Skip to main content

Full text of "Diksionary englisy sy malagasy ho any izay mianatra teny englisy"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain fivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for in forming people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at |http: //books .google .com/I ; -„ Google ■Si 


; -„ Google ; -„ Google Si ii^ ^1 fj? 
ooglo ; -„ Google 


^/^RA^Vt'"' 
; -„ Google 


^^aRAB.V^"' 
; -„ Google ; -„ Google ^^^^m...-- 7 J u^ (fr^ ^"^'-t-cIL ^^Sra?^^" Si 
; -„ Google ; -„ Google Ij.r,,,,;-,- .„ Google DIKSIONARY 
ENGLISY SY MALAGASY 

MIAHATEA TENT ENGLISY. JOSEPH S^ SEWELL. AMTAMANAItlVO: 
NT FBIEND3' KtREION MISSION ASSOCIATION. 1875. 

ij.n.i,;-, „ Google PL 
.S5J. 
; -„ Google l-lfc-tO ERATA. 
Pmt. 
8 A%M....mipaoka 


miantefa 


9 Althaofh 


Althoni-A 


„ AltOKatlLer 


AlOgolhm 


12 Antodote 


AntUoto 
Aritlinutle 


„ Aron*e....ta(unoha 
21 BMb....fitana 
26 BwpRtter. . . .mamafa 


mamftty 


27 BMtir.,..b«trirrliig 


bMtimiig 


30 Blubber.... Bsbowny 


taviny 


36 STLU.....nyPope 


ny teniny ny Popt 
tiodnii-tnuio 


i2Chid»t.... 


Chtiit 


51 Go«roian....fBiieTaita, 
a3 CmnumOTate „ 
60 Coniign 


Coiuion 


61 Coutrain..,.manieliy „ 
98 Enpuuiel 


Bmpuiel 


113 FufiglitAd 


Fani^Ated 


135 0riltle....oza.kazo 
179 B«W 


Uwd 


271 Rwevero 


BeMm 


272 BMptet 


B«ipaot 


274 Bsvslrjr ....amy ov „ 
368 Um wed 


vKd ; -„ Google ; -„ Google ^'^y^^^.o..^ 
-"am^ 


-,, Google DIKSIONARY 
ENGLISY SY MALAGASY 

MIANATEA TBNT BN9L1SY. JOSEPH S. 8EWELL. -,, Google PL 

, ssa. 
; -„ Google 6<»o , UnrfW W. (Hlwrn ERATA. 
Pwr. 


8 AlijrAt....mip[ioks „ 


mianteia 
Altlioii^A 
Altonf<^ 
AatiSote 
16 Aitiunetic 
„ Atdiim mamoha „ 


mamoha. 


21 Bai^....fitana 


fintaaa 
mamafy 
bMtirr^r 


27BMtir...,b8t8irriiig 


30 Blnbber saborany „ 


taviny 


36Biai....nyi^ 


ny taniny ny Fops 


36 Bnttreu .... riadran-tiano „ 


mdriu-txaDo 


iiChaiM.,.. „ 


nudse 


46 CiiromatiCB 
61 CMioioa — faneranft „ 


fanerena 
ConuMmoraU 


66 ComplicaM....inampifoDo-) 
Bostsosona) " 
60 Coniigii 


Coiuion 


61 CaiutTfti]i....tnuiieby „ 


raameliy. 
DerelHtiou 


9S Enpaimel 


Zmpanel 


113 TMrtightsd 


FartijrAted 


13S Oriitl(i....02B-lcazo 
179 B«w 


Lewd 


271 BeMTtic 


RMrre 


272 BMptot 


BMpect 


274 Bsraliy ....amyny „ 


mateti^ 


aSSUu ined 


nul ; -„ Google ; -„ Goo^^lc SASIN-TENY. 

|jO|r ARO i>y tanora fanahy eto Imeriua izay tc-hia- 
jjlg^i natra teny Englisy ; ny sasany cfa niaiiatra ela 
^^S^ Liany, kauefa mbola saliirana loatra 'v/.y noho ny 
tsi-fananany diksionary hahafentaraiiy ny hcritry ny 
teny tsy fantany; ary eahirona dia sahiraua koa ny 
mpampiaDatra ; ka dia ela izay no nikasako hahavita 
diksionary vaovao izay sady hahasoa nv mpianatra 
no hampibena ny hasahiraaan' ny mpanipianatra. Ary 
toy izao no hevitro ralia ho nanao ity boky ity ; 
aoKa tsy ho lehibe loatra izy, fiindrao sarolra en- 
tina eady earobidy ; kaaefa kosa aoka ny tuny Englisy 
rehetra izay fanao matctika no hiseho ao anatiny. 
Telo taona lasa izay no niantomhohako hanao ity 
diksionary ity araka izany hevitra izany, fa ny nanao- 
vako azy dia sarotra lavitra noho izay nampoiriko 
tamy ny voalohany, ary be koa ny raharabako, ka izany 
no e& naheta azy toy izao vao vita. Fa vita izy izao, ka 
faly aho, ary na dia efa nahasasatra ahy matetika dia 
matetika aza ny uanaovako azy, dia tsy ho fati-antoka 
akory aho raha ity boky ity no hanampy ny sasanv 
hahazoana ny fahcndrcna sy ny fahalalana izay mi- 
seho amy ny boky maro nosoratan' ny miray fitcny 

Fa misy teny kely tsy maintsy holazaina, fandrao 
diso fanantenana ny sasany raha sundra niaka ity boky 
i^ hahafantanmy ny hevitry ny teny Englisy easany, kanefa tsy Mtany eto ny teny tadiaviny. Tsy 
maintsy milaza marimarina aho fa tsy cto avokoa ny 
teny Knglisy i-chcti-a. Ho leliibe loatra sady ho saro- 
bidy loatm ity raba i^any no nataoko ; aiy koa betsaka 
ny t«ny Englisy izay tsy azo lazaioa amy ny teny 
Malagasy ny heviny. Kanefa maro sady mora vidy 
ny diksionary Knglisy, ary ireo dia ampy tsara bo 
any izay efa niahaihay kely, mba bahafautarany ny 
hevitry ny teny saaany izay sarotra adika, sady tsy 
fanao matetika. 

Nefa misy tenj' maro izay tsy voalaza eto, fa teny 
tKotra a\'y amy ny teny hafii, ka mora fantatra ny 
heviny raba fantatra tsara ny Levitry ny teny iba- 
Tiany. Dia aoka bolazaiko ny fomba araniii' ny teny 
sasany izay tsy eto mba bahafantaran' ny mpianatra ny 
maro. Maro ny teny toy Izao izay tsy eto, dia 
"Sy noun avy amy ny tioiin ka ampiaiia hood ; woiiittnh.lloi 
Ny tievH „ inljccih-c ka ompianH neas ; foiidnen 

Ny no!m „ mlJeHite ka ny able tonga ability; iitalle- 

ability ; na ny tble tonga ibility ; fusihl- 
lity 
n^jiitive ka ampiona it; ; infeiioAtj 
I'l'jii-iiveiranj ant tonga anoe-c;; inioLrtOiee 
na ny ent tonga ence -cy ; (WBteMiwiM 
Ny noun „ rerb ka misy tion na lion amy ny faraoy ; 

eunV'ition, fv^'csiiou 
Ny «DUH „ iicri ba ampiana rna er ; taa>iufacturet,fighim 

N]r adjtetive „ niifit ka ampiana iah ; ffirliai 
Ny adjeetive „ ndjecthe ka ampiana ish ; greeniA 
Ny adverb „ adjteth-s ka ampiana ly, na le tonga ly i 
modtstlj, nicAy, aAly 

Ary misy ny teny sasany koa izay tsy voalaza, fa 
vitey sady mora bita ny heviny. 

Ary ny amin' ireo teny ambony ireo sy ny teny 
tahaka azy, raba ny noun na ny adjective na ny verb 
izay ibaviany no dinibina tsara dia mora hita ny 
heviny; toy izao ; — 
-bood milaza toetra ; uomanhnoA dia ny toetry ny vehivavy 

efalehibe; ^yboDd, ^irf hood dia ny toetiy ny zazalahy na I 

ny zazavavy, dia (abazazana. Ary toy izany koa ny teny 

hafa izay misy -hood. ^,Z S\8IN-TENY. V. 

-ILMI na -itj na -aufiB am; ny faran' ay noun avj amy nj 
adjectJTediaDiahaton^nyHdjectivelio abstract noun; t^ 
izao:fond^Ua, fli./tH)iALM>=^litiavana; fusible =;: azo em- 
poina, fayiHiii7tty = fahazoaiialio empoina; intoltrant ^:taj 
mahazakany ataon' ny olona iaay tsy nuf anara-kevitra aminy, 
fa ivteltrvaM ^ ny tsy fahazakaua uy atoony, &c. ; aiy 
beteaka dia betsaka ny tcny tohaka ireo. 

•tion ua -lioii tuny ny faraa' ny noun avy amy ny verb dia 
manova azy ho abstract noun ; toy iaao : emigrate = mifin- 
dra foaenana ho any amy uy taiiy bafa, fa eiatjratian ^ ny 
fiflndram-ponenana, &c. ; repress ^ mampitaahalia au-kety, 
fa lepr/jsion = f ampitsaliarana ao-kary. 

-r na -or na -or amy ny taran' ny noun avy amy ny verb dia 
mQaza ny mpanao na ny mauao ; toy izao : obMTve ^ 
mandinika na mankatfi, fa obsirvit ^ olona izay mandinika na 
mankatd ; itU i= mivarotra, fa itUvi = mpivaTotra. 

•ilb amy ny tana' ny adjective izay avy amy ny noun dia 
mitovy amy ny teny hoe tohaka ; toy izao : gir&Ui ^ tahaka 
ny zazavaiy ; foolaiy ^ tahaka ny adala. 

-iih amy ny Uiiea' ay adjective tzay avy amy nj; adjective 
dia mampihana kely ny hevitr" izany adjective izany ; toy 
izao : white = fotsy, fa whitijih =^ fotsifotsy ; lall-=.ia,va, fa 
fsjjilh ;= lavalava. 

-ly amy ny faran' ny adverb izay avy amy ny adjective dia 
tay maoova ny heviny ; ioy izao r a nice ioot ^ Doky tsara ; 
he raadi nietVj ^^ taara f amaki-teny izy 

• Ny fanouonana ny teny Englis}' dia sarotra amy ny 
mpianatra, ary na inona na inona no fampiaaarana 
uzony avy amy ny boky, raha tsy ampianarin' ny Vazaha 
koa izy, dia tsy hahay mihitsy ; kanefa misy teny fohi- 
toby nolazaina izay tokony botsarovany tsara, dia 
izao:. 

eMala- a alohaii' ny reniaoratra anankiray dia saiky toy ny a, fa 

fohifohy kokoa : mat tononina mat. 
» = i: Qaiax tononina Siiar. 
e alohan' ny lenisoratra anankiray ka arahin' ny e =i i* ■' 

mere tononina nii'r ; leene tononina aiii. 
ee ^ I ; mnt tononina tait. 
e alohan' nj renisocatra anankiray dia saiky toy ny e, fa 

fohifohy kokoa : men tononina men. 
ey miiy akisentra = e .■ convey' tononina koii'sc. Ij.r,,,,;-,- .„ Google DIKSIONARY 
ENGLISY SY MALAGASY 

Ho AST IZAT 

MIANATEA TBNY ENGLISY. JOSEPH S7 SEWELL. u,r„„;-,- .„ Google PL 
,S5». 
; -„ Google ERATA. 


Pbit. 


8 A%At....mipaoka 
9 AltllOQgh 


Although 


..AltogethM 


AltogB(^r 
Antidote 


IS Aithmetdc 


Arithmetle 


„ AroiiM....mamoha 
21 Barb....Staiia 


antana 


26 BMpBtter....iaamafB 


i bsitlrrli^ 


27 BMtir....b»tBirriiig 


30 BInbb«r....BaboTan7 


taviny 


36 Bim....nyPop« 


ny teninj ny Pope 


36 BnareH.,..rmdnui.traiio 


rmdrin-trano 


42 ChtoMt.... 


ClftLW 


46 CAramaUci 


CAnuMtiM 


SI CoereioD....faiieiaiia 
03 CmmamorftU 
BOUtBOBOUa/ 

60 Couign 


Cottiion 


61 C!(mitrain....iiiBmebr 


mameliy. 


SO DerUMtloii 


Empuial 


113 iMiiglitsd 
135 ari«tle..„oza-kazo 


oza-keuB 


179 Sew 


Lewd 


271 Bwmwre 


KeMTTe 


272 Beiptet 


Beipaot 


274 Btvalry ....amy ht , 


mateUka 


368 Dm iiud 


and ; -„ Google SASIN-TENT. 

EARO ny tanora fenahy eto Imerina izay te-hia- 
natra teny Englisy ; ny easatiy efa nianatra ela 
biany, kanefa nibola sahirana loatra, izy noho ny 
tsi-fenanany diksionary hahaiantaratiy ny hevitry ny 
teny tsy fantany ; ary sahirana dia sahirana koa ny 
mpampianatra ; ka dia ela izay no nikasako hahavita 
diksionary Taovao izay sady hahasoa ny mpianatra 
DO hampihena ny hasahiranan' ny mpampianatra. Ary 
toy izao no hevitro raha ho nanao ity boky ity; 
aoka tsy ho lehibe loatra izy, fandrao sarotra en- 
tina Bady sai'obidy ; kanefa kosa aoka ny teny Englisy 
rehetra izay fanao matetika no hiseho ao anatiny. 
Telo taona lasa izay no uiantombobako hanao ity 
diksionary ity araka izany bevitra izany, fa ny nanao- 
vako azy dia sarotra lavitra nobo izay nampoiriko 
tamy ny voalohany, ary be koa ny rabarahako, ka Izany 
no efa nabela azy toy izao vao vita. Fa vita izy izao, ka 
faly aho, ary na dia efa nabasasati'a aby luatetika dia 
matetika aza ny nanaovako azy, dia tsy ho fati-antoka 
akory abo raba ity boky ity no hamuupy ny saaany 
bahazoana ny fabendrena sy ny fabalalana izay mi- 
sebo amy ny boky maro nosoratan' ny miray iiteny 

Fa misy teny kely tsy maintsy holazaina, fandrao 
diso fanantenana ny saaany i-aha sendra inaka i^ boky 
ity habafontarany ny bevitry ny teny Englisy sasauy, kanefa My hitany eto ny teny tadiaviny. Tsy 
maintBy milaza majrimarina alio fa tsy eto ayokoa ny 
tenj- Englisy rchcti-a. Ho lehibe loatra sady Iio saro- 
biily loati-a ity raba izany no nataoko ; ary koa betsaka 
ny t«ny KngUsy iaay tsy azo lazaioa amy ny teny 
Malagasy ny heviny. Kanefa maro sady mora vidy 
ny dikfiionary Englisy, ary ireo dia ampy tsara bo 
any izay cfa niahaihay kely, mba bahafantarany ny 
hevitry ny teny sasany izay sarotra adika, sady tsy 
fanao matetika. 

Nefa misy teny maro izay tsy voaJaza eto, fa teny 
teotra avy amy ny teny bafe, ka mora fantatra ny 
heviny raba fantatra tsara ny hevitry ny teny iha- 
viany. Dia aoka bolazaiko ny fomba aranin' ny teny 
easany izay tsy eto mba babafantaran' ny mpianatra ny 
maro. Maro ny teny toyi^ao izay tsy eto, dia 
Nf uDU» avy amy ny noun ka ampiana hODd ; woinmihooi 
Ny noun „ m^Jective ka antpiana neas ; fondaea 

Ny no:i» „ atljectii-t ka ny able tonga ability ; matle- 

ability; nanyiWe tonga ibility; /asibi- 
lity 
Ny »OHii „ nijcitine ka amplana ity j inferiontj 

Ny «oHii „ Hr{/it'iMkany anttong-aanoe-cy; iuioffcance 

na ny ent tonga ence -cy j couvcu'eace 
Ny noim „ icrb ka miay tioa na sion amy ny farany ; 

emigration^ represtioui 
Ny twiHt „ ecfAka ampianariuier; manwfastursXjfightoT 

Ny adjective „ noun kn amplaaa ish ; giihaii 
Ny a^eetive „ adjective kit ampiaoa iBi ; greetiia^ 
"S J adverb „, in'Jicl'-ee ka ampiana ly, na le tonga ly; 
modeillj, iiieelj, adlj 

Ary misy ny teny sasany koa izay tsy voalaza, fa 
vitsy sady mora hita ny bcviny. 

Ary ny amiu' ireo teny ambony ireo sy ny teny 
tabaka any, raha ny noun na ny adjective na ny verb 
izay ihanany no dinihina tsara dia mora hita ny 
heviny ; toy izao : — 
-liood milaiB toetra ; ironiniihood flja ny toetry ny vehivavy 

efa leUbe ; toyhooi, girlimtii dia ny toetiy ny zazalahy na 

ny zaaavavy, dia fahazftzaiift. Ary toy izftnytoa ny teny 

hafa izay miay -hood. -DM! na -ity lui -once amy ny faiau' ny noun avy amy njr 

adjectivediamaliatoiigBiiy adjeclivoho abstraot Qonn; toj 
izoo : /ofcf = tia, fB/c^iLeii=;fitUTUiB; fuiibU ^ azo em- 
poioB, f a^siiiVity ;:^ f ahazoana ho empoina ; iaioUrsist ^ Wy 
mahazakBDyBtaon'iLyDloiiaizay tsy imfanara-keTitraamiiiy, 
fa tK'o&ranoe ^ ny tay fahdzakaoa ny ataony, &c. ; aiy 
beteaka dia betBoka ny teiiy tahaka iceo. 

-lion na -lioii amy ny faran' ny noun avj amy ny verb dia 
manova azy ho abstract noun ; toy izao : emigrati ^ mifin- 
dra fonenaoa bo any amy ay tany hafa, fa eini^rotloil^ny 
Sfindram-ponenana, &G, ; rf^rfts^mampitsahatra an-kery, 
fa repr*SBion ::= f ampitsaharana an-kery. 

■rna -«r na 'OT amy ny taran' ny noun avy amy ny verb dia 
milaza ny mpanao na ny manao ; toy izao : obtervi ^ 
mandinika na mankato, fa obsirvti ^ olona izay mandinika na 
mankatd ; «f2^= mivarotra, fa mUvi = mpivaiotra. 

■iah amy ny faran' ny adjective izay avy amy ny noun dia 
mitory amy ny tenyhoetahaka; toy izao: jrtrlLu = labaks 
ny zazava-nr ; foeluh ■=. tahaka ny adala. 

.iah amy ny faraa' ny adjeotive iaay avy amy ny adjective 
dia mampthena Wy ny hevitr' izany adjective izany ; toy 
tztio: ieAtt«z»fot«y, fauAtdlh-^fotsifotay ; ta^f^lava,Bi 
lalfi»\l ^^ lavalava. 

-ly amy ny faran' ny adverb Izay avy amy ny adjective dia 
tsy maitova ny heviny ; tK>y izao : a nice ifiai =^ boky tsara ; 
hi ria4t nieeVj — ^ taara famaki-teny izy 

• Ny fanononana ny teuy Englisy dia sarotra amj- ny 
mpianatra, ary na inona ua inona no fampiaDarnna 
azony avy amy ny boby, raha tsy ampianarin' ny Vazaha 
koa izy, dia tsy hahay mihitsy ; kanefe misy teny fohi- 
fbhy holazaiiia izay tokony hotsarovany tsara, dia 
iaio:. a alohan' ny reniBoratra anankiray ka arahin' ny e =^ e M 
gasy ; mate tononina Jntt ; lame tononina ieta. 

at na ay ^= « .' may tononina «te ; rain tononina ren. 

a alohaa' ny reniaoratra ananUray dia aaiky toy ny a 
fobifohy kokoa : mat tononina mat. 

K = i : Qeiar tononina Sisai: 

e alohan' ny e alohan' ny reniaoratia ammMray dia saiky toy ny e, fa 

fobifohy kokoa : men ' 
By miay akisentra ^^ e EASIN-IEtfY. ey amy dj faran' ny teny lady tsy miay skiaentta ^ y, fa 

tononina kokoa : valley touonina ealy. 
1 alolian' ny rEnisoTatni atmnldTay arahin' ny t^ai : 1 aloiiBDy gh tay tononina ^ ai .' night t< 

1 alohan' ny reiiisoratra anankiray dia saiky toy ny i, fa f ohi- 

f ohy kokoa : pin tononina pin- 
o alohan' ny renisoratra anankira}' arahin' ny e ^ 3 ; bmw 

tononina bSti ; rode (anonina tdd. 
oa ^ fi ; loan tononina Wk ; roafl tononina ™rf. 
00 ;= o : lioon tononina ton ; rooA tonouiiia red. 
n alohan'nyreniHoratraanaiikirayka arahin' ny «:= ioj fain 

di'aindray foana ^ o -. mutfl tononina mioi ; fame tononina 

fiom ; rnde tononina rod. 
y amy ny faran' ny teny sady misy akisentra ^ ay : imply' 

tononina implay ; diy bononina dray. 
y amy ny faran' ny teny nefa tsy misy akisentra ^ ^, fa to 

nina kokoa : many tononioa men^. 
c alohan' ny e, nany i, na ny y ^«.' cedni: tononina sirfnr ; 

city tononina s% ; mercy tononina m^rs^. 
c aloban' ny litera rehetra afa-tsy ny e ay ny i ary ny y ^ /t .' 

candle tononina kandl ; erow tononina kr6. 
j ■=: dzh : jewel tononina iihoel. 
ei na li na ti ralia arahin' ny on na ny one na ny an = sh : 

nation tononina niTx^an ,' mantion tononina inuiMAan ; vioiona 

tononina Tiahos ; mniician tononina tnioashon. Fa ai in- 

draindray ^^ :h : vision tononina vizhon. 

Itco lalana amy ny fanononana voolaza ambony 
ireo dia uariua avokoa, afa-tsy amy ny teny sasany 
Titsy dia ntsy foana. 

Fa eia natao eamihafa soratra ny litera amy ny teny 
BaEany amin' ity diksionary ity mba hanampy ny mpia- ! 
natra amy ny fanononana azy, ka dia tokony hodini- 
Liny tsaju izao ambany izao : 

ch =z tsh ohase tononina tahca 

ch = eh chaise „ ska. 

ch ^ k cJemist „ hemUt 

loHlsmatic „ aixmatik = g glTB 

:= dzh Urje 

iASIN-TEKY. 
* 


tay tononina 


inijAl 


nait 


ow 


3w 


in3w 


ni 


' 


= "" 


ash 


looae 

mandon ,. 


lot 


' 


= rn 


azh 


low 

meatnre „ 
til 


= thm 


batii; think 
th 


=:;dli 


nathin 


viih; thM 

X ^ks ezpsot „ ekapekt 

X ^ gz Si^amina ., egzamin 

Nanahirana ahy indrindra ny milaza marina ny hcvi- 
try ny teny Englisy sasany amy ny teny Malagasy. 
Mateuka uy tcny Englisy dia malaladalaka kokoa nono 
ny teny Malagasy izay saiky mitovy aminy, ary mate- 
tuca kosa ny Malagasy dia malaladalaka kokoa aoho 
ny Englisy. Ary irufraindray vaovao tokoa amy ny 
Malagasy na dia ny hevitry ny teny Englisy sasany 
aza, ka sarotra dia sarotra ny milasa azy. Fa efa 
nataoko izay haiko, ary matoky tsara alio fa ity diksio- 
nary ity dia hahasoa tokoa izay rehetxa mianatra teny 
Bnglisy. 

Ary amy ny farany, dia tay maintsy holazaiko tany 
sakaizako telo laUy, dia Rajaonary sy Rasoanianana 
ary Andriankola, efa nanampy ally be dia be tamy ny 
nanaoyana ity diksionar^ ity; fa raha ts^ aanampy 
ahy izy ireo, dia tsy ho vita tsara mihitsy ity. Ij.r,,,,;-,- .„ Google PILAZANA NY TENY AFOHEZIWA. adj. adjective 

(M&. adverb 

(11*3!. auxiliary 

coMP. comparative 

conj. conjunction 

J'em. feminine 

impers. impersonal ^ 

inter, interjection 

p. tenstt preterite indefinite 

p.p. perfect participle 

pi, pliual 

prep, preposition 

pro. pronoun 

svp. superlative 

v. 1. verb intransitive 

V. I. verb transitive ■ -„ Goo^^lc DIKISIONARY 
ENGILIST ST MALAGASY. ABO A, or an indef. ertteU j acAiiM- 

ray 
Abau'dmi, V. t. loahafoy, man- 

AbMi'di>n«d, adj. for, lattj fiton- 

tondran-tena indrindra 
Abus', V. t. manetrf, manou- 

AORM'meiit, n. fletrena 
Abaih', If. t, mahanvenatra 
Abate', V. (. Bj >'. mampilismi, 
maiuilcelj ; mihena, nubakalj 
Abat«'m«iit, n. fihakalezana &o. 
Abliaii, n. TehiTBTj tnpifehy 

Ablwy, n. trano itoerany nj 

monk 
Abliot, n. lebilahy mpifaby 

Abbie'riate, v. I. mamoh;, ma- 

naiohv 
Abbre'vuition «. hafohezana; 

boky na teny hafoheziua 
Ab'dieate, V. t. mahofoy f ahefa- 

na \toj ny mpanjaka izay tay 

maikeiky Ko mpanjaka in- 

tsony) 
Abdioa'tioD, ti. fabafoizann &c. 
AVdomen, «■ kibo, ny Icmmy 
Ab«na'ttoiL, n. fiviliana Abet', V. t. mamporiaika haoao 

izay tsy mety 
Abst'tor, II, mpamporiuka Ac. 
Abe/anee «. fiandrasana. To 

bold in absyanoe, mampija- 

nona cabarajia 
AbboT't V, t. maokahala 
Abbor'rfrnoo, n, faukahaJAua 
Abide', v. i. r. abode ; f. f. Abode ; 

mitoetia, monlna 
Ablda', E. t. miaudiy (fotoaoa), 

mahazaka 
Abil'itr, «. fabaizana 
Ab'jeet, mfj. rataj fanahy in- 

drindra. Ho ii in a itate of 

abject poverty, mabantra in- 

dnndra izy 
Abjure', c. i. mandil soAy mla- 

niana, mand^ tnaf y dia mafy 
Alile, B^: n^iuiy, loahazo, za- 

ka, laitra 
Abln'tion, II. fanadiovana 
Ab'negate, r. t. mandi 
Abnega'tion, ti, faudavana 
Abnor'mal, adj. taj mifanaraku 

amy ny aasauy 
Aboard', adp. ao an-tsombo 
Abode', II. fonenaua, trano itoo- 

rana [pitsahatra 

Abolish, v. t. mahafoMia, maia- Abol'ljlllimit, H. fahafoanHna 
Abolitton, «. fampitsahaiana 
ibom'inable, lu^'. rata j indrm- 

Abom'inate, v, t, Tnnrikfihnln 
Abom'inatios, «■ fahaTetave- 

Aboriyinal, adj. momba uy 
tompon-tan; voalohany in- 

Abori'jinw, n. tompOQ-tany 
voalobiuiy indrindia 

Abor'tive, adj. tay maliavaiioiia 

Abonnd, v. i, mint/ betsaka 

About', prep, manodidina, akei- 
ky, ny aminy, tokony ho. 
To bring abonC, mahatonga 
To go about (a thing;,) manao 

Above', prep, ambony. Above 
all, indrindia. Above-board, 
miiiariliary, tsy afenina- 
Above-mentioiiBd, voalaza teo 

Abreast', adv. nuianila 

Abridge', v. t, mamohy teny, &o. 

Abrid^'ment, n. teny lava-ieny 
nohafobezina, fanafohezana 

Abroad', adv. tsy ao an-trano, 

AVrogate, v. i. raaiiei»)-dBliULa 
Abrupt', adj. tampoka, 
toka Abaoond', v. 


i. mandositra miety 


Ab'ienoa, » 


ny tsy eo, ny t^ 


Ab'aent, b^ 


. tar eo, matiariko, 


yarivariima. To absent' onei' 


self from, 


tey miaeho 


Ab'sentM, ii. 


olona tsy tonga 


Ab'BOlatO, a 


^. tey Toafetra fa 
lanao izay tiany 


Ab'aolation, 
Ab'sDlve, r. 


t. manafaka (amy 


ny heloka 


na fanckeua &c.) 


Ab'sorb, V. t 


mifoka (raao &0.I 


Ab'iorptioa 


n. fifohaLt 


fbitalu', V. 


i. (from) mifady AbiteUoni, a<^. raahafady, 
raahanoii-t«na amy ny fiM- 
nanana, toy maka loatxa 

Ab'stinenee, «• fifadiana 

Abstract', v. t. manala, mond- 
Ira 

Ab'straot, m. foto-poto-teny, 
foto-javatra 

Abstraeted, adj. varivariaiia, 
matiarika 

Abstmss', a^'. Baro-pantaiina, ny 
Abinrd'ity, n. hodalana, heTitn 

ambony 
Abimd'anoe, n, babetaahana 
Abnnd'ant, oi^'. be, betaaka 
Abuse', n, ny tay mety atao 

amy uy zavatni, yava ratay 
Ablue', t>. (. manimbo, ma- 

naratsy, manevateva 
Abn'Bive adj. maneTateva, ma- 

naratay 
Abyss', n. lavaka lalina tay hits 

noanoa, vodJ'haJitaaaa l&lina 
Aca'oia, n. anaian-ktCTazaii-kaze 
Aoad'emy, ». trano fiimarana 
Aoosde', V. I. (to) maneiW 
Aooel'erate, v. t. manafaingana 
Ao'etnt, B. fanononana, marika 

kely ajubony ny teuy mi 

ny fanononana azy, aMasntra 
Accent, v. t. manonona araka 

ny akiaentra, maniay eM- 

sentra 
Aosept', «. t. mandray, maneiky, 

mMikasitiaka 
Aeesptable, a^. mahafinaritra, 

aitraka ay te&na 
Ac'ceu, n. tanatonana, liilana 

mankany amy ny trano, &c. 
Aaosa'siblB, a^'. azo .hatouiua, 

Accea'sion, <i. iitomboaiia, £ha- 
vianft. On bis aooession to tlie tiiTOue, ralka vi 

by A«eM'u>T7, adj. tafakambana 
(tamy ny auaovan-dratsj) 

AMM'sory, »a ary, n, namaoa 
(amy ny aQBOTan-dmtBy), 
zavatra manompj fa tsy lO- 

Ae'eident, n. ny manjo tay no- 

kasaina, ny tsy nahy, ny tey 

nampoizina, loza. To meet 

with on Mcidest, maliita loza. 

To meet with by uieident, 

sendia mahita 
Aoeident'al, adj. tsy nimana, sen- 

dra, tsy nahy 
Aeclama'tlDiL, ». fliiobiana, akora 
Aeeli'Tity, n. fiakarana 
AocDin'inodate, c, ;. (with) ma- 

aome izay Qaina 
Ageommoda'tiOD, ». zavatra at 

KQ-trano ilainy ny Tahiny nt 

mandry na miaakafo i«y 
Aeeom'puiy, v. t. momba, mia- 

ralca aminy 
Aeeon'plice, «. mpanao Utapo- 

miara-peno, mpiombaua amy 

ny fanaoTan-dratsy 
Aceom'pliili, v. t. mala vita, ma- 

hefa, mabatontosa 
Aeeom'plishment, ». fahatan- 

teraliaDa 
Aseord', v. t. (witb) mif anaxaka 
AMord'anee, n. fifanarahana 
Aeoord'ing to, prep, araka, ma- 

AMMd'ingly, emij. ka dia, ary 

dm, aiy amin' izany 
Ateotf, P. (. niiteny TOBlokany 

na, miarahaba 
Aeeovnt', n. faniaana. tantara, 
filszana. To call to account, 
DuunpUaza izay uatao. To 
I^TS anj Mooant of, milaza 
Oil aoooant at, 
X ttoMMnnt, t^ akory. To take into aoconnt, 

mihevitra 
Account', c. i, (for) railaza ny 

antony, na ny fotony 
Acconnr-book, n. taratasy ano- 

ratana ny ahaioaua ay ny 

ahalaniana ny vola 
Aoconnt'ant, n. lehilaky izay 

mitandrina nj aceoimUhoA 

ao amy trano fivarotana fee 
Aecou'trBj v. i. maoafy, mAm- 

piakaujo 
Accon'trement, u.fitafiaua,lialn- 

Accms', I', i. (to— from) mitom- 

bo, ary (toy ny torabom- 

baintra, loza &o.) 
Accn'mnlate, v. t. ay i. maiiaa- 

gon^, mihary, mamory ; mi- 

tombo 
Ac'anrBoy, n. hamariuana 
Ac'cniats, aij. marina, maHtsy 
Acenrt'ed, adj. Toaozona 
Accnsa'tioil, n. fiampan^ana 
Aoouso', V. t. (of) miampanga, 

AooaB'lom, v. t. (to) mahatama- 

na, mahazatfa 
AccuB'tomary, adj. toy ny fanao 
Acerbity, h. faharikiviaua, fa- 

ka^aratam-po 
Acta, f. I. mangotaokotsoka, 

manaintaina. To hava the 

head-adie, maiary an-doba. 

To have tk« tooth-asLe, ma- 

rary nify 
AcAe, n. fanaintainana 
Acbieve', v. t. mahefa, maha- 

AchieTo'msnt, »■ zavatra lehibe 

efaina 
Ao'id, odj. mafaarikiTy 
Ao'id, II. asidra, rano maharl- 

Mvy, rano mahery 
Aoid'ity, fahariklTimia 
Aoknowledga, v. t. maneiky. AOK [ i 

Ackaow'tadgsinsiLt, «. fltsoroua 
Ac'me, n. dj avo iudiiudra, ny 
, f aran J iudrindra 
A'doth, h. voany ny haio oat 
Aconi'ttB*, 11, ny tcieiiei izny 
ahafantai-ont^ika ny f ombany 

Ac'qnaint, k. i. (witH) mampa- 

hafautatra 
Ae'q.nsiiitaiic«, n. fahalalana; 

olom-pantatra 
Ae'qvieace v. t. maneiky, tay 

manohitTa 
AoqnieB'cfliioe u. fifanaraliajiaf 

tsy fanoherana 
Asqniie', p. (. ma^axo 
Acqnire'ineTit n. izay azo, faho- Aeqnit', c . i. (of) 
hafaka 

Aoqnit'tal, ». fanafahan-tsiny 

A'ere, n. akcra, ohatra mOaza 
ny halehibeny ny tony ka 
niisy 1210 Bokeca refy 

Ac'rid, ailj. mangidy, mahamai- 

Ae'iimony, 'i. f angidian-koditts, 

fahiwarotun-po 
AcroH', picjj. mitalTalana. To 

go aoTOSi, mamaky (tany &c.) 

Act, i: t. iy i. manao, maka 

toetr' alona. To act a part, 

mody ho olon-kafa 
Act, II. zavatra atao. Aet of 

parliamsnt, lalana na didy 

ataony ny parliament 
Aotion, II. fanao, zavatra atao, 

AhetsikeUehana 
Aot'ive, adj. maTitrika, maiiaika, 

Aet'DT, n. mpanao, leliiJahy mpi- 
lalao izay mody ho olon-kafa 

Aot'roff, ». vahiTayy mpila- 
'ao, fto. ] ABJ 

Aefnal, a4f. atao tokoB 
Aontt', ai(/, heidiy, kanto, lalin- 

Aente'neH, n. balaUnan-taaina 
Ai.'%jif, n. oha-teny, ohabolana 
Adapf , V. I. (to) mamboatra ho 

antonony 

Adapta'tion, ii. fanamboarana 

Add, (J. (, (to) mauarapy, mam- 

pikambana. To add up, or 

togethsi, msmpitambatra 

Ad'der, ». biby lava miay poi- 

Addiof, K, a, (to) manatamana, 

msmpahazatra 
Addi'tion, ii. fanampiana, ny 

mampitambatra 
Addi'tional, adj. manampy, koa 
Ad'dled, a/!;, tsyvanona (toy ny 

atody ratay) 
Addrsii', V. t. (to) mandaha- 

teny, numoiatra taiatasy 

Addrsas', ii, teny alahatra ; ladi- 
resy, auaran' olona anoratana 
taratasy ; f ahaizsna amy ny 
resakaic. 

Addnoe', r. t. maka teny 
ohatra hanampy izay Toa 

Adept', n. olona mahay 
Ad'eqnate, <i4i- (to) ampy, anto- 
nony, »iq>iaTnlra 

AdhsTB', 0. i. (to) mireikitrB, 
mikambaua ; tsy mety miva- 
dika [rahana 

Adha'Tsnoe, «. fireketana, fana- 
Adbe'ient, it. mpanaraka 
Adho'don, n. fireketaua, faoara. 

Adhs'iiTA, a^. miraikitra 
Adieu', adv. veloma 
Adja'oent, adj. mifanakeiky 
Adjective, h. teny izay milaza 

ny fombany ny noun 
A^joiu'liig, a4>'. mifaoolotra, 

akalfcy . ^.^ ABT [ i 

Adjanm', c. l. sy >'. nuunpijano- 

na rahaxaiha ho lieveriiia ain7 

117 andro haf a 
Adjonni'iiunt, ». ny amptjanO' 

nana raharaha &o. 
Ad'jnnDt, n. olona na zavatra 

manampy kanefa tey mani- 

nona laba avela 
A4}<iTs', f>. t. mampianiana, 

natia azj mafy dia maff 
A4jiuf , v. i. mamboatra, mana- 


Admin'iitsr, c. t. manome, ma- 

nao rabaralia, mitondia (fan- 

jakana &c,) 
AunislatiahOD, n. fenaovaii' 

draJiaraha 
Ad'mirable, adj. mahagaga, 

taara indrmdra 
Ad'miral, n. mpifeli]' ny miare- 

mila ao an-tiambo miady 
Admira'tiQii, n. fahatalanjonana 

sy fifaliana 
AdouTs', V. t. midera, mijery 

amy ny faliatalanjonana By 

fifaliaoa 
Admii'Bian, n. famelana Uditra, 

fandraiaaiia, fsuekena ny 

natao [noi]^ 

Admit'i V. t^ mampiditnkT ma- 
Admon'iib, «, t. mananatra 
Admotli'tloil,.n. fanauarana 
Adopt', V. t. manangan-jaza, 

uandraj (hevitra) 
Adoptioii, n- fananganan-ja- 

naka, fandraisana (heritra) 
Ado'Table, n^'. tokony ho derai- 

na (milazaan' Andnamanitra) 
Adora'tioii, n. fankalazana, fl- 

BaoTBua 
Uon', 0. t. mankalaza, inidera 

(an' A n<^T< H.mftiii *Tft.\ 

^ftKtl, V. t. mandzavaka, nuwi' Adorn'ment, «. ravaka, fihain- 

Adrift', a^. mltemkafona ba Isj^ 

migy an(<iny ny alehany ., 
Adroit', ml', mahay zavatra 
AdToit'nsH, ». (abaizan-javatra 
Adnla'tion, n. doka, robo 
Ad'nlatory, adj. nmidaka, man- 

Adidf , n. ay a^\ olona rfa lehibe 

Adnt'torato, v. t. manataatao, 
manova ho ratsy, muigaro 
zavatra mora-Tidy amin' izay 
aaco-bidy hampitomboana ny 
tombom-barotra 

Adnl'tery, n. fakam-badin' olo- 
na. To commit adnltory, 
maka vadiu' olona. 

Advance', v. i. mandroso, ni- 
tombo. 

Advance', v. t. mampandroso, 
mampiseho. To advance In 
hononi tio,, manandratra. To 
advance money, manome 
vola alohany ny fotoana 

Advance'ment, n. fandrosoana, 
fisandrataiia 

Advan'taje, n. Boa, tombo (amy 
ny Boa). To take advantage 
of, manajnbaka, manao tani- 
malemy haaorfnam-paiig^y 

Advanta'^eons, adj. mahasoB, 
ahazoan-tombony 

Ad'vent, n. fibaTiaoa 

Advenli'tioM, aJj. Sivj amy ny 

■ ivelany fa tsy fotony 

isalahy, ny 
nuiitana 

aaiky 1 Adven'tnre v. t. ey 1'. manao 

mosalahy, sahy 
Advsn'tnroni, adj. aahy 
Ad'verb, n. Uaty miray amy ny 

verb na adjeotive na ny AOT [ 

Ad'venuy, ». fahavalo, nifi- 
^U'veraa, a^. tsj tnifanaraka, 

Advenl^, n. fijboriaiia, foha- 

lahelovana 
Advert', r. i. (to) milaza za- 

vatra madinika fa taj foto- 

dr^iatahii 
Advenue', v. t. milaza amy 117 

gazety 
Adver'tusment, ti.fltazana amy 

ny gazety 
Advice', n. anatra, fonacarana 
Advise', V. t. manmiatra, m 

me eaina. To adviie with, 

mif ampaka bevitrn. To advtM 

of, milaza, nutrnpahaCantatra 
Advi/edlJ, adv. uimana, Toa 

heritra 
AdVooate, h. nqiaiidiha-teny, 

mpiaolo vava 

mandalia-teiiy, mil&za ny 
mahftmety oa ny t*y maha- 
mety sy cahaz)^ heveiina 
Ad'voca'oy, n, fandaharau-teuy 
Ae'risl, 0^;. ao amy ny rivotra, 
toy ny riTOtra 

A'erifOrm, m^'. mnTiahalrtt ny 

fombany ny rivotra 
A'erolite, n. vato avy amy ay 

plauetra na fitoerana hafa ao 

amy ny kabaJcabaka ka latsa- 

ka amy ny tauy 
A'etonant, «■ alona ndakatia ao 

amy ay baUooti 
Afar', adv. lavitra, lasan-davitra 
Affable aij. mabay obna, ma- 

lemy fuiaby 
Affair, fl. Tsbaraha, zavatra 

Attest', V. t. mampangorako- 

raka, mibatia aminy 
Afteota'tion, n. fihamboau- 

AffMt^tl, a4}' mibarabo toatn ■' ] APT 

Affeotii^, adj. maDn>aiigorai- 

Affec'tion, n. (for) fitiavana. Re 
haa an affeotioii of the iplue, 
marary taolan-damosina izy 

Aftao'tioiLate, adj. tia 

Affinity n.fiiiayaiLaiia,finuBaQa 

Affirm', f. t. manambara, mi- 
laza fa izany tokoa 

Affirma'tion, n. faoamaOan- 
t«uy, filazana £c 

Affirm'ative, a^i. maneiky, mi- 
laza boe, "Eny. " To ana- 

wer in tbe affirmative, ma- 

nampy amy ny farany uy 
teny, toy ny ' ko ' ; toy izao, 
ay tranofto [nampy 

Affix*, V. t. (to) manoby, ma- 

Affliot', V. t. mampahoiy, 
mampalahelo [halo 

Afflict'mg— ive, adj. mampaJa- 

Afflio'tion, n. fahoriana 

Afflnence, ». barena, fananana 
be 

Affluent, a^. manan-karena 

Afford', V. t. manome, mahazo. 
I cannot aflbrdto buy it, tsy 
takatiy ny yolako izany 1 

Affray', ,1. ady 

Af&ont', !i. filan' ady 

A&ont^, V. i. inabatezitra, mila 

Afloat', adj. miteinkafODa 
Afoot', adv. an-tongotra 
Afore'taid, adj. voa laza 
Aforetime, adv. taloba, faliiny 
Afraid', adj. matahotra 
Afreib', adv. indray 
After, prep, manai^ka, aorii 

After a while, rebeta 
Afternoon, 11. hariva, hatramy 

ny 1 2 ny f amantaran' andro 

ka batramy ny 5 na 6 
Afterwards, adv. maoamkan- 

ks, rehaf a of^La ^^^"3 Aftia', adv. iaSxvf, erj koa 
iMlnff , prq^. taodrify, ao acf- 

lanf , manobitn 
i^t n. tBoii&, andm. Vlut 

w* la h«1 Firy taona izyp 

nw7 ore of the lama ag«, 

indrsf audro teroka izy. 

Old aga, fahanterana. Ha la 

at age, ef a leMbe izy 
A'^ed, a4'. ftotitta 
Aymej, n. fanaoTana lahanba 

ataony ■a.j mpisolo 
HgeM, n. mpanao, mpiaidx] 
AgKlom'erate, o. i. sutambatra 
^frandise, v. (. maihalelube, , 

mampitombo 
Ag'grsTBte, v. t. mampiliaratffi- 

ratsy kokoa, mampahatezitra 
hflgngvtt, n. zaratra akatn- 

Aggrea'alva, adj. inila ady 
A^rea'aoT, «. mpil' adj 
AgAaat*, adv. taitra, tuAj gaga 

no malalkelo 
A'fila, adj. mavitrika, TnpiUVn 
kpl^tj, n. fabaTitrihana 
^Itata, V. i. nanetsika, tnam- 

uihataitTa, mampltsbataba 
A^tatlon, n. fahatairana, fita- 

batabana 
Ago', adv. lasa, talaha. Lang 

ago; a long time aga, ela 

izay. Some time ago, vao 

tato ho ato, elacla Uuiy izay. 

Hot long ago I hoatnnoiiaP 

firy taona izay F 
Ag'oay, n. fangiriliiiaiia. In an 

agony, fadiranorana 
^onizing, adj. tnangiriflry in- 

drindra 
Agiae', V. I. (with) miray, mo- 

neiky, mif anaraka 
Agree'able, ai(j. mahafiuaiitra, 

mami-boditra 
Afraolneiit, n. f anekena, fif ana- 

AgUonltnM, n. asa ajny ny tauy, iiaj' atao amj ny taa j 

hahavokatra azy 
Agionnd', adj. miantioiia 
A'gna, n. tazo (indray andio 

mafy, indray andro taaiaj 
Ak t inttrj. lay ! endr^ \ iudnay I 
Akead', adv. aloha 
Aid, rt. fanampiana, famonjetift 
Aid, V. t. manampy, maiooajy 
Aide-de-camp, n. (FKodh) deka 

BOHotra. What alia yon 1 Aiza 

no maharary anao ? Inona no 

mabaeoeotra anaoP 

Ail'moat, «- fahanuiana 

Aim, n. fikasana, flkendrena. 

Hb mlaaad hla aim, teynaha- 

Toaizy [kam 

Aim, V. i. ay i. mihendry, mi- 

In tlie opan 

He mimelf aiji, mi 

miboMbohy izy 
Air'j, a^. be rivoti 

toy ny riTOtra 
Air-tlyAt, adj. tsj azony uy 

Tivotra hidirana 
Aiala, n. ny liklana ao anelane- 

lany ny dabilio ao ampoToa- 

ny ny trano flan 
J^ar', a^. mita£.t«^ 
Alao'rity, n. fal 

Alarm', v. t. mampahataitro, 

mampahatahotra 
Alarm', «. fampahatairana, 

fahataborana 
Alarm'ing, ih^'. mahatabotra 
Alai' 1 iaterj, indrisy 1 
Al'batroi, n. anarany ny TOrona 

iehiba izay mitoetra ao amo- 

ron-dranomaaiua 
Al'bnm, «, boky aaiana sarin' 

olona na teny taara &c. 
Al'cobol, n.J Blikobola, ny foto- 

try ny toaka AU ALO Alt, n. EftTstra Kitioiiia nwnkB- 
leo atso BII17 117 Taiim- 

ma-ritiikA. He li on the 

klert, mitandiina na miam- 

bma teara izy 
Alieii, i»{r'. bafa 
Alun, n. *i"''"'J"<"B| olona te; 

Tnifanflfftirft aJoiy By toznpoii* 

Alien&te', c. (. mahftboboka 
(olona) Alike', mH- tabaica, mitovy, 
Bahala 

Ailment, n. haoina 

Allmentuy, s4J. mameloua, ny 
^OY ny banina 

Alive , adj. valona, tsy maty 

Al'kali, n, alikely, zavatra toy 
ny Boda, pqtaea, ammonia &c. 
izay mampikambana tsara ny 
rano ay ny solika ka izany no 
anaOTana savony 

AU, a4;. pro. rabetra, izao 
rebetra izao, dahaolo. All 
but, aaiky. All together, 
indrai-manao izy rehetra. 
Not at all, taj akoiy. It ii 
nothing at ul, zavatra ted- 
nQD-tamona akory izany 

Allay*, ti. (■ mampmena (fabo- 
liana na fangic^riaJia &o.) 

Allege', (', t. manamboxa, Tnilnin 

Allega'tion, n. fanambarana 

Alle'^iance, n. f anarahana, fan< 
liatoavaaa. He hai taken the 
oath at allegiance, ef a uilefoa' 

Allegory, n. oha-teny lavareny 
Alle'Tinte, i>. I. mampabi 

Alley, «. lilana ety ao a . ... 

n&na fuBna 

Alli'anee, n. firaisana, fihava- Alligitor, n. mambs, to»t 
Allof, c. f. msncnneiiysiijaruy 

Allot'ment, n. Bnjatany 
Allow', V. I. mamela, mammu 
kado &o. I allow thtt I wti 
wrong, maneiky abo ia da 

Allow'able, m^'. arela batao, 

mety 
AlloVanoa, n. Tola na hani- 

na &o. omena, izay avela 

batao 
Alloy*, n. metal ratsy abaro amy 

ny taara, metal roa abaro allnda to it, tsy nilaza n 


, ny 1 Allnrs , V. t. mitaona | 

AUnre'ment, ». fitaomama 
Alla'iion, n. filazana kely 
Allu*Tinm, pi. Tia, n. Torin- 

driaka 
All;', II. mpanampy amy ny 

ady 
Al'nanao, n- flliTngnnVit^ tara* 

tasy filazana ny andio lehe- 

tra ajny ny taona 
AlmijAt'y, a^'. mabay ny zaTS- 1 

tia rehetra, tsi-toba 
AlmitrAfy, n- Andriamanitra ' 
Al'mond, n, anaiam-boan-kazo 1 
Almott, adv. saiky, madlTS, I 
Ainu, ft' fiantrana 
Al'oei n. anaran-kazo, anaiam- i 

panafody, aloesy I 

Aloft', adv. ambony 
Alone', adj. ireiy, tokana, Many | 

To let alone, tsy manampy ; 

na misakaua, tsy manao na ; 

inona na inona aminy 
Along', adv. mitsotra, tsy mi- , 

vonkona. To go ^on£, mi- \ 

zotra- Along-»ide, anMlaay. 

Along witb, miaiaka aminy. 1 

Come ^ong, andebaaryiaika ! ALO [ ! 

Aloof, adv. lavidavitxa. To 
keep Aloof from any ons, tej 
mety maukany aminy 
Aloud', adv. laaSj, (laha mi- 

teny &c.) 
Alpa'ca, n. auaram-biby izay 
hits any Peru ; anaraa-dam- 
ba ataa amy ny volon' izany 
biby izany 
At'pliabet, n. ny abidy 
Al'pine, aifj. momba ny ten- 
diombohitra Alps ; tabaky ny 
zavatra ao amy ny AIpH 
Alroa'dy, adr. eahady, rahateo 
Al'ao, orfp- toa 

Al'tar «. fivoadiaoa; zavatra 
cfa-joro avoaTO anaovana ny 
fanalamboady hodorana 
Al'tet, f. t. By I. manova ; miova 
Altera'tion, n. fanovaua, tiovana 
Altar ca'tioil, ». ady, fif andirana 
Al'temate, i>- i. mif aadimby 
Alter'nate, adj. mifandimby 
Alter'native, n. ny iray amy 
ny zavatra roa hiany izay 
tokony faatao. Thora ii no 
altomativB, tay miay afa-tay 
izany hiany no azo atao 
Althongh', adv. nefa, kanefa, 

Al'titnie, n. hahBYony 
Altoga'ther, adv. avntrm 
Al'nm, »■ balamo .■^^'gam, «. fibaroanyny vola- 
vclona amy ny incliii hafa 

Amal'gftmate, r. i. sy I, mrc, 
raampiray 

Aman'neu'su, ii. mpanoratra ho 

AmsiB', V. I, manango 

mory, mihary 
Am'atenr, n. olona maz 

natra mozita na ny ii..u4,im 

eary &c. noho ny fitiavuny 

izaoy '. t, mahatalanjona, 

,ga 

nt, n. fahatalaujona- 

Amai'ing, adj. mabagaga 
Ambai'sadoT, n. ambasadora; 

iraky ny mpanj aka ananJoray 
hankany amy ny firenena 

Am'ber, n. anaran-dity t«y ny 

Ambig'iionfl, adj. tsy mazava 
'.ra satria roiay heritra 
izay mampisalasalii 
Ambi'tion, n. famriam-bonina- 

^ faniriaU'dazd 
Atubi'ttoiu, aifj', maniry voni- 

labitra &o. 
Ambnacade', n. fanotrehana, 

famitsahana 
Amlinell, a. fanotrebana, fami- 

tsahana 
Ame'liOTate, v. t. mabamora, 
mahamd.rana fahodana 
men', adr. ho izany anio, 
Aniena 
Amen'abla, adj. (to) azo toroa- 

Amend', !■, (, raaooTa ho tsara- 

kokoa 
Amend'ment, u. fiovana ho tsa- 

Amend^, n. xo'io.. To make 
amends, mamaly soa kosa 
araka izay ratay natao 
Amerce', v. t. mampandoa sazy 
Amer'ican, adj. any America 
Amer'iean, n. olona teraka any 
America, indrindra any Uni- 
ted States 
A'miable, adj. malemi-fanahy, 

Am'ieable, it<!J. mihavana 
Amidst', prep, ao ampovoany 
Amiaa', m/j. diso, tsy mety. To 
take it amiaa, manaufafann- 
I lam-baraka na f aneaoana PILAZANA NY TENY AFOHEZINA. adj. 


adjective 


adv. 


adverb 


aux. 


auxUiai7 


COMP. 


comparative 


con;-. 


conjunction 


fern. 


feminine 


imper 


. impersonal , 


inter. 


interjection 


V. 


tensa preterite indefinite 


p.p. 


perfect participle 


pi. 


plui-al 


pr^. 


preposition 


pro. 


pronoun 


srp. 


superlative 
verb intransitive 


V. f. 


verb trnnaitive ■ -„ Goo^^lc OIKISIONARY 

ENGILISY ST MALAGASY. ABO A, or Ul indef. arttfie ; nTU-nlri, 

my 
Aljut'don, V. t. m&hatoy, man 

Alnu'doned, adj. toy, isiaj flton 
toadrao-tena iudrindra 

Abue', V. I. manetrj, msiuiu 
guia 

AbaH'meiLt, «. fletrena mttniikelf ; miliens, mijiakeljr 
Abate'mtnt, n. fihakelezana &o. 
Ablmi, »• TeluTavj mpifehy 

BUtmery 
AblMT, n. trano itoeranj ny ' 

Ab^t, n. UhHabj mpifahy 

AbbrVriati, o. t. niAinoliy, ma- 

nafoliv 
AbbrB'rUtioii n. hafohezana; 

botgr OS teny hafohezina 
AVdicata, c. (. mahafo^fah^fa- 

na (tor ny mpsDJaka izay tay 

maoeiky ho mpaDJaka in- 

Abdioa'tioii, ». fahafoizana &c. 
Ab'dunen, n. kibo, ny lominy 
I Abena'tion, n. fiTiliana Abtt, v. t. namporuika hanao 

izay tay mrty 
Abaftor, n. mpamporiBika &e. 
Abej'anae n. flandraaana. To 

hold In absTuiM, mampija- 

iiona raharalia 
Abhor', v. I, mankahala 
Ab^or'reiiGOf n. fankahalaoa 
Abide', v. i. p. abode; p. p. Abode ; . miandry (fotoana), Abids', 1 AbU'ity, r 

Ab'jeot, oflj. Tats;r faaahy in- 

<^indra. Ke ia in a itat* of 

abject poverty, mahantra in- 

dmdraizy 
Abjure', 0. t. mandik sadymia- 

niana, mand^ mafy dia mafy 
A'ble, m^'. mahaj, mahazo, za- 

ka, laitra 
Abln'tion, 11. fanadiovaua 
AVnegate, v. t. mandib 
Abnega'tion, m. fandavana 
Abnormal, adj. tsy mifanaraka 

amy ny sasany 
Aboard', <idv. ao an-tsambo 
Abode', R. fonenana, trano itoe- 

rona [pitsahatra 

Abolish, V. t. mahafoana, niatn< Aboliihrnrat, n. faliafoanaua 
Abolition, «. fantpitaaharaita 
Abom'isftblB, Off/, rat^ indiin- 

dm, mftliaiaenatr& indnndra 
Abom'iiiftts, v, t. Tn^Tik<^lifL]ii 
Abom'ination, n. fabavetaye- 

tauft^ fankahalAii& 
Aboriginal, aij. momba -ay 

tompon-tonj voalobanj in- 

dtindia 
AbonVinei, ». tompoD-tsny 

Toalobanj indrindrB 
Abor^vs, a^. tsy mobavanona 
Abonnd, v. i. misy betsaka 
About, prtp. mftnodidina, atd- 

ty, ny aminy, tokony ho. 

To bring abont, m&batoiiga 

To go abont (a thing,) manao 
Abovs', prep, ambony. Above 

all, indnndra. Abave-bcaid, 

□ubaribapy, toy afeninap 

Above-mentioQtd, Toalaza t«o 
Abreast', adv. mitaiiila 
Abridge', v. t. mamohy teny, &c. 
Abri^'msnt, n. teny lava-ieny 

oobafoheziua, fanafobezana 
Abroad', adv. tsy ao an-traoo, 

an-dadnj ny ranomaaina 
Ab'iogate, «. t. maneiao-dalitna 
Abmpt', adj. ttunpoka, loitaa- 

Abiceu, It. Tay 

Abicond', V. t. mandoaitra miery 
Ab'ienea, «. ny tsy eo, q; t^ 

atrehina 
Ab'eant, adj.. tsy eo, matiarika, 

varivariana. To absent' onf -' 

■elf from, tay miaeho 
Ab'ientee, n. olona tsy ton^ 
Ab'solnte, adj. t«y voafetra fa 

mabazo mauao tzay tiuiy 
Ab'aolntion, «. famelan-keloka 
Ab'solve, V. t. manafoka (amy 

ny beloka na fanekena &c.) 
Ab'sorb, V. t. miioka (lano &c,) 
Ab'sorption, n. fifoliana, 
Abitain', v. i. (from] mitady AOO 

Abito'mioiii, adj. nwhatBd^, 

uanuia, tey maka loatn 
Ab'stinenoa, n. fifadiana. 
Abibacf , V. t. manalfti maad- 

Ab'stlMt, «. foto-poto-tany, 

foto-javatra 
Ab«tract'ed, a^. varivatiana, 

matiarika 
Abitmse', a^j. iaro-paatBrina, ny 
Abinrd'ity, n. hadalana, hevitra 

ambony 
Abnnd'anOB, n. habetsabana 
Abnnd'ant, adj. be, betaaika 
Abnie', n. ny tsy mety atao 

amy ny zavatra, Tftva ratay 
Abuse', t>, t. manintba, ma- 

naratay, jnanerfttevB i 

Abn'iive adj. manerateTa, 111&- 

naratay 
Abyi>', ». lavaka lalina tay Uta | 

noanoa, TodJ-bantBana I w -i m a 
Aoa'oia, «. auaran-karazaii-kazo 
Aead'omy, ». trano fianarana, 
Aocede', V. i. (to) manei^ 
Aceel'erate, v. t. manafaingana 
Ao'osnt, ft. f anouonana, mfl-t-iira 

kely ambouy ny teiaj mil&za 

ny fanononana azy, akisentra 
Ascent, v. t. manonona araka 

ny akiaentra, manisy aki- 
sentra 
Aoupt', V. t. maudrajr, maneiky, 

Duuikaaitraka 
Aocspt'able, a^. mahafinaritra, 

sitraka ay teHna 
Ac'cesR, n. fanatonana, lalajia 

nuinkany amy ny trauo, &,c. 
Adcea'siblo, Offt'. azo batoniaa, 

Accee'sion, u. fitomboana, fiha- 
viana. On his aooeuion to tlie thnnu, Tshs ti 


Aecu'tory, adj. tafakambaoa 
(tamy ny anaovan-dratsy) 

AciMt'sory, tw ary, n. namana 
(amy ny anaoran-dratsy), 
zavatra maoampy fa tay fo- 

Ae'cideut, n. ny manjo tsy no- 
kasainn, ay tay naby, nj tsy 
nampoizina. loza. To meet 
witb an aooident, maliita loza. 
To meet with by aaeident, 
aendra mabita 

Aecidenf al. adj. tsy uiniona, aen- 
dra, tsy iiahy 

Aoeluna^tiott, n. £ht>biiuia, akora 

Aeeli'vity, «. flalcarana 

Aeoom'modate, v. t. (with) ma- 
nome izay iliuna 

Aeoommoda'tion, fi. zavatra ao 
an-trano Uaouy ny TBhiny na 
mandry ua misakaf o izy 

Aecom'pany, v. t. momba, mia- 

Aeeom'pUoe, n. mpanao kita,po- 

miara-peiio, mpiombona amy 

ny f anaovaD-dratsy 
AeEom'plieb, v. t. maliaTita, ma- 

befa, mabatontosa 
Aceom'pliBhjneat, n. fabatan- 

terobami 
Aeeord', v. I. (with) mifaiiaraka 
Aoeord'anee, n. fif anarabana 
Aaoord'iiig to, prep, araka, ma- 

Aeoerd'ingly, eom'. ka dia, ary 

AecMt, f. (. miteny voalohany 
amin' olona laha miay mibao- 
na, mtorababa 

Aeoeimt^, n. faniaana, tantara, 
filazana. ToeaUto account, 
mampilaza izay mttan. To 
glre an, aoooant of, milaza 
ny anui^. On aaeoDnt of, 
noho. m bo Meouit, te^ I AOK 

akory. To take into accotmt, 

mibevitra 
AcDOnnt', v. i. (for) tnilaza ny 

antony, na ny f otiny 
Aecoant-book, n. taratasy auo- 

Tatana ny ahazoona ay ny 

abalaniana ny vola 
Aoeonnt'nnt, n. lebUaby izay 

mitandrina ny accoHiit-boei 

ao amy traao fivarotatia &o. 
Aocon'tte, v. i- manafy, mam- 

piakaojo 
Aocon'tremant, n.fltafiana, bain- 
go 
Aoenie', v. i. (to — from) mitom- 

bo, avy (toy ny tombom- 

barotra, loza &o.) 
AocQ'mnlate, v. I. ej I. manim- 

gonai mibary, mamory ; mi- 

tombo 
Ao'enraoy, «. hamarinana 
Ao'enrate, adj. marina, mahitsy 
Aconn'ed, ai(j. voaozona 
AcDUBa'tiDn, n. fiampangaca 
Acoiue', v. I. (of) miampanga, 

manomo tsiny 
Accai'tom, i>, t. (to) mabatama- 

ita, mabazatra 
Accna'tomaiy, adj. toy ny fanao 
Acerbity, >i, fabarikiTiana, fa- 

hajiarotam-po 
As^, v. I. mangotaokotsoka, 

manaintama. To have the 

head-ache, mnrary an-doba. 

To have the tooth-ache, mo- 

rary nify 
LcAa, ». fanaintaonaiLa 
Aobiere', v. I, mabefa, maha- 

tontosa 
AchioTs'msnt, n. zavatra lebibe 

efaina 
Aeld, ai(/. mabarikiTy 
Ao'id, «. asidra, lano mahaci- 

Acid'ity, fahariHTiaaa 
Aekaov^sdge, i>. i. manaiky, 
miteotra ACE [<] Aek&aw'ledgeiiient, ». fitsorana 
Ac'me, fl. 117 avo indricdra, ny 
, farany iudrindra 
A'ooiu, «. voany ny hazo oai* 
Aeoai'tdeB, n. nj science izay 
aliafantarautsika ny fombany 

Ac'quaint, ??. t^ (with) mampa- 
hafantatra 

Ac'qnalutanea, n. f ahalalana ; 

olom-pantatra 
Ac'qaiwiie r. I. majitakj, taj 

mauohitra 
AeqnieB'cease ii. fifauarahatm, 

tsy fanoherana 
Acquire', v. i. ms^axo 
Acqnire'meat 11. izay aio, foha- 

Ittlana, fahaizana 
Aeqnini'tion, n. fahazoana, zava- 

Acqnit', e. (. (of) maodefa, ma- 

hafaka 
Aeqnit'tal, n. famtfahan-tsiDj 
Acre, ». akcra, oliatra milaza 

Tiy halchibecy ny tauy ka 

iniBy I'JIO Bokers refy 
Ac'ridf adj^ nmngidy, maJiamai- 

may 
Ac'iimony, n. f angidian-koditra, 

fahiLsarotam-po 
AcroM', pi'iT}!. miteivalana. To 

go acroBE, mftmaky (taay &c.) 

Act, f\ ^. By c, manaOf maka 
toetr' oloua. To act a part, 
mody ha ulon-kofa 

Act, n. zavatra atao. Act of 
parliemont, Lalana na didy 
ataojiy uy parliament 

Ao'tion, 'I. fanao, zavatra atao, 
ShetBUfBtaehaiia 

Act'iTO, m(;. mavitrika, mariaika, 

Aet'or, n. mpanao, leliilaliy mpi- 
lalao izaj mo^ ho olon-kafa 

Aot'reii, n. vahiTftvy mpila- 
lat^fto. AOJ 

Aet'oal, adj. atao tokos 
Acnte', a^!- hendry, kanto, lalin- 

tsaina ; manginfliy 
Acnte'neu, n. halaUnaa-taaina 
Ad'a^f, n. oha-teuy, ohabolana 
Adapt, V. I. (to) mamboatra ho 

anUraony 
Adapta'Uon, 11. fanamboarana 
Add, V. t. (to) maaampy, mam- 

pikambaiia. To add np, or 

together, mampitamhatra 
Ad'der, II. bibj laya misy poi- 

Addiot', V. a. (to) manatanuuia, 

mampahazatra 
Addi'tion, ». faoampiana, cy 

mampitambatra 
Addi'tiomal, <«{/. manampy, koi 
Ad'dled, adj. tsyvwioiia (toy cy 

atody ratsy) 
Addreii', f. t. (to) manda 

teny, manoratra tarataey 

amin' olona 
Addresi', n. tony alahatra ; ladi- 

resy, anaiMi' olona aoorataua 

tarataay ; fahaizana amy ny 

lesaka &a, 
AddtLCO', ('. (. maka tenj i 

ohatra hanampy iaay vi 

Adopt', R. olona mahay 

Ad'eqnato, aif;. (to) ampy, anto- 
nony, mabazaka 

Adheio', V, I. (to) miieiMtra, 
mikambuia ; tsy mety miva- 
dika [rahana 

Adhe'rence, n. fireketana, fana- I 

Adho'ront, n. mpanaraka 

Adhe'rion, n. flr^etana, fanara- 

Adhe'*iTO, adj. miieikitia 
Adisa', adv. veloma 
A^ja'cent, aifj. mifanakeiky | 

Ad'jeetiTe, u. tony izay milaza 

ny fombany ny no»» 
Adjaiu'ing, a^'. mifsnolotrat A^OTixn', V. f. By i. mampijanO' 

na laharaha ha hereiiiui amj 

ny andro haf ft 
i^jonrn'ment, ». ny ampijaDo- 

nana raharaha&e. 
Adjnnot, n. olcma, na zaratra 

manampy kanefa tsy mam- 

nona r&aa avela 
Adjure', r. t. manpianiana, 

natra azy maf y dia maf y 
A4JD*t^i "■ '• mamboatra, mana- 

Adjut'liuilt, n. fanamboaia- 

Admin'ister, c. t. maooioe, ma- 

nao raharaha, mitondra (fan- 

jaikana &c.) 
A^nialstrabon, «. fanaoyau- 

draharaba 
Ad'mirable, afy', mahagaga, 

teiatt indrindra 
Ad'miral, n. mpifehy uy miara- 

nula ao an-teambo miady 
Admira'tiou, n. fahatalanjonana 

sy fif ftlmna 
Admire', 'p. t. midera, mijery 

amy ny fahatalanjonana ay 

fifaliana 
Admia'sion, n. famelana hiditra, 

f andraieana, f auekena ny 

naiao [nei^ 

Admif , c. t. maiapiditra, uia- 
Admon'Uli, v. i. maoanatra 
Admonitioili.n. fananarana 
Adopt, V. t. manangan-jam, 

mandray (hevitra) 
Adop'tion, n- fanangauan-ja- 

naka, fandraisaiui (hevitra) 
Ado'rable, a4j- tokoiiy ho derai- 

na (nulasa bil' AxidrianiaiLitra) 
Adora'tioii, n. fanfaklazana, fl- 

■aorana 
Adore', V' t^ raankalaza, midera 

faa' Andrianxanitra) 
Miim', p. t. maadrvrakai mam' ABT . ravaka, flhiun- AdOTn'meiit, i 

Adrift', adj. mitginkafona ka taj^ 

miey antony ny alehany 
Adroit', <i4l- mahay zavatra 
Adroit'neai, «. fahaizan.javatta 
Adnla'tion, it. doka, robo 
Ad'nlator;, aif/. mandoka, man- 

Adnlf, H. sy 0^'. olonaefalehibe 
Adnl'terate, v. t. nunataatso, 

maiiova ho ratay, mangaro 

zavatra mora-vidy amin' izay 

aaro-bidy hampiKimboana ny 
tombom-barotra 
Adnl'tery, «. f akam-badin' olo- 
na. To eommit adultery, 

maka vadin' olona. 
Advance', v. i. mandroso, Mi- 
Advance', V. t. mampandroBO, 

mampisoho. To advanos in 

hononr fto., maoftndratra. To 
advance money, manome 

vola alohany ny f otoana 
AdTancs'ment, n. fandiosoana, 

fiaandratana 
Advan'taae, n. soa, tombo (amy 

nr Boa). To take advantai^e 

of, manambaka, t malemy haaorenam-pangady 
AdvantaVaoni, adj. malWia, 

ahazoan-tombony 
Ad'vant, «. fibaviana 
AdTeati'tioni, a^. avy amy ny 
- ivL'lany fa tay fotony 
Adven'tuio, «. moaalaliy, ny 

natao izay salky nabitana 

Adven'tore v. t. sy t. manao 
mosalahy. Baby 

Adven'turoni, adj. gaby 

Ad'verb, n. tony miray amy ny 
verb na adjootive na ny 
adverb hafa banampy uy 
baviny [aorer'' 

AdTWbial, a^\^J»i»k» ABV 

Ad'venu7, n. fahsvalo, rafi- 

lahy, 
,Ad'vBTBe, adj. U,j mifaoaroka, 

mauohitrai, nmnaliiraiia 
Adveralty, «. lahoriana, faha- 

lahelovaua 
Adyert', u. i. (to) nnilaza za- 

vatra roadiiiikft fa tsy foto- 

draharalia 
Advertise', v. t. milaza am; nj 

gazety 
AdTer'tusment, ii. fllazana amy 

n^gazety 
AdTiM', n. anatra, fanaaaTana 
Advise', V. i. manaaatTB, nutuo- 

me Boiua. To adfiie with, 

mifampakalieTitra. To adviu 

of. milaza, mampahafautatFa 
Advij'odly, adv. TiiTiimiiL^ voa 

hevitra 
Ad'Toeate, n. rapandaba-teny, 

mpUolo vava 
Ad'vooato, V. t. misolo vava, 

mandaJia-tany, milaza ay 

mahametf oa ay tay maha- 

mety ny rahar^ia heverina 
Ad'TOon'cy, n. fandaharan-teny 
Ae'rial, a^, ao amy ny rivotra, 

toy ny tivotra 
A'enfona, adj. inanahaka ny 

fombany oy rivotra 
A'BTolite, n. vato avy amy ny 

plasetra na fitoerana hafa ao 

amy aj babakabaka ka Utsa- 

ka amy ny taiiy 
A'eronant, n. olona miakatia ao 

amy uy balloon 
Afar', 0^. IaTitra,lasan-davitra 
Affable m^', mahay olona, ma- 

lemy f imahy 
Aflair, n. rabataka, zaratra 

Affeot', V. t. mampangorako- 

raka, mihatra amiay 
Affeota'tion, «. fihamboan- 

AfCtet^*!, a^t mibambo tortnt koraka, mampaUbali 

Aftec'tian, n. (for) fitiavana. Re 
kas an affection of the ^ine, 
maraiy taolan-damoBma izy 

Albo'tianate, adj. tia 

Affinity II. fihavanana, firaisana 

Affirm', 1'. t. maoambaia, mi- 
laza fa izany tokoa 

Afdrma'tion, n. faaamafian- 
teny, filazana See. 

AAna'atiTO, a^i- maneiky, mi- 
laza boe, "Eay. " To ans- 
wer in the efflrmatiTe, ma- 

Af fix , n. tony m w^'T i ^^fft m&- 
nampy amy ny fanuny ay 
teny, toy ny ' ko ' ; toy izao, 
□y tranoio [nampy 

Affii', V. t. (to) manoky, ma- 

Affliot', v. t. mampahoiT', 
mampalabelo [h^o 

Atfllct'ing — ive, adj. mampala- 

Afnic'tlon, n. fahoriana 

Afflnenee, «. barena, fananana 
be 

Afflnent, a^'. maoan-karena 

Aford', V. t. maaome, mahazo. 
I eannot affi)idto bay it, tay 
takatry ny rolako izany 

Aftay', n. ady 

Affiront', ji. fllan' ady 

A£Dnf, V. t. mahatedtra, mila 

Afloat', adj. mitaiiikafona 
Afoot', adu. an-tongotia 
Afore'iaid, adj. voa laza 
Atore'tlme, adv. taloba, faMmy 
Afraid', a^J. matabotra 
A&eih', adv. iodray 
After, prep, manaraka, aoriana. 

After a while, rebefa 
Afternoon, n. karira, hatramy 

ny 12 ny famantaran' andro 

k^ hatramy ny S na fl 
Aftenniidi, (bfc. manaiakam- 

ka, lehef a sfaka izany Agtii^, adv. Indrar, ory koa 

JLgftlBff , pr^. taniiil^, ao anl. 
iftTi y^ manoliilTft 

i^, n. toons, audro. What 
tan !■ bfll Firj taona izyF 
najr am of the lune age, 
iniray andro tecaka iiy. 
Old aere, fabBnteiana. Ha li 
of agB, efa leMbe izy 

&>ed, oii;', antitra 

A^euoy, n, fanaovBna raharaha 
ataoay 117 tnpisolo 

l/^ant, R. mpanao, mpiiolo 

Agglom'ecate, v. J. nuttunbatra 

Ag-^^randize, v. f. mahalehibe, 
mampitombo 

jLg'gravate, v. i. mampiliaratsi- 
Tatsy kokoa, mampahatezitra 

h^gT»git», n. zavatra akam- 

A^TBi'iiTB, adj. mila ady 
Aggvea'sor, n. mpil' ady 
AgAoat, m^. taitra, aady gaga 

110 malaJtelo 
A'^lle, oi^'. mavitrika, mailaka 
A^'ity, n. fahavitrihana 
imitate, c. (. Dtanetaika, mam- 

paJiatiiitra, tnaaapitabataba 
A/ltatiou, n. faHatairana, fita- 

batabana 
Ago', adv. laaa, taloha. Lang 

ago; a long time ago, ela 

izay. Some ttme ago, vao 

tato ho ato, elaela hiiuiy ieay. 

How long ago ! hoatrmona ? 

firy toona izay F 
Ag'ony, ». fangirifiriana. In an 

agony, fadlranovana 
Ag'oulzing, Oftf". iniiDgirifiry in- 

drindra 
Agree', v. i. (with) miray, ma- 

neiky, mifaimraka 
Agrea'abla, adj. makaSnaritra, 

mami-koditra 
Agiee^nent, n. f auekeua, fiiana- 

Ig^lsaltnn, n. aaa amy uy taiiy, Izay atao umj vj itmy 

hahaTokatm asy 
Aground', adj. mianlMna 
A'irna. n. turn tinAnrr m Akead', adv. alofaa 
Aid, n- fanampiana, famonjena 
Aid, c. t, manampy, mamonjy 
Aide-da-oamp, n. (Frenoh) de£^ 
Ail, V. t. By I. maharary, maha- 
Boeotra. Wkat ^li yon 1 ALsa 

mahasoBotra anao P 
AU'mant, «. faharaiiBiia 
Aim, n, fikaaana, fikendrona. 

He milled Ui aim, taynaha- 

Aim, c. t. By i. mikendiy, mi. 
Air, «. rivotra. In the open 


Ha 

ninuou BIT*, muitiaity izy, 

mibokibohy izy 
Air'y, adj. be rivotra, maivana 

toy ny riyotra 
Air-tijiAt, ai^. tay azony ny 

rirotra hidirana 
AiilB, n. ny lUana ao aoelane- 

lany ny dabiUo ao ampoToa- 

ny ny trano flanmmana 
^ur', adj. mitafituy 
Alao'rity, n. fahamaikana, ho- 

fainganana 
Alarm', v. t. mampahataitra, 

mampahatahotia 
Alarm', n. fajapahatairaua, 

fakatakorana 
Alann'ing, adj. mahatakotra 
Alas' ! intgrj. jndrisy ! 
Al'batroi, n. anarany ny vorona 

lekibo izay mitoetra ao amo- 

Al'bnm, n. boky aaiaoa sarin' 
olona na t«ny tsara &c. 

Al'ookol, 11.^ aUkokola, ny foto- 
try ny toaka ALO Unf , a^'. mailaka, m&zoto, 
nuTitrika. H» U on the 
alert, tiiitAiidrm& lui nmuu- 
bina tsora izy 

Allen, o^r'. bafa 

Alien, ». tanjiidnuia, olona tej 

Alienftts', v. t. mahaboboka 
(olona) Al'lment, ». hajiina 
Almentary, i^j- mameloiia, ny 

Alive , o^'. Telona, tsy maty 
Al'kali, n. alikaly, zavatra toy 
ny soda, potasa, miiRiDnia &0. 
iaay mampikajabaua tsara uy 
raDO ay uy solika ka izany no 
anaovana aavony 
All, ad^- pn>. rehetra, izao 
rehetia kao, daliaolo. All 
bnt, gaiky. All togeOier, 
iudnu-manao izy rehetra. 
Kot at all, tsy akory. It it 
nothing at all, mvatra tai- 
Don-tainana akoir izany 
Allay", V. t. mampibena (faho- 

riana na fangiri£iiana &o.) 

Alleoe't *'. f . maoombai^a, milaza 

Alle^tatian, b. fanambarana 

Alle'^iance, n. fanarahana, fan- 

katoarana, He hat taken the 

oathofaUeKiBnce,efaiulefon' 

omby izy 

Allegory, b. oha-teny lavareny 

Alle'viate, v. t. mampabamai- 

Alley, M. lilana ety ao an-ta- 

d&lli'anoe, rii fifaisana, £hava- Alligator, «. mainba, Toajr 
Allots, V. t. manome ny anjanwj 
AUofment, n. anjarany 

kado&o. lallowthatlwM 
wrong, maueiky aju> f» efa 

AUow'able, a^: arela bstao, 

Allowance, n. vola ua haoi- 
na &a. omena, izay ayeU 

Alloy*, n. metal ratsy abaxo amy 
ny tsara, metal loa aharo 

AUnde', v. i. (to) moutsy, mian- 
tao, iiiilaza\ely. He did not 
allnde to it, t^y nilaza na an^izy 


Allnie, V. t. mitaona 
Allura'ment, r, fitaomana 
AUn'tian, n. filazana kely 
Alla'vinm, pi. via, ». vorin- 

Ally', ». mpanampy amy ny 

Al'manao, rt. nlimpnaVft^ tara- 
tasy jilftj^ a n ^ *' ny audro rehe- 
tra amy ny taima 

Almi^^ty, a^j. mahay ny zevb- 
tra rebrira, tsi-toba 

Almi^At'y, n. AndriamanitTa 

Al'mond, n. Mtatam'boan-kazo 

Almoit', adv. saiky, madiTa, 

Ainu, n, fiantrana 

Aroes n. anaran-kazo, au&iam* 
panafody, aloesy 

Aloff , adv. ambony 

Alone', adj. irery, tokuia, hiany 
To lot alone, iaj manampy 

Along^, adv. mitsotra, tsy mi- 
Yonltona. To go ^ong, mi- 
zotra. Along-iide, auUlany. 
Along with, miaraka ajoiny. 
Come along, andeha siy isika AIO [ I 

Aloof, adv. lavidaTitra. To 
keep aloof from an^ ona, tay 

Aloud', adv. luafj, (raha mi- 
teaj Sec.) 

Alpa'ea, n. anaram-biby izay 
Uta onj Fern ; anaroa-dam- 
ba atao amy nj volon' izuiy 
biby i^any 

Al'phabet, n. 117 abidj 

Al'pine, 01^'. momba ny ten- 
drombohitra Alps ; tahaky ny 
zavatra ao aray ny Alps 

Alrsa'dj, adv. sahady, labateo 

AI'bo, adi-. koa 

Al'tar It. fivoadiana; zavatra 
efa-joro avoavo anaoTana cy 
facalamboady hodorana 

Al'tet, V. t. ay i. manova ; roiova 

Altent'tion, n.fanovaiia,fiovaiia 

Alteroa'tion, ti. ady, jifandiraua 

Al'temftte, «'. i. mifandimby 

Alter'aate, adj. mifandimby 

Alter'native, h. ny iray amy 
ny zavatra roa biany izay 
tokony hatao. Tharo is no 
altomfttive, tsy miay afa-tsy 
izany Many no azo atao 

Althongli', adv. nefa, kanefa, 
nadia 

Al'titnde, ti. bahavony 

Altoge'tlier, adv. aTokc 

Al'om, )i. balamo 

Al'vays, adv. mandrakarira, tsy 
mitsaiiatFa 

Antargam, n. fihacoanyny vola- 
velona amy ny metal haf a 

Amargramate, v. i. sy I. mm 
mampiray 

I, n, mpanoratra mory, mihary 
Am'ateur, n. olona : 
uatra mozika iia , 
aary &o. nobo ny fitiavany Amaie', v. t. mahatalanjona, 

mahaga^ 
Amaie'ment, n. fabatalanjona- 

Amns'liLg, adj. mahagaga 
Ambaa'iadoT, n. ambasadora; 
ira^ ny mpanjaka anankiraj 
hankany amy ny firenena 

Amlier, «. anaran-ditj toy ny 

Amb^'noDB, adj. tay mazava 
Joatra satria misy hevitra 
roa izay mampisalaaala 

Ambi'don, n. faniriam-bonina- 
fanirian-dazS 

Ambi'tlODB, adj. maniry voni- 
nahitra do. 

Ambnscads', n. fanotrehana, 
famitBahana 

Am'bnfsh, n. fanotrehana, fami- 
taahana 

Ame'lioTate, v. t. loabamora, 
mabamaivana fahoriana 
men', adv. ho izany anie, 
Amena 

Amott'able, adj. (to) azo toroa- 
ra onariua 

Amend', r. t, manova ho taara- 
teara kokoa 

Amend'ment, 11, fiovana bo tsa- 
rataara kokoa 

Amandf', n. nolo.. To make 
amenda, mamaly aoa koxa 
arata izay ratsy natao 

Amerce', ?>. i, mampandon aazy 

Amer'iean, adj. any Amorica 

Amei'ican, n. olona teraka any 
America, indrindra any Uni- 
ted States 
A'miable, adj. malomi-faoaby, 

Am'icable, «t!j. miliarana 
Amidet', jirep. ao ampovoaiiy 
Amiaa', tii!/. diso, t.iy iiiety. To 
take it amiss, manao fa fana- 
I lam-baiaka na fanosoana AMI [ 1 

Am'ity, ii. fisaliaiza^a 
Ammo'nia, a. amonioka, ana- 
ran" idiafi ananldray 
Aiii'iDiULi'tioii,N. TaDJa,balii,&o. 

enti-miady 
Am'nest;, n. lanekeua hamela 

heloka amy nj fiodinftna ka. 
Amon^i or amongst', 2111J). ao 

aminy, ampovoany 
Amor'phonB, ai!/. tsy misy en- 

drika loatra 
AmoniLt', H. ny iaauy izy rehe- 

tra rehefa voatambatra 
Amount', c. i. (to) tonga (milaza 

iiy isany) 
Amphitionj, ndj. sady reloiia 

au-drano no velona an-tanety 

(toy ny roamba) 
Ampnittie'atre, ti, fUanonaim 

vuriYory miey fipetraliaiia 

betsaka toy ny amoaratonga 

hahitany uy olona uy filaiao- 

vana ao ampovoany 
Am'ple, ii<fj. ampy, midalaia 
Am'pli^, r. t. moliulehibe, 

(niitaiiohitca aminy Ahbreci- 

Am'plitiide, n. liabeny 
Am'pTltatB, f. I. manapa-tcngo- 

tra na eandry eatria marary 
Am'iilet, R. ody, iihalngoaiia 

hiarovana. uy loza 
Amuse', \\ t. raanal' andro, majn- 

pihomcliy, nialiaiiiiaritra 
Amu«B'm«nt, 11. tanulau' andro, 

laofao 
An'abap'tist, ". nipiTavuka izay 

miliG\itra fa tsy mety uy 

jnanao batina uy za:!iv-bjdo 
Analogous, mlj. miay Utoviac 

kevitra 
Anal'oyy, 11. jitoviau-kevitra 
Anarysifl, u. fampiHehooiiit n 

fotocy 
An'alyze, 

fotony 
An'artiy, 11. ny toctry ny ] ARI 

vahoaka laha tsy misy mpa- 
napaka na mpif eby azy 
Aaa'themB, n. tiozouaiia, ozona 
Ana'tomiit, n. oloua mahay 

niiatumij 
Aaa'tDmy, 11. faihalalana ny fatt- 
didiana ny faty mba bahi- 
tana ny fombany ny taolana 
sy ny ozatra &c. 
An'ceitor, it. ra^ana, ntaolo 
Aneea'tral, 1;, avy amy ny 

An'cestry, 11. firazanaua 
An'i-Zfor, n. vato-fantfika, tj 
mampijaiiona uy sambo mba 
tuy haudeha izy. To cast 
anchoT, mauilataaka uy vaCO- 
fant ki To weigh anchor 
u ^ akat a nj ato fan 

An / onte olona uutoetia 

r ry n ba tsy ho azonv nj 
f kim p uahT a amin izao 

acieut alj auttra ela &a 
cl zaj talolia 

Both-— and bady— no 
Anecdote tintira fohv mA 

h tuvir tra [man ri 

An'cel, ». anjely, irak' Audria- 
Anyelie, wlj. toy ny anjely 
An'g'er, «. fuhatezerana, faba- 

An'gle, I'. /. (for) mamintana 
An'glican, adj. ]iii^lhh 
An'gry, inlj. tcvitTti, viuitca 
An'guish, n. fangiFificiaua, fa- 

hoiiflua bo 
An'gular, lu'J. mauau-joro 
An'gular'ity, h. uy uiauau-joro An'imol, n. zava-miaina, biby 
An'imal, aiJj. toy ny biby, auy 
ny biby .. Afil [ 1 

Afflimarcule, ». ny biby rehctra 

ixaj nuidiiiiha din madinika 
Jji'imate, t\ I. mahaveloua, 

majnporiiiika, maliiivitrika 
An'imated, eilj. be aina, moherf 

fo 
An'ima'tion, r. hcriiu-p3, laha- 

vitrihaua 
Animosity, «. lolom-po.otri.po 
Anile, II. kitro-krly 
An'naU, ii. tantara, filazana ny 

nataony ny olona aiahatm 

araka ny audro naoaovaiiy 

azy mniupanjrats 

dalaua mba tfy halia 
Annex', i: t. {to)inftuohy,iQaiii- 

pikambana, manampy 
Annexa'tion, u. fampikambana- 

Anniliilate, t'. /. mahafoana, 
mahatouga tsy misy intaony 

An'oiver'sary, «. fitsingoienany 
ny andro iray jsan-taona 

Annota'tion, n. teny ao amy ny 
boky milaza na manampy ny 
hevitry ny mpamorona azy i 

Announce', r. t. luanambara I 

Announee'ment, ii. fanambara- 

Annoy', r. t. mabadiMdiky, 

mahasosotra 
Annoy'ance, n. fabasosomna 
An'nnal, ailj. isau-taona 
An'naol, u. bai:o izay mabaritra 

berin-taona biany 
Annn'itant, n. olona iiay ma- 

Annn'ity, ». vola rMsina iean- 

Annnl', t. t. mabaioaoa, mam- 
pijanona, manatsoaka (lalusa 
na fanekona) [peiatra 

An'ttnlAT, ndj. vorivory toy ny 1 ] AMT 

Annnn'cia'tion, i:. fanambarana 

An'odyne, n. fampJtHaharaii]! 

ny faii>tir[firiany ny marary, 

f anafody mampabatory 

Anoint', v. t. manosotra, mani- 

Anom'aly, w. ny tsy fitoviana 

amy ny aukabiazany 
Anom'aloTLs, trtfj^ tay mitovy 

amy ny ankabiazany 
Anon'ymona, aifj. t«y mlsy ana- 

AnoV/ier, iii>J, proii. bafa, anan- 
kiiay iudray, iray koa. One 
anotber, ny verb amy uy 

dikana azy bo Mala^any, toy 
izao. Thsy lora ona another, 
mifankatia izj. They annoy 
one ssotber, mifampabaso- 
antra izy 

An'Bwer, ii, Talin-teny 

Aa'Bwar, r. i. mamaiy, mana- 
ra£a. It tuuwered my pur- 
pose, nabarita izay nokasai- 
ko hatao izany 

An'swerable, adj. azo raliana 

Ant, II. vitsika 

Antag'Dni<m, ii. fanoberana 

Antas'oBiit, ir.Tafilahy,inpiaJy, 
mpanobitra 

Antarc'tic, adj. ao amy ny pole 

Anteee'dent, ndj. minloba 
Anteoe'dent, n ny aluba 
An'tedilu viaa, ndj talobanv ny 
aafu-drino tamy ny andiuny 

An'temendian, «?; AM aloba 
iiyraitatio-voionana ny an- 

An'telope, " anaram-biby toy 

ny osy miay tandroka mioli- 

kolika 
Anten'nEe, ii ny tandroky nv 

biby madinika toy ny moka 

By ny lolo AHT [ 1 

Ante'rior, a^. aloha 

An'tham, w.teny amynySoratra 

Marina atao tonoQ-Mra 
Antic, !/. mpilalao adala, 

mpamosobosotra; fsnaoay ny 

An'tir/iris'tian, adj. manoMtra 

any Kxaisty 
Anticipate, v. t. nmnao aloha, 

maka aloha, manampo 
An'tieipa'tion, )i. fasampoizana, 

fanantenana 
An'tflflote, H. fanafody izay 

mahafaka ny poi^ina 
Antip'athy, ii. fankahalaaa 
Antip'odcj, n. ny olona mitoetrs 

ao amy ny ilany ny Tany 

izay mifiuiaiidrif y amintflika, 

ta ny tongony tandrificy ny 

tongotsika 
An'tiqna'rian, ». mpan^imkany 

fombany ny utaolo 
An'Uqnated, 01^'. tsyataoankehi- 

Iriny satriafanaonyny ntaolo 
Antique' adj. araky ny f orabany 

ny utaolo 
Anti'qnity, ii. falelia, andirony 

ny ntaolo, milaza ny andro 

talohany ny nandravana ny 

fanjakany ny Boma. Antiqui- 

tiM, zavatra vita ela (tamy 

ny anti'inity) ka maharitra 

uiandrak' ankchitriny 
Ant'ler, n. tandroky ny stag &o. 

niiMy rantaana 
An'Til, II. riandriana 
Anxi'ety, n. ahiahy, tapitapy 
Anz'iona, adj. miahiahy, maro 

hevitca 

izay niisy. Any where, na 
aizB na aiza. I have not any, 
tsj mauana aho. Any one 
can do that, liaiuy ny oluna 
rehctca iaany. Sid yon see 
anybody, nohita olona va 2 ] APP 

Apart, adj. (from) ireiy, tokana, 
taiasaraka. To set apart, 
nmnokana 

Apart'uent, n. eG-tiano 

Apathetic, adj. taymanahy, tsy 
mihevitra ny fahaUhelorana 
na uy fifaUany ny namany 

Ap'athy, «. tsy tanahiana, t^ 
fabatsiarovaua hafaliana na 
alahelo 

Ape, n. anaram-biby toy ny 

Ape, 11. (. maka tahaka 
Ape'iiont, adj. mampivalana 
Ap'ertnre, n. fivoahana, baka 
A'pes, n. ny tendrony 
Apiece', adv. samy, avy, man 
Apoc'alypse, n. ny boiy faraay 

amy ny Baiboly izay atao hoe 

Fanambaiaua 
Apoc'iypha, n, fanampiny 

Baiboly nefa tsy ekeny ny 

maro ho tenin' Andriamanitia 
Apol'ojet'io, adj. ntanao apelogs, 

Apol'ojiie, I', i. manao apology, 

msnalady 
Apol'ojy, «. fialan-tainy, halady 
Apoplec'tio, ai^. totonyhoazony 

ny apophxy 
Ap'opleiy , II. aretin' an-doha avy 

tampota 
Apoi'tasy, ». fanaony ny apiis- Appl'tle, H. apoaitoly, iraka; ny 
anaokiray aminy 12 lahy 
nirahiny Kraisty hitory ny 
fiiasant^ara 

Apcs'tleship, n. raharaha sy 
f ombany ny aposittily 

Apoth'ecary, n. mpivarotra 
fanafody 

Appal', V. t. mampitaitra, mam- 
pahatahotia AFP Appus'tns, ». faDHOTan-javatra 
AJptr'Gl, 11. fltafiana, lamba, 

i^ipa'reut, adj. hita, miharilia- 

ry, tsy iniafina, miseho 
Appari'tion, ii. fisehouna, mah>a- 

Appeal', ('. I. (to) mitaraina 
amy Dj mpiteara lebibebe 
iokoa rata Teay co anatre- 
hany ny mpitsara ananMray 

Appear', v, i. (to) imtraQga, 
miseho, mlpoaaka. Appear 
against, mLampaiLga. Appear 
for, manamarma uy ampan- 
galaa eo anattehany ny 

Appear'aiioe,n. fischoana, fipo- 

sabauB, tarehy, bika 
Appeaie', i\ t, mampiouona cy 

to, manony, mnmpajigina 
AppeHant, «. olona iiay mita- 

raina amy ny mpiteaia, ny 

nipanaraka (amy ny ady) 
Appella'tion, n. anarana 
^pellee', n. olona izay iadiany 

□y appcllnnl, ny arahiua 

(amy ny ady) 
Append', V. (, (to) maoxiapy, 

nuinaiitoua 
Append'oge, u. fanainpy 
Appsnd'ix, u, fanampmy ao 

amy ny farany ny boky 
Appertain', v. i. (to) momba, 

Apper'teuaaesf, n. (apjiiiHe- 

Ap'petite, n. filan-kanioa, fani- 
hana. He haa no appetite, 
maloin-komana izy. He has 
a good appetite, mazoto 
homana izy. 

Applaud', t'. t. midera olona 
amy ny teliaka kc, midera 

Applauft, II. Merana ataony 
nj olona maio amy ny teha< 
n na ny horakoiAa Ap'plioant, n. mpangataka 
Ap'ple. II. anaram-boaji-kazo 
boribory teara-fihinina. Ap- 
ple of the eye, anak' andria- 

Ap'plioable, nij/. (to) mety ho, 
mihatra aminy, mnharoa 

Applica'tion, n. fametahana, 
fangatabana, fahazotoana 

Apply', V. I. (to) manisy, ma- 
metaka 

Apply-, V. i. (to) e;/ (for) mitady 
aminy, mangataka aminy, 
miaaa fatratra. N.B. IFs 
apphj to n pcraoM for a thing 

Appoint', V. t. manendry. To 
appoint a time, manaofotoa- 
na, manome fetr' andro 

Appointment, n. faneadrena, 
didy, fanekena. To make an 
appointment with any body, 
manao fanekena hihaona 
amin' olona amy ny (otoana 
Toalaza. To keep an appoin- 
tment, mahatanteraka io 
fanoJtena io 

Appor'tion, v. t. mizara 

Ap'posite. adj. antouony, mety 

Appraiser, ti. mpanomt>ana 

Appre'ciate, v. t. mahalala ny 
hatsari'iny 

Appre'ciation, n. fahalolunii 

ny hataaruny 

Apprehend', v. I. misambotra, 
mahazo hevitra, matahota- 
hotra 

Apprehen'sien, «. fiaamhorana, 
fiheverana, tahotra 

Apprehen'aive. adj. matahota- 
hotra. miahiahy 

Appren'tioe, ii. zatovo ftc. mia- 
natra raharaha habazoany 
fivelomana ka misy fetr' an- 
dro amy ny anompoan' ilay 
zjitavo ny mpampionatra azy 

Apprize', i: I. (M) mampaha 
lala, mampahuantatra AppTO'priate, at?], autouony, 

Appro'ptiate, c. t. mauokana., 

inaka lio nzy 
AppiOTs', V. t. mankoaitraka, 

Approve', 1. 1, (of) maiikasitraka, 

Approv'ftl, II. {ifiprobatioii) 
Approi'imate, t: i. (to) mifau- 

draidruika, nmiiHlmtaliuka, 

aaiky mitoTy 
Appur'tsnance^, ii. iz^ rehetra 

raoniba uy zavatra, ny fana- 

A'pricot, H. anaa'am-boan-kazo 

tiiy ny petMi 
April, ;i. anarany ny volana 

f ahcfutra smy ny taoua 
A'pcon, u. kitainby 
Apt, It!/, mety, malaky, malaky 

niahay. Apt to bre^, malaky 

Kiniba, mora raky 
Aptitude, II. fctc/una 
A^nat'lc, adj. velona onati-rano 
Aq.'Bednot, n. lakac-drano Ichi- 

to atao ambouy tetexana 
A'qnwus, ei{/, misy rauo 
Ayabie, iu>J. ay ii. fiteuiny ny 

Ar'able, adj. azo asaina (toy 

uy tany) 
Amte'r, It. (Arhitmlor} 
Arliitrary, ailj. tsy manaraka 

t»ipika ua laluun fa 

ny sitrapoiiy hiany 
Al'bitiste, '.'. ('. mitsara araka 

ny funaony uy AH 
ArTjitra'tOr, ». olom-pidin.y ny , Mm 
Arcb., ii. andohalamba 
Arch, mlj. auganongauo, fetsi- 

fettty 
Arr/i'an^el, «. loliauy ny an- 

jely 
AichliiBliop, II. lobaDjny biihop 

sasaiiy 
Arcb'er, »■ mpitifitra amy ny 

taipika 
Ar'Wiiparago, k, ranomasina 

miey nosy maromaTO mif aua- 

Ar'f'Alt«ct, >:. mpanome marika 

amy ny rafitra 
ArV/iiteoture, «. fahaizana 

hamorona cafitra 
ArfAiTev, >i. trano itehirizana 

ny taratafly milaza ny caha- 

raham-paiiJBku.ua ; ny tara- 

taay nma?a azy 
Are'tiCi n'JJ. ao okeilcmy ny 
I j>oh avaratra 
' Ardent, nilj. maimay, mafann, 

marifiika, roa^oto dia mazoto 
Ar'dnom, adj. sarotra, mahaea- 

A'rea, n. nyhabeny,neta tsy ny 
halavany na ny eakany hianj 
fa uy balavany ampitombaina 
ny eakany 

Ara'na, n. ny tao ampovoany ny 
ffiiijiliitbeiilri: izay niadiany 

•«i1lB'Mniii iriUi)mampiady 
fampiadian- i Ar'gnment, 

kevitra 

[ Arid, iii/J. maina, mang-entana 
' Arise', i: i. r. arose, F.p. srljen; 

miariua, miposaka, mi akatra 
Aristoc'racy, ji. ny andrlan- 

d^jr ; ny fanapahana r^ ASI [ 1 

ftDdriandahy Many no maua- 
paka ny tany 
ArlsMCrftt, !i, iflany ny aritto- 
traeij ; olona izay tia ny flrijfo- 

Aith'ntetic, n. £anara-mari ka 

Ark, H. fiara, aambo nitoerany 
NCa 

Aim, n. saudry, bery, sampan- 
kazo, eampan-dranomasina. 
Arm in aim, mif ampitantana. 
Arm-chair, aazn miuy fip^tra- 
han-tsandry. Arm-pit, helika 

Arm, r. t. maka fladiaua, man- 
dray fiadiana 

Arma'da, N.Hambo-mpiadymaro 
mikambaua 

Ann'ament, ii, ny miaramila ao 
amy ny foojakana ananMray 

Arm'iatice, ii. fanekeos Utsa- 
hatra ke!y amy ny adj- 

Ann'ory, ». trano fitelurizam- 
piadiana ; fiadiana 

Atin'onr, n. akanjo fiarovana 
entiny ny mpiady 

Arms, II. fiadiawk. Fire-armi, 
fiaJiana asiana vanja. In 
armi, initondra fiadiana 

Ar'my, >i. ny miurftmilany ny 
fanjakana; ny miaramilit 
rehetra entina hanafiliu indray 

AMrt', {arise) 

Aioond', piep. mtmodidina 

Aimue', i: t. mamoha mampi- 

Anraien', r. t. mitondra olona 
ampangaina mba botsaraiua 

Ariani/e', n. t. maiaboatra, man- 
(lahatra, mandaniiiia 

Airanye'ment, ii. fandaharana 

At'rant, Bilf. teny entina baha- 

mafy ny f aharatMLim-poiiaUy 

OT ny faliadalana,toai;!!n>: — 

Hs ii an arrant rcErae, 

I mpangalfttra tokoa izy AAT 

Array', n. labatra, flhaingoana, 
filaharana 

Array', r. t. mandahatra, mam- 
piholn^ 

Arrsftrs', Ji. ny troaa sisa t«T 
Toaloa. He ii in arrsara wiu 
his rent, mbola misy tsy 
Toaloa ny hofon-tranony 

Arreit', >i. fisamborana, f^aka- 

Arroaf , c. t. misarabotra, mita- 
na, loisakana, mampijanona. 
To arrest attention, marapi- 
hevitra; raarapivily ny sama 
hihevitra zavatra hafa 
Arrival, h. fahatongnvana 
Arrive', c. i. tonga, mahatratra, 

Ar'rogancs, ii, firehareliana, 

fiavonaronana 
Ar'rosant, odj. mirebareha, Ar'rogate, e-, (. mihambo 

Ar'rijw, •!. tdplktt 

Ar'aenal, «. trano fitehirizam- 
piadiana [arisenika 

Ar'senic, n. zavatra mahafaty, 

Art, 11. fabaizau-jaratra, taa- 
zavatra, hafetsitetaena. The 
asefal arts, fabaizani manao 
izay mahaHoa, toy ny mnudra- 
fitra, ny raanenoua, ny ma- 
nefi-vy &o. The fine arts, 
fahaizana manao izay maba- 
finaritra, toy ny mozika, ny 
manao-Bary, ny mamoron- 

Ar'tery, h. ozatraalehanynyra 

hiely amy ny tona ribetra 
ArTi'M, adj. fetslfetsy 
Ar'tiele, ». teny fohy apetraka 

alohaiiy ny noiiH.; zavntra 

anankiray 
Artio'ulate, v. t. manonona 
Artie'ula'tion, ii. faiionouaiia 
Ar'tiflce, «. Hundoka, litaka. 

Holo^, hatetsitotson^ulu Afti'flMr, n. mpiaBa amy 117 

nsefiil arts anftnkiray 
Artin'oUI, adj. ataonyoyolona, 

(mifanoliitca amy ny teny 

tiattira!) 
Artillery, n. tafondro, hotnb &c. 
Artican, n, (arliflcer) 
Art'ist, n. olomi mahay ny 

fine aria anankiray 
AttleSB, adj. tay fetsifetey 
A), couj. toa, tahaia. Ai for, 

raha izy no heverina. Ai it 

were, toa. As though, toa 
Ascend', v. i. ey t. miakatra 
AseeDd'ant, n. fiamboniana, 

Aacend'enoy, >i. liery 
Aacen'iioit, n. ny iakarana, fia- 

karaiia 
Ascent', «. fiakarana 
As'certain', v. t. mamantatra, 

mahita 
Aicet'io, n. oloca izay mampa- 

hori-teiia hahaaoa ny fanahy 
AEoribe', i>. t. (to) milaza ny 

ahatongavany, na ny fahai- 

zany na ny faliefany &o. 
Aahamed', adj. (of) menatra 
As'hes, n. lavenona 
Ashore', adv. an-tanety 
Asiatic, adj. any Asia 
Aside', adu. mitosaaa. Set aside, 

maaokana ; mahaf oana (loIiL- 

na). Stand aside, mitsaii'j'ana 

mitanila 
As'inine, adj. toy ny boiika 
Ask, V. t. (for) 0,- (of) or (about) 

maugataka, mauontany. Wii 

atk a person for a thing. We 
•ei-fon about aiiotlier If Ihin. We ikiliffOt a person 
Askance', adv. niisompirana 
Aslant', adv. misompiraca 
Asleep', atlj. matury. Fast 
asleep, or bard asleep, 0, 
sonad Misep, Eondrian-tory Asp, n. amarsm-biby- Ista ;t 

tteikitra niiey poitma mil 

faty 
As'pect, n. tarehy, endn^ 

bika, fijerena 
Asperity, m. faliaraoraooy ; tfj 

f abalemem-pan aby 
Asperse', v. t. manendrikes' 

dnka, manaratsy 
Aspii^ant, n. olona izay maniij 

fatratra 
As'pirate, v. i, manonona Isara 


., fiks- Aspire', ». i. (to) or (s 

maniry zavatra mbola t»j 

azony, te-bisandratra 
Aspi'iiug, adj. mitady vonini- 

hltra, te-hAnam-boninahitn 
Ass, ». boiika, ampondra 
Asiail, t>. t. mamely, misdj 

aminy 
Assail'ant, n. mpamely, mpiadj 
Assas'ain, n. mpamon' olons, 

jiolahy 
Asaas'sinate, v. I. ma 

olona [adf 

Assault', II. famelezana aloha, 
Assault', V. t. maraely aioha, 

mitaiflta ady 
Assay', v. i. mamantatra vob- 

mena na volafotsy io. 
Asaem'blage, n. tivoriana (m 

olona na zavatra) 
Assem'ble, f, t. ej i. manan- 

gona, mamory ; mivory 
Aisem'bly, n. fiangonano, fivo- 

riana (olona hiauy) 
Assent', v. i. (to) maneiky 
Assert', v. t. milaza 
Aaser'tion, !;. filazana 
Assess', V. t. monombana Tubs 

handoaTana hctra I 

Asaess'ment, ?^ fanotnbauanik 

ny fananan' olona haMtaua 

ny hetra tokony hftkany Aaslgn', p. t. (to) Suuei 

Aa^gBM', n. olmu taubema 
Aialmmfttat r. t. sj i. man Aaaima%,n. ny xoeloka ka otao inelatnk 
Uuvny Bf eomiiitt anj Eng- AtM'oUtiM, n. fi»iHal^ firae- 
bonana; Olaaa mikanibana 

AMorf , o. t. miiHikcitoko, mui- 

daliatm 
AatortlKrat, t». foaiolaAokoBit- 

jh^tra tunlhafa 
it»anMffte, 1. 1. man^htua fako- 

riona ■f hetaheta&o^ mam- 

Ahbsb', •. e. mltompo-tenf , 
mlBacoka, maka ho azj {toy 
n^ fahefanft&a,) lb aMnnu 
am, mibohiboliT 

Mmnp'tloil, n. faWti ho azy, 
fisazohSBa, bohibohy 

AMor'anM, n. Mky, Uj fiaMa- 

Asnire', v. t. manome foky, 

mahafaka ahiahy 
UUriak, ». muika tc^ izao * AfUn'iililiiCi "t*^ mahagags, Altoa'iihmeiit, n. fahirt»l>wJo- 

Aitanndlnf, nfr. iinluiTiirif&- 

rima, mahagagu 
AitTKT', AJD. manis. To go 

Mtra7, mania, mwilT amjr 
. ny Ifilaiia teara 
Aitiide', adv. nuBBbaka Aftron'omy, n. fllaaaaa uj linii 

tea (7 n J kmtana 
Aitnte, m^. foiiiigaii-tsBioB, 

malisy [lankft 

A^mai, n. Woraua, flanaa > 
At, pr^. ao, amy, an-y n^ ao 
" - "- ia at Ui mni^ tsT miB7 Andriamaiutra 
Atkuat', <><{;. mangetahetft 
Atklst'ia,' adj. motiuiiaka, nia- 
himboka. Athletio ipoitc, 
filalaovtma izay maha t anja- 

Athvarf , pr^. mitBiralaua 
Atlas, n. larin-tany voatam- 

batra ho boky iray 
At'mOBphoM, M. rivotra, ny ri- 

Totra vehetia manodldina ay , ly -ml, »*. mry 

May ny riTotra 
At'nn, ft. iBTBtn kely indiiA- 
dra ka t«f ozo uiaina ua 

Atone', c. <. (for) mampilutTa- 
, DA, manftfo-keloka 
Atovateent, n. flhavanaiis, la- 

■ naTotana ' 

Atra'ctani, a4>. melokB indiiiL- 
' diB (milaxa olona) 
Atroo'ity, n. zayatra ratsj in- 

drindrtt, beloka lehiba 
Attach', V. t. (to) miraikitra, 

mitambatia, munj. To tw 

attached to, tia 
Attadi'ment, n. fizainana, fitio- __ (toy ny -rardmilMlatta) 
Attls, n. «fitnno tcaboay 
AttM, t>. fltaflana, akai^o 
Attitiuls, n. nj tMtry ny task 

na &a. &o. 
Attor'ney, n. mpisolii-vBTB, db- 
na ha^mma bitandrina ny 

Attraot', V, t. mitaoiia, mampa- Attampt, 0. e. I . 
aa, mikaaa, mauaa izay }iaiiLy 

Attend', V. t. wanaraha, 

AtW^', f. i. (on) 

(to) mitandrma, mihaino 
Attend'ant, r Attend'anoe, n. fitandremana, 

Atten'tion, n. fitandtemani 
fandinihana. To pay attei 
tion to, miheJno, ma^oto the 
nito, mitaiidrma. To ihow 
attention to, maneja 

Atten'tlve, a/f;. mitaiidrmti, 
inazoto 

Attra'nate, v. (, nuuDpobaiufy, AttTaot'i-v a^j- nitaona, i Attrib'nte, v. t. (to) milua ny 

fahaizany, na ny faiabaij, 

na izay nataonj 
At'tribnte, ». fahefany, fnltai- 

zany, fombaoy 
Attii'tioii, «. fibuokaaofaaoft 
Ano'tlon, n. lavant;, Tacotn 

ifampiboarana L'^^T 

Anotioneer', «. ny mpivani' 

amy ny auction 
AndaoioBi, lu^*. valarala, eaht 
Audao'ity, n, ftv b fr^J^^' f^^Jan ft 

(ataony ny olona valavala) 
Au'dible, n^f. mety re 
Au'dlenoe, n, fandMaeAans, 

fibaiuouta ', ny mpih^no 
An'dEt, V. t. manditiika aeeovnt 

tej """'"1^ ny luuuKrvtuiy 

An'ger, ». bomamauta IcUbe 
Aught, «. na inona na inona 
Augment', v. t. ay i. manal^ii- 

be, macoiDpy; ntitombo 
AaKnLenta'tian, n. fitomboaoa 
Au'gm, n. mpaminany araka 

ny fanidinany ny vorons, 

mpanunany aandoka toy ny 

mpisikidy 
An'sni, V. t. maminany, monao 

bitsakanijro; manampo An^nat^, a^, lehibe, i 
mirwiTiVri ho hajaitia 

Amt, n. anabBiTm-dcsy, na la- 
haTaTin-dreny. Qraat Kvnt, 
ny aunt ny ray na ny reny 

Avtftnnu, <H(r'. mileia<l>olani0- it to ml or Wliat dOM It 

avail ii*1 imms no Boa aion- 

tsika auuEi* izany 

Ayalflnnke, n. vougam-pi 

ihitra miiy n 

& mUEodiaoia ho lavoreiy kao hatoo 

&aapi'«i«iu, ik{i', nuunpihevitra 

fa ho lavocary izay Vfljaj"" 

AmiIvtb', offr'. Baro-po, BOBo-dara 
Aaatwrity, n. fabasarotBrn-po 
Anthentlo, a4>- msriita (miWa 
Aluana, na tantara, na boky) 
Asthen'tiaate, v. t. mahato, A'thor, n. mpamoi 

mpamorom-boky, mpamoiona 

AUon'ltatiTe, adj. mahefa, avy 

aray ay oUmia rn^mmm fabe- 

Aatb<nlty,«.{anapahaaa,liery, 

fahefana 
AathiiriM, V. t. manoma fahe- 

A&'lwUog'rapliy, ». tantara w- 

ratany ny olona anankiray 

"■'I"" ny tenaay 
Avtoeiat, n. mpaauakamanuia 

^ftljif^*^!* haoao i^ay utrapo- 

■7 fa t^^roafetra 
Ai^t«grapn, n. gora-tanana na- 

taony ny tanany 
An^tnim, n. faiaiano 
Aaxil'laiy, aiff. manampy 
AtkU', p. f. ay t. nuihssoa 
Anil', ». aoa, *"^«"'ipi"^ Of •o amy ny 

' AVariM, n. fitdnvam-'tKiIa, fahi- 

■ ATari'doiii, 04/'. mahihitra, ka- 
firv, nuitaiiT hiany kbij ny Aven^, 1 
izay afa .tiiiT many ratey iQLSy hazo muiiiy 

ao au-daniny roa 
Aver', V. t. milaza mafy 
AT'ars^a, ». ny fampitoriana 

ny iga roa na man>, ny ke^ 

mlxi hitovy izy Tehetia 
ATsria', adj. tey tia 
AT«r'iu)n, n. tey fltiavsna 
Aran', v. I. miaakana sabataa 

totohondry &o. mbatey han- 
fahate- Avidlty, A. fahalianaoa, faha- 

zotoaua, StiaTana 
Avoca'tloB, R. raharaha 
Avoid', v. t. misoTOka, mando- 

Avow'f p. t. milazamafyT milftTfa Awaif , V. t. 

Awaka', v. t. ay t. v. avoks; 

c.t. awakad; nuunoha, mifo- 

ha, m^iat^aro A'tn.W, at(/. matiritttaro, t»f 

inatoiy 
Awft'kMi, 0. t. taem.ob 
Amrd', V. t. numoUitra, {toy 117 

mpitaan) 

IWUt', <Kr'. (of) mnhalalji, 

fantatra 

'kwny', oAt. tsy ao, ksa. Awar 
' wtthUml ro^bjisr! Totaka 

%yiuj, initoudTa ndala 
Ave, R. fahat&hor&Da ay fans- 

jana. K« atandi in awa of 
' Iiim,iiiataliqtiraaz7iz7 
Av^fal, «$'. mampaliatalidtra, 

mahatBitra ' 
IwliUd', oA'. daels Uany. W^t 

HWliilB, aoka alolui, andraso 

ksly 
Awkvard, a^. midrahodr^io,. 

miraUcaTaika, tsy kinfa, to- 

tsavotaa 
Awl, n. haolo, faniiidronsiia ke- 

ly ataouy 117 mpandrafitni 

87 117 mpauao kiraro &o. 
Awniia^, H. lamba fita&ana 
A1R7', adv. mdofca, tnisoa^- Axe, f). famaky 

Axiom, n. ieaj eken7 117 olona 

Mhetra fa inftriii>t 
Axil, n. 117 tetpika so anati- 

ny ay aiyatra boribory way Axis or Azle-tMe, n. andiiny 

■ay kodia 
Ay or Ljt, adv. eny, izany t^Ana 
Aye, adv. mandrokanTa 
A'lTire, ik(/, manga toy iiy Todl- 

BaVble, V. i. mibedibedy 
Ba1)e, or Bab7, n. zaza-kel7, 

zaza-bodo 
Baboon', n. biby toy ny jako 

kanefal«hjbe 
BBek'oloT, ». leUli^y mbola 

Bmk, w. iBmodwa, rdbo. At fall npon hii baek, potntka 
wMlauy 
la<k, V. I. qr •'■ mlanotra, ntan- 
dsny anuny. To back wA, baek, mameiina. To fo biek, 
aureiina. flonu tino taA, 
elaela ieay. To kMp baek, 

baodroaa. To leskbftok, ■£■ 

SaokbiU', V. I. mifon, mana. 

ratgy 
Baokltono', n. taolan-dr ' — Baok'vard or BaakVapia, adv. 
mianotra, mibemotra 3ad, ttdj. oosp. won«, our. 

von t ; ratay 
Badly, adv. ratay. To b* bftU; 

Bad'^, H. famantarana (milaia 

ny fanompoana, na nyraba- 

raba &c.) 
Bad'jer, n. b)by toy ny bera b 

ke likely kokoa 
Baffie, V, t, manampona, ml- 

aakmia amy ny b Tif rfmf fitann n 
Bag, n, kitapo 
Baggage, r. entana 
Bag^ipo, H. aodina miay Mtapa 

'^'^0 rivotra entina miteoka 

Bail, n. toU nomen^ ny am- 

KLgttiiia By ny aakaUsny to»- 
y, mba t»y hitoetra ao as- ; 
trono maiaina izy ambwra- I 
]^tMMiqr yy, ka amtie^ { 


K soaTsly. To bait 
•% ^ullt iiiajnplftdy ftHka bmv 

Ba'kar, m. mpanaa mofo 
Btd'iuMWf <•' nlcBBft, ftmdanjsita 
' leli&e i «j- aisa t«7 vo^a ; nj 
■nfbin-dwaja Bald, m^'. solo, toy nlravaka 

BalaYnl, <M(i. ofj indrmdra 
Bklk, «. (. mBnampona mba tsy 

ho tanterab i^ hwaina ha- 

tao 
Btdl, f>. Mxnibwy, baolba, 


Ballad, n. 

ItiiB, kolo 
Mllact, «L BSTatra atao ao 

Bnaty Munbo tay hilulmigi- 

Ballom', n. zavatra boribory 
atao mmr ny lamba bOt na ny 
nmAia maiTana b f enoina 
fot hiakarana ao tmy ay ri- 

'Ballat, «. fanao taha mlfidy •»- 
' Imo-baTBrn-bduMka. na mpa- 
aae raharaha fto. mba tay ho 
ImdaUy ny otoea rehetm ny 
herttiyiiyiBpifidTtairairay 

Vllm n. BDMan-dranoa-lrazo Bauboo'sl*, t 

noma voliony 
Ban, fi. kab^ muidrHa i 

h, fasdranma BalM, H. fllazBQB sy £ 

diana aloha ny ^*i"p*^^*""i* 
Bana'aa, n. akondro 
Sand, n. kofehy ; tolcD 
Banj, V. f. ef i. (togvthei) 

mi^ambana ho toko 
Band'a^, n. {amdezuia 
Ban'dlt, pi. baadifti; m. jia* 

lahy 
Bane, «. hanttdana, lanJighiia 
BaneisI, a4>. man^idl-daia, 

mahasimba 
Ban'Uhmant, • n. fandioaliaiia 
Ban'iili, v. t. maudroaka hiala 

amy ny tany 
Ban'Uten, n. (baUatracU) 
Bank, «. fefiloha, tany avoavo 

ohafry ny feflloha; trano 

f jwnAl Am -hnl ^ amplzanahina 
Bank'er, n. tompony ny trano 

fitehiriaam-bola atao hoe bank 
Ban'n«r, a. faneva, auna 
Ban'qnM, n. fanaaana lehiba 
Ban'tar, v. i. mamoBobosotia 
Bap'ttiu, n. fanaoram-batiaa 
Bap^E*', V. I. manao bataaa 
~ zayatra miifthftna, hidy misakana 
Barb, n. loha-lefona misy Icla 

mif BiamgD U>y ny fitana lia 

Barotra BariMna 
Barba'riHi, «. olona ma«iaka, 

olona avy amy ny firenana 

izay tsy miay mahaUa loatra 
Barbar'ity, n. fahalozana, faha- 

BarliaTaai, a^'. maalaka, loiabo 
Bwb'n, H. mpandy volom-bava lU Bui, M. mpttaxi tonon-kiTa (in- 
drindra tamy 07 antitnt Bri- 

tatuj 
Bare, acfj. ntitai^aka, mihaa- 

jujumja, foana 
XuelMtd, <u^'. Talarela 
Bare'fiMt, a^'. taj mikireio 
BarelLMtd'Ad, mi), tsy misatroka 
Banlj, adv. hiauy, aoi^ t«y 
Bftr'KUii.ft. Taro-mat7, faDMce- 

na. Into fht bargain, aiy iiao 
< koa. To itrika. a iMiKaiB, 

Bar'gvin, v. i. mlaAy vaiotra 
Barjie, ». gambo helj maodefaBi 
amy ny ony hiany, nT gaaany 
yoaraTalM tsara filalaorana, 
ary ny saaany kosa fitondrajia 
entail hiany 
Bark, n. hadi-k&ao ; aambo le- hodi- hibo 
Bark, V. 

Bark, *. .-. (at) m 
Barley ». banly. 

Barm, n. aavatia atao amy ny 
fanaovana mafo mba ham- 
pandroadioatTa ny lafarina 
raha haroharoiiuft amy ny 
moo [bafy 

Bam, «. ti«no lehibe fitoeraia- 

BaTom'«ter, n. zaratra mam- 
piselio ny havesaiany ny at- 
laoiphtTi By ny flovany 

Bar'on, «. anatam-piaDdriana- 
na lorany aj zaiiaka lahy 
matoa. Any England iumy 
~ y Boom of Lordi ny baron 
. anuam-piuidriA- 
a loTanjr ny zanaka lahy 
matoa fa tty iaauy ny Soum 
of Zordt izj 

Bar'raaki, n. trano ItMba fltoe- 

Au'n^, n. batika, vata botibo- 
rj, Tolob«itt-ba^ ^-E B ■] ; B*l 

Xar'rui, a#. BMnntM, tef saha 
TtmooA, tay mahaTokatoa 

Bar'hMdB', n. baio'na vatoni 
tany na k^cgy na imona ni 
inona entiuy ny tniftrtfcinfljL 

Bar'iltr, n. flsakanaaa, faritrs 
Bar'rliter, n. mpWo-Tara ao 

amy ny fltwrana 
Bar'rsw, n, vata miay k»dia 

atosi-tjknana ; kototuiim-pa- 

Bsr'ter, v. t. mifenakalo 
Baialt, n. anaram-bato [in 
Bus, n. ny ambaniny, ny t<mi- 
Baaa, 04/. tay mety, latay, 
koraniunaTo ; b«aa (amy ny 

laMmmt, n. ny trano ajnbai^ 
indrindra ao amf ny trano 
mifanongoa 

Baie'neH, n. harataiana 

Ba*h'fal, Mi;', menatra foana 
Basli'faliieii n. TiFtrnpRFtrnntt 
Ba'sin, n. bvia aslana rano 

fitoeron-diano. The baiin of 
a river, ny tany inay nilataa- 
haay ny ranooorana mankaoy 
amin'ilehy ooy 
la'lU, H. fanambaniny, fototia 
Baik, ti. i. mitanin' andio 
Bailiet, ». hanma, sobitr 
Bata, ajj. beso (amy nyhira) ' meii£^ amy ny zaTatra axo- 
no na endauna 

Bastinado' or Baatlna'de, n- 
kapoka ataoay ny TalaotiB 
amy ny faladlany ny ok>na 
meloka hkmpijallany azy 

Bat, n. hazo fikapcJiam-baollika 
amy ny fllalaoTana ; maoavy 

Bate, V. (. mampihena itamrn* 
na Tidin-j^ntni iBtht N^-<ndicaiwi Voot-toUi, lar-tn*, «. aBaian-kHO' I? ■ bany nj Uia iqmno l» ml- 

ktouft tOT 117 isnoBonaa. 

Tapoar-lwa, fandioana no 

, K^T aj efam-dmu 
XM^, V. t. By i. mandro, nu- 

nssft, monoza 
Bkftto', V. f. mamely minda na 

tisno &o. mba lutbaravA azy. 

Bfttteriiv-nuB, liazo leliibe 

entinj in' iiiliaTBlo handntva 

ny ■nanifiiny Qy tanina atao- 

inr fiduiano 
Battery, n. batoty ndsf tafon- 

dn>; ny tafondro alahatra 

na ao amy ny aambo anan- 

BatUe, n. ady, ta£ka. To give 
battle to, miady aminy. Bat- 
tle amy, fllaharany uy inia- 
Tsmila TOO hiady 

kftiedoor and ihnt'tleaoek, h: 
filalaorana amy cy hazo kely 
miay Tolom-bonma atao hoe, ' amny atao faoe ialtl^eor 

BaVtlsmeiit, n- mi'mdA muy 

My kely ao an-tompony 

mamao avo sy Wa lUtetiJu 

Baa'Ue, n. hamgohwngo foeaa 

Bairt, p. i. niantao maty, ml- 

teny maly loatra, midtadn- 

Bay, n. ranmaasma miditra 
kelikely amy ny tany fa miay 

flvoahana mBlnlnlra 

Bar, ». I- mivovo toy nv alika 
laha manenjika. lo keep at 
baj, miady amy ny faharalo 
la tey mamela azy hanatona 
BiV'onet fl. benitra [kokoa 

llT<aalt, n. uiaavyamy nyr- Bay-vliidow, n. vaiaTaraa-kdy 

mandxDflo maokany ^a-trvao 
Bo, V. i. FSES. I. / ant, (jiw art, 
/if li, ih<i/ an, FAR. T. it 
wai, lA^ wen. f.f. been; 
izahao ny Ormumw. TlUM 

Beash, n. moion-dranomiama 
Boa'oon, n. tsangan' afo ham- 
pitaiba raha avy ny f ahaTalo 
B^d, n, vakana 

dnambavanty, t 
Beak, n. vaTam-bonna; zaraba 

mifaraingo toy ny Tavam- 

boiona 
Beam, n. haso maty lehlbe, 

sakamandimby . Beam Of the Beaut, t. i. mamirapiratn 

Bean, n. tearamaao 

Bear, n. bora, biby lehibe wf 
masiaka mUy faladia saiky 
tahaka ny any ny olona 

Bear, v. t. sy i, p. bore or bare ; 
p.p. bomoi mitomdra, mano- 
hana, maud«AtTa. To 'boar 
frnlt, nuuuo^. To boar teetl- 
mony, (to) or (againat) ma- 
nambaia (toy uy TaT(domb«> 
lona). To bear out, mahato, 
miwiamftTint- To bear up 
(niider),mihafy,nuaritra. To 
bearwitb, mandefitra, maha^ 

Bear, c. (. p. bon crbare; p.p. 
bom ; miteioka. Fiiit bom. Beard, Tolom-baTa, j BoatloK, fl. fitondrau-teoa ; ny 

itoeran-tan&na ke., araka ny 
avorany na ny atwrnony na 
ny audiiefany &.Q., &c. BM«m, «{r'. maloto na ataj 
'.niiMWbttoyaybnn' 
Bam^ *. t.ef i. >. bwti r.t. 

■ bMtaa: nunulj, mik«poka, 

' To Iwat oat, mampaiufy aj 

■ niBinpitombo ny habenv 117 - ftbtnt, mitady itsy By iiy 
Sy any ho eny. To b«at 
(as the heart), mHepotopo, 
< mleinponempoua 
Beatlfio, oii;', mahafinsritra in- 
' drindra toy ny any an-dalii- 
' tra 

leatitnda, n. fahasambarsua 
l^be Indiindra. Tha Beatl- 
tndN, ny fahaaambarana kt- 
zainy ny Je«o«y Kniuty ao 
aminy Mat. v. 8-12 
Bean, n. lehilahy n^iihaingo 
Bcan'Ufnl, teau'tMU, o^.tsara 

Btan'ttQ', v. t. mahatBaia 

tflfehy, numclfaTaka 
Baau.'ty, «, tabataaran-tar^y 
B«aVor, n. amtta-Mbj tmra 

Tolo tnaliao tnno amoron- 

Beualm', e. t. (calm), Tht ildp 
wat bMalmed, tey af aka nan- 

deha ny Bambo Batria tsy 

niiqr rivotra 
Baoaiua', iwtf- satria, fa, noho 
Beck, n. fanantohana 
Beek'OO, v. t. sy t. (to) manofa 

tanaaa^ manatffi^ beeoms; maaendrika 
Bocom'ing, adj. mendrika, mety 
B«d, n. kodoM, fandriaoa; tany TaUr T ua »o» ti< tetwteil 
ham; ny tanf id. tmbeaj t^ 
TaTwMnatwa na ny M^.Ae. 
Be<btwd, iaxOaxm. IM- 
okuriwr «r bednoHi, tialio 
ftmdrians. Bedridden, Itfa- 
rary ela ka tay ofa^ an^ 17 

Bgdaub', 0. t. rtmp. (dauij 
B«d'diag, n. ny zaratis ishetM 

BO sm-paraieTa 
Bedeek', r. <. I'^wV 
Bedlam, n. tiaiio fitoenny t^ 

Bee, ». ranitantaiy. BMUn, 

tranon-dreiiitantely 
Beech, n. anatan-kazo 
Beef, ». hen'omby. Betf-(te*^ 

hema didiana nendaidna 
Bear, n. fisotio mankalea aUe 

amy ny tnalt ay hy iopi 
Bee'tle, fl. uiaram-biby kely 

toy ny voantay; tantaoan- 

Befall', v. t. ey 1. f. b^ll ; p.^ 

befallen i manjo 
Beflt', f. t. manendrika 
Beflt'tlng, ai^'. inendnka 
BetOoi', V, I. maaadala 
Before', adv. taloha, Unay, 

Betote', ynp. aloha, aaaiie- 

hona, wwloaiia 
Beforelianil, taiv. eioh^ttHaUi 
Before'Mme, adt. fahiny 
BdMend', t>. t. nuuuunpy, raaha- 

Boa olona mahantra 
Beg, V. t. mangataka amlny, 

miangavy 
Besef , v. t. f. beget ; f.p. be- 

gottes, begoti mitecaka, ma- 

hatonga 
Seg'gai, fl. mpangataka, olona 

iza; mivelona amy ny hataka 
Beg'garly, adj. toy ny mpanga- 

t^a, ratsy 
Beg^giiry, n. fahalahelovana. (•ru: l^rfn'niiig, n. aj voaloluuiy 

lesijd', V. I. (giri) 
B«goiu', V. i. imp. maiideliatui 
J*glimi!, e. t. numdoto 
Sugraifft; V. t. (gmdgt) 
%^^</, V. t. mamitaka. To 
bccnilo tlLO tunOf mftn^^V on* 

Xdulf, ». «oa. In bthslf o( 

noho, ho B&7 
BelUTi', e. t. mitoncEra tena 
lallBTlDilz, n. fltondian-tenB 
BslLMid', c. t. manapo-dohs 
Bduft, n. didy 
Bthind', ^fp. iToho, ao aoiio- 

B«Und1iand, luAi. tsj- mahatra- 
tra ay namany, tay maha- 
Tita raharalia &c. amy ny fo- 

Belwld', t. t. F. bsheld; p. r. 

tnheld ; mijery, mahita 
Bihold', inter, mdnt, indry 
Bahoi'dMi, adj. (to) Hasoavina 

Bft ampiaua 
Bthoof, n. aoa 
Ithoevs' or ImIlov*', v. «. imfvn. 

tohmj, mety aminy. It beh«- 

VM yon to do it, tokooy ha* 

taonao izany 
lilu, ft, Kavatia mAnan' ^na 

na biby, oa olona, naanjely 

fto. fexiitmo:) Tha Bnprams 

kuuu balng, olona. For tbe 
ttou btingi ankehitriny 
Ma'bonr, t>. (. mamely, mika- 

UkP«4, ad}, tratr' alina 
Mea'gnBr, t>. (. mauao f ahiiauo 
N'bj, n. txanon-dakoloey t. nuuup&iidaliwBt ttfy B«U< Bollof , n. fl""»-"«, EBTtttn Ido^ 
na,beTitr». Hard of Iwll< 
MiotMi inoana. Put all ba- 
lled toy azo kuM&a aken. 
To tlioHitotiiiy beliof, araka 
ny heritro 

Bellere', v. t. mino. To bollara 
in, matoky. I bolloro ao, 
ataoko fa fa^ izany. Ib«U«T« 
not, araka ny neritto toy 

lonr, ». ny mino 

sell, n. lakoloey. boll-man, olo- 
na mi'tondra lakoloay mam- 
pandra teny amy ny olona. 
boll-iliatMd, toy ny lakolo- 
ey no tarsMny 

Bolle, n. vehivavy mpihaingo 

BalU/erent, adj. miady 

BsllSw, «. i. mitrena 

Bsn3w«, n, tafotorana 

Bslly, n. kibo 

Balong', V. t. (to) any, momba 

Belov'ed, a^. malala, tiana 

BolSv', pr^. ay adv. ambatn-, 
tey miendxika [fehi-kibo 

Bait, n. fehy. fdum-baniana, 

Bemire', v. t. manosim-potaka 

Boiiioan',0. t, malaholo,nutonia- 
ny, misaona 

Bsnoli, ft. fipetrahana toy ny 
dabilio lava; latabatra lara 
izay iaaany ny mpandrafitra ; 
ny nmitsara raha miara-nu- 
petraka lutaara olona izy 

Bend, V. t. By i. f. bant; p. p. 
bent 1 mampilefitra, mampi- 
felo^; milefotra, mifeloka. 
To bend tbe head, mumdiika. 
To bend tha aar, manongilan- 
tsofina. To bond the knse, 
mandohalika 

Beneath', prep, eo embany 

Benedie'tion, n. fitahiana, tsi'' AST [ I 

Arti'fioar, n. mpiaaa amy ny 

tiieful aril anankiray 
Artifl'eial, n^'. ataonynyolons, 

(mifauoMtFa amy uy teny 

Artilleiy, n. tafondro, iomi &c. 

Artisan, «. (artificer) 

Art'iat, n. olona mahay ny 
jit^ arts anankiray 

ArtleBB, adj. tay fetaifetsy 

As, cauj. toa, tahaka. As lor, 
ralia izy no heverina. Ai it 
were, toa. Ai though, toa 

Ascend', f. i. ay (. miakatra 

Asoend'ant, n. fisiubomana, 
hery 

ABCOnd'ency, n. hery 

Ascen'sion, n. cy iakarana, fia- 
karana 

Ascent', n. iiakarana 

As'oertain', v. t. mamantatra, 
mahita 

Ascflt'io, n. olona izay uiaropa- 
hori-tena haliaaoa ny fanahy 

Ascribe', d. t. (to) milaza ny 
abatongavany, na ny fahai- 
zany na ny fahefany &c. 

Ashamed', adj. (of) menntra 

Asliea, II. laveuona 

Ashore', adv. an-tanety 

Asiatic, odj. any Asia 

Aside', ii4^. mitoVana. Bet aside, 
manokana ; mahaf oana (lalit- 
na). Stand aside, mitsangana 
mitaiula 

As'iniue, adj. toy ny borika 

Ask, J-. ;. (for) or (of) or (about) 
niangataka, manontany. Wa 
ask a person lor a Muff, We 
ask OHe person about anet/ier 
pertott or thing. We asli aoim- 
thing Of a person 

Askance', adv. misorapirana 

Aslant', adv. misonipiraiia 

Asleep', adj. matury. Fast 
asleep, or hard asleep, or 
sound asleep, eundrian-tory Aip, n. anaram-biby lava jda- 

neiMtia miay poizina maha- 

faty 
Ai'peot, n. tarehy, endiika, 

bika, fijerenit 
Aspcr'it;, fl. faharaoraony \ tay 

fahalemem-panahy 
Asperse', v. I. msoendriken- 

drika, manaratsy 
Aspir'ant, n. olona izay maniry 

fatratra 
Aspirate, v. I. maaonona tsara 


i. f aniriana, fika- Aspiro', ». 1. (to) or (after) 
maniry zaTatra mbola tsy 
azony, te-hisandratra 

Aspi'ring, aiij. mitady voni 
hitra, te-hanam-boninahitra 

Ass, «. borika, ampondra 

Assail, V, t. mamely, miady 

AssBil'ant, n. mpamely, mpiady 
Assas'sin, «. mpamon' olona, 

jiolahy 
Assas'sinate, v. t. mair 

olona [ady 

Assault', n. fomelezana aloha. 
Assanlt'a i>. i, mamely al 

Assay', v. i. mamantatra Tola- 

mena na volafotay to. 
Assem'blage, n. ttvorituia (na 

olona na zavatra) 
Assem'bie, o. (. ay t. manan- 

gona, mamory ; mivory 
Assem'bly, n, fiangonaua, jivo- 

riona (olona Many) 
Assent', v. i. (to) maneiky 
Assert', v. t. milaza 
Asser'tion, 11. Slazana 
Assess', !i. t. manombana mba 

handoavana hctra 
Asseas'ment, 1;. fanombanaiia 

ny fananan' olona haiutan 

ny hetra tokony haloany trouo* blCBia mdny' 
AMwr'sntlim, n. ^^•rr<* mafy 

AMlgn', «. f. (to) ittaaanJty, 

iHdgaMi, n. olona tendzena 

Aidnffikto, V, I. ej i. man^i- 

- ioTy ; mi&aaraka 

Awisff p. fp TniuHHTiTiTi ma- 

AHlat^M, f>. faaan^iaD*, fa- 

tMiMiat, A. mfmismpy 

lMl'a»t, n. nj flaeliouiT ny 

nd^taa^ fto. Mtsara ady e^ 

aj meloka ka aUo ineiatra 

i«aii4aoiia ao amy ny anha- tiaaa sjr h«tahetB&ii, mam- 

AHnaa', *. t. mltompo-teny, 
ulaaeoks, BiakB. ho azr (toy 
n^ fa&efana £d.) A aHams 
ain, iniboiiibobT 

Awsmp'tion, h. fokana ho azj, 
fisazohana, bobibolif 

AMor'aiLOa, n, toky, toy fiahia- 
hieiia, fahAitui-t«na 

Ambm', v. t. manoma toky, 
Mahftfiih-BL ahiahy 

AaWiak, m. maiika toy izao ■ hisa 
Aiton'lih, Aiton'UUns, nt'^ mahsgaga, Aiton'Ulimeiit, ». faliatalaajo- 

AitDondlnf. «&' maliaTBiri^ 

liana, loa^agaga 
Aitra;', adv. mania. Ta go 

•itrar, mania, mivily aa^ 

ny lUuia tfiara 
Aitride', adv. misabaka 
Aatiin'^ant, a4l. maog^a 
Aitral'o^eT, «. mponandro 
Attral'o^, n. f ammdzoana (an^ 

aykintapa) 
Aitron'oznaTf n. oIodb w^i^>ift1fl1fi 
. ny amy ny Mntuna ly nj 

masoandzo &o. 
Aitronuny, n. aiaxananylanii 

trs n- ny kintana 
Attnte, my. iaingan-taaina, 

mabay . . [saiala 

Ainn'deri ado. Tni«Mnlr», tafo- 
Ai^am, H. fiazovana, fienoa > 
At, prvp. ao, any, an^ ^nhj ao 

anlny. Ha ia at kij viud^ 

manao ny raharabsny iiy. 
' Be ll hara at inA, mosotB 

mamioiay 
Atheln, ft. olooa izay nulaza fii 

tn-mia; Andciomanitia 
Ath^f , a^. mangctaheta 
Athlet'lo,' ad}, matanjaka, ma- 

tomboka. Atkletio Bportl, 

filalaovana izay roahatULJa- 

Athwarf , prep, mitaivalana 
Atlas, n. saiin-tany voatam- 

batra ho baky iniy 
At'moipliBre, ». Tivotra, ny ri- 

votra reheUa manodidina ny I, ly ^, «tf. wrf 
amy ny ilTotn 
Af om, 'n, iKTatm kdj indiia* 
drs ka tBf km wrafaw nft 

Atone', V. <. (for) nuutqnhaTA- 
, na, manRfa-kelolui 
Atona'ment, n. flhaTsnaiM, fo- 

imvotanft 
Atro'eidQi, nig', meloka mdiin- 
- dnt (nuliua olona) 
AtTOo'Ur, ft. zavatra rsttjr in- 

drlndra, lieloka leMbe 
AttMh', V. I. (to) nuroiUtra, 

mitEtmbaifa, miray. To be Attacb'mant, n. firaiMms, flti&- 

Attack', n. aAj 
AttaDt, e. f. rnanu 

bot ady, miady 
Attain', e. i. (to) 

mahatokatra 
Attals', f. t, mahaj 
Attaln'mant, n 

Tatra azo, f aha: 
Attempf, V. t. sy 

na, mlkaea, tnanaoizay hainy 
Attnupt^, n. f ara'^'irBFi 'v^^i 

Attand', 0. 

Attend', v. i. (on} 

(to) TTiitondnnai Duhaiuo 
Attaad'aat, n. mpauomiie, 

Attend'asoBi n. fitaDdremuiai 

fanarahana 
Attsn'tioa, n. fitandremana, 

fandisihana. To pay 

noo, nutandriua. To ihew 

attention to, manaji 
Atten'tive, luf;. mitandrina, 

mazoto 
Attan'nate, (toy ny Tardnmbdcna) 
At^tla^ ft- vdtraAO ambony 
AttM, «■ fl tf if M 1B| akMqo 
Attltiul*, n. ny toetry Jtf tank 

Attorney, n. mpisolo-ikTM, okr- 

raharshany ny tsy eo 

Attract', f . I. nutaona, ntaa^ft- 

natona, mampahaflnaritr* 
Attraotlcn, «. fitaomana, fan- 

AttTMtlTfl, e^j. mitaona, vM- na izay nataonr 
At'tribnte, n. fahefany, fakat 

zany, fombany 
Attri'tlon, «. flkaaokaaokana 
Ano'tlon, n. larenty, vaiotra 

iiampihoarana I'^a^ 

Anetloneer', ». ny n^ivanitn 

amy ny mietion 
Anda aittu, n^r'. Talavala, saki- 

fBtaony ny olona valaTsla] 
An dible, at^. niety le 
An'dienae, n, landimiesana, | 

fik^noana ', ny "irihfit^'^ 
An'dU, V. I. Tn«.Tii<tTiiTrn aeenml 

both bahitana na marina n* 

tay marina ny nanaoTsny 

An'gar, ». bomamanta Ifdube 
An^At, n. na inona na inona 

be, manampy ; mitombo 
Angmsnta'tion, n. fitomboana 
Au'gnr, n. mpaminany araka 

ny fanidinaoy ny vorona, 

mpaminany. aandoka toy ny 

mpisikidy 

hitaakuidro; nutnampo AW (H>3 As'Kvat, *. aiuMiqr 117 TdaiM 
Angiuf , oi^'. lehibe, nMlua, 

AOBt, M. aaabavin-dray, oa ra< 
bavaTin-drenj. Onst aBut, 
ny iHm< ny^ ray na ny reay 

AMiif crour Alt'- Butera-bolaiM- Aa'spiDM, n, fitandHmaiia ; lo- 
Tatra izay mampihevitia an- 
tnka fa ao laroraiy na toy 
ho laTOraiy izoo hatao 

Aupi'«ioiu, A^V man^ilieTitra 
fa ho lavoiary izay v«««t"» 

Auten', 01^. Mio-po, MBO-da-ra 
Autwr'ity, n. fahasarotam-po 
Aathau'dB, oi^'. marina (nulaza 
flla«a»ia, na tantara, na boky) 
Avtlun'tioaM, c. (. mahato, 

Anthantie'ity, n. hamarinaiia 
Aw^thor, n. mpamoTDu-kevitia, 
iimaniorom-boky,mpamorcoia 
Antsorltativs, a^j. m&hefa, ary Authority, n. fanapahana, hary, 

f&hofanft 
AxthoriM, v. f. taaoome fahe- 

AmtoUog'rapliy, n. tantara so- 

lattny ny olona anankiray 

mSlaza ny tonaay 
Astoinat, ». mpnnjaikamanaiia 

fnturfTia banao izay utrapo- 

uy fa tay Toaf etra 
As'tagraplL, n. Bora-tanamt na- 

taony ay tenmoy 
Aa'taau, n. fanrano 
AmxU'iarr, a^'. manampy 
Avail', V. I. ly t. mahaaoa 
Anil', H. aoa, fanawpjaaa. Of nO. ii 

it to ntt or What d«M it 
avail ut inona no eoa aaon- 
taika amin' izany 

AyaUnchSi n. Tangtun-paiiala 
izay miala amy ny tendrran- 
Ixdutra miay &nala betsaln 
ka ■nifcnJi^^i^ (u) (my njr 
lohasi^ia 

AVariM, n. fitiavam-lMla, fahi- 

ATi^'etani, a^f. mahiliitra, ka- 
firy, matiDy hiany uo^ ny 

Avn^, If. t. mamaly ratay 
izay eta naaao latay taniiny 

Av'eau, n. Ulana mankany 
amy nr ttauo na tanina, uy 
matetdka mifly bazo nuukiry 
ao an-daniny roa 

Arer', t>. (. mifaza mafy ial» hitovy izy rehetis 
ATen«', aii). tay tia 
Arec'iiiin, «. tay Stiarana 
Avort', < ' ■ ' ■-- dratra, mampijaaona fahata* 

Avidity, fl. fahalianana, faha- 

zotoana, fltiavana 
Avoaa'tioa, ». raharaba 
Avoid', e. t, miaoioka, mando- 

Atow', c. t. milazamafy, milaza Avow'al.n.filazHiii 

filiitsian-doha 
Avovf'sdly, aOv. atao mihariha- 

ry, Toalaza 
Awtdt, v. t. miandry 
Awaka', *. I. ay i. s. awoka; 

E.r. avakad; mamotia, mifo- AirAtf, atff. saSbAOaco, 

Avsiiea, v. t. niMMoIi& 
Awui', V. i. manolitea, (to;r '"7 

mpitsara) 
Awnr*', a4j. (of) 

famtotra 
Avuy', mJc. tey ao,lam._Aw»r 

wtthUmI rottbyr 

•way, mitondra 

:&in, «. f ahatalioTana bj fsju- 

jana. EeituLdi in KWt of 

- nin, mntahotRi lay iej 
AWlU, o^'. mampah^iliotn, 

mahatoitra 
Awliili', oiiit. dacila luanf . ITalt 

■WUIe, B6ka al(^, andnwo 

kAy 
AwkVftrd, <K^'. midiBliodralio, 

i^Taikavaika, toy kiuga, yo- 

taavotaa 
Awl, n. luiolo,{anindi«iuuiale- 

ly ataonf ny mpandn^tm 

87 ny mpanao kiraro £0. 
AwnlDg, n. Iambs fltafUma 
Awry', adu. mdoka, mieoinpi' 

Axe, «. fainaky 

Axiom, n. teny ekeny ny ohma 

rehetra. fa marinn 
Ax'ii, n. ny tsipllu ao uiati- 

ny ny zavntra boribory iaay 

ihodinany 
Axis <»- AxI»-trH, n. ondiiny 

ny kodia 
AyorAyB, oife. eny, Izauy t<fcia 
Aye, adv. manHiakaxivA 
A'lnre, adj. manga toy ny vodi- 

lamtxa 
BaVble, v. t. mibedibedy 
Babe, er Baby, n, zaza-kely, 

zaza-bodo 
Baboon', n. biby toy ny jako 

kanef a lebibe 
Baob'elor, n. lebUaby mbala 

- i^ manam-bady D ] '^BAI 

"&« taA xrili liYohoi^. ^ 
fall upon hii back, potittka 
nitcfilany -"■ 

Baok, c. t. ^ i. misnotaa, miaii- 
dUiy aminy. To baek Mft, 
-mljancma amy ny a^ na 
laharaba nekeny bated 

-iHk, adv. aorianA. To f^*B 
back, mamerina. To go bMk, 

' auveiina. Soma tte* took, 
daela Uay- Ta ke^ bMk, 
tay manome, ndaakana 4ot 
baodrcaa. To look bask, ^ 

SMVbiM', V. t. mlfoaa, mau- 

Baol^boiM', n. taolan-dmno^Ha 
BaoksUd*', V. i. nAienotea 
Baokward or Baokvaid*, ade. 

Baak'ward, a^. ■"">>»""«-| \nj 
haingfan-ta^ka Bad, adj. ooHF. won*, an. 

wont ; latsy 
Badly, adv. -aiej. To b* badly 

itttj mabantra, malabelo 
Bad'^e, n. famantaiana (milan 

nyfanmnpoana, ua nynlis- 

raha &c.) 
Badger, n. blby toy ny ben fa 

kelikely kokoa 
Baffle, t>. t. manunpona, mi- 

iujrt«m amy ny bitf crteif ataana 
Bag, R. kitapo 
Bag'gage, n. entana 
'"ag'pipe, n. aodii 

f eno rivotra e 

1, n. vola nomeny ny am- 
an^ainasy ny sakauanytoa- 

thy, mba toy hitoeCra ao aa- ■y, fca I liit, «. hutinA atao fandriks, 

■dt, «. (. manlsT faBDina nj 

tMiwlum* «osT»l7, To kali 

'A 'bttUi nunqilAdy »lfta am y Mntnn-dsaja 
fcl'aoM, V. t. ly «. mamiHtovy 

lanja ; ndtory lanja 
Bal'eMi^ri «■ larusngons ambo- 

Bald, a^f- sola, tsf miittvaka 
Bftle> ». sntaUa fonodna lamba 
Btla^Tnl, a^f. arj mdrindra 
Bttlk, «. f . maoampona mba tej 
Ibo taaatdr^a ny Vmw-JTH* ha- 

tM 

UU, «■ kiboribcny, baolma, 

batan-tafondro 
Ballad, «. tsntan fohy atao 

bim, kalo 
fltflact, n. Baratra atao ao 

anaty aambo toy biMangi- 

BatlMni', «. savatTBi boribory 
atao amy nylajnbaiUyiiaiiy 
■■imtm maivma hi fetioina 

SallM, ». (anao laha mifidy »>• 
ttBa-baTUti'bahinka, na mpa- 
B«D nhanha &o. mba tey ho 
*1''~'ij ny ol<nia rehetrn ny 
' fa r l tey ny mpifldy tsirai^ay 

MIm, ». anama-dnKLoa-kazo BambooU*. e. t. n 

tiome vohony 
Ban, ». kabaiy i 

manoEona, (sndiaTana 
8anf , A. fllawma iiiy faiuunba' 

diarut aloha ny f unpakanma 
Baaa'na, n. ab^ndro 
Band, n, kufehy; tidtD 
Baud, «. (. sy ■'. (bagMta:) 

mikambana ho toko 
Band**;*, n, fameheiana 
Ban'dlt, pJ. bandlftl; m. jw- 

lahy 
Baaa, n. haiatslaiia, faniBhana 
Baot'fiil, a^f. mannddl-dota. Bau'lahnteat, n. faudroidiaiia 

Sanliht V. i- muidioaka hiola 

amy ny tany 
Ban'iiten, m. ftaluttradtj 
Bank, «. feflloba, tany avoavo 

ohatry ny feflloha; trano 

famelam-bola ampizanahina 
Bank'er, n. tompony ny traaa 

fitehirizam-bolk atao hoe bank 
Ban'ntr, n. faneva, saina 
Ban'qnat, a. fanawma LeMbe 
Ban'tn, v. l. nuunoBoboeotra 
BaptUm, n. fanaoram-batiaa 
-BapHie', v. I. manao batisa 
Bar, n. zaTatra minaVann, Mdy 

l^jiibe, anja'by ; fltearana 
-Bar, V. t^ iTiaoidy, nuaa^Eaixa 
Barb, n. toba-lefona misy lela 

mifaraingt) toy ny fitana ka 

sarotia sarihina 
Barba'rlan, n. olona maaJaka, 
. olona avy amy ny banana 

izay t«y miay mabalala loatra 
Barbar'i^, n. fahaloEana, faha- 

Barlwroni, ac(i- nuilaka, loiaba 
BaiVw, n. mponety volaa-barr 
■y Tolon-Aoba :B1T Sari, n. mpuiao tonon-Mia (in- 
drindis tan^ nj ancient Srt- 
totuj 
BkN, wff'. mitanjaktt, mihaa- 

jahanja, foamt 
Bu«1u«d, atfj. valftrala 
Bkra'tixiti ai{r. tay mikiraro 
BJualiMd'sd, oifr'. Uf misatioka 
BaMly, adv. hiiaj, aaikj tsy 
Bar'gatii, n. vwro-matj, faneke- 
na. Into the batgain, carj uao 
koa. To itrUf, a ba^ais, 
manao varo-ioatT 
Bargain, v. t. miady raratra 
BUjia, n. aambo hdy maudeba 
amy ny any hiany, ny Basany 
iVQWaTalca taara Blalaoyaoa, 
ary nf ssaauj koBa fitondzona 

Bark, n. hodl-kaio ; umbo le- 

hibe 
Bark, v. i. manendaka hodi- 

Bark, v. >. (at) uutoto 

Barlay ». banly, kaiazam-'ba- 
rim-bazaha anankiray 

Sann, n. lavatra atao amy ny 
fanaovana mofo mba bam- 
pandroadroatia ny lafarina 
raJia batcAiaToiika amy ny 
rano [bary 

Bam, n. trano lehibe fito^^am- 

BatOM'etM, n. zavatra mam- 
piseho oy haTeearany ny of- 
iito^htre Bj ny fiorany 

Bar'on, n. aoaram-piandnana- 
na loTany ny zanaka laby 
matoa. Any England Uaiiy 
ny Bouaa af Lorda ny baron 

Baronet, h. anaram-piandria- 
uana lovany ny zanaka lahy 
matoa fa tsy isauy ny Bt>uie 
of Lordt izy 

Bat'raok*, n. trano l^ba fitoe- 
rana Tuiari^mila 

Bar'iel, n. barika, vata boribo- 
ry, Tolobem-ba«y Bar'm, a^. aiomba, tay mahs- 
ranona, t^ mahavokxtia 

Baf'riaada', n, kazona vato sa 
tany na kal«ey na inona na 
inona eoliny ny ^■'■'■■"■'V 
KuTii^rt fianjvana laingwia hi- 
sakMiany ny fahavalo 

Bar'Har, n. fisakanana, faritat 

Bar'TUtar, n. mpisolo-Tara ao atoai-t&nana ; kototanim-pa- 

Bar'tar, v. t. mifanakalo 
Baialf, n. anaram-bafai [in 
BaM, n. ny ambaniny, ny vodt- 
Bau, a^. tay mety, ratsf, 
konntunsTO ; bMO (amy iqr 

Baaa'mant, n. ny trano ambai^ 
indiindra ao amy ny trano 
mifanougoa 
Baie'neii, n. barataiana 
fiaab'fol, adj, menatra foama 
Baik'fnliuii n. bamenarana 
Ba'ain, ». lovia aaiana rano 
banasan-tinana Sea. ; kamoiy 
fitoeran-drano. Ths baain at 

amip' ileby ony 
Ba'ail, n. fanambaniny, fototn 
Buk, V. i. mitaoin' sndio 
Bai'kat, «, harona, sobiky 
Bau, adj. beao (amy uyhifa) ~ 
Baa'Iard, n. zaza sary 
Baata, v. t. nukaixika; maiu^ 
menaka amy ny lavatia ato- 
no na endasina 
Baatinade' or Baattoa'do, fi. 
kapoka ataony ny Talaotra 
amy ny faladlany ny olona 
meloka btunpijaliany aay 
Bat, fl. hazo flkapoham-baollna 

Bate, V- t. munpibena Vaif^^nfc 
na ndin-iavatM fiiiMiiiiii tiiiniiiliiii niawn- 
n tatbrfuidrouiaiicfftatftDuii- 
-: bonj nf ^aba, njrano 1m mi- 

l.*.^fcm ttn- u;' ranODoraiia. 

Tkponr-bith, fandrotma ao Xarter, c. t. nuunelT manda na 
tiaiu) &□. mba haharava a^. 
BttMring-ram, hazo lehibe iin-fatiinmo 
BkttMT, ». batory miay tafon- 

dn) i ny tafondio alahatra 
. amy ny fitoerana anaukdiay, 

lift so amy ny sambo anaa- 

Battle, n. adir, tsfika. To rive 
b4ttto te, miady amiiiy. Bat- 
tla uisji fllalutraiiy ny mia- 
Hunila vao hiady 

Battl«daoi and ■hnftlecoek, n; 
filalaovana amy ny hazo kely 
miay rolom-boronBi atso hoe, 
i^uttlMoei, izay kapokapohi' 
ny ny haso boribory miiiy 
'Mlwiy atao hoe batilfdoor 

Battlammt, n. m^da miay 
My kely ao an-tampony 
manao aro sy iva mAtetika 

Ban'Ua, n* haingi^liamgo foana 

Bawl, v. i. miaiiUo mafy, mi- 
teny mafy loatra, midrodia- 

Bay, ». ranomagina miditra 
kelikeJy amy ny tany fa miay 

B^, •. 1. mivovo toy ny alika 

talLa manenjika. To keap at 

bay, loiadj amy uy fatayalo 

fa toy iBOmela azy hanatona 

li^MWt fl. benitra [kokoa 

li^-«alt, «. aira avy amy ny ra- Bay-wlntioVi n, vazaTaiao-lcdj Be, V. i. yaxa. i.Itn, tlMt art, 
A« ii, thf]/ ue, Fin. t. A# 
WM, (A«^ wen. p.p. bemi 
izahao ny Graamar. Thwt 

Beaoh, n. mot«n-dianomimna 
Baa'oon, n. tBongan' afo ham- 

pitaitra laba avy ny faJiavalo 
Bead, N. vaikana 
Bea'dle, n. iieHxikj ny an- 

driambaveoty, ra^ntany 
Beak, fl. Tavam-boroua; zaratra 

mifandngo toy ny vavam- 

Beam, h. hazo maty lehibe, 
Bakamandimby . Beam of tlia 
inn, taoamaaoandio 

Beam, v. i. tDaoirapiratn 

Bean, ». taaiamaso 

Bear, n. bera, biby leblbe ay 
masiaka miay foladia aaiky 
taliaka ny any ny olona 

Bear, e. (. By i, p. bcpre or bare ; 
p.p. borne; mitoadra, mano- 
bana, mandefttra. To 'bear 
trait, maaujft. To bear teati- 
mony, (to) or (agaiiut) ma- 
munbara (toy ny Tavolombe- 
loua). To bear oat, mabato, 
manamarlna. To bear np 
(under), mihafy,miarttra. To 
bear mtb, mandeflti^ mah^ 

Bear, c, t. f. bote or bare; p.p. 

born; miteraka. FiiBt bom, 

matoa 
Board, n. volom-bara, aomo- 

Bearli^, n. fitondran-tena ; ny 
itoerau-tanana &c., araka ny 
ayarany na ny ateimony na 
ny andiefany &o., &e. ■Mitv^Ubr saiuBL-taaiMH 

■ OMi 

BtutlT, a^. maloto na tatty 
^t^tOtOAtoytifVaij 

i t, t.Kf I. t. BMtl *.f. 

tm: numd 
_. OKnUskfokA : 
T« bMt am, msmpwiify sy 

■ mampttombo ny babeny ny 
volAinena &o. amy ny fame- 
texana txf ; lOiTely. To beat 

- ab«nt, mitady itiy sy iry 
By any bo eny. Te bast 
(as the heart), mUepotepo, 2eat'itiLd«, ». fahaaambaisna 
lehibe indrindra. Tta< Beatl- 
tndN, ny fahasambarana ki- 
zainy ny Jeaosy KraiBty ao 
aminy Mat. v. 3-11 
Bean, h. leliilahy n^iihadngo 
Btau'tfAil, beau'tMai, a^j. ttaia 

BMn'^, V. t. mahatsaia 

tareby, mandcavaka 
Baai^ty, fl. fabatsann-tar^y 
BeaVar, n. aaaran-biby tnra 
' Tt^ mahao tntui anunvu- 

Bwalin', «. t. fttOmJ. Th* ibip 
waa bMalmal, tsy af aka nan- 
daha ny sambo satria tsy 
niBy rivtAta 

jMaiua', HDftf*- satcia, fa, noho 

Beok, n. fanantobana 

Beak'im, v. t. ey i. (to) fnaoofa 
tinana, manatsika 

Beeome', v. i. p. became; p.f. 
beeonu; toaga, modj, man- 

jary 

Become', «. i. p.-beeame; p.p. 

become; manendrika 
Becoming, adj. mendrika, mety 
Bed, n. kodoio, fandiisua; tony faam; ny tai^ aa. tmbaor ny 
TamSaB^BB sa ny otgf.Mo, 
Bedetwd, fanfan. BM- 
ehMkbm or bediwmi, txauo 
farnlrlMiaT BAitrlAdni, nia- 
raiy ela ka tsy aiska ainy ny 
farefora 

Bedanb', r. (. rw^. fiaid'J 

Bcd'dlng, n. ny zaTatra rehetnl 
BO am-paralaza 

Bedeck', p. t. (iitk) 

Bedlam, n. tiaao fitoeni^ ny 

Bm, n. zenitantely. BmUtc, 

tranon-drenitanfely 
Beech, ». aoaran-kato 
Beef, n. hsn'omby. Betf^tMtk, 

Beer, n. flBotro mankaleo aiao 
amy ny «»aj< sy ny }v^» 

BmIIb, n. uiarom-biby kelj 
toy ny Toantay; tantauan- 

Belall', V. i. sy >'. p. btibll ; p^ 

belallMi; manjo 
Baflt'i c. t, manendrika 
Beflt'tlng, a^'. mendiika 

Betlial', V, I. manmljLln 

Befon', adv. taloha, fedniiy, 

BetoT*', pt^. aloha, snatirfr- 

hanat MDOloftiia 
BalereluaA, adv. aloha, idiatM 
Before'Clme, adt. fahiny BtfMend', v. t. n rapy,n: Beg, v. I. mangataka aminy, 

miangavy 
Beget, V. t. T. begat ; p.p. ba- 

gotten, begot; miteiaka, ma- 

hatonga 
Beggar, «. mpangataka, olona 

iitay mivelona amy ny bataka 
Beg'garly, a^. toy ny mpanga- 

taka, Tatsy 
Beg'gtfry, n. fahalahelorana, ny tor fawTuw^n i^ jtiflmfc q "1£.'; , By t. r. I ubokB, misn- 

tomboka, rao msaao 
leg ln 'nlng, n. nj voaloliAiLf 

tndrmdrs, ny niandohany 
lagird', V. t. (girdj 
Begone', v, i. imp. mawdehaaa 
Be^iine', v. t. mandoto 
Beirnid^', V. t. (grudge) 
B^niltf, ti. f. Tintinitafc* To 

beguile the tinu, maiul'aii- 

Belialf, fl. MM. In behalf of, 

■adba, ho any 
Bebave', v. >, mitondra tona 
BebaT^nr, «. fitondi'an-toiia 

B«lleif,')i.' aid^ 

Behind', pT^. irolio, ao aoiia' 

Bahind'hand, nlf . tey mahatra- 
tra ny namany, tsy naha- 
vita Taharaha &c. amy ny fo- 

Behold', v. f. f. beheld ; f. p. 
beheld ; nujeiy, mahita 

Behold', inl«r. indm, indry 

Behal'dan, rujr'. (to) haBoavina 
na ampiana 

Behoof, ». Boa 

Behoove' oi behore', c t imptri. 
tt^amj, mety aminy. It bdio- 
TBI yon to do tt, tohmy ha- 
taonoo izony 

Being, ». zaratm manan'aina 
na biby, ns olona, na anjely 
tas. (exiitenoe.) The Bnpreioe 
being, Andnamanitra. A 
hoaan being, olona. Jor the 
t^ tfifl heingi ankshitriny 

lelalMiiT, V. t. mamely, mika- 

B«faf ed, a^. tratr' alina 
Mea'gner, v. t. manao fahirano 
M'by, n. tniu>u<dal»loey To thoHitof my belief, ai 
ny heritro 
Believe', v. t. mina. To believe 
in, matoky. I believe le, 
ataokofatoyizany. I believe 
not, aralw ny hevitro tay 

Belierer, n. ny mioo 
Bell,n. lokolosy. bell-man, olo- 
na nutondra lakolosy mam- 
pandre teny amy Dy olona. 
bell-ihapad, toy ny lakdo- 
ay notareluny 
Belle, «■ Tehiravy mpihaingo 
BoUi^eisnt, a^. miady 
BellCw, n. i. mitrena 
BellSvj, n. tafotorana 
Belly, n. Mbo 

Belong', V. I. (to) any, momba 
Belov'ed, adj. malala, tiana 
BelQw', prep, ej adv. ambtmy, 
tey miendrika [fehi-kiba 

Belt, n. fehy, fehim-baniana, 
Benure', v. '■ manoaim-potaka 
BeiitDan',0, t, malaheloTmltoma- 

ny, miaaona 
Beneh, n. fipetrahana toy ny 
dabilio lava ; latabatra lava 
izay iaaany ny mpandrafitra ; 
ny mpitaara laha niara-nu- 
petraka hitaara olons izy 
Bwd, V. t. sy I. p. bent; v. i. 
bent J mampilefitra, mampi- 
feloka ; mlleEotra, mifeloka. 
To bend the head, miondrika. 
To bend the ear, manongilan- 
teoGna. To bend the knee, 

Beneath', prep, eo ambany 
Benedio'tion, n. fitahiana, tsio- ■«ub«%»M, «. TdiivaiTympa- 
nw BM ke. 

Bm'iflse, M. flTelonuuia uouy 
117 mjdtBndima 117 Sturima- 
na iz&7 tapafaiii7 117 Kihop 

tmuXimOM, fl. fanooraik-tsaa, 


Ben'eflt, n. boo, faiuunpii7 
Iell'«fit, v. t. m&hasoa 
SenBT'olenefl, ». fomindrsit^io, 

fiantrana 
Bwtv'olrat, a^. miuitn, ma- 

mindrafo 
Beni^At'sd, a^. tratr' allna, 

mboLa ao vaj 117 lowrina 
Benign', a<$'. mom, malem7 

Baalg'ut7, n. fahalemem-pa- 

Saa'iMOi, «. tmo-draiu] 
Bnt, a4>'. meloka, milefltra. 
Bent OS, mikasa mihite7, ma- 

BeniiDib', v. f. iiiahuiA^7 
BoquMtb', V, t. (to) ' B«qiiMf , n. hafatta, did7, hs- 

rena Toa haiatra 
Btreav*', «. (. r. btreavtd, p. f. 

biTeft, nafaafoana, maka. Ha 

U'bereft of hii FTapert7, foana 

avokoa 117 fBiLaiian7 
Btreave'ment, n.-ajtaa^ia, (toy 

jiy miay- havBua maty, na 

fananana veiy &d.) 
Bar'Ty, n. aiiaraii7 117 Toan- 

kazo saeany misy voa madiui- 

ka ao anatmy toy ny Toanan- 

tdndnma B«rVl> *>■ anarain-bski na 

BuMch' V. t. p. iHunglit; t. r, 

hottmght i mifonk amiuy 
BaHtin', c. t. manendrikft 
Beut', V. t. p. besBt ; p. p. Imm*; 

n.QT.aSiT«Tni That la Ua kfr 
itinft f** , isany 

ataony matatil 

Baufmant, n. fahaduosna atto 

matetika 
Baibrew', v. t. manozona 
B*ild>'Tj?rfp. ii^**-' )>^<"'7 i flV*^^, 

tsy Tyii-fnnnriLlni , afa-tay. MM 

ii iieaida htm— if, -tbtj tua» 

iiy 
BetiOM', pr^. »f eot^. ala-ttf, 

arj koa, ary tey izany hia^ 
Bsiia^B', «. t. manao faitiFuia 
Baimeai', v. t. famearj 

toy ny zaram-pangady 
Beidt'ted, a^. adala noho ny 

^BotroaoB toaka matetika 
Batpan'gla, v. t. maoiayzavatiB 

beUaka mamizapiratrB 
Beipat'tar, v. t. mamafa lano 

malato 
Baapaak', 1. 1. r. Iwipoka; s. p. 
baipekaa, beipoke ; mana- 
f atra aloha, miteny aloha 
Bfaprinlde, v. 1. (sprinkUJ 
Beit, a^. (mperlative of good^ 
ny t«iia iudrmdra. Ha dijl 
hiB beat, nauao izay haiii7 127. 
He did it tor tha boat, nanao 
izay nohe¥erray ho tsara iiy. 
Ha haa the beat of it, iz7 no 
mahery. Ha ii in troablo bnt 
makea the bait of it, azom- 
pahoriana iz; fa toilutfy ka 
t«7 inet7 ketraka Mm*, ofe. ^fnptrlaiinefinUJ Biltla, ». BMboir, Soratm lb. BMtial, aii), ttOiaka n; biby 
BMtu', e. (. reeip. — i-"-"'- 
Buj' BIB batii] 

trakB* 
BMtSw'Bl, n. ii;r anomeiaiut 

lUt, «. 1. miloka 

Betake', c. 1. reeip. p. betook; f.f. 

Bethink', v. t. refip.r. bethought ; 

p. p. bethought 1 (of) mabatft- 

diidy, m^iataiaio 
Betide', v. t. manjo, tongs 
Batimei', adv. tay du» fotouui, 

taangtaiA, maruna-koB 
Beto'kMi, c. f. man^iMho, 

BrtMJ^TTMinBdika, mam- He u batter off than hi* bro- 

ther, Tai«JnTm noho II7 IBhO- 

laLiny i*y 
Better, v, t, mahateaTateara 

Between', or Betwixt', prep, ao 

analnnalnTiy 

Bev'el, n. berelj, fanaOTana 

EBvatTB ho BompiranB 
Ber'eragei ». fiaoteo 
Bewail', V. I. B7 I. malahelo, 

Beware', v. i. imptrative, (of) 

Beiril'der, v. t. mahavariTariaiia 
mahareri-hovitn 

BtWraj', v. I. »n».Tnmiilfft 

BtraoA', prtp. Bu-dsff, laritra 

noho, t07 takatra 
Ibe, •.flangaranA 
Wh, V. f. naniteBgatra Ublioe], a4f. momba ny B^ 
boly, milazB n j Baibolr 

Bili'Taoni, ■ - ■ 
Biok'er, I ' . »«■■ Bid, «. f. F. bads, bU; r. f. 
bidden, bid; maoaidj. Udden, 
BBainB. I bade him a deUar fitr 
it bnt he wonld net take it, 
tunneka fanuDtaa io fft tsf 
nalaii^. I bade Um weleone, 
nampandrDaouTahOi m^^i™ 
come In, aeaoT; miditiB iij. 
To bid defianea to, »rih«ft« 
To Ud good morning, good 
night, faravoll, *a, mttmo 

Bid'der, n. olona iz^ nqiiTidj' 

ZBTBtia to amy nv oiwtfMt 

Bid'dlng, n. didr 

-' y. I. ij- i Bisr, n. trano-vtinmai 

Big, 041'. lehibe, varenty, ma- 

Big'amift, n. mpam^zafj loa 

Big'am7, n. fampizaiBeana roa 

Big'ot, fl. olona izay tsy mcitf 

Tniiii-nii. hevitrB nB fomba 

izaj tsy mitory am j nj azy 

fa mitinnpo teny faatatra 

Big'oted, mif, ndton^ teny 

fantstra 
Big'otry, n. fombany ny iigot 
BiLt, H. afeso nil, n. tarata^ milaza ny tio- 
aany amin' tuona na zarBtlB tuatasy ftl^mmft baolma ambon7 iMabatra 
B!116w, n. alon-dTBUo, onja 
Bin, n. vatafiteliirizaiui mofo &c. 
Bl'iury, adj. roa sosona 
Bind, V. t. p. boand; F.F.bonad; 
nuunatotra, mifehy, niaiigejK, 
mamono lamba, mampitoha- 
na,niiuiei7. To Uad a book, 
nuojaitxa bdtr 
Binding, n. fehy 
Biog'npikT, ft. fil«.«iifc ny tan- 
tsnmy nj oloiui anankuay ha- 
ttamj- mj nalutteiahauy ka 
hatiamy 117 nahafateeany 
Bl'pad, n. btby manan-tongotra 

Binb, H. anaian-kazo 

Bird, n. Tontna. A bird'i sjre 

visw, aarin-tan&Qa na tan; 
&o. arBkaizayhitan^nyvoKi- 
maiiidina ao ambomny 
Birth, n. ny ahateraihana. To 
gitt)Aithto,iDiteraka. birth- 
day, ny andro uilieFenaii- 

plaee, taniUia nahaterahana. 

birthrieht, izay tokatsf ho 

azon' oiona araJta ny naba- 

torahany 
Bia'gnit, n. mofo kdy mamfi- 

ni^Bady tnafimafy 
Blteot, V. {. mizara tslpika na 

anflt &a. ho Toa 
Bilhiip, n. mpitandrina ny mpi- 

tandrina oy fian^nona maro 
Bith'opria, ft. ny tany tondrema- 

ny ny biihcp anankiray 
Bi'ion, n. biby lehibe toy ny 

Bit, f>. Bombiuy kely ; Tin-dam- 

botidy 
Bit*, «. t. r. bit; v. r, Uttan, bit : 

.naiuAifa»,iYiatnm.<.<»..«yY.^.^ Bit'tersMi, n. 'ngidy, lolom-po 
Bitumen, n. anaran' dity izay 

mineral ka azo aiehitra tsara 
Bitomlnoiu, adj. waajbitumm 
Blaok, Off/, mainty. 
Blask-laad, n. manjarano 
BlaotanuHiT, n. ok^mainty 
Blaok^vn, v. t* manamainty* 

manaratfly 
Blaok^ing, f). fan ftinBJTiti ffiit^fl Blaok'nnlUt, ». nmanefy vy 
Blad'dor, n. tataTia 
Blada, n. ravun-bary, ravin' 
ahitxa, lei' ants^ &o. ; zatoro 

Blad'ed, adj. misy laTina toy 117 
ahitra. Donbfo bladod, roa 

lela (amy ny antsy An.) 
Blain, n. tombok' afo 
Blam'abla, a^. maoan'-tuay 
Blame, n. tainy 
Blame, c. t. manome tsiny, ma- 

Blameleai, a^. teymanantsioy, 

tsy misy tmny 
BluneVonAy, oiff. tokony ho Blanch, e. I. mamotsy 
Bland, a^. mora, maleniy 
Blandish, v. t. mauao tsny 

mandoka 
Bland'iihment, n. fendokafana, 

safoeafo 
Blank, a^j. tay Toa aoratia, foa- 

na, very heritta 
Blank'tt, n. bodo-fotey, lamba 

Blaaphem*^, o. t. sy i. mitany 

nant^ iMf maifaw Bw>lMmou, a^f. inanaratsy 

an^ An^^^^Hl7^^^t>■ ^;t^ 

BlM'phemj, n. fanaratdana an' 

Blwt, «. taio-drivutra, tjjr itao- 
fana trompeti» &o., loza 

BUtt, V. (. manqadi-doza, man- 
dravatampoka, nuunakj Tftto 

Hale, n. fidedade^y n^ afo 

BlaM, V. t. miiebitTa, midedo- 

deda. T« Uaia »bi«ad, mi- f otsmf nj haJwmdio, mamo- 

tey 
XlM^ a^i- mangatriaka, taj 

miaj hazo mani^ 
BlMt, «. 1. mibaranoka 
Uced, V. t E7 i, p. bled; p. p. 

Blnu'ii^ H. tsmy, kilema, pen- t», , V. t. manunba taiehy 
. t. (with) mangaro BlaH'«d, i)4r. BambatTa, tahina, 

finaritra; 
Blau'edneti, «. fahaBambanma, 

bhafinaratana 
Bltwing, n. fltahiana, saotra, 

taio-dnno 
BUrAt, n. zavatra manimba uj 

zaTa-maDiiy 
BllfAt, E. f. My mahaTBnoDB ; Ktailj, oAi. tiyiiillimitni toy mft^fclfllft ^ manarat Aniboko* 
ny, m njiBiVy lempona 
B linJ ^ftn'jt bnEEf fi^ filalaovana 

BUnd'neM, ». fabajambana 
Blink, V, t. sy t. mami-maflo, 

mipipy maw, manaiy dia 
Blink'aH, n. miapipy maao 
BliH, n. fahaflnaieta&a be, £»- 

haaambareiia 
B1iH'fBl,0ii;. wmbatia, finaritra 
BUa'ter, h. empaka, feir ary 

amy aj raiio ntansotrau &o. 

fanemptliaiia, biHotra. To 

ralM A bliJtM, 
BUitw, f . f. ay i. 

BlifAa, a4/. falifaly 
Blit^'iooM, a^. talUaly 
Btoa^ c. ■'. BY (. mivonto, mam- 
pivonto. blDBtad with prida, 
mibohibohy loatra 
Blook, «. hiao lehibe, bo!aky, 
flaakanatift. He vu biooght 
to the blook, notapahina- ny 
lohany. StvmbUng-blook, 
fabatafintohinana. So not 
block up the way, aza misa- , N. fahirano, oj fiaa- 
V m i n ii « ny fihavlany ny Bambo 
sy ny fialany ao amy ny 
fitodian-teambo 

Blookada', v. t. manao f ahiiaoo, 
TniaaVAUft ny flhaTiany ny 
aambo %j ny fialany ao amy 
ny fitodian-tBomba 

BlooklLead, n. olonamafyBofina, 
olona tsy manan-tsaina 

Blood, n. Ts,. Wo an all of 
one blood, taranak' olona iiay 
iaika rehetra, blood thirity, 
tebaDdataa-dra. Ha mnidei- 
ed himinoold blood, ninia na- 
mono azymihitayizy. He did 
it in wum blood, nanao izany 
tamped ixj nl^ Vfo tetrff Wf, nisondio-dTa izj 
BloodlMi, a^. tey misj i% 

tsy- nmndatM-dra 

Blood'ilurti £^, mena mAsOf i 
bandiOD-dn (amy ny rati 

Blood'r, «&'. misy ra. A blood; 
battle, edy mahalatj olona noram-psuBhy. I 
bloom, maiDODy iiiy 

BloomlAgTi ■M'- nutmony, lali&ly 

Bloi'iom, ». Toninkaiio nno-maiiity. To blot out, 
mamono soratra &o., blot- 
tlng-papar, t&rataty ftuuunai- Blonio, H. akanjo jcJoka, bilao- 

zy 

Bldw, ». vely, kapoka, loza. Ha 
g«Te Mm k blow with hii 
lilt, namely totohondiy azy 
izv. He itmok it a blow 
with a banuuer, novelezmy 
tamy ny malotoa izany. Thay 
oame to blowi, nitaiaety Izy 

BlSw, V. i. ay t. f. blow ; f. p. 
blown ; manLimy ; mitaoka, 
mifofofofo, nuunpanano. To 
blow up, mandrava amy ny 
ram a, mananatra mafy dia 
roafy. To blow ovt a aandls, BlndVMB, ft. hagihagy— rf 

aa-doha 
Blna, oi^'. manga 
Blue'neit, n, hamanga 
Bluff, adj. maherihery aata 
Bluff, n. hantaana amonm-4n- 

Bln'uh, a^. mangamangs 
Blnn'dar, n. fahadtsosna (amy 

ny t^ fihevenma n« n? tay 

fitan^emana) 
Blui'dw, V. i, diso tay mih«^ Iflhibe fa fohy 
Blnat, ai^'. dombo, tay uanilt 

tra, tay nuuiaja 
Slnr, n. pentunpentitia 

Blur, tr^ t. Tln^ml antiT'np«n*fafc 

Bluh, fl. hamenamonama 
BImh, V. i. raenatia, teminai*. 

Imade him blnih, nampaba- 

teramena azy alio 
Blna'tei, v. i naiotototo ; manas 

teny vaventy, mivBnbaiatra, 

ndrehaiehs 
Bloi'tar, n. flhorakonhaaa, 

rahareha 
Boa, n. menonuia lehibe 
Boar, ti. kiaoa lahy. Wild boar, 

Board, n. haza Esaka, Itttabatn 

olona hanao rahuaba ; tara- 
taay matarina, baoritm. On 
board a ahip, ao an-taambo 
Board, V. t . ay t, tnihmiLTui ; mui- 
dataakany bazo fiaaka ao amj 
ny gorodona. To board a 
ihip, mankao an-taombo. To 

go out to board, Tn-itiinnnn aO 

an-tnmon' olona ka mandoa 

Board'or, n. olona mitodtra ao 
an-traiioa' oLma ka »n»n^.m 
Tds Tidin-kaniiw ho tajaj Ub-'boKt, boti^ amoiijeiis ny 
idons no amy nj aambo vakj na nv muhiuiBtit ^ ny vsto- 
B»1), «. i. miMTilivily, mlaii- 

lalTbiii, fl. h&zo kaLy Baiana ta- 

retra ka aneorana Ims 
Boda, V. t. mampihevitra izay 

Bodlc^ n. fammdirao-kofehy, 

tunpidiTam-bitaozy 
Bod^, n. tena, oltma, olonama- SmiuAo >7 tay fahaiaana 

BWi <■■ '< sy f < man^ausotmka S&„%' . TOany be 
■■iiMuiH, B^. mlkorataba 
BtU, a^'. sahy, matoky, t«y 
matafaotra [lim-po Btlt, «. (. ej >'■ manidy ; i 
Idt^uoka; mandoaitra 
giBft ay tompoka Bomtar ray Bombard'sMt, «, njr M^a**n* 
baombo ao amy ny tanlna 
na sanJxi &o. 
Bombaif , n. bambo, rehaka 
Bombattie, atff. mihambo, inl- 

Bond, n. kofehy, flfatotaaa, fl- 

rauaaa, fifanekona 
Bond'a^a, n. haoderocaaa, tato- 

Bond'matd, R. andero-vaTy 
Bond^nan, n. andero-lahy 
Bond'iervaiit, n. andaro 
Bona, n. taolma 
BoQ'flrai n. harfnvjrinftt t^an- 
gan-afo lohibe atao ralia mi- 

fBlj 

Bonnst, n. e»tro-behiva»y 
Bon'ny, m^'. taara taiehy, maho- 

faly, mahafatdfaty 
Bo'ny, mfj. taolaoias, be taolaoa 
Bdo^, fl. anftram-borona, olo- 

BHk, It. bo^, tarstaay. booV 
blnd'ar, mpanjaitia bc^. 
book'eaM, lalinuaia iloeraai- 
boky. tMOtMllm, mpiva- 
totia boky. bMk^imm, 
mpiheritra boky loatia 

Boom, t>. i mihorakoTaka toy 
ny flrohondrobaiiy ny raoo 
na ny fipoaky 'ny tafondio 

SooiB, n. nazo lava oo amy ny 
■ambo 

Boon, n. saTatra mahasoa 

Boot, «. olona tay mahalala 
fomba, olona Talavola 

Boor'iih, ai(r. tay malial^ fom- 
ba, yaUvala, voretra j 

Boot, n. kiraro baoty ' 

BoolA, n. trana lay . 

Boot'yn. babo Bud, «. mpamao toaon-Uia ^m- 
diindm tamj nj aneient Sri- 
ton*) 
Bsn, adi- mitaajaka, mihau- 

JBhaajft, foaiut 
BintMwd, a4j. TslavaU 
Bftre'foot, o^^ tsy miUrani 
BareliMtd'ed, 041'- tay misatroka 
,Bu«l7, iiift>. hiauy, aaiky tsr 
Bw'gklii, n. varo-matj, faneke- 
ns. Into the liargkw, ary iiao 
koo. To itiike. s bargaia, 

Bu'gain, V. i. miady varotia 

BftTjifl, n. aambo kelj maodeha 

amy nj onj Man;, ny aaaany 

iTOHBTaka taara fll&laoTatia, 

ary ny Baaaoy koaa fltoadiaaa 

Bark, n. hodi-kaio ; Bambo le- 

hlbe 
Bark, v. t. masendaka hodi- 

Bark, c. >. (at) mivovo 

Barley ». banly, karazam-bi^ 

lim-bazaha ananMray 
. Barm, n. zavatra atao amy ny 
fauaovana mofo mba ham- 
pandroadcoatra ny lafarina 

rano [bary 

Bam, n. tiano lehibe fitoenun- 

Barom'etor, n. zavatra mam- 

pieeiio ay haveeaiany ny ai- 

moiphtre By ay fiovaay 

Bar'oB, fi. anatam-piandiiana- 

na loTany ay zaaaka lahy 

aiatoa. Any Eaglaad iaany 

ny Borne af Lords ny baron 

Bai'inwt, tt. aiiaram-piandha- 

nana lovany ny zanaka lahy 

aiatoa fa tay Uaay ny Soiue 

of Lord* izy 

Bar'raok*, «. trano lahibe fitoft- 

Bar'iel, «. baiiko, vata b(mbo- 
ly, Tolobem-bMy Q ] ; BIT 

Bar'Taa, w^. momba, tay mahs- 
vanoaa, tay mahaTOnba 

Bat'riMda', n. haio aa vato aa 
tany na kalesy aa iaona na 
inona catiay ay nfiia-rMTiilfe 
hanao fiarovuia faingvia hl- 
aakaaany ny f ahavalo 

Bar'riaT, «. fiaakanana, faiitcs 

Bar'ilitar, n. mpiaolo-vaTa ao 
amy ny fit^arana 

Sai'rdw, ». — '- -' k miay kodia Bar'tar, e. t. mifanakalo 
Baaalt, n. auaram-bato [n^ 
Baie, n. 9; ambaniny, ny ■voAx- 
Baw, ad^. tsy mety, tatey, 
korantiaisTa ; be«o (aa^ ay 

Bais'maat, n. ny trano ambany 
indrindia ao aaij ay trano 
mifanongoa 
BaieneM, n. harataiaas 
Baih'fol, adj. meaatm foana 
Baik'tDlneii n. hamenaraaa 
Ba'iin, «, bvia aaiana rano 
hanaaan-tinana &c. \ kamory 
fitoeran-diano. Tka basin of 
a river, ny tany iiay mlataa- 
banyny raoonorana aiankany 
amui'ileb.y ony 
Ba'iii, ». fanambaniny, fototra 
Baik, V. 1. mitanin' andro 
Ballet, H. harona, aobiky 
Bati, adj. beeo (amy ny bira) ~ 
Bai'tard, n. zaza aary 
Basta, Vy t, niikapou; maniEry 
meaaka amyny zaratra ato- 
no na endauna 
Bastinade' or Baatlaa'do, n. 
kapoka ataony ny TaUotra amy ny faladiany ny oloaa 
meloka hampijaliaDy aay 
Bat, H. ham flkapcdiam-bBollna amy ny filalaova 

lata, v* ty aiuapihena V'^'t^^* 
aa Tidin-j^ratra lltt, i*. £tiidnMn>i FoeMwtli, 

f ahsralo handraTa dro ; QT taf oQilro ^ah&t 
. amy ay fitoerana ananUray, 
na ao aioy n; «ambo aoan- 

Saf Ua, n. adj, taflks. To ^ve 
battle to, miady taainj. Bat- 
tle airar, fllaharanj ny mia- 
nunila vao hiady 
BatUedoor and ihnf tlsDOok, n^ 
fllalaovana atoy ny haao kely 
miay Tolom-bonina atao hoe, 
liallltMek, izay kapokapohi- 
oy ny hazD boriborj misy 
ataaj atao hoe iattl^loiir 
Bat^ement, n. minda tai»y 
- fefy kely ao aiL-tampouy 

manao avo sy iva natetiln 

Xaatle, n. hamgabain^ foona 

BMri, V. i. mianteo ii^ij, mi- 

teny mafy loatza, midiadra- 

Bay, ». ronomaama miditra 
kaliiely amy ny taay ta miay 

Bay, *■ I. mivOTo toy ny alika 
nJia jnanenjika. To kstp at 
bay, miady amy ny fahavalo 

Bay'onet n. beoitra [kokoa 

Bay-Hit, n. airaavy amy uy ra- Bay-wliutor, ». vanTanu-kely Ba, c. i. PKB8. 1. J an, tAew art, 
ht li, theff an, far. i. ht 
wat, th»g ware. r.t. ban; 
izahao ny ffrirtmar. Ikara 

Beaoh, n. moton-dranominna 
Baa'oan, n. teaiiKaii' ido hatn- 

pitaitea raba avy ny fahavalo 
Bead, n. vakaiia 
Bea'dlo, n. irakiTa^ ny an* 

driambarenty, vadintany 
Beak, n. vaTam-borona; zaTatra 

mif araiugo toy ny raram- 

Beam, n. haio maty lehibe, 
eakamandimby . Beam of the 
mn, tanamasoandio Bear, n. bcca, biby leUbe ay 
nn v"alf> misy faladia saiky 
t^aka ny any ny alona 

Bear, v. t. ej i, p. bore ar bare ; 
t.i. borne ; mitoadra^ mano- 
maudefttta. frnit,n To bear taitt- To bear np 
(under), miliafy,miaritra. ^ 
bear witti, mandefltta, malu^ 

Bear, v. t. v. bora or bare; f.f. 
horn ; miteraka. Firit bom, 

Beard, n. voloiu-baTa, aomo- 

Bear'ii^, n. fitondran-t«na ; ny 
itoeran-tan^a &c,, araka ny 
avarany na ny atmmony nft 
ny ani£:efany &o., &c. utly, ac^'. maloto na nlatj 

Vi MBlft tor VJ bfl>T manarotfivokft ; , . 

' To liMt out, mmnp&nify sy 
manipttcimbo ny h&beiiT ny 
volamena &o. amy 117 fame- 
lezBiiB ^ ; mively. To bMt 

■ slMnt, rcdWy itay iy Iry 
sy any ho eny. To boat 
(aa the heart], mkepotepo, Baafitade, n. fahMambaraiiB 
lehibe fbdiindra. Tlie Baatt- 
tnAei, Dj faliaBainbaraiia la- 
zainj ny Jeeoay KiaUty ao 
amicy Mat. v. 3-13 
Bean, n. lehilahy rapthaingo 
Btav'tifiil, bMntoosi, (ujr'.taBn 

Bean'ti^, c. t. mahataara 

tardif , tnandraTaka 
BeaiCty, »> fahatBoiam-tardiy 
BsB'ver, «. BBBrsn-biby teata 

Toto manao Meo amoron- 

Baoalm', e. t. I'nt^y. Tk* ahlp 

vai beaalnsd, tay afaka oan- 

deha ny sambo Mtida tay 

niiy livotrs 
Seoaiue', any. satria, fa, noho 
Back, n. fanantoliaiut 
BaeVon, v. t, sy t. (to) manota 

t&nana, manatBika 
Beeoma', c. 1. p. Iieoaiae ; p.p. 

beaomai tonga, mody, man- 

jary 
Beoome', «. t. p.-baeams; p.p. 

beeolna; manendt-ika 
BeooM'ing, adj. mendrika, mety 
Bed, n. kodoio, fuidiiana; tuiy kuo; By tai9' ao. JunbMqp ny 
fftiKiwiwhift na ht ouf Ao* 
BeditMd, (aAfem. BM- 
ohambn or bedronn, tniio Bed'finf , «. AT zaTatm rdMlzk 

ao on-parafara 
Badei^, v. I. fiisltj 
Bftdluu, ». trami fltoenmy i^ 

adala 
Bee, ». renitAntely. BMUn, 

tranon-droiituiicly 
BaMli, n. anaian-kaza 
BMf, «. hen'ondty. ivAnXmik, 

hena ^s*^*""- TiflndawiiiB 
Beer, n. flsotro mankaleo Blaa 

amy ny etof t ay ny Aspi 
Bee'tla, ». anaram-bi^ tely 

toy ny vosntay; taatansn- 

BeWl', p. (. sy (. P. brf»U; P^. 

befallen ; manjo 
Befit', V. t. maumdnka 
Beflt'tlnK, oiff'. raendtikft 
Beltool', t>. t. maaadtJa 
BefoTB', a^. tsMia, UdBf, 

rah^eo 
BaAire', prtp. aloha, anatn- 

hans, vofAosoBi 
BetoralLULd, adv. alohft, ra&atw 
Befora'time, adv. fahiny 
Befriend', v. t. manampy, maho* 

&oa olfULa jnahantra 
Beg', V. t. macgataka aminy, 

miangavy 
Beget, c. t. p. begot ; p.p. be- 
gotten, begot; miteraka, ma- 

hatonga 
Bag'gar, ». mpangataka, olona 

ieay tnivelona amy ny hataka 


Mb',*. I Bcgln^iiitg, n. ny Toabhany 

indriudfAif ny lUAjidolLaoy' 
Begird', v. «. C?irrf> 
Bc^ne', e. t. (nip. mandahm 

B^md^e', «- (. (grvdgs) 
BagnU^, v. t. manitaka. To 
bMnilc the tinOf muiftl' au- 

lalulf , >t. soa. In belulf of, 

Doho, ho any 
BtbOiT*', o. 1. mitondia tena 
B«liavloiiz, n. fitondraD-tena 
Balietid', f. t, manapa-doha 
BahMt, n. didy 
Behind', ^«p. ivoho, ao noria- 

B^Ind'handt a^. tay mahatm- 
tia Dy namaiiy, tay maha- 
vita raharBha &c. amy ny fo- 

Behold', t>. t. P. beliald; f. p. 

beheld ; mijery, mahlta 
Behold', inter, indra, mdry 
Beholden, a^. {to) haeoavina 

oa ampiana 
BehJeof , n. eoa 
BehooTe' CT hehovo', «. t. import, 

tohony, mety aminy. It bdio- 

*•• yon to da it, tokony ha- 

taonaoizany Belnr, n, 
naWbj na tjiby, na olona, na anjely 
&o. fexittenoe.) The Bapreme 

hnsMiL beini:, olona. Fdt the 
time heiiig, ankehitriny B^ted, laf ed, adj. tratr' alina 
Belea'gnsr, v, t. mauao f ahirano 
Bel'fry, ». tianon-dakidoBy Belie', v. t. mampandalngk, itf 

BoUef , «. flnoana, caratia iniM< 
na, hevitra. Hard of hellef, 
sarotM inoana. StM kU be- 
lief, tiy azo InoanB akon. 
To thabeitof my belief, araln 
ny heritro 

Believe', v. I. mino. To believe 
in, matoky. I twUero M, 
ataoko fa toy izany. I believe 
not, araka ny heritro tsy 

BeliaTer, h. ny mino 

Bell, a. lakolosy. bell-man, olo- 
na mitondra lakoloey mam- 
pandre tany amy ny olona. 
baU-ehaped, toy ny lakolo- 
gy no tarehiny 

Belle, n. yehivavy mpihaingo 

Belli/ereut, a4f. miady 

BellSw, n. .■. mitrena 

Belldw*, n. tafoforana 

Bally, «. Mbo 

Belong', f . t. (hi) any, momba 

Belov'ed, adj. malaU, tiana 

BelQw', preg, sy adv. ambany, 
t«y miendrika [f ehi-kibo 

Bdt, ». fehy, feMm-baniana, 

Bemire', e. t. naaoaiia-potaka 

Bemoau',v. i, malBheIo,iuitoina- 
ny, miBSona 

Benah, n. flpetrahana toy ny 
dabilio lava; latabatm lava 
izay iaaany ay mpandrafltra ; 
ny nmitsua raha miaia-mi- 
petraka hitsara olona izy 

Bend, V. t. By i. f. bent; f. p. 
bent; mampilefitia, mampi- 
feloka ; milefotnt, mifeloka. 
To bend the head, miondrika. 
To bend the ear, manonnlan- 
taofina. To bend tho knee, 
iDandohalika 

Beneath', jiiep, eo ambany 

Benedic'tion, n. fitahiana, tsio- nnoeoa Ao. 

Ban'eflM, n. flTdomaiut awmy 
ny mpltondrma ny flaaa ~ 
na izsy tapahiny ny biif . 

B*n«nc«iw, n. fenaOTan-taoa, 

BauafiBtnt, a4/- loaiuto i 

miantra 
Banafl'oiBl, o^i'. mahaaoa, i 


Ban'eflt, r 
Sen'sflt, e 
BeneVolenoe, n. famindrampo, 

SUMT'olant, at^'. miantea, ma- 

mindraJo 
BeniirAt'ed, oi^!. tratr" alina, 

mbola ao amy ny maizina 
Benign', a^', mora, malemy 

Banlg'nUr, . fahalcmem^pa- Bttnt, a^f. meloka, nulefltra. 

Bsnt on^ milfAHA auMtByf ma- 

noo ditra 
BennnVi v. f. mahflngoly 
B«c[n»at)i', V. i. (to) maDafatro, 

manolo-ku^ona 
B«qaMf , ft. hafatm, didy, ha- 

lena voa haf atia 
Bareave', e. t. p. bgreav«d, p. f. 

baroft, mahafoana, maka. S« 
ti 1i«rsft of hii property, foana 

avokoa nj fantuumy 
BereaTe'mant, n.nymanjo, (toy 

ny mJBy }iavaiia matyj na 

faiuuiana very &o.) 
Bai'ry, n. anarany ny Toan- 

kazo aaaany miey roa madini- 

ka ao anatmy toy ny voanan- teambo. HshMkfMdbartk, 
Toahataan oiy ny rnhatida 
nametr^kanA azy 
Ber'yl, «■ anaiam4wlw ao* Beiet', V. t. T. baaat ; p, p. beset; 

manodidina, mahasOBobs, 
maniihiiana. That il his b^ 
■ettiiLg dn, izany no fahota- 
na ataony mateti^ 

Beiet'ment, n. f^iadiaoaaa atao 
matetika 

BaaliTew', « Beimear', v. t. famearj 

Be'com, ». UfaFa manan'jaiana 
toy ny zaram-pangadf 

Beiottad, a^', adala noha ny 
fisotroana toaika matetdb 

Beipan'gla, v. I. manisyzsTates 
betaaka mBmiiBpiraba 

Beapat'taFi v. i^ mamafs tano 
malotc 

Bespaak', v. t. p. tieipoke ; v. p. 
baapoken, beipoka ; mana- 
f atra aloha, mit«ny aloha 

Beaprin'kle, «. t. {iprin/iltj 

Beit, 04;. fm^trlative of mtA) 
ny tsam indrmdra. He did 
hii bait, nanao izay liainy izy. 
He did It lor Uie beat, uaiiao 
izay noheveriny ho taara izy. 
He hai the bait of it, izy no 
mak^ry. He il in tronhle bnt 
makea the bait of it, azom- 
pahoriana izy fa mihafy ta 
tey mety ketidta «Ai. ftuptrlatitf of wtaj Bilile, n. Badbolf, Somtnt Ha. BtHHml, a^i, taiaika nj ^^7 
tUtif, e. I. recip. mtthftriiifcit. 

Thajr an batiirrlnr Uiaa- 

MlvM, marimkau; 

tnka' 

Battuw'al, fl. 117 anomeiaiia 

Bat,>>.l<kka 

■tt, «. t. miloka 

BaUke', v. t. r£<n>. f. batook; f,f. 

batakenj (to)maiikiuiy arniuy 
Bathink', e.t. rtc^.F. batluraght ; 

p. T. betlurafht; (of) Tnanata- ffiiTi gaTi»^ marama-koa Batraj^ v. <■ mftnuxlikft, mam- 

Batnth', «. (. mifofo-yady 
Bef tai, m^'. ay orfo. fmmpara- 

titt o/Ra«d ,9 taaiataacakokoa. 

Ha U batter off tban Ml bro- 

tiur, TTT*i*^*"* nobo sy I'aha- 

lahiny iiy 
Batter, v. t. mabatsaiataan 

kokoa 
Batvaen', or Betwixt', prep, ao 

andaualany 
Bav'el, «. berely, faaaorana 

MTatra bo sompiTana 
Bar'araga, n. fiaotro 
BawaU', ' — ' . malsbelo, 

BawBTs', o. i. ipip*rative, (of) 

tandHimo 
Bavil'dar, r. (. niBbavaiivariaita 

mabaTeii-heritra 
Biwraj', e. t. iriaTnartika 
ttf/twH, fr»p. Bm-dafy, lavitra 

nefco, taytfAatra 
Was, M. flaaganna 
Waa, 0. t. B M wnp laagatHi Blblieal, a4i. momba 117 Bsi- . t. 1 ', Hi; bidden, bid ;mandidy. Hddan, 
asaina. I bade bim a dallar for 
it bnt be vonld aat take It, 
nomeko farantaa io fa taf 
ntHaiay. I bada bim waleaMa, 
nampandTOBoazyabo. UdUm 
CMaa 111, aaaoTj miditn fay. 
To bid daflaiiaa to, ndfaaika- 
To Ud good mondaf , good 
nigbt, fuewali, fte., manao 

Bid'der, n. olcma izay mpiTidy 

ZBTBtra ao amy ny auetttm 
Bid'dlng, n. didy 
""" V, t, Bj i- mabalefltra, 

koina, mi^idTy 
Biau'iiial, tuff, isan-draa taona, 

mahailtra toa taona 
Bier, n. tiano-TonmB 

atH. labibe, yarenty, ma- Big'amiJt, n 

Big'amy, n. 

Bigot, n. olona izay tay mety 
mijurinrt hevitia lui foiuba 
izay tsy mitovy amy ny azy 
fa mitmnpo teny fantatia 

Big'oted, a^. aaUaotpo teaj 
fautatxa 

Big'otry, n. fombany ny Ngat 

Bile, n. afero Bile, c 1. vay y ny af an> 

la, fftTWftty Bil'ioni, iu(/. avy am 
Bill, n. Tavam'boiona, t 

Bill, n. tuatasy milasa ny tro- 
gany amin' tdona na aavatra 
bamidy &o., laUoa nix/lf Bitter, at(i. mangidy, heutona. 
A bitter enem;, {E^valo isj 

Bit'teraeH, n. 'ngldj, lolom-po 
Bitnmm, n. annrun' dity iza; 
mineral ka azo arehitra tsaia 
Sifnminoni, a^. iiaajbitiimm 
ZlMk, a^. mainly. 
Bluk-lead, n. masjarano 
Black'aiiiaor, n. olo-mainly 
BiMk'Mi, «. t. nuniMnwiity, BiHat, n. torata^ filazana 

Billiudj, ». filBlaovanaamyny 

baolina ambony latabsitra 
BUlSw, n. alOD-diaiio, onja 
Bin, M.vata&tehirizanamofofto. 
Bi'nary, adj. ros aosonti 
Bind, V. (. f. bound; I'.i'. bound; 
nianiatotTa, nufehy, maugeja, 
mammo l&mbo, mampitoha- . tuanynyolouaanai^jiayha- 
tramy nj nahaterahany ka 
hatrtuny ny nabafatemuy 

Bi^, n. bil^ maiuin-tougotn 

Biioh, H. anaran-kozo 

Biid, ». vorona. A biid'i eyo 

&o. arakaizayhitany nyvoTO- 
TnnTifHiTift ao ambooiny 
Birth, fl. ny aiiaterahana. To 
giT« birth to, miteraka. birth- 
day, ny andro mherenan- 
taona nabaterabana- birth- 
place, tan^Qa nahaterahana. terabany 

Bii'ooit, fl. mofo kelynianifi- 

Totj Kfldy mafimafy 
BUeof, (I. t. mizara tslpika na 

augU &c. bo roa 
Biih'ap, ». mpitandrina ny mpi- 

tandrina ny flangonana maro 
Biih'oprio, n.nytanytandrenia- 

ny ny b»kop anankiray 
Bi'aon, ». biby lehibe toy ny 

Bit, n. Bombiny kdy ; rin-dam- 

Ute, c. t. V. Ht'; p. p. bitten, bit ; lintimflinty Bluk'iah, aifj. i 

BlaokimiUt, n. nroanefy vy 
filad'dar, n. tatavla 
Blade, n. raTim-bary, ravin' 
abitra, lei' antay &o. ; zatovo mpihaingo bi 
Blad'ed, adj. nan- n 
abitra. Double 1 latoyi^ lela (amy ny antsy 4o.) 
-lain, n. tomboV af o 
Blam'able, a^. manan-tainy 
filams, n, tdny 
Blame, v. t. manome tdtiy, ma- 

niny. He laid the bluu on 

Blameleii, a^. taymanaattriny, 

tsy miay tainy 
BlameVoTtAy, a4}. tokcmy ho 

Blanch, e. t. mamotay 
Bland, a^. mora, malemy 
Bland'ieta, c. t. manao tenjr 

mandoka 
Bland'lihnent, n. fandokafana, 

aafoeafo 
Blank, a^'. tey toa soratra, foa- 

na, Tory heritra 
Blanfet, n. bodo-fatay, lambft 

Tolon' ondry fl yaJcflfft pa 
Bluphune', V. t. By t. mitany 

ratgyan' AitilriftTnaTTilirq, ^iw- Ml' AniTrimnaTiilTtt 

BlM'phamy, n. fanaiatsiBiiB an' 

Bl»rt,n.taio-driTutra, nyitao- 
faiM trconpetia &o., tozn 

BUrt, V. t. niAiiijndi'dozB, man- 
draTa tompote, mainal^ vsto 
*o. amf ny vanjn 

Hut, n. fidedade^my n; afo Uu'iiig, a<{f'. mirehitra, mami- 

rapir^za 
ltMe]i,«. (.numalkyBaTataralio 

foteiiiy ny h^nandio, mamo- 

llsu, njr'. niaiigstdaks, taj 

miey hazomaiuTy 
XlNt^ «. i. Dubaraieolu 
Used, <9. f. ay i. p. bled ; p. p. 

blftd ; munft l' t ra, nundeha ra 
Konlih, n. ttdny, kjlama, pen- 

timpentiiia 
ntnilih, V. t. manimba taiehy 
BloUt, V. t, {yriXh) mangaro 
Mm , c. t. nutahy, mahaaemba- 

faa, mfls^mbma ; mauk&la* 

IB, niidei^ im«aolza 
BlMTed, a>^y. sasLbatia, tahina, 

finaritra ; 
lUu'ediuat, n. ffthaaMnbatana, 

fahafln^rotaiLa 
KM^ng, R. fitabiana, saotra, 

tau-ctrsno 
Uf At, n. zaTstn mauimba ny Bad, a^. Jamba 
Bad, e. (. mabajamba 
Mid1l»lil| iwfj- Toatampiua ny 

■HO 

■M!^, Afo. t^mOwvitift, t«y ny, rmumity lempoua 
Blind'nut'i bsf^ n. fllalaovana 

manao tampi-maao 
Blind'neu, n. {ahajambana 
Blink, 0. I. ay t. mami-maao, 

mipipj maso, manary dia 
Bliak'ud, «. mpipipy maao 
Bliia, n. fahafinafotana b6, iM^ 

haaambarana 
Bliii'fol, adj. Bambatra, finazitra 
BUa'tBT, fl. empaka, fery ary 

amy ny rano mangotcaka &c. 

fonempftliaiia, biliiiitTa. To 

rails a blittM, man empaka 
Blia't«r, v. t. ay J. manampaka, 

BUtAa, a4;. faliUly 
BIitA«'ioine, a^. falifaly 
Bloat, v. t. By t. mivcmto, man> 
pivonio. bloatad witb prida, 
mibohiboliy loatra 
Block, n. haao lehibe, bolaky, 
fisakanaim. Ha wat broiigit 
to tlie blook, notapalima- ny 
lobany. StnnbUn^blOiik, 
fahataSntobinana. Do not 
block up the vaj, aza misa- 

Bloakade', «. fahirano, ny fiaa- 

ay ny fialany ao amy l^ 
fitodian-teambo 

Blookada', v. t. manso fahirano, 
misakana ny flhaviauy ny 
sambo sy ny fialany aa amy 
ny fitodian-Uambo 

Bloekliead, «. olouamafyaofina, 
olona tay manan-taaina 

Blood, H. la. Wo ara aU of 
one blood, tanmak' olona iray 
iaika rehetra. blood thiro ty, 
t&handataa'-dra. Hamnrdel' 
ed him in cold blood, ninia na- 
mono azymihUeyizy. Eodid 
itiawaimblood, nanoolzany 
Uaap6k» i^ iBl«ft ^n^^traitr dia tontm. Sli blosd wu 

np, utondzo-dra izj 
BloodlMf, aiif. ts7 bus; m, 

taj mandatMMini 
BIood'ilMd, n. TonoAU^ olona 
Bkood'thot, a^f- menamaso, mi- 

handtUL-dra (amy tiy maso- 

ny) 
Bloody, A^^ 018710. A bloody 

batUe, adj- mabalaty oliwa 

Bloom, n. Toninkazu, fabata- 
Doram-panaliy. It ia in 
bloom, mamony izy 

Koon, V, ii mftiwmy 

Blooming, (B{h iixaiiioii]>, (alifaly 

BWiom, ». Toninkazo 

imy ny 
To blot ont, 
> BOiatxa &c., blot- 
tin; paper, taiataiyfaiminM- 
nan-tscnratra 

Blot, ». pentampentdna (amyny 
taratasy &o.) taiity, bilaotra 

Blont*, n. akanjo joloka, bilao- 
zy 

BIQw, n. vely, kapoka, loza. H« 
gave him a blow with hii 
lilt, namely totohondiy azy 
izy. Hs itrtiBk it a blow 
with a hammer, noveleziity 
tamy uy marotoa izfmy. They 
earns to blowf , ni&mely izy 

BIdv, «. i. By (. P. blew ; t. *. 
blown; tnamony; mitooka, 
mif of of of o, mampaueno. To 
blow vp, mandiava amy ny mafy. BlnblMT, R. Baboranynytrozona 
ay ny biby taaaaj koa anaty 
Ruoo ataoaolika 

Bl*bT>«!, - - - - Blnd'^eon, ft* lajsg^asufrran 

sa-doha 
Bloa, a^. manga 
Blne'neit, n. hanumga 
UnlF, adj. maherihery aata 
Blnffi tt. hanteana smonm-dra- 

nomannana amorcni-<itiy 
Bln'iah, a^. mangamanga 
Blnn'der, n. fafaadiBoana (amy 

ny t^ fihereraoB. ua ny t^ 

0tandremana) 
Blut'der, V, i. diso tsy mibori- 

tra 
Unn'deTbtUH, n. ananm-t 

Irthlbe fa f ohy 
BlBBt, a^. dombo, tsy ma* 

tra, tsy tnanaja 
Blur, n. pentimpendna 
Blor, c. t. mamenfinq>entli 
filuh, n. hamanamdnana 
Blwh, V. i. menatta, t«rami 

Imade him btnoh, nan^ 

Utu'tei, c. I milofofofo ; nu 

teny Ttivanty, mlTatabaratn, 

Blni'ter, n. flhorakorahun, 

rahareha 
Boa, n. menarana lehibe 
Boar, n. kiBOs laiby. Wild b«r, 

Board, n. hazo fiaoka, latabatra 

olona h&nao rah^raha; tar^ 
taay matevina, baoritra. Ob 
boud a imp, ao an-tsambo 
Board, c. 1. sy t. TnthTmn^B ; man- 
datsaliany hazo fisaka ao amy 
ny gotodoiia. To board a 

go out to board, "''"tnnw ao 
an-tranon' olona ka tnandoa 

Boud'oT, fl. olona mitoetra ao 
an-tiaiioii' olona ha mandoa 
Tola vidia-laoiina ho any ny 


) ly andriaoj n j inpia- iMt, «. lakan-drafitra, botry. 
Ufo-boat, botry BmoiijaD& 117 
idcnn ao amy ay Mmbo reky 

If I'laan, boatimaii, n. mpiTOy BMU'waiu, n. mpandraharal^ 


ao Bii-4ttKQibo izfty auitaiidri- 


na ny mahwaXa By ay vato- 


&stdka&c.ftc. 


Bab, «. >. minvilivily, mian- 


Bobliiii, ». hoEO kely aaLsna ta- 


hoavy 


B«dV>, »■ fampidiraik-^ofehy, 


Bod'y, n. tena, olcma, olona ma- 
mikanibana, faty Bdl,».vaT 
B«a'«T, »t. vilany be 
WaUUinmM, tufj. mikoia 
B^ «(;'. Baby, matoky, 

matabotra |rim-po 

Btil'oaaa, n- fo ]>fv* ft hia') ft f ho- 
Brt'itaT, n. ondana Uva 
Bait, n bMy, rindram-by, ra- 

Bdt, ff. (. By i. manidy ; inanao 

gana By tampolra BoaA, «. baoUtiy UUba kela. 

katy adam-baaja ka rtao 

amy nv ady, bacoilM 
Bombard', «. t. mamsly an^ njr Bond'a^, n. liandaroEana, fato- 

Bond'mald, ». audero-TaTy 

Bond'maii, n. aodevo-laby 

Bond'ierTant, n. andero 

Bone, n. taolana 

Bon'flro, n. barendrinA, taaa- 
gan-alo lehibe atao ralta mi- 
faly 

Bon'net, n. eatro-beMFaTy 

Bon'aj, ai}. tsara toiehy, maiui- 
faly, nu^tafadfaty 

Bo^, attj. ta61aiiina,betaolaaa 

Booliy, «. auaiam-botona, olo- 
na toy manan-tBaina 

Book, n. boky, toratasy. boot^ 
biild'ar, mpBujaitra boky. 
book'oaae, luimoara itoaram- 
bo)ty. beok'Mllar, mpiva- 
lotra boky. book'wonn, 
mpibaritra boky loatca 

Boom, p. i mibocakoTaka tcj 
ny flroliondiobaiiy ny rano 
na ny fipoaiy 'ny tafondro 

Boom, ». oazo lava ao amy ny 

Boon, n. zavatra mabasoa 

Boor, ft. olona tsy m uh alula 
fomba, olona valarala 

Boorlih, a^. tsy mahalala fom- 
ba, vaUvala, voretra T 

Boot, fl. kiraro baoty * 

Boof A, fl. trano lay . 

Boftt'yn. babo Xer'der n. Maj, sUn-tiu^ 

akotio, Ubj 
Bor'dtr, v. I. (on) 

Bon, v. t. mm\i\an}rtt, numtUva- 
ka, mahuoeotra oobo nTatao- 
nyn ' ' " ' " 

Bore, ijnjty nj atmy 117 taf ondro 
iBj &c.; ouina maha- 
fahaBOBoraiia 
BoriL in borne, (Bear) 
Bor'oii^A, n. tsniits izaj tnsnl- 
raka olona lio any amy ny 
Parliament 
Bor'iSw, V. t. miudrana, missin. 

Bo'iom, n. tintra. bO'ionL-Mesd, 

Bakaiea tiana dia tiana 
fiotan'ioal, adj. hotoMu 
Bot'anut, ». olcma numay iofiiny 

hazo vaoTso By ny f ombany 
uyfamriny 

Bofasy, n. ny falialalsny ny 
f ombany ny hazo manity 

Bdtoh, fl, osa tsy vita tsuti, za- 
vatra ratay Toatra, Ee made 
* boteh of it, ratsy ny nanam- 
boarany azy 

Both, izy Toioa, izy roa lat^. 
both,— and, eady— no, On 
both lidei of Uu mer, anda- 
niny n>a ny ony. Both of in, 
isika Toa lahy 

Botk'BT, c. t. mahaaoBotra 

Bottle, n. taToahangy 

Bof tie, c t. manisy an-taToa- 
hangy 

Bot'tom, n. vody, ny ambacy 
uAirindra, ny fototra, loha- 
laha. From tbe top to the 
bottom, batramy ny lohany 
ka hatraniy ny Todiny 
I Bot'tomlB»,a4J'.tBi-hita-noanoa 

Bon^A, n. Bampan-kazo 

Bon^At, Ciuy) 

Bounoe, 0- 1, miantsanibotta f, manuuitTat numi^ Bound, (^a) 

Bonndaiy, n. mdi^, faTl-tmy* 

Bonndlaii, aiS- tayioi'j faramf Bonn'tUnl, a^. miantra, msno- 
me be, betaaka, manan'ambt 
ampy [baaoarsuA 

Bonn'ty, n. ianomezanabe, ftt> 

Bouquet', n. vonin-kazo toba- 
gona it. alahatra taant 

Bow, Vm t. sy i. fiondnhftna 
amy ny fanajana, loba-Bambo 

BSw, n. taipika, fehi-BonKOty. 
Bow-Htring, kof ehy fanddEa- 
na taitdka. Bain-Mw, arank 

BoVaU, ». tanay 

BoVer, ». fitoerana misy iuao 
maualokaloka 

Bdwl, H. bakoly, loria lalin' atjr 

BOwl, v. i. manodinkodina, ma- 
naokodiarana 

BSV-tprit, «. hatomitHuigB eo 
an-doha-Bambo 

Box, n. vata ; anaran-kaEo 

Boy, n. zazalaby 

Boyish, a^'. tov ny zaia 

Boyliood, «. {aWazaua 

Brace, n. f ehy, maiika toy izao . 
Apalrofbragei,berit^. A) 
braoa of dnoki, Torom- f 
bazaha roa ' 

Braee, 0. (. mamehy, mahatoa. 
jaka. Braeing air, rivotia 
mamp^iatanj a^ 

Bracelet, «. baba, febi-titnana 

Brack'at, n. hazo &o. faiu)fa»> 
nana mitaanganB amy uy 
rmdrina; manka toy tzao [ ] 

Braoklfh, adj. masirasira 

Brag, V. >. mihambo, mandoka unbcnnr iudrindi^ &117 India 

Bnid, Vp ^. mandruidiDJia 

Bntn, n. atl-doha; soma 

Bnnlile, n. Toftroj' wka 

Bita, n. ampombo 

Smik, n. rantsana, sampans 

Biudu V. t. (out) mandmhtika, 
misuDpana. To brancli off, 
miala amy of (oto-tenj 

Bittd, n. forohau*, msiika 
itao am J nj ■vj mnnA 

hud, 0. 1, jnaiuaj marika amy 
nj Ty mena ; maiusy anaian- 
dr^^. Branding iion, rj 
imiaiana marika 

Inud'iili, D. i. manodinkodina 

Bna'dy, n. laodivy 

liui, n. varalu-inlilt«o 
Snn'do, n. haikahalka,hanibo, 

Inn, a4f. Btity, taatokf, tas,- 

tnn, V. t.tHymetjrmiitahotTa, 

ln4«7, n. f ahwliiwa, berim- mj, ft. t. manorotoro, tnltoto 
Bn'Hn, m^'. atao amy nv 

nrabi-maiteo. Braien-faoad, 

Ukalaka, tay manan-kenatra 
Bia'll«r, «. mpanefy varotuna ; 

fitehJrizun-li^iL' afo 
bwalk, n. banga. BrsMli of 

Su )kw, f andikana ny laUtna. 

■naeh of &iendtMp, zavatra 
■t^ mahanLondirika ny Qsa- M amy ny noay Pdlynoda 
ka tr\q.n aI| fr f fth Alfj^ ny mofo 
ny voany raba endasma 

Breadth, n. ny aakany 

Braak, v. t. p. brake; f. f. 
broken ; mamaky, maiumba. 
To break (a rope, atiok or any 
thing lorig), manapaka. "M 
break (a law), mandil^a- ^" 
break a promiie ar agiee- 
meat, miunadika fanekona. 
To break dovn, mandrava 
(trano, &a.). To break in, 
mamolaka. To break off, 
manapaka (kely). To break 
off an engagement, mana- 
tsoaka. To bnak thrai^rb, 
mamaky. To break np, num. 
diava (olouamiangooa). To 
break a fall, manobantohana. 
To break a panoa'i heart, 
mampamoifo. To break tk* 
ground, mihady tany hano> 
renan' traoq &o,, nmaomboka 
rabaraha aarotra fttao 

Break,*, i.p.broke; P.P. broken; 
tapaka, mitresaka. To break 
from, manao ditra hiala. To 
break down, mihaosa. To 
break fortk or out, mibotboika, 
miposaka, miloa-bava, mipoa- 
ks. To bi*ak in npmi, mia- 
dy aminy tampoka, mankony 
aminy tampoka ka manam- 
pont^mpona azy. To break 
into, mioitra an-keriny. To 
break np, mirava. To break 
upon, mianjora aminy (toy 
ny aton-drano). To break 
with, misanika amy ny &a- 

Break, « . fij sitonana,{tBakanana, 

Break'eis, n. pi. alon-drano mi- 
anjera eo amoron-dranomaai- 
na ; vatolampy na tany izay 
ianjeiauy ny tuon-drano Break-WBttr, n. tefy Ttito &a. 
atao eo anolaeiij nj fltodian- 
tsambo &c. hamjabenB, nj lie- 
liny ny abn-drano 

Bieut, n. tratra, vava-fo. 
BiMit-deap or bieMt-blgh, 
hatiittra. Bnut-plata, fiuo- 

Brentlt, n. fofon' aina. Ont of 
brftsth, sempotra. To draw 
his lait braath, miala aina 

BraU^e, v. i. sy I. miaina. 
Breathing-time, fiteabitraiia 

BreathlsBB, a^/. Bempotra 

Breed p. t, sy i. r. brad; p. p. 
bred; niitflralft, miompy, mi- 
taiza. Well bred, tsarn mpa- 
natia. Ill bred, tay may Breed, n. toranaka [loatra 

Breeia, n. rivotra tey loaliery 
Bieei^, a4)', mandrivodriTOtra 
BnfA'ian, n, fpi. of bralherj 

rahal^y 
BTs'viary, n. bokj miay flvava- 

iiana araka uy fajiatmy ny 

Eatolika 
Brevity, n. hafohezana [milaza 

andio na teny) 
Brew, V. t. ^ i. maoao iter 
Bri'ar or brier, ». anaian-kazo karena. Tola oah vena omeua 
olona mba hafaery amy ny 
ady ileby mpasome, na mba 
hauao zavatra tsy mety 

Bribe, V. t, numome iriie, mam- 
Edka Tola 

Brib'ery, «. ny abazoana ua ny 
anomezana iriie 

Briok, n. birika 

Bri'dal, a<{/. amy ny Mde, am- 
pataram-bady Bri'^a, n. lamboridy 

Brief, B(J)'. fohy, (amy ny teny) 

Bri^y, adv. tey lava Tesy 
Brig, n. anaraQ-t^atiibo misy 

Brigade', n. borigediy, iiiiara> 

imla iray toko 
Brigand', n. jiolahy 
Bri^it, a^. mazaTa, mamiia- 

piratra ; mal^y mahay 
Bn^At'an, t<. t, maihazava, ma- 

BrijrAt'neHi n. fabazavana; b- 
baf ainganan -taaina 

Brill ianoy, n. fami^kpLrataiia 

Bril'liant, adj. maioirapiratra, . 
mampiisebo fahafoingeiuui- 
tsaina izay mahagaga 

Brim, b, moki-jaT^Ta. Brin 
of a batl sofin-teatioka 

Brim'fol, a4j\ feno dia feno, i 
diboka 

Srim'itone, n. aolifara 

Brine, n. ranomiBysirabetsaka 
jriag, V. t. B. brought; p. F. 
brongbt ; maka, mitondra, mi- 
taona, mitarika. To bring 
abont or an, mahatonga. 
To bring baok, tnameriua. 
To brin^ down, tnampidina. 
To bring forth, miteraka, 
mampisebo. To bring in, 
aampiditca. To bring out, 
mamoaka, mampiHeho. To 
bring nndei, mampaneiky. 
To bring np, mitaiza, miun- 
pianatra, mitondra. Hs bai 
been well brought np by hia 
parents, tsara ny fitondraoy 
ny ray aman-drwiiny azy 

Blink, fl. morona, aiaina. Ha ii OB fka blink of rout, akei- 
kjnjloza izy 

nuivitrifca 
Bril'tla, n. Tombon-kiaoa 
Brittla, V. 1. mitBaiigtUD-bolo 
Biiftla, wff. malia, marefo, 

nora tepaku 
BnMh, V. t. tuitondni tenj 

Broad, adj. be sBkana, multJnfca, 

lahibe 
Brail, n. ady, fifandiraiia 
Brtil, t>. (. mitono 
Bn'koii f Break) 
Bn'ker, n. mpiacdo raharahanj 

•BBBay, mpiTBiotrai zavatTa 

Bn'kOTSge, n. kai'smauj 117 
BiOdM, rt' auftnuiy ny oiioy 

Biood, V. I. mikokrika. To ^rood 

OTOT, mieritreritra loatla 
Brood, n. zanak' akoho na zana- 

boTona mdray mikotrika 
Brook, n. reniraiLO kelj 
Brook, V. t. mahalefitia 
Broom, n. kofafa 
Btolli, B. ro, laaopy ■ 

Bto'tAer, ». rohalah^. Hii elder 

brother, ny zokiny. Hii 

yeungoT brotker, ny zaodriiiy. 

BrotkeT ia law, zao'dahy. 

They are brotken, miraha> 

khyky 
Brt/tkerkood, «. firahalahiaiia 
bOV, n. kandnno; moroi 

Urrana. Eyo-brows, manji 

Bnwboat, c t. roandrahona 
•town, a4}- mavo, manja 
KnwM, V. t. koman' ohitra 
InljO, V. t. maudratra, mam BQL Bmit, n. t«aho, & 

Brant, n. hsrmy ' ny ady da 

tafio-driTotra,&a., vaVady 
Bru»h, ». borosy, kotafa 
Bnub, V. t. miboroBy, mamafa 
Bm't^ adj. maoaka, loza-boi 

koatry ny biby 
Bmtol'Uy, n. faWiahana 
Brute, fl. biby, okma ratay 

fanahy hoatiy ny biby 
Bobltle, n. tapoa-^ano ; fanan- 

tenana foana; fitaka 
Bnblile, v. i. mangororitsika, 

miboiboika 
Book, fl. deer laky.rabitrolaby 
Bnok'at, n. gameUl 
BnDkle, n. fain{>oehanB, fitanan' 
[ny baekla 
BncklB, *. (. raondreikitra amy 
Bnoklec, n, ampiu^a 

id, fl. taimo-kazo, voiiii>kazo 

tny mbola mivelatra 

id, v. 1. mitsimoka 
BqiI^b, v. i, mihotaikotaika 
Bnd'^t, n. kitapo 
Buffalo, u. aaarain-biby toy 

iby 
Bnf f«t, }}. t. mamely totokoudiy, 

mnmely 

iffson', ». mpauao TOfo-dretsy, 

mpamoBoboBotra 
Bn'gle, ». trompetra, bi^na 
Build, v. (. F. built; p. p. built; 

drafitra. To build npon, 

miankiiia aminy, mauanteiia 
Building, R. ttano, rafitra 
Bulb, n. Todiit-javatia toy uy 

tongolo 
BnllMat, adj. misy vody toy 17 

toDgtilo 
Bnl^, V, I. miboUtra 
Bulk, n. habeoy, ankabiawmy 
BnlTcy, a^!- Taventy, lehibe, 

mokadiiy 
9nll, fl. omby lahy. Cope's 

biOl, taratasy mUa» y,f»P* Bvllat, ti. bala 

Bvllion, R. volamMis na toIo- 

totej mboU tej voatefy, eko- 

Bullock, «. ombj [adv 

Bnlly, R. mpandralioiia, mpif' 
Bul'nuh, «, zozoro 
Bnllnak, n. mbida, fiaiovima 
' Bun, n. mofo kely boriboir 
Bniiirh, «. zavatra TOBtombatra, 

Bon'dla, n. zavBtra fehezioa, 

tray enttina, iray fehezana 
Bung, <i. tsentsim-'barika 
Bungle, V. i. midrakodralio 
Booy, n. zavatra mit^akafona 
mUy vato-fantsikB. mihazoita 
Bzy haiiaf antarana ny lUan- 
tstunbo 
Buoy, V. t. (up) mampitBinkafoiiB 
Bnoy'aiLt, adj. miteLtikafona 
Bnoy'tlncy, n. fittdnkafonana 
Bar'dsii, II. entamt. Beait of 
burden, biby manompo ntpi- 
tondra entaiU. It it a great 
bardon to me, maresatraamiko 

Bur'dsn, v. I. mantOBCrika. ma- 
havaki-tratra, 

Bv/deuiome, adj. mivongika, 

□umaMiana, mahaTeeatia 
Bnreau', n. lolimoaTa 
Bnr'glar, n. mpanami-trano 
Bo^glary, n. fanamiaQ-trano 
Bn'rial, H. {andeveaana 
Bnrloiiine', n. vosofaosotra, za- 

v!Ltia momptbomehy 
Burn, i: t. sy i'. p. burnt or 

burned ; p, p. burnt or burned ; 

nuLodoco, maudotra ; mireht- 

Sarn, n. empaka 

Bur'niih, v, t- mamotw itsji 

varabina &G-) 
Bur'tow, V' i, maudftvaka tOT mpahory. « ] n 

Bant, V. t. sy i. mampitreBBka, 
niamaky;mitreeaka. To butt 
npon, BTy tampoka. To bnnt 
into a loud laugh, lateaka ny 
beby. To butt into teart, 
UtBa-draooma«o 

Bn'iy, V. I. numdevina 

Boib, R. kirihitrala, haio 
madinika ; Tolon-diambony 

Buh'el, »■ vata f amarana ma- 
kalany 8 galUmi 

Boi'inen, «. rabaraba, fivek)- vava-f noko miakatra 
Bni'tle, V, 1. mikorBpadrapaka 
Bus'y, adj. manan-draharaha, 

be rah^aha, mazoto 
But, cB^j. fa, hanefa, ofa-tay, 

Taha tay. All but, iaiky, 

madiTB. Bnt fi)i that, laha 

tay izany 
Buttb'er, r. mpamono omby 

&c., mpivaro-kena 
Bntflher, v, t. mamono 
Butler, ». mpanompomitandri- 

nany divay sy ny fanakavo- 

latotsy &c. 
Butt, «■ marika hotofirina ; oltt- 

na voaorifla 
Butt, V. t, manao katrok' ondiy 
But'ter, n. ronono-mandry 
But'terfly, n. lolo 
Buf ton, H. bokotra 
Sut'ton, V. t, mampidi-bokotra 
But'treat, n. zavatra aaol^is- 

;ia rmdran-trano 
Buy, c.'.F.bongbt;p.F. bought; 

miridy. To buy oIT, ma' 

nomo vola &c. hampijanona 

olona tBy banao izay no- 

kasainy batao 
Bun, t>. i. mibizmoka 
By, pTsp, sy adv. anilany, 

akeoJ^ {aoriany ny veiM 

puira BulaBa vf aj/taao). Jfo 4id U br nlgbt, oHiui 
i^Bj no naoaoTany Izimy. 
B via b« dona b; to night, 
Mfo'iUna dia ho vita lo. I 
kan dohb by m«, tsy misy 
ita amiko. To go by, man- 
dilo. By and by, tehefeta 
I^Tty, H. Bampanaii-ditlaiia 
ByVnd; «. ambentin-tany 
CiMf *. kalesy karaioaiiia 
GttMl', n. mpiray tettka 
M/it/e, n. kabijy, laisoa 
(UIb, n. efi-trano ao anaty 

Hmbo, trano bon^ 
MtlBM, n. fitehMzan-javatra. 
Cabinet eonacil, ny fisnga- 
■01^ ny Prime Umister sy 
ay Dianam-bonmahitra no- 
many hibevltra raharaham- 
pmjakana. Cabinat makar, 
nqiandraG.trB aeza ay lolimoa 
ta ay vata tsara, &o. 
Ctl)!*, n. maliazska lehibe ama- 
torana ny vato-fantaiky ny 

Cua'o, n. hazo maniiyao Ameri- 
ca Ataimo ay ny West Indies 
ka anaovana elmiilate ny voa- 
ny 

Calav'aroiu, adj. toy ny olona 
maty ny fljery aiy, hatsatra 

<Si^, H. tiano fitehinzam-boTO- 

Ci^la', V. t. manoUfcoIy, man- 

C^d'ny, fl. kolikoly 

Cike, ». mofo mamy, ampempa 

Cake, «. I. mihamafy toy ny 

i^empaatono 
Cil'afiaili, n. voatavo, sinyvoa- 

WaultDaa, adj. mampidi-daza, 

mampoiiory 
CUaoi'ity, ». loza, falioriana 

Mihatoatra nymaro 
Otfiiu, V. t. aanAota 'ha toB- GU 

Osl'eolatt, «. t. maniM, mihe- 

Cal'diron, n. yilany leliib« fahau- 

droaoa 
Cal'ender, n. alimanaka 
Calf, M. zanak' omby. Calf ofthe 

leg, Mbon-dranjo 
Cal'ibro, n. ny habeny nyvara- 

ny ny zavatra poakaty toyuy 

baay sy ny tafondro 
Cal'ico, fl. lamba landihaao 
Calk, V, t, manampin-do^ca 

Call, V. f. miantBo, nunao ny ana- 

Tany hoe. To Ball (an atiem- 
ily^, mampiangona, mamoryi 
To tall namM, mamoafady. 
To oall in qneitiDn, milaza 
fa tsy rniau loatra. To call 
in, mampidltra, roamoty. To 
oall to acBonnt, miantso 
olona hanontaniana ny tey 
mety nataony. To oall to 
Older, mampangina tsy Mta- 
bataba. To «all to mind, 
mahatadidy, mahal^iavo 
lall, V. i. miantsoantso, mitatai< 
na. To call on or npon (a per- 
son) mamangy. To call at (a 
person's house), mamangy 

Call, n. fiantsoana. To naka a 
call, to give a call, maman- 
gy, mitsidika 

Calling, n. Taharaba, lahasa, 
izay aaain' Andriamanitra 
attiontsUca 

Callont, a^. mafy (toy ny tana- 
ny ny mpiaaa), saro-po 

Calu, adj. mionona, tony. Tha 
isa was calm, tsy nitopatopa 
ny alan-dranoroaBina 

Calm, V. t. mompionoua, mam- 
pangina, mampabatony 

Calm'nosi, n. f - - 

ny 

Calam'niate, CAL [ 3S 

Cal'vamy, n. fanaratBiaiia, en- 
drikendrika 

Calx, ». Tovokj 117 vato sasany 

rohefa voadotra toy 117 sokay 

Camel, n. ramsTa, angamenaTa- 

Camp, n. toby, lasy. To pitch 

the Damp, mitoby 
Cam'paign, n, mha; androUny 

tamy uy tafika indrai-ioaiide- 

CanL^hor or Campbir, n. ana- 
ram-panafody, komfbro 

Can, V. i. p. eoold ; mahay, ma- 
hazo, afaka [javatra 

Can, n. naga Ti-fotay fitoeran- 

Caflal', n. Ulan-teaiiiba nataon' 

Gau'cel, v. t. mamono (soiatiaj, 
manoisotra (laltma), mampi- 
janona (fan^ena) 

Can'cer, «. f oza ; auaran' aretina 
mivonto tsy mety Bitraua loa- 

Can'did, adj. marina, tsy miay 

Staka, mazava fo 
Can'didate, n. oluna t«-hofidiiil( 

honoo raharaba &g. 
Can'dle, n. labozy 
Can'dlBstioIr, n. fitoeran-dabozy 
Can'donr, n. faliamarinana, fa- 

hazavam-po 
Caas, n. tsora-kazo maivana, 

hazo aaaony mis7 tonona to7 

ny fary &c. 
Canine', adj, amboa 
Can'ister, n. vata kely fiteM- 

rizan-diti &c. 
Can'nibal, h. mpihinan' olona 
Can'non, n. tafondro 
Can'nctt-ball, n. balan-tafondro 
Can'nankde, v. t. mlady amy 

nr tafondro 
Canny, adj. tsBra 
Oanoe'i n. lakana 
Can'on, «, lalana milaza nj 

mety hataonj ay fiangonana. aiaka ny Soratra 1 
CantmioaU, n. akanjo ataoDy 

ny mompera ay ny mpitan- 

djina sasauy r^ia maiLao ea- 

hamhaao am-piongoDaiia izy 
Can'oniia, v. t. milazit ny f aha- 

masinany ay olona sasaiiiy 

rehefa maty, araka ny fomba- 

ny ny Katolika 
Can'opy, «■ fanalo&na mi^ 

haingony atao eo ambotty ^- 

rafora By eezam-boiiiiiahitTa 

&o. 
Cano'rons, adj. maneno teora 

toy ny mozika 
Cant, «. fiteninynympiliateaTa- 

vclatflihy 
Cant, v. i. manao tony tsy mari- 
na toy nympJhatsaraTelatsiliy 
Osn'ter, v. i. manipy t^nana 
Ca&thar'idai, n. lolitra fam- 

piempahana 
Cui'ticiW, n. ny FiMiany Solo- 

Can'to, n. toko iray amy &f 

tonon-kira lava reny 
Canton', r. fizarau-tany any 

Switzerland &d. 
Can'vais, ». lamba atao laio- 

tsambo ; lamba asiaua aary 

atao amy ny loko 
Caa'vaas, v. t. mampoiisika 

olona hifidy a^y na ny eakai* 

Cap, II. satroka lamba 
Capability, n. fahaizana 
Ca'pable, adj. mahay, mahazaka 
Capa'clonl, adj, malalaka, lehibo 
Capacity, ». haboay, fabaizona 
Caparison, n. lamban-teoavaly, 

fihaingoan-tsoavaly 
Cape, N. tany mitsopaka ao amy 

ny tanomasina, vodivona ; ka- 

paoty fohy 
Ca'per, v. i. miliinjakiajaka 
Capital, adj. lohany, taam in. ntft AmiAnL AupiUl ariiiM,he- 
hAB mahafetj. CapiUl pn- 
■iAkduutf fajnonoaJiA oraka 

O^tal, R. renivoMtra 
GqltUkte, V. i. manao f anekena 

nun' izay ef a naharesy azj' 
O^tnls'tion,*!. fanekenaatao- 

ny ny resy 
Ctpiies', H. angalaugola, an- 

gentsangentsaiia 
C^ri'Eiou, off. mian^Iangola, Ci^tlona, a^J. malaky mandi, 
mitady izay hsmandrOkana 
amy ny teny, mihendry 

C»p'tiv«te, V. t. nuunpiduifaly 
indriadra 

C^'tiTB, n. olona voababo, 
Bambo-belona 

CapUv'ity, «. famaboana 

Gap'Ur, B. mpisambotra, mpa- 

C^tnra, v. t. nueambotra (olo- 
na), mamabo (olaua) [boana 

Cap'tiixe, «■ fisamboraoa, fama- 

Gar, n. anaran-kaleay 

CkTBTan', R. mpandiantona mpi- 
vahiny iiay dia; anaraii- 
kalesy lehil>e 

CaMTftn'tary, n. trano fampiau- 
draooana any Arabia sy Fa- 
lestdne &c. 

CarTwn, n, ieanyny foto-java- 
tra (amy ny ehemiiirf) ka ny 
arina ay ny diamond no bo 

CarliUiGle, n. tombok' afo ; 

Cu'eaw, R. fstin' olona na biby 
Cud, E. t. mjliogo uy volon' 

ondry aCao lumba 
Oud or Cardboard, n. taiBtasy 

materma. baoritra Oatii, n. karatra 

Car'duial, adj. lobany, lahibe 
Car'diiiali n. isany ny Tnaoam- 

boninahitra amy ^ Blatcw 

lika izay mifidy ny Papa 
Oaia, n. aliialiy, adidy. To 

toka oare, mitaodrioa (p. <'.}. 

To take eaie of, mitandrina 

Care, v. i. manahy, nuheritra. 
I don't eare/or It, I don't care 
aiout it, t»y mampanihana Care'ftU, a/f;. mitaudxina teora, 

miahy 
Careleu, n^i. tay mitandrina, 

tsy miiievitrtt 
Careu'i v. t. miaangisan^ 
Oar'go, n. entana ao an-tsambo 
Car'icatnre, h. Bariu-javatra na 

olona natao tsy marina loatta, 

Bory atao fampiomehozima 
CSit'iiage, n. vonoan' olona maro 
Car'nal, a^'. oraka ny nofa 

(mifanobitia amy ny teny 

apiriiuaf) 
Cama'tion, n. anaram-bonin- alobany Lcni 
Cainiv'oroiu, adj. mlhinan-kena 
Car'Ol, n, SMrami, mahafoly 
Caxonyal, «. fanasana inay iso- 

troany ny olona toaka betsnka 
Carp, V. i. (at) manomo tsmj 
Car'penter, «. mpandrafitra 
Cai'pet, M. lamba volon' ondry 

miaoratsoratra atao fitoorana 

toy ny tsihy 
Car'riajfs, «. anaran-kalosy tsa- 

ra nuBy kodia efatrafitondran' 

olona, kalesy amy ny lalam- 

by ; fandeba 
Cai'rier, n. mpitondra ontana Cu'rion, «. iKtin-jamtra lo tay 
no TiMftinft 

Okr'rot, n. karoty, vodin-kazo 
taara ttoliaiilna 

Oar'ry, v. t. mitondra, mano- 
hana. To can? hit point, 
mahatantemka izay tianj 
aUo. To aatrr ont nil luo* 
Intion, manao izay uohasain^ 
atao. Id earr; on a bou- 
neiB, miantoka raharaha 

Cvt, n. fitiDiidTaii' eataoa mis; 
kodia roa 

Gu'tila^, n. ozalra 

C^tri^e, n. hatsiTo, faham- 
basy mif ono taiataqr 

Caitirrl^it, n. mpanao wrf, 
wagon t^a. 

Carre, c. f. mandidy hena; 
mondidy hum ua vato mba 
hatao aary na aoratra 

Cai'cade, n. riana 

Caie, n. Tata, lakotra, tnmou- 
javatra 

CtM, ff. toetra. In «aM, seu< 
dra. U that U tke eaie, 
Taha izany no ixy 

Caie'iiiNit, n. vaiavaran-kdy 
miay fitaratra nuvoha amy 
nTBayily 

Oaia, »• Tola 

Cuhier', n. ny mpitaUry ny 
volany ny tcanpony na ny 
namany 

Caihior', v. t. mampiala olona 
karamaina. maneieotra 

Caa'ing, h. tranon-javatra 

Cafk, n. baTika, vata boribory 
Stooran-toaka, airamamy&c. 

Caiket, II. vata kely fitebirizam- 
bato aoa, voahanyy &c. 

Ca«t, V. t. p. eaat; p. p. cast; 
manipy, manoraka, manei- 
eotra, mandieDdrika. To 
cait anehot, mandataakavato- 
fantaika. To east a nat, 
mandateaka haiato. To cait lota, mauao fQ(Aaiia. To 
oaat away or ailde, manary. 
To etit into priion, manao 

an-trano-maizma. To oaat 
up an aeoannt, manao addi. 
lion. To oaat a glanoe (at) 
manopy maao. To be eiut 
dovn. kiry. Caat iron, vy 
arondrlka 

Cait, n. indray manipy ; tareby, 
«aiy arendrika 

Caataway, «. olcma afoy 

Caate, n. fanaony ny olona any 
India izay efa naharitra da 
dia ola ka mampiaaraha ny 
raharahany ny olona any ay 
ny flaakaiaany 

Oai't^te, V. t. mikapoka, 
mampijaly 

Cai'tle, ». trano flaioTana. To 
build eaitlai in the ali, 
manao ariary zato am-pan- 

Cw'tor-oU, n. taeroka 

Oai'val, a^. sendra tonga, taj 

Caynalty, n. aavatra manjo toy 

Cat, n. aaka, karr 

Cat'aaombi, n. zohy Idiibe atao 

faaaoa any Boma &o. 
CafalonOf n. tilazana uiaivi- 

javatra 
Cafaiaot, »• nana (lahibe uoho 

ny catcade) 
Cat aiaot, n. aroti-maso niaha- 

jamba 
Catas'trophe, ». ny manjo fm- 

drindra Izay miaakana r^ia- 

taha na mampijanona iiany) 
Gatoh, V. t. p. ay p. p. caught 

or oatohad; miaambotra, ma- 

hazo, mamandrika. To catoh 

np, mandray, mahatratra. 

To Batoh fire, may. To eatoh Otttejum, «. katrakmna, ka- 

teeizj, fanadinana 
Ci't«r, 0. 1. (for) BUTidy hamna 
Ctt^niilUr, n. bib7 kely toy 

nybibin-tsaonjonaiiyfanday 
OiKgnt, n. tainaia' ondry atao 

kofebin-dokauga, &o. 
Catbe'dral, n. trano-fivaTabana 

Idilbe ao amy ay tanAna 

miay Siihop k^^. 


izy rehetra 
Catk'olie, n. KatcJika 
(httb, »• p/. bilnr ompiana (iu- 

driudra 117 omby) 
OasliflowBr, 11. ooarau' anana 
Oanas, n. 117 ahatongavana, ny 

ihariana, 117 fototra, aBtoii7 ; 

teny mifanohitra amy 117 

Oaura, V. t. mahatonga. Tbe 
Htb oanied the water to boil, 
mampaagotTaku 117 rano oy 

Cuue'way, n. IMany ny mpan- 
doha toagotm aoilany ny 
-Ulam-be faJahan7 a; Boaval7 
Cam'tio, adj. mandoro 
Cau'tie, n. fanafod? mandoro 
Cu^teriM, K, t. mandoro itofo 

amy ny V7 mahaioay 
Cts'tiDn, n. fitaiidiemana, fa- 

Iha'^iii V. I. manaiiatra 
OntUnU, ti4i- nutaudrina, mi- 

hsvitis 
Otyale^de', n. oloua moto mi- 

labatra mitaingin-tBoavaly 
Smlier', n. manam-boninahi- 

tn mitaiugiu-taoavaly (fahi- O^vaUnOr, adv. n 

Cav'alry, n. n|ini»mitn mitajn- 
gliii-tB<>aTal7 

Cave, tt. zohy, lava-bato 

CaT'era, n. aQ}i7 

CaVU, v. (■ maitdil foana, maiii- 
ny f oana 

Car'ity, n. Isvaks, loaka ttiy 
taboroaka 

Caw, p. i. maneno toy ny 
goaika [noiia 

C«aM, V. I. mitaahatra. mija. 

Geaie'leai, ai^y. maudrakariva, 
isy mitsabatra 

Cs'du, n. ananm-kazo (ny 
saaany monitra) 

Cede, e. *. manome tany, &p. 
raha terena an reay, maueiky 

CBiling, 1. valin-drihaua 

Celebrate, r. t. midera, mauka- 
laxn, inilaza ny soa natao, 
maJiataiiiro amy ny fifaliana 

Celebrated, adj. malAza 

Calflb'rity, 11. laza 

Celer'ity, n. bafainganana 

CsleB'tlBl, adj. any an-danitra, 
momba ny lanitra 

Cel'ibaey, ». ny toctiy ny lehi* 
lahy tsy metj mttnam-ba47 
toy n7 mpimn^na KatoHka'' 

Cell, n. trano-efitra boatry ny 
zohy ; ny anankiray amiu^ 
ilay mieitrefitra toy ny ao 
aaatin7 117 tobo-tantely 

Cellar, n. trano fltoeran-javatra 
ao ttrabany ny trano 

Cellnle, 11. esU madinika 

Cellular, ailj. mixy cellule 

Cement', »7 Buneutra, fandrai- 
lietau-javatra, fandcaiketain- 
bato ka maiiniafy kokoa no- 
bo ny aokay 

Cement', v. (. mamlrailtitra, 
mandraikitra amy ny simea- Oan'Mt n. tevin' afo fandoroau- 
iavB^nanllza 

Cni'iOT, ». mpifehy talohn taiif 
Boma izsy totcony hanana- 
tra cy olona tsy nelynanajaka 
fomba ; mpananatra 

CMna'rioni, adj. manome tony 
mBndrakaiiva, mikizaka 

Can'mralilB, ei(i, tohony hanari- 
ua, tokoay ha tsimna 

Cen'jiim, n. tsiny, anatia 

Can'tora, v. t. maniny, mana-na- 

Ctn'tvii ti. Dy fsniaaiiy ny 

mpanjaka ny olona reiuira ao 

amy ny tanjakana 
Cut, n. zato, volavaraMna am- 

psJiazatony ny ariary any 

United States 
CentM'imaJ, luij. ampahazatnny, 

kely indrindra 
Cen'tipade, ». bibymsro Umgo- 

tra toy ny trambo 
Cm'tral, m^*. ao afovoony 
Cen'tre, n. ny ao aforoany 
Omtrifngal, atif. miala amy ny 

Cantrip'ttal, adj. manhaay amy 

ny tailn 
CaBtn'rios, ti. mpitahy taiara* 

milazafai 
Cantnry, n. cato taona 
Ceraina'iilali adj. araka'ny foia- 

bany ny flTaTahana na f ana- 

Cemno'nloBi, adj. mazote ma- 
naia, maioto Tnftna.r».lf4^ 
fomba 

Oer'einoiiy, n. ny fomba iyelany 
amy ny fivavahana, fanoo, 

Oer'tain, adj. marina tokoa, 

fantatra; anaukiiay 
Car'taiuly, adv. marina, imny 

Oer'tainty, «. fakatoUana, fa- Cartifleata, ». tai«taay atAO 
Tavolombelany ny fabaizaois 

tena, &o. 

Certify, V. t. m anmifi ni-f ti n ^ 

makato, mampahafantate^ 
Ctr'titvde, r- f^alalana mari- 

. V. t. mampandoa ketra 
CeHatloB, n. fijanonana, Staa- 

CH'ilan, n-fanomezan-tany, Sco. 

raka terena na reey 
Cew^wnt, fl. ketra 
Csta'Moni, a4j. miray fomba 

amy ny trozona 
Ckafa, t>. t, mldikidilotra, mslia> 

soaotra, mampakatezitTa ; 

maodoro KfTa-manttra 
Ckafe, V. I. tezitra, Bosotra 
Ckaff, v. akofa, ampombo 
Ckaffer, v. i. miady rarottft 
Ckaf fy, H. misy akofa ; tay naa> 

kaeoa loatra (amy ny tenrt 
Ckagrin, fi. fahasosorana, taha- 

dikidikiana 
Ckain, fl. TBko-by,ma8om-bola, 

tongalika, fatorana [chain 
Okain, v. I. mamatotraamy ny 
Ckair, m. seza 
Ohaiman, ». loksny ny olona 

mivory kanao taharaka 
CkUia, n. kalesy tsara fiton- 

dran' olona 
Chil'ice, «. kapoaka 
Chalk, n. vato fotsy fanoretana 

ka atao aokay, miny koa 

rhalk mainty sy mena, &c. 
Ckalk, V. t, manao marika amy 

ny chali. To obalk ont, 

mai^ao marika, milaza ny 

mety atao 
Okallangs, it. (. mikuka 
Ckal'Unge, ii. halka 
Ckamlter, fi.efi-trano,indrincba 

ny ao ambony rihana. Bad- 

akamber, trano fandriana botuiMhitm any England 
ChaBlMC-iiuud, n. ankizi-Tavj 

mpamboatra trsno loodliaiLa 
CAMBaleon, n. tana 
Clia'moli,n.bibf lioatr]riijo«;; 

aajr Switzerland no miOT azj 
fKarn'omile, n. w-nnTift faiuo 

fanafody maogidy 
dump, c. t. mitaakotBak) toy 

n^ Boavalf mitsakotgafco ny 

Tin-damboridy 
diampagiie', n. anaran^Taj 

atoo any France ; sempama 

laka 
C3uua'pioii, n. mpiady maheiy, 

mpiliHika 
Cliance, n. viataiut, zaia. S; 

elianea, sendra. Ha liaa a 

good ohanDs of g«ttinK It, 

teara. Ha hM lost liii 

eliuiaa ofgatting it, tsymisy 

iiay habazoauy izany intsony 

Cbsnoe, c. i. eendra, tay am- 

(Aan'oellor, n. mpandraharaha 
lehibe. Loid High Chaneel- 
lor of Great Britain, lohany 
By AndriambaTsnty anyEug- 
loud. Chanoelior of the 
Ezeh«q.ser, ay lebibe iudriii' 
drs amin' izay mamory ny 
hetra ary mitandrina ny 
Tolany ny fanjakana 

Ck*n'iiery, n. fiangonany ny 
mpitsaia olooa miady 

Chan'dolier', ». fansoran'jiio 
nutto sampAna 

Ckan'dler, n. mpauao labozy ; 
mpiTaro-kamna 

Cha^, V. I. manora. To 
ehuige one thing for t,no- 
thar, manolo. .To ehftnge 
awwttilng icilh ULothei por- 
m, mtfniakalo. lo sluuige Cbaooa, «. fiovana, fanorana; 
vakivakira-bola. Cluugo of 
themaos.tBinam-baUna. Ha 
wants ehauga of air, tokony 
haka rivotra ixy 
Chan^e'ahle, aif/. mioraova 
Channeling, «. mpiovaova 
Chan'nal, n. lakan-drano.lUon- 
drano^ Tanomaauia anelanala- 
ny ny tany roa; fitondrana 

Chant, V. t. tni^o, manao feo 

hoatra ny hint 
Chant, ». kalo, feo hoatra ny 

CAa'ol, n. zaTatra bettiaka miha- 
Toharo tay voalahatra, izao 
rehfitia izao raha mbola tay 
nataon' Andriamanitra ny la- 
nitra ay ny tsny, ambangony 

CAaot'iB, a^'. tsy voalahatta, toy 

ny ehaoi 
Chap, n. hentana 
Chap'ped, adj. mangentana 
Chap'el, n. trano fivavahana 
Gluplaiii, n. mpitury teny ma- 

naraka ny Andriana na ny 

andriandi^y, &c. 
Chaplat, - — =- ' — an-doha ; aapile 
Ohap^ar, n. toko (amy uyboky) 
Char, V, t. puuidoro ny ivalany, 

Tnandoro hazo ho ti^ga arina 
CAar'actar, «. marika, toetra, 
' fitondran-tena, fomba. A 

man of lav eharacter, olona 

ratsy fitondzan-tena. AlL 
eminent eharaetoi, olona 
malaza. He haa a good 
oharaoter, ataou' oloua fa 
taaia faaaliy vey,. , ^( gi^ a liaS shanctMr, laanaratej. 
A nuw of no Bhuaeter, oIouk 
tny maiiana herim-po loatra. 
Qt wliat oharaeter i* iti 

• tahBk'inoiiaizaiiyl' " 
ff:^tLr'k«teriB'ttc, ft. izaj ahafsn- 
tHrana nj fomba na ny fanao, 

Cjar'aoteriitio, ai^/ milaza ny 
fomba, &c., mampaliafBiitatra 

C/iar^aetBriM', r. '. milaza ny 
toetre, mampaliaftuitatra 

Char'Boal, u. arina 

Gharjre i: I- roananatra, mimdi- 
dy, mampitandca. To Bhai^e 
the enemyi imhazakazaba 
hiady amy ny fahavalo. To 
charge a gnn, mamahani' 
basy. To charge a perion 
wiUi a foult, milaza f a diso izy , 
miampaiiga. To<^rgB with 
a duty or bnaiuen, mampian- 
kika, msudidy. To oharEre 
for, milaza ny vola izay tokci- 
ny haloa, maropanefa 

Ohai^a, n. andraikitFa, adidj, 
didy ; zavatra iampangana ; 
■vidiny; faham-baity 

Char'(«r, n. noavaly enti-miady; 
lovia lehibe 

Char'iot, ». kalesy, kaleey enti- 

Ghar'iotBer', n. mpitarika cAs- 

Chac'itahle, ni^'. niiantra, ma- 

lemy f anahy 
Char'ltrt •'- liantrana, fahale- 

mem-panaiiy, fitiavana 
Charm, ». ody, zavatraioampa- 

hafinaritra 
Charm, v. t. mampahafinaiitra, 

mahafatifaty; mamosavy 
Charm'il^, adj. mabafinaritra. ^art'sr, n. ten^ToaaoMtTa'atBo vavolombelona, eorotnii mila- 
za ny fanekena ataony ny 
Andnana hahaaoa ay tsIhw- 
ka 

Chart'er v. I. manofa sambo 

Cha'iy. ^'- mitsitay 

CluuB, f. i. mihaza, miremby, 

Oluse, H. flbazana, fanenjehana 
C'Aaim, 1. lavaka hoatiy ny 

hady laiina 
ChaiCe, adj, tsy mety mijanga- 

janga, madiu, mahitay 
Chai'tan, v. t. mananatra, nia- 

GhaBtiie', V, f- matianatra, ma- 

maj; 
Cbai'tUemant, n. fananarona, 

fomaizana 
Chai'titr, n. ny tsy fetezana 

mijangajanga 
Chat, tr. (. mitaria, mitafasiry, 

miresadregaka [saka 

Chat, «. taria, tafaory, Teaadre- 
Chaftel, «. fanaka 
Chat'tei, V. i. mibadibedy ; mi- 

pararetra (nify) 
Cbsap, adj. mora vidy 
Ghsap'sn, «, I. manakeli-Tidy, 

manazimba 
Oheap'ooM, n. hamorana (amy 

ny Tidy) 
Cheat, V. t. maiiarabaka,inifetBy 
ClUMk, K, t, misakana, mampi- 

janoiLa ; mizaha soratra, &c, 

bahitana na marina na tay 

marina 
Cheok, n. fisakanana. fampija- 

nonana ; taratasy fakam-bola 

amy ny baiiktr, fizaban-tao- 

ratra, kc. 
Check'er, v. t, manao saratsora- 

javatca 
Cheek, fl. takolaka 
Cheer, v. i. mampif aly, manome 

toky; midera oUma amy ay 

tebaka,&c. fanosBna. Be of good i^aer, 

matobia [helo 

Cheer'fnl, adj. faly, tey mala- 
CliewTnliieM, n. hafaliaiLa 
OhMfleii, adj. tajr mie; raaha- 

fa!y 
Cheese, n. foromaay 
Qiews'moiigeT, n. mpivarotra 

foromazy 
CAomloal, or^'. momba ny ^ A^- 

CKem'ist, «. oloaa mahay fhe- 
mtiry ; mpivarotrany zavatra 
momba ny chcm\air\j 

CAem'iatry, n. ny jtiiVn^^ izay 
ahalalanany foto-javatra ary 
ny fibambonajiy sy ny Sfta- 
Tahany ny zavatra Basany ho 
tonga zavatra baf a, &c. 

Clier'isli, «. (. mitaiza, mitan- 

Clier'rj, «. anaram-boan-kazo 

Cbor'iLb, «. pi. im. «a B. anjely, 

keriobtma ; zaza-kely tsara- 

Cbeii, H. anaTana fllalaorana 
ananldrBy 

Chrat, n. Tata fitoeran-javatra ; 
tratra. Cheat Of drawen, 
lalimoara ndsy rata Barihana 

Cheit'nnt, «. onaran-kazD 
(Tlier'aUeT, u. (cavalier) 
Ob«W, c. t. mitsako. To cbev 

the end, mandinika 
Chica'nery, n. fitaka 
Chick, (Aiflk'en, h. akoho kdy 
Chicken-hearted, oaa 
Gbictoii-pox, ». nendram-boa- 

Oiide, e. t. f. ehid ; p. p. thid- 
den, chid ; mauanatra (raha 

Chief, a^. ny Ichibo indrindra, 
ny ambony indiiudiEi. Obief 
tnrm, leidToliitia- To Chief^, adv. indriiidia 

ChiefUiiii, H. fchitf} 

Cliil'blain, n. aretina mampi- 
vonto ny tongDtra sy nj 
tonana noho ny hatraalrai 

Child, n. pi. Chil'dien, zaza- 
kely, ankizi-inadinika. "" ' 
be with child, bevohoka 

ChildlLoed, n. fabaaazana 

GMid'iih, ad}. luaooo fanahin- 

ClUIdle**, adj. teyioanan-jana- 

ka 
Chill, «. hatsiaka kely 
Chill, :;. t. mampangateiataiaka 
Chilly, adj. maDgatsiatuaka 
CMma, V. t. mifanaia-peo, mifa- 

CAine'rs, n.lieTidraviiia,hevitTB 

ambony 
l7Aimer'icBl, adj. beridraTma 
Cbini'iiey, n. lafaoro, fivoahan- 

tsetroka. Chimney - piece, 

haingmiy ny lafaoro. Chlm- 

ney-Bweep, mpamafa lafaoro 
Chin, «. saoka, soomaka 
Cbi'na, n. bakoly porisilaina 
Chink, n. -raky lavalava 
Chink, V. i. ioikorintsa»a, 

mikitrankitTaiia 
ChiutB, n. anaran-dunba miao^ 

rat«aratra 
Chip, V. 

manilaka ^ Chi/el, «. fandraka 

Chit'ohat, n. resadresakafoana, 
taria, bedibedy 

Chiv'alrona, adj. araka ny 
fanaony ny knight (din ny 
monaja vebivavy, ay ny eahy „.) CU.V'tiiy, «. knighi 

kambana; fanaouj ny knight 
ffllo'rino, n. gat vonivony 

hafaty raha fohiiis ary 

Choc'oUte, n. filimana sy flsotro 

ayy amy ny voan-iaao aurao 
Cbaioe, n. Mdianana, Bafidy ; ay 

voafidy [fidina 

Choice, 111^7 Uara, tokony ho- 
ChoiXj fl, mpihira iray toko 

fitoerany ny mpihira ao amy 

ny tTano-fiangoniuia 
Choke, 1'. t. manendii, 

pina, nuaaksna 
CkoVn, .1. afero ; 
ChoVeHf Hp aretina mafy amy 

ny kibo 
CAol'srio, adj. malaky tezitra 
Choose, V. I. p. ehoiie; p. r. 

eboten ; miHdy, mifantinii 
Chop, V. I. mikapa. To chop up, 

nianetitetika, mikapakapa. 

lo chop off; roikf^ ka 

mahata^tka 
Cho'itl, adj. atao chortu 
CAord, K. kofehin-dokanga &o. 
CAar'iitei, n. ammkiiay amy 

ny choir 
CAo'mB, n. fiarahana nihiFa ; 

ny eautny amy ny tonon-kira 

izay ikambanany ny maro 
ChOiC ty ChOiCn, (chootej 
C/'rii'ten, V. t. manao batlBa 

ny zAza, manisy anarana 
C^rii'tendoUL, n. ny fitettena 

rehetra iiay KriatiBoa 
C/ifia'tian, ». sy a4i. Kristiana, 

ay Diino any Kraiety 
Christianity, M. nyfanompoana 

an' Andrjamanitra nambara- 

ny Kraisty ; ny f anambarana 

any Kr^sty ; ny fanckana 

finy Kraiaty 
CTiriitma*, n. ny andro aliatsia- 

rovana ny nahaterahany 

Eiaicty, dia ny 2fitb i>«Mm^ e ] cm 

CtrlifxuM-box, n. iaxtamex^M 

amy ny Chriitnuu Jay 
CArontat'iei, n. ny tcimee izay 

ahafantaranteika ny fombany 

ny Bora-javatra 
C/>Ton1e, m^'. maharitra ela 

(amy ny aretina) 
6'ATOn'iole, f). tantara 
(7:{roiL'olo/iaal, a^'. alahatra 

araka ny andro niaehoana 

(amy ny tantara) 
C/iroaoro^, n. fandaharaoa 

tantara araka ny taona ni- 

eehoany ny zaTatia voaUza 

C/ntmom'ettr, «. famatann' 

CArya'alia, n. ny toetry ny bihy torn; 


Chuck, V. i. manipy, mitehate- 
haka ao ambany ny aaoka 

Choekla, «. i. mUiomeby k^ 
r^efa voa ny naniany 

Clinm, II. olona miray trano ao 1 izay any Kraisty ; ny n 

miray fiangonauia ; 

ang^nana 
ChnrohwaTd'en, n. olona voa^ 

fidy hitandrina ny trano 

fiangonana, &c. 
ChOTohyard', n. tokotany ma- 

nodidina ny trano fiangonana 

handevenana ny maty 
Churl, n. olona tsy irmTinlaU 

fomba, tay manaja 
Chail'iah, ai(;, maMhitra, tay 

manaja 
Chun, ». fampandriana ronono 

mono-mandry 
Ci'der, «i. ranonyny apple atao 

Cigar', H.'mgara [tmka 

■ ' " (bhy han- Oln'ettr, r . Cteetirt, n. feliin-kibo 
QU'lar, fi. uTBtra tdb dotis fa 

tlf IsTona &Tokoa 
Qnamm, n. aauttn^kuo 

maoitis ny hodiny 
Ctfiut, n. naotra r maiika 
Cfph«i, (7. 1. nanao nuuiks, 

Cfa'ala n. boribory. ny boriboty 
hodidiiiiny ny tsipiba Boau- 
kiray atao hoe eireum/erenee 
ka mitovy avokoa ny tslpika 
mahitoy rehetoa hatramy ny 
«n(ra ka batramy uy einuia- 

Qt'ndt, n. fihodidinana 
Onnltoiu, adj. miolaka 
Cir'ntlar, a^'. boriboiy 
Cir'nilar, «. tarataay steiina 

amy ny olona maro hilaza 

rabaraha, &b. 
Qr'oiilate, v. I. ay i. mandeban- 

daha ka miveriiaberiita. To 

dmilata a nport, manao 

taoho, milaza t«nf mifindra- 

flndra amy ny moro 
Qienlation, fiTerimberenana 
Qr'eiDiieiM, v. i. mamoca 
Oreniikai'iioii, n. font 
OmmfeTenM, «. ny talpika 

tnacodidjna ny cireb 
Oinnu^ja'eant, adj. manodidina, 

Qi'eiiDilosn'tioii, ». teny mioli- 
kolika ka ela vao toaga amy 
ny foto-t«ny 

Or'inuimaTigate, c. i. mandeba 
an-t«amba manodidina uos^ , 

CJr'eiimn'tatOTT, adj. mihodin- 

kodina 
Oi'eiiBiHribe', c. t. mametra 
Oii'nuupeet, a4j. mitandriiia 

Cif'mfflitaiiaa, «. ny- momba. 
That wore the eiraauutancsi 
•t Ui 4wt)t t Manao ahoana ny nahafatMany f ^ 
UI BtnnmitaBSMi Vhstai* ahoana ny toetrany P Ha la 
in poor drenmttanoo*, mala- 
beloiiy. Ha ia In good dnam- 
atanoaa, TnSj y l ft nn izy 
Obonoutan'tial, adj. momba, lazaina. Ciioiunitantial vn- 
denae, teny entiny ny va- 
volombelona hampiseho iiy 
ratey nataony ny ampaa* 
gaina kanefa tay bitatiy ny 
mnaony ny nanaovan' ilay 
olona izauT 

Oir'aiunvallaUoa, «. ny manao 
Ttii^ T i 'l'^' maoodidina toby, &g. 

Oir'onmvflnf , v. t. mauambaka, 
mamitaka 

Cir'aiuiLTola'tiDa, u. fibodinana 

Cir'ena, n. lay na tranobodbory 
ilalaovany ny mpitaingjn* 
tfloavaly ; ny mpUalao ao 

Cii'tam, ». fltoerau-drana naia- 
£Cr: olona, aini-be 

Cifadol, ft. trano fiarovana ao 

Citation, II. ny takan' olona bo 
amy ny fitsaraoB ; teny alaina 
amy ny voasoratry ny saaany 

Cite, V. t. maka olona ho tsarai- 
na ; maka teay amy ny voa- 
Boratry ity saBaoy 

Citron, n. mponina ao amy ny 
city ; tompon-tany fa tay va- 

Citmn, n. voasarr 

Ci'ty, II. tanuna lebibe. tanikna 
any England itoerauy ny 
Bishop 

Civ'il, adj. momba ny tanfina 
nafaniakana ; manaja, mahay 
mitoodra tena, mahalala fom- 
ba. Civil wai, ady au-drano 

Civil'ian, «■ olona mahay laUm" 
uyntaolo, I "' OTT [< 

ei*U'it7f n- fuiBJana 

(STill»«'tl<m, B. ny toetry ny V6- 
hatka, izay efa tonga hemdry 
By mahalua ij mahay zavatra 
nrj miadonadana, &c. 

dyiliia, c. t. mampiova ny 
vahoaka ho tonga liendry, ko. 

Clmi, (cMhij 

Olslm, H. nyakana ny azy, Slaza- 

Claim, ?'. f . maka oy azy, milaza 

Claim'tuit, n. mpikza fa azy, 
ny mpanaraka (am; ny ady) 
ClamlMT, (I. 1. manamka 
Clam'mj, nrf/. nwdity Clam'oor, v. i. miliorakoraka, 
nutabataba, miantsoBntso 

CUrn'oraiu, adj. wihoTakoraka, 
mitabataba 

Clan, n, firauena, firazauana 

CUn, v. i. miioko 

dandei'tiiLfl, a^j. miafina. amy 
ny mangingina 

Clang, ClutK'onr, n. feo luika' Clap, V. t. By t. mitehala; 

midera amy ny tehaia. A 

elap of thunder, kotrokoiana 

tajnpoka Bady mafy 
Clap'per, n. fivelezana (toy ny 

fiTelezana lakoloBv) 
Clar'at, «. auaran-diTay mena 

nyy any France 
Clar'Uy, v. t. laaneigotra ny loto 

amy ny raoo na ranon-jaTa- 

Clash, t>. I. mifandona 

Clash, n. feo avy amy ny fiian- 

domma 
Clasp, 1'- fampoehana, fitannn- 

j avatra 
Claap, V. t. mamtfeatonaaray ny 

eliap \ mituna maf 7, manu- 

hina, niijiB.)rAnk>iiTifl ClHa, n. iray toko. Tlt« Vftnt 
0lM«e> of iMiUty, ny monan- 
karemt sy ny manftm-b<Hiiiia- 
hltra, &c. The lower elMwt 
of sooUty, ny maiahelo &o. 

Clai'sily, <'■' t. manokotoko, 
nuuidahatra araka ny zayatia 

Clas'Bis, Clu'sieal, adj. tsan 
indrindia (mihatra amy ny 
filaharan-teny sy ny f anaony 
ny mpatnorona bol^ malazs 
indrindia) ; moiaba ny ' b<Ay 
Toaaoratry ny Girika ay ny 
Boraana 

Clas'siM, n. baky izay ekcuy 
ny maro ho tsara filaha- 
tra tokoa, indrindra izay 
nataony ny Girika sy ny 
Romana 

Clat'ter, n. fikoiontanana, feo 
midridroaridro 

Clat'tBt, v. i. mikoiontana 

ClanM, u. tapaky ny seotensa 
na paragrafy izay ampy 
hevitra ; tapaky ny didim- 
panannna nuay hevitxa iray 

Claw, n. hohom-borona nabiby 

Clay, n. tanimanga, tani-ditn 

Clay'ey, adj. nusy tanimanga 

Claan, m^', madio 

Clean, v. t. manadio, mahadio 

Cleanly, adj. ny aiv. madio 

Cleanie, v. t. (ctean) 

Clear, adj. mazava ; mora hica ; 

mangarangarana, tsy ntiay 

loto ; tsy mifly miflakaua. 

Clear-sighted, mahita tsara ; 

mahay mihcvitra ny ho avy, 

mahslala hevitra 
Clear, v. t. (from) raahafaka. 

To elear a fsnoe, mitsambi- 

Mna ny fef y ka af aka tsara 
OUm, v. i. (up) wisftva, nuhti- 

Qeor'anet, n. faliflffthann CImts, v. I. F. elftva,tlefti p.p. 

•left, olOTen ; mamohj- 
ClMTB, V, >'. (to) miniikitTa, 

momba 
Clear'er, n. lanmky 

Cleft, flltave) 

Claft, n. vaty 

Clsm'ency, n. famliidram-po, 
fahalemem-panahy 

Clem'ent, ai^y. mamindra-fo, 
malemy f auahj 

Clenirli, V. t. mamia, mamoTitra ; 
mahiiToa lievitra 

Oler'jy, b. ny olona tendreua 
bitandrinB fiengonana sy M- 
tori-teny, iudrindra ay amy 
ny KatoEkft ay nj Church of 

Clra';;7nian, «. ny anankicay 

amy ny clergy 
(Attiatl, a4i. momba uy clergy, 

momba ny clerk 
Clark, fl. mpanoratca ; lebilahy 

manampy ny clei-gyjnan raba 

mamaky ny fivavabmia ao 

am-piangonaDa izy 
Cler'eT, adj. mabay zavatia, 

hraidry 
Clew, «. (clue) 
Click, n. feo mipipika 
Cli'nit, n. olona miiady bevitra 

amy ny lanyer, mpiaakina 
Clil^ n. tevaoa, bantsana 
Climate, ». ny toetry ny tany 

araka ny rivotra By ny hafa- 

nana na cy batsii^ ary ny 

lanonorana, &c. 
Ca'nax, n. fombany ny fiteny 

t«ha mill am a^ batram^ ny 

foiany ; ny ambony indnndra 

(my ny fiteny na ny ataon' 

QUb, V. t. sy I. mananika, 

ini^iT>i1rfi. 

OBBe, n. tany iiay 19 ] CLO 

Cling, e. i. (to) P. clung ; p. p. 

tra, misavika 
Clink, c, i'. mikorintaaiia 
Clip, V. t. manombuia, maneso- 

tra (amy ny hety) 
Clip'p'''B''t "■ Bombintsombina 

voabety 
Cloak, n. kapoty; fanafenana 
Clock, ». famantaranondro le- 

hibe. Wbat o'clock i« Itt 

amy ny firy ny famantamn- 

Clod, It. bainga, bonga 

Clog, V, t. misakana (noho ny 

zavatra miraikitra aminy) 
Clog, fl. Mrara misy faiadia 

Clois'tar, n. trano itwirany ny 
mpivavaka sasany izay miaa- 
raka amy ny aokabiazany 
mba tay ho azony ny fakam- 
panahy amin' ii;ao tontolo 

Cloke, (cUah) 

Close, e,Aj. mikatona, niiiia- 
drina ; akeiky, antomotra ; 
mahihltra, malai-mlresaka. 
It is very close to day, 
mafanafana ny anilro anio ka 
tsy miay riyotra akory. How 
close titia room ia, ratny 
rivotra loatra ity trano ity. 
CIoio cBTiiage, lialeHyminn- 

Close, II. aaha koly mifcfy 

Cloje, V. t. luampikambaiia. 
To close a door, mandrin- 
drina. To close a book, 
manakombona. To cloie 
tha eyea, manakimpy. To 
close a bargain, mahavita 
varotFa. To close a meeting, 
mandrava. To close with, 
maneil^ 

Clote, V. 1. tapitra 

Clote ». farauy. At the close OLO [6 

of Ou MliMl, rehefa hlia- 

vtt ny iekoly 
Cloi'et, II. efl-trano kely fitoe- 

ran-javatra 
Clot, n. zavatTB mondty mivoa- 

gaaa toy ny ra 
Cloth, R. laiuba Tolonondrj; 

zavatra voateDona. Cotton 

elotll, lamba lunliliazo. 

Linen oloth, lamba linen, 

hariry madmika. Table 

cloth, lamban-databatra. 

Ciathet, fitafiaua 
ClolAt, 1'. t. p. Dlothed, Olad; 

F.p. clothed, clad; mauiify. 

He clothed himtelf tn leulet, 

niakanjo jaky izy 
Clof^'ier, n. mpBcao lamba 

volonondiy ; mpivarotra 

lamba yolonimdry 
ClofA'ing, fi. fitafiana 
Clcnd, 11. rahona 
Clond, V. I. manamaizma, mam- 

palahelo 
Clond'y, a4/. be rahona. It j«a 

cloudy day, . msndrabaiia ny 

ClondleBB, adj. tay miay rahona. 

The iky is cloudless, madio 

ny lanitra 
Clont, n. Toro-damba 
Clore, n. zavatra manitta Jua- 

nuTy any Moluccas ka atar 

Minaoa 
CloVm, (cleavt). Cloren-footed, 

vaky kitro 
Clo'Tcr, «. anaran' abitra 

nitra ny Toniny 
Clown, n. olona tay mabalala 

fomba, olona valavala 
Clown'ilk, adj. votsaTotsa 
Cloy, V. t. makatola, mahamamo 
ClTib, n. lajigilangy ; olona 

miangona MroBaka. Clnb- 

footed , mivadi-tongotFa, men- 

dri-tongotra 

dnb, V. >'. mifamot; vola kely hahaz la zaTatra s trana olona, &o. 

Olnok, I', t. mikohokoho 

Cine, n. Mbonn-tarotra ; zaTa< 
tra kely mitarika aat^ika 
liaMta ny zavatra tadlavina. 
I have a olae to the person 
who stole ny money, misy 
zavatra kely izay tokony 
hahafantarako ilay naugralO' 
tra ny volako 

Clnmp, n. kazo vitsivitgy mi* 
to^na 

Clnmsy, adj. votsaTotsa; don- 
toAitata, tay tsara lOBtra 

Clnng, (clinsJ 

Clna'ter, «. Bampaho ; fivorian- 
javatra miray fomba. Tha 
people gathered in olnatera, 
uiangona nitsitokotoko ny 

Clntch, V. t. mihazona, man- 
drombaka 

Coach, II. kalesy mirindrina 
misy kodia efatia ary fipetra- 
kana roa ao anatiny. Hack- 
nay-coach, teiuh karam^na 

Coach-man, )i. mpampandeha 

Coad'jntant, Coadjn'tor, n. mpa- 

nampy; naroana 
Coa^Iato, I. i. mandiymivon- 

gana fa malemy 
Coal, «. arin-tany, vato niainty 

fonao Mtay 
Coalesce', v. i. (with) mikam- 

bana, miraikilJa 
Coales'cenoe, ii. fikambanana 
Coalition, II. firadsana,£kamba- 

Coarse, adj. tsy madiniha, ma- 
raorao ; valavala, ratJtira- 
tay. (Baka miloza olona, 
mifanohitra amy ny teny 
refined ; fa raha nulaxa zava- 
tra, mifanohitra amy ny tcny 
Jim) CMt, «. akanjo ambony (amy 
ny Idiilahy hiajiy) ; lioditra ; 
z&vatra mauarona (toy ny 
laJotra, loka, kc). Great 

GOatt kapoty loisy t^nana. 

Coatofn^il, akaDJo tiaroyana 

taniy ny ady 
Coax, E. (, raanMnbitamby, 

mamalifaly 
Cobolf, M. auarany ny inelal 

anaafciray izay iliaviaiiy ny 

manga atao hoe koa cobaH 
Cobltle, 1'. I. mamboatia ratsy, 

i^uao tay tsara 
Cab'blec, n. mpanao kiraro 
Cob'wsb, ». tranon-kala 
CoBbineaV, anaram-blby kely 

mivelona amy ny raiietra ka 

anaoTBua soka mena 
Cock, n. akoho lahy ; ny lahy 

amy ny TOrona madinika re- 

heta« ; f em-basy ; fanampe- 

Ban-drano 
Cockade', H. riba na hoditra 

araboorina hoatry ny vonin- 

kazo ka atao amy ny satroka 
Coekatoo', n. boloky misy san^ 

Cock'atrice, 

Cootie, B. anarany ny hazau- 
drano sasany loisy akorana 
Toa mikambaaa 
' Gock'nay, n. olooa teraka tany 
London 

Co'eoa, fl. fiaotro avy amy ny 

Co'MO-nnt, 1^. ^ 

CoMwn', «. trano itoerany ny 
thrytaiU aasauy mitiy ozatra 
toyBflondy; akotan-dandy God, ft. anaran-kazandrano 

lohibo mivelona ao an-drano- 

manina any avaratra 
Coddle, V. t. mahandro amy ny 

rano tsy mangotraka loatra 
Code, H. ny lalim-panjakaua 
Codicil, H. fauampin-didim- 

pananana 
Coe'qual, adj. (with) mitoYy 

amy ny 
Coeroe', v. I. manery 
Coer'ctan, n. fanerana. To nie 

ooereion, manery 
CoB'ral, adj. (with) mitovy tao- 

na nahaterahana, mitovy 
taona niandohana 
Coe'val, n. olona mitoTy taooa 

nahatembana 
Coexiat', v. i. (witk) miaraka 

Coffee, II. kafe 

Cofler, n. vata Stoeram-bola 

sy jeu-elrj/ [maty 

Coffln, «. vata faudevonaua ny 
Cog, II. uitin-kadia. Cog-whoel, 

kodia miny nifiny 
Co'i7ent, adj. mahery, tsy azo 

toherina, makaToa (amy ny 

hevitra) 
Comitate', V. I. mleritreritia, 

uusaina, mihevitra 
Cog'nate, adj. miombon-dra- 

zana, nuhavana ; miiay kara- 

Cog^nizanee, n. fahalalama 
Coheir', «, mpiara-numdoTa 
Cokere', v, i. miraj, miraikiiTa, 

mifanaraka 
Cohet'ency, «. firaisan-karitTa, 

fifnnarakan-kevitra 
Coher'eiit, aj(/, mitohy, mifana- 
raka (amy ny teny alahatra) 

banana (amy ny zavatra 
Many) 
Colie'ilTe, a4/. miray, mikam- 
bana (amy ny ZATAtra} ColioTt, n. minramilit imi-dia 
Coil, !■. (. (rouud) mioliltolito 

manodidma liazo, &c. 
Coil, w. kotehy, &c. , avorimiK)- 

Cois, II. vola voatonta 

Coin, V. t. manonta vola^ ma- 

Coin'ave, n. ny anontana vola 
CoincifdB', r. i. mifauaraka 
Coin'cidenoe, ii. fifauarahana 
Corandor, ii. zavatra fauatanta- 

Cold, adj. mangaCsiaka 

Cold, II. hataiaka; sery. He 

baa a bad cold, marary nj 

eery loatra izy 
Colin, II. mandalo, lolo 
CoUapie'i t;. >'. mikatona taia- 

poka, luikaiiikotia toy ny 

tatsvia mitreaaka 
Collar, II. vozon" akanjo 
Collar, V, I. mamihiu-tenda 
Col'lar-bone, n, taolain-pai!:ay; 
Collate', V. I. mampitoha tara- 

tasy voodika, &c. mba hizafaa 

ny itoviany sy ny tay itoriajiy 
Collateral, oiii". miianBraks, mi- 

fanakeiky 
Colla'tlou, ti. fampitakana tara- 

tasy ; eakafo koly 
Collea^e, ii. namana 
Collect, a. fivavakana foky 

voasoratra 
Collect', V, t. manangona, ma- 

Collect'ed, a^J, afakaamynyfa- 
kstairana aaf akatezerana, &c. 

Collee'tion, h. fanangonana, fa- 
moriana ; zavatra Toangona 

CoUect'iToly, ado. ixy roketra 

Colleot'or, ii. mparaory; olona 
izay manangona nariosiiiet 

College, ». Kolejy ; fikaniba- 
nftny ny olona kmevitra raka- 
raha saaany ; olona mikam- 
buift hianatrft ten j uunUufa. E ] COL 

theology, ny scien™», &c. ; nj 

trano izay ianaraay ireo 

mpiajiatra ireo 
Collier, II, mpihady arin-tany: 

mtiirarotra arin-taay ; sambo 

mitondra arin-tany 
Colliery, ii. fitoerana ihadiana 

Colli'sion, II. fifnndouaiui ; fifar 

DOherana 
Ccllo'qnial, a4i' miresaka 
Colloqay, n. reaaka 
Colln'iion, II. sotoky, firalsan- 

tetika hamitaka 
Colon, «. fijamman-taoratra taj 

Col'ouel, n. koranely, mpifehy 
miaramila regimcitl iray 

Colo'nial, adj. any ny colony 

Corooite, V. t, mampomna olona 
amy ny tany tay miay olona 
loatra na ny tany vao azo 

Col'onnade', n. andry boriborj 
milakati^ tsara 

Col'ony, II. olona ampcnenina 
amy ny tany tay misy olona 
loatra na izay Tao aao ; ny 
tany onenany iroo olona ireo 

Ooloa'sal, a^j. makadiri-bs 

CoIob'bub, ti. aarin' olona maka- 
diri-be 

Col'onr, n. sorany, volony ; loko; 
faneva, Wator-colonrs, loko 
lemau-drano. OU-oolonrj, 
loko leraaixB diloilo 

Col'Diir, t>. i, maniay loko ; ma- 
nampy tony amy ny tantaia 

kampakatezitra ny mpihaino biby kafa miray 1 

ammy toy ny ampondra, &c. 

Col'amii, n. andry boriboiy ; Gnib, fl. fihogo ; sanga. Ho- 

na7-«omb, toho-tantelj 
Conb^ V- t- miliogo 
ftanlut, n. odj 
Cm'bttt, V. t. ej I, miady 
Com'batftiit, «. mpiaHj- 
Combiiia'tionf n. firaia&na, fi- 

Onnbin*', v. t. ay i. (witK) 
. mampikambaiia, mamplraf ; 

mikombaua, miraj' 
Combiu'tiblB, adj. azo arebitra 
Goubna'tibU, n. zavatra motj 

mirehitra 
Cwnbni'tion, «. firehetana 
Come, V. i. F. came ; p. f. o 
aTj, tonga. To come after, 
□utnaraka. Come along, 
deha aiy isilca. To come 
lo&liazo, maihiitratra. To 

come by, mahazo. To oome 
down, midina. To come for, 
maka. To eoue forward, 

maudnwo. To come in, mi- 
ditra. To corns near, mana- 
toiiB, mifandr^draikOi aminy . 
To cone on, maodroao. To 
come out, mivoata, mipo- 
Baka. To come togetbar, 
miaagona, miara-tonga. To 
come np, mialiatra, mitj^e- 
bona. To oome upon, manjo, 
traiga mamely. He is He u aoiiiliig=: he is on bis way, 

tamy izy, avy izy. He il 
eommg= be will come, bo 

Cem'edf, «. drama milaza ny 
tanin' olona sy ny zavatra 
mampihomehy izay manjo 
azy 

Cvwly, a4}. taora-bika, meu- Com'et, n. kiutaoa manan- 

drambo 
Com'fit, II, darazay, Toan-jaro- 

tra saronana siramam^ 
Com'fort, V. t. mampionina, 

majnpiialifaly,manampy amy 

ny fahoriana 
Com'fort, n. fiononam-po, faha- 

f alif ollana, zavatra mampihe- 

na fahoriana, zavatra mam- 

pitombo fabafaliaua 
Coni'fortable,iii^'. mahafinaritia, 

mahasoa 
Com'fortleei, a^. tsy miay m^ 

hafinaritra 
Com'ie, — ical, of&'.mahateikaiky, 

mampihomehy [gavana 

Com'lng, M. Ihaviana, ahaton- 
Com'ma, n. konia, flianouan- 

tBOcatra toy izao {,) 
Command'i v, t, maioaidy ; ma- 

nipaka, mitohy 
Command', n. didy, fanapahana, 

fahefana. tVliat were bli 

commands to yoni Inona no -liny Command'er, n, komandy, mpi- 

Commaad'ment, n. didy, Islkia 

Gmmem'orato, v, t, mampaha- 

tuiaro amy ny taangam-bato. 

Commence', v. t. sy i. manom- 
boka ; miantomboka, mian- 

Commencs'ment, «. niandoba ny 
Commend', r- t. midera, man- 

gatiika mba hotajidremaA 
Comcoend'able, ai^'. mendrika 

hodecaina 
Com'menda'tion, n. dera 
Commen'inrate, adj. (with) mi- 

tovy aminy 
Com'ment, r. teny cntina haha- 

zava na hanampy ny voaao- 

tatry ny saaanynanynataony uindra-fo. COK [ S 

Com'maitt, v, i. (upon) uiUaza 
touy mba hanampy nn haha- 
zava na hamantatra izay 
ToaBocatrj uy sasany na 117 
nataony 

Com'mentaTy, n. bo^ voaeora- 
tra mba hilaza na hanampy 
ny tony amy ny boky hafa 

Com'mentator, n. mpanao ny 

Com'merca, n. ranto, Tarotra 
Conuuer'Gial, adj. momba ny 

Oommi'iertite, v. t. 
malahcio (azy) 

GommiHBa'riat, n- ny f amat^iaiLa 
ny miaramila amy ny tafiia ; 
ny olona rehetra voatendry 
hanao izany raharaha izany 

Com'miBBary, 11. olona tendrena 
hiantoka uy miaramila amy 
n^ Tatsy ; olona tendrena 
hiiLQtoka raharaha hafa amy 
ny tafiia 

OoBunii'Bion, «. teny manome 
f ahef ana ; oloua voatendrinj 
ny fanjaltana hanao raharaha 
irayloha; nymanao. Hvary 
commiiBian of sin taods to 
harden the heart, ieaky ny 
manao ratsy tokony hanasa- 

Commit, e. (. (to) mampian- 
toka, manomo hotehirinina, 
manafatra. To oommit to 
tha grave, manderina. To 
Wnnmit to prison, manao an- 
trano-maizina. To commit 
to memory, mianatramba ho 
tadidy taara, miaoatia tsy 

Commit'mBnt, u. ny anaovana, 

ny ampiantohana 
Committee', n. olooa ampianto- 

hiny riy maro hanao raha- 

tflha huolo azf COK 

Gommo'diouBt at^. Tiialn.1fl.lrft 

tsara, antonony 
Camnod'ity, «. za-ratra entuia 

Com'modore, r, kaxnadoro ; 
kapitenin-tsambo maro 

Com'mon, ndj, iombonana, any 
ny betsa^, miey betaaka, 
ataony ny anJtafaiazany, 
momba ny ankabiazany. 
Common loldier, vata-miara- 

om'mon, n. tany iombonany 
ny maro, iaay tey misy f efy 
to azony ny olona rehotra 

Com'mDoalty, n. ny tay loa- 
nam-boninaUtra (mif aoohitEa 
amy ny nobilU'j) 

Com'moner, n, olona tay mo- 
nam-boninahitra 

Com'monly, adv. matetiks, 

Com'monplace, adj. tsy vaovoo 
fa fantatry ny olona lehetra 
rahateo (amy ny hevitra) 

Conv'mons, n. (cmmaoaaUy) ; ha- 
nina. Home of Commons or 
the CommonB, olooa fidina 
ho solom - bavam-bahoaka 
ka miara-manao laiiara- 
ham-panjakana amy ny 
mpanjaka ay ny Rquss of 

Com'monwealth, m. fombany ny 
fanapahana izay miheritn 
ny hahaaoa ny vahoaka. 
Daring the eommanwealtli 
((amy ny tautarany England), 
hatramy ny nahafatoaany 
Charlea I. 1619, to hatramy 
ny nanjakany ChaFlea II. 
1660 

Commo'tion, n. tabataba ; fllxe- 
tsitotsehany ny saina 

Commnne', v. >'. (with) mica- OtBmUaMit, n. mpaudiaj' 
117 Fanaaanj n j Tompo 

Conunn^Dieate, p. t. (to) ms- 
nome (ntba biara-m^azo), 

mahfilalk) 
Cmmn'iiioa'tioii, n. 

aleha, fikambanana 
Catuna'nleatiTe, 1^'. isj miay 

am-po, malaiky milazii izay 

fsntany 
Gommti'nion, n. firaisana, fl- 

kainbanaDa, fibavamma ; ny 

fandraiBaua ny Fanasany 117 

Cammn!nit7, n. fiombonana 
Tbe conunnnity, ny vahoaka 

Commn'table, m^'. ozo atakalo, 
azo ampifaDoloina Cmn'pui, «. 117 fahatalcarana ; , r. (. n lakalo, n kokoa) 
Conpftcr, Ki^'. Tostambatra tsa- 

ra, t8y nuliahaka, maf y 
Cmn'paet, ». faaekena, fiianara- 

CvrnpaniDli, «. namana 

Gompan'iDDable, sdj. mora ea- 
kuzaina 

Cmn'pany, n. fiaraliaiia ; olona 
miaiiKOiia, olona iray toko 
Tahiii7 nkiara-mibinatia aiii7 nytc ipon-t. dna'parabla, a^J. (to) azo am- 

pitovina, azo ohamxa 
Compar'atiTe, adj. antpitahaii 

CMnpare', c. (. (with) mai 
pitaha, iDanipitoT7 ; (to) ma- 
nohatra [rana 

Compar'iiDii, k. ohatra, fanoba- 
CaBLpart'ment, n. fizarana, jac manodidina, Com'pallM, n. komp^ 
Compai'lion, n. famindram-po, 

indra-fo, antta 
Compai'sioiuta, a^. mamindra- 

fo 
Compatible, adj. (with) mifa- 

naraka, met7 
Compa'triot, «. ny aiiiuildTa7 

amy 117 olona miray tany ka 

mitoTy hevitra amin' iaay 

habasoa ny fanjakami 
Compeer', n. namana mitovy 

Yoniiiabitra na f ahalalana, £c. 
Compel', V. t. manery, mam* 

panao 
Compen'dioiu, aij. fohy sady 

be hevitra (amy ny teny na 

Compen'dinm, ». teny fohy 
milajia ny fotopoto-teny 

Com'penaate, v. t. mamaly son 
nyBoa nataouy, mauome to- 
raka ny zavatra ve^, mano- 
mo izay mampifaly otona 
amy ny f aboriany 

Com'penia'tlon, n. soa araly, 

Compete', v. i. (witli) miaily 

Tonint^tranatahaizana.&c. 
Com'peteQoe, — cy, n. f abampia- 

na; (ahaizana 
Com'petent, adj. mahay 
Competi'tion, «. fiarabaua 

mitady zaratia, ady 
Compet'itor, 11. mpiara-mitady 
Compile', v. t. maka ny teny 

voaBoratry ny easamy batao 

Compla'cenee, — oy, n. fankasi- 

trabana 
Gompla'ceut, adj. mankoaitraka 
Complain', v. t. (to — of) mita- 

raina, mllaza ny alahelo. 

He complained to hU fothei 

o/his brotber'i miMOUdUBt COK u]i.draiB7 izy 
nohony tay metjnataouyny 

CoiDpUint', (1. fltaraioana ; 

alahelo, aretina 
CampUbailDe', n. fanajaca 
Complaisant', sdj. maxota ma- 

hbo iiay sitraty ny aasany, 

mahalala f omba 
Com'plBmeiLt, n. fomenony 
Complete', adj. vita, tanteraka, 

Complets', K. t. mahavita, ma- 

hatant^aka 
Completely, adv. avokoa, tokoa 
Comple'tion, n. fahatantera- 

Com'plez, adj. misoBontaoaona, 
tsy tsotra, maro-Ioha ; mifa- 
noMtra amy ny tpny liiiiple 

Complexion, n. iareMn-jaTatra; 
toetry ny iareliy 

Complexity, «. toetry ny zava- 

Gompli'ancG, «. fanaj-ahana, 
I&nekeoa. 

Complicate, v. I. , mampifono- 
Bontsosona, mampang^roha- 
ro rahaf alia izay te-h^arata, 
mahasarotra raharaha, mam- 
pisaritaka 

Compli'olCy, ». fiombonana 
amy ny fanaovan-ili'atHy 

Gom'plimant, v. t. mldera, man- 

Cem'pliment, n. dera, fandoka^ 

faiia. Present my compli- 

menti to him, ampamaugio 

azy aho 

Comply-, F. i. (with) maneiky 

Compo'oent, adj. manao, maha- 

Compo'neiit, «. i&any ny zavo- 
tra izay mikomb^a ho 
tonga zavatra hafa 

Comport', v> u (with) mifana- batra, mamoron-tany bataa 
boky na Hcrtmooa, &a. ; inajii- 

vy 
Compoted', adj. micmona, nua- 

Composl'ttou, n. nyikembanan; 
ny zavatra aasany ho tong;a 
zavatra iray, zavalra atoo 
amy ny zavatra easany 
taf akambana ; f andaharan- 
teny amy ny boky na 
tonon-kiia, &o. 

Compoiltor, n. mpandahatrs 
loha-vy ao amy ny trano- 
porintra, 

Compoet, H. zezika 

Compo'iore, ». £.oaonam-po 

Compound', v. t. mampiliaFO, 
mampikambana ; 


ny tcoea rehetra 
Com'potuid, a4;- atao amy ny 

zavatra sasaay mikambana 
Com'potuid, II. zavatra atao 

amy ny zavatra easany 

taf akambana 
Com'prehend, v, t. maLazo (anqr 

ny saina), mahatati^tra, 

niahazo 
Comprohen'sible, adj. azo (an- 

Comprehen'sion, «. tabazoana, 

fahalalana 
Comprehen'sive, a^'. mahata- 

Compresa', v. t. mampifanizina. 
Compress rDTir thoaghta into 
few words, lazao taara amy 
ny ieny fohy ny hevitrao 
Comprise', v. i. mahazo, misy 
Com'proniite, v. e. mifaneiky ka 
saony niandefitra avy, mauao 

Compol'sion, n. tanetaaa, an- MWj Mi-kCTy, toy mo lannm 
Ottfrn^^Oa^, n. nsnio*, faoin* 

izaaaiij vcy eTiti«TitT« 
Otnpvta'Uoii, «. faniMUW 
OWyUt*', V. t. muiiBa. To 

wnivnt« til* OMt, miheritni 

KT ToU ho Ibjit 
(Wrmde, n. namana 
Ocn'eaTe, (h^;*. lempoua tunpo- 

Toany to j' &y sanafa 
GoneMd', e. f. manafina, mana- 

TontBarona. To «ni«Ml him- 

mI^ Bueiy 
ConeMl'nient, *■. fanafenana, 

Conoeda', o. t. maneiky, maoo* 
me noho dt faoerena na 
fifooana 

GaBBtit, n. heritra, hevi- 
draTina; fireharehana. To 
pnt oat of oonMit with any 
ttuigt mahat^-tia izany in- 

C»aeifBl, 0^'. nurehareha, 

miebaeba, mibohiboliy 
OtaauTi', V- (. tj •'. mitoo- 

jaaa ; muaina, nuheritra, 

mahafantatra 
fln'MatiaU, D. t. manan^ona 

ao afovoany, niam|ufBJia- 

MOMatrate Uie thonglitg 
upon any thing, mihevitra 
inuiy zavatra iiany Many 
Cueeu'tric, adj. mjray centre 
Onuap'tloB, n. hevitra, fiheve- manipiahiaJiy 
DnMn'tSK, prep, ny amiuy, 

iWliiiil', V. t. miara-mihentra, noho ny faneraua i 

Coiui, n. akomt-diiaka 
ConoU'iatB, «. t. mamptoiuma, 

msai&o izay hahafolca ataj 

ny fahatezeiana 
CouaOUtary, m^', mahafato 

fahatezerans 
C onoiM', a4i. f (Ay, mis^ hsvitm 

maro amy ny ttmy vitsy 
Gnt'olaTB, fl. fiangonany uy 

Cardinal mifldy ny pwa; 

fiangonaay ny olona Titay 

hanao rahiimha )u taj ate- 

lany ny stwany hikambana 

ConclndB', v. I. ay ■■ mahata- 
pitra. I eonolada it WM 
yon wha did It, araka ny 
hevitro hianao hiany n« 
nanao izany [hevitra 

Conela'alon, ». faiany, fan- 
Coneln'iive, a^f. hiU maiins 
ka mahfttftpft^ ny floalaaa* 

Coneoet, t. I. mahaloTona ha- Concoo'tion, it 

famoronan-taama 
ConeoiB'itant, a^. miaraka 
Coa'Murd, ». fifniHt"*-^'"'*' In 

eonoord with, niifanaraka 

CoiMord'auWi n. fifaoaiahana; 
boky andaharana i^ teny 
rehetia amy uy Smratnt If a- 
aina iaay ^tana ny toko ey 
ny oudininy miay ^y 

CanooBnt, n. flrorian' olona 

Con'onbins, n, tokaotraaomaao, 
vady kely 

Ooiioni', V. i. (with) mifanaralra. CnBlll''mnM, «. flraiBBns, Bla- 

DATfthAtl& 

O(m«iii'«ioii, n. fliietiiketsebaiij 
uy Eftvatra noho nj zaratMl 
mandona azy 

Oondonm', «» j. mansmelokOt 
uuuiiny. Es waj wmdenuitd 
to dMtli, nohelohina ho f aty 

Condanuik'tien, n. fahamelo- 

Coadeua', <•. t. mam^aoiziiia, 
milaza ny beritia tuny ny 
tony fohifohy kokoa ; mttm- 
pody ny etcoia lio rano, na 
fm ho Tongana, &o. 

Candenia'tlon, n. fampifani- 
zinana 

Condesoand', it. i. manetri-tena, 
marambaju-ten^ 

OondMoen'tiim n. fanetren-teaa, 
fanambanian-tgna 

Condign, ay. mendriha ho azy 
(m^indra nyfijaliaiia] 

Oon'diiHeat, n, fanainpin-kaniiia 
(toyiiy8ira,dipoavatra, &o.) 

Condition, n. -toetra ; faiieketta. 
I will go oa soudition that 
yon go with mo, handeha 
aho Talia blfvrftVii amiko 

Condi'ticaul, a^', miankina amy 

ny hatao. God's promiaeB 
aro eonditiotial, ny fikasan' 
Andriamar'.tra ho antsika 
miatiTtina amy ny finoaa- n'teapa ll,&0. 

Condole', V. i. (with) 

alahelo 
Oondolenoe, n. fitsapasa ala- 

Condnce', «. ■'. (to) nuara-imta- 
rika, tzuAra-nLtuidroso, miara- 
mahatonga 

Condoof, V. t. mitoriko, miton- 
dia, nianafitTa. To oondnot 
ona*! *el^ nutondra-tena Oou'diut, ti. fitoodiau - tens ; 

fitondia, fitarika 
Condnof or, n. mpitarika 
Con'dnit, «. lakan-diauo. tatatra 
Cone, «. zaTatra Mtso loha 
Confee'Uonary, n. voan - iatMo 
&e. amboariiia amy ny 
siramamy, hanim-py ; oloaa 
mivarotra izany zavatza 

Confectioner, «. olona huto- 

rotra hanim-py 
Confed'araoy,— ation, «. fane- 

kena, jikuiibanaiiy ny fire- 

nena aasany 
Conlod'erate, adj. mifaneifa^ 
Confed'erata, n. (with) naiaaiut, 

fireneno izay mananipy ny 

firenenahafaamyDy ady, &o. 
Confer', «. i. (iriUi) maka 

hovitra, niiresaka 
Confer', v. t. manome 
Confbia', V. t. By i. numeiiky 

faha^'soana na heloka, 

miampanga tena, mitBotra, 

mitofesy, mivalo 
Confes'Bion, n. fanekena faha- 

dieoana, £va1ozana ; fanam- 

barana 
ConfeR'eional ». traao fikofe- 

GonfM'eor, «. izay maneihy any 
Kraiflfy, maritiora ; mp^m- 
pikofesy 

Confldant, n. olona itoHsna 
indrindra 

Confide', v. t. (to) matoky. I 
confide thie child to yonz 
oare, matoky anao abo ka 
apetrako eto aminao ity zaza. 
ktly ity mba hotandreinanao 

Confide', V. i. (in) matoky 

Con'fldenee, n. fahatolHana. It 
wai told to me ineonfidanoe, 
izay iiilaza izany tamiko 
natoky fa tsy hJlazalAza 
air'i' olona aho CWfldeat, ad}, matok^ taara, 

mfth*J*tift taotft % mltompo- 

t«nj, Bohisahy 
COBfiJui'tial, adj. mahsto^ 
Conflgon'tton, n. taiehr, ea- 

Anka. 
Oiwfliie', V. t. mametra, misa- 

kaua na mandrara t%j lu&la 

amy ny traso. &o. 
Cra'Anar, n. fari-tanj 
ConfliLe'meiit, n. fiaakanana 

tsy Mala amy ny trauo, &o.; 

ny itoeranaaa an-traiio fiam- 

GoBfimi', t>. t. maliato, maha- 
marinftj maliuaafy 

CDnflima'tioB, n. {anamari- 
oana, f ahamafiana ; f ombany 
ny fiangonaiia tpiteopat raba 
ny MiAop mametra-t^uana 
Bmbony ny lohany uy olona 
ef a lehibe izay natoo batiea 
fraty kely sa dia maliazo 
mandray izy 

OoB'AMats, V. t. maneorona ny 
funnnaTijr ny m^ka ka 
^ainy ny fanjakana 

Cooflagra'tiim, ». fizehetana 
tehibe 

Om'Aigt, R. adf, fanoberana; 
fahoriana 

Omifliet', «. i. (with) miady, 
mau^itia 

OoB'fliuiios, aonflnx, m. ny 
fihaonany uy ouy n>a na 
maco ; olona mam mihaona 

OMibmi', «. 1. (to or wIOl) ma- 
n^ky, maaaraka 

Ctnform'abla, oiC'. "''^''"''ja-T'ai 

CoBlnnii'ity, n. fanarahana, 

fitoviana 
OnifaitiLd', c. '. mangarolLaro, 

mampikoTokoio, mandHn- 

gana 
OoBbontf, o. f. manatrika mamjnkOTokoio, 

mahavery lievtt^ 

Confii'Hon, n. fangarobaioana, 
boediboedika, fikewnxkeeo- 
nana, tabataba, f aba'Teieian- 
kevitTa, fauimbana. To Im 
in Donfiuion, mikonnttaiis, 
mikoTokoio 

CoBtata', r. t. mohareBy lah*> 
tra, mamaky btrntsUana, 
mampiseho fa dieo 

Conceal', v. f. ay i. mampandTT 
noho ny bataiaka 

Congenial, a^. tiana 

CoiiyMtlon, n, ay ivoriany ny 
ra be loatra ao amy ny aly 
na ny ati-doba na ny ta, fto, 

Conglom'sTatt, adj. '''"' — CongratBlat«, v. t. mlara<ml- 
faly amjny 

Con'giegatt, v. i. nuangona, 
mivory 

CongTBga'tlon, n.fiToriana,fian- 
^na, fivorian.' obDna IdvaTakft 

Congrega'tional, a4i. mombs 
ny fiangonatta 

CftngreKa'tivnalut, n. Etistia- 
ua izay mino fa iaam-piau- 
gonana tokony ho aamy 
banapaka ny aiy avy fa tay 
hof ebeziny ny bdhop na olona 

Con'grui, n. fiang^onauy ny 
Tnnpft"! - baninabitra sasany 
izay tendrany ny firenena 
samibafa hiaia-nubevitca ny 
raharahany ireo firenenaireo; 
^aogonany ny olona fldiay 

Iioited States banapaika ny 

CoiiKru'oiu, a^'. mety, mifana- 

Co&'io, — osl, a^. Idtao loba 
Coi^eo'tors, n. kitoatoa, fond- manaoMtoatoa 
(to4jolii', e. (. ttuunpifauDbana 
Oonjolntlr, adv. mlaraka 
Ora^ngal, 114'. momlw nj 

OoBJvgkta, ff. i. milaza 117 
v*rh amka ojr m««^ 1m<«, ftc. 

CI«msilB'tloii, n. fiarahano, 
fikvnb«naiia ; t6DT mampii&y 

ny teny loa na ny sentensa 

GoqjiuiB'tnn, ». ny ikam- 
bauana, ny andra Uehoana 
na ikambamum «mn(( aanii- 

Ooojnra', c. (. mampiatiiana 
On'Jnia, c, •'. ntanao ntTatra 
mahagaga f^ay toa tay hain' 

OonnMt', e. f. OonnsD'tion, — nezloii, n.'ikam- 

banana, itoUiana 
CannlT*', e. i. (at) mody tay nijwy, toy 
manao ny tiiy mety 
OonnoiMaiU', n. olona mabay 
tMia, indnndni amy ny Jh\» 

Coun'Ual, ad^. momba ny mpi- 
vady rfeo 

Con'qneT, v. t. numdTeay, malia- 
Con'quaMT, n. mpandresy 
Con'qaest, n. fandreeena 
OoBMDgnilii'tty, fl. flhavuiana 

Con'BctwBM, n. Seritraietana, 
ny f ahalalaiiA ao ua- 
pantaka izsy ahafantaran. 
Mika oy mety sy ny toy mety 

Conteien'tloni, adj. marina, 

ny Conteiemt 
CoWMtoaa, a<$; (of) ™ni»iJ«l« 
ton'Mi^ (t. okma terana ho 

nlananiU B» ho mattft it, Coiues'vtiTe, ^. nu 
CBnMnf, n. fanekm 

gaTB hll HBlMlt 

nandky imcy Izy 
(humf , c. t. (to) maasuy 
Cov'HqAmMa, «■. ny nuaaraka. 

Ib iMBMqaeaw Of, noho. It 

ii of great aooMqnHM, tay 

aso laTina iaany. It la «r 

little enuw[naLea, tenr nusi- 

nonaloBtrB izany 
C<n'iM|iMnt, aiS- mananka 
GoaieqaBatial, u^. manani* 

bor'-tona, miboWbohy 
Oon'aaqiiaatly, ode. amln' iaaiiy 
OontarVativ*, tij. mnhntfthiTy, 

tay te-hioTa fomba fa T«i*»»iB 

ny fanaon-dIa^Hla 
QanMiVatoiy, n, ttaso An. 

itehitiz^A ny zaTa-alAniiy 

izay tsy mety maniry anty 

ny tany be hataialEa 
Goniarre, v. i. mamboalnviom- 

ka»> ^. aa^ ny nram^n^ 
Con'iente, ». voan-kazo £0. am- 

bouina amy ny Btrama^y 
Oonud'er, d. t. m^tevitirB, nu' 

aaina, aumdlnikfti Biienb«> 

CmaiA'triM*, adf. tokcmy fao- 
hererina ; maromaro hiany 

Coniid'erate, aifi. mlherUnt 
tflara, mitandrina iflara, in- 
drindra ny miheritra mba 
tay ho lahimna loatra iaaj 

manao raharaha aminy, &o, 
Ooa'atdwa'tion, n. fihererana I It < . ofl bmw no larstra aatomb^ra 
Iiajuovaua azy F The pover 
•t Latbw MMuUttd in hit 
loTB ttt tntlt, aid te Ui 
bridMM U teoluiiv It, nj 
fltiavanj Iinthel ny fahama- 
>^"M**j uy ny fajiasAMuiy 
hOaza iEanjr no hrainj 

Oaula'taaM, — cy, n. hateriny, 
toe-javativ; fifanarahana 

CntM^ent, ei^. mifanKraka. 
Sa la not easaUtaBt, ny 
nataumy tsy wifaTiftralnL amy CeWMl'ldftto, c. (. ^ I. malka- 
wSj, nampikambBiiA, mam- 
l^zmy; mlhamafy 
OM'MMaat, oifr'. autanaraka 
Oon'muuit, K. leni-Horatra 
OMitert, M. Tady, nawnft, 

OMMrf, «. i,;(wltli) misakaiza, 
tnihaTaiiaf miaia-mandeha 

flMipl^Vm, (u^'. mora hita, 
maEara. He holdi a eonipio- 
HW jdaM, malaza noho ny 
■taony izy ka fiuitatry ny 
(A>nB maro 

Cnqrir'aay, n. fikomiana, firai- 
MD-Mdka, teti-dratAy 

Oauplr'ator, n. Uany ny dona 
inrr miny tetika 

ampin, o. t. {---■ 
tetika, miray 

Osn'ttsUe, n. Tadin-lany 

OM'lUiMf , n. tai-fiovana, fofaaf On'itant, (mC)'. toy mety imova, 
liT mety mlra^ka, inati&< Cm'ttellation, n. knitana bwr 
toko 

Cen'itipated, ai{r'. mltohuia 

Gonititiieiit, r. isauy ny sava- 
tra izay mikambuia lii> 
tonga zavatra hafa; isany 
ny olona uay miaTa-mifldy 
olona ho wlom-haTaDy 

OeiL'ititnte, v. t. mahaty.maha' 
tong'a, manendry, mampU 

Cnutitn'Uov, n. toetn, toe- 

tena, famoronana ; toetry ny 

fanjakana na ntffnareAjr oa 

TtpihUe, ko.\ toetry ny flan- 

gonana na ipitaipal na initt' 

peniUnt, &o. 
Ooiutltn'tioiiaL mIj. manaraka 

ny lal&jia [liy ■niii*.UAnj\ 

OsnBtrain', t>. f.manerj, mame- 
Couitiainf , n. fonerena, fisaka- 

nana tay hanaoraua Izay 

sitra-po 
Oonitmof, V. t. mamonma, 

mandrsfltra, manao 
Gonatrae'tiDn, tt. fananvana, 

hetitta anaovaaa ; lafltra ; 

famoninan-'taiy 
CmtTM', e. t. mampisebo ny 

f andahar^ia ny sentensa ; 

mandika boiy; milaia ny 

Oan'mbttan'tia'tliHi, «. hevitry 
ny LuUterana, fto., fa ny 
tenany Kraisty ay ny lany 
dia ao anatiny ny mofo ey 
ny divay amy ny Fanasany 
ny Tompo 

Cm mil, R. olona tendiena lij- 
toetra any amy ny fanjakana 
hafa mba hrCiasoa ny miray 
firanena aminy sy hifaeritra 
ny raharahany ny fanjakana 
izay naniraka azy 

Con'ivlate, h. ny itowany ny 
eonmt; ny raWaKa toko^r CoBinlt', e. I. maka Iievitxs 
Contnlta'tion, n. fiheveianrny 
roa na maro, fiarahaoa nd- 

llQTitTS 

CoBinme', v. (. mandenuiB, 
lo&ndaay 

CDn'inmmate, v. t. nitliatante- 

Ooniamp'tiDn, n. fahdevomtna, 
f ahalaiiiana ; arotina niafy 
taaj ny havokavoka 

Connimp'tire, nifj'. maraiy nj 

«0»9HI»;DflDH 

Con'tact, fi. fipaliaiLa, fikasi- 

haua. In eontact with, rai- 

kasika, mipaka 
Conta'^on, n. Modran' aratina 
ContaVioni, m^. miBudra toy 

uyaretioa 
Gont^u'i t'. f. miay, mahazo, 

piahalany 
Cantan'iiiate, v. l. mandoio, 

mauimba, mahaiatsy 
Contemn', v. i. maneao, mana- 

ko zavatra 
Con'template, v. t. sy i. misaina, 

mitevitra, mieritrwitta 
CdDtein'platiTe, a4i. mieritre- 

Com'tenLpOTa'iLMiii, — ary, adj. 

Contem'porary, n. olona iudray 

Contempt', «. «eo, araby, fana- 

rattdana 
Contemptible, o^i*- azo haia- 

tsina, mendrika hoharatsina 
Contemp'tnoni, a4;- maueso, 

Contend', v. i. (with) miady, 

mauohitra 
Content', adj. tay mierma 
Conten'tiaD, ». udy, fifaniirana 
Oonten'tiou, a^; mila ady 
Oontaet', v. i By (. miady 
CoBteatmeM, ». tey " Cont^'lty, n. fifanalcekezana 
Canti^uoni, mfr'. akeikv 
Con'tment, n. tany lehibe in- 

maro (toy ny Europe sy 
Asia, &o,) 
ContinVency, n. zavatra seudrs 

Contin'^nt, aif;. itiinnHni^ amy 

ny zaTatra tey fautatra 

loatra 
Contin'nal, — OQB, a^. tay m!,ts»- 

hatra, tsy mi«y elaneltuiy, 

mandrakudTa 
Contin'nanoe, n. tai-filsaharana r 

faharetana 

m'tlnaa'tion,. n. feaniiHuaneaJ 
Contin'ns, «. >. mitoetia, nwtko- 

ritra, tsy nriova 
Continn'ity, n. fitohizano, ny 

tsy tapaka 
Contort', V. t. manolana, mio- 

likolika 
Contor'tion, n. flolikolehana, 

Oentraband', n. sy adj. Kavatra 

rarany ny fanjokana tay 

kamidy 
Con'tiact, fi. fanakena ; somlza 

milosa ny f snekena 
Contcaet', v. t. ay i. mamohy, 

manakely ; manao f anekana 
ContraotBtt, adj. ety, fohy, tey 

malaiaka; fohi-saina 
Contract'oi:, n. olona manao 

faneksna, indrindra izay 

manao fanektna hanao raha- 
Daha amy ny alona maro 
Cmtttadiat, v. t. miiaza fa tay 

izuny, manoMtra amy ny 

teay, mandik 
Contradio'tioni, a^. malaky 

numohitra amy i^ Hoy, ft idy, ■Anohitn 
MBtra^iatinc'tion, n. fampi- 

lobftna zavatra taj mitovf 
Ontndiitlit'g^niih, v. (. mam- 

pitahs zavatni tay mitoTf 
Ontnui'ety, ». fiauoheraua, 

tey fif ^mftTfthflTiA 
DcBtrary, oifi. ipffanohitra, 

iwnmf* indrntdra (toy aj 

fots7 By ny mainty, na ny 

taara 8y ny tatsy, na ny ma- 

Eoto BT ny malaina) 
OmtnuT, v. t. mampitaha mba 

hahitanii ny tey itoTiany 
Pm'tTKat, B. ny tey itoT--- 
OontrsTene', r. t. manoT 

Contrib'ate, v. f. miaro- 
maooma amy ny saaany, 
manampy, mandoa vola 
IiampandroSOaaB ny fan- 
j&kan' AndriaioaQitrit na 
hanavotana ny havana, &a. 

Contiibit'tioii, n. fauampiana, 
lat«akembc^ 

On'trite, (u|). toiotoro fo, 
mibebab tokoa, malahelo 
mafy noho ny Ota nataony 

Cotttrition, n. alahelo noho ny 
ota, fibebahana marina 

Centrir'anM, n. heritra foro- 
nina habamota raharaha, &c.; 
ny EaTBtra natao araka 
itanj hevitra kany 

Costrlre', V. (. mamoron 
kavitia, miheTltea 

Gmtror, V. t. mauapaka, »> 
fehy, misakana 

Contnl', »- fiaakanana, fona- 
pabana, fahefana 

Qmtrorer'tial, adj. n'-a^i- 
bevitra, mifanobi-kevitra 

Can'troveny, «. fiadian-ke^itra, 
fifaoobeHm-keritra 

beritmt mif uudu-Jraritia COAtnma'riau, adj. tay ma- 

noiky Iftlftna, maditta 
Oon'tTtmely, «. fanarataiana, 

Contn'don, n. nitra mafy tay 

CoDTslet'eeat, aiy. muuuitrari- 
tra, n^'batsara (amy ny ma- 
rary), mananonanoaa kokoa 

CosTsne', v. t. mauaogooa, 
mampiangona, mamory (amy 
ny olona) 

Cmve'iiuiit, a^'. mahaeoa kely, 
tsy manab'rana, maty, anto- 

ConVant, n. fiaugfonau' olmta 
miaacska amy ny be mba 
hiavaka (ataouy ny Katolika) , 
ny ttano izay itoeiany ny 

Convont'iola, n. ftvorian' dona 
biravaka, (anarana nomeny 
ny Chuirch of EngUmd ny 
fian^naua tsy niffynwAa 
taminy) 
CouTen'tdon, n. fiToiian' olona 
Conven'tiin^ a4j. araka ny 
fomba, araka ny fauaony ny 

CoiiTar^e', v. t. mjfanatona 
Converia'tlini, n. reaaka, tans, 

tafaairy 
Convarga', v. i. miresaka, mita- 

ria, nr'tafaairy. I conTtMsd 

abont him, niresoka azy alio 
Conver'ilon, n. florana, fiovam- 

panahy ho tsara, G.OTaa-ke- 

Convart', e. (. manova, mauova 

f o, maaOTa f anaby 
Convert, n, olona riova hevitra 
CDDTsrt'ible, a^. azo ovana, azo 

aupifanovaina 
OonVaz, adj. miboutsma ao 

afovoany toy ny Tohoo- 

taahafa 
Gonvay', c. t. mltondra on t"l Onrar'BAM, fl. fltosdmut ; OMviot', r. (. 

mampiseho fa diso 
Qon'viat, ft. olona nohelohiny 

ny mpitaara, mpifatotca, 

Oouvie'tioB, n. fahamelohana, 
fisehoana ta dieo. I an open 
to eonvletiaii, nihit miaj 
mampiBeho fa tsy mety ny 
hevilTOdiatsyliaiuioditraalio 

OoiLTinM', ti. t. mompaiieiky, 
maudresi-lBhatTa, maiapitaa- 
hatta flsak^aalBna 

fioniivlal, ailj. amy ny fana- 
aana ; f alifaly, mikorana 

Convoea'tiDii, n. fivorian' olona 
voantao ; iivoriany ny cltrgy 
any Englaiid hihevitra ralut- 
rahaTD-pianj^nana 

Oou'voy, «, olona na sambo 

Hasany Maio azy amy ny 
fahavalo 
CDliTvlae', c. '. mampihendratra, 

CiinTnl'lion, h. fihendratana. 

In couTaliions, maraty jd'.- 

hendratTa 
Oonvnl'aivB, a^j. mihendiatra 

mailala 
Cook, p. (. OmI, m^'. mangatsiateiaka \ tay 
mif otofota (amy ny fahateze- 
Tana na fahafafUna, &o.) 

Coolf V, t. mampanflfatsiatuakaf am-pisoko, mampitoetia amy 
ny fitoeraiu ety Coep'ti, n. mpanao barlfah 
Oo-op'Mat«, t. i. miara-ml—, 

miara-maniH) [mptombotiA 
Oopactnar, n. mplray mtuuralia. 
Cope, r. i. (with) miadr, Tna.lm.i^^w 
CD'piani, a^. betaaka, nuwo, 

diso-vala 
Cop'por, n. varahi-mena 
Cop'perplat*, aef}- Tarahi-meut 

S^a Boritana baikaovaiiA 

Bary ; ny aary vita amia j* 
Cop^rai, n- aira nuutao avy 

amy ny vy ka atao amy ny 

anaovaua ranomainty, &o. 
Cop'piM, Copt*, H. kinhitr* ala 
Cop'y. »■ ^P7i aivatra &o, 

nadika, loha'aoTatra 
Cop'y, V, t. mandika soratra, 

&o., mangala-tali^A 
Ooqnette', n. vduvavy mody 

tin 
Cor'al, n. Tantaao'tsokay, vato 

ataony ay biby kely any 

aa-dranomasina k)» piiay 

rantaany 
Coral - reef, vatolampy earta 

mitranga any an-dianoma- 

Cord, ». kofeby, m a h aisa k a, 

fatocana 
Cord'a^e, n. kofahy, mabazakii 
Cor'dial, adj. nuunpahatanjoka, 

mahaf aly ny f o, da tofcoa 
Cor'dial, ». zavatra mahafaly 

na mampionona ; fanafody 

mahatanjaka 
Caidial'ity, ». fitlarana tokoa 
Core, », fo, ny ao afovoany 
Cork, M. boaoa, tio^-kaio atao 

taentaina 
Cork, V. t. manentmn-tavoa- 

hangy 
Cork-ieraw, n. t^ro-boaoa, fana- 

Coi'morant, ». anaram-boiona 
lahibe mabery homana tuiy 9m, n. Tuim-bazalia ^wheat, 
tariff/, aalt, rye) ; kitro (amy 
w torigotr' ol(ma) 

HMTmiii, of^y. ditory toetra 
^mj Qj kitTO na uy tandrok' 

Otr'naT, n, zaro ; fitoeranai 

gingina ; razao-tftny 
On^entona, n. vato feM 
Oai^at, fl. piait6 
CarUee, n. koronoay 
Carol'la, «, iloy mi^elatra amy 

Cor'oasI, ». aatrok' andriana 
fehi . loha vonin - kazo na 

Cormui'tlon, ii. ny ametraihatta 
uy satiok' andriana amy ny 
lohany raha. Tao raiseho lay ; 
ny fiBehoany ny andriaua 

Conmer, h. oIodh yoateodry 
handimka izuy uahaf atesauy 
ny olona maty tampoka 

Csr'oiiet, n. aalroka fiaiidria< COT^TBte, adj. mikarabaiia ho 

CDrpara'tion, n. olona akam- 
bany ny lalAna ka mHnaJ^a 
fsliefaim hauapaka tanii- tiiat) 

Coiji, ti. miaramila iray toko 
Cnpu, 11, faUci' olona 
QetjmtnM, n. katarezana 
Ovr'piilent, adj. matavy 
Onreot', adj. raiMtra, marina, 

mahitsy 
Cnract', v. t. mauitey, mana- 

aarma ; mananBira, mamay 
Onnetioii, ». anatra, fanaua. 

ntiia, fomainana ; fanitniana ConHfnnt, friiiWwia, OomratlTM, n. zavafra mifa> 
naraka (toy ny ray sy ny 
zanaka, ny mpaajaka i^ ny 
vahoaka, ny vahiny By ny 
tompoa-tany] 

Cor'reipoud', c. t. (with) mifa- 
naraka, antonona ; mifamaU- 
taratasy 

CoTreipond'eiUM, ii. flfanara- 
hana ; fifumalian-tarataay 

CoTTeapand'ent, n. mpifamali- 
taratasy 

Cor'ridor, ». IMana aa anati. 
trano lehibe aloha ho amy 


Cor'rViTila, irrf/. a; 
Corrob'orate, v. 

mahamarina 
Corrode', v. t. mahalevona 

uiiandalaua (toy ny rano 

mahalevona ny vy alny ny 

harafesiiia) 
Corro'aive, adj. mahalevona toy 

ny «r,rf 
Cor'rngated, adj. naketrona 
Corrupt', t>, ;. mahalo, maha- 

ratsy, manimba 
Cormptible, adj. raety ho lo, 

niety ho aimba 
Coirnp'tian, n. fahalovana, 

Coraair', ii. jiolaliy mitondra 

Cons, n. (corpse) 

Cor'uBcate, v. i. manelatrelatra 

~ i^met'ic, 11. zavatra aboBotra 
mahataara tarehy 

Cot'mopol'itan, n. olona tsj 
vahiny loatra na aiza ua aiza 
alehauy fa ataony mitovy 
aminy uy iirenena rahctra 
iB'iet, V. i. mampilionta, mi- 
aangiaangy 

Goit, 11. vi^ny, mason.karenn ; 
ny lany amy ny Maovan COB I, tombaaj javatra, na TOla, na zavatra, 
ita f atiasasaraiia, ub f ahoiiana 

Coit, r. t. F. eott; f. p. wM; 
matolany 

CostiTe, a^j. mitohana 

CoBtly, cdj. Barobidy 

Coi'tnme, », fitamuui, 
117 fit^aua 

Qo'aj, adj. mahafisaritra 

Cot, »■ fandriam-jaza ; (eoUage) 

Cotem'porarr, «. bj adj. (con- 
temporary) 

Cot'tafe, fl. trano kely itoeran' 

Cot'tB^er, Cottlei, n. mponina 

ao amy ny cottage 
Cot'ton, «. lamtilutzo 
Condi, n. fandriaua, fandrian- 

driana 
Conch, (1. (. ay 1. mandry, 

miondri^,mitanotidrika. Eu 

leqnoBt was conched in 

theie wotda, toyizaonoteny 

nentiny nangataka 
Coi^h, «. kuhslia. Hs has 

a eongb, Diaisry mikohaka 

izy 
Congh, t'. 1'. mikohaka 
Conld, fcmi) 
Canl'ter, ». liiiat-plough 
Gonncil, 11. fiyorian' olona 

antsaina na fidina bihevitra 

raharaha 
Conn'oillor, n. ny iray amy uy 

Conn'sel, n. anatra, fonomezan- 
tsaiua ; mpilaza hevitra uy 
amy ny lalima 

Conn'iel, t: t. luanajiatra, 

Conu'iellor, n. ropananatra, 

mpanome suna, olona 

Hngalan-keyitta 
Count, v. t. manisa ; mihevitra. 

To count npon, manaiupo 
Connt. /.«(.— toMi fl. anaram- 

piaudrlansna [javatra 
latabatra fiTarotan- 
Connt'OT, adr. manoliitra. 

Counteract', r. t. manohitrs, 

miflakana 
Conn'torfait, adj. aandoka, tsy 

ky. Counteifeit coin, Tola 

koranti-maTo 
Conn'terfeit, v. t. numaiLdoka, 

mamitaka, manoloky 
Conn'teifeit, «. zavatra tay izy, 

eandoka 
Conntenuand', v. t. manatsoaka 

didy, mandidy hanobitra ny 

tenijiy ny anaokiray 
Conntermina', t: t. manao zohy 

mankany amy ny aphjay ny 

faba^alo amy ny anaovaua 

fabirano ; manoMtra amy- ny 

mangmgiua 
Conn'tsrpane, ii. firakofttmii 

Binbony indrmdra 
Conn'terpoise, «. zaratra anan- 

iiray mitoyy lanja amy uy 

anonkiray koa ka manohana 

azy ; bery mitcvy mifano- 

hitra ka tsy iniBy resy 
CounterBign', v. t. manao sonia 

hanampy ny souiany uy lehi- 

Conn'ting-houBe, «. trano kely izay t i ny V imy ny trauo fivarotaua, &c. 
Conn'try, 11. tsny, saha. He 

is in the country, any an- 

tsahtt nj 
Coun'tryman, «. miray tany, 

mitay fireuena ; mponina ao 

{lonn'ty, ». fizaran-tany any 
England, Unitsd States, ic. 

Gonp'le, n. I'oa, loa niikambana, 
oloua mivady Coi^e, , t. : Couplet, n. roft an-dilana 
amy nj toaoa-Mra, izay mi- 
tovy feo amy ny farany 

Ganr'a^e, h. herim-po, fato- 

Coua'^mu, m^'. B^y. matokj 
Canr'ier, n. tetezan' olona 
CoOTH, fi. aleha, fandehanana. 
k etfnrae of biieki, biriky 

iray ao-dalana. Tbe wbole 
eoong of hii life, ny andro 
niaiiiany relietra. BaBO 
eonris, tany fihazakszahana 
amy ny filokana. In the 
eoui'M of, raha mbo]a. Of 
courae, araka ny fanao man- 
drakariTa, ti^ maintBj, 
tokoa, izany takoa 
Course, v. t. ey i. mikaza, 
msiieDJika ; mandeha faiu- 
gana 
Court, «. tokotany, Manja ; 
roya ; olona tendreny ny 
Asdriana na ny andriandahy 
)»«any mba hitoetra 
amiiiy na hanao raharahl 
anuny; trano fitsarana; A\ 
riaoy ny mpiteara. Cosrt 
martial, firoriany ny mpi- 
fehy miaramila hitsara oloaa 
araka ny lallna amy ny 
loiaFamila. To hold a 
mamory ny tandapa 
mpitsara, &r. hanao 
raha. To pay eooiC to, mila 

Qonrt, V. t. mila fitia aminy, 
nuutao izay ankasitrahauy 
ny veiiivavy izay tiany ho 

Oonrt'eoiu, adj. mi«ndrika an 

driana, manaja 
Coutsiaa', n. vehiTaT; mpl 

JMigajanga 
Oowtwy, n. fuiaiana Conrt'ioT, n, tandapa, olona 
maz^na ao amy ny andriana ; 
mpila-Bitraka 
Conrtly, a4/. manaja, araka ny 

fanaony ny courtier 
Consin, «. zana-drahalahin- 
dray, zanak' anabavm-dray, 
— .drahaYavin-dreny, Zft- 
onadabin-di'OQy 
Covo, H. rano kely mitsc^aka 
tany 

, M. fanekena 

CoT'onaut, i>. i. manao fanekenft 

Cov'er, H. takotra, rakotra, 

sarona, fialofaoa 
Cov'er, V. t. manarona, man- 
drakotra, manafina, mana- 
loka ; mahampy. Hii receipt* 
do not oover bli expenie*, 
ny vola azony tsy ampy 
hoatra ny laniny 
Cov'erlet, ji. famaterpanej 
CoT'ert, II. fialofana, fiarovana 
Cov'artiy, adv. nuafUia, amy ny 

man^gina 
CoVet, V. t. maniry fatratra, 

CoVetona, <ti^'. tia vola aman- 
karena loatra, mahihitra 

CoT'etoausBB, n. Bliavam-bala 
loatra, fahUurana 

Oov'ey, n. vorona ampianahana 

Cow, 71. ombi-vavy 

CoVard, >i. olona oHa. olona tny 
Bahy 

Cow'ardioe, «.faho8ana,taliotra 

CoVer, D. i. mamokokii, mite- 
montomona ; mJBoroka 

Cow-herd, n. mpiandry oniby 

Cowl, II, aatroky nv mini; 

Cow'ilip, n. voniii-kazu maniry 
ao anati-ahitra amy ny loha- 
taona [goh^n^ 

Cox'oomb, II. lehilahy mihaiu- 

Coy, adj. roaotina, Baro-kcnatra 
I Ooz'en, v. l. manambaka, nt 

\ nandoka, manoloky ^s- Ciab, «. (ozB ; Toan-kazo tsha- 

ka ny epplc 
Crablied, adj. eosotra, ioso- 

Craok, w. vaky, triatra (tsy 
amy ny zavfttra toy ny ' 
ba) 


. mamalty fa 
tsy misaraka ; mitriatra, mi- 
vaky, mivcraka ; mirefotra. 
lo Diack a wMp, majupisy 
feo amy ny ksravaey 
Cfaokle, r. i. mirefodrefotra 
Cra'dle, ii. tandrian-jaza 
Craft, H. lahasa, fahaizan- 
javatra ; fahaizana hamitaka ; 
sambo kely 
CiaTty, adj. fetsifetsy, mahay 

Ciag, n. tevana [toantoana 

■ Crag'gy, adj. mirokaroka, miki- 

Cram, ^. t. ay i. mameno loatra, 

maneeika ; miueaika, mahery 

homanA 
Cramp, n. vy fikambauana. 

He wal leiied with the 

cramp, uaruiy nlvokin' ozatra Crane, ". vorona lava tenda toy 
ny vano; maehiw fampa- 
karan-javatra 

Cra'ninm, n. taolan-doha 

Crank, n. vy na hazo atao 
fanodiuan-javatra 

Crau'ay, n. (chiakj 

CiBpe, II. lamba mainty atao 

Crash, n. jikorontanana 
Crash, v. e. mikurontana 
Cra'tor, h. ny vavany ny 

tendrombohitra mirebitia 
Crannch, v. t. mikarepudrepoka 
Cravat't u. fcJun-t^oda, kara- CraTB, II. t. mifona maiy 

Cra'Ten, aHj. osa loatra 

Craw], V. I. mandady, ma2(.da- 

Cray'on, ii. chalk, &c. atao 
penally anoratana sarin-ja- 
vatra ; ny aary vita anun' 

Craze, v. t. manorotoro ; mahA- 

verya^na 
Cra'xy, adj. veri-saina, adala- 

Cnak, (I. 1. midridrodridfo, 
maneno toy ny kiraro 

Cream, n. herotra ; ay tsara 
indrindra amy ny zavatra 

Cream, r. l, miBodika lierotra ; 
maneaotra n^ taara 

Creaae, ». marika amy ny lam- 
ba na Qy tarataay, &o. noha 
ny famoretana ftzy 

Creaee, i^. l. maaiey crease 

Create', r. i. mamorona, maaao 

Crea'tion, n. ny amoronana, ny 
oronau' Andiiamanitra 
tontolo izao 

Cr8a'tor,n.mpamorona,Andria- 
aanitra 

Cieatnte, ii. ny voaforona, in- 
drindra ny zava-mana.u' aina 

Cie'dence, ii. Snoaoa. To ^ve 
credence to, mino 

Creden'tialt, ii. taratasy &c. 
entiny ny olona milaza ny 
fahofana ananany na ny 
fahatoklany ny olona azy 

Credible, adj. azoinoana,toka- 

Cred'it, t'. I, mino, matoky ; ma* 
toky ka manome andto amy ny 
fandoavam-bola 

Credit, II. ftnoana, fabatokiana ; 
dera. To give credit to, 
mino. He bai the credit of 
it, izy no omeny ny olona 
laza amin' izany. It dOBi 

him credit, inahaza den tSBl 

On eredit, tey lasaia-bols 
Cnd'itable, aiij. tokonj todo- 

ruuo. azo deroinit 
(^•iitOT, ». tompon-trosii (mi- 

fanohitra amy ny teny deiior) 
badnlitr, n. toetry ny olona 

iay malaky mino izay reny 

Cred'nloiii, adj. malaky mino 

izay reny na inaua na inona 
CTMd, II. m&zana ny zavatra 

inouia, fajiekem-pinoaaa 
Grwk, n. rano kelj nuteopaka 

amy ny tany 
CiMp, V. i. p. orept; p. p. erept; 

manilady, mandadilady, mi- 

Cntp'er, n. luizi>iaaadady,liazo 
tay mety initsangana raha 
tay miay iankuumy 

ba'Dle, a. kirioloaa 

Crept, (creep) 

CcM'eeat, ». volaa-teinaDa ; fa- 
nevany ny Tiirk ka muy Ba- 
rmy ny vdlan-tHinana 

Cra'ceati adj. mitombo (toy ny 
Tolan-tsinaiia) 

Cms, n. anaoa manf^y kely 
toy ny sakay. Water creu, 

OlMt, ti. sanga; volomborona 
na haintpl atao amy ny eatro- 
ky ny manam-boniDahitra ; 
bunponynyaloa-draDo; tam- hitra, ambany aanga 
CiMa'eeolM, adj. miwy chalk bo- 

tMka> miray f omba amy ny 

eh/Ok 
CMrtM, ft. (ehinl-j 
Smr, (trowj Crew, n. ny matilo amy uy 

sambo anankiray 
Crib, n. fihinaoam-bilooa ao 

an-tranon-tBoavaly, &c. ; fan- 

drian-jaza misy My mba tsy 

ho potraka izy 
Cciek'flt, t(, biby kely toy ny 

angely; anaTam-pilalaovana 

anankiray at{u> amy ay bat sy 

ny baoliim 
Cri'er, «. mpiantso kabary. 

Town Ori«r, bell-iaan 
Crime, ». heloka. fabotana 
Criminal, arlj, meloka 
Grini'inal, ». olo-meluka, olona 

helohina 
&im'inatG, v, t. manameloka 
Crim'son, adj. mena antitra 
Cringe, f. i. mihetnka kely no- 

ho ny tahotra ; maaetTl-teoa 

losfra 
Crip^ls, n. olona mandringa, 

na mikoiepaka, oa marary 

Gri'iij, n. aodro isehoana izay 
ho toetry ny aretina na hi- 
hataara na hiharatay izany ; 
toy izany boa ny andro ise- 
boana izay ho toetry ny olona 
anankiray, na ny fanjaka- 

Criip, adj. oly ; mora tapahina 
Crite'rton, <i. ny ahafantarana 
Critic, II. olona mitaara boky 
na sary, &c., ka mitaza ny 
mahadiao na ny mahatsara 
azy 
Critical, adj. milaza izay ma- 
hatsara na mahadiao ny bo- 
ky, &c. ; malaby mahitu ny 
fahadisoanB ao amy ny boky - 
na teny torina, &o. ; adjec- 
tive amy ny crhin. He i» in 
a critical itate of liealth, 
raarary loatra izy ka tay 
fautatia na bo ia,tj na no CEI [ 7 

Clit'itise.v.f.mandmika, milaa- 
la boby Da flary, &C; ba 
milttza ny mahadiHO na ny 
mahatsara ai^y 

Orificiim, n, fandiniliana ; teny 
lazainy liy critic 

Croak, V. I. maneao toy ny 
eahonit na ny gtiaUca ; mi- 
koinliomB 

Crock'siy, n. fanakn bakoly 

Croo'odile, ii, mamba, voay 

Cro'cns, 11. anaram-bonin-kazo 

Croi'fade, w. '(cnisadej 

Crook, II. faraingo, zaTatrami- 

Crook-baekod, adj. vokoka 
Crootad, adj. meloka, mifiun- 

goba, tsy maMtHy 
Crop, II, takorobabo ; Tokatry 

ny tany 
Crop, f. t. mioty, mijuija 
Cro'iiOT, II. tehina fiandrianana 

entiny ny bishop 
CrOBi, II. hazo na zavatra roko- 

voko, hazo-fijaliana ; faha- I csu 

traka toy ny biby ; ' miuietii- 

Gioup, n. aretina uukohaka 

mafy amy ny zaza-kely 
Cr3w, H. ftoaika ; feony ny 

akolio-lahy 
CrOw, p. i. p. orew; p. p. 

crowed; maneno toy ny 

akotio-lahy 
Crowd, H. olona maro mil anety, 

vodiahitrariro 
Crowd, V. t. mifaniziua, naa^ 

Bika, mihamaro 
CrovD, II. satroka fiandrianana 

iaatnihttny nympaojaka ; ny 

mpanjaka ; farantsa kiroba 

sy ariary \ tampon-dohaa &o. ; 

vatan-tsatroka 
Crown, v.t.Diainettakaiiy(4-ou7» 

amy ny lohauy ny Andriana 

raha rao miaeho izy 
Cm'cible, n. memy 
Crn'oifiz, n. sariny EniiBty tao Crou, Bi(}. mitsivalana ; mifa- 

nohitra, sosotra 
Crosi, t>. t. mampitsiTalana, 
misakana. To crow (a river) , 
mita. To crosi f'aplaiiiJ,mB.- 
maky. Jo ezaia f the letter y , 
mauapaka. To croiB out, 
maniono Boratra 
CroH-bow, n. taipika misy hazo 
' fametrabana ny zana^tsipika 
CrotB^xam'ine, v. t. maadinika 
ny teny entiny ny vavolom- 
belona izay miady aminy 
Croii-gTained, adj. mitsivalam. 
balfuia amy ny oza-kazo, 
mifaniditriditra ; mabaditi- 
diky 
CroiB-wiie, adj. mitsivalaaa 
Crot'obot, II. korataetra ; hai- ambony ny hazo-fijaliana 
hazO-fijalianF 


Cionch, V, ■ ml<^ndrikaj mipo* Gmde, adj. tay nuwaka, tsy -vita, 

tay Toalamina 
Cra'el, otf/. masiaka, tsj mian- Cnunb, ». sombi-mofo ; ny 
malemy ao anatiuy uj mofo 

Cnunble, v. t. ay t. manombia' 
taombioa \ mipaaaka 

Cnunplo, V. t. mamoriporitra 

CrnBadc', n. tafika nataony ny 
Kriatiana talaba haodroaka 
ny Mahometan hiala tany 
FaleBtaina; taOka hafa koa 
nandroabany ny olonaaasany 
izay tsy uit^i^ ftTarohaaa Onuh, V, i. nuunoritra, manm- 
diy, »n«inin ; mandieey tokoB 

Cni«t, n. 117 maff ao ivelany 
ny mofo ; hodi-jaTatra miey 
maleniy ao aDBtiny 

Craata'cea, n. anaran-karazam- 
biby izay mafy ny ao iToIany 
toy ny foza By ny orana, &i 

Onuta'ceoni, a4j. miey mafy s 
ivelany toy ny foza 

CrnilT, adj. mafy ao iTelanj 
maliery vara fa malemy fo 

Cmteh, B. hazo fanohanaoa ny 
olona mandringa ka atao ao 
ambaoy ny heUny 

C17, r. i. sy (. mitomany. To 
try ont, miantBoantao mafy, 
minftnanana, midridridridry. 
To ory oat asunst, milaza 
mafy ny ratsy nataony ny 
saaany. To 01^ to, mita- 
raina aminy. To cry (toodt, 
miantEOaiiteo amy uy oloca 
milaza ny zavatra amidy. 
To ury dmm, manebaka, 
manazimlia, manaratsy. To 
cry np, mandoka, manondro- 
bidy, midera 

Ciyi'^, n. kiriBitaly, zavatra 
mandry nii5y endnta toy ny 
sira, nitara, vatosanga, &c. ; 
vaCo madio toy ny Gtaratra 
ka hit-a ny zavatra ao ivohony 
CryataUine, aiij. toy ny ery/tal 
Ctyatalliie, t: t. sy i. manjary 
rrt/i/al, mandry ka tonga 1m) 

Clb, u. zana-biby 

Cnbt, «. kioba, tenan-javatra 

miey lafiny enina cfa-joto ka 

mitovy tsara izy rehetca 
Clliic, ui/j. tahaka ay kioba, 

aanana ny cndriky ny kioba 
CnlU, «. hakibo ' . 
Cutoo, II. anaram-borona 

mifiebo any England amy ny 

Inbataona Cn'enmbar, n, voantango 
Cad, n. banina tsy voadinika 

(toy ny amy ny omby, &o.) 
Cud'(/el, '(. langilan^ 
Cne, B. rambon-jaTatre; volo 

miban^TO toy ny rambo 
Cuff, n. totobondiy; loba-t^nou' 

akanjo 
Cnirass', «, fiaroyan-tratra 
Cn'linary, adj. mombanylakozy 
Call, r. I. mifankatia 
Cnl'minate, u. i. mitatao- 

vovouaua [dieo mihitey 

Cal'pable, adj. manan-tsiny, 
Col'prit, H. oiona voampanga, 

olona manan-tsiny, olo-melo- 

Cnl'tiTate, r. I. miasa tany, 
mamboatca tany bambolen- 
javatia. To coltivats the 
mind, mampiusa ny saina, 
mampitombo ny fabalalana 

CitVtnre, 11. fanamboaran-tony ; 
fampltomboan-taaina 

Camlier, r. t. manabitana, 
miKakana, mahasosotra 

Cnm1)ersome, Com'broitB, a^j. 
iiiahamonaina ; mabasoaotra ; 
manahirana noho ny halo- 
hibeny 

Cu'mnjate, r. t. (aceimuilaU) 

Can'nii^, adj. fetBifetey,manao 

Cap, II. kapoaka, kopy 

Cap, i<. t. manala ra amy ny 
Vnpping-glnss 

Cnp-bearer, :i. mpitoudra zava- 
tra hoHotroina bo any ny 
Ichibe na ny Andriana 

CnpTward, n. efi-trano kely na 
lalimoara fitoeran-javatra 

Cnpid'ity, n. faniriuna fatratra 
liabazo harima na vonina- 
hitra, &c.; fUan-javatra amy 
ny tsy rindrany 

Cn'pola, n. tampon'trano bori- 
bory amy ny tilikauLb^&c< CTTP Onp'ping-glMi, n. gHaej tana- 

lan-drii 
Ca'praoni, adj. be vftraM-mena 
Cnt, n. alika laiay 
Cn'raoy, «. raharahany ny 

Cn'rate, n. leliiluliy fidina ej 
karam^cy oy mpitandrina 
amy ny Chireb of Fnglimd 
hanampy azy amy ny fito- 
riau-teny, &o. 

Cnra'tor, u. mpitaQdrina zani- 
tra, iudrindra ny zavatra ao 
Einy ny vinwiim 

Cnrb, N. maeoiii-by so ambany 
ny vavaii-tsoaTaly ; flhazo- 
nana, Ssahanana 

Cnrb, r. t. mihazona, misakana 

Csrb-Rtane, n. vato anilany 
ny liilam-be biHakanana ny 
kalesy mba tsy hankamy ny 
lalana alehany ny olona 

Onrd, II. rononomandry (tsy 
butter izay berotra mandry) 

Cnrd'le, v. i. mampandry 

Cure, r. (. mabflBitrana, mam- 
panaritra. That cured me 
of chewing tobacco, izany 
no tay nibinauako paraliy 
intsony 

Cure, u. fahaKitrnnana, fana- 

Curfew, n. latilosy Telemna 
tahiny amy ny alina natao 
famonoana afo, &g. 

CilTios'ity, II. faniriana haha- lala z 


ny olona izay maiaporisika 
ozy hanontanitany zavatra 
mandrakariTB ; zavatra vao- 
vao na tay mbola bitany ny 
niaro ka tiany ny olona 
hoj erena 
Cn'rioua, ndj. niihevitra ny 
zayatra laodinLka : vaorao 
na hafahafa ka tiany ny Cnrl.n. foto-bolo: fioUkolelianft 
Car'raut, n. voaloboksi ma^- 
nika maniry amy ny nosy 
akeiky any Greoce, k» rehefa 
maina dift amidy amy ny 
tany maro ; anaram-boan- 
kazo kely atao tihinana ina- 
niry any England 
Cnr'renoy, ii. toetry ny zavatra 
izay niiiindrafindra amy ny 
maro ; yola inahazatra ny 
vaboaka amy ny firenenSi 

Cur'rent, n. zavatra toy ny 

deha mandrakariva 
Cnr'rent, <idj. iniiindrafindra 

amy ny maro ; tiany ny maro 
Cnt'iier, n. mparaboatra hodi' 

tra nuuaka batao zavatra 
Cnr'ry, )■. i. mamboatra hoditra 

masaka. To curry favor with, 

inila-jitia aminy, te-bo loami- 

boditra aminy 
Cnr'ry, n. kar^ 
Curae, v. t. sy i. numozona, 

iiiisabato, mannmpa 
Cnile. n. ozona, loza. Hi« 

Ticheibecame a cnrae to him, 

nanimba azy tokoa nybareny 
Cnr'eoty, vdj. natao fninganalui 

t«y nolievorina loatra 
Cnitail', r. t. mabafoby 
Cnr'tain, ", lambam-baravaran- 

kely ; elom-pandriana ; lam- 

ba fisaTouana 
CUr'vatare, ii. iUeferana 
CnTTs, II. tsipika meloka tay 

misy zero 
Curve, I'. (. By !. maropifain- 

goka, mampiobka, mampi- 

Jiaufsika ; pijoti^^ Coih'ioa, «. aaiaaa, fipetnliaila dutarft, fi. fihinftntt atao amy 
117 atody By ny ronoao ary 
ny HJr Mnftrn y [flreDLOna 

Cni^tody, ». Gamb^naiia, fitan- 
Cu'tom, «■ fanao, fomba ; 
firidianait-javatTa matetika 
uny ny traiio fivaratana 
•aonkiniy; fadin-tBeraiiana. 
He ItM a good nn of eutont, 
mafo ny ol^ia mankany 
amy uj traua fivarotaiiy mba 

Cu'tomary, a^. araka ny 
fauaOr atiuj matetikaT maaj^na 

Cnttomgr^ u. mpividy 

GnitoM-hoiue, n. ladoany ; tra- 
Do fandraiaam-padm-tsera- Cot,. t. aj I. P. Cut ; p. i 
apaka (amy ny zi Cut; mandidy ka 

mddenly out oH by (Bver, 
matmy ny tazo tampoka izy. 
To cat oat, maneisotra amy 
ny tenan-javatra, mamboatra 
amy ny haty, &c. To (rat 
Dp, manapabapska. He ont 
Ubi ihort, nampijanona azy 
taf hiteny intsony lay 
Cil, n. ny voadidy, fery voa- 

Wood-ont, sarin-] ayatra vita 

tamy ny bozo nusodtana. 

A ikort ent, Ifllana ma- 

naTataaTa 
CBU'neom, adj. amynyhoditra 
OatiGle, n. ny hoditca ivelany 

mdrindra izay toy mi^ iicii>c 
Datlwi, II. sabatra lehibe 

aalauga loba 
IWleT, ». . mpanao xavalra 

manailxa tof ny antey sy ny hety, &o. ; ny mpivarotra 

Ontlery, n. zavatra maranitra 

toy ny antsy, &c. 
Cntlet, II. hena kely voaendy 
Cnftlo-flali, II. horita 
Cy'ele, n. fihodinan-taona 
Cyolopec'dia, n. bok; niampia- 

natra anUika ny fahalaUna 

ny zayatra rehetra 
CjglM, II. zanaky ny sieaii 
Cyrindar, «. zavatra lava aady 

boribory no poakaty 
Cylin'diioal, a^j. t^iaka ny 

ci/litider 
Cymlial, n. kipantsona 
<^'io,— cal, adj. tezi-poana, 

ta-hanome tainy 
Cffttu, II. anaran'kazo ambo- 

lena matetika amy ny tany 

fandeTenana ny maty 
Czar, H. ny mpanjakany Rnaeia 
Dab, V. t. mametapetaka 
Oab'bla, v. i. midabadaba ao 

Dad, Dad'dj, 1;. dada 
DafTodtl, H. Tonia-kazo vony 

maniry amy ny lohataona 
Daft, adj. donto-gaina, dome- 
Dagger, H. lefom-pohy, sabatra 

folly [farefa 

Dag'gle, V. t. mirebaiebajmire- 
Dah'lia, n. dalia 
Daily, aifi- iaan' andra 
Sain'ty, a^. fy ; miangentsan- 

g^ntaana amy ny >i»"'"» 
Dam'ty, >i. zava-py 
Sai'ry, 11. trano fitoeian- 

dronono 
Dai'iy, fi. anaram-bonin-kazo 
Dale, ti. lofaasaba 
Dal'Iy, I. i. (with) miaangy ; Dud, v. I, njisakau-draiu) 
Dun'a^, II. fahesunbana ; ny 
fati-Butoka noho ny zavatca 

Dam'aire, v. t. maoimba, mana- 

ratsy 
Sam'atk, u. damasiky, mavo- 

kely 
Same, n. tomporavy 
Samp, aij. leua, msndo 
Damp, V. t. mimdeiui, mam- 

pando ; mampalalielo, mam- 

pahakivikiTy 
Ssm'iel, H. za^B-vaTf tsyxobola 

Sanse, v. i. mandOiy, manao 

Santa, n. dihy 

Oan'dle, v. I. nuBiingy zazaj 

numdrotuiotsy 
Dau'dy, ti. lehilahy adalan- 

Dan'^ra, ». fanakekeseua ay 
loza. Wkilit there ke it in 
danger from the enamy, 
sngamba hahita loza amy 
ny fabavalouy izy laka 
mbola mitoetra ao Many. 
The doctor lays ke ii ont 
of danger, uy dokotera 
mjlaza fa mihataaia izy ka 
tsy kampamnona azy ny 

San'^sroiu, a^', miey dangir 
San'gle, v. i. nufaeraheva, 

iniheving:evina 
Dank, a^. mando, be cauo 

(amy ny tany) 
Sap'per, a4). kclytoailaka 
Dare, c. i. By (. sahy, matoky, 

tm matahotra ; mlhaika 
Daring, adj. sahisahy, mahery 

fo, manao vi-very 
Dark, adj. maizina, mainti- 

mainty ; Uy mazava. Dark 

Une, dark red, manga on- t ] D&V 

Darling, n. sombin'aina 
Sailing, m^'. maJala, tdana 
Dam, V. t. manao tratrakala, 

manosoka saitra 
Dart, R. lef ona atoraka ; taiplka 
Dart, V. t. sy t. manoraka 
lefona, manoraka faingana 
na tampoka ; milefa, man' 
deha faingana toy ny zana- 

Daih, V. t. ey i, manipy zavatra 
hoTakma, numjera, manipy 
rano, manimba ; midona, 
mikaietsaka, mikorotaaka. 
To daih tS, mamaoka fain* 
gana 

Daik, a. fidonuia, fik^rataa- 
hana; marikatoyizoo. — Bkd 
- witb a daih of bine, mmia 
fiomary manga kely 

Du'taid, «. olona osa 

Da'ta, «. zaTBira voalaza na 
fantatry ny matD izay aha' 
fantarana zavatra haf a 

Date, n. anaram-boan-kazo 
maniiy toy ny rofia ka fihi- 
nany ny acy Arabia sy Ejyp- 
tra,&c. 

Sate, n. andro anaoran- j aTatra, 
andro anoratana taratti«y, 
andio na taona nisekoany 
ny event 

Date, V. t. milaza amy ny tara- 
ta^ ny andio nanoiatan^r 

Sanb, B, (. monao tat^ fano- Danntlett, a^: tay matahotra, 

makeiy f o, aahy 
San'phin, «. ny lahi-matoanj 

ay mpMijakwy FniKw Sftw'dleiP. U17 audio Saws, n. uj toetrf 117 andro 

labn mBzava ratsy na vao 

vakj mssoandro 
Sawn, c. 1. mazBTB atdnanana, 

mangiran-diBtay, too maza- 

va ratsy; mihazava 
Say, n. andio. On a weak day, 

ankobaii' andro, amy ny 

])ay1>ook, n. boMny ny mpiTV 
rotra izay anoratany ny vola 
uiditra ay nuvoaka 

I)ay1)reak, n. fdawnj 

Bayli^&t, m. antoandro, faha- 
zavatia avy amy ny maso- 

Day-atar, n. kintana fitarik' 

Daytime, n. antoandro (mifa- 

aotitra amy ny teny night) 
Sax^le, c, t. mampanjanibe- toy ny maty. A daad calm, 
taymandriTotraakoTy. Dead 
dmnk, mamo hoBtry ay 
mai^. Dead lEngnase, fiteny 
toy iiBBahaiiB intoony toy ny 
laiy Zatin, Greet, Selirew, &c. 
Dead letter, lal^na, &c. tay 
■hlny ny olona. Dead lock, 
Gsalmiian-drahBraha ka tey 
mahazo mandroso akory 


heriuy, mabafati-hena 

Dgadly, adj. mahafaty, ta-ha- 

hafaty [vana 

Deaf, adj. maj-enina, lalodalo- 

Dsafsti, V. t. laampaliaremna 

Deal, «. faazo-fisaka avy amy 

ny hazo pine na haxajir. A 

gieat deal, a sood deal, be- 

tsaka, tokOB, indiindia DIO 

Deal, V. t. ey t. p. dealt ; p. p. 
dealt ; mizaia. To deal ont, 
manome ny anjarany, mano- 
me. Td deal In, mirarotra. 
To dial with, nuraharaha 
anuuy, Tait4>ndra 

Deal'er, n. mpandraato, mpira- 

Dean, n. anaran' olona manam- 

pahefana amy oyflangonana 

Baaany 
Dear, a(^'. iaro-bidy ; tiana, 

malala. Oil dear! mdrieyl 
Dearth, 11. mosary 
Deatl), «. fabafatesana, fialan' 

aina. Deatb-bed, tandriana 

nialan'aina. At death' ■ dooT, 

marary ef a ho f aty 
DelMT', V. t. (from) miaakaoa 

tay hiditra na tsy hahazo 
Debase', v. t. maoaratey, ma- 

nimba, manala-baraka 
Debate', v. i. mampiadi-hevitra 
Debate', n. fampiadian-keritra 
Debauch', n. fnhamamoana 
Debauobee', «. olona mpijejo- 

Debanokery, n. fijeiojejoana, 

Debil'itatB, v. t. mempahosa, 

mahalemy 
Debil'ity, n. fahosana, fahalc- 

Debt, fl. troBa 
Debtor, n. mpitioea 
Decade', 11. folo 
Deca'dence, — cy, 
DBc'alogue, ti. ny didy folo 
Decamp', v. i. mifindra toby ; 

mnndoeitra tampoka, mileia 
Decant', v. (. moiudina divay, 

&c. ka atao miadauadana 
Decant'ar, n. kac^a 
Decap'itate, v. t. mouapa-doha 
Decay', n. fihaiatsy, filiBlo 
Decay', c. i. nuharatsy, mibalo 
Deoease', », faha^teBtiaa^ 


StMit', n. &taia, toiakr, i 
baka 

Seoeit'Ail, lu^'. 

noloky, mani 
SeeaiTs', v. t. majaaaaa, ma- 

noloky, manioDbaka 
DecBmTiM, n, anarauy nv to- 

lana laharoa amby ny lolo 
Se'eutt, a^'. antonona, mety, 

tsarataara (amy ny fitafiajia, 

fitondrftn-tena, resaka, &c.) 
Oecep'ttan, n. fitaka 
Secep'tive, adj. nuunitaka 
Deolde', *. (. bt i. mahatapaka 

heritra na fiaalaaalaiia, &q. 
Decid'sdly, adv- izany indiin- 

dra, tsy miaalasala akoiy 
Deoid'noQl, aifj. milimtBaiia 
Ssc'iniKl, adj. ieama im-poloay 

t<y am-pahafolonv 
Oec'imate, v. t. raaba ny am- 
- pahafolouy, mamono ny am- 

paLafolony 
Seei'phBr, c. (■ mamaptatra ey 

maiiambaia ny lievitry uy 

teny atao amy ny socatra 

bafahafo ; mamantatra zava- 

tra Baio-pantsriua 
Deci'dou, n. tata-heyitra 
Deci'slvft, adj. mahefa, maha- 

tapaka 
Deck, ». tokotamn-tsambo 
Deck, V. t. suradravaka, mam- 

piliamgo 
Declaim', v. i. mandaha-tenv 

maiy ' 

DBcIama'tlDn, n. teny alahatea 

mamoly mafy fa tay misy a, fauam- — a loatra 
L«clara'tion,w.f 

barana 
Declare', n. t. milaza, manam- 

Deolen'BiOn, „. fiitnana, She- 

morana, fidimoia 
Declina'lioii, ,;. fiondrehaoa, DeaUse', c (. ej i. mMia-^m- 
drika, mand^ ; mivily, huHa- 
ratsy, mihemotm 

DeoltTltT, H. fidinana 

Deeocf , v. t. nuunpan^tn^a. 

DeODC'tion, ». nm-javatra am- 
pangntrahina ela ka ao nj 
teiron' ilay zaTatra 

Deeomp«te', v. t. ay t. mampi- 
earaka zavatra Izay efs 
taFakambanahozavatraiia.y, 
mahalevona ; milialeTona, mi- 
halii 

Dac'orata, ti. t. mandiavaka, 
mampibaingo 

Deco'rouB, a^. antonona, met; 

Deco'rnm, n. uy autoaona, ny 

DldOy, V. i. msmandrika 
DecTeasa', v. t. sy i. mampihenB, 

Demee', n. lalflna, didy 
Deoiap'it, a^. efa oaa uoho ay 

fahanteiana 
Decry', e. (. manebaka, maainy 
Ded'ionM, v. I. manokaua, 

Dedioa'tion, n. fanokanaua, 

fitokanana, fanolorana 
Deduce', v. t. maka beritrB 

amy ny.zavatra efa famtatra 

na voalaza [sotra 

DadQflt', V, t. manala, tnanei- 
Dednc'tien, «. beritra alaina 

amy ny zaTatra efa f autatta ; 

Deed, i;. ny atao ; tarataay atao . 
vavolombeiona amy ny faue- 
kena &c. ka nuBy sonia 

Deem, i: t. ey i. niiheTitra, 

Deep, ni^. lalina ; lalin-taaina. 

Deep red, inena autitra. 

Qeap grief, faboriana mufy 
Deep, ». rauomasiua 
Deep'oB, t. li mahalalina I"] Datfljt ado. lalina; lateftka 

Daw, n. biby mandinika 
Tn«T«)tTUL tondrtikA EOATo sajQ- 
poDtt ny laLf 

Dcum', v. f. manimba 

BeblisBtiaii, n. fanakelezana ; 
filii Tinimnn amy nj volan' 

Ddfiune', c. t. uunarabsy, 

uuuuUiL-b&raicaf maDotnaTo 
OdAolf, ». falia.diaoBiia, 117 ts; 


Da&i&ec, n. oloua 

laJJinA DB f anekena, 
IMMt', V. t. mandreay 
Defmf, n. faiidreBeii& 
DoIMt', n. tain;, ny tsj maha- 

tonga aay ho taam 
IMWtian, h. fUiemorana ; 

fialana amj uy f Buompoana 
BtftnoB', — lue, «. aro, fiaro- 

vana ; fialaa-tday 
DtfNid', V. t. nuaro 
StfMkd'aiit, ». 117 arahina emj 

ny ady, ny ampangaina 
Labntlve, a^/. mab&ro, iara- 

vana (mifanohitia aui7 117 

t^7 affetttive) 
Dabr', r. I. ay >'. maagatak' 

aodro, tay maoao ankeM- 

tmi7 fa amy ny ho avy ; 

maneity ny hevitry 117 

BAAauy uoho ixy fanajana az7 
DtferesM, n. fanetena ny 

havitry ny sasany udho ny 

fanajana azy 
MbrMi'tial, ai(/. mamtja 
IteA'ano^t »- fihaikanu, iiai^ 
Deft'cient, aii/. toy ainpy 
De&a'it, H. ny tsy anipy 
IdSla', V. t. mandoto, moha- 

raUy, maliaHunba 
Stine', V. t. niamaritra, milaza 

marimarina iZity hev:iny 
IWiuite, adj. Tuu£aritra, 1 Safluitlos, n. teny enti-milus 
ny hevitry ny teny mba 
hfunpiavaka azy tsaza 

Dsform', v. f.maharatay tordiyi 
maluu^tsy bika 

Deformity, h. toetry ny olona 
na zaTatra ralia eampona fa 
tsy araka sy fombauy ny 
ankabiazany ; f ahaiateian- 

Dsfiand', V. t. mamitaka, ma- 

nambaka, manoloky 
Defray', c. t. manonitra, 

mandoa ny vola laniny ny 

DBfnncl, adj. maty, dangy 
Defy', V. t. mihftika, maninana 
Da^en'erate, adj. eta. niharatsy, 
tay mohaleo ny nentin- 
drazana 
Degrada'tian, it. ny aneaoraua 

voninahitra, fanonganaoa 
Degrade', v, t. manejuotra 
vouiuahitra, manongaua, 
manetry 
Degree', ii. ny ananlriray amy 
ny zaratra mifanao ambara- 
tonga toy ny voninahitra, 
faliaizana, &c. ; firazanaua, 
toetra; ny fa!ia-38(l-ny ny ««,/«■* ! ny. c Se U advanoing by Blow 

degrees, mandroso imada- 

uadaua izy [mauitra 

De'i^, V. t. manao ho Andria- 

Deion, v. i. manambani-tcna, 

maueiky Mraharalia amin' 

izay ambaniny [ileisl 

Deism, ». izay fluoauy ny 

De'ist, II. olona izay iiiino fa 

iiuHy Andriamanitra uofa tsy 

mino fa tGmn' Andriamauilra 

■ny aoratliiMajiiiia 

De'iCy, n. iumban' Audria- D«Mit', ti. fltaka, solok^, am- 

bak» 
Stoelffal, adj. tnamttaka, ma- 

Deceive', v. t. muuitaka, ma- 

noloky, manambaka 
Deeem'ber, «. aaaiany nv to- 

laua f nliarcia atnby ny tola 
Se'caat, adj. BjitoncmH, mety, 

taacatsara (amy ny fitaJiana, 

fitondron-teDa, reeaka, £c,) 
Odoep'tiou, n. fitaka 
Secep'tive, a^. nuunitaks 
Decide', v. t. ay i- malmtapaka 

hevitia na fisalasalaua, &c. 
Seoid'edly, adv. izany indrin- 

dm, t«y misalasala okory 
Oecid'none, a^/. mihiiitsaiiB 
Decimal, adj. isaioa im-poloiky 

fly Hm-pahatolODy 
Dec'imate, a. i. maka ny am- 
■ pahatolony, mamono uy am. 

paliafolony 
Deci'pher, v. t. mamantatra ey 

manambaia ny hevitry ny 

teny atao amy ny aoratta 

hafahafa ; mamantatra zava- 

tra saro-pantariua 
Oeci'jion, it. fara-hevitia 
Deoi'dve, agj. mahefa, toaha- 

tapaka 
Dank, n. tokotauin-tsambo 
Deck, t. t. maudravaka, mam- 

pibajngo 
leclaiin', c. i. mandaba-teny 

Seclama'tion, m. teny alahatra 

mamely aafy fa taj misy 

hevitra loatra 
Seclara'tioiL,!^ filoz aua , f auam- 

baruna 
Declare', v. I. milaza, mauam- 

bara 
Declen'eiea, n. fihuiana, Glie- 

niorana, fidinaiia 
DecIina'tioiL, n. fiondrchaaa, 

iiviliuna DmUiu', v. t. By i'. man^on^ 
dnka, mand^ ; tAirilyt mili^ 
ratay, mUiNnotra 
Declivity, n. fidinana 
Deeoef , v. t. mampangotraka 
Deeoc'tion, n. ron-javatra am- 
pangotiiihina ela ka ao ny 
tsiron' ilay zavatta 
Deeempose', v. t. sy >*. laampi- 
saraka zavatra izay efa 
teJakambana ho zavatra iray, 

hala 
See'orate, v. t. mandraTaka, 

mampihaingo 
Deco'roua, adj. antonooo, metj 
Deco'Tom, n. ny autoaona, ny 

Decoy, v. (. nuunandiika 
Deereaie', v. t. sy t. man^tihena, 

mahakely ; miTiena, miha- 

kely 
Decree', n. laliliia, didy 
Sectep'it, a^j. efa osa uoho ny 

falianterana 
Deeiy, V. t. manebaka, majuny 
Ded'icate, v. t. mauukaua, 

manolotra 
Dedioa'tion, n. fanokauana, 

fitokanajoa, f anolorana 
Dednce', v. (. maka hevltra 

amy ny.zaTatra efa faatatra 

na vodaza [sotra 

Deduct', 1!. I. manala, manei- 
Dednc'tion, n. hevitra fllajna 

amy oy zavatia efa fantatra ; 

fanalana 
Deed, >i. uyatao; taiataeyatao 

vaTOlorabelona amy ny fauQ- 

kena &c, ka uuHy sonia 
Deem, V. t. ay i. mihevitra. 

Deep, fl^'.lalma; lalin'tsaiua. 
Deep red, meua autitra. 
Seep grief, falioriaDa mufy 

Dcep'eli, V. I. maha^atina IhtfiJi adv. lalina; latuka 

DAUi n. biby Tim-niliTiiVii. 

pana 117 lahy 
Dmmb', «. f. manimlja 
JDablea'tion, n. fanakelezana ; 

fihiTiaTiH.n a Mny ny volan' 

Dl^De', c. (. iDanAratay, 

numaliubaralta, mauamavo 
DfAmlf , ft. {BhadlBoaua, nj tsf 

mehrnatao 
Dttanlt'ei, n. oloua mim^ilrii 

lldiUia na f anekeoa, &g. 
Stbat, r- <- maudieay 
IMMt, ». fandresena 
Dtfeet, n. tsmj, 117 tsj molia' 

tonga azy ho tsam 
Mtatian, n. fihcmorana; 

<i«lima amy jxj f anompoitim 
IMnLCB', — tiM, «. axa, fiaro- 

vaaa ; fialan-tsiiij 
DifeiLd', V- t, jui&ro 
Itl^'ant, II. 117 arahina emy 

ny ady, ny ampansfaina 
])«biulvs, ih{/. maharo, ioro- 

vana (mif anohitia amy ny 

taay offensive) 
Stier, V. t. ay i. mangatak' 

andro, tsy manao aukelii- 

triny fa amy ny ho avy ; 

numeiky ny hevitry ny 

fiasany noho ny fauajana azy 
DcfirBiiM, H. f anekeoa ay 

haritry ny aaeauy Qoha ny 

fsDajana azy 
Mkrtn'tiol, adj. maiutJB 
Ikfi'anee, ti. fihuikanu, liai^ 
Defi'cUnt, u^/. tfly ampy 
Deficit, II. uy tsy ampy 
Befile', V. t. mimiloto, moLa- 

rat^, mabaiiiinba 
Daflne', n. I. niaraaritra, mOaza 

DiTinite, mij. TUofuritca, 
Taka taora I"] Stflnitioa, ». teny entl-mil>n 
ny lieritry ny t«ny mba 
hiunputTaka azy tsaia 

Dttorm', V. l. maharatsy tareby, 
mahaiaUy bika 

Deformity, u. toeCry ny olona 
na zavatra talia sampona fa 
tey BToka ny fombany ny 
aokabiazauy ; f aharatsian- 

Oe&and', v. t. momitaka, ma- 

nambaka, manoloky 
Defray', v. t. manonitni, 

I>eftuict', a4j- maty, dangy 
Defy', V. t. mihaika. manmana 
Da^en'erate, ai^. efa niharaUy, 
tay mahaleo ny nentin- 
dnuana 
0«Krada'tuMi, n. ny onesoraoa 

vooinahitra, fanonganana 

Degrade', v. t. maoeUotra 

vuiuuahitia, mauongaua, 

manetry 

Degree', n. ny aoankiray amy 

ny zavatca mifanao ambara- 

tonga toy ny vonioahitra, 

fahaizana, &c. ; Srazanana, 

toetia; ny faha-36(l-ny ny 

cireitniference ny. circle, ttf 

degress, nuaodalaiidalana. 

Ha U advaneing by ilow 

degrees, mandroso miada- 

nadana izy [maoitra 

De'ify, V. t. manao ho Audria- 

Deion, c. t. manantbani-tcua, 

maneiky Mrahataha amin' 

uay ambaiimy [deist 

Deiim, n. izay flnoaiiy ny 

De'ist, II. olona izay miua fa 

misy Audrianiauiti'a ucfatay 

mino fa tenin' Andriamauitrii 

■ ny Soratra. Masiua 

De'ity, n. t'ombau' Amlria- 

mauitni. The Deity, Audria- OtJMf, e. t. nuunpijoretra, 

i riftTiRTri -gy, TQ&mpal^elo 
Dsject'ed, adj. mijaretra, Tsiyj 
DeUy', r. (. sy i. niaiig*tag«- 

tai' ttndro, tey loanao ante- 

Mtrmy fa mikaui bttniio amy 

ny ho a^y 
OsUy', n. hatak' andro 
Seleet'able, adj. mahafloaritra, 

maharavo 
Del'egate, v. t. mamr&ka olona 

luBolo-vBva ny maw ; maoO' 

me fahefana olona 
Del'e^te, k. olona tendreny ny 

maro hinolo-Tava azy 
Delete'riona, a^j. toabaJaty, 

Delib'erate, v. i. miheritra 

tsara, misaina 
Deliberately, adj. mihavitra 

teara ; miadana toy ny niilie- 

Dellcacy, n. (izahao dflicaie) 
Delicate, adj. taara famalemy, 
mahafinantra ; mitandrma 
tE<arB facdtao mampolalielo 
ny Baaaoy ; mora aimba ; 
farary; fy 
Deli'DiooB, adj. mahafinaritca ; 

Deli^At', R. halaliana, fahafi- 
naretans. To take delight 
in, mifaly aminy 
SeliirAt', II. t. sy i. mahafaly, 
maharavoravo ; mifaly. I 
wa« deligbted with hia pre- 
lent, faly loatra abo nobo ny 
zaTBtru nomeny ahy. He 
deligbta in reading, maha- 
faly azy ny mainaii-teny 
Deti^/ft'ful, adj. mahafinaritra 
Delin'eata, r. I. manao earin- 
txarin-JBvatra; milaza, msn- 
ambara 
Selin'quent, n. olona dieo 
Deliqnei'cent, edj. raalaky 
levoua raba lena toy ny aira Dellrloiu, 04/. mintdanda na 

mihedibedy {aoha ny oistina) 
DelirlDiu, n. delira, Siaiax^- 

dana noho ny aret^na 
Dsliv'er, v. I. manafaka, ma- 

monjy. To deliver up to>, 

or over to, manolotra, ma- 

Deliv'erasce, n. fahafahana, 

famonjena 
Deliv'ery, n. fanolorasa, fano- 

mezana 
Dell, «. lobasaha 
Delude', v. t. mamitoks, manatn- 

Del'npe, n. safo-drano 

Deln'tion, ti. fitaka 

Deln'nve, a^. mamitakat ma- 

nome vohony 
Demand', v. t. mangataka toy 

ny olona mitady ny azy, 

mitady fatratra, nkangataka 

na maDontany mafy 
Demand', n. hataka atao an- 

kery. In demand, tiany ny 

Demarka'tion, n, t^ptka fiso- 

rahsna, faritra 
Demean', v- t. recip. mitondra 

tena ; manala-bara-tena 
Demeau'oor', n. fitondran-tena 
Dem'i-, prijix ; ny an-taasany 
Demise', 11. fijiafatesana 
Democ'raey, n. fanapabanaTBlia 

ny vahoaka no manan-kery 

ka mifidy izay banapaka ny 

Dem'oorat, n. olona mihevitra 

fa ny demom-aeij no fanapa- 

hana tsara 
Demol'ieh, i'. (. mandrava, 

mandrodana [ratsy 

De'mon, ». demonia, fanaby 
Demo'niae, ti. olona man una 

fanaby ratsy 
Demon'etrate, v. (. tuamplBeho SoDor', n. fiahaoaliaiiaiia, fisa- 

lusalana 
Demnre', adj. maotina, mibO' 

Sen, n. lava-bsto, zohj 
Deni'aJ, n. fandavana 
Oen'iiea, n. olona arela ho 
tompon-tany kaoeta tay 

Braoin'liLate, v, i. manisy ana- 

Dtnomina'tioii, n. iMiftrftntt 
Smonnee', t. t. manombara no 

imasony ny olona maro ; 

milaza ny lahadiaoan' olona 

amy ny Qliafihafiana 
Banw, oifr*- mBtevioa 
Sent, fl. morika lempona noho 

ny fiTelezana 
SBn'tifcice, n. vovo-paitafody 

famotaia-nify \j^y 

Aen'tilt, n. mpamboatra ny 
Den'tition, «. Bpoaahany ny 

mfin-iaza-kely 
Dtnnn'eia'tion, n. teny mafy 

mauome tamy na maildra- 

kma (izahao deneimce) 
Seny', r . '. maodi, milaza fa Depairment, n. zararakaraha; 

Szaran-tamy ao Erance 
Soarf aie, «. fialaui 
B^end', v. i. (on or apon) ml- 

Dapend'ence, «. fiankiaaita 
l>9«nd'eiioy, «. tany lavitia 
amy ny f anjakaiia manapaka Sapiot', 0. t. maiiao sary amy 

ny loko ; nuuuunbnra tsara 

tsirairay ny zavatra momba 

azy 

Deplo'rable, adj. mampalnbeb 

Deplore', o. t. malahelo mafy. 

I doplOTe hie deatk, ma^- 

helo katra alio noho ny 

nakafateBany 

DeiMi'nBiit, n. vavolombelona 

manambara eo anatrefaany 

ny mpitsara 

Depop'olaU, v. t. mandritra ny 

vahoaka, mandringana ny 

olona amy ny tany [tena 

OspOTt', V. t. recip ; mitondra- 

Deport'mBnt, n. fiiwidrftn-teiia 

Depose', v. t. mauetraka, ma- 

netry, mandroaka andriaoa ; 

manambara toy ny vavolom- 

belona [mampitakiry 

Dep«s'it, V. t. maotetraka, 

Depoilt, n. zavatra apetnika, 

zaratra asaina tehirizlna ; 

DepDs'itary, n. mpitakiry 
Deposi'tion, n. ny amenahana 

(izahao depose) 
Depo/ltory, ». filoerana iteki- 

rizan'javatra [entaoa, &a. 
Depdt', II. fitoerana ametrahana 
Deprave', v. t. maharatey 

fanahy [panahy 

Dsprav'ity, n. faharaUiam- 
Oep'reoaCe, v. t. miralo, mifona 

aminy mba tay hahatante- 

Rika izay kaaainy iiatao 
Depre'oiate, «. t. manazimba, 

manebaka, manaratay 
Depreda'tion, ». kalatia ; tafika 
Dapreas', v. t. mampidiua kely, 

mane^ ; mampalaheki 
Deprea'iion, n. ny iva kely, 

ny lempona ; fahakiviana 
Depiiva', I', t. (of) miaakana 

tay hahazo, niaka izay azo, DSF j; : 

D«pth, «. balaliiia [vava 

Depnta'tioil, [»■ irakaatoonolo- 
Depnte', v. I. man^uiry olona 

Dep'nty, «■ mpisolo, solo 

Dervif/e', r. i. mampikorokoro. 

It deiangsd tuB plKiu, nlaa- 

kana izay nokaaaiuy hatao 

iyanj. He ia deranged, veri- 

Denui^e'ment, n. (ikorokoroana ; 

f aliavere zau-tsaina 
Deride', miliomeliy olona amj 

ny fanesoana 
Dsnlsc'tioo, n. fahafoizana 
Qari'tion, n. fihomeliezaria amy 

DT fanesoana 
Dsri'sive, adj. mihoraehy amy 

ny f anesoana [foto-teny 

Sariva'tion, n. ny ihaviana, ny 
Darive', c. t. (from) mahazo ; 

mska ny foto-teny 
Derog'ative,— tuy, ii4y- mana- 

tatay, nanebaka 
DerVia, n, lehilahy any Peraia 

sy India, &q, mampuiory te- 
loatta amy ny fivavahany 
— ' '. (on) mitory na Dei'cant, ' Deieend'attt, n. taranaka 
Deio«nt', R. Gdinaiia 
Setoribe', r. t. toamaiitra; 
milaza, milaza taara Mirairay 
ny toetrany na ny f ombany 
ItMOiip'tion, It. iilazana 
DsiCTip'tiTa, adj. milaza teara 
Deuny, V. t. mabita, mabata- 

Dei'eo De>ert', v. I. mand 

nual&aminy 
DM'wt, H. efitia DMMf, n. izay mendrika ho 

Sesnfer, ii. olona mandositni 
amy ny fif ebezana, indrindra 
ny miaraniibi 

Deierye', v, I. miendrika haboao 
(na ny aoa na ny ratny) 

Deterv'isgr, <«{/. miendnka ba- 

Desidera'tnia, «. zavatra maba- DMion'. r. (. ey i. mibevitra, 

mikaaa ; manao marika 
Delicate, v. i. mampabafam- 

tatra, maniay ftngi^awB 
DMdfniatioii, fl. ny abafaata- 

rana, °" ■"■«"» 
Deiian'adl;, adii, iniana 
Deuftii'ing, ai(;'. fetaifetsy 
Detire', h. fanitiana, filana 
Desire', v. t, maniiy, mila, ta- 

babazo 
Dealr'om, adj. manity, mila 
Deaitf, it. i. (from) mitaabatra, 

mijanona 
Dett, M. dabiUo fanoratana 
Det'olate, mfj. tsy miey olona, 

Dei'olate, e. i, mabalsa, mafaa- 
Deiola'tion, n. faa^vana, 

fitoeranarava 
DoBpair', n. famoizam-po 
Despair', t>. t. mamoi-fo 

Deipateb', v. I. matiimW ; 

mamono ; mamonjy raha- 

Deipera'do, ». olona saby 
manao na inona na inona fa tenalna; manari-tena, mito- 
DeapeMtion, fl. f*m(ilMBi-p» lo ny BitcB-pony la istsy, maneBO 
SMpite', B. lolom-po, fo-len- 
tika. In despite ot, na dia — 

Detpoil', 17. t. mangtiiAia, 

nmneigotra, manimba 
Detpond', v. i. mamoi-fi 
Dnpond'ency, n. famoi 
]>H^t, n. Ajidiian: 

hazo mans 

tsy f erana 
DM^tUm, n. fombauy na fa- 

n^iiny ny deipot ; fanapa- 

hany ny deipat 
' Sltaert', «. voaa-kazo &c. ba- 

zkina rehefa tapi-hoioaiia 
OMtiiis'tioil, ti. antony ; izay nenSriwy ho anjara ; ma- 

nokana 
Dettiiiy, n. aDJara, Tintana 
Itei'titnte, adj. (of) tsy mana- 

na; afoy 
Dettroy', t: t. maadraTa, man- 

dringana, insltafoaiia 
DMtriLD'tion, n. fandravana, 

fanimbana, faadrmganana 
Aertrae'tiTe, a^. malLarava, 

mahaeimba 
IM'nItery, adj. tia vao ; mivili- 

vily amy n/ laharaha na 

foti-teny, &v. 
Detach', II. I. mampiHariCca, 

maDomana ny aasany 
letMh'meiit, ». fampiaaraha- 

na ; miaramila &o. iray toko 11 ] MIV 

Detain', r. t. mitsDa, miaaka- 

na tiy haudeba, toy inaiti«U 

Deteot, V. t, mahita izay afe- 

luna na tay lazaina na mie- 

ry; mahazo 
Deten'tion, n. fitanana, fieaka- 

nana tsy handeha 
Deter', v. I. mampitahotra, mi- 

sakana 
I Sete'ciorate, i'. I. sy i. maha- fikasana tra ; mahatapaka heritra, mi- 
kasa mihitsy. That deter- 
mined me to ga, izany no 
nampandeha ahy 
Detest', n. t. manlntbala 
Dateita'tion, h. fankahalana 
Dethrone', v. t. mandroaka 

mpanjaka 
Defonate, t-. i'. mipoaka 
Detract, v. t. gy i. (from) mo- 

uebaka, manaratsy 
Detrao'tion, n. fanebabana, fa- 

Dat'riment, «. fabaaimbana 
Detrimen'tal, aifj, mabasimba 
DenteroD'omy, n. Famerenan- 

teny, Deoteronomy 
Der'astate, !'. ;. mandraTa, ma- 

DeTel'op, V. t. sy t. mamela- 
tra. manaposaka ; mivelatra. 
His Dharaoter ii not yet 
developed, tej mbola miaeho izay tj 


De'tail, ti. zavatra ananMray. 
To go into details, mihevitra 
uy zavatra tairairay. To 
deieiibe in datail, milaza ny 
zaratra t«rairay De'viata, c. i. mtvily, mania: 

miala aray ny mety 
Device', n. hcvitra, aaina ; aary 

foronioa 
DeVil, Ii. dcvoly 
Ds'vioiLS, adj. mirilivily (ainy 

ny lalana) 
DoYite', p. (. mihevitra, misa- Daveld', aSj. (of) tsy miiy, tef 

Devolve', e. ^■. By /. (on or upon) 
mjflndra toy ny f ahef ana, to. 

Whsa tlie Idng diH the 
ciown will devDWe upon his 
aldeit too., Taha maty ny 
mpanjaka dia ho lasany ny 
zanany lahi-matoa ny fanja- 

Devote', r. t. manolotra amy 
ny voady. To be devoted to, 

tamana, zatra ; mazota in- 
drindra lianao izay tiauy ny 

Devotee^ h. oloaa efa nanolo- 
tena, indrindra amy ny fa- 
aompoana an' Andriamani- 
tra; olona mazoto loatra 
amy ny fivavabana 

DeTo'tiou, >i. ftnoloTana, faba- 
zotoana hanompo an' Au- 
driamanitra, flvavahana ; 
fitiaTana 

Dotout', v. t. mam1>o^boBika, 

Devout', arf/. mazoto amy nj 
fanompoana an' Andriama- 
nitra, mazoto mivavaka 
Dew, ". ando [tete 

Dew-drop, n. ando indrai-mi- 
Sexterity, i;. fahuzana amy 
ny zavatra ataon - t^nana : 
hafainganan-tBaina 
Dex'teroni, adj. mohay zava- 
tra; faingan-tAaina 
Diabol'ioal, adj. momba nj 
devoly; ratey dia ratsy in- 
drlndra 
Di'adem, u. natro-piandrianiina 
Diag'onal, ti, tsipika mahitay Bi'agrom, «, aary etao ohatra 

Di'al, i;. daialiiia, famantars- 

uondro amy ny masoandro Di'aleot, n. fiteny mitoritovy 
Di'alogne, n. reeaka, indrindra 

raha voasoratra 
Diam'eter, ». tsipika monasaka 

circle na ellipse, &c. 
Diamet'rieally, adv. indrindra 
Di'amond, n. diamondra, vato- 
mafy indrindra 

Diartlwe'a, «. manebilra 

, boky anoratana ny 

Dice, >i»jr. die ; «. anaram- 
pilalaovana 

Dic'tate, r. t. milaza teny boso- 
ratany ny sasany ; milaza 
ny toKony hatoo, momepetra 
Diota'tor, n. anarany ny mpa- _ 
napaka nanan-kery indtin. 
dra tao Roma 
Diotato'rial, odj. mandidy 
Dic'tion, «. flteny 
Die'tiouaiy, «. dildsionary 
Did, (do) 
Didao'tie, adj. entina hampia- 

natra na hananatra 
Die, f . I. miala aina, maty 
Die, n. fanontam-bola, kc. 
Di'at, n. hamna 

Di'et, n. fivoriany ny Andiiana 

rehetra ao Germany hiheri- 

tra rakarabam-paDJakana 

Difter, r. i. (from) t«y mitory ; 

tsy mif auaraka, mif anditrn 
Differenoe, u. ny biy itoviany 
Different, |^. samihafa, tny 

mitovy ■ 
I Dif flcnlt, "dj. snrotra atao ; 
I mahadikidiky 
I Difficnlty, n. fnhaHarotnna, 
I fabanahirauaoa 
I Diffidence, ». tsi-fahatokiana, 
' tai-fahatokian-t«nB, fahame- 
nJtrana 
Diffident, adj. tsy motoky 
Diffajs', V. t. mampipasaka, 
I mampiely sir [ : 

Oiflua', iu(f. miely ; be teQ7 
Dig, f . t. F. Aug ; p. p. diig or 
di^ed; mihiid7,inia8atanj. 
To dig nil, maneisotra zavatrs 
unf aj angady. To dig for, 
mihady mba baka savatra 
Di^t', T. t. mahalevouB barii- 
na ao as-kibo ; mandinika 

Si^fible, adj. mora levoua 

(amj ay haniiia) 
Di^ei'tiDn, n. fahaleTonaiiy nj 

Dyil, M. voantondro iray ; nj 

n mriVt* atao amy ny isa 
T^tiitj, V. I. manandratra, Sigf'Bitar]', n, iAauy uy aloaa 

Idiibe indrindra amy uy 

fiongauana toy ny biahop na 

ny cardinal, ten. 

SigWty, >i. toetry ny oloua 

iiay mamporiaika uy Basany 

han&ja azy ; vomnahitra 

Oigre**', r. i. mivilirily amy 

ny foto-teny [tefiloha 

Siks, n. hadyfaneBoran-drano; 

Dilapidated, adj. ravaraTa, 

siiiLbamiiiba 
lUata', I'- '- sy '• mihalebibe, 

tnitatra; manitatra 
Bil'Atary, ad)', malaindaina, 

miadam-panao 
Dilirn'ma, n. toetry ny rahara- I 
ba izay mabwanganehana. 
Hs ii in a dilemma, tay hi- 
taiiy izay hataony fa aamy | 
m&mpabory avokoa 

Dil'igant, aiy. manoto | 

DUnt«', I', t. matiatsatM) 

DfiB, a^'. loatroka, matnimR,- 

troka, tay hita loatra, tsy 

mazava loatra 
SiMsn'aioii, ". halchibeny. Its 

iimenuotu, ny lavany sy ny 

nkmy uy uf babavony Qimin'iib, v. i.\ _ 
mibakelj, mibena 

Diminn'tioii, ii. fanakelezans, 
fihakelezaua 

Dimin'ntiTe, adj. madinika, 
kely. Vary diminntiTe, kely 
bolitika 

Sim'pla, II. fandaingana 

Din, II. borakoraka 

Dine, v, i. mitiakafo antoandro. 
Wg dined on Toa«t btef to- 
day, heoa atono no nataonay 
sakafo aadro any 

Dingle, n. lohaaaha kely 

Oin'ijy, adj. malotolDto, mavo- 

Di'ning-TODm, ii. trano fisaka' 
Din'ner, u. eakafo antoaodro 

foaoa antoSiDdra 
Dint, II. raarikH lempooa uoho 

uy fivelezaua 
Si'ooeee, — com, u. ny taoyiaay 

anonany uy bitliop f abefana 
Dip, 1'. t. sy I. manitrika, 
. manobuka ; miiutnka, mitso- 

Diph'tbong, II. zana-tsoratra 
roa mikimibuna ka tononuia 
hg fpo iray 

Diploma, n. taratasy misy 
BOiiia mnnomo fajiefana na 

Dipiomaey, n. fahalziuia bnuao 
Foharabiua-paujakaaa amy 
Tiy iircnena huf a 

Dire, nilj. maliatabotra loatra, maiiH/j ladireay. He dilMied 
blB cDurie to the nertb, nia- 

Direot', iilj. »y ade. mahitay 
t«ra-tady, mariua ; tay misy 
olabuia. He went dinot to DiiBO'tion, II. fanoroana, didy ; 

ny aleha 
Direatly, adv. miaraktuniuizay, 

vctivety 
OiresfoT, «, nipitaudrina ralia- 

Toha, mpifehy 
Sir/7«, II. hira fleaonana 
Dirk, 11. rMff^J 
Dirt, II. fntaka; loto 
Diia'ble, ni^'. nuimpalittlemj', 

mahosa 
Diaabiue', v. t. mauit^y 117 diso- 

hevitta, mahafaka amy ny 

fitaka 
DiBadTan'ta>;e, ». fati-autoka^ 

ii:ay miH^ooa na maliasairo- 

tra ay asa atao 
Disaffect', f, t. tnampierina ; 

mampiJieDB fitiavami, maha- 

SiBa^ee', v. t. tey mifanaraka, 
tHy mirai-hevitra, inif anditnt 

DiiagteG'abI«, adj. tay mahafi- 
naritra, tsy taaia, tey tiana 

SJianniU', v. t. (amiulj 

Dtiappeaf, r. i. iniala tsy 

DiaappDint', r. t. mahadiso ny 
anteoaina, mampananteua 

Bitappointad, a^j. diao fanan- 

tenanai fols-tana-manoiidro 

Diiap'probf'tian, 11. tsiny, tsi- Oisarm', v. f, maDgoroua ny 
iiadiony ny fahBTalo, mauei- 
eotra badmna; mampionona 
fahatezerana, &c. 

DiiSTTUige', ('. t. mampikoro- 
hato, mamotipotika, mait- 
drava laliatra 

Diiaitei, n. loza, fahoriana 

Di«a*tM)ni, a^. mampidi-doza, 

DiMvoV, V. I. uandi I ] SIB 

Diiband', v. t. mandrava miora- 
loila mba tay lio mlaranula 

Diibellcre', v. t. tsy metjr mino 
DiBbVT'deii, V. t. numala en- 
tana ; mahafaka ny fieri- 
treretana ; milaxa njr f aho- 
. liana amy ny sakat2» moha- 

toky 
Dltbnne', o. t mandoa vola, 
DiibiLne'ment, n. fandoavam- 

bola ; ny vola aloa 
Discard', <-. t. roaneiaotra, 

Dicoera', v. t. mahita, niaba- 

fantatra 
Sijcern'mentt «. fahaizana 

iiamantatra ; fahafantaxana. 

He hai great diiDernmant 

of oharacter, mahalala toetr' olona loat ■ liy DiBchar^e', < 

Hotra. To diioharga a gna, 
mamlefa baay. To diaolu^B 
a debt, mandoa troaa 

Diad'ple, II. mplanatra, otona 
maneiky ny fampianarany 
ny anankiray ka manaraka 
izany [mifeby DLt'cipUne, 1 

narana ; £f ebezaua 
DlBClaim', t'. t. mandi 
DiMloie', V. I. macokatia. izay afenina [nafenioa 

Dlaclo'tnre, ti. fanambarana ny 
Diacoroar, c. t. manimba ny 
volony, maha-tsi-madio 

I Diieom'Ut, v. 1. mandieiy, 

I mahakiTy 
SUcom'fort, n. tsi-fahafalUa- 

I liana, fahaaoaotaoa 

' Diieommode', v. t. mahaBoaotra, 

; manahirana 

I DitconipoM', V. t. nuimpikoTO- 

1 koto, mampikoioiitana DIS [ I 

IHNonaraf , r. t. mampikoron- 

tua 117 saiua, imBiikaiia iza; 

Dokas&ma hatao 

DiiooiuiMt', I'. (. mampiHaTaha 

Diaoon'tolatB, adj. ory, tfly azo 

DiMontent', 11. fieremana 
K^ggntin'ne, i: t. mitBahatra 

tay hanao 1111:80117, mij'"""'^ 
Dii'wTd, u. tai'fif aDBrahaiia,tsi- 

Efenkatiavana, £f andirana 
Kuwrd'ant, edj, tsy mifanBTaka 
IWconiit, n. vola afoinj ny 

mpivarotra ratia aloa t(Jo- 

botaitra ny Tidin-javany 
Suconntenance, i-. I. mampa- 

hunenatra ; mimtkana, mau- 

Siwaar'a^e, r. ;. mampaiiakiyy, 
tsy mampabatoky 

DiiBoiuBS, »■ fiTesahaiia, fito- 
rian-tany, teny alahatra - 

DUeoor'teous, aiij. toy manaja 

DiscoT'er, r. I. mampiieho, 
mampahafantatra ; mahita, 
mahita Toalohany 

DUwv'eTy, n. fahitana 

Hwred'i table, adj. mabamena- 
tta, mahafa-biu^aka 

MieiMt', at/j, heodry, mitan- 
diina teara, maotiiia 

UHrep'anoB, — ey, n. ny tey 
itoviany 

AiKre'tion, n. fahendrena, 
fitacdremana tsara. U>e 
JOBJ own diseretion, ataovy 
araka izay fantatiao ho luety 

OiMtiffllnste, i: I. mahalala ny 
toy itoviany uy zavatra 
mitoiitOTy ; taampiaeho uy 
lay itoviany 

BiMai'tiTB, — tlftj, adj. inialHlil 

■my ny zavatca reaahina 

'HinM'ijMi, H. iireealiana, fam' 
midiaii-kevitM DUdaiiu 1^' t. nianeso, trtat^d^ 
amy ny fanesoana, mandit 
Hatria mahamenatra 

Suease', u. areCins 

Diiembatk', r. t. uy i. mam- 
pakutra iiy eutaua ao an- 
toaiuho : miala ao aa-tsam- 
bo hankany an-tanety 

DitembosnB', c. t. mamoaka. 
toy ny noUaiia loanioaka ny 
lava ao amy ny vavany, na 
ny ony mampaudelia ny 
rano ho any an-dranoraaaiiui 

BuBi^a^e', r. t. mampUuraka, 
manafaka. I am diiengagad, 
lalala-diaharaha aho, staka [. mamaha ny DiBentan'gle, i 

mifatopatotra, manuaKa, 

Ditflg'nre, v. 1. manimba, ma- 
haratsy tarehy, maharatsy 

DiBfran'ohlts, v. t. maneixotTB 

falififaiia, mauetry 
DuKOT^e', ('. t. mandoa ; mano- 

DisgraM', if.fahafabam-baraka, 
henatra, tainy [manetty 

Diagraee', f. t. mahafa-baraka, 

SiBgraoe'Ail, otlj. raAhaCa-ba- 
raka, mahaicenatra 

Sugoue', t'. t. manova fitafiana 
DH tarehy &c. mba tay baha- 
fantarany ny olona azy 

DiBgnat', u. fahamamoaua, tsi- 
fitiavana 

SittniBt', V. t. mampahaloiloy, 
mahatofoka, maharikoriko 

Dish, u. lovia lakana ; bauiua 
an-doria. To dUh Up, mam- 
boatra hanina hatao eo am. 
bony latabati'a 

Dia'habiUe', 11. tiakaujoana tsy 

DialiaiuVen, c. t. mabaketraka, 
mahakiTy, mahi»a DIS [ ) 

DlaheT'elled, irrfy'. luirataroka 
Dii'/iou'oit, <iiij. tay marina, tsy 

mahatoky 
Dii'Aon'eEty, ii. Ui-fahainari. 

xie.as, fanambakaiia 
SisVion'oDr,!'. f. mauola-baraka, 

maliamenatra 
Bii'mclinft'tioii, n. faiialainana, 

Diilnfect', v. t. nuHakaiui 117 

aretina mba tsj hifindra 
DisinhBT'it, r. t. maDary 

zanaka mba Isy handova ny 

fiinan&iiy 
Bisiiitei', r, I. moiDongatra uy 

maty ao amy ny fasana 
Digin'teiested, aifj. tny initsdy 

izay bubasoa ny teuany 
Diijoin', r. t. roampiaaraka 
Diajnnct'iTe, odj. mampisaraka 
Otak, II. zavatra fi^aka bori- 

bory ; ny tarehiny oy 

maHoandro By ny volana, &c. 
Sitlike', N. tei-fitiavana 
Lii'loeate, r. t. mampipitsoka 
Dislocated, aiij. mioritra, mipi- 

Dislodge', r. t. iDamindra, 

inampiala, mandroaka 
Dialoy'al, oilj. malain-kanompo 

ny Andriana ; miova titia 
Dii'mal, p(/j. maizimaizina, 

tsy mampabafaly, mampa- 

liihelo. it is a dismal day, 

ratsy loatia ny andro 
Diunan'tle, r. 1. mauala ny 

litaftana ; nianala ny fanaka 

rehetra amy uy trano 
Bismay', r. t. mampa^atahotra 

indriudra, mampamoi-fo : 

Diimemler, '-. (. mampiaaraka | 

Dismiaa', r. t. mampiala, , 6 ] DIE 

Diioba'ditut, ailj. tay taety 

maiieiky, tay mety m&narakH. 
Disobey', v. t. maniHka lal&tia, 

tey manaraka 
DiBOblige'p r. t. tsy mety 

manao izay tiany ny saAany 

maliasasotra 
Di^r'defr n. fikorokorouu^ 

likorostanaua 
Diior'suuze, e. t. m. 

korontana 
Disovn', i\ t. milazA fa tey azy, 

mandA 
Disparage, i'. t. inattebaka, 

maaazimba 
Dispar'a^ement, u.fampitakAn- 

javatca tsy mitovy haae- 

bahana ny anankiray 
Diipar'ity, ». ny tsy itoviaay 
Disper, V. t. maiapiBaya, "^ft^ifH- 

Dupeni'ary, n. trano fangslam' 
panafody 

Dupenia'tioii, n, fonomezaaa 
nyanjarany ; famelanBi olona 
honao izay rarana. Ths 
dispeniationa of Fiovida&ne, 
ny fitondran' Andriamanitra 
ny olombelona 

DUpenie', c. t. (to) manome; 
manoma ny aujaiany. To 
dispenjie with, ipamela tsy 

DUpeo'pte, v. t. nmhafoaua 

noay ua tanfma, &c. 
Dliporse', c. t. manely, mampi- 

Dispir'it, i: I. mahaketraka, 

njahakivy, maliosa 
Displace', v. 1. mamindTa 

tuurana, majjeisotra, mana- 

korokoro 
Displacs'meut, u. famisdrana 

toerana 
Display', t'. t. mamelstia, 

mampiseho, mampiaebo mba SIS luhanMn-ders, fampiae- 

SitplSBM', 0. t. mahadiUdikj, 

mampahasoBotrs 
DitplMi'nre, ii. tay faskasl- 

tnhsDS, faKaaosoraua 
DiiportS r. t. CgporlJ 
DiqHU'l^, fi. fandaharana, 
fahcfana. He U at yonr 
tiiposal, maliazo manoa 
liay aBBinao atao izy 
]H«piue', r. i. mandahatra, 
nuunporiBUia. Todiipoieof, 
manao tsy ho fanajiaiiy 
intaoiiy, toy ny mivarotra 
azy na ny manome azy ua ny 
mandero azy, &c. He is ill 
diipOMd towards ns, ila- 
Malona antsika izy 
Dupo>i'tiaii,ii,filaharana, anoo- 
Tana ; toetry ny f o, f Anahy 
])i«pO)9BtB',r.f. (of) maneinotia 

olona amy ny fananany 

IH»propor'tioiiata, m/J. (to) taj 

mifanaraka [b<y marina 

SUjTOTa', V. t, mampiseho fa 

Diipntant, ii. mpifandltra 

Siipnta'tioa, n. fifandiraiia, 

{ampladian-teny [t«ny 

Biipnte', i^. i. mif anditra, miadi'- 

Diiqiul'ijy, i". t. tnahamety. 

Hi* yenth alone diaqnaliflcB 

him from beiDg putor, 

tanora loatra iz; ka tzany 

Many no tnj luahamety ozy 

ho mpitundrina 

Siiqni'et, r. /. mampahaiosotra, 

mampiahiohy 
Diiiniai'tion, i'. fandinihana 
team; t?ny milaza 
zavatra uodiniUna 
Ditregsrd', r. i, tgj luitandrina, 

tfly mihcTitra 
Dtnel'iili, «. tsi-litiavana, 
(amy ny hauina na raha- 
raha, &c.) Diirep'ntablg, adj. mahafa- 

baraka, mahamenatra 
Diirepnts', ii. tai-fitiavana. 

Divination la fallen into 

diirepnts amon^ the Hova*. 

tfly tinny ny Hova intBony 

ny gikidy 
Qiirespeot', n. tnt-fanajana 
Diuat'iltac'tion, ». li(!Temana 

aingitminj^tra, tRi-fltiavana 
DiBBat'isfy, t. t. mampierina ; 

tay mankositraka 
Dissect', r. t. mandidididy mba 

hizohana uy toetrany 
DiBsem'bU, i'. i. sy t. mampi- 

Beho zavntra liata fa tuy 

izay ao am-po indrindm ; 

mihataaravelutsihy, laami- 

taka . 
Diisem'inate, v. t. mamafy, 

mampiely ny tonin' Andria- 

nianitra, mampiblj bevitra 

Dissen'sion, n. Wraban-taaina, 

tsi-fif anarah an-kevitra 
Diiseat', r. i. (from) minara- 

taaina, tey mirai-hevitra 
Dissenter, ». olona tuy mirai- 

hevitia amy ny sasany ; 

olona tay mikambaaa amy 


lished Ckur Diasan'tieat, adj. 

bevitra aminy 
DiBserta'tion, n. tcny alabatra 

roahalaza tsara ny zavatra 

lazaina 
Dissev'er, r. t. marapiMiraktt 
DUsim'ilar, ailj. tiy mitovy, 

samihafa 
Diaaim'alate, r. i. fdh^emhlt:) 
Dis'aipate, r. t. mainpalianaTa i androuy ay ny volauy amy 
ny fanaovan-tb'atfly 
Dis'iolnte, ailj. ratsy fitodran- 
tena, jejojejo DI8 [ i 

DiHOln'tion, n. fandevouana, 

fimdraiana ; fahafatesaiia 

Diiiolve', V. t. mandevaua 

zavatra ao anati-rano as. 

liquid hafa ; mandraTa, 

mampirava 

Dis'sonant, adj. tsirmifanaraba 

Dissnade', v. t. {from) mitaona 

olona tsy linDao izay nohe- 

vcrinylmtao [teo^ raa 

DiiBjl'lable, h. teny nusy vaki- 

Dia'taff, n. hazo aiaetrahana 

ny landihazo oa volon' 

ondry, iic. izay amoleBana 

Dia'tance, ". ny elanelany, 
tahalavirany, fahelaiiy 

DU'tant, ndj. layitra, el a. 
His behavioaT towards me 
ia very distant, tsy mifan- 
lialiay amiko loatra izy 

DUtaste', ». tni-litiavana 

Dtltem'psr, ii. ai'otina 

Distand'i t-. (. ay t. mampi- 
bontxina, maudroritf a ; mi- 
Distil', r. i. By I. mitete mi- 
adann toy ny ando : mauaa 
mtily, mampangotraka zava- 
tra mba haliazoaiia ny rano 
avy amy ny etouy 

Distiller;, ti. fanaovana aitilj 

DiiUnct', oi/J. miavoka tsara, 
mora Lito, tsy mitovy 

SlBtinii'tion, »■ ny tny itoviauy, 
fitokotokoana ; vouinahitra 

Diatin'gniElL, t. t. sy t. mllaza 
uy tayitoviany, manokotoko, 
uiahut'antatra ; manandratra 

Distort', «. I. niampiova tareliy. mampiov .bika Distract', r. I. mitarika ny 
naiua tsy hihevitra ny ralia- 
raha atao ; mahaaonotra, 

Distrain', >-. >. maka fananan' 
olona aii-kery araka ny 8 ] BIT 

laUna noho ny td-f etasou; 

banome 
Distraint', «. ny fannlana ay 

fananan' olona an-kery 
Distress', n. fahoriana. mofy, 

fangirifiriana 
Distress', r. I. mampahory, 

mampalahelo 
Distrea'sing, adj. mampalahelo 
Distrili'nte, '-. t. mizara, maao- 
. me ny anjarany 
District, u. Hzaran-tany 
Sistmit', II. tai-fatokiaiui 
Diatrnit', r. t. tey matoky, tey 

Diatnrb'p r. t. mampikorontami, 
misakana, mampitabataba ; 
mumpilictBiketsika ny saina 

Disturb 'anoe, n. titabatabaiis, 

DUn'nion, ii. fiHarabana, tni- 

flfanorahana 
Dia'anite, v. I. ny i. mampiaa- 

raka; miaara^ 
DisQie', r. t. mijanona tsy ha- 

nao loatra 
DiiiLie', ti. fijanonana tsy ho 

Diteb, ». bady, hady atao fane- 

Boran-drano 
Ditto, raha hafohizina. Do. ; n. 

Ury izay Toalaza hiany 
Dinr'nal, adj. atao amy ny au- 

toandro, iaan' andro 
Divan', ». ny court ny Andiiana 

any Turkey 
Divar'ieate, c. i. misampaiia 

Dive, r. i. nianao an-tnitrika ; 

mandinika tsara 
Diver.ffS', v. <■ misampana, mi- 

sandrabaka (mifanohitra amy 

ny teny aiiiriiye) 
Divers, adj. maromaro [loha 
Di'verse, ai!j. aamihafa, maro- 
Diver'si^, v. t. maoovn, mauao DIT 

Sim'tini, 11. fiTilianft; izay 

mimpirily ny saina amy ny 

raharaha atao ; fiTalao 
JHrn'tity, n. tBi-fitoyiana 
BiTBTf , r. (. marapi-rily; man- 

." omchy 
DtT(jt', I-. I, manala lamba na 

fiadiaoa, &c. 
Diride', V- t. mi^ara, m&mpisa- 

Sirldend, n. ny zaraina 

IliTiiia'tioii, n. BiMily 

JivinB', /idj. raomba an' Andria- 
manitTa, aa' Andriamanitra 

tirine', n . olona mahay theology, 

■' mpitdri-teuy 

Mtine', f, t. ay t. maimnany, 
misikidy, manao Mtoatoa 

Di'Ting-bell, ii. trsno bely 
mitovy endrika amy ny 
lakUosy izay andataahaua 
olona ao anati'iaito hitady 
ZBTatra very 

W»in'ity, «. fomban' Andria- 
manitra ; Andriaiuamtra ; 
fahalalana ny famban' 
AndriamdjiitnL 

Kfu'ible, adj. azo zaraina 

Divltloa, n. fizarana, anjara; 
fiAara,tiaQa 

Diri'tor, h. mpizara 

Divorce', r. (. misao-bady 

DiTarGe'ment, ii. fisaotam-bady 

DiTalje', i: I. luanambara 
zaratra afeniuti ua Cfiy 
faatatra 

DU'iy, ailj. fanitia 

Do, c. I. F. did; p. p. done;, 
manao, mahcfa, mahavita. ! 
Id do away with, laanary, ; 
To -io np, Diif i^y zavatra. | 
I cannot do withoaC it, caha 
t«y manaua izany aho dia tsy , 
bo vita ny raharahaka. That I 
will do, aoka iz^. I have ' 
notbing to do wiUi it, t^y j 
raharahako akory izany j Dovlle, a^'. mora anatina 
Doofc, «. fitoeran-taambo 

Dock, V. t. manapaks mba ho 
fobifohy kokoa, manafohy 

Doc'tor, M. olona muiay 
mampianatra : mpanso fana- 

fody, dokotora 
Doctii'nal, adj. mampianatn 

hevi-teny fhevi-teny 

DoB'trine, n. f ampianarana ; 
Doo'nmant, n. tarataay, indiin- 

dra ny entina hanamuins 

izay voalaza 
Sod^G, V. t. miaoroka 
Dod^e, n. fieorohana: zavatra 

atao amy ny fahttfetsifetsena 
Soo, II. ileer vayj; rabitro vavy 
Doff, e. I, miala, eatroka. &c. 
Dog, «. amboa, alika 
Dojre, II. ny lehilahy nanaiB- 

pahefana indrindra tao Ve- 
nice sy Genoa 
Dw'ged, adj. maditra sady mi- 

dougidongy 
Dog'g^, «. tOQOn-ldra tsy na- 

Dog^ma, it. filazan-kevitra izay 

tokoay hokena 
Dogmat'ieal, aiij. mitompo-teny 
Dog'matizo, v. i. mitompo-teny 
Sole, i'. /■ mniiome taikelikely 
Dole'fnl, ai/J. nuunpUeho ny 

alahelo 
Doll, II. uaii-olona lalaoviny ny 

ankizi-vavy madinika 
Dol'lar, II. furantso, ariary 
So'loious, adj. be aliihclo, mam- 

pisehn ny alahelo 
Dol'phin, II. hazaiidrano txara- 

tarehy loatra miruy fomba 

amy ny trozozia 
Dolt, ». olona donto-saina, olo- 
na domoliua 
Domain', n. t'anjatcana. mona- 

kely, tany tapaliiua , Soma, ». tafon-trftno borlboty 
tuutry 117 ila]i7 ny IiionuiJ7 

Oomw'tio, adj. momba 117 traao 
87 117 ankohonans (mifitno- 
hitra amy ny teay pjibiie) ; 
momba 117 fanjakajia (mifa- 
noMtra ani7 ny tenj foreign) . 
SomsitLe animali, biby ma- 

Sonn'tioate, r. t. sy i. mam- 
pitoetxa ao amy 117 aukoho- 

Domloile, n. trano itoeran' 

Dom'inant, ai^. maheiy iudrin- 
dra, mahafehy [feb.7 

Som'inats, v. t. tnitondra, 

Donunser', 0. i. manBo ny tt 
ny ho mpifehy, roifeny 
□7 manam-pahef ana 

Oomin'ican, «. ny ananMray 
amy 117 moni iray flfehezana 
aiua ny forobs nampisjia- 
rmy St. Domimo tokony ho 
tamy 07 taona 1200 a.d. 

Domin'ion, n. fanjakana, fahe- 
fana hanapaka ; tan7 anja- 

Dom'inoes, n. filalaovana, d6my 
Sona'tion, «. fanomezana 
Bon'kej, n. borika, ampondra 
Oo'nor, n. mpanome [dratey 
Doom, ». fanameloliaaa, vintan- 
Dooms-day, «. aadxo hitsaran' 
Andriamajiitra izao toutolo Door, li.Taravaram-be, fidirana. 
la doora, ao an-txano. Out 
of doora, ao ala-tiano. Next 
door to, mifanolo-bodi- 
drina. The fault lies at ])U 
door, izy liiauy no ni 
teiuy ainin' izauy [> 
Doorlceeper, «. mptandri-vaFa- 
Qor'mant, edj. mawry; ao hia- 
ny fa tsy miaeho (amy ny 
hery iia tahaizana, &c.) DOW 

Dor'mitOiT, n. trano-fasdriana 
Dor'moiiH, n. bibykely toy ny 

totoz7 izay matory an ajitra- 

Dony mandritry ny ririninet 
Dobs, r. fanafody indray mi- 
Dot, H. glriglrika, tendriny 
Do'tard, «. olona anti-panohy 

efa mlTerin-tsaina 
Dote, v. 1. efa miverin-tsaina. 

To dote npon, tia loatrs, 

mampihanta 
Donble, adj. indroa, avy aaaalcB, Donb'le-deal'ei, n. olona maihay 

roa. mpamitaka 
Doable-mind'ed, adj. miroa-sai- 

na, misalasala 
Donbls-tongusd, adj. manao 

tautaiian ■ droa-lela, miroa - 

ttmy, mamitaka 
Doubt, V. i. By t. misalaBala, 

miahiahy ; tsy matoky 
Doubt, fl. fisalasalana, abiaby, 

tsi-f ahalalana loatra 
Doabt'ful, adj. miaalasala, tey 

azo itokiana, tsy azoazo loatra 
Doubt'leis, adv. t«koa, tsy azo 

isalasalana 
Dooffii, H, koba amboarina atao 

DonB8,r. (. manipy rano botsa- 

ka amy ny lobany ny easany, 

manabiobi>ka 

Dove, «. yoromailala, domohina 

DoTe-eot, «. tranoio-boromai- lala 


Dovetail, c. 

Dow'aper, 11. vehivayy mpiti 
dta tona uovadiny ny lelu- 
lahy manani-banlnabitra 

DoWy, aifj. mivorediutra amy 
I ny hakaujoana D&A . mAnudinii Down, n. Tola tnalemv, zavatra 
ToloToloiiui manoaidina ay 
roa aaganj to^ ay landihazo 

Down, orfc. By prip. ambany ; 
midina. To go down a river, 
mivalaua ny oa^ 

Lown'cBat, adj. mijoretra, kivy. 
Witti downcast «ye», miou- 
diika aatria malahelo nit 
meoatra, &c. 

DownMl, n. fianjerona ; fau- 
drsTana ; zavatra mianjera 

Dovn'TijrAt, m^'. tsotra, marina ; 
tsy manBJa loatra ; tokoa, 
mmitsy. It ia a dovnriglit 
taUebood, laingSi mihitay 

DftWiu, K. tanetj avoavo ama- 

Dtvn'word,— d«, adv. midina 
Dowb'7, •»(/■ be Tolo malemy, 

malambolambo, voloToloina 
DOTrty, «. fdowerf 
DOM, c. 1. matoritory 
Doi'eii, adj. roa amby ny folo 
Ditb, adj. mavo 
Draft, H. taratasy f aoalam-bola 

(draughtj 
Ttng, V. t. By 1. mitarika zaya- 

tra maveaatra, mitarika ; 

mirefaJ^fa. He ia ill and 

tlie dayi drag on lieaTily 

with lum, maraiy izy ka toa 

lara loatra aminy dj andro 
Drag'Kle, c^ t. ey i. mitarika 

lunba, &o'. amy ny f otaka mi 

Df raDO ; mirefarafa 
Dngr'OB, «. biby angasongano 

toy ny msmba fa maoaiL' 

Dng'tm-fly, n. anj^dina 
Dngooii', n. miaramila maliay 
Buad J, oa muideba au-ton- 
gotm DB miUingin-tikiavaly miadanadami : manoiBOtr» 
ny rano amy ny tany ; mana- 

Drain, n. liadyfanesoran-drano 

Sraiu'age, n. fanesoraQ-drana 

Drake, ii. vorombazalia lahy 

Dram, ». ny falienina amby aj 
folony ny ounce 

Dra'ma, n. teny Toalahatn 
taara milaza ny nataony ny 
Basany, indraindray miay 
fototra kely, indraindray no- 
foronina mihitsy, ka matetika 
atao filalaovaoa ao amy ny 
theatre 

Dramat'ia, — oal, adj. momba ny 
drama, azo atao drama 

Dram'atiit, «. olona mpuno- 
aa drama 

Drank, (drink) 

Dra'per, n. mpivaro-damba 

Dra'pery, n. lamba ns gt^ana 
amidiny ny draper 

Draught, r. fitariliana ; hazan- 
dr^jio azo indrai-mitaritca ; 
fUentehan-taambo ao amy 
ny rano ; rivotra midltra ao 
am-baravaraoa, ko. 

Oranglitaiiuin, n. olona mahay 
manao sary araka.ny marika 
noforoniuy ny aaaany 

Draw, P. (. sy i. P. drew; p.p. 
drawn ; mitarika, maka, 
mifbka ; maka aary, manao 
Miry ; manatsoaka. To draw 
back, mihemotra. To draw 
from, maka, manala. To 
draw in, mifoka. To draw 
near, manatona ; mampa- 
natona. To draw off; manei- 
Botra. To draw on or npon, 
mampiditra, mafaatonga. Te 
draw oat, maka, mamaCaoaka, 
manalava. To draw to, 
mampanatona ; manatona. 
To draw tof«tb«r. ,,inUa- natona; mampifanatona. To 
draw ap, mandaliatrn fane- 
kena, lal^na, fee. To draw 
water, manOTO rand. The 
cbiniBBy drawa well, nian- 
deha tsara aiaj ny lafaoro 
ny Botroka 

Driw^ack, ii, zavatra misa- 
kaua tsy ho tanteraka taara 
ny atao, zavatra tuy maha- 
taateraka azy ho tsara 
indrmdra 

Draw'bTidgs, ». tetezana ma- 

Draw'er, «. vata-sarihana 
Drawing, a. sary atao amj ny 

panaily haBO na craijoa, 4o. 
Draw'iiiK-inajiter, n. mpampi- 

anatra drau-ing 
Draw'in^Toom, ». efi-trano ina.- 

ra fampiacdranoana valiiny 
Drawl, I'. 1. miadam-piteny 

loatra 
Dray, ii. kalosy iitondran- 

Drsad, >i. tahotra, hovitra 
Dread, p. t. matahotra ka 

mani^vitra 
DreadTol, adj. mampalia- 

taJiotra, mampangovitia 
Dream, k. noty 
Dieam, ;'. i. roanonofy; nianao 

hevi-dravila 
Drear, — ry, ai(/, tsymisy maha- 

fln^tra, tsy misy mahafaly 

DregK, II. faikany 

Dreneh, v. t. mampitsoitaoy. Drsis, II. fitafiana, lamba, 

DresB, ». (. By i. mampiakamo, 
mamboatra ; miakaujo. To 
dresi a wonod, maniay 
zavatra amy ny fery 

''""" mpanjaitra DRO 

Dreu'er, n. latabatra anain- 
boaran-kanlna ao an-dakozy 

Dreaa'y, adj. tia haingo, 
mihaingo 

Drew, CdraarJ 

DriblilB, e. !. sy i. nutete, 
rarak' ivy; mampitfite 

Drift, t: I. ny i. miteinkafomt, 
ontiiiy ny rano ; miTanj^ongu 
toy ny fasika eatiny ny 
rivotra 

Drift, «. zavatra mivangDiig'O 
entiny ny rivotra ; antoay 
ny hevitra 

Drill, i>. I. By I. mandoaka 
zavatra raaf y toy ny vato iia 
vy, &B, ; mampiauatra ho 
ti^ara fandeha &c. toy ny 
amy ny miaramila 

Drill, H. tandoaham-bato, &c. 

Driak, t-. (. f. drank; p.r. 
drank oi- drank ; uusotro. 
To drink off, ar np, misotro 
ka mahalany 

Drip, V. i. mitete 

Drive, b. (. By i. p. drove ; p.p. 
driven ; manosika, inampan- 
deha, mandroaka, nmnery ; 
mandelia toy ny sambo 
entiuy ny tafio-drivotra. 
He drove me to hia house, 
i^y nampandeha ny aoavaly 
nitarika ny kalesy hitondni 
ahy ho any au-tranony 

Driz'zle, v. i. merika 

Droll, mi), mabatsikaiky, hatai- 

DroU'ery, u. voBobosotra 
Srom'e^ry, u. rameva, anga- 

Drone, n. reni-tantely iahy 

izay txy miasa ; olona kamu 

Droop, V. 1. mihahosa, mihalazo 

Drop, V. t. sy i, mampiteto, sso [93] tAska, tapitra. To drop a 
hint, manao teny tsi-loa- 
body. Drop me a line when 
;{in get thero, mba lazaa 
kolv amibo amy ay titratasy 
rphcftt tonpi any hionao. 
To drop down dead, maty 
tjunpokii. Id drop in, 
miditra tay ampoizina 

Snp'sy, a. manirano 

Siou, II. xavatra miharoharo 
amy ny metal izay miala toy 
Dy tatm-bv raha empoina 

SroajrAt. II. ny t«j fahampiany 
ny ranonoraaa hainpaniry 
ny vary, i;c. 

DtoVb, {di-icej 

Drove, n. omby, na ondry, na 
kiBoa iray dia 

OroVer, n, mpandroaka omby 
baioidy 

Brown, i'. /. manafotra, maba- 

feo mba tey ho re noho ny 

hoTakoraka, Lc. 
Dtow'iy, ailj. ta-hatory, matori- 

tory, kamo 
Dtnb, E. t. inibapoka, manaTo- 

Dmd^e, >i. olona fatra-piasa 
Dnidjf'ery, h. aaa mafy izay tsy 

migy inahafinaritra 
Dins, "' zavatra ataofanafody 

na Hoka ; zavatra amidy tsy 

ilainy ny oiona loatra 
Orqg'get, ", lamba volon' 

ondry maWvina atao fitoe- 

rana [fody 

Dng'gist, II. mpivaro-pana- 
Dni'id, ti. mplBoruna tamy ny 

mponina voalohaay indriu- 

dra too England 
Dnm, adj. ajnpoD^a 
Dnnk, adj. mamon-toaka, 

leoa-tooka 
DrutAfd, n. olona mpima- 

moD-toaka, mpile DUL 

Dmnk'en. adj. (drank) 
Drnnk'enaeBi, n. fileon-toaka, 

hamamoana 
Dry, adj. maina, tsylena, man- 

getaheta. A dry book, boky 

tay miay mabafinaritra loatra 
Dry, 1'. t. ny i. inahamaina, 

manahy; mihamaina 
Dry'shod, adj. tuy manitaa- 

Dn'al, adj. roa 

Dn'bioni, adj. miaalasala, mia- 

hanahana, tsy asoazo loatra 
Dn'oal, adj. any ny dake 
Dnc'at, II. anaram-bola amy ny 

Grerraany, raha volafotay, 

mahery kely noho ny faran- 

tsa, fa raha volnmena koaa, 

indroa boatry Izany 
Dnch'eSB, «. Tadiny ny rfiii^ 
Daoh'y, n. tany tapahiny ay 

duke 
Dnck, n. vorombaeaha, gaoa- 

gana. Wild duck, angaka 
Dnck, I'. '■ ay i. maoitrika, ma- 

nasitrika; misitrika 
Dnck'ling, «. zana-boromba- Dad'yson, n. lolom-po 
Due, a^j. mety, tokony, tokony 
haloa ua homeoa. In dae 
amy ny f otoau' andro Dn'el, adin' otona r< 


I mpima ny poleta na sabatra, &u. 

Dug, fdifj 

Dug, II, Donom-biby 

Duke, ii. anaram • piandria- 
nana any England ua 0«F< 
many, &c. 

Daka'dom, «. (dueby) ■ 

Dull, adj. votaa-saina, mita- 
hontahona ; tay flnaritra loa- 
tra; matroka 

Sa'lr, adv. arakn isay mety DttM [ 

numb, a4)- moaua ; taf maha- 

tenj, aina 
Dump'y, adj. folty matarj 
Dnilp adj. maintiin^inty 
Dnn, t>. t. mitaky troaa fatratra 
Dnnoe, n. oloua votsa-Baiiut, 

olona domelina 
Bang, N. taim-biby 

indriudra raha laraka ao 

ambauy uy trano 
Dongliill, n, fikieran'jezikii, 

fanarifln-daTenoiia 
Dnpe, n. olona Yoaiitaka 
Dnpe, c, t. mamitaka, mauome 

Dn'plicate, n. fcaopy ; zavatra 
mitoTy aminy [tsaina 

Onpli'city, n. fltaka, fanaovan- 
Dntabil'ity, «. hateza 
Da'rable, adf. matesa, mahari- 

Sn'ranoe, n. ao an-trano-m^- 
ziua, na amiu' izay tsy balis- 
fabany Mala 
Snia'tion, n. andro abaxetany 
Dn'ring, prip. rtJia mbola 
Snist, F. of Oaie [inaizma 

DoBk, ti. takariva, efa malzi- 
Suk'y, adj. maizimaizma, tsy 

mazava ioatra 
Diuti II. voToka 
Doit, II. t. mamafa vovoka 
Diu'Cer, ». lamba famaobam- 

Ihu'ty, a^. be voToka, mamo- 

Dntoh, adj. any Holland 
Dn'teoOB, — tifnl, a4j- manoa, 

Dn'tj, ». ny mety hatao, fa- 
nompoana, fonajana ; hetra, 
fadin-tBBtanana 

Swait, n. olona zeny 

Brarl, a^. fohy Ioatra 

DwsU, V. I. p. dwelt; 
dmlt; monina, mitoetn Dwel'ling, n. trano itoerana 

Dwin'dle, f. i. miltakely, mi- 
poaka, miUeDa 

Dye, II. Boka 

Dye, ii. i. manoka 

D/ing, pres. part, of Hie sy Dya 

Dy'ing, mf/. of a ho taty, momba 
ny nahafateaana 

Dynamics, ». ny scifnee izay 
ahafantarantaika ny heriny 
ny zavatra raandeha 

Byn'aity, n. mpanjaka iray 
raaana [lan-dra 

Dys'sntery, it. manebitra mirs- 

~m1i, adj. pron, saroy, avy, 
misesy. Lst oi help eacb 
otjier, aoka bifaoampy isika 
I'fer, a^. mazoto, maniry 
Ioatra, maimay 

Za'gle, «. Torona leMba miray 
karazana amy ny voto-ma- 
hery [sBlobdni-bary 

ar, n, soflna. £ar of «om. 

Earl, n. anaram-piandrianana 

Earl'dom, n. ny fabefaoy ny 

£aily, a<(j. sy ads. alohany 

ny fotoana, faingaina loatrs. 

Early in life, i^a mbola 

tanora. Early in the day, 

mbola maraina 
Earn, v. t. mahazo noho ny 

asa uataony, tokouy bahazo 

noho izay nataony 
Ear'naet, lu^*. mazoto, manao 

izay haony, mitadj fatratra 
Xar'nest, n. aantatra 
Ear'neitly, adv. fatratra 
Eam'ingi, n. karama azo, tom- 

bom-bacotca 
Ear-ring, n. kaTina 
Earth, n. tany. The Earth, 

izaa tontolo izao, ny Tany 
Earth'eo, o^'. tany, natao tamy 

Earthly, «&'. ety am- tany, 

momba Dj^ tuif^ XiX [ { 

IirU'int, n. Tosnjo 
Xirtli'inakB, n. horolionni-taiiy 
EirthYi Btlj. miay tanj, mom- 

b» ny taiiy 
£iie, «. flteaharaiui taav ny 

Buana, &c. He U liv^g in 
•ue, miadajia izj ka tay 
manao rabarftlia batra. At 
ctu, tsy miahioliy iataony, ait,. 

Euter, fl. ny andro ahatsiaro- 
vuia ny oltdangaDfiny Xrais- 
ty tamy ny maty 
EiU'em, a4/- any ataiimnanft 
Zutward, iK<i>. miantsiii 
laty, ai^'. mora, mora 
afaka amy ny fanaintajnana 
na ahiahy, &c. ; mandry 
faizay; mora maneiky. In 
wty ciccumatanoei, miada- 
na amy ny fananana. £uy 
ehaii, seza mahalmaritra ny 
fipetrahana 
£it, r. J. By 1. miliinana, homa- 
na; mahalcrona toy ny ha- 
lafeamai. To Mt npi homa- 
na ka mah&lany 
Etfablet, n. bonina [nanana 
Eafing.lionte, ii. trano fihi- 
Snti, n. volom-bodin-trano 
EaTc/.dTop'pei, n, mpittukilo 
Ebb, t. i, mibeiDotra toy izay 
ataony ny ranomasina iu- 
dioa isan' andro 
Wony, H. haao mainly ; Yolom- 

bodimpona 
Ebri'My, H. (inshrieUj) 
IbsUi'tion, n. ny f andeviny ny 
MUD mougotraka ; luehoaay 
ny toetry uy f o taha te 
batra nai faly loatra, ii 
iMn'tric, adj. mlvllivily amy 
nj ettUn ; tay mitay tiy mltovy fomba amy nj 

Eealc'tlMtM, n. anarany uy 
boky ananbjray ao amy ny 
Soratra Uaaina, Ny Mpito- 

EesIe'flM'tle,— sal, aij. antyny 
fiangonaoa, momba ny nan- 
gonana 

E(A'o, u. ako 

EcA'd, v. t. By I, manako, 
mamaly teny izay mitovy 
indrindra amy ny nolazainy 
□y Baaany 

Eclipse, ». ny roanakona ny 
maRoondro ay ny volana, 
faharariany ny maaoandro 

Econom'io,— eal, adj. maihay ■ ."y tay mandanilany harena ft 
Eoon'omize, c, i. ey i. mitaua 

tsara ny fananaiiy 
Economy, n. faheizana hitana 

fsinanana ; f andaharana 
Eca'tasy, n. foharaToana 
Ecetat'ic, oAj. mabaravoravo 
Ed'dy, n. rano mody, rano 

mitambolimboUn^ 
Edje, n. lelan-javatra mara- 

oitra; morona, sUina. To 

Bet the teetb on odge, maha- 

dilo ny nify 
Ed^e'wive, adj. mihoriraiia 
Ed'ible, adj. tihinana 
E'dict, n. kabary, tenin' An- 

driana, didy 
Edlfioa'tion, n. fitomboan-taai- 

na, flanaraiia [raha Ichibe 
Ed'ifiee, «. trano, indritidra 
Ed'ify, !i. t. raahanoa amy ny 

fampianarana 
Edit, v. t. mamboatra ny 

liatao poiintra 
Edi'tion, II. boky indray TUiton- Bd'OMta, f . i. mitaua, milon- 

dra, mnmpianatia 
Edoea'tios, «. fianarans, fiton- 

Eduoe', I', f. mnmoaka, maia- 
pixelio, maka 

Effftoe', f. (. nianeisotra fioratra 

Effect', t'. t. mahiitoDga, maha- 
taoteraka, maliefa 

Effect, n. ny tonga, nj ayy 
Bininy, ny manaraka. Ha 
Rpoke with effeet, tay very 
foana ny teny nataony. To 
apeak for emut, maniialia- 
teny mba hila dera amy ny 
olona. It was without effect, 
or of no effect, tsy nahef a na 
inona na inona izany. To 
give effect to, mampahefa 

Efiect'ivo, oi!J. mahatonga, nia,- 
hataona 

EffeefiLal, ailj, mahatonfoBa, 
mahefa 

Effbm'lnate, ci^'. vaTivavy, 
malemilcmy 

Effervesce', t: i. mitsotaotsottio, 
mandroatra 

EffervM'ceBce, «. fitsotaottio- 

EffloB'oioiu, adj. (effedan!) 
ZS'cient, a^j. feftdhe) 
Effljy, !(. Gary, indrindrft raha 

Rarin' otona. To bnm in efil- 
' g7. mRndoroaariu' olonamba 

hampiaelio ny tai-fitjavany 

azy 
Effiorei'cence, w. fiposahany ny 

Effla'vinm, i'. fofona, indrin- 

dra ratia fofona ratsy 
Efflnr, j(, fitsihany ny cano 
Efloit, II. ny atao araka izay 

Efcontery, n. fahasahiRahiana 
foana, tsi-fahamcnarana 

Eff^I'jent, aiij, mamirapiratra, 
manjeiftjelfttra I ] ELD 

Efi^'doD, H. fanaidinana ; ny 

zaTatra aidiua 
Fgg, n. atody 
E'gotisni, fanaony ny olona 

raha mahcry milaza tena 

loati-a 
B'gotiat, I', olona mahery 

milaza tena loatra 
EgTO'jiona, adj. mahagag'n, 

E'groSB, V. fialaoa, fivoahana 

sminy 
Ei'dor-dnck, h. karazan' an- 

g-aka be Tolo-ntalemy tsara 
Eip7it, fli'f. Talo 
Ei.ffAteen', cdj. valo amby ny nyn 

Ei'iAor— or, fonj. na 
^ae'nlate, r. l. nianao teny 

fohynohonyfnhatairana, &!■. 
Ejae'nla'tion, n. teny toby 

natao taiopoka, indrindra 

rah a vavaka fohy 
E^ect, ''. t. mamonka, Dittudroa- 

ka, maneisofra 
Eko, r. I. (out) mampitombo 

mba haharitm olaela kokoa 
Elab'Drate, aiij. vita tsara xady 

be asa, kalina [audivi 

Elapse', !'. I. mihalanytoy ny 

Elai'tic, II. matraa-roritiitn 
Elasti'city, i:. firirotra 
Elate', ''■ ^ mampiebocbo, mam- 
pietiikotaka, roanipinihaieliB, 

Zl'bow, II. k'iho 
Elbow-oliair, «. (aiia-elwi ) 
Elbowroom, ". tituerana azo 

ihetniketBfliativ ny aandriny 
El'der, m!j. cuuip'. '/old, /oky 
El'der, ii. loliolona, lnhany ny 

fiangonana amy ny i;-i'h<i. 

teria, ' ..olu ELD B'derly, adj. aiiti-piuahy 
Eleot'f V. t. mitidy, mif autinu 
Elect', adj. voafidy 
Bec'tion, «. fifidianana 
Elector, n. mpitidy. iudrindra 
izs; inanana fahofana Mfidy 
Holom-bavam-bolioaka 
ElM'trio, Of//, any ny iJectrUll;/ 
£lectri'oit7, h. imvatrata^miay 
linja, sady tay hita, ^a-tsy 
indmiidray ralia miAndra 
tuerana, uefa ao anatiny ny 
iSTatra rrhetra, ary izany uo 
tototry ny helatra sy heriny 
BJ- cleeli-ir Mcffiaj/A 
Eleo'trify, r. I. mamindra r/cr- 
Iricitii ho arainy ; raahataitra 
El'egant, «/'j. taara-tarehy, ma- 

^'^.'/7i "' i^BJa mampalalielo, 

hira amy iiy tisaonana 
Slement, ii. foto-javatra 
Element'ary, ar/j. raomba ny 

foto-javatra 
Elephant, ». plefantra, biby 

Iphibe indrindra amy ny 

biby mBDan-tougotra efatra 

ka miey oiana lava 
Efsvate, i;. i. manandratra, 

manuug-ana [folo 

Elav'an, ai/j. iraik' aniby ny 
Bit '' ■ matoatoa madinika 
EU'cit, !'. t. mampiseho, maka 
El'iyibla, aiij. nzo ttdina 
Elt, a, biby toy ny slag 
£11, II. manindao 
£Uipie', ». marika toy ny 

firc/c fa HOTnary lavalava 
Hlip'siB, !i. teny avela 
EUip'tic, — cal, ai(/. voiiyory 

BOmary lavalava 
Bai, ». auaran-kuzu 
Hoea'tioii, ,>. f^aUana ka- 

DODon-tony taota laliaCra 
Bta'Kate, t: t. luauulava 
lUpa', p. i. milola, uuuiduiuti:a 

ntnuery El'oqnant, adj. mahay maudft- 

El«e, (ii'j. proii. Hy ads. sy coiy. 
koa, afa-tay. raha tay izany 

Elaawhere', ade. any ho any, 
amy ny fitoerana hafa 

Eln'cidats, v. t. mabazava, 
mahamora-faatatra 

Elude', r. t. misoroka ; manao 
izay tsy kahafantaiana ny 
nataony. na izay tay hihazo- 
nana azy 

Ely^'ian, adj. mahafinaritrs in- 
drindra 

Ely/inm, n. anarany ny fitoe- 
rana maJiafinaritra (araka 
ny iinoany ny Girika) izay 
itoerany ny olona maty nan- 
kaaitrahan' ireo audriama- 
nitra uivavahauj 

Ema'ciate, v. t. mampahia, 
raampipoaka fny 

Ema'uate, v. i. (from) avy ami- 

Eman'olpate, i: I. maodefa ho 
olom-potsy, mamotaotra 

Embalm', i'. (. mamboatra faty 

ao aminy mba tay ho In 
Embank'ment, ;i. fetiloha. tany 

asandratra toy ny feBloha 
Embar'go, n. fandzarana eam- 

bo tey hundeha, faiiampe- 

nam-barotra 
Embark', v. i. ay t. mauoDdrana 

aoan-taambo; miondraua 
Embar'rasB, t^. t, manabiraua, 

mahavery bevitra 
Emliasiy, it. raharahany ny 

ambaaaldora; irak' Andriana 

ho aiiy amy uy tirenona haft 
Embel'lish, v. i. maudravaka 
Embel'ligbmeat, >i. ravaka, 

haingo 
Em'berj, n. vain' afo, indrindra 

raha vao maty uy afo 
£mb«i'tle, i\ I. homan-karou' Embitter, i; t. mampangidy, 

niampflJiory 
Emblate', c. (. mBndra'vaka 

amy uj zayatra momirapira- 

Em'blom, I), famantaraua, Ha- 
riu-javatra mampaliaiHiifto 
zavatra hafa, toy ny aatrok' 
Andriana izay ahattda- 
roTBua ny Andnana, ary ny 
sarmy ny loiztuia iiay 
ahatsiarovaDa fahamarinana 

Entblemat'io, ailj. momba uy EK7 

Emar'iLon, n. fialana amy ny 

fipoHahana 
Em'ery, n. zavatra toy ny fa- 

sika atao famotsiaua vy oa 

fltaratra, &c. 
Emet'ic, II, fanafody fandoa- 

ElD'i|^nt, N. oloaa mifindra 
fonenana ho any amy ny 
tany hafa 

Emigrate, r. i. mifindra fono- 
ho any amy ny tany liira 


Emboss', r. I. manau xary na 

soratra ka atao miviihitra 
Embraee', r. (. miBokambiua, 

mitroiro, mahano, n;aueihy 

limy uy fifaliaita 
KmbrViiiM, h. luaka amy ny 

inuiida alao litufiFana amy uy 

I afondro 
Embroca'tiaa, n. fanafcMly aho- 

Embroid'er, v. t. manao ambo- 

radara 
Embroid'ery, n. amboradara, 

amboiidao 
Embroil', t: I. mampiady, 

mampikoroataua 
Embraa', c. i, mauoboka, man- 

Em'bryo, «, ny mbola tay ary 
[ady. la embryo, tsy ary 
I'ady, heTcrina hiany la tsy 

Emend', !^. t, {a,uciiilj 
Emenda'tion, si. fanitsiana ; 

huvana ho taara 
Em'erald, n. vuw-soa maitso 
Emerge', v. i. loiala amy ny 

rauo, mipoaaka 
£mer'i)eiic«, — cy( n. tiposaha- 

iia ; toetry uy raharulia na 

uy manjo izay tokouy h<j. 

voBJena — ' *-' Emis'iary, ';. iraka, itakampi- 

t^ikilo 
Emis'aion, h. famoahana 
Emit', )■- /. inamoaka (toy ny 

ufo mamoaka hafanana, ary 

ny muHOandro mamoaka fa- 

ha^a^-ana) 
Em'met, ii. vitsika 
Emorumeat, n. ma., karama, 

tomboin-barotra Emotion, II, nhetsiky ny saina 
Empale', v. t. mamefy mono. 

^diua; mamooo amy ny 

hazo maranitra ataatotsktoka 

amy ny teuany 
Empan'nel, v. t. manendry 

oloua lio Jury 
Em'peror, n. mpanjaka nyfiie- 

nena maramaro samihaia 
Em'phaiis, /i, f auononana msfy 

ny teiiy saaany 
Em'phaiiae, r. t. manonona 

mafy [mafy 

Emphafio, — oal. ed/. tononiua 
Empire , n. faujakaua miay 

tircnena maromaro Kamihafa 
Empiric, >i, mpanao fanafody, 

i:c. izay mbolll tay nampia- 

Employ', V. I, mampanao, 
mampiasB. A hiindrad nun 
vare employad in buiUiSK hli home, zato l&hj no nam- 

panBOTioa bt traiioDT. H> 

gmplays all bi> tune in 

doing good to oUwn, m1}a 

hahAAOB ny sasony no anda- 

niany ny androny relietra 

Employer, n. olona mampiaaa 

oZona sasany haoao raharahs 

ho azy [lahasa 

Employ'ineiit, n. raharaba, asa, 

Xnpo'riiun, n. tseas : taaunA 

misy Farotra betsaka 
EBlpov'sriih, v. t. inampala- 
helo ; manimba ny tany mba 
Uy habavokatra [fBna 

SmpoVer, r. I. mauome fahe- 1 
Em'preii, n. vadinyaj emptier; I 
,»ebiyayy mpanjdiany ny ! 

finpTue', H. (enteepriac) 
Xmp'ty. adj. foaoa, tuy misy 

zavatra ao anatiny 
Eap'ty, r. t. maneisotra izay 

relietra ao anatiny 
Enpni'ple, v. i. manao ho man- 

gamena 
Em'nlate, v. t. te-hitovy amiiiy 

ua Mhoatra 
EmUa'tioix, n. faniriana hilioa- 

tra, faniriana ho ambouy 
Enalile, v. f . mampahay, mani' 

pahefa, manoroo hcry I 

Enact', t. t. rnanao holal.'ma | 
Ensot'ment, n. uy aiiaovaua ho 

Eiuiiit'al, n. zavatra toy ay I 
fitaratra atao amy iiy loyia, 1 
kc. hahamafy azy i 

ZDam'el, d. t. manisy enamH \ 

buuu'onr, v. t. manipitia 

EiMmp', ('. >'■ mitoby 

£ua«e', r. t. miiuao so aoaty 

Inohain', t>. t. CchainJ 
fiicliant', V. t. manao fankato- 

diindra Enohant'mMit, n. ody, cavstra 

Tn RtnpA>mfl n AT I tru indrindra 
SnoiT'ole, v. t. manodidina 
EbcIom', b. t. manodidina, ma- 
nao ie!y manodidina ; mom- 
piditra amy ny vata na em-c- 

EQBlo/are,n. tany, &c. yoafetj, 
zavatra fonosina ; fono, feiy 
manodidina 

Eneo'au.iun, a. dera 

Encom'pa«i, r. t. manodidina 

Enaonnt'er, r. I. sy i. mifana- 
trika, mihaona aminy 

Eneonr'ajre, r. f. manomatoky, 
mamporisika 

Encroacli', v. >'. mitatra man. 
kamy uy any ny nasany, mila 
hihiny 

Encrust', ?■. t (iiiermtj 

Enonm'ber, ^. t. monahirana 
noho ny haveaacany, misa- 
kaoa, maman^a ; be troaa, 
miantoka tiosa 

Eucum'branoe, a. zavatra ma- 
sahirana na miaakaun 

Encyclopaa dia, " (' jthpt^diaj 

Enil, V. farany, fahataperana 
faiiafat«flana, antonj To 
pnt an end to, to make aa 
end uf, mandvai a mamono 
On aad, mitsaugaua 

End, i>. I »} I mahatapitni 
mandrava 

Eadan'(/er i t manao izay 
tokony hammliana. hampili 
doza. He endaufered his 
own life to save hia friend 
nanuo 'vi-icry uy amy lia- 
monjeny ny sakauauy i^y 

Endear', i t mainpaliatia 

Endea'vour, u uy atao aiaku 
i;;ay bainy En> [ i( 

mahazo nj maro am; ny tany 
saaanj ka misy fotoana is«- 
hoany, toj ny tazo aty 

Sndoiie', i-. I, manoratra uy 
anarftny eo ivohony ny chect 
na bi//, kc. To endDras opi- 
nioiu, mUaza fa maaeOiy 
izany hevitra izauy 

Endoru'mBnt, n. Boratra atao 
BO ivohony ny e/iret, &c. 

Endow', t'. t. maaume I«lotra, 
manome tolotra ny iiaiigro- 
nana na college, &a. habazoa- 
na ny Boa avy amin' izany 

EndOTnnMit, n. tolotra 

Endue', V. I. manome hery na 
fahefana na aaina, &e. 

Endme', r. t, ay r. nuhafy, mia- 
ritra. mandefitra, maliaritra. 

En'emy, n, fahavolp 

Enet(7et'io, bi/J, marisika, mavi- 
trika, tsy mieatry f auahy 

En'ecjy, ii. heriro-po, fahariBi- 

Ener'vate, v. t. malialemy, mit- 
hosa [mal^omy 

EnfeelilB, i'. t. maliareraka, 

Enforce', c. t. inanery. To en- 
force tba law>, mauery olona 
hitacdnna ny laUna 

£ii&an'aliijB, t: t. mamatsotra, 
mandefa ; manome fiambo- 

Enga^e', i'. t. sy i. mibazona ; 
maneiky. To Engage a aei- 
Tint, i:o., mifanau I'anektna 
amy uy Taharaha hatao. To 
engage attention, mampihe- 
vitra. To engage asiietanca, 
mampaneiky olona hanaiupy 
azy. I am engaged, miuian- 
draharaha aho. He is enga- 
ged in writing, manoratra 
izy. He ii engaged in teaeh- 
ing, mampianatra izy. He 
or Ike i« engaged, fofom- 
badin' olona izy SHI fanek«ia ; Boga^'m 

Taharaha; ady 

En^Bn'der, i'. i. miteraka, xaa.- 
hatonga 

En'iTine, n. zavatra maro-loha 
atao fanaovan-javatra na 
fampaadehanana kaleey. fee 
Steam engine, eniiiiie. untiny 
ny fofon-drano. Eire engine, 
eiffiue famonoan" afo, Looo- 
motife engine, engine iitun- 
dranakalesy 

En'^ineer, ». olona tompo-ma- 
rika amy ny anaoTnna 
l&lana na IMam-by na tete- 
zana, &c. ; olona mpitsndrina 
steam engine 

Eu'glilh, a^j. any England 

Engiatt', I'. I. manofoka rataan- 
kazo kely haniry amy ny 
hazo hafa izay miiay fomba 

Engrain', v. t. manoka landa- 
hasii &c. raha mbola tsy 
voafoly; mananlitra 

Engrave', e. (. manoritra ; ma- 
oao aary na soratra amy ny 
Tato, hazo, vy, tc. ka zavatra 
marnnitra no anaovana azy 

Engrav'ing, n. ny fahaizaua 
hanoritra aary iic. sy hanao 
porintra amiiiy ; zavatra 
niey aary &c. voasoritra ; 
ny sary Vila aminy 

Engroae', adj. mahazo (laholo. 
It engroued all hie atten- 
tion, sundriana tamin' izany 
hiany ny hoviuy. It engroee- 
ed all the time, lauy tamin' 
izany hiany ny fotoana 

Engnlplk', n. t. mitelina toy ny 
tany mivava na uy rami 
mikataka 

Enhance', t-. t. mampitombo 
(ridiny na fitiavana na faha- 

En^'ma, ji. faiiipanonouana riiia;-ts7 azoazo 
EBJoin', T. t. mandidy 
Knjoj r. t- mifaly aminy. 

I enjoy It, mahafinaritia ahy 

izsny. He enjoy* gmd 

health, finaritrii tsara iiy 
Enjoy^eiit, «._ iifaliana, hafa- 

fiana, fahafinaretana 
Bnkin'dlB, f. (. mnmpirehitra 
EillBri7e', 1'. I. luahalehib?, 

mampitKimbo, manitatra 
Enlar^a'ment, ». fanaleiiibia- 

zaua, fampitomboana 
Eali^/it'en, v. t. maaazava 
Enliifi p. i. By i, maixatonfta 

ho miararaila ; mampaneiky 

ny Baaany honao raharaha ; 

milateaka ho miariiinila 
Sali'ven. c. I. mamelona, mam- 

pifalifaly 
Eu'mity, ii. fandrafiana, lolom- Snor'inity, m. heloka be-vava 
Xnor'mona, mlj, makadiri-bp ; 

meloka indriudra ; lozaloatra 
Enoash', ailj, ay ads, ainpy, 

aoUinona. Well enough, 

tsaratsara hiany 
Inoagh', n. ampy. That is 

■nDngh, aok'izuy [indrindra 
KnTSf^e, V. I. mahBtezitra 
Enrap'tare, r. t. maharavoiavo 
Enrich', v. I. mampanan- 

karma ; mampahavokatra, 

maiialonaka ; mampitambo En'siau, «. saina, fanoTa; 
mpitandra soioa 

Enilave', r. t. mahandevo, 
mammdevo 

Eainars', t. f. mamnndrika 

Enane', r. i. mannraka 

Entail', r, f, raanitidy fananana 
ho any ny taranany, ka tsy 
mahazo manova izany ny 
mpimdova 

Entan'gle, t. t. mampifau- 
djditra, mampiBafotiaipatiiin 

En'ter, v. t. ej i. miditrH. To 
enter (a Bchool, Ac.) mila- 
tsaka. To eater a nama, 
date, &e., manoTatra izauy 
amy ny boky 

En'terpriw, h. zaratra sarotr' 
ntao aady manaiirona ka tsy 
ho vita rahit tay ini^y faliaita- 

En'tarpria'ing, aiij. ftthisahy, 

Entertain', r. I. mampiandrono 
hiliiuan-kaaiua ; inaai|>alia- 
iinaritra noho uy roiaka 
ke. atao. To ■ ■ Enrol', r. 
enarana niijuuubana amy ny 
Bnarana aaaany koa [mioiy 
XnicoQce', r. t. iniara-tena, 
Eaihiine', v. t. mametraka ao 
amy ny shrine ; mitahiry 
Vixrs, noho ay titiavana azy EnterCain'ment, »■ fampian- 
dranoaua, fana^ana ; lalao 
iiiahafiDaritra ; roiaka maha- 

Enthral', v. t. mauandeso 

EnthiDue', i^. t. mampanjaka 
audriaaa, mametraka uii- 
driana ua iit/iop ao amy ny 
sczam- boniuahitni 

Entlin'iia'm, ii. zotoin-po rah:L 
Mondriana amy iiy fumputi- 
droaoana ny ianjiikaii' An- 
driamauiCru, ua amy uy 
hahazoana falialalaua, na 
amy uy zavatra liafa iz"y 
tadiaviuy fatratra 

Entha'ilatt, n. oloua mazoto- fo indrindra anun' izay 

tadiaviny fatratra ka Baity. 

izany hi any no heyeriny 
Euthn'iiiaB'tio, adj. mazoto-fo 
Znlies', r. t. mitaonB, manan- 

poly, fiianambitainby 
Xntite'neBt, ti. fitacmaBs, 

fatifingoloiia 
Entire', adj. tsy niij<y afaka, 

ao avoion, izy rehetra, 

dahnio 
Enti'tle, r, t. manisy anarana ; 

manomefahafahana, mampa- 

hazD 
En'tity, w. ny misj (naberitra 

Entomb', I', i. mandevinn 
ZrMraol'o/ij, «, ny fahalalana 
izay nhaiantarantaikB ny 
■ fombsnj oy i}Mcts 
En'ttaiU, h. tsinay 
Entiam'mel, t: t. fframmd) 
En'tiance, n. iidiiana : jian- 

toinbohany 
Entrance', r. t. mahasondriana 
. amy ny Ufaliana, mabaiavo- 

Entrap', )■. t. maliazo t«y ny 

amy ny tonta, mamandrika 
Entreat, r. t. mifona amiuy. 

Entreaty, w. fifonana, hataka 
Intrench', i', i. lintrcachj 
Entinat, r. t. fii''''"''lJ 
la'try, ". ny idiraua ; ny 
ientcmbobana ; ny aiiorataiia 
iuvatia ao amy ny boby, &c. 
Entwine', f. (. ey i. 

- Ean'meiate, c. i. n En'velope, or Envel'Dp, ii. fcno. DZ 1 EPI 

Enven'oBi, v. t. maniay poiziiia ; 
manindrona amy ny teny 
noho ny lolom-po 

En'viable, adj. azo alonina. 
He is in an enviable poaition, 
taara toetra izy ka iriny jiy 
rfonany loba bo tahaka azy 

En'viona, ndj. mialona 

Envi'ron, i'. t. manodidini). 

Envi'Tons, «. ny tany ey ny 
Tohitra madiuilia majiodidi- 

Gn'voy, «. iraka, indrindra 
raba avy amy ny mpanjakA, 
nefa tay mitoetra no amy ny 
tany alebany toy ny SanaODy 
ny (imbaafBdor 

Envy, H. fialonana, alahelo 
noho ny Eoa axouy ny aasany 

Ea'vy, )-. (. By i. miaJous, 
maniry indrindra 

Ep'anlet', — tte, ». zepalota 

Ephem'era, ». anaram-biby 
kely toy ny aloy ka maha- 
ritra indray andro hiany 

Ephem'eral, adj. maharitra 
indray andi« hiany, maha- 
ritra vetivety f oana 

Eph'od, II. ofcda, akanjony ny 
mpiaoronn be > 

Ep'ic, adj. atao tantara (amy 
■D.J poem) 

Ep'lcnre, «. olona Bam-kanins 

Epicnte'an, adj. sain-kanina 

Epidemic,— cal, 11:^1. (aretina) 
iudmi-mabazo ny maro 

Epider'mif, ». (nitictij 

I^'igram, v. tonon-kira fohy 
misy bcvitra iray taara 

Ep'igraph, li. aoratia utao amy 
ny trano saeany mila^^a uy 
antouy ny nanaovana any xy 
ny andro niihavitany, ^l-. 

Kp'iepay, ". andro-ba 

Epilep'tic, adj. sy n. mombany 
andro-be ; olmia furnry ny EPI [ 1 

EpWeapaoy, «. fanapalinm-pi- 
aagonana araka ny fanaony 

Epi»'cop»l, adj. amy ny bhltop, 

tapahiny Dy bishop 
Ipitcopa'Uan, »;. olona miray 

finoana amy ny hhhop 
Ep'iiode, II. ttintara kely 

tafalateaka ao anatiny ny 

tantara lava 
Epil'tle, I', ^isitily, tamtaay 

nOBoratany ny saeaiiy ham- 

pitondraina uuy amy ny 

oiona haf a 
Epii'tolary, a^j. any ny episde, 

momba ny episllc 
Sp'itaph, II. Roiratra amy ny 

faRana na tsoiigam-bitto atao 

fihataiiirovana ny maty 
Epithet, I', teny onti-mimzany 

f oinba u.] aTatra 
Epitome, «. teny fohifoliy 

milaza ny foto-tony amy ny 

boky na teny voalahfttra 
E'porA, n. tnona nisehoany ny 

eeeiit lehibo izay niovany ny 

toetry ny olooa tao aoriana 
Eqna'blB, nifj. mitoTy rano ; 

tay miova toetra 
£qaal, a//j, mitovy, sahala, 

marina. He is not equal to 

liiB task, tsy mabayita izay 

na.'taiiia hataony izy 
E'qnal, ii. izay mitovy amy ny 

anankiray amy ny hery na 

Toninahitra na fabaiza- 
. na, &c. 
Etnal, i-. I. mitoTy aminy, 

maihatoTaka 
Sinal'lty, )(. ny itoviany, 

Gtoviana, tal-fioyaovana 
fftnalize, t. I. mampitovy 
B[aaninj'ity, j;. tsy flovan- 

laaina loatra 
IfUk'tioD, H. fampitoviana 
Equator, ii. t'l'-c/? lehibemano- 
didina ny tany, aiy raha m/ea 
Bq.nor'ry, n. mpitandrina ny 

aoavaliny ny mpanjaka, na 

ny andtiandahy 
Eqnes'trian, ii. mpitainjin- 

tsoavaly 
E'qnidiB'taat, adj, mttovy hala- 

Fqnilat'eral, adj. mitovy lafy 
E'qnilili'TiQm, it. fitovian-danja 
E'qaiue, adj. miray fomba amy 

ny aoavaly 
Equinoc'tiai, adj. mamba ny 

E'quinol, ii. ny fttoviany ny 
andro ny ny alina amy ny 
March By Septoraber iaun- 

E^nip', V. I. mampiomana 
aambo, na miaramila, na. 
olona maudeha lavitra, &i:. 

Eq'nipa^, If. fiomanaoaho any 
□y Bambo, &c. 

Eq'nity, n. fafaamarinana, ny 

Eqniv'ateat, a^'. mitovy lanja, 

mitovy hery, &c. 
Equiv'oEili adj. mampiaalaaala, 

manao teoi-tsilo^body mba 

homitaka 
Eqniv'ocate, p. i. manao teni- 

tsiloabody ho enti-mamitaka 
E'ra, II, taona malaza izay 

□anisana ny taona talohauy 

na taoriany 
Erad'ieate, v. i. manougotra 
Erase', v. t. mamonosoratra.ic. 
Era'snre, ii. famonoan-tsoratra 

amy ny antsipika, &c. 
Ere, adc. By prep, aloha, raUa 

taj mbola 
Eroct', adj. mitBang'ina, mijoro 


, Bj snauganaua, Erelong', ailr, vetivety, tsy ela 

Erenow', ndr. taloha 

Et'minB, )(. biby kely misy 

volo fotsy tsara 
Err. r. i. menia, niivily, man. 

Er'iand, ii, raharaha anirahan' 

Er'rant, iii!J. miviliTily; arrant 
Erratic, <idj. miiiorio, mireui- 

Ena'tnm, p/,-t&, n. cy diso (ua 

Erro'neon*, (jifj. diso, tay 

Er'ror, /i. fahadisoana, ny diso 

Er'udite, /iilj, efa nianatra boky 

muru ka luBhay tsara; mam- 

piai'ho fa cfa nianatra boky 


I, fahalolana ny boliy Etnp'tion, II. fipoaiiana, fipoa- 

lian' arolina amy ny hoditra 
Emp'tive, «dj. mipoaha 
Erysip'elas, ti. iinarau' aietica 

amy uy hoditra 
EscapB', i; f. sy ;. mandositra. 

It escaped my attention, tsy 

nahita izany aho 
Escape', ». ny audosirana 
Eichev', r. r. miala aminy, 

maiidoaitta 
Escort', t', T. manatitr' olona, 

miam-mandGha aminy mba 

hiambiiia azy na hanajB 

Escort, n. mpanatitra olona 
Eecut'cheon, n. zavatta asiana 

sary atao famantailon-bom- 

Dahitra 
Eapfl'cial, mlj. /spccMJ 
Espo'ciaUy, ndv. indrindra 
Ea'piona^e, n. tittdkiloana 04 1 EST 

Espon'sal, ii. fajiambadiana ; 

fiandsniatUi 

Eapou.ve', V. i. marapaka-bady ; 
loiandauy aminy 

Esquire', u. anaram- piacaba- 
niana na fanajana 

Es'eay, n. ny atao araka izay 
hay ; taratasy fohitohy [hay 

Essay', s. t. manao araka izaj 

Es'senco, n. fototra, hery 

EBsen'tial, adj. tay azo avela, 
mifly teiia 

Estab'liali, i: t. mampitoctra 
mafy, manoiiiia, mahato. 
To establish a law, mamo- 
rona lal^a. The eatAblislted 
churcll, uy fiangonana tapa- 
Muy ny fanjakana ay mian- 
kina aminy 

Establistunent, it. fampitoe- 
rana mafy ; ny momba uy 
fanjakana na miaramila na 
fiangonana, &c., ka misy 
lalaua atao litondraaa 

Estate', n. (state) ; fananana, 
indrindra fa tany 

Esteem', r. t. mabalala ny 
hatsaram-panaby ka midera 

Esteem', u. fltiavana noho ny 

batEaram-panaby 
Es'timable, adj. tokony lio 

tiana uobo ny hataaram- 

panaby 
Estimate, v. t. manombana, 

mibevitra ny toetr' olona 

araka ny hatearara-panahiny 
Es'timate, n. ny anombanana, 

fibevutana \_mati) 

Eatima'tlon, «. feitecmj, (e.ii- 
Estran^e', v. t. mampiaaraka 

amy ny fisakaizana 
Eatran^e'ment, n. fampisaia- 

bana amy ny fiaakaizana 
Es'toary, n. Dampan-dnaui- 

muaina milHOpaka amy ny 

Tavany ny ooy Mm, r. I. maiuio mu7 amy nj 
taetal Staka na fitaratni, ka 
Tsno-mahary no anoritsna 
azy 

Etsr'DBl, a4/. U7 mBuau-taloha 
Kady tay mauam-pahata- 
perana, mandrakiza;. The 
XtaniKl, Andriamaiutra Sthnoroi;?, 11. ny science izay 
ahafantarantsikany karaian' 
olona BBimliaf a 

Zti<[aette', ». fomba faoHjaua 

XtTlBoro^, II. nr mknco isay 
ah^aDtai?autaikti ny fototrj 
ny teny sy ny fiovany 

SnVAfttut, n. Dy Fauastuiy ny 

lalOjii'Ua, a^. nidera 
Snlojriie, r. t. midera 
SdIi^, ft. fiderana 
Zn'phoay, n. fabataaram-peo 

amy uy fiteny 
BvM'nate, v. ^.mandao.imalB, 

Brads', <;. i. sy 1. miBoroka ; 
manao teny mioklcolakii 

Eranra'aeiit, a^. nutelina, tay 
maharitra, vetivety 

Irau^el'ical, a^. mifanaj^ka 
amy uy Filazantsata 

Xranyeliat, 11. mpanoratra oy 
Filazantsara ; olona mande- 
haudeha niitety vohitra 
mitory uy Filazuutsara 

BranVelixe, r. t. mampinnatra 
ny FilasantBara, mampinu 
ny olona ny Filmantaara G ] EVE 

Erap'orato, t>. 1. ay t. lasau-ko- 
fi^ona, mahalaaan-ko-foftma 

E»»'«ion, «. fisorohana: teny 
miolakolaka [miolakolabt 

Eva'Bt79, a4j. manao teny 

Eve,— en, h. CEreuing) 

E'ven, adj. tay migy avo sy iva, 
tampons, mi to vy ra tay An even number, isa azo zaiainy 
ny roa ka tay misy ambmy 

E'ven, aJv. na dia— aza. Even 
•0, toy izany Many [gatra 

EVen-hand'ed, adj. tsy mian- 

Evo'ningi 11. hariTariva, taka- 
liva, aliua; tokouy ho 
hatramy ny enina ny faman- 
taran' andro ka mandra- 
pandry 

E'van-nuud'ed, lulj. tay miova- 
ova saioa, mato-taaina 

EvenneM, 11. tsy fiovaoratia, 
tay ftaiana aro ty iva 

Evanf, n. izay misebo nu 
tonga (amy ny taotara) toy 
izao : uy eeeiUa lehibe 
miaeho amy ny tantarany 
Davida dia izao ; ny nanu- 
sorany Samoela azy bo 
mpanjaka ; ny uamonoany 
any Goliata ; ny uanam- 
badianynyzauakySaoIy ; &c. 

Even'tnally, adc. amynyfarauy 

Ev'er, adv. mandiakariva ; na 
oviana ua oTiana. £ver and 
anon, indiaindray. Tot ever, 
maadrakizay 

Ev'ergieen, 11. bazo tsy mibin- 
.taaa-dravinaamynyririnma 

Evarlaiting, aiii- mahaiitra 
mandrakizay 

Ev'ermore', t^i'. mandcaMzay 

E^ery, adj. uy tebotra, tsitai- 
ray, iaany. Every day, iaao' 
andro. Every now and 
tben, indraiudnty, nuteti- 
tetika ET'erywlieri p. eny rehetra Evict', f. t. mandroaka oloua 
hialii amy Dj trano itoo- 

Ev'idence, «. TBTolomhclona ; 
ten ill y ny vavolombeloDa, 
teny manamarina na mabato 

Er'iclenoe, t-. (, mampiseho Ev'ideiit, a^'. hita 

E'vil, adj. ralBy, ralsy fanahy. 

Eril tidings, filazana maia- 

palahelo 
E'vil, n. ny ratsy, haratBiam- 

panahy 
E'vil-gpeab'ing, «. endnken- 

drika, fauaratsiana 
Evoke', I', t, mahatonga 
£v(iln'tion, n. flvelarana ; 

famindran-dia (mny ny 

tniaramLla) 
Evolve', r, I, mivelatra 
EwB, '(. ondry vOTy 
Ew'er, II. tavoarabatolyfasian- 

drono hanasan-taTa, 4o. 
Ejaet', <n>/. marina, izany 

iudrindi'a 
E.raot', f. t. manei'jhiiniioaTolB, 

inaner}-. To exact obedieiice, 

miLQpry haneiiy 
Ej-act'itlg, mila vaniny, mils 

antBOutsany 
E.rac'tion, ii. fanerena handoa 

milioatranoho izay antonony 
' EjB^'^erate, i-. t. mampitombo 

luza, manao laza masaka 
E/alt', I'. '. manandratra, miiD- 

kulaza 
E^am'iua'tiou, ». fanadinana, 

fandinihana 
Ej-am'ina, i-. (. manadins, man- 

Ej am'ple, u . fianarajia, oliatra : 
saro-javatnt kely entina 
hampUelio ay toetiy ny maro « ] EZO 

KratYuate, v. t. mahatezitta 

indi^dra 
Ex'cavate r. I. mondavalia, ma- 

nae zohj, manao poak' aty ; 

mandoaka toy ny fan»> amy 

ny atiJaliaiia 
Eicava'tion, n. faada^'ahana, 

fanaoTan-johy ; lavaka ua 

zoliy nataon' olona 
Exceed', e, t. ey i. mihoatrs, 

roanoatra, mannn-tombo 
Exeeed'ingly, ii^i'.indriiidra,ttiy 

hita avanavana 
Ezoal', 1'. f. sy i. manan-tombo 

amin' izay tsara 
Ex'celUDce,— cy, «. fahataara- 

na; teny fanajana atao amy 

ny luhibe amy ny fanjakaua 
Ex'cellBut, adj. tsara dia tsara, 

Eztept', ('. t. (to or agaiitat) 
maadA 

Ezeept,— ting, prep, ey eoKj, 
afa-tay, raha toy 

Ezoep'tion, i;. ny tsy manaraka 
ny ankabiazany. 'With the 
exception of, afa-tay. To 
take exception to or agaiiut, 

Eicep'tionable, "dj. tokony ho 

Excess', », ny mihoatra izay 

autonony, ambiny 
Exeee'ilve, adj. mihoatra, be 

loatra, manan' amby 
Exchange', i: I. mifanakalo, 

manakalo, mitakalo 
Exoliaii^e', h. takalo, gfanaka- 

Exchaq'ner, n. ny fitehirizana 
ny volam-paajakana : nyvo' 
lam-panjakana 
Ezoiie', «. (adin-tseranana 
Exciia'man, it, mpakai^fadin- EZO [ 10 

Xxd'tabU, a^: mora hetuke- 

taehjna (amy ny s^iia) 
Ezeite', ('. I. mampihetsikeUikai 

ny saina, mampitabataba, 

mamoha oy Baina 
Kxeit'ing, o^'. mampihetsilke- 

tmk& ny saina, mampitaba- 

taba,&c. 
EieUim', v. i. manao feo ma- 

herj mampisebo f ahataitana 

na fiialiana na f ahatezeraoa, 

Ac 
Bislama'tioiti ». fiantsoaaa 

milaza ny f ahatairana, &c. 
Eielade', i>. 1. mandrava tay 

hiditrai misakana tsy hikam- 

bana ajny ny saaany, raa- 

Bnln'live, aifj. mandrara tsy 
hiditrOi ; avela hataony ny 
saaany biany ; ata-tay 

Exeomuv'nieate, v. t. mancl- 
■otra amy ny ftangunaua, 
indnndra amy ny fiangunany 
uy Katolika 

EiM'riate, v. t. maoeadaka, 
maneada-koditra 

Bstm'fliating, adj. mampangi' 
rifiry 

bunlpAte, II, t. mampiseho fa 
tey manan-tamy 

Bicnr'slon, «. fitaaD^^antaaa- 

tsaha : fauafihana 
Exoor'Bive, adj. maadcbandeba, 

Ezen'iabU, adj. azo alan-taiuy 

beiue', V. I, manafa-tdoy, 
mamela tttiny, mamela txy 
banao, Exchm ma, asa fady 
aho, aza nuinan-tsmy 

Bictue', II. fialaD-tsiny 

lli'eerable, iu(j. ratsy iudriadra, 
tokony hankahalaina ind " 
dm 

Iz'Miata, V. I. mankahala 
drindia, manozona tanteraka ; mabafaty ar^ka 

ny latkia. To exeeuCa a 

will, mizara fananana araka 

ny didiny ny raaty 
Eiecn'tioner, w.mpamonoolontt 

meloka 
Eiec'ativG, arfj. mabavlta be, 

mazdtD amy ny raharaha. 

The execntive, ay Mpanjaka 

By ny Prims MiniBter, tc. 

izay maoaD-kery hampana- 

raka ny vaboaka tiy laliina 
Ex'e;?e'sis, «. fanambarana ny 

hevitry ny Soratri Masioa 
Ej:eiii'plar, ». izay atao bo tsara 

ka alain-tabaka 
Ejr'amplary, adj. mety balain- 

tabaka, mety barabina j^raua 
Xrem'pli^, v. t, manas f aaobU' 
Ej^empt', s. t. (from) maoafaka 
Eiempt', adj. trfaka 
£.feiiip'tiDD, )i. fanafabana 
Ez'eqniei, u. faaao amy ny 

fauderenana 
Ex'ereiae, ii. fampiaaana, fam- 

paoaovana, aaa atao. To 

taksezaiBise, mitaan^aatean* 

)fana, iniasa-dla 
£z'araiie, c. t. mampiasa, 

mampaoao 
Ecerf, I'. (. manao amy ny 

berim-po. To exert the voice, 

manao feo raafy. To oiart 

□ne'B lelf, manao acaka izay 

hay 
E^ec'tion, ». hr:rim p 
Ej-bftla'tion, it. fofona tona 
Exbale', t>. I. maud fa fofina 
EjhaaBt', V. I. manir tra n a 

dany. To be ezltaiisted 

trotraka, valaka 
Earliaiu'tioil, it. fandan ana 

hatrotrahaua 
Ej:hib'it, V. t. mampi^ebo 
Exbibi'tion, u. fampiseboana ; 
ny zavatra aaebo SXP XrMfaiftU, <>. t. mahsfaly, 

Erhort', r, (. nuumnatrd, mam- 

porieika 
Ej-borta'tloii, m. fananarana, 

famporisibana 
Ejhor'tatiTB,— -tory, adj. eoti- 

manojiBtra, enti-mamporiaika 
Szhnme', v. t. mamongatra 

faty hiala amy vj fasana 
El'l^enoe, — cj, li. f alalielovaiia; 

raiaralha tokony ho Tonjena 

faing'aaa 
Xx'Ue, n. olona roahiua hiala 

amy ny tamB-drazaDy 
Ex'lla, ('. t. mandrdaka olona 
SnBt', V. i. misy 
JLciit'enee, n. fUdana 
Ez'it, «. uy ialaua 
EK'odnti, n. uy nialany ny 

zanak' laiTsely tany Egypta ; 

Of boky mllaza izanjr 

(Eksodosy) 
Efon'erate, n. t. manafa-tsiny 
Exorliitant, adj. be fanom- 

baiia loatra, miboatra nolio 

izay mety, loia loatra 
Ex'oceijie, !i. ;. mamdhka fana- 

Eiot'ic, adj. 

hafa, indrindra Ti 
maniiy 

Expand, v. i. gj t. mitatra, 
irJhalehibe, mivelatra ; mam- 
pi tatra^ mamelatra 

£xpan«e', n, fahatalabana in- 
drindra, toy ny amy ny rano- 
masma ay ny habakabaka 

Expan'iion, «. Starana, fivela- 

Expan'iive, adj. mety mihale- 

hibe, mabazo mitatra 
Eipa'tiate, v. i. (on or upon) 

mauao teny betmka hilazana 

nftvatra iray loha 
Szpa'triate, v. t. maudroaka 

hiala amy ny tanin-drazana Ezpaef, impo, m*- 
[miaadry 
Ezpact'snt, adj. maaaateoa, 
Especta'tioii, n. fanampoizana, 

fanantenana, fiandn^ann 

Espee'torata, v. t. maDdrehokti 

Ezps'disnt, adj. mampandroao 

rabaraha, mety, mahasoa 

raha ny ankehitriny hiany 

Ezpa'disnt, n. zavatra enti- 
mampandMSo rabaraba, za- 
vatra atao vonjy maika 

Ez'pedite v. t. mamifaingana 

Ezpsdi'tion, ii. tahafainganaiut; 
ny ampandehanana. ny aleha. 
Hilitary expedition, tafika 

Ezpsdi'tioni, ndj. manao fain- 
gana, mahavita faingaaa 

droaka, mampiala 
Expand', g.f.mandany, fSpend) 
Ezpenditnre, ti. izay la&y, 

indrindra fa vola 
Expenit', !i. fandaniaiia ; izay 

lany, vidiny 
Ezpen'iif e, adj. earo-bidy, man- 

Ainj-be 
Expe'rienoe, h. izay fahalalana 

azony ny olona poho izay 

nataony na izay nibatia 

taminy 

Expa'litnOe, v. t. Tf,a\a^f^la 

satria efa oiharany 
Sxper'iment, «. fanandramana, 

fizabana ; zavatra atao mba 

hnbal^ana na bampiaehoama 

fomban-javatra 
Eiper'iment, v. i. mamantatra, 

mizaha-toetra 
Ezper'imeiit'al, adj. azo avy 

amy ny experience [zavatia 
Expert, a^. mabay, mafaay 
Ex'piate, v. t. mitoudra faho- 

riana mba bahafaliauy ny 

heloky ny tenany na ny any ■t^pittmrt <x|''- mshaf a-keloka 

B]^^'ttoil, n. funoahana 

ftrfou' ftina ; fahataperau^ ny 

B^plre', V. <. a; t. mamoalcft 

tatoa' aina. nualn i^na. Ibe 

tiniB hai flxpind, haiy nj 

fotoana 
IzpUiB', v. t. laanazava, mam- 

piseho ny bevicy, jnilaaft 

m^rimarina 
Kzplana'tloil, n, filazan-keritra 
Bzplan'atory, adj. ntampiseho 

ny heviny [heyiny 

Xz^llMtble, a4;. azo lazainaoy 
Szplielt, aiff, mazaya.raoTaaza 
XzplodB', V. t. ay i. nutefoka, 

mipoaka, nutreHak& ka mifiy 

Ss'ploit, n. zavatra leblbe 
mal&za natao laTorsry iioho 
ny fanaavKoa. Ti-very 

Xxplora'ttoa, n. fizahuia 

KxplDre', <t. I, mizaha ay i 
dinika taoy, &g. izay tsy 
mbola fantatr' plona lostra 

■:qilo'ri«n, n. 'fipoahana, fitre- 
sahana amy ny feo mahery 

Xxplo'tiTi, adj. mety mipoua 

S^tfneBt, «. mpilaza ny 
heritza na ny foto-kevitcy 
ny sasany 

Export^, v. (. mamoaka nj 
Yokatry ny tany n» ny 
taozamtm hamidy any amy 
ny tany hafa, "'""""■i"" 

Kx^ort, H. vokatry ny tany 
&c. svaiinaany amy nytany 

Xxpottf, V. (. mampiaeho, ma- 

metraka amin' izay toy miay 
ftarovana na alokalotei. To 
•xpoiB a peraon'a fanlt, mila- 
Ea miharihary ny ratay na- 
taony ny aasany. Don't i — 
poM it to tke inn, aza aat 
amy ny hain' andro izany IZT Ezfori'tlon, 

famoahana hevi-t^iy, na 

amy ny Soratra Marina na 

boky hafa 
EzpM'itor, «. mpamoaka ny 

hevitry ny tony [heviny 

Expos'itary, lut/. mampiseho ny 
Ezpot'tulatt, <>. I. (with) muMi- 

natra ka mampiaeho ny tay 

etezany izay atao 
Espo'sore, n. fampiaehoana, 

fisehoana. He U ill ttmnKli 

ezpoinre to ths oold, niaeho 

tamy ny hateiaka iiy, ka 

marary 
Ezpsimd', V. t. mampisaatra 

hevi-teny, manambani ny 

heviny 
XxpTBH', V. t. mampiaeho ms^ Ezpresi', a^i' mitory aminy 
indrindra, voalaza marima- 
rina, misy foto-draharabu 
BndelianBna fain^^aa 

Ezprei'iion, u. fonambarana, 
filazana, fanononaaa. Ho 
hM goM thonshti. bnt little 
powoi of expreasion, taara 
ny hevitra ao an-pciny, fa 
tsy ampy ny fahaizauy ha- 
moaka azy. Ths sxpcsstion 
of the faee, ny toetry ny 
tarehy izay ahaCantaraua 
kely ny toeWy ny to 

Zxprei'aiTo, adj. milaza mari- ExpTBii'ly, ado. i 
Izpnl'eisa. ». fandroahana 
Expnnga', t 

tra. mahafoaoa 
Expar'gate, c. t. 

izay tsy mety amy ny 

boky, &o. 
Ez'qniiita, adj. taara dia tsaraj 
Sztaat, adj. mbula mitraoga. 

mbola miay XXT [ 11 

Bxtat'ic,— 8*1, adj. (Eeitatif) 
Extem'piDTa'nBoni, adj. catao 
tampoka fa tsy voalaliatra 
ny hevitra, tandrevaka 
Extaiid', 1*. L manitatra, mans- 
leMLe, mHnmjitra. To ex- 
tend DDmiiaiaicm to, miuDin- 
dra-fo, miantra. 
Ezteii'lioii, n. titarana, fitom- 

boany ny faabeny 
Eztan'iive, adj. malalaka 
Extont', n. halalahana, hala- 

£ztea'iiat«i v. t. manalava ka 
mihakely, mampahia. To 
extenuate a fault, msmen- 
t»m-kelol:a, laaoao fislan- 

Exte'rior, adj. ao ivelany 
Exter'mlaate, r. t. mandrill- 

gana, maudroaka avohoa 
Extei'iial, adj. ao ivelany 
Extei'nalu, ". ny ao ivelany 

(amy ny fiyavaiana, &e.) 
Extinct', 01^', maty tarauaka, 

lany fara. An' extinct vol- BOliltanc 


hitra taloha fa efaaitaahatra 

ela <iiB ela 
Extin'gniah, !J. ;. mamonozava- 

tra mireliitra [jiro 

Extin'gnisller, ». famonoan- 
Ex'ttrpate, i: I. maniocgotra, 

mandcingona 
Extol', V. i. midera, manhalaza 
Extort'. <'. t. manao an-keriny, 

maudrombalta 
Extor'tiOD, II. fandrombahana, 

f anaoiana an-keriny 
Ex'tra, adj. mihoatra 
Ex'tra, II. izay mihoatra na 

ambiny 
Eitiaot'i f. I. manala, manei- 

Botra, maka avy amy ny 

eaaany, mifantina 


ft amy ny boky XxtTft'naoni, adj. hafa, tay fo- 
tony loatra 

Extraar'diDary, adj. tsy araka 
ny fanao matetilia, fcsy 
takaka ny aokabiazany ; ia- 

ExtraVaganoe, ii. fandanian- 
karena foana 

Eitrav'agant, adj. tsy azo fera- 
na, mihoatra noko^izay mety, 
mandany harena foana 

Eitieme', adj. indrmdra, fara- 
nyindrindra 

Ex^me', R. ny faiany indrm- 
dra, na ny ambony indrindra 
na ny ambany indiiodra 

Extrsm'ity, u. farany indrin- 
dra (atao amy ny tany sy 
ny tena, &o.)- In extremity, 
akeikiny ny loza indrindra, 
maJalieki indrindra 

Ex'tricate, <<. (. manafaka amy 
ny izay manahirana. ma- 
monjy [tony 

Extrin'Bie, adj. ivelany, tsyfo- 

Ej^'berant, adj. betaaka loatra 

Ejmde', V. i. mivoaka amy ny 
loaka kitika toy nylvoEihany 
ny taemboka 

Ejult', 11. r. mibitaka, mifaly 
indnndra. To exnit oTer, 
mirehareha aminy [liana bo 

Ex'nltti'tian, n. fibitakaua, fifa- 

Eye, «. maso 

Eye, V. t. mijery 

Eyeliall, n. maao 

Eye'brow, n. manja-maso 

Eyelaah, ti. volo-maso 

Eyelid, n. kodi-maau 

Eye-aerrioe, n. fanompoaiia eo 

Eye-light, ii. fahitana 
Eye-witneBi, n, vavolombolona 

nahita maso 
Eyrie, — ry, b. fit<ieran» iiay 

auaovauy ny voromahery ny 

tranony TAB 

Falilei a. angano f ohifohy azo 
BDalana snatra taani 

lab'rie, n. fomba atao amy ny 
Buaovan-javatra : ' zavatra 
atoo, indrindra fa trano ny 

rina, mamorona ao amy ny 

PsVnliit, n. olona mpamorcHia 

Fftb^oai, adj. aiirarira foana, 
noforoniu-tsama Many 

Face, K. lava, tarehj, lafiny. 
In tli« (ace of, eo aoatre- 
hana. To make a fMt, 
manao tarehy ratsy. They 
■toad face to laaa, nitana- 
trika izy (na ny mpisakaiza 
na ny mpiady) 

Fbcs, {-. i. manatrika, mano- 
bitra CO inmaony. To &DG 
4angep, manao vi-very 

Faoe'tiom, adj. hatsikana, 
inampihomeby 

Foo'ile, adj. mora, mora kato- 
nina* rainasy 

Pooil'itaU, V. i. mabaraora 

Fscil'ity, n. fahaiuorana 

Fac-aun'ile, n. zavatra natao 
taboka ny nanalan-taliaka Ftutioni, adj. manohitra nobo ' 
ny fialonana na fitiavana 
hiady, &e. ; vonon' ady 

FBoti'tioni, adj. tay tena izy fa 
nataon^ olona, sariaaTinyhiany 

Fac'tor, «. mpisul:) raharahany 
ny Baaany 

Factary, n. trano anaorany ny 
factor raharaba ; tiano lebibe auBovany ny olona mam 
lamba na zavatta hafa 

Facto'tnm, n. olona iray 
ampanaoriny ny aaaany ny 
raharabany rebetra 

Fac'olty, n. fab^ana 

fads,!'. I. ny r. malazo, miofo; 
mampiofo, mahalazo 

Fade'lMB, iK^i'-tsymetymalazn; 
tsy miofo 

Fa^, «. olona aHaina manao 
raharaba tay tsaia na maha- 
f abaraka, indrindia ny mpia- 
natra amy ny sjioly sasany 
izay ampanaoviny ny ambo- 
niny raharaha 

Fag:-ead, ii. ny farany izay tsy fehezana 

Fail, V. i. sy i. lany, litra, tsy 
ampy. EUe7eBighCfaiiB,mi. 
bajamba izy, 'Sit atrengtli 
fail*, mihaosa izy, miLa- 
reraka izy. He failed ix hii 
purpOJe, tsy lavorary izay 
nokasainy batao. To fail in 
biuinam, efa tonga be trosa 
ka tsy mabavanom-barotra 
iataoay 

Failing, a. badiaoaoa 

Fail'nra, n. tsi-fabampiaoa, 
fabalaniana 

Fain, adj. ay adv. faly 

Faint, adj. i«raka,. torana 

Faint, f. t. tomna, reraka 

Faint-bearted, adj. rera-pu, 
osa-saina, malaky ketrakii 

Faintly, ads. malemilemy ; 
mitaopitsopy 

Fair, a^', taara-tareby, madio, 
tony, marina, maha&naritra ; 
taaratsara Many 

Fail, <i. taeiia 

Fair'y, ». matoatoa madioika 
be laiao 

Faith, II. finoana, fatokiaoa Futhleil, B^j. iDivndika fane- 

liEtna, tsy mohntoky 
Farcon, ». yorana mitovy 

karazBna amy ny voromahery 

ka nentina luhaza matetika 

tany aloha 
Jal'aonry, n. fihazana amy ny 

FaU, \: i. p. feU ; ff. fallau ; 
potraka, layo, miaDJera, 
latsakn. To fall amang, tonga 
tsy nahy ao aminy. To Ml 
away, mifaemotTa, miala 
amin' izsy Darafaina. To taH 
bank, miheiDotta. To tall in 
witli, maneiliy, mifanara- 
kevitra aminy, mlbaons 
aminy. To fall off, mihena, 
mixataka ka tsy miaakaiza 
aminy, na maoampy azy, na 
manatona aay intsony. To 
fall ont, mifanditra. To tail 
ihazt, tsy ampy. To bll to, 
mi antomboka amy ny fahazo- 
toBua. To fall upon, mamely 
mafy, mamono. To fail 
BBlsep, matory. To fall (ai 
UafOB), mihintsana 

Tall, II. fahalavoana, fianje- 
Tana, faharavana, fietr^ia 

Falla'oioiu, ailj. mamitaka, 
lay marina 

Fallacy, n. zavatra toamarina 
kan^a miey iitaka 

Fallible, «i>j. mcty diao 

FaH'ing-iiDknsii, n. androbe 

Fallow, iirij. tombam-boroka, 
(tany) avela tsy ambolen- 
javatrn mba hahalonaka azy 

F^ie, Bi/J. txy marina, mami- 
taka, matidarDga, manando- 
ka. Falie Uotb, solo uify 

^alM'kMd, H. laii^B Fal'toT, V. I. miahotrahotra, 

miambakantbaka, miakaku 
Fame, n. laza 
Famil'iar, arlj. (with) fantatra 

taara, misakaiza taara 
Familiuity, «. fisakBizanar 

fahazarana loatra 
Famil'ianM, t>. i. m&mpafaa. 

zatra, mampahatmn&na 
Fam'ily, n. ankohonaoa, firaza- 

Famine, n. mosaiy 

Fam'iih, v, t. sy i. maty noana, 
efa bo f aty aoana 

Fa'mona, adj. '"»i»"^ 

Fan, II, flkopahana 

Fan, V. I. nukopaka 

Fanatio,— cal, a^. mazoto 
fatratra amjr ny zavatta 
aaaany, indrindra amy ay 
fivavt^uina, nefa tsy mety 
mihevitra taaia izay tokODf 
batao [^ fanatic 

Fanat'iciffii, ii. fanaony ay 

Fan'elfnl, adj. miangolan^ls, 
mihaitraitra, manao heri- 
dravina 

Fan'cy, n. heritra tsy misy 
fototra loatra, heritra tan- 
drevaka ; flangolangolana 

Fan'oy, v. i. sy t. manAO fa ; 
mihevitra ; tia 

Fan'ey, a^. mabafiiiaritra niha 
jerena, marevaka. Fauoy 
Koodi, laTatra taara-taiehy 
fa tsy mateza [haua 

Fane, n. tempoly, trano-fivava- 

Fang, n. vangy, hofao mif araim- 
go 

Faiitai'tio,—aal,a<i/. manao be- 
vi'dravina ; hafahafa tazehy 

fan'tom, II. (J'kaMimJ 

Far, ai^. ay adv. ocatr. tmith»x fa tfjr tni>7 iafarany loatra 

Vkn, V. I. mandeha. He fftrei 

vail, be haniua izr- 

fuM Ul with him, mahi lay uiimtra 7an, ». BSra amy n^ lakana 
Ds kalesy &o. ; huiina 

ruvTBll, mitr. TBloma ! 

FkrlnEi, n. lafBiina 

TaiiuK'eeoni, oijr. natao tamy 
ny lafarina; aiao laferina 

Tann, n. tany hofaua ombolen- 
jaTstra un iandrasom-bLby 

Fum'ei, N. olona manofa tany 
ka tnanftmboatca aty haabo- 
Icii-javatis ; mpiasa tany 

Farm>koBM, n. trano ao ana- 
tiny ny farm mwnaiiy ny 

Fu^MMt, «&'- la-ritxa indtindra 
VUik-yard, ». tohotany akei- 

kii^ ay /ami'liottM 
hcWer, n. mpanisy UtiOTiD- 

teoavaly; nqtanisy fanafody 

FM^aiffhted, adj. lari-pijary 
Vt^tlm, adv. ary koa 
Jax'Uer, Far't^tt, ,<»jy. fFarJ 
Fu'tAing, «. farantaa kely 
TXrahina ampaiiefatiy nj 

FM'«i&ate, c I. numao ody 
fitia ; mahaf ^y indrindra, 
xaabavery saina noho ny ta- 
hotra [birana 

FHk, B. i. maliaaotKitiia, maoa- 

bdlioB, n. lamodyt fuiao, 
§i^Blb&f tata 

tmiflim, V. (■ manao, loaia- 

liifcltmlbl*, o^'. lamody, aia- 
k» ii^ ataony ny mam 

1m% a4'. ? <»''- niafy, tey 
■aWmkft, tsy miora ; man- 
iateJauuma- Tlikdwirii [s ] ra 

raat by, akeiky. A fait 

yonngaiBn, zatciromandany 

Tolafoana amy ny lalao ay 

ny fiyeloraan-cbatsy 
Fast, V. ('. mif ady faanina 
Fast, n. flfadian-kaoina 
Faat'ea, v. t. mamehy, maoidy, 

mampitoliitoliy, mampikam- 

bana ; mampitoetra mafy 
Faifenit^, n. izay mamehy na 

manidy (Wy ny hidy syny 

bototra) 
Faitid'looi, adj. aarotiny, rnlan- 

gonisangen^ana 
Fat, adj. matary, nofosana, 

doDgadonga 
Tat, «. tavin-kena, aabora 
Fat, V. t. By 1. (fatten) 
Fatal, adj. tnanafaty, mampi- 

di-doza 
Fstaliit, ». olona izay miheri- 

tra fa vintana avofcoa no mi- 

tondra ay zaratra rehetra 
Pate, n. vintana, indriudra fa 

ny Tintan-dratay, anjara 

ratsy, loza 
Fa'tad, lul/. Tintana 
Fa'fAer, r. ray, ikaky, dada ; 

razana. Father in law, rafo- *. reft- (tsy att 
T ny halaliny n tay amy ny h 

na lavaka) 

FaiA'om, v. t. manohatra ny 

haJaliny ; nuUiatakatra ny 

FUA'omable, adj. azo fantaiiBa 

ny h^^iny 
FafA'snflm, adj.. tsy azo oha> latigata, - ' — TAT [ I 

fatigue', n. hasagarODB, hatro- 

traliaDa [mahatrotnika 

Fatigue', p. t. m^ioHaBatra, 
Fat'llng^, n. zaaa-bibj afahy 

hnhonma 
Fattaa, v. t, ey i. manmliy ho- 

hanina ; miliBtaTy 
Pat'ty, adj. hubt tBTiny 
Fatn'itr, K. hadalaua [lema 
Fanit, II. tainTt hadisoona, ki- 
Fanltlesa, a^'. tsy masan' 

tsiny, tsy misy kilema 
Faolt'y, adj. misy tamj, iiii«y 

Favour, n. sitraka, soa, fitia. 

By yonr favour, aaa fady 
ra'veoi, V. t. mankasitraka, 

mahaEKia ; miangatra 
Fa'vonrable, adj. uahaeoa, ma- 

aampy, mety 
raVorite, n. olona mt zavatra 

izay tiana nuhoatra nolio uy 

BBflany 
FaVorite, arfj. tiana 
Fawn, II. zaiiaky ny Liby df:ir 
Fami, v. i. (upon) mila fitia, 

mHmBlifaly mba hankasitra- 

hana 
Fe'alty, ii. fanajana ey fane- 

kcua ataony ny ambany amy 

ny ambony, indrjndra ny 

ataoDy uy lebjbe amy ny 

nipanjaka 
Fear, fi. tahotra, fatahorana 
Fear, i\ t. By i. mutabotra 
Fear'tal, adj. matahotra, ma- 

naliy ; mabatahotra 
Fearleii, adj. tey matabotra, 

tay manaby, Baby 
Fea'aiblfl, adj. azo atao 
Feaat, n. fanaaana, fandroana 
FeaiC, fi. i. sy (. mibinatia amy 

ny fif aliaua ; EoanaM amy 

ny hanina taara betaaka 
E«it, a. lavafra saiotM loatra 

izay nataa kft nuunpiiekt Fea'fAar. n. volom-borona 
Fea'^Aeibad, n. kidoro Tolom- 

ea'ture, n. tareky 
Feb'iUa^e, n. fanafodin-tozo- 
Feb'rils, adj. mombn ny tazo 
Feb'mary, h. ay Tolaaa faJia- 
roa amy ny taona, Febroery 
Fed'etal, a^. momba ny fifa- 
nekena ataony ny flreiisaa 
sasany 
Federa'tion, n. (Confederaet/J 
Fee, n. karama [mna, osa 

Feetla, edj. malemy, saboza- 
Feelile-mind'ed, adj. oaa »""'°| 

mora kLvy 
Feed, 11. *. sy i. p. ay p.p. flnng 
mamahana, maDome Imnina 
To feed on. mihmana 
Feel, V. f. ay t. f. felt ; p.p. felt 
mitsapa. mabatsiaro, maba- 
lala. To feel a rebuke, 
insult, Jte.,nialaheloiioho ny 
anatra aatao oa ny fabs- 
faham-baraka. I fool Terr 
■Diry, malabelo dia malabelo 
she. I feel oeld, mabatsiaro 
mangatsiaka abo, man^- 
tsiaka abo. To feel pain, 
mabatsiaro mabarary. To 
feel for or with a person, 
miara-nialahelo aminy. To 
feel aftej, mitsapa. It fMl« 
tough, toa maiaorao ny 
fitsapako aay 
Feeling, n. f abateiarOTana (amy 
ny bataiaka, na ny alabelo, 
nany aretina,S:o.). ItbTirta 
hie feelingt, mampalahelo 
ny foi^ izany. Ton have 
too mnBh feeling, molaky 
malahek) loatra bisnao. Be. . 
il a man of no laeling, tey ' 
miarak' ocy amy. ny sasany 
izy, tay miantra izy 
Feeling^, adv. amynyalab«lo. 
Ha •paka iMliiiglr, uugo- nkomkft nj (ony ishs nitenj 


mody ho 
Faint, n. fitaka, fodisns ho 
Velieltom, mj/. fisaritra, lava- 

Felio'ity, r. fahafiiuiretaiui, 

^h&raToana 
FeU, p. oifall 
Fall, Ki^'. masiaka, loza-be 
Fellow, n. namana ', 117 ammM- 

laj amy ny zavatra imy 

lomigy ; lehuahy ambiiulm- 

bany toetia 
FAllov-fMrin^, n. fiarahona 

017 Hy mifaly amy ny namana 
FellowiMp, B. fihaTanana, 

fiomboQSna 
Fel'on, »• olona meloka bevava 
Felo'niiliu, m^'. meloka indrin- 

FeToay, «. hebba berava 

Fdt, p. By P.P. otftel 

Fait, «- Tolon' ondry tay note- 

nomiiia fa notereoa ka atao 

Batroka bonetra, &c. 
Fe'male, n, ey adj. vavy 
Fanlnise, m^. moitiba ny 
- TehiTavy, tahaka ny vehi- 

Tavy 

FenM, n. fefy, ampentany 
Fmim, v. I. ay t. mamefy 1 

Fm'der, n. halam-patana Ty 

na varahina 

Fen'ny, oifr'. be beniheay 

Feod, n. tany oomeay uy 

andiiuia ny andriaudahy 

taloha ka nisy fauompoanE 

fcc. nataony tanjy ny andriaiis 

ho soloDy ny hofan-tany 

Ftod'al, Bc^'. momba ny /cod 

Per'inent, n. iUmtsikotBeliany 

ny rano rah a mamorivory mamy; mitabataba 
Fer'mentation, n. fiorany ny 

za^tra mamy ho mt^an- 

kivy; fitabatabana 
Fern, n. ampaoga 
Foro'cions, irdj, masiaka 
FsToc'ity, «, hasiahana 
Fer'ret, n. biby toy ny Toalavo 

izay miditra ao amy nj- 

lavaky ny biby hafa mba 

hihinana azy 
Far'ret, v. I. (ont) mikataaka 

fatratra, mikaroka 
Perrn'jinone, a^f. miay Ty 
Fer'mle, n. honkona 
Fer'ry, v, l, mampita amy n; 

lakana 
Fer'ry, n. fitana amy ny laka- 
na; lakana- itana 
Fer'tile, ai(i. mahavokatra, 

lonaka 
Fertility, ». havokarana 
Fer'tiliza, v. t. mampahavoka- 

tra, mabalonaka 
Far'Tenoy, n. zotora-po 
Fer'vent, ai^'. mahamay, mafana 

fo, mazoto indriudra 
Fortid, adj. mafana indriudra. Far'Tt 


, hafanana, fahA- ny maro 
FOB'tlT, V. I. mamory nana, 

mihady 
Fea'tival, n. andro fanasana 

(toy ny fandroana), andro 

iarahauy ny maro mifaly 
Fei'tive, urfj. ffiitalj 
Feitirtty, n. afaliana amy uy 

maro, (fsttwalj 
Festoon', n. haingo, indrindra 

raha miay voniu-kazo arazo- 

razo ka toy ny volan-tnnaaa m [ 1 

r«t«h, 0. t. nuka. "VlMt wUl 
tUi ox fMeh in tlie auket ) 

lafo hoBttinooa ity ombj itj 

any au-teooa ? 
TBtLoltm', «. Bvavohana. amy 

ny zavatra kely toy ny tapa- 

koio, vato, &c. 
Tedd, c^'. maroroka 
ra'tiih, «. zavatra kely toy ny 

tspa-kazo&c.,izayivavahana 
let'UT, «. gadra ; fefra 
Fet'tar, v. t. mangadra, mams' 


FtfTsriah, nijj 

Few, oi^'. vitsy 
Fi'bre, » ozatrc 

dia madiiiika toy ny amy ny 

landy ny ny landihazo ary ny 

ny rongony, &o. 
Fi'broai, aifj. ozatrozatioa 
Fiokls, a^'. mioiaora, tia vao, 

mitBoa-teny, miova-tecy 
Fie'Uon, n. aiira, tantara tiy 

marina 
F^Bti'tiaoi, adj. tej marina, 

hateotao be 
Fid'dlt, It. lokai)gam-baza}i& 
Fidelity, n. fahatokiana 
Fid'yat, 

Fie, inler. tokony ho menatia 

Manao ! 
Firf, n. f/eogj 
Field, «. tany fefena amaia- 

zan-javatra na ianclraaait' 

omby, &c, ; fany iadiany ny 

Duaiainila 
Fiand, n. demonia, aatana, 

fahavalo tsy azo ivalozana 
Fierce, oi^'. maaiaba, loza-be 
Fi'ory, at(j. be afo ; mena toy ny 

afo. Ha ia a man of a tiery 

tampei', lehilahy foizina izy 16 1 m. 

Flfa, n. Bodina 

Fiftam, ai(/. dimyambynT fc^ 

FiftlL, aifj. fahadimy 

Firty, adj. dimam-polo 

Fig, R. aTiayim-baEabo, BTiBvy 

Fif it, V, I. ay t, (with or aKainst) 

>. By F. V. fonght ; ndady 
FijrAt, n. ady 
Foment, n. heritta foronina; 

Fig'nntiTe, a/f;. atao cJuitn, 

miay i^iatra^ 
F^nre, ». evdrika, bib; 

marika, tary taotra ; fono- 

barona, ohatrs, tandindomtt. 

To ont a flgnre, manao ixay 

hahalafa azy eo anattoluuiy 

ny roaro 
Fig'iiTe, V. I. ay t. manoo aari- 

aarin-javatra ; manao ofaatTs 
Fil'ament, n. (fiirej 
Filch, 0, t. mangala-tety 
File, fl. teof am'by ; lilabanuia ; 

taii-by itriiirizana tarataay 
File, V. t. manataofa amy ny 

filt ; mtuuetteka tarataay 

^amy ny^i* amy njjilt 
Filial, at(). amy ny 1 FUl, t '■■^^i; nika. Is &11 an eSee, mamo 
ny raharaha amin' iEaa|- 
D^izany 
Fillet, n. fdii-ToIo ) loHoa-ksna, 

henara-pony 
Fillip, V. t. manoo taipindy 
Fil'ly, M. zana-tBoavaly vayy 
Film, «. hoditn maiuiy dia 

Fil'ter, n. filitra, fanatanta- 

vanan-drano 
Fil'ter, v. t. msnatantaiau- 

Filth, H. loto, f ahAvetavetaua 
FUtky, o^; maloto Ha, «. TOMDon-tHgnMrano 

f«(»-t«r VT nuabonv) 
Vi vtble, aij. tokony ooeatlaa 
n^al, aij. tataaj 
HxaaM', n. -vouaij ny foDJo- 

Fiaan'ciftl, aJ'. uomba ny 
rfnofHw [ny f ody 

niull, n. karozam-borona toy 

Had, 0. i, F. gy p. f. fosnd ; 
mita^T ka nuihitft, mahiU. 
Ito floa faiUt with, nutnome 
tainy. How do yon find 
yODTMlf t manao ahoanA 
i^atofaianao F 

Hsa, arf>. lehibe iady tsara; 
madinika tsara ; tuia, mare- 
nka 

Kae, n. aaiy, dina 

Vine, V. I. manazy 

*i'»ety, «. haingo, nTaka, 
indrbidTB ntba be loatra nn'ger, « nn'ieaJ, ai(i'. aarotiii-kauiaio 

S'lda, n. ny farany ^tm 

Ha'iab, n. izay atao farany 

Biba hahatsara azy 
Ifoite, adj. Toofetia, misy 

fctia, misy fsiany 
Koii, n, sampau-draitomaainai 

so iwnOaneiany ny havoaoa 

tit, n. hazo fira 

lin, n. afa. On fire, may. T« 

set on fire, mandoro 
Hm, <>• (. By 1. mandoro, man- 

dcia basy. To firs at, miti- 

Stza. To fire np, tezitra 
Ttre-um, n. fiadiana apoaka 

amy ny vanja 
nn-braud, n. ta^a-kaeo mire- 

bitni : mpampiearaka ny n "• 

Tin-dunp, n. fat oo inatinl' 
ny lavi^ ihadiana arin- 
tany ka mipoaka raha a£oay 

Tire-fly, n. lalitra marairapi- 

ratni amy ny alina 
Fire-lrooa, n. vy atao knam- 

boaran' afo ao amy ny 

Ffre-plMM, n, fatana, indrindra 

ny amy ny lafaoco 
Tlre-proef, mf/. tey azon' afo 
Fireaide', n. morom-pataaa 
firt'wood, «. kitay hazo 
Fira'woiki, n. filalaoTaoa atao 

amy ny afo h; panja ary 

lavatra hafa izay roety 

mirehitra tiara 
TirUn, n. famaian-drano 

mahalany aivy gaUoa 
Firm, a^. mafy, tsy nutaoaka, 

taymiova 
Firm, n. olona mpiombom- 

b^ntra 
nrm'ament, n. babakabaka, 

lanitra 
Fiyman, ti. tarata^ ary ataj 

ny mpanjakany Turkey, Sea. 

izay hahazoany nympitondra 

asy fiarovana na fuhefana 

Firat, adj. voalohany, amboay 

indrindra 
EirBt-bom, a^j. matoa 
7ir«t-frnit9, «. Toaloham- 

bokatcs, aautatra 
7int>band, adj. ary anjy tiy 

mpanao, tay mbola naoao. 

Firstling, ft. ny voalolian- 

tera-biby 
FirBt-rate, adj. tsora indrindra 
Fia'oal, adj. momba ny volam- 

panjakana 
Filh, «■ bazandrano, lookan- 

drano, biby miuiau-taulaii:t 

miaina ao anati-rano To Aih tor «OHpIiB«nti, 
maiiao eaian mba hahoEoan- 
dera [dnna 

FUh'Brmaii, n. mpoka bazan- 

f iih-hook, R. fistana 

Fish-mongsr, «. mpivsrotra 

Fia'eile, iidj. meiy ■v&ky mana- 

rak' ozatra 
FiBBUTfl, K. ny vaty, ny mivava 
Fist, M, totobondry 
Fit, a4}. mety, antcDOixa, 

mendrika 
Fit, 1'. t. By t. antonona, mety. 

Your coat fits yoa well, akanjonao. To fit out, niBiio- 
mana, Tofitnp, maudahatra 
ny zavatra tohetra momba 
ny tflkan-traiio, na trano- Fit, R. faJiarariana mampiko- 
fokofoka, fahatoranana, Ehe- 
tsehan' aretina na fahate- 
zerana na fiLomebezaiiB, do. 
S; fits, by fltB «nd starti, 
mitsitapitapy 
Fiffnl, aii/. mitsitapitapy 
Fit'ness, «. hamet^zana 
Fit'ting, oifr. meudriJui, mety 
Fit'tlngs, H. zavatra amy ny 
fonbaa-tranotsyazoafindTs- 
lindia loatra 
Five, a<(). dimy Fix, _(. By . niampitoatra; 

nao fara-hevitra 
Fixed, ai(j. ampitoerina mafy. 

Fiscd itkr, '""fa'"? tay 

miflodta tueraus. Fixed 

tine, f otoaoa 
Flxtsre, ■. lavatra atambana 

Buiy ny nvntra hafa ia tsy 

lokuD}' b«eohna 
Fiu, r. I. uilMiiMlHitai 
Flabby, a^, 

Mibunbunt !8] FU 

Flae'eld, a^'. toy henjaiiA 
Flag, n. fonevs, iaiaa ; vato 

zara-maniry any anati-rano 

toy ny tenindahy 
Flag, p. (. By ). maniey v&to 

fisaka ; mibsketraka, miravi- 

ravi-timana 
Fla<7ella'tiou, n, kapoka 
Fla^i'tionB, adj. tay ntetj 

iadrindra, ratsy iudrmdnt 

(amy ny beloka) 
Fl^'on, fl.fiBotroanajobo vava 
Fla'grant, oi^'. ratsy indiiudra 

(amy ny heloka) 
Flail, n. lia^o loa akambaua 

atao fikapoliam-baTy, fikapo- 

hara-bary 
Flake, «. -zavatra manify avy 

amy ny zavatra mielakelaka 
Flambeaa', n. fauilo 
FLame, ii. lui' afo [deda 

Flame, v. i. mirehitra, mideda. 
Flamiu'go, n. voroua toy aj 

Flank, R. kima, ila 

FUnt, f . (. milahatra amy ny ny , 


milaljatra 
Fluk'nel, ». filaoelina 
Flaji, V. t. sj i. mikopaka, 

mikopakopaka 
Flu«, r- >- midedadeda. To 

flare ap, mirehitra ny faha. 

t^iataua 
TIaak, H. helatis, faioiraptra- 

Flash, r. I. sy (. manelatra, 
maujeUtta, mazava tampoka 

Flaahy, 114. mabafiuajitTa 
Ttlivi'ty, madera vetivety 

Flask. H. (avoahangj ; titoa- 
dnm-baaja 

Flat, Off;, matin - tampona. TU [ 1 

Flat, n. tony lembalemba ; 

<Jona donendrina 
Tlfttlj, adv. tsy miay fahazo- 

toana; marimarina, mihitsy 
rUften, V. t. manamarin- 

tampona. maadamaka 
nst'tu'i V. t. majidrobo, 

maadoka 
Jlaf tenr, n. mpandrobo 
WbkVttTj, B. robo, doki 
nat'nleut, oif/. mivozihijibitra, 

mandrezadrezatra 
Sliiaiiti v. i. aj t. tniodikedika, 

miebaaebana 
Tla'vour, n. tairo 
Fl&Vouf , t>. (. manatsiro 
n&w, ». kilenia, tsioy 
nax, n. zava-manir; anaovaua 

nj hariiy madinika sy Unen, 

te. ; rongondm-bozaha 
Tlax'en, m^'. atao amy ny flax, 

mitovy volo amy ay flax 
Flky, f. f. maaenda-kaditra 
n«a, n. parasy 
n»ek, R.peDtiinpentina.marika 

tsy mitory volo amy ny 

ankabiazauy 
Fledged, p.p. touifS, elatra 
Flee, V. t. p. fled ; p.p. fled ; 

(from) mandositra 
Fleeoe, n. volon' ondry iray 

idsituitolo 
Fleeoe, v. t. manety rolou' 
ondry ; maka f ananan' otooa 

Flaet, n. sambo maro mirai-dia, 
indcindra fa sambo miady 

TlMt, adj. mandeha' faingana 

Flaat, V. i. miiiotra, mKodeha 
faingana, miserana 

Fleetliis, aij. miseraiia 

Fleih, n. nofo 

FUahly, adj. momba ny nofo 

PlBW, p. of /y 

riez'ible, a^j. malefalefo, aza 
alafitiB, nwty majideS.tra 

IliK'Bn, B. fidotuuw 9 ] no 

Fllck'sT, V. i. milopilopy 
TUfjht, «. lonitra. fandosiFana, 

iilef ana ; fanidina, fanidinana. 

To pnt to flight, mampan- 

do^itra 
Fliy^t'y, adj. hatsikana, mauao 

tovi-drftvina 
Flim'sy, adj. mora simba, mora 

rovitra, maleray. A flimsy 

szonse, fialan-tainy tay miay 

fotony 
Flincli, V, t. miboatsina, minuka 
Fling, V. ^. p. ay p.p. fedmanlpy, 

mitoraka. To flin^ away,' 

mauary 
Fling, n. kiraka, tsipy 
Flint, n. afovato 
Flinty, fl4'beafovatci,afoTato; 

mafy dia mafy 
Flip'pant, adj. mantavava, 

i^ibadibedy 
Flit, V • Float, n. hazo maro fehezina 

avalana ny ony 
Float, V. 1. ay t. mitMokafona; 

mampitsinkafona 
Floek, N. iray dia (amy ny 

ondry ay ny vorona) 
Flook, V. 1. mirai-dia 
Flood, ». rano tondrakft, in- 

drindia raha mihoatra ny 

fedloha. The flood, ny safo- 
Flood, V. I. manafotra [drano' 
Floor, n. gorodona na tihana, 

na inoua na inooa izay 

diavin-tongotra ao an-trano 
Floor, ». t. maniay floor 
Floor'ing, n. zavatra atao 

Flo'ral, adj. amynyvonin-kaza 
Florea'denoB, ii. ny irelarany 

ny vonin-kazo ' 
Flo'rionlturB, n. fambolena FLO [ 1! 

Flor^, a^: menftmena ; be 

luuDg>(m-teiiy 
Pler'iii, n. farsntsa kelj tokony 

ho lajijtiii-doso 
flo'riit, n. oloDa mahaj mam- 

boaboatrti voniil-kazo 
Flotilla, M. eaiabo madiuika 

Tlanitce, r. i. mikarokajoka 

Tlonn'der, v. i. mikaiokaioka 
ao anati-raDo na fotaks, &c. 

Flonr, It, lafarma. floor of 
inlpbiir, Tovo'tsolifaia 

Floufizh, V. t. Bj t. mamroka 
tsara, vanona ; finaritca, mia- 
dana tsara : manao haiogou- 
tsoratra : mampaudihy lefona 
na Habatra, &c. Tka Mkool 
ii flonrukii^, mandroso tssra 
ny Bekolj 

Floor'iili, H. za-na-teay ; kaiiL- 
gou-teoratra 

FluW, v. t. maDdeka toy nj 
rano.miHiDonoka; mandroso 
toy n y ataony ny n 

Flow'er, n. vonin-kazo: ny 

txara iitdrmdra 
Flow'sr, f. i. mamimj' 
FlaVeret, n. vonin-kazo madi- 

Flow'ery, adj. be yomn-kazo ; 

jnirataka 
FlSwn, p. p. oifly 
Flac'tuate, v. t. mitopatopa ; 

mioTaova, misalasala 
Fins, »■ ftvoahan-tsetroka na 

Fln'ent, adj. misononoka, tsy Fln'id, adj. mandeka toy ny 
rano ua »y rivotra (mifa- 
QoMtra amy ny teny awd) 

Fla'id, n. floida, zavatra mau- 
deha toy ny rano, &o. 

Flnld'lty, R. (oetty ny floidft 10] m 

Floi'ry, n. fitabatabaiiy ay ssi- 

na Doha ny hiuuaikajia 
Flaik, <>. I. ay t. mikorotsakA ; 

mihamena, t«rameiia ; malut- 

FlQik, R. rano mikototaaka ; 

fiitondiotAny ny ra 
Flute, n. fililiotra 
Fln'tod, a^}' lempondempona 

atao amy ny andry &o. ho 

hoingony 
Fint'ter, v. t'.imkoiopBdropaka, 

mikopakopaka 
Floz, n. cy andehuuuiy ; 

zavatra tMxo amy uy tnatml 

mba kahafendiika ^zy fain* 

gana 
F^, V. 1, sy (. p. Sew ; p. r. 

isingana ; mandomtra; mam- 
pamdina. To Ay at, milca- 
letsaku ammy. To fly in 
the faee ii, manohUra taafj. 
To fly open, miToha t ampoka. 
To let &y, mandefa. Vttll 
flagra Syiiiff, taW^iMgana 
nyaaJna 

Fly, H. lalitra 

Fly-leaf, ». takelaka tey misy 
Boratra ao amy ny Todobany 
na ny faran; nytMiky 

Foal, It. aan^Uoavsly na boii- 


Foau, n. voiy 

Fo'oDi, R. foibeny; ny ihaonaajr 

ny raj/a of light iiay niditza 

amy ny ^«u 
Fod'dsr, n. hanin-leoavaly sa 

omby, &o. 
Foe, n- fabavalo 
Fog, n. zavona ij, nuu^aTODa. tabqr rOI [ 121 ] FOB Foil, r. t. mi»akana, maQdrenj 
Foil, «. zepe dombo er" " 

Biian&tra fiarovan-tcaa 
Foitt, V- t. manampy ny teuinj 

ny aasauy hanova ny heviiky 
Fdd, n. Taiaa' ondry oa omby 
Fold, V. t. mtuaoritxa, mama- 

Fiddli^-doora, n. varavarana 
mikopa-droa 

Folios, H. ny rarin-kazo mbo- 

la eny amy uy hazo 
F«1ia, H. (aratasim-boky afori- 

tra indrai-maiideha 
Folk, n. olona 
Follow, f. '. ey t. macaraka, 

■DBDeujika, mandimby 
Folio wing, oi^'. ma:iiarakaraka 
Fdly, H. hadalana 
FoBUmf , c. t, maiiuy katapilaHj 

fJlmclJTia voatsoboka amy uy 

nuio mangutraka ; m&mpori- 

■ika. To foment > qnarral, 

numpifanditra 
Fold, adj. (of) tia, tia loatca, 

nuunpihanta 
FOBdle, e. t. misangfy 
Font, «. vato to au-trano 

Food, n; haniua, fihimma 
Fool, n. olona adala, olona Foal'iili, adj. adala, toa adala, 
\ ketrina, ondranondranana 

Foal/cap, n. anaran-taratasy 
< lehibe fauorauma 
■ Foot, n. tongotra ; vodiny (amy 
By tendrumbohitroi na hazo, 
kc) ; fita. To go on toot, 
tundeba ton^otm. To Mt 
afoot, maaombo^ 
]kotlng,n. fif ab artm-tongotra ; fooCman, n. ankizi-lahy ma- 
nampo ao an-trano, &c. 

Foot-note, n. teay k«ly ea 
am-bodiny wy pejybaiianipy 
ny hevitry ny tony suany aa 
ambony 

Foot-priitt, tt. dla 

Foot-ioldior, n. vata-mtarami- 
la mandeha tongotra 

Foot'stool, M. zBvatra atao 
fametriJiaQ-taDgotia 

Footworn, a4). vizana (amy ny 
tongotra't 

Fop, n. lehilahy keToka, lehi- 
lajiy adalan-kaii^a 

For, prep, noho, bo, solo. for ! 
enj^a anie ka miey ! Were it 
not for, raba tsy. Wliat 
fori bataoiuoQaV nauinonaF 

For, a>ri). satria, fa 

Por'ajo, n. hanijia ho any ay 
soavaly By ny omby, 4o. 

Foi'a^e, V. i. mitoha ■ 

ForMmueh' ai, conj. satria, fa 

Forbear', v. i. sy (. g. forbore j 
p. p. foTborue ; ndjanona tsy 
manao, maude&tra, mahari- 
po [fniacetam-po 

Forbear'anoe, n. fandeferana, . 

Forbid', t'. (. p. forbada ; p. p. 
forbidden, mandrara, misa- 

Forbid'ding, a^/. tay mampa- 

batia ; maadrahona 
Force, n. b«ry, taujaka ; 

miaramila enlA-iiuady> By 

force, an-k^. In foroe or 

of foroe, manan-kery 
Force, v. t. numery, maaesika, - 

inao an-kery 
FoToo'meat, n. sesika 
Forcible, iulj. mahery 
Ford, II. litaiia itaobuhana 
Ford, I', t. mita mitsobo-dcaiio 
Fore, adj. aluba, onoluaua 
Forebode', v. t. nuuninany lu^a, 
awnp6 f oboriana -^s ' ^ FOB [ i: 

ForesMf, r. t. By i. p. ay p. p- 

fOTBOut ; mamoron-taBina, 

miaaica rahateo 
Foie'cMtla, n. loha-aambo 

fitoeTany 117 matilo 
Foreclofe', v. I. mieakana 
PorB'fftiAer, n. razana 
FarsYiMt, n. tongotro alolia, 

^nfljaa 
ToTe'fin^T, R. fanosdro 
Fongvf, V. I. p. forewent ; p. f. 

foregone ; mamela ; mande- 

fitra 
Fore'fronnd, «. ilan; ny sary 

iz^ toa aiceiky ny mpijery 
Fort'nead, n, handmia 
Por'eiaii, adj. av; amy ny tany 

haie ; hafa 
For'tLaaer, n. olona avy amy 

ny tany hafa, vahiny 
Forejudge', v. (., mitsara ua 

mauao fara-hevitra amy ny 

zavatra tey mbola ro 
Foraknow^ed^e, n. fahalalaua 

ny ho avy 
Fore'man, n. mpitaudrin-dra- 

Fwemea'tioned, ai(/'. voalaza 

Fore'moet, adj. ToaJohany 
Fore'noan, n marama ka hatra- 

my ny mitataovovouana 
Foren'sio, a4)' ^my ny flango- 

nsuy ny mpitaam ua f ampU- 

difln-kevitra 
Foisronner, n. iraka mialoha 

ny mpanjaka na olona 

lenibe ; ny fthafantarana ny 

ForeiM, V. t. f. foresaw; p. f. 

foreseen ; mahita ny tsy 

mbola tonga 
Foie'ai^At, »■ fiaMana ny ho 

avy 
For'e*t, 11. ala lehibe 
FoTsitall', V. f, Tuanongona, 

maka ftt^M, tniaoaoka alidut 2 } FOB 

Fore'taite, «. santatra 
ForatoU', c. t. p. ay p. p. fore- 
told ; milaza, izay fao avy, 
maminany [ho ttvy 

Fore'thonyit, n. fiheverara ny 
For-er'er, adv. mandrakizay 
For'feit, v. l. mandoa aazy 
Foifeit, n. sazy 
For^e. n. trano fanefena 
Torge, i: t. manefy vutal, ia- 
diindra ny vy ; maugala- 

For'jery, «. hala-tsonia 

Forget'. V. I. p, forgot; p. p. 
forgotten or forgot; mana- 
dino. To forget one'a sel^ 
tsy mahatsiaro-tena, ""'""' 
izay tsy mendrika aminy 

FoTget'fnl, adj. maii-arika. 

Forgive', «. (. p. ftirgave ; p, p. 
forgiven ; mamela heloka 

Forgive'neii, r. famelan-be- 

Forb, n. foroaety, fltrebika ; 

angady na zavabv hafa izay 

mirantsana toy ny forosety 
Forlorn, adj. afoy, mahantra, 

tBymanana 
Form, n. endriko, bika. tarehy; 

fomba : dabilio t*petraiiaaa 
Form, V. t. manao, maniboatra 
Form'al, mij. aiaka ny fomba 

Formality, lu fomba hiany ; 

fanarabana fomba hiany 
F or'mer, a^. aloba, io voalaza 

For'merly, adt. f ahiny, fahizay, 

taloha 
Formidable, adj. mabatabotra, 

t.aJMtra toboriua, earotra 

iakaraoa, aarotraatao 
Fomioa'tion, «. fijangajangana 
Faruiea'tOT, n. mpijang-ajanga 
Foraake', a. t. p. fonook ; p. p. Fsnooth', adv. totoa, marina, 
(stao amy nj fanesoana) 

TwiWB«r', t. (. p. fDnworej 
p. p. torawon ; mand^ amj 
117 fianiimaiia. To forswear 
mtla ulf, miamami tny to 

Fort, n. fonenany nj miara- 
mila kamisy maudamaly 

Forte, «. nf zaratra hay jji- Forthwitll', <iiiv. imorakamini- 

Fortifla&'tloii, n. mknda 
Ta^Mtj, V. t. miaro amy 

ny m^uda na bater^, &c. ; 

jnanatanj ata, ny Boiiut 
Foi'titade, ». horim-po 
Fojrt'ni? it, n. tapo-bolana 
For'treia, n. (fort) 
Forta'iton*, adj. seiidia 
Fortimate, adj. tsara vintana, 

sombatra, ambiniuy 
Fortune, n. viiLtaita ; f ananana 

Forty, adj. efa-polo 

Fa'nun, n. teena tamy ny 

Komaoa fahiny 
For'ward, adj. marisika, mazoto ; 

immdroso taara, maroroka ; 

sahy, valavala 
For'ward, — dB, adv. aloha. To 

go forward, maadroso 
Fot'WBTd, V. t. mampandroBO \ 

mampanatitra 
Foue, ji. hady voiy 
Fos'lil, n. zavatra hadlna amy 

tany ; liazu na taolam-biby 

&o. iiaj efa nanjary vatu 
Fei'ter, v. t. mitaiza, mitac 

Fee'tBi-brofft'er, n, ntiolooimo 
Fet'tor-moiAer, n. vehivavy 
mitaiza zanak' olona hafa ka 
Btaony toy ny zanany 
Fon^At, p. By p.p. ni fight 13 ] FBI. 

Foal, adj. maloto, Tetareta, 

ratsy indrindia. To inn fitnl 

ol, midona 

Fonnd, p. ay p.p. oljhul 

Fooitd, 1. 1. manorina ; mamo- 

rona kolejy tia B^bdy, kts. ; 

Fonnda'tlon, n. fimorenana, 

fanambaniny 
Fatmd'ei, o. 1, rendrika, fefiks 
Fonnd'ery, — dry, n. trano faae- 

fena metal, indrindra ny vy 
FoTutdling, n. zazB-kely tsj 

Jiita rai-amaa-dreny 
Fonntp^tala, n. lobarano ; 

loharano nambaarina bifolo- 

lotra mlakatra 
Foot, adj. efatra 
Foorfold, aij. iaefatca, efatra 

Foorteen', adj. efatra amby ny 

foio 
Fonrth, adj f alief atra 
Fowl, n. akoho, Toiona 
Fowl'ing-piece, n. basy flto> 

firam-borona 
Fox, M. biby tabata ny amboa- 

dia fa kely aady be volon- 

draaibo 
Frae'tion, n.vaktay,ny8aiaoy ; 

fraklio [foizma 

Frac'tiouj, ni^'. malaky tezitra, 

Fiae'tnra, n, ny ahatapabany 

" ny abavakiany ny taoln- manapaka. na, &. 
Frao'tnie, i 

mamaky 
Fragile, adj. malia,marasimba, 

marcfo 
Fiag'ment, n. sombintsombiny, 

tapatapany 
Fragmentary, adj. tay tapitra, 

misaratsuaka 
Fra'grant, adj. manitra 
Frail, adj. malemy, mora wmba 
Frail'ty, n. fahalemena ; tainy. 

fahaduoana FBA [ i: 

Tnma, t>. t numdrBfitra, mam- 

bofttra; mamoroiia ao an* 

tEMina 
Frame, ». rafitra ; tranony (toy 

ny tracora-pitaratra na 

BRiy, &o.) ; toe-tsaina 
Fraiie, n, farantea kely lanjana 

iiaimbilanja 
TrMl'clliM, n. soa omOD^ ny 

fanjakana ny easany mihoa- 

tra Doho ny aiikabiazaoy, Franois'ean, ». nmni iray fife- 
hezana araka ny fomba 
nampianariuy St, Fraacia 
taiay ny taona 1200 t.li. 

Frank, bi/J. tsy mauaua am-po, 
tey misy fltaka 

FTankinoenie, n. ditin-kazo 

Fran't^i:, adj. miaafoaka, very 

Fratst'nal, odj. amy ny raha- 

'lahy, mety hataony ny raha- 

Ishy 
FraWr^ty, n. finihalahiana 
Frat'etnlie, e. i. mihavanatoy 

ny mpiralialahy 
Fratricide, n. toaoan-draha- 

lahy ; mpamono-rahalahy 
Frand, n. iitaka. faDambakima, 

eandoka, Tohony 
. Frand'ulent, ai/J. manambaka 
FranpAt, adj. (with) miton' 

iniay betfiuka 
Fray, n. ady 
Fray, t: t. mampitahotra ; 

nimba noho uy fikoBohm 
Freak, ti. tsllalao, bevitraai 

laka [pauda 

F rookie, «. pentimpontina, 
Fraokled, adj. miendaka noho 

ny hain' audio 
Free, ai^. mahazo manao izay 

tiany amiu' izay mcty, tey i ] FU 

FiMltooter, n. jiolahy 

Freedtean, n. olona Toarotso- 
tra, olom-potsy 

Free'dom, n. fahafahana, fa- 
hazoana banao ny aitra-po 
amin' izay mety. Froedom 
alipeeeh, tenytey mahsTery 

Frealiold, n. tany tsy hofaoa 

fa Hzy tokoa 
FreaWn, n. olona laanana 
■ franchite [miteny 

Free-Bpeten, a4i- tay mataho- 
Free-think'er, ii. olona tey 

matoky fa marina avokoa ny 

Soratia Maaina 
Free-will, n. fahazoana miftdy 

izay tiana hatao na ny tssra 

na ny ratsy 
Freeie, v.. f. ay (. p. f«K« ; p. p. 

froien: maadryna m&mpan- 

dry nubo ny bataiaka 
Frali7*t,— taje, ii. karaman' 

entana amy ny aambo 
Freii7/'t, v. t. manisy ent:ana 

an.taambo na kaleey &c., ma- 

Hondrana 
>!■ fl. 
fanjakany France. 

take French leaTe, maka t«y 

miara, mandeba tsy miera 
Fren'zy, n. finafoahaDa, faba- 

rre'qiient, adj. matetika [tika 
7req.iiSlit', s, /. mankany mate- 
Fresh, adj. vaovao. Freah 

Fregh, a. rano tondraka 

Fret, v. t. ay i, manoaokoaoka ; 

mahan^otra: Boaotra, mala- 

belo 
Fret'Ail, a/y. aarotin' alahelo, 

BOKO-dava, korefaa 
Fri'aMe, adj. mora atao vovoka 
Frl'ar, n. forera, (monkj 
Fric'tlon, n. fikasohana, fianka- 

nana noho ny likasohaua m [ i: 

Fri'day, n. Zoma 

Ftiandli>, adj. miBskaiza, ma- 

Itaaos toy ny sakaiza 
Triend'iliip, n. fisakakana, fiha- 

Mg'ate, n. sambo mpiady 
Tripht, n. tahotra, indriiidra 
amy 117 zavatra tonga tam- 
t)OM [hotra 

Fn^At, — ten, v. I. mampita- 
Fiighttal, adj. mahatahotra 
Fr^id, adj mangatsiaka, an- Frill, ». filiivin^ akanjo {dambi 
Prinje, n. sisin-daraba, ramboi 
Prinje, r. (. maniey 

amy ny sismy 
Frip'pery, 11. lon-damba, 7ava 
I marevaka fo.-mn [vaiiji 


Frisk, V. !. mibitabitaka, laliha- 
Frith, n, hela-dracomaBma 
Frit'ter, n. hena na mofo kely 

endssina; eombiny 
Friftor, v. t. mitetitetika, 
' manumbintBombina. To frit- 

tor away, manduny foana 

taikelikely 
FriToVity, n. fiorcnan-tsaina 

amy ny zavatra tHiiiontsi- 

nona ; saim-potay . 
FiiT'oloaii, adj. foana, tsy 

mahaijoa, taiaoiiti^inoTia 
FriB'ElB, f . t. manoly volo, &c. 
Fro, ade. ffromj. To and fro, 

miverimberiua amy uy aUba 
Frock, ». akanjo maiubary. 

akaojD miambobo atao 

ivelany 
Frook-coat, n. akanjo viCy 
Frog, n. eahoua 
Frol'io, «. laolau, sangisangy 
FrarieBome, adj. tia laotau, tia 

sangy 
From, jirep. miala amy, amy, 

iloho. From—to, hatrain^ — 

kahatramy Fiond, fl. ravin' ampttngs 
Front, ». atiika, handrina. 

In front of, so anatrehana 
Front, V. I. By 1. manatrika 
Froo'tior, n. fari-taay ntifaDO- 

lotra amy ny tany hafa 
Fron'tUplece, u. aaij ao am- 

boalohany ny boky 
Frontlst, n. fehi-loha 
Froit, It. fanala. liat^iaka mam- 

pandfy- raao. Tbera wat k 

frost last night, namanala 

halina 
Frost-'bittan, adj. laniny ny 

faiiala, matiny ny fanala 
FioBty. adj. mamanala ka man- 
dry ny rano [teny foana 
Froth, K. Torio-javatra ; teni- 
Froth'y. <'^j- mamoriv'iry 
Fro'ward, «'//. mnditra 
Frown, n. fike! ■ i.ian-kandrina 
Frown, v. i. mikotron-kandrina 

noho ny fahatozcrana uatsi- 

fankddltraliuna 
Fio'iea, P.I.. of/™=e 
Frnc'ti^, b. t. nuimpaliavofcatra 
Fru'gal, aif/'. mitiitsy, tay 

inandany f a»aii. iiy harcna 
Frugality . ». fitaitsiana 
Fruit,, n. voan-kazo, vokatra : 

vaUay 
Fruit'eter, «. nipivaro-boan- 

kaiio [be roa 

Fiait'fnl, iu!j. mnhavukatrii. 
Fmi'tion, a. ny ahazoana ny 

Frnit'lasa, mfj. tsy e 


. avy anuny, FniU-tree, 11, hazofihinam-boa 
Frns'trate, i\ t. misakana, 
mahafoana 

Fry, 11. a^diany, iodrindra 
amy nybiuiuuiLraiioiuudiiiikn' 

Fry'ing-pan, 11. lapuely, fanen- 
daaaua Fnd'dla, v. t 

mankaleo 
PndjB, n. bedibedy foana 
Fuel, n. Mtay 

Tii'gitlye, n. olons nundositFa 
Fn'yitiTB, orfj. mandositra, 

mihelina, tgy maliaritTa 
Fnl'pritm, n. zavatra anan- 

Msaiia ny fanoitra 
Tnlfll, t>. I. mabatanteraka 
Falfil'meat, ii. faba'tanterahana 
Fnl'^ent, aifj. mamirapiratra 
Full, oij;'. (of) feno, benika, 

erany. A penon of foil age, 

oloDB efa mitBaha-pitoni' 

boana, olona efa lebibe 
Full, B<ii\ (as) niitovy amy. 

Full-blown, efa miTelatra 

taaca. rnll-growB, eta 

loitSBba-pitoml loana 
Fnll, t>. I. mamlinatra lamba 

Tolon'ondry n.lia hsdio By 

hatevina 
rnl'minatB, r. I. ^y !. mikotroka, 

mipoaka ; manJiabona ' 
Fnl'some, adj. maholoiloy, 

mabaUitoka, mabadiMdiky 
Fumlils, t: 1. monaonao foana; 

mitaditady foana 
Fume, n. setroka ; saim-potsy 
Fume, r. i. manetroka ; miea- 

f oakn foana 
Tn'mj^ate, v. t, mandoro zava- 

mba ho afaky ny eetroka ny 

f ofpn' arclina [sobosotra 

Fun, II. Iflolao, aangieanay, fo- 
Fnnc'tion, n. aQjara-raharaha 
f nnc'tioaary, n. olona manana 

anjara-rahar^a 
Fond, n. vola voarory bona^- 

vaii-draharaba 
Fnndameii'^al, iidj. amy Dy 

fanorenana, tsy jizo avelu, 

fototra, indrinilra 
Po'neral, n. ny andoTenana 
Fnn'gUi, n, pi. Fnngi ; bolatra 9 ] OAS 

Fnn'nel, n. Imtonara, faidM. 

nan-javatra 
Fnn'ny, a^f. mahatflLkaiky, 

Fnr, fi. boditra miay t<*i 
Fnr1)i(li, v. I. nuunotoy- ntetil 

Fn'TiOm, m^'. maninlrnj misS- 

foaka [taambo, &c. 

Fnrl, It. t. tnangforona lain- 
Fnrlong, n, Monga, 110 refy 
Fnrlon^A, ». andro ieraua tsy 

anaoTan-draimraba, iiictrui- 

dra an^ ny miftfwnillft 
Fnr'naofl, n. fatana ieaiAp&a- 

drebana na fanefena, &c- 
FaiUsb, t>, ;. manome izay 

mabasoa amy ny rabaraha 

atao : maniat^y ; manisy f ana- 

ka amy ny trano 
Fnr'nitnie, n. inomb& ny 

tokaa- trano, fanaka 
Fnr'riiw, <i. nylempondempous 

ataony ny plough na fandra- 

f etana, kc. : ketron-kandrina 
Fnr'Mer, adv. lavidaritra 

kokoa [manaiiip7 

Fnr'f/ieT, v. t. mampandroso, 
Fni'tive, a^j. atao amy ny 

mangingiua 
Fn'ry, n. fiaafoaka, safoaka 
Fuse, 1'. t. By I. manempo 

Fnaee', n. fizio, basy kely ; 
TandFam-bolam-paniaiitara- 

Fa',,ible, adj. azo empoina 

Fu'iion, ». Hemp^una 

Fnss, n. korapadrapaka, taba- 

Fut'tian, n. anaj-an-damba 
landibazo toy ny daru aoga 
Fni'ty, adj. mavao, maaiso 
Fn'tUe, adj. foana, tsy mabaBoa 
Fn'tore, a^. amy uy ho ary 
Futn'rity, n. uy ho avy • 
Qab'bls, V, I. mauao teny fain- 
Eana loatra GAB fl«'bl^ m. tapenaka 
SMd, V. i, mandehandeha f oana, 
mnttieiuombienj, fotsivara- 

Sad^ri "■ lalitr' ombj 

Sael, It. olona iMinipciii-taiiy ao 

avaratry Scotland 
Ehwlio, o^', amy ht Oatl 
Oat, ". t. maneataim-bava 
aaoe, n. antoka [goana 

M'etf, n. afaliana; fibain- 
O^B, V, t. mabazo, mabazo 
totnbon}'. To sain Kroand, 
numdroeo. To sain over, 
mahazo dt manobitra ho 
nam ana. Te gain a viotory, 
joxiiaKey am; aj ady, ma- 
hery [azo 

Gain, n. tombom-barotTa, soa 
SaiiuftT', tr. t. maiioM-t«nj, 

0«it,'n. faadeha 

Sal'KEir, R. TaW-danitra 

Okie, fl. rivotra mahfoy 

Sail, n. afero ; ny miTohitTa 

amy ny hazo saaany izay 

nanacoiuzany uy bibi-kely 

ka faiuto ranoiuuiiity, &c. 

S«]l, V. (. mampiempaka ;- 

nuLmpaha^oeotra 
SAllant, adj. aaliy amy ny 

ady, loahery an' ady 
fiBlIjulf, !»{/. numaja vehivavy 
Sallantry, n. fahaaahiana amy 

tellery, n. galery, rihana ao 

an- trano- fiaugoDAHs, &c., 

izay ahalazanaoa ny ao am- 

bany; feorridoT) 
Qalley, «. eambo voizina, in- 

driudra izay asaina voL^iny 

ny olo-meloka 
OaU'iO, mff. amyny Oa'i/uany 

Pacautaay 
Salloit, ». famarana mahalany 

IMW Uajana 10 found Gallaan', n. galon 

Gallop, t'. I, manipi-tiWDa, 

GaVlGws, i(. hazo fanautonana 

ny meloka hovonoina 
Balo.he', n. kiraro India ruiitr 
Balvan'Io, adj. amy ny galva- Sal'Tf 1, elcelricity D bo amy ny fikambanaoy ny 
mstal aamibafa raha misy 
acid ao anelanelany 

GalVaniie, v. i. mamely amy 
ny galvanism ; maoao anko- 
aotra amy ny gahaniim 

Qamlila, t>. i. miloka 

Qambo^e', n. anaian-dity atao 
loko vony 

GamlM], V. I. mibitabitaka, 
falihavanja 

Qame, n. laolao; baza. To 
maks gama of, manorisoiy 

Oan'der, n. Torombe lahy 

Gang-, n. olona manad andiany, 
indrindra ny giolahy na ny 
oluna ampanaovin-drahara- 
ba [milial6 

Gangrene', n. fety minady ka 

Caol, n. trano-maizina 

Gap, R. ny banga na loaka amy 
ny ampcntany &o. ka azo 

Gape, V. i. manoaka 

Garb, II. fltafiana 

Qar'ba^B, n. t*iinay; ny ariana 

amy ny zavatra hanina 
Garlile, e. i. mifidy izay tiana 

hulszaina amy ny tenin' y voasoratra 
inao garaiaka Qafden, Ji. ta 
Gar'gle, v. i. 
Sar'land, n. 

felii-Ioha 
Garlic, n. karazan-tongolo 
Oar'ment, ii. iitafiana iray 
Gar'ner, h. trano fitehirizam- 

Gar'net, n. auatun-bato ioa OAB ass Gar'nisll, r. t, mandravalca, 

mampiheiiifo 
Gar'rflt, ii. efi-trano manolotra 

Oar'iiBOil, n, mpiQiidry tany ; 

trSDo fiarOTflDa itoerany ny 

Jnpiandry tany 
Gar'rison, i-. (. mimittralta 

mpiandry tanj [teny 

Gartnlons, adj. tia resata, be 
Gar'ter, n. feliim-ba 
Gas, n. fraaa, rivotra, toetcy ny 

zavatra tehefa miova ho 

riToIra noho ny hafanana 
Gas'conade, «■ hambo, rehaka 
Gas'eoiu, adj. gasa 
Q-BSh, n. ny maratra mangota- 

na'ana, ny voadidy lalina 
Gsjom'eteT, n. {jtehirizaca gasa 

ampirehf tma : famantarana 

ny gaea laay 
QtiSTi ^- '• mialita mafy, sem- na) 
Gate-way, n. vaTahady (cy 

iditana) 
Ga(S'er, v. I. ey ('. maoEiigWna, 
inamory, mifantina ; m^azo 
hevitra amy ny zavatra Toa- 
laza. To gather fmit, ma- 
noty. To gather flowere, 
maka vomii-Ejao 
Gan'dy, adj. marevaka, madera 
Oaiii/e, V. t. mauoliitra 
Ganije, n. ohatra ; torosy 
Gaal, II, anarany France taloha 
Gannt, ndj. maLla, aaho/anina 
Oanntiet, «. gan-tauana vy, 
gan-tiiuana lara. To throw 
domi the gauntlet, mihaika. 
To take up the gaaatlet, 
maneiky hiady amm' Liay gauxe, tari-by na tari-bara- 

bica madinika dia ntadinika 

Toarary 
Gawty, adj. raidrahodraho 
Gay, B^. mifaly, mirarairana, 

. mihaingo 
Gay'ety, k. fyaieU/) 
Oaie, I', i. (at) niibanjma, mi- 

tazana 
Gazelle', n.bibymiiaykarazana 

amy ny antelope la madmika 

sy tsara-tarehy 
Gazette', n. taratasy milaza 

zavatra vao nisebo ka natao 

isan' andro na. isan-keruLail- 

dro, So., ^azety 
Oft'zing-itock, n. olona flionie- 

hezaoy ny maro 
Gear, n. ny zavatra rehetra 

niomba ny soavaly Tnit.ariVa 

kaleey 
(relatine, ». zavatra roadity 

toy ny gilio avy amy ny 

ozatry ny biby [plu* 

(relat'inauB, adj. niadity toy ny 
Oel'id, adj. mangatsiaka 

CpD'der, n. karazana (na lahy 

na VK\'y), gondera 
Ge'neal'opy, n. fllazana ny 

firazanana 
ffen'era, pi. of Genm 
Gen'erU, wlj. milaza ny mara, 

manao ankapobeny, tsj 

manaTaka, amy oyankabia- 

zany ; (mLFanohitia amy ny 

teaj particular) 
Sen'eral, ii. izy rebetri, ny 

ankabiazany ; jeneraly, mpi- 

fihy miavamila 
^^eu'etalLs'simo, n. komandy 

liihibe indrindra 
trenerallty, w. aniapobBny,ny 

ankaHaaany 
6^en'eraUy, edc. mazaca, saiky 

maudrakariva, matetika ; Can'erAte, v.t. nuteralca, malia- 

(Tanan'tion, n. ay iterahana; 

taranaka iodrai-mihira 
^MMrle, adj. momba ny fffniu 
Oeaeroi'ity, n. tai-fahihiraua, 

toetry ny (ony nj olona izay 

Cf4iL'eioiu, ailj, malaky miantra, 

tsy mahihitra, manom- 

paziahj 
Gm'eMia, n. Genesisy, ny boky 

voali^any nosoratany Mosesy 
^'nial, a({/. mahafinaritra 
ffe'niiUi n. fahaizana tsara, 

fahbf ainganan-Uaina ; olona 

mahay tsara nefa taynampi- 

anarina loatra 
frenteel'i adj. mahalala fomba, 

mieadiik' andriaua 
ffsn'tile, n. ny olona izay tsy ffrn'tlaman, », anaram-pana- 

i'ana atao amy nyleMiahy; 
ehilahy mahiaja fomba 
0»n'ixj, n. ny olona ambonim- 

(Tnnnec'tion, n. f andobaleliana 

ffaa'aine, <m^'. marina, tsy 
undolLa, tena izy 

Mntu, n. pi. (^nara; karazana 
azo zacaina bo apieiea 

(Teog'raphy, n. geogiafy, fila- 
zana ny fizarany ny tanj ay 
ny ranomaaina mbamy ny 
izay rehetra momba azy 

OwVvgiai, n. olona mahay 
gulogy 

Git>Xogj, ». ny tcieset Izay 
ahafantarantaika ny toetry 
ny tany sy ny fiovany ary 
ny ahatongavBiiy ny zaratra 
ao anatiny {j/eometry 

fftOBAfiieal, a^/, amy ny (?eam'e'ry, n. ny acieime izay 
abalaliuia ny fomba sy ny 
fanoharaim ny atigls sy ny 
tsipika ay nj tiirface ary ny 
aolid [nany 

<7erm, n. tsimoka ; ny niando. 

(?er'iniaate, v. i. mitairy, mitsi- 

Geatic'nlatfl.t'. i. mibotaiketdka 

raha mandaha . tony na 

mikabiry, mihinjaka 

GaiViXB, II. Ghetsikotsebaua 

mba Kanamafy itay lazaina 

Got, V. '. ay i. p. got; p.p. got; 
mahazo, maka. To get at, 
mabatakatra. To get baek, 
tafaverina ; mahazo indray. 
To get by heart, or get off by 
heart, mianatra t^ an-jery.. 
To get home, nlby ao an. 
traoony. To get on, ntaii< 
droso ; miakatra ao ambony. 
To get qnit of, or gat rid of, 
maneisotra bo afaka, miaa- 
taka aminy. To gat np, 
mifoba, miariaa, mitsaa- 
gana. Bat him to da it, 
mba iangavio hanao izany 
izy. Get ont, oi* away, 
m^indehana, miaU [tarahy 

Qew'gaw, ii. tsilalao tsara^ 

Gey'ier. n. rano mafaaa mipo- 
lolotra miakatra any Iceland 

G-Aastly, ode. toy ny maty ny 
ftjery azy ; hataatra ; mabata- 

Qhoat, n. matoatoa, arelo, 
fanahy. The Holy Qhoat, 
ny fanahy Maaina. To gi,ra 
up the gho*t, miala una 
i'ant, n. leMlahy goarana, 
lebilahy makadiii-be 

Bib'boriih, N.boeTiboerikB,ten7 
isy miay bevitta 

(lib'bat, H. hazo natao fanan- 
tonana ny mebka fahiny 
Tohefa maty Gibe. «. harabv, e faDtmezao' Aiidriamanitra 
BIft'ed, aifj, maliay noho ny fioa 

Gig, )(. kalei'jr tpara itondrana 

olona 'ka misy kodia roa 
Gigaa'tic, nrf;'. matadiri-be, 

Gigigle, It. I*, mikilukiiy, mUia- 
nih^uy, miliimoliiiiiokB 

fiUd, <■- /. r. sy p. p. gildefl or 
gilt; mnnao imkosotra Tola- 
iii*na ; mampamirapiratra 

Cild'ing, H. ny fanaoiana anko- 
TCJam mt anko ot a ol D 
till £u la andiano iza} 
nany 
( ill fatuB ana an [■ahefatrv 

ny } ud amdra ny an 

tnasany 
C It anko tra olamena 
Cilt, p. By p. p. otsitd 
fiim'let, II. homamanta 
Clxi, ti. anaran-toaka maherj 
Cln'^er, ii. eakamalao 
Cingtam, w. anacaa-danilDa 
Gip'ay, II. fsyiiin/J 
Ciiaffe', II. anaram-biby avo- 

dis eaiiy lava tenda , girafy 
Gird, r. t. p. Ky p. r. girded or 

gilt; mampiBikinaf mameliy 

msnodidiiiB, mandadina. To 

giiA one's self, lulsikina 
Clrd'le, If, fifiikmana, salaka, 

fehy manodidina 
Girl, »(. anMjd-vayy madinika. 

Girt, p. sy p, r. of jiVrf ' 

Girth, n. fehin-kilion-tsoaTaly ; 

ny maboclidma 
fiiit, n. oy fotony 
dive, J-. (. p. gave ; p. p, given ; 

mauome. To giv* back, ] GIA 

mamtrina, mamaly. To give 
eat to, mihi^iio. To ^ve in 
to, maneiky. To give jndg- 
asnt, miteara. To giv« one's 

self up to, menolo-tena mitefthatra tsy hanao. To 
give np, mitsaliatra aminy, 
maneil^. To givo way, tsy 
mahataoty, tsy mahatana, 
tey manohitra ; manomc 
mlana 

Oiz'zard, n. haranana 

Gla'cier, n. vongan-drano. 
mandiy lehibe toy ny tanety 
ka miiororosj miadana dia 
miadana aTy any amy ny 
tendromboMtra misy antno 
lalaudavB 

Glad. odj. faly, ravoravo 

Glad'den, i'. t. mahafaly 

Glade, n. ny toatalaka tsj misy 
hazo ao anati-ftla 

OlBd'iator, n. o)ona niady an- 
t^abatra natao filaolaovatLa 
temy ny Romana fahiny 

Olad'some, adj. faly, mahafaly 

Glance, v. i. (at) mahatsikan- 
tra, mabatsipalotra, manopi- 
maso ; maujelatra 

Gland, ji. ze.va.ti&'be r-eUule aaay 

, ny zava-miman' aina ka ny 
Haeany mampiaaraka ny r» 
amy ny bamna, ny sasany 
kosa niampisaraba ny raoo- 
maeo, ny aiero, £c. amy nyra 

Gland'ulaT, adj. toy ny gland, 
momba ny gland [jaabena 

Glare, n. fahazaTana niampan. 

Glare, v. i. mahajankbena, 
mamirapimtra ; mivandta- 

GlasB, n. fitaratra ; gilasy. A 
weatheir glaee, fbarouieterj. 
Wliere are my glasHB T aisa 
ny Bolo-mftsuko t su [ i; 

Qlai'lj, a^'. ktao amy ny fita- 
Toir* ; nulama' na maugauo- 
lutno toy n; fitaratra 

Qtaae, v. t. mametaka fJtaratra 
Amy ny yatavarana, &c. ; SlA'ciug, n. ny amet:aliaiia 
fitaratnt; zavatca toy uy 
fitaratra atao amy ay ba- 
fcoly, &C. 

Bleam, «. famlrapiratana mUie- 

Qleam, v. i, maiiura<piratrA, 

miliclma 
Qlean, r. t. mitsimpoua izay 

aaa, indrindra ny aisa amy 

ny vary Toaiiaja 
eieM, «. taoy 
dim, n. fifaliana, faharaTora- 

SIbb, n. lohasaha ^7 

fllids, V, i. misononoka, mijojo 
eiim'mar, v. i. mamelovelo, 

milopUopy 
Oliinpae, n. tselatra ; fahitana 

Olii'ten, c. 1. manilrap&atra, 

aangiiangaaaa 
SlUter, t>. i. mamirapiratra 
fiUt'ter, t>. I. manurapiratra ; 

marevaka 
6Utt«r, ». famirBpirataoa 
OlMt, V. 1. mibanjiua, in- 

dondra ralia nufaly amy ny QNL Gloom, I'. 

alahelo, joretra 

Gloom'y, adj. manjombona, 
maizimaizina ; malahelo, mi- 
joretra 

Glo'ri^, V. I. mankalaia (an' 
Ajidriamanitra), mauome vo- 
mnahitra 

Olo'iiotu, adj. malaza, toliaiiy 
bomcm.-boaiiiahitFa; mamira- 
piratra sady taara tarehy 
indrindra [dera 

Glo'ry, H. voninahitra, Wa, 

OlOM, II. farairapiratana toy ny 
amy ny laody na ny miay 
variuesy, &o. ; hevitra toa ii; r<«{ mtj Glos'sy, adj. mamirapiratra 
Glove, II. ga, fonon-tlnana 
Glfiw, (I. 1. mireliitra fatratra ; 

Glow-worm, n. biby kely toy 
ny fanday lia mamirapiratra 
amy a; alina 

Glue, H. gilio 

Glue, V, I, mandraildtra na 
mamataka amy ny kUio 

Glnm, ai£>, malaJielobcIo tarehy. tojuyb tena boribory 

a; izoo tontolo 

yMe 

UlAonV 04/- boribory toy ny 
fllob'nliu, adj, buiiboiy toy ny 

Blob'iCe, fi. zavatra kitika Glnt, V. I. mambosibosika. To 
glat the mniket, mitondra 
zavatra be loatra Lamidy eny 
an-taena ka tonga mora ny 

, vidiny 

Oln'tinoni, adj. nudity 

eint'ton, H. auaram-biby toy 
ny tear ka joahery boman- 
kauina ; olona mabery ho- 
man-kanina 

Gnarled, tu(/, tononana 
Guaslif V. i. Qiikitro-nify 
Gnat, H. ny moka By ny biby 
kely miray karazana aroiuy evk : gone; Oo, V. i. F. went ; 
mandeha. To 
msndeha maka ; lafa. To go 
OB, manilToea. To go out, 
nuToalia ; maty toy ny afo. 
To go over, milioatra maki-tenj nndinika tsaTa. To go nnder tho 
jasha7.o ny anarani 
go ihares in, mioml^ODn, I 
am going to do* it. mikasa 
hanao izany alio. This road 
g:oes to Antananarivo, liilana 
Eaankacy Antananarivo ity 
Oood, II. fazo mamnitra atao 

fandroahan'cm'by 
Qoad, 1-. (.tbanery hanao 
Goal, H.nytefaiflny ny alehaoy 
ny mpihnzaiiazaka filokana ; 
izay kat^ahina indrindra 
Ooat, II. osy 

Goblilo, I', t. mamboeibosika 
Goblet, II. fisotroano, gilasy 

Goblin,. (.matoatoarafsifanahy 
God, tP. Andriamanitm, An- 

diianajiahary 
God'dess, ii, andriamani-baTy 
Ood'fa(7ier, », ray amy n;_ 

batiaa (amy ny Katoliia 

Eomana ey ny Church ofEnij- 

lattd) 
Qodliead, n. toniban' Andria- 

manitra ; Andiiamanitra 
Godlesi, Bi/j. tsy matahotra an' 

AndrianianitrB, tatsi-fanaby 
Godlineea, n. batsaram-panahy 

noho ny faaaraliana an' 

Andiiamanitra ; fauompoana 

an' Andriajaanitra 
Godly, adj. tsara-fanahy, ma 

naja an' Aiidjiamanitra 
Ood'Mnd, fi. soa azo tampoka 
Gold, n. volajncna 
Gold'en, Bdj. volamena. Thi 

goldon nile, ny lal^y Krai. 

Sty ao amy ny Mat. vii. 12. Good, adj. tsara, tsara-ffuialiy, 
mety. As good a«, toy izany 

. indniidra. A good deal, 
betoakn. Good morning', fia- 
rahabana na veloma amy- ny 
maraina. Good-bye, Ooad 
day. Good night, veloiMV! 
Ho ii ■ good writer, mahay' 
sora-tilDana iiy. 

Good, R.Boa, Good*, fananana, 
entana. Gone for good, lasa fomba noho ny fananar&iia 

Oood-Pri'day, n. ny Zoma alia- 
tsiirorana ny nahafatesajiy 
Kr^aty 

Oood-hn'mored, adj. tnaleiny 

Goodly, adj. taaratsara hiany 
Good-na'tnred, a^J, malemy 

fanahy 
Good'&OM, H. hataarana^ 
Oood-will, n. fitiaTana,'faTika- 

sitrabana 
OooBB, n. vorombe 
Ooro, n. ca mandry 
Gore, r. t. manatrabaka, indiin* 

dra raha («ton' omby 
6ori70, fi. EMana ao anelanelaiiy 

ny hautsana avo 
GorVeont, <x^'. mahafinaritra 
loatra raha jerenft, toy ny 
lauitra indraindray ralui 
mati-masoandro, na ny laia- 
ba mamirapiratra 
Gorilla, n. biby toy ny rajako, 

to, lebibo toy ny oloiia 
Gor'mand, r, olorut malLory 

homana ka mahftlany be 
Qor'ffltuidUe, v. i. wj t. in«nbo> 

idboaika 
aor'7, adj. Tnihoun>dTa eofl [ 13 

Qoe'Oag, zBii&-1x>rombe 
Ctot'pel, n. fanambarana ny 

famoQJena nataonj Jesos; 

Eraisty, 117 iray amy ny 

Ulazantsara efatra 
OoABaier, n. (arora-daiutrs 
Ooa'dp, «. mpibedibcdyjinpire- 

Mdresa-poima 
tfoa'lip, r. I. mibedibedy, mire- 

■adresa-poana 
"fl«t, p. By P. P. otffel 
G«tk, n. olona amy ay fireoeaa 

»miTiHnly jzav U&^T&Vti aj 

faujakana Komana ay ny 

trsno taara naoriny, &c. 
Odthlo, m^'. tahaka ny Galh; 

fombany ny BiT4i(M(tireimBy 

varayarana somary iitso- 

)aha,&o. 
Itan^, R. famoaluka 
Sanrd, n. voatavo 
0«at, n. anaran' aretina, gfaotra 
BoVom,!'. (.manapaka.mifehy, 

Tnitondra 
fisT'emeM, n. TeMvavy mpam- 

pianatra 
Borenunent, n. fattapahana, 

fanjakaoa; mpitonarafanja- 

OoT'emor, n. komandy, mpana- 

paka, mpifehy [reba 

Cmm, n. zipo, akanjo nur«ba- 

Srab, c, t. xy i. mandrombaka 

poaua avy amin' Andriama- 
tatra, f^asoayana ; faha- 
tsaram-bika, fahatsaraiii- 
pitondran-tena ; firavaliaiia 
rahayaa hisakafo 
SiMalU, itilj. taara bika, taara 

faiid*^ft, taahafiaaTitta 
fiiaMlew, adj. nitey famkhy 
0n'<doiu, aify', mamiiidia-fo, 

OndA'tiaB, H. fiandalanda- 
lananftf ftlaharaiur aiaka ny 

f ahatMWMi m.niL feihiti rAna. &<>. 3 ] OBA 

firade, R. ny iTayamynyzavatra 

mifanao ambaratonga 
Grad'nal, <iil/', miandalandalana 
Orsd'nate, t>. t. maaao ny 
marika amy ny thtrmonuUr 

flraft, n. aampan-kato atsofoka 
amy ny hazo raaniry mba 
hiara-maniry aminy 

Graft, V. t. manofoka satupon- 
kazo haniry amy ny hazo 

Qrain, n. Toam-bary; zayatra 
bitika toy ny fasika ; oza- 
kazo ; vato fandaojana 
ampaha-TDOO-ny imj pouad 

Qrain, c. I. By 1. rauiisy loko 
, amy ny haao mtft ho toy ny 
oza-kazo ny fi]«T azy ; man- 
dry ka fasipasehina 

Oram'iiUT'orona, adj. homas* 
ahitra 

C^am'mar, n. Gramara 

Oramma'rian, n. olona mahay Orammat'iaal, adj. araka ny 

gramara 
Gran'ary, «. traao fitoeram- 

bary, aompitra 
Grand, adj. leMbe, leMbe aady 

tsara, malaza, fatratra ; 

mihaingo fatratra 
Orand'cbild, n. zafy 
OrandM', n. lehilahy be roniua- 

hitra 
Grand'sor, n. halehibeazana 

izay mahafinaritra raha 

jerena; fih^ngoana fatratra 
Grand'fafAeT, n. rai-be 
Grand'mMAer, reni-be 
Grand'aiia, ti. rai-be 
Oranj*, K./arm-Aoaie ey farm- 

ny vato-mainty atj 

Giant, V. t. nuinome, in< 

ny zayatra angatabinA enn'itlar, ntlj. fa«ipaaeluiia to; GrMl'lilatt, V. t. By i. mampsji- 
dry namandry ho f BBipasehina 
Grape, n. voaloboka 
Graphic, adj. voalaza tsara, 

Gcap'pls, V. t. ay i. milia^oaa 
trbSj. To grapple with, ini- 
tolona, nuady 

6rMp, V. t. tvimnitiiTia, lOODgia 

Orup, «. fUuna, hazoca 

6rau, «. ahitia 

QiaiilLoppar, fi. valala mitsi- 

Graat'-plot, n. ahitra calami- 
Da tBura ao an-tanimboly 

OtMi'y, adj- be aliitra 

Crate, m. vy makaraltara atao 
amynjlatana na varavaran- 
kely, &o. 

GretB, V. t. By i". midridrodri- 
dro, midilodilotra ; mahat«ii- 
ga voToka noho ny fikaso- 
haaa; maliadikidil^ 

GraU'lnl, adj. ta-hamaly eoa, 
mauka^traka \ mahafinaii- Grafi^, c. (■ mahafinaiitra, 

mankaBitcaka 
6rft'tii, adv. omeiia foteiny, 

Gnt'itnde, n. ny toetry ny 
fony ay olooa izay ta-hama- 
lyaoa _ _ [na 

Grataltoiu, o^f. maiiiiaiiiLpoa- 

Biatn'ity, n. faoomezana, iado 

Oiave, V. t. p. graved; v. f. 
graven or gxaved ; (engraeej 

Grave, n. faBana 

Orav«, oif/. tay tia vosoboaotra, 
tsy tia hdiy, Diaotona 

Oca'vel, n. kaiao-bato nlhaio- 
haro facika; anann' aretiiia 14 ] GXI 

Qntve-atome, «. vato amy ny 
faaana amy soratra atao {»• 
hataiaravana uy maty 

Grave-yard, «. tokotauy fan- 
deveuann 

Gravita'tion, ii. ny hery izay 
mampanatona ny zavatra 
rehetra amy ny tany 

Gravity, n. hafesarana , falia- 
maotinana 

Gray, a^. fotsy mavo, fotsy 
Graze, v. t, ay i. homan' ahitra 
Greaie, n. meuaka 
Grease, v. t. maniay menoka, 

mandoto amy ny menaka 
Qreaj'y, adj. miity menaka, 

azocy ny menaka 
Great, adj. lehibe, bo ; malaza. 

A great while, ela dia el». 

A great way off, lavitra dik 

lavitra 
Great'nesa, «. halehibiazana 
Greed, — dlnesa, ii. fahassrota- 

na an-kanina ; f aniriftoa 

mafy hahazo vola, &c. 
Chreed'jf i4'- lian-kaninn, aaro- 

tr' au-kuiina ; maniry f atra-. 

tra hahazo vola, &c. 
Greek, a^'. any Gtreeoe, Gink* 
Green, adj. maitso ; manta ; 

vao lailateaka [Green*, auana 
Green, n. tany be ahi-maitso. 
Greet, v. i. miarahaba 
Greet'ing, n. arahaba 
Grega'rioua, 01^'. mauao anduu^ 
Greylionnd, ». amboalava-vava 

maliery miliazakazaka 
Gridiron, ii. grnte titonoana 
Grief, II. alahvlo, fahoriona 
Griev'anee, ti. i^ay roampaLory 

na mampahasoBotra 
Grieve, v. t. aj ■'. nuunpahory, 

mampaluuosotra^ malahelo 
Qriev'oiu, n<C. nuunpaluay, 

mampalahelo ; mampisidio [ 1»1 :. fanaarana tarehir gionnd; mjkc 

I (uefa atao aiaj Skoaoka, mitoto, nj fikosohana hiany) 
nasa antsy &c. amy ny 
grindstone : mampaliory 
firisd.'stoiie, n. vato-asona aho- 

Grip, n. fihazona 

Siipe, •*■ '. miiiazoiia mafy, 

mamiMna 
Brips, ». Shazcma.. Chripei, 

Oriily, adj. mahataiotra 

Sili'tle, n. oza-ka^o 

Slit, n. fasika 

Brif ty, mf/. misy faaika 

finftn, r. t. mitoioko, misento, 

mitreroiia 
Ormn, n. toloko, e^nto / , 
SMAt, n. faj-antiu, koly laojaa- 

aroaTOamena. Grosta, fo- 

tsim-baiy amy ny eaU 
Svtfcer, n. mpiraiotra dita, 

rirsmamy, kafe, voaloboka 

Oio^efy, n. ny zavatra ami- 

diny ny urscei- 
Grog, n. toaka mitampo-drauo 
Sroom, n. mpitandrin-taoavaly 
VnOmjtDan, n. sakaizauy ny 

mpampakatta amy ny f ampa- 

£antiD-bady 
Sroove, n-Icmpondemponaatao 

amy ny fandrafetaua 
STape, t. I. mitsapataapa 
tnn, ad), lelube, vsTenty 

t&tsy; TOtaa-saina; tsymen- 

driks 
Ann, n. ny ankabiazuiy ; 111 
6rrt, n. (grotto) EFroCflsq.iie', adj. hafahafa ny 
fljery azj ka mampilioinehy 
Grot'to, n. zohy maha^aiitra 
Gronnd, n. tany; fototra. To 
gain gTOnnd, mandroso mi- 
hatsara. To loaa proond, 
mihemotra ; mandroso are* 
tina. CoSm orouiidi, f aikan- 
kafe 
Ground, v. t. ay i. manodna'; 
mampianatra ny fotony ; mi- 
dona amy ny tany ka Isry 
afa-niiala [tra 

Oronnfiass, ndj. tsy miay foto- 
Gronp, n. olona na zavatra iray 

Group, V. t. manokotoko 
Gtovo, n. hazo manalokaloka 

roaniry ao andMiBiy roa ny 

lulana ; ala kely 
Grov'el, c. i. raandady 
Orow, V. i. ay (. P. fpvm ; p.p. 

gruwn ; nmniiy, mitombo. 

To grow loss, nuheoa, miha- 

kely. To grow ont of, avy 

OrOwth, n. faniry, fitorobo, 

fitomboana 
Omb, c 1. mitnmgy, mlliadj 

mba Mtady zavatra 
Grab, n. biby kely manjary ho 

manidina, indrindra ny ao 

auatiny ny tany 
Gmd^, V. (• ay I. miatooa; 

manome tsi-satry 
Grudge, n. fialonaoa 
Otn'el, 11. hanina malemy atao 

amy ny groats na tatmtal 
Omff, adj. mampiseho fabaso- 

florana amy ny feo na tarehy 
OTum'bla, t^. i. mimooomonona, 

Gmnt, v. t. mitrona toy ny 

Gaa'no, n. tairo-borona klM 

amy ny noay aaaany ka atao Onarantee', h. antoka ; mpian- 

toka 
Onusntee', v. i. mjaiitoka 
Guard, 1'. I, BT I. miambiiia, 

ndoro, mitandrina 
Onard, n. mpiambina, mpitan- 

drina ksleBy ua sambo Btimo 

izaj aiide!umaQ7 ay oloua 

Gnard'adi bi^/, mltajidriiia tsara, 

in^ndra amy Df fiteueoaoa 

OnaTd'iaii, n. mpiaby, mpiac- 

tota 

Oner'doil, ii. tamby, nj iaf aranj 

Gaerilla, n. ad; tsy milainiiia 

GUGBB, V. I. ay i. manao kitoa- 

toa, maaao mosalaby, manao 

OneiB, ti. Tnoanj, kitoatoa 
On*it, R. vahiny ampiaodra- 

Ooid'aiuw, n. tari-dillana, toro- 

IMana ; toro-hevitra 
Ovldt, e. i, mitsri-dikliuut, ma- 

noro, Hutandrina 
Onida, n. mpitari-dMaiia, mpa- iiay tao-zavatra [i 

Ooile, n. fltaka, fanaovan-tEai- 
GuilBleii, a^'. tay misy fitaka 
QnillotinB', n. fanapahan-doha 

Guilt, n. heldka 

GniltlBii, mi/, t^j manan-ke- 

loka 
Gnilfy, aitj. manan-keloka 
Guin'ea, n, fsraataa rolameoa 

mJtoTj amy ay ariary dimy 

By Mrobo 
Oum'ea-fowl, «. akanga 
Gnits, «. fitafiana; fomba, en- 

drika 
Guitar", N. lagitari 
Gnlt, n. gaolfa, 

miUopal^ ao anelaiielau^ ^. a amy ny GnU, V. I. I 

mamitaka 
Gull, n. Tohony: olona mois 

fitabiua ; anftram -boron-itou 

Gnllet, H. traotraoka, tenda-!)^ 

(dia ny alelumy ny. zayatM , 

ianlna sy Botroina) ' i 

Gully, ». hady nataony ny ^ 

riaba [s*>k' omby 

GulPf V. L migoka, iuBJiaQ 
Gnm, n. gama, ditia-kazo. Thfl 

gnmi, hihy, akaujo-Dify 
Gnnt, V. t. mametaka - 

gama, manoaotra gai 
Onn, II. baay, tafoDOro 
Gun 'powder, n. vanja 
Gnu'sliot, u. ny taka-basy 
Gnu'iuith, ii. mpaoao basy 
Gor'gle, V. t. migororoana 
Gui^ v. I. mipororoatra, ml- 

goroduia [akanjo] 

GuB'aet ». saokony (amy ny 
Gust,— to, ». fitaliana, fitiavaa^ 
Gnst, n. rivotra mahery tirngft 

tampoka; EamboB-daniln 
Gnt, II, tsinay ■ 

Out, t^. t. nuuigalatrB ny am^J 

tro rehetra ao anatiny 
Ont'ta-per'BlLa, n. ditm^ 

sahalkhala amy ny t. 

nffa tay minrotra I 

azy aty tonga malemy ndw 

Gnt'ter, n. Ulan-diano 
Guttural, aii). an-tenda [Stam 
Gay, 11. olona hafahafa fit»^j 
Ouz'ila, V. I. miboboka 1 

Cfmnan'tig, ad/'. (athUtie) 
Gjp'nm, n. vato fotsy malemy 

toy ny yatodidy t 

Gjt*3, H. firenena mpirani- 

reny, angamba tany Egypt 

lobany, fa ankehitriuy efm 
Duay azy iieo ny tany nuuo 
any Europe la f inter, ha! hankf ! 
HAb'ardaah'eTf n, mplvaro- 

Zab'ftrdaili'eiT, ». znvatra smi- 

dmy ny }iabcTdasheT 
Sabilinant, n. fitafiana 
bblt, n. faiiao, zavatra maha- 

zalra. In the babit oT, ma- SaUtatioii, n. fonenana 
Habifnal, adj. maz^a atao, 

atso matetika 
Eabitnate, v. t. mahazatra, 

mahatamana 
E«ek, c. t. mibapakapa ; mia- BOavaly , n. vehivaTj mahatsira- >, Tehivavy mpamosav; 
■rd, adj. mahia, efa ~= 
ona, kaozatni 
le, V. t. &y 1. laanetitetika, 
apakapa ; miadi-varotra 

^H, n. bavoDdra 

~ " . (. eyi, miantso; miara- 
,; manavaudra 
, adj. (hale) 

! inter, teay fiarahabana 
•tone, H. barandra voan; 

■y 

Eiir'-dreuer, n. mpanety volo ; 

mpaoaoToIo 
Ur^, adj. be volo, Toloina 
Bilterd, «. lef ona misy f amaky 
Hal'cyou, adj. tonj, mionuis, Sftlf, ». pi. halTBi; ny an- 
taaaaii;. To go IuItm, mi- 

HaU-br«Aer, n. rahalahy hafa 

ray oa hafa reny 
Half-hearted, adj. tsymariaika, 

matimaty ; mafailiitta 
HaU-way, a^. antsaBO-dalana, 

antenatenany 
Half-witted, adj. adaladala 
Hall, «. efi-trano fidirana man- 

kamy ny efi-trano bafa. 

Town hall, tiano lebiba 

anaovana ny raharobany tty 

tan^a 
HalleltLlfth f inter, haleloia ] 

hoderaina onie Jehovah 
Halloo', V. i. miantso mafy 
HallSw, t>. i. maimmaaina 
Halln'oina'tion, n. fabadisoana 

amy ny zavatra bita maiio 

na reny ny sofina, &c. noho 

ny fabaiariana 
Halo, «. ny mazava boribarj 

bita indraindray manodidina 

ny masoandio na ny Tolana 
Halt, V. i. mijanona; mikotrifa; 

misaloBala 
Halt, adj. mandringarii^^ 

kotringa 
Hal'tar, n. Tava-volana atao 

amy ny tendan-tsoavaly ; 

tadi-mody anantonaua ny 

meluka hovonoina 
Halve, V. t. manasaka 
Ham, M. £e, indrindra ay faa- 

kisoa atao ombi-sira 
Hamlst, n. voMtra kely 
~ mer, n. maroto, tanta- 

la: fampobaza 
Ham'mer, v. t. mively amy ny 
, maroto, &c. 
Haza'inoGk, n. fandnana miban- 

a ao anati-Rambo 
Ham'per, n. sobiky lantaan- 
kazo, karaba HAH [ L 

Huid, n. tatiana; 07 mptmon- 

dro amy nr fmnantBraii' 
ondro. &c. At band, a^ky, 
sntomoliia. Off hand, a,ry 
hstrany. On hand, mboia 
mifly. On tlte Uft hand, ao 
ankavia. On tbe right hand, 
so aukaranana. On the 
othsT hand, kosa. To be 
hoBdand glove, mifaukahazo 
am-po. To ehuge hands, 
miora tompo. To come to 
hand, mby an-tunana. To 
have a band in, ho ieany ny 
manao. To have one'i handi 
full, aahirana amy ny raiia- 
raha. To lay handi on, 
mitana, jnuambotrs. The 
layiue on of bands, fametts- 
haB-tanana. To take in 
hand, maaaiky hanau raba- 

Eand, V, t. manototfa; mitan- 

(aoa. To hand down, mam- 

pidina amy ny tarajiaka 

Qiaiidiniby azy, na amin" izay 

minra-mipetraka aminy 

Eand'caff, n. j^admn-timana 

Hand'fnl, n. eran-t^uaD' anila 

Handicraft , ir. tao-zavatra, 

Hand'iwork, «. asan-tanana 
Hand'kerchief, 11. mosara 
Handle, n. zarana, fihazonana 
Handle, i'. (. miteapa, mandray 

amy ny t^nana 
Eand'maid,— den, n. ankizi- 

Hand'rail, n. ny tampony ny 
aro-fauina izay itehenaua 

Hand'some, ai/J. tnara-tarohy, 
mendrika 

Handwriting, 11, Bora-tanana 

Hand'y, adj. Miiga, avansva- 

muika ; antonona amy ny Hang, 11. (. ay i. p. ay p. p, bnsg 
or hanged ; manantoim ; 
nianantona olona hovonoina ] 
amy ny tadi-mody ; milian- 1 

ravy ; mandondona ; mian- olon 


- (for or after} 
i[Tintain maniry fatratra, i 
Hap, II. DyBendra,z 
Hap-hai'ard, n. \, 
Haplesa, adj, ratsy vintana 
Hap'ly, adr.; acndra, angamba 
Hap'pen, v. i. tonga, tsy nampoi- 

ziua, Bendra, manjo, miseho 
Hap'pinees, 11. fahafiuaretana, 

haaambaraua 
Hap'py, adj. finaritra, sambatra 
Harangne', 11. teny kabarioa 

amy uy maro enttna hampo- 

risika azy hajuw izay tiaa' 

ilay miteny 
Har'au, t, t. mahadiMdiky, 

mahasosotTa ; maQvme fiaiO' 

Hartinjer, n. (farervaner) 

Har'bonr, n. fiarovana, fiercoa : 
fitudian- tsambu 

Hartonr, v. t. mampiery,maoa- 
£i)a ; manomc fiarovana 

Hard, adj. mafy, aarotra, tay 
laitra. Hard water, rano 
miay mineral ka aarotta 
anaaaoa satria tay mety 
mikainbana amy ny savouy 

Hard, mh: fatratra, aarotra. 
Hard by, antoraotra, akaiky. 
Hard up, nahirana Hatria tey 
anipy firelomaoa na faoao- 

Hard'ei I. 4;c. ly 1. mauamafy, 
mauaaai'OEFa ; mihamafy 
Hard-heaited, adj. luza-bc, tsy 
I miantra' iah: , flhafiana, Mrj, Etxilj, adv. sarotra ; saity tsy 
Hud'neas, n. hamafiauB, hasa- 

nitra; balozwaa, 
Etud'Bliip, ». hiij 
Hardy, adj. mihafy, sahy, 

Hue, R. bibj mirai-kaiazaDa 
amy ny rabitro fa lehibebe 
kok« [tritm 

HBTe'bTslned, adj. laitotritra- 
Hi'iem, «. ireo di-trano izay 
itoerany ny veluTavy hiany 
so amy ny tranony ny lebi- 
lahy manBQ - kareua any 
Turkey, &o. : ny vadiny By 
ny tokantranomasony ao 

Hark ', inter, henoy angeba 
narleqnin, n. olona miakanjo 
bafidiafa ay mitsinjatsiDJaka 
foana mba bampibomeliy ny 

Hirtot, n. vehivavy janga 
Eaim, ». Tatra, fabBfiiinbaiia 

tra 
EarmlBBS, adj. tey maharatsy, 

tey mandratra, tsy mauinoiia 
Eamio'niiiiu, adj. mifanaraka, 

mirai-feo 
Humo'iiiiuii, adj. hatdmoma 
Har'monize, v. i. ay t. mifaoa- 

rakn; mampiianaraka 
Eai'mony, n. fifanarabona, 

firaisam-peo 
Hu^wi, M. ny kofeby hoditra 

rebetra amy ny Boavaly mita- 

lika kolesy 

Hup, V. i. (upon) mamerimbe- 
rin-teiiy matetika hilaza 
zavatra irai-loha 

Hupooa', n. lefoaa mifaiamgo 
kda Btao famonoana trozona 9 ] HATT 

Ear'rSw, «. itbogon-tany lehibe 

tarihiny ny aoavaly 
Hank, 01^', maraorao; maisa- 

tra; migadragadra ; Bosotso- 

Botra, loza-be 
Hart, n. biby deer lahy 
Har'TMt, «. f ararsno ; nyvoka- 

tra amy ny fararano 
Hash, ». t, mitetika hena 
Haih, n. hena voatetika masa- 

ka, fanan-kena 
Hasp, «. fitanana, indrindra 

raba hidiana amy ny gadanil 
EaB'sock, n. footstool tsy manaa- 

t<nigiDtra 
Haate, n. bamaikana. la be 
haBte,maika. Uakekatte, Haa'ten, v. t. »y >. mandodona ; 
mandeha faingana 

Hatty, adj. faingaa-doatra ka 
tsy mihevitra, malaky tezitra 

Hat, «. Batroka 

Hatoh, 11. t. sy i. roibotrika ka 
mabafoy. Tha hen is sit- 
ting, bnt ber egga ars not 
yet hatched, nukotrika ny 
akoho, fa tsy mbola foy ny 
atodiny 

Hatch, n. ny foy. HatBhei, 
oy rakotry ny hold ao an- 
tsambo 

Hatoh'et, n. famaky 

Hatoh'way, n. loalta ao amy ny 
lib ana atao fidinana ao 
amy ny trano ambany, ia- 
drindra ny ao amy ny aambo 

Hate, V. t. mankabala 

Hate'fal, adj. tokony bankaha- 
laina [po 

Ha'tred, u. fankabalona, lolom- 

EanjA'ty, adj. mianjonaiijonn, 


kofeby, mit.n.i-ilra. Hannt/ed, a^. alehanj ny ma- 

Hftve, V. t, p. b; p. p. hod ; ma- 
nana, mahazo. I have to go, 
tsf mainttij mandelia aho. 
I bad rathsr, aleoko 

HsVoDi n. fitodiau-tsambo iza,j 
tsy azocy ny aloit - drano 

Hav'oc, n. fandfu^anana 
Hawk, n. papango [deha 

Hawk, V. t. manao vaio-iaan- 
Hawk'er, ». mpaoao laro-mttn- 

Haw'thOm, n. anoran-kazo be 
tnilo fan BO fefim-boly 

Hay, ft. slii-maina atao haniii- 
tsoavaly, &c. 

Hay'-atask, n. olu.iiiaiiia an- 
tontajiy lehibe 

Haz'ard, a. mosalahy. I will 
ran all haiardi, tsy mamhy 
aho, na inona aa inoDB tonga 
Betniiko daliolo 

Haz'ard, e. t. tsy manahy, ma- 
nao vi-Tery, manao mosslahy 

HaE'ardoQt, a^y. tokouy ham- 
paHta loza 

Haz8f n. zaTonjavona. 

Ha'zy, adj. manjaTonjavoua 

Ho, yro. viaa. pi. they; izy 

Head, n. loha; ioholona; ny 
mitorika, mpifehy. To come 
to a hoad, efa tonga maeaka 
[amy ny vay, na, ny teTitty 
ny mpiodiita). To make 
hoad againit, mandroso ; 
mahatohitra. He u over 
bead and ears in debt, efa 
manerana ny Tolon-dohany 
ny trosan' olooa amiuy. 1 
can maka neither head nor 
tail of It, tay fantatro veli- 
Tely ny heritf iaany [QJtanka, mife!^. Head, V. t. 

mialoha 

Eead'ac^, n. aretin' an-daba 
Eeadflllt, adv. an-tBiiigiiJoka, 

an-t^ontsori-doha 
Headland, n. tany mitaopaka 

ao amy ny ranomaaina, tan. 

jona 
Headlong, adu. an-tsmgoloka, 

an - tsontsori - doha ; maoao 

nxonalaby fa tey miheritn 

loatra, faingan-doatra 
Head-quarten, n. ny itoerauy 

ny lehibe amy ny anaorana 

laharaham-panjakona, &g. 
Head'ationg, a^. maditia, mafi. 

hatoka, mafl-Bofina, tokam- 

Eead-wind, n. rivotra manoha 

sambo 
Head'y, adj. maditra, maft-Bofi~ 

Heal, V. t. ay t. mahaaitrana, 

indiindra ny fery ; sitraaa, 

mauaritra 

Health, n. fahft ^W"^^ ^ a 

Health'f , a4>'. ealama, tey ma> 

rofy; mahatanjaka, teymiey 

Heap, n. antontany 

Heap, i>. t. (up) manao anton- 
tany, mampijfanong^ra 

Hear, i'. i, sy i. P. nyp.p, heard; 
mandre; mihaino. I heaiA 
from him, nahazo taratasy 
avy taminy aho, nanqnlaza 
teny tamiko izy. I hnrd of 
him, nahare ny aminy aho 

Hear'ii^, «■ fandreneaana. 
niey wonid not give me a 
hearing, tsy nety nikaino 
aby izy, tsj navelany hiteuy 

Hearten, v. i. (to) mikaino 
Hear'iay, n. teabotsaho 
Heane, n. kalesy fitondranni 
eilffin H)^ [ M 

Hurt, n. fo ; ny afoToany. To 
break the heart of, mampai- j 
moi'fo iodrmdrB, inahiisafo- 
tra alahelo. To learn by 
heart, mianatia tey an-jory. { 
Te lo*e heart, muoioi-fu, mi- 1 
ketioka. To take to heart, 
malahelo, macao am-po. To 
let the heart apon, maniiy 
indriiidrs, tia indrindra 

HMui-brokea, adj. difotr' ala- 


helo, t_.__. 
EEartlnm, 

Eeart-btuniiig, n. otri.po 
Hearth, h. vato na biriky i 

ambany ay Jircplace 
Hearfily, adv. amy ny fo, tokoa, 

mazoto 
HMrtleu, adj. oga; mampa- 

hatoiua; tay miantra, tay 

nahatsiaro alalielon' oloua 
Heu*-rending, adj. mampala- 

helo utdrindra 
Hearty, adj. avy amy ny fo, ma- 

zoto, matajijaka, maheii-fo 
Heat, H. hafanana, haiuandro 
Heat, V. I. Bv i. mamana, mana. 

faoa; mioftfaiLa 
Heath, «. karazan' anjavid]' 

foby fanao kifafa, &c, 
Hea'f^on, n. olona mbola niiva- 

Taka ajny ny Hampy, jentillaa 
Hea'(/iendom,. «. ny firenena 

rehetrs izay mbola mivaraka 

amy ny sompy 
EeaV^eniBll, adj. tahaka ny 

tanaony ny heathen 
HMth'er, n. (heath) 
Heave, v. t. sy i. manainga, 

inambeta; initopat«ps; mite- 

potepo toy ny tratra raha 

miaiiia. To heave a aigb, 

miseato. To heave the lead, 

manipy ny firaka avy ao an- 

teambo h^tana ny halaiiny 

nyrauo I Heav'en, m. laoitra 
Eoav'oniy, arf/.any an-danitra, 
I toy ny any an-danitra 
j Heav'eiay-ndnded, adj. tia sy 
I mihevitra mandiakariva ny 
any an-danitra [alahelo 

Heav'inesB, ». fahaveaaraoa : 
HeaVy, adj. niaveaatra ; mala- 
helo ; mampalahelo. Heavy 
bread, mof o tey mitombo loa- 
tra. Heavy soil, tany be 

HelirBw, adj. Ilebirio, any ny 

taranaky ny Isiraely 
Hec'atomfa, n. faualamboady 

Hed^e, II. hazo amboleoa atao 
fefim-boly 

Hedire, r. t. mamefy 

Hed^liog, n. sokina 

Heed, v. t, mitaudrina 

Heed, n. fitandremana. To 
take heed, mitaadrina 

Heedless, adj. tay mitandrina 

Heel, n. ombalubin-tongxttra, 
v-odi-tongotra. To take to 
one's he^s, mandositra 

He^i'ia, n. ny naudosirany 
Mohamady (Ma/toiaelJ niala 
tany Mecca tamy ny taona 
622 A,D. Ary izauy no tin 
amy ny Mahometan 

Heifer, ii. vantott' ombi-vavy 

Sei//ht, a. hahavony 

Heij/iten, ». t. manovona, 
maiiandiatia. mampitoinbo 
ei'nons, at(/, ratsy dia ratay 
(amy ny beloka), tokony 
hankahaUuna 

£eir, II. fern. heitOBi; mpan- 
dova. Heir apparent, i»;ay 
tokony haudora raha tsy 
maty alohaiiy ny holovaoa. 
Heir pcegnmptiye, izay toko- 
ny haudova raha tsy miuy 
teraka ao aoriana izay toko- 
ny handova kokoa ncdiaizy Beir^ooTa, n. tongwunihouhoii- 

drazana 
Hell, n. heio 

Helm, ti. familiau-tsamlio 
Hehn'et, ii. satroka vy nnvara- 

hina utua fiaiovan-doba 
Hslot, n. andevony ny olona 

tao Sparta; andevo 
Help, n. fRnampiaua ; fahafa- 

hana. There i» no help for 

taooy, tsy azo aakanana 

Help, r. /. manampy, mamonjy, 

malinsoa. Icaiinothelpit, tny 

a7.okn ovuna izany, tey azoko 

sakaiiana, ataoko ahoana. To 

help forward, mainpandioso. 

To help to, (at a meal| inano- 

lotra hanina. Help yonreelf, 

alno izay tianao [son 

Help'ful, a<lj, manampy, maha- 

Helpless, ai!j. tsy mauBn- 

kamonjy 
Hem, n. hemany, Bisbi-damba 
milefitra TOazaitra [ny sphere 
Eem'iaphsTe, n. ny an-teasaky 
Hern'orrAaje, «. fitsihan-dra 
Hemp, fj. rongocy [ny Torona 
Hen,ii.akohovaTy;nyvavyaiiiy 
Hence, adv. miata eUt ; nohu 
i/any, kadio. AyesT hence, 
raha afatei herin-taona, raha 
taona any. K week hence, 
reh^fu nfaka herinaudro 
Eence-foTth, Hence-forwHid, 

Hen'peoked, adj. tapahiny ny 

Hep'tagon, n. Jijurf misy iafiny 
fito ny mifli- lito 

Heptag'onal,— tan'gular, adj. 
miay lafiny fito By angle fito 

Hep'tarf/iy, n. teny milaza ny 
fanjakany England rahu 
nisy inpunjaka fito na toy 
izauy taOjtofcony ho hatramy 
n J taona 600 a.d. ka hatraray 
ny 827 i.r. loha-ialana azy, mpilaza 

tenin' aiidriana 
Herb, ». zava-maniry toy ny 
ahitraeynyaaaDagKc, katsy 
maharitra mihoatra noho njr 
herin-taona ny tahony 
Herba'ceoni, adj. kerb Many 
Herltai^e, n. ny zaTa-maniry 
rehetra izay fterS, ahitra [tra 
HeibWoion*, adj. homan' ahi- 
Her'eale'an, adj. matanjaka ey 
jualiezy mdrdndra tahaka any 
Hereiilea '; mils ny heriny 
Hereukt hahavitana ny atao 
Eer'cnloB, n. lehilahy malaza 
indrindra amy ny anganony 
ny Giriia noho ny heriny 
Herd- II. biby irai-dia, indrin- 
dra ny biby lehibe toy ny 
soavaly na omby, &c. 
Herd, r, i. mirai-dia toy ny 

omby, &c. 
Herd'man, Herd*man, n. mpi- 

andry omby, &c. 
Here, adv. eto, ato, ety, at>. 
Here and there, mahalana. It 
is oeitlier here nor there, tsy 
Tnaninoua izany 
Here'abontB, adv. etohoeto 
Hereafter, adv. rahatrizay 
HercBt', Hereby', adu. noliD 

izany 
Hered'itary, a^j. lovana 
Her'esy, n. hevitra ny amy ny 
zavatra lehibe momba ny 
Hvavahana izay tay ekeny ny 

Het'etio, ii. olona izay ataony 
ny nasany ho diao heritra ny 
amy ny zavatra lehibe mom- 
ba ny livavahana 
Heret'ical, adj. any ny heretic 
Hete'totore, adv. fahizay 
Here'npoa, adv. urj amin' Bere'ttith, odD. miarsk' main' 

«y 

Her'ita^e, ti, lova 
HonuraioiL'tiDa, n. heriQeiuotilta, 

fonao amy ny fomoahana 

hevi-teny 
Her'tuit, n. olooamisaraia smin' 

iza« tontolo izao kn mouicia 

Eer'iiiitai7e, «. fonenany ny 
Bs'rD, n. fern, her'oine \ lehilahy 
iQftlaza Doho ny heriny sy ny 
fahasahisahiany tamy nj 
ad; ; cy leMlahy lazaina 
indrindra amy nj" taatara ua 

Hwo'ic, aflj. toy ny Acjo ; mi- 
laza ny ataoiiy cy )aro 

Kar'niim, h. herim-po, fahasa- 
hiana hanohitni ny faliavalo 

Her'ring, n. anaran-kozau- 
drano mpanao andiany be, 
ary bcts&ka dia bctaaka no 
»Biaii-taira ay ahaliy isan- 

Hen'itate, v. i. mialiaaabaiia, 
misalasaln ; miakaka 

Horita'tion, ii. ahanahaoa 

Heterodox, orf/. tay mifanara- 
kevitra mny ny mam, indrin- 
dra fa ny amy ny finoana 

HBfaroi/e'neona, /////. »amiha!ai 
karat^ana ua fomba, &i:., 
(amy iiy olona na zavatra 
mikambana na miharoharu) 

3bw, v. f. p. hewed; p.p. hewed 
or hewn r mikapa amy ny 
famaky. To hew down 
mijinja hazo 

Hex'llgon, H._^7 n m 1 finj 
eninasy inj! E lUT 

Heiag'oiiftl,— langralar n^ 
miny lafiny emna sy gl Hld'den, adj. mtaflna 

Hide, r. t. sy i. p. hid; p.p. 
hidden tr hid ; manafina : 
miery, tniafina. To play at 
hide-and-seek , mifanala- 

Hide, II, hoditra, indrindra ny 
lioditry ny biby lefaibe [tea 

Hid'eons, u/U. ratsi-tareby loa- 

Hie, 1'. t. midodododo 

Hi'erarcAy, k. fitondrana cy 
fanjakana, &c,, rahs ny mpi- 
HOi'ona na ny mpituidriua 
ny fiangonana no manapaku ; 
ny mpiaorooft, ic, iaay ma- 
napaka t«y izany 

Hi'eroglyph'ic, u. sarin-jaTatra 
atao solon-teny ; marika toy 
ny teny ua litoia fa saro- 
pantarina ny heviny 

Hig'gle, i: i. luiadi-varotra 
fatnitra 

Hiy^, udj. avo, ambony ; ma- 
Inza, mahcry. At a high 
price, be-vidy. It ii . high 
time you went, tokunj bo efa 
lasB hianao. High tide, tue- 
try ny rauumaGiua rali» mi- 
Bondrotra indroa isan-andro 

HiyA-bom, adj. terak" andrionu 
na uy khibe 

Hiy/i'luida, II, tany avo lavitni 
noho I y ranamasma tany 
be tendromboh tra 

Hi / minded adj tay mcti 
manan May za atra ainba 
mmbai y toy ny htaka £.1. 

H j/ way lal m bo 
Hi// wayman jiolahy mpi 
xakan d dana . Al HIL Eilar'itj, n. hafalifaliaua 
Hill, R. havoanit, tondroiubo- 

Litra, On the hill-aide, ao 

Bnkilahila 
EiU'oeb, n. haToana madliiika 
HUl'y, adj. be havoaiia 
Hilt, n. itaran-teabatra ca 

antsy, &i:. 
Hind, H. bibf deer vavy 

Hind, .fldj. coMp. binder; sup. 
tiindmoBt or hindermoit ; 

Hind'er, r. t. misakana, ma- 
Hifi'draace, n. fiaakaiiana 
Hiaje, n. savOj' 
Hinye, e. i. (on or upon) mian- 

kina aminy (aray ny ohatra 

hiHuy) 
Hint, f. (. ay i. milaza kely ny 

aminy ; milaiia tely izay 

Hint, N. teny kely onti-milaza 

iia roanacatra 
Hip, II. moja 
Hip'popot'amns, u. behemota, 

KOiivitlin-drano [namby 

Eire, v. t. maimkarama, ma- 
Hire, )i. karama. tamby 
Hire'ling, ». mpitantby, mpi- 

karama [-^y 

Kis, pro. maxr. pi. their j iiKy, 
Hisi, r. i. mihisltra, manaofeo 

toy iiy voroinbB raba tCKitra 
Hias, n. iaitra 
Histo'iiaa, ». mpanoiutra tan- 

tara, mpauao taiitara 
Histor'icai, adj. atny ny tan- 

tai'a, momba iiy tantara 1 

His'tory, h. tautara [uiahavoa 
Hit, <■. (■. ny (. p. ay r. p. hit; ! 
Hit, /-. fahavofli^aim 
Hitoh, i>. i. ay I. misanibotra 

^uny ny farango 
Hitch, II. fiHukaiuLiia [trutu 
Hit/m, adt: (liutnmy ka) ha- 
Hi^/ierto', iidi:. inaudrak' unko- 

liitriny Hive, n. tranon-dreni-timtely 
Ho,Hoa! !'it«r, tenyflantsoana 
Hoar,— ry, adj. fotaaotsy, fotai- 

Hoard, ". zavatra nohailna, 

ziivatra beteaka angonina fca 

tebirizina 
Hoard, f, t. mibary, maiuu^^Tia 

aady mitahiry 
Hoar-frost, ii. fanala, aitdo 

mandry nobo ny hatsiakai 
Hoarse, adj. migarBgara, f aiim- 

pco 
Hoax, » . vazivazy rmikotrila 
HohTjle, V. i. mandnngaringB, 
Hobliy, It. zavatia na rahaiaha 

tiana indrindra ka mahason- 

driasa lustra [tabotrs 

Hobgoblin, II. matoatOB maha- 
Hoe, II. an^adi-kelim-ba^aha 

Hog, II. kiaoa 

HogHhead, h. barika lehibe 
muhalany tokony Ko 60 
gal/oii 

Hoiet, t. t. mampakatta amy 
ny bolftky, &c. 

Hold, p. t. sy i. P. By p. p. hold ; 
inihazona, mitans. Hold, 
fimp.J mijan^na, aoba iiay. 
To hold a meeting, miangoua 
hivavaka na hiara-mihevitni 
raharaha. To hold back, 
mixakana, mijanona t^ ha. 
liuO. To hold forth, raarapi- 
seho ; mandaba-teny. To 
hold 0^ mihatakataka. To 
hold ant, maharitra. To 
hold up, manandrutra, mano- 
haua; mitraka; miaritra 

Hold, II. iihazonana; trauo- 
maizina; ny itoerany ny 
cntaiiB aoauati-aanibo. foot- 
hold, iifahara,u-toiig-otra. To 
lay hold of, misanibotra. 
To get hold of, mahazo. To 
take hold of, mibazona j HOL [ 1^ 

' Etihl, M. looks, lavakft 
Holiday, n. nj ondro itsaha- 

raiu tsy anaoTan-draharaha 

na tsy ianarans amy nj 

sekoly, &c. 
HiluieWi n. faluunasinana 
lella', inter, teny fiantaoana 
S»ndw, B^y. poakaty, KolJO- 

katy ; lempona ; mamitaka 
E*llijw, V. I. numdoaka, mau- 

dempooa 
H11II7, n. auaran-kazo malaza 

tqr mihiutean-diaviuB sady 

mis; voany mena madinika 
I0I7, adj. masina, tsy luisy 

t^y ; atokana ho an' Ad- 

driamanitra 
Httt's^B, II. haja, fanajana (ny 

itaony ny ambany amy ny 

ambony biaoy) 

onanana. To go liome, mody. 
At home, ao an-tranony, ao 
aminy. lo bs at home on 
[a, snbject), mahalala tsara. 
It comes home to ma. miha- 

aho aiain' izany. Hoke yonr- 
■elf at home, atoory toy ny 
any an-tranonao hiany 

HMnely, mO'. tahaka u; 
aminy ; ant^nona Many fa 
tsy taara loatra 

Eom'icide, n. voaoaa' olona, 
indimdrafa raha atao tam- 
poku noho ny bat«zerana 

Hon'ily, n. tori-teny, seriinoQa 

Ko'mo^e'neoiu, a^'. iray kaia- 
zana na fomba, &o. (amy ny 
olona na zavatra mikambana 
na miharoharo) 

Ho&e, ri. vatu-asana 

Stia'att, adj. maiina amy 1 , 
atao, tsy loamitaka, mahitsy 

Am'eaty, n. fohauuuinana amy 
ny atao, fahitraAna 

Hon'ey, n. tantely 5 ] HOS 

Hon'ey-comb, n. toho-tantely 
Hon'ey-moon, 11. ny Iray volana 
manarakaraka ny fampoka- 

Son'onc, h. haja, zo, vonma- 

hitra ; haroarmaua 
ffon'our, V. t. manaja, ntanoms 

vDoinahitra 
irou'oarable, adj. tokony hofaa- 

jaina, marina; tokony haha- 

Hood, M. fiaaconan-doha, elom- 
pUanjana na saron-kale^y, See. 

Hoof, n. kitro 

Hook. n. farangj, flntana. Ha 
will do it by hook or by crook, 
na manao ahoana na manao 
ahoana no haoaovaiiy izany 
dia hanao iiiany izy 

Hook, i\ t. misrtmbotra amyny 
f araivgo na fintana 

Hoop, ji.fehira-barika; tailalao 
toy ny fehim-barita akodla- 
diany ny ankbil-maduiika 

Hooplng-ooogh, n. kohalca 
larareny, koha-dava 

Hoot, B. (. sy i. manakora olona 
noho ny tsi-litiarana ; ma- 
neno toy ny voron-dolo, mi- 
Mririol^ 

Hop, 11. I. raanao tongo-dovia; 
mitsambiklmbikina : mipiha, 
mitsipilia 

Hop, n. anaran-kazo mxndady 
By mangidi-vony, ka acaho 
amy ny aaaovana labera 

Hope, V. i. raauanteaa sady 
maniry 

Hope, II. fanantenana ay faui- 

Hope'fol, adj. mampananiena 
Hops'leis, a^/. tsy miay hante* 

naina iiitaony ; mamoi-f a 
Horde, ii, fokom-pirenena mi- 

findraAndra 
Hori'zon, n, fara-vodi-Linitra Eoir EorizDn'tal, adj. mandiy mi- 

Eorn, n. tandroka ; tcoropetra ; 

kapoaha taiidroka 
Hornet, «. biby kely toy ny 

ta kolapanenitra 
Eom'y, adj. mlEBiiidiataliaka 

amy ny toctry ny tandroka 
Hor'rible, , aSj. ratflj sady 

mahatahotra indrindra, ma- 

hat^nvica 
Hor'rid, adj. (UtrihU) 
Eor'rifyi n. f. mampaJiataliotra 

Hortor, n. tahotra iadrindra, 

hoiitra, horohoro 
Hone, n. soavaly. On horee- 

baok, mitaingiii-tsoavaly 
' HortatiTB,— tory, adj. mana- 

natra, mamporisika amin' 

izay taara 
Hoi'ticol'ture, n. fahalalana ny 

fomba fambolen-javatra; ny 

fanao amy uy auamboarami 

tanim-boly 
Hosau'nali, li.hoaana.tenyfide- 

rana an' Andriamamtra 
Ho»e, n. ba; fantsoua kodi- 

tra, &c. itarihan-drano, in- 

driiidru amy ny hamouoana 

Ho'aier, n. mpiTacotra ba ay 

gan-ti\nana ary ny zavatra 

toyizany 
Ho'jiery, n. ny zavatra ami. 

diny ny hmkr 
HiU'pitable, edj. manao aoa 

amy ny yaMny 
Hoa'pital, ii. trano fitsaboana 
Hes'pital'ity, n. fanaovaua Boa 

amy ny vahiny 
Host, n. ny mampiandrano 

Tahiny : miaramila mato be ; 

olona maro be 
Hoi'ta^e, ». olona atao antoka 

hahatantecaliany ny fane- 

kena staon' izay resy EMt'an, fl.Tehivavyiftainpiaii- 
drano Tahiny 

HoB'tile, adj. toy ny fahavalo, 
maaobitra, misakana 

Hostil'lty, n. tfii-fitiayana, ady 

^os'tler, n, mpitandrina soft^ 
valy ao amy ny hotel 

Hot, adj. mafana, mahaioaj; Hater, n. trano fiMnanana sy 
fandriany ny vahiny izay 
mandoa karama ho any ny 
tompon-trano 

Hot-headed, adj. maika loatra, 
maimay amy n j atao ; kitoina 

Hot-house, n. trano £taratra 
ambolpn-javatra ka afanaina 

Honnd, ». amboa mpihaza 
£^oar, M. ora, hadim^paraan- 

taranandro 
Sonr'-glagt, «. gila^y misy 

fasika mitete ahafantarana 

ifonrly, sdj. sy ad\i. isan' ora, 
mateljka 

HOTLBe, N. trano ; taranak' olona 
onankicay, indrindra raha 
malaza ilay razanj. HonM 
of Commons, fComuiotaJ 

Hoiue, V. i. mampiditra ao an- 
trauo mba tay ho azony ny 
hataiaka na ny ranono- ,ianala-ti 
Honseliold, n. ankohonana, uy 

ao an-trano [tokan-trano 

Honse'hold, at]j. momba ny 
Hanielialder, n. olona manan- 

tokan-trano 
House'keeper, «■ olona manan- 

tokan-trano ; vehivavy mpi- 

karakara ny ao an-trano HOU [ U 

Sonn/wile, «, ny va41iiy ny 
AouteAoliier izay Hii3[arakafA 
ny ao aa-trano ; Idtapo kely 
hoditra fitoerany Dy zavatta 

Benje'wifery, h. raharahany 
ny vehivavy amy ny fikara- 
karana ny ao an-trano 

KoT'el, n. trana-bougo ; tranon' 
omby na onSij , 

How, adv. manao ahoana P ny 
anaorana. How many t iiry 'i 
Hdw much T hoatrinoua ? 
How loag ago t hoatrmona 
izay P How often I How 
many times? impiryP How 
to yon do 1 manao ahoana 
hianao ? How did yon do it 1 
nataonao aboana no fanao 
izany ? naiioo ahoana 
nanaovanao izany f I told 
him how you did it, nola- 
zaiko taminy izay 
nao izany. How cold it has 
bMn to day! Edrey izany 
hataiaka androany ! 

Howbelt, coHJ. kanefa 

HowsT'er, eoiij. kanefa 

Eower'er, adv. na manao 
ahoana na manao atoana 

Howl, f. i. mitoniani-raiala, mi- 
kaonkaosa, midradradradra 

Enb'bnb, n. tabataba, horako- 7 ] HUH 

Ea'man, ailj. any ny olom- 

belona, momba ny olom- 

belona [aina, antra 

Humane', adj, mamindra-fon* 

Hnmaa'ityi ». fombany nj 

olombelona ; olombolona ; 

Hu'mauize, v. l. ey i. manova Humble, atlj, mietri-tena, tsy 
miaTonavona,malemy fanahy 
Humlile, t>. t. mauetry 
Hn'mid, adj. maado, mando- 

Hnmii'iato, )'. ;. manetry. It 
is humiliating, maLime- 

Enmirity, in fanetron-tena, 

fahalemem-paQahy 
ZZn'moioiu, iH^'. hataikautsi- Hnck'HteT, mpivaro-jttv Hnd'dle, v. i. mif anizina 
Ebb, n. soraiiy, volony [trat 
Hug, V. t. mamihina eo a 
Bn^e, adj. makadiry 
H«lk, n. Tatan.tsambo 
Hull, II. hoditry ny voa 
javatra aaeany ; ratan-taai 

Hnm, V. i. manao hirahira o Jfu'monr, n. zayatra toy ny 
nana avy amy ny tena; 
toetry ny fanahy. He ia in 
tl good hamonr, ziujina izy, 
falifaly izy. Hs is in a bad 
humour, maujomboua izy, 
BosotaoBotra izy. He has a 
great deal of humour, be 
h^sikana izy ^ 

^u'monr, b. (. mampibanta 

mampiun gi:Jangola 
Homp, II, trafo 
Hnmpliaoked, adj. vokoka 
Hunch, jY. trafo ; didy flsapi- 

saka materina 
Hun'dred, orf/ zuto \\Vlymni 
Hundredweight, lanjau - jato. 
Hong, p. ST p p of hanq 
Hung-beer n ben jraby atao 
ombi-Bira ka ahantoua ki- 

Enn'geT, n hanuaiiaim 
' Hnn'ger, s i (after) noana; 
manirj futratra 
Hnn'gry, aJj noaua Hunt, r. t. ry i. mihazti. To 

hunt fbr, mitadj fatratra 
Hnr'dle. n. hazo madinifaa Toa- 

rary [ahodina 

Hnr'Sy-gnt'dy, «. zava-maneno 
Hutl, r. t, mitoraka, inaiup7 
Hnirah'! inter, akora noho nj 

bafaliana 
Hnr'Ticane, ti. tsfio-drirotra 

faraii' iz.t y mahery mdrindra 
B.jo'tj, r. (. sy i. mando- 

dona ; mMiao maika, maii- 

deha maika 
Hnr'ry. n. hamaikana. He is 

in a hurry, loaika izj 
Hart, r. I. p. ey p, e. hart; 

macdFatra, maiiiniba 
Hurt, «. ratra 
HQrt'ful, atfj. mAha^imhA 
Hnsliand, b. yady (ny lehilahy) 
HntlABudi r. t, miteitBy barena, 

He. : mjtahitahy 
Hn^tiaiidiiiaa, n. mpitisa tany, 

mi)aiiiboatra tanira-boly 
Hns'liandry, n. fahaizana mi- 

tidt^y barena; rabarahany 

Hnsh, V. I. mampangina. To 
hush up, tsy mamela ho fai 

^sk, «. hoditry ny voai 

javatra Basany ; ampombo 

Hnak'y, fidj. be ampombt 

Htu'tle, V. t. manositosiks, mi 

nifakifa 
Hnt, n. trano bongo 
Huiza'! int,;: (himahj 
Hy'acinth, ». zavn-mamry 

boribory yody nry tsara 

tatehy ny voniny 
Hybrid, n. biby zanaky ny biijy 

roa izay mitovitovy Itarazana 

fa aamihafa kely 
Hydran'lics, n. ny sckncc izay 

flhafaiitaraDa ny heriny ny 

rano laha mandda HydM^eii, «■ antiraiiy ny aa* 
maivana indrindra, ai-y izy 
By ny oxijgtn no componenl. Eydropho1>ia, «. -aj aretaca 
izay mah&zo ny ahka iojdo- 
tra sy ny oloua Toakaikiiiy 

HydrostaVics, n. ny aeienee izay 
ahafantarana ny heriny ny 
rano raha tsy mandeha 

Eye'na, n. biby manahatabaka 
ny amUia fa masiaka dfa tombo laza na maixoo laza 

Hy^ben, n. maiika kely toy 
izao (-) ampikambanana teny 
roa ho iray [tmhy 

Hypoc'risy, ». fihat«arambela- 

^rp'oeiite, adj. mpihatsarave- 
lataihy 

Hypoth'eBU, u. beritra entina 
mampisdio ny eaaae fa saro- 
tra ho porofoina ho marina 

Hypothetical, adj. arakn ny 
hevitra, angamba 

T, pro. abo, izaho 

Ice, H. lano-mandry 

Iceterg, n. vongsn-dtano- 
mandry lehibe toy ny ha- 
Toana ka mitsinkafonai eay 

loe'-honse, ii. trano fltehirizana 

IfA'thyoloyy, ii. ny seietice izay 

ahafantarana ny fombany 

ny hazujidraiio 
Fciele, n. rano-mandry mirazo- 

razo sady kitso-loha 
Icon'oclast, «. olona mandntva 

sampy By sarin-javatra iva- 

Tahana UKft, «■ hevitra 

Ue'iU, H. izay heverina ho tsars 
indrindrB ka irina 117 mba 
h&nanana tahaka izany 

Us'al, orf/. ao an-t^aiua bian; 

Uea'tical, ai(;. izy hiany, tay 

Uga'titf, V. t. mahasahala: ma. 

mantatra ; mahafantatra fa 

iztmy hiany no izy, mahizy 

Utai'tity, «. izy biany, tsy hafa < 

Id'iom, ». fombam-pitenenana : 

izay mety indrindia nefa tsy 

inanamtA ny tentt heviny loa- 

tra 

Tdiomat'ie, aiij. araka ny idiom 

Idiot, n. adala, oloua ondra- 

rdleness, n. hakamoaDa, faha- 

laisana 
I'dler, n. olona tsj manana 

antou-draharaha, olona ka- 

I'dol, ». sampy ; olona na za- 

vatra tiana loatra 
Uol'ater, n. oloua miravaka 

Bjny ny sampy, mpanompo 

IdoI'atiTi"- fanompoan-tsampy 

rdaliie, c. t. tia nuhoatra noho 

ny fi.tiavBna an' AndHama- 

If, eoHj. raha; na 

Igr'neons, rK^'.misyafo. I^eans 

rock*, vatolampy izay efa 

niempo tany aloha toy ny lava 
Ig'iua-bt'nai, n. ilay zavatra 

fcely jnanelatrelatca ery amy 

ny henilieny ka toy ny afo 
^nite', V. t. ay 1. mampireliitra ; 

mirehitra 
Ig]Ml>le, adj. tatay, tay malia- 

mendiika ; iva razaoa 
^nOQusloat, atii', mahafa-ba- 

raka, mahantenatra [raka 
Ig'nominy, n. fahafahara-ba- 9 ] ILL 

Ignora'mnt, ». olona tsy mahay 

loatra 
Ig'nOTanoe, n. tai-fabalalana 
Ig'noraat, a((j. tay mahalala, 

tsy mahay 
Ignore', t>. 1. mody tay mabita, 

mody tsy mahalala 
lU, adj. couf. more ill or 

wane; buf. most ill or 

worst; ratay; marary. Ho 

iillloff, mabautraizy [ratay 
111, fl. fahoriana, zava-maujo, 
Ille'gal, adj. tay araka ny 

lalima, tatany ny lalana mba 

tsy hatao 
Illeir'ible, adj. tsy azo vaMna 

(amy ny soratra) 
lUe^it'iniate, adj. tsy araka ny 

lajana, tsy mety. An illeKl- 

timats child, zajfa ^ary 
Ulib'eral, adj. mahihitra; mi. 

tompon-teny f untatra 
Illio'it, adj. rarana, tsy mety, 

t«y araka ny lalana 
lUim'itabls, 04/. tay azo f erana 
niit'erate, adj. tsy mabavaky 

tany, tsy mabay ny faha- 

lalana avy amy ny boky 
Ulua'tured, a/ZJ. molonitony, 

tezi-dava, sompatra 
Iirneii, ». fabarariana 
Illtsm'perad, adj. kitoina, foi- 

Illtimed', aty, tsy mety amy ny 

andehanana, &a. 

IllOii'ioal, adj. tsy logical, tay 
araka ny hgk 

Illnde', V. I, mamitaka, mampa- 
uant^ua foan^ 

Illnnie', Illn'minate, lUu'mine, 
V. I. manazava. To itlnminate 
a book, manisy haingo betsa- 
ka sady tsara atao amy ny 
loko ao anatiny ny boky 

lUu'fiion, «. zavatra toa bita 
kanefa tsy misiy tay akory HI [ If 

Uln'iive, — «OTT, a^j. manutaka, 
mampanantena foann 

irinstrate, c. t. mnnazavn, ma- 
uisy ohatrtt. To illoBtTBta 
a booh, maniay sary betaaka 
ao anatiny ny boky niba ha- ninitra'ti 1, ohatia na sary niQB'trative, adj. mahazaTa 

lUns'tnona, adj. malaza 

Illwill', u. lolom-po 

Im'a^e, n. sory, iudriudra raba 
vato na hazo na varahina, 
&c. : aampy ; sarin-javatra ao 

Imsfi'inable, adj. azo aaintaai- 

ImBi7'inar7, adj. ao an-tsaina 

iDUii'laation, if. ny fahaizaua 
hamoruDa ao an-tsaiua uy 
zavatra tey Mta maao 

Imaf;f'matiTe, adj. mahay ma- Imaifin (.By ; Imlieciie, ailj. osa, miveriu- 

Imbecil'ity, n. hahoanna 
Imbed', v. t. mamatraka ao amy 

ny zavutra hafa nefa atao 

loiay miseho Many 
Imbibe', r. t. miloka lauo ; 

mahazo ao an-t^ama 
Imbme', t'. t. mandeua, mmia- 

kotsakutaa 
Imbae', r, t. manoka, mamito 
Im'itate, r. t. maka tahaka, 

manao tahaka, nuauatra 
Imita'tion, n. fangalan-taLaka . 

zavatra nalain -tahaka tainy 

Imniac'utatG, adj tay nosy 
pcntimpeQtma. madio dia 
madio Immate'rUl, a^j. tay miay tena ; 

lay maiuDona ua tsy roala- 

mina (amy ny hovitra) 
Immature', adj. manta : tey 

mbola maaaka ; mbola voa- 

tayo-tsi-ioifandraka 
Immeat'orable, adj. tsy azo 

ohariua 
Inme'diate, adj. tay miay ma- 

nelaneWa 
Imme'diately, adv. miarakami- 

nizay, tsy ampy to' mona, 

faingana 
Immemo'rial, adj. ela dia cla ka 

tay azDn' olona tadidina 
Immanae', adj. t^y azo oharina, 

lehibe dia lehibe 
Immerse', — rae, i'. t. mamtrika, 

maudentika. He ia immeTBed 

in bnuness, sondriana amy 

ny yarotra izy 
Im'migrate, r. i. (mi^mtej 
Irn'minsnt, a(^'. toa mila hian- 

jera amy "ny loha, mandta- 

Immobil'ity, ii. tsi-fahazoana 

aiindra na hetaehina 
Immod'erate, adj. beloatra,tey 
.otonoiia ; tay mahalala ny 

mod'eaC, adj. tsy manan-ke- 

natra loatra, tat-valaliaca 
Im'molate, 1. 1, manatitrahatao 

fanalam-boady 
Immor'al, adj. tay manaraka 

ny lalan' Andriamanitra, tsy 

marina, ratsy, janga 
iDimorsJ'ity, n. tai-fahamari- 

naua, fijangajangana 
Immor'tal, adj. tsy mety maty, 

maharitra maudrakizay 
Immortality, n. t^j-fahafato- 
aa mandrakizay ; Kitiim-nft 

...indrakizay 
Immot'taliie, v. l. mahavelona 

mandrakizay; mampahaiitra 

mandrakizay IHP Imnor'able, adj. tsy azo 

diB, tay ozo hetaeblna 
Imiun'nity, n. fahafahana amy 

■ay fanomponua na fandoa- 

van-ketra, &c. 
Immnie', v. t. manao an-l 

maizinn ; tay mamela hiala 

Imma'table, ai(j. tsy azo o' 

lay azo taoahana 
lupMt', n. tendry, tosika 
iBp&ir', r. f. maoimba, i 

paharatey; mampahosa 
Inpale', v. t. fempalej 
Inpal'pable, adj. tayazof; 

lina amy ny fitsBpana ; saro- 

Inpan'el, v, i. fempanelj 
lapart', V. t. manome, mizira 
Inpar'tiaJ, adj. tay miaogatra 
ImpOTtial'ity, n. tai-fiangarana 
Impu'aabls, adj. tsy azo aleha 
Impas'sioned, at/j, mampaDgo- 

rakoraJla, mahataitra 
Impaa'aive, aiij- tsy laisj feeling, 

tay muhatsiaro na iuona na 

iBpaiiense, n. ta-fiaietana 

iBipa'tieat, adj. tsy mety mla- 
ritra, tay mahandry, mairaay 

Impeach', v. t. manolotra mpa- 
napaka na lehibe amy ny 
fanjakana mba hotsaraiiia 

Iiipeo'eable, adj. tsy maha^o 

ImpedB', V. t. mi^akaua 
Imped'isieiit> II. fiaakanaua. Ha 

bai nu impediment in hia 

■peecb, laikl-delB izy, mia- 

kak^fitenyizy [mamporiaika 
Impel', V. (. mano^ka ; mitaona, 
Impend', v. i. tnihantona eo 

ambony ka mila Manjera, 

mandiindona 
Impan'etrabte, adj. tay azo loa- 

haJia, tay azo idiraua, tsy 

miay azo aleha Impenitent, adj. tay mety mi- 
bebaka 

Imper'ative, adj. mantlidy, tsy 
azo ftvela, tay maintsy hatao 

Impercep'tible, adj. tsy Mta 

Impertect, adj. tsy mbola vita ; 
raiay teininy, miay tsy ao 

Impe'rial, adj any ny Empire, 
any ny fanj akana 

Impar'il, t t fendamierj 

Impe'riooi, adj miavonarona, 
mandidy 

Impertehable, adj tay mety 
levona, mahantra 

Imper'meable, ailj tay miay 
haleha ladia rubber ia 
impenneabls to water, tsy 
tautera-drauo ny fingotra 

Imper'sonal, adj. teny amy ny 
graniara railaia ny verb tay 
miay persona Toalohany ay 
faharoa, fa ny fahatclo hiany, 
toy ny hoe ; /( i'ni«s, /( be- 
hoves 

Imper'tineat, adj. tay mikasika 
amy ny raharaha heverina ; 
miealovandorana ny raha- 
rahany ny sasany ; tey maha- 
lala fomba 

Impertnrb'able, adj. tay raety 
taitra 

Imper'viOlU, adj. fimpenneablej 

Impetuosity, ». firlatanai ha- 

ImpetnonB, adj. miriatra-fan- 

deha ; maimay amy ny atao 
Im'petua, n. ay hcry izay mam- 

pandeba zavatra na mam- 

pandroao raharaba 
Impi'ety, n. tai-fahataborana 

an' An^iamanitra, hara- 

tsiam-pauahy 
Impinge', v. i. mlpaka 
Im'piDiu, adj. ratay fanaby [na 
Imp^'cable, adj. tay azo uona- 
Implaat', t, I. manorina ao an- IXP Im'plemeiit, n, fiaaana, fandra- 
fet.aiia, fanBOTan-jaTStrB 

Im'plicate, v, l. mamatopatotra. 
To be implicated in, mauao 
kitapo miara-peao aminj 

Implioit, adj. aaeho na dia tay 

matoky iudrmdra. Implicit 

obedience', faoarahana uuM- 

tBj fa tsf manontany nj an- 

tony ny didy 
Implore', v. l. mifoua, mitalahu 
Impl;', i>. {. mampiseho na dia 

tsy voala^a aza 
Impol'itie, adj. tay headry, tay 

mahaaua 
Impon'derable, adj. tay misy 

lanjany toy ny fahazavaoa 

ua hafanana, &c. 
Import', It. i. mampiditra ny 

vokatra ay ny tao-zavatra avj 

amy ny tacy hafa ; (i'nplyj 
Im'port, II. iiy Tokatry ny tany 

hafa izay ampidiiina ao amy 

ny tally ; heyiny, aiit<>iiy 
Important, «. tay maiiitey 

Latao, tsy azo lavina [taka 
Import'nnate, adj. fatra-pang'a- 
Importune', v. t. mangataka 

fatratra 
Impose', V. t. mametraka eo am- 

boniny. To impose a tai, 
mampaudoa hetra. To im- 
pose laws, mani^y laJaiia. 
To impose on, manambaka, 
manome vobony 

Impos'ing, adj. lehibe sady loa- 
baguga ; m^ndrika bo ha- 
jftitia (amy ny fijery azy) 

ImpOii'tion, n. ny ainetiahana 
eo ambooiny; vobony, fa- 
nambakaua 

Impos'sible, adj. tey azo atao 

Im'post, n. hetra, fadin-taera- 

Impofl'tor, «. mpanandoka, mpa- 
□ambaka, mpanome Toixony ImpoB'tnre, «. fanambakaoa, 

fanaadobana 
Im'potent, adj. tey manaa-kery, 

malemy, oaa 
ImpoVensh, v- t. mabatonfifa ho 

malabelo, mahavery fanana- 

na ; t^y mampabaFokatra 
Imprac'ticable, adj. tay azo atao 
Im'precata, v. t. miautso an' 

AndriamanitFa hauozona, 
Impreca'tion, n. ozona 
Impreg'nable, aiij. tay azom- 

pahavalo iakarana 
Impregnate, v. t. mangarobaro 

ImpreM', v. i. maiiao maiika 
amy ny fauombohana na fa- 
nerena; mtuiontaaoaa-tsainai 

Im'preM, n. marika notsindria- 
na na natonca. diany 

Imprea'sible, adj. azo asiaas 
marika amy uy fanindriaua ; 
mora ampianarlna 

Impres'sion, n. marika ncitsin- 
driana ; hevitra voatoata ao 

Impreas'iye, adj. mampileutika 

amy ny aaina, mahataitra 
Impcint', V. t. manonta ; fim- 

Imprie'onment, n. ny anaovana 
ao an-trauo-maizina ; ny itoe- 

Falseimprisomuent, nyanao- 

araka ny lalkia 
Improb'able, adj. tsy azo inoana 
loatra bo maiina, tsy azo an- 

Impromp'ta, adv. tandrevaka 
Improp'er, adj. tsy mety, tsy 

antonony 
Impropriety, «. ny tey mety 

amy ny fomba na titondrau- izay mety ; mihatsftra, man- 

deoao [ho tsars 

ImproTe'ment, n. fandrtKiaaua 

Improv'ident, adj. tey mitanpa- Impra'dent, nif/.tajmitandriitfi, 
tsy mihevitra loatra, tay hen- 

Im'pndent, adj. maniratsira 
Impncn', v. I. manohitra amy 

Dy teny, iliaiiutwka 
Im'pnlse, ii. hery hanoaika ; 

famporimhana tiunpoka 
IfflparBlTD, at/j. manao befaha- 

tany ta tsy miheTitra loatra ; 

mitsitapitapy 
Impa'nity, n, fahatahana amy 

n; Bazy na fanaraelohaaa 
Impnre'i adj. tsy madio, moloto ; 

Inpn'rity, n. loto, hulotoana 
Impnta'tion, n. faDoiaezan- 

tsiny 
Impute', r. t. manom? tsiuy. 

I impute that fault to him, 

ataoko fa izy no manan-tsiny 

amin' izany [anatiny 

lu-ipre^ S tsy ; ambony ; ao 
In, pi-cp. ao anatiny, amy 
InaMl'ity, n. tei-fahaizana, tsi- 

fahazoana 
Inaccessible, ailj. tayazohato- 

nina, tay azo iakarana : tsy 

tratra, tay takatra 
Inao'onratB, adj. tsy marina, 

Inac'tiDn, n. tsi-faoaoTana na 
Inac'tive, adj, mitavozavoza, 

tsy mariaika, tsy rofotra 
Inod'eiinate, adj. tsy ampy, tay 

mahavita IKC 

Inadmil'sible, adj. tay azo 
arapiiiirina ; tay azo atao 

Inadvert'ent, of^'. tsy mitan- 
drina, tsy mihevitra, tsynahy 

Inane', adj. foqna, tsy miay 

Inani'tion, n. toetry ny tens 
raba ef a ho faty noana 

Inap'plioable, ojij. tsy mihatra 
aminy, tsy mabavoa 

luappre'eiable, adj. koly loatra Inapproach'able, adj. tsy azo 

hatonina 
Inappro'priate, adj. tsy anto- 

nona, tay mety 
Inapt', adj. tay mahay [noho 
Inasmncb', adv. laS) satria, 
Inatten'tWe, aiij. isy mitan- 

driua, tsy moty mihaino 
Inau'dible, adj. tay re, tsy azo 

honoina 
Inan'gurate, v. t. manokaaa eo 

anatrehany uy maro , mauom- 

Inanspi'cions, adj. mampihe- 

vitra fa tay ho lavorary ny 

iiatao [tsy azo iaaina 

Incarcttlable, adj. be loatra ka 
Incandes'oent, adj. mamirapi- 

ratra noho ny bafanana ; 

fotay miyaivay 
Ineanta'tion, «. fankatoavana 

(amy ny ody) [mabarita 
Inua'pable, adj. tay mahay, tay 
tnoapac'itate, p. t. tay mampa- 

hataka, tsy mampaliay 
Incapac'ity, n. tai-fahaizana, ' 

tai-fabafahana 
Incar'cBTate, v. t. manao ao an- Incar'nate, adj. tonga nofo, 
maka ny tombany ny olom- 
Ijelona \caae 

Inoue', V. t. manao ao anat; IHC IKC Incan'tiiinB, a<'j. ts^ mitan- 

dtina, tey mihevitra 
Illceii'diary,>Mnpandorotrajio ; 

TEipandrendri'balioaka 
In'cenae.fi. fofon-jaTa-raanitra 

voa-dQtra; zava-manitra ho- 
dorana 
ItmenBG', a. t. (agamet) mam- 
paliatfzitra, mampirehitra 

faliatezerana 
Ineen'tive, n. famporiaihana 
Indes'sant, adj.tey metymitBa- 

liatra, mandrahariva, iiklau- 
dava 
Inch, «. iotsa, ny am-paharoa 

araby ny folony ny iray fita 
In'eid«nt, if. ctmt madinidiuika 
In'cident, adj. tonga arniny 
Incipient, adj. miaQtomboka, 

miandoha 
Inci'uon, n. fanSidiana amy ny 

antsy. &c. ; ny voadidiny ny 

zava-maranitra [mitaona 
Incite', V. t. mamporiaika, 
lucite'ment, n. f ampoHBiMna ; 

ny mamporisiia 
InciviVity, m, tei-fanajana 
Indem'ent, adj. tey mamindra- 

fo ; ratsy (nmy ny andro sy 

ny rivotra, &c.) 
Inclina'tion, n. firaihajia ; £tia- 

vana kcly hanao, faniiiana 

kely 
Incline', v- i, ny /, miraika, 

mironn ; misy fitiavaua kely 

hanao ; mamporitiika 
IboIoib', v. t. (enclose) 
Inclo'anre, h. fciicloaurcj 
Include', v, I. mahazo, miay. 

Imerina inclndet Vonitongo 

and Imamo, Vonizon^ sy 

Imaniu dla isany Imcriua 
Incla'itve, Indnding, a 

mbflmy. From Saturday 

Monday in cluBlve, batrami 

Aoabotfly maraiua ka hatra^ 

miny Alatfiinainy hariva Inoog', Incog'nito, ade. tsy 
fantatia, ^e king traveUed 
incognito, iiaadehandeka toy 
ny oloD-kafa ilay mpanjalni 
mba tsy bo f antatr' olona 

Incoho'rent, ai(;. tsy mitohy 
tsara, tsy mifanarak& loat» 
(amy ny teny) 

InDombui'tible, adj. tay mety 
levona amy ny afo 
a'come, n. vala azo amy ny 
raharaha na tandrantoana, 
&c. 

Incommode', v, t. maaahiraiut 

Incommo'dioiu , a4J. manahirana 
Batria tsy malakka teara ns 

IneDmma'nicable, adj. tsy azo 
omena, tsy azo afindta ; tay 
azu lazalazaJna 

Incommu'table, adj. tsy azo 
ampif anoloina ; tay azo ata- 

Inoom'paritble, adj. lany era, 
tay azo anoliarana, tapltra 

Incompat'ible, adj. (with) tsy 

mifanaraka 
Incom'petent, adj. tsy mabay, 

tsy Mkony 
Incomplete', Hffj. tsy vita, tsy 

feno, tsy tanteraka 
Incom'prehen'iible, adj. tsy azo 

fantacina, tay takatry ny 

Inconceiv'able, adj. tsy azo aain- 
taainina, tey azo heveiina 

IncoQclu'sive, adj. tay mahata- 
pitra, tay mahatapaka ny 
fisalasaJiaDa 

Incon'grnons, edj. tey mifana- 
raka, tsy antonona 

Ineonsid'erable, ai^, kelyhiany, 
vitsy hiany [ra(e 

Inconsid'eratB, adj. tey caiuidt- 

laconaitt'ent, adj. (with) tey 
mifanaiaka alahelo ka taj azo ampio- 

looon'itant, adj. mivadibadika, 

miovHOTa fitiavaaa 
IioonteitabU, aiij. marina 

tokoa ka tay azo lavina 
IncoaTe'nient, adj. azo atao 

hian; fa manaMranai, ta; 

Tatca. It will be inconTo. 

nient to me ta do bo ever:^ 

day, t87 vatrako ny manao 

izany iaan' aiWro 
Incor^rate, v. I. mampikam- 

bana ho tena iray 
Incorrect', a^. tsj marina, taj 

malutHy ; diso, ts; raildtra 
iBBor'Ti^ibie, adj. taj azo ahitsy ; 

tgy azo anariUH, taj azo atao 

Ineairapt'ible, adj. tsy met; 

Iicieaie', v. I. ej i. mampitom- 
bo, manamaro ; miiombo, 
mibamaro [uy 

In'oreoae, n. tombo,fitomboanB, 

Inered'tbla. o^'. tey a: 

Inorednlity, n. tsi-fetezana 

Incred'nloDi, adj. tay malaky 

miixo, tsy rnino loatra 
Incnut', V. t. manaroiiB toy ny 

manao ankoaotra 
In'cabate, v. I. mikotrika 
Incnba'tiou, ii. aj ikotrekana 
In'CDbiu, II. zaratra mavesatn 
amj ay olona izay manabi- 
rona loatra sy mahahetraka 

Incnl'cate, v. I. mtunpianat 
tsara, mamerimberiiia ittv 
trH iray loha ampianarina 

laenm'beiLt, adj. mandiy. It 
iM incumbent npon job to do 
it, teymaintijyataoiiaoLiany, 
andraikitrao uy manao izany 

luonm'ber, v. t. fean ' 5 ] unt 

Inonr', r. t. mahazo tsiny na 
loz^ (co. 

Incn'rable, edj. laj azo eitra- 
nina ; tsy azu LaUaraina 

Ineni'iioQ, u. taSka 

Indebted, adj. aaanana troaa. 
I am greatly indebted to him 
for his kindness, efa iiahavita 
Boa be tamiko izy. We are 
indebted to tbe Bible Society 
for the Bibles that have been 
oirenlated in thla country, ny 
sale tiociety no nahazoan- 
taika ny ISaiboly izay eta 
naely amiu' ity taay ity 

Inde'cent, adj. vetaveta, maha- 
menatra 

Indecl'jion, u. fiealasalana amy 
ny hatao, herohern, fihamba- 
bambana 

Indeo'orOQs, adj. tsymety, tsy 

Indeed', adr. ay inlei: tokoa, 
marina ; izany raoa ! hay ! 

ludetat^able, adj. tsy mety 
ketraka, tsy mitandco hasa- Indefiuite, a^'. tsy hita fetra, 
tay miavaktt loatca, niaialaka 

Indexible, adj. bty ozo venoina 
(amy ny soratri) ; tay azo 

Indel'icate, b<(/. (indcceiitj 
Indem'nify, v. (. nianonitra ny 

vola lany, miantoka 
Indem'nity, m, fiantohanaamin' 
izay aiij^amba hanjo; Tola 
aela ny vola lany na fana- 

Indent, i\ t. manao toy ny 

niiiny ny taofa [ratta 

Indenture, ii. fanekona voaao- 

Independ'eut, in?), taj'miaaidna 

amy ny hafa, mahaleo-tena IHD II, oloua izay 

fa ny flangonany 

Kraisty relietrai aamj tokony 
bauapaka ny azy avy, Inde- 
peodentra [lazaJna 

Indescii'bable, adj. tay azo 

lodeterminate, ai/j, tsy miay 
fetra [droana 

In'dez, ". fanoroana, fancrn- 

lB'dJa-irnb'bar,n.fiiigotra,ditm- 
kazo tsy tautera-drano sady 
mety mirirotra tsaca 

In'dlcate, f, i, manondro, ma- 
noro ; milaza 

Indic'ative, a4/. mahatondio, 
milaza 

Indict', V, t. (for) Taiampauga 
(raha ataony ny Grand Jury) 

lodjct'ment, n. ny taratasy 
misy uy iiampangana ataony 
ny Grand Jury 

Indifferent, nify. tsy miangatra ; 
antoiioittonojiy hiany. It ia 
indifferent to me wbether 
I go' or not, tsy maninona 
auiilio nu haudcha alio iia tela 

Indi'^enons, adj. • maniry ho 
aay fa tay avy tany amy ny 
tany hafa [tra 

\-BAl\gvtA,adj. malaLelo, mahan. 

Indl^eitlble, ad), tay mety 
levona an-ldbo 

Indigestion, ». tsy fahale- 
TOnan-kanina 

Indig'nast, adj. tezitra amy iiy 
ratey na ecdtikendrika, &c, 

Indigna'tion, n. fahatezerana 
ladig'uity, n. fanalam-baraka 
In'digo, n. aika 
Indirecf , adj. toy maUtsy. Indi- 

tandrifinyny anuntaniana 
Indiiereet', adj. tay hendry loa- 6 ] DIE 

ludispena'able, odj. ts; aio 

avela, tsy mointfly hatao 
iDdispose', t<. t. mampalialaiaa ; 

mankarary. He il latliw 

indispoud, marisariaa izy 
Indie'pntable, adj. marina ka 

tay azo toherina 
Indi^Bol'ubie, adj. tsy azo IotO' 

nina amy ny rano ; tay aza 

Empoiua ; tsy azo taoabana 

(raha fauekena) 
Indistinct, adj. tsy mazava 

loatra, tsy hita loatra 
IndiEtin'gu^hable, adj. tsy azo 

lazaina izay tsy itoviany, tsy 

azo aTahana 
Indita', s. (■ milaza teny hoao- 

ratany ny hafa ; mamorou- 

IndiTid'nal, «. olona anankiray 
hiaiiy ; zavatra anankiray 

Icdivi/ible, adj. tsy azo zarai- 
na, tsy azo aarahina 

Indac'trinate, v. t. (in) maiu- 
pianatra ny fotopototiy ny 
fahalalana [mandry aodro 

In'dolant, adj. malaina, kamo, 

Indaliitable, adj. marina tokoa 
ka tsy miay hisalasalana 

Indnce', v. t. mitaona ; mafaa- 

Induce'ment, n. fitaomaua 

Indue', V. t. {enduej 

Indal^e', v. i. ay i. mampihanta, 
mampiangolangola, mana- 
rooa. To indulge one '■ iM, 
manaram-po. To be indulged, 
mihauta 

Indul'^siLt, adj. mampihanta 

Indurate, v. i By f mihamafj, 

InduB'triooe, adj mazoto 
la'duatry, ». 20to, fahazotoaua 
ludUB'tiial, aif; amy uy raha- 

In«'bnate, v. t sy i mankaloa. INE [ i; 

Inebri'etr, u. hamamoana 
Inaf&bls, a/lj. tsy ara lazaina 

noho ny halsarany 
iBBSict'iva,— tnal, adj. tsj- ma- 

hefa, tsy mahavita 
ItA'igiVlB, adj. (for) tsy aio 

Edma bo 
Inept', adj. (inapt) 
Ineqaallty, h. tsri-fitoviana, 

fiiatoantoanana 
Inert', adj. tsy mahafindra 

tens; tsy rototra 
Iner'tift, n. ny tBi-fahszoany 

nj zavatra tsy manan' aina 

handelia ho azy, ua faijanona 

ha azy raha misy mauipan- 

dehaazy 
Inai'tiaiable, adj tsara mdrm 

in ka tay am tombanana 
Inevitable, adj tsy azo soro- 

hina, tay azu s^antna, tny 

maintsy ho tooga 
Inarhangt'iWe, adj i%j mety 

iaoy, tsy azo Unina 
^ei'arabls, ni^ tsy azo ifonana 
Ineipe'dient, gdj. tay crpediutt 
biezpan'eive, adj. tay he vidy ; 

tsy mandany vola be 
Ineqis'rienced, a^'-tsyiuahalala 

Bitria tay rabola trany na tsy 

Inexperf , atij. tay mahay 
Inexplicable, adj. tay azoUaaiua 

tiy heviay,tHy azo hazavaina; 

tey azo lazaina uy antouy uy 

Inexpreaa'ible, adj. tsy azo 

lazaina amy ny teny 
Inex'tricable, aiij. tsyazoalana 

ajny ny fahoriana na tcosu., 

ke. ; tsy azo avahana 
Inbllible, ai/J. tay mety hwdiso 
In'&moa*, adj. ratsy mdrindra, 

malaza ratsy 
ia'tunj, n. fahafaham-baralia 

indnndra; taharatHiana io- 

drindra Inhnficide, a. vaaoaa-jaza vao 
teraka; ulona laauiono zaza 
Tao teraka [bodo 

In'fentil 9 , — ine, nrfy. toy ny z.iz !t- 

In'faatry, ii. miarainita iuau- 
deha tongotra 

Infa'tnate, v. t. mauiidala. Ho 
i» infatnated by a loye of 
gambling, adalam-pilokana Infect, «. azy indra . Infec'tion, n. titiudran' arotina 
Infec'tJons, adj. mifiudca (toy 

uy aretioa) 
Infer', v. t. mahazo hevitra 

nniin' izay voalaza ua fau- Infe'rior, adj. (to) ambany, tny 

t«ara loatra 
Inter'uBl, adj. avy amy ny holo 
Infest', V. t. mahasosotra laatra 

tiatria misy betsaka 
In'fidel, a. oloiia tsy mino ny 

Soratra Maainn 
Infidelity, n. tsi-fiaoana, lai- 

finoana ny Soratra Masina ; 

faiuadihana (utaony uy ua- 

kaiza na ny vady) 
Infinite, n^i- tsy laiay farany, 

tsy misy tetva 
Inflnites'imal, adj. faran' izay 

madinika indrindra 
Infin'itive, adj. t^ i-oatetra 
Infin'itude, — ty, ii. uy tsymisy 

fetra; ny tsy azo isiiiia 
Infirm', adj. tsy raatatijaba, 

osa, malemy 
Infirm'ary, u. trauo titsaboa ..olu IBD B. olona izay 
fa ny fiangonany 

Erfliaty rehetra samy tokony 

hacapaka uy ai^y avy, Inde- 

pendentra [lazaiua 

IndeeCFiliable, edj. tsy azo 
Indeter'niinate, acfj. tay miay 

fetra L^roana 

In'dez, n. fnnoioana, fanoii- 
In'dia-iub'ber, R.fiDg(itra,ditdii- 

kazo tsy taiiteTi-dtaDO sady 

mety rairirotca Uara 
In'dioate, i>. t. manoudro, ma- 

Doro ; milaza. 
Indic'ative, adj. iaahat«iidro. 

Indict, V. t. (for) imampanga 
(raha ataony ny Grand Jury) 

Indict'mBnt, n. ny tarataay 
miey uy fiampangana ataony 
ny Grand Jury 

Indifferent, adj. tay mittogatta ; 
antououtonony hieny. It ia 
indifferent to me whether I go' , t^y amiko na haudeha aho na t^ia 
Indi'^enons, adj.- maniry ho 

azy fa tsy avy tany amy ny 

tany haf a [tra 

Iad%ent, adj. malalielo, maban- 
Indl^estible, a^). tay mety 

leyona an-kibo 
Indi^es'tion, n. tay fahale- 

ludig'nBnt, adj. tezdtra amy ny 
ratsy na endrikendrika, &c. 
uatao taminy 

Indigna'tion, n. fahatezerana 

Indig'nity, n. fanalam-barska 

In'dlgo, N. aika 

Indirect', ailj. tsy mabitay. Indi- 
rect answer, valin-teny tsy 
tandrifiny ny aaoutaniana 

Indiicreet', adj. tsy bendry loa- 6 ] I1I£ 

Indispens'able, odj. taj aao 
avela, tay maintay batao 

Indiapoie', v. t. mampabalaiiia ; 
mankarary. He ia rather 
iudiBpOoed, marisarisa izy 

Indis'pntable, adj. marina ka 
tsy azo toherina 

Induaoruble, adj. tsy azo levo- 
niija amy ny rano ; tay axo 
empoina ; tsy azo tsoahana 
(raha fanekena) 

Indiatinet', a^j. tsy mazava 
loatra, fay hita loatra 

Indietin'guiihable, a^. tsy azo 
lazaina izay tsy itoviany, tsy 

Indite', !>. t. milaza teny boso- 
ratany ny hafa ; mamorou- 

IndiTid'nal, n. ulona ananldia; 

biaiiy ; zavatra n.nanhiray 
Isdivi/ihlB, adj. tsy azo zarai- 

ua, tey azo sarabina 
Indoe'triuate, v. r. (in) mam- 

pianatra ny fotopototiy ny 

labalalana (^mandry andro 
In'dolent, adj. malaina, kamo, 
Inda'bitable, adj. marina tokoa 

ka tay miay hisalasalana 
Indnce', v. t. mitaona ; maba- 

Indnce'ment, ». fitaomana 

Indne', r. (. {endaej 

Indulge', V. t. By i. mampibanta, 

rana. To indnlge one '■ uU, 
manaram-po. To bs indulged, 

mibanta 
Indnl'^ent, a^. mampibanta 
In'dnrate, v. i. ay '. mihamafy ; 

mihaBaro-po ; manamaf y 
Indas'trioiu, adj. mazoto 
In'doatry, v. zoXa, fahazotoana 
Indne'trial, a^. amy ny raha- 

Inelniate, v. I. ay i. mankaleo. OfE [ IJ 

Inebri'ety, ti. hamamoana 
laeffoMe, b'/J. tay azo tazaina 

noho 113'' hataanmy 
Ine2ect'iva,^tual, adj. tay ma- 

hefa, tay rnahavita 
Inel'iiyible, tiilj- (for) tay azo 

tidma ho 
Inapt, adj. (imipl) 
Ilioqnallty, ". td-fitoyiana, 

fiUtoautoanana 
Inert, adj. tay mahafindra 

Inertia, 11. cy tsi-fahazoany 

ny zavatra tey manan' aina 

handcha ho azy, na hijanona 

ho azy raha miay niampan- 

deha azy 
Inei'tiinable, adj. tsara indrin- 

dia ka tsy azo tombnnana 1 
Inev'ttable, adj. tay azo aoro- I 

hina, tsy azo siUtaoana, tuy 

maiiit<iy ho tonga 
Ingj-hanst'ible, adj. tny mcty 

lany, tay azo hutinu, 
Inoj'orable, adj. t9,y azo iiomna 
Ineipo'diant, qij.ixj exptduid 
loazpen'iive, adj. tay be Tidy : 

tay mandaay vola be 
Inezpe'rienced, a/J/.tt^ymahalala 

satria tay rabola trany na tsy Inexplicable, adj. tay : 
ny heviny, tsy azo hazavatna ; 
tsy azo lazaina ny antony iiy 

luezpTeu'ible, ailj. tsy azo 

lazaina amy ay teny 
Inaz'tricable, adj. tay azoalana 

amy uy fahoriana na tioaa, 

In&l'lible, adj. tay mety ho-diao 
In'Cuaous, adj. ratay indriitdra, 

malaza ratay 
In'bmy, 11. fahafaham-baraka 

indnndra ; faharataiana in- 

diindra 7 ] IHF 

In'fancy, ». fahazazaQi 

lafint, «. zaia-bodo, zazakely 
aa-tanana 

lafluit'icide, 11, Tonoun-jaza vao 
teraka; ulona luaiu^no zaza 
rao teraka [bodo 

In'ftintila, — iaa, «(^'.toynyz;iKa- 

la'fantry, 11. miarainila mun.. 
deha tongotra 

Infa'tnata, c. t. manadala. He 
is iufatnaCed by a loya at 
gambling', adalam-pilok.iuj, 
izy 

Infect', V. t. mamindra arotitii ; 
raamindra havi-dcat^y, mi- 
tarika oloiia ho r.itsy tili;ikn 

Infeo'tion, n. fifiadran' aretinii 
Infeo'tioQS, adj. miftiidra (toy 

iiy acetina) 
Infer', v. l. rnahozo heritra 

aniin' izay voalnza ua fan- 

In'ferenoe, u. hevitra itzit avy 

amy uy zavatta voalaza na 

fantatra 
Inte'ciar, adj. (to) ambany, tay 

tsara loatra 
Infar'nal, atlj. avy amy nj holo 
Infest', !>. (, mahaaoaotr.i Ijatra 

Hatria miay beLsaka 
In'fidal, H. olona t<>y minu ny 

Soratra Maaina 
Infldel'ity, ". tsi-auoaoa, tsi- 

Hnoana ny Soratca ilaaina ; 

famadihaoa (ataony ny sa- 

kaiza na ny yady) 
la'flaite, a^. tay imay fanny, 

tay misy fetra 
Infinite I'imal, adj. faraa' izay 

mEidiiiika indrindra 
luQn'itiTe, «^'. bty voafotra 
lafln'itnde,— ty, «. ny tay iniay 

fetra; ny tay azo iaaina 
Infirm', adj. tsy mataujaka, 

usa, malomy 
Inlirm'ary, u. traoo fitaabiam* Infirmity, ii. hahoaatiA, hale- 

Inflame', r, I. sy ;. rnampire- 
liilra; nuhnfiiiia. ToinflamB 
with THge, mampahatezitrit 
indiindrn. Hia eyei are inflamed, te 


[azo dorana 
rf>. azo aJBhitra, 
nafana sy tera- 


iDPiia sady 


nivonto manain- Inflam'matory, sdj. maliafana ; 
miihafpzitra. Inflammatory 
Bpeecli, teny alahatra izay 
niHinpaliatezitra olona amin' 
olona hafa 

Inflate', p. '. mameno rivotril, 
mampiLontaina. He iB in- 
flftteS with pride, mibolii- 
bohy izy 

Inflect', !■- (. mompilefitra 

Inflei'ible, odj. tsy azo alefitra ; 
tsy mety miova 

Inflict', p. '- inamely. To in- 
flict torture, mampijaly. To 
inflict pain, raampanglrificy 

In'fluence, n. liety izay miaaa 
Tnanpiifgina : herim-panahy 
avy amy ny anankiray ka 
mitaona ny aasany 

In'flnence, v. t. mitaona 

InHnen'tial, adj. manan-hery 
hitaoua oloua, mahatiuma, 

Influenza, n, auariui' aretina 

kaizayazony dia Tcraka Hady 

marary roaf y ny aery 

In'flnx, ", fivoriana, ny aha- 

tongavana [tono 

Infold', 1!. i. mamoDO, maniono- 

Intoim', V. t. milazB, manam- 

bara Itanao 

InfoTm'al, adj. tay araka ny 

Infoimal'ity, ti. tBi-fauantliuiiu 

ny fanao mety s ] nra 

InfoTm'mnt, — mer, ». mpilaza; 

mpitaikila {barana 

Inrorma'tion, if.fllazana.faoan. 
Infiao'tion, ». fandikaua lalima 

nft faneiena, &o. 
Infran'jible, ndj. tsy mety 

vfiky ; tfly tokony hodikaiuft 
Infre'qaent, adj. mahalana, tay 

matetika 
Infrin^e't v. t. &y i. mamdika 

lalana, &c. To inMnge ou, 

mila-hihiny 
Infritt^e'ment, a. (infractinnj 
Infa'riate, t', t. mampiHafoaka 
Infn^e', v. t- munidiiia rano, 

&c. ; maniay rano mafana ; 

nuunpidina ao aii-tsaina [po 
InAi'ffible, adj. t»y mety naiem- 
Infn'tion, b. ny aiiidinana ; ny 

anisiaua lavatra amy ny 

Taxto mafana; ny rano izay 

voaisy izany 
Inj^'nions, aifj. mahay zavatra 
Inpenn'ity, n. fahaizan-javatra 
laj'en'noua, adj. tsy misy titaka, 

Inglo'rioDB, odj. tay mampa- 
halaza, mahafa-baraka 

In'gDt, II. hanja-bolamena na 
volafotay 

Ingraft', r. t. (.-.ujyafl) 

Ingrain', t. (. (i}'srahi) 

Ingra'tiate, r. f. recip. (with) In'gress, n. nyidlrana; falia- ■ 

zoaiia hiditra 
Ingnir, «. (. (rHs„}f) 
Inhab'it, v. t. mitoetra no, 

nina ao [azo itoerana 

Inhab'itable, adj. uzo onaiu 
luhsb'itant, n. mponina 
Inhale', v. t. mifoka, miaint no IiiliATiDo'nIont, adj. t»y mifa- 

naraka, tsy miray feo 
lalie'Tent, atlj. mlralkitra aminy 

ka tsy azo Barahina 
Inher'it, r. (. mandova 
Inher'itanee, n. lova 
Ishoi'pitable, adj. tsj manao 

soa amy ny vahiny [ny biby 
Inbn'man, adj. masi.ika hoatra , 
Inlioine', v. t. majiderina 
laim'ieol, adj. tey tia, mane- 

Inim'itable, nif;. lany era, tapi- 
tra ohatra, lay misy to' azy 
Iniq'nitoili, adj. ratsy mdriiuira, 
(eDti-milaza ny ataony ny 
rater f anahy) 
Iniq'olty, n. heloka, fahara- 
tmam-panahy 

Ini'tiftl, n. ny voalohany. His 
initials, ny Uteia voalobany 
amy ny anarany 

Ini'tUte, f. (, niametcaka amy 
ny raharaha vaoyao sady 
miimpianatra ny fomban' 
izany; mampidilia 

Inject', V. I. Toampiditra amy 
ny tyringr, ^c, 

Injso'^Dll, V. ny ampidirana 
amy ny ayringi:, ie. ; uy zava- 
tra aiditra koa 

Iiijndt'ciouB, adj. tay hendry 

Injiinc'tion, n, didy 

Injnre, v. t. manimba, man- 
drotra, miimohehatra 

Injn'rionB, adj. maniraba, ma- 
baratey [bona 

Injury, ii. faha^imbaDa.faDim- 
Injiu'tiee, II, tsi-fanomezana 
ny rariny, fiangarana 

Ink. «. ranomainty 

Inkling, K. ianiriana kely ; 
filezaiia kely [mainty 

Ink'stand, n. fitoeran-drano- 

Ink'y, adj. azouy ny rano- 
mainty; tahaka ny rano- 
mainty Inland, rul/. aoamyny tany tay 
amoron-draiiomaHiua, Inland 
trade, varotra tsy mankany 
amy ny tany hafa 

Inla^, v. t. manisy zavatra ao 
amy ny hazo, ic. bo bain- 
gony 

In'Iet, H. HdiraQa ; rano kely 
'tsopnka amy ny tany 


I. ny I izay Inn, n. fhotel) 

la'nate, adj. ao .tmin)- hatiizay 

nnhaterahany fa tay avy amy 

ny hafa 
In'ner, adj. ao anatiny, ao am- 

povoamboaity [indrindca 

luaetmost, adj. no anatiny 
Inn-keepet, n. tompony ny I'lin 
In'nocent, adj. tsymarain-tsiny, 

mabitsy, madna : malemy 

fanahy 
Innoc'noaa, OiT/. taymabaaimba, 

In'uoTate, f. I. mamplditra 

fomba vaovao, 
Innova'tioa, ». fomba raoTao 

ampidirina amy ny fanja- 

kana na lian^nana, kc. 
Innaen'do, n. teuy t^iloabody 

pntUmanaratny ny saaany 
Innn'merable, adj. tsy azo 

iaaina, tsy hita isa 
Innntri'tioua, adj. tsy maiupa- 

hatanjaka ny tena (amy ny 

banioa) 
Inoc'ulate, v. t. sy i*. manatso- 

foku tsimo-kazo haiiiry amy 

ny hazo hafa; mamindra 

ncndra malemy hatao fano- 

fitra 
Ino'dorouB, ai^. tsy misy fofona 
Inoffen'sive, adj. tsyraaiaratta; 
. tay mampubaaosotra ; ma- 
I lemy fanahy IHO [ II 

Incffl'cial, 171^; avy amin' izay 

ttiy manam-pabcfana 
Inop'erRtive, adj. tsy mnhefa, 

In'optiortttnc', nif/. fUllmfd) 

InOT'dinBte, inf/. be loahn, tafa- 
hoslra nolio izaj mety na izay 
ataony ny ankabiazany 

Inorgftn'ic, eilj. tey raanaralia 
ny fembany uy navii-manau' 
aina na ny zaTa-maniiy 

In'qiiMt, M. fampifamoabana, 
indriudra ny amy ny fatin' 
oloiia maty tRmpuka 

Inqniie', t: i. manontcuy, ma- 
nadina. To Inqvire of a 
person, manontnny any amin- 
dEauonn. To inqnirs after 
or abont a person, manon- 
tany ny amin-dRnnona. To 
inqnire for a peiion, manon- 
tanj' mitady an-dRanoca 

Inquiry, N.fanontaniaua.fana- 
dinana 

Inqnid'tion, ii. fanadlnana ; 
olona tendreny ny Katolika 
haDadJna ><y hampij aly bereti- 
lia ; ny trano anaorana izany 

laqnis'jtiTe, a<lj. tia ontany, 
zatra ny manontany; ma- 
zoto mandinika mba haba- 
Inla ny fomban-jaTutra 

Inqnix'itor, ii. nipanadina ; 
isany ny olona tendreny ny 
Katolika hanadina beretika 

iBqaij'ita'rial, gtlj. manadina 
be loHtra ny ataonj ny olona 
araka ny fanao amy ny 

In'rosd, h, tafika 
InsalnlmoTW, adj. mankarary 
(ataony ny rivotra na rano, 

fc.) 

Insane, adj. very aaina, adala 

Insanity, a. fahaverezan-tsaina 

iBSa'tiablo, a^. tay mety voby ; 

tey mitaaba-piltina, f atra.pila Insorip'tioll, n. ^ratra tm- 

tana amy ny rato, kn. 
Inscru'table, adj. tsy azo tanla- 

In'sect, H. biby kely toy ny 
fanj^araka ay ny Titdka arj 
ny lolo [sfT* 

InsectiT'eroiiB, adj. homanain- 

Inaeenre', adj. mow tra-dois, 
mora azony ny mpangalstm ; 
ratuy toerana 

luaen'aate, adj. tay manau- 
tsajna, adala loatra 

Inaen'sible, adj. tsy mabataara 
na inona na inona, toraaa. i 
Insensible motion, fandsbo- ' 
nana tsy hita maao. Kb il 
insensible to fear, tsy maba- 
lala tabotra izy [bina 

Insep'aiabls, adj. tay azo wii- 

Insert', c. *. manisy ao aminj, 
mampiditra [sjomy 


ny 1 


In'aide, pirtp. ay adv. 

In'side, tt. ny ao anatiny 

Insid'ioni, adj. mamitaka, mi- 
tady bamandrika. 

In'si^it, II. fizabana nyao ana- 
tiny ; fabalalana ny ioto- 
javatra 

Insig'nia, n. pi. famantaram- 
boninahitra na fiandrianana. 

Insignificant, adj. tay miay 
beviuy, kely tsinoDtsinona, 

Insincere', adj. tsy marina, ma- 
mitaka, tay azo itokiana 
Insincer'ity, n. bii-fahamari- 

Insin'nate, t', t. ay i. mampi- 
ditra na miditia miaudalan- 
dalana; mibi-fitia 

Insip'id, adj. matsatGo, tnatsa- ISB iMirt', p. i. (on) tsj- miova. I 
imirt upon yonr doing it, 
lay sTelato tay hanao izany 
hianao 

Ininare', p. t. mamandrika 

Ii'Bolent, adj. mireliarelia ka 
mauevateva ua mamiratay ny 
sasany 

IniorabU, aif'. tsy azo lerouina 
amy ny rano na ■ajfiuii haf a ; 
tay hita tototra [trosa 

luoWent, adj. tsy m^ialoa 

LuMmOGli', adv. ka dia 

lupect', V, t. ToizaJLa, mandi- 
nika, mitandrina 

lupeet'or, n. mpizaha 

lupira'tion, n. flfolian-driTotra 
raha mifljna ; ny bery na aj 
laliaizaiia avy amin' Andiia- 
manitra izay nanoratana ny 
Soratra Hasina By namina- 
niany ny mpaminany 

lupin', G. i. ay I. miaina mi- 
fofca rivotra ; mampiditra ao 
BD-taiuna fntanome toky 

lupir'tt, V, t. mampaharitrika, 

Intpis'nite, v. t. mampandry 
nnon-javati'a noho ny fam- 
pangotrahana &zy 

lutabil'ity, n. fiovaorana 

lutal', V. t. mametraka amy 
ny rabaiaha, maookana ha- 
nao raharaha 

lutal'menC, «. ny ametrahana 
amy ny raharalia ; ny trosa 
Bloa indrai-mandeba ajnin' 
izay aloa tsikelikely 

b'ltaace, «. zavatra anankjray 
iazaina hajupiseho ny fanap 
matetika. For iiutancs, toy 
izao [ankoMtriiiy 

li'ttant, adj. miairfikamiiiizay, 

In'rtant, n. indray mipi-maso, 
the tentb instant, ny faha- 
' .' ity Tolana ity 
otu, a^. mi^aka- lutanta'ni In'stantly , adt: miarakanunizay 

Instead' or, prefi. solo 

In'atep, n. ny vohan-tongotra 
akaikiQy ny hato-toagotra 

In'Btigate, v. t. mamporisika 
fatratra,inanoniefa, mitaooa, 
iudrindra amy ny tanaovan- 
dratsy 

Instil', V. t. mampandatsaka 
am-po nkiandalandalana 

In'stinct, ii. ny fahaizana uS 
ny fahalalany ny zava-ma- 
nan' aina, nefa tsy avy amy 
ny fisainany na amy ny 
fampianarana azy, fa avy 
amin' Audriamanitra hiany 
ka tonga fombany 

In'stinct, adj. Letseliiny ny 
hery ao anatiny 

InstincfiTa, adj. tsy avy tamjr' 
ny fisainaoa aady tay nampia- 

In'gtitnta, v. t. manao, maneu- 

dry, mampitoetra 

In'otitnte, n. didy, lalana 

Institn'tion, n. fanendrena ; 

lal^na ; fikambanan' oloaa 

hampitumbo fabalolana, na 

hompandrosu ny fanjakan' 

Andxiomanitra, ua hahasoa 

ny mabantra, &c. 

Instrnct', v. t. mampianatra 

Instraa'tion, n, fampianarana 

Instmot'ive, adj. mampitombo 

falialalana, mampahahendry 

In'stmrnent, n. fanaoran-java- 

tra; olona ampanaoviu-dra- 

haraha. Hnsicalinstramant, 

zavatra eutina hanoo mitsie 

toy ny harimonia 9y ny 

valiba sy ny trompatra, ka. 

Instmment'al, adj. mahatonga, 

entina hanao. laatrnnLental 

maneno fa tsy ataom-bava 

Insubor'diaate, adj. tsy mety 

mauaiiiy izay amboniny Iiuafferable, adj. tsy zaka, tsy In'BQit, n . f Rnaiam-baraka, f ani- Iiwn'perabl*, adj. tay aza ihoa- 

rana satria miay misakaua 
lUBupport'able, if^i.tByzaka, tsy 

Insui'aiLce, n. \a\a, omeua atao 
fiaiito}iau-javatra mba hoha- 
zoany ny vidin' izanj raha 
sendrtt ainiba ; vola aloany 
uy olooa tsiketikely atao fiau- 
tmiaua mba hahazoany uy 
hsTany vola mivongady kosa 
relief a maty ilay otooa 

Insure', u. f . mampiantoka amy 
ny insurance 

luinrVent, ». mpiodina 

Iiuiumonnt'abU, oi//. (inirape- 
TobhJ [dinana 

IsBaiTec'tioii, n. fikomiana, f.0 

Inanrrec tionary, adj. mampi- 
iomy [simba 

Intact , adj. tey ovaua, tsy uday 

Intan'^ible, adj. tsy azo tsa- 
paiua, tey azo teudrena 

In'tejer, h. isa tay vaky 

In'te^ral, adj. dahulo 

Integ'rity, «, faharoariuana, 
fahitsiany ny fo 

In'tellect, n. uaiua, fuhaizana 
hamautatra Hy hahalala 

Intelleofusl, adj. momba ny 
Baiua ; mamm-tsaina, bo 
aaina [lana; filazana 

lutel'U^ence, ». saiua, fahala- 

Intelliyent, a^j. manan-tsaina, 
mabalala [tia, azo 

IntellijiWe, aiij. mora fanta- l ] IHT 

InUmi'peTuieB, ». f anoaxaiui ny 
antonony ; fimamoaii-toaka 

Intem'perate, adj. Taaxioa.tra. 
ny antonony ; mamon-toaka 
matetika. Intemperate lan- 
irnage, tecy mihoa-bava 

Intend', v. t. ay t. mikasa, mi- 
bia [tra, indrindra. 

Intense', ai^'. henjanlna ; fatra- 

Intsn'ai^, o< '' sy ■- mampaha- 
f atratra kokoa : mihaf atratra. 

Inten'sity, n. haf atratra 

Intent', adj. (on) maaoto 

Intent', n. antoiiy, bevitra. 
To all intent! and pnipoaea. Inten'tional, ru/)', iniaiia 

Intently, adu. fatratra 

Inter', v. t, mandevina 

Intercede', i>. i. (with) maua- 
lalaua. He interceded u>il& 
him for me, nif onany taminy 

InteroeB'sien, n. alaJaua, fifo- 

nana ho any ny sasaiiT 
IntercGi'eer, ii. mpanalaUna 
Icterchanije', v, t. mifaooTa, 
mifanolu ffifaiioloana 

Interehan^e', n. fifanovans, 
In'terconree, «, firesabana, fiia- 

harahana aminy 
In'terdict, t>. t, mandrars 
In'terdiot, n. fandraiana; fan- 
drarana nataony nr Papa teo 
aloba mba tsy tiaiuiany am- 
piangonana ny olona, ary 
mba tsy lianao batisa, &c. 
ny mpiaorooa 
Interest, v. t. mahafiuaritra, 
mabasoodriana. He intu**- 
ted me mnch in the hiatorr 
of Rome, izay nolazuny tami- 
ko ny amy ny tautaiany ny fajnpaadrogotuiaiif faajn- 
kan' Andriamamtra uo heve- 
riny By saiiiin; loandnikariva 

mahamia. Paul took great 
iitteiest in all the chnrcheg 
wMcli he viliteA, taj afaka 
tamy ny aaiuy Paola ny fian- 
gouana relietra izay ual^liany 

IiLteiest'ing, adj. maho&iaritTa, 
mahaaoadri&oa 

Interfere', v. i, maDelingelino, 

Iiit«rfe'rence, n. fuaeling^le- 

In'terim, »■ uy tiiae ao anaWe- 
I&te'rior, lu^'. ao anatinj 
iKteijec'tion, n. teny fitarai- 

nsoa DA fiaotaoana, &o. 
Interlard', i>. l. nuunpiliaiohaio, 

mamaho 
iBtexleave', f . h maniay tora. 

tasy tay voasoratra mifaiie- 

lauelaoa amy ny takelaW ny 

boky 
I]kt«rUse', V. i. numaratranUa- 

nelanelana amy ny voaBo- 

IiUArmar'ry, i>. t. miiauambady 
Intermed'dle, t>. t. numoliuge- 

liaa, miaalavana 
Inter'nieiit, n. fandevenana 
iBtei'minable, ai(;, tay miay 

farany, tay inisy fetra 
Xntetmin'gle, v. t. mampiharo- 

Intennu'uoti, fi. fitsaharana 
kely, fij anooana kely 

Itttoliiiit', e. I. sy >. mompija^ 
nona kely; mijaiiona kely I 

iBteimit'tant, at^'. mif andimby ' 
maiiao sy mijanuiia. Inter- . 
nittent ferer, tazo mifan. I 
dinkbidimby milLataara sy I 
miharatey | IRT lutemg'oine, oi^'. 

mifandrio^aoa 
Inter'pelate, v. t. nuauaapy 

BOratra amy ny t«ay voaao- 

ratry ny aaaany 
InttTpose , V. I. sy i. mametraka 

IntarjKMi'Uon, ». ny anelane- 

lanana, fisakanana 
Interpret, v. I. milaaa ny he- 

Interpreta'tUn, n. heviny, faa- 

luterreg'uam, n. ny andro tay 
misy mpanjaka ao anelaue- 
lany ny mpanjaka roa mif an- 

Inter'ri^te, v. t, manoataay. Interregatio 


n, H. fanontaniana 


Interrog'ativ 


e,— tory, aiij. ma- 


nontany 
InteTTnpt', 
Interaeot', v. 


//. inanely na 


manaliakji 


ao amy ny aaaany 


In'temticB, n 


elanelany 


Intertwine, 


V. t. «y ,-. mampi- 


f anolana ; 
Interval, «. 
Intarrene', i 


t. (between) ma- 
; tonga oo aneia- 


Interren'tioii 


, n. ny auelauela- 


InWvUw, . 


fihaonana 
V. I. P. interwoTe; 


atao mifamaho 


Intes'tatB, biJi'. maty tay naha- 


Intet'tine, 


tii/, ao anatiny. 
rar, ady an-trano 


Intei'tines, n 
Inthral', v. > 


manandero In'timuiy, ». fahatamanana, 

fiflakaiKHTta. teara 
In'timate, iT'ff*.maliazatra,zatrB. 

Intimate with, miiaokshaf 

aminy, mahalala tsara 
I&timats', V. t. milaza kelr 
iBtuna'tioii, n. filazitna kely 
IntiiD'idats, t. (. mampahataho- 

tra^ raajnpafaatfiiravma, mau- 

In'to, prep, ao aaaty ; ho [toha 

lutoreiable, adj. tsy zaka, tej 

lutol'STSnt, adj. tsy mahazaba 

ny ataony ny olona izay tny 

nufaoara - kcritra aminy ; 

miangatra amy ny olona 

izay tsy mitoyy (ombam-pi- 

vavahaoa umiiiy 

Intona'tion, jr. feo atao hoatra 

ny hira raha mamaki-teny 
Intone', v. i. sy i. manao feo 

toy ny hira 
Intoxicate, v. I. mahamamo ; 
mila hahavery eaina noho ny 
hafaliana na f andokaf ana, &c. 
Intoi'icating, adj. mahamai^o 
Intoxiea'tion, n, fahamamoana 
Intrao fable, adj. tay zaka ana- 

rma, niaditra 
Intran'flitive, a^'. tsy miey 
oi/cfi iharany (atao amy ny 
viri sasany) 
Intrench.', c. I. sy i. manao 
bady maoodidina. To in- 
trench upon, (eiici-oach) 
Intrepid, a^. tsy mahalala 

tahotra, saliy, matnky 
lu'tricate, adj. mUatotofoto, 

manahirana 
Intrigue', «. tetika, aaiiia, fitaka 
Intrin'sic, — nal, adj. ao ana- 
tiny, tay ao irelany hiany, 

Introduce', v. t. mampiditra ; 
mampif ankalflla ; mampidi- 
tra zaratra vaovao ; mii&za 
alobany ny foto-teay Introdnc'tion, n. ny ampidir*- 
na;ny fanaoamyny ampifan- 
kalalana : ny ampidirana za- 
vatra vaovao ; Hlazana alo- 
bany ny f oto-teny, aasin-tony 

Introdne'tory, adj. mampiditra: 
enti-miiaza aloha 

Introapeo'tion, n. fizahana ny 
ao anatiny, indrindra ny ao 
anatiny ny Bain' ilay mizolut 

In trade', t. i. sy t. miditra noiao- 
S08080, miditra amin' izay tsy 
itiavana azy hiditra ; mam- 
piditra 

Intros'ion, n. fisoBososoana hidi- 
tra ftra 

Intrn'sive, adj. raiaoaososomidi- 

Intrnst', v. t. mampitandrina. 
I intmited my eervant with 
my money, or. I iatfnated 
my money to my servuit, ny 
mpanompokn no nitAkia.ko 
taray ny voliko 

Intni'tion, n. fahalalaoa tsy avy 
amy ny fampjanarana na ny 
£aainana 

Intn'itive, adj. mab^aJa bo azy 

Intwine', v. t. fentn-mej 

In'nndate, v. t. maoafotra 

Inure', i: t. mampihafy, mam- 
pabazatra. To ba inured to, 
zatra, mibafy aminy 

Inntil'ity, n. ny tsi-ahazoana 
habasoa 

Invade', v. t. monafika ; miditra 

Invalid, adj. tsy maoan-kery, 

tsy raahefa 
In'valid, adj. sy ii. faroFy, 

farary; olona marisariaa 
Inval'idalB, v. t. tsy mampa- 

nan-kery, mahalemy ; maba- 

Inval'nable, 04/. taara indrin- 
dra ka tsy azo tombananit, 
mabasoa dia mabaaoa 

Inva'riable, mf;. t«y miova Im'iion, II. ny anafihana; ny 

Ldirann an-keiy 
IcTect'ive, ii. (agaiiiBt) teny 

mafy ciitina hanome tsLtiy 
iBYeij/i', r. 1. (against) miteny 

mafy hanome tainy 
Invei'gle, v. t. manang-oly, ma- 

nome vohony 

IilT«nt', r. r. mahita ZATatra 
vaoTBo amy ny fisajntsai- 
nana ; mahatorona Toalo- 

laTen'tioiiT ^*^ ^y ftmoroaana 

Toalohany 
InTentive, adj. raahaforona 

Imntor, n. ilay namonina 

Toalohany 
IiTentory, n. taratasy milaza 

ny isan-jaTatca tairairay 
IiTsrM', adj. raivadika, mifo- 

totra, mifamadika [haua 
loTCt'siou, n. ny ampifamadi- 
lnT«rt'i ''- '■ mampivadika, 

mampihohoka 
lawfWtral,— ratfl, adj. tey 

Iinrted, adj. atao mivadika, 
mifototra 

Iweit, r. I. mampiakaojo ; 
manome fahefana uii vooiiia- 
hitra, &c. To invest a town, 
maoao fahirano tuiiiiia. To 
iivest mousy in anytMng, 
mametraka vola amia' izay 
hahftzoaoa toinbony na 7, ana- 
bola iDTMt'inent, 

tahefaiia, &o ; ny anaovana 

fahirano taDana ; ny ametra- 

haaa vola 
Imt'erate, adj. efa zatra ela 

k» saro-miala ; rfa tafaorina 

ks aarotro alaaa lavidloua, ml/, mampialoi 
mahatonga loiom-7 " )a1iatan- iBvi^orata, r, 1. raatnpa' 

jaka, luampahavitrika 

Invin'oibls, adi. tny azn rexenn 

Invi'olatile, ai!/. tay azo tsoa- 

hana, tsy azo dikains; tsy 

mety eimba [nodikaina 

Invi'olftM, aifj. tsy Bunba, tsy 

InTis'ible, adj. tsy hita-maso 

Invita'tiott, n. fanaaana hiara- 

mihinana ; fiangariaiia 

Invite', V, i. mian^^vy ; manaaa 

hihinana na hiara - mif aly. 

Sec; mitaona [vataeniiny 

—I'vocate, I'. (. mitalaho, iniva- 

laVoioB, n. taratasy milazB ny 

zavatra hovidina na ny vola 

tokony haloa [vaka aminy 

Invoke', v. t. mitalaho, miv^ 

iDvol'nntary, adj. tsy fldiay, 

tay iniana atao, t^y aatrlny 

Involn'tion, a. famatopatorana 

Involve', V. t. mamatopatotra, 

maningotamgotra ; niana- 

rona. He is involved in deist, 

eahirana loatra lay noto ny 

trosan' olona aminy 

Invnl'nerable, adj. tsy mety 

voa, tey mety maratia 
Is'ward, adj. aa anaty 
Inwrap', v. t. majnonofouo 
InwTon^At', adj. miay sora- iiusairma tamiay 
I'odine, ». zavatra alaina amy 

ny zava-maniry ao an-dxaao- 

maHina ka atao faaaf ody, &c. 
Iota, II. ny liters kely indrindwi 

amy ny abidiny ny Girika ; 

kitUca [foizina 

IrBi'eible, adj. mora tezitra, 
Irats', adj. tezitra 
Ire, ». fahat«zerana 
I'ris, «, ilay manoi^dina ny 

anakandnamaao ; avana 
I'liah, a^. any Ireland IrkkoiDB, nf^'. iraTiafBiMitra.iiiii- 

nahicana 
I'ron, w. Tj, TBlovoka; ferafipa- 

sohanfl. Cait iron, vy naTen- 

drika, Tf anidina. Wronght 

iron, vy teftna 
I'con, adj. Ty, atao amy ny vy 
I'ron, V. I. mipafoka 
I'lon-eUd, ii. ^ambo mpiady 

mifono vy [ry 

rron-founary.H. tranofanatena 
Iroa'ical, a/ij. mancw 
I'Tonniong'er, n. mpivaro-by 
Iron-mould, ». ntarika amy ny 

lamba avy amy ny vy ilara- 

Iiia'diate, v. t. manazava 

IiTa'tionai, adj, tsy misy saina 

Ineclaim'ablB, adj. tsy axo ave- 
rina [azo ampodina 

Irreeoverable, adj. very ka tsy 

Iirefragablc, ai!j. marina tokoa 
ka tay n?o lariua, t«y maintBy 
ekena [azb TBliana 

Irrefntable, ndj. marina ka tsy 

Iricg'olar, adj. tey araka ny 
1b lima, tsy araka ny fanao 

IrrerBvant, adj. hafa, tsy mi- 
ll atra aminy 

Irreliy'iooB, adj. tsy mivavaia, 
tsy matahotra an' Andria- 
namtra 

Irreme'diablB, adj. lay azo sitra- 
nina; tey azo Tongena ; tsy 
azo amboarina 

IiTGp'ai'BblB, adj. tey azo amboa- 
rina ho teara intaony 

Irrepretilble, adj. tsy azc 
tsindriana: tey azo eakanana 

Irreproaeli'ablo, odj. tsy 

ImtUt'iblB, adj. tay azo tohnina 

Irto'alntB, adj. tay sahy mana- 

tsnteraka izay tokony hatao 

na izay kanainaliatao [vitia 

Irrespective, edj. (of) tay mihe- in 

Irreipon'ilble, adj. tay ndidy, 
tay andraildtra 

IrreVerBnt, adj. tsy manaja 
an' Andriamanitra : tey ma- 
naja izay tokony hohajaina. 

Irtev'ocable, adj. tsy azo taoa- 
bana, tsy azo ovana 

Ir'r^atG, i: I, mandena 

Ir'ritablB, aftj, mora tezitra, 
mpra soaotra 

Ir'ritate, r. i. mampangidihidy ; 
raampangirifiry ; mampaha- 
tezitra 

Irrnp'tion, u. firiatany ny faha- 
valo ho amy ny lany ; firia- 
tany ny rano betaaka amy n y 

I'singlaas, n. gelatine inadto 

taara avy amy ny hazan- 

drano aaaany ^MpAometan 
IjTam, n. ny fivavahany ny 
Isl'aud, — Is, «. nosy 
IbIbI, n. nosy kely 
I'aolate, v. t, mamponina irery 
Is'Bne, «. ny ivoahany ny rano, 

ire. ; ny iafarana ; zanaka, 

dimby. At iisns with, tsy 

mifanaraha aminy 
li'sne, ('. i'. sy t, mtToaka, 

miala, mihafara; mamoaka 
Irm'nniB, n. (any keoka mam- 

piray tany roa aaibiliafa 
It, pro. Hd'. izany, izy 
Ital'ic, adj. porintra mandiy 

aaiky toy ny-eora-tuDana 
Itch, n. hatina 
Itob, V. i. mangidihidy: mani- 

riniry ka tsy mety miteahatra 
I'tBm, n. ny ananku^y amy ny 

zavatra voalaza na voasoratia 
rtenii adr. koa [milaza mdrsj 
Iterate, i'. (. manao indray, 
Itin'erant, adj. mivoivoy, man- 

dehandeha, roivezivezy 
Itin'erate, v, i, maodebandeha, 

indrindra raha hitori-teny 

na handaha-teny 170 [ 16 

rvory, B. ivory, 117 yaoginy nj- ! 
biby elefant^ ; 

I'vy, H. zava-majiirj' mauda^y . 
amy ny rindrina na amy ay ' 
hazo ka tay niiliintsan-dra- 
"vina [niteny foamk 

Jkblier, f . i. mibedibedy, mite- 
Jack, u. anaFam-boaotra a^olo 
John : saiiia amy Dy sambo ; 
fanaoTan-javatra kely liiaolo 
ny raharahany ny anki);y. 
Boot-jack, hazo atao fanalnii- 
kinuo. Jack of all tradea, 
(jlonai mahay tao-zavatra ma- 
dimdiuita Qiaro karazaua 
J&ck'al, I'. bil>y tahaka ny am- 

boa-dia ka munao aiidiany 
jKCk'aiB, II. borika lahy 
J&cVdaw, «. fcarazan-goaika 

Jaek'et, «. palitao fohy 
Jac'alate, i', (. manoraka toy 

ny atao amy ny lofona 
Jade, H. soavaly efa osa 
Jade, f. I. niuliatrottaka 
Jag, 1'. (. mikapakapa, inana- 

Jam, n. flfamziuan'olouamaro; 
voau-kazo teLirizina amy ny 
siramamy [dry maf y 

Jamb, u. hilana [adi-antaanga 
Jan'gla, v. i. mifanditra, manac 
Jan'gle, 11. lifandirauB 
Jon'uary, ». Januery, ny vola- 

na voalohany amy ny taoua 
Japan', n. anarany ny varincay 

ay loko izay avy tany Japan 

tamy ny voalohany ; zavatva 

nohoBoraua izany varinesy 

izany 
Jar, t'. (. manao ratsy faneaa 

midridrodtidro ; mif anobitni 

tsy mifanaraka 
Jar, ». tavoara ; fif auoLcrana 
Jor'gon, 11. boeiiboerika, baiko r ] JEW 

las'per, ti. anaram-bato eoa 
Janndieo, n. agorangosy 
Jaunt, V. I. mitHaagautaangana 

any an-tsaha 
Jaijnt'y, ailj. fcaay 
JaT'elin, 11. lefom-pohy atoraka 
Jaw, "■ valanorano 
Jaw'bone, 11. taolam-balanoiano 
Jaaloaa, niij. miatona, uato- 

Jealonay, 11. fialonana ny soa 
izay ataony fa ho azatiy ny 
saaany 

Jeer, v. t. sj i. (at) maneso, 
manarahy, miJiomehy (oloiia) 

Jel'ly, n. iatrotto ayny zavatra 

mandry tahaka uzy 
leop'ard, i-. (. manao vi-voi-y, 

mampauao vi-Tcry; manka- 

ha-doza 
Jeop'ardy, ". fatiakekezana loza 
Jerk, I', t. manoliina; manjpy tampoka 

Jerk, II. fanoaehena &a. tam- 
poka. To move by jerks, 
maudeha mitsitapitapy 

Je«t, V. i- manao voao' 

Jeat, n. voMobusotra 

Jest'er, n. mpauao vi 
mpauao hatsikana 

Joj'uit, H. mompera iray fifehs- 
zana araka ny fomba nam- 
piaoariny Ignatina Loyola 
tamynytaona lolO 4.D. 

Jet, II. aaaraii-kurazaa' arin- 
tatiy izay matnty dia mainty 
ary a^o at^io baingo ; tano 
mifantaitsitca. Jet - black, 
mainty ngizina 

Jet, B. i. mifantaitsltra 

Jet'ty, M. Kilana liazo toy ny 

masina bankanesana any amy 
uy aamba 
Jew, u. Jio3y anankiray JEW [ 1( 

JftW'tl, H. vato Boa ; iza; tiana ' 

indrindra 

w'eller, n. mpivarotra na 

mpamboRtra vuto sou 
Jew'eUery.^elry, ». ny fanao- 

Tana na GvaxotaniijeiiTl 
ew't-hatp, H. lokanga-vaya 
Jigjog, II. fatideha mieutaneii- 

taiia na mievotrevotra 
, '. rahui'ulja. indrindra iiy 

Joek'ey, h. mpitaingin-tsoaraly 

hilukaaa ; mpivaro-tsoaval; 
Jocose', adj. hatHikana, mauao 

voHobosotra ; mahatHikaiky 
loc'iilar, oi'J, bateikana, manao 

voeobosotra 
Joc'u nd, nif/. fallfaly.liatsikaDa, 

maliatdkuiliy 
log, u. t, ay i. manohina, 

manotsikctuika ; milietsikc- 

taika ', I. ay i. mampikambaiia, 
mampitoiiy ; mikambana, 
tohy 
'"'n'sr, !i. mpandrafitra 

nt, II. touony; uy ikamba- 
LBua; vany: famavaiiy 
nt, ' ei/J. lombonana, ikau 
banana ; miruy, inikiuubani 
Joint, V. I. mamjjikamljaiia 
Jointly, ailv. iiiiara-, mioB 

Joint'nre, ». harena onieny ny 
lehilahy ho any ny vadiny 

Joiat, n. lafL-<lrihaua, rairain- 
drihana 

Joke, n. voaoboBotra 

Jollity) II, bafaliana be horako- 
roka, Qkoriuutna 

JoI'ly, adj. mikorana ; mabafaly, Jolt, I !. By . mampientanen- Jolt, M. fientonentanaua 
Joa'tle, f. I. manohina, mai 

aika noho ny fifanetena 
Jot, II. kitika (izahao iola) 
' it, v. I. manoratrrt kely hn 

fahateiarovana 
Jottr'nal, ii. tanitaay milaza ny 

atao iaan' audro [lavvtra 

Jour'nay, ". ny andehanana 
Jour'neyman, ii. lehilahy tay 

torupony ny raharaha fa 

karamaina araka ny andro 

Jove, II. (JnpHcrJ 

Jo'vial, adj. faiifaly, hataikana 

' ly, ». fifaliana, bafaliana, 

haravoravoniia 
Joy's!!, adj. f aly, ravo 
Joy lew, adj. tsy misy liafa- 

iiaiia, malaliclo 
Jo/ouB, adj. faly 
JuliilBnt, adj. i-avoravo: ini- 

faly indrindra aatria mah^ry 
Jn'bilse, ». jobi]y; fandroana 

iaaD-dimain-polo taoua amy 

ny Jiosy izay anafahany ny 

andero; fifaliana lehibc 
Juda'ical, a^'. any ny JioHy 
Ju'daism, >t. fombam-pivava- 

hana nataony ny Jioay 
lu'daiie, i'. L manaraka ny 

fombany ny Jioay [bavanty 
Jndpe, H. mpitsaia, andriam- 
Jndje, f. i. sy (. raiUara ; 

inihevitra ka mauai'aka ny 

maty amy ny tsy mety 
Jndy'ment, <i. fitaarana; fatiai- 

zana banavaka ny mety amy 

ny tsy mety ; bevitra 
Ju'dicatnre, n. fabefana hitsara 
Judicial, R((/. momba ny fitsa- 

rana [vitra taara 

Jttdioion*, adj. hendry, mifae- 
Jug, «. fitondian-drftno toy uy n jtnr Jig'jFia, V. i, manao zavatra 
majiagagii izaj toa tay hain' 
oIdds ka mamitaika amy 117 
£jarena 

Jof'gler, ». mpaiLao zavatra 
mahagaga izay toa tay hain' 

IngUar, adj. momba ny tends 
Juice, n. ranon-jaTatia, iiidrbi- 

diu ny ranom-boan-kazo sy 

ny fary 
Jifcy, adj. be ranony 
Jliy, n. Joty, Yolana fahafita 

amy ny toona [safotofoto 
Jun'lua, v. t. mang&iohato mi- 
Imap, V. i, miiaambikuia 
Jono'lian, «. fikambaiiBna. 

fihaonaika 
Iinctare, n. ny ikambanany 

ny zaTatra Toa. At that 

jnnctuTe, tamjn' izay indiin" dia [an }vu, ft. Jona, TOlana fahenina 

Jtn'jle, n. tany bo kiribitcala 
Sj zozoro, &c, 

JB'nlOT, idfr'. sy n. zandrmy. 
Ha it my jnnior bj five yean, 
zandriko dimy taoua izy. 
J. B. Junior, J. B. zanany. 
K" Ny teny junior toy izao 
diamampiaeho fa ny rainy na 
ny rahslahin-drainy na ny 
iray fianakaviana aminy no 
mitoyy anarana aminy ka 
izy no zandriny, fa ny sokioy 
dia /. B, Senior. 

lank, n. anaran-tsanibo ataony 
ny olona any China 

Junto, R. mpirai-tetika, mptoko 
(amy ny faajakana) 

la'piter, n. ny andriamanitra 
Ui-izy nataony ny Girika ay 
ny Somana ho rainy ny an- 
driamaDinyrehetra^anaram- 
pilanetra lehibe indrindra, 
Jopitera [rana 

Jntidiul, a^j. momba ny fitaa- Jnriidio'tion, n. fahEfana sraka 
ny lalitna; tany izay ana- 
nany ny anankiray fahefana 

Joriapru'denoe, h. ny uienee 
izay ahaf antarana ny ainy ny 
lalina 

Ja'rist, N. oXims. mahay lal^a, 
mpaudaha-daUna 

Jn'ror, Ju'ryman, ». ny ananki- 
ray amy ny jury 

In'ry, n. oloaa tsy latsaka nofao 
ny roa amby ny f olo izay fidina 
luhaino ny teniny ny ampan- 
gaina sy ny oiianipaDjra, na 
hanadina ny amy iiy zavatra 
natoo, ka milaza izay marina. 
Qrand-jury, olona nasatna 
handinidiuika ny fiampan- 
gana ny sasany, ary raha 
Mtany fa misy azo lampan* 
gana azy dia manoratra tara. 
taay atao hoe indictiaont izy 
hiampang'any azy eo anatre- 
hany ny mpitsara 

lu'rymast, n. andrin-tsambo Jnst, adj. marina, makitsy 
Jnat, adv. iadrindra, rao, van- 

tany. Just now, vao tea, 

rao too noho t«o. But jn«t, 

aaiky tsy ; vao t«o 
Jas'tias, ». hamarinaua, tsi- 

fiangarana; rariny; mpitaara 
jDBti'ciary, n. mpitsara 
lutifi'able, adj. marina, aso 

aseho ho mety 
Jostifloa'tioii, n. faaitaiana, 

fanamaiiuana 
Jn'Btla, V. i. sy I. (JostleJ 
Jnit'ly, ode. marina 
Jnat'noeB, n. fahamarinana 
Jnt, V. 1. mandroBO toy ny vaio 

mandondona na ny rafitra 

amy ny trano, &c. 
Jnta, «. zavatra toy ny rongony 

fa tay tsara tahaka azy 
Ja'Teuile, adj. tanora Jnz'tapotition, n. fifanakeke- 

Kalei'doacops, n, tstlalao j( 
toy ny masolavitra fa ao 
tiny mifly aora-javatra maha- 
finaritra izay miovaOTa i 
dr&kflriva 

Eon^roo', n. anaram-bibj' tohj 
tasana fa lava tongotra ka 
mahay mitaanibiiim'bikiiia, 
any Australia no misy azy 

Keel, n. hazo lebibe ao amy ny 
f ara-vodi-sambo ; samba kely Keep, r. t. Hy I. p. sy pp. fcspt ; 

mitana, nuliazona, mitahiry ; 

mitandrina ; maharitra tsy 

mioTa t«etra na toerana. To 

ksep bock, mibazona ; mana- 

fin-kevitra; tay mampiaeho. 

To keep company with, zatra 

ny miaraka aminy 
Sesp, n, fltandremana, fiabia- 

oa ; trano fiarovaiia 
Eeep'er, n, mpitahiry, mpitan- 

dnna, mpiandry 
Etep'ing, n. fltHndremana, tja- 

biaiiB. In keeping with, 

Eeep'aake, n. zaratra tebirizina 
atao fabatB[arovana ny mpa- 

Eeg, n. barika kely 

Eelp, II. volon-drano ao an-dra- 

nomosina ; larenony ny zaTa- 

mamry ao an-dranomaaina 
Ken, n. ny tra-maeo ; ay taka- 

b^nj-KBina 
Ken'nel, «. tranon' amboa; lidan- 

drano amy ny Bisin-dilaiia 
Kept, p. sy pp. of keep 
Ker'chief, m. tapa-damba atao 

febi-loha, &o. 
Kor'nel, n. ilay voa malemy 

ao anatiny ny taolam-boan- 

kazo, ny aiuttiny ny imt Ket'Ue, ». kafitera 
Ket'tle-dmm, n, ampoiig«Tant- 
biua toy ny Tilanim-btiy 

Key, n. fanalaMdy, JakJle j imj 
ahafantarana ny zavaba 
saro - pantarina ; vallny n; 
fianaFa-marika 

Key'note, n. pitsin-kira 

Key'atene, n. hidim-bato amy 
ny andolialambo 

KAan, ft. mpanapaka any Tar. 
tary, &c. ; tianom-baluny ao 
amy ny tany saaany any 

Kick, e. t. ey i. mameli-dia- 

manga, manipaka, mandaka 
Kick, n. dlamanga, daka 
Kid, «. zanak' osy 
Kid'nsp, r. t. mangalatra olons 
Kid'ney, n. Toan-kena 
Kill, V. t. mamono, mahafaty 
Kiln, n, fandoroan-taokay na 

biriky ; rafl-biiiky atao fa- 

nondosan- j avatra 
Kin, ». havana 
Kind, n. kBTazana;fotnba. Thej 

paid in kind, zavatra hafsno 

naloany fa tsy vola 
Kind, 0^'. malemy faoaliy, 

Kindheart'ed, adj. m^emy ^ 

Kin'dle, v. t. ay i. mampinlii- 
tra ; mirehitra 

Kindly, a^'. ey adv. mafutsos, 
amy ny ftinkaaitRlIiaQa 

Kind'nesi, n. halemem-paiialiy, 
fanaovan-t^oa [fiana 

Kin'dred, n, havana; fianaka- 

Klne, n. pi. of cow 

King, fl. mpmijaka pahy) 

King'dam, n. fanjakana ; fiza- 
tana lebibe, toy izaornyzavB- 
manan' aina rebetra dia ao 
amy ny animal kingdom ; nj 
zava>maiiiry rehetia dia w UK [ 1 

anijr ay vegetable kingdom ; 

ny zavatra izay ley manaa' 

oina sady tsy mauiry dia ao 

amy ny tniner&l kingdom 
King'fltlier, ». vintsy 
King'ly, ai|>.nieudiikaii;^inpaD- 

jaka 
Kuuman, n. iem. kinswDman ; 

ba,vejie. 
Kirk, n. trano fivarahami any 

Scotland 
Klu, t>. t. manoroka 
KiMi n- oroka, tanorohana 
Kit, n. gamela.; liaroua 
Kitch'en. n. lakozy, efi-trano 

atao fakandroau-kamna 
Kitchen-gBTden, n. tammboly 

f ambolena anana 
Kite, n, karazBjn-papango ; 

papango kazo 
Eiften, n. zana.tsaka 
Auck, n. fahaizana amy ny 

zavatra madinika 
Ziisp'sack, n. kotra, MCapo 

fltondram-Tjatsy, &c. 
fnave, »■ mpangala^tety, mpa- 

roitaka, mpanamboka 
fnii'visll, BdJ. mamitaka, ma- 

Xnead, t>. t. mametafeta, ma- 

motsipotsika 
fncad'ing-trongh, u. vato amo- 

tsipotsekana koba 
JTnee, n. lohalika 
fneel, v. i. p. ay f.f. knelt di- 

kne«led; maudohalika 
JTnce'pao, n. ampelaudobalika 
fnsll, «. Dy fampanenoana 

lakolofiy ra^ misy mande- 

fuicfc'nack, n. lalaomadinika 
SiaitB, M. pL knives ; antsy. 

Table knile, antsy fiMnanana. 

Foelbt knife, penknife, an- 

Zni^At, n, anaram-piandria- ifni^Atlioad, n. ny voninahitra 

ananaay ny knight ; toetry 

ny knight 
Jfait, V. t. manao ba na fehi- 

touda na aksnj o &c. amy ny 

famiovam-ba 
iTnit'ting, n. zavatra tiatao 

tamy ny fanaovara-ba 
.^nit'Cing-neadle, n. fanaoram- 

ba 
iTnob, n. zavatra Loriboiy 

mitranga amy ny zavatra 

Xnack, v. t. ay i. mandondona, 
mamely ; midona. To knock 
ap, mahiisadatra ka macka- 

.ffnook'flr, n. fundondonam-T>a- ihany ny aambo, dia 
1014 J rofy 

i'not'ty, a^', tononana ; saro- 
pantatina, manahiraua 

A'nout, «■ kapoka fampijaliana 
ataony ny any Russia 

7rn8w, f. I. sy i. p. knew ; p.p. 
knOvn ; mahalala, raaliaEan- 

.£n5w'led^e, ti. fnhalalana 
A'nuck'U, », tonon-tanana 
Koran', n. boky fivavahany ny 

Mahometan 
Kraal, ii, vohitFa madlnika ka 

trano-bongo dabolo no ao 
La'bel, n, taratasy kely apetaka 

amy ny zavatra ka milaza ny 

vidioy na ny anarany, &c. 
La'bel, s. I. mamitaka luUI 
Lab'orato'ry, n. Itluio liasany 

ny Chemist Laba'rioiiB, adj. natrg assbeteaka 

atao ka mahaBaeatra ; mazoto 
La'boitr, H. asa, toc-zavatrB ; 

ny ffthoriany ny yehlvayy 

raha mitem-j aza [aina 

Lalioar, v. i. miaaa, mikeli- 
La'booier, «. mpiasa, falndrin- 

dra ny mpiasa amy ny raha- 

raha iza; tBj mila fahaizana 

loatra fa bery Many 
Lab'yrintb, n. fitoerana ieaa 

lalana miolikolila ej be fivi- 

liriliana izay manahiiana ny 

mpaudeha 
Lac, ti. ditim-biby anankiray 

apetany amy ny bazo, ka 

fanao acaliiiff-iiai, ^c. 
Lace, n. dantelina; tofehiu-ki- 

raro, &c. 
Lace, V, t. mamehy kiraru,&o. 
Lae'erate, v. t. maodrotika na 

mandiotidrotika olona oa 

Lti^^'iymal, adj. uahatonga ra- 

La«/i'rymDBe, m^'. mandataa- 
IiBOk, 1'. ;. sy I, tsy manana 
Iiack, II, izay tay ananana 
Lack'ey, it. aiddzil^by kara- 
maiua banompo oloua ao an- 
trauo sy hanaraka azy 
laoon'ic, nri/. fohy nefa niaha- 

lazabetsaka (amy uy teny) 
Lac'quer, ii. varineay vony aho- 

boCra amy ny varoMna, &c. 

Lad, II. zazalahy ; ankizilaby 

Lad'der, a. tohatra 

lade, c. I. p. laded; p.p. laded 

or laden; mauiey entana; 

mikoba-drano. Id lade out, 

maneiaotra rano ka ladle na 

zavatra saliaka no anaorana 

La'ding, n. entan-tsambo 
La'dte, n. sotrube 
Ladrone', «. iiolaby, indrindra 
fa iiy jiolohy ao aa-tsambo La'df , n. fem. of lord ey gmtlt- 
man; toiiipokoTavy,aiidmm- 
bavy, vehlvavy 

La'dyUke, adj. toy ny vehivaTj 
izay mahalala f omba tsara 

lag, V. I, mandeha miadana ka 

Lag'gird, ajfj- malaina, kamo 
Lagoon', «. farihy mariro, tn- 

(Lindra izay tratry ny rano- 

masina 
Laid, p. ay p.p. of lai/ 
Lain, f.f. of lie 
Lair, n. fandriam-bibi-dia 
Laird, R. lord, (&t«niny ny any 

Scotland) 
La'ity, «. ny olona rehetra afa- 

tsy izay voatendry ho mpi- 

taiidriua fiau^nana 
Lake, n. farihy; anarau-doka 

mena [kely 

Lamb, »• zanak' ondiy, ondrj 
Lnmlient, adj. miheloh^lo 
Lamb'kiD, «. zanak' ondry kely 
Lame, oi^'. mandhaga, miko- 

trifa ; marary tanana ; oea 
Lame, v. (. mampandringa, 

mahoss 
Lamel'Ur,— atod, ai^. misila- 

tailaka 
Lamely, adv. mandiinga; tay sy t Lament', v. i 

Lament',— tation, ». lisaonana, 

fitomaniana 
Lam'entable, 'aiy. mampaJabdo 
Lam'ina, n. ny iray amy ny 

zavatra nuBilat^ilaka hoatcy 

ny ela-drano 
Lam'inar, adj. niiHtlatailaka 
Lamp, M. fanttoTan-iiro. Safety 

lamp, faiiaovan-jiro mifono 

loireffauie kaentiity ny olona 

ao ab-daraka ihadjana arin- 

tsny T.*Tt Xampoon', «. eao voasoratra 
atao mba hampaJiasosotra 

XmBoe, ». lefona laTa-zarann 
Lan'oeolata, — (sifonn, of/- loha- 

lefona 
Idui'cet, B. aatsf keif fanalan. 

dm na fandiiliaaa vaj, &c, 
tand, n. tauy, tauetj ; fireaemt 
Ii»ikd, c. i, Bj i. mampiakBtm 

ho eiiy an-tanety ; miakatra 

ho any sn-tauety 
Jjand-bieese, n. rivotra avy 

amy ny tany ka maukany 

lAnd'ed, oi^'. be fananana amy 

lAnd'grave, n. anarBm-piaii- 
driauana any Germany 

lAiidhold'er, H. oloua mamma 
taoy izay fananuiy 

^nd'ing, n. ny iakarana avy 
ao aJi-taambo hankaoy an- 
tanety ; ny fitoeraua iaka- 

Ludlord, n. fern. londladT ; 
tompoay uy tany na trano 

hof ana ; tompoDy ny inti ua 

hotel 
LaDd'mark, n. nmrika milaza 

ny fizaran-tany, fangi-tany 
Land'Bcapa, «. tany izay tsmjo 

amy ny fitoerana iray 
Iiand'aliPi «■ tany beteaka mi- 

kororosy avy amy ny ten- 

drombtuiitra 
Lane, h. lUan' Ity 
Iim'gMM^e, H. teuy, fiteny, fea 

miay beritra 
bn'gnid, adj. reraka, oaa, Ta- 

jnUiaoaa (labalahaua 

LftB'gnor, fl. fahosaua, fahava- 
Lank, a<lj. tay benjana, mahia 
lAiik'y, adj. lava marotsaka, 

kely Uva Lan'teni, n. fanala, fitondran- 
jiro enti-maodeba amy ny 

lan'tbora, n. (lantern) 

Lap, n. fofoana 

Lap, V. t. ay t. milelaka toy ny 
amboa nusotra rano 

Lap'dog, Q. alika madintka lalao- 
viny ny tompony 

Lap'idary, n. mpamboatra vato 
80a, mpirarotra vato Boa 

LapM, II. faudehanana midina 
misoDonoka ; fandehanany 
ny andro ; fahadisoana 

Lapse, V. ), mandeha^ raidioa 
miaononolut ; miharatay. diao 
tsy naby ; laaana ha fanOr 
naay ny sasauy noho ny tai- 
fitandremaua na ny fahadi- 

Lap'sided, a^. mavesati' ila 
LarlioaTd, n, ny ankaviany uy 

sambo 
LaT'ceay, «. halatra 
Larob, m. bazo micay karazana 

amy ny Jie 
Laid, II, mena-kiaoa voambaa- 

Lard, V. t. manisy meoaka 
Lard'ar, n. efi-trano iitoeran- 

kanina 
Lar^e, m^'. leMbe ; be; maUla- 

ka. At laige, tsy roafehy, 

LaTjre'-heaited, a^. mazota ha- 
nao aoa, tsy mMdy basiaa- 

Lai^e'ly, adv. betsaka; . 
Lai'ireBs, ». fanomezaua 
Lark, n. voruna kely taara leo 

toy ny sotobitra 
La'rnm, «. (alarainj 
Lar'va, «. ny toetry ny biby 

keiy rehetia raha tsy mbola 

raiomby ho chiyaalin 
Lar'yns, w. uytampon' nytreo- 

treoka izay mahatoDga feo [ka . 
: malala- t. sy i. mikapohi 

Laee, n. zazavBTy ; anHzivavy 

laa'sitnde, n. tahatrotrahajia 

Las'so, N. kofehy misy tadi 

"vavarana atao fiaamboran! 

orabi -manga, &c. 

last, adj. Bjnrfw. farany. Last 

SlUia«y, tamy ny Alahady 

teo. Last month, tamy ny 

Tolana lasn teo. Last year, 

At last, tajnyny 

aharitra, mat«za 
Last. It, lasitrafanaovaD-kiraro 
Last'ing, adj. mateza, maharitra 
LaBt'isg, ». karozan-damba 

volon' ondry roat«za 
Lastly, adv. farauy 
Latch, n. hidin-trano akarina 
rttha Tohfttia llaich 

Latch, V. i. maoidy amy ny 
Latch'et, n. fajupoehan-kiraro, 

kofehin-kiraro 
latB, adj. ej ado. OOMT. later 
or latter ; BttF. latest or last ; 
els, Boriany ny fotoana. Of 
late, tato ho ato. He siti up 
late, alim-pandry izy. Sia 
lies in bed late, antoandro 
Moha izy. The late gover- 
nor, ny mpauapaka naraka- 
Fahiny ny ao ankehitriiiy. 
The late, (atao amy ny oloua 
tay maty ela) Eabevoiiia, Ea- 
tompokulahy 
tately, adv. tato ho ato, vao 

faiiigEUupaingana hiany 
La'tent, adj. miatioa 
Lat'eral, adj. amy ny ilany 
Lath, «. hiizo manify toy ny 
vaklm-bolotsangaiia atao va. 
liU'drihana mba hiiaikctany 
ny lalotra '4 ] , LAU 

La'^, n. milina fivoason-kazo 

Laf^'sT, n. ny mamorivory amy 
ny rano misy saxony 

lafin, fl. fiteniny ny Homana 
taloha, Latina 

Latitnde, n. sakany, fahalala- 
hana ; ny halavitry ny fitoe- 
rana na' araratra na atsimo 
raha amy ny equator, Hs 

wants more latitude, tay te< 

ho Toafetra toy ny taJoba 

intBony izy 
Latita'dina'rian, adj. tay voa. 

fetr' izay nataony ny maro 

ho raety 
Lat'ter, adj. aoriaoa, faraay 

amy ny zavatra loa voalaza 
Lafterly, adt; vao faing-anai 

Lftt'tice, H. varavaran-kely 
miay ha^o mitsivalambalana. 
Lattice-work, ny zavatta 
mitsivalambalana atao amy 
varavaran-kcly, &c. 

Land, r. t. mldera 

Laad'able, adj. mendrlka hode- 

Lan'danniu, n. fonafodv avj 
amy ny opium, ka maJiafaty 
raha tey tandremana tsara fa 
Taha k«ly dia kely hiany no 
Botroina dia mampatory sy 
mampihena f angiriSriana 

Lauda'tion, n. dera, SdenuiB 

laudatory, ndj. miders 

langh, V. i. mihoraehy. To 
laugh at any one, mihomehy 
azy. To Ungh to icom, ma< 
neao amy ny hehy.- Ha 
laughed me out of it, aiho- 
mehezany ato ka tay aahy 

Laugh, n. hehy 

Laagh'able, adj. mampihomehy 

Langb'ing-itook, n. tihomehe- 

Langh'ter, n. hehy, flhom^jr LAir LAT Lftnneh, v. t. syi. nuunpondeha 

sambo hiaU amy ny tany 

haukamy ny rano ; mandeha 

toy izany [Boka 

Lann'dreM, n. veblvavyinpipa- 

lAOii'dry, II. traao fipasohana 

Lan'rel, n. aDarau-kazo taara 

tarehy tsy mihintsan-dTaTina 

LaVa, n. kitnika, zavatra 

miempo mivoaka avy amy ny 

volcano 

LBY'atory, n.fitoeranafanozBn. 

tanana, &c. [dro 

LaT'ender, n. hazo madinika 
misy voniiiy fanao ranoma. 

liaVer, n. tavy lehibe atoo f ana- 
sana, indrindraf a dt nataony 
ny mptsorona ffthiny (Eka. 
ixx. 18) 

LavIbIi, oi^', tsy mitsitay amy 
Dy anduuana vola, miroda- 
roda [tsits^ 

LaVisli, c. (. mandany tay mi- 

Lttw, R. laUua, didy. By-law, 
lal&na ataony nylehibeny ny 
tanfUia ua ny olonn maro 
mikambana hanao Tabaraha. tonga mafy Cahaka ny natao- 

ny hiany 
Lairfal, adj, mety araka ny 

lal^oa, tsy mifanobitra amy 

ny lit|i^t|i^ 
Law'giver, n. mpanao lalttna 
IawIbbb, 01$'. tsy manaiky ny 

lalijia, tay manaraka ay 

Lawn, n. linen madinika taara, 
indrmdia ny atao amy ny 
akanjony ny bishop; ahi- 
maitHO ToaToatra taara ao 
amy ny tokotaniny ny trano laVsnit, b. ady fananana 

LawVer, n. mpanddha-dat^na, 
olona mahalala ny lal9.na, 
mpisolo-vaTa amy ny ady 

Lax, adj\ tsy kenjana, mikaha. 
laz in disoipline, malemy 
fitoudra obna. Lax in con- 
duct, tay taaia loatra amy ny 
fitondran-tena 

Laz'ative, adj. mampivalana, 
mampanakitca 

Laxity, n. fahalemena amy ny 
itondrana olona, &o. 

lay, P. of lie I-»7,* '- sy I . laid; netraka. To lay bricks, 
datwka biriky. To lay ths 
dn(t, mampandry ny vovi ' manome tainy azy nobo uy 
zavatra tsy mety izay efa 

nisebo. To lay bare, 

pibaribary, munpiseki 
lay by or np, mitaliiry 
tra mba babasoa amy ny ho 
avy. To lay down, mame- 
traka; manolotra. To lay 
bold of or on, mitana, miba- 
zona. To lay open, mampi. 
kimkary, mampist^ho. To lay 
OV8f,niaDaoankosotTa; n 
pijanona mba hohete 
amy ny bo avy. To lay out, 
manduiy ; mauamarika tany 
baaiana tanimboly na tanll. 
na, &<s. To lay sioge 1 
manao fabirano. To lay 
tnare, mamela-pandrika, ma- 
mandrika. To be laid np, ma- 
rary ka tsy afa-mandeha. 
To lay a wager, mifaniLmby. 
To lay wait for, manao otri. 
ka. To lay waste, mandrin. 
gana, mahafoana 
Lay, n. hira, kalu [man 

Lay, a4j. tsy isany ny ckeg'j- LAT TiBA Lny'er, n. iraj an-dUana, 117 
iray im-dilana amy ny aava- 

noDgoa 
Lay'ukan, n. lehilahy tay many 

By clergyman 
Ltiaret'to, n. trano itsaboana 

ny maraty ny aretin-dratay 

uitindra 
lAi'arliolue, u. (lazaretto) 
La'zinsss, 11, hakamoana, halai- 

la'iy, adj. kamo, malaina 

I«Bd, II. firalia 

Xead, t: t. sy i. p. ey p.p. lad; 
imtari-duliuia, mitariha, mja- 
loha ; mifehy ; mitaona. To 
lead astray, mampivily. To 
lead gaptivs, manao aambo- 

Lead, n. fiolohana 
Leaden, a^. firaka 
Leader, 11. mpitaiika, mpifehy, 

mpidoha 
Lead'ii^-stTii^a.B.kofehyano- 

nari-iuandeha. To be in lead- 

ing-etriugi, tey mahateo te- 

na fa tariLiny uy olona hafa 

mandrakarira 
Lead-penoU, n. peiiMlyliazo 
Leaf, n. cavin-kazo. leaf (of a 

book), takelaka 
Leafage, n. ny ravin -kazo mbo- 

la eny amy ny bozo 
Leafleai, a^'. efa nihinteaiia 

ny raviny 
Leagne, «. flkambanan' olona 

ny hatao na hifanao son ; 
Manekena amy ny fireuena 
Basany bifanampy amy ny 

Leak, n. loaka idjrany ny jrauo 

ua ivoahany, tamika 
Leak, t. i. manamlka, miditia 

ny lano (amy uy sambo), mi- teta. To leak out, misabc 

ny nafenina 
Leak'a^e, n. ny rano &c. nidi- 

tra na miala amy ny Uak 
Leak'y a4i- mitete, midi-dlano 
Lean, adj. m^iia, kaozatra ; firi- 

Leau, V. i. sy t, p. ay p.p. lea- 
ned or" leant ; miraika, mi- 
rona. To lean a^ainat, nu- 
ankina ammy. To lean 
npoD, mitehina. To lean 
upon kiH friend, TnignlHnfl 
amy uy sakaizany. To lean 
to, mJHiilrn ho any 

Leap, «. 1. mitsambikina, ma- 
nao vikin-tsabona 

Leap'&og, II. vikiuB mifampi- 
boatra atao filalaovana 

Leap'year, k. taona mlteinge- 
rina isan' efa-tauna dia ny 
1868 By 1872 ay 1HT6, &o. ka 
atao 29 andro ny Febroary 

Learn, v. t. sy 1. mian&tra. To 

Leain'ed, adj. mahalala lahen- 
drena beUaka ao amy ny 

Learning, n. fabalalana avy 

Lease, 11. fanekena amy ny fa- 
nofana. To hold by loMa, 

Lease, <>. t. mamela tan; na 
trano &a. hohofany ny olona 
bafa (bofana 

Leaeeliald, h. trano na tany 
Leait, a^: SUP. of littu. At 
leait, izay tsy marapisala- 
sala fa azo lazaina ho man- 
na. There were at leMt 
twenty people there, tay ln' 
teaka nobo ny roa-polo no 
olona tao. He waa not in 
the leait hnrt, tey nsratra 
akoiy izy LEA [ i: 

£nuA'«ri n. hoditra masalca 

LMh'era, adj. hoditra 

LeUA'eiy, adj. maozatm toy nj 
heditro 

Lmta, ti. famelana hanao izay 
nangatGifaina na izajr tiana. 
la aih leave, miera. To 
give iMTB, mamela. To take 
IWiTe of, manao Teloma. To 
take frenali leave, maka isj 
miera, mandeha tsj miera 

Leave, e. (. sj i. p. ay p.p. left ; 

, miala, mamela. To ieave |a 

I perton], maDdao, mahafo;. 

' I left the book on the table, 

HBvelako tao ambony lata- 

b»tra ny boiy. To leave off, 

mitiiflhatra tsy (hanao), mija- 

noaa. To leave out, mamela 

((a tsy manao azy) 

Itin'en, «. koba avela haiuo 
ka aharoharo amy ny koba 
laira mba hampibonaka azy ; 
taiiasii'aBinuia 

LsaT'iagi, n. aisa tey lany 

Uetnre, n. Ceny alahatra atao 
fampianaFana ; anatra loafy 

Uc'tara, v. t. ay i. manauatia 
mafy \ mandaha-tecy hatao 

Ltd^, n. zavatra marimarin- 
tampon^ izay mandroao amy 
ny riudrin-trano na ny vato- 
Uinpy, ito, ka azo ametra- 

I l»d>»r, B. boky lehibe anora- 
tany ny mpivarotra &c. ny 
fototry ny raharaha ataony 
amy vula iany ay miditra 

^, fvij, amy iLy ila-aambo izay 
toy azon-drivotra 

Laeoh, R, diaCa 

Wk, ». karazan-tcngolo 

LWr, 1!, I. mangarika, mitaiTa- 
lim-pijery 

I*ili P. sy r.p. of Uaoe LEG 

left, adj. ankavia. Theleftbanlc 
(tf a river, ny amorony oy 
ony iaay ankaviaay ny olona 
raba nuvalaiia ny ony izy 

LeMiuided, adj. karia 

Legr, «. tongotra, ranjo 

Leg'aoy, n. anjara fananana 
BTaka ny didim-panaoana 

Le'gal, adj. araka ny laljtna, 
avelany ny lalana hatao; 
miankma amy ny itandre- 
mana ny lal^a hahazoana 
famoDJena 

I^allty, «. fanaiahaD'dal^na 

Le'palize, v. i. mahatonga tsy 
hanoMtra lal^na 

Leg'ate, «. iraky ny Papa 

Legatee', ii,olonaniahaso%<uy 

Lega'tton, n. ny anirahaua 
olona Msob ny raharahan" 
Hay maniraka; ny legate ay 
izay momba azy 

Legend, n. tantara mahagaga 
tay azo itokiana bo marina 

Lej'endary, adj. miay Ugund ka 
tsy azo itokiaua lio marina 

Le/erdemain, u. zavatramaha- 
■tinana nefa tsy 

ny Leg'ging, M. gety [nj; aoratra) 
Le^'ible, adj. azu vakina (amy 
Le'^ion, n. miaramila mandeha 
tongotra tamy ny Romana 
fa|^y tokony ho 3,000 na 
5,WD ; ulona maro irai-dia 
Le<7'i8late, v. i. manao laiiatt 
Lef^'ialative, adj. manao M&na 
Le^iBla'tor, ii. mpanao laUna 
LG^isla'taie, ii. fikambanany 
ny olona manana fahefaoa 
hanao lalina 
Le^t'imate, a^. mety araka ny 
lalana ; tsy aaudoka fa izy 

Le^it'imize, v. i. mahatonga tsy 
hifanohitra amy ny laUna Iiegn'minonB, aSj. monibii ny 
kaTDzan' auaiia toy oy tsara- 
laaBO ey uy pitipoa, &c. 

Lei'snia, h. fahalalabana amy 
ny rabaraba. At leiinre, 
malala-diabaralis, afaka amy 
ny rabaraha 

Leuk'Da, n. voHsary voamajidina 

Lemonads', n. lemonady 

biby toy ny gidro sy ny am- 

bo^ala ary ny Tarika 
Lend, V. t. F. By p.p. lent ; fv>htn 

the tame ihinff i» to be retar- 

nedj , niampindrana ; (vihen 

Bti eqiiiinhnt is to beretwrnedj, 

mampisambotiu 
Length, n. lavany, halavany. 

length of time, fahelany. At 

length, tsyaf ohezina; cony ela 
Length'en, t'. i. sy t. manalaTa ; 

mahela ; mihalava 
Len^th'ways, — viie, adv. mifa- 

naraka amy ny haJavany 
Length'y, adj. lava amy ny 

reeaia na ny lahft-teny ua ny 

tantara, &c. 
Le'nient, adj. mampionona \ 

mora fitondra olona, mamin- 

Len'ity, n. fahamorana fit«ndra 

olona, famindram-po 
Lens, «. fitaiatia anaovana 

aolo-maso na masolavitra &c. 

ka mahakely na mabalabibe 

ny zavfltra jerena araka ny 

toetry ny fitaratra 
Lent, p. sy p.p. of lend; adj. 

indtana, iudramina ; sambo- 
Lent, fl, ny efa-polo andro 

if adiany nj fiangonana saaany 

bena ka atao fahatsianwana 

ny efa-polo andro nifadiany 

JeeoBy Kraisty 
Len'tll, n. anana toy ny taara- 

maso fa madinika 78 ] LEV 

Leop'ard, «. biby miray kara- 
zsaa, amy ny eaka fa lehibe 
sady mamentimpentdAa aj 
Borany 

Lep'er, n. boka 

Lep'roty, n. habokana 

Lep'roni, ii4j. boka 

LeiB, adj. ay adv. ookf. of little 

Lssiee', «. olona izay manofa tra- 
no na tany amy ny tompony 

LeiB'en,' v. t. ey i. man^ely', 
loatnpihena ; mihakdy, tdx- 

iM'Bon, n. ionarana, leeona, 
zavatra tokony hiamirana 

LeB'lor, «. olijpa lompony ny 
tranu na tany ahofa 

Lost, cor^j. fandrao, andrao. Baa 

Let, V. t. p. By p.t'. let; mamela, 
mandefa. To let nlone, tay 

aminy. To let blood, mmin< » 
ra. To let out, mandefa; 
milaza izay tian' olona haf e- 
nina. To let off, mandefa 
(toy ny biay) ; mamda ho 
af^a (toy ny troaa na ka- 
poka, Sec). To 1st a hoiue, 
mamela tiano hohofan' olona 
Lethaf^e, a^. ta-hatory lalan- 
dava noho ny aretina ; tsy 

Leth'ar^, «, fahaaondrianan- 
tory noho ny aretina; faha- 
hamoana 

Latter, n. litera, ny Boratra 
iray amy ny abidy ; taratasy 
anxpitondmna amin' olona 
bo solon-dresaka aminy, epi- 
Bitiiy 

LetteroMe, n. fitoudcan-tara- 
taay anoratana ktler 

Let'terpiBBB, n. aoratra too* 
touta porintra 

Lst'tuoB, n. salady 

Levee', r. olona maio mamangy 
ny lehibe amy ny maraina Lav's!, adj. mitovi-rano, marin. 

tampona, taj misy avo ay iva 
Lev's!, V. t. ay i. mampttori- 

IBDO, manariQa, mampitoTy ; tra hafa; lerotia 
La^er, n. fanoilra 
Leverage, n, ny aoa avy amy 

ny f anoitia hanoiraiia zaia- 

tei araka ny jpetraliaiiy ny 

fultrum 
Lev'eret, n. zanaW ny hare 
Levi'aUwn, n. biby makadiry 

aa anad-rano voakza ao amy 

□y Job. xIL dia ny mamba 

angfaha 
Uvite, n. Lerita 
Lvrit'loal, adj. amy ny Le- 

Lt^fiem, ». boky fahatelo 
amy ay Baiboly milaza ny 
fiaoTonana., Levitikosy 

LoVity, n. fanamaivanana, 
fanungavingana ; toetry ny 

■ainaizay' '~ -.!.-• 

loatra tunj 
mihomeby 

IfBv'y, V, t, tnaka (ttuaramila), 
nmmoiy (hetra). To !Bvy 
mr, mamboatra tafika 

Lev'y, n. ny akana miaramila ; 
ny amonana hetra ; ny mia- 
ramila alaina na ay hetra 

lAWx, adj. jegojejo 

Lex'iiion, n. tenyalahatra araka 
ny abidy ka misy ny henay 
amy ny fiteniny ny firenena 

Li'kble, a4j. adidy, andiaikitra, 
miantoka ; tokony, angamba 

Li'ar, n. o!ona izay minia man- 
dabiga, mpandainga, ian- rd ] lie 

Liba'tlon, n. fanidinaa-divay, 
&c. hatao f ana j ana ny 
sampy ; ny divay &c. izay 
aidina toy izany 

LIIm!, n. tarataay misy fana- 
Tataiana oloua na, i^ndriken- 
drika foana [manaratsy 

li'be!, V. t. manendrikendrika, 

Lib'aral, a4/. manome malalaka, 
tsy maluhitra; tay voatetry 
"ly hevitry ny sasany aloa 

rampo amin" izay tiany hatao 

Lib'arty, n. fahafahaua, faha* 

zoana hanao izay tiana araka 

izay mety. At libarty, afaka. 

liMrty of tha presi, fahafa- 

hana hanao porintta izay 

tiaoa ka tsy nozahaoy ny 

fanjakana loatra. BaliKioaa 

liberty, fahafahana hanao 

acaka ny fombam-plrava- 

liana tiaoa. To take libSTtisa 

with, manao izay tay mety 

aminy araka ny fombam- 

panaiana [ny library 

Libra'nan, n. oloua luitandrina 

Li'brary, n. fanangonana boky 

betaaka maro kaiazana; ny 

trano itoeran' ireo boky irao 

Lilrate, t>. t. mampitovy lanjs 

LiOB, n. pi. of loHie ; hao 

Li'senaa, ». famelana hanao 

raharaha &o. izay tay azony 

nyaasany hatao ; ny tacatasy 

manom.e izany fabefana 

izany ; fahazoana baoao izay 

tiaoa hatao na dia tay mety 

oza izany 

Li'oenBS, v. I. mamola hanao 

raharaha Sec. izay tay azony 

ny Boaany hatao uc [» Licftn'tiBite, n. olona tnaiiaiia 
license faik^ri-teny na b&nao 
nj lah&Tobaity ny dokotera 

LiMn'tionB, adj. mijejojejo 

Iii'cAen, n. volom-bato, Tolon- 
kazo, eomo-kazo 

Lick, t>. i. milelaka 

Lie'orioe, ». ranom-pakan-kazo 
aimnkiray izay manganan- 

nana ka, atao odi-seir 
, asTona, takotra 
Lit, or L;e, n. rano miay aiia- 

Li«, H. lainga inlana atao. To 
give the lis to, mampan- 
dajng-a. To tell a lie, man- 
Lie, V. i, mandauig'a 

Lie, V. 1. p. lay; p. p. laia; 
mandiy. To lie at auehor, 
niijaiLona azony iiy vato-fan- 
tsika. To lie down, toandry. 
To lie in wait, manao otrika. 
To lie over, mijajiona mba 
tohevcrina amy ny ho avy. 

LiOf e, ». olona vaa fcliy hanao 
ny raharahany ny Ithi- 
beny, deki. Liege'man, deku. 
Liegelord, tompon-deka 

lien, ». Te lien of, misolo 

Llentea'ant, n. lefitra 

Life, N. pi. livee ; ajna, fiainana ; 
teintara milaza ny naliavelo- 

rigibana. He it leading a liad 
life, ratsy fitondran-teoa izy. 
The canoe was npiet, and 
tliiee lives were ioit, rendrika 
ny lakana, ka olona telo 

Lile-belt, n. fehin-tratra misy 
livotra na bo9oa mba hampi- 
tsmkafona ny olona amy ny 

Life-beat, ». botiy amonjena 
ny olona ao amy ny eambo 

vaky vanyvoIamiTOngady & 

beta maty ilay olona [mlty 
lifelew, adj. tsy manan aina, 
Life'time, n. andni iatnana 
Lift, V. t. mambata, mambeta, 

manainga 
Lig'ament.n. f eliy, f amehezana ; 

ozatra mampikambana ny 

famavitny 
Lig'atnre, n. famehezaoa 
Li^At, n. fahazavana, ny n """ 


, ]ip To itand in one's own light, 
manakon^-tena ; manao izay 
hisakanany tenany tsyhaba- 
zoany izay tadiaviny 

Li^At, adj. mazava: maivana; 
tsy milievitra izay teara na 
izay mampangomkoraka. A 
light bine, mang-a tanora. To 
make light of, to aet light 
by, mamingavinga 

LV^t, 11. t.P. ay p.p. Utor ligh- 
ted ; mandrehitca, mampi- 
lehitra, manazava 

LijAt, V. i, (on or upon) P. ay 
p.p. lit or lighted; sendni 
tonga aminy, miantefa, ndpe- 
tra^ aminy (raha avy any 
ambony) . To light from or eff, 

Li^At'en, v. i. By t. mandatrs, 
manjflatra; manazava ; ma- 

Lijit'er, «. botry lehibe faiana 

ny entana ao an-tsambo 
Li^Atfia'gered, adj. (faingan- 

t&nan^ faagalarina 
LijAttoot'ed, adj. faingan-ton- 

gutra. mahery mandeha, 

maila-tongotra 
Li^Athead'ed, o^'. faninaitey 

ampiampy eatna, tsy mibe* LIG 

Liv^tbaarfed, adj. mlramirana, 
falifaly, tsy misy ahiahy na 
oluhelo 

Li^At-hooie, n. tQikamba aori- 
DB an ambony ny vatolampy 
soy anati - tranomastDa na 
ao smoron-dranomaaina ka 
asianajiromba bahaf antaranj' 
ny sambo izay tsy tokony 
halehany 

Li^Atnliiff, H. heUtra 

Li^Afniiig-rod, H.fandri-baratra 

iSghta, n. bavokaroky ny bibv, 
ti&botraban-keiia [falifalj 

Li^M^MHue, adj. mazarazava, 

Ujjr^eoni, adj. haao 

Uke, adj. ay adv. aahala, mito- 
vy, tabaka, toy. To make 
like, mampitovy 

Uke, f . '. sy i. tia (oefa malemi- 
temy kokoa noho ny love) 

Ukali^oad, n. tokony bo izany, 
tohony bo muina 

Like ly, adj. gy adp. tokony bo 
izany, tokony ho marioa. A 
likely perton fer the office, 
olona tokony hobavita tsara 
izany labaraba izany 

li'kOB, V. t. (to) mampitaba 

lika'ueii, n. ny itoviana ; sary 

Uke'wiie, cuV- toa, toy izany 

Lildsg, «. fitsavana 

Ulae, n. lelaka, voau-delaka 

LUipn'Iiait, adj. zeny, fohy, 

Uly, n. karazan-javO'manicy 
migy TOniny tsai« tareby ary 
boribory ny vodiny 

Uvb, n. ny tongt^ra na 
titnana [malefolefo 

limlMr, adj. mora aleStra, 

linu, n. sokay; dity famaa- 
driham-boron-kely ; aoaram- 
boan-kaio toy ny voamon- 
' dina ka maharikivy indrindra 

Lime'kilQ, n. faodoroan-tBokay lims'stODS, II. vato fanao Hokay 

"t n. f aritra, tetra 
Limit, V. (.mainaritra,mametra 
Lim'itefl, adj. misy fetra 
Linftter, ». mpanao aaria- 

javatra amy ny loko 
Limp, V. i. mitolit^ika, miko- 

trifa 
Limp, adj. miroritra 
Lin.'pet, ii. Way kely miay 
' akorany ka miraikitra amy 

ny yatolampy ao aiiati-riino- 

masLna [gnrana 

Lim'pid, adj. madio maug^Fan- 
Line, n. taipika; kofeby; iray 

an-dalana; taranaka mifan- 

Line, e. i. manisy daboleca amy 
ny akanjo; mameCaka ao 
anatiny 

Lin'sa^e, n. taranaka 

Lin'sal, oiti, momba ny tsipika ; 
mandimby (toy ny taranaka) 

Lin'eamant, n. toe-tareby, toe- 
tr' endrita 

Lin'en, h, lamba flax, hariry 
madinika, lamba rongonini- 
bazaha. Lia'en dra'per, mpi- 

Ling, II. kacazan' anjavidy fohy 

fanao kofafa, &c. 
Lin'ger, v. i. mitaradretra, ma- 

haritra, mijanooa 
Lin'geiing, adj. mabaritra ela 

(amy ny aretina oa faho- 

riona) [samihafa 

Lin'jinist, n. olona mahay teny 
Lin'iment, n. fanafody misy 

meoiLaka aboaotra 
Li'ning, n. dabolera; zavatra 

apetaka ao anatiny ny vata, 

kc. 
Link, n. maaony iray amy ny 

Takoka na vako-by, &e. ; 

aoaram-pandrefeaana mitovy 

amy ny 7*92 intsa \ fikam- 

banana LIN [ 1 

Link, r. l. sy i. mampiliam- 

bsna; luiksioj^aua 
Litt'ieed, ». voaiiy □; fiax ka 

niBO katspolasy Ky djliiilo, &c. 
Xin'seed-oil, n. djloilo avy amy 

ny linseed ka atao amy ny 

Lin'sey-Wdolse]', ii. lamba to- 

lon' cndry miharo linen 
Lint, 1'. volan-ilamlia /inenma- 

Icmy toy ny luhavoha ka 

atao amy ny fcry 
Lintel, II. tataom-baraTarana 
Li'011, H. fern, lioneu; biby 

miiay karazana amy ny saka 

fa Icliibe tty masiaka aady 

mataujaka, uona 
Lip, «. molotra 
Liq'nefaction, n, ny ahatonga- 

vany ny liavatra solid ho 

Liq'aety, r. i. sy t. maliatonga 

ny zavatra aotid ho liquid; 

tonga liquid 
liqnea'cent, adj. mora levona 

amy ny milndo 
Liq'aid, edj. mihanaka na man- 

deha toy ny rano 
Xiq'nid, n. zavatra mihanaka 

na raandeha toy ny rano 
Liq'nidate, v. t, numdoa (trosa) 
Liquidity, «. ny toetry ny 

zavatra izay liquid 
liq'nor, ». zavatra sotroina, 

indrindia ny toaka mahery. 

To be in lignor, mamo, doroka Liq'ui ,.rlieo Lisp, {'. t. ay I. manonona ny 
hotODga Ih, raiki-dela, miani- 
ba-piteny 

Xiit, M. igan' olona na isan- 
jaTatta voasoratra amy ny 
taiatasy ; si^-damba volon' 
ondry izay esorina £a ratsy. 
To enter tha liata, manaiky 
hiady amin' izaymihaikaazy 

litt, V. I. Bj i. ftnliilj J2 ] LIV 

Liiten, V. {. (to) mihaiao 

LiltlsM, ad), tsy mihaino, tsy 
mitandrina 

Lit'any, n, anaram-pivavaham 
voasoratra atao iean-tSabata 
maraina amy ny fiangonana 
eaaany, litany 

Lit'eral, adj. ^rai' izay hevitry 
ny teny indrindra 

Lit'erary, adj. mahalala ny amy 
ny boky maro, mandany an- 
dro mamaky na manoratra 
boky msJT) ; momba ny boky 

literatnie, n. fahalalana ny 
amy ny boky ; ny boky rehe- 
tra ao amy ny tany anan- 
kiray; ny boky rehetra mi- 
laza zavatra irai-loha 

Lit As, a^j. mora albfitra, male- 
folefo 

Lith'ograph, v. t, manau sary 
na soratra amy ny vato ia 
a^ndra amy ny taratasy 

Lith'ograpll, ii. ny sory na eora- 
tia natao lithograph 

Lithog'rapllj, n. ny science izay 
ahaiantarana ny fomba fs- 
naovana lithograph 

Lififate, v. 1. miady fananana 
&c. mba hotearaiua araka ny 
lalana [ady 

Liti^ona, adj. tia ady, inila 

Lifter, n. fandriaua atao fiJan- 
jana ; lafi-tsoavidy, &o. ; t^i- 
fllaiT | iniiTnk [mamoroTOro 

Ltttar, c. t. mampiaafoWfoto, 

LLt'tle, adj. ooHP. leu ; bhp- 
leait ; kely, maiiiTiibi 

Lit'or^y, n, fivavahana vouo- 
rat^ ka f anao amy ny fiau- 
gonana sasany 

Live, V. i. velona, miaina. Is 
live at or in, monina. lo 
live with, miaca - monina 
aminy. Eoraea live on grWi 
ahitia do foto-kanin^ ny sa>- 
valy. He livsi by bialalMBr, ny asan-tinany no ahuzoany 

fivelmnaiia 
LiTslihood, II. fivelomana 
Lively, <Ti^'. marisika, lotodro- 

Liv'ery, «. fitafiana raitovitovy 
atao ho any ny mpanompo 

IdTld, arlj, mangaua 

Liv'ing, n. fivelomana 

Lis'ard, n. anaram-Mby maro 
karazana dia ny androngo fly ' 
ny antsiantsy ary ny sitry ay 
ny tahaka azy 

Lo, inter, indro, jereo 

Load, n. cntana zakany ny 
ny anaoiiniy ; zavatra ma- 

IiOkd, V, t. mampitcnidra entana, 
maoatatao. To load a gun, 
nmmahaia-basy 

Iioad'itODe, «. akoram-by miay 
hery toy ny andriamty 

Imf, n. pi. loaTsa; mofo vain- 
gany iray. A tngar-loaf, 
vaingan-tiiiramamy iotay 

Loan, n, zavatra Bamborina na 

Loath, a^. tsy tia, malaina 

LouAe, V. I. tsy tia indriodra, 
mankahala, I loath* It, | 
mabarikoriko ahy izan; 

Leath'Mme, adj. mahaiikoriko, 

' mampahaloiloy 

Lobl)y, ft. efitra fidirana man- 
kamy ny efitra hafa 

Lobe, n. tapa-javatra na ilany 
eaiky vorivoFy, toy ny amy ny 
ravin-kazo saaanyna bavoka- 
Toka, &c. The lobe of the 
ear, ny ravin-tBoBna ao am- 

Lob'iided, adj. maveaatr' Ua 
Lob'itor, n. orana lehibe ao an. 

dianomaaina 
to'Ml, aify'. amy ny fitoetana i3 ] LOO 

Local'! ty, I', fitoerann 

Locate, p. '. mampitoiitra, ma- 

metraka amy ny fitoerana 
Location, n. fitoorana 
Loi'ft, Lough, II. farihy, sampon- 

Lock, II. bidy hidiaaa amy ny 
fanalahidy ; hldiu-drano amy 
ny canal. A look of hair, volo 
vitsivitay indrai-mitambatra 

Lock, 1'. I. manidy, indrindia 
raha amy ny fanalahidy 

Lock'er, ii. vata misy hidy, in- 
drindm ny moiobii ny sambo 

Loek'et, II. hiuiigo vulamena &c. 
boribory aaiiina volon' olona 
na sarin' olona atao f ahatsia- 
' ruvana aiy [I'ana 

LoBomo'tion, «. fiftndraii-too- 

Locomo'tlve, adj. maudehan- 
deha, mitindraflndra-toera- 
na; mampifindralindra-toe- 

Looomo'ttTe, n. fii^iur? niLtondra 
kalo.ij amy ny lillam-by 

Lo'cnst, ti. valala 

Lod^e, V. 1. ay i. mametraka, 
mampiditra handry ao an- 

tianon' olona hatramiji' iu- 
dray alina nobo miakatra 

Lod^G, II. trauo kely tsura any 
an.tsaha; tranonynympiam- 
bina ao am-bavabady man. 
hany amy ny trano Idiibe 

Lod^'iag, f). tttoerana itoeraoa 
indray alina na audio vitsi- 

Loft, n. eli-trano manolotra ny 
tafon-trano ; rihana aa au- 
trano fiangonona, &c. 

Lofty, adj. aTo, avo toerana; Log, n. vatan-kazo tapaka 
Lojie, It. ny Mieiuc izay aha- 
fantarana ny Many ny hevi-- my logic LOG lo^i'ciaii, 

IrDlDS, It. vBiiiana, vbIrIii 
Loiter, t-. i. mitaredretra 
Loll, r, /, miankimiiikiDB foana 

toj Dy malaina ; mitranga 

]ola toy ny ffmboa Haeatra 
LoHard, H. olona talohany ny 

androDy Lotera izay tsy nety 

uanailiy ny Katoliica 
Lone, B^J. irery, tokana 
Iione'ly, adj. mitoetra irery, 

lavitra ny BalcaJzany 
LoEg, t'llj. By «(' ' — ■ "'~ ato ho ato [muuiiy 

longr, ( . i. (for &r Bfter) mauiuB, 
Lou^ev'itf, n. fahelany ny aii- 

Long'iiig, n. faoiriaiia, latsiaina 

LonVitude, n. halayany, uy 
halavitry ny fltoerana na an- 
dtpfana na ateinanana raha 
amy ny tneridian anauliiray. 
^SNy English mifidy uy 
)H< riilian any Greenwich raha 
mihei-itra nr Umgitudf, ary ny 
rrantsay tona mifidy ny 
weridiaii any Paida 

Long-siajfed, adj. Uvi-pijery ; 
luihevilja tau™ uy ho BTy 

Lcng-Bnfleriiig, adj. maliari- 
po, mandefitra 

Look, I'. I. Eaijery. He looki 
poorly, roarary nyfijeryazy. 
To look abont, tmherikLerika, 
mitandriiia tsaia. To look 
after, niitsudrina. To look 
M, mijery. To look dowi 
npon, mianjona. Tolooktor 
drafter, manantena ; mitsdy, 
mizaba. To look on, mizaha. 
niijety toteiny hiany. To 
look out, mijet; taara ; mi- 
tandrina t«iia. To look 
thiongli, mitairika na mita- 
Eana amy ny masoIsTitra na liOE □a loaka hafa. 
To look to or onto, matoky, 
miautehitra, manautena (toy 
ny tompon-troea manaiitena 
ny mpiautoka) 

Look, H. fijery, jery ; tarehy 

Look'er-on, n. mpizaba, uipijeiy 
folaiuy biany 

Look'ing-'^taiB, II. fitaratra £.ta- 
rafana 

Loon, n. miliiiB f anenomaiia 

Loop, «. tadivoavarana 

Loopliolo, n. looka ao amy ay 
miknda na aambo &c. itofi- 
rana ; loaka kely «20 aleha 

LooEO, \\ t. mamaha, luambo- 
raka ; mahafaka 

LooBe, ii£f'. mivaba, miboraka ; 
mirefarefa ; afaka ; tsy voa- 
feliy. To break loose, mana- 

Bitra au-kery. To let looie, 

mandefa, mauafaka 
Looa'an, r. i. nanaketraka (ko- 

feby) ; mampihataka 
Loot, n, (pimidtr) 
Lop, V. t. manapaka tendroD- 

kazo na ny laiDgony 
Lop'sidsd, adj. maveaatr' ija 
Laqna'oioQB, adj. be resaka. 

Lord, n. anaram-piandrianana ; 
tompo, andriandahy ; Jebo* 
vah. Hooae of Lordi, oy 

nUULamboninahitra any 'Eng. 

haraham-panjakaiia amy ny 

Mpanjaka sy ny Hotut of 
Commotia ka lorana ny fiaa- 
drianauy. Lordi ■piritoal, 
ny biihop izay isan' ny Jioutt 
of Lordt. LordB tempond, 
ny Ilouts of Lorda iiay tsy 

mba biiAop. Our Lord, Je. 
soay KraiBty 
Loid'ly, Old', miendrika na mom> 
ba ny manembomnaMtra napahana ; tanj izay any ny 

br^ [ny Tompo 

LoTd'ctap'per, n. ny Fonaaaiiy 

Xore, n. fahalalaoa avy amy ny 

fiaiianum boky p.Byi p. lo*t ; : ry, mahaTery, I hav* lost 
■r uoiMT, very ny ycdako. 
He hai loit lui wsy, disc 
IMana izy ka tsy hiiany izay 
balehany. He hmi iMt hu 
child, maty ny zanany. Hs 
haa iMt lu* iniMt, tonga 
adala izy, very aaina izy 

Lou, n. izay very, fati-antoka, 
I am at a leei to know what 
to do, very heritra aho ka tay 
hitako izay liataoko 

Lett, aiij. very i 

Lot, n. vintajia, anjara, zara. 
To oatt loti, inanao fliokana 

Loth, ai(j. {loalA) 

Lo^on, «. fanafody atao faiia- 

Liit'teiy, n. fombo, flzarsjn-bola 

&c. atao loka 
Loud, a^. mftfy (amy ny feo), 

Lonn^, V. i. mandany andro 
fouia; miTeiMiTem-poaiia;mi- 
f^nVif^finlfinft foana 

Lonae, «. pL liee ; hao 

Lore, fl. fitiaTana (fa mafy ueho 
ny teny Ute) 

LoToly, Old', mampahatia 
Lor'uLg, adj. be fitiaTaua 
L3w, ao£f. By adu. ambany, iva, 
tsyavoi mahafa-baraka. Low toetry ny lanomaeina raha 
milinnft indioa iaaa-andro. 
Low wagai, kaiama kely 
loatra. In lowopiiitf, mijo- 
retca, kiry S5 ] m 

Low, V, i. mimi, nibnamik 

Iidw'of, p. t, fly 1. mampidiuat 
manong^na, mampiheaa ; mi- 

Low'er, v. t. mandraliODa, mi- 

kentron-kandrina [kivy 

Ldwiplyited, ad), mijoretra, 
Loy'al, adj. tsy mety mabafoy 

ny andriana sy ny lalikm-pan- 

jakana 
Loy'aliit, «. olona tsy mety 

mabafoy ny andriana 
Loy'alty, n. fankatoarana ny 

lal&m-panj akana 
loi'sa^e, n. frhomboidj ; boko- 

mamy, fanafody levouina am* 

Lnlirioate, v. t. mandama amy 

n}r meoaka na savony, &c. 
La'oid, adj. mazava, mamirapi- 

Ln'cilSr, n. aoBTany Sataoa. 

Lneifer mtteh, afo-kaaika 

afo-rano 
Lnok, n. vintana, anjara 
Luety, adj. tgara vintana 
Ln'aiattvo, adj. mampaliaza 

tombmi . baiotra, mampa- 

hazo baFeua 
Lu'cre, n. harena (atao raha 

misy manaratsy azy) 
Lnenbra'tion, n. tLaaaraiia atao 

amy ny alma, fig^nana amy 

Ln'diETOiu, adj. m 

m fth l^ tj" lrn.<lfy 

Lug, V. t. mitarika (raiha imsj 

manahirana amy ny fitan- 

hana azy) 
Lngga^e, n. entana 
Ln^'briaiu, a^. oahalahdot 

malaheio-tarehy [mazoto 
Lnke'wami, adj. matimaty ; tsy 
Lull, 0. t. sy I. mampionona na 

mampangina miandalana ; 

mionona miandalaoa, nuba- mpihomehy. Lnmln'gro, n. anatan' aietina 

aniy ny vaniana 

Lunlier, n. zavatre TOventi- 

v«nty tsy azo atao iuona 

loatra ' 

In.'miiiar;, ». fanazaTana 

Ln'ininoQi, adj. manazava ; ma- 

Lninp, n. Tongany ; antontany 
Ln'naoy, m. fahiTerezan-tsaina, 

fahadalana 
Ln'nar, aifj. amy ny volana 

Ctaooul , ar&ka ny volana 
Ln'natio, «. By adj. ven-saina, 

Lnnfh, IiUtclieon, «. haniua ao 
Bnelaselany ny aakaf o, taako- 

Lnngf , n. hayokavoka 

LoToh, fl. fitongilanany ny sam- 
bo. loleaTSODeui thBlnrah, 
mandao ny luunana IkO tra- 
pahoiiana irery 

IiQiiili, (I. i. miery ; mitongilana 

lu'rid, a4/- manjotnbona, toai- 

Lnrk, V, i. mamitaaka, miery 
Lnt'eioni, mff. mamy, mamy 

loatra 
Loat, n. faniriana tay maty, 

filon-dratRy, filany ny noia 
Lmt, V. t, (after) roaniry fatra- 

Ltu'tre, n. fanurapiiataua, fa- 

hazavana; laza [jaka 

Liu'ty, adj. nofosana, matan- 
LntB, n. lokauga tendreua toy 

ny lagitara ; feta 
Lnxn'riant, oi^, maroroka; mi- 

idkaddka 
Iinxn'riate, v. i. miisJy amin' 

izay malmGnaritra ny tena 
Lujfa'rions, nt^. matiiaaty amm' 

izay mahaiinantFa ay t«iia 
Lnx'nry, n. ny - ' " 

Lye, H. izahao !i 


o-biby ( lyia, n. anaram-baliliaiii-bft- 

I^fle, n. sy mfi- tcaton-kira azo 
ampif anarahina amy ny lyre 

Ka'am, «. tompokovaTy 

HkM, n. tehina famantaram- 
pahefana ; anaran - kodi- 
boan-kazo manitra, ka ny ao 
anatiny dia atao hoe nuttneg 

Hae'erate, v. t. mahamotimo- 
tika amy ny rano ; nuihale- 
TOn-feanina 

XacA'ination, n. fanaovaD- 
tsaina, saina atao hamita- 
liana olona [javatxa 

Machine', «. miJiua fanaovan- 

Machin'ery, ». ny kodla &d. 
ao amy ny machine 

Kaoklntoah, k. kapaoty n fitri ana 
India mbbtr ka tsy tante- 
raky uy rano 

Had, adj. adala, Teri-saina ; 
nuHKfoaka [vavy 

K ad'am, n. madama, tompotto- 

K ad'den, v. t. manadala ; mam- 
piaafoaka, mampahasiaka 

Kads, p. ay y.v. of make 

If ad'-hoiua, n. trano fitaaboana 
olona adala 

Kad'man, n. olona adala 

Hagaaine, n. trano fitehirizan. 
javatra, indrindra fa fiadiana 
ay TODJa ; boky toy ny 7\my 
Soa milaza zavatra maro loha 
ka misy fotoana iseboany 
toy ny iaam-bolaua na isoa- 
telo-Yolana, &c. 

Mag^got, «■ olitra, kalalao 

Ma'pi, n. ny mpisorona na olon- 
kendiy f ahiny tany Persia 

Ha^ic, n. ny ansovana zavatra 
izay toa tey bain' olona 

Ka^'io, — nal, oj^', mahagaga fa 
tsy hita ny nanaovana azy, 
atao amy ny magic [gie 

Ka^i'tian, n. oloua mahsy mo. moffitlrale 

Xa^'iitrat*, n. olosa man una 
mhefiuia hitondra f twjaksna, 
mpanftp^A 

lUgiuudm'ity, n. toetry ny fo 
izsy tej ta-hamaly ratsy fa 
m^iindrii'fo ary tsy mety 
nuunitaka tady mtity maade- 
fitra hahasoa ny sasany 

■agn&nlnioiui, mf/. manana 
wuiffmtnimily 

Kft^nfttoi n- ny an&iikiray amy 
ny lehibe db oy manambo- 

Tiinfl'hitTn. 

■tgr^et, ». andriamby 
Kinetic, luif. manana ny he- 

riny ny magnel 
Kig'itetUm, n. Dy bery maha- 

tiuika, dia izay ao anatiiiy 

ny andriamby ay ny zavatra 

aaeany koa 
Hagnatiie', c t. mahatonga ho 

toy ny andriamby 
Ka^'flesut, mi}', lehibe aady 

■ag'iuiy, v. f. ay i. ' midera, 

mampitombo laza, mthale- 

hibe 
Kag'pie, n, anaram-bonma 
■abog'auy, n. anaian-kazo 

taam tatiihy fanao lalimoara 

na geza, &c. 
I[a]ioili'«tan, — «dan, n. olona 

mady) no mpaminany lehibe 
indtmdra izay nizahjn' An- 

Xald, — dMi, n. virjiny ; anMzi- 
Tayy 

Kaid'm, adj. any ny TirjiDy ; 
It VM than tliat ha deliveied 
Ml maidoi ipaaeb, vao izay 
izy no nandaba-teny voalo- 
hiiay Una ■ail, ». akanjo -ry atao fiaro- 
vana ; kitapo misy tarata«y 
ampitoiidr^a ka misy fotoa- 
na andehanany ; ny tarataay 
ao anatjn' izany Mtapo izany ; 
ny olona na kalesy na aambo 
&o. izay mitondra izany 

Kain, V. t. mandratra tiknana 
na toDgotra ka tey azo enti^ia 
hanao zavatra intsony 

Kain, a4j. ankabiazany ; lohany 

Hain, ». ny ankabiazany ; ny 
ranomafiina leMbe 

Kainland, n. ny kontinenta 
na noay lehibe laha ampita- 
baina amy ny nosy kely ma- 
nodidina azy 

If alnly, adv. indrindra 

Mun'apring, n. vi-miaina mam. 
pandeha tly famantatanan- 
dro. Sen. ; ny fototra indrin- 

, izay iankinai Kain'itay, 
indrindra 

Kaintain', v. I. mampaharitra 
tsy hihena na biora biha- 
zaXey ; mahaiitra ; mabave- 
lonA ; mitana hevitra ka tsy 
mety miova [fitanana 

]IaU't«iuuioa, n, fivelomana; 

MbIm, n. katsaka 

XaJM'tto, a4>. miendrika ho 
hajajna; lehibe sady maha- 

■aj 'eity, h. fahalehibiazana. 
Hii or htrmaJBBty, nympan- 
jaka [kokoa 

Ma'jOT, lu^'. Isbibebe kokoa, bebe 

Ka'jor, ». maijo 

Kajor'ity, n. ny ankabiazany, 
ny be ay ny maro 

Make, v. i. p. sy f.p. made; 

away with, mamono; ma- 
nary. To make the bed, 

mela-pandriana. To mak« bcliere, mody ho. To maka 

hina sininy. To tuke for, 
maodeha mtuilHtiy. To nuilie 
free with, mtLnao ammj 
U>j Izay 8&kaizanj tokoa. 
To maks good, manome to- 
raky ny savatra Tery na 
Bimba. To make known or 
pablie, mampahafantatra, 
mampiliariliBry. To maks 
Ught of, mamingavijiga. To 
make money, to makea profit, 
nutombo hareca, mahazo 
tombom-barotia. To make 
mooh of, tia indnndra ka 
mandokadoka. To maks ths 
moBt of, manao izay mety 
indriodra aminy an^' izay 
azo atao. To lOHka no difi^ 
lenee, tsy maninona. I ean 
make aoUiing of it, tay hitako 
yelively ny fototr' izany. 
To make ont, mahita na. 
mahazo ny heriny (rebefa 
namantatia tsara). To make 
over, manolotca. To make 
■ue of, manao izay haha^ 
zosna tokoa. To maks up, 
mamehy (entana) ; manao 
izay hitsaharana (amy ny 
^andirana) ; mahafeno ; ma- 
nome toral^ ny zavatra very 
na simba. To make up o^ ma- 
nakambana zavatra Haaany 
ho tonga zaratra iray. To 
make way, mandroso ; mita- 
nila, miaara. Taper !■ made 
of ragi, Torodamba no atao 
taiataiay 
TttHui, «. mpanao, mpamo- 

Kake'-ihift, ». -nmjy maika 
Make'-weifAt, n. faniunpiny 

mba bampitoTy lanja azy 
■al'ady, n. sretma karary, indrindra ta izay avy 

aroynyheniheny na ny fofon- 

javatra lo 
Mal'oontent, n. olona teynupe- 

traka tsara amy nyHtfrndrany 

ny lehibe; oiona be ^ti« 

amin' izay ifanarahaay ny be 

sy ny maro 
Male, n. sy adj. lahy 
Kaledio'tion, n. ozona 
Kalefae'tor, r. oLo-meloka 
KaloT'oleiit, mlr'. manao lolom- 

po 
Malloe, n, lolom-po, otri-po, fo 

lentika 
Hali'ciona, a^i- manao lolom-po 
Malian', t>. t. manaratsy 
Halig'naat, a^. manao lolom- 
' po ; mahafaty 

■aligl'nity, n. lolom-po, otri-po 
Hall, n. fampoh&za hazo 
■all, V. t. mamely, mandraCnt 
XaileabU, a^j- tonga manify 

iehibe raha velezina 
Mallot, «, fivBli-fandraka 
Halt, fl, barley amboaiina ka 

atao labera {betr) 
Kaltreat', v. l. manisy ratay, 

mampaiiory izay mampinono anaka 
Kam'mon, n. harraia, Mmndna 
Kam^noUi, n. biby fahiny taha- 

ka uy elefanta fa lehibebe 

Kan, n. pi. men; lehilahy, an- 
kizE-luiy ; olona. Man itf 

war, Bambo mpiady 
Kan, V. f. maniay olona aoanati- 

■ambu na caitU, &e, 
■an'aele, n. gadra fohy . Xan't^ement, n. £h>ndrana Ku'a^r n. mpaodahatia rslia- 

raha; mpitondra 
Mutdariii', n. 117 aoaitkiTaj 

amy ny lehibe ftny Cliiiift 
Kui'lUu, fl. didy 
Ku'dfttory, a4i- moadidy 
■tn'dible, n. Talanorana ; ny 

vavajn-borona By izay manai- 

Mtis amy dj vavan; ny biby 

kdy 
■ue, H. vombo [sshy 

K&nful, adj. maJieri-fo, sahi- 
Kan'^r, 91. SluminaDi-b^oiia 
Ibn'gle, r, t. mikap&kapa ka 

Ku'g'le, n. mjlina fanontana 

lamba mba halama 
liB'hoad, n. toetry □; ef a lehi- 

lahy lebibe 
Mxtxtif n, fabadalana, fahare- 

razan-taama ; f omriana mafj 

mihoatra noho izay antonony 
li'niaa, «. olona sdala 
■u'ifMt, adj. madeia, hita Kanifeit&'tion, n. flsehoana, 
fampisehOBiia 

lanileB'to, 11. fllazanii miliari- 
bsty ny kabary oohasamy 
ny mpanjaka &c. hatao, na 
ny aatony ny anaoTany izany 

Man'ifOld, a^j. maro karuzana, 

■■'nioc, ft. maagabazo 
■uip'iilate, V. t. ay ■'. tnanao 

raha zavatra madinidinika 
izay tokony hetandieiiiana 

■uUand', n. olombelona, olcma 

Kuly, a(b- mieudrika ho 1^- 

laby fa tsy tabaka ay zozi 

amim-beluTavy, sahy, ma- 

toky mitete avy 1 

■ ■ ■ ■% 

._, kelytahaka 

izany hiany 
MaaiBuVre, «. fifindrafindrany 

ny tninnnniTn ■an Bambo amy 

ny ady ; saina 
Man'or, n. menakely 
Mann, n. trono itoeran' olona, 

indrindra izay itoarany ny 

mpitandjina flangonaiia any 

Skotlanda 
llBn'iian, n. trano itoeraa' 

olona, iudiindra raha trano 

lehibe ay teara 
Kan'iIan^Atar, ». famonoon* 

olona amy ny hatazeiana 

tampoka ; Umonoan-olonatai- 

aahy amy ny ttd-fitBiidra- 

■an'tel-piece, n. haingim-da- 
faoro ateo fltoeran-iavatra 
BO ambony ny vava-fatana 

Kan'tl*, ». lamba na akanjo 
mirefarefa aaarona ny akanjo 
bafa 

Han'nal, adj. ataoD-t&nana 

Kann/M'toiy, «. trano faoao- 
van-javatra, indrindra laba 
lehibe ka misy mpiata maro 

Hanntao'tiUB, i>. nj anaovan- 
javatxa na lamba na Mraio 
na f amantaianandro, &c. ; ny 
zavatra atao [tra 

XtuinfBc'tnM, V. (. manao zara- 

MannmUaion, it. fandefasana 
andevo, fanafabana 

Xanomit', v. t. mandefa andevo. Hknnre', n. zezika na zavatr 

luifa atao amy ny tany mbi 

hahalonaka azy 

Kannre', v. t. mamsy zezika 

Kan'merlpt, ». bo^ na tara 

taay natao sOTa-linana KAH [ IE 

■a'ny, adj. txoa. mora; tsuB. 
moit; maro, be, betskka. 
How many 1 fiiy ? A grtaX 
many, maro he, dieoTalB 

Hap, n, sarin-tany, maps, 

KtTBiid', V. i. maii^ebB maro- 

toaro roba handrobs na 

bamabo 
Xarand'er, n. aoankiray amm' 

izay mandeha tandroba toj 

ny Toalaza ambony 
IlarTiIe, n, vato-soiay tsara 

t-'^reliy ka matctika atao hain- 

gon-trano, &c. ; ianety 
March, ». Kartsa, uy volmiai 

febatelo amy ny taona ; matso 
■arch, v. I. mamiiidra milahatra 

toy ny ataony ny miantmila 
Mare, ii, BoaTaly vavy 
Kar'^n, n. Bkiny, mocouy ; 

sisiny tay voasoratra amy ny 

pejy 
■arine', <>4S. momba ny lana- 

masina, ao aD-diauomaeina 
Marine', «, mjarainila an- 

teambo 
Mar'meT, n. matilo, mpiaaa an- 

teambo 
Mar'itinie, a^j. amoron-drano- 

Matk, II. marika, famantaiana ; 

zavatra keadrena 
Mark, v. t. ay i. maiiamarilia, 

mihevitra taara 
Mark'et, n. tsena 
Marlu'man, n. olona mahay 

mitifitra 
Karl, n. taoy be tammaiiga ey 

chalk ary lasika 
Mar'qnii, «. anaiam-piandiia- 

nana manarakaraka ny Dakt 
Mar'ria^e, n. fanambadiana, 

mariazy 
Kar'rOw, ft. taoka 
Mar'ry, v. t. sy i. mampaka* 

bady, manambady. Mr. P. 


Mailh, fi. heniheny 

Mar'shal, n. anaiam-bonmabi- 
tra, any France dia ny am- 
bony indrindm amy ny n^ 
f ehy ny miaranjila 

Mar'*hal, v. t. maadabatra 

Marib^, adj. be beniheny 

Mait, H. tH^a 

Mar'tyr, n. maritJofa, olona 

novonoina noho ny fitiaTany 

any Kraisty ; olona nOTO- 

noma nobo ny tsi-E-Tadiliany 

amin' izay nekeuy ho marina 
Mar'tyr, v. t. mamono olona 

noho ny finoany na ny tsi- 

fivadihany, &c. 
■ai'^rdom, n. ny f ahaf ateaany 

ny martyr 
Marvel, V. i. (at) gaga 
Marvel, n. zavatra mahaga^ 
Mar'relloDB, adj. mahaga^ 
Haa'cnline, ai{/. lahy ; matau- 

jaka, toalahy 
MMh, p. (. mamotsipotsika, 

mamoriporitra 
Mask, n. saron-tara ataony ny 

olona mba isy May hn|.^l«ln 

azy 
Mask, V, t. manarona mba tay 

ho hita, manaron-tava mba 

tay ho fantatra 
Ka'son, n. tambato 
Haiqneradfl', n. laaonana na 

lalao misy dihy &o. ka voa- 

sarona miuk ny tarehiny ny 

mpilalao 
Man, n. vongany lebibe ; bale- 

hibeny ; Luaeaa. A maai of 

pMpIs, olona betaaka mirory 
Miu'iaorB, n. vonoan' olona ■o tay misy autony loatia Ku'aiTB,— ay, adj. lefaibe sad^ TLtX Vlut, n. andiin-tBam'ba 

llaB't«r,n. tompa,o]alla□lattBJn- 
pahefaIla, mpompianatra ; 
nlooa mahay 

lu'Mr, V. t. mandresy, mam- 
pasai^ 

lutsrly, ni^'. amy ny fahai- 

Kat^r-pieoe, n. zavatra natao 

tamy ny f ara-fBhalzanai 
Ku'tiiC, n. karazam' alika ma- 

laza noho ny tanjany sy ny 

fahasahiimy 
Kit, n. teihy ; liarefo na zozora 

£c, raMna atao zavatra ; 

fmiaohaiL-toQgolTa apetraka 

u ua-baravarana 
Xlteli, n, zaratra mora ampi- 

rehetina atao f angalana afo ; 

iIo-kasLka, afo-rano 
KiUh, V. t. mahatoraka, ni- 

tovy aminy, mampitory 
lUtilileH, otj/. tsy miay maha- 

totakaaay 
KfcU, n. namana, vadiny 
lUt'rial, n- zavatra entina 

hatao zavatra 
Kite'rial, wl'. misy tena fa tsy 

f anahy ; tsy azo lavina 
bUi'lul, adj. any ny Nny, 

rsoy 
fctMrnatioi, B. ny »ciena izay 

abafaataraiiB ny amy ny Iitia, n. flvai 

■my QT Eatolika 
■bthCnlkte, v. t. sy >. mampi- 

Utaaka na mil.taah^ ao amy 

ny Vnieer»ity na College 
btrlmoiiy, n. fanambadiana 
lU'troii, n. reny, vehiTavy Idii- 

l)e mitandrina olona toy ny 

»taony ny reny HEA tenan-javatra : ra- 
haraha; nana. Wliat it the 
matter ! inona re izany e ? 
It ii no matter, tsymamnona 
izany [ny taihy 

Hatting, «. tsihy: zavatmtoy 

Kat'tock, n. angady miay lolany 
ma atao fihadian-tany 

Kaf treat, n. Mdaro- 

Kfttnre', adj. maaaka (amy ny 
voan-fcazonalieritrai. Apsr- 
gon of matnre ags, olona efa 

lehibe [manantitra 

HaCnre', v. t. mahamaaaka, 
Kata'rity, n. fahamasahana 
Kaiil, n. fmallj 

lamoly amy ny dratrfl loafy 
Kamole'iun, n. faaana lehibe 

aady malaza 
Kaw, n. takorobabo 
Kas'im, n. teny foto-pahen- 

drena izay eteny ny maro 
Hax'imnm, «. ny lehibe indria- 

Kay, n. May, ny volana faha- 
dimy amy uy taona 

■ay, p. might ; verb manampy 
ny hevitiy ny vir& hafa ka 
mampieeho famelana na fie- 
rana na zavatra angatahina 

Hay^or, r. olona fidina isan- 

taona ho lehibeny ny tanuna 

miay etrrporaliim 
Kaie, ». flaiyrinthj. Ee U 

in a moie, very hevitra izy 

ka tsy mahita izay t«kony 

hataony 
Kaie, p. (. mahavory hefitra 
He, pro. ahy 
Head, M. toaka atao av; amy 

ny tautely 
Head'Ow, u. tany be ahitra atao 

n*'i"i'"'"' omby na Boavsly, Kaa'gte, e^j. maMa ; tEj ompy 
Heftl, n. varim-bazaha &c. Toa- 

torot«ro fa tsf mbola voadio ; 

sakafo 
Mean, adj. fetsy ratey, mahihi- 

tra : azo harataua ; anelaue- 

Una, Ofmeanbiith.iTaraza- 

ne. In tha mean tlms, raha 

mbola,, tamin' izay 
■eaii, fl. elauelana ; ny amto- 

nony ; ny ao aDelauellmy ny 

txtremeiaa 
Ksan, D. t. sy I. mikasa, mihe- 

yitca. WJiat doei thii word 

meani inona no hevitr" ity 

teny ity 
Keander, t>. i. mioli^Iika, 

maodeha miolikolika 
■ean'ing, n. hevitra ratsy, hsrat^ann 

■eaiu, ». ny sinaovana; izay 

ahaton^vana. ByaUmeani, 

tokoa, izany indrindra. Bf tamin' iiay 

Hea'ilei, ». kitrotro 

KeM'im, n- faudrefesana, fa- 
noharana; famaian-javatra ; 
ny hafaeny na ny lialavany, 
&c. Keaittrsi, izay atao na 
inona nn inona mba haha- 
tontosa Izay kaBains hatao. 
To taka moMnrM, miantom- 
boka banao izay habatonto- 
Sana ny kaaaina hatao 

■eat'oTs, V. t. ay t. manohatra, 
mandrefy 

Keayniement, ». ny habeny 
nany halavany &c.,Dyohany 

Haat, n. bona; b^ina 

MecAan'io, n, mpiaea mabay ; 
mpanefy 12 ] WXD 

ILtehaaUt, — eal, adj. momba 

ny mechanics; atao toy ny 

ataony ny maekinc fa lay 

heverina akory 
Kee^anlOi, n. ny science imj 

ahafantarana ny hery enti. 

mampihetsiketaika zavatra 
HecA'anism, m. ny fombany ny 

machine ; ny fifanarabany ny 

kodia &c. ao amy ny machiM 
Med'ftl, ». zavatra toy ny ta- 

rantsa atao fahatsiaioTaiia 

ny zavatra natao na niaeha 
Kedal'lion, n. zavatra toy ny 

tneital fa lehibe 
Ked'dlft II. I. mandrturay, mS' 

nendritendiy ; niealovana 

ny raharabany ny aasany 
Med'dleBDmfl, n^', tia t«ndri- 

tendry, tia mray 
KedWyai, adj. momba ny mii- 

dU ago 
Ke'diate, v. i. manelaneltuia, 

niifona ho any ny hafa 
Ke'djate, adj. ao anelandany 
Hedia'tor, n. mpanelanelana, 

mpanalalana 
Hed'ieal, aiff. momba ny fana- 

fody na ny fanasitrsnana ny 

marary [fody 

Hedi'niiial, a^. azo atao lana- 
Kad'tclne, ». fanafody, ody; 

ny tciencc izay ahafantarana 

ny atao mba bahasitTaDa ny 

marary 
MediQ'oie, odj. tsy teara ]oa6ra ; 

tey mahay loa^ 
Medioe'rity, n. tei-fahataarana 

loatre, td-fahaizana loatia 
Ked'itate, v. i. 'sy (. mieritre- 

If edita'tion, ti. eritreritra 
Me'dinm, n. ny aleban' izay 

avy amy ny anankiray ka 

mankamy ny hafa 
Hedlay, «. zavatra aamihafa 

miharoharo Xeed, n.Talim-pitia,Tal7iiT&ka 
IfMk, adj. malemj fnuahj, < TLttt, V. I. sj i. F. ay p.p. met ; 

mihaoiia, miUena, manatrika. 

To mMt with, eendra mibao- 

mi amin; ; troDy 
Kaet, adj. niiendnka, tokony, 

HMfin^. n. fihaonans,: fivo- 

riao' olona, fiangonana 

■Mt'ing-lioiue, h. trono fian- 

gonana [bclo 

Xsl'sn^Aoly, n. fanjoretra, nJa- 

MerBDrAoly, a^J. manjoretra, 

manjouitra 
SlIiocBte, c. t. iDanatsaratsara 
kokoa, inaliamaiYaDa alahelo 
■elliflnaiit, — nona, adj. manga 

feo 

lallSw. adj. malfmy toy ny 

vuan-kazo saeaay rehefa ma- 

saka [lemy 

Itllow, 1'. t. By t. mampaha- 

■elo'dlons, adj. mahaliiiaFitTa, 

mifanaraka (amy ny feo) 
ller[>dy, n. nfanaraliam - pco 

mahafinaiitra 
Ksron, R. voautango 
Kelt, V. t. By I. mandevona : 

maaempo ; miempo, levona 
Ifsmb'«r, u. anaDMray amin' 
izay momba oy tena, dla ny 
sandry na toQgutra, &.c. ; ny 
anankiray amin' izay tafa- 
kambana ho mciety, na izay 
Toatokana hanao Taharaham- 

a'akana, na izay mitokaiia 
anEOoana 
■emltenmip, n. ny itoerana ao 

amy ny goeieiy, &.K. 
Kem'brBiie, n. zavatitt toy ny 
hoditra maoify dia manify 
manarona ny voamaso sy ny 
ZBvatra aasany koa amy ny 3 } KSR ^. 

■emen'to, n. zavatraataofaha- 

tBiarovana 
I Hent'oir, n. tantaran' olnna ; 
I tarataey milazazavatramien- 

drika hotsarovona 
Hem'orabla, a4j- tokony hotB»- 

i Hemoraii'dain, n. pl.~^a; so- 

ratra kely fitadidiana 
i Hemo'Tlal,«. zavatraataofaba- 
taiarovana ; taratasy nam- 
panoratiay ny vahoaka mian- 
^vy amy ny lubibe ka miay 
fllazana mampiaeho ny ma- 
hamotynyangatahany izany 

Mem'ory, ». fiUdidiana, faba- 
taiaroTaoa, He baa a good 
mamory, mahatadidy taara 
izy 

If en, pi. of !ua» 

Ken'aca, v. t. mandrabona, 
mampitahotra [ rahoua 

Ken'ace, ii. fampltaboi'ana, 

llena>eria, >i, fltoerana ame- 
trahaua biby aamihafa kara- 
zana mba haaebo amy ny 

Kend, v. t. sj i. maDamboatra 
ny tiimba na ny rovitia, S^a. ; 
mihatsara 
Kenda'cioQi, adj. mandainga 
Kendac'ity, n. lainga 
Ken'dieant, !i. mpangataka 
Hendle'ity, n. toetry ny mpan- 

Ke'nial, adj. ataony ny mpa- 

nompo; ambany 
He'iiial, n. mpanompo 
Kenanra'tion, u. fanobarana 

ampisebo 
hanoharana ny a 
Bolidilg-uy zavatra, iBt. 

Ken'tal, adj. amy ny suna 

Ken'tion, u. fibizaua 

If en'tion, v. t. milaza, manam- 
baraj mempoba^aro Her'eRiitile, ndj. momba ny 
THrotra, indrindra izay atac 
amy ay tany hafa 
■er'cenary, adj. kBTanmina ; 

tia vola, azo koUkolena 
Mer'cer, ti. mpivarotra lamba 

parasily na lamba Tolon' 

dry, &c. 
Mer'chandise, n. Tarotra, jirika 
Ker'cbant, n. mpivarotra, in- 

ttrindra izay manao varotra 

amy cy tany hafa 
Vflr'chaiitmsa, ». aambo fan- 

drantoana [dra-fo 

Het'cifnl, adj. miantra, marain- 
Ker'cilflBa, adj. tsy mety mian- 
tra, tsy misy indra-fo, tsy 

mifaditrovana 
Hetcn'iial, adj. namboarina 

avy amy ny volavelona (atao 

amy ny fanafodj) 
Mer'cnry, n. Tolavelona ; Dy 

planetra aliai^y ny maGoan- 

dro indrindra, MeAory 
MBr'ey, n, famindram-po, in- 

Mer'ey-seat, w. rakotcy ny fiaia 

izay nisy ny vato nanoratana 

ny didy folo 
Mere, odj. hiany, foteiny 
Here, n. hsmory, farihy 
Meretri'cione, adj. mamitaka 

amy ny lavaka na haingo 

foana 
Heigf), V. t. misitriiia; mifaa- 

Kerid'ian, n. an J tokony haba- Kerlt; , la fitia ; \i 
■er'tt, V. t. miendrjka halia- 

Merito'riouB, adj. mieadrita ha- 

hazoana fttia 
Merri'meEt, u. fi^oranana 
Mer'ry, edj. mifilifajy, miko- Kesb, n. maBony iray amy ny 
harato 

KeiB, n. hanina iray loviti ; 
matOii na miaramilB, miara- 
mihinana; zai'atra maro aa- 
mihafa miharobaro 

Kee'taiTe, n. t^ny ampitoiw- 
draina, hafatra 

Mei'een^ei, m. iraka, oloaa, am- 
pitondrain-teny 

HeBii'ah, n. ny Voahosotra, 
Kraisty, Mesia 

Het, p. sy p. p. of tofet 

Ket'al, 11. meCaly, zavatra tnau- 
girant-irana eady azo alefitra 
hadina avy amy ny tany, dia 
ny Tolaraena sy ny volavelona 
By ny volafotsy Hy ny vy ary 
ny Vflrahina, &c. 

Metallic, adj. any ny metal, 
miay metal, toy ny itietal 

Metallnrjy, n. ny science izay 
ahafantaiana ny mety hatao 
hampisaraka ny tnctal amy 
□y ore 

■etamor'phofle, b. (. mampiova 
tarehy, mampiova endrifca, 
man j ary 

Met'aphor, H. oha-teny milaza 
olona naeavatcaho izy toioa 
hanefa tey izy fa tahakn 
hiany, toy izao ; " Tandremo 

ny mpaminany aandoka 

fa amboadia mitoha izy." Mat. V . 16. Hetaphor'ical, i . 
teny izay nielapher 

Metaphys'ice, n, science laliua 
dia lalina izay andinibana ny 
fototry ny fahalalaoa rehetra 

Kete, !'. t. manohatra, mama- 

Ha'taor, n. zavatra mazava mi. 

helina hita eny amy ny lani- 

tra, fantara 
Me'teonlDsJ, «. ny science izay 

abafantarana ny momba ny liToiTS By 117 raliona sj ay 
ranoDOTano, &c. 
He'teT, n. famaraiia aJiafanta- 
[una 117 gas na ny lano &c 

Me'ter, — tn, ii. filahaTanT nj 
vaM-tenj amy ay tooon-kira 
metatra, 39.37 iutsa 

Veth'od, II. lahatra taara, fanao 

btbad'ioal, adj. milamlna taa- 
ra, milahatra tsara 

KeCh'odiat, n. ny anankiray 
amy ny mpirav^ka iray toko 
izay tafasaraka tamy ny 
Church of England tokony ho 
100 taooa laaa. izay. ka John 
Wesley no nitarika aay tamy 
nj Toalohany 

Heirop'olis, «. renivohitra 

KatTapolltan, af!j. momba ny 
remvoliitra 

Vtt'tls, ». {anaJi'ybelieriia-pofa 
mora taitra. To be put f- 
one's mettle, ampomihii 
fatratta hauao izay tratry ny 

Kow, r. t. sy i. manao meo 
(toy ny saka) 

Hujuu, >;. fofona ratsy !tvy 
amy ny heniteny na ny za- 
vatra \a ka mankarary 

lice, 11. pi. of immc 

Si'lioacope, n. fitaiatra amboa- 
liua atao 6zabana ny zava- 
ntadiiiika ka mahalebibe azy 

lid. adj. ao afovoany [vooana 

Hid'day, ». andro mitktaovo- 

Mid'dla, adj, ao afovoany. Mid- 
dle agee, ny taona hatramy 
ny nandravana ny fanjakany 
Roma ka hatramy ny nan- 
drosoany ny fahalalana nobo 

dia tokony ho hatramy ny 
laona TOO a.d. ka hatramy ny 
taona UDO a.d. 
Xid'Ue, n. ny ao afovoany Midjie, n. biby kely toy ny aloy 
Hid'aij7At, n. misaa^' alina, 

MidBt, II. ny ao afovoany 

Mid'sommer, 11. ati-fahavaratra 

Mid'way a^. ay adv. anCsasa- 
dUana 

Kid'wife, n. mpampiToIona 

Mien, «. tarehy ; fanao ; bika 

KifJt, p. of may 

Mi^At, n. liery, tuijaka. With 
might and main, araka izay 
tratry ny aina 

Mi^^t'y, adj. manan-kery, oka- 
taujaka dia matanjaka ; 
makadiry 

Mi'grate, v. i. mifindTa fone- 
nana ho any amy ny tany 
hafa [toerana 

Mi'grator7, adj. mi£n£'afiudra 

Hild, adj. malemy. maotona, 
malem7 f anahy 

Hil'dew, It. zavatra toy ny bo- 
bongolo maniry amy ny ra- 
viu-javatra saaany ka maha- 
faty azy 

Mile, n. 880 refy, maily 

Militant, adj. mbola miady, 
mfaola aroy ny ody. The 
chnrcli militant, ny Eria- 
tiaua tsy mbola afaka ady 
amy ny ratBy (roha ampita- 
haina amy ny chai-ck triaia- 
pliant auy an-danitra) 

Military, adj. momba ny, mia- 
ramila na ny fiadiana 

Mil'itats, i: i. (against) mano- 
hitra, miady aniiny, tsy mif b- 
naraka aminy 

Mili'tia, n. olona ampianarina 
ny fumbany ny miaramila 
kaazo alainaatao voujy mai- 
ka laha sendra misy ady 

MUk, n. ronono 

Milt, V. t. mitery miVf adj. miR;r ronono, toy ny 

Mill, II, marhine {ansoTan-java- 
tni ; trano misy maf7iiiie fa- 
naovan-javatra ; milina 

Hill, )■. (. manorotoro ; mam- 
boatra lajaba yolon' ondry 
mba hadio sy hatevina 

Kill'-board, n. baoritra 

Millen'aimn, «. ny arivotaotm, 
indrindra ny arivo taona ma- 
hafmaritra voalaza ao amy 
Dy Fanamb. xi. 

Miller, «. mpaaao lafarina 

Millet, n. ampeiaba 

Milliner, k. vehivaTy mpanao 
aatro-behivaTy, &c. 

Hillion, w. iray tapitrisa 

Millionalte, ii. olona faran' 
izay manankarena 

HiU'etone, n. vato ahodiiia atao 
fitotoam-bary 

Mim'ic, 1'. ^ manao tahaka izay 
atanny ny olona hafa mba 
hampihomehy 
. Mlu'ic, n. olona manao tahaka 
izay ataony oy rfona hafa 
mba haropihomeliy 

Mince, c. t, mniietitetika, mi- 
kapalcapa ; manao malemy 
ny fitcny 

Mind, II. saina, bevitra ; £tia- 
vana kely. I bare half a 
mind to do that, toa ta-ba- 
nao izaiiy hiany aho. To 
have VI' keep in mind, mabu- 
tadidy, niabatBiaro. To call 
to mind, mahatsiaro. To pnt 
in mind, mampahatsiaro, 
mampsbatadidy. To make 
np one's mind, mabatapaka 
bevitra na fisulaealana 

Mind, I', t. mitaitdnna, miaaina, 
mibevitra. Sever mind, tay 
mamnona, aza mibevitra 

Tind'ful, pdj. (of) mitan^jina, 6 ] MIH 

MiudlesB, adj. tay msnan- 

taaina, tsy mitan^na 
Mine, pro. ahj, -ko, ahiko 
Mine, n. lavaka badina ao amy 
ny tany akana metal na arin- 
tany, &c. ; lavaka hadiny ny 
f ahavalo ao ambany ny miln- 
da na tan&na &c. ka a^any 
vanja bandravama izany 

ambany ny zavatra aaaany 
mba hanimbana izany 

Min'eTBl, n. zavatra hadina amy 
ny tany, dia ny vato na ny 
vicial na ny tanimaaga, &c. 

Min'eral, adj. amy ny mineral, 
■aiisj mineral. Mineral waMr, 
lobarano be solifara na siia 
&c. ka roasirasira sady mate- 
tika azo atao fanafody 

Mineral'o^ist, u. olooa nahay 
mina-alo^y 

Mineral'oiTy, n, ny snenee izay 
nbafantarana ny f ombany ny 
miua-ai sy ny fanavakava- 
hana azy 

Mia'gle, v. t. bj i. mangaro, 
mampibaro ; miharo 

Min'iatnre, ti. sarin - javatra 
atao kely dia koly 

Min'imnnt, ti. ny kely indrindra 

Minion, ti. mpandoka inpan- 
jaka &c. mba hila-sitraka 
aminy ka tonga tiany 

Minister, ii. mpanompo; isany 
ny olona vitfiivitj^y izay nofi- 
diny ny mpanjaka hitondra 
fanjakana; mpitandriaafian- 
gonana, olona ananJdray 
ekeny ny maro bo mpitori- 

Min'ister, r. f. sy i. roanompo, 
manome izay tokony hatflsoa 

Ministe'rial, adj. momba ny 
minuter, tabaia ny ataony 
ny mmhter 

Min'iBtry, n. fanompoano, ny rahsndmny ny mimetcT ,- nj 
olona yitsivitsy nofidiny ny 
mpanjaka Mtondra fanja- 

K'nor, adj. kelikelykokoa, kely 
K'nor, M. tovolahy na tovo- 

Tary izay t«y mbcQa iraik' 

unby rOB-pob taona 
Knority, n. ny vitsy, ny 

Miflany izay tsy mitavy hevi- 

tra amy ny be fly ny maro ; 

ny androny ny zatovo laha 

mbola BtiRDi' izy 
Un'iter, n. ny traao fivava- 

hana izay momba ny iiionas- 

tfrr/ anankiray f TkO. izay nomba 

ny anankiray fahiny 
lii'ttcel, II. mpitcndiy valiha 

iuy manara-bavit mihirn 
Wint, '1. trano faoontam-bola ; 

lint, 1'. t. nuinonta vola 
Ki'iini, adj. analana ; af a-tsy 
Kiinte', aifj. madinika, kely 
Vin'lite, fl. minitra, ny ampa- 
henim-polony ny ora ; Bora- 
tra fitadidiaD-javatra ; aora- 
tra filazana ny raharaha 
nataony ny oiiiiiiiitec 

litadidlan-j avatra 

Ki'aele, n. zavatra rnaha- 
pga satria tsy araka ny la- 
lina nitondran' Andriamani- 
tra izao tontolo izao hatramy 
ny voaloliany ; f ahagajfana 

liracnlons, adj. mischo ho 
miracle, mahag:aga 

Nira^e', «. diuo fijery zavatra 
l»ritra noho ny herinj nj 
hainandro ka toa miay tan- 
dindona eo amboniny, oa toa 
muj faaika mispho bo rano 

lire, II. fotaka 

Kii'rar, n. fitaratra fizabana, 
na zavatra liaf a azo itarafuna 

littli, fl. flkoranana n ] KIS 

Ki'rjr, adj. be fotaka 
MiaadTsn'tniB, n. zaratramnni- 

palahelo tonga tsi-nahy 
Mii'authropa, Hiian'tbropiit, 

II. olona tsy tia olooa 
Miian'thropy, »■ ny tst-litia- 

MiBapply', v. l. manao amin' 
izay tay antony 

Hiwip'preltend, v. t. tay mabazo 
teny ka tonga miova ny he- 
Tiny. Perbap* yon miiap- 
prahended htm, angamba tai- 
lana nandrenenaDa bianao 

Hiiliecome, r. I. tny mahamen- 

Hislwiiave, v. i. tsy mahay 

mitondra-tena taara 
Hiscal', V. t. diao lilaza anara- 

na, diso fanao aoaraDa 
Miseal'mlftte, r. t. tsy mioifla 

marina, diao ftinisa ; tsy mi- 

hevitra marina izay ho avy 
Hi^ear'ria^e, n. ny tsi'fahaton- 

tosany ny raburaha natao 
Miioar'ry, f. /. tsy lavorary; 

diao fitondrana 
HigcellB'neonB, aiij. maro sarai- 

hafa, mibaroharo 
HU'eeUany, :i. boky milaza 

zavatra maro samiliafa 
HiBcbancs', ». zavatra mampa- 

lahelo tonga tsi-nahy ; vai- 

Hia'cbiet, ii. fampaboriana ary 
amy ny fabaratsiara-panahy 
na ny faltodalana na ny tsi- 
iitandreniana. To make 
misohief, raampifampialona, 
mampifanditra, mainpiaa' 
raka tiaakaizaua 

Hia'ckievoaB, iti/J. manimba, 
mampiditra fahoriana 

His'cible, m/J. moty miharo 

HiscoaceivG, v. I. ny i. diw 
hovitra [amy ny atar 

Miicon'dnct, n. tabadiBoai US [ 188 ] ■IS . diso fiton- ■iseondnct, r. 

dta rahaj-ulia 
HiaconsUse', r. t. dipo heritra 

amy ny f andikan-teny ; diso 

hevitra amy ny ataonj ny 

saaauj 
MiBConnt', c. i. sy ''■ t^y manisa 

marina, diso fanifi^ 
Hia'cieant, n. olona r&tsy fa- 

naby indrindra 
Ujpdate', 1'. I. diM) fanisiana uy Uiunan': _ 

undro anaovan-javatra, &c. taliaialia 

Misdeed', ii. zavatra tey mety kana ny hcvitry ny teny la- 

zainy ny BAsany 
Misjndpe', diso hevitra amin' 

izay ataouy ny aasany 
Mislay", i. (. p- sy p.p. — laid; 

diso nametrahana, diso f ame- 

MiBlead', t>. t. p. ey p.p.— led ; 
mitariia amin' izay tsy mety, 
diso fitariba 

.tay fitondra , fahadisoana 
> f anoro ; Misdemeau'i 
amy ny atno 

Misdirect, v. t. diai 
dino fanao ladireay 

Bisdo'er, ti. mpuuao ratsy 

Hiaemploy', r. t. mampanao 
fonna. To misemploy time, 
maudnny andro toana amin' 
izay tey mabaaoa. His ta- 
lents have been miiemplay- 
ed, ny fahaizany dia neutiny 
nanao izay isy mahae«>a 

Ki'sei', »■ oluna mahibitra loa- 
tra ka tuy mety mandany iiy 
\olauy na dia amin' izay 
baliasoa uy tenany aza 

Mi^'eiable, a^J. ory indrindra, 
mahantra loatra, fadirauo- Miagiye', v. t. p.— gave; 

— given 1 miahanolana 
Misgov'ern, i\ t. ratey fitoudra 

fanjukana, manapaka t ' ' 

iaay tsy mety 
UiEgnide', r- t. mitarika amin* 

izay tfly mety ; diao fiturika 
MUhap', «. (,i„>icka},ccj 
MiB'infonn', r. l, milaza izay 

tuy luariua, diao filaza 
Misintet'pret, v. t. diso fandi- (, diso fanoo l 
I tsy > fanavaka amy ny toetrany 

na ny ataony 
Misplace', r. I- diso nametra- 

bana, diso fametraka 
Misprint', 'i. diso porintra 
Misproaounee', t^. /- diso fano- 

Hisqoote', V. (■ diso filaza ny 
teny voaaoratra na izay voa- 
lazany ny aasany 

Mis'repoct, t'. I- diso filaza 
izay voalazany ny sasany 

Misrepresent', r. I. tuy mam. 
piseho izay marina 

Uiimle'^ ". flhorakorahana na 
fitabacabana satria ratsy ny 
itondrana azy 

Hiss, u. teny atao eo alohany 
ny anarany ny vehivavy tsy 
mbola manam-bady 

Miss, ». (. sy I. tsy mahavoa, 
tsy mahatratra, tay roabazo, 
tay mahita; manina; mala- 
ielo noho ny nialany ny 
havana na nolio ny faltave- 
rezany ny zavatra tiana 

Missal, n. boky flvavaliaiia 
amy ny Ratolika Romana 

Mis'shape, v. t. diso fanao en- 

Mis'aile, n. fiadiana atoraka na 
ataipy na sl^fji, ^_ HOD Kia'sing, nr!;', tey ao, tsy hita, 
very 

Mii'don, n. fanirahana ; 117 
raharabany ny olonit irahina ; 
olona maromaro irahina ; ny 
mifionary mikambana amy 
ny Gtoerana anankiFay 

lu'iionaTj, n. olona irahina 
liampiauatra ny tenin' Au- 
driaTDanitra amin' izay tsy 
mahalalo, miBionary 

Mii'iiTQ, ti. teay na tarats^y 
ampitondrainanyiraka [lina 

KflBpell't i\ t, disc fanao sipe- 

Xiupend', r. t. mandany foana 

Kutate', V. t. djso fanombara, 
diso filaza 

MiMCap', V. t. diso fandia 

Mrt,.,. zavona 

Kiiteke', G. t. By t. p. miitook; 
p.p. mUtakeii; diso hevitra 

ItiUke', n. diso 

Kiter, n. tompokolahy, teny 
atao eo alohany ny anarany 
ny lehUahy efa lehibe ka Mr. 
no fanoratra azy 

ViltiBie', V. t. manao amy ny 
fotoana izay tsy mahamety 
azy 

Kii'tletoe, », anaran-ka^o ma- 
niry amy ny hazo hafa ka 
mamoa fotay sady madity 

■u'tre«s, n. tompokovavy ; 
vehiTBvy mpampianotra ee- 
koly ; teny atao eo alohany 
ny anacajiy ny veMtary efa 
manambady, ka Mra. no fano- 
ratra azy ary Viaic; no f ano- 

"it^?! <"&'- maujavooa 

Kii'uidentaiid, v. t. p. sy p.p. 
—atoad ; diBo kevitrn amin' 
izay Yoalazany ny sasany, 
tailmui nandrenesana 

Uiilc*', f . t. diao fanao ; ma- 
lumba zavatra noho ny tay 
anaorana azy amy ny amtony ■lanu', ». (of) diso fanao 
Mite, ». zavatra kely boritika ; 

anaram-biby madinika in- 

drindra 
Hit'igate, v. t. mampiaaTa ala- 

helo ; mampihena fanaintai- 

Hi'tre, m. aatroky ny bifhop sy 

ny lehibe aasany amy ny 

l6,tolika 
Mit'ten, n. ga tsj niisy fonon- 

diantsan-tanana 
Mix, V, t. ey !. inangaro, inam- 

pihaio : roiharo 
Mu'zle, Uiatle, i>. i. merika 
Moan, n. toloko 
Mob, n. olona maro mihorako- 

raia ay mitabataba 
Mob, !■. (. mandrahona, raanim- 

ba(rahaataonyny olona maro 

tnitabataba) 
Mobile, aSj. azo alindra 
Hock, ('. t. By i. manaratBy amy 

ny fihomehezana, maneso, 

manaraby [afcory 

Mock, aij. tahaka nefa tjy izy 
Mockery, n. fanaratsiana amy 

ny fihomehezana, eso ; zara- 

tra tsy izy tokoa fa sandoka 

Hock'ing-biid, n. vorona tsara 
feo indrindra ka mabay maka 
tahaka ny feom-borona hafa, 
ary any Amerika Avaratra 
no misy azy 
Mode, n. fanao, fomba, lamody 
Mod'el, n. ohatra, marika ; 
sarin -trano na sambo na 
tanitna &t. atao amy nyhazo 

Mod'BTatSi aij. antonontonony, 
tsy be loatra ; tay mabay 
loatra, tsy faingana loatra, 
&c. 

Hod'etate, v, t. mainpionona ins HIS Miieondiict', V. t. diao fitou- 
dra raharalia 

MiBcanitme', i: t. dieo hetitra, 
atay ny fdjidikaa-tenj ; diBO 
hevitra aiuy ny ataony uy 
saeauy 

MiBCOant', k. t. ay i, tBymanisa 
marina, disu fomaa 

HU'creant, n. olona ratsy fa- 
ns Ly indj^ndra 

Mjpdate', I', t. dim> fanlsiana ny 
ondro anflovan-javatra, &e. 

Hitdeed', ». zavatra tay mety 

Hisdemean'or, u. faLadisoatm 

HUdueet', v. t. diso fanoro; 

diso fanaa ladiresy 
Hisdo'er, ii, mpuaiio ttLisj 
aUemploy', v. I. manipanao 
foaiia. To misemploy time, 
uiHudany andro foaua amin' 
izHy tHy mahaaoa. Wia ta- 

leutB have been miBemploy- 
ed, uy fiihaizany ilia ucutiuy 
nanao kay toy iQahaeoa 

Hi'ssr, ». oluiiH mahiHtra loa- 
tra ka tsy mety mandany ny 
volauy ua dia amin' izay 
hahaaoa uy tcnany aza 

ML-'erable, oilj. ory indcindra, 
mahautia kiatra, fadirano- Misgive', j-. (. p.— gave; p.p. 

— given; miahanoliana 
Miagov'ern, i: t. ratey fitondra 

faujakuua, roanapaka uinin' 

i^ay t«y inety 
HiEgoide', I', t. mltarilia smin' 

izay tsy mety; diHofitarika 
Hishap', u. (iiihchuiicrj 
Uia'lnfona', v- t. milaza izay 

tiiy luaruia, Avho ii\es.a, 
MiBinter'pret, r. t. diso fandi- kana ny hevitry ny teoy la- 

zainy ny Hasanv 
Misjnd^', dmo hevitra amin' 

izay ataouy ny easauj' 
Mifllay, !■. (. p. sy p.p. — laid; 

diso najnctrahana, diso f ame- 

Miilead', v. t, p. ey t.p. — led; 

mitarijta amin' izay tsy mety, 

dieo fitarika 
Hisman'a^e, t: t, ratsy fitondra 

raiiataka 
Hianame', c. t, diao fanao aua- 

Uiano'iner, n. auarana ttiy- mi. 

fanaraka amy ny toetraoy 

11 a ny ataony 
Hisplace', v. t. diso uametra- 

hana, diao fametraka 
Kiaprint', n. diso purintra 
Kiaprooonnce', i-. t. diso fano- 

Miiqnote', !>. I. dieo filaza ay 
teny voasoratra lUl izay voa- 
lazauy uj sasany 

U is report, t: I, diso Alaza 
izay yoalazany ny sasaiiy 

Mis'tepreaeDt, i-. '. tsy mam- 
pischo izay marina 

Hiarule', ii, fihorakorahona ua 
fitabatabana satria tatsy ny 
itoudiaua azy 

MiBi, II. tuny atao eo alohany 
ny anarany ny vchivai-y tsy 

. nibola manam-bady 

MiSB, i\ t. By I. tfj maharoa, 
tKy maJiatratra, tsy mahazo, 
tsy maiita ; manina ; mala- 
liclo noho ny nialany ny 
bavaua ua nolio uy faiiave- 
tezany ny zavatra tiana 

Ula'sa!, II. boky ilvavahana 
. amy uy Cat«lika Bomana 

Mis'suape, v. I, diao fanao ea- 

Hia'aile, ». fiadiana atoraka na 
atsipy na alefa , , ^ XIB MOD Mu'iiag, adj. tsy ao, tsy Mta, 

l[it'iion, R. faniraliaim ; ny 
raharahany ny oloca irahina ; 
olona maromaro irahina ; ny 
misionary raiiaiiibima amy 
ny filoeraua ananidTay 

Ku'iionarj', n. olona irahina 
hampianatra ny tenin' An- 
drismanitra amin' izay t^ 
mabalala, miaionary 

HU'iiTe, H. teny na, tarataay 
ampitondraimi, ny iraka [liiia 

IGispell', t'. i. diao fanao sipe- 

Kiipnid', V. t. mandany foana 

liHtate', V. t. diso fanambara, 
diso Slaza 

Kiitep', i>. 1. diao fimdia 

»!«,..=.««. 

MuUke', V. t. nj t . F. mistook ; 
p.p. mlataken ; diso hevitia 

Kitake', n. diso 

tiiW, H. tompokoiahy, teny 
atao eo alohany ny ansrary 
ny lehilaiy efa loMbe ka Mr. 
no f ftnoratra azy 

Hiitime', v- t^ manao amy ny 
fotoana izay tsy mahamety 

Kit'tletoe, n. anaiau-kazo ma- 
tiiiy amy ny hazo hafa ka 
mamoa f otsy sady madity 

ttitleaa, m. tompokovavy ; 
(eliTavy mpampianatra ae- 
koly ; t«iiy atao eo alohany 
ny anarany ny vehivavy efa 
manambady, ka Htb. no f ano- 
latra azy ary KiBiiy no fano- 
noaana azy 

"itfy, adj. manjavona 

l'i«^det«tftiid, v. t. p. sy p.p. 
— rtood i diBO hevitra amiii' 
izay Toalazany ny eaaany, 
Uiiana nandrenesana 

BBlwe'i r. (. diso fanao ; ma- 
nimba zavatra noho ny tey 
anaoTMia azj amy ny aotony MiBiise', K. (of) diso fanao 
Kite, w. zavatra kely boritika; 

anaram-biby madinika in- 

drindra 
Mitigate, V. t. mampisava ala- 

helo ; mampihena fanaintat- 

Hi'tre, n. satroky ny Mshap sy 
ny lehibe sasany amy ny 
^tolika 

Mit'ten, n. ga tsy misy fonon- 
dratitsan-timana 

Mil. I'. /. sy 1. mangaro, mam- 
piliaro ; miharo 

Hit'ile, UUtle, v. i. merika 

Koan, «. toloko 

Hob, If. olona maro miliotako- 
raka sy mitabataba 

Mob, f. (. mandrahona, raanim- 
ba (raka ataony ny olona maro 
mitabataba) 

HoliUe, adj. azo atindra 

Kock, V. (. sy t. manaratsy amy 
ny fihomeberana, maneao, 
manaraby [akory 

Hock, adj. tabaka nefa tsy izy 

Hock'sry, n. fanarataiana amy 
ny flhomebezana, eso ; zava- 
tra tsy Lsy tokoa fa sandoka 

Houk'ing'-bird, n. vorona tsara 
feo indrindra ka maliay maka 
tahaka ny feom-borona hafa, 
ary any Amerika Avaratra 
no misy azy 
Mode, u. fanao, fomba, lamody 
Mod'el, n. obatra, marika ; 
sarin-trano na sambo na 
taiiiina ku. atao amy ny hazo 

Mod'erate, adj. antonontonony, 
tsy be loatra; tsy mabay 
loatra, tsy faingana loatra, 

Mod'erate, v, t. mampionona 
Modera'tiou, h. ny antonon- Hod'eratot, n. oIoDa ntao loliaay 
ny olona izay mivoij hanao 
raliaralia 

Hod'em, a/lj. tey ela. auhehi- 
triny (nufanonitra amy ny 

Mod'flHti adj. mootina-, mibonai- 
ka,HaTo-keiiatra. A modest re- 
qneit, hatoka autonony hiany 
fa. tny manaiiiraDit loatro. 

Hod'eaty, n. fahamaotinana 

Uod'ify, V, i, maDoya ho male- 
milEmy bolcoa 

Kod'nlate, i-. t. manovaova n; 
feo raha roiteny na mamaki- ny tokonyhoheveriimmdrin. mando 
H Olsten, t: 
Haiat'nre, n. hamandoana 
HolSB'ies, ». Fanon-tdiriLinaiay 

miftla amy ny anaovana any, 

rBnoresy 
Hale, «. panda ; fefin-dranoma- 

eina ; biby kely tafaaka nj 

trandraka mihady laToia ao 

amy ny tany 
Hote-hill, n. tany toy ny votry 

kely aaandratry ny moie 
KolsBt', v. t. toanoty, mana- 

hirana, mahasoBotta, maha- 

diMdiky 
HoI'lieut, adj. mahalemy 

pionona 

Hollu'coiii, gilj. amy ny vioUusk 

Kollnak, n. biby tsy nuBy tao- 

lana ary tsy miay tcnony aady 

malcniy avokoa ny tenany 

rehetra, ary ny ankabiazany I 

manana akorany 

Molten, Bfi]. anidina i 

^o'lnoDlf ff, indrai-mipUma^ ; | Xomeut'oni, sdj. tsy azo lavina, 
ttiy mainbty boheverina in- 
drindra 
Momen'tom, ». ny heriny ny 
1 zavatra mandeha 
Mon'arf A, ji.mpanjaka, andrian- 

tokena 
MOD'arfAy, n. fanjakana misy 
I andrian-tokana [ny mob* 

j Mon'aatery, ". trano itoOTany 
Honaa'tio,— cal, adj. amy ny 
j inoiiMtery na ny tnoiik oa ny 

I Hon'day, n. Alatsinainy 
\ Hon'etary, adj. amy ay vola 
' llon'ey, n. vola 
I Mon'gar, n. mpivarotra 
I Moa'grel, «. biby zanakjr ny 
biby roa izay mitovitovy 
karazuia fa Bamibafa kely 
I Uoni'tion, n. anatra milaza 

izay tokony hotandramana 
' Hon'itor, n. mpananatra ; mpia- 
natra tendiena indrainius; 
hampianatra 
Monk, n. lehilaby misaiskK 
am in' izao tontolo vim mba 
handany ny androny amy ay 
fanompoaua an' Andrianu- 
nitra sady mivoady By 
hanambady 
Monk'ey, n. biby i 
ly ny ja 
/ ny ami 
toy ny tanan' olona ny too- 
gony («fatra 
Mou'ody, n. toncm-Ura niain- 
palahdo maropiseho ny als- 
belou' olona anankiray 
Monoms'Qla, n. fahadakni, 
indiindra izay miaeho amy 
ny zavatra a&aukiniy Konop'oIiM, V. t. manao varotra 
tay azony ny olona hafa atao ; 
malka, ho azy Many 

Konop'oly, n. fahazoana hiva- 
rotra zavatra raha tsy misy 
mahaao mivnrotra afa-tBy 
izy hiany, na avy amy ny 
andciana izany fahefana 
izany na avy aiza na avy 

lloa'otyllabla, n. teny imsy 

vaki-teny iray hiany 
Honot'onotu, adj. t^y miova 

feo ; tsy miova raharalia fa 

mitovitovy lalandava 
Honot'ony, ». tsi-fiovam-peo ; 

tsL-fioTan-di^haTahB, ice, 
ItDDMon', n. Bcaran-drivotra 

ao amy ny Oseana Indiana 
■mt'fter, s. ziLVBtm lehibe 

lavitra nobo Dy ankabiazany, 

na tsy mitovy amy ay anka- 

biazony ; olona ratsy foiuthy 

mdrmdra 
KmutrM'ity, n. sunpona 
■an'stTons, m^'. taj mitovy 

amy ny ankabiazany, maka- 

Koutlt, fi. volana [boLtua 

KonUtly, adj. sy adii. isam. 

■an'smeut, n. tavatra atao 

fabataiaTovaiia uy laea, in- 

drindra raha tBBngaro-bato 

na rafi-bato 

Hood, «. toe-panahy ; toetra 

Kood^, adj. BOBotaosotra, mala- 

HOOIL, n. volami 
Xoonli^t, n. dia-volans 
Koon'fhine, n. fahazavany ny. 

volana ; zavatra miaeho ho 

tsaia na ho mahafin antra 

nefa tsinoutiiiiona 
ICoor, n. tany foana malalaha 

t»f lonaka aady matetika be 

bMiahoiiB 
■ooi, v. I, man^jauoua ny sambo amy ny vatofantaika. Hop, ti. vorodamba miay zarany 
atao fanasana gorodona 

Hope, V. I. mipetraha foana ka 
tsy Diety rnauao na inona 

Hor'al, adj. momba ny fiton- 
dcan-tena tuara ; tsara fiton- 
dran-tena. A moral agent. . imy ny fahamarinana ay 
ny f ahendrena, fa.kainifa. 
nohitraamy iiy phijsieal force 

Mor'al, tt. anatra avy amy ny 
tantara na angBoo, &u. 
Horali, fltondran-tena 

Hor'allst, »■ mpampianatta 
fitondran-tena tsara 

Horal'ity, n. fanarahaoa ny 
lalin' AndriamajiitTa amy ay 
fit«ndran-tena : uy fahamc- 
t«zana na ny tai-fahame- 
tezany ny atao ; fampia- 
narana fitondran-tena 

Mor'aliiB, «. t. sy i*. mafca ana- 
tra'avy amy ny tantara, &c., 

Hor'ally, adv. aiaka ny ftton- 
dran-tcna taara ; araka izay 
miaeho mandrakariva > 

Horati', H. heniheny 

Hoi'bid, adj. marary, farofy 

More, adj. ay adv. coup, of much 
na matiy. Xore and mora, 
mitombotombo hiany. Jto 
more, not aay mora, tey— 
intsony. The more I think 
abont it the more I regret 
it, araka njr itomboa^y ny 
fiheverako izany no itom- 
boany ny fanenenako 
Mocae'rer, lufv. ary koa, ary KOE C 2( 

■om,— nin^, h. tnarsina 
Hor'Ding-itBT, n. Idntiuia fita- 

rik' andro 
HorOBS', silj. mslonllony 
Hoi'iuw, n. ampitao 
■or'sel, n. hanina indTaim- 

bava ; Bombin-javatra 
Hor'tal, ajj. mety maty ; ma- 

hnfaty 
Hortal'ity, ii. mety maty, faha- fifoe myny ii dray andro na amy ny indray 

Mor'tar, n. litonam-panafody, 
&c. ; tafondro tohy be-vava 
andcfaEana btimb ; rihitra 
sokay 

Hort'ga^e, r. t. manao antoka 
(indrindra amy ny tany) 

Hor'tifica'tion, n. uy mihald 
amy ny feiy ; fahasosoiana, 
fanetreua 

Mor'tH?, P. i. sy (. mihalo (amy 
ny fery) ; mahasoBotra, ma- 
netry 

Hor'tiBe, n, loaka atao amy ny 
rafiija izay idmuiy ny te?tiin 
mba liampiady azy taara 

Hoia'ic, )(, hsingum-bata na 
j^orodona atao amy ny vato 
na hBzo &c. efa-joro kely 
RBmLhaJa sonttra 

Hata'io, adj. natao tamy ny 
hazona vato toy izay voalaza 
eo ambony ; any Mosesy 

Hoi'leni, n. (MakoiaetunJ 

Ijoaqiie, i:. trano fivavabany ny 

Kotqni'to, n. moka 

■on, ». I'olon-tany na voton- 

ka^o nuutsD malemy 
Iloi'iy, odj. be ixDci 
HoBt, adj. sj adv. aur. of many 

na much. To make tbe iio*t 
of, manao izay hainy mba 
tsy hisy ho very foana "na 2 ] urn 

dia kely aza ; miloza iziy 

rehetra azo tazaina ny anuuy 

Moatly, adv. amy ny ankaliia- 

Koto, fi. zavatra kely borilJka 
Koth, n. kaiazan-ocJo ka n; 
ankabiazany manidjua amy 
ny alina 
Ttolh'ta, n. reny, loeny. Mo- 
ther-in-law, njozaoa (vaTy). 
Mother tODgne, temn-dia- 

Mofi'erly, a^. any ny reny, 
taliaka ny ataony ny reny 

Mo'tion, «. Ghetaiketsebana, 
fifindrans, fandeba ; bevitrs 
lazBJny ny ananMray amy 
ny olona miangona hihevitn 
rahamlia 

Ho'tioD, V. i. (to) manattrilm 

Mo'tianiew, o^'. tsy mihetsike- 

Mo'tive, ». hevitra mampori- 

sika, antony 
Motley, a^. oiecratsoratra ; 

Motto, n. teny fohifohy miey 

beviCra taara ka matetika 
atao amy ny voalohany ny 

Hunld, H. tany tsais amp«- 
nirian-javafant ; fanaoiasa 
lavatra aiendrika, fandien- 
drehana ; ny bobongolo 

MSnld, V. (. mandreodrikft, 

MSnld'er, v. i. mody Tovoks 
MGnld'iDg, n. sorany, koionoe; 
MSnld'y, a^'. miay bobongtdo j 
HSslt, V. i. mihintaam-b^ 
Mound, n. tany nangcmina, 

m&nda tany, bongan-tany 

kely 
Moont,— tajs, H. tendromboU- 

tia, bavoana 
Mount, V. i. sy (. miokatra, 

mitaingiiuu To noiuit {* Konn'taiaen, n. olona moDina 

an -tendrombolutrB 
Xonn'tainoiu, adj. beteudrom- 

bohitra 
Konn'telMnk, n. mpihambo 
fahaizana, indrindra arajr ny 
fanaioAj 
Konm, V. i. ey t. misaona, mn- 

lahelo, ■nitomany 
Honm'er. n. mpiaaona 
■onrnTnl, n<;/tDBlBhelo; mam- 

palahelo 
■oDm'iiig, n, fisaooaDa 
KOBH, n. pi. mloa ; totozy 
Honte, V. i. miBambotra totozy 

(ay ataony ny galea) 
■«n*e'-trap, n. tontan-totozy 
■oath, n. Tava [bava 

Vonth'fal, n. hanina indraim' 
■Dntb'pieee, ii. mpiaolu-Tava 
■oVable, adj. azo afindra 
MOTB, V. t. 8y I. mamindra ; 
Dufindm; mampangorako- 
raka, mampodaika. To move 
a reHlntion, milaza hevitrn 
amy ny olona raiangona hi- 
hevitra raharaha. lIoTlng 
pover, hery mampihodina 
milina na m/iehine. A moviiig 
address, laha-t«ny mampan- 
gorakoraka 
HDve'iaent, n. fifindrana; fao- 

deha; fihetsiketsehana 
■Sw, r. t. ny i. F. mowed; f.f 
iiunrad or mom ; mijuiji 

amy ny ify(*e 
■noli, adj. sy aiiv. cOMr. more , 
Bcp. most ; bctaaka, be. 
■noh better, tsara lariti 
To make mnoh of, manao 
' lebibe na miendrika hohaji 
na, &e. Hew mneh I hoatn- 

■n'eila^e, ii. ditin-kazo voalena Mneilayinoni, ivlj. miay wivri- 
lag^, tahaka ny iniieilaje 

Hnsk, n. taim-biby, loto 

Knd, II. fotaka 

Mnd'dle, n. fikorokoroana 

Knd'dle, t\ t. mandotonyrano ; 
maoipikorontana ny saina 
amy ny fisotronn-toaka 

Mnd'dy, mlj. be fotaka. Haddy 
, -anoni-pgtaka 

MttiF, «. bodi-biby bs-volo atao 
fonon-t^nana 

Mng, H. kapoaka toy ny zing-a 

Hnlafto, II. olona zanaky ny 
Vazaha sy ny olona miinti- 
hoditra, indrindra ny any 
Amprika sy India Andretana 

Mulberry, w. voarot-hazo, ha- 

Mnlct, ij. Bazy 

Mnle, II. ampondra, aarin-taoa- 
laly [hafa 

Mnltifa'rioni, irrtj. maro Hiimi- 

MnVtiform, rnff. maro endrika 

Hnrtiple, ii. isa azo zaraina 
amy ny isa hata ka taj misy 
ambiny. Common multiple, 
isa azo zarainy ny isa ma 
haftt na mihoatra ka tsy misy 
ambiny, toy ny 24 dia coiii'aon 
vi-illiph-Tij S BynyBsy ny 3, 
&c. 

Hnl'tiplioand', ii. ny ampitom- 
boina (amj' ny minka) 

Hnl'tiplica'tien, ii fampitom. 

boana 
Mnl'tiplie'ity, ". hibetiahana 
If al'tipli'er, n. ny mtmpitomb i 

■(amy ny mariiia) 
Mnl'tiply, I-. ;. aj r mampi- 

torobo; mitombo 
■ul'titnde, H, olona m ziratr^ 
betsaka. The multitude, ny 
rahoaka be, ny valalabeman- 
dry [taaka 

Maltitn'dinons, a-fj. moco, be- 

I Mam, a.ii. siua KUK Knn'Ue, r, i". a, 

gODona [k; foana 

Xiun'merj, it. l>]ao mahstsikai- 
HDm'my, n. faty namboarmy 

□y Egjptiana &c. mba tsy 

■niirli, ('. t. mitsakotsako 
Kim'dane, ii(f/. amin' izao ton- 

toloizao 
Kunielpal, ailj. amy njr tanima 

niisv coiporelioH 
XnniricBnt, adj. manome mala- 

laka, mahafoy be 
Hnni'tiQa, n. fiadiaoB Hy n; 

fombany rehetra izay atao 

fiaioTaua ralia misy ady 

KOT'deT, r. I. mamoDO olona 

■nr'deisr, n. mpamono oluna 

Kui'dsTans, adj. mampahuiaty 

Oloua. maaiaba mdriiulra 

Kur'mnr, il feo ataonjny laiu 
macdtha amy ny vato na nj 
rivotra au anali-ala, na nj 
feony iiy reiii-taiitcly betsa- 

Ifiir'mnr, v. i. manao feo toy 
uy rauo maudeha amy ny 
korontam-batOj&c; " ' Hna'ole, n. ny zavatra amy ny 
tEDau^ olona fiy ny biby izay 

mba bampiketsika ny taolani Kai'covy-diuih, ». dokotra 
Mni'colftr, edj. aoy uy iiimeli, 

heujaua, matanjaka 

■lue, I'. I. (upon) micritreiitra 

Haie, fi. fieritreretana;nyanaD- 

kiFBy amy ny audriamani-ba- 

yy tivy izay nataonj oy Gi- lika Bj ny Bomaua fao tom- 
pony ny tonon-kira By ny 
f anaoTan-t^ary ajy oy f aoda- 
haran-teny, &e. 
Mnn'mn, n. tcano itoeran^ ny 
zavatra maro samihafa izay 

ambola hitan' olona loatra 
'room, n. holatra tsara 
fibinana 
Kn'aie, «. fifanarabam-peo ma- 
bafiiuuitta, isdrindra. izay 
avy amy ny Eava-maneno 
toy ny barimonia By ny valiba 
ay ny korodao ary ny tronipe- 
tra, &c. Vocal maue, hira 
[u'iical, a^'. momba ny miuic ; 
m ahafina ritu toy ny muaic. 
Kniioal-boz, sarinety 
Hni'lcian, n. olona tnabay 
mltsoka na mitendry musicul 

Knik, n. aoaran-java-manitra 
Hu'kst, n. baay fiadiana 
Kns'ketBer, h. roiaranula am- 

Mo&luv, *i. maailinina 
■luqai'to, «i. muka 
ani'lDlnuUt, «. (MahomHafJ 
Mnit, ('. oax. tsy maintay, 

tokony 
Hut, n. ranom-boaloboka mbo- 

la toy vita diy^ 
Miutarbe', or Monitachs', n- 

Totom-bava ambony 
■ua'taid, n. motutaritra 
Miu'ter, v. t. By i. niauannuia; 

mirory toy oj miaraifula 
Kn*'t«r, M. miaranuja tafaTury 

hojahan-toctra. To pi" 

maitsr, tay voatainy 
MnBt'y, adj, misy bobonjfolo; 

mando 
Hn'table, adj. miovaova 
Hnta'ttoD, 1. fiovana 
Hnto, adj. tsy mabatcny, ains ; Ma'tilatv, 


t. manombioa ; manaisotra ay sasanj (amy | 
ny boky, 4 c.) I 

■ntineer', n. mianmiila &o. \ 
miodina unin' izay miiehy 
azy ! 

Hn'ononi, aiij. miheTitra hiO' 
dina ; miodina 

Mn'tiny, n. fiodioaQ; ny miara- 

Mn'tiDy, p. i. miodioa 
Knttar, v, i. mingimoiigoiiona 
Knt.toii, n. hen' ondty 
■nt'ton-chop, n.-tebezim' ondrj 

eodasina 
Su'tual, a/lj. mifan-^. Mutual 

ISTe, fifaukatiavana. Hutnal 

uiUtanCB, fifs-nampiana 
Xu'ile, n. vavam-bibj mbamy 

ny orony ; vava^bfisy ; fehim- 

bava [bava 

Mu'ale, V. t, maniay fehim- 
ly, pro. -to. KyieU, ny tena- 

ko, izaho biauy 
Hyi'iad, ». iray alina ; betsaka 

diabetaaka 
Kynli, ». anaran-ditin-kazu 

Hyr'Uc, n- anaran-kazo niadi- 
oika mauitra tay mihintean. 

Hyste'rioDi, ri<2/. aaro-pantarina 

Kyi'Ury, ». zavatra saro-pan- 

tarina ka tay ta-katry ny OS ] HAS. 

myth ary ny tantacany ny 

andriamanitra tsy izy izay 

nivavabauy aj tany ^ha 

Na'bob, «. mpanapaha any 

Ha^, n. soavaly kely, eoavaly 
Hail, n. fantaika, fantoka ; hobo 
Nail, V. t. mamantsika, mamaji- 

toka 

ITa'ked, adj. mitanjaka 

Name, n. anarana; laza. In 

the name af| amy nv fahe- 

tiny ay ny heriny. '"So call 

nsm«l, maniKy anaran-dratay 

Kame, v. t. manao ny anarany, 

manisy anarana ; manonona 

ny anarana, milaza ny ana- 

Knm«leu, o^. tsy manana 

anarana ; tay ntalaza 
Kams'ly, ado. dia izao 
Kame'sake, n. olona mitondra 
■drazany na hava- uy, * matory kely, rendre- 

orimaao kely ; voIoq- 

na volun-damba 

ondry manarona ny Rape, n. hatoka 
Kaph'thai n. soli-tany 
Hap'kin, n. sariveta 
Kareotic, ii. fanafody mampa- 
fsntatry ny ankabiazany 
Myi'tie, — cal, adj. Baro-panta' 

rina, nUBy hevitra miaiiiia tay 

fantatry ny maio 
Ifi'tifr, f. '. manao izay tsy 

hahafajitarany ny oloua ny 

Kytll, n. angairo tea miay 
"""n" kely tamy ny nian' 
dohany 

Kythol'o^, II. ny '/cieacf izay 
a ny legind sy uy HartOw, adj. ity. It wag a 
narrow escape, aaiky tratry 
ny loza fa afaka hiany, A 
'narrow alip, sombin-javatra 
lavalaTB 

Var'rdw, v. t. sy i. manahely, 
manety 

ITar'rOwly, adv. oty. To watch 
any obo narrowly, mije' ua miarabina azy fatr&tra. 
He nartDwly e*caped bein^ 

drowned, saiby mat; an- 
drano izy fa afata hiauf 
ITai'iov-mind'ed nif;'. tsy mety 
mitady falialalaoa loatra '~ 
tfiony fa roianina amin' u . 
kely fantauy, mitompo tecy 
fantatra 
ITa'Bat, adj. an' orona 
Haatnr'tium, fi, anaran' am 
maDgidingidj sady tsara 
rehy ay voniny Iratsy 

Hft»'ty, Bi//. muloto; vetavefa; 
Fatal, ai!j. nahateraliaiia 
ITa'tion, ti. otona tnirai-ia. 
mikuinbana ho funjakaDa 

Hatioattl, aifj, any ny «atioii. 
National calanuty, loza na 
potany mimjo ny vahoaka 
lebetra. Hatioiialdieu, iita- 
iiana lualiazatra ny aokabia- 
70iiy omy ny iiatiiin iray 

Na'tional'ity, n. olona mirai- izao, indrindra ny amy ny 

Nat'nt^t, n. olona mabaj 
natural hittary 

Nat'oraliiB, r. /. mahatamaDB, 
mahuzatra ; mahatonga ny 
vahmy bo tompon-tany 

Ha'tnre, n, ny forobany ny za. 
yatra reiietra arak' izay na- 
naovan^ Andnamanitra aiy ; 
Dj zavatra rebetra nataim' 
.Aodriamajutra. Thin^ of 
tLat nature, ny zavati^ toy 
izany. In a itate of natnre, 
mitanjaka 

Vau^At, H. tainonteinona, Uy 
niiay na inona na inona ; 
notra, maiika toy izao (0). 
Id set at nanght, maminga- 
vlnga, raaba,-tsiiiontsini:«ia 

TUt-ugh'tj, adi. maditra, ratay 
fanaby, manao izay toy met;r, 
(atao amy ny anMzi-madi- Na' edj. nahatcrabanu ; tey 
ly amy ny tany bufa. 
Kative silver, vongam-bola- 
fotsy efa madio t>iara rabateo 
fatsy namloarina. Kative ta- 
lent!, fHbaizaiia tsy aTj amy 
' uy fampianuran' olona azy 
fa toe-panabiny rahateo 

tany 
Kativity, ii. nahaterohana 
ITat'mal, adj. araka ny fgmba 
maudrakariva ; taj nataon' 
uloiia is. vita bo azy; tay 
jialoiii-tahalta fa toetcauy 
rahutco. Natural theology, 
fulialalana an' Andriamiuii- 
tra izay bita amy ny zayatra ■u'seate, t>. i. sy t. maloilay; 
tofoka, tey tia 

Nan'secnl, a^j. ntampahsloiloy, 
mahacikoriko 

Nan'ticaJ, adj. any ny matilo, 
na amy uy fitondrana ny 
«ambo 

Nau'tilns, m. karasan-kaian- 
drauo misy akorany ary misy 
koa tiinany toy ny fivoy sy ra- 
vatra bafa t«j ny lam-team- 
bo ka mab»y mitainkaiona 

NaVal, adj. any ny aambo 

NaTs, n. ny zavatra boribory 
so afovoiiny ny kodia izay 
ikambanauy ny tunan-kodia 

NsT'igable, »dj. azony ny sam- 
bo aleba [tsambo 

Nav'igate, v. I. maudeba an- 

Naviga'tion, h, ny andehanana 
amy ny samto ; ny icicct HAV [ 2 

liatao amy n; fitaadtana 

KkT>j, f). mpiasa amy ny 
fanaovoDA Ifihira-by ay cnnsf 
axy aaa tebibe tahaka izany 

■»'t7, n. iiy sambo mpiady 
rehetra any iiy fanjakana 

Kmt, adj, gy oiAi. sy ^«;>. 

akaiJ^; antomotra; mahihi - 

tra. To come nmr to, to 

dimw nsar, manatona 

lur, t'. (. By i. manatona 

■•arly, adj. akaiky; eaiky; 

iMi'ii^At'ed, adj. akaiky £.- 

jwy 
■Mt, II. omby, NBat'B-foDt oil, 

Xwt, adj. kizoki^o, madio ; 

ReafassB, h. fahadiovana 
Kab'nla, u. pl.^lo; kintann 

maro miselio toy ny rahona ; 

rahoca kely 
Keb'nlMT, — Ion*, adj, tahaka uy 

iM'auBrj, nfr- tuy azo ahilana, 
tay azo lavina, tsy azo ayela, 
tsy raaintay hatao 

Keo'eMory, u. oy zaratra tsy 

Uy azo avela 

■MU'litoM, V. t. manery, ma- 
ha-tei-azo avela 

■WM'utOiia, a4>'. malahelo, ma- 
hantiH 

■•MaUty, H. zara tsy azo ahi- 
lana; t^-fananana izay to- 
kony hananaaa 

Iwk, n. Tozona 

leek'elotli, n. mosara atao 
fehi-tenda 

IwklaBa, n. vakana iambozo- n. olona mody 
amy ny maty ka 
izaay hono no ahaaoany fa- Nectar, n. ny zavatra toy ny 
tantely ao amy ny vonin-kazo 
ITso'taiT, ». ny ntoerana ao 
amy ny vonln-kazo izay misy 
ny netiar 
Hsed, n. ny tsy ananana izay 
tokony hahaaoa ; alahelo. 
S* it in nMd, Uy ampy 
tivelomana izy ka mila fa- 
nampiana. To Imts need of, 
tokony hanana 
Read, v. t. tokony hanana 
NeB'dls, n. fanjaitra, fllo ; ijay 
manoodro amy ny famanta- 
ran' nvaratra [nona 

Need'leM, adj. tay mampaoi- 
Nee'dlewo'man, n. veliiTaTy 
mpanj^Cra [dra, tokoa 

Naoda, adv. tay maintsy, indrin- 
Heed'yi adj. malahelo, tay am- 
py fivolomana, matiantra ■63,- 

Me'or, adv. (never) 

Hefa'riona, b4j. ratsy fanahy 

indrindra 
Kega'tion, n. fandaTana 
Ke^ative, adj. mandil, milaza 

fa tay izany 
Reg'atiTe, n. teay mandil, dia nyt 1, S:c. Negleot', r. t. tsy mitandrina, 
manadino. To negleot thoae 
who art in tronble, manary 
aa-karatsiana 
Ragleot', «. tan-fitandreuiana 
Heglaot'fBl, (»(/. tay mitandrinii 
Vagli^ent, adj. tsy mitandrina 
Vago'data, v. i. sy t. miiaha- 
raha mba hanao varotra iia 
tanekena 
Hegotia'tion, n. liraharahana 
amy ny varotra na fanekena 
Ka'gro, u. fern, nagrau ; okma niBiuty ugizina, iudrindra 

izay any AJFriha ka ugita- 

Tolo Bi^ be-molotra 
nel^A, v. t, mtmeno (ila; ataon; 

117 Boavaly) 
Vtighlio^u, n. oloQa nufaitolo- 

bodiriuilriika ; namana 
Neif AlMaitiiKid, n. tanv na 

olona manodidiaa ua akaiky 
HelffATionrly, ot)/. ey nifc. mi- 

eakaiza tahaka izay mety 

hataony n; oloua mif anolo- 

bodirindrina 
ITei'Mer, oifj. pro. tsy nusy 

(amy ny roa). I saw neither 

of them, tsy nisy bitako izy 

saw him, tsy niteny tan 
aJio ua nahita azy ^ory 

Neph'ew, ti. zanaka-lahiuy ny 
rahalaby na anabavy na ana- 
dahy na rahavavy 

Nep'tnne, n. audriamaDitra tsi- 
i£y izay natao ho tompony 
ny ranomaaina ; ny jJanetra 
lavitra indrindra amy ny 
maeoandto arak' izay (anta- 
Ijy ny olona antehitriiiy 

Seive, «. ny ozatca fotay izay 
antony ny ' fahatsiarovana 
maharary sy fot«try izay 
mampihetaiketBika ny t«iia, 

Merve'leBB, adj. tsy matanjaka, 
tsy miay berijn-po, malemy 

Mervone, adj. momba ny neive. 
KeiTOug arms, aaudry oza- 
tina. A nervoai addreia, teny 
alahatra taata izay mampi- 
seho herim ■ po. A nervane 
perBon, olona niarary amy 
ny nerve ; olona saro-tahotra 

Heat, «. tranom-borona, akany ; 

Heat'le, v. i. mibongo ; mibono- 
ka, miiouoka <8 ] REW 

Nettliog:, n. zuia-bdima 

mbola ao amy ny akaniny 
Net, n. harato, indrindra iay 

Torona, &c. ; fandrika 

Net, or Nett, ai^/. izy toko&. 
Net pro At, tana-tombom- 
barotra. Net weight, ny 
tena lanjany rehefa afaka ny 
fonony, &0. fambany 

Ne^A'er, ndj. eur, nethermoat; 

Het'tle, n, anaran-kazo maiai- 
lay toy ny eampivoto 

Met'tle, V. t. mampahasoeotra, 
mampahatezitra 

KenralVia, n. aretina amy ny 
neive izay manaintaina ctafy 

Nen'tet, adj. tsy momba ity tay 
. momba ijj ; tsy tnaactiline tsy 
feminine {amyny gramara) 

Neu'tral, adj. tay miaudlmy 

ny anankiray amin' izy »a 

Neutrality, n. toetry ny oloua 

lea'tralize, v. t. mahalemy, 
mabatsinontsmona ny heriny 
(atao amy ny zavatra roa 
mifanohiti^ na tsy mifana- 
raka) 
Kev'ar, adj. tey mbola, tsy— n» 

rahoviaua na rahoviana ; 

sanatria ! tey akory 
MeVerf/ieletB', car^j. ksnefa, 

kandrefa 
New, adj. vaovao, tsy mbola 

hita ; tsy mbola zatra. Bew 

mooa, volan-tsinana. Thi( 

place is new to me, maoarso 

uby ity fitoerana ity 
Newfttn'BlBil, oifr'. atao araka ly f omba y [ 209 ] voc lewsbDj, H. zazalahjmivarotra 
gazety 

gszety ; mpilaza gazety 
lawt'paper, n. sazety 
Itw'-jMr'i-day, n. ny andro 

roalohany amy ny taona 

lut, a^/. By luii!. 9DP. of fltjA ,■ 

lib, H. teadirmj; vavam- 

boiona 
liliUa, c. f. sy !. mihiiiaiia 
tdkelikel; 

liM, ml/, matmco Uara, maha- 
t*liih ill mitt ; tsara, mahafina^ 
ntia : viia tsara hatramy ny 
miditiidinika. A nice diittnc- 
tiM, ny tsi-itoviana tay hita 
nha tay dinihina tsara 

lie'ety, N. fiangentsangenUa- 
oana ; fitandremana tuira 
hatramy ny madlnika 

'iclie, tt. ny lempoiia kely amy 
ny rindnn-trano atao fame- 
tiahan-tsary 

liek, H. ny voakapa, ny voa- 
[dDbiaakely azony ny antsy. 
At the nick of tima, amy ny 
totoana mdrindra. Ws oame 
to the river bank jnit at Uis 
nick of time when the oaaoe 
vu tbere, antononj tonga 
teo omorony ny ony indrin- 
dra izab&y no teo ny lakana 

liekel, M. anarany n^ met ' 
fotsiiotsy mangirangiraoa 

ILckname, h, anaram-bosotra 

litee, u. zanaka-vBvinj ny 
rahalahy na anabavy na 
snadahy na rahavavy 

liC'gard, n. olona mahihitra, 
olona mamaky akotry 

lig'gaTdlf , ai(j. sy adu, mahi- 
lutra ; amy ny hihitra KijA, a4j. By adv. oomp. — «r ; 
HDP. — eit or next ; akaiky 

HuA't, n. aUna, hamaizinana. 
lait night, balina. To- 
night, anio alina 

Ni^it'ingaU, n. rorona tsara 
teo indcindra maneno amy 
ny alina 

HijAtTy, adj. By adv. isan' alina 

Ni^At'mare, «. nofy ratsy 

Himltle, adj. mailaka 

Sins, adj. aivy [tolo manimba na misakana ratia 
Tao miseho fa tsy mamela 
haniry na handroso 

Kip'ple, n. loha-nono. Nipple of 
a gnti, Bo&m-basy 

Kitre, H. naitrara 

Ni'tro^en, a. anarany ny iiai 
anankiray izay tsy manave- 
lona aina na afo, ary izy ay 
ny oxygen no component ny 
rivotra 

No, adv. tsia 

Ho, adj. tay misy, tBy 

Hobil'ity, n. fahazotoana hanao 
Boa 3j tsi-fetezana hanao Hta- 
ka na fahafeteifetsena ; hale- 
hibiazana, fiandrlanana. The 
nobility, ny manambonma< 

Roltle, adj. tsara fanahy ka tsy 
mety manambani-tena amy 
ny lainga na nyfitafca na ny 
hihitra ; lebibe mahafinarir 
tra. malaza ; avo razana 

ITolilenian, n. raanaiDbanina- 
hitra, andriandahy • 

KoliDdy, n. tsy lDL^j'_m.otA, tsy 
iza tsy ici ■'-' ■■- ■ 

Hootor'nal, adj. AKna, amV ny 
alina. A noetomal bird, t mitad; hanina amy Hoi'Bome, adj. mankaraiy, ma- 

mohebatra ; ratav tofuoa 
Hoi'sy, flt^'. be horakoraka, mi- 

horakoraka, mitAbatsba 
no'mad, II. uoaukiraj amy ny 
firenena izay tey manaiia 
antom-poDenana loatra fa 
mlTezivezy nandiakariTa 
mba bitady hanina ho any 
By bibuiy 
ITomad'ic, itdj. any oy iiomad 
B'omeii'ciatnre, «. fomba fani- 

Hom'inal, adj. amy ny anarana 

Bam'inaW, n. t. milaza aa mu- 
DOjiQiia anaran' olona mba 
boteudrena amy ny raba- 

SDminator, n. ny olona iaay 
manoDona auaran' olona mbs 
hotendrena amy ny rahaiahs 

Nominee', ii. ny olona izay to< 
nonina anarana mba hoten- 
drena amy ny taharaba 

Hon'agon, ti.jigme iniey lafiny 
eivy ay angle siyy 

'Soa.-.prcju ;tm: Non-appetir- 
ance, Ui'fitrangana. Hon- 
Bcqnaiutanoe, tai-fobalalana 

Honcontoim'iit, 
izay tsy mety manaraka ny 
fomba atacoiy ny eMabiishcil 
eltiirch 

Hon'deicript, n. zavatra tay 
mifunaraka amy ny ai ' 
biu^any ka aarotra lazadj 

Bona, a^. Uy misy 

Honen'tlty, n. tai-Saiana; nefa tay misy elkixy Non'plni, V. t. maharesy liba- 
tra ka tay azo valiana in- 
tBODy ; maharery hcvitra 
on'ienao, n. reduredy, t«nin' 
adala, teny tay misy fotony 

Hook, II. fitoerana £ty mitoks- 
na, fitoerana mangingina 

Noon, noonday, noonnde, n, 
andiu mitattuivoronaaa 
Doae, n. tadiravamna 

Nor, coi\). na 

Nor'mtd, adj. araka ny fitaipiks 
mety; mif anaraka amynyan- 
kabiazany. Normal schooli 
Bskoly atao mba ho fiana- 
rana balainy ny sekoly hafa 
tabaka ; eekoly atao fampia- Korth, n. sj adj. avaratra 
HorM'sm, adj. avaratra 
ITorth'wBTd, — is, adv. miana- 
Yaratra 

Nore'gay, n. Tonin-fcazo ango- 
nina atao haingon-trano, *c- 

Noi'tril, ». rarorona 
Di'trnm, n. fanatody izay tay 
avela bo tantatr' olona ny 
f anaorana Kzy 

Sot, adv. tay, taia 

No'tabla, adj. malaza 

Nota'tion, n.filazanany hentry 

Moteh, H. ny voakapa 
Msteh, f. (. mandrombina kely 
amy ny antsy na zava-maia- 

NotB, n. maiika famantsrana ; 
soratra kely fitadidian-jaTa- 
tra; tarata^ foby ampi- 
tondraina. Buk-note, tara- HOT 

tasy misy teny fiantohana 
atao Bolan-lrala avy amy ny 

S»to. c. t, manao izAf hahata- 

Bvta'-bMk, H. boky kely anora- 
tana ny zavatra tadidina 

Xo'tad, adf. malaza 

lOte'wwtAy, aiji. tokony hohe- 
verina indrindra, tokony ho- 
tadidina taara 

Sstlt'iilff, »■ tsJDontaincma, tsy 
misy na inona na inona. It 
if noUuBg, tey maaiiioca 

Motk'iiig, adv. tsy akory 
Kl'tiM, «. fanambarana, fila- 

zana, fitaudremana. To tak« 

sMt* of, mituidrina taara ; 

mitadidy tsara 
I«^ca, V. I. mandlmka taara; 

maliatadidy tsara 
Mv/Otj, manambara, milaza 
■s'tion, n. hevitia ; heyitra tsy 

miay f ototra loatra 
Ift'tioiiAl, adj. ao an-kevitra 

hiony, be heri-poana 
loWri ety, n. laza (na ratsy na 

loto'Tioni, adj. malaza, fantatry 

ny olona maro, ton^ amben- 
-. tmteny 
Kotwit Attand'ing, prtp. ey eonj. 

na dia izany aza, kaneta 
TUmgkX, n. (naught) 
RoDn, R. auaran-javatra, flza- 

mn-teny amy ny gramara 
Voorlsk, V. t. mitaiza, nuune- 

tona, mahavetona 
Taiir'ialiment, n. hanina ; izay 

mahsveloua avy amy ny ha- 

■oT'tl, adj. Taorao 

■•t'aI, n. boky tsjmaiinaloatra 
milaiai ttmlamik' olona nofo- 
KAia-tMina kaneta matetika 
miey f otDtet hiaity I ] HUK 

HoT'elty, «. fahavaozana 
IIi>T*ml9«r, ». ny volana faha- 

raik" amby ny folo amy ny 

taona, Novembrs 
HoViM, R. olona vao milataaka 

hanao taharaha ka tByoibola 

mahay 
Now, adv. aukehitriny; ary. 

Now and than, indrain^ay 

foana, midialana 
Now^aday*, ado. ankehitriny 
HoVays, adv. (nowise) 
No'whiri, adv. tsy — na aua na 

aiza, tsy aiza tay aiza 
No'wl**, adv. tsy akory, tsy — 

naamin'inonanaamm' inona 
Noz'iMK, adj. mankarary, ma- 

haratay, mahaaimba 
Noi'ilo, n. OTona; Avoalian- 

javatra mUranga toy ilay 

ivoahany ny rivotca amy ny 

tafoforana 
Nn'oIeuB, n. ny voa an anatiny 

ny tftolam-boan-kazo ; ny 

fotony izay itarabe*any ny 

zavatra hi^a 
Node, adj. nutanjaka 
Nndirs, v. t. manohina kely 

mba hompibevitra na ham- 

pijery, &c. 
NnWy, ft. fitanjahana 
Nu'gatory, adj. t^oatnuona, 

Nni'aance, n. zavatra mampa- 
haaoBotra na mampan^U 
rana matetika 

Noll, adj. foana, tsy manan- 
kery intaony 

Nnlltfr, V. t. makafoana 

Nnmb, adj. ngi)ly, Toly 

NumlMr, ». isa. A onnbei, 
maromaro. Nnmban, be- 
taaka, nuo. Bren number, 
isa azo aarainy ny roa katsy 
miay ambiny^ (Md nnmbov, 
isa may miay uabiny rahn 
zaiainy ny roa Rmn'bei', v. t. maniga. The i 

arm; unmbered fifty thou- ; 

Bftud, dimy alina no ieany ny 

miaramila 
Hn'merAlf ». marilca milaza ny 

isft, dia ny 1 ey ny 2 By cy 3, 

ic. 
Nnniera'tioii, u. fauisana 
Nvmer'io, — cal, irtij. momba ny 

isa, milftza ny iaa 
Rn'msTOUi, adj. betsaka, mato, 

KqHt n. veHvaTy miearaka mtolo 


handany ny androoy amy ny 

fauompoona an' Andiiama- 

nitra sady miyoady tsy ha- 

nambady 
Nnn'oio, n. iraka, indrindra fa 

izay irahiny ny Papa ho any 

amy ny mpajijaka 
Hnn'iiery, n. ny trano itoerany 

nyn«« 
Bnp'tiaJ, aij/. mombanyfanam- 

badiaua 
Hnrae, h. mpitaiza 
Nurse, «. t. mkaiza, mameloiia 
Bnnsry, ii. efi-trauo fitaizan- 

jaza ; tany ambolena ny zana- 

kazo mbola hafndta 
Hura'ery-man, «. mpamboly sy 

mpivarotra zana-kaio 
HnriB'-maid, «. vehiyavy mpi- 

NnrrUng, n. za^a mbola an- 

tfmana [narana 

Hnftaie, n. fitalzana ; fampia- 

pionatiB, mitondra 
ITut, n. voau-kazo mafy hodi- 

Fnt'iQ^, n. aDaram-boan-kozo 

roba hahatain) azy kely 

mahayelosa ayy »ny nj OBI Mntri'tion, n. : „ 

fahavelomana avy amy ny 

bajiiiia ; kanioa [v^lona 

Nntri'tioai,^ — tivei ad/, malia' 

Mut'sliBlI, n hoditry ny tiut 

Mymph, n. vehivavy tsara 

tarehy tsy mbola manmn- 

0, Ob, inter. 6. Oh that, enge 

anie, inay anie 
Oak, n. aiiBjan.kazo mafy 

mateza ka mjitetika atac 

sambo. Ska 
Oaken, adj. atao amy ny oai 
Oatum, n. kofehy Fongtjny 

voavaka ka ataent«iiia ny 

loaka kely amy ny sajnbo 

IT, «. fiyoy 
O'aiu, n, tany mahavokatra 

tnara ao afovoany ny efitra 

be fasika 
Oat, n. karazam-barim-bazalia 
Oatb, II. fianianana. fingosoana 
Oafmeal, n. oat yoaendy ka 

totoina bohanina 
Ob'dnrate, a^. mafy ; karenina 

loatra ka tey mety zmautra 

olona na tsj mety manaiky 

ny titandran' Andriamaiutra 

be'dieaoe, n. faakatoavana, 
fanarahana 
Obe'dieat, oi^'. manaiky taara, 


ikato, u Obei'Mnee, n. fanajana atao 
amy ny fitsaohaua, &c. 

Ob'eluk, H. tsangam-bato efa- 
joTO mihakicgo-loha fa toy 
ny pyramid ny tampoo- 
diJiany 

Obesity, h. f ahatavezana loatni 

Obey*, V, t. manaiky izay andi- 
diana azy, muikatd, mami- 

OMt'ouy, n. filaiana ny oloiui 
vao maty, tantara kely milaza 
ny olona vao maty OBJ [ 21 

Object, n. izaj heveriny ay 
Eaina na hitany aj maao oa 

aray ny Bofina na raisiiiy ny 

tanana ; antoDy 
Oltjecf , v. i, By I. (to) manobitTa, 

mandil, tsy laanaiky 
Otyee'tion, n. fandavana, fano- 

herana 
Ofcieo'tionable, adj. tokony ho- 

tohorina, tey tiaiia 
Oljeo'tivo, oi^'.mombany zava- 

tra izaj liita ua heveriiiB, &c. 
Obla'tion, m^ fonalamboady, fa- 

Obliga'tion, i;. fancrena avy amy 
ny fioritreretana ny voady na 
nj f anekena natao na ny aoa 
nataon' olona taminy. IFnder 
ebligatioa to, voateriny ny 
fieritreretana 

Obligatory, adj. manery avy 
amy ny fieritreretaua, &c. 

DUi^e' V. t. maneir; mahasoa; 
luaDkasitraka. I am obliged 
to yoa, misaotra anao aho 

Obli'^ing, adj. waiemy fanahy, 
tja olooa 

Oblique, adj. misompirana ; tsy 
mitBangana mahitey , tsy ma- 
hitay ftra 

Obliterate, v. C. mamono Boca- 

ObliVion, ti. tsi-faliatadldiaim 
intaony 

OUiv'iaiu, adj. mampanadlno ; 

Oblong, fl. zavatra efa-joro ba 
laTa kely ny laliny roa 

Obloquy, n. f anaratsiana, fana- 
lam-baraka 

Obnol'ioiu, adj. (to) tokony ho- 
men-tainy ; ankahaluna, tsy 

Obacene', adj. rotaveta 
Obienie' aid', maizina, tsy h^ta 
marina, aaro-paJitanna ; tsy 

OblOme'j V. t. iriH.hnTinnf^iiiq^ mabesaro-pan- 

Obson'rity, ». fahamaizmana. 

He lives in obscarity, Uj 

maro mahalala izy 
Obse'qQionB, adj, mila-sitraka 

na matahotra loatra ka ma- 

Ob'seqnies, n. fomba atao amj- 
ny fandevenana uy maty 

Obssrr'ance. it. Etandremaiia, 
fankatoavana 

Obaerv'ant, adj. mandinika 
tsara, mabita tsara. Obser- 
vant of, mauarakat9)ra,ma- 
naiky tsara 

Obserra'tion, n. teay f ohy enti- 
milaza ny amy ny zavatra 
hita na ro ; fizahana 

Obserr'atory, ». tranu tizaliana 
ny masoandro na ny volana 
na ny Mutaua, &.a. 

Observe', i'. C. mabita, mandi- 
nika, mizaKa ; niankatO, ma- 

Ob'BoUte, ai!J- tay atao intsony, 

tsy fanao ankebitriny 
Ob'staole, n, zavatra misakana, 

fisakanana 
Ob'itinate, adj. maditra, kirina, 

botraika 
Obstiep'oroni, adj. mikorataba 
Obqtrnct', n. I. misakana 
Obstiuo'tios, «. zavatra maha- 

sampona, fiaakanana 
Obitroot ive, edj. misakana 
Obtain', n. I. mahazo 
Obtrude', v. t. sy i. miditra mi - 

Bosososo : miselontselona ma- 

nome bevitra 
Obtrn'slve, adj. misclontseloui;, 

manelingelina, misososoBo 
Obtuse', oif/. tay maranitra, 

donibo ; donto saina 
Ob'viate, v. t. mabafaka amin' 

izay misakana na izay mana- 

"hlFflTIB. OBV OFF Ob'rioiU, adj, tniharihary, 

zara, iita tsata 

Occa'iion, n. ny nuehoana, Dy 
nahatongavHua, ny fotony. 
On that occildou, tamin' iza- 
ny. There waa a flre in the 
town and many thieves took 
occasion of it, niey haiu-tr 
too an-tanilna ka iKany 

niaehoany ny mr ' 

b^tHska. If yon b 

sion to eoma np t 

wish yon would call upon 

me, raha luisy iakaranao 

Bay an-tan^ca mba maiika. 

□esa ao amiko 

OecaMon, v. t. mahatonga, 
mampiey 

Ocoa'sionally, adv. indtaindray, 
mahatankataiia 

Ocoideat'Bl, adj. andrefana 

Oocnit', ni/J. iiiia&i^ afenina, 
tey hita 

Oo'onpant, — pier, n. olona mo- 
nlna ao amy ny trano na 
tany hofaiia 

Occnpa'tion, n. dt onenana amy 
ny trano &c. hofana ; laba- 

Oo'cnpy, v. I. By i. maka trano 
£c. hofana hitoerana ; ma- 
hazo ; mampanao raharaha. 
He a«oiipie« mneh of bi* 
time every day in reading, 
andon J uidroola iean-andro teiaro, toTiga ao an-tsaina 
Oocnr'renoe, n. ny isehoana ; 

zavatra izay sandra nuBeho 
O'ceau, n. ranumasiua lebibe, 

osenna [loko 

ffckn, II. karazan-tany fanao 
Oe'tagon, «, /^tir* misy laflny 

valo By aiiffle valo 
Oeta'TO, B. boty atao amy ny 

taratasy imbalo miforotra Oeta1)er, n. ny volana fahaioUi 
amy ny taoaa, Oktiibia 

Oeto^ena'rlau, h. olona ofa In. 
tra valo-polo iaona 

Oc'nlai, mij. hita maso ' 

Oc'nlitt, ft. olona efa. nianatoa 
tsani ny amy ny areti-maBO 
mba hanasltranana azy 

Odd, a^'. tay tahaka ny uosany, 
haf ahaf a ; smgany. ThMM 
were two hundred and odd, 
nisy Toan-jato ambiana, uisy 
roon-jato mahery 

Odd'ity, n. olona na zavatra 
bafahafa 

Ids, n. ny tombouy ny anan* 
Mray mihoatra nohony anas- 
kiray amy ny roa tonta. Odds 
and ends, potipotJ-javatni 

Ode, M. kjtrazan-tonon-kira 

O'dinnif n. fankahalaua 

O'donr, n. fofoaa. He ii in 
pMd odonr with tho people, 
mami-hoditra amy ny Tahoa- 
ka izy. It hai oaoaed me to 
he in bad odonr witb tfat 
people, efanampangidyhodi- 
tra ahy tainy ny vahoakkizany 

Odorif erona, ai(;'. manitra, taara 

f, prep, avj aminy, njr aminy, 
milaza ny tompon-javabs. 
The ieland of Kadagaaear, ny 
noej Madagascar. Of latai 
tato ho ato. Of old, ela dia 
ela izay 

ff, prep, sy adii. miala aminy, 
af^^ It it a nileof^ mail^ 
iray izany raha eto. Ha ij 
off, efa laaa izy. Off bud, 
Bvy hatrany. Off Uld on, 
miteitaitailm, mitaitapit^iy. 
To take of^ maaoieotTa ; ma- 
nao tahaka izay ataony ny 
olona hafa mSa luunpihi>> OOil, n, ny eflorina amy ny 
lena i-o. ka tsy hanina 

Oflend', !■'. ;. sy i. mahEitezitra, 
ma]intaEntohiiia ; mondiso 

Ofiinse',— nee, n. zavRtra ma- 
hatczitra, faJiatafistoHnBiia; 
fuiJiicaiia lalina 

Oftmlre, adj. mahatezitra, 
mnmpahasosotra; mahariko- 
riko. OffeuBive weapons, fia- 
diaua entma hamely ny f alia- 

ORer, r, (. sy t, manolotra. 
To oflfer prayer, mivaraka. 
To aSftr sacrifice, manatitra 
fanalnmboady. Heofiered to 
go with me, nitady hiaraka. 
isniiko izy. He offered me 
IVD ibiUingi for my book, 
hit I would not take it, no- 
meny Ioeo ny bokifeo, fa tay 
nalaiko 

Wfcr, n. teny Iszaina mba, 
hekraa ua holarina 

Wsring, fi. fanatitra 

Oflce, B. raharaha ataony ny 
eapany ho any ny olona haia ; 
rabaiaha ai<aiii' Andiiama- 
nitra na ny fanjakana na ny 
fiangonana mba batao ; trano 
fanaoran-drah arah a 

Mter, M. olona aeainyny fanja- 
kana na ny fiangonana hanao 
lahacaba ; mpifehy miaramila 

Offl'cial, adj. moroba ny raha- 
faha asainy ny fanjakana 
ic. batao ; avy aiuin' izay 

W'eial, M. ofcer feheziny ny 

MiciatB, r. (. manao ny raba- 
ishany ny mpisorona, &c. 

OlB'eioui, adj. manelingelioa, 
misalovaoa 5 ] OMN 

00*101, n. zana-kazo maniry avy 

amy ny fatany ; zaTatra 

atoo na omena ho torak' izay 

nataony ny saaany 

OfFsprini:, n. zanaka, taranaka 

flfl. Often, /idv. matetiba 

Oil, n. Holika, diloilo. Caitor 

oil, tserokBi 
Oil'-cleth, n. lamba naBian-teo- 
Kka na loko ka tsy tantera- 

Oil'yi <"&'■ bo oil, miay oil, tabaka 
ny oil [rana 

Oinfment, n. monaka fanoao- 
Old, ai^'. ooHF, older or elder; 
EiTF. oldest or eldest; anti. 
tra; Ela; tonta. A boy ten 
years old, zazalahy vao folo 
taona,niiefafolo taona. Row 
old are yon 1 firy taona moa 
bianao f Old age, fahante. 

Oleaijlions, ai^: manana ny 

fombany ny oil 
OUac'tory, mij. anamboloana 
Oligarr^'y, n, fanapabana raha 

ny vitsy biany no manapaka 

ny fanjakana 
OHtb, h. ny hano oliva, ka ny 

Toany no ahazoana diloilo 

diva 
Omeg'a, n. ny litera farany amy 

ny abidy Girika 
Cmon, M. fambara fratsy 

Om'isoai, adj. misy fambara , 
Omis'sion, n. ny t»y anaorana 

izay tokony hatao 
Omit, V, I. mamola, tay manao 
Om'nibns, n. kal^ay tarihin. 

tsoavaly ka mahalany olona 

beteaka 
Omnip'otenee, n. hery hanao 

na inona na inona ; Andria- 

manitra 
Omnip'otent, adj. manan-kery 

hahavita ny zaratra rphetol 

na inona na inona r OKir [ 211 

Onud'present, adj. majierana 
izao rehetra izao, tsy misy 
tsy itcerany 

Omnis'oient, ailj. mahalala uy 
zaratra rehetra 

OmniVoroni, adj. miMnana 
izay rehetra azo atao hanina 

On, J^'FJi. Bmboiiy (fa mipaku), 
aininy. To play on a liarp, 
mitendiy valilia. On the 
way, eny an-dalana 

Once, edv. indiay mandeha, f a- 
hiuy, taloha. At once, mia- 
Talaminizay. The; all spoke 
at onoe, indray nitcny izy 
rehcti-a. Onoe- and again, 
matetiCetika 

One, adj. iray, ononkiray. All 
one, mitovy Many, tsi-mflni- 
nona. At one, mifanaialia, 
Iky mifanohitra. One day, 
indmy andro 

On'eioni, agj, maveaatra 

One'»ided, adj. titilam-pUaza 

On'ion, n. tOQgolo 

Only, oijj. sy adt: hiany, irory 
Many; kanefa. An only 
chil^ zaza tokana [ody 

On'set, ». fikaretfiuliana amyny 

On'fllany/it, «. fikarotsaLana 
amy uy ady 

On'ward, — da, adv. mandroBo OPO 

O'pBit, V. t. ay i. mamaha; mi- 
velatra. To open (a iaw or 
hoz), mBmoha. To open (i 
book, a letter, a month sr 
box), manokatra. To <!y» 
(ai a flover or Itand, Ac.) m- 
Telatra. He opened bis heart 
to me, nambarany tamiko 
izay tao am-pony. The earth 
opened, nivava ny taoy 

O'pen-hatided, adj. txy mahibi- 
tTa amy ny fanome^ena da 
fiantiaua 

O'pening', n. izay idtraca na 
ivoahana: loaka. The open- 
ing of a ipBech, ny voalohan- 
teny [^pahibemBflo 

O'penly, adv. milmnhary, am- 

" ' fUaJaovana nUBj , mandeha 
ivoaka amy tov ny 
ny loaka Opacity, n. toetry ny zavatra 

izay tay tantcra-paQazavana 

Opaque', adj. tsy tantera-paha- 

O'pan, adj. mivoha, miaokatra, 
mivelatra ; miharihary; azo 
idii'aiia ; tsy manan' ampo. 
In the oisn air, tay ao an- 
tr.mo, Kb un-kalaiQiinjana. 
■Wide open, mitnnabaua, mi- 
danaduuH. His eyes are icsy 


Op'eTB-gliws, «. masolavitrs 
fohy ka misy fijerena toa 

Op'erate, v. i. (on of upon) 
miasa (toy ny he^tra na ny 
fanafody) ; mahatonga epa 

Op'eratlon, b. fiaaa; ny tongi, 
ny manaraka ; ny atao ; ny 
andidiauy ny dokotera ny 
marary 

Op'eiatiTB, adj. miasa 

Op'erative, n. mpiaaa [maiaiy 

Op'erator, h. ny mpanoidy ny 

Ophthal'mia, n. areti-maso 

O'piate, B, fanafody misy op'""" 
atao fampatoriana 

Opinion, n. hevitra 

Opinionated, adj. mitompo 
teni-fantatra 

O'pium, B. ranony ny J«PW 
atao fanafody niampatofy 
neta mahafaty raha sotreina 
be loatra 

Opos'ium, n. anaram-biby any 
Amerika izay miauikfl hW 
ka uy vavy ^a miay zavatra 
toy uy paosy itoudrany ny 
zanany 0?P [ 2 

Oj^'nant, n. mpanohitia; fa- 

havalo 
Opportune^, adj. tfmgtt amin' 

izaj antonony indruidTa 
Opporta'nit;, it. andro anto- 

aony tsarn, audio miey ha- 

naovana 
O^om', b. i. roftnamdrify ; ma- 

Op'porite, a4j'. (to) tandiify, ma- 

natrika ; mifanohitra amiiij 
Oppoii'tioii, ». fonoliuraiia ; ny 

zayatra niiaakana 
OpprM^, c, i. mampahory, raa^ 

nitaaMtsaba ay maliaiitra ; 

mahareraha na mitiJiarary 

Batria mavesatia ny zavatra 

heverina na hanina 
OppTMllTei adj. mampahory 
l^etl'OI, «. mpampahoiy 
(^oltrioiis, eilj. manaratay, 

imnala-baraJia 
Oppiollriuiu, n. fanarataiana 
Oppndn', v. (. manohitiQ ; miady 

Op'tative, adj. milaza faniriana 
(^'tie, — cal, adj. manampy amy 

ny fahitany ay maw) ; amy 

ny fahitany ny maso 
Opti'oian, n. lapaiiao aolo- 

mano sy msBolayitra ay zava- 

tra hafa fizahana 
Op'tiea, H. ny srieiice izay aho- 

fantarana ny fombany ny 

fahazavaua sy ny faMtany 

Dy maao 
Op'tion, N. sa£dy, lidy, fitidia- 

Op'tional, adj. tay terena fa 
araka ny sitta-po, mahi 
mifidy 

Op'olent, adj. manan-kareiia, 
manefohefo 

Oi, coty. na; aa (raha misy 
fanontaniana) . Or «ver, raka 
mbola tsy. Or elie, fa mha 
Xej izauy T ] OBD 

Or'aols, n. valin-teny nataonj 
ny ntaolo ho avj tamy ny 
andriamanitra tsi - izy izay 
nanontaniany ; ny fltoerana 

tsi - izy ny valin- 

teny ; ny Wny avy amis' 
Andriamanitra nolazamy ny 
mpaminnny &c. tamy ny 
Jiosy; ny fitoerana maaina 
icdtindra tao amy ny taberl- 
nakely ; olona hendry indrin- 

(Vral, a^f. am-bava 

Oi'anjB, n. laoranjy 

Orang'-oatang', n. biby roiraJ- 
karazana amy ny monkey 
ka aaiky tafaaka ny olona 
indriodra, ary any Sumatra 
ay Borneo no miay azy 

Ora'tion, «. ten; al^atra tsars 
hampihefcBiketsika ny fony 


Or'ator, n, olana mahay man- 
daha-t«ny indrindra 

Or'atory, n. fahaizana manda- 
ha-teny ; fitoerana ivavahana 
amy ny mangin^na 

Orb, n. zavatra kiboribory, in- 
drindra ny masoandro sy ny 
kintana, &o. 

DiVit, n. ny alehany ny pla- 
netra na ny comet manodidina 
ny xDAaoondro, na ny alebany 
ny latellite manodidiiia ny 
planetra 

Orchard, n. tany ambolena 
hazo fihinam-boa 

Ordaii', V. I. mandidy ; maoen- 
dry, manokana 

Or'daal, n. fitsarana nataouy 
ny ntaolo toy ny tamy ny 
tangena na ny nandehanana 
Dit^pi-maao tamin' izay 
niay tj mahamay, &c. 

Or'der, n. filaharano. filami- 
nana ; didy, tony ; ' OKD ora In good Older, milamina 
teara, tsars toetra. To set 
Br put in order, mandamina, 
mandahatra. In ordar to or 

that, mba 
Oi'der, V. I. mandahatra ; man- 

didy 
Or'derly, a^'. milahatra tsara, 

milamina taara ; manlcatd 
Or'dinanoe, n. faiutidiaiia, didy, 

lal&na 
Or'dlnary, aifj. araka ny fanao 

mandrakairra, mitoTj am; 

ny ankabiazany, ley tsara 

loatra 
Oidina'tion, ii. fanokanana 

olona ho bishop na ho mpitan- 

drina ua ho dekona, kc. 
Oid'naiiee, n. tafoudro 
Ot«, n. ny meial raha mbola 

mibBToharo amy ny faikany 

fa tsy mbola vijudio. Iron ore, 

akocam-by 
Or'gan, n. izay enti-manao, 

indrlndra amy ny zuva-ma- 

toy ny lela itecenana, na ny 
mafio ijerena, na ny ozatra 
alehany ny ra, &c. ; iiii/sical 
itiatiHniitil Jehibe ampiara- 
hina amy ny hira ao amy ny 
trano fiangonana saaany, ori- 

O^an'io, — cat, ailj. momba ny 
organ, misy organ. Organio 
temaina, taolam . biby na 
mariky nj lavin-kazo kc. 
hita ao amy ny aiin-tany na OHen'tsl, adj. ateiuanana 
Orlfico, II. vavany 
tttlj/xa, n. ny iandohany, f mahay mamorona he^tn 

TBOvao ; tsy voadiia 
OrVual, H. ny voaiohany iuy 

analana tahaka ; ny taratuy 

voalohany izay nnn .1iWfin» 
Ori(;'inatG, n. nuunorona 
Or'nament, «■ izay manampj 

ny hatsaran-t^^y, haingot 

Or'nament, v. t. mampihsingo, 

mandravafaa 
Oraanent'al, adj. mihaingo, be 

haingo, mahateara tarehy 
Oraithoro^, n. ny science iwy 

ahafantarana ny f ombauy ny 

syny toetrany tra am; ny maro, indrindia 
fa ny amy ny finoana 
Orthog'iaphy, n. fizarana uay 
ny ^j^inara izay mampiana- 
tra ny fombanj- ny litera ay 
□y Bipelina 
Oscillate, i', i. miaavilivily 
O'lier, I'. I;arazan-kazo be tao- 
rakazomurotaakaatao sobiky 


niary h Oaten'gible adj. aseho, voalaza, 

Ogtenta'tioni, a^. mihambo 

Ostler, n. (hosticrj 

Oiltrich, II. Turona lehibe laia 
tongotra By la^a tenda ka tey 
mba afa-manidina fa mahery 
mandeha, ary any Af rika s; 
Arabia no miey azy 

Ofi'sr, adj. pro. hafa. Tb> 
othw.nyanankiray.nyanan- 
kiray koa. Tlie othen, ny 
sasany, ny sLsa. The one— 
the etJier, ny anankiray— 
ny anaiikiray. Some—tlta 
ouieri, ny safiany — ny aaaauy OiA'fli tay izany adv. baia; fa raha OTT OVA Ot'ter, M. anaram-biby homaua 
ha^andnuio 

OanM, B. lanjanj ny ampahe- 
nin' amby ny folony aj pound 
ka saiky niitoTy amy nj lau- 
jau'ariary 


£ika OarSf pro. aiiB,y, ontsik^ 
Ont, ada. tsy ao anatmy, ao ala- 
trano, ao ivelacy. The candle 
is out. maty ny jiio. The 
ucret ia ont, tantatr' olona 
ilay zBvatra nafenina. Hb is 
cut at tbe elbow, rontra n; 
akanjo hitBiny ny kihony. 
Hb ii an out and ont Catho- 
lic, tend Katolika tokoa izy. 
Ont oT, avy aminy, tsy tratca ; 
ifata, Ont of favonr, tey 
tiamt iiitaony. Ont a( use, tsy 
luiao iutBODy. Out of print, 
liny daLolo izay vita poiin- 
tra. Oat of leaaon, miuliu- 
taoua, tsy amy ny taona 
fidany ; toy amin' izay audro 
tokony banaovaua azy. Ont 
at sorts, mariaarisa. Ont of 
temper, midungidongy, foi- 

Ont-, prefix ; nuhoatra 
Ontbarance, v. t. mabery lanja 
Ontbid', v.t.t. —bid i F.!'. —bid 
cr — bidden; mauougom-ba- 

Owireak, «. fiposahana tam- 

poka amy ny fabatezetana 

na amy ny fiodinona na amy 

ny fablorjana, ka. 

Ont'caat, h. olona ariana 

Ont'cry, ii. fitacainana mafy, 

fibabababana 
Ontdo', c. (. s. —did; p.p. — 
dose; masoatranoho [lany 
Ont'er, adj. coup, of out ,■ ive- 
Ont'ermoBt, a(f/. 8UP. ofoirf; ny 
ivelany indnudra Oufflt, R. flomanana atao amj 

ny Bambo na izay ataoay ny 

olona bandeha layitra 
Ontgrow', 1!. (. P. — grrew; p.p. 

— grown; marorokanobo. He 

bas ontgiown lus clothes, 

tsy omby azy intsony ny 

akanjony 
Ont'honse, ». trano maflinilta 

ao amy ny tokotaniny ny 

trano lebibe 
Ontland'ish, adj. tsy araka ny 

fomban.tany, hafahafa 
Outlaw, H. olona voaieloka ka 

tsy arovany ny lalim-panja- 

kana iutaony 
Outlet, n. ny ivoahana 
Outline, ». tsipika ivelany^ 

eary tsotra; Kitopototry ny 

teny 
Outlive', v. t. ml}ola velona 

Many rehef a nmty ny sasony 
Otttnmu'ber, v. t. mauan-tombo 

Ont'ra^e, n. zavatra ratay in- 
driudra natao izay mandratra 
na manala-baraka olona na 
manimba ny fanauany, kc, 
fanaovBca an-aina 

Outra'^ons, adj. mauao an- 
aina ; ratay indrindta 

Ontrnn', i\ i. p. —ran; p.p. 

hoatra 
Oat'aet, n. ny iantombuhana 
Outside', II. ny ivelany. On 
the outside, ao ivclany. Oat- 
side the hoBss, ao aJa-trano 
Ouf word, adj- ivelany 
Outneif A', V. t. mahery lanja 
Outwit', II, i. mahareay aa-ka- 

fetsifetsona 
O'val, adj. botibory aomary 

lavalava 
O'vary, n. ilay ao amy ny 
voiiin-kazo izay hi^y ny 
Toany Orter, v.t.n ^ ■' 

Or'dtrly, a^. mi' , ■ i^^r 

milamina tea- >*'''-5pifeliy 

Or'disauee, n. ,.^>^&£;S over 

Or'^ns'T' ,K:$^, mita ai- 
maud' ,'.3:t'' ' iSw*^ ambony. 
^^rfamitavany 
'**»? are >a(B over, 'fwyai 


siDit, tandriiiny. 
above, miljoHtra. 
1 over, matetika. 
rer, mitsahatra 
t. meiEpahatahotra 
I, t: t. jnftlierylaiija 
f, adj. miaTonaTOna 
ina ny sasany tey 
anao botraika 
>dj. latsoka a o anati- 
ainy ny eamlKi na ■■■) 


— come; maudceiy 
Orerdo', p. (. r. —did; p.p. 

— done; .mauao be loaira. 

He ii oveidoDe, aaoatra loatra 

izy Dobo ny raliaraha be 

nataouy. It ij oveidone, 

mendy loatra izany 
Orerflow', c. (. sy i. mihoatra 

(toy ny rano), manafotra; 

mandroatra *y F.P. 
— UQng; mandundoiia 
O'verhead, adv. mitatao ao am- 
bony, ato ambouy; uutudi- 

Overhear', v. t. p. sy p.p. — 
heatd ; eendramandre, man- 
dre izay tay tokony lio ren' 

O'vetjoy', V. t. mahafaly 
O'verland, !'. t. mandeba an- 

tanety 
O'verUy', v. I. p. sy p.p. —laid ; 

man^ui ankasotra 
Overlook', b. t. mandinika, mi- 

tandriita 
D'verloober, n. mpitandrina 

rahnrahs 
Cvermocli', r i>j. be loatra 
ffvomySt', nih\ halina ; indnty 

Overpay, v. i. p. wj p.p. — paid ; 
maudoa be loatra noho ny 
vidinj na ny karama tokony 
ho azony 

OrerpoVer, t>. (. mandresyamy 
ny hery. Tbe light over- 
powered bia eyes, ny beriny 
Ey mazBTa iiampanjambena 
ny mssony 

Overrate', •*, t. manombana 
amiii' izay tsy tokom-bidiny; 
manao ho milioatra noho izay 
izy tokoa (amy ny bery na 
fijiaizaua, &c.) 

Overreaeh', r. t. manambaka, 
manao an-kafetaifetsena 

OveiTole', t>. t. manapaka ; 
mandit ny didy nataony ny 
amboniny 

Overrun', v. t. p. — ran; p.p. 
' — run ; manarona, nuuiemka; 
mibazakaznka mjboatra 

Oversee', v. t. p. — law; p.p. — Men ; mandinika, mitan- 
Irina [rata 

ireeer', N.mpitondrliiaraha- 

lohoka 

'ad'dw, II. t. maaaloka 
-ii)/(t, li. fitandremaua ; 
lahadisoana noho ny tai-fitan- 
dremana .tsars 
OverslBop', v. t. ey i, p. aj p.p. 
— alopt ; nmtory ela loatra 
ka djso fotoana 
OTerspread', v. t. p. sy p.p. 
^spread; manenika, mana- 
rooa; manafotra 
Orert', adj. raiseho, miharihary 
Overtake', v. t. p. — took; p.p. 

— taken; mahatcatra 
OTBrthrow', v. t, p. — threw; 
PP- — thrown ; mandraTB, 
maDdtesy tokos 
(KTBrtnrB', B. t«ny lazMna mba 

liekena ita hotavina 
Orertiim', v. t. mamadika; 

mandrava 
Orerwhelm', v. i. manafotra^ 
manarona [loatra 

Overwork', i; t. mampuiAs be 
Orip'aroUB, adj. msoatody 

Owe, f. (. mitroEjs. I owe my 
life to bim, rsha tsy izy dia 
maty sho. I owe most of my 
knowledge to Kr. Z., avy 
tamy ny. fampianarana na- 
taony Mr. Z. ny ankabiazsny 
ny fahalalako 

Ow'lng, part. adj. troflsina ; avy 

Owl, n. vorondolo 

Own, adj. any. ^" Ny teny 
own mikambaca amy ny 
posaeiaive case toy izao ; Eu 
own, Bity. Ky own ohild, 
zansko nat^rako 

Own, V. t. any, nailaza fa azy, 
manaiky ny oataony 

Own'er, «. tranpo Ox, pi. n; omby, omby Oi'y^en, «. anaranynyjrijizay 
mabavelona aina By afo, a& 
izy ay ny nitrogeit no compa- 
nent-ny rivotra, ary izj ay ny 
hj/drogen koaa no cainpiinent. 

Oyster, n, anacan-kazandranoi 

misy akorany Bady taars hena 
Faoe, n. ny indray mandtn* 

gsna; fandeha. To kaep 

pace with, maharaka 
Pace, p. (. sy i. msndeha ma- 

mindra. To pace np and 

down, Dtiaasdla 
Paoific, R^'. mampihavana, tay 

tnampiady ; mandry faMzaj 
Fao'i^, V. t. mampionona, 

msmpangina, mampihavana 
Faok, n. entana voafeby ; za- 

vatra iray karazana niiksm- 

bana (atao amy ny karatra 

sy ay amboa ary ny mpanga- 

latra, &e.) 
Pack, V. t. sy i. mamboattft 

zavatra ho eatina, msraehy 

Pack'a^e, n. famboarana enta- 
na; entana 

Paok'et, 11. entana kely voafehy ; 
sambo mpltoadra tarata^ 

Packing, n. zavatra atao so 
anelanelany ny zavatra hafa 
mba hampaaiiizina azy taara 

Fad'dle, v. i. ay I. milalao rano ; 
mivoy 

Pad'dle, n. fivoy 

Pad'dock, n. tany fefena ao 
akaikiny ny trano ka atao 
fiandrasan-taoavsly 

Fadlook, n. gadanit 

Pa'gan, «. olooa mpivavaka 
amy ny sampy 

Paje, n. pejy ; zszalahy mana- 
raks ny lebibe ka maoompo OVE [ 2 

Or'sn, n. fitsn^ana, zavatra 
toy Dy vata vy atab amy ny 
laiHoro mba hanesdalsana 
niofo,&c, DntohoTen, vilany 
vy tenehina arabony sy am- 

0'Ter,y , 

pnka) ; mihoatra. 
the workmen, izy no mpif ehy 
ny mpiasa. To walk over 
(a field), mandeha mamaky. 
To go over (a rlveri, mita an- 
dakana, &c. 

0'»er, aifv, mihoatra, ambony. 
School U over, efa mirava ny 
eekoly. They are aafa over. 

Over again it, tandrifiiiy. 

Over and above, mihoatra. 

Over and over, niatetika. 

To give over, mitsalintca 
Overawe', i: t. manrpahatahotra 
Overbal'anoe, v. l. mahcry lanja 
Overbear'iilg, nifj. miavonavona 

ka misakana ny aanany tay 

hileuy, maoao botraika 
overboard, adj. latsakaaoanati- 

rano (avy amy ny eanibo ua 

lakana, &c.) 
Overcast', r.i. p.bjp.p. — cast; 

mondrahona 
O'lercan'tioaB, adj. aaro-taho- 

tca, be abiaby 
Overcharge', v. t. manao rai- 

hoatra nobo izay zalrauy; 

manao sarobidy 
Ovaroome', v. (.p. — camo; p.p. 

— oome; mandreay 
Overdo', «. (. p. ■ — did ; p.p. 

—done; .manao be iDatra. 

He is overdone, aaaatra loatra 

izy nobo ny raharaha be 

uataony. It ia oveidone, 

mendy loatra iaany 
Overflow', r. (. ay i. mihoatra 

(toy ny rano), manafotra 0TB 

Ovetgfrow', v. t. p. — grew ; p.p. 

grown ; maroroka loatra ; 

. anarona amy ny ahitra, kn. 

Overhang', v. I. p. ay pj. 
—hung; mandondooa 

O'varhoad, adii. mitatao ao am- 
bony, ato ambony ; mandi- 

Ovarhear', v. t. p. ey p.p. — 
heard; scndramandre, man- 
dre izay lay tokoiiy ho ren' 

O'verjoy', v. t. mahafaly 
O'verland, t\ i. mandeha an- 

O'verlay', p. (. p. sy p.p. — laid; 

nianao ankoaotca 
Overlook', v. t. mandinika, mi- 

tandiina 
overlooker, n. mpitandrina 

rahaiaha 
OVermnch', rdj. be lontra 
O'vemij^t', adv. halina ; indray 

Overpay', v. t. p. sy p.p. —paid i 
mandoa bo loatra noho ny 
vidiny na ny karama tokony 
ho azony 

Ovarpow'er, v. f. mandreay amy 
ny hery. The light over- 
powered hia eye», ny beriny 
ny mazara nampanjarobana 
ny maeony 

Overrate', !■. (. manombans 
amin' izay tay tokoni-bidiny ; 
manao ho mihoatra noho i^ay 
izy tokoa (amy ny bery n* 
faliaizana, &e.) 

Overreach', v. t. manambska, 
manao an-kafetaifetaena 

Overmle', v. t. manapaia ; 
manda uy didy nataonj ny 
ambaniny 

Overmn', p. i. p. — ran ; p^p- 

mihazakazaku mihoatra 
Ovetyee', r. (. p. — eaw; p.P' OTE — Besn I mandmika, mitatt- 
drina [raha 

(VTeTBeer', n. mpitandrina ralia. 

Oreraet', v. t. p. sy p.p. —set ; 
numohoka 

Overshad'ow, v. '. manaloka 

V^vrtight, N. Gtaudremana ; lauohoDjtsi-fit dremana-tsara 

Orersleep', v. t. ey i. f. Bf p.p. 

— slept ; matoiT ela loatra 

ka diso (otoami 

OrerBpreact', v. e. r. ej p.p. 

— spread; manenika, mana- 

rona: mancfotFa 

OTBTf, a^j. miselio, miLarihary 

Dvartaks', v, t. p. — took ; p.p. 

— taken; mahstratca 
Overthrow', v. t. r. — throw; 
p.p. — thrown [ mandrara., 
mmdresy tokoa 
Vvntare', n. teny lazama mba 

fcekena na liolarina 
Orerturn', v. t. mamadika; 

mandrava 
Overwhelm', c t. manafotra, 
■Danaroua [loatca 

Overwork', f. t. mampiaaa be 
Dvip'aroiLB, adj. maaatody 
Owe, V. t. mitrosa. I owe my 
life to him, raha tsy izy dia 
maty aho. I owe most of my 
knowledge to Ht. Z., avy 
tamy ny fampiananma na- 
taony Mr. Z. ny ankabiazaay 
ny fahalalako 
Ow'lng, pari. adj. troaaina ; avy 

Owl, n. vorondob 

Own, adj. any. 1^ Ny teny 
men mikambana amy ny 
poastuive case toy izau : Eis 
own, azy. Hy own child, 
zanako Dsterako 

Own, V. t. any, milaza fa azy, 
manaiky ny nataony 

Own'er, n. tompo Oz, pi. oxen ; omby, omby Oz'y^en, ». anarany ny ;ai izay 
jnahaTelona aina By afo, ka 
izy ay ny nitrogen no compii~ 
fwni-ny rivotca, ftry izy 8y ny 
hydrogen koea no eainpanent- 

peter, n. anaian-kazandrano 

mUy akorany sady tsara hena 
Pane, n. ny indray mandin- 

gaaa.; fandeha. Te keep 

pace with, maharaka 
Pace, V. (. sy >'. mandeha ma- 

mindra. Te paee up and 

down, miaaadia 
FaoiTio, adj. mampihavana, tsy 

mampiady ; maudry fahizay 

mampangina, momphavana 

Pack, II. entana voafehy; z»- 
Tatra iray karazana mikam- 
bana (atoo amy ny karatra 
sy ny amboa ary ny mpanga- 
latca, &o.) 

Pock, V. t. ay 1. mamboatra 
zavatra ho ontina, mamehj 
entana 

Paok'a^e, n. famboarana enta- 
na; entana 

Paek'et, n. entana kely voafehy ; 
sambo mpltondra tarataay 

Packing, II. zavatra atao ao 
anelanelany ny zavatra haf a 
mba hampifauizina azy tsara 

Fad'dle, V. t . By (. milaloo rano ; 
niiyoy 

Pad'dte, n. Gvoy 

Pad'doek, n. tany fefena ao 
akaikiny ny trono ha, atao 
fiandraaiin-taoavaly 

Pad'lock, «, gadani 

Fa'gan, n. olona mpivavaka 
amy ny sompy 

Paije, n. pejy ; ^azalahy mana- 
raka ny lebibe ka manompo 
azy PAH Flj'mnt, n. fiBehoann nutreva- 

Fa^'eantry, n. fampisehoana 
zavatra marevaka to; ny 
amy ny fiBchoany ny andria- 

Fcgo'da, n. trano fivavaliana 
amy ny sampy any India sy 
China [gameta 

F«il, II. fitondran-drano toy ny 

Fain, fanaintainana, faDgirifi- 
liana, fahoriana. Faina, fa- 
hazotoana fatratra. To toka 
paint, mazoto sady mitan- 
drina tsara 

Fain, r, (. mampangirifiry. 
mampaliory 

Pftinfnl, adj. inaharary, mo- 

pohory 
FJuni'tudng, adj. mazoto sady 

mitsndrina tsara 
Faint, II. loko 
Faint, V. t. nanoBO-doko ; ma- 

nao eary amy ny loko 
Faint'er, n. mpanoso-doko ; 

olona mahay manao sary 

amy ny loko 
Fsinfil^, n. fanaovana sary 

amy ny loko ; sary Tita amy 

nyloko 
Fair, «. ny roivady, iray loniisy 
Pal'ace, «. tronon' audriana 
Falanqnln', n. fUaDJaua, palau- 

kina [matsiio 

Fal'atalile, adj. taara hohanina, 
Fal'ate, n. lanilany 
Fale, adj. hatsatra. Fale bins, 

Fale, n. hazo anankiray amy 

Palfrey, «. eoayaly kely itain- 

FaliDg, Paliiade', «. lova hazo 
Fall, n. lamba mainty atao eo 

ambony ny trano-vorona 

raha maudevina Pall, V. i. ay t. mamo, tob 

makatofoka 
Pallet, or Tal'stW, n. hazo fin- 

ka na bakoly Broetrahaos 

loko anaovan-tsary 
Palliate, v. t. manao i . 

liahafa - taisy ; mampihena 

fanBintainajia 
Pallid, adj. hataatra 
Pallor, 11. fahat^tra 

kazo mirai-karasana amy ny 
iiazo rofia sy ny voanio fa. 
ia amy ny taiiy mafana no 

Palm, V. f. (off-on) roanaro- 
baka (toy ny ataony ny mpi- 
varotra izay milaza ny zavB- 
tra tonta ho vaovao na ay 
ankosotra bo tana volamraa) 

Pal'pable, adj. hita ventiny 
hoteapaina ; hita mihariliajj 

Pal'pitate, v. i. mitepotepoi 
fa indrindra raha faingina 
DOho ny fahatairana na ny 
aretina, &c. 

Pal'rfed, adj. marary roati-il» 

Pal'<y, n, aretina amy ny nf"' 
ka indraindray ny ilany ay 
tena hiany do marary, fa 
Indraindray koaa ny tongotra 
Many, ka tay afa-mihetdke- 
tsika sady tsy mahatsiuo 
maharaiy izay misy ny *«• 

Pal'try, adj. tsy tsara, tsy nuua- 

Pam'per, v. t. mampi^anlaf 

mampanaram-po 
Pamphlet, n, boky kely tsj 

mifoDo 
Fan, n. Tilany na bakoly salis- 

ka. Xtjing pan, lapoelr 
Fanace'a, n. fanafody nmhssi- sina amy ny lapoely PAH Paa'der, v. i. (t<i) mila aitraka 

amin' olona ka manampy azj 

amy nj ratay ataony 
Pane, n. fitaratia Toadidf 

hatao amy ny Taravatan- 

kely, &c. 
Pftu'e^r'ic, a. teay alahalra 

entUmideFa olona, dera 
Fan'el, n. hazo fiaaka voaiafitra 

oo anelooelauy ny hazo ma- 

tevina ao amy ny varava- 

rana, &c., kobam-baravatana 
Fan^, H. fanaintainnna mafy 

sadf tampoka ; faboiiuiB 

maninilrona mafy 
Pattla, n. tajiotra tampoka 

Bsdy maff kaiuampihoTonoro 

ny maro 
Pan'io-atnuik, o^r. azony uy 

tahotra tampoka 
PMl'aplyi n. akanjo fiarovana 

indray mitondra 
Past, V. I. eempotra, ta; ma- 

hazo aina. To pant for or 
after, -loamry Indrindra 
Famtaloons', n, pataloha, akan- 

jo-tongotTa 
Putlisr, n. biby lehibe ntiny 

karaTana amy ny saka aj ny 

Paa'try, n. tiano fitoeian-ka- 

nina, tram) mof o 
Pi9, n. nono 

P«p«', Ikaky, Idado, my 
Pa'paay, n. raharaba ay ronl- 

iiahitiy ny Papa 
Fa'pal, aif). any ny Fapa 
Pa'par, ». taratasy; gazety. 
Pa'par-hwng'uiK*, «. taraUsy 

«tao temitin 
Pa'piat, n. Eatolika Romana, 
oknia tnatwifcy ny Papa iui 
mpifohy ny fian^onan^ An- 
dnamanitra st^ ambony ny 

Itfj'na, n. karazan-jomro 
nOBoratana fony mboU tsy niey taratasy, ary any Egyp- 
ta no misy azy 
Far, II. fiioriana. On a par 
with, mitovy aminy, saliala 

Far'able, n. fanoharaua 
ParabDl'iiial, aif/- atao amy ny 

fanoharaua 
Parade', n. fisehoana marevaka, 

indrindra amy ny miafamila 
Parade', v. t. sy i. mampis^o 

Par'adiiB, n. tanimboly tao 
Edena ijay naroponenan' 

By Eva ; fonenany ny sam- 

batra reiefa maty 
Par'adox, ii. teny na hevitra 

toa tey maHna akory uefa 

marina hiany 
Par'afBne, n. parafina, soli-tany 
Par'ftgraph, n. paragrafy 
Par'aUel, adj. mitovy elaualana 

hatTany hatrauy \ mif anara- 

Far'allel, n. auankiray amy ny 
tsipika izay mitovy el^ela- 
na; fitoviana 

Por'allel'agrani, «. Jigare ma- 
nana lafiny efatra ka ny la£- 
ny roa miCanandrif y Haparal- 
itl Pox'alyze, r. (. mankarary^Mini- 

lyiis ;.raahD8a iudiindra 
Pftr'amflutt, a^. ambouy in- Toalazany ny aasany ka am- 


FAJt [ 2S 

Par'tBite, n. Idiilalijr mpau- 
(Irobo maoaraka nj- lehibe ay 
miankiiia aiiuiiy ; haso tsy 
maniiy amy uy tany fa amy 
ny hazo haEa ; biby kely mi- 
toetra ao amy ny biby hafa 
ka mivelona onuny dia ny 
parasy sy ny hao, &c. 

PflFAiinl. ti. Jkli^ tfiW PeuIioII, v. t. mitaziika kelikely 
FEir'cel, n. entana kely 
Par'cel, v. t. (out) mizara 
Parched, a^j. haraka, may kf'ly 
Parch'ment, n. hoditr' ombyna 
hoditr' oay amboarina hosora- 

Pat'don, 11. f amelan-keloka ; 

famelana 
Par'don, V. i. mameU heloka; 

mamela 
PsT'donaWa, adj. azo aTel» 
Pare, v. t. mRmofy, miofy 
Pa'rent, n. ny lay oa uy rcny ; 

f ototra. PaienU, ray aman- 

Pa'renta^a, n. firazanana, roza- 

Parent'al, adj, any ny ray 
aman-dreny, aiety hataony 
ny ray araan-dreny 

Ptuan'tuesu, h. teoy na bbd- 
tensa ao anatiny ny sentensa 
hafa ka tBy miova loatra ny 
heviny OS dia eaorina aza 

PaT'lsh, n. Gzaran-tany kely 
tandreiuajiy ny clcrgymaH 
anankiray 

PariBh'iouar, n. ny anankiray 
amy ny oloua monina ao amy 
ny pariih 

Puily, H. fitoviana 

Patk, n. saha nulalaka voaf efy, 
nefatay voasa, ao akaikiny 
ny tranony ny manan-kare- 
na ka mi«y hazo ao mahafi- 
naritra ; tany in B lal ft ltfl sady I ] PAS 

mabafinaritra ao akaikiny ny 
tan^a atao fitaangantsan- 
ganany ny olona 
Parley, v.t.mireBaka, fa indrin- 
dra amy ny fabavalo mba 
Mraharaba na banao fan«ke- 

Par'liament, ». ny manambo- 
ninahitra ao amy ny Home 
of Lords sy ny Toafidiny ny 
vaboaka ao amy ny Some of 
Commons izay mikambana 
amy ny Andriana hanao ny 
raharaiam-ponj akana 

Parliament'ary, («{/. staony ny 
FarliaiiHiit, any ny JViritn- 

PaT'loor, II. cfi-trano fire^hana 
Faro'cAial, adj. momba ny 

parish, any ny parish 
Par'ody, n. teny amyny tonon- 

kira &c. izay misy soloanaks 

tonga miova be hiany uy 

beviny 
Parole', n. teny, fa indrindiv ny d-Rkaaa imbo-belon mba hitoMany ny olona aty 
Far'o^net', n. vorona mirsy 

karazana amy ny boloky 

Par'oxyEm, n.flhetsehana mafy 

amy ny aretina na ny iaha- 

tezerana, ftc. [ran j 

Far'Tioide, n. mpamono ray na 

Far'rot, ». vorona miray kara- 

zana amy ny boloky [dry, &c- 

pRr'ry, c.f. manohanatotohon- 

Farw, V. t. manavakavaka ny 

teny ao amy ny sentensB ay 

milaza izay ifaoarabany, ma- 

nao parsy 

Fame', ». olona avy tany 

Fersiatany aloha, ary monina- 

any India ankehitriny ka 

mivavaka amy ny af o 

FuiiniDUAni, a^. mahihitra, 

mitaitsy loatia PAS FAB Fu'iinaoy, n. fahihirana 
?»n1tj, n. anftraa'anaca 
Pkr'lOII, n. olona ten^reiia lii- 
tandiina fiangonana b; bi- 
tori-teny, indnndra amy ny 
Katoliia sy ny ChumA ef 
Snfflanil [parson 

tu'iaiMffe, n.tranDltoeronyny Part, 


alaiua amy sy zavatra iray 
manontolo ; tapany, ilany, 
■dmbiny, ralany, aojais. Tot 
my part, ralia izabo Many. 
For tlie moBt part, matetika. 
He took it in good part, 
ostaony fa mety kany, tay 
mba tezitra tamin' izany iiy. 
Fart of ipsecli, fizaran-teuy. 
To take one's part, miandany 
uniny. Of gOOd partB, ben- 
dry sady niabay 

Iirt, V, t. ay t. niampiBaraia ; 
mkaraba ; mizars 

Partake', v. t. (of) p. — tooki 
p.p. —taken ; miaTa-ntahazo 
amy ny saeany, mahazo, 
miombona 

Partaker, », mpiombona 

Ptr'tiBl, a^. miangalra 

Pu'tiaUy, adv. uiiangatia. It 
is partially tme, martn' Ua 
izany [vana 

Partiality, n. fiangfarana; fitia- 

Partio'ipate, v. i. (in) miara- 
mahazo amy ny Baaany 

Far'tiele, o. sombin-javatca 
madinika ; Man-teuy 

Partie'nlar, aiy. anankiraybia- 
ny; tokony hobeverina tsara ; 
mitandrina tsara hatramy ny 
^savBtra Tnn^iniTm ; sarotmy ; 
tdiairay 

Partio'Dlar, n, ny zavatra anan* 
kiray hiany. Ha told me all 
tke partionlarB of the battle, 
ndazoiny tamiko avokoa ny 
takdinidmiky ny adj Par'ticiilar'itj, n. fltandremana 

tsara hatrMny ny zavatra 
madinlka 
Partte'nlariie, t>. t. milaza tai- 

Fartin'olarly, adti. indrindra 
Parting, n. fiaarahana 
Partitan', n. olona miandany 

amy ny anankiray amin' izy 

roa tonta izay miady na nu. 

fanditra 
Fartittoii, n. efitra, efitrefitia 
Partly, adv. tay dabolo fa ny 

easaay Haay ; saiky 
Part'nBr, n. mpiombona 
Farfnerihip, n. fiombonana 
Far'trlcl^e, n. anoram-borona 

miray karazana amy ilypape- 

Pai'ty, n. ny andaniny, nyiray 
tonta ; olona mivory asainy 

amicy, I wai no party to 
the agreement, tay mba iaan' 
izay nanaiky izany aho 

Par'ty-colonred, adj. misora- 
taoratra ; vandana, sada 

Paa'cAal, adj. any ny Pasaka, 
atoo amy ny Fasaka 

Fotha', n. mpanapaka ao amy 
ny fanjakany Turkey 

Pais, e. t. By I. mandeba. To 
paoB hy, mandalo, mlhelina. 
To pass on, mandroso. To 
pasi away, lany; lasa. To 
patii through, mamaky. He 
paiBsd throftgh much sofTe- 
ring, nahita fahoriana be izy. 
Let it pasi, aoka hiany, 
aoka tay bihevitra izany. Ha 
paiiei hero for a wise man, 
ataony ny olona eto ho lehi- 
lahy hendry izy. FaiB that 
to uim, atolory aey izany. 
Engllali money won't pasa 
here, tay lany eto ny vola 
Bnglisy. To pMs a law, ma- FAS 

HBO lol^a ; maoaiky he 

Faai, B. I^laoa, indricdra fa 
izav Kiamak; tendrombobl- 
tra ka sarotra oleha ; taratasy 
famelana handeha : toetra. 
To brin^ to pais, mahatooga. 
Id coma to pa«, tonga, mi- 

Pui'able, adj. azo aleha: taa- 
ratsara hiany, azo ataohiany 

Pas'ia^e, «■ ny audehaoana, 
aleha; l&lana; audinmy na 
paragrafy amy ny boky. 
BiidB of pMiage, Torooa nii- 
findra foueuaua ho amy ny 
tany mafana laha Tiriuina ka 
— ' 'na indray amy ny loha- Pai'ieD^ei, I. olona iDandeba 
na kalesy &c. 
haokany amy ny fitoeraua 

PMB'ing, adt. loatra, indrindra 

FaBt'ing-bell, ». lakolosy vele- 
ziua raba misy mandeTina 

Fu'iion, n. fiaretana ; ny faho. 
riana nanjo any Jeaoay 
Ej-aiaty tao amy ny Itazo- 
fijaliaua; fabatezerana mafy ; 
fitiavana lehibe, faniriana 
fatratra. 

Pas'Bionale, adj. mora tezitra, 
foiziuaj mampiacbo fitiavana 
na fuuriana &c. fatratra 

Paa'sive. adj. ley mauao fa 
miBy ko^ atao amiuy, man- 
defiira, l^y manobitjra 

PtUB'Dvei, 1,. Pasaka, fandroany 
ny Jiouy abateiarovany ny 
naudnjiivnny uy anjely ny 
trati'iiiy uy Isiiaely tamiu' 
izy ii;iiii,.iio ny matoany ny 
Egiyii-iia 

PaiB'ti'il, "■ pasipaoro 

Put, "■■. >y yrtp. lasa. Past 
aiidni.:iuc<;, tEy azo lefenna 6 ] PAT 

intsony. Pait diame, tsy 

mahaUIa menatra. It ia 
half past aevan, amy ny 
fito By Basany ny famantata- 
nandro 
Paate, n. lafarina ahandioiua 
amy ny rano atao f ametahan- 
javatra, pesitra ; koba lafa- 
lina asiana menaka kely ka 
amboarina batao pie na IbtI, 

PosteliDBrd, n. baotitra 
Pas'time, n. lalao, zavatra ana- 

laua andro raha afaka amy 

ny rabaraba 
Pastor, H. mpiandry ondry; 

mpitaodrina Sangonana 
Pas'toral, adj. miandry ondry ; 

amy ny fiandraeana oudiy; 

amy ny fitandremana fiango- 

Paat'ry, «. roofo atao amy ny 
Pasture, — raje, n. tany fian- 
drasana omby na ondry, £c. 
Pat, V. I. mit«liateliaka 
Patch, fl. Torodomba atamptna 


iijort Patch, c. t. manampina akaojo 
roTitra na tafon-trano, &c. 

Fatch'work, n. tapatapa-damba 
zairina akambajia atao flni- 
kofana, &c. 

Pa'tont, n. adj. mibaiibary ks 
fantatiT ny maro ; rarany 
ny tanjakana tsy bataouy nj 
olona hafa afa-tfiyilaynamo- 
lona azy Many 

Pa'tent, n. taiatasim - panja- 
kana mandrara ny olona tsy 
lianoo mba bamidy ny zava- 
tra vao niseho afa-tsy ilay 
namoTona azy hiany 

PatentM', n. ny olona mshazo 

Pator'nal, a4j- amy ny ray, ray 
Pat'srnoi'tsr, it. iij fivavabana 

TiHm pianariny py TOHlpO TAT [ 2: 

Path, n. lilmia, ny alalia ; li- 
laiia oleban^ oloiia tflha am- 
pitahaimi am^ 07 road izay 
andahanany ny Boavaly 

Fattief ie, a<i/. luampangora^o- 
Taka ny fa, mampalalielo 

Pa'tienM, n. fi^rctana, fande- 
ferana [defitra 

?a'tiant, adj, nialiaritra, maa- 

Pfttriarci, M. ray izay mana- 
paka ny ankohonany ; ny 
olona malaza izay raiiany ny 
Jiosy ; lehilahy mpifehy ny 
fiangonany ny Greet nhamh 
t^i^» ny Papa mpifehy ny 
fiangonany ny Katolika Ro- 

fttriarcA'al, a^'. any ny pntri- 
arch, tahaia izay ataony ny 

htri'Dian, n. oloua avo Fazana, 
inddsdra fa ny tany Roma 

Fafrimony, n. lova avy amy 
ny razaua, kodrazana 

Fa'biot, n. olona tia ny tanin- 
drazany ka miaro azy ay 
mikely aiua banao izay haha- 

Patriofic, adj. tia tanln-dra- 

Pa'tiiatUm, ». fiUavana tanin- 

drazana 
FttTOV, n. tUitily, mpiambina 

mandeha amy ny alina 
Fl'tron, H. alomi lehibe izay 

mauome toky ay manampy 

ny sasany na ny eaoietg, %c. 

ka tonga toy ny ray aman- 

dreniny 
Fat^tODa^, n. fanomesan-toky, 

fanampiana 
Fat^nmba, v. t. manao toy ny ;7 ] PAT 

Paftar, v. 1. mitaitaika, mipa- 
trapatraka ; mingodongodona 

Pfttteru, fl. zavatra tsara ha- 
lain-t^aka ; aara - jaTatra 
entina hampiselio ny toetcy 
n; ankabiazany, Mntiona ; 

Pan'oity, 11. haritBiana 

Pan'per, n. olona mahantra 
miankina amy ny oloaa bata 
iiay miantra azy 

Pan'parizB, v. t. mampafaantra 
oloTia na mampahatonga a^ 
biankina amin^ olona ha^ 
mba hiantiany 

Fan«a, n. fijanonana kely amy 
ny Mra na raaaka, &g. 

Fanse, t>. i.mijainonakely,mia- 
hona, miato 

Paf a, c. t. maniay rari-Tato amy 
ny IMam-be na gorodona, &c. 

FaWment, ». Taii-yato atao 
amy ny IQam-be 

Panl'ion, n. traao lay taara 

Paw, B. loha-tongo-biby izay 
misy ny hohony 

Fawn, «. zaTatra alao antoka, 
zaratra atao ambodibarika 

Fawn, f. t. manao antoka 

Fawultroker, n. olona mitady 
fiveloniana amy ny famyi- 
aambOTana vola kely ka nuay 
antoka na zaratra atao am- 
bodibarika 

Pay, V. t. BT t. p. ay f. p. paid; 
manomekarama, mandoa. To 
pay a Tiiit, mamangy, mi- 
Pay, M. karama ; vidin-javatra 

Pay'maiter, «. ny olona izay 
itokiana amy ny vola bi 
asaina mandoa ny karamany 
ny mianunila or. ny kara- 
many ny olona maro miaro- 
miaaa, ka. 

Fay'nsnt, n. f ondoavam-bola ; 
nyvoUaloa XtA, n. pi. peat or pcke; piti- 

Faaae. n. fiadsnana, £haya- 
nana. At peoM, mihavana, 
tsy miad}' iuteony. To hold 
one's peaoe, mangmo, tej nu- 
teny. To break the peace, 
^anJifciL Qj m&ni-paiijakaiia 
ka mampitabataba nj' olona. 
To make peac*, mamplba* 
Tana. In peaee, mandiy 

, faluzay 

f eace'able, <i4f. tsj tia ady, 
mandiy faMzay 

Feaee'dil, adj. ininilnTui, mau- 
gina, tay mitabataba 

Peaoh, ». peso 

Pea'iook, n. vorombola 

Peak, n. qt tendrouy -, ny tam- 
pou-teadTonibohitra 

Peal, ». feou-javatra indray 
mh^dona toy uy kotrokoiana 
na uy lakoloay man> tia 
uy aliora 

Fear, n. anaram-boan-kazo 

Tearl, n. zavatia kiboribory 
fotay mangirangiraua hita ao 
anatiny ny molluak saaaoy ka 
fitao haingn earobidy 

Peari-batton, n. bokotra hara 

Peai'ant, ». mpioaa tauy 

PMj'antiy, ». ny mpiasa tany 

Peat, n. Eompotra 

leVble, R. Tato koloujy 

Peek, ' - Peek, V. I. toiteaiiigoka, mitain- 

Pee'toral, a^f. amy ny tratra 

Pee'nlate, r. (. Wiaua ny 
Tolaiiy ny fanjakana 

Peealiar, a4j. any ny anan- 
kuay hiany, tey iombonana, 
axy hlany ; hafa nobo ny 
ankabiazany, baf ahafa 

Peen'liarlty, «■ fomba izay 
momba ny anankizay fa tay ananany ny haf a loatia, ny 

td-itoviany 
Feea'niaTy, a^. amy ny vok 

na harena 
Fed'^ogne, n, mpampianatra 

ankizy laadinika, indrindTft 

fa izay toa mandoka teoa ho 

mahay 
ed'ant, n olona tnandoka tens 

amy ny fabaizany 
Pedantic, adj, mireharelia amy 

ny fabaizana 
Ped autry, n. Grebarehana am; 

ny fabaizana 
Fed'estal, n. vato &c. atso 

yodi-andry na amBtrahana 

Pedee'trian, » olona mandclu 
tongotra 

Ped'igree, ti. firazanana ; fila- 
zana ay firazanana, fiteteztin- 
drazana (deha 

Pedlar, «. mpanao varo-man. 

Peeli V. I. sy i. mamofy, mioff, 
mivofy, manendaka 

Peep, V. i. mitsiri^a, manaisn- 
g^arana 

Peer, n. anankiray izay mitovj 
TOuiualiitra &g, amy '•'J 
ananMray ; manamboniiiA- 
hi t ra iaany ny JTo ii ae d/ iunis 

Peer, v. i. mituxika 

PeerleiB, *^'. t^ misy mitovy 
aminy, tsy roiey mahatoial" 

Pee'Tieh, a^: aoBo-dava, nuts- 
triketrika, sarotiu' alahelo 

Peg, n, horabo, hazo kely »*»• 
t(Aa amy ny rindrina "t*" 
fanantonan-j aratra 

Pelf, ». harena, indrindra rah* 
azo amy ny halatra na zaT«trs 
latsy toy izany 

Pel'ioan, n. anarani-bon»» 
lehibe aady lava ''»™ "^ 
mibiuana nazandrano, ki ^ 
amy n3r_ traot^raokany "MT fh FEB toy nf paoej itondrauy 

Pslln'oid, n^*. tauteni-palia- 

Pelt, V. t. mitonika, milatsaka 
aminy (toy ny havandro) 

Pen, n. penina; valakelyatoe- 
raa' omby na ondry 

Pan, V. t. maaoratra ; mamefy 
amy ny vala 

Fecial, adj. mitaza ny fijaliana 
hanio izay mandika ny 
lalfiita; mahatoa^ fampija- 
liana ; av^y ny ratsy natao 

Fen'alty, n. ny avaly ny ratsj 
natao, fampijaliaiia, sazy 

Fen'ance, n^ famptjaUan-teiia 
ataony ny olona aasany mba 
hahafahany amy ny holony 

Pen'cil, n. penmly. Lead pen- 
cil. Cedar penoil, penaily haso 

Poi'dant, n. zaratra mihanMna 
atao h^gon-trano, &o. ; 
kavina [ddndona 

Peoi'dent, adj. mibantona ; num- 

Feu'ding, adj. sy prep, tay 
mbola tapa - kevitra, \bj 
mbola vita ; r^ia mbota tay 

tarauandro na zsvatra hafa 

tahaka izany 
F«n'etnble, adj. azo idirana 
Fen'strate, v. t. miditra; manin- 

Penetra'tloii, b. fidirana ; faha- 
faingfanan-tsaina ^ fahalzana 
bamantatra sy banaTskaTB^ 
ny heyitry ny saaany 
Fenlialder, n. tahom-penina 
Fenin'iala, n. tany mitsopaka 
amy nj ranomasuiB ka saiky 
voahocUdiny ny rann, tanjona 
Pmltant, adj. mibebaba 
Feniten'tial, adj. avy amy ny 
fibebabana, mampisoho fibe- 
bahana 
Fe&iten'tiMT, n. tranoitoerauy . ny olona ratsy fltondran-teua 

izay mampisebo flbebafaana, 

Bxy miay mitandrina ay mam. 

piaaa azy 
Feit'itiiife, n. antsi-pika keli- 

lela, pantn^y [tfinana 

Feu,maiiililp, n. f ab^ana sora- 
Fsn nant, «. f aDevan-taambo 

fa kely lava 
Fen'oileia, adj. tay manam-bola, 

malahelo 
Fsn'ny, n. pi. — niei or — noe; 

farantsa varahina atoo an- 

kevitry ny Oaroamena 
Fen'iion, n. vola omeoa iaan- 

taona na isam-bolana ho 

fivelomany ny olona izay 

nahazo karama taloba kanefa 

niala tamy ny raharaba 

satria eta aatilTa na oaa, &c. 
Fen'tionsT, n. olona mabazo 

ptntion 
Fen'itve, a^j. mijoretra 
Fen'tagon, n. jigare misy lafiny 

dimy sy anjle dimy 
Fentag'Dnal, adj. miay laGny 

dimy ay angle dimy 
Pen'tatencS, «. ny boty dimy 

Toalohany ao amy ny Baiboly 
Fen'tMMt, n. fandcoany ny 

Jiosy natao 60 andro taoriauy 

□y Faaaka 
Fena'rioai, adj. mahibitra 
Fen'ory, h. fabantrana, fala- 

helorana, ny tai-fanai^ana 

izay hivebmana 
Fe«'ple n. olona ; fireneoa. 

Tbe people, ny vahoaka 
Feo'ple, It. t. mametraka olona 

honinaao 
Fep'per, n. dipoavatra, voam- 

parifery 
Pep'per, v. t. manisy dipoavatra 
Fep'pery, adj. be dipoavatra ; 

malaky tezitca 
7ta,prep. isaty. Bend it per 

beuei, ampitoodray ilay FEB [ 2 

oltma mitciudra ity taratasj 

it7 izanj [an^^a 

Pertdfrnt'tars, adv. angamba, 

Ptraalulate, v. t. mam' ' 

FSToeive', v. t. mahita, mahaJala 
amy ny fahitsna na fandre- 
uesBiia na fanaudramana, &c. 

PeiBaufB^, n. vola omeiia ny 
mpiaolo rahoraba &c ar^a 
117 iBan.jato 

ParMp'tibl*, adj. hita ; a^o 

Percep'tioii, n. ahitana ; fahala- 
lana zavatra avy amy ny fa- 
bitana na ny f andrenesaiia na 
ny t|flfljn^n^*, &Cp 
.Percli, n. anaran-kazandrano ; 
dimy mamakitratra ey roan- 
iehy ; hazo atao fipetraham- 

Feicli, V. I. (on) mipetraka ao 
amy ny hazo (toy ny ataony 
ny Torona, &c.), loiantefa 

Fetoluuiiie', ttdm. angamba, an- 
gaha 

Tu'aolate, v. i. mandeha midi- 
tra ka miteta toy ny rano 
tantaTaoina 

Pereni'sicia, n. Monan-javatra 
Foa. Perenssion cap, kapi- 

Perdi'tioiL, n. fahaverezaika ' Pemnp^tory, a^. milaza teoy 
mafy ka tsy mety miora : 
mitompo-teoi-fantatra 

Paran'nial, <«&'. maharitia man- 
dritry ny taona; maharitca 
taona maromaro. & p«ren- 
^uial ipring, lohanma toy 

Par'feotf a^. tsy misy tainiiiy \ 
tsy miay tsy vita ; hay tsara 
ka tsy mety disc ; tsnteraka 

PGT'fBBt or Parf«ct', v. t. maha- 
taiiteiaka, uutbatoDtosa, ma- Peitee'tloB, n. fahatsaiana tsy 
miay tsiny ; fahalalana ni 
f aheodrena &o. izay lay wij 

Perfld'ioiiB, ad/. nitoMana kaii|o 

nivadika ; miay firadihaDB 
Per'fidy, ». fivadiliana, famadi- 

PerYoTBte, v. t. manisy lot- 
doaka betaaka taboriiaka : 
maniay marotsiiig'ataay. Fe^ 
titrated line, faniteo miar 
marotsin galany 

Perforce', adv. an-keriny 

Perform', p. I. manao, maha- 
vlta, manefa, mahatanteiab 

Perfonn'ance, «. anaavana ; a- 
vatra natao, zavatra vita 

Per'fume, n. faanitra, zaTS-ms- 
ultra [maoitrs 

Perfnine', v. t. mahafeno fofoni 

Perhapi', adv. ougamba, ang*- 
ha, anganja 

Per'il, n. fauakekezuna nyloza. 
To tie in peril, akaikiny dj 
loza, toa haMtan-doza 

Per'iloiu, ttifr'. akaikiny ny low, 
toa hahitan-doza 

Pelriftd, n. ny andro hatismy 
ny fotoana iray ka hatmny 
DyfotoanaananMray koa, toj 
ny indray aadro na iray vo- 
lana na iray taona, &c. ; u>s- 
ram-pijanonan-tsoratra Mj 
izaofo.pWodra. Thewkri' 
period of bis life, tamy dj 
andro rehetra nahaTelonunj 

Periodical, ai(i. tonga na mi- 
seho isan-andro na iaan-kale- 
loana na iuam-bolana, &a. 

Period'ienl, n. boky miseha 
iaam - bolana na taan - tela 
volaoa, &c. toy ny Tiny Saa 

Perleb, v. i. roaty, ringaoa, 
very mandraHzay 

Perlikable, adj. metybosimba, 
mety ho levona [231 ] FIB Periwig, fl, Bolo-Tolo 

Parjary, tt. fiamanan-Ui-to 
Imk, — fey, aij. mianjonaiijonai 
Fnteaaent, adj. maharitra 
Ferteeable, adj. azony ny rano 
na ny rivotra na ny fehaza- 
vana he. idicana ao amy 
ny tenan-javatra 
Pn'meate, v. t. miditra ao amy 
ny tenan-javatca (toy ny 
rano na ny rivotra oa uy 
fahazarana, £c. 
Parmii^Bible, oi^'. azo avela 
Fannii'siou, n. famelana raha 
miera [tiatao 

Penaif , v. t. mamela haiiao ua 
Puni'cioni, a^i- maharatay, 

maliaiaun'ba 
Fenta'tiDU, n. (ara-teny amy 
ny oration [liitsy 

Ftpendlc'nlBT, adj. mijoroma- 
Par^atrate, v. t. manao (zava- 

tra meloka) 
Pnpefnal, adj. mandrakariva, 

Uy mitsahatra 
Fupet'iiate, v. t. mampaharitra 
Perpetn'ity, "- ny maharitta 

mandrakariTa 
Pnpltx', V. t. manabirana, 
haTaiiana. To b« perplexed, 
iBabitana, msaJiirana 
Perplexity, >'■ fahasabirao nt 
Per'qtddte, n. zavatra azo mi- 
boatra noho ny karama nifa^ 
narahana 
Per'iBcnte, v. t. maniay ratey 
amin' izay tsy miray finoana 
amiay na izay tsy mifanara- 
kevitra aminy ; manenjika 
Pereecn'tiDn, n. fanenjehana : 

f anisian -dratay 
Psraever'auoe, n. fabaretana 
amy ny zavatra efa natom- 
boka hu.tao, fikibirana 
Penevore', p. «. nuMkitTa 
msliaiitra manao Pareirt', v. i. (in) mikiry.ma- 
haritra manao izay efa nian- 
tombofaana hatao, mikiUtra 

Persiifent, arfj. mikiry 

Pet'Bon, ». olona, olombeloua. -. 
Hie pecioa, ny tenany, ny 
bikany, ny tarehiny. Ton 
•boald KO in person, ny tena. 
nao biany no tokony lundeba 

Per'sonaire, n. olona malaza 

Per'aonal, adj. amy ny olona 
anftDkiray, raomba ny tena ; 
mivantana amin' olona irery 

Penonarity, n. izaymabatonga 
azy bo ittdividual ; teny mi- 
vantana amin' olona irery 

Per'sonate, s. t. mody ho olon- 
kafa, raanandoka 

PenoD'ify, c. ;. manao ny toe- 
jaTatra na ny toe-^amjiy 
ho tahaka ny olona nubitay 

Fer«pea'tive,n. fianaranahaoao 
snrin-jaTatraarak' izayijece- 
naazy 

Peripionlty, n. fabatsoran-teny 

Penple'nenB, ik(/. moraf antatra, 
mora azo, vantaoia, tsotro, 

PeTipira'tion, a. taemboka,diiii- 

Perspire, c. i. tsemboka, mivaa- 
tsemboka, mivoa-dinitra 

Peranade', v. t. mabataona, mi- 
taona, mamporisika, mampa- Pert, a^'. lakalaka, sabiBoby 
Fartafa', v. i. (to) any, momba 
Ferttna'eions, a^. be ditra, 
mafl-Bofina, kimta, tay mety 

Psrtiua'eity, n. ditra, kiry 
Fer'tinest, adj. mety, anto- 

nony, mibatra aminy, mifa- 

niki^lrB aminy tHR FHL P«rtnib', v. t. mampahataitra, 

mampitabataba, mahadiki- 

diky 
PerD'«a], n. nj amoliiRn-teiij 
Fenue', e. I. mamaM-teny 
Psrvads', v. t. maneuika 
FerrsrsB', adj. raiTily tsy ma- 
naraka izaj mety, maditra, 

mafi-Bofina 
Perveise'neBB, n. fiviliana tsy 

haneraka izay mety, dltra 
PervBT'Eloi], H. fanovana 117 Bu- 

tony na oy teriny ho ajuin' 

izay tay mety 
Perrart', t. (. roanOTa ny an- 

tony na ny heviny ho ainiii' 

izay tsy mety 
Per'TloDB, adj. azo aleha mita- 

boroaka (toy iiy fitaratra 

azoDy ay fahazavBna aldia) 
Pest, ti, aretin-dratey ; zavatra 

mahcdikidiW, zavatramaha- 

rikoTLko indnudra 
Pei'ter, t'. t. mabadiMdiky, 

maharikoriko 
Peitiferang, adj. mauimba, mi- 

teraba aretiiia, maharatay 
Pea'tileice, ». aretin-dratay 
Psa'tileat, aif;. miteroka axetiu- 

dratay; nabatouga fikotra- 

naiia ay fitabatabuia 
Pei'tle, n fauoto Gtotoam- 

panafody, &o. 
Pat, «. eomhiii' aba. In apet, 

soeotsosotra, uudongiudtmgy 
Peti'tiOD, n. hataka, fifonana; 

llataka vaasoratra aterina 

anj^ amy ny lehibe [fona 
Peti'tion, v. t. mangataka, mi- 
Petri&c'tion, n. fiovan-jaTatra 

ho tonga vato 
Pet'rity, i>. t. manova ho vato 
PetTo'tsnm, n. soli-taoy 
Fefticoat, n. ztpo anaUuy 
Ftttyi ■"&'■ kely, madjnika 
Pefttlant, a^. aoao-dava, mi- 

ketriketijka Pew, n. fitoeraoa miefittefitra 

ao amy ny trano fivaTaliBDi 
Pew'ter, n. melal atao amy nj 

flraka sy ny tin ^c, ahaxa 
Phalanx, «. fombam-pikha- 

rany ny nuarankila ahi 

miady 
Fhan'tom, n. Sseboan-javatra 

Fharisaliiat, adj. mltovy fs- 
nahy amy ny Fariseo, tshaka 
uy Pameo 

PhM'iflBa, B. Farieeo 

FAu'mBcy, n, fanamboamu 
zavatra hatao fanafody 

Phua, n. tareMny ny Tolam 
na By Mntana easany aiska 
ny fiovaorajiy ; tce-javata 


a araka ny ihe- 


Fheas'ant, n. vorona tsara ts- 
rehy aady tsara hena 

Fhenam'enan, «. pl.^ — en*i Bm- 
hoany ny zavatra hita mam 
na reny ny sofina, &c., neSt 
fifieboana hiany {a tey aj 
fotony na ny antony 

Phi'al, n. tartM^hangy kely 

Phil'antlirop'ic,— cal, mij. ti» 
olombelona ; mitady hebasoa 
•lombelona 

Philan'tbniput, n. olona tis 
olombelona sy mikely aiui 
haJiBBoaazy 

FhilaD'thiO^, n. fitiavflM 
olombelona 

Philol'ojiy, n. fiaikorana sy fm- 
dinih n-nft teny maioeamibab 

Philos'opbei, «. dona lalJn- 
tsaina, olon-kendcy 

PhiloB'opliy, ». fitiavanafahoi- 
dtena ; fahalalana ny fototra 
sy ny ihaviany ny jiAtnonff 
izay mifiobo amin' izao reke- 1, &a, 
Phonet'ic, a^J. amy ny 

dlona ; araka uj fonononiuia 
Flionet'lca, n. fianaraua nj amy 

ny feo, indrindra ny foon' 

Plintog'Tapliy, «. fombam-pa- 
noratana araka ny fanono- 
nana ny teny 

PboaplioMi'oeiit, aifj. mamira- 
piratra kely avy amy ny 
tenany Many kanefa tsy misy 
liafanaiia 

FhM'phomB, n. anaran-jayatra 
mora indFeliitra amboairna 
avy amy ny taolam-biby, sry 
asaj no fototry ny niampi- 
rehitra ny afo-kaaika 

natogittph', n. sary natao 
tamy ny photography 

notOK'rapky, n. ny science izay 
ah^antarana ny ataony ny amy ny heriny ny mazava 
FbrSife, ». tapatapaky ny sen- 

tensa, fombam-piteny 
Phrsieol'OiTT, n. fombam-piteny 
VhxmoVogy, ti. ny scienee izay 
ataony ny olona kahafauta- 
rana ny toe-tsaina ay ny toe- 
panahy araka ny toetry ny ■tamy ny lal^y Hosegy ka 
nataony ny Jiosy saaany 
ttuny ny handtdny na ny 
eandriny I'aJia nivayaka iay 

Pliy*^io, n, fanaiody 

Phyileal, a^. mombany zava- 
ira lehetra araka izay nanao- 
van' Andriamanitra azy ; ma- 
nftrftV^ ny fomba izay nanao- 13 ] Pie 

van' Andriamanitra azy. 
Fbysleal force, hery avy amy 
ny tanjaky ny tena na ny 
miaramila na ny fiadiana &o. 
ka mif anokitra amy ny moral 

Fhrsi'cian, n. olona efa niana- 
tra By mahay tsara ny toetcy 
ny aretina ay ny fombany ny 
fanatody mety aminy, mpa- 
nao fanafody 

PhyyiCE, n. ny science izay aka- 
fantacana ny toetra sy ny 
fombany ny zavatra rebetra 
araha izay nanaovan' An- 
driamanitra Bzy, By ny fio- 
raovany rebefa azouy ny 
fahazavana na ny hafaoana 
na ny eUctriciti/, &o. 

PhysiOQ'nomy, m. ny iciena 
izay abafantarana ny toe- 
tsamy ay nytoe-panak[ny ny 
olona acaka n^ toetry ny 
tarehiny ; tarehm' olona 

Phyriol'ojy, n. ny science izay 
abafantarana ny faniriny ny 
zava-maniry ay ■ ny ahavelo- 
many ny zava-manan' aina 

Fia'no, Pianoforte, n. piano 

Pick, V. t. mifautiiia, mitsim- 
pona. To pick (ftTiit), ma- 
Doty. To pick (a bone), nd- 

' kiky. To piolc a pocket, 
mangarom-paoBV. To pick 
tbe teetb, manala kaka. To 
pick a c|aarTol, mila ady 

Pick, Piotaio^. fangadim-ba. 
zaha ibadiaal tany be vato, 
tantanan-droa lela 

PicVU, 1. lasary, hanina te- 
hirizma amy ny ■rining'itra 

Pickle, V. t. manao laaary, mi- 
tabiry amy ny viningitra na PIC Fie'toriftl, adj. amj 117 eary; 
bazsTaina amy ht sarj 

ne'tnra, n. saiy, mdiindra izaj 
natao Uaaj nj loko 

Kctnn, V. t. mamopona ho 
toj nj Borin-javfttra ao an- 
taaina ; manambara tsara u j 
any ny zavatra ka fautaira 
tsata toy ny hita maao 

He'tiiTMqQe, aif/. mabafinaritra 
amy ny fijerena, indriudra 
amy oy zatatra tazauiaa any 
an-tsaiia ; tsara raha alaiu- 
taatj 

Fie, H. anara-nahandro izay 
misy Toan-kazo na hena sa- 
ronana pa»Ce ka endasma 

Plaliald, aid', eada, mara 

Pisoe, n. Bombiny, silany, tapa- 
tapany ; ny zavatia amuiki- 
ray amy ny maro. A piece 
of money, vola kely. & piece 
of poetiy, tocon-kira anan- 
kiray. A large pieoe of 
ffrouid, tany malalaka. To 
break in nr to pieces, mauo- 
rotoTo. Of a pieoe, aahala 
biany, mitovy biany 

Pieoo, V. I. manoby, manovana, 

Piece'meal, adv. tsi-kelikely ' 

Pier, n. tocgo-tetezsJia ; lalana 
vato na bazo atao mandroBO 
amy ny ranomasma lianka- 
nesana amy ny aambo na 
baoatsarana ny fitodian- 
tsambo, &o. 

Pierce, v. I. oyttf. manindroua, 
mandoaka, niiditra 

Pi'ety, H. fitiavona ay fanka- 
toavana ny ray aman-dreny 
na ny havana ; fitiavana ay 
funkatoavana an' Andriama- 
nitra ary fabuzotoana amy 
ny fanompoaniL Azy 

Tig, n- kieoa. A jig of iion, 


ig'ton, n. TOTDmailaU : domo- Fig'ment, n. loko 

Pig^J, H. olona leny 

Pig'nnt, n. y[>anjo 

Pike, n. b>fona 

Piko'sta^ n. zanui-defoiia; 

t^hitta lava marubi-doha ; 

katsomaiita 
Pile, n. bazo lehibe atao ton^ 

tetezana ; zavatra miavovo- 

na ; Tolon-damba volon' 

osdry manarona ny mason- 

tenona 
Pile, V. (. manao antontaofi 

mampifanongoa 
Pil'fer, V. t. ay i. mangala-tetj' 
Pil'griM, n. mpiTabiny 
Pil'grima^o, n. fivabiniana 
Pill, n. fanafody boribory atao 

tcdimoka, pUma 
Pillage, N, famaboaua ; babo 
PiI'lar,R,andryi tsaugam-balo 
Pillory, II. bazo fampij»liao» 

misy loaka toy ny oakij 

mibazona ny Tozcma By "J 

Pillow, fi. ondana 
Pillow-cate, «. fonon' ondaos 
Pilot, >i. mpitarika ny sambo 

hiditra na hiToaka amy of 

fitodian-tflaiabo 
Pilot, B. (. raitari-tsambo 
Fim'ple, n. moaj 
Pin, n. paingotra ; hambo 
Pin, t>. (. mam^aingotra, mika- 

zona amy ny paingotra i loa- 

nombo 
Pin'oeri, Pinch'eri, n. taudis 

fouaJaua hombo, tandraioo' 

Pioirb, V. t. ey i. monon^' 
numdaBitra. My zkW P*' 
cboa, mamiikitra ny kiraioko 

Pino, n. aoaraa-kazo fanao 

Pine, V. i.nulialu%laiiidnadra nobo aj alaheb. To pin* fur 

fatnitra 
Fixe'afple, n. mnnanasy 
PuLlon, n. elatra 

Finlon, c. t. mamatotr' elatra, 

manao raikitr' elatra 
Pink, «. BJiaram-bonm-kazo ; 
azumm-tBora-javatra toy cy 
maTohely oa mena tanora 
Pin'nace, n. aDaranL-boCry 
Ka'oaole, n. raiitra kely IdtiO- 
loha misoudrotra ambouy ny 
aukabiasany ; tsudnmy 
Pint, n. famarana mahaLmy 

am-pahaTalony nv gaiion 
Pioneer', h. mpialoha mauam- 

boatra liilaiia 
Pi'oni, adj. tia an' Andrianm- 
Ditra sy mazoto amy ny fa- 
nompoana Azy 
Pip, n. voa maoioika ao ana- 
tiny ny Yoftsary sy ny apple, 
&o. 
Pipe, «, zayatra lava poaiftty 
atao halehany ny rano, &c. ; 
sodina; pipa 
Pipe, c. t. By i. mitaoka Bodina 

na filHiotia, &c. 
Pipe-olay, n. tanimaaga fotey 

Piqne, fi. fahatezerana nafialo- 

naua kely satria ataony fa 

alam-baralra izy 
Pi'raey, n. fandtribaiia ataony 

ny jiolahy an-taarabo amy ny 

nambo haf a ; tay nierana taminy 
Pi'rate, II. jiol^y mitondra 

Bambo mandroba ny aambo 

hafa 
Piratiosl, a4j. 

ambony rai 

galatia manao porintra ny 

boky noforonin' olona hafa i ] m 

Fiitot, n. basy poleta 
Pis'too, «. ilay ampakarlna ay 

ampidiuiaa ao amy ny ifMm 
etigine na pompa na tafofora- 
na; tavoka 

Pit, n. laraka lalina; soKtra 
atony ny nendca 

Fit^, H. ditin-kazo mainty; 
toetra : pitsin-kira ; toetiry 
ny lolia-trano na mandri- 
loha na mitaangaa-doha 

Fiteli, V. t. By >. manosotra 
amy ny pitch ; manipy, ma- 
noraka ; lavo miteontBorika. 
To pitch a tent, manorin-day. 
To pitoh tha tone, maka 
pitain-ktra 

Fitob'-blaok, a^J. mainty n^- 

Fitch'-darfc, adj. maizim-pito 

Pitoh'er, H. bakoly lehibe atao roa miay zarany lava atao 
fanipazana bozaka na ahi- 

Pit'eoni, adj. mampalahelo 
Fiffall 11. lavaka saronana za- 

vatra malemy atao faman- 

driham-biby, longoa mitoto- 

bozaka [tra 

Fitll, n. voti-atiny ; tana hevt- 
Pith'y, a4j. bevoti-atiny; fohy 

nady tena heritca daholo 
Pitiablo, adj. mahaatra ; mam- 

palahelo 
Fit'ifnl, adj. antra ; mampala- 

Iiclo ; raiondrika hobarataina 
Fifilesa, adj. tay antra ; tsy nzo 

ivalozaua, tay mamindra-fo 
Fit'tance, u. fiantrana ■ kely 

omena matetika : anjarakely 

Fify, ». alabelo uoho ny fabo- 
riany ny aaaany. antra. 
Vliat a pity ! edrey mampa- 
lahelo Ifthy izany ! , ,_,^ Pirtt, n. ilaj- ihodinany ny 

kodift, &c. 
Pl&c'able, adj. azo ifonana 

Placard, n. taratasy filajana 
apetaka miharihary mba ho 
hitany ny oloua maro 

Plaoe, n. fitoerana, toorana; 
tanJna, tany ; caharaha, in- 
drindra raha ny aaainy ny 
faujakaua &c. hatau. To 
take place, miseho, tonga. 
Te take the place of, misolo 

Place, I'. I. mampitoetTa, ma- 
metFaka. To place in order, 
mandabatra. I place great 
confidence in bim, matoky 
Bzy teara aho 

Placid, adj. mampiseho fiono- 
nana sy fiadauam-po ; tay 
miheUdketadka, tay maaonja 

Fla'i^arise, v. t. mangalatra ny 
toiy nataony ny sasany ka 
manao izany ho nataony ny 
tenany amy ny boMny na 
ny Berimona &c. nataony 

Flagns, n. aretin-dratsy, loza 

Plague, t^. I. mahasoeotia, ma- 
hadikidiky 

Plaid, ». lamba tHunilanjavatsy, 
lamba Bildnibalolio 

Plain, adj. mitovi-rano ; Mta 
tsara, miharihary, taotia ; 
tay misy tavaka 

Plain, n. tany lemaka 

Plain-deal'ing, ». fanaovana 
teuy vantana, bitBiiu-po 

Plain-ipolcen, adj. manao teny 
vantooa 

Plaint, ». fitar^nana 

Plaint'iff, ». ny mpanaraka 
(amj; ny adj) 

Plaintive, adj. mampalahelo 

Plaiiter, n. (plaaterj 

■"lait, «. rary; randrana; ny miTalombalona amy ny f^- 
ron' akanjo, &c. 
Plait, V. t. mandrandrana 
Flan, II, sarin-trano mampisehn 
ny fanotenana ay ny efltie- 
fitia, &c. : sarin-tanana mam- 
pifleho ny lalana ay ny lore- 
ly ny trano, &c. ; mariki ; Plane, adj. tay miay avo sy ira, 

Plane, «. vankona. ^moothiEg 

plane, raboba. Jack-plaiUF 

galera. Long plane, dalomp; 

Plane, n. i. mamanfcona 

Flan'et, n. ny anankiray amj 

ny fcmtana izay mandeb* 

manodidina ny masoandmi 

planetra 

Plan'etary, adj. momba njp!"- 

net, any ny planet 
Plank, n. hazo lava SaapisBka 
Plant, H, zava-maniry, indrin. 

Plant, V. t. mamboly; mame- 
traka olona konina^ 

Plant'ain, n. akondrS* 

Flanta'tion, n. tany malalaka 
anibolena ; ny fonenany ny 
olona amy ny tany vao azonr 
ny fanjakana 

FUnt'er, n. mpamboty: 17 
tompony ny planlatioa, lO- 
drindra fa ny tompony ny 
tany ambolena faiy fj '*■'" 
dibazo &c. any Umt«d Sta«« 
sy India Andiefana 

Plaih'y, adj. petaapetsa 

Plai'ter, n. lalotra 

Plas'ter, v. I. maadalotra 

Plas'tic, adj. mora asiana en- 
drika arakaizay itiaTBnaaiy 

Plat, V. t. (plait) 

Flat, !i. tany marimanna «:«1J 
toy ny tokotany FLA PLO Plate, n. melal atao flsaka; 

lovia, villa ; f anaka volaf otsy 

na Tolamena 
P]«te, r. t. mauao ankoaotra 

Tolamena mi volafotsy 
flfttaau', R. tany lemafca, ia- 

drindia am}' 117 avoavo 
Plkte'-KlaiB, n. fitaratra tsara 

Toarendriia ' 
FlatTorm, n. fitoeraua stao avt> 

kely noho nj gorodona hipe- 

tralianj 117 olona saavij 

handaha-teny 
Plftt'lua, — nam, n. melal fotn- 

f otsy Bahalahala am7ii7 vola- 

fot^ fa naveeatra indjmdia 

amy ny laelal rehetra 
Pla'tUig, n. ny ouaovana anko- 

sotra ; ny laelal atao anboao- 

tra amy ny metal hafa 
FUa'dit, ti. dera 
Plan'sible, adj, mi^'bo toa ma- aan^ ; miiietsiJta. To play 
falie, mamitapitaka. To play 
spoil, mitendn'. In play at 
oardi, manna saratra 

Play, n. filaJao, lalao ; draam ; 
fUketeikeCMiana 

Play'felow, Flay'matfl, m. mpi- 

Flayltoale, n. trano filalaovaoa 

Flay'thii^, n. tsilalao, kilalao 

Flea, ». fialan-tsiuy ; ^taTatra 

lazaioa mba hahWety ny Plead, V. i. (for or on behalf of) 
mif ona ; mandalia-teuy ho 
fanalaua. To plead with, 
mifona amin7, mandalia-teny 
mamporiaika hanao 

Plead, V. i. milaza izay hahafa- 
tamy azy 

Plea«'ant, adj. mahafinaritra, 
mabafaly. Pleaiant to the 
taste, nudiatohihinaiia Fleai'aBtry, n. hofaliana ; eeo- 
eso mibaro-hnhj 

Pleaie, «. (. ay t. mahafaly. .1 
pleased him, Hs is pleased 
with me, naukasitrahanyaho, 
naokasitraka ahy izy. It 
pleaaea me, I am pleased 
with it, eitrako izany, man- 
kaaitraka izany aho, ankaai- 
trahako izany. Please will 
yon write to me, mba bano- 
ratra tacatasy amiko hianao 

Fleat'iure, 11. hafaliana, ny 
eitraky ny fo 

Plebeian, n. ny anankiray amy 
ny vahoaka be, fa indrmdra 
ny olooa iva - razana tauy 
Roma fahiny 

Pledge, n. antoka 

Pledge, f. (. mauao anUika 

Ple'nary, adj. avokoa 

Pleolpoten'Uary, 11. amiaatador 
irahiny ny fanjakana ananki- 
ray ho any amy ny tany hafa 
ka manana fahefaoa haaao 
f anekeua na raharaha bala 

Flen'itnde, n. halehibeazana 

Flen'teons, adj. ampy, betsaka, 
bo, seaehena 

Flen'tifol, adj. betaaka, aese- 
beim,a.mpj. A plentifnl year, 

Plenty, n. habetaahana. A 
year of great plenty, taoa- 
jin alefitra ; Pli'ant, a{(;. : 

manaiki-be 
Pli'ere, tandra kely 
Fliir^t, n. antoka . toetra 
FlljiAt, v. t. ay t. ntonao tany 

mba hitokiany ny olona azy 
Plod, V. 1. milozoka miaaa 

mafaaritra manao 
Plet, B. tany kely toy ny PLO MI tobotanj' ; tetika, fir^sui- 
tetika [mitetlka 

Plot, V. t. By i. mirai-tetika, 

Vlough, Plow, ti. angadim- 
bazRha atao fiasan-tanf ka 
tarihiny ny soavaly na omby 

Hlooiji, Flow, V, t. miaaa amy 
ny phvffh ; mampiiaTa ny 
rano araka izay ataony ny 
gambo raha mandeha 

tlnagh'hnj, n. olona mitarika 
ny plough 

Vlongh'tiiKn, n. le^».-plough 

Plncfa, t. t, manoDgotra maka. 
To plitek(frnit), manoty. To 
pluck [A fowl), mamolo. 
Flaok up yonr spirits, 
matolda, matanjaha 

Plnck, n. herira-po, toky, faha- 

Flug, », taetsin-jaTatra 

Plug', V. t. manentsiDa 

Plum, «. anaram - boankazo 
kiboribory kely misy taolany 
ao aoatiny ; Toaloboka maina 

Fla'mage, u. volom-borona 

Flninb, ii. ilay firaka, &o. 
iDihentona amy ny faitdau- 

Plnmb, adj. mahittiy 
FlambB'g^, ii. manjarano 
Plnmb'or, n. mpanety fiiaka 
Flnina, «. voloiu-borona, uuirin- 
dra ta ny atao kaingon- ' 

Plaue, II. i, mamboatra toIo 
toy uy ataony vorona ; mire- 
harelia, miclHiebo, oiiitiBity 

Flnm'met, n. firaka fehezina 
amy ny kofohy lava atao 
fanohamna ny balaliny ny 
raiio ; fanilanjana 

Plump, /ti/J. jiiatavy, botrefona, 
botrabotra, vondraka, i ' voaluboka mains Plnn'der, c. I. mamabo 
Plnii'der, ». babo 

PInnjB, V. I, ay I, manateoboka, 
mitsoboka, misitrika 

Pln'ral, luij. milaza fa -ntiaj 
mihoatra noho ny anankiray 

Plaral'ity, ». ny mihoatra noho 

. ny anaokiray, ny maro 

Plm, adj. ampiana 

Fly, V. I. sy i. milazoka miaea 

Fnenmat'ic*, n. ny leience izay 
ahatantarana ny toetiy ny 
rivotra 

Poaoh, V. t. By 1. mahandro 
atody potflirina amy ny raeao 
manj^otraka ; mangalatra bibi- 
dia ao amy ny timin' olona 

Pootet, fl. paoBy 

Posk'et-book, «. boky kely 
litadidian-javatra sy fiton. 
drana tarataiy ka entina ao 
am-pao«y 

Foctet-knife, n. antei-pika 

Pod, n. kodi-boa aasany toy ny 
hodi-tBaramaeo 

Fo'em, n. tony alahatra atao toy 
ny totu>D-kira 

Po'et, ». olona malaza amy ny 
ny f amoTonana poem-aa poetry 

Poet'io, — Dal, adj. momba ny 
iioeir^, lazaina tony aj poetry 

Fo'stry, Fossy, ii. fombam-pila- 
haran-t«Dy beohatra izay nie- 
ty hilazana ny mampangora- 
koraka na mabalaly ny fo, sy 
ny mampibetsiketaika ny aai. 
na amy ny titiavana, na ny 
f ahatezerana, na ny f aniriana 
fatratra, &c. 

Poign'ant, adj. manindrona ; 
manaintaina maf y ; mangidy 

Point, II. izay manindrona toy 
ny loha-faujaitca na lefona, 
&C. ; tendrony ; izay tsy roiHy 
lavany By eakany fa toerana 
Many, tahaka ny marika 
nataony nj lohft-faujaitta ; fvt pot iztdiu-mipi-Biaao ; nyfarany 

ny Todivona ; foto-lrevitra ; 

SUkUnan-tBoratTB. At er On 
B point of , akaiky indrmdra. 
The point of view, toenma 
izay itazauana na iheverana 
zavatrs. To gain a point, 
mahazo izay tadiavina. To 
make a point <4, manao bo 
zaratea t^ maintaj hatao 
Point, V, t. By i, mandranitra ; 
mikeudiy. To pvint ont, 
maneho, maooro. Ta point 
to, man<»idTO, To point at, 
manondro mba hameso 
Fmnfed, m^'. maranitra, yoa- 

ranitia 
PointlaM, a^: tapa-doha, dom- 

bo ; tay miay antony 
PcdM, V. I. tnandoDJa 
Ptd'wii, n. zavatra mankarary 

milkBio anty ny ra; poizina 
Poi'teii, V. t. niMiiay poiiina; 

nmnkaraiy na mal^aty amy 

ny poiziua 
Poi^noni, o^i. maliafaty raha 

sotroina na hanina be loatra 
Fcke, «. kiCapo, Usakarongony 
Poke, V. i. manQsika amy ay 

ny t«Mna na amy ny aavatra 

lava ; mijabajaba. To poks 

the fire, nutDBYBiigBYaiia ny 

Pok'er, n. flaoitr' sio 

Polar, adj. momba ny tany na 
ny ranomasina inanodiditia 
uypole 

Pole, fl. hazo lava boriborj ; ny 
farauy avaratra indrinora na 
ny farany ateimo iudrisdra 
amin' izao tontolo tzao 

Folemi'o, — sal, a^. miey fano- 

dra ny amy ay finoana sy ny 
fombam-pivavahana 
Pola'-sbti, X. bintana sail? tsy miova toerana loatxa ka aha- 
fantarany ny olona ao amy 
uy htmitphire avaratra ny 
avaratra ; mpitarika 

Polioo', B. ny olona tendreny ny 
f an j akaua hitaodiins f andrao 
misy mandika ny lal^na, in- 
dlindla ny oo amy ny ta- 
nana, polisy 

Pelioe'inaB, n. ny ananMray 
amy ny polisy 

Pal'ily, n. fitondram. -panju- 
kana nafiangonana na loeieiy ,- 
salna izay ataony fa hahasoa 

Porish, V. t. mamboatra na 
mandama mba hihilotrilatra 
na bangirangiraiiB, mamotey 

Polite', adj. manaja, mahay 
mitondra tena 

Folita'neu, ». fanajana 

Poritie, ad), manao izay ataony 
hahaaoa na izay tey hananany 
tfdny kaaefa tay miJiavitra 
loatca na mety na tsy mety 
iiany ; manao aaina 

Palit'ioal, adj- momba ny fiton- 
dram-panjakana [kaiu 

Pontics, n. fitondiam-panja- 

Poll, n. loha; ny andiaisana 
anano' olona amy ny fiildia- 
nana hanao raharabam-p~~ 

F3U| V. t. manaJsotra ny r jakana 
Foliate', fl. mandoto 
Folln'tion, «, fandotoana; faba- 

lotoana, loto 
Folyg'ami»t, ». mpamporafy ; 

□lona izay mihevitra fa mety 

ny mamporaf y 
Folyg'amy, n. fampomfeaana 
Pol'ygon, n. Jiguri miay aagle 

By lafiny muomiKO^, FOL [it 

FolTno'Eia, n. Baara-DOBy maio 
mifaJiahaiky ao amy ny 
UaeauB Paufika ataimo 

Pol'ysyllablB, n. teny_ misy 
vaki-teny efatra na mihoatra 

Pomade',— a'tnm, n. poama- 
dina, labomadina 

Fome'grauate, n, ampongalieii- 

Fom'mel, v. t, mandabodaboka 

Fomp, n, fampiflelioana zavatra 
marevaka t«y ny amy ny 
iiBchoany ny Andriana 

Fompoilty, n. ebo, hakerohii- 
na, baktudaua 

Fomp'eni, a^, miebo, kevoka, 

Fondi n. kamory 

Pon'der, c. (. ey i 

Pon'deroiu, adj. msTesatra 

Pon'iard, «. zepe 

Pon'tiff, «. m^Borotia-be ; ny 

Pontif leal, adj. any ny pontiff 
Fo'ny, II. zana-tsoavaly, eoa- 

Tijy kely, pony 
Pooh! itilcr. isy! 
Fool, n. kamory, fariliy kely 
Foot, adj. tBymanam-panBDana, 

miropiropy, malaholo, ma- 

hantra; mahia; ratsy; tay 

taara ; tay anipy. In poor 

health, farary 
Poorly, adj. morary, marisaiiaa 
Foor'-rate, n. hetxa yorina ha- 

melonmna ny mahantra 
Pop, n. feony ny eayatra mi- 

poapoaka 
Top, V. I, mipoaka. To pop 

upon, mipoeaka tampoka 

Pope, n. ny Papa 

Pop'ery, n. ny finoany ny Kato- 

' lika Komana sj ny fombam- 
pivavahana ataony 
Pop'giin, n. basiambiaty 

'op'Utr, n. anaian-kazo ] FOR 

Pop'py, «. zava^manipy ka 

ny Tanony dia roampatoty, 
ary izany no snaovona opium 

Pop'nlttoe, n. ny vahooka, ny 
ambaniandro 

Pop'olai, adj. tiam-bafaoaka, 
mami-lioditra amy ny valioa- 
ka ; mart) tia ; atao taotra 
mba bo fantatry ny maro 

PopnUr'ity, n. baraamian-kodi- 
trs amy ny vaboaka 

Fop'olarue, v. t. manao bo tso- 
tra mba bo fantatry ny maro 

Popnla'tion, n. ny isany ny 
mponina 

Pop'nlaiLi, adj. be mponina, be 

Pot'oelaiii, n. bakoly fotay 
mang'arangarana, poroselsi- 

Ponh, n. fidirana ao am-bara- 
varam-be ka misy tampony 

For'iitpine, «. anaiam-biby toy 
ny aokina fa leUbe aady lava 
ny tailony, indl'aindray aza 
misy iray fita no halavany 

Port, n. loaka faran' izay ma- 
diTiilfa Indrindra toy ny ivoa- 
hany ny tBemboka amy ny 
hoditra 

Foro, V. i. (over) mandinika ey 
mianatra f fttratra 

Fork, fl. hemm-kiBoa 

Por'om, adj. miay pore 

For'poiie, n. lamboa - draao, 

For'rid^, «, nahsndro atao 

amy ny oal-meal 
Fort, n. fitodian-tsambo ; ana- 

Port'able, adj. mora entina 

Fort'al, H. vavahady 

FoTtoollij, n. tunpim-bava- 
hady amy ny taiukna misy 
miutda ka azo aBandratra sy 

ForW, «. ny i^wy'aka By_«iy POS [ 3 

mpitondra fanj akana an j Tur- 
key 

fortand', v. t. mAmpisebo uy 
ho avy, iudrindra raba ,ny 
tsy tiana [lozalioavy 

Portent'irai, adj. mampiselio 

foiter, «. mpiandr; ■vajra.yaxA- 
na : mpitondra entana ; poritera 

Por'tM^s^e, II. ksramBn}' ny 
mpitondra entana 

Portfolio, n. fitebirizan-tara- 
ts^ Da saiy, &o. 

Por'tiao, n. fidmuia ao amy nj 
trano Jehibe ka misy aodiy 
Bfldy tafoana [hiany 

PoT'tion, fl. anjara ; ay saaany 

Poitioii, V. I. mizara 

Portly, adj. matavy aady vft- 

Pomnan'tean, », vata hoditra 
ikmdrana ay eotauy uy 
mpandeba 

Por'trut, — tnre, ii, aariu' olo- 
ixa^; fiiazonaolonaizaybaha- 
fantaraua azy tsara 

PortTAy', V. t. mauao saiin-ja- 
vatra na olona ; milaza zava- 
tra na olona mba ho fantatra 

FoM, t>. i. maaaMraua noho ny 
f auontaniana aaro-baliana 

Posi'tion, n. fitoerana, toerana ; 
toetry ny zavatxa na mitsan- 

dry na voalobany na faha- 
roany, &u. ; toetry ny olona na 
manambouinalutra na niiara- 
mila, na inanan-karena na 
nkaJahelo, &c. 
Fo«'itlTef of^j. milaza marimo- 
rina ; tsy nUuupujolaaala ; be 
toliika [mahazo I, V. t. 1 FOHe»'lion, II. f^manana. To 
have in poHeaaion, mitana. 
To take pDueuiau of, ma- l ] POS 

PotiMi'or, R. izay manana, 
tempo 

Pouibil'ity , n . f ahazoanab anao - 
vana. If by any posribility, 
raba misy izay habazoana 
hanao 

Fea'iible, adj. azo atao, bay 

Fof'aibly, adv. angamba, an- 
gaba 

Poat, II. taangan-kaio ; tolina; 
fitoerana ametrabana miara- 
mjla, &a. ; labaraba ; iraka 
mpitondia tarataay ; tetezan' 
olona ; f ampitomfrana tara- 
taay ataony ny fanjakana ka 
misy fotoana andebanany 

Post, V. t. mametraka ao amy 
ny fitoerany ; mametraka 
taratasy ao amy ny post-ogice 

Poifajie, fl. karamaD'tarataEiy 
ampitondraina 

Po*t^atB', V. t. milaza andro 
aoriana amy ny taratasy fa 
tsy izay nanoratana azy 

Poitdilu'vian,— al, adj. ao- 
riany ny aafo-di^no tiuny ny 
androny Noa 

PoiCe'rior. adj. aoriana 

Poitor'ity, n. taranaka, tamin- 
gaJia 

Fost-baate', adv. f^ngana dia 
faingana toy ny tete^an' 

Poatlinmoiu, adj. rehefa maty 
(toy ny zaza izay teraka ru- 
hefa raaty rainy, na ny boky 
atao porintra rebofa maty 
ilay namorona azy) 

Poatillion, ». olona mitaingina 
ny anaukiray amy ny soa- 
valy mitarika kalesy 

Poatman, m mpitondra tara- 

Poat-merid'ian, a4i. aoriuny uy 

v.Tt. no fanoratra azy 
Foit-nor'tem, adj^ifAu^ToaXf Poif-offlea, n. trano ametra- 
hana ny tarataa; ampiton- 
•iraioa B117 amy 117 tauina 
na tany haf a 

?0»tpDiie^ V, t. mamela hatao 
amy ay aodro hafa, roaiiga. 
tak' audro. To p«Rtpone 
from time to time, mauao 
ampiCao lava 

Fntaoript, n. teny anampy 
aoriaiui reliefa vita Bonia ny 
taiatasy, f.b. no fauoratra 

Poi'tnra, n. tcetry ny tena na 
laitaBagauB, na- mipetraka, 
na miondiika, na miaukina, 
&c. [gunina 

Po'iJ, n. vonin-kazo vitsy an. 

f ot, «. vilany fahandroana ; 
kopy lehibe atao fisotroana ; 
ba^oly lalin' aty atao fitoo- 
ran-kanina. Watering-pot, 
fandemana zava - mamry^ 
Tea-pot, fanaovan-dit*. Flow- 
er-pot, tanimanga tef ena atau 
fambolem-bonin-kazo 

Pot, V. t. mitahiry hanina ao 
amy ny pot 

Pot'aah, «■ sirahazo 

Pota'to, II. oTJm-bazaha [kery 

Po'tent, Bif;. mahery, manan- 

Fo'tentate, ». mpanapaka, 
mpanjaka 

Potsn'tlal, adj. milaza ny azo 
atao fa fay ny atao 

Pot'iberd, H. TaUm-bilany, 
tavim-bilaay, tavin-tony 

Pot'ta^e, N. bena aladn-dro asia- 
na ansna ka atao marihltrn 

Pot'ter, «. mpanefy yilaoy 

tany, mpanao bakoly 
^t'teiy, H. bakoly na vilany 

ataony ny poiler; ny fitoe- 

raua anaovaua a^ 
^oitoh, H. kitapo ke^ ; zaratca toy ny paosj amy ay bi[yy 
nuray karazana may ay opos- 
lum, ary misy koa amy ny 

Ponl'terer, n. mpivsro-bDroiut 

PenltiBe, ti. katapilaay 

Ponl'tiy, n. vorooa ompiaiiB 
atao fihinana 

Peanoe, p. 1. (on or npon) mi- 
paoka \ miantsambotra miilrn 

Pound, n. anaram-paDdanjtoui 
tokony bitovy lanja amy ny 
faraDtsa Tola madio 18, di& 
tokony ho ^ ny liyatra. ; ana- 
Eom-parantsa kely volamena 
atao an-kevitry ny ariary 

pDond, v. t. mitoto 

Fonr, V. t. ay i. man i din a (rano 

tec.) , mampidina ; miifi»»» , 

milataaka, mirotst^ 
Font, V. I. mimonjitrai ; mito- 

kozihitra 
Poverty, «. ny tsi-fananana, 

ropiropy, fahantrana 
Fow'der, n. Tovo-javatta; van- 

ja: Tovo-panafody [roToka 
Fow'der, «. l. manorotopo ho 
FoVer, II. bery, fabefana ; tan- 

jaka ; ny manan-kery 
FoVe^ol, adj. mahery, matan- 

jaka; manaa-kery 
Fow'erleii, adj. osa; tsy ma- 

nam-pahelana, tsy mahef a 
Pox, «. savatia toy ny nendra 

mibontsina amy ny teua. 

Bmftll-pox, nendiH. Chickea- 

pDZ, Dendram-boalaro 
Prac'tieable, 01^'. azo atao 
Prae'tieal, adj.. tej mihevitra 

hiany fa mitondra ny fahai. 

zany By ny bevioy hanao 

koa. Fractioal knBwledg», 

fahalalana avy amy ny f anao- 

vana uy ny fabazarana. A 

praetical joke, aangy nuJ:u>a- 

tra ny biba, aangy aXaj 


I, ti. fanso, fahftzara- 
j muiao fa tey d j mi- 

a 117 miherttra fotBiny pTM^ee, — (e, o. (. wf i. msnao 
materia mba hahaj, man^ 
zatrai manao ny njiaralia- 
ny, indrmdia fa ny rahara- 
fafuiy ny dokoterft sy ny 
mpandaha-dalbiia 
Praa'titioiMr, n. olona tay ma- 
hay Uany fa manao koa, 
indrmdra amy ny anaorana 
fanafody 
Pra'tor, «r Pre'tOT, n. mpanapa- 

ka tamy ny Romana taMny 
Pni'rio, n. tany lava-volo mala- 

U-be 
PiaUo, n. dera, fiderana 
Pi^M, 1. t. lolderB, mankalaza 
Piiue'worriy, adj. miendrika 
boderaina, toktmy hodeTauta 
FrattM, V. i. maniUhj (ataony 

ny BOBTaly) 
Pnuik, ». laolao, sangy 
PnM, V. ■'. mituia, mitafamry 
Frattie, v. i. mitenitany toy ny 

ataony ny zazakely 
Pnwn, n. biby kely ao 
dranomaaina sahalahala amy 
ny orana ka taara bena, pa- 
tBan-dranomaaJiia 
Pray, e. i, mivavaka; manga- 
laka, mifona. To pray to 
God, mivavaka na mattgataki 
amin' AndriStnanitra. Ti 
pray for a penon, mivaTaka 
na mangataka ho an' olona. 
To pray for a thin^, mango- 
laka zaratra. Pray don't do 
that, aoka to fa aza m 

Piay'er, n. fiTaTe]iana; bataka, 

ftfonona [haiia 

Pta/or-book, n. boky fiTava- 

Piay'erfnl, adj. maioto n'— 

vaka, mahery nuvavaka Pray'M'lMi, a^. tey mety mon- 
gataka amin' Andriamamtra, 
tay mety mivavaka 
Pro — , prsfix ; aloha, rabateo 
Preaoti, v, t. ay t. mitori-teny, androny Adu&a 
Fio'unblo, fl. Msin-teny 
Preoa'riono, adj. tay azo itokia- 

na, ntampiahiaby, miovaova 
Preoode', «. t. miatoba 
Fre'oedonoo, — oy, n. fialohana, 

Pro'codont, n. zavatra natao 
tak^a izay alaina bo marika 
na ho ohatra amy ny lavafcra 
tolony batao aoriana 

Pre'eapt, h. tony faoanarana, 
anatra 

Prooop'tor, n. mpampianatra 

Pro'Bliiiit, n. faritra, sisiny ; 
fizaran-tany kely 

Pre'oiani, adj. be vidy; tiana 
indrindra; Boa 

Fre'etpiee, n. tevana, hantsana 

Preeip'itance, — oy, n. hamai- 
kanaloatra 

Preolp'ltate, v. t. manjera amy 
ny tevana lalina ; mando- 
dona loatra ; nuumiilatsaka 
faikany na zavatra levona ao 
amy ny rano ka manftry 110 
ambony izany 

Frecip'itate, a^j. maika loatra, 
dodona [amy ny raharaha) 

ao amy ny raoo ka niina- 
raka mandry oo ambany 
raha aaiana zavatra haf a 

Prooip'ita'tion, 11. hamaikana 
loatra 

Pieoip'itonB, adj. miteonteorim ; 
mideza ; dodona loatra 

Pieciae', adj. mirindra, marina ; FraciMly, adv. izanymdrindra ; 

Barotiny 
Frsci'aion, n. hHtnanQaiiH 
Freclnde', ?>. t. wiaakaaa 
Preco'cions, lu/j. maaaka aloha 

loatra ; nmhay loatra raha 

mbola kely [teo 

Pre'concsive , v. I. mieaina r&ha- 
Fre'concsTt', t;. t. mwa-mihe- 

vitra rahateo 
Preonr'Mr, H. mpialoha; zava- 

tra tonga aloha ahafantarana 

zavatra io avy 
Freda'cMni, adj. ndvelona amy 

ny halatra ay ny babo 
Pm'atory, arf/. mamabo 
Fiedeoea'aor, ». ay olona dim- neudry rahateo 
Fredeter'miiie, v. I. mahatapaka 

hovitra rahateo 
Predic'ameut, ». toetta, iiidrin- 

dra, amln' izay mauahirana 

□a mahasaiigauehana 
Pie'dicate, t>. f.milazanyaiiiiiiy 
Fre'dloate, ii. ny enti-nulaza 
Frediot, :■-. t, milaza izay hiseho 

amy ny ho avy, raamiiiany 
Fredic'tion, n. faniinaaiiana 
Predilec'tion, h. (for) fitiavana 
Fie'diBpoie', v. I, mamboatra 

Tahateo. Wearineaa predU- 

poaei the body to the fevsi, 

nj hasasarana no mahamora 

ny tena ho azony ny tazo 
PrBdomlnant, adj. mahery, ma- 

haroBy 
Predominate, v. t. mahateay, 

mahery 
Pre-em'inent, adj. arabony in- 

diindra, tsara indrindra ; 

ratsy indrindra 
Pre'-engaije', c t. manapanaiky A ] FBI 

Preface, n. saan-teuy 

Preface, v. i. milaza aloha, 

Prsfatory, adj. mialaha, atao 

ho Baain-teoy 
Fre'fect, ii. mpaDapaka, indrin- 

dra uy tamy uy "RotHHua 

Prefer', v, I. tia. toijobona ; 
mauandratra. I prefar this 
to that, aleoko ity toy izay 
io. To prafor a request or a 
prayer, inangataka 

Preferable, adj. tnara noho, aleo 

Preferenoe, n. fiftdiacana, fijo- 
bonana, fitiavana; ny voa- 
fidy 

Preter'meiLt, n. iiaandrataiia 

Preflg'ure, v. t. manoro rahateo 

Prefix', V. t.mametraka ao aloha 

Pre'fix, n. tenj na vaki-teay 
akambana eo alohany ny taay 
haf a ka manova ny heviny 

Pregi'iiant, arlj. berohoka; ma- 
hatonga 

Prshen'Hle, adj. miiikitra amy 
ny hazo, &o,, toy ny ataony 
ny rambony ny jako ay ny 
gidro sasaay 

Pre'hiator'iD, adj. talohau' izay 
Toalaza amy ny taatara 

Prejudite', t: t, mitaara rahateo, 
maudeutika rahateo 

Prej'udioe, n. hevitra ny amy 
ny itiavana na tai-itiavana 
olona na zavatra izay tsy 
mbola fautatra taara 

Prej'Ddice, v. t. maoome saiiia 
rahateo ny amy ny olona na 
zavatra. Seme one hat prejn* 
diced him aettinst me, niey 
efa nandentika ahy tajoiny, 
niay efa nilaza ratsy ahy 
taminy. He ia prqndiced in 
favour of Mr. T., tia any Mr, 
y. izy. uefa tsy mbola maha- 
lalaazy t^ai^^. FreI'MSj, 11. aj ralutrabanj ny 

Prel'ate, n. (bishop) [aloha 
Prelim'iitaiy, adj. miflloha, atao 
Prelnda, m. zavatra izay mia- 
luha ; sa«m-teny 

FrematiLre', adj. mioty manta ; 

htdngon-doatra 
Pr«med'itat«, v. i. roihevitra 

lahateo, misama rahateo 
Prs'mieT, adj. aluha indriiidra, 
ambony indrindra, Toalotany 

Pta'mier, «. ny ambony indrin- 
dra amy ny f anjakana af n,-tay 
ny mpaajaka ; ny Prime 
Minister 

Fmai«e', v. t. syi.milaza aloha 

Fnm'iMi, n. ny trano mbamy 
ny tokotany 

Frtininiii, «. soa azo noho v.j 
iahaizana na ny f ahaizana mi- 
tondta tena, &c. ; (insurance) 

Pismim'ijh, V. I. mananati^ 
rahateo [rahateo 

PreMoni'tlon, n. fananarana 

PnoCcapy, v. t. mihazona 
rahateo, mahazo rahateo, 
maka lahateo 

Fra'ordaiu', v. l. manendry 
rahateo 

Frep'aia'tian, n, fanamboarana 
aloha, fiomanana 

Frepar'ative, a^'. mandamma 
rahateo, maham^y rahateo 

Prepar'atory, ai/j. roahatsara 
rahateo, mahamety rahateo; 
mampiomana. Frspaiatory 
ichool, aekoly misyfiaoarana 
ambanimbany izay tokony 
hianarauy ny mpianatra vao 
mankao uny ny liolejy, &c. 

Pt«paT«', V. I. ay i. mamboatca. hamendiika ; 
Prepay', v. I. e. sy p.p.— paid; 
mandoa vola ahihany ny 
fotoaua 49 ] PBE 

Prepon'derate, v. t. mahery 

IsnJB, maresa-danja 
Frepim'tiaii, «. teny apetraka 

alohany ny teny hafa ham- 

piseho izay hevitra ikaia- 

banany amrny 
Vrefostwiiajs, adj. mampaha- 

Prepoi'tCTOUi, adj. manao hevi- 
tra ambony, tay azo atao 
akory ; mampiaeho f ahada- 

Preiog'atlve, n. izay azony ny 
and^ana syny manam-pahe- 
fana atao fa tsy azony ny 
olona hafa atao 

Frea'a^e, «. fambaia 

FrMB^e', V. t. manambara, 
mampiseho loza 

Pro/byter, n. kiholony ny fian- 
gonana izay tendrena hant- 
pianatis sy hitondra azy 

Preibyte'rian, n. olona y.a.j 
mino ta ny preabytery no 
tokony hanapaka ny fiango- 
nana fa toy ny bishop 

PtOsliytBry, n. ny inpitandrina 
By ny lohohina t^avory ha- 
nao raharaham-piaujj^onana 

Pre'seient,— loos, adj. maha- 
lala rahateo izay ho avy 

Fiaicribe', v. i. sy i. milaza 
izay tokony hatan, mandidy 

Freaccip'tion, «. taratasy sora- 
tanynydokoter ml } fa- 
iiafody tokony h sot iny y 
marary, taratasun p t dy 

Fres^ence, n. coan tnJn T 

show pmenoe f m d t y 
resin-tahotra rah m y 1 
tonga tampoka f 1 ky 

mahita izay mety h ta' mti 
hahafaka a^y 

Fres'ent, adj. eto, ato, ao; an- 
kehitriny. At present, anke- 
hitriny. The present month, 
ity TCuana hitsahina ity FXE [ 2 

Preisnt', v. t. maQolotnL, mana- 
titra ; min^o eo onatroliajia ', 
mitondra eo anatiehona 

Fre/snt, it. fanomeznua, kadO, 
fans.titrB 

Presanta'tion, », (anolorana, 
fanaterana 

Presen'timent, n. hevitra toy 
ny vin&ny, indrindra amin' 
izay luisy atahorana 

Frea'antly, orfr. yetivety, fain- fltaDdremana, famonji 

PiesBT'Tfttive, ai^'. moluiro, ma- 
havonjy 

Preierre'if. l. miaroimamoiijy; 
mamboatra amy uj siramamy 
na sira &c. mba tay ho 1o na 
baeiao 

PresBrvB', «, bauina Yoavoatra 
amy nj Biramamyna eira &o. 
mba hot«birizma tey ho lo 
ua hasiso 

Freiide'i v. i. mamipaka, mi- 
fbhy; mandabatta ny raha- 
raha amy cy olona miangona 

Prea'idsncy, n. ny fanapabana 
ay ny rabarahaoy ny presi- 
dent ; aj taona izay maba- 
preaidtal azy: tany tapabiny 
ny president any India 

PrBs'ident, n. olooafidinabana. 
paka nabandabatraraharaha 
amy ny tociely : 
^c. ; olona fidiny ny vaboaka 
hanapaka amy ny repuilie 

Ftbbb, v. '. sy i. menery, 
mamoEona ; manindry, ma- 
mia i mamibina ; m^anety. 
To praea down, manindry; 
nmropabory 


faner Presa of people, obina maro 
mifauety. A printiag-preaa, 
fanontana porintra. Win«- 

a-boaloboka Prsia'ing, mff, manery amy ny 
bata.ka [^driana 

Preea'nre, n. fanerwta, (anin- 

PiN'ti^, n. bery na laza noho 
ny hory ua dt f ahaizana izay 
ef a niseho ttuoba 

PrBinma', v. t. sy t. sahyloatra 
na matoky loatra sabrla migy 
ianteberana, m^nono volana 
an-drano, manao Hoampo 

Pwinmp'tion, «, fabaaahiaiia 
loatra, fianteherana loatra 

Pwsnmp'tive, ad), miantehitra 
amin' izay tey azo olan- 
tinana na tay bita marina 

PrBsnmp'tnona, tidj. sahisahy 
LDatra [rabateo 

Fre'ssppMe', v. t. ouuiampo 

Pretand', it, i. mody bo, mi- 
hombo. To ptetend to work, 

PretBod'er, ». mpanandoka, 
mpibambo 

Pratonoe',— Be, — tion, n. fodia- 
na bo, fibamboana, hambo 

Fre'temat'nral, adj. tay mifa- 
uaraka amin' izay miaeho 
mandrakaiiva, sampona 

Fratext, n. fialana, zavfttra 
laiaina habamety ny atao 

Pret'ty, adj. tsara, tsara tarehy 

Frat'ty, adv. Many. Pretty 
good. Pretty well, tsara 
hiany, taaFataarabiany, me- 
ty Many 

FroTail', v. i. mahare^, ma- 
nan-kery aininy. To preTftil 
npon, mampanAiky 

FraT'alsnt, adj. mahery. Tlie 
pravalant opinion, ny heritry 
ny maro. A prevalent di- 
leaie, aretina mabozo ny 
maro, aretiny ny olona 

Frevailoate, v. i. mitsoatsoo- 
teny, miyadibadita, manao 
teny tsiioabody mbahoeuti- 
mamUaka PBB [ 

Fremif , v. t. miaakaDR, maha- 

sampoua; misloba 

ProTBii'tioii, n. fieakajuma 

Prerenfive, adj. mahasakana 

PnMoiu, atd'. aloh% mfaa 107 

mbola [hateo 

PmrBTn', ti. t. mauanatra ra- 

Fn7, n. babo ; haza (alainy 

ny bibj na ny vorona). A 

buat or hiril of pray, biby 

na Tonma mihaza 

Prey, c. i. (on or npon) mi 

bo, mihaza. Hi* debt preys 

upon iLu beftlth, mankahia 

azy uj tronan' olona amicy 

PriCB, B. Tidiny; nyhatearany 

PriM, «. t. maaombana 

PiieelMi, adj. tay azu vidini' 

bola aman-karena 
Ptidc, V. I. sy t*. mamniiTona 
[amy ny zavatcs inadiniha 
toy ny paingotra, &c,) ; ma- 

Fiiek, n. zavatra tnanindroDa ; 

tsilo ; famnditmaDa 
FriBk'le, n. tailo, lain-tsilo 
Prukly-ptar, «. tailondrai- 

keta, laiketa 
Pride, «. avonavoiia, rehareba 
Prido, V. I. recip. inireliareha 
frieat, it. lapisorona 
FriMtllood, 11. flsoronana 
Prim, adj. malina amy ny Bta- 

fi&na By amy ny fandaminaiia 
Primary, adi- Toalohany. Of 

primary importance, tokony 

hatao foto-draharaha 
Pri'mate, n. ny bishop ambony 

indriitdiaamyDy fanjakaua ; 

archbiihap 
Prime, adj. voalohany, ambony 

indrindra ; fBfan' izay tsara. 

Prime cott, maaon-karena. 

Prime IfiaiitBr, ny ambony 

indrindra amy ay f anjakana 

izay man iwnVHrfi Ffl ny n^ian- 

jaka dra 
Primeval, acy. taloba ela 

dia eta, tamy ny taloha iu- 

drindra 
Primitive, adj. tamy ny nian- 

dohany, taloha indrindra ; 

mitatia ny f ombany ny ntaolo 
Fri'ma^n'ltara, n. fizoloana 
Piim'roM, n. TOnJn-kazo Tony 

misy beteaka amy ny loha- 

Prinee, n. mpanjaka; zanaka- 
lahiny ny mpanjaka 

Priaeely, adj. any nympanjaka 
na ny zanaay ; miendnka h>- 
taony ny mpanjaka na ny 
ambony indnndra; tahaka 
ny any ny mpanjaka 

PrinCMl, n. zanakavaviny ny 
mpanjaka; ladiny ny prince 

Prin'oipal, adj. lohany indrin- 
dra; fototra indrindra 

Prin'oipal, n, laliany, npita- 
rika ; fototra ; Tenivohitia 

Frin'cipal'ity, «. tany tapaMny 
■ay prince 

Piin'iipaUy, adv. indrindra 

Prin'eiple, n. fotony, ny iha- 
yiana ; izay fototry ny fiton- 
dran-tona na tsara na ratay. 
A man of good principle*, a 
man ef principle, lehilahy 
meiina (Bsttia marina ny 
jinoany). A man ot bad or 
low principle!, lehilahy raCsy 

Print, V. t. manao porintra, 

Print, n. marika avy amy ny 

fanindjiana, dia ; porintra ; 

zavatra vita porintra : lanba 

zandiana 
Printer, n. mpanao porintra. 

Calico printer, mpanao lamba 

zandi^iB nti [ 24 

Print1ne-iBft«Iiiii«', n. itiilipn 

fanaovsm-porinlra 
Piint'lng-prsH, n. famontam- 

Fn'or, aiij. aloha 
Frioi^ity, n. fialohaiut 
Pri'ory, h! trano itoerany ny 


ingam-pi- piaaraka ny aoratry ny tana- 
loasoandro 

Vlitraatio, adj. tnheicanjpriam. 
Piiimatie coloura, ny aoratry 
ny tina-masoandro izay sara- 
lltay ny piiim toy ny aoratry 
ny avana 

Prii'on, n. trano-maizina, trano 
ametrahana ny olona helohi- 
na ka tay aynla hivoaka 

Fii'raner, n. olona atao an- 
trano-nmizina ; ny eambo- 
belona; izay voaaakana tsy 
biala amy ny trano 

TrU'tine, aifr'. tamy ny nian- 
dohany [mitona 

Pri'i^ee, Cpra;/ thee) teny enti- 

Pri'vaoy, n. fitokanana irery, 
fisarahana amy ny olona ; 
fanginginana 

Pri'vate, adj. any ny olona 
irery ; tsy any ny fanjakaca 
na ny olona iray ToMtra, &c. ; 
tay fantairy ny maro. Pri- 
vate prayer, fivayahana atao- 
ny ny olona uuny irery. In 
private, amy nymangingina 

Pri'vate, n. Tata-miaramila 

Privateer', «. sambo fitondran' 
cntana ka atao sambo mpiady 
raba misy ady 

f riva'tion, ». fiaarahana amin' 
izay tinna ny nahuHnaritra 
talubu 

Priy'i%e, ». eoa uzony ny 
ananMray mihoatra noho ny 
aaaany PriVy, a^. mahalaia izay tay 

aveU bo fantatry ny nun; 

miombona amin' izay miiai- 

tetika 
Prize, R. babo, aambo azo am; 

ny ady ; loka 
Friie, v. i. manombana; tis 

indrindra ka mibevitra izany 

Friie-'fl^Ater, n. olona mibka 

mif amely totohondry 
Pro — , prefix ; aolo ; aloha 
Probability, n. fahazoans l&~ 

najnpo, fiajigahana, tokoay 

hoefa— 
Prob'able, odj. tokony, aio mh- 

poiziua ; angamba — inihitt<r 
Proba'tion, n. fizahan-toetra 
Probe, »■ zavatra maracitn 

atao fandinihana ny loeOy 

ny fery, &o. 
ProM, c. t. mamantatn oy 

toetry nj fery &c. amy ny 

zaratia maranitra; mBudi- 

nika fatratra 
Probity, R. bamarinana 
^blem, n. fanontaniana i^ 

zavatra mampiaalaBaU 
Problemat'io, — cal, ndj. mam- 

pisalasala 
Proboa'cis, n, ilay oreny ny 

eletanta izay ataony faksn- 

kanina, &c. ; ny oroua lava 

amy ny biby aasany koa ; ilay 

lava amy ny vavany ny lolo 

ay ny biby kely hafa koa 
Prooe'dnre, n. fandioao; fan- 

drOBoami ; zavatra atao 
Proceed', v. i. mandroso, mwo- 

tra ; avy aminy 
Frooeed'ing, r. ny atao 
Pro'ceedi, n, vola azo amy nf 

fividin-javatra 
Proc'eaa, r. fandroBoana; iojiM 

fanaovana na fanirians, it. 

In proceu of tiiM, reheJa FSO [ 24 

Prooai'Biou, n. fandrosoana; olo- 

na maro mandHha milaliatra 

Proclaim', c. t. manambara 

Proelama'tion, «. kabaris' an- 

driaoa ; faaambnFBna aiaj 

ny maro 
Prooon'enl, ii, mpanapaka ani- 

boaj indriodra izay uape- 

traky ny Somalia fabmy 

tamy ny tany reEsiny 
Proeraa'tinata, r. l. manao am- 

pitao lava, mang^taka andro 
Proo'lor, II, mpizaEa ny fiton- 

dtan-tenany ay inpi joy uy «; ->i!!/ PrDcam'bent, adj. man^y mian- 
tany toy ny zava - muniry 

Cioc'iirator, n. mpanapaka tany 
aimdrau-tany (tamy iiy Bo- 
mana fahiny) 

ProcarB', c. t. mahazo 

Fitd'igal, mij. roaadauy harcna, 
homaU'kareua 

Piodi^'ioiis, 01^'. makadiri-be : 
maliagajfa ny habeny 

Prod'ijy, >i. fambara; zavatra 
mabaga^a, sainpona 

Prodnce', v. t, majiatarika, ma- 
hakinga ; maka ; miteraka 

fiDd'nce, ti. vokatra; tombony 

Prod'not, — o'tion, ii. vokatra ; 
ny atao. The pcodact of 
nombera, ny valiny ny isa 
lYia na maio ampifampitom- 

Produo'tive, mlj. inahaTokatra, 
maliataraka, mahaton^ga 

PrD&ne', aif/. tay masma; tsy 
manaja izay musiaa, ma- 
Qompa. Protaaa hUCory, 
tautara uataony uy Girika 
ay ny Romaua ica. taloha 
ralia mbola nivavaka tamy 
ny Bampy izy Fiofane', v. t. manaratay izay 
masiaa ; manonoua foana ay 
anaran' Andriamanitra ; ma- 
nompa 

ProfaneneiB, — anity, n. ompa; 
fauarat^ana izay ma^oa 

ProfBsa', f. (. miiaza' mihari- 
hary, roanaiky raba hu fan- 
tatiy ny maro ; miUza uy 

Profea'aion, n. teny cnti-mi- 
laza fikaaana na fitiaviini iia 
finoana na fahnizana, kc,. ; 
Tahaiaha laHa, fahendrena 
toy ny ataouy ny mpanao- 
fanafody ay ny mpanilalia- 
daliina ny ny mpitanilrina 
liangonaua, &c. 

Profea'aional, aii/. amy ny i-aha- 
raha (toy ny ataony ny mpa- 
nai> fonafody, kc) ; manao 
r^haraha toy izauy 

Profess'or, ii, olona mikambaua 
amy ny fiangooan' Andria- 
manitra ka manaiky ho Kri-i- 
tianataara; oloua uotcndreua 
bampianatia uy ao amy ny 

Proffer, t: t, miliza tei-y n:i 
manoms zavatra iiiba hoiai- 
Eiina na bolavina 

Profl'cient, adj. mih.iy 

Pi'O'flle, n. sarin' oloua nofa ny 
ila tarohiny hiany 

Profit,". tumbom-barotra; 3oa. 
Toiuakeapraatbyu'' of, ma- 
hazo tombom-barotca aminy 

Profit, V. t. ay i. mahasoa, uta- 

Profitable, adj. mahasoa, aha- 
zoana soa mi tombom-barotra 

Profitlesa, a:lj. tsy mahasoa, t^y 
misy tombom-baratra 

Prof'l^ate, adj. ratay tanahy, 
ratay fitondian-taua iudriu- 

Piofound', adj. laiini PBO Frofuae', a^j. maliafoy betsaks, 

mandanj be 
Frofn'sion, n. faudHniana be; 

bcteaka 
Fro<7en'itor, n. ray, razana 
Proj'enj, w. zaaAa; taranjia, 

tammgana. 
Ftognoa'tic, ii. zavatra miseho 

izaj ahafantartma uy ho 

avy; fambara 
Frognosticate, t. (. nulaza alo- 
ha, mampiseho rahateo, ma- 

Diinany 
Fia'giamDie, ti. taratas; fan- 

daharaua milaza ny raha- 

raha hatao 
Fro'greiB, h. fandrosoana, fan- 

dphanana 
Frogre«s', t>. i'. mandrosa 
FrogiGS'iive, agj, mandioso loi- 

hateara [sakana . 

Frobib'ic c. t. numdrara, mi- : 
Frohih'ition, n. fandramna 
Pjohib'itory, udj. niandrara 

maniiroi^o 
Froj'Bct, «. heTitra lazaina amy 

ny hanaovana raharaha; ca- 

haralia kasaiua liatao 
Frajeot'ile, h. ^avatra atoraka 

iia ataipy na alefa 
PiDJeo'tion, ii. ny mandroso 

amy ny rindrina, kc. 
Frolil'ic, n>^'. miteraka betaaka; 

inahavokatra bo 
Frolix', <!(//. lava loatra (amy 

ny Umy ulahatra) 
Fio'logne, 71. ittain-teny 
Prolong',-- gat9, r. t. raahela ; 

mabalava 
Fromenade', n. lalaua amboari- [_2S0] 

From'iie, i miHy -teny From' Prom'isBDiy, 

fikasana 
Prom'ontory, «. yodivona 
Fromote', k. t. mampandroso, 

inempitombo, manandratrs. 

To promota health, mampa- 

hatanjaka 
Fromo'tion, n. fampandroBoana, 

fisanilrataDa 
Frompt, adj. haingana, malaky 
Frompt, V. t. mamporiaika ; 

mampabataiani kely 
Fromp'tltndB,— ptnoBB, n. h»- 

fainganana 
Fromargate, v. t. manambsra, 

mikabary, milaza miharihaiy 
Froae, adj. mandry mijuiko- 

hoka. Froae to forget, mati.- 

arika. Fione to steal , fan- 

galarma, Frone to tell lie«, 

fandaingB 
Prong, M. ny anankiray amy ny 

mnteany ny torosety na ny 

zavatra toy izany 
Pra'noun, n. teny misolo ny FroDonnce', , 

Pronnu'ciation, ii. fanoaonaiia 
Proof, n. ny nkaliam&Hna 
azy, fanamarinana, porofo ; 
ny porintra Toalohany izay 
tokony habitsy. To be proof 
againat, mahatohitra 
Prop, n. tohana, flanMnana 
migtt na Prop, v. I. manohana 
noho ny sasany ; I Prop'agate, v. t. maka tara- 
misehomiharihary I naka; nuunpif^y 
a, ffi/J. niifangaro- 1 Propel', V. t.mauOBikahaiuleha, 
] mampandeha PBO [ Z 

Pn^n'sity, h. fitiavana hanao, 

faDiTiana hanao 
Prop'er, edj. any ny ananMray 

hiaiiy ; mety, marina, anto- 

Prop'erly, ads. mety, marina 
Prop'erty, n. toe-javatra; ' 

Proph'eey, n. filazaua ny 
tra tsy maintsy ho avy, 
indrindra raha asain' Andria- 
manitra lazaina, faminania- 
na; fitorian-teuy ■as, fampio- 
uarana ny ten in' Andria- 
mauitra, indrindra raha 
piany ny Fanaby Masina Hay 

Proph'eay, f. t. sy i. milaza ny 
lavatra tay maintsy ho avy, 
indrindra raha asain' Audna- 
manitra lazaina, mamiuauy ; 
mitori'tony na mampianatra 
Z13- tenin' Andriamaniira, in- 
dKiidm rail a ampiany ny 
Fanahy Masina jlay mpitory 

Proph'ot, n. tern. — tess, olona 
namporiBihiuy ny Fanahy 
Masina tiiteny, mpaminany 

fahatezerana 
Propi'tiation, h. fampiononana 

fahatezeraua 
Propi'tiatory, a^. uampi 

fahatezerauA 
Propi'tionB, adj. miantra 

miadra-fo, uiahasoa 
Piopor'tioii, «. hevitK 

proportion, an-lcevitru. 

door is too small and 

proportion to th« size of tbe 

house, kely loatra ny t 

raua Ita tsy mifarwaka amy 

ny habcny ny trano 
Fropor'tion, i>. t. nianao : 

viiiy, niampifanaraka 
fropor'tion ate, adj. an-kevitra, 

mifanaraka amijiy Propo'sal, n. teny lazaina mba 
hoherenoa na hekena na ho- 
larina ; hevitra ; ny tiana 

Propose', 11. (. milaza hevitra 
mba hekena na holaviaa ; 
mamoa-kevitra, mampihevi- 

Proposi'tion, n. fpmposalj ; za- 
vatra lazuna mba hoporofoi- 
na na hatao (amy ny Gcomt:- 

t'l) 

Propomii,ii. (. (prapaif) 
Proprietor tompo (mdr u 

dra ny tom[ on trano na tinj 

na sambo S. ) 
Propriety j fahalsarana amy 

ny fitondran tena na fiteny 

na f omba So. 
Prarogation n fanpoiliiny 

ny mpanjaka ni pari a eit 

mbi hihaona indrav amj ny 

andcu bafa 
Proroftue t t mampodj ny 

pa lia le I mbi hiha ux m 

dray rchi^a ufaka kchkely 
Pro a 10 idj tay mahafinir Era 

maina (amy ny teny) 
Prosenbe t ( minendry ho- 

vonoini milaza ny haJ'a- 

taiany ny famp anaranaitJ] 
,y ny 8. 


L fa t Proseeute r ( manao iz^y 
hah itrarana na h ihata te 
rahana u,\^ kasama hatao 
miainpanj^j, e) aaaCrehany 
ny mpitsara manao izay 
hahazoai a ny rariny araka 
ny lal\m panjakaua 

Proselyte 1 olona jetitUisa 
mifindr^ hanaraka ny G\ ava 
hany ny J osj olona mitm 
dra na miova hirai-heiitra 
amy ny easany, indiindra 
amy ny fivavabana raa FRO Froi'pact, n. iza^ tsmjo amy 
ny Gtoev&nn iray ; berttra 
atao amy ry Lo avy nolio 
izay eta miseho Btthady; 
fanampoizaoa 

Proapeet'ive, adj. mihcTitra ny 
ho avy 

Proipectns, n. filazajiany amy 
oy lioty izay ef a ho Tita mba 
ho fantatry ny olona ny an. 
tony By ny toetniny 

Proa'per, v. I, By i. mahalavo- 
rary; mitom'bohBrena. Tha 
cause of tbe 6oip«l is pios- 
pering at sneh » place, man- 
droso taara ny fivavsbana an 
Ananona , • 

PtOBpei'ity, ji. fanambinana, 
fandrosoaua haihazo izay tia.- ; fitom! 


Pros'perons, adj. ambininy ; 

Proi'titnte, t. t. manolo-tena 
na fahnizana na fahalolaua 
&c. hanaovan-dratsy 

Profl'titcte, n. rehiTavy janga 

Proa'trate, adj. mandry nuTa- 
landotra, miankoholta 

ProB'trate, t: t. mandrava ; 
niampilamaka. To prostrate 
ono'lBelf, miankoholia 

Prostra'tion, «. fianltohofana ; 
faharerahana, tahakiviaua 

Pro'^y, Btlj, tsy maLafinaritra, 
maina (amy nj tcny) 

Protect', V. I. miaro 

Protection, «. aro, fiaroTana 

Ptotectot, 11. mpiaro 

Protest', t: t. ey i, mUaza 
mafy. To protest againet, 
mHaza mafy ny amy ny ratsy 
nfltaony ny sasany, mandA 

Pro'teat, ii. filazana mafy man- 
da ny hevitra na ny ataony 
ny saeany 

Frot'cfltftntT n. olona mand^ ny 
fomba By ny fampianacana eauuiy ataony ny Katolika 

Rom ana, Proteetantra 
Protesta'tian, n. (ilazana mafy 
Protract', v. t. m&nataTa, ma- 

hela [tranga 

Piotrade', i: t. mibobitra, mi- 
Protn'beTBllce, n. zavatra ltd- 

bohitra [rehareha 

Proud, adj. miavonaTona, mi- 
Prove, c. i. mamantatra, mam- 

piseho marimariua izay izy 

prove to be, hita fa miseho 
ho 

Provender, n. hanina, indrin- 
dra izay omena ity biby 

Prov'erb, n. obabolana, oha- 
teny, teny foby ataony ny 
olona fitenenana 

Froverb'ial, adj. ataony ny maro 
fitenenana 

Provide', e. (. mamatsy, mam- 
boatra rabateo, miomana. 
I provided him with ft cloak 
and umbrella against tbe 
oomicg Btotm, nomeko ka- 
paoty By elo izy mba bo en- 
itiny amy ny orana efa ho 
avy. To provide /or a jon- 
rney, mamboatra vatay sy 
izay rehetra tokony ho enti- 
na raha mandsha 

Ptovi'ded, conj. raha 

Prov'idenoe, n. fitandremana 
rabateo ; ny iitondran' An- 
driamanitra izao rehetra izao ; 
Andriamanitra 

Prov'ident, adj. mihevitra tsara 
rahateo, mitBapa-farany 

Providantial adj avy amy ny 
fitordran Andnamanitra an- 
teika, mdnndra raha voa- 
vonjr noho ny saiky Dahi- 

Province, n tany isany ny 
fanjakuna nefa laviti^ tk 
ametrahana goverinora ; ts- Fravia'cial, adj. any ny pro- 
Pruvin'oujism, n. fiteoiny ny 

frmli'iou, n, dj anamboarana 
rahateo ; hauina ; ny zava- 
tra tsic^ra; voalaza amy ny 
fanekena 

FroTli'ioilfll, adj. atao nefa 
mbola hoauloaua, atao voujt- 

Tnvoca'tion, ». zavatra maha- 
tezitra ua inaiiaBosotra na 

PnTOc'stive, adj. mahatezitra 
Prmroke', v. i. mamporisika ; 

mampahatezitTa 
Pnv'oit, II, izay IcMbe Indrin- 

dn ao amy ny tanana sasany 

na eo umy ny college saaany 
Prow, n. lohany nj aambo 
Ptow'mb, h. fahaBoLiana sy fa- 

tokiana ary fahatanjahana 

amy ny ndy 
Prowl, V. i. mirendrirenilry, 


ate, liilj. akaiky inttrin- Pozim'ity, it. fanakekezana 
pTox'imD, n. andro amtnkiray 

amio' ity volana ambony 
Pros'y, H. fisoloana ; mpiaolo 
Prode, n, veMvavy maotona 

Piu'dent, ai(/. hendiy, maliua, 

miUapa-farany 
Pradeo'tial, adj. natao amy ny 

hamalinana ; ' ary amy ny 

hamalinaua 
Pmd'eif, ». hamaotinana loatra 
Pmse, v. i. mandrautaaudran- 

taana baza mba hahatsara 

fcniry azy 
Pnme, n. plum maina Pry, V. i. (into) mitsUdlo, mi- 

tairitainka 
Fsalni, n. iiMrana, ealamo 
P«>lm'l8t, R. mpanoratra sola- 

Paalm'ody, «. ny ihirana fihi- ■ 
Pial'tar, «. nybotinyay salamo, 

indrindra laha atao boky mi- 

tokana 
Fial'tery, n. anaran-javatTa toy 

nj lo^g'a izay nampiara^ 

Mny-ny Jiosy tamy ny hira 

fahiny 
Pshaw ! initi: isy ! hia ! 
Vajr/i'oloi/y, n. ny ssknce izay 

ahafantarana ny amy uy sai- 

Pab'lii arapaiiibeu . , 

et, tiravahana eo amy ny fi- 
Yoriany ny maro 
Fnb'lio, n. ny vaboaka, ny am- 

Fnb'Ucan, ». mpamory hotra 
tamy ny Jiosy, farantaa ; 
tumpoiiy ay pKblic-houae 

Pnblica'tion, u. filizana amy 
ny maro ; ny anelezana ny 
zavatra natao porintra, in- 
drindra raha amidy ; boky 
&c. atao porintra mba ba- 

Pnblie-lioasB, n. trano azony 
ny olona alaha mba Mhinaoa 
na Uaotro labera na divay, 

Pablic'itT, ». flbaxihariana 
Pnb'lic-apir'ited, adj. miiiavitra 
By mitady izay hahasoa ny 
fanjakana oa ny olona maro, 
ka mazoto hauao izany 
Pnbliah, v. t. manambara mba 
ha f antatrj ny maro ; manely 
ny zavatra vita porintra, in. 
di'Indra raba umidy FUe [ 2' 

Fraeiaaly, adv. izauyindrindro ; 

Buotiny 
Freci'sion, n. hamaiinaua 
Fieclnde', v. t. misakana 
Fnco'ciou, adj. maaaka aloha 

loatra ; mohay loatra ruba 

mlxila kely [teo 

Fre'oonosiTG , c. ;. miutina raha- 
FTe'conoBTt', (I. t. miara-mihe- 

Titra rahateo 
Freeor'ior, II. mpialoha; zava- 

tm tonga aloha ahafantarniia 

zavatra ho avy 
Frada'ceom, adj. mivelona amy 

ny balatra ht ny babo 
Fied'atory, adj. raamabo 
Fredsces'BOr, n. uy oloua dim- 

baa^a 
Fre^ea'tinata,— HB, e. (. ma- 

ueudry niliateo 
Predeter'iniiie, v. t. mahatapaka 

hevltra rahateo 
Fredio'ament, n. tootra, indria- 

dra amin' izay manaliirana 

na mahasang'anehana 
Fra'dicate, i>. ^milazauyamiiij 
Fre'dinate, ii. ny euti-nulazu 
Frsdiot', v. I. milaza izay hiseho 

amy ny ho avy, mam in any 
Frsdic'tion, n. faminaniana 
Predilec'tion, «. (for) fitiavana 
Fre'diipose', v, t, mamboatra 

rabatco. Wsariuese predis- 

poseg the body to the (over, 

ny haeasarana no mAhamora 

ny t«iia ho azoDj uy ta^o 
Fredoln'lnaiit, adj. mahory, ma- 

bareay , maharosy, Predominate, 

mabery 
Fre-em'inent, adj. ambony in. 

drindia, teara inilnndca ; 

ratxy indrindia 
PrB'-engaje', d. (. marapanaiky 

rnhateo 
Pro'-engaj/e'ment, n. fifanekena 

rahateo Prefatory, mij. miaioha, atao 

ho BasiU'teuy 
Prefect, h. mpanapaka, indiin- 

dra ny tamy ny Botnaita 

Prefer', v. t. tia, mijobonn ; 
maoandratra. I prefer tbAa 
to that, aleoko ity toy izay 
io. To prefer a requett or a 
prayer, mangatafca 

Fief'erable, siij. tnara noho, oleo 

Freferenfle, «. bfidianana, fijo- 
bonana, fitiavana; ny voa- 
fidy 

Preter'ineiit, h. fisandrataiia 

Frefig'iiie, v. t. manoro rahateo 

Prefix', V. t. mametraka ao aloha 

Pre'fil, n. teny na vaki-teny 
akambana eo alohany ny t^y 
haf a ka manova ny hcviny 

Preg'ssnt, adj. bevohoka ; ma- 
hatoDga 

Preheu'iile, adj. luifiMtnt amy 
□y hazo, kc, toy ny ataony 
ny rambony ny jako By ny 
gidro safutny 

Pre'hiBtor'ic, adj. talohaa' izay 
voalaza amy ny tantara 

Frejnd^e', i: t. mitsara rahateo, 
mandentika rahateo 

Pry'ndioa, n. bevitra ny amy 
ny itiavana na tsi-itiavana 
olona na zavatra izay tsy 
mbola fantatra tsara 

Prej'ndice, v. t. manome sajna 
rahateo ny amy uy olona na 
zavatra. Some one has prejo- 
diced him againit me, niay 
efa tiandentika ahy taminy, I 
niey efa nilaza ratsy ahy 
taminy. He i« prejodiesd in 
favonr of Hr. T., tiu any Ur. 
y. izy, nefa tay mbola maha- 
lalaazy tsara PBB 

Frel'KCy, n. ny TshaialiaDj 117 

Prel'ste, n. (hiskopj [aloha 

Frelim'iiiuy, adj. mialoha, atao 

Trelnde, «. zavatta izay mia- 
loha; BasLD-teny 

FmuBtiue', off/, mioty manta ; 
hsngfan-doatTa 

pTomed'itate, v, 1. miheTitni 
rahateo, nuBainn rahateo 

Fre'miei', adj. aloha indrindra, 
ajDbony indrindra, roalohany 

Pre'inier, n. ny ambony indrin- 
dra ajny ny lanjakona afa-tsy 
ny inpanjaka ; ny Prime 

Premise', v. t. ay t. milazn aloha 

Pmn'iaw, ». ny ttaao mbamy 
ny tokotany 

Pte'miiim, n. bob azo noho ny ' 
f ahaizana na ny f ahaizana ni i- 
tondia teoa, &c, ; (inatiranee) 

Pcamon'ifli, v. t. mananatra 
rahateo [rahateo 

Fiamoni'tiou, a, fanananina 

Freoc'eiLpy, v. t. mihazona 
rahateo. mahazo rahateo, 
maka rahateo 

Pre'ordain', v. t. manendry 
rahateo 

Frep'ua'tion, u. fonamboarnna 
aloha, liomaiiana 

Prapar'atiTe, adj. mandamina 
rahateo, mahainety rahateo 

Frepar'atory, adj. mahatsara 
rahateo, mahamety rahateo ; 
mampiomaiia. Preparatory 
Mhool, sekolymisyflanarana 
ambanioabany izay tokuny 
hianarany ny mpianatra vao 
raauiao amy ny kolejy, kc. 

Prepare', v. t. ay i. mamboatca, 
mampiomana, mahamety, ma- 
bamendrika ; mioraana 

Prepay', v. t. p. ey p.p. — paidi 
mandoa vola alohany ny > ] PSE Prepon'derate, v. t. mahery 

lanja, msveaa-danja 
Prepoti'tion, n. tony apetraka 

alohany ny teny haf a ham- 

plBoho izay heyitra ikam- 

banany aminy 
Prepoiiaii'iaK, adj. mampaho- 

FrepoE'tereoi, adj. manao hevi- 
tra ambony, tsy azo atao 
akory ; mampixeho f ahada- 

Frereg'atiTB, r, izay aiony ny 
aniMaoB ayny maoam-pahe- 
fana atao ta tsy azony ny 
olona liafa atao 

Prei'a^e, n. fambora 

Prelate', v. t. maoanibara, 

FresTiyter, n. ioholony ny fian- 
gonana izay tendri>na ham- 
pianatra tiy hitondra azy 

Presbyte'rian, n, olona izay 
miuo fa ny presbytery no 
tokony hanapaka ny fiango- 
nana fa tsy ny bithop 

Pre»'byt«ry, «. ny mpitandrina 
By ny loholona tfrfavory ha- 
nao T^arahanL-piaTigijiiana 

Fre'icient, — ioui, adj. maha- 
lala rahateo izay ho avy 

Preterite', v. t. ny i. miiaza 
izay tokon; hatan, maudidy 

PrGEOrip'tiDn, n. taratasy eora- 
tany ny dokotera milaza ny f a- 
nafody tokony hosotroiuy ny 
marary, taratasim-panafody 

Pres'enee, ti. eo anatrohnna. To 
show presflncB of mind, tsy 
resin-tshotra raha misy lozi 
tonga tampoka fa malaky 
maliita izay mety hatao mba 
hahafaka azy 

Pres'ent, adj. eto, ato, ao; an- 
kehitriny. At present, anke;. 
hitriny. The preient month, 

tw iny. The p 
ToWahitBi PBS nx Presenf , v. I. manolotra, mana- 

tjtra ; miaeha 60 &a&ttfihttti& ; 

mitondra eo onatrehaiia 
Frsa'eut, n. fanomezaiut, kadu, 

fanatitrs 
Fresenta'tiaii, n. fanolorana, 

fanat^rana 
Prwen'timent, n. hevitra toy 

uy vmauj, mdrindra amin' 

kaj miay atahorana 
Prea'entiy, adv. vetiTety, fciii- 

gana, tsy ampy toinooa 
Freterra'tiou, n. fiarovana, 

litandremaiia, famoojena 
Frejier'Tative, adj. maharo, ma- 

havonjy 
PrBserTe',i>. t. mjaroiniaiiioajy', 

mamboatra amy ny Biramamy 

na sira &c. mba tey ho lo na 

Pieaerve', n. huuna voavoatra 
amy ny eiramaiay na siia &«■ 
mba hotehiriziiia tsj ho lo 
na haaiBQ 

Presids', V. t. manapaka, rai- 
fehy ; mandahatra ny raha- 
raha amy ny olona mian^ua 

Fiec'ideney, n. ny fanapabana 
By ny raharahany ny yre«i- 
denl ; oj taona izay maha- 
pretident azy ; tany tapahiiiy 
ny pretideni any Tm^iii 

Prexldsnt, r. olona fidinahana- 

amy ny sociely na, imtilu 
^e, ; olona fldiny ny vahoaka 
hanapaka amy ny republic 
Press, t. t. Bj i. manery, 

mla ; mamihina ; mif anety. 
To piess dowit, manindry; 
mampahory 

PiesB of people, olona maio 
mifauety. A printing-piass, 
fanoDtaua pormtra. Wins- 
preu, famiazam-boaloboka FrMs'ing, adj. manery amy ny 
hatate [^driana 

Fress'are, «. fanerma, fanin- 

Ptei'ti^, ». hery ma laza noho 
ny hery nany tahaizana izay 
efa niaeho talolia 

Frssiuas', v. t. ay i. aahy loat)^ 
Da matoky loatra satna miay 
ianteheraca, mamono volana 
an-drano, manao soampo 

pTiaamp'tion, n. fahaaaliiana 
loatra, flanteherana loatra 

Pieanmp'tiTe, adj. miantoliitTa 
amin' izay. t$y azo olan- 
tlnana na tay hita ""■"•"■' 

FrMnrnp'tnona, adj. Bahisahy 
loatra [rahatoo 

Prs'inppoM', c. t. m&iuunpo 

Pr«tend', v. i. mody bo, tai- 
hambo. To preUnd to wtirk, 
mialasafay 

Fretend'er, n. mpauandoka, 
mpihambo 

Fntencs',~-Mi, — sion, n. fodia- 
na 1x0, fibamboaaa, faambo 

Fia'temat'iu'al, adj. tsy n^a- 
naraka amin' izay misebo 
mandrakariva, sampona 

Fia'text, N. EaJana, zavatra 
laaaina liabamety ny atao 

Prst'ty, nif;. tsara, tsara tarehy 

PiBt'ty, adv. Many. Pratty 
good, Pratty well, t«itm 
hian^, tsatatsaiahiiujy, me- 
ty hianj 

Prevail', v. i. maharesy, ma- 
nan-kory aminy. To prevail 
npott, mampaniiiW 

Prev'aleut, adj. maliery. Tlie 
prevalent opinion, ny hevitry 
ny mam. A preTBteat di- 
leaM, aretina mahazo ny 
maro, areticy ny olona 

Prevarloate, v. i. mitsoataoa- 

teny tsiloaliody mbaboenti* 
msmitat*. TSE pKnof , 0. t. mis&kaiut, tnalia- 
sunpona; mialoha 

Prartn'tioil, «. ftSBkauana 

FnreDfive, aJJ. mahasakana 

Fn'Tioiu, a^. alohxt, raliB tsy 
mbola [hateo 

Fnwani', ?. <. mananatra ra- 

Fn^, n. babo ; haza (alainy 
ny Mby na. nj TOrona). A. 
beajt er hirfl of proy, biby 
na voTona mihaza 

Fray, V. t. (on or upon) mama- 
bo, mihazo. Eii debt pieya 
upon liiB lietiltb, mankahia 
azy ny trOHan' olona aminy 

Flics, n, vidiny; nyhataarany 

FiiM, v, i. manombaiia 

FrieelBM, adj. tsy azu Tidim- 
bola aroaJi-kacena 

titk, V. I. By E. maniniirona 
(imy ny zaTatra madinika 
hyny pamgotra, &c,) ; loa- 

Fliek, n. ZBTatFa mamndrona ; 

tsUo -, famudnMiana 
Fiicki«, n. tailo, Isin-tsilo 
Friikly-pear, n. tsUondrai- 

keta, raiketa 
Fridfl, n. avonaroiia, rcharehft 
Fride, t. (. rceip. mirehareha 
Frieit, n. mpisorona 
Piintliood, ». fisoroiiaiia 
FliM, adj. maJina amy ny fita- 

fiana ay ainy ny f andaminana 
Primary, mii- voiJohany. Of 

primary importauM, tokony 

hatao foto-drahacaha 
Pri'matB, n. ny bitkop ambony 

indrindraamy Dyfaajakana ; 

Frime, tdj. voalohany, ambony 
indiiadra ; faran' izay tsara. 
Prime coat, mason-karetia, 
Ttima Minister, ny ambony 
indriikdra amy ny fanja kana 
izsy niBTiarnfcwrw'" ny mpan- Prime'val, adj. taloha ela 

dia ela, tamy ny taloha in- 

drindra 
Frim'itiTe, adj. tamy ny nian- 

dohany, taloba indrindra ; 

mitana ny f ombaay ny ntaolo 
Pri'mo^n'itiiTB, »■ fi^okisna 
Frim'roie, n. vonln-kazo vony 

mifly betsaka amy ny loha- 

Frinee, n. mpanjaka; zanaka- 
laliiny ny mpaojaka 

Priaoely, odj'. anynyrapanjaka 
na ny zanany ; miendrika ha- 
taony ny mpanjaka na ny 
ambony indrindra ; tahaka 
ny any ny mpanjaka 

Prinoeii', n. zanakavaviny ny 
mpanjaka; Tadiny ny prince 

Prin'oipal, adj. lohany indiin- 
dni ; f ototra indrindra 

Prin'cipkl, n. lohany, mpita- 
rika ; fototra ; renivohitra 

FriD'eipafity, n. tanytapahiuy 
ny prince 

Frin'iipally, adv. indrindra 

Prin'ciple, n. fotony, ny iha- 
viana ; izay fototry ny fitoa- 
dran-tona na tsara na ratay. 
A man of good principles, a 
man of pTinciple, lehilahy 
maiina (satria marina ny 
finoany). & man of bad or 
low pnnciples, lehilahy ratsy 
fanahy 

Print, V. t. raanao porintra, 
manonta 

Print, n. marika avy amy ny 
fanindriana, dla ; porintra \ 
zavatra vita porintra ; lamba 
zandiana 

Frint'er, «. mpanao porintra- 
Calioo printer, mpanao lambs Frinfing-mairhiiie', n. milina 

fanaovam-porint^ 
Prinfing'-piBsi, «. fauontam- 

porintra 
Fri'or, adj. alolia. 
Priority, n. fialobana 
Prl'oir, n. tnjio itoerany uy 

mosi na ny nun 
Prism, n. prUma ; voDgam-pi- PBO 

PriVy, a^. mahalala izaj tsy 
aTcJa ho fantatiy ny mam ; 
miombomi aroiii' izay mirBi- 

Priie, n. babo, eambo eao amy 

ny ady ; loka 
Priae, V. i. mancmibaiia ; tis 

miMndra is, mihevitrBi uany 

piaaraka ay BOtatry oy tina- 

Prismat'U, adj. tahakanypWmn. 
Prismatic colonn, nysoiatry 
□7 tilua-masoandro izay sara- 
mny njpriam toy ny Boratry 
ny aTSoa Ptii'i hote a dia tf ame^nliana nv olona helohi- 

na ka tay aTma bivoaka 
Pii'jonBr, n. olona atao an- 

trano-maizina ; ny sambo- 

belona ; izay roaaakana tay 

hiala amy ny tJrano 
Piis'tine, ai/j. tamy ny nian- 

dobany [mifona 

Pri'fAee, Cptbi/ theej teny enti- 
Pri'vacy, n. iitokanana itety, 

Gsarahana amy ny olona; 

fanginginana 
Pri'vate, adj. any ny olona 

irery; tsy any ny fanjakana 

iia ny olona iray Tohitca, &i 

tsy f antatry ny maro. P. 

TBte prayer, fivavab ana atao- 

ny ny olona satny irery. In 

private, amy ny msngingina 
PliVate, n. vata-miaramila 
Privatear', n. sambo fitondran' 

entanakaalaoaambo mpiady 

raba miey ady 
Priva'tion, n. fisarahana amin' 

izHy tiana sy nahaiiiiaritra 

taloha 
Priv'ileje, n. bob azony nj 

anaukiray miboatra noho ny Priie-'%Ater, n. olona miloka 

mifamely totohoadry 
Pro — , prefix; solo; aloha 
Probability, n. fahazoana ho- 

nampo, flaagahana, tokony 

Profa'able, adj. tokony, azo om- 
poiziua ; aagamba — mihitay 

Proba'tion, n. fizahaa-toetra 

Froba, «. zavatra maranitra 
atao fandinibana ny toetry 
ny fery, &o. 

ProM, P. (. mamantatra ny 
toetry ny fery &o. amy ny 
zavatra maranitra ; man^- 
nika fatratra 

Prob'ity, n. hamariaana 

FrDblMn, n. fanontaniaaa na 
zavatra mampisalaBala 

Problemat'ie, — cal, ii4>'. loam- 
pisalaaala 

Proboi'cil, n. ilay orony ny 
elefanta izay ataony fahaa- 
kaaiaa, &c. ; ny orona lava 
amy ny biby fiasany koa ; ilay 
lava amy ay vavany ny lolo 
Hj ay biby kely bafa koa 

Froce'dore, ti. fandioao; fan- 
droBoana ; zavatra atao 

Proceed', v. i. mandroao, mizo- 
tra ; avy aminy 

Proceed'ii^, n. ny atao 

Fro'ceedi, «. vola azo amy ny 
ftvidin-javatra 

Froo'esB, n. fandroBoana; fomba 
faaaovaaa na faniriana, &e. 
In pnMWiB of time, rehefa Proees'sioB, fl.fandroaoana; olo- 
na moro maudeha milaliatFa 

pTOOlaim', c. i. manambora 
amy ny maro ; mikAbarj 

FTDGlama'tioii, «. kaboriB' an- 
diiana; fanajubarana amy 

Frocoa'tnl, n. mpanapaka am- 
boDj indriiidra izay nape- 
traky ny Romana fahiny 
tamy ny tany resiay 

Ftoeras'tinate, v. t. maiiao am- 
pitso lava, mangiatalia audro 

Pnc'tor, n. mpizaha uy Bton- 
drau-tenany Dy mpiauatra 
ao amy uy imiin^rail;) 

Piaonm'bent, a(^. mandry nuan- 
kohoka ; mandady amy ny 
tany toy ny zava - maiiiry 

Froo'nrator, u. mpanapaka tauy 
anindraQ-tany (tamy uy Bo- 
mana faliiny) 

Proenre', i-. t. mahazo 

Prod'igal, ai^j. mandany harcua, 
homau-kurena 

rrodij'ioui, adj. makadiri-be : 
mahagaga ny habeny 

Prod'ijy, «. fambara ; zavatra 
mahaKaga, sainpoua 

Prodnee , v. t. mahatarika, ma- 
hatonga; maka; miterjka 

Prod'ace, n. voltatra; tombony 

Prod'nct, — c'tion, n. vokutra ; 
ny atao. The prodact of 
nnmbers, ny valiuy ny isa 
toa na maro ampifampitoni- 

Prodnc'tive, adj. mahavokatra, 
maliater^a, mahatoo^ 

Profane', adj. tsy masina ; tsy 
manaja izay masina, ma- 
uompa. Profane hut or;, 
tantara nataony ny Girika 
ay ny Eomana ka. taloha 
laLa mbola nivavaka tamy 
ny sampy izy 


Protaas'neaa,— anity, i. 
fanarataiai 

Profess', t: i. mitaza' mihart- 
haiy, manaiky mba hu fan- 
tatry ny maro ; inilaza ny 

Ptofes'flion, II, tei^ cnti-mi- 
laza fika^ana na ntiavaiia iia 
Baoaua ua fahaizana, kv. ; 
raharaha luila. fahondron^ 
toy ny ataony ny mpanao- 
fanafody ay ny mpandaha- 
doliina ay ny mpitandi'ina 
fian^uana, &o. 

FTofes'doaal, ai(/, amy ny raha- 
raha (toy ny ataouy ny mpa- 
nao fanafody, &c.) ; mauao 
raharaba toy iznny 

Frofess'OT, ii, olona mikambana 
amy ny fiangaaan' Audvla- 
manitra ka mauuiky ho Krin- 
tiauataara; olona uotendrena 
amy ny L'mi 


Proffer, i; i, milaza tei.y n;i 

manomo zavatra inba horai- 

sina na hob.vina 
Proa'cient, adj. la^h.iy 
Pro'flle, a. sarin' oloau nefa ny 

ila tarehiny liiany 
Profit, I'.tumbom-barotra; aoa. 

To make a profit by ur of, ma- 

hazo t<iinbom-barotra aminy 
Profit, f. (, ay i. mahasoa, ma- 
Profitable, adj. mahaaoa, aha- 

zoanaaoa na torn bom- bai'otra 
Profitless, adj. taymahasos, tiy 

misy tombum-barotra 
Profligate, ailj. ratay faoahy, 

ratay filoniiau-teua indrin- ProfoQnd'i /. lalina riofuse', adj. mahafof betaaka, 

matidaDy be 
frofn'sian, n. fuidaiiiaiut be; 

betsata 
Proiienltor, n. ray, razaaa 
jTOg'tjrj, II. ztintika,; taianalca, 

tamingaiia 
pTDgnOB'tic, If. zave.tra mischo 

izay ahufantanina ny 

Fiognoa'ticate, r. f. milaza alo- 
ha, mumpiseho rabatea, ma- 

minaiiy 
Fro'giamme, ». taratasj fan- 

dnharuna milaza ny ruha- 

raha hatao 
Fro'gres*, ». fandrosoana, fau- 

dobanaua 
ProgrCBi', V, 1. mandroso 
Progres'sive, ai/J. mandroso ini- 

hatsara [aakana 

Ftobib'it 1^. i. mandrara, loi- 
Probib'itiou, u. fandrarana 
Prohibitoij, ai/J. mandrara 
Project', I-. (. sy i. miaaina ; 

mandrofio 
Proj'ect, ti. hcvitra lazaica amy 

ny hanaovana raharaha ; ra- 

baraba kaaaiua hatao 
Prajeet'ile, n. zavatra atoraka 

ua ataipy na alefa 
Projec'tion, w. ny mandroso 

amy ny nudrina, &c. 
Prolil'io, arf/, mit^^raka betsaka; 

mnhavokatra be 
Prolix', adj. lava loatra (amy 

ny teny alahatra) 
Fro'logne, n. Baaiu-teny 
Ftolong',^gata, t\ 1. mahela; 

mabnlBva 
Framenade', n. Ijlana omboari- 

P,.jal.i.t, ,dj «ltr.,V .. 

manclrcso noho ny euBany ; 

morahita, miseho mibarihary 
Fiam'iiononB, a^. mifangato- mampanantGna, mikasa. Tl 

promise one' a self, manantcm 

Prom'iie, n. fanekena htuiao 

' na hanome, &.C. ; tenj Skar 

From'Usory, adj. misy ^enj 

fikasana 
Prom'ontory, n. rodiTooa 
Promote', p, (. mampandrosi, 

mampitombo, manandralra. 

To promote health, mampa- 

bataniaka 
Fromo'tion, n. fampandroaoans, 

fieanA^tana 
Prompt, adj. bain^na, raalaky 
Prompt, V. t. mamporisiJu : 

mampabatsiaro kely 
Fromp'titade, —ptueH, n. bi- 

Promiil'gate, v. t. manambara, 
roikabary, milaza mibarihary 

Prone, otj;. mandry nuanlo- 
hoka. Prone to tbrget, msti- 
arika. Frone to ateali fan- 
galarina. Prone to tell liei, 
I'andainga 

Prong, II. ny ananklrayBmy nj 
rantsany ny foroae^ na ny 
zavatra toy izany 

Pro'noan, n, teny miwdo ny 
noim [mikiza 

Pronounce', v. i. manonons, 

Pronun'ciation, ». fanononana 

Proof, n. ny mahanuoina 
ozy, fanamurinana, poiofo; 
ny porintra Toalohany iiay 
t«kony hahitsy. To be pioM 
agidnit, mahatohitra 

Prop, II. tobana, fiankinana 

Prop, V. t. manohana 

Prop'agate, v. t. maka tara- 
%aka ; mampioly 

Propel', p. (.manosikahaniiehtt, 
mampandeba PAO [ 2. 

bapdn'sity, ». fltiarana tonao, 

faniriana hanao 
Proper, adj. any ny anankiray 

hiany; metjy, marina, anto- 

Ptep'orly, nrfn. mety, marina 
Property, n. toe-javatra;fana- 

Pioph'eoy, n. filazana ny zaTa- 
tra tey maintsy ho avy, 
indrindra raha asaiii' Andiia- 
manitra lazaina, faminania- 
na: fitorian-teny na fampia- 
narana ny tenin' Andria- ; 
manitra, indrindra raha am- 
pisjiyDj Fanaby Masiaailay 

Pn>ph'«ay, f. t. sy i. milaza ny 
lavatra tsy maintay ho avj, 
indrindra raha asain' Andcia- 
munitra lazaina, maminanyi 
mitori'teny ua mampiaaatra 
ny tenin' Andriamanitra, id- 
driiidra raha ampiany ny 
Fanahy Masina ilay mpitory \ 

Proph'et, 11. tem. — tess, olona ■ 
namporiaihiny oy Fanahy 
MaEiioa hiteuy, mpaminany 

Propitiate, v. t. mampionona 
fahatezerana 

PlOpi'tiation, n. fampiononana 
fahatezeraoa 

Propi'tiatory, ai^'. mampionona 
faliatezeraiia 

Fropi'tloni, adj. miuntra, ma- 
mindra-fo, mahasoa 

Propor'tioii, «. hevitra. In 
proportion, an-kei ' ' "" PBO Propo'sal, II. teny lozaina mba 
hoheverina na heieuii na ho- 
lavina ; hevitra ; ny tiana 
hatao 

Propose', V. I. miLiza hevitra 
mba hekena na hdlavin: a.keviti 


is too E .t of proportioQ to the eize ol the 
home, kely loatra ny varava- 
raua ka tsy mifanajata amy 
ny habcny ny trami 

Proportion, V. t. manao an-ke- 
vitiy, mampifanaraka 

Piopor'tionate, adj. au-kovitra, 
mifanaraka aminy Propoji'tion, h. (prapmal) ; za- 
vatra laz^na mba hoporofol- 
na na hatao (amy ny Geome- 
tnj) 

Propound', v. t. fprnpos-:) 

Fropri'etor, n. tompo (indrin- 
dra ny tompon-trano na tany 
na sambo, &c.) 

Propri'ety, 'i. fahataarana amy 
ny fitondran-tflria na fiteny 
na fomba, &c. 

Proroga'tion, «. fampodiuny 
ny mpanjaka ny parHa'iieat 
mb^i, hihaona indray aony uy 
andro hafa 

Prorogne', v. t. mampody ny 
parliaiaciit mba hitiaona in- 
dray rehefa afaka kelikely 

Prosa'ic, adj. tsy mahaiinarltra, 
maina famy ny teny) 

Proscribe, v. t. mancndty ho- 
vonoina ; milaza ny hara- 
taiany ny fampianaraua atao- 
ny ny sasany 

Proaeente, f. (. manao xzay 
hahatrarana na hahataute- 
rahana izay kaaaina hatao ; 
miampauga eo anatrehany 
ny mpitHira ; manao izay 
hohaxoana ny rariny araka 
ny lalam-panjakaua 

Pros'elyte, n. olona jentiliaa 
miAudra hanaraka ny fivara- 
hany ny Jiosy ; olona mifin- 
dca na miova hirai-hevitra 
amy ny saaany, indt-indra 
amy ny fivavahana PSO FKO Pro()iaet, n. izay tainjo amy 
ny fitoeranft iray ; hevitra 
atao amy ry ho avy noho 
izay rfa miseho Bfthadj ; 
fanampoizaiut 

FnapectiTe, b^\ miheTitra ny 
ho avy 

Proipect'na, n. faazanaiiy ainy 
ny toky izay ef » ho Tita mba 
ho fnntatry ny olona ny an- 
tony ey ny toctrany 

Pros'per, t-. (. sj i. mahalavo- 
rary; mitombo harena. Tha 
caaaeofthe Goapel ia pros- 
pering at ench o plaoe, man- 
drOKO tsBiu ny HTaTahana ao 
Ananona , ■ 

Proiperlty, n. fanamhioana, 
fandrosoima hahazo izay lia- 
na ; fitomboana harena 

Proa^eroBB, orf/. ambininy; 
lavoracy 

Pro«'titiite, r. I. raanolo-tena 
na fahaizana na fahalalana 
&c. hanaoTaa-dratBy 

Proa'titute, n. vehivavy janga 

Proa'trate, adj. mandry mira- 
landotiB, miankohoka 

ProB'trate, i: I. mandraTa ; 
mampilamaka. To prostrate 
ono'eself, miankohoka 

Prostra'tion, «. fiankohofana ; 
faharcrahana, fahakiviaiia 

Pro'ay, nrfj. tsy mahafinaritra, 
maina (amy ny teny) 

Protect', p. (. miaro 

Pioteo'tion, n. ato, fiaroTaca 

Piotect'or, n. mpiaro 

Proteat', v, i. sy i. milaza 
mafy. To proteat agaiiat, 
milaza mafy ny amy ny ratsy 
notaonj ny saHany, mandiL 

Pro'teat, «, hlazana mafy man- 
da nj hevitra na ny ataony 
ny sasany 

Ptot'estant, «. olona mandi ny 
fomba By ny fampianaraaa saaany ataony ny Katolifat 

Romans, ProtestaDtra 
Proteata'tion, n. filazana maty 
Protract', f. t. manalava, nu- 

hela [trangt 

ProtTade'i v. t. mlbohit^, mi- 
Pro tn'beraiioe, n. zaratra mi- 

bohitra [rehareU 

Proad, acy. miavonavona, mi- 
ProvG, {<. (. mamautatra, mam- 

piseho marimarina izay i^ 

tokoa : manamatina. I* 

prove to be, hita fa mieeho 

ho 
ProT'endor, n, hanina, indiin- 

dra izay omena ny biby 
Proverb, n. ohaholana, oha- 

teny, teny fohy ataony nj 

olona fitenenana 
Provcrb'ial, a^. ataony ny maro 

Prorido', v. t. mamatBy, mam- 

boatra rahateo, miomuia- 

. I provided Mm with a cloU 

and nmbrella agaimi the 
coming atorm, nomeko ka- 
paoty sy elo izy mba ho en- 
'tiny amy ny orana efa ho 
avy. To provide for a jsn- 
raoy, mamboatra vatsy ^ 
izay rehetra tokony ho enti- 
□a raha mandeha 

Provided, cimj. raha 

Prov'iaenee, n. fitandremana 
rahateo ; ny litoudran' An- 
driamanitra izao rehetra iz«o ; 
Andrinmanitra 

Prov'ident, adj. roihevitra tsaia 
rahateo, miteapa-farany 

Providen'tial, adj. avy amyny 
fitondran' Andriainanitni an- 
taika, indiiudra raha voa- 
vonjy noho ny eaiky nahi- 

Prov'ince, n. tany isany ny 
fanjakana iiefa lavitro " 
ametrahana guverinora ; ta- PXO [ 2 

nindraiia ; anjiiTa-rabaraha. 

In the province, any amba- 

nivohitta 
pTOvin'cial, adj. auy aj pro- 

vitice, jnomba J^Y pyovince 
FtoYin'ciaJuin, r. (iteninj d; 

taoiudrana 
Trovu'iou, n, 117 anamboarana 

rah&teo ; hamnn ; ay zava- 

tra tsir^iay Toalaza amy ay 

fanekeua 
Froris'ioilfll, adj. atao nefa 

mbola boauloana, atao Tonji' 

PiavDoa'tion, n. zavatra moha- 

TtOTOc'ative, adj. mahatezitra 
PniTOke', It. t. mamporiHika ; 

mampahatezitra 
PiiT'oit, n. iza; lehibe indrin- 

dra ao amy ny taoana Basany 

na eo amy ny college sasany 
Frew, n. loiany ny sambo 
Piow'eil, fi. faiiBsahiaua ay fa- 

tokiana ary fahatanjabana 

amy ny ady 
Piowl, V. i. mirendrirendry, 

Proz'imate, adj. akuib^ iudrm- 

Foxim'ity, n. fauakekezana 
FTOz'imO, n. andro anankiray 

anun^ ity yolaua ambony 
Pifli'y, H. fiBoloana ; ropisolo 
Prade, h. veLivaTy maotona 

pTu'dent, ai(j. hendiy, malina, 

mitfiapa-farany 
Traden'tial, adj. uatao amy ny 

hamalioaiia ; ' avy amy ny 

hamaliuana 
Prnd'eT7, n. hamaotinana loatra 
Frnne, v. t. mandrantsaodran- 

Uana haio ntba bahateara 

faniry azy 
Prune, n. pium maina ''nysalamo, 
10 boky mi- ss ] PXfB 

Pry, B, t. (into) mitBikilo, mi- 

tsiritsirika 
Faalm, n. lihirana, salamo 
PBftlm'iat, n. mpanoratra sala- 

Paalm'tidy, 11. ny ihirana fiM- ■ 
Psal'ter, i.nybokinynyf 

indrindra raha a( 

tokana 
Fflal'tery, n. anaran.javatra toy 

ny lokanj'a izay nampiara- 

hiny.ny Jioay tamy ny lura 

fahiny 
Fsbav ! inter, iay ! hia ! 
Vwjch'ology, h. ny aeiciice izay 

aliafantarana ny amy uy sai- 

Fub'lic, adj. any ny niaro, any 
ny fanjakana; fantatry ny 
muro, miharihary. In public, 
ampahibemaso. Fnblic pray- 
er, tivavahana eo amy ny fi- 
Toriauy ny maro 

Fnb'lio, I), ny Taioaka, ny am- 
baniandro 

Pab'lloan, n. mpamoiy hetra 
tamy ny Jioay, farantsa; 
tompony ny public-home 

Fablica'tion, n. filazana amy 
ny mmo ; ny anulezana ny 
zavatra natao porintra, in- 
diindra raha amidy ; boky 
&c. atao porintra mba ha- 

Pub'lio-houaB, n. tcano azony 
ny oiona aleba mba hihinana 
na hisotro labera ua divay. 

Publicity, n. filiarihariana 
Publio-spir'itad, adj. mihavitra 
sy mitady izay hahaaoa ny 
fanjakana na ny olona maro. PTTC [ 2 

Pnelt'er, v. t. manakctrona 
Fnd'ding, v. aimraii-kaTiiiia 
maro karaKana atao amy ny 
lafarina na vary &c. ka ha- 
roaim zaviitru hafa koa, ary 
saiky mandrakariva ahan- 
droiiia Bady atao malemy 
Pnd'aie, «, pctsiipetea, ranom- 

potaka 
Puddle, t / maadoto raiio 
Fneiile, nn/ loy n; zaztdahy 
faff, f niotra mdra; mitsoka 
Pnff, 1 I -J ( niiaina toy ny 
Bimpolrj mampibontaina 
anij nj n\otru To pnff at, ; 
mammgaviDea To pnff np, 
mandoka 
Fnffin, II aQaram-bornna ma- 
natody am\ nj hanttana ao 

Pnf^, nilj mibuntsinft, miboii- 

tsimlioiitama 
f-agh, mil isy' hia' 
Pn«iiist, H inpifamely toto- 

hundrv ^ady 

Fngna cions, si/;, tia ady, nipila 
Fngnaclty, n. tilana ady 
Pais'sance, ti. tauJHka, hery 
Pnis, i: t. mikiakiaka, mito- 

many toy ny utaony oy zaza- 

Pnll, r. (. maiiuiluna. To poll 
to pieceE, raandriadrifltra, 
monnpotipotikii, mauaKama- 
tsamaka ; manasaratsarasa. 
To pull aloi^, tnicarika. To 
poll down, matidrava (trano, 
ic). To jnll off, nianaiso- 
tta. TopuU DDt,niauatsuaka. 
To pnll np, iiiauoiigotra ; 

Pni'iey, ii. bolaky 
Pulmonary,— nio, adj. amy ny 

havokavuka 
Pnlp, 11. cy iiial(>my amy oy 

lualeuy toy ny tsoka Pal^it, n. polipitra 

Pnl'py,— pons, ai/J. malemy toy 

ny amy ny voan-kaKo saaany 
Pnleatfl, !■- i. raitepotepo, mi- 

emponempona 
Pnlsa'tton, n, titepotepo 
PuIbo, n. ny fitepotepony ny 

fa amy ny o^atra, paJisa 
FulVsrize, i: (. manorotoro ho 

voToka 
Fnm'lce, n. vato maivaua aoki- 

teoWtra avy tamy ny t:olcano 
Pump, n. fampakaran-tlraiio, 

pompa 
FiLiiip, F. t, mampakatra. rano 

amy ny pompa ; matjoatanin- 

taay mba bahalala izay afe- 

Piunp'Mn, n, kaFazam-boatavo 
Pnu, n. vosoboBotra amy uj 

teny aahalabala fanonoaana 

fa samiliafa heritra 
Pnnob, II. fandoahana metai na 

hoditra, &c. 
FQnoll, t'. t, mandoaka amy ny 

punch; manosika amy ny 

tanana; manakiho 
Pnnotil'ioni, a^j. sarotiiiy amy 

nyfombafanajana [fototina 
Fnno'tnal, gdj. tsymety ho diao 
Fnnctnarity, n. fitandremana 

mba tsy ho diSo totoana 
Pauc'titate, t'. t. maniay fija- Puajent, a/lj. manaikitra toy 

ny aakoy ; mahcry fofona ; 

maniudrona toy ny teny 

mafy na ny fahoriana 
Pnii'lsh, V. c. mamaly ny me- 

loia noho ny ratay nataony, 

mampijaly 
Fnn'ieliment, ». fampijaJiana 

noho ny catay uatao, ny avaly PUT Pn'nj, adj. kely eady tsy ma- 

taujaka loatra 

Pu'pft, n. fehnjsaliaj [driamaBO 

Pa^il, n. mpiBDatra; anakan- 

Fnp'pet, n. san-olona liEtsike- 

Isehiny ny tari-by atao fila- 

laovaua ; mpanaraka ambo- 

Fap'py, n. zanak' alika 

PoTliliiid, adj. pahina 

Pnr'chaie, v. t. mividy 

Por'clUMe, H. ny tvjdiamma ; ny 
zavatra voavidy ; Clevci-ageJ 

Pore, adj. madio, tens madio, 
taymiay lotony nakely akory 
aza ; tay misy fangarony 

Pnr'gatiTe, n. foEalody mam- 
pivalana 

Purgatory, «. {araty ny hevi- 
try ny Katolika Komana) ny 
fitcerana izay ipetrahany ny 
oloua saBaiiy rehefa maty 
mba ho diovina amy By faho- 
tany vao miakatra any an- 
dotiitTa ; afo fandiovana 

Por^, V. t. mahadio, manadio 

Pnr'iflca'tiDn, n. fanadiovuna 

PnWy, iJ. t. manadio 

Pn'ritan, «. anaram-pivaTaka 
izay tBj nety nitanaraka tamy 
ny Church of England iahiiiy; 
olona fatra-pitandrina izay 
ataony ho lalan' Andrtamani- 
trana dia hatramy ny zavatra 
madinika aza 
Pnritan'lo, — cal, adj. fatra-pi- 
tandrina loatra ny zavatra 
momba ny Hvavahana 
Pn'rity, n. fahadiovana, ny tsi- 
fifiiana zavatra mifangaro Pnrlin, n. haratra 

Purloin', n. l. mangalatra, man- 

gala-tety 
Pm'ple, II. ay adj. volomparasy 
Pnr'port, n. hevitra, ajitooy 
Purpose, V. t. sy i. mikasa, 

mihevitra hanao 
Fnr'poie, u. zavatra kasaina 

hatao ; fikaaana, antony, Hs 

did it on purpose, niniany 

Pnr'poeeless, aiy. tay manana 

antony 
Pnrr, r. i. manao feo mimono- 

monona (dia ilay ataony ny 

saka raha talj) 
Pttrie, n. kitapom-bola.poketra. 

He has an empty purse, tsy 

manam-bola izy. He ha* a 

long parse, be vola izy. 

Pni«« proud, mirchareha amy 

ny vola aman-karcna 
Pnrm'anie, n. fanarahana 

hahavita izay nokasaiaa ha- 


landro 


Pnrsnit, n. fa.narahana, f^non- 
jehana; raharaha 

Pnrvey'or, h. olona mpividy na 
mp^rakara ny hanioa bo 
any ny maro l^nery 

Pnsh, It. I. ay t. manoaika, ma- 

Pnilllan'imons, adj. saro-taho- 

PnsB, — »y, «. aakn, piso 

Pnt, 1'. I. mametraka. To pnt 
away, manalsotra. To pnt 
awayawite, miaao-bady. To 
pnt back, miaakana, niame- 
rina. To pnt by, mamela. 
To pnt down, mametraka; 

pnt (OTth leaves, mandra- 
vina. To pnt forth the hand. 
maninjitra ny tfitiana. V PUT I 2 

put lortb aU hi* strengtli, 
DSnBO izay tiatry ny ainj 
izy. To put foiwaid, manaii' 
dratra ; mampandruso. To 
putin awotd, inanampy teny 
amy ny resaka ataony ny 
eaeany. To pot off, mauai- 
Botra ; mamcla hatno amy nj 
aodio haia. To pnt on 
clotbes — hat— iliow, &e.niia- 
kan j — misatroka — milijraro, 
&c. To put oat, maudroaka 
lilalit;mampahatezitra,mam- 
paliaEoaotra ; mahavery hevi- 
tia. To pat out a &r«, 
msmono afo. To pnt ont ot 
Joint, mampipitsoka, mampi- 

traka ao ambony ; manan- 
dratra ho mpifehy. To put 
to a itand, mampijaDODa, 
miBakana. To put to death, 
mamonu. To be pnt to it, 
tery. To pnt to the tword, 
tnamono amy ny Habatra, 
mamoDO amy ny ady. To 
pnt to at- on trial, nijzalia- 
tcetra. To pnt up for Bale, 
mivarotra, indrindra amy ny 
lavanty. To pot np to, 
mamporieika hauao. To pat 
np with, mahaletitra, maha- 

iDtiefac'tioit, n. fahaloTana 
In'trofy, r. I. sy i. mabalo; 

mihal6 
Tntrea'oent, adj. mihal6 
In'trid, adj. lo 
Int'ty, «. loko fametahana 

fitiuatia amy ny varavaranlt 

Pui'ile, V. I. monaMrana, Pygtoy, II. (pig^mjj 

lyr'amid, n. zavatra kitao loba 
k» misy lafiny hatritmy ny 
t«1o nobo miakntra, pyiamida , n. hazo alahatra haiido- 
lafaty , 
FyTotecA'niGi, h. faliaizaii& 

'ba-aaoJire-K-orha 
Quaok, I', t. migagiika 
Qnad'raogle, «. figure miay 
ansU efatra sy lafiny efatra ; 
zBvatra efa-joro 
Quad'rant, n. aj ampabefatiy 

hamantatra ny liahaTonjr ay 

masoandio, £c. 
Qnadrilat'eral, adj. ay n. ma- 

nana lafiny efatra 
Qnad'Tnpad, n. biby manana 

Qnad'iople, adj. efatra heuy, 

inefatra 
ftnaff, i>. (. manao be Bgoka 
Qnag'gy, adj. mibonaiikonaTia, 

Tziibonalioiia, man^revo 
Quagmire, n. bonahooa 
QuaU, II, 1. reain - tahotrs, 

"tora-kovitra 
Quail, n. papelika 
Quaint, adj. hafahafa; fanaony 

ny ntaalo 
Qn^e, c. I. mihorohoro, milio- 

zongozona, mipararetra 
Qualifioation, it, uymahamoty, 

ny mabameodrika 
Qn^'i^ t'. t. mabomety ho, 

mall ameudiika ho ; mampioTa 

teuy &c. ha malemilemy 

kokoa 
Quality, H, toe-javatra ; toe* 

panahy, toe-tsaina 
Qnalm, n. aretioa mampaloiloy. 

He hat qualnu of eotuei- 

enoe abont it, mieritreritra 

izany rey fa angamba tsy 

Qnalm'iah, adj. maloiloy 
Quan'tity, n. ny miay ao ; ny 

habeny 
Quarantine', n. ny andro ijano. 

nany ny sambo oo amy ay QUA [2 

fitodian.tEuiiibo TOO miBlB ay 
olona faudriio mtay aretina 

Qnar'rel, n. ad;, fifandirana 
Qnar'rel, v. i. (wia) miady, 
mifajiditra 

(Insr'relBDme, adj. miB4is4;, 

mifandiditra, tia ady 
Qnsr'ry, n. fitoeraua angalana 

vato hatao trano, Ito. 
(Inart, «. ny ampaliefatry ny 

Qnai'ter, h. ny ampahefany. 
fln»rterB, tran^ itoerany ny 
njiflrainila, &o., ny itoerany 
ny olona fa tsy ny fononany. 
Seadqnarteri, trano na lay 
itoerany ny mpifehy miara- 
mila : foto - pitoerana. To 
give qnarter, miantra ny 
uhavalo rehefa loiady 

Qnarter, v. t. mizara efatra; 
mametraka miaramila amy 
ny tranon' olona 

ftOK'terly, adj. iean-telo volana 

ftnarto, n. boky atao amy ny 
tarataay inefatra miforitra 

llBftrti, n. karazam-bato, dia 
ny vatokarauana By ny afo. 

Qnaah, v. l. manaporitra, ma- 

moritra; mabafoana 
Qnatar'nion, «. efatra 
ftna'var, v. i. mipararetra, man^ 

govi-peo 
QlUiy, n. (lononina]^) rafi-bato 

ao amoton' ony atao mba 

hanondraoana na handrai- ny 


tsambo 

ftnsen, n. mpanjaka (vavy) ; 
vadiny ny mpanjaka lahy. 
aneen - consort, vadiny ny 
mpanjaka (raha mbola Telona 
ny lahy). Qneen - dowa^r, 
vadiny ny mpanjaka (rehefa 
maty ny lahy) ftlTI 

Qneer, adj. hafah^a 

Qnell, (I. t. mampitsahatra an- 

Qnenoh, v. t. mamono (afo). 

To qneaoh thtrit, mahafaka 

hetaheta 
Qner'alooi, adj. be taraina, mi- 

taraindraina 
ftufl'ry, .1. fanontauiana 
ftue'ry, v. i. sy (. manontany, 

misalasala aminy 
Qneit, n. fiCadiaTSaa 
ftooB'tion, n. fanootaniana, fa- 
ladinana. Ont of the qn««- 
ion, tsy mety mihitsy, tsy 
;any akory 
Qnea'tion, v. (. rt >'■ manontany, 

luanadina, mieala^ala aminy 
Qnes'tionable, adj. iaalaaalana, 

tay fantatra loatra 
Quiblils, V. i. manao teny mio- 

lakolaka 
ftniok, adj. velona ; faingana ; 

ayanaTanana, mailaka 
QniDk, n, nofo izay mahataiaro 

maharary. It ent him to the 

qniok, nampalahplo azy in- 

drindra izany 
Quick'en, v, t. mamelana ; 

mampariHika, manafaingana 
Qnick'DeiB. hafainganana, ha- 

mailaliana 
4aicfa'sand, it. f osika mandrevo 

Qnick'sUver, n. volaT^lona 
ftuieseent, adj. tsy mihetsiko- 

tsika, mandry, mangina 
Qni'et, adj. ma.ng-ina, mangin- 

gina ; tsy mahatsikBtBika ; 

mandry, t^y mitabataba 
Qni'et,— taea»,—tnds,». fan^- 

na. fanginginana, tsi-fihe- 

&ui'et>, f. t. mampangina, 
marapianina, mampitsaha- 
tra, mampandry 

QniU, n. volomborona lehibe dVI [2 azo atao peuiiia ; volonj' oy 

ftnilt, ". lambaroasosonaaaiana 

TOliavoban-daiidihazo &c. ao 

anatiny ba zairina 
Qnines, n. asiiFaia-boaii-hazo, 

Icopntsy, meriliB 
ftninine', ii. kininina 
ftnin'iy, n. aretina raivonto 

amy ny tenda 
Qnire, «, takela-toratasy 24, 

boarany ; (choir) 
Quirk, ». teny miolakotaka 
Quit, 1'. '. manafaka, miala 

aminy, mahafoy. To quit 

one'9 telf. mfuiao 
Qnit, adj. afaka 
Quite, adt. avokoa, tokoa, mi- 

hitsy. He U quite young, 

mbola tan 01* izy. He 11 

quite ill, marary dia marary fify 

Qnoit, M. ry na vato atao lalao 
t«y ny antnipi-lavaka 

ftuo'mm, II. ny isaiiy ny cotmnii- 
tee iip. atao ampy h&kefa 
raharaha 

Quota'tioD, II. teny olaiua. 
Harki of quotation, marika 
afcno ny teny alaina toy 

ftnote, V. t. inaka tenin' olona 
hafa hananipy ny teny ala- 

ftnoth, c. 1. boy 

ftuo'tient, n. ny anjaranj amy 
oy mizara 

Kab'bi, n. mpampianatra ; teny 
fanajana ataony ny Jiosy 
amy ny olon-kendry izay 
nampiauatra azy, Raby 

Babbin'ical, adj. any ny rabbi 
na ny mpampianatra ny lala- na tamy ny Jiosy ; nataony 

Bab'bit, «. rabitro, bitro 
Babble, n. alona maro mihon- 

koraka sy mitabataba 
Sab'id, adj. romotra \ maaiaba, 

misafoaka 
Race, II. taranaha, olona miray 

razana, tirazanaoa ; fandebs- 

nana,tibazakazahaQa; lalan- 

drano To run a race, mita- 

nala hazakazaka 
BacB, I'. K. mihazakazaka amy 

ny filokana, niifanala baza- 

Baee-cotirae, n. tany ibozaka- 

zahany ny mpiloka 
Baca-borae, r. Hoavaly entina 

miloka mihazakazaka 
Back, u. f.inanenjaaa,inilriiidl« 

rabamampijaJy amy ny nn):; 

mampijaly 
Baok, M. fanenjanana ny bia- 

gotra Braau-tanan' olona also 

fampijaliana ho fanadinana. 

To pnt to tbe raek, mampijaly 
Back'et fi. borakuraka 
Bactfety, adj. miborakoraia 
Ea'oy ailj. ^sara aady tou vaorao 

(amy ny teny na reeaba) 
Badiance, u. famirapiiataaa 
Ba'diant, adj. mandefa toy ny 

amy ny tana-masoandn ; 

maniirapiratra 
Ba'diftte, e. i. sy (. mandebs 

mabitay mieiiely toy ny faba- 

zarana na ny haf auana 
Ba'diate, <k{/'. miaandrab^atoy 

ny tuuau-kodia 
Bad'ical, adj. an amy nyfotOEy 

na ny ibaviany ; mihitsy 
Bad'ish, n. fakan-juratra baa!- 

nn manta 
Ba'diog, II. pi. radii 1 teipika 

maLitsy atao hatramy ay : 

centre ')ia hatramy ny cin""- ' 

fei'ence-aj circle ^ HAF L 2S 

tttlle, V. n. (for) mividy amj 

ny filokana 
Soft, N, hazo ahambana mitsm- 

kafona atao fitaDdraoa entaoa 

Kafter, ». lia^oataoloha-traoo, 

loha^trano 
Bs^, u. vorodnmba 
Bijrs, n. faniriana fatratpik iu- 

Ba^e, f. I. mUafoalcB, miafo- 

nafona. Tbe Btorm ragei, 

loza loatra n; ta&o-drirotra 
Sas'gsd, adj. roTitra, triatria- 

tm ; miaianio na mitafy 

Torodamba 
B4ld, n. olona mandeha mitam- 

gin-tsoavalj mandraba amy 

aj fahavalouy 
Bail, n. hazo na vy &c. atito 

fe^ mi aro-famoo, &c,, in- 

TT alehany uy kodia amy ny 

lyana-by 
Rail, V. i. By i. mauefy amy Dy 

rail. To rail at or agunit, 

manaiatay 
Eaii'way, &dl'n>ad,n,laluii-by 
Eai'ment, n. fita&ina 

Kain, n. i. iiapera. avy ay oraua, 

miiatsaka ny orana 
BainliCw, n. avana 
Bain'-g^Q^St n- famarana ny 

habeteaky ny Tanonotana 
Baia'water, n. Tanoaorana, fa 

tfly rano nantfiakaina 
Bain'y, adj. inorana, a^y oiana, 

BaUe, F, t. manajigaiia, mam- 
beta, manainga, raamuina, 
mauandtatra ; roampiakatTa. 
To raisB (boriM, oxen, Ab.) 
miompy. To raiit (money) 
momary. To laiie (the priee) 
manosOTotra. To raiw a 
roport, mamorou-laaho, ma- ] BAR 

nangan - taalio. To nUie 

troopi, makamiaramila. To 

TBiBe (a wall, houae, fte.) 

manorina. To laiie (witeat, 

ftuit, Ac.) mamboly 

Bali'in, n. voaloboka maina 

Ba'jah, n. mpanjaka (any India) 

Bake, n.fihogon-tany; febilahy 

rapijejojejo 
Bake, v. l. mihago ny tany; 

Bally, V. I, sy i. mandahatia 
miaramila rosy mihahaka 
mba hiady indray ; mif otitra, 
manarina ; mamOBobosotni 

Kbib, h. ondrUahy; fivelezana 
(aato-liftzo lehibe ; fiatierini^- 
ramj 

Bam, V. t. mamatratra ; nuTely 
hitsatoka; mitoto tany na 
basy, &c. ; mampidonn 

Bamlile, v. i. mand^baadeha, 
mitsangantsangana lavidavi- 
tra, miveziTszy 

Bwnlile, ». fitsangunteanga- 
nana iaTidavitia 

Bam'iSca'tion, fi, fisandrahaka 

Bam'Uy, v. i. miaandiahaka, 
nUDampautsainpaiia, miran- 

Bam'pant, aiif. msroroka, ma- 
niiy fatratra ka monaroaa 
ny tany 

Bam'part, «■ miinda 

Bam'Tod, II. ramiraja 

Itan, p. of rim 

Ban'oid, adj. maaiso 

Ban'coitr, n. lolom-po, fanka- 

Ban'coront, adj. lolom-po 

Bau'dom, adj. manao mosalaliy, 
manao idtoatoa. At random, 
mosalahy. Acting at ran- 
dom, manao bC'fi^tany 

Bang, p. of ring 

Ban^^e, v. t. &j i. mandahatra; 
mirenireny, miriorlo. To SAR [ i 

range tha oout, mandeha 
ao-tBambo manara-morona. 
The gnu rugM three milei, 
mabalaaa t«to maily ila; 

Bui^e, n. trauo &c. nulahatra 
na mitandabatra ; zayatra 
niray laharana ; fatam-bim- 
bazaha misy oven By fahan- 
droBQa sy famanan-drauo, 
&c. ; izaj azo aleba. izay 
taka-basy. Bangs of mODQ- 
tainl, teDdrombobitratoman- 
davana 

Bank, «. filahamna amy ny 
Toninahitra na fabaizana, £c. 

cabitra. The ranks, Tata- 
Sank, V. 1. By I. masdahatra. 
He ravki bigh is pnblio onj nj ambony laharana izy, hajai- 

ny ny olona iiy 
Kank, adj. marotoka; malany, 

be fofona 
Bank'le, t: i. mamory nana, tsy 

mety afaka amy ny sainy la 

mabafOBotra azy mandi^ka- Ban'BOiD, n. fanaTotana,.avotra Hant, t'. 1. manao mafy fiteny 

Bap, v. 1. By '. manQkatrakatra- 

ka, mandonduna; maharaTo 
Bapa'cionH, adj. mazuirDba ; mi- 

haza (atao amy ny vorona 

na tiby) 
Bspaoity, n. fanaovana an' 

aina amy ny zavatr' olona, 

fandrobana 
Bape, n. fisaviliana; voan' 

anaoa auaovana diloUo SO ] BAT 

Bap'id, adj. mandeba faJngana ; 

He ii a rapid speaker, otona 

faingam-piteny izy 
Bapid'ity, n. fandebuiana fain- 

gana ; bafainganana 
Ba'pisf, ". sabatra iiely mai- 

Bap'ine, n- famaboana, fandro- 

Bap'tuce, n. faharaToravoana 

Bap'tDceni, aid', maharavoraTO 

Bare, adj. mabalana, Mta na 

miaebo indraindray foana ; 

Bava toy ny rivotra raha 
azony ny baianana 
Ba'iefy, V. I. mampiaava t^ 
ny ataony ny bafanania amy 

Barely, adv. mahalana foana, 
indj^^dray foana, tadiavina 
foana, tsy matctika 

Ba'rity, n. labaniliBana By Ssa- 
yany ny rivotra ; ny tsy ahi- 
tana matctika ; zavatra Mta 
indraindray loaua 

Baa'cal, n. lehilaby ratsy fa- 
nahy, karin' olona 

Baieid'ity, n. barataiam-pana- 
liy loatra, balatra, fitaka, &c 

Baah, adj. maika loatra, do- 
dona, tsy mibevitra ny hia- 
farana, manaboamaty. Bafh 
woidi, teny antaapatsapaka 

Baih, n. aretina amy ny boditra 
toy ny ajny uy Mtcotro 

BaBp, M. taofa fanampalesana Bat, n. voaiavo 

Bate, n. hsTitra. At tka late 

et, an-ktivitra. Batea, hetni 

aioa an-kevitry uy baifflia. 

At anj rate, na manao ahoana 

na mfinHO ahoana 
Bat«, t: I. msnoinbaiia ; miteoy EAT [ 26 

Ea/A'er, adv. aleo. I elioose to 
^ rfttheT than stay liere, 
I had rathar %t> than stay 
here, aleokn mandeha toy 
izay iniianona eto. BatheT 
wiser than, hen3rihendry 
iokoa noho. He ia rather 
poorly, mararirary izy, mari- 
aarisa izy 

Bat'ifica'tioa, n. ny anekenany 
teny na fanekena nataoiiy ny 
olona ambanuiy 

Xat^i^, t'. (. manaiky ny tenj 
na uy fanekena nataony ny 
olona ambamny 

£a'tiD, n. (proportion} [jara 

Sa'tion, ». anjara-hanina, an- 

Sational, adj. manan-tBaina, 
mahay mihevitra ; mety, ara- 
ka izay hevitra mety 

BtftionBliit, R. olona taj jna- 
naiky ny Soratra Uaama ho 
taun' Andriaiuaiiitra fa ma- 
toky ny heviny hianj mba 
hamantaraoa izay mety ay 

Baf tie, c. I. By t. mikorintsana 

BU'fie n. fikorintsanana ; — 

Tatra azo korintsanina 

ampanenoina hanaitra olona 

Bat^tleinake, - ' — Baven, n. goaika leliibe sady 

mambOBiboaika 
Bav'enona, adj. liana dia liana. I. karaza-mena- rana misy zaratra mikorin- tsana amy ny rambony, avj 
mahafaty izy raha manai- 

BaVaaB, n. fandrarana, fan- 
drobsma, f andringanana 

BaVa^e, v. t. mandrava, man- 
droba,' mandringana 

Bav«, o. I. miaafo^a ay nuho' 
rakoraka toy ny olona adala 
indrindza, miantaoantao ey 
midradradradra 

BaVel, r. t. mamaha zavatra 
Toatenona na misafontlm- 
pontina ; mamoroyoro, mam- 
pisafontimpontina Bavine', n. hady lalin a nataony 

ny riaka ua ony 
fiaViah, V. t, miaarika; maha- 

Baw, adj. tsy ahoudroina, mm> 
ta, tsy maaaka ; tay mbola 
zatra amin' izay tokony ha- 
taa. Baw (cotton), raw (iron), 
akorany. It is a raw mora - 
lug, mamirifiF^ ny andro 

sore, fery efa raieiiduka ny 
hodiCra 

Bay, II. iaany ny tslpika miaun. 
drahadrahaka avy amy ny 
cc'ilyt anankiray, toy ny f aha- 
zavana na rai/s oj liijht avy 
amy ny masoandro. Bays 
of the aan, tana-masoandco 

Baze, V. t. mandrodana, mam- 

"Bxtm, n. baieza 

Be-, prcfiji ; indray ; miverina 

Beach, v. t. ay i, ntanakatFa, 

mahatratra. To reaoh to, 

miliatra aminy, mahatratra 
Beacf , V. t. Hy i. manao indray, 

manao kosa ; mifamaly, mifa- 

nohitra 
Bsac'tion, «. fauoheraoa ny 

nataony taloha, fif amaliana 
Beac'ticuary, adj. manohitra 

izay niahery taloha 
Bead, v. I. ay i. P. ay P. P. read; 

mamaki-teny 
Bead'lly, adj. t'aingana, malaky 
BeadlnesB, n. hafainganana, 

Be'admlt'i i: t 

Bead^, o ■* .mpiditra tsj mitaredretra ; madiTftho. 
To make tead7, maiuboatra, 
tnatDpiomaua. Seady noney, 
vola an-tunana. Dinner ii 
ready, Toavoatra aj aabafo 
Bead'y-mada, adj. vita rabateo 
(amy ny akaDjo) 

Rn'nl. n/li. nrnriTia fj Beal'ity, n. nj izy tokoa fa tsy 
vazirazy na vosobosotra 

Be'alize, r. f. mahataiiteraka 
na mahefa izay tao am-po; 
toa maliita ny zaratra tay 

Se'ally, adv. tokoa 

Bealm, ». fanjakana 

Beam, ii. taratasymisykoarany 

Toa-polo, rimony 
Bean'imate, v. t. maraelombe- 

lona izay ana natorana, &c. ; 
mpaiatoky ny Uvy na 

Beap, V. t. mijinja ; maudiay 
ny vokatry ny natao 

Be'appear', v. t. miaebo indray 

Ee'appoinl', ij. t. manendry in- 
diay izay voatendiy teo aloha 

Bear, ». ny aoriana, indrindra 
amy ny miaramila na olona 
miluhatra 

Bear, c. (. ay i. nianarintt ; mi- 
taiza sady mampiaaatrB ; 
miompy ; nutsangaua (toy 
ny ataony ny soavaly) 

Beu'gaard, Bear'waid, n. vodi- 
iiilanK (amy ay tafiba) 

Bea'ion, n. antouy, saina, beri- 
tra, iiliGverana. By reaaon 
of, noho 

Bea'ton, i: i. sy (. mihevitra, 
miaaiiiteama, mandanja he- 
vitra. To reasDn vith, miK- 
Badicpaka amiii' olona 
miloza ny anion' izay tsi- 
mahamety ny ataony Bea'fOnable, adj. manana fibe- 
Terana ; mety mandray Dy 
hevitra atorony ny dODS 
Bzy ; loiay antony tura, 
mety 
Baa'conii^, n. fiheverana 

untie, ti. (. By i, mive- 

miangona indray 
Be'aBBore', v. f. mahafa-talio- 

mampaliatoky 
Be'attempt', v. I. manao izay 

haiuy indray 
Beb'el, n. mpiodina. mpikomy 
Bebel', r. i. miodina, mikony 
Beballion, ft. fiodinaoa, filti>> 
[Saa. 

Bebellions, adj. mikomy, mio- 
Bebonnd', v. t. mihemoba, 

a nuTerdna indray 
Beboff, n. fanoberana taaSj 
sady tampoka 

ebnff, V. I. manobitra mafy 
sady tampoka 
Bebnild', c. I. manorina indn^ 
Bebnke', o. t. manauatra, mi- 

ibnke^, «. anatra (nolio ny tsy 
mety nataony) 

Beeall', c. l. miautso luTerina ; 
roitadidy izay efa hadino: 
manateoaka teny na didv 

Becant, v. t. ay t. manobitra 
na mandil ny tony na ny 
Gnoana izay nekeny taloha 

BsaspitnlaU, v. t. milaza ia- 
dray ny toto-kevitra 

Beeap'tnre, v. t. iaaib& indiay 
izay lasany ny fahavalo 

Baoaat',. v, t. mandzendrika 
indray izay dmba na tiana 
hovana [taks 

Beoede', v. i. mibemotra, milia* 

Beoeipt', n. ny andraiaank ; 
taiata^ milaza ny to1> no- 
laisina ka omeoa ny okma 

milaza ny mety hatao amy 


SEC [ : 

ny fanamboaraua sj fahan- 

droana hanim-py 
SMCipf, p. I. manoratra ' 

izay niilaza fa TOarny ny 
BMeive', v. t. mandray ; 

hazo ; lELampiandranOf ir 

Weent, a^'. vaovao, vao to BMep'taole, n. Tata ua eobiky 
na lavaka &c. ametrahana 

BMap'tion, n. faudraisana, fam- 
pandroBoana, fampiandra- 

Rtcssa', ". fiJBnonana kely amy 
nj rabaraha, fitsahaiana 
kely ; 115 atao mihentotra 
kety noho ny saaany (amy ny 
rinSrin-trano) 

Bw'ipe, «. taratasy milaza ny 
mEty hatao amy ny fangaro- 
haroana fanafody 

Xecip'ient, ii. mpandray 

Becip'rocal, adj. mifanao, mifa- 
lYiftly Bflciprocal love, fitan- 
katiavaiia. Beciprooal duties 
of father and son, ny tokouy 
hatfl6iiy ny ray amy ny za- 
aakasyny zanakaamynyray 

Beoip'rocate, t-. t. mifanao, mi- 
faly. To recipiocate kind- 
nsaa, mifanao noa. To rocip- 
locate love, mifaukatia 

Bac'iproc'icy, n, fifsiiaovana 

bcl'tal, n. fredtation) ; titan- 
tarana, filazana ta 

Kedta'tiOB, a. ny Hlazana ny 
zavatra izay eta natao tBi- 
an-jery _ 

Swite, V. t. milazaizay mana- 
rana tsi-ao-jery 

Mokleas, adj. mitsapataapaka, 
tsy manahy, tay mitandrina 

Beok'on, v. l. ay i, loaaisa, mi- 
heritra ny isany ; mihevitra 
ny vdla ba lanj na horaiaina 13 ] BEC 

Baok'oniag, 11. faolEana ; fiha- 
verana ny Tola ho liny amy 
ny hanaovan-j avatrn ; " 
doavana ay f andraisana trosa 

Baclaim', v. 1. mampiova oloaa 
ratsy f anahy ho tsara ; m" " 
boatra tany ratay ho 
ambolen - j a vatra 

BeoIinB', v. i. niandrilika, n 
dry, miondana aminy 

BeeluHe', adj. monina irery 

Bsclnse', a. olonami^ra-m 
na amy ny maro mba honioa 

Bacogai'tion, ji.fahatsiarovai 
fahalalana ■ 

BoD'ogTliie, V. I. mahalala i 
dray ny olona izay e£a nis 
rahana elaela, maiialala, m 

Kjooir, V, !. mody ho ami 
izay toetrany tiloha ;■ jnian 
tra aatcift mahit-a zavat 
mahatahotra na mahatsii 
Tina, &c. 

Beo'ollect, v. t. mahataiai 
mahatadidy 

Becollec'tioa, n. fahatslai 
Tana, fahatadidiana hatsaran' olonaamy uy olona. inkiray amy 
(. mamaly. hahasoa Bae'oi 

soa ny olona an 

ny olona hata 
Beo'oiDpaiiie, v. 

mamaly Boa ny s:in uatao 
B«o'oinpeiiaB, 11. valy, indriudra 

amy ny aoa natao 
Beo'onoile, i', l. mampihaTana. 

He did nat like his plana at 

flrit, but nov ha hai baoome 

reoonoilad to it, taj tamaaa BEC [ 2 

loatra tao izy taloba, fa aiike- 
hitrin; dia efa muisilty hi- 

Beconeil'iation, n. Ahavanana 
Beeon'dite, adj. saiu-pantarma, 

miafina 
Beconnoitre, v. i. mandeha 

mi^aha tauy hitocniiij 

lialcbaiiy ny tafika 
BB'coQBid'er, v. t. miheyitra 

mdmy 

tra botHarovaua 
Bec'ordi n. iilazana rabaraba 

na tuu^rn &c. ka loasoratra 
Sacord'er, n, mpsnoratra uj 

record; ny leMbe indtindra 

ao amy ny tanSna aaaany 
Beconnt, i>. t. milaza tairairay 

ny zaTatra izay efa niiatra ; 

Beconrae', <i. ny andehanana. 
To have recourse to, man- 
kany aminy mba hitady 
anatra na fanampiaoa na 
fttmonjena, &c. 

Beoov'eT, f. (. sy i. mahazo 
indray izay very ; manari- 
tra, eitrana ; ataka amy ny 
faLoriana, &c. 

BcGOT'ery, «. f ahazoana indiay; 
fabaFutraDana, fauaretaca 

Boc'reanti n, oloca saro-taho- Becrea'tioQ, n. fialaua hety 
amy uy raharalia mba hitaan- 
gaiitsangatia na bilalao, &o. ; 
fialam-boly 

Becrim'inate, v. t. mifanome 
teiny, mifampiampanga 

Becrnit', v. t, sy i. mSiatan- 
jaka amy oy banina na rivo- 
tra raovao, &e. ; maaampy 
miammila amy ny tafika ; 
maka miaramila i ] BED 

Becrnit', «. miaramUa vao mi- 

latsaka, miaramila zazavao 
BMt'angle, n.fgm-e ^lisy lafiny 

efatra ay right angle efatra 
Boetan'^ulaT, adj. nusjreclanglt 
Bec'tiflca'tion, a. fanitmiina 
Beo'tify, ti. I. manova ny dJM 

ho marina, manitey 
Bectilin'eal, — lai, ailj. misy 

teipika mabitsy 
Beo'l3tnd«, n. fahamarinana, 

hitsim-po 
Eoo'tor, M. dergifman mitan- 

drina pariah auankiray 
Beo'tory, n. trano onenany ny 

Becnm'beiit, i>4j. mandty ; 

mandrilika 
Becnr', v. i. miverina indray, 

mabatsiaco. HiB faver will 

recnr again to-niglit, hihetai- 

ka indray nytazonyanioalina 
Beour'Tence, r. firerenana 
Bed, adj. mena 
Bedltreait, «. vorona bely me- 

natratra aady tsara feo 

maneno amy ny rirtnina 
Bed'den, v. t. sy i. manoka ho 

mena, manato ; roibameoA 
Bedeem', c. (. manavotra. To 

redeem the time, nvitandrina 

taara mba tey liisy andro bo 

lacy f oona 
Bedeem'er, n. mpanavotra, in- 

drindra fa Jeaosy Kraiity 

Mpanavotra 
Bedemp'tian, ii. fanavotaoa 
Bad-hot, adj. mena azony ny 

af 0, niabamay indrindra 
Bedonble, c. t. mampitombo 
Bedonbt'i n. Sarovaua misy 

Bedoond', v. i. miverina indray 
toy ny alon-drano, mimpody 

Bedreaa', v. i. manafaka olona 
amin' izay mampahory azy, 
manitsy^mamonjy REF ie', V. t. mahatongit ho, ' 

dresj ; mandahatra mitsieo- 
totoko 

Xednc'tion, n. ny ahatongavana i 
ho, CT anahelezana 

Sedun'dftnt, at^'. be loatra, mi- 
hoapampana 

Kcdn'plica'tion, n. ny tanaova- 
na avy easaka, indrindra amy 
ny teny, toy ny teoy fotsy 
tonga iotiaiatnj na aj teny 
mandnty tonga mandrairay, 
&c. [berina 

IU-«cA'o, V. I. manako nurerim- 

Seed, n. ny zava-maniry poa- 
katy toy ny harefo na toIo- 
txangana, &c. ; sodina 

Beef, li. vatolampy misy mi- 
tranga kely ao amy ny rano- 

Baef, II. t. raang-orona ny lain- 

tsambo mbaho kelikely kokoa 
Smtlk, H. Ketroka, etona 
Keek, v. i. manetroka, mido- 

naka; manetona 
Beel, M. hazo atao hanodinana 

kofehy na taretra, &c. 
Beel, V. t. mirondrona, inlve- 

iimbezina 
Be'-eleot', v. t. mHdy indray 

Izay nofidina fcaloha 
Be-el%ible, mO'. azo fidina in- 

Be'-enfOree', i; t. manamafy 
ny teny na lalitna izay vita 
taloha ka toy voatandrina 
loatra ; manampy miacamila 
amy ny tafika 

Ea'-exTfnt, v. t. taamariiia in- 
dray ny zavatra avy any amy 
ny tany hafa [nana 

Betao'tory, n. efi-trano nhina- 

Befer', v. i. aj i. (to) mampa- 


Beferes', n. izay naaaina hana- 

dinana 
Baferenoe, n. filazana kely ny 

aminy ; fizahan.teny 
Befine'p v. t. sy i. manadio 

tsara ; mabatsara amy ny 

fauao sy ny &t«ndran-tena ; 

mihadio, mUiatsara 
Refined', adj. tsara (amy ny 

fanao na fitondran-tena) ; 

voadio teara 
Befine'ment, n, fanadiovana; 

fahadiovana amy ny fanao 

any fitondxan-tena 
lot', f. t. sy 1. mandefa 
fahazavana aa nafanaua &c- 
izay azony avy amy' ny ma- 
eoandro na ny jiro, &c. ; ma- 
nome tsiny. To reSect on or 
upon, mihevitira taara 
Beflec'tive, adj. zatra ny mibe- Seflec'tor, ii. zavatra atao ham- 
pivei'ina ny fahazavana izay 
tonga aminy 

Be'finx, II. ny fiverenany ny 
rano, toy ny ataony ny alon- 
drano rehefa tonga bto amy 
ny tanety 

Beform', v. t. ey i. mampiora 
ho tsara indnndra amy ny 
fitondran-t«Da ; miova ho 

Befoima'tion, ». fanovana ua 
fiOTBna ho tsara, fanitsiana. 
The Heformation, ny fiovany 
ny olona maro tatiy Eoropa 
tamy ny nndrony Loteca 
Mala amy ny fampianarana 
nataony ny KatoUka Komana, 
sy ny niverenany tamy ny 
fampianarana nataony ny 
Apoeitoly 

BafOimatory, n. trana ampan- 
dehanana ny ankizilahi-ma- 
dinika meloka mba hianatra 
tao-zavatra ay hioval^oJsar' PUT [ 2 

pst fbrth aU hii Btrengtli, 
nanao izay tratry ny ahiy 
izy. To put foiward, manan- 
dralra ; mampandroso. To 
put in a vord, manampy ten; 
amy dj r^HnkiL ataony ny 
sasaiiy. To pnt oB, manai- 
Botia ; mamela. hstao amy ny 
andro hafa. To put on 
clothes^hat— ihaei, &e. mia- 
kanj o— miBatroka— m iiiraro, 
&c. To put out, manjlroaka 
hiala ; inampaliatezitra, mam- 
pahasosotra; mahaTery hevi- 
tta. To put out a &re, 
numono afo. To pnt out of 
joint, mampipitBokE, mampi- 
oritra. To pot OTor, mame- 
traka no amboiiy ; manan- 
dratra ho mpifohy. To pat 
to a »tand, mampijanona, 
miBakana. To put to death, 
mamouo. To be put to it, 
tery. To put to the iword, 

amy uy sabotra, 

amy ny ady. To 
put CO or on tiial, mizaha- 
toetia. To pnt up foi sale, 
mivarotra, indrindra amy ny 
layanty. To put up to, 
mamporisi1<a hauao. To put 
np with, mahaletitra, maLa- 

Putretac'tion, n. fahaloTana 
Pn'tre^, v. l. ey t. mahalo 

mili^6 
Pnties'oent, adj. mihalo 
Pn'trid, aifj. lo 
Putty, li. loko fametaiiana 

fitaratra amy ny varavacana 
. &c., patrt 
Pni'fla, V. t, manahiraua, 

manadala 
Pyg'my, h. fpigiai/J 
Pyramid, n. zavatra kitso loha 

ka miey latiny hatramy ny 

tdo noho miakatra, pyramid QITA 

Pyre, ti. hazo alahatra hfUldo- 

ranataty , 
Pyiotec^'mcB, n. fahaizana 

tanao firs-worka 
Quack, t'. I. migaguka 
anad'rangle, ii. figure -aasj 

angle efatra ay lanny efatra ; 

zavatra efa-joro 
Qoad'rant, n. ny ampahefatry 

ay circle ; zavatra eatina 

bamantatrn ny hahavoay ny 

raasoandro, &c. 
Quadiilat'enl, atlj. ay n. ma- 

nana latiny efatra 
Quad'ruped, n. biby nmnMia 

tongotra efatra 
Quad'ruple, atlj. efatra heny, 

Qua^, ti. t. manao be fi^uka 
Qoag'gy, adj. mikonatikonaaa, 

mjkonahona, mandrevo 
QiLBRmiTS, n. hoaaliona 
Quail, V. 1. ream • tahotrs, 

mitora-kovitra 
Quail, 11. papelika 
Quaint, ailj. Itufahafa ; tauatmy 

Qu^e, t'. ). mlhorohoro, miho- 
zongozona, mipararetra 

Qualification, n. uymahamoty, 
ny mahamendrika 

Qnal'ify c, l, mahamety iio, 
niahamendrikaho ;ma>upi(ira 
teny &c. ho taalenulemy 

Quality, It. toe-javatra ; too. 
panaby, t 

He has qualnu < 

eace about it, mimtreritra 

izany izy fa angamba tay 

nioty 
Qnalm'ish, adj. maloiloj 
Quan'tity, n. ny misy ao ; ny 

babeny 
Quarantine', n. ny andro ijano- 

nany ny aambo ao amy ny QUA. 

fitodian-tsambo vw __, 

olona tandriLO misj aretina 
mifindm 
ftiur'rel, n. adj, fifoDdironn 
ftnw'rBl, V. i. (with) miady, 
mifanditra 

llnar'reliame, adj. miadiadf, 
mifandiditra, tia ady 

(hur'iy, n. fitoenma angslaua 
Tato iatao trano, ftc. 

QQart, n. ny ampahefatry ny 
gallon 

Qnar'ter, n, cy ampahefany. 
ftwirterB, trai^ itirerany ny 
miaranula, &c,, ny itoerany 
ny olona fa tsy ny foiionany. 
Baadqnarters, trano na lay 
itoerany ny mpifehy miara- 
mila : foto - pitoerana. To 
giTB quartar, miantra ny 
fehavBlo rebefa miady 

(tatftoi, v. t. mizara efatra; 
mametraka miaramila amy 
ny tranon' olons 

ftuar'terly, adj. iaan-telo volana 

Qnarto, ii. boky atao amy ny 
taratasy incf atra mif oritra 

Qnarti, n, karazam-bato, dia 
ny vatokarauana sy ny afo. 
vato, &o. 

Qnaali, f. t. manaporitra, ma< 
moritni; mahafoana 

QluUr'llion, n, efatra 

QnaVer, v. t. mipararetrs, man' 

ftiuy, n. flomttiriaTai rafi-bat< 
ao amoron' ony atao mba 
hanondranana na handrai- 
iana ny entana any an- 
tsambo 

ftnMn, n. mpanjaka (vavy) ; 
Tadiny ny mpanjaka lahy. 
Queen - coniort, vadiny ny 
mpanjaka (raha mbola velona 
ny lahy). ftnean - dowager, 
vadiny ny mpan'"""- '—'--'- 
maty ny lahy) vol 

Qaser, adj. hafahafa 

Quell, V. t. mampitsahatra an- 

Qnenah, v. t. mamono (afo). 

To qneneh tbint, mahafaka 

hetaheta 
4n«T'nloiu, adj. ba tanuna, mi' 

taiaindraina 
ftne'ry, h. fanontaniana 
(lae'ry, v. i. sy (. manontany, 

misalaaala aminy 
Qneat, n. fitadiaTana 
QoeB'Hon, ii. fanontaniana, fa- 

nadinaaa. Out of the qiiM< 

tion, tsj mety nuhitsy, tsy 

izany akory 
Qnei'tion, v. (. ny t. manontany, 

manadina, miaala^ala araiuy 
Qnes'tio&able, adj. iaalaaalana, 

tay f antatca loatra 
Qnib'blB, v. i, manao teny mio- 

lakoloka 
Qniok, adj. velona; faingana; 

ayanavanana, maUaka 
Quick, .1. nofo izay mahatsiaro 

ranharary. It ent him to Ui« 

qniflk, nampalahfio azy in- 

drindra izany 
Qnick'eti, b. t. maraelona ; 

mamporisika, manafaingana 
Qnick'DetB, hafainganana, ha- 

mailahaoa 
Qaiok'sand, ii. fasika mandieTo 

ao amoron-dranoma-sina 
Qnick'ailTBT, >i. volaTclona 
Qniet'cent, adj. tay mihetsike- 

tsika, mandry, mangina 
Qui'st, adj. mangina, mangin- 
gina ; tsy imhetsikotsika ; 

mandry, tsy initabataba 
Qni'al,— tnesB,— tuda, ii.fangi- 

na, fanginginana, t.t!-fl.be- 

Qni'at, i\ t. mampangina, 
mampianina, mampitsaha- 
tra, mainpandry 

Quill, n. vdomborona lehibe 


penina, ; volony oy 

Quilt, ». inmbaroasoBoua asiana 

rohavohan-dandihazd &c. ao 

auatuiy ka zsirina 
Qnince, n, anaram-boan-kazo, 

koentsy, merika 
Quinine', ii. kiniainB 
ftnin'sy, «. aretina mivonto 

tuny ny tpnda 
Qniie, n. taliela-tarataBy 24, 

koarany ; (thiiirj 
Quirk, II. teny miolakolaka 
Qnlt, t. t. msDafaJia. miala 

aminy, niahafoy. To quit 

oue'B self, manao 
Quit, adj. aiaka 
Quite, nrff. avokoa, tokoa, mi- 

hitBy. He ii qnite young, 

nibola tanora izy. He i* 

quite ill, marary dia maraiy fifj 
Quoit, n. yy tia vsto ntao lalao 

toy ny antnipi-lavaka 
Quo lum, 7i, ny isauy ny commit' 

tee &e. atao ampy haheta 

QBo'ta, n. Bujara 

Quota'tiou, ». teny alaiuu. 
Harlu of quotation, niarika 
afono ny teny alaina toy 

Quote, t>. '. mata tenia' alona 
hafa hanampy cy teny ala- 

Qnoth, r. i. hoy 

Quotient, w. ny anjarany amy 

Bab'bi, n. mpampiiinatra ; teny 
fanajana ataony ny Jiosy 
amy ny oion-fcendry izay 
Daraptauatra ajy, Raby 

Kabbiu'ieal, adj. any ny rabbi 
ua ny mpaiDpiauatra nylalfl- ua tamy ny Jiosy ; nataony 

BabTiit, n. rabitro, bitro 

B&b ble, «. olona laaro dihon- 

koraka gy mitabataba 
Bab'id, Bi^', romotra ; ma aiaka, 

misafoaka 
Bace, ti. taronaka, olona miiay 

laKana, firazauana ; fand^ha- 

muia,flbazakazaliana; lalan- 

drano To mn a race, mift- 

nala hazakazaka 
Bace, t\ ti. mibazaka^aka amy 

ny lilokana, roifanala hai*- 

kazaka 
Baee-conrBo, n. tany ihazaka- 

zahany ny mpiloka 
Bace-hotse, n. noavaly cntim 

miloka mihazakazaka 
Back, V. I. manen]aQa,indrindl« 

raha mampijttly amy ny msi; 

mampijuly 
Back, n. fanenjanana ny ton- 

gctra amnn-tanan' olona atao 

fompijaliana ho fauadinaua. 

To put to tbe rack, mampijaly 
Back'et ». horskoraka 
Bactety, a^'. miborakonika 
Ea'oy Bi!j. isara aady tna vaorao 

(amy ny teny na resaka) 
Ba'diance, «. famirapirataoa 
Ba'diant, aii/'. maudefa toy oy amy ny 


Ba'diatfl, r. i. By I. mandehs 
mahitBy mieliely toy ny faliB- 

Ba'diate, n^-misandrahakatoy 

Safical, adj. ao amy nyfotony 

na ny ibariajiy ; minitay 
Bad'iah, ii. fukan-javatra haiii- 

Ba'dius, II. pi. radii; tsipita 
mahitsy atao hattamy ny 
cetilre ka hatraray ny drciin- 
/ei'fice-iiy circle BsfflB, V. ». (for) miridy amy 

uy ^okaua 
Baft, n. hnzo akambana mitstn- 

Isione. fttao fitondrana entana 

Xftf Wr, 11. hazo atao loha-trano, 

loha-trano 
Bag, n. vorodamba 
Ba^e, u. famriana fatratia in- 

drisdra; fisafoahana 
Bi^T V. t. QuaafoaluiT miafo- 

nafona. Tlie itorm rages, 

Loza loatra ny tafio-drivotra 
Bl^gttd, aii/. roTitra, triatria- 

tra ; miakanjo na mitafy 

Torodamba 
Baid, ti. olona nutudeha raitaia- 

gm-tsoavaly mandroba amy 

ny fahavaloDy 
Bail, n. hazo na vy &c. atao 

fefy ita aro-fanina, &c., in- 

vy alehany ny feodia amy ny 
ItJam-by (. By t._ manefy ai7. To rail a- ■amrny Bain, v, i, impera. avy oy m 

milataaka ny orana 
Bainlidw, r. avaoa 
Bain'-gan^e, n. famarana ny 

habetaa^ ny ranouorana 
BainVatsr, n. ranonorana, fa 

tny rano nantaakaina 
Ssin'y, adj. morana, avy orana, 

Baus, v, t. manangana, mam- 
beta, manainga, mauaiiua, 
manBndratra ; mampiakatra. 
To raiie (lionsi, Dxan, fto.) 
miompy. To Tiiiit (money] 
mamury. To raiie (thg priae) 
BianoDoTotia. To ralia a 
loport, mamoToa-tealLO, ma- ] RAK 

nangan - tealio. To raUe 
troopi, maka miaramila. To 
ralM [a wall, hooie, Ac) 
manorina. To raii« (wlieat, 
fruit, tie.) mamboly 
Bait'in, ». voaloboka maina 
Ba'j^, n. mpanjaka (aa; India) 
Bake, «.fihogon-tany; iehilahy 
mpijejojejo 

aka, t>. f. mihogo ny tany; 
mamory 
E«ny, V. t. By i. mandahatra 
miaramila i«sy mihahaka 
mba hiady indray ; mif otitra, 
manarina ; mamosobosotra 
Bam, If. ondrilahy; jivelezana 
tsato-kazo lebibe : ('battsritu/- 

Ham, V. f . mamatratra ; mively 
hitaatoka ; mitoto tany na 
basy, &c, ; mampidoDa 

Bamltle, c. i. mandehandeha, 
mitaangantsangana lavidavi- 
tra, loiyeziveiy 

Bamiila, ». fitsangantsanga- 
nana laTidaritra 

Bam'ifica'tion, ». fiaandrahaka 

Aain'i^, v, i. misandrahaka, 
mlHampaatsampana, miran- 

Kam'pant, adj. maroroka, ma. 

niry fatratca ka manaroaa 

ny tany 
Bam'part, n. manda 
Bam'rod, ii. ramitaja 
■Ban, P. of run 
Ban'eid, adj. masiso 
Kan'conr, n, lolom-po, fanka- 

halana 
Ban'ooroni, adj. lolom-po 
Ban'dom, adj. manao mosalahy, 

manao kitoatoa. At laudom, 

moaalahy. Anting at raa- 

dom, manao bo-fahataay 
Bang, P. of ring 
Ban^e, v. t. ey i. mandaliatra; 

mireuircny, miriorio- T'' BAH [ 2«0 ] SAT Tange the coast, 
an-tsBDilio mana: 
The g-nn langrea three miisa, 
mBhalaBa ''" —- ■'- -''- 

Ban^e, n. trano &c, milahatra 
na mitandahatia ; zavatra 
jniray Iflhaiana ; fatam-bim- 
bazahamiBy oven ay fahan- 
droana b; famanan-drano, 
&o. ; izay azo aJeha, izay 
taka-baay. Baage of monn- 
tftins, tendrombohitratflmaTj- 
davaua 

Bulk, «. filahaxana amy ny 
voninahitra ua fabaizana, &c. 
& man of Tank, manamboni- 
nahitca. Tho ranks, vata- 
miaramila 

Sank, V. 1. By t. mandabatra. 
Ee raska high in public 
eitimation, ataony nj olona 
amboiiy laharana izy, liajaU 
ny ny olona izy 

Bank, Bdj- marorolia; maJany, 
be fofona 

Bankle, t: i. mamory nlina, tsy 
mety afaka amy ny Baiay fa 
mabSBoaotra azy mandraka- Ban'ion), n. fanavotaDa,.avotra ideha ' Bap'id, edj. mandebafaingiaii; 

i«na. I He iB a rapid speaker, oloiia 

faingam.piteny izy 

maily Uay I Bapid'ity,"- fandehananafun- 

! gaua ; hafaing-anana 

Ea'pier, n. sabatra kely m^- maty fitsny Bant, V. 

Bap, V. t. ay t. manakatrakatra- 
ka, iDandoiidoiia; maharavo 

Bapa'oioai, adj, majidroba ; mi- 
baza (atao amy ny vorona 
nabiby) 

Bapao'ity, n. fanaovana an' 
una amy ny zavatr' olona, 
fandrobana 

Bape, n, fisavihana; voan' 
LadiloUo Bap'ine, «■ famaboBna, fandm- 

Eap'tnro, n. fahaiavoravoana 
Eap'turon*, ai(;. mahiiravoraTO 
Bare, adj. niabalanu, hita na 

mieeho indraindray foana; 

tsara tsi-hitaranaTana ; mi- 

eaya toy ny rivotra mlw 

azony ny hafanana 
Ba're^, p. '■ mampisaya toy 

ny ataony ny hafanana amy 

Barely, adv. mahalana toana, 
indraindray foana, tadiayina 
foana, taj matetika 

Ba'rity, n. f abaoifiaana bj nsa- 
■ yany uy livotra ; nytsyalu- 
■ ma matetika ; zavatta htte 
idraiiidray foana 

Bas'cal, n. lebilaby nitay i»- 
naby, karin' olona 

Baicai'lty, n. haratBiam-pana- 
by loatra, halatra, fitaka, to 

Ba«h, adj. maikft loatra, do- 
dona, tay mihevitra "jj"^ 
faraua, manaboamaty. BMfl 
woidB, tuny aiitsapataaMto 

Bash, M. aretina amy ny boditrs 
toy ny amy ny kitrotro 

Baap, n. tsofa fanampaleeBna 
hazo, rarampy 

BaipTjerry, i»- karazam-boaroy 

Kat, n. yoalayo 

Bate, n. hevitra. At uis r«M 
of, an-keyitra. Batn. hetrs 
akHi an-kevitry ny hareoa. 
At any rate, na nianao alwana 
na manao aboana 

Bate, V. t. manombaiia ; •aat^S 
raaij olona BAT [ 2t 

Etxh'er, adB. aleo. I elKMse to 
go ratlier th&D stay hers, 
I had rathar go Uian etay 
bars, aleolic) mandeha toy 
izay mijanona eto. Bather 
wtseT than, hendrjhendry 
kohoa noho. He i« latber 
poorly, murarirary izy, mari- 
sariaaizy 

Blt'iflca tion, n, ny anefcenany 
teny na fanekena nataouy ny 
olona Bmbaniuy 

Eit'iiy, f. (. manaiky ny tenj 
na ny faJtekeoa nata<my ny 
olona ambamny 

li'tlo, ". (proportion) [jara 

Bt'tion, ». ODJara-liBnina, an- 

Kttional, adj. manan-tgaina, 
inahay mihevitra ; mety, ara- 
ka i2ay hevitra mcty 

RitlDiiluiat, II. olona tay ma- 
CBJky ny Soratra Marina ho 
lenin* Andriamaiiitrft fa ma- 
toky ny heyiny hiony mba 
hiunaotarana izay mety ay 
mariiui 

Btf tie, V. i. By t. mikoiintsfinii 

fi4ttle n. fikorintsaiiBna ; za- 
vatra azo korintsamiia ka 
ampanenoina hanaitra oloca 

Sattleinake, n. karaza-mena- 
rana misy zaratra milm rin. 
tearia amy ny rambony, ary 
mahaf aty izy raha 

Sav'a^, n. fandrarana, fan- 
dropana, f andrinj 

BM-Btf.. 

droba,' mandringaiLa 
lave, V. I. miaafoaka ay miho- 

tsJcorakai toy ny olona adala 

indrindra, miantsoantao ay 

midradradradra 
BaT'el, t>. t. mamaha zavatra 

voatcnona na misafoDtim- 

poatina ; mamoroyoro, mam- 

pisafontuDpoQtma 1 ] BIA 

Bayen, n. goaika lehlbe sady 
mainty 

mambOEiiboaika 
£37*800110, adj. liana dia liana, 

Bavine', n. bady lalina nataony 

ny riaka na ony 
Bay'ish, c. t. misivika; maha- ringanana Baw, adj. tsy ahanilroiua, mnn- 
ta, tay masaka ; tt^y mbola 
zatra amin' iza^ takony ha- 
taa. Bav [cotton), raw (iron], 
akorany. It is a raw morn- 
ing, mamirifiry ny andro 

sore, fery efa mieudstka ny 
hoditra 

Bay, n. iaany ny tsipika mi^an- 
drahadrahaka ary amy ny 
centre ananldray, toy ny faha- 
zavana na rayi of liijkt avy 
amy ny masoandro. Bays 
of the ftun, t^na-maaoandro 

Baza, V. t. mandrodaoa, mam- 

I'lor, n, hareza 
'S^iprtfix ; indray; miverina 
Beach, F. t. ay 1. manakatra, 

mahatratra. To reach to, 

mihatra aminy, mahaCratra 
Beact, t>. t. sy 1. mauao indray, 

manao koau ; mifumaly, mif ai- 

Beac'tion, n. fauoherana ny 
nataony taloha, fifamaliaua 

Baao'tionary, adj. manohitra 
izay maheiy taloha 

Bead, V. t. sy 1. p. ey r. p. read; 

Bead'ily, adj. t'ain){ana, malaky Ba'admit', 1 

indray 
Boad'y, adj. mampiditra BEA [ 2< 

tKj niitaredretra ; madiTaho. 
To make ready, mamboatra, 
mampiomBiia, Seady meney, 
vola ac-tauana. Dinner ii 
ready, voaToatra ny aakaJo 

Hend'y-made, aij. vita rabateo 
(amy ny akaojo) 

Hs'al, adj. marina fa tsy anga- 
conga DO foana na sandoka, 

Eeal'ity, n. ny izy tokoa fa t^y 

vszKazy na ■vosoboaotra 
Bs'atize, v. t. mabatanteraka 

na mahefa izay tao am-po ; 

toa inaiiita ny zavatta tsy 

hita ; nahazo 
Ee'ally, a^i. tokoa 
Bealm, n. fanjakana 
Beam, n. taratasy miay koaiauy 

roa-polo, rimony 
Bean'imate, v. t. mamelombe- 

lona i2a.y ana na toiana, &c. ; 

mampaliatoky ny kivy na 

Beap, v. t. mijinja; mandray 
ny Toiatry ny natao 

Be'appear', v. i. miseho indray 

Be'appoiut', t>, t. manendry in- 
dray izay voatendry teo aloha 

Hear, n. ny aoriana, indrindra 
amy ny miaiamila na olona 
milahatxa taiza sady mampianati 
miompy ; mit^angana (toy 
ny ataony ny soavaly) 

Eear'guard, Bear'ward, n. vodi- 
lalaiia (amy ny taflks) 

Bea'ion, n. antony, saina, hevi- 
tra, fiL<rvcTana. By leuon 
of, noho 

Bea'iOn, -p. i. By (. mihevitra, 
miuiintifaina, mandanja he- 
vitra. To reason with, mire- 
sadrcsaka amin' olona ka 
TDilaza ny autoik' iaay tfii- 
mahamt^ty ny ataony BBC 

Bea'eonable, adj. manana fiLe- 
v^ana; mety mandray ny 
hesitra atorony ny oloDa 
Bzy ; misy antony t^ara, 

Bea'soniug, n. filieTerana 
Be'aasem'ble, v. t. ey i. mive- 
a miangona indray 

, mampahatoky 
Ba'attempt', v. t. manao izay 

liainy indray 
Beb'el, n. mpiodina, mpikomr 
Bebal', v. i. miodina. mikomT 
Bebellien, ti. fiodinana, fiko- 
ina L^i"^ 

BebelliDQi, oi^'. mikomy, mio- 
Beboond', c. i. milieDiotra, 

mievotra nuTerina indray 
Bebnff, n. fanoberana mafy 

sady tampoka 

ebtd', V. t. manohitra mafy 

sady tampoka 
Bebiuld', V. t. manoiiua indray 
Bebnke', v. t. maoanatra, mi- 

BebaW, n. anatTa(nahonytoy 

raety nataony) 
BecalT, f. I. iniantao luTerinai 

outadidy izay efa hadino; 

manatfioaka teny na didy 
Beoant', v. t.. sy i. msnonitra 

na mandi ny teny na ny 

fiuoana izaynekeny talolia 
Becapit'nlate, v. i. milaza ia- 

dray ny foto-kevitra 
Beeap'tnre, v, t. maka indiay 

izay lasany ny (ahavalo 
BecaatV v- '- niandxendrika 

iudiay izay eimba na tiana 

hoTana [taka 

Becede', t>. i. miheniotra, mihs- 
Beeeipt', «. ny andntisan*; 

taratasy milaza ny vol* no- i ka •: 


ay fauamboantna aj fahan- 

droana hanim-py 
Bweipt', p. (. manoratrs teny 

izaj milftza f ft voaraj- ny vols 
Bteeivo', c . (. mandray ; ma- 

hazD ; mampiandrano, mam- 

He'c*nt, a/!j. yaovao, vao tonga, 

' Swep'taolo, k. vata na sobiky 
I Da lavaka &c. ametrahaiia Imub', fl, fijanonana kely amy 
ny raharalia, fit^ahaTana 
kely : ny atao mihetnotra 
kely noho ny aasany (amy ny 
riadrin-trano) 

Rae'ipe, n. tarataey milaza ny 
mcty hatao amy ny fang-aro Bsek'aniiig, ii. (ftnisana ; She- 
verana ny vola ho !any amy 
ny hanaovan-javatra ; fan- 
doavana sv taudraisana trosa Beolaim', «. i, mampiova 
ralay laciahy '■- * 

I fa Becip'roca], mif 
nialy. Kec p W 
katiavana. Booip a 
of father a i 

hKtB6ny nj ca n 
naka sy n j kaai 

faty. To p 

DMB, inif an 

BM'iprac'ity fi 
Beoi'tal, n. f 
tarana, fila 
Beeita'tion, fU B«cite', V. I. milaza izay niana- 

rana tsi-an-jery 
Keok'leBB, adj. mitaapatsapaka, 

tsy manahy, tay mitandrina 
Hcok'oil, f. '. sy >'. raaniaa, mi- 

heritra ny isany ; mihevitca 

ny vola ho lany na horaigina ratsy faaaby ho taaru ; mim- 

boatra tany rat9y ho azo 

ambolen-j a vatra 
Eecline', v. i. mandriUka, raw- 
I dry, minndana aminy 
Becluse', adj, monina irery 
Keclltss', n. oloniL misara-m^nU 

na amy ny maro mba honina 

Beeogni'tioa, ii, fahatsiarovan!), 
fahalalana ■ 

Eeo'ogniae, «. (. mahalala in- 
dray ny olona izay efa nisa- 
rahana elaela, mahalala, ma- 

Bwair, f. 1. mody ho amin' 
izay toetrany taloha ' miano m dd 

h d BeoompenBB, v. t, mamaly, 
maiiialy saa ny Hua uatao 

EBD'ompBnsa, ii, valy, indrindra 
amy ny soa natao 

Bec'oncile, i-. (. mampiharaQa. 
Hs d<d not liks his plaoa ttt 
ftnt, but now he has bsoome 
raconciled to it, tsy tamana toetra ao u.y 
SecanciriBtion, n. fihavanana 
Secoc'ditei adj. saro-pontarma, 

miaRna 
Bec'annoi'tre, v. i. msndeha 

mizahai taof hiCoeruny na 

halehany oy tafika 
Ee'cDuiid'er, v. t. miheTitra 

iDdraj- 
Eecord', e. (. manorattft zava- 

tra hotsarorana 
Kec'ord, n. filazana rahareha 

ua tuut^ra Ac. Iia roasoratra 
Kecord'er, n. mpanorittra ny 

reecrd ; ny lehite indrindra 

ao amy ny tanana aasany 
Becoant', v. t. milaza tsiraJiay 

ny zsTatra izay efa nibatra ; 

Beconrse', ». ny andehanana. 
To have reconrn to, man- 
kany ammy mba hitady 
anatra na fanampiana na 
famonjena, &o. 

BflCOT'er, i: I, ey i. mabazo 
indray izay very ; manari- 
tra, eitrana ; afalia amy ny 
faboiiana, &c. 

Becor'ery, n. fahozoana indray; 
fahuflitranana> fanaretana 

Bsc'reant, ». olona saro-tabo- 
tra loatra amy ny ady ka 
malaky miva]o amy aj faba- 

Beciea'tioa, n. fialana kely 
amy ny rabaraJia mba Mtsan- 
gaiitsan^na na bilalao, &c. ; 
fialam-boly 

tainy, mifampiampanga 
R^cnut'f v. t. sy i. mahatau- 
jaka amy ny hanina na rivo- 
tra Taovao, &o. ; nrnnampy 
miaramila amy ny tafika ; 
maka miaramila 4 ] BED 

Beeralt', ii. miaramila vao mi- 

latsaka, miaramila zazavao 
BeotanglB, n./jm-e ipisy laBny 

efatra sy riffkt angh rfatra 
Bectan'^nlac, luf/. joisj rectangle 
Bee'tifica'tion, n. fanitsiana 
Bec'tify, V. t. manora ny diso 

Beotilin'eal, — lar, adj. misy 

tsipika mabitay 
Bee'titnds, n. fabamarinana, 

bitsim-po 
Bee'tor, n. cltrgijman mitan- 

drina jwri'iA anankiray 
Bec'tory, n. trano oneiuuiy aj 

Becnmlwnt, a^j. mandry ; 

mandrilika 
Beenr', v. i. tniFerina indiay, 

mabatdaro. His bvec vUl 

recur again to-nlgM, hihetsi- 

ka indray ny tazouy anio alina 
Beenr'reiice, «. firerenaua 
B«d, adj. mena 
Bed'breast, n. voroua kely me- 

uatratra eady tsara fed 

maneuo amy ny ririnina 
Bed'den, v. I. sy t. manoka bo 

mena, mauato ; mihamena 
fiedeem', v. t. manarolTa. To 

redeem the time, mitandrina 

teara mba tey bisy andro ho 

lany foana 
Bedsem'er, n. mpanavotra, in- 

drindra fa Jesoay Kraisty 

Mpanavotra 
Bedemption, n. fanavotana 
Bed-hot, adj. mena azony ny 

afo, mabamay indrindra 
Bedonble, i; t. mampitorabo 
Bedoubt'f n. fiarovana misy 

Eeaonid', v. i. miverina indray 
toy ny alon-drano, raimpody 

BedreBB', v. t. manafaka olona 
amin' izay mampahory aiy, 
n^anitsy, nuuuonjy Xednce', v. t, mahaXonga ho, 
mamikely, maoetrj ; man- 
dreay ; mandahaCra mitsito- 
kotoko 

Badac'tion, n. ny altatongsTaQa 
ho, ny anakelezanai 

Badnn'daut, adj. be loatra, mt- 
hoapampona 

Bedn'plication, n. nj fauaova- 
na avy easaka, indrindra amy 
ny teay, toy ny teny fotsy 
tonga fotsifotsy na ny teny 
nuLndray tonga mandrairay, 
&c. [berinn 

Se-ecA'o, V. t. manako miverim- 

KMd, n. aj zava-manicy poa- 
katy toy ny harefo na toIo- 
tsangana, &o. ; Bodina 

itet, ti. vatolampy nuHy mi- 
traD^ kely ao amy ny rano- 

Kmf, V. t. man^^orona ny lain- 
tsambo mbaho kf likely kokoa 
Baek, n. setroka, ekina 
BMk, V. i. manetroka, mido- zimbezina 
S«'-eIeot', V. i. mifidy indray 

izay noSdJna taloha 
Be-en^ble, adj. azo fidlna m- 

Be'-enfoice', t: t. manamafy 
ny teny na ialana izay vitii 
taluha ka tsy roatandrina 
loatta ; manampy miaramila 
amy uy tafika 

Se'-ezport', v. l. mamaruia in- 
diay ny zayatra avy any amy 
ny tany hafa fnaua 

Be^'tory, v. eli-trano tuuna- 

Kefer', i'. I. ay i. (to) mampa- 
nadmaf marDpizaha ; mana- 

tso. montsy «5 ] BEF 

Beferee', n. izay nasaina hana- 

dinana 
Befsranoe, ». lilazana kdy ny 

aminy; fizahan-teoy 
EoSne', r. (. ay i. manadio 

tnara ; mahatsara amy uy 

f anao By ny fltoudran-tena ; 

Tnihadio, mihatsara 
Befined', adj. taara (amy ny 

fanao ua fitondran-t^na) ; 

Bsflne'tasnt, n. f anadioTaiia ; 

fahadiovana amy ny fanao 

sy ny fttondran-tfina 
BeflMt, V. I. By ). mandefa 

fahazavana na hafauana &c. 

izay azony avy amy^ny roa» npoa, mihevitra tsara 
BeSei'tive, adj. zaiia, ny mihe- 

vitra ; be eHtreretina 
Bsflec'tor, n. zavatra atao ham- 

piyerina ny fahazavana izay 

tonga aminy 
Se'flm, II. ny fiverenany ny 

rano, toy ny ataony ny alon- 

drano rehefa tonga tao amy 

Befarm', v. t. ay i, mampiova 
ho tsara indnndra amy ny 
titondran-tena ; miova ho 

Beforma'tion, ii. fanovana na 
iiovana ho taara, fanit^iana. 
Ths Befgrinatlim, ny fiorany 
ny olona maro tany Eoropa 
tamy ny androny Lotera 
hiala amy ny (ampianarana 
nataonynyKatolika Romana, 
By ny niverenany tamy ny 
fampianaiana nataony ny 
Apodtoly 

Betoim'atorj, n. trano unpan- 
dehanana ny ankizilahi-ma- 
dinilca meloka mba hianatra Boformed', orf/. yoaovahoteara. 
The teformlid cbnrchoB, ny 
fiangOEUna, izay nisBraka ta- 
niyny EatolikaBomauatamy 
ny fludrony Lotera 

Beform'er, n. mpanoTa fomlia 
ratsy ho tsata ; Lotera ay ny 
namanj- jzay nampisaruka 
ny olona tamy ny fiyavahana 
Katolika, Eomana 

Kefraef, v. t. mampilefitra ny 
roya of UfjJit raba miala H3ny 
ny reno na fitaratra ic. ta 
niankany amy nj rivotia izay 
medium eaminafa 

Befrac'tion, ti. ny filefitry ny 
,a,js of light 

Befrac'tive, adj. mampilefitra 
nj i-ags of lig/tt 

EeErao'tory, ailj. madilia, bo- 

Eefrain', n, i. ey i. mihazona. 

To refrain from, tsy sahy 

Iianao, ti^y mety manao na 

dia ta-hanao aza 
Befrain', n. ny teny mivcrim- 

berina ao aiuy ny farany ny 

toQon-kira ieakyny andininy 
Befran'^ible, aif/. azo alefitra 

toy uy fB!/s of liffla 
Befresh', e. t. mumelombelona, 

miala Toly, raanala easatra ; 

m aiDpaliatoky 
BefrsBh'ment, «. famclombelo- 

maua, Luiina; t«ky 
Bef'ui/e, II. tierena, tiaxovana 
Befn^ee', ii. oloua mandoBltra 

ny funjukana ka mankany 

amy ny tnny h»fa liitady 

fiarovana 
BetDr^eat, ui/j, iiiamirapiiatra, 

mangiritugirana 
Befund', t: l, nutuouitia 
Befu'jal, II. faudavaoa 
Befnae', V. I. fiy i. mandil 
Befuae, ii. navutra amnn, faj- 

kan-javatra; kirauy Befnta'tion, n. valin-teny enti- 
maDohitra izay nolazalny ny 

EsftitB', B. I. mamaly teny haiu>- 

kitra izay nolazadny ny sasany 
Begain', v. t. maliazo indraj 

izay very na lasa 
Be'gal, adj. any ny mpanjaka, 

momba ny mpanjaka 
Begftle', V. /. manasa, mBnui- 

kana ; mahaiinaritni 
Begaid', V. t. miboTitra, mitan- i&emana, fanajana ; Gjereiia. 
In regard to, ny aiuiny. To 
have regard to peraoni, — * 
zaka tavan' olona, menajnaso 

BegBrd'fal, adj. uitandrioit, 

mihevitra 
Begatdlesi, adj. tay mitandri' 

na, tsy mikevitra 
Be'^ency, n. ny fanapahana ey 

ny mharahMiy ny regtnt ; ny 

andro Tiah.a->egtnt azy 
Be^eu'erate, r. t. mahavaovao, 

miteraka indray (dia ny atao- 

ny ny Fanahy Masiua) 
Be/enarate, adj. at*raky ny 

Fanahy Maaina 
Be^en'era'tioQ, n. fiteraham- 

baovao, fanavaozana 

BeyslLt, H. olona tendrena hi- 
hiudm fanjakana raha mbola 
kely na tsy mahazo manj aka 
iiay tokoiiy kanjaka 

Beo'ieide, n, tamonoana. mpan- 
jaka; mpamono mpanjaka 

Be^'imen, n. fanaruhaua ny 
teniny ny dokotcia na otoua 
ha fa amy ny fihin auan- kanina 

Be^'iment, n. miaraniila iray 
toko misy kompau^ mazo 

Be^iment'ale, it. ny akanjony 
ny miaramilaamy ny legiiaaii Se'fion, n. taaj, ftzaran-tsny 
B^'iiter, n. taratasj filazana 
tsharaiia ua anaran' olona 
iiaanaraQ.Ja¥atcfl,&c. ; rejia- manoratra itg'lMter, 

Eflif'iatraT, k. olona tendreny 
hy fusjokaua hanoratim le^ia- 
ter ny amy ny zaza tcraka ua 
aj olona maty na ny mampa- 
kabady, &c. 

XegiGt', V. t. molahelo noho ; 

Begret', it. alahelo Doho ; neni- 
Kcg'nlar, adj. raanaralca uy fi- 

tsipika; mauao arska ny 

fotoana, ts; diao fotoana 
BBgnlar'ity, n. fimariihana Dy 

fiteipika 
Seg'nlate, c, t. momlioatra na 

manao araka ny fitsipika 
Eegnla'tioii,«. (anarahanafitsU 

pita ; fitaipika, didy, tcny 

tokimy barahina 
Ktheara'al, n. filazana 

jery nj zavatra uotadidina 

fitantaj-ana 

Relieai*e', c. f. milaza tsi- 
jery oy zavatra uotadidina 
mitantara 

Beiou, n. manjaka: 
kery amin; 

Eaiaa, v. i. fanu^pahana sy fahc- 
fany ny nipanjaka ; ny an- 
dro anjakauy 

Acimbuise', v. I. manonitra 

BcimbiiTie'maiit, »■ fanoaerana 

Kcin, n. lamboiidy. To give 
tbe reins to, laamela hanao 
izay tiana hatao. To take 
the leiui, inanapaJca, mifuhy 

Bein'deei, h. karazam-biby deer 
izay mitoetra ao amorony ny 
Arctic Ocean ka ampitarihina 
kalesy ua itkdge 7 ] BEL 

Ke'inetate', v. t. mametraka in- 
dray amy ny toetrany na ny 
raharaliany taloha 

Heit'erats, v. t. ma>aerim1>eniia 
^indrindra amy ny teny) 

Biyect', V. i. manary, manda 

Eejoioe'p v. i. sy t. mifaly, mi- 
raToravo; mahafaJy 

Rejoic'Lllg, H. fifaliana ; zava- 
tra mahalaly 

Bojoin'der, «. valin-tcny koaa 
indray, valin-teny 

Belapie , i'. t. mihemotra, lavo 
indray ; manavy indray, mi- 
haratsy indray 

Bolapse', ii. tihemoraua, fivere- 
naua iudray ho amy uy ratay 

Relate', V. t. By I. milaza, ma- 
□amiiaFa. To relate to, lahij 
izay ikambanany aminy. Wa 
are related to each other, 
mpihavaua izahay 

Bela'tion, n. filazaoii, fanam- 
barana ; ny ikombunany 
amiuy ; liavaua. In relation Bel'at J. nya 


, adj. misy izay ikam- 
banany amluy, nuhatra aminy 

Belax', i: I. mana^ragera, ma- 
naketraka ; muieaa ; mam- 
pivalana. To relax i.i dili- 
gence, mihanialaina 

B^y', H. miaramda na ftoavaly 
na hanina Sc. atao aatrantra 

Beleaso', i>. l. mauafaka, m^ii- 
defa ny rnplf atotra 

Belaaae', ii. fanafahana, fande- 
fasana 

BelODt', V. I. mihaleiny fanahy, 
tong^ antra kokua, ton^ 
mamiDdra-fo 

Belent'Ieis, ai/j. tay azo ivalu- 
zana, taj met; mamiadra-fo 

Bei'evant, adj, mihatra aminy, 
ny aminy 

Reliable, a/IJ. ^o itukiana Stli'ance, ii, (itokiana, fatokia- 

Bel'ii;, n. ixsj sisareliefiisiinba 
nj anlntbittzaDy, iudrindra 
n; taolanj ny olona masina 
□a zavatra hafa izay mbola 
tratra ankehitpiny ; zarafra 
atao fahatsiarorana 

Eal'ict, «. (of) vady (rehefa, 
maty oy laliy) 

Belief, «. fahafahana na faha- 
fabana tely amin' izay main- 
pahoiy na amin' izay maha- 
saeatra, &e., fampiauinana ; 
ny tcetry uy aary izay atao 
maoilroso na mivuUtra 

Believe', v. t. luahafaka omin' 
izay mampahory na mahasa- 
satra, &c. ; matuptonODa 

B«li^ion, n. ny fitiav:ma an' 
AndriamBnitra sy ny fanara- 
hana ny teniny, fivavshana 

Beli^'iom, adj. mazato amy ny 
fivavahana sy ny fanompoana 
an' Andriamanitra ; momba 
ny fiTavahana 

BeliD'qnigh, f. (. miala animy, 

Eerieh, b. (, meliatsiarofy, tia; 

niifaly aminy 
BeriBh, n. fahat^aioTam-py, 

tBirony, fitiavan-javatra 
Belnc'tant, adj. t«y ta-hanao, 

malain-kanao 
Eely'p r. i, (npon) mitolij, 

kiiia aminy; matohy 
Bemoin', t. i. mitoetra, mivela, 

Bemain'dar, n. ny sisa, ny am- 
Bemaiiu', n. ny mbola. aisa 

amy ny trano &c. rava ; 

fatiii' olona 
Bemand', v. t. mandidy hive- 

rina, maiDpiTerinu, 
Hemark', t, t. ey ;. mahatan- 

drintandrina ; manao teny 

My ny aminy 8 ] BBH 

Bemark', n.^ filazana kely dj 
aminy. To make isnurki, 
mahatandrintandrina ; mtl- 
nao teny kely ny aminy 

Bemark'able, ai!j. nuendiika 
hozttliana, tokony hoheyermi, 

Beme'dial, aiij. mahasitTana; 

mabafaka amin' izay ratsy 

na mampahory, &c. 
Bem'edy, n, izay mahaaitrsns 
mahafalca amy c mabafaka amy ny rat^y, ^c. 
Bememlier, v. t. mahatsaro, 

mahataitidy 
Bemem1>Tance, n . f ahatdaio- 

vana, fahatadidiana 
Bemind', v. t. (of) mampaba'- vuua, /aviLim taaroHiiu 
Bemila', a^J. tsy mitandcina 

ioatra, malaina, diso amis' 

izay tokony hatao 
Bamis'gioD, n. flhenana amy ny 

fahoriana na fanaintainant 

na fahazotoana, &c. ; tame- 

lan-keloka 
Bemiea'nesi, ii. tsi - fitandn- 

niana na tai-fah^toana amy 

ny rabaraha 
Bemit', v. t. mamerina; mans- 
I titra Tola any amy ny tany 

lavitra ; mampjonoaa ; nia- 
I mela beloka 
Bemittanee, n. fanaterana to1» 

any amy ny tany lavitra ; ny 

vola aWiua any 
Bemit'tent, adj. mifandimby 

mihatBara By mibaratay (ainr 

ny aretina) [bioy 

Eem'nant, ». ny sisa, ny am-' 
Bemen'atrance, n. fananamia 

mampiseho ny tay mahamety 

ny natao ; teny fanohenm* diiudra i 
dta ' BEK [ 2( 

Kemon'itrate, p. i. (with) ma- 
naoatra mafj' ka mampUeho 
ay taj- raahamety ny natao 
Da bay kaaalna hatao 
Eemorse', n. alahelo mafy in- 
loho ny tay mety 
lina bevavtt indriii- 

BtmoigeleBS, adj. tsy mety ma- 
mindm-fo, loza-bc, maaiaka 

IwnotB', a^'. lavitra ; eia izay. 
He hM Bome relationship to 
ne, bnt it la remote, hava- 
aay hiany izy, nefa havan- 
tetezina 

Eemov'al, n. famindraoa ho 
any amy ny trauohafa; fana- 
tahanH, amy qy aretina oa 
[ahaciana, &<:. Bemoval by 
d«ath, fahafatosana 

Banova', v. t. sy i. maraindra, 
manaisotra ; luiftodra, mifiu- 
dra-t«ei'aiia [lavirana 

ZmioTe', n. fifindcana; faha- 

Btmanerate, v. t. manome ho 
valiny ny Boa na ny taaom- 
poana nataony 

Braicoiuit'er, n. fihaonaiia tsy 
ampoizina, mdrindra raha 
amy iiy f ahavalo 

Eflnd, p. t. p. By r.P. rent'; 
msndriatra 

Kni'der, i:. t. manome ; maha- 
tong-a ho, mandita ho fiteny 

It«n'dezTOiit, ». fitoerana nifa- 
netena na naaama Mhaonana 

Een'egade, »■ mpanda izay efa 
nekena taloha, mparaadika, 
mpiiieiaotra 

Hanew', i-. (. mamhoatra ho toy 
ny vaovao indray ; mimpody 
indray ny tanjaka; manova 

Braew'al, ii. fanavaozana 
Ben'net, n. zavatra ao anatiny 
ny Tavonin-janak' omby izay % ] EEP 

mampftndry ny ronoQO atao 

foromnzy 
Benovace', v. l. mand^, mandio, 

mahafoy 
EBn'ovala, r. t. ffenewj 
Bsnown', a. laza 
SanownBd', adj. malaza 
Bent, 11. hofan.trano na tanyr 

&o. Benan'ciatian, n. fandavona, 

fandaoruna, tahafoizana 
Bepalr', V. t. By :■ mamboatra 

ho tsara. To repair to, man- 

kany aminy 
Bepair', n. fanamboaraua ho 

tsara indray 
Bepara'tion, II. fanam.boarani ; 

fanafahana amin' izay mam- 

pahory 
Bepast sakaf han na 
Eepay' p sy p p ^paid 

manomtra mimaly nj natao 

taniny 
Bepeal mauatMaka 

Bepeat manao tadray 

milazi ndr y m laza teny 

n 3 r na ts ao jery To 

repeat one i self lau enm 

ber n teny 
Bepel sy mandr 'ika 

h yer na t y n ampan t ni 

mai hitn t^y h d tra 
Bepent v ey f m b baka 

mala} elo noho ny tsy mety 

natau ka mahafoy iz ny 
Bepeat aace bbebahana 
Bepetition fa aava a in 

dray filazana dray fila- 

jery 
Bepme mamna siiy 

mimaajomonjo 
Bsplaoe mamot aka □ 

dray amy ny fitocrany taluha 
' " manolo ,.^ 


AEP Beplenr'iBlL, i^. i. man 
mahafeno indray 
Eeplste', ni!J. feno 
Reple'tion, n, hafenoana loatra 
Keply', V. t. sy i. mamaly (fa- 

Heply', n. valiny (ny fanonfa- 

Beporl', r. t. ey i. mifondra 
teny iniTerina amin' izsy 
naniraka azy ; milazalaza: 
n. TareportSBpeech, 
■a ny teny nalahatry 
ny saesny m Da hatHo pnrintra 

fiaport', H. teny entiny ny iraka 
aiij' amin' izay naniraka azy ; j 
filazolazana. Seport of a | 
■peech, teny voasoratra fila- . 
KBna ny teny nalahatr" olona. I 
Baport of a gnu, feom-tuMy. I 
An idle report, teaho I 

Boport'er, «. mpanoratra ny 1 
teny nalahatry ny sasany, ■ 
mpanambara 

BeposB', 1', i. ny I. mandrj mba 
ho afa-tKasatra, niatoly tuy 
manana nhiahy 

BepOi'itory, ji. fitoerana ame- 
trahan-javatra hotehirizina 

Bep'rehend, v. I. mananatra 
ku nianome tsiny, mitcny 

Beprehen'aible, adj. azotainina, 
tokony ho tsinina 

Beprcsent, v, I. mampinebo, 
milaza marimarina ; mieolo 

Bep'resenta'tion, ii. sary, fam- 
pisehoana ; filazana ; liao- 

Eepresan'tatiTe, ii. aolo, olona 
fidiny ny vahoaka hiso^o azy 
smy ny anaovana rahara- 
lium - paiijakana, solom - bava 

BepreBl', c. t. mampiteahatra 
an-kery, mandresy 

EeprsBi'ive, ailj. main 
liusakana 

BoprieTB', II. t. manome andro laliarcsy, n iiidray amy ny hamonoana 
olona helohina ho fatj mba 
hotearaina indray izy 

Bep'rimand, r. t. mananatra ka 
manome tsiny, miteny 

Bep'rimand, n. anatra manome 

Beprint, I'. I. mononta iodraf 
izay efa vita porintra taloba 

Bepri'^al, n, fakilna an - kery 
amy ny fahavalo ho valiny 
ny nataony taminy ; zavatra 
alaina an-kery toy izany: 
valiny ny natao 

Beproacll', r. t. manttatea, ma- 
niny, miklzaka, ~manaratsy 

Beproanh', n. latsa 

Bsproacli'fiil, adj. mandatsa, 
manome tainy 

Kep'robate, n. olona ratsy fa- 
nahy indrindra 

Beproof, ». anatni manome 

Beprovs', v. I. mananatra ka 
manome tsiny. miteny 

Bep'tile, n. biby toy ny mamba 
ayny menarana ary ny ea- 
liona, &c . , izay manan -taolana 
ary manatody sady miaina 
amy ny riTotrn, nefa manga- 
tsiaka ny rany 

Bepnblic, n. fanapahana tsy 
miay mpanjaka fa olona fi- 
diny ny vahoaka no manao 
raharaham-panjakana, repob- 
lika 

Bepnli'licaa, «. olona izay mi- 
finritra fa ny rrpi'Mie no 
tsara ho fomba fitondram- 
panjakana [bady 

Bepu'diate, e. (. mandl; miBno- 

Bepng'iiftat, adj. (to) tsy mif ana- 
raka, tsy tia, manohitra, hala 

Bspalse', t: i. manohitra tsy 
hiditra, mandroaka hirerina 

Repulse', n. fanoherana, fan- 
droahana hirerini) Bepnl'tiTt, adj. \sj maha-ta- 

hanatoiia 
Sep^^r'elLMg, v. t. nuTidy indraj^ 

iiay oamidy taloha, maua- 

Sep'atabU, adj. tsara laza 

B^ntation, Sspnte', «. nyihe- 
veranj ny olona azj. He 
has loBt hU repatation, afa- 
baraka am; n; olonft iz; 

S«pnM', V, f. maDao ho. He 
U rspnted to be ver; eleTer, 
ataon; qj olona fa mahaj 
dia nmbay izj 

StqiiMt', »■ hataka, zavatra 
angataMna. TobsiiireqneBt, 
tadiaTinj ny maio ho a20 

Baqnwf, v. '. mangataka, 
miangSTj, mitalabo 

Bc'^niem, ». bira fanao amy 
ny f andevenaiia 

St^nire', n. t. mangataka toy 
izay maka ny azy, mila, 
tokim; ho. I Teqnind liini 
to do it, uasajko uaiiao izany 
izy 

Beqnireteent, n. tecy t«y 
maintsy harahina, ny nosaiua 

Baq'nuito, aij. tsy azo avela, 
tsy mamtsy hatao 

B*q.lllfltian, n, hatakaataoan- 
liery ; hataka voaaomtra avy 
am; ny olooa miangDna, toy 
ny ataony ny fiangoaanr 
raha mangataka mpltandrini 

Beqoito', c. t. mamaly araka 
uy nataony \y:ard) 

Bore'Tard, n. (reargaard, rear- 

BMcind', V. I. manatsoaka 

Bm'odOi f- t. mamonJT, mana- 
&ks 

Ba^ene, n. lamoujeiia 

BeHarah', n. fandimhana fa- 
tiatra mba hampitombo f alia- 

BeMin'blkiic*, n. iooahfttaua SeiBmlila, 2>. t. manohaka, 

tahaka, sahala aminy 
£oseat', c t. tezitra nobo izay 

nataon' olona taminy 
Bejeat'fD.1, a^'. malaky tofin- 

tobjna, mora sosotra 
Boient'ment, «. fahatezerana 

uobo izay oataon' olona 

BBiflrra'tion, ii. zavatra tebiri- 

la fa tsy aselio amy ny 

<na ; bevitra tsy lazaina, fa 

. am-po Many 

BoservB', v. t. mitahiry bo amy 

ny andro hafa ; mitana bo 

eserrc', n. fahamaotinana \ 
zavatra tehirizina 

BetarTol', adj. maotona,jadiDa, 
tsy mireaadrasaka foaua, ts; 
milaza loatra 

BM'srTOii, n. fitehirizana, in- 
drindca izay iangonany ny 
rano betsaka ampandehauina 
bo any amy ny tanfma na 
mba banaovana raharaba 

Beiide', s. i. monina 

Bss'ldance, n. foneiLana 

Bu'idue, ». ny sisa 

Besion', v. f . mahafoy na miala 
amin' izay abazoany fioa na 
Yomnabitra, &t. lo resign 
one'a lelfto, miaritra, maba. 
lefitra 

BGaigna'tioft, n. Aalana amin' 
izay abazoana aoa na voniua- 
hitta, &o. ; fiacetana 

Bsiianed, adj. manaiky ny 
itondran' ^driamanitia azy 
fa tsy mimomlmonoDa 

Bat'in, n. anaion-ditin.kazo 

Boi'iuoni, adj. misy resin, 
tabaka ny resin [kana 

Boaist', V. t. manohitia, miea- 

Bonit'ance, n. fanobeiana 

Sec'olate, a^. mikiritilbj, mibe- 
uahens, tay mety miova S«soln'tiaii, n. ta-lttezauahio- 
■vn ■ fihasana, fara-teny 

Beaolvo', t>. E. masaTabavaka 
ny zavatra tafakambana hr> 
aroin' izayfotoiiy;mampaha- 
fantatra; mabatapaka hevi- 
tra; mikasa fatiatra 

Hesort', v. i. mankany aminy, 
mankany aminy m1»i hitady 
f anampiana na haka heyitra. 

.Xsfort', n. fitoerana faleha 
matetika : fitoernna iajigo- 
nana metetika. Last rsiort, 
ny fara-heritra izay azo 
atao mba behazoana tanam- 
pianft na faroonjena 

BeMiiind', t'. >', maDsko, maneo 

Eeaonree', n. izay iankuiana na 
itokiana mba hahazoana 
fsnampiana na famonj ena. 
Beiourcei, harena ; vokatry 
ny tasy na fahaizan' olona 
izay aliazoana barena 

.Sespect, V. t. manaja, mitan- 

driua, miheyitnt 
Betptct', n. baja, fitandremana. 
To pay reEpect to, macaja, 
mitaudrina ay teniny. To 
■end one'i reapect to, mam- 
paroangy. In reapeet of, 
witb respect to, ny anmiy, 
araka. To leipect porioiui, 
oloua, mizaha BeBpect'able, arlj. tckony hoha- 
iaina ; tearataara hiany, bete 

BeBpect'fal, adj. inanaja 
Seapecfing, prep, ny aminy 
Beapective, adj. any ny ma 
tfdraitay. Thay ratwrned __ 
their reipecCiTS hootet, samy 
nody ho any an-ttanony avy 
izy rehetra 
XeipeofiToly, adv. samy — kvj, 
tairaiiay EES 

Bea'pirs'tian. n. Saina 

Eeapira', i', i. sy (. miiuna 

Bea'pite, n. hatak' andro^fite^ 
haranakely; (repritvej 

Bea'pite, v. t. manome andn; 
(reprieve) [ratrs 

Beaplea'dent, adj. mamirs^ 

Baspond', v. i. mamaly, marnalj 
mifar araka amy ny knv 
lazaina 

Beqioitd'eiit, n. izay mamaly 

Beaponae', h. valy, Talia'toiy 
mifanaiakaamin' izaylaiaina 

Beepon'aibility, n. adidy, la- 
diaikitra 

Beapen'tiible, adj. (for) miadidf , 
miaotoka, manana adi^ 

Beat, B. fitaaharana, fialsii- 
taasatra, fahaiahana amy nj 
ady na izay mahasasatra na 
manabirana &c. ; fitoeraiia 
fahaiahan-taasatra 

Boat, V. i. mitsaJiatra, miaU 
saaatra ; miankica aminy ', 
afaka amin' izay maha^aslitia 
na manahiratia &c. ; maty 
amy ny fladaoana. It »it" 
with yon, hianao hiany no 
antony izany. let na retl 
fMm onr work to day, aoks 
mba hiaina kcly iaika ania 

Basffal, adj. afaka hiany; 
matiafa-taaaatra 

Eestitn'tion, «. fanonerana, 
zavatra aonitra 

Best'ive, adj. maditra, tsy mety 
mandeba (amy ny BoavalyJ 

Reetleaa, a4j. tsy mety mipe- 
traka tsara, mihetsiketoka, 
tsy mabateo'tena ; iay mahita 
tory, tsy tafandry, madiaa- 

Beitora'tian, ». fampodiana 
amy ny toetra tsara nanananfl 
taloha ; f anaretana 

Beator'atiTe, adj. mahasitrana \ 
mahatanjaka indray RBB Saf tors', V. t. mampody amy ny 
toetra tsara nananana taloha ; 
manonitra. He it rofltor^ 
to healUi, efa manaritra izy. 
To reitoro rniita, maraboab^ 
ny lava ho teara indmy 

Xsitrain', v- t, tmhazona,]iuBa- 
kana ; mametra, tay roampa- 
naram-po 

iMtraimt', n. filiazonana, fisa- 

ZMtriet, V. t. mametra, tsy 

mauieLa hanaram-po 
SMtrie'tioD, ». famaraua, tsi- 

tamelaua b^jiaiam-po 
Samlf, c >' Uinga ■aob.o, avy 

Kanilt', «. ny tooga noho, nj 
avy aminy, vokatra ; f aca- 
heritra, ny iafarany 

B«iiuie', V. I. maka indiay izay 
iuBlanytali>lia;miantcimboka 

BMOireo'tioii, «. fiteangauana 
amy oy maty 

iMai'citatVi v. f. mametom- 
belona izay saiky maty an- 
diSDO na L^y iknauy ny rotra tsikelikely 
Be'taU, 1- fivarot^ia tsikeliliely. 

Id isU by letul, maninjacB 
Tfttfltr', V. (- mitaiia, mihazona 

tay haudeha. To ratain in 

Uh msnoij, loabstadidy, 

mahatsiaro 
B«t&l'iatei V. t. aj >'. (upon) 

nuunaly ratsy 
Bfltard', V. t. mieakantaakaiia, 

muielingelina, mahola 
BatWL'tioil, n. Stanana, lihazo- 

nana tsy bandelia 
Aottn'tiTo, iu(;. mahatosa, ma- 

hazona ; mahatadidy 
Ketio«nt, a^. tay mety miloza, 

tey miregadreuika f oana 3 ] RET 

Bot'icnle, u. Htapo na harooa 
keiy fitSndrany ny vehivavy 

Bafina, u. zavatra ao anatiny 
ny maso izay mikambaoa 
amy ny Heme maukamy iiy 
ati'dolia, ka izany no ohi- 

Bet'inua, n. olona mpanaraka 
ny mpanjaia na ny lehibo 

Betire', j. (. (from) miaJa mba 
hitokana ua Mery ua, ha af aka 
amy ny raharaha, tec. 

Bettre'ment, n. fiaiana amiu' 
izay maneUagelina na mani- 
pitabataba ; ny fitoerana ate- 

KatorC', i>. t. mamali-teny 
hamely izay manome teiny 
azy na tay mifanara-kevitra 
aniiny 

Betort'i H. valin-teuy ataony 
amin' izay miteny azy 

Eetraoe', f. (. miverina indray 
Lmin' izay naleba taloha 

Betract', s, t, mitsoa-teny oatao 

Betreat'i a. titoerana icrena na 
alcha mba ho afaka amy ny 
tabataba, &c. 

Betreat', v. J. mifindra toerana 
mba tay ho tratry ny loza, 
mianotra; mandehu, mankany 
amy ny litoetana mangingiaa. 

Betrsnoh', c. t. raaaakeliiiely 
kokoa ny vola lany, tay man- 
dauy Tohi ba toy ny takiha • 
fa mitaitay 

Batriba'tion, n. tody, valiny ny 
natao ; ny hamalian' Andria- 
mauitra antaika amy ny an- 
dto fitaanma araka izay ua- 
taontaika 
BetcievB', v. i. maliazo indray 
toy iiay azony ny olona raha 
mody amy ny toetra tsara 
izay nauanany taloha 
Bet'togiode, n^. mihemotra 
Blt^rogiai'iiou, n. fibemoiana BetrMpeet, n. Geiitreretana 

izay lasa 
Eet'roipocfive, adj. mijery ny 

aoriauft, mihfvitra 117 !&aa 

miherina, mitsingeriiia ; ma- 
maly (teny) ; mameriiui, 
manonitTB ; laamodj ; miton- 
dra teny miverina 
Betnin', n. fiverenana ; fame- 

rana ; zavatrB aTerina ; teny 
Toasoratra atao filazana uy 
raharaha Datao &c. ka ampa- 
nsterina auj amy ny lehibe. 
The trade's daily retnmi, ny 
vola azony ny mpiTarotra 
isan-andro amy ny Tidin- 
javatra 
Ben'nion, n. firaUaua iudiay, 
fikambanana iudray ; fiTO- 
riany ny olona maro misa- 

Beveal', «. (. manambara izay 

tarfantatra 
Bsvel, V. I. miiioTaiui amy nj 

fisotroan-toaka 
Ber'el, h. fanasana miay flao- 

troaii'toaka sy fikoraoana be 
Bevela'tion, n. f anambarana ; 

ny fttnambatan' Andriama- 
, nitiA nj zavatra izay tsy 

takatry ny sainy ny olona 

hofantarina 
Kev'eliy, n. fikoranana amy ny 

fiaotioan-toaka 
Beven^e', famaliaiL-dratay 
Seveu^a', c. t. momaly ratsy 
Beren? eYol, 111^1'. ta-bamaly ra- 

tay, malaky mamaly ratey 
Bev'snae, n, ny vola miditra 

Isan-taoua, indrindra izay 

azony uy fanjukana amy ny 

hetra na fadintseranaoa, &o. 
Beverlerate, t\ t. sy 1. manako 4 ] KSV 

Ber'erenge, n. fanajana taara- 

BeVerend, adj. miendrika hoha- 
jaina; teny fanajana atao 
amy ny mpitori-teny sasany 

BeVerent, adj. maoaja an' An- 
driamanitra sy izay Tftmainn 

Ber'erie, n. eritreritra maha- 
fati-arika 

Beveri'al, «. famadihana n; 
teny vita taloha na ny teniny 
ny ambaoy 

Bevene', «. (. mamadika ny 
teny vita taloha na ny teniny 
ny ambany 

Beverie', n. izay mifamadiha 
amy ny ataony ny sasanj ; 
Aovana lehibe ho amin' izay 
mampahory (toy ny manui- 
katena tonga malahelo) ', ny 
ao aiii-badika (toy ny iWy 
ny fatantaa izay tsy misy ny 

BeTert', v. 1. (to) miveiina (toy 
ny trano &c. ho amin' izay 
tranpony taloha) ; mihevitra 
indiny na miverina amin' 
izay noheverina taloha 

Beview', c. l. maudinika tsaia 

indray \ manAi-nika tsoTa ny 

boky vao natao porintra ka 
milaza ny mahadieo ay nf 
mahatsara azy ; tuisaha ny 

toetPy ny tniHratnilfc 

Beyieir, n. bofay atao faudtni- 
hana ny boky vao natao 
porintra ka miay f otoana ise- 
hoany [datsa 

Bevile', V. t. manaratsy, mau- 
Beyi'sal, «. fandinihana mba 
hanitay 

BCTue', V. t. ■manAi-nika mba 

hanitgj, manava ho tsaia- 

tsara kokoa 
BerU'ion, n. fandinihana mba 

hanitsj ; izay voahitsy 
Bevli'tt, V. I. mamangy indiay ; 

mankany indray Bcri'val, n. fiBeboana to velona 
Da hazoto indrsj, iudrindia 
smynyfiTaTahaiia. BeTival 
of hsftlth, fahaUnjahana ii- 

Bevive', v, i. ey t, mamelona 

indiay ; luampahazoto in- 

dray : mahaTitrika indiay 
Ztvocft'tion, n. fanataoahana 

(didy nateny oatao) 
broke', v. I. masataoaka (didj 

na teaj, &c.) 
E»Tolt', t>. i'. ay (. miodina, mi- 

komy; mankoriko 
ItOTOlt, ». fikomisns, fiodinana 
KeTolt'ing, i«/j. maharikoiiko, 

tey mahatahanatoua 
BoTOln'tioii, H. fihodinana ; fl- 

komiana izay tonga lavurary ; 

iiOTBita leMbe amy ny fiton- 

draiD'paii j akana 
BoTOlutlonary, adj. roahatonga 

fikomiaua ; mampiova be ny 

toetry ny fanjakana 
BoTolve', G. I. mihodiiia [body 
BeTol'Ter, n. baay mihodim- 
BewaTd', V. t. maroaly araka 

ny natao, mamaly fitia 
S«ward', «. yaliny uy natao, 

valim-pitia 
a.y'nard. ». rMJ 
B^ap'Mdy, n, yazo tBy mitohi. 

tohy sady aaro-pantarina ' 
BAotoric, !i. ny airiHise izay 

aliafaiitarajia ny fomba mety 

amy ny fandakaraD - t«ny 

tsara [bai 

Kjenmat'ie, nij/. marary ny n 
BAen^natiim, n. aratina mai 

(irotBokotsoka amy ny tai 

lana, rohana 
BAinoc'eroa, n. biby leMbe nu 

nahatahaka ny elefanta fa 

misy tandroka amy ny orony 
BAsttarb, n. anaram-panafody, 

Tobariba; anaian' ananama- 

harikivy fanao amy ny pit BID 

BAyme, n. fomba fandabaran- 
teny amy ny tonon-kira &o. 
ka misy taipika tsiroaroa na 
taitelotelo &c. izay mitovi- 
tovy feo amy ny Earany 
Bib, n. taolan-tehczana 
Bib'ald, adj. rat«y, vetareta 
Biblion, Bib'and, n. rib^ 
Bice, II. Tary 

Biob, adj. manan-karena ; be 
herotra, be ronono-mandrj 
na mena^a (amy ny banina). 
Varyrioh, mantiohefo. Bioh 
land, tany lonuka. Biak 
fomitnTei fiinaka be vidy. 
A canntry rick inailTer, &c,, 
tany be volafotay, &o. 
Biob'eB, H. harena 
Biob'ly, adj. bo harena; be 

haingony t^ara 

Bich'neiB, n. toetry ny hanina 

raba be ronono-mandry na 

mcnaka ; f Hbelonaka : ny 

babe-vidiny 

Bid, I', t. (of) r. sy P.P. rid ; ma- 

uafaka. To get rid of, ma- 

nao izay habafahana aminy 

Bid'dance, ». faoafabana, f aha- 

fabana 
Bid'dle, V. t. numaaivana 
Bid'dle, n. aivana malala-maso ; 

fampanouonaua 
Bide, 1'. t. p. rode; f.p. ridden ; 
mitaingin - tsoavnly ; man- 
deha amy ny kaleay. To 
ride at anohor, mitsinKaf ona 
rehefa TOulataaka ny vato- 
fantaika 
Bid^e, ti. voTonaii-trano, &c. ; 
tendrombohitra tomandava- 
na ; tampon-tendrombohitta 
tomandavana 
Bid^e'-pols, n. vovonana 
Bid'icnle, «. Hhomehezana, fa-' 

Bid'ienle, v. t. mihomehy, ma- Bidio'nlo m , adj. mampiliomeliy , 

msiataikiuiy 
Bife, adj. efa maeaka ; betsaka 
Si'fle, f. t, maka an-kerf, man- 

Bt'fle, n. bsBj mabBlasa laritra 
sad; mora ikendrena 

Bif , V, t. maniay mahazaka na 
lain-tsambo amj ny sambo 

Big'ging, B. ny msLazaka sy 
ny lay &c. amy ny Bambo 

Bi^/it, aij, By adv. maMtsy, 
mGrina, mety, tsara ; tokoa ; 
tay diso. Bight angle, angle 
ataony ny tsipika roa la ny 
iray mijoro amy ny hafa. 
On tbe right hand, ao an- 
kavanana. The right Bide (of 
a table oloth, fto,], nymiaebo, 
ny teara 

Bi^At, n. izay marins, rarinj. 
By righta, raha ny rariny no 
; rahe ny marina rigbtB, To B 


maliatonga indray 
ainiii izay mety By ts^ra. 
Ton are in tbe right, marina 
ny anao. He has the right 
to do it, manam'pahefana 
banao izany izy, miuiaza ma- 
nao izany izy 
-Bi^^t, V. t. mampijoro tsara 
indray, manitay ; manaoizay 
hahazoany ny olona rariny, 
manome rariny 

Bi^^t'eons, adj. marina, ma- 
bitay fo 

Bl^^t'eonsneBB, n. fahamaii- BijAt'ful, a^. tokony bo— raia 
ny rariny no beverina 

Bi^ld, a<if. benjaDa,mafy; tsy 
mety miova teny 

Bi^d'ity, n. fabenjanana 

Big'onr, n, fabenjanana; fan- 
gatsiabany ny andro, tami- 
rifiry ; tei-fiovan-teny 6] BIS ~ 

Big'oront, a4f. benjana ; mami- 

Bill, n. renitano kely 

Bim, «. molo-bilany na yilia, 

&G. ; Biainy 
Blme, R. fai^a, ando mandiy 
Bind, n. bodi-boan-kazo 
Bing, 1 lakolosy 
Bing, p. (. sy i. p. T&Dg «■ 

rung ; p.p. rung ; mively b- 

toloay ; maneno toy ny laku- 

loBV raha velezina 
BinglMuler, ». mpitarika amy 

ny fiodinana na fandrobana, Bi'ot, ». tabataba 
Bi'otona, atlj. mitabataba 
Bip, (I. t, (up or open) man- 

driatra, manatatra zaitra ; 

maneodaka gorodona na la- 

ton-trano. Sat. 
Bipe, <k{/. maaaka (aefa tsy i^ 

abandroina) 
Bip'en, v. i. ey t. mihamasaka ; 

mabamaeaka 
Bip'ple, n, rano mibetaiketmka 

toy ny alon-diano kely dia 

miakatra, misondrotra, mi- 
aandratra. Eii voiee tom, 
uiba-avo ny fiteniny. To 
ti(e in rebellion, miodina. 
To rise in value, misondro- 
bidy. To riie from the dead, 
mitsangana amy ny maty. 

To rise early, miloha ma- 
laina^ To rlM (as bread), 
mitombo, mibonaka. The 
river is riaiiu;, mitombo ny 
rano. Tke nvtr hM TitBD, SIS [ 27! 

tondraka ny onj, Tbe river ' 
Joidui riiei in the Water* | 
of Herom, avy amy ny Ba- 
naaj Hetoma no iandahany . 
ny ony Jordany. To tIbb 
in the world, nutombo ba- 
rena na TomnahiCra, Ac. Hie 
■nn hai tIkq, efa mipoaaJia 
ny masoandro 

KiM, fl. fiakaraua, fisoDdro- 
tana, fiUanganana ; ny ian- 
dohana ; fitomboana 

Ulk, n, loza ankafaarana. To 
ran a mk, mankaha-doza, 

Bite, n. fomba atao raha miva- 
vaka amin' Andriamanitra 
ao an-ttano fiangooana ; 
tombam-piTBYahana toy ny 
Fanaaany ny Tompo ay ny 
Batisa, na ny fanslaiuboody 
nataony ny Jloay fahmy 

Bit^nal, adj. manaraka ny fom- 
bam-pivavabana 

Si'val, n. rafy; mpiara-mitadf 
fa samy ta-hahazo 

SiVal, V. i. mitoTitory aminy 
(amy ny bery na ny fatiai- 
zauB, &c.) ; mifondrafy 

Bi'viilry, n. iiataliana mitady 
fa samy ta-habazo ; fandra- 
fiana, nalonana 

Biva, V. (• maraaky (bisaratsa- 

raka), ■nnriilnTrn 

Biv'eT, M. ony, ranirano. A 
riTer Uiat riiei rapidly 
after rain, any manao rai 
trambo [baiboi 

SiT'et, II. hombo atao von 
BivM, p. I. mampikambana 
maf y amy ny riuet ; mampi- 
kambaiia tsara 
Xiynlet, n. leairaoo kely 
Koad, n. l^ana; fitoeraiia tSy 
laritc; ny moron-diaiioma- ziVGzy 
'aar, v. i. 

mama J midradradradra 
OMt, v. I. manatsataika, mi- 

tooo. To roast any tUng 

whole, manao ladobo 
ob, V. t. mandroba 
Bobiisr, n. mpandroba 
Sobltery, n. roba, fandrobaoa 
Robe, n. lamba ts&ra toy ny 

kotofahana ; zipo. robo 
Kob'in, SoVin ted'breait, n. 

/'rediraiatj 
Bobtlst, adj. matanjaka 
Bock, n. vatolampy 
Bock, V, I, ay i. manilaugTlana, 

mampirondrona ; mihilaugi- 

lana, mirondrona ; mandro- 

tairotay 
Beck'et, o. anarany ny Jii-e- 

work izay mieoQdrotra avo 

Boek-Mlt, II. Btra mivongana 
toy ny vatalampy ka badina 
amy ny tany 

Boek^, af^. be vatolampy 

Sod, n. tsora-kazo 

Bogus, H. mpangalatra ; mpa- 
mitapitaka ; mpanimbasimba 
zavatra ; mpanao vazivazy 

Bosn'ery, n. t^tra ; fitaka 

BoU, ti. t. sy t. manakodia, 
manakodiadia ; mamalona ; 
manindry amy ny zavatra 
vorirory lavalava izay ako- 
diadia na abodinkodina ; mi- 
kodiadia, mihoditikodina 

BoU, n. horouana, zavatra mi- 
boiona 

Boiler, n. zavatra akodiadia 
na ahodinkodina hanindry 
zavatra 

Bomaa, a^. any Roma, mom- 
ba any Boma, Bouiana BOH Bcmsnce', «. novel milaza zava- 
tra oataonj ny olona Toalaza 
BO na Dynaujo azy kamahai- 
guga indiindra uany 

Kaman'tie, adj. taKaka ny 
romanci. Bomantic sxpeeta- 
tioni, fanantenona be lavitra 
noho izay tokouy haJifcenama. 
Bomantio leeneiy, tany tsic- 
joTiua be tendrombohjtra 
mideza sy hantsana lalina 
aty lano mikorotBaka, &c. 

Bomp, V. I. miljdao mitabataba 

Boof, M. tafoD-trano. Tbs root 
of the manth, lasiloiiy 

Boofing, n. zaratra fanao 
tafon-trano 

Book, n. guaika maiiity ngizina 

Boom, II. £toeraDa ; efi-trano. 
To make room, manome fit«e- 
ramif mihatakataka ; inaxa- 
boatra fitoeiana 

Boom'y, t^J, malalaka, migo- 

BooBt, V. >'. mipetraka matory 

toy ny ataony ny Torona 
Boot, H. iaka, vodiDy ; fotatra. 

Boot, V. I. ay i. mamaka; mi- 
ktea-paka. To iDot up or 
out, manODgotra ; mabB:Foii- 
gana 

Sope, «. mahazaka 

Bo'jBry, H. Bapil£ lava-be 

Boae, n. vonin-draozy 

Boi'y, adj. mcna-mavana toy 
ny Tonin-draOKV 

Bot, V. i. ay {. minalu, mihavo- 

Bot, fi. aretin' ondiy. Dry lOt, 
ny vovohina amy ny liaao 

Bote, n. tlunarana tai-an-jery 
fotsiny hiany fa tay maha- 
lala ua mihevitra ny heviny 

Bot'ten, adj\ 1o, voToMna 

Botnnd', adj. vorivory, kibori- malambolambo. ArongliBsa, 
ranomasina nuBamboaravoa- 
ra. Bough looking, maaia- 
tareby. A rongh voice, feo 
nugaragara. Boagh weft- 
thar, andro atandrivotra. In 
the rongh, tay mbola loam- 

Baand, adj. By adv. Torivoty, 
boribory. Boand nnmbon, 
ua tsy marina indrindra fa ny 
hatnuny ny f olo Many no la- 
zaina. To turn raand, miho- 
dina, mihodinkodiiia. To 
corns lOund, miova hevitca 
bifaneraka amy ny Baaauy. 

To land rOnnd, Tnnni'i-aka 

bitety tranon' olona 

Bound, tt. zavatra atao mifan- 
dimbrndimby. A roOJld of 
duties, raharaha mifandlm* 
bindimby. The round of a 
laddsi , ' zana~tobatra 

Bound, prep, manodidina. To 
wind round, mamehy mano- 
didiua ; manodina. To get 
ronnd a perion, mahazoizay 
ilaina amin' olona noho ny 
famalifaliana azy amy ny 
doka, &G. 

Bonnd'abont, a^, tsy vantana, 
miolakolaka 

BoDud'iy, fidv. marimarins, 
mafy ; manao t«Dy vantana 

Bound'neii, n. fahavoriyoiiny 

BoDiS, (<. t. By I. mamoba, mam- 
pif oha, mamporiaika, manai- 
tra ; miioha, mibariaika in- 

Boat, n. olona maro mitabata- 
ba ; tabataba ; ny ifampan- 
doairana na ny fiLabafany 
ny miaiamila izay reay dia 
reay. To put to root, mam- 
pandoaitra sy nuunpibabaka Bout, V. t. mampandoffltra aj 

Konte, B. Ulana aleha 
Boutins', «. fiJaharaD-draha- 
Taha atao mifandiTabindiia'by' 
. matetika 
Bore. V. t. miremieiiy, tniTezi- 

£5w, fi. zavattft mitaudahatra, 

iray an-didana 
BuWi V. I. raifoy 
Bow, n. fitabataba, tabataba 
Boy'al. nij/. any liy mpanjaka, 

Boj'al'ity, 11. fiimdrianany ny 
mpanjaka; raharahany ny 
mpanjaka 

Bnb, V. t. By i. mikaaoka; miko- 
aoka ; mikaaika. To tub down 
ialiorso),inanaborosy. To rub 
o^mamaoka. Tomb out, ma- 
mono soratra amy ny india. 
rubber. Sic. To nib np, mj- 
kasoka zavatra mba haugi- 
rauginma. To lub with wax, 
&C., mauoao-taaroka, &c. 

Bubliilb, R. fakofako - 

Bn'by, n. vato soa mena, roby 

Bnd'der, n. familiau-tsambo 

Bnd'dy, a4i- menamena 

Bndo, adj. valavala, lakalaka ; 
tay malialBla, fomba. Bndo 
nationa, firenena tay mbola 
mandrOBO amy nj fahendtena 

BBde'neta, n. fabaratavalana 

Bn'diment, h. fiantombohBiia ; 
foto-piauarana 

Bndiment'arTi a<{i*. momba ny 
foto-piauarana 

Bno, t>. t. maaenina 

Bne'fnl, atfj. mampiseho alabelo 
na nenlna 

Bnff. R. foM-tenda &g. be ke- 
tronketrony 

BnfSan, n. lebilaby mpan- 
droba ay latsy fauaby ipdrin- Inf/e', 1^ filiron' akanjo ; abi- 
ahy ; fabasoaorana 

Bug, fl. lomba volonoadry 
mafcavina aady lava volo 

Bug'Ked, a^. maraorao, miro- 
koroko 

Bn'in, H. fahasimbana, fandra- 
vanaj ny rava. Itii going 
to rnin, aimbasimba be biany 
izany ka efa ho rava 

Bn'in, t>. t. mandrava, man- 
drmgana. He mined hiA 
health, uanimbu tena izy ka 
tsy nety vanona intsony. The 
fire mined him, lerona may 
avokoany tranony ay ny fana- 
nany ka tay tafaiina intaony 

Bn'inoui, adj. mandrava, ma- 
hasimba : mahalany hareoa 

Bule, H. £taipihana, loly : £tsi- 
pika ; lalina ; fitondrana, 

Bule, V. t. ay i . mitslpika ; ma- 

uapaka, mandidy 
Bnlec, n. fitsipihana ; mpana- 

Bnm, H. toaka mena 
Bomlile, V. i. mirohondrohona 
Bv'minant, adj. mandinika (toy 

ny ataony ny omby) 
Bn'minate, t>. t. mandinika, Bn'ntour, n. taahotaaho, iUaza- 
lazana. Theio ii a rnmonr 

that, bono 

To rnn very fut, 

. midodododo, miri- 
, mitsori^a. To ton 
(BB oil, tr ai print vlioii 
washed), mibanalm. To inn 
after, manenjika, manarak' BVN UC Id nm at, nanoto. To mn 
awa7 «r bum, mandositro, 
milefa. To ran Mn,j with, 
mitoudra maudDaitra, man- 
galatra. To rtu into debt, 
mitrosa. To ran on, man- 
deha lalandaTB. To bo run 
ont, lacy. To rnn over, man- 
droatra, milioatta ; manin- 
diy na manitsaka {ataaaj By 
zavaXra, mandeha). To ran 
np, miMHidrotra 
Bnu, ft. t. Quunpiliazakazaka, 
mampacdeLa faingiuia. To 
ran down, manenjika biby 
ambara-p^&nHny, To ran 
ft ibip ftgionnd, nuuupidona 
samlM amy ny tanety. To 
tun a thorn into the foot, 
manitsaka tsila. To mn 
thioagh, mandacy, msha.- 
f ongotra ; manatrebona ta- 
boroaka. To ran a race, mi~ 

]tnn, n. fibazakasahana., liaza- 
kanaka. The common run, Dy 
ankabiazaay. In tbo long 

hererma idoeitra 

Bon'away, n. mpilefa, mpan- 

Bnng, p. sy p.p. ot ring 

Bm'nei, «, mpiliazakazaka ; 
hazo mandady ka mamaka 
amy ny tonony 

Bun'ning, adj. lalandava. Two 
days rnnning, indroa andro 
ina.Dinjitra. Banning wator, 
rajLO mandeha. A running 
hand, aoratra t«y kalina fa 
atao faingampaingana. A 
running lore, fery mandeha 

Bnpea', n. facantsa kely lanjan- 

doHO any India 
Bnptoio, «. fitroGahany ny 

lillau-dTa ; fiaaiaham - pUia. Bnp^nra, v. t. mampitresaka 
Bn'ial, luij. any an-taaha, any 

ambanivobitra ; momba ny 

any ambaniTobitra 
Baih, n. zava-maoiry toy ny 

barefo na ny hazondzano, 

&a. ; £rohotra; fimamamanuL; 

figorodanana 
Bnidi, f. i. mimaona, mirobotra; 

mimamaiuamB ; migorodana 
Bask, n. mofo mafy azo tefai- Bnat, t, 


Bna'tio, aif/, momba ny amba- 

Bni'tioato, v. i. mitoetra any 

BnitieUty, n. fombany ny any 
ambaniTobitra 

Btu'tle, V. i. mikasaotasoka, mi- 

kasokBBoka 
Boi'ty, adj. barafesina 
Bat, ti. diany ny kodia amy ny 

lalami [aiaka 

Bnthlsls, adj. tsy antra, ma* 
Eye, n. karazam-barinibazaba 

fa t^ tsara taliaka ny wAmif 
Sabliath, n. Sabata 
Sabbat'ioal, lufr- momba ny 

Sabata ; tabaka ny Sabata 
Bab'le, n, anaraia-biby mainty 

sady tsats toIo 
Bailie, a4r. mainty 
Sa'bra n, aabatra aolanga-loha 
Sae'fAarine, adj. misy airamamy 
Sacerdotal, m^'. any ny mpiso- 

rona, momba ny mpisorona 
Stwk, n. la«aka, ^tapo lebibe 
Sank, c. i, mandrava ay maha- 

fon^ana tan&na reb^ reony 

ny ubavalo 
Sack'cloth, ft. tamba ratairatay 

fanoolasaka 
Sask'ing, 11. lamba faoao lasaka uo Sft'crtd, adj. atokona ho amj- 
sf fanompoana an' Andria- 
mamtra ; masma ; momba 117 
fivarahana. Saond hiitMj, 
tantara voalaza anif nj 
Soratra Uamna 

iM'rillae, v. I. manatitrB fana- 
lajuboady ; ma-haSoy iz&j 
mahafinaritFa na roaliasoa ny 
tena mba hanompoana bd' 
Andriamaiiitra, na mba haiha' 
zoana zavatra ^aia 

bc'rifloe, fl . f anatOTaoa f aaalam- 
boady, fanalamboady ; faino- 
i^antt f&iiatiAD& &G. amy ny 
fanompoana an' Andriama- 
nitra, na amy ny hahazoana 

Ba«'rilej>e, n. fangale 
fanimbanany zavatra atokana 
ho au' Andriammiitra 

Sad, adj. malahelo, manjoretra, 
t^ miramiTana ; mampalahelo 

Std'dsn, V. t. mampalahelo 

Sad'dLe, h. lasoly 

Sad'dle, V. t. maniBy lasely (amy 
ny Boavaly na ampondra) 

Sad'dnoee, ». Sadokeo povon 

Skd'neHi, H. alohelo, fahalahe 

Bftfe, adj. afaka amy ny \ozt 
tsy tratiry ny loza ; tey ahi 
taii-doza 

Skfe, n. vata fltohirizam-bola 
na taratasy mba tay ho azony 
nj Idpang'alaitra na ho mainy 
■Of afo ; vata fitebiiizan-ka- 
nina mba ho azauy ny tiro- 
tra fa tay ho azony ny lalitra 

SaA'-coudniit, ». taratasy na 
pasipaoroomenTnympanjaka 
ho any ny Tahiny mba tay 
hiay haninona azy raba mbo- 
la ao amy ny fanjakany izy 

8»b'gvard, h. tlaiovana : olona 
atao flarovana 

Sftb'ty, H. tahafahana amy ny 
loza,nyteyabitan-doza. Hs has retnmed in safety, tafa. 

Safe'ty-lainp, ». faoaoTan-jiro 
mlsy tari-barahina voarary 
entiny ny mpiasa ao amy ny 

lavalra ihadiana arin-tany 
mba tay hfljnpirehitra ny grta 
[fetsy Sa^e, adj. hendry, malina 
8r^, n. olon-kendiysadyanti- 

panahy 
Sago, n. ny voti-atiny ny hazo 

palm Baaany ka amboanna ho 

Baid, F. sy p.p. of aag 

iai\, n. lain-taambo ; sambo ; 

ny andehanana amy ny 

eamtio. To set sail, miain- 

ga an-taambo 
Sail, V. I. m&ndeha tay ay 

aimbo ; mandoha an-taambo ; Bail'OT, n. matilo ; olona zatra 

mandeha an-taambo 
SaDit, H. Dia-maBina ; olona efa 

tonga any an-danitra 
Saint'ly, adj. miendrika ny olona 

masina, tahaka ny ataony 

Bake, n. antony. Far the sake 
of, ftiT hia lake, nobo, noho 
ny any, noho ny fitiavana 
azy [aalady 

Sal'ary, n. karama omena iaam- 
bolana na iean-titona bo any 
ny olona mpanao raharaha 

Sale, n. flvarotana, varotra. 
On sale, fOr lale, amidy 

Salei'man, n. mpivarotra, in- 
drindra izay k^amaina hiTa- 
rotra, mpitam-banga SAL 

SaliiM', adj. misj sir 

Ssl'lva, n. iw 

BallSv, odj.bt 

Ssll7, ». fiTOHtany n; oIodb ao 
BD-tanaDa atao (ahiranomba 
hamel; ny faliSTaloDy ; lalao 

Sally, t: t. nuroatm inialaaniy 
ny tanfina atao fahirano mba 
hamely ny fahavalo 

Balm'ou, fl, anaran-kazandrano 
loliibc Eady teara heoa 

Saloon', n. efi-Uano lehibe 
fampiandTanoana olona ma- 
ro ; ny efitia tsara ao an-tsam- 
bo ; efi-trano lehibe fanipise- 
hoana tao-zavatm na hanao- 
Tana filaleovana 

Salt, n. sira, fanasma, Bay- 
i^t, sira ampandriiia avy 
amy ny ranomaBuia. Epsam 
■sltl, disely 

Salt, B^. mBsirasira, misy sira 

Salt, i>. (, manisy sira 

Salt'-cellBT, n. fitoeraD-tsiru 
(ilsy apetiaba ambony lata- 
batra raha miaakafo) 

Salu'bi'ioag, a^. tsars, mahafl- 
naritra (amy ny rivotta na 
ny Tano na ny toetry ny an- 

Saluiirity, w. tatsarana {amy 

ny rivotra, &Q.) 
Sal'ntsry, eij. mahatanjaka, 

mahatsara, mahasoa 
Salnta'tion, n. fiarahabana, 

arahaba 
Salnte', v. t. mi arahaba, manao 

akory ; manaja amy ny f ana- 

poahena tafondro, &c. 
Saints', fl. arahaba 1 fanajana 

amy ny fanapoahaaa taion. 

Sal'vaje, n. ny vola izayomena 
ny mamonjy ny entana amy 
ny BBmbo Taky 

^alYB'tion, ». famonjena 12 ] SAK 

Salra, ». fanafody ahosotra 
Sal'TO, n. heritra am-po fa tey 

lozaina ; afa-tey, raha tay 
Same, adj. tey hafa, izy hiuiy; 

Bame'nesg, «. fit«viana, tay 
fiovan-draharaha, &c. 

Sam'ple, n. aara-javatra entina 
hampiaeho nj toetry ny 
ankabiazany, ohatra, san- 

San'atiTe, — tory, adj. mampa- 

naritra 
Stme'tlflea'tiou, n. fanamaai- 

nana, fahamasinana 
Sftueti^, v. t. manokana ho 

Bsnctino'Dionii'i'f;. toamasina, 

mody ho masina 
Sanction, n. uy anekena ny 

ataony ny olona haia, na ny 

izay uataony; izay atao 
hampanan-kery lalfina 

Bane'tfou, v. t. manaiky ny 
ataony ny ssaany 

8ano'tity> n. fahamaeinana 

Sano'tuary, n. fitoerana maaina, 
indiindra fa ny fitoetana 
masina tao amy ny tcmpoly 
tany JeroBBleioa ; trano ato- 
kana ^ivavabana emin' An- 
driamanitra ; Rarovana an- 
dosirana ka tsy azo alaina 
izay tonga ao 

Band, n. fi^ika. Saads, tany tay 
miay ala-tay f asika hiany 

San'dU, n. kirpa 

Sau'dal-wood, n. anaran-kazo 
Tony manitra dia manltra 

Baud'stout, n. antaanga faaika 
izay efa nanjaiy vatolampy 
ka tsara fanao raG-bato 

Band'wioh, n. anaran-kauina 

fouoaina mofo utanify SAV Sui'ffniunT7, a4j. mahafatj 
olona betsaka ; lozabe ka iay 
antra ain' olona 

Ban'gaiaB, R(^'. man un ton a tani-a 

ka tHy miBalaeala, matoky 
Bsnliedruii, n. Synedriona, □; 

Sliaomtiiyny mpanapaka fito- 

polo lahy tamy ny JioHy 
Baiiltary, adj. mampanaritra : 

miaakajia aretma 
Suilty, n. faliasalajDaa-leaiaa, azy 
St^imtt, adj. hendry 
Sapoua'MOiu, ii4j. misy Barony 
bp'phira, n. anaram'Uato soa 
Bar'tann, n. faooBoana, eso 
Saroaa'tia, a4j. maceao 
Sar'diiie, «. garidinina [boady 

Sa'tan, n. Sataua 

Satan'ie, mff. ary amy nj Sa- 
taua, tahaka any Satana 

8at0f V, t. mahamamOf maha- 
yoiy, mahatofoka 

8at«lut«, n. planetra kely na 

nj planetra leMbe, toy ny 

Tolana izay mandeha mana- 

didioa ny tany 
Sa'tiatOi v. i. mabaniaDiOT toa- 

batof oka, mahavoky 
SMi'etT, ». fahsTokisaiuiloatca, 

fahatofolutna 
Aat'ill, n. anaram-parasily 
Satin, fl. tenj maneao entina 

mampiaeho ny tsi-mahamety 
'ny ataony ny olona Satir'iMl, a^. be aatiro 

Sat'iriBt, n. olana mabay satire 

Satisfoe'tion, n. fabazoans izay 
tiana bo azo ; fabafahana 
amy ny ahiahy ; zavatra 
omena haanitra izay very ua 
Hunba ; zavatra nataony mba 
hampionona ny fony ny olo- 
na tezitra aminy 

Satii&c'tOTy, adj. mahafaka 
abiaby, raahafaly, mampio- 

Bat'igly, t>. (. mampahazD izay 
tiana fao azo ; mahavoky ; 
mahafaka ahiahy ; manooi- 
tra ; mampitaabatra fahate- 

Sa'trap, n. mpanapaka fabiny 
tany Persia 

Sat'iLTate, v. t. loanakotaa 
Satnrday, ». Asabotsy 
Bat'Dm, 11. anarany ny planetra 

anankiray mi^y zavatra von- 

vOTy manodidma azy 
Bftnce, ». ro, lasosy 
Ban'oflr, n. lovia kely flpetra- 

bacy ny tasin-kafe na taain- 

dlto, &c. 
San'oy, adj. valavala, lalmlaVa 
Saon'tsi, V. t . mandeha malaina, 

'manao dia taynujuna, mive- 

ziveay 
Saai'a^s, «. aesika 
Saf'a^, a4)'. magiaka toy ny 

bibyi tsy mbola nampia- 

narina fomba ua inona na 

Sav'a^e, n. olona dia; olona tsy 
mbola mandroso amy ny 
fahendrena 

Save, V. t. mamonjy, miaro. To 
■ave appeaianoM, maoao 
vonjy majka mba t^ hahaf a- 
baraka azy. To MTS Mon^> 
mitaitBy ny Tola azo ka mtty 
ambiny hotebirizina [t^ 

BaT«, 8«yiaff, jM-itp. af a-tsy , ta> Sav'iiig, n. ambim-bola Bieatay 

10117 ^ tehinziiia 
SKv'ings-bank, «. bank itehiii- 

ziuiB 117 Tolany ny okma, ma- 

liautrahantra 
SsT'iOBr, M. mpiunonjy. Onr 

BaTioDT, the BtTlonr, Je8oa;f 

Kraiatf MpamOQJjr antaika 
Sa'voni, n. tetrony 
St'TOW, V. (. (of) taHaka ny — 

ny tairony 
SaVouiy, adj. matdro tsara 

Saw, ». teofa 

Baw, V. t. mauateofa 

eaw'dtilt, K. Toro-kazo avy 
amy ny hazo tsofana 

Bax'on, «. firenena ary tany 
GennanykaireonorazaDy ny 
Englieb ; mponiiia any Saxo- 
ny. Anglo-Saxon, ny tara- 
naky ny Saxon izay roileny 
tony English 

Say, f . I. p. By f.f. laid; ui- 
laza, mluiBQkbara ; manao 
hoe. It it uid, hono. He 
laid, hoy izy. That ia t« 
■ay, izany hoe 

Say'tng, n. fiteny 

Scab, ». tako-pery 

Seab'bard, n. tranon'tsabatrB 

Scaffold, n. kombaiika; fitoe- 
rana amboarina atao fitaiu. 
jovana; fitoerana asandratra 
aTOBio hamonoana ny 
loka 

Soald, t'. I, mampiempaka amy 
ny raco &c, man^traka 

Scale, »■ lamn-kazandrano sy 
ilay mirokuroko amy 
hoditry ny niamba ; xa.v . . 
mieelatseUka manify toy ny 
ela-draiio; tobatra; zavatni 
miay Qkarika entina hano- 
hatra ttoy ny amy ny roly, 
&c.). Bo^M, mizana ] SCB 

drindra raha amy ny Uia- 
tra; miselatselaka 

SwUp, n. hoditra endahana 
amy ny tampon-doha 

Scaly, aSj. misy zavatra mise- 
latselaka 

Seam'per, r. 1. mihazakazaka 

lan, V. I. mandinika 
lan'dal, n. fahatafintabinana, 
fahafabam-baraka ni^o ny 
ataony uy sasany; fanen- 
drikcndrebana, fanaratsians 
Scan'dalize, v. t. mahatong;a 
larataiana amin' Uay ma- 
la, majuiSntohiiia 
Soan'dalooB, adj. mabatonga 

Scant, — ty, adj. tay ampy 

Sei^'-ETOat, «. ilayoaynametra- 

hana ny otany ny zanak' lai- 

raely ka naleia handahatany 

an-efltra (Lev. xri. 20-22) 

Soar, R. holatia 

indiaindiay foana, taj ho- 

taaka, tay amp^ 
Boarcely, adv. saiky tsy 
Scar'citj, n, ny tai-fahampiana 
Boara, v. t. mampitahotrai 
Bcarft ft. Baly majiify, ealy mai- 

Bcar'let, n. jaky. Seatlet- 
farer, aietma mofy maa- 
drotsirotaj ka matetika amy 

ny enkizy mmlinilra 

SoafAe, v. f. manimba be, man- 

Scattar, v. t. sy 1. manoly, ma- 

Tifthw^, mamafy ; miaava 
Soav'sn^er, n. mpifafa ny litla- 

SeuiB, H. fanahoamt zavatra ao 
amy ny theatre; ny saiy 
aaeho ao amy ny theata^ 
zavatia lasanj' ny maao G> [285] SCO dray mijerf ; faiielioaiui njr ■ 
fahateieraua lehibe oa ny fi- 
tiayana fatratrs mt ny falio- 
riana maty, &c. 

oen'ery, n. ny sary &c. saeho 
aoanij nytheatrt : fiaehoaoy 
ny tendromboMtra na liazo 
na raoa na trano &c. i^ay 
tazana amy ny fitoerana icay 

cent, H. fofon-jayntra, indrin- 
dra izay manitra ; fanam- i 
boloana. Soonti, zava-mani- ' 

Scent, f. t, manimbolo; mam- 
paraofona 

ScentlesB, adj. tsy miay fofona 

Beeptre, ii. tehim-paDJaknna 

Sceptic, ai'Skep'tic, ri.oloaa izay 
mihevitra fa tay azo poro- 
foina ny ekeny ny maro ho 
loarma. ka dia tey mety mino 
izany loatra 

BMp'tical, or Skep'Ucftl, a<p: mi- 
aalasala ka tay mety mino 

Bcep'tieUm, oi- Slctpticiim, ». fi. 
oalaaalana dv amin' izay eke- 
ny ny maro ho mariDB 

SfAeme, u. hevitra voalamina 

Sciieme, v. t. ay >*■ raibevitra 
tahateo, mandamina hevitra 
rahateo 

ScBism, n. flsarabana amy ny 
fiangonan' Andrismanitra 
nobo ny tsi-fifaaarahaiia 

SoHumat'iB, a^. mahoiiaraka 
amy ny fiangonan' Andria- 
mauitra 

8cHi>mat'ic, n. olona misaraka 
amy ny fiangonan' Andria- 
manitra ka mitaona ny aasa- 
ny hanaraka azy 

SfAol'ar, «. mpianatra, olona 
mahay tsara amy ny Sana- ScAoal, Ii. Nokoly 

Scflool'-boy, M. zazillahy mpla- 

natra ao amy ny sekoly 
ScAoor-felloT, H. namanit miiv- 

ra-mianatra oo amy ny aekoly 
ScAool'-maater, H.lebilaliympl- 

tondra ny rapampianatra se- 

Sc/<oor-nii»tress, n. vchivavy 
mpitondra sy mpampianntra 
Bekoly 

SfAoon'er, n. aoiRiQ-tiirabi) 
miay andriny roa fa tsy rai- 
tovy amy ny auy ny hri(j ny 
lain-taambony 

Scl'enee, « fahalalana ai y a nv 
ny fandinihant /iti'ti ft 
fiaiiarani ny fotmy i7ay 
ahalalana ny amy nv ku i 
zan-ja\atraauank[riykt^ m 
labatra ay Toal tniiit t tsara 

BcientiTw, uilj mifanimka amy ' 
ny icieiici mamnisebo faha 
l^ana zavatra bitramy ny 
fotony mdrmdra 

Scim'itar, n aabatra julco \a\ii 

Scintillate, i i niampineho 
zavatra mamirapirati i toy ny 
Mlalaon afo 

inU'xOla, a. bety 

Sooff, i". I. (at) jnanaratsy aady 
mibomoby, mamin^avinga 

Boold, V. t. mikizaka. maoa- 
natra sady nianaratsy 

Scold, «. vehivavy be kizaka 

Scolopen'dra, n. trambo 

Scoop, V. t. mikoba-drano ; 
mandoaka ho hoboka 

Scope, n. ny antouy, ny ka^iina 
batao ; fitoerana m'.ilalnka 
azo anaovan-dFatiaraha. He 
haa no scope tor his abilitica, 
tay miay hanampacany ny 
tahaizany [amy ny iCirvif 
Scorbn'tic, ailj. marary nytcuni/. 
Scorch, p. (. ay i. mahamaram- 
bato, mababaraka Score, n. roa-polo; niarikaienti- 

Bcoin, t', t. mauao taj ho za- 
vfttra, mamiDgaviu^ f atratra ; 
mianjonaDJona 

Scorn, n. fauaovana , tay bo 
zavatra; flanjonanjona 

Scora'fnl, adj. manivaiva 

Bcor'pioD, n. maingoko, mam- 

Stot'fiee,iiiij. afa-maina 

ScoMD'drel, «. leMlfthj ratey 
fanahf 

Sconi, I'. I, ey I*, manasa goro- 
dcua &c. amy nj zavatra 
mafy ; mihazakazaka, ~ "~" 

Scourge, >i. kapoka ; fampaho- 
riaua oobo ny ratsy natao 

ScQDrpe, i>. '■ mikapoka ; mam 
paliory aoho ny ratey uataa 

Scont, II. mpiteikilo ny fabavalo 

Ecout, V. I. miteildla ny faha- 

Scowl, V. i. miketron-taTa 

inacdraliona 
Bcowl, u. fiketrouan-tava raha 

mijerj ny zaTatra tay tiana 
Sciag'gy, ailj, mirokocoko 
Bcraml)le, v. i. mandehu ton- 

gctra efatra, mandeha tou- 

gctra aman-tunana ; mifau- 

drombaka 
Ecramlile, ». facdebanatiB, ton- 

gotla i^fatra 
Bccap, >i. aombin-javatra 
Scrap6f V. i. maji^uky, nxauai- 

eutra amy ny fanatdkisaiia. 

Id icnipe aoney t<^ethar, 

manambatra sady niitabiry 
vola noho ny fikikirana amy 
ny asa sy nj fitBitJuana 
Bcrape, n. fanukikiEOua. Ill 
get into a scraps, manao 
izuy mahu^ofiotra iia maba- 
tezitra olona ku sahirana vao 
af aka ainin' izany )6 ] 8CB 

Sctab^, v. i. By i. maudran- 

gotra, manakiaka 
ScMtoh, N. ny voarangotra, ny 

voakiaka 
Scrawl, V. '. sy i. raanao aora- 

tra mitsidakadaka 
Scrawl, H. fioratra ratsy, sora- 

tra atao famgana ka ratsy 
Scream, v, i. mikiakiaka, mi- 

Screeoh, v. i. mikiakiaka ; tni- 

Mririoka 
Screen., n. fiaroTana amy ny 

votra, &e. 
Screen, p. i. miaro amy ny 

hainaiidro, &G' i manafin- 

keloka 
Screw, n, dkoro ; vj na bazo 

&c. atao andrindrany 
Screw, V. l. manamafy amy ny 

aikoro ; manery olona 
Serew'-driTer, «. zavatra atao 

fanodinana eikoro, aikoro- 

BCTew-iteam'er, ii. sambo ai- 

aikoro 

Bcrib'ble, i\ I, By i. manoratca 
faingana fa tBy mitandrina 
loatra 

Scribe, n. mpuioratra. The 
Scribes, olona mpanoratm 
Bady nahay lalana tamy ny 
JioBy fahmy, Mpanora-d^ 

Scrip, n. kitapo kely 
Borip'tural, aif;. mifmiMflta 

amy ny Soratra MaEniUk 
Scrip'tnre, ». Soratra Uasina 
Scrofula, n. anaran' aretina 
Scroll, n. horonan-taratasy 
Scnib, V. t. manasa na maoadio amy ny borosy .mafy, mika- 
Bokaawia f -- amy ny zavatra 
Scrnbliy, a^', kelj sady ratsy SOB 

hrn'pla, n. vato tandanjana 

lokony ho lanjam-lwamena ; 

fiaalBMilnna nobci nj fieritre- 

retana nj amin' izay mety 

faatao 
Scrn'ple, v. i'. miaalasala ny 

amin' izay mety hatao 
Sern'piiloiii, a/IJ. be fieritrere- 

tana batramy ny zaratra 

madinika ny amia' izay mety 

hatao ; mitandrina tears 
Btm'tiniH, e. I. mandinika 

fatratra 
Bcm'tiny, n. fandinihana fa- 

tratra 
Send, p. i, mandeha faingana 

entiny ny rivotra 
Scuffle, 1^ tolona. ady 
Sonfflft, I', I. mit«l(iiia, miady 
Scullery, ». efi-trano kely fa- 

naanna lovia na vilany &c. 

By fametrahana aiy 
Benllion, li. anMzy maiiao ny 

raharaha ao amy ny aeiiHeri/ 
■enlp'tor, n, mpanao sari-vato 
Benlp'tnra, h. fahaiaana manao 

aari-vato na aari-bazo, &c. 
Senn, n. lotony, faikany (izay 

mitaiDkafona hiany] 
Seam, c. t, misodika ny faikany 

izay mitsinkafona 
B«iiTt, n. Bng'adrano 
flenrfy, a/ZJ. be angadcano 
Sent'iiloni, a<fj. manao teny 

ratey sady vetaveta : miey 

teny ratny indrindra 
Scor'Ty, n. aretina avy amy ny 

hanina ratay 
BcDt'tle, II. loaka kcly misy 

rakony atae 6dirana ka omby 

olona iray : harona atao fittin- 

dratia arin'tany 
Bcnt'tle, r. I. ay i, manai) loaka 

ao amy ny sambo mba hampi. 

lentilra azy ; mihazakazaka 
8cyf/ie, II. fijinjan' ahitra 
Sea, ». ranomasina. To go to 17 ] SEA 

asa, manao ny rahaiahany 

ny matilo 
Sea'-hreeie, n. rivotra avy eny 

an-dranomaaina ka mankany 

an-tanety [ranomasina 

Baa'girt, adj. hoilidiiiiny ny 
Baal, M. anarara-biby lehibe 

tsara volo raitoetra ao an- 

dranomasixia ; fanombohan- 

kase, kasG 
Seal, K. (. manisy kase, nianom- 

beka kase 
Seal'ing-vai i loko f anao kise 
Seam, h. vitranr zoitrany 
Bea'man, i matilo 
Sea'manaliip n fahaizana mi- 

tondra. BBrabo 
Ses'mon'ateT i bibv makadiri- 

be mitoetra ao au dranoma- 

Saam'strsis ii vphtvaty mptu- 
Sear, adj malazo maina 
SsBTch, V t mitadv m katsakj, 

mizalia 
Bearoh, i fuidtmhana Iiztha- 

na, fltadiaiana 
SGaTGh'in^ adj miditra ao ana- 
tiny, mahavoa (amv ny seri- 
moiia na fanadmana lic ) 
Sea'sickaeii n aretma mam- 
pandoa mahazo ny olona 
mandeha an t»ambj 
Bea'ude, ii moron dranomasina 
Saa'jon, n ny anankira^ amy 
ny fizarany ny taona, dia ny 
lohataona na ny fabavaratra 

fol«ana mety amy ny anao- 
Tan-draharaba 
Sea'ifon, v. t. mauisy zavatra 
amy ny lianina mba haha- BBD Eeat, r. I. msiDpipetraks, ma- 
metrafca, mampitfletra 

B^'veil/.j, adj. azo ttokiana 
fft tsj bo fiimlMt roha inan- 
deta toy bjqIiodj nmoms- 

Secede', r. ■'. miBaraba, mdrin. 
diB amy Bj Sangonana na 
aniy ny olona ibambaiiana 

Seces'tiou, n. fisarahsny nj sa- 
C£rj amy ny fiangonana, &c. 

Eeclsde', i: I. mitarata tsy mi- 
kamLana amy ny maro, mam- 
piBurnka amy uy maro 

Euls'iiMl, II, iJEarahana amy 

Second, ei/j. faharoa 

Sec'onfl, •!. Ej Icfitm; mpano- 
honloLana I ny am-pahenim- 
polony uy mioitra, Bckondra 

Sec'ond, r, t. xDaiioliaiituliaiia, 
manampy, munome toky 

Stc'oiid&TyT adj. tsy ambony 
indriudra fa manarakaraka. 
Of Becoudary importuiBe, 
tfv tokouy hatao foto-draha- 
ralm fn atao mnnaraka 

Bec'ond-hand, edj. efa oaixao- 
vana, efa tany amio' olona 
TBO namidiny indxay. I 
received that lepoit at 
■ec end-hand, l»y izalio no 
nilazany izany fa nandre 
tamin' olona aiio 

Bec'ond-rate, adj. tay tsara in- 
drindra fa tsarataara Many 

Se'erecy, n. £afcnana, fan^e- 

Be'cret, odj. afenina, miafina 
Se'cret, ti. zavatra afenina na 
miafina; ziTatra tey tiana 
ha fantatt' olona. In lecret. 18 ] 

Bec'retary, n. mpauoratra. 
Saeretkry of lUte for foreign 
affain, &c., iluy nottindreny 
ny Mpanjaba hanao ny ralia- 
raham-panjaiana. izay atao 
amy ny fanjaiana hofa 

Beerete', r. (. mampisaraka, in- 
drindra fa ny ataonj ny 
glandi ; mana&ia 

BeEre'tion, r. zavatra voaBaraly 
uy glandt &o. amy ny ra na 
ny sap ; fampiearahana ; ny 
zavatra voaaaraka 

Seeie'tlTe, aiij. tnabasaraka ; 

Sect, n, olona tafakambana 
izay misaraka amy ny sasany 
noho ny t^-£f anaraLana ny 
amy ^y finnana na ny f om- 
bBm-pivaTHhana, &c. 

pamdroso ny hevitry ny olona 

miray finoana amiuy 
Sec'tion, n. fizarazarana ; ny 

anankiray amy ny zavatts 

voazarazara na voavakaTaka ; 

earin-javatra araka ny 6je- 

rena azy raha voadidy 
Bec'nlsr, Br(/. tsy momha ny 

fivavahana fa amin' izao 

fiainana izao 
Secure', adj. afaka amy ny 

ahiafay na tahotra na fiaala- 

salana ; afaka amy ny loza 
Seenre', v. t. mahafaka amy ny 

ahiahy na tahotra : mahs- 

tonga tsy ho tratry ny loia ; 

mitana, mabazo, miaro ; ma- 

namafy 
Bccn'Titj, n. fahafahana amy 

ny ahiahy; fahafahana mlm 

tey ho tratry ny loza ; anto- 

ka; mpiantoka 
Sedan', n. palaukina [ka 

Sedate', adj. maotina, mibonai- 
Sed'ative, adj. mampionona ; 

nuunpihena ny f aoaintainana Std'eataiy, adj. zatry ny mipe- 
tmka. A tedentBTy occnpa- 

tion, raharaha ataoay ny 

oloua mipetraka 
8cd^, «. ny ahi-dratay sy ny 

zava-nxaniry tfthftka azy 
hd'iment, n. zavatra mandry 
3 ambany uy rano, f aikany ; Sflealng, adj. i I, araka izaf ntary, m^'. amy ny f ai- . 

ka na antaanga. Sediineiit- 

aiy rook, antsanga nanjary 

vatolampy 
Stdi'tton, n. fampikomiana, 

fampiodiiiaiia 
Beditioiui adj, mampikomy, 

mampitabataba 
Mneb', V. t. mitaoua lianao 

ratey^ .'nlona, adj. mlloToka, ma- 
tany tandtemany ny 
; ny taniUja oneDauy biih, . ay < m^ta, inizaha, 
tandrioa, mamaogy ; mabl- 
ratra. I »ee whatyoamean, 
azoko ny heTitiao. Lot as 
■ee, aoka hozahantsika ^ 
Hoka liobevGrmtsika. To set 
to, mizalia eady initandriua 

Seod, n. voan-juvatra; fototra; 
taranakii 

8Md, V. t. mahayanonj-boa ; 
miliiutsam-boa 

Seedj'-mau, n. mpivarotravoac- 
javatra hambotena 

8«Dd'-tiDie, «. taona fabavoka- 

Beo'uig (that), coiy. satria 
8«et, w. (. Byi. p. ByF.p. songlt; 
mitady, mikat^aka Seemly, adj. mcndrika 
Seen, p.p. of see 
SoBr, n. Tapaminaiiy 
Gee-BBW, H. lolaoamy ny hazo 

apetraka amy ny zavatra 

hafa ka itain^nana eo an- 

daniny roa, soavali-hazo ; 

fihets&etaehana mifandlmby 

miakatra sy midina 
Bee<Ao, V. t. mahandro amy cy 

rano mangotraka 
Segf'meilt, n. sarataara-javatra 
Seia&'ior, n. aaaram-piandria- 

nana. Grand aei^nioT, ny 

mpanjakany Turkey 
Seize, n. ^.iuiHimbotra,niitana ; 

maka an-kery, nmndrobu.. 

He is seizBd with tevar, azo- 

ny ny tazo izy 
Beii'are, ?i. fisamborana; faka- 

ua an-kery, faniirobana 
Set'dom, adv. indraindray foana, 

tsy matetika, mahalann 
Belect', It. ;. mi£dy, mifantina, 

miteanga 
Select', adj. nofidina noho ny 

hatsarany ; nofantenana, no- 

tsongaina 
Selec'tiou, n. tifantenana.fitson- 

gana ; zavatra tsara voafan- SeU, aelTee; teua, I 
myself did it, ny tonako izaho 
ity no nanao izanj, izaho 
biojiy no nauao izany. H8 
did it MmiBlf, ny tenan' izy 
iny no nanau izany, izy hla- 
ny no nanao izany 

Belf-aggran'disement, n. fa- 
nambonian-tena 

Self-commaad', n. fahatsin- 
driam-po 

Self-Dondemna'tion, h. fanda- 

Self-con'fident, adj. matoky tena smr iiy fahaizaca na 

nj fahatanjaliaiia 
Belf-cantral', n. fahatsiudriam- 

po [tena 

B«lf-defcnGe',^]]ie, n. Garovas- 
Belf-deni'al, n. fondavui-teDa 
Beli'-deittnc'tion, n. lamonoan- 

Sfllf-sd'neated, aiff, tonga ma- 
hay Boho ny fikelezan' aina 
niimatra nefa tey nampia- 

Self-evident, eiff, hita mihsri- 
hery ka tsy ilaua porofo 

Self-eiBln'iliation, n. fandini- 
hana na tamantanna dj toe- 
try ny tena 

Belf -indulgence, adj. mampi-' 
haiila-t«na 

SeU'ish, Bi/j. mihirunbeloiia, 
manao mamifocelona, mibo- 
do, ti Self-love, II. fltiaTan-tena 

SeU-po«ies«'ed, bi^. mionona ka 
tsy mba tuitaitra foana aoun' 
izaj misy mampaliatAhotra 
□a tea baMtan-doza, maha- 
tsindij fo 

Self-preserva'tlon, n. fiarovan- 
tcna. ay atao mba biaro t«na 

Self-Teli'aiit, ndj. mianUiia 
amy ny tenany ; matoky tena 
fa bahavita izay uotasama 

Self-ieipeet', n. fitaudreman- 
tena mba I ay bo Bfa-baraka, 
fau8jan-tena 

Sell'-ii^/i t'eouB, aitj. matoky tena 

Self'-aac'riflce, n. fandavou- 
teiia na faooloran-tena mba 
bunompo an' Andriamanitra 
31 a babasca olona 

Solf'-same, mi/, izauy indrindra SBlf-utliflad, aif/. manliasi- 
tiaka ny nataony ny tena na 
ny toetry ny tena 

Self-ieelcing, n. fitadiavasa 
dera na soa bo any ny t«na 

Seir-suffi'cient, ni^'. matoky loa- 
tra ny bermy ny tena ns ny 
fabaizana, inanamboni-t«na, 

S«lf-villed, adj. tokambolana, 

Tririnn [rotra 

Sell, V. I. p. ay p.p. aoli ; mira- 
BemlilancB, ii. toa, fanahata- 

bafana, fitovian-tArehy 
Semi-, prefix ; anteasany 
Sam'ieirele, n. ny antsaaaky ny 

circle sasabina amy ny ta\- 

pika mabitay 
Sem'icolbn, n. fijanonan-tsora- 

tra toy izao ( ; ), senukolona 
Sem'i-fln'id, adj. marihitra 
&em'inary, «. trsno fampiana- 

lana, kolejy, sekoly, &c. 
Seul-ttanipareut, adj. tantera- 

pabazavana toy ny poroae- 

laina fa tsy tahaka ny fitar*- 

8«mp'atreas, «. (eeamstreis) 
Sen'ate, h. ny loboloua fahiny 
tany Roma izay nibcTitra ny 
rabaiabam - panjakana ; ny 
olona miangona hibevitra ra- 
hurabam-panjakana na raha- ny iena-te 

Sand, V. t. p. By p.p. ust ; 
mampandeba, maniraka. To 
Mnd(ainBMaiiger),maniraha. 
To send (a tbingf), mampana- 
titra, mampltondra. To aend 
(an arrow), mandcfa. To tend 
forth or out, mandefa, mam- 
piely; mandrantaana. Toieud. 
lor, manafatra, mam.paka 

Se'nior, a^. ay jj. zokiny (izabao ar) BoiioTlty, n. fi/oMsna; flam- 
bonJana 

Ben'iia, n. Tavin-jaTatra atao 
f&nftfody, Bfiak 

Baua'tiaii. ». fahattdaraTana 
iiauioDanaiiioiiaiza.y miliatTa 
amy d^ tciia na aiza na aiza ; 
fahatairana [tra 

Sraua'tioiLal, adj. mampahalai- 

Sfiue, 11. izaj i^afantarana ny 
lavatra ivelflny, difl ny faii- 
tana sy d; f aDdreneBana 8; ny 
f anamboloana ej ny f anandra- 
■nana arj ny fitsapana iia ny 
fahatuaroTaua, sensa ; saina, 
fajialalana, lievitra. Connnan 
tenH, izajveaina aoaaanynj 
olona lehetra afa-tsy izay 

■anieleu, adj. tsj mahataiaro 
izay amboniny ny taQy,_to- 

Btnsibirity, ti, f ahatsiarovana ; 
toetry ny io izay malaky tla 
na Tpfllfthy nuBntra na ma- 

sosotra, &c. 

Ben'uble, atf/. mahaf autatra ; 
mety mafaataiaTO mangatsia- 
ka, &c. ; mahalala; hendry 

San'NtiTe, adj. malaky maha- 
tsiaro fangirifiriana, &c. ; tsy I 
toMnina 

Sen'mal, a/(), momba ny tena 
fa tsy momba ny fanahy ; 
manao izay mahafkiaritra ny 
tdna amy ny fthinnnaTift 8y ny 
fisotroaua ary izay rehetia 
filany ny nof o 

BeniDAl'itj, ti. fanaoTana ixay 
lialiafinaritra ny t«na amy ny 
filany ny nofo 

Ben'tenet, m. teny alabatia am- 
py failazana hevitia iray loha, 
Hentensa; ny teny lazainy ny 
mpitsaca milaza ny fanipi- I ] SER 

jaliana ny meloka rehefa vita 

ny fitsarona azy 
Sen timsnt, n. heritra 
Son'titnoufalf ruij. mampan^- 

rakoraka foana ; be faugora. 

koraham-po foana 
Bfln'tinelf n. tilitily, mpiambtoa 
Ssn'tiyi ft. tilitilj, mpiambina; 

fiambenana 
Sep'aiable, adj. azo saraliina 
Sep'arate, v. i, mampisaraka, 

mizara, manokana,manavaka 
Bep'araU, adj. tafaaaraka, tsy 

mikambona 
Sapaia'tion, n. fisarahaoa, fam- 

piaarahana, isarahana 
Sepoy', n. kimpon - tany any 

India izay natao miaramilany 

ny Englisy 
SeptemlMi, n. ny volana f abaai- 

vy amy ny taona, Septerabra 
Ssp'tna^int, n. ny nandikana ny 

Soratra Hasina bo teny Oi- 

rika tokony bo tamy ny 200 

taona talonany ny androny 

Jeaosy Kraisty, S^toagiuta 
Sep'nlcATS, ii. fasana [fasana 
Sepnl'eAral, adj. momba ny 
E)«p'nltara, n. fanderenana 
S«'qnenoe, n. ny manaraka 
Etoqaas'tsr, v. t. mitana ny 

fananan' olona mandra-pan- (hay. «) — phim or — pha, Ser'apb, i, 

anjely, seralima 
BeT«, adj. malazo, maiua 
Berene', adj. tony ; mionona 
Serenity, n. fiononam.pa 
Serf, n. mpanompo na andevo 
mpiaaa tany ka tay afaka 
nuala amy ny fonenany fa 
miaraka amidy amy ny tany 
Ser'^eant, av Ser'jaaat, a. saha- 
zany 8ZR [ 2 

St'riw, n. aiTatra na evaiC mi- 
tovitovy eady mifanoraka- 

Sa'rioai, a^. maotiim ; tay 

iDBiiao vosoboaotra ; lehlbe ku 

ley tokony tovazivaziiia 

Samoa, n. tori-teny, serimona 

Ser'pent, n, reptile t«s mauan- 

toD^tra, dia ny bibilara ey 

Ser'pentiae, adj. miolikolika 
Sei'rnte, iit/- miavo By Iva toy 

ny nifiny ny tsofa 
Servant, n. mpanompo, anUzy, 

mpanompo karamaina 
BeiTB, V. t. By 1. numoii^H); 

~ >'■ conn try, 

m 
; manao izay 
tanin-drazany. io lerrs lor, 
azo atao solo. He served me 
very ill, ratsy ny nataony 
tanuko. To letve one ont, 
mamaly ratey olona 
SeiViee, ». f auompoana ; fito- 
riau-teny ua fivavahana &k. 
uo am-piangonana na amy 
ny fandevenana. Dinner 
service, ny lovia telietra am- 
py hihjnanana jndray 
deha mbamy ny atao ai 

Serr'ieeabls, 

mampaudrosa 
Serv'ile, atlj. atao an-kenomaao ; 

niaoaraka ambokouy [kony 
Bervil'ity, ii. fouarahana ambo- 
Serv'itnde, n. fahauderozana 
Sei'Non, H. fivoriany ny olona 

naro hanao raliaruiii; uy 

andro ivoriany 

traka, mampitoetra ; 
boly. To «et about, 
bol^ hanao. To eet against, 
niampaiLohitra ; mampian- kinazavatra amy ny rindnna, 
&c. To set agoing, mam- 
pandeha. To set apart, 
manokaua. To Ht aside, 
mamela. To set at, mampo- 
riaika (toy ny atao ai^ sy amboa), n 
t deflan natorieika. ' 

to work, mampanao raha- 
raha, mampiaaa ; nuantom- 
boka banao raharaba. To set 
a time, maneodry fotoina. 
To «et a trap , mamela-pan- 
drika. To set before, mame- 
traka eo auoloana ; milaza 
zaratra biiidianana. To let 
down, nuunetraka ; mano- 
ratra mba ho tedidy ; mitoiy 
mafy olona. To Mt forth, 
mampiaeho miharihary, mi- 
laza miharihary. To set 
forvard, mampandroso, 

mampandeba. To set frea, 

set in order, mandahatra, 
nuLndamina. To let oQ 
manisy haingony, mandia- 
vaka; miainga. To set on 
or npon, maiuporidiha, mam- 
panao. To set on(^s »U 
against, manohitra. To set 
on loot, miandoha hanao 
raharaha na haka fiantiAaa, 
&c. To set ont, miainga; 
miantomboka. To set over, 
manendry mpifehy. To set 
to rights, maudunina. To 
set right, manitsy. Tosetto, 
miantomboka hanao. To let 
the teeth on ec^e, mahadilo 
ny nify. To set np, manan. 
gana. To Ht np in bnsinoss. SEX [ 29: 

to set up for one's self, ' 
manao raharaha ho any ny i 
tenany fa tsy ho an' olona. : 
A set Bpoeeh, teny eta voala- ' 
hatra rahateo nefa maimaiua 
8et| R. zavatra maromafo ampy 
banaovana raharaha, &c. A 

tet of carpenter's tooli, sj 
fiasaua ampy hacaovaiiy ny 
mpnndra&t^ anankiray ny 
rsharahany 

Settle, i: t, sy i. mampitoetra ; 
mampionona ; mamntsana 
mba hif atratia ; mahatapaka 
fifandirana na fisalasalana na 
ahialiy ; moniiia. The water 
is not clean, let it settle a 
vhile, mittoto ny raoo, ka 
aoka bandry k^y ah>ha 

Set'tlemenl, n. fainpitoerana : 
fitoecana; ny oiiennny ny 
olona maronuiro amy ny tany 
Tao aiony ; fahatapahany ny 
fifandirana, &c. 

BeT'en, adj. fito [to 

SsT'eniold, Bilj, fito heny, impi- 

Sev'enth, aifj. fahafito 

Sev'enty, adj. fito-polo 

Sev'er, r. (. sy i. mampiaacaka, 
mikapa bo tapaka 

SCT'ersl, adj. tsirairay, maro- 
maro. Several times, mate' 
titetika 

Sev'erally, adc. tairairay 

Severe', adj. saro-po, lozabe, 
forovato ; mamely mafy, 
mafy [mafiana 

Sever'ity, ". hasaro-po; taha- j 

Sew, I'. (- p. tewed; p.p. tewed 
or sews; manjaitia, mami- 1 

Sew'a^e, Saw'era^o, n. nylakan- ' 
drano ao ambany ny lHam- 
be ao amy ny tanuna saaany 
izay anesorana ny loto ao an- 
tanana; ny loto mandoha Sex, 11. ny fiavahany ny ^ava- 
mananaina ho lahy ay vavy 
gx'tant, n. ny am-paheniny 
ny circle ; zavatra entioa 
hamantatra ny hahavony ny 
inaBoandro, ic. 
ex'ton, n, mpauao fanasana 

Sflz'n&l, adj. momba ay irx 

Sh&b'by, adj. ratsy akanjo, 
ratsy haingo, ratairatsy bo 
hiany ; raahihitra, kahihitra 

Shackle, v. i. mangeja, man- 
gadra; miaakana,miinaoizay 
tay handrosoanu 

Shacklei, n. gadra ; zavatra 
miaakana 

Shade, ti. alokaloka, fialof^tna ; 

Shade,!', t, manaloka ; manisy 

aloka amy ny aary 
Shad'ow, ». tandindona, aloka, 

Bhad'oW, V. t. manaloka ; miaro 

Shad'uwy, adj. malomaloka : 
mamphehoaeho kely fa tsy 
miharihary taara 

Bha'dy, adj. be alokaloka, 
malonkatoka 

Shaft, li. zavatra lava boribury, 
vatan' andry ; zaran-taiplka 
ay lefona ; hazo amy ny 
kaleay izay amatorana ny 
soav^y : lavaka lalina man- 
kany amy ny miac 

Shag'gy, adj. bo volo mivoro- 

! Shake, i t ay i t shook , p p 
I shaken , mampibcbtiketsika, 
manozongozona, manofoko- 
foka; mangontra, mihoro- 
baro, nuhetsiketDika To 
shake handl, mifanlroi- 

Shake, n fihetaiketaohana [ 29*] BHE Shaky, 01^', mihozoDgozona ; Bhsrp'lT, ii. mpanainbaka (amy 
mihozohozo , ny yarotra) 

Sball, f. afu. p. iboQld; mem-' Siitixp'»ightei,ai!j.iDahira-BtAso 
piseho ny ho avy na uy t»y Shifter, v. I. manorotoro, 
maintsy batao I manamoDtBamontoaQa (amy 

ShallEw, eiij. maiivo, saliaka ; , ny indray mamely hiany) Sham, I'. fitaka,lamga,fihatBa- 

lambelatHihy, sandoka 
Sham, ififj, Bandoka, tej izy 
Sham, T. i. manandoku, mami- 
taka, manoloky [fcena 

Sham'bleB, ». am-pivarotan- 
Shame, «. henatra, For ihame ! 
mba menatra re I To put to 
■hame, mampahamenBtra, 
macala-baraka 
Shame, r. i, mahamenatra, I Fhave', ■ 

laka 
Shaving, II . mla- j aiatra mani^, 

indtindra iiay avy amy ny 

hazo TonkoQina 
Bliawl, n. saly 
She, pro. fern. pi. thsy; izy 
Sheaf, n. amboara, iray febe- 

aana amy ny vary 

Shear, v. i. p. aheared ; r.p. 
sheared or >hom ; manety ny 

volony ny ondry 
mahatcra-mena, mahafa-ba- I Sheaii, li. bety lembe anetezana 
nika ! ondr}' na aliitrn, &c. 

Shame'fal, BtlJ. Tnahamenatra \ Sheath, n. tranon-jaTatra ma- 
ShameleBB, orf/. tsivalahaca, tsy j ranitra (toy ny trano-ntsaba- 

manan-kenatra | tni, &c.) 

Shank, ii. ranjo : SheafJe,i'.r.mampiditraaoamy 

Shape, II. endrika, tarehy, bika. ' ny s/ieal/i ; mametaka tAkela- into ihape, manisy 

endrika, mandahatra 
Shape, I', t. mamsy endrika 
Shapeieei, adj. tsy nuay 

endriny, tsy miay tarehiny barahina amy ny yi>di-sanibo 
Shed, 1. 1. p.ay p.p. shed ; mihin- 
tsana toy uy ravin-hazo na 
ny yolom-borona, &c. ; miofo 
toy ny hoditry ny bibilava, 
Shapely, adj. tsara endrikB, i &:c. To ihed blood, manda- 
teara bika | taa-dra. To abed tears, mi- 

Share, II. anjara. We ^o iharea | rotaa-dranomaflo, nutoman; 
in that, iombonantaika izany i Shed, ii. trano rat^ratsy atao 
Bhaie, I', t. mizara. To ihsre ilaJofaim ka matetikateymiey 

with, miombona amlny rindrina ny la&ny iray 

Shark, n. hazandrano lehibe I Sheep, «. pi. iheop ; ondry 
dia lehibe Bedy fatia-pitady I Sheep'-fold, n. valan' ondry 
banina indrindra SheGplah, urij'. saro-kcnatta ; 

Sharp, adj. maninitra, maoin- mitanondrika 
droua; fatratra ; faingan- Sbeep'-walk, Bheep-run, n. tany 
taaiiiH.fetsy. To have as harp I fiandraaan' ondry 
countenance, macani-tarehy. Sheer, adj. fotainy hiany; mi- 
A sharp sound, feo mikarac' joro dia mijoro (amy ny han- Sharp'ea , -) taaj. A *lieet of water, rano 

Bhaat'imcAOT, ». ny vatofan- 
taika letibe indrindra amy 
ny Bambo iray 

Iheik, or Sfhelk, h. dj Ichibe !□- 
drindra amy ny isam.pire- 
oeny ny Araba 

Sbek'd, ». anaram-bola tamy 
ny Jiosy tokony ho lanjana 
l^iray ay logo, sekaly 

Slielf , n. pi. ihelvai ; hazo fiiaka 
atao fltoeran.javatra 

Shell, n. akorany, akarany ; ho- 
ditry ny Toan-hazo aasany toy 
ny amy ay voanio na ny pito- 
poSi ; hoditrj ny biby sasany 
toy ny any ny lokatca ; baoinlio 

Shell, c t. taictj, mamofy. To 
■hall the tomi, mamely baom- 
bo ny taniina [akorany 

Shell'-fllb, n. hazandiano nuay 

Bhel't«r, n. fialofana ; fiarovana P.(.B 


roialoka 
Sheplierd, n. mpiandry ondry; 

■hepherd'* croolc, tehina mi- 
faingo-doha entinyny mpian- 
dry ondry 

Sheriff n. nv lehibe amy ny 
county anaokiray any England 

Sher'ry, ». auaran-divay 

Shew, V. t. sy i. p. •hawed; : 
■hewnorinewed; (ahaw) 

Shield, n. ampinga ; aro, fia 

Shift,! ly ■*. mdmiudra t< nau izay tiAb^tfa -H ft pft amin* 
izay tnftpwhirhuft 
Shi ft, n. saina atao mba haba- 

na, vonjy mai^. To mkke 
•hift, manao yonjy mallia 
ShiftlHi, «{r'- tay ampy saina 
lunin' izay manahinuia Sbin, H. ny anoloany ny rsnjo 

Shine, v. i. p. ay p.p. shone or 
ihinedj mamirapiratra, man- 
BTrangirana 

Shm'gle, «. hazo fisaka atao 
tafon-trano ; vato kolonjy 

Ship, n. sambo 

Ship, <i. t. maaondrana entaua 
ho any amy ny aambo 

Ship1iOBrd,n. tokotanin-tsambo 

Ship'ment, n. f anondraoana en- 
tana ho any an-taambo 

Shlp'wrsek, n. ny fahaiavany 
ny sambo raha midona amy 
ny vatolampy na azony ny 
alon-dranoiaaBina &c,, 

Ship'wri^At, It, mpandrafitra 
manao sambo 

Shire, n. /'enunlifj 

Shirk, e. t. mialasaEay, miuiao 
flalana foana mb:i tsy hanao 
izay tokony hatao 

Shirt, n. lobaka 

Shiyei, n. anankiray amy'ny BhiVer, v. t. ay 
tsamontsana amy n; indiay 
mamely Many ; mipacaretra, 
mangovitra; montsamontaa- 

ahoal, ft. hazandrano betsaka 

Shock, n. fidonana ; fahatairana 

mampaiahelo ; famelezana 

avy amy ny eltclricity ; am- 

Uiaelc,i>.(. mampahataitra sady 

mampaiahelo 
ShocKiag, adj. mahatiutra sady 

mampalabeto 
Bhod'dy, fi. lajnba volonondry 

t«nta ka nahodina notenomina 

ho vaovao indray 
Shoe, n. kiiaro. Hois«-ihM, 

Idtro-yin-tsoavaly. To pat 

on ihoet, mampiditra kinuo SHO [ 2i 

Bhoe, r. I. maniay kitro-vy 1 

Bboa'-Wftcli, II. ropiboroBjiiraro I 

Sboe'-maker, «. lupauao Mraro < 

Shone, r. sy r.p. ot nhiiu \ 

Shook, F, ot sliale I 

Shoot, r. I. sy i. p. ay f.p. >hot; . 

mitofilra, manilGfii. To ihoot | 

Bt, mitiftra. To shoot out . 

bnd*, mitsimoka. To shoot 

ant of a cart, mampirotsaka i 

hiala amy uy kalesy 

Shoot, li. taimoka, laingauy ! 

fatidraitjtaiia db fanjairana, 

&t. 
Shop'kesper, », mpivarotra ma- 

ninjara 
Bhop'-lilter, mpiingaUtra zava- j 

tra ao amy ny Irano fivato- 

ShOTO, n, ny amoron-drauoma- 

Shom, p.p. o( shear 

Bhort, aitj. fohy. Short of, tsy 
ampy, kely, latsaka noho. 
To come or fall ehort of.tsy 
inaiiatratFa. To cut short, 
manafohy. To run short ot, 
iBijy. A *hort time ago, vao 
famgaaa, tay ela izay, tato- 
hoato. In short, raha lazaina 
amy ny tony indraim-bava,* 
The long and short of the 
mattor, raha ny fotony in- 
drindra no lasaina 

Sboit, adv. fobiloby. To stop 
short, miahoDa, miahotra 

ShoTt'-com'ing, ii. tsi-fahatra- 
tcaraaa iiy mety 

Bhort'sn, v. i. ay i. manafohy, 
mauapaka, manakely ; niUia- 

Shoit-hand, n. fombau-tsoratia 
ufohezina mba baCao faiii- 

Short'-liTfld, adj. tay ela, velona, 
tay mabaritca ela Shortly, ndp. Totivetj-, atoho- 

a.to, tehefefa 
Bhort'-sij*t'ed, orf/. tsy raitsapa 

farany ; akaiiy fijery 
Short'-wind'ed, atlj, fohy fiai- 

nana, malaky sempotr^ 
Shot, p. ay p.p. of sioot 
Shot, II. fa.taaka, depiKo 
Should, P. of shall; tokony 
Shoul'der, n. aoroka 
Staonl'der, v. t. milanja 
ShoDl'deT-blade, n. taolam-pi- 

aaka, rangomaina 
Bhont, c. ). ay f. mauakora' 

To shoQt at a person, Taana. 

kora olona. To shop t te a 

person, miantao olona mafy 
SboQt, u. akora, fanakorana 
Shove, !■. (. ciandronjina, ma- 

Doaika 
Shov'el, n. aabiratsy (na vy na 

Show, f. t. ay I. p. showed; p.p. 
shown or showed ; maneho, 
mampiseho, manoro, iait&- 
rika; miaeho. To show oS| 
niampiaeho fabaizaua na 
haiugo &,c. mba bandokafany 
ny olona azy. 

Shdw, ir, famplschoana ; fise- 
boaua ; fampisehoana fahai- 
zana &c, mba hodokafaua ; 
fisehoana marevaka ; ny ta- 
rehiny hiany fa tay ny izy 

ShowTjread, «. mofo aseho 
Show'or, li. ranonorana malaky 

mitaabatra ; zavatra alefa na 

atsipy bataaka 
Show'or, V. (. mitotakanaman- 

defa beUaka ; mampirotsaka 

betaaka 
Bhow'er-bath, n. fandroana atao 

mirotsaka avy any ambony 

toy ny ranonorana ny rano 
Show'ery, adj. avy orana mitd- 

tapitapy SIidw'7, adj. marevokft, mihain- go, ta ■ajer 


Shred, 

manilatMlaJca., ToeLnoiELtHolatra 
Shred, II, sila-javatra lavalava 
Bbrew, «. Tehivftvy be kizaia 
Shrewd, adj. be saina, f etsif etsjr 
Shriek, v. i. luiMaldaka, ~' 

dradradradra 
Shriek, n. fikiakialiA, fidradra- 

Slirill, a^. miharantsiLna, n 
nantsana, nukirixiokii 

Shrimp, II. patsanorana, pats« 
dranoiuasina 

Shrine, n. vata tsaca umeti 
hana ny zavatra ataony ny 
oloua ho masina 

Shrink, V. I. F. sy P.p. Bhrnuk 
mikainkona. To ihrink from 
mikamkona ka tsy aahy ma- 

ShriT'el, V. i. Hj (. miltamkcma 

manipikainkona 
Shrond, r. akanjonalambaamo- 

nasauaiiy maty. Shroada, uy 

maha^ata amy ny andrin- 

tnambo 
Shrond, v. t. manarona (amy ny In Bhtob, n. hazo foby, hazu ma- 

Shrnb'bery, ". tany ambolena 

bazo madinika inaro 
Bhmg, V. I. To shing the ihoQl 

dew, niiimjifinjy 
Shmak, r. sy p.p. of shrink 
Bhnd'dor, v. i. mifinjifiiijy, mi 

fihifihy 
Shuffle, c. (. manipifangaro- 

baro mba bifauora-toeraua ; 

mitaoatsoa- tcny, mivadiba- 

dika 
Shnu, V, f.iDiqoraka,maiidoBitTa, 

manalavitra * 

Shnt, c. '. p. Ny p.p. ahat ; 

iiiandrindriD&. To ihnt (a r ] SID 

door or box), mandrinirina, 
manakatona. To abat(a'boDk, ' 
a mouth or box), manakom. 
bona To shnt (the eyas) 
minakunpy To shut the 
hand) mamonkona To ahnt 
in mandr ndr na na n a 1y 
mba tsT 1 'iy h voahani 
To ahnt out m udnnTnna 
na raamdy mba t y h y h 
dirana To shnt np m nidy 
ny Taravaraiia chetra amy 
ny trano anank my m sa 
kin d lanamlit y h sy h 1 Shuttle famibanan b nona 
Shattle-coDk ( zahao a 1/ 

8hy ailj saro kenatra siro 
tab tra kaody 

Shy mientana niendratra 

(toy ny ataanv ny aoavaly 
nha may mahata tri a v) 
muoalomalo 

Sob aij m aalemboleml ona, 
ta handoa mEiloiloy marary 
To be I ck of mamo tofoka 
Siot bed fandr any ny 

marary 

S ckon taniia mararj 

marary ntar korik 

Sickle antBT n itain ik 

a ao fij njam bary 

S ck ly i:gj mirar t ry mar 
eanaa maja olazo 

Sick'neaa, ii, faharanana 

Side, n. lafioy, ny ainorona, iiit, 
lanimaudry, tanivoa. On 
whose ilde are yon % Whoae 
■ids do yon take t momba 
an' iza hianao P miandany 
amia' iza hianao ? to take 
aide with, miandany aminy. 
Side by tide, mif aniU Bide'bDaid, 
Side'ratI, v(l_ lalinii a £ hill as ens 
'. momba uy kin- 
tana "[Tayj 
Bide'-«addls, n. taseliiD - behi- 
Side'-view, n. fahitana nyiliuiy 

Siejs, 11. nj anaovana fahirano ; 
falJrario. To la? liege, ma- 
nao fahirano. To raise tbe 
(lege, miala ts; maiiuo fahi- 

Sieve, n. eivana [Una 

Biit, V. t. manaBivana ; mifan- 

Slf J, t: I. miscnto, miferiuaina 

Slj/j, i;, sento, ferinaina 

Si; At, ti. fahitana ', ^avatra hita, 

indiiiidra inay luahate-hiza- 

ba. In Bight, hita. Ont of 

light, takona, t*y tratry ny 

Sight, V, I, mabita 

Sion, II. famantarana, ny aha- 
faiit«rana. To make aigtu, 
mHnatoika na mauofa t^nua 
na manififeifi-doha na manao 
zavatra bafa mba hahafan- 
tarany ny oloca ny heriny. 
Sign'mannal, sonia 

Bian, (I. I. msniay sonia; fto 
make signtj 

Sig'nal, n. zavatra uifanekena 
rahabw ho famantarana did J, manjo, &o. 
Slg'nal, eif/, malaxa, t«kony 

hotearoTaua, Ichibe 
Sig'nalize, r. (. mahalaza; ma- 

Big'natly, adv. indrindia 

BIg'net, n. fanombobon-kase 
Bignifleant, ai^'. manapiaeho 

hevitra, mampahaiantatra ; 

tehibe ka tokony hobevenna SS ] Bm 

Sig'niftoatio 1 , n. ny ampahafan- 

tarana ; ny heviny 
Sig'nify, 0. (. ay i. mampaha- 
fantatra, manambara. It 
signi£ra, izao no heviny, It 
doei not signi^, tsy mBainona 

Silenoe, n. fangina, fanginana 
Silence, c. I. mampangina, tsy 

mamela bit^ny, mahaaina ', 

mampitaahatia 
Silent, adj. mangina, sina 
Bilk, «. landy; lamba landy 

paretnly. Bed silk {aligitis 

ipun imported by ike Ar<At) 

rily [_landy 

Bilk'en, adj. landy, tahaka ny 
Silk'wonn, n. rani -land y, bibin- 

dandy 
Silk'y, adj. iniay landy ; malemy 

malaiubolanibo toy ny landy 
Sill, n, tokonsna 
Silly, adj. adala, toa adala, 

ondranondranana, ketrina, 

donendiina [betsaka 

Sil'van, adj. niiay hazo maniry 
Sil'ver, n. volafotsy 
SilYer, V. t. manisy ankosotra 

volafotsy [fotsy 

Bil'TBTUniUi, h. mpanefi-ToU< 
Sil'reTy, adj. tahaka ny voU< 

fotsyoyfljeryazy.fotaytalia- 

ka ny volaf otay 
Sim'ilar, adj. sahala, mitOTy, 

tahaka, nutovitoTy 
Sinulat'it;, h, fitoviana ; obaira 

Simony, n- ny anomezana na ny 
and^sana Tola mba balia.- 
zoana fiamboniana amy ny 
fiangouana 

Si'moom, or Simoon, n. ri-rotra 
mafana avy amy ny efil^a be 
fodka any Arabia sy AfHVn Sim'per, « . mitiiikitBiHy f oana BU [ i 

Blmplc, gdj. tsotra, taotaotra. 

Simple inbitnace*, 117 anan- 

Mray amy oj clementa na 

toto-javat™ 
Bim'pleton, n. olosa ondmaoa- 

dntnana, olona doncndrma 
Simpli'cit;, 11. fahaCsotra, faha- 

Sim'pli^, f. (, mahataotra 
Sim'plj, adv. tsotra, hiany 
Sitn'alate, r. l. manandoka, 

mod; ho 
Simnlta'neons, adj. indray mi- 

aeho, miaraha, indray tonga 
Sin, R, ota, fahotana, faiidikana 

Dy lal^n' Andriamanitra 
Bin, V, i. manota, mandika ny 

lalan' Andriamanitra 
Bince, adv. sy prep, hatramy — 

nobo maiikaty. It ii two 

yean >inM I law him, roa 

taona izay no tey nahitako 

ary. I have not met with him 

since, tay mbola nihaona 

taminy aho hatrizay 
Since, lory', eatria, noho 
Sineer*', adj. marina, t«y miha- 

tsaraTelatsiliy, mahitsy fo 
Sincer'it;, n. tahamarinana, tai- 

flhataaiiimbelatsihy 
fli'iieeiiTei n- anaraii-drahar'aha 

fot^T Many kanefa aJia- 

Bin'ew, n. ozatra 

Sin'fnl, adj. manota, meloka, 

ratB^ eo anstreban' Andria- 

mautra 
Bisg, t>. 1. sy t. r. luig or inng \ 

i.e. »nng; mihira, mikalo 
Bin;*,' p. t. mandoro kely amy 

Bin'glB, adj. tokaua, anankiray, 
Bingvny ; tsy manam-bady, 
tokan-teua. Single combat, 
ady amy ny aabatra &c. 
Btaony ny olona roa hiany. 
To have a nngle aim sr a 99 ] SIS 

■ingle eye to, mitady zaratra 

irai-lohn hiany 

Bin'glB, t'. /■ mifidy na mifanti- 

na ny anankiray amy ny maro 

Sin'gle-mind'ed, adj. mitady za- 

vatra irai-loha hiany 
Sin'gly, ttdf. tsirairay [hira 

Bing'-aong, n. sy adj. aomary 
Bin'gnlar, aiH. mila7a ny anan- 
kiray hiany ; hafahafa, tsy 
mitovy amy ny ankabiazany, 

Singularity, n. tsi-Htoviana 
amy ny anknbiazany 

Sin'iiter, adj. mamitaka, misy 
tomba ratsy. Sinister mo- 
tives, ny antony afenina fa 
hafa nolazaina 

Bittk, I', t. ny I, F. sank or. 
sank; p.p. sank ; mllentiks, 
nulatsaka, midina ; mandenti- 
ka,mandalina, mampilatsaka, 
mampihena. To sink (as 
walls, ftc), tnitambotaotra. 
To sink (as water or as the 
price], rgihona, mihakcly. To 
sink (as land), mietry. To 
sink nnder^misfortane, aafotra Sinless, adj. tay manana ota, 

tey raisy ota 
Sin'ner, n. mpanota 
Bip, c. (. mlBotco kclj, misotro 

tsikelikely 
Bt'phon, 11. fanteona mifaingoka 

atao fanesorana rano &c. ka 

miakatra kely vao midina 
Sir, n. tompokolahy 
Sire, n. ray ; teny fanajaoa atao 

amy ny mpanjaka 
Bir'loln, n. mauacetin-kena 
Bir'up, 01- Syr'np, N.ranom-boan- 

kazo voahan^o tamy ny sira- Su'ter, II. rahavavy, anabavj 

Sis'tertood, ii. vshivavy miVam- 

banH ho tndelij ka m' 

Sia'ter-in-law, 71. zao-bavy 

£it, f. ;. p. tjp.p. eat; I . 

Iriika : imkutrika. To 8it on 

a torse, luHningiii-tsoayaly. 

Bite, II. fitoersna 

Sit'tiEg, 11. Gpelrahana ; fiko- 
Irdmiia ; ny ipetraliany ny 
oloua maTcmaro liilievitra sy 
liaiino inhsntha; ny foloana 
ipotrahany no 

Bit'uale,— ted, adj. Siz'pencp, n. faranttakelylajan. 
tsikajy; sikajy [niiia 

Sixth, luij. falienina, am-pahe- 

Six ty, odj. enim-polo 

Site, V, haljeny ; aoarac-dity 
atao amy ny anaovana tata. 
taby, Da amy ny aoaovaiia 
fonom-boky, na amy ny sme- 
tahann loko, &c. 

Siie, 1'. I. manisy zaratra ma- 
toy 

State, II. hazo misy vy fisaka 
npcfuka aniy ny faladian-ki- 
i-uro ka atao fitsoriadriahana 
■Ey ambony ny tano man- 


u-kax Bkate, J-. i'. mitsoriadriaka < 
ambony ny ranomandry a 
ny liale 
Skein, u. laretra irai-rana 
Skeleton, 11, taolan' dona 
biby mbola mitohy Caara fa 
tb^ misy nofony ; olona ma- 
bia dia maliia. The ikeleton 
(of a sermon), ny loba-tenv &v 
ny fizarana hiany ] MtT 

Sketsk, n.sory tsoUotm; foto- 

poto-kcritra 
Bketek, t'. 1. maka ftary; mi- 

laza ny fotopoto-kevitra 
Skew'er, 11. hazo na vy &c. ana- 

kambanano. tsara ny hena 

batono 
Bklff, ". botr^ maivan-kely 
Skill, II. fahaizana 
Skilled, Skil'fiil, a^j. mahay 

zavatra, mahay, kanto 
Skitn, ('. I. sy I. misodika, ma. 

nidina co ambony ka saiky 

mikasika ; mamaky bol^ 

mandingandingana fa t^ 

manesy tsara 
Skin, «. hoditra, hodi-bihy ;" 

bodi-boan-kazo 
Skin, 1'. t. nianendaka, mamofy, 

Skin'ny, a^. saiky hoditra da- 
Skip, v. i. ay i. mitEamliikun-' 

biMiia, falihavanja. Totkip 

over, manding-andingana fa 

t8y manesy tsara 
8kip^inS->^°PBi "- mahazaka 

filalaovany ny ankisy raba 

mitsambikimbikin a 
Skir'nilb, n. ady kely ataony 

ny miaramila Titsivitsy Ma- 
ny 
Skirt, N. sisin-damba ; zipo fa- 

nao unattny 
Skirt, V. I. ay i. manaraka nj 

morony na ny sisiny 
Sknlk, I', i. micriery 
Skull, H. karaadoha 
Skni'ry, n. bamaikana loatra 
Skj, «. lanitra 
Sky'-blne, edj. manga toy ny 

lanitra 
Sky-lark, ". vorona kely toy ny 

aoroLitra sady tsara feo loi 

1 manidina misondratra p.to 

I Sky'-li^At, n. vaiavaram-pita- 
J ratra ao amy ny taion-trano BUb, ». Tsto fieaka nolamama 

Bbtcfe) adj. ketiaka, tsjhenjtiiiii, 
migorasrors, mivahavaha 

Sluk, — Iten, c, f. sy i. mftoake- 
traka, managoragora ; man- 
deha miadauadana kalioa ; 

EQack'neflB, n. liaketraka, f^na- 

ketrahana ; fiketrahaiis 
Blske, 7. t. mamono afo amj 

ny rano; mahafaka hetaheta; 

maniay rana mba haihaleniy 

117 aokay dorana 
81am, V. t. manakatona lasij 
Bluk'd«r, n. endribendr^, 

anarau-dratsy 
Blan'der, v. t. manendrikea- 

drika, maiiisy aaaFan-dratsy 
SlaB'deroaB, a^'. manendriken- 

drika, misy eodrikendrika 
Slang, n-teuyfaoaonynyzatovo 

fa tej mahazatra ny maro 

loatra ; kalitalitaa-teny 
Slant, t>. t. By I. mirona, miM. 

Boloaolo, nuBompirana ; mam- 

pinma 
Slant, — t'ing, adj. mirona, mi- 

Bompiraoa 
Slap, n. tahamaina ; f ainelc- 

zana amy ny zaratra tisa- 

pisaka 
Slap, V. t. mamely tehamaina ; 

joamely amy ny zaratca 

Slub, r. t. manakarantBaua, 

mikapa lalina 
Sloch, n. ny Toadidy lavalara 
Slate, n. solaitra; Tatolampy 

miselatBelaka toy ny oolaih'a 
Slkte, V. t. manafo trano amy 

ny solaitra [tafou-trano 

BUt'lng, n. vato-aolaitra atao 
81af tarn, n. vehivavy mikeson- 

kesons, vehivavy iniBottaoty 
Slaf y, adj. t^iaka ny solaitra ; 

miaelatselaka toy ny solaitra 101 ] 8LE 

Slan^A'ter, n. famonoana olona 

na Mby bataaka 
Slan^t'ter, v. t. mamono olona 

betsaka, mamono biby ha- 

midy any an-tsena 
Slan^A'ter-boaae, ». trano fa- 
monoana omby na ondry &e. 

h^raidy ao an-taeaa 
Slave, n. andero, A slave to 

Btrongr drink, olona mivari- 

lavo amy ny fisotroaa-toaka 
Slave, V. i. miasa fatratrj fa 

tay miay mahafinaritra 
Blave'-holder, u. olona minaoa 

andeyo 
Blav'er, r. sambo mpitoadrs 

andero ; mpirarotr' olona, 

mpanao jirik' olona 
Slaver, 1!. i. rarakivy 
Slavery, «. fahandaro^na, 

fanaudevozana 
Slave'-sbip, h. sambo mpitoadra 

andero 
Slave'-trads, n. jirlk' olona, 

iudrindra ny akina azy any 

Africa bamidy any amy ny 

tany bafa 
Slavish, a^'. manarak' ambo- 

kony. Slavish work, fanom- 

poim-porovato 
Slay, V. t. p. slew; p.p. slain; 

mamono mabafaty 
Sled, Sledi/e, >i. fcalesy kely tay 

misy kodia taribioa eny am- 

bony ny Taaonkandry na 

ny oram-panala 
SlseE, adj. malemy malaaibo- 

lambo 
Sleep, v. i. p. sy p.p. slept; 

raatory ; mandry ; modi- 

mandry ; tay mitaadcina 
Sleep, II. tf-- '- ' " ' Sleap'er, n. olona matory ; olo- 
na kamo ; ny hazo ametra- 
bana ny Ty amy ny lilam-by 

SlBsp'leai, adj. tsy roakita tory ( jo>1 r5^' 'HS^S 
jir^^ "^'^s' 


Slniee, «. hidia-draoo 
tOonlier, V. I. reudiemani 

toritoty, matory 
Blnmlier, n. torimason' t 

torimaaa 
Dnnk, p. aj p.p. of j^Aiii 
Onr, D. f. manao mosslaby fa 

tsy mitandcina, mandoto 
Slnr, M. lob], tsiuf, kilpma 
Bltuh, n. fotaka maudrevo, fs- 

nala mandrevo 
Mnt, ti. vehivavy voretea 
BI7, UE^'. fetsifctsy, konjokonjo 
Sltiaok, n. t&^ntaitra ; t^amon- 

tetunona ; tjurony ; tehamai- 

Smach, v. t. ay i. mitsontsitra. 
Id smack tile lip), miUa- 
montsomona. To imack a 
wUpi mampipoaka koiavaey 

Snail, (idj. kely, madlnika. 
Small talk, bedibedy foaua. 
Tory imall, ksly boritika. 

Small-pas, n, nendra 
Smart, n. fangiriiiiiaiia 
Smart, v. >'. mahatsiaro maugi- 

Smut, adj. Tuan^fiiifiry ; mafy ; 

aTauambouiuta, faiogau-teai- 

na-; marevaka [tsana 

Smash, V. (. raanamoDtsamon- 
8mat't«r, Bmat'ttring, n. faha- 

lalana kely 
Smtar, v. t. manosotxa, mana- 

tavooa, manosina 
BnuMiT, n. loto azouy ny mena- 


ka, &c. 
>neU, V. 
mamofona. To unell of, Small, n. fofooa 

SBial11iig-Iwttle,».taToahangjr 
kely misy Eavatra raahery 
fofona atao odi-aadoha 

Bnult, V. t. manempo ny ore 
mba Malauy ny ntcial S ] BlU 

Bmils. V. i. mitaiky, falifalj 

endrika 
Smile, n. fitdky 
, Smirk, V. i. mivaniTany 
Smite, V. /. p. inuit*; p.p. luit- 

t«n ; mamely, manietBaka ; 

mamono ; mampijaljr 
Smith, n. mpaiLsfy 
SmiU'y, «. tiano fanafeny ay 

mpaJiefi-Ty 
Smaka, n. setroka, donak* afo 
Bmoke, 0. i. ay t. manetroka, 

midonaka ; mifoka sigara, 

kc. : manamaina zavatra amy 

ny aetroka 
Bmok'y, m^'. be aetroka, uume- 

troka, maliaBetroka 
Smoof/i, 'adj. malambolambo, 

malama, tay maraorao. A 

smooth stream, rano misono- 

noka. BmoDth wirds, teny 

malefaka 
SmoofA, V. I. mandama, man- 

dantbolambo; mipasoka; ma- 

SmoofA'ing-iron, n. fenfipasa- 
hana, kaiao [bava 

SmoofA'-tiHigiied, «£/. malefa> 

Smota, F. of imite 

SmolA'er, t>. t, manempotra ma- 
hafaty, manempotra ; mana- 
Bna, maniodry, mahatam-po 

Smonl'dsr, g. i. midonaka 

Smog'gle, V. i. mampiditra oa 

rarany ny fanjsiana tsy hH- 
tao ; mitoadra zavatra miso- 
koBoko ka tsy mandoa ay 
fadintseranana 

Smnt, B. loto avy amy ny mo- 
laly, &e, ; fahaaimbany ny 
ToambaFy na kataaka &e. ka 
manjary mainty 

Snail, It. siiotra 

Snake, n. reptile tay manan- 
tongotra, dia ny m 
ny bibilara Bloep'y, adj. ta-hatoty, rendre- 

mana, iU hatory 
Bleat, R. fonala miharo erika 
SlsGve, «. tilnaa' akanjo. To 

langh In oiw'b ilMvei, milio- 

mehy anakampo 
SleiyA, n. faledj 

SleijjAt, fi, ny aXaanj nj juggler 
BlBB'der, adj. kely lava, Sdy 

andilana ; malemyi helikely 
Slew, F. of ilay 
Slice, n. zavatra voadidy fiaa- 

Slide, V. t. p. lUd; p.p. tOA 
or slidden ; mibolisatra, mi- 
Bolafoba, mibolaly ; mikoro- 

Slide, n. an-kororoay 

BMght, aid', kely, maiTiaa, ma- 

Sllm, B^)'. kelylara; malemy 

Slima, n. fotaka madity, tajii- 
dilatra lena 

Blimy, a(^; be fotaka ; maditi- 
dity 

Sling, n, antsamotady ; zavatia 
miBadita amy ny yozona 
ihaDtonaiiy ny tanana ma- 
rary 

Sling, v.'l. F. ay p.p. iIiub; 
miboraka amy ny antaamo- 
tady 

Slink) v. i. F, sy p.p. ilunk; 
mitsaitsaika miala 

Blip, V. I. ay t. miboliaatra, mi- 
aolaf aka ; mitaaitaaika miala ; 
diao tai-naky ; monome man- 
gingina 

Slip, n. fibolisaiaaa ; hadiaoaoa 
tBi-nahy ; aombin-tarataay &c. 
lavalavo.; rantsaa-liazo alai- 
na hambokiia. To give one 
the Blip, mandositra mitsai- 
tsaika, maugala-dia maudo- 2 ] SL? 

Slippery, o^'. malama, SKtotra 

BUt, V. i.'t. ay P.P. (lit or 
•litted ; manapalapaka lava- 
lava, mamaky 

Slit, ». ny Toadidy Uvalava 

Sloe, fl. anaram-boan-kazo ta- 
baka ny plum fa maundy 

Sloop, n. anoran-taambo miaj 
andriny iray, aalopy 

Slop, fl. rano raraka. Slupi, 
rano maloto 

Slop, e. t. mandraraka, man- 
doto amy ny rano raraka 

BlopB, V. i. By I. mambootfa 
tany ho kisolosolo, ""■""" 
miBompirana, manao aolam- 
pilampy ; miaompirana, dubo- 
LunpUampy 

Slope, n. tany kiBoloaolo 

Slopli^, adj. kiBoIosdo, iniso- 
lampilampy 

Biopsy, adj. petsapetsa 

Bleth, n. halainaua, hakamoft- 
na ; anaram-biby mitoetza 
amy ny hazo 1^ tey a£a- 
mandena loatra raha amy ny 

Sloth'fol, adj. malaina, kamo 
Blonob, V. i-mijokojokoeadrika 
Slon^J, ». konahona 
Slough, H. hoditra niofo tuny 

ny bibilava 
SloT'en, H, lehilaky voretta, 

lehilahy misotisoty 
SloVenl;, aifj. sy adv. voretra, 

misotisoty 
Blow, adj. miadana, tsy malaky 
Sln^a, n. tany petsapetBo, fo- 

t^ia mandrevo 
Slnd^'y, a^. mandrevo 
Blug, n. biby kely toy ny fan- 

gotaohana fa mangavoka 
Blug'gardi n. olona ^fij^in^naj 

olona matory maraina- 
Bliig'giihi a^- miadana, malai- BLv I ; 

SlBiee, n. bidm.draoo 
noa'beT, V. i. rendremaua, ma- 

toritory, matory 
Slmulier, «■ toiimasou' ala>ho, 

taraaaao 
Snnfc, p. 87 p.p. of tlini 
Snr, o. (. numao moaalalir fa 

taj mitaudrina, miuidoto 
Blur, n. loto, tony, Hlpma 
Slufii, M. fotaka mandrevo, fa* 

naJa maudreTo 
Bint, n. vehivavy voretra 
BI7, "dj, ieleileUy, konjokonjo 
Hmaek, n. tseutatra ; t«auu>n- 

tsamona ; teirony ; tehamai- Id smack Uie lip», mitsa- 
montaiuuoDB. To un&ok a 
Thip, mampipoaka kariLvasy 
Snail, (ufi'. kely. madioika. 
Email talk, bedibedy foaua. 
Very unall, kely boritika, 

Bmall-poz, «. Dendia 
Smart, n. faDgirifiriana 
Smut, V. I. nuhatHiaro mangi- 

Smut, a4;- mangirifiry ; mafy ', 

Smasb, o. t. manamontsaBiim- 
Bmat'tor, Smat'tcrii^, h. Eaha- 

Snuar, V. (. manosotra, 1 mamofona. To null ol 

ultra, maimbo 
Bmell, n, fofona 
Smslllng-bottle, n.taroahangy 

kely misy zavatra maliary 

fofoua atao odi-andoha 
Bmelt, e. t. manempo ay ore 

mba hialany ny nwtal )3 ] axA 

Bmila, f. 1. raitdky, faliialy 

endiika 
Bmil«, ». flbaiky 
Smirk, V. i. miTanivaay 
Smite, V. I. p. smota; p.p. «mit- 

ton; mamaly, mametaaka; 

mamoDo: mampijaly 
Snuth, n. n^ianefy 
Smith'j, n. truio faoafeny nj 

mpuiefl-Ty 
Sbmu, n. Betroka, donak' afo 
Smoke, v. i. sy t. mauetroka, 

midonaka ; mifuka aigara, 

&o. ; manamaina zaTatra amy 

uyaetroka 
Bmok'y, o^. be aetrako, mane- 

troka, mahasetioka 
Smoofi, -adj. a 

malama, tsy i noka. Bmootli wcrds, teay 
malefaka 
Bmoofi, V. t. maodama, man.- 
dambolambo ; mipaaoka ; ma- 

Smoo^Aing-iron, n. ferafipaso- 
haua, karao [ba<ra 

BmoolA'-tongadd, 04/. malefa- 

Smote, p. of tiaile 

Smo(i'er, v. t. roaoempotra ma- 
hafaty, maaempotra ; mana- 

Smoni'dsr, v. i. midonaka 

Smng'gle, t>. t. mampiditia an 
manondrana zavatra izay 
tarany ny fanjakana tey h^ 
tao ; mitondra zavatra miso- 
koBoko ka tsy maodoa ny 
fodintseianaua 

Smut, n. loto avy amy ny mo- 
laly, Sat. ; fahasimbaiiy ny 
voambary na katsaka &c. ik 
manjary mainty 

Snail, «. siEotra 

Snake, n. rejiiile tsy manan- 
touKotra, i£a ny menarana ey 
ny bitiilava . fcurazom-bato I Knap, t>. I. Bj 

manapaka, m 

□aiMtra, niitsain^ka 
Bnap'piik, adj. ta-nanaikitTa ; 

Mso-dava 
Bnare, «. faudiika 
Snare, v. t. miuiiaiidrika 

erona (toy nj aliha), ndtre- 

Snatoh, V. I. mandromboka, mi- 
tselika iDoka tay miera 

Sneak, v. t. mitKaitsaika nuala 
(toy ny olona meniitra) ; tay 
sahy miBeho mihariliaty 

Snear, v. i. ay t. miaDjonaD- 
joua; momiiigiiviDga 

Sniff, f, t. Bj i. mifoka (amy ny 

Snip, V. t. manakaDtaana amy 
ny hety ; mangala-tety 

Snore, V. i. mierotra 

Snort, c. i. mitrifono (toy ny 
ataony ny aoavaly) 

Bnont, «. oron-kisoa ey ny any 
ny biby lava orona toy izany 

8n3w, n. fanala milateaka amy 
ny tany raha mangatsiaka 
loacra ny andro ka mandiy 
ny raoD, oram-pimBla 

SnoT^, V. t. impcra. miktBaka 
ny fanala 

SnSVbttll, n. oiam-panala feta- 
fetaina ho boribory 

BnQw'driR, n. oram-panala en- 
tiny ny riiotra ka mitamba- 
tra betsaka 

SnOw'-diop, H. vonin-kazo futay 
roisebo amy ny ririnina ka 
niiondri-dciba [panala 

Bnfiw'y, a4j. milatsaka ny oram- 

Snnb, V. t. mampangina amy 
ny teuy nuunely na teny ma- S&sff^ V. t. sy I. mifoka (amy 
ny orona) ; manimbolo 

Snuffbox, ft. tongobolo, batera 

Snaffle, v, i. mifc^ka, miken- 
tsonkentaom-piteny, nutnao 
tany an' orona 

Snug, adj. mifanizina tsara; 
k^y u^afinaritra (amy ny 
trano na fonenana) 

So, adv. toy izany, tahaka izany, 
koa ; indnndra. And eo 
forth, ay ny toy izany koa. 
So and BD, izany ka izany, 
anona. Mr, so and lo, Ra- 
Dona. He ia only lo, ao, ma- 
risarisa izy ; tay tsara fanahy 
loatra izy. So thr m, araka 
.80, Mtfj. raha, dia. B» that, 
mba, kadia. So then, kadia 

Soak, V. i. manasoka, mans- 
tsoboka, mandona 

Soap, n. SBTony 

Boap'-eDda, n. Fanon-teaTony 

Soar, V. i. miakatra amy ny 
rivotra, manidina miakatra ; 
mihuvitra ny ho amboDy ; 
mihevitra ny any ambony 

Bob, ('. t. migogogogo, mikai- 

Sob, ». gogogogo, likaikaika 
So'ber, ndj. tsy miaotro toaka 
loatTB ; afoka amy ny faha- 

hatam-po, mshay mitondra* 

BolieT, It, I, mahahendry indray 
izay olona adalan -toaka, &e. 

Sobri'ety, n. fabaizana miton- 
dra-tena; fabatanam-po 

So'oiable, adj. malemi-paika, 
mahay olona, mora aakai- soc izay tokony hataontsika 
anun' izay mikaiubaaa amin- 
tsiha na miealiaba omintsika. 
Social pisasursB, faliaiina- 
retaiia iaraha-manana amy 
ny fiflnaiayiana, itc. 

Soci'ety, ii. olona lulkambaua 
Iianeo lahaFaha ; fikamba- 
nan' olona bimao ralmralia ; 
olona miray maniiia ; okina 
azo sakoizama ; sosaictj 

Socin'iaa, ii. olona izay inino 
fa Jesosy Kraiaty dia olom- 
beloua Many sady tay manai- 
ky ay Socatra Masina ho 
t^iiu' Andriamamtra 

Soek, M. lia fohy 

Socfc'et, n. loakit it^atahanj nj 
vodiii-jaavtra ; ny loaka amy 
ny fiti^ran-dabozy izay itaa- 
tohany ny labozy 

Sod, n. baiugan-tany misy 
ahitra 

So'da, II. Huda, Carbonate of 
loda, karibonetra 

So^a, H. farafara koly lavalava 
ntisy fiankinana utao fipe- 
trahaua 

Soft, adj. malemy ; rainnzy. Softw 

ny, m i levona a' Solt'en, i: I. sy t. manatemy, 
mslialemy ; mampangoca- 
koraka ; nahaosa ; mihama- 
lemy ; loihamalemi-faaaliy 

floft'neas, it. fahalcmena, faha- 

SoU, > 

javatra, mdrin^ 

naka ; loto 
Soil, t'. I. mandoto 
So'jODro, r. i. mivahiny 
So'jonm, n, fivahiuiana 
Bol'ace, ['. I. mampio Solace, D. iiononana, fampio- 

Bolar, rr^'. any ny maAoandro, 
inoinba ny masoandco, avy 
amy ny mjwoandro. Solar 
Bpoti, zavatra mipentimpen- 
tina amy ny nia<;oandro nita 
indrainiiray. Solar Bystem, 
ny mBBQaudro mbamin' izay 
rehetra mandeha manodidina 
azy 

Sold, p. By p.p. of sell 

Sol'der, u. liraka sy tin aharo, 
ua iiiclal hafa atj^ fanakam- 
banaua inslat 

Sol'der, 1'. I, mampikambaaa 
lal roa amy ny solder 

BDl'dier, a, miaramila 

Sole, II. taladia ; faladian-kiraro 
r. t. maniay faladian-M- 

Solo, adj. irery 
Sololy, adv. irery. Many 
~ il'emn, adj. atokana !io an' 
Aiidrianiamtra, lehibe, ma- 
hatahotra ; tsy manao fana- 

Bolem'nity, ii. toe-panahy mety 
amy ny fivaviihaQa na fan- 
deveuana, i;c. ; fahatatorana 

Sol'emnize, v. t. manao toy izay 
moty amy nj fivaTabana, 

trehan' Ajidnamanitra 
Solicit, r. t. mangataka, mian- 

gavy, mihanta 
Solicitor, n. olona miangaTy; 

mpandaha- dalaua 
Solic'itona, adj. maniry fatra- 

tra, nuaugavy, manan' ahi- 

aky. To bo lolioitons about 

or for, manahr [^f 

Solic'itnde, n. fanahiana, ahi- 
Sol'id, adj. manana vatana aady 

mafy, tsy poakaty ; mafy ; Solid, r, SOI 

tana ar7 miay lavony &j 

itany sty hateTiny, gnlida { 
Solid'Uf, f. (. py I*, mahainafy, 

mampivongnna ; mihomafy, 

mivongsna 
Bolid'ity, B. loehyny aolida 
Bolil'oqnilfl, v. i. miteny irery 
Bolil'oquy, n. fitpnenana irery 
Solitary, adj. mitoetra irery, 

Bol'itQde, ». fonenanamaiiireTy, 

fitck^rana mangingina 
SoliiblB, adj. azo levonina amy 

ny floida 
Soln'tioD, «, faDttevonana amy 

ny floida; valiny ny fanon- 

taniana saro-batiaDB ; zava- 

BoIts, II. (. raauazaTa, mahita 
ny valiny ny fanontaniana 
earotra 

SalVent, adj. mahaTclona ; ma. 
haloB ny trosan' olona aminy 

Bom'bre, adj. manjombojom- 
boiia, malonialoka 

BoniQ, adj. ny anankiray ; nday 
hiany ; tokony lio. Borne of, 
ny eafiany. Borne — otheri, 
ny Basany — ny aaaany. I 
lukve mat, uusy ao amibo, 
maiiBTia abo. Will yon ^ve 

rano kely alio. Borne time 

ago,faliiDy, tatohoato 
Bome'body, ti. olona, iniey olona 
Oome'liow, adv, namanao ahoa- 

iia ]ia manao ahoana 
Som'eriatilt,— BBt, n. antaon- 

polo-baHta 
Bome^thiiig, n. zaTatra 
Bome'tiino, adv. indrai-andro 

iray, indray andro any 
floma'tiine», adv. indraindray 
Some'^liBt, adv. kely. I am «. 

mewhM tired, sasatBaBatra 

aho izany 06 ] BOB 

Bome'vAere, adv. any ho any 

eo ho eo, eto ho eto 
Bomsamlnliit, «. oloaa mano- 

nofy ka nutsangana mande- » (lab^ feom-borona ti hira, kalo ; 


sfeo Bon'-iD-l«w, n. vinanto (W17J 

Son'net, n. fomban-toiion-Eira 

atao efatra amby ny foloaa- 

dalana |ieo 

Sono'tons, adj. avo feo, maij 

Boon, adv, vetivety, rehafefa, 

faingana. Come b&ek vtzj 

Boon, ataory ley toa tany 

hianao. &■ IMU ai, r^ia 

Boot, n. molaly 

Booth, n.nymarina. Intootb, 

Soer^a, v. t. mampionona, mam- 

pihena alahelo 
Sooth'aaying, n. faminamssa 

ny zavatra ho avy 
Soot'7, adj. be molwy 
Sop, n. BOmbin-kaniua aI6na 
Bop, c. t. mandona 
Sophii'tical adj. toa maima ka- 

nefa misy fitakn 
Soph'istry, 11. filazana heTitra 

Sodorific, n. fanafody mampa- 

Bor'cerer, «. mpamosaTy 

Bortary, n. mosavy 

Bor'did, adj. mahihitra, tia vola 
loatni, kaliihitra 

Bore, n. fery 

Bore, adj. nuin^iriflry, maiuuii- 

. taina ; manamtainaTahavok- 
tohina ; Boriaorena, malahelo 
lava : mafy indrindra 

Sot'rSw, fi. alahelo ; nenina 

8otV6w, v. I. malahelo 

Bor'ruwAll, a^. malahelo SOB [ i 

toz'iy, adj. malahelo. I am 
■oiry I did it, maneoiiia aho 
Doho ny nanaovako iztaij, 
I am torry (or hint, malahelo 
azj aho 

Sort, It. karszana. Tliingi of 
that lort, zavatra toy izany. 
Oat of sorts, mariaariBa 

■art, V. i. sj i'. maiiaTakaTaka, 
manokantokajia ; mjavata- 
Taka, mitotantonkaiia 

Sor'tie, n. (sallij/ 

Bot, n. olooa adalan-toaka- 

■ot'tilb, adj. toa adala, votsa 

Sob, n. farautea var&hina kely 
{aMnj tany france natao 
vftri-fito-venty 

titngkt, F. ay f.f, of seek 

BSnl, n. tftDiihj, aiua, ambiroa ; 
fotony indrindta 

Sound, a/(;. tsara fa tsy mlay 
mmba ; finaritra fa tsy mara- 
ry,inataikjaka; tey azo lavina. 
He is in a loacd slesp, mo- 
tory tsara izy, 8ondriau-tory 
izy Source, u. uy Ih ariaiiy ; loha- 


maaasitrika . Sanad, ii. feo ; I kely amy 
ny ranomasma izayao anela- 
nelany ny tany toa 

Sooud, f. t. ay )', maaao too; 
mampaneno ; manabatra ny 
ImJalmy ny raoo ; mizalia 
toetra; maneno. To soand 
a tnunpet, mitsoka trompetra. 
To lonnd tlie praiaea of, man- 
doba, manao be filaza 

SoiLUdly, a^'. mafy 

Soond'noN, n. feliatsaratia sa- 
tria tsy misy aiiuba na tay 
miity malemy 

Stnp, K. lasopy 

Sear, a^'. nuAarikivy, mavao, 
masiso ; sorisoreaa, maloni- 

Sdiir, t. I. mampahaiikivy ; 
mampahalooilony South, ». Btaima 

South,— i4'em,—(iorly, adj. 

atsimo, avy any atsinio 
South, Soathward, ni^v. ao atsi. 

mo. To go southward, miu- 

BOT'ereian, adj. amboayiudriu- 
dra, raaujaka 

BoT'eroion, ». mpanjaka ; fs^ 
rantaa kely volamena atao- 
an-kevitry ay ariacy dimy 

SoT'ereieuty, n. fahefany ny 

Sow, II. kisoa vavy 

SOw, II. t. F. sowed; p.p. sowu 
or Mwed i mamafy 

Bpaoo, n. iiab&kabaka, olane> 
laim 

Spa'oious, adj. malalaka, miko- 
dana, migodana 

Spade, H. fang-ady, angady 

Span, n. zehy 

Span, v. (. manjahy ; mahata- 
katra ny lafluy roa (toy ny 
tetezana) 

Bpan'gle, n. zavatra madinika 
mamirapiratra 

Spau'gle, V. I. manky zavatra 
madinika mamirapiratra 

Spaniel, n. anaran-karazan' 
alika f aingan-tsaina 

Spar, r. karazana eri/stal; ny 
hazo lava rehetra atao amy 
ny sambo 

Spare, s. t. aj i. mitsitsy; ma- 
mindra-fo aminy. Can you 
spare me this a little while 1 
moa dia sahiraua loatra Ma- 
nao raha indramiko kely iCy ? 
Bi« life was spared, but he 
was banished from the king- 
dom, tay noronoina izy, fa 
noroahina hiala tamy ny SPA [ 3« 

fanjakana. EDongrk aod to 

■pare, manan' amby aiapy. 

There fe lome to ipare, misy 

ambiny 
Spare, adj. (tiy ampy, kely ; 

Dmbiny, atao antrantra ; ma- 

bia 
Spa'riagly, adv. mitaitsy, kely Sparkling, adj. mamimpiratra 

Spar'ruT, h. vorona kely toy ny 
tsikirity 

Sparge, adj. mabalniia 

Spasm, «. fihelBehany ny are- 
tina mBnipikorofodtofoka, 
fihcndratana 

Spanntod'ic — cal, adj. misy 
spasm ; maiiao fatratra in- 
indiainilrar dia mijanona ka 
manao toy izany mifundim- 
bindiniby^mar.ao fihetsehaaa 

Spafter, t>. t. sy i', mamitika ; 
miporitika 

Spawn, II. atodin-titalKina sj 
haiflndTano relief a natodi- 

Spawn, t'. I. raanntody (toy ny 
sahona ey ny h:tzandrano) 

Speak, )'. I. ay (. f. spoke ; f.f. 
Bpoken ; miteny, mandaba- 
teby. To ipeak about or ot, 
miteny ny aroiiiy, roire^aka 
azy, T6 ipeak for, inisolo 
TRva, inaii(;ataka lio an' 
olona. To Bpeak to any one, 
tnitony aminy. To apeak 
reprovingly to any one, 
mitrny azy. To ipeak with, 
miresaka aminy, miteny 
aminy 

Spesk'er, w. mpiteny, mpan- 
dabtt-teiiy, ny ammkiray izay 
miteny miaolo vava ny mato ; ■ of Commo 
Spear, n. lefona 
Spesr, V. t, mandefona 
Bpe'eisl, adj. any izay iray ka- 

razana ; tsy tahaka ny anka- 

biazany 
Spe'cially, adv. indrindrs, t^ 

araka ny atao mandrakoriva 
Spe'cie, n. rolamena na vola- 

fotey na varahina atonta ho 

Spe'ciea, n. ny karazana ambany 
noho ny genua ; toy iiao : 
aTakavahana ho jfwic maro 
ny biby rthctra izay inandi- 
□ika, dia ny nuneva. sy ny 
omby, By ny deer, ay ny oay, 
ary ny ondry, &c. ; fa ireo in- 
dray dia arakavnbana avy ho 
spscies maro ; ka dia apcciet 
ananMray ny ondry fohy volo 
izay eto Madagfasoar, ary ny 
ondry lava volo izay any 
England kosa dia speeics anau- 
Iriray koa 

Specific, adj. momba ny spteies 
ananMray ka raan.iTakava- 
ka azy amy ny hafa ; milaza 
tsirairay 

Speciiie, », (for) fanafody ma- 
basitrana mandrakarira ny 
karazan' acetina anakiray 

Bpeo'i^, r. t. milaza marima- 
rina, milaza tairainty 

Specimen, II, Barutsara-javatra 
entina hampiselio ny toetry 
ny ankabiazany ; anunkiray 

hat'a BO amy ny museum 
Spe'ciona, adj. toa marina 
Speck, II, pentiinpentina kely, 

zitvatra kely boritika 
Speckle, u. pentiinpentina 
Speckled, a/lj. mjpcDtiropen- 8PE t 3' 

Spec'tacle, n. zavutra liaiuhafit 
asebo ; zavatra mahato-lilza- 
hft ; zavatra hafahafa. Spec- 
ladea, soloinaso 
Specta'tor, 11. mpiznha 
Bpec'tre, ". nuttoatoa, avelo 
Spec'nlatB, t>. i. micritreritra. 
To gpeoulate in, mamandriia 
[vary na tany, &c.) 
Spec'nlatlve, adj. be eritreiitra 
Speech, 11, teuy, fttcny ; laha- 


Speecblegi, at//, s: 

Speed, n. bafaiiigBiuiJia 

Spaed, f, I. sy i. p. sy i\p. 
eped ; maQdodoua, mana- 
faiQgana, mampaudroso : 
mandelia faiugaua, mandroso 

Speed'y, adj. faiiigtma, taj mi- 
taredretra 

Spall, n. anankiray amy ny 
raharaha atao nuiandimbi- 

Spell, i; t. sy i. p. sy P.P. 
*pelled or apelt; manonoua 
ua majioratra uy litera amy 
ny teny iray ataia ny filaha- 
rany, luanao speliua 

Sperling, n. fauaoraua spelina, 

Spend, K. t. p. ay p.p. ipent ; 

mandany 
Spend'thriJFi "■ mpaudova 

mandaDy haretia 
Spennaoa'ti, w. zavatca matavy 

ao ^natiny uy lohaiiy ny 

trozona Basauy ka auaovaua 

labozy, &c. 
Sperm-whale, ji. trozona miay 

Sphere, n. Holida kiboribory 
hoatra ny bala ; - 

andro, ny kintana 

Spher'ical, aif/. Mboribory toy Sphe'roid, ji. zavatra kiboribory 

somary lavalava, na kibon- 

bory aomary fisaka 
Sphinx, II. eamoina 
Spice, ». zavatFa manltra nit 

mangidy atao aiiiy ny hanina 

inba hahatsiro my 
Bpioe, I', t, manisy sjiiec amy 

Spiuy, adj. miay spice; mlsy 
manaitra kely (amy ny laha- 
teny) 

Spi'der, ». hala 

Spike, Ji. salohim-bary ; yj la- 
volaTa maraiii-doha 

Spill, I', t. p. sy P.P. spilled or 
spilt ; maudrarakn 

Spin, V. t. sy i. p. sy p.p. spaa; 
mamoly. To spin (a top, 
dollar, 4o.), mampandiliy. 
To spin (ont a tale), manao 
lava tarazoka. To spin its 
web (as a spidoi), manao ny 
tranony 

Spi'na), m!J. momba ny taoLxa- 
damosina. Spinal colnoin, 
taalan- damosina 

Bpin'dle, n. ampela 

Spin'dle, V. i. mitsoroaka lava 

Spine, II. taolan-damoaini ; 

Spin'ning-jenny, ». milina fa- 

molesana niisy nmpi^Ia be- 

taaka indray mftmoly 
Spin'ning - wheel, <i. milina 

famolesaua ahodiu-t;'iaauana 

tonjfotra 
Spin'ster, n. vehiravy lebibe 

tsy inbola nauain-bady 
Spi'ial, adj. raitangolikolilca 

toy ay tangoU-boatavo 
Spire, Ji. ilay mibakitSO lolia 


fanahy. ■pirlti, £naritra taaia. izy. 

Tb» H0I7 Spirit, n; Fanahy 

Masina 

Spii'ited, a^j. be aiiia, be herim- 

po. A spirited addreu,lBha- 

t«n7 mampoiiBilia sy mam- 

pihettiiketgika ny fony ny , 

oLma [marisika . 

SpirltlWB, Bifj. raijoretra, tBy 

Bpirltnal, adj. fauahy fa tsy 

miay vatana ; momba ny 

fanahy, momba ny toe-pa- 

nahy ; tarihiny ny Fanahy 

Spir'itnang, ar!/. misy atcohel 
Spirt, ('. t. laifantiutsitra, mipo- 

lolotra 
Spit, K. havitra 
Spit, f. i'. P. sy p-r spit; raan- 

drora, maniloa (zavatra am- 

Spite. n. )otom-po, tolentika. In 

Bpit« of, ua dla- — aza 
Bpits'fnl, adj. be lolom-po 
Spit'tle, ». ivy, rora 
Bplalh, t>. t. By i. mapiitipitika, 

manipy rano ; midabadabn 
Spleen, n. aiiny ; folentilia 
Splen'did, a^. mamiritpiratFa 

Mara, mareraka fatratra, 

mendrika tsara 
Splea'dour, n. famirapiratana 

fatratra, faliarevska fatratra 
Spliea, t>. (■ manohy mahazaka 

ka atao tsy misy tonony 
Bplioe, n. fitobizany ny maha- 

zaka ka tsy misy txinony 
Splint, ». BilatsOa-kazo ; hazo 

anaratiMna ny tfmaiut etc. 

izay tupaJka 
Splinter, «. silatstia-kazo 
Split, «. '- sy I, p. e^ P.p. »plit ; 

mamaky ; mampisaraka Gan- 

gouana, etc. ; miva^ ; misa- 

saka. To split viu langh- 

tec, torany ny hehy, miva- 

dikkty Spoil, «. babo ; toha 

SpokB, r. of tp>-ak 

Spoks, n. tanan-kodia ; zana- 
tohatra 

Spokei'man, h. mpi solo- vara 

Spolia'tion, 11. f animbana ; 
fandrobana, famaboana 

Sponje, n. tenany ny biby 
mirukitra amy ny vB.Ui ao 
ambany ny ranoraasina kci 
be loadoaka eady mahery 
luifoka rano, apoajy 

Bponjre, r. t. manasa na man- 
dena amy ny Bponjy 

Spongy, aii/; sokitsokitra sy 
mifoka rano toy ny sponjy 

Sponsor, n. mpiantoka, indnn- 
dra izay ray na reny amy 
ny batisa 

Sponta'Deoni, adj. avy amy 
ny tenony hiany fa t«y nisy 
namporisika a^y. aitra-po fa 
tsy not«Fena. Spontaneous 
giovth, faniriana ho azy. 
Spoataneona combnition, fi- 
rchetana ho azy 

Spoon, n. Botro 

Spoonful, n. ecany ny sotro 

Sport, «. filalaovana, laolao; 
fihazana, faujonoana. To 
make sport of, manorisory, 
mihomehy na man eBO olona 

Sport, V. t. milalao, mjsangy; 
mibaza [milaolao 

Sport'lve, tidj. misangisangy, 

Sports'man, ». mpibaza 

Spot, n. tslny, Mlema; loto 
kely amy ny zavatra madio, 
pentimpentina ; eoratry ny 
biby maramara ; fitoerana 

Spot, V. t. nuunentimpentina. S70 [311 nuTalandotra ; 


Bpoiue, fl. Todf (olona biany) 

Sp«Dt, R. lakan-drauo atao amy 
Ttj faoitso na vy &c., fau- 
tsoDa ; vaTany ny fanaovan- 
dite najny, Sc. 

Bpont, V. t. Hj i. inaiupiporo- 
Toatra, mampifautaitsitra ; 
miporoToatra, mifanCeitBitrn 

Sprain, v. t. maoenjana mafy 
loatra ny ligament nn ny 
tendon ka matidratra azy, 
mamploritra. To be ipTBined, 

Bproin, n. ori 
SpTftTl, V. 

nutailaUiLy 

Spray, M- rantBan-iazo madi- 

nika ; rano mipitikasvyamy 

ny riana na slou-drauo, &c. 

Spread, v. t. ey i. p. sy p. 

■pread ; mamektra ; mao 

piely: nusundrabaka ; 

To ipiead (a* a diieat , . 

findra. To spread (mannre &c. 

«n the gronnd), manely ba- 

naroDa,maiiahaka. Totpread 

the table, mamboatra ny lata- 

batra (luhii^anaiia] 

Bpres, n. laulao be fikoranana 

Sprig, n. rantjtan-liazo madini- 

ka 
Spri^/it, n. matoatoa 
SprijAfly, adj. mitamirana 
Spring, V. i. ay I. p. aprnng or 
■prang ; p.p. Eprnng ; mian- 
tsambotra ; ^nusebo. To 
■priug at, mitsambikiiia hi- 
BSmbotra, miantBambotra. 
To spring back, mody indray 

alefitra. To gpring (a fences, 
mitaambikina mihoatra. To 
■prlng from, avy aminy. 
To ipring in, mikareteaka 
nkiditra. To ipring a leak, 
min rano nuuiamikii. To 
■pruig on, miautHampy, in- drindra Faha hamely na ha- 
mono. To spring oat or 
forth, mitaiinoka ; miboiboi- 
ka 
Spring, ». loharano ; lobataona; 
Ti-miaina : India rubber na 
zavatra bafu alao tahaka ny 

Bpring'y, ai^. luihouinkonina. Sprinkle, r. t. mamafy 
Sprinkling, n.famafazan-drano 
Sprite, n. {spright) 
Bpront, n. tsimoka 
Spront, v. i. mitsimoka 
Spmee, adj. mendrika, soa 
Span, p. By p.p. of spin 
Spnr, N. zepirona ; faatsy ; za- 
vatra mamporisilta 
Spur, V. i. mamoly amy cy ze- 

Sirona ; mampurlBika, man- 
odona 
Bpn'riom, adj. aandoka 
Spurn, V. t. manilakif a, mamin- 

gavinga 
Spnrt, e. (. (apirt) 
Spnt'ter, c. i. mikodcdidedy 
Spy, K. mpixafo ; mpitxikilo 
Spy, e. - ■ ' ' Sqnab1>le, t niady, mifan- 

Sqnad, n. mlurandla iray toko 

kely amy ny matso, sokajy 
Sqnai'ron, n. miiubmila iray 

tako niitaingm - tsoavaly ; 
I i<aiubo maroDiaro iray dia 
Sqnal'id, adj. faraidina, miaoti- 

NOty, miufiakuudrovava 
Bqnall, v. i. loidradradradra, 

mikaikaika 
Sqnall, II. fidradradradrana ; 

rivotra mif ofof ofo touga tam- 

Bqaaliy, adj. he rivotra mabery 
Sqnalor, b. fisotinoty 
Sqnan'der, v. t. mandany foana Ban [ 3 

tni.iidry; mitovy tsy nu'f] 
nmbiny 

Eqnars, n. fgiiii, cfa joro mi 
tO*7 lafy avoltoft saAj mi- 
toyy angle; sokera, laikera 
tally aiikalanianjatiB efn-joro 
hodidininy ny trano maro- 
mnro; ny ju'crfKri-ny isa am- 
pitomboiny ny teiiaiiy, toy 
11 J- 61=8X8 

Square, !'. !. sy !. mimaadkera ; 
niampitonibo marika amy ny 
triMiiy. To square with, 
mJfiinflrHka 

Eqnash, r. I. manaporitpa 

Squat, !■, i. mipelraka amy ny 

Squeak, r. i. mikiakiaka, tni- 
dridridridry 

Squeal, v. i. miHakiaka, mija- 
jiijnja, niidridvotlridro 

fiqneam'itll, vdj, maloiloy, sa- 
rotiii-doiloy ; sftrotr' entina i 

Squeeze, i. /. ny i. mamia, ma- ' 
neiy, njanindry, mam. 
To BqueeiB out, mam 
liifilauy ny ao anuliny. To 
iquen'e in, manao aiitHisika 
niiditra. To iqueeze througli, 
iii;iiiao anteieika liuniaky 
olona mifanety 

Bqnib, II. anaran-kiliilno Squint, I 


Squint-eyed, «(£/. ujola-n 

maujola 
Bquiie, ii. anaran^-piamlK 
Squir'rel, ii. anarum-liiby toy 

uy Yontsira 
Sqniit, H. basi-rano 
Squirt, V. t. mandefabaei-raiio, 

mampifantsitsitra 
Stab, V. I. mamely amy ny fia- 

diaaa marani-daha 
Stability, n. fioienuia taara fsy azo ketsiketsehina * tsi- 
fioTaovnna 

Btallle, ndj. miorina mafy, ta- 
fatoeira taani, tsy azo ahjla- 
na, maharltra, tsy mety mi- 
vadika, tsj mety miovaova 

Sta'ble, II. tranon-tsoBvaly na 
oraby, &o. 

Stack, H. antontan' ahitra na 
mololo na vary tsy mbola 
Toai-ely, &c. ; loha-lataoro 
maromaro mdkambana i^be 

Stack, V. t. inanao autontany 

Staff, n. pi. atavei; tehliia; 
hazd lavalava, zurau-defona, 
&o. ; tohnua 

Staff, II. pi. staffs ; mpifchy 
inaromaro feheziny ny ma- 
namboninahitra anankiray 

Stag, II. deer lahy 

Stajie, «. lampihazu asandratra 
atao fampisehoan - javatra, 
indrindra ny ao amy , ny 
th:alre; (theatre); lUanaiii- 
drny mandehany ny mpande- 
haiidehana ny tetezan' olona, 
taratasy 

StftyB'-player, n. olona mody 
ho olou-kafa ao amy ny 
thi-ntre 

Btag'ger, c. i. mirondtona, mi- 
dcludola, miraparapa, mirai- 
draika, miTezimbezina ; ma- 
liataitra sady mampiahnna- 

Btag'u! 

Stag'ni , 
m andiy (amy ny aaina) 

Staid, p. ay P.P. ot stay 

Staid, adj. mtlmnaika, mahay 
mitondra-tena 

Btain, f>. t. mamentimpcntina 
na mandoto amy ny zavatFa 
tey mety miofo ; maniay eoka 
amy uy hazo na fitaratra. etc. 

Stain, n.pentimpentinatey mety 
miofo ; tsiny ■U [ 1 

stain, n. tohatia ao amy nj 
trano. Balow itain, dmn 
■tail*, ao an-tonr. Vpstun, 
ao ambonj liliiuui. Tliglit 
of italn, tohatia mankamj 
ny rihana iiay hiany 

BUn, M. hazo mitsatoka ; ny 
v<da &o. ilokana. At itako, 
tey tantfttra izay hialarao; 
(toy By zaratm ilokaca na 
atao antoka, &c.) 

Stake, V. f . manal^atoka hazo ; 
miloka vols, &o. 

Stale, adj. matsatao, lef j. Stale 
news, zaratra afa re ka tay 
mahate-hihaino intaony 

8t4lk, n. taho (amy nj vaiy na 
kataaka na rongouy, Sk.) 

Stalk, i>. t. mianjonanjom-paii- 
deba [tana 

Stall, n trano hera atao fiv&ro- 

Stallion, fl- eoavaly lahj 

Stal'wart, adj. matimjaka, sahy, 
vaventy henjaaa 

Stam'Ener, v. t. miakakj^, miko- 
dedidedy, miambakambaka 

Stamp, V. t. Bj 1. mauitaaki- 
tsaka mafy, nutoto amy ny 
tongxitra ; manomboka kaae 
ua marika hafa. To itamp 
apon the mind, manao izay 
tsy hanadinoana intaony 

Stamp, n- fanombohana ; &igo- 
dongodooa ; ny marika voa- 
tomboka 

Sta&cll, V. I. By I. mampitsalia- 
tra nv ra toy hiala intaony ; 
mitaaaatm tsy biala iutBony 
(amy ny ra) 

Stanch, a^. mafy, fay mety 

miova, tsy mety mivadika 
StandjV. i. Byt. P. bj f.f. Btood; 
mitaaaa^ana, mijoro, mijano- 
Dai.tnaliaritra,mahazaka. Id 
■tand Bgainit, mitBaDgana 
ao akaiMay ; manohitra. To 
•tand by, mitaaogana ao tut, loiorina mafy. To itand 
for, misolo. To itaod off, 
tay manatona ; tay mety ma- 
Dtikj. To atand ont, miae- 
ho miharihary ; milieiiahena 
t8y mety manuky- To ataud 
to, tay mety mitsoa-teny, tay 
mety mivadibadika. To 
■tand up, mitBangana. To 
stand up for (a perBon), ma- 
immariiia ny ataony ny aa- 
suiy aady manohautohana 
azy raha haratsina. Pari! 
■tandl on. the Seine, ao amy 
ny ony Seina Pariay 
Bt^d, n. fitoerana ijanonuia, 
fijanooana ; fitoerana atao 
flsahana ; fametrahan-jaTa- 
tra. To bt at a *ta id, sahi- 
Taaa na voasakana amy ny 
raharaha ka tsy hita izay 
hatao. To make a BtBBd, Stand'ard, n. saina, faneva ; 
marika iza; arahla; ny 
maro (amy n; famsfana na 
fandanjana) i nymarikaaha- 
fantarana ny mety hatao ny 
amy ny fttondran-tena na 
ny finoana, &o. \ ny marika 
arahiny ny maio ny amy ny 
fitondran-tena, &c. 

Stand'ing, adj. mahailtra, tafa- 
toetra. Standing oarn, vary 
mhola eny am-piteanganana. 
Standing water, rano moni- 
na, rajiu mihandrona 

Stand'ing, n. fitaanganana, 
fitoecana itaanganana. Of 
good atandiag, miadana, to* 
teny, mahatoky. Of long 
atanding, efa naharitra ela 

Btand'-pointi n. fitoerana iza- 
ban-j avatra ; toetra izay ihe 
Toran-jaTatra BTA 

Btku'ift, n. andininj ns fiza- 
mut amy ny tonon-kira 

Bta'ple, n. foto-drabaralia 
foto-kanina amy ny fitoeiaJia 

loniny Tt>a )ai aforitra tXao 

fltanan- j avatra 
Bta'ple, e^. mahaiitra, fotony 

(amy ny Tarotra) 
Star, R. hntana; Bann.fcmtana 
Stiroli, K. zavatra toynytarolo 

pasoMna 
Btaroh, V, i. manenjana amy ay 

taToio, &c. 
Stare, c. i. (at) mangai'iks, 

miliaiijma 

Stark, 11^*. sy adv. henjai 
f otsiny Many, tens, tokoa 

Btarl%At, n. fohazavasa avy 
amy Dy kintana 

Start,e,i. ay(.)iueiitaita,mi]ieD- 
dratra ; miamgfa ; msjiBitra, 
mampientana ; mitarika (amy 
ny resaka na fanontauiana. 
Da hira, &c.) 

Stturt, n. fientanana, fahatai- 
raTia ; fiaingaoa. To gat the 
■tart of, niantoiuboka aloha 

Starting-paint, n. fitoerana 
iaingana ftaitra 

Startle, v. I. 

Btma'tioB, 
Qoho ny hanoanaua na ny 
hataiaka. He died of itarva- 
tion, maty noana izy ; maty 
mosary izy ; matiny ny ha- 
tsiaka izy 

Starve, v. i. sy t. maty noana ; 
matLDy ny hatoaka ; anany 
ny banoanana, anany ny ha- 
tsiaka ; raahaf aty mo«ary, 
tsy mamela hahazo hajuna 
Btate, n. toetra ; fanjakana j 
fanehoana voninahitra na 
fanajena lehibe 

State, c. f. mil Btat'ed, a4i. voalaza, Toateudty ; 

tsy miova 
Stately, adj. lehibe sady soa ; 
miendrika ho any ny lelube 
amy ny fanjakana 

Btata'ment, «. fanambarana, 

filazana 
Statet'man, n. olona mahay nj 

isan' Izay mpitondra fauja- 

BtatiM, fi. ny leienoe izay aho- 
fantuana ny fitambeaatry ny rav miova tm 
». Btoarana, i Sta'tion, t 
ijauonana ; toetra amy ny 
raharaha na flrazanaoa 

Station, V. t. mamponina, roam- 

pitoetra 

Stationary, adj. tsy miora toe- 
rana, tay mandroso 
la'tioner, n. mpivarotra tara- 
tasy ay fanoratana 

Bta'tlonery, n. taratasysy fano- 
ratana na inona na incina 

StatiB'tiea, «, fanambarana ay 
f andaharana taara ny zavatr^ 
rehetra fantatra ny amy nj 
toetry ny fanjakima sy ny 
olona monina ao 

Btat'ne, n. sarin' olona na Barin- 
jaratra natoo vato, &a. 

Stat'nre, n. kalavany ny olona ; 
hahavony ny biby 

Stat'nte, n. laMm-panjakana 

Stannch, fttanehj 

"'are, v. t. p. ay p.p. itov* or 
itaved ; mamaky barika. To 
■tava off, manao vonjy tavaii- 

Stay, V. i. ay t. p. ay p.p. ataid 
or stayed; mijanona, mitoe- 
tra; maropijanona, mamala, 
manohana. To itay apon, 

Stay, n. ny andro iUierana, fiaa- 
kanana, tohana. Btaya, ny Bolo, mifiolo 
Stwd'fait, adj. miorina maij, 
tsy mety jnivadikft, tgy mety 

StMidllT, nir. tsy mioTa fan- 
dehtt, tay miora f andMflo, tsy 

mihilangQanK 
BtMd'7, 01^'. maiy toerana, ts; 

mihetsiketBika ; mlbonaika ; 

tsy mivadika, tsy miovaova 
Stsady, c. (. mahatsara toerana 

mba tsy hihetBiketsiha, malis- 

maf; toerana, manohana 
Bttftk, n. Hombm-kena endasina 
Stul, V. (. sy 1. p. Btols; f.f. 

•tolen ; maagalatra ; manga- 

la-dia, taitBaitgaika miala 
BtwUtli, n. ny anaoTana zara- 
:a amy ny mangingma mba toy ho hitan' olona 
atwthy, adj. atao amy i 
mAngingina mba tsyho hitai [etimy 

Steam, n. etona, fofon-drano, 
Etstun, V. i. ay t, manetona, 

mandelta entiny ny slimy ; 

mahattdro amy ny fofoD- 

Stewn'-boat, — pMkftt, — abip, — 

▼eifal, ft. sambo stuny 
Steun'-en^e, n. engine entiuy 

ny fofoQ-draiio 
Stoam'er, n, sambo stimy 
Steam- tng, «. sambo etimy 

kely mitarika aambo bafa ho 
, ao amy ny fitodian-tsambo na 

hiala ao, &c. 
Itwm'y, a^'. be fofon-dnrao 
ated'bit, adj. (iteadfaitj 
Steel, n. tef, vy haroharoana 

carbon kely ; ta^ atao f anasan' 

Steel, V. t, manisy te^ amy ny oy rano, manataoboba 
Steepen, v. i. mihamidezadeza 

Steeple, n. ilay mihakitso loha 

amy ny trano avo amy ny 

trano flangonaua 
Steer, t>. I. nj i. mitarika, indrin- 

dra amy ny sambo, manamory 
Steer'a^e, n. fltarihan-tsambo ; 
efi-traiio ao aloha ao an-tsambo 
Stesn'man, ». mpitari-tsamho 
Stellar, oi^'. amy ny Mntana, 

be kintana 
Stem, n. taho, vatan-kazo 
Stem, V. I. maooha, manoha 

Stench, M. folona raaimbo 
Sten'eil, «. varahiua fisaka loa- 
bana soratana dta apetroka 
amy ny lamba, &c. ka boro- 
flina amy ny zavatra misy 
canomainty f ny feo) 

Stente'riau, a^'. mafy, avo (amy 
Step, p. t. mamindra (ny tongo- 
tra raha mandeha), mandeha 
kely 
Step, n. indrai'mamindntny ny 
tongotra ; ambaratonga iiay 
amy ny tohatra 

Step'&(4er, «. rai-ke!y 
Stap'-mofAer, n, reni-kely 
Steppe, n. tany lemaka ao antsi- 
nanany Eoropa sy any Asia 
ka tsy misy hazo maniry 
Step'ping-itone, n. vato dijiga- 
dinganina raha mita rano, 
&c., vato fandiavana 
Bte'reoicope, n. fizahan-teary 
aaiana sary roa mifanila ka 
jerena amy ny maso roa, nefa 
miaeho ho toy ny anaubiray 
hiany sady miharihary hoa- 
tra Uay hita maso lay sn Vte'rMtTiM, N. zaTatra toy ny 
loha-vy nulahtitra ttefa mi- 
tambaCra iray hianj ka 
anoitUna boky 

Star'ilt, «{;. tsy mahaTokatra, 
Is? taiej vokatra ; f osna tsy 
miay huTitra 

Btaril'ity, n. td-fahsTokttnuia 

Starling, iu(/. amy ny yoUt 
Eng-liay ; teara dia teara 

Btern, iiifr. Baro-po> loza-be, taj 

Stern f n. Todi-saiabo 

8tBth'oioope, n. zavatia Ghai- 
noany ny dototera ny ao an- 
tratra [ke]^ 

StBW, t>. (. mitamka amy ny afo 

8t6W| n. bona noteneliiiia tamy 
ny afo ke!y 

Stew'ard, n. mpitandrina faaa- 
iiana. lapitahiry 

Stick, II, tBora-kazo, tehiua; 
kitay hazo; zavatra tahaka nj 
t8ora-kazo 

Stick, v.t, ay I. F. By P.P. atack. 
mauiadruna, manatsatoka 
mandraiHtra., mampi 
tra; mipttak^, mii-ail 
TOaaakana ka tsy maiazo 
mandroso. To stick by, tay 
mety mahafoy sakaiza ua 
zavatra tiana. To itlek to, 
miraiMtra ; mllofo maoac, 
mikatroka 

Stick'Ie, v.i. (for) mikiribiby 
ka tsy mety miova hevltra 

Sti'ck'y, si^', madity 

Stiff, ai^', beiijaiia, Barotra 
aleiitra, mafy ; mariliitra ; 
mikiribiLy, maditra 

Stiff en, v,l. aj i- manonjana ; 
mihaJienjsjia 

Stiff-necked, adj. mofi-hatoka 

Stiff'Deis, II. fahenjanana 

Sti'fle, v.t. manempotra moha- 
faty, mauempotFa ; manaGna 
mba lay ho reuy ny olona Bti^ma, n. marika atao amy 

ny olona amy ny t^ niah&- 
may ; tsinin' olona izay tey 
mety ho afaka intaony 

Btlg'iaatiie, vA, maiiala-barakft 

BtUe, H. lozoka 

Stilet'to, R. lefom-pohy hoaira 
ny auUy ; faudoahana ambo. 

Btill, V.I. mampangina, mampi- 

onina, mahatony [nina 

Still, ad/. iTiangina, toBy ; mio- 

Still, ». Btonehana rano na ra- 

DOD-JaTatia mba hahaxouia 

rauo madio avy amy ay eto- 

StUl, adii. mbola fb 

Still'-bam, M^. maty raha tara- 
Still'neu, n. fangioana ; fiono- 

Stilt, 11. tongo-kazo 
Stim'nlant, adj. maboriBika, 

mampahatanj atanj aka kely 
Btim'alaDt, n. zavatra mahaii- 

sika ; fanafody mahataniK- 

tanjaka kely 
Stim'olate, v.t. mamporiaika ; 

mampahatanj aka kely 
Stim'nlni ii. zavati^ mahari. 

Btingf, n- ilay manindronA amy 
ny biby kely sasany toy ny 
amy uy reni-tant3ly ay uy 
nuLmG:oka, etc.;faaiikdroiiaiia ; 
fanamtainana azoay ny. Toft- 
taindrona 

Stin'^, ai^'. mUkirini-belona, 
kabiHtra 

Stiiik,v.(.p. itankdrilnnk; p.p. 

Stint, V. f. manome kely ka tsy 

ampy 
Bti'pend, n. karkma [sum 

Stipend'iaiy, a^, mahazo kara- 
Stip'nlate,v.t. mampanaiky olo- 
na liaoao na tey faanao, mif o- 
naiky 8TI [ 3 

B^nlii'tion, n. fanekena 

Stir, r.t. By i. msnakobana, 

manetaiketsjlta ; mamporisi- 

ka ; mifindra, milietsiketsika. 

To Etir up. mamikabana ; 

uampikoiu]', mampitabataba ; 

Stir, <i. tabataba 

Btir'rnp, ii. fitoeran-tong^Dtra 
{caha mitaingiii-taoaTaly) 

Stitcll, V.I. manjaitra 

Btiteh, H. zai'ra indray maujo- 
\6ka. To have th« atitDli, 
luanevika 

Btocic, II. vatsn-kazo; z^mna ; 
hazo mitsangana ; razana sy 
ny taracaay ; vola, atao varo- 
tra; zavatratehirizitialamiia 
tsilrelikely ; fehi'teiida hcn- 
jana. Stocks, bolokjhazolelii- 
be ao amoroTL-dalana izay ana- 
gadraiia olo-meloka mba hi- 
bomehe^any ny mpaudalo. 
Stock in trade, zavatra vidi- 
na hatao varotra. To take 
■tock, mnnombana sj mjlie- 
vifra ny zavatra voavidy 
hatao varotra mba habafan- 
tarana uy toetry ny harena. 
Live-ltoek, fauauana relona 
toy ny omTiy iia oiidry, etc. 

St4>ck, r.t. mLvidy na mamory 
zavatra hotijinjaraina na 
holaniiia tBikclikely 

Stockade', ii. hazo mitsatoka 
atao fefy 

Btock'ing, K. ba 

Btoic, n. oloua tay laety mirai. 
ka amin' izay miluiti'a aminy 
ua fahoriana na lifaliana 

Stoker, n. olonn, mpisoron' afo 
ajny ny atcam-oi'jiih; etc. 

Stole, F. of itcal 

Stol'id, adj. duneudrina, dome- levonany. vavony, ny amba* 
ra-fo 
Btone, H. vato ; taolam-boan- 
kazo ; Tatofandaajanalanja- 
na efatra amby ny iiAo pound \ 
ftflfia, gTaveiina. To leave 
no stone antamed, mikeli- 
aina manao izay rahctra azo 
atao mba ha.1iatantoraka izay 

Stone, i: /, initora-bato ; ma- 

naisotra taolam-boan-kazo 
Stone'-fmit, n. voan-kazo miay 

taolany 
Stoue'-masoa, », tinibato 
Stone'-ware, n. zavitra natao 
tamy ny tany toj ny bikoly 
fa mavomavo aaiy tay tsara 
tahaka u zy 
Stoa'y, adj. be vato 
Stood, r. 8^ p.p. of slan/l 
Stool n tipctrabaua tsy misy 
fiankiuaua 

Stoop 1 miondr ka mamo 
kjka manainbani tcaa 

Stop I t sy t iiianampina 
manentamu manipijanona 

Stop II fampijanona la fisaka 
nana 7avatra loanipijauona 
na miflakana h]anou,in t?o 
ratru lix ikan lui 

Stoppaye j lamp ]j,uonana 

Stop per — plo t tHKQtBiu ta 
voahing) etc 

Store II ^avatr'v tchirizma 
hamidy na holau na taikcb. 

Btor«, tehirizina liamidy, etc. 

To let atore by, tia dia tia 
Store, r. I, mamory zavatra 

hotehirizina 
Btote'-lionse, ». ttano fltohiri- i. taiio-drivotra, ranon- 
oranjL betsaka, indrindra 
raha be rivotva sy kotrokora- 
lui ; tabs,tabn ; fiaafoaliaiia 

Storm, !*. (. sj i. mirohitra 
momely ny fahavaJo ka 
miditra ao amy ny tanana 
atao fubirano ; misafoaka 

Storm'y. t"!/- be orana sy kotro- 
kornna eady mandrivotra 

flto'ry, ". tantara foliy ; tan- 
lara foliy iiotoroomit ; ny 
rihana anaukiray amy ny 
trauo mifanuujiroa 

Stont, adj. matanjaka, matom- 
boka ; maf y 

StOTe, n. ftttam-by 

StuW, 1'. t. mametraka entana 
amy ny vata oa efitra, &c. 
ka ata~ milamina tsara 

StuW a e f m etral ana zava- IS ] 8TS 

tratry ny aiiia; fiholairana ; 

hira foby 
Strait, adj. cty, t£ry 
Strait, II. randma^uiB ^ty ao 

anelanelajiy ny tany roa. In 

BtraitB, ihrj 
Straiten, v. t. mah&ty, manery 
Stiand, u. ny amoron-dj-aao- 

masina; aiiigany iray amy 

ny mahazaka vahana 
Strand, v. I. ay i. mampiautaona 

ny sambo ao amoTOD-dmno- ny anaukiray 
-'lal jUiLi a 
■ o-iaQy ankiljiazaiiy 
Straggle 

mandeh 
Btrai a B J malutHj 
Straip/ten i t mamtoj 
Straifl/t forward adj sy ad 

mizutta mah tsy t&y maua 

teny m olakolaia tvy mcty 

loaudainga 
Strain tway a m rakami 

n zn; 

Strain 1 zny maoao iz&j tratry ny aiua 
mamp ika iraunpiJ olaitra Stran^o, adj. avy amy ny tany 

kafa, baiahafa, mahagaga ; 

tsy tamaua [fantatra 

StranVer, n. vabiny, olona tsy 
Strau'gle, i>. (. manemla maha- 

faty, mamono amy ny tadi. 

mody 
Stran'gnla'tion, a. faaendana, 

famonoana amy ny tadi- 

Strap, n. sUa-koditra lava 

Strap, V. t. mamely amy ny 
hlrap ; manaaa antay na 
kareza amy ny strap 

Sttst'ai^em, n. fanaoTan-taaina 

Strat'e^y, it. fahaizana hitondra 
tafika 

Stiat'ifica'tion, n. fifanongva- 
vany ny tany na Tatolampy 
ambany sy ambany amy ny 
tany samihafa karazana 

Stra'tnm, n. pi. strata, ny anau- 
kiray amy uy tany samihafa 
karazana milanongwiambony 
sy ambany 

Straw, n. mololo 

Straw "berry, ii. anaram-boan- 
kazo tfMtra avy amy ny zava- 
maniry ananiiray izay Toan- 

Gtray, it, i. mivily, mania 
Btreak, n. sora-javatralavalava 

tHy mif anaraka amy ny anka- 

biazaay BTB 

gtreak, c. t. manao 

lavalava 
EtreaiD, n. rano mondeha; 

remrano ; zavatra mandeha 

toy 117 rano frano 

Stream, v. i, maudeha tor nj 
StTsam'er, 11. faneva kely lava 
Streamlet, n. renirano kely 
Stnet, fi. lalam-be bo an- 

tanltna. Str«et-door, Tarava- 

rana mifanolotra amy aj 

lalam-be 
Strengtb, n. hery, tanjaka ; 

hamafy ; herim-po 
Stren^h'en, i'. t. sy i. maha- 

tanjaka; Tnampahery ; miha- 

taujaka, luihaliery 
Btreu'iiom, ai/J, raahery, mikeli- 

Streaa. n. Iiery, faserena : izay 
manindry na manery. To lay 
itresi npon, manonona mafy, 
milaza mafy 

Stretch, V. t. By t. maDenjana, 
mandrirotra ; mirirotra, mi- 
tatra. To etretch OQt (the 
hand), nmninjitra. To itretoh 
(the legi), manatHotra. To 
■tretch the truth, manao 
laza masaka 

Stretch, n, f anenjanana ; fani- 
tarana, iirirotra 

Strew, V. t. p. strewed; p.p. 
■trewed m- itrewn; mnne- 
liely, manipihahakahaka, 
mamafy 

Striek'en, r.p. of itrike 

Strict, adj. sarotiny amy ny 
fitondran' olona ; earotiny 
amy ny fitondran -tena 

Stride, «. dinf^an-dava 

Stride, v.i. f, strode; p.p. »tria 
or stridden 1 manao dicgaii- 

Strlfe, fl. fifandirana 
Strike, v. t. sy 1. p. itrack; p.p. 
atraek or ttrlekeii ; mamely. 'javatra I mikapoka ; mac strike the nag, mampidina 
ny aaina. To itrike root, 
mamaka. To strike sail, 
mangoronn lain-taambo. To 
strike against, midoua, 
nxipaka. To stride up miiely 
ampODga, miiintomboka mi- 
hira na mitsoka moziba, &c 
To strike for wages, mija 
Dona tsy miasa rah a t«y 
ampitombaina ny k ir tmauy 

Strik'ing, adj. mahataitra ktly, 
luabagaga 

Striugi "■ kofehy ; ozatra, iq- 
drindra amy ny zava-maniry 

String, c. I. r. By p.r. Btmng ; 
mitendty valihtt, etc. To 
string beads, mit^hy Takann 

Strin'jent, nrf/. mangeja, mafy 

String'y, adj. ozatina 

Strip, I'. I. By I, manaisotra, 
mancndaka, raaneDda-dam- 
ba ; mandroba i mialaakanjo 

Strip, n. sila-javatra lavalava 

Stripe, «. Bora-Javatra miteo- 
riadriaka ; fikajvohana amy 
ny karavaay, etc. ; dian-kapo- 
ka, fivatra 

Stripe, V. t. mani.'ty aoratra 
mitfloriadriaha 

Striped, adj. niiHoratra raitso- 
riadriaka 

Stripling, n. tovolahy 

Strive, v. i. p. strove; p.p. 
striven; mtezaka. To strive 
with Di' against, miady 
aminy 

Strode, p. oi stride 

Stroke, «. kapoka, famelezana ; 
maria atao amy ny pensily 
nn penina, etc. ; ny indray STB [ 3 

Strilll, 1'. t. mireuireiiy.nutsau- 

gaotsaog-ana 
Stroll, n. AtsiLngtiateaiigauA 
Strong, ar/J. mahery, m^tan- 

jaka ; mufy. He ia a strong 

Fioteitant, tcua Frotehtauta 

izy 
StronsliDld, n. trano naroTaQa, 

toDBoa misy manda mafy 
Strop, II. KJla-koditra atao 

{anaeaua hareza La antsy 
Struw, I'. I. p. Etiowed : f.p. 

■trowed or atrown; fstrcivj 

na uavatrn araka ieay maha- 
tsiira ey moharatey azy, 
trano lehibe 

Strng'gle, v. i. itiiezaka. hano- 
bit rs izay misakana, mi 
mba ho afaka amy iiy faho- 
riana, mitolona 

Strng'gle, ii. fiezabaua, fitolo- Stub, V. t. manongotra liatramy 

ny f akany 
Stnb'bla, li. Todi-vary 
Stnb'born, n/IJ. maditca, kiriua, 

be k>hika 
Stnc'co, n. lalotrasokaybaToanu. 

Btnd, H. fantsika kely be loha 

atao haingoQ-jaiatia ; boko- 

tra midi-droa; aoavaly ma- 

romaro OiapiBJia 
Btnd, i: t. maniay funtaika be 

loha mba ho haingony 
Stu'dent, ». nipiauatra, indriu- 

dra izay ef a mifiti Hra ho amy 

uy fianaraoa ambony 
Stn'dion*, di^', mazotu miaua- 

tra, tia iianaiaiia ; mitan- boky etc. fiaaaraLiia; Stuff, «■ zayatra ; karazan- 
damba volonondry fanao 
akanjom-bohivavy ; zavatra 

Stuff, 11. t. sy i. maiieeika zava- 
tra ao aiiatiay mba hampi- 
bontuina azy ; mamatratra ; 
manso eesika ; mahery bo- 

Btnfflng, ». Besita 

StDl'tifj, t>. t. iminada]a 

Stnm'ble, v. i. sy I. tatiatohiiia ; 

dieo ; manafiiitohiiia. To 

stumble upon, sondira mi- 

baona aminy, Bendra mahita 

Btum'ble, n, fahatafiiLt«hinajia 

i Stnm'bling-block, u. zavatra 

I mahatafintohina 

I St'^mp, II. foto-kazo (rehefa 

tapaka ny hazo) ; vodi-nify 

siaa mboia ao ; eandry na 

I tougotra Biea nabatapabana 

\ Stun, (I. t. inamely ka mahato- 

rana, maliankooa; mahare- 

Stnng, p. sy p.p. of sliii^ 
! Stunk, p. sy p.p. of atiiii: 
; Stnnt, I'. (. mahabotry, fsy 
I mampitombo [fabadalana 

Stupetac'tlon , ii. t'anadalana ; 
I Sto'pefy,— pi(y, v. t. maaadala 

Stupen'douB, a/ij. mahatalau' 
jona, lehibe indrindra 

Stn'pid, adj. Totsa-saina, donhi, 
: mitahoutahona, mitaraihi- 
I raiky ; ataony ny oloua mi- 
I taboatahona 

Stapid'ity.H. fahavotsan-taaina, 
I litalioQtahona, fli'aikiFaikena, 
hadoutoaua 

Stn'poi, Ii. hatoramina, fahana, 
I haagoly, bavoly BTO [ 3i 

Stnr'dy, adj. heiijajia, matan. ' 

Stut'Ur, V. i. Toiakakii fiteny 

Sty, «■ tahodinieQa; tnmo 
fitoeran-kiBoa 

Style, -fl. faooratana fahiny 
natao tamy ny haio aavolia- 
na, tanoritana ; fomba fan- 
dabaiam-piteny ; fumba fa- 
naovan-taary ; fomba fitaSa- 
na, lamody 

Btyla, c t. mauao ny anarany 
hoe. To ba ityled, mahazo 

gnsT'ity, «. fabalemem-paaa- 
hy, indrindra izay bita amy 
ny reaaka na fitondian-tena 

tjio-ipre^ ; ao ambany 

Bnb-aV^'^'i ''' olona mplaolo ny 
TaharahaDy ny agent 

Babal'tsm, n. npifeby lefitry 
ny sasimy 

Bnb'-commit'tM, ii. olonasasauy 
amy ny eaatmitUe ampianto- 
hiny ny namany hanao raha- 
Taha hjBolo azy 

Bnb'divtde', c. i. mizora iudray 
izay voazara taloha 

Snbdivi'iloit, R. fizarazaraua 
mn'l ?r^«^ i ^*'^ ft iudray 

Sabdoe', V. t. mandresy, matn- 
panaiky, mamolaka 

Wqia'cent, adj. ambany toecana 

Snbljeot, aif;. (to) manaiky, ma- 
nofl ; mora azony (ny tazo 
na aery, &o.) ; matetilut miay 
(tafio-diivotra na hafanana 
be, &c.) 

Anb'jMt, n. anankiray amy ny 
vahoaka ; ny fototry izay 
lazaina amy ny boky nateny, 
&a. ; foto-kevitra 

Bnbject', v. (. (to) mandreay, 
mampanaiky ; manao mba ho 1 ] STIB 

Subjoin', V. i. manoby, mo- 
nampy (amy ny teny) 

Bnb'JnKRte, v. t. mandresy aady 
mampanaiky 

Snt^nno'tiTB, adj. anampy izay 

voalaza 

Sub-let', V. t. mamela zavaCra 
nobofana mba hohofany ny 
aasany kosa 

Sublime^, adj. avo indrindra, 
tsara indrindra eomary misy 
mabatahotra 

Snbln'nar, Snblnnary, adj. (am- 
bany ny Tolana), ambony ny 

Snbtnarine', adj. ao ambany ny Submerge', v. t. manitrika, ma- 

nafob-a. To be labmerged, 

difotra, gafotra 

Snbmer'e'oii, n, fanitribana 

8nbmiB'«ion, n, fanoavaoa, fan- 

katoavana, fanekena, fanara- 

Sabmii'iiyei adj. manoa, man- 
Submit', It. 1. sy t. (to) manoa, 

mankatA, manaiky 
Snbor'diilBts, adj. ambany (amy 

ny voninaliitra na filabarana, 

to.) 

Snbicribe', v. t. By t. manoratra 
ny anarana ao ambany mba 
kampiseho fanekena ny roa- 
aoratra ambony ; miara-man- 
doa vola amy ny aasaay 

SnbBcrip'tioB, h. ny anoratana 
ny anarana ao ambany mba 
hampisah.0 fanekena ny voa- 
^ratra ambony ; ny vola oke- 
na hiaraka'mandoB amy ny 
Basany 

Bab'ieqnent, a^j. manarakaraka, Bnbierve', i ■mpy, : SXTB [ 3 

SabMirlent, e^j. luanampy, 

mabaiioa • 

8Db«td«', V. i. mandry toy nj 
faikaD-jftvatra : mihena, mi- 
bokdy (amy ny rano ton. 
draka na tivotra inahery na 
fisafoahana, &c.) 
Snbaid'iaiy, edj. manampy 
Sab'iidiie, r. l.raajiotaBtubndy 
Bnb'Bidy, w. vola oineny ny 
fanjakaua ananliiray bo any 
fanjakana hafa mba ham- 
piauy amy ny ady ilay 
maaame azy ; vola omeny ny 
fanjukana hatao fanampiana 
SubsiBt', ('. i'. mivelona 
Sabiiit'ence, n. fiTtlomana 
Bnb'Boil, II. handrin-tatiy 
8nb'<tance, n. tena, zavatra, 

ventiny; foto-touy ; harena 

SubBtan'tial, adj. miey tciia, 

miay ventiry ; matotra, ma- 

fy ; matian-kareca 

Babstan'tiate', v. I. maDamarina, 

mauisy porofo, mahati 

flnb'Btantive, b. fizaran-teny 

milaza ny anaran-gavatra. STFK Sab'lt 


Sub'ititute, PJ. manolo, misolo 
Snbstitn'tian, n. fanoloana, 

fieoloana 
Subtend', n, mifacandrify ami- 

ny {nmy ny angk) 
Snb'tBiftiire, n. aaina ataoflalan- 

tfiiny foaaa, fitalta 
8nbteria'iiean, ai^'. ao ambany 

Bnb'tlB, tii/J. fetBifetfly 
Bnb'tUty, ", hafetaifeteena ■. 
Bnbtiact, i.e. manala 
BnbtTaC'tlon, «. fanalana 
SBb'uibi, 1. foupnan' olona aO 
ivelany ny mandany ny tan&- 
n^T fonenan' olona ao anbd- 
einy ny tiiuaoa [tanana 

Biibnr1>ail, adj. ao antaismy uy Babrar'iioB, «. fandtavaoa 
Snbver'tiTS, adj. mandrara 
Sabverf, e. t. mandTava, ma- 

BncOMd', v.i, vj I. mandimby, 
manarafca ; ambinlna, lavo- 
rary, tanteraka izay no- 
kasaina hatao 

BnGceu', n. fanambinana, faha- 
lavoTariana^ fabatanterah&n' 
izay nokasajua hatao 

SuoobbbYilI, adj. ajabininy, 
mahalavorary, mabatante- 

8neM»'iioii, n. fandimbaaajka, 
fifandimbaaana, fifanaraka- 

Bncoea'sor, n. dimby, izay man- 

BQeclnet, adj. fohifohy nefa 

ampy hilazana tsara 
Suc'DooT, R. fanampiona, hmon- 

jena 
SneooDi'i V. t. manampy, ina> 

monjy 
Sntienlsnt, adj. be ranony (fioy 

ny fary, etc.) 
Sneonmb', tr.i, manaiky rafaia 


)i.to Bncb, adj. tahaka izaay, toy 
izany. Saeh and ■nek a per- 
Bon, ranooa. Bnch and raeh 
a town, ananona. SuEk and 
aDck a tbing, anona. Such as, 

Snek, v.t. sy >'. mitaeatdtrs, mi- 

Snek'le, v. t. mampiiiono 

IdHi n. fifohana (nefa toy 
zavatra ifohasa} 
Bnd'den, adj. tampoka 
Bndorifie, n. fanafody maha- 

tsemboka 

u, V. t. 8y >. manaiaka; 

miangavy, mangataka 
Bn'et, n. jabora, sabora, indtin- 

dia uy fonom-boany latsiaTo 


buf Btrm, V. I. By I. msJ 
maliaFarj ; miaritia . . 
dsBtra ; mahalefitrs, nuiha- 
ritra ; mamela. He U svStt- 
ing from tha cold, maiary 
azony ny batmaka izy 

Snnerauee, n. ny tsi-fandrs- 
raiia ny tay tiana, famelana 
hanao ny tey tiana 

Snffflring, n. fiaretana, fandc- 
ferana; fanaiutaiiiana, fan- 

SnAco't v. 1. Ay t^ ampy 
SfliB'cienfly, n. fananana izay 

ampy, fahampiana 
Snffl'Ment, m^'. ampy, antonony, 

saliaza. It is B^cient, aoka 

Bnfflx, n. fajixj 
Bnffoeate, v. (. mai 

mahafaty, manenda 
SnfEra^o, n. teny enti-milaza 

izay nofidina 
SvSate', V. t. manerana. His 

eyes vers luffased with tears, 

nanganohano ny ranomasony 
Bng'ar, n. siramamy 
Bng-'ar-can'dy, n. vato-mamy 
Bnj^ar-caue, n. fary 
Sng'aiy, odj. mamy ; inisyBira- 

Bn^^est', V. I. mampihevitra, 
manome hevitra ; milaza he- 
vitra fa tej aahy manao teny 

Bnojres'tioa, n. hsvitra lazaina 

fa tsy atao tony mafy 
Bn'icide, n. famonoan-tena 
Suit, «. fanarahana, hataka. 
A snit of clotites, akanjo in- 
drai-mitandra, akanji> dizeni- 

Snlt, V. t. antoncma, mifanara- 
ka aminy, manendrika 

BntfaUe, adj. antouona, men- 
dri^, mifanaraka 

Snite, n. ny mpanaroka oltma SUIT lehibe ; zavatra 

mif BDara>ai aka 
Sqit'or, n. olona monaraka na 

manj^taka, mdrindra izay 

mangataka vehivaTy ho yady 
Snl'fcT, adj. mitoko/ibitra, ml- 

don^, mimonjomonja 
Sullen, mij. mimonjomonjo, 

soso-dava, mitokozihitra 
Bully, c, t. inah3.matioka, 

EoaliatBiny 
Bnl'phats, n. zavatrOi toy ny 

aira ayy amy ny metal ay ny 

tulphurit: on'if raha akambana 
Snl'phvr, N. Bolifura 
Snlphn'rio, inrpkaraQs, adj. 

avy amy ny euilifara 
Bnl'tan.ii.inpanjaia any Turkey 
Snltry, adj. miduindaina, mi- 

gaing'aiiia, manao tanik' ora- 

Bnm, N. tontaliny, ankapobeny ; 

foto-teny; f anontaniana atao 

amy ny tianarana marika 
Sum, <'. I. (up) manambatra, 

mauatontaly; milaza nyfoto* 

tony nataony ny saaany 
Bom'mary, adj. atao fohifoby, 

atao faiugaua 
Snrn'maiy, n. Hlazana ny foto- 

pototry ny tony &c. nataony 

ny saBHDy 
gnrn'mer. n. fahararatrj Sum'mon, v. f. miantso, mam- 

Smn'mons, n. fiantaoana, fam- 

Scmp'tuons, adj mandanv bo, 
indrindra amy ny inomba 
ny tokau-trano , tsara msilta- 
flnaritra 
Snn, n. masoandro 
Snn, V. I mitanin andro 
Sanl)itrnti adj mivalomamtv 
azony n} hamandro Snn'd*7. «- Al&hady 
Snn'der, v. t. mampiBatiika 
Bnn'dUI, h. daiBlina 
Song, r. sy p. P, of sing 
Sunk, p. ay r. p. of sink 
Bun'ny, adj. azo-ay ny hainB 
dro ; SnpOThn'man, a^J. tay azoa' 
olombetDDBi atao r™^'^7 

Sn'perlBtwid', v. t. mitandrina, 

Sa^eritLtand'eBt, ». mpifehy, 
mpitaiidTiDa 

Snpe'rioT, adj. ambony feukoa; 
I taaratB&Ta kokoB, tsara dia caki-maBOBndTO 
San'aet, ii. maty maaoandro 
San'sUiie, ;i. hainasdro 
Sun'fltroke, «. nretina mafy ^ , 

amy ny loha noho iiy heriny Snpeilative, adj. ambony 

uy hunandro 
Snp, !'. (■ ay i'. misotro kely ; 

misakafo hariva [hoatra 

So'per-, j}reji^ ; ambony, mi- 
Su'perabun'dant, adj. manau- 

nmbyampyTinihoa-paiQpana; 

bcteaka 
Sn'peraii'iiiiated, adj. efa mive- Bnpeib', adj. tsaia mehafiniiri- 

tra, fatratra loatra 
Sn'pereil'ioni, adj. mianjonan- SQ'peieioga'tion, n. ny anao- 
vana raharaba na fauompoa- 
na mihoatra noho izay mety 
na caahaeoa 

Snperfl'ciBl, adj. momba ny 
iveiany, ivelany ; mahalala 
izay ivelambelaiiy Many fa 
tay ny fotony ; tsy mihatra 
amy ny fotony 

Sn'perflciei, n. ny iveiany ny 
zavatra misy sakany ay la- 

Snperfine, adj. teara indrindra 
Sn'peiflu'ity, ». izay mihoa- 

noiio izay niahaaoa 
Supec'fluous, adj. mihoa-pain- 
pana ; mihoatra noho izay 
mabuaoa. It would be sapgr- 
flnonj to lay anytliing more, 
tay totony banipian-teny 
intaony izay fa ampy goa) 
iperlal 
drindr 

Bn'pemafnral, adj. tay araka 
ny titondran' .AjidriamuiitTa 
Tzao tontolo izao tamy ny 
voalohany 

Sn'pernn'nieraTy, adj. ambioy 
mihoatra noho izay ilaina 

Ba'peraorip'tion, n. »oratra atao 
ao iveiany na ao ambony 

Sn'peitedfl', u. t. misolo ; maha- 
foana izay vita taloha 

Sa'periiti'tion, n. fatahorana 
foana ny zaratra tay fanta- 
tra^; fivavahana tsi-izy ; toe- 
try ny olona izay aaioHny 
amy ny fombam-pivavahaoft 
izay tsy ampianariny by So- 
ratra M asinft ; hevitra mosa- 
lahy foana ny amy ny audio 
tsara ej ny vintana sy ny 
matoatoa aiy ny vakan-tsi- 
leon-doza, &c. 

Sa'pfirsti'tions, a<^'. matahotra 
foana na manao hevitra mo- 
aalahy ny amy ny andro 
tsara, &c. ; aatotiny amy ny 
fombam-pivavahana madini- 
dinika \ mivavaka amy ny 

Bn'peiitrnc'tnre, «. zavatra 
aorina ao am bony ny zavatra 

Sa'peirene', v. i. miaelio ho 
fanampin' izay efa nueho 
taloha I Sn'pmTue', o. t. mizaha, mitaii- 

8ii'p«rTi'iiini, n. fixahana, Stan- 

dremaua 
Situs', adj. mitsilouy; tsj 

Bnp'per, n, sakafo alina, askafo 

Soiipluit, V. t. ToaiiHo BaJni 

Kray ka misolo toerana azy 
8np'pl«, a^. malemy ka mora 

alefitra ; man^ky be 
Snp'plement, n. fanampin-teny 
Snp^ltmsnt'ftry, adj. maoaupy 
Snp'pliant, ac^'. nufoiia 
flnp'pliant, — icant, «. olona 

Snp'plioate, v. t. mifona 
Bnpplieti'ttoa, h. fifonana 
Supply', v. t. manoiae; m: 

hampy, manampy; miaolo 
Bnpply', «. izay novoiioa mba 

hoha-nina na hotafimt 
Support', V. t. manoliaDa, 

uohanWiana ; mahazaka ; 

Suppose', [■. (. By i. mihevitra, 

manao ; mampilievitra 
flQppo«i'tion, fl. lievitra tsy 

misy porofouy, fihevetana 
Snppoii'titioai, adj. aandoka, 

tay iiy 
Sapprasi', v. t. maudresiy ; ma- 

nafina, maniiidry 
Sappres'aioii, n. faodreeena, 

fampitBabarana ; fanafenana 
Bnp'porate, v. i. maioory nana 
Snprem'acy, n. fahambomana 

iudruidra 
Supreme', adj. farao' izay am- 

bouy indnndral faraur in- 

drmdra. The Bnpieme Eeing, 

Andriamaititra 
Intah&r^e', v. t. mameBatm 

loatra; mampaniloa bo loatra 
Soi'coBt, n. kapoty i( ] nnt 

Bdk, adj. fautatni marina; 
matoky : mahatoky. To ba 
■are, izany tokoa 

Snrely, adv. tukua, marimarilia 

Bnta'ty, n, fahafahana amy nj 
ahiahy ; mpiantoka; antoka 

SnJrf, n. alou-diauomasiiia mi- 
dona amy ny sisiii-ttuiy na 
amy ny Tatolampy, &a. 

Suirtace, n. ny iveWy; izay 
mauana sakany ay iavany fa 
tsy misy hateriny 

Snr'feit.ii.fahamQiiamonaiiiana 

SnrYait, v. I. mahamoiuuDODaina 

SoT^e, ». ' alon-dranonmsina 
lehibe 

Sni'yeon, n. mpanao fanafody, 
indtindra izay mahay man- 
didy ny maiary 

Bur'jery, n. ny rdiaraha ataony 
ny surgeon, indrindra izay 
ataon-tinana, toy ny man- 
didy ny marary, &c. ; ny 
trano izay anaovany izany 
raharaha izany 

Bor'fieal, adj. momba ny raha- 
raha ataony ny Burgeon 

SnrtoiD, «. fairloinj 

Snrly, aif/'. soso-dava, aoriso- 
reua, midongidongy 

Surmise', v. I. mihevitra biany 
fa tsy mahalala marina, 

SonaonDt', i>. l. milioatra, man- 

dreay ny zavatra iaay misa- 

kana na manoMtra 
Snr'name, n. auarona avy amy 

ny razana amunpy ny tena 

anarana 
Surpaia', c. t. mihoatra, manan- 

tombo 
Snr'plioe, n. akanjo fotay lava 
' iakanjoany ny ctsrgyiaait ao 

an-trano-nangonana 
Bnr'plni, n. ny ambiny 
Surprise', v. t. manampoka, ma- 

hataitia, mahagaga SUE [ 3: 

flnrprirt', n- fahatAtmASi, ffthA- 

tampohans 
SnTpnyuiK, adj. mahagaga, 

maliattiitra 
SaTTen'der, f. f. By i. manaiky 

sstria reej, manolotrs na 

manome galria tery 
Bnrten'der, n. fanolorana an- 

Ssr'repti'Uoni, adj. atao amy 
ny takona mlia ho enti-ma- 
imtalis< 
finrroimd', t>. '. msnodidina 
Snrreil'lanee, ti. fiambenaiia 
8Qrvey',r. ^mitsiujo.mitazBiia; 
maudrcfy ua miumhatTBi taiiy 
&c. mba hahitana ny halehi- 
beny sy ny toetrany 
Snr'Tey, n. ny tsinjovina ; fan- 
diniliaiia ; fandrefcsan-tany, 

flnrvey'or, m. mpkaha ny toetry 
ny l^na na tctesasa, &c., 
mpandrefy tany 

BnrriTB', v. t. bj i. eiaa, velona, 
mbola Telona rchefa maty ny 
anankuTBy. Be inrviTed hia 
Bceident only a fDrtnight, 
Tebcfa nuratru izy dia naha- 
ritra tapa-bolana hiany rao 

SuTviT'or, n. ny sina velona 

Snacep'tible, mfj. mora ampia- 
uarina ; mora azonj 

Suspect, 1'. <■ luiabiahy 

8 nip end', v. i. mant 
niani])ijaDoua ^cly. I shall 
iDBpend my opinion till I 
know more about it^ biaudry 
kely alio Bmbara-paliafaD- 
tatro Rzy taara vao milaza ny 
hevitro 

Eupense', ii. tootry dj olona 
izay tsyrnabafantatra marina 
izny liihatra aniiny, ahiahy 

Suspen'iioD, R. fanantonana ' bridge, tetezaua ahantona 
amy ny maaom-by lehiba 
Snspieion, n. ahiahy 
&aBpL'GioiUT affj- nuahiAhy 
Snstain', r. I, manohana, mano- 

SuE'tenance, ». hanina 
Swad'dls, r. I. mamehy I""**"^, 
indrindra amy ny zaza vao 

Swag'ger, v. i. nueboebo, 
manao azy tay bitov; amin' 

Bitain, n. tovolahy mpiaaa tany 

na mpiandry omby, &c. 
Swalluw, n. anaiam.boiona 

miray karazana amy ny 

sidintaidina 
Swallow, r.f. mitelina; mamu- 

ky be f ahatany : mandany 
Swam, F. of f ict'in 
Bwamp, n. heniheny 
Swamp, V. t. nu^Brendrika ; 

mahadifotra 
Swan, H. vorona lehib«be kokoa 

noho ny yorombe sady lava 

Sward, n. tany Bmbonimbony 

izay be fakan' alii - maitao 

Svann, n. biby kely maro 

mirai-Mua toy ny valala na 

reni-tant*ly, utc. 
Swarm, v.i.mandchamirai-liinai 

miala amy ny tranony hltady 

iitoerana hafa toy ny ataony 

ny reni-tantely ; miay betsaka 
Swarth'7, 01^'. zsTazara-hoditra, 

mainti-bMlitca 
Swaf/''e, v.l, mamono lamba ny 

zaza vao teraka 
Sway, c.(. ey i. mitana ; mitao- 

na ; manapaka ; mitT^ilfft , mi- 

Swear, e.i. sy (. p. swore; p.p. 
sworn ; niianiaua, miozgna, 8ws&t, H. tsemboka, dinitro 
Bwaat, c.t, ay t. p. ey p.p. aw< 

or iweatsd ; Isenibflka.miTi 

dinitra ; mampebatsemboka 
Sweep, D.(. By i. p. bj p.p. 

■wept ; mamafa, mifafa ; mi- 

paoka, manongaka \ maudeha 

falng^na 
Sweep, fl. mpamafn; ny taka- 
. try ny laTatra mUttMiiiia 

na miaavily 
Sweep'mgf , n. ny f ab>f ako izay 

fafana luala 
Sweet, adj- mamy ; tsara ; 

mamfra ; tny maeiao 
Sweet, fl. zaTatra mamy ; zara- 

Sweet'a&, ti.f.manamamy^mam- 
pionona, mahateara 
Sweetmeat, n. voan-kazo etc. 
amboarina amy ny eiramamy 
Sweef-oil, «. diloUo fihinana 
Bweef-pota'to, n. vonumga 
Sweet'-ieent'ed, adj. mamtra 
Swell, u. i.eyi. p. swelled; p.p. 
■welled or Bwollen ; nuTonto, 
tnitombo, mibontEtina, inibo- 
hitra ; tondraka ; mahatoa- 
draka, mampitombo 
Swell, »■ fitomlxiaDa ; fahavom- 
pco : alOQ-drBnomasina lehi- 
be ; olona mieboebo 
Swelling, «. zavatra mivonto 
Swelt'er, r. i, reraka azony nj 

hafanana 
Swept, p. sy p.p. of sweep 
Bverre, v. t. mania, mivily 

hiala amiii' izay mety 
Swift, adj. mandeha faingana 
Swift'nese, «. bafamganaua 
Swill, V. t. sy i. manao gok" 

Bwim, V. i. ay (. p. awam; p.p. 
■wnm ; lailomono, mitsinka- 
foua ; faniua ; mampilomauo 

Swi'ndle, v. t. manambaka. Swin'dlsr, n. mpanambaka, 

mpanaudoka 
Swine, n. pi. awine ; kisoa Swing, v.~ t. sy t. p. ay i 
twung ; mampisavilivily ; 
manao antsavily, miaavilivUy twung 
Bwtteb, Bwitob, V. t. mamely a 

awiteh 
Swollen, p.p. of twetl 
Swoon, V. i. torana 
Swoop, 0. t. mipaoka 
Sword, n. sabatra 
Swoid'flah, f ' ny amboiiy, tgiiatsiiaka P 
Swore, r. of sroear 
Sworn, p.p. of swear 
Swnm, p.p. of swim 
Swnng, p. By p.p. of iioing 
Byc'amore, n. anarau-kazo 
Sye'epbant, r. mpandoka, in- 
drindra izay manaraka ny 
lehibe ka mua fitia amiiiy 
Byl'Iable, n. vaki'teny 
Byl'Tsn, adj. (silvan^ 
Symliol, II. sary na marika na 
zavatraataoohatranafaman- 
tarajia ny zavatra bafa, sym- 


boly _ maro momba ny zavatra 

anankiray) 
Sym'metry, n. ny fifanacahany 

ny zavatra maromaro momba 

ny savatra anankiray 
Sym'patbefic, — cal, a^. mia- 

Sym'patlUEe, v. i. (with) mia- 
rak' ory, mitsapa alabelo, 
mabatsiaro m 

HTSt'pftthy, n. fiarahams 017 
amy ny BaMny, fltsqianF 
alancilo 
Bjm'pkiMy, n. fifanacaham-peo 
Sys^tOB, n. zavatra miseho 
amj ny tana ahafantaiana 
ny toefay ny awtina, lazony 

Sya'atragrne, n. tntuofivtiTahaiui 

amy ny JioBy ; uy olona 

miangona ao ; Bjuagoga, 
Synod, n. £voiiany ny loholona 

amy ny fiangonana Mhevitra 

FabarHJia 
Syn'enym,— ma, n. aaankiray 

amy ny teny izay mitovy he- Synop'sii, n. fotopotfl-keritra 

Syn'tftX, ti. Szaiaas, amy ny 
^rramara izay abofantarana 
ny fandaharana ny teny amy 
uy sentenaa ay ny faofttBin- 
banana azy 

Byt'inge, n. baei-rana 

Syr'np, «. (sirupj 

Sys'tem, n. fHadaharana ny 
zavatra maro mirai-labarana ; 
fandaminana tsara amy ny 
ruiiarBlia. Solar syitem, 
(izahao solar) 

Systemat'iE, — cal, nifi. 

ny system; mandami 

ny rahoraiui 
Syitamatize', v. f, manavakaay 

mandamina zavatra afaka ny 

fifaoarahany 
Tab'einacle, n. trano-Iay, in- 

drindra ilay nataony ny 

zauak' Isiraely tany an-efitra 

ka. niay ny hara, taberina- 

Ta'ble, ». lafabatca; vato na 
metal fiaaka anoiitana za- 
vatra ; fandaharana 18 ] TAK 

Tallo-cloth,— eoTor, «. 1am- 

ban-databatra [nana 

Tallo-knilto, n. antsy fibina- 
Ta1il»4poon, ». sotro lehibe 
Tablet, fl. zavatxa kely fiaaka 

atao fanoratana 
Taboo', n. fady 
Taboo', V. t. manao ho fady 
Tab'nlBT, adj. marin-tampona ; 

Toalamloa tsara amy ny f an- 

dabarana 
Toc'it, adj. mangiua, fantatra 

fa tsy voalaza 
Tao'itaTii, adj. Tilai-tboy 
Taek, v. l. sy t. mametaka amy 

ny fsntaika foby ; mantika- 

ytke. ; mivily toy ny sambo 

manoba rivotra 
Tack, n. fanCaika foby kely 
Taoklo,— ling, n. ny mahazaka 

Sy ny zaratra ■nmlinilra 

momba ay aambo 

Tact, «. bafainganan-taaina 
hanao izay tsara amy ny 
fitarihana na fitondrana olons 

Tao'tiiia, it. fabaizana banda. 
hstra miaiamila amy ny ady 

Tail, «. rambo ; volombodim- 
borona 

Tailor, n. lobilahy mpanjaitra 
akanj on-dehilahy 

Taint, V. I. ay 1. mabaratay, 
mamindra aretina, mahalo. 
To ba tainted, mamofona 

Taint, R. Mndrana (amy ny 
aratina) ; tainy 

Take, v. t. ey i. p. took; f.f. 
taken i mandray ; mitondra 
boany; mahazo. To take ad- 
antage of (izabao advantage). 
To take awa;, mitondra miala, 
manaisotra. To take after, 
mifeoTy tareby, manabuka. 
To take care, to take care 
of, (izabao care). To take 
delight in, mifaly aminy. 
To take dovn, mampidioa ; TAE [ 3 

mandraTa (trano) ; manora- 
tra izay lazainy ny sasany. 
To take eHbct, manatontOEUL 
izaynikasana azy. To take 
heed, mit.ajidrma. To take 
hold of, mihazOQa. Td take 
hone, mondelia uutaingin- 
tsoavaly. To take in, ma- 
nao f efy Dianodidina ; malia- 
zo; mamitaka, manambaka : 
nuuDpiditra, mampJaniiraDO. 
To take in band, manaiky ha- 
nao. To take leave of, ma- 
nao Teloma. To take notioe, 
mandiiukR tsaca, mitaniii-inB. 
To take oath, miauiana. To ;(m, To take 

manao izay tinny fa Iot tere- 
na,nateyazoaiiarinB. Totake 
ont, maka ary ao anatiny, mi- 
tondra ao ivelany ; manaisotra 
ny pentimpfintina. To take 
part in, miara-maiiao. To 
take part with, miandany. To 
take a piotnre, maka aary. 
To take place, izahao /jilaccj- 
To take root, mamaka. To 
take lidei, inizara mifanao 
andaniny. To take the air, 
maka rivotra. To take the 
fleld, raandamiua uy mtari- 
mila hasafika. To take to, 
tla. He takes it to heart, 
mampalahelo azy izany. To 
take up, mandray ; mambe- 
ta ; miaambotra. To take np 
anna, miantomboka Mady. 
To take nponone'a sell, manao 
aoampo ; manao uy rahara- 
hany ny aasaay ka tsy mie- 
IS aininy. To take np room, 
mahalany fitoerana, manety 
fitoerana. To take up time, 
mandany andro. Take time, 
azamaikaloatra. Itlfilltake 

three yaidi to make the coal, !9 ] MH 

raha tey refy ay mamaki- 
tratra tsy ampy palitao iray 
Zale, n. tantara fohy 
TalelieRreT, ». rapifosa, mpita- 

ti-bolana 
Tal'eut, II. aDBTam-pandanjana 
vola tamy ny Jiosy toKony 
ho ariary 1700 ; fahaizana 
Tal'ent, adj. mahay 
TallMHan, n. za™tra entin' 
olona ka ataony fa Uaakana 
azy tsy ho azony ny loza 
Talk, v. I. sy t, miresaka ; mi- 
Talk, II. resaka; ambentin-teny; 

taaho 
Talk'ative, adj, mibedibedy, 
mahay vava, saresaka, mi- &B.) 

Talluw, II. jabora diovina atao 
laboay 

Tally, «■ tapa-kazo didididiana 
atao faniaan-javatra ; anan- 
kiray amy ny zavatra roa 
mifanaraka 

Tally, V. f. mifanaFaka aminy 

Tal'mud, n, boky nntaony ny 
liabbi fabiny milaza ny he- 
viny ny amy ny lalina By ny 
lovan-taofina ary amy ny 
razany 

Tal'on, a. tongotry ■ay vorona 
mihaza 

Tam'bonrine', h. amponga-tapa- 
' ka 
J Tame, adj. voafolaka, [olaka ; 

I Tame, e. l. mamolaka 
' Tame'able, adj. azo folahina 
Tamely, adv. manarakambo- 

Tam'per, t>. i. manaonao foana 
Tan, II, hodi-kazo atao fando- 
man-koditra TAV [ Si 

laa, V. t.' mandon-toditra. To 

be tanned, niivalotnamt; 

szDny ny liaiu' andro 
Tang, n. rambon' ante;, &c. 
Tan'fcnt, n. tb'ipika maliitsj 

nu^aaiitu sm; nj ci'rc/^ 
Tan'fliWe, ai/J. azo tsapftina 
Tangle, r. t. mampifundiditra, 

mampi^otinipotina 
Tftn'gle, i;. zaVBtra misafotini- 3 fitoe- Tank, n. vata lehibe 

TBnk'ard, ii. zitiga lehibe misy 

Tan'ner, n. mpandon-koditra 
Tsu'taliie, v. t. mampitinnby 

Tan'tamonnt, cdj. initOTy ami- 

ny, tahaka 
Tap, V. t. «y I. mitebatehaka, 

mandiiiid6iiu morainora ; ma- 

nisy tBiririuy amy ny barika, 

maiiata tsenlsina 
Tap, «. fanteona kely amy ny 

barika miey fanampeuau- 

Tape, II. ribj lacdahazo 
Ta'pBI, N. labczy savoka kely 
Ta'pei, v. t. mibakitHoloba 
Tap'eitiy, n. lamba tsara ta- 
rehy miay nary zaitra ka 

Tapio'ca, ii. bmiitia ambaarina 
toy ny taiJolo avy amy ny 
Todiu-iavatru toy ny manga- 

Ta'pir, «. biby toy ny Msoa 

leMbe fa lava orona 
Tar, n. taia 
Tar'dy, oilj. manao miadana, 

mandiobo miadana 
Tare, n. zavatra toy ny vary 

izay miara-roaiiiry aminy fa 

ratsy raba hjinina 
Tat'get, n. auuran' ampinga, 

zavatra apttraka ianarana iO ] TAV 

Tar'il^ n. tondaliaraiia milaza 
ny fadintBeranana tokony 
haloa amy ny zavatra sami- 
hafa karazana izay aoodrana 
na ampidirina amy ny tany 
Tar'niih, c. t. mahamatroka 
Tar'panlin, n. lamba rongony 
boaoraua tara atao fonoa- 
javatra mba tay bo lena 
Tar'Tiancs, «. ny ijsjionana 
Tar'ry, v. i. mitaredretra, mi- 
Tan, aSj. mahariMvy kely ; 

mamelj mnfy 
Tart, R. pasd-y kely aaiana ran- 

serre ao amboniny 
Tai'tan, anaran-damba Tolon' 
oudry mitslTalambalan-tAO- 
ratra atao indrindra any 
Skotlanda 
Task, n. rakaraha na ssa aaai- 
na atao. To take to tack, 
miteny, mananatra 
Taak, v. t. mampiasa, mampa- 

nonipo fatratra 

Tai'tel, n. aomatraTiavy 

Taste, T.l. ay i. manandrana. 

To taata of, miay tahaka 

ny — ny fanandramana azy 

Taste, H. fanandramana, andra- 

na ; fltiavana 
Tasteless, adj. mataateo, matsa- 

boaka, tsy miay tairony 
Taat'y, adj. matsiro, fy 
Tat'tered, adj. rovitra, tristra 
Tat'ters, «. triatria-damba 
Tat'tle, v.i. mibedibedy Tattoo', I havataa, tombo-ka- Tattoo', f.t. manao havatsa 
Tangkt, p. sy p.p. of teach [tsa 
Taunt, i-.t. manaraby, manda- 
Tantoi'Ofy, n. ny fameiimbe- 

renan-tcny matetika 
Tav'em, n. trano azony ny 
vakiny aleba mba hihiaanaii- 
kanina ey hisutroaiui t^aka I&W [3 T»W, M. kimety 

Taw'dry, adj. msrevaka foam 

T»w^y, adj. vony mavo 

TftZ, n. hetra, bajin, iaampan' 

gady; raharata mavesatra 

na tay maharisibi 
Tax, v.i. marapaudoit hetra. 

To tax witli, mit«ny olona 

ka milaza fa diso izy 
laxa'tioii, n. fampandoavan. rea, f dite T«a'-cadd7, n. vata-k«ly taara- 

tarehyatao fltoeran-aite 
Teaeb, v.t. v. ej f.f. tanglit; n-dite 
lea'-dealer, «. mpivarotra dite 
Ieak,n. amuaa-kazo maf j Uam 

avy any India ka anaovaiia 

sambo, eta. 
Tsam, H. BOavaly maromaio 

abambana tsiroaroa ampita- 

Tihiua kalesy, ete. 
TM-pot, n. fauaoTan-dite 

mandriatra, mandrotidrotika. 
To tear from or off, mandria- 
tra hiala , maka an-kery. 
To tear np, mandrava. To 
tear to pieces, mnndrutidro- 
tika, manotiiiotika 
leajie, t>. '. iuauory,maiioBotso- 
sotra, mamazivazy ; mampa- 

Tea'-serrice, tsa-tkings, «. ny 
zavatra rehetia momba ny 
fisakaf oaoa bariva 

Tea'-spoon, n. sotroit-dite 

Tsat, n. nono 

TscA'nleal, adj. momba ny tao- zavatra. Teehnioal word* or 
terms, tany t«y staony nj 
raaia loatca. afa-tsy izfty rol- 
ray raharaha, na mianatea ny 
science ftnankiray 
Te'dioni, adj. mandany andro 

beUaka sady mahaaasatra 
Team, v. i. miteraka, mahaton- 

gabu 
Teeth, pi. of tooth 
Teeth', V. i. maniry nify 
Teeto'taler, ». olona manao fa- 
nekena tay hisotro toaka in- 

Tel'egram, ii. teny ampiton- 
draina amy ny tlectric tele- 

Teregraph, r. fomba filazanit 
teny atao faingaaa dia fain- 
gana mankany amy ny lavi- 
tra. Elaotrie telograpk, tora- 
ba f ampandehanan-tcny amy 
ay ekctricit;/ ka mandeha 
laritra dia laritra amy ny 
indray mipi-iQASO 

Tel'aacope, n. masolaritra Toll, 1!. (. sy I. p. By P.P. told ; 

milaza, manambara ; maha. 

tanteraka izay nikaaana azy 
Tell'-tale, n. mpitati-bolana 
Temer'ity, », tsi-fabalaUna 

tahotra, fabaaaluBaMaaa foa- 

Tem'por, v. t. mamboatra amy 
nyfampiluirokaroana;mana- 
lemy, mampionona ; mano- 

Tem'per, u. toe-javatra ; toe- 
panaliy ; hofana. To be is a 
temper, mUafoaka 

Tem'peramant, n. ti>etra 

Tem'peranoe, n. onouy 

Tera'perata, adj. onony, anto- 

Tem'poratare, ti. toetry ny 
andro na mangateiaka na Tem'pHti'n. tafio-drivotra 
bery ka matetika dub; rauon- 
orana betaska koa 

TempMt'Doni, aAj. misj tafio- 
diivotra 

Tnk'pla, n. trano tsara rafitra 
natao fivavahaoa. The tsm- 
plel, ny ao anelanelajiy ny 
handrina sy ny BoGoa, nMri- 

Tem'poral, adj. momba izac 

T«m'porary, adj. manaii , 

tany, tny mahoritra ela 
Twn'porise.fi.i. miova hanaraka 

ny toetry ny maro na izay 

laohery, manarak' efa 
Tempti V. t. maka-fanaby, mi- 

taoDB baaao ratsy 
Tempta'tion, n. fakam-pauaby, 

fitaoiaaita hanao ratsy 
Ten, edj. folo 
Ten'ftble, ixdj. azo arovana mba 

tay ho lasany ny f ahavalo 
Tena'cionB, adj. mitaDa mafy, 

mifikitra, miraikitra 
jBitao'ity, n. fitauaiui mafy, 

fifikirana 
Ten'ant, n. olana uitoetra amy 

ny trano na tany bof £ina 
Ten'antry, «. ny Itnant rebetra 

izay manofa trano na tany 

amy ny lehiJaby ananMraj 
Tend, (>. (. sy i. mitandrma; 

manktmy amiuy, mitaiikabo 

Ten'deDcy, n. fitaribana kely ho 
aminy, finuhana 

Ten'dar, n. ny kalesy miaraka 
amy ny engine amy ny IMam- 
fay ka atao fito^'an-kitay ; 
fanolorana ; filazana bevitra 
ny amy ny labaraba batao 
mba hidavina na bekena 

Ten'der, adj. malemy ; mora 
maratra, malaky nuthatsiaro 
nxarary ; maJemi-paika, mian- tra, mampangorakoraka. nj 

to ; mbola tanora 
Ten'der, v, I, manolotra. 
Ten'dflmeai, n. balemena ; in^ 

Teu'don, n. .ilay ozatra mafy 
amy ny farany ny matele 
izay i^jubanany amy ny 

Tan'dril, n. ilay mitangoligo- 
lika amy ny zava-maairy toy 
ny tangoli-boatavo 
Tenement, ». trano, fonen&na 
Ten'et, n, heyitra tanana 
Tan'on, n. labiny amy ny rafi- 
tra izay miditra amy ny 

Ten'er, n. ny toetraay rebetra ; 
foto-kevitra ; feo avo amy ny 
hira ataony ny lehilahy, 
tenora 

Tense, n. ny fiovany ny verb 
araka ny laaa sy ny ankebi- 
triny ary ny bo avy, tenaa 

Ten'sien, n. fahenjanaoa 

Tent, n. lay 

Ten'tatlvB, aif/. maoandrans, 
atao andcana 

Tenth, adj. fahatolo 

Tenuity, «. hsnifiaana, faha- 

Ten'ore, h. fahefana amy ay 
fananana, indtindraraha tany 
na trano, na izy no tompooy 
na noho^ny 

Te^d, adj. matimaty, aarima- 
ritra Jlkans 

Tei'^WerBft'tloii, ti. gvadibadi. 

Term, n. faritra ; fetr' andro ; 

Term, i 


I ny onarany Term'agant, n. vehiravy be 

Term'tnal, adj. farany 
Terminate, v. t. sy >. mahai- 
tapitra ; tapitra, tapaka Tmnina'tion, n, fazanj, ny 

iafarany 
Tar'miiias, n. ny farany ay 
lilam-by 

lerlrscei n. tan; lemaka avo 
kelj Dolio ny aasaay, farofa- 

lerrene', adj. momba uj taay 
Tenei'trlol, at(/. momba nj 

Tar'rible, bi{/. mahatahotra, 

mahatsiTBTiita 
iM^riar, n. anaran-karazan' 

alika izay mahery miliBza 
Tsrrifio,' adj. maliatithotra, 

mahatldraTiDa 
Ter'rily, v. i. mampahatahotra 
Ter'ritory, n. tany iray tompo, 

tany iray fanapabana, fanja- 

Tst'toTi n. tahotra, hovitra 
Tern, orfj, fohy sady tsara 

(amy ny teny) 
Tit'ielatad, adj. natao tamy ny 

hazo na vato kely efa-jora 

Bamibafa Boratra 
T«it| n. Hzabana mampiBeho 

marimarina izay izy t<^oa 
Tut, V. t. mizaba tsara mba 

hajiafantarana izay izy 
TMta'eeonB, adj. misy akorany 

toy ny Bif otta ay ny hazan- 

di^JLO maro ao an->drano- 

Tat'tament, n. didim-pananaua ; 

Filazantsara, Testamenta. 

Old TeBtament, Testameata 

Talolta. New Tsitameut, 

Testamenta Vaovao, Pila. 

zaixtaara 
TaBt&msnfarT, adj. atao amy 

ny didiin-pananana, any ny 

didim'pananana 
iMta'tor, n, fem. — trii ; olona 

efa nandidy fanonana 
TM'tify, v. •■ msnambara, mi- 

laza (indrindra laba ny va- Totombelcnui). To testify 
Bgaiiut, mllaza mafy ny 
ratsy nataony ny sasany 
TeEtimo'nial, ». ^atasy atao 
filazana ny fahaizaoa sy ny 
fshatsacany ny fitondran- 
tenany ny sasany ; fanome- 
zana ayy amy ny maro mba 
ho enti-mampiseho ny jitia- 

Tea'timony, n. fanambarana, iu- 
dHndra izay ataouy ny vavo- 
lombelona, vavolombelona 

TeB'ty, adj. a izay n tezitra 

tika mahafaty ka mULlnjitra 
mafy ny mnsrle. 1^' Atao 
matetika hoe Lockad jaw ity 
aretina ity satria tsy afaka 
mieokatTasy vava 
TeWar, v. I. mamatotra oudry 
na biby hiif a amy ny tonjfony 
anila mba tay handeha lari- 

Te'trarc/i, ii. mpanapaka ny 
ampahefatrynyyi-orince tamy 
ny Eomana fahiny 

Text, Ji. teny lazain-keritra ; 
teny na andininy amy ny 
Soratra Masina, indrindii 
izay ftdina botorina 

Text'-haiid, n. soratra vaventy 

Tezt'ile, adj. voatenona na azo Teitnie, ii. zavatia v< 

Thau, coiy. ooho, toy izay 
Thank, v. t. mankasitraka, 

miaaotra 
Thanks, ». Baotra 
Thank'ful, adj.^ faly noho ny 

Boa azo ka miaaotra 
ThanklBBB, adj. tay mankasi- 

traka ny aoa ataon' olona ;, 

tay aliazoan-tsaotra 
Tlianksgiv'ing, n. fiaaorana TiM, pre. pL lAott ; izsy ; 
izany 

ThAt, eonj. fa, mbft 

Thateb, n. tafou-trano bozaka 

na heraoa, &c. 
Tliatch, c, t. manalo trano amy 

ny bozaka, &r,. 
Thaw, V. t. By i. mampiempo 

fsuudasy The, art. ny, ilay 

The'atre, «. trano lehibe atao 
filanonana, indrindia ny am- 
pinehoana drama 
Theatric, — cal, n^'. tahakaizay 
miaetio ao amy ny tkeatrtj 
momba ny theatre 

Thee, pro. anao 

Theft, n. halatra 

Weir, pro. pi. -ny 

TAeirB, pro. pi. azy 

The'iBt, n. olona mino fa misy 
AmiriamanitFa 

Thma, pro. pi. flzy 

Theme, n. izay atao foto-kevi- 
tra amy ny teny alahatra ua 
Toaaoratra 

JVien, adv. tamin' izay, tamin' 
izany andro izany, amin' 
izay. Since then, hatramin' 
izany ka mandrak' aiikehi- 
triny. Till thea, batramin' 
izBO ka, hatramin' izany (ny 
ho aTv). How and then, m- 
draindray 

Thea, fotjf. dia, ka dia 

Thence, adv. miala any 

^Aenceforth, — forward, adv. 
hatr' iny 

Theod'alite, «. fizaban-tany 
mi*iy maeolavitra enti-mano- 
hatra ny hahavony ny ten- 
dromboMtFa &c, na hanao- 

Theolo'pian, n. olona mahay 

theology 
Theol'ojy, n. fahalalana an' Andriamanitra By ny 1 I, mjay izy ary ny fanapahany ; fahala- 
lana ny tenia' Andrlamanitra 

porofoina 
ThMret'le, a^. amy ny kevitra 

hiajiy [tra 

The'OTiie, v, i. mamoroii-keTi- 
Tlie'ory, «. hevitra. mbola tay 

yoaporoto 
Thne, adv. any, bo, eo, any. 

There heii, 
rAere'abont',-- 

ao ho ao, any ho any 
TAereby', adv. noho izany 
rAere'fore, con/, noho izany, ha 

dia, boa amin' izany 
Therein', adv. Etc aminy, nobo 

Meteof, odii. ny amin' izany 
ThezBon', — apes, adv. amin.' 

izany, noho izany 
Tierewitb', adv. amin' izany 
Tbermom'eter, n. zavatra atao 
mba habafantarana ny toetry 
ny haf anana na ny hstsiaka , 
&c. 
These, pro. pi. of tiU; ireto, 
iretiMtra freo 

They, pro, pi, izy, i^ ireo, riza- 
Thick, /uij. mateTma, mako- 
troka : manhitra ; mifuiizi- 
na. He went throngh thiek 
aad thin, na inona na ini^ia 
nieakana azy nosetrainy avo- 
koa pana 

niiak, adv. matetika, tey maha- 
Thick'en, v. t. ay t. mampaba- 
lihitra, mam^Hihatevina ; mi- 
bamarihitra, mihamaterina, 
Thiek'et, n. kirihitr' ala 
Thick'nesB, n, hatevenana 
Thick'set, adj. ambolena atoo 

matetika ; fohy fa lehibe 
Thiet, n. pi. tbievei ; mpsnga- 

Thieve, o, i. mangalatra THI [ 3 

Tbievlili, a^. fangalarina 
Thi^A, n. fe 

Tkjm'bla, fl. fuLosehana, ladi 
Tbilli «^'. manify ; matsora ; 
mahia ; mahalana. Tsrj 
tUa, kfu-siBfina [tika 

Thin, adv. mohalaiia, tsy mate- 
Thin, V. t. mampahanify, mam- 

pabaUna ; mampahatBora 
TAiAo, pro. anao, -nao 

Think, tr. i. gy (. p. By P.P. 
thought ; nuhevltra, manao. 
To ttunk mneh Of, miheritTa 
fa Uam ka da. To think of, 
mihevitra ; mahat«aro 

Third, a^j. fahatelo 

TUnt, fl. hetabeta ; faniiiana 

Thint, V. i. (for) mangetaheta ; 
maniry fatratra 

IhirteMl', 

folo 

Thirty, adj. telo-polo 
ThiE,pro.^\. (Ae«e; ity, itony, 

itikLtra 
Thia'tle, n. karaian-jaTa-ma- 

niry be twlo saiky tahaka ny 

beroberoka 
Thith'K, adr. any. To go thi- 
ther, maakany 
Thong, n. silatBUa-koditra at&o 

ko*diy 
Thorn, fl. teilo; anacan-kazo be 

teilo fanao fefim-boly 
Thorny, adj. be teilo 
Xh/ai'oVLgh, adj. tanteraka tBara. 

mohaTita tgara ; tens 
Thor'onfAtaTe, «. lalana ma- 

maky tanteraka 
Thor'on^iiKo'lng, adj. mahadi- 

nidinika hatramy ny madi- 

lukft amy ny iBvatta atao ; T&om, pm.pl.oiiAel; ireo.ire- 

ny, izany 
Than, pre. Manao 
Though, eonj. nefa, kandraCa ; 

na dia— aza. At though, toa 
ThOByAt, p. By p.p. of (iiJii 
Thon^At, n, hevitra, fiheverana,, 

eritreritca 
Thov^AtfoJ, mfj. miheTitra, 

miaaina, mieritreritra 
Thou^AtleM, a^'. Uy mihe- », t«r 

moBMnd, aaj. aiiva 

Thrall, Thral'dom, n. fahande- 

Thraih^ v. t. mively vary amy 

nyfiail; mikapoka 
Thread, a. taretra 
Thread, v. t. mampiditra kof ehy 

amy ny fanjaitra ; mandeha 

amy ny lUona flarotra 
Thread'hare, adj. tonta ka efa 

miseho ny maaon-tenona 
Threat, n. rahona, fandiaho- 

Threat'en, v. t. mandrahona, 

mampitakutra 
Threat'ening, n. f aiidrabonana 
Three, adj. telo. Three times, 

Three'ftild, adj. telo heny, iiitela 
Three'penoe, r. laaiiay. A 

three-penny pieoe, farantea 

kely volafotsy lanjan-daairay 
Thresh, v. t. (thraahj 
Threlh'old, n. token am-barava- 

ram-be ; ny iantoiubohaua 
Threw, p. of Ihnw 
Thrioe, ai^. iutelo 
Thrift, fl. fitomboana barena 

Doho ny llteitaiana ay uy 

fahazotoana 
Thriftleu, atlj. tsy mahay 

miteitsy fauanana, tsy maha- 

tam-paoanana 
Ihritt'y, orfj. mitombo fanana- 
■doho ny 1 ■ ■ THE [3 '] TIC fahazotoana, mahatam-panft- 

nana >ika 

Thrill ,r.t, sy i'. maodretsidre- 

TliriTB, i-.i. r. thrived or throve; 

F.F. thrived or thriven ; mitom- 

bo hareBa noho nj fiteitei- 

ana By nj f ahazotuana ; miha- 

ta.'vy, jDBToToka, nutomlw 

Throat, n. teoda [o^ 

Throl), V. i. mitepotepo fainga- 

Throe, «. fanaiutainana 

Throne, n. eeza fiandriauana, 

indrmdra izaf ipetrahany ny 

mpaujalia ruia mampiseho 

II y voninahiny ua maiiao 

raharahsm-panjakana; ay 

vonioaliitra sy ny heriny oy 

mpanj aka 

Throng, n. olona betaaka mifa- 

Throng, I', t. ay t. mifanety, 
tntfauizina 

Throt'tle, v. t. maneuda 

Thiojighjprcp, syodf. taboToa- 
ka, tanttrake. To drop o. 
fall through, lataaka lolbo- 
roaka ; faana fa tsy tantcrakni- 
To go through , raaudeha ma- 
maky ; mita. He has road it 
through, tapitra uovakduy 
avokoa hatcamy ny voalohaay 
ka hatramy ny farany 

Thronj/iOnt', prep, sy adv. 

Diundritra 

hiuw, f. I. !■. throw; p.p. 
thrown ; mitoraka, TOBnipy, 
manoraka. To throw away, 
nmnary, jnahavexy. lo throw 
down, niampikoa, mandio- 
dana ; maudaro. To throw 
one's self down or on, man- 
dry. To throw out, manaisotra. 
To throw out a (oggeition, 
milaza hevitra kely. The 
BouBo of Conunou* hae 
thrownontthehIll,tBy nekeny Thi ny Rouu of Commons ho 

Idana izany. To throw ap, 

mabafoy ka tey mety manao 
- inteony ; mandoa (ny avy amy 

ny atomach) 
Thrdw, n. indiay monipy, in- 

dray mitoraha. A stone'* 

Uirow, taka-toraka [feo 

ThtDlh, «■ aaaram-borona tsara 
Thmit, V. I. ay i. roanoaika, 

mandiOQJiiia 
Thraet, n. tosika, Kntjina 
Thumb, n. aukiben-taoana 
Tbnnipi K. fidaboboka, fidaWka 
Thump, F. t. By I. mandaboka ; 

midaboboka 
Thnn'der, n. kotrokorana 
Thoit'det, V. 1. By (. mifcotioka 

ny orana ;• manao teny ua 

fandrahonaiia mahareuina 
Thun'derbolt, n. varatra 
Thnn'doiolap, n. kotn^orana 

mafy sady tampoka loatra 
Thonoerttorm, n. nmonorana 

betaaka misy kotroka 
Thun'derBtruck, a/lj. taitra dia 

taitra amy ny zavatra mahs- 

tahotra 
Thnri'day, n. Alakamiay 
Tlint, adv. toy izao. Thni br, 

haCreto 
Thwack, V. t. mandaboka 
Thwart, V. I. miaakana, mano- 

r^y, pia. -nao [tra 

Tie, H. aretina toy ny olitra 
Tick, <i. feo mipipika ataony ny 

f amantaranandro ; kongona ; 

lamba fanao fonoa-kidora 
liok, V. t. nupipika toy ny 

ataony ny famantaranandro 
Tick'et, II. taratasy kely atao jaT 


no [ 3. 

Ilekliili, adj. sani-kibo; toa 
hianjeianJia voatohiua kelj 

Tide, «. nj fiaondnttanii ay ny 
fihemoraiia ataonv 117 nmo- 
manna ieakj 117 12 ora nta- 

Ti'diugi, n. filBzana ny zavatra 

vBo nisf^ 
li'dy, a^). mendrika, milamina 

t«ai:a, kizoMzo, madio 
lie, V. t, mif^j, mamehy, 

miuigreja; m&nohy. To tie 

up, mamatotn 
lie, n. TOna; fanahizana, fehj. 

ITeok-tiB, felii-t«iida. liei of 

friendtbip, fehim-pihava- 

Ti'^or, n. biby mirai-barazana 
amy ny saka fa lehibe sady 
masiaka, ary aaiky hoatiy ny 
volon-kaiy ny ayntry ny 
Tolony 

light, adj. heajaua ; tafakam- 
bana tsaia ka tsy mamuuika ; 
mifaueTana amy ny tena 

n^At'an, c. t. manenjaua, mau- 

Tila, n. tauimaaga fiaapiaaka 

atao taf ou-irano oa gorodona 

Tilt, V. (. mandataaka tafoa- mi, prep, ay adv. maadraka, 
ambaiaka, batramin' izany. 
Till Ma death, mundra-paba- 
fatiny, ambara-pabatatin)'. 
Till now, mandrak' ankelii- 
trimy, ambairak' ankehttriay 

Till, tr. L mamboatra taay 
luLmboleii-javatra,miaaataiiy 

Tillage, n. fanamboarana ny 
tany bambolen-javatra 

Tilt, V, t. ay I. mampiMlana ; liin'ber, 1 arafitra Timltrel, n. karasan' ampooga 
natao fnhiny 

Tima, 11. andro, taoua, fotoana. 
At timei, indraiudray. Five 
timea, in-dimy. Ten ■ timee, 
im-polo. Hany timet, im-be- 
taaka. How man; timea 1 
im-piry f In time, antooony, 
tfly diao fotoana, mahatratra 
fotnauB. The appointed time, 
ny fotoana. A ahort time 
will flniah it, vetivetv foaoa 
dia ho vita izany. It will 
tftke a long time to flniah 
it, ela vao ha vita izany. 
How mnch time will yon 
take in doing it 1 hoatrinona 
no hanaovanao izany vao ho 
Tita P What tima i» it 1 amy 
ny flry ny f amantaranandro P 
Thera ii time enongh yet, 
tay mbola tonga ny fotoana, 
mbola misy andro ampy tsa- 
ra hanaovana azy ka tsy 
tokony hatao an.kameliana. 
Time out of memory, time 
immemorial, ela ka tsy tsaro- 
ana intaony izay niandohany. 
To paaa the time, to spend 
the time, manala andro, 
mandany andro. To kill the 
time, mandan; andro foana, 
manala andro amin' izay tay 
mahama. To take one' a 
time, maoao miadana fa tay 
atao maika. I have no time- 
for It, tay misy andro hanao- 
vako izany. They reaohed 
here at the lame time, niara- 
tonga teto izy 

Time, c (. manao izay antonony 
(amy ny aadro 

andro lany [3 Timely, adj. s; mAi. antonouy 
fa tay tcatra aoriana, atj 
aloha [dro 

Tima''piMse, n. fomitntaTaaan- 

TimA'-Berring, a^j. manaraka 
ambokony, maoaralc' efa 

Time'- table, «. faudaharaiut 
milaza ny fotoaua anaovan- 
drahaiaha, na ny ahaton- 
gavany ny kalesy isam-pija- 

Tim'id, adj. BBTO-tahotra, kaody 
Timidity, n. fahasato-tahotra, 

fohakaody 
Tim'oroM, adj. saro-tahotrs, 

kaody 
Tin, n. metal fotaifutsy kokoa 

sady mora miempo kokoa 

noho ny fiiaka ; vy fisaka 

atao ankoBotca tin, vifotsy 
Tin, V. t. manao aukosotra tin ; 

maaarona zavatra amy ny 

vitotay 
TJnc'tnre, n. alcohol miay foto- 

javatra bafa levona ao aminj 
Tinc'tnre, t>. t. mamay loko 

kely hafa hanampy izay efa 

vita taloba 
Tln'der, n. lamba maimay azo- 

ny ny a£o fa tey levona loatra 
Tiafotl, «. tin velezina atao 

kararavina 
Tln^e, V. I, manisy loko kely 

hala hananipy izay eta vita 

taloba 
Tinned, Ting'tnred, Tint'ed, 

ai^, Bomary ; zavonaoa 
Tin'gle, v. t, mangintsingitsina 
Tin'ker, n. mpamboatra vilany 

Tarahiua na vifotsy, &v. 
Tin'kle, V, I. aj i. mampikicrBn- 

Tin'sel, n. zavatra nuLmirapi- 

ratia mareraka 
Tint, n. loko keif bafaanampy t] HT Tip, t). t. manisy zaTatra haiaio 
tendrony. To tip o»er, mam- 
pianjera 

Tipple, V. i. miBotro toaJu 

Tip'sy, edj, leon-toaka, doroka 
Tip, n. tendrony 
Tip'toe,n.ny tendron-drantsan- 
tongotra. To tttai an tiptoe, 

Tip'top, »■ ny tampony mdriii' 

dra : ny taara indiindra 
'Tirade', n. teny alahatra ma- 

mely mafy 
Tire, n. uy vy fisaka apetaka 

manodidiua ny kodia 
Tire, v. I. By i. mahasasatra, 

ix^ahareraka ; mibaBaaatra. 

To tire ont, makateraka loa- 

lired, at^'. sasatra. reraka 

Tirs'ume, adj. mabaaasatra ; 
mahasoBotra 

Tii'ane, n. lamba voatenooa 
rniay f aham-bolaiotay na vota- 
meua. Hi* tale wa« a til- 
■aeof falBeboodl, niharolain- 
ga betsaka ny t«ny nataony 

TifAe, n. ny am-pahafolony. 
TiUiOB, ny ampahafolon.ka- 
rena izay nomeiiy ny Jiosy 
ny mpisorona ; baiena avy 
amy ny tany &a. izay ato- 
kana bo any ny clergy amy 
ny eaiailii/ted church 

Ti'Ua, n. anarana ; anaram- 
piandrianana na vomnohitra 

Ti'tle-pa^e, ii. pejy ao amy ny 
yoalohany ny ooky izay mlsy 
ly anarany 


,. pL li _ .. _ ■borcmft kely 
Tit'tle, M. izay kitika indrindra 
bomnakitra nefa anarana TO [ 3S 

Ta, prep, (nulmia ny manlmny 

Banjmanatona), amy. Togo 
to (a place] marikanj. To go 
to (a peiioB) mankany aminy. 
rrom — to, hatrauy— ka ha- 
trany, hatramy ny- — kahatra- 
my ny. To fta^ fro, mivezi- 

Tokd, ». gaobakaks [nana 

Toad'ltool, »■ holatra tey fihi- 
Toaat, V. t. mitouo 
Totwt, ». mofo atono kely mba 

ho mendimoiidy 
TobM'co, ». pKraky 
Tobad'oo-pipe, rt. pipa fifoham- 

Too'iin, n. lakolo8y tampitai- 

rana ny olona 
To-day', lufc. sy n. anio, aucboany 
Tod'dy, «. anaran-toaka 
loB, M.nuitBBii-toiigrotra. Oraat 

toe, ankiben-tongdtra 
To'ga, »■ lamba notafiny ny Ko- 

Togef A'er, adu. miarake. To go 
togatlier, miara - mandeha. 
To coma togetlisr, miara- 
miangona; mikambana 

Toil, f. >'. miasB, miasa fatratia 

Toil, i>. asa manasatra 

ToU'et, H. »y adj. fiakanjo, 
akanjo; momba ny fiakan- 

ToU'uine, adj. manasatra, 

IoImii, «. tamantaraua, {aha- 

Told, p. ey P.P. of telt 
Tol'aroblo, adj. azo ihaSana, 

taarattiara hiany fa tsy tsara 

loatra 
Tol'eraaoa, n. ny ameUna 

hanao izay tay tiana, fande- 

Torerate, c. i. tay mandrara 
iiay tey tiana; mamela ba- 
nao izay tay tUna 9 ] TOR 

ToIOTfttioil, n. ny t-iv andra- 
lana fombaDL-piTnv.ihSDa tee. 
iiay tgy ekeny ny be By ny 
maro; ny lay Biinrataiana 
ixay tay miray finoiioa aininy 

Toll, n. sara 

Toll, V. t. By t. miyelv lak<dosy 
abko miadaua rriha homj 
mandevina : maneno toy izany 

Toll'-bai,— gate, «. lavatra l«qr 
ny vavabady asakantaakana 
ao amy ny l(Jam-1>B ary izay 
mitondra kalesy ntandalo eo 
dia mandoa sara banamboa- 
rana ny lUana 

Tom'ahank, n. lan^langy en- 
tiny ny Indiana anyAnienka 
Avaratra 

Toma'to, n. voantabiba 

Tomb, n. fasana 

Tomb'Btona, n. tsangam.batom- 
pasana ka miay aoratra ndlaza 
ny matyao 

Tom'-oat, n. sakalahy 

Tome, n. boky khifae eady 
mavesalra [rabampiteo 

To-mor'row, adv. By «. ampitso 

Tom'tit, n. (titmausij 

Tan, n. fandanjana lanjana 20 
himdred insight 

Tons, n. toetry ny foo na avO 

luanya ; f eo amy ny fama- 

kian-teny na fitoriau-teny 

&c. izay tay araka ny fitens- 

nana mandrakarira 
Tone, c t. manonona teny atao 

Mimary hira. To tone down, 

manalemy (tany mafy, &o.) 
Toug>, fi. tandramokotra 
Tongue, n. Ida; flteny, teny. 

To hold the tongne, mangina, 

tajimiteny 
Ton'ic, n. fanafody atao mba 

hampahatanj aka 
Tonle, a^j. mampahatanjaka ; 

momba ny tone TAB 

Tui, V. t. mandon-koditra. 

)k tanned, miTalomainty 

azony ny hain' aadro 
Tang, n. rambtin' antsy, &c. 
TaliV*n*i "- tBipika maMtsy 

mikaaifatt amy ny circle 
Tan'sible, e//j. azo tsapaina 
Tangle, i\ I. mampifandlditra, 

maiDpi^olimpotiua 
Tan'gle, ii. zayutra misafotim- 

potina 
TkbIe, «. vata lehibe atao fitoe- 

Tmk'aid, )i. zinga lehibe miey 

Barony 
Tan'neT, n. mpandon-koditra 
Tau'taliie, <>. i. msmpitBiDby 
lau'tamonnt , hoj, miMivy ami 

ny, taliaM 
Tap, e. t. By i, mitebatehaka, 

umndoiidona moramoTA ; 

niay tsiririjiy uiny ny barika, 

manala teentsma 
Tap, n. fanteona kely amy ny 

barika misy fanampeuan- 

Tape, n, ribd landabazo 
Ta'pet, N. labozy eavoka kely 
Ta'per, i>. t. mihakiteoloha 
Tap'estry, «, lamba taara 
rehy misy saiy zaitra ka 

Tapio'ca, n. hauina amboarina 
toy ny tavolo avy amy nj 
Todic-javatra toy nj manga- 

Ta'pir, n. biby toy ny kisoa 
lekibo fa lava oroua 

Tar'dy, eiij, manao miadana, 

mandtubo miaduna 
Tare, n. zavatru toy ny vary 

iiaj miara-maiiiry aminy fa 

ratsy raba hauina 
Tar'get, ti, auaian' ampinga, 

zavatra apetraka ianarana 

nuti£tFa .0 ] TiT 

Tar'ifl^ «. fandaharana milaza 
ny fadintBeranana t«kony 
haloa amy ny zBTatra aami- 
kafa karazana izay aondrana 
na ampidtrina amy ny tany 
Tar'nish, i; t. makamatroka 
Tar'panlin, n. lamba rongrony 
hosorana tara atao fonon- 
jayatra raba tay ho lena 
Tar'rlance, n. ny ijanonana 
Tarry, f. i. mitaredretia, mi- 

Tait, adj. maharikivy kely ; 

mamdy mafy 
Tart, II. paaiiy kely asiana fon- 

aefve ao amboniny 
Tar'tan, anaran-damba volon' 

ondry mitsivalambalaa-tao- 

ratra atao indrindra ajiy 

Skotlanda 
Task, «. rabaraba na aaa aeai- 

na atao. To take to task, 

Task, V. t. mampiasa, mampa- 

iiompo ftttratra 
Tas'sel, n. Hcmotraviayy 
Taste, vU. ay f\ manandrana. 

To taste of, miny tahaka 

ny — ny fanandramana azy 
Taste, II. fanandramana, andrft- 

na ; fitiavana 
TaBteless, adj. mataatao, matsa- 

boaka, tey misy tairony 
Taat'y, adj. matsiro, fy 
Tattered, adj. rovitra, triatra 
Tatters, n. triatria-damba 
Tat'tle, a.i. mibedibedy 
Tattoo', n. haratsa, tombo-ka- 

Tattoo', r.t. manao bavatfia 
Tangkt, r. sy p.p. of teach [t«a 
Taunt, t.i. manaraby, manda- 
Tautol'oyy, n. ny famerimbe- 

ranan-tfiny matetika 
Tav'em, h. trauo azony ny TAW Taw, n. kanety 

TaVdry, adj. marevaka foftoa 

TaVny, orf;. vony mavo 

Tnz, «. hetrn, liajta, iaampao- 

gady ; raharaha mavesatra 

Da tsy mabariSLlia 
Tax, v.t. mampaDdoa hetra. 

To tax with, miteuy olona 

fca luilaza fa diso izy 
Taza'tton, n. fampandoavan- 

Taa, «. dite 

Tea'-caddy, », vata-k^ly taara- 

tarehy atao fitoeran-dita 
Te4c1i, v.t. p. sy p.p. taught; 

mampianatra , manoro 
leach'able, adj. mora ampiaua- 

rma, mora toroana, mora Tea'-dealer, o. mpivatotra dite 
Teak, «. onarim-kazo maf y tsara 

BTy aiLy India ka auaovana 

sambo, etc. 
Team, n. aoavaly aaromaFu 

akambana taiioaroa ampita- 

rihina kalesy, etc. 
I«a'-pot, n. faoaovan-dite 
Tear, n. rasoma^o 
Tear, v. t. v. tore ; p.p. torn ; 

mandriatca, mandrotidrotiia. 

To tear ttom or off, mandria- 

tra hiala ; maka an-ken'. 

1o tear up, mandiava. To 

tear to piecei, mandrotidro- 

tika, manotikotika 
Teaie, v. t. manory, manosotso- 

sotra, mamazirazy ; mampa- 

Tea'-serrice, tea-thingi, n. ny 
zavatra rehHtra momba ny 
fiaakaf oaoa hariva 

Tea'-ipoon, «. sotron-dite 

Teat, n. nono 

TecA'nioal, adj. momba ny tao- zaTatra. Technioal wordi or 
tarma, teny tay ataony ny 
marra loatra, ata-tsy izay mi- 
ray rafaaraha, iia mianatra ny 
science anankiray 

Te'diODH, adj. mandany andro 
betsaka sady mahasaaatra 

Teem, v. i. miieraka, mahatoii' 

Teeth, pi of tooth 
Teaii', v. i, maniry nify 
Testo'taUr, n. olona manao fa- 
Dekena tey hisotro toaka iii- 

Teregram, ii. teny ampiton- 
draina amy ny electric tele- 

TeVegraph, n. fom'ba filazanit 

teny atao faingana dia faia- 

gana mankany amy ny lavi- 

tra. Electric telegraph, Com- 

ba f ainpandcbanaD-t«ny amy 

ny eUctrieit'/ ka mandeba 

iayitra dia lavitra amy ny 

indray mipi-maso 

Tare ■ nope, n. masolavitra 

Tell, B, t. ay i. p. ey p.p. told ; 

milaza, manambara ; maha- 

tanteraka izay nikaaana azj 

Tell'-tale, n. mpitati-bolana 

Tomer'ity, n, tsi-fabalalana 

takotra, fahasahiaahiana f oa- 

Tem'per, v. t. mamboatra amy 
nyfampiharoharoanajnittna- 
lemy, mampionona ; mano- 

Tem'par, n. toe-javatra ; toe- 
panahy ; h6fana. To be in a 
temper, miaafoaka 

Tem'perunent, u. toetra 

Tem'peraaca, n. onony 

Tam'penite, adj. onony, anto- TBB T«m'peit,'«. taflo-drivotca 
her; kii matetika misy nu 
orajiB betsoka koa 

Twnpeil^ciii, o^j- misy ta£o- 
drivotrft 

Twn'pla, n. txaao tsara rafitra 
natao fivavahana. Tha tarn- 
pUi, oy ao anelanelaOT n^ 
bandrina sj iiy BoSna, nhiri- 

Tem'poral, ai^j. raomba izB 

T«m'porary, a^. manam-pa- 
ranj, tsy maharitra els 

TMn'poTue,(i.i.imova hoDBraka 
ny toetry ny maro ua Uay 
mabery, mauarak' efa 

Tmnpt, v. (. maka-fanaliy, mi- 
taona haniio ratey 

Ismpta'tion, ". fakam-paualiy, 
fitaoDuma banao ratay 

Tan, adj. folo 

Tan'ablfl, adj. axo arovana mba 
tay ho Uaany ny fahavalo 

Tena'cioni, '4}- nutanii mafy, 
mifikitra, miraikitra 

Tenae'ity, «- fitanana meiy, 
fifiMraiia 

len'a&t, n. oloua mitoetra amy 
ny ttano na tany bof ina 

lau'antTr, n. ny tenant rehetra 
izay manofa trano na tany 
amy ny lehilahy anankiray 

Tend, t>. I. sy i. mitandtina; 
mankaDy aminy, mitanlia bo 
any amiiiy 

Ten'deniiy, n- fitarihana kely bo 
aminy, firaihana 

Ten'der, n. ny kalesy miaraka 
amy ay engine amy ny lUam- 
by ka atao fitoeran-kitay \ 
fanolorana ; fUazana bevitra 
ny amy ny rabaraba faatao 
niba hdaTina na bekena 

Tan'dar, adj. maieiay ; mora 
maratra, malaky mahatsiaro 
maiary \ nialemi-pajka,tiuau- tra, mampangorakoraka ny 

in ; mbola tauora 
Ten'der, v. t. numolotra 
Teu'dameiii n. halemena ; in- 

dra-fo 
Ten'don, «. .ilay ozatra mafy 

amy ny farany ny mottle 

izay itumbanany amy ny 

Ten'dril, n. ilay mitangoligo- 
lika amy ny zava-manjiy toy 

ny tangoli-boatavo 
Ten'emeut, n. traao, fooenana 
Ten'et, «■ beritra taoana 
Ten'oa, n. labiny amynyrafi- 

tra izay miditra amy ny 

leo'or, B. ny toetrany rebetra ; 
foto-keritra ; f eo ayo amy ny 
bira ataouy ny lahilaby, 
tenora 

Tense, n. ny fiovany ny verb 
araka ny lasa sy ny tuikebi- 
triny ary ny bo avy, tensa 

Ten'iion, n. fabenjanana 

Tent, ». lay 

Ten'tative, a^. manandiaoa, 

Tentb, adj. fabaiolo 

Tena'ity, n. hanifisana, faba- 

Ten'nre, n. fabefana amy sj 
f ananana, indiindra raha tany 
ua trano, na izy no tompony 
na nobofany 

Te'pid, adj. matimaty, marima- Ter'jiYei 
Term, v. la'tion, K. fivadflwdi- 
faiitra ; fett' andio \ 

:. manao ny anarany 

Term'agant, n. vebivovy be 

TBrm'inal, adj. farany 
Term'inate, v. I. ay i. maba- 
tapitia ; tapitra, tapaka TEB 


Termliiatian, 

iaiaraay 
Ter'mittiu, n. uy farany ny 

liilam-by 
TnVace, n. Cany lemaka bto 

kely nolio oy aaaany, farafa- 

lerrene', adj. momba dj tany 
lerrei'tlial, a^, momba ny 

tany 
Tar'rible, n^'. mahataliotra, 

mahatsiraivma 
lar'Tier, n, ftnaran-karazan' 

alika izay mabery mibaza 
TsiTifia,' ai^'. mahatahotra, 

mahatsiraTiiia 
Ter'ri:^, v. t. mamjialiatahotra 
Tar'ritory, n. tany iray tompo, 

tany iray fanapahaiiB, fauja- 

Ttt'ror, n. tahotra, hovitra 
Terse, adj. fohy aady taara 

(amy ny teay) 
Tei'selatc^, adj. natao tamy ny 

bazo na vato kely efa-joro 

gamibafa eoratra 
iMt, n. flaahana mampiaeho 

marimarina isay izj tokoa 
Taat, V. t. mizaha taara mba iM'tameiit, ». didim-puiaiuuia ; 
Pilazantaara, Testamenta, 
Old Tastameat, Testamenta 
Taloha. Her Teatament, 
Teatameuta Vaorao, Fila- 
zants^ra 

Tai'taiiMiit'ary, adj. atao amy 
ny didun-pananana, any ny 

Tflita'toi, H. fem. — trtx ; olona 
efa naudidy fananana 

TM'tify, c. i. manambara, mi- 
laxa (indrindra raha ny va- volombelona). To tssti^ 
against, nutaza maf; ny 
ratay nataony ny aasany 
Testima'nial, ii, taratany atao 
iilazana ny fahaizana sr ny 
fabataarany ny fitoudran. 
tenany ny sasany ; fanorae- 
zana avy amy ny maro mba 
ho enti-raampiseho ny fitia- 

Tea'timony, n. fanambarana, in- 
drindza izay ataoay ny vavo- 
lomb«lona, Tavolombolona 

Tei'ty, adj. soriaorana, mora 
teaitra 

Tst'anns, it. aretina izay mate- 
tika raahafaty ka mUiinjitra 
mafy ny muscle. @° Atao 
matetika lioe Loekad jaw ity 
aretina ity aatria tsy afaka 
misokatra oy vava 

TetA'er, c. t. mamatotra ondry anila mba tay bande 

To'trarc/i, n. mpanapaka ny 
ampahefatryny^ii-OKi'Hcs tamy 
ny Komana f ahiny 

Text, n. tany lazain-feevitra ; 
teny na andininy amy ny 
Soratra Masiaa, indrindra 
izay fidina hotorina 

Test'-band, n. aoratra varenty 

TeitUe, at" —-'■ --- Teztore, n. zav 

t«nona; toetrauy 
Tha.li, coaj. nolio, toy izay 
Thank, v. (. maikkasitraka. Thanla, «. aaotra 

Thank'fol, aiy^ faly noho ny 

aoa azo lea misaotra 
TbanklsBs, oi^'. tay mankasi- 

ti^ika ny soa ataon' olona : 

tsy ahazoan-taaotta 
TlLanksglTli^, n. fiaaorana TS& [ 3 

Tint, pro. pi. titoit; izay; io, 

TAU, com', f^- "o-^ 

Thatcb, n. tafon-trano bozaka 

na herona, &c. 
Thatoli, II. t. manafo ttano amy 

ny bozaka, &c. 
Thaw, r. (. sy i. mampiempo 

f anala ay ranamandry ; miem- 

po 
The, arc. ny, ilay 
Tha'atra, n. trano lehibe atao 

filanonana, indrindra ny am- 

piRehoana drama 
Theftt'rio,— eal, adj.taiiaka,'aaj 

nuBcho ao amy ny iheaire, 

momba ny theatre 
Tkw, pro. anao 
Thaft, «. hftiatra. 
ISeir, pm. pi. -ny 
Thaas, pro. pi. azy 
The'Ut, n. olona mino fa miey 

Andriamanitra 
r*ein, pro. pi. azy 
Theme, n. izay atao fato-kevi- 

tia amy ny teny alahatra na ThNi, adv. tamin' izay, tamia' 
izany andro izany, amin' 
izay. Since then, hatrarain' 
izany ka mandrak' ankehi- 
triny. Till then, hatramin' 
izao ka hatramin' izany (ny 
ho avy). Bow and then, in. 
dtaindray 

Thea, fori), dia, ka dia 

3'^enoe, adv. miala any 

jTAence^irth, — fOrwaid, ado. 
hatr' iny 

Thgod'olite, n. fizahan-tany 
misy mBBolaritra enti-mano- 
hatra nj^ Iiahavony ny tan- 
dromhonitra &c. na hanao- 
vona sarin-tany 

Theolo'ffian, «. olona mahsy 
theology 

Theol'ojjy, B. fahalalana an' ] TBI 

Andriamanitra sy ny laliny 
ary ny fanapahany ; fahala- 
lana ny teniik' AndriAtuanitea 
he'orem, n. teny mft.rina ^20 
porofoina 

Thwret'ic, adj. amy ny hevilxa 
Many [tra 

The'orUe, v. i. mamoron-keTi> 

The'ery, «. hevitra. mbola tsy 
yoaporofo 

TAere, adv. any, ao, eo, eny. 
There he ii, injay izy 

rSera'abont'i — U, adv. eo ho eo, 
ao ho ao, an; ha any 

rAeteby', adv. noho izany 

TAere'tore, eon/, noho izany, ka 
dia, koa amiii' izany 

r*erein', adv. ao aminy, noho 

Thereof, adv. ny amin' izany 
TAenon,', — npon, adv. amin' 

izany, noho izany 
TSerewith', adi>. amin' izany 
Tbennom'ater, n, zavatra atao 

mba hahafantarana ny toetry 

ny hafanaoa na ny hatsiaka, 

&c. 
These, pro. pi, ot thi« ; ireto, 

iretikitra [reo 

They, pro, pi. izy, izy ireo, riza- 
Thiok, adj. matevina, mako- 

troka ; marihitra ; mifanizi- 

na. He went throngh thiak 

and thin, na inona na inraia 

niaakana azy nosetrainy avo- 

koa pana 

Thisk, adv. matetika, tsy maha- 

Thick'en, v. t. ej ■'. mampaha- 

lihitra, mam^Mihaterina ; mi- 

hamarihitra, mihamatevina 

Thick'et, n. kinhitr' ida 

Thick'neii, ft, haterenona 

Tbiok'eet, adj. ambolena atao * 

matetika ; fohy fa lehibe 
Thief, n. pi. thleTei ; mpimga- 

Thier*, v. i. mangalatra rm [ 3 

Thieriili, adj. fan^alarina 
Thi^A, n. fe 

Thlmlile, n. f anosehana, led^ 
Thin, nif. manif 7 ; rontBora', 
tnftliTft ; malkalana. Torj 
thin, kararaTina [tiliii 

Tbin, adv. mahalana, tay mate- 
Thin, v. I. mompahanjfj, jnam- 

pfthalana ; mampah^eora 
Thine, pyo. anao, -nao 
Tiling, n. zavatra 
Think, c. i. By t, p. ay p.p. 
thimglit ; mihevitrs, roanoo. 
To tUnk much of, milievitra 
Fa tsara ka tia. To think Of, 
miheTitra ; mahatdaTO 
Third, a^', fahatelo 
Thii«t, n. faetaheta ; fanirii 
Thirtt, p. i. (far) mangetahets ; 

maniiy fatratia 
Thintj, adj, mangetaheta 
Thirteen', adj, telo amb; ay 

Tkir'ty, ai(j. telo-polo 

ISie, pro. pi. Mes« ; ity, itony, 
itikitra 

Xhia'tle, n. karozan-java-ioa- 
niry be tsilt? iiaiky tabaka ny 
beroberoka 

Thith'n, adv. any. to go thi- 
ther, mBnkauy 

nong, n. BilatBUa-koditra atao 

Thorn, «. tailo ; atmrEin-kazo he 
tsilo fanao fofim-boly 

Thom'y, adj. be tailo 

Thor'onjrA, adj. tanterata teara, 
mohaTita tsara ; tena 

Thot'on^/ifare, h. Ulana ma- 
maky tanteraka 

Thor'on^Ago'ing, adj. mahadi- 
nidinika hatramy ny madi- 
iiikn amy ny zaratra atoo ; 5 ] THB 

TAoie, pre. pi. of that ; Jreo, iro- 
ny, izany 

Thtin, pro, hianao 

Though, eoy, nefa, kandrefa ; 
na dia — aza. Ai though, toa 

Thon^At, p. By p.p. of Ihink 

Thon^At, n. heritia, fiheverana, 1iu)a.ghVtnl, a^. miheritra, 

nuBaina, mieritreritra 
Thon^AtlBH, adj. tay mihe- 

Titra, tay mieritreritra 
Thon'aand, a4j. aiivo 
Thrall, Thral'dom, ». fahande- 

ThTMh, V. I. DUTely vary amy 

ny flail; inikap<^a 
Thread, n. taretra 
Thread, v. I. mampiditnikoteby 

amy ny fanjaiCra ; mandeha 

amy ny Ulana sarotra 
Threadliare, adj. (nnta ka efa 

miseho ny mason- tenona 
Threat, n. rahona, fandraho- 

Tlueat'en, v. t. mandrahona, 
mampitahotra 

Threatening, n. fandrahonana 

Three, adj. tolo. Three times, 
intelo 

Three'fold, adj. teloheny, iutelo 

Ihree'pence, n. lasiray. A 
I tbree-penuy piece, fatantsa 
i kely volafotay laojan-dasiray 
I Thresh, i>. t. fthraihj 

Thresh'old, «. tokonam-barava- 
' ram-ba ; ny iantoiubohana 
I Threw, p. of throv! 

Ibrioe, a^. intelo 
■ Thrift, n. fltomboana barena 
I noho ny fitsitaiana By ny 
fahazotoana 

Thriftlesi, ailj. tsy mahay 
[ mitsitBy f auanana, tay maha- TEB [ 3 

fahazotosna, maliatain-pBiui- 

Tiirill, I'. I. By 1. mandretsidre- 

Thiive.F.i. F. tliTiT«d or throve; 

p.p. thrived or thriven ; mitom- 

bo harpixa Dobo nj iitsitfii- 

ana sj ny tahazotoana ; miha. 

tavy, maroroka, mitombo 

Throat, n. tecda \na 

Throb, 1'. ''. mitepotepo fainga- 

Ihioe, n, fanaiutainana 

ThTOne, n. aeza fiandrianana, 

indrmdra izay ipetrahany ny 

mpanjata ralia majapiseho 

ny voninahiny oa manao 

rahartihsiu.paiijakamt'. Dy 

TODiDaliitra By ny heriny uj 

mpauj aka 

Throng, ». olona betsaka mifa- 

Thioug, i\ i. sy (. mifanety, 

Thiot'tle, V. '. mansnda 

throuffi, ])rcp, ej edi; taboroa- 
ka, tactcruka. To diop o. 
fall through, UUaka mibo- 
roaka; foanafatsy tanterakar 
To go thiongh, mondeha ma. 
maky ; loita. He has read it 
through, tapitrft novakiny 
avokoabatramj'Dy voalohany 
ka hatramy nj farany 

ThrOUj'/iOUt', jnep. ay adv. 
manerana, na aisa na aiza, 
mundritra 

Throw, f. I. p. threw; p.p. 
thrown ; mitoraka, manipy, 
manoraka. To throw kwaj, 
manary, mahayery. To tbrov 
down, raampikoa, mandro- 
daoa ; mandavo. To throw 

dij. To throw out, manaiaotra. 
To throw out a au^eation, 

milBza hevitra kely. The 

HouBO of Gommoni hu 
thro wn out the bill, tay nekeny ny MouM of Catnmom ho 
Mkna izany. To throw up, 
mahafoy ka tsy mety manao 
. intsony ; mandoa {ny avy amy 


throw, taka-toraka 

Tbruit, n. tosika, ronjiua 
Xhnmb, n. ankib«n-ttlnana 
Thnnp, «. fidaboboka, fidaboka 
Thnmp, v. t. sy i. mandaboka ; 

midaboboka 
Thon'der, ». kotiokoMuia 
Thun'dor, V. i. sy t. mikotroka 

ny orana;. manao teny na 

fandrahonana mahareniua 
Thun'deibolt, n. varatta ■ 
Tban'derclap, n. kotnjkoraos 

mafy aady tampoka loatra 

belaaka misy kotroka 

Thun'derBtiaok, cifi. taitra dta 
taitra am; ny zavatra maho- 
tahotra 
Thnr&'day, n. Alakamisy 
T/fOM, adv. toy izao. Tbu tu, 

hatreto 
Thwack, t>. t. mandaboka 
Thwart, e. t. mieakana, maoo- 

Thj, pro. -nao [tra 

Thyme, «. anaran' anana mani- 
Tlo, n. aretina toy ny olitra 
Tick, H. feo mipipika ataony n; 

famantaranandro ; kongona ; 

lamba faoao fonoa-kidoro 
Tick, V. t. mipipika toy ny 

ataony ny fBniantaranaiidro 
TtDk'et, n. tarataay kely atao 

fidirana, na filazana nj vidin- ' 

jaratra 
Tickle, V. I. maoibokibo, mani. 

tikitika i no [ 3: 

Ttokliih, adj. garo-kibo; toa 
hianjera tHia Toatobioa kely 

Tide, n. 117 fiKondrotaua ey nj 
fihemonuiB ataonj 117 rBno- 
uuwina iBiik7 ay 12 ora ma- 

Ti'dinga, n. filszana 117 zaTBtni 

vao niseho 
Ti'df, afi'. Biendiika, milamina 

tsora, kizokizo, modio 
Tie, V. (. mif^j, mamehf, 

mangeja; manohy. To tie 

op. < Tie, , fanoliizana, fehy. 
Heefc-tie, feiu-tenda. liei of 
IHendthip, fehim-pihaTa- 

Ti'gtT, R. biby mirai'karazana 

amy n; saka fa lehlbe sady 

masiaka, ary saiky lioatr7 117 

volon-kary 117 B^fttr7 ny 

volony 
li^At, adj. benjana ; tafakam- 

bana taara ka t87 mauamika ; 

mtfau^rana am7 ny tena 
fi^At'en, V. I. manenjana, mau- 

geja 
Tils, n. taniinaiiga fisapisaka 

atao tafoD-tiaiio na gorodona 
Tile, e. i. mandatsaka Cafcm- 

traua tanimanga 
Till, n. Tata kely atao Qtoeiam- 

bola ao amy uy traoo firaro- 

mi, prep, ay adv. mandraka, 
ambaiaka, hatramin' izaii7. 
Till hii death, mundra-pBha- 
fatiny, ambara-paliafatiuy. 
Till now, mandrak' ankshi- 
triny, ambarak' aukehitriny 

Till, V, t. mamboatra tanj 
hamboleD-javatTa,miasatan7 

TUlaj/t, n. fanamboaraua n7 
tany hambolon-javatra. ] Tin 

atao zavatra ; hazo lehibe 
materlna atao amy ny aambo 
na traoo, etc. 

Tiiit1>rel, «. karazan' ampoDga 
natao f ahiii7 

Tine, 11. andro, taona, totoana. 
&t timea, indraindTay. Tive 
times, in-dimy. Tea' times, 
im-polo . If any timee, im-be- 
teaka. How many tiuM 1 
im^piry f In time, antonony, 
tay diso fotoaoa, maliHtratra 
fotoaoa. The appainted time, 
ny fot«ana, A iliott time 
will flniih it, Tetivet7 foana 
dia bo Tita izany. It will 
take a long time to flniali 
it, ela vao ho vita izony. 
Hov mncli time will yon 
take in doin^ it 1 hoatrinona 
no hanaovanao izany vao ho 
vita ? What time is it 1 amy 
ny firy ny famantaranandro P 
Th6te i» time enough yet, 
tsy mbola tonga ny fotoana, 
mbola inis7 andro anipy tsa- 
ra hanaoTana azv ka tsy 
tokony hatao an-kamehana. 
Time ont of memor7, time 
immemorial, ela ka tsr tearo- 
ana intsony izay niandohany. 
To past ue time, to epend 
the time, manala andro, 
mandany andro. To kill tha 
time, mandany andro foana, 
manala andt« amin' izay tsy 
mahiMoa. To take one's 
time, manao miadana fa tey 
atao maika. I have no time- 
for it, tay misy andro banao- 
vako izany. They reaohed 
here at the same time, niara- 
tonga teto izy 

Time, V. (. manao izay antonony 

(amy uy 
drabaraha). I arafitra | andro lany Timsly, adj. ej adv. anUmony 
fa t^ tratea aoriaiui, atj 
aloba [dro 

Tinu'-pieee, n. faroantaranan- 

Tiroe'-ierviiiK, adj. muastaka 
ambokony, manarak' ef a 

Time'-tabla, n. fandaharsna 
milasa ny fotoana auaovan- 
drabaraha, na nj ahaton- 
garany ny kalesy iaam-pija- 

Tiv'id, ai^, saro-tahotra, kaody 

Timidity, n. fabssaro-tabotra, 
fahakaodj 

Tirn'orom, adj. saro-tabotra, 
kaody 

Tin, n. mtlal fotsifotBy kokoa 
aady mora miempo kokoa 
DObo ny fii«ka ; vj fisaka 
atao ankoaotra tin, vifotsy 

Tin, t>. t. manBO ankosotra tin ; 
manarona zavatna amy ny 

Tine'tnte, n. alcohol misy foto- 

javatra bafa levona ao aminy 
Tine'tnre, t>. (. manisy loko 

k«ly bafa banampy izay efa 

vita taloha 
Tin'deT, n. lamba mairaay azo- 

ny ny af o fa toy leTona loatra 
Tin'foil, H. tin veleziua atao 

kararayina 
Tln^e, e. t. manisy loko kely 

bafa haaarapy isay efa vita 

Tinned, TiuB'tnred, Tint'fld, 

adj. aomarj ; zavonana 
Tin'gle, v. t. mangintaingitaina 
Tin'kBC, n. mpamboatra yilany 

varahina na vifotay, kn. 
Tin'kle, v. t. By i. mampiMcran- 

kitrana ; mikitrankitiaDa 
Tin'flel, n. zavatra mamirapi- 

ratra marevaka 
Tint, n. loko kelp hafaanampy 

i^ay efa vita talolia 
Ti'ny,arf/ kely,madimka,kitika Tip'pis, V. i. miaotro toaJn 

batsaka 
Tip'iy, adj. leon-toaka, doroka 
Tip, n. tcndrony 
Tip'toe, n. ny t eudion-draittaan' 

tongotra. To itand on tiptoe, 

mandringa 
Tip'top, n. ny tampony indiXQ- 

dra ; u j tsara iudiiadra 
4irade', n. teny alabatra ma- 

mdy mafy 
Tire, n. ny vy fisaka apetaka 

Tiie, V. t. By i. mabasaaatra, 
mabareraka ; mibasaaatxa. 
To tin ont, mabareraka loa- Tii'aoe, ». lamba Toat«nons 
mlsy f aham-bolaf otsy na vola- 
mena. EiB tale was a tio- 
meotfalaehoods, nibarolain- 
ga betaaka ny teny nataony 

TilAe, fl. ny am-pabafolony. 
TithM, ny amp^iafoloii-ka- 
rena izay nomeny ny Jioey 
ny mpiaorona; harraia avy 
amy ny Uny &0. izay atO< 
kana bo aoy ny clergy amy 
ny eaiabliahtd chweh 

Ti'tia, R. anarana ; anaram- 
piaiidrianaua na voninabitra 

Ti'tle-paifB, n. pejy ao amy ny 
voalobany ny bokyiiay miay 
ny anaiany 

Tifmonie, n. pL titmice ; anH> 
ram-borona kely 

Tit'ter, v. i. mibimokinioka 

Tit'tle, n. izay Mtika indiindra 

Titular, a^. manana anaram- 
boninabitra nefa anarana To, prtp. {milsza n; raaaten]' 
na ny manstona), amy. To^ 
to (a plaot) maiikaiiy. To go 
to (a person) msnkany aminy. 
Fmni— to, hatrauy — ka ha- 
trany, batramy ny — kahatra- 
my ny. To as^ tn, mivezi- 

Toad, H. Baobakaka [nana 

Toad'atool, «. holatra tey fihi- 
Toait, V. t. mitono 
Toait, n. mofo atooo kely mba 

ho mendimendy 
Tobao'dO, n. paraky 
Tobae'oo-pipe, «. pipa fifoham- 

Too'ain, «. lakoloay fajnpitai- 

rana ny oloua 
To-day', adv. Byn.anio, aodroany 
Tod'dy, n. anaran-toaka 
Tot, ». rantBan-tongfotra. Qreat 

too, anUben-tongfotra 
To'^, n. Umba notafinyny Ro- 

TogecA'sT, adv. miaraka. To go 
together, miara - mandeha. 
To eome togother, miara- 
miangona: mikftmlMJia 

Toil, v. i. miasa, miasa fatratra 

ToU, < 

ToU'el Ti^'aame, adj. manaaatra, 

mahaJ^iaka 
To'ken, n. famantorana, faha- 

taiarovana 
Told, p. sy p.p. of tell 
Tol'Mftble, adj. azo ihafiaua, 

taar^^aara bmny fa tay tsara 

Tol'eianes, n. nj amelana 
banao izay tsy tiana, fande- 

lol'oirate, v- t. tsy mandrara 
iiay tay tiana; mamala ha- 
nao izay tsy tiana Toltra'tlon, n. ny i^y andra- 
rana fombam-piVKViihana la:. 
izay tey ekeny ny be sy ny 
maro ; ny tsy hii.t ratsiana 
iitty tay nurayfinonnaaniiny 

Toll, H. sara 

Toll, V. t. ay I. mivel v Iskolosy 
atao nuadana mha miiy 
manderina; manennloyizany 

Toll'-bar,— gate, n. lavatra toy 
ay vavahady oaakanlsakana 
ao amy ny l^m-be ary izay 
mitondia kalesy mandalo eo 
dia mandoa aara hanamboa- 
rana ny lUana 

Tou'ahawk, n. langilangy en- 
tiny ny Indiana any Amerika 
A»aratra 

Toma'to, n. voantabiha 

Tomb, «. faaana 

Tomb'ttone, h. tsangam-batom- 
pasana ka misy aoFutra milaza 
ny maty ao 

Tom'-eat, «. iaka lahy 

Tome, II. boky lehibe »uly 
maveaatra [rahampitso 

To-mor'raT, ode. sy n. ampitao 

lom'tit, ». ftitmouuj 

Ton, n. fandanjana lanjana 20 
hundred iciight 

Tons, H. toetry ny foa na avo 

manga ; feo amy ny f ama- 

kian-teny na fitorian-tany 

&o. izay tsy araka ay fitene- 

nana mantuakariva 
Tone, V. t. maoonona teny atao 

aomary bira. To tone down, 

manaJemy (tenymafy, &o.) 
Tongs, fi. tandnunokotra 
Tongue, h. Ida; fiteny, tany. 

To hold the tongne, mangins, 

tay miteny 
Ton'io, H. fanafody atao mba 

bampabatani aka 
Ton'ic, a^. mampubatanjaka ; 

momba ny tmu TAK 

Tan, V. I. mandoQ-koditia. To 

be tanned, mivalomaiut; 

azony ny hnin' acdro 
Tang, n. rsmbcD' antsy, &C, 
Tan'i^ent, n. tEipika mahitsj 

miiaBika amy ny ciri'le 
Tangible, adj. azo tsapama 
Tang-le, t: t. roampifainliditru, 

maapi $af otimxiotiiia 
Tan'gle, n. zavatru misafotim- 

potina 
Tank, n. vata lehibe atao fitoe- 

Tauk'ard, II. ninga lehibe mky 

Tan'ner, n. mpandou-koditra 
Taa'taliie, v. t. mampitjiniby 
Tan'tamoiint, dnj, Dutoyy ami- 

ny, tuhaka 
Tap, tJ. t. ay i. uiitehatehaka, 
mandond^iia muramora ; ma- 
nisy tairirin J amy ny barika. Tap, n. fantsoua kely amy ny 
barika uiey fanampeuau- 

Tape, fl. ribi landahazo 
Ta'per, n. labo;',y savoka kely 
Ta'pcr, V. t. milialdtijciloha 
Tap'estiy, n, lamba teara tu- 
reliy miay &ary 2aitra ka 

Tapio'ca, n. batiina amboariua 
toy ny tavolo avy amy ny 
vodin-javatra \f>y uy manga- 

Ts'pir, «. biby toy ny kiaoa 

lehibe fa lava orona 
Tar, n. tara 
Tar'dy, mij. uianao miadana, 

mandroao miadaua 
Tara, k. zavatra toy ny vary 

izay niiaiG-uiamry aminy fa 

ratay raha hanina 
Xar'get, n, anaian' ampinga, 

zavatra apetraka ianarana 

mitifitra ] TAT 

Tar'lffi fl. fandakarana milaza 
ny fadintseraoana tokony 
kaloa amy ny zaratra sami- 
kaf a karazaoa izay aondrana 
na ampidirina amy ny tany 
Tar'nish, c. t. mahamatroka 
Tar'panlin, n. lamba mngony 
bciHurajia tara atao fonon- 
javatra mba tay bo leoa Tait, adj. maJiariMvy kely ; 

mamoly mafy 
Tart, n. pastry kely aaiana rofl- 

gervt ao amboniny 
Tar'tan, anaran-damba volon' 

ondry mitsivalambalan-tso- 

ratra atao indrindra any 

Skotlauda 
Task, ft. raharaha na asa asai- 

na atao. To take to task, 

miteny, mananatra 
Taak, F. t. niampiaaa, mampa- 

nonipo tatratra 
Tai'ael, n. BOmotraviavy 
Taite, v.t. sy i', manandrans. 

To taste of, miey tahaka 

ny — ny fauaiidramana aiy 
Taste, ». fauaiidramana, andra- 

na ; fitiavana 
Tasteless, adj. mataatso, matsa- 

boaka, tay misy tsirony 
Taat'y, adj. matsiro, fy 
Tat'tered, adj. rovitra, triatra 
Tat'tera, «. triatiia-damba 
Tat'tls, v.i. mibedibedy 
Tattoo', II. havatsa, tombo-ka- 

Tattoo', f.i. nianao baratsa 
Tangrht, f. sy r.r. of teach [tsa 
Tanat, ^.i. manaraby, mamla- 
Tantoi'o^y, n. ny famerimbe- 

renan-teny matetika 
Tav'em, n. trano azony ny TAW 

Taw, n. kanety 

Iaw'dl7, adj. marevaka foaua 

Taw'ny, adj. vony maro 

Tut, n. hetra, bajia, iBompan- 

gady ; raharalui mavesatra 

nSi 1«y mabaiisika 
I*z, v.t. mampandoa hetra. 

To tax with, miteny olona 

ka milaza fa diao izy 
Taxft'tion, n. fampiadoavaQ- 

Tea, fi. dit« 

TMi'-«addy, n. TBta-k«ly tsara- 

tarefay atao fitoecau-dite 
Taaoh, v.t. p. sy p.p. tanflkt; 

Teach'able, adj. mora ampiana- n-dite □•dite, fisotro- Tea'-dealer, n. mpivaratra dite 
Taak,». anarui-kazoiiiafytsara 

avf any India ka anaoTana 

sambo, etc. 
Team, n. aoaraly maromaru 

akambana tairoaroa ampita. 

ribina kaleay, etc, 
Tea'-pot, n. fanaovan-dite 

T«ar, V. t. p. tore; p.p. torn; 
maudriatra, maDdiotidrotika. 
To tear from or off, mandria- 
tra hiala ; raaka aa-kerr- 
To tear np, maodrava. To 
ttar to piecee, mandrotidro- 
tika, manotikotika 

Tea<e> v. t. manoiy, manosotso- 
sotra, mamazivazy ; mampa- 

Tea'-ierrice, tea-thingB, h. ny 
zavatra reketra mamba ny 
fkaakafoaoa harivn 

Tea'-^poon, n. aotroa-dito 

T«at, n. nono 

TecA'nioal, adj. momba ny tao- zavatra. Teoliiucal wordi or 
tenaa, teny tay atoony ny 
mato loatra, af a-tay iaay mi- 
ray rakaraha, na miana^a ny 

Te'diOQg, adj. mandany andro 

betsaka sady mohasasatra 
Team, e. i. miteraka, mahatou- 

gabe 
Teetk, pi. of loolk 
TeefA', v. t. maniry nify 
Teeto'taler, n. olona manao fa- 
nekena tay hisotro toaka in- 

Teregrau, )i. teoy ampiton- 
draina amy ny eleeiric tele- 

Teregraph, n. fomba filazana 
teny atao faingana dla fain- 
gana raankany amy ny lavi- 
tra. Electric telegraph, fom- 
ba fampandehanaa-teny amy 
ny eleeiriciti/ ka mandeha 
lavitra dia lavitra amy ny 
indray mipt-maso 

Td'escape, a. masolavitra Toll, :. ay I. ■-ay I ?. told; milasa, manambara; maha- 

taateraka izay nikaaana azy 

Teir'tsle, n. mpitati-bolana 

Temer'ily, n, tai-fahalalana 

tahotra, f aba^aMsahlana foa- 

Tam'per, v. I. mamboatra amy 
ny f ampiluiruharoaaa ;. mana- 
lemy, mAmpionona ; mauo- 

Tem'per, n. toe-javatra; toe- 
panahy ; hofana. To be in a 
temper, miaafoaka 

Tem'perameiit, ii, toetra 

Tem'perance, n. onony 

Tem'perate, adj. onony, anto- 

Tem'peratnre, «. toetry ny 
andro na mangataiaka na 
mafana, jcc. lamlteBt, n. tafio-drirotra ma- 
hery ka matetika miej ranon- 
orana betsaka koa 

TenpMt'noiia, oi^'. misy tafio- 
dlivotra 

Tcm'ple, n. trano teara rafitra 
natao flvavaliaiia. The Mm- 
plM, ny ao anelanelony ny 
handrioB ay ny sofioa, flhin- 

Tem'poral, adj. roomba izao fiai- 

TMa'poraiy, aiH. niaiiaia-pa- 

rany, tay mab antra ela 
l^m'porise, r. i. mioTa hanaraka 

njr toetry ny maro na iiay 

mahery, manarak' eta 
Tempt, e. t. maka-fauaby, mi- 

taona hanao ratay 
Iraipta'tioii, ». faluun-panahy, 

Staouuma honao ratsy 
Ten, urf;- fola 
Ten'able, 041'. ai^o arovaua mba 

tay bo laaauy ny fahavalo 
Tena'cionf, tdj. mitsna nmfy, 

mifibitra, miraikitra 

Tenacity, »■ fitanana mafy, 

fifikiiana 
Ttn'ant, n. dooa mitoetia amy 

ny tiano na tany hof iuui 
TeD'antry, n. ay tenant rehetra 

izay mauofa trano na tany 

amy ny lehilahy angnkjray 
Tend, v. t. ay t. mitaadrioa; 

mankany aminy, mitarika ho 

Ten'dency, n. fitatihana kely bo 
Bminy, firaihana 

Ten'der, ». ny kalesy miaraka 
amy ny fngiiie amy ny lalam- 
by ka atao fito^im-kitay ; 
fanolorana; fila^ana heritra 
ny amy ny raharaha hatao 
mba bolavina na hekena 

Ten'der, adj. malemy ; mora 
maratra, malaky mahataiaro 
marary; malei[U-paika,nuaii- tra, mampangnrakoraka ny 

fo ; mbola tannra 
Ten'der, c . t. manolotra 
Ten'deraeu, n. halemena ; in- 

Ten'don, n. .ilay ozatra mafy 
amy ny farany ny inuiisie 
izay ikambanany amy ny 

Ten'dril, n. ilay mitangoligo- 

lika amy ny zava-manirytoy 

ny tangull-boatavo 
Tenement, «. trano, foaenans 
Ten'et, n. keiitra tanana 


ditia amy ny Ten'er, n. ny toetrany rehetia ; 
foto-keritia ; feo avo amy ny 
hira ataony ny lehilahy, 

Tenie, »■ ny fiovany ny verb 
araka ny lasa ay ny imkehi- 
triny ary ny ho avy, tensa 

Tin'iion, ». fahenjanana 

Ten'tatiTe, ad;, maztandrana. 

Tenth, ailj. fabaiolo 

Tenuity, n. hanifiaana, faha^ 

Ten'nre, n. fahefana amy ny 
fanuxana, indrindra ralia tany 
na tiano, na izy no tompony 
na nohof any 

Te'pid, ai(r. matintaty, marima- 

Ter'^iveria'tlen, >i. fivadibadi- 
Tenn, «. faritra ; fetr' aodro ; 

Term, r. t. manao ny ananny 

Term'agant, n. vehivavy be 

Term'lnal, adj. farany 
Term'lnate, v. i. ay i. maha- 
tapitia ; tapitra, tapaka TEB [3: 

Tanniitatioii, ». faiaoy, ny 

iafaranj 
Tar'minai, n. ny farany ny 

l(ilani-by 
TuiiM, n. tany lemaka aro 

kely Doha ny aa^any, farafa- 

Ttrrene', adj. momba ny tany 
Ttnei'trial, adj. momba ny 

tany 
Tar'rlble, a^l- mahatabotra, 

mahatairavina 
ler'rier, n. anaran-kaiazan' 

alika kay mahery mihaza 
Terrifie,' adj. mahatahotra, 

mahatidraTiDa 
Ter'ri^, v. I, mampahatahotxa 
Ter'ritory, n. tany iray tompo, 

tany iray fanapahana, fanja- 

Isr'Tor, n. tahotca, bovitra 
Israe, iidj. fohy sady tsara 

(amy ny teny) 
TH'Hlatm, adj. natao tamy ny 

hazo na vato kely efa-joro 

uunibaf a aoratra 
TMt, n. fizabana majnpiselio 

marimarina izay izy tokoa 
iMt, V. t. mizaba tsara mba 

Teita'aeovi, a^. 
toy ny Bitotra sy ny hazan. 
drano maro ao on-drano- 

Tea'tament, «■ didim-pananana ; 
Fibizantaara, Testamenta. 
Old Teitunent, Testamenta 
Taloha. Hew Te«tam«nt, 
Testamenta Vaovao, FUa- 

Tei'tamsnt'ary, adj. atao amy 

didun-panftnana 
TsBtator, n. fern, —triz ; oIodb 

efa Dandidy f ananana 
Tei'tiiy, V. I. manambara, mi- 

laza (indrindra raba ny va- Tolombelona). To teiti^ 
againit, milaza mafy ay 
latsy nataony ny aaaany 
TMttma'nial, n. taxataey atao 
filazana ny fahaiiana bv ny 
fahatsarany ny fitondran- 
tenany ny sasany ; fanome- 
zana avj amy ny maro raba 
lio enti-mampis^o ny Utia- 

TeB'timony, n. fanambarana, ia- 
drindra izay ataony ny vavo- 
lombelooa, Tavolombelona 

Tarty , adj. Borisorena, mora 
teiitra 

Tefaaoi, n. aretina izay mate- 
tika mahafaty ka miMnjitra 
maty ny mmclc. 1^ Atao 
matetika boe LoDked Jaw ity 
aretina ity satria tay afaka 
misokatrasy vaVa 

TefA'er, t'. i. mamatotra ondry 
ua biby hafa amyny tongony 
anila mba tsy handeha lavi- 

Te'troTc/j, ». rapanapaka ny 
ammhefatrynyjJTOpjjifls tamy 
ny Bomana f abiny 

Text, ". teny lazain-kevitra ; 
teny na andininy amy ny 
8oTatra Marina, indrindni 
izay fidina hotorina 

Tezt-hand, f), aoratra varenty 

Teit'lle, Btj/. V -'- - - --- Tezf are, n. zavatra Toatenona ; 

tenooa; toetrany 
7*^11, coaj. noho, toy izay 
Thank, v. t. mankaBitraka, Thanks, ». saotra 

Thankful, adj.^ faly noho ny 

Boa azo ka misao^a 
Thanklesi, a4j. tay mankasi- 

traka ny Boa ataon' olona ;. 

tsy ahazoan-tsaotra 
Tlumklgivlttg, n. fisaorana THA 

Th»,t, pro, pi. thMt; izay] 

Tiit, conj. fa, mba 

Th»teh, n. taton-trano tozaka 

na hersna, &c. 
Thatoh, v. t. manafo trano amy 

D7 bozaka, &c. 
Thaw, V. '. By i. mampiempo 

fanalaByranomandry; miem- TAe, art. ny, ilay 

Tha'atrs, n. trano leMbc atao 
filanonana, indrindra ny am- 
pischoana drama 

Theatric, — cal, erf/, tahaka jzay 
miseho ao amy ny theatri, 
momba ny theatre 

Thee, pre. anao 

Thelt. «■ halatra 

TAeir, pro, pi. -ny 

TkeAxa, pro. pi. azy 

The'iit, n. olona mino fa miay 
Audriamaititia 

Tiem, pro. pi, a^y 

Theme, n. izay atao foto-hevi- 
tra amy ny teny alahatra na 
voasocatra 

77'Mi, tidv. taraio' izay, tamin' 
izany andio izany, amin' 
izay. Since then, hatramin' 
izany ka mandrak' ankehi- 
triny. Till then, batramin' 
izao Ita hatramin' izany [ny 
hoayy). How and then, in- 

T'ten, (OKJ. dia, ka dia 
Thence, adv. miala any 
TAence'torth, — forward, adv. 

hatr' iny 
IbeDd'olite, n. fiz^ian-tany 

mii^y masolaTitra enti-mano. 

hatra ny hahavony ny !«□• 

drombobitra &c. na hanao- 

vana Rarin-tany 
Theolo'alaD, ». olona mahaT 

Theol'ojry, n. fahalalana an' 14 ] Tm 

Andriamanitra sy ny lajilny 

ary ny fanapahany ; fahala- 

lana ny teoin' Andriamanitra 
The'orem, n. t&oj marina aso 

poTofoina 
Theoretic, a^. amy ny hevitra 

Many [tra 

The'orite, «. i. mamoron-kavi- 
nLa'ory, n. heritra mbola tsy 

Toaporofo 
TAere, adv. any, ao, eo, sny. 

There he ia, iujay izy 
TAere'aljoTit', — ti, adv. eohoeo, 

ao ho ao, any ho any 
rAereby', adv. noho izajiy 
TAere'fore, canj. noho izany, ka 

dia, koa amin' izany 
Therein', adv. ao ammy, noho 

TAereof, adv. ny amin' izany 
r*ereon',— npon, adv. amin' 

izany, noho izany 
Tierewitll', adv. amin' izany 
Thsrmom'eter, n. zavatra atao 
mba hafaaf autarana ny to«try 
ny hafanana na ny hataiaka, 
&o. 
TOe»e, pre. pi. of thU ; ireto, 
iretJMtra freo 

Tkej, pre. pi. izy, ixj ireo, riza- 
Thiek, adj. matevina, mako- 
troka ; marihitra ; mifasia- 
na. He went through thick 
and thin, na inona na inona 
nisakana azy nosetrainy avo- 
koa Jlana 

Thiek, adv. mat«tika, tsy maha- 
Thiclt'eil, i>. t. ay i. mampdiB^ 
lihitra, mampafaatevina ; ni- 
hamarihitra, mihamatevina 
Thick'et, ». Mrihitr' ^a 
TMcVnaH, n. hatevenana 
Thiok'aet, adj. ambolena atao ' 

matetika ; fohy fa lehiba 
Thief, H. pi. thieves ; mpauga- 

Thieve, e, t. mangalatra Tm [ 3 

Thierlib, adj. fangaJarma 

TUfh, n. U 

ThhaTile, n. fuioBehana, leAb 

Thin, adj. manify ; matBOca ; 
mahia ; mkhalanB. Very 
tiiln, kaiaraviiia [tika 

ndll, adv. mahalana, tsj mate- 

Zhiiii V. I. mampahaoify, main- 
pahalana ; mampaliatsora 

TlOJXt, pro. anao, -uao 

niing, ft. zavatra 

Think, v. t. By t. p. Hy p.p. 
thonght; mihentra, nanao. 
To think mnoh of, milievitra 
fa tBBTS ka tia. To think of, 
mihevitra ; mahateiaro 

Third, a^j. fahatelo 

TUrii, n. betabeta ; faniriana 

Thint, K. >. (for) mangetaheta ; 
msniiy fatratra 

Thirstfy, a^. mangetalieta 

TUttttMi', ai{/. telo amby ny 

Ihtr'ty, adj. telo-polo 

Thia, pro. pL Iham \ ity, itoa;, 

itiMtra 
Ihii'tle, n. karazttn-java-ma- 

niry be tsilo saiky tahaka ny 

beroberoka 
Thith'tt, adv. any. To go thi- 
ther, maukany 
Thong, n. BilatBila-koditra atao 

kofahy 
Thorn, ». tailo ; anaran-kazo be 

tsilo fanao f efim-boly 
Thom^, adj. be tailo 
Thor'oiifA, adj. tanteraha teata, 

mahavita Csara ; tena 
Thor'onyAfaie, ti. lUana ma- 

maky tanteraka 
Thofinif/ign'ihg, adj. mahadi- 

nidinlka hatramy ny madi- 

iiika amy ny zavatra atao ; ■5 ] THB 

TImm, pre. -pi. of thai; ireo.ire- 

ny, izanj 
TAon, pro. hianao 
Tlnm.ph, coaj. nefa. kandrefa ; 

na dia~aza. Ai though, toa 
ThonjAt, F. ay p.p. of think 
ThoOjAt, N. hevitra, fiheverana. Thon^At'Ail, a^. mibevitis, 

Thon^Atleat, a^. tsy inihe- 

Tiliii, tay mieritreritra 
Thon'iand, adj. ajxfo 
Thrall, Thral'dom, n. fabande- 

Thiaih, V. t. mively vary amy 

ajjiail ; mikapoka 
Thread, n. taretra 
Thread, v. I. nuunpiditra kofehy 

amy ny faujaitra ; mandena 

amy ny Ulana utrotra 
Threadliare, ai(/. tonta ka efa 

miBeho ny mason- tenona 
Threat, n. rabona, fandraho- 

Threat'en, v. t. mandrabona, 

mampicabotra 
Thieat'ening, n. f aiidrahonana 
Three, adj. telo. Three timei, 

Three'Iold, adj. telo heny, intelo 
Three'pence, a. lasiiay. & 

three-penny pieoe, farantaa 

kely volafotay laojan-dasiray 
Thresh, v. t. (thiashj 
Threih'eld, ». tokonam-baraya- 

ram-be ; ny iantombohaita 
Threw, p. of throw 
Thrice, a4/. intelo 
Thrift, n. fitomboona barena 

noho ny fitsitaiana sy ny 

fahazotoaiia 
Thriftleu, oJJ. tsy mabay 

mitaitsy fananana, tsy maba- TES [ 3 

fahazotosna, TQahatam-pana- 

Thrill, r. I. ay i. masdretaidie- 

Tbiive,!'.!. P. thrived or thro va; 

p.p. thrived or thriTen ; mitom- 

bo harena noho iiy iitsitai- 

ana sy ny fohazotoana ; miha- 

tavy, maroroka, mitombo 

Throat, n. tEoda fna 

Throb, V. I. mitepotepo fainga- 

Thioe, «. faaaintainBiia 

ThroDe, n, aeza fiandrianaaa, 

indrindra izay ipetrahany ny 

mpanjalta raha ummpUeho 

ny vocinaMny na manao 

raha rah am-panjakana : uy 

votiinahitra sy ny heriny ny 

mpoQJaka 

Throng, h. olona betsaka mifa- 

Throng, r. i. ey t. mifanety, 
mifanizina 

Throttle, II. (. manenda 

thioil^i, pitp. Bj adt. taboToa- 
ka, tanteraka. To drop o. 
fall througli, latsaka mibo- 
roaka;foanafatay tanteraiai' 
Td go through, mendeha ma- 
makj ; niita. He has read it 
throQgb, tapitra nOTakiny 
arokoa hatramy ny voalohany 
ka hatramy ny farany 

Thioiy/iout', preji. sy adv. 
maneraca, na aiza na aiza, 
mandritra 

Thruw, f. /, p. threw; p.p. 
thrown ; mitoraka, manipy, 
manoraka. To throw away, 
manary, maha-veiy. To throw 
down, mampikoa, nmudro- 
daua ; niondavo. To throw 
one's lelt down or on. man- 
dry. To throw out. 
To throw oot a 
milaza hevitra kely. The 
Home of Commons }uu) 
thrown ont the bill, tsy nekeny ny Scuit of Commoni ho 

Ulana izany. TO throw up, 

mahafoy ka tay mety manao 

- uitaony : mandoa (ny avy amy 

ny atomach) 

ThrSw, n. indray manipj', m- 

dray mitoraka. A stono'B 

throw, taka-torska ffeo 

Thmlh, n. aoaram-borDita tears 

Throat, v. t. sy t. manoaika, 

Tbrnit, n. tosika, ronjiua 
Thnmb, n. ankiben-tanana 
Thump, II. fidaboboka, fidaboka 
Thiunp, v. t. sy t. mandabaka \ 

midaboboka 
Than'der, ti. kotcokorana 
Thnn'dei, v. >'. ay t. mikotroka 

ny orana ;- manao tenj na 

fandrahanana maharenina 
Tbnn'derbolt, n. varatra 
Thnn'derclap, n. kotrokorana 

mafv aad; tampoka loatra 
Thnn'deratorm, n. nuiouorana 

betsaka misy kotroka 
Thnn'derstrtLOk, ni^'. taitrti dia 

taitra amy cy zavatra juaha- 

tahotra 
ThOTa'day, «. Alakamiay 
TfMt, adv. toy izao. Thu tK, 

hatreto 
Thwack, V. t. mandaboka 
Thwart, v. t. miaakana, mano- 

Thj, pro. -nao [tra 

Tie, n. aretina toy ny olitra 
Tick, H. feo mipipika ataony ny 

f nmantaranaudro ; kongona ; 

lamba fanoo fonon-kidoro 
Tick, V. t. mipipika toy ny 

ataony ny famantaranaBdro 
Tick'et, «. taratasy kely atao 

javatra 
Tickle, V. I. nianibokiba, maui- 
tikitika mo [ 3 

Tieklitb, adj. aaro-Ubo ; toa 
Usujera Tah& Toatohina, kely 

Tide, f). ay fisondrotana gj n; 
fihemorana ataony ny raoo- 
masma isakj- ny 12 om ma- 

Ti'ding's, «. filozana ny zavatra 

FBO niaeho 
Ti'dy, adi- EoendrikAf milHrninft 

teara, MzoMzo, madia 
Tie, 11. t. ntifeJiy, mamehy, 

man^^JB ; manohy. To tie 

up, mamatotra 
Tie, n. vona ; fanoMzana, fehy. 

Heck-tie, feM-tenda. Tiei of 

friendihip, fehim-pihava- 

Ti'ger, n. biby miraiikarazana 
amy ny saka fa lehibo aady 
maaiftha, ary aaiky lioatry ny 
voloa-kary ay w^atry ny 
volony 

"Rght, adj. henjana ; tafakam- 
bana tsara ka tsy manamika ; 
mifanerana amy ny tena 

K^Afen, v. I. manenjana, man- 
geja 

Tile, n. tanimanga fiaapisaka 
atao tafon-b-ano na gorodona 

Tile, V. I. mandatBaka tafon- 

Till,n. Tata kely atao fitoeram- 
bola ao amy uy trano flTaro- 

TUl, prep, ay adv. mandraka, 
ambaraka, hatramla' izany. 
Till hii death, mandra-palia- 
fatiny, amlmra-pahafatiny. 
Till WIT, mandrak' ankeM' 
tiiny, ambarak' ankeiiitriny 

Hll, V. t. mamboatra tany 
hamboleu- j avatra, miasa tany 

Tillage, n. famuuboarana ay 
tany liambolen-javatra 

Tilt, ti. t. By i. mampihilana ; 

Timlur, n. haio azo arafitra 17 ] TIK 

atao zavatra ; hazQ lehibe 
matOTina atao amy ny aambo 

Timlirel, ». karazan' amponga 
natao tahiny 

Time, n. andro, taona, fotoana. 
Attimaa, iiidcaindray. Five 
times, in-dimy. Ten'timea, 
im-polo. Many timei, im-be- 
tsaka . How many timei 1 
im-piry ? In time, antonony, 
tsy diso fotoana, mahatcatra 
fotoana. The appointed time, 
ny fotoana. A short time 
will flniah it, votivety foana 
dia ho vita izany. It will 
take a long time to finiih 
it, ela Tao bo vita izany. 
How mnch time will yon 
take in doing it ! hoatrinona 
no ttanaoyanao izany vao bo 
vita f What time ia it ? amy 
ny fiiy ny famantarauandro ? 
There is time enough yet, 
tsy mbala tonga ny fotoana, 
mbola miay andro ampy tga- 
ra banaovana azy ka tay 
tokony haXao an-kamebana. 
Time ont of memory, time 
imnLemoridl, ela ka tay taaro- 
ana intsony izay niandohany. 
To pass the time, to spend 
the time, manala andro, 
maudany aadro. To kill the 
time, mandany andro foaua, 
manala andro amiiL' izay tay 
mahaaoa. To take one's 
time, manao miadana fa tsy 
atao maika. I have no time- 
for it, tsy miay andro hanao- 
vako izany. They reached 
here at the same time, niara- 
tonga teto izy 

Time, v. I, manao izay antonony 
(amy ny andro anaovan^ 
dcabaraha), mamantatra ny Till Timely, aij. sj adv. aotouoay 
fa tsj tratra aoriana, at^ 
aloha [dro 

Time'-pieee, n. famantarBnan- 

Time'-serriiiK, m^'. manariLka 
ambokony, manarak' efa 

TiMe'-tablt, n. fandaliaraiia 
milaza nj fotoana anaovan. 
drabacaha, na ny ahaton- 
gavauj ny kalesy isam-pija- 

Tim'id, ai/J. saio-tahatra, kaody 
Timid'ity, n. fahasaro-tahotra, 

fahabiody 
Tim'oiDm, adj. aaro-tahotra, 

kaody 
Tin, n, metal fotsifotey bokoa 

aady mora miempo kokoa 

noho ny firaka : vj fisaka 

atao ankoBolia tin, Tifotay 
Tin, v. t. manao ankoaotra tiu; 

manaroiia zaratra amy ny 

vifotsy 
Tiae'tnre, n. alcehol miay foto- 

javatra bafa levcma ao aioiny 
Tinc'tors, v, t. maiii^y loko 

kely hafa hanampy izay efa 

yita taloLa 
Tin'der, n. tamba maimay azo- 

ny ny afo fa taj levoua loatra velezina atoo TinW, ». 

kararavina 
Tin^e, V. t. manigy loko kely 

hafa kananipy izay efa vita 

taloha 
Tinned, Tine'tnred, Tin fed, 

adj. Bomary ; zavunana 
Tin'gLe, v. t. maugmtamgit^ma 
TinTiBr, ii. mpamboatra vilaay 

varahina na vifotsy, &o. 
Tin'kle, v. l. sy i. mam^ikicran- 

kitraca ; nuMtrankitiaiia 
Tin'asl, », zavatFa mamirapi- 

ratia marevaka 
Tint, n. loko kelp hafaanampy 

izay efa vita taloba 
Ti'ny,£irf/ kely,ioadiiiika,kitiiB Tip, It. t. maniay zaTatra hatao 

tendrony. To tip ovar, mam- 

pianj era 
Tip'ple, V. i. misotro Uuika 

botsaka 
Tip'sy, adj. Icon-toaka, doroka 
Tip, «. tendrony 
Tip'toe,n.iiy tendion-draDtsaii- 

tongotra. To itand an tiptoe, 

mandrin^a 
Tip'top, n, ny tampony indiin- 

dra ; ny taaia indrindra 
Krade', n. teny alahatra ma- 

mely iDaiy 
Tirs, fi. ny vy fiaatm iqtetaka 

manodidina ny kodia 
Tire, t>. (. ay i. mabaaasatra, 

mabareraka ; mibasasatra. 

To tire ont, mabaraiika loa- 

Tired, adj. siuatra, reraka 

Tire'iome, adj, mahasaastra ; 
mabasoaotni 

Tia'snB, n. lamba vaat«iioiia 
misy (aiani-bolai otsy na vola- 
mena. Hii tale WM a tii- 
•neof falselioodi, niharo lain- 
ga betsaka ny teny nataony 

Tithe, ». ny am-pabafolony. 
Tithea, ny ampahafolon-ka. 
rena izay nomeny ny Jioay 
ny mpisorona; barena ary 
amy ny tany Sco. izay ato- 
kana bu any ny cUrgy amy 
ny entailished ehttrch 

Ti'tle, II. ajiarana ; anaram- 
piandriaaana na voninabttra 

Ti'tle-paje, n. pejy ao amy oy 
voalobany ny boky izay miay 
ny aaaiany 

Tit'mDDBe, n. pL titmiae ; ana> 
ram-bopona kely 

Tit'teT, V- i. iiiibiiDOkiniok& 

Tit'tia, «. izay kitita indrindra 

Tit'nlar, adj. man ana anarau- 
boninahitra nefa anaraaa TO TOH To, prep, (rnilkzn ny manbany 
nft ny masatona) , amy. To go 
to (a plane) maiikaiiy. To go 
to (a pmion) mankauy amiiiy. 
Fi«m— to, hatrauy — ka ha- 
trany, hafa'amy ny— -kahatra- 
my uy. To an^ tin, miTezi- 

Totd, n. aaobakaka [i)aD& 

Toad'atool, «, holatra tey fihi- 
Toaat, V. t. mitono 
Toast, n. mofo atoao kely mba 

ho mendimendy 
Tobao'eo, n. paraky 
Tabae'ao-pipe, «. pipa fifoham- 

Too'iin, «. lakoloay fampitai- 

rana n j olona 
To-day', lu^. Bjr n. anio, aodraany 
Tod'dy, n. onaran-toaka 
Toe, n.rantaan-tongotra. Qreat 

toe, antiben-toigotra 
To'ga, n. iambanotafinyny Ro- 

mana fabiuy 
Togef A'bt, adv. miaraka. To go 

togathoT, miara - mandelia. 

miangona; nukajnbaiia 
Toil, V. i. miasa, miasa fatiatra 

loil'et, n. iy ru^'. fiakanjo, 
akanjo; momba ny fiakan- 

mahareraka 
To'keii, »• famantaraua, faha- 

Told, P. iy P.P. of till 
Tol'eralile, adj. a^o ihafiana, 

tsarataara hiany fa tsy tsara 

loatra 
Tol'oranEe, n. ny amelana 

hanao izay tsy tiaua, taxtdo- 

lol'oHte, V. t. tey maudrara 
izay tsy tiaoa; nutmela ha< 
nao isay tay tlazia Toleia'tion, n. ny lny andra- 
rana fombam-pivn v;ihBna to. 
izay tsy ekeny ny be ay ny 
maro; ny tsy an^irataiMitt 
iiay tay miray finoiina aminy 

Toll, n. ears 

Toll, V. t. ay i. mivel v lakoloay 
atao nuadana niha miay 
mandevina ; miineiii) toy izany 

Toll'-bttr,— gate, n. zavatra toy 
ny vaTahady aBakantsakana dia mandoa aara banamboa- 
rana ny l&lana 

Tom'ahawk, n. langilangy en- 
tiny ny Indiana any Amerika 
Avatatra 

Toma'to, n. yoantabiha 

Tomb, n. faaana 

Tomb'itoae, n. tsangam-batom- 
pasana ka miay soratra mila/a 
ny maty ao 

Toni'>E8t, n. saka laby 

Tome, n. boky lehibe Bady 
mavesatra [rahampitao 

To-mor'row, adv. sy n, ampitao 

Tom'tit, B. ftitmeuMj 

Ton, n. fandanjana lanjana 20 
hundred weight 

Tone, f). toetry ny foo na avo 
na iva, na mikarantsana na 
manga; feo amy ny fama- 
kiao-teny na fitorian-tony 
&o. izay tay araka ny fiten&- 

Tone, V. t, manonona teny atao 
somary hira. To tone down, 
manalemy (teny mafy, &o.) 

Tongs, H. taudramokotra 

Tongne, «. lela; fiteny, teny. 
To hold tbe tongne, mangina, 
taymiteny 

Ton'io, II, fanafody atao mba 
hampabatanj aka 

Tonle, adj. maiDpahataDJaka ; To-nVAt', adp. »j n. tado alioii 

Toii'iiv<< "' ny Unjany nj 
entaiiB izay zukiaij aj aamui 
amin' indnti-miiondra 

T«n'ilU, n. ilsj zavatra kel; 
roa BO amy ny foto-dela 

Tan'lUTO, «. ny anaratana ny 
Tolo ao an-tampon-dolia, 
indrindja izay ataony ny 
Katolika Bomana amy ny 
fanokanana olona ho mpiso- 

Too, adv. loatra; koa 

look, p. 0* laki 

Tool, «■ faDdrafetBDa, fiaaana ; 
olona ampanaoviny ny olona 
hafa raharalia, m tsy ta- 
hiseho miharihary ilaymam- 
panao azy 

Tooth, n. pi. teetb; nify. To 
oaat in the ttotli of, numdataa 

Tootb'a<:Ae, ». aretina amy ny 
nify, olitra 

Toothed, «({;. miay niflny toy 
ny tsofa 

Top, n. tampony, lobany ; tan- 
drimo, aait^tjdiiia 

Top, V. t. nj i. maniay ao an- 
tamposf ; manapakany tam- 
pony ; mialoha 

To'pai, n. anaram-bato aoa 

Top'-hoav'y, aift. maTeea-doha 

Top'io, B. foto-kevittft amy ny 
rea^a na teny alahatra 

Top'mOBt, adj. avo indrmdra 

Tapog'Taphy, n. filazaua tairai- 
tST ny amy ny lavatra 
rehetra momba ny fltaerana 
anankiray toy ny tanina na 
ny flzaian-tany kely, &c. 

Top'plo, ('. 1. potrAa, lavo ; 
mianj^a [mivadika 

Top'ay-tur'Ty, adv. mifotitra, 

Torch, n. fanilo 

Tore, p. of tttr [maly 

Tot'nient, n. fijaliana, fahoriana 

Toimsnt, V. t. toampijaly Tonnant'or, n. mpampijaly 
Toma'do, n. tafio.dnvotra 

mitambollmlxilina mafy dia 
mafy ary saiky mandraka- 
riva miay kotiokorana ay 

ranonorana betaaka 

Torpo'do, n. anaran-kazandrano 
izay roamely elecli-icily ny 
olona izay manandry azy ; 
zavatra lehibe misy vanja 
atao ambany ny ranoinaaiiia 
mba hanimba ny aamlra izay 
mandalo ao 

TOT'pid, adj. ngxily 

Tor^oi, «. tabangoly ; ny tai- 

noho ny hatuaka na nolio ny 

aretina manafotnt 
Tor'reiit, n. riaka na lanirano 

mandehamafy 
Tor'rid, a^. mafana dia mafana, 

Tor'toite, «. cere, hoditsokatra 
Tor'toiia-thell, n. hoditry ny Tor'tnre, p. (, marapijaly 
ToH, V. t. ay i. maoipy, mam- 

pisavoana ; nuunpiTeziinbe- 

zina toy ny ataony nv 

alon-dianomaa' " " " 

sambo. To ti 

mlMtona 
To'tal, adj. daholo, avokoa 
To'tal, R. tontaliny 
lo'tally, adv. avokoa, tokoa 
Tot'tor, V. t. mihetaiketaika 

hoatra ny efahianjera, mibo- 

zohozo 
Tonoh, V. i. manendry, mitsapa, 

mampangorakoraka. T o tonoh 
an, mamboatra kely ho vita 
To tonoh upon, mika- my ny Bika TOTI [ ; 

Tonoh, fl. fit8HpaiLa,fil[S8ihaiiai 
aavatra iely atao amy ny 
zavatra hafa 

Toncli'itig:, Bdj. mampangora. 
korata 

lamautarana TolameuB, fa- 

mantaFana [kitoina 

Tonob'y, adj. tsy tohinina, 
Tongb, edj. maozatra, mafy, 

milefitia fa t^ mety tapaka 
Tongrh'en, n. l. sy i. malianiao- 

Eatra; mihamaozali'a 
Toot, r. fandehanana mizaha- 

tany na mitety vohitra 
Tovi'naneiit, n. fodiana miady 

uatao filalaovana fahioy 
T6w, V, t, mitariba aambo na 

lakana &c. amy ny maliasaka 
TSw, n. idran-droDguny toy ny 

hoto. To take in tow, mita- tl ] TItA 

jaiatra, indrindra raha earo- 

nana taratasy ka arabma 
Tra'«lDg.pa'p«r,«. tarataayma- 

nify apetraka amy ny aary 

mba hangalana azy 
Track, n. dia, dian- javatra ; 

ny ny olona na biby 
Track, !>. t. mitaongo-dia, ma- 

luanta-dia 
TrsckleM, m^'. tay misy dian- 

olona na diam-biby 
Tract, «■ tany ; taratasy kely 

tay misy baontca fonony, ta- 

Tract'ftble, adj. zaka anarina, 


a. amy ny r Tdw'ard, — d», p!-cp, manandri- 

fy ; maoitsy 
Toirel, n. lamba atao famao- 

han-tinana sy tava, &c. re- 

liefa aTy mandro 
low'eT, n. tilikambo ; tranu 

Tow'er, v. i. miaondrotra ; mi- 

jalajala 
Town, H. tanana, indtindra 

izay misy taena isan-kcrin- 

Town'-ocier, n. fbeU-man} 

Towu'-liall, R. traco lehibe 
anaovana ny tabarahany ny 
tantkna 

Town'^talk, «. ambentin-teny . 

Toy, n. tailalao, kilalao 

Tract, n.dian-javatra; zavatra 
tratra sua tamy ny zavatra 
nisy taloha. Tr«BM, boditra 
&o. itarihany ny aoavaly ny 

Trace, v. t. initBongo-dia ; ma- Trade, ti. varotra, fandrantoana 
Trade, v. >. mlTarotra, man- 

dranto, manao jirika 
Trad'er,— deiman, n. mpivaro- 

tra, mpacdranto 
Trade'wind, «■ rivutra ao amy 

□y fitoerana aasany ao amy Tradi'tion, n. loyan-taofina, fa- 

naon-drazana 
Tradi'Uonal, a^'. avy amy ny 

lovan-tsofiaa 
Tiadnoe', v. t. manendriken- 

drika, manaiatBy 
Traffic, ». ranto, fandrautoana, 

flTarotana 
Iiafflc, V. I. mandranto 
Tny'ady, «. drama milaza olona 

tratry ny loza 
Traj'io, — eal, adj. miay tragtdy; 

mahaiaty clona, mampaJahelo 

indrindra, loza 
Trail, u. t. sy i. mitarika (zava- 
tra) ; mandady [toy ny voa- 

TrUl, n. fofom-biby hazaina 
izay aiahiny ny alika TBA train, i 

Train, n. rambon' akanjo; fan- 
dftminana timj dt fanaovaU' 
draharoha ; Tsuja atao teti- 
afo ; kaleej maromaro mifa- 
nanikaraka 

Train'-oU, u. aolita $.rj amy ny 
ttozona 8f ny biby hafa koa 

Trait, n. toe-panahy 
Trai'tor, «. tnpamadika 
Trai'toroni, ai(/. mamadika, 

TrMn'mslt «. barato ; zsvatra 
misakiuitBakBiia na manahi' 

Tramp, c. l. iDandeha tongotra 

laTitra 
Tram'ple, r. i. min^ongodoi 

To tranple on or npon 

down 01' Bader fMt, manitaa 
Tram'road, — way, u-lfLUnamisy 

Vy na hazo haodehanany n; 

kodiany ny kaleey [na 

Tntnoe, n. tsindrimBiidry, tora- 
Tran'qDil, adj. mionoDa, tsj 

miaJiiahy, miadaoa; tony 
Ttan'qnilliae, — ize, b, t, mam- 

Tranqaillity, n. gononana, £a- 

Tiant[',}ir«;fi'; an-dafy, am-pita, 

mam&hy ; ambony fraha) 

Tranaact', v. I. manao (raha- 

Ttansac'tion, «. ny anaorana 

Tsbaraha ; raharaha, zavatni Tntna'atlantic, adj, ao andafi- 

ny ny Atlantic Ocean 
TraDMtnd', v. t. manoatra, ml- 

hoatra 
Tiunoendent', adj. tsaia, indrin- 

dra, mantm-tombo indrindra ; 

tey takatry ny aaina 
basMtiW, r. I. mandika 12 ] TK& 

Traniorlpt, it. sorstra oftdika 
Tranioriptian, n. fandikan- 

tsoratra 
Truiifer', v. t, mamindra 
Tran*'f«r, n. famindrana 
TianriOr'alile, ad/, azo afindra 
Trantflg'nra'tiOn, p. fiovan- 
tarehy, indrin.dra ny fioran- 
tacebiny ny Toropo f Ony lay 
tao aD-tendronibotdtra 
Truuflg'Qre, v. t. manoTa 

Tranaflx', v. t. manatabotoaka 

amy ny lefona, &c, 
Tran^rm', v. t. monova ho, 

mampahautonga ho toetra 

Tranatormation, n. fiovana ho 

toetra hafa 
Truiifiue', v. t p**n idirta rano 

kc. amy ny hafa ; mamindra 

nj to«-panahiny amy ny 
olona hafa ka tonga tahaka 

Tranigreii', e. I. in«niiiba Mi- 

TranigTW'iion, n. fandikana 

lalana, ota 
Tranagren'or, «. mpandika la- 

l&na, mpanota 
Iian'iiSBt, adj. mandalo, ma- 

haritta Totivety foana, mihe- 

Irana'U, n. fandehanana ha. 
maky tany ; ny f andehanany 
Mercury na Vfnut ao aneta- 
nelany ny Tany sy ny nuwo- 
andro ka hitainy ny maso- 
andio ary hita mandalo ao ; 
ny fsndehanany ny volany 
ny plsnetra sasany izay hit* 

Tranii'tion, «, Mndrana, fiala- 

na, fiovana 
Traaa'itlve, a^j. misy antony 

izay ihaiany ny verba 
Trtnt'itwy, «f/. mandalo, ma- haritra vetivety foans, milia- 
TrBniIftte', f . (. manova toetra, 

teny ho fiteny hafa 
^•BaU'tiDD, n. famindTan- 

toerana ; fandikan-teny lio 

flteny hafa 
Traiula'tDr, «, mpandika teny 

ho fiteny hafa 
^Mula'aent, a^. Csemi-trant- 

parent) 
TraniiDMiae', adj. an-dafiny 

Dy ranomaaina, am-pitany 

ny ranomasina 
Tmumigiate, v. i. mifindra 

f oaenaua ho any amy ny lany 

hafa; mifindra toerana ho 

amy ny teua hafa (lazoiny ny 

aasany ho nataoDy ny faUkhy) 
TranBmigra'tloa, n. ny ifindra- 

ny ny fanahin' olona ho amy 

ny tena hafa 
Tntnsmis'Bion, n. fompandeha- 

oana ; fampitondcana 
Traaamlt', i>, I, mampuudeha ; 

mampitondra 
Transmnte', v. t. manoya ho, 

mampahatonga ho toeCra 

hafa 
Transpa'rauisy, n. aary tarafina 
Transpa'reiLt, a^. tantere-paha- 

zavana Body hita ny ilo 

ivelany toy ny amy ny fita- 

rstra madio 
TTMupiMM', V. t. manatnbo- 

roafea amy ny lefona, &e. 
!K«nt{iiTe', v. i. miToa-potona, 

mivoaka amy ny hoditra toy 

ny tsemboka ; tonga fantatiy 

ny man> 
TianiplMit'i e- '' mamindra 

hazo hambolena; mamiadra 

fonenana 
Tmsaport', f. t. mamindra, 

mampitondra, indiindra ho 

anyamyay tauy hafa; maha- ] TXA 

raToravo. Hawaitraniportod 
with rage, nisafoaka izy 
Irani'part, n. fammdrana ; 
sambo itoodraua miaramila 
By fiadiana &o. izay afindra ; 
fifalJana na fahatezerana £c. 
be loatra ; olona meloka afin- 
dra toerana ho any amy tany 

Traniporta'tiDn, n, ny amin- 
drana na ampitondnma ak>> 
DA na entaaa &c. ho any amy 
ny tany lavitra 

TranspoM', v. t. manova hiha- 
raha, mampifantindra toerana 

TraaipDii'tion, n. fauovana U- 
harana, f amindiana toerana 

Trant-ahip', v. t. mamindra 
entana ho eutiny ny earobo 

Tian'anbataiL'tia'tioa, n. ny h»- 

vitry ny Katolika ny amy 

fiovany ny mofo sy ny divay 

ho tonga ny tens ay ny 

rany Jesoay Kraisty 
Transude', v. i. (exudej 
iTuuvarfe', adj. mitaivalana 
Trap, H. fandriha, tonta 
Trap, V. I. mamandrika 
Xrap'-dODT, n. Taravarana misy 

rakony ao amy ny gorodona 

na ny rihana 
Trap'pingj, n. hajngo, indrin- 

dra ny amy ny goavaly 
Tiaah, n. zavatra tsUiontsijioua, 

zavatra tsy misy antony 
Tiaah'y, adj. tainontsinona, tsy 

aoBy antony akoty 
TraT'ail, v. i. manaintalna (amy 

ny miteraka) 
Irav'al, 0. I. mandeha larilra, 

mandebandeha 
TrsT'el, n. fandehandehanana ; 

filaaana ny ftuiddiaiidoba- TU [ 3 

Trttv'ene, adj. mitsivaJana 
TraVerte, v. <. mandeha nuima' 

fcy (tany na ranomaaina) 
Tn;, n. zavatra saliaka toy ny 

lovia lehilie atao fitondran- 

j&Tatm ao an-trano 
Tieaoh'STOQi, a^. mamadika, 

mivadika ho f^iavalo 
TlSBCh'ery, n. famadiliaiia,fiva- 

diliana ho fabavalo 
Trea'ele, n. nmo resy, ronon- Tread, e. i. f. trod ; p.p. trodden 
or trod ; tnoDdia, manitaaka. 
To tread on or upon, manitaa- 
ka, manltsakitBaka 

Tread, «. dia, biUaka 

Treadle, ». ilay hitsahina am; 
□y milina ahodin-tongutra 

Trsa'aon, r. flkomiana [na 

Trea'tonable, adj. misy fikomia- 

Trea'inra, n. hareua, rakitra, 
zavatra tiana indrindia 

Trea'anre, e. I. (up) mitahiry 
toy ny zavatra, tiana indrin- 
dia, miraMtra 

Trea'inrer, ». olona itoMana hits- 
hiry ny volany ajiocieti/, &c. 

Trea'jmy, n. fitehirizan-draki- 
tra; trano atao fitehirizana 
ny volany nj fanjakana, &c. 

Traat, v. t. ay i. mitondra olona, 
(dia ny atao aminy) manao 
aminy; manambarany aminy; 
iuana«a, manqiahaffdy. To 
treat witli, manao fanekena 

Treat, u. fauasana: zavatra 
mampahafaly 

Trea'tUe, n. boky kely atao Gla- 
zana ny amy ny zavatra 
anankiray 

Treat'tneat, n. fitondrana atao 
amin' olona ; fomba fanao 
amy ny fitsaboana ny ma- 
raty ; tilazana ny aminy 

TrBB'ty, n. fanekona a ] TBI 

Treble, aiff. ftripltj 

Treb'le, n. foo avo amy ny hir» 

atttony oy vehivavy, trebla 
Tree, n. hazo lebibe (toy mbola 

roakapa) 
Tiellia, n. hazo atsivalamba- 

lana atao toham-boly, &o. 
Tremlile, c. i. mangoritra, 

mipararotra 
Traman'doni, o^/. mahatahotra, 

mahatairavina ; mafy na le> 

hibe indrindra 
Xrarn'onr, «. hovitra, f angOTitra 
Tram'aloni, adj. mangovitni, 

mipararetFa 
Traneh, ii. t. mihady tatatra, 

manao liady. To tranek 

Trenoh, «. bady, tatatra 
Trep'ida'tion, n. bovitra, fan- 

govitana 
Trea'paii, v, i, mandeha tay 
miera ao amy ny tanin' 
olona ; mandika lalkna, ma- 
nota. To treiptiB upon 
another'! time, avy mireaaka 
zavatra amin' olona ka m&ha- 
very rariny azy amy ny raba- 

Trea'paiB, ii. fandikana lalflua 

Trail, n. yolo aolioly 

Tri'al, fl, fanandramana, fizB- 

han-toetca, fitaarana 
Tri'ang'le, n.Jigurt miay lafinj 

t«lo sy aiuile tela 
Triangular, a4j. misy lafiny 

tab By angle talo 
Tribe, n. fokom-pireneno, fire- 

Trlb'nkttion, ii. fahoriana 
Tribn'aal, ». fitsaraiia, fivo- 

riany ny mpitaara 
Trilmne, r. olona nofldiny ny 
FUieian tany Roma fahiny 
ka nanaowpahefaua hiaro 
azy mba tsy hampaboriny 
ny Patrician foana Trlb'nUiy, a^. mandoa hetia, iiiba ; zavatra tsj midy mauaiky 

Trib'ate, n. hetra, mdrinilTa 

iiay aloany ny olona nore- 

Trioe, n. In a tiioe, vetivety 
foana, miaraka amy ny vava 

Trick, n. fitaka, facambakana, 
fonaovan-tiBaJiia Triek, V. f tony loatra 
Trio, n, oloua telo miaraka 
Trip, V. i. mandeha maiiaha ; 

Toafingana, diao. To trip op, 

maraingana 
Trip, >j. fandeha mailaka ; fan- 

dehanaiia tay lavitra ; hadi- 
kely nitaba, manam- Trip'artite, adj. telo. ny uunany ny IriEkla, c. . 

Tri'BDlOT, X 

frantaay 
Trien'nial, adj. isan-tclo taona 
Tri'flo, n. zavatnt tsy maninona 

Iri'Jls, c. I. mireukka foaiut, 
mandany andro foana. To 
trifle with, manao te,j ho Irigonom'etry, n. fahi 
fombany ny triangle izay 
enti-naiiohatra tany na ny 
hahavony ny tendtombohitii 
na ny hijavitry ny maaoaii- 
dro, Slc. 

Trilat'eral, adj. misy lafiny telo Ttia, ■ia»gU_ 


. roampiparaceti 
Trim, ad/', milamina t8arB,kizo- 

kizo, mendrika, tsanganana 
Trim, v, I, sy i. mandamina 
taara, mamboatra taara ; ma- 
Trim, n. toetra, toetoetra 
Trim'iring, n. liaingony 
Tiinlta'rian, n. olona izaymino 
fa DT Ray sy ny Zanaka Ory 
ny Fanahy Maaina dla Au- 
driamanitra Iray hiany 
Trin-'ity, m. ny Srajtiaiiy ny Kay 
sy ny Zanata ary ny Fanahy 
Uasioa ho Andriamanitra 
Iray hiiiny 
Triuk'et, n. ravaka madinidi- Triph'thong-, n. zana-taoratra 

telo amy ny vaki-teny iray 
Triple, adj. intolo, telo heuy 
Triple, «. t. raampitombo amy 

Triplet, II. ny telo an-diUana 

amy ny tonon-kira izaymito- 

vitovy feo amy ny f acany 
Tri'pod, n. flpatraliana nusy 

tongnny telo 
Trip'ping, adj. maila-pandeha 
TriMOt', V. {. mizaha tolo milOTy 
Trii'yllabl*, n. tony misy Taki- - 

teny telo 
Trite, adj. mampahadisadisa 

(aatria efa re matetika) 
Trlfnrate, v. l. manorotoro na 

mikoaoka ho tonga vovoka 
Tri'nmph, r. Bfaliana na fila- 

nonamt Hatria naharesy 
Tri'nmpb, v. i. mifaly satria efa 

oahareBy 
Trinmph'iO, adj. atau mba 

hampiseho Ualiana fa efa 

naharesy 
Trinmpliant, adj. faly eatria 

nahareaj' By afak' ady 
Trinm'Tirate.ii.toetrynyfanja- 

kami raba tapahm' olona telo 

lahy mikambaua 
Tri'QDe, adj. telo nofa iray [tra 
TriT'ial, adj. txy muninona loa- 
Trod, trodden, f. ay p.p. of 

triad 
Treop, n. olona manao aadiany, 

indrindra ny Tfiim-aTniln ISO [ 34 

Iro'phj. n. zHvatra azo tamy 
uy fahavalo lia entuia himipi- 
tombo ny fif aliana aatria avy 
uaharesy 

Troplct, II. ny tanj rehetra ao 
andaniiiy roany ny equelor 
hatraininy 23J digree ao 
alsimouy ey ao avarany, ka 
izany do atao hoc. torriif (okc 

Tropls, — ttl, adj. momba Dy 
tropica, ao amy ny Irepics 

Trot, V. I. miteaikonteaikoiia 

Troth, «. ftriithj 

Tronbls, v. i. manaHraDB, 
mabaHOaotra, mamiuilBholo, 
mninpaliory 

Tronble, ii. fahaaahiranaiis, 
fahaBosorana, fahoriana, ala- 

TroQb'lstome, adj. nuabasosotra, 

mahadiMdJky 
Tronblona, ai^'. be fakoriana 
TroDgb, «. zatatra lava boloh' 

hty atao fitoeran-drano. 

Trough of the lea, ny lempona 

ao anelflnelany ny alon- 

Tion'fWti, n. pataloha, akanjo- 

tongotra 
Trout, H. anaran-kazandrano 

tsara ho hanina niitoetra ao 

amy ny nmo mamy 
Trow'el, n. HOtron-taokay ; au- 

gady kely foby zarana 
Tin'ant, adj. mibolidilidy ley 

mety mankoiiy amy ny raba- 

Trn'uit, «, olona mibolidilidy, 
indrindra fa cy aoMzi-madi- 
nika tey m^y mankany amy 
ny sekoly. To play tmant, 
laea mibolidilidy [ady 

Trass, n. fiatoana kely amy ny 

Track, n. f anakolozona ; filon- 
dran-jaiatra miey kodia 

Tinekle, v. t. manarakam- G ] TBU 

Tmdf 0, c. t. numdeha tongyitra, 

mihiidtra mandeha 
True, adj. marina ; mahatoky 
Traebeait'td, adj. mahatoky, 

marina, tay miay fibatearam- 

belatsihy 
Trn'ism, ». teny efa fantatry 

ny maro rabateo ho marina 
Truly, adv. tokoa, marina 
Tramp, n, ftmmpet) 
Trump, v. t. mamitaka. To 

trnmp up, maiieDdrikendrik& 
Tmmp'ery, n. zavatra t^non- 

tsiaona, zavatra mareTaka 

fotainy hiany fa tay misy 

antony loatra 
Tmmp'orf, adj. tsinont^ncma - 
TroBp^et, n. bingona, piait^ 

Trnn'cbBDn, n. langilangy 
Tran'dle, u. rambaramba iiuBy 

kodia kely 
Tnui'dlo, (I, t. maiiakodjadia 
Trunk, n. vatan-kazo iia b!by ; 
orony ny elefantra ; Tata 
fonosina hoditra, &c. 
Trau, ». bozaka na mololo iray 
entana ; ny aakamandimby ay 
uy bazo ssaany mikambajia 
aminy atao tohany ny lohA- 

Tnut, «. f aihatokiana, f atokiiuis, 

finoana, tdky 
Triut, V. t. By >*. matoky : 

manautena ; mitoky. To trait 

to, matoky ; (inirvttj 
TrniteB', ». olona itokjana 

hiadidy ny fananany ny 

Basacy 
TdutvortAy, a^j. mfthatoky, 

azo itokiuia 
Trnify, adj. mahatoky, a^io t fa lay 


TEXT kariva. In troth, of a trnth, 

Tmth'fnl, adj. marina, maha- 

tofcy 
Try, ('. '. Bf i. msnandrana. 

maiLkahatra ; mizalia-toetra ; 

mitsara ; raanao, mikeli-ainn. 

To try on, maDohatn akanjo. 

To try the eyea, raanao izav 

mahaaasatm ny maso na. 

ila-haoiarary azy 
Tub, n. barika, g-amela 
Tube, H. zavatrft boribory poa- 

katy toy ny f autsooa 
Inlier, n. vodin-javatra. toy uy 

oviiabazaha na mangahtixo 

fia vomangfi, &c. 
In'bercle, n. zavatra mibontaiiia 

kely, indriiidra raha ao ana- 

tmy ny bavokavoka 
Tnleioag, adj. mJBy vodiny toy 

ny OTimbazaha fly ny TOman- 

Tntnlar, adj. poakaty toy ny 

fantsona 
Tuck, II. politiii' akanjo 
Tnok, V. t. mampifintiun 
Tnet'day, n. Talata 
Tnft, H. abitra mitanguron- 

gorona miaandrahaka ; aanga Tn'mid, adj. n 
Tu'm- I. ay-a. ; mirohnka 


Tng, I '.. sy .". Tng, n, fanaovana anteninaina 
amy ny fitarihana, &t. Bt«am 
tog, sambo stijny kely mita- 
rika ny sambo haia 

Tni'tion, n. fampianarana 

Tnmlile, v. i. sy t, lavo, potra- 
ka, mianjeFa; mivadibadika 
(ao am-pandriana) ; mampL- 
acjera ; mampikorontana 

Tam1)ler, ii. gilasy 

Ta'mety, t>, (. sy t. mampivonto ; Ta'mnit, n. litabatabana, hora- 
I koraka 
Tanmlt'oary,— noas, ndj. be 

tabatabo, be horakoL'aka 
Tun, N. barika lohibe 
Tons, Ji. tiona, ijy hirany 
Tune, t: I. sy I. mamboatra 

hariraonia &c. mba hifanara- 

peo tsarn ; mihira 
Tn'nle, m. akanjo anatiny 

hatramy ny lohalika ka natao- 

ny ny Komana fahiny 
Tu'ning-fork, ii. vj- fanffalam- 

pitsin-kira, pitsiforka 
Tan'ael, n. Ukna nalnlan-drano 
I loahana ao anibauy ny tiny 

Tnn'nel, v. I. mandoaku l^lana 
ao ambany ny tany na ony 

Turljan, n, hanuLTna 

TatTjid, aiif. misy lotony tsy 
nilrala mandry 

Tnr'bot, n. hazandrano lehibe 
boribory taara hena 

Tnr'bulent, aij. mihorakoraka, 
mitabatiba, tsy mety tafan- 
dry tsara 

Tureen', u, bakolyataofitoeran- 
dosopy na ro 

Turf, II. tany ambonimbony 
izay be fakan' ahi-maitso; 
fompotra 

Turbid, adj. mibontsioa, mibo- 
naka; mirehaka 

Tnr'key, ii. vorontsiloza 

Tur'moil, ii. tabataba. horako- 
rnka mahaaoaotra 

Turn, V. 1. By I. mihodina, 
mihodinkodina, miCodika i 
mioya ho, manjary ; miFOjy 
amy uy ^aMi^ ,* mampihodina, 
mampihodinkodina ; mama- 
dika (zavatra), manshoka ; 
manoTa, mampioTa. To tnrn 
about, roiherika. To turn ■tVB. [ » 

Bgaingt, inivadika ka m&tio- 

hitra. To turn uide, (avertj ; 
niirily, midify. Totnrnaway, 
mampiala ; miala. To turn 
back, miTerina, To tnin the 
back upon, miambolio. To 
turn a flomer, midifj nj 

down, mamoritra. To tnm 
[ram, miala. To tnn 
niiditrn ; mamoritra ao ana- 
tiay. To tarn (in bed], mi 
diia. To torn into or 
miova bo. maojai-y : mi 
pody bo. To tnni off, mi\ 
miala ; mampivily, mampi 
To tnrnover, mauoDg'ana, To 
tnm orerctheleaTOBofa book), 
maniadika, mamadibadika. 
To tnm over in tbt mind, 
mieritreritra. To tnm ont, 
manaiaotra ; mivoaka avy 
aminy ; tonga mandroso 
tsara na mibaratsy, miafara. 
To torn lonnd, mampibodina ; 
mitodika. miborika. To turn 
the sdge of. mahadombo 
hanza, &c. To tnm the 
bead, mampahafaniiia; mihe- 
rika. To tnrn (ai milk, &c.), 
masiso, mavingo. To Inm 
the stomach, mampabaloiloy. 
To torn tail, vakj mando- 
Bitr:^. To tain (as the tide), 
miova bibena na handroso. 
To tnni to, mankany aminy, 
indriudra mba bonontuny na 
bitady fanampiana. To 
tnni to pioflt, mabakiuga 
ho Boa, na bisy antony 
tsara. To turn np, mamo- 
Titia miakatra ; miseho. To 
tarn npon, mifotitia mame- 
ly. To tnni nptide-dovn, 
maskpif otitra ; manohoka 
Tnm, ti. fihodinana, fihodinko- 
dinana; fiolehana; soa na latey atao amy ny sasany; 
fiovana. By turns, in tnmi, 
mif andimby. To take tnnu, 

dimby. To take a tnm, 
miteangantsangBna kely 

Tnm'ing, ii. fiolebana, fiviliana ; 
ny miala amy ny zavatra 
voasana amy ny lathe 

Tnm'ing-point, n. izay tohony 
hahafantarana indrindia ny 
fotony mba ho afaka amy ny 
fisalasalana ; {eriaiaj 

Tnr'aip, n. anarana vodin-ja- 
vatra atao fibinana 

Tnm'-key, «. mpitana ny faotl- 
labidim-baraVbana amy ny 

Tnrn'irilte, ji. (toll-bar) 

Tnm 'pike-road, n. lalana misy 

tnjtipiks 
Tni'peutine, ». loaantsy 
Tnr'pitnde, n. fahaiatsiam- 

panaby 
Turet, u. tilikambo kely amy 

ny m^da na akambana amy 

ny trano 
Tnr'tlB, n. rere 
Tnr'tle-dove, n. domohina, voio 

mailala 
Tneh 1 inter, hy '. 
•TnBk, «. vangy 
Tn'tela^e, n. fitaizana 
Tu'telary, a^. mitandrina, 

Tu'tor, n, mpampianatra 
Trad'dle, n. rcaaka foons, be- 

dibedy 
Twain, n, Hy a^. roa 
Twang, V. i. ny (. maneno toy 
ny kofeby benjana raba ten- 
diena ; mampaneno toy izany 
Twee'iert, n. fihavitra [tolo 
Twelfth, a4}- fabaroa amby ny 
Twelve, adj. roa amby ny lolo 
TweWe^OBth, n. herin-taona 
Twen'ty, adj. roa-polo TwiM, adj. indrua 
Twig, ». tsQTa-kazo kelj 
Twil^At, n. fahazavana kely 

Alohanj' ny vaki-ms 

na aoriany ay loati-i 

Twin, n. kambana 

TwiUB, t>. f. H7 I. moDolaDa, 

maoolanolaiiB, mauad]' ; mio- 

JBiiB, miolanolana 
Twine, n. tady, kofehy voatady 
Twinge, V. t. sj i. 

Twinkle, v. i. mi^i-i 

mrioTelo; manurapiratratof 

nj kUalaon' afo 
TwinklB,^ling, n. fipi-maao ; 

famelovelo ; iudrai - mipl- Twl»t, V. (. tDanolaaa, manitdy 
Twift, n. faaolouana ; tadj, 

taretra 
Twit, p. t. maneBO«so, manda- 

TwitBh, p. t. mitaaingoka man- 
diombaka ; raanuitoDa tam- 

Twitch, ft. fihendratana ; faniii- 

Twit'ter, V. I. manao fea to; 

■ay ataony 117 tuiathia 
Two, a^\ roa, anaxikiFoa 
Two^djed, adj. roa-lela 
Two'fold, adj. roa heny, indroa 
Tjpe, n. zsvatra miBoho aloha 
izay misy ahafantarana kely 
ny zavatra bo avy atao 
hoe antitype ; aloka, tondin- 
dona; btby &,B. izay ahafao- 
tacana ny toetiy ny saaaay 
izay miray kaiazana aminy ; 
loha-vy 
Tjr'phoid, adj. tahaka ay typkut tg ] HIT 

Tr^hni, n. aretina niafy saiky 
tBhaka ny tazo 

Typ'ioal, adj. miselio alota izay 
ahaf antarana kely ny zavatra 
hoavy; marapisebonytoetry 
ny Basany izay miray kara- 

Typ'ify, v. t. mampiHeho amy 

ny typi 
Typeg'rapliy, b. fomba fanao- 

Tan