Skip to main content

Full text of "Di geshlekhs-frage : a isenshaflikhe psikhologishe, higyenishe un sotsiologishe forshung"

See other formats


PLEASE DO NOT REMOVE 
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY H^ Forel, Auguste Henri 

21 geshlekhts-fr 

F719 
1918 
v.l y? Digitized by the Internet Archive 

in 2011 with funding from 

University of Toronto http://www.archive.org/details/digeshlekhsfrageOOfore 


— IIB — 5jnss Draw yntwo^DB fia nsoyssiB njnpnmn .y^srs^B îib iköpki 
,r*iw ;fto pk o^D^:^-D^y:i^D na nKopynn na 

pas*) p* vos» .tarant ojn îib ûxynjD*» — nu — 19 18 p 1 * » - V J 

.TOTfripi r rWpa»P DP8Û 

."insna bd^k 179 .lyxynyaw ojn pa o-i^nça 

d"pdiîw n pn D"pt>rany n DB«nara iyry^ un :pik 
■ntfp an** -iKE oyii ,vt ix2 puni \vw$i Dy-i pk rà ayi na 
nyvyrnyn'K ny-r D"mK JD^iwiDÄTijra na yiyiip ya^yn pn 
-ip du ,DD8i>w Dm« ösn osn n*e >*a>n .DKnyj tî ixe u$n 
Dyrû îts nyïynya'K d^k urutmy "un;yD"-iy:: pn *pi« anayp 
-n*' yavy5 n *k .ntitfittnaM ya^p nyis yj-nx vfttöemii 
rrwiyj mîv* *h*k pk fcn »yoeny are apnyioK m pm jyn 
»a D^yniw n«: anayriyDi? jnyii yjm« naa DjyD8™2 nyr 
ïyûtfsMK ûjn n* "PDMsny nyi iï tk ,îy;sr tk ikp ,;;ni njn 
aw l"P rrum Dtitfym du rgp ty;:^:** y^s yjy* p £ enyii 
ny-r ptfa iyr,y; ^y^K pk rnvon njn nyaa .psd na ry&gv 
KK»n»«u yoKD car; : vw ryana mm nft"*D cyi na nu-^x 
.b^«^k mm vîwn d5siï Bnrw« .foy™ dut lyiiyj pk 
dduix naoyaria na "yana-DDaytoyj h„ piyn dut nyss 
D»pa>o ,û"pDD«ny lyvaai pn pk v:v cyi eftroanya 5y-u*2 
nyuw pk inySpjni yocD^ii n w oa^nrun n« b^po^na rue 
uik ,yiu DtfsonK îk -n v:vzv p^a nyniN ^2 n« — ryay5 
nyi Tin nono .lynyao^ns ayn p;n- k ddip ,oy o^yvi y»:ypya 
-~n l-vk Dnyûenya Dur, ^k lyjyi ,tk nyn tpw tsyii p%n 
dd"ii aftyn roo** n «3 dsii ,cy- na «nyii i^y: ,-yDDya 

jjitf na pw îya 
TO Di22 .p^m yaifoaKBttycmi ,y&D:yiy 12 nysynya*a \x 
mnswtBB nn na a«ire yo>r,ya x dt^imod ya^sni pnyii na 
du «î ^r ny ^itnaicniD^p lymyay? ny^^yr, î>x ,DBi«MyDiii 
» ,r«^"iyDiyri k tî 1N2 aniyo» D:^2y: .îosynviyiiK îyasn 
"85 £D»ti iy jD^jni îypmonK yrnsia >^ny^ d>c oi»3»n aïKi nsfi jtfyttfyss? iya^D*K w ,ûna ïya^trK w *p*"tf*a pk t5hk5p iyo 
nynx .fttronv oy~ pk woyrwDniiB dsi NKtinaiwriM naa 
-doketov h pk .wibp ny^H'K nyi pk iy:yDnyanyD-um cyn 
ira ,v:v lya^DastwyDMi pn « iï îypmonK ynrPK ne d^p 
ïyiDyns pDtëtô kîk nma im« pk *hkï »yo IJW ^sj ony-uu 
ny&JiK bupb pk moxiytD^ iyc»vK "umia nyi Dyari pk pu 
no nyanyn JWiMGrnioftp k pa nwnyonyii oy-r w vto^a 
«H ^ n 't? pk pnyu kîk ne jmynyai« ik iv nonpn ik 
un* iy^v an osn .yjKna-Döay^ya h„ d'^tikb iKoyasna 
Dnyn dsm pnyvi « re nonpn ik nya^o^ k iyn ni iyDp:iB yny-jK 

.iriBV lynynjK ik pk ûxynyn^K 
-m^zy: n pa 5"d k pk ny*ynya>K ye»vK ynyDyn n 
k ontu D»n n .tyüD^wwt pk ny^WDant? yB»vK yiyD 

JD»9 ,îD^prDDM1KD tû^D f r » 1 1 * VU M K .HnBB> 

5>sd ya^tsy pit? lyasn ,nx Tn ona .ony-rnrya pk ^v k d>d 
^d ,B"pon8 yiv&K?yn h hn"iikiïjs D"njy;y^y:i n jyray: 
pk 5m tyo ïyiï ,b"tk pa ö"p:yDpKinyrD'j n /iy*nöy> 
lya^öBK^yom pn k ïyownK .Di&a pn pk /lytnyii M»n 
TD \"i p^Dnay^ya pa jjivynyn^K iyi «a pd iyo an« .v:v 
Wd pd ^wons cyi pa lyoKT yjyöDscyjas n pk tsv^yna 
-d^k is övöbw* PK iyi:nyr.v pn p*\y)) TfoBKBoyo'ii k pk 
"hd k .ttfKnr« pa îyBXDV pk lifta îya^o'K iv .5»ttn ?ya^ 
nsn Dn^nayna dsi pk b»tk pk si do dïpb lyjyi lyDiyn 
n d^d üxuya td vk nsn iyaK ftaa .lyrs^ny^K DPDyj vu 
ryprnon* pk nyanyii yB»-PK yooaKEj^K pk yDDanuDKB 
.Dnypnya ,do pk T^yDînya myo d*ii PM ^»t ^kt n naa 
öniya pn vk .ny^^ jyan'mK'pa lyoïKn ,iynyii^ k ly^KiD 
P^d öm^ .ûsn -ryvynyn^K wîuy iyn .^KJ^n» div 'noy: 
nn k ; dis lyansi oyi î^k b^-umye skjp do vi >'tniK 
■D"T iyD>Miv iyr pu Mio^anfcnya^K ik rn^a y^^wy n t^k cy- 
-rK f Ty^tD>n njn "nw Da«oyj pk aj^ytTya^K » n .yjK^a^K iyy 
D^pa^oyiipya a^is .yaK^an« nytjiyDyaiya lyo^^j pk nyD 
tDua^sya ïy^o^ssp n rifi >"ö lya^ö'K *h^k n«n nyry^ i'-ma »y« nyry^ -lyrttfysnsr -iyn d»ii pan k ,m$: tyraan k epd 
.to cy-i ne >"e îyoMiy: k imsw .mw] «ni /warn -d k 
iy:iK vi anjyttfKn »îyajnyDyaon« ycj»ssn:i$tns yonwa 
,tik ty^yii .trwfcye pk ö"p:pdk3 na îyoKi n pk ^oy^ 
lynyoyn^ayj cyr lia ^o^w vwwm n i»»bm ,tk *i$n 
-»K h tro Dïuyn ptf3 in nsn tk .p-iyn oy-r nfi nyry^ >**o 
-yj iy-r pk iy;jny-i:y y^ssi^m» yöDcynpya pk y^D^D^j 
pn '•k wmwm &a"5 TOte"t ya^^y yto^iy h ^j ay» nyt 
.o«P"j nyanjn nyr as iv nynx pn >k pk jpik 
-DMiK ö*j jy^yp www h îk ^>k *isn amgr iy«i «s 
m *pik ^maw «w>tk nyn ns ijsöenx ûjn :pik na yrs5 
-*n :jyiD^ pk pn kîk pa ^ysso^ div lyopKinyn pk »i D»m 
d"n m *pik Arn» na pnyp osn m tî^nx wteasBoyo 
yrv:^K dst 'nia »rs frvron pk ,a^n:ny"T n/oni \»n 

.ikis^ w*tk nyi pk 

.1918 .pn J /îSD^yoD v* .DiyDyanya pk mnwi raAPM y:na-r n nsn tk 
DDNoyj .pwip "îy&vDaynya nyi ö^d r-rayjyan vi ,vw nan 
♦lysan* pk Dnna*nDv .lyarunay üdmw 

nö DjnwMnyj D«n va osn ryoyn .ly&wD ps wna-pan 
dwi yaäni PK .»tonirm na tf^K Ssoös» pk rw*o 
rc omn du pk pynï pi jjni iy-»tfp or? nnw P1ri 

"ONT K DU TW .*B5b PK Dfc>B D^D »tf-UKTDK ys^ö « tP3*nv 

T»5p^n» im du va« nK .ptoi mvwi: pa ryo«tD^ IE) »15 
-#D*pîha *pik »«uni * d^d iyny^-DDDy^y; nvi na yny fi 
n y r J 1 a jynyj d^kiiw tk a an 5j omp .pap cyi naû D«n 

nyr^nnyn îJ/^Dpns * m lyrex^ 

M*M«n rurtiw *pik dvdbw nn "anyn pk .vi d^id^ w* 
■»n »n v |ywwBr« yt>"DPKiB pk îy^^ojyp ya^D^sBoyoni 
pu .^:»5»no8B pk ratant» pa ryn.nyü n wk pk W3 
-'y: PrtiUDm'JiM tk ns.n .vt D.nyDtnya .D"X wnîynvi 
rftm ryayn n omm n Danaw pk tfrmm v>* d'ids 
JD^Döne^yryj y^ PK Dnwyi 1y ^ DPyD 1y£ , D R w îrpfi 
.y^yn nyi pk .Huwsyiyj lyn pk ,p ïnyo w PN ryû ^ 
-xpv nytoirvM w P» .p^^w nyn pk .rawn Vi pk 
■row ddkb n^m mn a .11 .r« .k p^y nyi pk y^j. 
-ya wnp mua *k n»n cyn a*» .»ni nyuw n« -mftp 

.Dy^ans Dyn pa ryo«t y^K ryoa"^ 
Ta 2$n ,(1905) y«tfa>iK nyöeny ly-r 12 uuupy lyi ^ :n 
« Dyn pk Tr om *d n^n tk .D^nya* *o 13 1 K 1 "! 1 K 5 -ya n« D"ï nyjpaan "un pk «i naa ,n:y;p yruyopau n 
uk Diy-jin nfca n« y^iö^DDjns *iyi ïk2 lyjyiauya iv o:yû"x 
TO kîk tDoip wd DyjyopKinyi dw jnb'Sp hm û'Pae mjn 
■»^yjD^s ïynyii du ist: -uyar n »oys» rc pip D:yDD:"D 

.1*0*11 na "tfya iwnm wn na iyo 

-»noss y^yiDpyD h asn tk ^ds framta to iv tD»n jyo 
du t* ïhp rupo y:n«T n •an'fnama iv D^ytHtnya yusf» 
nx DynyimyB y^nopyD n npn .yDPûajnya « d5»k ryww>K 
t nyi naa ixdi;; yüoyn: n \y:w \yü"np:mv yvi:vïyov:$ 
IW*5 dsm oyions h ïy:yr "i .wya irunyj on ni«j hm ijya 
.-ijy;r nyuw na «ni on vik »nta n« on» vi* ïynsaiya 
pk iKByj x p« ti oriara ,D;y-i$r<y:; du nynna tnyn Dy iyn 
-nye iyay^ i«i tynyï 5bsd2s cyi Tin n» nfttmyi'nM "i 
«a DjyDoayn dst îbp .Mrowruf pna jpStw J*a"K *pik d'dd 
.oyi Tin hM ,^ypy ne Smaya n lyeno^n« www yyiwvvix 
l"P pk «no ktn lya* .om»n n-xn trb mio k tu* i^ea 
-"dd^k «1 îkp .tywaya n "is5p iyp oy nyin none ,du nvn 
.îyasn iv k-hd "îyauyii dsm "îyanyn agn HM un 

,DPivDWPaio ryaimiyaisa td îyssn nyp»onp y-iy-u» 

uy-iy^ya k na ïsd oyjypnD Djn pu iyanînu du asn tu >"tt 
yi»? na m^yi yw>v osn ryvDyxj'w n$n v* J»m ,tin îyD 
5»a du nya« to >yn tk ,û^ib5b ye"Dyisyû n« lytatö** 
na Mitfrya tk isj .»iiwivikb tyanm en lyjyptMK jy^yD^ 
iypni«ï¥:$ TtofiKPjyD'ii n« ib^p vo .nypwip iynyn y>«o 
nn^eniM) iï nyi dvd^m du n« ,o^r«yö "jnvopyuiD. w»*d 
•q^D D?«n tu .onan y:^*:y;p« na dikb njn î h k m:yD yny^r 
■^d'k îyDnyj:« .naiT« »5yn t« n« ita^nyaji« du ïctx di^i 
iy:yr îy^sDyn yo^iw .p:ni rytDDynj dxh d^d MnyDjraonic ys 
pjk-î tu nu »n*iw EnyoyayjDnK yaK^B^n nya^DX'« my pk 
yi^vy .îwiipnw« yny^n nxr: nyp'önp yf:y2y-iDyi n T^niwi 
TU .tyi"onyB iv i^jyo w\y> du nrr«? ty:yr tyaji^mynm 

.wiîwvuy iv y>n»n n »ya -JSP ntfmwa na d^ijo .nno yttf« na W7"tnya n 
-d*ö hfi Mtfyaoy p*o vw Dnyunya ypKo» ny«? iynnt::yv 
!^^8Udjik pk o«n •BBKHnyjamuB' h jyT^jyn iv iy5 
Tyfontsp ny~ HB oa^B n pk oy .anypnya Dp;is ;sr vk iyn« 
hdd untfpimM n pmik ih pk oy .o«n p*nya v* n» ftn»o 
-*tfp ytDyn^aya H naa ly-pinyryn w m5a d£d'd wnm n 
na n« ü«nstDy^snB cyn na lyateripm* ötfyr n n« p^k ;yo 
-iyrü^D"iys n .d"PBH"kü y&jmy n pk dsi ,55aa p^sb cyi 
-HHKBtan njn i1b .Sxiss imyn nyi ito .D'wigDDta nyi na 
rcw lyfa'B f p^a wn nya'K iyo^p ya*5oy na aaiisnyn "w 
« na tyte'o na urayro* iyi P« na lyoni ajn p« tk ,vö 
-is: ypat: -uns p»* ryttfanya opS .öBKBnyaimtf n m^von 
itfyiDmnroHUi' -iy*:K: iyn na tid^ nyi f nyp y^KD ny-r 
-m*a lyt^nasnya ny~ d*d vi "t iwuya Tpann .cisayn 
iv DpiuruKDV cyi na Disayi ymiu n *naa ,*in>* ly^y; 5>"& 
-ytyjnnpfca n« vtfvm yto sny"i rmo iyait .Wüvrm 
m &2 ^a iv ûib'ô pk üv J&wôjn w: w 5a *iid mi oy oyii jyv 
yiy-na n* unainafp na spip-iya cyi rytsmya ly^yii iv w:& 
v^rv: ^ p*i ü^v nyya^ynn P* n« n£D*D-DMiD*myö 
-nDoma na »nyfiräpv lyo^ii nyDVP^nyosp ny-t iy;ypttjK 
■wwm pk nrp^anM y5« ikb öw»wc n nrpnrra ^ ,n* yviö 

.nnaB> na iyo 
vk asn va p*o p:ki k m ,typiyoya "w v* Jm *no mv 
■maa» ya^iynya hm vo yjp^yvjw vi* unyaojy rc aany: 
isn ya^w ,iy^nxa-iy yinaam inyr ta^y»«ryaj« Dyi3in n« jya 

•tyuu»Q wo ûi^Dyowa aan tya .1 ^ y ta * s 8 p 15 ::iD"^"K 

-y a y^iyny^ Ma ;:m^süi«2 * i 

ivdsî ï i a yDD^y; » n ,i v c , j y £ y t^ 

-&:y jjdwo ,5PS83i*a*p ,Dny:y;s;yntru$2 >aatf"öw) 

-Ktnyn »aannDDKp »irPBnpöaiK-DoastfPW .aatfpm 

19 (yn*Dö*nöD*tfa ,ntnv .Dtwirtt 

.II }y b'figp 

-DaaiDSBtfa» m iy^ y s 1 5s n y * -i 
"îf{?n y;ry:y^ ^ n MB y ü ^ K' y 3 

23 ..•••• — ï y v ' : y a 

.III ■? y a ï b g p 

n y n mm mm a * ï y a y^nsüD^n-iitD»: 

îy3^uDy^y;i cyn Ma ct^nyo 
-ï y ; : s n tr .î y k 1 : y c » » a lypiyî 
y^y^opyo yn'ü^yitip ,o a s p 

76 D ' J p D 

IV ^ y o ï s « p 

107 : n d ■ d d d y ^ y j lyi 

114 î s £ û * * a : n !3 • d d 3 y ^ y j lyi 

136 . . m a ijn »* n a^no-DDay^^jra iyi 
145 — ta ï Od in 

.V ■? y a ï s g p 

y a * *i sr a ' k » n î ï » y:^ y^yiopyo * t 

-b> y : oyii î ï d i y n i J n a ':• o n k iVD^fiyc in î » k snD-DD2y^ 

152 — n d v : 

160..* y 3 % 5 y 5 xn d p y d » i 

n d lym^KiQVDMK r : ' 3 ' d s » t 
.î 8 b û^a y:0 "ly^yiDpyo n y *i 
y^yiopyo ,BainyB"K rantrDMiBKtfya .D"pDD*n*T) 
.ya^-cüsy^iry: .od«: iyB»Btn3«n*fi »""lyonya 
166 ..DDSBnina .Smayroy» m myj* ,ynBDonp«B*n 
n y i m a tyni^i&^DMM y c m r d s 
.ms n y i * * a y a * 5 iy5yiopyo 
Trnya^K f oö^pjya n« oyonroufi -»"pjyDynyal 
-lyajitw ,iyay^yö»Di«fi jnaftënn mm D"pjya 
~»*k ya^yii r pon .ya^tysm ,ya'5"*iytDio ;*n dû«» 
186 nena n« y^ovu^yns ya*$a"ii .""iyjypsp .aainya 

204 d | » •: ^ ji d 

-y"i n k y:o lïrnn dî3»»» on 

206 y » ; i 5> 

•VI •? y ü i 2 « p 

-y* mm y ö d ^ y n 1 k ,y < : k 5 « : n ö y 
-y; i y a * 5 p j y o cyi m s ytDD^ 
in na M« i y : y J ■ d d 3 y ^ 

207 e s 1 » » n 

208 myîwyi nu ycsn d*i5 irnya ïib oa^iya Dm .1 

2io Dm"fl un na unmeniM in .2 

214 DrauPDnpirDDirp'n n lia nyttfy n .3 

215 y-iny^-DBytrwpD'eir.s tfi PB p^onp A 

222 lyzy? yorn^mya w: dsi hm bm^n .5 

226 ïy$0'DT33Jin^V» .6 

229 îyan^p iv &ayi dsh .7 

232 SnKHoaw ya'foayteyj .8 

235 îyi"iKuD«a .ryry: DD"pa»fcy .9 

236 v:vï"x ïytmiv nuinn ne twwa iyi 10 -y: nyn "2 rypa*iy:i n nu ry^rrsyj h na y^fei n 11 

242 a^Dgèis nw^ay^ 

244 Dm"rr*np nie D*n"rmm .12 

246 nj ,ö*n"rr*mp nyi na mwiwmw "lyn .13 

247 d^iDd na Dy*Jsojnyx-fuinh .14 

248 ryonsEj-Dosi^n .15 

261 om^n iri na o^xn^n n .16 

ïy^yiDpyD lyDBrwya-iyDnK cyi na yb:j'B>ya n .17 

264 nypnya 

269 tomo nn 18 

•y: oyn tin« yom nyn na Dtffi>"K nyi .bikudw .19 
270 îyastf-DtMitftp 

VII ^yü^ssp 

273 v * * )*? xïïv y 5 y 1 d p y d * n 

273 î y 2 y ^ • d d d y ^» y: us y * : y : s ^ a 

285 — lyiy^-DûDy^yj n a yMy>KD)« 

.VIII ^yü^ssp 

296 y ns^nüXB y^yiDpyo 

r d ü d y ^y : ^ 1 \ 1 y n s J » n o « a 

297 ^:2 lyj^ns 

301 iyü^-p:np y ^ n y : y n 

-ayfl y^^snDS!5^^D2 y ^ y 1 d p y d > n 
-«a ny^nopyo .nyöKSD*« yp^Da .lyajnyoBrDpy? 
n »nyosao*« yrpfoaytoy:! romararo ,ûPDpm*n 
.cp:n;k jino"DDDy^»ya na aTipiaoenya y^sen^nis 
.ondoya ,dî'3»t8d ,DîH8D rDymyinya yrpfoay^irM 
■mxnya .Dt^Biopyososn pûnjsnrrpnDpy ry^nainpn 
nera "n ryDytD^SDisjis v^d^v^v: .ynamaD ,on 
cyi *m* ^»n«p5n na uipvii n .îyosasrpDa) D^y* 
tDyïio Tin ryûyD^soniwiis jfanDpyo ,antrDMP£tfya 
-jmnwi Tin oymyinya y^yiDpyo .::h^2:^n tw yx 

308 — (b«n ,utD«tow ty:sp sd5*ii dw» yw rc tnynyji wmBnwa^wa n 

»I DV"i tid*o wk a^nyiv .o^rnyö yao-iyw n ps inwiK 
-yj^j yyîmyn n »n öu ni* bp:ib iyûasBoyr^ ya^^jyo n 
-y> tyo .lypynv o^on 5o -ma DnmaD'D n isp îyo n« ,ö"wn 
.58ns» iyi ö'ö jwftn nyn ûna Daprawunt lynnyn »i &^a 
tr» n« «nyjvyîy: nyr ^d »p^ta^ss nri t^o ,üd:hp nyi t^o 
ne n« 5jm«n nyi na ta^jyjDMK onmi n ny-s .wrnpD nyn 
•«h«* t^ytat^ynsa n tnyu Dyn s>5w n« .u^pynyvriïy: -\yi 

.ty^:ynjyo n« ana 
y-in*»« n« ya&na-Dtaay^ya n tyT"ntatî> w pk pyiiv p*o 
-hdp .ttD'tafiinewD'ii : BropUfinagDP y^s ne nk iraïaan y^s 
ytaoyn n lyray: w n« .îyto'ïSD n« iyB»a«£snta«s ,iy^>:»^ 
ta^n tyiaimya tyjyr osn .lyDy^sns y^n^ns* n na axtfâ 
.ta^e^ y^na-Dtany^y: nyi na îyaaïînsB yw y^ pk .■»roi 
D'na fcPBWTryS dst d&dd?»d .ta^pa^ayranys n ,*«n"5 
ta^a ^80j"p vt îkp ny ly^^v na .îtf«n yuytrnya k /nno 
-np lya^tDBK^jyD'n nyn lia ttröö h- mm .wiesb lyvjKaa^ 
pn iv H3 nrp'ontD'iK öffa'BM yvi yîwn d"ïi m ,p* p^d 
oy^s ne *p« îyv lymyi .^wtaiBBaiK n« irtapy^iK »taayiy* 
.aawisa iym pk unnajD w «i ne vi vfcs» pk djw 
.ta^ntjoyc nyi ikb winEnp'9 m pk y:K"ia-D03y'^ya »"» 
-oyn nyi na raayms DjytDW"ia ïyayi urrna n« P^a oynyv 
ta^o no IV anasogn .ay^ns-is tyroam wn na aany^ iy» 
n îyi^Divon« lyrröya to tk 5yn ,-uKtas?ayaya tyta-iK* am 
îyi"»wDnK tw n« .5«önnsa n« »"prspwiy na ns^p 
-ayo îyvijyn ptfa 5yu n« f îyta8ta>* yanayiytaKDiya n» y:^ îsp tyo dj*"b> td Etfwi tn» .nytDnyii y:y> y^ rywtnw) n* 

.BRttPDIM D'J 

-jyDMi î"b *m ,D"i i"K HB APian iy:yr dtjwd w«d 
■unyrjK nyn na nx .ms rgrôtswc wn na uivwg toi^dör» 
na inüp»i d^k amnufiror nya^:ynys ny^x? i»d vi* ,û"t 
"8i:»jntDy na dtmh ayi a»5ra nym .nr&»np3inp ppdd":i 
*pik lyru^ öngyj to tk agn /rona nna pm oya^yr, jpb 
-yiDpyD iyi iv ve> pk osr, .piKsnyaDyn na pwvuru ajn 
a*5nyii taanya v$aytDfr'ffl vi V* asn jpaË*nDitBrip«Di iy5 

jpap Daaip na y^wa^Ds^p nyi 
-*5aosp vftyiiynwpiK m« px wma-DoaitfPw n 
-a*n* ix ty^ay; re wn tob i«i tr: vn p*p "is: îsp oy t« ,dts 
»nratipv j^marfttniipfe ijn ixa wdv « m jiitrf yaxa 
-nytDjiK -- tn&ii p^x epd \vd DTiTBDJjröra jDSjtf n £) .1 .« 
-iytwnx„ "luuwi nx *nyB*5p» nyn d^d nytDans« .::ipm 
-«pyn vtewp iy:yt "t "IfroiDDUM rt>x 5xnxp>x oyr t^o 
-^yîy^ njDiftrapD nyi px îyt^xny;anx önw dsu ,didd y;ya 
-naytD^^a ny«i .nrrwD'iK Dira no iys sftfrii nun : dbkp 
-nya tr: lyjyr "t ?"11 ,D"ncwB in rwo5 px HipmnyD^x ya 
.Ttorv \V2V\ im .max: wröP&D ly^xa-isj w d*b dtöd 
yiy^î îynxn ftp&va dxi nx dwddj'K ny^yiDpyo im -lyax 
nyi epd Dayiwayosm j;y ;y:yr "i ; unrf pdsd pu ry5m*ii 
mu jutfrocruD jnrun o^ann x irunua "i nx .d»tnewd 
.îy:yii ya^inyaya n« y^«a pi^x ïjnuiiya Di^anya iy:yr »i 
nyi ü^d "t .tynn^pivDMi« troni Mjn na «i r^u r»« iwnri 
-ynn n« ün^ian i^ Dy^ïst^sasP n« oyaoïn yro^u na *i5m 

.lyiyox^ yrnn pn jyi^a 
:ny-i:y;^a nyn pk y;x-a-Dt:ay^y; iyn px normu iyi 
th y^x * * 3 mi dp:is ,r ^ y d ü * ♦ a 
j3iitiK^&Dn*ö *> - \ * « ,î y u> m y a y ^ y i n 
pyiiv iyi : o ) y ü ^ y : i » d en 1 îid 
-jsp îin ,y ix ? : i & ly^cpyo nyiy^ na ï 2 1 tt « • ^ 2 » » K ■y i d p y d lin |)D tik t n i n y t3 j y n p y d 
-y 3 y:n3 s " no i y : m y i jrn.O iy^ 

.v^E^nonniû^ i y n y n D^yusn 

"8 5 8 ' ¥ 8 D î 1 « K^J^SM'S-^'JSJn'DÖ 

ny3K D:ytDDj"D .îy^un noya 58»:"k w: r*w p« dsi .t? » j 
-j"8 t* *pik ny"i8 .îrai5tx«i3» wrtnit'Ki ,runw pa iyi8 

93'5p>?d d 8 i iyiy3Miy& n hd 
oyi î y 3 8 m a ^ n ^ j y d * i no . p » £ à 
î'8 î 8 fins iysj«^Dnöi»& "hm & * i » 1 1 
MM^yBSDB' tm î y 5 8 r oy r 8 ,t s i k 

yin'K y 5 8 ly^nyiys n k lyinmyr 
-•»'8 (y p ü d ^ j) y^^'DS îi8 y^M^û 
nn^8 n nn^t? m k ^ k ,i y d d ^ : y j 
,û ^ m : u y j ysOiysiyp î î k d a 8 î î> 
-i pp k is ni d * * e> pk m on m î 8 a p j 1 3 
•;m y^nyssy^ ,î y * * n ,^^ ,ün'Dy] 
■y ^ mk ■DO»on« ytP'&D*D*tD&8 .y t 8 & 

M D 5 ï) ' & 9 J 1 iV K IV \ \ M ,t3 D lJ D j y 2 

iinys n jr "» jn .üyünn'^sD ly^^so 
-nyi ,n n y:8iB"Du3y5t$>y:i m wïvî iv 
î 1 8 d ö i > p î x ' î ru î » x t y n 8 n ,n y 3 

,n n n yjmyuysB' h n a pOj on 

f y:8"iö - Dö3y^ya nyi na JJny* ny-r epd vt BtoWOT dst 
D8t m *äk /W3K .ö"P3^"D18W18 ys^jynys ^D X tnyisD 
i8i: ty^D^yrr t'P3 pwud'2'pbiu pk wivzvvvi vttwwn 
8i b:p5 D8V. ,:mBnsa iy- pk m«: trias ^os^nnip n« pu 
pk irfKEnwmi b*j H3 ,:wij üi^8D3k nyinyï pk ,niK nas 
pyr,v ntëKD#D8iJia p« DW"oytfK oyi ryoKÊisix .d^ssidi« 
.8^ .^na n pk p^: dis ^ou^nya ■nyD^Dajtfpya iyi na 
-wi*»K wyîvwn oyi na lyt^psaw ys^TDBJ n re i^ek 

.m h- bjp5 DySayns wvi pd Miîltf nyn pk D»v»wriwi n 
o"piyw ym pk .moura pd ktk pd d^wdmj in 
.ty5"Dnnss pd tymara xt anurDcftn vi m* na Ensnita 
.îy^v vta dsm iv oy pk om jiimmv pb$kb riM Djr^unta 

-usd^ w^vivïï k pd wm&"Dea#irtra n DSKiDyn îyo îk 
r« yrpfnw pk yoïKD dki .du ^k pk îîw ••n m pk .dp:*.3 
iwuo'say jrama y^yït ,o"W*"iftrwi n pk no» nyn r*tfa 
-"j nya^Day^ya ^wnso "iri d*b wwm .îyDBKBoyi"* 
-ddk .Djynnànyn» y^DD^D d>d Dissy^yDKn* ,D"p:pny:i 
fU"** w* pk lyasn .nyai^o pk nnap d^d ly-rmyD 5kd 

.o;y^ 
.îyftysKp iyvj"j PK ty5"tM"K td îyfyu Ksyo nym« 
n pk yartry:» - tidk: h efthamn .7 pa 1 frD'Mtp 
■ks pn .8 Syt^SKp DKi ; Brastf-Doaitfis'ira cy- na y^K^PD 
dkt .y^Ki y^K^KD pn .18 pa 9 tyftrsKp n pk .y:«^8no 
lya^Boyo ayi pd mrora ranww n iv nia«» r"0 .dd^h 

.BWS! lys^öDK^yry; .1 5 y B * S 8 p 

•y^> ps jüuui6öB*!$a »1 — : &jWjfp-Hn3$t W î le yiwcy; n 
h .DiqfflpitapnBniii ^^»«ms^jw r iy«MJjrßjrw]p pj'ipa 

.at'B'ilpsgDiyn ^nnoDBp ,ïjrpfinpBûi* y?y 
.pngnBBgBBtfc ,nen-p 

ww dsi ,pk ;yn^ tyrans pa ryrw yy*DytfK wjt 
k pa ipd d'pk tDiynjjnye pntfyB8oîi> tnyu th* wiyatf 
~jy oy^yu pa .îyny^ pftnrpiinPM dît ban îyn ya^yii ,d"ï 
îyt:Dyn:i D'pa ururora "lyt ans .n .1 ,b*io on t^D m wn 
.*i$e^ iyî^ny^ « pk rm bfaarc -îya^yyt .pt'Jtgnv na >"B 
-jik iyny^ ny»M b"i»a îyvyr .lypyvjyssr n ,D*pJn w^Jp ptfa 

.tymunpa yDD*DPya ny& 
— .n y p in •yDîfcSasbs'io-îy^ys ^ i 
-naKEti»M Dsn pk y?yv H îk .twypyn î:ïk pk (1830) K*nv a:n 
*»a n« ,nray$ w rnya pk Dyrtfyr, bjyoy^y yvjtfgEniitB y& 
pa dpvwwk nw ny«t bnyûtpya ly&pjuniji nwnjrpj n 
vin « pw p« y?y* n tk ,5y&"iiv m* p« oy .oiyDy^y ryin 
-y^y kp»5p vftswiM riâ bnybpya y^yv n /w y&vpjttTOi 
-ftni jjtfybtwyDKro typnwa pk tnyii üyjyi^enya na ïyojyo 
-wîy* nyns ymatfasbinB ryanya tnyr, osn Dm ryi^a ys 
$"vny- wm wvw^vïv wîp vïwm* vw ^ya« .WKooaiD 
-*id nxn pa a»nya*K njn nyii »anya no "î p« .oaypya tr 
pk oy nyi"K ,iya5yii uicriyaw i« ,*yny^ div ynyoïso nyto 
-tstesûmB nyi pa iiûpnbD yDvmfeDtfp n lyiwi ojypya w 
ycî8î>BSb»"iB nyn pk u/an ma- ryo m ,ba*tèaya usn jys ,yo jwmfrDB^tyjM n 20 -d^ nym D'D iycnyj-iyB t^j si vî lyanan vo "îy^a .kbu 
-yayji 5soJ"N W2V"? om pw pk jrama "lyüty^y: 
-dise wu9D0!ft proj"M osp y^yv h w^n ,iy-isw: iyn 
nya^yn pu srDî«5B$oijnsr*y2 « PB tonytû^yn y^yv n .Djyoy^y 
Biyu lyrtfyu PB .nsuDaio h .riyp k »oiy^pu k vi di^bw oy 
5"D npDDi'Daw nyi pk ftnmyp d$i jfotitfaKjtfpu lysnya 
Aviv*? irr« "iya s « nyi h ,îyw iv ^it« D«n Dy pm ,y^yv nyi pb 
-yny^ vrfvx'i"* yacony-p: h — .«Ï7"tû , ix j 7î?x *1 
« ne iy5»yv ynyunyn h m dpjib .lyt^^ycy^yn yn 
Vi îy-inyonya .B^yayBSD a^jnr^^a Ennwmi Tin 

"38 18 PB BC8DK> y?V* Vl^WX Jm>"ö PO N TIVl 

onnxp y^yv n : taut îy-uytfKB oyi vue y^yv nyny-i 
TT t3^"üiv p» SyiJiyp TfPK t^D lyoKiiv dvd nyn pk p* VI 
-»lia«* lyopxn vrfvn ,iy^yv y*iyn:iïyn "ira p* ibik oyi vik 
-iyn .on» mi ty^:n dsu îyD"p:pD^B ttPWinynp n jn:ya 
ö^ü njn vu* nynnyn dj"d y^yv n pa ammcix n -uns dmd 
-iynns Djyooj^o vi dsh nyrtfyn «DPjKns iy»j*o oyi pa 

mnymya 
rsyoiroiB p« iya^o^:y:^« oyi »n nyna pw îynyr vd 
pa ^iv^yotriyB n ,dd"îi dsi ,uiwnv& pb dpxb ty^KD 
pk ynypiKDt? orna îynip Dy ny3^yii pb wirpit wîy* «nat 
-y:yn vo tyrtfyu .dpks iyrn .ïy^yv y-iyrnyB-Djm^BD-i&a 
.paya nyn tik "î iyB»iiï ,iy&royByt?y:i vvivzv'? tfx "3 iy:y* 
.îyiyii Bvyryitn&B ü^oyi ns: p$p NDîtf osn îk ,î:ik Dî"iiya 
îyDjyeySy v:vw~\vz "ira vi lyirmyB D"¥ ra d"ï pa m 
lyna trum .tyotfBj"« yjyn^nya nyDJia tony^y; tynan osn 
-yn yanyny^ yo^iyj dîs^ tyo p« Diyo^y: 5JU»J^"iya nyrn 

r&IM î'KTK ^1K PK f ?yX81B^ lyiS ÖT$«B 11DD VI WWMZW 

p« tyaKi^a» r^n^ysuD» k tDKo^ryn o«n p» .îynnyoïyB tt 
nyï^: lyrn pb iyiyii îyuni^yB m* pn jr^myjyan 

.yan: 
■m ytovy^ n pb lyüsö^ryn h lyny^Piyi iv ru^ij p» m 
"W-wîvx pb îbik îyny^jyi oyn n^a iy::i^-,»B y3^oa«^:yD 21 ijmntyfiyvp jNsnjny^ Tis sm^sa-iKS h 

« Dsn ny ^m »twypya uim pk w h wk n\ tpi« ,îy:i:tf"D 
jJttKsnm na p:y cnv ma"P îytwyrw 
dpd3 k na an«B h &sn y^yï lyD^jyiiyj k na \^v? -\yi 
D«n maiaa na y-isoys yD^DDrp y:ny-isD h .5yry5a anay^p 
wftwwvrrwp wnap5«p y-iyua *w m^ \iyp pk tk ßmiws 
nnjn k i* Dy&WDHns ^yD^rrnyp djti pk oyi nn k m n« 
-■•d^d nyn .rw htcäü ayi' pu oajnni» pk yaSyn rw ny^a 
-iya5yu ,ayny:i ayi na ^ay^-nu n pu vi Dfon 5"trnyp iyi 
-s n a an** pro oan nuenri n« ryaiKa oa"5 -iny? tî bîs^ 
tr» jy^yv yû^yp^itDjy y^na na Mtf"D na taut ayi .î s ta « d 
Tn^ lyvoonpy oy .d » r » d » x d tyo oan ,tî pk nynyp 
ma d^ to^îtop n îsp jyo ya^yn pu Hfàre y^^ypnio:y-jn 
pk .nyp pn îs Tt DJJKa DjnnriB-DMtf"D iy- .ïyjypnyr aa"^ 
^yii .^nyanyp p^p k nyp üsn ïyay; vt Djrtf'a y^îx^BSDîna iyi 
y^yv h- îxni .Oiyanyp fttKMjnrt d s î « n d : y s Dan tyo oya 
na ^ay^m n nroura ti offre ,h#"d ßQ'inj« in *hkt 
TÊKa .tp»nx pk tî ö5"üis cKîsn^yv dsi nx poscsna nyi 
px pampa nyi na Dtf'mpfri y^>K vi îy-inttjyvjsp nynaxj 
ya^yn na 5sv h ,0yD8îiSD$pa) ^yî^y-iw yt^jny^yoxnv 
ya^yn *iyax .iwaremp dwû y:y-ntnya »a tnyiJK pk 
b"v nyra^ynyï px .nrn n« Dnnrôa y5x «a yrafrm oa^^a 
pa iyo«i yr*a *pix "lyuxjss jyssrx-isDjyv »nra n vt iypn 
"iyn nya f nypn n« "iyxniP wcsts^k-û n tynyn cy^sj .nyp 
Spi D^^Diya n« *pïk anjyoB^iB vi Dty^ -lyrn« d^k nyp"^W 
jru^ilmm ^D^n p^i n« »yDrs^ÊSDsns iyi d^d 
n>n « »11 a^oyo^yn iD^ik lyosrsosna n vi ly^yot^ dv^k 
,y^yv lyn na DiyoyDSH yDoyna n na üyrnx p» ,ïyD«i^8D 
-iv î*n ,D"t p"»« pi^k lya^D^« ,îyD»rsiu:yv yn^a anjyr^ 
-nyr na mt&m yîyîx^B "iw ^ik dktsds-ij oyny^ in d^"d 
-»TSiDjyv yi^a vt ty^jnya DyvKis ry?n nya .onn; nyra^yî 
ty^NiD^ ytn na bwm .ry^s-iD^ ya^Diwy^^ d^d iyD 
iv tî îyoaynya ,îyDSîsc»iD n OT"*uiBn n« vi îyiyjjy^ya 
-ya patte** w îycKîK»Ki3 yjytû^s^yn:^« n \yn^ n« «t Brun on* vt nri'Bru tau* rann *m* .oimnKHra rroruit 
o»n jtfjnrnpDio n 5*b*ii ly^r^s-o 5*a nrn ûurmtMW 
me wk n« vîmt n DDpmi wn nyn .uany; v$unMmM 
iyi;y jn«a *pw :;otkp;j"k im itfDipya n îs oann ysî^ssD 
wm nu njn« .y^^-zsr^src TjrämtMjra nwnynna -iy- na 
-DSîs~inr nron on* D"p:PD*5B-nyp is Tjrmi vi a?y~xî îs 
pk vi 0^21* y5y* n pk nnnienya ntfmop h ryana 
h nyn ,nno*t*Dina yana k 3*"wa*n ym^x .lysa^yn *nw 
njn Tin y*?* lawrm"» « a*wtf*a in DBWjra aamap 
pn iyr:sîs~ma h *pik nrwi vt îyry^ dx>k .ysTfctfastamB 
"lis «jdb*w ïyz^n td na pyp oyn na rorposoma Tin 
n m op:ïb osts-iDay* « n« rw « ö'd lynanyn -\viv .wîir* 

•jfànruJDiD 

wîv* hb rya^nfiyonys vîx "a w Dy sny; m» unuruni 
-p** yûD3Kaj"K h «a .DftnvwMröi) ijn pk roc -nrn nyn p» 
-j**h nyr aatf^o h pk ,o:vpv2 î:ïk ty:yr yaftm ,o\ro v^v* 
na îy^yv n jJWJttfBöngB ijpm na îsik w^nw pk lya^ 
-ji£b pk nrn yttfyp^ioay n nfi .nroTOgmi yövx'5Bö«p n 
.hd rifiiM îyDiyi^^yj ryann cyn D'tf n» vi iy^"o ,îy* 
■nyüys^ d"2 ^sddds vi« n« Tfluorts lyt^asnasy cyi nya 
iinjw wîvw D»n tarjitrig wfrwn n |jr£ia ra ,pdpkii pran 
■ronp vüiyr^i h -ittfp "auw Dt»wa bpns wn ."lya-.yp oyi 
iw poorTmipTOD h .nrewBmD wnyajtf y?a na 02«^ 
iy^STSsaro n na :utf"ms ye»D8oynoBo öyoa n ,pk «ann 
njra iv pyinr un tï dp*h oy D»n "à .wv&vn »a"5a »n« p« 
■sn» un*:**; Dyn ur^iw T^a ra«tDDa\p - cstsesis n îy^^o 
•nhyppnn dp:>b cyi iv 1^: in wïvn ina jjw 

r.vn n hfi wi^p^ipa» lyt^i^yasû^ ijn p» 
y:5yv:"K n inyo r^ nyö^ii dsii tt ispi^v^bdup *yv:N^ px 
« n$j ,y^yv w'XJ^n îk "inyc d'3 îy:yî "i tn ,'1îk .tyor^wi» 
î"K pk DRspmwaayDKTW îy^ys ^»s yn:yDyny2 ti *hd3 t,vk a*5wi .Hfàrc wh yûo^tyya ya^tra ryaftm pa .tw 
im« ^ n« Di«a y-iyi:nya nn*« ^ BEipya ,pyr,s ryDDKBjmx 
/lyoySa rjnuitfa n "a vi l$n£*a en« nr« jpîpîsbdsp ytrsya 
«a n« :.ii .t« .k lan njr«t .lyosop ,nra»mt ,iyBD$:p .tyotfa 
.ïy^pois .atfa rtytm .vnwu"* dsi ,rinn m in Djr£*a nvn 
nyann nxn nriö .11 .îis .k menn h -1^2 îyjjons .nwa .nnnya 
i>o tya*ay: .tyopagns ya^yir^a yjy-penya »»a y^vKp^sosp 
nyis utf"B Tin ttrcaitfBiittrisa tï D»pa*nyB n "i «a r5« w 
« pa d'ik tsDpmi tsnraitëfi n« iwn yo^^y: "a jawiriBV Tin 
-iyp cyn pa n» nytoys^ in Dînai! dsii ysDs:p « wîv* ysna 
.lys^ss) En*vnna*K «a k vi dvdibb ibim ojn nn« n« /îys 
a*nw yayD*ae>yaa* îk ryr«5 îyo îsp whd* « ma .Otèunn* 
-d 1 « ïyjyt rya*a n« lytapyo^a yoyöanaya au pa ,ona « ijnsm 
■uaynonsa Tin vt D&p'iuaap oy yaftm pa wa wwî iv -usûp 
-n^a yànyayS pa yanayöB^ia fnftna a ha »maya) Dnyjyj 
-y; n ryr. iyo:iK tyny:i n« mnyayan "î vw ^yaa .nnvtt 
-y3»:yniDiKB nyns uiaogap Tin aanraKtetyigfi yrsteDay^ 
.nrn ynyayn m «a Jinn ya*5oy nya övyiyatnsB Diyii onya 
P*p DVDDnpy .www a«a n« rrnn yra"a-5yärpn n «a .n .1 
tstibp "uns ony^yassyriDias p*p »utawnya rr» ajisjaSatnsa 
-■»« vd îynyT ,v:v dvt dttidp tyaan vd m d«w ma jjis 
-ya x d5» uia'j"ny& iyn» ui*Jrô3Bn*B ya^üay^ya n 5>aiya 
nyn pa Doit nyaa .tyay^> na utiomntB iy:n:yiy^n a nas um 

?mna>nya îib no' 

-ans t* ^Dm — .^"ooy jjnm - DMjftffpa n 
-jy^yBD « n^on oy mraya ,idi^^êo»p pn du ^»t dpj 
ikb Dc^D^ya ry^yr jy^yv yüToi»E"i"^ m îya^yn pa îkji» 
-tjimya nyn ikb D"iyr:nya px ,vd nvi îib umMtetnva njn 
-«n iy^y* y^n pm tm-Doay^ya m ö» oan îK>n» oyrn Jdta 
Tin rjnnmman w vi wto yrtDDJu lyo^x übnip m iya 
-1KB Tin f D«s nyoniy; « ikb ,^*w ?«ö?"ö iyas) uuwvb 
oyi pin« pKiysnyp cyn tyî^-iyB »n m va »iîk (onyjywsjyno JWmB-DMparçNi n 2-t ùvi) DiH'iin^s yvja: yrn^r osn spik njrrm »n tyi^n idik 
-n ,iyo îsp mann J)^mi iycKDc> »n wtfyu pa (dib^d pe 
ntorc wn ris »tyony^s ,îkdd"ïi m opjie .s^bsts^b anan 
nyn pk dkt ,nr« .tynyttfy wnn na jyay? Dm onw lyvyr 
-oyj ,ûinnvun* oyi pe ?"to k info ano nyn tnyüBny î'j-^k 
"î*h ly^vyso k .s toDKBym rynw pk îyaftni 5^û cyjy^ v5 
TPTHi ony^ nynnyn .DmjwonK in Dgn n« pyire tyfrnnm 
-"k »ty^yx-DüDy^'y: n .in iyjn:yDip nyi pu ûpiwipm oyn 
« pk tî *n îy^ms .nm-pww** v^n^-invo \v\v)\ »n nyn 
pk in tnnwuwi ya^m ,ntfw PB^^naoy HyarurmiM id 
.tyjKns-nysnyp y»wya n tvwbv lyvBisa yaftm jyanj 
-mtwy anjyü^B dis r*a rwfrx cyn na D'nrDUKrunw n 
na ^^d pk .m&nyfi y£»:snnDy iys dbvi .mnnvw** tya5yp 
-jy yDonsruraKu n opjKns dst Tin b^ko yiKnys iyin 
ov ni pk # t3D^^yn k m tarifa ty^KB yajKa pk .tyjjnjn 
dikb ny^tDiKjyr>K ik t^o ^"jyay^ya :pd-ikb-d$p$ïb k ,üj"&> 
THF ya^ûy to5"D ddpkiï pk aay^ oya^yr, ,pyr.*-Djyay5 pk 
nynyn:K onain k pk dïk m oy ttfynjKu Tfotf TMK .m 
-nytûyD^ k pb "k ayr pb tonyn ïbik ayn tpi« .Disa-DDny^yj 
nyn atny &sy5w pk yaia- n lytoya^ f ym»5 n D^iyiï ;j^ 
nys ny^snasy nyn w mynyi yaia pk yins^- .ji^nyoyo^ 
-y:ias îk *pïk Tin rvn yny^ Dnyj ynsnya nyrn nya .yi$* 
TO'JPh nyns inyo iy:yr ya5yn îyDisa yoniya tw"öb> lyamp 
-bnn îyjyr pyttfynsB yirpK ya^yu Tin tysnKB yjy^ iv yî& 
-ftm jarwh mv T^iy pk >BBf"3 dis .yin«^ n : îy;jK;y; 
DBn ^ypyn *n .rs .k îytapyo^K n pb nytosB-DKD^ "iy; t^k nya 
-nya t^j »i ny^K ti ly^yn vo .ryryrijn: ^>Dyjy:«^2 ,d»i 
.öpjib lypi to>D îya^ya ^^d ^yn tk pk y^s^ssi ü^a orostni 

"öjy nrn yr^yv^a «a .::ir^nya ny-r» yswpjsp nyn iv 
nya pk to^us pk lynmny« ya^^ pk 5»d^"d ,ti ry^P^n 
ya^jyc n : ly^yv-Doay^y; tyon^D »n« .lynnrnrK y:yn^ 
iv û-»: na .îytm-DDay^yj yjyn^nya pk .ya^fo^m n pk n« ttfyinyv^a n lyrs^ya va tySyii juanD n nnwfeDiip 
-otûay^ya iytnsD sn"a a*w jivn n tr» nr&ramyfi ptfa vi 
tnyn t^soyi .dihwwh waftriDPi pu vi tyt^iiya IFim 
pk vi d^ptoup "i nyns n^x .Dnirie«tnyn öranya n>n n 
-nys "iw na nrn pa ïyo û-ryn, rwnwwa yiyw^yz »nw 
« nyss .DHsnasDiyn tyjyr .n .v rpft* n swmvîwy: vwvw 
ytfyv nwi yrftnr^a yiyjnyrj langa tim lyjyr oyi nn 
-ans "on yrj^yii "3 hm amww ttvi ^5to vi iyinyûiya 
n vw iyna jyii tra um nsa ptfa ddip ajuwnya ne oy* 
nyorn t^u i* jyjyr »*i nnna ,iyiijfc"anitö n 1 » îy^yi^ rvrn 
.îyTDyiytw*nys w si ma na rao oyi- 

jiwi myayn y^ »a — Jöftunm ji« RRji^BUonyfiD 
aaifcyo n vi rrpinjwmta jyoniraitDipn n «a vu* n« 

»n .D"pa^«mya w tro .lystsüSDiyao ny^s .nftmyottt 
rs ansa ny"i n« yots^ssösns wnjpnTOPDttnrvr s ty^rr 
tïî n »a n« ropo û^a ,dwd yaywiya n j^nyn tny-na 
îypy yny"ï n« ly^sia &>»*5p vftJPJiM »n d^k "i ïynyr nvn 
r« tânrty&tfi ya^a^n h jbwuki .v?aniya in« jyjyt 
nys n .yîyx -yyi^yn nyi na lyoyi^ ^d k pk m vftPWaM 
BttsmsajrD p*rD?nya5jm vw osn ,pnm pk enys^ya anw? 
.DHsa-îyDSî nns .yîyx-iyzw yy'piyn n arnnriyn oyvs-ia 
ny-rs jftmyoiB ya^n^ii n »ttrutiprora yrn na *£*n lyn ö*d 
îyrn^ytDyn pa .yoî«5ssttsnB p»i p« pn* Dam n« ,y^y"K 
oya^yyi ,iyjny:i y^y"« ajn na TOtaru&'Ut n dwi &:yosD 
.î8«T»tD8DiysD tytD^iiv a na ïynmrna dst dtotocb 

» pa yv*a îyny^^ya issrsöBöiyso osn p,k "K dsi 
dsh îs»TSusc"iysD ds"i nyn iyn^ .rvp « n« yoî^^s^usia 
w« D^i Dsn jnDî8?aij»mfi s»»i "înyr nx 5y-inyp> p»$p « w5a 
ya:»D «a .ysïstfÊSDsns djtd^djkiip yonna x pm wp lyorna « 
.D^na nnyt (^k 112 ^yay^ya o«n) yDî^ssasns n iddpkii ûu^d 
♦a.v m ,îyny^ t^jsnaoy ::^ » n«a unmu y^va^K n rn:y^t 

.ny"«-^ya'ia «a pjm»-DMjranw h 26 nmy: rwyr .ßpraiwgp) wuwnya *iyi ne KmpDitDPtt dst 
Vt DWKa lynyry: lynifn vc >h j'nenpn * px isnwys r«n 
«a iy2N ,nw*#ayB>y3 yröw' 1 « «3 n» [tf »uwnya wn 
w nsj pk pyire nn*K .vi mnyonya uns no n d*j m d»h »m 

•usDcnv «î ooip au^nys n .nmmnwi wriun rypiKoenirs 
.Uftsa wyvmya "2 d*jdik jwrmya *pik 
oies wi vvîvx:"* \h vi oatë ,5y*Btf"3 dis ,5*0}"* 
PK nynyp yi"2 vt lyofrtâBnx on "3 .nroro* im lyny: 
*pwv vi lyitfyep ïy^yv yr«3 nö ryoî^ssema s * .tyitt 
nyp oaSyn. p'K wjm ist mm .ïysstfeiyz^K yonnyï n "3 
iy3^sn s nyn ,y5yv vw* n p« pn* y^yv nyomy iyi pd 
.y^yv yosny n pk pn* oiym y^yv iyo"ii* nyi pa nyp 
-yo'syaiys'« nya^o^K n« öftre n njrpii yi ry^»oiv usmw 
wtfsn tyo"iiv ay? o*o unais im o*5jjdp nyp nrèfcn *iy: 
oyn îid .nft)mHu*mi pk ny "rotai pk yîyt nyn rifi ny? 
to m ,«tf"o Tin iyvu ty^yv n vt ïinnycnya î$ dwdvq 

•t)Dnnra naw pw ryn»n 

.VI mww ntfire mîw tk ,pk "iypr. cisa yiyua tx 
îy:y5 lynyp wyi"3 jn&Drôifi vura vi BtâPDV "i "ödh 
fjbodsid p*i pa t:a5yn k -iy:PK o«3 pyp nyny pn nrogirc *pi 
îyûsny oyi pn »il opus ,rurp o:yo"iiv ayi pfî D&frn s ona 
osoSityruy osn» pn ^m o5"bw y^yv n »m .oyn .mis ,^d 

jiraftn Dtp ^;ya 

.«^ttP'Wï îyjyr ly^jnroosy^eyj n mil .nrn rwayn y^K n 3 
a:irj"iya nyn lia îyoip^»oens ds"; p« jd»?3"H pk 'jo^avo 
P3^3"ii n »nnD'rtyii isj îyjyt nvn inn "3 .tmy-ua fyù^x 
"W8jynoisB Tin »nnyonyö iï vi "üiksvd^m ry^yv^'K ny~s 

-o:yx v-p n»: nyi» pdscsid r:yii iv vi o:^y; »i pu .on« 
isa o 1 : öoip oy 3MK ns «i îysnKoe ^v^^v pk .o^j dsî^i 

.;ii2^^nya p*p 27 lyttMjpsjwa y*»3)Djrt ps ami^stûnçs n 

-»onysD nyns .î^yx-iyest w^jyo y*»*5p .ya^yiiyn n 
-a«n h îyaypDJK iypy yny^i na *i^n un d*d îyonw ,îy»T«D 
dw îssîSBSonyBD « rsni p^::v: v .k cyn pa .ntfjnr«« yn*5 
,TO5anyanK nn>« tnyu f pnn nma pk oanrr n« y^yr^K r« ut 
-iyis tynyirjyjnyj oyn .lyrny: ,Dpnyoyn pw îynsn td m 
tnyw n n« Dnn-p5yDm yiyanymî« n pk jjnywftnyii 

-ny i8»T»tD8onysD oyjy^myi^nx oyi na asp oyn "1x2 
"*djisw W M 5p pn na ,nn d^d dsh oy dsu Dsrsntwyx k dj"P 
ons .DJjynnyat^D yûïotfBSDsna-"« njn pk .yoî^ssusis ewd 
pk j>tf"b-5ys njrr «a m bpjib tySnsnD^ vi îyn^n oy o»n 
ne PD&Dsna nvi on« ,vft>*n *pi t^nyr D*ni nyrn^yrnyn 
"»»* na onn« öoip ya^yii D'WD'ftrnyp » .îssîKDKonyBD 
-jyy: d^ Dn"5n pk d'j tî onn rw*** ny .yots^ssüsia 
?g Dann .onnypnya .îmtnsDSDnyoD na \~\w nyn nyna .anyn 
nyna .ty&itf*Dma p* ns vt ny &5"d Dtnyw .tyopsii w ^>y:&y 
vu cyi na y^yv n osn oy 5*am >ants ptfa »n D«n ny 
oyn na nawi Dyn vw ddpkv, ny .onynya ny lyrtfyn re mn 
üppk na Dnyii Dtf^wn o«n îk ryasi îkp îy£ ; "k na Dtf 5yani 
»nw px DSîsitwyv osn vi d5"dis D"S nypn nyn .Dnyvnya 
DpJia ,"« oyi na y^nyanya h îy^yp pynjsu yn^yn .tyDatyn 
pq pDKDina Dsn n« ,y^y* nyn na Minora nyn "a pd »n m 
tytyto&nK îs *pi Dann îysîstûssnyaD n na lyostsByna n 
pk nnon &5«n pyp nyn nyn DT»nsa vi D».n osn yvï nyn p« 
cyn na cnsa n n« D^na h dpj^s Ds.n ny jya»ni r^a »lyopa» 
Dpnyaa» tyestsnDjyx yn^n v\ W2^n ^nnyn ;«m na pyp 
na yr? ny^yD'c nyn na \Vü"i wi *in« Dpy$ n« DD^yn 

.ny:nyp yr»a 
D^an« pn 5ynn-yp-"K D»n îk vm Dann dv^k tDt^ny 
nyn« to^n nynna .îssrsus^nyBD na îy-wvP Dyn' d^o tyosTiv 
îyo osn .î^Dsosnn p^n m D^oyaa« nn pa 5jnnyp-«n osn 
ni DP31B »isnrM oy tt;$onya nyanyn ,ny^nyanyp-ns^a Dan 
oy ?'ûm -'pDKDma «5'antM n^n n«: ^ynr.yp-^nyao osn rapB-DMptejH H 28 -ya ay wtfyv w nrn po ayn na îv^vï wnyy« n iy:i»D"iya 
v^i in"a ö¥»k rya»in inyp-«K nyi nariyp-KonyaD nyi .önyn 
.tyogisbàna tyvD-isa w n« Posoma ny"i ryn»mvjyD«ns 
-fe§Tiv aioyoSyan vi "t wîvdv mi5"dw*w nxn «a »n Dp*ia 
a^ nyi pk nyrii vi îî^"mv n* ,y»r5 ny^wo nyi pk iyc 
-Kit? h na www oyiaiw rnyii yaSyii wü^yn «iw vik 
.lyo^i yrra na lyDVtinpjjnt m^a na ty? 
îKBïSBsenysD ayn na nyp na ryopan dsi dsh b»dpi«j 
**a »11 DB81P nyraSynyï re pjSDDaia vvivzv'? p»t t^yp^v^y 
nya^o^wyaya n d»d vi "t iyyj»nya yr^a ."* na nyp cyi 
-»ûaynyaa"^ yfc'ïgD n DVP5saD*D oya^yii oasip *iya"?ji 

Inyoay^^ya yva tia ::u 

ny^ï p« »11 »n« ny-uytfsa -un pk toi nyi na 5ap nyi 
TTPii lyjiyp ytuwnyt) n vi ty^yn aröp?iiDjy "lyrnyo^ii 
-ya Htfys "ira n lia yj"« yiy^ oy« rtyftrc "lis p« iy5»ow 
"DaiD ya^:y» n« ya^a^ii Dy&<Dignp yrafrin Dyoa w^v 
in nono ,"Djr&nttigiip yraSym up:ï2„ b»j jyasi t»o .raso 
dp:ib B»: w vi tD^^Diï Dtfar*« lya^yosa n« lya'^yoïo 
îynyii tDiy^piyn îsp yuvy5 dsi .nrw yiy^t tye»iiu vfti 
y^w:o pu »ynsapy yivDBnyttf« n ,Bfin î«oyo dsiï dmd 
.îyny^> iwjsnatty lyamyt^u pu nys ,*ii m* »îjnowoaon 
jrô"oiirftre yan'YTDa. n un« tyi'nfrTon vu* aisa vi bot 
*nny D:yoDa»jyv, nyis ,y5yv yiy» im jyurroa cyi na px 
ya"5:i oyoa k tyoïpya toyn f on»:n¥ nw&fipptt ayi p.s nyp 
jnrmy h« rJ8DDaio ya^yesa um yz^vw uzîvt] 

oyvsna ayjyanpya Dsins: cyn pu — .V^V^ SWW 
ü^n y^ny:y yv:'w'vi n .nt5nn» na iid njn ryts^snya Da^5 
"^yopsTi h î"»k oyü^siiP n« îd2n",p pa^unMnix irr»« *pik 
^»û^'p^yo'ii ^y*^ nys .îyD»i»o»na y:H^^mv vt n« wn 
ytn na ïynsiiya wtwz vk oya^yii ,«« na 5>y3y^y: d^t 
-yD yro^rojyay^ Tin îynsinya onyi:ynya pk n« iyoifi»D«na 
tDi^iya ,r:«DD2iD-D:y2y^ nyay^vM tjp^i î»k îyayv^a y^o oy m .anaytafffta ^t« tapais y^:"iy:y y^DDstfa B^a^ysa pn 
anayia .yanyay wk î"sb> yayoyayas^K tais na n Di^Snya 
p«ftnan anayoy .iya&ns yanyay? y-iyraix na nwpriDD h 
,l*Sî8D8DTyB0 « ins .dp» na yno ya*ïa"K p'p T»n îyoïpya 
Dy Dijnaynya .yotafesDinB-p^yD^i pk D*a ^am iyay oy aya 
-»2 yopnsDBnya ms ytannyonya dv\s f p*i na tayta^sr.p n du 
nrp dsi oastaiya v5b*apa*in .y^iy:y wfnm'a yD^nyta 
own /lymo in na mi nyDsa na îyantaBnytapansa ^a^iî« 
*n inyc du pa îynia yamyaamw na "tî îynynya,, ytaaypya 

.iya^a-nyas "îy'mpa s 
îy^yrtyc&t ynyrjiK na *i$DiOTyp nyi pk ib*,k ayi *pik 
-nDBnyûpsnsa "Snyfts vi ins D;»nD n« taaycy^y-ntînT nn 
.oiytasa-Dstas? yDDaynsa n n« taytaynwi iy- ,po cyi na iya 
aitë"DWftnt nyi "a »y^yv n pk troweny yawsaa^a n 
du) ya^iya^K n c:n ,dsi iyp*nya ,aau\a*nyB nyi "a n« 
jywntnam D'à vi ty:«P lyftnnyBiyp fàpnyB-Daarcmap 
.msnpa *n n« D"nayay5ya y*na*ia n wnri "» û^nya oy 5"H 
warn dsi .n« iy^a-iyay »pfîim'a n *w nya» "t imsanyii 
•M* h ,iyay? na iid -lya^D k lyofenya or? tyDpsa yî$ n 
jaaaipw nyr na yaga&w n ra ïya^yu na ;:ipyr 
p^anya^ lynip a lyaya m Btf*i Tta ta jwa pk oy 
-n na piyii anayapo-yaijBy r«a « îid jyyn^np^y n iya^ 
-aynya n pu epotib rnayoeora « d^k ycyao n. : issyD m sa 
oyiayta^my d5« ycyjîo h) "iyay5 îy^asa-is na îyaanyï 
(,1908 a**&"5 ,Dayny»ya tyenasa-ns oyi froajni d^k snfana 
na y-inv? njn naa lyp^nya y-rayvay^a raix D^a p-iyii oypi 
m tom"K yiny^> n rai« tûiy^piyi oy dsiï tawyn ,iwi 
-ya p^k tagniaan in d*d n rx dvk ira d»ii Dinioy .nu^p 
'UK m îsik nyn v^oya t n « dîjt n» »ïya^naya iï v5ww ïyii 
y^us^sansD n ,nnn n lia »m5 d'pk .lawsv iv lycip oy 
.îyDPasans n na Dyssp^ac»? y^a^sn^a n» 
tri tk j^tpk ny^Kuya D'aanyn n^iiy vw vi anayv^^ 
.îKûyo Dî^nva .mat d'po cyi lya&nv-^rx t^n tapa^Da^K yjimD-DIttptoyj H 30 -iyB":itfssnsD nyn ne î'nss y^xDjyeünJia n na *i^n iyi b^d; 
-»2 pk.isj o^ îk ,DB*twyD'ii njre":ni6i*D>DS na nytrjs^a 1 
cyi pk D«pD"5a ya*ö k tDToonpy ùv ns: ,D"p3*5» îb wrf 
jwjisSs^db n nn"Di¥DiM na .:>r>: ;>l ,,, ;n;-,^ ne dtoibpd 
-yi wedtueb « na wu l'fi'i* r.y DfiKvya j/^srinyD 
o»r. t^o typmonK y"j jra^oy ,"rn B inaps na ynmrn 

.yyv« y": pm iyjya"*ya m 
"lyanayonm k na) uiproi pvruw îk ,iy ddvi m 
-vîp^bdsp mn k D'nx Dan paftm .dtoktui aan tpin (&a*np 
lyanyay? ayi na nsoomo Trmajnn nyn pu lywnynjy vo 
.vvw\# oyn na -usDEn* îytû"iyi:yyj ans; m« cyi .appris 
/"TMwrwpn« "iy oan ,pn ijn mi ;:k5 ^tk epjib tny^n osn 
-obdpw Dnyonfi s p« dp:k:h$ nyi pk ,dpvii rn iyi Tri"* 
tuippb x pk .uipni nyi w .nyoys» n* Ttirmrw* na 

.nrur&nj'M na "usDen* îyn 
d'p« ûrè&n* nanwitf ayi na nsDDzno nom n ain 
Dy-!D&3 tny-uy-iya Di"$mya iigDmjrronyiP'U'M îyny-mpyD 
-yo «a agi üD^n .lypn^i w Dnyny»^« pw e»n rn nyn *n 
.eruay iy Dan p'5« arurup n jjipth w^cifu» n ly'îao 
-nr5*vrowj»K n na *s n« waTr^ n na *k 5an id ayn 
pn r\v oan .Bnjyaypya ripap? k na lyesnay yaya-wi 
îysj«a ayn na uopta'iir'un'n n ny Don yn»apy .vw:? 
Wtnmwü n« y^sp^Bosp-rn "lyjrôsss P*i ö'o csn;;y 
pa iyisv,y:i DDKnnya pu dw »dpjiwis ne nasDBnîrrn 
na nyn» ,pn Bftuwiv .ûyjyîjmw ayn na ?*ö p*n is: -uns 
,rn lyoasiNWuS nyns Dm«) ayi 
« na nRttppnrc cyi Tin ,c^n;:y ik ï»p ûvw m« as 
en 1 « osn "uoftm ,Draöytrr i n îya'^ans^n^« ayi na 5"D 
■w s .irwi tûny^yaa^« iyi» tyanwDm« -jn*n rtn^mrui 
ö«ii ^y^rK na oaipw >»d rytaenji dw Dijni .n .v djih nyi 
: Dn>« nn« îypTvt îyanrrn "lis .cn>K ^i« ny:"&B> îyaixii 
.(nyr^ü^ îya-i«ii n« a^nx vi IJö"3 v5^ä n) ye»DB* n (1) 
îypi^i yi"3 .(cn^K tyayiD dsh "îyj^o^ h) yn-Y-wzv (2) d»j wina ü»n nya^yn win *nn .rvnyj pm *pik iroinup 
dipk toyn ,tyj»aainii ^"»t ty^jys anjynyt yspsyi p»p D;"vy:i 
öehkh hm n$™ tt w«a wnv \vv www nx iya»tftM« 
trum (2) umwaTB in tx td tynyr nix ,p?dp k Dtnötfa 
pk nyaftm a) pn^3nu nvi na ^i^myi^i nyi a*5re 
uyn î2i« îyn^yîûyi *pw .tnnsapy p»5« .tiroianya on»« d»d 
auyj pn bekehr nytMSpya k na ana k na T**a s pi5» 

•Dfittcrog? yv:s:i n tynnsapy iir 
ny~ Tm iynyii anyay? nyrii îsp brujy im nnyo isj 
asn nyaSyii .rn-^rjns Dyi na lyppms lyDaawyaas 
-yans tyiynjs PK-trriya^yn T»n "iyis .tDwynayjoms Dm« 
na rnat ayn iy^naena y^affiasösa s isp m* .rn n/DrwiP 
pk vtfvu ,ytmpip biso yD»iiyj k .Buy» ïytDjypya k oysy 
lyisiiy: üww hm ötswj»« pnw o^x iy;:*tf -inyr « b»d 
ira ni« rinn m^ä na ^o p* a-un pk .lyaymsa na 
-n tk .aytnyDit y::*tf n nyn nt nyi na lynsny: öotfai" 
nyDya» ^vwp \inwm vSw pu nrw*pn wk na &"* 
-jyv na trcynya pnw ynnipip disd yi'afrpi asn tyo »yii 
a/na nm« îytD^snyw« vi pu üwwx »t ösn .K&m"M 5ano 
UD'inyuit wk vi» nyvii \yi$n ov aan .lyiyii w vn va 
-*5any mn k D;jy"ia \$vvd .fty5ya»B>) ;yo ynyxnip rypvii ix 
nyn ty-im'ynya»« in lynsn dsïi .tyonajy m .ly^s^^a yn 
-"üb? nyn sin« n« lyfostas p»vDy5D»n vi \vï>vv .min ya^toy 

.tmsapy rmyii v^ay nyj 
: ïKttfiB'D .a'ö"*a"5a iynrmya vi jy^p lyöanaay n 
ya^yii y^y> nyr^^ s .iy»snajy whdJid^d n^o iyn«n D^soyi 
nya tik nyn^ vi wwv "i .n^nn enn utuik Tin iwnp n^o 
d»"t »11 »DjynyopiD mo ry^Tjyi^«taa»:mDa « vw tynra 
"iyi .y^yasta:» nyn "a nx ny^o^n ^in D>^a oiynjnya Dayiü 
nya tDjynyopiD n« yjsttfio'D \ywm n^nyjDJi« lytDD^oa^i 
nyny^ î^« toa^pnya îyjyt yD^ny n dsii ,p« ryosii^y yjynj^a 
T^r»^ jy:yr ytDvy^ n nyn r Da»np nyra^ynyn d^o moan 
"n„ "»„ y^oyopiD iyi »»a .iy^a »i« i$: lyn^n nx oa^piya jwma-DBqptojM h 32 ■pn n«) 'X *pik "z„ ni "z„ spi« nypn^D^ ^a 'X bptii 
"Drum M ösest:« "iiKnio, agi v« »ni .fwimv *wk oanyii 
"UD?k W pk n*nie rg "tf«3 nyoajnöw nn .2 .ï d*j dd"h 
lyosnay h na ywopiD njn "3 .onsii bnsii ûjn na Minrn 
tro rwyi ryorujy y3'5jy iny? njn» »m r« ,5gDDa* Dario 
-Dm*a zy^ ona rrumya Damp ny3"fc nyroyn nyis nnyo « 
.ycsüszn tVDyo Dan [yDjjuya Dym .ûmay ty;n:yny: 
iPDinuy yeoyiyDPiD "ire *iyzK »11 nw .11 .t« .m y*o&Dipnö 
■cnsa cyi ne ttnyii DTnsapy D"S wnfrnri pu trj ty:»p 
-?s »Dan iwûjfu Dsn ,dsi D^sojn DTDga f Dsn:uy îyr-uyny:) 
na y:^K nyis .p*k iy~s onyii oy .n .t jnngBpy WDitruns 
sis "3 .Dinijßpy lyoiruuy yisrn*3nya Djy-yopiD w>:$ n 
asn ysftni ,y:y mire yoinsapy yoboa«i n pk ajtfopyras 
.D'nm'yrHQ** tyoDj^DD» nyma ti 
y?sn jgpd3W n iy^a;r lynsapy ywDBnyttë« y;nsn n 
sas h DPi5n Dsii pnyi nenT ri« y^yasoj« na rysyryj n pu 
T)V2 .tnnsapy onyn ï»ni¥-D*rujy jnyp*i«DP ftftm'yrua'M 
yoniya «a -yas iyjsp »n .DJjywjDmK kpj ivz^z yr-yz\x n 
.in îyamyuysir k px jynyii »nnsapy djpîtb^dsp prDDra 
îio lyoyvsiB wyonyrnîK n dsi ,iyo"ii wx tfetoyo 
.ttwooy n «3 ni yj^n^ytn ryouya --n pk ryjyi y'VN-,y;>;>-; 
s na s^TiDy r:s: n na lyaserçn y?«ojyD>nyaDpy zs~ m .2 .ï 
-yt "ynsapy.. n« "Dg-uay.. ty^onyo n jtfys-iyosi ny35*n 
-iy yojypya (t^sJs-DD^yt) tr^spsz^ca n w Dosayais ;>: 
trp*H$apy rynyn ryos^^y .iyMnraTWrWPK na trou»? 
-\v\ thmm tyjyosjya y;nsi n na my "3 .îz*k i'sïs nn« 
"»idj'd cyi d^d D"2î ï"« pk tyostis pn nyB^oyjo ->ï;n; 
-■•^ « ria b3Ktnnya ïxnsuyj t^« nya^yii f nj80Bnirr i n ;>-••: 
^isauDsn rsoyo oan y^snam yoryasi ytn .rn =v 
^n tzpyiz-j» pn ;>'-"*->•:- cyi n« pn oy^j z>- y^nis z^.x 
-yn) îPDpysDsiDJ^« ^n Da«s »y^sbnsnDn yûniya « Dm« 
na ajiajxn^s nyi Tin .ny";:^^ n ût^ktiv djti pm Cddikii 
"yyi na jjw^ny nyi Tin B^^s^Kn3Dy ,D"PQ8tpTycanK "m 33 ij?tt"jyfiy»j?:i yjnyny? lis jm^siû'içs n y^sasssn h rUiDKBi? nyn tivi B^öyjyjs^a ins y^siy^yasn 

.îyjnnsiïj"« pmx 
■w rya^pvirrn n ig ,ny dpmi yöpsa ytaons?? n d*d 
n pa ns: ie»m rwotfin « vw hm vSaytöBnn vi iyi»fi 
n« Tin "i HtfBiDP nyaya^ ösny m um ,nyony-Diï*m"n« 
n na yj^K £*bk isp ans m« .DPasyi« jyww \'ym lynnnvn 
ny .typyjriycst h ïyayno >so» rarömMy yaD:>8n^y:a$ 
iyj«p tyittpvn wntisvûv paimt? inyi îk ,nyt)"tt nyns w**» 
gpftisnuiM lyjyr "i »11 aynss: ,iynyn BingBpy ttfscyn üt^ny 
-sny: D'mn'yanyy« jrnn yrtiw* JW3 pw^s^a ^»e 
«Bwna wwûym o'ns n5»n nyn b*d ,iaia ûjn vïk n» : iyn 
työsr^s? ny"ny«iK is na wwïwn n iyny?pnyn vi bis? 
T&Tnmmi w^jntiw ns^ .nenva ryöa«Btfy:i"8 na antruD'it 
nya ö-o iy?sr lyopBB wromi d'isöd"n tk ayn ins .lyaitf 
-^rnya) tyuiy«np na Dtfw«* nyn ?^ii .tnw ly^i na iyv? 
•wiköp p-'a v5vdio pk ßnmram) uù'tépaai iw ftyuu 
Syrpww^n nyv*K uv-btup m ny?y:tî> no k ö^nnya n» 
"yppnyn wn isp ytovy? n b*d -ly^asn^y ys^wiD ytM'spv'yi 

.DsnvKDio D'yn-n m tsn 
îyvyryj n man tyuns-D^&nsa yttnnD:y¥JSP D'isoyD 
yu n mi m: m« »y^sps^oa n« yasteu .y^spsanso na 
wd .d^j riDxi pk «i tro vi lyjyay ytfy^ lyirttpyaDnys 
n b"ns B?yn wuytt»m nyn na lyaipvn n na *£»n -an 
tot nroroiuig n ynjynwaDgp na anjyts^na^« ,vdv:d 
uïvîw pk D»n oy^s dmk öd^b> fosiiDarc ^ nyn # y^ax-i::y 
nyn na ryairopn n is lypyt:^ nyj"t:^ sîb via .DDssyaw 
-«ans n< Dsn tro panyDBD yvm^ osn Dftm nyrnjyDnnn 
vk pa ly'isoyo na ts .rrms vi P3 ^^ .vi« vi wn \vdv: 
iyjy'cn> osn tytaasnöya iv iaix oyn vw tos lynsiiya tanypya 
-pynyj yjyn^înya bsb^ok .lyrpnBsrnyttPKnaa yjynnsiiny nö 
na nyoonpy n ,n^î ï"n vi nxa dvx n^D lynsn .nnio yan 
n» oa^nya sn onyii pj^nya D'pnsos^ .yöKnaay nyt^^yjD nyn 

.:pd3in nyiMi pjarifi-DBaptoyJ n 34 .îyftnsn n iwdw iv owipiï iyi naa ny^a w?3 Dy 
yt^ra y-uT« pk jnwna» ny^oy:o nyi ne rnn&mm oyn 

.lyvyryj ye^ow dm 
386 PM nono .îyry^ îv p*5* îy'issyD ,iyîy^» cyi uys vu 
v*ay» ö'j pk .nn^wn pk îyapsa t^n Dfrros* .va ra>"t 

.Dwa ya^oy p* tyaymwK 
vm mXto n »m — jwrw panpjy û«n ytyx jnjr 
y^K iya*mnn« t^soiya ytyvnyaiyp ya^û*« îb ,V*D % n "pd 
pk nyzs .(iyoyjD ya^ny n) n^nu dtb n pa ly^iyjy 
nyjy y:y^ na^mya ,nyeana t^j vi BW*P vtfyv* iy^yv yto 
D^ypMitD^ytDU DMDnn wum .utfpnuMP ni vi anurwui DPJ 
.onyn iy^wsna p'p vann tya&i ,iy^iyjy yjya^aiyû 
nyaiyp ya^K m ,iy:«î ve iy;sp pi \vz^:v ;« pk 
5"n j^Dnmawnyn iy:yt .uftnnytHW y?K m dpjib ,yty* 
.lycrn .lyaay^y* y*i"n pa unrorap n vi PK ikj rwne »n 
nyn pa tsnruw n ** issîKssa-iyBD lya^tr« pk vi »raya 
-nya ,pk îsd pa uidi$dp2K nya^?:yn lyi pa ^k pk mD^aim 
-wyîWQ nyn pa ^ onruw n nnm #jnn*n wto'K .taiyp 
iy:yt i«n pk ïbd .ami pa «ibbbbqk wftrMi nyi pa >k p*c 
nya^K pa nyjyit: yiwmi an^uww yjyptsnya n n*o 
•vo nyns jftwnyD iyi iv rD*u iy:yr dsii îy^yv-îysKî tn«D 
■j:nsmx iyasn p^k îy^yv-îyoKî n îk ïyoynya b*j iyan*n 
nyn iy:yt .tya"v-D:un"Bnyö3iK p*p 0^ vw snasy pk v5 
yisnya-Dajtfp^üjy nyoniy: s px D^ny îk pk .Bwunöso 
;y'npn îv iyD"ïi ,v5a"N nyis v^PD "i lyiyn »naoy pa 
j^ny^n pm iv "i s c dj>^ pjy oyi uram 

-Dnayn tn» ^n ttfyp*r,twy ,^k hs ,y?yv w»So»m k an« 
-w pk ÜDPK11 ttfssyn ,îyrn .2 .v »n (Dnyjy:»jynüiKS) JW3 
-nyi ü^iy sn"3 n *n îs^k îya^jy îk *m* nyp "ih^k *nn û^^d 
-id iPD^m .onsiD'tt nyi »a »11 "uns ,VW yorj^nya yt5:«o 
-iv vftboyp Tin .îy^i^y: vk D>«n tk .tjrpnycw ^i»j n^ w 
iv ,y^yv-"K î» (y^»û«tDD^2 y^ajysnysDpy) rnaye^Kav -"k î» na tf'BK hm ,îy£"ayay£>y:i yanayDfffta »'iw îycnpyn 
nyn tro .Bttitfy:» pk .ftrwOT™* nvi ins yeT85&stMno-3fàra 

-ay»s .asnncy yi^vv îyTvnsna iv .msTsasonyaD « na "i^n 
-5«bb> yo^iya aaia yoî«^s»D»ns-"« nyn- «a tapnyoyn tosn t# 

.îyDyv«-iÈ-D;:iD 

-»s y^ö^ysD h vw tDJKoyiytDJ'K nts üpjiö px ftzi 
.îynyoBSjyo'n) ly^pyo^K yB"ün*nsB yDniya »a yasnnay^ 
-nyn »nropini y^^yii na ly^K n toi .î« .k rpo DitDTvay ayn na 
DW Djny» ya^yn na ny^K 5ss ynyDyna n pk rnxftBinx ^i»j 
asn anajrvDajwiysDpy .DpyD:^ ïs lytuysty na »nnoy is 
,iy5pstr ,îy^D»n» Tin ttf"&n? ni»rrû» yo^iy: na wk h ryo 
y5s .Dtjnnoy ïynsiiya îyjyr oy ya5yii ne wk nnys tin« 
-yans in îyasn dsm ny"K n us D»n» tyoïp dsii NnTWWHC 
.qïvîvvï îyrn^yîDyi ha tyayr "K-DitD-p*ay îk na wtàx&w 

n îyn^ns^yn w m an^ia ö»a pn oy — /;^«7«nnûy 
-y^ yaa^nya m'a Tin îy^xo oy osn iwanjruy yay-pfi$nya 
5«ta s pu oyrfyv &ygn nwiarocftfi x üiyu "! na pa jy^ 
-Daatfpniöay Tjn na nyns ttax^ayonï nyB"a«£snaey nyn na 
.3 5yû»s«p pa ryoippm* te îy^yii fjy lypn iv jrDawj 
ya^Dya^x n onnya i* lytanyn ya'toy û»d aijya p»t tayu an 

-»s) nia nya^ayo nyn ha nrow^M n p« — .Dl^nniH 
T*5:nya pk Dan ,nftnr»M Ju» ynaytD'nya « tî oa^aya (1 na 

na ,p*Sp nnyr n pk ty^p^Dya n pk lysTSüsonyso ^ nyn ix 
-on« îynyr, n« û"S w &"* na tt ïynyDynanya sbato ya^yii 
oya^yn ,D"pi»D^a k d^d tônwnt ,frnfta frn x na wnvw 
-»niDDay« nyn pa û"x nyn px ^»yp^xa lyp'tima nyn »an iyo 
ipn "iy"K .^v.v ^»d^'o n« ,P^ üiyii to^tasa»» o»n) y^v 
-ny^« \v-\v-\:x na nyn» aya^« pa nftp^ntfi y^'^isia n î^k 
Dyn .tymirtuwvmii p»Dmjr^H« î^a lyt^ys^ îyiyii n« psta^ 
d'p« ^yp^sa ny^'tisna iyany5 nyi .y^^iKii« îya Dan Dyv»ia Jfc^nB-DMJPttrçW n 36 
.1 nuiB n Tin Dpj^ « oaajn pfi a»:» îjpKipvuyBny» « pfi dki:kh 
n^»»B 8 jdmtj va»yi»B«a "ljn 1 1£3 % ^yiwn^-Daa^Bfyj ya^3»Mi 
jnspmii ,M#"ii jnjp't n« Dpuritf y?» pB b»d njn iin ft'mnvi 

"« ]yDnatrjr;DM"iK dkivik: k pfi pwtgB n a^s nyjpatynjn p* 37 lyBMtyfijnPjn v^Tjiyb ps ^iîuxteû-iks n 

rx oxn "x Bytaaneya B»»m « in« px »unjriami px B7xn oxn 
-ijn px KVPïjn iyn ï ts {yogtojWK ,Bnyojn:nys px bvc-p^b in a» 

ps îy?sxetr yajrpanya pu ijp»* Bio pMwnp^K-ijmayi (1 
(3 ."î3»a-p|«Bttny"K (2 .î>7pÔKS p'^u p;"î px B»»ps»n 
im p«) pçBenjpK p* "x 3naya»n (4 .naga-iyaiB 7r- ,, "'3 *>>n 
■dmiü ijn ~x: 17X2 iyp'Txr ipwiiiru -i^ny? (5 .(?"P'7N2 ipvqaru 
z:*£:h njn (7 .Bysoma-'iimiB ijroajn S .(nyôiyp "îyfyw) ^iDntatf 
fügfl aawysj^ha »*i im d»3w x (8 .BjraDmB^jjBio ;vp-'7 ojn ps 
-TjTBiD ijnaam c"T P>s 7"n '*7 (9 .BpBomB-njmna tjmajn om tis 
•wy iyp;':n wm w vz aaiapejnna ijnaDnnn ?,-px ps ^ysax-in 
-*iavpjMjnin Dxr.-ix: x (10 .njnDiûijnjW ijn px pnx 127x2 jrafyni 
■ya ps pnp BP ya yafyni T3Kii-njrEnDijrajM n dl ,^x anajnjrwicn îj?d 
-pmi ,1211 Dp »e g (13 ^»irnjnaionjpjrJ (12 .vfàova yrsxîj ytaan 
njw»atynpri bjmh px ,ix£:^x tyag& w djj »*»aa ,'»n oansya ,:n*uyo 
-ajhjrtfmi dxt d3jp»»sjm imk ,*»k tyatîtp oyi tana tyoum ,*iu»b 
px nxs tjnatyî tyexm jn»»a îymp ijn$ îynox ijn px ,»>x y;m 
(15 .nyDiDiyajw ipn ps Dpnnjw lynx î?xn -iy*r (14 .ta"* pm 
•nyisie (17 /îymDTyasw ijn ps ^i»B-te3»ami (16 .7X2xp-Dpnnys 
.lys^öxtr y:>'7p (20 ."T^tf njn ps "Mini n (19 ."i"w (18 >lö 
n px onys ps i3y Q»»a aaïayfij» n (22 .lys^cxt? yDn-tf (21 
cxi:xp x ps jpîpîxb h (23 .iy»xî ps tystiBVDtng o»»a T't? 

.aaioanaya n îyiyt2tf i* na 

dppk tys »en ttfseyn n« vi ttf^mya ,tî D^Roiya pstr-ny"« 

.-lysiyp ny^y: 
iyn n& aattysmna n D^nrun "n yoD'i^y^ns dsi 
pn« tDDip yatyn röyaomö nytttn "uns ,ynrj lywanya-o?» 
îs 33W"n ijn d^d iy:yî onano ?«ta s >^r?D^3 n pk tîpynn 
b'b Bnyit .Mwysyana yjy&nw^itK n .ymo nyi lia n:y n 
îik pstDsny^K dw ûay^ww îy^iiy^yn-^ypD^ na tf»n iyn 
TT^n« ,ïy:«tnvnT8 ,in^ na Diyn ^k yoD'itDtyyaD'n» om 
rr îid îyinn^i dst .uusnvs n rx typjy-i y-iyu« nyi ,örn 38 os- *ts mvi ra JDW3 nm na d*vi in pu iy^s yjyanyr^n« 
tony^p 1 wa jdid njn ne uupiuD'ia un pm tpninwiii ^k 

.;:a; mkjmj cyi tim 
Tin est;;**? inyt "M d$i &ny:i yaiû un pu ynjyDipj'nv 
jo^aijpDmp'D wo h na *£*n un d*o .odip nu >"n ysaiu n 
.ynus un na >"n nyi pm irmam d*h ,îy$'x un« utfyisrc 
"K ps arawura *"f) ayioanaya n .Tyoïouraya un pu pnn 

pH "UKDHW Dayt3DJ"D Tfc«mW1 DD1P (i»«TSü8tnyaD PM 

n« £w»p wm pm urD"ii nyis yaio un na uuyiun'ia iyi 
D^pa^ayo n pm .nymourapa iy" pu oeny vim >*dm -^x 
MPWiDa cyi a*fts nriMa otjpdp pm uttwntfD m ikd 
•irontM iF»tijöi$DTjrBD h na n« wams up*m n na nrumi 
tw 5ssk n« .yniD un pu nrj'&pa a£$ inyt iyum yovy^ n 

jaatyoyana un p« 
-..j. Dïn _ jBmsjn ranapD .*« ps awwOTP 
-y; un na D*viD"fr un *pik tî Dyaoyean »m yoyoaviBya 
-yoriaura w ti ïs Da?*in mno^^v n »m nu ^"myDiaua 
.«m Dm p*m D^n pm (grraon gJtnayD) n« *pi n ttf"D ,nn 
twiso yoeny *i nyn "K yöyoanaya iim PDVDpm csi î»p m* 
pan k yncnga p»i pm ryi"5a n« lyopsii nnyajmw na ;y& 
■y: un ne imii un pu ~s: vi ryoten Dgii tytenx yrn 

.urûiouo 
n pm nymDuraya n — JWMyxHtfB .nyûionjD^ n 
n« ,p?n îyo^nyo:iK D«a -,y;:yp ,"M rwn'îi p*5p k na D^ru 
UDftm î?an un« Dp'iiune ûyjyanyrntM im d^ vi Dinap 
ougp rypn .n«» n pu pnM dusp « na dise un pm ddip 
nyoïoufaya n .urcmauraya un na ?*nrtaraini ryb oan 
-?i^ , :';{< , ,; Djn pm tim pm r^Mîi pn pm pnM ivw onyj >»»îi 
î^n ya^xm ,;ji:y£y î^t û^d th? h pm pn» ti o:y£y pm 5"û 
njn pa uyii n ^nonyoïo Don ryo iD^yn pm «mftna «a njn 
Diiayj m -ns3 .^ypoio lyos^a iypn s na rynyoe^a nyDionyaya 
D«a J'pgx îyon:"« yoaMtnnya n a»5« ^lonyoïc c^i onyn 
-^:yo) D^:ys na ::v<yzv n d^im ddip nypiyc UD^DayJrya 39 HfluajTBjwa yjntyajrt *r tö :sms»ôBB"iKs h Dît! triyorp^nya oyrtfyii ^noiyoïD nyi *pik t:y^D Osin« nyn 
/lyDiDiwjM n p« ivsTsüKonysD h na lyjrTwi* 

-s&*na-"K n tî tnyDymys ny"K ïy^y^» dsm rvpn «a 
-nw îWDDyo ^oüßs oyi na vrnnto Dyi rrôre yctîtfa 
-n*o n na Ti ssnyj -lyrtfyn .(îîftma »a .n .*) o^yo^rown 
turoirDuriniM cnyn n« wid nyi na ûtfi d'pk ryoo«rD»n 
lyjyr ytfw Arwrrmi) D»naoy n "a nyzx .tpiao* cyi n«a 
-Böisnö-»« iy- ne uiyn .3"5 D'-iymn cy-; d*d îjrmnya 
dst BDip nyn DtfDBttM .Dtfya'n p*P b>j o:ytDDj"o yors^s 
cyi d»d ajnnya p« ,tyuiDanj"M y^y^yso Tivt .»naoy 
b*d ßiDMnx ti ûnyDyn:nya immmn h .tond in na »tfa 

.gnnoy ayi 

î 
.2 iwi 

.t2ysî2N"iû-nytûio lyBrjn .1 
.ttysomö-nyoiD i?B3jn nyn ps jtnayBjHna .2 

.PSBeny»»* .3 
.ly&ionyayji .4 
ByBDKna-iyBio (îjnaajn) Dyn ps äijpipt'ia n nyn ûk-uhh 
o-ijni »»« dnh tjni B3yD$o oyi î»k p$BBny»»K on ix n'Bpg nu Bjy^ 

.tyDtiDwyaomn JWmB-DMjnBfJW H 40 nyn na dvdisb bp:is lyomy; k »a vi usn «tnz^y d$- 
na ünvwvw yaSyu ("« na tJBii vrtv* n) Vüvrwüüisfa 
na diss n dipk o$n n« .Bfàrc n na Mtf"ö wKTiDa nyn 
b5"ö "ubu pm na .py îs hm ssp s d"2 ypDjfcitf pdstimpn k 
nyûBnjnss pn na nya ,wä>8 Dan tsna rsr. ,^^2 k 2» vi *> .nylons .2 

.W&M .3 

.^bk: .4 

.«nsoy .5 
fyo bs«) MHcny^Kv 3L*^«- .3 1U»€ 

l«n njMmr.s an î'k "k y2'::?;yE cht 

(.enwinyfl .tyrjfa-uwnit .2 

.tynn>D3ny:s .3 

.p«3>c«aatp lytDBnynnn pa amma» .4 

,P»a-pM3itp ijwijnwm pfl ;:^nisît .5 

.•jynn ytpjn cni .6 

.ijdj^ .7 

.Doy-i« pfi ;i^N*isr .8 

.D's Tis jmsr»»» .9 

je» Tony pfl py ijn .10 

.4 iu*b 

.(»nyDyunys) 1$n lyom ijn p 
;:«s:$ o"2 «n^oy 41 llWMajrDjnnn jwnjnjrt pa »isjietaD-ittfi oytfy)) nyza »îyàms "a ,p50D*n-wi« tan na yvîoipvv ijn 
.5 lu»» 

,^ÇO ptÛVTf DKT ÛlJNBimV DK1Ï ma S "pVI tt'tt> « fJB QTU*n 

.BBiranjKuamv ps enin tjmsjfi o;n i»k 
; "Mtni-njrenmiDjtf (4 ;P«aiPpn (3 jkej^kts (2 ;Tjnjrt d 
(9 ;Dpnnys (8 ;tnta-p"«« (7 :P'3Dkv ^6 :*m»P pi sçp in (5 

.p?n--iy!M'n dl ; n»iaf (10 -^ntHyra -}yssj) yrnyDysp h ,d^d:b^>b iyi na *i^n njn t^o y^vrô 
.utodp nö - *v»iw:u'ii «pqmd cyi ne d^ik bdpku Dgii ,(nuv 

.nyaisiyziy:!' ixn na -:sv, ny- ïv vi mnNnrvDW ,y:tfyu ,nx jtfmfl-DBaparçM n 42 
.6 iw»fl 
.HWMVDBTOaj« »l nya Wtyp-]JPn£ Dpjn»piflJ7J « "P" -' — 
-ûB^n) kî^nn (4 .îy^jo (3 .ijn**"»^ ijn (2 .ipajrt (1 
-^sn: (8 .kwjjsk^b (7 .niajmtn (.6 ."pmijjühi «5 .(■ , ; , -«;N-r 
-yj pa *«n h *.n-.'. -^-k D^n (10 ."irrK-pK'7'K ");t:'? (9 ."iw 
•jjhdid"ijdjm ijn p* ijnnij bïijm lyoïD'îjnjH ijn pfi (îten) :-••• 
-nsjroon« pu Binsen* / - , -.---; , ^ , r: .12 jtf'afoiori <11 .n^; 

.î$72-pV,K (14 .(OptpKpl p»3D"BW (13 .£$" DW? DJT1 """" IJtf 

■*p - pm« (18 .miapjn (17 >ie - nyoïn (16 .p»ao»w (15 

on« eàjwan jr^jni »»k pa a* in sproniya n .tctaeoiTB (19 .:*-* 

.EP'pJ'Di^a B'Q î:?'£vj::k eîpn 3'°i3p"l I3»p cn"î 43 imyiayfiiOTi y^nyny^ pu Misassent« n 

.lyoyayrD'tfn yDaaa^Btya na ytnyDyinya n pa n trrosa 
-»5a nyn pu .^üjyv^^B h Ban îî;o dsm ytrôB yun jrpn s 
h ons B'taoy oyi na îyoyayjDtfn h ti Bna*yiya stwyy 
Tin txnnyny n« nyDiKnyay:i iyi na lyoyayaDtfa ynyDyii to s 
.Boy» îyanjy^pniûjy in oyn ftyant>atn) Dnsoosnjy 

m ov m — .fi"» , ûya jös&eny;i«riw pa ppm D$t 

-inya iyi na tDjyoso cy~ na Bsstnyjjsw n tny*n vwpyi 
-y; nyn w tu (v^wxwp dsïi yy^yrom ûy*e Dya^yu) jyyj 
pk D^goyt .(I3DV11 ny^a i* D»Bnrrrtta5 irenrt D*Bnn py »trin 
-iyp D'iytyo cyi na tny-ryiyans îyny^ îs ytyi«a sn^oy dit* 
■wm üp^-DDiny; oyn »*a oy tnyn Thnwi bna .(5 tob) iya 
tob) KtDjyvs^a h ty» -n:&^yssj h yuyD"ntyE »îyonD^y: 
P*ikûb> nyDionyay:! yt^Hy^Dn« h t*t ûrrs Dyn i$: n^«n ,(6 
.D*ru 3D''5unBBniM wk j>nw n oanp nmay*D*a n« »îyDsro 
nya^iytyn iyi tyo jjnr:iy2 nyi na mo^nya*« yjy^vtfa n 
bs»k n« Dya^yii .snaoy na re tw asny: jPïKftptnrotëa 
-unit n« unrnt: na Dtfaw îyytynsna ûyi .typ s tynsiiy^ 

•tfan typ yjyriayr^j os* tio .öp^tnyn Tynyii w tyj na 
ytjy^t ,ro0a-5ypytt myii Drôn p»i nono .tsatf îyoytDs:"« 
■es yy*i ov*n tyaftm ,*w»Bnjrnrur5iTip d*o D^ayatya** 
-öoa5yt nn pa ppg nyto&ny njn .toFbenyt) onymyv-D^io 
-?yinyj « na Daannya rnjm nya^yii upx îk pk typyijyûï? 
.typ na «t^yj tytDîny cy- d*o lytyatya na p« jpgppftan 
iv tyj »13 ,-^s ly^^it tymrus typ o«n no cyn t»J "tfsa 
-^yasJ yanww yD'ftnya'M b^k h nya ,tyuin na tyatso» 
tyatsttyapyns SBjyss^s n pk .tyBDrMSwy'K Biyn tw 
cyi îye^iw TtnyDJiK nyy*:i"K nyn .(Pinx n \vdv nrn ^"tD) 
t^k .»niay^ nn is: n^xn «naoy oyi pk nrp Dyajn^ayr«3 
.îyn^ Dsi PK îycyoK yjyoïpyyv dst 

n Diyunyn ,D"ntyp<n m .twisi tynnxn wwp i^o 

-y^> îy^^snnoy cyn pa :myîBisa « r»i^a t>x .tymyp vwnv imfi-oaajrtojM »m ig DTiay: pn ne ^nn üdxd nrp dsi ya^yn îi?;:nyn:y n .iya 
îya^D^K pk ,mvn nyjyDp«myi k î»ttv>ya8Dtf> tnyii oy tu 

.Djspya 

pa yisnys mmna nnjn /lyDD'üpya « pk tk j&nprvn *w 
iy^yx-DtD2y^*ya rt>« iy^yï ne OTru yD^ya m tsruttB gnaoy 
ytn .snacy pa mu«j ya^aay^y; pdd*db3D k ttwa rc 
wo»* "w .vSjpo tD^ pk T^a»n du :uKa:s ne pk uw»a 
I»** ^a n« vt Dy pvranpfin lyoys^ ^yD^aa Dtny pk o^yn 
->fci"ïi îy-iyi:s îk "a nya f ya^:yo *pi ïy^r.Djy Dinwwit 
-^jynyan -iyn pa a« srô« duph ay .BftnTDDarfim ya 
a^nyii p« ,v5a"U nyn» vftpo tnyu av-minra dsh »s aan 
-twy n d^d nysnyp -lyanya^ "tinruta nyi vi d^p^dw ayi 
-nywiK-Döay^w yii'DsftnKp .d:«? wd »fi "iy-is ,yï:yay-ia^ 
n "n^iy-i ,ty:s:ns-DD2y^y; mnapD'm n a-np .a .*) tyvt? 
.Ona nyn »a .11 .m .k önnm^o h .ige a»a nw 

pk îytm-Duay^yj pa ttiTWDnM n îyo Dan yvsiDDSp 
jpvKiyBg jrrn lycyn *pik nnftpfi vw tyo Dan iyD*riDD8P 
-yjas 1$: ay-i nn k &-iyn "öduhjp, n .îy-wiy: Da^cy: pk 
yîn Daxnnya .DinoDKP onyn i^p « jyr, .ouys nyn wjp 
"lyamyDya^ nysjw un pa ;:nyijy HPYmpoD >s y'VK-iysg 
nyi ^a vue *iyaa .îsd a»a a-iyuirya ,iysiyp pa ajtfpniDjy 
^a nono ,ftp b*ipp k moa dspi Aivdv Diyii ibd nyi /na 
-DDay^yj yivos^yigp n p« ,a^DE> n du vi Dayna tanii 
-jyD^ia-Du nyia D^nsa ama »a tî îy^pniD:y iypBnyu:iK 
pk Diyj» pk WP*nta yDinDo^tp iy;yt *nya pk iyop» jn 
-dd^p .p^a lyDtny î'd^d «1 orenin p^n ayi wnynin îkp iyo 
ya^jyo ya^coyo n nyDya lyny^i ryrmtnam ya^a"^ yw\ 
yjy^Kayaj"« ik tyasn .ftp ny^Dnip irun « tyasn n/aiw 
*»n pk nsn ^yo^aK r»i$a nyiyt usa r^P ö>: ddpkii »? ,DDna 
îyDsiDDSp .nyDPsnsa îy^DisriDj^K ^SDDaij ,ty^u»ii k iya 
-vmvi m Qywmnvi iv D5»:y: iy:yr ^vtnyîvy: yi^a pa 45 tyttM3yBjTO2 vwtjpyfr 1 10 jmjrôwnsB n -:ya"8 h tayn îys n-ix f myo k ryaas lya« tayn îys .y^8ï 
: ya*5a"ii d^>8 tyayaynya îyB8-itDD8P ya^ay& n lia ryees» 
t: 1 : pk dp« 18 .ta^pa^ay ywDKftn m ïmaa ptfa pk oy 

,*na P*P ta^a pk wny 1 tK t, tapais mp p'p 
ryDD*waya"K ybasonyï h ts îviyn oastaya si no oy 
-y: n na aan^eas ny~ na ya$»a h n«: Tftrövp'iM ryayt 
-ny"« n îik I8t3 ayn s *2 Ntfpnaoyta n .n .n ,kbu WTrùtttïfiv 
nyis ïTOwn y^na« na îmonDSK n .ma iyn «a pytasr 
d?8 .Dtfaa"« PD RTK û*a tasn tyaKansrDDaySpya ytaca^na^K 
i^aK îkp tyo îk f oy taa^p »iytaaysnysopy y^j na t^ta^ryi 
prrDtaay^ya 8 na aaista^aa^K-pnre n D8i .îyonyaaiji taa"5 
D8i ty5yta^3S tayn nyaiyp na ?"t3 îynynaK pma*aiya5jrn pk 

.îyoBKBoya"« y-iynanya n na vi îy^p'utaay 
»3^5 ïynyji jytapKa jnioö"Tay3TD*a na>*K pa yay^ y^8 
nyt) ,iy^"iy:y y^nayaD n na y^amaay n Tin T^aytasnya 
-jjnysmira Täunacnw snaoy pk anay^t .(iwoyD : tya*w 
ly^anyay ya^aiy n rypm y^Dpyo n pk vi lyawa xrv* 
"~\V2V yanm n na nya^« 112 ynsapy n .nytaay^ya rp*a na 
-aya«« ypyiDpyo yiptaspyisp ynrpK (imm n« vi taan ,î**a 
pa NPanyay yay on« dd^» n n« lysiyp lyvaKa na jytaasc 
.Day^wa ïyo^^v na lyDaiwaya"« y^yiDpyo yivtaK^nsP n 
jyDBKtwya"* n na yn»Bpy n y*itmBDBp n rm "W3K tanjm 
-»nanyDji« aa^ïtfs tDsy^ya pns na ïy5»y*-Dta3y5B>ya n na 
n« via tapK nyîH D3knp .iynyn ananas im* nyi"« ^8a iya 
♦lyoBiwaya"« yiPtas^nsp yrn na yngapy iyn na taa8iP n 
-pk P- 8 pnw "orroi Ü810D8P û"a ddip ibik cyn *pik 
-a«5a) dvo^iw Droarwri« "uns anaynyo» ta^Dnyï 
-iyBP8-i83 yivö«5y-iKp-5yiDpyD ya^any n îyt5»irc (oa^iya 

."ly^ay^y: yi^a na ryantD^ 
îytnTDtDay^ya n dm8 on^a» îyo mi ,"y28 Dnypnya 
.nyanyp pn i^a8 D^a a^oayp Tt onyiay .DyayopBivnn 8 s, a 
a:n .38 anayDB^ia o s : ^n jy^yö^ oy^paia-Dosy^ya n £«m 
o^ny n« yayopK^nyi .tyoansya ta^a inyo ■n^'Pösa iya«p "i jtfmfî-DESînarçNJ H 46 îynypnya vîmvîww ^is: ne« îvjsp nyjyo ytnnDDNP dhfovry 
n D*rus ttfseyi tys Bvnsp iycNï bsübt:«- nyan .bpvib d*o 
ytonnoDSP .(.m .tn .n nünüdnib) jypn yjwnpi n na d^^ 
-ben hm ,-iyDysc nyr) D^NiDpyo 8T3'5 h d*j jyv^ya rmnB 
nyriN jratimDDjy& iy"t d"* mmv'? n ins tfiBK »m mm\ 5ns 
k£keu« ytjnnw na irt"5 î« nann rûya "i îyiyr, vftnmw 
:iyDp«n«3 iy"t tï tny-i;y tyttfyr w nu 
to ya^yn lyrcnptMiirD&ayftBWi ywütOyiap jmnu n 
5»»5>"û .nvn po ijny "3 Bnyn» iy:yr (uvonn TOP3 wixn 
îyo nvn .dtu nnyï "t lyjyt >*ttf"ö nu roanutt »m lyjyt 
pn jd^3**ii « na nteiw jD^jyo « Hn«enytMiK d^p îsp 
13ï n yv.ss n ,tmn n riM tnvn n wirc pi?n nyn Dm: nnjn 
n ty:yr e>:yo D"3 .pern « nu btwi « .nsp: n ynss s pn 
ytn .T^iyo^K tf*BU ,vte*n ;i:y: NTOBnywîirDtMjtftfM 
oyn iv vm -îysnyï nu ,Dn3K y^N w t*p im*î nrpBnppjiM 
.nroBKtww"* yroD^a h iv pn rpnw 
nytory^y; n lye^iis Ptfn nyi pn vtonàmu m» bp:ib 
idî yaftni »a pDyp^tsnio "3 .2 .v ,nvn M*trw vo^w: «a 
nrônaga yamenya nw w tyiyny: rc on« tyn-yr nnp: n* 
ny- ,t^sp *iyi ,snp D'na cins n .mmu n .îyopywK na 
bf"wa oy iyii ïn ,îjmBnya D«n ^ïn dupi nysiyp iy^x: 
în ,öj"o D»i ;0PDHtna8D*iyn ïy^^»5»no«a n na 5kb s: in 
n« v5ufe d«i p*k *pin vi tttfp'nojy ryîm-Doaj£e>M n uni 
-*«b n« vftyo p»rö«ö ny~s ,t53"M D"t yiy-uN n fiM« 
îy:^v:s D«wirnw lyony-i: nyi ü^d iyo înp ^^n^r, r«w 
ny-;» yD^jyo n yia« ïytûD:y^p Djn un« 1^2« .lyD^o^« ^1« 
-»anyn î»si^£ îv^yr m« .îyoBKWW«« yiriû^yi»p -»y5a»ni 
-ynyn^N bp:iq nnp: n^n un nat tf*n Dyp^îsmo y^ûnsna 
h î^n t:m î^n tD s n y^yn »1 pk rmw wn nyi pn ttf"D 
■nu î^^p « d^d pn û"t pn« *u« nu orna n o"»d ,t3«t ypr^ 
îyosy-i öjn ru nrr^a îmnpm ona ,o>n nyny-;:« nyi wu ^y:- 
»ti .tn .n ?yp:^ c'pn un^a n^y nyiN n^yiiv ptfa pn nwn^n& 
.^^3"ii ^ncn tyD£N^:y;^N yriDD^a n îy^yt ^>n2 typn pn -ya tnyu tvnya na ynsapy h ^a*n a^iyu ,v^yo 5«ok 

lya^y» ny-s nya^ami D'na y^y:o nya^any nyn na DDtfay* 
,2^iyr, .pk tyjsaiiirDöayftpyj ypiDHinastnyn n na 5>^d 
k nyn« v5a«ii nnyo « im tôyp'iuHy Dy »cy^ ne y^ss d$»s 
Dyp^rsTc yj'its ï8i8a tik nyaK ryjyT oy .p*nya vîoy» nny» 
nysiyp iyi nyn ,nnp: s na unuitU'M pk èsp nyi y:tfyïi «a 
yroo": n ïy^yr o^^yi ;*iat « na ijtorm'k v5nyo'ïK pk 
no WDmn&iEDTOn ïynytya asn vu .v*a"ii ïyûaKBoya"K 
-nmaBDnyn umyj iy:yr lyp'DPDDra n ya^yu «a Dyp^rsi 
ypr* n pk nx v^jyn û"t yuayn n pk u:yiK2 .twnnpya b»b 
n pk pk v5a"ii D"t yoayn n pk ïyorn pk ,v5a**ii &"î 
pk W2V 1 ? dsn DjrpBM«niD h «a /inyo 1«: .v^oyo û"î ywï 
-îvbsuv k nyn .n :i\ wüvm&iQ vi ttfyp^iojy ryoBKB^yryj 
na bckb^ D«ni .Day^ya uni « (d^d h na ururiay nyr^n 
nm : öay^ya tnya k ip^k >sttf"ö ."urD^aiK iyn : napj nyi 
-wn» lynx -îKsiyi ,ftrj'fe n îy^nys yovy^> n "a .ûk-^ko 
: n^nw Dsi pk Ëgp nxn inyo ^a mtn *mk »i «a vi ttfyp 
.tnyjy^pnyE inyr "îyas vtom rya"5a lyaumroDay^BW n 
nya *hd k inyî yptnKV.cnaî in "a pk rvnya yo^na D*n nya 
nyn »a oy pk ."ovDPfr lymaMyonn k iï Byoa .tnyjy^p 
-cK oittfiso pk nyo^ai« D"a pk .ttfyp^iöjy pikbîs> mw 
-wrftfflDgfi misa îy:yr m»n yrnTtfroii ym «a .îyeDpiKo^ 
nnat îyB»ire ptfa t^j rypi-«naKmyn y^KsnwaK .n .7 .ys? 
nsj t^: pk ,Työ>mi« pk onat ryvra vw ibj ,nnpi pk 
-iï »nit* îy;yr lyoöKtwyi"* yypûK^yisp n ya^m »»a ynw 
îyo^T n j^iyii 5k2û2s) ny0TW na nnK tyiy^ n£um »n"^ 
-3"ii 2PKn ,yü^>oy: p^y^K d^û wnm vw i»J ,(~ws*wp na 
-iyn k îynyîyj asn vu .îya^D-DDay^E^a ya^jyo a^«n jd«5 
lyr.y: iy:yT îy:K;iK"Dt3Dyp^yj ïik a"$iytwn oyoyii .dhsiskd 
n d^d ivdp^dd^k jycyjiya vt .ya^jyo anoyo^a üysa 
-»0») pc pn i^2 nya^aiK cyi na îyo^aiK yDDDn>v^sc»p 
-g^penya « «1 na DypcTKTic na ny;K5 lya^nj^a k jyTp 
"dramt. îyiiy: \wyt dkt p«k skp un t^k dh^m "a nen» »dys jwmß-DMjrte)» n 48 pc oyr hd napj y^soisj n pk ö^ms i'gtu nr ."nyo^ms m 
Tsonmo» d^k n«: «- vm ajxna lyöpisa y^x wn ! rnya d*j 
w D3"jya 5»bw ftaa iyc pk o^y; urm vw *"ii ,^nytD 
nyn ,o^a ynna w iya«o n« pente mtô»nwM iwn 
td d»ii a*5re ."tfya üjnsanyTü^ ,D«na k is: ör5 m* ins 

.tyofanyjpnra pu iyna 
-*a ,iynyry; îyasn ve ni ,ïy^yT ya^m nrn tyvDonpy oy 
-nye "t dsn oyn b'ö lyönanassiyn fooniu .n ,n ,0'jvftpi 
-ya ya^ayo *k n« wSawi '« "usatnv ly^s-is: n pk iy;sc 
m "iya"ö6? k ,p*5a "in lyDanaya "i -uns .dm lyrm-Dûay^ 
^2 iy&sy5 pk .py;^ n m vi unsa "i nyis .onyinasa n 
a^atr n*n ya^K tyaSyn nya wiya ny^yiopyD « imga pk 
.nap: x na ^ pn "idt « na >k y^n n ö^v nyra^ynyi pk 
-siaKöiyn "iyi pk tod üyi "a n« m'rrSyavii n «a 
-fta tyttfyt nao iy pk Boyo D"a m .frDwag "non dpdh 
:5»nyö8^ ny-is "anxn n« nayt^saix nriyt ^aa »riaytDP 
pk pKBiny^K p^« pN b"i yüay-i n pk Syp'Doyû pu* .n .v 
-ny^N 3$>8n pk Syp'DDya a^n pk im n ny-;s : û"î v?^ 1 ? n 
PK yanayD'rn n *pik vi "W Branava DyDDa^o nya» ,p«o^ 
.îytD£8^jy:^K y^yiopyD ywöötfyisp n *pik onynairya 
-iü^:y^T;v y^yiopyo yjyarwnuK n .nwa k ^aa pk oy 
,8 Sytrasp pk \jnsn vn ya^ni nao .cwo D«a iya 
-»na y^nyjyo um ,ny:yb yD*iayrp'a"ii i,yDD^KiDpyDS2Kn) 
pya&> n ^mi„ nMonn Pi5a dpiisdb d^n \yww2 iv owa dy 
33U"i n 5»ni» nyis »"B^onmasoiyn ly^yr ünjnnxsa im 
ynsü^ yo^ny n pk i$i p« lyrm-Doay^yj îy^nsD y-pu na 
«n^jynyan n dcip wpxz "janntsrwn ü^ »naDy na 
-ö^osyya sn««y lyasn nvrrtwvii yp« n« .Dioya pk f nna nnyt 
y^yiDpyo yjyanyrMt« y^N jynynyj nya^nn .ivoiy'ivyi yo 
.îycNî Dyi ps yjgfcn&ga nxn is ^yo D s, a lyaiDeny^iw 
-a^inyi^D m i"t M i iy;yo jyoyo^myiipa« n iv ony^jitya 
■pyo |wp iv d»j ^aa dt*0 nwr^an^i n na yuy«t^a n jna 
.Dyo^«oniw ny^'OD^r.sas na vn û'p^ yaio^y^mv y^yiD îb, auya iy£p pk tyoaKîw ivnx pa oy-r 112 — .Wir 
■nyy« ye^D^n*« n ryanop yn«i: p« pk B»jyayiwn oyiy 
W«i Diyuuyn .nyt^y yj"t pa îyny^ tyrau cy- pa j;i'-im 
-yrtnss h ti« D"s wafrrrun p* n« .nyttfy yDMyn«j 
-nyi'K ty2y5 ûytfjnu^a lya^t^K p« ."î pa ftD?»g « ps arc 
pmnutôpwBay ny^Dy^yaistM* TOyanyrwa îk vî a'nm 
: anpy »m wpxnm \w no «n jarvwnjiii pa 
wn Ii£3 y^ssp h ~w -vw vx lyanûtnasy n pk .1 
h. tD'o vSvbbj .nyttfyosDP yopjnn w«î pa nyrs nyttfy 
-wu*« n b*o pk îyvïnyt^iK-Dt^y^y: ytwssiyi îynnx 
-DSP yjyvenya n pa y^ss n ïy:yr yaSim .lyaruroy y^yn 
-»»nya n pu lyunyay ye^Dyao yan'nenv'a n pa oy^Kn 
-jyû^xvt n pa ny-s ya"5rtM n pa ,np*y in ,îy^y* para 
pan'nwTa ya^iyoïo im* ya^-iyasa n pa lynaspy y:n 

.tyran» 
iyiy"J8 îb îv v*îï »wya tttfsoas epj pk ■pip p*p .2 

.•pn* 
y^DDpym y:"î nt tyüDa^jyo« vrp nyi pk ^:a .3 
pa vi ûT^enyoJiK >pk nnatro pk nyttfyDSBE' yoDBjyns: p* 
.onyo^iwu» »î pa pk iy b"m »11 *pïk ^a ^tk *pik "t 
DBKKnimnycDKpv n ru îynyr td ty^yr, îytwiK iyB>m 
38D-i!roj^n pk nrn ïytnsD pk d^d .lysna y^y-penya n pa 
yton-i yi^w D«n us lyagt ayos iy:«p nna pu .B^yB&wBDya 
ye-Dsmya ny2 *"n ,pt 6nyB"na d'pk pbk vw pk ryry: 
jrcnyB^mjri n tjnyii ,v5:y vt îy:yt npn lysiKD pk two 
-:s:k2 -n iyny: »1 nyo^il dsii ,tybs5p pk ty5'DKB ,îy:mBiu 
B^payrenya pk B"pa*2ay nyoïjn^ h .iy2^:y-^: r^x ."«n 
yanjyD*m J?îi Tnn pm pi îyny2 , 'u n ï^k »n n^o ryvuya 
dsii f îyajw"myriyyiyii3utp y^yanya-^ni« h nyis ryö"pa^» 
.lyD^i 1 ! »11) îy^r-yn-Djyny^ yjHjymro yo^i^y: pa ryosD» 
,ncn^ pa Dp^isn^D^ d'pb «i^sro'j n^o tyan (.11 .ts .« dbî? 
"iyD'iniüSJ « pa .nynnyn »op^ibiad» typujiâgDgn pa .n .t 
5P$ay pk. r^on^ya i< tk n^o iy:st .üp:ian:»tD5^ ïyD^tDB»» ü3yns: .n .1 ,b»b k iv v*# pk b*b5kh k px tome n nt 
-:y unyï p*b*wi n na nmyB-ûitfB n wn .truKinmrDVDV 
•js îk fia onn« yojnööpy 9DmytH'n n« Vüvnsnx* n ïx v5 
îynsri »i n* ,v5# v&MMWUwnyB .n .1 jpitmi -\vw 

•TO»a ya^:y n vw 
tynyr ^nronrofa p*i »a n« rana d>o vi vimîvq^x 
nwnx nw »v5» vi îy-yt "îrma pk nyûoyw c:n m ,vc 
id k trs îy^oKs lyoamDîn vd îk .ptfn k ictkb ^m "î 
nt« phn im ïy:yr nymn p« nwamw m ,vo îynyr ,nro'P 
*m« pk .ycso-yoso vi î^vî cy nya^jy d»tî ,v5# ^B 
.nys : D8D&> rww*a>"K n* wyîi n na iyoïp "i ^bmi 
îytnso pn îyosn vsrpmpu na utx»ip un na »iDiypiyB 
« wikb pk oy yrtfyn îy&rr,* nyrôp Dm* ipdip .lyrao 

•WORUM "lyan'nr^eD 
îk ,vn tynyr .nytwynyj "W p:y wn lyasK-iByn to um 
y'av^s n mSa 0^ pk tw bepxj"* ly-ry"» na -lyopsiKa nyi 
p»i nfi Diyöpsruo n na mib^o 5D"5j n ny-» ui*itn'lpn'M 
n pb y^s^DSp jD'^a b\3 « Dy pk an D«n *■«: .ysso-yaBB 
-5yn nyirp tynyr vo .nyttfyna jwr»BnyB n nB lyoBK^jy:"» 
tyrnnyt^y is iv njn« v5# 121« Dnnayfa&fi'iM îk *pik tyjyr ys 
-»myttfy-nyttfy iy~s yt^Ntyiyttfy în tx ny-s ,tx D'-iyaKs na 
ny-jj'P 5"ö .DTM18Ö8 îyo D&n o«n .-* D'-iyms nyi na tyn 
5"û « PN «nyaio nj»n ix 5"tt ,nyü$a ir n i iv v*# ty;yr 

jn«a na t^oya n ix iw 
yiyu» "W d^is vi wîvov MDmytMi« nsnuw s »d 
p«mrp ny^î pk jyjyr ninyp yonw .ipopkb rwamnnt 
,o"iypiy2 .tiM .nyosB d^ v^a» 121« ïw^mipiyo k vim 
"nyopmsa v^xn .ü~\ypvmx nyiN nyoïo nyi w nyoya» 
■y: nyoy2 iyis .vi ïJ^P^oa; pyta^yniN pmw na Mnor 
n în .îyin»' y-iy^ys^ n pk d»vw u^^xj^b lyoyio ,r>m 
vt \w>w2 msa nyi nB ryo^pD^D^DJjw»»» ir^'nenn^a 
^nKi ,ddpkii msa n Bni o^oyi üny v5-«rDen)?BDDafri 
Dyi ine ^ s öDnytDP8"i83 nyn« t^n dv ajtw\ uîwrin wi ^22 my^K jynw www j*U"j wn'wrrai Dan iyo osn bpsb 
iï pn .ly^ni nD n« ^ na .örpDya pa iy:i:vrD«B> yaotnav 
aisa n pk *i»n h p« ,?yayj n pa lytD^rtfy*:"* yaDjy^p n 
iyüs«^y;^N h na y^sju»»? n nyns .n ,ts .a wa n pa 
-d>j pk yjyvsnyö btb rranv ivi "a vx wtäy-Mtäy n na 
-»son ym^my n .\vmp~m~ w »i wib> inyt r« üv w r ya"ft 
yrsrrnya n pa ly^nyjy n pa nyu&ssa vi ly^pni oysn 
: rynna "a tf^aa .lyanKD^ns div pa ,Dny^> iyo îcî 5d lyssr 
-D^Ojyi"« vi ly^pmtwy ,iyny^ iy>n pa *no d^s is: 5soDa$ 
Pîs ,îmju"j vWvn''vi tf>a rnvpusn ty» ya^yii .nro^to^ 
nyis 1"« "a nn*ttw vik ïbik \v^:v i« vik vi lynsn yaftm 
.iyin*r yranrnn:» yiy^t pk nyttfyiw vwi na inyD 
^y-$ rrcinup WH'wrva n îk .lynwa n«£p ösn isoyD 
iyoip »t Djn ,Dn« t^j ^»Dj"p v5twy:i"K vi ww ttrcnyj* 
yj"ï pa dd^ dTk .oy^xwnösp tmw k ins px vuw in 
id x lytDp^a ytwsD-un vw\y ds y5>8 n n»5p lynyii lypniya 
-:yo "iyp'J8D82 ayi pa îytOTEnyBDpy h .dîpk pa »11 nyoya 
lyjjnyijy srom» isa tynip iysj«5a "a tk .urpwa îyn^n 5jn 
îyDBttt? dsm lytDpnsis y:y^ pa lynsapy yaH'rwwa n pk 
.vi iy*T»»iD «t m r^iyn .nyttfy y:yvBnya p-ikdb> pa n$ 
-jya«« yomy; wiw »nm« Vi îycny: >n m »tonypiya ,ny-rs 
nnn "ira nyns !«* pa ipd d'pk n-yttfy h pa lytoas^ 
n pk tyoipivpnis n»a»$D»H id k ny^ya^ naa ^ynj^i^nya 
-^3"tny pa rpn « î^n^a îyjy? oy r-rar^pn -nnn yjmyD^ii 
.-is^p du is: ?"injn t:i« nxa iy:yt ytfvv pa jyvyry; h ,m 
.ttöJipw nyi n«a nyn^« Daf»»5a ,iyin»Disn iv M ? 
ivö ^a ^t« öpjia tit ny^y^ ajy'fcm D^win p« 
tDsn .tynyry^ \V2$r] td »11 ,oan t iyoio pn nxc m nytDsa pn 
Dira t:j«py: n»j ^yuiyp-xoiysD yc s s«PD«ip^ o«n r^n 
-nya on^« o^n nym»3 n nyn ,îyDax^jyr s x ya^nytosa n îyny: 
d'pk wnnyjny nyi d^c pk ï«k iynyDyi3 ^a cy- d^o üai»r 
VW tk .ijtf p t^k ayn pa .ryny^ îy^jsnnoy tyv:^ ayn pa i^d 
-jyo ayi to^ D^^nya in üsn nyD^yii ,«« dT« P^n-pyp *un IMinft-OBajjtojM h 52 îk n« iytt£K&?:y:i"K ys^nyoi»: h nétra Tram &>: ,nyp iya^ 
^8t3^D;jnn«: ptfa î"q wwm mn pk ^33 
■un pd »"PPDsm yny^ny;;^ h wiwa tropica ym 
-nya h na (\tf>»ü-ixsßws) yïkvz^d -un pa pk auu"nw> 
Ta tpk t^c yoTSPs-sy^Pu wyenyrM.?* n ,iy:~iyp Pdw 
-y: *ibm"k pw ry3»n te m .pOKourp ïwn'nnwîo Dirwii 
D»n oyixsiü r* nwwa tf»BK ;yj:rjn«3 y"j n iy3sn ,b:«ï 
-«03in ynï*03saîna-"K n isp .lyBUPJppmi anyn pyp nyi 
.utiMtrftft pd nyD"lis wi iy3K .n»Jittô8BB> yDMiy: u/3 
cyn no t^n&J ûiyuy .anwo^a y % siîy2"vx k pk iy3^m 
-np^y y:nn:yo s tttt>y3 n« KnraruftDll n pa ,iyo;sTy: vvny 
*jn ns: dvdsb «tf^tr^yx wnm n nsna ,^:yD o"3 îy^pae 
h pd tny^nya du trum yoîsSasus-is-"« n iyn ,o^so 

.iyj"iyp yarpnya 
Mip^eny ytwKDyiyDP» inyr k tix pk D"y:y;s:ynB"i«a 
»tftt ny3K .mjfouDDKDBf Wmn ynyr:iK pa yt^tyyj iyi p« 
.pwiuik tynsny: ö"fiBoyc nyi 1x2 »1 pk lysaniK yyîw 
-nyi y>x n pd 5>3n id « lyrrnyajiK 00m td pm dï*k 
-sp #työpKD-D«io3K3sy3 yiK3û'nDB>y3jiK n« y'&iB»a vwxn 
m unjm -i*0p du :yn nny-us |pp *pik DyD3 î:ik naa mi rw 

tytyntDss^n nyuytfsa nyi Tm nio 
-y: ■UD»£pni njnjP pk m du nm /îya^jyo narw pu 
îynyii y35yu .nftnrtyogt n iyt$»r,v im*a pk tnrDosy^ 
-5>yn ikd ,sn3Dy pk wîyx n pd jjtf "dw ny- Tin DTOrorn 
rwo « ,i>vm lya^Hnssm« nn pk sirngtatrea n on 
T5"uyjiK n pu pk »tDytî'ûJsnp nyMj tpp p^ dsu TBnptMiK 
-ynynjSJSD v^rtD^ Tiy îk ins in pr>*aw iyD$D8 yp^p 
xny^î pd lynsm: tDjy'tn s 'y> îy:yr ytfyn ,wrwM ytD^^o 
,y3^nytD»D i.iyo ö^KntDay »mk .tnytD^xni«-m« y^n^înya 
o»n n pd wîp ,p« rjnnwp ys^nyoi^ inj» y-iyij^ n ny3 
■umn ty^KntDiy .îr^way w^iwdub nnyo .3 .v iyi»oiya 
yiywK ny3 avv^ îys^nytssa ps iyuiy:y va» mi ne 5"tD « 
»r\ .t» .k îy3K3 lys^iyiDSD nyi pa t^nyay ira» ty^Knoay 53 |yBr»jy&ywya y;i-yz;r? pfl UHUläsB'Hp in 

\y:w>) wn^pnranjïwiei Ti Tram» n »a ,na ,w k in« 
-,k£ DB»mya p^iayfo'a wi yv:^ n tnyu .DtTWWM na 
BftOTPDg! n iKfi ttf*: fta Tyra^ynm jaiBasaisya "iyr:ix 
.nai wn nxs m üp:is nnp: nyi na 
D'irp Djn a« tyupn ,t«b bto uuwnPB « nm .nyanyr 
-nwtfy-iiK ria pgitTODVP nn na lyoamMy:"* yr-nysyst? 
-nyr^^K yöyoanöya D«n wsonya cy ogii lyoaKiMya"* ya^ 
Tiyp un ^2 ,d$-î ~s: d*j "iya* .i«8t8öBEnyBo d$i pk ^jh 
ira ronna wafrynyï na tun .nynyp yr*a ;y;y: uuwnyii 
nrw p>k na tprunp n .oamp nyj*a5ynjri na tr: -y^nysy^ 
n» snaoy D"a nyoyö» -n BWDänran*M nyp ly-iy-us oyn 
pn nyoya» wyn nyi oyn Djn rSiyii .eoya ryj'mKB D"a 
•wd Tâms .twmjb i«i tod nyttfjmK n n nnys ny-is *&& 

.nymo PM 
yjyrmya n ncno jws im d*j r5* ^s: nyax pk »t 
n na imru "^k pk ty^nyjy yny^r [yoipya ry^sp ona« 
Djn ryasn ïsp fyo .nynyp yiMWiya n na b£"b y:yn^nya 
nyogs p*i na nsoin cyi ,iyn« D'yoga n pu rga D'iyasa 
— nrrM lya^nyoïn on na nyrôytM'M n n« îynsa nya^ 
.lyMiTDKBf n« Dynrenmi ya^jyjw d*d vS-pdsj oyïx o«n 
-tpjttôyrnya nytowi uns nnyn « ptfa pk ?an ^d njn rions 
.c^2 tyaafrn ya"5ro*j "ire asn p^k tk jd^botti nyroyo 
.ynyn:« n nya r nya^nyowa pna ra T^jy ~ny~ may^i y:"« 
dp d»ii .MiDspea» nya^nyoua p*o iï ;nna imautfip k pk 
jMharnisDwa^'öviB vwn ne rojyp »a«? pk 
thd ya^any yum n vi waya ytonyosi nya^iç px 
ri"a n« aaioso^a» nya^nyisio p« nya^^iyo»a * , i - , î< na yo 
■^ia n iya^3jm njnis inyo [yawaiya tyo«T« pavnya îy^yv 
lyasn tya^w ,iyo>M jn«a na yoyae ya^nyis^y-nw y:n:yt:^ 
D'^ruyc -s; v\ in^iwia ya^jrn ,?yn»apy fyayii DJ»mxn n^o 
lyjyi ya^yn ,iyoa«OTya«« y:y^ rn^nman ya^yn pk n/rya 
nyi» p^ na ^b« pä o?yp'^t3:y:iK n« tyaisanya ryiwa nynns> 
-: s « inyî îyîn vw t::"vy::s pn*un ö«n nynna .nnn inyo wt rx DPngDg nn îk Dt»nya nyz^yii ,&pga lytMKoynyö 
un«fî iy:Vî oy .îy^y^y-usr, ;yj"r,ï lyanpnp ;*z ytfga »i szs 
.iy-irp p*p D'ïk do îynna yaftm ny:rvn [ytriso yjyrBnya 
-.»d WHjynnno^w dv; wjn^enyfî "ira t»"ip tyc ryii nya* 
nynniD^K yow D3yD"vy»^K irwip n tyjyt ,- mm h ,iyû 
do H na lyarôD'« "3 îm akûvu djsi f r-:y~ny:;s -Dyp 
N v*2ï:~ ya^iyD^jm« yz^z-iy h ph tytsiKD yjnjynnaD'iifi 
*a yoyjo ,- ; »n tk*u îinyDKW pk ,pd BD'ftunMenM ûjn ha 
,t3iypiyD."< N n« -<** td îyzsn oSgoyi , : pk - :yon»D n 
Vi d*o Dpnma Dm tD^ytD» ^ irpn k d^d 2 rn»n a ryo D-,sa 
5 n* 2 Ti ry^aya ;zïk Djn *pw .n+*H-+- Diyn on *nd 
wikdp tanyn »D^ysimya dws mjni « r.yz .Dr-;;:"?: n« 
nn .onnsapy ntfa ^y n t *pik v5asa pk .nrwiîya : n* - *,nz 
D"pa*nya n *od's*ik uwnp nyi na Dpnmâ dip boipya ûjn 

•DmnatiKWK 
-DarngDeov iny«i d*d ryoytsyn^n rranpnp .ynu y- 
-"iny ya^jy "îyaoyu ny-is inyo *pw Dj»wi3if Dgn ,ûwd 
^zn "nez "DyiwimnwPYL jyzny; Dgn ny vtfv" ,îy::u 
n« DyntgraoïÉp ny îk ins rc dtb uira»nya n ru ryo onyï 
»11 tm vt Dnra rww na ryty; ds- yaftm Tin »oynrenwi 

.OHga lytrn 5$ 
.yama rœnT njn na lyenisa n* ;s?sst nyoonya nyn 
PDBDina ttpk pk D$n yftnriyosi jw rx is ddwj ,ikdd"U 
îk *P1K tyziKZ *pt dîs? d«ii rJ8DDaiD-yDTB$ô$D«"is y:y) 
zy-ry yz^yn na ly^z^p^n ^v yo'vu n Oaw ;yrî3n«:yr>K 
Don ny .zî^:^;n«i iyz^irp ;yv;s; n ry^PWDtf t»P "'î il$a 
-^.y*oyi„ rx nytD^n yt ty^^-iV ty-^ y:y-r,Tyz n ."]y";^„ "i 
r,z D'pfti ynyiauya n 1»! rxn^onsa oy y:";'" na r "îyDJ83^o 
ÄD^ö^ynD^nua ^y^ayosa iyr,y; «1 r^ tyayi ow\ lysnyp 
.îyoasa^DiytDyn yz^z^^ n« ya^yo î>s~nz îyzyî ^x ïjnjn vx 
vi »y^P^iioay rn ryo^ypya b*: ,; i«: x na ;:^-'v, nxn r^"iyr ; 
-nanyoyn yz^:y^ n ny-ts »wazy^^ya nsn^îyz d^d npn "z 
"8îd .p^« lytDasj^iytayn yz^z^r, n iyr» ,îyû3»a 55 lyöMjyßjjtfjn yanysy^ ps ttisaMtangi n -Ti« in oyay 3^ix jyDJBronyDyi n tyny; lyra -iyo 
rn na Djnjrenmi yfctniRuis t»vt nyis ^j na o^n« ixt 
-"»it« h lynytDPBjy ttfsojn ,;:imsjw pk D;:yi2y; m nnyti 
«a .ftyp'jynynyfi) lyDnmaBDiyn WPbnmybtMtfB yayanya 
isj I8*i8s v*vimm pk (py:^) rmn yB»BHtr.B80Tyn 5kb-is* 
jnwiwo^sbi ^a nyn .tytMiiwiyDjn jra^Day^e^a ps ph* 
pk dv rytriKB ^a m >a mu tsnsa p« (cypirrsvi^) nrn 
nmyj t^tbsj pk ytyn&wpn d'îkdd«h .pd dxh pn nrnsB 
öiy^PTyi rytyj b^dwd D'tssyo n« »ynsyo y^^iVTjn « n«J 

.1VOV2 ^a ryöpKa n 
-yayn in .^ros^nyn n ttôyûB>y:iD*iH iyc osr? 9s^ "hd n 
yrrôay ha ^^d k pk dbpbwim ti iy-$n lytaas^ya"« yn 
-yo^yD'o yoso njn na vi asn rate nym *pw r« hm ,nnn 
ixn wn'xi** D«n tyr^-oyn ïpduw "JD'tpiw arftftfs iv&wu 
tn n* a^oyo^yD^o ^sddws ty:yt d^nj ps nrtt*p in .dpi® 
D"i DJ«» ,p5»a i'dipb na D^n« u'ftnfr Ssdcbs ;ysip dwks 
•aroamiya ya*5:uföruft»iM yiun« n lyrov is p^n lyamy 
^Dyo^yo^D orani ,p5sa n pk tn .lya« iys ttoynya »mjn 
v^v^vn d*o BneuyD nyn .nrroyQ iy:s^ö na DroattD yDgo 
pa ü~\yv> .Tsnyysnm v^îvy PK ptfa vi îyto ryoB«wyy>« 
niMK y'owB n .uftgx ya^Ja d*j ,- ; atfra ,tnpn ryanin Dyr 
■wm ds* pk ö^j ^am vik oö*n«o iyo m va m* tayan 
-yrun tjttsp ötnyra tyc *nKn .tyjyojn rc wuyj hm .pyiw 
y&$"'j!N; Disrain ya^tDy n na 2s |yDSDß> dv mhw ?wi iyn 
ty:nyrN na îyjsrô'D n na o^n« ry^tp Dy ^am n« ly^^xa 
,iyD"^,iya T^r,:y^:yvNis DBttfmn d»t Dt^iy ^«unyn n« P^S2 
y^^yn ry^o'D n ryiyn tyottjru» i iM vw lys« ïvtio nn^n dTh 
t^n ajinnnjr$w n ikii "iy"i:y^ yjy^ pu .^:yc cy~ îyrpviy w&vn 
"PKö nyins-; iyn nynnjn t^sn .yoDnDiK in n« y:y::iNiivy: n 

iyi na di^:^n cy- lyDynys »nnyi iy^ oayrE Djyt)"i^ 
lynrp n "hni nn 2^v, pnio n jp^^ouickcvik nya^a^m 

yi t:n£^>n .nyanyrj ly^ND i^tDstD^s^p înd îyî^'jiw nn^N na pjmwMaa0Bf^j n 56 -DöBKtpjyDm n« DDKIM&D111 na toS'HT). P*1 PK DSH ^«msp 
ny-trp n îk ,P'iW3 rn*öD"TöB>y3JiK ayn D:jy-iay; "lyjyD 
-ya omis Tî ha M^ lyDDKBoyji"« ynyayn tro nyttfy n& 
-yvn Djn na nywp n nm"K lywyo myB*'jiiu n« yny:pn 
yw»Diyn ryan« h ny ssn laia ayr vik n« ,p5*a îya^a^ 
t'noK "îyi pk .d'J*i«3 ra oawayj Dnm yama y^fcjyfcnyyiK 
-rnya yroD^a n nsi: 5st Dy osmaa .vta'nttQJiM Vi* pk 
~iya dsu oysy to .rytymenv ü"3 ton pdd kvp « pn D"P 
yaftm ny-irp W"t na nw k lyemu ddk-ibj$p nxn pk .dts 
.yj^-DMiDKötm« nya^nys^ nyi ne SD^a^ya V1K tyjyt 
">w: k *pik nyinyn ytwntf n lynyw p5sa na lyna n pk 

^ys«iD^ iya 
îyD3"5yn vnvin in na ynsyo n mu ayi> »n vw nyns 
Ton* n na yn&apy n : "msdpkb cy^j k anjypriö'iH ,v:v an 
nyn na yoyjD Tyan'nBnva nyn pm lyomay rwva yttfyoKt 

JJIDttBBtttf 

-im nya — .îytûfîw:^"« pqBiginp pa mnr n 

ynîK iy:y'trr na D"pa^;yD n Dttârm iyn»n 5ypyn n« im 
iyn»v.y3 lynn&iny iyny5 na "^d pk jy:yr osr, tyoDKtwyi"* 
,(P*5* îyrrnycsî n na n»j d>j) nyaiyp na tysyiipi y^K na 

D»n DT^y;iv ikdd"H d&d .ivnya ne via la*,« ayn *pik n» 
-sy5pu n iyny-i;y-iya dkii .lyûeKBPjy;"« yjjn ne m$a iyjy'tn* 
vd îyno b^k .ty^nyast h na (yDTs£ssD*na-nyp) yoîs^a 
yn8nöBSDD8^3 na lyDSjya osn iy5"D2s yariB nym na »t 
vk ni D"ii m* »îKDD^n îyaSyu ,mn n5*a w^k -pd dsn na 
-ya k trD ropanj* d^ Dm* ,;yan;ya nyasny nyn asn ,B"ii 

.îyD»: îytDD^D^ 
jmtmDDSp na îy:p^a y-ixmyn:n n f *i^o îynyr d^t pi« na 
,d"î njny-i:i§ nyn na nya vwv: nynna iyz«r vd ya^yii na 
pk (n»DDJ8p) D'wuyDBrçn yivüs^yi ya^an^^K Dyca s 
-mr 3600 nyanx mt^ .î^d cyi na îy^ax^y:^« ya^Ynenva n 
•nyp^K yB»TK tynyii (nnn 108 dp« pk ^5^: iyi osr.) iyn 
éD ^ik Diyn n« vi D'nDP tx « iyn pya« DrwmtD .D'^D'ya 57 HrBntyfijNyjn jwnyaj^ îib ^ix^se-iks h •ws ^i tDpiia n^p D"n Dnmsa h bdpku /îywp yj"î pn 
.ty^nya w* osn nnn 108 h ne wd p« o:n ,unrw 3600 
-yn wn uruni'înyB tonow p'iwû'u .îs tnny:i vend na 
•un na y^aan^y n nn« .tw na lySys-iyBKi n *pïk yws 
h îjnyny in'n^ûD nnn ya^oy pk îsp d5w wuyD'm 
n î« ."is^p vi toa«n •nsi pk ,pd oyi na yoyjo pjpYnvrpa 
ttfyu nyi *pik lyoïp iDtioya Bit^a tynsn voip ya»vK KPDi»n 
jiy»innKfi yDvasnos î« î^d DjyöDjpjyu nyis B'irnsa « in» 
yDa^yrniDs: nyi pk jy^pna y:^yv:^ yj*im *pia 
d»i nttypMftmii Dunpsim mn .ttrorai îkdd^u tî ö»ü 
yrnya-iyas? d*j Tin tysaK^y:"« yjynnsmy na iyjy'6rp 
ivre îy&^jyay^yn wnynyS n na y^tfsiiy n ma pk .Dm« 
•junrnya n pjsn k djpïstodsp wwKDBtwy n iï îyjyayn- 
•fogiioprc nya^vûw nyi iv tw m .mw^P n .n .n .un 
îns iyisöp«a yttïtttf n na "&"p:ptMyo5K„ n rê^a« asn ny 
inyt y:*oa nyn na d»pwip n ö»n pwnn .tyantnyn*« pao 
îk fin« iyny^P"iyn îy^paa y:wm n ropjtfp b*j •twwDBnyfi ûi* 
.ytynDSB'myjy^Ka pn Dframwut iy ösn ,îow îyiyr:» 
pa Oyjyjjsa) «qyS'D^n yruyo^mann yvîp nya^yn a*5Tjm 
nyosî n pk avay: Dtfn oyi d*d irum lysiyp pa orna y^s 
n»iny n îynyjynyn'K tf*öK îynyii law Dyi *pw P» .Bftnc 
PK îynnxiny îy^yî ya^yii ,tvny:i ayi na lytoeK^y:"» ym 
si« pk yt^aiiy:! kw mw: vm ywnüK^n n .îyaatf pa ^o? 
-10 dspm •BDwym p^k n^«n Dy dsh pmm îk ,yDöKnfrb"ira 

.iyapKB n tyu3*ntwa to 
-ynyn^.s .lyryra nggrwaft osins: « eum d"t p*K na 
d^ pk twn tyjny5> »iyriviy D*»n n« "OK5»D*n "n^ Diijna 
-yra tynyD^nya nyn» îyny^> iï iwy y^Dij^ n iwvoms 
ly'IKOD^m nniü^ pn ix ûj«c ne« nyojrwnara iypT .tru 
pa nya« /watnyma nyjya-isiny nyn na nisnT iyT îy^yp pk 
pa *q^D p« nTK s ii îynytû^iya iv nyw r^N d«i nytD"iw in 
-»5bd»p yny^ny^iK n ïy^p^iiDjy DJ^py; tî ûsn Dy nnn w 
iwirag ü^j "i"un p« oy^pna vw p« n^ny: îid d^pdi^v v;n^-cu:;?-^ h 58 

« ins vm ronmnp pnwi D*n .vddkkwp'm ymx ru .tira 
twspyj tt lyasn »nnn -d k pa -'J 1 - pu .nnrflm'lKPK ttjt 
lyi» ntfouns P'tôjr&gBP isik nnjruM ik ppw ny-$ ojn *pik 
-": wn'nrrpa suyfirwnttM h pa Diga in pu rynaDni« 
Bsn irnya nyni* ,pzd m« .yDtttföSDana-nyp ny- pu urma 
Vfcy lyiwa ^sa îyjyr nyö?y-D8öB> putmui jyv D"S nm m*i 
-5«n dis tf'D« Tjn» DiamfKM*pynD*â on w ,85m« on ra 
iytn iyo îsp ni jjn^Djnamfi ftwspJia pk v5b»û» »eoyo 
« d^o ptfa önj^run mp n^nya pa nasm* tyPMtfyBBO» 
-m*îP t^o pk .3» Datte? pm dmk i»; DD'to yaftm ftlinïD313 
?öwain cyi umvtmmM nan t^ p^n iy;yt yiïyv, para 
-jypya-t^: k "ro pd »ipwi n Dtt'fitoDw bnoyj ïyo D*n «- 
pd ö'WDyD h .oysy« iwrötfpTjrrD'j to m pa ,Dömp -iya 
-ys D'ynn yn pk îyn^iy; DfrDPWöDya wytMHtf t\n cy omi 

jpsböiü pa \y:yv$ï 
ny .îwmi ne üu od"n ïyo .attftrôa m £P?rjra jnii n 
r:y^yD pwiköp « wpm yaftm .KPVBnsv ymnn iyj"&? 
üoipyn iyc yrtfy» DWOTimi y» 1 un"« iPDtenntfi'iM tî 
n ixnyu :ju"c p^o d*i$ .fasNöarc p« ipajwnp tivi Ptfa 
pa îyzsn nrniBnraienn' n ya^yii P& .tyanöenyru y:rfo"n 
-yjs nyn pa {y«u"Bny n Tin irutfPTjn d*'»« .jytr5y; *iyna 
-jïk wk tivi .DronpiiPiM "i tya*n njoyc pu ;r-r~ mi jro 
-jnoyü yo'-iîn'ynya»« nnn pd *ie>e î\n pm yjw^p-TSijy 
Tsor x ,oj»ry: pit? lyn&n te m jpfimup n oaunnya ,d"p 
nwnwpm njn pa jypmr^ n pa tysomyy« î^ii^ya 
j^nyöayp»! .2 .v ;y:yr ïj^j« ^ys 2^s .ufiwrniDXi n iv D^yn 
x nnyr. ajipnm n i»p DSuDjn ,iyv;«^ n »*a mi iw^na» « 
fin« np^y nsn lyomuy n lypn^r, nyz« nyoïj» jnya^ ".v'jx^yi 
n si^n Dpjnn B'j nK Djyt3"ii nyn pa ,îx:ns cnn^K^yöD » 
nramöyanya^ nrz d*ip jpötsiajy stT« t>k o^»oin .n^nnyo»! 
.nnn 108 n pa *npe iyi j»yjc y^-'n^n^ n px ïynjm « 
lyry; o'j "w ypKta lyjyr .d'^d'w iruni tyv« n ya^yn nyi 
-y:c nyi ria y^i^spy nyirö«:y: ny^yryns^Djy nyi n«2 ;i:y; 59 wwiysyvyz y-nyay? ps ttisjHtaBttfi n 

iy:$p ^nsiiöaw n n« iroiwnwu n nys ;yia*apy iy&»D 
-jynya xrp"»«o» n« ^» kt« NDKnnya nnn ya*foy pm 
n« ,3Hjy^8aa*iK ^nyo ^d « oy pm ma "3 tn ,po « na «nyi 

ttpy-in D^pa'^iyo ynyûa"5 ^a « m« oy saatnya nyi nn « 
inversa « TN .trounKi îy» no «arun .tyTtMyony&Dpy i* 
vu .yivDsayj n ni lypvii -lypiND^ pmiwwu pq yia*n:uy 
j;ü^yD8ty:j* ,yD5s na tynsapy n jyjyr oy^soio n în ,dj"&? 

.Dy^ayn^jy yttfypmtwy du lynnD 
p» tym*tf-:i:'5iyt3y»B> d"ï ynyjuy^ « naa njyvyîDMN 
n« i^'omyo iyasn ,rn nyis ttfyp ly^yt^nya n w lysia« 
-yao n pk tyjjnyijy yannym lyanom« D:spy:i Dia-usD^ 
pa vi lyasn dsii iy:rînytyiyoB> n na îy^ax^yr^ y^a^ 

.ttfypmajy »t 
ya>toy *w tn ,&:p , '¥y: vîw îyasn iy&»a n« Diiro»w 
,pd n na lyüyüynsn v:vwyi taia nyi vin n wu îkp nnn 
yüpynn n ü*\im nyDya^ uni i^ax .tyrtfananK mu non 
D^yp h paD ihn Dsn m »ûSyDtyyaa« D^yp nyi na .n .s wipnm 
-y:PN Dyi vin m du m« ,iy5yx-iyö$T h vi« dptw:i ww\ 
ïypiiya w:yn du tD^ony" pk Dyrcsnü nyna ziyanyp iyjn 
•DBKtsttttP'M nyjyniNiny în na nt?iv h »yn^iiya 
yi .5na na îytD:y»nysopy »1 \vw nynjyr^nynns ^sj 
.(w^Wüm* 1 p» n ,nruK&i$i5D) ^ds^ndps h vi» pihw 
-y: d»ii lyoDK^uPi"« y:yansiny nas vi D^man «n ncno 
p« Dy n« ,(oarô iy-$ iyD«ii) rouo nyt na pa^n l'an« iyn 
h oms toan Datf h nyrs lyDNii dnt în »tyDttyjixJS nyw 
D&n "iyi» Btfnya d«t ; wwp ^y-is îy^rô) rysaKBow«« du*o 
vd .îy^yviyosT n pk tapyin OytpiriDmp. na pv - i&nNa 
?ypm t» pm î^y cyi d^o lytrnanya du nnyo an vt îyJSP 
vd m ,üa"5a v^jyDtnyatDoa^yT .w\) D'iKDyo vi« în îy^y 1 
n ^»j y^ûînay ny^^yj» lyn na mty»a n ,tD^ty: m» jyasn 
■sd îy^^p du wîyv, n^n î^r ^a rya^^aiya t.d x tsyii n» iid 
lytH Dy^i ^»i .ynyt)80 nyöma n na t^yaytrys anyay? n iya 
nyn d^d Ȕytniy^ dnh isoyo m ,naa aiaya p^ mo iyrvr^ piru-OBasfrrp:! n 60 iï .DrjsnnyB ny yaftm trou»**» n na BWW n HD *i5»n 

.îV2y^> na nvtïDi h ;>:>: »aftm .imm n orooenya iv 

nimya n) yngnoauDDitfa û*d — .îP"ï$nûB$ttD8ta 
y^KD Brun vw ï»p tye D*n om tk n*o ftytnti ne ::n 

n» y^c-.»j3R popjnn y5>« na ïy^sa n d^'d dsi nu jrmv 
Xßirwüw n na ycrs^osiB n *pik MftJipm ftnuruttp 
nys ibik wn *pik Bruni Bföxwnyiw>ri »»Ynnva n dsii pd 
n *tik dvik m* dptu yn*ne*DDitfa n .triy-:yy: vfcrun 
n« ny:jriD yiy»n na tf'n ny- wn ,ïycsî yoa^inya du isj 
B-um dsii dsi na ;:n-::^ nmen* wn n aaitnnpi "i rvn 
nyn ,d«h ypsa îy^yr "i rut jranrunron WH'newa puraa 
-n'ium»a nyi no yn»spy n is: m«smntPi rnrtrp y'nDK n 
yB»ato:ijy vsrmrm yirp« w mm lya^yDty-csDs? -îyj 

.BwnpaUflD 

-oyiB Tram k m ,iynnyi aiyDanv ynsnöBSDOöfo n 
WD k vin T"inytD:ynpyDj»p n« muo ppYnvrra n /un 
ira» n ps prmiBpp yi.T« lia 5"ö Brupb'nya lyjuyu iyn» 
ö5yi:Kn taue wn *pik .w Bnttrasnbya on lia onrur bptwd 
■nenma na y^pnaisyi njn» Miltn'Tya** njn nno du si vi 
.DnypnyD ,n»j .nriyp.n "3 îyunyjy ya^nyö^y-Dsot? wn 
nyvjx; nyi m »im TXrnu .bkutod* y:rus?sr:DSB rw"t nsn 
•uns DftnraunBcrnic y:"î na l"K pu p* Bftnn9D*i dkbst 
Tni ny-is nnyo wiaoy wya*Hrnyanrn*nöa«DD*5a yi"3 pk 
-yn îy^yviys-iyp wnya*« run'i m Ttru Bttutfyi î'su« ny;u 
na wnk yspustenoBB yar^s'û^s « na Bmniw w-yv 
yo^n yDWura »Tin *iîk »h ;yo Dû*nan ,::tf"Div-5y* nyi 
nyra nytDys'j* Tt du oy y^yv-jysst yjya-iyrnyB-s?ns.-DB8ö 
yt^u^snDstB jröaajruw^ni« n nrri' "UD'^yiw nyi Tin 
-ssDDs^n n D:y^> »nu d$ .y^y:o wn'nBnn^a n î»» unnop 
n ikd >«mmv dst .iyj»T îsp ;yo ,nynr vvww n jrn»no 
.Dy»ï8iyjy:yT ys^u^snesB pddj»d 61 p?tt»oyeye»yn p;nynj^ ps JUiSJMäflöicfi »1 

ynsntDESüDs^n na ^bb"'3 nytDDûBs nu *wödb»e*ö ny~ 
nyis iy»r»üsoiyBD n .(nnsBO ayioö^nyö y^^»n»p^8 n pk 
.lyaynya ynyu« yrn ni bpjib /iyp^sn$p5>8 cyr na iy"K n 
pu *pik 5>snsp58 cyn ne »iptii wdim iy1 y$w on"5 

îyfc&î H PB 3J1öB'3Ty£) ~\VV1 IIB tD8ö5im DtfT .yDÎ85S«D*n3 

-wurfi ny«t na oms ïwdip Dsn Tjnav h m ,pn 5po5 i»p 
-kbs3>db .oyp^-iisp /lyp'asy^ay .drhpvm jyiyn îy^t aaia 
nyn ïynsiiy: Bjy'B>T'y:i b>j pa si nynK .*a .n .a nyp*û'3«n .tyo 
ö"P3sw n iy:»p oniya .nns^ n bo vin n« DP5$nsp5K 
ySwvso h id! ^3 ,îy'-n3B> iv ûSKBoy-"5 n nyia 5sn$p5« di» 
îyiyii tyayayaiyaw ,îtfwa pk Di:yr5sm$p5x ïid û^ïunKiiya 
nnya dsii oy pk d«t t^j -iy3« .tmv lys^jyiiya iyi Tffi 
-yjysyi n .yosn nyi na ytfKny^yn yB»?8n$p5K n d3kî 
*iy3« .ynsnuBsûDsto un na Dgrôftn osn ptfa p» y^vtn 
■yi d5k t^asy^By njnu pwnp a^DD^a jyisiiy: pk kwd « Dm 
yrrsi h *pw vi pu ny ttfKn ,ty"iiae> D'iyasa pn ps d*d*ii 
■m y^DB-y^sy p*i "uns D^pasiiP yroo^a pn î»p pk yiviwv 
-fta nt?EK tsp ttata ny nyi .iriäPP wi iv nerra lyaynya 
nysD ne lyosisosis n .îy'-im^ na îyttfKnpmv vi inoyiD^ 
» Dfrpniöay ti tD»n oy xo^yii na m« pa ny-i« îssîsdb» 
nya njfDBKnpainp s na w&îvz îyn^n ,dp:k:h$ pn na DB^yn 
-yn« asn nysiD nyis nyoKB na iy'ii3^ o«rr ys^yït aanynay 
nyaH'nenva vî pd na»a inrusftpySw Djn p« &:i:yi3y:> 
ny-îs nnyo b^pskw ymm n îb^x nvi unie DD*n pk yoyjo 
n?« îy^yv-tyissî na dsb^t ryviw dix ry»noyr«r3^ nyrjxm 
nyi» nypHDsy5*ôy oyi na ly^yimyBnjrp yamya^M n ix m ma 
iv tysyriyrrK rmvz lyo^n n îsp npsftm »orpamp roo«a 
wVnBnrva w«i na^^anys ,î«od"h m an-ajnjn , , «roi»p yj^r 
■fyn ry«ioa>3Tya y^x .Diynjynya rotâmith jyoJKanaüwan 
>mM îy:«p .y^yv-iyo^t isn na yoî^^B^D^iB h rrunarura yo 
-^yii pa è>vmyayan xr»n»nDBisDD»5a k ryaRnnyi ibi« Dyn 
.nasjsasa nnn ya^tay dh»*5 ny^ys^ ty^yn oy nya 
-»r n PB «i^pnitDjy nn pu Draanyo» yiynj« vu* nya» J?.anß-DB3jnBrjM n Q2 .ynsnüssoDSPn n m Wim rmM DD^m l« *pik ty:«p tpo 
pk Trampe pö lyDananyaDp* n djädttt to uragn pan* 
pn Nnn*5-M s 5"iyöyDP wm D^yp tia hipvii n nae dibtuhdv 
v^mi n im^oin ^st- .tsmitf*nD*a pn du uni i^bk .îyaia 
jm*iiDB*DD*5a n p« iytf«a ny«t pk nwn n pk mwim 
îid Htfpiutwy njn p« ihutod* penjsajro îy:sp *pw 
.îyopnsns ysr^snüBs p« vtâv&^vz imwnM *naD* 
DyppîKTO "2 Dmwoii ytrmy:y:iyi DruKvsra D*n |MDD»n 
ya^yn ,Dypi^r yD'nstt t^o aoy: p*n p« promt "i 3n#Mtf 
-10 n ha îjntsnyj Brwxny iy:yr nnvutf n*"t dhd pdmîix 
oc«? en Dxny: a*5 nnyr tyasn nmnirnD n nya .Dypmn 
mw .wn-n«tn inyn na DtuEwom* tsragn Djrpifft n osn 
-^8Dn»i2s wmaKKro tut iPD^npamp yfrjiprap&DtJip yo 
«a iyo"np*np yjy^ na öfDWtfwn n îyayr ühmjtd »a lyoyo 
y^yriyosî n bwupxw vii îy2«n paftnî nyttfy-v,K y-.yn 
-nijintsssüDs^n n "îyax ana .gnaop Kronns Gpna wn nyis 
.vtpp vwi iy2«n .rontàniK n "2 *n« Diyn t^praya y^ 
■«Dr rcroya y-i*tfp « ,nna*Dtro y?Konsj -îytwiK ö«5 D*n 
-w£a h na jynyn w moa nrm ya^oy ne iro pu r»itàn 
ü2«o -un p:«t « ,&no »a ono iik .îyomay ytongnoaso 
.tjnnBHttjn w pnw vi ,yoy:o lya^iyttfynK-nK ny-r na 
■=i»3 rai» vînvz *im jr^vBVD«n n p*to mapo* to;jy*i2 ya^yii 
"ï:pmv »n eiyn yosssssn n .mpitû aun D*aw rjrtn *pik 
-WM yts»s^ yjy-PBnya n na D3nTKD»^a on p:k-i « o::yi2 

.OWD n PS iyD£K^ .h 5 y a ■ b s p 

jnaywja-DMiDtjBBra» n uns rsmnv n 
♦dwû sanjw n lis 

yûvy^ n pu nono .îy^oK-iDyn vw «rr pjy ayn tyno td 

tyc^mya wn v:\ti « lyisiiyj bb»div ^a v:v "îyrn pk ü"¥ 
rwjwo ynyrr,« tynn ty^-n vu nono n« ,îy&PKa ö'd mwn 
yrnjynytûtrDDya n« yt:yi:n;y2 ppik i»i mwn *wk b*j 
.rnson d"3 »yo^n Tftye D"ii »w vi w^yn vo nyn« .lyopsa 
-i«n û'o ly-irmya jjy tyo Djy^a ynny^-Djji»8o^n» n 
tutf n îyEj^snya ö»n nyaftm ny ryiwi rx Dy >"ii ,tyc$: o'pn 
nyns t'riDK nyn pk .dtoi oyj^DW?« nma n rynnmjn vt yi 
DTjrmmntn « »n nnyo b>d pk n« nytD^y id « ynny* n pk 
-»bbos n .pi808^ nö tyisiiya D5yoB>yaa'W Dtnyw pnts 
n« îy*J*tfa d^d y^ r« ,öwa n« wpa dméi ynny^-D^iD 
nrwiyj lyaK^yn D^mymrma tï naa nyny> t^j ty:yt m*n 
,«t îk iw ,my p^bp û^tû x dm« iyi$ ö^i»a on« tw tf na 
tro Dfi^xnya tî îyïyiiv tyjyt ,ra>E nyi vi* lyos^yarn« 
-»n "t f oD^n o*n r >yiD80^3» lyar^nya-ö^N n« lya^o s 
^3i n» .lyiyu» ayi na w* ttfyp^twy p^tfysBDt? in ryi 
îyn^n îy^yaytm y:piy::y5 y^Ka: 1 ^ na r« ,*iîà Ttojyj"« 
"'o îytn .pûtrîyrôya wvi .vvw%m? tâvwvw noa vt 
-"5iya iï T^ysna nu .mny^-DMiDSDPa* ^m na nox îya 
dsii d^.bbos ïyiH^iiya oyn pan k n« ,pmm twn .îyjyp 
ynny5 yrn pk ,îyoûKBoyD*ir*mD*M n rynyaya tD$n nw wr 
ortDyûsyyn tytD"î y^x na tyspaa yoas lyny^ny^iK îk t^o 
TTûisya yuya^nya.n n« y^sasos yijya^nya n .iyn«nya jwms-DMytejN! n 64 yijya^nya i«/"t m 01: niK Dpjia ,nnn m ïyvaitfB na y^a 
-"â 5sv:s îk na aannsao^K ya*ta « iim yDa'Bproaatfpw&v 
n»ao"*iDwr3iiK îynsn ,nnn p.k îyvjK^a 11a lyonsa ytapyitaay 
(yayas^a) aaisKta^ns lyi na nvno' ysao n tDDN^yj n«£p 
n« lytaytaynsu na 5s* h .wwwzyvvi yviyïy'? n na 
nytaaynya d«u ,pajna k tn« ûwi tyaaiöKanytaaw -iyis poin 
-aiamytaaiK n iya58ny:i «pu* tyssn tan îv ."ï tav-ntap ïyo 
na lya^ayi^any^K ytnya"Dt$nya yaya&nayao^K n na îya 
cpj c:n ,iyv:K^a n« rrnn wvd yjym^o^yao^K yayTBnya n 
îy^nw jyaitt&ny^nv «p k «isa îy^nya dv nono >a ntK 
.îy^jy^^niyn\s ytpnKtaaycaKna ytn 
-y5 na îycnsa yay-nsnya n îk ,td îyo^ii n»: D>a lyns 
ny'ncK îk tih îyn^mKe «pi uwra Ty^yt îy^ayay^yn vws 
-a^nK nya^ta n« lya^o r^K td îyasp w«n nsa .taeKP'mnp 
~8P> va ; DfiKP'närip i^iidm lytn fia ^yssos^ ayi pk îyaam 
-ynaK yomya 2« îyoxtD^ ay npn tyana ya^yn na tynyanyn îya 
-aKs *pik ,11 .îk .k .nyta^y yaftm n« iwav îy^yT ya?»yii ,nnn yi 
ta"* lyivtaatfyn nyrtfyn pk .îy^ytaptaoya vd ty:«p nytaiy ya 
na Dftnvwn h) s-iK^a nyi na Kana n ta^tayaas vt tasn ay 
-yn taan »n« ni n« îytaayawtaasp *nw na (tâwrmMô* iyn 
PK ta^ypmtaay tî îyasn "i .taiaainya taaynsa «na c:n ,d5*d 
tyray:onx aana oy*n îkp OD^K^yso iy"r .îycisa yayvînya 
-ynna .nynyta^y nyi iv mvnvi ay îyvaK^a -iyi& nnn yrfyw 
.11& ayn na anttfe iy-is »a*ia nyonnMriyö*Tpieirunya iyn 
.tanyiaany^nK iyoys^ iya«n yrtfyn pk 

lynsn yrivu wmyv vw i^a tn^n tk p~mvvï d»i oy^K 
ne« ayi îyjyp^^n» ta»a inyo î»p \vd îk îyastas^iye ö^a «i«3 
n roo ryaaiy^o h ü>d ans n ?y^o «i non» ,ms>w nyi na 
na ::^pnitDjy nyn ^n îyi»Dpfe$a ya^wii n na ryta"in5yxa«n 

.iyonsa yjy-i^iya n 

n enriyaorm tyn^n n>D — .jr»W8^a jnaWBS« 

-JK îk n Doipyn yiny^Daaio^ta^K iyn' na dd^ d'pk .nwv pk po ïyD^D'K r« dpjib-üsdp tye^n^ Dyn na m d<:b nyi 
B»ttyjy;$u„ bjdim en nytwiK .îm«iiya ryaitpya trttnya 
« ^yo^a pk .ïynyry; ïynsn vo m .Sypyn osn "rytyrmTj 
-5yii t^yii h pn ynsya n ryansiiy^n« ans* -iy&TPB8s:s*p 
■yron nym^Dza is *pïx asyn dsi ïyny-^2 tr: îsp n c^n ,ya 
pn m« nsa t*P n« aiyu jyii'Ditfjn k isi nyaa n osn ,D"p 
-ywn yanyayS h na yo^pyroMiDBueas h pk nypnuyu « 
nya^snaoy njn lia yv^vy: n .n .t) /'y^yjxDJK h„ .lye^iya 
-^d ytnrppyiDv t* Ton pk Oytyii a^Tyiy5 n na utôp'neuy 
-DanosoBOK nsn na jnaya$^a nyn na Milîn'nya** yvi'îin 
lyttwyaann to ty:yt fcnaoy d5k îk ,dj"& dsi : "yü^wyz 
na rx^Bwenaiisa y^ xtôpWDjy na law lyDjnwxui ïk *pik 
w: wyoM"n nyns oy pn pw'sb .nyttfy-niK-ii» yiynia 
Nnyii ryoBKwya"« wn'nrrpa n na 5"D nyo»na a 5*m ,mw 
n« ,îdd p*p rijyts^y^K t^j jyvi^ya nmitu'K snnoy d'pk 
■DDi^yr .tnjrmtya «jnrw* lyrii ty^sn d**î nyiy-uK njn na 
îypijsnynyn yanriBjya"« yrna .Dsnncy vwivï anjyöty 
ty^yr m« .onn* y-iymyn i»a ttfypmojy "i "3 iyn«n jDftni 
px ye^B^ysD jny"i &'» îyin^-^^iytoyo^ yuJSöiy-r h 
nya« .5a .1 .k -isn ,-iyjiyn ni ,iyû"p3*5D*D:y:i»* ypnyaya 
■ni« yayn^nyrwN ya^b'H ^d n ïkibb îyjyr îy:yiiuDyi:ia 
\yîÈ$uv vwwz n "3 osnnoy ^d n pk d^od yyfryv'py 
îytDpyoj'« n îk ,pbd in» 5b>d5 pn oy .ajtfpmtwy iy«i na 
-noy n în ,tik pk nyan nra bpjis pn ,onyii ria ns mûsov 
n ni &PJ15 d'ûib id « pk ïyjyî îyin^-iyopyDj'K yt^j^n 
tD"»j tyr^n "î c;n ,^^-^11 yrûy^rt n rx .ixdm t»k oy .onyii 
pd ïjnruK i« na ns îyo«tD^ .lyo^Bi^a^^a n«: \n»x î^p 
-^Mä»iyaT^ yny-^x na nyo^ii n« p^v d^o ni , n--iyD«n 
P£ »nnoy axn pu vik vd iy:^y: b^opmb .n^n-rn y: h 
PK jyv^yn o>: iy:«p »i yD^i nyn« f p^ ya^tDDn ^a5«n 
-dî^e h r>K .yisnys y^jutnaoy n pa *qsj m^ienya «i 
D>a n pn m nyr^n yrrtfytn n^o tyi^aya î^^b^sii ria wwvz 
.iy$ana n'a d^b ns iy5:rôa n pn pn nvmnt n na jNimfi-DBai^trsNs n 66 -anynay n *pi8 o^pnysv 8 b^d ï8 rya«s îyûp8e y<>K n 
ve ys^yvi pk .MioBOtfa» nyi o^d tt rrutfPTm yafrii ,tw 
-10 yomya "3 .i^bk d'dis yi.T« y^8 P8 lyengBim ryagp 
yoaynsa tpm pbd ins rypni Diysnyp yny^r dsii .Dypertn 
tyayr y35yn .oppptbiid wnapo^wnpBi^p» b*e oaKtf'ranp 
yiynas »*a po wûntrufr n tmsnya n« rypJiîy»»™ nyza 
D8ii nya^p lyoBnysn« nvi nsa t^a vd ïwbw .Dypiwinio dwo 
4tsnftrfi"imiM di58D28 vi* ")8a .nom D"3 oviays onyu 
"Mi 8 na iy3notrnyDP8-i83 y38"ia y-i8^p n« patte»! tftBK 
-lie pis? n&>28 ,B"opKa «î 112 pk iy c;n ,dp:>od:^k nwun 
.iy-i8iiya Dvuy3 o^a nnyo .nnnip ivim 
-y5 h 18 .!W»* iv H3 ,:i:y; |»i iy2-)*n nft'BV»a yrn 
,Dy^vpJi2 yny"t n« îyo-182 yiy^î îyjy'^-i^ jyp'ayaypys yanya 
h 112 18a tra .tyo^pmya ya^oD^a yiy^r mi oia ^itk apaia 
lia ,nyo"ii "hd 8 8a ,po oyaya"8 ny^r nfi nyttfyii« yopyvn 
oyi ii2 jhtaMfi "iyr ne ,aaiosa -iyi na ,dkd» iyv:8a oyn 
m îi2 ^iio "iyo&nyoai8 nyn ,î»3d»dp nyrai« .11 .tk .8 ds^p 
n pa py ùyn na ^jyn^myn^ vq:v'w'vi « pk ,p'arpp 
-ya td îyssn Dainya»* nyr:i8 px oys -îyrai« jnnrmi 
-ya oyn n3D n&8 ^n t 1 « praSyt d«i iik »t p2 via ttay'trp 
53 .11 .ts .8 o"py»û'3 nyîai8 ,*nio nyi »opa'DDa^K-Dosy^ 
yoay'^n^'ya yooo^y n Tt îynsn ,dïi#3 th» lynyn »t iot 
"l iy*iyn ; nretenn&iit ryoD'îPpy'TPBDX |jDnoBnjft3pinn3 
.oiyu iy^t Dayaoa^yu nmînya »1 nyn« oviaya o^a nnyo ny^a 
nmpw tyin« 1 nynayriû lia ^trs p« rte *isj "t iy3"5nny2 
"iya^D"i82-Dn8ii nyi 5^d5 m) (yo^yonn yo , i^py / ny2 an 
-ya na mr^jm^ yay2nya->iî8 h îi8 tmwpm h nfi ppnarav 
-028 tyi"5a lytDayonn yrn ,i^"wy irr^nwi) ,s î î^ Cn^n 
.(8nnDy-^258ii pa in*** n m) 8nnny î^n ^y::v? iw 58^ 
yayDP8inyi n D811 .(oyo8anya8) yp^tmio k o^oonpy >iî8 
.îyaaiosa ynyiax h ni Bp:i3 iy5a^2 \"P o^j iny» iy28n onst 
ty^a^a pa d^dd "w osn not cyi ne ysia n ny3S 
-pnyoan« "îy^y^yso p't pa8i 8 — .^nsilûDlX ys^i^D^i 67 lypoysytyya yjmysy? h ps ;u 100*2$ n -p*na nnyii wy5s n ni ,5n«iiD:jis niD*5DMip nyi i* b^post 
"fin pk tmtfÈnntfip um wm-iran rue Twonw na ötipd 

nya^vöw nyn nss my«wi i«î iv lynip^ pinm pk ,nvn 
unrfron s d^k ,pn*n cyi -nta *,dkp nyi rm .5n*iiraix 
nrr^iK tyj^jyey^ya yanyay* »Siyfo Mû mmn» nyi i«b 
iy2K tt$n tyc .ûpjnrun iixpn tyn tsan my^n yrrsn n ,^V)\ 
-is .ûpjnnin d5>k ojy3»xya nvtiroiHtfpv yvjw n vik 
*35«yii .B»jnytMs5ai¥ Kröiaum ïk ryjBDPtwy rx oy dsh n>5 
ne .D^'D^yaDn* wswiwu wx ^ snyu na nnsiiy: vx 
isn ry;y; tStobj .vw&xwam m ^uromaa tro *ia ty^ys 
îifi "lysynöiys n *pb5 \vn tnyn m* ös .yiny5-w«*5îtf*iiy 
sny"i nx iyj8ony-r "umySayp Dyjymwnm wwrim oyn 
cyn tanyii oy o*r, b*o ."oronran lia Byriyûn» dsi„ nimi 
-tfaiiy n îk tmyniitt* tysy^yj îbik îyîy^yuyû a *pik d5w 

oyn iN2 sjbkp ny-i iy:w — .prjp Pjn ins qo»p -ijn 
-yosrûDya öi^»D3« iyjyr JnKiioaix Brtrôw n n* pnm 
-£mk i«: 1108J nyn pk in onyoenya jtoo \yn .i'jiok ywyn 
-*eya iv ttmv* »î na lyarwasya myj n« iyri« n îy^xo 
"Drjyr, ny-is awnann Tt aoyis iiösj njn px oy?» ,|yj 
k ,tw jiwi n ni en* mu btmk&j n ,a'D»M9;on taaoyp o:y& 
-Jitfa *pik isj ayes Kau nrn n ïyzy^ ,döi5 n* nyoxr, ne m 
wam n nyoai« lynya *ickp cyn p* rx jii*n y-iyrjx riM ryv 
Tayeva y:y^ d:b&>M"ddk îyny^ no»fr D y r« riK ytDDwayaiv 
Wi ry ,sidkp cyi nua onmin ïytoDyncx jyjyt d«h iy^u 
n lynyû^iya d>j îkp ^^ tue .TSWDenyaöDtfyt ^^ayi«n 
Tin .$»oj"K D>n ry^yr M^yii imnn na ny-rc^iya wwn 
nn lynyr d>: nm iy:xp n« t w$a iyi»nyj Dy^oyjiD y»j 
-yiD^ay njn 112 v^.nv'p n- n« iys^ d«î iyD"irc njn na .r'no« 
nys n» iyiiy: anansv îyv;^s n» nvn tym^a y^x na mi 

■y^i n« Dy>v«uiD o'ynii ri mvu znvw \*w tyi»rr vn 
« jnm^QDiM D'j si wi ry^jni ina n« ,vd^d D'isoyo îy^ pjtn fi - B BapfrP iM h 68 n» Ba'ûiya îy'issyD na pk nya^yii .PJK-iy: D'aanyn p:xt 
n«: « *pik n*tfP tyDpKS n b^k jynyn ,tynsv,y: û^2n«y:oMK 
Dpjsns cv- pk Biyn ya^yii ,y*a*raay h .lui« cy:yinEis 
wna .itfyii nyanayoïm nyi na inn n na tyDnyaD*n« 
na Dy^ap^assp y:n:yDPKii n *tïk P'tôyagDP iyna n« iv 
•nn n« ö-pftajn taKiioarc n nyz .\w:v2yvy2 yviyzyî n 
îbik cyi rpw ypirjD nyn na D^anirDDJip vvi m m diu 

*»l BD83 n« tDDK2y:iï Dajtftf PK Dgll Dy^tf D'IK D3n5p »! D&11 

.nmD nyi p.a iyo*ao5yïnya j/^kps^ n iv iv 
DTxnsns iy:yr d«m iyiarunay n r« .oa'nrya esn mu yn 
ö*a Bny*ri ^nvnorà yr^Ttw n« yrp^D^p n tot îyngiiya 
-urm "hd k lyjyr fnraarunay) nnïiKMo y;:^tfa n nyn jûhô 

kdu oy^söiD y:y^ r* .lynyrya scny n/nsn te iya» .nyüEKrt 
ynsapy ymiöyssnya n ptfa ni erqnoM tt*a TSa^BnKii iy:yt 
h «a yaK-wjy nyjya-iKnnya n« lyttfyeKîyaj» pip :atf k na 

-ya iyo yrtfyii .uraarunay n îyjyt .o«! iy»"iiv ixn na 
onufipy rötfyaff *pik n«: onaya ^mnioa» nyi Tm ddip 
osm (iy«w»3"iyal Dynr*ai*a*p n lypamya is îy^yr d«u 
-:k n« wvîs nyax jawan ytDS'otyya « pk ti ty'im'iyrK 
Vi lyosa "i tyii ,Dy^«n»ii yanm n m rytniya tynsn yny-r 
n« lyTDp^a iv irafo n« ~\wü vi "U8öb>d'k "i lyjyr ,iv du 
nrayi oy m ,jye önyr nsnm DBwnym tram pntfyssotf 
îk tue .îyopKanp^y n tye^iiv Dornvurpii y:"p rtn*a D*a 
na DynnwaDSp n Tin v*vö*a n« bips Vî Biy^piyi oy^s 
.9nmiDan nyn b^d y*B*naay •wcyjo nyrYnenva iyi 
-dikû h m .^nvü yîx ty^ienita y«j n n*pm ^t rn « 
k »i'i« d"»j îynytoirujy ryr^Dy^ya yi»*way5 n na iy::nyn:y 
-ys nynna öt*n pmr ni ,îain »ya^oyo^yan p.K tyn^yasosy 
TD»n îyDip ,do'd ytttrötyyn M a ^ pk ^aa ^« ,îk i»: ,onn^ 
o^o Ti îyo^a n» îy::nyijy ya»: ivtMtfyr na îyiKnys Vî 
rw»«n ty^sp i^^k ina .1:80^^12^ tyiinaiAn k na irwnyi 
d»ii yant» imsa iy:yr û^ana y:nyay> n nwntt tk .tynyr 69 tjrvojrfljrwjra jw»*gpjrt h ps aaiONKig h ,nïuna t^: tî îsnjn:y pk î*riri jy^Kj^K îy:srw-nm tyjyt 
-nya ynyuK nyn .lyromnjriuut rwwo n nyan lyssn «t n$j 
« ne ïy::yi3iynn« osn .vfrywiys tu* îk ins ;y:yr ,^vo 
nya ,t::y:^:^P nruruK îk pk >pd5 jrcpao y«j ma k pk po 
.aaruruy y^y:^ îinDKftn n ,iymwa osn ryo m ,tik d^khi 
nrtjfi^yaytyya yanyayS n tny-i;y y*Btfiaay n ïk ,*i«£p pk cy 
n«: h "i .tny-ns Biyn «au n *»B»n *pik ,wa ^a nm *pifc 
-^:sp örurois îk pk pta k na aaïaanmyms yajssiyi dsn 
n vi Brun» dp ^k n« rurun îk p&iraxtf n ^k toiyii tD^yj 
•furxnm) ^nunora ivn ne nnsopKD 

n rg ,-iyi^p nu wftpn r*8 ryi"* ry^p^s y-iynas 
iy s n « v*tf pk dsn ,ttfyn nsn na Kis^a n« bj*ib ya*D3»n 
yayvenya nie y"J rte ps ipdip&*im d$~) ^'prLnsjyTtnys 
-nyD nyi p« n^ns ; uàuttpnn na -lastaBns k pu pk ,(ryKn«ö 
jùwk m "uo*n ^d k rynsra sis^a pk nrifi h pk a^vny^b 
d^ïk Dj"n lymsû» DSssjjrur r« ,nKo»ïi ve ryas? oyi nn » 
.y": *nn ïyoïp ay nrp'n Hntt8£a n« m*n trro "inyo ^d s 
-su to tyD^r, .tyasöway ^ksk rK ;yny^ D«n ms m 
"iyiy:y5p k tu» ïs in» p« Dfts&arun "wsk ; tra îk: v5td 
*pik lyDipyaiPtk up: ov pk pao k îns nynK .y$yv n m D"iKa 
Tin pk "uwtp ^d k nn« îk: .dwiih^k p*n na pk oik p^k 

-»2^K2 PM PO D'm»J1D8DBaK *UH TK ^ÎK .WITWU** 1D S 

yivo^syn n nyns .e^Dy^Dgawa r«t îkp iy rs t^j pk tr^y> 
ny^,K^P k pk \vw:vzvvyi y:^yv-p^K n na d^p^diusd"^ 
nynK -y^ny -qo k n^w jy^KOB^ay t^k ryny^ dkt tk ,î»nuo 
-un .î£ik lyrEiKs^K inyr k nn« pk tyaanya ya«^ nytDJi» 
-y^es:»ö k na lynytD^w yr^yonm dki vt tny^pnxn o^ 

.:^oküC3k ly^^o 

-^D^n« vwz "îyww nus iy^n nna 2^k — .^n 1° "'V" 1 

TfrD33iD«D^3K ivs^vïvz nyi p,2 tyopKa yaoröani n iyn 

: rwya^ua n pn "i tyaiKT .yw^ 
«ncK nmao^nDB^a^i« ïk t^k ynny^-DJK^^Kny n (k pjanfi-D&aptarp:i »ri 70 iyiSDp8D-Dj«^tfsv.y n m ,Ti üds-i p^a tyosmy ù"2 (i 
jwpb jriE^DSD^p .mp*wdiû frmxùm : ur*nmya nnyt iyjyr 
"i tk îynyty: ungn td nysa .11 .ïs .k nn*op*a ypnava pr 
pr ys8na:y "un na Bnonrvj on d*o unroniru iy;yr y^R 
"»: 'n »D^iyj .Si«r,D2iv jdi^tbim '' Tin Mn^ian irvR tans 
ftpiyarf n pk uwpn »najrwn n na yiwutf in p& mo 
PM ira« 5sdk ly^yn Ta um .uro ^sj vn trop ngDDaio 
ttîm h d*o tyny^ cyi na ïyvyry; n Dnrcnyo « ■uémmwk 
öpssyi vd rjfàm ."iioiü irons wyBvwnitK nyi na îy* 
-'EStDyo-^tDD^so orna aww l"« ptfa ~s: DDgn î:^n nx2 
iv ma"» n« mruwDSjm nm na rarusre n : pwtun b»i 
-Royi) îyD"rtfy*j"K jnm* na un'ranwi wftroiM iyi 
nnyo y^j moa na urniMM nn 1 « is n* ;>;; , .: ,,, j , -i> h na ny? 
yoorusni dît .DWtttP'teDiOT'rmp .nmitB yoT¥>?E~sp 
n n« www)? n T * .iikmi rc pk $n oa^fe t:ir -1x2 dst» 
.jH'm^D d^c wjgnii n unyi:y rc ri22 pu ftimraix 
ananpDysrurfi «i .njrtf *un* mutf "i awmu» ny-s ivd^irb 
Tin panimito «t nyi« .djpîhbtorp pr OTifoi"* yoi: Tin 
iv unttRtt** ns: »n nxnis .nparutf pr 5n»PD3w mrfr « 
s na iPtf*j*3D*p n jmgn&BgDDgfc Tin ïy-iny:y;yi 
d5j*öb> i*DtfBJ"K y^n»no£soDs^2 b*d äroman ^VQïyïv 
oyp «i pk .û^n^yo nyn isb nrwaw ironru y'nsR n *naw 
.îyny^ •n^tDDy^^y: 5>r:*psri s &>n rc BJDip öHnm 
wh epe on« oonyj dwd n na uidbdbqm n îb (: 
wnww y^s ni (ye^os) yroo": n du »iî« dpjib di^b^'k 
towwm n 1X2 mes ly^yoe yoeiy n nonc ,iyo2«e:y:>^ 
-nökj h o;^2 n^nyj d»t pk .ura^ri^w] cyi na b^i yo 
.iy:x:-i» vs^m^M y^8 i^«b oy m op:ib lyvyry: 
-i?t:enK n tb Drunrva î^ umpsa jtf« ytn ns rs fi 
-nys rron n^r, oi; nw dpjiê ^nsiiöaix n n« yDa^B^roaio 
-Dony^y: nyi. p» y^-j wn^suyi 8 ty^se .nwv y:y;^oe 
nys wîmDMD ïya^D^ ^iw ïj/dip d»p ipogi n n^n^ ,y;en2 
y:^2rpiv n na ?ra cyi in pu ïyi»-w ,iWJ8^aii«n»a tî iyp ny-is îyv:yûsa h B"S nyau^t-iyn pk Tt pk îjnsn mm ,nnn 
cyn î^iyni ,nyas \vi$p "î .nnn yjyMBnya n na iwnwjj 
DDtfa^yn f o«nwyD wiP'^ws iyi na tt ranmaaiià 
-*ftn n^iï nyas m nûs .wmvîw div nyis îymj diï îyiyu 
iji^k îyajitnsa y": n wwv ,ïy^tnn$a ynyija n« jrry*i 
-ano r^s 'W îuidbdbo* ya^twyB n DiyiJityn n« y^'mn h 
îyraD 5s* yDDyi5 h tnyn nyanyï avîw H pk îyrr.Bnya 
d^ik do ^aa tî iy:"iy^ "t n« -isny: do 5sdj"p "î na 
îyusBBoyaya ^d x nyn non» /^DSK&'jyDm-nBs: îypjyi rc 
-'5ijytD83ny2oD:tfyî istDp«n nu lyensamüSJ ayi 1x2 jhf'i 
.ni« nyana « w 5"iny-; Dfty D"a "t tyjyr .wwvnv ya 
-înyo ^yo^aa dp:is nn:y:£sa ayn v* pd wiik lyrn a*5w 

.îytw^ya 
nyi orî îy;st -pdsS — îyo^v y^nsûD^rr yjyany:ntts n 
-«t? j/r^yn _ oj^n pa nyn^DK nyns nyoe^y yta^K h na o^ï 
-Das^jycy>nmû8J \vw ,3385 tw k îns p*t ïv îjik n«a îyj 
«t »n d«ii m* *n« ,T*/P^ya yttfK y:y^ .rnp vfriawn vî 
.yosn ny^yasi^K lyrtM^n nyuiK re u:ynsj lyjstJ^ya îy^yî 

ly^m* ïm*5 D$n ,nnn 150 n^ax n .m« d^d dwp ytwynsj 
«1 îyn^n dsm ,nnn tnyijin ya>foy n i^a« n« "î nu ma 
'Vi \vm ya^yn .nsntârDBDP yopyin vwï na ttf"ûy:as 
yopsmi yny?3i« na hyoSrow!)» n D"x nyjnafrnri p« iyn 
-yay5 üi ,îs .s nyn^DK yttfs n d*d :pu"îo"5:j .n n) ttfsûyn 
-8^»:niDy nyi na dpjwuww ayi na W'W xwîjtùibùv m»î 
n*D*5*i s d^k Daya^sya ,D^nt^jyo nyi îia vüt&vs iy^a 
-itût^ n^o ;yn .D"S y^iyn^o irû^yi ^ ^m îyc nn« n« .yxiip 
-as ,yn« .Kpnyoi« na nyp^ya n« D^a^ yi^v. h nyax rjnn 
-5yn n« tsx's DjyoDj^D ^«j iyny5 yrfvv y^NitDD^s n« kp«ï 
d*m Diyunyn rîyisiiya jy^ay: "lyya^i''^ mw na jy:yr yD 
pi^n nyi t« ,D"»nK n^p Tt D^yDtr .KpnwM* na ::ipynö:y nyi 
-D^ü^ y»3»D*iyn ûirjy yiyt:iH ^inx n« tji« îik "î tyt^i« 
yiyT:iN n« m« tyv^tv s ii nyDyi3 ^d x ny î^« ph wtfv pjmfr-etaaptarpj n 72 h no Sera* î^a« pk »nn^ uyniû k -1x2 pa nyttfy-ESDi? 
d'^kbd »11 .nron M i iwnra irma irai oy .lyTDK yttf« 
n pk ny^s^D^K n të*BK .DKnyr. n .i'dkpk h) tfuzaro 

mïk vi Bi"BHyt:^K *iys"iyp na laya nyv:K:i oyoyii ,ny:yj 

-yasi"K ynyuiK na inyanya-iyp Dyi na rn^iiy: pk *r& 

-ronp n îk ÛPW3 oy d»h .tyoyüynsn pk îyoK-i y&" 

.yo"u inyr » pk jnyuiK n« lyosn y:y^ îyc»P¥ ttasu? 

nripugfta »11 .toi y-iynyup p*p ignga a^ ^22 pk oy 

5'B'nk ny2K .lyosn yyîmw n ne immm cyn nrwHtfte 
-yntm n» tyotn r0ni vw m .nya*i ixa iysrwj:s vd iy;»? 
n i^bk nu .troc na $'a *nk vi lyi^Bnytwia ytfvn av^vo 
m wîxm® wwn n mi mk w iy&:yny: iy:yr dsh tyotn 
m nui iv D'anp y&:yns: warn ^d b tip p« îyjyr ,npn£go 
Tm lyjKBBnya *im »iibi dsi .ny^VDK yo^s r ^d^ îyjyi oy 
-oas^^oy: BKnya îy2»n va yatyu ,nyttfy-DKBB> yjy* îk .vn 
»«msoTODnpy îy2sn ,nyp^ya ytf*ii WB3"n ynyniK t^D v$ 
.nnn yjpnyöyst? n dsii cyivsnD ,pnw nnn njruyniD id « 
in., ynin D*n .îy^trny y-iyi:K *pik îy2y5 »wp rupn 
-"5ny5* n« mtârm ynw na "dApiiqjp dttowjo nwpni 
Boyo nyi îdî 5>2 B2"5 y:w vi tny^pnyn rycwrnyrjyo yr« 
n« -D:y2y5> yjyrBnK) ny^raum n nyo:^ Dicnva tr: o^n 
-UtfK pk îyDjyrtD:«p y:y-ptnya n pa nttraBTDftSifr'iitny 
nnyt trj Tiya ösn pk lyfo'û-Dnypnya yau p*p îyoKD^p **5 
yiyayn n të^ait .îyas vtt&rmwp n m &2y5y: eny-ijK 
ItfpiiDjy ojspy: n«: "nn îy2sn työ^s y^« ,- r pa nniDftp 
-nya p« îyasii yiyn 5«n f niD^ îyDp:y"it^y2 iroK^n 8 n^K 
•n iv ^a iv ö"p2^yD n îy2y:y: ü^: «i iy2sn ry^P^o e ny p 
o>d my nyxjKj nyn pa tyrrya d»i .lyenyj-iyö^iK pk ixn'pn 
pk ijm^iöD^ .osées? av^'Q'^^p vny-ixv h pa n5»n lyi 
.îjnns^ 400 d^ D'ip pk d^p .K^jynytry: k rrny ny^ î^k no^T 
î't2 , »D îynypi¥iy2^K înaroe^ia tyn^ny::» pw dkh d$~\ ny2ij 
-ty^yD n pa Mtfp^itwy ya^^ow yriynKt^ n s»ik ssp öa"i:nyi 5mya*« ijnyii tyDan yanyio n dsh nono .lyosn 
.tswyfi n« wrya urum ,tyD*rmDftp n na 
k na 18^3 pk Tymrya vi tyasn yaftm îyoao jrtfni n 
nyuypit: nytrunain tw? pw nt?aa n« tynns* nyiwis id 
yoniy: w DDK&ym vnafö&ny Vi ï\* ttfypMitwy .ixnw 
-«k ny^T lyve D3spy:i tyasn "i ikii ,tyn:y^y: nyis ßrftm 
nya n« tM^Diya 3'a"K ^■►i« B'fttfi Knyn .iyny^> rtDis:y: 
■^iüjy nysyn :pod": pk yiypnsö^ *iökp pk n na nron 

.nrDinm&ftP yttfyp 

-ya^anya^a ytnyju&iriPB tyasruyjDna asn y^«p«:i;j n 
-*k ya^Boyo ynyus na DwanKV .lyoy^ypD) wwnn na wwi 
-nytnyo nm w pa ayoa pnw tya^na osn .tPis»<UR"5aroa 
n na nya^ynyßs .njönny ^d k *w ry^yr ya^yn ,(&"* 
owsp'nanp ny«t na .lyosriyraE yanyayS dj«h yttoanyTj 
pnra nyD«ii ^d « anjyy^u .n .n ny&"u p*i ^ tic ttik &>d 
^isj wi ty» a^a .tyo^v y^j^siya n« y^nsoD'iTtsa n pn 
na \v2"\xv nyi na mip*tmi n mi .twoipruMy ynynjs tyaso 
tyasijyjD^K &sn p»an ya^yr, Diopyiy DiaannöJSpynB's 8 
-"il h iyi"UKiv:s *uya naa pn BSKBoyo^ n oyn ,nii*o pk 
djpk n &na lyn^aiya uik mm ya^ni r»«p ya^:y» yiya 
,DnyüKa-Dstu^ yny&5y *w na ty&^ya^aiya^ yjnyayS "ro 
.jyas ya^jy-jyBuyö ny-rs tyais»sB«nnö:8 n b^D 

na ,5>ytrs8p D«n ;n:y vk "an"« — .tûytû'WttJ8M$p 
d&i n« tDytD^^i;:8DJSp na vw *un iruni tnynyjonK *w 
ny- ne îyD^aj^yn d$i .d^d yjyT&nya "ira p& tyissjyösnx 
nyb"n nyn« nyBjynsa nxn a*5re titot n n« D^pn^aDans 
nyo"ia k p« ,(a^n na îkd) nya^^ya yi^a na öaKB^nanp 
i^d n\ .nonio îyrs^ns b\d «n vi iy^»P i 1 » îya^yii î^k viv 
mos: nyn pk ;ji^: s nya n Dnny: ^aa î 1 « Avrwm \vi$n 
îyiypn^D^nya iv v\ d«d^ lya^ü^« na ^^aiyiya « tin» 
-iDpyo) ^yD>rii::8D:^p yin'moa n .tD^pjyr^iya iyi T»il 
îD^ny^ k üsn Cnna^D .o^anp y»:ynw ur&nw nypiya iy^y yrY-nD:> h ny-s DnyjyMtfynDiBB m nr« dpjib ,::ipvu 
d*jbw rirnn h y^ jjibd&p nyits :üi$"ö twi »nttBSBtnga 
-3» t^v,^25<d^ n ö«3t njn d>d ryaunnya mhub^ödibs ns 
.pd lywyajnoya on na MimytMiK djh n* rya*iw 
WYtiiû nm tyjBDsnyfi tnyn Dyouniaœwsp nytMi* 
ny-irp) c^nnp yömynitfD» n Bnp»ns wiya "îyrr-jryriry: 
-:^x û3"5 tk cy .{.n .ïn .m imna ûna TyoDyiw ,nyttfy tro 
•oyii» na lyosop dsh ,tyo*i "lis ne uiwnyfi h in ,nmyro 
iyiyt::yny;"iyi ,iyö3$ü n« nyasD lia to nyis Tjnna P« nyo 
yntsyaogp nn na Dpairutsop wn na ony^ippnomtB ra vi 
byo3 îk »îynyr nyoyw Htfyn td .lyunyjy »»fnwi'a n ïid 
-«»d:«? nyi îyjyp îy^inyvn « lyzsn lyp^ya ya^wyo y^>s 
-sia n 5ri8r,û3iv ya*2v&isa n 2« dûkp nrn n "3 .oyoum 

JNRWVUBINMIKP WUSD» 13 M na \VüP)l 

-y: nyn tk ,tsdm ^tk dpjib pn û"i nruro« in na nyi» 

t^j ^31 B;:y-i3 d^d y:yT^ny£ rye»ii3 lypnya lyr^zy^ 
yD:yns: ty:yr ys^yn d^o vwm nypiya m na .opnmfi P*P 
-M"d iy:yî "i nyz» .(tynsoDKa) rwp lyoïpo^nx r«p .nnvip 
Tn pk sud ny^t pk maoana rjyn iy~s nsaDDna lt: o:yo 
-"« iv pnrç "tfsa vi oiyp iy : ryttfanraspi* vi nn d*j iyyi 
.d^d-d^sbü^k WTurnne n na cy: 
D«p>'ny&3iK n r« lypiiya iyo osn d«s ypvy5 n pk 
■yyiyß My pfc .tmBDDKn lywrttisDin« m*n crona »iw pd 
)mii .tnsi .Dtfn iy^î na D"panD£pj nya^D^wyaya iyi t^e iy-r 
p^n pd BiSa dsi lyïnôswnK nn«Byj in» e:spy; Dgn tys 
D"ii m *pik ,tm»s î^k »pd ïyny-î:x usn nfi ny"» h Pk po 
"Dsn k nxa û"P3^:ya n .ttfyDBWtrvii* ldv^x tu vi tMjtn oy 
•piyo tk rypiyoya 1^ wwajnytMiK t^k oy jr^pmrvsmKta 
P£ $m&) îys^ ù^^d yiDDayn n pd arôn d»i î*n i«iinyr7i>ii 
0^ (îyas yD^jyiy^jyo xny*«« n pd pk î«oiK-::^-i^ on 
.po iynyi:N r^iu h w ïjnynya "i c:n ,îy^:ya n 1^2 yDB'j 
-;yo p« oy nr« ni .ïynyocnys ^nn n^D îyjxp bpxs ryrn 3^ix 
n ly^iis D"p^nya-D::nvTis!2DN2 ya^jynynyonK sts v5 75 iyB"jysyt*yn jtfnynj^ n ns :uiötttrc$ n ö*j prar PK btb y^yn ,TVD^n-rytrjyü yjnyny^ y:yi^iyD 
.îyos'inpa *pitf iyo îsp tyayyiöDyuia .D"pUDDDriB-tw iv 
lynw dsu tyDsriyfiwy» vw tk ,rnyt: p'p jp-bjokd t^: «mjn 
-Dan Dyö^snp yöay^p « dmik hem ipugjgfi ö«ii inyr vi 
iv ö^pjpnya n« öttd^k v:" c ?p k ryasoiys y^yii .tymstD 
yEDsnyv: ynao n iy;yii .\yovn www: yrnyawyny? ly^in 
ttro$a ^m pk (Dsiyn n pk rynara n m) iyD*rnyraD 
-iys .vm wvi w nwv pk wnnKsny royii ny-i« p*p isj. 
ttYwawfi x na ina*M lyötöio n r« nyan p« iyn« tnyp 
s ^32 tut yrtnyiviyim k ty:y? (yo^u px onyjy: ly^iiv 
pa Tyra*p) îy^DoyD n nyn ,yD*n yrnyaojyay^ ù'ip .yaKw 
-^ncpix id x iy:yt (yo^u pk ny:xnrx ly^iis aarwarurB « 

.nyoyn n« nypiKos? /lyrnya-owiD 
n jsnYIWTO i'an« ytau osn pao in« b:p5 p:y tyrn pk 
■uns tyDannytMi» y:n:ynyD^-o:ynsj bwto ty^njpmya 
o^np ytwynsrra îû^j jy^niv Djytûo:p:yyi iyrs .työy&yn*m 
t*k oy .ytDDyn n pöd in« iy:yr .yogmutMiii wrtfynm pa 
iv ron p*i re nto n tosn yoxi s na uyu^yasssn n tk ddn 
-kd px nyöBÄmy^n d»ii tyD^prrfoiDjya"« yirpx ly^p^itwy 
BmpBP na wftnj tyrn lyayptDJ« iyis : lys^Bonyöpfen 
Tin n« fosttöais yrtwn x Tin ,a^x .rnna pyJw "=id « 
uyv, »ynsnössiDDs^s lyn n& »tfynpBö^n n pa tyaxeox oy-r 
ayD^svip jnyrmya x î* foDinron iv îy^i^yi px-oy-tyn oy 
-ré 0*0 « &yii übjip« nyû"ii nyn px "itrax t« p*t ïxp .îyDW 
,nn«sya in»n îyi^nyB ayt^rn^xD^p yjynntDyny^^ 5>b 
4yBs ^«j lyr^iyn^« y:»iB y:nsn n îy^yiï i^o nyn^ .III JjB'Mp 

«nrc nomi ùvi n* m ryö*ö ayn lynyüBnya &u îsp iyo 
d'ûib h b*d »jypya mur»i b>j wiya lya^ay^ya ayn na 
i«d yafcm xnesDSPas nya^yo -un 112 n* àu«j«nyD nyi ne 
.iyfo^Kp wrvnnfi n pk trtynjKnya iya*n 
ne MnytMynyjiin n anyisa ûpxihi'ikp) mronra n 
iy:»« na vr »wmya dst wyDDjpjyu va*» .îy^yv inw 
»nxn»J h naa juyj pk aiamyanyfrs »nin n .ut na 
-M vfcjmyj PK urwrpfi Tya«foayteyj iy- na woisa 
wfrii avîv* msw&ù yr«a n na wm *pik ti «i am* 
nyi n Diyii juuynya wn non» jtfys ya^jy» n lyanyj vw 
n ,5»d tPirDm on .lyiy-nx ay- taan nyaSyr. $«0 wvbpb 
-j*tfa yttfypmtwy nyayn n "a vd jynyr m» .yftrc ya«5a«m 
avîm ya^yo n .n n ,iy^a ny-i« anDtnyDtfa nyn ni .px 
dix lyjsntsynyanw lyDpyw» na iy-is -»in ayi na trum 
*5«n -an ö*d .D3"inyn iy îyjwi na .^âoyo» nyi» î^b 
yDysanaya bu to h iv .Dyxsia-Duimx:* ry^^oyo k na 
.tî D^nya iy y35y» o«d OyosnyvjtfB ayn) n^yx-«* 
yttfypmajy anyrj »a tik isa ryoïp iyoyx«nB ya^:y 

Jîi«n 
-** jiwi ynyö-px^Besp b>d no n îyasn n«o ni va «im 
-yan ay ya^>yn na jy^yv tj D K na îynyopya ya^yn iynnvn 77 wijra .tojw .wyo Djn pa iy:anya yam$iûD»p->uB*a 

.orw »ne w iy;ynya ya^yn n» »ona« yny-i:mya t»t îyTvan 
pd au«eny w>"iw k yDaiewoaiDSDea* nri pk td tynyr 
na awwa n vfow .awTOrDnwninari nyivöp« t« 
ya^:yo n vi iy>*aya Dy îyaSyu pk Dinwo** îyvjx: Dyi 
n vt IW0H Dy nnäm pu mnwu'K cyi îy^ypto^« ryosi 
pw n na atip'may iyn iï ove dpkb nytn .ïyssï ya*fci"ii 
«a örrenytwiK"Dö3y$e>y:i yivD85m*P ysnyny^riK nynna 
vw m ifixrmm vatöBo ryano ya^m nrnrnn^« y^ 
y^nstDSo "ire vvi Tin .îy^ys-îyssr jD*5a«ii lyasio dsm 
ya^yr. no py^v "un pyoDHwrrüaioisoeaK iyn p« îyjyos:ya 
-bh;ö8P *n« Day5ewi dtdp naa td îyanp .yssjpjBp h pk 
.mwamD wnwtf n na varranw) re»Sm) ns ojrn 

ya^a^n n ya^yn na ,*&u ty^yviyow n pa w ("« 
t» injya^aiya jrDmfrKDirid p« nyyn .nycyn: tnyn onsa 
P^ptram ,i&sî&û8û"iyaD D«n ,diss ya^jyo n nya /T>5:ynya 
wtnBBroawwa d*d ansnya nie 

-y: Wtitfy^w mW ans tyrrnnan* n na yan (a 
nytttny Txn d«ii pan « ,napj pk nat na ,ïyvtny&:iK-Dûay^ 
WVD8S nyr pk -îyD^iiv nyn nya ^n» nyjHjya'nw» nyn p* 

>*d nyanfron nyi» 
-:y:y: -un« lyr-nyot^ia D"a isibb pk fy&KDtsruwns 8 
thd nyi dutwwii DSrôD'it pk si .DPDH^ssDiyn oriwt 
-jyo *k ^*ik D;sDiya pk lySys-Düay^y* lyûnso yi"a na iyj 
-Dnpy taue nrtn vm .tyj»n*-Döay^y3 ya*5a"ii ^ n» ya^ 
«an r: ïywanya ya^yn .nmww* ûi»d p»* mSa m dvd 
an:ynyûB>ya nypnya iyi .-n^ûay^ya D^yssn »«cpnvân nri* 
pn« Dann dpimpij^ mi na »un« nya^jyo nyi tum pw 
: Dnypiya n» DPn^nn:^ dtd»to na nsnn öD^a^ni oyi pk 
înpo^n«p yy^p T^innu o^: nn>oonpy m .pya^ ^a t^k »tm 
■pu rn^va^^ t^k üin^inaii oa^o^K pk D^DD-Döay^yi 

.1VDKB PK WD 

-ay5fc?y} pD^nwâ« tona aw^aDnua in "2 ,tnypnya pan fr op a pfraq » n 78 ,H2p: s tiK irr a ,otiwu*m îî;d~^d »ira ïk~ux£ ;y:y? nyo 
-y; n Tin wyow^jm rrr"«nyöJiM von ibp iyo yaSyu 
-îyaiyp vw TT "i ryv*mytMiM ny3s ^33 .UBKnirEKujrto 
-DDay5ts>y:i n na D*ptfn *i nsns ,a'DD"a id k tw hm v? 
D'prôn y-;yzy-= , j , ::;y d'vtm lyan dpvp^ib yiy^n hm Tyasnsss 
PM hm lyopj'DDj'M h pK .nyanyp pa Dtticn* inroM PM vik 
pmo'iM ntfynyoMo T'i *no orc ryraya yz^m ,ty:oiD*DB> n 
-y: pw ryasn vd m .rrnya pa ui5p*iiimji Tyjyrcnya k pk 
wa lyarupriK oyvpjia ya^DQKB^ytyj vü^m:: tyjgp ,;ynyr 
-&;y n .r, .rs .k opppunio m ,nrn ya'fa&gpfrtyj yo^iy:» 
dt*s nytnya -ly-is nyom k na unwmyan n "uns utfpm 
n yi*pJi&"DDay5py:i n ü<j pk tn .(opanvD'fcB) DRiwtfti 
-$ytDjn na nmwirM n wnx »rrojjnyan iyT na ^mtiim 
D"m« nyi na »tf"ora n is3 .Kau po iyra 
■on ra DVttn o»n wwe »a *wiyü:iK ny^Dpyo -un 
■nrn na lyoiua y:yi^nys pnnoeroy «iw na upuepui 
-jnrtyo*! b-isd p*m iv m?2 d;«io ya'to'M spftni na wm 
pk >"ö nwopK in imd in pm nypnyarDDay^wra D"a -ty^ 
îk »îynyoBnya oa^S *n iy:sp vo >na -.yii'DKa *un ai»»n csi 
iyr na D*i*a y5yrpwu*M njnu yttfypmtwy nyayn ymm n 
bvweud »t nono »ttfyirnrn n PK DyonvöpM lya^^oay^w 
dsi ann t:~nyj i8j jtfys wwk p*m vm ptfa tr: vi 
üraya no pk nyDTO'teDgp ^d « pn no .niHwirK jnuiü 
p*myiMimpyw*p .oyDDicmnnyrSMnDjys an na nruni 
nyi pk îyjiwisnyanyp nruM na ajwawra n Dm w"o 
■wm *t ,tyajianiya"Dpy5asn n na lyjxntf-^möjyy n np^y 
•ya cyi ny3 D^anrnot^j yB^DDK5a ynysyn n na pk ïyopyo 
jKbiB^a y?H pw .iyx:yr,pyD:«p yrn vm n* tvirïMJiDainB 
;yj ,r n^n tan nr^ ;:r,y?pny- n mim û^ D^panDytD-Dyp^aan 
D^a ya*5 ny^yiDpyo ny; na o"Pon , ï , ^B , :»p njn na a^inaeniM 
*iyT tm ,p-iyi "nxî nyi na niDKJ n onyo^ya cxn nn m /j':y- 
yaMsa^iM n nsj ip^y ijn ü»n ^*d nya^^yo nyis nyirepM 
nyi tD3"? iy:sp »t inii Dpr.a « nt rysTSüssnyso isuria w .D"mröB*in p*i Tî D:n:y Dyn t^û .iy5y¥-"K h iv tya'na 
-•»iiüjy nyayn h pa ,5"ö rya^a^M ny-$ jyiPDKa ayn "a 
ny-rs ungBjyDKm ivi t^o t» Dann ,dwuk) ,rmn yto^yp 
pk dît» nyas .D^xiB'DttïVJBSfiDngfi n m Btny ajuwnpfi 
iy:yî ny:"^ a ,e»a .nvn ne öyyi nyvjKj nyi pk 55a k t^j 
yin^K »t n D:y^ nyaK «i «a .lyBay^yj vwnvtrm d s e nrn 
tnyürp n« iyosn p« wn-pyiy Oyam) wa yDyöanaya-D'j 
«i *vik öts^ W *& iyi ûoiP *wiyn ."t iy:yii nnya b*j tî 
ny p"w*mya rai« oyn *pi« .fa^o) lySyx-KonyâD yrn ppns 
yirr« an« m« oanaya ny n»j ,n nyn t^o b>: Tfoay^yj y\ 
m^»o « oyay in» ya^-Düay^yi h pk cu/ed^d kîk "3 .ny"K 
i^sa d»ii p^k wma nyn a*5re pw .îtnsa û^ ypao pk m pk 
-a^yr iyay5 ,e"B y;:r n ,-iyirp n îyjsp îs :jKa:s ycxD pa 
pa .lyDKjonK yomy: nya« tyn^DDnpy oy ,p^n p» rijyoïp 
«a ^^Dsr^'a yjy^ n^aa pk yüDDJKoyiywK n ya^yn 
«t mjyDïTyirnM ny"« n on« anna *au nyssa nyi ya^yn 

•Sno p*i pk 
iv mw dot oy — .nvri pw«>jypn «3 jr»xpvT$iBjn 
■ya îy^yii awirf'ii ptfa tf'B« iy5$t -po »m iri'fiMmM D"11 
nyis -ya^artypn n na wroninim yoDröam n na^iw 
-Doay^byj n ti îy^pmtwy oy ptfa ya^yp "a ,nrrr5yav*n 
-»Siôsp s ny nyi Dgn ryfaa ytsoj^ö n p« .tyo^D^yrnya 
iHjyoïpDmK ny-is r-nynyüpas î^ois-Duay^y: nyis -ws's 
lya^yn pk ,;:i:y2y nnriitfn^v « D«n n n nya »tyonm p« 
-says lyoDKayaw x Tin .lyajmyn« ïsp ix:n^ iya^:yo ijn 
n p« îy^r^D^DiysD öytD^JsiiP ^ pn« dcip Dyv^ia îy^j 
■a^r, oyn pa (1 wrt iy"« ya>n n tî lyj^ayj oy i«n njy^ya 
n rai« rya^yn n , ix .psoeny"* nyn» riumny^nrtyDvt iya^ 
ya^;yv,ya yiy^r pa ^n ny - ; b^D .T^iyo tanyii yvsai^ip 
D*nis îyoïP Dsii ny^x n w tystSüSDiysD n tya^naiyn iypy 
pw n ni lai« ".y-i î^k rjn^Bnya ny^ny^i« .p^Dtrny^x pa 
«î î« î^ î2i« p^k .nyD^p ^m îy^pMitaay ny^K ytDyûanaya 
DSi VI tiupvtùïï D^oyn ,n iyi pa D;y^ iy^« d^x ty-iyn jwmß-DMjnw h 80 «a ^a irr pn d*h m nyaiyp-iyöis na unynanyjias $naoy 
.]y^;ns n« ïy^osm ,ty*aiSD8 ,b»b ,pyjtt> .lyspyD^K 
.isa-is î« vi ttfypMuaay nwrjMi yanyva h "a pw nyzs 
nyaayS k snaoy cyi 1x2 v^ayta bdko ya^yn nyöiDnyaya n 
rx ïkji» nyrn .nyanyp rya^a"ii cyi pk rya"5anye i* ö"x 
bjh nnrvia y-un:nyn « n* .anaytatpftirtpa DBnyra lyix 
.•yna'p war nw ^ mrPK t*p n -lya^yu pk m nyi ttfssyn 
»DWiODriM Tt ona ,ia8DBnu îyt^&nnoy îk pk to anay«i 
.(nrn-^yD^n) p^n îyay^ w taSypMioay aiaya iy:yr "t na 

Tî ttfypM*,t::y nyax nrmnr yta^ypMttaay lynyn n "n 
lyerniv ,via ne y^^^yD^ta nyi pa anaytatstfia lymo-iyaya n 
iy5yvysD k anyii n» ,aaiayay-otaay5pya njn mm pytaany"« n 
nyvj^i nyi nyn yaar y-iîVK -iytr,s njn anayaM^ny iyö5ynya 
.nysnyp pk vi «a rytafan iv y-îsnys ly^agnasy "iy:a*tf 
-a*p ^id x ty^-iD nyoïûnyaya n isp nwnMî 5& yoMia k "a 
,%mw îytatyî ,dj"k "n^jynya n D:«ntD rao c^a »tyoKm nyi 
ra Dy >*aMi to>D ,tys tanyr lyopsa ym pa .inyû ny-i$ wn 
-aMï na aareaK5aD*i«a nyi »a ami cyi na y^sn n nyrtarpn 
w* «a lyi» ny»a o;y> n n iyn tf*a« .iko na mi .nrn 
V» .t^Diyi vi tD»n .ina'p yt^yp^tajy -îyayn imiaya tynyu 
^»oü£» .y^tn y^yiDpyo w* tD^nayy: do ,iy^s yDDj^s n 
/îytaia nyt na DnyD'fijn'TO D"v y;jK5 k naa yaai* n rjnyii 
.nwriMi n ^a mi »wnnJn] y*in*K na ^o nyi ûna ny-is 
«a 5>e>d5 m .lyoMTi na Daama n o«m aannita ijn d*o lyr» 
jnjnin h anaya^ua ya"» ,îyexnv jn«a d'îs iyi« .ty^ara n 

.ryp «a ^o^ m 

-2« vi ^r en www: ^m i^d îyn«n nrn ^îd « «a nyn^ 
îy^yii nyn^ Djn iy:yii .nyirp yrn na îyiiyisn cyn ü s a tyny: 
nm û^ns yoi^^ôDïjp ytn ryaayia vo .txnn lyöys» n*tD 
-Doay^yj nya^D:y:^N iyi îx f iyi"M îv nrz ,*iynn «n ^xs 
ny-r ne B"p nyaa«^ nyi p» wn p»n Pi$a mi inyo do pk dp» 

,aaixai«5BD"MSD dvb ùwy yooayn pk pöd^d^h jtiiVk pk tfiBK — ."iy^îy?2 
■jyo ûjn orrnya m asn ni* pk dkitkö» nnyt niDKj h ti 
-D^yrj'y; tKrôxnp ayn d*d ,mwnw n .teJKp-iniM bd*5 
ntëpiDDya yyoi»Mv« n iy;yr tymvîyoKi ya'5jya n .nui« 
-urriyim xny^t pu n* ,(im$ïnyayj cyn d*d) ïxmjn isna 
ny£D -isns cnya-iycsr rnyniB pk y-uypiû vi ry^aya ^ 
wm "ï ism .BTsnsia moa a-un ßrom ya^yn tygig&gD 
îytm n ps ïjmewik n pa *no ù"3 vi "J lyfoKnya ,vn 
lyo yaftm ,tm Ty:nK"ann k pa iKiKiriytri d'pk vik pk 
i)Kftnv> "iy^T ona d^ïk vi DWÜ3 «t ikii ,5j>îy5n-îycsî Dan 
lis .nn rya^^Doya^K ik D$n ö^pro^a-iyEST n .ö"Pjpd*5b 
-ik nyn tomik .www lyo^n ;y:^ viïv)) ,-y^ty^-iy^^T n 
5>"ü ïyoenyDJiK cyi pk 5>«jkp nwH'marntfa « ova .nËarpi 
pns "lyD^ii ,î^2iniK nyn nas pk îyBjiK pa ü:im$: /via pa 
-jk ya^ay pa û^pro^a n DDfrii pk .temrt^iw tan pk 
ny*i pa Diyunya ,?k5s cy:y^ pk vi \yvzv: csu ,iyim y-iy-t 
-nwym "y~ d*o ryoKro tî db*o ,kûsudk-i3 ipwanKrora 
ntfKWPiyoKi yv*a pa iy;;i:y£y n .ö^prD^B-iyoKt nyrijpo 
Dyi pk tns dj$- .Sswp-iniK Djn pa vure &jynKj vi îyoïp 
tpik frmatf pk vuw iy^2 BfMuyay "ire h inii .fojKPiniK 
Dp:is rytn «a .DiWBJKonjm nranya tnyn Dya5»yn »jya^ny: 
tnyn pk 5"ïrvia im pa d»vik tewp-tniK nya^yo nyn ödip 
D^ya Djn pa dis-: nya*foiDJM"K -y" pk DxyryjDiKa nyB"u 
o^ys njn m ,bj"p v^yiiw .îKrnrDtoay5e>y:i nya^yta nyn» 
-:y pk a«nK v*ii tDjjyn ny .pniK Djn lyts^ ^ na înpa î s x 
.^ya^K D211 î>*c ya^yii .anyosnaiya nwnjn k d*d vi t:an 
■^a) ;:i:y2y^;^P"iniK nyi o^o vi or-;y t3D?mi lia i:y H 
-yj n vin D"* nyra^ynyn pk nyaK t^k ya^yn ,(l ni| 

jjuyay-Doay^iy 
ne yûDiKaiywî d^i — .tnpnpp-^jnw ^ jnspjn» ^ 
"iy^yanw>iiK njh pa DPJsayo lyn t^n diokisök ryvaw cyi 
îya^jyD nyi^ D^ys cyn pa ûBK^iyi^K n .n .n »y^pyry tmfrOBatfjiwi h 82 pk w-û lyum iv .t&ttwmpurttnvm yD^yj "a ,t5j 
n pk d»i .d-ikh pk *i."dp d^v wtârrun pk pk nyi:y? 
iy:yr ya^yu .onyôiyp-Syiw »m y&finyrmM h ne d^^ix 
p*i tj^iK in Dms s m pa iy:"K .D'jya ûjn pa yoKs aa>in n 
pk ftMtJpnw Djn anjyonwDnn ,d*o nyn pk ,e«i nyöenwMiK 
-njonri pw ûjn pa ùi$a ijn PK B*jp-ny [K ö*ü vi tun» 
,nDin pa Dp^S rtM casy-i rya*S "ira ruran n .5yy** ij* 
->*-2^n n \y2$r\ pk pnoyD'D t^; TOPayinnyo yi fynra 
■un» Ntf"n pa lynyoerçra onyaiyp »m yîx .cnaa w»tuto'5 
-y5 v^vivi rw"i .tyoyöyrDtfa h na D*inyjB>w lyoinw 
BrttMpmmimnnM ytw2-iyi n .v*n pk \*r\n -\vi nvi an 
B'j si iy;»p td îyrtfyn .Dî^iojttrwnnyj « iin ryaKnnya 
wyanyrmK n p:*o k Dn^mwoyaw na anaroip ,iyn^n^yn 
-"n n p* aatfoicnirötfa k .urururDP pk y^y^K^-riymyj 
m* d^ pnwSoia ;k vî rjtf*a «i pk Diysiyp-tyw n pa \vï> 
yfi"D» pk yû-i«n k jy-i&m DnyBWftmtf »m h na to^n ^a 
ns-Do^y^y; nya^jyn -ly-i« o'jya ny-r tnyp cyn Tin .yoso 
"jyo b2ks d"PB«dp y:PD"5ra"5:i n riyi .nyoy-u vnyaji« tiu 
lyrn^ynyï pk .t^p ya^ami n pk iwm^n« dki *p5 
nyp"5yiw n pa cpjKay» lyr^yroyi pa tf*n nyi ona ,d"S 
kîk pk rowM*onjm lyajssnyi ryriK iyn vi djpiw ,onya 
inut nyr iKa ryoitfenpa tnyp StOKpnnw nri tk .y^rsa 
-o:k vi ajyay teasp-iyos? nytuwnyfi -un ,dwot nys f rs5a 
-kp ny-r pk trony-i .^Kp-pniK pa 5"ö |yDDD"ii cyi jy;yp 
.îrpjmrpaia i* abonna nanro»«^w 
"îvv ry**n yan'-noa pk yny-jK j<d*u w rj/^yr cy -un* 
ny^K tony^ -n^n:y .ly^Kî pa nrîtfD'nn d»i ïjraana ty^r yo 
pa ,^ypDio tyny-r:nyn k pa ;^v^n n -nin- pdw mw*? dkt 
pk öpmy>3yo«nx îynyii .11 .t« .k ^ry^-jy-Kr n ryDftni 
onyn ,iy«iDyisjy»:NPv yan'inoa n Tin .D^prD^a-rycK? n 
lyoKt nyi îyn .îyo^m pk öxnB^y:DT.K ?«Äp-tni« oyn Tin 
nyn pk Dnysnyp-^yr,^ n pa Dtfn dki 2k *t»ik tsyno ,onnK r^K 

.TMi pmv Dnyr D^ya iyï:K: 83 ww* .toj« .wjna ojn lia nwTya ^nt<oDTJ-*^û«3 

n« d*wp5bd*p nnyi bk-ikbk lys»« wn px mu db 
"$xm .lywrc^vtyinyj yjy-wiya 112 tô*n in trn Bvjs^pna 
-pj*np »3 rynyii Diyn^y: d*jûik "5ny5n vw n* Da«5 iy:sp ya 
n îk .rypiyoya n^n î/pnd si vwtf .DytDD*D-tyinyj ne \vu"ïï 
-sp DUD^iimn9Ki cy-t na nu y^pyiy nyi na D-iyujyviymy: 
ou »it« Dpaifi '« hk îvny; na üpyin *k nruni w*"-\vi m 
Jons] wwo*vt\ n n;ym »pyin:^ 

wn *pm TOnri ns WPTii ya^yu ,iymy: y^nyanya yjy 
-mk njn na ïyiny: n np*y ny-r ïyjy? ,m-DDay5e>ya wïiyz 
ny-rs D*in ytrora nnyr k Dsn Sya«* n ,5ya"K nymsmin îya 
.îyiannya yinaytpm iy:yp ov^y: onyii yaftni »d'1îid"$v 
nsa yjyanyrm« n ,&D»n nyj:y? « na iyj:ia"-i nyi« prn 
*iîk 5>s21de» nyas pk d'UTOFB ym .cm n D^ny; ya^yu ,&nn 
8î8 pk .5>ya"K h i*a*K iyiyii ïw^xwpnw b*j îsp n tk x& 
.v^vk'o wm\& Tt ö5wi oy nyaSyii p« b>kû « n tnyn paa 
-yn isnn pj«i a tm* "a w* BTöD-Tpy öyö^Kö-is:as ym 
a^v lyat* ; i«i 5a .n- ,1 .o^msa n örr^ensas pi ryîyrô 
aascyj sas nnyr ynttnys* ya*5jny ïk no lyaKma yvwwn 

•ttrpmra »*a vw önyii 
d>j îsp >ya«K nyn na uann ywiswn Vüwb k tk 
dsi tw vfruy isj ,D^ys cyi ns wvviv n ryanom* ro5a 
D'Wimm y'ciKD n non tspniya ,îy2$î nyi îiq îyîs^n« 
pk yrtfyn ûmnsrnDDitp) dpjk:s iy-;s ajunnaya-ûDaSyt na 

JW5XPK wmxx omstmya ^a -inyt 
lyofti ya*5a«M n« ya^jy» n îk ,îynyry:i îyn^.K iyn«n td 
D8i n^iK .ntnaoy pk îk:hk ryan^yrorr na d^iik tyoïp wvn 
-îyn^K n iKTiv cyi na vi ly^Piioay ^^jye tDiyn annsy 
d'pk nsnx rypJ^t y^^yii .îy^p^oyD yronsa-ry^K yjym^ya 
: îyan rr^a î^k ty^wsp n w (didsipd) pst-^yp^Dy» 
^Mîrna ^vt PK iktuh nyjy oa^^anya ,*n^a^v, nya« oy ts-iyn 
.pyD^ny^K n Tt ntfP'iNMy on^» na n« iwmß-OMjnttfjM h g4 .Syo'BKp lyötsny d'pk ryanewa lyasn va ysftfti (2 pk 1 
ya*5a*ni h pa 5"ö nyoDroyii pk ipdihwwm nyn lyjyr 
-ikb teMp-pii» nyn in t:;y-:y »na nyi "3 .nttKrurDûatânri 
vi» pk ,î»o d"3 m totiip *no k n» ny .wm pu p^x vt 
■nyp-5yw oyj"5p a ■>* >;sn i:y yaaD r«i vi» ly^K ,wna 
pk -lyztfyu ,Dn*tD^p -uns nitfiPP ûrafirurroî» ayn ,nya 
-"K nyn i* Dnyunya f D'jya HQ>forD mv nD'$aw K^K^snnsy 
-yso rn-DüDy^»y; t'*i»B iy o»n y^vy^ n »11 bpjib pk ,5ya 
-ix üvi na Mijyay n .»m WfiBD* inyr pk ytrpp^v 

Trw» Dyi nyajiK ,&jyiKD in d*bw »na w "3 togpm 
pk ov uni tna lym^yroy-; vi« ,(D'niB dk) p^-ukp oy:yan 
öp^b Dyi pö lyjjKöyjj* .iwi« DD'fturo oyi na 5y*-isii iyi 
-»fcoy5 "ira ra y^-ty^D nyi na tyt^n yvu vi» vi Bfiira 
tro öpynyn pk vfcrwn pk »"» joftm na ,uq5»b ys 
-*ö) iys^ y^n:» nyi« gm&DiTT n öan uro yaftm n win 
yronn-D"^ ,y&-iK* n ik vi ihükb »i lytDji« n» (1 ïia 
""» 5 yüorjynrK yv*a jy^ira .iys^ yj^^p nyis wo&mw* 
lyoKnv dvîk .«i:ysy-D03y^ya îD^a^ii n vi tö'BM | y s 
HDHI&dp iyi na ünyunyjn» p»*i .»ii 5i»ii h DD«n 
,5kjkp lyöDj'Hmr» ik pk pn» dvb pk >w«p-im» oyi 
.(l lira) nnni ny-ia i * * v öan jyo ßDftm 
ünn» vi tMHjy pk hk* nyöyD'twy* 12—10 dtik pk t^ n 
lyrtfyii nyDiDiyny:! nyi ps pftrfttwgii oyn r-uyonyion» 

.t™*1» 1.VK PK BDIp 

•»» .îyBipyansa d>j ik: pk nypiyD |«p îdt ^ »ntfira "3 
d^d lyoK/^iys nyr:yii nyn« inpo n^^ iyi iv uru"*ik in 
-D ^ i n 2 yjysnyr'nK dkt ,^ytD"n pi ö^yö^yapyns-iyiip k 
k îKiKs nsj t^k oy ly^yn pk a y d > n ny-s ^^nn 
tyo^ny û«a ^t BD'nra oy^^yii nynK ,::ujy£y py*5p n«: 
asonyii lyoniyj k Djyooi^D :n:yDKnnyD nypnya-Dûay^ya 
n«: ik: nyn ps n^jni n îyns.i oyi nn k jjioi^a w»«$ k pk 
5yo>nK n îy^Ko y^^i jyn^Ksnynp n^ina « pd t^ -mw 
îyo^n Dy^yon^ oyn hb \vî"v y:yn^nynyn>K n .ypnD-\$v a3KM*ns-i"P wn «a nyûyfi» iy:yr nypnys: jyatny cyn nya 
.(Dytn*s*Dve y^ipinsp) ryftansp yro-iss-nroTo n 

»tyururuy n roc onjnw ina îynsn ^tj^snp nroenj» d'pk 
-yst? n« snaoy m tnyn »j na Tin osas "k d«i yrtfyii 
-yo djh R2D tynyn i* lya^aw "W ijim mm tMPM .irp n ny& 
î*i« "k am na »ididbwik -\v\ iv m3"t? a esn dsii opJisa 
nyny; nyi na nrururtv n ma *pik m .aaiöanaya p*t ïv 

.o^onjn w îs lyngn yaftm nyoïo 

Avnyw: \y2$- td »11 .tyafcii iipa $£k — jjPXKmapjyo 
-d^k rynyn tiK firoro lyttfyt) ny^a "ire nyis p*k *pn tyiyn 
Bnsrami "i ryaftni Tin .DyöDmönyDin wn pa lyD^öpyj 
rn .ö^J^rinani n ns ryirani nyi na *i?*n *iyn tro .nytrm 
Vi anwDDyfipa .(ptodik) nyDionyajrj nri na 5"n in is 
ByMnayn ajm iy^t v« lyjyi «i an« ijkii wk *pw nyoystr 
mid^dbww "un n« irunrvn cy~ jto .(1 lira) îyisr.y; 
ny m /ukbptc Bmsnyi&'iM \» pk T^jyny; ma n na "k na 
"OD'ftpo in iv D"ptHPnga yoMiy:i « Dsn ya^yn ,MU"tf 
^îd s nnyr tosn ^»myDiDnyny:) njn na t^ino"^ n .y^pyny 
yo^ya na BDtäu»ya purum ,iy:sp y^^i »urBPGprotëa 
*im .nnyomriya -d m ti n« oi^n d>» nft'&J* ti .tymyj 
Twn îk ion 1 5>yis "iyi pk jwh a nnyr pk d«vib"?p n ny^x ni 
dst pn ,n« wn n« TiVi tt oan m^n dst ; îkd û"3 m iyi 
•ön» "Snru ,"y^snDD;yc„ lytwypyn nyi na oysana nyi pk 
cyn Tin ."îvi P£D tn» pk oyi lia pyiiv nyi ."yrpfo^sa d»i„ 
-".D-iy^y; n ,iy^: « tpi« bnno^M nyo^K iyi ha lyo^myr^ 
oy^pyr. »k lytayösnayn ayi 1x2 ryo^nareiv j^^n n^Kimyö 
TsnDDjyD n m ,DD^n nya^o^ .iw^ooyayi nn^K sin« ti ^sî 
Sscöas nynx ,;yt: ny^s -iyn» »m ^ny p« rjnyn fiixi y* 
»1 tk f "i«^p îy^sD n^a lynta ^ diip j^oyo^yn t^: nnyt n pk 
snDMDVDnmi) yygftimip. nyn na a^ynn» DijnynjiK d^ t^k 
na a'aiynniüiK tycip^stD^w ty;sP tyau^eny yi^n .(^« na 
nyj k na a^ynn» î^k ksi; vî ixa y^snoojyD n nsno ,ti JMMIfi-ttpjâvpj H ryany^nK iy-iyn ûîHHwn Tin .2 .* îkp pk atrn nytyn 

5»«ej"p lyTKnDwyo dkii rmriB "n ,BWWfi lyru px 
tëwiiu .:mfi«V"K na oyva-ia nyi ryom*B rtfa du |mp du 
-ny ri"a iyjyr Tya* tfaa .bBKmwjrow nie Miûamara n 
nw WtfBnyr , ntK h ni tau* nyi vik ryjKt îkp \vn ,nruu»ff 
n Ddp nynna îk .ïyumya n?« t» wiw .lyopy^ayrum 
-»11 y^Kt;:^ pu "k dit ;k Dann ixroyB» pk y*KnöD:yD 
na o»v h) b«rDwro v\ ny2 .^1 ar-uy mm îv-am« ann 
:D'ino"5e> yeenyanK n nrrrm »a skik û^bb fan jynsa 
jyas "a) MtfoKnirötfa « msnam tsnyj oyvsna iym d^d nyzis 
jmotfa p*p du c^n Oukuk-ü"^ 'wnanya « .2 .v 
-y: dpk - Dûay^yj nyi — .DWip jia nrusayD iyi 
pw pk ikd ijn ni Djnauu : ibik trupftiB cyi wm dîw 
ma h pk .^nsrjyo pk roD»u .DajnwBMK jum Tfoay^yj 
P*5k pk n in» rruwMnrroi mmK ryawweiix ^5-u* dkh 
"VtDtr pn pnK îkd iyn D:jynn .DPs-ooaitfBwi dix D2»wa vik 
n pk ouys DwruniWTnwi n« tytnyDyinya .n /1 .nwinr» 
îkd nyi :ym^iw n pm y^tsa n îkp »»anyn .t*p iD^a«n 
ru »pria yamiv "n n« ,îyD:iK na nyi» nd*ik na m^ îkp 
pk îyjyr dkv, ryna »a .yiyoyn « onain yy<?ga yD*y5 n 
-nya wn ikq nyi *nm .tDaKtnyMKiw na Brogatc yi^n n 
iy:ny^ i* du »na jnaww pk na'nim .îwwn na rya»n iyp 
/na pk îks pa nruwnuB ye^DDn /rrp wrpiayrD»j dkï 
■un Tin Ain ry^un pk lywiKöBnya .îkd pa mrmrya nyas 
-o"^ nyn *pik ryop^ia-rn wrr"a pa jjn»n mw»mm 
v*)fàm*ov pvn îya'teay^yji \yi2y:y::$ nyi ,twn ">yiK onn 
nyi n pa ;n:yny;D^nK .ya^yn »miui nyöoayn nyn w tu 
-^p oyi pa pk 5ya»K nyi pa Diyi:iryn .D»pjunnn yo:KD 
PK DyDD^D-iyiny: jyvjK; cy-i nyn^K in n D^nainya ,on»tD 
nyi t«iv D«n »1 «ni ,v5w ru .nyeiyp îyv:K: d'pk pk iwy* 
n wiw ,(Dipny;yii di^twis) ^yasiD^ îyDDDyn ippk D3»n: 
îya^yii n^D .D^aD^K-jy^KT pa tysa:ya ayi d^o îkc û»*a ti lyjyt »ne nyi «a wiyrn n .tanynya îy:niN pu* ryasn to 
-y: h .ïitfinsirDDnn n w ^sj ïyoïp onKtrpp dis jpdkb^b 
ijroînyoiiK nyi tf*BK n« ,aaiaysy-D8ay5py:i nyn ddk ~m 
,$ya«K n nn x .ly^tp 180 Q"a tik /îyûionyaya nyi na 5"ö 
nma ryûoayn p« .du« nyi en« i:y:.V2 n "îyûiy-pn lynyii 
ïp) oawa ii« öJrunwD^K pixd^ nnyï ^ya^a n p« y^vpyiy pb 
wyzy -iVuvnvDïïx iv\ ikb ji .n .^ic-nymD cyi inb tDpy-pi 
H dtoi îbin cyn tpw .(1 iwa) 5"irnyöiD;iyaya nyi pb 
^sj >ia-iyDiD oyi îy;ypiojx apy-pi DïnfiWWDin* Ksnyso 
.*«£» nyi p« m n t«o Div bdip D^£Dn«"iyDst oyi 
f ö"ii ntK DyvsiB nyrp^oy rcaa « *ikb deip »ïtb nyn «a 
h pd m du ^îk .dît* pb pk audp tnyu onsa^p nyn dsii 
-yj .tyaawn yrc"^ .yi^ia n a»5w .työpaiBTn yny-i:** 
.îkd D"a ?ya"« ny-r pb m tttfrpay: ya^jy r:x: orna îyn 
yan'moa n as Dirom umWW n pb yvg'ïgDg nyi Tili 
-^stnsa) n«» nyi pk tyîm yoniy: pb D»pj'D'$fi « amrn 
-so pk .ajiayay-DDay^ya n wa DaaE yaSyu f (iytm ya»* 
•»n« Dysa t *na n DfrPB Dönwri M 5 nyaoayn iyi pb DjyD 
.-lyanyp lyrau nn^N Tin oum oya^yp ftraya « ,î«o iyn ni 
pk jnam&'iM ya^Dasran^ n p^k va vt b^ûip yv*3 "ai 
.tyss^ iï ptrn pk û^piDKt pa àvaya a îs ûdip oy 
kvp tyis .x .ttDK-itusp -iB/B»:iä£sD*DB ijn t 1 « anTiipnyD 
■=i»j ddip nyaSyii .u"m*riyinyj -lypwrBDrK .nyttf« -iyn pa 
n tyasn lypnya pa aaKaa» D"a .nyp-iya-Doay^ya ayn 
-nyn n .Gy^ns-Duay^y; n pa ninn h Diynjityi) mnn 
div mu î^k D8V, oy^K- nivpa ,P^njs nyn ,tyMiiyiW3 .twn 
n anara«iB aaipnm y^i^iiy^ x f tDDy^^ya lyo^iix pa nyanyp 
dsp ^n^ayi « ,îxt:Dpy pa ^ysKt:^ jyDDsyn dïv fn ûBK^am«? 
y:i ny:y^ pk öa«K> pr îy^n^ay; yanyn^« y^K pa nyp-iKD^ t^ 
-Böay^ya nyn mi Dyiasa nyn« .iyay^ pa py^vi:y nyn pn ix 
aani* p« Dy^>K d^i tûi:pi^iya wwv: Dsinsj Tt ükh üpk 
cyi üxnyi nynna D^iy D»n iyo dsp iv ,ckt .di^h s w 
,dd^ k pk i»D^aa"5a n»a 0^ dï^k ïanyp ny;ya iyoopn«D^ na îwm D3«5 * o^nn ryttfyt r;x; L -; i^bk Dan dp n«u 
itaK na .typaoBw ,ninn yo'iiyj w n* d*ii mna5 frp* 
»•feMtfWpn nu jD'tefittran»? n jtfa« n« amw 
omni .nyoayîHsw m"3 mnm W2 ny-î» y 3 *5 »www 

ira« -UDifeatfra» d^nmdpj/d »v:0 ryanyj 

■an nya r* .d'ik ddip wn*a mjru* n« »nya i*pn 
-ya wuwit ^id-iw)iq d«h d3ko ,Dî*n« »y»nyjyii D'« 
nrr« mtx pk d»t a»ia .Mya na !»ya«K un dwpbm ry;:uyn 
■ao'tom in r« .nya»! ny::* pk s»b «um tri« .rama a pn ö »j 
-»D2« .Brum-oromw on wu w: raw m»a ru ûîwi» 
irai .5nwrDöay*»y:i drmtuib can in* ,ry»na M?*? m* 
yp-mö» d:j"5 iwsn dsh onna mu ni -manann mu sp:i 3 
n iyii ti*M >»* vi rya*nrun ry*î*ottznyaD h ; [ymwmj 

.1VD8S b^sdzk p« nyöiDnyayj 
nya Dttwvp^ y^yiopyo n Diyii wiya D yi nyn 
ne »imniD n* ry^wtowDy^ »^y*« tpn omi»» 
n« d>:b na pivjd»ik îk ,nn cy- rin tw nu .owiyp urra 
■:i« nya^oay^w nyi na ptfn »ny»nyuiK cyi atf» .pro 
-won -no « Qnyvvnw .nmninm wîvw n »13 D«pa"fc 
.îko div tynna dtwis Tyipnyayii nyi ddip **d5"d y^^ 
w nm .Ona nyi w -gr«Art) ma -un lit nyrma ?i&tf«D 
ï3»n »n .îpoip -taro» b»j ri» ny oyii yi"n na oyj»« »»a 
31 ;sp îxo nyivopK nyi nsns ,pw D yi »nen ptfa tfaa 
•n an« .otaruj rM^"ii ojn to tiban nw-mva Ton ^: 
ins vfcyo ö'i ru yoiypyaow D*n nya .d*j dtod* »na 
un na niru nyi p K d«pe>b« n .nnyo -»: .ïy^o^ v^zd:~p 
(vrm un «3 ^»^«ta .f» D"3 Hvs^ns) D^yaM r^yiopyo 
d»ii nona ,iyny^x c „ 2 m *m r«« »3 nyjnKD» ^«ddb« pk 
ny-r >"ii ,pnn cyi ma n D3yDDj"ü o«n ^^n »t jtp»5 yrn 
h .ö:yo«ny fi !5yiD m ipma »3 i^bk ormnwi ^>r i^p îkd 
ly^yo n rx î'tiûn nyn PK ïnyDj? ryan y^n yjyainyrini« 
•=id « pk n« ,nnnn ny^r nyi^x dis Dyn pk iy;yp ^ Y r ^ w pk o^pjyonra jyajipnojy runi» ijudotx nym DMjra îv5kd 
^skp pk D^jrttwan onyn pa» wn .ty'o:i vw 5$ebd$ 
■tora Tin .niow nyn îis n»: iy;yï iy5rr»ayrDDDy$e>y:i n .14 
»-o ,nftpo yjyaKWD f txn»opK£rD3^xi?*ii5 y-iyi:a nu 5n«n 
immtfaivonaa wmx Djn ikb BTHyttmyoicm ■woDy^ya n 
.onyn dw p*p "t îynsn «ou nrtfnvnyDimp Djn n*<D .pd -ar»»t 
îyssî lys^^yo cy-r untnBBpmi IOT> I8P nyo^-iyzy; nyn pk 
.îyDKE wtimw »i rai* Dm vik îu* runpw cy:iyîy5:i k ö^d 
-n» nxn iyv, f $5o nn ou .Dmoœ» n ly^a Dy pk cyn nn a 
pk dpjib nyoaySBWi m"3 pk onyoîrojy mpnram dicts: 
n« pk aaioanaya mn ikb w*ip*y h .ojyouD ntraftKUh 
.nyoïDiyay: n pk iro'TUtnK nugp ?st îycsî iyn m ,\"\ oyn 
yopyn d»i nyaumi ^d « oaSyn wwik nwun oyi 
5«n .lyaîUDwnyBD n nà Dmuywxnnw n ni BnmBBWM 
y*:a: n Tin Ptfa du "1 tyo^w ^îcnyaiD pd iy;jxDy::$ 
BroyBDmonybiD n n pd nD»nnri "î "isj ^"myoïînyayj 
te m >*rppu n pk ^nis pd nyo«n i^dk tî lysirn n« 
-jyaypDJKTi « tkb dskd bdip ,tt;Kty: ^kdj^k pw îynsn 
•irwiM nmuDiwuM runo « n« ivaun* "k ik pd irurowi 
.&voyu"M ntn w h nyDK pw osn didkbw yD^vow *1 
-KsiysD ^d k ps oansyn D"X p*n pk ou tnyn «a p>k îk 

.îy»r»D 
pd MnyDjnnya n pk jnvwu» — .BfiStfinyuBiw 
« na -varia tnyn n .oaitBruHJKiw iyi nyn -îysiEnyDya im 
yifPK rq ryspoio n pk rD'navaD'w trait >«n wk ,skp 
-kp w hd pikd» ly^nsrxnK jynyii nw vi îyiycymyo ivn 

.nrp dst îyD^o^D^n« nytDys^ iyj 
-yi vw y^x vnw iy^a 5>ytD>gKp rytn d^d tDpyinj^ 
-y: 43nyao» nyn ,DoKènyi3Kiw nyn pd iy;;i:^^ny y&:**p 
■ytM^K Dnrunya x d^k ,irp pa îyrir om nu dswp .»in 
y::^ï^£ n r^K »iniaya -iyi -ns: jjiy^my jnvoic^jnKp ytD:KDyn 
■nyny w pyiw cyi -ixd (ddhd) iytn*m5n3 n pd t^woyo 
yjy> y^« vw no « p^d k p^i :i:y: pk oy ,ii»p d»"î îyn wms-DBpjrtojw n 90 lyotfaa^ya ya^i lyaaweny yanaynynrajKS .yoi^^aosp 
-ye rya^a/m nreaKa ajn frasöP ryann kîm iï na n* *pö nt« 
ra Tya*ûaMi na nya»û ^a*ii *pw .tynynxj"* naa .onaga 
lin nus pk ïyay5-DDay5B>ya o«n rayûonpy *iyt5»DPKa nyn 
onmanya k tyvnya no -\vwsv'? njn »non .îko tan -as m »na 
/na iy- iv iyn»v an»« ^st Dmi antrDDay5B>ya iyiPDayoa** 
b»e iyas ,y^»"i wbpm n ny D5»atf ^vr^vz cy- «a nono 
Ad umuteonim *w "a y^m t"t pk D"pa»öyö nannip nym 

.ur-;:yy; p» 
;y&yöanaya on ona .n .- ,y»*âysasp njn ta»e nya ,»tf« 
ya»5ayn h oanayya vi ta$n ^wjr^ödikb nsn «a wiya 
/na ixn na y^i h ïs ïp/k d»û omy tî oa^n .t^wayo 
D:«»:"iyT Tyenyu vt^v d*d Dyoa i*d jynsn 1 5yta»BKp pk 
DöKBnyaaKiw na a3K3-Daai5p*ttDay ipa'tofifttPjyDnrnDita ny-r 
tD^prwii mnfrnya kîk na "îyaa pk iy .tniaya nyn w na 
îy:y^ï oysy *nsa «t iyno ts îk /na ijn na iyay^ cyi pk 
-qm awin 9 na t^s pu .1 5yD'ö*p pa tya;sry:i vw cyn ïv 
Ktôpjyo d*t ,iyny?ya nynna pw lyasn nna mi /pi D^yp^i 
•nyBis-iyay; -»yanayopini ,ûît»k d*o ryoKTO ,njn pk gnaoy 
îi2 D*na nyn w na 5yayp-yp5»at!> k na orna n y^yx-"« ik na 
■myo tyttfyr &:«-■& »na ya^eoyo n Dan .irp lyviaya-": k 
-5»yt k ^aa îyjjyT tyxp&ra n^ns ,ö"x p»k pk unaoy p" 1 « ni 
esh lyayuöDyraia ,îy^yt nnyr Bftp^wfi n« iwJm .iD^payû 
.rrn ya^a^n p« û»a ya^>yn *w ûnio» n« nyx nnyo d^ouh »i 
-ya »»n iio^p nyir.K D«ti*i ,p^n ria*un ni^a tr: ddip dsi 
« ,ta"pa^oiysnya ya»D"ta"K n« ya^*D«rD*a rna n taaayia 
« ^n« oun dp^2 nyjprm ny-i n«j /na nyi na ^vsnayajn 
-y: îya^^ayo Djn na aitipmoap Tönan^nya» "iyi o^o nw>w 
m mv*2 na ê^p nyn .tyonimo^ip jnyayn n «a oiy-i^nya ,rnn 
«a ^"ii ..c ( r; lya^DyoD^o^ymya-o^a îk na pk »naoy rya^ 
ttsn ,1889 pk ly^^» .n d*d ryrmya Dy a»n v« % w .omaya nyi 
-lyinya rtytsayoy^rtyinya y5» pw ^nys^^^yz n*nya d»i 
PM na "n^o pk ïya«»nya tayn oy ya^yv. .Dnya-^s^in î*x ty^yv 91 wy» ï vyx .ropa pyr pB pygnya gyngpygi^ 

,n»K cyi îis 3>tfp*ittMy yan^iiya ywsn n tas .îyny5 nai 
-snaoy y^n ans "îyna .rvnya JHjyroiWJiB t^j ^s: 5"Vftn 
-»ru anftmya a Disnsa jpïpjib nyi nsa mmkb tya*£* ya"J 
cyi ps ptàa t^a nmo îyniK^ mn pu nwa djp .tyiiM* îyo 
TFi »a ^sa »t lytio won *is- ,û"iny:ny iruni Btfa-iyûiD 
nyn Dayoso wn îk ,tyo"ii td pk iypyn oyi iyny;D-in tmnyï 
mann .nyoDrp^nyaya iyi nym» nyi nsa pk urtt'a&jy nyi 
tp%£*& nu nwa nyDyu « TfoUBonn îynsn vära h D«n 
■y: ny«t nyansn pk ;qy5T»e iyi"K iymxe> tyiyDy-ii k tik 

.yiyiyiisy « diu 
-iya .tmnyi n vfryo îy^«o w nan -îyn« — .^HJ^Djy 
iyi nyn ^d k nnyr BttiuiirDDaytey:) jd^3«ii H tt ïyiywy 
,o«p3»D>5a id « \vï$n n* "lyDyn; ^0 lynyn »1 .ttaKtny^Kin? 
pa j'ijyj'i&Bny p« tybtoni wk /îymDiyaya h Diyunyï 
,5»n y: 1 ';? vjw x b»d «ktwpîi « na nyjy^p pk dsïï iwi« ts 
cy:yDP«vnyn k na ësp « na iPDjru ,yD»o a pm^yssttt? tnyu 
Ti tyinyonya ,*uim nypn im* na îy^poio yt:«^ n pk ,îbd 
r tyDyayatDi53 yoma Tt iy^PMiajy tjiw wh pk .r-tfKiiya 
n« 5 Tira) «i::yv^?s nyjyanyr»NK "un pk Dnyianya ,y:tfyp 
na ynœftpvîrotfa nyi ö>d Djynsj nnyr vi ijnjanya ,(6 

iyD"iw cyn *w D^n« ddpkp. isniöy na tu oyi pa 
Dura oyrtfyii v (D'*ttttffe h) ix;n» ïk BHi.n-DB£KBny:iJKUfip 
Ttmîjnisn P« n» .ttDjyggfe nyi îs snscy na tptô-Dtâi oyi 
vî ryoïp RûayssSa iyi pu .ywu'? h ïy^p^^oay Dy tDa^yn û"x 
lyDyaya-ö^a w^yoïD h o^ lyoyayrD^n wnxpiaoR n 
"û^yii yp3*n yj*n« Tin Tt tyinnya »! »ivoktiv o:yn«: ^it« 
no nyn ns ivlîexï yr-:yiny:ny h Tin îyano >n tjh t» »^ 
tik n« mnaoy cy- na Di5a-iyjjm Djn î^x t:pynn tDi^n o'nyo 
-KöBTownniu h nono f îy-inyr,y ytovy^ d»t tî îxp raw fut! 
-c^i;y --"" onnyjiy dwîi oya^yn »oi^yoni osn ,»k oyi na jya 
Tt Dyn iKa r:y: wi -r,yv iyjyr ( 9yD««m«M \"t na on«to 
-iï cyi na DPJKns pu r.yn .»nncy p^5p »o ananyoronwi parw-Dnaytoyj n 92 yDoawM yfo yn üs naBDPre lycip t?jyD dw"5p tyrtDWp 
--iya ya^*DK yi"3 na ra*öoaiD n nya : iyaaia"my-Dayay5 
-yv ya"-tf*s pn vi ö£"DW ly^yvtyost (yövara*p) yaj>:" 
iysn; yijrr^Bnys] n« wraröfeDifp pu vi anayvsanyan ,ty5 
i'ihm vw .(4 v.re) onan n nyoyfi» vi nna oy yaftni na 
ins ona« n vi ïy^PMiojy ryana-ntfys pdd*dkv3 na w raw 
-jk na lyru ,-"r.y::'K dsi roruM na ,onn n n« dtoii n 
na) nyvii yny-;N na n« ryoyaya-Dtfa n pk ty^pms n yiyi 
■wn iyn .nwa dsi vi ttfyp^r.twy ßmna-nfönrtpvi nyi 
îsp /ustotm ücip csi oy?« stf« nya — tyinya n n* tu» 
agn "airi nya« .iyay5 vftwo v?3Pwa wenn .yva nyoio n 
.ttKMStya ayi tr» ntt"» « îyasn ya^yn iy::nyo^ ^d n »i 
.lysnyp im* pk naa tyiaip dsii rwamnay wo 

na ::aa:s pk ü"piyvie> inj» m ü^va PMiwvvvipiyD 
-ny-î vivK YïM "W ïyo înp lyon-n pa nya ,D*ntTyaairo& *un 
,îy^Na:s yrymy: d:vvd:"ü iy:yr djh samjmv nyi^N ,\v:vp 
■maya n pa pn Dyvpaia-ppnya n na tvunybv dd"îi dsi 
lyeuitoi yjnso "5ny5a ,ryama û'aew'yaa"* in oas nnyr ,iy5> 
-'trm5a "iyi pa tyaavirwy n pa jyoip ya^yn waaiD^Dtf pk 
ny- ,5a ,n .n -îya-iyp lyv:*; üjn na aannyny iy~ pa n« aaip 
-üjy nyi w tyDKm* a'iayD&fta vi no nyaiyp nya^nymo 
-Dy^ya pk nyw m .lymonyaya nyi pa wp oxm pa aaitow 
-amW pa D'Bnn yavy5 n pk Mftrpa lp: vi ^ys ma n ors 
pa w* tih pn lyoiDnyapa nyn na D»na nyi a*5re ,nnya 
D»i pn a'tnatfi ayna pis? a^DKais n nya« pk ,(5 "nra) via 
im nya vw t:nyn yvsnDDiyo n tk .Tyoa«5 ^imh ryauno 
îyna n nxa t^n tut f v5"uyDBnyaDDa5yi p* DBKBnyaaKiw 
Vi^a^ n onyunya r anoT3Day^^ya nyi jnua n ^pn^NJ 
^a ."«Dmw ijnna ^d n s> a : ^i^iynaxnya inyi i^n D^snDpyo 
îyayr Dy .DpiKötnys lyayo^yi nya« Dnynjynya-to^ vivix* 
A-\vix m *[WV ytoas n ^ö^ m ,iy::nytD^ yiynjN ^nj iNn«a 
n vw nytDiDiyay: nyi pa pm ayn pa oaunnya nrwi PäSm 93 nypiya .^vjm .wyo cm pa tjwanjn ^nx^cn-r,^ 

-y-ia^is epj ny?K »i ryjsp vo nyas ,D*a n na îyDysyrmSa 
.lyrapyiw d«m iv î:ik oyu oy nono iy:ya 
*iyi tr» wtfya \y-\vv nriHumw tin ïyi"5 y5>« nya* 
-pjya « ,nrp cyi isj ûaiwpjya nyi ona n« T**ia wratn 
n î« ,T5p*5a n* r5«8P ttfrpa ms y^Nonsj w d^i b2K£> 
D*n cn^ tr: n r* .tytyn T^ya ": x &^m nyi *pik ttjana 
-j"K oy n« ont? wk px iyo5*n 1^2 ds ov toyii n m ,iyay^ 
ny: ma y^Ksns: n t);snoiya^ .Bona i.tk d^d ty^ot? 
D*n /n*P d»i tv2sn n« ;y:Kno na lya^p-unitr n* omo* y^K 
d^: 5»t meiü n 5*imi 5"X\ .omo* d>o 5ïb rscxa rx yovy^ 
.îypya nyr -wöDötfy n« nyî 1 ^ an«DKD ïya^*nyaD^D îyasn 
thtiö ~iyas pk rtttfwni n n« i*up n ,^io-nyoiD dsi ly^nn 
k na esp wrtsaya oyn lyunrnxanvi "unw nron im dtt 
ntD dsi juwrm y5»D» ivasSyn ytn y5x T»n wp vîuvvd 
nyax .îySpDiD-iyDrcnyaya n na lyiHnnuyoïsro yp-ixa^ n 
ixepim d»i p^n von d*3 »n oy D:r5y:i WKpya pk oy ni 
/wipk m* .iy5D*D ya^ûwp « iyw:s iyo no si n« .n» 
n >iD-iyoiD csi rit vw acynD 5«ddbs .5* .n .x cxayn iyn 
ïruni (duk dsti n« fcroftwi nyï îy^iiv ann h) Dm ny-is i"tr 
-l:es ,yiyw nya^x iyrs5 n* tyonyarn« wn^atwy iyi nya 
njn» ijtfKBairiK osn .a .v m .tyo^npanp ya^:i:y5wyay5 5so 

.nytD^oiyay: nyi na DiDBj^ma 
-?ysx: n Tya 1 « îya ötw ,imiayj omni w otn îyu 
ï^s ^ik n« ,îysï:y;pyr,8 (ûiiayaaw) ^D:yvx^3 n n» top 
oyn n« nytDiD nyi îytrmv îyj^iraiya-Dijnny^y n Diyn isi» 
.n^P d»i .tyony:nya'K ^koria iwwnr^tn nu arftnte T^P 
-ya niÄ^yöua n îik s^yvs^a n twi Wik t^a tD»n oya^yn 
-nrn si»ö»-ny^T i«t ^ n« tyDBKTDunnyny yw ^ \vdm> 
r^w t^k oy m ,::^tfô üv^x no jeôn D'iyaiD Dyn Tin Dpyn 
ïyaa*j^ wnn *wr}X V2 h .îyDy nu îyDytD« p^k »tni^W twy* 
p« .îyn^^vp3ia iv 1» îyann nu D:K5^y;D^iK Dyi rm iriim 
nono ,nyaain ne 5nwa osn tts ^n« ddip on» D*nt Tjnmp k 
wn î^k »tnyny^B'i« D«n u^a-iyoïo cy-i Tin ::nrtyny n jN5ms-Dtt2j?7ffjtf n 94 -py^yrîyrny; « vi« vik .d^vik Dan ftPBftrwnn yansn 
»»a n«ß üdip oy^K dît» nya .nrisupwarTii n ,iaiK iywa 
bx*k n pdkto snhmya vi on 1 « »w Dyamnayroeny oyi 

nya jyD yrj^ay na ^wa pk mm W3iDiyay:i ^yisnyrny^ 
D«r. .Btfn yi'D^anya'K D*n jn'mvDB riiu vi f i onyjy^p 
ny nyi w vriyoiteix pm vm D*n DPmnà nya*5wMD nyi 
bx^k vi ö"uyinya ,öv*wib "iyna vz snaoy na i>nnpi 

lyprrtf *d iyis oonn n pk ^*d ^d x na utépwDjp "iyi "2 
.DiyoymyD p-iautr DDMVwaimp im nyn vi wz^n vzïvn 
-iD n oy Drv* ^dp^öd^k — .fiOTWMa ,|y:mi om 
•tKPii mx nrp dst amx oy m üpjis /wp om iwn ix nya 
r-uyöB^a oyoD -îytDionyny: n öoip tyssn Dpyr vi ny^s "w 
en? "îyp^yc y-tf'u "3 ny2 ,Dm; lyamynna w« ra pniv 
.iyin*o inya nyig »m tu iw a na nymo nyi "3 tj»p o«n 
VT ö«n Dy ^sni vi« Tyrnus trj Btny an wi v* 
^*o n n« lyaytnya döh .B'wnyB-Dwu'iui* n tnyjy^pnya 
•WH? yovp^vpx n PK onna ynniSD yiyTr.« "a y^*pn»-i3 
yj^T D«n y^Kiy:y:yi na ryoioya yDiyr.wyiynys oytH 
n pk an oyn .typuys b^dd^bbd &sn y»ia »n .nrftruni 
pk n« D"np&B nyavp^ivx nyi na iwnyimwrnria» 
dsii oyxtnyjyjyi y^n»ntD£»üD8?a y-iy-na t^ö tynmya 
ce airmyxiy ya'ftxti'p n an* .cp^snspto na nrm jycip 
.ük-iksk ty^oy^nopsD cyi na tf'n nyi t^D D-iy-i:i?y3 tf nrmp 
-Sienn ix ivw n vftpo lyisuyj pk oy dkv, r*uypip tr: 
»tny Tic f tD"nsrjyD n nxs p^a k umyi pk avzv 1 ? û"a iys 
pk inp jnvmyafari k na HtfPMitwy n .nn»wa dbäpis h 
nyrjiK px .tna cyi na nautf pm ö^ tsd^i m Dyo3 iy^a y^N 
ty^DiNj nyi ix inyppnw cyi vi« nma vd ty^r a^jyaun 
"^k na nyj^onx y^K^so n Tffi hdih nyi ix rw -:xo^x 

.DT^»n»p 
.nnyo *n»j ,y^xN"iyjy;yn na d^cd yöorvnü h na nyy»n 
PD .lyDn-nt^ip yoi^^em ynyrjiK na ö^pwurnys nyi na 
csii ^mayrcyK' ye^na csi p2D in» t^n jramp^wx Wim 95 WPi .--^ .twye Djh pu |y:o»Tya yvn$tao»;mBgj -rp tynsn pk iy:i*no iy"î o^o m3"B> p« îyajym ty^na n 
lyjypoj« tyajiwya tyo^yr ou oiyn dsh pnn un w«n :ixn 
nyuimv ny"î ly^r lynia vPTttrumw .unna KPTWuümv 
"îya .iyoy^ ou vi "i ryamn H(DJ"P n« îyo^nyn ou 02^ 
war ryoSsii »m .d^dtti r^soi? ryàva vi istfst "i ,onyp 
yiyi:iK nagn cy nyr'K ,wiik yoj^DDjnya irryp « oanyj 
nyi .tyongauiK yny^i p« inarpimiiB ürraw ynjysjjtfj 
Tia n oaKt^yry: lyi i«a pk d'Tiigwd n ttmaan« pa îsd 
wtot nyn juturmw na teao'D un iyi"K -nna -iyiyD 
"i .jyma n pm DrunwnM nya^o r5« scwn ncx in^p 
Magno nyn ryo?«nya ou pk lyoy» rjnynen» vi lya-isi 
-■•n pa »"po^vu ny-i nso pnoDixr.ya lyfta cyn o^d n« ,TTU»P 
-ya in i«a *iökp pk "i lyanm f y5sn ny^nopyo-fo^sD iy 
î'nca an na ïnsa n ïyo^Kn» vin oDyStry: ny«i na Hï»ne 
np !th lyanjyoïp na trasa n aviv 1 ? Bo^e^yo îyroa^pw 
»na -un na y^sn y^yiopyo n oiyu «opr.a-nsor an na 3**upp 
îyoojyny pa ihpi&dbum oyn n«a nu ;p*"îi n« lyn^nyaan» 
TP DOTPOM antô'tt»?;! pu 1* *btd"11 v?Wdjim onyii rao 
-nypïo-in*o k na wn px osn nyaSyii imdpiv îy^vsD oyj 
*3*in y:^ y^ o^vqd^o pk mnwr "Tyaröptrferna y««^ 
.oay^yj BD»$a«îi tan na oy^pjia 
r« oysrp n« onuy: iyi .DfiKBnyuttiw iyi na yjywn n 
-yn 5sï n tk ou d&i 0:^0 omya .o^proam lyony-ia iyi pa 
•ny^K ; no-ouns: k m o^po^yonynya ,îyv:y^ia na ïynyo^ 
-nya rsnpii ry*na-Dp5sa yonn wrfyw vw tara ny^onn nyi 
.oautnyaiww ny«i nyn oa^oy^DWiya n« or*nya ,oiyo«D 
-jn y^uyuM-^^v^D ïy^yr »n 0$ pm ^PTayvttfsnsri oisra pk 
.^uyanynyn yyîviyn yoonxo:y^y^y n iyoi»a 
»ne iyi ixa ryoyvsna y^x yjy^ na :^o>nyn n ruyoni 
PK D*erm i^a iyn:iny:iv wp v^wx in^ w onyii v^vïï 
■pyD:«p vx nom yv:K3 itpk îk ojny n^o ïya^-iiyn ptinnir 
Dsi c:n .oa^^iyoïo iyn iv oo«syrv iPo«^yi»p î"inyo:y« 
o'nyoïo "iin na ly^.^r.y: oi^^y:n» ::nrno:y nyi ^3 pk nrp fjMnfi-oapytoyj wi 96 no pn iv Bruiaym onya ûijnain t^o oy D3"5aiya ,a"5 

-o:yayr w^töw "3 ,-isj ,D"jr:mi nyi nya ptfa d 1 : nyo 
ö*d iy:yr •uwp yj"5p .cy-asJ D"s y;:^ « ^: ,iyD'Jö5ymya 
nyüNs "iyi nya ,nn nyan ny^t w bfe'jpttmt iyay? pm a"5 
« osn .wnirô pm bp»"w ijpm pa p*a rtM an^mraw tnyu 
bw tyss-iö D«n tym .wnpi ~x:n yoDyn: n nyoio ya*5vDgj 
*n /Htusag: îynn^ 2 pa l pg D'iranav nytMyajnya « i$: 
m pp yirp« ana moa lynnsp -D k ms s^moto n eay5 uto 
HttU»p tyaiKDty jD^jm .tttfrrayrnnnM pm dckbd^ pm nyi 
-jik .BP$'dkd ya^jyo um wnyDKOM pu 2« t^j ip*jku«m 
-y:iv yjptnwy:"« yrom h t:ny>n vnsgomam vîw\$: nya 
nyn nya .T^jySwyay? iy~w pm "îyoïD nnwix b^pbb'JP 
iyi ,5kb lyaoya p« ,mra*p yriayopMii y:"t rc ûiyu nyasB 
5a *ud ly^r DnyiDxa n w .ö"* pw pm Dy /uvia ny&Dya 
bkübok .iy'riöK-*Hö«j ym tPOTunrai jyannjs 5ko:"k ^d 
-"fi nyn pk tirant pu tytôKnw tt nu^py î'kïk d*o r5a "w 
•nBtr'.K lyoyuyisnya vfaorp pm "wnsoDifi nyi pa ö"p:p5 
.DpansntDsa iya*5TD8jyiK pm ryttf&D*Bnya « Dysy ris oyt: 
-yjyjyi pm y^as^sntDsa 5*a nr« isibb \vm oy tm bpkb ny-, 
eyo^8oi»J nyi pb ^a cyi is: ürrayüpya .D-iytr.D ytnn 

.ojsonyi Btny -yagn vo iya>yv 
■ja ywöBfrnsp n — .D^ÄD-Duaj^vya jWBKtyisp 
ma»r pk enyny:i nynna tyasn tö yaSyn nas ^j^DD-Doay^» 
pm ikd nm .öjKpya du tod D"a tyjyt .ttfyyrnvn »un iv 
; üinya lyp-iaa^ p« unnfropMiyna ,nyoyna v^d^ktivt 
n pk .nyjjy t^k ïypya \"i nya« .nrüitya pk Dy^ypo pn 
16 îy^n« f (DytDiyaia> *rn *q^oay^y; »nyii ny ryn lynnj^ 
°y: yn^a "a ,pk ,d^b pn ^ik "n»a k üdpkh .iyinK 1 20 p« 
?3^d »ytD&mytMiK r'B^u isn |yDpui> ik oa^n ,T*Sa nyoay^^ 
W lynyoymyB rD"va«5a nya ,î>»aDK» cyi nya^K ,Tia pb 
-Doay^y: y:n:yD^m yanya^K y^K ^n öu mu ly^p'öDyD n 
m oi: nt« tyrrn-Düay^y; n tk .îy:st ikp tyo .tyj»:n* 
vx lya^ay: wm V2 lyjyr ryjNans-Doay^yj yruyonm n 97 wi]?B .tojw .twyo Djn lis nwrjn pvng&Dtmingj 

j^îîpsny ne DPJsnyD nsn osi /wkbpw nrc^snaoy-afon « 
>*»n nyaK .ftru«it dkpvü û'u uttoipxpjib ra m pw djjksj 

5rpayrDû3y5tyy:i p*p d^d îywmya d*j ny pk "lînpp y^o-is: 

.Dtf£Dn*nyosT nyis 
-anro» ,iyDjyD*TVi via iko "Wï tw p'in92'$DnMyj»M 
M«5p ni »d'Jdd ya^ami y^nopyo yivö^yw na dpiud* 
-m-tf*D KPnyErDiirarpJUi rusftjriBPöW rng ty^nsirBona 
■"»m h n& 5"B °unp°Mttya ip3'$D'M usn #aa ."î "iyD:pn tyr 
ijrenjsnaoy p*i oaytoy: l"a na iwiu-HraMjtfBW wupd 
s ,Day5BW> îyû"iiv D"n û"pa"5;i yB»:sn3oy -iyi$ riwfftaii 
ttu5 »STWjrpBnya n b^d d3^5> vi tny^pnyn -ly^yn bpss 
-jyn nyi ; naw iwupiaDP ïjra«^ ^«wnii ïs ras îywn 
-îvwuvu ny-r .onsD^p ry3*5a"ii mx DD*4a pk d*sn nya*$ 
-yt otpwwm sjd'iiot «a .n .t» .k rys'5 MHanrvn n rc pkî 
jnjn» "3 iyi"K DftBrwuy "inyc ipd&divi ytMSDiyi n m 
Dî^DmnoBDiyn nframpaii div P3 rynyrin îsp oy d*u 
,yis3 n bdpkii oy tyDyn ïyna «a ^o5 »n« ,(1 Sytresp) 
"3 .tnypiys nyis .onst^p nroma nnyr n o*û ty*na «a 
-a«n k t^o hk îyjwns'Doay^yj vi" 1 ?? ans ,Tiya m» ny:yD 
îyj^tr tyssi n na uu«j ya^oay^yi n /îaynyaiyp :ya^ 
wn .Dvxjjnyan *nw mu t^: îynsn iv vt B#»a y^a n pk 
y^s îyjyr (tyûHsnssDnyn yiv&nsa "a nn k) ly^yx-iyosi n 
-»n c^D-DD^y^y: yivûttfyisp n .Dajtëerçu üo^^ya t"N na 
.öay^ya îyû"ii* civ viûîp p*k iyay:yjiya s K vm $n ora 
D"a û*dp cyn na »rurup h iy;ssiyi vik *r \vw *wd 
-^y-DLoyoiyms) ö"pa"i ny^yiDpyo ny^t na c^v iyn m ïsd 
am^eny yivûs^ynsp jrtn iy^^ .lya^û tanym- d^^ n ; (lyo 
gAni i^d ïyrj^yn"; n^D .oyuD'D-îyinyj na î^y dis pw tDiynyï 

.îyiyi "i^a 
ü'd ,tD^nya nytoïKV ,ny:y^p î^k iys"iyp ijra^a^ii nyn 
îd^d n« tDDna yny::y î« ,iypya îirurp^na n ,ny:^a ynyasiiB' 
î^k nyn« f ms2 pip ü^j ödpwi nna ny^ei^ iyn .y^sna inyD 
D ,s a m Dp^s n»n tyDpxn iyj«n»-Doay^yj n on« "uy;ya nyn ï^zz^r?*;; n 98 jy-iyiï i* 3JU"j a -iysiyp tjd^3«ii nyn osn en nn n .ino 
-yiopyD ny- na ö"S nn "W »D*J vi dito? d*dp im« .Dya 
pk Bora irra ppw iwnrt« n ~n Brëp'now û"p&m ny5 
.nru*p îyriT re rförwi myoru ona .oma ->- na anga in 
.tg& d"3 ipi"n nynna toron ddip D«pa*n ya'taarösw ,_ 
wnwm pk yDDj'jyiWM n popim Djntma am D*n [yonns 
«1 îys^in ny«n na rrunnrn cyi Dna pn rwi«r«rDDDy?rw 

.tyvKViDDjyo w ;$ 
ys^-iysiyp yanjynyninn n irr'n wnom 5*a to px 
Krôjyc h ,y:pDD"j n jyjyr D*jDDteü3y*p« yiTO«toi<P 
îyjyr p:y tan ns? jD»fcrm n w myun im px y>:i*5i$3*DS 
-«ö:ye'D:yD ^nyv d*d lynx ,njD*3 id x immiya OTnerarc 
.tytDD^sPD .trwtopra nyuwy^x in ona tjh"* oyo^ 
ma h lyvxmyü^x /lytiruyag» wdp s w .nyoKmyna 
DD*^3"ii na ij'na n na nys ,ty&pJi&' , 08D& yfa na b*3*db 
■Dsyn iyi iv ro nnnrnjn n« os^iymya >i tnyr, D3j£bw 
■JSP ys^jy vi« vb iyrcy; D"X nyovyS nyi px Jims ny» 
DyiD«: :^iyv> ,i«o om anjrf'nrmi Da*ny3"*w »»3 lyscx-ia 
-3Mi njn .iya*-ü"snyayD nyis ryaH3*nönyjyD ;y;yr »? »* 
■a«n nm na t)ft"BiiM D"n d"¥ ny": iyn na itonx nyüorD 
"» m » a Djn nse aaioB'inys 'm*ay*o p .£ px p>3>db tw5 
ö-iyixa oy ,niD n y t n t m 3 j$ Vi » 1 y * ; s ? 
lis îyvx^nx d»3 H3 ,D«n-îy*na d*b yr3*n x nnn nw vî 
Ta rwa^unoKB Djn nroyiia* \v:#ï yî ùù»i bd'53»ii ûjn 
nx: n pu .n .~ .wmßipps n n« D»paian3&iw un na ?in; 
n iy:yr ï'no« iyi px >riB nyi na t^prnys: yrtDD^j y^o 
TBfBH -=i»3 ,iy-ptnyö:iK y^^sa^oa yJynMinj's 
•tum t^n oy r^ .orna ^sds^p nt« ,yD^iysnyp n iyi«n nnyo 
-Din Djn ne y^'^j^y; « îyzy; iy-« rrrawin nyiw nm^n 

ywvïrtâx ,Tiy3 d^d *uo»m ryi^onpy wypys t^x oy m 
yj'iîK ^nn n« "iy:yo yr^P yonsyroi«« ,siyp-iy2 n« ,iyma 
iy:yr dd"j dix ^"6? t^k Dsr. px .n»3 l"p û'J tyo3 ry3»n d«m 99 "lypiys .bvyz .vsyn Djn ps îjwtjd jv»l0DDijfUBga îy:yr D^m«J .lyjyo yp'a^ii na Tya*m y^^:yo irigfi dd«3 
5w b>d ras \"p iy3$ -iyD3y^y: sn"a "3 auw itfKD 
s na të*BK tonyot^ ma ytojya^yoj^ r* r« aviv?"*? w: oyii 
îy^nsa *? ris nysyn ld"iï ûpaisnasos? ly^yiapy^yorK pn 
-^bb> .tyaynöDynaia y* ?jni lyaupump y5« yn r*no .usa 
*pik np^y nyn .tyaaiûsaasya yjyav« m«d *rn« nn k yi smyx 
îyana .nyiDDy^y: yr*a na rytrwnya y^^os y^waa. n 
-«n ^3 Tna ys^yn îyspjia yiDorûsm n nina5 uftasnaDnnM 
.nyo3y^y: sn«a iyernv -wiyöaiK u/b^ds oyi rsri 

osn w .ppirm tye no omyra — XWHÖ Jiô 38*11 n 
-stûD-aam ■»^ny^K :^"iyn jrom nytaiK na -iyjyo n na rwow 
rvnw o«n ny3 »orna 1353-1350 Tfowain uwv jyp^D^D 
w\m ytD^8D3K d^t nyn« .D*na 1225-1200 Dajni iyna h na 
TPfBM nyi na 5"& k noito ,d"p;pd3'ii nyo^na p*p na tra pk 
-yDyia nyi a"»5w ptfa DTDDnpy m*n yiyoyna "3 rasooaiD 
-jna « p«Vi îya^u yaftm lytwyöy^y-nyeiyp n na ^»v nyi 
*i«£p iy3Ko rc H3 ,nyànm .iyt3jyoy5>yiyvnyj na 5$* nynyo 
îyonya p^k nwa lyoma oyi na oamya dsi ;yo ^t i^y nyi 
-ojyv ryanya^a oyi na îy^^a« lynaitya oy px asa-iöya pij 
■••n ,8ü81üd *hss-isp ,îTnya v:" 1 ?? D«n m ,DyöD'D-iymya-5*n 
Twcoypn ,Ti8o nyo"iy«y5>iya ,pna f nwrnw*n* n« -5y& 
-a« n» yiyanyra DaanyaaiK iy:yr &$»& n nono .11 .t« .k 
d^o ynyEtfy na. oay'trp'ya .n n ,y-iyB5y Ttea'pya-DaaiöSBP 
-"D3$Tvny:i yfn iy:yt ,trny:t îyoma ayn t^o iya>5anya Jird 
lyoyn: ^a t\V nyt o^j nrn-rn ytDD^n n ^3 "nn« iy::^ 
y^rwsams W , î "inyo ^d « on« îyo^Kn «t ; ^:yo û"a nyi^K 
-y;Di« îk «a .ivny: yonn: d^i tjh«« bmahyöiyp nyn 0^0 
.Tiwrtypn) ty^^D yjy^ iy3nyn îy^yt nya^ytsr» tjd»^ nya 
■ma n «a ftxr»?M«i-D8D» yjyanyr^tx n n« n*aw W M 5p d»i 
«a nm"K nyoyi; n^nya lyonna div ^yas^nsasna nrn yiyo 
-y: ya^apyo ^v yiyDyii « »nasrn^Änya^ .nrn ya^^p h 
-ya «t n« ,dw lytrony^^D Dyayanya-ntN Dyi r^yn o:n>n T« asn (tt onyotnya .Twiwypvi tan in») urromm iroti 

: irovanri lyrrsi en tysipya 

Diyo:yv nwa sanftm nwa y^n:i dsi 

(21.5%) ,D*TU 290 (78,5%) ,D*TÜ 1060 TOyo 

(22,1%) .D8TJ 270 (77,9%) jom 955 om-UD 

ly^JsrDBtDïy n îik rww W"^P Dm îk td lynyï m« 
ny:y^>p ftwaM îko o^a îy:yr .ivnw uro'ru div vftruri) p« 

•nia iyi "a iyi"K 
.iypnwv:s "w iy:"ts> >n *iyaK >a öu ty;sr roûn« ptn 
-iyp wk w Duo^ymya pk ma in na wnv: yon-i: a«n ib 
jro'na dut nyn^x nyum ^yo^a» tfäWKöin pm D'nnyanyp 
tyjyt d*n MTnyrîjpna itnsa nya« tyjyt Dy .îxo na n*nw 
ywoöftn n pk nyanyr n« .wvnyrnyjyo id « m nyoyna 
lyoDyo iv a^o^Dso DwupDEftn p*p du d*i*u yotfsoaK \m 
ùvi na tyoorjyneK na ,naK m na o^ppnya yivoso^np n 
îyasn yatyn nyjyo yrnya nnwiyo na dd"iï iyo .rwt» 
-on yon-H .oiypnya ,na \vnv: p**p Tfo^s « Kpn o:isonya 
o:ytDDj"D Boynya iyo ,mo lyiyii^ îypYnfcwu k d^d syp 
-*u wriirrva vwuwîxw n na o"proa>M yn?xr,y: n 
-y5y-iyivro iyis uumiu n na oy^issDHy-ia iy*i$ miu 
0"3iK naa ,np^y nyi .D'Wtra lyDo^o^ya k iks îyo:yo 
»u«3 ny^T jnnwy anwies iv 0"pa^D8a ny«i .n .n ,^aa 

nya dst oa*noya pk jycnyj rc ojKoyiyoj'K ym PK oy 
TPHSD tyo^nj iy:nya^ ayi n lyss^ynyö^ cyi na ouo^yn 
m na maa^n nyi pn pao m» *nm îya^jy-iyo^ nxn m nm 
jpoa^i ïuy lyn pk nyanyï ,5at? nyn» o^aiK ny^opy^yo^K 
BD'5wn cyn na 0"pnyw n nynn* ram î'owd a^-iyn 
ou tysK^ynyo^ wtom tan na o^pnyn^ n tysK^ynyo^ 
-*»k oyn na o^p-iyn^ nyi iv n^DN^si tw iw .o^soa« ptfa 
-•»od^okod yjyj^K y:nnynna y^n o^o .\wy: lyo^na iy:nya 
îyr^K t"D na îyoso^ty-i n o^o ayj^u^K AwôVQmmrt vw 101 lypiya .bvyi .wyo.Dyi pw |yjb»Tya yttfn&BDyvntt&a 

pu DfeBew »ftftmara dvi pk Dy^pyD-ppny:) ?«nytD«o 
ya^trjBO-in ühi .üroyD^yn yrs^yr d$i wi?d &$n ^n« 
BH"5p pk Dgü^nMy: Dyi ins) p^k pnnw lyo'na pa Danwi 
-n&a*K osn ,428 mtôrwv) dki: 1019 îxb d"3 p* (nmw 

îysN^ynyu^) orna 930 »na nyn "3 ,(591 ppnw yom: y: 
DAnroepiiEonri ym .(546 rvnw yo^m ?:piy:ni* djh .384 
■yr **i m lyjy^P 5yD^2« ty:yr nwa nron*u Djn na amiy: pa 

-yj iyn»iiya vik îy^yt "t t^o tycan* 5"ii ,îy2y:y::s si jy^ 
-yüD^j ps Drpnyj yB»s«r<û8 'wrojm *uns nnyo ^idk jyisn 
ynsssis h d*j D*n ünytDira ty:yiiDcn:i2 .tytwya yp:*np 
Tyttfypmtwy-D^n na ty^xa y^a nsnD .hpvib n« "iy:ya wmv 
■WH osn pk nro ds ,iyisny:i Brrucnsn ep: ty:yt d'pSbibb 
n"3 Dira 163 tr» tyfiK^yiyoty na nrunw n*nw yo>na ya 
dptuud'im îy^jy^^ns pu .ma nyi "3 Dsna 162 d>o pk îkd 
-m: na 42% iy5«^:yiyD^ nyi ttayioys îxs d"3 w ,oy dd"H 
.41.3% D'ip iy tsayiays ma nyn "3 nyn .rrrun tyonna îy* 
■nyj nynyan « nyn« pk ny .ly^na p*p d»j ncx pk ptfn iyn 
.tyjj'D^jnya 5bs yo'n: n twanays pa jnjyo 

np^y lyi — jwosjfivyi jrro fia û«pj*nya yrotra 

18» Dyi pk *na iyn pa yaatfsa'Ds nyi wiis T&nytMiK 
-y: nnsma d'pk .n .n .yanöD^nya wi y^« p« anyatm 
t»d aftni par iypn .trotfrottn y^yiDpyo yttfN-iöpyjDnK \vn 
•an pk iy nnnD ,ty5D*öKP yan:yoip h pk lynnanK nyas 
n pk to ww tDnya «n .ya*na lyvjtu nyî:ix pa ip'y y^xo 

.îrPBnyû^n y^ros^ynsp 

*»yi pa lyo^ayröB^n n :>ik p« jycnyj i^c um ^D3 
pa jpiDB^vipa yuy;^a n îy^yo^an« td iyj»p .y^^to^os 
-Dwnri îko nyi idj^o^ dpjibijsd^ iy^yiopy^yorK pn » 
■sjw pn pJ8i s ,»na n nys^i« d«w ^ö^db' iyann « t>3 v$ 
-j^nya - nurt3 f tny n« "D^^!«s3^3d»p pn ,yn«üjxa y^nya 
jyn ssn ::k^ pa pw .ma tyjruyvp^np »nya^o p»t p« ö"p 
du "W tyn^n iymu n îk .û^onjn lyny^pnyn d^i ö5»iwa jMmB-DBaj^arjH n 102 nynx .DpitfyûJ»« iy»»î ryp»iiKi¥D»n« o"n:y:yî»y: p*p üxnya 
■ns nwnm ixn tnyu y»ssa»!HBDy-iy»nfi wïjn*o njn «a 
d»u îy^any^iK b»j pk n« nyaim» pk nyt3"ii dsv. ojyou 
nnno .työiyuimnK» D:n trou** yp»Ty5öw*p .v t»'»^ pk 
td y\y-2x h .tyoïnya larron na ?pi ry»na h tya»n D>D*un 
?5nKiiö3iv "nnn "itrsx) D»»a"iK *»na nnn ya»foy ta ;uiDBin 
\v:kp oyn CI ! tyoB«^ya"« yjyaismy tyjy'Bn» Tin lyn« 
Hfi Toyo tytyiDpySyD:»« dît» iyannD»w fresop ryann x ra 
-2» n tynyDtnya-o^ potfrô cyi *tik D»iaya pk ,'na ny-r 
.jidk .(1 5ya»E«p nyt) lysyry; riBTi» h iim yDa»B>yrDttiD8DP 
Win pa îyjyr yzivv ,»na nyi na lyofiKwya^n yp»a»Ds n 
rTi iy5yu .îy& n P P« m ïynyj DTDC^yj û'iniM ^^ly^x *pik 
ypk nn n« ikb cyi d»d HijpDajnyaa»^ D'»nB un Tir 
nyn n* ty5p»v,Djy iyj»P ,tD^prt:yi: y?«^»D y*ne ûtfsDza 
33in»îny h ï\w pk xnxn nya« ,::in»5a yoDî»is ny«t rya"*u 
•uns nyuypiû b: 1 ! D$n dsh ny2K dsi .nn www is na 
pa tpnyrt yiH'nemu n pk DVDDnpy d»j lynns» iy:s^D 
d»:dd n ; nnn v^dv pk lynyii ryaKwra ö»j îkp .îyost n 
n vis p»inytMyiipyw8P n« îyo*n n» d»j">d ynyuirya n na 
n m D^PJH^yoK'ya yiyuirrJiu k w lyasn D'jDD-DDayftyyj 
"nyptfs ya»5ay5anya»iK na DujnnyjD'nit T?iyö öiyn ya^yn 
b»d lyo^anya d»: tyax us nyni d»jdd yvwi n Ti*n iya .pyr 
d^k .yaSyu .^jin^v-y nyi na ryosttfityn y^n-nwo»* pn n 
•mnj»» cyi na ^o d'p« lyaixmy ,n»nyj na iyD»»ru»iKiiya 
.^it: nya»a w: lynyj ,iyay5 Nrêyn 
-py^ytD:^ cyi vw »na n Di»onya b*m nyD^iw ijn na 
nt« na^n n2 « n« tD^prnya-DjJionyjan« w o-zy; îy?yri2 
îyjyr ya^yn ,in^n«nan ^* yjyanaya o«n t5J8?8û k ni du 
*yn iyi p« .îko ïia ryoa«^y3"K n « rya^jy^ nnyo ^aa 
^>« »31 a»^iyii ,d»id5 ^wa»in n »»a .2 .ï îy v ,"i2 n iyi»»s üd»t 
« f^nx$ pw iyD2«2»y2 îv »»1 D'»njyiy^yj swya tûxny; a»n 
yDor.^P »" .iy:y^ n nyi"« D»Mbann îypD^ ïjnyj»Dyoa»»^ 
wivï nyjy^ yoD^nsj n nx -\y:v? n^Dpnsnsn îy:yt iy:yn 103 iyi^r£ .toyj .«ttyo en ps pwrpa pi "i«t:D'n-n:iHî3 .lyoyïDDpy wài«ii y>*35yt n nyr"* ny^nsj iraprnrwj 
wiv: ty5yiDpy*yö:PK pn ûjn nao isp jy D a%w ,d>j 3*tfj ^a 

.inyo oysy iy;sr 
ny"î pa : Brayt^ya ^kt n td îw^sw bwip nyi p* 
-m- ty*na n rP-»T miûkp nyi* d«3ïk TOnMfoweaari 
tf'B« ,iy;r,£«^ xny«t px nsns .»nrunnjrtpo ^d k vtow 
"^ wr W n MWMU*n3 s^nya .yooys n pie> jyjyr »t nm 
-iyn pu »oiypnya jyii oy"j i^p au Dy£3 \y:vzy »*t :oyo 
-a* imu h tî ïwwp .nrunen'ii d5k .bwip wrapnrnyï 
-nyriya -tfys ryanm oyi *pik .nyjyo n ûna ryöDymya üv$d 
vo yatyn .romrotfi y3'Sa"ii n pjki n irnami iy«i -t ;y~ 
■n» ïmsa vi* iy;yr P'iiddïhod'ik ny^x .nra^w« -tfaa wîjm 
-*a iyi .îyna yr.wns-is 3Hjyoe*)D3$yî p* yenyöayp *y^ 
PfiD«pö3*jy3 -iyn *|» N »ayn b* î* dt^ii tf*o d-isudd w»? 
,tyjJiöaK3*ya ftmwu'M mm* pa tf»n njn d>& ,>na un 
îyau n d^d orra pm no« ny^zytix \x www i* w&wm** 
-sn su »anyn ,fca îyoyip:sp « p M p-wnu« p^a tyn^^p p« 
"ou om pk o«n .p'omsyö yöPsnüDa» d>o ira p*p anjya 
.*ne njn pa ty^û-na ywDwwK iy-i$ yommun 
pikdp lyDayS^yj jn«a |yiyi jy^n^ayj pa vn ayi p« 
dsi WDBnys'* w«a îk ,tyj*t du ryo ISP »i nyaa ,?yr»Bnya 
*pw oyiy^ .vtefisran»? ;i:y; v^: yr«3 ryjyr »t jnru« 
.nyfoöna rwjfi rira pa iyDa*pjyi«5 n lyaa .nya^o» pn 
,iN2iyr i&; oytD^8v,p nyiyayn n ps iy:yr m w:yu wwi 
m yîv:':^ nnyo d>c rrumya «i îy:yr d^udj^c n^no 
nyc pm ,Dy^io^3Di«3 p« jy^v yJyitDpy^yû:»« yon^^so^p 
-yn n na D»pj«a ny- iv v'v î^x dsii wnrpj îyjyr P Dnyp 
-pn pk nyDKp^n nwnw: iy:yr ry^mayrîynna n .îyjjuso 
xn^rmu nyj^a t^tsytaoy m wvy ,iy^i£-Dö3n 
-n^ c:n ,öw3w m nins? ,iy^£xniy>n ^in jy;yr 
-sr-iy njn .^:xn pu vfcM$p J«»tDa« jyjyr rypynv yi 
nyrr^i nyn px ny 2 yn vi ö^«n ny iy^ jnc iyüDy3"iyD 
-uyn nrnji -inyn ^î^jy^y: ^n ny Di>v>£^:yr^ .Minnrya tre .wip PDBnwn« yoonya n ona ranDDUthsranit nya 
•jjnnawDDa^yr n d*d n« d'juctddjip n« nyDan yoDSPH n 
Mnatfanw ^KiyrK n un« :n:yr.yt d*j tî ny dsko d^p 
8sn ûyn iy:yj .oïuîvv: ïW"k pn ne lytDSH'K pk aypon 
-mk "iyi pk ma "un "3 .îWriKnjrara oam D'à pw am« iyo 
■ajrna* inyo id k -îk-i: lymn k pk (72^ jowïwk njn) 5**p 
ny-i"K DPo8inyî:sp"£rreya nreywnjuuriP'M an pa au 
roDn nnyr troinDJ'M mis n Donyjya -hd* ikbiti ,î«d d"3 
'11 du *nk f "iy;yD yoMi; pa urjüMDan* Wpiu VW2V- n 
-yi d>ïk »Snim pk "I IKö öiyoD":yn onyn .tnyu typnap nyn 
nyayiö^ ys^yo n pa ö^psin nyi iyi"K nyoya ^d « nyan 
-kd yny"î o^d n« lyojronww pk îyrrtfj -iy"t t^o mowa 
yi"3 iwuvm Tî îyospSianya îyayS-DSrraya d'pk .tyora 
-ysvn k n ntfnr n (put awn îko njn : iitaruruimi nyDajrton 
W»n iy:iypD:K .ma n ny2 .tram y"j tD;y?:y pk frBg&p in 
ü»n ,urDfiineon»5 pk traiatnoter yanoTiDi? ^a iv 5keû2& 
Ttt«mya w pk mvi^D iv pk bvd'îi w üpkb nroomms cy-r 
B"p:y3y:ny3'K TO^um wk o'o m du nm ,î*o ayn on 
ly^y^yao nyi ix tyossim iy:mvBK5P w«i y^K rman pk 
-:ynn îys^yn 5kî pk ikp otfa:"K iy:pD"î:y:y;i nym jp v k id »d 
-p^a « pk ly^rraya n na yjitBriisn ytDD^yn pu yacya n iyi 

.lyny^ysan* om^mya ^p> 
,;n:"D pvs trtf .ma n ororoc iy^n m* vhj pk mri 
pk bu pk kt î:k .îko öD^D^Äonn cyn pa ~\yiyn bi5kd3k 
imro van Dyii pk u îkp D*aw tys^jK^Ds tyiy-uK \"p 
cvn iv ^"w avixüv-wzü^ yrîK"i dkt Dixni ^aa .în^aoïno 
nyi ïyu^sny: p^k ïk- njn r^K dkh ,d^b$ wrabauyn ,nm 
t^k D^rwayo n ^"11 ,tû^Kr,y: iwspjjrK^ya^iK îk pa ipoâjnfD 
pk ,-wwv ypn8ûfiro3y^ii pa nmsiiw Dn'BW *noa Dyi a^tx 
-jiK pk c^iyny2 ry^na j^iKDtrojy^ni n iy:yt nK2iyi ^m 
n pa mm j^Kona n pk îyxyrya n pa ßnmiw topmnyD 
no ,p^K2 civ « DKtjnyoö^K ^u Dpip oy nyiK njni sivPHsav 
oiyii y^^DKa nyi pk iy^ii nyijy^-iyn nyi îk .lypnyDya t^u 105 wiys /w» .twyo om pB HWiya ytî>nKûD\miBK3 

-*5ya ynyp-iKBtrSypmo n tot trpttjyîynsy-i d>:b5 ns: 55aa 
pn ö*ö nyaaK ^d k ti taonya îkd nyi /îyra^my: p« D^na 
nons .nrwDpini i* n noua snyotnya ny »n f Byûn$û^K 
-WDDgfr h n« ,ü"PBDya ,D"p:yûfony:iD^K h ttfnya crPK 
yaSyn n« .ötf'ii jypnKüs? nos îk pa D'Ypy h iy:yt ya^yn ,ûya 
m ,tî onyamya oy ,*na njn pa lyanDssnyöptriRa n ïyayr 
-yt iyna yaimîrwy^ii îk pk lyöwann na ns: sn nyn TK 
-Dans nxn na nuanp d^k taa"5 ly^aa nya« «i juya îkikb dm 
«n or?" ispb« .BnmenyB pk "îytwiN lya^nsn îynyj pk y^i^a 
Tö ySowann pk SiKnaai* h osinxa bdktok h na y:"K 
na îkd nyi .iy>na n na DDinp-Djrf'ii nyi naittf nm îyn 
-ya:iK tosas iyax »trfTtt pn pk TyiPWUMP n« nyiPD^so^K 
.Hn'örcöTO Dysy wi vi ttfyuKn oy îyn rayaa«: n* won?» 
-kd îyn pk yaromn m »D'ïik paiyr bdip p^nya^TBKJ 
nya .lyrtns^x pa îyp:*ny: n et: dsn îkd îyn oy pk y^na 
oan mpprotim a» Di«» ,5rpByrop8ö P^a w« d^o ,*na n 
D»i anan'CDiut n« ytDîny dsh njyasypya ,îytDia na yoay5v 
pk *i *"n n»: /îyoya mty p« pk h *«n tr: .Dtn pk jro^i« 
oya^yii ,iy^v y-irp« anjytftsaTya lyayBtenyjD'iK pk nyaoya 
iyna dsm D$n„ .ntfm w« pa öa*np ynyoyna n ûP^ya 
eBK^yiyj n pd lyanyï .mxama îyn &;$! /'osa 5*ii ,\v^\ 
tyannanx aainnny nyiyayn « p« îyoayi ya"5: ,D"n*na Tin 
n twm o&ny ö^oyn .nna nyi îia tyoasm-sn y:^DD^; n 
-yr« jf5tr»8D ynyayn n îya»ypisD^» naa pn îy^ii in^ Tin 
-p-pvnya w naa ü^j t^k iyaa o:yay yp«D îko nyi yaSyu ,îy^K 

-jw îx d^ï ^y^a^ypiyn pk pn Dyo^«mija3K m pk oy 
îyiyi:« di^ T^nya pk oay^ya p^k wîw ï* ü^pröaynyi 

k :n:y^n ,Dnyjy;»:yntDi^s m opsa nyi .iyvK^-iyo:iK oay^ya 
enynyaa^K :n:ya»n lyax ,npn yû^ypnio:y vwvi ^a opxa 
■ya p^ ytovy?" n «a î^k ,npn-^ya-i>ii n "a ryvoDnpy ix 
n«B ptfa 0^: yny-jx d»i »11 ro^u oi^sDa« ^itk opjis oay^ 
Tratya nya^tD^ n«a i»j ,^aa po ayi pa 3J^j«^bdi8B nyi jWggggfrjgj h 106 

-yr yva ; Dinnmaw ay~ na ynrpnmöjn nn* ynteyausp njn 
iyny-;:x dix d:-\s jy-iynya n« ra-yr.z^; joajtfBimipy ;>: 
ya^ta»« ya^yii ns "W wau l"* HB lyoBSyn »nrc ni Dpaia 
naa ta»a lyuya û"ï ijn na iwn pu d5*ii unrpM nyi \t\h taa^yn 
naa aanya njn pk Ds5yn pn* mid5 pu d*ii Dm .lyrtaonpy ra 
ta^a n« T/-:> ryta tel Dm .taa?yn nxnjnjn im pa idiq isn 
n v:: « oyay Tin aatfstfa wnw « ttf$ii .ty'npn wo 
D"SiBuyz3 nya»taa"n nytaia ns taa^yn yz-a--.-. h pm ya^ayo 
-tnsa opoya n« taaspya ,p»5k Ti ikb ta^a p« n ni ya^o^ 
"3MWDay£ni ny>n av'.ä nyayta n lytaten ûteosn ,iyxag5a 
a^iï ïyma n n« .rman ya^i jny»n ona tyiaimya ,wp 
Tin fragöp iya»ûD"a iy»n lymmsan« ta"pa*nyaai« lyn 
Ta ,d"P3^j"5p ny«i a-r* ni du ma .lyyra y^nysay» y«j 

.Dvnyayayn 
Alna "m ns lytrwfo'Dayr** yB»:nfà£PDa sD'nftft n 
-jy;"K n n« ,*iny:rnyDita nrp« D'ta ;;«7p;"k pa ;>:>: yaftni 
pn tre aaKnayrasnx p« lyayt yaftni \xn on na |yta"pzpfo»ta 
nyoya si via ryanm jp$'dkb nyi pa nys^ya d?n DBK^aya«« 
rç^a iy"i iya»aya nytayap iy?yr, »n ruaraa .lyagonyï ta»a inyta 
-Dtaaypirya n ns örDpiKiioms im« umKnmjn ytapyn d5« 
-itfy-isp ya'oam ta»a lyts^mya tik nfàm r~ .nrpenyoaiK 
îy;yt ya^yn n« oaypyn ai; aiaya ;y:yr ya^yr, .irnBnytMW i 
ytapyT- h pb nyi* yta:s-~y* n pa irep ftna k Dayooa^o 
n px îyiaaxasya naya »t irp îya .lyrenymiK y^yiopyo 
va*te"ii yjyrtnya n «a pk ,ta"î p^k pa cya^ap sn^wn 
pk .a .v »na n .d»m iyny-;« njn PB ly^^npTMJio^urnyoaix 
ny^^rv ny^Ktana t\s îkd nyi pya .lyaniiyoy^ pk ynta^a nnyo 
-»tanKa yj^c a^iyn ik .îypnyoya i^a tu ^h im — .v, .î« .k 
-y: yva ikii t tyy>nyB p« tyoBK^ytya p« tpmrmBnsi jm 
n na«2 aanon^nya n tî tasn ,tartaay"iyaa^^a \y:w iwzyrs 
.tartsyta^ya d>: 5$o3"p Dyza m^an p« oyptas^a ya^a^n 
nt« i«ia ninan ?a? oa«nnya ijnyn oyantaa 1 « pk ni^an n^n^ 

.^ya^^ pa ni nyayia na ;:•:$ .IV 5 J a * B 8 p 

vd îyriD ,iy^sap jfrn8 »m h na 5cn ^id k :hj^kd 
na umufaBiMB h m ,B»jDjypnin -wasîs^a njn iv tyoïp 
DyyoytfK Djn vw isj 'il w rurax dip p*p *pik btîk3 
nya rc -^-:y:i« tî .îyB"jyayB>yn yanyiiyS yfo na antmibiu 
-py :mx:i*tfacn$a y3*toy>py:i n« :utf"ü .ïyDpan n« unnyo 
&$n vm Dy^ym"« cyi na lyopsu c^n ?"ii ^«ansn tyrûon 
D^Pin^« h .ttnpjyiji y^te"* na yD^o^n yj«i pnwtra 
: uixjitfaûnsa h tù" myamyB ibih oyn *pik ûiyii iy:iy5 na 
-*wa .-y-^p y;^î p« tpi« nym nyza ddip »ömaos? Tm nyn 
îyosjya ori n^is a*D*u î\s ryminr« n na aismp n dsii 
-«p cyn hds ; D" 1 : td ïyD"ii ,y^K:v;sp iyi« iäpj« , ot na 
Dt^iiya ro'U ra m n> % ,iyns lytynBSB^n ïy^ytD^an« n$j va m 

/»ibsj nyi na uihibîp ds$i 
^iv3K^atDn»a ^vi na pyns cy- n«a *n .tynyt v» m 
-"»viv na rytyj jpoayn >s .wzvr na i» rwma yr: k sD na dptu 
.îy^iyayKya yrftrcn"* na ajiri'nya nyi "3 .BBnyre juin 
nya ;;> .>:>ï yB"iw « ryan-mmn y5>ys p*»« |g oy b3"ib 
"^rîjy;yj *pi« *pi tytyS "t n« nstDomo D'yT*3 iy^r yi îynju 
,îsi« i'kîk *pik Tt ry^Binj lyr.yp yr"3 na iy5ipyft$o n j*b 
--y;y na ^na nnya « ix lyn'na « ùiH*iiHr« y"j om H3 

•îyopKii B"J 
na rmn-D:maD*op yrftrcnnya «a va jyny: yrp^iy dup 
-na nri na Bnys-iya tr.yn öbbb> lyBfo iyi ya^yn "3 ïyxjaSB 
,iyD8BB> yanyny^ y"j lyaserço iï H33 ,îy3y$ na yswop nyp 
-3"ii h œssnays ïy^»a nyi iyis iy^yv-iyD«t yD^jyo n m n« jwmB-otptfwjw n 108 -1* w tt'na&m ly^st ttfyu nyi *m 5*oy:rK naa yftra ya*5 
öna Dnyrai yraSyrom .ym yrnya-ttuunnö» n nnyii d«i 
nrn yarDp*iiy:uyD8ra yjyrenya iy:yt yafrii msamwa 
.n .îb .k iy5*nsp ,cnyr~;s2 .2 .s rfijnyowDyn .tnyoirwö) 
-ytssöyD y#y*j"K n w: ödkd DyoD'D-iyinyj ftriDjy* « idi ta 
.T 1 ^ HM Tfo"n:"K :i:y: (r.vn ya'ftunBcniiû m 
£*aa jw .vvîys-ir.vQ n vi nrvpjim* mm myayn «a 
-jyoKm ya*foy na D:yaD:"c rynyo^ya dsn ömwir* vw 
tra d^pmiu ya*5D>W"K ya^ayiiya pk pk ,nrn yjyopxiiyi 
»DytDD^tnyinyi cvi Jû&i»BtsroM2!fi BwrriipiyD k na *£*n nyi 
îy^poin) D8i8B8-DJ3iayiiya cyi na *£*n nsn D*n onyn ayaSyn 
na nyantôyiiya n* nyva iy:PDD"j ,nya*$D"fU"K nyi C.ii .îb .k 
DSyaoyDtpya an*« Tin tnyn nyafrii .dî^ktis nunyayS ûjn 
yanm n .dihww« im na lyanDErnyopKîia yrean n d*d 
-bcsp yw* a*5re onyii ya^yii ,îyay5 na d"pï:k: ya*5û"rù*ni 
-\wn rfa ^s~x dsii nypnya lymD^wyaya wk n« owkp^ 
-QN-wïsm om »an iyn yzvyv, ö^pxmö y:n«n n .tM*DD":nye 
îkp .DyoD^D^yinyj foiDjys n« Dinwwt y^'mn ytâvw 
»il TJ 'iîk ,Dny-;:iîya ,nn& an ing lysipo^K t^j rai* awa *un 
tanyii wnimm ds^k n« *pi« cnyn Dî^D^imaKDnyn *un 
-^»m ttfsrayi .ïy^yv-Dary^y: bisd î"k na nyjy.t: "un p^K 
in ya^yo n ryii umturmim ny«î ikb ïy^ocv^ a^na n îy& 
-8T ya*5a"ii n is ryoïpix eugpy:) epj nnyo ryitfsii iy5wm» 
-nr« îyv:N: ny-i na «uyiiya nyivöp« njn Tin ï>^ry~ry^ 
d»ii /iruimi yrvpr.pny» dsi Dfiywtwy ans »itk d& .omni 
dsi Tin aum anD-pum^atrisa nn« -Dunnytnya un 
iyn$ tyay5 yrDD«a yrau dsti jûo M n a«n .oyatpirnnrun yvjKa 
lypaya a'oayo « .dihmihj'k ajn na ryay^-DD«ny>K nyayn 
« na DyoD'Diyiviyj jyv:x; en Tin Tin ûditio» lya^nD n« 
dis cn^x dît* oy nK crn^r.n:^ iyn«r,ynrn vtoaytey* 
nya um tyii^D^i&D^n îy^rsi Djn ny2 n« t^Dy^^y^ îy^^Mis 
b'tk ay:ya"K cyi n»a P^n nsn nu 3i«i n [SDjyoijD erumv 
ero^yiny^ 1 « anD-Duian^ya nyi jiiD^Kn&mc n« lyiwanya 109 ano-DtsirtejM ijn ,öay5 Mitfnya î"k ptfa ,tyaynBK> p 1 » isj ziyaya p*k ns: .oy^s 
jjK^ya x .öay^ya ryö"irc tyDp:iy2y:i oyi *to HK^ya ny-r 
"norm pk annra lyawyns: iyi pa pk tyonymbrui oy 
-:k: d»i m öpjib pk oy ,d:"k arum na urumya is vi mu 
,y5»yv"iy»»T tf d5k Daran iKDjyotfD vi ttfsv DvmnrK ys 
tk lynyuK oyi t^o vi man n n« jjktt nyn pr oma 'ns 

.iraSyDenya w DPvnn 
Brar£«BWi Amta-Dy** wd*h njn jmDun asn \tmv 
-iSüDrDDim PK «w pn pk iya*tfa oyi n« antrDuiDKim oy-r 
: •uwmywi. : (sp^id) 8 va »limn iya 

.lyayitapya Dyp$»K tro iiw 

.öiynyaa» VI WS« .vi Dan 

iyny5 DyayDDyoyaaiK w nai» 

.trinypya p^a im 5>maya dd^k 

,tyaa*n d'"I ,iya"iny D'"i 

! ttfyn nai« dddbb vi nw oy iyn 

.lyaas^ ro -inyo oa*j Da*na n*W* 

■! oSm W"i lyBBgenp tw 

-*k TD îynyr f -nö«a ya^on« n vw p'5a « tya^: vo iyn 
na aaimvas yrD"UMW wafrtn .üax^pjya yra^yrn 5>*nya 
yanaycna n »*a .utfana yinjppDD'm) n «a .nyaay^ya n 
"Wu iy"i ö^d 5«nya'K ,iyöpyoa*K yanayDwr n "3 jiwrmi 
oa?8Biya tue ewti iyay^> pn anay^yotra"« n« nvvw iyra 
"prôa c so iyn:« i» .D^pyitDO a*ujncuya 5s»k .n n ny iyi 
■MD d»i .roiim p*i nrinnfipa « na oamp ywa iyn» D"p 
V*n .-wwîp "hd k o*a *soöa* PK »na nn n'a nyaya nyn n« typ 
t« essd n« ü2>i5djk .tyayatn dbhdiä pk ,»i tD-!>tDyp8p 5>5»aa 
pk nypa^a ,ny»nB Dmi js^iova« dk nr^nnriii na &D*aq 
UDnoya »na n tDiyn nypixo^ r^K ,mo nyn t^«'d ivwvv* 
îîn:yi>t5ypsp oyi iv nie "umDroni ör'DmoiJa ryrîsi ayi iï 
-yotr na ly^s^-oya^ n w îyp^pw r^^a ^n niKT ryo .5'Bty 
»iM»nD«y«K n« n^D vaftm lynyr iv na .îy^ria pk lya^yD ^mD-DMyteyj n 110 DiypiyD >v pn aa^naiyn ny tu ny cy- 5*db&k bdkp Dy 
.tyaSKnyaaiK pk dkt;:k5 ,DP*e>yaaiK pk îks ixn a*w nyait 
-Draw iy-;s lyoipjwyptMH ö.tk me n lyttSyt tra ryo Dnyt 
:n:8D&my-mi p*p d^-ik tû"»j 5K2 p*p pk on** »1 D5yDB> Dayo 
nnar n y^yii "2 DypprmiD pd'wi "a .a .* vd lynyr oqn 
■*y5 nyi .ttfrôfi *' rya»n mapa n nyn ry5a*5a vv w: îy2$n 
na aaia*a*nya jErôp*5a pk yonD^ 1 « ya"5a n von pk dpk nyo 
nypiya m^vivîvvz na p*5ajya»iK d'pk noeo pk a«£ 
■ayuanya kph pn re niD»a n vi bt"n renn yo^iya "2 
-dik2 n ,pvw lyo^via -iptk "1x2 ry^D'o n ansrtnmitf B*nyi 
tra îynyn psosyjrpa pa .anD-DDay^wra cy- Tin wxarôfi 
iyan*a-D*nai yo^n: pk yp-iKûB> ytnrum iya*ttny rro y-iyw 
f rp5a-nainn irr« ik d;:k2 pauyp ya^va"« n *11 va »IT« ,W* 
wv: lyi^ii « pk *isa w* anai nano yvaKa n vi ööimi 
taaaK^yi .nyDDp-iKD&> nyi vfcyiiya /wanri"* p** .5yD*n dix 
wuvn ny Diitf nypnya ifönDpyo na B^n pk iKaopy pu .n 
n« îyaKais-DtOT^ya yrn y^K wwp iyn na nysiyp r'a*!* 
nnyii .ttgfona dx^k anay^i janat yaya^ayanyai« n .oaiKDtp 
.îyanyo^aiK n na oy'a'in'yaDiiit Doanyn pk vfray 
ps lyaa^nyoyü^ na nainn n pk raroroimi ^ïïk dp:ib 
jyay$ iya'iKyiiKö-oaKa yJiöoama n jn^DKa irmnaoip iy*r 
vir Bnmtf-aa^yDyD» d^k «k^ îynn^ *«d5"d — ,o*prm 
ny-is y-iKp k wii-rny vi« rysia yanayaitftf d5« pk nyoiia 
-ya ?iaoDaip n« iyayDa«5na nyi D»rw ddip v^wp •ly^w k 
-d;:ks:s ,tytD:yann pi5a D5jn ny nynx .aa^nytDyo» ny^znxs- 
t^ D»n îyny^ tyviip cyi n«a nono ,tw« W na lynimv 
-ya pk Dy ,pk ajnniu p*p ^ s : iy ?nK-i »tya^aya i»a dh^k 
~iys ,ny nyn .win^ny tmm »i n .ya^ nn ik2 pi$a oyorti 
-lyn ya^y« lyriyrr^rra ya^a^öBoy nryr pk y;jK^ Dna tonst 
va nt» ,îk îd;:k2 »typyröP yta^m ^i^k n nyi P2 nn cy"; jyn^s^ 
pk i5wi Tin n^a un^^i k ,pikd^ aiaya iy:yr ïy^a^a ya«i w 
-K2 îy^yr kt 1*1« .n n tya^nanyi iv t^k fri nya-nta^K pm .t5w> 
•q^T tsanKii nyos^ny nya^P^a nyi .lytDjynipasp w^w \*n 111 sna-DtaajrtejNJ ijn T^nria n'M D&"nya « na jroiûP ya^sy n* jros^w P*t V* 
-Kenya jrôa pu Bftwys tyuunKDriirutârôo n« iy-iyD*ôa 
tu ntf'D* a pu ,nycya nrmi ,^«run Tfos ny bsikop tt*\yv 
nt« dpjib ,iyay? tô'&ny pn d>w ra** ny Dann rorxffi "lya^VD 
/îya« ,ununiPJ*P yünyüKonya pïrôfi Dyi pa m«i lyaixat? 
Dan ,pjmK arx dîp5b n n >v iy"î DS*nnn jyasn re m» 
nsa ziytrp vin 1 « nue tySst ya^yii »nmrôfi wis n d^k vi 
âitë « lyiyamya ,ya^ nya^p^j ri« wiip w* na Dana nyn 
-ya ,îD*n5nss ny^nyajiK y-irvK *»t *tik Djy^ n .psift-unrix? 
nya « m ,"i m bp:ib "i?xa ds"ikdb> »i n« *iy"K yoyoana 
-D:yay^> wk a^aiy ra^a to$n dsii ci^a yapnninya /yt3"iyüND 

yrn Bsn y n a « a lymsa-iioau nwpmmfi iyi 
PM ^îaaa^ "ryTjyr.KiD w>wfriBqo&n P't P« lMU M «n» 
■jyonPöDpy WHJW^nysH* *pw :m:yrBt? vt îyan^ya "H0p 
na wuikdmsws n Ti« W ly^tsaKasya pjbt'm wd .jya 
jü«i t^o »i£pj»m pa ;n:ytD^a wm WHgmtMM wmk 
w^k a isj i^a Dnai y^K vw iwihd» oyp^TKniD n »a 
k o:yi2D:"D BTDDnpy ov ya^yn "a .n'ftnuuin tyraotf n» 
iKimnjfîjmyDKî k n n rangs nyaK »n jrs»5 petuip^ieb 
n« anaî -d n na tyo^î njn untfanan« tî îsp Dy îyapyn p» 
jnrPK îysanaya w :;n^ Bnw T5am imx ikb Daxc nya^yii 
BmmrarpJiB w ïai« i'kîk *pw n« ïy"iyn:x ay- ^$; dj"k ny^x 
-yj B^DnmBBDTyn nsnaipyo uttvrtinitM wzfrmô a d5k 
.Djrpwirno jpj*5*p jnuiu « nxa *iyms yjynsn 
-yayerçn v:^v~'i n "3 p« ano-DiDay^ya na JJ*m in 
y^vpr.a n ni va *nk -ya s P nyxj«j njn na ton ^d in jyjsnj 
tc m ,nvn myn n ^a ûsny ,ya^ n *pi« öiyn .D^aiy t^k 
igiG^m y^08BD^D y^njjrnym k ï^pmiojj; tî ïkp »îynyî ly^yn 
-yr, ,B>jyD a^a ira« n« ,"ï "S Ti« t« ^yax .-y^ay^y: jn"S 
cy- na Dvnjrs ^p^sjwnn nDBfj yv;«; h n« a-^-n y^a tyn 
ntn j«d- î>"y na .ly^iaasasya n ïynniys ,::xni îy^yiopyo 
-a>a^ p-? na Denynya r:ye nyi i^^bs dtsw ^vjo n na w jttmö-aapirtwjH H 112 n önyr ny .mtwrDöay^y:i pn na Da«tw nyoya ny-s mxn 
yoa^yj n uns ,nyi jaa^ öranm «n pk ptfa ttfyu y*:x: 
ya^pru x^k ttny"5Bnya ya^y^ lyaiaa ya*5c*n pu Dj"tny 
lypyn ootf-oya^ na ojyoso lya^D** .Diyfaya n« mo^a 
îyasn iv d^k ûh*k "3 lynyî ya^yr. ötfnnaya tpix dîvk pm 
•am *pik myiap o*a na rc ^jst ny .nrurnro rc ra"n na wn 
--)« y:pö"r:y;ya k .p^: ra"K m p« Da*tfa ny .lyaKT ya^ayta 
na ptktd k pk iyay5 otn ^P'to« DSrnmnya yntf 

DS11 DS1 tf*DK ^SDOaS PK "W yöD3'^yiiy:i H .HFia K 

cyn p« tnyn .îynyty: pw îynsn td m ,D:yoD:"o dsph o5ypy 
nyi *nwi2 n^Ka iya* — .uwa u;BDpn«uB> p»i ttjyoso lyrrsn 
pa S-pay: dsi t$ boip traya« ly^yiDpyo Dyn na uunmua 
ma DjytDDr:yn ,n* .yjyvo n u^k ttfKa MKfn*a k .b^pokt 
Tim you/oa>jy:DnK n PK mi n pnw ijjdip ,p^a:y^K oyn 

.Ö"P3^ 

ps lyaju^eny y:"oy:tfK n lyanw y3^oy pk ty;yr dsi 
un pk xroHK5aöi*a u/3^Bay5fi?y; iy-i «a ano îySyiopyo ayn 
-^8J8 u/twynyj ans iytn nyaK jyno to .tos: wnrt 

.nrvt 
yaSyu ryoproo^K yajy's?T'yr*pB tyjyt lyanemtHM n 
-tik yiyui« pa yua^yrDHiDKDtraa n pk pnra B"ii rya*na 
ikb on»3 un pk urain uns amrtnmniu un .runAnni 
.r* antroBay^ya nyi .ûwwu'k cyi pa uiatentmit iyn 
îy:yî ama^BBisa iyi w lot 5a .tynyry:; oeny jyzsn uo m 
-»3 un »lymmra ■ DBay^ya yan^enya "ire yona 
-^ltk .po oy-r pa mtd^ibib^ii "un nxa on 
ny^n«o»D nyi^ "DMuyiwa iyi iv oiynya an» >y3 
-y^i^K rs t^k cy ;tt"prt>yö ■ \vn-\V2 iyi na d^i 
mny»"ii j^ixcn nyo^iya k w t?a"itD nya^y^ ,oysy nyoDrj 
îySsr y3^yii ry^n^aya ya^oy nyn» p»n ano cyn ixa j^d^w 
-5yn .D^in n na îy^ivna^K yo^iya w* PK .tyrs^na dh^k 
üvi ty:yiiy3 >n Tin pk îy^n^ay^ y:n»i n typyv.a^K ty^r ya 
h «a ano nyi tk ,iyimya .3 .v a»n tk .antD iyi:yayioya 113 nne-csr;-^;^ ijn -yaom« dtoi ny"M tyay* « iya*5Biyt>'ie in» mtoW* 
dt*» ;ys ni va nw .t?"*a ewa na nn cyi ne öpyvi pari 
iy"K iyay5 « vim "i »nyn .iv^vn^z yny^t îya'ta ptn ns 
rwi» nya *"5n lyoDO^ranya am vi« ot*i M t nm tf'BM 
nvn^Pfi P'* P^a w îyv^aM o«n ny-is .onram ynyw 

.öBttfityn îyrts* ayi t^a ojy-a 
-yva k wo» st« *n« p* Nnno n na DnasayD in 
■wä h pm n P'i ^sn "iy3^^ nroawna nystfyp^Day an 
snyanyva n vi tya>aya oy ya5yii pm onyöayinvnya wo 
nwa « in* Sna a »a w .wnwa ö»n pony m www« 
wm »nana n idi ^ ziypnya nya^oay^ya « ryDip-iasoens 
-ya yiyinya n tya"wm isp jümpi ycnsiayo yanaypjm 

.DnyoasnrDoayto 

onynya pano n na Drasayo iyn i« .Oöw * T ** ^ p îy2 
-^im yoay'BT'ya (v5oa**yaTaaaua»oeoM) ^oayas^^a vo h iv 
«1 Qin ,oaMpya pm dv m yrtfyu toim .lyaauyuya y«*o*o»b 
vi .yoTjnJiryaa* v5o"» na lynyo^ya hm dw*«d*p ï^^t 
yovamsMP jnwyirv»» rWnawfce nyny-:« nsn w ya"* 
-d^2 pa^pnm n tra otfMoaM »t nnrnya .tyaauyiiya-Dpy^ayi 
Tranya*M yyteayo yiynis nrwwnp ix ddmwm^m ^ d 
yayany:mtM ya>a*ynas rvnya öm»na na d^mdih jtddimw 
-ynytyaD^M-wsa-o^a .ya ix vi BUmp "i .nraatfiaMn ya^vpna 
dsh o"P h om 2$ lytayio »1 HM tyosarc o*a lyiayoffDiM ya 
.îyonyaas nmo vo .tyamanyoaiM Diyn mönyaom« »1 osn 
-lyoat« î« na o"5aya nrum tfano isn« lyopawaa*« n tk 
-n yrtfjm .(pnoomwarvoiiM) ywyBomoaiM nyaoiMiiya 
iyoip n ïyaatfya t5w îkp oy y a -5 m 1 8 d^s apyi« 
-:vnV^ nytai«) pnoDimiya-nya'« nytai« d^d aavia'anya s p« 
.(nasoen« lya^asii k pm pnomMiiya vi 
-îya^M earDmnayeKPM nyonyDynnya ^ "a lyayrKDDjnaia 
ny-mi ywnya y^Mnoayx n ïyano n« ty^n^aya n tya'D^jni 
nya p*oya5K nx^i» ny^^ynoa^D « pm lya^nanxn n« rjna»ow 
mrmaynwnaaMP .1« rrrx: lymna dw ansa nya^^na^ jBinfrCB ggaga n 114 jnijn*n û,tk wr .t»toDi»nw3-i»^ -•■- na BîfcnjH« dis 

;i-:-"i-2 •;y;ji?si£jB'D'iK snj?»r njnw ;.-—•• wn 'n , g 

-^imm»k pn »an n« D»ii b«i na vnamfo s?» D , D ,,,, 
." .- .m» mn-u p.: mm n ,-now. «m er** na pi j W 
-UWMT |»n«n en lia D » .;y<-r px ':•_•• jjnsw Wjik B'B 

--.i'£ « DTN H33 a'TB-DD3»5EVJ ÙVl tWDmBM («3 ftB BPJ1B 

Dm bj>« pn no n<$03i)rii n . tyWBBr 
na noe-j -un « OT 5 SIK d ?n D-wnm ,wk am nw»r n D S n 
rarwwo n nn Bvsntns bist -, mk Bim n .nrnw ura<™ 
•nm T»?sn .vnraxgftm twmn tan na «^«rioe-an« 
-M M5a i»j jïSmi Ta .m'Mnwjn Wbbj«bb* S t dx\x p-n 
dît w non »um vnnsmarm rftnosvo n in wn , D 
.Tran won-u p« inmM tm»«« n» 3nBT>B3rf>e>w 
■am .wpjmw jnjn» b»b BB'aruœ tut Bjt»nw en-« na irm 
■Vi ajn tin un« j'-tfmw îvptii B<n v»j i« imi jo 
■a»» on« jHjjnu^jnffl im« mipnm b,tk anraqyfe 
vw* wuêbGki» tin -un» dnvmMaii ip- s jrfaKmn 

,-iw» iniDpvD -uns b'Sbibpkb «n»3»5 ■woTjm h b'b 
td jw»b .pj/a^asp Bomwina r»x Bimijn ;i'3»n tb »5m 

.tfttPB "3 TT BTBBffB'JSB 3nB-BB3jtf»M 1» '11 ;r"N D» 

iri d5k ,înd c"3 — .isa n": rna-cc-^T"-; wi 
wm •»" «w .wwrtoarswn wn n« ü» B www« 
-bk n>rm dib'ip ra « lin ji .- >nMW ^jpdpw 
£OMH WBB DIPR "3 tik rt b*kwb» ny .»BBPUSB» 
jtJïibwb j»Dro3in i"t wi p« vpnn D jn "3 y?si r»> rrro 
•;» n* t»-m jH^in-j tw B?inDtf - y . y:! 1jn JtsrtD^rDPs 
- si »jn^a n •hd n cn-N pn b w B 5, bb , ns c .- jj,»^-,-.....;, 

.'na "un "3 'n 

3'B"V,T1B 5SBBÏS 3nB-BB3»B>W -;•- B1W1 ntffc'K »3 
"IN TIN BT31j;a Bim PN D***^ „sal^ --,,, ^g^,,, 

tin twjjw ïJTPenya "3 i» p.n en n n n «m ps^ow 
to in< tir dtt ix .BJspmBJ» t«Sw3 ia»« k *tiw»b s 115 WBrO&3)fivpi "IJH .y^sntasa \vw> \rrm or^jni vo oui .ytaippm* vd Btfy* 

-usa yteoisaas nu ya>5wi$aaw yfo ana^a-ata si ry^m va 

v:v oyn rya"lB>ya *isa »" P* DpjiboawDtaay^ya oyn pa ;yc 

j>n?8DDyau8ta nyoröKomy pk TyDDaKBa*ËD pn pk 

tanyn ûinnma** can "hsj rSwi — .">^:\s p« Bpjn&OPK 
~PV~iy y:^î sin« DKtpnyoanK nyoya» njhs nynna >yaa*a om 
Btnyis i$ o^rra^p nyDDiynna pn pa iinyii yatëyii ,oy^ 
n .i2ix fanay^Tnao) .yivopy^ayi pn k *in« .yanyaomw 
rayta ù"a y^py^oyi pm aatfpniojy ya^tao^a ya*D"i?ma 
-aia-DDaytoya h ts D^pDKtpiyDan« p-i nns cn^a p« typyn 
nyas .ttfypmosy nu ane-öDay5B>y:i pn ny*i"K ^s: ïyv&nyD 
n anSwiya Bïnoaîreasp anta ayi pa aainyoetMy n taany 
nyn ,îyay5>a yaftm ,îyTenytaaia >:r *m« ta^pDKîpnyDan* 
W»D0 x ni a^a:a"5a rya"5a .is^nyaya -s: Bgn anta nxrr 
îgp wyta nn .tsa nyonp riM nya"5: s iy&ni* vtnyaaia TJrij 
■ma D*a .ynsn ya^yii iya«i lya^mya^« p* îyrs^anya ûy*3 
» tD^o nyayta "a vc ;y:>;y;y2 lyanyn p« .Dynytaa^s p*p un**! 
"5*aa"5a k anD-Döay5pya ryttfypmtaay "wib> njns taya:? ïnjrç 
nxa rya«ts> ya^yii cr:y yansi »i pk û^nayoniais pk D"pa*tii 
-yiopyo nn ,DTypnya ,nya ; TSa^nayaaiK oyez pn rc y-ijnas 
-wan* p« rya^ya^a pIkdp Tfoay^ya cy- pa oyiytaa^ iyj 
-y; P« moai pn iv nrantfi.»»^ ayn i«a ijnm taa"t? :v^:v\ 

■Dn nya^oay^ya -ypn^^r pa nynnà a on: .yay 1 p« 
-oa*« pa tf*aa ,r,rn p.a Tnmsa c *~ *h* pw L ""> •' »y^nim 
"D^j i^«a Diyn r:;' nyn ; û^panya^a k ,iya^a .2 .v rîyûpyp 
p« ryDtfp y-";y"N;y is i«n o^a cy p« tya^D^iya an'wii 
-yaaoy yry-rpyr jnayayna^raay yaya^x h d^d ;>;;-^p:nya 
pa p*72;^ nyn vv>-n-:~v?; dptu nya» nya^ayo ^r « »tyaail 
-iy ya^o^oaya"« ik si vb rynyt -^- .taay^tyya jya^a^m ayi 
■ya ?yaa^K Dm tMt"i D&n oay^ya îya^a^ii na c>:y' .aai^^ jMmB-DBS^trp* H 116 vr :jD^an>ww« D*n d^odj^d p« ,työDpn«öe>D« ovmi 
"îya vfcynyj tyjyr pa^yii nysiyp na ütf"ö yoMiyj ne p»5aj« 
vint« jwin i/Ji/^yî Jan«« n« vi"*p trutfmii« jopn 
TVanjn .11 rs .n vîmm &2 önyr ^rx wn yafrii rrrifi 
nyis ram inyr vi wuraw vma n« "unnmv iy:»p 
oysy nn«a oy p« oy an« vfrtHP .OT % *i vfearfrai othis 
im nyanyn .nrun'téaa» ya*$j*nyuni iy~s Dyö»?«Dn*»« t« 
D*n*a nyis r:yn nyp5ya yoypKj y,îm na vtfw« h vi« iyn 
ovnya pn«et* iynyii »1 nam« ;.v?vq yaypgj na Djpnyj 
Tyi«nyo«n«o n .vi mnt n« m»5p mvm d*w yjni« na 
« ne D"poyp«i h vin d*"vi nnyo ^d n ftncpyo \y-\vn 
n^nD .mtwä yoyp«j n inyo uw^n Tyya*n"« n nya »d»ä 
na dwtb h nyn d*jb v*i rypmya yamy n na bwa n 
p« v5tö«j oy5« D«n .n .ts .* D^a yvn ww-nyz y-v>? n 
-mua-tro n« mnorav k »a .tvipdjm TWD«an m ptfa 
ony-uiiya uivîvv: vs'àrm om wnn ,ano Darum nron 
.0?« iv d*j n«j pm »na n an« ,p"i«öb> 
dsh .P« V"itD^nyop«iK3 iy^KDi«j vpoam n« ny^iiv « 
ö£*np il« tD^pnjny; D'»na vi na pftrm vi n« oau^eny n 
n«a nnnm^a jruww ,ikd cyi n*a narn dvuwo im«i 
esn Din x ,d*dp y5«en«j k .ninn n« lyoan y$«DT*j ,ryo 
-^:x »11« vi« lyjyr f -«nw h« 5«oi»j vi oàva n« d»i« m 
esn oy?N nyn .ano-DDaySew DtaDw Dm wn n« jhot 
bpim .11 .tb .« ninn y'oi«o w^yinya n« pjmp ^mw p« 
j*5mvpn n« jnjyonoea« ^yiopyo 
pi n ö'ö urmaiya jy:yr vzîvu w^wbiv? y:y y^ 
to"i .lynyiDn« vi .ma iy- ns ry»n«-Doay5wra ya^jw 
Diy-i:uya n« f ano-D»ay^yj um iwn f vv vi ^nnya 
d»t ; Dpy-iiys iyjyr »t ?«n r n«avi iyoDpn«Dra« vtoya«« 
e»n iKo ny^üainy nyn Danrnya»« jj»na cyn d^o p« yya?yi 
p iy:wn»-DDay^ya ya^a^n n iv Dmwn^ «anHnwa i< 
.^1 n CT« oa^ntD t:2^p yny«,v«i« 1« .«t on« oy^ 
^«n yj'w« h ::nny3 n« n>i ry^s^ ww nyi 1«« 117 ano-DBajnw *ijn -Jtwn ftnopyo .n .*r .miptii yr-;y;y-i-: s, !X « onjroitya lya 
u*>*n ,P?myurn tft nan: BTttWtfP « P« m* 5îo"« h JHÎ 
ltëy«yBD h îxs D^a tyjyî ?*m dxi pk BfanfcirDDna /uyj 
n îkp 5sek .^it^Dn enn nyis tnn-^ms ojn îis iy:$r ya^-maoy 
-oy yri'niKn B»ûiny n .2 .v fro«* h ,y5ya^ yiwzv^vz 
\vp*mqv D-iyunyz « n« du ^y-$ .Dunça DMprnyirDMnM 
jan^aoy yyîiyvy: n oan iljnrôHBfa na: nyis ryvnya ,TKia 
.fomsj ûn"5nya tbhs px enrrôrpa ijn irrig 

-ö^dwqjik n«: « na iyjyi \ywzy: y^yiopyo yuw~y h 
-oy ynstfp ou n« yûDiRiiyuiK-iSKn ïyjyi oy /lyopanaa jya 
Vu» h anaysKD /i^y^y: lya^i"!! diï lyn^s yz^yii îy;r,-rr 
îy-.yii D'*iiBO'Tya pi» îxp 5y;rx Dm jTPHDjyrrô pn xà 
"îya »n« na ,cnu iy^a « na /tfiniyma rrpiiDjya>5 x lia 
,p:xiy: \yvrti D«a nyns p^a:s iy"i "i »n« lyn« ywiyvz 
^ynwrMin ix û^o D^ayjj« nnyii n« y«Pjny la ty5n*a « 
m« du Tt oinooyxjsp ytfyv ::wzny îk f jyn« n» îyp:yn 
n»j .opfcTDDay^yj cyi *pi« tas DyjyiKBTy ^yiopyo û"3 »il 
« tau c;n /lyDD^Dpyui« n« ly^^oya^K nD « ûiTK "2 rx >i 
-jyoïppn« moa x dsi Di"5a m« ym$ « .v^:n "iy;uyn •qo 
cyi :^v)) .:wsizy2 « in« ön*no n« îyiy;y2 ,iyp:yn :h 
d^d irtfui yDDJjrrenya h ynsDJKa h cnjunya dvth*"d*« 
na îyopyuis n .nno'-DtsDy^srya ris iy:m5s"iDB>DnK yriïx Dg 
-3ki*3 ry^Knnya n« Dtfn px \w*vnv ny^y2 îy^yiDpyo p**r 
ny-s ypnsnyD x t?x2 Dpnyoya ^y:rx dîti .oy«py"iy yra 
-Dtaay^y: yrn p« ry5n*ay:i yrn na y«snojysJSP ya^rr 
,?y5"D y:po™ n px tik ny^x r 5M"« nyi î\s Diy-:nyn .wî^q 
ytfyv, ,îy:Kn«-DD3y^'y: ya^i«n h na 3ji5yoBnKa h n« 
■y: d^ip iy::uyi2nx yz^D^y^y: h na ::kï::s yo«D px iy:yr 
.îwn iv nnyo hw inyta \$ cn^« îyn>in ,ü3KitDy3 p« lyoïp 
tDpynn ^rx D«tn oana ,nrn ^2 »11 opjiö .tywyoniDW «a 
px ?«n r 5« Div T5i:y on^a Dys^yii # iyp-iya-DtDay^ya oyi taxwmafivTfi n H8 ifoa njinn v5uyDBnyaDDn5yî bwd nyi Dsn iJMDenimDMJ 
U»»n ^VD^uiyïvy: nyi ne ;:n£:$ D"a 

îy:ypûJK tt ry5yoe> nyaM v&trmfap û«a — .DjparftKfi 
-Dira -iy-[ iv îs ddip ny nxn» îm .tHmny&p w*nm tnï po mtm 
"iyr:yn nxn» inyo d*d vi ny Dxuya rMny d5m in* y^D'D 
tnyii ano-DDaytoy; nyn m va »iîm ryfoiD-Da5'n ya^*PD«jaiM 
-i«a h lia pruipro n r,y2 ,*i*Sp pm vpxrto .pimdp ;*:y; 
,*u*dkw twami pm nyi"* nypnMD» id k rwyt Wïtâsnx? 
un d*d tyiamya r-:r"T ,pn-DDay5B>y:i nyi D*nM »an 
•)5k2 oan ryo yaftm .oya pu diSsdiim-îpdmî k ,ww\v 
njn pw h ona nromya rrzz pm rotfyn pm ,d r s 
dits ryonyj ptttfMDPynyna yoypiw jiioi^n wnMro yDaso 
d*d D«n ny r« a*tfj ny nya atfn pm vr ra dppm [ypm pm on« 
-:ik "urrajm -lyis nnyn k «t d>d ny csn jna»mo ,a % ,«i 
-ya ,t::yr>n pm oy m ,ncnn /lypiya-DDay^y:] ;y;— ;:■•„ 
•D^pan'jnww pa djd^miïp n pm dbmtip h rnotén rysn 

n imp njKD^w [yjpasn pm vu* nyas — jpxœniBDHD 
osn T;s .anDyniüp »iîm ijnsni d'5kidppo mt3*5 yDannaya-D'j 
«a »an Djoftm r D^ya p*t tya'n « B^Maya r« DUKa :;•;:•.; 
DiD.D«n Dpynû:y ny m v: »iïm .man pa 5may:i s r 
TOomt ryo^yï^^pyj ajn 5«o Dm D3Mnnya pm ^sdmdsj oy ny 
D**nj iMiiyj v dimd *~ DnyDtTD^y 121s ;>;';y~ cyi i . .; .D'.ps 1 ;; 
« ,toipy^aya-DD35yi Tins yxsaTiDDMDl 2 r * : n : s pa 
dipdmd pm nJMD^ï-DDn^oyj :;■ Dpm ya^ni D" : 

v:d: nyi a^re dwi aaïasna^M n 5«n .v^yaiyp d^m 
ötannaya nn^M 5«ii pm an'nu^py inya r~x ;::'- > -'-:'2 , .s 
:-:«^:i/îy: ^y-^ îyanayD'rn p-p pa on^miMKtp d^j Diyii 
nya« .oyjya^M ayn nn « îyrr, trvjnaM p*p pa pm Dfrro« rya 
njMnya n^n wtyn zr:$:$ ùjn onyianya pm p;y iyanm =:*" 
jr^»?»noMa iy;yr, ,8 fro^aMp pm ;; ,r - ( 
pu P*+ >- D^ry p»^yiiMn Djya^sya Dî'DsnjrsDnM r:^ 
ms r 3Jiajna^M >;v:rp>r yjnjynyDï^Djy isdj^sd ran«'« 119 ang-DBggppj — - ^ 

r:s; « .BrtmHm >->~;x Tin ara**i >-^rï pk :_•; y:tfjm 
-as D3"5 ma d>j p« DPD«ny"SDnn t* na mnybvojy yj"i 
;; ,_, n , ": , x y;>~:. , :v; na mat P« ".i-rri h nonn ,tvt^ v^-*^ 
tro DayoDa™o iv"^^' ,D3y^^w r>;>; ,, s na nyis \W"m îï|j 
-y>:s;s nyn Tr? "a r*p ryajmöDjnana .pk d*j ^am wik 
r,'2" , j' t"p anaynsn d*j tynyöfföay rstaasao ï"5k psd îrs rn 
-rnx tw ,pt myû"ii k P« /û>:>m ~k?2 p .;y:r:y~ y-.yi;« re 
-swaia n .n .- "DaySsiriips y^nopyo.. oan iy d$ii ,Dtri iv 
■mnrn ftnxyao ny-$ yrrjvrr:"^"*« ,r:r; ,: n yanayra 
Djn 1K2 vxrv d?k D^payayaiyyK na ry^rnaya ptrppfcn 

,opD«ny 

D^siDpyo &T3*5 '" ö"um ïko D"3 rs ,dd\doto pk cy 
n pk D^pa'D^a-iyosi na aatfDKtas n tivt D*""iya phkdp 
nri 2« tu* Djno aaunyftwM *iy"î û*d r« n« rypTnyosi 
-vwtrw pn yansn n r« rîynyt TSia ;yfy>* va nyia .rn 
p*i iv p^z ryoeny û"3 Da"P ya^yii .aauynana yp'amyo 
mvn D«3 ds*k tôw »îy^^yDTjnyamDSJ n w DDKayarc 
-lys w D3"5 Ti« p« Dy £Piiya jftmttfi'in n D^a tea i"p nn« 
r Djûmp-D3Ji:y^ya yDDa^oDMi n p*i D*a p*5n isp n :a ,X9r\vv& 
,nrn y^a "3 nypiya îyrrjryx-y: « na D"p3^ayo h nonc 
ptfa tra r;;v~2x wd 23 WD p« rOB'irruD'M tî Bnsa d^ii 
■un na T'i« n*a .Oyowî) smyao in na utfoKn« im na 
in 4 « jnn ytavy? n no nya^nn .m k jyanp « D"p3^ayo 
un *r~ »aaiDnyntfn wk Tin ,työpai8Da^K n« o^pD^irr^y 
.onanp dis ;>'•£ iinpna^K ~~n nn pu d*j tKtëani na *£*n 
m dpjui — ."WAP lytyiDpyc fia crut» pThipönm 
Tm D^Kiopyo SV3^5 n Tt Dïnya .D^oya« -y-,y-;:x nya^^K 
ny-; na S^WBf nxn m*d y^osjsn^a n j^D»J^pa n 
TDV9 n wik (îyDr'j-jiy .îy^may: ,;yp:^">;') D^pj^DyD-n'nya 
"»a n .Dnyoays n« lyinyroaaiaynya n na n^n iîh d^o or? 
pmo>i« t« pu n ; ù*)B Djn wm ^p:y-i^yn t:*: t^x y>D»a»M 
na tids^.pd^d n Tin T38DBn!rDDnnDya oyi na Dnynaitya yaan»-OBayfoy:i - 120 iy"T tyasn D*fi n tf'BK ,nayn n ,via im ; nysiyp nraaiu cyi 
ira n Tin en« vi »i tapm [ytaDpiKtaBta» nya* jpDi*a<n*B 
-ly^ncpya njn .maa na HtfPDita h ïik lyrix n na lyaauyti 
-y? yonu/a n« Pmona-Dtaanya ,îyp^a w v* tasnya c 
cri pn « .taay^tpya iya^a^n na Enniiayaya ™ P« îyaaiayn 
n pu id « nnyt tî ry-p'Bnytaai« ;;::;: n im ,to tyo"n 
-y: jny^t lyaisanya ^nypnya /uns lyosnya tpm na b*aain 
yjc^:yr,;\s D«n îk mu rpnana h Tin typamya nu ntfïpa 
wn nn x n« .îyo'm pu b^rfivyuv »noya Ton t^a DTjni 
lypmD'iM yiDn^sio:»? nywam iy-$ wd 55a pk n îyjs? 
Wansra puiamya WDgawfi rin EPDya» ly^yiapyo na 
*pik nfc imaKöBns-DöfPoya runait na pirunn cyt épd oroni 
ünyr dsu .iyw "non tra "iyDDyîya*Ta*5 nyi rx ibim cyn 

ttf&xmn x na naïaaBns uftuto'uta x pu — ,pjya*DJ$p 

n« nya^D^a x wq w^rvz a*D"5a anay«! ,^y;rx tons: 
ha as tî ttfan dsn n« o^an« nya*5"iyBnyp m t^c Diy-iairya 
"-»5«öDa*p y?x ps nyax onynanya riyaaiajnBnii ya^ooaip y5» 
"^si8B yaSyii ,5$nsp?« nya^Dt? k ,iitëtr»o ypnnfPitta n« ya 
.r^yj^D:«? n pic. ,5ap n* D^ii on iyvi 
5*a p*p *pik aaienynya - DoaSyi y^jnopyc n .n /i 
Dtny tnywSnya -non ^aamya D^yii Ȕ .iKari'BDniiM d>j 
20 ny-ts 18 to 5$dûbs /urttfy ya^n r:x: « pu 5y;rx h "a 
ygromp n n« lyDtéBDnmyotft ya^oawa n Tin jnîup 
San ^d p* .v5ny» ta*a ibim Dit?a "t rpajri nanya tara jnotfn 
nsa 1X2 ïjruni Damtaya o*a lasDen* nyanm in nya* [kp 
Tî toyii ny ix aaïayasn p>p *n D'à pn oy ;yr, onyiatrya ,5kb 
n îy^yr ly^Ktn&ia» -d « .d^s nyo^wa k î^2 ^m vx iyri:y 
.anDTDtaaytoya na tyaaix^n yana v »vnnB ya^ooa^p yr^^xv 
•Ti ta^D oaijnayaD'D ds- yntKrôira n o»n 

m .nynna D;«ry; pw tyavn td — .PïW$ a y^y'Dpyo 
.ty^B-nya ny^nyaai« Jynnina»« r^s Dpa^DDa^K-DDay^Brya nyi 121 ins-payTryu *-;i 

k na "üwaiEns « v A * pa Dpjia-ftj a na Dyoa jyast î«p »y» 
-* » n » d * d tyanya tD-iyii yrtfyn ^manan* nym^noa 
-Boenya tnjm y : y d $ a i y ? ri d p y d nytwia ja « t 
na c 2 a*np vnvvvvi t:vq$b n .mtrip m* t^wnya h ;yj 
B^prnya nyn ne n* .Dyvpyiy vmm anjyoetfia n« ypiKBB> 
nsn» wyDUBD^K h .tyDtfBDM*nyD*i yaas îPDK^r» ïynsn iv 
n n« y^snoss nxn w vrjnvi Dionp ms Dupi'npiuiK h 
-jyoBtfiajiK ;y:2sn nyrs ï"P ïyasn bu px D:yt2D:"a önyöpya 
nyns ,îyD«ro vftonw wny: BTà*5 n« rayasa .oy^rpriy y: h 
irw*5 nyaKiw « t^D a:yt:x2 pn ïsp uns nonn ,5>xd y^x id»j 
-xa'rx dvd ryoam irna*5 ywwyw« ix Dny;s nyDax *hd « n* 
-»s y^/minra n .p*ataÊ»nD8B nya« p« yD*y5 dxi ; r:yo 
DysD px Dy in .\yv:vn ywünyz "n enroK ^a m* px ymq 
-»hdxs nu PtaDW dsh îy^iiv lyvuy-i: n jyrrv iï vSaw öu 

-optoûpd* ;xd d^3 v^äötii îyjyt nyDxa n* rra»5 
nya .35 nu 25 îyt^yw Diy-unya .iy"ins> 40 m 20 ry^nis W 
-iDpyo îyjyr -]yD5>y nyix îy-inx> 20 ny-rx 18 na D"5 yaw ysaxD 
.Dtfatrimyoro p*p DKnya du to tyasn n« wn nx; "nw 5>y 
urum dubti -ypîvz "a onyi^ryn ,dsx ww nyn« lys äpturi 
-712 k tyzxn ya^yyi tyin^ 16 fn 12 na «irëtt'M .^^ nna 
"wms nytjn« «a nyan .ruyDsa px vrrcrô y:xD:xso rare* 
TjntDsa x na ■ubdbw k trin* 1 14 nyD;ix 5»a pd xtx px vom 
ijrrcrô -,y- na *y->p:x ya^-nytsya» dx-î ,ö"pa"*rnna ny^ux^ 
.bupTOTH px DBinp na kz x ikw pk nyDxa n« 
nruni w P'tôvBgDv r:yo»2 n :$ oa'in rinnip 40 «a 
m tDiyr, rTjwina m» ^otDS» »nyrvyrr n en« px lyDKii^ 
-nv 80 ^sij ryn o^^aya p'TODmoD'iM .ïy^^yjo^« îy^x::^ 
nya«i^ toiyii D^siopyo sn^^ h tw .îyt^ia y^y^sa y:^ 
•vatàsoyp x s >n Dirwnya ,D2s r:x: nynx :iy^y nyi um» 
.wyoija n nrr^« iw#5 n oijpn .uurffi^w 
tye^m pi^n oyn orr^nù« ^si ty» no wyosa iv nis^^ pu 
n .aiiûanayr ijn na r:>t:«s nyi n« --— ns K3yo«a ^.yi -N-:-r— — ; n 122 

nyost - 1 -! vjv, ,nyîDï>^ -,>•- ;ns njdipdiik du r:s; ikp yatny 
^ynx nya jyvjiptfpjia ^ anjyDBtfia ûnynwon« ryasn •. 
-pyny h 5kb pk teûKBDîriâ n DTirwiiya) iyim jnruK n 
Dipnyjyii Diatans üjn lya^yn .tyttfKnyamK w rynyii Dy^v 
-&p ,"iyru oiypnya .o^pro^a iy"î tia uit^wd'w ixn vin 
PK .ty*T»D8DnyöD yanyayS jnr.iya ïy:$mya ptMyDg&D'M ;>; 
-j""ik îk pa *£»n in d*o lyaanaya 'ï vàiyo pk 5ks 

.nyvnsî? 
-y- pk Dy Dma *n — .TOWâ njn p« JjTPttnjnail« 
îynyt tya ikp ,nytD»a pk *Ta*5 pk i^enytww TySyivim^K 
pk pnw îyj^p yaftni nyjyta rsnsa ryjyi oy dvii .pansrc 
-pyD h .lypiya-Dûsy^ya « Bragn ;$d pk 5sa ya»foy dmtîhp 
■»or ktk iv tya*nnjn ïvj^p nyjya njn pk mowiM y^yio 
IPDti'B 15 pa 10 ni nnya d»j ,ypis yviip nnyr « ~$: îk ,$ys 
.tyoïppmv nyrn "i iy:«P rDtfaD*iK-îya*î lytwnjyyj cy- toj 
p»K pn* nypTya-üDay^Bva k ?8ö 20 pa 10 Dgn dsii ikc s 
ytDDyu n iv t^j onann tranya .lyftmsa pk ^era5 »Dam 
-tfgnDKfi Tin ins Tin iy:yr lytoa yiniK c;r .îyo^pjyD^yi 
Wiya njn ikh .foa k to:«py2 pk va ^y^yo^WDiwau yenj 
K pa trimm dvd5idj*p v* pa Swm"k .Sss 30 îynypy; pk 
•ma vi anjyaatfpya ,tyB>D":ip d*o 5ia .marnna yannsn 65 
-ny» 73 wk pa r:yasa PK *rpa*5 ya^oynyjwç n vik ina 
nyi«K ,nns nxn pk iya«t k 3 vftsm n Dgn nyaSyii ,îko iy:n 
nrr>* kpd pk *tôv pa DpjnwspiM .tyrans njn îv D»n« pk iy 
toi h PN* »D-'D^yn rynnaiv d^ nyaK anjy>*i :Typiya x DKny: 
^isdk i»j ïyDra»D»D iny» ^«j tënsH 5«ooas P« i:y=x y^x 
T» ruirya tynyry: vk 2i?n »onypnya ! tnisiiyj D'nm'ynya^ 
« oainoya W2$n v^vv .isnnM 1 yoDa^Dajnp jny^i pu ru 
■nya^n n^£ /îyjyttfyi ^«u i^^a« pk ,«nin n pk ?»dj«k "îypiya 
nn vo D^n tya^npjKnpTDaay^yj iKa uD^K^vysD k lauya 
-y: ïynn^-' 5 pa t-^ pk D»n nya^yii ax? jya^n x pa d5x« 
nyrtsn nn .npna yjjn^Bnya 2000 ayoa d>d lypiya « îdnh 
pk Diyano y^jn^irwa pk d^^q^d »Kny: ^^i^oiu a»n tdsd 123 anirtnpjrtarjw njr ny&?»ttpNis ny-r .ö»»*iBBnya &»»"ia pM B»»11 tt tanyainya »»t 
nNa ^a^ams: n tf>N ttfytawa'n« tD»n nyntrö .lyonuiBri 
nypiya n 5n» »»m T»a "ira ïyasn « rîyajtf ryö*n»»mya oyi 
ya»5jyj2 yDDa»»-i n pn TT önyamya ,wi « pa ^wn pn 
ny pn îwmaaiy ya»»-tf$x yj"ö Ta .iy:sT no tk .ttnw 
-«n oyn Da»ByöB>ya Tfowann lynNn inbpni d5k tyanisa 
M*tfpi"K px p»t Tma wm n pa ti« îw iya*yii tti lyrt 
pn DDKsyaix t' B$n ras nyi nya^yii iv dj»^i«d*hü nyi b»d 
aaynaiK in »n îyiiya ny^N ttfsii oy .trins» wiyw pa ^^o n 
■nn iya»t«n ayi ryttfsu nyays yö*n»»mya iyn nsxin n »k tut 
t»n in» iy5*un$a n inb ncnD ,ûayvnpm n d^n Ba*r,&ya üj»sf 
dst pn ,ö*ra ynraay^ n ins lyt^Nrnvr'N tt T^aya ma raaa 
nyn nya ti« inj ,pjnip t»n »na p»t tyii ptfa l>»; pa iy ^i 
.ö»»rDyai*p nyi nya pn y^Miüoiyz 

lyaaatf iyi a^ra nynyii&y 5yo»nN Diyii wma mm n 
-$a oaRBnyMnvw nyi nyn ,jidk .DuwnyaÄr.» nyi pa ü»»v 
p»c a»5nyn nynN ,mwm» ^»b inyt pn D»»pa*e»a»nKa tt trai 
lypiya-DBay^trya nyi na :j:».d»^d»in y^sBN» n p« aaia»»o 
.{fiiM lyteiN: n Ti» DTayaon« onyii "y ïdt îi ,a»t^ij ö»a 

-yopanwa n — .H$d pn jr^Dpjnins 1$: aatfnpß njn 
-"« in ,antrDüay5B>ya iya»5ayo cy- pa Balaya»»« ypioon 
ya^yii pn ,ttBKe>5yîya lyrai« ins p»£aai« in pn yrtfy.i uBN^aya 
pn lytDJN^iy*! pw lynnN cy- pa Dnya&ay*iya p»»oß»»ö snyii 
dsi P2 D»»pa»n£»pn n pn ,ytM*iKiiya-ö»a om ,y"J d»" pa 
,3Ji^Dpyna« i»j 3J«5nya d'îkd cyn t-n .yoj^iKiiy: dsi ,yß?» 
nyi pa lyasmanp^y n pa nyj"« r^i^a ü^ : nN lyafyii ".-r 
-trorN yi^iy pn y^no^D^s nyi pa t»n 155: .yosa 
öa^jya nnyo ^d n nernu »na n pn D'otpmn d'pn .Dy»xia 
o«m^miw ny^N^ nyn a^ix .in» iy- ny-r-N yoNasJî$a ra 
lyjya nyi trpînya .»na. pn »»» nypnya îy^yiDpyo cyi iya*n ra 
»»n •qan t»n ,-\ywn y^N » s n b»j can f o*iyii pn oyt3»i*i»rjytD3»N p»t 
pn t:^»»nya nny» ^»2 »un ^»in ,yüü2"v n »»2 tsyoa ^d n inyt V-ms-DBaytejw H 124 îy^yr ryfrpayanM^ hm -iy^D*a ,ya-? yDii« n« p'ioya « 
-onpy pn ;-,>;ya iwnm nyi tytWTjp*a naa nma »onn k pa 
n oy jy:yt ip^y Tjn n* .unyii Djyp"5iya d*j iyax ikp rayo 
iw D^pjyanijmya nyacriy nyi w ryra Dfcn rynyaya yavm 
nyaa .Dyjyvo yoDenano m ycD-^ii .yDDa^DBKBwS n ^* 
.lyoyap lynjn td Btfyii cy- ;y:yn 
— .mû-DûDy^j pe ßnvmya p« nwumtt D$n 
^sj si vd nmo jn^vnDna na &>ay:i dsi ijnnya is an ins 
h na ryD^parptsnya yftnviinj»* nyunyuiM n lyagoTn 
-dpiküs? h ;y:yr ftaa .D^siDpyo m*a»$ iyi na ryopaïa-^s 
■w .yjHjyn^a ,yuiry:i .yretfaSia -\v:vv h na nyajnö'iK ya 
na ntf"D h ra P^aa« nxn D-y-:uya ,UPna ya*n nyaK y: 
-y: h tp^y nyi .opyrara -r:*"v: \v:v\ yapyii ,»\ »a nyanyp 
yny«t na urwaDy n »n du >itk .ania am r ty5"D-DDay5i? 
na pmo'i« njn rD^D» n vw iya« .mnn yuyayTBBwy 
ïyasn iy:sP iy5«öjn jnyiJK Tiy ï« în* n« nyr^p n ,D^;a 
■yo isnsa nyan iy:yi oy .îyoaittwya"* yanayitvi *yrpii*"tt*K 
tfw pk y-iy;s- na oanyanw Tya*a lynyr, ryftni ya^yn -iy: 

•Bnna ya«5a na 

nyaa oyj^K *pik ty:y-i lyanötf yB»üDnyBpar.K3 yo^nw 
.rnnn yD'iiya f v5>$p ny"i tiK nsn n ,£b>d5 ,îînru« ajn bu 
,a';a na lyoisa yoniyj .wïv ryamo na taut wnyj k 
n tyagn DjyDM^n ,5a .- n« cm: na ansa n vw Diyunya 
D^nya yapyr, .lyöaKeuya"* yw hipvh yanjyîpn yöDpnKDP 
.1» ~:y;v njn na -$j twypya pk jyn ya^yn d*^ îy^na n *^a 
-jyo y-iy;^^ rro^nyayi ftnopyo vi ïyv"i iyt:D«iîo:^p vw 
-nya nyry; >;:xp d^d jywyo ,vp'^ px ^«ddqss Vi tya^^iya bhp 
nya« î^k oy .onyp-iya n« ,>i .ïî< .x yrtsjvmp pk vi fya*5 
Vi "iy:yo y::v r:w tyo onyi ^s^Dai$ ,55a k ryawa w nyiw 
Tfoayp^y: unyii nyjyo yü^« n« w™ y-iyo^y p« ;ya^iya 
y^syin»! n .^"rrp na i^bk ,iy>na y;jv nnyt na oanyaenn 125 anD-ooajftnrjM ijn DPJIB-DaJKÄJ'IK ^DD3*D3M1 DJH »pww ÎV^^ îyD"p;yPinyB 

IKisa ^ îyjyr ryayiiDDrwa .y^s^ntass ny^yiopyo nyi pa 
-dj>» ye^D«aiovB ypiKDP a*jyn o^ D n o iy:>^ yrmi auyj 
x .n .1 .jjtfDpynaK mSJ ny:yn dw«^p nnyr k tro n« îyop^^o 
nmi .*na nya^vyryj iww^h p*î w nyr>K jhjt;:k re tmwî 
umyoKa-paröDia n« unnita p»n ru .îxrDwnjra tr: \yn *tiki 
us nya jPDwfcB n iya>no n« a*TO-Dtfay5py:i Djn twn 
-Doay5e>ya ûxn annnya t^aiK wpb k Erurowa jm'uypj'M 

.an» 
-BKwya^iroon^Dya n« yrtDD^a n îk ,tî Bnyüsnya Dy 
TSiopyo sro*5 nyn *pik jwrirp'ira nnj^ k vmts\ ty& 
ma nn tvd ;:iDna:r::$ n« ü^pö^kp f tt"prü3nD"ntt6? .d^ 
XMßrm -wwn k .öiypnya ,nyn nyaya d'ikq cyn n» ly^rvp 
Btofon n« Bnyorunya B»pa'fenyg nu ya*5 .«rpa»5 ya*5a«w 
pk oya^yu »Sytraicp nyî:iK *»v ma«» pk .nyayS *pik orra 
îk ,tnsm DJgöya si no .Dproom oWrpn cyn ptfa yju 
n« wuwnBw myt^nya « m*ai5 xra^a«« n D«n ?5aa 
-yojnnya .«ro*? nya*5jyû nyi *pik uipvii y:n:jyp-iKDBny& 
jy:yT ,55a njn pk d«t nyn« an« .dupip û«a Duya p»i snan 
-5xm .pi ryDiryîyMyjypmy îk pk dpjib lyonioD'iK îkikb nya» 
-nDBQM pk tD"pü?8P D'*na nyi dsii f pnn pk rynyovpa ya 
rna*5 ya^a^ii n .Biypnya .pu rra*5 ya^ayo n wn aaio 
imsa iy:yt t^ay: ratëum ayi pk ,îko pa »to^S n n» D$mp 

h DKum pk Dan op«-Dûay^ya D"a îko nyivûpK nyi 
; nia nyi pk »"pjynyaiya^ pk wîrszvrcvï*'? vvwvmvi 
T»n lyD'iwyaa« pnw ^iwniw dSîpb ny nm ,ny» onyi> ny 
-a«n na ^y::xo syi Tin ,iy::ny-«£ V?v^üpvo ya^a^ii y^rv 
nn^n îy^nya cy nrw pu o"pjytD5«ny::"« nya^TDiia nya*5 
•nyB «na j^koiw n .ïy^n^y: pa^i«m nyonm pk yiyj^a n 
raiK îya^yii n^K dd»^i pk dmhmm** im onrM wm k o:»d 
pk nytDiKV dsii ryr«tl iv «i jy^n^ya yin^K îypniKivomK 
.îkd c^2 ty5n»aya yra^ytn ?yvy^nys w d^ naa iy:^B jr^nw»3j^«TJ n 126 -mp pk \y:vvv2 v\ \v?v" vu lyaftm wn avzmpv* m 

PK »r^ytDWBDH« JW^'DB H D^M y^»>*n08fi WM 8 frD*fi 

TymjyttfsnwJ^M mm www» Tw*Dayc njn *pw DTî»a 
-™ ■urffnD8D$ö>iK njn *pim ïyajtf-iypjMiya tan Ma D^proira 
yiPD»BD'W >:":':£ yjgttty&tfB « an&~DD33£BTO Dîn nsa D"3 
iyo^a Dionp p"a nya .pujtfgnDMa pn d^j kph nyaM no 
-? ya^jy mm unwya tro mwi nyöoayn njn na [jrên»ajH Tî 
nyay? iy- iwyii -;>ry; m zy-ry aifrtfa ritp .DyngiMisa-Dya 
•an n a sjid'dp yopmyj « un* pnmiD'D "un nsa D"pa*5 
-y; Ma aynya nnuita Djn ddmtoj&p pm d*j nyaftni nyi» ma 
-yn m .tyajnanytMiM o«n ntM njrpnya ara ryano mm pföi'fi 
"*5 n mm iförourrmiui n unj^HBnya »tgtuBDgB d&ddpji 
amanöiw* n .ttfsa is- ci yspjny n n« D>fciBpgro m*a 
six pu nonc .nnpnanM d*j pnrc teapnra un ikp ïxtfm mb 
BRMyD*tMyD mm rwji?yoBn*a yjntM pâ&n ptfa :y; k sp ^kb 
jp5*iDpyo rra*5 nsn d*o nruurura rccyo ;y:>r yaftni 

-$n$s .jpxkp^tpx nynmtfo ijn jia Gîtera njn 

y:---i:N: dsi v.ttfip "lyrr.K ösn pnnya^P'àuiK — .^SITU 
jnrPM Tin pni5"B mm lyDTOensra ptfa d»j îyzy'-r-jzy^j'y; 
Bonn m pa oy &gn ;r naYiM "i«u romiMinya tb ry :yirr 
pm yanm dot .ttfypnuDy JrovfcnDigB mm t5bdj*p fraBDP 
önwoSyrnya y^MDTOa« DlSgoaM fyayil rM ,D"11 »itm ryaJKnn 
"a m üp:",2 .5kdi*j rcw Hmw lyttfsn »n m dpjis r*e Dim 
DTjn y^8^»no8a-5»n»p^n in «a ,iycyz jnriErfcngpfr ijn 
a ryiiya d5*mi ~y ni »itm ayay ,rm ryp*is58nö»s 8 Ma ryo 
ynfiD^BDsia - ts ,;:n; ra ps tyo trai ,r»n ny5»mu3 
ny- m ûpJia nyjnya ry^yiopyo ^mdijö x l*n oxn Da^enya 
nyi D^"^ yz^yr, »niaayoMJ ny'owa x d^d nypnjra nyo^sxya 
-paonM "n^tDcrp Tin pm yaMaanM yrv:'\s oyosni ,vr$: "a 
-iyn nnyi>jD5jni lyoay^p >--k iwnrcanM trvwn >?:»->;? 
D»i ni dp:ï» jyo^npjMnp y^'-y;;-,*, D^ta tun^ra ttpm Ma iica 
;n:yDy:-y2 ! îyzy^-coryrL-y; ^mdhp k « bnyrorj D^Sii dj^m 127 nno-DiMytejw njn -ifrmi yrtmvo n tssn nno-DtDDy^ya pa pywriB*» ayn 
û3K-iDWDn« pk Dijya lya^BD^p k *pik tyt^mya nrna jpvkï 
wn *ia n« lypiKBtnya rc svn^ h na is£b>d ya^iyo y^a 

.ajtfDpjma« iyny: « 
nyp^ya ytyrï^wx pa yssw: n m pniï d^ii nm 
b^k n« -nsütpiv lyrrsn nyi trpBonpy 3**uyDP o$n ,&2"n: 
nyt^y ynynia na wnv "îyi» "îyoyn tr: rnm pk kbu td iy:yt 
y-iyûvra*n ^d n nnsn tyasinya t»o rcma .DyrnnyûSy 
-"« p« iyp?ya y^nxmytn n nyi^N iy^o »^yjyTsnya p« 
n man .îyo"« ya«aj"« n pa nyt^ym« yjya«« y-iyî:w nyi 
tpik frira 'wapjiri n mbw ^ny^a *pik ph dd:ip yjny-isa 
Qnvz .mw&YW yp^i: cy "iîdsS ,pk ,DPDmy Djn lypsmmx 
p« natfiuipm* .r s k i 3 s } i s e d*d fropa re îvzpx 
-sas tjroni .«mm* \vw> dsu h r^ya ruw BwnsnpsBin « 
trompa ö^nDi^3 lyJD^oyn yfiröyny yoDa^yi^Jw n 5sc 
.bdjip pa mn nyi nyûjw wnrwyB pa onyï 
yonyj^anya nw n tn» ptpum y5a pk yas-tt&nss n 
Tmya n .-un^a nnwiirwi w ïxnsayD ytnyDymya p« 
pk tyo^nya cyn îy-iytoa^-iya ya^yn nffonrowofa ytroro 
nya yafru bwip y^ynöonr« h .nypnya-otDay^yj ryoKiina 
-ara nyi iïyivv iywi« p« tyuwum yiyuiK Dïiaya p« dtx 
-oyupya yiyDyn: n ,D"S nyms pa Dioptf nyD-p^asn ny* 
*pw w^n iy;yï .11 .ïk .k îytoyn n ,ïy:mnsr h pa D"pa^ 
-^0D»"ia n ,m«n *w^$iy nyi pa ijngûpsa û'ai« "^yfo 
t^y-i^ny: p« ddksj»'« vi asn Kau yn^ msaanp nyis y*îno 
-jyDKtoD^iN pa ïyDpi*TOD*ia ye^s^snûsa ya"i:?sx 'h ûna 
-pyo rr:n5 *ot pa jmmmy ya^Dwp n »onsii P 1 « trn .»«p 
-K^yao^K pa >«wnn y'riDK îk lyax^ya tssn înd d^3 d^sid 

-KyiTlDK PK y^DD^IK H ÎK .D^J y^1D p"»p î^ DV .D^PJyO 

"5»yii ,DyjyïD y^yiDpyD _ ^ ,, DKny pa Dywnsns-BDJip y^'tDD^ 
"an« inya ^d k nsn ïy^yT .o^na^nya ^aiyrra ^:>^n îyjyr y^ 
-^3 ynns"B»BD'tnK m yn«i; n njn^K vîmyïvys wwrx 
-dd:ip y^^D«-iy n ,2:x ,m\ "o^v nyto^K lytDi^ iy- pa iyn jWinB-OBaj^wyj n 128 dki ~»y^K DDiiomo vrtùv ^ik Dpamtpya rynya tyjyr p-iyn 

.mvaa yttfyxya na ûnMjtt"* 
_ .jauyumH njjfyiDpjjD iyûa$ js jia oftw** ijn 
ya^Boa^p yta'nm'yanya'R moa k nn m ,$ya"iis tns pk oy 
pam k .D^aai« pa ty^mo wjn^Bnysj pa *£*n ijn ona aaiirn 
nyaK Dii/^i /nynayrpxas n« tnnyonya iriyii yaw n nya^yn 
îk ist pk Dy .öiyoynnyE '•n na pms moya« nyfriDpyo nyi 
-^k îk .cytDD^D-iyinyj na yua^ra iyn na 55a ^,y:^cy:^ 
nya n« tnnymya aaia 1 « tiïi taiyu D"pa'ByD-jyinya pd nya 
5>5n x \vv tnyii du mm ^d « îyoy w yao -un vin : dpiköp 
PK vi ly^wi w .asiate yjny^ « yata nyi Tin ; ptfioim 
-ynya i#2 ukyi « : B»ayanriya k w n onrn ipdkii d5kp 
nyanyp na nyp-iKD^ îynyn ly^pDio n n« Vi tanyDy-inya »tt 
■jra s mo vi lyayaaK yan'Yioa dki Tin ; mwtayû nya^ 
s inyï \vn tawi 5*DDas n« a^ m n jyo taanp w nyorn 
mK taaKD û^npaanp « iy;yn lysaKita yanayop dkt ; taita-pii» 
Trora ^»dïdbs îs pk ; "m«« na irp*5 td m UQ>tfa *iïd m» 
-y; nyns aa^aya B"tD8o»ü^,K raiK na tnyii yntôro yû'im 

.a'antaowiyaaiK taona 

-mw k pK .pta-mansa dki .mwtayûaiK n jrmnpfi pk 
Hiawtoäaiya n .unr^i yiayaynttya n as Damip onyj wd 
iya pk m"3 n« taaKW lyaaiajmya pk |yaana*aoy poiin pa 
mwtaytaaiK /n w pe>n ûjn D"ï nya^yrun pk vik tanyia^D 
nono r^iKt nyanar nyi « 5ia rai« tsaKs maya lyoïiya k pk 
pk lycata ,nn rVi tyinyoïya mnya pk önasötnjnii n dsh 
lan pa vt ty^aya dki ny-iynt? n aaso .tsnsa pw 0"P^19 n 
Tra"« d^i ïyj^ayj i>d tk ,rnri p*p ma pn nyann .D^pa^eyo 
-^«naK dî^t tk v nn .D^siDpyo nn^a^ iyi "a vw yyiya ya 
nye aaw^n pk aii^p^iioa-y h nya an» cyi Dina^onya *nn jyD 
D"a iy:K^D nyr-iy^ nyn ni op:ia ,nyaK turnms »on^« Dpn«o» 
td ya?yii .dek^p k ^kods« ^»w k- oanyp ^no-oaannKa 
Dnaïaiya ,îK^a-iycK! y^ia n ï^k dki .ûasanyï tya^K jyasn 129 ins-D^ryy; n;n 

■DiawH tan iy:yi .tapa^Da^K-ntasa îyta^a \h na od«d iyi ta^ 
îyrrsi cyn pu -,»5p tmyn re hm .Dyta^D-iyrnya na ryiya 
.lyriyoenya vfryia ^w* mnxs&wx&yê wvi tye na ,pay 
">*?:]} lg vw nyap* vi d*wi ,tMgiya pw »n .nyraftm >sœ « 
Tyaa .*is$>t? c»n nyta^i n« DprDDrmMinniu d"3 tai» iy2 
*imk m ri"t ta^a ^»t antrDajnnica iyi anayaanré >»a*ii vi« 
-neya pn 112 lyaayrag ta^a ^st iy2y5 na aaiofanang n ^a*n 
DnvnanBß» yB*piva*na yta5« dsp Da«$3 lyajmoDxnaia »aatan 
r« oy »11 .]vüv f&n tatny tasip tawss nxn tk .jtdk *iyvri 
ü^Kn \vd iyn ,p^a'K2KiDi ^n k .nyDjna k iyo tanyn taaypya 
iyo ,n* lyoia na ry^vp mv ijnyms vi n* DrrownDftp pu* p* 
-jy^ia na Daiicgte h ,5a .1 ~k DDimya ,ta:a*a h nanan oanp 
Dan : pi fymypTya k pk tpok aaia^eny ya^ay ik pk iyv 
-W amwnmfi roua k nas aanya k pk tivte nyro^j -iyn 
Tranya 1 « t* ranyii Dfrp'may ^si nya* îsp APWDytrrvri 

.*u^v ^sa enayaiyiya tyanta 
« ps anta-otaay^ya dis nia^ pm pk yama yansi n 
-aisroya m pk wm «1 tas .d"p:ped'1> na D"tïd ly^ps^ans 
dd^v vraona un : D^pa^oyo ryajm yoipDpg ytaaapya n iys? 
k Tin üsn nsDstaayssp iwftup im .vnaya «n d*ik ta^a 
« ■„ : marane iv yntKanun v^yrisz n nranmw rr.yta 
■x ' : n ; y : : 1 n » i î ^ k D^pr dud y ' n d * 
m 1 k n » n in^ 5 2 c> na d 2 ^ 1 y n y d 
■ju y *? g î y 2 ^ a mk m ) k 5 -i ï b m ij 
d * * - y 2 m .n 8 n n s î y ty : 1 k n y d : y n y : 
* j an y 5 s 112 ^m î y d ^ n p n ix d^t 
î y : y î mm d 1 a îd * : î y : y t y 2 5 y n 1 y 3 g t 
iy2'5~y^: , !K ïs 112 DMann d ' i 
Day3"îfyaD*w im pk y^sa^aan yan«n n ."1 y d p si «a 
cy-i ,mi2^ ci« ûd^^ n •D'ipjnra ta^a î^n n tyn î^an ,yoü 
n ny2N r Diayi-5»n»p^« îya^oa^a n« rya^i^osaaiN ns^,: vi pn 
-y;>2 ty^anopyo an na a:*; 1 " 1 -^;'! ya^Dyo n on« D^a ûd^ 
h r.^no .D^a^o n lyta^m^-ns DCKsyaiv ^Kcnsa î\s ny25yn yjru H JBay^y y j n 130 P öay5B> ^y-$ du pu 5ns Djn ;^-yr, w rgp :m:mneya ytD*y5 
pk .Qirpzw .pwma -un pk .ffnyama'iya in» j^iwik 
ne fySyr.D'ia d$i n« dsd nyraan ijn na ttrujnu» n lynx 
Tyow^SDSp k »n m: mïx "lyaKp^y-i a îyopy^a« yiwi n 
.WWi d^ n«a «- ;ys igp mem yB»5mse ûna .p;y 

ans Hrotany lyon-u pna *pïk tî amwDP ,2^: tk 
n iï as j/;m ûtd^d:sp to tyagn ya^yii .lyt^yo ya'ntat 
îî<- y: 3mh îîs »îyDB^nw i»p vu r« ,numa ya^ay nu yinm 
yrra>: von Dy~2 ny ikp ,p>5k vi nj ^ny iya"5a ns: >m 
•ODay^B^j oyi na «w»n nya^oo^p nyi nrc^ii« Ptfn cy-i 
,d:"k r^x au ist pk ov .vi2yziyiV2 ïya^vo«: oya nie an» 
-jN£ n« ly-iyjya y^yiopyo na Dtfsanya nie ûr:^sy: tjnyii rc 
n Dfaye oy n^ns »\ iy;y: ü2~yp iyc dsn cjnxmo ,Dyn*n 
SPftï *iy-$ .îyannaya ne *kd*i&j nM väomn "i Q"n:y:yîy: 
ira nromya värwi trat ya^yn .man tue 3*d5'*kii Voura 
ya^ûo^p y^j ly^n nie lyoamö ix moa .tyaySnmySna k 
in cy : iyeoyo y5«!n$j na si tjh vie .m»TO&'iM vi iy^s 
yaftm "3 .ly-new yB»;«£sn&8a y&uy: tmiea vue nyaa pn 
.3;tfyBms2-D;:Kr,v ya'5nyna*uiM ik onyii antroüay^y: ny- 
-"5e nie yac:y-,y t* nyv, #aa .lyfrii ûyjyj*** ny«t iy;yp fra* 
TPn iytnsD y^a na nrr'OD'iK im d*d îyo«nx ^ame psra 
px tyroyu yroyo px anD-Dûay^pyj cyi îys5xn:"x .tyfo'D 
.nais nyoDyi; nyi 1^2 ;yo DàTfi pw «si: d»- 

d^k tDjya^vya pibp i>d jynsn dd:ip yBnarujiüT»a n 
■■yss ïy>yiDpyo cyi ^owp îyv^i ya^yn ï0o>d h pc d:^n 
t:DNnt:ya pu ^d dtip lyonyj ty^jyc ya^j>^p pk ^anin^ .0^0 
-KU pk y^ny^oorpji« yiy^r ris pyv.nîy: ryoyiWK^ayj tan 
Id3wt5w n .ano-DDay^yj cy- jjnpn dix eoronna^im ya 
N ^Kiptsa^n cyi Djya^vya dikii yrtm c«i ! tD^pyryj 1 : 
^ooay^^yj cy- na y^sos^eopy M*û»n5w n ^w ayi 
iv dww "iyi na y^vsös^aopy iy- d^q mura ,î?n anta 
-D^öaiii n ."wn iy?K^8D nyn na -ftm-ara d«i ( n:^^ 131 anD-öoaytojw "ijn «p"paKW V2^D2v?vy: n îyrmvBn« yrtfyii ö*o lyfonD yo 
: njn^a yB»a*n:isn«a nn « ,tyjyt ny:yo n nâ 
nyaya ny^yiopyo nyi yaftm p* riyjKom snenaruiuivB n 
n« ;:nyn^^ lyi lia jy^o y^a Tin Bvny: t^dwp myil 
-iîw h'id'o twnpjnp m nya»K tynya Dy^*oûDi^x yny^r 
.ofty na ppmpip oyi tjnnn rc na .nyn^a yo:sD-iyn dsn 
-D5"tm« h D"î p*k na örnftrum nyaftm .^snspfo nyn 
na nya .ïjtfm iyB«5*nso na hnantP viv^vn n n« dskip 
p« dbotp ywoftBo** ynxia n ^im iy Dann D"î nyiy-ijK iyi 
-nyjnyûJiK. tsnyn iwyo nyn .D'aya« nra'taaytoyj oyn ûirn 
-orna nyn na n« Brenitp na janp nyoa"? k tnyïi h« "n:yo 

jpyuipa 
ijn n& ^yons D*n tDDKntoyn pm «ri ddip 5a ûtip iyn» 

(.3 ,10 ?yo"»a«p nyt) .y^D'DDîna nyj-iy-!$û 
iy:yt tD^pyjnys^T-n^y: h nn s iya«m« Pistuk tis Tya* 
-5ip x .irra na rytfsa yDpyn^a n tyjyt «i nyis misa 
ry.rpyD « Tin lyn» nytf*a yB»a*nasnsa Tin tnyii ^y;:^ 
dtbipb nyoyBP n« dpjkjui dis ûvnya Boyo Dyjymanya 
ïjnna yjyaismya îmBPVB yomy:; janan ya"t tik nrun ny 
lyDKftr^itf yv:x: n« iy5aa*irtfw DTBiya >bb>"3 dw .lynsn 
-nna DpjmyjBn« «i pu ïbi« cyi ti'i« n« iyasto iv «i û*d 
.îy-iy;yrDD3y^y: rttwroy n« yrtrn? 
-yayajn m t^dd^p iy**n D»n wriwitnya yant« es 
nwtii d«î ny"t na lyrn ly^pmtaay .anta-SwDpyo ny"ï mn 
tî ona taaana ya^yyi ,*nyonya ySy.Dpyo yontya « nyays n 
^sa -px3 nya^w « .ftru'irftp dsi m Bpaia .îytfsa vdü^v n 
pk ny îk rypm i¥ na 5no pk mo»ï a pn* tapytaty .rose "in 
.îyama iv fin« orna Bonat? üv îyii i^bk ,î«o k rynsiiya 
,îjn^io^oD«na ^v oa^anya tî v5m»h n îytD^««n nr« dpjib 
sunm n ".i>:>^ ya^oan ï"P pn d^j «i rj^jni t^j t« ?^iv 
ijn >«n .twnsn -tya^nrryaya *n»j û-iyii ^:yiyij"« y^niü 
tnyn nyamiyoy^ njn njn» ryama yîv^Mu p« lynjyon^i« 
i^2 onySpyjan« ry-iyn iy^st ^y^r» n ûsidkok .tD3«5yjDn» JWm&-DB3jtfWJW H 132 taut iy&D;y-iy n« iyn^r? k çimk yr.^p m yjHjyj^D-au n 
"t îynyii ,y;xna ny^nopyo njn nrt: d«s nyroan isn px nu 
yowny h ne n« îaïK ryooa^Tjr» Djn *n« ninw vpk na 

.ttfpJW 
-oorp D^siDpyo »in^ n tant i'ktk un« tnyu ptfa tr: 
h isj ,;>';>v, y:?vt:!s::;ix *pw DTBTya n« ap-ixamya ^5 
pw) îyD^npjKnp-DODy^^y: 5>sv iyv:x: nyi na any^ n:y;r 
■m nm nya» .uoinarc n* oa^nya fonfcngp^K na ü-iy-iy;^« 
jttitfgnDgB ^ytraxp dix Dnynya pjy nyrr 
wiy ^sj lyn« .-oywftp nn nan Dijnya rya*n vo 
bdpkn yrtfyu nayw wutDjftni "un ne "jgDvn nyn vx 
■Mio nyi pk .Dopons njn nu D'iruuunim nsri a**« ,*pw 
-y; oyi w "î ïynyt lyttfyr tr.3 jii»3D -iy?yïDpyD lyoorn 
"t nnjm 5»Döa8 n* nyttfy wya«« yny«i na nypnya-Doay5«> 
-ayte k *pik lyrwny Tfoorp n* Dpynn iwnrftj a*5« 

na îyoso^iyn y'cixQ n duii Bmn a ptfa pn ton v» 
D*5*iDpyD irra'S nyi na lyiroyruitfnxra ya^n^uw ynm 
n &\m .î'noK lyi pk ryjyr «i m iyriy ^d k ^s; tr: iy:yr 
Djn c^ai« "5ny?K un* ptf tyaica Bttm'nönyai* yanyï 
ynyï:« iv n« wösbb'k ra lyva jp**dkb n« n:inn na 13*3 
-jmDDjruia .oyntpjia ya^Dajtfpyj n rua lya^nyo» ya""tf«« 
d"ï p*k na tyo"npanp ye>nyjyii n m .p't mita iyo no m 
yöcyna n n^aa iy:yr û"î mru* nyn na dp5$ïuk#* -un n* 
ya'5om*p n ijn«n yiycyni -d « ,mm na "Uttnyp yopynn 
jtBU D^siDpyo Bra^ iyn na ly^ionpiya n« DrunrniPiM 
-vîy: h n* lyayS-now csi sas nnyï tyoa^nya nyzx yovy> n 

4^oy yD^Dax^ 
-•n ny^yiopyo wteDi'p nyi na «vr 5>yis nye^imö s 
D»n Dy^x n« y'viD^Dsia vrmwo n tivi nyjyo n "a miv 
|D5yii »o"p2wya*T3^ y^mopyo n î^n ,ir,\s iv nwr « o»n 
*iï D3nmtym ijnyii îvj«p « rwinn nyi *w ny^ya^ nyi^ d^nd 
•na î ^ k na ya^ yDin^Kn^n jra^«yMMyay5 ,y"-iD n 133 wmr*v>3fivy3 ijn -ynxp ya^sa» na to ^c^na « .nss .nm* «a tyn^^n iv n« 
lyaya y"-iBya nx ytna nyöyBff jjnyni lysiîys-ftmsa hm ïyB 
b^ p^: dsi taitnya iyn«n «t m\ Biaa .onyöMriy^DKa pk 
bpip oy nyii .lyD^npamp yanaypyDBU« na tyiyii i* Bsasya 
-aanya yoma h tynyt "tf«3 pb .iyo^.p n nyDa*n nya>B nyas 
r«P h .-rnainn ynan H na yaoa^B n px p*5a syn na B"p3*5 
-*Bayo y^yiDpyo n lia B"paypauya n n« p*o n B*a &r«Snya 
-ayo*« b^b \V2v5 tMMimyarç aa*tf k p:ki « ïkb « na ryaayB 
.BB»iiy:ûs b^j tv^iiBtBf ^33 tonyn ,tynn& 
"5yii .nyopmib lyan'nBnTa îyBia n b^b î«d « të*a* um 
-a"K ïy^nyTaiya Djn nyBJis jyiiya aojni r:aa Ptfn pk nys 
-nnyaa^s iypii nruro ya^ y'nsx ya'ftpnt « Tin îkp .Dtfa 
d^dd nya^a îyoyvopy yamynna n lyraS» B^oyi tf>a« ,ïya 
»m Ta *nk .îyajm yonp tw lywiyfl B3"5 en 1 « iy:sp ytfyv 
Typnya typtfn D.yn isa tik aaipayiBrçra nyi na to Bijm ny 
ijnsm tw lyaa na b"ï ny-iyux ^yi na /na nyaya"* pn b^b 
ps tfiB« hm ,kbu vi P« lypiya ny^yiopyo i>n m .tyayaym 
-nya 5"B k dx«i yaftni ,B"na'iitnya k dbkihd ,oih"n nyi 
i^as /na nyroyna nyn^iiï « b^b nypnya « îs lyayc yBsn^n 
.n:nnn nyi iv pa lyB^anyaa"« tya^aiya pk iy nm 
lyaatfp^iBay yfoDisaa« n« ya^aorp yaBSB-iyn yfo n 
is n B'B iyiyii ryBonya b^j jyaixi 3nB-DB3y5s?ya oyn na 
Diyn:nya »o^siopyo st3^ h dsn ötfs'BP yBa^xya:» B*y:? 
b« »\t* ya^nyanyp .îkb cm 3» pb .lysna sns^Diu^irB yr*r 
anjyowftB îvj^p /na .x na iy^n nx ryBBK^aya"« yam»»^ »n 
vpy^K m*m*rv2 iy^t na iy-iyay3 y3»5"B3y£a?ya n îynypax 
.Bpy^a^ cy^j a« jyny^ îya^ixyais Baxnp nyan'miD a b^b n« 
lynysyn nyi na tyB;ycy5y n b^b »t3^ in na tyBjysy^y n 
,ïa^ lytnyB^siya nnyt x ti^iK d^in Ssbbës s" vi ty^B ya^ 
n Bay^ îyB îy:«ii na 5*oip nxn î-'k ^nyasa yrr^i dit» n« 
yoDa^B h n«a n« îya«B»n y^yaurnfsrayo nxa D«B?B-Bs^n 

.îyB3wa-oy3^ y^yas^stayD hbk 
-yaB^B « b^s^ iyaan'D«a pb oyi bs na ^d « inyr î^k jWtfUKJMywjM n 134 vpxv n« xtfm yrtsani nnyr « yynviDn yr^unosa y;yru 
vo) "nuifirroya^., ya'tofiinewi"5 n m ,D*rw vi D?yûP «- 
ons îjtd^b^j rmyii d$h nuinn-wn^ y:y> na tr: «- rnn 
iwypya iy;^n:y;y; wo k -,s: um ajuyînya** TOWi k 
m:inn iyv*K nyoaKmym "non tr; ir.x owa fyjyi fDBKP 
Dy mi ,uniö8J v^uzxï'::;—? trotfitnDKB n^no .Dijaw Tin 
n .tmyuK 2^ cyiDDpy p^k ne an a«n lyfoa .tMypya px 
■wrw x lyfoa yjnt« pk pk o^mopyo yrpa'S in na oamp 
ti*d w ,työa«^jjn^5 yöwnfaiiy:! « i»»no îsp n .yr*? 
-*ru anya*« p*p d*j ryagn yaftni ,îy«oyo «a .TigDöDaSyt nie 
Hm ryawo yto ûipe »i D"a ,r:r tyaHjyDiPöDrtfyi n« tyo 
d»"î ,y2^ pa Dsn n« dkh p« ep5 Dijrujnya »î ,tyu'imEUM 
ny on Dawa n .wn lyn bp:is tnyu D"prbajnyj ne ?n*ayi 
-*5 ymm n .nixpa .11 .îk »m DJKantU'M n« ny:r5 k ma ;>•:- 
ûjn pn nnrDyniûP x »n pni* vî DD*n D$r, D^mopyo «--2 
jrw? vi"~\ a pn ix vm tnyn .iwyo k na ryay5-notw ot«ö 
JiyaiVD nyis nna» iï lya^nya Dan d*o tecoas m D*n tya 
.2 .v ;y;:y-2 r*a an m îkp iktj nnrtf*D n pu pip î^e« 

imdikpm tD^utojn i»j ny pk ma mwyj"* P*t d*o t« ,o m 

na T^a dst i»a w* pu tt D^yop ny iyii .nypnya n ryavn ix 
Vi D"tf*a iy iyn n« ya'5 p»ï na ûpy*aK ay^j jsnjruM ajn 
.Dcyis y:"î pu tyDsteyaj"* pu ya5yn y;r pk ay îk .p*« 
tnyny; ny z;n .D-y-iy;^^^ N-i te jya»n Dpjia îy; 1 :^- ojn 
&: »- t:nyr îyc 5«ii .SytraKp ryooayj û-ï du *it« dpjis 
iiK D^siDpyo »i^^ nsn ryenra ^,^np ïyo^yû^iivîya .« ryo^yi 

.y2^ njnyayn ->- - 
Dft^py^ix pn nsn r:st^ pm d^d ïkp riw « .rEu-'z c:ï 
,^»bk »? tDnyoyjnya ny ,m tn^pyson ,n oa^5 ny , v ,-2 pm w 
û'j an*« ïyipn ;;nny2 n.T« n« p^aju in^w lyjyiiDDjnaia 
p-p 'J-; riM ^--2*? pv t^: 2n-x p« vin d^j typyn n« nnyo 
n« 3'öD^a onyiDs^ duh ,y:;-*r yiyij« f« oyay nya .oy^pyny 
,m«n ya^pyiB' ^ typyiian« dh^k pu înp .lyanjny B^^snut: 
p s n D^t3 jjiûaw njns ya^5 yoDij^o n nn»« tv r-:y?.-'2 l^*; 135 atTB-OBsptojw ijn nyDjriDDpy xrx px Dg îyjyr yaftm ,ntfKB y:n?x px ,tnx*,ï 
-f>: nnyi ty>j vw nyax ,iyaatt"eny yDas r:x; ö'j no« cix2 
I2^r HröDsnKP px Dpaia D^mopyo ST3'5 n in &a*aya ,yayta 
taa'nta oaxnp nteianysaix us ,iy5n*aya-Dya*5 yny^yn h iï 
-iy tayn i«i pk ,y:s/TD h d^d lypiya-DoastfBtf: x w ïxd oyi 
in*« ona \V2^n nx »na x 1x2 ry3gn ,y$yii D*a n law m^n 
-iya ryDoay^p d"3 n ly tsxn nxn px m »3 5»*n ,*ßna*p 
ixn 3»ik ,nn»x 1x2 xrno oxn px n D2xiy2 »taa^a ,m .yoaanta 
B*a v^aynya in û5w ,D;xry:i pw nxn tx m ,5xa wi$i 
-oa«B n «a ijT3« ûnyûBraay .îyonxa yojriöDpy yamx px nx 
nxna xtis IV pa tau nx waiaxinya .yn^ay na b»dw « iy:yo ya 

.utfrraya ytafrp'HDjy 
-Da*x rytf'rrn rytaSx cy*. in d^d 1x2 xi ta5yta&» in»a*$ n 
na .ya*isyare &2x-ip iwh^xiw x pna Diyn ~\v^vv ,tapa»ta 
-im" 1 ? ywx px D"pjnye> irvx na ityp^a-mxn D'ma iy- 
nya&n ..yswyo 5" ta .yiyoya D^n nyn .îmaxo jp'toaxp 
->; wzvn n .ynya .^yastap .yanao^a tyiynyn x *pix Dnytap 
ny'nox -un na BtfrpayaTPDsöD'D ytaaupyaayosra *pta-a»ö"taya 
px D"p*iK3p:»h ,D"p*nta na typmDnx y5x öna tycxnv ,yn^ 
.px rwjni runax nxj spix ,ta"ptaaynxa yo^Dj»« ya^DD^a 
-oa*x .yt/mn ßnxDjyoy^y cyi *y:y3 m rya»a»nya "i ,nmx 
p^x px) "Dona p^x px mnm «iw. Tn rynyt xi .tapa^ta 
-ya wajro nyix nnyo îyny5 ya^yn (Eyta^D-'ymyr^xitaay* 
tau rx issx tas; »lyaoypys in p^x px iido iyta^xn px ^v>:m 

.X2^ in D"»o nnnx px 

y:v tinwun nwm o^a ty;yr x~ tx ,in ûfiyoenya cy 
px 3»DD«a ^x txo Dyi nx tDijyit Bf»rrDya*5 ny^J x ikii ,iy^x2 
.(ma nyjya^x pn) ya^ lyannyn^na pm na yîx*\ ^x 

;x- na anD-Döay5»ya nyi — .a^iû-D^isa^Bûn^a njn 

id x î^x .DiDnp Dtx-aairn x na ptfa i^d^^'d^x d^j onyoe^a 
pDB^oyao^« DaytDDa^jni anoTsDay^^ya oyi- ta^o px ntfxe 
-taisa ->- r piKDsy nr« v: px a*a*mDixiiyaaix i^2x DayDoa^b 


jwmwjnpytejw n 136 


bu .anta ny:>mi nyi ou ttfw *un"5 *was$ .ano-oaarcaitfa 
m: ma .îy^JVBya jnxrayn n« ya^nyirp w ni3"v pu r>i^3 
*pw -isj »îyayînya'K pic rypam tsrwtDDMCwa D"a bu vw 
*D*na iv « ,KBia ana pic .ûpanDor« nWirn yt:ND pu du tf*BK 
TTBtP "îyaic wîyv To .jirîsn osn aiaw P*t twm iynn *n .y5sn 
-ncp'Bu h tD^Bï^ .nyrnx d5k ans ^yanwn nyn îk /îynyr nyo 
jrarKtöwx nya*oa"n wam pu y^n ya^p^aaiic an 

me nyn pa y^n h — . v «"is *rçn P« anB-DuDytoya njn 
cyi na an'niPQD vi .öT'BnytaaiK ûp*rDBay5& f ya ayi nya 
k nsa .»"Pitdkb ya^Tösa nmic Tin ptfa D*a jtfm d'iicd 
-D'iK'iyDKt na tyEs:ya ayi pb ntfnya ayi Tin t»hc ayi nn 
-*i«bp djji ,iyD^pa^jy yam: inga lyjyt Bayiiöbmaia .Dtèfl 
-na n .îyàTaya-rmcn yoaicnnyB yrn pm Dnat^p pb isnjw 
vtfyv rytm yB»as5$D-i8a n na jwp^dmk yo:sD-iyi nyn 
irayn Disons nyi ,DtfBD'nnyoici jya^jyo ayi w vîw vx 
a^yötnytM'n du ny pic .pokb iw pk iy an* ,iya5yii ,Dipn 
"îyanic isa orpx ny enya ^»ddë» pk ikd na mcrwi» ayn 

.11 .ÎR .K 

D'rsc ayi iv DW"Bny ya^ay m ttfnya 'na nyi «a aan 
-5>K*itDjyv pk nmic «a vïic *?3K ti aa^aya .lycar na aa^cKta« 
pd « .Dttpwmumx nyo^« ne isa D-iy-ianya ,tufDD'D-unnw 
y-iy;:y^> k vi Dsn »i a^i« ,ano rytyann^ Dm na atfDKMt 
îya» 5»Da"K td o»n »na ya'Sayyiya k .tpttficnyapmx d"ï 
y5« Dayooauyii nypnya-Daay^ya « îya&n Tim n r« jyayayaiv 
taonya Axn ùv:vi"x "in*ic îyasn du îsp n isni ,îk ,pm :yo 14 
nyn pa ::nraoy y^^a^DB n ^ani *pik .îyiyux i« ü'^b n 
^kd"i»: irtD^yn ^a ^it« ^^k rTfc'ntiut \wv: vk »na nyanm 

jpn^ in^ îyiiy: iNaiyi pk 
lyop^yaai« t« nx tsa^ on»o^p nyi r« »îyayais no iyo 
nyn nya n^j oietsais oyi ryanp ya^yn nnna tx nrn jmrnvfi 
jMnnBya ou ^»oob» dio^p na truni .oniw^p na aaïa^n 
"ira îyavT "t iyr, dp:»:» cyi îyM-ia ^^o ^^2 îyn^v lyanai 137 wm-ocüfwjt* ijn nya-iyp vît* ayco ne aannya n Tin .öainwan« vîmvîv 
ly^na iy-iyn ,ö*in y*:«; n ^aa ,a^a dsi .eena n .îy^^D 

PK 13KDVWJ K TIS Un*fiJ***lM DS" |1K ,BS***UK&)'1K P*&iny 

.nföpfiyraiRn un« ûpyii vw n 
BftnDpyD pn cyi iv i"» r*K d«m lyaynöDpy n nyns 
îyna "a «i lyjyt .anö-Döaytoya cyi v*tf pk dsii ."îyaya 
iwy on*« «a »11 nyjyttfyî ^d « ."iy:yo «a "un*** iyDyi:i ^d k 
ny uni n« .isdjköo "in** **a "UU*iîk d^k an» nyn tî ttfypni 
pruni nftrpfipi muri n .lytays» tw oy pk .pw vt trâpniD:y 
.nypnya on rm öpynyja^K omy 
-pyn n*a*5 n #aa D^nya bwib to "utd*vu "înyt a «a 
-j&ik ik nypnya-DDay^ya -îyn pk «i n*a .tyvjKU*M D*5mo 
.181 ya*o?*:D"fti s DayDorayii wfoPV t« ^uas ,ycy:y: 
nra*fiDy nya^jyo nyi iKa vfcpnaya ninan 5a5 »itoTTuit 
.bpkb njn pk ,îyDiroyBBnysD*D re wyBM"a bvb -îyitfyn nu 
-DBayStw w yaua ld^kp Btf*Da« ryayt yaSyii ,îyna yrnx îk 
9D*ru pu ,iyttfyi ep: kph .îyamBDywa ;y:^p ,îy5ft»ay:i 
« fcBBBg tynsn n« .Syiopyo ikb djh a»"wy**n ,Dypt:yp»p 
-"x pk p'iruftic&w .B^pa^Biys n« ya*5 toj p^yanrrya 
w lyrayyi ^d k me ny-r na lypjya y^yiDpya D«n TftHya 
yjyumya dppk epe n re n* Kau tDPK-Dtsry^y: div B3"j 
fxkp'5öbsp nywiu nxn rc nyi"* »man nyi na nr^y**nB*iK 
n«a a*ga*vi mu îy^yt yri^m ,bpk tyrrsn ayn na rytfsa n na 
DjyoM^D tyv*n iy5**B-BBay5wra ya*5ayB n .îyny^ nta wk 
tt nn*oruRu*ii «t .iy$T*o D&DDraynBv n« ry*na n b*j 
-:s nsn iwi .îyjKrorwEBtfWH yaw*** yiy^r bvd nnyo ^d « 
na tySTsya 5yt"D mf k |^t ^*w tDpy^i îko îyo'r.yj k na p^a 
iv -.yjyn x na onxa n m **t îycnyj .oax^pjyn n« y^DKBD^o 
5»82oas) dh^k iv tî„ .îkd tyrtön oyn Dij b>d "uno^p iya«n 
-»: ,»n*5p n« tyi3*.D"H$DiK y:^n ^iy ,"îyayainya>K (vn&ôpv 
D«n .;yny^ rana in*K nxa aaiv^tatr « iw ,yn^ wiwwri k 
-xa « i»a w:vv:y2 « ,ïy^n^ay3 y:^oy^x n« yiwtfp-o'j îyjyr 
-yn>« ya^iyon-t^'oy»a ^^j ^nsgom 1$: n« 3aiianriy*5»B pjmfrPC D ptey:! n 138 ookioc ya^ym 0"p3^:n k na awmaya ^n ikj p« wîx 
v\ w-ivwsixp yaftm n« nyaiyp nmiu w* wpk 55aa 
nya nyiK öttKrurDoaytew n ^^k kpii b*j n$: wyow^o 

.nypnyû"Doay?^w « d:ijk5 

L-^nwûaj^wya ijD*to*ii fia jyanw nyûp«n»a h 
evosnaya iwuyii Kau rn-DBay^ya nyi p« »ne nyi «a 
**a unS'a .n .v tySnsii-öDna n .lyjKns-ooay^yj n *pik 
tpiKopyn Mia*n iy"ï n« wrDJUW*n nyjyanwn« îk irra 
.DjyoD^yn ^aooas : nrcnp nyn ^10 dki ti« rK ^tk .m«n 
pk dkii o^prosm yjH^Kiiy; n 03K-ioy3 pk oonyj ryo an« 
ïyvjK; cyi re n« nru*p îynt w* ; fyiyajKW ima re yan 
iyo no .îyayS nn\x pk oy^piia pk îyos^a ya^iyoïo pnp 
yn^ni ,*na iyi "a ty^rraya na y^Kp^soap vw \vz"-\W2 
ny-iy:y^p nm« .iko d"3 ttôroura h na nrrBnya m« ;yjyr 
y^K-i wpdks nn*a o^o iyo«nv ,öa*np ruDKiw n« lyaiyp 
yp-mop x ikj t^nar. -îrpK anayoetf-tis oiy^nyn /îypiya û"3 
nya^nsw k na kvp $yis « »n inyo ta^a pk nyaSyii .xhîpdp 
« -=ï«a ftn^o y«p dki p^nySioniM op:y3 lyanm .moKare 
onyot? nyn^m ,îko lyanjyonynytMiK ,wpr\$üw .îya^mo 
lyojiK n« iypiw>m* no n îyoyn iv ,vpk nwo iyayn roo^j 
pk yoyi^aya:i» dki .tnyanya ïy^n^c vi î»p n t W oyoyr, 
n« d£*op hwb na tftnrcym ijd^ tnni 5y-ï"o-nD*o yi^ii 
on pk îyinn îyoyn^aya ay-i pa ?kjh^k dki nyn rû»ppjrôa 

.m- yB»fe-i*o pk wdep'J a'me 

IPdwddj'm yiy^r iv lyeröpp ynyDyn: ^33 ryjyT ijnna 
13 ryiptpona cyi nyn .-iy:yo n nn^R iyD«nriimM mm 
nmya o^poaKiiya pk D"P0D"Ti îyjyr D»nrorc m na ij«ob' 

•ijraaisrun lyoDo^no« t^k îyo y3^yii 0^0 ryofiKvay^^M yiy na 
-D3"o oy îyjyr ,^$: oj«n t5^a« ^nmi DiySpnm wnm D«n 
-ok onnn dsii D^swsn »n yoD"m n« pdjkiw h oiyo 

nyiroK^yi k o^o îyjKp îik jyma h na ki^3>> h îyoDp-ixo^ 
"2K^;y;^K yoDny yrnyn^K yiy^r nn« rijyp^p o>: ,o^po3^^ 139 nntt-Dtaaptrjw "W"i -:i« n« ö"panypyi» ;iy5T*e yaar vddj^d h lyvaiya ,\im 
*hk aaipvii yanayD^BPSK :x 55>33 Dxn ïke d^3 D"paya5*nya 
tnyDD^ays -inyo px inys wn tyiyn jy*na paiJp .'na iin 
yanm n vi» .ny:yo n "3 D£xip ya*DD"a y-iysyn n ixa 
wn nya'ayii WDMftn .8T3>5 ny«i dwiepim ïsp Da»»aya"» 
Aisn na D"pany» ya^Tysnyp ya*n n px »na ny~ n»a an 
_i x dtoi iye .d*j in 1 « iv n p» antf*a3«5a rysa»aji» djh 
nya r^a» hm yiyttfy .yoiira x ixs dxv, px anaynyi tt^xnyn 
Tyoys» iy^ni vd .tw^nya vi îvjsp öpitb nyjya yayopsii 
im«» pnyi'ifrD'i» nnyn id x px ma y^xsnx: n ïx .tynyi 
mpnya D*a tnyii n ,y3*5 w» na Dpy>28 dis yaias iko iyi 
njn m m» ,î»o rya^o*» ayc3 övs lypiya-Dtasy^ya x is 
-y; »na nyaav .Tjronya nys^x oyos na oiyn nyafrii ikq 
-e»ma»D» vi» 5>yiDpyo nynnjn px »i .tDaynyaa^« vfosy*» 
-yo ys^üy iv "iy;yn îy^yiDpyo x tyfrpa ryttfyt îxp px iya»D 
p*» « präa D*uyiiya 55aa îy:yr tyàvaya v^\n^ ; 5xsx tro nyj 

.îyoa^ya 
*hd x ma nyn »>a p» nys^yii ,3nD-Daaia»»y3 nyi nn « 
Vi aaia^a irr» n trpa ,î»d ù"3 iyv»x D5yp*iiöay nypnxt:^ 
jrppnmyiHiM i» na y^xn n lytav 1* ,|y3yawiy3»» wdkb 
^••triP^y i» p» dst .piirtfn yotnynys px yayansttyaiytui» 
ix: vd ty^yii pay lyrn^yr dis .3ntrDD3ySe>ya ly^xcisa x na 
.8 ^ytrsxp px pn 5 Sytygxp p» ryoippnw 
p» ry5rraya-DD3y5e>ya ya^3"ii n 1x2 B»ûDnyBp»n»3 
«3 tnyn ys^yr, ,aaia»Bny yB»as5snD»fi x r» ,op»a nyn m» 
-y:2« nya*ayii iè x »na in «3 î s x ra^oayp in»» inyr -wwn 
-^ytojn vi» x" P*o v» ; ty^rnaya y^r:nxj yin\s na üv^ayia 
-*it« njn iv ÛV2 ya^yii ,rin»5 yanay?^ in oiy'ivyi iyr3 
tosn naKoenu jy^»Di»j px .vi''? ny^yiDpyD»o»n nyayanya 
-n ,03y5#ya iya«» pn na rmna» cyn ti^i» ^yiopyo îxo *iyn 
\y-\yv> nyayo yr^au^nosa isj :-aaipvn yaHayD*iö»3» r» »pyn 
ny-i ^3 .Daxnyaa^i» ^^a»»ajn«5 ^yiDpyo ~\y:yv y-\yi:K na 
isj aaia^a nys^an x na i»ia nyoniya x t^« ,vnyp~\vz ,^na WWWMjfarç» n 140 -y^8 »in« otîk3 p« yD^i ^ny^Eiroy:^ n« mym*am 
n pk mran 5:tf nyi« »utfrroya yjjnopyo PDDunuftJUt ,yj"D 
nrao »in« ptfa Dpjjnipya »m» »nu d*j ,"i na Dpi«non« ;k 
-»ntDKS w irumya w ovy pu cyi tn* ,nya vi on&ii au»»j "7 
-nia riru« Wä ^n« ,îy>fpayj-DD3y5»ya yosyîyaûyaya ye^aitf 
.n .ïs .k nvn vin tf'D« n« njna*p yj"5p un« m du n?« ,;y 
VI ayn P'K P« iyo«m nw ryaste .n .ï toftvo y5«DT*a 
D*a ly^yn iwro j»5«Di«a osn w « jmyinp n« injyrfrn 
-oyn^ yD-ty^oya^mya wnm n \y:w r«o b"a .nw »n« po 
D^siDpyo ut3^ nyn d>d nnamya von Dyoa DP'itfw 
njn ,d*j nya« nia njn »a ; a'aayms in»« ps ;>;yr n« «su 
&"n m« vi« ya*5 jnyayn n ,îynytya lyasïi vo m ,r«p :ss 
i*« r«i»a îv-yî en*« "a t« f anD-DDay5ipya ijn na rrmraj 
nmnina*« yanay^ma yjyv'enya 5*dsd »ira dis wi$i cy- 
lyDDyr nyi pn tf*a« r«p iy : rvnya rya*a$yrein p« p*« ;*« 
-naya D»pa*^n pn »anm n« ra»ii p» ra î«n lyDD^noya n« 
•^d « op5«n po «r« p« ma nyi »a .îymaayD«a d*d iwn 
anD-Doay5tpya p« ya*5 ynyayn n .vStompiïm pk nyjyoSyt 
.typ^enriroiMKa mnyw -a n w« — ;y;y* 

piikp nyn«mjnai«ii nan is5p onyii tyop«a yanm n d^d 
nxn pa ûpranv ^yi p« d^kidpstd m*a*5 nya»ftwya»« tjti ne 
-»eny yansi n ïynyii na«Den^ ijtëKmifa « p« ma « »a .nia 
f mu yj*a5yi n .yr? ;h$ rysnyaom« dd»? m« D'à iyaau 
nypiys D"n î«p .îjnyna« zyi et: Da*5 p« r«o p*« Dn*5 yaftm 
yDDayn n n« gra^ yDDiwjyor« n lyagn ryDKny ûjn r N 2 
-Dr:yr, tD2« nnyt ,n Dn^^a tyD"iut D«a ,Dnypnya nya ,n^r, 
«tv^n^fiyà îi« d^kp anjyo^a r 5j$oy?« Dyoa ^-; an« ,c:vl: 
»n« ni ,dpk2 nyti:y?y2 ijn ^m u^?ï-ï- iqik oyi »in« p« 
y;'?y*r,K anayaun .lymajaroiu y:^L^:yry yooany n tfifi« 
nsn ;n« .iwmjp^p VVi&îW* D^d nyp-y-: ;yr^rt:ry;ry: « ?bd 
rany iya»n »Dajnyaan« ^yiopyc yböoy^p ütn vi« pn w M a 
p« yz^ yv:«: ny^i \vp:w »n ïyoyn ""Qnrnevx ryas^ya k 141 a»*m-DB3i£w ijn ■d^k PK wrpöKtfSDpy Ten tî iyt»5 "t tram ne n» .man 

np^y in î^yt ïkd na DWfctfnya »ni» y^xoisj h d^ii 
-pon wwn k ,îyny5 p* ïtopdv ysoya « ,û"pa^tnyï jo*5 
»t ISP «si: nypnya-DiDay^'yj pa mari n /îru'P pk B"pa^ 
nywna ^a ninan ^^ ,îy:Kïn$ "i na tî n« P*i 5mo &a"? 
t^: îsp "ïist D1» p*p .iwiDunny &a»in yirva y:y na iyi"K 
,î«o wm na D"p:intf»:o"5:i h nyi"« iy:PT"5y2 ma ma k 
.pnyttfKnnin y'Ditra « m n D^njxnyn *iy >sb>"2 dis »uni 
^»k -lya^ri v^awin ïv^vt imna n îk ,Dö»injn îynsn 5"û 
-yn y-i"a .npram jtanrm avw «i îk .yiyu« .nyjyD n *un 
ik spi« -îyna ,Tya*ftn iy:yr iy»nö n .e^aa ty^yr nrinown 

•loin ty-iym 
rmo-Doay^y: D'ma mn na DD'W*tonum*'it vw y^x 
Tin .rajoenu .tmtfPTin yïavtùÊwn tais Dyi *pik iyo i«p 
nu* oy^p^a-DDry^'y: h na Dtftö"K Bn&nMpy;tt»mpQ wn 
jtëm nmvosfi Syiopyo w* Tin rDjy&"nx ,iyny^> n«: wk 
•PD&ttPWii yrtDD^i srvrowa jnfp« Tin ,D:yDm 
na y^sn unvosa nyi tot np^y iyi pa wnm n Tin 
nyn nyis »nrarpsp ya^-ni yttfn n tî tny5»pnyi »na nn 
-y: w ,«nnr n« typtet? w ,ïy*ia iv ti ,îy^yay:i n dp^dd^k 
-yn .typ^n Tin .ornytD'm anjyo^m wk Tin iyjyn n ntfya 
nD»9a»m dit 5a dtip usnya oy^« o*n .11 »in .a pwu .uupn 
p*p *pik î>k »lynyry: lyasn td m ,-iyna nya^yii .nntrSKiDpyo 
-y: « *w mmi lyopjnn « w tDijynyj î^my^anw d\3 5xa 

.lyp-iya-oaay^ 
ptnprë'rai DsnnsJ n Dg Tin &5ma n5nm wjv « nya. 
mn to ima îya^n k pa w n nya« tî onynjy .lymi^^fiop 
.îynypnya "n^oay^ya d^s nyo^iw « ^»J ip 1 * iyn P« rwinn 
-ma yns:yts«p iyv:x: k «a tspyn nypnya-DtDay^w iyn f no» 
«^ ny wpyii ^a -inyr nynx ,îySi^ayrniKn n tpi« ts^j ^«»i"p ty 
în* t^x nya^yii ,^kb ryt:^y^ iy:n«n ayn n« pm ,yny-i:x «a ipw 
ny:yn îynypnxtD^ « D«n*»imiw n ü^yp^r.ojy .ny^eiw paD •.•;*-i-S2z;r -y;; n U2 Itra |«m tx .bîvib iwrtjn B'J ts ,m* .Wim t ,B n;xn ->•- - •■ 
•ru n m .nftn n ti ivb»3 rafemms ,nnw»5 « ,« 
Tmwj n mi mis ntt .iko un lin»* n'JBBse'Jin»? --;• ■- 

■»- vafoa&m f-.z - v -, m DrtM e: ., ? -..., --..;\:_:;; 

">»e nt-jn trjni ,o-n» v5o«n tt bp»s -ij/ m i?iu mu -;•;' 
« ravin -i>-;-ii pniï nun?« ?»a »nu na wisn -un n*?? ;'-,• 

• 5 ' s "»"' iwnnn »i B3»5 m ,m mawi 
a*w Tt mvn ««rv ijn - T , ;i .,..,, y IMDW „^ 

: nftro» mm »«s - Bpo^nwo* wuw» un 

.vt, -m PK nnu«p nu »"pcnSim »fc»m n D jm»-w 

: me axnrmirat on na bibJip un .n .- , ;;;TOWï3 n 

h n« nmrwt -wämmD un n B »n:m«i lw n jnwn» 

.v» pm iwm i^iDPSD un riro .mis u«n ^ SJ b-,™™, 

WO « tn, »ma »3 DwSBo^rDSn,,«, 1JCT ^^ 

« on: ;vms " 3 n» ,ub«j u»jPP5rre»umTB ins m 

pn ta» -un vrm »a uns ira uoi 7Jmu .ww-www 

•obktp VB«m n bp, , m , ï; b,^ bwm na onn »k wikbb- 

d nia un ubpu T^warm »m vt tw»s omet» m „ „ 3 

BSm vvpimb» i™ nu o»pa*rvn lia ttfrnam jnjrBjru 

■wann un hbkp imnm tan m oft* cammB m , T r tmnv 
uni B-un :i -^n yynraun m vw ira; i^vidpvd na iku 
pk d» m .n .i .tokp ,« p ü ,j 55 M DTD0 „ pj , „ 5njfa Dsn 

ÏB"J*B8?B K jnnp M'BPPBBP« VftP'H X ; M 1KB uncCBffl 
="3 B»PD»?BjniPP3 mn»M 1,T« M B:MnBM ^ ^ ^ 

.m» ïbbs'Stïb n hb uttrtp on»*» 

fBr* 8 nBB»B na îjnvnBM* DS i) mnnMD* b*V 
n uns n»» uftnopro D'ma pvt 3s oy ?« 2 r»p m B0 , 5 ^ 
* Pnrv$Kn«i ireSy n B«n in^K "3 vw tan jyïmwrnwn 
•b'd mu» n îs™3 t>K tan i» w«3 jipm, wnwj , nru , 3 
^n îvpvidpïd î"p inj» m »avn ivmib j/b?« ; b^ïm-ub 
rwj «jpriH nnw k ivapyt oy w« w5,tb »t .tbo» ^mk 

•yjJP lïT'K B'?81BP»B 143 3nt&-DB3j;tejNi "ljn -nytwiK y^yiTiinra n lyjyt .üasryj pw îyasn td w 
ijr"* nyDyn:! *no « rmna «a anö-Düay^y: ayn na îyvt? 
îyryiDpyo oy-iöopy ïk t^o rwia ja-iaa tyjyr oy nvwn "i 
TMbr -.yûonynna iy"î n« pw îyasn ya^yii .üjye&nyBDyD 
vx wsnuKXi nyix nrpJtt* re 13 whkz »«Ta^ ynDyiioP « 
■nos: na vik ryjyr nrnne wtvn n .tfan l'an* nyjyo n tws 
-Dtsay^y: öpvid nyn d:h ,#:d DjyöDrjyii .pmjs^sa on« 
amrDEûptosn iyi nyi"« lys^ösisj«» id k T^yiiya p« anû 
tnyu antrDEDrfmn -iya^a"ii nysy-isopy ny:n»n nyi .îko na 
-DDarfmri "ly^yioopy nyi "un"* WdVtanDjtB "hsj vfcttïW 
t::ya"¥ya "iy tnyu y^stfsnûsa-sa'Ds iyi pu nx r*o na ans 
"Djrnwi« y^yiDpyo n .y ' u û s s d 1 j îyss: ayn ü*d 
y^n pk tvpayj îyo ya^yn tyiTiinj'K ,BPna yrn« na B"pa*5 
,ttaa; m :»o .t3B«n^yasa oyca pk .D&Kpfrnn njn na iyo«^p 
-Dpy n iy:yr .îyestft? n« lyoy naa nruDTDTOHiM ymip b'û 
"t .iyp"iya _ DûDy^y: « jyasn 11? D»na /n tyB»iiï ysoûyiD 
«I «a DiöT8J"i» nyi >"ii ."îyjyo n njn«« te wrani lyiyu 
.îycaï na taoï^ye « d*d Nroianya b>j pm 
"■peum tro 5ia ^yiDpyo pk ma y^«Diw n ni tapais bs 
-5ib ùv^ dsi tnni&nya nr« bs .nena n« b'wikv na iy5 
TTjjrDPJittiK -usa ûanwa» ^tasoyoD^D ûiyii n iyr, ruyo^ 
n jrDBKnrori dît t^o deAki si .D"pa$n"pyajiK um û"p 
-a"ii cyi na r:yiipyD:sp-D:y^ii n hm dbkisukp'm yirttoyjiD 
-itfpp y™» nyr i* r:y-nya tïp* m du »iîk /ureprua iya^ 
ay-î ma m»iud wpnB TaiK t^: mD'bSirui n .""iya 

.opKa 
tyoyvopy v^o^yo n ta ,iyfröPDDya iytiD i^d tyii £»bk 
Tivi DDi5aa«ya an dst îyjyr .uiyîvyi ïya^a^ii ùvi na 
yQSVîw û>d lyoKns »Dy^vsaDnyia^yiDPxnKa w^Vnanva 
Tin tik hid ^a siid na .lyo^ao^mya ycosjspy n« y^K^so 
nyj$< tim D"i iriruM nyi na w i^o jyno .»n^a^ ypiKB&> n 
nya-DDay^y: n dsih ,y^i nyny^nyjji« nyi a^w tn >iy:yp 
Dijn ya^yn f n*ia x pk .n^nw jya^a^r. î^ ty^a^ îyD'jttfyn pamD-DMj^tflw n *pi* pyiiK *itk pk yaftni ny-g bvnvj^dîtis pu? vi 5»2:^k 
"janssmK pk ayû^siip wh ïyii tf'BK ,iyayn ySyiopyo ypnp 
ryaanaivpms nynyiip -d h ftaa .yoayto ktk ryiiya d*j v5 
^a5ynyi pk vi wwa nya^yii iko « Tmnt ami rya"5a i'b*i« 
ny- vi oîs5 ïko D"a îk .tynyry: oeny W2$r, ve .yaitf nya 
-rtDD": anya'M p*i no iyvBav "iyoa«5 ^d s anö-DDajtfpy: 
antD ny-; anDßyn ni .lia ma njn "a nyi"* nny^-DDîPDjra n« 
nytDPKiKa lyanayriyanyanaa -iwq k iy DagoiyB ,p*i tra fct 
.Bray^-nopa r:x^ p»t nya^ayii ^d « ny Denynya iN2iyi px 
nyDay5i?ya yi"a ly^iw rirpenyDaiK n rwyp nyanyï tid ryo 
-kie y^yiDpyo n **ii ;yo ann .oainbya pu ryonya vik M i pk 
ïkp nytary^ya yr*a .opaisnagop ïy5*PïSD « na iy5"tmK y; 
nftni iwyiiDDjnaiB nyriK ; lytOT-i ya«5a tyaya no iyc n« uro 
:v*5a îyiyn vk ycso tp»m pm tra îxwp «t 
-ö'nta^yaaiK cyn î:ik D'à yas-iasamay n n« vvz'vv: h 
rtfm »yr.tD^öna »a vw .ryta^v y^a pk ïk pim ïyûD-wa 
ty*"n iv lyisiïy; Diayiiyaaiji sd;ip SfDDöVJHMp n pk .ivtfyz 
PB .a .v lyayr nm5a ya^ayo ya^taoa'p .antrDûayStwi cyi 
-tDDa^yr n*a imruya taviaya îyta^x y^K pu nya«n yfi^û^iy 
-*5a»ni h *na îyjyr oy^anyas jra^ayo »5"iy5* jawnnöya 
nya iv naa m*iiya taaKDya ryiKai$"DDajtfB>ya ya^ayo pk ya 
Drra^mri ihb pk jn«a «a pn tyft/iopyD oyi iypnKüß> 
ty^yöBnyaiyp v^5~vz*2y n nas fröipipn p*n P'P px pynx 
yB"D*ry yrD*"fi lyum nyanyn *n*n îys ,*iyii» « ryiiw ö*a 
trmna iim min m ix îysn mriDP w O'a D^ptnt^Bevroa^M 
îy:y'pc»'2x n ."tyo^u yo^K yoia. n b^o v^rufB î'« ,o»nn 
-y:yi wnasmw nyo^ii v^k îk pb 5ysno» nyoDayn nyi d^k 
•lyanmn yiy-:x tyn^n ytsvy^ n .rjynspn pm ynnnyj 
-nya^« yt^nKaixa n nynx jyn ^nxi û"t iy"iyi:N iyi na 
-y5 ixruiaya d^ n« «na ny"i p» nyp^ya yivö^ona n PB D5jc 
.oy^myiyajn ptrorfgn&itfi ynyr^x d^d tyo^aiya 0^ ,|ya 
n û^yxiyi pnw wnn^ 17 d^c i^c t:^n lya^sni niufta « iv 
îy^piytD Dy- -îyiDjiK nyam y^niUJia n r.E îyo&triytfyn 145 anB-ooaj^BfjrJ njn Ijmya rai« "3 iyitfsii "lyam yny"K„ :D;$ry: tk asn /w 
! k\, : unyas:yy:i n« ,D2«^y: tosn iy ."njn^atrirDaiVPan 
« pk Viyam Tyjyrynya « ypata tasn DayoK^ae -\m\x p* 
ena^ntasa Daytaoa^D nyaynanya n tyayt ■w«^d5ip nyayn 
lyanays n nono .în^aisa »3 ta*a iyas .îyeuyo y&TTyiyan 
-jk tiy m ins yrva "a ïy:yr D:yaynanya pa tyivoso n nu 

-îya) Dymyinys y^yiopyo n b*d tïk pk yra^yîD&n 
EQPnmn .rpri inyo "t ty:yr îyiaaiKa n «a ♦ftytaupayanm 
p» .aatfopyiua «nsa anta ayn p« îy^vnwi riy"î iya»n paftm 
ip^y -un "t îyjyi lyp^ya-m^ip n "2 nya ,/n .îs .k tana iyn 
-anta) Djratnyjyajn yan'nenva y^as^sntasa na kïv 5yia k 

,(8 -skp .t .lyeyo^Konwa» 

oy-r imnram vttn îk p« taau iyo m — jan^i njn 
-yp»p : aarcynya*« tf>s iyo oa^aya , M m6ù m tai»in oyn ns Pt 
,5a n .k îy^ytai^s îyaKD .ta^payDitfyaD^K .û^paymasp ,""iyta 
îynynaa iy&D'Dwa a pk p« tansu yB»5aay yansn o«n nyas 
pmo^a i* pk n« Dmnwa mnuTrwn foaarcnsnyta^K pt 
type yaSyu ,iyaaii"Bny n*n a pa vuyai lytatem dsh ms 
-jnyn ."nysypsp *maya cyn pa imyii DT^twraa» tai« owa 
a*aaynas ta^a pk tyPDjrp*P w balaya»« ya^a^n n onjn 
-naw îk pu ûastwya«« n :nyrit» d5k anta-Dtaay^ya- pa 
-5yiï BWi pay l« .om* na arôinpvD'iM y^a^oa pn jrâpjn 
pa qnaya nyanaa^n in .narrra .tyijn -îytayap iàfam vo rya 
-Dtaay5t?ya nwnn m* oajnyaaw eiynya tav^B tawi cyn 
»« tî nrpnrmi* po P't na istepo ya^yonsa « pk p« anta 
,tyast îy^a tsp nwism ya^ey pm .ma "yi s, a ^ pk îno û"3 
-y: ï-.s pmwii nyi d^d« '^ny'^a ^ik t^x di^b njn ris 
-ninr« yiD^iix n lyaypöa« omw^K ï« ne ano-Doay^» 
-d^s waun .opyiiyaa^iK ano ayay^ cn\s ^a tyasn ya^i ,tyn 
.wiyErDûayftpya lya^oaya«« nyi anayo^^ 
-ya nya^yii iy"8 nnyo îynyv, tan^^tap^na îsp tan^a iyi ]»mfrDB 3 J?7 B qtt n ^ß y^3'oa p>p b\j ny pk ksi: tî pn .DDiKiiyajm -îyr* bdikii 
nono ,nt3^ nyn d>o B»twyvK d>j tw nit B"p3'5o»oiM^n 
ts .rofcnpm* nu rynsanya m* s-pa^ pn t*P ras s 
r^x rn« ,îsp îyo .dwwb pn .îypiyoya d\j m *st w«p 
-»d wjjm nyis mw n .sra** pip ryfrpa n era n»n n tik 
iyo tn .nrrwro* *wn tt djpddjwii ny-r« ryaKoaiu pn nrrôia 
tcm cyi tin« .rwruK «a *ro*5 n rypyiimvön« na .oy5« biû 
-Jionyjya pk ipatôrotn pn d*j yaftm 112 en^u iyi Drmm 
■»ny cy:ya"« oyi *a imniimn^M btjpb^bhp tyjyr d*u ,ub 
-»y h tfnunn .nyi:x «a immmxirai ûîto ^ p* dpb 
110W nn px dji* .nrorft w ^d n p« ny:i tyoypsp na aai^ 

.Tyopimo nyn pa 

.TyjH:yTY«mma &a"5 n pa \vv\n:* tî r$? trp5a iyi 
b*j öenotfa oyj"a pn ryDa"5 * na ,p>*a tms&m D*nop 
H« lytDy^a rîytsnp .ntfwro** ya^;yo ys* na .»y^ rytM"oyj 
pn winw ytDDaK-w h w m mv^vi mp n* »nruimKmii 
Dionp vend dix pa wdipw oy snamtf D'J nya* ,di£k jnrn 
p« nyj"K nya^N D»m9DPTOaanM ni îyny: lyran; n .«ai; 
.tuye*nyÊ*yû cyi pa t^pa'^aoy nyi rfrani pn m«* 
»"n inw d*j .vzxntà pk ny«t« irt-tiMfi ?ssn oy Tt înp 
pa »uw»n ypiNt^ pa yau inyt pn ätw .nyiN janrow 
prrorm tfyrminj'K yoma yiy^nyuia n .antrDûaytoyji 
■5yrn D»m«a wtin n p* ^rwaoy ly^yiDpyD nyi na D"p 
»yoa to« rnnwu** i»k dtsî> utam n* uionyruw yra 
PN .tma tyiDDayn dix T^a ?i^n n ü;yn yiy^« dsi nya ,t^^p 
pria iyn «a w>:yu *iya« t«« D^a ony^nya ,5ns n/Dvy^ 
-yto:ynyjiyi ny-i m« tf^N nyisj D^np m» f oi^a d"3 oy înp 
ppnyjyii didîk:"in diï r>a tya^nnyï 5»öos» ,dh>n ix mti 
»d& tyann n w tu t^n iy^:yo yjyopKinjh n ïia jyvjNü dnt 
|a Disa yean^y ^y:N>v:yn^p « n«a vrmm tâvwnw ^ys 
rojrpnio^rJiB .^njyyjKin^DfiMvun^^vnNny în .pn^a 
p3ia«n yûa«5 n Tin .ty^so rnya îytD^yr tD^: 1*3* înp »me 
-DnnN dh>n »a # iyxjyü i,th pe D>jys cyi imn n*^p nm« Pô 147 2nt5-Dtt2j?toy:i iyi -^ nya >*ddbk bvdks ya*a5y? dki .DtfBDn*nyoKT oyi îyan 
d*j ya^yu lyouni» jy^sî "aiyi in» ,tyaaiDi8DiK ya^BBKBori 
-DDayteya n na ïyaannya ya^üana« iyi« »yaaintfaöay pk 
iynK .oswa iycya wDKftn 'ne h pk oyi *s yam .lyaKaig 
n na lyuimMDiM n nya îy;sp .ya^ia^acy ir.yr k pk n OT 
nnyï î«p n pafcm .pomn« ryoipiaa r iyon^e TtoaKtwyi"* 
.ma k wwp dis x «D"i iyis lyoyis Tin iyanoniK &a"5 

.Oynia "a dpjs:k tai »o s) 
>no pu îhp iyi Diyiairya n« w iyi b^bp »*p5b d"3 
-'« jyny: lytD^no"^ n ïkh iyaiy vöüw h .y5si yo*na k 
.yDoa^ajyare o«n pk frva °si n« masrn îyayt ûnn pk iya 
np dis pn-n:xn na aauiya*« "in bkh (ya-5) 5wD«iy pk 
uwnm yiypi«oe> «id« .me nyi iks mnsn 5a5 >id pu 
;ya5sa n c;n janwp dw w5*id na aaaaiya'K iyi iyi"«i 

.îtfftnrtn iy:yt «21a bip na 
,d«u m« o*a dv5b tya^yrora Q"a oy onya iyas fea 
û'as na pmo^iK Djn d*o anjyfopjmaa tî twiaya bt5b un 
nxn nono ,y5m yo*na « »aiin b^bp P^a iyi .aannya pk 
yanfouya k lyasn nyanjn n« iyastD'OK *qo k inyï îkp p^a 
k .vin k .aanyBaynyaiyi yptfa n ,pnna«n un .aaipini 
ijn«5p n na ti îxnnya dki .aaïajmya ytsa^oya to^a striera 
-yt .nrmunwa WDDsniD n« yanayTssv.sis ,B*in iyi na pk 
11m «nayoï^DiK ijjbjik .bt5b na jyftrB ytaoa^ayyiya h iya 
rota « pk ma tysiP iyis i5D«m aanya rwni iyno îy^jyo 
ytrcytya oanya «a .îyjKaayp^K pk .a .s nfl aannya lytûaynsa 
,y5«n yttt9pyr5'imi iy"i d^2 n inj» ïy^sc (.^a .1 n« ly^o 

.^i pk pm-Dia rpni-yap cyi un 
ano-Doay^wa oyi na nB^crns» ipvmu iyavsi iyi ta» 
,tBiM iMnJiww n« îya^am»a k vw oiyiya Dt^iyiv tDiyn 
-iw pk îyiyr, ■ aannya ta"»a tapyin ikp lya^naas iyi t« mtk 
,iyaniDi^B iyan»i iyi iynK Dpiycya ly^Kt: .o^panaytaira« 
iya"DB^ t^k û^a wiïw ^w ïyiyv. iyaan«^a"K yoïKV yrn tk 
jn«a îyj'TiV nya ,iyoys^ pk öid inyo iy taanp .Diysoayya pjunfi-O&ajrtopJi m 148 UM) .D'jijytD^nysj"« oies? po k tD^yotry^^K Ti ösn Dm* 
pu üisii p»m i"p i^bk ?w "a*un in* nyo^n top nyi tg 
D«pn Diytn^a ^d « .ntfmew D'y-p^n ynyn lyaK-iys ryanm 
.nyrîsi nyi na nKjn îk lyssn pk -\w\vv Tin iyo«nya ra yi 
.îySTEyrDBDy^y: yny^r na aw»n ,*i)ttn#De£uuiM un 
nn5 îyo"iN2 yjyvsnyB irtjrt iyé**n îs oonyj dv5b iyi 
-va "orrmaftmi nyi PK .Djyoxiyscyü hm icyo-D::n^n oyi 
öDy: n iku pk BDy:c8D&s> n d*o dv5b pnytfyp n ikn ys^jp 
.iyt3pKi83 îyB^r^iKN îk ötSb nxn is acnyj ,pnra ry-iyso^r 
-:ytûty lyrnû .n'ffltt n *pik üB'rSsnsp^K oyi ps awim ^t 
tndik .îyonita yDD'DiKO PK ytDDJ"cy: y:"î iv dt5b can an 
ye^snsp^K n iy:yr 2«ia pk anayanp .viîvpv .tnyaotf 
-jy5 an dsi pk nyi"5 ïkp iyo yaftm ptonû »nn'JiBrnrtâB 
*pik i^ök d^ild ùw y5»K PK PK 3KDJ1Y ,ddkj y^K tynyî iy- 
PK ytDDyn n pk i^bk .tyjKajyp'K n pk pk lyos: yjysK n 
-sp^k nyi Tin on^a "îyi DT5-iyB ryDBKBtfyry; PDDmvDVJii 
cyi nso .D"PJ«b pk B«pDKp*5yn l"i «nyoD^ya iyp*5ip 
nywtfs ya^twyBy n pk pk tyJicawK n pk DTftrfcnifpftc 

.■=nn k lyrntsos iyo îkp 
PB noyo -îynysyn k îkikb pk dv ikii mm *)y:iK 
ik oonyj .D^prnya "îyrao": nynyayn k «a cryruiUD ,::n5*a 
-jnyt&> rc orr« tra ,di*b !nyDT*i$BD*p pk yiya^a k dt5b nyr 
jnynDjyçmi na*™ dppk dsks pk d«p 
yaftm .dtSb PB »yoynK^ yau»«a k t>k DVDonpy oy 
.isnap nyi Tin ikj »aannya pk jpui Tin tra d>ik yt Dpm 
■•n tr^Kiy .nfi-ftna pk i^rni:î \v? ban rn ry^^K-iy cyT 
î'ktk DPJiB îynsn ty^^ynymvj» y'DiKo pk Tmiui vvwx 
y:n»n h .typ^n pk nmnnya »n uipini wnjjrajna^n ^okixi 
-nin^K "iyn pk ^yasDerDaan^^a Dyn p^uni ^^k îyjKp n^i 
^r»ii pk i"a nnmK nyiK .rïie^ pk aru ny - ;» ,pn oyo^Kn 
-*o iyi .n .tk .k TKfoPKo nyn» ^bopkïd "iyr:yn nxn«t inyo 
■dpkd .y^m yo^n; k kt ù^bv \vr>z na dpi» Tjr^a nya^n^D 
*y^ ,i^i:y^ î^k onysö^yjoiK t^k "ipov$e Dycyi^ .ivwn yîs? 149 nntt-Dttsytejtt ipn kîk .iypyn*oxa>iK orra bsdc;k ty*na ne orus-iy en as îy^ 
h «nsx xntfm* nv:rww D"a ?io ï"P tra vàomya ösn îbc 
ny'DiKo « put uwfi nyaa dtpk asn n .tn^a cy~ a*5 &sn *ns 
jD^ayn k nsa« vi iy ma w* "a m jy^aya is naa ; oisa 

.Disa ya^a^ nx 
oyn na is: vi ^jyii Dy .tyast oy^K tyo îsp »na k ix 
pn in*« "a *n*n ni nya^aynai« nyi ; oy ttasr tyn *iîk »n 
tfiDK a&n v« .t^mya n« bT^piya p*b .«* ,t^nayai¥ anaan 
vtfVK a" 1 » .ftymöTanMDwn) ty^ny^^nyo yajy-iy5y:i wnvm 
-Da^traoy n îyvmpDH »na nw na n>e ins Da$py:i dsh îy» 
-bpbb a*5ra iyan«5ya *pta m .«»ya yûDa'-tfyrp yoxo n« y» 
-yao^riK vi tD«n ny nenû /inDyairo îyD*nya a na wrii yt«£ 
îns tD«n ya^m jnna kîk d^d n« axis »DiyaotfyaDiK ta^^ry^ 
vi pu •Dttpan&DKUK na Smaya ijnn naya nw pao 
■usa an^ai« niu îyiwa iwpii v:y^ îyayr *aia 
.yj"D vd îynsn iû'nm dsi .bwik mwitnyä 
.îyayarc onoya D^myanayarô tyray^p yiïp aas 
-nss oyi *pik Da^cya DKïpnyEana «i asn va Bm 
-yo rat« nyax .y^pay-i wa*oa wi na nyopinaa BD*Sb»*ii 
-wm "uns y&^v .ytyiya^tfyaûiK yomya n nyn vin diû *to 
-y; îyansn ayn pk can ,DPu*riy rya^a^ii cyr na onsa yr$5 
^^nraoy anya^x û*a td lyayt D*a 
ptfn « iyaxa re rai« dvb aaïa^tny yDasc-un ûvy^i* n 
na onyii dv5b îyn ."•na nyi «a n« î«» Q"a bv$b oyn iyB»r.x 
D»i pk 'na "iyi naa »BWWKia wnvw "lyeay^t^ya yi^a 
ye"DK"iy yin^x îypmivD^x Dixa ytûa^^ny ya^:^x n tyoT?B 
d«?o yoma -inyr x in^ na îyo DijnRB ^i î^a« n« îy^n^aya 
tsn^a nyiv^p^i nyi ^n D»n wm ^yia d^k .o^p^yD^Knyapms 
nn^ .ddjip nya^a nya^TinipnyD k ix tD^yp s r,t2ay ma iyi na 
îyayii lyb'iotws ^»i n.x lyayiïD tyr^ m$a n siim ûPDmy 
nya 5jnyn«tBD^n« yts^psü îyn» yan'na^n ya^û'« .dh^k 
Dyn tD3Ko oy n« ^y:vn n ax dd^d^ dsi ; ^x îiVK to^nya 
îya« y^"î nyivoxa nn^« na ^iixt m .lyo^a îy'Di«o k ^yi^o yims-üüzybvys n 150 nyn na mytaKsya tnyu n iyu .lynyaomK t^a ttfseyn i^bn 
in 1 « Dy DU'fra lyayuuDjnaia .^:yp:yn ny^D*ny ny&D3>D 
lypyiiNiva^N piDfföwip yp*DV?fi ys^tay Dna ,&3"5 inyr ^33 
.tr: ö»iwd«ii isa oj^d Dan Dan »nyayta n »2 dbkbwi"? n 
-tn pn ,Tyyun ne »na n .b3nd "im* nyo:i« dppn enh n m 
tnsv nnyt pn .nnna» na rnnan $3^> ,Dy^8PUtiimö"0i^fi r> 
n« Dt'ö«ny wk na niöso n in'* Dfiftm nnsn .Dp'pya pn 
pn ^d^öp nnyo pn înp ins iyi .unypiya .tn nyvJKa innt 
-*yn:Nny3 pw cyi *pin typnu« vn rytio *n nyaN .nrannwi 
tDynn oy üyrfyv nvi *pin pk .ïywiyuawDûsy^ya îtb pjh iyo 
.tyTBivonK nytoys^ lycipD^iN "W tji» 
.ny3>3 yxaNa lyn^n^as \vn înp dt5b pa lya-isa n H3d 
y^yiopyo ys^D'K ö"?aya dsii uu»Bny yr-uyw^ia « pn iy 
y^y^as "3 .pn t^a «run iy^r Dy nnvöso y3^m ,aairr*:s 
PK -iyop«iK3 tya^vyrya üi5nd3n ik bt5b nyi b;nid röntm 
es'tfiy ^yjs^jyv,:»? oyo3 tw .oikb y^y:$^jyrjsp « tf^aa 
.oya^jp h PN Doy: h t^o oanyaSyp n na îyav^a dni pk 
-yn tri^a nyi Diyii lytaaKB^ytya yiyoy3 pu pk iya#KD pk 
ny nono ,pn inp oy .iwni y^DK^p pk ys^iüD^a t^o tyv^r 
ny rsns .onypnya lyns .fwa yonw n lynyaiyanK t^a wi 
ny^Dio cyi rpiyii ryDijDSyrnya-DyyS yöpayietfa d^ iv btpb 
Jjn«D"Daim pk aar-oanm û"3 r« Ayrwvn yenana n na 
iyK"iiv nxn"K Disa y-iya^an .y-iysyn; n is övHi ny- Donya 
pn "wibp h y35yn "3 rtywyo ya'noo^a pm yeyi^aya vw 
•nn« h px .îyoastya nyn« tu cy- na is^p awya r^n ,iw nyi 
PN ,"iy-y3 pn .Diyitrö'nsa yjiyn^o .jnyraw na "nmp? vi 
pn îy^yoN.n yj ss a pn f *iyxy5a-Daaio5i«nyoai« pn pn -^bw 
Di^a "iyi tû^s'^ îynNDN:ND pik lytanymp 5"d n pn i^aN 
pn tyaaiTDKV y:"i y^N ï^n ,t^n pn y^i yjynyryij« v:n: n 
ny jaia^Daye^ya D'DDy; yooa^o n na nivsn "iyi .ty^BWDC 
-»n \yv:yv inii 5>N-iy3^N pn rypnnna pn rma t$»h »11 üdpnit 
4D^pa^"iiaa«5 na rjn«$ iyi» »aaia^oajwya yj$DN;so n iy3 
pa rN^a cyi ^yiopyo öi^a lyt ponyjiya wvwq î"o n «ai 151 sntû-Di^jrtt'p ijn dst .V2^ na r«^B Dyi ^Kt^yo^yo n* -lypnysrDBrjy^y; 
-ijyay^ya ytnyim* roo^a .yanynsD y^ y^a "a tf« uwh 
-jjn"*T5DMip wniru y^a îy:yr tyny^ pa cya Dyoyu .iys? 
n« nyn:nya « naa tont: tyjyT ytfvv n« rMJWiönK ya^ûSKt? 

ly^ôBroya^ y^yiopyD y^K D"ft&n yayii :mj"Bny î« d^k 
jmrDMrwi rn n« r*tfs ty^asis: i«î dv*b iyi nynnyn D^n 
n« «su tî -1x2 pwre a ,pyiw-oD:tfyî nytrpwttfip k d5k nyn^ 

.vwwwm ne dsûbis^d k iy pk ,öt*b anjya^nyB m"* .V 5 y a •> b u p 
-DûDy^y: pa Bmifcnöww jnjrua p* }d*5 jftnoppo H 

pao mv in» îk ,pk nrn lia DVrp'kà dwi w5yn .öW^o 
■nmayrn'nw nyany-pj "un* jQ^namw h pk ri m pk 
ynyi;s vw pw vi ly^ay: nrn wurro 11*016*1 "3 1*3* 
-ooay^yj na nruipnwpnn nrmnrnni APSPinn rotrm 
iw wbpj'dwk-spö j/DBny n m Dpaa ,iy;yr vtfgn Jtno 
il .1 ,û3iîTya"K h ra pn na yDD3*5nyaj"»ja n .D:y'&rp 
î« pk rynPDBtMy pgjyn .ftiwrnix cm pk B^posnoya n 
triyu nno-DDDy^^yj pn na opy^s oyn «ni ,optip-wk 
-yjsy;y;<\x t«î ris dp-iwis'm DnruM ;x a^w raùwiDv 
■um ruruM pk Bftnim lyzsn ^w wp oainya"« n .rayto 
.1 .k D"pp*"nny njn pk .nneruurmiu cyi pa .2 .* .ty^pro 
IMU"my-«3 in» -\yzv: vvowb^ h ne w«« pk m nyzN .r, 
-prip h îs ,WD«n va »n ,dtû n« ano-DD^^j on na 
*nw totf"o -UDM .onai n orvnn nrmnra .îpbdkp reorf 

.msp: n mrwt 
n osn uteroeait nya^n -înyr ^^y:y;s^2 w* a*ftx 
Wun nu Tyopsn«3 ryiPDpj'DDj'K tins n raran"? min 
.^ytrssp tytrcy? pu ryny^pnyï djoti 0« mu bp:is n rya ewi 
Ii/rü ^« pk irfiMraa r^:y on va iy5yii Dfflmmrou 
nyo^-in îy:»p orp* ayn \yn 5»v\ ,iK£nsn yptœ n« Akpmp 


153 ann-DBaiftwjw pa jyjjrtmBWDn* n 

-y: rna îy^snt^DM« wnpa'M n d>d nia^t? pk rrunorw 
-»** vt û^bp Bainyfi"* n ncno nnw isj n» .antrouay^ 
ly^m î2i« Dyi *pik »t^aya ty&»a^D3 pk -ivv nyi as vtovi 

JWRÏÏtoPW* tyiaasnya va 

.îvnya yD'vu Dm ni Dy-iasa .antrDûay^y; ayi — .rû 
y*js: pn aanya DiVK *pïk dsh .hdbo iyn na wann iyi .n .n 
na pi iyiy::y tya>5Djyj"K P* .y n * 5 iyia oan jûîpvii 
nyDya ya^-DBay^ya n« jra»5 na isKîuyDnns ayi naa .ü"i«ii 
yrüx^K Dsi .2 fttröicp iv lynyapmx vd nmo .lynyomya iv 
nyi ps ajiBfD^onya -iyvv,p « ö*d tyuit&jg va îyno ^yo^BKP 
n« wnstPicnDta in» ,ty5rPByry*DBBD'D n na y^yas^a 
p:y ayi na aji^snn» yn'Jiianita s nana .nrftpoya y5Knt*D 

.îyvapyn« ü"ii iï mim &yn 

pk .-lyaay^ya rurowa p*p jmsa t^a ïyayr oy îdï 5a 
Doyna DVTinrs HtôD'M .lys^nyn nyotfsDa* nyn orsay ijn 
-«d nyr tro via n« s'cnn ; îkp oy 5»ewi tus >ni oy 5'sni 
.lyay^ pk pvw pn tô'fiiy pk y^sar:»P nyis aaisDsap ^i5 
pk cnat runamya Tin aaiva^Btrisa na aaaaas û"a i^im 
-jns yra^yr o«n ^yasotr lya^in k pa ï?x "nsa BBnyn .niapi 
-ya nyn yaftm "a >BK>"a jy^a^D k î:ik jya^a îyra^ n .&** 
nyaso ,nono .v^nyaya nnyï Dnai n isa pk nyp-iya-Daay^ 
-oas -i«: ,vi IJnyii ^waannsa ytDDy-i^ n îs d*: «i ly-rayn 
•tfia 5sd5"ö n« fr* w D^nran tyasn »*i in«* "nsa 5sd 
nya tamisa 5sî oy na ,n nyn na tyoyjyaana # iypiys oyi ^«j 
uromya « nyoïta n d: 1 »^ îyra^ n «a i^ax iyax .tyiyn iyvi5 
-jy"î is: n^«a mnsn ^a^ jrur nn»« n^a unyBMtimM iki: 

jamnaoni? 
-»n i s c vil r\v2 typiyo ,npn yö^ypniö:y nyayn ^yD>ax «a 
td^d snya* 'iw ^o^^tD n« y-iypn^û^ ^^y^x jynyrya pi^ îya 
nyi i iy?*nsii ny«i tya^n ya^yii n^m&yj .ly^n^aya-y^Dna 
n« tD"p:yaynya^K î« .tyiTunr» n na jw^nya ly^yiopyo yjMnwoajrtW i n nyi na typayiaiaym* « onyuirya .napa w 131 na d"P"to 
îyjstp ty*nwa yansn n jw n rc iy cyi ne vw >«»Ba«i um 
Twnajnrrraitf >$ddbis .nwnyom îk i* vi wîwûw v\ 
.o^p^no nyanny^aarô k w pa tf*an .ivmv'ïvy: n ty^nix ya*5 
tanyöPüay nsnjn .5a .i .a tyfrtti «a ny:"öB> « îynyr vo ni 
n n« ya^ nypyiDpyo nyi ty^v.s Daiwwmnya yonDa^K n 
na pt tynytrna d'pk ya^ .n /i .îyàTBjfaTPDBBD^D yanya>* 

.Dlltfl 

-j^d — d'tïp "ira lytriw frpayrjPDBöDiD jya^t^K iv 
-imyz na otëmaya n iv Tin pk ^«n jyiyny: lyftniumnBttB 
îk misa nyü"ii p*iiwDna pu — Tna n« tsotf na ,uw 
-öantaya ne >îraya « .n .n ,5fpaya üvyty;:y:y: a^yainBirtMy 
.pamp Dnyii wiwd» ya*5 nn na öpy^a« d*p 5k2 r« D"p 
îs v^y: û^Puantaya y;n$-; n .oa*nya Diyii nyis öt^^ivs: 
ïynyanyï îsp n nynx D^prvntD ly'Di^a « na dis2 h ^ss5"D 
yomya n« rya« "a .y^saasfro nyt^sna a na naBDen* k n 
Baay-ia p^ssiss k îis Dy:"K ne ma nyi ïk nia îynyr bpwbwi 
cMtD ûti mu n« r«B» na *pi ïwwa« dsi 5gD&ag tî ö*ö 
îyaHay-iyDyia-iya Tt cyi na avr ^yi3 k jyt>"tt* oyn na 
wuk n rm p*n nya« upy-to:y j*Dnjm rya*û p.« lyno 
.îjni rtr»"5 anayteaya *soy5« nyis ryanayngri lyanm ayi na 
■m w* "2 ^11 n« B> i ayayB>ya noria « ovzv ûdip cy ,5b>d5 
Bsn ,*u'p « nyis tyoKnv uay^ n mani D*ta (■>- ny-s) cyi iya 
Dy2 P2 ftraya a ,tyfri*aya na ywwn vmwtin n om» Dtn 
Dannya^K n „wie in»« 112 nyantinya cyi iy:yi -nrnri nx 
na fciwa Dsi .^n^2y: uonri on na onsa yo^wa « n«: î'« 
îy^yo^ f D"pa^a^a n* o^i^ya tiïi Pmo^K p»i n« îisv 
nmayo^Dayo h na aanyo» nyi lyaya y^vpion n "-.ï> % £ vi &Q 
ü^Vi nyanayajna D-iyii Jn^ayaT»^ tan .m*s&rm n« i"ia na 
n« yamw nya .aaw^D^ûiya n t^k oy nya^nya n« -.ypn^t:^ 
■^no n« üD:;5st na 5n^aya « 112 osnynya ïjnyn a^una ya^ina 
am î«^nv « ne pfeav in Dyv nt^rram »a .oiypnya pk ,ny 
« »tyaatiamya jnvDpy?ajri tivi .îyasnwann «t «a auya pn 155 ano-DMywjw îis tyjjrômtaPDnK h 

"i îyp-iy» tik îkp tys riEtfsm oys k ,rus» lyr-nyjjyin-'^r, 

Awnyn 

TPD«sd*d oyi na a«irc yiyi:« r* — ^rPöya-ED^ö dk~ 
iy-iS -yn^ d3^ö*k .lyo^nw osn .5rpayrw*5fi osn pk ?may:i 
-:i^i<n yù^)y: w nv ryon^ya oyn D2>no 5rpfiy:rynDKöD*D 
yirr« nymn h mni njanxn ûs .ts lyon^y: nvi rmo? iy: 
;iy;y^yj vu « ïysKo n« ty^tDoys .ty^-isp n« nyt^a y^i 1 
»>i dîtop n« ny-irp pk nyoïD ixa ;:nnx: aura nyssa nyn 
Dpynsya \vm yiîvv .iy::tfi:Kn y;nsi h s£k rc •dwiè? iy;yi 
h njn» cyT rom« 1^ .ijkd0£ikii dmw"k nyi mittf au 
ny'fcj na îy^iP^n dîh ;uu3jnD«w* inyo tî enynsa ryan^ya 
lyrniv *idkp « d^vik "t rysn lynnyr ; ,5g .1 .« m*öy:i «5 
tm dsi .n .n ,Dn«ay na Srraya cy^ n« fcrayryiû8fiD*D nvi 
-ny;y;;>; ir; nyw yjnr« rc Pirn Djn ryagn tr: dît ,îy&Dtf: 
tyBhiw hd«p ryansl ayn ha .îyajtfnaan ya^yayj nyis yc 
yom m onyBBtMy .lyeüyö'DjyD na nwi»n yt:vyîy::y;y; »1« 
rpiK .ïyD^r.y; c$i ,£n>aya-B:rôa dsi .ftraya a na ynfKp'teDSP 
wa D^aiy rpn n n« Typ-iao«? nu 5rray:rcPD8aD*D dst 
h n Dftva ttfsoyn ,~v ïyo^iis dis *iy-$ y::r yirrs *,¥ d^ö 
.DTypn-ya .nyosü jjtf'ansrtM^a im« nita uunnBya 
tm« tï oa*« .jjtf'aiy - ûs^a n vi Drûyeenyo 
ûDip dj*ii agorum nyn .n .1 .îyo^yo^tyj d»t 
^n^ayryossD^D u>- na uunnab ■ tr: njn rrôrc 
»s na zisî: -iyn n* nwa pu rs vt DSyoKt nyrtfyii asûnyu k 
-y; aïs rz tyva ï»p oy n» as^; vi d'd D^pjynnaixjw po 
-y: D-: ,n^n "3 i^^a« .om to^^ .nonn "iytDDi:>D iyi na ?n»ö 
o»j n«i \"p is3 3Ji5'B.ny-DD^a ^ ria d^^ii D^soyi .»un iyii 
,iynj^p yws na î>r^7D:^ r«p n ttfsiï î:^sr:y-i ; r^t ojspya 
■jnayaa'iK i?^s 2 ,s - nn^ o?8ii »t .jyj^o^onya ts «i disdi^jk 
îynyr nt« p$ .n .îs .« mm n iv tyzy; iï Dm s n tDUD^JK tyD 
ns^P nnyî ^n^aya iy5K^»D lyz^^jyc on na rytMywtëy h i^ 

.nrn id k *u pjmihDDaj^ttrjtf »i 156 -ya iya"53"iya "t ïyn d*j frâgDt? lynyayn k « vi îynnmyi 
ryjyi "i um -isj jp5'dkb nyo^aya >"irun s *PW D!r:yu 
-y: iya*n vd m ws&smum iya*toyftuyay$ « *pw ûMayj 
vî rw»P iy^n^yryoNs-'D n .nftpia \m ryas ^d « "a lynn 
ha nnyonnya in rin .tenu nru« îk *n* trfp'nDjy tw 
yztfyn .D*rrr to nyiyDjru k na nnfitfD « ipm y^nana njn 
oy jynyt td m .uu'D'nrdffii na m on mœ *pi tytoitnya 
-yDin: ^a k isj pk w$ iim (Dwmam) lynmp rtyafoiw »a 
y^'vgD na ryöBKB^ytpa yo-ip^nm* vin n «a cs^ nn 
yrtsn n »a .ovpmtsmn n« rya*a ,DTya*a n «a .2 .v jnm 
-yuDsse^D dsi tî lyD^naenya nvn na ryDatrctfytyj dw 
TyrSaD^o yfo iyr*ira Ton toys:: fcpayrDa*5a d$i n» fcraatt 
-yaya îynyii ns* n« DairuwM û^ nya .oan^jrtw ixn na 
iy^ .Dsitt^jnjra nyn i* 0^ tynyny: ya^yu «nvn y?« oyoa ojw 
-mm n ïk ,îycny:yn m îynyr ut tr: na "r;i pm nD*a no 
id» D«a Dpjny»^K tr.« 1^2 nmm yaftm .îyopsa mwin 
vî ty'nm'nyrrK ,nrn na yu«5ira n« yu«£$a'DS njn na cm 
yiu pk dsii .tyayt nvn 5"û .hdim Tya^Buyc -v;yr\s iyî;ix p* 
,Btfn*ey:rDa^a n« -jnwisöD'D jny"i na uyDwnyDmi nyn w 
-yn hd k l D"p"'ttr!y?'&iifi n* ya^ *iy"î yau pk d«u du nw 
yomya ^îk îyjyr DTjnmya .ty^:yo yDDi«o h ttt«« nya 
"wrov k .lyopyDj'« ya*5Da*etfytyj h «a r iy«aiasâ n« iya« 
-i*T3Dya WDpj'DDmc f yi^»D unn d*d ,;yra n* eppotitod 
üyoa Smayroa^a yfrnttfD csn dot .îyDaKetfytya ftyproita 
Tpd*bd*d ly^yrmvw*« cy" na Dnu d^i ryoïnya an^ybe^ia 
n n^ î^^n ,iy;sî w nt« ,D»n pa « -iy-$ yp^tiniD m .^n^aya 
>HD3"p D^iann ti pk m .îya"5a D'nyn na n:nc n r yoi$D 
y:n»-r h »a ; ^a oyi ine ns; rn^a rTîr cy- 1^2 anpo tD^ 
-y: >yi f Wa cun tia nya^ k s t^n v^ptu n^n^ njn Dnyn nvn 
-â«p nya« ,"y^K nxs nya«». : ses*: dsi d^u oy um ,yij"D 
y^DBBD'D n«iJ iyi t 1 « ïya^a n «a ."cyj^x n^ö y^-„ tr: ^sd 
TW P« t3D«By:iv piHMwa cyi îis dn^p nyi«; i^;ü^c k ikd 157 3»"io-DBpytey:i pß ly^^mBVDMK n 

TT ty^yii prayp ny"t ".«s .psotwa cyi naa d^ps^su pn iv 

,tnypiya ,nys ,iy::in na rynwon« px tytD"»io tyr3-DD"3-ix n 

nnat y:y y5« nft&naDiM an'niaorn'JiK "î îy^yii ,BD2nyn p« 

.t«fru iyisr.y: ty:yr ya5yii lyjjm nrr» 

yDMi; w^B'jyo ytrpip5fiDSP n« yrüayo dsi — .frPfipa ys 
smr^roruiM ana nynx ,iy3Ki y^x n na ^yD>nx Dasonya rrron 
n ^:yo D"a tyjyr ,tycuya ^2 .tyrmyDJiM ytyrpwwK 
pn iv yji:n ttfypmtwy pikdk> nföroiyrtKröfi n« -y^aa^D 
n w« üpjyn^yn nma lyann « pa w lyjyt "î .n .i .y^öaa 
.îyny^KiDpyo pn ïï työDjynwBK rynyoer dsii nrnwira 
oy »11 m« .nrirp n vw pk Oxo ayi vm nyis) *via pn *n« 
ly^mayryöBSCPD n öoyt p»inyr*a*5 .#aa nwrm »*a pk 
nyi t^a ,^o5 ,DBKi«"Dya lyiyoyn: « epö jynmnya lyjyr Dipl 
î^k lyiyi d»ii h tro .vwüv: in f oaw cyi .nns^o nyö^u 
nnyc iy:yr n« nyamw ^a iPDK^yi ,y^8J njn tro wibp 
-praora tiM yayviayaona nyi"K ytûrixiiyjiï pk yjyanmuroii 
î^ey^K o«n pao in» *w pk ö^ypnio:y îyDD3KwoK .v\vö 
k Boyo lya^ö'« ps onyt Dum ^rpay: Dm .Srrayji ys^Boyo 
lyosop dh)i lyfcPByroa^a y$*p*»D n pk .anp pk nrnna 
« «a Bnyun pm o:spya tyi oy D»n ni /îya« .d^vik Dm« na 
iyj«rô*o ira« -iy*TS nyuypiö na wo pk pk po Dyoyu ,n*pna 
?iyp^ya ny-is ryana ya^i^a ,ya*?5p ps ttf"örc tyiwa tyinyn 
-*tM"n n na im jyrao yiwram n na mo» ya^D^ny^ya n 
pk nûyaD^K tiniw »nn 'nsj t>k hm îyiiy: t^ "iyp>ya ytfm y: 
"»n "i t« .ly^n^aya-DD^pa^wyo n« -DD^n^yo î^a noyia 
tf*an n«3 pOioya îik DDK5pmyB rD"tjy:y: Pi53 ö^j tt îya 
TO oy iiD n« ,iyDyiay: n« öp«niv f Diyö«Dy: rtD^r:yjy: t? 
pk «wijotym nyn p:ki k .tyttmDDyroa jw^n i^a« t^i^^ö 

-^:yo nxn p« vi D\naiya .jyay^yoKPV iy3^DBKBO"oy:i cyi 

vw vw ö3"^ inyt ^n'syry^D8BD^D y^ynnmiw d»t d^h 
yau î^« d»^ öia3 .nyp^ya n« tyosn yiyi:« na lyn^iD^o n jwmwa^yfonw n 158 ytDanya n lyrinu 5s^"d ïk f nt« /lyaayteyj y:yvmya n 
H îytrMiv "lyjyo n« nrna yooy:: n û^tttip v:v;:xzv: um 
-nya .nyn ; tyay^ tyoKm ny"t lypairoya *,ï pu Dyrtfsm /îyan 
.îyo^u vo ni ry^DSB'Oj« nu Daiuru^a y5ynnmrn ,Diyp 
îyîyni* tf>aa -isj ,û3b> Dyaya«« na ptfa &: ^ddb» nsa bsip 
nw îyny: i^bk îkp ytttjtf D*n .pnpny^nDKB iy^D;:y cyi 
ny-tra /nso-iyirp nwnyttfy dis oy ïtpb *ïid5 tk ,ö*m 

.5a .1 .x nn»D 

-*yty: ynwj^D;^ o«n — .?^ ijn PS jniMJ*« n 
y3"Yiy5 ya^tay rai« t^a pypBnKite n na iyay5 ya^taaKP 

^cnya n typniï nwB' nya^nayaya lya^o in pane .d^d 
.aaianaiiyaiv tot im Dy taaa^ya .Dypffîimo 112 Dy*as5sp wrr 
-iv jwnn n« îyasa^ wnawna y^tay isj tot^ny 5gD&ag 
yanyn« vi n lypniv ryaana*myB yra«« lyaayna iv i:sot^ 
Bea^'inn n nyn ,ni i,ypnyo iv taaKDynytwK vk "iiri .D^aip 
-y:j"K ,"iy:rK r^a nsa lya^a Dy P txrinDnija rc ig in aann 
.n« xiikjb> y^ynniHj>K yj^yïj^x ,ta"s nyaa«5 « ikb D'ît^py 
îynyii iv îyaKw cyi na lyminra yj^yvj^x yoniya ni 
nnypnstaty na lynniHJ'K yj^ysj^« yoniya na ttfyiaKnD*» 
biypnya .oy'ann'ya m ttnyBxcya dkî:ijk5 tfiBK mvv >n ."ï 
ly^mv iyö"payttfy? ytûoyi: h na yj"K *iqkp r»K dbh pu nyn* 
.y*ay£8P iyra5ytiyn na Dyptprmie n 

TM ya^yvai« n *in» tt ananrov n« .lytaasiya cyi na 
y^yiDpyD oyn îk ,5ya*ms p*p px .lypmya ya^DBatpayonrniB 

nyi tyuya pk ano-Dûaytoya nyn .n .n ,5rpaya-Daainn?as 
nyüpymaiK nyn« nyopynn 1 y ü d d O n n 2 ^ 1 u 
-ms ty^rpayroa^a n« "y^sse^o ynytoya^ y?« oycs na 5»iip 
in» nysyatr tî îyssn Btfrpaya yrtsn n na no k .npn ty^ 
îynsn n« jy^rnaya y^yiopyo n na trp^yjsK anayoK^ia pao 
"Djy na mn x î^k .îypyiiu vyîozKvîvm i»a .t3TDi»a nn 
nynx ;D&Rienj»ia î^£ îy^n^ay: d^« lyaj^ytDKnsa ruyans» 
nyr:yii nyns nnyo k sm« îyjyr îy^n^ay^ yjy na "hd « inyr 159 ntiö-oeqytejw pi lyartanwon* h 

nyis -uokw ïyn^nya orp« tt>c -sj ibik îyj^noDiwwa 

.iy-i:n-iya ivpixü^ 
-SûeaK isn na yvw nyvmp "uranm ny" na *£*îi nyi b>d 
,îyj"irc n« ty^-isn jnn*« n« yn^ nyi na yûa^yrowio 
-y; on na Dtfaj"« wifrwn cyi i«i nyeno yi îyo î«p 
nya^Boyo ny- na arôpwtHjr ny*:**:; nyi *pi« lynyS-Dûay?» 
-kbtudu* w: vw ny2K ryo *nan D«t -îinyuK nyi na .nom 
-*5'S rwnn Dyn na a"-yn ly^yispa na TO»5pim Dyn jy* 
-yj î"p tr: îy:»Diy2 yrtfyii ,-iyirp y::r .Dtfaj"* jye^DWW 
a^ om« îy;"ï .wtfrraya'DDaySBW n*p d^j ns antroûDy^ 
ptfa en »y^ss^:« m y^ss^D na Bföroun ypiKDt? w5a 
D«pan'ni3 « .2 «v ,5n*Byatro *pw isj .oainya«« n« oys 
yrsteo^yr n« fcpuw « ,nn"5 yton^y: my"t ont 
"Syp'iUHP K^oy:y:8^a yrt«n n y^K .B^prnya-D^nyaBsa^K 
•ft'fiprDUVinb* îy^yiDpyo cyi na (iyD*mnrrt ty^ssw y® 
ixn nyr*« aaitf mnwu** d"i tw^n nya^nri vt lyp^iya 
Tni Bftfl "l ,D*J nyas tnytDP dsi joh op:^D:^-Dû3y^ya 
tDpyi'î iy m va *irâ wsvî cyn na DDtéED'wa snftm&i tyn 
jnyn:« w»«i epd inrmya i^b* tt îy^sî «t iy"» ,*pw yi 
ano-Dûaytoya nyn Dfays oy tmi Dirn ,WDW^nxn yspy-in 
yttfKp aniPDBftfi vSDayàpya « mi .im ïynyt ma ds .«du 
pnKDP a üsn n« 3"ii iim nymo jn*5 n« y^"iDy: s tnyr. *na 
-*K ya^o h pk jyrjKî y^K nn « .ftPfiPmrö'SKfi tt*DP*DM»K 

nyi imé vxnv in a«ii cyi na uruföfigaw n« D"p:yay:ny3 
na ajnypas t« ,;:n:yr,2« î« tf*a* nrr» jptt-uùs&wn 

vw s^iny: id^p^kp ya^oay^B^yj ^ pn ötmib ^d x "a .im« 
-^yii r«n « w ruinn yjy::^r,vy:) yn^ nxn na ufcrnpniv oyi 
TU« ?i^x ~wdvbv vi D2"inii ya^yn r(on^yj t^: D«n îyo ryD 
Dmmxn) ST3yry*D8öD*D ^ t^ Jn^ayanyoïo d»t .îyouy: yn 
Vi ö:s^ Dyspyn ^mByrouay^y:! cy- na DpiKnon» nyn» 
-DDay^ya cyt na iyopn»na h) "iy-;rp n ^i« t:pynn n« m 

.(tyay? 
h ryoan^ya Diyii ryoa»tya cyn na — .cysx^yiûDJ^p J«mB-ÜB3J^WlNi H 160 iy*7 pb wö'W^twy:!"« n na ö^pötx^bssp y-iy"ny;:w 
■rx n ,yn*5 nyi d»o rrumya jyayi ytfvv .noeu nya^wyo 
na tyjawj iyis Dy^rsaDn n 112 rwpjjnnsnya ySyvron 
«i t^o D^wSix "5ny5K *pw Tt Bn^aiya antrDDay5e>y: cyi 
-y: na ryöBKtwyj«* ynyayn h na DrenitiDn tömwwit 
-wirx yoDamenya n ßnaunpiK naa ,vfrn n« 5atj> .onna 
•^ y ü d h p ryan iy:sp td ya^yn lyMtfyotpanjra y5yn 
yû:y'Bn»'y; ya«t ^:yo D"a vr ttromya cyi nn k .d y » \* 
îyaanKaiy ^v wtfKr.ya nyi D>a Dy**n*öDH tânTWU'K 
-mv-w mV? uitf pn pb wo pN ogn ny viîvv .mirât m 
:;i;vny) nwi pn pk ttfyoKtyaas n« ïyo^ya vîk *pïk îya 
-o:y yj^yxj"« ya"î îya»ût?yn rc anjyo^ naa fxnoism nyn* 

•lyutériKn n« iyoi^ 

nyi m^s ,D"pa^D s r na nyaoïû « pn jkq « îkp nr« us 
urmi lyiyuK ik .5u aysa ?^k antroBay^ya pn nono „mœ 
pk "anyï njon antroDay^ya lypiKûP ^KDisaas (K pb &-p»> 
"in ïya5$B n n« .rnya-DianyaaganK .ööKftfycwwa jni *iy 
tr.yu *iy ya^m na lyscKp yöDi*aywK yDDiync n îyayr na 
-ooay^ya tyroyo « tasn njnrw« im njnm .sanya ^scbbs 
"*ïi ïypiKt:^ « n« ^rrayröa^a pn^ût? k d^c nya îya« ; ano 
*KW a tro ~iya*< iy mn ,-iyaya pn ïynyoB^^a îyagp ny oyn ry5 
nya lytiEny axn tyayaasa ^iso Tyayfaaya k nyis ly^iï îya 
nya aay pn ryasp antrottay^ya n« ya^ jitipnfi'uc n* w 
jn«Tiinii* |"K pk btwx imytMtfia .nana /un» ,bb^;p 
,-iyBiD yBia k pn îxp »na yta^xp ^yiopyo k m ma ntn tapais 
•=ikt h nya« ;iy^o yD2y^'^ k i«i »na yryan^a^ '-nyr x t«P 

.11 .ts .k öiyp-iya üp:ib p»t tik i«p 

«n lys-Mi n ïd>o îk îy^ii td — .>-^ y^y'cpyD n 
DBay^ya p^ pb ya^ y'na« »yiyay.t n îyiyii nraBÄnya ^«r 
îk n«: rDBRtsna^na y'Dwa x ptfa ta"»a t s x n tx ,U»"^ dix 
ayi iy:yn îya>nt^ re .ano-DDay^y: on D^a ty-iaianya n« n 

P.b ^ytDiyB-'m 5«n ,d» î % x nyoKii îyo»: ■q^üaya^K oo^n î»ay 161 anB-oaaytoy- lia lyjurômotfDnK n 

•n»m«n03D~D93'? û'e ryounya iy;yt niöanyö^ nyanyp nyn 

pk jo*5 to ^:v^V'V2 Dm; « töma *^;ys nypKîns: nyn îk 
iMtfmDwriK yw* y^ eps yn^ yftriDpyo n .fr&»m ins 
iy:unyy*ip*y h na Dyj"K tpuw îy^yDir »nEUfrToeo pk 
W?v:vt2 na pyirc nySwmsp « ïy:yr n« p^a iy^Boya na 
ny-iK Dftraitnya DjyDD:)"3 pay ny- Diyii tyiymyn dis .îyzy^ 
ny;"B&? Dyjyzntnyz^K iik iy^KD:yt^D;yD « « *pik DDKay:iB*iK 

.îyjsûenya azy^ nyns 
sma^ nyi na iynz "n 1 « jyrnp vu ya*5 n D3«r 5o D-np 
nys îyo >*a d'ik^k ha nvyo poonya ,- ; pk dk-j .D^Kiopyo 
îyp'-îtfyE x p« pDytia « pu ,D*ja n pk ,p^a k pk vi ton^ 
nwiix ni3"B> osn pk ^sn .5; .n .k d^ûb? k na ;;K^p-5KDyD 
td .tDKp'Syi m timr^BDVp v^yiiyanyo^TK yn^ n« sva*? 
Dtdipd^m *v:p5 h Biwâ ma ïsp ïkd û"2 ik jynytya ïyzsn 
■un «a nya »sto'5 nyn m» yy$ n vik 5$dds« n« yn^ tris 
"D'tpy mnsn 5gJ ,trr»nra « vpr îyn^r »m n iy;yr »na 
lyjyi rysKf yv*a n .wuntôyi id k y:rô n ins KTn^ n dvd 
tp^nyosD nyi iî»qk pk ,dj"k d*j ,tP'D3yvK d>j du'wuik 
3*ik ,t2D<$;y nyoDytyanu^ ns lyDorörm-Diaya ,nyDDC"D 
Dario cy .ryzyr.ï tyno qsn oyii .rsyp^gop iv &vj ik: pk ny 
yanm D*n n« «fl^S nyt -kz nynna ddip ya*5 n tk vue 
«lis .tysy^yoKm ïyfyiDpyo ryopa^p^a oyi *.s ^ksdsk ova 
pk ^tDsao'D nyip k ins *D"îA3ya pn vi iy;sP oiyopsiKa 
vi HCP y^OKBD^D y^KDjyD^DjyD nyns ya^DD"a pn yrrsT n 
dis- nynK nya^ ,niKn na tyDSP k ms ly^vr.Djy ïs i*iru» na 
nytaiK pk .d"îtwp nyi pk Dvoonpy p^ tayn n .3 .s ikii 
stfyiDpyo 7^ï yo^na ny"nywiK îk v-mv* oaK^^ytya iy;iy"K^ 
?y:yt ïik yi'5 na î^d k ins üT»:ysD numn ny"K ly^nrznys 
ryo /jy^?K:S'ï:yr,:$$p nynK Dy^K^ipyao y'tDV^s vik D*uya 
-Kîiv .D^siDpyo ki^z^ y^K^ns: n tk ,?i^nyn si vi Dî«£*iya 
oyii dkv» Dayoys osn \»\ ry^yn f D"wiKiiya Tjn d^ ïyz 
î^k t^k B^jye ny^K^K; nyn m n?K .oöKmym n^inn n îyzK2 
nnyo nK^z; y;nsn n tnyr, ,DxnDDpy nnyr d^: lyaTsya yj"* paira-ouptoyj n 162 k na di*b ^yi pu Da'5pvinya viafaBiy TM*a*ii ny-s 

a^iyii vSayiiya .Vi îyoKsiï n» lytfn an'Yioa n« PMtfyBttta» 
isa ûdno îyo yatyn iy;aipy-Djy PDyapuiuitf in* ycyayaaN n 

.nainn nyi 
k na lyayt "t iyii i^un ,îwi»mrwai5 y^Kas^Ktayo n 
îyfos yoyiDDpy n Dayaoa^D Dtfimrara jtdk dbs nyomya 
n ncnc ,nr?KB yt^a^snoBa £*bh teaas ,nmniUD'iM n* 
aiaya ö\j pn i* d.tk ikb oa"&r nainn ya»5nwva ya^o^^ain 
-opy n tra pk »i p:y -îyraiK nynK .taaKDynyöa'K p« taaKP^a 
n nsa .iyaanytf'îriKB*n y^y^^vjyii:»? n ta^a n« ïy~yiD 
-yay:yn vo m *itk db rx^n^öyroya^ ya^aynya n« y^on«: 
tytaasrya -\Vn$ ra usn ne .ö"pa*Spni "an pk Daytaoa^D «1 iya 
-pae "il» na y^waesp « pn yn^ y^yiopyo n tk n»5p pk 
-ya) D^siDpyo rrcrô y^yitap« jD*5p$aay;piii n (1 : dhiw 
-Srrßya-y^ösao'D ywûpa'BDa 1 « n (2 ,(DBKtettjn"5 ya'toaarte 
BrngDKrDjJKBj« ycxD h pm Bftnmi Fiy"t iy^»n ytfyv M? 
nyns .nrmiKniK ynyra'.K na .ma^ii'n iyi» .rpa*5 iyi na 
nwiix .in»n na raayraïuiM rrmiiw mfw\&&2 lyayr ya^yn 
-»îDpyo ST3'5 njn Tin djpdwq ,y:y^ vi ïw*bw jm»a «i 
-n«na Dmmnyn ix mb w-vî îynna vüxd pk isa d^ 
TT3ÖMH taay^ya iyta"ii* na mnwpM ix ixa n« wn** 
^11 aanyany nn Tffi îvj»p yaftni DftraumßbgBD'D jftpjni 
ptôumvfi'iM aaiprii yanfoiiya n jyzsn n* DnmcHttmi nyi 
pu d:"k -Mi^x iyny; ntâi'iun y:yi-^"iya jwnm n .yn>5 n 
-jypp pn nywwöBB' iw rnma ya^ayo "5ny?K pu Brom* 
-ks^d n tapyn st3^ h tyii .rD'nayjya vi w i nroitaroa an 
PK ; n£rPBMTPD8BD*D na tapyr.ya Dffinipnw n tnyn jpû 
-ana nyanayonta^zis px ny'DiKo n y^tt Bruni M i ,tnypnyö 
.îysy^iya ^.yi« o^n^pyaa« ,î«ttnya nyoa^w iy" ivta uiva 
.orJn^Bya-y^DSâD^D h na rnw « î>:^^'>" s~ \vv>*2 n^a 
»i pn nyiK oy Dijni .öaypya Dia r^« oy z;n t DSD^ni .nrrya « 
wo tD s : Da*5 wxw iyi .îyoymyB v^xmsra maiavn va^jj» 
mniû ,ddi: "d x o»n ny tycyii pa ryiTima^ jray -lyis ds^ 163 ants-DPj y^ yyj pu i^a^KiotyonK n 

Dycyii naa ,y:y» nrtyo ^d « Da^ ny .nana ns: .o^on pk 
îîranm cyi .ddu diû ny lyasyii pk vt wzzx ny îyayirmiD 
tp yny^T «t yaua pyt^y h pk iyp-iyD istfp nw tyo rsp tidp 
Djn na iyj"K îyn ruinn nyi "w .ruinn nyn pk ni du nr* ^yi 
orra du pk îjny-uK ayi dkd "iyn nya^K D~iyDy:nya P5*ai«d 
imm ryoïp *no 5a *no nyD"ii¥ nyi toyii ,^so 5*b i* jjh^k pm 
dix D^rra pk TSuyDBnyaDDa^yt iKa lyD^Kicya iv ovîx dki 
-yii top D^yDiysnya k yî ïwcb .ni ya>5 lyauyii ^d k jyDBHy 
irp yrîKi Dsi jo«mrü^a ya^ y^w pn pyua du "w îy^ 
■îyas nyi *pik tD"iy£üjy pk D^PiKapJKi \"? du Dfrpa iypn 
an« .D"pDDyBnya:ia nx o^pajna .(»»pj'tôwa d*o ya^ 
-^:yo na 5'Bt$> îywm cyt îy» tanyr ,iï nycya tî dpip îyo 
inyr ddkd *iya5yn oyvKia « ,D5yii nyi pk *mya*K tyDjys 
"i^sk pk Kpafrt dki ,ya*5 nyi pk û"prtD"tjy5ya H nyiis? 
ny-a pin « .tyorc k a^ dkpi ryo .nruKDiwyjya yonts y;u 
-3"fci pk tyo px .me xnyiw d^d lyoïpy^s pk dkii ay^K ,^ia 
rr» îhk îyjyr ya^yn nuno ytoD-iy^D pk yDDjnyp h iv rD^i 
y;"^P dkt pis? tk »tynyt vd .ans? nytji« pm tytoaya^nK 
iyaK^y:; p^k d?vk na nya« D-iysDtfyjDi« pn nya^ dkh -ot 
-yrooawn^ii y^iaDnyu n *pm dik du vî dpip pk Sya^st? 
-s^a^Ds nya^D k Dr5 oy ,dh^k tya^ nvtâv y^n dkp (ypj«ï? 
.n .i ,y'ncK n tk .nyonyii ynîp n» y^^K n î^k pdk iy^>: 
pk lyayaas: oy^K pk vos w: on« ^n »pm ya^ ynysyn h 
tk ,pk ry^ytDî^jyaya ^n ,iyjKîaK pk vïk ns-3 .»"pa^oiyv pk 
du tk ya^ yrîKi n .omya .5at? ö^ö îynjmya pn tio ^t 
-■•iniyn pk DnyD^î»ya t^k n : ya>5 yiPD^ons jra^Mnsfini« n 
.^a» îia îytD:y^y^y n d^d ^nranya nn^K pjki k îynsiiya ïya 
naa tk .îyasûmya ^,v:w ^^d îia dwi tkt nyavy^ nyi 
/n iv ajyiD^ pn »t tytiû jyma jiiï»i ïytoiyïnyû iv d^j 
îya .Dny:Kï-nyi pk DTOrtya onya^n yny^t ^kt ry^yt «t ?«ii 
y;nK- n d» pk Dy ^«a ni îypniya iv i«n ^a t«p du tii«"î 
ya^ h tn r 2HjyDe#ia pn iv naa jJi^D^Diya yrD^n^K 
-ny n no .a^D^tiyaya jya^a ww i» naa pk ,rD"t:yayi p*J jwmfi-OBpptoiM n 164 i y n .îinruK cyi tyayptMK -nv.l- p<? p*j n* N2-; vi d*c — 

H y fi lï i 1 2 2 D V 7 g TIC] B 1 1 y 2 '? B » « 

d j y d " n * û y i r y a n m y n mm î y n y d y 2 

r y a m « i c y - --•,- - y b y n ,p »5 ; n 23 m 

-y * d 8 a d > d y j * m t y 5 p * 1 1 d j y n y d * m 1 
r.K ya**nyruya*$ ;n -n BTinga htot iya« .î y 7 n > 2 y ; 
-** n in ,^; ^11 jyta a™ ,yi"2 na TW3 uuaraBM yoD^ny 
nyvnip « ^s: d*: 7st .miwi rin ryönyjD*n* ,y2^? ny- 1*2 yntf 
-nys d*j ,-iy;iy to ^«»demji "un» .otfn k m unyii nflnre b«x 
■ami» n* tnyfriya n « nj^a i"i *,ï m» .dkh « pk \^vv, orra 
Broamoya rtfa b*j »1 ryo no ftiwa nyi») ^.12 pn na tyo"p 
"t nyanjn y?KD i$j ,oa*5 \vn isdwi mvn tan na ?"ta « d*k 
-d".k ^72-7 »1 naa ddjïp y*:a; n Drum« iy2s rja*5 V , K 
-»parow vwx h nrmrDftp n »1 Tin b*j dm ïjnyoya« 

,îyo 
n« ry^yoeo« fro^a« -gj vt bpjis 2y- »*a nya* ryno td 
pk ya*5 n i^nap lywminii ^y- na B'woan n lyans 
"jyo "w "2 unypy:nyB -iyro"î:y;y: ny- na .opgurftm k 
\v:v: BBKerwa yir-ja^y ik ryttfyi tr; --r BfrpniDjy ty» 
vik nyaa Bgn yrim Dm .Dunrjyo nyanya** îysiiu nyi 
Ifc^ Tjn na oyo^uiip njn tpm «ipta m'ïwv k ^*dd&« 
H22 dt,; *,ï î\s ,u;-n Diaa r oyonin^*D ya*tejyB n .N2-; 
isr pn D»pa^b^ï?D'iK yrr«n n 0» rjttiror.ya tyj«p iv d^j 
■■»Dy-i »n« tk o?»ii y2^ ny^yiopyo in na for™ om ja*5 
"P^ix2 n na y>:^-^Nn »n ri« ;:-*:>;s wfoïrtvm n : --; 
prrôio'DD ^>î îy2pyri pt< 1:12 n « nna « n« [ko « ïjn^a onyo 
-^jyc ny- tk2 ü^2-x -iya^aKB^yrya -y- '.ï ;-j":;y;y; -•: 
y:nyn^x n « topJia-D3JK3D>m ny»»i d^n anjyonyj jo^n 
Hwvrj n nx Min^my y;y;-N ya'D^toyayj n ,HÔy5 ;\s 2*;«;y 
yny^T îyjyr d»i pk ,"î iv iy-2;yH^;-N im ;y-2y; 2^- n na 
d*i Dr:^n m Dnyj^anya ya^ iyn na ;;id«22-^ kîm ."unj'p 


165 wm-tmafivv* P* ipai^mwwnii n 

PM ,îyt>"pa*5j"5p yrn y?s D-rônya zv îk ,*iîm ?n^sw y;nsi 
h 5$2D£s rants D»r, cy \vm www?:"?? yanir *i ïmtj 
-m*¥$d )Di$ûDittM"DW h .lyo^DSyrnya-Dya^ yoDrûana'iM 
,ty««yD yjynamya yz^ Tin tt wwvx "m pa d-:^ y5 
y^yii lyzK ,D"pa^tnyx d.*q fta pm îynsï rtD^wyay: oyoyii 
cyn pm o^p:yLD^,-y;r'*,x n a^D^tjyiyj tim tî pu ty^Dioiy 
-x^yn Djm ;o«tw nya^DBMBtfyty:) -.yri-y^^r, » tfM re prn 
-nya*M y^a n« ryD"pa*âr*5p-DDainyo**M n ryanya D3"5 uni 
t£'S »nya^TDMj iyn pa DyispKjn yrinspiPoD^K yp*a y: 
n pm ,ya*5 nn pa fûpnntfpDpy) û^pd^d^dmk nyt^iDyjya 
•BrprôKPTM nnyo #m ny&"ii D$n iy?rpayrDy3*5 n oyii 
.nayoruia cy- Dpgjy-^yn nyn trr^iya rai« Bwuri cyi *inu 
.îyetfKn t::$py:i tî &sn -jy lyaSyii *pim 

nyjyzs im pm oy — .wnpamp 8 y*ra nypnyo-DûDy^w 
DjytDDauyn rtfgengB n lyenrc lypnya-Dtaay^^yj nyi tk ,dpm& 
jd»5 n *pim Dfon pk ûpimw ,îyny^ ne û"x nya^n iyi nya 
-oya^S cyn pa 5>"o P 1 « Ptfa pm nypnyD-DaaySew nyn wn 
pa mni ftna nyn tM .îyfoa ^d « pm îynytya avn tm .Djycys 
pm lpj nraftm 3>5re .Dgrura iwwvHyD nrt»"DyrDti k 
-y: pk .ururrpawa yz^03y^y:i iynsn « .isèovvt rya'5p«np 
-:y jn*5 pm jPDMöDiD lya^D'njyayj nyi pa utôrppmi n ijm 
ttnittun nyays^ pm ya^yn DMwJ»fi»»53 k ö'd m ;n:y:n 
-«n ruyot? nappai nyi spKn y:5sa yanm n as .nNa-impaiK 
iMii ,nypWDDay5i*yj Dyt tyasnya tnsn ptfa îik m pm tyz 

.rûMJ Btf»D3K PK oy 

pm y'nca h îm .tyw tyo îkp 55aa — JP^ jmwiyro 
mr»nOT«*ia ;:tf*tfa nyn îm pm ^aMniym t^k yn^ yiy^yn 

"V2 w: ivnx pa m iy;ypD:M nyaya îy^yiopyo Dyi pa DyiiDt? 
.yn^ ny'ncM iy-i n^s dms n d>: ^ms i«p *mK t^« ^:y» îvd^p 
tDpyn ,5"tmM ùv~\ ot^MSTMa uù*vwî yjHoyiitDty yanun ^ 
.îjn^»P ys^^D^n o^c oyfo iDi^nya .ny^nya yDD^xn: y£MD n iï ysHis-Cüzybvys n 166 n« ~rt2 rö"t:y:ya wmvv vqz^vz yi"n -uns p*a bskq 
ny2K ,iyo"ro 112 lyopmia iTidk wn cyj^a ^2 DTy«5eriyB 
pk v5ny ty^yî Dtfn'aya D'yr*a rm .ttfiPMn Ptfa d^k osn 
-^D's:y yttfKP ans Dnmra&DKni d*j pk dbkbwi"? n iyu 
nyn no Djniop nyoBny nn uni cyirs: ötny jiunvn y&> 
W\ .vîvvnvnx pn w BJ M wn &sn nyaftm rjao ;y?yicpyo 
tyoKnv n« ::nytD3^D^K n ddip „mann P* rnirraiin iyi 
nyi is: nyis d"PJ»d5»jd"5:i n nyi* ja^ y'ftD* n im« d*d 
iyc pk ,ty?n<fipa yts^^eya pk yanayo^aainn W* ww .dkü 
lyossiv wjw "iyis nnyo vi ïy«» "i an« ïynyï D«ny ikp 
UM tyo"poy^iyfi ya^ïtfa n ïy^yr nyznyi .nnntfMB pu 
pupvon wn ona isp tyo DwriKfi hm v^tobh von wa*> 
-y; y-iy-po na "uia nriya^p^a p« lynyöBiwnym « lyöiwny 
D^uon tf*a* nyss .rmnn nyn mta DBKeuMypira yawwa 
îyo jyp ptfa a>: 5*ni ,wynyîy:iDnmKB-Dij 3>àû w Da«5a 
VW ?"v, ns: .uiDgaeaM pn pk bw& k w tyttfyt nnyr 
îyjKp twnpjinp nyi» bwo^kd"«*»* yr»D"a hothito 

.nytDpmia pm iy-inyjy;yi 

-5yu .tyaaia^eny yewwi nm a iv irusni in td*5 lhpk 
jd*9 ny^y'DpyD nxn d*d rjnaiaiya nya^ayn nxnis wo ty^vT ya 
nvswm ^d k ßuai^riDVDnM wvn n tyayt pnnya^nDW 
hmn ipannw h ; ma nyi "a un"* ï«o û"a Dfrpmoay 

.lyan* Dinyaonw m» n*o rya*n 

p b lyaii^snotfiron« p en r * d ö ' ~ 

.1 g n c * * 2 y:^7 n y 5 p i d p p d i p i 

DrmiDmM Dn^ »a 5>st nyo»» nya^Day^B'ya nyn na ^n^fiva 

-y: ds" .ünypiys tk ,iw ^anyoo^aya hm aaio^DB' yayannya k 
n öpm r:yos2 yamw k m?a i^a« ny-^ rayBKBD 1 « pa ^n^D 
iy^Koi»a k "iks Dpaia tyanm "y~ pu P*öp»a c;n ja^B» 
■ani nyn^iiyj kîk na w: 5kb r^P vik ms nyanapow« nu 167 yTfr O my fr y yj p.s tyttrtrmwDtiM n 

dyi^wm y3*5jyo n .iss; tî wîvvw ny:yc id « 111 f ö»»p*H$ 
PK oy .ty3»tà ',* D«n »»î ryaao >n*ayroD35yî ya^jyo d$i n« 
nyi *pw Dito«« in Dgn bsn d»»pdd»»yi y3»5jyo n wyow^n 
panm n iratf BtëjnopyD pu ddpkii wypy3 pu oy m na »ni 
yass n ,ren h« unnutn? ny^Dpïna nyn ö»ö ö»»pöd'»yt 
.pu y>a»?«û»Da D'»na nxn rynyDenya d»j d'îkd cy- pa wnw 
tmw»*k ;y:yr nftiD&Dica n .onnsuyoïu o»o D^runmm pn 
yeonyjzs apdito isd'?#b cyi na ajnjnsa nyi rfrjni ,v* 
y»;^83'Ds y?jnopyo »n »m pk îx/dit ny:ys »n ijrn .tyoKDgm* 
-friiap IM M * iy»»i i«a b*öpkb tnsn »»î tyj»aya ,»ma ny- pa 

-trrôa pn -n trtpinvfi ikd pb ^»pao^m un w>d 
»»n pw ryaxno td dsi». ,iyD"p3»5ayfrDy3»5 yj»»t riyowip 
t:m ny nxn .rr,»n jnwnrro "3 tf*a* hk nwnmi n« ïy^pia 
HSRMitôna h ,y»08ao»D wk wnpa w pa »i nyi îypysy: i* 
os" n« d»»ppj*5b ,;:xry: ,nftpiB n« nttrônpDPBP «3 ry3iHB 
-jmya "iyr:yr, ft$«tf»»B nx inyo ^«d5»»û î»k ,n3 na W"W3 
,i5»bh nyjyo-3^p n« "Dy3ya via .inD-c^y^-y: p»t b»o iyi 
.irum »1 ryn .uupidp ny»»i pu m»n vü^v: "n pis? ryaftn 
pk m in na isrpttsttpnni ,i'jidk in pk »pkö lyis DBnoi&i 
;r;'-; »n rs pjyo imfri d»*3 »11 rynyï n»D Hftm 6 frD*BKp 
D^yp^imy nyanstp -d k .11 .ris .« îxrpKttHto pk unna ro in 
Ta ûu wnm »n $r tyftni vd .»na njn »»3 mn»»n îkd d»»3 
PK ryaji3»»n^y3-yt»n ,îyjKD«n ,nfàmsj pa £*ny3»R n« yo^yp 
TnoBrDy3»5 yj'y-^'w'v; îyr^r,::^^ dis r»3 .pnyii y^»aK*u«jnoy 
■onx ;yv,y; tD5»»n oy :ui3*nvy3 yiyi:iTy2 k jyny; d^: ,iy::u 
»^3 tK rBtëyDBtoDya m>3 5j" n^n td r ri3*n« .n»n yjyan^nya 
m D3jnDi^yj inyn ~c k îx^ on "j> % : anyï». iiid^p lynynyn ^ 
-vnv cy- D»»yny3»s« y^ïyp »n dvd nynnyn p« »na nyi -y: 
pu ï»D3».« ^»j^«3»db ,od^ptdi»?b pa tyD^y; ^»»0 k pu iyo 
TD*i»x»5aD8p ya»DD»»a y;n:yDpxr, mos ■• ï« ,dp«2 ny~ ny3H 
nnyo nxn .p»dpso ^y^ï iyo»3ya »n tt« ü»n ly^yo »i na b»»p 
-»'wa nnyn d»»v nyja^ynjn pk ny3« v *v3^*dim .ny'tD^'ô y:»i£-rs2rr^ ^ 168 

n wmwi rc .ko ryaw rwiu x pa i^in nyaiTyoyp hm njrjjn 
Ttfy jnyniK vin pmj"K p*p iny^ b*j ^gp&ag mko ,riKn 
-ty rwyt yaSyii .lyom vnv vïïmm h0kd cyi ina jnHita 
-yi d*o DBttDpyuv PN Djyraynya yowDin y$R pk unswt 
vm dwwi nyöa"5 "hd « nrw bpyib yar yrrm h .tyjKD 
yaftni »djuiot im pu lyoymp yttôK pa ddjip nyDDRsyarc *iy*T 
njn pa yiiftp'DB n Dtnsay: pk dtiidp p'dpkib ryavn 

.mu nyjnyi8D 

uhriDcmM w» .k - jittwja pa bpMM* n 
nya pk yaftm ,öpyDDrK-DDay5e>y:i lya^ayo ry5Rtn«j ûjn pd 
oy .:nD-Di:^s p y 2 nyi pk ."wvnp nyi tro fy-ma 
-y: ïyjiy; n«DproDi*M ttfsn H» iyi îr .frémira di» p*p pk 
PK ßpna 5s* -lyoDyi; un ona nrwura iv vtoatftw wa 
ttfsr. csn tyr, ,vàiyD ns: pk oy »n ny*u*p ^a ntw ryaKtera 
-5*a pk iyD»p:p*um0 pk tr: yaftni m« ryny»* v:$?vi »ira 
antmtfiaRtpya pu rynnaya i* D^pa'ftyD y&a"5 n .nra 
-»a n vi DTPmyfi twansn >"N ,5may:iöDa5y; p»i un« Bnun 
pa ,öbr*ip pu pa ,tr p»î pa HDKB^mya njn pa utipep 
iix rma 5«« nyo^na n pa Munynya njB^nsBnya d"n pu 
p*k *pw pk Dm .d3kd pu pa a'uynam \v:w yïîyv. .mnw 
-5ya yj'-'c^r^s "2 oum ,&pk2 cyi pa ïyaKminp*y n pia 
arna ftp yoDjna n tyronya n lyayn ya*n n ryan iyp 

-Daay^y; tyrrfpyra "un îr ,ps:d cm? p*p vw pk wwi 
h ptfa aroyi .y^iD^ûDma njn pu ^vp~\vz nyi m ,nyp-iy2 
ynyayn yfo epj oannaya iy nyan m'a»? yoDinyiD yoRD 
j3p«a nyojypya x pk Dy jmtrpDayftpy:! pa nrirômDro'iK 
d s : PK y^^p tmn D^iaya t^k v^Vn »uiaw^iya ya»$p»5a « tï< 
-:r p*k d^ dstï »tyoriyo^K ya^jy î s x oy^K^ipyson^ya «in» 
"»0 x pa tD^^^y; pk dpo^oô« ïs ûT^o^Dya pa ûi^aya pra tsa 
"nyn lyax^ "ytnyttauyjD'uc. ^y"^ "rvna^« n .pas^a x p;»r 
nya^K jyanm cyi ta» ïy-iy^piy; pk 2»p ï'd'o îy^psiy nyi» pa 
jyanaynyanya^TKa x n«s ui^vairD^ni nyïJK; nyi pa D»*a 169 a'TB-DMjfapjH pa h^üi teiBvonM h 

in d*j nyi« ; no« 5sttf"ö ph pdv^ osn .oniitt .twroyatf 
-cma tyrpia ryn*n vd »11 ,îbik cy:y^ h^ik pk yn^ n ïjni ,d5$s 
Tin n« rynyBtnyaTi ti^tD « Tin trwiw ttôjnynya .DTayj 
oa^oDjrsw r nnmK »D^sosn jmrwy n« aaios« ftwuroa 
-5n nyn na rniirravri nyi pk ïyttfyt tr: m ,>iî« y3*5 n ?pi 
-;*:$- "ww iyi"a lyaiyoD^iya n« -iya^p^; nr.nn nyjiyn 
îjro i$p ttfsoin .n:inn tm^pvii n* nyötsny nyn ^$: Bnm 
->; h ryaaerçn erra tt$n oy ni f ûPD»DBS isn ïk f îy:$î n~K2 
y'ncK h Djyûirma d?k Dgn dsii mawnPfi yD^oay^ 
.pyinrtuyarf na ;:-,^2iy ny^KD-ny njn *i v .k Dnaya pk ,ya^ 
na û"3*ik yfontso ymfoaKBWDya n tik onynyj oy d»ii iv 
Tsoya ^ais d»j îkp tk DDftm »pua s — p^sansa na yr*3 
lyra^yrom vin p*i ïkp b"21k ya^Darow^oya yanm n .IW 
:(ymy*ia n* nyna .pnsopri M ikopiti .Tyfowip «wfl ta^aya 
o*a ï«i tik nyaa \v:$? \vw2v: n »tyrsiimw m pk dsi 
-«t rfrini *!«a i"! pk »na d"31« "iya>fo*K îya^yn pk ,ya"5a 
-ounnya aaya I8"isa -x: lyayi ryajmöDjroia .îyD»pj»nya y: 
D"pjya*isinytMiK ye^östfi?» ï«p : pk nyaa ip»y nyn .îyûp:i3 
,-re iyt>"irc na jr»D«np»Din î^p n« iv p»n na 
-y: nyoya nsn» rtttfanöekiiK ytaoany n — .tûamya^K 
pk yaftm .y3*5-DDaytoya nyi na y^piarnaDtntMSp .taa«? 
-y: NQsn to yaftm n« Dftnnimyaa"* îytaD2>DEK Tjri"5 
"1 jiö^« n ,pk nyttfsnia-TiK ytp'rpn yiytai« na taay'PT 
-nya"K„ :ïx P öast tattyimi Pta*n oaypya k fem .0311 
dsii ûait (p-j'n ,rn) iya«K ona yaftm ,taaKB>ayi"5 x r»» tsan 
î-s ûDinya^« n .^2 iv û»j taiM awa oy b:sî ,"tD£x^ jjn«? 
is ïyanyaon« t« tD^n d^i ; »numna n« rfl*n 112 nern» k 
-^?y2„ ijn na lyosa p« n »ya'oajnya ya^sni ,ty^yn y^ ;y^ 
ma « -,n 4 2 ^RDDxn^e \w\n « s^k n îyryLv^ n« "yny lyo^n 
-'oamya^K în % njn«« în^ *iy>noyrD»j x lypya 5»^ iyv r»» 
b3inya"K n pk .dpjisijsd» îy^tDyjy;^^2 ciyn 1^2 .twa iya 
« rx f »na ixn na rnya Djn 1x2 *idkp oy- nya îy:stD^o:y 
D"pyiD»3 .L^xv.y; nynrn ny- na :y;;Nny;2^ p« Dy?x îyn id^ît pKns-Dtar^îy^ n 170 nyn \y\\ m .&£sypy:i rö»uyay:r iya»n öa*np y^ana n* 
ancy: röannya«« n ny D*n ,n h oauoiyö tosn ny nya'nri 
■nn .lyiyiJK ïk na iruni Ba*nay:i t^j d.tk "a $sï h na lyo^n 
ne 5rpay:i d$i nyns .lyaoKp y-tfw Dnyptôfi» vi iya*n "2 
n» HNX na ynrpwn h jyoïpya pu oy yafcm ^ .hpwpt» 
jmyvwnvrv- nynoyna k nya D^pa^nowroy wupbp n 
-jsp x ta n#n oyi tin« Dpyr, dsu .pk-d^-dsm ny-s p^a s 

•tuyngj pu bjpiip 
-y; njn pk Damya"« Tya^jyo nyi na lyo&Dftîjn n 
*ni tk .vfcptfajm n~N2 lyayi ,&iri»n nya^twyo na yoa'P 
UKPflyi yafcni /îyoyto d>d Dtftnita prw«« n rWBonri ptfa 
-oniu ynyt«* .iyD"pa^û*DiyDSK na lyyno h pm w"n in 
DPna yny^r n&yug ny&ftförtra pu ryasn nytsn ,- ; yaftni ry5 
m ^V2 re ibik cyi *pw naa ,nonfo pm pyn« ty;yr «t nyv'M 
jny"t ryaMnoeya nyp^ya rtfni 10 k .oainya"« ny«i nrrn 
nx2 ptfa d^j ,0*10 d^d iyttfyt tr: pm rim"5 ynyii» d*d rjpna 
îy-ToyiD « w Djyniu pn n« îyiyi 1x2 i5*aM ^»j ,&»p'n&3iR 
Dnyjnyï »1 juny a tan^n njn na uaxc Dainy&»M h .îko 
-jytDB^a "îyi « pa rai« ryoa»np3»np n *nK £sodö« imb D«a 
ya^yu ,D"npjKip iy:y na d>jdd >5aa dsh hm nyaitra nyan 
tDiyn D5*oyi J5î^»n»p5n na kïv ^tiq wrôjran v;k; n pm 
.«^jnyoRo wn'moa « ma iya£pt%uiM nyi na ryayS om pw 
.IHtita'T'fra .työ"pa*na .lyjmpjjnp »uroaimya yanjyDP -i 
pk *nsi îy:yr .timo tf*an pa îy;:^i:«no^ n« DypjwtnDD 
■an«5 nyoKT^ia lyns-r iyi ta« na iy:^a n rrrini "p-rs 

-lya^n n t^k diss nyiy^o-i^ .nynyroye imn p« tf*uu 
pit^ ryea^nya rymoo^D n* üD^-iy?: n^no .nnymya iv Daw 
« n3D ,öa*tya pw m $wbob* \v*vn n^o .yn^ n r^iDy^o^a 
ta^a Dn^oonpy Dy rx .tâxn ïpn nyn« J9airiyö»»m yöa^oajnya 
yB»BD^8üK ïn rn5a t^n ■»! r« n« Dannya^n yproaynya î^p 
DfiUPttn"? n c$ ^«11 ,D«»fiD^D "iya":^sno8a « nyi« nen» 
^a^ d^d îkd k .o^non yc^mn y^ana k ni inyo ta*»a pk 171 ana-DoajfarjH ]is îy^^Kitatyon« n 

ma pn pa &"pmû nyi p« 5ya"iis lyorwuya « ösn nyrj^y^ 
-"»« rc tî tyfo'o ypiDPBö Tin .ûayn d$i omya &sn ,divk w 
nyas n^n \"i pa D"pe#aa nyis D"pa»ban in pk nw^mya 
tt ö^yD^ nycsD Sroamya"« pn re rDy Dgn pî « 1x2 d»iy 
,tn5a ny ösn ,wu a in« ryiiya pk ibti pn îk ,Dm« iyDy3&j> 
nx Bp;y-ipy: ud'îdik ma pn .ajia^n yroannyo"« r"t Tin 
,*öfjiD3n k Daimya pn pk nyaa -tosd .t5p*5;dik tMKDyji 
tî ttfyuan oy nyi» : nnna »ni* ïKisa isj tyjyt ttfsöyr 
-y;iD igo tyny-:s t« pa pk nya^ni pm-Dyn'5 « iy;y % .i n^a» 
nyany- pn tgp ph yaftni .ma /îyeu a;n t pn re jynsiiya tnn 
Brou « *pik tynyii wiinayapnw Tjnm îkp pk .h^p^dik 
,nsn» ; ikû nm« pa uin'nnyfi öajnyar.K Djpriya pk ayii 
na tû"pjy^»5»y:D^« ny'nca ta nao vt ttfyuan oy .wyD'nw 
yrsSnyöpfer.Ka .yamnuiK *k pk »na n nyis ,ya^ pjia tyiy» 
PK ^-in D3iriya"H n pk Diny t^scyi nya« ; pnyantDya 
.tDi nyrnn n« nyojyaynya k pk yooya d»i pk ^nw »kii* 
-siü:sp w na auyn nnyï ^:yo un tMgonya nyns im^ 
pk dsii Paye "iy" pis* ,p*ikdp \vw »n tyii .tyfrpfiyj y:"ï ïyn^ 
-^x ïyowya ^aa pk .PDamyB"* riiprpa .n .i .iidbj iyi pa 
îyayp rya«K pn »k Dainya«* pn b»ü D'ao'-iya ny pk iKaimp 
tD>: 5»D3"p îy^st îyi?:yD yanî* .ma ï^t pa tyny* dki ">k pk 

.îyaan n:inn 
pk PK fyDysuna-Dûanyj pk ,iyö^8tD^K"D ,, yji^D n pk 
,y?si y^tta^ ly^nyaaw îk Dainya«« n d^bp îy:No«i 
-KiD ya^^yo pa wïyvp yDDisnpagi n pa ya«« pn n nono 
yan'noa p« yt^yss" n vi tDiyn^a oy .ïyp^:r.N p« oynya 
ni tsainya^« n na ^nwiöais p« aain^ny pa aaïajjnot^adi 
îyiyn td .p'nyi tya^^yo pa ryD^nivom« vîïvu d^ii 
rjyii iv, ryayî «i ïs ,\xn nyi^ ma « nrani w:& ^»02» 
TPn iy;ypto:x ray:a^: n« nSna n ?yayr «_t ^t, /'rDamya^K 
-a«: ktk pa iktiik h an« .îyaaw^j y^yiopyo y:PD"uy;iy:i yi 
-n^y: y'oiefa nw iy"x D"p^tD^»aa"5a y^^^v « t^k D"p:payj 
.oaiPiya«« nxnj -w^p nyi r-tfip ö»j ay-i ï^ r»« .îyoynyuj^ jwmmnpptojM n 172 ^ik Dnziy; pk n nynK an« ; B^pjySsaya yt^snss '- "isj 
-pyaoyn n« &an5ya lyiyn tonn ^si n *n«i .^as? n« ya*5 
y^K n« rrtfyrrDöamya"« y^a r« lys^i^y: ttfsn t« .ovo 
îyiaya^sa d;h iy;yr, iypajna*a ty^r ûamya"« na nxnriya 

:5aa 
*ia*a na nyasa k n« ,îwd nytnrtf'aya ,ny:yr.yry;:K i« 
jrônwta pn t^D &2y5y; t^p^j asn ,Tjru»p roopuirurraten 
-j"-ia k o'ma pn d*d tOTpya vt "iy &sn as» îyoniya « p« 
,h:d^ y5a«DpyaDn na yoaya^yöa*« jrmrtf'apa inyr k ,vi 
t« rs§ iv Broya ryasn iyajnoB>ya yii«5 h n« \v^V2 yaa$ n 
ya't^nayaya yniy i, £ « \vv,y: p« *na njn n« D*JB5ymya d^d 
-y:iy-i w h anayrstf .litfnya osn ryaa«aya îy:yr yr*a .ya^ 
îynya pk nsoîx n 5*m ,B"ii iï tr: r5« nya« .auya B*m \vn 
ny .îwan^ya im« ryayaisiya*« anayoe^ia "nn lyo^t^yjiK 
rrno ,D"nftfltt"K iyt>bay5p nyn ps 1^2« ,Dy5« pk ti asn 
bsûîw« ,ïud5« n noya asn y:>r^ Dm />r,a pn -„sa îyinya 
-a^nya ya^p^aaw n i« n nns h dsh ,a*Ba*nyo"« ïjnyn « 
Vin i»j .B"pa*fo"iyx n« B"pi5na d^c ttfyiJKnya rn5a tr: ya 
»»n tea ayi p« D^pa^iy ya^Dnain n w5 wona iyn b*d 
"îya Knnrô&Dgp Din o« nntfyasöP mx*? w oa«oya nyaana 
-js ttfssyi i^ax in« B^sn aaityS yanin n iyas ; D*;^yn 
îy2y;y;as; «^ wv.y: B5mi nattf« h ryii ,;:«: iya*nn x ryouya 
-5ie aïs na tyaasanjn ytoa^nya «us n ry^nra B5«ni ay n« 
îyanin dîh no«a tosn ma pn ,nyfnyo-tfBay5pya ryanayBP 
un« tyc ta^sn ny^a d&- 5aa î^« Da k s-,Dyn pu ryo^yj üp;ia 
-^jyD n« Jn^'o «t« as .typjtfon« D:»py; d^: jai« rsnsnM l« 
»*n y^« nya^yn p« ,ya^ nya^p^::i« î« na utérocnya w5 
-«onya -.ï t2;i«îy^ n« Di^oy-iy^nya v^a tyr.ya rwyi ühts 
"traira yiy^r na ïxn«i? îya^D:yay \y-w n« ^«";j«pd îyiy^ ïjn 
üp:iai:^D^ tyen^mvD na .oniya onyo» .oynnsoiöjri yro^r 
:n^«nya »D^pjyayriya^« nya*û x d>d ma^r p« m ma ni« 
•DtDainye"« »ly^jrn yanaronDea* vw y^« *on*»n nyayn 
1D s na in« o^n t« .îynynas: yiyn y?« û^d ,pD*a .Dyjyxo 173 anp-tna a jftpy j pu jjwarômottfDnK »fi 

m û"pn^o 5*a ^m Dpiis ö*ö ryasn iy:yr2 h ïkn .lyftca 
ip /îyayn jnrw« d^e npna ywt na ya*5 n D^nianya 5ap 
Ttf« PU DSû^Tjri Dm n« pttiUTOPK fyanjyaetfia ny n të*a* 
î«d « r* ,îyasi &: ?*ii vu »VI DîiyoBnya oy .du nmw ^r: 
,'*-•: pm na D^panjjrowwiK n« D"pr?»a n Bnnjtfiw ^«t 

.DWiya ixn* 

na HtftfiDffD'iw y-iru« îk to — ^nponm ptyiopyc 
ds- »i .»nwura y^yiDpyo n pk anD-DDayftsw tya^aya en 
-5yanj c^- ,^'£;;t:: ; vî imnyDDmjn p»i p* Bftngu jnn»M 
t>2 nya^jyn ">- ryfcMmya re pu Djnftm »p*?« vi na \msm 
p« v nainyfi»M n m dpjib .Srpaya »nm dsi .r:y&SB ny^yio 
-ûbd# yurmit na puya^anya*« t* ped a m» 
D'irPK ^yasop lyD'im « Pa D^ayj n« Diyas-: 
55aa n« jm*a nn pu hm îsn pk BQ"fti 
.oSyii - npn nyi na onat pDpnscvn^n n« ye^oio^sa "a 
njn D»n mvB n iya« ryayi ,v5w du i» pk fta Tna tan 
-»« nyanyp -r >s du D*n« vi na ta^a dpjiddjik-iw nyanm 
5a dto ,îkd cyi oa^ntD ny .oainya"* na ryDSDfttyi n lyn 
iyonya w vi .îkd ryDfrpniDay nyaujm :pdd*u cy- v^vdw 
-y: y: s n rya^nonya** iv n« bojimidepim tfv^vvo vw d*d 
•an du rtœny lyDDjru ûjn "aijn usn v^vow .iepî yanSmi 
rosmn w m i bSyyiin dsii nyan iiu ,*iyonya TyonyBDtfyaDiK 
-a^jyDtnyaDöa^yt n« D»pj»nn ipéptou « d^d ly^uyasu n« 
-panya nyftnopyo ijn P« ryayt dsii d;8vj'î i«n ynm .D"p 
-sn ns D«pnya*i n« ÉPuyasii ona fin« tysyiD ,iyi^£ny ddjip 
-s: m rDamp ya'ftptâuiM t* t^y^ry: rya^a^n cyi nyrx tya 
^&î p'K .tyaKt jnjnaK nr^ p*i D>i îy^î »? rs^-.yn n« t^n 
na D^paKiw h »pk d»i n« »lyaanuTjn ipop: , od: , k »î iy;yt 
tan t>h ixnyii w on^PDöja^n nn» DDito^ya nr« öpvtb n 
wanay^nyaya .s Tin .on»a n« ::i2y:yn lyr^yonm d'îso 
.Dimi DD^m k Tjrm Dwami yropav »aai^ann y^xny; k ,wo 
nyoD^yn "lyi pk ;Hjy^£:»n« f p» ?a^ ny^î tyn^ya »I r« jwmfl-DBsyteya H 174 arru vi "î ly'yi^ ,~yan îyaDa2urtfy2"vi¥ cyi nu2 ntfyann 
"iyDn p*t -:»: nu fav n« îy^u iroiayj ;n:y"î lysyriy^K 
.Krtu^nys a^ iuj cmu iy5yii D»pD2imyi nu D"p 
"•syp-^sï? cy iy:yr lyaDaaua« m .tyigt vw ui ^n vu 
•5xv>y: vt îya^un ya^m oyp^isp yraD": pu yK"aua:ui jn 
-T2 vwi « ïy-yr y^yu nu Dayton rya*5a"ii pb "wyn an 

♦ly^mns y'nau »y 
iua dti iu2 vw nya* t^x »nyonya y^yiopyo ya^jyo n 
lyoysopy n* dtpk ûrnû m nana .pifcm* yaoyn: dui «du 
*m "iy /îysy:: bd'^toiu rya^pvii pn 112 nyoyn: iy;yt yztfyn 
oyayïï .îmajyDiu n "3 £*fiM u^ ,"o»na yj"t «a tyonyaonic 
-y:ny2 a^ toDi»p 5yn vk .ot^Kiopyo a^a m5a fta ru ma 
r« lyawaiîDin îyapyjo^u pk va dsm yjyvo yt^s^a u ïyo 
: lyarf-unuynDD pna pa *iid D"a mua 
îyriK n p« r« dw lyöwijn cyi 112 Tfryn-iyma u 
pa 5>ysua^ iyaDZjyn l'an* iy:ua:ry:i jyajyvao y::v n na 
dvu nun v« *w ^T8 .nyaus ly^yiopyo pm a«tor a^paanyz 
va ïynsri toDj»M .a^yînyï panyï vd tya aun .a:ypya nynna 
•0**dk5 oyi na iyan n ona tyjypya Dtoran ya^ypya y;^a 
tyasn «i .a^ypyy; «pn »aan ,vd ryagn yrtfyn ,5uanur,p ;y:r 
,DyB"jp-vn yraov vivamn n na wm pu miuru'nK va 
yaftni ,tron yDD3^yi\ya n îyapuny^iu vi Bwn oy iun 
duii ,a>anyn nmnBjyoïM ya^toayay n pa vBnyDjut vi ;y2«n 
ntàa lysy:^* o^s ny:mp nnyr « 1x2 vi nwn yoeny »n 
cyi asuay: îviyn "mu îynun ya^yti p« djotdd p*k o^a 
» vw "t îy^n^2 nypnya-Doay^ryj dti iyD^« tk r^yonv 
n îv ,pa îyaD;ny-p: Dyi pa DöKB^nan k ^DBiCB^ian yo^iiy; 
nyjya lyoyiy: jy^yt yz":? *m au pu u^u •ïnmyno yrim 
yao:^ia^ nu yaozui: n ai^y: pu i?n3"n»a u on« ijpna pu 
-y: iyjyn a^y-:uny: nu: vi aun cy yaftni pu .tyajna^yj 
■"H vi« anyat^ ^uau a^a .nypiy2-Da2y^ , y: pk iy5"DT)bayto 
pu ïuaD-Juî' d^u 1U2 -q^a a^yat^ pk nyD'^aya y: 1 ^ pa iy: 
a^v nyïTip u a:n t^u -Mtfyv .iryn îy^yiDpyo nyw pa -;^i2 175 ano-DBayteyj pa MwrtmBVDnM n ,î$nsny:i oasoiyi pk tyosj pm dsu d»ip .thks na pym 
wdbj in m DpjiB «ie?ya « n« "iyirô*Np « *pik tt Da»in 
,iyaatfpyaa* si ttfsii urvfi ya»öD"a ytaoyia n na aya"K pa 
-^yry: nyxaw ijn na lytaasre *iyi îyispya aj»5stfB pa vu pk 
pa v» d«m wiik iya»sa"K nyi a^re ptfa dsi p« ,ttaa^ 
ve ûsn oy ,tî DnytDenya .ö"pöonya rittw b>d ûaypya tyyiya 
D"t p»û pa pn nyta^Kp « ptfa m .îy^py lyoyya »nk paiyi 
,D»n Dsi pk jnanfon lyansi nyn w *no k ryaKo ü:$m: D$n 
■onu lyttaya^ytaa'K 5yö»aK nyj"K "a .rjmiyaD».« usn Dy m 
dsii nyjyn ytpnsa,. : "ie>ya pyn tysnyaD»riK »na lyanaynyï 
5»n îy» S vu a^iv v»« *iiki îyo r« nn»« pa*tfa ,ta:yr in»« 
-an« ps iyiaa»a iyiiy: Djyoorjyn pk n ".e£ya iy^K ptfa 

jptaan 

nyi tD'o Dyj^ra üaoyp »Tyo*iya ya^ayo ySyiopyo n 
î»a^ cyi jyjyj .lyop^ow»« y-WDvn n iyaya anta-DtaaySwa 
yanayftpa p»a p« yjyi^^ya pa örfrpöw yt^snss n iy:y: pk 
jmnD'DDma pa ry: nyi pk iynsonya k "i »ia ,iy:yo ywp 
E>kbb> iyi t£«nft ddip «i lyii an lyi "1 taaa^ya iyoDD"^e« 
un »Dyxsia lytaoa^aypya nyi pk dki dk .on5«n«p5K nyi n« 
-y^-Dûay^ya tya^yo Djn pa aaiaouiya un î* tma dkii ajm 
-Krflinp'y n pa y:"K tyas-iaya yi« taa^ Dy ny^^yn pk ,îyn 

.y^Kiyjyayi iy5>K'¥SD iyi p.a îya 
pu anD-DDayteya un — &&"* ij;ty*fîKU$aiKa îjn 
Dm .q ! ' d n y lyanya tanyii lasûens DfWJnyasiiK pn 
-••n k *pik D»iaya pk trpïrttfip vtoDJ'P noa Diyn an» nyi 
yt$»Dy yiyayn ü>s aana*aiya m« ,öaKe>ayi»5 *w'mn nyj 
■on« no^j ijn pk vi ts^pnipjy .typyiw y^yiöpy^yo^»« n« 
n « s„ ryo»j oyi d»d ry^ya^xya isp tyo ya'jm f tyaji5«iOBf 
typjKiya na r»np lyxjto isn ."ta d » » a i y ^ » a s i a » a 
D»ta DSKtyaain »im pk îytr:yD yanr« t:s na tyaa^yD^nsa p« 
.îyoa^^ya cn\s na î^n îy^n^a p« lypayi r:«^ iy"t tk ,aî^«ny 
Day»oa"D j»Dan5ys»p h «t îyj^ayj D»a^y yoDan^caiK h pk n pm rya^M yiy^t pk .tyaifpvya yz^tazy^y; yoMimo» ,_ 
now irr« pm ,duw ryftnDpyc Djn imb "UMDeoyjya k n*a »via 
jwmuiM tM d^k irnyrröMD ktk us no ftraw PM tM"tsny 
■3M ïyz^ta^ pk ^ypy în d*vim oan 0*11 UDMpnnp ye^Diny 
7*5 iyzsia p*i pjki « jtrspn tyr-:yp:y- >MDTi*a pm ;>r-;;i-- 
nyn ,îy2y;y;;^K ^»epkz vim dîvm vi o»n ama BD^DaRBoyi 
-axa k ßrpftm re rMtfyöBnga pm 5wn»« cyayr-s p-? r? 
îyanm cyn pm Dg&pjM nyaiM .iy*na mtxw yn*ayt>MP me 
,i^n ryr'M pn pm uidmp yaya^M pm wmnn re iyma z-ia 
h ,iynyiy; pw tynsn vo ni ,tM"JW W3 |Moyay5 "un pk 
cyn pa sna ipfttorc tan imb ötoditidw rc bwib wn«n 
pa am« wk vw ny w? unmnyfi d*o ,Day5e>ya nD*5a»n 

T5D»5B>D'1K PM M ÎX ,ö*a DD"11 "iy PK ta^pZMH nya^yn pu 

>to pk ma yruyroM .yrsa^n n nonta ; pism tw"* pn 
wm pa tasn imq ->- rjs*r, »Dm .Dpjia-OMD» \v?v)üpvd na 
-wz n pm dss h »îy^MDjn pm 5s* ny"t ,dw»v nyi jsdmdm 
nyayz jnjnjM anjynsn r>\ % ;n n >iyjMn*-DDay5B>ya n pa fyo 
-»^snöSB h pm nruronya m D*ta ,pm Dia « rôyopynyDjiM 
îyayt .DuyrDöaxtfpya cyi pa Dy^njmnya pm tyopiMuo^K y^; 
îyzyis^ya n pm îyp:&ry: n D«m ona pjy town in oyoa 
-»k 5m nyrfo^K .zs vi ïyz^a nytDD«a yenaMissnua ymx pa 
täb iyrt$" cyi *pim nuiRa ny^i pm .wnn ajn ryjjnaenya 
•^3 yanao^a ny«i Tin isa työ^noynyi^M wyDWta DTjm 
.ty&'aya jrunaK y?a pk d^pddis pm d»p:p&b 
'Vivwi y^yiDpyo v:"v^ y«*] n p,n v y^ie^DDina n 
-ayoonp pa m»a ny^^onpsa^n nyn nytwiM iyr;>T dijii y-vxn 
cy-i Dftrpniojy ^t« tyn*n ,y>D83»3»Q pm yïxp^v.-ï pa rDio 
d»ii ,iy:yû n t« f TJKDBnirD^n»aya pm -p;yi lyB^BKmsnisa 
r-z'ZD yt^onsDB' ,n:i'ir yjyaiirnya ^yiopyo yj^tM px ryay? 
lyaun .1x6 pm tnsn c^i ;^ nnyc pm --yz r^M rypytD» dsii 
-yiy yD^Ttssa n pa pm yr? ny'noM pa tinaya ntfia cyi ta^a 
rya^aya t v ^2 pk "î ; pr^n^aya yr^z^^ n pa ly^zN^yr^ y^ 
tö \V2$n "lyays "d « .tsniDMpnMp vd^-wzv'? pm yDM5a ya^oy 177 ana-DBaj^wyJ pa ly^^Niw^Dn« n 

n«n va îyni .Dtwnya*« dû« îyiiya iyjyr n« îyinya nmb bot 
Tï «3ijn .ma nu ya^ na *in:iya lyiyu« îk îyay: tDanaya "i 
-y: dmw; .y^ap^snsD wrtn ait? p*p d^d anaysuya w: 
"v:i"-\x vtiWN îy:yt dsm n .îy^jy^y ynyoya h ^sj typjyn 
jnyn nyis nyaia iy«i .son îy^yiapyD Wim cyn pa îy^a 
.mna rytyu*5ri aysa « tesses Btfri'B »t yaftm w DiyDoyw 
« naa »tywyo-DDnsJD^« i«a nyaa "t tyaaa-iDya yosyS h 
■flpn pn îx ,d»: îypnyn "t pi« ,nyDyrafon na pd ayjyvrônya 
nya^yn ra^aa îk ,^aa »na iyn na ra^a« lyt^aK-usnaa 
n« «t tyanyi^nyn ,DP^oya îya»D k pk nya-'K Ssodbs Dnyj 
yDïy^> n ^yoyra^Kn yjy d$ PDgft nyi pk pn« yik tysy^ 
.Tnpana pk Bjyjyjya lyttDaasDK y* asn au^sny 

-DüBs^ytya jnyDya pk »yn rp*i ïkp »ttrurtfw y:n^i n 
yiyftny n« ywa S«u .îyanDiya»« pn re typMiDM« typnp 
-jm »î f $jrriB"pniD» cyi noreasj yno k &t tyasn îynitDSJ 
BH"d nM bdn iyp*Bg"UKrot& ayn na tyjMK yny^t Pvm iyn 
n rycya d»j ~kî h Daxa dot nyaa .nw}*öw*k dmk orra 
rwwPKa Dsi "PQ ryna "anyn n« îy^yj »11 îya^a tyapaa 
-yaDMa? p*p d-j foa p*p *imk pk antrDDay^y: nyi : îypjyiy:i 
« jpjyn m?« dpjib pk d"PD?kp v^opvd n îik D"p:yDK5 
iyantn .du îy:yr "t am tf^aK .jyniDSJ yry:n:u^ .njyaiD 
iMJWÉnya yavDWp y^K lyoipmu na îy^Mi typiKD^ « nyas 
mîs 'Vv 1 iMSisn ds .dbkbojh«? ny«t tengre rjnnn yaftm 
dsm .ödn ayi na rywtfpyaj«« ,nyjy» wrçi dmk mas: na >b 
-»a nyiyaya « p« n^i: «n «t ïyjyt tyriDKJ yD^«p n v» pk 
îy^-ia^ »i$«n n îy^^ rcraS in ^in ^i ry^jtp "t :y^n 
-nya yny^t îyoa^^snyanK îyana «t tû , >n n« '"^y^D,, nyi na 
.lyD^nyj ynyï:« ^ik m"î M i ya^yn na f tyD«paww n« Diy^ 

tM pk iruauan 3Ju«j n — .'•'»ijnsns y^ioppo n 

nya^^:yo nyi pm D^jnnKityai^K *pû î^ ya^yn DB«^*jy:"K 

î^ 4 ,anx:y;a^ d^j ^sd^^p 4 o^n ny ta tsannya d^pi ,nyi ,n»^a 
?8Dj"p Dsn ny îk oa^nya dsi^ ,iyT mi du mtk dpjib iy:p^ « jwmfl-ttppvjM h 178 ^tk v:$m b>j tnyr. W2 rriy pu nyaa ,wp5 i^p ajsîy: b\j 
û>j nrasn nyjyo ya^iy n«: rrwn .pu tans cyn pa m iw*5 ^d 
n« ttsniumv bpvib yny^t *r kph lyD^-Djyoniyj dik> p*p 
nyi na îyiyn rc m rt^u onp pk ov .wnîxnvz îv "i -ikb vî 
n pa y:"« pk 1 ncns ^ssroya^ cyi pu pnDDDnpgB'n 
■Via nya« *nm tyo .ly^ir^iy yottfipea pm &DDa«5:urtra*ö 
-dix Vivian \y:vv\v:x no tyo pa «yie» ^a iv p*t t^j m 

.îyuytts? 
nye ^m îy^rray: WDmP WWMWM$b ïvj^p D:ystny 
-"« nyi pk M"îrora*n pk kbu vpsq ny îk ,K>:yc nyi rrujtfa 
ûaynaenya ny yaSm ,D"pjyairnyaiK pk ya^ pn pa ö^pra 
tro lyüSK^jy:"« ya^DW ,- t ,P* DPDmy pn PB apy^ns ay-r 
-** mn .îynyî n ncaa vpkq ny öa'tfj ,DrrK Dïiaya iy yaSm 
:>ü^Tjyjy: vi ïyasn d»ii jyrao «ire vi îypnwya oyntf 
pitr vi "i tyaiar.ya tyttfyr d>: tk ,iyD"u td n« jaarwffi^M 
nyn ."îycnyiiaD^ yöDa*5prw n tr» att& îyo^nv wn "tfxa 
tiiKn îyo .iya*tà îyjsp w: oy toyii .îynyryj epj dsi Dgn oy 
"p« n înmofi? w iyn* nyttan-DHiainytMiK îk pn isj nyaa 
oysy »raya &sn oy yn^yii ra tyoyvtjns-Döany: yroao pa ;yD 
yttosna "ira ly^uv vw nyDiitfyaa* in nyis anp-oya^ k 
pa tyanpya vi ûsn planus osn d*ii via n ryry^ iv .rytwyD 
pk lyj^vny^N w vi na .^âtrojra^ ny"i pa tytD^v yjyvtnya 
■ynya via yöBny n pk jmsannya nyuiK pa D«p:PDan nyi 
pa ïyt^>xn nytanyn yûorn'Kona n û^o yan^iya n vi ivwo 
pjn nyj"« tyiw pu .o M P»nö pm yn^ w^^k inmv p»n 
enyn ryo .law îytDDs^nw cyi ti>i« ax p^k vi n« îyny-:« 
tynsnya mrvm îyjyr d^ii via n onyî îyo tyn ûay^ay: iya« 
H D^a vi tD^ya isa djt; ya^yn p« lytoya^ :yo ya^oy w^a 
'itk ta» .nruriD'tfnpB yoDanyi^j îik lyonyiniK» y^Daifia 
lyoKt« yn^ yo^n h ,pk ";:nyDa^Dnx„ n ryoïPW pu Sri» 
üiypynya^ vi îyasn p^^ px oyn^« w>-«ra>n y^K ü^d 
f oas ni« nxa isnaip ïyDomDiifp wm* .a*nN s^p r'o^o dp:^2 
-s^d^db s pa pmon« ayn îy:ypiy*r «aixn n»o în^ fsp rxro r« 179 atTB- D B j yfraq » ps ly^^KitttyonK »1 

-pxyn wmotwjwm r«P»t pk Dym^K-Dya'* n na vvm w* 

-dik &2 jù»\ yow irvK vw *nn*»K n pgn wytr'viv 
ly^vx mw x pk yv.ûvs'ym n. : üjsry: can « asn bd>î 
jo^otpd n ^gc&ag îy:yr D"pdj»pkj ny^n pk /'ijmiö n» w 
a*ma tyo*aK r« jnfrpp m« ;iKrïiKii n« mn ntw ppjiron 
ny-is -i:n^ na ara» « na ûoip n anx ,nx jy-ac p*rï«a ogm 
a*i5 cy:y na ^yo^aa pnDDDnpjtt^n n uamKi .utfm iyou 
-«d p»i pn nravajn in 1 « D$n pana fikû Dontonn nyi osm 
•"Dft*rt9rô na bd:ip *un na ranspyr n m : yva 
ftururDDarfrai un pk smDDDnpwn h D*um *no5 n« 
-*iîk n na »HKaisa rix "jktd nyn mn ijroruuD'rni nnrrn 
vk ayn iv ma"B> pu .tmrtw n tè*BK ,pk typt yj^a yjyanya 
px îyciKa jepwk *hk iidsj nya^twyo iyi na nyat^y ta n 
nmw na tsayn ayn na Dana n pm5«D îy:yr joSjni .n^run 
lia »11 du mx DB'tâmHi tyryu^yi Dyi na r"iti"û ,iynyp 
.lyDpKiwD'n« »*i na iy:yr o«m Dy&an n 
•d d ü n p d s s ' n y^iDpyo njrcroni n d^d 
-p*S'n lia ryoTKa wwdp yjy d>: t^tdbj vx pna y i î 
nvD^w DpyinjiK na é£*îi n wnvi ikd nyi ya^yn yiiooon 
rwnp iv hd .unioispiiK n .tmnnnfrj a»Jw ya^ n îysu 
-ya ünyii ya^yn yiiDDDnpsa'n y:y n«: p*o v* .n^a &a*n k 
jn>5 nyi na ny-$ Kau antroDay^y: cyn na iyaK&î> 
ya^Day^y; n îyïNtyaa ryo rio dpjib-ukdp ûjn na d$ 
Kpn BttKöya d5kiiw tk d^sv. Diyunya n« yr,DDDnpss»n 
iyDK*i"mya pk >a^a ms >*n ,iKaijn ryo"i yow ynrpK 
-y: yftny rymny iv Kau pK*'wa* p« >>dk n toa^yn myî 
nya\s ^d^m oa^no \vn pk Da^noenyiDjiK ryo nya ; ry^n^a 
jrpKO «t rynym ,(\xn ne »Diypnya ,-iyî») s r>a ^,yi pa ni^yo n 
HKT snruK P»P ^pt Di«î ryc a»iK .^yoya^.ya p« Diy:ny^nya 
rx Dy'nn'ijn \yn pk ryo Dp^Denri .î'iidk jnyö^a rn^a ni 
n irurtf« ari iv oa^nef nyj^K ryii ,Diypnya .ya^ n jyau 
*kd Tt is a iya^D»K dcip ^^ayo n»j jy:yr d»h ni^yo yaoya pmB-Doajrtw n 180 ntfyö n ypKö ösh nya^ivs nyi tk .^"^nya^x nyn i* *iid 5a 

,t"rö"ö ninen 5a5 ,vm nyöyap "t Da'ftmrurii Kau ny n« 

•ûrnow) "WPW iv "t hd t »i| Drunrur. iy uns 

tDpnsna dsi pk y^^yn yi^x«'yias y:y pk yDD;ny n 
yn^ in» svn^ nyivn « na nyns .nrDPURM'infttii yrvic^ 112 
-:yu:sp na pm cyi nyara lyaKtyya öiyu osn yjy^ vw PK 
onytû^yn yr,DDDnp$a\n yoi: n .D^ruo yryu^yi nyi» y^sr* 
TD iv p*S* vi ikb tf*eK na ynyua mte mit iyo dsh ,p*un 
,DrDfiKPJjn"5 pk iwjwy .ly^rnaya ynm pwm h treten 
-y;iD .tr«ru"K «au vi ntfa ny"t vik na .lyp'ösnyn is "t 
Kim treawwya^K mvrtrt n« yny:"a vSare D"ii »11 ,tynn 
prmteJ'wa iï .eanaK wiruiyaumm « ö*d rtaiK ayi vik 
yrmi h .nrte*BM ym; pk y^yiy epo aa^ \yn dsn &>jyo ayi 
oyi na &pn«na DpyvuiK 1« i'pdk nyi pk pk yuûïK'yiax 
-5"û ,;sûrum û>d anyt £a&> wutöma mn nya ,DPKnt^>K 
-:k m nyns îyàvayryosaD'D yj«D:^ao na toao cy- 5so 
Day-iDt^ iy pk .puwny pk 5ypy na nfrpfiia re*fi 5so o-iyt 
iv oyj"t i:8DBns lyrtsn ayi îtd nyoDyij *jn &'d nyann 
-ftni ikd ,y^D«3D^D na typvnD'iK y^önpsa^n ona tmmre 
•tDa«my^n öaKDy: ttfsu ny yaftm PK ,Dpy*aa ik ür.i ny ya 
-nya w naa Das ntu tyo PK tymvoya y&Djyiy yjniK tro 
n lyaynütiHyi w n« öi"5» ;yo ya^i na crtttënya n tjnyoya 
-jynoB'jK vwi n .vi anyatnya oy ,iyax .ptewi recwwa 
N iKp Dyztfyn ,t»tnya yoa^ya n onn^wi &2 i»d ::i; 
o^pjysntDiyn'K nyi:^a nyoiyöo^ir»iK îk na kxv ^yia in 
.tD^piD^yünyxnya njKowa « na tjnu »o^pro^TJ^« PK 

4»^K vi tûnytû^nya v5öaw"» — J» 1 * ;^^D^:y n 

ITiyr» ^n'ayj-Düay^yj na lyaj^Kita^onK y^a^oa n t« 
•' i r s D'iJiüaOijffl ayi na dwJm^w pnst:^ 
"^tDD'»:y ^uj s *pik on^ tDD'Siy nyi .0 y e O s n n 1 
nyas ,d^ «pn dh^k ly^nya ->vqw\ vitwv pk tyr«ia .îaw ïy^ 
-ym vi îyno lyrroso n« îy^n^ay: y^ tx ,dmk taoip DiVK »'3 181 a»ntD-Dtt2yte;Ni pa MusiferMrDwi n 

-taax D3^D"DW^ pn Dwnri p*fa ny nya ,tk pn on« \yn 
Ti 'k p*k taiy-i ny jaio^o « « ra tsnys nyba^ya pn ryayp 
pk oœnwna-Dayajtf ya^iay ya^ pn PB Dpjnna oyi ^ pk 

am« D*a pk "no « T^yiiyaiyon« ùn*a 112 taiy-sa ny ; o^a 
,D*a û^»D2« D»i onyt ny nyaa .a^ayu ^ayiiya-iyonK pnrc 
.£>ayc nyeia .ny^DD^miD^M nyn vw vi d-pb tnypnya tapaia 
IPfti'fi »t ix pk enyn^« »« iya>5 ïyiiBKa yanyay* pk wnn 
nyis y^nsa «a Tt tanyr yaya^K dsi .îya*5 »n ryii vnsm* 
■ni nxn vw .îyiïtasa ytaytf'aya nyis yaKia «a ,ytaaya^ytaa^ 
-kpk pk D^paiww D'aya^K ; y^sn yan5>Kiiya k si b^sp ;y5 
n pk aK tï ntëaw DûmpTMïtfni n ni taia nîK .taytanro^a 
nysyn ma n Dny&v »itaitttf ai* yaïaa .lyD^at^yrnya-oya^ 
pk rayiipyoasp pk û"payDfonyaDnK -lyiyayia nn*« paKn « 
oysa DToonpy ay ,taa*tya Pi» asn tk ni ."nitpa .ya>5 un 
iyi pa ïaotfaa^ya rxnsrn ld^j 5sï dsu .ta^aya sp^ds p*p d*j 
tf*s« .îyotfaa^ya û*a eut* tel ya*5 n dsii .uw*vz ,pk ya^ 
Win p« DDtfaa^ya pnyii lyaaia^eypya ytaa^yitapy^ytaa^K **i 
iruiaya ^sddss ,tawiya p« ,ya*5 nya^p^a n tui dwmid 
"ftni .trtfyrra*p yay^ i5'ök t inyo ^sa jn*5 nya^p^aan« im Tin 
.oytsnvöpynK nyttfKp tp«i *hk r5«D» anfonya ivnrt ya 
-;k ya^taaKtwyDm v m v"{ pm pnyii .ïyjyD-DoBKtwyDni .a .¥ 
pa tavta^Kiip un Tin BDrôaa^ya ê«:p ta>a £*pösk ryaain» 
"•o D"myûpnyDya-u*a .nonn .ïySrpeya-oya^ ya^jynya yny^t 
pn ,dj"d ny m rya*n tD>c ly^n^aya D'îywyo k d^.s ^n ty» 
'11 nnyo ^d s DDi^aa^ya ßnyii »n pk ryoanj« y^yiDp^yiytDrx. 
ïytsfoyo-D^n'fiya yayanya-ntK n .1^2 ^^ayiiya vî o^yot^ ly» 
ya^ nyi pu jpa»5 ^yo^y lyeso nyi î s « "q^i^sa »i tyny^^ 
-y: jny"t pa ûyonjyoa'K n .tyoiyii» ya^ans^r^nis "t îyayr 
n»a ,s t Bannis ,îjn^»D»iîrDDrPDya yiy^î pk DyvpKyrDS^a 
^n»a nya'in-^yc^n k pa : îsnjna« dis onoopy p^k pa aana 
i5na yp^D ta» n« ,y^sa:«^yo nyöpö^D nyi iv pa ni^ysnn ny^ 
îyn ,taD:y"iy DTjnjitya tnyn ya^p n ! î"«ï rya'TiypitfB k w 
■^isîo^ »tyaiçiw k d^d tanoKTiit tanya waonK-D^n^aya nyn pjim-DBaiptop.a n 182 îv ara Dm .nwfrttt'M Tyoïpamaya « ö»d n« w^w tyvpo 
ya*5 nyi p* lyon-B^y: yDDyn: n w ,cy:yvD yanoyiiD» 
-onyt3pKiK2 .wyajnaiya yöDD>5DBi«Mjn"5 n iv të*B« nu 
.tro d^bp tsainya"« h jjni Diyunya ,ty5*a yrotM px cû 
.nscöDa^yr vin nu *na wai$w nyi na ti*d nyoaa nn px 

-y-iany2 oyn d3"^ iyo ïxp ;wt h a*nn B:yay-iya tyo m 
-dj"d ypxû px ;:my^p-un ara f n« DPx;y w ;y"iy^P"iy"i tya 
ïxp uifcpmmya ys^D x Jhvafi* d*j nyax; yroan « o:ya 
n w btpb ,û3iînys"K in» ny~x Dni*D*D"jDiri tnx ^xsa2x 
rx îyûSKPjyT^ na aymet? nyptfa nyi .wyajna*wa yra^yt 
îyivDSD n .îyapx wttftKPM n "t üa^no Byp-^itfa wmw 
yntK "nsj .uri'PteM w nyiw nnyr D;yaDj"3 îyjyr ytfVK na 
"n»etDDa?yr "iyi ya^yn «a Dyny:x"itrTixoöDa5yt n» -mxo 
-y?p-iyi yuy:tfsa n ^^:yr,y: nynyo nyi t^: ,jy;:tfy:i tr: p* 
vk tx .Diymiv ^ïîx nu Dfra^iimya nrx tyiiy: pa V*. : wi 
D'ri"a tynw ns: m smonn îy*iy~ux p*p ïynyty: b-o axn 

£1 .t .« "enta 

pw tya*n vo — ,*W>oy& DtH p* tïiqpxt jwfafl 
aanseniK pm o»n vnyoyp 112 ftwtt dxi tx ,îynytya nynna 
-jyiiya-ö'j px dsm jjh^x 1x2 D"p3n"B9a px «nie njn pu 
ryoy» ya^yu ,tth*p «a ftp&yi dxi px ryoDanao« m n* v* 
oriKiiya ryajri "t dku ,dst ni enruM px dxïi ,Dy^>x 1x2 vt 
y^yiopyo o«n pu »îyjsDtnya ni* .isâw jny«t pk wvn w 
n«2 mio njn v-k onaw D"pjyT*e>ya n« ^rpayroyp ya^ayo 
■wann Tin oy vi ûxnya bptib 112 t3nxiï:y;y:i njn P« .y' ■: agn 
r« DPomy nsn d^ii nyiDj^n f .n .ts .^ o^piyanji« ,d"pdp^ 
TyaHyoy» n« nyayrwa nyn ,ïytD?xnyn oay^t? nnyr ?»ooa< 
-n^aya-ooay^îryj yj^n o^pa'Da'nna nyoDjna nyn d^o D^snya 
ha y>a^sb^Dâ nyn 1x2 r>« «21: vt P* .nyjye yiy-jx 1x2 iyp 
vt Doyt? iyn nxt ivrtyv "1x2 e^: pi^n p^p ^aa wwwdvv 
nys nnyt n»j 0^ îy-yT ya^yii tyaxr n^a \voyv vt t*P îy- n« 
rwaiyar p\s .tyaKt yuvyry;;y;y; Dnain naa :^2x n«j »tn 1 » 183 ana- D B 3] ;fr»y : i pa nuirômBB'Dnie n 

r n3YiK ,ti DByp njnjnaK ïk ron ,DPB*ny p*t tu 1 » tî tDoy^ 
""o njnayenyn nyn a^iyii oy^K ,£"B$riy a*ayii i* pk iy >"ii 
pk ,tDp-iy»yn a*D3n B$n o^5>y PKfriiKH mi jimd ixn pa aaia 
■nwcrrm B>a .ktib nyn un« dtopj SrpayarDyp yftravD dki 

jnruM "3 Btfnrurpii w iya 

ix ny-is rym*3Bay « y-ias n îk .nmytya pw boiot td 
-cy^ tis iKna oy- dd^dvsd «WW ps jy^B yow; îypy-iyn 
ryayi "t rv2 -qn ryayp BypKa tynya dkii nyp^ya ïk iim ^nnaw 
^aa .»"PBypKa nytaiK d*b tî lyoyp tb ni opaie PByaa* 
vvtfvvi pk .lyBiayawK 5yae> nnyï on«» yantK unjni nynK 
;n:ynytnyT naröaay pk an'miB "n B^yt? yriftni ,d^c yß"5aay 
D^nuta vt ooy» .ûins "îyis Dia ryaypKa n ps frpna « ptfa 
y:«a iks uD*a pk nsa BSK-iayz pk Dy^aa^sp y^ssnB h p* 
vpk pu ryunBroriK onyaya yoypwiyDiD jynyï i* T^VDBa 
iv btd n^n lyayanByanys'K îk ps aatfpniBay n .tnmuraa 
-sy^ yantK d*j Dan ,nrpa y'DiKs jysK-iB y^yr. ,niyas y^«a 
jy:yr dsii Tjrayn yaar ikikb îy^yt oy jp&ru*artitfi n »il yo 
D>a*ay y3^B3y5t?ya roc paKiya nyptfa "«n îk j^Tyojw m« 
b>d »t anasnamya pk ,«?pik an'K-na "t tjjyi pk «t Dpruppi 
ryByp "î paftni b*b .oynKBasa pk rxtfrpaya vwvoy rup'i 
yBDo^pyv^ n pk rysjtf-DBSjtfBflra dk-t d^ik vi "î ly^K» ,tï 
WM BfWi "i .v5p>5aaiK *pb "3nxn *pt B^rra -»n pk ryanKa 
.tyasn «i dsii ikb .Dpasa» dix lyanay; PDfri B*a raiK kîk 
■myaors n pk rya^Ka ya«i anayfrBtnKa vi pinia 3^mw 
«t .txnn^ya anayBB^ia vi "t is^n^a ?nD? tk »tri^yp yB 
-ys pk nenn d*ik ypKB isnni pk — bib oyn B^a i$*bk ry3»n 
■»^nonwa k ij^nron k .ï B^PB3nBy3 ny«t — B^payi"^ 
-»| ps ?r»tD ^nnv ön*»5 ïypayB ys^p^aaiK yantK .raya îy3 
nnyt »n ora^aya nxn«5 pk B^ya^iimya va tynyii »n jidot ny 
B3K^ B"i p»k pa ; îyBD"iB "t îyaKp dkii îy^ys yai^p a^ayti 
TSPM ^k: îyo BiyDxnnya b^t nyiy-iaK nyn ps ran d^k »m iya 
^n^syrcy^ y^yiopyo D«n .isrwiDËnnsfa yBD^ns: % - b^b ?vi& jMmfi-DMjfarjw h 184 nysyst? vt Di^anya pk i^PJyiP û£» inyr nyanjn vw taiyu 
4yD"npjmp ye*a*DB y^yiopyD tra tû3"^> iny: 

fiyvPDgnjr&D'D) dtîpbh<p « \vw rc ^t« pk myj* 
iKSim pw pk oy pm ,5nwrcw ^yiopyo dtpükb:«"! ins 
"W pn x pk în'zyi oyi pb wnit n nona ,ïK?un:i p^n 
rc Tt tayoïn« î'pdk ûw p*p usn wyo iyi pm jfawipvjyn 
iyo t*p 5ksikj .lyaiyp pn PB >«û pk d*j lysSyii d*o lyoyp 
Mnyra iv nia^p « üsn yaîw nt?n y:y s jyrûayiys ptèa 
lys^x-isa lynes Dyi pa D^paypjiîyj iyi re pk rytvû*e 

"D^K y^D^DS H PB D«pa*D3*11 H — /WO "W^B ^1 

lyûoa^HDK ik>£k m ûnyt ikd d"3 ya^ pa lyarêK-iût? 
,d ' ' p : y d y i n y 2 iyi on« ,D"i lyiPBKjy: wi pk oms 
-2yt pk DBKB^nma b:"d :sb ra twvn ,o^y:i .0 s y: t?'i 1 n 2 
-ya iyi pb nrinmrurfi dki njn« v\ \v*nn* dki tyfaa y;ya 
n tM"o ,55aa D:yDD^:yri r oan jinû-DDay5»w pa awina 
£111 tyo m« .îbikb wiyn ïWPt oy .ya^ pa in iy;Kî3K dki 
îj/ttfKnysj"« ;y:yt ovn'yj'ttM ,onnj .d^ivu yttfK «5*up*flï 
yttfK îytDisD yi"a n iyaK .lycKnuonK ly^yr d*ii wnîK P» 
-m^mya iyi nyi"K T^oy inyo irotfiP'Dfi m ;>:>? omna 
pk ppn iyi px onn iyi ^yö&Biy^DKa njn p« îk~ iyo 
pvn iyi nn^K iyjy^P iiy pk pk nina lyopK Dyi pa ryayS 
ny anyï üppk "a imk iy3K .ftmna ûyjyoynyB cyi pb tyny^ p» 
I3£*bisd*ik dsii ûvs oysy wzçn *nm vw iy .î» -Pfo*H in 
n^nya ya^jyo dsi iynx jt^nanB p« ya^$ îis r*tfs rwny^ oyn 
nya^yii pu ty^x^iys iy;:n^ id k Dysy lyrtyn cyi in îkp 
lyi^x yaio&nK-D^yay$ nyi« ü"31k lyr^o^: nyiyii^ pk 0^ 
-K^n k in« iy D:^y: tyDprtDDr« jnys^o yj"t ins .ma n 
•ëkik .tyai^DKt ,rmno ,iy"3iB*a ,ryp rwn pu r^ny îyiPD 
-jiK tD3"5> iy Dfoa D^iyi .11 ,T8 .k tyD^n^iKiiy: ,iyirp-ivD 
nyiij Wn^arr^ya lytD^s lytrjîrra x ria ^yBuoai$fi Dyi nyo 
Diyii p^k iy pk .îyts^nya oiy^ o^p^'nnrr^ya yj«?p p»i 185 i»iB-DMjrtojr:i via ijwaitoeTBBfDnK n 

-djjuti« *bo»$3*»$p « onyii iy .narra r.yis Broy^asnya 

.tMgnya 
-'mintrme nu t^BD^oya mna nyt^K un pk *p?tfWJ 
-ntDtrnyttp*o*o jf)»t .tpnio na wtnssp va is: Biyii ns an 
-y;yn DPsay p*i .Tftnyna^nBtf wm lyBKrôKron* n« tys 
->ij y^»OD>RnD$« yj"t n« OBmpjyaw l"P t^j 5$Dj"p &:y: 
-animsuM h .ntfyDBnxa» ti osr, *pïk w: 5£aa tyasn ßmu 
-y: îyttfyt trj tï iwn Dfonya cmn: yttf» 5"d « na ö"P 
-ya nyn tnyr. cyi ins tf»BK nynK .îyoyD^SDiis»« ya^ûay^p 
b^bithmbpü ryttôyt o^ *nna nyttf« nyamyorn n* ny:y"i"&? 
tr: Diyii BBmp-DD"ann î^t a*i« ,PH9Dw:wro .Diy-unya n« 
-y: irw« ïk *iik D-wyiiyaa« wm nBnamnm « oysy Tin 
anjnya yB*o « tyrifi n re iy ttfrra nyrii 5ss nyna rx .&»a 
.îypiru» yoca^wn d$i *m ikb d«h na 

iwtëKnyapmv îyjyt im DKnya njinn t^: iynsn ya^yii .omna 
na \V2V5 k pk îyay^ oyoyn ,îya«tni« y^^snse yiynyn a^iv 
nw:ya mi nnya d^j îyjy? "i vik tun .ajnyasss'i« n* »"ans 
Tmya in na lyoBKBttya"* "^ny^K "i lyasn îyttfyt ta^a ns 
î^« pao in« ttfnya Dmna yttf« y&oyn n i^aa ,nixpa .ts^pjyo 
« p£a t^j pk mnn Twnri in mm .pyiis-wyayS na 5"û 
aaipn*»-»i k tin asn ny -i«sa .îyayS-ttfmayj wi pk ajnyût? 
-ioya dis raruya yi"oy:fcK p*t Ptfa .va mm ny^t *pïk 
ya^yii whm y;n:y^:y; « mm vw ttf*ii ,cr$;y n« ûpû 
ïyaynya*« Djn ty;y5 üDytsrns iy&»:ny:y t* tu'oaruft ttf&ii 
,pk ya>5 D'Mia nyi t^a ïDaic^aya^n yDDanx^ h .me in na 

"ï ry^KB .Drnfn yttf« y:yD«5»y:D'i« n n ^"^ p» D«n 
tDD^a lyty^BKnasjnRB cyi na Mioan nyi pk î^n» DjytDDJ^o 
"iyny na .T,a ny- na iyD"i yt^ony n Pi5a tyjypiyn w| nyi» 
y:y^ na iyasKtwy:i"K n n^n?2 »pavr^D n Da»»5 iy ûnyn è^>3 
ny pk .lywimvya snyo^^M D«nyj tssn ny ya?yn tD^o ,îy>na 
n^D »11 .Dbyteyrtyris tsnraiu civ rya^n^ï ix t^r^y; ?»dobs janB-Döpjr^fyj n 186 DT'osny iya'5jyö oy^ twyii anaron .tynyry: praw pw iya*n 

.("UPinayaiw .2 .ï nyi) 

.ma ijn «a 

id s tnnya pitr vd tynsn ixd na yn^ njn reo ananyi 
yn^ nyi pk mpS pn ly^^iv prôn oyi lyp^i paftm lytspais 
,pk yn^ D'nifi un pa dbmtwm yoDaut» n .nie ny~ 112 
■un «a .ri'npj wk p« unnvnyz n dsn y^i yn:y^nyn n 
ya^ ins .îkd D"a nyi"K pyiirwyay* nnyo ^d « n pk »riß 
.ma yfttow k p»i « nia k *n« Diyn 

Dyi w .annas pa iSaa «n îy^ii td — .yayoynya "n 
n n^a taastya jyasn td dsm f o«n *ptn jys'apï* Dwrotpni 
lyeiKt? isa ?ya8üB> uo»in « pa PK vwi dsi .nmnn yttf« 
V3*$3"ii ny"ï urrtlPfi D^a ly^st «1 naa .BPna ywoynyz »*a 
^«ansaa« c":pds lynyn t^a ty^sr "t naa ,pk D^pD^Ttasa 
wo dsu rxtiy nyi wi .oypBD'say ytatona p* yoiynöiya 
-"K "lyDyn: ^d k pu ya*5 nypyiDpyo nyn na uns d*p b^boh* 
TTößUuM« nya^TöBj wk p:k* k .ma n nya* .îkd o«a nn 
»"payttfKnyao^K 1« ta^n nrumya pk yriyv D'wnpirDuri 
-syoya n$a p'njrtfM pw r«ny tyansn on îkp ,D"pöDya pk 
^2 D*a Dm jynytaBnya ny2K nyT^ .1*0 un -jn«* iya*naun 
-ypasia yiyayn ta^e 2s vi lya^a d«yi nr»na v:v nyru .optid 
iy-i$ PttintMtf'fi .iiDirwrö »ömip ,wjp ya*foaKB^yrya .jyo 
;y2>D k d^d d$-> Pia Dsr. üptib wy* f îyajw*DayBva yiyi:^ 
-nya iï ûkdî^j« ,y^"iy:y-D:yny^ lyDD^ia njn o^d .Dynyo^m 
îya^ns y^K y^ tos pk iyj«P .tyo^p^nsa t^o d«s n iy::yi2 
■y; Dyn px pk ïyjy^^ïDMs* s nK in tyrntf jya^DBKB^yrw na 
yKtny WDK5>yi « ixnyii ï«p ds~ î« ^ïiannaya «:« ryj^a 
öjn pN jpîrt&yî wîvïdpvd nyi pa ppn cyn n«2 aawn^ya pk 
-vi vwi#v h .ovK^yaa* DDy^*^ nnyi lyma n jy^> i:sn Dia 
^soy^K ȕ^nya aj^naya nyanjyDB^ia D'*na lyn 1x2 ;:i:yn 187 rpTB-DBajfarjM pe uwibnBWDnii n 

to bm n« nBiwiM i»bb>d*k îyjyr ünvia h d&n ,nnyo 

.Bejipre nsn n^£ uuaitn nnyo 
n Basonya tiö nyayDytnya nys^K nyn yau p* D^in nyns 
Tiy pk Bnya *i yztfyn b^d ly'nyaisyo n« typ^sap auyanyam 
tyatt? is B"pa*nya n Bfaye wk .*nna ötttf* tan Tya*TK isj 
nm* b^b lyoKîrc ; tev nvw* iîpk b^d anjyötfBDa^yi oysy 
TOMaa nn^n Bayprttnya n« BpSytnya bw yn^ njptfa^ii 
niam yz^yv h nw ftttMimrw D$n P r*p n .T* ny^a'Da 
'nyn na iyB"pa'a"5p n îyayn n« tu iya*5 Dyiw«iç w* îyayn 
nyns p^x nn « naw yxaaa w« lyBfumya »B'w'Jvan-Sya 
jD>j -ly-Jix'n p*p nyanyi pk oy .jypisKp yïym'BD ya^ay 
-;"k rya^yayS n« iwpvïb k ftaa ndisd \y>nz ynm dsm 
cyi *i v >k nnm yBiirnya n naa ryßamoya »*i îsp iyo ; pm 

Ayiyî na ona 
tBn«a tyayiiDDjruus pk tysy-iBopy *nw wrsi n twiw 
iy^î lyraya ya^jm .jyna yDiri"zriytnra y^i^yoxp yonna s 
is ya^ nytsSBBaytoya lyi pu yn^ ny^yiopyo nyi n«a r«Pty 
ynyoya s Dsn om ,*na iy-$ î«d /ia*na "iy*r$ anp a Dy*y 
p*itf"B B"iy^ mnn iîh tut ."UKBira rytraioa w« *pi« uiprô 
pk wiy ^t« jiaya B^a lyaa osn pk T^aimya .B^ayaon* 
.lya'TynB k pk ksp 5yi2 nyi :foaB'ia « pk &»n a ptfa 
B*va dv yrfyv va 5$nw w ^^jyr.y: îyjyt îyBasp-isn n norm 
.ya*5 rna ktk na DPiwtfpDpy nyn n« B"pBïpajnayaa$ n 
n .nrrtfnyD lyvaaia'K n pk .Banaat? isnya yBa^y; n n^ s .« 
.Dt^D^Dya n« B"pBanBjn rM^a^ninpa k pa ty^N % ry2 biîhï 
-y: dv m ,b^j Bjm n nn« .îyti^va b^j v* »n« m ry^xni D«m 
-yn nyty^^jn njn pk bd^ib frD'nit \y:^y: .DjyBDJ^n Sny& 
w\y^x n »a rypnyo tw ï»p îya »aan »oya^yn ,;r,-,y^D^: 
twwwya B3«twy>"K y^^onyap^^ yaxy? n ^yni^yBSp 
ö^na y^« ss 2 pk .îjr^na yB*n"mya «a *nnx t^ii^^b n^a 

.^aa 

K W »^ ^t ya^ itfKyvK î« t« Ay-yrj: nynna rya»n t-d yjmraüybvyj h 188 -iya »m« uni .trur tyo dio d«m A'nox njn pu .DP»ay-?yn 
-;;"« mm .îinjruK ï'naa wa ptfa t5d»5îww* mvî yaa^ 
pu ïy^uBj^nK b*j Tyjya^aynya*K *■>" tri no ÊoaïKD» «î na 
d*ii Va* DirêK ?od""iû ^>ï'2 x ;rs ajtfa^umya nyçDana nyi 
Djn ne -wn asn ya*5 p*i ,ötiü pk wmxv: ûgn n«n p»i 
njn» lytwyo sruna« vm iyan« b\3 pk n* ûSmoew do 
m ,hjd^k h ,*na n 0-122 .îyDjnytM** w^:ye p'oyifr hmk 
un« c;r: ,tid yttfa wyoynya n »n ??p<$uim nw öyoa aiyii 
-py*a* n njns D«n im5iya û»n n ni va »n« .îbik iyiy-:K IK 
urunna h dsh lyanxn es .ya*5 njD'ftrôPiPiM iïp« na iy& 
nierao k ryo^an« ya^DBKBtfyîyj d*d in^DjhyDi^Sya 1* yt 

.p^sanga tyoïn^mya cyi ixs tik 
-a*in ny^Koniw ixn "a ta .îyjsoya nyrn $- iyno nna 
-»iDpyo «rra*^ »n üsn ,5yn"o D"a onyi^nya ona -îya^ow 
ninyayn ijn iyo:ix lyanainymiK ph n« d?ibd*k nyrjyii d^ 
nyûyaiya k na P'oyJ » pk W5 D'^yrna Djn .y;^ isnm&üa 
-pïvi « n« ,B"pD^vu n« 010 tya^yo Dyn na ururuumya iyo 
-ya i^nyon« nnyii ^r, m ; ry^ionKDi« n* ya*5 ~#: dbkp 
nn** ona rycnynya Drpii"M ?*ii yJnyr* nya« ikb « na Denyn 
-pyo TywDss nyi ce lyoKro ajnyoyjiya yanm n es .ya** 
na TH&Dens »s D*n* -irrx px oan ,»na nyi na y5m ny^yio 
-iv n« ïxoDpy û'c ^S2s tî Draina ya^yii .aanyoD^aya 
n ,5aB> nx iy5iii 112- naëDenym lyvara Din w* rx sryna 
Broyn îbo cyi i* vî oanmnytDiw nyi» nya^n ^n 0^: ma 
-»:s*n D^poawiya rn Tm m D»n nya^îm ny-s tyîWsvrwÉ % t 
ym Tin DnntDya n« n jyanya iv ry^Koenya n« dtpû 
nranm oxn î'h n« .iJÄtamriMi rnv on^n ba^ua n .tpanmicDm 
s:n .tD"pü"i8J nya^ö^K 1x2 a^DiKa n« 3*nya n p« •uwdbhx 
nya «airr ^n îynya-iya^K p» sîs .dpsdd ntx Myow"ç 
nyr^K nya^yii ^d n iny pu ï>noDiiçïiya pn ry^yiiporuia iy 
h na oaRQ n îk ,îyaw DD«m r:w nyann \v:$p *vn .^tb h 
nyDyia f y^»n iyiro»ö nn^K rxitD ,iyjyi ,, n2 *an «a lyJn^aya 

•îko Q"a nyi^Ä 189 ainB-öBqptejM ps iy»rtmtûB>DnK n 

m xm m îï:ix tan îy:y: jyjy-iar, aww pind^ du tyjsp td 
/na h tynyDBnyaoio n« Nttnrrrun -wwwiy'? yjny-«o y-iyt 
pk »iwjidikdik ni?« pk ,ya^ lytDiytDyjnya D'*na nyi pk 
w "uitDvumi in« nyon« vi du ^"d jjp a m iaia ayn 
-»iy pd ïdd x tynyî »i m /n tya*tà ,nyjyn ly^yiDpyo wm 
nnyi pa DjyDMuyii ,\)zw nyn ,did^p dix ^y^yn a na ,dpd 
nxn «a ;gp rtyfoa yDDj"D n pk du ypaD nna ,ty5«a ^d k 
PK did*ip nyD^-iy ijn .pn du vn p*p jmpynya *\yw-\y 
Tpn ny pk .du mix mm .asorom d^d îyumya D:yDD:"û w 
im ,îy5aa n ty:yr a^yxjia j«Jwm i5?ßK ?*dd&« ,î$5 
tfwxso ya^pyro n is*p pk "i dsn anaypip du .vSvna 
«i dsm cyixjnD ,D"p3Kiw ny^t na ïy;^a târnwu'M um 
Wim n pa cyt: orunra oyi eftraura 5$dk im» pw tyaip 
Iod s ms ,iya*naD*e vfoaySt^ya m&y: vi îynsn ,?ya5»ö 
-y: ty^D^y^p Dyi in» pk *nwnxa nyns vnyaitfpya na 
-os: um* .tyannaya w îkd nyi naa Di£>a .Biaya lya^oay^ 
«n« pk v5u*nD nw ,öia wk pk iy 5«n ziyaya pu www 
îhp i«d nys^DD^y n« TO'tofiMirari"? ^yiDpyo nyi .a** 
~iya »unsn vi ryayanyi»* pd ktk ,dpsdd sts Djyöo:"o 
ï«p ike nyi .*aw va omw««- oyi na wanamrm n :-n:ypip 
lyoayo'tMyD ya^a^n n pm .lya^naya pk tyenyaya du d»t 
-ojy :k «1 ph Dpayj iy n* lyDBMftyvS ya«t p*w iy D;y5 
o'yncpya dm ryaoy-ia pm bdwb jj^n^n p«i ina a^an^w 
: ito n«^p k dis cyn î^h tjik iyau "öoi«a w 

»i» nw ,m$d "îyDDya ,vn v« nyr 

: öa»no ör5m cyj^n ^: yn dkii ,ddu tnm 

.isay; ^n n»a ^a »t t$v y2$r, vn 

! D3»»$a anau« -inyc ddu dd«2 pd ix i^d dsi 

»uya naa .u/Duttfymya y^ »i d>o öj«pya vv no ryö 
yiyî:ix na D"pjypanya y£>D n ona oyn p« ryxK^iK iyj»p ix 
.tyay^ D'^na nyn ix nb«» ny^r pk Dy»xion5Da*K y^^xso 
"i lyD^n /na njn pk oxny: niyo kï« du ryo5»ii ny:yo n \vm ^ ' ^y-s-c^r-ry: h 190 

-no3"5 n« vïuw nt« ty'^yis DJSpya d>j Da«$ mi« vi "a 

W D"i22 .*qy^**o y::*.- »yr^-iya nytûys^ n« ïypaiya i* ari 
-ait* ne iyD*WDainy:üiK h hdc ö;sDnyi vi iyttfsii "i iyn 
rtfa v5"uyoB*iyaDDa5yt vu *"y** *n .tyvyry^ m mrm yiyr 
-jni d*ii iya:iDyisD"iKi^y3 n na trj pk ya*5 ny'nca Tjn na 
.tyma vwvmvi p*5k nyns ,to nyonna « ne bnnPDpmfi |jn 
PS îynsr.y: ryanmy -osop cyi i* iy:yt dsii lyma na *iy""S 
/no k na oras-iy Dyn pi pn b*: si vk asn vix n« ; nyjyo 
iyo îyrtfyii dpkb « ,îyma yjy-ixsny pw ^r.Dpyo myuiiya 
lönsa wm oy îk .îyjm nyB"ii îsp v* .tyjyp"?a» b>j «n«i 
.•ßttyo yjyr*« ynyn rc b£kb wiw yrtfyu .lynna y; v ,îK tf'BK 
"mxn snayartn ou ♦djki^î îan *^iy^ na örvanya vi ryr»^ 
•wir* D*5«icpyo $-pa*5 yoojy^p n *yny5 n»a iy*n pk S»oj"P 
l^ynn m îyr^ «î .Dipnyjyu didotiv p»a BfrvByji të*oK 
iy*n ,iy;yo-iy2 ny"t na tyamya vi tyr»? "t .yBîtfa pk nra 
îy»yn na Kau nyjyo yrrtfyt n na :y^o«a n* y^sBisyi 
n b'd îyoy-iD tf*-BK vi "i lyrstf »ïyiany:i DVffiya lyjyi *n 
n d^k »n Boa-nya un*.."i rc -nt:y: »n ryn^^n isn ,nn d*b 
,b:p5b na Srpsya frpjna x ins ty*na d^k .D-ana yBDanypj 
-jiK-Di:8BBnyTii .yaaw bips «î ty:yr i'nca nyi p« iy:js 
c'ty p*p îyjKnvas naa b*j îyjyt dkii ,*y^:yaypy2 yrnya 
■an « Tin ïyB^w dsii nyaa .uwutc ny-a arrômKB d'ikd 
pk yt3Dy>nDy: n *sddbk rynsnyj Mira iy^';s^3 Ä Ds "îyro 
p« : noK oy T'« i«n n» vämJmih d«^p oy .lyma yiDDyn 
,îy*na ytsornya n îsisa rê^a* îyjyt ynwytMCp nyanm nyi 
Kî« pk .lytDJs^sö yoDyii n ü*c jyp:«^y2 iy:yr dsii jyma 
lyriK .enn lyt^^Kiso nyi D^nya "t îk ,«i tyayn iyo tD3»T 5>xa 
jnyr:« pk îyjsp "ï jpppn 5»ey5t< b>j û^*d*ih t-k dsi 
pk B^nyjy i^a« .r-uyiyaaKa'OK , fc nüyrü3"5a pu xpr> d'ûib 
-:yo cyn iy:yptD:s ^kti^ ö*mi -iîk «q-i« îyjyr "ï nynK .m5yn 
Vt ïkp ïyo -nu ni rya^naja ö'j nsj tyjsp «t tk .w^^k îjd^ 
3'5vdi$j mw îy2y:3K: dît t^k v t «a »tyaypD^K îy^ytD^ on*« 
»n îy:sp nc^: ny- p« -nn "a nx ^^TiyütnyeöDa^yr i^bk 191 snB-DBa^Bjw pu ips^nrinvoMii n 

TMjrrua** ya»5a"2 yanamefta D«n m »nrnyoemra routai 
■UTD^iw nyi pn PinMuana d*j no tas iyûn^yj m* vi 
.envi nsa .fcDDa* ny-»s nun na rsnyarua** wn *w &nt? 
BWm ptfn Dyn tynyt trms: ïy:»p "t xnp tyümy cy- •qsi 
ya*ira rrurn vfcjmya .wana p*p lysas tra ty:«p nx ,yvu 
lis ny-^K taay^ya lya«* iy"t ne tM*nya *irm 1$: lyna 
ötnyrc n îynsn yrtfyii ,ny:yo h jniDDDnp*B*n wîwn iyn 
»n BD*n "t m Dyissa Aim îyanyn Dyi wk t^snanmâ 

.ü*i:yjDMK pic dwot 

-opy D::xn2yj «ti nsn *k — .TO ^JH P« QT^syr« 
.Hr5*a ya^ayttf* nu yr^ayuya nnyr Dayooa"D Dan .yDyiö 
y:^Dy:^ i« lyamooroifi "i lynnooi^« «ana"U"M tf*B* un 
onyoenya oy .ntfysnn nya pa*5 "UDiftmi nyi pa aau»Bnp 
.ormB y-iyji^p np^y ny-r jan a y iiyDg rngayn ,y&D:y-iy ra vi 
"Wnwrô yny^r p* të*BK f iyD;yry-iya .mrun nw iyayt 
nytnysD^ya ny'nsK -un PB ruarana nyi pk nyna .lyo^ttfyn 
TOnrtf'BW îyn^K nri as lyt^Knyn 5>ssy^ pk yn^-tyma 
.DEnsnarura n« tny^mya pu tra ^t ny 5*a m .vw 

oy ty:yr "pan ta*a in« n» ö"PöD"V7 n von D'à pk oy 
.HKPWuran Knumruna n pa yisa "\vi wfi lyostüjyi^yn n 
m .ntfyo yanvonn vw .ta n tyriiya rc rm jyjyt yaftm 
» nfrBP .Tiija nn PB dpïkvi nyi .»"pa'Sro .d^pjîw ^d^ 
~wv n Tyrut mraa nya'jyn >n tynsn ^aa. un ,y^*i yjwtt 
-pyfrDaw .yarô d'îkc cyn pu ma nyi na ipww ya^iys 
D^n ntfyo ya*DD"a ftaa .tyaaiSiaitn wtnîmisn rD"pa*in y^yiD 
»ma lyi pu aanyDD^aya n D3"^> nnyr m via lyirx .îso 
"3raB>iK n'ia in px anyoD^oya n trum nypnMDv ^s: nynîj 
.2 a »ira ;iy:ys n ha îftgny îy:H:yD">m djti un »os^a 
.îjn^^a» pTjr^yD^Dan» .nruuma ,Ty5*Br»w yo:yp"iy:« Tin 
-D:yay îis nytD:yv nyi tyjyt jo5yii •:yD"pDD»nyn i> wjp vîx n» 
jxnyn ly^iiB jnw^irr^ a*DD»*a "iyn^ ybxn^^ayaTS'a .p^n jyD^ 
dbïhp "lya^-iysnyp njn na D^iivyja lyoa»? ^id x ^^i^osa g3*Tfrptt3Efr»y:i n 192 

nnw po njnruK im .ikö pb ïynyîD^ïK lyjHjyonri cyn pa 

r»na wiîK j£iûDiJD"fiya es- .p'ûd'd h pk »via nyi INS 

—y- pu .n .i .en?; pm ipw ny~ ."îyanjna pu vi îy^-iys 

Wrôn DaranM"*« vm M l wnw .iPDEwniuy yryu 

.oyps'ym 
nyi îyt^nv ddxidjsp nyn roc ;:i:"tny yanynD s 
nvi pu 5yi"D uv nrpneva pm ni«nn n pb ya*> nyrYntfyönn 
^ï -lyDoyu nyi pa îy^y^ üy:yD*tfyjD^*r5yiDpyD Dyjypjnyj 
.îyantDïrnytDpsnsa yv^fiiruiuivw^jnt ny^î d^q iy:yo y:m> 
ddk-idjsp \yw$n cyi du î«p \vd .nrfttDiNûg "i iyo*n to »11 
pa ty-i$v,y:i PDya pk dét» nyi"K îyny-i^ ny'ncK p* nyaix^ 
-yn iy:yr kbm td »,UneVie ,f iKB$-i pn pk îxddksns ri W 
-»0 n d"î 1«« pa ,yrtfyn p» .ttrfttB y^àjy pa 5kv:s t* D:yp 
-iya vyîuiv'ïvyi hdo 3"ii tyajv wn pa D^pjyo^uiK y?xv 
*itfy»*i« y^u^ ymn n ,D"î ijnyuK nyi pa ,îw tyouD^yrr 
nw* n tyt^mya ptfa du tynsn ,î*a do» wk pa D^pjyo 
TO» nyi pk 5ypy iya*D « pk 5y-i"D cyi pa jd*5 y85"ODKn 
-yt) lyi&^Dö jmt* .nyai^D Dnannya £*im dsh nsa .fia 
nyn pk tyawiDjy ys^D pd i«v Sy.s d5k (dd"j pa naso» 
;y:yt # îj;d"pd£* h n? «pn du îyiyny:i «t D:n fCmcrmuin 
Dsii o*n tom .twpayttfw yo^-i; n«; n pa du vik nyn» 
jnnPDawiM yai^stfa n wk hiptoi yiyny ik "w v$n 
npx-Duiyîvy: pa Dyo^^yi n ehpi *pïk ,duik nyD^p Dyi 
won ,ntfyar,n ya^sian p« y^DD'u pn n lytrrura dsh 
nDD pk tr,aa nypnya ty^yiopyo ayi hdd îyp:K-iy:i yt?u^ n 
DpynD:y> toni yur d^t osn m^wjk n ds am yn^ *iy^ 
s nom d^itb nyn pu i» vt Da»w ^i .iwa nn^ «a "jyoyat? 
PK D^pa^pn^i nynyD^n nyn î*îs iy::i^iDjy d^q *iskp ijnyiv^ 
5? pt5a pk »n :na .yn^ tjd^^j k pb oyni^K ywvtfivz 
-:xn oy nyn» îkd D^n tyo^m^mwa yoay^ yonw pa y;«i2 
ya^jm "îyDrrr .îyD^prî^DpsD yts^nsJ yD^Dy hdo ti D^yn 
t«: im Ty^^P D^oyi jo*5 y'n^x ïk tyD^nyn ivmi d:^ oy 
îy^^iix pk hd^j d'mib nyn pk îy-^Kii n ntf"ïTOB n^Ki 


193 inp-oa jy ^py j pu lyjartmBVDnii n 

wrt nycsa ,öy8*D*tM>M [m itfp'iiDjy w -n ïmp p^aisa 
d^boîti ,*po rc D'yao yrsics? Syiopyo h n« dws ijn nyaM 
i8P oy n« ûp'tDtnyï i5ia »na -.y- pa ya*5 nyayn n anyn 
5*d5"ö .Duunenn n« prtfn pa y»na n rya^a w ptfa 
IM& pa in ars? n n« ttfypnïtwy:iK ps "ww a«n dsi pr 
w Dy ddv D'j m .lypjMiya yj"î na SyeKDP dis lyn^amM 
na ïMoan tm^manan mn* am pm jh « is ,11-12 « ra w 5a 
Mn'Yioa n Diirtfwa »nmuMM ïy-irii îkddkëks yi ra 
,5n«o ::r frtMyD'DjyD pm msromic m PB Droivirar 
Arpna a .«rnMHD'iM ryB»DD*«By îk bvd Dxnya n:inn &sn dsu 
annrpisfta imjivdmb wn»riD na rrn k is: tnyn iyay5 oynyn 
'$: pm rwKD«n y^ntr-iiosa ry^yt piyii d'îmddbmd .noirai* 
-^k &sn t« .îwann^» yt^^srpDa yDw«a n w wîvn 
nyuiK w dw«iûdi^k d5n typant? yrrsn n ryntf *,v îya 
pu îy2y^> ty^yiopyo an pa PD3^»ya un w .n .i ,5yD*BKp 

.ya>5 nyi na 

^jyanynya ny^r pk bpvib "a jepS in na ryajtfMnoPDnM 
îv^^p sx mnan 5a5> nyas pm »Denynya \"i is Mpn b\3 an» 
>na n ne ,i^p^; nn iv na .typipa'n« î«a proa^w wm ra 
■rojyii ryöaMroya ;y;s? wm n« înd iïpm rc *naa n ry^ma 
-j-ikt isrD'ttHi a D'b p;y pk î^j ïyD^yii ra niapff pk o:ya 
">k pk oyay pa jjia^PTinya n îynyt arpM pm no n ; "naan 
-jsh»jim -y- ,010 u>- .DaMnp nya^-iyaiyp in na ny-s £kjh 
Djn pa tr,yïi .d 1 : 2 ik ,dd«: tynyayn a pa njns .o^pj^u 
njn» »DaKKnyrr^yastDJsa n Dan ryta dsii dsh ryay^jyoMns 
-^djm iyis û«pa'o^a«5j x n?«a in D^yp^iitajy »na nyi pm 
r îMD d>u D^np^Mip m ,p*5:mM ïm Dyay a^M »îmd nn^M w y^oMB 
nya^M îk nn^M pa ddmd pm ftpaymuorn iîtm ^n« ü^j Dpyii 
x îyan d^j iyo tMp BaKBnyîr^yastMMa n .piy;y^a y:yay:y: 
c^i ; lyo^aiya ry?»n n iyjyi sn nono ,tyay?jyDMt« i^p^: 
Dsi n« ja^ajni^ m pm îm^ ~,y- ^m lyosyso ayi Di^a a«w pjarohttpptoflw n 194 nrö*r*ii ïkp munvrî i.tk .ou orôKD2K »ne n or-naya 
Midj»p nyaK .ODiîtnyn w* pk r^KOî? ïyoois wk ly^a^c^ 
-«dj5§s nyi pk pk nyanjn pk nwi w» tyrinaya »i ïkp ou 

"IV KÎK PK .IKD 1.TK IV tôlCB 02K ^uk ma H DD*renyrr5ya 

y'nsK n osn pk ya*5 y'ncK n nwiw ou n osn iy2yp;>^i<r 
uns y^^K-iKD jnrrK an* ,nyamn »tyrourj o;spy: ou ya*5 
îki k oysy «a rKny ïk m oaii /ww tik nrm iy:yr iys^ 
pk nyiK lyopKiKD lypmtDP k okh »r« kïk nyaK a*i« »Iglu? 
nya k n onyn o^soyi ,d3kp ny;uyu nyiK inyc tpteayftew 
«WHajrwwau jrt"a yjy^ riß d:^k ,;jkp^ yroawiyn ,y:yo>a 
tyjyjyaya td ytfw riytroy&ymra yoiyo^-iys dm yrosu 
"»n lyftrawoyaiS yo^MOjy jwmynna oyosni pk ddv v:kj 
ttu^y; pk f o3inya"K "îyiK Dgn ,oya k pk lyo'ayjnya^K vi iya 
ojKDjnyorK pk oy .nn"5 o'Dyjy^ pk a>unnaya k is: Ptëa 
îyasn T^oyr.y: ; rjnna y:n*n n ne yus^sa'os- n unnio» w 
a^ïv ::nyo^"iys ypuKna n .o^pp^a ijpm na wn** p*p »t 
o^m n "T ikb o^so .nrftwun ny^î Hfî mmb^hmh y:yo^y: n 
mya ptfa "i iy:yt lyrjKï y^K pk pk iy2-iK2 yoDarom* n pk 
-y: lyiyn »i .o"î yDtnybore pk yoD3^p^;:iK n rynyï i* 
Bttn»*5ya iv oy^K .lyanrnrun re oy^K *nD*b*D*w oriKn 
k tyasn »m nyaK »vfr'ftiui îy^yr k&u "i ; tymopya pk 
■ya k îynyr »i ryaftm pk ,p^::ik D'oyjy' na hk:- yB*fc"û 
uunnfiya yrvj^K n .niK^a: ymmw yiy^t na «w^oyD» 
ix tk ,vt Dnyomya cv .frPfiyrDDaftn vi D^WöD^ara asr» 
-n: pk îy^yrD^n^y; rya^a^n ûjn na yvK-:y:y;y~ no kîs 
ijtfpniojy nxn iv tk ,pk yvisson yan'wvra ymiwi k ro 
■ay^ »Snyfo lyafrnD'o -d k tyj&p -;n^ , j , ',x ryanme cyn na 
.na^ao nyrcnK nyi na ïyoï^M^n yo 
anjySm pd 2 s m pk ikc na lyay^^yöKtw »n^noa dkt 
.lyo^pDKr»^ yro^n;y:y: y-.y^r îypyiî^K ;n:y^r, ou iyiK 
ya^ y'ncK îk nyaK .ons$îy:onK ou vx myv \"? ytfyv, ps 
nynK ,p^2i«2 k îy^mv D^yoyï Dm PM ix n:a ;uy; >5aa î^k 
pk ypiKot? « ti^K iy:y?;» vi îkd a«w d»i uni o?K*:y- ptfa 195 n^ö-Dis^7tr^ pu ] ?jdi 7kiub>d n» n -irr« ö:h osn DaK^:y;"K ïk ,i«o Dyi pa îyB£x^yj"K ym; 
nna p>i pk ö^aya îko nyi iyu .tnypnya ,pk 5kjtpk d5k 
ny yrfvn ö'd jn»5 iyjyny:wiyn'« ïk 112 nftrottu yöa*my*n 
THMnya v5np iy:yr yr*a öm »ayn nn « na ; pmv vi* ttf ss 

ya^öBKB^yry: yanyn'K y5a pa ty&Knv lyt^an« n« trpoyn 

iv px îynsmy-irp w wu pk yn^ nya*5a"ii -lyn na MtfmöBf 
-«::ik ik pk .nynj'p p*p a*5 on osn dsii ,*na k .kbu nyirp 
-pysoyi n« O'J oa*naya d»ii ,t*& « nx wKyzyvyi v^tb 
onyii d*j pk ,-iyi^p ^ »na pn na uröroa cyi du övd 
-jik î8 î8o pk Dp&iy ny-i D*rm oan îyttfyt o*j .ya*2 w« 
.ivw h iv ma p»t na ya*5> nyn *pik oainya"* w^tbbi 
a*5 inyc nsnjip n tyn^n dsii nyjya nam« vi« vwmyz \yn 
.553 Dyn ptfa DW&yDvya tPonwiM wnr« .nyain h iyv>K 
Trayroya^ n na aj^Kno^D^K PDDa*$YDga pk yöwnys? n 
na tronrorratti Q"a nrêma nyttfy n d&ïi -nna n pk iy5 
lva»?mD'iM ^idd îysDynnK pk d»ii ,vna s /uru'p xny"t 
-pyo ny«i nra'irmtB'iM pk truwriio yiy^t na lyssrjyjya n 
dmk Dpm n nana f 5yö«DB> jy^K-isö lyiyayr k iv ya*5 y^yio 
-DDay5#ya in na pyiw ty^vas: oyn na aia^pvirtya n 
ncK ;k .P5n jyDDyi; Dyi "3*iyi ddip ma iyi .^n^mya nya^ 
.DBKenyMBiip ippk pa :$d cy^: lya^o'K w vi ony-ia 3**11 
n vw D3K^> ,-iynn« îyjyr tynyirDöimya ytworê h duh D'ip 
pa r"iw yiD^iy c^n tanymyn n jyii p^: ns ^"la ixa nyais 
t^ ya^iyas rw^a yjyanyr^î« h .tpp Dyjymayr^j cyi 
-^ynyn nxn: îyD^iy: k pa irp cy:yvny; ownw ayi ixa 
ycNîaisî.pK wriTioa k p« vi örcij "u»p d^i n^no ,Drt2 
■ny» ü^ î>k tD^yii nyn ^i« ^ nv# p»p jnosöann ya^yts» 
nyüiD y3^n^ö83 ya:r x d^ii ,vne yan^Kio^ n nyi^K ny: 
P*p i^ ,i^p rnnaya D«iri^ im« îyrn iï anoyaya ü^n^a 
•wp k ryayainya^K nyi^« .nyrinita &: vx vv^yrnyi nw 
lîn pa ,*iynK .p^pa^D^a nyruy^^iv nyn ins i:yn yioyna î^k jwmß-DBqjrtwjM H 19$ ü$? v&im k vm m in Dijnw ,vi DiurtDBnye rD"i iyiy-jx 
.ttföw«» j/orny n rynynyanK trj *nm ya^-iya« n ; 5dï? 
Diny:y;yi a\3 iy5«r ntfrpayj y^iyms n t« ryo'mya nt 
-yao yin'K j/?s ü'ß y : O - ; y 2 g nyteösa x px lynyn 
-"x DDKsyaw d*j nyoya ixt dïb> p*p px .tyittjmpytuup yB»am 
3Hjyj"D"iya .utirarunru'p jn'ftMitrarDni y;;yias? x iyn 
yojtfa-iru'p y^nnso n .:uirpyiyanjru*p « na lytfua y^x 
iynx .lyDnewse KPiännu arxcy; dis ryanm cy- px t:xn 
îyiyn isny; d*j »1 na aiyöin *«« yDDjru n \y:w -)m»5 
•y: .ü^proy^x: iy>n .nvt&y ny«t n^is öreuya d^j »! px 
î"p d*o rynsn p^x "t »o^pons iyix DDnöuyj ,b»ru'iim 
ö'myn in tymfrya px -\vw yiy^n mx \y2y1 re ;;it:2x d"¥ 
-nj inyr iy:yr ywy 1 ? h .Djny;y^-nyirp yto^cysx-)» *pik 
iy25yn « n,T« na j^utny im «a dim r pi$DyBJ*p « 1x2 m 
no nyoiD yttu px ya^TDio « nya« .pmnyS im* p>i vw px 
p5n x px d«t ; p^y;y?sny-i^p HMyD>nnttDiiK ix lyiyu p>5x 
-h» h unpra .P^a wx na px jyny^ px pyira D'^na iy- na 
5«DDag f nyoiD iyi na ö"p:yDnuix px Dm n px ttpii y» 
iyi 1X2 urura* x .B^prttf^D"^ n px D»pwraD»? n tix 

Jtttârunpp lyrann 
na ^xiüpdmx ytDoroam n xrôx pk yn^^nyoio n 
ij*ry:i p^ m /uqk öiyu n .-»na iyi «a yr? ly^yiDpyo iyi 
-ftm jn^nyax jnj^a jDtfmxnya x px tiviy:y:yi m«5 inyr 
uriw^y ,*u*p pa Diy^nya y^>x tpix rou»Kiw Dpipiya ys 
Bnxp ryoDy*M cyi u^p cyi anjjnta D'onjn ,«? tjnyjnyenya pm 
-^öjy ytDDiyö^a n n«a nyp Dyi n:y;y^» taut cyi ^^k p» 
"Dmw yjy*i^2y;D^ n jy^s^ Dia cyi pa vv* Ayiyî p« ry^JW 
-ODjnjia ,y^n ip^y n ,p^ ,ryiy^ny::ix în lyopxixD na \yw 
■UD^nyoiD -iyn na tpaMnin nrmi »8i»a 1«: iy;yr iy;yr, 
/nyv:y^i2 jun^a yroo^a y;ny-;^ *,ï x ,DiDD*n ryy^ya« 
-iyaï< iyi w wîwmy: ynoy2 n .r, .rx .x njru^p a^jni iv 
« d^s jyoxpï iyt2i^ ^t ns D'vn« ye^nyjy n : îy:yr yn»5 
,Dpy^yjrx cyi px D^y; cyi ,iy?^ in^x na ajimny nym: 197 :'T:-:-::; ; r;; pa tyjBrtmBWDnM n n« 3Jienynya-öDn5yt Tin uirrcny îk ,iîwk-i*o ùvi na .n ."i 
,auya t^: pk p^s uirûaypya .îy»:rôa na Htf'aiy nyi Tiri 
-nJruoH jyD'TOKtt* ,îya:sînsn y^SDP rc d«h nyoio h a»« 

Wiskp ri« Djyn 
iyi na ddke h — .jyftvay:! n pa B^ps^iJPnD*!« n 
-5*b -y- »t»ik i$; a\3 o^nyj pk »»5 -ly^nDpyD nn pk »na 
n« ikq n«a ryàTayryossD'D mm* na y^onsn nyjwn 
cyi ^im hm û'wa nya^-uyjia iyn spw ptfa du ^^ik ,wp 
:na .truyiiimttK »run oruroihya n îyrtfyn bpsd lya^TDWi 
nyi an pjm « rwum .iioyo îynyayn « ^n« ti D^ayj *i 
ddx^ tpk i«a ; ryayS-ar^DKB cun pk ?kid«mit wuyD3"J 
-onK n« D^pjyoJunwD^K nyi tin« tD^nw oyfo na inyo pk 
mu pk d^i în ,DJ$ryj rynun to ja»5 i.tk na D"pa*5wi 
-yj cyn wk .«n d$ n« .tas na uoyn 'na n Dru»* ïy5m oyi 
îy^2 m'« pk B«pTjDyn yrr«n n v? opniya jdi5 na du 

PK Dy JP^DKB H WH LtfKH DKÏ1 nïfi H Dy PK #33 TJK^ 

du .dwdd^ddk d-,ks&>> osn ,'na-Dp5sa n nnsn fctf /na n 
; wtfrOT y^K du pnw ddkd n« oy^ -,«2 Dnsî n« bidon 
-akiwt"5 n wie uvini yDKté»n k Ton Dsn d«m n pk oy 
nrui^jun WDtoDW n ,tyD»pa.Niu0> n .îwiaww>"t fcrô 
îynyr vo »as ni ,ny;ys n na DrinranDD* yau n wn riK 
OD^nya iy»i îjn^iya .nrwp yny»r iwhw oiyDsa n 
»na» n nyn« ;oun«j k atfw rySyD* ny»t noMfinN riK 
cy^K an« .DDya w tî ow^Kn .ûiyuimya afon wn ,tyna 
-momN îVv^p iv 5ks îyDD:iy pk iw naa .nronmi .lybutw 
Ikd iy-i um .nnanioDnK n .tain cyn na pn-du-diai rynyo 
nyi Dnyii ^na t whiïmit&* r« na n»: iyi« nyj^noa«5 k na 
î'i^a ^ tik ry^oytD^ya ^yo^KwyDKnsny^DKa nyrv^-»« 
n îy^nys »na nri uni .Diri m ,î\s »a lyrrsn iyi .»a cyn 
y^^DKa n mw ,ty5nwrwa»5 ^^i«ny;^^-ti^ .^kd-w 
h ïxo nyn wuûiya îyo5yr ncn» .ta^Kais n iyi» jyasnaiv 
-PKB yrr»n n na .Bmrm « tann cyi iyöBK^ya"K yrtana pjriMBap^j >n 198 ■un ne îî/vjyijj/B ynyiss wvm ïn ,d*vik i^p vi û^d^ jya 
pk DDKBnwJww iy;y; MiD'ïnya h pk DairDuy:i ny^t rmo 
tPD*D*tettp anjyoB^ia k rc aruni rya*ànya îyjyp ,*ara«p 
-kd « pk cy jhsiruyiyi pa cy^a fc'yga p'ökö*dj*iip pk 
.irum dvto no yaftm .o^npjmp y5K*s 
$532 t2?ny2 p*a*Da nya^a^n nyi r« .tynww lyasn va 
-o»p ySywi* iKa D^prnya n ins ynwMKa y?yiöpy5ywK n 
"P«n3 ynn 1 « wikop w* "3 iy:yr nyaK nya'Tjn »Dronm 
-oSTsy: tîpii pk DrD"p:pnyirDi3ibKUMM ywD'Ki&j'K jtb^d 
n »lyomwon« y:y^yt d*o ,n;n D^nya ny»*»? iyi .ynKMKB 
.bdikiu/3 lpj ny-a BDiKi\ya .iy:yr, y"j \v:vzv rc D"prnya 
-nyi nyaK .nysyta n ne punnc* h yngtMsa ttpk to btö*p 
>fpay:i vwv pk y^^yöoy yj«a myB> a ins es- BaK^ya ikb 
■winya v^pbkj nrr»K ,bpkb nya^TBSj -ii-pk ,*na nri pa 
TD avïv? na utëpj*H n pk yîyas pa Bjysy^y Dyjy /j-; 
pa pt yonKii pk y'noK v:v &$m pw ryasn tb s n .Baiw 
-y: r:x: ^sdbbk iya % :y; njro'P PK îks ya^yr, .p^rtJrö'DKQ 
PK D^anK y^ntoy; k -ine dkii finaya m tyasn re ms ,t5b*b 
b^ nysio « ya^ pk n>B ^2Mi AVuîxnyz Br5 Djn lyarn >r? 
"rnraettu v:v pa cy;^K tyawpya re ik: naa f pyyiK ^gDBag 
*pik vt ^pvsi cy iya5>yn ite Ba*5 twwii on ~vl::'x ,;y? 

.*pna n pk rsnna in 
pa lyaröKiBffDnK yB^soin n ny3*JifoypBJK — .TWi 
h .tyB"pSKV.ß> y-i.TK tynyBtf iy^n^yrcozy^'y; D'^na nm 
-2"vi ne D^pr,sr/j— ,r> n .Bjsonxn pw tb ryasn ya^îyes 
pk »D^pa^ay^anya^K y^yiopy^yorK pn pk nyopK-wa iya*5 
•nya t:-: ^SDDa» dî$i riyo«paift»*5p D^o *qn tyonyjnya dk- 
D^a-?yi pk .oy^auna Dlnt^fiDVP k pa Dpy^aK d^i rynyüB> 
wnfDpy "un .Dienya^K njn :\s pon n .pt:n n pk maKp -un 
enjyiiy«» t s k nya^yn îvpmi iyD'p?py'*JU"K lya^a^r, tan pa 
-^fî njn r« .pyïpnuiayi .d^skp pi^ik wyDW"û îy.^ry; 199 ana-DEpy^J pa jy:uitoBi»Dnit vi DisT jyjyr ßftrpay:i «i S*ii pu ,J80 Djn «3 tjtf»« ûpjfl 
■n bs ,naw njp*fcwpn njn px ûjyDyty jmnimriptwp 
na wtoain yrnw 112 uiipöb> ytDDp-iKBt? h ma n na lynn 
oy .dpïpdd^ n« >"tnViKa cyi ,y-so nyi pa .iyD"fu»iwiM 
-11« dpîpddid ms oa^jya nnys «si; tî P» p« *î ^"ii bu pk 
ny 5"ii nu «i pie> pk dpîpbd*d iyi £"n -.s: ,îkd nyi ny- 
■30 ytDB»i&:y y^ yxtny ly^ngn^« îk îyny: rc DDyiasnya 
nyn p« ry*na ywitwy ^2 nia rypJ'nya n«ansn as rîyfrna 
botiied sosa un w Tt isnyotöp n« 3jnyowiya nyiyu^yn 
twiy ny^t 1x2 xnn-D^iy *pik -dp wt \"i *?w dj§ii p^: k na 

.mmtfiy *in* 
m .-lyop&n&o lya^a^ii na lyapjis yaaiip y;ny^>« n 
na typvs? ix vt y-^ h .nusypy ,p\utf P« toaso nyj"DB> k 
-üia yDTt^w« a&ny h na îyDBttfnyï \v:vi .11 .ts .« tysis 
n îynyii tyayiiDDinjia .nDBO wk 112 lyta^pnaw y^KtMyosn 
njra^xyrw ny^ 112 »a ry^«nwa»i« nm« iyö"p3Kiie> vw$i 
pa D^pa^jynn« nymteaaBtfyty:! wiyrrsiy iyn na •>« n« 
,û2yic^^"iym2 D«n m .mio îynsn lyaoyo 5"& .ma iyi 
h a^x ypKü es oynasis dis aanyop « wivn toyii ,pn îkp 
-j"n Dsn ïn ziyna iyoy:nya »n .îyD«niN yttjssnyn osnnsj 
-:ik i*na îyri^r.yj i* ni tnyu nyjys n na û^y-ic^ty yrta 
ayi n^is .ty*na n na üsuya D»myDDumy3jut n« Bpyvn 
n n« wifpmy .uvpvrun h îk ,tk ^rt: p^k öpkb lyanm 
rana îxp ,tyma n na y^sa^^Koy n« :ji^^a^^ ya^xytw 
-yo n ddhd ,pw p^K -ixaiy! d$i n« f Dyi:sna ayi nsiû^ pn 
ny^î pu îyiny:yayn iv östDBOK .w:^ nanyï ty^yii «au ny: 
.^n p» D^ptûnnp:y:r^ "îy^u^i^ nyrtrnj"» 
rtûD^u n«a ûiytao^ayn i^dp^dd:^ ma n ûiyii nytD^ii 
.Dt>«no^ pm D^p^jny d^d iyjyc n^a ,iyjys yD5yp'iiD3y Tiîi 
m n« .puiîosj »öiyoyanya n ryoyii pn lyz^y- tonynt:^ n 
-st n^D tyii t ^V2^vi avvtx vwi wrtpwny* iï ^'^yo D"ii 
D»ö îycsîiv ,;yD2yn P3^^iyn*a y^ia yny^t ry^na n îyny: îy^ ny"i vi »yii ta^ray- ,Mn5*a jnyayn k n« tyiawittM y*na 
lia îyiypas Dampnynwm ytnyDDmya p« yrootè-DD^mK 
■8D Djn lyoïni vi tayn n pk .öpipöona iyoayp5i$iviya dti 
.jya*Denya*"« nya'fo 1 » tayca pk tan nao .tantrtansa d£ipx 

-snü&'DnK n ix vä* wi iyayr ya*5 ntD*%pni "m na îyj:i^ 
r« ma iyi "a Dainya«* n wî nya*5ayc nn na tyaatf 
.îkd o"2 nyi"» ttfypnuaay nyaaw ^d k ta^a ipem pnayaftc pk 
en« vt *i tapm nyaa iKcnsn ,"tfm n« teona m« ta^a pk n 
-mar« ya*5j«5p »tyaaiajnan« yan'Yioa ,iy\*nyanp yi«a p» 
e*ay5"ttp .tyaatfnaKn yp'JKVB ya*5a"5p /îyta^yna'op p« aya 
ryaySayoKro dît û'DDTya n .Dypitap n« ntfrav >^iy^ pi« 
taa^yn ytavy* n ni p« t>ainy&»M ya^jyo n ni ^a nt« tapais 
»i p« .is tyD»mt pa ta^pans^^no -.yn ïyaya r:yv, nra Dpaia n 
~iya"x nyi taiyn dbkewi"5 nyaum im pa îyi*na yooayn 
..ta no dix taastfenyi njns DD'myi ny .ijmyc « în~ nyroan 
nyis ta'DD'-iya .taysimix P« taxînpiv ma yroamyö"« n nya 
tao^a roamya"« pk ma « ;yv, nypSya jrtfni "a »Daytaenyï 
ronJM pu î>* mua p« pk »yptaaympasp wii »a rsa n a« n 
~un pk pyr.x nyi .a>as pk mtatâmtf n oo^a taiytatr-nta^p 

.dik2 iya*e w — îyj'aftn 

rpa*5 nyi na Daunnya \v~\yv dsii Dyntf»irDya*5 n 
BDtfaa«ya aan ,iko na Dyni^x n ix vfo» iyayr .D^giooyp 
pk yratyt d$i .lytaaiwaya"« ya>5a*m ymstamn pw n na 
-«a nyn D^ta aaitfpa"* n« jmt9Wyvnt nya^a^n -ijn tana vue 
-ay-itasya$ nrv« ïkp ,îyay^-Dtaay5»ya n« ma ny^ na y?«-! nyipo 
*inyo a *pi« jypmon« isa vi ,tn wwv: iy-» B^yaya ix aaia 
ta^a î»p n .îbim ayayta^nyapnix px ayay-^^ya lya^jrn iy-^ 
îns tKta cy- ïyoïpayayptaa« nynna m wvrj h pn ^yoixa 
nyn na ïyc^a îyDia cyi pu mya* n îyanys^ iv D^a «anjn 
VI ïy^yotnya na tana Djn p« ooaip nn^x *nm nyann ;ns 
ta^a nya« ^nxn dd:^ yansn n ."lycyna y*?* pn îyo^nya pk 201 anBHÄpjrtojw pa lyjürtmnvDnii n -ni D>j »na h d3"1b DöKenyma pk yn^ isj ;jK^nya wk 
ömimxDw öhpw d'îkd ùjn p« Tàiyo D"ii m D«rny:m:y$ 
Hrcan ,î>p^2 yDy / 2;; , iy£ rin pst /ttmyrvsjs pk wmy'm 
irr« lyayno iyt»5 w ,iy?rpay; mrpn na ^bb> oyoiDP « hm 
TD lyöDysnya iyantn con nyorn /iy"5e> « Tin ""vi Bastfpjya 
-j53H"5 solare n tyrn iv nan pk ^yrfyv frm Dy;ys'Kn 
»na nyöu v^vökj k »3 ïyamDDruia vi w»öip .îyûBap 
PK y;-iy;y w n« .DPSwn»* .ntfrpöw ymira d»ö Dfcni k 
na WD3nB»iK ipdupj vn pu iy;yr yrtfyu .Dömpny»™»« 
-üV2^ yooi?3y3 d^ p* pdxibid d*j n p« oy ttp** f ny3»5rji 
-nya ikd nyn na iyt*natßD»5 yrtjyw^p h .îko djh na bd:ip 
*inyo id x PK pn nya^yii id « jy:yr joftm nwu^n #33 rypn 
a na 5wDy3*5 nyjHJiwm WDgftn nyn iy~^x r^oD^naa 
auya isnsa vw »Vw^t Dy tk .in onyötnya oy .5yT>D mä 
*pik vi>2 D^iayj i>:yr önowroys^ oynyii ,ty»na treten 

TT3 ikd na 'nyonys w'püiv'pvvi h — jmoDBpp^p 
-jyo«: yo^iya «3 n$j wyöD3yn onsa iy:p:i?yny-i p« rsrta Dra 
nyi oeny ds n tyomys r&tfs im« Dgn »na nyi pa .tyrro 
« ö»d jyna .ly^yay; w imiwi nyi iy"$ yntDDoypsp ytDiuo 
na Bf»pjrnre p« in nd^vdw ûjn d»ik ww y?$üü \yv^$: 
iy^yay; re p« nrrpira w H3 ptfs d»j tsnys p« oserai ny»»t 
-y: iy;"K w* ryenra nmifö rc H33 ,tw n*J ,nyjyn n 
D^panyE» ny^î o»d ïy»na y-iy-ux iy^-it:^viyn\s H33 .oay^» 
Dyi pa ïyî^ïiyn Dypoypîjp p^^ddjip k naa dsii .tsaKia p» 
-yt roorên p« iyp:«-y: yiy^r y^« ^^3»^mik ö^b t^ ,Dna 
ny^t iy;yE$p5ia-iya is nt« m î^y ûjn d^d tyDijnya isj îy: 
^D3ip-î^oy^8«à *un o^d ,iyi ,, ^P yri:y^:N^ d*o f tD"pn«3vn 
öiyii d^p^xii^ ys^3"ii y:n»i n .typj'D^ p« ryiyiis d»q 
.ü"prö^»j nyDD^a nn»« p« n»^P »" 0» 
-yn i< t^D tycny^ya is ^i Tt 5*083 iv ijniya ü^ii oy 
n^K önya osn nya^D^ ."nyoypsp ny3^3"n nyi na aju^n» jr:imfi-0B3jfafiw h 202 i):y2 Baaasya D8ii n« -îyoKyo dît» H« ïyjK^KD ttaitya ,ny5ya 
jnyn pk tik *isj ,oj#81û ly^r pu ptfa o\3 ïkp .îy*na n 
îy^SKD^ vwvvnyz h ïynHiûP y'e$j$pp£ w\ PK p« fyp^a 
.Dsmtwya"* iy3^3«n nyrrm njn pa ynriruyan yv:s: n n« 
.Pkdbw ïyiDD];^ T5jyny:nyD'iH kîk tris cyi pu lyagn ^d k 
nyn /tfroröfi ùO'on 5a Tin Tt linyjnyBnya «t us iw»d pa 
ds- rtyp^op Dm .niDKpnKp « Tt pa »î tya«o rnoK njn pa 
n iv Dnyny; ,îya*5 n tf'aa p« lyoma n pk -i$n n tya*»*ca 
dki tf'BK pni PK »lyD^n^iKiiya ywaptraDm y'Diçe yjnin 
■w lynynvon« hm mvx ryrsi"* cyi o*o pay: tnyn Dyfo 
n "»il rjyn ^îk oyoa cy ne »wuyrrôa pk iv:r>yv ,ivi 
"iy:iw tyaaa re tî HPna ytfm n pa tD^wiKiiyj yr?:y 
epd .nyuya-ïyaa\n n .tyarvoia pk -îkj n jjïyriobo Tin 
Day5 ovîx dki dk »övianya Dm nn k vt tJW y:y^ Dan 
-oyis .tyajnnjniK pa onga iyi pk ry*na yiyrr.K «a tM"n *w 
ùvi pa iyajtf*nDffD*ia ty:yr Dy^K dsi .Tjnjya-rêiwi pk nruya 
-"«ny v^:v .^vwv n iy5yay:i iï onmi *un .ano-DDayStpyj 
îyiDD^siDpyD^sn ya^jyo "a dbs nnyt td ïy:y:y;yn iy;r,: 
rama y^opyo-^Kciw "3 Tyo^r d*j tik pk ,(8 ^epskp nyn 

.îyo 

ÜD^a^ii ny^c-isj nyi ik£ y5mirpii Tin pk Tin pk y*û 

.DPBSny cyi nao iyiyn D;Kty^ w d^kd2K îkp dki tun ;iiD8J 
-jycK:i nyn pk o^yp^iojy D*iyn bo^a ny^BiruiÉTWi ny- .kdu 
yssjp n«J eu »1 ^n tf*ö* lys Dj'fiyia mmoDjrutà pk r*na 

n t^j nyaK d:^d dkt ^n^yrny^ nyi pa ïy^^yn^^myn^H 
trj 5»o:"p Bî'tDKny nyi ûi^a ly^na y^^taxny inyt «a ïk »îyjsr 
îy^^tD-DtDay^ya yny^t îypy*i2K .n m ,\vwx ye^osnaisniîfi « 
îyjyr dk-t nyn« .^ .i .k ,iv:v^ h w no ,: î ,, !^ yraftrt dkt pk 
"D^iK ytDjyiy^yaonK ny-iK y^^K^KntDKS D3yoo:"D ,yjyD^yr r^K 
"^yii DPosny iyi f BT^my nya^a^n lya^^ow in .lyonns 
y:ya"K jny^t a^w nyjyo h pa tynsiiy: o^yp^v,ö:y û*j t^k nyD 
i^dk ,pk nypnyD îynyD^rK c^a -ikj ;y2K tî wnr jypyiw 203 ano-Doayteya pa lyjai^inagfDn« n 

lya^vow ny- na DiyDyanya n« tnytf»Dy:i ny tnyn pw *n 
o^ypy D^pnma n n* dpj*ï ijn .p»ByDDy n« nena Tya*5a»nj 
-amya na ftrouri k d-i-ik wk "a Dan n* »ne pfroro h 
■anjnJK in na ziya« tnyn n .öaySew iya»5jyo wn w uia 
-^n^'wya n« -iytf»a ytf"ttîny na DDtfaj"ya bd"^ nnyt ,tr»î 
.û»enafo ytö^oy ik; nyis y^^Dyooy vi *pik rya^no »t jyvi »lya 
-»D*ny nye^KB ny:y» na "i^ay: yo»na n vpxs b:p5 inn 0$ 
.Diaa »ne "îyi ixa n« »Wa? nytwy^y: yv»a naa bd:ip *w 
■y: m p»a*ny y&vp?KyvM n iy~$ ynyj^a n pk »1 *ik& 
(„Ce cochon de MoriiT) : ïnddk2KD ty?) .îyra*m 

npa»5â"îi iyi d»o — .*to njn w a ntra ptt nyvux 
pw vtaayi"M pk vw ny"î jownt dsi pk nena n« ny/'Ä 
-s: cyi na ron* ^yis lyn iy:yi "i ,iyD;xiy: Djn û»o B-iy^pnyï 
n« ,D"i i«ii nâ jnaruifnifB 1x2 ms nyi na îvvv iya^vû 
na ,n£"tnnKB ins Dy-$s n« rounng b»d »h vi lyo^xn na 
csr, uunaw n n« pyw nftnfrnya cy- ,D"t nyo^iw iyi 
5«o ra d»j BDftm îypyna» D"a iy»na ^d « "a t$ Vt lyw* 
-j»p n pk ïyftrmii y-iy^n eupodiuq lyasn .nyaiyp ima na 
jy?N£ ?"û « pu nya« ftyD'wumyj n« D*aruo y:v:w:yv 
-2* nyis û^posoyonya nyi pm ünatm« ny"î Tis "t W2^r» 
DPnpiriya n pk iyn« .ftpayrobay^BSM oyi na D"PD;yryu 
ipdpj'ddj'm ma ,- ; vi ^-y^ ,nyo"M Avaya lyanm oyn na 
nmson« nnyc vi Doyp »na yaS« în .d»,kd p« d^ii oy>« b»o 
îyr'v re ïynaiyosj n vi ly^y- m« nK .yj:i» « iyv»n VI 
-jyo **? iyii nyis p^isw ïyayt «ï ryn f ïyaKan»-DDay?^yj yiy^t 
»î«: Vi pa îyrri-,> ?sd?"ü jiiyjs n .(KïKnacx?) lyn^noo 
lyma ,_ : Di»a ,-:*c;;y px .2 ^ m n*na lya^iy^ pk lynioan 

-^ n .inyo "nsj ; rjn«5 ".ï ^d k --yr tyavn "i ytfvv. na iw 
m ny~^ wi Djn dpjib is 5»ooas on»a my»:s yjyanDyanya 
n oamya n jmbDtanpua^n nyDa«nî»ypy us 1^ Dvnyjyan 
-N£ vi Doy» ny^:v n JOtD»w n« o^pa^n^s: nn^ na »na fjMnfl-wappwp n 204 tacDB« i,tn ikb tnyn tysy^ ds- n« ,nnw yöDa*5vDW n 

-ny tiïi lyvnp iyis tyaK»ya nuwx n îyo ïkp iru*p v 2 
mft Tin ,yiyi:x na ururarciM Tin lyaK&ya dwi »i jji.ro 
ta ,y-; n« .öpjnwa* r«i D'J n?^n ^st a»5 Syp'D» n r« R-na 
n /us» d^n D^poypsj îyaaNnaya i* nyij'p iyjny^ Tin wy 
/mann Dm n« .nyiya y:ni'niBni»a vin .2 .* oimp Diyn 
-»jyo cy- ryûamoya ra Mtwimym nirwp n *st ryta naa 
ya'5Tö*o s ois .oyvpjia n« ry5"ö w«i y?« .nyaiyp »ya^? 
n pn »*no5 n« ; lyoy» vi *nm ryc d*u d*o oyay d*j n« im 
"pyo n îyny^piyi «i rai« iytoD:y-,y r* vi« n« D"S "wpdkb 
ww*5 yona d>c ly'naa'ixa« »n DgBBUM .lyD^ttfynnyfl y?vw 
lyn «a pk cy- nn n .iyö»p:pö"viix yftacwnyji d^d n* 
îk .Dpnyoya roan osn D^5y p«5yii«n »11 , îjons via nia 
Dyi pk ftnns"ii iya*D-*f»ö wh Dgn yaSyn ,n»ia yr.uwDD^x 
nn pn nune yîx na iyan»DTyB vi n« tsn^eon« ijo'^vdkj 
•180 na BMpy5a»Tiw nymn n« nyrê*ii ny- ry^y: Dftnrapn 
-..ro lya* ,d*j *iid ï^p -tosn ya*S nya** pyt^sap dsi 
-*m.ya *i«u pjy nwim öjn D2N~ introDarfew ont nü»» 
-mopm* ya^üy w Kitfs .yayias s- tyno va nyaa .nyitfyp 
jfjjtfirötwriK ,nyaay5»y: y--2 «a antrDDayftnn n« .y;:*? 
.îyanDBnyDp*naa ya'àjyo ijns ya^a»n yiy-jiîya ynyu a'a 

JDfnPByfrTOg pu DPffMûyfl 

D^pSn ny-is .Brogaettrou .yasamya rjnyii B»aya nytMiK« 
-y: na ryaaa»jyj»K yptfa inj tf's« ny-s irugDBUgurj na 
-y; h iv no«» ny«t a^is /uKapaw ;y:yr wdîvk .urunaBun 
n d'vpk « ma«» iy»i "uns .tsnys "ukpwi « na lyàvs 

ny-a i^2 ^ia nn^ D*n« dbii cs-p vwx ny;^ani ii^^pyi 
^2^ njnw ;,":d po n îyB«»ya w r D"pa^jynyfi yvj«: nn^« 
nya^yii ,pm:"N tyjsoya rü"iN:y:«N n« îya^a nnyr x mnan 
DyD^snM-.H:^ ny- d*d »vi -,N2 p^n .d^k o*j vi oa"^ 205 mta-DttzyTry; pa tyjurtmBVDnii »1 

a pu ape^öya in .Cü»ay-öa*np) — "kbu apy>as dvi na 
-nnanM vi t*P B»oya s na aresBoa n îyu^yii p« na»»»« 
-ya pk ay m r Dy*röm ^d s »a : unyDynyfi « ix ra lya 
-y; k f.n .r« «x Djmp^yi rXiiyop) DPPnurfi in rtfw .twyp 
lyruMsriy tyan putuk n* u':ur&&mp .*yra jtfsn yjn&mi 
na iy5"ö nyi« urugDKW&a yD^iyj na wa ayjy 1 DPBfnaya 
-ya ly^yiopyo ayi vw »k aaipn^ii ya^^a « asn dsu nysiyp k 
-*ikb ya^i^a ny"i îk .îbik kïk vik jmî ny- vi« \s n« iya 
nyDaiKaya t?»ö«ny isn D»e Dö^piya anJwwi pk wtfyüG? 
Di»a nyo'iiya k tro nyi» i^Tnya nytDD^DB^a a na «tfyöemse 
iks »k n« ïxd am ixa ■•«• jjuyifi'ttt nya^ay^B^j un na 
a .ana* via m .rnnn yo^iiya ,nsn .piafc « w:$p »na *un 
nyn iysny;:s .cwo ty^a^y; an na Tann iy-$ dis k lyr^sy 
"D»iK ,ipdbiuswi( yanso^a ytfyxa«* .p»Dya k na ^yopaïKa 
impvii h îyasn vi« iy:^P .typ'fti yoniyj n« c^a na îypm 
-•»^p yim« ,D»a n» Tarn nma ,ma « na isn h .B»Dya k na 
.îJH^oya ytß^omy na y5*n n Ss^aas Tyayo n *»a »y^at? /iyi 
-an n DjytDDj^o t^oya nyn ö$»bp ya»5 ly^ams: *iy~ na 
ya^yn avwk vd^w: d»o inaianya p« nya^yii rn na y^ 
öüyiiDDjniia .isnya nyboa^yj *un na i^a dsi d»vi« lyavi 
-*a»5 -un na apy»a« 5y»vyBD k tröni tyttfyî ü»j «n vw iy isp 
nyt) rxmyiyajn wron&gnDKi k "a ,nya« .D^Kiopyo st 
o«n kbu B^ojra nyi iïw rn^a 5>»eüas tonyn C8 ?yD»a»p ny^ys^ 
pk nya?yn ,ny;ya jya^oay^ya « na % û?wz$ ya^D^^on« 

.ya^ na nitsspn«? i< tn^a 
.typmonM jiinn Ammv&m »mua ïyayr DTypnya n» 
cy- Dnn^tnse ya^yii .11 .ts .k d^d^ iyn na iy::x^p .ty-pjKD 
x$ txta ^ »>a ^ypy 1« ira« Dm« ,yan ya^yn ny-^ ,DT>ö»ny 
«Dîî^oya-^:« ny- pk d«t : tsnypnya n« ma « 
n*0p :i;yj jya mp ,o;»îy: o^k r»a ïyasn to d»ii oyi na 
î« *pik ü^iayj p« nya^yii p:a « î>« ya^ y?«onw n tn »lynyi 
na ratBD^D ny'riQ« rK--*piit .ytynorD nyoTX^BD«tp-DjnoDPf 
«5ny5« na oi^^dsp p» ya^yii .lyjj^yDBHNB n« ly^n^ay: ^w-.e-s-jsryy: n 206 

-öbkip 1$:) ;:na nni5 up-iy^ya raan tD^n d»i »h ,;y:;K5p 

s crsKny nyi pk ya^ n Bfonwnya tojypya pk oy m 
na iw^iix ^d x n« .DjPrôjn n pk r«?s Dyjynyîy:jK nnyr 
-rôCTBPD'iM h D>D lynaianya ;:y irai ftiuuu tsmrwftn Dyi 

*n ,pk îNDDpy nyiy^jn nyi .antrDaay?tj>y; Dyi na iva 
oyi b»d anp *iyo:ynsj ny^DD^a n .raan b;kî aj'ajrößmp 
mes miy i« n« bd"-ib k ny pk sas nnyr n« rw&pjroya^ 
iku b"iki /îyi» ya»5 nya^p^iK .lyöiKjyaas f nyo6r»iDjy îk 
ya^yn vi btwot d*j«iw3 "a »norm iy«KH»K pk ya^ h 
::iny^piyn n .îbik iyB>»öDnyDpKiKa nnyr k vw DPDKiy nu 
KPJIUB yrya^yn y»KPn:i 5ysKa&î> tyo^iy: k pa !?«ö k ikd 
■yoKH»a yts"aK-iy na lynynyana dsi pk nyp^ya ^d k na 
îbhkb vik pk jwfcn nyi pk »11 topna jro*ftn nyn pk iy;jtf 
P*Sa ri"« îk na m5n nyi .dp^üd^d lyo^iya k ya^ nyi pk 
"Wim martfnn wyn yru n îy^yr nyanyï .toay-BaK-ip) 
öpm ya^yn ,û"Pdrpitj h nypfra n na oya^yn n pk db»d 
^k n« .nuanp na Disa nyi pu »k oywftn "qo k pk d»ik vi 
■Day^ya h) dthkd ly^yiDpyD-c^snDKS k na anaa iyn pk 
»uny-oK na iyi"5 n Tin lyanyaonn« tnyn D^ni man ya^ 
ùin na vi nnyppms dki d^k any^run 3J»ajroMnp na tanyii 
rwum y-uy^aa n û»d ün:y ny n« .Wi pn w fciwrpifc 
-nanp yjypviya pw ^sdbbiji h iyo îkp îgi« ayn tpi«.. 
*pik îy^yo^pyii« a^pcKpru pk niKn jrcrôpn iye»ns dbkb> 
.îyoBKtwy"T"5 ya^ûay^ya n« vwrtyi n : ^a iyi:y:?sa ayi 
ipa^v .Htfpiiiöjy wt na vin ytsoo^ii n jya^injn «j iyn 
*Hiip pu ^ n« Dyo'DJsiip î s k '•k f ajiaxna*iK ivtù vnnfomn 
îyn:ytD^aiK yt3DNsy:iv nyto:iK ^n «i jyjsp nyanyn n« P oyo^ 
îyjsp di^û^»« îypMstfsnûKa « nytaai« .työ^anya rü^r:y:y: 
y^yiopyo .8 5>yt3^SKp nyr) .*D«pDMt^ru pk rmru* xn^a Tt 
.(12 ^ytû^SKP Diynjnya p,k .y^s^ntasa .vi 5 s? a * 9 i p 

njn «a wi .lynyty; pw \vi#n td m 
■urûDroam in- l« - Doaytoyj ^y** na «ïssm» 
tjn^ewD^K n* iPDpya» lyoton re Ti .ainya 
nyns .cpsany na ns^p n m bu mu îvu;y^D:yD pa >w ayi 
-»»a n£w îyny^-Doay^ya lya^ewo cyi na yoa^ya nyi pk 
.ytaa^ya mn n i*™ *P" pk D ^ N* '^* n M*"tf*WH « y"» 
.rtfjnJKnya TtoDWMjrDnrrcnM v^owa* *w B"um s t a*« 
n na mvrm nyi n*a fonyase yoonyan oan wm o^ *a5inl 
.PSD ins .uBKBtfytya nyn pk lyD^ttfyrnya y^yiopyo y^rao 
yrnreni h n wîw id k lyayt nyp^ys rtfm yroï'« i 
yjny-ias n n» :tyraw jfDvr*w* ynyuw njn"« Wftjj 
■un«* mrr »wr^iyû« nnyo ^d k m H3d ma m ::v^t& 
■»n» DjyoDj^o jrjpaviBironm h na tyanpomn iy^«P n 1 » 
BEWir yvmnnutf n» yDaartiynKB nsa 5sdbds .yöaartfmj 
.nw>5im*rttK yiyw» nao lynyj uw îkp jfDawrnw n dsh 
pk mmru .pi«DnyoDyii nmra ssn tynyr.öDywB 
-y; uw "b*rni nyrrôeoyo nyi na ytaa^ya« p*î P« .Pn«* 
M û'd dvh&i oyafcm .pwi « .pw fatMycuwa a \v2vm- 
-kd roy^a« p» Tn pn päh a ptfa bu o«pa^an>ywi 
TU .P^onp nruitw P« "lyBiiw pn PJ^i k tw -is: .fonwj 
pjy "«n ,P"ttm îyrïsn cyi pa San ^d îy^nip « îyny: »i 5m 
~,S2 y»a"« yj"o lia \wmi n nyo^i» aan p« lyafcm r.s 
-y; Û158D2K pk iy n« .wstsya «aia piKsnyöDyn y?$v avuv* put-MBaptopa h 208 ötfKSivrn« û'j naa fonyöKo D*ru « rx Dy ïwû ni ,Dajn 
na rr.yt: on tyaac w û'J v,n wsnisii ny .îyotfp yetfaa pk 
-5ni mtopk h na D'jruo i';r>ïr\s n lyony^« B»ay*"K pr 
.nypfrEniiroifi n na d*»ud d5k nyp^ya jn 
p'ûsny nyi ns ts^aya iya^-i:y:iK cyi ww pk'd nysx dsu 
-en« oyto lis ya*n Dm ;s tk r; ,iyp?ya y:y-ptnys h «a 
Ttf-Doaytoyj dx-„ ^sûp sdds iKDyssna na piyii injyonyj 
n Da*ne>ya ny lyaSyn pn "y:»tfsa'Dö-iyp5ya in ;\s tya 
h ne »a na yros'K n na ^ iytri n* û^naa ya^DajtfBw 
-noy na yua'syyj *pik vt anjjnrûtf .tyDKViyeuyo yamynna 

.y<;«£sj 

*ya yirorôyiKp) 3 5yö*BKp *pw *pi va nmya ^r û"wp 
brPDya (1883 "*na h„ in pn rx) fraya .(D*jDtrDöay5er 
-y: ïy:yi nyp^ya ymonana n na lyme n îk rtypmya w m 
-y: o«n pk ma «a îk ,îik ~\y:yv n m pikbe? ^it« bpaia imi 
osn wm uu*na yrran n ona ny .orna t^; nnwi n'ïi 
pk irrou ïya^a^ii n« îya^jy^ nyi jy^nis l'myDJitf *y- 
ytDTP^ivv n «a iyn«n nypfra r£m yanyva n »a TyaySp 
I > i y * * o yn^j y a m » n > i i y n s .nypSya 
jypnsöp « s- p« DaytDBny .rJuii d î 5 s d a * t » n 
&yi naittf .irnyj na na nyanyp na D*ru iy pu TBnytMi« 
|yag wyö^iix .11 .ts .s D*tfn»:i ,W8öi*ra*n« "a tè*a« ,*dî 
iyn rypaanya iv nxn v« yaftm .ySyasö jnaytfsa n dt^ii 
■m* na .pdisd ^jnn m naDyasna .tohb pna na d^pddij 
Inga d^ oy tk .a^stamnoa« nyDa«nayoMiyj n« nyoaïoya g 
pttfip pg ^ïvpîïz yn^ii îjf^iiï l'KnyDJi« *y:n r nr^?:!D n*p 
feiK iyi n« JKiya^K byoa t« ,n« ona tyinm Djn r« nyp^ya 
ans û^myais» îya^a^n n« tya^ayo ajn ryi^its vvnrm 
■ya ,naa .Dj-i^ny; y^öisj ;^:yr, w oanp iyn nonn .orna 150 
fcayna« jnxanayiw« îy^ss \y:$? is r iyp?ya yi^n «a onxnaii 209 lyajfrDoaptojM Pß PM'VJM p* >;^s'-H:rsr; Dyn ne ryoDyno^K ayr tro ïysuya n M ho Tyanyr ,îw 
-DDjrwa Tya« .m«k tf« t^J no« rs oya^yii ,d'P-mtk» 
\vv .dso yroyoD^yrriya yroan Dyoa a uim dv tr: ïy;im 
-trnya dsi îk ,pötko Twayatna b*tf riyast p^d dw ms îsp 
Trnya 87 .n -) omipaw an na 87% sayrûya ûa^ya 
si îk ,tï onyDBnya cy •(DnTMTKV 100 i* v^ î*k »aniy* 
-*nD8a k "3 : uvrori y-mry:i n« y*«DTSJ nr»m Vt tD^y-J«rr 
ppn " nn mtw r« o-wni n^nya na mäditw» Tysra«* 
d*d D^ayaD^« ,d^i; ytpmp pt a^Tyu »nstsDnitrn^nya \m 
nye h ryoDyo cyi nn « .D"prD*5a-Dnya dso TyrrtfytTyr 
bm yaftni vîV2m rwtfsa n .tny-ua frD'a« anann y:yw 
-ma trtf .DfrDWttönara pk DmrMmr cyn na 5ss-5yD'D n 
.nya^ yroy^ryarc na .Pdtko nsoya 

.^P^ys y^yrtsnya "2 onTr-iyarov Tjn 

182 1330 1513 (ranr«? Tyayo 48) nyny-iaa ( 
(11.2%) 168 1335 1503 ( 

( 

191 3-223 1414 ( 

( 

154 1308 1462 ( 

( 

(10.8%) 138 1139 1277 ( 

( BPV1B 26) 

nyjjys 100) W2 
ÖTOTB 100) 
-\y:yv 26) t^^kd 
irna 2) 
Tyjyo 87) 
irna 64) 
nyjyta 22) OKVm 
BPna 10) l > 


*o"K -r 

}■ penn 
.... 


pa jpyi$e|pB patfowarm n Dannya pu ijjonjw i»o uni 
n »»a vb lyJ'fljw ,(87%) tyai*B> P* D,n D ** M'"yrp»njw on 
nyajna »n »a Dru 1111 pa B3myrp»rçw vtawa-in s wnyii 
■anipa *ï* ipe B3»ayj pom -yt»* p« .lymi n »n ötu 991 P* 
-7x) »iBm-waiurpinyj « pa »»a&itjn tf* ijn« iwim »»a iri 
top n TP» *»* «&wn .(];u«>-'k-d':pï n« D»P^nw yauofl tjarfroasfmi n 210 ,yfip aujM vu pmjn .jrunm I» IM* r-«-=-'D"I^'"V- lJTï |U an 
.t:*,« -,s infcnyï î'n ^BtfBV nnjwnyiij k b|m« |ynjw Dinjni n tk 
1120 nywn wvnjw-îymi) p« Dru 1250 lyoaiic Dn*n?i-TOpa 
-jr^pijri i^înt n lya&o ]«p v« ;v«:qftpiBgB um »»a -•;;- ^«-^ 
(D3i»nyj 584) nwarttjmaii ;♦:;;; "* p»ta ep M -•? ;•--•»•»- an 

»tniro'juivB »totynma z;t pu 

->x oyo3 tn ,unm n$5p tyo isp #jn*ö waw njn lia 
*hk .nyrrtfynyr "lyany^y; ri"a BW'irc ptfn njn pk ftnya 
no >*a mïk »pui .ïy^ss PDifcoaM n nyoru iy;yr oy >*bmi 

-y-i iyi trj) "iytD^8D2« "un nyDyu ly-iyu nnTOröroiu t»ik 
paru ynyunyn n lyt^-n* :ma"tt3K n va dk P5n hyivû^ 
BD*ftyo n» bd^3"ii Djn lia Ptfn iyDtf«D2K iyn ,nnM*a 
(138) dkwi n nx (168) n*"a n ry^niv pk onrnDiK* 
11.2) v^p inyt ny pk nyiiK työ:y*«na pk jû^tù ri'n&'p'trj 
yi:ytf*B n îyrjKD nyanyn iyo tKP ö^ain d^n .(10.8 n* 

.IjjûTyD-iytwjjD ipft D^-i-iyanstr njD^wrni njn 

Ijpne iy:yo 

.*u 1300 .:pn .n; 1450 .y* (Dwr\y: ynyfyö'e) ïy58£y*jyp 

♦na 1300-1150 .n: 1450—1300 (D:vny: yiy^ytre) l&vssmm* 

.n: 1150 jik .n: 1300 jik wvnw M"5p) wîxzyxwîx 

\ywm ryanensa y:*n "a t« ,d'ik dtb poikd naoyasiB 
pk ny iD»n .8p85so frwirafttii cyn na nyp^ya ywö'öna n 
"*wt n^KnyD:iN lyD'na kîk dp:ïb »yj^y: w iy-y^ i* ma"P 
.nyys&VK n «a »n toi: m« dp:is "i «a iytD2y^i^y: n iyt* 
h ry^ii* wiytDJia nyi nyoy-i: noa trsyn ^:yo d"3 ts 
PP pk jrwnË'B ny";» jpjtKPSmnt iyi p:k- k ny&ay5»w 211 »D y fropapfr»] » pfi ptD»wjM pu vijtfnsxmp jBtn"n njn jus airumnw nyi .2 

oktm TCtôrarc nsn ne immniK m* v*p pk osn 
TW3W ra nD»ftnyfi i»: vt .VfoP^s pn iï naa ,to lyaran 
-jys) nnnwiniHM n .nvn vyivivî *=i»j oj"n ,yBDo:yn«: jn 

îkp îyo n*w rDKi^n n oiymyj mirpit yoD:"o n »n 
^b^d cyn *pik Dpjjnwa pk »1 .rnp "inyr ,iypmonK m« tî 
myoip nypny2 cy- toj .tjtwp na vibkevs P'k m5a na© 
ny qt>w lyanraorma .n nyi nao 3*3*11 n«: ??33 iy nyi tt 
iy28 y2^:y-iy;r:y~ n "a oiypnya .D"S y;: »s? r isj Ssooas n 
iyoo"ii ni vm .(wiew iim Drönga ,ïyT^«î^'u- ,dj8dik-mkh0 
-y; .moio nsn P« ryaiTaana my"i tyensanm o:spyj osn 
îke -un .tyay^-üP^oKa k o*o oan^n pb^dmiwsb k va iy*a 
-1:2s \vü DJ'ayj "$2 gis «3 .iimip yrn n* ma n wwyz 
-inoya n t« U3D « ru oy3?yii .Tjrwp yo?« v$a p*p 0^ ?sd 
pi?3 na iwn cyi isanx pk iy3y5jyo*ms iy"i na obkp 
isn pk ooyj ny"t ps iysn ny-i^P n« mm ny3 .onnya pnt 
-n nyi -K2 qsdp o«a îyoaiK "iyoa2 nyi dm ,an3 k n^K vui 

jr^^bKa pn na 0"p"iy3 
-*Dna on ona rxmw yraSyroin pu piKsiyoDyii on? 
Tyaia ,*iyt>Ka na iyasBBrçn pk y3?yn y^DKa n .paya jyipa 
'v anaypip ir: .yntiD'DDm sfa"aya?K ïk îynya pk njn^p n« 
~uip?*b nyn» ya^aga^se ,yB"a838J$o *pik onsya îynya pk n 
in~ ",y- ny3 ijna>p n -k2 oaïKiya osn 2 ,,, n o«n jirno* ys?n 
opm Dy ;^-yr, ,na« .y^'Dt«a iyi nsa nyv^'y2 njn rmiya t>k 
pn?nwi on pvN ;>;;^;y; pnxo^ nnyT 0^ ikc cyi pk »on» 
nrannaya 'ï osiry: nya^ yp«o osn iy n« rim^'P n« 3"ii na 
ny o^ % n ïyaynoDjnjia ; rsotr pn nK iy;y2 ry^yiopyo pn 
t-'E'j' jyampya ,yo»3 « ny-;s ooy: « onsya :t?xu 02«ny: *nn 
.?;-; n» y^^oiça pn oro^oiya (.11 .ts .k i:w) 
o«n Tynna rx ,?y?njntnjn ;y-;:y;yrDp^2 ?sv yoojn: n 
s) oyDwpD'Dma na ri % "x> n nn« ,o % ^cy; osy^ya r:yo iyi r^-s-s—'Try; ^ 212 

îns lyms y5a tre nyjyo y5« lytrr.v lypitfB wfoaySpyj 
n û^fîyjj^K û&n es; ny-;s rjyp nyjjn nyi* nn ,pk (om^n 
am^n n vik p« ,2;,- ,y:rtyii ,aiwn wnm n nya* .muin 
hPDDjni na onyn m iim b^ksj dvitc pk .onnno yj-iyisD na 
-N!: n« tytDpN2 yoDiîtfp h ^a o; --^-s t5tbd*w pikd 
P^2ïïû my»2 h na iy*:u"o n *pïk anjypip b*j .îy^nya 
•FiKDTyDDyn ûna irjxsn *im vu no 
-y;-^2 k pk y^oKû pn typ*äB> re ikq na os^a n tnaa 
cyi tro oa^öytD^ya tik onyn yrrsn ds" .y~^m h «a ryt 
îï Broya D2n^y ptfa pk WDsrtKB nyn pa ï^sk dît .bpkb 
.îy-inyjiy öjspya ûsn jyo ^a*n iy*na ^2 mit tro îyjnan 
-Dm« n« ïytDsojyn^yn yoniyj rm ryp^ya d»t no îkd nri 
y^ ïkd 2y- pin« iy:yr dj « 1«; tf*a« .D"prnya pn ly^ytD^ 
IbSyii îyoa^a f y^>öKa n lyttfamsDn* fy83*5a iy;y^y; % 
5'BP"2 dis D'Bnv yrn w n/nyj-iyinx to:$py: tf'BK ïynsr: 
kn d>c lynsn îv ruwn dd^b h osn njnna k mn .disi 
îko na mn ny;n»i nyi .ny-ina DyjyyiSöBnara pn na ruofo 
pyoïtro dsi ya^yii "3 ,npmnt yjy na fiott k pn iv tw^t? 
in esn ny ny;yn ny^yiopyo nyi nxn"K -iy;;y? anymy: iy2y5 
ani vd îik niû8J nyui« p« ry^nroi y^Byayas^s ya*e ny2n 
pj taiM dibo tw^n to îv^^p am cyi tk ,iynyr -iyBy3&s> ry5 
.(12 frtröKp nyti tyroySagnya DEuranoiiK 
wk t^: piNo-ttrtDDy^ ? & k 1 ^ n ^ n î > k d » n 
t > n BRvn 11 : y^sr2yi yö"-i3 inyt .ruytfga n 
-y: nn:yiyMi iyr,ip ins ny::y^ » 

ya^yii ,î p n a î 1 k ~\ v : v k ytD»>o^ 
hi na innnyDnx t^ •» j ûi^Ja 

*y 11 T*>2 T « M " D}J1ï).«lJBD1»l 

on îia üinyj iyi uj djüqdpj 
.y^e«3»j8o pn ww yn:w^ajn iyrr»i iyn :^iyn .1 :> p 
013 nîx ûpjis ,îy:jn^2ny2-tyan: pk y^m:^^»s ,yt^osj^»s 
•so yü:»oiyn pi^ d^t .îd^v nyBv^sruya n ^inx ryorr^n m 213 lysfmsrfnwa ps pBS»py:i pa y^yarray 

.îyas yttfypnttD:y ny^yn n« txftma "a tyay^yoam y^nsas: 
pk ytou-iw jmmroun wnn nyi t^tf .tais ayi vw îyjyt 

.ty&m"n y'nc* 
«î nya^yyi nya û"s yoD^o^ya « ryasn ya^yii .nvn »a 
■y: ûxn vw ptfa îyo^n d*j vi dkvti n îkp .vi îyn^a 
Dt'ösny iyB»DD'«ay cyi vw D'iniu rn -n .1 .ano-DDayto 
ne .D^x-Dwn«B nn w D-umyupiM *^i n d^h D»m .p*5n 
(y^^i;:>) y^y;*: h n» faimea« n m tynyt uns îkp »au ors 
jftK'WD yoniya ano-DDaytoa oyi d^ik Di^ayamiK iyasn 
lyotemsa^« pjnw on ö*d .tyoprowi« y»n2D*nriDfc .n .n 
iPDproDi'M wtri n .nrwp n na uwmn iyn Tin owa h 
h nrDfrmxEPiM ,5y&*o yan«"« csi t^: csn Ah^d « »y:yr 
n« Din^n ïyi na tid* nyn tod cyi vus p« y^DKa h ,du<J 
oeny tnyr. "iyp5ya -s k "3 DgiviKfi ,oy vi t^y^p-iyi on« mi| 
-Dr:yr, twaw dw cy m dynasJ ;pD>»a ttfsDyi Dm«n H 
ne nriDs wi Dan^n na lyonsa ymiwi «a /ot p*n wyq 
-as :;sn ny yafcm ymo n ikb ayi itfiwnra a«ii on tf*wj 
DTjni rtfm "no « "a n« :mpy t« p« n a*w ,o5sxya -i.tr 
pa .top tywiy na rrnaya -un TO n;mn n mmiraya oenif 
nya» Jna nypnya lya^Day^Kjra nîn pk sonn n« «yansa 
nyi omy p« DBKBnyaJKiw n : t:^scny;:Nv 1 c , « n pa ptàï 
.esn^n nyn ns ïyoa^a h -jkb aanya 
bs-j »n pu wyo a"3 oavn nsn naioS wns m "W 
tr: tm y^NVi'j' DjyBDayn cnsn iik $~ isisa tyjyi orp« ,% 2 
-5?: nya^oyopyiw ~>i pjxi « .D^irDajntja is na d'jdd yns^p 
■D3"D nrn «a d^îtdmvuio h d^ik d?«2 .uidkbix nya^"» 1 » 
na o"x nyjy^ p« op^ia w^zv^. urw\ ywp n r« ,nti« o:yo 
d s, 2 junniu yooa^n n« yoDya n ly^^aya \v:x? «i îyii ,in^ 
.yanjyûB' s uutiemk ya^oay^^yj n r'« nynx t^:yD XMinB-DD^pfrttriwn 214 

iï ptfa lyriaya tyiyu tyag jnfeyn h «a dsm ,üpne nyi 
-irp pyowi n« lya^snyajw pk oyaftm ,5*ds d*o irp p*n 
unamiM nri tjmya *p5j»BrwnDDayn ru ,;:«? nyi pk d^h 
"*n dnewb ywD'c^a h "2 m ,dj"d «pocmp .DKi^n iyi na 
-yr; jityo a pk c»i iya* : d*ö» -ra onynya i?-j*p n tya 
soy^'osa na mpj*nyfi k .nyoya lyn* jp5'dkb h umyj pk 
"3 .DaKB^yw "uns wzvï lyte^so un na unaeniM te iy~ 
pk hm y5«mpiy ,- i y^DKa n d^s^ &>:ya um'DnsnB tan 
nrpijamntM* n «a .DfiMBftmn in na nyp in ipiipa ?mya*K 
r?« ^«j nyas ry5»D*B n pw vo îyrsy; îysa (ya*5ay"îyï»yD) 
û«a pm dtidw vm pao rng Dgn yraSytom .lyo^D» p*p d*j 
.îynyî td .îyB"jyayB>ya ya^y mywK «a nu DiBmntM*pynö*a 
-3*11 yv-uysy-z-v^iz n jrtfm yDMnyrj n jyny? pw*a rg 
ty&8D& :\s nyva ay^Dga yuTjraryajis ;\s inyo ^d k jivn 
îy;s* d^i Dsiyn y-^v, n »a .n .¥ vc :ynyt dsi .d^û3b> ny-rs 
TDDyii n ,njnjy^y^BH ,ti£'ys na "irtfyii n pn on« tt 
-812 jrtfm yD^v.y; n« Dsway n .nyjyoena n .ny^^noo^K 
jy:p*ip nyoa"5 "t ryjgp taw ajn tpi* nono /wk'*u'm -iy;^?n 
.lyriyc-p-n n d^d ;>•*>; vin pk yrafrt ds~ Jjnnw ny«t 
dît tyr,y; pk iya"¥ jnro^ona n ps r* .nya^nn dj"p cy 
.•ubdbhs nrwyenyn njn m>n *wk "hk* n nu ryajtf-îy^DKa 
Qpyiiy ösn DD"rDMVU*BTP nya^^jyo nyi ryii »nyoya^ Dmy 
ty-sr,y; pk (nanypK nK cvp-JuN--) ;;rr,s; n«a ty^xiiP y"J 
c«n i£ix lyrtm an ^m .û^oa» pk ïyay^jytD^ns dî$t T?a» 
.îyzy^ y^K^sa am L:;:y-Dy:i in û^d iio^ip n Dtny wyn D«a 
-5y n«a asot? cy- ri:yD^n ,myD k pnaai5 D^n psd tn« n* 
ü;:y*i3 ny ni cyi2«: .iid?ip na ::«£:s lyneny cyi njn^n nyo 
pnKDnyoDjni Dnyawjnya .tyr^nya ytDDis^p n na ?ȕ yoma k 
: nr» y;«i2 yv;x: yanm n ^an ^02 
oyi lyouiya îy2y^-cs£û^ d«t osn o^s tnv p^p p« .1 

•îyay^-iy^^Difâ na rs^s 215 u'-v?-ci:r; ,: :rv; pe jnaa»wjrj p* wjtfHpsmp 

n na n^nr x p« »nu na r«o na ryay^yoKT^a Dm .2 

.iyas ya^y-iye>jyö yrwn n na nwtànw 
-"K ^'D îyiyimp x *pw Via îïk cor« wrani csn .3 
pk rwjmDDxraö ,^i^p n d^d îymayare p* nystta n nyi 
-82 ny~ na "îyv^ya nyn mm nyoKa nyn anayotf pjy» D«a 

jp**d 

.jnny^Doy^KipD^D^ns njn pa pw-\p a 

.pgaatf wn tyoKm nft'téi ;y;*0x^xD ^v yDDyia h 
-jrua n« Djyp^ii .is^yö wwî m&tdd82 ,ix:y^pxs .îyasaisa 
wv.vï n« îy^y^-DDsy^ryj ya>5B>jyo ya^naenia d»i tk ,m 
r B^«a avya P2D ins nya« pk sranm diti .Dyö*KWD«na h 
h öan^n iyi w »pnacnytDDy m ,w B:yay-i jyo uni ronan tt 
TPijnaya "îyoniyj s wk D«n M îi n nu ymis^sa jnDKrô*B 
n "3 DD"n ûki^h ns rytrata y;nsn n o« nsriD :o«v nya 
npEPDirâ *no 5a *iid an csn onan» yttJ&Enyï 
-yv, .ns^miQ na "wiçtoq h mnm tf*aa .oyo^K 
-iï h« yooy^nD dsi pk ryayS - DBay^ya ays 
M»'a ûsn pap cyi avant ipdwodk .ytDwyntf 
Dfon ny ; njpftnDD'iirpi n nzs ympre nwDisDairi pn û*d 
ns iy:mynnî tm ïsmya pk oyo^mpo^Dinfi tk "3"Bn vi 
n pk dîpk î« .trams ne ny dsn nmn anjypip w: "übdp 
•^d « njnftnDDW n îyp »näm ,*nip .1x1x2 w: inyo bist 
»lEhDKaïuKD "i îy^yt ^a k d5x tn ,DP'WD ,iy tot«* nyDya 
-^r, ,NPDDga na jywiöB^nya ya^jy n îyayr B$«a *uk Dpiia 
ruruM n« dwdip n .nrujtfiy^a n mm -n .tb .k wp 
-8P rm«a îy^yT c^ü^ny:yj ryemKpnBK uïb> r**P î^x .lyp^ya 
ny a*w .rtj^nys^s nnyr îyjyr y^x .nain« :wm na uvïï? 
-»n» na Jwhsdip d*.v onyanyi iß/a^yn àxz ^ *nn tDi^v wnnr»a 
wm n« yivtD^ns h y»j ü^j m^Dax oy t^n .tDytD'NipD^o 
# ^c^> ni ,d^2c ytann^ni'ï y'n»x n ypxtD nya^ n»: ,nyp?ya 
PH> na o'J îyo^n nyjyo n ya^yii »*a .DU'Dia y^öD'mu n jttmD-DosytojM H 216 -s:b^ \v:vi DK-ijm y-^n h .BamyB"K \"p na d^ pk lias 
a«n csi îyD"-in$ îsp d^d nyi nny : pk ^nae> ny"t .B»a8:i 

.ÎKD PB 

-«13 na anaa yjyDKtfia y'no« p\s ptfa ûToonpy oy 
ponn^nnt n na ymD'&Dmfi vnv~$v n — Dyo^KipDiD 
h «a iy-i$r,y: tfvayM"« pmayftra *n na na ya^yn ,iyp?y2 
jny"î ryannaya w "t îhjwi« /îypfra jn$m yopnTiyö:iK 
PK .b^dsj&hjo ajjnDtf nnyi îy:yî .narw ,y-pm ^d « jiiikji 
-rp yjyriay:i vSsytyajw y^K ni du m« »Tyrans l*a^B*K 
-*u .D'ita i'd'û "t tya*nDB>ya .onyoïo ynyn p*o lyoitm "un 
-Daytoy:i yD^^jnoyn-D^ oy^n « DBnyn ytf m y"iyi:a «a nm 
p« îkp iyo .ruinn un ^s: ny~s rumn un 1x2 D"n*na ya^ 
•n*55a yoDya p*p ly^yotpann tr: dis dtt 
d^s p* ?^a x d^k ty^yo^pyii« nyas vd iynp w p*k 
"2 D«paya-Hjmya ya^DaSyspyj n tk rnsa ryoöw£ya"ii!MiK 
-■•V h ne Dtfaj"* cyi rypjirnya rc d*k3 pk nyp^ya vfrv n 
■:y5» ytfm h pu onruroiyM«* nom yaftni f yD"ii yerpp^ii 
n nu D"pjyan«mya n oxj«?ay^"K ^dn^dd^d pk iyi 
-yi lyDD'jgfcp yo"n h .yjyTiay:ü"K n ryeni* D^p:yp:ny; 
ryoD^isona cyi *pik ix tî re Wdhb n« îysny: d»ii »Dy îî/j 
d*i« "i iy:ny' dsii ,oy ryjyt "i ;rtfm n na \wr& n tant 
Buyt ryoD^s^sp yo"ii n : y^iu'BDsna na iptrma yoony n 
-n«n iyn rc B3*opa"no d^k DP^snspfo cyi wtuya dsv, ,oy 
n jyamaiyoiiK i* n i oa^yn nya^yii n« ,D**pjypjnya iya 
*iid 5d sud pn fiyö^runKiiya pk nno yoD^iDya n« yöpj"*i 
d^ik lyxu îyosD^ yB"amn yoniya .lyaynarc ne lyv^s;:^ >*î 
pk "T iyp'B> ^y?n"o y;:p h :ysio'DDma yt^ya«n«n n 
lyasonya ^t t« lypjyn "i ïyii n« n^ya bu'tvb »n ikii DAmwa 
■»»« d^o n:vnn lyn^n n« pnw ,n î ïyoïp .iy;y^nya ea^n k pw 
Vin ïyo ikp ajiTaann >;y; , \s n .d^^di:«^ yny^î na cyj 

.nyp^ya nruM "a rypiyn 
^pnyoa'iK tjix pnKDiytDDyii DrN'o lyri^us ûiu ma«» pk 
"îy-; na 5>ya«DP nxn t\s cy nyayn dsh ,îk ,cpk2 cyi ^ik dki 217 yjz^-s^z^v^ p.s r^ry; p.« y» : g? girr- 

-lia» SB'ftyryuiK h na *«œ '" pk lyona r5« jrnœpJnrê 
- \s h pu jrnriD'DDmfi n d«wtwi pk tob "^ nu îya 
tu to »nra oyaa xn^a na Htfss n ryjyi anya» yj^^yôjri 
-»h tswn osn .lyopaa yrtiri n ds .nyaiyi n p« wh tpd 
iyofcn rc pk oy voiras m iïp'ii .ssb in »n ngrp >trja 
-iB^sna n jranD'DDj'M wd^b'tb « i«a ûyo^Kipo^osna n 
îin jyp'pya nu pn ïyiiya 5itod»* îy;yï mn» nu iyon yii 
n onya Kam"« PK .nmrruB »n asn ynmtônra n stny 
sans onw Dm>*n n 5*ani timn >ant* ^is ^rac yiviB'BDma 
n« ny^wDiija in pk joftm ,û*n"n n pk dv nyns Japan nü 

-na pw UDgn va ni ,ra PTKBTybWfii #1 dm Dfrâairnh 
-y: np»na r:^ k Denyn r^v^ yoniyj "2 m »BJgtyj ïyi 
him ddkb -y nya* .ruinn njn to in« ikb lypnya-Döay?» 
ruytDL" üjnvmo pk nyp^ya yay "a r« ww* DiapTyBanK 
-n*t n« ßranttPrucB k ikd B^nrwiy: yö^ypniöjy tx iktkb 
n^DB^ri ïynyii tyunraiya n dsii pain m AmiiDnÉ atfia 
»»a ,bpifk na ûgonuigB n >pb5 Dasanin "vy .DBKînym 
nyan .rmnn "iy- tkb »na pu wwsroozjfiwn iyi yaftm 
dsi .ïynjfoyBKro BKvmya « n von oyas bï»b nyaftro 
jytiB tb .-on* k n«a ynriD*DDirtt n DaKiayn p5«a yroin 
*pt ps >m ,pn "miid *w p*k pk r'PiKBnyDùyii »î ny^öt 
"iD»DD»na dm KP*n taiK pia w DyD*KipD»Dmâ n pk kbu 
ma -;-;y2 on pnK vt PK ViK DDfiyj yoxy5 r nsns jn* 
h ps DyD»KipD»Bma im s, n rvi ,n«5 cyi na »mpnya cyi 
-yn ùy:y:*:>;;^ can ;y;y; urupiu»M p»b nyix .nr« d>: ixt 
B^yû» ^yp^ya jn^n "a ByB^po^s-.a nyivö^ona « ïia di^ 
ayn r "*ia tyûyt nyBay^w»: xrr^a ni va nrn tk ,vnri 2ï$ in 
ûjn d^b ;y:sr:v ma isn na bpj^bdj»« lyt^^s;^:^ nyi- 
■a y 5 1^ y : y - ^ 2 n fi ?n^ay>-bDaitnya»»n 
npD»B»ne y'riB« :s .pm^n n lyraj^H pnw 5«By5« ij/îj 
-y: nyomya s na ?,^n iy- d»e ;y-yr, ûnnyaana n^: îsp aya^n 
^3 Bn^BDnpy p^^s o»n n ni Shwrôav ï* j^insa^am "lyD^vyî y jr i fr ppay w y j n 218 -*n lyTfcö'D n lyafcm pk .php m pk ya«5sp-K-py:s in 
«nypiyrDosyrj'y; iy«iB « w Dannys vi OT 
Tra:»K ïynnya "iJKtospo pk pk rïHDiiwn in m«* 
IroDyB-iarîT. yayainya-nîK om ,anjo nya^onDaya^K ik dths 
cy:ys$ i'bmk ûayi k DKny; lyasn -,y;y: yaav h DDftni B'tf 
cy~ isa ^yaK .in» 1 p*k iKa a^n k tya'tfprcD^K ti pu» 
Et rJiyii D»pya ïyasn pk "na tîmya P*i» n"a ;>:>'î tihp 

jm iyiK lyasn rmnn k 1 roiwi iy 
ps dwud yonwa wpatf DJ»Dixn d«i ixny-oK nn ns 
ya^yn w? .di^ss na aanyûya-iya n .nru»« pk naitoyana 
«- .iy:yo yte « tyayaiya'K Dtwa vi nowi to5i"d yaar n 
Lit« i«a nvpîvz vwm* nao û'J iyaK vi cy bStowi 
»p^ya yi^r, *"û k .ivïîvz yûTP^iPï na ûPomy tan nro 
bas ,DDy: yny^T w työwn -uns wïvv ny"t d*i* tyn«5 
ri« pu pk nmya Djy&Di"o pk "î "3 .nrma ny"i îyo^yr 
pk Dsi nyns ."Basa yotny h *pïk Dan. k dvbmj"* dtk 
oya^yn .Bayn k ronyiDona ws tya*a»p ,îyaJ*5DS^n ptfa yaia 
nypnya lya'foay^ya k iyagn re B^a*tfiy h lyayaya »m D*n 
tos: lytDtny nyt pk rtfa iyo**D*K kpd t*œ on tks TynnB 
■ptotpib n »n dpjib .ûayi yanm dsi iyaK juinn in W 
iv wnratn) pk D«#rw ye»yasi"K n nu ppatfw» 
irnwwa y?» îy^yT »uruma nyis Day:p3"5 ny"t non-iara 
lynypn^D^ cyi na oan cyi *pik kpum wm v^vv tpjnaD 
m .tDyo'KiPD^sna tra nyiK pk dsi .tnyamw nm nya^K 

.îyasn ^ii psarn^ 
iw ;y:yï pk umya py:yt nya^rroayp n« carpaupenip 
d^i tik "iyas ;ny~i:y^ ?"û ^ pk ^-^v^ pk E»n»ya vw ûx^k 
Tsyt^KipDnDiriB pn ö»n t«ai»o .tDyD"KiPD'D«ns p»p D^a pk 
y:^yr, lyonyn pk lypmD'imiirw yo^wa na ßrampa nny5 
nyz^ .oBK^'nanp tyaya^sya iv naa WW2 r&w yonvra 
-n»o ya^yii w jriyiaK ^^ mi ma ntK ,d^i » ny^Ka k pk d«i 
ny- î^k tyû"pns5p:iK vwvi a^w inwa en^im r^K rua 
P^k ÜPK2 lyûwa ny- .nyp^ya-iiDsa wnm n î*2 wat^ 219 îyny^-DoaytejNi pfi jnaa»Bfjr-3 p« y^K^noj? 

-2N % h dt"wd .öSN^'nanp « "i ty^ira dotwik iy ogn pw 
&sn îy-ins* -îyrsayr n pk .lyajïDS^nya w«t na ûyûH-no 
« typBMa«* nmw pk mtnyttfK pk t« .nmiymn îyasa«a 
p« oy na ,"Rt D'iytoiD nyi to ttot n ty^y; re iycs: « arua 
■=id « nnyî "a »TûDnpy &sn DytoD^D yrtm D*n îk /lyan 
n "3 pntf"D) yanya^a n "3 riya ,aa^yn k «a tjpûk .nyp^ya 
D"iy&*a Dyi w ïyanya T$ro*p n lys asn (yûorpn ycao 
»t^k ^ii (yai-sntasD) ùBHurwstû wur&ruKnttK ivw na .*n| 
pk Drôp htm nyn« ,Dyo^8ipDnD«nö n ty^mom« iwy^pso 
Dpy-in î«p n« rtftwm pk BaamyrnD n .mya « tïk 
.DöKBnyöKa lyn naa rmsn iyi .nrum apnyoya rix î'd^d 
dj"e> oy .lytfsaotfp n« îyajiT^»ojy tpn* &nay:i p« ,tûiypiya 
p« y^sn D'nyoKa Dyi "DpjntMJL ïy::$ri iyp$>ya n îk .nyas 
-nya*a n«a n iyttf>«n ,n rya^onyan; ^^ .DBKmyumw nyi 
lyismy-mî nyi tw Vî ü^ny: naiyi ,11 .ïs .k l'Traiii 
pk tî aayS nyüsa -iyi m^yv* trtf ,*iyp5ya yoniyj «a ama 
TP n ryani oyi .uv*:^ pu Dr? nia pn nyn Dosa îi« aya 
-nytDDyr. a^iyii nya« tî Diy^piyi to D'nyma nyn ^sj nyn 
-ainnrya nyo'Ba*« n Tin nya^Yasa n« •ny'üisps ^d n pikq 
onyianya ny-irp /iy&i» n« "uwp ïy^iiï tytsnyn dkii n» 
tn«,8r n iyii nyûio m i* -lya^a nwp* aai* *isj ryjyr "î um 
n »"»a n*pp on"« wi n tî ö^yo^ frnryöo .nyosa na t? 
iu^»ë "2 n« ,5yDpyyoy*via d*d .nr&in»n y;H:y-iym niP 
ny-is »yananûsa h BBnyn nyp^ya ye»DKas:wc «a nyn ;y^o 
-DMiDKDtpaa nya^nyösa nyi "qsa îyoyj iy-j^p h îynyj dst 
riM .xwiyrrSyp:»? pa an» njn Disnyn oy ikii .ûifin jr^5 
."u^P n asn n î^n y^^xa nma "a oa"5a a«ii d»t ixn t:i«n 
-Daaiosp^aK lya^nyoïo nyi ^j nyn^p n na îyan dsi t^k 
ya^yii oy^^sa yernw*»«' v:v vk .vïvmi nnyr ^i^i« jnrï 
nyiDDû^y nyn na ries nyi î» ü^ny: ,p^« nytDayo r^5a iya»n 
-y: k ryosj nyn dkh yi^ii s, n .tyD»ny^^D«a im« iyt2DSD 
-y: tyaymya dsi p.* aj«n nyn ikti ,diî$i .o^pa^oam wh>iw( 
tjhj^p h îynyii jw5 nya^a^n nyn p« i>^a nemu nyn^x iy«n pjirMBap^vyJ n 220 «t Vi ttfxnjKn ,önyt ryo m .nyoïa njn "sj lyBnya ruyöty 

.p:y ïyDTîrôaDUp inyt k non 
öyü s NiPD'D»ns h n« y^n^BDsna n r« ,bî"H pyn .n 
-5yr nnyt nyn »*a jJKnyiwiK tmt n« D^pnKaüavmHK re dtwb 
.n .v ,ym:^^2 na dSkb nyB^DD'TytDpfcriKa nnyt n« vwa 
iyaK ,a"tt p'K ijnna ya*5oy uyDWB tyasn ,öya*ö pk 
UftiUS pk .û"n iyt pk pk im«« nva nK vï "i tyo^a Waa 
ira ma ya^t^K lyfo'K ycnginp n vik us~ Diymmrw 
dkj*b ry-y^ ,w mn nyi w iya« .nyayn »ni d*d wnmi 
■kpk 0'» lyoïpyaD^K pk cy ryojni nvw n« .îmruK t* D*p 
syo^aiK n« wivt DtiDW asn ,Bnin ryanayoïp ûxn rywmi ix 
pk ymaipfcB n .nyjyo jnjrHK «n* n iks »k n« in»« ikb ^ 
k D'riK Dun h« bpvib p» SyaJKo a*5ra ry:sBBBTwy 5«By5K 

,*iyp5ya yBD-tfm n "a >*na 
b^: oyo^VD^omfi nyi îyaya i«nya ïyBD-i«$p Djn iya« 
hK Denynya ra"K bspi ya^yii ,*iyjyB n na oaitnyö«« n rm 
v:v "2 T^ayo i«: pu ymas^sa n .bj"îi pa •$; Denyn 
n mi .b-iki .Bainys^K p*p na lt: ryo^n ya^jni ,iyp5ya 
*Dy n jnanrm ; tyfrmtMy b*j Skbj^p dkbp « vi îkp öenyn 
îyny: n« rj:v'i>ï> îriyii .butwpJkb ryaitf dwi TUPSya ya*5 
.DKPna jnJmw »iîk ftaa Dairiy&"K n pk >-rr, »a .tomim 
nsnto amp ,B"p*nBJ)R pic :ptêw Bowa Biyu dsu »na k îk 
ptfa wk tanyin Ssbbbk .Tyrsnya wk b*b lyBKro wibp 
-nys^K nyi pk .tyssno^ pipuk ryayaya n« îsj ,- : jyo^ayaa» 
^a DupaniyDPJM na urun*B n$n na ftnnitii in w»5 oan 
-'•Hn 5«ddb«i tt nrunnya ïypJtnya y;nK" n o^ .h^d nyi 
îk na d*ii a^iv .(«an c^,y) lyaröyosinsa n« îyyi^ yîy3 
i^s:k n« Dno nyn .niy^s Diy-Ks:y: rwtfyi ü^ öiyn njD^K 
,n:c^K îk na tyasn-njiDn dkt .ty^nyoKo nK w^vp "î-wîk 
x iKa öSKioya ?toa tsnyn pOan^iy î^k dki ikii ûikt 15'Bk 

,iy5nyB 
nyi^ya jn5^i yooi^tî ^t »a ïk avov^vz d^ ïitki ty^ 
/îynnyï ; îkd ih^k na miMyi"M d^k D3K-it3yn a«n om ö"ij;n 221 HEnfrtwpptog:i î'. s ggggj 1** r^^y 

pa roc P'P D'J Dm P* ,bdim k rc lyrrôyj tnyn i"n « an* 

tiv *r»n îy» îik rü^pa^rnöDDiM na -is: .DyD**ipDiDma 
DDftni d*e d"*5sö oin ni ûpjis ,p:xirj;; « d^s lyramoya 
tny-ua rm D0n*fi iyp5ya yanm h ädw on 1220 r« iya 

.yb ni 

iy:ye (ynyttôy) ytDDp-i-«üt^ n snunw ryaisn d»D3» «a 
-jh Ton in lyasn n* isnns yownyp n« y&oaw n vxnys 
jruoKiw n d*o jyp^D w d^j in ijro'n 

-*n ly^jyo yivû*ona n r« .ruyo n ph butop »n« dpjib 
-sn *n "n n^ns »Dyû'KiPD'Dmna P* iyay5 minyï laain tya 
-y; iyn»n »n nonc ,ty:uinntya y^mninj** yva D^nyaya lya 
iyrïxn»D nyi loyna lynya r« »n n« möpjn3WK DSruitn 
-5$»: î"p tr: rynsn r;;y-,^ ye^DgJiwwa n .D*n"n na spiaya 
-"s nyiPDPJ^DDJ^ lyan ïy^iJ^n n« Dm«n na tnaya cy:ny- 
onaa n» nrn yv^yr\ y^x oyoa ! lyB^yo yivtrona n in 
pk nruinnrsra yftnvwü»* DKnyj ryâsn .e>jyo îsninrana nyi 

jHDamya"* îyr.y: iy;yr 

.^bdp .« iKDyamfi .ipns p»d j*?«anDy nyoonya ny- 
pk jnny^-DoyD'KipD^Dma nyi na Dia an pk tk .ina tny^P-iyn 
.pnwanyDDyn d*o lyasoenyar'« a^ayoe^ia ny 

■nya wyow"ö niai ryansn cyi pk p* ,iynyi ;sp iya m 
.lynytyj ryagn vo m .cyn a*5ra .nyonyii p« *pkp s ^ypn^ 
ya!?yn ,5yopyinyma Dnjruitya Ȕyo^o^ymya yo^y: dsii 
-ya ,bb-i"ïi na ryon^a yDD*DB>ya i*a Daanöya p-iKonyoDyn 
d»ii an a^ra in« pk ,DyD'KipD*Dma 1x2 yiy-:x lyoaKTû 
.turêKrônins ya^twyo n 112 tyo"* y^s pa r« ,re 2*; *au tk 
no^Doma n« DPD^KipD'Dsna trwDDnpy om^n ixn ty2y: D«n 
■ny yi^TTyoya» ^ ",«2 ByDwpD^es-ia n nym o^kh "^ .y^v 
,T3*DBninin ryiro^o^ifi « 1x2 t^j pk ynrmy^ran na «u"w 
nyi n^2 tD^ tiK ajusta nyi -1x2 nny iy:yT ryopaa y?« nono 
.öyö'KiPD^csna nys^ijnscmx m na yrynD»a»n yanfl- p pjy te p j »n 222 .jyny 1 ? jnDtn^mpfî-û^ c«t pu tthnn .5 

-jjtfKnyapnrc &v\ùwu yr5'ivna s DTDD'tpy nrn "a 
.tyaiijBDïrw pk ny iy~ yaftm "a ,iy?:piB yc-v.y: »»a Ptèa û"p 
-jyDyi^ni «a .D"pjyo^y» s oy r* si tf*B« hm .dm n «a .n .i 
bon vw üiT.p ma n n« .Trr nya^ö*« oyoa nr.r.n asn »y^ 
•îi oyoa DaRP'natf« nyn vw Tjn» iyay$ lyoïci^myaro^ 
nu m Dpiia oa^rvya imyii yDKT'rnyB-o*j .trio oyi spw 
kmq p*p ri^ii "a pk ikd nytMn«myB-D*j « :d'bbod nyi» 
-wx n nyi"« imji* ^d « ruwin rrêm n lyavn nya^'un jro 
wpyîMv s imtfi to p« cy Tri"* ,tf*B* Hed5"b jnanwS 
îyn&n ny^nra yoniy: «a Jham&xm P*0 möanoya k n*D 
pranns lys« ftaa .nnnip ïyv ny-s p*j «a tf*B* rumn wvn 
pk >"ö « "n tf'aa D-iyii ö"p:yoynyB n .nnns* tfyi« n» p»j 
îyD«o »m >k »oamya D"ii m* -iyp^y2 ynrprôws pw Tiy 
-ymtjtD^y; DKT'myfi'tpj n« aai*» n na imo»* n ruinn i^bm 
iyi«v.y:i yDm^myB-m n îy:yr ryana n "a ï5*sk .njnyp y: 
-"ûp yann îy^s* onoyi «i lyagn ny^n n »»a nu .oamo^ya 
enyt nyp^ya n na uitrunHiM iwnîvrufn û"a ?mya*K .ny 
n .TOtfruatK n üKny:i Dgn lytaKi^n bpj na »ud iyi îk ,îy» 
n^nn oys^ P£D m« rDyDD*atfyrnya îynsn lyasoTO yo^K 
.y5« &y£D iya«n »«nya ruwin lyns ,ttxny: 
hyayo yon» ^d « na pn-Dm^mys-tM cyi pu pk omys 
.y^ra^sa n ^ nu bpvib n na pna-vip nyann -ijn anftr ^ 
Dur. ,oay^ ^îk d*j is: wyöM^o ^kï h px ryamtoorwia 
,3^n « tyasn re lyriyoerya r*p ^nma DKîDD»ariK Da»ftp* tr: 
tyûD:yttfyîBK nniyj -\:xüv iyöKi^n-iya-0^ njn î*^ D^KBany 1 
h îyam üj^n :D^n^yn ^yi 112 lyo^ï ynna r:x; n pk 
P»mi yny^t nyp^ys sn^ii n "3 yosr^sfi n iw y^nanDomB 

.nya 
^pvkî^i^ h t^x üKi^n "un n«2 tyix^ nyöDjna in 
lyu tjnn^ n îyjyt .nyo^ii dsh ,nm Dtyûty yo»na n p* ïDBia 
-jy^ n pk ö^pon» i- i .-wtây p« nyttfy r^« rwvin D»n tyo 223 ipapfr-Dttaytey:* ]\s yiaa*py:» pu y^g7»aney 

-inyo r5* tmyay5p*iya nyp^ya ytavp^ip* h "3 lytaDr-nya y» 
njn nrw n« tma nwn Jn^ii "a jiiainn to n nnyo nij 
-«5p iynsn n» n»"anK "i n° no .wiw na 5kiip -lyBDrsmi 
-ny*ia wu* "3 n~K tw d*h pk î"v£"û .tye»a*B-iyiya y* 
« DayDW"n 3"ïi osn ^ pk Diypnya Drôp^yiria D"a .p5«j 
nyû"ii .ny^o pk -\wp na aairrny h ^ n« rnwnn na fainj 
ninya>y5 "un 3'5rc nnns'-DD*n"n h nyryn îkd d»3 »nj^ 
-w n« aan^aona ijtfyairDyasna ny-ts nyrtDD^a p»t naa D"j 
-y: nyn nyn D«n mtk .nyrayS 5"ta pk Boan-iyta*^» oyi a*5 
w tyaarcireya tawa îyo trum ryoDa^oayoo« pk antrDtwyto 
rfa ,5yB8taimö5ip nyi pk oy lysyn osn .om^mya w: pn 
n vm .nyoay^ya sn"a «a ïyiw-Doin»"n n imyn lyayn 
x ne Mya^ayaiya n na aaiaKa^aiya n n* B^Ptnya^anya 
-«mya nyn na rn wn îy-iy;y5piya .ynîKP^vpî? lytrwari 

.îyay^ iyo*o 
ûantytt"* nypi^'v: n m .îy^xT y^>K nn k n« *»id dw 
nrtnDppftnu'K nyi pain k nnyii .taar> D'o o:«t "iotj 'no* 
csi m* ,mmim n« DysayByiB vîwx h taiyaynya •nttfip 
■fyi r^a vi lyayayaya ny:yo ns «nna yanayosB tï a'û^nyayi 
lyeoyo n na nrwiim n» Bran««* n /îyayttfyr n« lyayta 
yawïayaya wt n« bv^bosp nnyo na iny» v5k tynyu 
iMniEffirtmi .*ur«nw n» nriyw r5a nyanyï ta-iyii aaiDK&w 
îyrsn nya»nBHyawMn ^ D a m .îy^onyï unm si v* no 
ty5»Bya yoynoDî>y b^d tyssss^DB ty-iyn^t? iv nton w tnîa 
rare ny^KDisj nos nyn nono .îys^D ySKöi&a d5k .rmwi n« 
yjny-«?o nyt:ix mi ntn .r5"ri:itttf n« «^stsib iv «t n«a t^« 
n *ih2 î^x ,îyû8Bsa'DS û^d tD^ynna îik D^yn^^ tDBK^yryj 
-»na « "=181 nya« pk oy .îy^ynso pk ö s : pnn t"p îytDD^yiiw 
■»m îy^yû^ivpyr.» moa tyosnyayayi yansn n ta« mya "»yo 
-o^a k D^a tu« iytD"pa*nya yonna ü^d tyt^ayonita^ip .t*-rya 
iv oia nnyt *qn îyDKB ü3 s v ! s;23 , ' , '5'3 a^tao^a o^yp^itaay an'nt^P 
TD « iyw onyiauya t»« n»on ta»3 n» îysy^ tyDKn^mya arc 
P noK "qMK î'k o'n ny-iyna^ njn na .ty^aiwi jny"t D»nm jwmß-DBaj^erjw n 224 n îi/Dxo ûKvn nyi lia ly^nyisa yny^yT»« pk ynysyn t» 

dts5 îei« lyanwmsa « *in« .nrocarpuarm do pk nywiB> r?K 

njn pn an« jramö n ,a-iy2ttjyn.ya do ysaia n pnKDnyDoyii 

.îynyatfpnya nyD'Mi n« ^y®")) m dkvti n tsyn dbjipws 

"unganron nyi Dsmyn nyp^ya yi^u ^d « «a — JBHTWl 
(ronwi x ïot"i»D r« ryjmrpwn yy'iDDtfvyi n pk r« Anara 
hJaiKiiyjannK »m *pïk asn îvd dsii a*$ra ,D"pa*^"*oiK d«e 
-do "un vi DDny: ryanaya y:nr« ös pa jw» ne ly^ « 
ïynsn nyp^ya ^d k .Djnrôn ^d « "2 "MKtife nyDK-i^mya 
i,*u»m n ps îyj^sDDyii n ,5y*Bff«a m* jrôina triysyriyc 
-y: îyaKpya pk smn nona ,pn pk a*5"n pk nyms D'smu 
f«p tyaitn do iso ^sjss lyB^DD'.nu n .T$TBitnya*M onwi 
tns wa PK ."rmn v? tD'D do tè'B».. »nypnye lys^Dsy^y; 
.-osDtr^rtf: nyDKi"mya-DO n î&nsa 
jfto»M ryn?) pk .ny^oy n "a Dnjronya .im* n «a via 
îns o»n dsi pk »pnjïK pk B*n"n n tk .tmura iyi Dmnsu 
»nu db .DiDjyDDnp Dyi tin« Dtfaj"K tyjnhmyj k D«ny:i pas 
jbwi *niiD& îyDK"i"mya-Do ayn 5ins "îya^m nyi dtd^psis 
DnyDsa-tyDTp *i «a in D»n n?« n« ,wri"n n nyn^K iya 
■BWMin"? yfo pa ^ipmiy^iK n r« ,p:*ny:i nn Dfrpnuwy 
Da«nDya D&n bw îk m ."ttyaiD-^omRp wto'n « pu ryo 
-y>oay^ya a ins pd wîvwn cyi rysjröawDnsa nyia pu 
-5wi lypjyD yj'im .Dan*ny:i do d^siï dtm nni .nypTya tya 
"un n« om^n d*d 5ia pk my n /pftnyoisuiM ryiiya tya 
b*n pk lyanara yjnsi h pk .(ppût) DBKP'rtfina d*d ta 
pk ,aan nyaftm .nasD^-o^n^ nyoîn^mya-tto nyi D^yvwsiiyj 
îyoonya ö s : pk n^: -an n»no »ti'P w na ddkd nyi nai»? 

.îyDy"iyDJ'*ny^oKa yj^p d^o 
-^yii D"pj"i3i« pa yyi^K vm#i n tk »aanfti itimddd0i^ 
zs '«n» ddsdb' .ivpiv^ îy5>yiDpyo cyi d^o îyumya &vm yi 
W\V2 lyD^D^y^y: k \y:y: D'Iû^ok ïyivop;^Dj^ oyn pa 225 ïjqjrVDBpj^Bfjrj ps pB3*wjw pu y'jtfpvmy Tjr^^DKa Djn na lyDs^BryaDn* .y^eaa p*« na in^iü^o na 
Djn *pvik tt *hk >533 nypnya ny^yiopyD nxn ûonyj ,pnp 
n n« D"p«n"B>y3 h onnw yrtfjm ,d"pj«*uik na ^soyeà 
-oyop wp?ri "an Dnyii lyttnjmymyrp* Tin n« ,niy^ 
in nno DKvn lyïswi un *pi* ryasnöyrunn« tik ?ya 
Bjn na tD^pJ'nji« nyi roo m^yDBnwg yDigonm n jp?'dkd 
st îsp tk .#3 p*p d*j rai* PK3 pm nypnya wd^uivîvv: 
-«* h DTjrmrys jjnyftnjn k D'p-iscnyaDyr. ryt«#"3Tya du 
un î« .*wnra n tyiwi îy:yr nyr^p n te iyDy2£> n« esinya 
.Tto:>'£y tyoïp-UBDEns do ^»t *iypnya-DD3y5B>yj wîwzm 
m yn3\Twn3aivx Tin nyn« .tyana va nytMia .o^nw pk isj 
*ikd D3m&y3 D3«5 ,n»run pu nss &2)? dsh oy?K Diyn m 
nsn yDD3^vt>sj n r*a csi tk f DJ"e> vd .;n:n njns pn:i« 

.unySp 

5«t3 njnpopK -ßn *njy"i — jytyöy;i îs srojmûff n 

cyi ddkc D8ii ,^jyc û"3 vin .131 "in p*iny3^vo*o oy pk 
*y: 1818B iy;yr ïyjyiiûDyuia .n n urniyj îs »noan« ryoeny 
»na h ynpyii «a .(ûm«a .ompsa ."lunga) nyp^ya ymii 
jii»n »»3 Diy n iyB»ira lyaoKp n .dssjk wüwj cyi d3ko 
BD*5d*k ty^yî Cv, .tg .* nyjnyn rurrvrti n n îyruy: is naa 
~s: ,iyaDKp-:wn usa ryoïp iyj*pi:pH yDmyj "3 *pik ,o:ypy3 
Djn ï .-.yrr dis »na pn iSKarrua'K pd nyöany3 irr yaSyn 
.îysna yû5« n na ryaoKp-Djm n tik îynyny; jruo ryriri 
-y: û*n natfVK pk .ymtfyjyfi www re ajisjnû» n .2 .¥ 
nn na .üTjrDimrop rytrcyS dis P3 ;-;d nyjyi"« nyi DBnyn 
y35yn »»3 .ty^ia ï^bk .lyp^ys y-j^n -î^o lynyt a^r nyiy-jj* 
Tin iiw .lys^^D T>n du lyiyn ryjniya D:yt3D:^c ^n »na n 
n33 ïy>na n ryaoyp jh^mi ys^r.y; ^3 .tî Wxtw n« oy»»3 
y?« pu /nytoyp^p n r^ nn^K «3 ,*wn :ny:yo n iwny: ix 
yn^mm dsi .ly^n^ûK^ yi^o n pk i^sk .îy»n] nn^K 

.îy^ycy: iv 3Ji3jnt2B> in\s t^k ^d^d 
5>2^ D^n .nypjya yooyo n »»3 ypsv ni^aK n« ^d « "3 jttMTfi-ooajrtojM n 226 


•Ptfa njn ,4 Sya^KP dsi si td ïwwrun Kmw z:n 
jytaUHUivnBM .6 

-5>ya yöorrn n« yöo-pm ^ të^a* .vtojy&niK pk a»p5ya 
m ïïW2 pa utëD'D-DttiniîUK n .tî um» ith iyp^u> ".y? 
p.x -cy-is ,~otpim #"ts: rrya*5 «aarnmowa n tyjyi nyoayto 
tw iy;$nû isp *na-$*iMyp k .n -îs k jyz-isa tUriPTDU» 
h re DTö ö^p^yö"** h .;rTv a:ia wm ürw 3"5 im« 
pa iy;^^D^K o«n .top'dv k »BruttL'ntruD'M yDDa'Sa'tâuiii 
pk pîjuc pd ara as ne 5«o « .Tjnyanys^ya rc vi na pm 
bu D'o c:n .lywtfyöBnga yijpj'ftn t^o oaupnya SgDoa« 
ion p« nnwBn!« "îy'nDK *un jNpVnne'Do du pk yataani 
an d'd irmmya pk nyrtfyii .Ty5yay:i i* roinm njtfWDpjm 
p« mnarc 5:tf .îyDKi yi^n n ne asiate n tw .ö"P^ö"k 
Spi rsnm oyi pu i»: 5yîn«n ny"i iya»n miimî yz^tm n 
j^i o^ö iy:yr osn duîud ytywftn n .wîyzyz is n« TWia îv 
-D'vw inSa ty;yr "i .yptro.na bu 5«a p*p pm iy:yr .Brwroya 
pk f ö"p?yo"K *un pa pk antrDDay5py:i cyi pa ryopMiw 
PK myrpaya"* td VI DDgn «i m cy-as: »oeny nircya» 
îy:yt pm dp^dd^d a d*d DsynyaoriM ummya "T ty^yr ,p^a 

.wîy^ ixn pa 5»ns k unvnn 
.navra .dimd Sssy^tt ou m» tnva îy:yr ty:mvKiDKD n 
n tyjyî jn^vi n "a .oyu*$ ypnytaaj'p »m oawn 5>wtf"û 
is t.t anro ynypnKDP n Dftvn pm /^"»ds/p^p inys >5aa nyjyo 
pd n? duisj D»n osn nyaM .ty*na n un^K tyra pm dtto 
PM y^.y^na n n^n^ f ma nyi pa i:xr:^ ïjr^a^ijnu cy- d»q 
-»jyii -D k ^ddq8 ryiyt «ï nrcmr ppria yy^ynaioiK nny» 
-:xnya îynyni ya^yn yjy^ iyr»^« .onn^ayn p« di\s^^d nyi- 
"3 D8i\ ,Dwyi vî D-iyî'pnyï ^kî h .pu ; dtbk^p» m D?n 
tmd h y:i: pi^a »«n^mya ou lya^^n w yp'tn n pn n5»w n 
nys pk tyvtf w tt n^D inyc iyi;yr,nya >n osn n^iv .iyj 227 lynj^-DBaytey;; pe yaa»»^ p« yiajfypnqy 

tpix »"pa'öa'ii Tya>ayu iy>na y-tfm h îyjy^> <>5aa .îynyanyp 
ruf"i ne tyriyron« oyi *pu* lyT'K lyriyro^K îya^aynys ny^i 
Dyn jrôTjm Sa dtip dis îyansn ayi px tî îyra yatyn ,iyjya 
tynytapya ny:ya n na lyaaivx n .tyma yny"t na pxö^ya 
"ws n »a .(in na wya"*) lyyaanta-Dyan na "^ix p^?"û 
n^dx Tfowann nyayo n ïyagn .taiypnya .nyp^ya yonn^ 
ns jyoynya îya"5a lyms mD « m wînim div -tfya nyû'na 
p« ntanya inyc ti« tyayt na inyio tï jyi^ yta*y^> h d^p, a*5 

.ty^yaya n« lyan^a na ddjip in 

-Dtaay^ya ya"t &Q vnvwv dsi wwn dï* ddip lya-xn na — 
-"•de nyi .Srpeya pd xîx du to îyrnyo mm h "a ? jyaxan« 
-y; « ûxnya au«« D»n rao nyi n«j rx ,tapayn touwn «tfip 
l"p o*a rjrt"ii nyp^ya ^d « .t^xa nyax px dxt .nena na Stû 
na ntë"B yanya"»« y^x »î lypyiya to5"ta n« ,cyn na idd 
5"ta « »a .îyaxanyrDtaay^ya h nn n ,nyanyp ny«! 
— îyna h taypxa îynya ynyiax »a nya .nyjya h taypxa îynya 
;nn"5p îyn»nyj tyasntaya lyayt aaxaaa na .anao oyn r^yn 
njnxoxD n "a .ttfyp na aaiw d?x nyix jaiTX * d5k iyi» 
px *n -2 rnaYT« ; D^aya iy«i rypynya w ntsna ytaoyna n px 
jnnas n« lyfoixa m ^pix .lyp^ii rc Drpx htd yanayta^a« ïx 
-*n n« -oaarp* iyayt tyma y-tfm ^ na p'tatrDaapp^p ya^ap 
px .Srraya-nyp cyn o'o nia ra tauixa lynxn nx .ïyfona-Daaw 
B"ptayp»a h px .taypxa tanya nya^x ixii ,taa«^^yTya k 
nx ,n^a ("p D^a t^ m .^Ttasa pk "n^iayta^yataDa^î 
.îy^nj-oiaay^ya m m^ iv anao nyi- x'^siy ta*»j *qnx tapini 
«a n* na -\v:ï*2 ^a >« .Syona-Daam^as a^ayo k ta^cyi t^ 
î^njntayD-tay^a x "a ^y?-i^pp yp:^**rip ya^oanann h .jynia 
n na o^poypsa h nyi^x iyaHayö^a«an« ^d k noxa ryayr 
nya n tx .oasrya D«n ny^nxan^x: nytatanya k .îyma yn^n 
-ya tasyn trc .ta^ptaypxa h nyi^x nnyo ta^n ta^ptany^^ 
-y^ n^« ûayi y^Mi yiaypsa ta s D aaxaonK nyi îk ,is:d tapnyo jMmä-DBöjHBtya n 228 ans tDSK^ytw h njn«« .öaKPjy-p»$ y:pfoDy^y:i n ny;>j 
ttuitvft y-iyma ne tob ttn»tor»fttn Dnrmtya mm -wkj 
pk B»5*nso ma d*j pk m j«ç. :tf»aa djsi nn .iyj*tf*D 
".»"poypBJ h ijn"« .työBKiwin"? n rwnn iv r;yr, m« :^d 
-öypKj h ryn .ttfsDjn nsa ptfa pk d$i tk ,tt ütwq&wb oy 
-y: ryagn lyeoyc yona jruo nytM*uniy:iw k rn»iiw pk d^p 
anjyiojK omit nna na ï^zy: k ty&KPpa nrtf'M û'pk d^hïi 
.nyonypnys k dp:ïb iyi\yj ph kvv ftna iyn nyaa .ûiBnafo 
-ya iv -use? n Isa DDxiDyn pk DDyB>y:i tî ryasn ijpfia y-tfm 
D»n ,D*y^8tt öd^stibw iy- .tttf"t?-Döay5B>ya yiy^r typyi 
k dwutd ösn dsh îvi^q k wainon bap rytsypiu k pk 
k m »maxiii oy »oy^ya -»nN vi ö»n W?y\\ iya« AnuSp 
.Ijnwyo yioyia nxa nöiVDHK »na n tt D^y^ ijuc "a wdp 
■y: m"~i lyannyjjs ttfssyi oany asn tt"pttypKj n 
.Dwate iwmB iv awmwms tî osn ^jyo nyi rmi .TteaySp 
iv :n:o on na îyopKnyjDMiK pk oya^yii .5n>ByrDyp dst 
pk •DfrpmiHy vtewp I21N Dyi *pik tnyn v û'pu$o ryamta 
h pk yavy5 n "3 .w^zyiytây "2 WHttMr ^-y^ erm 
nn na ^o iyi ptfa d*j vnmrv ryanm tan na m-im 
-••n na unyirirMMiKnya yrTnoa d^t tpiK ns: £»n3iuinn 
-»i ûjn n*o y^oy-i: n vi »1 ;yn^ wun rix .ö"pjny» iy 
-or« nyi na 5"tj « v\x W? tny- .îyttfKnya iv ûpkb jy;n 
öy»:-is .d^û-d»d'' pk .iy»na "a s,tdm îy^ayDDy tyiiuDpjio 
pn nrnna n typinya .lytfyz y-£»u »a r;y^ ya^iy^a «a n» 
ö'd Diy^nyn ,îyrxT yjyi^nya û^o îy^^-DD^y^^y: yny 
-■•n îv niaa ryait ry>na n rya^yii ü^o ^yo^o k d^k ,^vTt? 
n:n .nnyD ny:ya h y-tf^i n ^a iy:yr nyanyi .iy:yo n îyv 
o:yoD:»o îv^vt ytfw § tnrm n iyr^ noya« .;>:yn inyr 

.oypKj injyö^ia 
iyi"oya?« îk ïyi^ry; t^k û^enate îy:»itD tyii ,iyt:y5^ 
-ya ï^k pk n«av»n lyn^iiy; D^ptDypKj n .toiyp-iys ,vx ,:n:o 
vvwi n Tî îynyc iK2iyi d« .tjk^ k d5k tmnw ü-tkiü 
-jniva» bwb vmFvowwQ n ,o>a r«PM ryprnva» «prie 229 tyajrt-DBaytey:» ps yoa'ffy; pu y^tyanay 

tf*a« Tt ira^ ü>on» jn^H yomy; na .11 .rs .k &:b ny«t typ 
.nyaa'a nrn na lyx^sp h iypni ix 
-d^« .nww^sa .ttrr« "a P*t fo D«n m ,D^;r;;2 vwim 
OT'foSP n na aanyaay^ya ya^Doa'p n ; .11 .t« .a ny^nd 
na tmotj'k h m wtâsn .ïyûsoayDsn h na ranna n *d 
s d5« ryannyaa» «inKDiyöDyii D*tf ,vï tyasn ,Kpny2x rua 
-y: Djn rypynaiva^K ,t)aytoa yö"iix d»i îyvn ix fyD'tjj 
-y: yanm D«n na .aanmay îk ryasn ix nyis antroûayte 
TiKiwa m« amn Tin "i ry-yr nyoyap Deny .îyannaya ix àTij 
jovwiïn '' PN nyan« r"itf«ö iy:yr n« ,a»5"n imsuya o»^j 
njn t*.k tasn ï"? înp ,p5sa B^öpsns n anayn ,îy-pa h "n 
;n;~ tan na rya«D ix DpTiiyaö*o vrtn na tnyn ny^ananj 

.ïh tyry^^y-i k 

Dan ;n;s rya'ta n« lyttfa w na aanypas ran ,nixpa 

-öay5B>ya dix nD"B> p« ptfa d»j ,nena na Srvaya Dm D*n* 
nru'p yao:"» h .iyaan*a sruruM pn tik ns: .nypnya iya^ 
~ùv\w -uns ûnnn ywi nyi"« tnyijx lyTaixan« tï ïy^y^* 
k îynsn t^wfon na ntra na ïy^n^aya yfo .njnna na nyD 
« tD*»o DXK^syao^n« rtfasn ry»na ytfMi .tid* Mjvwxmuw 
ryasn nyo^aya yoypsa D'isöoarw* nya /îyoay^ya a^nun 
na wiik *>* ,s^n % .runa on« lypn î'o'd tDnymyanya'K vi 
ttitarônya'K yDJ'umyaix-öij h ns: ra nena na Srpaya cyi 
-ji« ixns yDJ^Kiiya-tD^a n nu .:n;c ryitfK pk tr: lyrtfyu na 
h na cruronya) oaytoya ra na ryaayvaana y5y:s»xayyia$p' 
nn Kpn n« vphd es ïy^a yDDa^o n î^« *pn< to;yi Ciyma 
.nv rytD^nx na nyayn-DDay^ya cyn ixa 

îy;«t ix Dryn d»-i d^: »na n oas nnyï dsh yi?m n «a 
nny d^t .x^ üv n D^n toa^ ony? iyna .•nn^ nn»« p« nn k 
d^n îD2NiDyn Dnyn ••na n i«n d^«t nyi:i^i p>p d^j p« yo 
nya >yn«o oa^o^ Diyn DKD^poy h »a »tya^pnya dix nnino jWmB-oeqs^er?:! n 230 pi .în m Dnaas^s /nyayoena n "a .ttnjnmrmaw û"a b'aap 
d$-i b'Dap*nya 3«$ o'nymb nyi pk *i«a d^i-iss nss i5*bk b-iyu 

h dj? pk D:ytDDj^D .îjrviaya dwi ftn"B « ans ,5yi"o 
mn d^d ïyoKTW bo^ya ya^yn "ri d'ip&iq ixn na nnaipn 

.^irw ùyi nao nymo 
: me nyn na uimDemt n îy^ biy-isa bas nrtyi nyau 
ayi na biiaya nyi ^»j a*o5»a o«ny Diyn wn w n n iyns 
km ^mbeo"« pn t:yn ma h îk aanya ayi vm ;u»p iyb:ny 
nnyr ikb omp «pnyo« pk ny:sn:^ n nwnx Asrxsfàv ma 
wtaa^ya wk b^o a«n dsh bB'tfba« b^scyi ;yovy^ d$i b£$ 
pk îei« an *pm ,î8Q DyayaaiKireyaBin* -im* d^ïk bi^b n* 
kttiya baypnyaa p^tfyasbP nppfrfi v&vyi »'a rya*tfba« D*n 
b» r« bPnya 1891 pk asn *pn um .y^imboa'K îk d^k ïxh 
ï^aa tk ,b5y^ny-i nyû"5aya nymicafta ï"b td b$n .tamisa 
wpk na n^a pn nyia nawinafta iyi dbtip m»x iviv p« ^sa 
baa*tf-iya nyna nybuo ! lypama 300 pa 200 on« nxa iyb$a 
pa*nyapjm* mira n biyn /îybasb pn ixa ^are nyssa iy- 
r»ua « «a .b^ansa banp nyoxs nyn n« .nauin uns t:^n aynasa 
n« nyayo ^d k nrtenw ijtfrôni w bain « »na n b*n nyppya 
n« nm t"p b^a nyb^y h tyasn «t «a ; rytya k pu ya*5 yam n 
-y* na nyo^nsa^D n "a ;n:a nyi p« m« .nb mnw ïv^^p 
-sa tik tyay? D^anao ya^ay .na îyaya no ïnn iv. lyas .oyaitf 

.*wp?ya yiinas »a r*i 
imans nyi p« m ,di^ dw pnRDiybDyii do\p 5an r~a 
ynyna « ^d « nxrwi ^na n bî$n .b^n^ayc njn pa b^u nyn 
-ys^ vur\y ^ tû^n tyanp Tin okvh h ,iybya^ ny*r^« >n«n 
ytDtny h iyii b^^yi ^yasb^-ty^iiv « C7a D^ypnvjay ^yo 
-axaiyi îyayr .di^^bdup nnyo r^« ananyii .îy^ayonib^ip 
-«a h îya^n .b"pa^nya-Db^an« D'">na nyi na biyii ûjn tya 
bra^a^yToyn n i ix .nybayb yiy^t îya^pnya w rya^nyaas Dnyb 
iyn i^ îy^na yiy^î nyp^ya jn^n ya'ba^n n îya^pnya na^n 
lyivb^bns nyi î'n nya« .nyp^ya yD>^ n na ywmDDirïB 
i^ya î"p .y^xt^nw î"p bi'bovpy b^a tya^n oy nya »b^x 231 îvi;«--cuz;--r;-; ps pas» »y;; p* putf^ganop td*k D»n .bisiï cyi na PI tya'ftuyj"« cyi pk ,û"ana p'p ni 
nyi n« ,tyay5 pn wmya n« L^^ypy; *£- dvtuh:p8 dm 
tD"p3'^D iy~s -KîT.K inya lp: okh^j nyanyi D«n i^dJ 
W"n iya»n oy tstt«* ,îya*tfpB> ikb nytDrjyo y:^î lyanpnya 5 
.nyDaya yiyn rya^pnya re nyB«3-*tfns:i 8 ins r&mirani» ri 
-am« Diyn osr. D«*i"n n .am Tin dkt'h n lyan *nm iy« 
d*j jnonto nya ryjJ«ayj D«n ryo ya^yii önna *pm iKmitwiij 
-»na own na da'^djic »na n fyn om^n iyi t^o tyB"aiy| 

.rmnn *fy\y 
»nypga na dumsu'hi es" vw v^xpk n lyjyt y-tf'ri »*a 
-unn .îytrio tf'3« nyis ryanpiya iv »r &ayn d«- asn iy p,s 
D^soyn n^jyo n« *pn iy,yr, »t ;yr, ig vr Bann B^mni 
runtâr n .ly^n »t »n« m iyom"n rc Bayi Dtn "t ;yagii 
s imita lyjyi îyjyiiBDywa .lyuMix b^j-is: cyi px "j \v:$p 
«a .ftyBgnit .îyjKnjut ycmy;) nyppyi: yp'teanitnBgfl ^d 
ny nyBfr d*oi ; urss xny^ny^w i« Bgn nyBga iyi yr^yr, 
p*i px nwMpj-ruyajiK tf« n« Diy-iya ny bwi nnyo r?a .Pij 
-y^n nie ryma y-iy^r b^b ny-rp-Dijpp n« ny-irp y^a jjienyn 
tr: -ist: :;i^^D^nx pn na ~iy:"p ; wv \"i >*a jyoy njru^p yn 
mtnoga na lytfga n .11 ,ts .k ;;^'u^ï p*i ins lyagn n:inn 
Tmntma ny- jrB»5m«Miit nnyi n« yanmo inyt iy:yr opa 
Tjna'p h iï tjd'»w ya^a y:^r b*ji ny — ,tDa«D pu oannaonî 
-^^ yDD3H?^jiK n« yopj^n dsi .y:;^ h iï »t n2 Donyj n« 
p« p'in -tfaa ^ysya D r -iyDS2 in*n ti>ix tid 5yn«D y^ny:»3 
ü»n nnsn^DSfi njn .iyn^«it3>DD»ia ra^« ^in vt pk ^ynnxa k 
jn^a na ivivp w«i na d^d n« lyayS cy-i nya^ csaKo »7 
nyi px rya^j ny- D^ypniojy vt o»n oyi na px riiD^vy: 
nri*vm po «tx nna îynyr «tsivw^n jiuk n na D"pr5«n 
n^sr^ Dy lsii ,Dnyns h îy^^r.ï n»5on pn tD^pjy^aya 
na BPriß ^ wa^naD^tD ^t lyt^s nyi tx .«n»DKa ya^jyiw 
-ony nxn ix opaiKniDjsa lyn dtb ibi« cyi n^« 0» .inn y:^r 
« »11 ^ny-iys Diyii ly^^y^i .nnaironT^m Dyi na > , 'jni>d nyo 
Bonn j< r^2 ^1 D^sn DPanKno«a na ryo»^ oyi ^imn .üjw pjsmg-c -:• p 232 

ir^Dpwnjn »>bk ty35yii D»tf .yytya a ni'fny *i*a >yB8öer 
öä)d:pd"ti ny"t ^ P3 tf»BK ^döb« ;w5i"d tut iyjya 
Hfi 3Jio»ttB>re nyn tn* tyagn nnnn ö»a ^ysiaa tnsö ,nns» 

♦nyass iy"t 

J0Mn"ïB5nmi na tria Dyi p« îs ,vd ïyny: 121« kïk ç r , i« 
Tj:yn»jD8 nyp^ys yiPD»ona yn^n ww n lynyDt? ,dww pu 
pwiut .jyDDynBD« ly^yr p.k tyanays yanyisn myuu* w iyo 
n — n^y^ ny^nsansa nyo^K ijypwmK' k oa»5 ijiw ïk *n 
-•»r.v k d^k y^«np»m« yt^wus "»osa n P« W Tin Dm«rt 
jyMDBnyenra « p« pe cyi na urinruBftrötei .fraBDerw 
•dpm *ro nrvDDnpy n« DToonpy îy2î$n jpxkp^p* in na 
»nyaitfpt? n r(aaia»j"a) 1101*0 n ïy:ssny-i ptf3 m ^n v« 
^raya aya^oya^K ayi na anao wiwn^a »1*3 oj"n iyi tue 
.5*n*p5s na Traya iyi oiyunys .tySo^o yt5»o*piKa na 

^nKiioDis p^0Dy?t^y: .8 

y3»5o3y5îyya n i»o tya» »d 5nKiio3iis lya^oay^'ya lyoaiic 
-»o yt:Dyi h tytî»iiï 5nKiiD»i« lyanD^nyaya k vrn uuwuib 
■no « »aa o^nyii ni»n ya^"3aypn »3 .lyoay^ya yi«a na iya 
vi vt oa^aya myo id k pu iy nyi .iy iyi iyr»a n n inyo 
îy^^p td .iy ty3»5o»K o»o n n iyi"* ,n lys^o'x o»o tyiaa 
ißiDna d"3 tyiiya vi« pk »itk t« .tyonyjj* D"piy3»t b*d 
norra ,o"*-Daaii$a « oi»oD»rpy ö»n oy tyii to oiB3 .bwo rjni 
oa»»n i*a i$»bk .nyanomop 3no-oo3y5ffya in pk o5*ojn 
iyajy-iop pk pny^nyii myo ^d»3bohi ty»na yiyrau* tyjyr 
Tssayosns yo^oya) y»¥*m3»n iyi s, n pw .ny:yo n lyn^^ 
.pD p^t pa DprüD^x Dyi ny nyi T^jniw öyiüiys^« (aan 
^o:^p nynx f iy:yo y^na yny^T na üss r^fi^^M îyrs^p^ 
-^ii "3 5*ny3^K .w™ V"-& 'yiy^r pa lyBi^p» d^: tya'^öaK 
p^aisa D^^cya a «3 .^ny^nyii nnyo »na n t^« nyp^ya yn 
nya w: tw ,yo«n nynyDyn x na nyass nyn i^on oya3 pk 
-Dyn .nyaya « d^q namn »na yD»»ii « tasn lyo^yt nnyr -Dnyp 233 tpa^-OBay^yyj pa jmavpjM pK yjiiftyjnBp 

jjn^a wa k Dna £yi"o « : ma "a vd tynyr dpxs typa^yt 
2KQ iyt5yi5*ay:i « iya« .pkddsib m lt~ ryasn ruinn d*j ^r, 
,5jn"D ddsib n* oyi^ayrD'J x d*;c rmnn des inyr D$n 
-y; ,iyaDpnKDB> nyi ma n isa Dm* yi^v, »a Diyunya 
"sn "lyi^yn.. n .îko ïyoDûJKiiyj n« ryoDruy^a avüdwv 
pk nyri nyi n« ,ma iyi na hdbo iyi pk ony^y: :p3"k tya 
gynsa pk iy*na yi^ii yonwi na 5k$tk ori .5ktpk iîp* 
y-unn Dasoiya hk ip*b idk oanya üsn iya5>yr, ,îke « pk 
tdim in naitri pk möfc lye^asSsa'DS iym«n un .ayp 
-ya yiyoya bpvib n iy:my: cyi Tin riens ^nKPDai* iya*5 

,iyu*p mvp*ixQw pk nyx^ 

ai: .uroity:i x » îkd oyn oy arp* û"î iruruK nyi na 

-n: n ûsn ~ïd^ ryrtm oyi *pi« .»rua ny^p pk lyttfypmtwy 

-y: yoïy^ n san pk yonsia« pk csiy ïyBKtpya iddjip y^a 

.D"pjnye> pk ya^ na vvy: iyi ikb dske 

D«prov na unara nyi — .û"paw pfi srujn ipi 
y«K? jnyuiK na lyarô ly^KiDD^i« n •ism'DKtoi inyt « pk 
yeeny n ; typKa yen yiyniK na lytyra-pasp n nK tya 
-Ka yçmi yiyniK pk win k ns îk: iyi « tk: nyniK ND"$ron 
15*11 b>iiya « »*a .lyotfa-^yasoisp i* ytovy^ n jya^Snya jyp 
îySsr D*a yiy"i naa ,îyjp n *tojïk upiib n tî iyiw p5>»a 
-yra n .»«pany» na tpiaya wi pk c$i rtyftsiiwra tyiyii 
iyj"a-typ«a yann n ïik d*s yttfyanpw n tyiyuiKiiya nyt 
na *piaya iyi ^■»lai^ d?ke p?s2 v*d'k "a .upiib yiy"» na 
-y; jn^a rc yitia yoKi iyi ne B*a iy5«yi*K Dyn û*d D^pjny» 
iyi "2 nya #iy5ipDin n îy^yayj \xv D^a ûiyii 55aa .iyoay5» 
"»viD:y piküb' ryjyi iKanyï .lysiyp pa û"p5ia n tû^ysy: nia 
-yt ïytD»Djy»n n r.y:y*: n "a lyooa^DK iy*na yvvz .vtâvv 
-5yii /ïyp-iD yiy^t na tDDnawyn ya*5a*i5:uiK n pk oa^iya ;y; 
yny"T tyantjK ns typn iy^t iya*K lyaiKinyan« \y:$ï> »i ya 
-jy^nya -ppüd:^p yiy^î a*5 "n*i« pragn s, t ; rywn na iyu*p 

.lys^Ds^ yoiyi y^is-oory 1 ?^^ h 234 na &3ÜD ywytix v^vv rn5a tinaa sï^k rwyi frn ^02 
snriyD*n ny^y-;^ nyn ty:yr wnm n raimga ratfyiDpyo ayi 
2iK D^pDfrpniwarSia : ny^y^j'y: Sfr^a na d^ptjhm n nu 
ds- .îko cyi "2 d«pöp»»jkj nu Dsmp n* .ma nyi "2 yxm: 
cy- na 2$ Uiïyr] n» v5"UTWOT n« n'Ditfjn pk wurm 
-j^ ,îyo*n .d'otjb h na .m^D ny:pcnx njn na dpjisijisdp 
-jitkiübb ;i->r, syi ~$: :^iyvi ,11 .î« .k pk^vv: viïvmm 
Tjn ne iwann» ,nrmna n« thsb ijn na oronisa yo-ny; ,;y; 
rye^ByDDy oyi na dvkbwi .11 .ta .k D*a n .wriftp cyi .tsj 
-ivüm n Diyoynya ^myi îynyv, vftpiw .nn^D Un na p^i 
cyn2 üsn D3"frvfi nyya*n"K nyo^u nyi .iPD"p3'$D'narj"ii 
^to Tjrêm-Sypjio nyi n« yw» t^» »na ny;rw pn na 
Tinawn n jy^o ?rw8Dm*p pn /tfs: tr» on»« DD^rura 
"i îy^sa 5ya"û ayi ny2 .mmc ttu*p n» iyow jn*"t y: 

t^pjrw -iyr rat 5Q*5 ny^yiDpyo un Brpni? nwv c»"r 
pk yövy? dsi nenn »nfti'fin yt^ayaDy vin »naw tr; p*t 
TOrôunMnvi in d^n jo*$ y^yiDpyo n ny2 ,r*i::y; ^ D'j 
-Mpyii* nya^ *pt D«n ma«» D*n jnriMÈU"* pu ,Dpr&D:\s 
îy2yj D"pnjiîw na anrwa nyiiuDP^BDr« nyi *»n« dJ»db> 
»"; rwwn avïwwï wixn td ni .tun jepS ny2>pî:2yp*J , i , ; ijn 
-or« .îWiiDnpnya yoniw iv iy2nay: rjKPTOnroiw n« d^hjc 
n~n<2 r DDirw uonn a^-iyoKn ttfiorpii "un onyn ipiwe 
nyis nnyo pk jyn tswiin dîh na lya'nns-iK wn re D«n 
ntânopyD nyi Tin îys tnyw nyanyT n« .^j^shöks TOPjyn 
.lyD'iûpyjpnw iiw:pdm*k ^nniDSix 
■» h jrm» -un ne b2ks n tik ovivn -lypîy*: yn^m »»a 
in n« uw ,s 2 tpt»« ^^ny":yiy2 njrj^jni «1 «a ny2« t>n y- 
y;jy n r« vt D:yr,y2 o^pjmw n^a p«o'^yj *unn na ö^aiya^K 

.D^;n:o rur^i na \ww~: 
cyt nnn dwii yri^iiy: a ySrow D«n dko^p d^t 
-yii n?« .tD«o'>p Div is iyo*a n vi btdsb ^22 n« s^o-nrom 
•araw n n« ,"iy*rjy^ y^awnta n pn ny^p:ito iyya»n^« n îyn cyi ps ,«i .nrwjtf-nas n pu lyrsa^ îjnyii "or^nn^n pk 
n n« tfynwir* n pao ait? ins op-mi t v5*p na ana 
pjsh « D^n« vi ttfyat? nya^yn Dp«a h .paru» yjn'nviTO 

-jtfara naa b58ûsp:k ayn pk nynyEsxp .-n na îy^tnaa n 

.ty*ii pu tyo:yonyfiDpy yerçj 

-yaa» iröpj^D^N pd ny-y^ DTjni cd « na m dpjis 
îjrm$DD8a ya^Ttsw .po tyrayna x d>d vnyisa na lyono^ 
nrrrmn m tysjfctfa "a Ptfa n« D^pjyttfyt « nyanyn îyjyt 
4jm80D83 «a t^pisnaana n .nyoais frDUK «i jys aay^D 
,.nyj:y^p von aysa tnjni ,vi iyB»iw lypnya « îynsn «i n^K 
yriîx 1* ap^öora nyn dbidkb ,v5a""uya nynny-r pk oy 
.tyanKDBOK pu moa ttfan lyjjnsa yrstoana 

-nyo « spw î^oyo .n truftp-on "yoy;D n B wv pn p* 
Tin ,îym«ûD«a n na D^pnaaDanaji« h tans iy-i^p amm 
ya«5rD^ to yo^ns iv k yaftni ,TyDj*#e n« Htfp^nya un 
tk nyi na yjsasosn nyn pk îyaannya ryosruay yan'nBwa 
n na D"pjyT&nya njnyjy^p « "a nya« .yoyjD lySyrran 
ttfssyn n« îjnyii Da^ooyaya ma to y^sagosn h îsp »nyttfy 
-Djy nyi *pw impvtt yoi; inyt « »narra .lysanyan n tyasn 

.in ryû"ire oyi na ;;tfp>u 

lyopraDm n *pïk D^aya w:w lyanaya yp^snso n 

;:nsa n) y^csnso n ttaxisyn jya osmaa DTy5pïyn a«*! PK 
n»a D*n asip uy&Dj'na .lyaynanya v^py-it? « "«a (nvn tro 
-y: ryo^iw na tnrunyaa« anayoe^ia onyn Day^ya p^k iyn 
vw nya« .wrvv-vz. yB»a$5snûKa n ra ay iyii ny-is Dayft? 
rx ,ryr:y^ "a »^ öu i 1TK nvn "a ,tyo*n yamenya ryenra 
-"a dix ."îypnya rya^^ay^j'v; d« îy^rr,y-ni nyo^iya x l«n«a 
yo"ii îy^iiv ,Tiya p« t|^ îycx-i y:y-^tnya îy^niv ,^s^ 
ïr.sa îy^yr ïyayiiDDxna^a .v, .t« .x ny:x>-;r« ny-j$ onyjy: pk l»mw»3p*»y:i H 236 jjnypfrJUQ Tsn lis from "ira i^ûk 

wm d^t omKbDM ya^eoyo h îk joannya a$n Bpma 
-uy ty^us .a .* ,?yD*n wu iyB»iiv unnnp nyi na ïv^ipy^ 
■nana d*j ^?:yr,y; iy:yr ,-iy^*naD^K ny-is tmw iim nsrnrf 
îk ,ra ny d*j ryjyiiDoruia .d»i D"-iD&?y:} pTKtnyDDyii .ma 
aDaNiiB'y;^» lyoimmisöDBa w*w« ünjni nnn ya^oy wj 
■"« hk îjh^k dtk^iw nwuin yvwvys n w ,dpns: « vm pk cy 
•n«n "un nys« .TKaoana pjyn nnyt Tfo^tfa-in ïy:yr nyyam 
Tmooruia ,eny5py:ia*iK ;uy; w: *n$: >"ii*un pk opaia iy* 
Bwsnm im«DD8a n "îyis nrarfiB n m ,tya»t tyc îsp ;y; 
-jyc yrnyawyayS D'ip ,wnnyjy«n n \y:w ,yc"r, h« cnyayj 
ny:^K w anyppm? amyatefta tra tt ïy^st *i iyn .yoKtnyp 
.n .-; rD»jH»5 ny-$ ryiPBDyo n nyn .lyorn-OMnaBniK n na 
•pi pk -?mD3W pk vo"v> n* tmipvk rye^ro rynsöosa n 
« 112 tun .rnyBwyayS inyn i«i is .Diyp-iys »m»* .Kpnyo« 

.Diyii îyiyjy^p 

jppj**! lyvrmx rmwn pa Bgmpi) ijn .10 

d^vik Dan a*anp ytuynga tyts»irc imraiya ySyiopya n 
yntK n« .vmd D"a D"pa'5"BOM na ftpapa « von oyoa 
"'T»n iyn ."nasPötfa« d^>k DpnKEnanaya ttnyn ryaana*a"Tya 
k D'n« taan DTjnairya .unaniuD^iM yayttfyi inyr agn ??a ny* 
wxruia .mu pk nymo uwra ^vp-yz nsn îypy na ftpirô 
W! ti ïynsa .DKjya^a hk D.-.yj*D ,îyDitM8*JSp n »a ntgni 
.*unna tre nyoDyiip ni du mu opjib "lynaip d^s nya?y 5*a 
aa'tfny oayDDa^yn pk nyp^ys jruraK to lyo^na 5< «a ^niç 
ban nya« ^aa ,*«nna n« nyöoyw tye^m ïya»n ruinn dsi 
->>n h îyoaKnoya osiyii n .5ypy jyana « d^hs DaPtiorna d^t 
inyï nK2 nyDoyiv^ ny;:r pn iik nynna îynyt:^y îk tys^iiv îdsi 
pk nyina imyjuv x jy^nv Dsn^n n .tDiypnys ,nya ^8tn»j 
^êdjko pn îtd p^yc^a k îy^nw lyrs .nyoDiura iriyD^y ïs 237 im^-DMyteyj ps yiaaitfjN! p« yo^gamay 

-"»m BMüVuwyfi î« ,ntfa tDfmyn yüvyS» otn .t5yd8jjik nas 

~>nv nuinn .v^tdw d*j iy:yr unna yD?K n« nyjyo ym* îj;^ 
•unna-spût? lyiwra nyaa DTjrmtya ,nyDDyiiî? n« -iyina îyp 
-a*:y .nynivs n "a oznpiy pmyj ty^yr ,-iyöDyw*pttB> ns 
■n« nuinn .îjttk yro^maa n "3 n« nyjynDK /uttd rnyû 
•^fi n« oytMSD ryB»w iy:yttfyt) Dy^uyo^a na onyaya ty&? 
nyn t^c .îytwiya 5»d5"d wtfiy ^>sd5"d îyjyt (oypuy» 
tta^Sny Köm"* pu îyjyr /uxton n« urogav na dhiud'Ui 

/îywiyttDyw îycs»ïw nuinn 

•îyp^ya ytfm ^d « »a — JTDWWWP II« JPDlWJDpp 
.•m iy&m l'pa rê*a« Dim^ny du o^nnp iyB»iw nuinn tyjyr 
n$w ny-is an^ ayjy:i"K Dyi na nyr^EPD n tf*a« /inyo *w 
jyjyr «î d&u anjypip au ,Tt iy«^i« tyasn njinn du iyi$D 
"^osasDpy Dsi îyany; onyn dsi .D*anp p*p du tf*a* 
twy iy&D:i"DBK pu cyt:D*D yrr^i dsi .DyoD^D-DOK*î"n y g? 
d^d ptfa tyasn ruwn iy:sy£ ya^yii .ny^moD^n n "a ttfypni 
-yr td ,p>y nym« ré pnre va îyoïp D^ciy-; .tyc^D^ yioyia 
na viaa cyi ïyrr* nypSya y-^n ^xnnyo yDDjn: n îk ,iyn 
? Dsinaa .yd ny;"« iyD"ii ^d k iJWDtâi 
D$n Tirftna .dydipdh 5*b tys D$n ysana nyjnsi iyi n^o 
.ds: lia ryD»mya rx û^avip rye»iis tDKn^n h w .twsrya iyo 
HK DiytMsfanya n îk nyis .nena ya^vöw h DJH"5ya n ts 
p» »î îk ,iye d:$t bjpk .11 .îs .k Daiw'nanp n DfrpMVW 
ma wwï yiBmaiwnny n .nnn yrnyDyss? h nsa ^^"y^ 
.îyt«^iya ^a d^: tt ryo ?n^ rn yrnx ^k tx ,nya« 
-«2 yo^sDpy ny- nyo^x î^x .îyrniya tD»n îx;y^psa m 
•n n na Dyt:^D « ^ypîvz yi^ii ynyna ^d « «a ïkt 
.usai? îyicyia « »j^d tyasn w nainn osanya « .n n ,y ^ » : 
nyii .awo iy;n»i cy- tnyni« îyiy^p-iyn îî<jy^P^o n« iyo:ysD 
î'a^i« ^y;»J Dyn nn^i p*i«DiyüDyn si tsayno au"e r"o r$ 
m ; ïytûpxa rwya^sa h ii^ik Dntpnyoa^K î:i^ anjyaKD .ssp 
û^a D"iy-i;nya ^no-ooay^ya nyn Dnyii .lynyryi iya»n vo jwmB-Dttaytojw n 238 ,tnypnya ,n« AVQwmm'W îik cy"j ayi inn ov^ny: .ïkd 
« dsii üpKB nyi tr: .îyorwiy: pk îyû5K cyi Tin pftppyu* 
jy^iKii "î os™ apaa nyi i«a .D^nnp tî îvjvt *na ** n» J*e 
-Pkb .T^D2y^y:i 2s n«2 "î i3d^ob» ,*i*w pnwp ris BJDKÎW 
-esn« tyt^nx t^w^inyim y^yiopyo yrn^ytH td îynyt b»b 
ikïï .onm ,tnypiys f yojypyn-n:yjr pûwr n« *iywp yavo 
pnnrp na îyjyr D'nnp yD:ynsj ^3 ny-is ny-p-12 m iWDDime> 
DsyitD ,ty2Krv.K yiyn:s ly-i» anp k a*5w BT'env wm *tïk 
îynn yn^ yüDDnKii h tî ttfyp-mtMy «i iyB»iiv ftc ,îyof>yr ou 
-*nri rO'j trpBDnpy oy .tyoKtw nysya:? j^ysiv tt îyoïp "t 
Wijrçj îyftr.Dpyo x iy:y^ ty^-my-mi -iy:yTï:2y:]tt>D h 1 ? .TM 
-y» y:y^ iyt8»ire ptfa orênnjrpn « *n pk Dy nyntt .D^anp d^o 
nytoD;:r ny^r na lyoKîre ûastfw îy2»n yaftffl rtynifi n« nyj 
î"K na D^nnp D:yûDj"o îyjyr yrn« nyn« ni m* .î$ D«rro>p 
-:kj nyn vi tnySpnyT .tjtu'P yiy^r na nyttfy ,tf"5a na Dtfa 
-»Dpy -!yv:K:i nyn 112 ^ma h tik ."utfp na imbp'K par nyv 
n dsm Bpaa cyn a^iir .T^WöBnjra 121« cyn *pw troni y^as:- 
pj"5p n -un: .anar« *.v lyoaro lyaitf dèsûp p*k na Tarp5aD*o 
"^o«a wîvy ptfa t^o tyrao a^aia pa ro^-n na ,tyo«D^ 
.trun ."UBtfötfn nyn ty:y: ijnnmM yooa:yiîD^ n îy2$n ,Dy>5> 
yjy:^s px .tnyuityjus *iny» lynan Dy^saa n.nm »ton 
nnyr tyü^Kn onsso n .tyosanya ym« ltj iy-i s DDnpy ,iyr^n 
ty:n«^yn n« Ditûjya^K ^"jk tDDyi lym^oynya oyi na Pnxt:^ 
n« ß"ö8:isn:y îyjyt s n ;nyaiyi yü-iyi^Ty;2K n» yo^-i: nnyr 
-yn îb-î« kîk ^iK .ûnnp iy^niï dki^h h twtfny pm «1 «3 
^22 D^nnp h îy^nw dki"h h n« jpowyia» n i^d iyjy:y^ 
1N11 m îy2y^-c5$Dc î^p D"o Di^DDnpy Dy i»n ,di«t D:yooj"D 
nyn .îyDRTis a^jni Tt îyoïP n« o:ypy2 r:yn "n^r iy:yr D^np n 
D^r« îy2y^> dsiï îy^jyo ty^iiv ûki^h nyi ty^y: îy^nnxnm 
■K2nya h na ^ nyax^y2 nyi îyiiya îai« Dy-r vin pk rytamw 
Ty*r^ao , o tycniv »« n« ,D^2np ty^niv tsxn^n nyi îy:va ;y» 
tvv.yj 5yasöe> îyann « î s 2 ^>ik pk iy .cnd^ Dyjy:^K cyi na 
ijnw na îynsn-njinn d»t îyt:«2iya ü»n tyo dwiikb innw n 239 iiDj^-Dtaaytoj;:! ps j?b3»»^ p« p'Jtfw -asn« ,iyDDyw*pD&? d^d innr^ü^ .oanyayw d^d ony:- 
îynsn iv do ^32 D>»» y>Ds:i«njy n .r\ -ïs .k nyn^p ya-PD 
tut iir^i? nnyr pu D2y5ya îltt&n y35yu -iyp5ya "2 DTDonpy 

•DjuiDtfp y::y 

Tö'k dsh "DK)"? îyny5> dsm d^iiip îy«"iw na«DB>Dtf2 h 
■«s »u imna to y:"}? n z^ntniK jo'5td*ö y;yr^ h» 5>*n 
d^d suru'iipo pk .vi "»«s n« enruinrum tysyî» ow ov^d 
"a lasDPDtfa n td îyay-iD .Dynyinys ys^ay n« y^D$iKD 
Dätn des inyt .îys^K yjya*wnya .yD^n waa h pk ^ywp n 
tïpk .oy^'Dtça yDY*urjy:Bn B"aw£sriD8s-s3'D& "3 tw in h 
■TKä nK lyop^Doj'« y^^snasB-s^Da »i nyax îyjyt w 
"2 rî"itfyett"K na p^k iyny^> dsii nrn "3 avxiïvuv 
nyi pk ,(ryp .3 .*) Dtfyaa*w n5x2 nnyii oy^DKa n yrtfyn 
r:w x «runpp na nyo^y Jttyj"« lypnw nypiya ny^yiopyo 

jaufumy ys^jyiiyj 

aananMD iy3^DB8^yD^iniö8J lyi d^d Dy D?Kn 'vmyns 
-xtrya n H33 m ,td ïymw D"î p*k na ? pa& ty*»« Dyn îis 
dsi .do*d »n na D"P3'tfa n »wo pk jtdu h p»i 5sî a*û 
-nayDtpfta h "î&nyrs D"p3KWDay3y5 iyn nn lyrnys Diyn 
dphîtis k îy:yr yrpyn t umBDD«a h na D"p-i«3D3ri3aiK y: 
iy2tf .bo^DnyD»"!« nyis lycan y-ioyia ty^ux ;;w>np lyi na 
-aaya h ns5>p ^m Dpaia tik vd îynyt d"î nsntnsK nyi na 
-jsp kîk 3n« .y*vpn^Ëy"i y^onuasoasp yan'Yios # na jyn 
tnyn ,nrn "3 yaya«« tyismw «na*3Tye n f a»n«s yD-inaiyv 
25% pa jyD DDipy3 ,nnn id k na t«?d k pk DifyiyaD-.sa 
Da«n .8% ptfa pk nya^ nys^jy^iy: nyi nya .îyûinya-D'io 
m^a pw îyayî tyaanamya w*a^wa8Da»p h 3*w ,tt oana 
-nya ys^a^snûsa ï» ly^DKT «t dsti .vfrw do «aia i«anjn 

.Diy^ 
pk oy m .îyny:^ pixoiyDoyii tto ,Dyn ti'ix anjypip do 
-OMiaaKDasp n lia îyixty tya-^DpKa cyn lyr^r.xiv^ nyiit^ inyr 
Ti *nsn \vz> .VM2 D"2 (ia«BWD^3 yaysnya h) îyoxTM iy^ JttlTlß-DEDJ^VJM H 240 "Vitt)ittM*p -iy* na unau? njn .iy'&mn d^-in:< djh nao iy::$ 
nw ^yia m v» ,nvn "3 ryi"îu«i mspy* lyasn nna iy:tfyii .tttfö 
-na hm iyaDyne> lyemre nypnyö lya'foaySwa ryjn'Ttoa « na 
-yp ödip "=iki 8T8 nya« .rinn ? { q n pa'wa n pn pyttfy hm i;n 
lyin»' "hd ^ nya tys rttp ryvatfa pn nrn .t^jyo D"a in*-: d>j *sd 
"anyi in« ,opD^maj«Dj«ip nyoD::y lyi tvti iy*j*tfaDT«s 
n DVöonpy D»n nyös^y- pn nyrtPB «a ,pp n x pp^ TT ^ 
jnvmyjyim ms .yjya«« ryenra Muwnya yixti îron^jn 
-»no p'K ptfa tn ,nvn pa lyna^ n nus nrfcnnri cyi nn k 
n p/aNoivpyr.N naa raya pn (ND-iyso) m^a TDjrta pa jya 
-yr DjysKno yioyna y:nïN .oyDWUDWMiip pa tyrt«ö vttTW 

T3jy PK TM3DPTKD» nyi "3 1^£N .VlfcX C-'jyo D«3 ^3« ÖH 

Dyoa jyasn ya?yii r nyyqy5m& n £No*MVümx» nyDDitfypm 
-oyii^ -uns Djnpjyo^a .Työoyw jnyn d^d Danyj n:inn von 
n »3 .-ucoana nmya iy:yr pn oay5y:i ::$<? ryagn /îyirpnyD 
-n ; dwpjiiim&msp yp*)xo& « tDTöonpy .trfwt p« .Dmyn 
pn naaosna aujm ,p^p nyaN tyjyr "t .tnyaipo M»m rya*n 

.lynynptMia D"3 ryofon 
-oyw ry^niv m;inn pap:y cyn jyo wsn N2nv s n PN 
-ya i* oanya moa dnh iyo pn Do:yiy nnyT û3«dw nywpnyo 
■py>3N pn wk^dtköjw in "3 Tya» .D"p3*^ryi? riy^t iyt«ii 

h* PN jy^NÖ y^N PN TN t DM1« VI DfrDP UiamytUlK WVD 

n in: .oyo^^wsDÄjp n b*j .anftp ptfa von \jnm ayi 
-,5b>d5 r-»!*» ,Diy5nysny>^DN2 ye»:»$sntt8a yonwa pa hpdkus 
pWUBDBmj iNp yatyu ,.5j n .n iyö"npjmp-Dtfa .rwnwn 

p^DNÖ p^N pa WfclûiD P3 :jnN3 IJ/n'llD] N "3 

piix DNi^n nyi pa d^t^vi« ddpnii iyiN^ lyju^ytnn vin 
fem ,(;yp^np:Nip yny-;:N ^imk pn) ty^jyo ypj*np-i?öD"a \vw 
rr^-w^wi .oy^'D«a yjyi^nya y:m «iw na 2s tyostD^ yr 
"JNP nys'^jyo nyi t>n lyzn d^j ^ya^N cyi pa ^rn» n ty^ 
N* tDiyn pn a^yaix ^nii^ ^n^n t>n ytfvv ,im«)wu»d 
nyr-î'n^n^n nyi t^n n»j .ly^n^anya ynoyia Tin tyonynia 
bya^ï y^üD'tDNöD n .*nyp iy^^s^«ntD8a n pa rrtwn5fion»a 241 ijoj^-otDSj^Bfjrj pa yna'W P* y^ipraay nyij*p"iyDDxmP lyt^ire ni:inn n m .typiura B^opKa tyssn 
.nyjWB na MiDiwjtt "isn "3 tu 11 : nierao i"p iy3«n 
-j«Ry3 TW ^-nx anaPM n« ran *wk yuypip b-o ny::s 
-y; g P3 pTaonyDDyii bj"b* .»wna ny:"Dy^K irr na öotfe 
Tim iyirDpyöw*a ts pk lynn^j 12 r?« iw ?yase>e> ryo^i 
nyanwn nywa pk tyu »Dufip t^D Dio^n nyi ty^y; iy^n 
>irs rxnwa vm"* rye^iw Bonn n:inn dsi d^sïi Dasetfytya 
pn i3:»pya t« ttfsii ,npn yD^iya "a ny^^Dt^ k s, n D'naenya 
-^.ujsdjisp yan'Yios ypnso» k rs ,îyj8ûtsnyfij"a dît»« ona 
nyn« .po Dyi n«a T^iyp w ^ *hd yp«û nssn pk dwd^ 
-»•:dsp nym« p« d*j Dtfr$D3K DiHDDnpy DyDWüJswsp sts 
,nn*n« :Da«B^ytya wunso nyo^Dya *tb pk *wü^sa 
■w îy*2ip D8i^ û'inp ïyenre n:inn n îk .tM^vw-« P3 ts 
tt iK3 t« rtyonsÄPia y:yö5yr yjnw uwn -vsa asuurtM"?* 
-^ ir* ptfa pk oy .naay: ytDo:y^p n b^o tji« n«a «ï îy:yr Kau 
Ti rya-«n td Dgn iy:iya .iyn^nynK w na B»:y3"î3m.y3 
px nyttfy y^3«5sno8a na nD»rnsnyp d*tj îy:yt .nrcpn ** 
ys'fojya"« ,- ; tn* .tyoynyB b\j *n*o tyo .ynsnöasBDsto n 
nyoDynp rye»Trc ny-g Tjnyp na ns>t^y www 13mvd>^ 
yDTny>y«n ty«*ira isj &y*:D tya^mya dj"ïi pk .nxnnn n» 
-D";) iktok n tyomya ïsïk ajn *pw bwi si .iytDNasrpDa 
.ytfsa nsn ans fayD^ssis^s yan* 
-11« n twn 3w«3 wb « TJi» üvi pixttiytDDyn ypsD 
y^iDisp nxn na C3300) ly^ww«« y^s tyn^n ryo^s y»?* 
-yws inyt y^ disi iy:yr Dyivsio .Tt îy^niï niinn didsd 
.y^xiy:y:yi lia î^d ï«p û^ ïy;"ï «t n* 
/v tvDp^DDa?« tï îyn^ y3^5 nyi pm ryv«uy>yj ,D"iypnyD 
m i^Tignya .3« namn Tt ïyo^tD^ tyo^ps^^y ypn«tD^ ny3 
D»n n« tyoD8iDj«tp na lyarstw onyii yn^„ : o«$t ny^s .ûd 
"^3^5 h D»n oamp ^nyv r^ ,tytuDN*"rj:«p h îyjyt oy "lyoym 
n« D3Tt mvn nys^onç« rynaya^sa d»i d:«î iy^in:ysr4^ n« 
DDR1DXJP î 1 « PM î3sî JO^jni .D^p^D"«"« ï« DDy^y: îy^^iiv 
D^i DDiî us?o lyûDS'^yo nyi : D"pa^D"n«K nyjya"« iyi w ^«ns-Dß^r^ h 242 vota .nain« .tya^ ny:yü yainw P>»^p p* a«n ytDöa^a^ii 
WJ85 a>5 ryasn ryj yvmp d*o ryiwyo ; ßpr« ypiKtx? p» 
,iy*viö ypn n« yxw a^ tya«n nyjyo y^sop hm ya*vi ,rw 
nft'DDm wt$i nyi "ü^pTKaöanB n Dnyorunyfi d$i pk 
•BPDWmwpJVP nyi jyaw wv tt na :i:y: pw pk p»5k 
-jsp h yrtfjm ,tvv«Tjy:yi -lyoaytejB rya>t n'Dpj»Dotra nono 

h iyv^n dt$d pk an** .»«funm .ö"pxiy» ,iawv 

tu ynyi:« id k to vt îinr»nt;s> »i d>d nyaK .yn^ tfftDpyo 
*nya pd n«:n. n .urumutnya n ny^^osy « m ,ryS-pay;jya 
D^pjy-nsiï-tDD^yr .nuom ,n« Tri ne îwzv: otn ,m 
wj k b\) iöik Dwa iyan .inam pk ya*5 n .non .h .?s .k 
-yv: cm tpnt jüvu>anyfi ly^yvspyo lyi pa ojyoySy anapn 

lyjyptttK 0"p3^önyv H .PK D'TOWB ^yi pfi ^yàggp j Wn 

« "a .K&ia ya^ yzpfosy^ya n wa wikdp îo x inw 
B"3 DnmtD'M ayca nyiK nmmrii Dfoyö -iyp^>ya ytf»n ^ 
ei* a"ii d"3 ya^ h .tnyp-wa to nK rl , ni D1Ï ^ n J8D 
Tyawuyay* k pa iid^ cyi tpi* Dm»n n in ntai si .r*o 
niun nyi ?nx pk nywp ^ pjuw cyi *pi* ww'izvv.pvi 
TmöDiraa .3ntrDüay55ry:i- ryt?'rpn pn k pa uunnfiya p* 
W yn^ ya^tanyx k nyt^y n ;y>rra .nypfra v:^vvi »3 .jyj 
|"11 dki nyj« ; 2^11 p>r ty;s^ :ya r«Q njn .iwp mr«i 
h^K enit?» n iyn ^'ij/aynanya pw jny-i^j n«2 Daxioya tonyn 
n t\s 3^d5 ,iy:xH^{< y^:^pnyoN-i-i^j n >>a .nrw^p yn 
^ yny-:« »n .Diypnya ,d:vpv2 d^: m ü:: nt« 3"N dw ya»5 
-w«o .ly^siy^p ": ,owrn&} ,D:yiNitD n ,5b^5 rvmz yi 
^♦nfi pn n^ ris« p« ?i^d înq tjh d»h .ny^Knoonn i^x nyj 
.-nssûD^yî îynyiya iv ron^a i^ök iy pk .oai«»» m ryn hm 
•vi ::kp k pa Kw ^yis ^yi ry5n»ijyrDjQt$ >i îr - T ^n ^oa Tm M*öDyay:s Diyi:iîyn m^i s, t p,k .iyny5jyDKîra vtoy^ 

/u'-rp « y:p5 wi'roBroBa *iy- 
«a 3"im*nKn na ryj>W"J yr&"î:y:iy:) h vt W-$n 5£d3 
h .opKvntfB cyi t^s wdktus ttfyp'r,tt:y lypSyamoftp n 
■^»w» nyayn n "3 xa*5 "un na D"p5jny n na d^pd^otw 
yowo h wypya D'J ryuya îy;yr .nyp^ya y:nyi$2 ytamn 
pk twa pn ,Dy*KP?'ira ya?s n û'j tin n* W?vz ytfni 
nytyj'a nyong nn txni n« ,3"ii D«n îy;s?5î> wr frsy^öp « 
ut D'J HD3 nsa Dy ny diû ,ö"PDdu b>d 3"ii p»i ttfyuNnyû 
vyî tomim rynyDBnya lyasi» n ,n«u ny-u« us rya*ip rynn 
tin pntf«D cy pk ryana n "2 tut anD-DDrjytoya djh ptfa 
*mtf',p h DTDynuma kbsi^k ïytyvp^wï cyn pn .lyiw m« 
dwi tn /iîn ,mtb ",y- na uu'D3jruœ"fti nan îv ayii Djn *piq 
-y: t^j ona r-yo^^yz n 3«ii pn pn înd nyi Bnyr nyo"U 
n na .lyojnyw« n na t^wi'man^a n .iyt^yi y:yvn 
TPDBny nyn ^n .y.b5ip nyi na n« nruru'BDy n na .tyuwo 
ny£ n* y^DKâD^o nyi»D"nyay:i « na o£îpay:i n ikb unya 
Dyn wn5 ,nr:N .ymS nis Destinons na BtëmDya n üpikdp 
yn^ n D«m .îynytya ty^an yd m »öpnb njn pntf"û öpyh 
nysN »n*n edn-io:sp iyn ; ryoDK"nM$p twi öpy^yja^a myn 
n lyc^i^iN bpîk 5sî iy în ,dmi: *nk p*i îd^j i^anyn ypND 
n«£ vSiyBya pn îynnN 1 PK wurmim wru iï n .y^sao^D 
vi lynya Hrêis n« ryonyorK n nens .îy^w^roya^ h 
ny^ïso "iyr^p; njn n« »vtf*a v^îw n .nmtOKB û"ïi iv 
n *r,K Tî ryo^Kn oy dsii n^ix ,ya^ n iynypiKo^nya uböp 
ny^:y:>cNi2 n ^n tDi^TEfa l'yinyp^yî .lyn^KnyojiirîyD^p 
-y: n pn rofctfo-Sya nyDDsnBN nyis .^yn^oDansi n pk în^ 
■nys D:yüc:^i .T^DBssrjyn^^ vn n«: nn n .yoxi lyoon 
i'DNi nnoyia s na i>-^':>^ û'd ryasn iv nr.nn tya cn"D 

»y>i^jn ny"» 
y:ntN tD^ in« ty^p'^oiy y^osaistDpy n pn y^N;s":y n 
r s nN ,tw»nD p^n \yvv*\y nsa înp jys m ,ïyBDN-)tt;sP yoi?»D3H 
ya^yu yuri; yo^iy: n arma t^n nyp^yc y^^«;»Dpy n "3 


WW tmvv îyjyr "i *pw n^ns .tyontriya^ d*j te ,«tt iys 
>e^2 2^ .-«ram* n «a ,tyo*n riru* d*o ryasn nainn 
jn«D» m* »runwàs wirm im naa dpj*ddj»k mn t\s 
Ba"5 -py; n«s3 -qn wi yaftni ,*na yrwKnya jra*aS*rn rg 
iyay5 mu wk tômi .nymn»« ny-s pnyo « i* ryayanya*« 
rya*n iv ruinn Ttevw: rypaitya m ï'npru iK2 ûamoya v\ 
"IJtüdkp x iv anao k dtb raw cyi *m« ds ."î na ùya"* b'd 
M«b ty^yrcyi na proru n ï\n SPDnururtyDM^p 'un» 
h« »D»n pn .2 .v .Kam»* n* /UBDerftriK nyi toV"3 div 
tn&Dy; on Dsn wtnDKfi a îk DTayaa"« ryiîw DayD^naa 
■jy tx ttngfi vw pu nm as .vwyiyî* k d*d ryasn rmnn 
.lyra «a .n .ï nniDi jrupa»5n »mu yogam 
ß*a ryoïp r^w nyi p* .dnvm »i rya*ûDyaya Tru*p 
-ny-rrp c;n .njrwp in» nyp^yasna «a ptD*»a n na ^yoa^a "ire 
jiuuin y?K us *yoa*a p*n ptfa pk t«5 
h5e>ya-Dt>m«n n »a tyfrveya n rjnro Daypya pk cy m 
b"n nytai« pk .tyDmyöPK-tfya Tin DP^oanin taa* toi ryo 
Érnrn .rai« topk D2NC D'iuDKo na d«s nyn pm ,o"s iyaua 
»"pany* ,taa*np f ya^ n »amoya p« ryoïaya tr; Dayt>Da"D 
h tr; tf*a« nx D^pDp«cva .rarrômmi .D"pa'nya-DD"aTK 
nyi /tfya îwntiD» cyi « ^«5anya pm .nfcnnn na d»»ptw« 
■D-iP^m Syo'aM ,y"j s ptfa pm hdk wvhö wm 

•DMvnrwp nin na onsa 
.fitrwwpip pM ûKT»vi-:pri ,12 
•dmiw ; iyi:yjy: ^d k pm nsa ddip ryma P2 rya*n om 
s nmya nynnö pk a^n iyi r« .lyt^iwa oroivnprt)Dm»n 
Snna lyjyr ^kdob« .;«Divt:rM njn«« D^nsenya nnyo "hd 
h îyc û»n ïD^js ; D^Dt^ ny:y:"K na ïyn^nyj ey'aaa'yj 1^2« 
ann iyü2^cy: nyi p« û'oa^ nwKnr» vo^m «a j»«wpa 
-nr,nn nyi na ?^d x .n^a njn na îyEN2ny2 y'ot^iD^a d»i nx 
i^ ö^no^a ^sï n tx ,rtfa iyi ria tDijnsa an» nyi jru»ojnyx 
lin px a:natniK in^x Duv^n-aMi n tssn nyo:ysD on5 .îy?yii 
Tyn na my>;x tm D«payo5i«nyapnw ny^xa ijn« lya^vss; 245 lya y^Bgpag» p. s r--^?* P* y^>pgsr»ag 

-«cpy na DBKenyn nyn Tin n aiy^pny-i igaySp&a nya /nö 
-»nay m^vDSK "3 nsa Ti« doip D*n"rra»n n lynK «y»Dsà 
nyi na wniK n m röa»tfa piKs-wDoyii ,nyp^v2 yB»o«a 
îy2^n D8ii rn:inn îy:y: n£*ivunni in yiiya pk ûm^n-am 
wn .tflpnp yayD«£B>ya n« v::y tye»irc D*»ajnaya ptfa ti 
mn d»j ^ï ny cy- ins *na « ryanp « *iyw ig deïp ty-tf»ii 
tynyû^ cyn nn « na : -ut« *ik2 jyaya oyay nyü«s im« rya 
Btf»vnmi ny^yiopyo nww"« p*i ,d»»i p»k na .ayii pk dji»k 
nss nn n« anrurny-irp yj"t na byo'nan-^a^ n ryayjj 
,o«t "lyny^:« nn na n« ,D»anp d»d B*n"n iyi tyaya 5"tm 
-Djy ^scess ti ny B«n nyamn .îycsDP ynyi;x iv nio» h 
p»p pk om^rram n p« lyâjmDDjnaia .a»n-nya"ii dis tyos^ 
-y: tynya îyjyT yaftni nuinn n ,55a p*p jysiyj tra d»»ï ûib] 
-»n ö"pa»D»DBtt"K n« tynyDBnyBTî-3»D»nayaya « *pi« D»ia 

.ytDsyp h iya»iKiwnya»K 5ssy5>K ïya 
tpip n îy&ipya ta»»* na no pk pk ori^mm nyi ix: 
Vt tDgn y^yn .5yö8DBniDftp nyiyrjyn k 5yo»a« d$k .twn^n 
-isaD*D-tnyii »»^nyfo Tin nypnya-e^û cyi a»5ro tâvwow 
-"rnsmo n .ntôriDD'lit pk .n .s .tyoïpyj pk vvnyw ,ty$ 
-yap .(nyonsD nyns lytaoyw « ^^ik »na s lyü^aon«) D*n 
.o^a^ttroayjp d»b nyosa D'rtfa iy- ta^ssya tnn iyn dsh nyta 
,B«WiW nyn a»5iyn pna nyn tî taïayi». DRrvrwp iyn «a 
Syrna aar « .rtfa nyn na Dim cyn jpStwi n* nanya on 
« -uns nao^K i« nyn«« îy^y^ tnyn nnyis Ttewan pu 
-ya tw ügn »ne njn na D"pa»nya-DD"ai« y^n^a h .nen-u 
« Dgn K^aespsp-^ona ï^ ny:«HrK h "a .pna cyi tDiysyn 
jyo Dgn î»iy-is pk nyn ; jj^nytD^ o^a 40 pa 20 üühpvi »na 
n «a ,5a .n .k ?ya-^ya»a .typyrnya fin« iytD»ayaD»i« *u 
-a«iis n« r pna nyanyi»j k n*p iys nyi« *ia»s f »m t»k dtesp 
îyc d^: ny^gü .»na p»« nxs pna iya»in x wp a»D»m r»a rv 
.*una»p »n tj»i« oajn b* nyo^y jnn»« ryngn /Idd»?»!« a»»n s 
h » s 2 ûa^n ^g: cn»BD»Tpy ü«i»»n-^»ita n pn tMn«n-*inp h 
h »»a DTB9tt"K wvy: iyn»na "q»iK îyjyt n» lyom y^n^i^ yjmfrOBapfopj n 246 îsnss: orrriy "w lyjyr .tynyry: tyasn td ni .îjfwn yöVP5w* 

,D"x ny^ na lys^ya^anya^ 

-:"p Dtn^rmnp h nu Dm^rrani h ryiyi ïjrajniDDjrwia 

tynrK pk nypfra yD'iiy: ,55a TytmewK im mw: &: 5*d 

i«d îyo^sn ,î*nm pk Detnsa n .^ae^a div .Kpn&M n* 

.t*na x îy^svy2 ïv n5a a ins Mrurprun k 

.bpkd nsn o:«Dnyü:^ pk DpjiaiJtsDP BwiVDD'n k na 
BrôgapiD k D:yoDj"D jMrpnrwp yj~ na DyjgDjnys n îs 
jBHnymna h pk *hsj Djgonjn ,rtfa njn na tya*vi sn'D'JB? 
y-iysyn « yztfyr. «a nypfra "2 îk ,vik n« : tyDKvnram 
àDKT'mwp nyi na pitfs cyi lyomya esn D*i*a-Döm"n 
?*i îytD^Knyaa^K îy5sa*rD-DB*ni"n yomy: pu r^a TO tynyn 

.DKT*fr*mp nyo^ "vn na nunar 

.iMrvwpip njn ps ajKnjnMW n*;*! .13 

-ya-iya 3p*kp5wx Tmyayn k "a îk .lyrurow lyasn vd 
Dnrcnvo oyi &*» oyo^rn »na nyn na "usd» nxn vi onyo 
-nys pmaySo^a DKvrrwp n ösn nyanjn .Waa DPKnttf« p,a 
pk jnvgp^vpx lyn na arôpwayi -yi nya DTjm wk urroS 
■çpp .v. .18 .k lyjsoiya n "a jùti .-uitfjyana ,*o*a ,np°ira 
preinya rtfa nyn nuiurroinn ryaya i* anao nm a«n pntfys 
■pk nyDyap 15$: na .yeio-spip wnynna nyi na r*tfa Dyn 
en p: iyny: ^>kî rtfa n m ,;n:o k nn*wa vsôë pn *pik 
û'arwo »^■a n lytyiw ?ya8Dß r MJio'iya'K nraaruruii k .tnn 
ïiunn d*j mn nyi un* nyww k .nurio y'DBnotfa n îyjyT 
*nyD2»ü -yi lyayapnre nyz« tyns "i yafrtt .nyttfy D'rtëa nyi 
ryayayj p« dsiï .pna nyi i$*ök tr.yn nyp^ya jn^m >"D k s u 
iyayayapn« ikd cyi nyû^y riiTK na ,a"H nvi n«a ïy-^r.y: 
pnaeniK nyi lynya ^sdöb» t^ d«-i dk .dikïï iy-î:« îk pk 

.rw ne 
Ha c^jyr-'K Dsi tînainya rw D'n^a nn pk nya^n n «a 
-pyv, d 1 ^ .jhjd ny:ia;i8!3 nyn ïD^yp^nûây nn D»n tan na .îko p*t iyr« mrî îy^t i* Mm dsi D:y?Dj"û asn ikd iyi îyn 
ma nyi na Dnaaya"** dsi ds"5i «aia rw iyi nyn ,na o'^na 

jp$'dkb wk pk 
nptfna a y>îxz t Bas vi taa îyc ïkii mwüms n "2 
-»-yssrisö xrcmiw "3 tw tf*a« pntf"û n« .tyrutfayosn* pk 
îik .nainn un ^sj lyayznya na arö^ms « üTayaa"« pk ,iyj 
,rat?n Wim k D*tf .ma h bpip b: nyn» rynyaijruKaKa D"a 

.îyayo-wa ippk p^rx 

-pâma pk DjytDDj^o ,k2si"k pk ö^v wtmnit nsn ps 
-"rrvip a .Dm»n-*MP pd nytyiypiya « Di^ayjj^« pk ,v*1 
oy lysftm t^tf »tiona n ^a trrBDnpy pw usn yrtfyu cki 
tyonni k 1X3 îkd k banpya ryasittniiK 5jn"n « ma tanyu 
njrn jnayatea n a s 2 p»:y lyanm Djn Danay piKDipoDyn .ra 
l«P tt'a pk oy a*iK ,rw în* 5yi"D k px agora-öa^n,. :iy» 
.îyîpnya re laaya nyDDina in pk r^ana* yD^ay«yaiyo»m 
-y: k pk D^rnya^Yû^a vi ttfypmûay lassons iwnm *iyi 
uni .nrajutraya&'mt vftorura tnyn y^osasasn h ikh DaKBtfyi 
-ye yayDpmnsn na nyDy-n pk nnna yayopKinyn na 5ss n 
nya îim ,tiK n:inn b s : ?«oa"p tynsn iy:y^ ^d n irïi ,iya 
uni ".o^pODia p« \v^:v^^ na îyny5 « typa ïyna yosi^n 
-scr«* ijn pk ïsdbo i*oi öB«B>5yiya k pk« .tc "n»: iy;y? ina 
."itDiitDsa no« p*i -^n dsh pw *n*n ."lyenyn nyatf 

.D^ruo jik DjpaçDjnyx-roinn ,14 

tûSNsy^ bips B*um a«ii dsi 1*01 ,iyp$ya yiPB'ona n "3 
-nya .iy5i3Krnya wnayaya « -sa i^a« 5>»otD£s .oanpya ibh* 
-yiyrn^nn ya^nyisya^ h .Dyasoyiyx-nj^nn h "n^ayiiya y^ 
.îy^>ayn"^niyn»K na ttfyp^oay D:yt5D:^D ^^t tynyn Dy^»o 
-DDm^n na ai»a nyayrs^ya .iyo5s ïk na îy^sno^D na .n .1 
s - ni DjnDua .lypiya fy^yiopyo Dyn na ty^no^D ,ty3KD3« 
nun w-ixvvi vx nawn'n n« tsanayyya tt îy^^n Dy^sonw 
pk \vüv n« î^î-nc^a vi iyo Djy^a .'q^vyiya i«a ony^p yj«ia-DB3y?iy;^ »n 248 TPâ^jn yayrenya tik rrmaiya tyiiw ïyayt p^onin .typana 
-?yr Dyn ïyasn û'tfUD-namn widj^m jnyui« jafrsvojrm m 
-onpy d^ fyasn û"s nya^oonp "îyoeny nyn pu .mit? ryra 
in** Div tu ï^bk : Dy^sojnyv-njinn yty^rôyi yj"p dvb 
Èpypnyaya yîjpi^yn-^^sûsp n pk .(twinû pa ?na*p) 1563 
Dsn 'tfntttf .taa^a p*p lyiiya w: b*n"n ixn pa touwwk) 
ny .tMrvn ya^nyma iyns -^ipv n Ptfa örraa«* t^s^y: 
y^tfswi yt^preama h DBny .tn^ayaDM« trns: ny^K tssn 

iyj*ian*P*a .lyagnya n "a DayD^maa trpöovpy pit? .aan 
Dfttfïrrcnnn dsi tonyii nyp^ys 5"b « "2 .ftttimpiti .*n -ïb .k 
1^3« -iyis .tpip in» ny-s ,Dy*jïSDînjra ins .nyis ,n: îns 
d5k B2K-i&ya 5sddbs .11 ,T8 .x tyoDxp yannnya ty&»itt 

.*nya^roayp 
.jyûnçs-DûHn^n .15 

-5yii wa ,pyj&$> n pa DP&ntroistnyii oyn inayayan t^J 
-y; ya»5a>»ii *k pk ya^ay» ^ tosn mnwna** Da^tr« ya 

onrwip* ty-iy-us tya^ü*» ty;ypt3:^ pk pk îyj«:i8-ooay^ 
nytDay^ya ynrwtyn t^o nvn "a îy:yr .napj « ^ p« iat « *k 

Dm«n na ryonsa n^a ikikb 

■gn* (o^y ny««* -uns nyimp a tpurt y^osasasû n .1 
p^K PM öay^w p*k na dptiih:\s p*k typais Diri"n n 
.tyfria "a >ap"a aïs »11 .öaypt^yj tyunjM pa fltnwiPH 
jyDmiywyo ^d k nnyt "a p« nrrrjpit ?"ö « "a 

.n .i .pi imyaay î« p« y^car^ss nyis ywrôgB n .2 
tttn^n yrisi n Jiiapa ya^oy pm ^ar p\s typant om«n n 
*iîk m*n vimix p« ma\y .îyen'n .Dy'ma-rtfyo "a nsa dbip 
.ds^k na lypîyz n «a wdp « .typayo 5"& « "a m ma 

.n .ts .n îyjyiois'D h ^a ,nyaya n 
p« napa p^r \yw* tD«i"n h ny-g ymas^ss n .3 
.jnsna« îyt^ii* îyo D:^y; oJyirnrn nyi px .onat ya^oy 
ymj8^8S ^ DypBWiia n "a j^Dyapyiy-i D:yoo:"D nynsi -'te'K DOnD »DytTKlPD'öSIB in D'D DVD3 VI Ö^^TU yatyll 

-;ik &nyn yrws^ss n janai yû'toy na DDvnsya tanyii n ys 
-»ya^s h 3'5rc nrn yttfypiiitwy nysyn yocu"B n "3 v^yn 
vc »ii ,;y:yv,DDyi:i£) .lyttfyr n ra B^yo D"2 .d'-dï h na arm 
.-îyp^ya yo^iiya "2 n DVttonpy ,tynyryj iya»n 
-ja vï^vv ly^ns dkvvi n ny-is Dm"ïrty&vu n .4 
-JM nsnnm njn .btotb ysEwyn ya^tsy n« "WM® vwuv 
n "3 dupöwd dtbotu"k pk jhjd nyjyoSyi na "wiwiyr 

ÜKT'H PD KÎK 3»1K DU D"11 V* .D8DB> ïyi^ll X .D81SÛ 

j\m "2 öTöonpy 
-DD3*5»w lyBJjnyanrK njn nyis Djro^Kipo^Driâ n .5 
ro ny^t na n nyDDynnyatny nyi ö'd nnat yfo na nypiya 
-jn .nvn ^d k "3 vo lyayna tan^n yanm n .Diypiya tiK 
t2PröDrK"Dü3^^yia nyi yoftm "3 .nrri vmpro "3 dtttiii 
»i nyi naa nui tnv n 1 ? t^o lyumya û'j pk 13t cyi na 
*iypn«öB> 1$: vt îkp ByöwpD'ßsna n .nyw n nxa ny-rs 
nae tyraw is *pw Vi warn »i »■» via tyii .ttfsoyn lyröoyaya 
«3 .tysyiiDDxniie w* n 3$ tûjy^ n m oynasj yajv y-im» 
-DD3y5e>ya cyn ü^d n n vi qmvzvwi rmn 5»yrc lyüoynj nyi 
■*>*« n«a vtewit /dp** iyay^ 5s» dd^ö'k naa ptfa nycnya 
n lyaötrioya td tk ,tai« ay~ vi« tut .tD&KKnsruKiw "ao^ 
D^naenya 'im etj ûyûmipD'D«na wn n pk .nytDjyny: ist 
.tnypnya .twyo D"a .p^i lyomy na on« vi tM*n oy w 
y:tfyii .ysiû'DDîna nyi ra »m^3 yoo^ia *kt« n taa^naiyn 
"i ny3K .DWKipD'D«nö na cisa yyn ya^vj"« h oyoa î^k 
î^c can na am^Mnann ny-r iï y»>3 .y^iD^osns na tys^sa 
■^5r»y$»pa nyi na pyr.v tya^tDjya^K cyn iï yau t^x dsi^ ,n .i 
*?ya'3?ynjn .iit)«j ny;niy-iyD^iv « na îyjyr risra^VB nya 
•7in na p*onp : öT3^i» nyr) D8T»yj« n "3 tyny: pk p»id 
'jn«iiw îy^isy: îyjyt oy ya^yn «3 .(ynny^Dtayö^ipD'Dsna 

.iyn:'p auyii inyt 
-^ya yo^K ytDDj^o n «3 amtf-iy tyiiyi pk y^«;^»a n 
yi^v, ^«ï nyöoyna nyn- «3 D3>i5ny n î^n tDj^n -»: iik nyp jwmß-DODjrfojW h 250 xr:jrPBnya nysK asn n .nyp^ya yoTt^nvv ^d k "a tik pk 
r»K ikd njn trenya ,KJ»a .îkëw .nya .«p^dp^d pk .tyiansa 
jd*5dp -sj ny asn iîpk nn s nyaK ,*riB ya*fc?ytya 93^^ 
t::>'P^y;a v^fWW Mt« bpjis ryjyt nynrp oyayii ,nya"irDayp 
-»£ h Dgn jyvK h "a .ma vröeatt"* p*t na nnrp h n> 
DKnyj asn ^ifon he^ .nyD5K?yt^ö ms pa övöonpy ynDKrö 
irurf y^t^ös^K n pk .Tya^iroayp 300 pk iya"H 700 
cm onn^ny ikisp nyn .«nDRrôgB ijtpk n jkdwim»'Ii iy:yr 
i'tîvy^ n ,5*n ny "iya**irDaw ^ani pk ijomi ny^a nyrm^ 
iyaK ,iyöKa "iy^t na uwgya pk nien na dtik nw tyny* 
n .tyne ya'ftryîya m îyasy-i wafrtn "i lyagn om nn k 
;>:>r "t ,z:n /îyo'Yi n .e»Dsröss lyjyt nyrnys pk wirn 
;iya"tt-Dayp DKnya nyna »m iya»n ,vDKJV3tf& jjyiö» iyi\ya 
-y; ^ks5»xd y^e«:^sa n pu K2în"K rya*5öDnp ayn pk 
-*5"n nyi .oyrÊnya pk tnny^so M o*n iyo ,nm« Bn'tfny *yii 
w: cyi üi'tfiy ssn nyno^ .DDimya trj n to^n pödixk "w 
pk :iyy*n "iw t^D .yzan w n:inn ryncyn ma s^a 
tPD«i pk pk TOD3* - tyina lye^KöDDim ayi •qs: 
-ypfyaya nyn pa »nyajtfp'iya "un a*5re -uk? 
n pa îyoyitDyo n jPDgra n nmtny:i üanSiy f ::n 
yn pa ^jyn"5:ny3>K ik tww lysjns PK îyaDva jw»tM"fi 
njn nao vwy: D'J tnsr. P*P t^^n crnyi nsno jf»oKa^«a 
iy;$a-iSD n .îyosanya tr: »t lyntrö ösn "lymy- ,y^K:p58s 
-D-y ya5yn iv wîm iy»t pk örsyM"K yiöRrftjta h ryasn 
.wu'toB'Vi pk rytDD^a "2 ïynjrnsn ikp p^dk3^»b n rycy-is 
ay DD«n 5»t nyo^jni ,kmk$5 pa yjirp^iyarj ny-i tjik idp^i 
^yn^K ^ttb ayn pa iyj^Ds^n n nyn ,iw»m 7000 nn*n 
.iPD^ii 100 t^a 20 tD'D vî ty:yr:y;yi 
-ya n «a y^y:;^:».o n tocnyn nyp^ya yif>ni n nf«^i« 
-iD n "a .inKat^P^ n "a ,w$w^k ItoroK «i pa iy3>iK« 
pa^tsy "a i^a« pk ,tytMn»"ii ,nynrpm*K .OKisrn »oasn« 
ban^ny yDK:^»a h pk yny-i:** «a .lyoxtD^ yy^ip ontc 
îyosn y^Dsa^sa yooj^ts n "a nyn« .rycr^ann nnKS Pi^a 251 wzyb-üüsybvyx ]ia jrea'ty^ fix jpja^cjnop 

-^sjsd p^sa ryonu ay> na Ssvnnya n ryajmöDjroia asy* 
-»n nyjyn yî>K yaftm "3 nyptya auyii isisa n»j iy:yt Dy ,b"d 
rytPDitfDiK n pa 95% »ynjrê îynra pk /iyn"ii ymtoy rç öo 
n .98% V2 mx îw n tsnyyun lymya p« iik .&»c8;s:$s 
■win ne payons k 5*ny:PK Dytö pk y^csa^sa yenopaa 

•ya^n n na tut lyoDva na .lyarö 
y:yn:yD k lyp^ya yenoBa^gö *i "a Vi dp»ii ayi nn k 
Uroajn jnjnaitya tut Dy^y^irna n a^w (1 : y^Ds:$Eso naa 
-yant h ryayptw« /na nyo^iy nyi na Ttowi /na pns na 
-^»b iyn naa Drp* B^pa^pvn nyn pk nan» (2 : nma wn 
-^ay ptfa ny-s ya"K r*tfa nypiya-DDsy^y^ ms îks nys^oKa 
-k:^83 yDMiya ik*»ks iy;yr lyajmöDynjia .nyawrDaa^arô y^ 
na nya^D^« tr» oa^a k dsh îks nyi ya^yn "a /îyp^ya vwn 
-isa *pfoay5œya tyay5 w r.nyr:K ijn *i«a wk ,îy*na yrn 
-■»r, nyp^ya snjna« *io k »*a ♦tyDsuss nyi« lya&n .ayö ya*foy 
"t 5"ii ,n^inn ytannya tra p*öpKa iy*na 5"& « iya"5a iyn 
oonya nypSya yansr n na ytDoy^û n »*a .îko on ö'j ry^yaya 
*r,K n« ,o5k tynsnya pu yoeny n nm s na yû^yre k ikd ny-r 
-ara « OKi^a nyshDMa^^iB nyi na vSamya Diyn tau; am 

jno 
wvt nyryfeaaia n ryayi aanyamy nye»5aay nyn Tyi"K 
/na p*k manwa Dsnya îyasn TBûyo 7 pa n« i?m^^»a 
"a *pik nyn« .tayn^o r« ymaK^ss n Btnyn Diy^jiîya lya« 
-y: f nxns tjjVv inywn** i«n«a ^sotDa» tyjyr ymap^ss njn 
h na ;::«-i ny- « -' A ;y Dy^D îns y5*n oyoyn f iy:yD-Da^n 
.yasas^so i^ r^ynjyo « lyn^i îynyî n^ osn p« ^yn^iroayp 
-yî w ,ynnn y?« tun .ds-isü h "2 Dtnyn om^myana n 
nyDDyn^ yp« n« /na o'iynna îy^D^^y oyi na lyjyn n jya 
■KiW yny^î na iyma n b«s iwiîvnm p« iy:yr "-na nyi na 
'^yr , i % : , ' ,, ^< nyi D55- t^ v .ynnD^ûDmâ n :n:y:yry-i û^ .ony* 
-n: n .tDyö^ipD^Dsns d^c vt ümm* ixzyvv mvn a^a ; k sa 
.öyD^ipD^osna yopajn^ya nnyi « lynx px ûNn^n-rya 
tr > d p « a tu^ y^îs*:«;^ n tk ,î>« rnw yj'jnyD:.« n VxmS'Oüzybvys n 252 Dm .diwdbktm yûDtt*nBBnya ïyaDj^ESK pk yoDö^M n 
: jyuytfsa Dyi pa "»stfp tnyu yrt«-; 
ns ph n y * y ö r i a ^s yinn^yi » n 
lri"3 pa ^ï n îk rûBnnya tv^ osn ^sdös« .! y m i s 
c5k îyny;y:i:$ dsi tosn tyo pk ya«ài k aysa pk "waytoya 
r« MiDB*inya wnm n iya« jpd&isjsd im nas Hyoïrm ts 
inyo ?«d^"o n« nyawa ïnyo $i îv^vt 5«d5"û .ytstfKa m 
*»a .5s¥ nynyoyn: k pk ïjpvia n lyjyt nyaK T^yv.y; ; opto 
*r,K ny:ya 700 dvw d*1k ïyoïp î»:yis pa yajrmay»"K n 
n pk nyp^ya yiruK «a vw pk dkpjis h «a riy*na 1185 
pu ,iy;ys 5>sv nm na ipdpu to *m pa "ira lyma îw 
.tr.yp-iya .tyna 5 *pik îks P"»k d>ik i$j döip BaD8m$e>D«p 
-ms nm"K nyjyc nnys ï^nsa iy:yï nyp^ya yny-rjK 5"d k «a 
oyi *pik ; n^natD n« ryjKDDKB ,up5kidd'ik pk Dijrmtya ,ty 
tepbp pk /iy:y» 5 *pik nna p*k «n is: pk 5ywK ty^vy^ 
lyjyt nptni nraJ n "a .*na p*k naa nyjyo «n «n \vw 
.2 îysy: 3 nyaK *p5iynya ,1 tyaya 3 5«d5"ö .tpnfi -iny» hhkb 
*"k *d£u*ik nnyo lyriaw vftrowin ïynyii assi"« pk 
.v^a iy?«iï n iinyn nnw 20 pa 15 tiwnx ^y^rna nyi 
.nyona npvib na to h onyii nr«p lyDDTOJmrc on nya*K 
-a^anytDP yiyDyia n na D^xtfymya tyrisn an pa wn» n 
h .nionfo n r*tëw iy:yr oy nya^yii pk ,*îv:vv n na û"p 
ra -lynns nyaK .D"anK nyo^yo njn na unKaya riyoru 
.*iyjyo n na D^mnKMyrnna» n ,DP$«nvpta njn cy?K 
Pk bp'vib n vik vt tyavto nyp^ya y-tfm r:w "a iyas 
"^yîDsi pk nnas? d^o ; »D»nsi pk iyj«$t8DS n .a .v jiiDn^o 
3'iK ô^t h dm« oa^^j d^i csn ,d^j ïypjntî xn«a nyns ,y^a 
r"y* t s k .y^Dyi; « 5$x ya^aye h r 1 « nyp^ya yrr»" »1 "a 
^"û n« "ny^ns ywi^zyî h na îyt^itt d^t ih5w lytD^yr d^j 
Dnyii nyry^s^'D n "a .jyma n na D"a*iK yiyii^ n ^^ik r«n 
.îyng-p^P P« nya /^-"d ly-^K -qy^;:^ nnyo ïjn^aya VP&Q 
pk ,^y;:^ p^k n»a iy^^D "iix oyoa ïjn^iaya îynyn .önypnya 
: D3«T nyasns nn ^y;rx 1 1x2 ^y^i^a 4 #*bk ryasn« pk 253 mtf-aeafiwyi pa pp3*»g:i p? E'Jjfrprap 

-jn pk dv .nyayo tjh"k öwa ^nyo lyapayj m« asn n»^*.. 
."dsh na BS2y; « p« y*D«j^ss n ta ,n^p nynn 

*, r , mpa _ /r:pp h y»to v m t;-k 7^*1» s P* l«nw n 
Bnyn oy -iy:tfyn lia ikttik nyi nao ya*na n ly-infe/n Ȕ vu 
ysms nyman "un P* /îyDay^trya n na D"pjyTenya n as 
-iyo^nyBDpy n« tyMioa*inya jirwn pv etfnyay:i t^j tynsn 
û>i nr~ d*j to jyo^ii ^"inyn tk ,pn rmc no va ^ynx ,iyü 
W îy^:^y^ D'j 5«wun -$: rs Dy .w wd'îicb p*p pas 
-.y-s nat k ,iy^vi cyn tn$> ,îyaaB>ya ii rmn »:»a TytwyrnysDpy 
nya ."fltfrnD ryo öanp uwDjmya'K na ta jpitfya n .napa « 
nsa ryo bsh ,to&u*k tyoïp ïyoynyn d*j na ny-s îyuDK2 na 
Dic?a trj *m«: p« n nyaa r 5yDita ly^n; n û*c öayütpyapyii» 
nrn "a tyfoa yo^iy: pa .Dan ^y-.^^y; ïypyiya îronss ïeik 
-^n Djn "«a .vr p« no« ïnyp x 'V2$r\ ^ ïhi mye>n n v:"w 
'»'zi .îmxoïw -y- û'o ovuya tïk tî iyn &sn pyiw oyoya 
*>2K .d*i« D^nira zyzïWi vzvïvy: ùvw ryaK^ya i* nm* Tin 
-^n? yp-NL^* k us ,top:y-y; o»n tyo .îypnwa îy^nys un tik 
:;r,ss n nya .riinpj na yvpnma in 1x2 rûM*:! pk ïjix 
v.x .onat na a^iQKB^a -;- naa rDW*a pk y&:ynsj îy^iiv 
ïînmayj ya^a«n ^sv n y pas pk rytfyz yQW*ùy: "a v^PTfl 
ruwwi D*n iya ya^jm «a nyp^ya »'•a nyn /îyoy-i: Tsyt^nya 
.ra .n .tu .^ ryo«o» y^n*w»^»a "a ,manp yiD:yns: r:x: û^b 
n -yiN r^ cy .^yDyn; tyonnya y^yyv na ^«v n .vnypiyz 
oyn DDnwyo^i n î^n ,îya» tyt^ iv y;xi£ yvj^ n ^yDy^iD 
ya^yii rytHso^nn y^i ya^oy .?yr"nya yirünss jy;jyi2 ni« 
iya*a ,nrn y>nyn^ ?in« tytDjy^nysDpy tivi wnwyi D^n iyo 
-nm on ïyoa»5ya inyo ^d « oyr, Daaipis n r« ,:ji:ssn x 

.pjy iya 

a^iaynais ^«^y^ tri Dwao-DDm^n n iy:yr nyi nn « 
û^ nyp^ysa .tory^'y: put na ryomaya ^«v nynyoyi: iyi né 
nys: ,nn .BniiM^KB $>«£y*K ü^j ryjyt ny:yc ^»v linyoyi: k jNNnfl-DtMjparjNi »1 254 îtiDVte öu jyjyî ,îyma 5s* ny-u/oy-u « b>d nyp^ya ,Dnyp 
-iyn tun j/Dnypiya dsï dpjis vd rynw 5sd5"û .trcsr^a 
*jn .isnsa vus ö^»d3k pk d^sj^k nya»5vöiw nytM»run 
ya*5a»m ^sï yia/Dyu n r*i5a d»j pk ji^w^sb "îyi irb »nw 
Ti « ^sc^aa vik 18 J ,ny;yo "hd x na ono ny- nyis lytroayj 
.iyû»D85D»K n« iy:^i«c n «a wdv « .urumtf) ynhrô 
-jjkdjkp h y^Ki x n»: du d5»bb> ,njrmi ,vm:«^N3 njn "a 
ayi na tapons n vik ikj ,iy:w ^v yD»vu n n« dpowii 
-ya pk iycny: vik ;yo *tiki y^Kr^sa nyi "3 .W'ii .p^k2 
û»tf "iy:yo h na D^pjyttôKnyjpnra ya»foay5ipyj n öaKnö 
nya ptfa au D^p:yö?«ny;pn, , iv k wvïv^ iy»M na û»jh n 

PK tf'DK PK DÖKBnyjJKIHP 11H r\V2 V1K "1S: JPyKVlDDJpD 1J?1 

►"»n ya^yn ,-rp d»i ont ma n tyii D"s iyv;K; nyi na *^d 
pk .lynrop ny^a pa "us na ïyttfyi au lyp^ya rtfm "3 Diy 
-iy2-2 % 32V?>vy: k t:sn îko -y- \yv> ryajnanya k pk isy? ktupd 
.iynyi isp nyp dst iyv»K »na pn trs -\yp 
D'ma iy* ikb mita ytoDyn: h pk amo nyanm w cjn 
-»k ytpnsûUKD p»p bu- D»DKT3ia pn nynK pk ,ö"rroi!yj 
(.n .ïk .k wa) wyan^nyaa pk rya»Taya yry^jn nsj .tyjn 
îynyii ,-\yiw rymr n« rynyiaiw» ,\v' % ^"\üü:v^ dsh lynna 
s .D'Bipa'nya ,k~d -:k2 Daa-raya lypSya rtfm ^d « »»a 
jrtfni n us ty»na n îk .öpkb on îs -y: a;y^> iyo îk rûyn 
.ttfK va rynyii .nrrrDDK? y'Dipa ni D5y*tt*nya anainyii 
aysa pk oy .nyjyo n na 3)^^ ysrcK^sB n n^p tnyr. 
-Dioin^a nm^ ,tî Diyt:^y nna y-^n n *nu ni v^an^w 
•îh^k îo lyto^ï^-n' in^K om na Diym rw niP inyr t\h id^v 
-jik ,d^k n pk îy-nns» ysÄiw-tur^ö «a .nn«' ryopywwis 
yt3^K ik ni 5sat32K dm« n önyt lyt^ys^ 5yo»2K n« TKaoar» 
i^pyn^ nn^K yn^w inyr» rtDjyp iy:yr cri p« *iy2K .îîobod 
-m»« nyn^K .ny-irp na iyrn y::x^ dki pk û»»anK nyiw 

»nypiya "lya^ûayv'cy; nyanD»nrn»na 
na nno nya^i^«; -iyi pk r»DKi^«a na ^ikhik îk ^s: 
d % d Tt iyt3 s u k^s::k na iyw: n .;;^Dpyiu« n«a n&uyo n 255 wiyb-Qvsybvyi pß ywtryjj ]*,« yi;K^<:nû$ 

-*a&jrm lyo'jw Tioa epj iy:«P "i m .trat! n* üpitb yny^r 
-3*n nie r:*o; w .TOS w ,Trr>»p "to boikn nn .p*öp yj 
;>:>t .îjnna >^d k pa D^pmaoanaaiK n *n bu *nk .did- 
n omni iyp?ya yb'Wi "a jnDKrösa nyn 112 hö*™* Till 
»t um nyis mpy tx pk nna n ïyn ptfa 03^-y yex^sa 
D'iasri pk n tk ,is?p pk i&ïk cjn *pik n«c .Ttfrna is: asn 
in» -in « dd»%i d^ 5w \vymx&* i'rsj m .mno isn tin* 

Tproirn ."uruptrai n "3 .3 .* .nrna rtfm n iwyr ^33 
jnftp ^d « pk oy dw pu jjdvp^w* n *«n"K -wsasno 

nmö nyis »m n rra ö"pjyttfKny:pnw y^yiopyo y;:*tf h 
ytpru h iï *w doip ayi w zirp d»i imhi nie n um inn^ 
-^S3 n D'uni ßDicntK wniri n a»5w .D^pa^anyoBnxn^ 
.vw nu aivatfaDive na pynv wn im SytrD-caaKp n jpdbj 
■$*riD«ra k .rytwnow « .nypfya yB»jnpnaK n »13 Dijnjnjd 
im *h inyo i^bk ty3«n iv -um» D'j-iw m öcip njoapnaij 
îyjyt öPna n .tWDtun cppk "3 iy:yr «i ncno ,iy3"n snyi 
pa îcd "un an pH P'Diu'fcfi n : n y d ^ 3 n s n ypxo 
■opnso^cR pk »1 .rtài pa n« mv^y na ,d::k2 na .D"pDma 
TPna n y35yn "3 rvtfvz TiD^pnjK n »3 ttfyp'v.twy iyo 
na »tfpKU* osn ,dj"û dsi pk tnyn rwnSrowi « ösn d"3-k 
P^WB k iyi« p5*a-uDiDDKa « «3 T5:iyD:i* pk >r .nri'Pji 
pk .ivrw td m runm »-; .trumimDvi* ï"N p« ü^kh d»ii 
dkhw r:yp nyi o^n 'DKnm p» .ip>y ijn yama-DMnnw »1 
TP'mtPA nrr .nyo'Tinjin -o^a^y-K nyi .iy3^r ( nynjypiö 
.1^1» ya^»K t"P DfcnteD nyon» nyi p» :^n;yv i< ny:n^ 
nys^« n ^»ay^ tr; Dtnirn d^^dkb p^dm^kb pr 
*"d ry^nwMnipj; î^k .ty^na n jy^niv nynp:«ip n n» tsaw 
HM P'DKPtaa w «au jy^na n d^ddj^d lyz^no Rpna« pa 
.ivap k »i îyan îy^na yj^r pa ?»x n Dp:yn^y3 csn r«o « 
cn\N jwsn s*b58P8d na wnz n r« ,D?>'ï-y- rwDDaa^n^ 
-::y mrasaiMD pk y3y^> ö^Kv.ya 0^ jya^r, «t m .Davon 
TTDiya pn tyT^^D^r,N no ixa ny^stDpyaoyi x nana -:x> Xtfmö-DBSjrtBfJM H 253 •ynya D'j td jyrun "ann .tyma y^n na 5sx Tjn nn iy; 
bönmya^K b^j îyTûonpy tytwyo srtfm yöM«q n "2 t>s ,;yr 
-y- Tyis di; tinjya nyi /?vr\$n na tyanaya yopKiDDaK n 
ipnKü^ iyis Tn — du "t "a ûi"o nyanyn .oayto fp-iaya 
-••x h îyjyî ï'hdk nyi pk /ww njn» Dn« wo Dayto nya 
pn pk îyraK^pp y'L^L"2 r D»n dd^dk^kö k dsii ,tyma yanya 
n*K h «t ry^iis lyÊp^twy ivo^yr dt^ t:yon»ü ,, 'iN n« u-ns 
h iyp*ire oainya^K ^2 « fyo tip^yn .lyayttöDjrma jaainya 
-^i* *wa ryoip rynsnoDaSyi i5»ök ;dd*dk:p5ss k na iy*na 
tata nya^ Dm* îks nyn dsv, jsünyv, a^ra îyna ytâx n iyt? 
:n^p wk vw työio n dmd 5iid5*hd :tyma mjp p« y"j 
Dtoyj k dwi nyuy^iy^a n "a .nga tyoip ryn»o-öö^ tik 
td3«^ « PK ttfyiJKinya îy^^yï a s : ryma nya ny-$ »m trn 
bmi ,t«u nyn na tyD^aaK dsi djkdtjti pib> lyasn -pn /tfya 
Nwpb h na fyma y:p&amyö"K n "a .2 .v ns£ ddip oy 
F"K PK DyantM'K \v:w nyn^n ïik lyonas^*« n »a .;y?:;\s 
dsi jju^eny yi^ww r:*o k tik lyma n rye»m oannya 
.otfis n "a n« Dsusn h "a v\x nK ,îy*JDD*aK pk ywa 

IM"D Dy^^yil ."ifiOT » T^K y^DK*»58a 1X2 lTlSir«tt8n D«n 

! "wm„ 
m ,ty*na y:"t lys^ire »ainyö^K n ryT^oiya w ,- ;-2 

.nn lynnya k mö nya^K îkd *wö8:p5ss iyn 5«döök 
-»p pk .KpnyoKTt na nyjKH^K n "a tors ina îyny?. 2$i 
Itiru .lyenKD-niow tyrnya k û^ to:ypyn ^^ *n^ n^n K^ae»5 
haa .o"v yiyijy^ k oa^ma-nya a»n tk ryoyii o^o »ytsuna xn 
ny î^k ,nyiK'TJ ,, K-D*p^T8»i h 12 D^TJo h ut>hid^ w lyoya 
h "a y'»K:^sa n .dso^ üyn na >^d^o « rynsnyj p^k 
.îyr^n noinn ^11 n^tsw nyaJV k 2>-,k /j:xry-yj:\s n^x î^k 
In^o D^i nyaK ,ninna "d k iyayj riyoSy o^xn^a dti ny no 
k lyawnaK ny nim ^^ny- jjid^d^^ tti^k ryayj ma «su 
d«i .vîyvy: k tyna pk a^vjna "5ny5K ry^nya ,t?kii p^d^ 
pn ma lytDyiijnsniyanyiiK' pn rypjy^pyiw ny no oy^K 
b^iK Diyr, ma h .niDna ^«ï yro^.; n ty^y^yi *n^ i^ny-i 257 Hgfrgpgfegj ps yaa»»jM pat y^N^ntsy ■jn p*5* n .iks njn û»j .tnnrnpa-DDu n* -Pin n raiK cyi 
.DPa-wiûBe in Dtny»n an .îyjyonya ryxau ûin d»û dtï 
3*ïk .nain d»»h ,b»»h .t>yD»iopDnD*na n d^: raia mpa nyau 
jD*fcyc y:^r nya»a ryoayi PD»iiyj ptfa tD»n ny — 5m |g& tti 
%i reim vi ny no .»na k to d»o ryasn ruinn — ijwp 
Tw .dix in;« r 8 t| m M tttüaaajs ?sd* to 
jliDna d»d -î:^ p»bb> « îyoïpya dtpk na no »na PD*mx n 
mu rw ; d^j ma»»e> oit? w D^rji osn »na yosny h Tyas 
wjrpBnya n mw raia rwnm cyi *pik .*w»»m n« Tyû»»i> 
-jtok un na yy»a ptfa em vot«*] un^DKs^vB s na iy»na 
îns n« DTrwitwa» «rw ijuon m ns: ^uwniuiM tan un 
m aysa on» »ira cnyii Damya»»* n nn rye>»nx nypnya k 
-oyi rya»a « ryasn npna n ?»»n ,to D-anjnya .îyD*#B>y:)D»iK 
Bwnas pn&e>B> nyaa no »t .-;>n> Ty»»i na ryxyryj n naa opya 

D , : r ~ v y r ^2 H t«P Va:»»K SUS »3 .Î8D 1.T8 IX Û»'P»»TO irPlï 

h tyayenxD»ia d»j anwoefta an rn« iwarm d«h *inyi 
Tya»5û»s -2 D«m« iyi rn m ,nn ny nono .iko p»k na nina 
p« ryatyn tik .bpvui wm n«a -nus cy- na n« ryD»»n n na 
isrôgB na ryonss yontyj r« .îidtpi rynyt te .ö»»ai« T'i 
->k»xsd ayjynytyajs ivoirin a d»d nianitpa \vr>v: ryj$p y»a 
•an o^at? unwima h »a nono .»na nyi na iäd» öonii 
I"« fia tnrwmi D«ii Swmr^romi « na #n n ïya»j ïko 
MnwijrD» y*»xj»»« h pk »na h nya ,iyny-i;x dix a»»ii 
.Bfcycnya ;;*ï;n; ayi ris hk iy-:^p h na .rnn na j/ü>'rr:i,vrn 
DP »ni ,on»i DjyoDi^D y^N;s:$2 n Denyn iya« pr:n 
m« ; »na ->•- n«a n« rn inyo ïi« Dt»Kn»?K inyo ïsnsa p« 
.T8 .n ly^sDsiJ« ,iypNH h »»a ,si3«n8P»J  ?»a^»»a dix r»w 
,di^d;»»k iye»D»5ss s o»n .-naa dm*m oo»:yj »na »n i»n .11 
nftKWb n »»a ti»i« ^n»ayr?y»^»DKa n»a ^ DBnpn oy 1x11 m 
.t»in na yD , n»an-^ya »n »na »n pu D5sp-snjio »n »»a n« 
-n; »n y^-i yri^r.y: m ^»t« d^'bv r»jy rw»T*n tan pn 
■ypûj« Dijjmw tyjyt »»t a»is .îytDa»^yT»^-Dya»^ »n na lia 

"Wî pn N ns ;y:y; ;^ p n ry^^^ys^p .twnjyp'm « îyj 258 *W2K *n mm .un aa*5 du vSayiiya »n \VQ$*n ,nyopKn«3 jya 

îySir.Kii y-iyn Basa m tytaöwwya"« yanab^a *pik D-uyiiya 
Dronnya "i îy:sp itfijDyn »lyfo'fi pm ïypaan pa nrmM î« pk 
t IBDBKWjn"$ yiy-i:« m .taas? p*a .nnnip ynyD^y n pk vi 
y-iy-ua id « oayDDa^o tynsn DaiTsnyn .D*n JCrtwra m 
fi^n innDayvawp 1* vî raynayta « dsh y2>^ n rw .îyopyzs 
-a« y^x nyz'x dsnd Tîuro nsonyi anayanp .opya« pu« *pik 
jr^DnatOKD nxn w anaya^nö 121« nyi *pik pk tyfrp&ya yiyr 
à»5 o:yiDDi"D tynsn jyas pk Btfana tk .tynytya lyavn vd 
-nyn^ du 5y-isa x pa w*x p$p lyo^yr du : m \ » » m isa 
ya^nayaya Ty*n pk pi^o^ nm .îyiy-?:K pa tanta cjn ïyny^ 
-ans pm tyas "n rrwiya Drxn^yn nyan pk yanm dsi jn*5 
•uns m « .nan tyuna« r« »n û*a tyn uni 4D^»D]n tfH»« .iy> 
-un^x tî dspi ny ni cy-ias: .tyrnrnsna n Pô *dî k .ny îk. 
yrui d^d tyana n tapynya in dsh .ono D'^ni pn pu taa^x 
-y: p« ny pa twî ma tya'ftura pk pk îyoyaya du Dgn nayn 
isa ^«dd2» rtfm **a dw .îynytya tynsn nna ni .jymsDt? 
tytyii ^ayo o"2 Dp:ia lyanm ayi w jn»5 y$w TîgeooztfOT 

.îyoïppni* nyoyBîy *w td 
-ayo yanin n taî>Kn ny iyn ,Dayn nson D*n piKonyDDyn 
lynntaayvasp w vt nyuyo h ja'? ny^yiopyo nyi pa rayi 
-SDpaa ytaoa'Dani h pa oya"K naa ,Dpyuis l * » 1« ^u« 
pan in» pk Damya^K nyi pa p^n RjpDgagagD ny-r pa ïyn 
:D^yc^:yo iyan«n cyi pa D^rjy:y: n nsa m ^lyaK oyây du 
-ayp^ d»t tk ,ta«p3^ayo nyi s^iv asonyn lya^D nyr p« iy 
DiDynanya îynyii öyii Dpyn« wt^vi snr^^M îik ya^taastr 
.DasDya td ïyasn nyi« d^t nyiyia« nyi îia ."ioaiK nan» 
»nm h -ifcrii npn îk ,îy:»Dya -\rm y5x lyo^n îyt^D td n» 
■won« ,nc^ ,t^k ya^yii ja*5 nm pa spxmtaantai» yyD»n>«K 
-yay^yn ixa .oy^'DSB yDi^^ï^ nt<a DOMyaix Dia DaiD^nr 
,nvn-n , 'n ni Dpaia onyianyan» ph p^« tyay5> yrfw \wn3 
yanainnya «ynsn^uD .yonia x *ma du di^dik nya» ddkb 
.yn^ ytanntMyva«? n ."opsay 5pn„ oyn larrnis .oew^yrara 259 lyny^DBayteyj pe ywvvz p* y^çanay 

ftD^wyo cyn ny-rs dwiki^sd itfwxsD nxn n* ö"t î"k na 
-5yn y^«a^8 I« psd in» ar?" .D"i ny-iy-:K in na dp«™?« 
.tr: DySnsis om pk iiatyfrm Dan .lya^mo^K nyw pr ys 
.iyiy5 iv D3"5 *iîr tr: vw pr oy tr ,pn rnio nyna t»o iyno 
-tfsw im urbjr na vo tynyr .ftan *^d « ddkd vd um 
-*d*tb n n« lira» ytocryn n jpdk3^«b « y'Diu*3*D na y^v 
l«p »i «a ny2R bu*0W TD ; b»drjsjrb iy:yr lypjyc yma 
w«5p wi pr bot? "i pr ttrrenytMttrîyDRSp nyns -usod 
^lmypK .lyöasBtfyty:* yiyDyi: ,dh»"i .yssp^ivs .mri 
jpqgrôtfâ h tpfiima oSsom Dftgn öBRBnyn-iyDRSp n pm 
-ys^ tV^yr PR vnaiMvawo unw atnyiv fyjyr nynrK yttfR h 
UPTïb ytD^ny « pa Drotfwia n ,b»dr:p5rs iyi»iiy: nyo 
-«:«!: « ptfa px yciu^sa iyi pk »ma wnyaw n nyrra 

na ?sv n Diy:y?pnya osn 5yfi«BB>-Tiö^p ijnysyn « ^sj 
-i*b cyi DTjroens ,ti^p rwnt w ö"* h BSTpyia« .rnonfo 
n« DBRenyajRiw nyn nya Typnya-DD3y?>y:i cy- mm $"&ä 
pk n m .tnysyrnya &"vi *nr *pir 'na nyr na ryny^» D*n 
dj£r om .ivn-BDRS « d?k îmsiWJ dp» pr nsru t^j nnyd 
lyasn «tfp^ïtwy nya^o^a nyi vin .y^DRjRJso re ovow ö»n 
y: , lya^yp ny"i nn k ty*"*i wi:* to Bönpyaw ryna n 
nga up: nnyo vi d*d itörap tjpna pr ny-i^p .t^ww 
inyo dsti rynsn re ane csn zn osant? ny-mi d$- pr niTtry 
b^miriynna n Bonyjiya n« ï^ko h îo^ip i^i:y ît« .nyi:^ 
h d» îjrva ^BsotmiD^p ryny^yn « s, 2 .îy^^v yo^x n Hfij 
pniv "i iwa ^^o^ya^K f y^ï?;»:^ nyi iv rnsopsa y^s 

y>DSJ»j»D iy^j x iv 
na DnptnsD njn .pnMoiwgo »na n p» ividp^dd^h 
n na lyoDyn n nynanx îk in» tDiyoynjn-ya yxKP^irï nyi 
cyn s u nmsn pr? ,îySi^aya-y^D»SD^D ytnyj^anys h n« ijrnnÉÎ 
-nr?»£ ny-r d^o d3«^ nt« t:^: vt ïy:»itD"iya ,^:yo îy^DV 1 « 
Djn n v ,« piKtyiyooyn in dî"11 ,ym:5<^ss v 1 ^ t^n dsh jpb 
-onpy t3»n n tx ,î\s DnsjonK îk mm ^»sy^« î^k n t« ,öp«b tr: rya&n ya^yii /iyp5ys m^n ,yB*ösn«tffi »*a pi^a bvd 
tyo^y: k *pïk îwsot^ya ;y:yr n« Damya"* na Dowiya 

-s:^ P*î &yii dejipiï h u? r33W^ö njn û*d px nywyao 
psa pn öyu n ïx .BTypnya Dpjia opjjn pKantf nya ,e»D8J 

PB DHWHJB iyi 3MK ,ÎK .03^ TUTU PlManyODyil .B"08J 

BPioan nyra^ynyï pk lynyj lyn^n dwi yvKrô'VPS nxn 
YÎX V2^7 ny-uw p.« nysrtDDWiDfo tjnyii tyftni tq m« .n .1 
h* lyjjy-iüP r^x rriyn yagaïugB n wi .ly^noy:; iim wa 

•nyispiDP 
a^x .ipm cyT nrêw iv nfàro px ,tk an^ nya« ,«n 
pwn h ryjinya ix ra"« n 1 "!« naa pn nsxa &yr. iïû^p h 
bma nyt>"ii ayr. p^x n an« n« .»»penw n mm »nsanga n 
ptDfcn^n yamynna h pa yri»"* p s p x^nos toni .îyvoyn 
bona h .uxûBnv imitons ny"î p« tya^anya d*j lytnfca 
int îyry; d\j tttp .nrrra'vi 1x2 edxb ya£yu jpdsjbjsd jmns 
ha iyajnjn«ffl öek'vbd vwmruDyz v:^^r] n D'o ryoK? 
-ya ya^yii ,y^0K:p5sa yan n« &«i"rr*mp n .D^ntwyn nyi 
p'jyay^ya nymyTj x c^x n« mtMyr'K d$k »na n b:-k-ib 
panjo nyp^ya ytDTP^iiiraten pa d^îijd y^nxaixa iy:yt 
px nynm ym:x^sa h .o"ï ny^t Day^yaas pie> rynisn ya^yii 
fis &^y2-\y\v2 ayi ix p« me«j nya^eoyo nyi i^ nvrio « 
ps ion « Ton n px ,^a « d5x avayao"« ; :uro*tfatyn$a 
(boya h KDnDD axn yatyn Disa-Dû*n"n n jjrçrartMi* 
x PM y^Dsayso yr^wna po « px ,öa:iprc njn nxs rràyn 
^«2 tyoa^a yoo^tD^ya- ö^d y^DKi^sa yrosa f ya^tD:y:y?y3 
-:^p yjya«^y3 pw h ïy:y'PD:K pk ly-ia^p na a^iawya "ön 
n d^« D-iyn cyi tya^n rn^a ym:s^sa n *n*n ^aiyi .njn 
.anwD^K y^'is^nosa « d^« .lyoya ^a .y^yo^yt 261 iiPDb-oasybvys pfi jma»BfjrJ pK jp^ksibjt 

wn ix2 tyonten DJtsraw"D DKT»n n onyn ty5yia n «a 
.tîhp p\s ta xr ni v>^ œttfyi nrmm n "a ; ryayS rysaq 
.tyjwyo îik ryas myayn h ris orouon* r>n &2 
jtrvvrm inyt ûm«n nyi na D^rorm n pk pssm û«a 
tr: nptfna p*p r«P dsiosb yomw .Dmwi ,nyj8D*na$ h «à 
.owiya ,d»io tan d>d ntsj m aanjy n ; twn^n n ryt^mi 
♦d"x ymp s to n enym KpnwMrrnü 1:2 tokhj'k h «a 
-m yaftm ,îymn«rr*ma dtomj"* rwyt twiran»« n »d 
>»Dt)a» vi ryo km ijm^jtu n« jm ya^oy m myo b*j nr«S 
s *d*ji m5a wn«n n pk Dpnp n «a jjwtîi dpw ^ 
-ya k Tin y*D«jntes pd « Trcûenx doip tant ayi «m« /inïj 
->- yaftm "2 jnoicraiiD-frDpyii pd k *iyns d«ï nwwiaru 
-5yii »a .nnipsDsa n "2 ^1« .rjiy? yj«t c: isj ryp TyD«a 
k ns: Dm^n n irunn .oy^waunw m« ruinn ö$n ryn ya 
îvn n« D^nn yDDrwj n tin« in dt*bw \vd ; d«s ymp 
ty^o: o»n tnmi ,121« Djn tin« .MrôDpyiiaK a^iï ruinn ld^h 
pk n*a ddip wzftntm .tyawrruinn dst m D2& nt* vi 

H »3 .11 .TN .N ry5WlT8«D8D H ti"1K .UPÄDTW3 /ttfctfMMIP 

na ty*na yuv rj*y n^j teDoa« ryasn nyry^^D n« rypsn 
-»a£ynyn Dgn ?SDBa« .t)Kny:i n:inn 5s2 ya^foy iv p^ iyjyo 
b«n ny ya*yn ,nna Tyratynyn d*d njinn 5ss ya>foy n» iw 
.tyma iny«* d*d jyasn ix minn ö"x ijn ïypniir naa D^yj 
nivnn pw lyagn yaSyu r.>:> % : ryo ajyjyjya DmtMBD h "a 
njinn »na k i*p jymya i\s .^«d rxaia 1^2 anrme w o«nyj 
^jy .urmr »^rnirpo V2 nvv r«n na n^ n ma rynvn 
iyo^a n oan^y î^ S i :tyoauy vx trr»ûDnpy dwjd ya 
« rup nnnr »nw na ^ra s pm r« .nrn .ösj»d IJny , , na n 
na mnnn n «a .5^0 aïo^m r»a ramiy ryaun nj«rin tao9 
■m^n n nyoa« Dmi romPWDDn« ma iyTi«a t^ snsnso 
n«a DainDya mm troftro«* yotn^niya y;:x^ D »-r tik .tPB 
njinn iya«n .n .w ,k ny:y: .Ty^iD'a« .tiö^ikii n* jnyr* parirattpfcrpji n 262 nyo^n .îyDn> h «a .&"* nyav^y-iaya k nas isns yasia tik 
.t^nstriya nru/î iytty: tt ly'tw dstj px iwsenw h «a n» 
wpî^wv md « "a tw m wtov rtfm j#k «a oyoa 
nya n« DM*maM any-i opjanwaaw im îk^ *un dbïi ivtfvz 
**tf -»nyr k iv mn^n n rya^ftnya osusn n Aria p*t ryamni 
nyjsûiya nit ryana .nynrn .tut« yyo'nnKB n "a .aup iyr 
*a&uy:i « uniw ;u«n cyi .twa cyi na D"pjyrnamiK im pk 
îyjyt ,ö"t ixnjrra* Tin na .ma n tyD*iûBnya « wn* y*n 
.(25 an« d^ik wyan pniwnyoDyiil ^vpîyz y-^n ^d « rmita 
*a ïik lyttfyr wi iy:yr ty'tM nnw iy:oiD*ttMnya yaftm »»a 

«a .tD^p:yD?yt x oa nyi pk ;iru*P an îy:yr Dy Dm Enaa 
te*»p*i«aoaiiö d*j ni Dyo^nyoo n ryjyT nyp^ya pddj"d n 
-^*yty:i Dyi na lyasniK-iP^y n û*w?«a n me ma nyi na 

.tu îya 

« dntvi jra^a^Djyay^ « pk lyonn ytrpp5>ws n "a 

na .n x www* td oosn dsi .y-^r, «a njrr"« nyoax -r 
lyaaniK lyan imsa iy;>r wa n »»a .v, ,t« .m :>?y::ïs n 
iv D"pantf*:D"5;i ,d*wotdbuiu , m .DPtrônPDD : 12; m 1x2 
pin na tya*tfüj« dsh rty^as^a ra yata n ,ww n« isrtw 
îk&k» pk îi« n:*3 pk c; nyi pk iyjyyiDDrttia .îKa*r pk ti* 
jyny; ;;«•:;« na 2: nyn pk iyn^ yz^oD^p pk .tyttfyt nnyï 
in cyi na rynsny: bp — ytMi« nyDyap Den» pk n« ûan^iy 
üsn dvi Dam« :d3sî p^skdbp nyi .pano na $ni*p fyuw? 
~iya jn&m ~d k «a •"tjrr^ix d*j B>:yD nyi inm v orrny& 
•lyDay^yj yn^a n«2 »na anjyo^ia vi ïy'Dj om ï\s .onyp 
D»t jn^a îya«n 5»d5«o .oayi d^i ikd njn m^a o»n ?udk 
^to>ik jina») nomma yoyn^anya a^is dj « ïjrenua w ûajn 
.^Kiya^N >n dpj^s .Kssn^K pk ,(.Vi ,î8 .a »ny^naonn f tD«p 
nso'ncM n« yoDa^yiwi n w^opyin« ^i»j wïkiv iyi ï^k 
•tna^p îy^yt cy- ty;y; -:x2 nyüoya njn .-*t w'ui na wrnii 
ö»3 d^d tt l^d ^na yayoMoenya n oonyj nyp^ya jn5*ni «a 263 i— r- ^ry^'^ r-£ r-- 1 -^ >'* y^^g:-^ * 

aryYnifinwa Djn lia P^n « vwt djwdw^ö isa ,n: itpk t'i5a 
îkd iyi .Diypiya .lyayoïya jnuaa dsi ns: uns ,ïy;yonys 
-jn iga Waa ma lyöanpya pn na v^id-^^p h pnre taanp 
-i^nyüD ,D"P"TmiK ïyayi oa Djn na Draxrnu n iyn ,oî?sd 
-os ü: in pk uann .1*3«™« yoDayiy yuroa uns djw 
jdb^pju lyDDiy^ûo* Bruni öpvtb n ïkii röisi wqùmuîw 
-»tnys n "3 Bnyia« pk sa oyi ^s; iyia*p n *mn tnyï dsi 
-5"û ,iytDKa dis Day'pDB'yira «i »nyn £se£"ö :i5Etfya y:ym 
n lyiyyi Smfr .ipskik na lyrya^ n "3 .nytno iyi rc ^so 
vrn wtomm r y3^ d*ik ryom^n 4jmn me>a nnna y'Da'ya 
nytDBKrnym iy:yr ,iyrpia na Dayp» vi rwtjn n»r, hm ïko 
.nourri« ynyu« 3*5w iyöKi"n iyt"K 
D:jyn iy3y£iaiö"3 na wn un riono îk ,îya"D îkp tyo 
-Btwnym ynsgasaso h pk nynnyï .disb-dbutm un na 2s 
-yn un .»iro &'a iy3« pk no« iyi jPDsa'tes h un"« iya 
nytaû« un nu fra-aso-i^ya ûib>b pk 9»d8uo*d iyi na un 

.ppn d'iho oyi Bi^ranya tyopyii 
n Dgn rypayo yipû'ona n "3 ïk .lysn ni oyoa pu zv 
,ia*p « na lyiyinymaya Dyi ^sa- p3 ptf3 ûiynya dki"ïi 
pk ynriiPSws un ona .mya ijnmp ys^tay Daycosyn un« 
-lyaiyp un « narra ,iyiay5 nn«iiya btn^n nyi na vù'o un 
smrmaïBBerçn Djn na 3nB"D03j£BW Dyi .ta"p:nysr iy3'5 
-y: oy ryayt DayDoa^a .îyiPBsa yiyua "nn« ïycipyarc ;y;>î 
tyBKgjra tyann rctfjm bdiniuc öwnsoiroiB^ yt$"öy um 
un 3^re .uqk ryayt »3$jm r Dtri"n h tyv^ ix s -^ mw; 
-ya o-",ny:y;yi d:>*dd:^o .ünn^OKDam iv aaïa^a iy3^wpo 
>in» .tmiD3« yty^^yn pu iy*r« D^pt^^sn^Dai« pk \mm 
-Ky-;*s îk ns anoyaiuBaj jidk ,'qn^p y^o^n n o^n taw Dyi 
iria^M d^kiw o^o yo;a- nyie^jm^ö s inn r tDp5iBnawa» w 
nyi na cn^2 ya^oa^n iront iss 'ly-^ï yiyraK iwnra .oi^a 
P« a^ayn n?» r^« y^^yn ?n3sa»i»o s ,y^0N>«:Ko lya^Dcnp 
oyi na wwv^vi pu ryaa^ys ya^insga n o^o ;:x c p:^x 
■^«ä pk î>s n r:yr, m opns .yosi iyi na îyay^-Dosy^e^a jtfmß-onajrtaryj h 264 -lyr ijstD^ix nyrran in au .pnDpms ny'nsi« njn ona ;:^ 

y^a^oa n tun ,D"vna nnyo -u; ijkti nr:ra»"ii üsn ivuftp 

Vi tyttfKn Dm«n "lytaaKmym lys^osasasD « 1x2 bdotiik 

jrorcrôm** nyi na ::jk:i nvi ö's pnnymya p>k pk 

Ijnusn^myö-nyD^« cyi pa yoa^ya n .17 
.nypnys jy^yiDpyD 

-tyran yinu"n h ^2 ni dpjis ,unbwd jnvDwis '* , *- 
tynsnya lyttfKnyas'i« om^n ye"D8J«u«E n t*« ,iya* ya^:y 
-:y'öni'y; j^rniayst^n vm ~; T >: .nrcyiya ya^öM*p Tin tr: 
pk »i pk .o^miw wra lyrrn isn rm pa iyDpj*DM*K yta 
o»n 5*D^*a jrartftfny nya^vtasj ijn pa öpnma pn « önwa 
9&e> nun nyrr ny~ ; ïwiis a ö^,oy: ,î«n |"K .n /1 ,ny p-j; 
-ftp pa »tfBSDP poeny n .a"ii pn *n .i ,n p*i tyiauwis nys 
pvaya nyoyaB' ^d « tatny ryasn .îynyiya lyaisn vd m ,1*0 
D»n cyi Tin Dßny pk .öm^n-vip njn re Dm«rrwi nsn pa 
fttWDKUPVD rnya^taajn k'pb vtmq in etôjrptmp röjyp vi 
-:sp .yomy ycao n pa t*o k d$k dkvvi TytfnMB^ss nsn» 
-si cyi vi* nu .Dysspasns y^y»D ya^Buyo ySyjipsjyii 
yvTip pk ya*ru nnyr pa ty^yoensa vi vta lyamtr rai« ryyi 
.om^n njn pa ystfsniy ppngDD'ronfi n DDnop 
pm^n pa vwa nyn *ii "raa *ir« t« ,psd in« pu ay 
tr: oasa oy .lyopmaa rya'foayvfonHSD a ipoukü* nun 
tan* ,-iyiu ptya rya^yo tym^a k pa tw cyi ^1« »s .on» 
-:up tytDa^ajnyaa"5a lyrayn ins nnyo a pa iw on Vi« 
»ntfpniajy otioya vi tun »nyoay^^ya rrô lye^ire Dpmta 
Sri nna nypiya-Doay^ya k pö unaya ijn jai^fiisrB d^ % 
-^yo nyinay^ana iyn cur, .typiinw r^r^üyp -ivw .otn^n 
vi» npyTi ,;yii p« ûpj'tDDa^niDSj axn o5yo» DD«a iya^5 
■»n .îytDxy^ Ps tya^iDyj tanyn ya^yn »tayiiyn y^y^^nusu r« 
h^ii^-a?«n ny~u jnyirD^ona n pa îyvyîyrDtDxi^n n tya 
i^nyosD d^d .^nuaisa m im ^n*w »11 Diiojra lyp^ya yovt 265 ijnirt-DBap'wi ps jn93»«^j n* vxfasmt tyamDDjraa "t tyasn ,&"p»nö:iK yny tya*nöe>ya .two n« 
h r« ,îynywnya t3:spy> rai« PM d s : r'r.y pa n« ^-:^p 
tan tyayj nn» mw cy~ r»nta ïvp^t lyöaKeoyr»? y^ytopyo 
•>- .îv?d^ ti« ryayii yu tyj'aya d^j d^ûik "^urê« *pw rytw 
-y; .îyDruWN tyaas oîidw ïyanyn ïyasn ty*yîyrDD«i"n 
tyfyaya pu "î w rîyfo'D-oa^n ryin^gns na nnny^sû onq 
-'•n n d$ na ûyoDy»Kc n tyiiyû*n iï nyaa naa .•--: ny-ni 
lyasn .p-t iyr.y; lt: îyr^r «t emp tya^yn na tyxyryrDDïn 
-*n"mya cyi nne nypiya-Doay^ya cy- na tyonsa y?« ^?aa 
-cyD^ cyi o^o tjnyii öpSKöUKinya »noya îyayàjyasnx M 
v-:v"i JUtoamya nfrn* D«pD"unnyirD wry: s na fra 
-d*ik tdji uysa »na nyi rs >»û wvdkb n« nynya«iw -•- 
.5yBDyD&? tyansn ayi iy:tntt re ïrrpy; 
D5aa ^.yp^ya wyr«nya h ' s 2 d^n:o û^^on 5a n a^rj 
ytrna is BtfyBWia ^n tyc îyr, D^niyo jnyiw ps pna tyo 
-nya tr: ti« Tî td ty:sp /un^i ,&"t "îyiyuK *an na /_ , :r: 
-pyroc û"ii iv îjim wi c*n nona .wwpîv*:"* tr~ iyorou 
h ^3 d5*&» ^aa r« .îytDB'inya ïyo înp lyjyittDDywia .îjnni 
h r 1 « »i n« y5mnp*y n ufoyiyj ymn h nyp^ya yüDanyrj 
n« y^vîw v« nya .ûir.^n nyi na ajnpot? y^B:yö*rma 
-sytya n TirenyanK h nyi»« asnyj ty^asû^-nno^p inv^vn 
B»5rismiH ^sddbs n« Tjioa« *n anjypip d*j f y^*5wri ya*5 

.î"t îsp n 
-"rnya ayi lyo^is nypiya-Dsay^y:! en na tyonsa n 
-»öDsna : MnxDB^n "lis p» îy^ai* Ton jy:yt iyay5 lytam 
iyi'^v.v psd ins îy:yr tyaiia yn^a h /nya^iroayp n« y^io 
«t nn îyo ; ;y;:^ny2^ yi»^p îd^j ^d s Tin tyumya ti 
■D:y nyvt ncna .on^py y^xo yiy^r p« lyT^enyisaiK iya« 
^»ip»DD«nB nyn p« .îyasni« yiyi:s ^ik Dnny: t^s :i^p^ 
"îo^D^a ;T?y: isa nyanyp Dyjyi"« pn ^:yc iy- oanpnya 
rj- wzwi onyii f^N-rsip^p) »nya^iroayp ^yijsn s t 1 « y*s 
.om«n in nyo-ix nypnya-Doay^y: n-yna rjyii "îyn* nnyo 
tDyiipya n .a^no-opay^ya ny-; îy:yr tya^yii na îyivtDS^ n yxr&toafnwi h 266 p*ww h "mjn D^ac ^8d5"û rûan jd*5 h njng D^pa*^ 

.y^«!i yoniy: « tik 

"D^k ouai« yjyTBnya *pw ti iy:$P lyiPDUO ytMntë n îk 
y^ pk ,*pik lyan« pa n$5p pu r-»nya8in5yj D*e wn 
pk y^a^os-ia iy;yr xpxkp^wx nya^eoyo "in ns ryo"* 
fan us D"i yp^iw n nyro »tfwyfi n Dnw »nya"irDayp 
m w dtdw v^ök &sn »rrftari Ty"t .Dio^n nya^yiyj 
-iû'bdp« yrîsi h tyjyi ïyttfyt s*-: p* .lyoaöftin yaôim 
ttfip ryty^n ?yo^\w k cpd |jniwy> ttfyMrçwbn* oynt 

.oiao-o nrcftroitt nyis 

PK îyay? *m»n p« 5s~J"k tib ya^&'K vi d*îi fzz ;*s 
m lyaftm « rxn^to'ODsnÈ Dttow t^w "vkd mani na fraoyo 
pi n« ryftmga DTaw« asn ■tfDrrratfp .ikej rynona pu 
iï îa k ,K on *pik naa ,p5$a Djrr naa r»Föitfpß> û*d ansnya 
ps iyDBtMMyT'5 n tyjya Dm»n iy~ ne û«pr5»m n nnw 
|b^ûjy&y jny^i 8«ny:i tya»n nyom n vu* .num* irr 
nn n .msxsatf ijnu îy^yrisa yoKima vue p« to^msDv) 
hi*wy pn«D^ Tï &$n yw&'ttDma h .îy~*n yüroins y-na 
prp .tyaiwnp h Pu hid D"a Diy*i:iîya nyrôrôyD'D pu ttôyp 
àjn ix lyyisyris ssn rÄöwutp pa **»m*p D8~ m .Dayrun 
ppo »yy^-s *i 0*2 \vwi Smya** .tmrr 1500 ûisd» wir» 
h ix nya"« -ïiySv'o yaoï-i vi tya*o rynai* pu .nmn Bftsioya 
famp -taaiin pa .idsj pb nyüjnmya h ïyjyr yaSswi ,iyoDna 
fan tjpi#k p« a^atr Waa /-îy^VD-^yaoyo d5k Toa Dm: »n 
**,y;*^*-„ x p« y^xiD^Dina h .y^i yo'via k Dftp-DtfSita 
::k5 û'j si pa îyinya tyoyi ya^yu /nyrr^ya^y-a n pa "ain 
tx p« npviö ytayT^^aya nya^yii nyn* nnyo yrï:-^ n pntx 
n^D h pk 8ii8' pk îyna h ,k;*o pu ^-^c-iya^a n .ry*- 
-•^yorK .îyiin y'owa îy^yT ,î8a«' p« wrryyö n pu v$ 
îyD88D^"niu^ip y:yT"tnya t^8 ryjyt îymn ytn-o'Dm m vt::y; 
fpi tya^n s 'î dsii a^iï ,D^a: si 8 p« niaa D-»ru w ty;:8ny> 
- , ay:-iya , 8 ,w dix nyn» ,îypn& yann ikq î'i^a iyay;y;iya^ 267 Hpyfr-PBpptep:i pe yaypyji pn y^xintay 

Dm »p'dpicui yiya^a s *pw v^viid^dsis ya^t^y:"« h tya 
.tsvmp!) îyesn «t yaftni nyjya "i Tjrtfyj ne îyriTDim 
h ne aroo oyj^oys^« m nye^ oynnn ne yuytfsa dsi 
s :ytf'ii ne ryanaya h ins b^û pk ^yj*#iD^*rs!3S#KD 
BTjtëpnsn (vtejyay) :$v îyD^iya x pk tnyyi ftn"» *pn mi* 
îy^^u^y^^y: k m#n »i îsp i» ;sb csn pa ."SDDyajse.. d^k 
r5« .^nw dsn .o"tt ny-rs riant? £ni n lyoyn t^o nypnys 
-we^m ,iv2$n2^ s n Dj^ayj «töh .""naa« nyn pk nyona 
-ya D»*p«niMW naa n tnyyi îs bips ne .rmnn in** tro o»n 
(.yy-isas; ne Dy*DjrPBy : ton ^d un) .b'ib î'b^d bbïhb» 
?«o /ne p»t ny:wi "uns -»ny» îsp »nya^iroayp h 
-5np ny-» y«*« m irw m ww Ssbbbs îyjyr nya^iroayp 
-"« ny«! a^w iyesn nyjys yBjy^ns-ia ya^yii .tyre^pp ya 
önna yytewv: yiy^t m « .y^any: *pi "a jyrjyanya ;ya 
sgDtirwn .îysiRinyoji« Bttoya bïpb tî îyasn y^^yii p« 
-3« ne "ubbbw wvtfviDjn ayse *tfy:i ne anas h Bas^ya 
-wn in» îyay^yoKP* osn .osj^ipjsp yna D«n .B"pr:uyn 
pn me pn îks îye»w nypiye-DDsy^y: nyi osn "2 ,bki 
"tt;: njn na rMynawïR lynyp "uns nnyo p« »na b^8D2k 
-kiss tjnyayn k ümk vrwv p« tnyi:« an'nitPöo pk .yjma 
didtjöd^k pu BTBovpy tik bsh yraSyioari .5yBKBB> îye^j 
yBWB«ns tynnya îyjyt ry^ysyn yss"2n:i n .tyonsa "5iy5a pk 
-Dîna nyn îie îyDp«r,y:DMiK .pdk ,îy^T ye^yn .nyi^iroayp 
•ae tyay:y:iyn^ p*ii$"b ^sj vi tya»n yD^yn pu jpvwû 
T;n ne nyüpxiND Dyi nnyo lyasntDya wixn ytfyv i.yn« .i^ya 
oay^yj ]V2^ »n ."iy:y^ yoma ne tyjnrna nyis lyjnyD^Si 
.nyoyB» p« oy^pnye ne tD^v iyn pk onyiaiiya ,didp^ n« 
tD^ytDs^yaa^K tyc D«n «t ne :tDonya îyi&iiy: îyayr «t ne 5^ 
y:ne .îya^yp pjo nyn^ironyp îynsiiy: nnyr "î p« îyiufe?D^ 
-y;:s tosn n n« yiDstD^ouyii nxn' nae îmm d^t tyiiya pii 
*pik unyno yDiyD"'*v yny^r ty^mven^ ny:^2yntD h îyt^si 
-py5« ne yuyîvt h îyiiya p« d^hd .tytDDSp yaya^K jnn^« 
iyi s^w .nyD"vi nt^ n« nvy-^nr « vxw: to^n n p« nyng«p pjanfr-DBpptopJ n 268 yr&D"; h u»n iynifi"Pin yvana n na ;;n^2 lyDronsa 
jMW*5ayjo« lyamw w myvyn n na 3röp*rowy 
to îwsp lan^iyana na ourao n rdd p» nmita un 
y2f>yn »DyaynDDuojn na nym>r, n»a n d*d ?>;*-:>• fcampa 
ttngn nr naa ,*na « d*d rwnn tyasn td. : rynDM ww ryayt 
pk pnyoayii yntDya « îyz^n w naa n« nru^p ya^yryj 
-jin n*a p.k uunya Tyum ix£ nya"fo-oayp ryasn vo ; pin 
Diaya cyi ma rxnwDyn ryagn va nu .yay^a wàtyo Tyt 

.>- ? [la 

na nrwp n tram ,îne^ pk .2 .3 .nruy^ ?"d k pk 
lytwD yraSyrn ryasn n« Tftryrya d5k Datoeya nya^u-oayp 
Din D8ii p:k- « r^na TyD*n"nya T^vyry: « na isrwp h m 
jpn nyo"iis « na om»n ma .s DUni Diuiaip^sp 
.îinyDyn p*p d*j T'.k jy5nya D"X ^y;*iy-is2 nyui« pk 
1 1 ?: lyjyayaya .5a .1 .a tyonoyo .DypJBPDïiP lyoya h nyDJiK 
»itn jD*n n* û"55y-iK ,îy:njyp na M*5a*5 d?k **nya*K »m 
n» û"pD:«ny: iPD'iva « ona lyjyo na yoa^ya d$m m du 
y^K pk iy:i:^aKW ya^aytnya na ryroôKii d?» ny-rç .did 

jDBKB^yrya nn 112 ryorôp 
■wimÄ«"* f yDjyj^»ns vik tya»n ,d«i îroriM nn na 
dw 2*:n joftm ,aj'5a'5 ya^jyo yiyn dpiib ya*n njns ya 
îyasn jytD^v y?« pu .îy-iyayn SD'ftyo nà y^m n Dft'âp ,5m 
-y; T2iN dt^dkg ya^nyt"? nyiui ya*5rjyp na ry*na yD*iiya 

.tttf*ap"a y:^î« aiaya ryayaya 
iyp^y2 yoTP^iini n na ytEPPva njn na iyD«x y5« pu 
"«"id:sp warn iyis iny» ne Dvaya rorfgnDKB n *pm D»n 
lyo^K tyD^D^yrnya-DDayp^ya yDT$mDJ«P d*j "un» wm* 
qtôu'M i* ya^ n r*tfa wvv^v cyi Donynya s* ,öKi»n in 
-i:«ny2 ny^jy: îy^yni *td y:tfyii jra^ y5yippyD-«oish n nyn* 
iypDn»y ,-iymys wx ya>D«v*iKa n "2 .8 Sytrsap pu ry? 
-pyo-»D»n ny- p« ,-;:x?:y2n: pif D-un:nyi nya» ..n .r« .k 
îyagts^a ywwv .1122 Dm: id^o in^iiy: ùïvnovï dt^kid 
S2^ y^y:DpyD-«^^n f y5»«yn^« tK d^u D^'ö^onys Dn^ lyssn 269 tyap^DBpy^ttryj pa yo3»iyy:i pu jn^çanaj .Dyinoons ,î*tf sd .ynno*DDma na Disa wny^j a d^k &>j na 
« nman ^ vi w* bttp* Dyasipso n« dwtb .oy^psaso 
îyn»n «t na .DP^iDpyD-sssn dix ma^^ p« i&n lypiaöt? 
-yiopyo Dyi iyi"K iy:jyn iaa yn^ na Disa yrtsi n tosxitDyn 
jrrrô yfociBj n iri"K ly^yn .n .i ,tyma a>o lypiya ntf 

.ton-TD nyr .ig 

-P"5e # îynsiiyj nytDys^ pk my» iyi jyn jy»** yv^p $ p^ 
ixa î"s^ twnp i:w Ten ansy; ûsn lysaa iyi na lyoyia 
-nrm inyo jyisnyj rwyp tDKi"n n pk ,nru*p yw yj«t 
un îyny:i pk y^ûaa n isj .viw iyis y^pyo i«p oy .Daan 
■Sw «a .îyBoyo n na uköbw lya^Bas^yryji lyn^cna 
.wb« ytriypMituy nyayn >i na nrrp k ryuyj riMMn»ii n îya 
nypiya tya^oay^yj jy^ia îyoas nvi rsnû .nyiyöftniK n 
lyaa mn £mmrBi9m»n îyaas oyi rsia n» dkvm iyi ni® 
a BVDD'îpy a*: 5»o:«p nyan onn^yo lyivD'ona iyi »3 
»runya ya^iyaxa n jawmpD'Dini wn « na *u*Dro 
•un nmn jyjyr rytfaa va^orv yj«? tro ûpaian^a iyi n* 
-* iyi rs aau Dyi ö'ö .tsasoiyan« d'îsd syi na «w 5yia 
n rywwwa ikq na ûaaip yiyoyu yrrsn h e»n yvan^i 
wk pm vW? n DnSw na .y^^a n n« Din»mnp 
ifp* ix inys rtx t»"n tî tnyü:yny:iyi Disa wnimia 
ne awneya n «m tn*a nttfip y-nrayn y'nc* h jûwrmsm 
tt« .nmo* y^tDy wm öinyj .yn^ W9&Mrrunn « ix nia nyi 
.yo8aw»o lyivoB^yi m lyny^na k ix iaix nvi wx 

nn D«n y^^t^nvx nn r^K om^n nyi na ui$rm» n 
d»i ryi>w tD^j iny r^ a«n dsi .îytDDyi inyo lynyjy^ nia 
-JwrDDn^n mnwa îya^yn mvi oy nx îko na nom»* 
~\M!2 YÎ* ïyva Disa iyDD:iyi»D iy«t pk y^yn .îyopmfi 
nytDDyn m .lya^y^y: jn«a na 3wt»nyaa^a iy^a iyi iv 
î'kortvi -n^w un na ym^^ n. : ^d oiy öj«r pixo pxnft-oÉapbpyj n 270 tano lyssn «nna h lyaftni pm .Mwmya « risa kd'bwi n 

_i x n« utf"tnriKD n ,tyDöKBWP'5 h nyn*a d^tot tsno "a 

".nwata n na Drsjy en nyz 

.û -1*113$ J .19 
.UDy**D3p*«rya Djn ppix j?dki njn pa dAbi^m nyi 

ttfsu .wuitfwy ia pa D^pojyiiKnya n tD«nw vu ttfsn 
n raiK îyaSyii *tik pk 3mk .tySyoBWöDya oansy: «n tk 
-yi bq*5im*ö pa tik xnprn « jynsn BrroryojiirBrDin 
tro ?k .nfumv kîx pm nyn» p>y wroin "«n .ivatf'DDarëv 
iranitD nwMyoyBDSp mteon« ïk ryonwiya isj ti înp dtpk 
""îyDoyn pa ^rn— d BHMJinaw wnm:* ayn pk .üd^ 
TtfpwanK tyapjia ^d k ryjyiiBDjruifi vd Btf'fiw wv> d'pikp 
B&m n pk .pny-i d:^ o^panyiw wona n .pjy ay-j an 
"M îy:yr y^^yii yjy »n^Erisa« ycxn njn^K pa û'JiïM tus 
-5yn ,h pa .BrD";u'iKwa p« dwptod ypnvDD'n *pik d*o 
■»n njn pa ö"pa^ß'Djyj"« yB»anryaD n ïid* d^x tyran y^ 
pk oy tk .my» s pa ryfoa^n* D3"5 «m si îkp b*d .yo 

•Bri'w w top5 m» 
yww\ h pa atfn iyo"n ayn naa D-ynyj tnyu ^a iîbr 
lyprya n îk ,n~* pn iï cy ûj«p »33 nK ,;yi:y;yj 
iyp?ya n nyrut tm^ph f>yiDpyo îy:yt btdmd'$p yon*n n pa 
^WMiirBfDm p*p d^j pk pm lyzs .iwmcd^p yitfKp n pa 
iroK^yn yo*o ny^t îyttfKnyaanK îyasn »53m ,öm* n .w 
m BWtya-wyayS y5« ijhmik tnynjsnya û*j pk pn nnyï 
-"2 nytDDyn ny-r pn ma isa Brmiri ,nnw5p y^K nyDJiK 
îy^pas? îyanBBnyûp*r.*a y-w .p# Bwnm tan pu 5*ae> 
•"inyt « "î îyn^n ^22 .îyny^-Dt:ay^y; iy^t pk sî$ tik Tt 
k "t lya^v id»t vun» in pa P« .2ntû-DDryrj*y; rypn«o» 
fco^^rD^yijKn iy"t .y^^cKö njn nr o^pdb^pww ypiNoc 
ly^ayj n^D tiK lyo^ü^ymya-'Döay^'y; yiy^r Tin vw Dam _^ — - — « 

Vi* .y^ita^Ds-.B "un "a pk ftna«fnynB D"a ptnya *pd »*i 
-sa h «a .tyay^taoaytoya wwywK nnyt « tyra lyp»;:«^ n 
ttfnyö Dainys"* n îk ,taa"B> imd'ö P* tyoKtap y^mairô 
-»b k a*5rc ijn» û>anao yîw pn îkp eai : anayoe^iB taysa 
-Ka-iyom i«p t^a pk y^cKa^sa n îk .tapa^oa^K iyB»Dyayai0 
-» IPdkdp paftm ,îyj»D"i»o n û"î p*k pa typ'iiya .nytapKi 
yonna n ta"t nyny^K -un ns pk ,:yoKn wdkjiuvd pa 
D5mi D5wuanr .îytrcK^K n "a lytam^n y&!"C8asas2 5sï 
-«n n DpaiBnasöP dö»«p &y~ pa lyv-pöB? rc vmrt nmya 
m .nya* w M » & % fo tyosny n& .Kpnyeim*a na aai^zriya 
£»cya Dyajn pk Dianas n na aarrpasp^nyoK yayanya-nm n 
-UHurftwi cyi na iy^:yi: n pk pn* vu* vrwi .tyoKi n na 
iy-rtnysaiK y^KtaaycK-aia p'p D^a îyToonpy oy îk .pk ,îyay? 
.wnmnfi .nynwnwpD .mnay^vK yoTPaKpnyoK ly^nra 
Droamt^w nyaK vi î*p yavm c»i .nyay'5«rK pk rywn 
-«p Dwnftnn"* n na dihïdp nya*ta k pk ,p^a lytaany pa 
-=i«t p«m .»"pntfp mvn w pk lytrattfiian yijn:« w îyva îyj 
yDDnanrrtw rWiamo* h : ttfyBPyataDya pn w nyaK ûa"0 
-"i trc uromya pk vtfvv .^v:v: n pa taaKB>ay-i"5 y^yiDpyc 

.^yass^ tjny^nyn^ rDD"j njj 
■WK pn vi *i d«n .b*i nyta^u pk tapaa nyanTPpnyD k 
-tfa*?P na urcammi mîD n pk yom yt&»mîuma yanayofcri 
ra*u pD^ruo pk tytan ya^taay^y* vt? pk dsii ,tî dsh jr 
nrroi»n cyi pa aanyp^yaya h *iyi"K ttfyp^taay man» 
-ya rSay^yanyonK tyayï «-ö::stP pk typrcaKna h .vnpjmi 
pk wivî t5»d k Waa îy^a "t »t^n pk jyT^ya v^o^b 
t«p d 1 : pk ny-:^p 3^jkiiv pa tyxaia : oy^^cKa yo^na oravr 
.ü^:n:- y:y-'cnya pa aaipnm h "utfp Tt oa^x sn .D^payo^yi 
n a^iv .yDKT nya^a^yriyn pk pk *ptk jyûKD^p pk ïjrnoJiï 
■m n ta^o tyaya>ayaya td tk ^yp .tyaKniK yayayayaa* uo*n 
k tK t 5»DK ^«a a*t ^^k nynK ,îy::ipny^ya yv-rip ya^oy yr 
-yiû:y pao mu tayn î^ay îyan^T Dyn na aa^n»ao^K nys^ 
•aya^K y^^a^yao .tynnvna^ n pa nyrapKiw o}n pk ,iyï jwin r -o ^ aytoyj 1 1 272 

nya othyi na rtfa iy:yr Kftm y D *n n*"i na m»»«fe% 

rom x iy2>B c«n m ,tt isnmerm oy .öuhä ö*d tf V w 
hw*n n* iwxtf dsu n« yo*n nnru« m na vt oï»myem« 
îs vi rynyt -\m&p tf« .vwwxx dd*to ^.m» r\x »i 
bu m* ,5?;ye d"3 .îyo«pir«ww jwöDnyöpN-ijo wnir h 
bsp wam ,jnw)D»5 h- in»mM ryo ne jiwi n »a m 
bKDwsp h na .iraronttii unvom wwi mm powdd 
îyoNn WH»nwnn»«a vr iya^ juimm in*o jnw> 

ta* d^sik »frvte *nx pk pikoê? kph bwg q%*_ iy:yr jD^jni 
■ddu» h na »tttfttfttjn h ;i'Lv-ny 2 D 'j M ^ N - tD ^ Pn . 
in jnye^ü h d< ,fo»mw«Di dpyktcovp yvournfts 
In-nin™ w^pnio-Dij hm wfep'm .nrPBn*DJurt*D 

W*i lis \vb>ü vmv pn ryjyitoDyuia »t u/^P t,, nri ;n:y ^- 
jrosn wms iyi na ins todbhï .VII 5ytJ*B||p 

♦3m?$nj? y?jnqps» n 

-«- k pk p*ayaye>y:i îyjp-yny^ tyrpto^ na v^vhw n 
5y^v nysxo w nyis y ' : v a » d : a pn (1 : yt^ya 
.dj'iîk d^x dptwuni nyi na Jûtfpinoay ne yisnya ny-s 
n p« d*iö lya^naKJ dw m yssyvjsP "un 112 lyaafttapadg 
:y^v^2V n "uns y^yn^B w (2 n* .nnw yttf k 
-y;j« ,nw5rwn» »n itf k ne kpbtivd n»n nyv:^ un -in 
ytao^ypaiû n* ytaDttfy n p« y^yv •»yyptwis un na nraata 
np*y yirrK pk .Dusa nya'tiïPK p*i is pa ty"wiya y&":*tfBy:i 
Traawmsw iy*y?yrn&riT n rSuro payasoas n tnyn onnov 
k na taa* on tin« ta^a Dan jroyas^a nyn na as^^yn p*inya 
td nm .on« ^m .ta^iiya »sn ïvwn m jafutnPw* "îy'tyipa 
-a«n wn na ,dp:i2-i:kü^ lyrtsT on na pay cyi ryûamoya 
■usa ye^Dayas^a *pik ta^iaya ryajtf-DDajtfpya ys^ra/o wo 
tïh o?rq wyo îya'fo'K na îyny^ d'pk ,"inyo ^»: JOKom 
-*tayaya«eas nyu* y^ynnv"ia , >K m ttp^BDrx-Dt^y^ya un 
priva na iva ryanDenpiy yi.TK ps pk ya^yii jrarôvny y» 
nyay yoay'pr'ya pnayayav^a n Tin îy»xt Dy"i pk DD*t>B>ya 
■wk pw m« pk ryop^a «iw yjnvrr n nns .vd ûjn na una 
pay iyxa*a can wpv ura« nmo w .ïyiyn ix umna ryoïpya 

.Dy:"rx ry^iannyi. 

snayav^a yjuoytôK h o5jh»nw to tyatsn 2 ^yo^anp pk 

\V2#n 4 ^ytrsap na n*inâ» D"a nv ycD>È?y:rD>aiD8DB>aH un» 
n .nntrDtaay^ya na pjyatf'B un *pi« lyniyaav "nvpn "va yjBiß-Daaj^Btys »fl 274 tyn«n td m ,ö:p5 antrotDay^yj ayi ne wnt yötny yo*D 
s i hm utfutraränt nyi na îyaw^^ny n pk .îynytya û-un 
na ifönnyoKt n pa nyjnyp n pa ftyuuw*nya) Dy^8:<n«p 
.1 ^yt^ssp pk lyan^ya îya^n nna »11 .tyorogriv yi*>yrt^K 
.tyvatfaDiKa e^:-iy:y ti NtfKi wwwzyvyi yviyiy? n naa 
-"np y^im pk .îycKï na tyuiipnp iyis ikuwb *»ona lyjyr 
na Jjimvjs yinrnayaw k tvh iywi:8a£ntf -is: îy:$c> lyuw 
öutwifk dot nynK tnyu .tySyviyoKt na lytnso "5iy"irc 
d-isd p*k ptfa id.i»"iü oy pk tm^sc&p nnyo pk r^yv^a 
.yivöp« »i ö:snö dihwwk w'pwn dsi — .iy^yv-tyom 
WHPDnyxpiK jtwdkb n ya*5a"M dki nya wrjyjymynK 
-:k nyrran nyi nyiK Damp"DUinwK yrtiri *i no ttfKoyn — 
.dp:k;-ik iy*;K; put rynyrryanK amrDittnnr 
yyîvWivyi n ttfyp^r,ö:y vi Dsn w rymun am tput 
pk .antroüay^y; nyi wk d*d lybum PK ^WiK^aoiKB 
"nvmyvjKA *un PK onrmiya nya« ,ttfyiny*JK5a wuka ny- 
-jyD^DD^yr PK yai&ynya lynyr, nyiiy-KrtyDKi " ikh .oftm 
nyi tik vi ttfyp'utwy mo* lyya^yiojn *pik .iyvpiini*K yjn 
-yj nyi pk ikq pa anû-DBay^ya ojri iyB»ïw VBnytttiK 
ty^Miv îy-^&nyariK n m au »uk .^na nyn pa anö-DoaySp 
-ya pa iy;j^«niû^DMK yjynya*K n pk ya*5-Doay5iHH nyi 
pk pa» wtot *un) .lyayfc-nDCJ tya'fcjyo pk antrDöay^ 

.(5 PK 4 Btfb^öKp n pk aSyuKnya 
-Dtaay^ya rya^wyo pa yu«£«a*Dfi n BaKnoya \yn uro 
as"iK iyo dp)? Avmi sndtv^sdkp ynynyuiK nrPK pk iyny^ 
"nfiWBDaftri k ï^d pk uwamya nyomy: k b*û nrn n vik 
T3Day^a nywiK pk anytu pk dk'.i oy^K vd ryan »"pjyr 
Ppdk nyi pk lyaK .bp^dmik lyp'rvn tyoau am b^o ano 
n non» .iKsnyi ödip d^i .n^n n w t:ayiyj ou *^o îiuyr 
-•»î: k ï:*.k nKû t^k ^xnat^ ya^»»o yjya^n^ya n pk yoiynyji 
r:K5 royDO^^D^ymyD .îypJKny: pa »îa^nya nyi Tin .^yD 
ly^jyotD^a ynyîJiK pa yus^a^oa ^yi pk iyM»TTOtt»nK ^ta 
lya« ,y^K^Ka>DS ya^^jya k ty^iatvanK laiK cyi ^^k pk 275 rsityiy j^inopyo n *m* "Wiw riy m im* m* pk ^mfi# k na lySiya ayi a^w 
n na lya y frn oe j wn b^d nrum iv D;ypya pk trj **B>rl 
h n« .mi» na û"m »i uw»5 tyjJD^nya y^^^»:» n .nvn 
iv -iy:rK nw tsytaa aa"5a î;ik 4n$0D"iw wt iyjyr nrtrôv 
■nyatsD^yt rx ay .rmn n ne Vî ixn*»£i£^« dsi umuM? 
na (noBfj n vw Tittnri n*0 nwa wi m m* ta .T^uyat? 
"k mnutriii wurro nw wmgp* to&nniyn^ ra mm n 
-&^D3 y^nopyo iy«i ^imic tyjyt .bwd car» na nwa a*n tn 
ïy-iyriy-p: k *wk rynyo» tut TywenyiB yn^ ny^r n« y>:& 
p*i ^a »im *pik M" nvn n na y^sa^DE n m .n* 5>y&xtD^ 
-nrro ^ani *pik .twys ayi na y^smoa nyn na njwurpj 
jn3JD"5:nyB n .n»nw ny^r na »tèp*iiB» n pn mm oy -iy: 
.opus ihpîot cyi îyrtDytD^yn nvn na yatfira n« spd«dk3î 
-MPJKmrrwvi ya*in n oan <d«i njnrw« in na -lyas 
n« ûtîp^bdsp d*»ik "5>iy^« vw ssn pjyn djh na y* 
.antrDBay^ya p*i na oBarêmDBtMii y^a^aa n trpD-isa 
: tny:"a-iya n* D^jnra?Ë teoitèK D*a D^mn *iyaK »m »i »sn 
.îwjm yp*a n« iwnp *pik. cvaiya "i n asn Ssebe» »na-n« 
îyruycip ayr *i*i»tik n« 6 5yD>2Kp ayn *pia tg an p*ii t» 
-"•tfiw tyray: utfyn vd wftm n« .(y^snösa) 8 ^ytraw? 
-lîmvD uvi na wmvmvi n« uvppteBra -ikb typ nun ya 
DPm r.rn na yijitfipa ruaD'*%ny& n .ana-Daay^y: îya 
-y; an na m .îyc-y-i&Dpy yö"ii n« y:y-ntnya *id n rin mik 
Ttëpjmic D"ii iv td ttfyni ay jn*5 n TT Biw&a sno-Doay^ 
nyi na tyo^p^rc*"* to jny^nyaii« h îy;:yia iv gi û^a 
■uonsn n» .îyny^-aaay^y: ay*r na vtâ&z nyijya^^rvya 
.îî#W"a ya^oy ü^a iy:yr:y:ya r^^a *q^D v« 5yn 
üoyia tiK ny cyn 7gaoa^ 0^10 ryrs^ n na n n rua 
BJ"»bkb riM îya{? ne ^y^ss yo^wa ^n n>o lynyr .n 1 ^ divk 
-iye nytDDy-ii nyi d^d ti ö:n:y ya^yii ya^ yuDa>û n wnn 
^ynss na d:^« ryn ^»Dnjni on« ümo n« aröa^rarOT 

-",v yöDa^an^n« n« ytaoïtoiyu^Kn n g-? ty:>ay: vo jÄTB-apjnwjH n 276 H »i -un ns ns vi ü5>"d oypBwno na ty^a n «a .uiDKa 
nnyo vi (KP dsii D3jr5wrj « .»ay^yj 5xiö"j oyoa ,om 
/\y"K yöytDanaya-ö'j ya^tay n»j D.-ysDsyn oatf n« tm*a d*j 
"ttiongft nn D"nauySyj wdw»j « "a vi u£pmiuy yaftm 
-;k ik .mrow n »a vo lynyi v:v:"x Dtn was .oirom 
\V?"ü nyo^aia h nya« w^yn «'a .ypermio y5tre*D yiyi 
lyrtfyn »a .oay^yj k .napj nyi na ^ n* ïai tan na »* zs vi 
-un nya* .ttfypiirojy d*j nmicu'M tyjyi mm* yfriDpyo n 
nyi .öay^yj w>m y:n«i dsi ,s»p itm vi D5yp"'ttûay naa 
-mrar ny^yn a ntfa d\d lya« osn .lyt^ma wyanyrmic 
oy isj .•urrJa ySyiopyo ö*u rynmnra n *un«n tvrm v?v? 
-y: cyi na utfriD^omi y^^sD ysjiu n vw Djy'r-p 
"i« vi lyavn Dsn nyD^aninjmnitta n vus) antrQaayte 
yaSyii v::v h iv D^pjyaynya*« n .n ,n rfnnai n na d5"dm 
yrisn n «a îyjyr iaia cyi *tik .ryauB^a l>\3 &gn 1"5k cy 
jn«a Dy \y:v] mnrom n »a) onai n nwi jD^anv^ia 
jfB^tDSH'« oyoa (jpj&tep « ;y-m; ryjgp "i an« .Tyoayteyj 
.vi tru» «t m cy-rs: jd5w .nrMnrKD^rai »nanrôB 
-y«™ nrom »i nyns ,n« anjyöBttDaSyi ryay5 d\3 iy:^p 
na bdimdp "i njn« ,0yra n «al nyo^anK n na tay'jin 
m Wim .(lyû'onyû .DypsrrmiD n «al unrçb'u« nie nyum 
önyn os™ jya^B^o pk Dftrumnya rynyii niapj vwüirwi 
":$ pk ptfa "t wm DypBwno n «a .iy"K fyjjtf iv vw d*j 
n tD'D ryinK5 ya^tay önnyny iv s^nya ïyay5 «aw »^2 ami 
n wnyin »n na vi .lysiyp eouvp^m ny"t na ryo^pi^o^a 
na ö^an« n n^on nxa nyn^K nyDya» jy^ny: yz^yn /îyo^aiK 

.vtvte-ww n nu "nytDio nyi 
■Hn « typipww vi D«ruy;ߣyj n Dwiyj o»n oy iy« 
m taiK ayi ix n« lya^r.^ nss ^ na D'nuyavroa'K wn» 
ny"T tyoK?« rynnny m îy:y^a .«nyo^a n n n» iy nyi 
^aa^iic yrrsn n i^upj'ödj^k n« hothi nwAn m jon^ 
-yiDpyo nyi pk lyjjjonjn vt inarJm d^j na ,i"i &: ^r un 
Dian .tyc?jyD y«ioy: na ya^?-|y^'D»a to ,yi pk n« ya>5 ny? 277 jpsifypiy jfanDpjrD n pniï nns* vît* ddip 5nss wa5w Dan îk .unyî iys mi xw 
-$miv n na ryny5-ry*^«a wn«n D*n .BDyj lyttô« un iv 
nya « naia bdkiip « 5yM« pk c;n ,tî trj «t aiyöt? ryn 
îkp ryn m .nvn n« ry^Pia ruru« d*d v5Da«t?5yryj unra 
•nrni *pi« Dyp«û« ya^Dssw^DW sny"t pk typnyo dsi 
ryeoyo va nnyii û"ï -ly-iyua ixn na :wa nrus n« ry5 
ni*n jnjru« "2 îk .rynyt va ryn Damawa^K WDpj'DDra 
«a .n .s .t^p nM a"ii re D"p*nta yr-urunn n *os ttfnya 
cyi nn « jpuy"i .»"inwnarSni tr: n^ns .oyp'frip n« twn 
pg»&y jnywi« ormu» is "t "2 ^■»n» vs BRrunny .D^y-iy; e-j 

.tyftpfiBi 
-yayjs^a n* 1 » ryn» ,6 5yo*a«p p« rynyrya rynsn va »11 
-yn n na nnsrp&B'iM yrpfoaySBrçtt h ryu2«noy:i ^ diip b»d 
n .(6 5yD*B«p nyrt .ryaoyo yiin^ona n na n« ryas y-iys 
■sytfsa n pk ,nröM«DD« ri ni« DVDjnytM 1 « yrtfyii y:*na 
y n y î a 1 « lia 5 * a ■ * 1 1 ri« d s 1 1 : yi 
a > : n : * ï n a ri« d * j n a o y ^ 1 d p y d 
DnytD»a-D8tDtr y d p jr *i » i y n y r : 1 « tia 
y a ^> s ri« y 2 •» a c ^ ü n ^ n ^ s « n 
-y : h 7 1 £ î'x J'sni n « dsit ,1 y ? s i « n 
■2"* *1 ' ^ 19 3*2911 ri« IJUiP t? ' d y 2 
ri« d s 1 1 ,i » 5 n : ï ri« ,a ^ y n n 1 n 
.Dunio *p 1 « DMajfj d 1 1? ê m k 5 » a m 1 
ryii ? t y d » » n a » 1 « 1 1 y a ri« d s; ^ v ^ t « 1 id 
-"11 vd ryftni .y^^ty: nyns P2 dst tDSKioya p« ryonyj to 
nyjpn« rt>x nn^-DDDy^y; nyi t"»i^3 epj îk .rynyt n5«a iyo 
■trou n« ryiPösftn$p y:"t na 5"& nyo^na « ïx vi« is: ,î"5« 
-»« ySyiopyo ^ .nfansii yp*Diyai£'a *pb tyagn rya:tf«Tö» 
n Diruuysl yn^yoïo n j^iiODDypsp v^dpvd h »oainya 
-ns n "i T^i^n d*»: i^d tya^aya ,yn^ n« B"p'"iö /yn^rya« 
t^k oy Jtifisn* "ï i5^a« un îycx ,s n ^i>i« 1»: .îy^yo yivo'D 
rynsn riytD^jnix'niK y^'n-n xnyrai« na tk ,n^x b^j ny^nyr 
-y: na ^^ rytscsis n« ryanxn^ cyi D:y'^n^y: nw vo fjmfrOBpptojw n 278 ajn nx2 tf*DK typaimya re ddip «i »narra ; ano-DDayte 
yttf"&yaaK antropaytoya ajn ni) jrtWn» ^ua « ne n**on 
traya cyi pk vvœ nnynw yaftm ,iyDpa*öDa'K pk ry^maya 
,îya*i ns: to iy:sp ?5aa .pw nyaifoBKBtfytya nynyayn « pa 
■tpaya myraiK ns3 opasayo wövs^sssp Ty^nyaaiK -y - ; pk tk 

-Un>WJ"K îyttDB'DCK PK D*tt WfJT PK tyDpa^DDa*K PK ÏJtf 

-•»s vik d"ï nya*3*ynri P» .WNia nya^nyo nyn pk D>y* 
pa lyDpj'DDr« ya^D yanm n nrcnx .tyoDttfyoK B*öyayag5 
-»n yaftm lyaaiDmotf yon\ya vî waya ïyzyrDttuy^y: ayt 
-jy&Km îy5yrapy5yoa'K -uns îy^nsy p»p t»i îy^nv tD*»j ;ya 
ne lyama'iK am D"î p*k pb ina lya^aya .a .v m« :aaKfi 
i$3"M n pa nn on Tin .D^Kiopyo m*3*5 nyi ps .ûPDmy 
■^a yr»D»ny na p'Saas ajn rin uns .îyaKammaajtfpya ya 
TTBBsb^k h PN ya*5 yivivr] n .û"ï unjnaK un pb pk /îyn 
n ikb -,yi» .unsna« ojn -1x2 ts p*k pb d*ib arc pa am 
.ûm^n ytya^jn .»irpwpip .y*swDDma rtnypnya .mnvp 
-ayvDDKi^n .(arnoo) una'p ya^yiyaaiK a^w tyaaiDKTiya 
oay^E^yj nwu? pb un* p*k pb työayr^ty^nDKa pk ryo 

PK tf*BK Hfonmi l"ï> D*a W2$ï] V2ÎW, ,îy2KÎ w:yi ,5a r\ .K 

ptfa pk aanaeniK ir*: nsno jnayaitf'B nyonaar nycKD ir» 
yaftrca^K na iyB"na*ûn)ya pk a^anaD yanayonm typaKTua *,ï 
ryoaso^iKinya ayi na lyop^Kiio^K «1 ryayt p*itf"ta »nyp^ya 
■wn -y- ny-s DpaptaD*o oyn ,DD» % a ry^nysnyn an »QPsay 
oya^yn îyny^ k pk ïy^oma "i ryayi p*h5"ö pk jn»Donp 
lyaaiensa D'pnuDiyoDyn .ûtï^bdsp ny^nyaaw öngyiya pk 
-mi y^K .vmnyS nnyt ona lyanm an pk lyayj (6 >yö*fiKp) 
■^^n ya^^ayo h ïib o^a in y^yn .trnioaK pk lyai^enyï 
-y: ryamoya in vik d^h iyD«pa>taaynyaaiK pk ü^anao-DDKn 
-»p t»d pk îy^ûre tDa"^ t» îyt^ .B^BKiauanoy pk ^^do.^v 
ViK D>iaya ptfa iy:vT ya^yii ,y:y^ vik ïyt^iiais "i^p auya iyi 
-yî .v^vayo ^a^yaa dpk .ys^yii ,y:y^ pk ,Dy-ss pk û^anao 
iï naa .niöKa -iyr:iK pk ö^ynwtyaa^K ^^ a^VîiBm^a îy^ 
nya « p*5k vi iyïy5 cy- tx oya .îyaai'^în'nya^K ïm^onya 279 y^?K-.'y >7"^PVP h 

vfurmik wn nrs «opjiBiJBDtf mmoxxiô'u na .îyeairiD 
pie Bnvuff) Dftmieny3 r*ic u;a5yn »xuo nie ïibtp Witt 

.6 Sytröiep 
rcDW anSmiya k m*5 îycjriDDpy «iw n oublis lyas 
h na jpjyxtfiB n ins yuy»*5*B yDDW' n pk osn .orayj 
wn no lyano n« tyDPJ*öM*ic yana y^K yjy ,työyöynisii 
-;yo y^Ktnsj y^>K ira tynayara vtaRWK ijwi yaftni ,po 
Dvmta ryasn td n« jpww^b nyiys^ un « rriynya .tw 
-yr oy jDßwrrwn un pie ora?5 lyftrwi riy"i *pö mi »tynyryj 
yammya ur»ïonjiic .iyp«pa*5iraayj"ic *id k nniea unie öh 
"wnv phicd» ryr#D ^b »*a îy:yr ya^yu .lyanûenyopinia 
ns: J*d5"ö îy:sp yaSyii .ttfyp>iiDjy *ww wi 5"ö "a ,ttfyp 
trun BttyiiDDyuiD nie .îy^nys onuKum Dysn un« tyiuiett'K 
f an:o un« D»nff»uctt9:i k d5k \v01x~\sv2 ptfa trj »m ryo 
•nyic nyn na ud» nyi pu yxn&SDH yan'iwrpa k d^« usj 
"dnenriS yinm n .urapinta urSynwtt** un d5k uns mnm 
unyun ny- 112 dpvtotb s pk iwPWfonMyyne na y*m 
.TyopyoDy« w^^diuwsd^îû ïya«n nyjyn 5«o nya .yjyjs^a 
ty^yr rywyo 5"& .ty»ia"j ytre«:*»» Dtfsoaic yunjR ryasn 
lîryn lyjyi yuroie nya „nypiDD'itay wiva n« iinsprawi* 
-y: Upii pic 2« vi vfixwt îyanBï? yrrsn n .e^oD'ienD?« 
nyns) ya^5 ur«i na nyopmiea cyi ounay nie ryajtf-Dûayto 
-*5 ikp mvn uwDDnHP un .non .fantrDDay?0y:i an t^: 
muaa»K ru ya»5 yavip n nya« ,îkb pm uns ma pn îya 
n ircra ÄD^icriD^K cyn na ya*5 un na Bn'tsnya nnyt nie 
-jn*t>s» pk d£bkdp ^d k nnyr iimea tyjyr îycyiBDpy "itt 
-îïrvi .tyuwj nie ryopJ'DpjPie ySyiTiinric n jpSum .îya 
tcb wnDi&D'ru pk urinrotiD»ii .nyai: ^ p'i îkp ^:yo lyra 
TDBicB^yty: nyaH'nwom'iw în* nie rtD«ï p^ie P£ Ufoiea-îy^^o 
nys ,unyiJK t« .trn unruic un na iKüstDs^aDpy u/a^ 
isoyo n % nie np-«r5ya lyD^ru x na ^yiDw» îk tyssn t«p ,tywp 
pk a«n « ,D«n un î^k nya .^3 p-ixs anpo w t^k bsn 
D^PtUBD 1 "? ySyvmwK n .î«td pk eo^ay m ny p« .urrrp jtfma-oiD3jr?triw h nueu* "5iy5« fin« vi H/T^SE«? y*awi£*a nyoMav in na 
-^ïsd ùvi ta*o .tyD"rii*umya jauruD n ta^D .aainnny *ny* D*ta 
D*ana w^w tas îyayt lytasofttyi n nu .11 .t* .a tjkbp ;;•? 
y*ay:»£ia ytaoaar n 2s tt DSyvMP wn nn « .tyDptnBnsa 
-y: cyi ne tyaatf*nûerçwKrnDPa ytaasDitn nynna ^d k pk 
.5 SytPiMp pk ta-nny: tyogn vn yrtfyii n2a .nmrDixnftp 
-»B»îi na »nyo^n^a yfriDpyD ,tunny&»M ,D"pDJjmya n 
.r, .tk .k n^y£nn .jmtaotaypgp jpaBiasa-iiSË ji^ax .yyitaotanp 
na iK-ia cyi rSiyii .foa mjnaiTyn rya'to'K pk rO'inya iwyi 
y^DpyD-^yrpip^K na y^sa^aosp k *pik ,:atfp*iïtaay ny"? 
^im oynpîssDH y5ynwo>K d*o Dy^nwsDH yan'nenva 
.nrêm ûjn nx tapy^ytarK Dym Avaya on na lytvaya ruruic 
cyi na aröpmoay nyann nyi pa*n « .terne îy;nsi nyi vut 
vt D"pa*nya ny2^ijyaiK vi pam k ,n« rvnya tya^^ayo 
iïwk y^yiDpyo n vî tavtnga .tyoKSW nu ttnjnamya « 
na my-JK nx DnpSfiogp ny^nyajj« paya p s k na tayta^KH 
ta^a Diera pu oy .payp ryo"ire « na nyb'frHWU'M un 
-6»o» yrcin n tas nö'^nwo ra anaytaBtfiaaw tf*a* yîtfn 
.s^ans ari tyasoenya Dtjn iyta 2^k .lyan ,tyaarvDKB> n« ï>? 
^22 ,dd"h Dsi .lyvptervivia*« rc nyiw ö*a pk o^son 
.Tir « na DyDifcwiinvâ yry.rpyr n ïyxKKnxa» a'taan 
taaypyn vo vk n«n tapaianasD» tye^ai^ievDa Jyiopyo k na 
ipamp îw nyo^na k ta^a (1908—1898) nnnip ytrcyS n pk 
t«p lya^sya ta*> "t îytriis iy2K 2sn tk .tytwyo y-nm pk 
pk Bnxna« pk MD^siDpyD-sssn nyivto'K .îyfaa ya"5a "ire 
-pKiK2 ynsnanya yrn a^iyn nnyii D5jn3«nya 110 *qo^d^m 
-lyopinto) Dy^nssDH y^-/-y^2 ypiKD^ nnyt .tyanDBr^yta 
wo y\x wmw nytaoynna nyi pk vw îyc oaypntn (w^yy^ 
trima tyo ;^p f ^jyo }< na aaiosta^n« ntn d^û c:ypy2 ma pk 
.nytaftnsa y:>n «a tyi^nas ïy^nsn ye^^oaya^'a ytaoaav 
^m rw-v lypiKta^ k na tyaaipiMi n îynyr ^^k *y^a îkp m 
-t.v aaix^np k na .nm« .ins .tyoKi ny*s tyDyDymni \v& 
lytapKnKD pk îyo tanyr dki : (oyo^^wj^DauPl D^nnp îy^ 281 y»*rt$iiy jfanopyo dss nyi pk rêifiK m bu »nk .oy^nuBon y^iopyo h pk n» 
■yn ne t5sp dvt pu njn» Tyj^a-typKa n pa pk tsj iyi pa 
■31« îk ,B"p:PDani TyoDiru nyi pa pk oy /isn n pa pk ann 
P^k \s ma wn pk vi ïj^sî .rwmn iyasn «t nyv'K riycsi 
-un du wnan» vi PK ly-yimn vi cy- n^a ^ pk tWîd 

•^twarm towsi nyi îk .îy;Kî vo îî/:sp ryouya 55m 
-DDayteyi îypnKtr^ -inyr k p*Dyjy:is^a t^ssnya ^:y» np| 
rDyoSytPo k ftaa .yr-uyt^a vi .ynayDPya-D'j k .ano 
pk XTDxy5 n îk .îynyry; îyssn vs) ya^ y^yiopyo yp^x^ 
D«3 njn^K .tyas ynyayn n "n ttfypmtwy nypnKûP vStMy^HJ 
k pk j^k ^s: pk yzîyv yn^ ypK'îfso k pk .flwyD-iiDiri 
yamK d5k yovy? n .nos /ukopis ïyaKW pk îy^aKnypq 
linyr. lyouyarn« nyaK no n .îyaitf-DDajtftPW div tD*»j tDiyny: 
.îyipiiw ytPDyjyaiË'fi yDoroam n pa w«k d5k paiwi pk 
*înyia r^K vftytrJitB *î &nyu îyay$ ûymyiKD iyt:iK pk n»no 
ûjn d^d rövzrucn tD^ypn^:y iy&"M ijnyn no n pk :po*u 
« oy D^n .nyp dst lytMKasya *ik: *ron ryo .lysy^DBay^yj 
-hj*k ypiKöt? iyt«ttD*riK pw oy tsyn ttfsoyn .nem* "yau., 
.lyfrpöyroa^a pk Groom .a .*) tySrrayrjPöKöD'D yfyiTii 
%•; yanm h jftragD ûtt nyiK ^kj iy:yr yaSyn pa työpyaK n 
dp^ih wk ,y : y p y n *pik n*y vt ïysttywya îy^nra 
ypi^tmio n n»a ,.u .îk .k nprrrin avwmq y:ynyty: pu? 
.àvayroa^a 5k^kd anayûB^ia k ö'd \y2y5 wk u$ ûann 
tnyii tjmsiron r^K "nsa îy5n>aya jt^k^kd h lytio tr:yo d^3 
k anw ixiyi t s k riyn^iya îyj«p iv naa iyaK ,;jin^iy tiv; 
"vrna^fi pk "^dköd^d yDjy'en^yrii^pa^Dj^K ds*2 yvyn 
ö3"5 "înyî vi ,d»iw .ttyn nn iy^5si»n x ins myn k .îy5îrii 
nyivin ö^a tam ny ny^K .y^^KytKna y^K^so h îy:iy5o^K 

.îy^n^aya y^K^wo p»p îya 
.îyiDpaia ya^toy •qsj txnnya m ;y^r, n*o 
"j^K ti^o pk d^x ^Dyjyas^^a pao in» pk yics^Ks n 
k y>DKa^KB h t^K ^D2 TK .îynyty: \y2$n td pk .d^ikiw SwmB-DMj^arjM n iojnjia .did3"*i n« dd«o n*2w B"}ynx0:nys k na Kvi*-2yia 
Ut^j o^ ^s t"P Vi« y^Dsasaija yp*Bjy;rô*fi n p« lyayii 
ri jpdbmp«» lya^syty:. n« Ttwrtsn TM*w**n nyui« 
|»n y:i*ö"¥rma k pk yosisaso nyt^Dyayag^a njn ris n^nru 
B*ii*x nyui« nyn ,D"pa"n iv^^v^n: in w T$«a bki 
|«n"n nyi n« û"pa"i wîtmfiw* njn rytf*iis csn y*s«i 
:yi wy5y»»n« ,oyôP ns; vfcw wnv ïïon tryv, ya^jm 
- teDDas DrrnanyD nyaftm jniriD'&Dirii lia ôdit bkpsid» 
l dîpdp y^osasaso yp'Byjyis^a n f c:ys"v.¥ .«au ç«n**n 
n pk tt öfr*n »t ,rtm« ,nsa .ttfaiw: yzr^yry: p*p vi« t^a 
l*ö"Tayaya na ynuapa^Da*« .ya^vtas: .y**ia « na nmoni 
în~ Djn na Damp y5«tara n ta*a pk niD^ im« :pik ara») 
n« bips ,îyiayD#Di« yo^w lyo^i« ,n exrôv .cùyom îik 
jp^^jyo h .ta"* lyDonapya a toj aatfopyna« n d^k t>*a 
ho n« iptapa'taDa , K h na tes: h ly-^K mma« pk iioîo 
|n i*w tyasn vd ya5yn ,ïy2K pk iy**ais«fi ye»D«a*a*D 
r nn*« n«2 wni« )*asm csn njn)*p ins y'D«a«a*o n .taasD 
ljrö'DD*ia k d?k ptfa urum üamtaya bipb *rwn iim nyoon 
fa*5 is; B^ayaTTrya n n« antrDsry^y; cyi rya*Tnaya ix 
* trra tysoyc "ire na îynsn nainn Dyi nae t*k v:v:"& dsi 
$d*oiib .tyaai* k tyip*ii* aian .îjnrap r*« TBnyaai« tyo^na 
f>î tyT^v.yn «n .*vib lynKataanaaiK .ny-iyttfy îk pk ;k^ un 
pa*a **m*i« nio 5a vd p« .pdm h ,îy»tfDpyiia«-tMn**fT. n 
jDiwnm yD*5t»*nnyQai« v5vimm k d5k yns 
p^yiDpyo yooj^D h iy:yr .v:i:m2 p« üv 2W1 vi« 
jfrn*no k .8 2yo^a«p pk nnsri i*ia ya^yii nro .Dy*nyiinya 
|ra iy3yiit3Dyn:iD. .^jy^D po cyi na ;:unyv,iyi yisni«2*no«B 
rr? pk ,ya^ y^yiopyo-^sn x DV«a d*j Dan .ina ;y:y:y: 
-;- n na ^-^rî ty^*iw vi« ,Ty»i2"o«n yr^DNiy-ys ninsn 
J111P3 î^p »" D*a ;y:yi oy nm ,nrn-rn yiya 
lenya na m*n tycnrc ?jid*idiw« y^yiDpyo y^K^n»: n 
y*axnaay na t::y2K-:iD lynoys: x vi« o*iaya t^k d*3*o y^yi 
p*« na jyn«î h n« Btfa dsi t« ,ïeik cyn ^i*i« r2n«noa« n« 283 y»srô$iiy pjncpyo n "a "d .ty^Ks yB>*:«£snB8a ns "D .^D^a^zm yvpöpröWK 
■pa ymyîv Tin "D na antroûay^ya îyojnnayaaiK îk 
"i vin v^yo n* twy» û"a '« ferwnwiya îsp .ttrD"iuwra 
s-bd na pjy m* unira îy^rii va tyii \yr\yt vd iy^yn .nrn 
-d:>k h nrunaya pm»nm£'fi *m« îyo *nm •oîk topjis .y^s 
srrom -îyn« .öya'j'iujKWsp iyi ryjyj aaiD^oea» jmwj*n 
rac B-iyiyj m$n vd «ni ,6 frB'&Kp na tynyry: \y2#n to 
-*,ï:s -\yv.v vx r*mnyôï ittjni n« y:y:"$ \vvr<m m^nrr 
-n« nywöpröDrK î» na r;y&Dnpy y^ttyjyjs^a n ryt"3 
.wy:i"K mnvN wurB"DöaitfBW x iy;y; aiD^D* 
-yi yo^r.ya pk tod « ïyaxû îkp ryn aanji m f 5w«a s 
pk tnrumra .nnwDPDiK yanay^m yûD^tpya na îyosttfïjj 
d*ji .BntMMtfifi tSvdbj i«a îyiy^p-iyi »î n* rviwî yo^m 
d^: d»"t *nm ryo) hAtûm rc tma na majriöP y:p&j"n h ms 
lyasn td .C6 SytraKp nyt .îySnyn rc û^rpnanyn b*d îyû^mya 
.Brom xnvDp« h na nyajntD iyi anay^t ,iko n« tk .\ynym 
-tf'B ,ty>na n ïyan w n« îy^yay; w ano ly^yiopyo iy-i px 
di5»D2k pk ano TMnm nyi .oSinnrowj«* spo v^ym 
nyp^ya rtfm "a nsa oy^a Dm« ryjyjyjya td n« v5td*| 
-"* >a"N « în^ fyn"5a iï inyo ^d « OTpnn îkd iy-1^11 -ijn 
yoKnna n tyiy? *wanyn nny .mo s ins >na jrtf'ii h in 
.n« /na h rwnp rc nyjyo n na îyMiMynoBUK n ,îyacap 
n îia D«pivD8fi n .jrnn yt3o:^D h "a ^11 üpjis .Diypnya 
na osn *t /j-.y^yy; oy?« d»t ts^n yvsr^Mvx n lya« .îy^na 
n« ,to5t*d wroynya ,yD^x na ij^d^ cyn lyax^ya ta^r n*« 
ytDîRy? n .yon^^D^Ds-ia na nj^t^^ Dy-i trn nyiynjx nyi na 
-nyi^: -cyi îa-« îyijiîy^i« n» îya^tDDa^p k ^ik îy:nnaya- 
ïysy^ ytDxn^r-ya D*n .njn^i ny:ya n na ano-Dûay^ya îy> 
.nn-c-y »»d^k ^r.ytDKo n* rrs rxo cyn îyn^: y^caa n n» 
;*::y; tyj^aya anjyty^ î«p îk«d nyn r» r iînyn ton^ay: ta»n d»t 
ïkp »na n nya .y^iö^Dina ny^mas^sa iyn a^w îyma 
nö J«a:jrt2^R n« n-o nyii^ ^nn- îko lyroxa x ryrayj is: 


uiria-HppfopJ n 284 -»p h p« ry^yayj w bd^p '" Ti t^sn nattai?« wnp en 
vd n* D^yp^itaay nnyo pk nnyo r5« to^d n na smDDoyp 
-jnbt? n m .KpnyDKTisa pk oijnanya .tyran tax*« tyasp 
nru/D 5»cy^« .s^xana pk ta^a ma .tropica pk tySyaya « aaia 
tonm d*t jaaySiwra lya^n^ii nyi ix ryaaKayaw« nnyo n« 
aamymyi yBroyayas^a k d^k ïjnjni dditidw tr: nya« ;ap 
ny->:ny;;ix îk wa pk cy ,po jp*kp*w* nyiyryn ran na 
y^yiDpyo n ûD"n dsi .tyoïaoSyrriya y5wa-i&a:i8 na Dwtfmn 
jmanaynyrPK ratfyiDpyo nyi lyaya tyma n na jflannayma'a 
-my n ma n taaiaa tyxnnya « mio ny: a**« .tyayn n na 
-jiK n tyrD"îy3 ix ptfa aiaya lyna p« dis cy- pu .tan» yta 
lyansi nyi irw^wnya ^st oy naa .tyo'ata^yrnya pd^umo 
tasn ny neno .nno iya^3«ii wuwtfiwi v\ ö'u nyi *m 
^ayas^a ratonopyo ran pk Da t »DDyayaa"H D'à tyan -ro vi 

.ma nyi na 
-:i« h ty^r.taay mania pk tya"5a-ß«j to^j «n ftrn tk 
n« tyrrôayo ojn pu yuyas^a ny^nopyo in na tyrrnya 
-an 6 pk 5 »4 nftroKp n pu 5"11 .tyayS-DDay^ya DD*ftpm 
ï»y\ iim typBnyDai« ytaa^nnya n ta^nasnya pïe> to îyn 
îk .TSiayDBnya v:v on lynas « na aiaya pk yta:s?y: o*n 
nx tt D«pa*nya « epo .wpd nya^Diaœnn ratfiarjsa no« 
Dpaia »lyijtf-DDDyteya P»t pk Tt tsyn .tyay^n* n» ornons 
îytan yo-payaa"** n a^5rani tyraa*u* 55aa \W? pn pk m 
— i^inis dix tî iy ojni tyay^ Hnam^mya pk vw pm .onsta n« 
,tyDnaix "ima na*in « pa /na ran ix ny-» ikd dix >*d ïyo 
-roy^yta^ y^iœnsa kîk e* ^y^^ BTjni &"i Wim* in na 
pnjm ; :n;s Dyayouya« ^op^ cyi na m^pv i< 03"^ ta^p 
->^ îya^û^K n«2 tyos^Bnya tanym n» erum^ariP^K tsm« !*k 
-y^p k m nnyD d^: tayü^sensa P*t oa^o nyanjn .p:«iy: cy 
'vnvz pk D»n"iB nya^ayn nyi* not^a pn ne pnao»$a ynya 
k w v^anyp pu .lyD^ao^yrnya y«a « lyoKôtx« Tî ta"? 
-nnsa >^ny^ pa »na t^« M^a/n mtasa njnyayn « d^d v:vn 285 y»*^$ny y^nopyo n ' "^-DDry^j'y; cr» na xr'jwsojç nm pk owa nyatny nyi 
*un t\s ,ö"pBKtpTyD3*ia nyma "tfKa Donyjnya *iy3?yn iya 
h \x n« wnjyonm n 'k Avsxnirutttfwvi y?a :*uruMÊ«a 
•ttSDtprc îyjnjyT^spJia b>j « ps vi \y:^y: jtoùwsnwx 
tf»D* D"x nyxj»5 sn'mpm s 1x2 ns: .«'nany pk ptfa wi 
ny"t n« ryjanis n na yntKPjKjns ysao n ; n^p px ^«a 
Dfyp'iuuy wi ,1"*?? ï#: jyjyr «t Tya« ,î*nsa jy:yr ïytMyoySy 
-nip ya*n n p« ,Dîny ivovbv .TJKOira iyjnjynn « pk n» 
ixn» lynna ddip ya5jm .öyoiyaia WNNsrurr'nx nyi p« ,nn 
■y: h tî ïinyojna'Tya .nfrpwu** y:yvv~yz ix ïyûyap 
n« tyosisas-DODy^y: yanya*« n ûna lyo^ns lypn-roDay^ 
vdx-\ nyma pk .ttrvjjpspjia w vnyz w~m re ;g jyn^n «t 
-jy*:)K n* iytû25y cyi \ywm o^xa^n ya^ûay^pyj n idoip 
BRMjraaa n« öRMjnrm cyi ryenre na /ny^o "a nrw tyo 
,D«n ^>DDnyûpNiK3 inyï nyaa pk »Y\]n M$5mx "a nnip 
PK ano-DBay^yj on na iwjtfmûB>D*iK ywûs5yi«P n dsm 
-kp nyr) .n'itttt lya^ettjfa p« öD"n dsh .hdbo -ïW?v:yn iyi 
-kjiïtdddj^b^j n nmut nynna ^d « tî HtfpiuBjy ,(5 5yt^s 
beip ,twd"ii .Kau ano-DDaitfew nyi iri"« i^a« n« iyi 
arôpittuy yfta n iyr*x w-12 antroûay^ew nyn 5söü£« 
"rnyfi-wipspjia y^acns: ny"i na ryja:ntrDDay^yj n na 
r*riö sntroosy^yj nyi ttf nya .tyfoa yny;yttfyr p« .nyn ,o«p 
DMyDpmnm n «a îy:wns"Dûay^yi yt^ypT.^y Jnûisj n 
anû-Dûay^ya cyi pk nrrnD y:mîa .(8 ^yo^a«? nyr) .paya 
.y:s^8nöKa nyn ïï D:yDDj"o \y-\yny2 
rau to m f ^ens: BtfsosK î>k ,ü^t nyny-ijK *urr na 
m ïjn^bnyojw ort^nD^nic iy^»r vfto»* n« ^t^d yui' 
îy3«n T23 ya?yii rwyn y:y^ iv ïji^y ryjyr ya^y^ ,00^3 wi 
-yz^-.Kr, k ^k tjij îy : ^ x %d£-t"b »n .5 5>yû>axp î^ û-iyiyj 
.yvûDoypsp n ,îy^y2y: w m îyvis 1^ in ajw^j n ïsik îytDjyp 
"•n .1 .18 .k •ny^rx yo^r.y: n«a ajnyoD^ys nyn» ü3inye^K pjmfrDttgrfopj n 286 W ava tî xsfaw "i m* ni tant njn n« oypftrô i* ya*5 *$ 
w^p n *ma BUDDnwDPKnic myi dis ryanm wn pk pk 

î*nKa î\s* Dy ijrp>K -ï;; ya' A yivbpanDWK yr^i n ôy^-^D 
■w k ijn« ftnv«viDwyD .3 .*) yspaia ny^yiopyo « na îsd k 
-5yn frv>aya £V2W na nyopRisa en Dame , c ---:y; v^taay^ 
JUna'P ryay^s w ano ->~ n« ya'Snyoïo n Tyoyap rroni oya 
-n»o n ix2 .vaynayta inttfp h "pd rynyï ton "a .taiypnya 
jbanp ny^T d*d tyonya re vî «D^prnJyn vi umni iï w*? 
.h .T8 .k .nwv ïï vi« »m nyaa ;ny5vna h ryrttfyifwrâ w 
.nyia^p wn* va«a »a pu? tavtacnpy Damya"« vwdmd n 
n» /qySvna jr*"5p ma lyn^ya vi *d£u*k yr*5p wrw VD 
•n n« vfep« yj"2p naa lymoya vt v5t*b yr^p .tanyp-iya 
^sa .urnyrwD nnyD lynyn ya^yn ,y:w *pik awriPD"« îy:yr 
is tt awa k *ötfr»D n pis? ü»"ii ty-in^ w ïnjn n pk 
bwmy y^K yrrsi n .nyayo n« väu*« naa tri*x n« imn* 
DnDpi«iiya"*iyDaiiO yûDiKïiyaaiK vu* ta^aya nntf»*D lyayr iya> 
-pyo vmv « tro txnaïaiya «t tyayï n*n5»»D un pdpj'DDJ'k 
hj*p ayn pk yîxi yanfanya k ta^as? cya^yr. ^rrayriga îvid 
•»yi ne îy^^û pd'iiw .îyma y:y^ na nyi^a .Duontaay bd*J 
h oayûDi^D lyayi ,an"5p ya*5a"ii n nm* nya-iyp n'ira 
nya ;^y^;r« "a ryaanyoD^aya ywny yanm n lia wn« 
hc .îyDanwya^KnytDpmisa i«a nnwa vi ixnyoD^aya vpw 
5Kfi vi« *iya« .îytayitaanK r°tiyvJKB&'K t« i^a ^aa #b"p:pb 
nao üiv^v: vw n^o ïyasn 4 ^yo^s^p pk ^«pay» nya^jyo nyn 
-Day^ya nyi na n« anD-ooay^ya na ïy^n^ayanxa yanan n 

♦ty^ayo yaav "a ya^ nya^ 
">vv: Tin d«xb"*i ya^ûay^ya n w vi ta^na on vin k 
ey îyayt "ny^aa^ «a .tya^ais-Doay^ya n p« orunnra yo 
na^p dst nya D^nx pw tytaynta ya^yv, .oy^rpjny n ^a criipi 
"DnytapK-iKa .t^^P nsa *nsa r^ D^aya nn Dan w nnyt ^»a t^k 
y'DiKQ a^is nyns Dy^nseon yv^«^«riDKB a^iu t« ,î^« ^ta 
braan« ^iy^aa^ y::v y:k: «a îyiyii ,îy^2^ s a ysmyra-iya 
ne îya^n vin onynaiîya .tyanta n« îy^n^aya yîwzwo Dpyii 287 jpsifypi* y^y^cpyp ^ -Kp nyrt Dnso'B na dot di« îawn a Tin ny-i* 5y3"K in 
„, n R rnn , ^-i>^ yji^p ^a n«B dot yjW"K Dsn .('6 Syo'B- 
bPW« dis tow tyra iyaw*n yrim .Dn8ö'5p na aa* 
n m m« .îînn nyDyac nrftm td dkh hd» ,-iyirp yr^p "2 
îyost p<p as do ^s: in na tri"* ^yar« aap « "a ly^p^oya 
-yaon-iK ttu'P yj^tK na yntw-iioDKo nyn "3 Diyn wnsn 
.lyrn yawann run» na wîw a na aanynaiî3K ik wm 
na äraya « Dawura do 'ïîk dpjïb pk oy nyaa dsh d^d 
-kb yay^ avw wïvw to ni .tyayt nKmrir.i "nye iw .mwi 
-p>d ya«5p d^d vSaa** ya"5p yaftii "a .yopsiKisB na \vî 
îyasn vfcFK W"$p û'o iy^"o y3"5p .Dnyp-iya ny-s ,iy$ 
-Kl p>p imufi t:o tyayt oy a;n .nypnya-DDayJwra tyroan k 
n «a y^KnoDjyo -uns ny"K ys"n p*p n« laßm* h "3 îyo 
pk nrcaKaa^K 183 tyayt lyaKais-DDay^ya n n:n n« fiy*iwn 
.B»atf«nD«B pao în^ tyayr «î n:n .na*ötfw ty^oanasy îk 
iyt«N »m Dsn .tre-iyi ^öonyopKiKS nnyt ny3K «i tyayt 
.nwa cyi na aamymy-i -»ye»Dyayas^a « pa*n « îk rtât 
nyi na a^yraKaiK iPDrôjn îynsuya 3nD-DDay^ya nyn p« 
r:Ka « a , n ~a .îyrvrDDay^ya n na wtfp'HtMy nyanayöBtf» 
bo vîwnv* antroüsy^ya nyi »nyin *iy:yo ytnntDDKp y::v 
canxpjny n o'» »yow« 3nD-DD3y^ya nn nyaa ; o^ypnm» 
Dijni ryo îyni .tya^anya oy^païa-DDay^ya yanoy^m n m 
isa Dtny (lypTrosay^ya n ns tyTWpynR d»i) DinoDW 

.o«sb"i tya^Day^ya ny" 
nytfyn Dite nyn mu "»«s ansam pk n»w» p^k h na 
rn-in«B yrfo dsi pk Kaia tï ï^ t^ .tjnyn nrrwya *n ne 
Diva 3nD-D03y^ya « na ny-* w^n nys^oay^ya « l« 

Tû Dr5Wl 8 ^D^BKP PK .5KD1W ÎP^yT «t t« .ÎOD « DO tBl* 

-y: n P« lyoyo^KDnws« tn?3 do tk .tya"iny3*K n^P Ti 
-Dy^c n« tyaaw"i ya^DD^p ^« ns: .oy^nsaDn yoay^i 
■tok y'DiK»û «Jny^K na *wtik n i«i îy:«P tyo^nanmiya yt 
-npiya v^nirtwi «^iy5« na .snû-Doayteya na îyopiw 
.tyoyvDpy pk îytDyo^soiwss riy«« pjriß-DMIWW n 288 -itnya Tiy ta in» h îyan^ya to lyasn 4 5yta*SNp pk 
yi"a pn D^NiDpyo ut^3 nyi pa HtfasBtf y?ynnvi:PN yjn 
-y: inN jyasn vd .nyayo n na rayo&a n vw nie .nyraytesu 
.2» in d^dk' anö-DtDDy^w in uni mn** h în .Txrn^T 
-jm tapaia tyansi ayi ix .\yv:yn yjyitmyfi »a ïnm^« ryayt 
.KT tn tsDiyn iyo"ii .tjnyppnw o*a inyo pip vi "i*tD ^ 
raytasa ytaDpiNta^ h în .wrwm v» îyasn 4 5yD*öKp pk tn 
nye pn iytao:pxaNiix cyi iye»ire ins d«3 iy:yr kt3*5 pn 
nsnya yansrr h în .iysny:js inN iyasp via .ingi rytaoa'x 
mrya pn tyrtaayip n îna lyaNtyya dix ntfye y$« m pn tasn 
■BT h wk iyoya ryjyr jpD*m ins nnw n tn ,pk in îyi 

j»o»m inj m 
pn anta-Döay5fipya cyi pa aatfp'r.taay vwuy:y:$z:$ h 
pn aaia^eny yatfö*taaya"N m T5:yv.y; saNtmya ya>5 iyi pa 
-naya ytaa'iNiiyaix n pn lytaa^x dni .lyrvxiy dsi nya .ins 
-wbni erp« b^ng .oyantN d5n anö-Düay$k*ya cy- pa aatan 
-onN inys anoy^t .lyp^x taia tyomya n pn lyanyi ps ,iyta 
pn n anN .ya^ y^yiopyo n .naiiN .in ta^yip.taay .Dayariya 
pn trtao'say lyrayii anaanyii ,iy5yiy pn iyayn r^N .rsnsa 
rtfiya h pn yoxy^> dni .-rayai* iyi pn iyi"N rynnip yiytaty n 
ly^anaa iyi pasi n pn oyaftni .tyay^-D^aya iya^a n pa 
iyi pn rtyisiiya ryanxiy pn tava^xon .55aa aatfp'iioay 
wmh tnyp anta-Dtaay^ya iyi dsn .vin in taiy^piyi d*o 
•amx iya*ayii pn Satana lyrayp vin lyanyi pn ipoaytaa*« 
■ya y^Noisa pa ptfn ni jyiyi vo ,in tarweatnya oy .anaya 
lyatyii Envoyai iyi tavaamta îyins* yaap n pn .d:im 
"»eyr:« iyi isa iyaN ; si*a^ lypiNta^ n ü>q tyo«Tix îorya 
HK envoyai iyi aN tasno .üaNtrayT^ ly^yiDpyo iyi pa a:u 
■BK^ayi^^ yöo^ixy: ta^a in: yriya^N n iymi in îyî^nya cy 
f«Dya5»N în tn üv .lyta^y iyay^ pa tyanta yî^^taD>N;y î^n tyo 
iy^:iN ya^ h t^n ,iyD^y taiyr, \vv tyn tn ,d^n iyta:ypya 
■ya inyrD .tyta^nyjD^N iny» ,naiiN .tyTayöK^aiK y^NoiNa 
'KB î^n D;Nîyi taiyii oy^N dni .DMiya .a^oyca^a pn viwüv 289 ywtyiy jftnDpro h -s: D*um ûpk£ ny;ns- nyn .îvv:x;rx -isa t^: Dfaya ya^ h- 
epe ya*5 h on« db»d u/E nenn ,tynynya des ni« cjn a*fts 
on *pw ryvftpyao yaftni ."wrnp - rranam jn*a*5 nyi 
îyonynya iny» vt .Vi onyatnys jy^m .yoss nyn na DPosny 
t^o B"n-Dya'5 nu DaKï«yT"$ ny^yiDpyc « na unyi&i» k d*o 
ny:wi a epc nyn^x ,iya«nDDSD8p mm ryop^aasp yiy^r y^ 
na ya*5 nyjya^ayjD'W n« nyrnn « na ajnjn^» ytawa 
y:^*2"i^n h tid^ d$k o»n yaftm ya^ x .planas -.yttfy ïk 
-nnaya yöoayn irr* Balaya yaSyii n« ntfrra na îyp:yi nu 
Dîn na D"pjyay:nya*K n« Da«B^noya nyi^D"Myjyj « pu am 
ixnyii wyo»a y^yiopyo n ins anD-Döay?B>yj nyi .p^aisa 
ormutom na ryaorsayt axn lyemre ikq a^a ry^^yaD^m 
ïyjyt «t rîypnj ytDjyosa yannip :p*aa imsa ;y:yr Dy .ins* 
n on« vi Dpy5 fea .ty^Kö y:y^yr pk ptfa i«a&ana nya* 
"a wi« n vw p« o«n n« ,irpa*5 nyi ikî ~wrsiz rmsva 
-jw nyajwi nyns nnyn "5ny£« Brupmmmi D"5 yoSa 5"û k 
r:yttgs ny«i lyayftva'i* pnw naa ,ty5û>o ya^üorp y^n 
.STa*5 nyn tyannaya ix mnan ^>a? ny-»q 
.iDD^say nyn D»m«a .tjnyÊpnjn ryöpaa ymBOTin ryaw n 
iruni tMp ,ya*5 ny'riDK îk na DDWiy;i w: Sswp o»n nya^yn 
-d*ï« h .0?« dtoi iy iyr, lypjuams *pb *itk n« diko m* 
ya^say^^ya ny^t ,anD-Döay5i*ya ny"t na rt:n yo^rnsya 
-ranya ny^^osoyoD^D « p« »t «n vi ttfypniD:y ,o"pö'jya 
ntfs cy- yt«na-oyn^ n Donynya rai« jyöp'pyj s tin« .odjïp 
'uyj tyo^i d:xv^t îxt y^x y^n« ns ^n^ayroyn^ cyi na 
nyrî^-; nyi .ryj ^y^ï P« tînsm^nR ^n^o y;:r »n« mi 
-y; îy^«D*i»j ûjn iï rn^no « p^t îs oj"^ op«a nytDjypyn-^^Kii 
yn^ ynysyn h î« »DJSffw lynna ryn^n td oya^yn .rm 
"Vüwz -w ^iDn .nnn^ xnyttôy d'ixo oyn î^« vî tîiyi^aiya 
,d:^n typjjnya is^p tyn tic ;w nyif3«a nn na *qin Dyi îyn 
-Doay^wj ayn na aatfpiiiDjy yamytD"^ y^'t3y:y3»iD:s n w 
îk n« ,ya^ nyn na »tfp'MDjy n iyn^K ^ny-:K oyay t"»n % a^no 
nyn a^w Dyirsj a^ijni ^nypiya « opus rn îsp yjî>»a n yjmß-waaytoyj h 290 .Ikd lyD^yj « "a nypn«D^ pk ya^ H nyis antrDaay^y* 
ttyuw'D ^>"iy^K janaa iy:yî si vik r* .tî bnybtnya Dy 

n«: nyo:i« .nsa ûdip PiKoiyüoyn ne uu»d iy~ r^yn 
ynyttfy îk ,.n .i .lynn» 1 pa uidkbw k ,ïy"jyD^oïK y^NQ 
.o^m .bpvib mvtàv vw ?yD'a« pk nyau 1*1 lya^nya nyjyo 
5a&> lysnyn oy ïkm .oisi ,nt« yp«o Dy pu tyfra id x pu 
*jrDBnva*w «n ,myn « iyny: nyaa ttfsn oy jd»5 yiyayn pk 
-ya 1* .nrwmy yDD:r-rpr.p-iyD n ne m«k pu oy .û*#a iy5 
tn iy:yD yttf« vi rya^nya -1«; teDDB» ni .na-n« .«Jbaita* 
pfcn* in lya^nya ly^T'o jrw mi .iiaruruit .pk lîtfT'b w 
,nya*a yttf« "5ny5»K p« lyty^ td .s 1 .ny:yo yttf« pk ru3'i 
-jv ptfa "îy^o yo^K t^o t^xnyj njinn iya«n iy$>i"û y::r tk 
»ïy^M^yn iv nysyst? "i naa /tfy:i wt n« lyos: vm a^ 
a'&mn'y; r-uyst? in asn vk nyaa ,nca pao ins pk dst 
-sn iy?T*o wuwrcttim* pa -lyvaa yup-Dtéa »n jnjynyï 
jttya*Ty»in yttfa pk ba^nya nyaiwo « pa ^scdbs vt rya 
jyny: îyjyt ifra n« lyns: iyn ,Dtoyi Rpn pk djkïk>î un 
ö»n ärunitf D'ay^"t3 n orajm :ny^-i"a n pa b"t nyn w* 
-2» id « iyaa &ay-io oy .pn baspy:) d*j vn p*p TO nyanyn 
y:i^o pk îko nytD^K t« iyn ,*iya^a"naw vw pu oy pa ,iya 
id'd iyj8Dtnya:"K pn nyax no lys .ftn"ta ;:p « pm oa^nya 
TytDWrê nyi ony-mtya ."«Koen» -îyrran nn îk f t f pTi«DTyoDyii 
î 1 « tynyt -\vqvbv îy^yii *pd r^yn ,pk ,5köisj üu t^n .^kû 
-^ryi D&n ,^aa ly^st ï«p îyn f D:yooj"D D«n pk ,8 ^yD^sxp 
■DKi , rtrn , nyj nyn na aa«aj» nsn »D^npanpTPnw x ns msb 
^ayaans -unm «^vi5>a D^n oy ys^yii "a ,d>jpt »a o»»p 
anb-Doay^yj lywttfTya nyn onyp 
ly^n^o y::*! 1 pa o^poa^nya n t 1 « T^jyöKnya wjyn 
pn ^sd5»"ü tKP ya^ nyanun nyi na ns/nr n ,~\vwv yo5« p« 
jra^ ny^t naa apy^a» DDXËyuï nynj» im pa b^pûjyTyna* n 
.uivîvvi wïwv cy- pa o«pnyayn yrt:D^: n ?wd5 % « iyn» 
-jM ïyayiiDDyuia ; nna ntK bo ^aa vi tnyttfy ,aan .oya^yn 291 jpsrt$r,y jrtiDpjm n nrayt »*t iwmwj n*u t^: m« d:3/ödj"d iy5i>"D yanm iyj 
dd"5 inyr inarum .T^iyaby iy"ny;:ï« iyi« emyöD»n iyi» 

.öDtfaj"ya 
pn tus m tD»n BJayS-Dûaytoya dsi Dm nyttfy iyi px 
-roua k d$k lyn^a oy îoî^^ ,îyerç£iya i^uy ;:«:■ ïj^noiid 
nya n« Dvxnya ya^yn jrn^ yaiyûnto .yarn « ,n«rc ya^ 
Dxn ne i:ya« nn iyai«a-ûDaiyn yoD^Bayie h û^d trfttf 
ynm»o n na Droynya ü2« inyï tnyn yjnsi dsi .îyny^ 
njya« iyi öiyii »a» n*w .oniya .»«n^n iyr na iya«a-pnn 
^ya« ,*idkp n« tirv*î ü 1 » ^2 .anma tyayfc tyoKi^mya na 
k vw »uimv sin« û'iay: Dmya ï*k ök-pm h tyii .ttf»»yi 
-Dya»5 ïya»B"uy»tt ayi nyn DiyüpKiaa h na D^iayo^iyao^ 
Diyn Dm«n h î37ii iyi« .Dirn n« lyoyiyö^K-tfya *ins ,e»n 
.îytD"npj«iP yay-TBnya un BiytDB'ya 
iyr»K insruK pk ma iyi »a yjyaiHMB yftnopyo n 
iyww p« .iy^y:tr .n .i ,*pn -mena oiyii ma h» .ma D"a 
i»j ,vn TfoaySwji. ptfa w>: Dnmp 18 na ma « tnyn yo«i 
TDjy wk na MVrôa lytDD^a iyi p« pk n« *pn-Döm"n m« 
-^2 in*« pa jyüjyxüD« ttph na i^d ayi p« n« ,wtfp»n 
ayi 1x2 ijkuîmv îyoDya cyi p« n pk insn tyoD^sjNiivnn 
-jyfrm ye»M0spya»:i n apniya yanm d»i .iyay5-Düay5B>y:i 
D"a uns ly^iya n na iid n^a .^n-DBiiaya n n« oa«B^ 
->5p dsi tg b~ip »na iyi na îyins» lyrsaia h na :jkbjs 
iy-? .o^piKaDana in»« na iïd iyi tronyï n« amyöpso 
n« iymp id k stf« pk û«p"«aoana D'ma iyi na iwä 
.îao D^a iyi"« nynna id s in« in öanay 
H na jjtfpniüjy rema h mx p« cyi d»o aatfpj"* p* 
-y: D'ma iyi pa DttJtfWTWDnK y^KDjys'öjyo n« v*W"* 
« t 1 « ma h .îkd û"a ly-p 1 »« yiy^yatr « id « anü-Düay^ 
-syi nn»« ûa^inyï lynna tD»n n« ttfypnittjy 5* lyn^ia id 
Djn w yam no« in« pk yansn* d«,i .D"pa»nya yii'Dpnsn 
rirta^y n ﻫ p« ya^yn »ma iyi- na wiyî wvwdb wk* 
Mitf in 1 « ty5>pmö:y iv iyû>ni ^îidd iyr:yn id k nnrwp vur&o&jtfnrpi h 292 e»B8ö*öiiK irum n» n«t vi ttf]/öB> ya^m pk .îkd nm ly-v» 
Dra»w « !»a vue pk axi Dsi /iyövy5 nyi nyi-"« nyrma vu« 
-d»»2 lyjnyrj ion lia totom .yaopDa^ n d*j tun àwwv 
x lyaao irm îvd no si .nnra y-iyuuç na unta wo 
•ne un îia ay^nsaon yt$"Dyoy;s^a yiya^D n Dnemn ptfn 
Tuyjstw« wk na wd pk amnny nsn na Dtfu»K djh nu 

.arôpm&jy nys^o 
m .DTOîW vd jyasn a»WDEDrfnr:i wk is ma»»* i»m 
üny >5aa vi Dfrpnicuy »ne "un na D^snapyo rna»5 n 
■jp a:yaDj"D »i pk oyi ni» nyn .wiye-wEatfrya ayi w 
îk .5»»2oa» DayiD Tyanyr .îyp:>ya D'Dtfn'nya k na dumm* 
"«îDpyo &-P2^ »i pk :u£rDtt»£p»»,»JM0 ty&r»yjy:i8ö:s. cyn pk 
-"-n iye»M*) «ma ynyttfy pifr 5yo^2K »»a D»Dpn$DB>D8 d»5 
nnyt unna n vi DD^nya D5*on :(nrvnp ro-urfi pk >»d 
,iy:y» n »n op^a .onrifc n vu* -ny:y?3 y;jr rau pk oa»»5 
■tm* ïynyoenya "i p« yitra n« dum urutiny vin \yrw 
y:yiK£-iy:nK nie wmnn ,y;:i> ivwvi ra ma ni Diya"*yj 
to»iw .nrui»p y»*» r:«j Drrcnyfi iv £»ök taD?»B pk .nyjyo 
"2 D:yüDj»D öas wi û;y;yjy2 îyo yetfy».». .Drurutam 
hjfiy» »n t $»m .vftpft Btfaa y:yD^yt pk nya* ïyjyr .nuc^K 
^»»! n« auwnya"» D3"5 inyr dotiö w»w« Drum .onyoenya 
éirinaivjiK pk DiyDauyxj»« îyyœ inyï aruni nyjyc y*.y 
-yi a^wanya nyu»D&;K;ss « na Di*a yoD^soTO »i pk #aa 
na -w&v Dnns» tfrym pa apyt &n pk use njn Dm rD5*e 
,ny»i» dkii njinn &sn ma n »yn pk a«n p»! 
îy^s^ »vus iy?«en«J « pa wwxRxm ny^yiopyo iyn »a 
a .nnw Dmnny n« d»»î! d^t p« u»iuw h .Dramta d»t 
-y: yrïon n .2no-DtD3y^yj ny-r njm»'« y^n ranru s ^d 
ayr^^ îy2y^-DtDay^yj îya»$a«\i an î^k Dr^n»Dm yr^xn 
$^û îyDoynj ayi îyD,ny:nya ,îiw in^n w ü"p2^ö-iyv isn d^o 
p« îypjxny: y-in^ on« îy^a .o^anirn'nya D'»na ijn na 
pj v^tm ifVK nxa Dranya h d»»u wnüman nu ry:yi 

.moy5 pk »in?KTiy j^jnopyD n -CDaytoya nyi î"iny58o"is: ^«n Dinyspao^p cyn b*d 
-rs v\ tyvjïwrK nyis îyaKwas tî pikdï? nrun nyis nnp 
îyurn uniiB ynyttfy .nra »^ iy2« dsi pk D^y^Dj^D *ïypyDL^ 
mrj"i h w .D^siDpyo *tp2^ nyi na tnytDKay:i 5$£D2s 
naa Min*«* dwvbwp îyn^n «t nsnD ivùv^ ïm "ï 1x2 pk 
-isj d5x tmyn ör-tfiöya id*»j îkp "wbdbto ny"î nyn« »ny^» n 
jnjntfy *i pk »na -an "2 tin tnyn îqi« îyî>*rcn$j h ^ik .5ko 
Ttfpiya nu BaKiwyans nnyo r?s antrDûaytow nyi ijnnip 
na tï ttfyp'iitwy ,îks d"2 »n dpjiö f "»rpa "2 ti« n« .trug 
-*5 yDiytD^to; yw> .aasfoyDKn* îya»fo2y^*y:i tya^p^a ayn 
.o^yn^trya bqmk tyasn vs ya^yii yn 
nya lyD^iiyû « »*d ^sddds tyo tran ty»na yttfa ro» 
-:y*r"5 n« îyanw ytwnnayn w: îh .pn mie n» tya .»höh 
Dy^K tia ~\nvn ,B#maw y-DJSûnyinya n»j»en 5a n» tyeaiw 
ds.1i *na nyn na wsxn .yïtttrûDJSp y^^s^sntDsa « nyas 
Dase^yö DSU rtfyaypya k 02s nnyr ,îynytD5y is j$ Tî Da»tii 
ïyii t« .DJ"mya»8 nyas pa *p« .trwmiDjya»? dsu-swp 
5ya«&p ïy^vso tynyayn k iï mw t^irnyï $sî nia h 
ttfsu rïi«tt wd îynyii Djyto* 5>sr »innnjf in»a is îyn n« 
ne anrronjr n ♦Dnyoyaiya 5»a inyt "usans ny:nsn iyi tt 
yt:Di5 ns îyo^pcnsj *pik nnpjrwa w: tî *?& ma nyn 
n« D"yiK iyoD:yiy î» naa iy5p»v.tMy îyo mxi »na h .D»y» 
yt^s aupa rya-yayaya i»d .îyayS na 5JiDxaa^i^ nya^D « tkb 
pjni k iy5yi«D y^K^SD-^^y t:ix nsa i"t ïyjsp ys^yn ty^na 
-ya n» tyai«^ *iy«t .ö^pjytD^NnyjDn« Tn .o^p^oyo ny^r 
VM c:n .û^pa^n^ n« tD"p:^ytû"^ iy«t i^iv n» ^2ty îyijir 
nynna vm ^22 onyn DyD^i^pn^ia y^tDD^a y;n'ni^DD 
jrinasnynci^K « on« d^j iy2x dst dd^^ # îxo d"3 iy-^« 
5>a^ na ö^p^Dya y^^pNis hk yn^pn^ayi .ytDasntsyaann 
tD^D Dyi *ns: .tyay^-Da'^nyj •q^öiyv pi«- t«D ^ id^d îyoxnv 
-y: .^j .t .s* nrwp nn?« na jyay:onK ûyi ^s: ,î«û wk na 
p^; "iy-:x î« ïy-in^ yiyo^y h tDa^nanyn dsii »na h d^3 
nya^yii tD^ai« ik .tD^ai« ny2^D2«^yryj nyivDjyor« î« pk jr:»nB-DB^BTW n 294 ty^o yooya csi ra wn .ya n 5 jhmiu nnw typwpyiw îkp »i 
îkp fera .tyMuro» y^tnBKp rw D^PoyniDDW« in"P*>ya » 
-y; tan na yms yj—jy:*';«?^ k rw ya^yn ,>-•? 1_ w rty»i 
n rs DS*Jpy:uyeKra ;:y rw »1 tyaftm d*d .anö-Döayte 
pmayfo'a lytsys«? Diyn ,iyay5 na iy~~S' yDD^oayip yo«D 
•mw ryasri w5 *n*n iw sHoytD^öDn^yi inyo hm inyo rrs 
pe ajiDKsrc niomjwii * w5 pm du .nru*öwya»-rany 

.tyajtf dw ya*5 iyi 
- k s: x vi« r: diip D'öifi jtf« PK Tm m tw irp dp« 
S^w tnaynya nwn lytawaMw »*i ; b^ûd**» law iya*5rö 
■d*vu t#wa ;y:y: ty:iyi\DDy-»ia .tx p*i na Hiofrnron nyi 
fcD&ag ->-:*? p« lypnyo vo ; ryö"P>n*enya y^ynwuw 
ha nftrpiu» yBw iron iw ^rrayröa^a oma ww « pw 
pö"iö ,*pn vtoyfrwn oiyn ~':y- m r;v, .lyDy&e« Jiwem 
fern m* ,yav iy5yiDpyo in « anD-DDayteya p*i onw 
isdpns lyDD^Dam m DTjni 2n'u TOPtvn in rw orsay 
jpi t:;'";y lyttfy iyi vw .pn cm ha ttnnyDiya m i«a 
faanyi d5sh ;yzy? pm .ttp an na wmxoDaSyi lyanun in 
tonyaw yj"i »ni ,öa«^^yryj iyi *wa ddb5 m îy-svy; nw 
bn .Wan maioS lyiyn troywwB w*pya o*a ïyttf&ii nnw 
(•aronya janyon^D^w inw Tim ^"pana ï*k D"PD"ia inw 
Liya^DP tya^TBSJ « vw .ya*5 > : r:">: n wrw' vi D5n 
mns? ,yn»5 yte'ssD îw yenDOwnufo jD^wyo pn k rw 
hpa D'^ypyn tih t^sn ttfsöyi rw ,p*i oaiaiya nw oy d5*ti 
pyaw ytnrvpiya « rw yuyastw* n„ t« ,r:-:yr-;^; entayjya 
^xmDDiJw yr-nyo«« ^ lynipya "jnaw^a in î' 2 ^' nTn 
pa^yirpw n) iyo«ö*nw lyoDiro^ns nytjw û»n Bsntwa^^B 
-y: n tyopya tw mjvvbw : t"5n Tt i«a n»3 ony^ya frrn 
nyJyiDpyo « d^d -shouh jra^ tnw i3wa^Biri»B ya^ay^r 
(nvrrrit îw ïy&ria ,nvn jnyayn) ya^y^naw n ïw yz* A 
y^^xsD n o^yö^ioay in tD»n ^ys^to^ lytDDayn m d^ iw 
nynK .otwntD^» iyi ^n^ayroa^a wnirrtwj om in» yz*^ 
.wyû D^a DtwntD^ ^.y~ vt "05«n ,;yry:y; tyavn ina rf-yr. 295 y»ï»rô$iiy jnjnopyo n o5wi lyr na BU'o yoniya nyn ,D^a yaaw *pik •n*» ?*nviyi 
o^ypmojy td> îyirtDprtDDj^ i« n^n« orna jynsn nrn na 
ny^y^ njn ima vp«d nyna ; (Dypenmio .ty^n) lyp-iKot? ^d k 
-B£KB>5yty:i h ïyrtfyn on? .nrwniDK) k vin 18 öPm DPKfl 
na ^maya dtt na wtfpnimy nyn ra îyn^a DjWKnjKrw ya*îi 
îk pk D»ruEWD iyi ne ytsD^yj n .Dpanofo n« D3'5a 
o*o ,dkî;^ D^n naa-iya nyrpfoa,K^yiy:i nyniK rx f nny 
■h .o^ypmojy tî .îysoKp w^jnum amynwann .ono ywiw 
"3"ii h .Djrô'OBB ns -oxmya DjH na .opyiHJ'K nyis Dpyi 
ix lya^io "ny nyn na wftsnwnK nyi tpi« iy-ttyDts>Di8 yxm 
yïwxxo .yaKW ïisj yrov^K y^K na jjtfpmojy njwnm iyi b* 
i y ï i o yavy^> n n« .lyBwyo n ns îyop^oDrx n» Htërpeyii 
"irna riy^osa cy- ix Dâijpyara "î jyjyr ^ dthp 5"ii riytfid 
o5jnriKiiy:i>»8 *po B»oyjya*^a p« nyitfjm DPKnoSirDap mi 
p« nwra dst p« td* iyn .n .~ .rvnw lya^yo oyn p« 
-5y*j"K lyaypûJK Jfpayroa^b n« tpobbd*d ymiyteyn uni 
-nya nyojynyj t:ia o\e ïy^yr yaSyii ïynnPïrK ya^pjyo y: 
■niM* pnifreww pis? Tî osn nio* tyansn cyn *in« .tyraia 

.^rpayroo^nBoyo pioytftt îk o^yp 
y^vso n rynn rySyn w niyo Ty5*tMyoirüiB « pk cy 
-yry*ö8SD>D yp'ûyjyas^a yaKiip ynywi* *inn oyEnaT^o 
♦x BWnya-Mjnyaatsan« lySayT« pn k ^m nyn« .îyfrPB 
iï ,niyo lyonia "ly^KtMyoînjis kïk öpjib nyn« pk oy .fri ,•» 
pn DPssy cyi .opgay on tïk oyonxT^D ySwxso h iyna- 
no td ; Dy^se^js ixs \ysxn w: n^ ïysnxT opuno?« nm 
nyi na »n îy^^e »m .jyisopKa ^nv d^x îytû3xit:yn «t tyr 
îyo .ir^nya i^n^ tya^o^ na ^ nx tos«^yry^ ly^ïvwo 
p« nya^yii ^jyc nyn .BDwntfK iyn în ,pm htiû lytD^n no 
■n^Byroa^a pm "y^o^BD^D yivap^owa ypnxtD^ o^o onxjya 
in» wyo iy-r nyn nyna nya^oax^ytyj lya^x^j x r\s f ?y$ 
pk Djycy^y ^^iy» « t^ .oo^say iy^n iyn ,^in ry^^snwo x 
■pyo Dyi Tin JoD^a y^^»so k nynnyi pk oy .oaN^yryj nyi 
iv 0»^w c^ yiua n« îynnyonya iv îyto^ny nyi m) ïy^yio 
.oyo^nyoD y^oyi; h ^yo o^n ni îyi^:^^ jya^yn .vin 5 y a * s g p 

;u*art>ömp na PWi ûjn ts nyîy^- cyi vd lyosi m 
irpn ,o^y pafrnisn na wv n w 'D^mopyo ipnDitmp'D&« 
-jiDaïawn ywra a vi opbm PTOi yjy^ PK .yun:« mm ~?yz 
ne vc .mania iy5yt3Bas ö^ si vi IW«p vn paftm vw .tyj 
-"npjmp ye^nyayii h "3 roi m m .ukeuv na -rfoa tyjgi ryi 
Wtn in pk vi mta p»5* iyjKnrt»ayftGW n Btfw ,nra 
— --y ys^j85snt383 y?a Dyoa .d\] yîvn \"p "i«a oyoa yana 
pk irurâwa „DyBD'Djftnyrftnanft pu n» vt vfrBD ryuu 
•tvron wxptù cm pm .now w na \*rm can 
-y: tyay5-Doay5pya cy- na ty&PD'feznipaii n .wwira 
jrnna mm* "nnyï « w pa ptfa wyDDayn -uns ,t^: tynyn 
ffcp nRDpm "in yaSyu îyû"npj*np yoips rapunrun ran » 
-j"K \y:y\ "t .minai Krôjp iyis ownpTwa ona rySTûtcnya 
jr»xiD*BDj*p nyB»a*Dâ nyi pu v5d*5wpw oyoa D^ys"i«v.ya 
jy:yî y^yv .ivnyj am na DWWBDn yaVOTÔtt n pis 
n nya« .tyo^npimp fuimti wnc d*b nrumya ^gn&ag 
DynPTgBDn-nDi6U ny-& tvtoh ya:y't?T'y: h na sp^vnoisa 
ny p* byoa ;$p jys uni .t&jtb o*na pm ö"H viy « m* t« pk 
pamp îy^v,* tsnt^ru yan*ce> wium DDtmra d*j r; 
PK »ûip^ma ya*5 csi dsv, ,njn na 5«o wna « .tjuij nx 
iyasn dw« D'Viopm n« iw>Dnv ,ty;s5syntD ytoy-^y; tèu» 
d5k .myoyrmya d^k ryoaioDya wrû&z'cz n mmew d*j 
B^3^snt:8s vw o^aya pk ,B"pDûay5e> ~yi$ tihw d^k ,">:n 
kîk d& trpü^D:sp vo ö»n fctu"M .Dronv&Dn yüiy'w'y: 
nya^yyi .Boya "îy^yry ttbh « 2;n t *iypÄ*ip nyo^ya^iiinya ;*^ 297 y^K^fitsKS ytyiopyo n n:*tfcra"i pk *i> .ü^inn rwM« n p»s îyiyit: tr» vd dsh 
v» Dsi» :iytrum n d*d ty3*"ioy:»Dm8 ikdpsi k nn^ Dgn 
any; hm >mo ny^x ö3Konya .vin k c:yr w« ,"Tyj"w 
-PKB ïn~ warnte *pö nyrrsn "iyi tosn ï'jidk nm P« "! dmik 
yryynyj jwatfitnDKB y:"ï wwi ^xpw-Pvn « dtöw b»o 
-nuïK wxr> D?:y- oy >v dp:is bs nyzix ! ntt*u»j y^yiDpyD 
miïmyn yv^w n ,iyBuyo yte oyc3 ryp:yi .tkbpsi ny-ijyD 
ny-ï na ?"ö iy^Dyn: ayi roo D"prö*3 "iy- p;k- « .BaKB^yty* 
risyDMö^i« ni naansn ; îy^uanyn »î rynya ve rys^yii vw 
y;n:yD*n- yi"i lyzy; mnsn M *n to îytïD ,p*i d*j 5sï ny 
-y; ■>* *pw û3^5 vmnyS x israïKii .cyi nn k »ys^yii Dy^ 

.5533 yjKTI3-DD3J^» 

y35y^ .Dy^xnya» ism ïyo^npanp .;y;:i52np-iya y5a 
■unw bdkb yaSroi -uns ryrnTDD3y5erçH d'i^p ny-r îynyo^v 
,*na "un "3 ^ rta isd b"3 ^ ,d*vik tyan ,:m5pniDjy ny«? 
-d»p roo rwun ryan^ya ryn»n td yztfyr, ly^weny yjy 
nyi "3 5sa iyn T5jyiiya inyt pk 5'se>"3 dis ds" .y 1 **™ 
ty5p*êDyû n iy35yn "3 ,y o t 8 ü s n p "ly^ar.ymîs 
n« 5»J8pnyûD"5 pk ny-i$ 5"mpn njn pa pn< ti îyo5an 
îk .îynytya îyzsn vd ny3« .îy5p*yiDjy trj dis-; tt jyjsp »t 
d 1 : tyjgp ,^jyo ayjyDpsiviyn « û*d Dayna 5kdw kîh d^ jyn 
P D'ADDtï03y^ya ywt)«5y*isp n îynyn ïyo^nnjn isj vv2 
nypnya-DB3y5îpy:i dis D'wnya n "iy3*K i5^a« ö3"53 Dy n»: 
- , DDnyDp^"iî<D n ,m«ri ny3^û3y^yj iyi na ly^n^y^ n nx 
,y 1 d i y s d s yjysnyrnrK n t^« ivwn «3 -îy^nya nys^ 
tPDKt "iyi ny3ic o^ypmoa; k> iy;yr ry^p^oy» n nya^yii «a 
ye^DBDnyBD* »yjyr nyn« ayismo .îy»T8tD8Dnyao t"p d^j o»ît 
-DtDsy^y: « tyssn w .oy^vpy-iy îyz^n ix rnys ^33 nyjyo 
îy3^nya y\ iy:sp "î .lyotsr« tympyn ix tik n« nyp^a 
^^jyr.y; »m "3 tyjyt D!r^p^a-DeD3y^yj n djh ,.ii .ts •« pjmfrOBpptopj n 298 ryoanaya b»j ,vi onyoenya ,nya* iy:sp »m jtârp'ttDJp wr^ 
tt'j to;"p ïyn^n ya5yu AWiïïb 5"ü d*d ,ü-iypny2 ,*na « 
ytocisj Djnv»nt3 "t îynsn #aa ; ^itk ld-'j pu ,Drxr,':D:n 
Inumiw ïw»p "t .TP"* *pn rjnjni oy yaftni pu pytnny"* 
Dnatfwyj pk rwan*ttMy ,Dairum» njru'p ïyatfn n« m 
na otiik h pn rw»p ,pyDBny"K n na Btfp*öDyö n na 
"tPDannyrhnitty? ajn na ryü"npJ*np ye^n* .oyD^TiröD 
-jypn .Dnitfip-iyaio) ryiJStf n pu Tara on na Dnsa .cys 
-ö'k ySjnopyo k ^sdöös ryaitnnya f.ii .r« .k uniWtujrriMD 

öruni ï$p D^a an na tyoT*a stfKtnsja« yD*iwi a^rc 
-OT~Doay5B>yj nyi ,Djn Tin n« jntpyny »»tan n r^v.rx 
.y » i 8 a d » s y n n« yHSfiogo'îi yjymayj&'o n .z x .nyp 
-jik nrr pk tî djubh ^luvnmM na ajuyey n yaftni "3 
-&:s a*5w .D^:y» na "wroi nyomya>w njn pk njnw nyöemna 
-«aenya nycnKDP k a**« tik 5>s~k nya* .Dyonyinyj .ûpj 
nyan^nrtD^ k nrwn* cyn nyn ^s^^ 1 » to^-^p ,.v, .r» k ;:*.» 
Txmwn k d*d njns ins ri« y^vy-w w \r,# DtfaD^mysKt 
-jy^KT tyjns"! cyi n::3 .yjrnjD8ty}y8D Dan iyo D«ni ,5rpa 
-tt*w»a iv naa n« ryDwya 5*src pw *pi N» tD»n DtfamiK 
.typtnewa* Dwrr pmxjû*a*n p** d»j pw ryc bgn ty5 
Wwri nn \yp:yv iy5yu t»d D"pDKTPTyDB*iK nyr^yii dsii 
oy m /w DnyiJirya .nrrnrcnya n ayr. nya^ rfo ( ;:-: M ry 
-KD jytymyj pn k na pk m uni ,5k2 im wyöD.D"ö pk 

• ' .iyopm 

TBffi ytD^neînys: nnyî n» yttDDKPirâiM n na w s k 
y«»a$naDy t« ^on Dyoa pkm ; d » ï s » , 2 h pu ony5 
nyi na att&ap iya'D>rn nan ris »»pKinya yjynnayaD^o ïik 
.^ya^n h îk ,3:y »itk ^^d2» önyii ya^yr, r(n$*\y) i^rnss 
îsp iriK ,tyny»">n d^: nmK Tin îkp ,y»xpyiy nrr »a mna5 
tuni n« 33«kô» lyöDyn: njn îd^ ^«^02^ ïm»oann niju vi 
n«a :y^-:KjK nn^ tynwia rwa onmuö n oiyn nyoga j«w 
'î di»^ D^^yn ,^y3>^ n nmirn lyywoapnw yvpy"iy iy-r 299 yi;$?$nESB jfrnDppo H nru'*D& trum -.y m .tyoKm fiköp v .ïk o^ys zjn 5se5"d 
lynm cîh .pniï îyny; D*J wd îkp rtfny h nu tyft$ne>w n* 
nnyii îsp *ny nu ,d m s ^ : n s s \yn ran toehew 
-*uêb "w&VD'fi a pm ï8 vi röyoKi on nn « .v^nyan TSW 
-»a» om öva n« fco«* h iwpn ^yr~yr, tidp "5"iy>D ta^rr 
uni ,i5*bk .mm mnm* nwina dwi tel d'îsd»s n .ûpj 

.pn 5d Tin ,:pd*ij 
îy:»p "i jDftm p:k- k ,npna "3 iy&"nwinp ^vs n 
-jna n "a tfp'k nyzy^s ^d « pu ,ü ,, ?^:ü;h2 ny^r ly-p^ya 
-y: na nftya d^h >n n umm tHp pyoung»» n na un »lyj 
~p:x-? nyouyn r*n«a nyn« ï>;yr ,.r, .i* .k ftyoDnrt tyKUtfwv 
,-'•-• n ns nyoïonynyj nyi na njn"K pyrany"« n na Wti 
nprnw h tytwû ya^jm rtpunmtuy nu mKDKp Enronya 
■wo*™ Dîsn lya^injn »i "hsj wa .tystirasmyaD yrtiye 
-jni ~z k ryisn yxsnüDjyö ijn na ryainWDtf *"K >:>D'iaï? 
-kz ïsisa ti« îyjyt oy .D"pn«3D3na *un *pw Dtfaj"« iyyj 
vw p* oyaftm ip*5p vî>tû*p *zz"-z lyoïony^yj n imi ,iy5 
-z"r, n ne n»"np3mp yr-yz'x »n .oyD^nyra na "wii« ru 
na Duya ajn p* -,-y*z pw ßnynstt ryjKrurDö3y5B>yj y&5 
-r , z:;-'w; tare ïid»» ïya*op n lyagn n» ^zz y*;u£snö89 nn 

>w*ya 
•v -;.«- oysftm rrir- m Dpjnojy ;y~ Dgn D"S ytrcyS n 
n snjyis^w« ir: r-yzz »na n ïy3KD re rryz n tyagn 
ra»n ryo ; pyoeny"« n dtt^vdmm D^y^a tya nya .nunbn 
-yuy in -,y~ nyD'iDnynyj tsn d*c sy-yz-vz. ny«i nyz^ dib*b 
-iD h :rwöa:nytMiK nxms anari^j^mw jr^n«a ^ ne wn 
prpni yz-s.DS" ,;y;:*~:-ï^:> yz-^v; .(;yz^) ïyoyoDsnonyià 
ïv:vr ,~; , - ,, :~: , zv; -;- na ^-zz ,pytaBr>y"« n ïia .11 .18 .n 
•oyonyinw n« lyajio^o» yopmy^ ,îyr»^ -d « na ^khim *~ 
tn .îîtfKajui ytyinyj ;*z ^mx '~ ^»ddq» p» yxKnoojyp ni 
î8p oy r^ .o^ypniDiy ptwm? »ii« ryo*n Dm t^ ry^«a vwtâyi 
î>:v: zy ^ 4 ï îyc n« nyp-yz-zazyrj'y; z*ï wnjnvn x p»i 
-i< î i na iy>na y;;* 1 -,z « jjn^J .iyiK t:-yp-yz .lyn^nya*« ^Kns-Dta^7tr;«; »fl 300 .-:^to^jy;y; « ru/n \yuny~v yz^wvv na jh .l ,d t m ^ ; 
nyjyttfyr :r»ns> ny-r pk pna bdip ,D^ys ny- ins tyira x 
-3 » p onys uyaraiurrn?« nyi na îy^2 n pw iy:yr 
pikü^ ^m op^i 7"e> nyi pk *isnip nyi ys^m "2 ,ö 1 d 
pmv d*j typ* ryp ryo ra .D*jya rwMsnaMFn* oxn *mw 
pk mvn D"i öi^D^Tunssotjrn nyi .lymsD'n« 
.nmni i» twsDiyi Diyi:ny2 wnyz ny na ,e»:«£i$nü8a Ton 
.n ,i »>naytM^ia>w ^»Dy^« ttys3 na .lyttfyr -myt ,inn pk ny 
D'iann pn 5st nysnyp na d»m p*k r* ,m« d\3 ^vd^^p pu ny 
Atfenti DWin .tnypnya ,p*t 5sr d«i y-\y-:K n nyn .Täpo 
-y; m"3 na i?:m&n»9*n()PDisft&ttM ptfa Hn'DDnpy wyoD>"b 
yivas^y-isp .ruruipyD n na vSajrtDönn .\y::)w ,-&Q2tfv 
wn mena yt^ysar; y:pT*yDe#ia ya^pTii « ; d^jdd-dd^^w 
pk nx WBWi ra px ptfa ina ty:y;yjya .Dy^pJia yttfyam 
prDy^i ,î«onsn 8*mmt38p BH^ssiyn T*DDiTjq « .www? 
v5m\Vin0D''\* ïk toxny: b^dpkb dsü ,tynyry:i nsn p*5n t* 
3"i nyf?>»5 nyi pk nyn ,onsD^p x is T5:y oyoa f D':ys iyvnp 
D'in p^b> * b*d rymarabirns .5yp*DDyo iy;^m « nnwj pk 
ijrr na b*5-d*bp nyoni; « w T^;y ^yo^w ;yv,>; px y^^yn 
parwi ö$n ^^>yo ryv.y; pro tm* -? pk D"î p\s p« .Kitfuro 
rnno* tt ^DDyo tyss n« »na r:«: tosn n« DtfaD'iK-jy»*« 
nmi .'na x d5x tyisiiy:; n pk oanöyj nono avdü:^ n trs> 
rtKa:yny> ; DöKn5yö"irc inyr ryiiyj rnt ,*iio»> ya^n«ii in»« 
Dsrr îyo D^n nx .ny^i^ny^y: « n» t^ yrtwn « tfr.vzyi mn 
*m*"p "iy^N d»" ryo to^n »m^nD^yo n t« r iD?yyijn «^ i^ix 
wnK tyiyr nxaiyi .to^piyzn t>k t^: iyD^ d^d rypnya o^j 
3H yivo's^yisP ytûiypnya id^d ryo^ntnasonyn lyD^j» nrn îdu 
îy::.i?ytD^DnK wik îynyr ti-:^ i^p iy?c ya^yii f DUDD-DD3y^ 
oona yto^yp^ioiy pn^t:^ d^id iy;y^ f T\ya d^ öphb ,^^d5 

,5:n .« 301 î?';K?Kn^K3 vtyDpyo H Wim cyn na i^n anayo^ia k î>->; b>: m \yt$p td 
^a --.TN "in ryonya oy tya^yn na ,DniD? hfî ^iiP ryo^ww 
-oûfcw^ytyj wn p« n« y^oaa -y- p« orp^aaw ya^tawi« 
.îyastaya an td ïync ?a dtp .D"n«ws«a th na iy:urê jya*5 
,un"5 D*noy y?N ïya^jm *m« ,myD lyanfttroa s p« oy ns 
h vfo'teon« iy:yr yaftni .îyafoa yatfpjn«? vin waranrcti 
T^yiDpyo iyi *.v iyö"npa«TpT3Daytoya yanjypytDBOs na rtèiya 
«a Dan .yrir« d?k nreyvDpy yftnopyp n rc n« Datwayr^ 
tî iys îkp rD"payttfyi WDitôn « oy pk nwtfya ysTPTiv* 
-ftew« rxo « vi« ïyo^npamp y^nyjyn na rypyöpa« "ü/a« 
*rm ,-y:^a ùswxmt k nn .b^p « Tin tè*a« tai« tyan 
.ww na »yp^o ruro* « tyayftü njns tid dis ryonw 
nynna p« dsii nasöiwyaya ttd« ia oyay njn* Htfa « .n .s 
Tin .ron ^w Tin ,iyüpyDPyaj« in na lynsiiya tMnaya 
-yfiv n« tyonyiiDaynynya dxh Tin wöodes»« nya« .no» 
« .- .* ."««Dwyaw a îk .nrpanw no îys .tyayfayDKTrc iyi 
irwura ûa**nya d*j p« ny am /q^nyöya pk .Tnyaa^nc 
nsj .dmh nxnaitya ny- d>d ira ,ajr.nya k p« wwpv: P« n« 
jetopm .rmp ayy^ k njn« tji«h n ,D'inP"to « tr» 
p« lyuEa'nM -n ,vi vw onn nyatna « t^s ikhpî î«n « ïkp 
Bruni d*j lyayiiöDy-raia n« .iyoyvopy y^yiopyo yöDa^pyip n 
-»a« to ixnjn Dvn rw a*Da'ma t$; pk ny a^i« www::* 
jyasn ya^yii .îypayo iynytya t« a»n .onypnya nymi .ftc 5yo 
ungiiya .taynasSanya layar ny"t p« >sa mira"* î^n r^i^a 
-pa«np y^n« ,iyay5 ra«a w\ na ^n « ors^y: m üpvnvyyjx 
•Unin na oxtidd^^o jyc mnp jyo^n 
-yn td ytfvn .tyo^npamp vv^v:vv> »m i«i«a tyjyî oy 
^i»a lyo înp "ï iî; .îya^i^ya ;y;^a yny^r t^D ntxpa »i îy^ 
rxnp .(v^-uniyîvy:) p^tJhj m .tyonsisa yD^iiyj jyjynyT* 
-pyo « Tin îyDipya ïkp tyo ya^yii .Tïe^ïyaai« ynyia« "W n« 
y-iyiJK T'i« tin nya« awwv yy-wzw &>q nypnya ty^yiD jwmi>-«D3jrtoyji n 302 îyw "t rions ,îyî«£"3iya nysK vo îy^yn v^v 1 ? h .d*»ik 
.iy5D'»-v**aytn yftpvyao Tin NHjm D^oypya D3"^> &yn 

.ftunp-ini« cyi na ;;i-r:;ü;y wrw« t« n« tonyo^yn &"n 
-» : » a- Don iys ïy^yiï J»»a « rx -wzîyv na wm« n 
nyrarn x »a n« ijnayDB>Di« yrooj'a nytMi« .d i p s p 
.tyinyop Donna »njyv*5 ^aran ,»tf"ii m b*d ïkp ufruitraD 
iwy n vi Dfrp'nBHi dö« nnjrt nynx jyta 14 na wd k P« 
n ;g vw aa^na n« P*an3 tnyu n »nnyo ta« nnyo anru*x 
îyt^yr tra ! typa«np cyi ttfs»yn p« nyni .tyatyus yaw^nyr 
'v::y^vz y>'3"« t« ,î«n û"3 nya^no nw^^owna ny- D3*nrwa 
aaiöfomya njn iv dsi dtd nyayss> .5«>«p-jni« cyi ne ;;n 
ynyiwmjrw« ra n« ï*5:nm« in na n«D«p s iv .mi« on na 
ny n« .11 ,ïs .k tyva n na n« lypya-ttrw tan na tyo^npimp 
nysns njannipo** njn .d*id djh d*e ryttfyi D*a vî Dan» 
-a« ny:pTiytty&e> k tyaya aoraannya î^p d^ 5x£ p*p vi« p 1 « 
•on tyu n« .Dpyûe>yaa« iya3"5 w aiyn ryo rrïrm* : aiipyo» 
îys^n iv \r>$ ryfoaj« ynip« pnw ryoïP .p'jiria tnyn nyana 
îy^yr ftDfra « n« i«u v^v 5«n .opyoeum« "j ayn na vt 
>v«3 ûtt d*d tyoDya jyyfrnya w 
-«a nyi na iy»sa n ïy*yt oruyorai« yt:ry^^ nyöii« 
r« vn« "a *"ii ,ï«d ù"i nyi"« ny:"iy *to »na njn «3 yjna: 
y^yisas; « .ty^^nwDM« anaybetfia nmyii» ^«a D«npj«np n 
■yo h aaftm on iy:y: n« ny#o ya^ysai« îypytw?:« r«P *nn 
*n*a »il toycD ny-i$ D*n«a nyis ynrpyaor« Syruo yefwrn 
y5« n« n« nrêpni y^a n« vt lyasws typupsasa n .o^ 
n« »na nyt na iyaKn«rDöDyftp»a ytûorjyrr^ n ffë lyz^^D 
n« îy^yscNiD-iyDio n .nyöiciynya n des v>yi Dru^nsay 
îyj^p n« uy:ya ymii« n ï» ty»»na «t .pyocny«« n i^^fi« 
»ynt« rriyii ^3 .Tynumnn3 n na îyaaiop«inya iv nn^a 
h« îya«Dnyii yöDa^pyisr n ^jdoö« nrp*9 .^nyao unna 
î^x 'na nyi ^3 .^yn p« D»*5 aa«5aynn«' ^r tyr,o ^»»^'o 303 y>^«nt2«B ytyiDpyD *• nvi na wwwwvz na wtw h v*» *■ n / fînD iyi 
nn nya« .«ftrrnii nyi na nrurow»» na nu tonn« 
-anpnya wn n im ji .i »wi ^ Vt wwuwa wd 
no oyal^m ,vp wnawrc om .nyoay^ya rpa na îyutf 
-y: ypjmp wwaw d'w i«! tyny»-m tsinaya -«n «a 
dw ne ttfy'aiö'yaa* lypwww n ne «m .tyaranircDayte 
iyan« h na trin yDoraw* n) tyrut w»-ï na dwtm 1 
-y * a n oan îyo ov^w .orw»» wv\*m trum (nyp* 
tnyu »»rwmp yrtm n .tstot yjyvwyr«: h ne y y n » : 
DWrw nyn *r.« w* m »ts* 5soobs nono ,v*ot» 
nu mm nyi tyiyw yaftm îypy^a yawmya .vd"u (»ynsp) 
-mm yraSypi avw i^a tyanayo^B m* Ssbbbs im* 
tyina nu w» wwwwi wdto3 vw ty«p www 
îynnya nu wni» tpj tyayt "t a»w .dwid îynsn db» 
ty^ynww d*d iwd* tyayt WW W n tpo îyrw snyn 

.ny»"« 

-pay?ya yay-penyû na ww n PM w îkp "W» i^ 
n« iy$pm«yD n nronrcjy mw DayaDa^D nyn* .lywna^wy 
-nytsD w na mvB î«p woto ,îytm-Doay^ya yawaTin h 

-pjr* to p« o«np»np wuwm yrtm n — P^wo .2 
-«a ny-î nyan rxa ^ "W îyayp vd .yynwsa n w* w^ 
■w yosy^ h n* .MipytD^j« nyi na vnw n pk ipaJjm 5* 

rastSösnB no ^ pk 5'xsa nyn m .fâjyaynya »hi^ ösrr in 
du w S"inn nyn* m D&n .BöysasTBD yayEnya-<im n 
r* rp»w 8oy«asvsD n m .w«» tyaynaDyTna :nyan 
-ya nyoyn iyo pk nyn* naaiyi .d^b*d na -wm n T^pm 
Ti ttfanya n j^wamp TOnm nn na »w nyi b'b »mp 
P k mnas im« n« :*inD -un n$n"K m» W *="** N 
rot own n« ."D 5rv\iwra Dinn ^nnpiyDya tw ^ 5»oob» 
îyixnaK l« *i^k "d . .îya«ri8-Doay^ya n *i^k .DjytDDj»» 
d^o unnw t^K anayoïP ny-is ^P « w 5^d pk .a •* .vk^b 
dd-d^^b^d nyi nya« .nyp^^B'D « na îya«n8-coay^ya '1 pairtfi-DMirtwpji n 304 -"ehp a ,"iyaiyp na 5"o ïyDD^Dwa k pk Dvtônpg? d*j an^a 
prau wn nya^x -n o^naer^a ny -^j .typgpiöiju n ni nyj 
-V2 lyami ya*5oy -ns: .ttn5nmiD*$ me -otfa n rm Drotcn* 
-nyp ;yv:a; cyi tpw njns ûoe an vw MfrD'iM t« vi dp*ii 
Djn na ry^yiyo«o n« nri"$ n m vt n/nnn DfttDin n« nya 
pu ijnvî r:x: pn na T-rs pa tew«p p« nyaSjni ,îypanp 
t»tfa t^j i«p o^a'D ddhd ;ütf«n nptrögDa* us û*a nyan 
îys:jyû*tf n pk îya"52 rnrup nD « na ipd n« n«: ,îyD«J*D 
r»a Dsi *nn anfttfa nytDya^ naa /wöens fwurfDro) 
pma rysana n« nyanyp ne iy?«o ruraii pu ryajnamn* 

.truimi 
y^K pk n» ttnn nyi *pik S&nya^K îyvwy:i aras »i 
5>n k t22Ko nyj"a h pk phk 5s^"d vi acyia ,tyD'inb"to 
na wn« n pk .nyajtf n .2 .* rtyj«r« ffDDawmit n na 
fcnyii ya^yn .lyoyayrDtfa n panp Dana .tyo^npjmprootè 
on*« h Dnjnutya .wut n ts Da*na n« vt îyayna nie mwi 
hi toi: nm .rwun ayi vue (mao) jyDyvD-x .gropi n n« 
rtfwa n tyttfy? d>j vre rwyt D'PtenKB-Bmrau na n»n yv;w « 

.rö'EPD na 
38mjrtM"n D'^a'D na îy:5aa yaDa^pyr^ n na yj"K 
h .n n .D^'a'D-8i8& ny-s .D^a'D-soyo y^yanymm n pk 
-kt;;k^ n n» ■finrowroirrt .piaaypn pk tiko na HiDiitmya 
|faa tnyn n ni nyis on^msB) aiiDy^-ivnyj yj«ow5ic ys 
F« n« ûynytDismya yt:îny n : toia^mya-rpriya n .îyanyj 
-iv pk Dyiiyon^mya yû"iis n nyn .vuerurpri oyi enn»* 
p»"npanp yi"a yrîsi h tins .rvnyj yon-ia dsi trtyo» 
huKiw pa ^-»û ^ a&ny 55aa ,wö^d yttf« 1»: nm*5 
iyi ort tyins* îysaia tu îyv iw .lyeDöasD* nya» ,tnn^ 
fej^D y33yTj f yjyi n«ru D:yDDj"D nN ^ipyoran ly^ö'^e'D 
vn»'? \y-\r.& yyîsv ^: .D^^nyaonK an^ytDB^ia ryaien îv vr 
jpn d^o D^'B^D-soyo h "n^î D^Hjy rya^onyii y^oa^py-ir n 
n DBny.s D2fc<^yn n^nya tyorna cyn na Dn^mm n .ö^d 
-iT.v yj-DD^j k 5?aa n« ty'nyji^o n* oynswsa yuoopnya 305 pujpsrtpsa gfyippyp n : qjrorpjra ya"i #« bwo pk pntfyaww dtpSithsb ,o"po-iyn 
ddrd ,tapy*yorK il« ïvnBW .aa-ayvyz ,;ana»Boy ,îymya ,od»j 
.îySyoriKB nsa vt ïs$p nro dsu pmn lyoorTno cyn d.tk na 
Éno nyi tJtmi pa .îynytD'i« ySwyo p*i oyoa tn^nya -y 
.1*0*10 aatf rit? re>D«a on to^ nyr« ai vu* tî oonamyi 
ô«npjmp nyansn ny" "a .nyanyp tyo^iBre ok oyayamw 
yxmi D»i 'ii tyoaaasya onta «a »no n« opjnn \vn ikp 
Dpypynms B»op«a onyii Boyo cy- na lyny^iyunya n« "no^a 
.DaonBW"« nnyo n« nnyo "noa onyii ivnya dsi nya 
-ya im« n^ix oaypnyn o*a d^ö'd n onyii lyofrt o*j 
iri*fi \v:w oy nm aaasas na onyianya /îyopaito Dyayttfsn 
Ikp onn nyn *Pi« a*tfe>D*iK Dya"5p .s ; ïyDSDBD*D yaaiiB> n*a 
-pynp d»d .îyw5»Dnironn y-iy-:« o*o tyo^nya oa"5 îyo 
-itfp nnyn n ïyi'ncnya re *pfcyo pk iyto»c ynyia« n* nyaH 
n iim ripons h) nanya-Daaaaas nn»K na lyasoso^D n 
»11 f iyp»D^'B»D "vqî"™.. ya»it« iyn« .(d^'B»d ynyuipya 
-*nsa ;;;y; oiyannya o-o 5soj"p wm .oa&îya pip tyasn td 
-ya h .îyanaona yB»o^»B»D ynynas nyis D^B»DKoyo .d*p5 
lyayt o^npamp un iib tmw »m .«iw ww n P« rnnirf 
-ooay^ya « tyasn ra o»a ïyiyot? "t nyn« ,anayot$>a« nnyï 
-ip iymyo» .rom o?a ti« no n« o^a tyo^n "t nono ,nypnya 
imé »m 'nsa .tysaaaa^a ns; ryoïp "î a^ia /lyoyat? otny îyo 
-jK inyo o»j ,#aa Dayooa-oyii ,o"npa*np h p« nnw wa 
tyi r.yn nawn osn ny iyii .nyp^^'B^D xtx nyna .anaypyo^ 
;>-:«p y^»o»^a»D tyasn ïkp ,o^pa«np nyi na dihbd» îyamsfi 
-ya nn "a nn* vu D'nyoïo nyi p« î>»o5"o tyriKot? ytfw 
]—-? »*i csii na d^'b^d d^ îyTiaya tyiyii "t ^yns .0112 
nya« .topyo^y::^ tynyii o^a ^nnyï îxp p'?« iyoio h »iyoya» 
-jiK o»n DNny* wsn d»h na^P i< .Dayp"5yan$ oiyii y^vy^ d»t 
lyuDD^pjnc pn îy^^n îxp d>^b»d 0^0 tynyii iv lypnya p^a 
-»B'D-Koyo nn» D^p^-isa-n^nya na \m"î yonDyiit^ h .*iid 
d»-î 2»n ^aia v* :nn^ tyoDa^asiix n« îyojyï pn ry^iiu D»j 
n lyayDymxD'iK *iayj nyii^ p« oy .oaxnsyn ?ss y^^uy -^ JMmA-DB3y*B>JW H 306 rwn nsnw h iv n/jtnöiynn» îw»p nyttfy n ya^yiï ,Diy5nya 
nynj^p »a trw^nyosp n .D^a'DTiPiT nyjysnymïK lin» 
-yao y-iy-u« n» nyunsa .dmij inyr pk nyttfy y^a^a^D na 
jnyTj« "5ny^K ît« D^paKwwyay^ n m avpwi UNMrôira 
W^ii nxnm ynyrjK .nn lyam cyi pa n» tî tyan .ony^nya 
na D'^B^D iv ryymm .työ^npxnp ya^jy n« ssyrpy h 
oyte dst pk mu"ö nyow :p5tsto .nyttfyiKa njns îiyo^y 
ynjiry: d^-ik ist îyoïp 5»Döas jminDmittDtfa j/noa n 
h ryy^a Ssoöas .nyp>ö'^a'D yttf"ny:i iPD^yn na iyr:v 
i*na nyn"» nyjyo y^D^a^D nnys sn lyjyt oy >nyt3D ysvy^ 
p$-5yTH» Dsi n« y^vtüUDD&na n pk na*an wa« h ; iy 
"y^P ny pk n« tî ty-PNitrDDyna osn tyma na 5sv n .tya 
p« iw »yv^DOsna n tyvuya dsii ny:yo na 5sv ijrp iv nyi 
. d«ii .nyjyo yaw h .nyjyo yoK^ g ïypytaBos jap mn yyvy^ 
nyanD cy-r -tyûyatp lywyia ,ty*na-tyoiö bvd say^y: rya«n 
öinatnya n?« ds nx iy«na y&*n"nyj yny^r iv d^^d h rix 
jnrp» y*?x b^d V2V-rzy yyi$- n rai« ryDKî*ru « tpw *pt 
.öDKBtfyw» nya^^aö iyviw iyi pa riro na wnfesMc 

-panp ytrnyjjm yam h — ."i>73Str njDwn ny"r .3 
"^a>D na Tncy:. w\xn ytotny h /iyp:K&s> nya"iï "un pk B«n 
*ti y^K na .1 y p ; s p n y b n s n jyany; tnyn d^ 
nysya nyauyn nyp:*^ nya»N nyi pk iy&"np:*op y^nyjyii 
ptfa tî Bv^yn;ya ny .yBDjyB^yr n tik iVBrön mm /sp'S 
"9m »D^a^D b^b bw^&bsp b*j isj pk ny an« ,*oy:8H k pk 
en: nyywi nyns ^nyz> x na önytD^ya- ny .Das oaxnö oya 
an.« Dy^« DDynaiv oya^yn ,îyj«rurDoay5^jw n tin« vm-y; 
nn bn^v *ns:nyn :onyt^iv irttro jy^^D y:yDyna s ,v n .nn 
^11 na "HKniK h ^n D^^nnya n« lyo^pv tjtkii h wom"d 

.^v«a nys^e^vyaD x n« r;?xtv ïya 

d»v d^j^ ytDoany h iv tynyny^ työ»npj«np y^^nyiyn n 
f« .îyryi nyt:ya^ iy5yn vc .ryay^-Döay^yj dsi îyto^^ya 
■a-^: *iîk n« uyoni: 4 !» nr« îyr.y; o^ iyo^sr : îyL M ;y^ n iyn 307 ^uKTKntzKs gfyiDppO n -nyi .nruwnwnwi *iid ?a *iid iytD»npanp h tytrisu .rt^jj 
DDtf-niKn nvn d*d anamya pu .rxnx» h nya« ö*n ^11 
yDD'DtKo hk poDPniö h na V*"« îyaKtry:} .ivwv n tuj 
Tn .îrtfn om : Ktfyoensa ns; tî îkp tyo d»" Dy*ï*p»mi 
mn ymB*DDsnfe iyi na tyawvyû'Bnotfa o«n n« îyvto 
-jwjiu h iyo di^iix yjyvnn na rvrn djtt ûna .bsbûp ayn 
ns3 na lyrwii n lyis "x^w "îyn pk îsnto w *pï npnfi 
-r:;r;;;" « ra BHnwnytMW îdik cyi tpia îyiyt "î .tyfrl 
.pyvx cyi û«n »oo"n oy m .viïw .M-iainywiR ny^^vnya 
-ya ix Tt ïyirira -v "t îik tjnynimas ypjfcap t?ny:yii y5x 
nnys n îk ,*pik tyan« na or? hdk iyi .^sepsê? « pk ly^na«! 
,tnyn mrapurSyTisa « na D^ans yoyjya»j-i« nyrxm nyis 
yrtnyinyTrö na noya D:yDD;"o .tyorauDM« yo'iiy: b>d 
-ysp ty^yn td .ty^mya r:yu rau tyJSP ya^yn .on'iDpw 
Dyn to^n tyo .5»aann k pk cys^o y*:*« wn tk .îynyr iyû 
-*t* p-iKüt^ ïpu«npxnp ypnyayii na nitf-uanya nyi na t:iyn 
-.yantû « 5sd5"ü tnyii Mtf-iJKnya yaay^ « lin .ûxkbww 
ytDDiyDn yen**"« h .w^^n 12 orra bsbpjk nyny Baasy; *w 
,pk iya"np*nP ypnyjyii y^s na (14 Sytreap nyt) jjtf-wKnya 
vîv-v *iïk »11 t5:ti5uik oy^a pk oy ."î na wn i* m 
Di ni Dy^itrtDDr« y^naaisa y^ir« tyro^tDiya w:$p wnz 
-"o ;jiT^,;in irr« n« yxitt^Dsns n ,nya-"5 d»d ly^u*! 
-yoaya yiy^î "t îyiyannya 121« ayi *pik ta ."aiyi anayj 
nram DTjtfpnyn isa t«P yantn dsi .nyjyn na man njn tyara 
ivray; ty*na n tya^yii nytsai« ny:yo h na di^bj"« cyi o 1 » 
ûn^TOPm îik nyjyo id « dru .djh na -vid» iyi .oa» nts l't 
iru^a « na ^»cyj « t*« .DytoD^c yrrsn dsi îyrD^u-.ya 
D*wnyß*w ik n« »ytDyon»»n» p« lya*»^: x ,DPo«inyM»p 
,Dy3yo5«nya « o^o tyostis ^s^^o ;yny: yaî>yii ,ïy5"tniK « 
-n ty^yn n:> tyrt»n cyn nr-r .cptDîriy îyiDDixiwajiK ^^otaw* 

.10 ^yD»B«p p« lyiyi w lytsya? 
-«np:«np jM^ny»ii n \^ tyi^sa ytDD^^:^to h na yr^ 
-:i« ïx na njrs wvp yr-i^i^aiK lia typytD^x d^t pk îyo flttnfl-DBppfrypji h gQg *ttK ûjn Tin D-ur« iy2y* T5ïy p K p n py D]ni # , n2 iwn ^ 

tyaauyasn .i^nyTK yte PK rtöna pn pa cnmw dwtu 
*tk m .wirceruru wgp n , D Jnw PK |rtBB „^ pK 
ayi pk ryp*»«™ wn nn iy W ,iy*na 0122 nyn« ^ rao 
Dwu pn* iïn ny^T tyajfi cptnyonns« « p« ,wki rysoa^ 

(La Grame) mn*OP ynjK Px (LeiAvaries)iyn:: .ûn^flû 

Brurtf'BW DBmp ^a d^ îy;N~in pn pa p«m yp'DKorri tn« 
nm' ny»r .iyD"npjmp y^nyam n pa rytfsa wura n 
#22 DBKBtfyrya rji tput ijipvii ny«r pn ,y^n«a ny-;. pn 
jriyöp yo*iw pn tn ,-qin D „ n îy ^ 11P v ^^ Dtf*DOM pd 
Tte yopyesyy::» um r« ,îy2n^ny2N ;n tDtnyn ,nmi pa .2 .v 
V^T'o y:n5wjiK y^i D , nypiys-DDatf»w n ira» m 
.tnnip cy-i 2^w t^npjNnp ny«? tnyn .îjnn** 12 ny-rs 11 pa 
nye h rtfiya d5n d»,t îyiitfnynN nyai^Hmw wnm nxn 
wnîw:ïK .ysns 5nv:n în ne »îpyoro h mm Miin&iro 
10P ^î dot oysy to iwzw 15t 1yr ^ ^^pnm pn Dy .njrw 
»wnw TErtejyD w na D«pDKnru n ïrinow j, M ln 

.öyö^N^oys pn 

flnroi£*nB8& nyi pn pn DrôKiDpyo-sDan ayn p« nn « 
'UjpsnsNa-^Da y^nopyo h- tt ttfan ,d^»d »a yn*5 
w pn pn nno-Doay^j oyi pa rwujru h pa Djyooj^j: 
1 HDSyn pn (5 Syt^asp nyr) DPB»oya nyi d*d îyijmya 
nnon« ny2N ts tynn ^ dto .iyftn«m y-irpN tuc o»n 
rro h 12; î«n5«D îyiyny: yafcm .iyDyD^KDn»m« pa ,-vn 5« 

.of**PJi£nyin&] ynyj-n 
»a-nyr>it« y?* în ,iypnyDy2 ^>i< no 2>ims P2 np«2 
nx lynnrr n« /Dyoo'D-iyinyj oyi pa ryanyo» y5BW»>xpnû 
îysn: »m pn ly^aix .(y^SnüNs-^Ds) nora ny-r pa 
- jmtpjia ny^on^j « pa «vn^oenyo yB^«5»TOKa n a 
mvnn ys^3^»no8B k (2 ; ty^n h fin« y^pxyn yp-^D^ iv 309 y^jôKi-isK S y^y.cpyp h 

-p:ia wtm "ivt OB Junn^tfusfi wuyDBfrB nyi rc tu ::d 
(3 ; twn n vus ywan p'P oo -is: iy>8 ysKw rc k — ,ynj 
-spfta tD'3 nnttEtâmp k — jpvpjib (y^oiwas) y^a du k 

.txnpn h *inx yvpKyi y:yo 
cy^i m^ p*p si lyaKt^ ynssass^Do n pk yuDsasiiJ n 
tr: mD8ö*58ttP y:"Dy:5K "W n tf'ß« .îyMWBny y^« .&*:> 
■uns îy^riKii y-uynyiacî^y tyssn .oy^vpsyn yayDSp^ 
n« .tyny^-tyiny: oy-r pk n» wnvi ty^«»nsi Dyi pk û^ed 
.y'DB&s^Ds ly^y^Dpyo nyi «3 tik pk vm"* dki 
-xd ayrw^K îk ne y»ns k D^rw si in ttfyDtf iytt"iï 
îyn jrawvi k inyt nxa ttfKn va yrtfsm .yjKia « .iy&p*o 
-jy'trp'y: -un# wyvttyaö'D ty^nre TBnytMi« ïk tDSKoya v$n 
-nsvnin îyjyr ya^yyi jwiîk 0« tyûyû^Kinsj38 yfyiDpyo yo 
i5*e« .työ"ru*wiwi y'oïKD 1111 .imst îve ni ,îsn$ny: îyn 
."D^s'.Dpyo 8>ntt83*£PD3„ in ûonys p'T pk ,:rny-tte*op 
»nw ywm n ly^niï TtnytwiK tyaiKt? an'ntyp'^ « dskq 
UHrômm îycD x ü^d vuvyï *i rœ on» in opm pk ïy»"i«D 
ypxto rx TBnytMi« kîk m ,î«î miD «ma v» .omya .a»onyn 
.DfrDwnpynM tyiyii îyapxa n m tat* nvi *pik iynx ,1x1x0 
.nniiytD y5xD:ysx-:ia "ira ïyjypDJK îy5yD*5> in tk no 
n« yotf'BT'w ly^nis -ptnyay.x nyn pk D:yDtny> 
-frBKB* n« wttröy* ptfs «royD^«Di8>38 y^yiopyo y:ynsii 
-y; yt3^8D3« tf>x ty^yt^pyiiK d^ »n îyo txp nysny-r pk ,;n 
■y>p pk in ûpniys oyû^8Di8J38 y^yiopyo k nnx .îyvKny: 
vt ob pdk^3 tytDtsny Dyn «3 .ûfonya nn m nm tKoassö 
-y: îyctD k na pmon« iyi pk n tk ,t«£p pk ttfsayi ,.id^ 
na y^5fKjno8p lys^p^wiK îk îia täyz k f iy^nya tyo:y'w 
(ûi^rj8P) ûrrnya a^yaiv in vxn üv ytfyv «3 ty^iyjy 
nyiw 0^ vpBK^n t^k ^K2 ktk î^k .jySxnnyDB! ys^iytD^y "»n« 
-3K tD s : î^k iyD5>yii d^ûs'o^d îyt^as^ntDsa oyi îyr^iiKi^K 
mr>m iy38 .Diy^nys yjyinKinyï D'DinnvwK oyi na a^ayn 
-2K îk na nyn^ nno k pa n^nt» nyanaytD^a pk nya^n nyi 
ïytD^ypniujy i^ûd^p pn k na n« ,tD"t î^k ob öud^kdi«: jtfmB-Dttajnetys n 310 •"5 « îk-kd pk ,û«r TruruK *nn na nySnya Dyjyamwun n« 

yp-iKB&? nyrjyii nyn$ -inyo na iy5s8Dcs> tw « m« t^o nya 
nyr w «ö»WDPSM8BDn nn'n^n^a 
nyis îytDytD^sDiwas mmm rc "uns .DyD^sûisjas iy;y> 
•öyo^sD-uyas yjy lyano^n« îy;sp yaSyii :yantDBnyöp*n*o 
t33"5 ty-iyu iv yna ytwy'pv'y;! ypixöP « îhp no Dyi tik as 
-y: ntfronau na iy:poyo nnyr k Do^noaniK #diS&j»jd 
yonw: Tin nyis ^yaso^ ryann inyt « îv tu anD-osay^ 
k jjioan y^KDiiwn« ik îynyj orna imta)»* 
-siDpyo - s£»n dis r:yi:yû y-is^p ö*j n« yaroi» 
s Dva lyBjnoB'uis tî Jrôyaw « a^ix BtfpiiUMy tî ïsp dpS 
ttfsii ïks nyra^ynyï nya f öD^BiDpyD-*D*n îya>foBKe>arr"> 
öwsny tî ttfsu ny ;yn .îyTtfnya r:y-;ya y^atnsaa« pn 
0»yo^8oiw3K h lia to yDcyi; n n^a« .*na « p« oa'^iya 
iytwsaiy-i cyi na tyBKB&p ryD'iiya « tik p*tfa ny^n îyraya 
pk »pind^ nnyt pk ynPïBBon yrYnmva « an« .iyo"5 
nyn is no iï d*id» « n na foaw w5p rxo n y\m Ptfa 
no etfsayi f yaar,B> « ynpî«SDn h px lyoso .Tin nyooayn 
lypyiiKivanx n naa iyi:yöP£i« yjyT&nya rypTii^o pip m 
wwp B?soyn .»n d\j nori p.s n fca pk nyax .\yfrv,o:y n« 
»ony h n« ïy^Tvanya ytDDpixtD^ h jy^pniöjy t^: i^bk n 
û;d îh ,pn mio îyo no ,pî px dsi B«n jyo în .tyoïSsu"* 
.;;•;: :"sny yfc'^DnyDpmsa 5ss yo^vu x vwwi tnyii cyi 
nyi pk lyftnum nyȔ ly-ima yjyi^iya tik jyasn yaftm 
jyjyt û"npanp n« o^pjyD^yjD^« .y^nsaon lyjH'nwTO 
Un vxn « îysKtjyayj d^k tDa^noya unyu ya^yn "wiyr, «us 
-r- nyn p>« î'ddk nyi î\h .dok cy-i na o^PjyD'iuiK iyB^o 
JD^jynp ny^jyii nyi« nnyo k îyo^pjyDK^Dn« yDDj^a n na 
Ti tDiyn n :y^t83DH yjn'n^iTa y^o^n^s ninsS iy-;^ 
-j^« yoay^ nyi« vm h Tin ryay5 otjw lia wn pm d5»d 
."un« D^ypniojy lypixtD^ ny-^ .na^ao ly^'Dn« im na (yoi^a 
.Wuwapnw n« ba«iiB^ja« ,îiaTîn 
DKriDK y^KojyD«i.:ia yan*i n na tî îo^d^ .DjytD^ns 311 ;'';k?k,-k:«s yfynDpyc n -sa iw 5? ne ïj»"P»d«5wd^h yjyaismyn h m ,on-iK nsfc 
pn îi2 DtfBDna m d5k îynyn D'iDö'yjas nt« tr: m 
-yn ttaanaya no n isj .ntfni î y * * n a ryûaySp na lypd 
-n'nenTa nyûayte « ne ytfsa yt"a n* ya^p^s h d5k un 
y'DiNs n pxn k îyisr.y: DftrpniDjy pk yaSyn >ynfn*aD*i nw 
Dtföj"« jyp*a on pjm x .ttfyn lyron« tot lis îyû^njnKiiyj 
ni wd d*j px kbu "na^ao« n ni nm ,dj"ïi .na^ao nyi na 
-jyDKTis rytroitf k Dm« ns^p si îyo anyr .wwwn na un » 
lya^a na irrwai yrYnpiva h .ytfsa p M wna na ^2 
-pniDoy niTD y'Drs^ n n« jinna h pmayfo'a rya^^ya -rm 
i^a« îvjsp »! ,n« Dyn?n»BDn ySynnmjp« ysyaiamya n iy5 
d>j pk "Dsa^yry;,, h .ynsnoasûDs^a Tin y><; îyoKPjq 
-ya n yrtfyn na avm Dnw y-irmwa n dsii ,d$i m inyh 
lyü^pjyD^yaon» n spi« "uioontuy yB»$m*D.. h &r\vü4 
d;s5b> oyaSyn tpp « na pn-una ayi pk nyanjn *pd Djaourt 
.Dfinayjas Bsn oy ya^yn «a tynnu cyi 
na ryaaiDannya yonoopy n nxa ly^nmi nyanm no tk 
lyi« *B^i»5snD«a pk Dy5x„ î« ,ïyny5p-iy-i dsii aw:v? y:y> 
îy^pmtuy n? ptfa antrDûay^ya cyn ."5k»isj pk Dy^„ îb 
.^;«5»nö8a w: vwv D^a »au tî 1x2 pk 5yD*»Dwyji c^x 
ni nnyo d>j nrutfiaiei yîyiopyo vnww* id k ry:yr nm m 
nya^yii r ima .d m nans « ny^x iyn .iyö"mnimyj yûay^i 
n rynarcan« ,DDr-nya îy5ia nn ^3 .D«paimfis> « aan Dsn 
y^yiopyo n na ynnsBDn n m ,ö5«n .îyyr* yoDoyioopy 
yDDa^namiK n ïyny: pk ftyD«payaiirnyD) Dymyin» 
-^yn ne ,^2a anû-Doay^ya w^îvwv cy- ns yvnsâon 
Mtt»n -iy^îDy:y;s^:s nyn na ;jx: oy-r nya ^n D«n Dy iya 
:st ,dst t^ D^^yi .îyay^-DDay^yj y^KDiw dsi D^ypniD» 
-jw yïxmu x Dnm cy n« în^i« iy'01^3 x ni nnyo t3^ ,1^« 
h na Dm cy-i j>x jr^yas^a iya^^:yn nyi nao D^pjyo'n 
-«5 n n« lytoyD^goiw h îyoxno^ oy^nssan yjn'nwTai 
-saax Dsi iya« .lyokti^ ieik »ya^nyo-tD^ k tin« y^^sn» 
ya^yii ïywnyisB h ix Daxsyaiv nn îxnyte no y5«Di«u di> jwma-DB^pwj» n 31^ fi 1 » oyi na jorôpMttuy na îWtfKrnjn nyi ne iid> ijn ;>;;*; 
y^yiDpyo D*n twyt d*j ^:r'p n« w: m p* .po « na 
-y: y^rsaon y^«0»no8a ytwjj'en*'jö k d^>k .Dynnymya 
« pk "un'in n« ,> -y:^ te ;r-'rr,T2 nri iv pw dsi onyn 
îyjya^vyn w -rp Skdikj k 112 dodo xtfjnDpyo y&:ny n wd 
FttD^xrnya nyorn; pva *pi* tt ansntuM* .Djrnnmnya d^k 
^jnopyo 5>sv yooyna n t« ,iy:«T nyo^n tk îkp ,aan*«n& 
nyinys îtonopyo oyorni wjp a'-ujoyDiru"** do) tynyvnya 
ton: a^re nyis aatfDpyin« to ~MW2 tm yï* \vw? oyn 
pny^nya ye»D8Ssnu -ly-is y^tssas^^Ds "nsa usn nn k Kftgn 
pYroffoo înim :w» p*d djw p:ki h »bhmm« vw^x pk 

y^ncpyo ^e *iîk n/B»iw îk .\vP~\y2y2 -w tk 5m nyomi 
•y; do tk nsn ^rm-iy^r^ nsn t« yaSyu .tyDjrD^KDisaais 
hoPJ?D-so»n h lycnix do tf^x .îyfos y:i"5a "ira p*p rjwa 
■înyo ',»: ,D^ya lyanm cyi pk iyo »nm ijnnjn .mo'fc 
-ans fcp&iîwna yo*#KnDKB-îCPDa npanpaii "un pk nyi^K 
-ya «n no îys .îyxxnny? y^ ,c^3 jWDJtnpa y?K wn 
en ty^ns-ny; .njrrawo 5«a BtfinTwry* nD^'M iwEitnD 
.(! lyeoyo "ira oy ty:yr ^sodös) tyay? pn n« eo*n lysaxa 
h îyiyn dttidp no -nsnin .mx?a pm thh wpip:nn n* 
FVftp \vü îkp D^iy cy- cy^K ?&: .ysnssDH wnTwrrci 
.îyp-OKnya nyis nvy îk ïyzy; "urtiitja bd"5dii 

.1 y a : 1 n y û - d p y 5 s y n 

ayn ."»iid nyn "n dpjosii cyi t::^D*iyi r^w UDgn i^d 
k pn« tûDip nn^ î^k nyn "î"» iyi pk ?üdk-ip îya^viyDB' 
"»"i nyi iv "q^:y 5>yo^K .D^jys nn D-iy-onyï îik i^WM^ar^ra 
na tûûip ny .î«o D^3 Dt^asna nyi ra xn^*cny iyrr 
î>:ki « îyiny:-Dj»^py-iy h na ^v«i y^nsopy^ayn ^a « « 
.y^pyny nyi na onyöjyv-iyiny: n pa Miana^« yp-iKü!? « k 313 yatfonaw jnjnopyo n Dayaopam ny-& ya*5snyD» Jäddö» »yrV-noa iy:vt rtfma n 
Vi "i îyj»? rnwi na Srraya k rng na Dynrpyny ycy:y;:x:^ 
-Dpyfcan run» I« .DtfaDinrtyDRi « tro mnay 5sb5"d 
nutn n lyaftm "3 .ö"P3kw yyujnpn n pk öyt^Bs-was 
ny-$ nya^-wyo^fi ira k •w "tfsa ,5yjtf> iv ig îyoïp pftpifa 
lynna n « tr» vi Dm» ya^yii j;'vpyny lyanayiyn-rnp 
TBnarof^rrrrtP w in pk cyi 1* vfcy .otföD'iinyDK! 
Tü-*ira *un .tod iyn w a Dipnyam msîfcuns ^n^z nnyr pk 
pk .11 .Tg .x îyawnp .iwnyop y-iy-ua pk DiDtyjyD nyayßn 
nyinya « nn tyw tik iy:»i? :wa»arDDa300W iyn nm pk 
■b«w lytyiDpyo « "3 nyis D-otsns na TO D"a rxpy^axn 
"romra». "a lysyt^wnsuas ytDS» »wi n iyaK jotayi 
-ya "i îik ta^pawu ysaap vjk: « in tjik naa îyasn ,mma 
d5k w5a in "« tya^a td : romyo na t^aya oyn rc nnyn 
-awe^iB vw ranpn p*p d*j iyasn ,a;n joftm ,:y*w"a 

.D"pan 

Vi üp^ya nys^yii csbëo^d k pk raytass»^ vwüb n 
-ya îy^D-Hjja* itc pu ta£^ nnyt pk ly^KDisa « pk a»5y&i* 
pk PBpni nnyr pk tapK* -lyanm nyi .ixsomx rya'Soayte 
vaftnfr'M n "a na /lKS-iyn Draw »t» dppk lyas^nyi vd 
-ya ny .ly'nrn'-iya^K w teDyftc um îy&iKi w ta\3 jym*B 

: rnrt tanytaß> 
wm cp:«ay» ly^yiDpyo tjfimmm anayta^ia w*a k «a 
nx .pxnynyayçi k Dysy rm tnyta^ya iyojyv-D;»^py-iy iyn 
n^2 a*D*ia pk yaJyvi .tyoyaya-tttfa n pk ta"ps"op n dsn a^ 
-aiK yntpyny n tnyii »bik cyn vw n» .i»j t:r^^ rynfpjny iyi 
D^n nya^yii .îrd nyDa^ysrD^n nnyr « >aî?"a div .T^a» 
•q^i:y tx .»a^a ny rxm ojyiMSD î^x üwpv^v y^.xvv üxrw 
*)»a ron«a pu pk nyaya pn na ^ cyn ö3>nny-r o»n 
"ii^ n rynyrnxn m^i^ö îxp .(nycnyErDoay^^ya) did^p cy- 
:^t nyvjKa nyn lia ,3: n iim ö"ptyH«a n nn« o^pa^ayo jgangjaggagj h 314 

-im mann tnyn wot "un m vv\ nî»iça tnyn o*:y& in 
epo tycan* j&söwd îyrïsi on P« ;r^,y:ny n .vfcarD 
iy;;yis&n¥JS vi \>:x~V2 nyn »11 ma nt« .nena n« viDxnp nn 
k û^d .ûpyTTy« y^vpyiy us lyaroïDma vnya dxt«j k "a 
-•■n ya^yn bdktom &p?ip0»ti lyjyr •uupspid'IM wmmwa 
«1 .n .1 ,p*5ixtv\x am tkb asm HtfjnDpjro on nom ;yo 
-DD2y5B>ya cy-r ne ;:*o cyi «prtWwnM v»i Tin önwrc> 
K"no h pk Dy lyoyia osn .y*5?py"iy p»P » û*j iy:»? n« ano 
-1» wnm h .rcyDSSD'K h pk nyDyi;» rfo .ftœmi k i«a 
ix ptfa Dpjy-i^ya pn 5sd» ikp wura « r*a*n « D"pi'sipfi 
ttsrr 5&dbd$ tl»D9tfK n pk DjyBDj^s nyaa ,*na nyo^iw 8 
D"pa«w y;ns"î h .wpvTj KPtnRHefta b*j .ya^ttfi s w ïjjd 
-Dowv.ya osn .Dt'ö«u2>n öna îyiyu Dftnaitrwa lyoDyao« ikp 
nrro n n» ,îy:s5&nyTj ikd cyi d3kd EP'pvro&aim na ï"i 
nys -lya« wytDW"» .»"pstodäk n Diywninya c^-:v;^?i:* 

.p*5k vi na w »i onpt 
n îy:yr r:yö»s^» "w^oa nyn ne pitid'ik nrurun us 
nyaa DBnynya .wnnte b» pm renro îk ùx\ ,wi ,iî#ks #k 
-ks -.y îk rpiKDtf "»n« DtfaD*unyDKî Dsn üMjni pjkwi lin 
îyoKt nyi n« .nföy&ttrDya*? n »k n« nusn n *k ptk DTPftn 
tnyn y^pyny n nyis .ttrftpfisva inv dwm nyis tnft 2k dd^ö 
.i^Bf nyi pu w pk D'ipa njn nya vik 
jp na lyiwrftwir^t r^iuanicü « ikikq vik pk py 
"3 .tymyj ytMKwyaas d*o ly^syo »a D'wrnrarsuiFypsnp 
•71*1 "un na othk n lyaa ..n .t« .k tyoDogx* voî* ponm 
nyi« iya"5a »ti^ n îsp «ruri ;h£p d^: t 1 » ;:u^^.y iyi 

ïys«T oy^yn .D^:pr îmwa iy:yî iyn« ipi nyiy-:K nrr ris 
-yrcarypntt Dysyii n« tyststsKciyso p*p d^ ;;x^ pi» o»n 
-:i2 iy:yr ya^i .D^proyo pa yjyia h nyan» D«n t^x ura 
iy^î tpq« rnya-Dj»^pjny .n .n ,o:yD«s r^K ^: UttwioDjn 
.PTnsDgBDma "wn ne d^^ njn r»K Di^ao^m 
D^pjytD^ny;p^i^ % y^yiopyD yoMjnoB^aj« pm po'UW ^ 315 y;K7NnfiK3 yrinopyo n -ya îyDaKwyjaa t* re ryTB B^ks yayttfyt nnyr pu r*»tfa îsp 
yafrgB n .*is^ pk (dp2d^n) Djrwfrfi w ny-rs aiie-DDayto 
d"3 .n n .nypTyB-Doay^yj dis D^pawöai* ik ttfssy- pk 
-kiw vjîo k "uns P 1 ? "s; wo in D8fi ma nyi ûna dpsbjkp 
-1^2 pa D*a >5aa în~ nxn d«ii iyï>x2 yo*i\y:i pu jnspjny ya 
tro ttf^nya T« asn îy?xa yant* na«Dira iya*awi pa oy^ 

•Drogawi 
-animsyj n« nyonjy: n înf »yia iyn »a ^ iik ïkd d"2 *k 
n îy2î$n ano-Döaytoya lyfoaisj Dyi ne «KYipnw nyaya 
-nys ypyiDpyo .îyasa ryanonnu dm D^npamp « na aaipwi 
-ny: y-iyi:« nyis nypnya-DDaySew oyi naa îyw îk .oyn-iyn- 
-y: nnKaj"» k na ryfoa ^d « na ^«ma n .lyaanyDP ytyn 
-y; «a yw nya« ,iyna »*a Diy-uiïya .d^pb^sp nya^ayto 
»antrc^ryp^y; cyi na uirnpnn ar« ds is: pk .^y:vv ymn 
.öa^oyo^ya ns5p [yj^aya iy^aa mn « pk D*n asn tk 
yayrBnyB y-iy-i:« y?a n D'à tyrans DnySnya yansn n 
iyjy^ »a tyouoBD^D n tw Bas nny? pk .lyöytrösDTsaa« 
d*b ryt^ii .nasötm ry^Kinsj nx: k pk »nam« .wm v^vn 
■DtDay^^ya Dyi rc pv-y; cy- na tiwèp dsi Da*5 îytDDi»?p cyi 

.wiyö-DDay£py:i cyn w n« an» 
pn d^ yama p'p î^p »ne nyn «a îk ,tï anyoenya oy 
yartfyrn ^n« nrr« «a nxs lyaip lyajmDDjnaia .rayössoia na 
iy^yat? nyis p*a työfon yrtfyn .typaany;! n« lyt^sisa yB»a*ra 
pk pk »aa dictkdk twaita oyi .îy^rpsya-roan n sk otjkm^h 
-sn t«o m f 5ypy 112 ^n^aya i5 d^i« i^^ûk «t îyan ry^«a ^d îç 

J^Dp^TSTöö y ï v i d p j; D 

■ya Dy- na iyw:s d»i oa^o y'Dpsn«n«a y^yiopyo 
•TyS>KBisja8 r:x: x pk jra^ nyn na ^»in 5>«c?"ö .ano-DDay^r 
nna*p "a y^op«-;si^2 nyn jy^mv n^BnyoaiK nyi nya« .^L^y 
.dmi: ny^nyaiw î^n d^pt «a yopsiNiNa ^.yi P« 
vtä ^«" iynn^-iy-j^p n p« y»Dp»i«n8a ypjnopyo n yjmB-Mpptoy;! n 316 -po d»u nao .üpjbjs na lyoïKa jfOMiw D"»d inyii îytranya DU 
-»■iD h pk Dnrmtya .nypSya yjyTtnya .nnn TyDysp nfàm 
iyn"K lynna id k vtoajftew vt ry^pnitMy .nnwî yira 
yttf«p p* iwimi d»ii Typtya yjy 1 njn"à Diyunya jnru« 
D'na -lyva yo*n ny- na rs nnyo DMyn dsi iyä* .îrwyaw 
vn v5oay5e>y:i -y^;r« h rrum nypSya yo^iy: »n .bköw 
-ns s 10 p,k 9 \yw* v^vna n n« nrvup 14 n« 12 tys^ViS 
tiK îyin*p 20 on« *pn y»tny n imyn mrwis «a nya ,on 
pn îyjsP nyn nn k .unnip 18 nyis 17 isu Dany yö"ire n 
"%%par*PBnya yftnvwn'K yny"fiy:mK yoKi nyra^ynyï pk 
■&bdu ny-s d'Wvd*d ly^y'^T'w k pjki k .nyaa 55aa .lya 
"n tën» ,îjnn«n 8 tu 7 na ly-irp «a td îyjy:y:ya jpjko 
■nnwy vi ö»n nya^yn anD-DDay^ya « /îymp yanw*m 
■a«* lyr-iwin m» p^p ins n« mow -iyjy:i"K ny^t na a?y? 
« D:s^iyi stsiaos* .-»ru ryann vto^wn îk w Pa mfe 
ni»» anfoiiya « Dsny; Dsn oya^yn .tyins^ »m na yîyi"^ 
wiw jroytfsa n Daaasya zsn kûu v* .ûpjws m* ano typ 

: îy^D ya^jy ruruic ^»a n« 
Synsa tyiiy; ;y:yr nwtfy oyoyn Arum snnimBPt « 
Ti"e yj"5»p lytfsanya tya^ny^s apftnfe Dsn .-iyo'o:yj"K 
ny Dsn "Ty^nypis Tin .tyirwp wafrtn pk nyns rtyMP .v5 
o^b iim jy^uyD^ynya y-\y-:x pk ny~s oyDDip p* öi«nya »n 
ny osn oy^x dsi .nypnya-Doay^ya îypuyDB^a k DKny: "t 
nn^ BriwuinBPJK y?« îk ,t&uc îyDpWJ nnyt a *pw noya 
un>x jyo asn yîm n« ,nriröyj du tyjyr wranwmn« nwn 
Dsn ny .-isDpyiH tyiiya r^a v« i«n rnrrû^i^D pk qwwz 
5y:r« nyD^y m ^yo-oa d^d tyDKD:yi^yn yj"T döitöw itea 
-iv n« nyauyBBnyvii « d^« uj^^d^k tî ^y tD»n ^aa nw 
.rytDpj'ûDj^ yDD'DiKD n« yDD3>ijrp3 n d^d iyv:y^i£ nyjyt»^ 
•nyn d^d lypiya-Dûay^ya k rya»n iv oamiya du nyax D»n iy 
■y: lyjyt îy^n^-DDay^y: m«i .-iy:yo iyi» ïjpna y:yop«n 
y^yiDpyo pn .D^ypniD^y tenitaa« du D^soa« n« v5w Dm 
nn ^ .wtws na DomiMBWD^n« nyansn Dutn popiranMi 317 r^KiiBKs yfynopyo h nvoyetr in asn pk iib*o y^nyaynaTya « tfany: ny asn cyi 

.ttfyp^itwy ^it« 
y^K îvv^n iv ^yiopyo tya'inyu* tosn ftn"» anrap-p^ k 

-Dyftna m jnoia n* ö»jm m« now m asn otn .twnp d:sp 
-jk D"a hm d^idw ixnna yny:up rima na cy:"K n asn pmi 
d*d .tuftrpnw h n« ftMwrîni* cyi anipvrc nyw îyun 
% r:~\v nypiya HD'5Day5ß>y:i « DKfiyj n tosn Seu** nyttfy îs 
u:#pv: d*j tu 2sn 5x2 wmh- ûjh pu .enjyEtfynyo n pk i*w 
ju*wk ,nEflr Tin rympyj pk ly^nya nyi ans ntfyuBiDDya 
yoDDoyKnyaji« n iris nyanaiya T^yiiya ry-iyn mrnxnsm 

•Bmn iy-is nreiroiutt 
-y: nyr 58d5"û ïsp ;ù:wv: lyn^z pw ryasn tb m 
-5y h pu D"x y-iy;:y5> x n«a îynyii DrDfrîrnn antroöay^ 
« a^re ,?y^«a yjyttfyr ~nyr pk c;n .tus îkp iy : nnnip yiytD 
pk tjnypfctfaaMK pmv ,d"ï nyv-i^p k naa mns5 ,ya*5 nyomy: 
-pgwiss n pk nya« ftaa .nyo«a n lypjma^a ^yo^n« iyim 
-jn) D^npjmpTPfiw nynyyis? « na uitajg nyi û'jpî «a y^o 
-pyo nyanm in na D"S nyn p* ^"11 nyas (o^uyo *Pî»yD 
a^yn rctu isj wyoapni d'tiwotp n pk mijotum* iy^o 
jrpjmj n n« jynynya ^sdobk nyanri n tnyn .ttfyp'iiBjy 
d^k BD&noyn ïjnyii .îyjjvpaa'ia ySyiopyo y'Dïas yny^t yfatt 
-y: tk a$n pin-myaipo pk .tD2*nöB>ya T^sytyj tue nyaynanya 
tptûbd nya^pyit? « na tyû^y: tosn nyD^yii twy^sa h jynyr 
-jyo y5>« na mxv,:y;y:i nyi î^x i5^ök ötjsj» nun ny : on 
nya'Tjn pk ,D*,yDyny: D:y^ss nyi Tt to^n ^«2 oyi p» .ty^ 
j/'nox îk mwù v» D8T nr ,psd p« ï«t to^^py^ •qsj îyo D«n 
« tD^n tyiiianya iynya pk ::i;y"i£^i« n o:n .D^^yo K'vjyoyn 
.o^p^a^cynjrT^ hm to^P^nn:^ nyD>ny: 
-«s ly^yiDpyo x na m«$ ya^yi^ wv^i ytsoj"» n «a 
nyns nynrp t^K tDiay^y: anö-otsay^yj nyi r^x »y^opsisn 
^w ysx^pjij »n tDDxo t^tosj oya^yii ,^-i^d y«p nnyr t*k 
*iyi t^k îyi^KD id k pk .ûpjia-usiD^ tya^vyry: k na inyii^ 


^runnya « nnö-DDaySpyj np^^yo nyB*n0*nD«fi "wnm 

yaftm hdd lyDnsa y^Momwa« n pa W"k is asnyj yaSjm sya 
.t:^D«s ^ d^pî yrua ;y:yr tee5"£ .umn nyays^ ty^yu vd 
-dj"e ddîw) D?«Djn pm ajyoss^tt "i iy:yî bau inîn iyz& 
n pa uiînn nyro^tjyaya k pa D-waa n wiya nn rv o:yn 
*pi »an nyo^K nyi dwm »a .iiyn n Tm BttMmrtxfttôsup 
^bb> utfKfi witk .5jn"o wn pa DitDiwn» tan pu urarmraiM 
ne PM ,tyDyinnâ-5M*MMPD ya^oanw PK y^m yo^n: « iy^ 
nyttfy yiy^T pa ins *uro*p n« toSt»*d yjypj*y:i anyw 
.împ on pa ï5ya lyoynöivDinM btowim tos s nnyï «i nram 
î« ^g&ttag tï bn^nya D*5uyo Mnttyojn njn pa ;jk£:s d"3 
« PK njn» *na mno^ nyr« ny;:r nyanjra k pm imd nyttf* 
dp*m D'D ryxjn »t Dsii tr^-.y- ^i«î n dm« iwro y^yr, ,t,.- 
te £X-~y- im tro .îyayoïya pn BttnpixrnM naa ,n^ir. ' 
j-ni iy*na pm o^rpna yr^yriys d'îmo cyi pnp» w« ruyo 
vnmrôiD'iM po ktk os tyfoa »dw"b h pm dtoi ."jy? 

.ryry; pa dtj**w.j*d 

jano -p« ^Toya-DûDj^wpa Djn pa jj^nya 

-y: dst lyna : SrpDyrDoaytey:! Djn pa -\pw ny- ;»t vm 
,î>H:inya ::y mtm nntrDDaySPw cy- ü*s- pk fcpayrabaitf» 
-yopKrnri « "3 .n&K .BrvHßnnyuwfea isrm "î pm ov m 
.^Bonpy ^ -îysys^ imp .tynyrya ïyz^n ina ;^-yr, j&wü cy: 
pk dsi -rçpM ; m«n pa ly&Tayj n în$ ano w^nya « iyi 

.;;i;"my yiyi:ipyD « Djyoo^nD 
nnyr imd d"3 barno ynynoDyj« y^cpyo yrTayoe^ia ,- 
"mi^im m n^j jawiïiBarmxm y^y^vyôo « cj pm cy .iyo5yi 
ya^D^bjya^M dsi .idpjis-^ij bis r^a ^mayj 5md*iiw n pa uia 
•ui>în n vfi^n^ ,t^m ïypxs nnm n iMa yi^oonyöPMiMa v>& 
^^p^itDjy y^Monsj yanoyov^ifi % ~ jnannDBnp "un pk iya 
*un pa ,T«a nyi pa ,D*JDD-DD:>y5PW yiroM^ywp y^x îis 319 y^tftgrrcsKB yfyiDpyD H nvi .nyr^yarK nyn .nyDpK-iKa ly^jyo tan nö »D'DBnyjyo 
nra oy^K Dsi ri î«p ninan ^ ~v\ .î* .k mwir "un .utëni 
Tin wyii nm tûpjia \m»î wmvn wnsi h .îyayHMyDKns 
"ünpSartHnKD nr» ww k ni ynyn»oyj8 ny^opyo ïyn 
nyrm .îyywtB vo^m îyT'BnytwiK i* D»pj'rtyEunt pn tt.t 
,îyDmjytD^-iy?D s o y:yTtmya iv im*B îkp ytovy^ Dm m BPJia 
yiy-uK ö*d üpstüj»p pk öDip -\yînm ny"i îyr, tu* «i un"5 
tt'wn«: h dotot:) «t wv jùî&m nyns Djy&Dj"D .îyeoyD 
-ko k dk*i"ïi nyn iib îyasn »! d*h tarrasnta njinn îynsn pk 

.tinaya îyt^Ka 5ko 
Wiik n .ynynûDyj» -îy^yiDpyD pa Dtfitfi wiKa tyjyr oy 
yau pk Dan *ya"K nyn pa- ynynooyj« îk Ptfa pk y:tfyii pa 
asn nyrtfyii .ikd k wnvm .3 .s 3sn tk jnm na ly^n^aya n 
nyn nixn pa Htfrrayj t^o DtfaonK-ïyDKi pk oywyiy aany:» 
-frpmtwy irw $533 iy-& i?tDi;ps3 na njnto tynynjn sxn ny 
: niDtën pk ïya«nBy:i asn paya»« dsi : opvib vvvpsp yo 
•ftD'ut -un na ajwn Tin iynypy:i d*j D«n pk 5kdj»p ny^K 
nyi .tyny^ iyv:«i pn tD:«pyn:iK wwi dppk pk dpjkjk iyi 
ps asn'n in* annw « tns 5kd y$K lywyj pk dictas 
mn nyn tyoïpya pk iy ; DruuyiTCrmDnp ins pk D^ys ayi 
yamarf öany: asn ïysKî nyi pk ,D»p3'5ttmy3JiK iym$sD3K 
ftpayrasö ^ksik: « aany: asn 5y3"K n .lysTsasonyaD 
,n#3nyr ïynyt td .Dnat^a « Dany: ûsn ny nx (Bo^on bw) 
nmv nnyt dst ny3K .tyityj «^ »n pk nno-DDDy^yj nyn m 
îs tD^D irunnyB tyiiya î^k ùv^vk .Jn^Byrnmn yj^üay^ya 
p.« 3»^nyDJi8 pk ûTp^Kpatf "i^p d s : ïyiiya ï^k ^"prnn^iK 

.n:y;yrDnyny: nyi pk 
y^yiDpyo n î^k .urroma î^i^ tynsn n^D ni .îyma «a 
Bsn j:^ny-o£«-ip nKoysKis ^natnya ^d k nnyt ynyntDDyjs 
lyniB h iy:yt ty5«a yjntK y^K pk îk .dj^o ny iyii »niyo k 
-*nya pk y^sonsj ^i^iynyanyonK tsnsa ïyjyi oy .B^tDKsmw 
ny^t pa ^o î^x ta^Kp T$03y$»w tyn"5n ya^yn .tyma y^ 
-;^k t^K D^siDpyo »nu^ ytD^ypmûay pi^dl^ k .îyiarè r:K: jMmfi-DBqptopj n 320 nyn na D"p58di»j ny^yiopyo «un na lyos^ysonK lyv:«: 
pikd^ h nya^ pk Dy ns .ivDKâ yaoa pk ma n n^nD /na 
d*i .wjitfsriDBô ci'- ü^o vi Darana yaftm *na yry;pTa*5 
-»n td ni .tî Dtfiiya ma nyi na frpay* ySyiDpya y^Koniu 
na jd*5 Triyayn k na rysw« n pu iroa id k .tynyrya tira 
tt doh^pjo nyanm .nrtpp w rywya « na m ^fiirovci^ 
na d^pd^sp yaiteaySwü n Tya*K Tyjyo ys$»Dsny Ssddb« 
oyi nya d"pd5kp ntk m ,pn nrno îid îvd n* .tma yny^t 
h nDno ;Dny:y;:8 tr: îkd cyi T*a pk lypnya-cüryriry; 
■y; iy&"ire ayn na m«n n tnyonnya Daytow P*k î'2 nuai 
lin» /*oa*5a d^« w wk Tt lya^a dpvib yttfap y:^.m .oaySp 
n* ^^yyt j^dd^j ptfa îkd ny^î na BruwiKDiK n iyo^y: »i 

.man rng 
but pnuy^KD-nsj tî DPniya ynynöoyjM y5v s >c?vo n 
runs yenyoEns a^ix nynna ty^np tî* iya« ikp n .Tyo5y -vi 
,iy*>s lyoyvcpy vu'*'™ ix a^œ .lymTDDayteyj yoTamöS 
n .D^payofonwpms ny^?ory^:ry; nyan'TiDa >x ttw ,naTiK 
iîWD^npjmp yroD^ tut yp^iyaiyp na rtfiya n pm tik ikp 

-nx wnsn n tn tï ûnyDKnya tya:sry; nyrr« m tyn na 
tyorns^PD« om« tï Dpm n« .n-j'iv: ryoïp ikp Dyû^«Di«a 
hya^s h Djypyn pk lya^tra .nyw»p na y*Dp«n*nKâ iyi «a 
hyDay^e»yj yi"a "a antroDay^ipyj tan na D"pp"i8De> ya'DKD 
h îk /îyan di?sd2« r 1 « oy ♦oy^soye n n« wsim-im n 
-s~-,$:2K n« -.y:yï:?yï ma nyi "n î\s yny-DDynys-n yrtm 
piKDP t^j n pk .îansa iya« r\x n uni ; [ko a«a njn"K ny5 
4ynyry: lynna dsi pw ïyasn td ni .nysny^y; jn^a p« 
biyii yz^yn dbmwi^S ny^yiopyD k p« on« tï Dpm n 
p cyi Tin i^rx nyn» p^ajs tyi Tin Ptfa o^ .tapyiiy^B^i« 
T.n n»j .Day^yj iyD>nix ayn na îyws rya^jn ryopjn 321 jp^fyjntûKB ifanDpyD n is nia^p « D»n dsii ny-a Diynya osr. "U8BBoy:y:i rya'foui 
Djn d^d lyumya ::y ynyntDDynya^n n pk nyanyn pk ,d.tk 
vin « »onjnya lyrfna pw îyn^n te lya^yii nr? ,DP&»aya 
nyn« ivyiz ni eyoa ö^pdkt îib Sïraya D*n irp« «a pk cyi 

-*PJ8DSBD'J .DÎSriS &JH *W &"¥ yVTIP X ÎK1K2 ptf3 PK Dy 

nopyo îya^ûynyï ta*»a k na Dtfsa-iya tnyn dtbbd p* jyr> 
lia Stohi « d^d ly-ma-iya lyttfyt t^: pk -\vtfyv .utrn v^v 
-oynyaM rïk îkp ,taa»tya tyasn vd ni .ddjjk pk û"p:pnraii(j 
-80^ iyoniy:r a pa .rraiTO ly^ipy^ epj pk n ryii i^aa ,ynyne< 
nyn'moa k Tili iinyii tyttfKnyaanR pk D^ypniDjy frsi 

jjupn lya^oDJv 
h tyn y^vKintaD^yo nyi ^sj nyns nya Dy pk tyma "a 
-dpikb^ck pk ynynûDyiya^n y^yiopyo h tik pk ^2 s"T3"3| 
JWJi nyn BPJiâ aaynD lyiTiinj^« yoniy: «a nya« ,tyi 
■3» nyi osn ,pk ynynoDjnys^n ny^yiopyo iyi 112 n^iys n 
fin« Diva îsp yD^yn *w nya^tr« *in« tî dbikii antroûay^ 
dst îyii jyiiDnK nyûDa^jyiiy: nyn .nannaya ïbik îk oyey 
-d"5b> y^K 1*1« nynK .dpj»:s iyi pa tänvz Bay^yj ytrnw 
_ :yiy: yanD \^s» lit* f.11 .îb .k 5n» ,di:k) nyaiy yanwîj 
-p:ynp nvi lyannaya îbir pk û^ tyaSyn *pik ty:sp yn:«ep 
yt3D3HjytD^:K n .lyrtniHim y;nw na antD îyojynyaanK vï 
-pyitf pk ytDDtynw h tynyaya -o«db>i* «m pu iy:»p ty^yo 
tpt na nyüay^ya yp'3 na ûvuya ty-iyn nrn .îyaxr yooa^ 
îyjstatrjy^a "5iy5K pn« tyva tyma .tyinn iv ^i^ûay^yi 
ny:yo .on»ü^p oyi tyv^n iv îdik Dyn tin« naa i^^ iy"t p« 
»1 »^a pk îy^yiDtrnsa onp "nn înp jyo yrfv)) tyaxr tyny:ya 
ya^yii ma « na p^aas D^a nixn ytaDi^ii n tin« Tt tDpyn 
Dtfsa^ya dd«: nx a»ta îynyii'^-'D .Y"-\ tyconj^D oyn i»a o»rt 
-D£S p? îyony: ya5»yii .oynsöjsa yt*»D*ny ytDDrxio«^ h Pfl 
.^^nytDso y'nt:« îk tjnyn p« oy^«D pa nytDpKi»a dîh ^»o 
.lynna «a tir 5s»5"d DayntD y^npytD^ 
ban ynyntDDyiya^n ny^yiopyo iyn pa -1*0:1 îy^Dayn nm 
-» £ d ^j »na iyn «3 pk dm^vûsd îsd a^r iyo pjthxttap fr r jM n 322 -yrsnya D'iain "il* D2*esy2 ^k a«n BPria "2 .y * : s o 
wm pk jPîyntDDynya'n ny^yiDpyc nyi ne Mna y: 
T$myoy$y m t^n tyna n urum jpjkdbboij y'JiDK n 
ik wk n« ,îsd dix lynnay: f nw« n* a"5 ö'ö ,d*khw yn 
pna -n 0*0 irnw yv:a; dkti m ddtutj wnMP lyr^n* noK 
ny-rs ^nys^nys pn unyn rjmia yiyi:« .dwutb .nns cyi 
-»n "t : dp:#:s. m* îynnoy: tàxotttormxm .dwhi nyoya 
-y: nnyo inyn «i yrtfyu pa tPDtitritf t^D motfn yK^omy ;y2 
tî «t rw^nya 5>kd î^p pk nyzK ^rmsyz njri"K cnyoKo 
vik nu wyo îy:ypto:K ttfap \"i tf*BK îy^^p pm d3"5 do 
5ïd .V5a«n nsa D3"£j nDPrrrnwDivu wi .tr-iy^nyr, nnyï 
oiyo:yx pnnw ww: viv^ nya rtyftpiari WDDtmw n epd 
ir^^snosa onrnn &"v nyjn^yrnxn pk n« v5#e inyo ;y;yr 
-Dpy yi^2 yrran n nrcmw ajynyn'K y3»n5iw tiriKB rwyt oy 
top .v5p^ajw *«DDas îy:yr tyeoyta yr«n n .îyongâ yorno 
-r s ,K ly^yiDpyo nyn iy;y; fttro k f-txdii an*iDpm BnntfiD 
hnK nina yny^r m lyanötf "î ,"i onyoKonya yafrii aun 
j»nn 5s25"D ïypxD n« ryBnynya ix p*5k vt dobim "5ny5* 
nyaa rio jys .D"piyai0»yy«n^ nyryinyj n&WBD»:i k pk 
bia ryjyt "i p,a ^d « îk üpkz bhiviipipd an pottok 
pna roD«a pk T^yaiyp Bruinnrya ynroK pk vwwamn 
-p:k-ip yvnyojm p*p d*j iya«n "t 3*ik ;:n? ryay5 pk un» pk 

.5sn$?^K i"p t^: îypr-.s pk tyo"n 
Twy tSdwp tyisr^ya pk ynynDDjnys^n yftnopyo h aw 
*mp .îyttfyt tr: »? jyo îkp .lyD'WiKiun vvojßv --'" t^yp^n 
-{j'j jjw^iKiiya» ny^^DKoyDD'D « Tin PK Dt^owö^n tivi ry-i 
hw^"t3 î^x n iyn ^ik pk .nemu îyoïpy; »1 pk tsqk ny» 
ras y-\v~:x n*n nyn«L y^Dpin«i8a iyD>p-:>p k d^d ryr«mya 
ÎDD8P n d5»ii tD^oyn .Dy^nKBDn ya^OD^j yz^:y tfmfiw 
pk n 5»sa l'K .?yo^"n yoKipim yrïj^N d«i lyiiya rom 
k iya^yn iinyn 5»ooas oyii ,ny?nya lyjyanuinn k inyo 
■y: nn k ry^Kna ynru« spw dd^: djh pa ajnjyiuK ypnKD^ ;23 v;x-xnuN2 jftnDpjro mrwir^n ra ra DW^aonipa« n »m D^sor* ,t y 5 s a 
k r* hk toro ytsonyan osn y^anûD«p ^n pk jmva ttfy* 
nyE cy ABKPfrwa iy- tkb ^ n« ïmjpïbb nv~ nsa *« rai« 
DM9 iyii ptfa öBKpyjas tnyn antrDöay5py:i "m ,vt BnytDP 
D3mi»W3ij onyii ny ftnani *pi« n&w nxn p« »nnöosp 
nttfp trj ns: 5"inri p« yjyop«iviin na y*v«nöD8p nyn tii| 

.trwiya typiiya 

t^tf .min* ra .uw tmu dti na doip DP»* tansin osn 
tk .tMatfnya er-« na nyö«a p 1 ! o*n DjyDSûDyo îyEtfK ayj 
-*n hm rœ5« D'nynna pn d*e tynsn ruinn ny no pn cyi d*ï$ 
iy ,n« .no dJwïj d*j ni« osn osn nya« nnw nn*K d*o tyg 
-rs rai« pyi vi« n« .Tiy njn tyjyptu« t^ny: n^c rn &sn 
nnrp na nnyii lyriayji D&n un^onya ïv naa jnt n ttîttfya 
dh'k D»n ny m ta*; ryoïrmya tssn d«i w .tnyjyiw pn tro 

".tTIDW 

antroDay^BWi nn ni .lywya nynna pw BDgn ina 
narpaynss ya«ne> n« d»»d yanayauus .yîvvivà ana ïs d^.p 
njn ra Dirunya ,tt£"trD&aytoya n na ïyr:y;y:v^n *n p| 
-*5vtHO « vin d*j îkp tas iy;:v h a*i« ."U'p dxh na 5ya"* 
nttnatfp'iittiy vî wn n« nnyo r5« pn tyrmnya tai« rya 
»ni .ttfsoyn .Djnspjny ynyeas 5sDy5« n tro .antD-Düay^ya 
nyi p« in» .Tin tî ny öD"n f pn«öt? atiy* pw p« ane nyi 
Tm d» nyns jiiDtfn yp*û«ny n« oy^tfss yrûaio^a tic ensa 
nyosi « n« tynrans tysnwD^n« «wn nya^öoj^p « nnn ryn 
.y^«aniüD8n nyns dpj«:« tyany: onyn vwxv'? c^n :di5bdmié 
■an d^d D 4 ;ys cyn \vz"-[ p,a cî»:^:^ nyn tDnyts^ya îkû o^a 
-y: UD»m k iya;poi« iyn^n w« n» typmw nn nyn» ,n3«fi 
-î<:b nyn w .^«s lytavy^ p« Dnynjnya .dsn nya .nj«o^:y: 
Dyn»o:»fi yt^ösny .D^n p« ni tDpJia /tyn^anya wivi dîo 
yrin n ,îw«r»TDtDay5twu ya^a^n p« îjnna yoyp^o nö #ttnö-DB3j^Brjw vi 324 i -s o s 2 tyes: cyn ö*d ryjya**vya tys ikp dp** na ci*d 
j -as r«p wx oinya du v*wm"k PK ny nono ,d t ^ x ) 
^WD^Dona p» k vk iy is: .antrDöaytoya tun na Dyö'*BDn«B 
bp*i£im»3 .Tjn»aniDD8o rc duöik n*n y*;x:: k rrutfi pm oy 
Brva yaftm ;wrm* waSynjn a^iv ennpopins mvii e»n 
jbw rtnima«*:} B»a^Da aunyajw fyjyt "t n* >** ^--yr dw 
P 8 ' pk n* typtnga w&snwnya n« ymcwic pm .dpjiovd«) 
jryDjnj h lyannaya jjidmöö*im yanaan k Dftnra cy ikh 
fosc anrnawM k Tin antrDöaytoyj ny"t tyttfyi tr; ny^p 
-n na -*:« djh pm dwb dtt ryva^n* r»n nah« nrrcrnn 
sraan ps eye iy;yr dsii y:y^ Dnrwnya .anan jnyajv yny 
jp s t y n y b ryanyj Diyn o«n .tmrtD^M ^a«ii k >yD*a» 
frpnya djh na wiik n öss inyt pk y:y;^« D«n . y * g 
loyay-nvDnM rtria b*j p« Dy (.11 .?» .k \wz .wp) nvn d*d 
| ryjyt m^dtti lynsn vd dsïi n : DftraDni jnroM ^ 
lt: DtfaoaM tyjyt ,îyfo s D n ry-p*'t)p*ns dsii n .yoDa^aniyj 
ö^d i* «t Dan ryo m ."wiiya yjypww b^misd.. r*~y?N 
f y:yr "t :«iDDnwy ny^Dnpsa^n ^sooas um wnta m 
pn -jyaK .öaynyja^K Ttesy^ya m nnyo 00 ûwa 5g&Da* 
ÉW 5sd5"ö :iy;:i> yiwna na y:y— pya D"* wafrnn 
-'-£ y^K na oa«^ya nnyn dsh im^ramr nns mv-ra cai 
tniK ny^t jy^nnya 1* >na .tyfo'D yjm« w vi rynyj »1 nn ,;y 

ora« trum ny ,tD>ns«nya vroraiK t>n dt^»j»ow lyi 
:n^ % îkp tyo nono .tyiyra rrno nyn» tD:ypnyj« epj DjyDDj^D 
30 pm Kau îy'^-iK na dt-»:^» iyi i^a« .mtom 03»^ nnyt 
«i^k o^n-a^Tya D'TytDBs pn tyz^yii iv rDPJKa«D«a vu x ryr, 
^nyayj ty^Drjyv.DK waitfjn î>n dpjsa»»»: ijn .lya^ntwi 
:« ;r,^o^ ytDpmy: n iy2>N mi^ ,diko ^s^y^« nyaw r*x iy 
yrn^a nynyjy^p ny-r^ nyiyoyn: « na ^«m« n tyo^yr d^ t>k 
0^5 iv I« pib> ddip öd^:^:» cyi n^nr: .ü^pn^o iya^D"j nw 
nya^K in raö"p3BNP n öjnpiy tn nt« »anta r«i ryannaya tï 
wanB'w ya^tDay^yi yiHjy'nrn'nya^« vt D2u iv wom 325 y^g?g.Tjj?5 y?y.spyp h - 

p^n^s n na irai' ftna c5s 5yD"vr"K P« BDtfnya *iyn tik 
-tu yD3y5e> k £yp'3« D"S nyi b*ö ösn ,tyDtfaD^*nyöW( 
iyoy^Dpy wnta "3 c;n /MBDBWDD^rrwiTw &yi vw ara 
.iycKî "un"« D"?^-8tD8ûD«;ia nnys Dî*tfy:Ds w ^ *ïid tnyii 
ns ûatrip nyn ne nowwa« dît ,pk «nxn yöo:ny osn tom 
&TP5*n«B n« îy^Ninya inyc n« nnys tf« tnyu iy ; \tfm 

1*5*11 !"î »*J PK Dy •Dt^838 Dyi DTîPûptriB ïys WiïVÎ osn 

l«î ,tD3x^ny::y; rn pk oy ns: .öskubwö« tnyu d»ti ^33 
ypata nnyii ysSyii ,dtokj* djh ty;y: îyDrôt?y3 ira«? îik hämm 

tyrara n^ne .y:5sa îik "wu« îytr3*iya tnyn »n üb» *ii 
tai'tfa Tjnnjn .îyoo'asas nye3"5 iynyn ty^ii iyaKiit? s orçj 
,ö"p3Kv,&rwy$'M ny^n na *wtk h pk Draw» nyi îk r îsna 
"way: t^a yntssiitaDso Tin DtfBD*iinyDKî « pk aaia tî ixi 
-yn Djytsoi"» îynyii yi"3 ;y^tf&B yanaasa^a k ny*i"« nyarç 
ra M i ty:yt ny3nyi na Srraya îyiiiyj Dy^ywww î« û^d ta"5l 
-y: nySKs-isj k Tjn"K anajnytasöD^a "inyo n«na Tyo^iiya « 
~>Dy» x na tyaSsa n îk ,îyastay3 iy3K ns tk .lypnya-Dtaayftd 
Tiytr k îns îyo tasn wmyn yayDpKinyi "3 pir«:niûD»û *m 
«TD3 "D f yiiöDJ8ü^n«ty r.K ftrww 3'5w "d .îysntayaiys^ 
n» ^itauaDsns nyi na rya nxn pk însaiva^n« \ymvn yirsa 
nya tyo d^ii myta cyi Tin "D n« ,îy"iyna^ai*DnK tai«n »i 
5*B nnyt tanyu opasastasa iyn .îya5»B n d>d lysama n ta"3 
-Dans h ni tapaia •ta^iBEnya ny^rryaai« pk ny n« ta-pvtapîna 
•ayiiJSP in na .ynf«t^>ii^ iyn na «xr ^iya « ny ^« y^iD^ 
îy3K» ys^yi", .îyton yjyanyjHiïK n na n« ^xi»o ny^yjs'îf 
-y: oyn îy;nnay3 iv rai« îya^TBsa i< n ,( !X w^ m^üdjv 

.Dnö"Doay5lj 
y^»n^ «a ino-D03y^w iyn î^k .îyrryry: jys^n Ta m 
-^k nys^nytD^iyT'iiji« n« "TyjnonitD^ .nypiKot? ^d k ny:yo 
«^y&D yD^yoxty;.:^ n îD;:m cyi nn ^ .îynna n "3 lyn 
-DWWDKt « 1^ n« m«n ny-r na Miaynsn« m 1^ pnxo^ nnyt 
ikp iiTn s u ; Dtf&D^myDst p"»p û^ t3«n -»na n ny3K .di^d yamfi-ooaytoj« h 326 Dynftfga yröDto^a yfà tPUTO* &* nnwi na ftpfiva p*p vi 

iiîisrepiK ny^yiopyo wroiËtfnbKB a w isa îvdip:» n pd 
tm$ö -iy-& niDtfn SD^D&MB^rr^ arfiiTOD'rut îî<o;s3d nrn 
oiiny:i trj *na nyn «a i«p wna TOrtfyruh a*5w jmmrnD 
■pm unytM"5iyn # Dana nya^yn apjkjifdip k nao rynyr. 
pm vx dpjsüs nyn nyitf .»rumo nyis ïycKï na di^bd^im îk 
m nyi^K nyr^ii ^d k tun ,ty*na «a ö^pjyD^yT î"P b s : dm 
pfrarc k pa nyis nya^üopp k na r&m n pk ny .iy:ys n 
« ns ny-rs fiytava ytMjtf&p na nyis ojNPn Ty5>KP8S nw 
anyii ,îho D"a m Bp:i3 .:ji:jnan^ ny^^^snosa Dnain 
P'5 üyi ï* D:^»r,y;iv vi anjyasn xnnnnûoiÊû moa nyays^ 

.r'n dD*5oaiwom 
raraya « b*d onstD^p oyi y»Ti»rai»*i iyv:«j$ iJpna *i 
pk tiny&üvmm yö*tf: p« jd*5wi .yDian anurva^mi nyis 
epj nya« ,îy;:^ynyn-DiDMp n «arun iinnrow pk t"b> njrc 
fewa*n pk ma k iy:PK Dia « Dit?a anawtfKrr vw ryttfyi 
-ly^ns orra* nyi îkp c^ywo "3 .nnpno« bwpbom t«tt"K 
b*P 0'» îyD^npnw t^j erra îkp tys lue iwana y^s lyny* 
|npw:i pn« ötvd lyvn-ntDDSD nyn m ,vw Dajno üv .$yD*o 
tyanp pk tfwBp-piw) anncy-ii« ijn pk BtttSDew&J uptiû 
.r^n-pm nyi pa lyijnj'Vöjy ranw 
"2 Donynyö y:tfyit .»npn ly^yiopyo s na ansa k ^sj 
jTMTDDaySOTj ^^8di»j cyi pa v*tfs ayn ty^^yr ö>j npna 
np) «w nyi d^d DnxiD^P nyi na îywtë ya'D^Tjyiyi d^t pk 
-y^ ösn îyo m •q^yayï *iw o^ ta^ii ty:yt «i c;rr- .(dus^u 
-yn:^^2"iy2 nn tyaionpnya ytooni y^K nya« «i ty^yr ,Bfi*w 
,îy:^-iyi dmp si- îysnsn td pk nno-DD^^y: cyn na iye>o 
^»t rKaia ^n n«a n« Tn ry'öwa oy- a^is vw &%m k tk 
« ma D"pa^a«D h D'j tDsn lyo^/r. îx^ iyn .lya^iw« "i na 
fcyftMiü d^d tyjyi^yiya *qn $»t ,iypnya-DöDy^ya ry^twitsj 
îia iyt:^n mrtt y^ d^d vi ^sî Bîny *i ,»na n n« .ayvi^a 
tk ,ty;«T n?«a yp^D si ^ii v« Jünanann nya^tDD^^p ny-iy^ 327 yagfryiPSfi pfrnopgo n 

yayavwnitK h .n n .ynnta'taDîriB ny-i ns soir îyvaaa djh 
tra pk ytfw .m V2*î mp 55aa pk w^yn /to£. ytas'ipy: 
ixp .nnta-otaay^ya oyi na aowimya ys^Knaoya k »11 inpo 
lyta^ssyn « d*d iv^yz k .DPasafctasa nvi iv ryaranain* vk 
D»n .lytaay^p y": rto nnco vik ta»nya ya^yu .yptaiD'taDS'ia 
n»: ayn ta'» na ya^ -lyp&onsa iyi tana ma"î? Dya"5p r:«: k 
misa nyanjn ranyop ny ; anta - Dtaay5î?ya on ne pyr,* »#kd 
.TflPTjrpj -nsa Dnytat? ny .narra .opasas cyn ne nyayn tr; taw 
w«5p inyï "a td iyay:y:ya dt^kj« ne d-isd yta«ro « 
Tiri DjyûDj^o *qy^:^ «a : awn lya^yare a rr.v nina»P 
r:x: na îya^a « Tin vftmn v5v*d "2 n« ,Dni«a*a « 
um n* mas en« vi iw£*n d«ii Oy-mops) ^yfonyyi ya"5p 
nyi nyas îkp ,î«i ta^a 5sï ;:*•:;$ nyi anftiswM m .rotfimi nyn 
nyann .ta^nanwnya nyn ntfw v^yeye nruni ûpasais nyrr»T 
n« d'tudh) hm urwopis na ryta*mya pnatap nnyt ivn twti 
DngD'B n .nrmp i* isfttt* dsn ,vi rypniya «1 imi tanyn 
.(pm 5»») y>s*nys« ya*5nyaya d^: k Tin ry*"fi taa"5 ryo î»p 
-ny^Dnx Tin Daitnnya ta-iyu apagag na D-iS£ ytam k 
iyama d&«5 nnyr csi îsp .taaypya pk oy ni .ntaasa nyis jya 
nna nnyr vi tyagp m* n* ,*unpp nwra Jtoa n* xfiw pk 
UtfpnlDa* nytaya» vi n* ïyaManan« ya'foay^tpya n îyannas 
■unw väunwurD'M m ya5»i jpwmwa nya^pjnp « ïv 
ï2'n ta\3 to v5Day5e>ya jr>»5p na dt^sj» nxn .lyaoypya w 
y-iytays^ n pm Dt^aisa« nyi un»^K nyany psd in» pk ,nxna»p 
ijrwi Ptëa D^a ;y^: ina^p h tk .î^i ïsp n^ya n .\mrw 
-y; ^sî rn5a ta^a îk ; îynyîon« taay^ n« anyow .Ikiw >tï 
T» i»p iy 1»3 jainnya nK ;jnny:iy ny^i ïyiyn onyo» 
m r.« äno-ooaytoya jya^nyDye^ cyi nxs ^i^nyaya \vw) 
jmsuu$83v$2XÊ rmm 1^2 *an» rayoKBD^ ne a-mas iyi 
Tin ^idkbb^w nyoïa « s, n «tyiyi ^«a iy^yii td ya^yii ns^ 
lypamw n unania» Tin wn n« ,db^ y^na nM p^ddn;^^ 
ojn iyD mp .aany^pan« twi n« iy-:e?i:^:y;y; ynna« ?^i? 
dw i"P urin^QD^M 1 : vi "«: oyr, -.y nM tyax^nx ^ypnya jMtnfi-OBaptopj h '328 wvi TypnyarDö3y5B>y:i njtfKsnsj im n* yn^ .îytfsa yssvîv 
m\ y^ïwnDDKE nyn nK2 tt#D>D?"n yuDyn »*; vi önytwnya 
•8R9"nrotwa nn trvmw tvrwxiar, px n 
h lyjysywnK uro ïkp dpjsjs na cïsb yû"iya « d^k 
■un vi Dp^nys »î :y*Dpirun8a na ry5«a »DJutonn ïy^ia 
■naw hbtps « pk Dy lys^m na wtik n ,?kdj«sd dp:bj« 
d'?*ptbbd k ny-is û"p&"i yjwynnfi y5yiDpyo-B"3*Dâ y;yi 

jpjsdjbdij n* 
-ivtfviï n& iwniK h jnDpmmBB 112 onsa yjy nn » 
y^x tyD îkp .d»î*otd8d ny^y^opyo nyniu5"n tr: ^33 « pk ov 
jyBnypya Tntfs&iy dpjkxe na iya"irc ytMSDTin iynx P3 
-nxnjyc» jo^^na wn n«: ,Dypjity*riDD n« widp tris d*j 
by&a ynyï:« «in« dd":i nyi na urwyina ïk dib ,i»i yrx 
ibPDiuB'n d^d ti« 5so5"ö hm jJia^Day^ya « ona Aimisùv 
rnnynaitf vwwwyux n .lyftertnsDjn ytay-anaya-^a n 
tria lyansn oy*r pk tî tynsn ,(17 frD'BKp riy?) ryD"frDaaw 
tasn dd«: *un wm P3 nne nyi p« 112 ncno .twys^vyaD^K 
p^aayri« p^k p*P n« ïyvjy^ia on d^v y;i ï"p d»j na*p ds~ 
,to nrx oy pk .tyc«^ Dny: oy ;yn i:y3K p» .p*5k du ny pk 
k .P^n ïy^DDUBJS mmca cyi re erra «a ddm-i *tâw -un tk 
ptkdp k ,^>33 y5i&> -on na aoioan h n« Dt>"j nyn pk cyi nn 
nyi iv ma"* pk ny3K .îyD"na*itntya ya*wn ty;y: Dßuayaya 
b»n«ö yüoyia n yftp -\mv p« vi Diyn«a y;&o2 r DD2y^y> 
iD'a tu .urown td«£ joiD^mrvna yoD3^Dpa*a n n« d"p:pd 
JD*$aywa h tys^nrun tïk trisöyTftB> yrrsn h toyu d^v nyi 

,ty5w 
pn îsnyii emonya înp dpx?:^ 112 cns2 yc2:^B n d^ 
•un t^x d»t tdytDD^siDpyo ■ soisn) Di^nuc n na dt'js:» 
-^yii ,îycjyD hdd -qn û^xhact »n .dp:s:s oyr na niYön ysND 
bv i»j .toryrj-'y: îynyus div 3no"DD3y^B^yj t"p do tys^n y3 
cToyi:« ^yi n« .lyöD^siDpyo-sosn \yzr>y) \y\y\) "t .oyjyi^x 
bno-Dûay^ya iy"t 112 ^unnays y3^i>D»a n »m ikb p« 
|y^yn td nnnD ,p>y ly^rs-r cyi ly^^nyn du an îy^ii Te 329 jp^uïtoijb jtfjnDpyo »*l -»5niDpjrD-»o»n ty;yn \y-yi îySyn vd um ttr&ippmy dïpm w 
-s: cjn na aitf^n yDDin'äsp n n* pbe&'?vdki n nyn .uya 
«i nyna imp .wwDDatfrai ïy5Ko-isj Dy-r p« er* dpibisö 
va .nyaystf mn oan ty^jni va m ,i"i a^a vn p*p na-nyn 
roa Dft»orn* iyj»p n noa im .typjyny; $st iys .Txnnm ötf'ii 
lyrnnyy* ît&vîx vi \vn na ,ora*j« dxh na *»»pmia nyi 
Dyngtuga n a»i* .nromya n* ny njn£*3 y^amy ya^yn d^s 
tyiyn mm aSsajn vi ttfinaan .irna nwjm ty:yt t*i*b «3 
WMna m cy pm .*\y$m ryayii M î iwyt ..Sn iy-;s dpimisbsi 
,îm*im3 d^ ny-pu rp ^rn "nsn jyiyt : DPSMiDpwnsasn na 
« D3^?2 teaaas nya» ,aaKn?ya"irc ùyfcwria dsi pk aSsoyi 
-siopyo-s^sn k vi* tè'BK to5"ö .Dya^sansans îk ^ik n#n 
•na tyayayayi DSKaayny .tttfosaenaiiKBas jnn»* p« aya^ 
-pyo-^roa n yaSyn «a .nyirp y:"5p »*a dpikjs syi ?saaa« 
♦tys^rK isa "81 îy^nya BraatfMTD»D*iM vîviù 

jrnrqpvmi is orotös pa nirt typ 

navn «aia vi a^a îyanyï lyaD'iKis San: yon-ia k a^Djyp 
'»i .iv-y* py* ny»n lyaKiarc îyasn nsa ig vi iy:ütfp n« 
l«n pk vi tyafon ;ii*na yny"t um iKapsn iy^r n*a twm 
^st iya iyayn n* nayn rupM aSye^wnya lyayna »twnftmi 
pk jmomftD yans «in» m vi vi* îypiP •*! .amyatn "i 
-ya tyasn »i :jnjnû* ** na Vt *•« lyjpT^pya «i mn oyayn 
-«nr*npD n^^y n* "ana*rnya ya^jytnys D'ny-iiatf .tu ryrjrê 
n '»x îyi'tDST^sDpy yo^yn „ws-ftru'iip iyi« tytosn^ y^w 
-p^nia yamiv 91*11* na DT^osiy cyi *« ti* ü*pX2&w?ranM 
v5pn*n tyjyt "i n» .nrpi^nyfi j»a^* isa vi w&xn "i .o-iyo 
-«^ D?ts 4 ihm ü*: ryo yr^yv, iya*o n lyiyt d^i ü» .nny^nya iï 
on*i5a n» *s .ûï'imj* ny^x ^yD'i ya^-iynns^ y^ n PK ty^i/i 
-i £ « ü ^ d^k tyrt' "» /n öin^ tyo »n *itm öskd iyo iyrs ^r 
nx Bf^m*D pm twa .twnDi^ tDD^n oy m ,n na ijn5*a yr jpmfr-onppfopj '1 33ö y&xü v:v> m öpjis .îud tmnya jroa'B^a waiu nri p* 
nrtD«? n nnannvas pk dsi pk ,-xr p s k ptfa .5ya*a in pk 
nianaa pk naw vi Dnnwii y^K n «a deotps M .n ,n ,y; 
diö tyo ms Arogag öD'Snrrw tasnotfa ny"t w nrpipntw 
: lyasttfinn roapaftsa h ra ;y^ omp fD£"trmitD mac cs~ 
îk rwrp na .newa Di&gBga'Da ran dneupd jranm n 
-ana rc vi aro^a k tana jwnwnw iyjtffevrurra .snyöw 
unsn « cy^K na inj» nyza .vi pk ptfa ntanya m m 1*5 
"UD*$d«m pk yiD « iya*n w .n .1 ,*nDita wmavanB'n k 
pk rum? umw ra agorgm B»tr»a*n on pu hm D"pa*a"5p 
hm iratf vi na Sri k W2X2 yafrii r nfD"npamp pa«?m&ra 
-w pk Bnpnra pm pk tt îy^Kn mi yaftm « pk inija vi 
-2s n»DD»a yrtsi h .pyir pn« pk "i txafi v tk ek .îwp 
îyjyt w'i a»w ,dpjk;k m m wa5y "i "a pk dpd^süto 
.tparuta dki "t ?y:yt 5$Dtasg nsn~ .Hntaitaa*« nua ty&D'aica« 
yaSjm ,iytMy'*K3 pa^p^utM wnw ne ~sv Warna irs dwiw 
Dan rvavn ya^yyi *p « n»'Dpa vi tyagn j^runnpa a«n vu 
-Da«j unK ijtfwyiga k vw Dicnya rp'wn ^v^îqïvïvv: vi 
■ram* mn ph DKi dk tk ."i orann Da«D« nya* .wnstfua pa*5 
~y- iki; pk ïyoD'OgagDSa ppsta rwjn -r k nnyi .=p;k;k njD*5 

D^KH TIBK3 PO*5BD3ï PK JMDIW"K JUngD?* VI D^n^ .1*3 

.wzvvdpv pftnoma xnjnaa na nu yntiD'DDmB nn na 2« »m 
ta^pa öraana»BD]; y^K yvi pk Dfàinarvi fupdv vi nya 
-ynt? nt« DajnaDa^o tyayi "i *vai« .^t*:k:k civ Da«$ nmn "i 

wi .d^mi iv d^j îï: h .k Diva dt^:k:k wn rya^no ,s t tk jmyp 
üek nnyr .wn in pk 5»d »h» in» p»« niw« rjnuiiDDKc 
.»a^nnjn d^; i5*bk oiyv, ^»ddök tk .»it« .nyayo^yi ^a ^^: 
-nyn .oionp na u^pdsk x^ieniy n .nranavyanyanM ryo^jn p.m 
na ram nnyr .nynns D:K»")yi lyn^n ina va^ni .lyhDtf ;••" 
.lyoD^sa» yiroyvDpy ny*iK w^D»ntnna lyjyr lys^ayo yanm '" 
-d:kp jr»n , TOijaua^n k tk ,w nna na^a ,d;kt>: w m ,iya» 
.ct^:k:k aw oa^aw ^d^k pk pxkpb 
.t^k Ty^ymo^nK ipdith^pdi« wtio tc dbv. dki va« 331 jPJitfWTO$B snjnopyo »1 tyattfp p« ïynyûs 1 yaîw .iysD'j«:» 3/ns;yt3SP yvupi n m 
PK dpjbj* Djn nss d*j îbik dib>3 in epd ttfyös? .mm p« *pi 
-»o-ny^K h .di«s nyoMipKDnya'K um nyöDö*naBnya i«i 
■»y ^8ddû« unwov ya^yii y» 1 .îypo^w» yDany n ,y&wD 
y^yispyD h pa w*i$wmp nyi w irornya .3SÖ p« ?»d ya^? 
-^yo*^ dsi d^ 5k2 î^p *pîk ïyn^n «1 n« lyp^ynûoynys^n 
lia T£*a yny^asa dsi pk oya^yii lyriytona yannip n* ya 
war na:i n p« to lyetfy* îo-^j îy"iyn »t ,nana .î9ddwsjni 
pil -^ïk «t ty^^p ynynj* ni dp:ib .djsibh i«n yajna îyinsp 
]»\ "non n« ,ty^:y^ yöpwyj na ypnaop e»pa n« y^aiD 
b'j twa pk nyanyn .^y^Etr n» lyoKat» "£ny$>K re tma 
-*jkd ya"t pu n« d*jb pk îya twypnyï ddwp* îk„ îk jddm 
-itarrôKiiy:! yrmi n îk .»Ty^snyn 5>»ûde» ûnyn oy »11 "an 
to tyasn »dwikp yom; d*jbik "5*iy?K R'w m vi pu lyoou 
myo lyorna cyn .ynynDoyiys^n ny^yiopyo -un "a tsa^sya pw 
.-armi pk .tyoDi^o« ttmsipitfpn n "3 Bnyaya tyo Dm 
-sa^n y^yiopyo n .ytfaa nyn &ns wiik n b^mya iyo Dgii 
d.tk any; n ns: jaîwu« na y;5$2 n b^ notf pk y^-usa 
Djn pk îk ,p2D in» pk oy .^nut 1«! nvrÎM ,pk n« omsa 
-nna y^TOnyass y:"t trs P« D^pnyDyp pn l^d »ud^bjs 
•mw i«a -tfya *n « yn-tfsasa'n n nyöyap t^aya ,HP*ny$ 

.aairpnya 
îk .oaytDKny : îyaat "ins te îynyr lyopaa vvïxi n na 
.pmasassvn k ni trtha«nya tyo 5st pmaaosa'n wîvwvn k 
lie lya^ps^ yûony n t« t DaN3"iis ; dd^jsj» îk mi oy pk 
-^D5 "îyrrsn ny- >n ^t^k enyï:« pany iyait ïyo tio ûpjsj» 
jrnsayoKP lyonyo^nya iypj»sip ^ s d 
ymjsass^n n î^k ,v5t m d y;:r "3 Diy^nya ,tynna s, n 
ny^opyo « na >«a k "i ^2 pk nynnyï .tD^np^np y:y^yr s 
n na y*"« .îyAâiaHftewoDrtfyï hk îyiysx^ d^q ynusasa^n 
DoyoDj"D ryo^Knya îyv;s:s osn ïyna .tyo^p^yö^yt y^Dynj 
Vi lyaKB^ «ï ,^n ^n j'tD3'Pi»a n«a D^nri^ny; y'oïKD ny^r 
a.n« a^yii raiu vi "i lyas^pya ^aa ps rya^yanya ,s wansn ^Kns-DBajr^yj H 332 .îyanSa ix tod "îyorna k iynya iyn« D5sn Dy .îyt>"npa*np 
"a Dan ziyjyD n mn"K nyrayr. ^a »n dik^ opasas un îk 
nya-D"?p iy~ vm dppk d^d pk Di5sDnm*DKJ ny~ Dfoye »n 
aauay-itasraK n pk aji'im'nya*« n \vm myaa iKanjn ,ödi5 
lyiKP »n pk «i «a wwöp Day&Da"D ttwnmnrun nri na 
"DnyiDPsisD pk Dy nynK .DDtfnyB-D^p wiyv»* wo ftaa 
nyi"K nya*ayn &nnsn vi lyoyfc ortàftHE dsh lynna ra ,r»û 
-5yn .ta^p^sf^yanyva n .nasöens-DDrpoya nyi f* .nu ."Wï : 
.1»3KVi» »n i% 2 r»a .nngp »yDDjna Dyn ryaaro w w m » yu 
*un ta^nya ma nyn «a dkii j*t5w pntè«D ayi pa pk nvûM 
Dm« »en DDi^nya-îyDHt lyrs^pyr.s Wim im .t>Dtf*iyB-iyD*tt 
ny nano .aaiDnap yay^aaya n« ytapmya Diruinja « ira û"a 
bd^:k;$ oyi na tyan« n naa n« .Sgtfisaas w nm pk 
-y: ha pyirc cyi tyts»n* Qinn wtfxiiya lyi Tin ü~k-id^ 
.dpjkjk na ö^pmnainD n pk anD-Döay£e> 
nyi na D"pDanwBnn vi^n yfomsxas tun ,wn»i n 
-"K nyopKito ya'Tyam jhïp* ona tasn rano-DDay^eva D'ma 
pk naKn rynya ïbp n n* ,no w D'jruta KBia VI iKa rytaa»#aya 
otonopySyBa-»« n« iye»&yûDy .nnrôinito nrucom k 0*0 iawi 
-jyp:ny: yp^Kiwa k .Htënv lypnRDt? « tre tf'BK pk $vbxov 
-pvo k d^c bnssya pn .nana .iyasp ty*m udkw *s n« o^p 
•nyii ,"i ryj»p »îynytya pw jyasn vd ni ,na rD^pttètfp tj£id 
man ins .wîn^yi ya^ni n ne D"pa*fo*Diya"K *w~ P* 
»inpo r^, n 1 » îynyr o^-yi .lyoysDpy ya^Day^^jra w lyvô 
y^isa T»onw « nö u^«T"n« n iyjyt oy Dn^^Bwjp d^ii ni 
.TOjrrDeay^j'y: cyi na D'nw Dyn pk 

^nrsDp ijftyippyD nyi jia D>'a 

ya^yr, ano-Düay^yj na aaiaan k n^D w D^jnaKn si 
Te ; way-DBKip na iyisiiyj Diniov v^u^Ta oany« pk 

jaiö"5a."K pn a^Tjni lyopiia yoD^Dam n iy;^K2DSJ iy^yn strtxneae spriopM n .t:rv:^y; jjna^TO Djn pa jyBupû « .s 

3ü*«>*rpjrw ts oan îycs; bhw oy- ^c .(d î ^ » u 
iyo3*nnya « nn Da«ïwyT»$ nySyiopyD nyi na anayna^a h 
.wriff nyi» 3»onyii îyruD"; iyi* ryrrônyanyp nyjyö^ya nyis 
-oa*np ne aanaaiy nyi d^o typitns anaany nna rönyii 
pn tysn ^33 y*M85stf* im na îy^nsii n m tn«n .aray 
oyaDifcirjn lyanra"* i«p îynyry: tra risn vk .t^rnrp njn 
-ya nyp^nsj « trrtûDnpy nynna &sn oy îyrtfyn »3 ,^2 
»-•»il m *pik ,iyp:yiy; naijn jyvS ystyu y £ ^« s "i .sntrDDsyî^ 
Tjaaw vfosytoya lyuwya îyasn « .pnre b3*na ira» ny«! 
iyas£ff tivi »5aa cyi *isa rrryii .Dînais y^KD div P3 Diyn» 
Tin n« .(oyrya oyi n 1 !« D"iy-:nyn) îya^B^j ryanp ïjn« 
îi« yayta^ya T>n .oya-y^D ys^nyn^,^ vin .Dynsöasa ys*?ay 
îotkb tyayt «3n$n .11 ,î« .n rwn .îyaanyvjny ytasicnnya 
tyüDHSD ya*n r:x; tayos nyi» nto ^n« nynK .tyinvc ^d « 
m Bfi*apiya na«ûPW ayn tr» pk 5«d5"û .îyDD'3Sî8D n» 
-ira aras iyo ny2 M 5n "uns man na 5n*aya x trc y^xpyny 
.U8ÖP nyn vm oiytay^p îyo nyis p^ddkj 
pa- aainybBrcay "un -n -isupkb nyanswi inyt pao ins îk 
-"5 ytyiDpyo ytosy^py^^K w p« y*aas$8a5s na ryfoa ^d « 
"îyDyst? vi ,t>"ma>p nyi p« typnya vt o»n vdîw .üzxwmi 
m Dpy5ö»»p nyayanyanitK îk d^k ivny: px ty3Änayaa<nn 
.-upruj ppsjn-tdô tivt ïyisv.y: dvto ?«d5"û pk "ro^yii 
om« oan dsu oysy .(.11 .t« .« s^srrya .patna .ûasr, ,« .vna 
.naya î^ dsi .ni^n x d^ ryD«ns ",y-^,^ ^ ,üd^:« ïk irp a«a 
txnytDB'^a^n« vt 5si îy^v&ya h na y^^vso^t yv:w n tk 
-ny^ d"!«i »xnyab-îvnyj lyoDix^yn^x nyi p.s ïyxwy3 vt n« 
dst îye'iynyi taiK Dyi ^im n« .ajipi>n nn^« W2$n avt^i 
*n»n am .Dinnvna^ cyn na iy3y^-DD3y5^ya y^iiy^^ii 
: narr» .îwn^ nyn iv T , .3^n x d$»k unyii lyJsoBnya bu nysg yuranv oy bvp : n a 334 vraom nyis nnyo îyjyr w*j:«5iEtfs yfo ayss nyis jtfK 
-nyuo'n yB»:iatfsnû«a « :pd'u pk lynns .ttrbicaiCPDä y-iyr,B> 
"lyftnopyo ny:myoys^ nyt hji jvtm pic p»*mi&Dn jra 
WK ïyiyn Drauna îyi:ï*m wyn prit* na ïvj^p ^t nno 

.am wn^p kîb 
jy^iDn^ d^i tf*a* D»tt ,apaa njn tik pk rami injn 
,n«ra jnutôpfr njn na d\3cd va ïyp-iyo iyay^twy^y: 
pa *ïid cyi npfl trumnya t? nwv.v tyjyr mwi n* îKBDpy 
i«: fcni T» .ûwftn n« jra^ uns»ra nü"P dsi ,5 tap&itp 
-snysyn) b^bd-isj oy-r "2 ^ nsa bdip masBtetfs n îk ,îy:sr 
.n^TD nyn na ::x: îySyiDpyo-sojjrr tan "2 *a nie ftfönoppo 
"îytwiK Tiy îk ins iys D»n p» twnmn ayi ne tD^proD^ n 
lyp^stDDpy h pk lys dspi û"ï y::*tf k nxa pk wnwM 
te^pona atfre iy:«^ jnpfo) tttturô&rôa n pk /maï^im) 
-y^opyo dsi rmmya f y5iB> nyn pk -\vw \vü"dv dîh pk pk 
-yt ony^p y^DD^»T8D ns njnrur? y^BonsD .tuyo^yy V e ? 
-»d nmw lyjyi ?"ü ; nsa ti t^ya:? îyD m -inyo ^d k si m 
-yn na todwu* h 1x2 Dirrnryn va jsî dsï .unMjrnfKS yj 
V« dsh vw wwi Dy-r> w»k .twröp t^o nSwp pam»* 
na orMiamorya n. »na5*n ma b*t5 nö "nu dsi îyty> re 
/W"n re «t \v?wo n pa iy3«m« yiy^r .tjtu^p 
: pratfgtfis na rytyisa yi"n wma yd ntfm b^k 
5nn m*n -un na m«™»« n nms ùpikd (h 
p« ny:ya «n dîhsd na îy^s^^n wmsDD^n »d^pdkt^iï 
■pxn» nyi jsn"»« .Diny^D ,8?u^«p ,sny: : d^j ö^njra ^na 
tytwi d^i .össrovös^niDi«!) •»vnyn yi ion»nD«p »nya^ 
nyi — .11 48 .« n:x^Dn na noyi^î^y .ftyona^n xnn^K na 
-»n y^^a«ia«ji8a Dyoyii pa jnsö in î^pird pa idwp îyo»: 
îyiiy; n.ynx pk lya^yn .D^pomn'ia tû 1 » rwei Brana oy îy:^D 
.nonisirn pk BT-not? roan î^y îyvjw cyn û»n nie t33«jy3 
-8D ytDD^ypjirya ^*osd ^d DjytDDj^o p» yDDs^nyin^ n 
-BDtf Div P3 tmp iy"t îw^"a pk mnems .tsnpv tgaon 
iyiny^ nyi Glysan vn vvvn„ iyjyt iys^D yj^w .tujû 335 yijtt^anttKB gfrnppgP H man yuosvn *i rtfma ny-nyo-öDtf y'rm .» .ïis « iSsaan 
m *"ö »a .DV prärm tH »y^niv n* nrv«j«8>re "i îyn 
I"! jypjnû n» *"*& ï" T lywnö ««i m .D*na «lin m«n n 

.Dtf3 

Dtitfra «ne otjm* rftm .ûdi^tis» h m .e*«* «Tara»«* 
-a-tf sd yt»rwa«w dwb .ninnfo nyw »a«^ n» *i&kp nn 
« p« Dan -ïyDyvDpy y^ywyo ytDDDKPna yDD-tfn«. n rc tyta 
Tin öpyyiyaöUK nimn n Biyn st n&riD .dîhbd nytnypiya vn 
npooru P«i nyea *io«p na m* tan tot t>a MnyoD««ajD nyi 

«3 «* aas -m TD îypnyD îyu*tfp:»t w«»dh*d yaaw 
ny^DDyn nyr nyn lyttfyt b«j nano .nnna "3 «» na wvn 
n»oi« sny««i na T^tDDpy ayi pu .nyp-iysrDûay^ya na r^n 
-iyrn du« .«ne n nyis .îko m Dtfinpra n« bd"i .tyad 
-C'D t«tf3 tyiyr dsi .(miui nrearmmit nyi a«5w .n n) yn^ 
nnyt jyjyt y35jm nu vStotbhi B»iervn iy>yt D«n d«jdo ye^ai 

.»«nom» 
nywöp« r««t 3«5«î D-iyintys »WD p« i$: vwî ny- nn k 
no dp>«dm«k Djn na B»*a»«fcniQ«R yff«Do«i«.«ö« îk ,y*«i 
n«a y:"i na tyaDMPTJOTiPitfP n na t^^y^^myn^ ik ,b2kd 
na urvsvtf lyfoöra nyn na nn tyswyD y-iy-us ans onyasa 
-jKwtitt nyi pr m«n yDuiy: « ny D5n«a ny3«nyi n« .«na nyr 
-DBDjtërya p«! noäm *pw tDpya« nyn na weninriyiMw wi 

♦Di:yr.y: pk 3*"iti 
ly-mmya nypiya-DODy^ya w r** lyaonsD 5"& h ««3 
.««3T«jn di^s tyv:«:« to ynyoyn: s ^d a :&««pûitma ö'd 
tr: n« yasru? ost t^: na ryDD«n»D îw vqüv~\* n n^a« ^yn« 
*pw s n "3 îû;yi »n««5 ny:y^ tynyt ytu^i c«n ;yD l «nv d»i 
lyöD^K^yao îynyii ïy^jya yansi n .dtww cyi n» ni»n H 
,dt«>«s nyi .«nyii i^ tspyiöjy "iiyn in« üo:ipm«D nyn pk 
tK t«« .n^fpura ny««t îyn^n^yn iyiDDH«D 5«o îya^yii d^d 
aj«ajn>amp .D^pa^nynu^ n» D^p^D^no^P ny 1 «! i«a nnj 
îy::ynn nri««5 n« wv y^py-w yaut« na n««n k Dn^T^yn y^rci:::™;-;; n 33^ *"2 vît* lywrcma fcu»onp n n« rya«** n 5*ay?N r>* 
pdd tnv pn Disa»tfa na y-:y;iy? yoaypya n .nrft»a y»»j n« 
lyjy'nn iyt3DH«D >»»o ^jDjroTwa y»»öDHKB wk b'iaço 
» warn -uns nnpo Dra«n »»t an* ,yii;-;^ ? lD kN nrri1 iVu ; p 
.ny;yo tw "I ryö»iö juïjmj y*yiDpyD-*D*ri 
Ptfa 5*ay^ d^j nya* tp? tD;yr:y;ya ûîhkd nn 
nvn rowo pk iyj»j»»a lyaonaD 5"d .muro ya»Tyastf d*d 
iy^i na Dtfa cyi cd man Ty«i tyrayr n« typjyri Ottorat 
n ryaste »î d«h jwanon ano iy»i tyr-maya yft-ttt .»ip 
yny-:N -urum .m5a pa a»»5 nn»* tyayD» pk twa k d>d ma 
B"öKsyöD»D m DMturf « nn auyn îytDDyn: ayi vi ryaircnya 
vi iy:yr:y;ya roru* w .^hp ny»»i na nrc»i n« nnyoso 
"a .uttnKiny&JiK na yimro lyvteD'D .nyD^apyj »s d»d 
omotfa ny-rs jy^ya »»r 1* hm nnyöynyu «1 no »na n lyaftm 
-ND d>b ,T*n H lyrwaii û*d toi nyis n«:yj k ^ ÏW)1P ^ 
n d»d ,û»in -un pu tytd^Kfiv -uns jyon yratfa y:"?? m 
t:\wmn h ,?ji .k Dim nyi na i*n n nnnna« Denotfa 
dptkd a»»a y*m yo»nj k ttf »ae> »na ~un na :m:m»*$ya n« 
-yr *soDa* .DP^oya h pk ny Dnnyjyari teri»»o na ikb na 
b'd dtspübb»? .Dyn8o:»a yB»j«vû nu yrotia jnjya rtfa ryj 
jjy»»t ont^n jo^ /îypwDDaytoyj iy?R D nsj iy-7* dpj*u« 
lyrc^D'i* Tin ny-mi -n wnnsya »yaonaD ruru« ; man 
.*îwtf. mi yaftm »na ijn na *ub nyi d»d a»»5 iy»»i 
rùDnw ipdks a na :unj»a-iya s) ,d p 3» m .(a 
nya'teayteyj iyn d^ nyv^ ny-^ o»»pD«T»nj na ly^nci 
iyny:y^ jyaw n i:»ay-oa«ip ogn y»nymya nyi»»n njn ^niKn 
n bsn nya^yn ^«rsonyast ^yü^oan^ cyi m^j Dî»astî«3 
Dpr,2 pk Dpaurso nyi .iy:«-^ y 3 «t na >«d « ï»k ryan^ya 
O'o *y t^ .tynytyj rya*n i»d mi nya* .Dtnso na wn ny- 
ûD»a«T8D nyn /o^^-.ya ?»DtDa« n* DUainya D;y,^: on»« 
*m»inyDiw omni iy nya .Danyaj»« ^^öay^y^ dtoi 
^p:»2 .îyïiy^^ ût^ ny ryn ,ppr 2 n y^ nr^ ra ,i:-yL-,y- 
pn« aniyo^ia p»i y»njmnya yanri n înp dïh«d nyi »n ptj^tpiBgB ptyîDpjrD »1 irr22 DDOWTKD "UTT LV^yi PK .3HayöB>5ia PK n 2",K J3*J 

-iyB-DDM0wra rytomsa k re awaaiK pk ny .n /i D^tsnaom 
-:kbb^k tyayt nwu n« uraatft»nDna yoasDnjn h ns; .nyp 
oy^pjny &>o ö»ww man no 5nwa « WBrmrD»rm dtpk "3 

-SP .DP1KO D"3 »Il DPJIS .«H *P1K lya« .UTDtfBDninyDIW PK 

■yosp nyis .nyn»DaKS ya^Raya^K n« ytDDKsyaix roan iw 
«aarurwun viwx P 1 » onyï ûd^sî«d nm yaftni pk oyn 
oyn vw n« i»$tmotd»c wöpkb nyi na rtfa on urDnyjiw» 
j5»Eny lyûBumya nyn tya^nnjn ïbik ryanin 
y^y,Dpyo yoeny n vw vi Wim oy r.ya ro^P d^k ^isj 
-tD3y:p to bd^ktsö cyi v5DWflMn"5 oy on^x ,ntfrpaya 
■a» n« oenynya ma a na tynyr, w jüunmnyDaiK n« dbkp 
iv wk nx2 ynsoaKa "wï pk D'o^n ny .*ik^w k ni ttfyuKn 
nnaïaya .d^b n d*d iyûyitaya îynyii rc JPap W"t vik rya*5 
na no v-àyn pn .no^n pk lyananya i^bk n« iyo"P tra 
nysnyp .îy*H"5ya nnyo osn pk ïyaaE pnn inyn dkii dîvk 
-naya .unyoyanya « pyiis ijföDamy nyi d*d .lyaK-iot? ya^ 

VI ÜSH „Confessions" p«î PK .DD^KTSO l'ttDX 2yi D'à IJOH 

V* pk ry .dmktkd tyan'nw'P'a « -ikb lypiiyaon-« kddt, 
ye^Dysa k viaw Tt aay s ,i tDO'DSTSD D"a o"ii ni .îy^io« 
ny öofcm pk ctfn s ,ynyiviya ny^yiDpyo a tro p^djkdki 
yoKpna pk yennw k ,^>Ky-PK pn û'd ryöKns -n oran 
aanyoyanyB nyûDa^o nyn pk ya^ pn tûp:y^ iy nya^yii pk .ma 
-pjny h îk ,vi ûnyûtînya oy .ny^sn nyoDan'^a^ iyi pk n«î 
.DynKDJsa yt^ûD^îKD yjntK ds pa n^iya ,- i \vm csii wwj 
nynK ,p-tfyn ly^yi^ny^^K ixn d^û Di»np dis ?«^ûB8 ïyn^a 
o'j .y^KaiiDDsn Tvn lyanyaom« üiyii Di^aonK-tyoRt nyi 
tyoi«5y-a«5B yayanyrnîK îyoooKTKo tynyii îy^yi 
.lynaarosa 112 d^b h û"»» ïyayiD pk jyo"ow Tt tyt»5 "î pk 
dkd^:k pk û^nwy tynyn "t tk ^k^isbk ûayno lysyiiBDyuiB 
-^ w:xi nn »*5in5B oiyn "t n«a : Dmn^ "î îy2^n :i:yn 
yû^yj^ya k ni nnyc d^ t s k oy^K îk .tynynyn "t ftDpynyasnij 
n nono i:*: v î oa^^a pk ^t d:s^ nna n îk ,pk y^v~s? jwmB-DMptojtf H S3g ttfsxyn Djpnp n nsns ns: ,ipdp:>dd>*h ïyyioy: îmm tnyu 

■yoenita ixn na nwn w ryngn ryüD*a$T«o mn:« .wnn 

DfDoens in» enyDyo tro ryasoen* ry*na na mîni »n îx ,;;-,? 

lya^t:"« ryna my"? na v\ ïytsS irm xnsruK .iyp>o^ spi* 

jrnsiDj«a yB»BD>:j$wo « wnvnm mi dipi nya .imnin n* 

6rDDi3&î8D n»n .nypnyö-Dorjytoy: k ryagn iv »m d*o dvdbuk 

-w ry^na yp*a yaSyu pk .Dyjysyo-iytMiyö y*:a: unn^an» 

-y; n« oyps: vi îyw5 "t ys^yii na wnyoan na ty^«n n \y<? 

p«o n "a .trio dvv ïy^tnnya n» iwiufto ,îyD"tfte nroia 

hya .îy^yoeninBa ptfa vi oy^ Dm .;i:y: rn« ryoöo*T8D 

.dp:«:» nyis dwip bvd xptwmsö ny^t *m»5"ö amru*a 

x pk n« r ?y^iöt5»5»ö cyi na Dyn8o:«a yixa-iy-i:n n 

.Ty^yisa nyoan iwipmma ,îy^x^^ i^a« dis tyo^y: 

n^n njn *pw iy::yn nyaiyp îyo^o Dyjyà"« p*i îot^ lyaftm 

Swienw na îyonw tnyu nyaSyyi .«W»»* Sywa ayi ipm 

-ya roan tssrr 3^ay-öa*np m .îyemn .11 .t* .k ftwiram) 

.Dingo n» Dpaswo na B»oy: o5k îjnyii 03*™yn ,w\vo 

-pyo-ivDKs x na Eisa nyoniya « Tin Dvn iywi nri yaftro 

I»! on: BB'jpyjjyDKns Oytww w*fl nyt) y^a*npy: ny^yiD 

h "lypnya-Doay^yi dix oany: dkïi iy .îgnyfi ny:yj"K 

.orryra ,\vom y*?* na ty^na yöwnjytPiDBa* n» ya'DiNs 

-y; inyo D«tii .ynyiso ny-is lytMsrj .Dyp^-wp ,o:ny:yi 

-&riB8B Tin n* Tin k nrnw Waa nu ny n» .önria yo?ytD:j»p 

trrtrx aray-oamp îyrtfyn ^a nyuytfsa nsn .Titas: y^:»* 

: b»b'o ru »«Dun na 
na nyasa « îik ,t5»'î ::stiö^ .wo WMn«mya s„ 
ny yrtfyn nya tyfaa:» axny: pmjytrnî Dgn .ur^P ya*?oy 
h na *m iyi» "vra d^.k ^n oan ny .5ynga x î>^ pjniK r^K 
fMn pn on« 010 *iy ."i d^o tt DD^Bnya n« îynia y^D^yii^ 
■»»! lya^K ornp .my nyi ^ s ix tt D:y^ ,iyanyp 5^o îyDtnyn 
PU simk tyoy-îo îy^na h dî»^ n« îy^ix n oaxo-iya .tjvîi 
»jnyï m 3 ^ T p ö tD^K^ys iy jik ,d^:b n« rfon .oona nyoypw 
ö::x^nya 5»o^"d .îy^as:? y\y"i &n ^^a pn nrpm iv ono 339 yagfrnpgB tfWUW* n uro« pn ün»D ynyt*p«na « w w •« www « w v 
tfwtya .twnnro Dm» •» i* w™°* »m ->yn* «wr « w 
mpyfe »nfe yj"r vi Mi»n .rm »'» «i ovo»™ .omr* i 
pk D ny> m dît* no w «wp ™ **" *** V2 •* Tl D l 
iv »J wp î» ^33 tyDWwnw dhk wi h pk ,öay»y> i"i 
".aiayn îy-iaaiyiait lyanm cyn iy^;ya 
yay* a*ar»Bmp MD"*ya -oran» unsrm^.. d*k 
-U mm cyi nn me« n yatt» "3 .dwwb pb iy*w> y^ 
nm m ibm nn pu ww« ya*tarfw» n *m dpwi nya 
t5 tm*B w w oD^oya D"a m wwa .ö*uya tany» ny 
nv iS pb D5runwD n« Danjrurttn wmm « ^ayaninKi 
;, 3 " cî ,»-di& im -w oyi cpd 5«b nn mruwa r« wp 
-3m oytD^^vysD lys^snöBB "îyanir nyi pa ïyi"5 b*» n 
-ya '«rBm "î nya itfnwmwi tyanyaD'n« iyDDa«$on ir 
«i vm nrctin yny«t P* w njn* ^ ya*a«ii no îyojw 
m* y* nr*te "i na 5«b .ty^a yanyt? na d^d w t» ■*: 
*rw »î «a tDpyu awansm nyi nu .w wi pk fraya ya* 
-mu T5ooy5wo vt iy3*P iwastsö FW* vni jtmti * 
•w w iwtom « tr» ouya oyi lymya »i um ptia mn 
mnwinr» wi Bamr»nK nny« lywanrao yenwtf yijn» 
-•»p w pa *«*>*"« •*** "«" nD ^ :n Dy "' r,n ^ ,DR "*3 

ny* rn îk .taa^nyant nmya ny p« nyanm n« ty^^sn nny 
D «s vvtf « snawD* .w » t* ano-DDa^wra twwii 
anara^a .»«nya rmnn nyoys^ ny o»rr ,r»na y^"t y?» ^ 
wriyw m ^d lya^o *'n d'dw d^o erra oyv nonn pm t 
pk Myo*BD>K aHjyüty^B tyv.ya t^tow t* ^ ^a« .^y, 
.mB P'î ona TypTBrBrDoay^wra « îya«n w rnyan 
ny yoaw îk •« nnyD oo îkd d"3 î^k dt^stbo ivt nya 
PB aaio"T3« ïk ,ît20 k nya^; *vib nyi «a nyaa ny î^k .aw" 
-nn k pa nono *w y^yiopyo y^onsa yoDrayiia^ yw 
.y5£? nyivDSB ny^iwniw w« d^d n*urc -.y D^a pya^o^ n 
-»n ^fl n : î^o îysi^a^P^ pk iya«v,^ cvi a^ D^a osrr >ns jwmö-DB3]n»y:i h 340 pas .lypipama îîusp 5sî >t lyoyu « nyenyn tyrtno « tsra 
pana în2 iy»î :;-,* ,py: p-jkdp ta^a ryma ytooisa tf'öK îyzsn 
■na Tt l:;^ nx ttfyoKtaîp .DfrB'nw iy nm .nrcy -a k »i 
.-ta:y taoya pk ny «m twa oyi. 2-; jya*n »1 .mm* ; nm un 
j^Dyn aiaya anjy«? "anyn .B^WKnyn 5yo'3K tf>aa nu rywtf» 
jnyn ;y;^^y; î^a« ty^n a/ma -d « ?* jrignanw « pk cy 
■ya .tau Dy did ny jyn tnnai* o>; ryayi m .nyaya m na 
panioDyi^a .Tandon pk pn iv *nn c«- d>"p d£s dvuii 
Imt? nx yayasnacyata'iK îyta^yî -inyt unna »3 ryo aftv&a 

•dtovtkq na ryonss 
pe ta^pa^ay yonwi k *iy5">ysa"B>y3 bp*ii DPaimaa in 
*5a ,(û^na ,îytaypDK) lyrpsa h na txtaopy ryry*a*5n cyi 
ttsi n .5»an .k (mp^o) îyo«o» Tt iyr«^ dsu h jyta:s?y; 
rwrtfnmyD*Hya k w îy-i:wyaa* rynyn ra m ryi"^ rywyo 
•*nn-s^ «r Htfyii e»ayDipas ny»î Tin r« .wmyj tan Tin 
va nnyt îytato ïk taaypya asn va .:-;-;; p« pna n« bip «3 
k aaïaynsm yatfoBiMHjnrô yj'WM Dyoyii 1x2 mnta 
5k .sy^p na 5ya*n k ph ryjwapya pk ;yry? r:xa p>i na wv 
pya Tin .qtoik «Snyte tik .«Don ni tap^ia ,iy tasn Swhc 
9 îyanp iv üairyj lyaiTsan« y'Diao nx lyfcpfi» yayrt? 
à ta\a viyo tasn oyn pk lytaSy tynsuya pk iy uni ,?yaija* 
I iv tnwa pw ywa »Snyte Tin ny asn .mm* bjkp 
riDtfa tt dsh ny d»h nya /*yfc^ir*w h ry^nis ;v^tryj 
$n wn .tymiKrows taaxeya «r nx ûnyp»aya pind^ oy-i a>$« 
■tfio ^n i^s^n «i nx Dipnw nnyo *ns: v^^m h- T^i'Dia 
a D5»ny3 d.tk nx toy^KiöDya DiT« »Bysy^Bya q^x DiTk 
m "3 any: jyiiyj p^ idik Dyn h^k î^n p^x 0^1 .îyawa 
'k: pn pd^^d px lyD^fiDnirtyDMT nx ojpïpriy îysmvD'n» 
'k dp:iô iyny> mm \vm lyuwifi'iM y^yiopyc yiyi:x . îy2 i;^ 

.y^^ y^yiopyo n m iDyna 
jïrnTK n na bcxb^ ya^yii ,pbdh«d k m nns k na 
"ty* lya^ypryii na öd^stsö n ix .m rynnp yiyoy^yayû 
:r$yoBf y^^DnytapK^a inaya^a h omx n> wonyj 7obk* 341 >;^-Hr:-x~ pfynppyp v es- D3"3 .îytafamy rsr, t« ryaSyu nyaeay W I*i*tfpt?„ 
.mtfp* ïyt^tM^n k na tyo' « : tronrur jpton asn va owi 
ya^aamya s ~ oa"* paa njn .5«ii .îySyays n^a« td oyii ny *n 
Da^iya ,n« ïxn^KiD^tDDms ra DKtaisnya ti niûsriyaïtfp^ 
.Btf^aya tnjm wk dsm ayfo no iv ,anta BWBrn Djn ta 1 » 
îk «frpnuup nnyo m 5sî *ik5pb> nyi ta .1^ nya« 2s- va 
,îk .:>£>2 lytaDytsnyaaia imv* nrwffln* HtfDayD'iiya $»t ny 
nw pi a«5 wramp i«i tel rjnjnaa in« tt .^d na •* 
d^k ünsni tasiaya tyasp ny tet t*»^z tr: tk «awarDoniuB*^ 
•ma mran iya*p w an*« tet îy^ t« .iw .lytaosp-^ap k 
ans yu-iarn rr r« .na nyanyp na ryfoaa* jrunaa yayv ir-ya 
m lyöwn-pstf y5a no ra Tastatw« i"i :rxz>: n« an'fep 5«j 

."îjnyn ta*a teî es" aaiâ 
ryyiy5 tyaimany yoöyBW ve na *pta »w« pa in»^ 
i* aaianmnyDaia nîk es awia pk ay£K n«a nynna m .Ta 
.renyï a'Dïaa \v:vi ya^yii ,îya*tfp:? t« ,n« .^^?7^ pnj 
nn feMDV wmmwi sts « na asn vx ya^yn y:y un«! 
BDjroraa"« 'na .îya^ayanya ytaaitya ctj- va tyattsnya .tyanï 
,tfö«a k în5$ lynyaya ûaspya tas>« pa vo tk asn si«5p» cyi 
-*n yafthi ;pwum n« lytona yanaypw yanya^a ya"D *"ij 
Wi"a n tya«a .vSiJ'BDy Tfey-itansa nr« taa^yaoni« Ti î>- 
-wi ny"î nytaai« ïjnyii ryarôpp h nsa ,3'D^anya^ ptfa ta*| 
*pïk .BT3*a*n pu îya*nayaa"K ,DD«£yr,ï oaya^vyaD'i« ::*? 
.tyenayayt^ya .tytu^nya yr:n vd rs îkp nsoyo nyanm njq 
emnya tyasn iyns .ta'a^py'iya tynya a^in:^ na îyjyr yr^yi> 
"VfP^K ynstays lyanun *un e^ -;x r^n ,iyo"pi«v,^ yr—y; 
tx asn nyoys^ ts ,zx::-s-y; rx "^:v^^ ^t« t:r^->; t«\J 
-?"tD pk .^sd« d^o "r.x iv ns: ,T«r,a^a"K »viaya nsu ta^a »i 
Ti o»n td r",« .raK^p^ x ta^ v*x .aai^opyiias a^is .^»d 
îyansi ayi n^« lyannaya ^ oytannyinya vn tao^aya fc «: 

.voyoD^K ïy^î^ « inyo "nsa ^n ,*i*tfP5? ny^taa^n n .^n. 
■nymya r^o na D^pa^o^a lyayitea "iyi ta^c typay^ya iv in jwmfi-DBaj^wjMi h 342 «tyarôpp « pa y;Kia « i)\ nnyo o^ to »a pk .d^pjîtw w 
na iDxay? tDj^n yB»attfpe> w« Twftm ^j .runo m .piyvy} 
".lyamo x m nnw du psnyn Damya wk m va »nu d^öw 
wtk ,-»i t»k îyp vk : îycyna — via im« d5'ii litron. 

d>ik wmn Tin n« nn vi vm îyn va nyna .nrn ynyinya 
"8D p*o pk 5«n ,îy3ND Dya D^onyi va 5yn m -q^« ; t^yo 
..."tr:ixr, î»d p-iyt t»« paya D"p3*in "îynymya n« woon 

.11 .toi .K ."înyn h. -îyr* du si îkp iyo D»n pk .tant lyDDî^v cyi tpm 
btt *na îyjnan ayi na viyyçw h nyoys^ dt^ptti .îyayj 
.toansruan nya*5a"ii na* ns d>d rynn^y: p* *iy) DD'a*î*D 
•~.n .î8 .k îy^ns-DDsy^y: y-irp« tyvn 5s? iy »nu m 
-;ix nyoma x nxa dsm .DjyD&ny ,dt"n *ina nyrrsn nm 
jyoD'38T»o n« lyLDDHso îy^r.v t&naa 5scua$ pk oy vBnyt> 
•rca .tD^peyntDDpy ^ya^n^r. nyi naa nny îk tin lynx pk ny 
Tjnoss yj'iîK «a Dawwypi? iy^'ö«iy lyi na D"pa*in iyn 
•tynyrun ï»p ùvm wt d«ii m pk .ty*na ye^aaö 
Tir ïyàvayrmKn na lyanom« osn) d î * v * d y a 
ins nysnyp na iy5"ü ytfyîtt"« na wnnya nyis p^aa* an 
na rySyDsnaa tî typtfa syi Tin nyis ,»na iyn na Tyv^p 
ve n« .oiy-iya pib> va tynsn nsasa*D tyrran en nrs .On 
■ya n« dp^bd D"a- d^sb> ny y?sn « nxa osn rynyrya ïyasn 
yo^yj « tk .îynwya lytD^n jya*n va .Dpasrsa D"a omm 
"Doay^ya iy5«»nsa cy- D^a aaupiya pk ûîn^oya na Disa 
■y-] .D^iafo nyaiyp na w^n yo^yj t« .îûw in un« ,anb 
mrwnya x wmyv ^d « «a o'nx iyan .11 .ts ,n ninn yo^i 
TP ty:sP .nyanyn .ano-Doay^yj iy«i î^a ;:i:yna^x ynKOBf 
•y: cyi ti^« iy;yn yr^yi^ ,nyanyp D'ma iyi na ry5«o y: 
"y: h pk Bona h ni .îsIk ry^'Koiw x *pik antD-Düay^ 
"j»nn 4 o*: f "t jy:yvi îyaji5yûm»a h l'i« p« ,iyjKjnirDeay5» 
*y: ,,,, N csi ûpj-ia .ty^^oya y^»i«?»no»B n iv lynyn D^y^yiya 343 jpa^HBm ipjnopyp d'*hb nm na i^"o yowa na lypjna« djh nao vi« pk ya 
.tapyiya vtonw rw »Sm ,ny&Typ 
mvn wa*5*no8B « oxya ra BD^tays nya'taan im 
y*K d^d umira tf'BK >8ooö* .anta-Dtaaytoya ny*a« oynjw 
wm w5 na ty^BKDB' xnyayn ^ ^ üuatfmDwnit yrt 
-jnaya pk jaamwo pm nrum nwuya s~ ;kp ya>5 n ü"h m 
d>d ma"tf k rya*n ya*w nnasDffayaya yœnaiwra *w t»u 
„T* ,*w»3 ya*5a"*i îy^vt uwtaya ytaoa^aywa n .nnn» 
Jj, w l y -^ . ryQSD ^ ya^ay n« wô* iBfovov t« .Dypwayn 
d^b h -ayn n .nsn n teo5 nwrw D'*na -un na \rt"v> 
n iv .nrnwroww yte yrtsi n « nyn« *n«i iyo .11 .« * 
itf>iBe> »i D«n y^n ya^^ytn bd«wx m .mrwm vrw 
■tfia d»i d'vik nwn "l Dm Dfeon J»** TtfKBW "in p« 
Ikp vt-vi jirwawwr* î« Tin mtb nytaa^ya nyi na 
taa^ dppdpb ny-i .w D*a m p»p n»a nw5 dwwb D"a 
nawawyaya nn nyrtfyii n .ma n ta^a nyns entaya cyi nsa 
n on** ,^oya nyi na aannya n nyns P^aas nyi .onynya 
pu p«5* Darr jyaaarnrDoayteya n rc nyi* n«n ms typm 
-xi n* mioi w*wny hrfinwom* DD^taya D«a law»«* 
-ya nrum um tyaD^uaya £*bm îyrtaonpy Dy J3^bdmmt0o 
tnrfnyD yomw tynynjn »1 nm ptfa taaynyaan« vteayte 
5*0 .11 •!« k D»a p&np ,w« ypsoap jwn5yw ni »irnB «a 
pu tyan tyras ya w n : sy* öpvib ^s nn»w iwvwfl! 
.îrpa«a* rc en 1 »« ta^o naa .Bsanyna « lyvaensa* :wm « 
aawn^ya « na tanytaD^aya i^bk nnxm jyoD^^ya-syv ya^m 
.îy^taya pn tik îyasP ïyDVOD»pny^na vo^vi .naimy^nB ns> 
lya^naya re ^naa w5rr«a yomya f« "t iyo o^«n nynny; m 
wtfvv hdo Dt^B^oyan^ nn .«i tyaaa^ya yiîvv* ww w 
-n M epviBvriyB nnyo ^d « p« ,Dpa*T*D D>n vivw W2W vi 
DauDin aa^artDB«np .Dt^^tayB-riDayB^ta n« nyi"5p nyi *tt| 
■^Dya-sn» ^ »a aatftntatwi« lye^a^Da k na ^sa y^s^o k 
■um« Bh^hvoaiM T^wn» pu dv t^ üpaynya tosn ny : üd*^ 
nys .oradyivmv n na nyDoays n t 1 « v«njmpifi ty^yta^w jwms-oMjrtBfjM n -wumn îyoypw * « ^d^id«^ rysau p« ryjyi » t , D iy P 

WBK* « Dl'DDyiK P*TW PN rW3 DS.l 1906 IKUKi p« .lya 
ö'J îyj'SW TtiùW PN lyo tD S n D«,l -in PK on*« -2 ; DD>B»e 

uftwa»* D»n iy yapyn .n/p*? H*p n* B y* 31 m ? wjyn 
ss* ojn orroma« rnv iir d»,i ?y>™ d?n to .iw:niw pm 
•tfayo n ip*y in pn dt^dot in .nmsnw wn r«i na 
.tyma "a vi* tarnt tö ryjyjyjya tyjynbirinB jpnyinya y^ 
•umi vHxmo^nra rmsnw »an yatyn ,ty*na tynyt» nun v* 
"3 .mKrw Dn rywya on«n nu imà tyorayn ï'r*a wyiyj 
»mwamr »am in« i : >p ^ lyn y: ty*m panyj nrmfe cn 

.öPiia 

-w .D^riD vw is jy^KB rypjyo yD»nw .y^^sipyj 
tyrmaya taix Dn *pik pn «t »i ty-rora ^ssüsn «i tri 
pn immic id n 1N1N2 \vm *n ryenrc .vfoaytoyj m »i 
ly^BD'i^öya ms wtenro k oy r*M 5»o n »a .dwipd 
• W1 ^^ WW"i ps r*tfa cy- Donynya iyä5yii .öptsd 
ha öitfp k im*a î 1 « oy - ,d p : s ^v ' 1 ' n d p y 
Qaya »'fesyton yanow« oyomi ,iyjyo ojyöoj"» .9*3» 
btfyötp »1 .jyna na enimjyayi ijn pm tyran* w ,pn min 
ri m^aimra »1 m* ,w*a ny^o» n pn nw rny r*»n vi 
s iyr. .ODip n iytw*r rny rftnnmh Dyjys« iy>n tre 
h îyan ,D'iia «t tyir-i« v r^ ty^p tynia ys'*oy ny-is ma 
b"pDKTpiyoan»Sy»T w »1 pn* ihm nn 0- ryaftni vw ny-s 
in d*d KyraiiDDiio pn ryjKxitrDDayteya w d*hk îy^ysc 
|q ptfa vi îy;sp lynwirn yaum n jnirm^M ny»öpinw 
boni .tyma na aaiosya nnjm "t tn .Btfrpe »1 nya ryrvia 
P^ö* ,»*r**B iyi « tyaynya*n i?N2 m î^i iy în jh 
h înyï p,n .D^ronN-iycNT ùyi ryzN.i «i m ^ m» lfta »1 
.^imn "t ryan n^yn lynnc n .op-^y; v^aynyriymM «i m 
■n na ns vi ttf'M? oy^N .Diny;:« o^j J«oj«p »1 na »yiyn 

.D^ytD^n 
"«J D:y&D:"D pn D^pjytD^y? pip 0^: ry:yr ry^ND yjnm n 
■ns h vi lynrn lyann .^nunpd « « i^n »n vni i^td 345 ptjgtyiBtfB xfanopyD n -ya ya^yty: n nyas ."irfca *un lia D'il* jyttfyr Ntfa"ö y^ 
m 2in»5 ny"t îis jyöfonas d*j lysôyo wnm n ïkp hibkidp 
-5>yii unna h tfi"k inas? inyo kbu »t Dujra ya^yii Jqbk& 
»\ ryra*nopy wyDWD ; lypnenn n« lyraoy^ya »n ya 
-•»nopy ya^ayo y^a aysa ty-yn ma ds ./iyia*p yav i»p iya» 
•lyDDnyj n n« "v^sa nn na nuaip n ty&D»Jwa 
îy^m* îyDfyî nrit tr: pk ijnnfl "3 cp^^a^nopy ^yn 
a^ia »nrfafi y^a>o "ira D^inaanya a«n kbu vk n« D^ywo 
d"ïi ,îyi-i=2 ypamp :pdd»i t^j j;'a^ro "a Dir* Djyawa ryo 
iv 1'ftpDJiM *ii aysa îyiiy: "i ikb d^kïi D^2:y-y^ ; ta^a vx 
s\kzv2 nyoojrw nyn înx anö uranin cyn iywöp*na 

->D3 WWW K n£3 ΣD K 5$0}fiX PK DPJSra^nDpy TTI 

"5$ na îyanyjDM-iK ^»eoa» d"ü;ti nya^yu ."W8DB>ra îy^osssa 
-jtfircnsa nyi .rarra DayoDJ"D iy bdip ~*n nya» .DP^sngp 
eppk îy:«tp UftySayoKtra yD*ri"my£ dki n« nypnya-Düay^ya 
nyn .nyjyo yE>*n"mya lyjyr iyDDia*npa'riDpy ~d n Ay^^n du 
Avmvn yvyi^zy: n« yiuna j^an^p t« jnftnwa nt« pk an» 
->n lyamayaTyoai* o^oiyi tyasn ,to:ypy: asn kbu v« ytfyv 

.yw~\x? ny«t n» jyay^ ny 

Dyaya«« pa wtyjyD ix aaia^a jp^up^vsa n 

jD^ ytyiDpyD-sn$n -n t;-tn ury:^: 

-:»5>a-iya y^yama^ya nyna pa n moa** n« vSrtnr m 
■^3 w*n ns ano-DtDay^'ya cyi na ryaaionpnya n« îyp'ayn 
y5a nya« »n iy:yr ,pn D>a ?y^r tyaatfmtnrDn« yr^irHm 
ma«» ty^yiDpyD ly^onsj väanimiK îk na tyopaiiy^nK 

.lymvîwy: yi^a ly^nix 
-»n ly^nanhya dï^ ty^yii i^d vn^yii ryo^p^Di^aa« % i 
-y: nyi^Dpa^DD^K ijn tn^a ta>a d»h .D^pijnoirya n tya 
-y: îyjyr t iyi3^mDVDfiM y^a^oa yrn y^« ns: .ano-Dtsay^ 
îy^yiDpyD x o^n^ö tyo ,naT>x ns .öay^y: cyjyr^ dw DTajm 
nya^yn ,"»a« ix .üayp^y: iyiyi;s cyi n»a D'iD^a« m ."cas j^mfi-DMjppy:! n 346 Htfrra iy^:yo x^kcisj dwi *Hfioa iyi w»k lyamw ö*j pk 
pk ,ti onyöBnya ."Boa -iy;n«n nyi .tD2y^y: tyi"K ny«i nKa 
tyanyaw cyn bu fca p»p *pik pk iy^yiDpyo am yau m5a 
antrDDay5e>ya cyi hdd ptfa nyamn vt tt5y-:Kn «- .Typrya 
« na n* rtKQ « w wo x ps ya*5 Tya*5oay5e>y2 in nac pk 
no rc t^ns; tsan ,vt ina »- ty^an vn dsv. ."»na k w »na 
-y: tyawn tc dwi rc? 5yB*D-cpu nyits TKny BJPtfa cy" d*d 
d"3 .n .* .on« vi Dpm ayaftm pk ,dpjk:kbk: cyi "a dtti 
«a na ,mto h D*nya oy uni yiDDmjnya na msa yn pk ikd 
ampn ny'yiDpyo WPD'n&jpa « Pfi onga nyi PK /na iyi 
n^ys h ptfa iy:yr îy;;u"&ny ma£ n .îks iyi to^nys oy nni 
ns: « iv D"nayay5ya p*p iy::Kn d*j na .Wi ya/msmya pa 
îkp îyo jmpn-iya*K ny^yiDpyo k pa ftaa PK wrya ur^aco 
pk /w wpnyj k is îvïv îk PK ly^innm k BtfiPfi B^Da 
rn îy^yiDpyD fty$iü*BD} oraKrpn pn « ryo oyn MmoDjrma 
s trc 5>scb£$ .vi D"iaya iyc .n ,n /'lyannaya.. e»dd'jisi* 
w üiyii *iy tym rn cyr pa ,iaw cyi *pn* jpm Dy^^p y:k* 

.pnnD^ 
ys*? j#jnbpyD-$D$n jcrfäpe n 

-:k: d'iks k m .typiPD^.x tr: ;y? oy rnoaK m dpjw dw 
,tn:yuy:i pk jra>5 ny*;K:i pn t^a unaknx amrttoofrnra iyv 
,iyzy5 r:«: pn pa wa pk pm m n^yn* lyDDTynna pn pa 
mit tDp^s nyriK pk .tozy^y^ dkp^m pm na \vv:vv >r^ in5a 
nys nnyr ttp*5 t^k ;:i:^^y jn^j»5»mDKfi vann n im nyzn 
-5ia pk ü"T y^^snsD pk y^;»5wDö in^K tk ,pk D^na» 
pk yDKD nyt3""i2 nyi pa ^k Dn«tiva mtßövnsiwn inaw 
ya^öy pa ,ü£K^yD^rDü2y-i ny- pa raninaonp nyi pa s k 
-:^ik ^^üy ty2«n rnoK>a^Da rrwrah pk Kau yp;K^,p n pa 
n dk pa nyj^K .y:K w ,2 nymm ^y" pk D^pnut^p k l\-;>-i>: 
-nenya d^k d^ik ^i^oayay t^k nya^jni .^n^K lUDyau ,iyayo 
jyDD^«iDpyD-»D»n n o»n ,yr-^ ly^jnDpytrKDKn isn pa nyrtD 
-^2y; pk tyesj nyanm "iy^ .d : r : i ^ tyayaya îycKJ » 347 y»a$tyffiDijB jftnopyo H PK *in5i« ,i»5wn PK oviaya ds»k •nsa trau ny pk îvn 
TD x iy:yî D>rmK n îk .Bn"iiw DBiwa îv^^n nD"5a W"T 
pk rofrii pnifl» « .typjyo î»d w*a*5*ni0"5itD*HB iy-iyi:n 
■m iN2 t»ik orvoya tî îv-sn nu ,D^wn*o y^iyB^pyn k 
-yp-iy:s ytapearuDû"^ yrpftytya n nwnp w ya*5 pd nyanm 
»n TyâK .d j j ^ s n vtfw »an rmayo y^sonsJ h jju 
na ryriK n pk ippipdim ira no aai'iron yjnsn n Tîny:ay5> 
Dy ranaiM »11 n« .pays lyr^yp-ry-i n« ryanayà-pfi ^keik: « 
« iyny: lySyn 1* antrotra^ya lytitfpyra îd^8D2» kîk ,î*k 
-Dnyöptnw onnn ^kt ttutta n nya« pk .nrhytD'iM 5>Kö-u$a 
-pvn Dvn .nxmjnaiT T 1 « oy .Daau^iiK n pa tyftpa cy* iks b»d 
•»c»n h îk ,îyny^pnyi DBnaya D"X "lytaxyS iyi px dspi "tfya 
-81 h .îysrayo y^wns: n ne tsy^ynsn n ryayi lyDD^Kiopyo 
.dpbkd *pik tauaya pk pk rtöaayiD») k ".yaK pk ynsyta yan 
pk o^np:KV na lyanaya n ö»d pk nytrar» d»o 5*ôp k spix 

.DyD^XDTO 

•tyfrpfiya ySyiopyo yttw ynw-w y»KD n ns îyaaxByaa* 
lyaypDiK /wyo lyayr "t î>ko pk .îyDD^8iDpyD-SD«n n iya«î? 
-yn k ntfrpa "i .lyrua dkii lyftroya ya»a5ytn nyjyo yiyi:« 
Dy^îKBJKB d^o 5ib ïy:yr «t ; tysyaimysaix h»dxs *pi p^ayaiyn 
->^p ys^yn pk îy>aw*DBypya ya^n^ii rrô îy^'Kr jrorön pk 
Dana*na tTD »11 öpjib ryma ta»» m inyt tyaarmya "t ,iyi> 
.^Ksy^K w: nynK .vftjmya ryjyî "î ; îynytaanyB »n ya^yii 
.D»pDn& lyîy^'^jn k is B2»jya îyiyr ,5KmyD , 'öayD T5r»5p 
Dsii r^K û»p tî ïyny-ia .yiitaDtaypKp n« aan»* .ne a n 5 iyasn 
.taama p,k Dioptf d»d .Dy»a«sy-iyv d»o .D^ya'&B' î^k dv:k^ 
tjHOB' "lycpKiKD iw nyiK nyn t^k d^tipi^k oyi ^kj a»^uni 

.D?yp»iioa» nnyo 
nnyr îk ^n oyin a»iö-DODy^ya -ivpikd^ ^^aynya ly^t 
-yta yo^iiya n«a yn»5 lyonyoD^aya nya^nn^jiK îk tD^o nna 
T3^»iDpycru»wn to yon'ia nnyt k to^yuKnyn 2Kn *^>k .iw 
yny^t nya»« rnyiaiKii miow ^2 oyiy^ tî n«n t>k pk tyo 
pk lyay^B-typaînp k tyaîjDijn p^n 5»ii ^»« .oyn^ wiwimz jwmD-DMöfaflw n 348 *im Tvn«-ij;»«p rj"t na ayj«* pu vt D&n lyrryr, ,5sd»ö«> « 
.yDsrso nvw&tfti»? n na lytajro tys osn ny r« »tn^iys d«îi 
nranm »îytwyntsa na wm n D3D"Hn »sn tyo TjDftni d^ö 
tmfi yöDa^DaK^jrr^ n .iyD3*5ya p*i na lynsj ari Dna 
nna ,d^d dw ra D"p*no um D^pjpnynyn** na fwrav ,*ina 
nie .lyony^y:- cyn na wna yoruic rc Dainya«* yyuyj 
îytrnv* ty^:yny^y: yoss rnu iy:yt ttf^SDynys njinn tf'a* 

.lW3D^1DPJfD-|»»3 

Bö»*5 mtk tr: vfcimw Vi Di'^iyc tsD^8iDpyo-«!28rr iy-> 
.îko iy5wnw * p« nyr>K jMrôgiDpptrgDitn lyo^r.v k pk 
: Dfimp^D3iir>'»VÄ xnrr^TW k cma nas tasn în^- nyftanip nyi 
v5:yuy: üiyn ny m nm -îyn« .**na pn„ p»i rôgwi ö5>sn ny 
tron oy ijn« ûanya trs tDy^«iDDyj .lyDnowaae ^srpjr ik d>d 
tyvuya ?»dü2* vi *iy nd nyanri ;tfyj DDjnayjDnK Diiw na 
0"^ yrwi h du m hwidp w pk oy .nmayo y:y:i"K tt>"t d^d 
■*io»nb po k .pnya yo»ro» k Irwins "t :tî îy:ypiyTi 
jD:ys^ï Tin vi oww îyo nie ""tin 
ny"i o^d ,nnD nr$jnDpycr»D»n cyi ne mdd yotny n 
P3*S n n« p^i Dtn .D^yyi h ry5»o .nrhriDKaii jnraj yoeny 
iyi .dpjib"U8db> lynyï:** ma « na DD^mDpyb~vD«n Djn nas 
ny^T jaiöan y^yiDpyo snxramya pn pk cy DDftm na aanya 
îytDi^ya n d*» utiwnyfi n pk «î 1x2 vt Etfao p^a-oayny* 
wikbp dwi nyjyn nyftnopyD ny"t ïjni ."îya« "roy»:? .îkd 
-:k ryfrra lytwyo Sœnnyo n m »n«5p vfray onyii "t iyii n« 
-**nya k tîh vî Dinyonya D^nwyo n t« r"i nyi"« ^nyi 
Yöri "i îynyn „v,- .t« .k nyoayMs^rj y:yw\vz "iw î^2 uu 
p« v5"VDy$ s « t 1 « Dy ï« »îynyt »n ÄTlttD^anya pk v^^mik 
-•»in «t pk ïy^n^y: yDDana ynyn winmronn« T^imra ^ 
-y^r tyoip«a »î ty^»p ryo^yt nyn« .fn^Äi» iv v5^yiw î» Dfa 
lyanyn lyan «t ; iy:y^ y;:r ycniyj w îy^n>aya yanayn^a yn 
H^w îyjyt p« ts^î» vnv v~v~:x «3 ^ypy >m n« »'»a* t« d^hk 
onyaya yoDjnjyijna jny^i aaiao^a x is ooimya tain cy^ 
k pk iyny^ "i ;nyDjnanya m tt pk ïyanara w anayo» 349 r-tfWTB&B y^iDprc H vpd »i .otfigyiyB nue o'-m'yj tynyn w ou whd iy:H'riD3 
pd n»»nw> jro»ws n lypmojy "t iyn .vSp'ài nynnyï vi »tf 
.1» 1ÎX2 vi îyo^p "i ys^yn pk iyoD^KiDpyD-»osn snrun 
.frBKDP w?in*B twin iran k vin do iynyoi? *n yw 
-*fcyo » tyj'&ya re ou^ya oD^Biopyo-sosn nyi 3'1R 
-^3-iyD ys^aroiDMp « îs ou vftyiiy:! iy osnn ,îytD2^y; îya 
.lyos^ya ï«î n& do« oy- p» ouye pu nnwin lin jan 
*«;s nrawimy:! k w owb DjyoDj"» d.tk D3""io iy;iy3 pn 
-3jrn ny"i n£n*i> lyoD^^opyo-^sn y&Dj"o n iya* .diu 
ij?»t pu ouy& djti pn« dvb ins •wiyus im ny3 Jtvmn yoD 
yvpDss wyBnymtns n ns y^»n n îy^sî? "i iyu .n .n .du« 
ne y^sn iyn o^o vui vi lyjyauyayn ny3& 5"o .îyoDsnynya 

.îyoDanynys ywops 
vyîvvm h ïyiwa d5«n ftorvn D'oD^siDpyD-sssir Dyi 
•m n pb yn^ n nyss .nyaro w.w dkt'ii s hd B*»*tfii 
nnyt k rw*m "i pk öB«myn inyr ou $533 pk D"5 y*u 
nyc y^o 8 uftsrfi «i .y^oB^w iHD^ayo b w »u») ypisoï? 
yrtm n iyö3*noy3 ,îy*nfl o^o ys^ ny^yiopyo k iv uï03« 
n33 eu ns: $sq iyooys pk n« ,:nyiu iim annor d$k *a** 
! iyoD^8iDpyD-8osn w» 1 nrpirnrii w 
rôww D^8iDpyD-»5»rr nyi o»n yos^ya ti5m nyi P* 
-*ôb .ns2 T^yv,ya tî o^yot? iyo iyi"K yworia k id ts 
vm"K o«n .tyoD^«iDpyD-«o»n mm \vm sbbd n» tyo 
uytnye y^nsoDM yiyns nso iyoD>^iDpyD-^*n n îy:*r 
p'p vin pk Dm ïy3* .fwwn nyi vrmi> .«o^a«) tw»p3^ 

.tjnijniw Dmva ou 5bd 
-Koürr n tr ^>art9Btnp d*d ^d^o^^k pn rjrno ina 
-KiDpyD-KCijn y^ oyo3 t^ ,n« pwtfenogB î^k y3^ y^yiopyo 
.îyoBBWDB 'ywnv ny^^yii -iynu -înyo oyi nn k »y:yt îyoo^ 
lie ou v» 3no-D03y^y: ny^r t» n« .nypnyoD-n Diyi:,.y3 
op^w3 y:n»n d»t .nyp-ise^ *nnw -iy t>k 5*33 nw ^isoikhi 
k m »D'yai8w-iyoD^8iDpyD-»o«rr ^>n»Bny vm"K î"d i^d 
pb Htt yon-u k ,ny^3 p& nyo^m in rm^ :uyp topw yxßr&eass'jvj} n 350 •)RD K n H ^t? 1 1 y D B K HB 0TT*5 DSTI tFWWD yjy* 

.5yiDiw:n*ssn vu &"v r"K pk iy:yt yrtfyu n* « p m b d 
h îypniya .iyp^;^&:tf8 y5yiDpyD-«csn y5>a h wk hu 
trum ny) DP$KiDpyD-«ssn cyn unsmv Dbgr'nanp ytwynw 
.nruBDBnv yi^08B«3^DB mm« nx rotumw« t^anw vue 
-snDBs-srrcs n ist ,i':nn tro fd'diewm rnayDBtfiB pa vk 
îy^;r iytDD^siDpyD-s , *sn yoor^tD n na twuu*nnp wnx& 
îy:yr ieik Dira hm .narva w^pv: iy:yr "i .n .t .ivonsn» 
-ojyay^ n twi ururnw »anmniri ,wn i^yDirçn m .au »n 
-noMi« m nnyo &: na»ao n »i t»p wyDoayn .îyuytttraK 

.tyBKwra ö^ teoj^p nya* .tyD 

wnn nm tb ,pn iyay:nv s 1 iifrMrpn t«p ;ys Dgii 

ny5yiDpynn*ü*n nyn ö*d lyoanv .antrosay^yj n&/t:-iyp*iyD 
.Dt'öHönssDnyn po « iv lynyu lya^nya r"rö"ö iy:sp jtt*> 
-»n BtttEnirtKüVwanKB n n» lyrnvouay^y: n tya^yn pk 
*m« 5kcöbk n» rvnw dit nya .Datâero phc na d^od h iya 
-*pö .il .ts .k taona n .lypyn nyi ni /îysnyp na ty5"ö ynyus 
.v^wy: ryo^NV ayi ia d^dd n 5yB«BP win s pa iy: 
yv;s:i n *iya& tnyn B>D-iyn (.::y:iyn^-DD2yp^y: rtfy&tfirpn) 
Dt^KiDpjrD-«Di*n njn nam* :rog$«noKS nywyn au::u"eny 
irr na nya* jjnrmta» yen^KnoKfi k imren D«ny dwuh 
-kdsd^db y^nopyo jtf« m .tsmytHi pw n»o lynsrii ö"? ny-iiru* 

•OBMiTOD^K Dy^DKBIja^Dâ jfàttlPVIDiDWSP VÎS ni DP13 ,Dy>tt 

y^Dj^D h tr: ypso n v ,K ,id s nnyi .ni?iv *pik ü*i:iw iy:yr 
-*yt ort .ynyöD^n tro DfiKB^nanp y»:ynw k nragn .«£*» 
«D m /i*5p pk oy .DP^RiDppcriBHgn nso ns« h»w t^k yra 

ijn m ny:^»^ k r)WW?w: ytDT^y:au (niw ü^d jmna v 
iyt33y^y: yn^a na lyoas^ya"« n na i:i^^D k üiyny; ,tyjyD 
h na ns: tf'a* ::w^d » .d^hmih^k lyra^yrayn n« PH« pu 
-yo^»oi«j38 yn'wm»a run:« inK nK d^:dd yivoi^rii» 
iv .lyam* xnn:« na TytDyiD^sönwa» nn* irnw tie ?yo 
.yDy:o nyrn'n^n'a nyn na y^;^»rD«B nri 351 lp:$7*ns8B ytyicpyc H iv d;j/üd:>^d ü&n iyo ya$yii ü s d .iyDD^*PD5yD-ssi*n n 
•••s ïy:yt /lyp^n-cojnyj pk îik îy^BDuos ya'te&np pu pd 
«1 ya^yn ly^yp» n *pik anjypip b*j nmcmfra p« nypo 
c»t .ftfur m iyr,y: ttfsn Dy nyn« ,ö?yn iyr ibb npriN ty^yüP 
ny nyn ^ D:y&Dj"D îya onyt nyp^nj n .tta 8 12s lyss» iv 
nyo«ivia p*d pn .ntîna na fcvBy:i Dm t^nys "î nDnamn 
.yanayoeus mvi id s tro w wypya td tk a»n pnopsia 
-oayn -un t^o ty^oyo ,iyöD^*r.DpyD-&ssn y^sn&D «pb tf ndk 
"TODpDTBMjn vï&wi Tin pk »tép'ntMP "îy^yiopySym** nya 
"unrum yny^t a*5re ajanyii pa nena tkb lyari ytfvv ,iyöD*5 
n .tyoD^o^Dya onmw "ubbbw ly^öKswos ny"i n« oy^r 
tyn&n «t m oyiai« .TutDDaftn bvs ïys^yî b>j nrimf yanin 
työ5ys"iwiyö 8 dveutuv B"pjyru$mya nyBD^Bt? nyi p« 
o^sr.yj "lyoyn tyasn p« ano ryDBsnpJsnp *iy"î îyjy: *ib»p 
nwanp ys^asio ym« .Brrya Dm« na rrum iyn"K iya*i8BP 
-lynw tf*D8 5$b5"b p« .nijorn tyBDE^B wjik d^vi« ryan 
ora^w n na oanmi iyi pa DjyBDj^o tî ryaten »m .opysoyi 
.ïyoD^8iDpyD-s2$n pa Dyp^p yB^aiyr 
.Bayou» yprn m mvwv «iw B»n DPfeiDpyimDifn nyn 
nya^Bany: nyn pa n^ys n 5"B ïy^Dyi: div îyjyt gtfjm 
«h nBAMTOfi îyjwayasyîy: ytDDJ"D n ny^^yn b^d B"puyiB55> 

: ly^jyo y^sisjns yrr^i 
pn anynyn BD^8iDpyD-S£$n s »11 t: »n* ,o:yBBny 
-?jm pu .DBBBtfyîyj nxn p« yas? ya^nyayj pk yBnyunyjas 
Dy ?» ,5>scü2s "îy ûJ"d ,iy:yD^D^yû fe? ni tî d^h*b ny nys 
-■•^ ,^ ,-wna sruyD^u^M pa mvy h îv:^d ^ am î^r p« 
ny pk ,Dn^Dp»n jrrjyb^jw ^»Düas pa nivy h ^qn« nyi 
-^■»d .bKi^n Tin ttnnip iv "usutFi* iy^»i»ja» î^t wana 
-un iv tDD^a'ya ny nyi^x ^yn«2 s "îynns ny ûai^a ^o 
TH ny-r 5>yn«n p« ow^ya lyoD^siopyo-^sn "no s îy^xn 
«1 wîvw y^$v:$z ny^ï p» ncn^ /-issnyi nypiya-Düay^ 
ny^^yii ,iy^myi^n oyi .tss s d^k yptoiD^D^s n isa ^n 
T"i^"û iv «I \V2"*w .îyoïpiv^n "iyii^ nts ^anyn "ï p« W^S^f-:?»} h 352 Vi tyrtf mi rue .yo&Mpya s na y*5 h d«m dpk2 cyn « 

.wrwwi \y:$p »n dsiï ist ysany n D"x ipj^yi in pu 
m tyftpa »t .ijntjiKD na »ny* « ryn*a urma my"i nono 
eo^8:DpyD-»-»n un .tyutfnya n* DDanya .Dnsjya« -tfsa 
üsn ny .inyotermn s -iyn$ ddjh s mi ma f"i D^rusnw 
-DDjy^yj s lyto^yî i-yr i«a ny-s d^: ^-:^p mn» w« cm 
n* .ytDi^y: y^jya- w«i û"fw oyaiya -iy .nprpa 
ty^y^ ryoKvmya rywm cyi na k*^ ftya ^y- 
"pyoTBogn yoirp^Tarö yanjyDtw« jitob> pm d28 iny? pk 
ny"i ryttfgn »t >%m "d .tyays wrv $ vm jjrpa ryoo'fcio 
Tf"i 1^2 jsûnyu ny^r ry>ntnya »t >«ii "d n* /noa -HBoens 
njn»» lyoa» ;yr,y: iynn2 iy:yr ïyom^n wmîk .wrm yi 
BWöenyaD'ö »ma yv:s; n iys »»n D5»Djn nenn wn 
»m .d»?D')kw:i nytwyto a i* ryaneoms Dwa n asn tys pk 
pk oy .dj ny-is p^wik ryrrôpjrw 8 d»o wyDM"o vi iy:n;y 
*,ï r-uyoni ,i&n»n bts rc mnn » Dorurvu k w-yi 
r* n »ni BBunrorm t«i to mp "twa. srs .bvd m d«h 
n*na nu d»n«did03»ii Ty5jnöpy5yoj»K nya^o k ihn troua 
•o"P$yny lytDoayn -un ne ftragn 8 sinn m du m« jnmv 
-jik yrt«n n irai iy?a<D rjrnii rww îw ryry; Dm 
îîootf ySyiDpyo-sesn n tmriDm d\3 n» »iffwi^n v^?^i 
.~\v:yv wyopsiryn Drchm iyD'jttfymya 
ryiyt yy? nySyiopyo-sosn nyi 112 ytf*a wpto mitt n 
w .ntfuw wJtsKäj na lyaïoynaDnir-tfya n\y» s jn« n 
n 112 iyj»K .mnrîyjD'iM »m DD^siDpyo-SDsn njn gtfm 
tyjyt lyoD^siopyo-s^sn n na "uptfrununam VDrr^:yr,y: 
n^y; y5yj»'Dyama h J?n ,« ny-yn .tyoynDas w5qïïbd n 
m\PV2 Di«! m ïyî$5 «1 ,tDia inyï d^i iyo"ii lyonöom» 
MODpyD-8o»n diï n^y: 1^2 nyn^ ti bo»3 n« .îyssoya m 
ha on ri« tyn^ cyi nsityj îyiyr, ^t m va nw iya» .dd^ 
ans rypjnt? îs ts divm «i iwnn .dip iy«T na tjbop ry^nv3«j 
^îyynw i8û T^yj D'us dh^k H2 lyDyis hk DDny; n« "v^»3 353 yxftpwfÊ yfrrépyp n ^n ny"î »i tyasn D5«»yn .v^i pk DD^BiapyD-sssn nyn a^» 
îbik tyrtm Dy-i vm .mp-tf'B ny"i imwji "i tya«n D^sosn 
îyay^> "1 ,tyüD^8iDpyD-».o8n ya"i yooi^D n na 5n a a-iyn 
«1 w* »no vï nono .»pfflm na ins rwH'moa 5$ pu 
,«i nyr*s Bnyno» îjtfrra yaftm nyjyo re kpvt 
g nnw iwnwtt îyasn •tfwrn na a^aaroamp .55&d 
;:yiw ?*a iv îy:yt ïyvyrya n .DT^siopyo-yosn Dyi nya 1 «- ^d 
ft *no .upjib-ukdî? lyetfsa s na tot lyvjsa nyi *pik typip n« 
iyB»r,s pn« îû 1 : TT DD"n ya*5 y^yiDpyo-SDsn n îor î>a w 
ruans .TSwtf* tot n pk .nwwn ny-& yannimin^ta n 
n îyn .Sraeraare nn as DaistM? na ws? v? d^ oayiü n 
■«dm .nyny d*j n pk .lyjKüBnyaj"« îy^yr nw-mvMiK xn«a 
.y^iD^DsiB vovwï vftytya h iyï"K T5nyp nyrjyw ^i 
,DD^KiDpyD-»D»n k na DrDoySya tanyii tao iy5K2-.s: k m\ 
na om« pk oy :ixnxm n mos Dm« na nyii^ d^ orr« pk 
« -wn ,, K îywi i^ "ndb iya>na ^d k DD^Kiopyo-sosn ayi 
nya nya^yn îks DyjyD&tfyjDMK m na \v-\vk moa î»p mt^ 

nyn mi va mî« /D^b nyi:« ns: « îs ïyas ddhw "hst n 
Ta nm nyis /ny&aant yy^p öa£sanya tDo^siopyo-^s^sn 
-oéya rirw« ana btîp^ëesp pk DP^siDpyD-SDsn pn m 
cyn D'D oy^s isa iynna 5èpd$ .DyvynBDyiya y^yiopyo ya^ 
D^yD ya^y-rn^ n iyasn< pnw îynnot"» ya^tay t^c .dthsb 
■nyaaMK ddhsd ty^yiopyo-as-sn lyöBBrtfya^nsain* îs na 
nyi îyniya pk dki .ksst^ na ttfyii yoin^nrs yvJ83 n tDiyn 
-oa^pxn» h t^a tD5$n nya^yii .n^san nyiny^» cyn û^d 5sa 
ü^n \vn viîvv lyîmx »m onytDSDya mts tyo^pcAîma y» 
ivsnvDvya pk «î na nyj^K rs .tyn^-iy w Dy^noiya:« dh^k 
nyüay^B'^y: yn^a na Hiînœya ya^vyry: h .::ir:^" in na 
iynyr«n mnen ^a? îhi .tywn^aiya y?v s <z?vo wn vî$ \v:vi 
.nn«^ ïPtDjyvas dis pa i^bk pn .tyojy^yaM dis tu 
-5sd n»aiîn>ii rj«a tt b^o oajyna Dt^«iDpyo-8p»n nyi 
-yi ya^^:yD n .r:yn inyt ^aa Dpjyn iyo ya^yn nao .îya wr»"DBp*top:i n vw n* vSnyaya d s : is2 r"inya«5vöi$a oamtaya Dawfri 
tn*a Day*B>ya i"K na îynMvirN m\ a'TayotWBaia isa tra 
urùm wn-D'MiBPo n w .imirat nrwmi nrns ryatfp ,vt 
i^«n n .iyiro) na ryna h pn ny:yo na oayteya nyayn n 
ira tik tosn oy:s: tiM D*rtfa ycn^wonp n "a nùra na d"p 
y5« mm n n« .nyoaytoya n na »nyuiîa* i« » ova 
napyo-sosn üjn oamoya n« tyoun d*thu ryo ösn d»äud 
temct n uni .or'imn doto njrann Tt mm îyc .arô« 
non nu i&ppw saranm Dm d*d vr rvxupa ryoD^giopyo 
Wim îfc$ m pk Dy lyr^yn pu ,dd« kïs npn ya^io s d*d 
8 rn» nyroyii nyis nnjro D"nayay5ya nyoi: 5$ ppia tyc^n ^ 
-nyv «i .tPDfiitvari^^ yanyinys yny«î ryanncya n is^yj 
-*p x na yiynsp s .n .* ya^nsa jrunaiwra » ta*o on» *pi ty* 
na onyianya ,Tyay5a-5$B*BP s na ,VBrt na .n^: ryp^so 
y^yt:^ nyasy^ nyn pk /o .t^ .* nrr d»jhwb g pk nyanya « 
r*M Dvraisn n na û^poinnya nyn *pik .n .v ti "i angora 
-1X2 ya^oayay n pk ,iyag5pya 1* ti D'wnyaam wi rim 
Bfflyi dsi iyD>jy: nngaya nyowstfp nyi m« «1 ryagp nyvyte 
rgiopyo-gogn n îyjyt v^nyaya onmanya .iy:y2 yoypiw na 
"1 1x11 .tyoteDeo* njna>p p« ip^y im n« atfw n px lytao'* 
•uaySew rya«n ny«i na njrwp y^goiga ryranya 
lyanayo^ia Dya*n cyn nso tanynya ptfa te \y2$n eï ^ P3 
Drrpimro y*« ta*a în vt Dnyoenya oy .DDifciDpyirgDgn 
•w:»n yan»p grs ryagn db?p ryanm oyn iv nnynya agn 
jtfmta^a nnyo n ,^d $ î^n^a ryayi Dy jpyngBDn yftncpya 
■im y^^yii px r îyaaia«a ypyiopyo yoo^D»yaaw iya»n y^^yn 
i^£« tDiyn aa^jnDSKip .tynna iï Daynyaani« via ?»o?"t3 rn 
.lyûMsi^nyn y ^v 1 d p y d ■ n ' d a tyaim 
RM nyoay^^ya in^a iv aain^ms ya^^a « eroa wîn-2 vtfvu 
-^v,v cyi û^c 5s^^o n« .oay5»ya p\s ona ^so^^ta ry-iypnys 
v» nya^yii ï^c tyom^mya n t::ypy; a»n *q^ .oay^^ya tyo 
tasn nn^« ö^e nn x -îya^ ^ns nyaya«« pn w oayiMja inyr 
d»î2 *N» nx îynna ynyi:y: d^d ^k nypnya s tasnya ^«^^rs ny 355 jp;K^nt2NB pfynoppp n 

\r\$w: ttf"öinyB 5se ya>foy pk ny n» /îyayo riyu« 
î»se id x vo D»n ny .tyriB n« nyjyo d*d y^D&nynya ikb 
-gogn x ne lyraynya "inyn dkhw ny &sn 55aa tk ,mwi rmo 
t^o -iyp"iyD-DD2y^y: lytoo-is: « na nyi"« nypiya ty^yiDpya 
-jw m »jn^a ans ïyannaya qizpvï tt asn ny nyn* .nmifi 
p*i ïk ,Da*ty:i vd w B«n BD^siDpyD-sssn nyanayDB^w 
,i"P x D^tD îkd x îyiiyj ttfsii terra 
t îyïDD^8iDpyD-»o»n n»i k isj hthsb nyax pu cyi nn x 
px DP^»iDpyD"Kü»n nyn r« ,tny?pny-î tnyn Dy ,ya5yii «a 
-y; tyteo-isj « Dxny:i "i tya»n a-n^os na n^ns .îyaimnyï 
g oysy "3 ïy:yr "i m cyna^j nyax ,iy*na iv ano"DDayte> 
-y: x re tyoD^8iDpyD"8D»n na lyisiw:! DTBiya wnmvïM 
Tin "i rynjni ,y>DD*oynya rc ny-rx ynreaTûDKD Tyro^MM 
*nnx (y^voyaiD nyr) a^teite îx îyann .Baynyaans pibdp Djri 
-pyo x ptfa jyaxn na bpvib w îvpy ïk îy^ma ix pniayte*a 
e»DP8B îyiynya ;y?xa y;nxi h iyax .ny:y^ îs aaw«a y^yia 
-«osn ûyayaisinyï ayi ïs ixn: ïyaxw pasa x re pa ptfa 
sm^DDyaiD pn h "a nn x ,tî "ixa te ryasn si .DPteiopyo 
jfûi^ns^ nyix yanaytearn x ,iy^xa yB»DKD'no b^db ïi« 
"a B^ibjn pu ya^yn .y^nsaon y^yiopyo-SEsn yan'rmTa 
-î&W* Tt nx îjnsnya Dpjmyaara ö^nayay^ya lytatny iyi 
x d*o lyayn ïx ,îyp*iiya re nyw t^j rx Dy .ttfypnitaay an 
-nn ïyjyr »t ni cy-;as: î^ax .tapa^oa^-DBay^ya ryteonsa 
îaaajnaya ïyta^na'iKNya y'Di«o nx ty$w«a yoay^ .aarpanya 
Tm jpDDinyiye nyix y^«a*iiDD«o lyj^tD^tjyjyj k iv îyi^v.y; 
-n»j x n«a D«pa^ayo h "î d>; ry^ rxni pyi^« îianyï i^;a ry5 
,r»yt3 x nyanyï t^k ay .ty^B b^o lypnya-Düay^^ya îy^so 
a:ni>Boy ny^nopyo-sDun iyi i^a td^ nyi t« ,wvîxn iv 
r tDa«5a hm pk n .y^np5»i»Djn h pm D^paybKtoDn« n ryayt 
m riyonkaonn s^yn nipnw o^o ^a x dsi px ninan ^a^> 
-xa«a>Da y^yicpyo ySmonipaii na dw^id^n ny^^s^nûsa 
T,) i^^^i ryDpmya k www: a5$n «aia t« .DyvnuaoH y^a 
ïiK DD'feiDPKD'iEDtfn n na ODÄBiyB jynya î^n nya^yii ,Oa pmfcH9B39*Vpi H 356 pk nu D»i .ya^ y^yiopyo-ssan h Da^*iy;nya asn nir^jni 
-yao^K iya« osn Dy .o^ana ya*nie> nua « iynyj pnruntô 
.n^n»0yrap^ ySyiopyonjosn n apm 
yomya PK t« ,ö"ii m* onyanm Qt'fciDpycriEDiin un 
pu .2 m ,o*nôBnya P"ikbp pk ny wn tnan Dny-i:irya ;iyiay? 
nrrDDnpy .any»«? ys^yasi"« yomya pu tw pk îy^nxia 

•ttâmga~uwo 
naa luw îya^mnyS p« ly^attoamya inyr n;x ,pn p« 
h ïk ,îyî"iïy2 Vi* i^yaern jû Dana ,îyauaBnyB»iN{ y5y*.Dpyo- 
■W*râ k naya-nyanyp ny"t pw îyjyr ryDO^siopyo-sosn 
-gouri ya*?ayD ïyasn ^sotaas r« .»ne p« tac wnra yansw 
-a*5onDay:p*K ya^a^n (ya^iyanyp) y^Dsosp ïyDD'^DpyD 
îynsn lytDD^siDpyo-sssn ya^a«n îk .tnypnya mm ,tyo"ï> 
"Din lynx ,iyayp"5as o^ tyo ï»p .lyD^pa'foittaya"* ya^jyo 
"3 tik îyo tM*aya lytrw^Daya"« yt$"D82»D v^:v on 
n ira« nya ^yiDpyD-siyoyn anayDetfie tyjyr dsv. onswa 
tn«ty pk nspp i^iysnyp îynan tyoo^isiDpytrvDyn 5w yDDjru 
pk DP^KiDpyD-Kssn nyr .oaytoya rya"K nyn pa d»jdd y^>K 
-ttMEruwra waw h nyns .lawaens *w^ds pn k "iP^y "\vi 
r » m n y B' n » 5 n s n o .wn Douera ynsyo îya 

'IDpyD nOpVll 8 18 ,DMK ÜÖ1P 

mm n i 12 nn yaiDtf-tyPMis y 5 y k 
" i n 2 s n y n ly -s ? y i o p y d - î y » vi i s 
.^y 1 d p y d ■ s d u n k p i n û > j iy3« & * o 
-Döay5B>ya y^DDnyBptriKa D*iann tre rao k îyvi ,nyanyi 
-ya d5îpb rDay5B>ya p*u pa D*aoo yanya^n d*o pu iya«ri8 
m« p» — oaytoyj îya"K pn iï na: ptfa pk kph Tftpayfr* 
vd m ,dkt pk — DD^«iopyD-«aD»h ly^anD nyi ypKD t^rva 
k ,iyöayoia"iK-|yayp yt^yaorpy; vîx raio ,üa«Ty:i pw ïyasn 
.ûytD^KttiKjas tM ,5m îya imk nyis .m^^cnv y^^s^snoKa 
üv .ysiü^-iy^^iv y^s^nsj k d^n ïynyii tD3Knt:yn B'a îsp p« 
ftpfipa y^yiDpyD-tD^yssi nyiK îy^iiv dki ^«a-i»j2» tim î 1 « 
T^a ns: m» D»n ^nny-i .»ay^ya p^k pb îytm-oiaDy^ya "3 357 f*afnfnmß jfanopyo n \yvzv: w ;rvpn »a ryDD^*PDpytn$D*n p*P BPintwy ö\j bîpk 
ns .lyaiw tytsnra y'nsa n ryayi yD^yn ,iyöH«na«myn ptfa 
-«n D»i jiwd in* d*u 3*5rc nwatfiMin yBHDD*runya vw 
n nyan« îvny; nvn «3 nono .d^dtti mra vi îûny^p-iyT yri 
.pn«n ^y~ i^a *idkp d'mh lyvpiinr* ytnnyjyun Ttoanp 
« m dm m« ,"t D^yp'ttwy n« aynyisn p»5* bwo un w 
-jsp iim ynyD^BDin yj"i pjki « .lyBytrôisDTOa* yiyus td 

is D'i^yfiBn^n na kïv ftna nyn pk DJKDxnytM'K no« 
■ttfyam jftnDpytr*D*n na ?ss ijnvD8?n nyi nao rotm 
jjnypSyaya nsn pu nyjyo fönDpymrpDvn n« yftnopyo 
^jnDpyirmyoyn d*d 94.6% ,iyiiya \v:v: ~ïv:w 3916 nwus 
.pu nftraw jtfyiDpyD-ttfya«n d*û 3.9% .(yfoo-is: ntâpmn 
ytDDy h îy:yt yosy5 n .tttfïpaya ySyiopytrsosn d^d 1.5% 

.iyBD^8iDpyD-$o*n 
-gpirgDwn Djn n:~ nnb"Ptatt"M yiy^uy: n« inyo nas 
yjy3yiyaD*riK prj û^k pa h lyiyftsann vk a*n DFftno 
-lycnix yry^y:: ixd imn^ Djn rns ,1908-1899 jjynîHP 
on« lyttôiwiDjy viîyv* jwS /tSyaerpri .d ,ti na wzwv 
m "'• i nao wp&wm yowa y-iy^ny^i« îk û?c ryo"i 5000 
-nrnm oysma ijn ûgn d«ï nyoïtyS un pu .VM ttnmia ukpi 
-*vid cyi ttfyu mm in i**a bvibdi^k auyj ns^P ypttfs^ 
-ma y5>yiDpyD"8^»n n DSytJitnya roor nynix »n raw nwn 

jn 
jrp*3 bes inyr Denynys fpn vfoaîtfipyj tnyn tyo nys 
-y: d»i ; syu^^DpyD "lyttfyasn « na uididp x iptsatâm 
DVironysn «row nrx wofctfyiKp w: isa &5s~yi pk üay^t? 
-;y;y; k na lyfoa 5*na « isrta tnri nyanjn pu ,(.2 .v n»3 h) 
-wrunyfi ha i5>ûk jo»$ nyony^D^iya k pa ,dt^:x:^ ryra^l 
nyrx ^vvvzw ; üpxd tyan«n cy- w lyn^nt^w ty^«aj* y^ 1 » jwrw-wpptoy; v-r 358 /wwùb pn « 112 5»a lynacny-un « px rny#*a d»t 
-oy:*? -îy^nopyo wuyDvfta » tra »Dans DP5*iDpyD-«Dgn 

amyno 

8 me înnr -un .trifcn « pk Dwroi .ttf» nnrur 22 js .k 

-roi nyzs .D'nyj b-ibs .nyoDyiw yiwnww x D«n ri« ,nw 

Wiaya >«tniw snjjroB^ifi Dgn ny Dan .bp'pyj n« Djyr5ytM*K 

■y: p*i "a v)K in ryagn ys^yn ,îy38rHrDD3y555>y:i y3^;ys 

vt iy ofrpa .D5yp*ttttty 5kd$j o^sds« D**!?D*n lyaiftMyS» 

na iy?;rx rypmx p*i w ddbîi iy .5yr*o s d^x \i p*irw*p na 

îb D'à naiys vtoagauyi"? pk ny nyn ,d"218 ya^jyia k no ix 

avwv Aifivï avvkv, .typ'Sa Avnv: ,îyrsp $mfi m ««rus 

Wiftiran s tr» .tyo^rm-nn ya^ni "5iy58 spd ^aa nu 

dis? ï^p n« .mis s »11 nom* vi rwnow cr-N û«n oatnp 

-«y .nrefonm 0^ cyn iy:y: osn was? dhp p*p pk nyoajtfyj 

tt ^11 ny t« ,pk frrna « p« ny t« w'niyv'y: bu?a ûsn 

-sy^yn is d;pk rysmya y^s jjwoayBrçn bpvis g rynyfo'iK 

l«p wm lyjyr .D^m« nya^^yo s "2 îyu-yvv vît? x p* lyra 

-îya m* Dn«MW px ;r.ay:y2 y3»5a«ii pn .;y;:^y: tr: i>sa 

Dan 5ft"o s n$a iyD5sny:i on*« tw »npSga h rg .wyji 

.üoyns tD'o DyzrçpBDy: cm« &sn px iyr*5p yetfyam oa«no 

-"5p ny:yo ramm rytturosyâ umy: nx iy tyu ny^ya^ vue 

nsp x î^sx px .bw orna ïy;»"iDy; iys:ix na ny axn ,iyi 

.ayo 
rjnyü:'« cm .asinymix *uya /X£ lyrtm oyi nun vk 
-ynüDy:« anayot^ia ^yiopyo pk ja .x rx ,nn "Ton ytDD:»D 
.3nt3-DtD2y?^y3 cyn tD^o nü^n? k 'jytny: üxn dsii Dy^s .c^^d 
njrpnya lys^osy^yj x lyuyn p:xiy: njn .trun^wa cn^x D«n 
iw iyny: on^« rx .üsnyi mio ü»n ny jö^jni n*a ,ny:yo û^» 
-nyrDDry^y: îy^ons: x \v:vn \>:mv) "in iyi"K wîwnv 
c:n .oy^pîny r"P osnw o»j ^d5«p tssn iy .«rma tro ny? 
î^so-isj 3HiyoB^ia dwvj wm w^ww n« D^ya iyn 
B&n ^aa px y:n:y^tD^p k wwï pk d^o» pm .o^yp^HD» 
.TOW x t 1 « ü:s^nyi in-;y:y:y3 r:x: pn 359 ÎP;*:Kn2N3 ptyiopyo «1 -oyj». nySyiopyo » pn D^jn^unw Pao ins v: »sn si 
nyn^ -ly-a^os pn a D'ö iy-i:mya iyiiy: pk ya^m ,ynyn& 
lyrrirt nyi „vu oyi pa îyajtf s-iwd'ik y^yiopyo h pa ururp 
y^nopyo-^oa n ïk ,ût"ii iy nono ,vw5 inyr pk 5sb 
pn îsp .îyjwiB-Doay^yi h na raspnaKttM ,D"p3>5:ynya 
îsp n T8 n« .rvnn pu r^i^a dd^d^i dtisb pa wrna 
iyi8 mwwm» ny^yiDpyD pk t^-ya^m in» nrroiPVpJîB tf»es 
ped tns td iy3sn 5sa îy:n»i or» pk ântrDtKUftm « m* 
Dna t^: pk ynsnüe-süDs^a ny^^snsp^s ïb ö'o pö iï t:î§ny> 
■ano nyD'ru k p*i onow asn nyosa nyi) ïibw "iy3^:yny: s 

.(nyp 
-i\, lya&j oyi tr» *ik53 .* mya^vya iy^«a ya^jy n*?a 
Kpn pn *\ytfv\\ »sntrottay^ya s iotkb tr pk «t "3 :"arnö 
d^k p«5» küu in >n ntfiVB b^ds nyas ,iy*na rc Duynyj 
.nrî"5p tyria tyamû rc «im k iyasn p« tjnne 
•ony»p»ns3 y-oyatea n y.a p*i pk tMjy-13 »'ny-DBin? 

: ajnytf»B> y^D 
tyr^ya » pa D^nx ny; tk y^^yji yast^v xruytfsa 1- ;,. 
îy*8ayH"i8 rfcwrc to pk ys5yu ,1894 .luraw pa :jib"¥ 
pk lyatf Dyi na» tinaya iyau « tyny: re dj"P /u«?t pk 
."yp^ lytyiDpyD-sösn -un pa rynyiD^ 
.nr »ô'îpna ^ n M a 5n i y \, 
•^yry; ynyn ïyasn p5-iy3 pa ty^jy^y^y y?w?8D y^s &yo3 
.cmm yttf» n .yuwiya^a h rypn n rtyrnya p« lytoa«^ 
nwnn in ? "u^a-iy^na n t^: tik dsivikb — dudSh h 
rx üaK^pyiyj dp&hi ,ty&>:yo tnao lyiHv^pnyia &^;8^dû 
-yi ;y& n ssn jnsnmos'iM p« jnanrötfM imb'K tr: 
&sn nts ta« — "^»a-typDSD ny:yni lyomi nyi„ .^»3 fe§ tsxn 
-iï h .nyoys iyn» ti^pnya-ûy^^a nyn um^rc 1- i tyan^y; 
•::y-i^^ ly^Dyi: nyn d^o Di^ayaann tanyii tytoy^a pa îai^^o 
ny«î .ü«nna inyr îya>^3 ïy^ii îytDB«myn y:n»i n ,tà *p 
-»rT380 yiyDyn: ytD:ypya n lia iy:^N r»« v^s-D^i^anya 
-:k^p n nywi« .oayrra?» 1 on* fîsT î^k pnK îycip vu .ty5 wna-DBajrtojw n 360 -ter, wn in .Bv^y: rûDtf tnyn lyoDyp-u* btpu k na î>: 
-wy 1 lypoftrrn d*j bïs5 n« pa*S dsi pny"5«nya vn îyp 
ypia-n«ö iyn pk ötsny .DP'tena wuyii'ti h na p»pänri»K 
thbp tyjy-t wvivo yvoi^n h .typipra ipnjyrw ?Pi to dtj^p 
•ftn ptèa Vf urp'wa ynarpua 5$ iyis psia i3nram& 8 .pvp 

."lirp 
i^Hsq rypn cyi pk ycsn ^ ? d«t pk d^tï iy2K„ 
cten .oayiunraivi oeny »m n«a ki usn yaftni .pftno-nsB 
-«jx-n k »11 pnya*vi pk 5yppiv5no pk i»m ßrirupn'ä 5$ 
^yo^ns ptfa pk Dyrtfyr, .ftmya "uißa k vw üasntD n pk .nya 
-:y„ lyûTttfspyi vs s d*û n Diyi dîtk pk ."pprowtâroit« 
npnpgraDnM DsyiK ypypsa n pfen mbSim .aspne pk "5ya 
.typn&nyjya "ira îy^yT dki .iruyam v» .typn syi vw 
vi vnv^ »i rv^yo pïbdp vin pk sjiDfcmyoaiK toi pk 
,kî5k "u&ô \"p &: tosn dkii ,pk2kü rypatfiya.; oyi on» 

"Vurp^p-unns pk njnyo «v« 
eiK&^y::» pnin pnpp* dpddsp tyvmin k pk pk5p k„ 
k ta*»» Vifiwra lya^trurc s pk lypwiya pk pk fe»î k î» 
-'n^p'ts»: nnnt dïik c^y-is y:"î anappSyn jrpnj»>yp-öj#«3 
cyjyûwy:i «n«» k ,bsp-diöhd iyi:s5a k bsh u jrôtip îem 
yjywK^na n .nyanyp iPDfrp'n&w înyp ma k pk tarn 
-Dp» rom yta n .ts^Kiys Dyn b*d naK3î$«n iy-r Atâun'iic 
."&"PD2y., nrp* w 5ya"iw p*p œ P*a lyrs* Dsy-is pk îy? 
tyt^Kn Dwii c^yis n na d^ik nm k vj n p>a aatörtfa nya« 
Dm« b»D»i pk ns vi *i ûpn viwm pk .tymayaons n 
•"apuuutf inyï Di«n uî^n n >cy„ rD^oerona nya^ta î< d*d 
ypiyv:yt3 üy^sa n vm ,vwi* vwi w: ba*i?a Trioyia iyi 

.! Dayjw« lya^yo oyi pd pk 
î« Vï oa'wî m» .iyö"ii vo pnmow oaK-nya k d^p.. 
,cny2 Kt dk ,p5xm yoTypnya k p^^bvs ptjhi ki TK,iyü3Ki 
p->? d^ îkp dk" ,î"J — t«D 5? PiUttP pk payiw .lyoyn nyi« 
nyi .Dyv:Kii yonyny; t«a y;^ï v*i« jnaypip d-»: .îk»: i"P 
yv>wvvy: pk ypnyi^iiurj pki ,Büp-typK^ WPPlfi rpajna 361 yi^gnsSB yfrnopyp h yanto n www "yttfytraya»*. vö n vb m* 
S^n ir^ wrww nww» p*i wr» yftm 

ny rowp ni nu .m « na aü» p* ^ w îraî D5n 
ny m «s» n* ^ Dunw> ny m .TOye w~ ctn tfvn 

TO n D«n w n« I w n« ! Mïm * n * TT Dnj ™ 
D *y*wu» m ny .w « d^ mm ywa »mn n o»n ™*j 
nynnB n pr .lytaEypyrwswyajsP yon-ia n ne dp** p* 

Ttf -,s;pn n b:p^ utfp*n n P« nw^o n Din* mef 
pn»tw vbw s on» TT m»»* tjnyn inytfy ya'toy .anya 
j*m _ nK pnl TK ? j « »a iy*n yafcm .îyasn yoTD^pyi- 
•um ty^u y*'B :w* w oasoya Ln*n nram — nrw nyT 
-KD-iy p*d trfya"w "town. S îyss-r »yt nw n ww 
yrna n tro .o«i lyoayi "un P* mrv n .wfcra nw 
nynnnû s rx .m*t>D»PTPt*îM*fi iyj:s5-aS*n cyn tre iw TO 
nyitra n» DPöDSP-iyDy«w8B> djh i* jrwfr n j»»nw n 
r« "ttfy ona.. îy^s: cyn b*ö o:ypyn si w /WBifc« ™b 
n wi m Dm .u - ibti *i pk - .vt»wwn » p* n 

•"ytH&. yoenyn t^na pk û"N 
*un y5»o n ? îkd p*p Pi ^ w î*p wri ny^s,, 
rn wi vx awtf»n yïis: n .DDyns ytrura yanm n .ovia 

.-wteiDia » «mya -vnnn nu Thn*. 1« :mwn nym vu. 
im "yö»>. s rtfa 5a tnw .ny pk .nyoya ny-i» .m pk M*n 
v* lyoten w v^ayo û"^ m o^ynnyayo n W « ^sn 
oij kpiI d^» ^Ki3 tim "V*&- .Döay^ya P'i nao psd 

ny ya^y^ .c^ty-so?» nyta« « pk ^^ riaytû^:» rxia aï** 
^yn d^c d^dît 8 ,pw*ns lyannip-M^ « Ttn lïïWW b&i 
pw osn "yo^.. .nmva «:p» dh^k d^^i pTyart pu tra iya 
o«n w .nypnaiöriyon 8 d^s y:^a nyn «imk "o^anw»^ Vj 
-lymo nyi pk ûay^yarnu ni» nyo^snan lyjytyi^ya nyn Tt jWit-Pajyteyj H 362 nrr^^rnj^nfi ikj bum ny d:kid ds; in mu ï^û« ts ,y^n 
epwyj » i^m ims-jû .oftnrun prarotin w«t D*tf ,pr 

Vnayn&attripriD 
i"o iv tk asn yuyrymK n w :n:mm in »wühl 
nyoow i"o : ytMuwn nnvim w Dpyroy amnm 
-irm. s iks bu nyas ,oy5« -»«a mouron tâ»ii tk -»atai 
.Dirrunpfi a pk anyw k cpd "miiano« w«n pk ny ,"-i:"d 
iwmin wn vo bum^ti tnn»iNntfa pk "y-;s;sy?>,.pn nK 
■un pk osn vaipn 'jtivhh^. n jNawyruu^ pk irmn 
■w Tfe*n ni« va mm «prauti nrM hta»DiM ymi 
tïk pk *n ds ! .vDDn .wn yjy-isnDnyg yom: nPM y* 
t»<oarrun « pu on» st ron* ny juvw? Brasil»-* i"o 
-on« rYnietfn « pa »ns5yD iyn pk n« DDpn d5k ûiiddsp 
■*ö*p s pk nytfyp » ni n.nyo d*j pk vïîyu f8 ^n nmun 
Tfcytwut pk .^a Dy-r *in» an "mxi„ y'ncK n îyjyn .nn 
Ti t yp nw r ^ a „| uaaro^a oteajjnr .Ttaro iyiyn i* 
-yo »iSwmpru) n iv UTODrorjri yny dw irr»o pk 
iok .tnyuirysa» ;;yw tik rya"*a vroi y:n»n n nx ,ny; 
"osay^w wmr» dki romEfte ünnaa** n« ,ti ?yvt 

-*e«n yatfa^n n nyia DP^anopyo-sosn -oDifcnm V» 
£l opniya n .»"pjytrfyt i«p bu onmn pk yr* ypyiopyo 
frtamr Ty:y ö ;>yr tin n* ntru onroft nn« pk nya* 
-*o*n tya'5a«ii oyn .ny#o «a dw^bot«»* »ra n nrv»« 
i y ■> * o i p * a d y > ikdx uro bon DPtaDppo 
-no pD»n tyüD^y»,DpyD-»o»n ya^a«i> h pk ;d p s n d 
îyjy:y;ya td nyas ,ywwi nyi pk sjypyn îyrn «t jrma 
pn ano Ty»i ryannaya «i .öiyo^ ynyuiK pk wn t|>uc hi 
»D«My«f3 k Tin ny^K miyjwya .dt'jw» dti^d^w» k 
pm lyjyasia^yÄ^,» nyi .ron»o^p na iypy5 osn) dui^jw 
iw î8d k D?s pow« a^5 ti e»n DD^monrirvDvn iya^ 353 v*J&#iBÈ* yfrngpyp H ry*na yrim .nwiB yngnas tyaypoa» iso s d5b vw o5îv2 
ne mon piro* »m îyasn n» nwn .■mn yv-np rara n»mo 
-5*mya vtotfw« "* tyJVT tyofrt tD^ jowDianwra nya^ayo » 
un wfe»m y'no« n "' nram o&wn î™ oaynyaanK an 
-as wann pafcm tonne m*ih* ya^oy oaypya a*n va .d381pi 
n»n yvata 8 owiya "aijn n« oy'a-is yoDa^iya n tyotonya 
njnw yoa^ya r*»i isa oasoya «i .n .n -y?i"s y^sonsa na 
■oto n »a ni Dpa» -law woädtti bo*ik ayn vi« nmna 
nu niuin .waigWm va ^»ww s «n vin vî dtddwpmd 
tfiBK -uns .D"nya p* .o"P"io "îyra"* î« nsa runop « 
jKVän vt o»a iyo .dw»m»5twï ony^aya ijnyn ,v*mw 
DD^KiDPfinmn ixn om noya dsi o-iyii DTynanya nyns J>n 
po .iktbpdbo fe§T« Tin o'a ïyn .nyn* t»o k "isa vi ov^p-iya 
yuzvpyz n^K vi ipm« wnya ne tf»n -un ona csi »H 
*.v ownpa*no s d^s tenspSs "ttn tw oan "aijn .D'aod 
-WDpyDTSosn nD»5a«n s oaypya nsn vu .oyais yänopyo n 
-Spïi .lyoyvopy n jjujni ryarrya yon^ya pn o»n nya5yn .00*5 
-wrc-sosn pa»toni n na lyaawya îsin cyi *n» inwi va 
-ayo n na syoysopy n iyan« 5sd5"û lynya rtw>D*5*raj 
TO ersa^s p»m oatea ptea 5"û pu .lyoD^Kiopyo-sosn ya^ 
ny» j2«r»nyD>w ts tns vm .oasa n« a*o .Dnyrr» ort 
.bes wi D^a uro oayayaya yasDsao'a y^yiDpyo-sssn sts 
oamya"* n nyv** nypnso» w oyoa pk oainya"« ny«t 

.tyoD^^iopyo-Bosn ya^ayo n tis 
"Vavn îya^n^vi ayi na vw ny^oonyopansa nnyt k 
-»n nyonyi^ya nynne nyi vi« onaya pk op^mopyo 
nD^a^ii cy- na ajtfmoffDMK ly^a^oa nyn 112 o^pa^o'oaya 
-y; ty2«n vo a^jm .(5 n« 4 î^o^asp nyt) anerDoryteHÎ 
Tnaya nyr:yn 5*a îy^ia "a ano-ooay^ya ny; t^k .iynyr 
•un«« v mMn nya^on« t« vw na ty^^o-ooay^ya n vi M ûîp3 
ryvaiya ^vi »na y^yiopyo-sosn ï< «m ,nyn»T*n .î»o 2^3 
orn *t »"5 ^i^ajmya nn^ c^i oaa^ya ^yv^o ^sonua s 
•an -.sa t 1 « ya^yii .vi w ya^ yoiyoo^aya s ^yv^o pk w4 jr,3|pD-OBpj#W3W n 364 .îy»ny:enK .îycip v\ .W y3»$ayiiyaaiK »îk o^aro HDgronriB 
T\v pk *u0vd "n pk .11 .îs .k ,oy2 p\x pk btjpS .Bnfcn 
d«i Den ftaa n« .TOtoui »a ttp»« :r?ay5KBB*iK "iyr:yn 
"iyun:K îk na ofronrara »iîk o-iyu n uni ,»na nyStconsa 8«a 
î"ii3yte»3 .18D s «a pyii ^ypy nrraSymm o^ns o^j »ma 
iyo^3"ii oyi 5>beo£s oy oa^ya ,taitt lyop'KPJ s *pik n« 
man na itfsvttn lypyiiKiita'iK iaip p»i "a DD^*iDpyDTfo*n 
osn .onwo^p oyi ]V2"-\ Tin n« utfmsirDDna n »yenp rm 
nnyr nm&5 "uns .5533 pk ytD3^ya n dsu .pk «ansn nnairoi 
wt nroaga nn no oyo^KOTBasis njn w na^a m oyor .os» 
k ,5w"3 diu .oa^ya DnyoD^aya od"? injn oa"5a n pk 
osn ,-iy-"?p-iy:yD pk CT^piya .DD^BiDpytrgDsn 7jfc»53*m 
pk ys^ k Dfrp'inya dîvk epd ,5n»ua teontà k o-is:y:2s 
-o;y iyn osn nyas nyoysc .rtëainn lyisuya Syo-isa nrasn *»i 

"DWWD PK DP^BnjTB PK DVODyiK *Tia H .ÎJPWW0 Dyi Opyi 

-yn nyanm nyn ^isj i^bk ny38 .o3inyo:iK uruni w na pin 
oaitya osn pk on^nys urarôaya îvw n$i pk aarppowa 
îy^K2y: pk .nyr^p-unviB pk oîpk ,*UDäm ."uhä^äx. "im* 
osn ,iy^:yD y5»s na Dtwuyaya njn pk .pk rfcn nrp* *pik 
ri tarn* yaysD ynsn n :niKn nyanyana k o^d BBnpya n iy 

.ncncva dmp 
lyiaitya oyn isa nyoysK> asn tk pk umw "ain pa ♦»« 
m mî« »11 aanyiaïKinya t"D opmyaD»iK 5yi"o npnoontôà tue 
*5>yii ,"îko iyaai\. typteB tyanin wn i* ;n^y: k urasn îk: UP 
-83 ddk îyiiya pk ivzviv iyi .DiKayaa» dikd »iîk s t d«ïi *.y3 
3*n 5|hï .n^tDPKT .onyr in^K .n». pne k na sr^oonyopm 

".po o>3 înyi:i< î»p "^k pk 3^ »t 
,*>3ir î's^k o^i oyos Tt o;y5 hsq d"3 y3^ yr^DB sîç 
tyii pk nya^o p:y îyanan oyi pk î^ik opip tyo iyn ny^d 
k 'itk m ,iyo 02"n;y3 ,mtb iyi na iiok: n onnio» una 
-îyopnycys oy pk nm^VDMDV îkp martfnn pa^^ii yo^nya 
-^ lya^osy^ya k î^k i^-:y pk yn^ k pk tynynyn^.K o^n 
^DntK osn îys ."01a »itk ti n» onyotnya,. anna» na Ä 3G5 r»*frn-i -tfsa .U»yrDya*5 ta»» vi öbh ïyo n* ynHSBD'D ya^nayaya 
*xmtm wpvîw* "5itfis w .nnätfi m* .tywp div ddip 
-aw r.« .»mot w frBKö* .pmaytoa w w D*n5 w* 
aid 5a nîo na .onny^wrwP'5 na w5 iy*a«a s .opiyeya 
w jyo Da^nrun rroyoni m n« anaitfm s»a oyoa *kdob* 
#waw*wam\ h Jimn wtarfwn -un w vaarwm nm 
lyawws n« tavanya tasn n ts .tywa rmo to ts»n »na 
»arc toi w vi îyasn y^s t» m w5vd »fem» tàm* 

.aa^B 

-iya ^tassyt^D »na sftnraa » ï«p imm lyrtin ayn wm 
nya dît* n» tî .OD^8Wpyir»p»n DD»toni « ne i]rum w$ 

-KB pm n ta^a sau \"îx "anr* in» ,îyoy*Dpy y^opyo yooany 
-nys h tyn .ttfseyn TO W n »W B»:tf>sntaKB w:&*nu 
-p^a .oa'tDDyayaa»« D«nan«nya watf » a*» dwi rr« 
toi pa*n « 'ne nyi »a tyasnö taa"5 îsp dw W » ,btd 
-bbtip yaftm tytee n jErt nyi n« taas-ip-iym^i» iya^Tta*> 
-aso iiru. DD^^D?yD-8!28n wtom njn .a .s) taaayna ray 
tans- tanyt îys .awmy yrtfytn nmm (nuanp ya ,n î n« "~*n 
irm pa iyi8v,ya dwot îyayt jcftm ;or5i"e nam ni v* 
d*o t^a« imnv jftwnirorB iwm m&toiamnKm^ 
nya .myrsnya nrn ne îyttf-iya îinyu "i um .nwDODa^fj 
-ya DD^8iDpyD-8oun s na enyyi iso ny?»eT«a s a>ia .tanyp 
Dira »a cm Dn"?a .fti .« dpxiw m* taTB-iya -un* tyaran 
D»a onann D&n n« rn -jytaTntePitf wrawnri pn « 
-movonn yint« .îyaatftntaPDra-Dya'S yts»a»DB ow l"P omn 
om mîx .tDD^iDpyo-uDun Dyi «a uwn» ts nto nw Tvaan> 
njn d'd îyîs^-iya p^^aayan« ixnm cn^« iy:«P "nwanp. yrn 
me njna^p na orwoon« nn d^o .nyann .û"PD3"? lytaoyia 
-a» n na rmanp. y^ îy:yt .o«5yaav ypi^ra« run>» « 
nyojnBDmr-tfya nyn» ,tdii t^ysa iyDD^8iDpyo-«D8n ya^ 
.n^ya n«D nya^« ti tya^ dkm yant» ggrgggfeg h 366 t>\> öStb vj riK urtroo» iv^Dpyo r«i 112 .ira irai;» Ig 

ïWDosi^yTW yr?;y mr* i»kdw)j»m Krfuo n«u dpos rww 
tt wane nrjoäm nvw n« iîrnB tPtan cy imi ,to* d na 

dpjkw ijn ,d*u nm* uwiwnn .;;•- ötpa :— s — 

-3jn"5 vnn Jwmys jrpsta r.s wnjn jnDDmrwa n nie 

yw r^Dwo wart» $ ^ ninfi5 PÄ .Dt^8iDP]»-«o*n 

xmam vw mm va »« .B-uftmra »va ■wfctma in »a 
vm s DBvintn i»5,TB»ryn98SO'D j»Tw»»ao n D'ronwn 
wb5w m .tin trtm »a-un .w»5«n i* un wbbüj ix jwv ra 
■m csi tf*t* a»i« .nrrvrwfi v5pi mn*few9 c<; « b^bm 

ä»»»5DTW 8 1Ï fltim»» 1W3M» BTB BawVB y»r 

.m.s »'X83-TOSDKD wanânn k p N ^h» Binmwn jrJim 

"PN B3'>5 Mm B'J TT (SP CS? DSU 1-2 JPBKBB'B HM JOTÄJB'iJ 

ta Ï--: nre^m iwum imn on .r«a c»a »n nr»»» 
vi B-n «w •,«,, .wniw* -amnn pw vb nagn iPBavfe 
Ö»m k bwi« wvjoîvtwsron* n px ipdc^po* d ,„„ 
Jiuanp W"i tiK BD'5«'.Dpj;B-ij5sn tw? 
■am hb t«»k mwnn ww pk px 1906 m* pr 
ein na ;i« »«n »jsbsb na -s-»- s ,to»b'5rb wsowanm 
ftna .im b<b brvpm 7s^ «n B«n ms»« .ai?p «m 

« W11M PS t»?8 -.1- 18 .BSPBBTBB'nS VI BSP B'IB (»I TT 

bwrr. TKinin in t8 .ij»pkw bp«5 nn« s - m tJR j . tnB 
fcJjm iv^nv .wbb^8ibpïb-sbwi ja,*™ na iwjron^e- 

.PUS: StSI I»TJ^8B H «-; T18 T'8 OS •367 P ' ^ft^ga y^cpyp n r« .t.2 nri "3 ra .ihsdbw twnm wn pan s .stf» 

n t'yp'ttM** .îso û"3 wk "unyiw .5sa Dytfmu"* m 

-WWMm ci^ yrtuson pan'hBnn'a "un nwmw M'Sruru 

pn vw ïfcp *rt ya'5 wmd nyi« waorf nyi n« dî^wd 

•-»ya "îyis uuwwi Tin lymsïnjn uin iyc ysftm (vjbihëb 

,yosy5 csi pk orriB »wtD"5 jrrHMW nu îy-nn »a juive 

Bteaanp »"payetfyi si» m i«j .dpdbd nynaimwnx "un 

-mm n iyi"K **u m* ^' D -s " T " 2 Bn,|t TD \v:v:v:v2 

jpsnvBDn nyftnbpyo lySs^s: « pna nyjyo "3 JrtÜ 

rors p:t<iy: ayn "a btïvw *ina ySyiopyo-sosn ytwy h 

S*d5"ö urasn lyme yrft« .ny:y» t^o "\v?rj^ îy^yiopyo » 

-n« -on pk utf onrar wnw Oyuya^a ynyintya -unutt 

.5n .« yyo 

.njnrp V33i^ ix »uro y^tDjfrvya n 

•-WW8 wp uu"J wnm h an* ftrB"ira a îyasn îsp îyo 
s nsns ,vi n»a pwmip wruwa « pu Draw trtyDPy* 
BWi j»w"o n wdk iw .lyw vw lyan^s y^Dpyo ^d 
isms .ftwi n a nyaiera} muran y^jyo s nu rtfwa n nyis 
-nwa ^ »na D^panftww nya^wp isn pa vmo^D s pa 
■n nsn p^k vu nyas .rômatfim ty^œssa rasa 8 non 
nw& vi to^n a'TtrDDaySe'ya nm yofrn "a »ty^sa ^d a ïynyr 
vk î8p nyanjn pa w-vv vw iw ay^a nyis "isa cnaywa 
pk isnsa vw pk cy TS .ea^nnya'K tsoya pn *ii tnyia« t^a 
-on yeroii$*npKB y;n'n^TD y^y^yso « aawan nyrtsn njn 
» iv awa iy:yr ~iv~tv pa "îy-iays? yoDj^o n ,n»K .ynptsa 
o^ï TOPnfrrun pk ty^yî «i nyi« ty^na tD^o "lypnyc ty^s^iw 
->^^s:^ % w iy:yî M i Tri* .îyDD^KiDpyo-sssn v)m 
nynrp w ano nyn î*^ ^d « «a nyn» .n ,îs .« lytsonsD .^yp 
•»Bon lynjnaitya ^ ^i , i« dt^ii iy ts .t« pnra»p ne ~\&p mi 
*»: cyn w« ns2 n»2 «n vu a»?» wia tyan*i oyi v«t .y^ï't -ySpiy-i "ubbbw en 5m ;rny übkip .d m k n y i y b îyD 
-y:on« îk jniMmä» na d«p»d*5md*w ta d^k vvi iyn 
.«p'ony 8 O > a s -i y a m û&n ny yaftm p«p»dk5 
pmonK njn .ntt*DBnyaa"K en: p»5a dîh tro "îyss pa vk 
pk îd^ ü:»"iü ny 5»m j^d^t^s pk ftjip k) kbi: y^ssiya 
5kb w*b*û ^ pk ■umytfga nyi .&:ysy5y ty^yiopyo cyi tî 
w *pik eraywa t^d^dmk pk nvahm ano-DDaitfBW g p,d 

.•un 
"Pirna îy^snso üD^yn s b*d /u£ddj'p nyDVDWHn) k 
-ûaySiwu ;g w pn pb piujtfmaw yoap'a n trs pk iy» 
Tm DTTttwa ry*:^ y:"îp rm ptfa \rm&: aunwön* t* 
^utfr*5p yprviip v\y"t .tyins 1 10 tut 5 promis ly^i^o yj"5p 
**»5 pn Bainwan« ny"rumiK wzxn .11 tk .k w5d*b yny^r 
û"»: c;n /^DaytDann trusmpj îyr.y: pk ana pn .dbkbwi 
5yD^38 unvwa rwyi »n m "tfga nt« .^y$i"c nn* T5D>teDnn 
— *pn Tteaytoy:! pn DBiK-y: b*: tf'â* lyasn "t— -nyoïna 
bpjib .rn tya^ri tyv:.«: cy- nrrtfnya omn *n$a »n wzxn 
pk ixnna rwypDJ« rttf^a"^ ü^sm« mm w* "iy pk nrs 
-y: p*p BKny: tr: iy ökh tyny> pn pk 5ko p*k î>>p .tmpd 
vt ny D«n rpwDoatfw» lypnsöff p»i a^iv .UJP"ttra-Döa*5B> 
5 pb ^n^D yj"5p y;5y*:"K pk Da*5*Ufa anfaiwi 5ks5"d 

.unnir 10 TU 
m pk D*n îs .öDiKuya ann;s pb -tfsi &«n iy m m» 
-:vk ty^y^ v:k: pn an** iy &sn .amrDDajtfw« ny^wujmi 
•amsa iryî y: un« ,;y^B »frsj»M pk ,î*£a bsti iy .Bp'nyD 
irp d»t .y^-^ t«5p 8 wwv: p>k isrou^xariM idw bepû 
.Tt ^v Dpmya ûD"5 fc ."yr oy pk d , " 1 ^ ï^i *pnt övyry^pyr.K 
în^ »Di^atrYK-jyost b % pk wpviv ik snayanon« ojnain 
p»i .i^n tyt2D:y^p cyi nxavn narjn ^«r nrp dkt ^tdkj 
üniw ty:yr lyE'^ns y^n iw biwftru$i*Mmya ye^m»D 
ny pk ,iyD"ii ;yry: ",v p,b ijtt^«nwa« an^ *naa ,:i:'y: pn»or 
.îycnynyn iy:«p « ti ^a îik îyrnr.yz iv ti na ûi^k:-» ok.t 
dh^k D»n ^«d»w nyan«n nn pk .ty*£«nw a»3jni asn dk"ï c:n 369 yuK-Knuxs pfrnPpgP »1 « PK îik aauruw* îyiymyj k pk iyaneyaa*nK p*iWD*a 
nya pa iWH&ron pk vtfw .D"PJyj»^w*un^ nyss^sa^pyta 

.aatfö"nx 
-DûDy^ya Tyaarwayat^D njn n tasn ïss ly-iyia» »s »«3 
nw « nu rmrup 16—12 na wîw* n*u< Diaynya m» ano 
w »»aftw^î pu "W^pna Dajnyaan« v» djvk lynsn û"ï ira 

.un 
-yiDpyo yiy-us ta 1 » DvmteDtfp $>»öoas pk onsnyiya h 
-$8 hk DT^siDpyD-sesn d*d np>y nyn .tyoyD^wrwaii y* 
nono .np^naya pk DPJrsrcwiDWi tana tw nyns .y^a^a 
.•ana'p »in« 5«döb* vi tram ryaawa vwtn n 
-a« 18 îyasn «nns rs .îyD^yi toi un ,tw t^cyio oy 

•syfcßi* y:"5p ix uu"a ySyiopyo ly^soiw 

njn$ jnoynJDi rrpn ^ awa ya^ûaytopa n 
.(oyûVftPûDjD 

^ftrôttmic pu nyrpyn .antraaajtfpya iyB»as£$nta8B 8 

■un ,:n:"tsny ytass 818 tD^a D^aayny 1 pk .rwn *pn* tD-ijyiiya 
-«mr: cjn nD t5»w Ti tacnyj nrn ta^D nypnya-Dtaay^ya 
■M cy-r ryannsya « 121« Dftstmu 8 *pik D"nayay&ya n îya 
ny-iat dvk'tdkd) Mwmw^ na rrôiys d5k "iyis anta"Dtaayft? 
nunm ojn jjßmmaK *w »kti dvi nD n* .6^38d»dd^ 
-^tk njns va'j'iaimv «a oaytaoa^o taayayaya vk nsn an» 
«1 ryait ,tanyBnya n« taafctfyaD^K anasrani .vïîvk ,\vv 
:r.o 8 "2 îwv ntf'B* nyn pk tao^nta ny«t tyawa «i îik 
■ya .pwioaw pk lyanyiyta y-uriw tyxnas "i tvtiq nignn iya» 
nya .Dy:yD8^y:DMK ny"t lyannaya lyaa^taD'yi ywwm yow 
-yan» ta^o tf'i» .tyant ta^D anta lytax^nya-iya*« pk oyayamn 

.îy5a*ia yoma yara* 
-y* ly^as^ntass 8 nwi .tytea î&nsa îy:yt îyayittaoynaia 
anTiipnyo .p*5» nwi *k»i« nsa nt»5 Diajnwa pk ano-ota^t? 
pk *wwt] »Dyp^snp iwtav 8 ,npn ya"5p dsïi ."aiyn î 1 « jwiPD-Dttaptejw H 370 lyrv ,arn ïvtf? ni .rmn yiyoyi: ni$a /nu anyamya .ryi: 
iv antrDDaytoyji "ttn .Tftmsui îyugu'K m n pu mp p* 
-Jl«d vi ttfy-uBn in*« »a ma -jjn «a rmss -nn« T <tt n pn 
-wswbmi k iynsn iv d«im a;yiy5 iyo yitfyii Ârn îwjni D:yDD 
.onstD^p oyi iypy^. iv irnj wm 
?yj»p "dho pa w y5a na nmMXPtanv. lyjnm ny-r pk 
w ya^pjn» p*p w: ivnvnvi w: p*fc nvrjü^: k t^o vo 
k w uûip oy tyii D^cyi nn k — ryanaiya \"p d>j pk 
ryatfwyD k no ^ m n >njyoamoya .rn*n na uiw»a 
pwbb n pk .opjiruifDv lya^vyryj « na ik nK 
-«?»nt38B nyn ns tyonsa maaiftOTJUi n na yj"K 
.antroûay^yj rya^Boyo oyi pa B»jynjtfanya ny&nj 
w* pk öfiyi dsu .yust^aa yaiftwyp n is: r* oy 
nya « d5b D^ysoyD^yj »t osn p* ninn hm on* 
TW"P npn yD*ru cpo y»D»n*D nyi »2 onjm ,D:yB&ny .ryama 
pk b>j "arun Dnya&> .ojyo^iiï :n»n n-o'j i^bk jamroa p*a 
mp .Djytsm ,pk d*j dw iy &ws ^ nn iKPni* -un r*p 
•tm»npjinp yaniypyo^jK îyj^n pu o'j m-id p*p tfaa *-? 
-j'p P* i»a tD>: o:n .p^oyooy n un"$ «a-un ryp wyooayn 
mnyj r*tf ü^d ikw Din nfi ^nrmya n a«n pw iy^ D 
-5yryi Tya^twy» nyn nsa pk oy^K nn k iya» .soyo d5s 
k &*n nyyy:^o s «uns tw™ îs »ni ,ny D yn 5*a -van-naw 
nyraw d3sd ny ryn "un"* .rop » d>» lypnya lya^ûay^yj 
ipn/imji pa nip n nyosn^K y^na üastyyn pK ^runa k 
^a .«rate D«a tD3"5a oy^ pk ^^D>Dy; n»:- nytD«n üDyna 
$»&y^» v* a»n ty^a y;u«n n pa ryoyvms ya^wanya n 
üDyuiK vrtwn tan m lyuu "op^nni un t» .rynyry: 
«1UK pk TiDo cyn nux n«: ,öD'o«n«D oyi nux d>: ry;y^y: r^ 
vm 1 ? iv DDKTiya ::p iyon» nvi ?ya»n- ya^yn nyban Dyi 
*hk »amaiv ü>myn d.tk nx nonsn 1^ rnn«' rwnw p K 
-y: ö5"öwya rv « tD>o y^-iso nsa ^0» T ^ piyö ^ Mnm 
C3,^k ö»n nytsan nyi nya .nyisan aa»$0Dnp « pa mm 371 y»J#¥no*i y^^Dpyo n n ,i» vx um tsnyj dwv. :ny ü:»t tD'iDia'yjo^K ninnri 

D'O DSH iy Vl&W PHD 182 Q&IMi »t 3SH T« ,yj"D W PK r* 

•ikî nya» .wide> h tyo^yaa^K DPfeDga urrotfoftDio 8 
tr: $bb p'p *tik ny ssn .DES-ia^ya d.ts &sn iyo d « i i 

.tywöanya a:ypy:i 
-dsp pk yüün$o n um mrus tnyu yj*na n .d>nm 
■un ne &tfa dsi n« btp*$ dsi îyn stoyi .dpik» b*o dvtoi 

.(dthkd nyt) niun n spw a:iyn ?pn 
-p:*np pa n * * n y v j s : k ikikb •nw pk oy 
y^s "i îyJSP vo nws ,antrDüay5py;i pa oyn-iymys yoasn 
yaftm tmiw n tyj«Dryi ptfa îy^n tû .tyjyayionK ta^ *n 
o^d .îyiûKûsnyna yo^iya pa üjyiy:an« vfcaySw« urum 
-5yn y:y^ .nyD«u .toi« pk û*j lyaSyn *pw urrotu* «i ya^yn 
jnyu» îynyt «i nya n«: ^ynyaan« Tfoaytoya ww\ ya 
.yjy n&ns :ax$tfietp tyasn run» tyu nyis nypnya s iya*n 
oyiyitDy;:» wn ts twn w D s :ya ny^t mw"j n lyasn yaîw 
-d^k D^ttD^c- lyjyt Dsi nyas .11 .r» .« »na k pa nyaiyp 
-5sa nyn .cptany îy5&n«;< îyav'nyriyaia îs pa lyopam 
« ,î8D trDMWi 8 : i^tDonyDPsnsa vik pk 5ga iyi:y* 
-d^dmk tsaynyje^« tpta&ftm tnyn .nyttfy yttf» pa mit 
na: poîtgng pk oy^pyiy twnp ny .mya tonyt ny iyii i$: t5 
ou 5sdj"p ny û&n mie s tro .d.tk îy^py ïyvÎD .?yB"i Q"a 

.Ttoay^yj iyay^ twspyj 

-D^yy.t^a « pa »nypSyaya nyn 0^0 tD:ypya DTjm îv^ îyii 
-irutt 8 û^ayi ly^nopyo ayn pu îynyt-iyi -^a îyo tio .Pili 
ya^a^tt n pa ^^ wn: i$ .«u^ïny yynniPTïro pk yixa 
-»^ yrr»n n .oanyaa'w pn^o^ nnyr •n^üay^'yj t 1 « D^yawo 
-ifrwiwiw« ^ î s h yp.^f 5"ta ^ is a D^w Tt opm 0B»?»iïn 
B pk ^1» ^d « inertie pu ynyna« "3 :y^8an«3D*ö nya p:irw-OMjrtttrpj h 372 tyttfyT tn .1/3*5 ■WB]n^3yj:"K "iy.B»a*Ds rn ny-wj nya^î 
:iynypnya rc "i b*d oniuDPsi *i nt ::K?nya tyopynn k pk 
pk Sacras pk Dy:y*D-Dö3inyB."K yyyjwo yan'Yioa pk 
ö58öB08~D'y;n55>» s pk ,iivp3 .ibti ïy^yiDpyD Bnwuftw 8 
nya /îyrioyonDBa» « pk •n^jyiiy: ,ttpyiy;anK tjik nus trum 
cyr pu- »ypEfcüD^ pk iyü"t y^K .onsa Tytrp"iyjy:iyn pk nytny* 
tt «Km "un .ynûDaypKp n : lysy^-Düsy^y: DD'?3»n 
m*oBnvDMK tï .»rv* pk oypvKï "5mK53 ö'ö lyvisivo^K 
nnyo nyas .Dan?»*!« Tteay^y:! jhfi phä pk ö*ip d*d 
k DBHDi^a nna tyso't? pk tyD^B> id^ptw dk"t ,hhï5k pa 
-avjD .wanga ya'to'nw ik oysy nyis DKtMye« ly^yiopyo 
-5>*n BPns ypjgip jpdd":i .ignya nyjya^K ny^r iy;ypajK Diyi 
nya mrm ntfa iy:yt "î tk ya*5 nruruimp k tana t«n tî \m 

-JKW .11 .T8 .K BS?. tD'D Ȕ'DltDDnp d*d ,onD'p o*d Dm^n 

Dy*î8u:8D yp:snp my"ï pk îy^fî^ îytnnya pk uroagttn») 
îk lUnftDUK nyi na iyï"5 vt>:*np 5"D ,y5si wnftnw 8 
nyi ,ty-i8iTya ny::Kii^ SiaD^D^nw tyjyr "î ik ,iyny;:Kii^ »n 
Dm tyDuyjnv »! «a iyo o«n DfrmmH) tyasn "i nyn îk /w 

H bvd ttfyrun Dan ypjKnp nrowi ot ne y:"» 
Tioa Ö38J r«n w* w dip tk tk .nKromfiD'p vq^mw 
;y& »as y5s n Dgn to pa îk .nypiya k -iîtk b*d rya«n ix 
tJMTDM'ftrô ayn d*d tysnw tc n ükh iKa-iyi tue irp 8 
tir îy^yT wfcm .tjto'P *iytmn:in n ."nrurumw top. 
nï îynar.yj w* pa nyoya^ pk lyis^ya tyaK^yi isik ayi» 
t:yii n pk lynsiiy: ryayiaya td pa ,oy DD«n .;y:yr jytDMW 
onyn. n pk .DiyüKoy: tbo unwi l% i pk ü^kdcjk ayi pd 

-ko nxriK35"n k pa iyü*5y: ûkh yatyu ,yp:»np ynyiJK ik 
^t tk ,B"D«ny vîpyw nm îyiiyj oypK^K yin*K nyn î*k ,y^ 
-y: 8 iv tyüyny: r oawya n o»n dkii iküpsi iya^ö*K tDKn 
ytî"iD8iy tD^o 5ia lyiiy: t^k ptkd^kb "in^K .lypnya-DDay^i^ 
,pyn^ t"K î*k iyiiy; n t*k ui5«n "in*K ^kj i5*aK tk ,"unto 373 yuttf>$fre&9 pjnopyD n B^npiKip -ippk 112 &"v "lyvjKa ly-T nya tun .tny^sw ^î îk 
-sna Tya^yni nwiyiD^ s -iyo:iK îynsr.y: 8rttf*nyj n pk 
nya^K wnn s "w omy nie ,Mtf"Da8 nyrnrui* nyi pk »an 
st uo m^D2K pk Dy ïk .nmrm ön»y:i p^k n &sn »u*5 
îyjyr ya^yii »îyns y:w tfiaK .pynî? wk nss mine p*p 
n fcnopyo pk y^o^'^^yn h tosbpi* îy^Ksisj ly^r pk 
pk DftgB*""iis ,?:k-,p roD": îy:yr »n nya ,tya$P .yoDS.Tp 
-orna ni irraanK vi pniarD*** tue opaîriy ryöD-tfm ayr« 
-ya n pk tyaasasya ik5p omronya tyo îsp dsi .Dyp&'tPQ 
nyi pk ïk ,D?sa nycDiKiiya k pk oy .DyjKDSS'îi wutn 
r wwi .ttfwwjtrwïitHD k na «i?"oa«"îirmB lyrnnnK 
ya^yii .tyma yB»ö*ny na o^anwonn ?»o y^K Dnnopm 
in "unw îs »n dw fcDD&s tk ,niK ,"t iyô"x> pk tyo*n 
Dncnp .tyaiiDiSDiK yoyjya^s ana'K d*j yny^r riß ïynymvD^ns 
"■"! ans op^aya rruni 1* d*j na .tnypnya nyis ..n .îk .k 
-as nyn na .t>ainya"K wto^d k na tyanias rtfm v~w 
n na 5"û wwpm nyoDjna iyi pdd in» pk nyas D*n nrun 
tyvagaj'K ayea nyis tyvjttajw SyiDpyo tyma ypamp :pûd"* 

lia ::iD^^:ya nsn pk i^bk ,tivi Dnya tyo tyn .aiypiya. 
îy» Bhînii .DteDrog twjipd ayi na aatf"öatnyjyD n ,wn& 
ypy^üpyo h riK D"pa>ö^aa"5a y^ai? n nya^K tripmiiwiyD 
-••^p s ptfa .iy:yn ypjinp p raD»j y^K toysa na &"pjyt«£yias 
•nn« ,cp:k:k d^q ti oann&ya pk tf»DS"iy pk »n na 5>sv y: 
-ya lyttfKöt^K n nyonK y:y^ pk) îiDinya y^üOKnynya ü^d 
yoKD n nn k .OyoyvDpy y^yiopyo rorvenpa d>c ^n lymna 
-^oaK y^K tD"x nyiy^ iv Dyoa îy:«p rtyaji^^öas ywornnjiK 
\"t iv «aijn inK .iyn*ia y;;p pa i^sk rnyn »airya jyai$ 
k rwwn n tvo tû»pa^;:n*pv î^k t^j nya^yn iv ovyiwo^m 
-:yny^ dkh ya^ii r j .m p^vid .pwyöDios ya^osanp .ya»' 
b^ifiDram«jmvD nyamv cyn î^k dkh .oid awya Dsnya o^sa 
i^sk raji^'oa^nyayo yvaw n nn îy»nni n or^yi p^k 
-ya û^isa yp;.Kip n pa »an&n t^k pk jrDwnruiM n vin yww-Dvzyteyi n 374 ötpkök n pk tyajtf"B3K-nmB h rx nyn :iynsuy:i ö^Boy* 
-:yo h ni pikbp ni» ByoD »pria y^osny n na tyufttPJ 
-jyo î>"B nona .bpke tyinm cyi *n wyia y« .onnBPK- yatf 
-■»ns ypjmpTDD^j n ne aiunanK jfànopyo n îb lyanfti iye> 
.onnapsn v2^:vd na lyanya h us Dagnururi) Diyii \v 
ib>&k Dwnwa n« i»^p pk tus» iy:yt hwbd wnm n 
id s vi cu'iro antrDDajrêBW mo^m nn ts .tyoDyao*: 
ano-DtDay^y: nya^jyo *un nya »n'îtin tyonij oyi pk tod 
to ni .onyoJwnMyj yöcnytMiK n pu bvdp'3 toe pk 
ktk ne wi« n rya^ *n*i inn *pkb n« .irnw nronna 
si» na "Km« n iepS *™~» mn itpkb n« .wnv: wotm 
-jn"5 pk cynsüjKs y^yiopyo n ne u*unD*m mvänntt 
-ye «a D"prnn bïb .Bnypiy-: .na pk .ma nm na tinxw& 

tyB"pa>5ö>B:y:"K y^yiopyo ys^K^rittss yooroani n 

: ruytfva n ty:yï ypjmp-:PBD"i «a 

M K D M K * "1 ' B 8 D) y'J8î28oni/ Cl 

îf^enns >n lyiit (y m n 8 fl » ' j 
•ony^n dh Ma nipnt2dyû 
jtbipk wa an o*n îyo Bpnyo ijkdkw îyrîsi on — .ana 
nyn pq pk D'rôrittB -wwyiïx ïk na anru* û«a ,oy:$o 
"îyansa s dî$ in« pk (:p:pï «a nHnvo) .K^ysyn jftwo 
m>D"a srurug ^a i:«:bk'^ lyrijya^Ta njn« wwnw 
y^yiDpyo .o^paa^ya riii un* vi opm n .trô»npjinp 
-jkp h .ûpjkjis nrttpjjnrauVM îk tivi pk na-5iaa .îyoyvDPj» 
•iKnya vc nragn Dn*PTB»D roc jpjtsog&tro y^yjS'xiD^oo 
jptynBDjna^n ny^yiopyo ijn "a nynna *j^yi 
î i k y m y n ü d y : k y * y i d p y d » "i .C2 
k na rtfiys n .nana ,5sddbis nyaK twjn r : y o s s s » k 
yB"$B3:K5y£ 5"B k na pk D»pw:»Ëffyrjm na -hmum?!* 
"^mKB na ip?bkdp yrmyDyBP n na ni 013 ntic rtyDjrc*na 
•kikb nyj^oya^K nyi na anmis c"2 .Knuposn y^:yo pk on 
.o^ysK nya^ûay^ya TOnàtnsn k ^goDag ti bpmw: Dn^ 375 jr^TçntsBB ytyiopyD »rr b*b im» yiyessa^« nyjnjyBB^a « wn lynjmnya pk yaSyu 
D M a ^ssoas vw DaynD yraSytD&n .nyosa iyûa«ii^y:ax w 

.op5sn$p5s 
«■ouitfganfa -uns Trôna k na nrntf dsu ûwrtro .(3 
-apy v5v*.ü\>yo yBoa^pynp n îyny;yn iy:«p y^ss 
mpm&fi'W *ur"n?uw vtosrfrai Ssdbbs ty:yr "i : îyayv 
-nn*w « vw Knp-ttPnD cyn nrawa na ttrmwrpB "i iw 
tVDKtma wun cyn na pnno>w nrtxrt'tt ayn .law tya^ 
jvfxwc *\vwrtm » na an^a cyn pk yb îy:y:y;yn apesiy 
ii« Dynmwsa rtfm wy^^jn yarrenya b*b ùvrtrw .wn 
n pk ^Bas ny ünny:y:yn .ö^poK^aiv nyB»B«»a k o^d 
-y: pk aitfnwnya p*b iyo:w .oy^i» y^yiopyo yBoa^nyvw 
n*n ytDDona »i ünyny:i iya»n w&5 oycyu ,nyjyaiB>B k tyu 
ny asn "mjn : ipm pb « T»a lyBfonpa vi B»n nyrtfyii pk 
-:ik ryaipya B"n ^tk nyaaisB nnw b^d lycanv mu yons im 
iya^ pw p* lyayftpy; yn^a b>ö pk ny ?s ,b2ss p*i nya 
-y: nsraasB n ny B$n n$:nyn : Bamako fwopyo yn^a rw 
pn b^d Btfa-^snBDjyB nn*K vzxp pk tyB»oi¥D*w iy;:ixiiv 
-jn nyay*B 5$ pm B5gty:i Bsn asn .typj'iBiww ay tw ryasi 
ycsD ara .nn ty^^yn k ryas^ya ^ rtfua k pk tid iw&Fftn 
ny?r is npjnm un na r^nn asn rrunrwwMW nw ny bsh va 

.»na 
yrim rynymya tyrsna ye^oypD« ry^Syn yny^n nnn 
-pya nyBys» «i na ,iy*na yra»tfrBa"5 pa syp n bwipb 
ty:sP ya^ini ,d*miib>b y:y tyrn yaany n .no*rDB*B w 5yia 
s rysyas p5sa ayn naa pk ryBtenya rBannsa ny:iK'»D ny^i 
.njn>Dn8B na jra^^n pa 1«: nyns nyBD^: y^sansa na yu*2 
Jsiyn^K iyD«:yj D«n nyaftm.rtfa jyona .? BannyBjw« n«n yx 
-îxnvi Bsn.B'TPs^sBi» aanB» tyiiya pm .maa îyBDyn: ayn 
PM ny t:«n D*«n nyn pk pk «wem y^nypB« yoDBnaa n jyo 
nn-N pa Dnsn«ayj .tsrnminn a5sn n ^b5«b »tyai^wj nna 
ty^Nn^ ryayBnya m pk ryaj^nasn y^yiopyo yBoa^iB» jn 
nyaiBfo pm nya« : Bruxnimya ma pv na iy;ynya cyn b^d VWWe&nnts h 376 üb ir«m w a:yp-tyi naa raayp nx »nur juya tyr,ya t^j pk 
— îvwd p*k nx: »D^aya »ne nri ni» px »n« nx lyöom' 
h d*d .lya^a vvn tya""itM« wp tyo .tyaitftMK iv on*« ns 
-jxaya iyum dxv, lyB'w^ymsy y^yiopyo y^x ne lyuny-i^ty 

.oiyaipc yam« na iy* 
jys-isa yt3Dt2Es h ne y:"x lyagonyï ^is: rynn va lynx 
d»i »lymfi ypjNip-j^D^j "n ya*5 nypugfcnBiiB nri ns 
-yroyn^ yny"t .d ji ö d ' d ■ n ï : u' e y^yiopyo 
h ans Enu*3D*p önna y>*iîK na tynyn îxo x *ixa lyàvo 
px önyr v?:^? h .oy*iMM'¥tfsn nx oynxajxa yoon^n 
.DUDonp ny-x auyp « .a .* rx nyoa»5w in 1 « îx ,ny:wo in 1 » 
nxa ,na^n « -18S nyiu ,n?a 'oiöonp "1x2 vi tt5xn p^x n 
nfon iik nietfn y-irpx px .11 .îb .x pnytnynyarttfyii « oysy 
■W x nn^n on: dxh iy *n ,tî jyny: v$i"î ">nyr (Dynrgro 
nterrDftp&ya) d.-px d5iTS Ȕ .&ya px wk t^s d;^ "jupp. 
-ya x vin id'o ta«n ny ni ,vi îy-ya v$a"5 nnyt oy^iu 1 » 
.dîxjdx îx in» iyns Dtâ vi o:n:y *ud;j*. .nypnya-üDay^ 
.d^ Tin Tyax ryfriya nypiya iyan«n nyi mû lyDgtôinn *i 
x tyt:x:s£ pu üatn» m îx ,nx uTOukiip n îx wnJi n 
"iv Bnya n îx ly^ytDsnsa ûvbm vi ïxp »i .a"5 im* px i:>i> 
&xn iyp dxi îx .pu pyismiftin nyanm nyi na mo -îyi .top 
as n on«: iyo ïx ,oy tonyaxs iyo îx .munis wm «a iyo 
lynrn vtfvv avvvvcd - nyr.^c n iy:yr ^xv x inx .11 .îx .k 
•y^Dpyo nyi na DynBDJKfi yi^^x^xn^xs yjnrx cnx r^x yt 
.DyûD'D-tyinyj-^x-^yy Dri na yny^D ny? 
°pyD nyi na ly^^^xnürcvx yvwo* yritx »11 ,Dryï jyn 
y^yn .uuu^a na DyTxö:xa ryaw^ya puvftcnDW ny^jna 
Vi «ni^ararD ya^yn îix rwraiena iri^m x w ïanp cyi ïya^no 
(oynynDDyiys) ryr^ nx lya^Dnw yoBKnpamp yrnx d^o 
yrî&i n px ?y5'a^ ivoi na oyni^x n .oy^xrvi^xn n» 
-x^pyn yp:xnp n oxr, ^1« ,id ^ nono ,y^xn ya^mw x iy5xa. 
^i> nn^yo tD^a rx Dy ' ,x D^n^ay: bu tatt"p "î lynxn ,TI îya 
i^p« ^x .îypiyraya v^a xt i , os^ .*wii ny»i ne ym^x tK 377 y»a#$nB*B jfanopyo n npB na D-isayaa« ^a nnyt mat nyi dwï ly^ayo yianya "3 
,iyoB8twjn"5 yny-i;x n na m du nts .yfriDpyo h ne db^bs 
■otk rg nrann îy:jr^o"tDD^K nKîyaaiDannya y^sa ^d x ns 
D5*oyn tî ryan typayo .o^myait yDtfsoaa ïx ni tynym 
tyayii v\ DSynasn t'noK nyi px nyn .mjnen^wa nu onyaa^ 

.trat Dyi na ym^x îx .aatetfya x 
iWDWD^wruüaK y^yiopyo yDD3^p'5aaiK n na y:"x .(4 
.DDimycK y w » : « 5 s n » » & nm d'W1b>d "3 
„oanyTDiBD y'ncx jy:yt ty*na oyeyn .nyayn »a D-iy-unya 
ngoiy ny"i dud wny Miaula "iy"t *pi oanay lyt^yt du 
n D3inya"K n d5w ryma ypax-ip-rao"; «a via jjri 
.onwty ^3 D3inya"K n w« pk a*YmiD nx :jtfm ys^pyip 
px D"p"*KMi« *yi ne nyaipo h -iy-is nyaNPD-DDainyB«* n 
TtëiyoKTO Oyosi^mya &■; .ty^yiopyo in« n«) iyDxn"myD 
-;ix jya^Du^ px .tyanaqnK potrôni n re dip cyn dvb iya 
cnyr .aawDBB to«5p tw^d** px ,p^a s px ,tnmi iyan5ip 
»na n .d^pb^bb D'ma pn iid "îypnwa yrtt"-pnwiK„ ny 
wöbp x i^bk ijn»ffTya w na ,rrri3 yirrx y5x nruanug ayo 
nya« iki di&> p*p »D3inyB*nt « îyva jyp osn ottim m na 
-yaon** tnyn D^payr^ya n« D"pa&ro5Knwpnix .ou DB^yn 
.oy^mDDya .ganwa ö-,yn n :yiiDDDnpgft'n d5x dtö"D 
todt^d iyi m» Ssddbs ,Da5*snyB B3x: n« a&u .oan^ya 
.oa^Dayriya vjzx (wyo îytam « na eronu&w nyi px iktok 
rorpcnfffi nyoai« w« a^yo» ny .Dïiopya i« Dnon^tra 
! "y3^„ nyo^n nx wtiKWi nyi a*5w oy^x n» DypaDxa 
Dmat? "a n« .orna nnyï *an"5 pk h£kb yrn» ns ^x n 
,55a nyoTByaa"« m n> oyoa dsi pic 
: wnynDDTiyo »5yiDpyo n rx ,^i enyoenya cy .(5 
H3o ,.11 .T8 .x DP5mDpyD-*Dsn .DPB^Dya .ct^stse .Dt^isD 
w^pnm "a 1X2 mu n»ip ,ü-yiya tyann :ya»n td yo^yii 

-VPiv n — D^y3yn3iy2 y^yiopyo yoDs^pyity n .(6 
y3^ iynyn:ny3 « d^» îynyii jyDyD^8Di»aa8 y^yiopyo p&ub»? Wie Dttaytojw H 378 -* * yi?'5n»D na nya* **aa Sâvn* iid iy;:x;y2 
•«o wtow ttf nya Dy lyoyn "3 »tyBoyo .tnaa lytsun 
nyû Ânaya -ly^eyoDy lya^t^« ,tw 5»cö£8 pk ,iy^^«i 
-oya jp$'D*ron .tisd -lya^ajy^yi .Hruwnru'P ,::itb 
iid ö"3*i« h ry5«a yoM"D n pu iy:y? £2 .i .« öyu^aw: 
-yn Diyuuyn .î*o**tk yB»58"i8D na v*aytDö*in .nrö*m»K 
-y: y-iy-ux l^d dvv^bssp pk puprotattiiv nxnn «ni d^sc 
-caay^y: msrnyrura'M m tr» "uns nmwrvrB &ai$oa#» 

»in& ywn ö^yna yn^nss^n n tïk (.7 
lyasn td .(ymjsasB^n y^yiapyo) yiyso ny^yiopyo nyi pk 
n pb lyoyvopy yB»BD'j8:« yayi^ay«"« n nao traiy: in» 
nmn «t tb .^"nya^K ty^yr nrnn nrai .opn-usawn 
7ns lyiyn "? ya5yu na .lyoyvopy y^yiopyo mn'miD nruicatt 
f»DJ"p d»i "i m$n i'non tt? pk nya «attirons* rar» « 
•*n lyütn^mya tyonay: röeynp k wypya s*n Ttt .\)vvs vn 
-maw pk ww pk ny îk .Barôva ösn nyaftm ,pn*u*3*a 
k »na p»i trn anjyasn »tytanropp ytywyD y:^t s^w iya 
5"» .î.vbw*d "vt -uns "iw yto te&pic lypiys-Düay^yj 
ty^yto^ "i >"n .iKBiyi n*j tuyasBD^ lyijni Dpm:sa*&'n 
TT lywaiyD "ùrvii yiyu« .B:yasas>K iy:yr "i ?k .naa Tt 
Tjmp y&^nyjyr. pa nn"5 "i tk .wiv: am wn iyay5 am 
.tyDipya m 5*oyp tyasn «i ya^yp ,m»n 
-^«iDpyD inKany-wKu pk w*BBn*BP*1*a rua k c.8 
tu i v * 1 1 ö y » « i y ö d » n "à w tyjy:y:ya DyD 
-*Bn« yöB«npj«ip k pk ynyDO'.n pb td> njn ,i y :y d 
■un pb B"pmam*öJitt p« .y^*ei«noH k ny-is y»yoy:iD 
:i:y: 5böbbs p« ty^jyo ytrnyöD'n «a ja^panjjro UfroD«; 
tyamvD'n» naa .^^yiyrnvj» îk m^ai .pJKiy; towm ik 
.ibb "^n ü^D ö^yo^ PÄrwa nyi d*ii ,d*i pb ::ia^pTinya h 
■aw^D yDvyty;:y:ypö^ üpjib iv bhh) "i isp ynwMKö ny^r 
ü^is: mi oyaa lyn« ts^nw ^sdobs waron ,iy::i^:t<n n* iy: 
,t: m i "a TT ryo"3 oxn p« ya»5 .^nammii Dyn ;n:yopi 379 in;»pKrreK3 y^rp?D n ~y,x Dtfai»»« cyn is: :^iyii .pmï wu -tfxn vi iyD»»n n« 
lyis unyii »na yp»iyDD»n ya»35ytn r«p .oayS »i tya^n ny& 
.»»»pDDayte na "an» d»»pdöi:i na nyooiD k 
îycntDDpy yiräytn in ?yi»»ii t^ry; »ypyiopyo cyn pk 
-»5j « na Dtfaa»»« Dyn iyö:m .121« îyn^^p n« lysiKP k vi« 
3»D3^pjrw h ix tynyriy-i ma ypnytDD»n « wp yn^ iw»T«m 
d^8P anjytDB^ia p»i »î ï»p .öiypiyB pk »»yoyxopy ys^ö^ny 
h jyi*»iiD»n« »i »ap D3»5 »i lyaSyii i«o oyi j'röwfti rat 
»i îkp b»»x iya»a5yrun pk n« .otoikii y^yiopyD yöDj*my»*ö 
rx ysxyS» dsi ,n~K .1»»« »11 d?«p iy:ys yiyu« iy:yp^;^ p»r 
»im döi pk a»* r»ny pk "BD« ,»na iyi »»a 5ksikj p»ii£»»ö 
.ynyoD^n nyi »»a m n/T»iiy:iD»nK n*5p n« *n«&? 
îkp »na k a»m .yana n tya»inyas>»i« iyo asn 5»cö£» 
îns pk oy .ö»j nyn» îysy^ m»« pk 5ks:»»k »11 inyo iyn»5 
-dj»k ryt?»D8Js:sD typ-wo» stk lyasn iy»na id « m ,pbd 
tjp»i pk iya»5 ix 5stM»»« ptfa imsöw« \yw »»i m dp>»b 
îkp »na yp»TyüD»n « îk ,iya»! »ii« up:ï2 p« oy nya« .jy^y* 
-yo yarnenya r:5<: oxya tya»5 iyo»»x yjyTKnya p« ptfa b»j 
p»î ra d»»x p»k p« ryttfyi d*j 5ya«B«p 1»« »t m .ik: ,nyj 
in»« ,ö»»p:j»^ynys- irr« n-cns .nyiyo y2*>?sy pk tDn^nya D»»n 
ö»n »i fyoyii ,cyi iya k s v .îyttfKËïr.x vi"'? myi vi ikp ,1»« 
nya .PK tyo«n *»Tiy»»3 »im dpjib lytayat? »i r«p .tny»^/: »im 
lyn :»5nyu Dy?K ,iy'a»5 nyTii .üD^ny: üsn »r lyoyi». »oy-r .Dnyp 
miK îy2'p;y îk n»i« ."»î D3»Bya »i nyD^yii nytwm ,y»xcy^o 
.tfcwo ry«^iyoD»n cy- »>n vi« cy^« dsi n»D \y:y:y:y2 
lyoii« wnw lyi^ynn n»^x îsp t^:yo ny^»iyoD»n k 
-»rDy2»5> y:»»T 112 oyD»5«iip n tyta^a îyotfBJ»»« y:yw\yz> 
ix yn»^ nynyinya « na tnynya»« .3 .x îbp ny n« .?y«ra»a 
nnyt « ,5«a « tsxnya *n»T nxa n^n v« .oiypnya n« ny^Koro k 
dix n:y;p nnm î^k in dsh y^^yi», t ma y^»nyi2D»n ysyi^y* 
\y:yi d»»x iy;y» p« ,^yv»o nyn:« r« i»« ttn»5ny2 $«a lyto^iy 
Dyn ».x ya»5 wi : 5yiDpyD"»D»n p»i tyr.y: ry^n»aya ywx 
nys pk -n»Ka ny^yiDpyD-«o»n n na \yv>y: viia t»« ^yi»»o y^s-Düzybwjz »1 380 n r« iras w nya »troyats îy^yiopyo prpnnw k etd nruia 
PK v\ tD»rr ïynsr.y: "lya^y pk »i îyn .ttfnp :n:yt:^^D îynyj 
-tro d^k nnyo nrapapaaga en 1 « asn n n« tnc x az^riy-: -ii-pk 
■3»* ^ jd*5 on« nyi"x d^ptpdss ■uo^ym d^k nn 1*6 
yn kîk ö*e dpiib .wo nny-i:« (M pn D3*5njTB «pi *i D^n ny» 
ya^ mw*? wn .unn«* y::'" 1 mmn ne 5jn»*o im*p wn pk »n 
vpk jmnrorô ptkop k vin njran ,ycnyDD";ya k tmiw pk 
Drimsnpniï îsû:s£d w ibik cy-r n j, i« »sn antrosay^yj 

jjrupii y^Ks-itjw pn 
nya^jy îk n«2 5sd5"û vin bcip tp^o y^nya^n «a 
in pn neno ,öa"5 mn trj nyaK .tpftvapa pa ö^aiya*» 
■unriitfp « imna pk DyD^siDpyo nya^jyc isn ha hob* 
-yoD^n n .antrDDasftBWi pn (pjmw) nom pviix venmMi* 
»jwfcB s Dannnya iy*na "3 renirgDDn nk ynnwna yvn 
ivûsSyn ödip ya5yu jjrusni s ,ano vi na uvram wnri 
■un pa n« vi rypn "i dwi pjmi » .îotib "a ins ryttfyi 
-an "t nn üyö^8»"isj njtëWDpyo nya^ani wtowann 
iy;y© ytynyDD^n .tr.ypnys .*ud'5jpd nyi w vi îyiytwyny: 
vjvwv nmnm pk an» ny^r >«n t^: .vtom nnya mmi 
■OPl rn y^s^vsDDH nyiyoy"!: nyi pan s is: .vrogräitB 
-s- "uns friDpyD-«D*n ddpi «i pa «id k .îirpan pn atfma 
n pa 5»d»h «DiruiniiM iwi va D*n oy .^yiopyo^ys 
("lypnyDD^n PDjnoDpjfl îrfimiP jr»^*5nnö»a yayanymin 

.îW)D^niDppD-«HD»n îy:yr 
-a*< rao": «a ya^ w^sSsnöss- "un na >"ö p*n (.9 
,yiO PDn^njfn^K n pn nrawo yteoro 
tp*db pnna iy:yt oy .nyairo p*p vik onaw tr: pk ya^wi 
îyjyt »i tk wînyain îy:yr ya^sni .onna pn ivwv ,\vu$2 
nyi ^îsj nyns ::ia&5iya un 1%: nfirtè* pn »tys^oy p« oa^ya 
nra»n «i îb ,\\k niy» x Dawwr3 ryann »m î5$ /n lynypiyi' ,n:inn 
Tn»3airöDa?yt vnnaruruii fe?:» jn^sfa d*j ^^:^p c:yo oyi 
pa «n«m« n î^k n .työ^piy^yr yom; n pb d^j i5?i: pk »n 
.îyp^win pn pb'a «id s pa .c^an^ yt:r^y;a» ^d k 381 yj^TKnatfa jpyiDpyo »1 n pn ya^ nycottfsnasa nyn na 5"d ny-iyi:*? m CIO 
-m DnytMwa n .îyoBBiePDB id s na "jn^-cys^ 
re om« ,ïyay5 dsi lyiytraiys iv moa Boy» lyDa^yj ay-r .m 
.-*n-Toio ,iy;:srv>a yjypinya d^s irpragTB n« ,ïy;o"3 
cyi .Damay"* nu onemim .lyanammi y^ns: .îyrnasp 
.UPV» **a 'n nx nyjyc »n »« td ïypTPD iya^ na toi« kkptct 
.•ttuyo h "3 in"« nrona ï|»j ib>sk ijnriB h- «a nya« 
! ; us ê n ' c 2 ^ n » » a nO * "r Cil 
ttfsn DawSyîw vz^wv h rjrn .*no n in» p:y in ^aa pk 
k BruiKiienya ttfsn ,n;y iy:n«i oyn i^d twypya lyoya îyiiyi 
nya cyn na wann nx ryD*ruyDtnyso'D n na 5"d nyonij 
-iD5 «a tyjgp "jgTD-Dy3*5 yj^oiyn îyana n .*yay5 lyöwn^m 
Daitnya«« n n« BfD*Hsa ysaa^-iyT^ h îyonyjjs îî;ld»s«3 
k ü^ypy: asn vu .4 *»*n«m$a pk owwyun ïyasn Vd ya^m 
pk lyo^mya iv in îsd -in\s oa^ny do tDsn yaSyn .ma 
.taon n iyDnyjû*o do dis- 5»i ny rnjpngn «nia .tanua« 
* uni .tDainyû^K TyDDT^ii nyi pa ufàR&yjyn« vx vwix rs 
mfcs üsn n« îsc wk Dtarptu* pna p^n «a lyoyryj pk »na 
•un tassn jy^yDsn pn na d»; nyi *pik .nsy: P^a s dît« tpi« 
na .îypiK yj"i d*o n» ïv dbii döikiw do bips îbd nyons 
-nya [yo8ô*CPDe jnru» .*na pn na tynyii iv DrDay-nya do 
nu nrayr:üiö38 >n'-nw s d*d rsnya yoa^y; iy"t lynyDis» 
•y: lyom^ay»"« -^ny* *!y;s d::*?: n« wo ï»i3jnyo^ ,ty;isr 
•m ruro» ,$an .n laitw pk B"P3«iw nyoD:y5p cyn isa .ibd 
pk .(D^pa^iraoy w*i) jhTynoDynyô^n s na iri"5 Hr? 
"i Banmi ippjotw r>y"i ur:*5eny3*K d^t njn« ::*nvuv viv 
fnrwwo ^ î^k "r d^d îyay^:ysi?ny dsi ïw oya « pn i»n» 
nrccy-ny^^ n pk nyj-iy ^j»: .yiyn:^ isa ^ î^k «i ins ^k 
-«»^p nya^ü^K px onyi iyo nya$jw «a ,Dn>cyj ayi na D*w5 
.11 .r» .n ry^^ii lyr^a n .^in^^ya ya^oana» is wwï 
anû-oey^ya n« ya^ twnx y^KBirS' ya^5»; öo n 
tDD": y^D si nya "d ,îyDSBsa»D3 id n i«a »ia^"a n tin pk 
•o^k .tD^prö^aa"^ ny^Dpyo « d^d iyo«tiv ony* ya^ yro jr-tnc-DCujfte^ i*i 3g2 D*»a îyw pk tinnyw o'd $&a5"D "uns yny-oDy:s .r:y&sB 
nyp-iyD mn ya^yn «a .nnria "a Diruiiya) wiyB-DDajfcroi 
ib nya »üiyp-iyD "d :(dto'jkii a^w vänyo* fcoDag pk 

.D"PD^8P » D'D tPOSlIX tDHW antrDD3*50W WDOPOPM 

«a Diy-unyn) qpipp urteona s ü*d i»j ny-rs D»p:ra£':D'«ä 
-yr £3*9*198 re-ign p*i ra dmn nmyi ijrDgB«a*DB 5"ö .(*iy:y» 
Vi "i rn*a nyoyâ» nya« ,v5Da*iwrp*5 v^pne* »a**jn uu 
•*,y&3^yj iy"i owpd*** oy^cya rtf*n m tyttfyr ü>j s^k 
*tf*a ;y:yr y^yii ,iy-tfyn y:y> D:yDDj"D lyjyr dsh .lrcrm 
.urayDBnjn ny-is ryrwrun .wvnyn n w>a*5w **jr**i trnj 
iy:yr a*:s nyis ;wi my. to b^ ^yD'^ nyi vi« **i b % : »t ;yii 
Ti»ot)Da?w d*d *tf*a rwmDo yrtfyu .0**1*13 jDgiw y;y oy 
wSph W jnru« -«; .ya*5 *iy«i pn« b*j wzü:v wn um 
-*ï**d nmyDPJv lytfrtErnra .Droro nne**artfr*nö*B » na m*** 
-mawisa *ur«t tro n« Dy*;sD ru***i d*s *iyna*i* ix in« *w5 
-5yr, ,t*o DW'jmetraten kîs ïynyîy: nsn vk .D**pmyi m 
y:y2» ^^« nie *p*ta 5rr**o inmurais rg w iynn % ^y: &gn *aa 
-3**11 tDJWvwD'iK iyr,y: iy:yr oy yrtfy» *pik .woibp-öd«* 

.Utf^D-DDajtfew ya*9 
-'y:a"K n» *ttn^2 rmraijo 8 "in m**n »na ny- «a 
nys^K na rtfiys » dp» ,ncp: "nsj um rix Dun iya:y'::>>py 
D'^na iyr d«d Da*nwa**5ji k pk pk usäm *h8db*is k .Dan 
vik rypvii »»anjn nnuftfori .n**}*ii na D«ww£mwnii 
ma bîs jj*D8B«d*-db *ijn na B*DB8iM*n«5 xriroma n a*ro 
-5*r yptes toi Tm jrnneut« mr^fiiri rww r.n isp 
ü^d Dijrp5»inya pk nya5jm t mai » ïib Djrn^'M — ,iy;:r,y- 
-m TWDawi iyi D^D -iyn^K d^j n ya$jni .d^ti^k ,oa»Bf5ri M $ 
-ö"o n^x î« ty^s^ ;^p »na sîb .odjip ny^sTosyo urB^wjb 
lyny; Ta »m .oany: yv:»; d^t irrmaam i^ml p« y^n y^^ 
n î» ^mc D:yüDi"o vi o^jm» .^ki in px pmc ^v^d 
y^opyD n r»K p^;;^» cyn na «nw ya^iinöerwK ynoic 
-bucwdjik î» vim 5«tDD3» nj»ys» Ü1VY. »Jjni pDBWSfJjn*^ 
n d^o Dnn^syTK p.x D7»!fja imw »i&iK lypuanpsa^n tyo 383 y'AKTKr'-xs j^jnDpyo n (î8d -un vitt nu) »na ye»D8B£PDB n .îyivDso yöDtyaw 
jranya'M y^K ö'ö lyosm «sia vi 2» "anjn tnw 
b mmn oanyayn .tyopKD «rw'mi pk pk 1908 pk 
MMyanyao^K .tyretfaitfKP 8 vik ü»n n .ny"a ytsn: »mis 
nyi2«: .mn wk tyosenn nu u'DD'iya IBW Dwwn n« 
m Esn oy^s d»i .îy^Diya pm DiBJya&^K dïpk na &sn »1 m 
nna rr.yn .tyoa*$w wk d*o ryawi ruwin îvj^p w »to ,naya 
nwS »^na y^nyûD^n s na diö^b nyn rjmyj n pk iwd 
,D>n^ .(ynyDD'n y»nMP"Ptt B>v«ns») mn ly^Kiss s in* 
DPiöeny umyi lyjyr unewd y5yj*pDyasr,a d*j hm rjnDSpa*DB 
r.nDUtröonn iyn nmya pk DBWMyv*5 y^yiopyo n .pao pk pk 
pa e^mö8yD~BPnyöDin öay tya^aya pk n •ar.ftjgn wn na 

jnnn0'i lin m 
■5iBo*irDM8iw m yyiw .tyQUOBD^D yöBKnpj*np jnnais 
15« t^nyn lyo^y: k vi« wasn .DyvKDJKB-wjK^s n« wo 
■»»npnw h iyn» ya*5 n .ya'5 nyn isa mm anD-Dûay^y: 1 . cyn 
îy^^p ,tya>vtf'aj"K y^yiopyo vwix y^yvenya m bu nt« ,xm 
onyn ryo îyaftm na yn*&*&-D:üirmt k na Bpyzs ts rjnyn 
nsna ,iytr:iys yranis n pjjni nn"5 "airi .öa>a *ay: vïpvr# 
-5yn ,iyi ptfa tnyn D:^sy: pk wdkb pk ynttajKB-DUKns n 
■ommiiKj D'îypjKip cyi ikb n t:nyo^ nyB'iK îk in« .n ö»n nya 
.tr.ypiys .lyo^BD'irttüKiTC .tyw'fi l"S pk omn D5«n pk pn 
.nwsso-D^nya yftnopyo w iyva hm vfrwaya ry-iyn ryw 
TJKDsns ktk jotfugn k » ynsDJsa ypjsnp n t^no tn norm 
amrDbaytoys tyrans: s b*d njns tyrrnya 5tfD?»B vi ïsp 
.îyjmpij yrtosy^y: ynyinya Dns iy-& 
■»yfcnopyD nyi na vtw ny^oonyöpKisa s (.12 
lynsn n^o m ,'Ptt ~\v:w «a K>v:ynyi y^jyo nyi hk y^s^sntDKB 
î^k dut .(y^DpmKiKB nyt) iro'P pk vi wn^iya o«n .îynyryj 
nyn na rpin:s pk uiayie^K nya^D^a nyn na MiDKDeaK îk 
-^Kv.yr.ya njn ^,ï r^ ry^B dök nnyt îkp dki pk f o«np«np 
"^na iyi na "Mietrnoay ytt^mttD. n .ivivp y:"?p na a:u*o 
-ypt::K .nyoan jpuyo^uw id k na tik *iy-^? pk ,^D»a nyp jN»8ifi-Döayte;M h 384 m .iviyi îkvuzx ara ."Dyp^'ni«n-^y3 y&$K„ yrun h îyj 
-ya pk pn .uro k Drapa nyrws ru lyasn yaSyii /îyjyo yttf« 
TWWJ nyjy na nmnp dv>k îy:yt ytfyv nyn» ,îyny^ nn»* 
iv BOKTiys tf'a« -uns sstnya *p*tMyey wwn ,u"np:$nr 

.tyfijnoBrD^xwysaw 

-tro yereupiiu tih Dyntpaiimwa n ne urppftrnui h 

-*»£lPPfi n« ly^js^Da wm pu .twypya pk Dy m pk .iy5 
-5yii ,a:nn^snss ■w:s:ns nyn iv vfcy piköp pmo'i« \w 
-nyrpiK nyi pa uibohot"* nyontugS k pa rtfiya « pk vd 
rytsagasya cy îkp îyo ni .n'nyi cyn pa y-iap -ly-is 02^ nyatr 
m v %( ?x pk ytnyDD^yn » iDn^msa-n'n*- WDytfg Tin »»a 
tu ryuuynya y^5?r;j«^ pk ynyan d^j jny..- .uid'DV yo*5 
îy?i:^n lut ûvo*yn$DH pn .Dn^Nisa lyjnarDvftD iyi rc 
-nya *a-un .»"pjyamDSV y:^D>^ s 55an pm ,tr,s pk û*m pk 
«tik iyi pa pk th pn lia utingKMi y:p&an n egyo nyi ot> 
nyn ,rnya inyr T^ya-yp pk :mdd":i ttfgn ny :ttfyn nyra 
M"? •wköpiv tyoDriy yoso pn pk pm ,noK iyn pk wn nyn 
-pois y:^î ni ttfrpa ny .lymsa ytDo:nm n pm Dy5« htm a 
.ûDyto pk pk tî ttfypaii ny nyn ,5sbb> ni pisbp ty:yî iy> 
-;k 5jtd»3M lyawnny n iy:yr onspisa iyi pa ann:s û»a- 
k pa D^iynyï îyo tnyn nnnjs d*3.*iid D"a Tîh"M snyï» 
pa pk tDDi5"D::icnyjnyo:i« yoniy: k pa »MiananK Tyoniya 
n ny:PK ryonyj -\yvyzv nyi:iyint3 h pa »ipiatttnya » 
*ts5&? nyn p« D"ptnytt|«yiya n .D'rôiriKfi h y^mTOânîi 
^2n lyfo'D y^^tDKpiüt: n îyasn ynyaD-c^sy^'yj nyn pk 
-j» pk nina^ .pk wyDsa h n« rvaMtiv »n ja^ipTnya^» is 
m ,ki^>^> n pk ptrn oyi iw^n pk *pw* »n rynn ,^in 
-iv pk lyrnny^n« (p^oo pa) trum niMn n. »a»t n^acpy^ 
nyiv^ ODKD ny nynK .««^îya cyn sin« dv^t iy ;Dp>D^"iyi w 3g5 p»:tgfynB»B pfrnppyo »f w tt onyoenw oy (.2 im ,2 dp« .non*») M» om 
ttoi oyiy nu wm pw*m tyasn lyftpo »raira tf>& 
tar* Wm nyas wps^Wï»* ww»»d nw« vi ûsn 
nm tu ireon nrr dptiwdwi -îytrum ya^tay yrisi n pu 
• ano-DL yteya oyn *n« tyte'o ronw y*s na uwim 
-*p n na aanaww n jrwtf iyn na uurwm n ta«nyw 
nstamys n n» um» yawa nu y^inwo yanay-rômo 
n« nny^ v^« tanynn ^rai iprn-wrawiHM* cyi iw aaip 
nya yanayo^a n *no mx n« .rayona n taramas nnys 

.rn ont» a cyn rai aaiw* 
•13 ta^prtarvi w-tinwi ^ na Mn ryawtny yanm n 
pk y*m ytaoyna ra» n rfw "ttDWi .tartan*?*« Din 
iotuim iyn ne awa nxn pm dïpk "3 .nmayS ww*iw n 
nyo .-îy^iaya n »in*«» vd nyas ïvii .a^ayp -i5*p n» *nw 
-yo nitfyiDpyo nyi na nrwrmmv » awas ne -tfsa td îvp 
0r«TD»nrB^ h n« ta^pawa « onyiaiiya n« P"pa*o 
n .no« .nyostaa»? cywyiy n dot nypwDDatfwn û«a 
-puma* "i nyas .pisöp iny? irappaw tyayt D0n*ttommn 
-ye^ tik doip otiaD'ianyoKi nyi n« -immtö w vi îv* 
DXn ns ö nv n onyaay^ya aasa -îyDSîaatf iyan»i im .nyo 
•y: h D-OTjnriyB tw kw Qin pam 8 n« nyp-iyrDtaay^ya- 
ypi iyayn k tasn in^a na nya«« an« .opyûB>yaa* irani rc ikö 
n« .o^ria nnyr pm iyoya^ ta* «aya osn û"pva h a*wnnp 
iv n:n ta' a pm .nrwnDW mto nsa tf'DM ta»n -îya^yu ,t*o 8 
-rs: -no: taas »wm n« 5y:«> "-« nypnya-Doay^ya « wiw 
nvto» n tyvi .nasoera nyanytara s n« pm "iy tyu m /usas 
jinayoK^ia rayosöD'S n pwartro oiyu n oiyoynanya 
-** ik pk prwuw tasn wi*o nyi tysyu ,ner iri "was 
.taavtasa ny^ryaa» î 1 « iy ts ,naTS .oStb y^^ 
ne d>»2 ya^ian-nx n« yn^n .y'Dixn .yonyaD^yaoi« n 
•ta 11 « t^« .5»n«p58 na uvnm -un nytaaix p« ny nyn rtrrôa 
y'-iw^ ya^y^ ta^ ,ta«pa^aynaw n« ta^pasna n .taaypyn tyw 
-EKnys pk ,tya»aayt«K t s K îyna lyayptaa» im îyoy:va -îyayo frqnfl DBjy ^ Bfyy j n gg^ dv*b ry^snsp^ on na vddw * vx .n ;» .x ry^ptf-D»» 

.(4 tarogp nyr) 
pk ny nw ano-Döay^w cyn na D"P3»5diimm»k ÎK w 
-oya* mm n Jwn y^^Dya p>r mm .DTP*«n«p* 
wyöM«o o^yi iy;yr anö-Döaytow ayn na tyutfriDPD'iK 
■«p« 0T»«y3 Dfiu^yi«^ vpn n hM DVP to« a mmtfw 
■»m ,iyraa yjnm »a tfiBH .D"pet™w™ n« D«poyp»j 
ty;yr »i nyn ry5îPayrDya*5 yoooyn nx yöw«a n mmm V2 
-y: oyn *n K 5*n*p5« na uvnm *a**v yantam n mau 
*nr«n nyas .tm*a« *» wun ?y« r«p jnraotfv 
yj"l y^ ûT-jyj:* 'j D*m w ïyawyji cyn trs ina îy^rr 
-uwod o-urmrya «i td rynta »i na inw mnp-im ya^w 

: ry> 
ns umi*m8B -un cpo cpj w nvraoB tentiftc nn 
iy*»tniR iv ö'wnpö na t1M î>*n*o na lyanjya mm n 
■oyn cyn *tf |**na lyanjyDBtfia « n»w ö>oiyn ^ ö 'd 

ano oyn nvwo y P1fc?ö ^ N ^ Dll ^ n ly >pj . 3nD j^,^ 

na iy^a $«y n:yö«nya.K .tyrumya w rorf«notta «su 
w mnro y^i^vnDKB jartmammami »amtm* 
-5« üb vpm in Pin s tr«m .11 .îk .* nrn nyn* ny-i^p 
î'k oy nm tya^yn BPjnn &M ^ öiri ^tnya j 
a*n t« wnsson yjyruKnya k nr-rc*»!! irai rthtsa 
Avv:vn n* DynyntDDy^s vîvwvo ira y*;*: s Dgruw 
-y: ry^onw k axnyj -ikdv« Dynytan « n« iya«n ya^nî 
■un lyojiK nyinyB nrww t<k unüyii lyrs jnraoffe 
-iya*K nn T * jmrnm wftmpfe iyDD;y5p iyi na upmi 
ton« inyD typay^ n:y rmri Djn ^ T rjrD m ^ D ^ 
pn uw ,ty$Ks ne ^»v n DiyDnnyB vi tâtw .D^powpnyo 
pi« n pk iy mu iyis yniyv.iys n op-usDenya ^ n «p^ 

.^nronN in»n ha ^îst 
*k n» ytDiPK h m m ,t:PK2 -on nx nvraam ^^: ^y-u 
Iw mm ya^nw ^ dwi »DBviyr$«n«Pta y^na n 
w* t» »7 nm vn ^nyB»iwa n na yorgfegDra-iyD*! in 387 yuK^HnsKB jnjnDpyD n -DK^a nya^K 1 SytrsKP PB w D"3 fâ^styi nsn tk dbii .cyi 
lia Miaspya yoay5tf s îk .îyanài nyt^K in .ynsnosso 
pk hiîpbp k iynp iv bj"b> ,nnap tis rtfiys n pk nynip 
lyr^y;^ nyi pa -no' cyi *pia .K^nyn pa lywiamytMiK n 
nynjy: k *w pk ,1900 inan pa mw nyi pk Mtfyiropfca 
nyn nao unys^ ye^DD^ostDD h pa HiainytMïK 
n îk .vt'wa *ian» wnn *nn D«n iya*pTK 5kv 
p^n -iy"t îyn^n «i Dan ,îyD^-nK vtâvwi 9000 
il pk HiBKpya ne biö^dpks cy:^oy:^K cyi pk 
»m* nya nyttsiw «î b'd työpj"DöK iyn» îyo tanyii ,"iy» 
\vq jyii D"v nyn pk ,pk ds~ p.« .tup na tyisnys vvw 
-émvrigp h pa &"v iyn pk pk lyamDJini n atn» oony: 
-ya ïk .m nyüüi^üü» opino tyo îyii ttfssyi .n .n ,oay: 
h wyo-pm cyi isj itea pk tyjso:Kp-pni n pk oiy-mt 
.inyo ^k: .yBMH5Kiiy:i n tyosH 1 »« tr» lyoaKBnyHKw 5sv 
pk d^k tspjis ty^sa "gû^DpsDTOmBKîpya« yn^a y:n»i r 
osn üpm lyoBSBnyaxsiw pa 5kv n tyu f nw na &"v k 
■p*o tmwvi osn janyp^yBya wïya'M nyi tysyniv diq^'ö 
pk o-iynnyn ;iyoii pk pk ui&vwa "wSkö-isj nyn na did'd 
-yoiwa iyo"ii 5>kî dpsb lyrttn iyn *sa pk .wïï ::sa:K 
n i^qk ïk ,iy?ûny:jK wwv vo îy^yn t^Koy-i »îinyii ors 
-DK^r k Bsn uiBB^nya-^nsp^K yanjynynyansa .yoips 
lyoïp ptfa ni triy-:» b*j si îy:sp to jjiptu y^nsnoaso 
k pk nysiyp cyi otsnya y^yvîyosr k îyii r» .otfpya biv 
-un iv ryaatfya pk nmK pk .onn^snsp^s pk n îyii ojyoKD 
jyoïpivpnnv "UBot^D^K wï inyn n t^k .yvsai^p k \vï"^ 
-ï$„ yîvw n o5nya "ütk n^n^ ,TJï§to^iv îy^KDnK: in>K iv 
-oi^a nyn pa ^yopyiv-siso^ cyn Tin aiia^n h ^mwbii 
pk BiySnya ^pny^K -lyanK n oasno îsik Dyn nnK .y«85ipnnf 
irrK î^a Tt oyii oya^yii .qvpuh^k nyi iv lyo^p^yaisinya 

.wrJpniD» 
oyn î'k f n^o îy^s§î> .o^Kîya îynàjn >o dki^ ny-r ^kj >^Tym 
îy5>K>vKD oyi pa pk tySyiinp-wK Dyn lia .o^ay: y^yiopyo pjmfi-DBrjnyyj h sgg tto y^DSpnw y5s na nrxnpwi w^iy^ h na jmirt)*DV 
-5»B dst lyonyjDiro is£p .dtio Ssnspte na na tfaa ;y^ 

na nto» d5s tvunrarm ySyiopyo i;LDp:yiy3 tr: ci 
wnw y?« na ty-w^enya dot n« nmriw'nni ryöp-iKDBnyfl » 
n&vm na nrurranpB vra :traois ytoöpySytM** n« 
•un« proie c&p ■urwurro s ü'd mnaip mwn jronD'DDm 

•\VWW2 vrn&v nyor.« 
5«v njroxna « td îyaan iya»niK vvtfmn a»*» (.2 
-jyosns asn vk safrii .p^d^bsd » .nwngwip y^iyani 
150 iyo &sn prD"iTpxnP v^ivyj)\ 200 na îs ,pp'ii ttfyüpyj 
S'Soayœsiin n« rSsnsatf* na Dtfaj"* Dyn nyom îysipya 
.wnyonyriytMiK pumv nx Ds^nyn oa«? mm vm pro nya 
(.16 rù ,1901 Banrarami yronrnyD nyjyn) 
-MwnyHHWp mi .ïyeanaDSDBP n« nwftuui "^y?8 (.3 
..il .îk .k msoBD^y? .praitéâroiarurD ,om"n im Tytro« iyo 
-pyo trotea»? n« yûp:mya ö'J lyjyr yafrii na DDvnw n 

.trowarure tâno 

tfyiDpyo na *«* -îyooy-u -iyi na DqwnM d»t (.4 
"va « na .B"Pö:yaynyajiK na n^ys uîx ton ,o;y:jy-iny& 
ny^n»ö»o TyöTyfiDtfyaoiK ^vi onD trams cruiny îyap-isa;? 
h .y5sn y;n^r,y; « oamyà"« n d^se> «n .»"PIVD^ibd^k 

"WH PK ,ny K3 n£3 . 3 , V ) jypi D'D80D SOnDt n« Attrapn* 

nya na toruronm na Dafcyn 8 Tya»ic rg .nmnvs ftjtf 

na oi5b:"k cyi whm pruua vfowain pnyii Donna 
îya^K wyaina-iya-DP"pa^D'î n vnvov "t ry^r.v .SsroMtf« 

.öaysana 80 m 75 p*» t* 
*pyo na lyano^iK dot $«d5"û n« nupT^penya dot f.5 

.oymymya y^yiD 
-oitfa wfcnapte ny>n'rnm*a 8 na uuwm n (.6 
yj'fcQi»* ta iyi» i"i ikp oy nya5yn na wim n .ynsnoaso 
.nnap nya:nwu;:nv « ny-ts f p"pjypjnöya yra»K r* nw 
unjm d«ii nynjip n .nrpmo îyoa»^ pk tyroy» oyn na &b* 339 jp^mstfs s^nopyo n ny5>s no îyi"5 yn*nDB*DDs53 iyB»5$nsp5« ts na ûpySaya 
-nya y^K-i«» n ya^yu iye»ira .îyoyD^SD'iiwaB yu^a^oa «5 

îyooyna oy.i nmrrw oymymya ySyiopyo n n« oiy* 

na dsöso^d ny^a^yao s pk nywD-Dûainya"** n (.7 
-nsn ytîoa^pjn^ n re ötb »i n« DP^snspte ty^JSia oyn 
nruuwa y^a>DB n« ya^nyanyp yaDa^iy-mt? n rc .îyajtf 

.ïynso rc î$ibk n« 
■ainow T5ny2D:yjiK ik wm vm px îxnxtfx ny-r (S 
ins .nya" 5 ovo Syrern ayi na nu y^t^ûcma nyi ns Sytro 
ny"T pk rr.na> »orra îns tpftyamt \]nmm ttfym oy yaftm 

.îyttfKmvanK vi .Q"»sa Wim .tohmpk 
-»iy lyB^snsp^ înistfum n« lyttnyeBtfyjsiK "iy"r C.9 
-na pk m ou nr» ya^oaray p« ,5irtiD'M vi ö'o ttHyia dpö 
■ftm .ûy5b na aisa podtoidp mm yBDanyr: n ,iyvy5a yoiro 
•jyötw« na äraya oyiy^ t^rv m a*r: ^ssaa« tMH"5ya ya 

jD^pan 
*nw /îwyo yau D:yDDj"o îyayT ly^iösnnya grain n 
cvoOT&mp dvt na lyma h wv.v nviDft 5a5 .îyms n îyp 
pa :o"TB«nyB nw^yn ^d x ùpSsnspto nyi pk ,8B*rv x îy5 
îr^yr :y:5sa y;."î nu vSnyror ny mnwia nyas naseau 
-5>x nyn üxn tymBayoiH nrpwx ,nyas tnyp-iya .ya^pynt? 
Rötfi^D unjm V5&WJ .iMtmgmic n 5xnya^x öyaa ûp^hbp 
TP?« na *£*n *un d*o nrmBtfbiia nxa oa^DW n« DTaiya» 
-.yayiDnx ny-iö*a 8 D'd >n îxn-yn nynna ;iyp:xiByj yt^sn 
-jxmya n« trranya Tyoysv nu .tyornsp na D'nw"iyD mu 
w yi na ,i0b"n oiîfDD^D pw "i nrpano wwi .ttfyn 

.îyay5 mmo v*i îyoynya nx ryi^nya 
•y: cyn *m :mpTn jn^arunon « tssn Ssnspfa iyi 
-Doay^tryj nyi nn^x >^a ûiyn Waa /na iyi na anD-otsay^ 
îya^a^r, en ne vîçn w^d«b in «a nya» .Bpisotnya an» 
-^i{<5 n ,|«i d>: wxid r«P i»a nyo^a iyn ryajm r»p ûay^^ya 
" îWW M *' x y^»io3»p n« anons w^oa iyi na »rw5 PTifrttttpfopi n 390 « f.n .t« m nena ,ya>5) DOrôriDVDnK riyayn n ne un 

-w D'mD nyi ne vnw n pu .îxrwîx pa uflpim nyn pjn 
-j/a Dyi ly^yp lyaoyp ix D«pi*n*fiJiK n« tû^pasiw Twnftni 
nyanyï pk »riß yjypjntDya s >i*d cyi pa bwkn r&ayfaapfcp 

pk .Î8D iyoayny:ö^K Syiopyo tya^t^K pa ïaip iyw5> » 
ntfsa ya^nny^ inyr ya^oy wypya vo iy:yr oy-r w ni3"^ 
."î pa Dyi»K îy:s!aiyn m Syii w îik 
üsnyj ruinn osn ,^n ^*w n« tjiîm ,trw »av .5yi"o » 
anya'K b*j pk wib> tyiiya pk Tyopiri8a oyoyn îsd k ö<q 
asnya jyasn- yr»a /lytsay^ p»p lynya trj nya$ pk iy .pm 
Dsn ,iywiy:i nyjiJBw pk n \yn .wm m* D^pamw y{?a>n s 
a^soyi b:>t n« pu* DgQ wwu 8 ryananya isöpin iyi w* 
•wvne d'îso w* .pnypano ya^öBBPjyi"* s nnsuya »i pk 
"Vi irr« ö'd tya«n "t .urfttm kpvi d»t pk vowmi tm 
-emk îyannya:« pmatôpa y\ vxr] n pk ,üax^ pk ddkbî? 
pa &B»nya riayttP anayvt :ypmD^Dtnö jt'hdk »« mi îyva 
•Tfoatfmn jsrawnryaw tya^D'K w v\ m tssn .5snsp5* 
oyn rc *no k îyai?D w did p*p BKnya û*j îkd njn asn rrônn 
wk a^w ty'üa ttfsuya do w »t asn iy n« 5'sb> rwnn 
-ùwiwn Dyi pk DramowiM mis n iy Ban lyanyn ,i9» 
na jOttJwvOT pna iyo:i« ty:BttOT» pk "îyatyu # ü5«öbus 
.ttfyaswisa td asn tk .ûp5sn»p?K w* na îyinipwonK u 
si*i« û*: .»na ycnyn^anya pk y^^siy jne^anc » pk d»*: î» 
nrunva n t^k .öiyoauwDni« vi n osn ns: ûmp .i^bk isn » 
t>k nena pa ^n^ayj d»i j*D"5a pk amybvns .îyi^^ya nnyr 
in^K iHJjDinyoai« ly^jy; .tD^yvns^y«"« ^d mm i.tk î^k 
nyn ^^k pa ,D"n nyi î>k onva pk n nyn n:^ünv ty^a^Dô 
-nm nmw oo t^ iy:yo n ^ tï tyaynya'K i.tk îb ,iyjs:5?> 
in^x pa m .o^siopyo »ra^ lynisor nn^K pa n^^ n ^a 
D»n ^snsp^s -un ya^yn o«pa^o5»»«$a p« tD^pasi^ wa^os 
■n5 rmw t^k wn^aa^i« y^Dv^n -bpk .to^ypn^:y nn'K p» 
r.W2I2 D J^ M,DM * rx î ,x îyo«^y:^ t|M t3«n n .t3iyv,D:ya 391 yuK'rKntsKB j^jnopyo n -w t^: nnys px 5snsp5« wn ï»tod"ïi noa rVfrims px t* 
.lg& w« i* t^w^xs nySyiopyo wmynna nrp« px yrarp 
îxd imx t^o jymrtw n •H 1 « axn -lysyss? ly-inx^ ya^ay tro 

.jHjyn^i pn -ixapjx"! /n^p^i 
-»m n na .tD^yiayj ojy^x «n vu axn 5«J tyrrxn dtp 
d*j Kpn rime ,vt nxa p^x iyoy*Dpy ytyiDpyo h tx rtyt 
csn .îïtfm cyi .nyapxixa Dyi tyaix-nys .ma nyi px î^sx 
.îy3Kt"n« iny"t px tt truyn oy^x .11 .tx .x ntria na frpay: 
.B^paxntriyDPxixa nyjjmayat^o x px b:p$ wiik n rix 
an« .ntfaaiyö ni au ntx mst? njn px tStbbj öpssyi 
&"* nyjnûan iyn px tnyn *î nyax ïyanxiriyn px *t tnypiye 
pin« pn-teaa mïpvh h *pi« îyo îxp ttfxoyn ,tt£x^y:2x 

•WM 

SyiDpyo îyjyt dsii .oyp-iywnD ixixs vvk nyax ryjyT oy 
"iya .aiypiya jruruK «a nya rwvn h ax lyonta^ px ttfxp 
.DPttxiy pa anxa lyöDJHtypy nyi t^o nnap wt vt Dira 

jn^KDVBD^ iv pa ttnyriyi ya5jm 

-îyi nxa ftwan onsn s ^XJ ö>»^ oy nxn oycyn px 
,5a î? p'i epo oony:ya oy nyn px rûaaipw nmx m ö"ntwy» 
"nyaMl n vwt "uo ,iyspx2 yüiyn^tyy: Btny ldx n ptfa b^ 
.Bsmstfywi w *mx aura 5>xnxp5x nyi yaSyn ty:wBDnnye y: 
yasns x rt>x px bib b^d îycny;:« *pt 5xcy5x ïxb te&3"M 5xî 
îysxrax *pi r-uyBB^ia — iw aSxn x nxa iy:xr vo*5 — 
:y5x^xD cyi tyssypya w naa ,iypJxiDyj y^^xnxp^x y^x na 
-dis tD^o ?n5>a 0^: px ^Merns îymyay^ x o^o ^:y^y-5xnxp5x 
y^x m ûpjia .tyrcy^Dnx nsoxw oyii ny anx .jytxia y» 
tx ,iyray:Dnx îyaxn rjrp^no tnynyjanx îyaxn ya^yn ly^jyo 
cn>x nxa Dxn ,r:yn m tyo^ya Divx iyo :ya ,5>xnxp^x iyr 
tt5x£y"i .•q^nytr ^x: î^x ny tx ,nanx ,wi vnvv n\w p*P 
pa û^ptynw h .ûjyriDDa« îya^^a îyay^> nxs pn ny tayii 
nxa tsyii .îy'na^nys p^x î>x *n>r ^xn dxii tD^nwjfLr nyn 
*?,*? ûyii iy px T^nayasiK *inyD px inye r^x îynyn on^K jwnfrDBpjpwjM n 392 -".ïds: peu ojn a*5is ."»yn^TB vi D«n ny tik m* ni imruiKii 
md)\ uftwxsü lyanm on pk lyra^ns Dnftn »ne 

■pn Djpnymys pu B?ûyû^8Dn$an8 ytyiDppo 
jpïDpaiD-^ûiM p« % ;^üyy t D 

PK rvcy:iD te iyi ïib ji .i ,îytttt«my yp*Dvupn n'a y5s-i n 
-yj &p:yi jyo im"* /lyoru "d g pk .myî-omy'pvy: tan 
nruirya s px ryoïppnrc vn ry^yii , jy rwnm cyn i* .vfcyn 
ne ynsaytasp yonnj s rs .nn^pnjn «t ny2* no vk £yoia»p 
y25yv, ü'ü .îytDyo^^AOiïwn« pn % Dynnymys y^nopyD "5ny?s 
.tyntnnri »»n ryo vzrjv. -,«: .iyi»ny: nrmavMro pk ïyn 
-^2 yöDsisK' h DMina «au ny un jJWDamp ya^yii ntc 
"Dpy y^yicpyo n tia îy:?B2 n i* iv bips a:y2yi rty^ap 
-kbwds -iyD^:yny; ny-r n nn» ryö"p:jyynrnyD n« lyoys 
-im yöpjnn n m enrw» üvzy d»j l'na« nyn p« tyjyr ,y^D 
nyanin nn iv .yxDyjiD-spiK iyn» yntoyiio jrsnso» k us ;:ip 
-5yn .^:yo s um Mots* vw y>x pns y* îy^yi yn»:yo»p 
::^v^b tnyii .Skcisj Syiopyo t]nw l>"ï yv;yt; n pk Tya 
» >a*"a Div .e»«tfsnt>8a pmi»« rypiKD» s Dysy y?« 
•un* Sm*a s pk Danyaank vîWivv: an^siiya tnyu î»d 
d"2 .^2*^ y:rw ö'd nia n-y^omy t» né enru» rrur 
»uyupiK pn D^nrun to*:pp v:v üs na p^aa* öa*$yara 
*pik tyasn îs naynvD ryaniri cyi na .SyaKDP lyeoayn -i* 
-ys « .lyMVMwyariyyTK yirûDyjio Tin ,w ya^a»m d.tk 
van* oy^s vw: iya5jm rn « ,rn rya*!toayteyj nwtfsii 
Wo D*i tsp DrpK ;üD>sj»üysrw k i^s ùh^u d3*d nyD^jni n« 
H32 î>k d*ii ^«r yanrj^K n nyanyp nya^ym nyi ïy^nann 

-yii iym»inyi ivooy:iD i^m î»p raiM mttm Djn Vi 
wyo Ty5«mM ^yiopyo n nni .2 .v .üT^8iDpyo-»D«n njn ryi 

•s^yiDn« Tin tM$ny»n!? ^2^5 ü2{<o nyr-T^iiy: {< tD^e öiyn 
Tin lyn» .îyaai^sn y^tDD^sj» nyi^ y^^Dxiyiys yjyo 393 y^KneKs yfynopyD n -oyjio pistai? d"ï -iyr:tfynyi pu nyn» /îys^yw* k oysy 
-"îw PM nrrSTOT to^K *pik pviB nrx îsp ny .yyp« nyipo 
.friopyo-gosn rruni pk tyma nsa 8T3<5 y^D 
lysyia *pfe9PtBfi'in îj$p yrmi dsi îs vî onyösnya oy 
-dm «a ny-'S üytD^'3'öDyiiD *iy^:»^KntDNa 8 û>d lytyjyD ^3 
-t^wiDy pisat? s t^D îyt2>;yD "3 ?£n nyns ,iy^:y^D ypnyt» 
unrfron in « ^d^v nyn vw b:p5 »t .oyo^^^oy^D ny3 
,îyoyû^«eiSJ38 yS»yiDpyo yamamiyn n ns 5"D lyoma 8 pb 
.B#"n iv "i »«« ni pjikii 8 tik d"ï nyrn^ynyr pk nyns 
s pk du s k »nynnyï vt oy Dfcrosn rçtfsa y^8 yrtsn n pk 
TrvwwD'o 8 pk ^8oy5»8 du ^k n» .o^pjypjiry* "w^kik» 
pk mt^B n«: .yv^sBon iwn'frtmia ny:yn$3nyB un« nyj 
-5>"D vw nyis w*3»*k 18 wyöDj"o /îys^vtfs s pk p#3 
uk i8 îy^r.v jmpvn "unPDDyjiD nyD-iy'-im'ynyn^K *8 5kd 
-ij«ny3 iv lyoïpMDnK 5>8d:"k to pk .îy^D ys^jy pb Skv 
îyiiy: pk wtéOT .îkb îytîyn^ny: pk ßran&DPJn inyr 8 iy5 
pk ,*nfi trop i"i pk ö3^"iya D"n vi:v"t .îvyvovm nnyr 

"BB&'K trWW JOrVM Ty'lDI^B 8 PB ftfWB D^K .arôgtfl 1JT 

pi8db> :uya lyny: pk "iyDp8i83 p*i .^yiopyo-uosn pk ts^y» 
-khdkb ny:y3i^riyi pn DDWftpiita du 5«dj"P dkh "iy pk 
nfttttrapn* nyn« pk ny .nvapo d*o nypiya 8 w 3*» lypus* 
-ma nyc^D 5>kî îya îyii T8 ,D3»ruD'K î^n v* .*w wb^d 8 p» 
pd iy^8£ 5sv yoma 8 ty^Byji tyo Dyu p» iyri*n cyn rwr 
nyns y^Dy:iD Tin y^ssrPDB ny^Dpyo *:y3"isinyn 8 

.yxDjwonjbiiB 
-i85p t^8 oy .o5«nw î8û38Bd pnyïi îyj^p ty^8B yjnts du 

Ï8P »1 î^8 jnrDDWID 8 18J 33^T3»nP3 H ^^W T s 8 "î ^>3 TK 

t^8 oy .î'5*o*rTDB d^d ön3»3njrfi P8 nyn8 P^« iy"i8 îypi^n 
-,«::2x «5iy^ h rsnjnivon« ^8^8 ^w »n ,riy3>8 pm^n^ 
oy^K n^nn .D^vn:8ny3 "lynnu îynsn i^d vn^yii ,îyDyD^8o 
-om« ïy-iyii îràomD î8P ,k^3^db yvpjia nyi p« r^8 dsii 
pk «n ,öB&Wfa3S öpuni iVDDysiD î8P .naniM .lyn» lycnyï' 
y^jriDpyo 8 i«n ,u^8ô y^8 pk îk ,iy:8Dy3 iv ^D3^n ny38 p:nn§-DP 3] ftBfp3 n 394 H« pniay^a towii -uns imro vi Dt"~wa oyo^E-i^as 
.îytD^niMKiiya yoay^ yurf Tin ryarwrun lyatin ra n in» 
pa pk lyaftm paye s «a amtok nya^D*n s ms jyûrfi* 
y^voyr.D n jyasn m pk Ton îyo 5sî ,$8tn*j îyny; nyns 

jpsBywKmii in» 
«n iye îsp y^'Dyr.D-«oiK n« y**Dyra onnaya yi^a n 
»î oaannys dsn ,dsi n^no inn«mxn:MUKa v5"iyw 
nu mjrw&DP n ,tyui&ymni n rtw iy:y* ,p*jayaiD n 
t^cn-cnn vimrnn .mmfnsnn na ryMioynkn) û^enn n 

n« ti^D »1 nnyii taue wn *** pk .tyotiaj«* ypusov nu 
is: î"î ov ww ?vd$»b »rmm pk tyajrvöwi* pmiDP 
-ya tyo tnyn ntfaa y:yttfyr p« .oyntHMsa m \mrvx yptfa 
*yi .tDD'osjs'n k na tnny:nD vtaanag dd«ïi dbi .Dmmi 
nn« ly^jyo Tin üv^üv^ü vvîvzw vîwv.vi dp ty:yr nyan 
Dyn îyv^n ya^yn .îyprni"* yans -uns DynrciD*D .tyopy*aic 
■non« tro o:ynsj r:s: 3*1 fâv^yw oy^s cm 11« .ntmaip ano 
rvoyjno -îya^ttanax .nyöDwuya » ns iy*aa »an jnxnrno 

.tyrusnya nyoyô» vn ryftm 
"ty n ïyasn (ynyoD^n nya^a tymo^) vna n« nyma 
-ymyj '.v ;:i;^: s îyasn yaSyii ,"im»p "a rg riypnyj yta«? 
-ya .tyuipvn yD*uy;i na rtfiya » d?s ,"iya^x tya^a ,uvwi 
cm îmsc pk "arun iyu DjyoDJ^o nyau pjnp na Enron 
0121 s(.n .tu .« Dpräv , ly&nuv ySjnDpyo} DayoySy yftnopyp 
muros w cm anyn imw Dm n« pyw cyi na rsni ofoori 
-31*11 y^a^Ds yjy&nyr*m.ti0DD)Mnya towii irra nnyo nu 
tnm rya"5a "tjoD«n Dm ,p*mmimya-nytMw -îy^r px iri 
■*5ay ras na Dm» -iyrs rn nya^ftnyo» n m op^ia pamspyirnv 
"i»n iyn»^i«^^ nnyt njn» ,*ö«Dya» rywp rruimi n jm — ya 
Djyt3D:"D i^s» ninr "i n« pnöDimiya nvt nnyo erriya ;> ï:n; 
•yoK' w^DD^rtyinyj ^^ny^i? nyas lyastinys »1 :îyoy3nya 
-:» ypnyoD'r? .DjntWM«srDa3Kiw ,cy>a»2 cnrunva ,îy::n 
pk jxs^nnn^ typitriP cyn ;yr:^£ vïîyv ..v< .r» .n ry^Kfi o^o jpjrçpsnBsa JPjnDpyO H dî*s iyo D»',t ,oyn rm .n&o^rmK tf*aa "î îynyii ^»ooe* 
"tiftpcra imHPM wn no wmü yan dkpPwm Sse» *q«j 
-s^n D-iy-unyn .(opySaosp DyjyanyrniK corfi yxsiü'o y:y 
■Dm« tnyïi Dimi n« pâma na n^y; onyii om m ,b*diü 
ru y:tfyn .aautomtny^K ts ryjurtpanya "\vwx twi ïJfsnya 
•nya cvk tr.yn n ,n /i t ^imiv ryny> 5kq yamy dsi D5s£yn 
np anaPDV rai« oyn *pw îsp -.y^nya nyi n« .t^Hjyt^ia 
"-jTD yenoisoBp ny-s yp'D^sarvDB n na osn .tyiyu tnn 
trunga ryDpyfeosp yam» "ns: vt îy^nn; D*n .|y5"n na y^sD 
tr: ira Dwa ty^yr lyopy^sosp yrrsn n .n^nw infrcran s 
PK îyrn »m îys piini tesy^K w: wt n« 5yiDpyo 5«sy58 
r.yns ,iys»n *n> i»na ni .irwwyay? ty»m im nyis tyD»ns 
iyn nrum Dy*nyvnya y^yiopyo to « nnyï tk .wo pjk-id 
r^iyn Tî trfpwtMy «i rg na »ayii lyanm Dyn v« nmvn 
cppk t^s na tk .ynnsBDH nyrVrœnva ny^ynnvirs lyi 
îyfcsûP om T"»^ ^32 ts .an^i va Prf ( tyjgtte"iy&i"K onyin 
nrp nyn pu mpnni fuiKiï) yt^DscpriD 5? sina anay: tik 
3irw nyi na ynga s m "inyo trj "n»- px iyfo8ûB> djh .d"« 
I2iny5w»nn nm« n« *niö nyn ps uipmi yr^ow>mo n 
cy-i ps D^proye nyi ps jnyao nyDmKttya-iyDJW nyn ps 
■nsra r.yi rc p* B'oy; div cdpsd tnyny; .tvïtya tyorns 
nrwo t^: dst iyjyr ropisfi .yvoyaiD-»^« wnyBD^n nyi na 
p« y"j dîh .vi yrafrin ty:»i osn lyianyn ynyi:x m 
njn na »nyany -iyn pk dj»$ .tyaiïBnsa D'rna n« o^imna 
-»5 cyn pk ph ;:nxi;DnH -un p« .ynsoyo nyv^D^iMin^DB 
-Khnya -ivînvz cyi) y:y:st:«3 îy'D^n'iyn^ ^»ds toj îvt 
y:y;^H5 yj;iîx t« ,wvï nvi pk pk .lyopy^aosp fipiaya 
D^rru^p "îynna nyn px ryrir de« n^: îy^ nnsn iwäptii 
,(nn«^ îyDDb* n« tyoni oy-t ïy^r.v) 
-yn :y:»p w »«w^a» n n» pikidk' mkiw ynan d»i 
-'6jnvy: « t^N ymjnnya y^yiDpyD s d«h »11 vin .n a» f iyi«n 
îyD îsp nß>m wn nyn iy:yaDJ8 .yayiis^iyi 0: nyn« yDjy 
-na njn pk Mwm k pa tD>^pD^jyc h ïy^yo^oms ^»sy?« -;KnE-c^z;'Tr;^ n 396 *iöbp k mi nnyo &*: pk yrnn om nys» .B^mrp nyso-iyn 
lytsKEsa^DS ptfa tb ,oî"ii unKiny n nsnc ,nytnyu pk 
-kd m .DTjtffOT W^T8 nri"5 /îypnyDD^n onyianya rntm*a 
cyi nn s .nruipmi yrrsi n Tin .11 ak .k Dymyinys ,oy*a 
n« kd^db nm na aiwn n rs ,iyjsaya 1$: *n \yn *nm 
-ö'bbtd p^k vw rtfa tr: tt Bipjjruya rnenr nttrog&inu 
-a«o h irr» y*s dtos asny: n *ro ,cn«s nyanj^gnoBB iyo 
rrum îsp oyj'y:i^o « na rmt nyi ni opus ds .tysnsa yso 
inyn ny isp tau 'irs bp:is ds ,pira«3 s nn» lypnyoD'n 8 
.(öd^btsd .bdhbd) nyp^a^stf« is *uns BD^KïDpyD-82«n s 
-»esn 8 lyiyn îsp nypiJHtfipfts t» pa rrra nyn m üp:ia pk 
—,s: ^yiDpyo lynyu vi* ny îsp .öD'^öye s iarm »c^siopyo 
ymyrnys nyi na d~bb n ai .îb .k p*TW*a«fiin s ny-s Sbs 
-83'ds TMH'îwvra » o 1 » twyo s «a iwbv bts vm isp 
ny-iyus t» nyi» ny^yiDpyo *? na tywynas y^nsson lyenoKö 
na uipiw n pk rwnv m .tyo snyr jp jwiw lye^tMconno 
TW t^: yrtsn Dan .BJdsto toaupy; 5&202& tyny; "wiirii « 
lytwyo «3 jji^Knw njn iv vv vk dsu pairoi m«^P « 
-ivtse k "Hin 5»D^"tD tyo îsp ny^nya k iv y^nsson s d*ö 
8 .t^wsTDB cyjyanüynya*« "uns tynna iv « wi .5"ö 
.(innyaiD) työBtrya nyi« ryvop'B Dpy^ßosp 

ya5yu nao .antrot^y^y: oyn na oyn ymys y^ ayea 

pn iv oyn in» ^ytD^ssp firsnin cyi p« D-iyny; sn îya«n Ina 

-on yiy-i:iîya s "tid"» d^ tyasn « cyi tn» ^m pk iyi^ay;t:>ö 

-8tDi« "iyT8 îy2:ip-i^i y:y;8tDxs in« nyn» ona »nenra y^vn»ô 
cicÄas^ÄQ' es! cwîi läuiälcä! c/îu lau c/î^^caa.aufcC uäuq 

::^Dpyr,2K mn rymman w ûmM ynuDK .tw^nya "n^tD^D^p 
0'3 as Tt tyo ta^a Din nn » .n»«ps3yo5yt "$ny5s Tin p» 

tD^a îyn^a "i n»n» "d .Dymyinya y^yiopyo ^na « o»d îyû^yr 
Dyi iyTBi>nH dsi .dt'Jkhc nyn .a .v) bdKBnyuKitv t"p iv »97 p»^çno*B ytyicpyö •i BMP îywmyB i* tî naa ,«D .(dus pk ivis 5pd pk o^ya» 
■un Diyniuyn) frb*DD*u s d5s "d pk .wnpanp ypnyjyw 
-D»aj» ix nyts wdp ya*ftyo 8 iyi"DiyB is noa .(dp«:« 
nya y^yiopyo "5ny'5a 1* ^»n»^8 -lywnstnyB ?K*iyn>» njn 

xmpiwi 
vtotfMB* .ny^öBDyöD^D « m .:bd nn Ml "lltfp pu oy 
-yn n PN Dsi on ,nono — »pria wo ärmn ijrjyiny^ö 
ftruisrrnpnfi ryenwDWJgp im« wo jpro'DDiro ytypha 
,nram Dànoyaon« nsa ;y:sp d*ii ryfcrn y^s is irtyii — 
îbik cyn un« .tro^röp W"i bwiw&'w n» wranm na 
-pvo na dwdîi >a -ikb ttBTin k ynciûnDoma n tnyn 
yrtfyii .vw Ptfa w: rmno nm* îs Dan u .Dynymya vîjni* 
lynan vd ya5yn wd vw »oymyrnys ytyïDpyD nvrpa nragn 
nya "5ny$8 «ptoorp Dfrp'ntuy n n»: .Djypya nynna vt 
yt^oDHSD tf'DK .ïwyv ny^soisj » ta^o tyran «a oynyiv 
pniv naa .trwiy:;** îynyn ihpxii5wiijis& ys^tDD^^tso pk) 
D3KW9aa« nmrnn p« nyaSyu .ana-Döay^y:; n iypyu*o*spty 
-5yi wj vi ryait ny^m vsirmm BjyüsawK jÄPnatPD twj 
jnsm* «a nypnya-DDDy^y: oyi îynyr Tin bnqfiiiipw iyt* 
■an PB nsn yesD cyn p« ïk ,îy:»t îyo îsp TOpa .5n .* 
pb pjrn* towk nyn .anerDDayftnra k pb 3jw»n nya^Dorrt 
,ray pk &"p5pb pb son « *pik any: .dum ptfa pk nrafrvi 
-dsbk h pw iyn«t »wpnya ^st son -îyrTsi iyn na t« .p» 
m îx nyn pk B"pyrwr n .n .n »Dinpxn pk îsoxd pb îy^s» 
PM Tin njn pm .îyDyiy»r«"n5>ya Tffi y» 1 — .Dtttfip-Ssn&p» 
pn Tin ynriruwyan pu wnrn wnË*n&*» « w tya»nt> 
pxjga n pk ry^n^D y^t:y yv:x: dki Dn>t^Ki8ô Dirn tsau 
iwnp ^hkp^k cy-r îyvi: yö-PDyiyü:nya h> .lypjyr iv dbkip 
Dîpii iya*p pk nB îyan^«iiy-3 p»î îyo"n "î non» ,:niiyi»B^ 

.ryvN^2» 

oyn pyius to ty^yc^ .nmyoenya du mm ^»t tyo naa 

: 9amD truv^vD y;Kn©-DB3y J 7tryj n 398 pa IJ2D s tns .ywsrunya s rm*B aas nnyr pk Dy (.1 
tpiR bvvwkib vik tnyii n jtè*5 pk an» ntfmDPwnjDgn « 
:duk pk D^ya Dyn p*urofiJ"iM rinne 

Vi« tnyn ny nu tmatnya iny? pk dp:«:isbs: nyn (.2 
iya ny^yiDpyD nytons: » w D^ruyjy^y: nyn «a t"5« vi na 

: »nnna 
: lyasniK wsftrtn in« 5gD&ag ö»n yDirsD n C3 
-y^K t^: raw mco pk ty;:n:y&rny*7rp na •i^ïti« n (.4 
k ,>»o)»k bu £*bk ntfäa yoDj^o n pk ipbk pk ,^so 
;nnD"Dü3y^'yi na ynyinys jwvnwB'D 
"*ip » pk Dm^jip k ,jn^ yB»3Dp5 s itnsa pk Dy (.5 
iynj yn^ ny^yiDpyo-^sn s na îed k :n» ,5no cyi v>n did 
.antsTDDDS^^yi na oymyrriya jttrmaawöna y-iyuK 
-i»3 pk DTSPttpans D:yöo:"D irum iyasr y^s yrrm n 
îy^ntr pk .oyDiKTsp pk .nrnn d*o vto&tDft'in nyns .ty^yi 
nsinya pk pk oiyüD^p pk »tyriKu ^m:'\> n y^^yn pk 
-jiîyans tyay^ (tyma vi* 5ks5"&) lyjyü wi ivwîb yoya 

.DDy^trya ryö"iw cyi na Diyi 

VW pk DPfc"ttyB -iyi ,dp31î8û *un ,dptkd nyn pk cvya 
-Jnmwa y:nTK pa n^ya h iy:ytD^yt •qo k BPJs^rnDpy ny 
»M yaftm tro dîpîkdjkd n pk iyopy*3K wt n^no ,?yö"n 
ns: üyT "wik> inyi n;n pk .uni îyttfyî wwî pOa^pnjra tyjyr 
pn ö'j Dia lyanm cyi pk m îkp tk .mtrDoaïr^w ;y^Ko 
-s^n-nopy ay-r DDKit:yn iy iirosroamp w ryjKDenyaj"* 
-ayo yjyDK^yiD^K yo^iya "3 rcyöBBD'K pa y:tfsa k d^k ups 
d»t .lyp^ay^ay pa Mtfiagn ytDDiKr.yn^K ik d^k iyi» ,iyp 
nyns :iy5sa yDrny* pk lyaynDjyoKnv ttp:ie vi î»p wnin 
?y:isn ,iyny?y; ikh i^k vrfvv ȔWDD^^vn^nopp y:yi>tnya n 
iyn«t «us nn k »nno tytiyinya Dyjyinayjo^D k üKnyj y^K 
Tin îywiyj îyeK^yn t^k ny^nya iyn vtfvn "3 .ty^Ka »n^ 
■on' h tDpyiiy:anK n^nan ^d^ D«n fcfUKtf* nyn nyi» .nnst^ 

.y^vnsi 399 yuK^nûKB ptyiopyo n tyan \vn 5>sr .lyo^riayDssnyaD^ lyn^onya rc na» 
nua yay nto "d y m t n n y 5 1 y î v i o p v z„> 
uu«j nyi Tin lyiir.iy: Branvirun ryjyi y^^yii' .Djpnyn 
trdkp wnm n on .D^nj^mw Tin "un« MtfDpynnK w 
ra^yu Dymymys y:y s nsa entn:* Dvya Käta -n ph r, K yna* 
nsns ^.r.y? a»5is us .lyrra: nyas to îya^n ,nm»a tysip 
«t rver»iw ünxni .oy^n^son yjwismya yttfyp^itMy nyr;yii 
osr. nsnc .»rm'ic na D"p yjyaîra-iytMiK tr: « tyaitcwi 
.?xa ay^yî»"** m rysaira:» njy: w>v tous« pk oy 
-pyo oyeyu ,tywyo y«r nrv^n r* ,îy;soy3 iyns vd 
idSwi o'» n« wvr w pn ryoïpya mm DWunryt! y^yia 
jyjyr ya^yn /no k to BWEfcya »ironKi lyriay: ty:yt "t 
P'^y epe nu iyo«p:pnya yom: b*d i^ax jxnsmvs* onairi 
wam ny-i& nnyn -pon &y»a îyjyr "i »ne« .ly^rnaw W"9 
tyay&> "iyS-iya urêyiopyp ny"i ona nyas .tyssswos ypiBOB« 
iy«i iyn^ pk »1 îb »d"N ^îk *pw Dm« nrnvariBB m v\ »n 
nrr"« ,*np pk vt b^d iy»nyjwtr» nio lya^ny^ pk îya'D 
îyjyay y-iyi:* .ijjdpip ny^i naa waymom« 1^2« on** 
m üpy5a&jy tnyn an n* .isöpsn « ikb n«n iy"î 5»d?"d 
ryonyo^nya « na ,nyvtnNQ ly'nc» im na îyay^ dsi tyttfyr 
-on^yî p.a 2HjyD^ eûanû pm duo t'as: Dp:y3 nyrtfyu ,&>jyo 
-*k y^^KisD pk tyoDuwf riypmi .nnioBJ yaKiit? .twd 
.îywia^j ynyinya yiy^r na Di'DftnwruQ'M vnstw ,wosh 
-ya pk vfcjmw mvmvz vü ya^yu ,ov \vm vw$i n n^ 
ynyi:s wi ~\mm mvn nnD ya^yii nD» nyns nyt«rrDD3n 
k i^k n^K3 ly^yt:^ n« "nn îy^«» i^d 3^» ,ny3nyi .îy^yiip 
lyp^rv PMraraww iy:yr wvwv yny^-wa 5>yiDpyo ts .^d 
îjnjnw » di^s to îy3so .own yanyn^ n» y^yos^yaon« 
Tynyinya y^yiopyo ^a^r, ,tjnf»^3« d^j njn«5 îsp îyD .niyû 
"»oya ,y:yoynya na 5b* lyo^na « nyorn tytD^nys wvî oy 
cnruiry3 ^w)aar5»jü n M a no Twbjnp d^^dîi ^3 n« tyi:D^ 

."nyjyc orient iy3« Il ' îyn .îs ö5«n tk îyn riiyo s "hks vk tk ,tyj nn^ tk 
Vi ûv*bb> n *k .nenn* p^p m *k pk ymymya y^yiopyo 8 
n ^k n« romtwi lynayfoyTT n* ny:y:nsnya s *pik oo 
-oya-y«"« nyoys^ n« nnas? TW ttfyp'iiö:y îynsny: b'J pk 
pk rwiw ayi ns uiagmea« *.yB»5snsp58 nyi p:sn » ara 
îk :njyp:yn niya p*p tr: "hkd tk ,iy^u Dyi ne tnrowa 
•rteamPDD nyn» DPos:a'n Tin îyiyn tnmp ^scy^s îsp «î 
tySsa ya^nyoymyB w: n rx r&i»mya'M aoya nynny-i pa va 
lin nyis ,nvfpa nymya njn« .*y:yt Dymymya y^yiopyD pa 
-îya insuy: imyt «1 nyns .cyrnyinya w ö:^:yj ifiBBfc hpit 
-5>s "t lyjyt v5t» nyis ,::ipvu ly^B^viD x Tin nyn 

pk -CBüiyiv-DD^ni:iTy: ayi pa Hitrmya tfircsD » 
PB oynymya n ped m» p$p »îyay^-DûBy^ya Dyi iv nia"B> 
tra s iv îyajynaasn« imam jrtnnnaiiimu d^ pk rfgbmu 
.nnas? pk ya^yii pb •qsni« n .oymyinya n .dio^d v^yzv* 
tan Tin n»: lyiyn tûB^^y:3» 5kd y?s nsa 5bd î"« îr™ 
5&n«p$K PB BSûiya nyn :iyw*now y^^snsp?» pb D«nnyQ 
SriKuasis nya^Boyo vmiw nytwyiipywsp s tro tPDgm 
■2» »n pb $"& lytDDyia cyi *no 5a *no p« îyasypyn- "i PHP 
yvoyaiD ^-»i« tt lyöten yrtfyu ,Dynnyinya n 1 m« ,îym$P 
.îySynsa pk ryaKpya Djyöo:^D ly-iyn jpyDjr>nr*ûiK "iy~s 
nyns ,yiyi:iK »3 oymyiriya h îyny? îyDpym nyi Tin "uns 
P'n5"ü typwya "t jyo îkp ijrann »iroipwi yjy;saKa tmi 
ira "t lyjsP P*itë"D pk f n:soîyix îyn«o^8D îy^N'vsD s Tin 
""UKfiyn "ly^^^s^-M^DB iyi» iy^D»:a^n n "qin rynyn DEcyp 
-lyinya y^yiopyD d^d îy^yD ts .tyjsï iv anya^K t^k Dy .331? 
-W ys^^»n«p^ >^iy^ îib lyttfsm« vt Dnunu*ii % ysnj<T oyn 

.îyp:snt> 
Présentée! to the 

LIBRARY of the 

UXIVERSITY OF TORONTO 

h THE FAMILY 3F H. FORMAN 
WINDSOR