri^r'^l^. i2£ ,BtaK2 orj-'-'i ,;^ "ii<& D1K taööKp 'r'X-;^': p2K2 |J?11 ,]V^^V 
bsnt^': p?«2 -ixs pt?rj.y2 Dypi «11 tso'^'ps'j nn^ii pbnri 1^^ ps'pyi: /I?taiK DEUTERONOMIUM CAP. 31. 350 y^S« ji"i?3n;3 i:: ,Dt:Kj jrT'^ '''. I^-?1^/' "^^^^ P"^'"^ i^/*^^! 'iyDt?''\i ts^"? °^.- 

n?iK ,pn ]vm ^-^'^^] iJii« nra -i3ik ,ir!rnr£r5 üsi'« "^"^ "^^ni «1 /toby^y^ 
p« rt?'7i'''P3 ^''''^ r^l^- " '^'^^ ;t3'pj?:^y:D:Diböi?Knr'Q or« t]''! irtsbbrts^ i^ 

jri^bt^ nJ?t?l'l 'i^ri. «""3 tsD")''!'! «11 ,:?fi^t tn^^a 12£ ■^«istö ;•; i3i« ,dv^ is 
er*!. nyt?t?i<5 li^'l.i?!'''"!.^ IJ'l IJ^I.1^3«? "i?i« jyr]rt5tr2''i« nn^i ph^z orrn i3i« 
-!?i3 jr:"» "131« jj^Dcxb-ij^Q yf^ -T-i-'ii ci? -i?i« ,taa)?«p ds pn«i rDri?*^'? 
"*«1 ]'Jm pi^^ i^'ö iT"'-'i I^"t 'l'IKn jirccxbtry^ örfs;? ts^a •^•'« jri. /jl^sria " 
n?i« iyi:c«'?nr| X"! I>1"!I?1^ "^'i« t?^« ,irj?ri.3ts3j7. ts''''^ ly^^J^p,:?'!. 1^ ya'pi'i 
nn-ii d:? 131« fVliJ^vi ta"iny:^-iye d:?. d«i ,jy3-iy3ir| Il^jn''« J«? ts^^iJ'^?« p''» 
-r"st:' r3«t? oyp"! I« -i-i''i.i d:?, -i?i« ,|r5""i.lJj. D'?J3r-;.iy5 loi« p'^bj^is* '^■"s jn^^f 
i:«n Dil«"! ,t:p!!? -i^ö nytaji« -in^^ig tsD''? ata«: p''» b^ii ,ta3''3 oy. tsp« tjy? 
-iPT 12: tsa^iyjJiN' p''ö l"''?y?yj I'T.i'"!) T^ '^?''** ttsa^nnj;. p-'bj^i« opr-i "^"a is 
•rpi CS CXI ,t2«n jxn'oy^ di?. '«"i rjrbb-'ii jrj«^ orbb« di« ,jrnrsir5 ta-'^? 
n:i« Th Dypi '^''''« :fiy5''n.ty «ib« Dn«i :to«n toj''T.?j?iiy3 prist?«^ jirn?« 1::: i^ 
cirpn "T")? to-'a«"! ,i?ia jy^n^x ps< d?. '^ivh fCh^-w) '^i'irP ^'^ ß^?- '^^^^^^ 
-i3«b T«i p« c:i? nirii 'T'!!5 1^1. :s"M D'bs'it?: "^^"^TP. ^'^ I^lJ-'l iJ^r'^ '^''^ "'"'? ^"^ 
131« •!|'p"ö («ä i«i ,r5«n |r'i.«\nry3i2: p.ytsy? i:?.?"'''! T^ ors'pyii ,ir3?''n=ir''^ 
I«i 131« ,1^1.1^11 tttsr? 131« rata«! i?i« ,]i;Di=X ii^i dx i?ik ,!2D''bs j''3«ri 

-iril 1?1« Ml'jn 1^31"« ll"!.! DS 131« /|ri.?yi.1 pyt3t3«3 Jiri.?K* Iü: Tp] DJ?. 11"-!.! 

I'i'X lyii 'pi iT^'^ c^. i?ii< {jri.Ktair-iy:^ 1313 irj^ö i3i« rjrp'vix t^ j^i ^i 
i''b Djrri Di-'t« bb«] «T ,|riiyii lyesri.ta yb«!33«ii 131« p^b:3i« crpxij 
ri.3iö ori. D'-i« jyi.irii iyopypyi dd^? iiii dx |yi ,iyt3i«iit23« rj^s: ob« 
•^•K i«är:3 ,t2intD sd^ii |«:r d» t«i ,iy53i. pi rjsyp^ -^i^j^t pi ,D3r^«i orj"! 
ritt' Q 131« ;r2«n |y;.«iitt>r^is£ ^^« :«i ,y3«n i:3«i3y3 1?«^ t«i p^ *^«3 cy 22 
:c'b«'-r: irirp «"1 cy ytainyb 131« n^h crri y:«^ jys'pyiöyi j« a^i^ 
i?i« p-;«taü «"T :"?i«i53U? 131« ,D'p3 jn«T ,yiri,i': Dyi b-xsy? ,(;•;) py i?i« 2a 351 DEUTERONOMIUM CAP. 31. 32. 

r? ,rt:t:Kn jya''-!tt;y^D''iK ym "^is p'^t p^J Dr:^t:rjr^ orp"! J^ts'Kvi nn nirö 

27 -^''ppiyjiD-iKn r?"l "I31K ß^'p.f tsDijrstrnyTi.-i y.;"*! S'jsj^p^ "t]-^ |ri H'"! l^P?- 

28 tsbi7!9aKnr| ?r>*ta nyy-'ö "^k? s'ibiit nnj?» '^''1 K''ii öi>« ,;^ ]v:yi J-'tsDJrett^ 

29 :?i«ta Br.?''''» "^«5 X"^ '^^''^ cx"^- ''^'7X\"' ö"'''vi Ti"« irn :jj??i"i?K js'j''''^ i:: 
1'^* 1^1. rirn"!!?^ J^jri; Di'l. |i«s isriirii i?ii« /isri'iyi; iyani?i.n:?l 1'''?"!i^5''i 
irrtsE?''p. in pH p-'bjDiK TK1 ^ii-'K 'T3''\"i Hl -tji« ,j?aKn ji'b''7X?J''5?b* "^"iit 
12: jn''!5{ ,D';': irriK jy*!, PH apK j?:k3 bkvi ,is*ntar3 in-H '^''''l'i ,|y|sj?7vs jrjxa 

30 i:?i. -1X3 HiSs* rtsri.r'i nt^a i?ix ♦y'l.?^^ "^syvi piri; ikt "^iin jypij^ip 

nb cap. XXXII. nS 

2 DX J^inr^ rj")? ji^J^l "lyi K''i.i l^l^lis hh^i d:? :B:?'i.?ia b^o'"'» rtsixp 
i?iK ,r.pJ TXI ST'ix yBB-'p'nitfitr «ni ,j?m. y?^''?3 «■'Ina nri «ni IJ?D''^s b'pKT 

4 JJ71 ,pnta i''\i. io]''x lyiaaxp^'^'pxa ,6rä "i:?n. ttotsxj Dr"!.i;'T?ix y-in:j xn aarj 
,ty'pxä ta?-'? 131X ,rna "^^1 tstüXJ p^x /^^'p^^tsBriJ^^ 1?"! yari; ri"! vhb^ 

5 r.?''\t a?"? x"! DX1 rtaa^iyn-iri xi li'^xn xi t^:?^ apx rixirj i?ix ifisy'^;?^ 
-yj Byts-inrpiri "i?ix Dr^a^np p'-x ,pr|pä"!:x^ nri-'X topx ixi ,-i3''i "^Vl^'p. 

6 -lg Bpx ipbxs Dyjibp^ix njix BytsDnxnts ?;•; X| iri'X ayiobj^jnyi tMybt:^ 
tsrß""!;:?5 •^n ii^x D^xiar^ '^''■! *nyi. <.ir3ix\n]7. "sin iri ,iytaxä pn. öb-? 

7 iy;r3?X3ir5i ^l^x: x-'n rtaaxiay^ !tD''''5nxs -i^l. r^x^ ny-j. yp.3:;n;?5 ?t2Xn 
yi"'^- 'IJ^TTP-Ii'^ "'■''^ i^^- ■'I''''."' "^^^ "t'^x /"lytaxä jy;""! y^xia tnytaBybu^y^ 

8 jrn ra-^s txi ytsDBxri *^J?i d^x mk^xi -in jmi'i]' ^^'t "'?ii« 'li^t?Drj3by, 
rtgbbytsty ,d'B";x "ly^rp X''l rtgnyn5Kjsx -11?. Bbx ,yt2b"na-ii;a Iiyp.'?x| 
tD''7X";to: iy*i?''p ^Vl "rrix?:]« lyn "^xd '^yp.'pxs "lyn rit?yi3 xn tfiBy| "12 DEUTERONOMIUM CAP. 32. 352 ;'?j?feE«riK jy.?"T K''ii jn^N rtaj?D\ny5 "iV. fin'« 'H'''''* ^?^ ^'^^ "^^^^ 'I^''''!^ axjuiiK 

IJ^l «T*!'« IJ?*JHKli |^l''^5 c^ "^i? ttat:N3 ■ij?n.ör"!.& I""^ ön''!< ta'^ö 125''? *i3iK ]ri'ii{ 13 
in-« toDyb -ij?. ,'ny'i.'py| nr*!. taanö x^*i irccy. jn"« d'^ ,^11^, "iri |rr!xn 

tsiba:p5''int3 jkö ^dik ;DDr2:''''vi orn rpi'^'? ^J^l ^'^ yR.R«5 "i?i« <i^a i«! 
ßcrilixn «n ,d''1« nj; Jibtt> ,-i'i«Vi atari jntö^ pa D^t$ jpni «in tacy^DK-ita 15 

•sinn -irä"K Dis: jn"« |»tsic"-! k"? :i?|'p\"i ni^a^i irj^rs ]Vi,. ytort53X"iy| n?iK ig 

r^-K «n , iröXp^yn a^TlilK «n ,JJ?r3 ,iy^5?Np tsai? «•'l «■'T . IirtSt^KJ ,tat£S'J {23"? 

-"lyi sn tocKn ,t2Kri örj'''¥yj •^•''i ij?i /i^j.'py? jyj qrtsytaa-!''? tss''? nrt2y| i» 
^DiK :t:Kn |r*i.K3J'^ '^n "lyi »tstst^j jy*i. |yDDya"iy| tcDxri i?ik ,torpDy^?s*_3 19 
,irta;Kt? '^m yjnx?. y.?"! iya''!!i{ p.Ks; "ikb (Kn) ytsnyött^-irs -i?ik d^. nxi ;^, 

,to3ybt2>y3 Dytfi^inyp'iri j-'''^ ir] X""! 1^1 ni"''!.'! pM yi?X "in'J:^ D«n ,jy.-iy; 
»ari to-i? "irs"'''« öis "^"ö lytar""-! k-'i :tor« rr^ta ys-'-'p irjyi. K^a r'^yi.rP ^^ 
J?T'^i; y^ "i?iK ;iyts"pbya''''Krnn''!j{'7I-]!n'Ti''ö lytsj^it-ii?. ,tDfü{tstDX2 toa^o iki 
irt$a'>*''^t2 ar?"« to^ö ; top« p"?«? i''"« tsa^? 1^1 ,ayn. ts"» jr^^n -lye^^« ai2i s"i 
{j?.;"ö "^"iii i3n'''?jts?j? top!^ nr"! p"« iri, qyj^st^y. s"? "^"s* bbni rp.'p^^s 22 
lonnyi^ny? cy, n?ij« ,"i2i'ija« jyttanytj?!]« |yn p« ^a toi^yia "ly. "i?ix ^n**? 
tynya -lyn yt3py|i3nj sn tayi.j'va?!? dj;. i?!)« ,tayi;yj ^ri-^Vi i?ix yi^i? Kn 
qypT-iy|K^T fyjyj'^'^'7'p"'\iJ?b'''|syr'')a ,|y|"n«''! "iya''i< p-'bim '7'p'''ii '^''k 23 
|K& -i?i« ,12''! ts"iny:^iys nya-'ä axä -i?ii< nyjjin -i«ä isytsaxa^rnyi («•': lyi;) 24 
jypp-'tt^ XM -iyt22iK y";;nta -lyn |nKS jyi. '^■'Ji^ "^bni ihi ;jyta"''';ipDi<-!p jy^"'!?!)"'^ 
io-iyiitt> TK*i ><M hh^i |yB''iK jxa tjyi.jya^ip y5''it3tö d-k "lyn ytaä^j ayn d"» 25 
K"**! »{^.■'i-i&jjr iDiiK yi?''bJ?''' 'i^T'? 'I^bjd« xn iiy^^xp |yi j--!^ -idik ,|y:|"'i'i 
T"« »H"«! "^pK '7'p''ii lyrititt^iy:^ .ytsaxi '^'•k ty.??«» fy;i"ij ayn. ts'-ia yj3''br\T 26 
jy* ytiy."^ tsa^? ii: '^•'x jyii qypjy-i.?« in"« jytt^iyö -lyt??^« |y5'p''t?ny| bb^ii 27 
vrjKn yi^^TDi« j|yji<T-i?iK ly.;?''''^ iy3HnyT'i.iy:''M.tDa''?BHi ,Byn.5''''B cyn nxi: 353 DEUTERONOMIUM CAP. 32. 28 jKä p^Ks i^s tar« D^. jrn ;|Kn:2y3 D^b^K orri isxn )] top''? ijix nwn 

30 K"'ii :jyt2p-jj?ö ri?i^. 'i.^"« «''! dxi ,Dy3bis*T iPiDyssttJnj;! -i?ik ,]V'};}^:} vi;'V k"! 

ti?t?t3J?0 iD"iy|''b'ira''K k-'i ;^, '7?ik rytstsyrr taä''ip"irä xn ibra ^r^^Vi a?''? |j?ii 

31 -lytsDn j?'ir''|) r"!.>'7.?i« ]rii tsoiabri n'pr|in''« tapK iby? nrj.?iK «"ii lüS"? |n 

32 -'?j;|i jyn jKä -i?iK ,p«t9tr?^''ii -i,n''K tsr« d'dI-ib pi<tD^r''Yi öyn |«a jn tn?"! 

II tar^ jyb'pxjj'iytatDX r5''bt2-ixta n3ii< ,p'''!i in''>{ tarisj J2B''j?r3?Kbi^ Ji^nrra 

35 j?3Kn tsrK i"» ?jy:^prt?> \:}T'^ p« ta'pj'j''n3?ä ^i""» «''''5 iyj"i«3iy|i 105'? dj?. 

36 p^t lytas^i "i'T'ii ;•: iri. ;K"5nrn ^v^^^ii D''i:ivr\'-\y'^ it}''^ i?ii< ,^0^3 tspK 
rnn^'K CK1 ,ton''i iy. jj?ii ,jyiaiK5n;^. "^n "ii?. n-i-'ii ly^-'i y.y'T -irs"'j< nDix ,pbx3 

37 -i?!iK ,jj?""i.s ■i?iK irjr^iKäs^j ay"!. ts*'» ar« ri?]?, « oi?. n?iK ,t2p^* j\"iki tspKö 
?|j?^i''i"it2 H''! irn si''lK Tbjjs "i]?i ?"i:?taaxj y^n"« p3 nri kti : jyjNi |Xö 'T1''1t 1X1 

38 ?r5''''iiiJ's?^ J?"3..'7''i^ li'r?-?^"!'^ ■'?''^ rirts'iriys?";!:'? "^rif « "irii"'!!? tat?:?! tki i^n 

TpK n^ö irsr? t2toN| "i3?"!.yi?K p'-p i))i< ,p5 DX l""''?'p« "^^x ,T^ Di^l ,nny!??i3 

i?iK qyb^^ri jKp n?ix jr"i.?^xiny| jKp. "^'J:« .ly?«» j^i?^^^!? i?^« iJ^t^l^ta jKp 

40 j^n p'jrj -t?Kri ^d^ö rsrin '^•'K jyi. n?«»''? iDytctayn-js -i?«n "ij?.;'"'» j>«d 

'^''5!« J^llJ^i; KT ,!a?)''''-i; tD^prtasriyj "^w i?Kn y?""» 1?^« ,Dyt5-)yiitr oy?"» 

42 '^•'K ;jyt3'py^'nysi nyocxn |y.5"!a i3ik ,ny3xnyTi"i IJ^T'''? 1^ jya-'i^ yg^i 

ü"bä b^Ki ts'nyijity p"» i?iK ,tai'7a a"» |y^''i-iy5 yb"|a y.5"tt yi.")yi; 

jybny. -lyn ytgs^in dks ,]y3y^?«By5 i?i« jyjyjKbtr-iy. lyi. yaiba oxä ,jyDByi.ä 

43 -lyr'^j üiii^a tsi |ypy-j. n^ni "i:?. jyi. /pbKä pM ly?«'':^«? tsyr''is :Dyi.?"ä oyi 
pM iy.?riKny| ^-nni n?iK .p.ya^s'nyT^'' IJ^r'J I^ I^^S'^ ^^^'^- "'l''^-^ ^?^^ "^J^ri 

44 oyTb öyri ytanKi; yb^K yeyny"! n?ix axp. ntpö -i3ik «p"?*«? ri i?*!« i?«*? 

45 -bbKs n^ö D^« n3iK {D'pj |n«T ,y.tt>in i?ik ii7. ^ayp'pKB oyi. lynnK fyn -iks 

46 i^t ny 'r;xnBtt> «T »bx'ity: pDKa ia y^i«"n i^p"! J^lp'ps li^l.J'"!. i2£ ytatssn tayi.?y. 
io;''''¥ya '^''''« 11^5^5 rtfl^n t]"« «n ,yt3-iK\i ypi y^bx jy2£")y,-i !is ta»riy.? t]y3r'''i< 
pnta 13C -I3W ]yt$?«5«ra 12t fpJ'irP IH''^ tsy^ny^ys k^i "in^« dxi ,y3K!i 

47 ,•^'«-'15$ T? ta-]Kvi dynyyb p''p_ tDpi< oy ly^ tayiatayTy^ ayrn y^isi; ybb« 
y5?«b in^K öyi^iyii tD-]K\i ovi;^. -^yn -1« njiK 'II'SJ'!? "^^'^ ^T^ dJ?. IIJ?"!-?^? 

23 DEUTERONOMIUM CAP. 32. 33. 354 

axia y'1.2«'? D'-K "ir?'pj;vi ,123 j-ij^i^ |ri. .ü'"!:??', i^5"!'5r3 oj^ri s^^tk e|''i3\-i ynj?j 49 

r^irs ö^i »T'i« tsD'p'pKj K11 'i?iK ;r"i."iy\i ij'SPJ yainta^yj"« di2£ o'b«-;«?: 50 
QVr'l. 12: iriirii is^j'OJaKtyj idik ,tatpyr^tott>j?3 to^iiaj?;. «in irs"?!?!; ,jya"iJ?tatt> 

"irtösix ,t:2Kn tflr'3''nrnr| ■t'ö |k ^i^iit -nn"^ b""!.-) ,vphü^ üvt'I 12t riiixii 51 
;ps r^cp-'i'i "nyi. pS' it)-!,,:) 1:: nrDDKiny>'ri avi, X"? cb^n^: Il^irP l^^l 
-"VI jK&i jr*i ;D''7K*]t': n^irp- l^^l- '^l^^?i^ tsj^^^'^^ri tsa''? T]''» nn-'K üri?"^ 52 
-yp. |j?n '^■'Jit Drs'pri; ,1?«'? TK1 p« i»3K ;|rnrj. "i?Kb 7x1 «in tacbb«] ort? 

cap. XXXIII. ib ih 

jrööKp^y? \3''P jKb taps;'; :'TiKnstö iJ?."i?i>« trtsrj^yi ri.Kto ayrn -ixs D'bxnt^: 2 

jrtöDri "ii:'3''\t dmk ,]j'i2ü«|:5r^ fX'^'b''^n |yi;yriaDnr:^ ts'ö tspt^ n?iK ,f-;xs J'n^? 

,tfi"]r3K'?rj jrD'B ir:""!. iJt n?"! «•'i "i?i« n?Kn "ly?"! px -i^t irj^b^n v^^i 
b^nisa-i» p"« ,pt2«3r3 nij^a taw Bxn F^X'li'^ 'Kl «yöiKi; r.?""?. ir^?«BB^y. 4 
-iytaB''\-i «''1 x^. db« ,)ntt>': irs^üt j"?«!:;. "ikti 'ny. tdik JO'npr. r^i^fay^ "iri 5 
jrarb b^KT piK") qyiabyaöxnyB c'r'xnt?^. lyttaytau* iritsaiaxT Dyp'pxB oyi e 

lat p"« rj^na i?it< ,D'n'iin'; rJan-tou^ k^i ;•; yj.Kn-ii?. j-^Nnatr -ly -tiix ,n-iin^ 
y?"! lyjy^ ye'?''ri d?i''I< Kin K".i. "121X ,212^3 an''« «"t üskö y^n tVph^ av^-'^i 

--lyiKn D^ an-'M to"'^ BOKn ,t3Di<n iDB-'iBy^ no!? i2i xn jyn ,y2?Ki? jyöüxnlj 
•^pJi? riytatow -ij>D"i 12: 121K irtsxB Dpa-'M i2i yta^xt ki -irn. ;tDp2Kityj -lyDoxi; 9 
lyjnKi jrrM |xb n?i« ,i23?r'p.iy. toa'': -lyina yj"?. niix /J^OJ^JJ^^ b?''? '»^'l ^^^^ 
I^liriT «'1 tn2i3 |y3"i jrt2\-i -i?i« tD-ixvi pn. jyis'psri «•'t 11^1.2x1 /D^vi tsa-'? 10 
nsB p"iyxiir3"'''i jyjy^ i«M ;pt3rjyj j''''i.'7i<t'i'tt?: n?iK iri^irlp yt??yi. J^r'i ^P^- 
n?iN ,is^«-!p y?"! t';'; r.;?ri fixtabK jy.;"'!. e^^iK "i^bbs* v^:üi im ,yiK2 yr"*! " 
]Vm «'"! ,jyi.2yS «•'1 y3i<bu>-)y:^ qybbNBy^ in Dxby"i.?yn -lyrn yp."iyvi x-t 355 DEUTERONOMIUM CAP. 33. 

14 iytD;)''"!B |r5''btsDS[5. in to")? 131« ,tof b irtsJis ^"1 ,ys''ta nj?-j. ts"» n?ii« ,K''inta 

15 üj?-! ifl^is ij!)K ,r'i.?K!a "lyi ii?DD''2^"2£'ir, lys'-btsDs^p. in a'ö i?iK fS?.??«7 -lyn 
Ij?3''W. "ij^n irüDa^StstpK'R. ori to^a 'i?')« 'J'^l^''^ IJ^^'?^ "'^1- iJ^t§D?'b"iTr? 

16 i?!iK ^ripV'l^ '^2^.?'"?. "t?^^ DS'i?*«^ DJ^l iytsD3'''?öDK,-5. ori to''ö -I31S tbrrn 
D'Fipi"' tss'^in 1S1 tr-lK rööKp, f^tainKi; itöj-ih"] ö"» "i^l >\V^ovi, yi.K5J i^'"! 

17 (s-'i;) Jp^Tia IJ?.?""! "irta?is iytfl-jj?'i.?sjj'5as D^n '7j?ts''''tt> |ri sT^ii« 'i?ii< 
K''1 x""!! 131K ,iJ?nrpx Dr5''b-i"ii?;i "ix tasn jrpx oy?"? yj'iKayjtsD-)» -lyn 

■•'iü inr:^ Kn -iri Dyjn -i?ik ;yi1l?. 'in l^l?!?. «n I*? r? iroK^aJ ny'n.3Kr''iit 

18 TisnBty i'pisi ixä -i?iK JD'nf 3ö ri.i^r'i^ ^'"^ ^T'i ^V^- 'i?''^ fö'Dne^ r'i.?yi 

19 xn ;rta'pr^y^ "lyrn tiaw: -i?ik ,Dyji2fD''iK or.;'-''-!. ii^iiai •^•'n ^riä n» 
,ta"pj''to5ny3 "irn ^ü'm^ K"! iPtQSsbir tanKn ,i"S rjnya üii£ "irp^Ke irn.s'? 
Dj;"!, r^t?iytp irjrnsa'nyi s"'-! -i?i« ynj?!?)? nyn DibB-iys'-s irn ir^'i"' «M I^"!. 

20 j^j'^^K «iii !t2ris"'n2D''lK ii in. fX"). tsasSy^ n» '^^'\Bva> 1: isä "idik tDyn?xi 
21 7X1 nxn^. "1^. -t?iK :'?yt5"^ IJjn "rpis ,d-is ir^. tD3''i-i -i?ix ,Kn -li?. Jorb pi>*b 

-ä''lK nj?5y^5itayp| dkb b^na?« nn üf7''S "iisii Jai«1 1^1 ,T^ "i's röD'ii? 
ts"p.rt?3J?'y^^ «"1 tOVphüh Dy-j. pi'^f '"'t' 11^1 ^'ö ösp- "iJ?. "'?^s /tanrixriy^ 

22 i-n ns Tisnatr p^ i^b i:m :bsnt?: to"!? r^syn rj^j isis -ly ytsa-'S d';^, 

23 ''bri?5 ISB -i?iK ;taj3nBt^-|yttDis'iyn pf ? I^? "'J'l- 'Il^'^J^b I^''^?'!"' ■^J^?"^ ö?"^3 
a""« ;d'^/, lyjyj. ökb hh^h i3is ,ö;'^''tat2yiy^ y>'3j ö'"» ü]''X "bn?: ns'^x'iBUJ 

24 to-'ö tDyj^yjj;: ti^. •^siBtr nt^s ikb -i?is jptaMrs pM ispS PT? "t^i^ Ii'^?i^1)' 

■?« pH DIB IJ?5"'M "I?1X ,pM Dny3J753X nJ'T"!^ IJ^.?"-'- '^I'''-'' "^^^ '"^^^ ^1'^ ]^^^^ 

25 yr'«'i. «"_•! st ,y|SE) r?''''! s''ii -i?ix ,byrn spi ]s;'i "irB^ip "liiK i^p"« ,irp.?iB 

26 ':?röö^'^ öJ^I «T'lx ts^i-^yl "iJJ /'^"''''pJ D'p-it^^, ytstox: üyn tDpx "i?«)?'? lyrii"' 

27 tspH is36Bi2i y.5"« ri^p.'psii 1^1 »T'lx l3^^■^sn -ly.?".: to'')? niiK ,^1^"^ -iy:''^'i ist 

28 nys"! -i"n'''ii bs-jtt?: i?!)« !y3'p''lD'ny| ttss'^is»^ 131K n?''''|i ]V1, "i^rj ">"'"! "^^^B 
psp isb n?xb dyn tq^ix (pM ^yny b^vop ß'^px: ,anj?^,?sjyjss riyjnxvi 

29 to^sin ibK-jto: 'T'n bnxvi {«''irtia ik'b toB'-iis '^rfsö^n p'J. "^'l« rtscpKö -liix 
txn-i?is r|b\'i '^i>y''i. ib^p -in. öp^« ijj. i)] 'sj^iii tsPiKb"]». Ip'p^s*B ?'^''''bj *n 

.23* DEUTERONOMIUM CAP. 34. 356 Cap. XXXIV. ih "ih 

ori. i?iK pnr dy^ rün'i^x ürn •?i''i< Dy^b^i ,n?Kb mi. tspi^ i=rt;i ♦^O''^ ''^ 

tDS"? tDD'^'psj xn -lyax ,]rcD«^ irnJ'?. I^'^'^^* l^?"''- ^^'^ 1'*^ '^^■- ^^^^ T^ 
,nKiö y-j^s"? D-'j* ,0';': '-iy?n ipi ,nti*a toDa'prii«-! a-i^ts^ xj ;|rnrnr5^!Ärn 5 
-ivm f2Xlö yi^Kb D"!!? y^i^ntfl D"« j-i'ü^ 3i"i:r^ IX 1?^« ,0';'; Xßixvi ari "^«3 ^ 
131» nKB jy3't?'"'n iri ^''ix t-'S axnj pr? d"'!.'i iskö"? "i?ik ,11^0 ri'^ii "ly^"*? 7 
*iKri y^-'iK pM ,3nxt3t:> "1:?. D'p^t ,iD'piit ri.n«! rv?Kli2: i?i« ai^i^in -ikti nt-a 

]S1 -I31K ;r^KD 3''p"-!-t D'2Xia ri'p'er^ Di?1. pis nt»a ptor^iiri D'Sxn'^: 

niöö iri ,to'7b''B-j]7. tc^ni""!.! -iri yta£p''''3 dj?! ü"» "ikti ,d'ii3 jhkt -ij^-t. ,y.?rin^, 

-i3«air DJ? i?iK :rt$t3Kn jyipnxäya n^a Dri ^l x^i irtoKni: n?!« d'^k-;?'! i« 
toa^rj?^* 12: tasnyj^iis |xb ;■; ii^s'pri; ^ntra k^ii fj^ik ^«"itp: ^irtsjiK tay|K";s j''''p. 

nyn njyb'pK pi* i?!|K ,i?x;n frp."]*^'öty lyi lybbx pij: -i?!)« ,j?-!.?xb 1X^3X3 0X3"? 12 
:'7S-ito: p3«3 |SB |j?3''l« i^j. "iKB ta»«ni3 nira rs'prii rta^pnKStoD'iä lJ7Bi<';3