Skip to main content

Full text of "Diksionary englisy sy malagasy ho any izay mianatra teny englisy"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . google . com/ :--.•:-< :' ■"^^^^:S^^^5i^:•' 
.i^v»>;V./V- [^-rV'l^V^VTix 


rV'^'rl^^'T:'. 


'.V"^f:r ^^;• 


•'• v*''>;' . • 


^^f-'t- ' 


<^^v;. . 
4H^ 


1 
frrin 
1 


WW 

WW 

WW tiit; TTTT TTTT harvard CoUeae Jlhrary 

fleiaco de Queiro^ ^iheiro \ 
%deSotoma^ord\^Lmeida ^ 
eVoo^conc^llad ^^ 

Cx>iint of Santa Culalia. 

^c56//2 Q. SteikSon Sii/uor^ Digitized by VjOOQIC .^ -A « ./> p^ / 
^ 4i 
V 1 X 
^^ V Jn'* '-I ^ 


J r -r ( Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC DIKSIONARY 
ENGLISY SY MALAGASY HO ANY IZAY MIANATRA TENY ENGLISY. NATAONY 

JOSEPH 8. SEWELL. ANTANANARIVO: 
NI FRIENDS' FOREiaN MISSION ASSOCIATION. 

1875. Digitized by VjOOQIC -i.T^'i.H^lS" k'^ HARVARD COLLEGE UlU^if 

C0Uf(7 OF SANTA EULAU4 

COLLECTION 

6IFT OF 

JOHN a STETSON, Jr. 

Jury t5j VdZr 
Digitized by VjOOQIC •^-. 'C ERATA. 

Pkjy. 
4 Acknowledgement tokony 

8 Ali^At . . . . mipaoka „ 

9 Although „ 
„ Altogether „ 

12 Antedote ,, 

15 Aithmetic „ 

„ Arouse .... mamoha „ 

21 Barb....fitana „ 

26 Bespatter mamafa „ 

27 Bestir betsirring „ 

30 Blubber.... saborany „ 

35 Bull....ny Pojpe „ 

36 Buttress. . . .rindran-trano „ 

42 Chaise „ 

46 CAromaticB „ 

51 Coercion. . . .fanerana „ 

d3 Cmmemorate „ 
56 Complicate... .mampifono- I 

sontsosona / " 

60 Consign „ 

61 Constrain.... mamehy „ 
80 Derilection „ 
98 Empannel „ 

113 Farsighted ^, 

135 Gristle.... oza-kazo „ 

179 Sew „ 

271 Ee*everc „ 

272 Besptct „ 
274 Bevelry .... amy ny „ 
358 Use sued ho Acknowled^ent 
miantefa 
Althou^A 
Altoge^Aer 
Antidote 
Arithmetic 
mamoha, 
fintana bestirrug 

taviny 

ny teniny ny Pope 

rindrin-trano 

(7hai«e 

Chromatics 

fanerena 

Commemorate 

mampifanosontsoson 

Consian 

mamehy, 

Derelection 

Empanel 

Farsi^Ated 

oza-kena 

Lewd 

Be«erve 

Kespoct 

matetika 

used Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC SASIX-TENY. EARO iiy tanora fanahy eto Imerina izay tc-liia- 
natra tony Enp^lisy ; ny sasany cfa nianatra t'la 
liiany, kaiiefa mbola saliirana loatraizy noho ny 
tsi-fananany diksionaiy haliaiantarany ny hevitry uy 
teny tsy fantany ; ary sahirana dia sahirana koa ny 
mpampianatra ; ka dia cla izay no nikasako hahavita 
diksionary vaovao izay sady hahasoa ny mpianatra 
no hampihena ny liasahiranan' ny mpampianatra. Ary 
toy izao no hevitro ralia ho iianao ity boky ity ; 
aoka tsy ho lehibe loatra izy, fandrao sarotra on- 
tina sady sarobidy ; kanefix kosa aoka ny tony Englisy 
rehetra izay fanao matctika no hiseho ao anatiny. 
Telo taona lasa izay no niantombohako hanao ity 
diksionary ity araka izany heWtra izany, fa ny nanao- 
vako azy dia sarotra lavitra noho izay nampoiziko 
tamy ny voalohany, ary be koa ny raharahako, ka izany 
no efa nahela azy toy izao vao vita. Fa vita izy izao, ka 
faly aho, ary na dia cfa nahasasatra ahy matctika dia 
matctika aza ny nanaovako azy, dia tsy ho fati-antoka 
akory aho raha ity boky ity no hanampy ny sasany 
hahazoana ny fahendi-cna sy ny fahalalana izay mi- 
seho amy ny boky maro nosoratan' ny miray iitcny 
amiko. 

Fa misy teny kely tsy maintsy liolazaina, fandrao 
diso fanantenana ny sasany raha scndi*a maka ity boky 
ity hahafantarany ny hcntry ny teny l^inglisy 

Digitized by VjOOQIC IV. SASIX-TENY. 

sasany, kanefa tsy hitany eto ny teny tadiaviny. Tsy 
maintsy milaza marimarina aho fa tsy eto avokoa ny 
teny Eno^lisy rchctra. Ho leliibe loatra sady ho saro- 
bidy loatra ity ralia izany no nataoko ; ary koa betsaka 
ny teny Englisy izay tsy azo lazaina amy ny teny 
Malagasy ny heviny. Kanefa maro sady mora vidy 
ny diksionary p]nglisy, ary ireo dia ampy tsara ho 
any izay efa mahaihay kely, mba hahafantarany ny 
hevitry ny teny sasany izay sarotra adika, sady tsy 
fanao matetika. 

Nefa misy teny maro izay tsy voalaza eto, fa teny 
tsotra avy amy ny teny hafa, ka mora fantatra ny 
heviny raha fantatra tsara ny hevitry ny teny iha- 
viany. Dia aoka holazaiko ny fomba arahin' ny teny 
sasany izay tsy eto mba hahafantaran' ny mpianatra ny 
maro. Maro ny teny toy izao izay tsy eto, dia 
Ny noun avy amy ny tioiui ka ampiana hood ; icomanlioo^ 
Ny nofm „ adjeefivc ka ampiana ness ; fo/idness 

"Ny noiin „ adjective ka ny able tong-a ability; malle- 

ability ; na ny ible tonga ibility ; fusibi' 
lity 
"^ J noun „ adjective ka ampiana ity ; i)iferiority 

Ny noun „ adjective ka ny ant tonga ance -cy ; ijifoier&iLQe 

na ny ent tonga ence -cy ; convenience 
Ny nomi „ verb ka misy tion na sion amy ny farany ; 

emif/rationf repression 
Ny noun „ verO ka ampiana r na er; manufacturcVyJightex 

Ny adjective „ noun ka ampiana ish ; ^/;-/ish 
Ny adjective „ adjective ka ampiana isb ; greoiiBYi 
Ny adverb „ adjective ka ampiana ly, na le tonga ly ; 

modestly^ nicilyy ably 

Ary misy ny teny sasany koa izay tsy voalaza, fa 
vitsy sady mora hita ny heviny. 

Ary ny amin* ireo teny ambony ireo sy ny teny 
tahaka azy, raha ny noun na ny adjective na ny verb 
izay ihaviany no dinihina tsara dia mora hita ny 
heviny ; toy izao : — 

-hood mUaza toetra ; uomanhood, dia ny toetry ny vehivavy 
efa lehibe ; boyhood, f/irlhood dia ny toetry ny zazalahy na 
ny zazavavy, dia fahazazana. Ary toy izany koa ny teny 
hafa izay misy -hood. 

Digitized by VjOOQIC SA8IN-TENY. V. 

-ne88 na -ity na -anoe amy ny f aran' ny noun avy amy ny 
adjective dia mahatonga ny adjective ho abstract noun ; toy 
izao : fond =: tia, ia.fondneBB =: fitiavana ; fusible := azo em- 
poina, isiftmbilitj •=. f ahazoana ho cmpoina ; intolerant := tsy 
mahazakany ataon' ny olona izay tsy nufanara-kevitra aminy, 
fa intoler&nee =: ny tsy fahazakana ny ataony, &c. ; ary 
betsaka dia betsaka ny.teny tahaka ireo. 

-tion na -sion amy ny faran' ny noun avy amy ny verb dia 
manova azy ho abstract noun ; toy iuao : cm if/ rate z= miiin- 
dra fonenana ho any amy ny tany hafa, fa emir/ ration =r ny 
fifindram-ponenana, &c. ; repress =: mampitsahatra an-kery, 
fa 7'epre8BioJi =. fampitsaharana an-kcry. » 

-r na -er na -or amy ny faran' ny noun avy amy ny verb dia 
milaza ny mpanao na ny manao ; toy izao : observe = 
mandinika na mankato, fa obacrvcx =z olona izay mandinika na 
mankato ; sell =i mivarotra, fa sellet =i mpivarotra. 

-ish amy ny faran' ny adjective izay avy amy ny noun dia 
mitovy amy ny teny hoe tahaka ; toy izao : ffirliAh =. tahaka 

^ ny zazavavy ; foolish z=i tahaka ny adahi. 

-ish. amy ny faran' ny adjective izay avy amy ny adjective 
dia mampihena kely ny hc\'itr' izany adjective izany ; toy 
izao : white = fotsy, fa ivhitiih = fotsifotsy ; ^fl/^ = lava, fa 
talliBh = lavalava. 

-ly amy ny faran' ny adverb izay avy amy ny adjective dia 
tsy manova ny heviny ; toy izao : a nice book = boky tsara ; 
he reads nicely = tsara famaki-teny izy 

Ny fanononana ny'tcny Englisy dia sarotra amy ny 
mpianatra, ary na inona na inona no fampianarana 
azony avy amy ny boky, raha tsy ampianarin' ny Vazaha 
koa izy, dia tsy hahay miliitsy ; kancfa misy teny fohi- 
fohy holazaina izay tokony hotsarovany tsara, dia 
izao : 

a alohan' ny renisoratra anankiray ka arahin' ny e = c Mabi- 
gasy } mate tononina met ; lame tononina lem. 

ai na ay = c ; may tononina mc ; rain tononina ren. 

a alohan' ny renisoratra anankiray dia saiky toy ny a, fa 
fohifohy kokoa : mat tononina mat. 

m = i : Caesar tononina Sizar. 

e alohan' ny renisoratra anankiray ka arahin' ny e = t ; 

mere tononina mir ; scene tononina sin. 
ee = i : meet tononina mit. 
e alohan' ny renisoratra anankiray dia saiky toy ny t?, fa 

fohifohy kokoa : men tononina men. 
ey misy akisentra =^ c : convey' tononina konve. 

Digitized by VjOOQIC VI. SASIX-TENY. ey amy ny f aran' ny teny sady tsy inisy akisentra rzr y, fa 

tononina kokoa : valley tononina valy. 
i alohan' ny renisoratra anankiray arahin' ny e zr ai : mile 

tononina mail ; nine tononina naiii. 
i alohany gh tsy tononina zz ai : night tononina ^utif. 
i alohan' ny rcinsoratra anankiray dia sailcy toy ny /, fa lohi- 

fohy kokoa : pin tonoiiina j)in- 
alohan' ny renisoratra anankiray arahin' ny e =i o : bone 

tononina I'oii ; rode tononina rod. 
oa nr C : loan tononina luu ; road tononina rod. 
00 m : boon tononina bon ; rood tononina rod. 
u alohan' ny renisoratra anankiray ka arahin' ny e n: to ; fa in- 

draindray foana ■=. o : mute tononina miot ; fume tononina 

foin ; rude tononina rod. 
y amy ny f aran' ny teny sady misy akisentra = aT/ : imply' 

tononina iviplay ; dry tononina dray, 
y amy ny f aran' ny teny nef a tsy misy akisentra = y, fa tono- 
nina kokoa : many tononina meny. 
c alohan' ny e, na ny i, na ny y =: s ; cedar tononina sidar ; 

city tononina sity ; mercy tononina mersy. 
c alohan' ny litera rehetra afa-tsy ny e sy ny i ary ny y =:: ^ ; 

candle tononina Jcandl ; crow tononina hrb. 
3 =r dzh : jewel tononina dzhocL 
ci na si na ti raha arahin' ny on na ny ous na ny an :=: sh : 

nation tononina 'iushon ; mansion tononina manshon ; vicious 

tononina vishos : musician tononina miozishon. Fa si in- 

draindray ■=. zh : vision tononina rizhort. 

Ireo lalana amy ny i'aTionouana voalaza ambony 
irco dia mariua avokoa, ala-tsy amy ny teny sasany 
vit.vy dia \itsy foana. 

Fa cfa natao' Kimihafa soratra ny litera amy ny teny 
sasany amin' ity diksionary ity mba hanampy ny mpia- 
natra amy ny fanononana azy, ka dia tokony hodini- 
hiny tsar a izao ambany izao : ch 


= tsh 


chase 


tononina 


Uhes 


fh 


=rsh 


(haiie 


»> 


shcz 


c/t 


=:k 


(7/emist 


>) 


kcmist 


CH 


tsy tononina 


sniismatic „ 


sizmatik 


g 


= g 


give 


» 


yiv 


.'/ 


= dzh 


larye 


„ 


lardzh 


o 


tsy tononina 


deion 


,, 


den 


gh 


=if 


laugh 


, 


laf 


ff^' 


tsy tononina 


\iifjh 


»» 


hay 


h 


tsy tononina 


//eir 
n' 
DgitizedbyGOOQle SASIN-J I.NV. k 


tsy tononina 


Invjht 


nait 


ow 


rr ao 


now „ 


lino 


oW 


— A 


/now „ 


1)0 


s 


=z p iia sh 


loose ., 


Ins 


mansion 


waitshon 


s 


= z na zh 


lose „ 


loz 


measure 


,>}f:hor 


th 


:= th ill 


both; think 
th 


=: clh na th in 


wi^// ; th2^t 
TH 


tsy tononina 


asTnma 


os.na 


X 


= ks 


expect 


, J.spchf 


X 


= gz 


examine ., 


I'jzamin Nanahirana aliy indrindra iiy luilaza marina Jiy hevi- 
ti*y ny teny Englisy sasany amy ny tcny Mala«;asy. 
Matctika ny teny Englisy dia raalaladalaka kokoa noho 
ny teny Malagasy izay saiky mitovy aminy, ary mate- 
tika kosa ny Malagasy dia malalacLilaka kokoa noho 
ny Euglisy. Ary indiaindray vaovao tokoa amy ny 
Malagasy na dia ny her i try ny teny I'mgUsy sasany 
aza, ka sarotra dia sarotra ny milaza azy. Fa elU 
nataoko izay haiko, ary matoky tsara aho fa ity diksio- 
nary ity dia hahasoa tokoa izay rehetra mianatra teny 
Englisy. 

Ary amy ny famny, dia tsy maintsy holazaiko fa ny 
sakaizako telo lahy, dia Ilajaonary sy Ilasoamanana 
ary Aiidriankola, efa nanampy ahy be dia be tamy ny 
nanaovana ity diksionary ity ; fa raha tsy nanampy 
ahy izy ireo, dia tsy ho vita tsara mihitsy itj-. J. S. S. Anidnnnanro. Auffmf, l>^~.'i. 
Digitized by VjOOQIC FILAZANA NY TENY AFOHEZINA. adj. 


adjective 


adv. 


adverb 


aux. 


auxiliary 


COMP. 


comparative 


conj. 


conjunction 


fern. 


feminine 


impers 


. impersonal 


inter. 


interjection 


n. 


noun 


p. 


tense preterite indefinite 


. p.p. 


perfect participle 


pi. 


plural 


prep. 


preposition 


pro. 


pronoun ' 


strp. 


superlative 


V. i. 


verb intransitive 


V. t. 


verb' transitive Digitized by VjOOQIC DIKISIONARY 

ENGILIST BT MALAGAST. ABO A, or an indef, article ; ananki- 

ray 
Aban'don, v. t, maliafoy, man- 

dao 
Aban'doned, adj, f oy, ratsy fiton- 

. tondran-tena indrmdra 
Abase', v. U manetry, manon- 

gana 
Abase'xnent, n, fietrena 
Abash', V. t, mahamenatra 
Abate', v, U sy t. mampihena, 

manakely ; mihena, mihakely 
Abate'ment, n. jGihakelezana &o. 
Abl>es8, «.^vehivavy mpifehy 

nunnery 
Abl>ey, w. trano itoerany ny 

monk 
Ab'bot, n, lehUahy mpifehy 

monastery 
Abbre'viate, v. t. xnamohy, ma- 

nafohy 
Abbre'viation n. haf ohezana ; 

boky na teny haf ohezina 
Ab'dicate, v, t. mahaf oy f ahef a- 

na (toy ny mpanjaka izay tsy 

maneiky ho mpanjaka in- 

tsony) 
Abdica'tion, n, fahafoizana &c. 
r Ab'domen, n. kibo, ny leminy 
Aberra'tion, n, fiviliana Abet', V. t. mamporisika hanao 

izay tsy mety 
Abet'tor, n. mpamporisika &c. 
Abey'ance n. fiandrasana. To 

hold in abeyance, mampija- 

nona raharaha 
Abhor', V. t. mankahala 
Abhor'renoe, n. fankahalana 
Abide', v, i. p. abode ; p. p. Abode ; 

mitoetra, monina 
Abide', v. t. miandry (fotoana), 

mahazaka 
Abil'ity, n. fahaizana 
Ab'jeot, adj. ratsy fanahy in- 

drindra. He is in a state of 

abject poverty, mahantrain- 

drindraizy 
Abjure', v. t. mandk sadymia- 

niana, mandk mafy dia mafy 
-A'ble, adj\ mahay, mahazo, za- 

ka, ladtra 
Ablu'tion, n. fanadiovana 
Ab'negate, v. t, manda 
Abnega'tion, n. fandavana 
Abnormal, adj. tsy mifanaraka 

amy ny sasany 
Aboard', adv. ao an-tsambo 
Abode', n. fonenana, trano itoe- 

rana [pitsahatra 

Abol'ish, v. t, mahafoana, mam- Digitized by VjOOQIC ABO [2] AGO Abol'islixnexit) n, fahafoanana. 
Abolition, n. fampitBaharana 
Abom'inable, adj. ratsy indrin- 

dra, mahamenatra indrindra 
Abom'inate, v, t. manVahala 
Abomination, n. fahavetave- 

tana, fankahalana 
Abori'^inal, adj. momba ny 

tompon-tany voalohany in- 
drindra 
Abori'yine;, n. tompon-tany 

voalohany indrindra 
Abor'tive, adj. tsy mahavanona 
Abound, v. i. misy betsaka 
About', prep, manodidina, akei- 

ky, ny aminy, tokony ho. 

To bring about, mahatonga 

To go about (a thing,) manao 
'Above', prep, ambony. Above 

all, indrindra. Above-board, 

miharihary, tsy afenina. 

Above-mentioned, voalazateo 
Abreast', adv. mifanila 
Abridge', v. t. mamohy teny, &c. 
Abrid^'ment, n. teny lava-reny 

nohafohezina, f anafohezana 
Abroad', adv. tsy ao an-trano, 

an-dafiny ny ranomasina 
Ab'rogate, v. t. maneiso-dalkna 
Abrupt', adj\ tampoka, mitsa- 

toka 
Abscess, n. vay 

Abscond', v. t. mandositra miery 
Ab'sence, n. ny tsy eo, ny tsy 

atrehina 
Ab'sent, adj'. tsy eo, matiarika, 

yarivariana. To absent' ones' 

self from, tsy miseho 
Ab'sentee, n. olona tsy tonga 
Ab'solute, adj'. tsy voafetra fa 

mahazo manao izay tiany 
Ab'solution, n. famelan-keloka 
Ab^solve, V. t. manafaka (amy 

ny heloka na fanekena &c.) 
Ab'sorb, v. t. mifoka (rano &c.) 
Ab'sorption, n. fifohana 
Abstain', v. i. (from) mifady Abste'mious, adj, mahafady, 

mahonon-tena amy ny fihi- 

nanana, tsy maka loal^ 
Ab'stinenoe, n. fif adiana 
Abstract', v. t. manala, manei- 

sotra 
Ab'stract, n. foto-poto-teny, 

foto-javatra 
Abstract'ed, adj. yariyariana, 

matiarika 
Abstruse', adj: saro-pantarina, 

miafina 
Absurd', adj. mampiseho faha- 

dalana, manao heyitra ambo- 
ny 
Absurd'ity, n. hadalana, heyitra 

ambony 
Abund'anoe, n. habetsahana 
Abund'ant, adj. be, betsaka 
Abuse', n. ny tsy mety atao 

amy ny zavatra, yava ratsy 
Abu^e', V. t. manimba, ma- 

naratsy, maneyateya 
Abu'sive adj. maneyateya, ma- 

naratsy 
Abyss', n. layaka lalina tsy hita 

noanoa, yodi-hantsana lalina 
Aca'cia, n. anaran-karazan-kazo 
Aoad'emy, n. trano fianarana 
Accede', v. t. (to) manelky 
Aocel'erate, v. t. manafaingana 
Ao'cent, n. f anononana, marika 

kely ambony ny teny milaza 

ny f anononana azy, akisentra 
'Accenf , v. t. manonona araka 

ny akisentra, manisy aki- 
sentra 
Accept', V. t. mandray, maneiky, 

mankasitraka 
Accept'able, adj. mahafinaritra, 

sitraka sy telina 
Ac'cess, n. fanatonana, lalana 

mankany amy ny trano, &c. 
Acces'sible, adj. azo hatomna, 

azo aleha 
Acces'sion, n. fitomboana, fiha- 

viana. On his accession to 

Digitized by CjOOQIC ACC 13] ACK the throne, raha yao nanjaka 
izy 
. Aecea'sory, adj. tafakambana 
(tamy ny anaovan-dratsy) 

Aooes'sory) na ary, n. namana 
(amy ny anaovan-dratsy), 
zavatra manampy fa tsy io- 
tony 

Ae'oident, n. ny manjo tsy no- 
kasaina, ny tsy nahy, ny tsy 
nampoizina, loza. To meet 
with an aocident, mahita loza. 
To meet with by accident, 
sendra mahita 

Acoident'al, adj. tsy niniana, sen- 
dra, tsy nahy 

Acclama'tion, n. Hhobiana, akora 

Accli'yity, n. fiakarana 

Accom'modate, v. t. (with) ma- 
nome izay Llaina 

Accommoda'tion, n. zavatra ao 
an-trano ilalny ny vahiny na 
mandry na misakaf o izy 

Accom'pany, v. t. momba, mia- 
raka aminy 

Accom'plice, n. mpanao kitapo- 
miara-peno, mpiombona amy 
ny f anaovan-dratsy ' 

Accom'plish, v. t. mahavita, ma- 
hef a, mahatontosa 

Accomplishment, n. fahatan- 
terahana 

Accord', V. t. (with) mlfanaraka 

Accord'ance, n, fifanarahana . 

Accord'ing to, prep, araka, ma- 
naraka 

Accord'ingly, conj. ka dia, ary 
dia, ary amin* izany 

Accost', V. t. miteny voalohany 
amin' olona raha misy mihao- 
na, miarahaba 

Acconnt', n. fanisana, tantara, 
filazana. To call to account, 
mampilaza izay natao. To 
give an I aoeount of, milaza 
ny aminy. On aoconnt of, 
noho. On no aeoonnt, tey akory. To take into aceonnt, 

mihevitra 
'Acconnf , v. i. (for) milaza ny 

antony, na ny f otony 
Acconnt'-book, n. taratasy ano- 

ratana ny ahazoana sy ny 

ahalaniana ny vola 
Acconnt'ant, n. lehilahy izay 

mitandrma ny account-book 

ao amy trano fivarotana &c. 
Aceon'tre, v. t. manafy, mam- 

piakanjo 
Accon'trement, n. fitofiana, hain- 

go 

Accrue', v. i. (to— from) mitom- 
bo, avy (toy nv tombom- 
barotra, loza &c.) 

Accu'mulate, v. t. sy t. manan- 
gona, mihary, mamory ; mi- 
tombo 

Ac'curacy, n. hamarinana 

Ac'curate, adj. marina, mahitsy 

Accurs'ed, adj. voaozona 

Accusa'tion, n. iiampangana 

Accuse', V. t. (of) miampanga, 
manome tsiny 

Accus'tom, V. t. (to) mahatama- 
na, mahazatra 

Accus'tomary, adj. toy ny fanao 

Acerb'ity, n. faharilaviana, fa- 
haaarotam-po 

AcAe, V. i. mangotsokotsoka, 
manaintaina. To have the 
head-ache, marary an-doha. 
To have the tooth-ache, ma- 
rary nif y 

Ache^ n. fanaintainana 

Achieve', f. t. mahefa, maha- 
tontosa 

Achieve'ment, n. zavatra lehibe 
efaina 

Ac'id, adj. maharikivy 

Ac'id, n. asidra, rano mahari- 
kivy, rano mahery 

Acid'ity, faharikiviana 

Acknowledge, v. t. maneiky, 
mitBOtra 

Digitized by VjOOQIC ACE [4] ADJ Acknowledgement, n. fitsorana 
Ac'me, n. ny avo indrindra, ny 

f arany indrindra 
A'com, w. voany ny hazo oak 
Acons'tics, n. ny science izay 

ahaf antarantsika ny f ombany 

ny f eo 
Ac'qnaint, v. t. (with) mampa- 

hafantatra 
Ac'quaintance, w. fahalalana; 

olom-pantatra 
Ao'quiesce v, t. maneiky, tsy 

manohitra 
Acquies'cenoe n. fifanarahana, 

tsy fanoherana 
Acquire', v. t. mahazo 
Acquire'meat n. izay azo, falia- 

lalana, fahaizana 
Acqui^i'tion, n. f ahazoana, zava- 

tsoa azo ' 
Acquit', V. t, (of) mandefa, ma- 

hafaka 
Acquit'tal, n. fanafahan-tsiny 
A'cre, n. akera, ohatra milaza 

ny halehibeny ny tany ka 

misy 1210 sokera refy 
Ac'rid, adj. mangidy, niahamai- 

may 
Ac'rimony, n. fangidian-koditra, 

fahasarotam-po 
Across'^, prep, mitsivalana. To 

go across, mamaky (tany &c.) 

mita 
Act, V. t. sy t. manao, maka 

toetr' olona. To act a part, 

mody ho olon-kaf a 
Act, n. zavatra atao. Act of 

parliament, lalana na didy 

ataony ny parliafnent 
Ao'tion, n. fanao, zavatra atao, 

fihetsiketsehana 
Active, adj. mavitrika, marisika, 

rototra 
Act'or, n. mpanao, lehilahy mpi- 

lalao izay mody ho olon-kaf a 
Act'ress, n. vehivavy mpila- 

laO|&o. Act'ual, adj^ atao tokoa 
Acute', adj. nendry, kanto, lalin- 

tsaina ; manginfiry 
Acute'ness, n. halaHnan-tsainA 
Ad'a^^, n. oha-teny, ohabolana 
Adapt', V. U (to) mamboatra ho 

antonony 
Adapta'tion, n, fanamboarana 
Add, V. t. (to) manampy, mam- 

pikambana. To add up, or 

together, mampitambatra 
Ad'der, n. biby lava nusy poi- 

zina 
Addict', V. a, (to) manatamana, 

mampahazatra 
Addi'tion, n. fanampiana, ny 

mampitambatra 
"Addi'tional, adj. manampy, koa 
Ad'dled, adj. tsyvanona (toyny 

atody ratsy) 
Address', v. t. (to) mandaha- 

teny, manoratra taratasy 

amin' olona 
Address', n. teny alahatra ; ladi- 

resy, anaran* olona anoratana 

taratasy; fahaizana amy ny 

resaka &c. 
Adduce', v. t, maka teny na 

ohatra hanampy izay voa 

laza 
Adept', n. olona mahay 
Ad'equate, adj, (to) ampy, anto- 
nony, mahazaka 
«Adhere', v. t. (to) mireikitra, 

mikambana ; tsy mety miva- 

dika [rahana 

^dhe'renoe, n. fireketana, fana- 
Adhe'rent, n. mpanaraka 
Adhesion, n. fir^etana, fanara- 

hana 
Adhe'sive, adj. mireikitra 
Adieu', adv. veloma 
Adja'oent, adj. mifanakeiky 
"Ad'jective, n. teny izay milaza 

ny fombany ny noun 
Adjoin'ing, ac^', mifanolotra, 

ak^ky 

t zed by Google ADJ [5] ADV Adjourn', v. t. ay t^mampijano- 

na raharaha ho Ireverina amy 

ny andro haf a 
Adjourn'ment, n, ny ampijano- 

nana rahaoraha &o. 
Adjunct, n, olona na zavatra 

manampy kanefa tsy mani- 

nona ralia avela 
Adjure', v. t, mampianiana, 

mifona amin' olona, namana- 

natra azy maf y dia mafy 
Adjust', V. t, mamboatra, mana- 

manna 
Adjust'ment, n* fanamboara- 

na (fee. 
Admin'ister, v. t manome, ma- 

nao raharaha, mitondra (f an- 

jakana &c.^ 
Admin'istration, n, fanaovan- 

draharaha 
Ad'mirable, adj. mahagaga, 

tsara indrindra 
Ad'miral, n, mpifehy ny miara- 

mila ao an-tsambo miady 
Admira'tion, n. fahatalanjonana 

sy fiff^lifl-Tifl. 
Adnure', v, t. midera, mijery 

amy ny fahatalanjonana sy 

fifaliana 
Admis'sion, n, famelana hiditra, 

fandraisana, fanekena ny 

natao [nei^ 

Admit', V, t mampiditra, ma- 
Admon'ish, v. t. mananatra 
Admoni'tion, n. fananarana 
Adopt', V. t, manangan-jaza, 

mandray (hevitra) 
Adop'tion, n- fananganan-j^- 

naka, fandraisana (hevitra) 
Ado'rable, adj. tokony no derai- 

na (milazaan' Andriamanitra) 
Adora'tion, n. fankalazana, fi- 

saorana 
Adore', v, t, mankalaza, midera 

(an' Andriamanitra) 
-- Adorn', v. t. maodravaka, mam- 

pihaingo Adom'ment, n. rayaka, fihain- 

goana 
Adrift', adj. mitainkaf ona ka tsy 

misy antony ny alehany 
Adroit', adj. mahay zavatra 
Adroit'ness, n. fahaizan-javatra 
Adula'tion, n. doka, robo 
Ad'ulatory, adj, mandoka, man- 

drobo 
Adult', n. sy adj. olona ef a lehibe 
Adul'terate, v. t. manatsatso, 

manova ho ratsy, mangaro 

zavatra mora-vidy amin' izay 

saro-bidy hampitomboana ny 

tombom-barotra 
Adul'tery, n. fakam-badin* olo- 

Qa. To commit adultery, 

maka vadin' olona. 
Advance', v. i. mandroso, mi- 

tombo. 
Advance', v. t. mampandroso, 

mampiseho. To advance in 

honour &c., manandratra. To 
advance money, manome 

vola alohany ny f otoana 
Advance'ment, n. fandrosoana, 
' fisandratana 
Advan'ta^e, n. soa, tombo (amy 

ny soa) . To take advantage 

of, manambaka, manao tani- 

malemy hanorenam-pangady 
Advanta'^eouB, adj, mahasoa, 

ahazoan-tomoony 
Ad'vent, n. fihaviana 
Adventi'tiou9, adj. avy amy ny 

ivelany fa tsy fotony 
Adven'ture, n. mosalahy, ny 

natao izay saiky naJbitana 

loza 
Adven'ture v. t. sy i. manao 

mosalahy, sahy 
Adven'turous, adj. sahy 
Ad'verb, n. teny miray amy ny 

verb na adjective na ny 

adverb hafa hananmy ny 

hevinv [adverb 

Adverb'Ul, adj» tahaka ny 

Digitized by CjOOQIC ADV [6] AFT Adversary, n. fahavalo, rafi- 

lahy 
Ad'verse, adj. tsy mif anaraka, 

manohitra, manahirana 
Adversity, n, fahoriana, faha- 

lahelovana 
Advert', r. «. (to) milaza 2a- 

vatra madinika fa tsy f oto- 

draharaha 
Advertise', v. t, milaza amy ny 

gazety 
Adver'tisement, n, fllazana amy 

ny gazety 
Advice', n, anatra, fananarana 
Advice', V. t. mananatra, mano- 

me saina. To advise with, 

mifampakahevitra. To advise 

of, milaza, mampahaf antatra 
Advi^'edly, adv, niniana, voa 

hevitra 
Ad'vocate, n, mpandaha-teny, 

mpisolo vava 
Ad'vocate, v. t. misolo vava, 

mandaha-teny, milaza ny 

mahamety na ny tsy maha- 

mety ny raharalia heverina 
Ad'voca'cy, «. fandaharan-teny 
Ae'rial, adj. ao amy ny rivotra, 

toy ny rivotra 
A'eriform, adj, manahaka ny 

f ombany ny rivotra 
A'erolite, n. vato avy amy ny 

planetra na fitoerana haf a ao 

amy ny habakabaka ka latsa- 

ka amy ny tany 
Aeronaut, n. olona miakatra ao 

amy ny balloon 
Afar', adv. lavitra, lasan-davitra 
Affable adj. mahay olona, ma- 

lemy f anahy 
Affair, n. raharaha, zavatra 

atao 
Affoct', V. t. mampangorako- 

raka, mibatra aminy 
Affecta'tion, n. fihamboan- 

toetra 
AfZ^f •d, ac{j\ mihambo toetra Affecfing, adj\ mampangora- 

koraka, mampalahelo 
'Affec'tion, n. (for) fitiavana. He 
has an affection of the spine, 
marary taolan-damosina izy 
Affec'tionate, adj\ tia 
Afi^'ity n. fihavanana, firaisana 
Affirm', V. t, manambara, mi- 
laza fa izany tokoa 
Affirma'tion, n. fanamafian- 

teny, filazana &c. 
Affirm'ative, ctdj\ maneiky, mi- 
laza hoe, "Eny. '* To ans- 
wer in the affirmative, ma- 
neiky 
Affix, n, teny madinika ma- 
nampy amy ny f arany ny 
teny, toy ny * ko ' ; toy izao, 
ny tranoA;o [nampy 

Affix', V. t. (to) manony, ma- 
Afflict', V, t, mampahory, 
mampalahelo [helo 

Afflict'ing — ive, adj\ mampala- 
Afflic'tion, n. fahoriana 
Af flnenoe, n. harena, f ananana 

be 
Affluent, adj'. manan-karena 
A£ford', V. t. manome, mahazo. 
I cannot afford to buy it, tsy 
takatry ny volako izany 
Affray', n. ady 
Affront', n. filan* ady 
Affront', V. t. mahatezitra, nula 

ady 
''Afloat', adj'. mitsinkafona 
.Afoot', adv. an-tongotra 
Afore'said, adj'. voa laza 
Afore'time, adv. taloha, fahiny 
"Afraid', adj\ matahotra 
Afresh', adv. indray 
^After, prep, manaraka, aoriana. 

After a while, rehefa 
'Afternoon, n. hariva, hatramy 
ny 12 ny famantaran' andro 
ka hatramy ny 6 na 6 
*Af terward^, adv. manarakara- 
i ka, rehefa afaka izapy 

Digitized by VjOOQIC AJBtk [7] AIO ^ Again', adv, indraj, ary koa 
k Against', prep, tandiifj, ao ani- 

laxry, manohitra 
«^A^e, n, taona, andro. What 

age is hel Firy taona izy? 

They are of the same age, 

indray andro teraka izy. 

Old age, fahanterana. He is 

of age, efa leMbe izy 
A'^ed, adj. antitra 
A'^ency, n. fanaovanaraliaraha 

ataony ny mpisolo 
A'^ent, n. mpanao, mpisolo 
Agglom'erate, v. i. mitambatra 
Ag'graiidize, v. t, mahalehibe, 

mampitOmbo 
Ag'gravate, v, t. mampiharatsi- 

ratsy kokoa, mampahateizitra 
Ag'gnregate, n. zavatra akam- 

bana 
Aggpres'sive, adj\ mila ady 
Aggres'sor, n, mpil' ady 
AgAast', adv. taitra, sady gaga 

no malahelo 
A'^e, adj. mavitrika, mailaka 
A^'ity, n. fahayitrihana 
imitate, V. t, manetsika, mam- 

pahataitra, mampitabataba 
A/itation, n. fahatairana, fita- 

batabana 
Ago', adv. lasa, taloha. Long 

ago; a long time ago, ela 

izay. Some time ago, vao 

tato hp ato, elaela hiany izay. 
y How long ago? hoatrinona? 

fiiy taona izay ? 
Ag'ony, w. fangirifiriana. In an 

agony, fadiranovana 
Ag'onizing, adj. mangirifiry in- 

drindra 
' Agree', v. i. (with) miray, ma- 

neiky, mif anaraka 
Agree'able, adj. mahafinaritra, 

mami-hoditra 
Agree'ment, n. fanekena, fifana- 

rabana 
Ag'riculture, n. asa amy ny tany, izay atao amy ny tajiy 

hahavokatra azy 
Aground', ac{j. miantsona 
A'gue, n. tazo (indray andro 

mafy, indray andro tsaraj 
Ah ! interj'. isy ! endrey ! indney ! 
Ahead', adv. aloha 
Aid, n. fanampiana, famonjena 
Aid, V. t. manampy, mamonjy 
Aide-de-camp, n. (French) deka 
Ail, V. t. sy i. maharary, maha- 

sosotra. What ails yon 1 Aiza 

no maharary anao ? Inona no 

mahasosotra anao ? 
Ail'ment, n. faharariana 
Aim, n. fikasana, fikendrena. 

He missed his aim, tsy naha- 

voa izy [kasa 

Aim, V. t. By t. mikendry, mi- 
Air, n. rivotra. In the open 

air, an-kalamanjana. He 

puts on airs, or he c^ves 

himself airs, misitisity izy, 

mibohibohy izy 
Air'y, adj. be rivotra, maivana 

toy ny rivotra 
Air-ti^At, adj. tsy azony ny 

rivotra hidirana 
Aisle, n. ny lalana ao anelane- 

lany ny dabilio ao ampovoa- 

ny ny trano fiangonana 
Ajar', adj. mitafitafy 
Alac'rity, n. fahamaikana, ha-> 

fainganana 
Alarm', v. t. mampahataitra, 

mampahatahotra 
Alarm', n. fampahatairana, 

fahatahorana 
Alarm'ing, adj. mahatahotra 
Alas' ! interj. iudrisy ! 
Al'batros, n. anarany ny vorona 

lehibe izay mitoetra ao aiuo- 

ron-di'anomasiiia 
Al'bum, n. boky asiana sarin' 

olona na teny tsara &c. 
^Arcohol, n.'. aHkohola, ny foto- 

try ny toaka 

Digitized by VjOOQIC ALE [B] A£0 Ale, n» zayatrallotToinainaiika- 

leo atao amy nj yarim- 

bazalia 
Alerf , a^', mailaka, mazoto, 

mavitrika. He is on the 

alert, mitandrma na miam- 

bina tsara izy 
Alien, adj. haf a 
Alien, n, tanindrana, olona tsy 

mifanaraka amy ny tompon- 

tany 
Alienate', v, t. mahaboboka 

(olona) 
AH^At', V. i. (upon) mHatsaka, 

mipaoka; (from) midina 
"^ Alike', adj\ tahaka, mitovy, 

sahala 
Al'iment, n, hanina 
Alimenf ary, adj. mamelona, ny 

amy ny hanina 
Alive , adj. velona, tsy maty 
Allcali, n. alikaly, zavatra toy 

ny soda, potasa, ammonia &c. 

izay mampikambana tsara ny 

rano sy ny solika ka izany no 

anaovana savony 
All, adj. pro. rehetra, izao 

rehetra izao, dahaolo. All 

but, saiky. All together, 

indrai-manao izy rehetra. 

Kot at all, tsy akory. It is 

nothing at all, zavatra tsi- 

non-tsinona akory izany "^ ^ 
Alla3r', v. t. mampihena ffaho- 

riana na fanginfiriana ic.) 
Allege', V, t. manambara, milaza 
Allegation, n. fanambarana 
Alle'^ianoe, n. f anarahana, fan- 

katoavana. He has taken the 

oath of allegiance, ef a nilof on' 

omby izy 
Allegory, n. oha-teny lavareny 
Alle'viate, v. t. mampahamai- 

vana 
Alley, n. lulana ety ao an-ta- 

nana [nana 

Alli'ance, n. firaisana, finava- Alligstor, n. mamba, voay 
Alio? , V. t. xnanomeny anjaranj 
Allotment, n, anjarany 
*Allow', V. t. mamela, maaome 
kado &c. I allow that I wai 
wrong, maneiky aho fa efa 
disc 
^AlloVable, adj, avela hatao, 

metv 
Allowance, n. vela na hani- 
na &c. omena, izay avela 
hatao 
AUosr', n. metal ratsy aharo amy 

ny tsara, metal roa aharo 
Allnde', v. i. (to) montsy, mian- 
tso, milaza kely. He did not 
allude to it, tsy nilaza na 
inona na inona ny amin' 
izanv izy 
Allure , V. t, mitaona 
AUure'ment, n. fitaomana 
Allu'«ion, n. filazana kely 
Allu'vium, pL via, n. vorin- 

driaka 
All3r', w. mpanampy amy ny 

ady 
Al'manao, n. alimanaka, tara- 
tasy filazana ny andro rehe- 
tra amy ny taona 
tAlmi^Af y, adj. mahay ny zava- 
tra rehetra, tsi-toha 
Almi^Afy, n. Andriamanitra 
Al'mond, n. anaram-boan-kazo 
rAlmost', adv. saiky, madiva, 
Alms, n. fiantrana 
Aroes n. anaran-kazo, anaram- 

panafody, aloesy 
Aloft', adv. ambony 
*Alone', adj. irery, tokana, hiany 
To let alone, tsy manampy 
na misakana, tsy manao na 
inona na inona aminy 
^ong', adv. mitsotra, tsy mi- 
Tonkona. To go along, mi- 
zotra. Along-side, anlalany. 
Along with, miaraka aminy. 
Come along, andeha ary isika 

Digitized by VjOOQIC AIO [9] AMI Aloof, adv. lavidavitra. 'To 
keep aloof from any one, tsy 

mety mankany aminy 
^ A loud', adv. mafy, (raha mi- 

teny «fcc.) 
Alpa'ca, n. anaram-biby izay 

hita any Pern ; anaran-dam- 

"ba atao amy ny volon' izany 

biby izany 
HU'phabet, n. ny abidy 
Al'pine, adj. momba ny ten- 

dromboliitra Alps ; tahaky ny 

zavalra ao amy ny Alps 
Alrea'dy, adr. saliady, rahateo 
H^l'so, adv. koa 
Al'tar n. fivoadiana; zavatra 

efa-joro avoavo anaovana ny 

fanalamboady hodorana 
Al'ter, r. t. sy /. manova : miova 
Altera'tion, ??. fanovana, fiovana 
Alter caption, w. ady, fif andirana 
Alternate , r. i. mifandiraby 
Alter'nate, adj. mifandimby 
Alter'native, ;/. ny iray amy 

ny zavatra roa liiany izay 

tokony hatao. There is no 

alternative, tay misy afa-tsy 
1^ izany hiany no azo atao 
Although', adv. nefa, kanefa, 

na dia 
Al'titude, ii. hahavony 
Altoge'ther, adv. avokoa 
Al'um, n. halamo 
Al'way.y, adv. mandrakariva, tsy 

mitsaliatra 
Amargam, n. fiharoany ny vola- 

velona amy ny nwtal hafa 
Amargamate, v. i. sy t. miray ; 

mampiray 
Aman'uen'sis, ;/. mpanoratra ho 

an' olona 
Amass', r. f. manangona, ma- 

mory, miliary 
Am'ateur, //. olona mazoto iiila- 

iiatra mozika iia ny Ji);ni; n 

sary kc nolio ny liti;naiiy 

izauv Amaze', v. t. mahatalanjona, 

maha^aga 
Amazement, n. fahatalanjona- 

na 
Amazing, adj. mahagaga 
•Ambas'sador, ;/. ambasadora ; 

iraky ny rapanjaka anankiray 

liankany amy ny fireneua 

liafa 
Am'ber, v. anaran-dity toy ny 

vato soa 
Ambig'uous, adj. tsy mazava 

loatra satria imsy he^'itra ' 

roa i/ay mampisalasala 
Ambi'tion, ». faniriara-bonina- 

hitra, fanirian-daza 
Ambi'tious, adj. maniry voni- 

naliitra ko. 
Ambuscade', n. fanotrehana, 

famitsahana 
Am'bush, ;/. fanotrehana, fami- 
tsahana 
Ameliorate, v. t. mahamora, 

mahamaivana fahoriana 
A'men', adv. ho izany jinie, 

Amena 
Amen'able, adj. (to) azo toroa- 

na, mora anarina 
Amend', v. f. manova ho tsara- 

tsara kokoa 
Amend'ment, v. fiovana ho tsa- 

ratsara kokoa 
Amend.s', //. soio. To make 

amends, mamaly soa kosa 

araka izay ratsy natao 
Amerce', r. f. mampandoa sazy 
tAmer'ican, adj. any Amenca 
•^Amer'ican, ;/. olona teraka any 

America, indiindra any Uni- 
ted States 
A'miable, ((({i. malomi-fanaliv, 

mora 
Am'icable, (i>'j. luihavana 
Amicist', ,";■//. iiu cUtqiovoaiiy 

AiiliS3', (•'{,'. .i-:o, isyiucty. To 

take it amits, laauao fa faii;i- 
lam-baraka na fanesoana Digitized by VjOOQIC AMI [10] AKI Am'ity, n. fisakaizana 

Axnmo'nia, n. amouiaka, ana- 
ran' a I /call anankiray 

Am'mani'tion,;}. vanja^bala, &c. 
enti-miady Am'nesty, n. fanekena hamela -^Ana'tomy, w. f alialalana ny fan- heloka amy ny fiodinana &;c. 
Among', or amongst', prep, ao 

aminy, ampovoany 
Amor'phons, adj. tsy misy en- 

drika loatra 
Amount', n. ny isany izy rehe- 

tra rehefa voatambatra 
Amount', t\ i. (to) tonga (milaza 

ny isany) 
Amphi'bioaB, adj. sady velona 

an-drano no velona an-tanety 

(toy ny mamba) 
Amphithe'atre, n. filanonana 

vorivory misy fipetrahana 

betsaka toy ny ambaratonga 

hahitany ny olona ny filalao- 

vana ao ampovoany 
Am'ple, a^j. ampy, malalaka 
Am'plify, V. t. mahalehibe, 

(mifanohitra aminy Abbrevi- 
ate) 
Am'pUtnde, n. habeny 
Am'pntate, v. t. manapa-tongo- 

tra na sandry satria marary 
Am'ulet, n. ody, fihaingoana 

hiarovana ny loza 
Amiue', V. t. manal' andro, mam- 

pihomehy, mahafinaritra 
Ama«e'ment, n. f analan' andro, 

laolao 
An'abap'tist, n. mpivavaka izay 

mihevitra fa tsy mety ny 

manao batisa ny zaza-bodo 
Anal'ogons, adj. misy fitovian- 

kevitra 
Anal'o^/y, n. fitovian-kevitra vahoaka ralia tsy misy mpa- 
napaka na mpifehy azy 
Ana'thema, n. nozonana, ozena 
-Ana'tomiflt, n, olona mahay 
ayiatomy didiana ny f aty mba hahi- 
tana ny fombany ny taolana 
sy ny ozatra ko. 
An'cestor, n. razana, ntaolo 
Ances'tral, n, avy amy ny 

razana 
An'cestry, n. firazanana 
An'cAor, n. vato-fantsika, vy 
mampijanona ny sambo mba 
tsy handeha izy. To cast 
anchor, mandatsaka ny vato- 
fantsika. To weigh anchor, 
mampiakatra ny vato-fan- 
. tsika 

AncA'orite, n. olona mitoetra 

irery mba tsy ho azony ny 

fakam-panahy ao amin'izao 

tontolo izao 

An'cient, adj. antitra, ela dia 

ela izay, taloha 
And, conj. ary, sy, amana. 

Both — and, sady— no 
An'ecdote, n, tantara fohy ma- 
hafinaritra [manitra 
An'^el, n. anjely, irak* Andna- 
An^el'ic, adj. toy ny anjely 
An'ger, n. fahatezerana, faha- 

vinirana 
An'gle, n. zoro 

An'gle, V. i. (for) mamintana 
An'glican, adj. ilnglish 
An'gry, adj. tezitra, vinitra 
An'guish, n. fangirifiriana, fa- 
ll oiiana be 
An'gular, (uj. manan-joro 
An'gularity, n. ny manan-joro Anal'ysis, n. fampiHclioaua n .- Animadvert', v. L (ou) mauo- 

fotony j mc tsiny 

An'alyze, v. t. mamantatra izay lAn'imal, ;/. zava-miaina, biby 

fotony An'imal, adj. toy ny biby, any 

An'tkTchjf n, ny toetry ny | ny biby 

Digitized by VjOOQIC AHI [11] AHT iroule, n. ny biby rehetra 
izay madinilsa dia madinika 

An'imate, v. t. mahavelona, 
mamporisika, mahavitnka 

An'imated, adj\ be aina, mahery 
fo 

An'ima'tion, n, herim-po, faha- 
vitrihana 

Animosity, n. lolom-po, otri-po 
'"An'kle, n. kitro-kely 

An'naU, n. tantara, filazana ny 
nataony ny olona alahatra 
araka ny andro nanaovany 
azy 

AnneaV, v. t. manafana dia 
manafana zavatra toy ny 
fitaratra sy ny tsy ka dia 
mampangatsiaKa azy mian- 
dalana mba tsy halia 

Annex', v. t. (to) manohy, mam- 
pikambana, manampy 

Anneza'tion, n, fampikambana- 
na 

Anniliilate, {?. t. mabafoana, 
mahatonga tsy misy intsony 

An'niver'sary, n. fitsingerenany 
ny andro iray isan-taona 

Annota'tion, n. teny ao amy ny 
boky milaza na manampy ny 
hevitry ny mpamorona azy 

Announce', v. t. manambara 

Announce'ment, n. fanambara- 
na 

Annoy', v. t. mahadikidiky, 
mahasosotra 

Annoy'ance, n. fabasosorana 

An'nnal, adj. isan-taona 

An'nnal, n. hazo izay mabaritra 
herin-taona kiany 

Annuitant, n. olona izayma- 
bazo annuity 

Annuity, w. vola raisina isan- 
taona 

Annul', V. t. mabafoana, mam- 
pi janona, manatsoaka (lal^na 
na f anekena) [peratra 

An'nular, adj, Torivory toyny Annun'oia'tion, n. fanambarana 

An'odyne, n. fampitsabarana 
ny f angirifiriany ny marary, 
f anafody mampabatory 

Anoint', v. t, manosotra, mani- 
sy solika 

Anom'aly, n. ny tsy fitoviana 
amy ny ankabiazany 

Anom'alouB, adj\ tsy mitovy 
amy ny ankabiazany 

Anon'jrmous, adj, tsy misy ana- 
rana 

JLno'Mer, adj. pron. bafa, anan- 
kiray indray, iray koa. One 
another, ny verb amy ny 
mi/an na mifampi &c. no an- 
dikana azy bo Malagasy, toy 
izao. They love one another, 
mifankatia izy. They annoy 
one another, mifampahaso- 
sotra izy 

^n'swer, n. vaHn-teny 

.An'swer, v. t. mamaly, mana- 
raka. It answered my pur- 
pose, nahavita izay nokasai- 
ko batao izany 

•An'swerable, adj. azo valiana 

^Ant, n. vitsika 

Antag'oni«m, n. fanoberana 

Antag'onist, ;/.rafilaby,mpiady, 
mpanobitra 

Antarc'tic, adj. ao amy ny pole 
atsimo 

Antece'dent, adj. mialoha 

Antece'dent, n. ny aloha 

An'tedilu'vian, adj. talohany ny 
safo-drano tamy ny androny 
Noa 

An'temeri'dian, adj. A.M. aloba 
ny mitatao-vovonana ny an- 
dro 

An'telope, n. anaram-biby toy 
ny osy misy tandroka mioli- 
kolika 

Anten'nsB, n, ny tandroky ny 
biby madinika toy ny moka 
sy ny lolo 

Digitized by VjOOQIC ANT [12] APP Ante'rior, adj. albha 

An'them, //. teny amy ny Soratra 
Masina atao ^oiion^kira 

An'tic, //. nipiialao adala, 
mpamosobosotra; fanaony ny 
adala 

An'tir/tris'tian, adj. manoliitra 
any Kraisty 

Anti'cipate, v, t. manao aloha, 
maka aloha, manampo 

An'ticipa'tioDi, n, fauampoizana, 
fanantenaiia 

An'tedote, ti. fanafody izay 
mahafaka ny poizina 

Antip'athy, n. fankahalana 

Antip'odev, n. ny olona mitoetra 
ao amy ny ilany ny Tany 
izay mifanandrify amintsika, 
ka ny tongouy tandrifiny ny 
tong-otsika 

An'tiqua'rian, n. mpandinikany 
fombany ny ntaolo 

An'tiquated, adj. tay atao ankehi- 
triiiy satria fanaony ny ntaolo 

Antique' adj. araky ny fombany 
ny ntaolo 

Anti'quity, n. falelia, androny 
ny ntaolo, milaza ny andro 
talohaiiy ny nundravana ny 
fanjakany ny Roma. Antiqui- 
ties, zav[itia vita ela (tamy 
ny nnt!;i!iif'i) ka maharitra 
mandrak' aiikplntriny 

Antler, n. tandroky u'y stag ka. 
misy rantsaiia 

An'vil, II. riaiulriana 

Anxi'ety, )i. ahialiy, tapitapy 

Anxious, adj. miahialiy, mar'> 
he^dtra 

A'ny, adj. pro?*, na iza na iza, 
izay misy. Any where, na 
aiza na aiza. I have not any, 
tsy manana alio. Any one 
can do that, hainy ny olona 
rehetra izany. Did yon see 
anybody, nahita olona va 
I^onao Apart, adj. (from) irery, tokana, 
tafasaraka. To set apart, 

manokana 
Apart'ment, n. efi-trano 
Apathetic, adj. tsy manahy, tsy 

mOievitra ny f ahalahelovana 

na ny fif aliany ny namany 
Ap'athy, n. tsy fanahiana, tsy 

fahatsiarovana hafaliana na 

jilahelo 
Ape, 71. anaram-biby toy. nj^ i 

jako ^j^ 

Ape, r. t. maka tahaka 
Ape'rient, adj. mampivalana 
Ap'erture, n. fivoahana, loaka 
A'pex, w. ny tendrony 
Apiece V^'^''. aamy, avy, manesy 
Apoc'al3rpse, ;/. ny boky farany 

amy ny Baiboly izay atao hoe 

Panambarana 
Apoc'rypha, it. fanampiny ny 

Baiboly nefa tsy ekeny ny 

maro ho tenin' Andriamanitra 
Aporo//etlc, adj. manao apology , 

manalady 
Apolo/zize, V. /. manao apology^ 

manalady 
Apd'oz/y, ;/. fialan-tsinj^ halady 
Apoplec'tic, adj. tokonyhoazony 

ny ajjophxg 
Ap'o^jlexy, //. aretin' an-dohaavy 

i^.jC-^oka 
Apos tasv, )i. fanaony ny apos- 

tcfc 
Apos'tate, n. (from) mpiala 

amy iiv fivavahana cVc. na- 

taony taloha 
Apos'tlo, ;/. apositoly, ii-aka; ny 

anaiikiray aminy 12 lahy 

iiirahiny Kraisty hitory ny 

hlazantsara 
Apos'tleship, u. raharaha sy 

fombany ny apositoly 
Apoth'ecary, u. mpivarotra 

fanafody 
Appar, V. t. mampitaitra, mam- 

pahatahotra Digitized by VjOOQIC APP [13] APP Appara'tUB, n. fanaovan-javatra , 
Appar'el, u. fitafiana, lamba. r 

akanjo t 

Appa'rent, adj. liita, iiiiharilia- '. 

ry, tsy iniafina, mi«eho 
Appari'tion, ;/. fisehoana, luatoa- 

toa 
Appear, r. ? . - (to) mitaraina 

amy ny mpitsara lehibebe I 

kokoa raha resy eo anatre- , 

hany ny mpitsara anaukiray | 
' Appear', v. i. (to) initrauga, i 

miseho, mlposaka. Appear | 

against, xniampanga. Appear 

for, manamarina iiy ampaii- 

gaina eo auatrohany u} i 

mpitsara 
Appear'ance, J/. fiBehoaua, fij^o- 

sahana, tarehy, bika 
Appease', v. t. mampionoua u}* 

fo, nianony, mampangina i 
Appellant, ?^ olona izay mita- I 

raina amy ny mpitsara, ny 1 

mpanaraka (amy ny ady) ' 
Appella'tion, n. anarsina 
Appellee', ??. olona izay iadiany 

ny appeUont^ ny arahina 

(amy ny ady) 
Append', r. t, (to) manampy, 

ra.?inantona 
Appendage, it. fanampy 
Appendix, ;/. fanampi ao 

amy ny farany ny boky 
Appertain', r. u (to) momba, 

anj- 
Apper'tenance-s ;?. ('(ippKrfC' 

iianccs) 
Ap'petite, u. filan-kanina, fani- 
riana. He has no appetite, 

malain-komaua izy. He lias 
a good appetite, mazoto 
liomana izy. 
Applaud', -v. t. midera olona 
amy ny tehaka &c., midera 
Applaiue', n. Merana ataony 
ny olona maro amy ny teha- 
ka ua ny horakoraJka Ap'plicant, n. mpangataka 
Ap'ple, ti. anaram-boan-kazo 
boribory tsara-fihiiiuia. Ap- 
ple of the eye, anak' andi'ia- 
maso 
Ap'plicable, adj. (to) mety ho, 

mihatra aminy, mahavoa 
Applica'tion, n. fametahana, 

faugatahana, fahazotoana 
Apply', r. t. (to) manisy, ma- 
met aka 
Apply', V. i. (to) *// (for) mitady 
jimiuy, mangataka aminy, 
miasa fatratra. n.b. Wc 
oppbf to a pe}-f<o)) for a thiuf/ 
Appoint', v. t. maucudrj-. To 
appoint a time, manao f otoa- 
na, maiiome fetr' audro 
Appoint'ment, ;/. fiuicndreua, 
didy, f anokona. To make an 
appointment with any body, 
manao fanekona hibaona 
aniin' olona amy ny fotoana 
voalaza. To keep an appoin- 
tment, mahatanteraka io 
fanekena io 
Appor'tion, r. t. mizara 
Ap'po.vite. adj. antonony, mety 
Apprai.s'er, )t. mpanonibana 
Appre'ciate, r. t. mahalala ny 

liatsarany 
Appreciation, ;/. fabalalana 

ny batsui-any 
Apprehend', v. f. misambotra, 
nialiazo be^dtra, matahota- 
botra 
Apprehen'sion, )i. fisamboraua, 

libeverana, tahotra 
Apprehen'sive, adj. matahota- 

butra, miabiaby 
Appren'tice, u. zatovo &c. niia- 
natra raharaba babazoauy 
I fivelomana ka misy fetr' an- 
j dro amy ny anompoan' ilay 
I zatovo ny mpampianatra azy 
! Apprize', r. t. (of) mampaha- 
I lala, mampahafantatra 

Digitized by VjOOQIC APP [U] ABI Approacli', «. fanatonana 
Approach', t\ t, sy t. manakeiky, 

manatona 
Approba'tion, n. fankasitra- 

hana 
Appro'priate, acfj. antonony, 

metv 
Appropriate, v, t. manokana, 

maka ho azy 
Approve', v, t, mankasitraka, 

tia 
Approve', v. i. (of) mankasitraka, 

tia 
Approv'al, «. {approbation) 
Approx'imate, v, i. (to) imfan- 

draidraika, manahatahaka, 

saiky mitovy 
Apptir'tenaiice«, n, izay rehetra 

momba ny zavatra, ny f ana- 

nany 
A'pricot, n, anaram-boan-kazo 

toy ny peso 
A'pril, n. anarany ny volana 

f ahefatra amy ny taona 
A'pron, n. kitamby 
Apt, adj. mety, malaky, malaky 

mahay. Apt to break, malaky 

simba, mora vaky 
Aptitude, n. fetezana 
Aquat'ic, adj. velona anati-rano 
Aq'ueduct, n. lakan-drano lehi- 

be atao ambony tetezana 
A'queous, adj. miey rano 
.^r'abic, adj. sy n. fiteniny ny 

Arabo 
Ar'able, adj. azo asaina (toy 

ny tany) 
Arbite'r, n. (Arbitrator) 
Ar'bitrary, adj. tsy manaraka 

tsipika na lalilna fa manao 

ny sitrapony hiany 
Arlbitrate, v. i. mitsara araka 

ny fanaony ny Arbitrator 
Arlbitra'tor, n. olom-pidiny ny 

mpiady roa-tonta hitsara azy 
Ar'bour, n, fialofana atao amy 

ny hazo Arc, n. ilanyny tsipika vorivory 
tapahina, ny tapatapaky ny 
ny circle na ellipse 

Arch, n. andohalambo 

Arch, adj. anganongano, fetsi- 
fetsy 

Ar^^'an^el, n, lohany ny an- 

Arch'bishop, n, lohany ny bishop 

sasany 
Arch'er, n. mpitifitra amy ny 

tsipika 
Ar'cAlperago, n. ranomasina 

misy nosy maromaro mif ana- 

keiky 
Ar'e^Mtect, n. mpanome marika 

amy ny rafitra 
Ar'(;Aitectiire, n. fahaizana 

hamorona rafitra 
ArcAive*, n, trano itehirizana 

ny taratasy milaza ny raha- 

raham-panjakana ; ny tara- 
tasy mHaza azy 
Arc'tio, adj. ao akeikiny ny 

pole avaratra 
Ar'dent, adj. maimay, mafana, 

marisika, mazoto dia mazoto 
Ar'duous, adj. sarotra, mahasa- 

satra 
^'rea, n. ny habeny, nefa tsy ny 

halavany na ny sakany hiany 

fa ny halavany ampitomboina 

ny sakany 
Are'na, n. ny tao ampovoany ny 

amphitheatre izay niadiany 

ny gladiator &c. 
Aryilla'ceous, adj. misy tani- 

manga, be tanimanga 
Ar'gue, V. t. ayi. (with) mampiady 

hevitra 
Ar'gument, n. fampiadian- 

kevitra 
I Ar'id, adj. maina, mangentana 
Ari«e', v. i. p. aro^, p. p. arisen ; 

miarina, miposaka, miakatra 
Aristoc'racy, ». ny andrian- 

dskby'i ny fanapaha&a raha 

Digitized by VjOOQIC ABI [16] ABT an dri an dahy hiany no mana- 

paka ny tany 
Ar'iBtocrat, n. isany ny aristo- 
cracy; olona izay tia ny aristO' 

cracy 
Aitli'metic, n. fianara-mari ka 
Ark, w. jB.ara, sambo nitoerany 
.N6a 
Arm, n. sandry, hery, sampan- 

kazo, sampan-dranomaBma. 

Arm in arm, mif ampitantaua. 

Arm-chcur, seza misy fipetra- 

han-tsandry. Arm-pit, helika 
Arm, V. t, maka fiadiana, man- 
dray fiadiana 
Arma'da, n. sambo-mpiady maro 

mikambana 
Arm'ament, n. ny miaramila ao 

amy ny fanjakana ananMray 

Toaomana hiady 
Armistice, n, fanekena hitsa- 

hatra kely amy ny ady 
Arm'ory, n. trano fitehirizam- 

piadiana; fiadiana 
Arm'our, n. akanjo fiarovana 

entiny ny mpiady 
Aims, n, fiadiana. Fire-arms, 

fiadiana asiana vanja. In 

arms, mitondra fiadiana 
Ar'my, n. ny miaramilany ny 

fanjakana ; ny miaramila 

rehetra entinabanafikaindray 

maka 
Aro^e', {arise) 
Around', pt-ep. manodidina 
Arouse', v. t, mamoba mampi- 

taitra 
Arraign', v. t. mitondra olona 

ampangaina mba hotsarainr. 
Arrange', t^. t. mamboatra, man- 

dahatra, maudamina 
Arran</d2ftnent, n. fandaharana 
Ar'rant, adj. tcny cntina hahii- 

mafy ny faharatsiam-panaliy 

sy ny fahadalana, toa izao : — 
He is an arrant rogue, 
mpangalatra tokoa izy Array', n. lahatra, fihaingoana, 
filaharana 

Array', v. t. mandabatra, mam- 
pibaingo 

Arrear*', «. ny trosa siBa tsy 
voaloa. He is in arrears with 
his rent, mbola misy tsy 
voaloa ny bofan-tranony 

Arrest', «. fisamborana, fisaka- 
nana 

Arrest', r. t. misambotra, mita- 
na, misakana, mampijanona. 
To arrest attention, mampi- 
bevitra ; mampivily ny saina 
bibevitra zavatra hafa 

Arri'val, n. fabatongavana 

Arrive', v. t. tonga, mabatratra, 
mby eo 

Ar'rogance, n. firebarebana, 
fiavonavonana 

Ar'rogant, adj. mirebareba, 
miavonavona 

Ar'rogate, v, t. mibambo 

Ar'row, n. tsipika 

Ar'senal, n, trano fitebirizam- 
piadiana [arisenika 

Ar'senic, «. zavatra mabafaty, 

Art, n, fabaizan-javatra, tao- 
zavatra, bafetsifetsena. The 
useful arts, f abaizana manao 
izay mabasoa, toy ny mandra- 
fitra, ny manenona, ny ma- 
nefi-vy &c. The fine arts, 
f abaizana manao izay maba- 
finaritra, toy ny mozika, ny 
manao-sary, ny mamoron- 
kira, &c. 
^Ar'tery, n. ozatra alebany ny ra 

; hiely amy ny tena r«betra 

j Ar't'ful, adj. fotsifetfly 

t Ar'ticle, //, touy foby apetralra 

I aloliany ny )ionn ; zavatra 
anankiray 

Artic'ulate, v. t. manonona 

Artic'ula'tion, n. fanononana 

Ar'tifice, n. sandoka, iitaka, 
Roloky, hafetsif ct&ena Digitized by VjOOQIC ABT [16] ASS Arti'ficer, n. mpiasa amy ny 

uscfid arts anankiray 
Artifi'cial, adj. ataony ny olona, 

(mifanoliitra amy ny teny 

natural J 
Artillery, n. tafondro, bomb &c. 
Arti.'fan, ;/. (artificer J 
Artist, II. olona mahay ny 

Ji}ie arts anankiray 
Artless, acJJ. tsy fetsifetsy' 
As-, coiij. toa, taliaka. As for, 

raha izy no heverina. As it 

were, toa. As though, toa 
Ascend', v. i. sy t. miakatra 
Ascend'ant, ;/. fiamboniana, 

hcry 
Ascend'ency, «. hery 
Ascen'sion, n. ny iakarana, fia- 

karana 
Ascent', n. fiakarana 
As'certain', v. t. mamantatra, 

mahita 
Ascet'ic, 01. olona izay mampa- 

hori-tena hahasoa ny fanahy 
Ascribe', v. t. (to) milaza ny 

aliatongavany, na ny fahai- 

zany na ny fahefany &c. 
Ashamed', adj. (of) me^ati-a 
As'hes, «. lavenona 
Ashore^, adv. an-tanety 
Asiatic, adj. any Asia 
Aside', adv. mitokana. Set aside, 

manokana ; mahafoana (lalii- 

na). Stand aside, mitsangana 

niitanila 
Asinine, adj. toy ny borika 
Ask, V. t. (for) or (of) or (about) 

mangataka, manontany. J/V 

ask a pvrsoH fox a thuKj. ll'e 

ask one person about anotJier 

person or tli'uxj. If'c a.^k ioj.-e- 

t liiiKj of a p( i'soii 
Askance', (/'h\ nusoiupinina 
Aslant', ar/r. inisompiraiia 
Asleep', IP J. in;i{(»rv. Fr..-,t 

asleep, ur hard asleep, n,- 

sound asleep, sr.ndrian-tnry Asp, n. anaram-biby lava ma- 
neikitra misy poizina maha- 

faty 
As'pect, 71. tarehy, endrika, 

bika, fijerena 
Asperity, il f aharaoraony ; tsy 

fahalemem-panahy 
Asperse', i\ t. manendriken- 

drika, manaratsy 
Aspir'ant, n. olona izay maniry 

fatratra 
As'pirate, v. t. manonona tsara 

ny '' h" 
Aspira'tion, n. faniriana, fika- 

sana 
Aspire', v. i. (to) or (after) 

maniry zavatra mbola tsy 

azony, te-hisandratra 
A.spi'ring, adj. mitady vonina- 

liitra, te-hanam-boninahitra 
f^Ars, ;/. borika, ampondra 
I Assail, V. t. mamely, miady 
! aminy 

Assail'ant, n. mpamely, mpiady 
Assas'sin, n. mpamon' olona, 

jiolahy 
Assas'sinate, v. t. mamono 

olona' [^<iy 

Assault', n. famelezana aloha, 
Assault', V. t. mamely aloha, 

mitarika ady 
Assay', v. i. mamantatra vola- 
i mena na volafotsy kc. 
j-Assem'blage, n. iivoriana (na 

olona na zavatra) 
AssemT)le, v. t. sy /. manan- 

;;*ona, mamory ; mivory 
Assemlily, n. liangonana, iivo- 
riana (olona hiany) 
Assent', r. i. (to) maneiky 
Assert', r. t. milaza 
Asser'tion, //. iilazaiia 
Assess', r. f. maiionibana mba 

]Kni<lo;tv;ni.a li-tra 
Assess'mcnt, //. i'anom1>aT;;aia 

ny iaiiaiiau' olona liahiuina 

ny hctra tokony haloany 

Digitized by VjOOQIC [17] AXX Af'ieti, ft. f axuman' olona isaj 

azo alaina handoaTana 117 

trosan' olona amin j 
Aiseyera'tioxi, n. filazana mafy 

disxnafy 
AsBid'uouB, adj, mazoto 
Assign', V. t (to) manendry, 

manome ny anjarany, mame- 

tra 
Assignee', n. olona tendrena 

handray 
Assim'ilate, v. t. sy t. mampi- 

toyy ; mif anaraka 
Assist', V* t. manampy, ma- 
- monjy 
Assist'anee, n. fanampiana, fa- 

monjena 
Assistant, n. mpanampy 
Assi'ze«, n. ny fisehoany ny 

mpitsara fto. hitsara ady sy 

ny meloka ka atao inefatra 

isan-taona ao amy ny anka- 

biazanyny counties any Eng- 
land 
Asto'eiate, v. t, sy t . (with) mi- 

sakaiza, mihavana 
Asso'cia'tion, n. firaisana, fiom- 

bonana; olona mikambana 

hanao raharaba 
Assort', V. U manokotoko, man- 

dabatra 
Assort'ment, n. fanokotokoan- 

jayatra samibafa 
Assuage', v. t. mampibenafabo- 

lianaey betabetaftc, mam- 

pionona 
Assume', v, t. mitompo-teny, 

misazoka, maka bo azy (toy 

uj fahefana &o.) To assume 

airs, mibobiboby 
Assnmp'tion, n. fakana ho azy, 

fisazobana, bohibohy 
Assnr'ance, n. toky,'t8y fiahia- 

hiana, fatokian-tena 
Assure', v. t. manome toky, 

mabaf aka ahiahy 
As'terisk, n. manka toy izao * lAnsftUkt n. azetina Tniiinp<io> 

bika, Bobika 
AsTHmafio, a^^'.kitratzaina, toU 

bina 
Aston'isb, V, t mahftgaga, 

mabatalaajona 
Aston'isbing, m^\ mahagaga, 

mabatalanjona 
Aston'isbment, n. fabatalanjo- 

nana 
Astound'ing, o^/* mabayariya- 

riana, mabagaga 
Astray', adv, mania. To go 

astray, mania, miyily amy 

ny l&laiia tsara 
Astride', adv. misabaka 
Astrin'^ent, (u(;. mangeja 
Astrol'o^er, n, mpanandro 
Astrol'o^, f>. f anandroana (amy 

ny kintana) 
Astron'omer, ft. olona mabalala 

ny amy ny kintana sy ny 

masoandro &c. 
Astron'omy, ft. filazana ny lani- 

tra sy ny kintana 
Astute, a4f, faingan-tsaina, 

mabay [saraka 

Asun'der, adv, misaraka, tafa- 
Asylum, f*. fiaroyana, fierena 
kAt, prep, ao, any, an-, mby ao 

aminy. He is at his work, 

manao ny raharahany izy. 

He is hard at work, mazoto 

manao izy 
A'theist) ft. olona izay milaza fa 

tsy misy Andriamanitra 
Athirst', a4f. mangetabeta 
Athlet'ic, adj. matanjaka, ma- 

tomboka. Athletic sports, 

filalaovana izay mabatanja- 

tena 
Athwart', prep, mitsivalana 
Atlas, ft. sarin-tany yoatam- 

batra bo boky iray 
At'mosphere, n. rivotra, ny ri- 

votra rebetra manodidina ny. 

tany Digitized by VjOOQIC ATK IISJ Jim ▲tmtfpher'ie, «tr -al^ oiir'. vvf 

am J ny riyotia 
Afom, fi. BaVatra Icely indiin- 

dra ka tBj azo zaraina na 
, Talana 

Atone', V. i. (for) nuiixlpihaTa- 
. xia, manafa-keloka 
Atone'ment, n, fihaTanana, fa- 
' BaTotana 
Atro'oiouB, a^\ meloka indzin- 

dra (milaza olona) 
Atrocity, n. zaratra ratsy in- 
' drindra, heloka lehibe . 
Attach', V. t, (to) miraikitra, 

mitambatra, muray. To be 

attached to, tia 
Attach'ment, n. firaisana, fitia- 

yana 
Attack', n. ady 
Attack*, V, t mamely, manom- 

bok' ady, miady 
Attain', v. »'. (to) maliatratra, 

mabatakatra 
AttainV V. i, mahazo 
Attain'ment, n. fabazoana^ 2a- 

yatra azo^ f abaizana 
Attempt', V. t.Bj f. manaiidra- 

na, mikasa, manaoizay bainy 
Attempt', n. fa&andinmaiia, 

Attend', v^ t, manaraka, xnano- 
xnpo 

Attend', 9. f . (on) manompo, 
(to) mitandrina, mibaino 

Attend'ant, n. mpanompo, 
mpanaraka 

Attend'aBce, ft. fitandremana, 

■ fanarabana 

Atten'tion, n. fitandremana, 
fandinibana. To pay atten- 
tion to, mibaino, mazoto ma- 
nao, mitandrina. To skew 
attention to, manaja 

Atten'tiye, ac{j, mitandrina, 
mazoto 

Atten'nate, v. U mampabanify, 
znampabia Atteaf^ Vi t, martaiihliaraj infla^ 

za (toy ay yayolombelona) 
Af tic. It. efitnmo ambony 
Attire'f it. ^tafiana^ akaojo 
At'titnde, n, ny toetr^ nj tesia 

na mitaangana na miankl- 

na &o. &o. 
Attor'ney, n. mpiaolo-vaya, ok>- 

na buarana bitandrina ny 

rabarabany mr iey eo 
Attract', V, t mitaona, mampa- 

natona, mampabafinaiitra 
Attrac'tion, it. fitaomana, fam- 

panatonana 
Attract'ive, ac(;\ mitaona, ma- 

bafinaritra 
Attrib'ute, v, t (to) milaza ny 

f abaizany, na ny f abefany^ 

na.izay nataony 
At'tribnte, n. fabefany^ fabai- 

zanjr, f ombany 
Attri'tlon, ». fi^uK)ka8obana 
Ano'tion, n, layanty, yarotra 

ifampiboarana [saby 

Attotioneer', n. ny mpiyatotr^ 

amy ny auction 
Auda^Bion8, tuy, yalavala, dabi^ 
Audao'ity, m. fahaaabjaabiana 

(ataony ny olona yalayala) 
Andible, aclj. mety re 
Au'dience, n, fandrenesana, 

fibainoana ; ny mpibaino 
Au'dlt, V, U mandinika aeeauni 

book babitana na marina na 

tsy marina ny nanapyany 

azy 
Au'ger, n. bomamanta lebibe 
An^At, ». na inona na inona 
Angmenf , v. t. sy t. manalebi- 

be, manampy ; mitombo 
Angmenta'tion, n, fitomboana 
An'gnr, n, mpaminany araka 

ny fanidinany ny yorona» 

mpaminany sandoka toy ny 

mpiaikidy 
Au'gnr, t;. t, maminany, manao 

biteakandro ; manampo Digitized by VjOOQIC MSB [19] AWA *" Au'guft, n, inaiwiy ay Yoliuaa 

fahavalo 
August', a^'. lehibe, malaza, 

inieiiidrika ho hajaina 
1^ Aunty n, anabavin^dray, na ra- 

hayayin-dreny. Great aunt, 

ny attnt ny ray na ny reny 
Aunf eroui, 4u^\ mitera-bolame- 

na 
Auro'ra, «. faliazaYana miBeho 

ovaratra uny ny tany sasany 

rahaaHna 
Au'^ioM, n. fitandremana ; za- 

yatra izay mampihevitra an- 

tsika fa ho layorary na tsy 

ho layorary izao hatao 
AitBpi'oious, a4r> mampiheyitra 

fa ho layorary izay kasaina 

hatao 
Austere', o^^'. saro-po, soBO-daya 
AUBter'ity, n. fahasarotam-po 
Authen'tio, adj\ marina (muaza 

filazana, na tantara, na boky) 
Authen'ticate, v. t, mahato, 

imdiamarina 
Authenticity, n. hamarinana 
Au'thor, n, mpamoron-keyitra, 

mpamorom-boky , mpamorona 
Aiithor'itatiye, o^/* niahefa, ayy 

amy ny olona manana f ahe- 

fana 
Author'ity, ». fanapahana,hery, 

fahefana 
Au'thorise, p. t. manome fahe- 
fana 
Au'tobiog'raphy, n. tantara so- 

ratany ny olona ananMray 

milaza ny tenany 
Au'toorat, n, mpanjakamanana 

fahefana hanao izay sitrapo- 

ny fa tsy yoaf etra 
Au'tograph, n, sora-tanana na- 

taony ny tenany 
, Au'tumn, n. fararano 
sAuxiliary, adj. manampy 
ATftU', V, t, sy f . mahasoa 
- A^ail'i n* 00a, fanampiana. Of no ayftil, tay manampy* t^ 
mahasoa. Of what avail if 
it to us I or What does It 
avail us I inona no soa azonr 
tsika amin' izany 

Ay'alanche, n. yongam-panala 
izay miala amy ny tenidrom- 
bohitra misy lanala betsakli 
ka mikodiadia ao amy ny 
lohasaha 

AVariee, ». fitiavam-bola, fahi* 
hirana 

Avari'cious, a^. mahihitra, ka- 
firy, mal^y hiany amy njr 
yola aman-karena 

Avenge', v. t mamaly raisy 
izay efa nanao ratay taminy 

Av'enue, n, IMana mankanv 
amy ny trano na tankia, ary 
matetika misy hazo maniry 
ao an-daniny roa 

Aver', V. t, milaza mafy 

Av'era^e, n, ny fampxtoviana 
ny isa roa na maro, ny kely 
ampiana ary ny be analaua 
mba hitoyy izy rehetra 

Averse', eu^\ tsy tia 

Aver'siou, n. tsy fitiavana 

Avert', v. t. misakana aabatra 
totohondry &o. mba tsy han- 
dratra, mampijanona fahate* 
zerana 

Avid'ity, n, fahalianana, faha- 
zotoana, fitiavana 

Avoca'tion, n, raharaha 

Aveid', V* t, misoroka, mando- 
sitra 

Avow', V. t. mHaza mafy, milaza 
miharihary 

Avow'al, n. mazana miharihary, 
fihitsian-doha ^ . 

Avow'edly, adv. atao mihariha- 
ry, yoalaza 

Await', V. t. miandry 

Awake', v. i. sy t. p, awoke; 
p.p. awaked; mamoha, mifo- 
ha, mahatsiaro 

Digitized by VjOOQIC AWA [20] BAI Awake', adj, mahatsiaro, tsy 

matory 
Awa'ken, v, t. mamoha 
Award', t;. t, manolotra, (toy ny 

mpitsara) 
Aware', adj. (of) mahalala, 

fantatra the back of, iyohony. To 
fall upon Mb back, potraka 
mitsilany 
Sack, t;. t. sy t. mianotra, mian- 
dany amrny. To back out, 
xnijanona amy ny ady na 
raharaha nekeny hatao Away*, o^ft;. tsy ao, lasa. Away4^Saok, adv, aoiiana. To give with him ! roahy izy ! To take 
away, mitondra miala 
Awe, n, fahatahorana sy fana- 

Ci. He stands in awe of 
, matahotra azy izy 
Aw'fol, a^\ mampahatahotra, 

nuLbataitra 
Awhile', adv, elaela hiany. Wait 

awhile, aoka aloha, andraso 

kely 
Awk'ward, a^f- midrahodraho, 

mivaikaTaika, tsy kinga, vo- 

tsavotsa 
Awl, n. haolo, fanindronana ke- 
ly ataony ny mpandrafitra 

By ny mpanao kiraro &c. 
Awn'ing, n. lamba fitafiana 
Awry', adv, meloka, misompi- 

rana 
Axe, n, famaky 

Az'iom, n. teny ekeny ny olona 
- rehetra fa marina 
Az'is, n. ny tsipika ao anati- 

ny ny zavatra boribory izay 

ihodinany 
Axle or Axle-tree, n. andriny 

ny kodia 
Ay or Aye, adv. eny, izany tokoa 
Aye, adv. mandrakariva 
A'znre, adj. manga toy ny Todi- 

lanitra 
Bab'ble, v. i. mibedibedy 
Babe, or Baby, n. zaza-kely, 

zaza-bodo 
Baboon', n. biby toy ny jako 

kanef a lehibe 
Baeh'elor, n, lehHahy mbola 

tsy manam-bady 
Baoki n, lamosinay yoho. At back, mamerina. To go back, 

miyerina. Borne time back, 

elaela izay. To keep back, 

tsy manome, misakana tsv 

handroso. To look back, mi- 

herika 
Backl>ite', v, t. mifosa, mana- 

ratsy 
Backl>one', n. taolan-damosina 
Backslide', v. t . mihemotra 
Back'ward or Baok'wards, adv. 

mianotra, mihemotra 
Back'ward, adj. malaina, tsy 

haingan-tsalna 
Back'wardness, n. fahalainana, 

tsy f ampandrosoana 
Ba'con, n. henan-kisoa asian- 

tsira 
-Bad, adj. ooicp. worse, sxtp. 

worst ; ratsy 
Badly, adv. ratsy. To be badly 

off, mahantra, malahelo 
Bad'^e, n. famantarana (milaza 

ny f anompoana, na nyralia« 

raha &o.) 
Bad'^er, «. biby toy ny bera fa 

kelikely kokoa 
Baffle, V. t. manampona, mi- 

sakana amy ny haf etsif etsena 
/Bag, n. kitapo 
Bag'gage, n. entana 
Bag'pipe, n. sodina misy kitapo 

f eno rivotra entina mitsoka 

azy 
Bail, n. vola nomen^ ny am- 

Eangainasy ny sakaizany roa- 
ihy, mba tsy hitoetra ao an-> 
trano maizina izy ambara- 
pitsarany azy, ka averina. Digitized by VjOOQIC BAI [21] BAB aminy indray raha tonga ho- 

tsaramaizy 
Bail or Bale, v, t. manary rano 

amy ny lakana 
Bail'iff, n. yadin-tany 
Bait, n. hanina atao fandrika, 

jono 
Bait, V. U manisy hanina ny 

fandrika. To bait a horse, 

mamahana soavaly. To bait 

a bull, mampiady alika amy 

ny ombilahy 
Bake, v. t. manendy 
Balcer, n, mpanao mofo 
BaFaxice, n. mizana, fandanjana 

lehibe ; ny sisa tsy voaloa ; ny 

ambin-dsmja 
: Bal'anoe, v. t. sy i. mampitovy 

lanja; mitoyy lanja 
Baroony, n, lavarangana ambo- 

ny 
Bald, a^\ sola, tsy miravaka 
Bale, n, entana fonosina lamba 
Bale'ful, adj. ory indiindra 
Balk, V, t, manampona mba tsy 

ho tanteraka ny kasaina ha- 

tao 
Aall, n, kiboribory, baolina, 

balan-tafondro 
Ballad, n. tantara fohy atao 

hira, kalo 
Ballast, n. zavatra atao ao 

anaty sambo tsy hihilang^- 

lanaizy 
BaUoon', n, zavatra boribory 
. atao Amy ny lamba sily na ny 

zavati^ maivana ka fenoina 

ffos hiakiCi^q^a ao amy ny ri- 

votra 
Ballot, n. f anao raha miiidy so- 

lom-bavam-bahoaka, na mpa- 
nao raharaha &c. mba tsy ho 

f antatry ny olona rehetra ny 

'hevitry ny mpifidy tsirairay 
Balm, n. anaran-oranon-kazo 

manitra 
BaVfam, n, anaram-panafody Barustrade, n. aro-fanina 
Bamboo', ft. volotsangana, yoIo- 

tara 
Bamboo'ile, v. t, mamitaka, ma- 

nome vohony 
Ban, n. kabary mandrara na 

manozona, fandrarana 
Ban«, n. filazana ny fanamba- 

diana aloha ny f ampakarana 
Bana'na, n. akondro 
Band, n. kofehy ; toko 
uBand, v. t. sy t. (together) 

mikambana ho toko 
Band'a^e, n. famehezana 
^an'di^ pi, bandifti; n, jio- 

lahy 
Bane, n. haratsiana, fanimbana 
Bane'fal, adj, mampidi-doza, 

mahasimba 
Ban'ishment, n. fandroahana 
Ban'ish, v. t, mandroaka hiala 

amy ny tany 
Banisters, n. (halmtradt) 
Bank, n. fefiloha, tany avoavo 

ohatry ny fefiloha; trano 

f amelam-bola ampizanahina 
Bank'er, n. tompony ny trano 

fitehirizam-bola atao hoe hank 
Ban'ner, n, faneva, saina 
Ban'qnet, n. fanasana lehibe 
Ban'ter, v. t. mamosobosotra 
Bap'tism, n. fanaovam-batisa 
Baptize', v. t. manao batisa 
Bar, n. zavatra misakana, hidy 

lehibe, anja-by ; fitsarana 
Bar, v. t, manidy, misakana 
Barb, n. loha-leiona misy lela 

mif araingpo toy ny fitana ka 

sarotra sarihina 
iBarba'rian, n, olona masiaka, 

olona avy amy ny firenana 

izay tsy misy mahalala loatra 
Barbarity, n. fahalozana, faha- 

siahana 
Barl)arous, adj, masiaka, lozabe 
BarVer, n. mpanety volom-baya 

sy volon-doha 

Digitized by VjOOQIC [22] B4T Bard, n, mpanao tonon-kiTa (in- 
drindra tamy ny ancient Bri- 
tons) 

3are, a^. mitanjaka, zmhan- 
jahanja, foana 

Bare'f^Md, ac^. valavala 

Bare'footy adj, tsy mikiraro 

Bare'head'ed, adj. tsy misatroka 

Barely, adv, hiany, saiky tey 

Bar'gain, n. yaro-maty, lazieke- 
na. Into tlie bargain, ary izao 
feoa. To strike a bargain, 
manao yaxo-mat^ 

Bar'gain, v, t. miady yarotra 

-Bair^e, n, eambo kely mandeha 
amy ny ony hiany, ny sasany 
Yoaravaka tsara filaiaoyana, 
aty ny sasany kosa fitondrana 
entaxia hiany 

Bark, n. hodi-kazo ; sambo le- 
Mbe 

Bark, v, U manendaka hodi- 
kazo 

Bark, v, t. {fa£\ mivovo 

Barley n. banly, karazam-ba- 
rim-bazaha anankiray 

Barm, n. zayatra atao amy ny 
fanaoyana mofo mba ham- 
pandroadroatra ny lafarina 
raha haxohaxoina amy ny 
rano {bary 

Bam, n. trano lehibe fitoeram- 

Barom'eter, n, zayatra mam- 
piseho ny hayesarany ny aU 
mosphere ay ny fioyany 

Bar'on, n. anaram-piandriana- 
na loyany ny zanaka lahy 
matoa. Any England isany 
ny Souse of Zordi ny baron 

Bar^onet, n. anaram-piandria- 
nana loyany ny zanaka lahy 
matoa fa tsy isany ny HoiMe 
of Lords izj 

Barracks, n. trano lehibe fitoe- 
rana iniftrmnilft. 

Bax'rel, n. baiika, yata boribo- 
zy, Yolobem-bfiiay Bar'ren, ad^. momba, tsy inaha- 

yanona, tsy mahayokatra 
Bar'ricade', n. hazo na yato na 
tany na kalesy na inona na 
inona entiny ny miaramila 
hanao fiaroyana f aingana fai- 
sakanany ny f ahayalo 
Bar'rier, it. fisakanana, faritra 
Bar'rister, n. mpiscdo-yaya ao 

amy ny fitsarana 
Bar'row, n. yata misy kodia 
atosi-t^lnana ; kototaxiim-pa- 
sana ayo 
Bar'ter, v. t mifanakalo 
Basalf , n. anaram-bato [nj 
Base, n. ny ambaniny, ny ydiii- 
Base, a^\ tsy me^, ratsy, 
korantunayo ; beso (amy ny 
Jura) 
Base'ment, n. ny trano ambaxiy 
indrindra ao amy ny trano 
mifanongoa 
Base'ness, n. haratsiana 
Bash'fol, ad^. menatra foana 
Bash'folness n. hamenarana 
i^a'sin, n. loyia asiana rano 
hanasan-t^ana &c. ; kamory 
fitoeran-drano. The basin of 
a river, ny tany izay mlatsa- 
hany ny ranonorana mankany 
amin'uehy ony 
Ba'sis, n. fanambaniny, fototra 
Bask, V. i. mitanin' andro 
Easiest, n. harona, sobiky 
Bass, o^'. beso (amy ny hira) 
Bas'tard, n. zaza sary 
Baste, V. t. mikapolca; manisy 
menaka amy ny zayatra ato- 
no na endasina 
Bastinade' or Bastina'do, n. 
kapoka ataony ny Talaotra 
amy ny faladiany ny olona 
meloka hampijaliany azy 
Bat, n. hazo fikapoham-baolina 
amy ny filalaoyana ; manayy 
Bate, V. t, mampihena karama 
na yidm-jayaitxa 

Digitized by VjOOQIC Uf [t8] Baf&» M. iandzbansi Foot»%ftlh, 
faaiasdn^toiBgotoL Bhowto- 
batli, f aiRbroananefa atao am- 
bony ny loha njraiio ka mi- 
Istoaloi toy hj raiumoiraiia. 
Yaponr-batliy fandzoaixa ao 
<_ amy ny eton-dtano 

BtUhe, V, t By t. mandro, ma- 
nasa, manoza 

Bat'ter* v. U xnamelT mliiida na 
trano &o. mba haliaraya azy. 
Battering-ram, hazo lehibe 
entmy ny f aharalo handrava 
ny mAndany ny tanAna atao- 

, nvfaliirano 

Bat tery, n. batery misy taf on- 
dro ; ny taf ondro alahatra 
amyny fitoerana anankiray, 
na ao amy ny sambo anan- 
Mray 
^ Bat'tle, n* ady, tafika. To give 
battle to, miady aminy. Bat- 
tle array, filabarany ny mia- 
ramUa yao biady 

Bsf tl^door and sbut'tlecockr n. 
filalaoyana amy ny ba^o kely 
misy volom-borona atao boe, 
shuttleeoekf izay kapokapohi- 
ny ny bago boribory mis^ 

. . zarany a-tao boe battledoor 

Bat'tlement, n, mknda misy 
fefy kely ao an-tampony 
manao avo sy iya matelaka 

Baulilej ». baingobaingo foana 

Bawl, V. f . miantso imiiy, mi- 
tenymafy loatra, midradra- 
draidra 

Bay, n, ranomasina miditra 
kelikely amy ny tany fa misy 
fiyoabana malalaka 

Bay, V. t. mivovo toy ny alika 

ralia manenjika. To keep at 

bay, miady amy ny fahavalo 

fa tsy mamela azy banatona 

^ Bay'onet n. benitra [kokoa 

Bay-salt, n. sira avy amy ny ra- 
nomasina. Bfty-trt«y If. ananai-kaso ta^ 
mibintsan-drayina raha zin- 
nina 

Bay-window, n, yarayttcftn-kely 
mandzoso mankany ala-tnoio 

^e, r. t. F1E8. T. / am, ihcu art, 
h$ iiy they are, Pln. t. h$ 
was, they were. p*p. been; 
izabao ny Grtiminar, There 
ia, misy. 

Beaeh, n. moron-dranomisina 

Bea'oon, ». tsangan' afo ham- 
pitaitra raba ayy ny f abayalo 

Bead, n. yakana 

Bea'dle, n. irakiralnr ny an- 
driambayenty, vamntany 

Beak, n. vayam-borona; zayatra 
mifaraingo toy ny yayam- 
borona 

Beam, n. bazo maty lebibe, 
sakamandimby. Beam of the 
sun, tanamasoandro 

Beam, v, u mamirapiratra 

Bean, ». tsaramaso 

<^ear, ». bora, biby lebibe ey 
masiaka misy f aladia saiky 
tahaka ny any ny olona 

< Bear, v, ^ sy i, p. bore or bare ; 
p.p. borne ; mitondra, mano- 
bana, mandefitra. To bear 
frait, mamoa. To bear testi- 
mony, (to) or (against) ma- 
nambara (toy ny yayolombe^ 
lona). To bear out, midiato, 
ma.namarina. To bear np 
(Tmder),mibafy,miaritra. To 
bear with, mandefitra, maba- 
zaka 

tBear, v. t, p. bore or bare; p.p. 
bom ; miteraka. First bom, 
matoa 

Beard, n, yolom-bava, somo- 
tra 

Bearing, n. fitondran-tena ; ny 
itoeran-tanana &o., araka ny 
avarany na ny atsimony na 
ny andxefany &c., &o. Digitized by VjOOQIC [24] BW BeftBt, n. blbj maaan-tongotra 
effttrft 

Beastly, adj, maloto na ratsy 
na adala toy ny biby 

Beat, tr. u By t. p. beat: p.p. 
• beaten: mamely, mikapoka, 
manavokayoka ; manmresy. 
To beat out, mampanify sy 
mampitombo ny habeny ny 
Yolamena &c. amy ny lame- 
lezana azy ; mively. To beat 
about, mitady itsy sy iry 
By any ho eny. To beat 
(as the heart), mitepotepo, 
miemponempona 

Beatific, adj. mahafinaritra in- 
drindra toy ny any an-dani- 
tra 

Beatitude, n. fahasambarana 
lehibe indrindra. The Beati- 
tudes, ny fahasambarana la- 
zainy ny Jesosy Kraisty ao 
amlny Mat. v. 8-12 

Beau, n. lehilahy mpihaingo 

Beau'tiful, beau1;eouB, ac^^.tsaia 
tarehy 

Beau'tify, v. t mahatsara 
tarehy, mandravaka 

Beau'ty, n. fahatsaran-tarehy 

BeaVer, «. anaran-biby tsara 
Tolo manao trano amoron- 
drano 

Becalm', v. t fcahnj. The ship 
was becalmed, isy afaka nan- 
deha ny sambo satria tsy 
nisy rivotra 

Because', coiy. satria, fa, noho 

Beck, n. fanantohana 

Beck'on, v, t. sy t. (to) manofa 
tknana, manatsika 

Become', v. t. p. became; p.p. 
become; tonga, mody, man- 
jary 

Become', v. t. p. became ; p.p. 
become; manendrika 

Becoming, adj. mendrika, mety 

Bed, n, kodoro, fandriana; tany kely Toavoatra ambolena 
hazo; ny tany ao ambany ny 
ranomasina na ny ony &c. 
Bedfteod, farafara. B«d- 
chamber or bedroom, trano 
fandriana. Bedridden, ma- 
rary ela ka tsy af aka amy ny 
farafara 

Bedaub', v. t. recip. (daubj 

Bed'ding, n. ny zavatra rehetra 
ao am-parafara 

Bedeck', v. t. (deck} 

Bedlam, n. trano fitoerany ny 
adala 

Bee, n. renitantely. Beehive, 
tranon-drenitantely 

-Beech, n. anaran-kazo 

Beef, n. hen'omby. Beef-Bteftk, 
hena didiana nendaaina 

Beer, n. fisotro mankaleo atao 
amy ny malt sy ny hops 

Bee'tle, n, anaram-biby kely 
toy ny voantay; tantanan- 
kazo 

Befall', V. t. sy t. p. befell ; p.p. 
befallen ; manjo 

Befit', V. t. manendrika 

Beflt'ting, a<^'. mendrika 

Befool', V. t. manadala 

Before', adv, taloha, fahiny, 
rahateo 

Before', prep, aloha, anatre- 
hana, anoloana 

Beforeliand, adv. aloha, rahateo 

Before'time, adv. fahiny 

BefHend', v. t. manampy, xnaha- 
Boa olona mahantra 

Beg, V. t. mangataka aminy, 
miangayy 

Beget', V. t. p. begot ; p.p. be- 
gotten, bego^; miteraka, ma- 
il at onga 

Beg'gar, n. mpangataka, olona 
izay mivelona amy ny hataka 

Beg'garly, adj, toy ny mpanga- 
taka, ratsy 

Beg'gary, n. fahalahelovana, 

Digitized by VjOOQIC Bxa [26] BXV nj tey f aaanana na Inona na Begin', v. t. %j i. p. began ; p.p. 

begun; xnanomboka, mian- 

tomboka, vao manao 
Begin'ning, n. nj Toalohany 

indrindni, ny niandohany 
Begird\ v. t, (gird) 
Begone', r. t . imp, mandehana 
Begrime', r. t, mandoto 
Begrudge', tu U (grudjgej 
Beguile', v. L mamita^. To 

beguile the time, manal'an- 

dro 
^ Behalf, n. soa. In behalf of, 

noho, ho any 
Behave', v, i. mitondra tena 
Behav'ionr, n. fitondran-tena 
Behead', v. t. manapa-doha 
Behesf , n. didy 
t Behind', prep, ivoho, ao aoria- 

na 
Behind'hand, adv, tsy mahatra- 

tra ny namany, tay maha- 

vita raharaha &c. amy ny f o- 

toana 
^Behold', V. t, p. beheld; p. p. 

beheld ; znijery, miahita 
-^ Behold', inter, indro, indiy 
Behol'den, at^j* (to) haaoayina 

na ampiana 
Behoof, n, soa 
Behoove' or behove', r. t, impera, 

tokony, mety aminy. It beho- 

vef yon to do it, tokony ha- 

taonaoizany 
Be'ing, n. zavatra manan' aina 

na biby, na olona, naanjely 

&c. (existence,) The Supreme 

being, Andriamanitra. A 

human being, olona. For the 

time being, ankehitriny 
Bela'bour, v. t. mamely, mika- 

poka 
Belat'ed, adj, tratr* alina 
Belea'guer, v. t, manao fahirano 
Bel'fry, n, tranon-dakolosy Belie', V, t, mampandainga, tey 
mifanaraka aminy 

Belief, n. finoana, zavatra inoa- 
na, hevitra. Hard of belief, 
sarotra inoana. Past all be- 
lief, tsy azo inoana akory. 
To the beet of my belief; araka 
ny hevitro 

Relieve', v. t. mino. To believe 
in, matoky. I believe so, 
ataoko f a toy izany. I believe 
not, araka ny hevitro tsy 
izanv 
(believer, n. ny mino 

^ell, n, lakolosy. bell-man, olo- 
na mitondra lakolosy niam- 
pandre teny amy ny olona. 
bell-shaped, toy ny lakolo- 
sy no tarehiny 

Belle, n. yehivavy mpihaingo 

Belligerent, ac^. miady 

Bellow, n. i. mitrena 

Belldw«, n, tafoforana 

^elly, n, kibo 
< "Belong*, V* i, (to) any, momba 

Belov'ed, adj, malala, tiana 

Below', prep, sy adv, ambany, 
tsy miendrika [f ehi-kibo 

'Belt, n, fdiy, fehim-baniana, 

Bemire', v. t, manosim-potaka 

Bemoan', t;. t, malahelo,mitoma- 
ny, misaona 

Benoh, n. fipetrahana toy ny 
dabiUo lava; latabatra lava 
izay iasany ny mpandrafitra ; 
ny mpitsiura raha miara-mi- 
petraka hitsara olona izy 

uBend, v, t, sy i. p. bent; p. p. 
bent; mampilefitra, mampi- 
felo^; milefotra, mifeloka. 
To bend thQ head, miondrika. 
To bend the ear, mancngilan- 
tsofina. To bend the knee, 
mandohalika 
(beneath', pt-ep. eo ambany 

Benedic'tion, n. fitahiana, tsio- 
drano 

Digitized by VjOOQIC BEH [26] BS8 BenefAC'tioxi) n. 00a , zavatra 

omena 
Benefao'tor, ». mpaiiao soa, 

mpiantra 
Benefao'tresi, n. yehivayy xnpa- 

nao soa &c. 
Ben'efice, n, fiyelomana azony 

ny mpitaadrina ny fiangona- 

na izay tapahiny ny bishop 
Benefioenoe) n. fanaovaa-tsoa, 

fiantrana 
Beneficent, adj, manao soa, 

miantra 
Benefl'olal, adJ, mahasoa, ma- 

nampy 
-Ben'eflt, n, soa, fanampiny 
Ben'eflt, v. t, maliasoa 
Beney'olenoe, n. famindrampo^ 

fiantrana 
Benev'olent, a^', miantxa, ma- 

mindrafo 
Beni^At'ed, adJ, tratr* alina, 

mbola ao amy ny maizina 
Benign', adj\ mora, malemy 

fanahy 
Benig'nity, n. fahalemem-pa- 

nahy 
BenlBOB, n. tsio-drano 
Bent, a(^\ meloka^ milefitra. 

Bent on, mikaaamihitBy, ma- 
nao ditra 
Benumb', v. U maliangoly 
Bequeath', v. t (to) manafatra, 

manolo-karena 
Bequest', ft. hafatra, didy, ha- 

rena voa hafatra 
Bereave', v. t. p. bereaved, p. p. 

bereft, mahafoana, maka. He 

is bereft of his property, foana 

avokoa ny f ananany 
Bereave'ment, n. ny manjo, (toy 

ny misy havana maty, na 

fananana very &c.) 
Ber'ry, «. anarany ny voan- 

kazo sasany misy voa madini- 

ka ao anatiny toy ny voanan- 

tsindrana Berth, n. fandriana ao aa- 
tsambo. He hat a good berth, 
mahateara azy ny ra harah a 
nametrahana azy 

Ber'yl, n. anaram-bato soa 
maitso 

Beseech' v, t. p. besought ; p. f. 
besought ; mif ona aminy 

Beseem', v. t. manendrika 

Beset', V. t, p. beset ; p. p. beset ; 
manodidina, mahasosotra, 
manahirana. That is his be- 
setting sin, izany no fahota- 
na ataony matetika 

Beset'ment, n. f ahadisoana atao 
matetika 

Beshrew', v, t manozona 

JBwide'tprep, ao anilany, akei^, 
tsy Tnlfanaraka, afa-tsy. Me 
is beside himself, very saina 
izy 

iBeside^, prep, sy eot\f. afa-tsy, 
ary koa, ary tsy izany Many 

Besiege', v. L manao fanirano 

Besmear', v. t, (smear) 

Be'«om, n. kifafa manan-jarana 
toy ny zaram-pangady 

Besot'ted, (bdj. adala noho ny 
fisotroana toaka matetika 

Bespan'gle, v, t, manisy zavatra 
betsaka mamirapiratra 

Bespat'ter, r. t, mamafa rano 
maloto 

Bespeak', v, t p. bespoke; p. p. 
bespoken, bespoke ; mana- 
fatra aloha, miteny aloha 

Besprinlde, v. t. (sprinkle) 
^Best, adj. (superlative of good^ 
nv tsara indrindra. He did 
his best, nanao izay hainy izy. 
He did it for the best, nanao 
izay noheveriny ho tsara izy. 
He has the best of it, izy no 
mahery. He is in trouble but 
makes the best of it, azom- 
pahoriana izy fa mihafy ka 
tsy mety ketraka Digitized by VjOOQIC BES [27] BIL Best, adv* ("superlative of well> 
tsara indrmdra 

Bes'tial, ac^', tahaka ny biby 

Bestir', r. t. recip. maharimka. 
They are betsirring them- 
selves, marisikaizy 

Bestow , V, t, manome, mame- 
traka 

Bestow'al, n. ny anomezana 

Bet, n. loka 

Bet, V. L miloka 

Betake', t;. t recip. p. betook; p.p. 
betaken; (to)mankany aminy 

Bethink', v. t reeip,F. betionght ; 
p. p. bethought; (of) mahata- 
didy, mahatsiaro 

Betide', r. t, manjo, tonga 

Betimes', adv, tsy diso fotoana, 
faingana, maraina-koa 

Beto'ken, v, t. mampiseho, 
mampitranga 

Betray', v, t mamadika, mam- 
piseho 

Betroth', v. t. mifofo-vady 

Bet'ter, ac^'. sy adv. ("compara- 
tive ofgooi.;J tsaratsarakokoa. 
He is better off than his bro- 
ther, miadana nohp ny raha- 
lahiny izy 

Befter, v. t, mahatsaratsara 
kokoa 

Between', or Betwixt', prep, ao 
anelanelany 

Bev'el, n. bevely, fanaovana 
zavatra ho sompirana 

Bev'erage, n. £sotro 

Bewail', v. t. sy t. malahelo, 
misaona 

Beware', v. i. imperative, (of) 
tandremo 

Bewil'der, v. t. mahayarivariana 
mahaveri-hevitra 

Bewray', v. t, mamadika 
< Beyond', prep, an-dafy, lavitra 
noho, tsy takatra 

Bi'as, n. fiangarana 

BI'm, v. t, mampiangatra . ^i'ble, «. Baiboly, Soratra Ma- 
sina 

Bib'lical, adj. momba ny Bai- 
boly, milaza ny Baiboly 

Bib'nloos, ad^j. mifo-drano 

Bick'er, v, t. miady teny mate- 
tika 

Bid, V. t. p. bade, bid; p. p. 
bidden, bid; mandidy. bidden, 
asaina. I bade him a dollar for 
it but he would not take it, 
nomeko f arantsa io fa tsy 
naUdny. I bade him welcome, 
nampandrosoazyaho. bid him 
come in, asaovy miditra izy. 
To bid defiance to, TnihAiVii. 
To bid good morxiing, good 
night, fkrewell, ftc, manao 
veloma 

Bid'der, n. olona izay mpividy 
zavatra ao amy ny auction 

Bid'ding, n. didy 

Bide, V. t. sy «. mahalefitra, 
monina, miandry 

Bien'nial, a4j. isan-droa taona, 
maharitra roa taona 

Bier, n. traao-vorona 
' Big, adj. lehibe, vaventy, ma- 
kadiry 

Big'amist, n. mpampirafy roa 

Big'amy, n. f ampirad^esana roa 

Big'ot, n. olona izay tsy maty 
misaina hevitra na fomba 
izay tsy mitovy amy ny azy 
fa mitompo teny f antatra 

Big'oted, adj. mitompo teny 
fantatra 

Big'otry, n. fombany ny bigot 

Bile, n. afero 

Bile, or boil, n. vay 

Bil'ious, adj. avy amy ny afero 

Bill, n. vavam-borona, lamaky 
misy f araingo 

Bill, n. taratasy milaza ny tro- 
sany amin' olona na zavatra 
hamidy &o., laUtna mbola 
heverina 

Digitized by VjOOQIC BIL [28 3 BLA Billet, n. taratasy filazana 
fbhy 

Billiards, n. filalaovana amy ny 
baoHna ambony latabatra 

BillOW) n, aloii-diano, onja 

Bin, n.yatafitehirizanamofo&c. 

Bi'iuury, adj. roa sosona 
c-Bind, V. t. p. bonnd; p. p. bound; 
mamatotra, mif eby, maageja, 
xnamono lamba, mampitoha- 
na, manery. To bind a book, 
manjaitra boky 
t^ Bind'ing, n. iety 

^log'raphy, n, filazana ny tan- 
tarany ny olona anankiray ba- 
tramy ny nabaterahany ka 
batramy ny nabafatesany 

Bi'pedi n. biby manan-tongotra 
roa 

Birch, n. anaran-kazo 
' Bird, n, vorona. A bird's eye 
view, sarin-tan^tna na tany 
&c. arakaizaybitanynyvoro- 
nmnidlna ao ambomny 
.^irtb, n. ny abaterabana. To 
give birth to, mlteraka. birth- 
day, ny andro niberenan- 
taona nabaterabana. birth- 
place, tan^a nabafcerabana. 
birthright, izay tokony ho 
az6n' olona araka ny naba- 
terahany 

Bis'onit, n, mofo kelymanifi- 
nify sady mafimafy 

Bisect', V. t, mizara tsipika na 
anffle &c. bo roa 
»- Bish'op, «. mpitandrina ny mpi- 
tandrina ny fiangonana maro 

Bish'opric, n. ny tany tandrema- 
ny ny bishop anankiray 

Bi'Bon, w. biby lebibe toy ny 
omby 

Bit, n. sombiny kely ; vin-dam- 
boridy 
'- Bite, V, t, p. bit'; p. p. bitten, bit ; 
manekitra, mahamaixnay yava 

Bitif n. iadsaim-baya "lifter, adj. mangidy, bentona. 

A bit'ter enemy, fe^vaio tsy 

miantra 
Bit'temeBB, n. 'ngidy, lolom-po 
Bifnmen, n. anaran'dity izay 

mineral ka azo arehitra tsara 
Bit'ominons, adj. miRy bitt4men 
Black, adj. mainty. 
Black-leeid, n. manjarano 
Blaok'axnoor, n. olo-mainty 
Black'en, v. t, manamainty, 

manaratsy 
Black'iiig, n. fft.tifl.Tf^n.iii'H a iv n u . 

kiraro, Birazy 
Black'ish, adj. maintimainty 
BlaekfneBB, n, fabamaintisaiia 
Black'smith, n. mpanefy yy 
Blad'der, n. tatavia 
Blade, n. ravim-bary, ravin' 

abitra, lei' ants^ &o. ; zatovo 

mpibaingO b ii.f. Hilr«.Tifirilrn.TiiL 

Blad'ed, adj. misy ravina toy ny 
abitra. Doable bladed, roa 
lela (amy ny antsy &c.) 

Blain, n. tombok* afo 

Blam'able, a^J' manaa-tsiny 

Blame, n. tsiny 

Blame, v. t. manome tsiny, ma- 
niny. He laid the blame oa 
me ; izabo no tsininy 

Blameless, ad^'. tsy manantsiny, 
tsy misy tsiny 

Blame'wor^Ay, adj. tokony ho 
tsinina 

Blanch, v. t. mamotay 

Bland,^ ac^. mora, malemy 

Blandish, v. t, manao teny 
mandoka 

Blandishment, n. fandokafana, 
safosafo 

Blank, adj. tsy voa soratra, foa- 
na, very bevitra 

Blank'et, n. bodo-fotay, lamba 
volon' ondry firakof ana 

Blaspheme', v. t. sy t. miteny 
ratsy an' Andiiamanitra, ma- 
naratsy isay xnaaiiia Digitized by VjOOQIC ^ [29] BID Blasphemous, o^r. manaratsy 
' an* Andrifttaanitra 
Blas'phemy, n. fanaratsiana an* 

Andriamamtra 
Blast) n, tsio-drivotra, ny itso- 

fana trompetra &c., loza 
Blast, V, t. mampidi-doza, man- 

drava tampoka, mamaky yato 

&c. amy ny yania 
Blase, n. fidedadedfuiy ny alo 
Blase, V, i. mirehitra, nudeda- 

dedja. To blase alnroad, mi- 

lazalaza 
Blasting, a^\ mirehitra, mami- 

rapiratra 
Bleaoh, v, U manahy zavatra ho 

foteiny ny hainaodro, mamo- 

tey 
Bleak, adj\ mangatsiaka, tsy 

misy hazo maniry 
Bleat, V, t. mibarareoka 
Bleed, 9. t, sy t. p. bled ; p. p. 

bled; manala ra, mandeha ra 
Blem'ish, ft. tsiny, kilema, pen- 

timpentina 
Blem'ish, v, t manimba tarehy 
Blend, v. t. (with) mangaro 
' Bless, «. t. mitah^, mahasamba- 

tra, manambma ; mankala- 

za, midera, misaotra 
vBless'ed, adj\ sambatra, tahina, 

finaritra; 
Bless'edness, n. fahasambarana, 

fahafinaretana 
Bless'ing, n. fitahiana, saotra, 

tsio-drano 
Bli^At, n, zayatra manimba ny 

zaya-maniry 
Bli^At, V. t, tsy mahavanona; 

tsy mahatanteraka ny fanan- 

tenana 
*^lind, adj. jamba 
v^lind, V. t, mahajamba 
Blind'fold, a((f. yoatampinany 

maso 
Bliiid'fbld, v» t, manampi-maso 
Bliadly, adv. tsy miheritc^ tsy mahalala, n^ft.'na.ra.V amboko- 
ny, maneiky lempona 

Blind'man'x buff, n. filalaovana 
manao tampi-maso 

iBlind'ness, n. fahajambana 

Blink, V. i. sy t. mami-maso, 
mipipy maso, manary dia 

Blinrard, n. mpipipy maso 

Bliss, n. fahafinaretana be, fa- 
hasambarana 

Bliss'fal, adj. sambatra, finaritra 

^lis'ter, n. empaka, fery ayy 
amy ny rano mangotraka &o. 
fanempahana, biludtra. To 
raise a blister, manempaka 

i^Us'ter, V. t. sy t. manempaika, 
miempaka 

Bli^Ae, adj. falifaly 

BliMe'some, adj. falifaly 

Bloat, V. t. sy t. miyonto, mam- 
piyonto. bloated with pride, 
mibohibohy loatra 

iBlock, n. hizo lehibe, bolaky, 
fisakanana. He was brought 
to the block, notapahina ny 
lohany. StnmbUng-blook, 
f ahatafintohinana. Bo not 
block up the way, aza misa- 
kan-dalana 

Blockade', n. fahirano, ny fisa- 
kanana ny fihayiany ny sambo 
sy ny fialany ao amy ny 
fitodian-tsambo 

Blockade', v. t. manao fahirano, 
misakana ny fihayiany ny 
sambo sy ny fialany ao amy 
ny fitodian-tsambo 

Blockliead, n. olonamafysofina, 
olona tsy manan-tsaina 

^lood, n. ra. We are all of 
one blood, taranak' oloiia iray 
isika rehetra. blood thirsty, 
tahandatsa-dra. He murder- 
ed him in cold blood, ninia na- 
mono azy mihitsy izy. He did 
it in warm blood, nanao izany 
tampoka izy xaha yao tezitra Digitized by VjOOQIC BIO [30] BOA dia tezitra. His blood was 

up, nisondro-dra izy 
Bloodless, adj. tsy misy ra, 

tsy mandatsa-dra 
Blood'shed, n. vonoan' olona 
Blood'shot, adj. mena maso, mi- 

haadron-dra (amy ny maso- 

Blood'y, adj. misy ra. A bloody 

battle, ady mahafaty olona 

maro 
Bloom, M. voninkazo, fahata- 

noram-panahy. It is in 

bloom, mamony izy 
Bloom, V. u mamony tarehy 

Blos'som, n. yoninkazo 

Blos'som, V, i. mamony 

Blot, V. t. mandoto amy ny 
rano-mainty. To blot out, 
mamono soratra &c., blot- 
ting paper, taratasy fanamai- 
nan-tsoratra 

Blot, n. pentimpentina (amyny 
taratasy &c.) tsiny, oUaotra 

Blouse, n, akanjo joloka, bilao- 

zy 

B16w, n. vely, kapoka, loza. He 
gave him a blow with his 
fist, namely totohondry azy Blud'^eon, n. langilangy maye- 

sa-doha 
Blue, adj. manga 
filue'ness, n. hamanga 
Bluff, adj. maherihery sata 
Bluff, n. hantsana amoron-dra- 

nomasina na amoron-ony 
Blu'ish, adj. mangamanga 
Blun'der, n. fahadisoana (amy 

ny tsy fiheverana na ny tsy 

fitandremaoa) 
Blun'der, v, u diso tsy mihevi- 

tra 
Blun'derbuss, n, anaram-basy 

lehibe fa fohy Bloom'ing,a^'« mamony, falifaly ^^lunt, a^'. dombo, tsy marani- tra, tsy manaja 
Blur, n. pentimpentina 
Blur, V. t. mamentimpentma 
Blush, n. hamenamenana 
Blush, V. i. menatra, teramena. 

I made him blush, nampaha- 
' teramena azy aho 
Blus'ter, v. i nnfofofofo ; manao 

teny vaventy, mivarabaratra, 

mirehareha 
Blus'ter, n. fihorakorahana, 

rehareha 
Boa, n. menarana lehibe 
.Boar, n. kisoa laliy. Wild boarp 

lambo izy. He struck it a blow < ^Board, n. hazo fisaka, latabatra with a hammer, noveleziny 
tamy ny marotoa izany . They 
came to blows, nifamely izy 
""Blow, V. i. sy t. p. blew ; p. p. 
blown ; mamony ; mitsoka, 
mifofofofo, mampaneno. To 
blow up, mandrava amy ny 
yanja, mananatra mafy dia 
mafy. To blow out a candle, 
mamono jiro 

Blub'ber, n. saboranynytrozona 
sy nybiby sasany koa anaty 
rano atao solika 

Blub'ber, v. t. mid r ad r adradra, 
mitomany fibinanana, hanina; fiangonan' 
olona hanao raharaha; tara- 
tasy matevina, baoritra. On 
board a ship, ao an-tsambo 

Board, v. i. sjt. mihinana ; man- 
datsaka ny hazo fisaka ao amy 
ny gorodona. To board a 
ship, mankao an-tsambo. To 
go out to board, mihinana ao 
an-tranon' olona ka mandoa 
yola 

Board'er, n. olona mitoetra ao 
an-traiion' olona ka mandoa 
yola yidin-kanina ho any ny 
tompon-trano 

Digitized by VjOOQIC 90A [31] BOO Board'ing, n, ny idirana ao an- iBomb, n, baoliny lehibe holo- tsambo. boarding-hoiise, tra- 
noitoeTvaajny boarders, boar- ding-Bchoolysekolyizayililna- JBombarcl, r. t xnamely amy ny 

baombo 
i^ombard'ment, n. ny andefaaa 

baombo ao amy ny tanJlna 

na sambo &c. 
Bombasf , n. hambo, rehaka 
BombasfiO) adj\ mihambo, mi- 

rehaka 
Bond, n. kofehy, fifatorana, ft- 

raisana, fif anekena 
Bond'a^e, n. handevozana, fato- 

rana nana sy andziany ny mpia- 

natra 
Boastt V, i. (of) mandoka tena 
fioas'ting, n. fandokafan-tena 
tBoat, n. lakan-drafitra, botry. 

Life-boat, botry amonjena ny 

olona ao amy ny sambo val^ 
vBoat'man, boatsman, n, mpivoy 

lakana 
Boats'wain, n. mpandraharalia 

ao an-tsambo izay mitandri- 

na ny mahazaka sy ny Yato-4-Bond'maid, n. andeyo-yayy 

fantsika &c. &c. ■- Bond'man, n. andevo-lahy 

Bob, V. i. misayiliyily, mian- 1 -Bond'servant, n. andevo 

tsambotsambotra, mitsambi-^-Bone, n. taolana 

klmbikina Bobliin, n, hazo kely asiana ta- 

retra ka anaoyana lace 
Bode, V, t, mampihevitra izay 

hoavy 
Bodkin, n. fampidiran-kofehy, 

fampidiram-buaozy 
•^od'y, n. tena, olona, olona ma- 

ro mikambana, zavatra maro 

mikambana, faty 
Bog, n, honahona, heniheny 
Bog'gle, V. i. midrabodralio, 

diso noho ny tsy f ahaizana 
Bog'gy, a^\ be heniheny 
»BoiI, V, t. sy i. mampangotraka ; 

mangotmka 
Boil, ». vay 
Boil'er, n. vilany be 
Bois'terous, adj. mikorataba 
t^Bold, adj. sahy, matoky, tsy 

matahotra [rim-po 

Bold'ness, n. fahasahiana, he- 
Borster, n. ondana lava 
Bolt, n hidy, rindram-by, va- 

ratra 
Bolt, V. t. sy 

teli-moka; mandositra fain- 

gana sy tampoka katy asiam-banja ka 
amy ny ady, baombo atao Bon'flre, n. harendrina, tsan- 
gan-afo lehibe atao raha mi- 
faly 

i^on'net, n, satro-behiyavy 

Bon'ny, adj\ tsara tarehy, maha- 
f aly, mahaf atifaty 

Bo'ny, ad^'. taolanina, be taolana 

Boo'by, n. anaram-borona, olo- 
na tsy manan-tsaina 

•Book, n. boky, taratasy. book* 
bind'er, mpanjaitra boky. 
book'oaBe, hdimoara itoeram- 
boky. book'seller, mpiya- 
rotra boky. book'worm, . 
mpihevitra boky loatra 

Boom, V, i mihorakoraka toy 
ny firohondrohany ny rano 
na ny fipoaky ny taf ondro 

Boom, n. hazo laya ao amy ny 
sambo 

Boon, n. zayatra mahasoa 

Boor, n. olona tsy mahalala 
fomba, olona yalayala 

Boor'ish, adj. tsy mahalala fom- 
ba, valavala, voretra 
manidy ; manao iBoot, n. kiraro baoty 

Boo^X, n. trano lay 

Booty «. babo Digitized by VjOOQIC [82] BEA ^ ^or'der n, eiehiy, sisin-ta&y ; 

akotso, fehy 
Bor'deTt v. t. (on) manakailcy, 

mifampipaka 
Bore I V, t, T rpa-Tn^ng -Vft, mandaya- 

ka, maliasosotra noho ny atao- 

ny xnandrakaiiya 
Bore, w. ny atiny ny talondro 

sy ny basy &c.; olona maha- 

sosotra; fahasosorana 
Bom 8j/ borne, (Bear) 
Bor'on^A, n. tan^na izay mani- 

raka olona ho any amy ny 

Farliament 
Bor'r6w, v» t, mindrana, misam- 

botra 
Bo'som, n. tratra. bo'som-friend, 

sakaiza tiana dia tiana 
Botanical, adj. botany 
Bot'anist, n* olona maliay botany 
Bot'aniae, v. t. mandeha bizaha 

hazo vaoyao sy ny fombany 

ny faniriny 
Bof any, n. ny fabalalany ny 

fombany ny hazo maniry 
Botch, n. asa tsy yita tsara, za- 

yatra ratsy yoatra, He made 

a botch of it, ratsy ny nanam- 

boarany azy 
' Both, izy roroa, izy roa lahy. 

both,— and, sady—no, On 

both Bides of the river, anda- 

niny roa ny ony. Both of us, 

isika roa IsJiy 
Both'er, r. t, maliasosotra 
Bot'tle, n. tayoahangy 
Bot'tle, V. t. manisy an-tayoa- 

hangy 
Bot'tom, ft. yody, ny ambany 

indrindra, ny fototra, loha- 

saha. From the top to the 

bottom, hatramy ny lohany 

ka hatramy ny yodiny 
Bot'tomless, adj. tsi-hita-noanoa 
"Bouffhf n. sampan-kazo 
Bou^At, fbuyj 
Bonnce, v. i. miantsambotra Bound, n. sidny, f etra, f aritrs 
Bonnd, v, t, mamaritra, mame- 

tra 
Bonnd, v. t. miantsambotaam- 

botra 
Bonnd, {'bindj 

Boond'ary, n, sisiny, fari-tany 
BoondleBB, adj. tsymisy farany 
Bonnt'eons, adj. miantra^mano- 

me be 
Boon'tifal, adj. miantra, mano- 

me be, betsaka, manan'ambi- 

ampy [hasoayana 

BonnTy, n. fanomezanabe, fa- 
Bouquet', n. yonin-kazo yoan- 

g^na "kjBL alahatra tsara 
^ow, V. t, sy i. fiondrehana 

amy ny fanajana, loha-sambo 
B6w, n. tsipika, fehi-songory. 

Bow-string, kofehy fandefa- 

na tsipika. Bain-bow, ayana 
>Bow'els, n. tsinay 
Bow'er, n. fitoerana misy hazo 

manalokaloka 
B6wl, n. bakoly, loyia lalin* aty 
Bowl, V. t. manodinkodina, ma- 

nao kodiarana 
B6w'-sprit, n. hazomitranga eo 

an-doha-sambo 
Box, n, yata ; anaran-kazo 
I Boy, n. zazalahy 
Boy'ish, a^J* toy ny zaza 
Boyliood, n. fahazazana 
Brace, n. f ehy, marika toy izao . 

Apair of braces, beriteLo. A ) 

brace of ducks, yorom- 1 

bazaha roa ^ 

Brace, v. t. mamehy, mahatan- 
Bracinff air, riyotra 
ijs[ka Bracelet, n. haba, febi-tllnana 
Brack'et, n. hazo &o. fanoha- 
nana mitsangana amy ny 
rindrina; mai^a toy izao [ ] 
Brack'ish, adj. masiraaira 
Brag, V. t. ntihambo, mandoka 
tena 

Digitized by VjOOQIC BBA [83] BBB Brahmin, n. lAaaaj ny easts 

ambony indrindiu any India 
Braid, n, randrana 
Braid, v, t, mandrandrana 
i^Brain, n, ati-doha ; saina 
Bram'ble, n. voaroy saka 
Bran, n. ampombo 
e/Bran^h, n, rantsana, sampana 
i^ranrh, r. «. (out) mandrahaka, 

misampana. To branch off, 

miala amy ny f oto-teny 
Brand, ». forohana, maiika 

atao amy ny vy mena 
Brand, v. L mamsy marika amy 

ny vy mena; manisy anaran- 

dratsy. Branding iron, vy 

f anisiana manka 
Brandish, v> t. manoduikodina 
Bran'dy, n. laodivy 
■ Brass, n. varahi-maitso 
Brava'do, n. haikahaika, hambo, 

rehaka 
Brave, a^', eahy, nmtoky, ma- 

heri-fo 
1 Brave, v» ^.tsymetymataliotra, 

tsy manahy 
BraVery, n, f ahasahiana, herim- 

po 
Brawl, V, i. manao adiantsanga, 

mivatsavatsa 
Brawn'y, adj\ matanjaka, oza- 

tina 
Bray, v. u manono toy ny am- 

pondra 
Bray, v, t. manorotoro, raitoto 
Bra'zen, adj. atao amy ny 

varaM-maitso. Brazen-faced, 

lakalaka, tsy manan-kenatra 
Bra'zier, w. mpanefy varahina ; 

fitehirizam-bain' af o 
Breach, n. bang-a. Breach of 

the law, f andikana ny lal^na. 

Breach of friendship, zavatra 

tsy mahamendrika ny lisa- 

kaizana 
'•^read, n. mofo, fivelomana 
Bread-fruit-tree, w.hazomaniry ao amy ny nosy Polynesia 
ka m^iahatahaka ny mofo 
ny voany raha endasina 

Breadth, «. ny sakany 

Break, v. t, p. broke; p. p. 
broken; mamaky, manimba. 
To break (a rope, stick or any 
thing long), manapaka. To 
break (a law), mandika. To 
break a promise or agree- 
ment, mamadika fanekena. 
To break down, mandrava 
(trano, &c.). To break in, 
mamolaka. To break off, 
manapaka (kcly). To break 
off an engagement, mana- 
tsoaka. To break through, 
mamaky. To break np, nmn^ 
drava (olonamiangona). To 
break a fall, manohantohana. 
To break a person's heart, 
mampamoifo. To break the 
ground, mihady tany hano- 
renan' trano &c., manomboka 
raharaha sarotra atao 

Break, v. i. p. broke ; p. p. broken ; 
tapaka, mitresaka. To break 
from, manao ditra hiala. Ta 
break down, mihaosa. To 
break forth or out, miboiboika, 
miposaka, miloa-bava, mipoa- 
ka. To break in upon, mia- 
dy aminy tampoka, mankany 
aminy tampoka ka manam- 
pontsamjwna azy. To break 
into, miditra an-keriny. To 
break up, mirava. To break 
upon, mianjera aminy (toy 
ny alon-drano). To break 
with, misaraka amy ny iisa- 
kaizana 

Break, «.fijanonana,flsakanana, 
banga 

Break'ers, «. pL alon-drano mi- 
anjera eo amoron-dranomasi- 
na ; vatolampy na tany izay 
ianjerany ny alon-drano 

Digitized by VjOOQIC BBS [84] BBX Break'fast, n. sakafo maTainai-Brid«, n, T^vavy teo ampaka- Break'fasty v, t. xnisakafo ma- 
raina 

Break-water, n. fefy vato &o. 
atao eo anoloany ny fitodian- 
tsambo &c. hampihenany he- 
riny ny alon-drano 

Breast, «. tratra, vava-fo. 
Breast-deep or breaBt-Mgh, 
hatratra. Breast-plate, fiaro- 
van-tratra 

Breath, n. fofon* aina. Out of 
breath, eempotra. To draw 
his last breath, miala ait :i rma 
ipBride'groom, n, ny mpampaka- 

bady 
^rid^e, n. tetezana 
Bri'dle, n. lamboridy 
Brief, adj\ fohy, (amy ny teny) 

tsy ela 
Briefly, adv. tsy lava reny 
Brig, n. anaran-tsambo misy 

andrin-tsambo roa 
Brigade', n, borigedry, miara- 

imla iray toko 
Brigand', n. jiolaliy Brea^Ae, r. t. sy t, miainii. 4 Bri^At, adj. mazava, mamira- Breathing-time, fitsaharaur 
Breathless, adj\ sempotra 
Breed v. t. sy «. p. bred ; p. p. 
bred ; miteraka, miompy, mi- 
taiza. Well bred, tsara mpa- 
nanatra. Ill bred, tsy nisy 
mpananatra piratra ; malaky mahay 
Bri^At'en, v. t. maliazava, ma- 

hadio, mampabafalifaly . 
Bri^At'nesB, n. f abazavana ; £a- 

bafainganan-tsaina 
Brillianoy, n. famirapiratana 
Bririiant, adj. mamirapiratra, Breed, n. taranaka [loatra * mampiseho fabafainganan- Breeze, n. rivotra tsy mahery 
Breei'y, a^\ mandrivodrivotra 
Bre^A'ren, n. fpl. of brother) 

rabalaby 
Bre'viary, n. boky misy fivava- 

hyft araka ny fanaony ny 

Klktolika andro na teny) 

Brew, f>, t. Bj i. manao beer 

Bri'ar or bner, n. anaran-kazo 
misy tsilo betsaka 

Bribe, m tambim-bola aman- 
karena, vola na barena omena 
olona mba habery amy ny 
ady ileby mpanome, namba 
hanao zavatra tsy mety 

Bribe, v. t. manome bribe, mani- 
sika Yola 

Brib'ery, n. ny abazoana na ny 
anomezana bribe 
V Briok, n, birika 

Bri'dal, adj. amy ny bride, am- 
pakmm-bady tsaina izay mabagaga 
Brim, n. molo-javatra. Brim 

of a hat, sofin-tsatroka 
Brim'ful, a(^\ feno dia feno, 

diboka 
Brim'stone, n, solifara 
Brine, n, rano misy sira betsaka Brey'ity, n. bafbbezana (milaza '^ring, 1;. t. v. brought ; p. p. brought ; maka, mitondra, mi- 
' taona, mitarika. To bring 
about or on, mahatong^. 
To bring back, mamerina. 
To bring down, mampidina. 
To bring forth, miteraka, 
mampisebo. To bring in, 
mampiditra. To bring out, 
mamoaka, mampisebo. To 
bring under, mampaneiky. 
To bring up, mitaiza, mam- 
pianatra, mitondra. He has 
been well brought up by his 
parents, tsara ny fitondrivny 
ny ray aman-dreniny azy 
Brink, n. morona, sisina. He 

Digitized by CjOOQIC ma. [35] BVL is on the brink of tain, akei- 

ky ny loza izy 
Brisk, adj\ mazoto, Tnariflika, 

mayitrika 
Bris'tle, n. yombon-kLsoa 
Bris'tle, V, i, mitsangam-bolo 
Brit'tle, adj\ malia, marefo, 

mora tapaka 
Broach, v. t. mitondra teny 

mivoaka 
Broad, adj, be sakana, malalaka, 

lehibo 
Broil, n. ady, fifandirana 
Broil, V. t. mitono 
Brolcen f Break) 
Bro'ker, n. mpisoloraharahany 

sasany, mpiyarotra zavatra 

tonta ^ ^ 

Bro'kerag^e, n. karamany ny 

broker 
Bronze, n, anarany ny alloy 

anankiray dia varahina mena 

By tin 
Brood, t;. i, mikotrika. To brood 

over, mieritreritra loatra 
Brood, n. zanak' akdho na zana- 

borona indray mikotrika 
Brook, n, renirano kely 
Brook, V, t. mahalefitra 
Broom, n. kofafa 
• Broth, n. ro, la»opy 
BroVAer, n. rahalahy. His elder 

brother, ny zokiny. His 

younger brother, ny zandriny. 

Brother in law, zao-dahy. 

They aye brothers, miraha- 

lahy iXy 
Bro'therhood, n. firahalaHana 
Brow, n, handrina ; moron- 

tevana. Eye-brows, manja« 

maso . 
Browbeat, v. t. mandrahona 
, Brown, cw^*. mavo,manja 
Browse, v. i. homan' ahitra 
Bruise, v, t, mandratra, mano- 

rotoro, mahamangana 
Bruise, n* mangana Bruit, n, t«aho, filazalazana 
Brunt, n. heriny ny ady na 

tafio-driyotra, &o., yaVady 
1 •'Brush, w. borosy, kofafa 
1 3ruBh, V, t. miborosy, mamaf^ 
Bru'tal, adj, masiaka, loza-be^ 

hoatry ny biby 
Brutality, n, f ahasiahana 
Brute, n, biby, olona ratfly 

f anahy hoatry ny biby 
Bublile, n. tapoa-drano ; fanan- 

tenana f oana ; fitaka 
Bub'ble, V, i, mangorovitsika, 

miboiboika 
Buck, n, deer lahy, rabitro lahy 
Buck'et, n. gameut 
Buckle, n. f ampoehana, fitanan' 

akanjo [ny buekle 

Buck'le, V. t. mandreititra amy 
Buckler, n. ampinga 
Bud, n. tsimo-kazo, yonin-kazo 

tsy mbola miyelatra 
^Bud, V. i. mitsimoka 
Budi^e, V, t. mihetsikotsika 
Bud'^et, n. kitapo 
Buffolo, n. anaram«biby toy 

ny omby 
Buffet, V. ^.mamely totohondry, 

mamely 
Buffoon', n. mpanao voso-di atey, 

mpamosobosotra 
Bu'gle, n. trompetra, bigona 
^uild, V. t. p. built ; p. p. built ; 

manao trano, manorina, man- 

drafitra. To build upon, 

miankina aminy, manantena 
Building, n, trano, raiitra 
Bulb, n. yodin-jayatra toy ny 

tongolo 
Bun)OUB, adj. misy vody toy ny 

tongolo 
Bulr/e, V. i. mibohitra 
Bulk, n. habeny, ankabiazany 
Burky, adj. vayenty, lehibe, 

makadiry 
Bull, n. omby lahy. Pope's 

bull, taratasy milasa ny JPope 

Digitized by VjOOQIC BVL [36] BY Q^Bollet, n. bala 
Bullion, n, volamena na vola- 

f otsy mbola tsy voatefy, ako- 

ram-bola 
Bnllook, n. omby [ady 

Bully, n. mpandmhona, mpil' 
Burrusli, n. zozoro 
Bul'wark, n. manda, fiarovana 
Bun, n. mofo kely boribory 
Bunt^h, n. zavatra voatambatra, 

sampaho 
Bun'dle, n, zavatra fehezina, 

iray entana, iray f ehezana 
Bung, n. tsentsim-barika 
Bun'gle, V. t. mldrahodraho 
Buoy, n. zavatra mitsinkafona 

misy vato-fantsika mihazona 

azy hahaf antarana ny IMan- 

tsambo 
Buoy, V. L (up) mampitsinkafona \ 
Buosr'ant, adj\ mitsinkafona 
Buoyancy, n. fitsinkafonana 
Bur'den, n. entana. Beast of 

burden, biby manompo mpi- 

tondra entana. It is a great 

burden to me, mavesatraamiko 

izany 
Bur'den, v, t, mamongika, ma- 

havald-tratra, mampahory, 

manahirana 
Bur'densome, adj. mivongika, 

manahirana, mahavesatra 
Bureau', ;;. lalimoara 
Bur'glar, n. mpanami-trano 
Bur'glary, n, fanamian-trano 
Bu'rial, n. fandevenana 
Burlesque', «. vosobosotra, za- 
vatra mampihomehy 
Burn, v. t. sy t. i\ burnt or 

burned; p. p. burnt or burned ; 

mandoro, mandotra ; mirehi- 

tra, may 
Burn, n. cmpaka 
Bur'nish, v. t, mamotsy (tsy, 

varahina &c.) 
Bur'row, v. i. mandayaka toy 

ny tzandsaka Burst, V. t. sy t. mampitresaka, 

mamaky ; mitresaka. To burst 

upon, avy tampoka. To burst 

into a loud laugh, latsaka ny * 

hehy. To burst into tears, 

latsa-dranomaso 
Bu'ry, V, t. mandevina 
Bush, n. kirihitrala, hazo 

madinika ; volon-drambony 
Bush'el, n. vata famarana ma- 

halany 8 gallons 
Bu«'iness, n. raharaha, fivelo- 

mana 
Bust, n, sarin' olona atao amy 

ny vato &o. hatramy ny 

vava-f o noho miakatra 
Bus'tle, V, t. mikorapadrapaka 
-Bus'y, adj, manan-draharaha, 

be raharaha, mazoto 
-But, conj. fa, kanefa, afa-tsy, 

raha tsy. All but, eaiky, 

madiva. But for that, raha 

tsy izany 
■^utch'er, n, mpamono omby 

&c., mpivaro-kena 
Butcher, v. t, mamono 
Butler, n, mpanompo mitandri- 

na ny divay sy ny f anaka vo- 

lafotsy &c. 
Butt, n. mankahotofirina; olo- 

na vosorina 
Butt, V. t. manao katrok* ondry 
But'ter, n. ronono-mandry 
But'terfly, «. lolo 
But'ton, n. bokotra 
But'ton, v. t. mampidi-bokotra 
But'tress, n. zavatra anohana- 

na rindran-trano 
Buy, V. t. p. bought ; p. p. bought ; 

mividy. To buy off, ma- 

nome vola &c. hampijanona / 

olona tsy hanao izay ^o- 

kasainy hatao 
Buzz, V. u mibizizioka 
By, prep, sy <idv. anilany, 

akeiky (aoriany ny verba 

paaiva nulaza ny mpanao}. 

Digitized by VjOOQIC BYW [37] GAL He did it by night, alina 
hiany no nanaovany izany. 
It will be done by to night, 
anio alina dia ho vita io. I 
have none by me, tsy misy 
ato amiko. To go by, man- 
dtdo. By and by, rehefefa 

By-way, n. sampanan-dMana 

By'word; n. ambentin-teny 

Cab, n. kalesy karamaina 

Cabal', n, mpiray tetika 

Oab'ba^e, n. kabijy, laisoa 

Oab'in, n. cfi-trano ao anaty 
sambo, trano bongo 

Cabinet, «. fitehirizan-javatra. 
Cabinet council, ny fiango- 
. nany ny Prime Minister sy 
ny manam-boninahitra na- 
many hihovitra raharaham- 
panjakana. Cabinet maker, 
mpandrafitra seza sy lalimoa 
ra sy vata tsara, &c. 

Ca'ble, n. mahazaka lehibe ama- 
torana ny vato-fantsiky ny 
sambo 

Caca'o, n. hazo maniryao Ameri- 
ca Atsimo sy ny West Indies 
ka anaovana chocolate ny voa- 
ny 

CadaVerons, adj. toy ny olona 
maty ny fijory azy, hatsatra 

Caye, n. trauo fiteliinzam-boro- 
na na biby 

Cajole', V, t. manolikoly, man- 
doka 

Cajol'ery, n. kolikoly 

Cake, n. mofo mamy, ampempa 

Cake, V. t. mihainafy toy ny 
ampempa atono 

Carabash, n. voatavo, siny voa- 
tavo 

Calam'itoas, adj\ mampidi-doza, 
mampahory 

Calamity, n, loza, fahoriana 
mahatratra ny maro 

Carcine, v. L mandoro ho ton- 
g^ YOYoka Carcnlate, v. t, manisa, mifae- 
vitra 

Cal'dron, n. vilany lehibe f ahan- 
droana 

Cal'ender, n. alimanaka 

Calf, n. zanak' omby. Calf of the 
leg, kibon-dranjo 

Calibre, n. ny habeny ny vava- 
ny ny zavatra poakaty toy ny 
basy sy ny taf ondro 

Calico, n. lamba landihazo 

Calk, V. t. manampin-doaka 
amy ny sambo 

Call, V, t. miantso, manao ny ana- 
rany hoe. To call (an assetti' 
blyj, mampiangona, mamory. 
To call names, mamoafady. 
To call in question, milaza 
fa tsy mino loatra. To call 
in, mampiditra, mamory. To 
call to account, miantso 
olona hanontaniana ny tsy 
moty nataony. To call to 
order, mampangina tsy hita- 
bataba. To call to mind, 
mahatadidy, mahatsiaro 

Call, V, i. miantsoantso, mitarai- 
na. To call on or upon (a per- 
son) mamangy. To call at (a 
person's house), mamangy 

Call, iu fiantsoana. To make a 
call, to give a call, maman- 
p:y, mitsidika 

Calling, n. raharaha, lahasa, 
izay asain' Andriamanitra 
ataontslka 

Callous, a^". mafy (toy ny tana- 
ny ny mpiasa), saro-po 

Calm, adj, mionona, tony. The 
sea was calm, tsy nitopatopa 
ny alon-dranomasina 

Calm, V. t. mampionona, mam- 
pangina, mampahatony 

Calm'ness, n» fiononam-po, ono- 
ny 

I Calum'niate, v. t. manaratsy, 

I manendrikendrika 

Digitized by VjOOQIC CAL [38] CSM- Caruxnny, n, fanaratsiana, en- 
drikendrika 
Calx, n. vovoky ny vato sasany 

rehef a voadotra toj^ ny sokay 
Camel, n. rameva, angamenavar 

va 
Camp, n. toby, lasy. To pitch 

the camp, mitoby 
Cam'paign, n. saha ; andro lany 

tamy ny tafika indrai-mande- 

ha 
Cam'phor or Camphir, 91. ana- 

ram-panafody, kamforo 
Can, V. %» p. could ; mabay, ma- 

hazo, afaka [javatra 

Can, n. zinga Ti-fotsy fitoeran- 
Canal', n. lalan-tsambo nataon* 

olona, lakan-drano 
Can'cel, v. t, mamono (soratra), 

maneisotra (laluna), mampi- 

janona (fanekena) 
Can'cer, n. foza; anaran' aretina 

mivonto tsy mety sitrana loa- 

tra 
Can'did, adj\ marina, tsy misy 

titaka, mazava fo 
Can'didate, n. olona te-hoiidina 

banao rabaraba &c. 
Can'dle, n. labozy 
Can'dlestick, n. fitoeran-dabozy 
Can'dour, n. fahamarinana, fa- 

hazavam-po 
Cane, 71. tsora-kazo maivana, 

bazo sasany misy tonona toy 

ny fary &c. 
Canine', adj. amboa 
Canister, n. vata kely fitebi- 

rizan-dite &c. 
Can'nibal, n. mpibinan' olona 
Can'non, w. tafondro 
Can'non-ball, n. balan-tafondro 
Can'nonade, v. t. miady amy 

ny tafondro 
Can'ny, adj. tsara 
Canoe', n. lakana 
Can'on, n. lal^a milaza ny 

mety hataony ny fiangonana Canonical, adj. araka ny canon ^ 

araka ny Soratra Masina 
Canonicals, n, akanjo ataon^r 

ny mompora sy ny mpitan- 

drina sasany raba manao ra- 
baraba aoam-piangonana izy 
Can'onize, v. t. milaza ny f aha- 

masinany ny olona sasany 

rebef a maty, araka ny f omba- 

ny ny Katolika 
Can'opy, n, fanalofana misy 

baingony atao eo ambony f a- 

rafara sy sezam-boninaliitra 

&c. 
Cano'rous, adj. maneno tsara 

toy ny mozika 
Cant, n. fiteninynympibatsara- 

velatsiby 
Cant, V. i. manao teny tsy mari- 
na toy nympibatsaravelatsihy 
Can'ter, v. i. manipytanana 
Cantbafide^, n. lalitra fam- 

piempabana 
Can'ticles, n. ny Fibirany Solo- 

mona 
Can'to, n. toko iray amy ny 

tonon-kira lava reny 
Canton', w. fizaran-tany any 

Switzerland &c. 
Can'vass, n. lamba atao lain- 

tsambo ; lamba asiana sary 

atao amy ny loko 
Can'vass, v. t. mamporisika 

olona bifidy azy na ny sakai- 

zany 
Cap, n. satroka lamba 
Capability, n. fabaizana 
Ca'pable, adj. mabay, mabazaka 
Capa'cions, adj. malalaka, lebibe 
Capac'ity, n. babeny, fabaizana 
Caparison, n. lamban-tsoavaly, 

fibaingoan-tsoavaly 
Cape, n. tany mitsopaka ao amy 

ny ranomasina, vodivona ; ka- 

paoty foby 
Ca'per, v. i. mibinjakinjaka 
Capital, adj\ lobauy, tsara in- 
Digitized by VjOOQIC CAP [39] CAB drindra. A capital crime, he- 
loka mahafaty. Capital pu- 
nishment, famonoana araka 
ny lal^na 

Capital, n. renivohitra 

Capit'olate, v. i. manao f anekena 
amin* izay ef a naharesy azy 

Capif ola'tion, n. f anekena atao- 
ny ny resy 

Caprice', n, angolangola, an- 
gentsangentsana 

Capri'ciouB, adj. miangolangola, 
miangentsangentstuia 

Cap'tain, n. kapiteny, mpana- 
paka sambo ; mpif ehy miara- 
mila 

Cap'tions, adj. malaky mand^, 
mitady izay hamandrihana 
amy ny teny, mihendry 

Cap'tivate, v. t. miampahafaly 
indrindra 

Cap'tive, «. olona voababo, 
sambo-belona 

Captivity, n. f amaboana 

Cap'tor, n. mpisambotra, mpa- 
mabo 

Cap'txire, v. t. misambotra (olo- 
na), mamabo (olona) [boana 

Cap'ture, n. lisamborana, fama- 

Car, n. anaran-kalesy 

Caravan', n. mpandrantona mpi- 
vahiny iray dia; anaran- 
kalesy lehibe 

Caravan'sary, n. trano f ampian- 
dranoana any Arabia sy Pa- 
lestine &c. 

Carni)on, n. isany ny foto-java- 
tra (amy ny chemistry) ka ny 
arina sy ny diamond no be 
azy indrindra 

Carl)uncle, n, tombok' afo ; 
anaram-bato soa 

Car^case, «. f atin' olona na biby 

Card, V. t. mihogo ny volon' 
ondry atao lamba 

Card or Cardboard, n, taratasy 
mateyina, baoritra Card«, n. karatra 
Car'dinal, adj. lohany, lehibe 
Car'dinal, n. isany ny manam- 

boninahitra amy ny Kato- 

lika izay mifidy ny Papa 
Care, n. ahiahy, adidy. To 

take care, mitcmdrina {v. i.). 

To take care of, mitandrina 

(r. t.) 
Care, v. i. manahy, mihevitra. 

I don't care/or it, I don't care 

about it, tsy mampaninona 

ahy izany, tsy ahiko izany 
Career', n. fihazakazahana, aleha 
Care'fol, adj. mitandrina tsara, 

mi ahy 
Careless, adj. tsy mitandrina, 

tsy mihevitra 
Caress', v. t. misangisangy 
Car'go, n. entana ao an-tsambo 
Car'icatnre, n. sarin- jayatra na 

olona natao tsy marina loatra, 

sary atao f ampiomehezana 
Car'nage, n. vonoan' olona maro 
Car'nal, a(^'. araka ny nofo 

(mifanohitra amy ny tony 

spiritual) 
Carna'tion, n. anaram-bonin- 

kazo 
Camelian, n. anaram-bato soa 
Car'nival, n. andro fifa liana any 

amy ny taniny ny Katolika 

alohany Lent 
Carniv'oroiis, adj. mihinan-kena 
Car'ol, n. fihirana mahafaly 
Caroui'al, n. fanasana izay iso- 

troany ny oloaa toaka betsaka 
Carp, V. i. (at) manome tsiny 
Carpenter, n. mpandrafitra 
Car'pet, n. lamba volon' ondry 

misoratsoratra atao fitoerana 

toy ny taihy 
Car'rni/7e, n. anaran-kalesy tsa- 
ra misy kodia ef atrafitondrau' 

olona, kalesy amy ny lalam- 

by ; f andeha 
Carrier, n, mpitondra entana 

Digitized by VjOOQIC CAB [40] CAT Car'rion, n, tatin-jaTatra lo tsy 
no hazaina 

Car'rot, n. karoty, vodin-kazo 
tsara hohanina 

Car'ry, v. t. mitondra, mano- 
hana. To carry his point, 
mahatanteraka izay tiany 
atao. To carry out Ms reso- 
lution, manao izay nokasainy 
atao. To carry on a busi- 
ness, miantoka raharaha 

Cart, n. fitoudraa' eutana misy 
kodia roa 

Car'tila^e, n, ozatra 

Car'trid^e, «. hatsivo, faham- 
basy mif ono taratasy 

Cartwri^At, w. mpanao cart, 
wagon ^-c. 

Carve, v. t. mandidy hena; 
mandidy hazo na vato mba 
hatao sary na soratra 

Cas'cade, f>. riana 

Case, n, vata, rakotra, tranon- 
javatra 

Case, n, toetra. In case, 'sen- 
dra. If that is the case, 
raha izany nO izy 

Case'ment, «. varavaran-kely 
misy fitaratra mivoha amy 
ny savily 

Cash, n. vola 

Cashier', n. ny mpitahiry ny 
volany ny tompony na ny 
namany 

Cashier', v, t, mampiala olona 
karamaina, maneisotra 

Casing, n. tranon-javatra 

Cask, n. barika, vata boribory 
fitoeran-toaka, siramamy &c. 

Cask'et, n. vata koly fitehirizam- 
bato soa, voahangy &c. 

Cast, t'. t. p. cast; p. p. cast; 
manipy, manoraka, manei- 
sotra, mandrendrika. To 
oast anchor, mandatsakavato- 
fantsika. To cast a net, 
mandatsaka harato. To cast lots, manao filokana. To 
cast away or aside, manary. 
To cast into prison, manao 
an-trano-maizina. To cast 
up an account, manao addi- 
tion. To cast a glance (at) 
manopy maso. To be cast 
down, kivy. Cast iron, vy 
arendrika 

Cast, M.indray manipy; tarehy, 
sary arendrika 

Cast'away, n, olona afoy 

Caste, n. fanaony ny olona any 
India izay ef a naharitra ela 
dia ela ka mampisaraka ny 
raharahany ny olona any sy 
ny fisakaizany 

Cas'tigate, v, t. mikapoka, 
mampijoly 

Cas'tle, n. trano fiarovana. To 
build castles in the air, 
manao ariary zato am-pan- 
driana 

Cas'tor-oil, n, tseroka 

Cas'ual, adj\ sendra tonga, tsy 
nahy 

Cas'ualty, n. zaratra manjo tsy 
nahy 

Cat, n. saka, kary 

Cat'acomb«, n. zohy lehibe atao 
f asana any Koma &c. 

Cat'alogue, n, filazana anaran- 
javatra 

Cat'araot, n. nana (lehibe noho 
ny cascade) 

Cat'aract, n. areti-maso maha- 
jamba 

Catas'trophe, n. ny manjo (in- 
drindra izay misakana r^a- 
raha na mampijanona izany) i 

Catch, V. t. p. sy p. p. caught 
or catched; misambotra, ma- 
hazo, mamandrika. To catch 
up, mandray, mahatratra. 
To catch fire, may. To catch 
a disease, azonv ny aretina. 
He has caught w small-pox, 

Digitized by CjOOQIC OAT [41] CfSIC nifindranj ny nendra izy 
Catoh, n. zavatra mihazona, Boa 

azo 
Cate(;Aefical, adj. manontany 
C&ifechisej v, t, manadina, ma- 
nontany 
Cat'e^Aism, n. katrakizina, ka- 

tesizy, fanadinana 
Ca'ter, v. i. (for) mividy hanina 
Caterpillar, n. biby kely toy 

ny bibin-taaonjo na ny fanday 
Caf gut, n. tsinain' ondry atao 

kofehin-dokanga, &c. 
Cathe'dral, n. trano-fivavahana 

lehibe ao amy ny tan^a 

misy Bishop 
Cath'olic, adj. mihatra amin' 

izy rehetra 
Cath'olic, n. Katolika 
Oat'tle, n. pi. biby ompiana (in- 

drindra ny omby) 
Cauliflower, n. anaran* anana 
Cause, n. ny ahatongavana, ny 

ibaviana, ny f ototra, antony ; 

teny mifanohitra amy ny 

result na efect 
-Cau«e, V. t. mahatonga. The 

fire caused the water to boil, 

mampangotraka ny rano ny 

afo 
Cau«e'way, n. lalany ny mpan- 

deba tongotra anilany ny 

lalam-be f alebany ny soavaly 
Caus'tic, adj. mandoro 
Caus'tic, n. fanafody mandoro 
Cau'terize, v. t. mandoro nofo 

amy ny vy mahamay 
Cau'tion, n. fitandremana, fa- 

nanarana 
Cau'tion, v. t. mananatra 
Cau'tious, adj. mitandrina, mi- 

hevitra 
Cav'alcade', n. olona maro mi- 

lahatra mitaingin-tsoavaly 
Cavalier', n. manam-boninahi- 

tra mitaingin-tsoavaly (f ahi- 

ny) Cavalierly, adv. mianjonanjona 

Cavalry, ;{. miaramila mitain- 
gin-tsoavaly 

Cave, n. zohy, lava-bato 

Cav'em, n. zohy 

Cav'il, V. i. mandil f oana, mani- 
ny foana 

CaVity, w. lavaka, loaka tsy 
taboroaka 

Caw, V. i. maneno toy ny 
goaika [nona 

Cease, v. i. mitsahatra, mija- 

Ceaseless, adj. mandrakariya, 
tsy mitsahatra 

Ce'dar, n. anaran-kazo (ny 
sasany manitra) 

Cede, V. t. manome tany, &c. 
raha terena na resy, maneiky 

Ceiling, n. valin-drihana 

Cel'ebrate, v. t. midera, manka- 
laza, milaza ny soa natao, 
mahatsiaro amy ny fifaliana 

Cerebrated, adj. malaza 

CeleVrity, n. laza 

Celerity, n. hafainganana 

Celes'tial, adj. any an-danitra, 
momba ny lanitra 

Celibacy, n. ny toetry ny lehi- 
lahy tsy mety manam-bady 
toy ny mpisorona Katolika 

Cell, «. trano-efitra hoatry ny 
zohy; ny anankiray amin' 
ilay miefitrefitra toy ny ao 
anatiny ny toho-tantely 

Cellar, n. trano fitoeran-javatra 
ao ambany ny trano 

Cellule, n. cell madinika 

Cellular, adj. misy cellule 

Cement ', w. simentra, fandrai- 
^ Jcelan- j avatra, fandraiketam- 
bato ka mafimafy kokoa no- 
ho ny sokay 

Cement', v. t. man<lraikitra, 
mandraikitra ^myny simen- 
tra 

Cem'etry, «. tany fandevenana 
ny maty 

Digitized by VjOOQIC CEH [42] CEA Cen'ser n, tayin' afo fandoroan- 

jaya-manitra 
Cen'sor, w. mpifehy taloha tany 
Boma izay tokony haiiaiia- 
tra ny olona tsy netynanaraka 
fomba; mpananatra 
Censo'rioas, adj, manome tsiny 

mandrakariva, mikizaka 
Cen'surable, adj. tokony hanari- 

na, tokony ho tsinina 
Oen'sure, n. tsiny, anatra 
Cen'surei v. t. maniny, manana- 

tra 
Cen'suB, n, ny fanisany ny 
mpanjaka ny olona rehetra ao 
amy ny fanjakana -^ 
Cent, «. zato, volavarahina am- 
paiiazatony ny ariary any 
united States 
Centesimal, adj. ampahazatony, 

kely indrindra 
Cen'tipede, n. biby maro tongo- 

tra toy ny trambo 
Cen'tral, adj. ao afovoany 
Cen'tre, n. ny ao afovoany 
Centrifugal, adj. miala amy ny 

centre 
Centrip'etal, adj. mankany amy 

ny centre 
Centu'rion, n. mpifehy miara- 

mila zato 
Cen'tury, n. zato taona 
Ceremo'nial, adj. arakajny fom- 
bany ny fivavahana na f ana- 
jana, &c. 
Ceremo'niouB, adj. mazoto ma- 
naja, mazoto manaraka 
fomba 
Cer'emony, n. ny fomba ivelany 
amy ny fivavahana, fanao, 
f ana j ana 
Certain, adj. marina tokoa, 

fantatra; anankiray 
Cer'tainly, adv, marina, izany 

tokoa 
Cer'tainty, n, fahatokiana, fa- 
halalana marina Certifieate, n, taratasy atao 
vavolombelony ny fahaizana 
na ny fahatsaram-pltondran- 
tena, &c. 

Cer'tifjr, v. t. manamarina, 
mahato, mampahafantatra 

Cer'titude, ». fahalalana mari- 
na 

Cess, V. t. mampandoa hetra 

Cessa'tion, n. fijanonana, fitsa- 
harana 

Ces'sion, n.fanomezan-tany, &c. 
raha terena na resy 

Cess'ment, n. hetra 

Ceta'ceous, adj. miray fomba 
amy ny trozona 

Chafe, V. t. midilodilotra, maha- 
sosotra, mampahatezitra ; 
mandoro zava-manitra 

Chafe, V. i. tezitra, sosotra 

Chaff, n. akofa, ampombo 

Chaffer, v. i. miady varotra 

Chaffy, n. misy akofa ; tsy ma- 
hasoa loatra (amy ny teny) 

Chagrin, n. f ahasosorana, f aha- 
dikidikiana 

Chain, n. vako-by, masom-bola, 
tongalika, fatorana [chain 

Chain, v. t. mamatotra amy ny 

Chair, n. seza 

Chairman, n. lohany ny olona 
mivory hanao raharana 

CTiaise, n. kalesy tsara fiton- 
dran' olona 

CAal'ice, n. kapoaka 

Chalk, n. vato fotsy fanoratana 
ka atao sokay, misy koa 
challi mainty sy mena, &c. 

Chalk, V. t. manao marika amy 
ny chalk. To chalk out, 
manao marika, milaza uy 
mety atao 

Challenge, v. t. mihaika 

Challenge, /). haika 

Chaml)er, n. efi-trano, indrindra 
ny ao ambony rihana. Bed- 
chamber, trano fandriana 

Digitized by VjOOQIC CHA [43] CHA Cniam'berlain, n. anara-manam- 
boninahitra any England 

Chamloer-niaid, n. ankizi-vavy 
mpamboatra trano f andriana 

CAameleon, n, tana 

Chsi'moiBf n. biby hoatry ny osy ; 
any Switzerland no misy azy 

CAam'omile, n. anana fanao 
f anaf ody raangidy 

Champ, V. t. mitsakotsako toy 
ny Boavaly mitsakotsako ny 
vin-damboridy 

Champagne', n. anaran-divay 
atao any France ; sampaina 

Cliampaign', n, lemaka mala- 
laka 

Cham'pion, n. mpiady mabery, 
mpibaika 

Chance, n. vintana, zara. By 
chance, sendra. He has a 
good chance of getting it, 
misy izay bahazoany izany 
tsara. He has lost his 
chance of getting it, tsy misy 
izay bahazoany izany intsony 

Chance, v, i. sendra, tsy am- 
poizina 

Chan'cellor, ??. mpandrabaraba 
lehibe. Lord High Chancel- 
lor of Great Britain, lohany 
ny Andriambaventy any Eng- 
land. Chancellor of the 
Exchequer, ny lehibe indrin- 
dra amin' izay mamory ny 
hetra ary mitandrina ny 
volany ny fanjakana 

Chan'cery, w. fiangonany ny 
mpitsara olona miady 

Chan'delier', n. fanaovan-jiro 
maro sampana 

Chan^dler, n. mpanao labozy; 
mpivaro-kanina 

.Change, v. t. manova. To 
change one thing for ano- 
ther, manolo. To change 
something icith another per- 
son, mifanakalo. To change money, manakalo vola. To 
change places, mifanova too- 
rana 

Change, v. i. miova 

Change, n, fiovana, fanovana; 
vakivakim-bola. Change of 
the moon, tsinam-bolana. He 
wants change of air, tokony 
haka rivotra izy 

Chan^e'able, adj. miovaova 

Channeling, n. mpiovaova 

Chan'nel, n. lakan-drano, Icdan- 
drano, ranomasina anelanela- 
ny ny tany roa; fitondrana 
zavatra na teny, &c. 

Chant, V. t. mikalo, manao fee 
hoatra ny hira 

Chant, *». kalo, fee hoatra ny 
hira 

C/t&'OBf n, zavatra betsaka miha- 
roharo tsy voalahatra, izao 
rebetra izao raba mbola tsy 
nataon' Andriamanitra ny la- 
nitra sy ny tany, ambangony 
be 

CAaot'ic, a({i, tsy voalahatra, toy 
ny chaos 

Chap, n, hentana 

Chap'ped, adj. mangentana 

Chap'el, n. trano fivavahana 

Chaplain, n. mpitory teny ma- 
naraka ny Andriana na ny 
andriandaby, &c. 

Chaplet, «. vonin-kazo na 
ravin-kazo fibaingoana atao 
an-doha ; sapile 

Chapter, ?*. toko (amy ny boky) 

Char, V. t. mandoro ny ivelany, 
mandoro hazo bo tonga arina 

CAar'acter, n. marika, toetra, 
fitondran-tena, fomba. A 
man of low character, olona 
' ratsy fitondran-tena. An 
eminent character, olona 
malaza. He has a good 
character, ataon' olona fa 
tsara fanahy izy. To give 

Digitized by CjOOQIC CHA [44] CHE a bad character, manaratsy. 
A man of no character, olona 
tsy manana herim-po loatra. 
Of what character is it I 
tahak' inona izany ? 

C/'ar'acteris'tic, n. izay ahafan- 
tarana ny fomba nany fanao, 
&c. 

C^ar'acteris'tic, adj, milaza ny 
fomba, &c., mampaliafantatra 

C^ar'acterize', v. t. milaza ny 
toetra, mampahafantatra 

Char'coal, n. arina 

Charge v, t. mananatra, mandi- 
dy, mampitondra. To charge 
the enemy, mihazakazaka 
hiady amy ny fahavalo. To 
charge a gun, mamaham- 
basy. To charge a person 
with a fault, milaza f adisoizy, 
miampanga. To charge with 
a duty or business, mampian- 
toka, mandidy. To charge 
for, milaza ny vola izay toko- 
ny haloa, mampanef a 

Char^/e, n. andraikitra, adidy, 
didy; zavatra iampangana; 
vidiny ; f aham-basy 

Char'^er, n. soavaly enti-miady; 
lovia lehibe 

Chariot, n. kalesy, kalesy enti- 
miady 

Char'ioteer', n. mpitarika cha- 
riot 

Charitable, adj\ miantra, ma- 
lemy f anahy 

Char'ity, n. liantrana, fahale- 
mem-panahy, fitiavana 

Charm, n. ody, zavatra mampa- 
hafinaritra 

Charm, t\ t. mampahafinaritra, 
mahaf atif aty ; mamosavy 

Charming, adj\ mahafinaritra, 
mahafatifaty 

Chart, n, sarin-dranomasina 
amy ny sisin-tany 

Chart'er, n, teny voasoratra atao vavolombelona, soratra mila- 
za ny fanekena ataony ny 

Andrianahahasoany vaioji- 

ka 
Chart'er v. t. manofa sambo 
Cha'ry, adj. mitsitsy 
Chase, t'. t. mihaza, miremby, 

manenjika 
Chase, n, fihazana, fanenjehana 
Ch&smt n. lavaka hoatry ny 

hady lalina 
Chaste, adj. tey mety mijanga- 

janga, mamo, mahitsy 
Chas'ten, v, t. mananatra, ma- 
may 
Chastise', v. t. mananatra, ma- 

majr 
Chas'tisement, n, fananarana, 

famaizana 
Chastity, «. ny tsy fetezana 

mijangajanga 
Chat, V. t. mitaria, mitafasiry, 

miresadresaka [saka 

Chat, n. taria, tafasiry, resadre- 
Chat'tel, w. fanaka 
Chat'ter, v. i. mibedibedy ; mi- 

pararetra (nify) 
Cheap, adj. mora vidy 
Cheap'en, v. t. manakeli-vidy, 

manazimba 
Cheap'ness, n. hamorana (amy 

ny vidy) 
Cheat, V. t. manambaka, mif etsy 
Check, V. t. misakana, mampi- 

janona ; mizaba soratra, &c. 

hahitana na marina na tsy 

marina 
Check, n. fisakanana, fampija- 

nonana ; taratasy f akam-bola 

amy ny banker^ fizahan-tso- 

ratra, &c. 
Check'er, v. t. manao soratsora- 

javatra 
Cheek, n. takolaka 
Cheer, v. t, mampifaly, manome 

toky; midera olona luny ny 

tehaka, &c. 

Digitized by VjOOQIC CHE [45] CHI Cheer, n. naliandro amy ny 
fanasana. Be of good cheer, 
matokia [helo 

Cheer'fal, adj. faly, tsy mala- 

Cheer'falness, n. hafaliaiia 

Cheerless, adj. tsy misy maha- 
faly 

Cheese, n. foromazy 

Cheese'monger, n. mpivarotra 
foromazy 

CV^emical, adj, momba ny die- 
mistry 

CAem'ist, n. olona mahay che- 
mistry ; mpivarotra ny zavatra 
momba ny chemistry 

CAem'istry, n. ny science izay 
ahalalana ny foto-javatra ary 
ny fikambanany sy ny fisa- 
rahany ny zavatra sasany ho 
tonga zavatra hafa, &c. 

Cherish, v. t. mitaiza, mitan- 
drina 

Cher'ry, n. anaram-boan-kazo 

Cher'ub, n. pi. im. na s. anjely, 
keriobima ; zaza-kely taara- 
tarehy 

Chess, n. auarana filalaovana 
anankiray 

Chest, n. vata fitoeran-javatra ; 
tratra. Chest of drawers, 
lalimoara misy vata sarihana 
maro 

Chest'nut, n. anaran-kazo 

Chev'alier, n. (cavalier) 

Chew, V. t. mitsako. To chew 
the cud, maiidinika 

Chica'nery, n. iitaka 

Chick, Chick'en, oi. akoho kely 

Chicken-hearted, osa 

Chick'en-pox, w. nendram-boa- 
lavo 

Chide, V. t. v. chid ; p. p. chid- 
den, chid; mananatra (raha 
manome tsiny) 

Chief, adj. ny lehibe indrindra, 
ny ambony indrindra. Chief 
town, renivohitra Chief, n. mpifehy, mpitarika, 
lohany 

Chiefly, adv. indrindra 

Chieftain, n. (chief) 

Chill)lain, n. aretina mampi- 
vonto ny tongotra Hy ny 
tiinana noho ny hatsiaka 

Child, n. pi. Chil'dren, zaza- 
kely, ankizi-madinika. To 
be with child, bevohoka 

ChildTiood, n. fahazazana 

Childish, adj. manao fanahin- 
jaza _ 

Childless, adj. tsymanan-janaw 
^fai Chill, Ti. ftiTci^- 

Chill, n. hatsiaka kely 

Chill, V. t. mampangatsiatsiaka 

Chilly, adj. mangatsiatsiaka 

Chime, v. i. mifanara-peo, mifa- 
naraka 

C^ime'ra, ;j.bevidravina,hevitra 
ambony 

Chimerical, adj. hcvidravina 

Chim'ney, n. lafaoro, fivoahan- 
tsetroka. Chimney - piece, 
haingony ny lafaoro. Chim- 
ney-sweep, mpamafa lafaoro 

Chin, n. saoka, saomaka 

Chi'na, n. bakoly porisilaina 

Chink, n. vaky lavalava 

Chink, r. i. mikorintsana, 
mikitrankitrana 

Chints, n. anaran-damba miso- 
ratsoratra 

Chip, v. t. manombintsombina, 
manilaka 

Chip, n. tapa-kazo, tapa-javatra 

Chirp, V. I. mitsiatsiaka (toy ny 
vorona) 

Chi«'el, n. fandraka 

Chit'chat, n. resadresaka foana, 
taria, bedibedy 

Chivalrous, adj. araka ny 
fanaony ny hnight (dia ny 
manaja vehivavy, sy ny sahy 
amy ny ady, ary ny tsy mety 
mamadika fanekena, &c.) 

Digitized by VjOOQIC CHI [46] CIH Chiv'alry, «. hnight maro mi- 

kambana ; f anaony ny knight 
CMo'rine, n. gas vonivony ma- 

hafaty raha fohina ary azo 

amoteiana zavatra 
Choc'olate, n. fihinana sy fisotro 

ayy amy ny voan-kazo cacao 
Choice, n. fifiaianana,8afidy ; ny 

voaiidy [fidina 

Choice^ adj\ tsara, tokony ho- 
C^oir, n. mpihira iray toko ; 

fitoerany ny mpihira ao amy 

ny trano-fiangonana 
Clioke, V, t. manenda^ manam- 

pina, misakana 
CAoVer, n. afero; fahatezerana 
C//orera, n. aretina mafy amy 

ny kibo 
ChoVetiOf adj, malaky tezitra 
Choose, V. t. p. cho«e; p. p. 

chosen; mifidy, miiantina 
Chop, t\ t. mikapa. To chop up, 

manetitetika, mikapakapa. 

To chop off, mikapa ka 

mahatapaka 
Cho'ialj adj. atao chorus 
C/iOrd, 71. kofehin-dokanga &c. 
C/i or 'later, n.- anankiray amy 

ny choir 
Cho'ruBf n. fiarahana mihira: 

ny sasany amy ny tonon-kira 

izay ikambanany ny maro 
Chose sy chosen, (choose) 
CAris'ten, v. t. manao batisa 

ny zaza, manisy anarana 
C^ris'tendom, n. ny firenena 

rehetra izay Kristiana 
CAris'tian, n. sy adj. Kristiana, 

ny mino any Kraisty 
Christianity, n. ny fanompoana 

an' Andriamanitra nambara- 

ny Kraisty ; ny f anambarana 

any Kraisty ; ny f anekena 

any Kraisty 
C7/riBt'maB, n. ny andro al^atsia- 

rovana ny nahaterahany 

Kraisty, dia ny 25th December CArist'mas-box, n. fanomezana 

amy ny Christmas Bay 
Chromatics, n. ny science izay 

ahaf antarantsika ny f ombany 

ny sora-javatra 
C/<ron'ic, adj. maharitra ela 

(amy ny aretina) 
67/ron'icle, w. tantara 
CAron'o logical, adj, alahatra 

araka ny andro nisehoana 

(amy ny tantara) 
C7*ronoro^,^ w. fandaharana 

tantara araka ny taona ni-' 

seboany ny zavatra Yoalaza 

aminy 
C7<ronom'eter, n. famataran' 

andro marina dia marina 
C^rys'alis, n. ny toetry ny biby 

kely rehetra raha miomby 

ho tonga biby manan' elatra 

toy ny soherina &c. 
Chuck, V. t. manipy, mitehate- 

haka ao ambany ny saoka 
Chuckle, V. i. mihomehy kely 

rehefa voa ny namany 
Chum, n. olona miray trano ao 

amy ny college ^ &c. 
Church, n. izay rehetra mino 

any Kraisty ; ny mino izay 

miray fiangonana; trano fi- 

angonana 
Churchward'en, n. olona voa- 
iidy hitandrina ny trano 

fiangonana, &c. 
Churchyard', «. tokotany ma- 

nodidina ny trano fiangonana 

handevenana ny maty 
Churl, n. olona tsy mahalala 

fomba, tsy manaja 
Churlish, adj, mahihitra, tsy 

manaja 
Churn, n. f ampandriana ronono 

atao ronono -mandry 
Ci'der, «. ranony ny apple atao 

fisotro 
Cigar*, 9^^8igara [tsika 

Cini'eter,^n. sabatra fohy han- 

Digitized by VjOOQIC cnr [47] CIV Cino'tnre, n, fehin-kibo 
Cin'der, n. zavatra Yoa dotra fa 

^ tsy levona avokoa 
dxL'namoii, n. anaran-lcazo 

znanitra ny hodiny 
Ci'plier, n. naotra ; marika 
Ci'pher, V. t. manao marika, 

manisa 
Cir'cle n. boribory, ny boribory 

hodidininy ny tsipika anan- 

kiray atao hoe circumference 

ka mitovy avokoa ny tsipika 
. mahitsy rehetra hatramy ny 

centre ka hatramy ny circum- 
ference 
CiT'ouit, n. fihodidinana 
CircultQus, adj. miolaka 
Cir'cnlar, adj. boribory 
Cir'cnlar, n. taratasy aterina 

amy ny olontC maro hilaza 

raharaha, &c. 
Cir'ciLlate, v. t. sj t. mandehan- 

deha ka mivermiberina. To 

circulate a report, manao 

tsaho, milaza teny mifindra- 

findra amy ny maro 
Circula'tion, fiverimberenana 
Cir'cumci^e, v. t. mamora 
drcamoi'sion, n. fora 
Circum'ferenoe, n. ny tsipika 

manodidina ny circle 
Circtunja'cent, adj. manodidina, 

akeiky 
Cir'ciunlocu'tion, n. teny mioli- 

kolika ka ela vao tonga amy 

ny foto-teny 
Cir'cninnav'igate, v. i. mandeha 

an-tsambo manodidina nosy, 

&c. 
Cir'cumro'tatory, adj. mihodin- 

kodina 
Cir'camscribe', v. t. mametra 
Cir'cumspect, adj. mitandrina 

tsara 
Cir'camstance, n. ny momba. 

What were the circumstances 

of his death ? Manao ahoana ny nahaf atesany ? What are 
his oircnmstanoes 1 Manao 
ahoana ny toetranyP Ho iji 
in poor circumstances, mala- 
helo izy . He is in good circum- 
stances, miadana izy 

Circumstan'tial, ac{j. momba, 
milaza ny zavatra madini- 
dinika rehetra momba nj 
lazaina. Circumstantial evi- 
deuce, teny entiny ny va- 
volombelona hampiseho ny 
ratsy nataony ny ampan- 
gaina kanefa tsy hitany ny 
masony ny nanaovan' ilay 
olona izanv 

Cir'cumyallatioxi, n. ny manao 
manda manodidina toby, &c. 

Cir'cumyent', v. i. manambaka, 
mamitaka 

Cir'cumyolu'tion, n. fihodinana 

Cir'cus, n. lay na trano boribory 
ilalaovany ny mpitaingin- 
tsoavaly ; ny mpilalao ao 

Cis'tern, 7i. fitoeran-drano nara- 
fitr* olona, sini-be 

Cit'adel, n. trano fiarovana ao 
an-tan^a 

Cita'tion, n. ny fakan* olona ho 
amy ny fitsarana ; teny alaina 
amy ny voasoratry ny sasany 

Cite, V. t. maka olona ho tsarai- 
na ; maka teny amy ny voa- 
soratry ny sasany 

Cit'izen, n. mponina ao amy ny 
city ; tompon-tany fa tsy va- 
hiny 

Cit'ron, n. voasary 

Ci'ty, n. taniina lehibe, tan^a 
any England itoerany ny 
Bishop 

Civil, adj. momba ny tan^a 
na fanjakana ; manaja, mahay 
mitondra tena, mahalala f om- 
ba. Civil war, ady an-drano 

Civilian, n. olona mahay lal^y 
ny ntaolo, borizano 

Digitized by VjOOQIC CIV [48] CLE CiviVity, w. fanajana 
Civiliza'tion, n. ny toetry ny va- 

hoaka izay ef a tonga hendry 

By mahalala sy mahay zavatra 

ary miadanadana, &c. 
Civ'ilize, v. t. mampiova ny 

vahoaka ho tonga hendry, &c. 
Clad, (clothe) 
Claim, n, ny akana ny azy, filaza- 

na fa azy 
Claim, v. t. maka ny azy, milaza 

fa azy 
Claim'ant, n. mpilaza fa azy, 

ny mpanaraka (amy ny ady) 
Clam'ber, v. i. manan&a 
Clam'my, adj. madity 
Clam'our, n. horakoraka, taba- 

taba 
Clam'our, v. i. mihorakoraka, 

mitabataba, miantsoantso 
Clam'orouB, adj\ mihorakoraka, 

mitabataba 
Clan, n. firenena, firazanana 
Clan, V. i. mifoko 
Clandes'tine, adj. miaiina, amy 

ny mangingina 
Clang, Clang'our, n. feo mika- 

rantsana 
Clap, i\ t. sy t. mitehaka; 

midera amy ny tehaka. A 

clap of thunder, kotrokorana 

tampoka sady mafy 
Clap'per, n. fivelezana (toy ny 

fivelezana lakolosy) 
Clar'et, n. anaran-divay mena 

avy any France 
Clar'ifjr, v. t. maneisotra ny loto 

amy ny rano na ranon-java- 

tra 
Clash, V. i. mifandona 
Clash, n. feo avy amy ny fifan-^ 

donana 
Clasp, n. fampochana, fitanan- 

javatra 
Clasp, V. t. manakatona amy ny 

clasp ; mitana mafy, mami- 

hina, misakambina Class, n. iray toko. The upper 
classes of society, ny manan- 
karena sy ny manam-bonina- 
hitra, &c. The lower classes 
of society, ny malahelo &c. 

Clas'sity, V. t. manokotoko, 
mandahatra araka ny zavatra 
itovitoviany 

Clas'sic, Clas'sical, adj. tsara 
indrindra (mihatra amy ny 
filaharan-teny sy ny f anaony 
ny mpamorona boky malaza 
indrindra) ; momba ny boky 
voasoratry ny Girika sy ny 
Komana 

Clas'sics, w. boky izay ekeny 
ny maro ho tsara filaha- 
tra tokoa, indrindra izay 
nataony ny Girika sy ny 
Komana 

Clat'ter, n. iikorontanana, feo 
midridrodridro 

Clat'ter, v. i. mikorontana 

Clause, n. tapaky ny sentensa 
na paragrafy izay ampy 
hevitra; tapaky ny didim- 
pananana misy hevitra iray 
loha 

Claw, n. hohom-borona na biby 

Clay, n. tanimanga, tani-ditra 

Clay'ey, adj. misy tanimanga 

Clean, adj. madio 

Clean, v. t. manadio, mahadio 

Glean'ly, adj. sy adv. madio 

Cleanse, v. t. (clean) 

Clear, adj. mazava ; mora hita ; 
mangarangarana, tsy misy 
loto ; tsy misy misakana. 
Clear-sighted, mahita tsara; 
mahay nuhevitra ny ho avy, 
mahalala hevitra 

Clear, v. t. (from) mahafaka. 
To clear a fence, mitsambi- 
kina ny f efy ka afaka tsara 

Clear, v. i. (up) misava, miha- 
zava 

Clear'ance, n^ahafahana 

itized by CjOO< cu [49] CLO Clearly, adv. mazaya, marima- 

rina 
Cleave, v. i. p. clave, cleft ; p.p. 

cleft, cloven; mamaky 
Cleave, v, %. (to) miralkitra, 

momba 
Cleav'er, w. famaky 
Cleft, ((fleavej 
Cleft, n. vaky 
Clem'enoy, w. famindram-po, 

fahalemem-panahy 
Clem'ent, adj. mamindra-fo, 

malemy f anahy 
Clent^h, V. t. mamia, mamoritra ; 

mahavoa hevitra 
-Tler'^y, n. ny olona tendrena 

hitandrina fiangonana sy hi- 

tori-teny, indrindra ny amy 

ny B^atolika sy ny Church of 

England 
ClerV^yman, n. ny anankiray 

amy ny clergy 
Clerical, adj. momba ny clergy^ 

momba ny clerk 
Clerk, n. mpanoratra ; lehilahy 

manampy ny clergyman raha 

mamaky ny iivavahana ao 

am-piangonana izy 
Clev'er, adj, mahay zavatra, 

hendry 
Clew, n. (clue) 
Click, n. feo mipipika 
Cli'ent, n. olona mitady hevitra 

amy ny lawyer^ mpiankina 
Cliff, n. tevana, hantsana 
Cli'mate, w. ny toetry ny tany 

araka ny rivotra sy ny haf a- 

nana na ny hatsiaka ary ny 

ranonorana, &c. 
Climax, n. fombany ny fiteny 

raha mihamafy hatramy ny 

f arany ; ny ambony indrindra 

(amy ny iiteny na ny ataon' 

olona) 
Climb, V, t. sy i. mananika, 

mianika 
Climei w. tany iray Cling, V, u (to) p. clang ; p. p. 
clung; mamihina, mamiki- 
tra, misavika 

Clink, V. i. mikorintsana 

Clip, V. t. manombina, maneso- 
tra (amy ny hety) 

Clip'ping«, n. sombintsombina 
voahety 

Cloak, n. kapoty ; f anaf enana 

Clock, n, famantaranandro le- 
hibe. What o'clock ii iti 
amy ny firy ny famantaran- 
andro 

Clod, n. bainga, bonga 

Clog, V. t. misakana (noho ny 
zavatra miraikitra aminy) 

Clog, «. Idraro misy faladia 
hazo 

Clois'ter, n. trano itoerany ny 
mpivavaka sasany izay misa- 
raka amy ny ankabiazany 
mba tsy ho azony ny f akam- 
panahy amin' izao toutolo 
izao 

Cloke, fcloakj 

Close, adj. mikatona, mirin- 
drina ; akeiky, antomotra ; 
mahihitra, malai-mirosaka. 
It is very close to day, 
maf anaf ana ny andro anio ka 
tsy misy rivotra akory. How 
close this room is, ratsy 
rivotra loatra ity trano ity. 
Close carriage, kalesy mirin- 
drina 

Close, n. saha kely mifefy 

Clo«e, V. t. mampikambana. 
To close a door, mandrin- 
drina. To close a book, 
manakombona. To close 
the eyes, manakimpy. To 
close a bargain, maJiavita 
varotra. To close a meeting, 
mandrava. To close with, 
maneiky 

Clo^e, V. i. tapitra 

Clo^e n, farauy. At the close 

Digitized by VjOOQIC CLO [50] OOA of the school, rehefa hira- 

va ny sekoly 
Clos'et, n. efi-trano kely fitoe- 

ran-javatra 
Clot, n. zavatra mandry mivon- 

gana toy ny ra 
Cloth, n. lamba volonondry; 

zavatra voatenona. Cotton 

cloth, lamba landihazo. 

Linen cloth, lamba linen, 

hariry madinika. Table 

cloth, lamban-databatra. 

Clo^Aes, fitafiana 
CloMe, V. t. p. clothed, clad; 

p.p. clothed, clad; manafy. 

He clothed himself in scarlet, 

niakanjo jaky izy 
Clo^//ier, n. mpanao lamba 

volonondry ; mpivarotra 

lamba volonondry 
Clo^^'ing, n. fitafiana 
Cloud, n. rahona 
Cloud, V. t. manamaizina, mam- 

palabelo 
Cloud'y, adj. be rahona. It is a 

cloudy day, mandrahona ny 

andro 
Cloudless, adj. tsy misy rahona. 

The sky is cloudless, madio 

ny lanitra 
Clout, n. voro-damba 
Clove, n. zavatra manitra ma- 

niry any Moluccas ka atao 

fihinana 
Clo'ven, (cleave J, Cloven-footed, 

vaky kitro 
Clo'ver, n. anaran* ahitra ma- 
nitra ny voniny 
Clown, n. olona tsy mahalala 

fomba, olona valavala 
Clown'ish, adj. votsavotsa 
Cloy, V. t. mahatola, mahamamo 
Club, n. langilangy; olona 

miangona hiresaka. Club- 
footed, mivadi-tongotra,mon- 

dri-tongotra 
Club, r. ». mifamory vola kely hahazoana zavatra na hian- 
trana olona, &c. 

Cluck, V. i. mikohokoho 

Clue, n. kiborin-taretra ; zava- 
tra kely mitarika antsika 
hahita ny zavatra tadiavina. 
I have a clue to the person 
who stole my money, misy 
zavatra kely izay tokony 
hahafantarako ilay nangala- 
tra ny volako 

Clump, n. hazo vitsivitsy mi- 
tokana 

Clumsy, adj. votsavotsa; don- 
todonto, tsy tsara loatra 

Clung, (cling) 

Clus'ter, n. sampaho ; fivorian- 
javatra miray fomba. The 
people gathered in clusters, 
uiangona nitsitokotoko ny 
olona 

Clutch, V. t. mibazona, man- 
drombaka 

Coach, n. kalesy mirindrina 
misy kodia ef atra ary fipetra- 
hana roa ao anatiny. Hack- 
ney-coach, coach karamaina 

Coach-man, n. mpampandeha 
coach 

Coad jutant, Coadju'tor, n. mpa- 
nampy; namana 

Coag'ulate, v, i. mandry mivon- 
gana fa malemy 

Coal, n. arin-tany, vato mainty 
f anao kitay 

Coalesce', v. i. (with) mikam- 
bana, miraiMtra 

Coales'cence, n. fikambanana 

Goali'tion, n. flraisana, fikamba- 
nana 

Coarse, adj. tsy madinika, ma- 
raorao ; valavala, ratsira- 
tsy. (Raha mUaza olona, 
mifanohitra amy ny teny 
refined ; fa raha milaza zava- 
tra, mifanohitra amy ny teny 
fne) 

Digitized by VjOOQIC COA [ 61 ] COH Coast, n. moron-drauomasina. 
The coast is clear, tsy misy 
misakana 
Coast, f. «. mandeha an-tsambo 
akeiky ny moron-dranoma- 
sina 
Coat, n. akanjo ambony (amy 
ny lehilahy hiany) ; hoditra ; 
zavatra manarona (toy ny 
lalotra, loko, &c.). Great 
coat, kapoty misy tanana. 
Coat of mail, akanjo fiarovana 
tamy ny ady 
Coax, V. t. manambitamby, 

mamalifaly 
Cobalt', n. anarany ny 'itictal 
anankiray izay Uiaviany ny 
manga atao hoe koa cobalt 
Cob'ble, V. t. mamboatra ratsy, 

manao tay tsara 
Cob'bler, n. mpanao kiraro 
Cob'web, n. tranon-kala 
Cochineal', anaram-biby kely 
mivelona amy ny raiketra ka 
anaovana soka mena 
. Cock, n. akoho lahy ; ny lahy 
amy ny vorona madinika re- 
hetra; fem-basy; fanampe- 
nan-drano 
Cockade', n. rlb^ na hoditra 
amboarina hoatry ny vonin- 
kazo ka atao amy ny satroka 
Cockatoo', n. boloky misy sanga 

volo 
Cock'atrice, w. anaram-biby 

lava 
Cook'le, n. anarany ny hazan- 
drano sasany misy akorana 
roa mikambana 
Cock'ney, n. olona teraka tany 

London 
Cocoa, n, fisotro avy amy ny 

voan-kazo cacao 
Co'coa-nut, n. voanio 
Cocoon', n. trano itoerany ny 
chrymlis sasany misy ozatra 
toynylandy; akoran-dandy Cod, n. anaran-kazandrano 
lehibe mivelona ao an-drano- 
masina any avaratra 
Cod'dle, V, t. mahandro amy ny 

rano tsy mangotraka loatra 
Code, n, ny lalam-panjakana 
Cod'icil, n, fanampLa-didim- 

pananana 
Coe'qual, adj. (with) mitovy 

amy ny 
Coerce', v. t. manery 
Coer'cion, n. fanerana. To use 

coercion, manery 
Coe'val, adj. (with) mitovy tao- 
na nahaterahana, mitovy 
taona niandohana 
Coe'val, n. olona mitovy taona 

nahaterahana 
Coexist', V, 2. (with) miaraka 

misy 
Coffee, «. kafe 

Coffer, n. vata fitoeram-bola 

sy jewelry [maty 

Coffin, n. vata fandevenana ny 

Cog, n. nifin-kodia. Cog-wheel, 

kodia misy nifiny 
Co'yent, adj. mahery, tsy azo 
toherina, mahavoa (amy ny 
hevitra) 
Comitate', v. i. mieritreritra, 

misaina, mihevitra 
Cog'nate, adj. miombon-dra- 
zana, mihavana ; miray kara- 
zana 
Cog'nizance, n. fahalalana 
Coheir', n. mpiara-mandova 
Cohere', v. i. miray, miraikitra, 

mifanaraka 
Coher'ency, n. firaisan-kevitra, 

fifanarahan-kevitra 
Coher'ent, adj. mitohy, mifana- 
raka (amy ny teny alahatra) 
Cohe'^ion, n. iiraisana, fikam- 
banana (amy ny zavatra 
liiiiny) 
Cohe'sive, adj. miray, mikam- 
bana (amy ny zavatra) 

Digitized by VjOOQ IC COH [62] cot Coliort, iu miaramila irai-dia 
Coil, V. t. (round) miolikolika 

manodidina hazo, &c. 
Coil, ;/. kofehy, «fcc. avorimbo- 

rina 
Coin, n. vola voatonta 
Coin, v. t. manonta vola; ma- 

morona teny vaovao 
Coin'a//e, n. ny anontana vola 
Coincide', v. i. mifanaraka 
Coin'cidence, n. iifanarahana 
Col'ander, n. zavatra f anatanta- 

vanana 
Cold, adj. mangatsiaka 
Cold, n. hatsiaka; sery. He 

has a bad cold, marary ny 

sery loatra izy 
Colic, n. mandalo, lolo 
Collapse', V. i. mikatona tam- 

poka, mikainkona toy ny 

tatavia mitresaka 
Collar, n, vozon^ akanjo 
Collar, V. t. mamihin-tenda 
Collar-bone, n. taolam-panavy 
Collate', V. t. mampitaha tara- 

tasy voadika, «S:c. mba hizaha 

ny itoviany sy ny tsy itoviany 
CoUat'eral, adj. mifanaraka, mi- 

fanakeiky 
CoUa'tion, n. fampitahana tara- 

tasy ; sakafo kely 
Colleague, n. namana 
Collect, n. fivavahana foby 

voasoratra 
Collect', V. t. manangona, ma- 

mory 
Collected, adj. af aka amy ny f a- 

hatairananafahatezorana, &c. 
Collec'tion, n. fanangonana, fa- 

moriana ; zavatra voangona 
Collectively, adv. izy rehetra 
CoUect'or, it. mparaory ; olona 

izay manangona curiosities 
Colle/^e, 11. Kolcjy ; fikamba- 

nany ny olona hihevitra ralia- 

raha sasany ; olona mlkam- 

bana hianatra teny aamibafa, theology f ny sciences^ &c. ; ny 

trano izay ianarany ireo 

mpianatra ireo 
Col'lier, n. mpihady arin-tany: 

mpivarotra arin-tany ; sambo 

mitondra arin-tany 
Col'liery, n. iitoerana ihadiana 

arin-tany 
Colli'sion, n. fif andonana ; fif a- 

noberana 
CoUo'quial, adj. miresaka 
Col'loquy, n. resaka 
Collu'«ion, n. soloky, firaisan- 

tetika bamitaka 
Colon, ji. fijanonan-tsoratratoy 

izao (:) 
CoVonel, n. koranely, mpifeby 

miaramila regiment iray 
Colo'nial, adj. any ny colotig 
Col'onize, v. t. mamponina olona 

amy ny tany tsy misy olona 

loatra na ny tany vao azo 
Col'onnade', n. andry boribory 

milahatra tsara 
Col'ony, 11. olona ami)onenina 

amy ny tany tsy misy olona 

loatra na izay vao azo ; ny 

tany onenany ireo olona ireo 
Colos'sal, adj. makadiri-bo 
Colos'sns, n. sarin* olona maka- 

diri-be 
Col'onr, n. sorany , volony ; loko; 

faneva. Water-colours, loko 

leman-drano. Oil-colours, 

loko lemana diloilo 
Col'our, V. t. manisy loko ; ma- 

nampy teny amy ny tantara 

mba hampahafinaritra na 

bampahatezitra ny mpibaino 
Col'our, r. i. tera-mcn^i 
Col'ourless, adj. tsy misy colour 

toy ny rano madio ; f otsy 
Colt, n. zana-tsoavaly sy ny 

biby hafa miray karazana 

aminy toyny ampondra, &c. 
Corumn, n, andry boribory; 

yni fl ■r ftTy^^1ft . XQilabatra 

Digitized by CjOOQIC con [63] COX Comb, n. fihogo; sanga. Ho- 
ney-comb, toho-tantely 

Comb, «'. t. mihogo 

Com'bat, n. ady 

Com'bat, v. t. sy t. miady 

Com'batant, n. mpiady 

Combina'tion, n, firaisana, fi- 
kambanana 

Combine', v. t. sy i. (with) 
mampikambana, mampiray; 
mikambana, miray 

Combns'tible, adj. azo arehitra 

Combns'tible, n. zavatra mety 
mirehitra 

Combns'tion, n. firehetana 

Come, V. i. p. came ; p. p. come ; 
avy, tonga. To come after, 
manaraka. Come along, an- 
deha ary isika. To come at, 
mahazo, mahatratra. To 
come bacic, miverina. To 
come by, mahazo. To come 
down, midina. To come for, 
maka. To come forward, 
mandroso. To come in, mi- 
ditra. To come near, mana- 
tona, mif andraidraika aminy. 
To come on, mandroso. To 
come out, mivoaka, mipo- 
saka. To come together, 
miangona, miara-tonga. To 
come up, miakatra, mitre- 
bona. To come upon, manjo, 
tonga mamely. He is come, 
he has come, tonga izy. He 
is coming =: he is on his way, 
tamy izy, avy izy. He is 
coming = he will come, ho 
avy izy 

Come'dian, w. mpUalao amy ny 
comedy 

Com|edy, n. drama milaza ny 
tsinin' olona sy ny zavatra 
mampihomehy izay manjo 
azy 

tomely, adj. tsara-bika, men- 
drika Com'et, ii. kintana manan- 

drambo 
Com'flt, «. darazay, voan-java- 

tra Haronana siramamy 
Com'fort, V. t. mampionina, 

mampif alif aly, manamj^y amy 

ny fahoriana 
Com'fort, w. fiononam-po, faha- 

f alif aliana, zavatra mampihc- 

na fahoriana, zavatra mam- 

pitombo fahafaliana 
Com'fortable, adj. mahafinaritra, 

mahasoa 
Com'fortlesB, adj. tsy misy ma- 
hafinaritra 
Com'ic, — ical, adj. mahatsikaiky, 

mampihomehy [gavana 

Coming, n. ihaviana, ahaton- 
Com'ma, 71. koma, fijanonan- 

tsoratra toy izao (,) 
Command', v. t. mandidy; ma- 

napaka, mifchy 
Command', w. didy, fanapahana, 

f ahefana. What were his 

commands to you 1 Inona no 

nasainy nataonao ? 
Command'er, n. komandy, mpi- 

fehy 
Command'ment, n. didy, lalana 
Cmmem'orate, v. t. mampaha- 

tsiaro amy ny tsangam-bato, 

&c., &c. 
Commence', v. t. sy i. manom- 

boka; miantomboka, mian- 

doha 
Commence'ment, n. niandoha ny 
Commend', v. t. midera, man- 

gataka mba hotandremana 
Commend'able, adj. mendrika 

hoderaina 
Com'menda'tion, n. dera 
Commen'surate, ^dj. (with) mi- 

tovy aminy 
Com'ment, n. teny entina haha- 

zava na hanampy ny voaso- 

ratry ny sasany nany nataony 

ny sasany 

t zed by Google COH [54] COH Com'ment, v. i. (upon) milaza 
teny mba hanampy na haha- 
zava na hamantatra izay 
voasoratry ny sasany na ny 
nataony 

Com'mentary, n. boky voasora- 
tra mba hilaza na hanampy 
ny teny amy ny boky hafa 

Corn'mentator, n. mpanao ny 
commentary 

Com'merce, n, ranto, varotra 

Comxner'cial, adj. momba ny 
ranto 

Commi'^erate, v. t. mamindra-fo, 
malahelo (azy) 

Commissa'riat, n. ny famatsiana 
ny miaramila amy ny tafika ; 
ny olona rehetra voatendry 
hanao izany raharaha izany 

Com'missary, n. olona tendrena 
hiantoka ny miaramila amy 
ny vatsy; olona tendrena 
hiantoka raharaha hafa amy 
ny tafika 

Commis'sioiiy n. teny manome 
f ahefana ; olona voatendriny 
ny fanjakana hanao raharaha 
irayloha; nymanao. Every 
commission of sin tends to 
harden the heart, isaky ny 
manao ratsy tokony hanasa- 
rotra ny f o 

Commit', v. t. (to) mampian- 
toka, manome hotehirizlna, 
manafatra. To commit to 
the grave, mandevina. To 
commit to prison, manao an- 
trano-maizina. To commit 
to memory, mianatra mba ho 
tadidy tsara, mianatra tsy 
an-jery. To commit a crime, 
manota 

Commit'ment, n. ny anaovana, 
ny ampiantohana 

Committee', n. olona ampianto- 
hiny ny maro hanao raha- 
ra«ha hi^lo azy Commo'dious, adj\ malalaka 
tsara, antonony 

Commod'ity, n. zavatra entina 
amidy 

Com'modore, n. kamadoro ; 
kapitenin-tsambo maro 

Com'mon, adj. iombonana, any 
ny betsaka, misy betsaka, 
ataony ny ankabiazany, 
mombq, ny ankabiazany. 
Common soldier, vata-miara- 
mila 

Com'mon, n. tany iombonany 
ny maro, tany tsy misy fefy 
ka azony ny olona rehetra 
aleha 

Com'monalty, n. ny tsy ma- 
nam-boninahitra (mif anoHitra 
amy ny nobility) 

Com'moner, n. olona tsy ma- 
nam-boninahitra 

Com'monly, adv. matetika, 
mazana 

Com'monplace, adj. tsy vaovao 
fa f antatry ny olona rehetia 
rahateo (amy ny hevitra) 

Com'mons, n. (commonalty) ; ha- 
nina. House of Commons or 
the Commons, olona fidina 
ho solom - bavam-bahoaka 
ka miara-manao rahara- 
ham-panjakana amy ny 
mpanjaka sy ny So Me of 
Lords 

Com'monwealth, n. fombanyny 
fanapahana izay mihevitra 
ny hahasoa ny vahoaka. 
During the commonwealtli 
(amy ny tantarany England), 
hatramy ny nahafatesany 
Charles I. 1649, ka hatramy 
ny nanjakany Charles II. 
1660 

Gommo'tion, n. tabataba ; fihe- 
tsiketseShany ny saina 

GommuxLo', v. i, (with) mlra- 
saka 

Digitized by VjOOQIC cox [66] COX Cosmiu'nicant, n. mpandray 

ny Fanasany ny Tompo 
Commu'nicate, «?. t. (to) ma- 

nome (mba hiara-mahazo), 

manambara (mba hiara- 

mahalala) 
Commu'iiica'tion, n. resaka, 

aleha, fikambanana 
Commu'nicatiye, adj. tsy misy 

am-po, malaky milaza izay 

fantany 
Commu'iiion, n. firaisana, ii- 

kambanana, fihavanana ; ny 

f andraisana ny Tanasany ny 

Tompo 
Commu'nity, n. fiombonana. 

The community, ny vahoaka 
Coxiimu'table, adj. azo atakalo, 

azo ampifanoloina 
Commute^ v. t. manakalo, mam- 

pifanolo ; manova (indrinflra 

raha ny fampijaliana niafy 

no ovana ho maivamaivana 

kokoa) 
Compact', adj. voatambatra tsa- 

ra, tsy mihahaka, mafy 
Com'pact, n. fanekena, fifanara- 

hana 
Companion, n. namana 
Companionable, adj. mora sa- 

kaizaina 
Com'pany, n. fiarahana; olona 

miangona, olona iray toko ; 

vahiny miara-mihinana amy 

ny tompon-trano 
Com'parable, adj. (to) azo am- 

pitovina, azo oharina 
Compar'atiye, adj. ampitahaina, 

oharina 
Compare', v. t. (with) mam- 

pitaha, mampitovy ; (to) ma- 

nohatra [rana 

Compar'ison, n. ohatra, fanoha- 
Compart'ment, n. fizarana, an- 

jara 
Com'pass, v, t. manodidina, 

mahavita Com'paii, n. ny fahatakarana ; 

f amantarana avaratra 
Com'passes, n. kompk 
Gompas'sion, n. famindram-po, 

indra-fo, antra 
Compas'sionate, adj. mamindra- 

fo 
Compat'ible, adj. (with) mifa- 

naraka, mety 
Compa'triot, n. ny anankiray 

amy ny olona miray tany ka 

mitovy hevitra amin' izay 

hahasoa ny fanjakana 
Compeer', n. namana mitovy 

voninahitra naf ahalalana, &c. 
Compel', V. t. manery, mam- 

panao 
Compen'dious, adj. fohy sady 

be hevitra (amy ny teny na 

boky) 
Compen'dium, w. teny fohy 

milaza ny fotopoto-teny 
Com'pensate, v. t. mamaly soa 

ny fioa nataony, manome to- 

raka ny zavatra very, mano- 
me izay mampifaly olona 
amy ny f ahoriany 
Com'pensa'tion, n. soa avaly, 

valy 
Compete', v. i. (with) miady 

voninahitra naiahaizan a, &c. 
Com'petence, — cy, n. fahampia- 

na; fahaizana 
Com'petent, adj. mahay 
Gompeti'tion, n. ftarahana 

mitady zavatra, ady 
Compet'itor, n. mpiara-mitady 
Compile', v. t. maka ny teny 

voasoratry ny sasany hatao 

boky 
Compla'cence, — cy, n. fankasi- 

trahana 
Compla'cent, adj. mankasitraka 
Complain', v. t. (to— of) mita- 

raina, milaza ny alahelo. 

He complained to his father 

q/his brother's misconduct. 

Digitized by VjOOQIC cov [56] €0V nitaraina tamin-dramy izy 

noho ny tsy metynataony ny 

rahalahiny 
Complaint', n. fitarainana ; 

alahelo, aretina 
Gomplai»aiice\ n. fanajana 
Complainant', adj. mazoto ma- 

nao izay sitraky ny sasany, 

mahalala fomba 
Com'plement, n. famenony 
Complete', adj. vita, tanteraka, 

feno 
Complete', v. t. mahavita, ma- 

hatanteraka 
Complete'ly, adv. avokoa, tokoa 
Comple'tion, 91. fahatantera- 

hana 
Com'plex, adj. misosontsosona, 

tsy tsotra, maro-loha ; mifa- 

nohitra amy ny teny simple 
Complexion, n. tarehin-javatra; 

toetry ny tarehy 
Complez'ity, n. toetry ny zava- 

tra maro-loha 
Compli'ance, n. fanarahana, 

fanekena 
Comp'licate, v. t. mampifono- 

sontsosona, mampangaroha- 

ro raharaha izay te-hisaraka, 

mahasarotra raharaha, mam- 

pisaritaka 
Compli'city, n. fiombonana 

amy ny fanaovan-dratsy 
Com'pliment, v. t. midera, man- 

doka 
Com'pliment, n. dera, fandoka- 

fana. Present my compli- 
ments to him, ampamangio 

azy aho 
Compljr', V. i. (with) maneiky 
Compo'nent, adj\ manao, maha- 

tonga 
Compo'nent, n. isany ny zava- 

tra izay mikambana ho 

tonga zavatra hafa 
Comport', V, i, (with) mifana- 

raka Compote', V. t. manao, manam- 
batra, mamoron-teny hatao 
boky na serimona, &c. ; mam- 
pionona; mandahatra loha- 

Composed', adj. nuonona, nna- 

nina 
Compo^i'tion, n. ny ikambanany 

ny zavatra sasany ho ton^ 

zavatra iray, zavatra atao 

amy ny zavatra sasany 

taf akambana ; f andaharan- 

teny amy ny boky na 

tonon-kira, &c. 
Compositor, n. mpandahatra 

loha-vy ao amy ny trano* 

porintra 
Com'post, n. zezika 
Compo'snre, n. fiononam-po 
Compound', v. . t. mampiharo, 

mampikambana ; mandoa ny 

vola sasany hahafaka ny 

trosa rehetra 
Com'pound, adj. atao amy ny 

zavatra sasany mikambana 
Com'pound, n. zavatra atao 

amy ny zavatra sasany 

tafakambana 
Com'prehend, v. t. mahazo (amy 

ny saina), mahatakatra, 

mahazo 
Comprehen'sible» adj\ azo fan- 

tarina 
Comprehen'sion, n. fahazoana, 

fahalalana 
Comprehen'sive, aiy, mahata- 

katra be 
Compress', v. t. mampifanizina. 

Compress your thoughts into 

few words, lazao tsara amy 

ny teny fohy ny hevitrao 
Comprise', v. t. mahazo, misy 
Com'promi«e, v. t. mifaneiky ka 

samy mandefitra avy, manao 

teny ierana 
Compul'sion, n, fanerana, an- 

kery 

Digitized by VjOOQIC cox [«7 1 oov Comparsive, adj\ manery, 
manan-kery, tsy azo lavina 

Compunc'tion, n. nenina, fanin- 
dronany ny eritreritra 

Compnta'tion, n. fanisana 

Compute', V. t. manisa. To 
compute the cost, mihevitra 
ny vola ho lany 

Coin'radOi n» namana 

Cou'cave, adj. lempona ampo- 
voany toy ny sahafa 

Conceal', v. t. manafina, mana- 
rontsarona. To conceal him- 
self, mieiy 

Concearment, n, fanafenana, 
fierena 

Concede', v. t. maneiky, mano- 
me noho ny fanerena na 
fifonana 

Conceit', n, hevitra, hevi- 
dravina ; fireharehana. To 
put out of conceit with any 
thing, mahatsi-tia izany in- 
tsony 

Conceit'ed, adj. mirehareha, 
mieboebo, mibohibohy 

Conceiye', v. t. sy t. mitoe- 
jaza ; misaina, mihevitra, 
mahafantatra 

Con'centrate, v, t, manangona 
ao afovoany, mampifana- 
tona, mampikambana. To 
concentrate the thoughts 
upon any thing, mihevitra 
izany zavatra izany hiany 

Concen'tric, adj. miray centre 

Concep'tion, ». hevitra, f heve- 
rana 

Concern', n. raharaha ; ahiahy 

Concern', v. t. mihatra aminy ; 
mampiahiahy 

Concern'ing, prep, ny aminy, 
noho 

Concert', v. t, miara-mihevitra, 
miara-mamoron-tsaina 

Con'cert, n. £j*aisan-tsaina, 
fiarahana manao ; filaolaova- na amy ny mozika sy ny 
hira 

Conces'sion, n. fanomezana 
noho ny fanerena na fifo- 
nana 

Conchj n. akoran-driaka 

Concil'iate, v. t, mampionona, 
manao izay hahafaka amy 
ny fahatezerana 

Goncil'iatory, adj. mahafaka 
fahatezerana 

Concise', adj. f ohy, misy hevitra 
maro amy ny teny vitsy 

i/On'clave, n. fiangonany ny 
Cardinal mifidy ny papa; 
fiangonany ny olona vitsy 
hanao raharaha ka tsy ave- 
lany ny sasany hikambana 
aminy 

Conclude', v, t. sy i. mahata- 
pitra. I conclude it was 
you who did it, araka ny 
hevitro hianao hiany no 
nanao izany [hevitra 

47onclu'«ion, n. farany, fara- 

Conclu'sive, adj. hita marina 
ka mahatapaka ny fisalasa- 
lana 

Concoct', V. t. mahalevona ha- 
nina ao an-kiba, mahama- 
saka; mamoron-tsaina 

Concoc'tion, n. f ahamasahana ; 
famoronan-tsaina 

Concom'itant, adj. miaraka 

Con'cord, n. fifanarahana. In 
concord with, mifanaraka 
amy 

Concord'ance, n. fifanarahana; 
boky andaharana ny teny 
rehotra amy ny Soratra Ha- 
sina izay ahitana ny toko sy 
ny andminy misy azy 

Con'course, ;». fivorian' olona 

Con'cublne, n. tokantranomaso, 
vady kely 

Concur', v. i. (with) mifanaraka, 
maneiky, miray 

Digitized by VjOOQIC eoK [58] CON Ckmeur'reiiee, n, firaisana, fifa- 
narahana 

Ooncns'sion, n. fihetsiketseliany 

. ny zavatra noho ny zavatra 
xnanQona azy 

Condemn', v, t, manameloka, 
maniny. He was condemned 
to death, nohelohina ho f aty 
izy 

Condemna'tion, n, fahamelo- 

, hana 

Ck)nden8e', v. t. mampifanizina, 
milaza ny hevitra amy ny 
teny fohifohy kokoa; mam- 
pody ny etona ho rano, na 
pas ho vongana, &c. 

Condensa'tion, n. fampifani- 
zinana 

Condescend', v, »'. manetri-tena, 
manambani-tena 

Condescen'sion n. f anetren-tena, 
fanambanian-tena 

Cindign, adj. mendrika ho azy 
(I'ndrindra ny fijaliana) 

Con'diment, «. fanampin-kanina 
(to^ ny sira, dipoavatra, &c.) 

Condi'tion, n. toetra ; fanekena. 
I will go on condition that 
yon go with me, handeha 
aho raha hiaraka an>^ko 
hianao 

Condi'tional, adj\ miankina amy 
ny hatao. God*B promises 
are conditional, ny fikasan* 
AndriamarTtra ho antsika 
miankina amy ny finoan- 
tsika, &c. 
. Condole', v. i, (with) mHsapa 
alahelo 

Condolence, n, fitsapana ala- 
helo 

Conduce', v, t. (to) miara-mita- 
rika, miara-mandroso, miara- 
mahatonga 

Conduct', V. t. mitarika, miton- 
dra, manatitra. To conduct 
one's self, mitondra-tena Con'dnct, n. fitondran - tena ; 
fitondra, fitarika 

Condnct'or, n. mpitarika 

Con'duit, ft. lakan-drano,tatatTa 

Cone, n. zavatra kitso loha 

Confec'tionary, «. voan - kazo 
&c. amboarina amy ny 
siramamy, harijn-py; olona 
mivarotra izany zavatra 
izany 

Confec'tioner, n. olona miva- 
rotra hanim-py 

Confed'eracy, — ation, n. fane- 
kena, fikambanany ny fire- 
nena sasany 

Confed'erate, adj. nr^faneiky 

Confed'erate, w. (with) namana, 
firen§na izay manampy ny 
firenena hafaamyny ady, &%. 

Confer', v. i. (with) maka 
hevitra, miresaia 

Confer', v, t. manome 

Confess', v. t, sy «. maneiky 
fahac^'soana na heloka, 
m'ampanga tena, nr'tsotra, 
mikofesy, mivalo 

Confes'sion, n, fanekena faha- 
disoana, fivalozana; fanam- 
barana 

Confes'sional n, trano fikofe- 
siana 

Confes'sor, n. izay maneiky any 

» Kraisty, maritiora; mpam- 
pikofesy 

Confidant, n. olona itol^ana 
indrindra 

Confide', v. t, (to) matoky. I 
confide this child to your 
care, matoky anao aho ka 
apetrako eto an^mao ity zaza- 
kely ity mba hotandremanao 

Confide', v. t. (in) matoky 

Con'fidence, n. fahatoFana. It 
was told to me in confidence, 
'lay E'laza izany tamiko 
natoky fa tsy hj'azalaza 
rn-* i' olona aho 

Digitized by VjOOQIC [69] OOH Con'f dent, adj. matoky tsara, 

mahalala tsara ; mitompo- 

teny, sahisahy 
Confiden'tial, adj. mahatoky 
Configura'tion, n. tarehy, en- 

drika 
Confine', v, t. mametrat misa- 

kana na mandrara tsy hiala 

amy ny trano, &c. 
Con'flne*, n. f ari-tany 
Confine'ment, n. fisakanana 

tsy hiala amy ny.trauo, &c.; 

ny itoerana aa au-trano fiam- 

benana 
Confirm', v. I. mahato, maha- 

marina, mahamafy 
Confirma'tion, n. fanamari- 

nana, f ahamafiana ; f ombany 
'ny fi.ang'onana episcopal raha 

ny bishop mametra-tanana 

ambony ny lohany ny olona 

ef a lehibe izay natao batisa 

fony kely ka dia mahazo 

mandray izy 
Con'flscate, v. t. mangorona ny 

faaanany ny meloka ka 
' alainy ny fanjakana 
Conflagra'tion, n. firehetana 

lehibe 
Con'flict, n. ady, fanoherana; 

fahorlana 
Conflict', V. i. (with) miady, 

manohitra 
Confiuenoe, confloz, n. ny 

fihaonany ny ony roa na 

maro ; olona maro mihaona 
Conform', v. i. (to or with) ma- 

neiky, manaraka 
Conform'able, adj. mifanaraka, 

araka 
Conform'ity, n. fanarahana, 

fitoviana 
Confound', v. t. jnangaroharo, 

mampikorokoro, mandrin- 

gana 
Confront', v. t. manatrika 
Confiue'y. V, t, mangaroharo. mampikorokoro, manahi^ani^ 
mahavery hevitra 

Confa'non, n. fangaroharoana, 
boodiboodika, fikesonkeso- 
nana, tabataba, f ahaverezan- 
kevitra, fanimbana. To be 
in confasion, mikorontana, 
mikorokoro 

Confate', v. t, maharesy laha- 
tra, mamaky bontailana, 
mampiseho fa diso 

Con(7ear, v. t. sy t. mampandry 
noho ny hatsiaka 

Congenial, ac^. tiana 

Congestion, n. ny ivoriany ny 
ra bo loatra ao amy ny aty 
na ny ati-doha na ny fo, &c. 

Conglom'erate, adj. tafakam- 
bana 

Congrat'ulate, v. t. miara-mi- 
f aly aminy 

Con'gregate, v. i. miangpna, 
mivory 

Congrega'tion, n.fivoriana,fian- 
gona, fivorian' olona hivavaka 

Congrega'tional, a^y. momba 
ny fiangonana 

Congrega'tionalist, n. Elristia- 
na izay mino fa isam-pian- 
gonana tokony ho samy 
hanapaka ny azy avy fa tsy 
hof eheziny ny bishop na olona 
hafa 

Con'gress, n, fiangonany ny 
manam - boninahitra sasany 
izay tendreny ny firenena 
samihafa hiara-mihevitra ny 
raharahany ireo firenena ireo ; . 
fi.angonany ny olona fi.diny 
ny vahoaka ao amy ny 
United States hanapaka ny 
tany 
Gongru'ous, ac^j. m6ty, mifaiia- 
raka 

Con'ic, — cal, ^'. kitso loha 
Gonjec'ture, n. kitoatoa, fami- 

Digitized by VjOOQIC CON [60] CON Conjec'ture, v, i. maminany, 

manao Mtoatoa 
Conjoin', v. t. mampikambana 
Conjointly, adv. miaraka 
Conjugal, adj, momba ny 

inpivady 
Conjugate, v. t. milaza ny 

verb araka ny moodf tense, &c. 
Conjnnc'tion, w. fiarahana, 

fikambanana ; teny mampiray 

ny teny roa na ny sentensa 

roa 
Conjnnc'tnre, n. ny ikam- 

banana, ny andro isehoana 

na ikambanana events sami- 

hafa 
Conjure', v. t, mampianiana 
Conjure, v, i. manao zavatra 

mahagaga i^ay toa tsy hain' 

olona 
Connect', v. t. mampikambana, 

manohy 
Connec'tion,— nexion, n. ikam- 
banana, itohizana 
Connive', v. i. (at) mody ^sy 

mijery, tsy misakana ny 

manao ny tsy mety 
Connoisseur', n. olona mabay 

tsara, indiindra amy ny fne 

arts 
Connu'bial, adj\ momba nympi- 

vady rieo 

Con'quer, v. t. mandresy, maha- 
Con'queror, n. mpandresy 
Con'quest, n, fandresena 
Consanguin'ity, n. fibayanana 

satriamiray razana 
Con'science, n. fieritreretana, 

ny fahalalana ao am- 

pontsika izay ahafantaran- 

tsika ny mety sy ny tsy mety 
Conscien'tious, adj\ marina, 

mazoto manaraka ny didiny 

nv Conscience 
Conscious, o^'. (of) mahalala 
Con'soript, n. olona terena ho 

tiriifl.rfljni1ft nft J^) X|iatil6 Conscrip'tion, n. ny ahoratana 

ny anaran' olona hatao mia- 

ramila 
Con'secrate, v. t, manamasina, 

manokana 
Consec'utive, adj\ manaraka- 

raka 
Consent', n. fanekena. He 

gave his consent to it, 

naneiky izany izy 
Consent', v. i. (to) maneiky 
Con'sequence, n. ny manaraka. 

In consequence of, nobo. It 

is of great consequsnce, tsy 

azo lavina izany. It is. of 

little consequence, tsy mani- 

nona loatra izany 
Con'sequent, adj. manaraka 
Consequen'tial, adj. manam- 

boni-tena, mibohibohy 
Con'sequently, adv. amin' izany 
Conservative, a(^\ mabatabiry, 

tsy te-hiova f omba fa mitana 

ny fanaon-drazana 
Conservatory, «. trano &c. 

itebirizana ny zava-maniry 

izay tsy mety maniry amy 

ny tany be hatsiaka 
Conserve', v. t. mamboatra voan- 

kazo &c. amy ny siramamy 
Con'serve, n. voan^kazo &c. am- 

boarina amy ny siramamy 
Consid'er, t?. t. mihevitra, mi- 

saina, mandinika, mieritre- 

ritra 
Consid'erable, adj. tokony bo- 

beverina ; maromaro biany 
Consid'erate, adj. mihevitra 

tsara, mitandiina tsfera, in- 

drindxa ny mihevitra mba 

tsy ho sabirana loatra izay 

miankina aminy f na izay 

manao raharaba aminy, &c. 
Con'sidera'tion, n. fibeverana 
Consign', v. t. mampikatona, 

manome hotehirizina 
Consift', V, I. misy, mitoetra. 

Digitized by CjOOQIC COH [61] CON What does it consist of 7 
inona no zavatra natambatra 
hanaovana azy ? The power 
of Luther consisted in his 
love for truth, and in his 
boldness in declaring it, ny 
fitiavany Luther ny f ahama- 
rinana, ary ny fanasahiany 
hilaza izany no heriny 
Consis'tence,— oy, w. hatevlny, 

toe-javatra; fifanarahana 

Consist'ent, adj. mifanaraka. 

Hd is not consistent, ny 

nataony tsy mifanaraka amy 

ny teniny 

Consola'tion, n. fampiononana 

Consoratory, adj, mampionona 

Console', i;. t. mampionona, 

mabafaly 
Consolidate, v. t. sy t. maha- 
mafy, mampikambana, mam- 
piray; mihamafy 
Con'sonant, adj, mifanaraka 
Con'sonant, n. reni-soratra 
Con'sort, n. vady, namana, (with) misakaiza, 
miara-mandeha havana 
Consort', v. t. 

mihavana, 

aminy 
Ciijiispic'uous, adj, mora hita, 

mazava. He holds a conspic- 
uous place, malaza noho ny 

ataony izy ka f antatry ny 

olona maro 
Conspir'acy, «. fikomiana, firai- 

san-tetika,* teti-dratsy 
Conspir'ator, n. isany ny olona 

izay miray tetika 
Conspire, v. i. (against) miray 

tetika, miray nevitra 
Con'stable, n. vadin-tany 
Con'stancy, n, tsi-fioyana, faha- 

retana 
Con'stant, adj, tsy mety miova, 

tsy mety mivadika, maha- 

ritra 
Con'staEtly) ad/o. mandrakariv a Con'stella'tion, n. kintana iray 
toko 

Con'stipated, adj. mitohana 

Constit'uent, n. isany ny zava- 
tra izay mikambana ho 
tonga zavatra hafa; isany 
ny olona izay miara-mifidy 
olona ho solom-bavany 

Con'stiti^te, v. t. mahary, maha- 
tonga, manendry, mampi- 
toetra 

Constitu'tion, n. toetra, toe- 
tena, f amoronana ; toetry ny 
fanjakana na monarchy na 
republic, &c.; toetry ny fian- 
gonana na episcopal na inde^ 
pendent, &c. 

Constitu'tional. adj. manaraka 
ny lalina [hy misakana 

Constrain', v. ^mancry, mame- 

Constraint', n. fanerena, fisaka- 
nana tsy hanaovana izay 
sitra-po 

Construct', v. t. mamorona, 
mandrafitra, manao 

Construc'tion, n. fanaovana, 
hevr.tra anaovana ; rafitra ; 
famoronan-teny 

Construe', v. t. mampiseho ny 
f andaharana ny sentensa ; 
mandika teny; mUaza ny 
heviny 

Con'substan'tia'tion, «. hevitry 
ny Lutherans, &c., fa ny 
tenany Kraisty sy ny rany 
dia ao anatiny ny mofo sy 
ny divay amy ny Fanasany 
ny Tompo 

Con'sul, n. olona tendrena hi- 
toetra any amy ny fanjakana 
hafa mba hahasoa ny miray 
firenena aminy sy luhevitra 
ny raharahany ny fanjakana 
izay naniraka azy 

Con'sulate, «. ny itoerany ny 
consul; ny raharaha tokony 
hataony ny eomul 

Digitized by VjOOQIC CDK [6J] CON Consult', V. t. maka hevitra 
Consulta'tion, n. fiheverany ny 

roa na maro, fiarahana mi- 
he vitra 
Consume', v. t. mandevona, 

mandany 
Con'summate, v. t. mahatante- 

raka 
Consump'tion, n. fahalevonana, 

f ahalaniana ; aretina mafy 

amy ny havokavoka 
Consump'tive, adj. marary ny 

consumption 
Con'taot, n. fipahana, fikasi- 

hana. In contact with, mi- 

kasika, mipaka 
Conta'^ion, n, fifindran* aretina 
Conta'r/ious, adj\ mifindra toy 

ny aretina 
Contain', v. t, misy, mahazo, 

mahalany 
Contaminate, v. t. mandoto, 

manimba, maharatsy 
Contemn', v. t. maneso, mana- 

mavo, manaraby, manao tsy 

ho zavatra 
Con'template, v,H. sy i. misaina, 

mihevitra, mieritreritra 
Contem'plative, adj. mieritre- 
ritra 
Con'tempora'neous, — ary, adj. 

indray mihira, miara-miseho 
Contem'porary, n. okma indray 

mihira 
Contempt', n. eso, araby, fana- 

ratsiana 
Contempt'ible, adj. azo haxa- 

tsina, mendrika hoharatsina 
Contemptuous, adj. maneso, 

manaraby 
Contend', t\ ». (with) miady, 

manohitra 
Content', adj. tsy mlerlna 
Conten'tion, n. ady, fifanlirana 
Conten'tious, adj. mila ady 
Contest', V, % sy t. miady 
Content^meaty n. tsy £leremana Cou'test, n. ady 

Con'text, n. teny mikambana 

aminy 
Contigpi'ity, n. fifanakekezana 
Contig'uous, adj. akeiky 
Con'tinent, n. tany lehibe in- 

drindra misy fanjak^a 

maro (toy ny Europe sy 

Asia, &c.) 
Contin'^ency, n. zavatra sendra 

tonga 
Contin'^ent, adj. miankina amy 

ny zavatra tsy fantati» 

loatra 
Contin'ual, — ous, adj. tsy mitsa- 

hatra, tsy misy elanelany, 

mandrakariva 
Contin'uance, n. tsi-fi.tsaharaaa » 

faharetana 
Con'tinua'tion, n. f continuance J 
Contin'ue, v. i. mitoetra, maha- 

ritra, tsy miova 
Continu'ity, ti. fitohizaua, ny 

tsy tapaka 
Contort', V. t. manolana, mio- 

likolika 
Contor'tion, n. fiolikolehana, 

fijihijihina 
Contraband', n. sy adj. zavatra 

rarany ny fanjakana tsy 

hamidy 
Con'tract, n. fanekena ; soratra 

milaza ny fanekena 
Contract', v. t. sy i, mamohy, 

manakely ; manao fanekena 
Contract'ed, adj. ety, fohy, tsy 

malalaka ; f ohi-saina 
Contract'or, n. olona manao 

fanekena, indrindra izay 

manao fanekena hanao raha- 

raha amy ny olona maro 
Contradicf , v. t. milaza fa tsy 

izany, manohitra amy ny 

teny, manda 
Contradlc'tious, adj. malaky 

manohitra amy ny teny, 

zatra ny mand^ 

Digitized by CjOOQIC cm [6»] oov Contradictory, adj. maadi, 

manohitra 
ContradlBtinc'tion, n. fampi- 

tahana zavatra tsy mitovy 
Contradistin'gnish, r. U mam- 

pitaha zavatra tsy mitovy 
Contrari'ety, n. fiianoherana, 

tsv fif anarahana 
' Con'trary, adj, iP'fanobitra, 

samihaf a indrmdra (toy ny 

fotey sy ny mainty, na ny 

tsara sy ny ratsy, na ny ma- 

zoto sy ny malaina) 
Contrasf , v, t, mampitaha mba 

habHana ny tsy itoviany 
Con'trast, n. ny tsy itoviany 
Contravene', v. t. manova c'-'dy, 

H>isakana, manohitra 
Contrib'nte, v. t. m-'ara- 

manome amy ily sasany, 

manampy, mandoa vola 

hampandrosoana ny fan- 

jakan' Andriamanitra na 

hanavotana ny havana, &c. 
Con(tribii'tion, n. fanampiana, 

latsakemboka 
Ck>n'trite, <uij. torotoro fo, 

mibebak^ tokoa, malahelo 

mafy noho ny ota nataony 
Contri'tion, n. alahelo noho ny 

ota, fibebahana marina 
Gontriyance, n. hevitra foro- 

nina hahamora raharaha, &c.; 

ny zavatra natao araka 

izany hevitxa j-sany 
Contrive', r. t. mamoron- 

kevitra, mihevitra 
Control', V. t. manapaka, m'- 

fehy, misakana 
Control', n. fisakanana, fana- 

pahana, fahefana 
Controver'sial, adj. miadi- 

hevitra, m^ianobi-ke-vltra 
Con'troversy, n. fiadian-ke\itra, 

fifanoheran-kevitra 
Con'trovert, -v. t. manda, miadi- 

hevitra, mif anohi-kevitra Contnma'cions, at^j. isy ma- 

neiky lal^ina, maditra 
Con'tnmely, n. fanaratsiana, 

eso 
Contn'Hon, n, ratra mafy tsy 

misy f eiy, mangana 
ConvaJes'cent, adj. manaritrari- 

tra, m'hatsara (amy ny ma- 

raiy), mananonanona kokoa 
Convene', v, t. manaugona, 

mampipngona, mamory (amy 

ny oJona) 
Conve'nient, adj. mahasoa kely, 

tsy manab^'rana, mety, anto- 

nona 
Con'veut, «. £angonan' olona 

misaraka amy ny be mba 

biavaka (ataonyny Katolika), 

ny ti-ano izay itoerany ny 

monk na nun 
Convent'icle, n. fivorian' olona 

h'vavaka, (anarana nomeny 

ny Church of England ny 

fiangonana tsy mfanaraka 

taminy) 
Conven'tlon, n. fivorian' olona 
Conven'tional, adj. araka ny 

f omba, araka ny f anaony ny 

maro 
Conver<7e', v. i. m^fanatona 
Conversation, n. resaka, tarla, 

tafasiry 
Converse , v. i. miresaka, mita- 

I'a, n tafasiry. I conversed 

about him, niresaka azy aho 
Conver'sion, n. fiovana, fiovam- 

panahy ho tsara, fiovan-ke- 

\ltra 
Convert', v. t. manova, manova 

fo, manova fanahy 
Con'vert, n. olona riova hevitra 
Convertible, adj. azo ovana, azo 

ampifanovaina 
Con'vez, adj. mibontsina ao 

afovoany toy ny vohon- 

tsahafa 
Convejr', v, t. mitondra 

p ' Digitized by VjOOQIC oov [64] COB Oonvey'aiioe, n, fitondrana ; 

itondrana 
Convict', V. t, manameloka, 

mampiseho fa diso 
Con'Tict, n. olona noheloliiiiy 

ny mpitsara, mpif atotra, 

gadra-lava 
Convic'tion, w. fahamelohana, 

fisehoana fa diso. I am open 

to conviction, raha misy 

mampiseho fa tsy mety ny 

hevitro diatsy hanao ditra aho 
Convince', v, t. mampaneiky, 

mandresi-lahatra, mampitsa- 

hatra fisalasalana 
Conviv'ial, adj. amy ny fana- 

sana; f alif aly, mikorana 
Convoca'tion, n. fivorian' olona 

voantso ; fivoriany ny clergy 

any England hihevitra raha- 

raham-piangonana 
Con'voy, n. olona na sambo 

mi^ra-mandelia amy ny 

sasany hiaro azy amy ny 

fahavalo 
Convulse', v, ^.mampihendratra, 

mampientana 
Convnl'sion, n, fhendratana. 

In convnlsions, marary mi- 

hendratra 
Convnl'sive, adj. mihendratra 
Coo, V. i. maneno toy ny voro- 

mailala 
Cook, V. t. mahandro, manao 

nahandro 
Cook, n. mpahandro 
Cook'ery, n. fombany ny fandra- 

boana 
Cool, adj. mangatsiatsiaka ; tsy 

mifotofoto (amy ny fahateze- 

rana na fahafa^^ana, &c.) 
Cool, V. t. mampangatsiatsiaka, 

mampianina 
Coop, n. baiika ; fisokon' akobo 
Coop, V. t. (up in) mampiditra 

am-pisoko, mampitoetra amy 

ny fitoerana ety Coop'er, n, mpanao barika 
Co-op'erate, v, i, miara-miasa, 

miara-manao [mpiombona 
Copart'ner, n. mpiray raharaha, 
Cope, V. u (with) miady, mahaleo 
Co'piouB, adj. betsaka, marc, 

diso-vala 
Cop'per, n. varahi-mena 
Cop'perplate, adj. varahi-mena 

fisaka soritana hanaovana 

sary ; ny sary vita aminy 
Cop'peras, n. sira maitso avy 

amy ny vy ka atao amy ny 

anaovana ranomainty, &c. 
Cop'pice, Copse, n. kirihitr'ala 
Cop'y, n. kopy, soratra &c. 

nadika, loha-soratra 
Cop'y, V. t. mandika soratra, 

&c., mangala-tahaka 
Coquette', n. vehivavy mody 

tia 
Cor'al, n. rantsan-tsokay, vato 

ataony ny biby kely any 

an-dranomasina ka misy 

rantsany 
Coral - reef, vatolampy eoral 
' mitranga any an-dranoma- 
sina 
Cord, n. kofehy, mahazaka, 

fatorana 
Cord'a^e, n. kofehy, mahazaka 
Cor'dial, adj. mampahatanjaka, 

mahafaly ny fo, tia tokoa 
Cor'dial, n. zavatra mahafaly 

na mampionona ; f anafody 

mahatanjaka 
Cordiality, n. fitiavana tokoa 
Core, n. fo, ny ao afovoany 
Cork, n. bosoa, hodi-kazo atao 

tsentsina 
Cork, V. t. manentsin-tavorf- 

hangy 
Cork-screw, n. toro-bosoa, fana- 

lana tsentsina 
Cor'morant, n. anaram-borona 

lehibe mahery homaua any 
amoron-dranomasina 

Digitized by VjOOQIC COB [65] COS Corn, n. variin-bazaha (wheats 

barley f oata, rye) ; kitro (amy 

ny tongotr* olona) 
Cor'neouB, adj. mitovy toetra 

amy ny kitro na ny tandrok' 

omby 
Cor'ner, n, zoro ; fitoeranaman- 

gingina ; vazan-tany 
Cor^nerstone, n. vato fehi-zoro 
Coronet, n. pieito 
Cor'nice, w. koronosy 
Corolla, n. ilay mivelatra amy 

ny vonin-kazo 
Cor'onal, n. satrok' andriana; 

f ehi - loha vonin - kazo na 

ravin-kazo 
Corona'tion, n, ny ametrahana 

ny satrok' andriana amy ny 

lohany raha vao miseho izy ; 

ny fisehoany ny andriana 
Cor'oner, n. olona voatendry 

handinika izay nahafatesany 

ny olona maty tarapoka 
Cor'onet, n. satroka iiandria- 

nana 
Cor'poral, ;/. kaporala 
Cor'poral, adj. mihatra amy ny 

tena 
Cor'porate, adj. mikambana ho 

tena iray 
Corpora'tion, n. olona akam- 

bany ny lalana ka manana 

fahefaua hanapaka tanu- 

na, &c. 
Corpo'real, adj. manana tena 

(mifanohitra amy ny spiri- 

tn-al) 
Corps, •)i. miaramila iray toko 
Corpse, n. fatin' olona 
Cor'pulence, n. hatavezana 
Cor'puleut, adj. matavy 
Correct', adj. raikitra, marifia, . 

mahitsy 
Correct', v. t. manitsy, <&ana- 

marina ; mananatra, mamay | 
Correc'tion, n. auatra, fanana- , 

rana, famalzana ; fanitsiaua Correet'neM, n, fahitsiana, 

■f all RTO uriTi ft -n ft- 

Correl'ativei, n, zayatra mifa- 

naraka (toy ny ray sy ny 

zanaka, ny mpanjaka sy ny 

vahoaka, ny yahiny sy ny 

tompon-tany) 
Cor'reapond', v. i. (with) mifa- 

naraka, antonona ; miiamali* 

taratasy 
Correspond'ence, n. fifanara- 

hana ; fifamalian-taratasy 
Correspondent, n. mpifamLali- 

taratasy 
Cor'ridor, v. IMana ao anati- 

trano lehibe aleha ho amy 

ny efi-trano maro 
Cor'ri^ible, adj. azo anarina 
Corroborate, v. t. mahato, 

niahamarina 
Corrode', r. t. mahalevona 

miandalana (toy ny rano 

mahalevona ny vy amy ny 

harafesiua) 
Corro'sive, «<//'. mahalevona toy 

ny acid 
Cor'rugated, a(Jj. naketrona 
Corrupt', V. t. mahalo, maha- 

ratsy, manimba 
Cormpt'ible, adj. mety ho lo, 

mety ho simba 
Corrup'tion, n. fahalovana, 

haratsiana ; nana 
Corsair', n. jiolahy mitondra 

Hambo 
Corse, ;/. (corpse) 
Cor'uscate, v. i. manolatrelatra 
Cojsmet'ic, n. zavatra ahosotra 

niahatsara tarehy 
CoA'mopol'itan, n. olona tsy 

vahiiny loatra na aiza na aiza 

alehauy fa ataony mitovy 

aminy ny lirenena rehetra 
Cos'set, V. t. mampihanta, mi- 

sangisangy 
Cost, n. vidiny, mason-karena ; 

ny lany amy ny anaovan- 

Digitized by VjOOQIC COS [66] COTT javatra, na yola, na zavatra, 

na f ahasasarana, na f alioriana 
Cost, V. t. p. cost; p. p. cost; 

mahalany 
Cos'tive, adj\ mitoliaiia 
Costly, adj\ sarobidy 
Cos'tnxne, n. iitaiiana, fombany 

ny fitafiana 
Co'sy, a(fj. maliafiiiaritra 
Cot, «. fandrian-jaza ; (cottage) 
Cotem'porary, n, sy adj, (con- 

temporary) 
Cot'ta^e, n. trano kely itoeran' 

olona 
Cot'tar/er, Cottier, w. mponina 

ao amy ny cottage 
Cot'ton, n. landihazo 
CoiLCli, ti. fandriana, fandrian- 

driana 
Couch, V. t, sy «. mandry, 

niiondrika,niitanondrika. His 

request was couched in 

these words, toyizaonoteny 

nentiny nangataka 
Cough, n. kohaka. He has 

a cough, marary mikohaka 

izy 
Cough, V. i. mikohaka 
Could, (cmi) 
Coul'ter, «. lelBi'plough 
Council, n. fivorian' olona 

antsoina na fidina hiheyitra 

raharaha 
Coun'cillor, n, ny iray amy ny 

council 
Coun'sel, w. anatra, fonomezan- 

tsaina ; mpilaza hevitra ny 

amy ny lalana 
Coun'sel, v. t. mananatra, 

nianome saina 
Coun'sellor, n. mpananatra, 

mpanome eaina, olona 

angalan -kevitra 
Count, V. t. manisa ; mihevitra. 

To -count upon, m^uampo 
Count, j'ctn. — tess; ;/. anaram- 

piandrianana Coun'tenance, n, endrika, 

tarehy, tava ; toky 
Coun'tenance, v, t, manome 

toky [javatra 

Count'er, n, latabatra fivarotan- 
Count'er, adv. manohitra, 

misakana 
Counteract', v. t, manohitra, 

miflakana 
Coun'terfeit, adj. sandoka, tsy 

izy. Counterfeit coin, Tola 

koranti-mavo 
Coun'terfeit, r. t, manaadoka, 

mamitaka, manoloky 
Coun'terfeit, n. zavatra tsy izy, 

sandoka 
Countermand', i\ t. manatsoaka 

didy, mandidy hanohitra ny 

teniny ny anankiray 
Countermine', r. t. manao zohy 

mankany amy ny zohiny ny 

fahavalo amy ny anaovana 

fahirano ; manohitra amy ny 

mangingina 
Coun'terpane, n. firakofana 

ambony indrindra 
Coun'terpoise, n. zavatra anan- 
kiray mitovy lanja amy ny 

anankiray koa ka manonana 

azy ; hery mitovy mif ano- 

hitra ka tsy misy rosy 
Countersign', r. t. manao sonia 

hanampy ny soniany ny lehi- 

beny 
Coun'ting-house, ;;. trano kely 

izay anisana ny varotra ao 

amy ny trano fivarotana, kc. 
Coun'try, n. tany, ealia. He 

is in the country, any an- 

tsaha izy 
Coun'try man, w. miray tany, 

miray firenena ; mponina^ 

an-taalia 
Coun'ty, n. fizaran-tany any 

England, United States, &c. 
Coup'le, n. roa, roa mikambana, 

olona mivady 

Digitized by VjOOQIC cou [67] coz Couple, V. t, mampikambana i 
roa I 

Couplet, n. roa an-dMana 
amy ny tonon-kira izay mi- 
tovy f eo amy ny f arany 

Cour'a^e, n. herim-po; fato- 
kiana, f ahasaMana 

Coura'iyeous, adj. sahy, matoky 

Courier, n. tetezan* olona 

Course, n. aleha, fandehanana. 
A course of bricks, biriky 
iray an-dalana. The whole 
course of his life, ny andro 
niainany rehetra. Bace 
course, tany fihazakazahana 
amy ny filokana. In the 
course of, raha mbola. Of 
course, araka ny fanao man- 
drakaiiva, tsy maintsy, 
tokoa, izany tokoa 

Course, v. t. sy i. mihaza, 
manenjika ; mandeha fain- 
gana 

Court, n. tokotany, kianja ; 
rova ; olona tendreny ny 
Andriana na ny andriandahy 
sasany mba hitoetra ao 
aminy na hanao raharaha ao 
aminy ; trano fitsarana ; fivo- 
riany ny mpitsara. Court 
martial, fivoriany ny mpi- 
fehy miaramila hitsara olona 
araka ny" lalana amy ny 
miaramila. To hold a court, 
mamory ny tandapa na ny 
mpitsara, &c. hanao raha- 
raha. To pay court to, mila 
fitia aminy 

Court, V. t. mUa fitia aminy, 
manao izay ankasitrahany 
ny vehivavy izay tiany ho- 

, vadina 

Court'eous, adj. raiendrika an- 
driana, manaja 

Courtezan', n. vehivavy mpi- 

jangajanga 
Court'esy, n, fanajana Courtier, n. tandapa, olona 
mazana ao amy ny andriana ; 
mpila-sitraka 
Courtly, adj. manaja, araka ny 

fanaony ny courtier 
Couvin, n. zana-drahalahin- 
dray, zanak' anabavin-dray, 
zana-drahavavin-dreny, za- 
nak' anadahin-dreny 
Cove, n. rano kely mitsopaka 

amy ny tany 
Covenant, n. fanekena 
Cov'enant, v. i. manao fanekena 
Cov'er, V. takotra, rakotra, 

sarona, fialofana 
Cov'er, V. t. manarona, man- 
drakotra, manafina, mana- 
loka ; mahampy. His receipts 
do not cover his expenses, 
ny vola azony tsy ampy 
hoatra ny laniny 
Cov'erlet, n. (counterpane) 
Cov'ert, n. fialofana, fiarovana 
Cov'ertly, adv. miafina, amy ny 

mangingina 
Cov'et, V. t. maniry fatratra, 

mitsiriritra 
Cov'etous, adj. tia vola aman- 

karena loatra, mahihitra 
CoVetousness, n. fitiavam-bola 

loatra, fahihirana 
Cov'ey, n. vorona ampianahana 
Cow, n. ombi-vavy 
Cow'ard, n. olona osa, olona tsy 

sahy 
Cow'ardice, n. fahosana,tahotra 
Cow'er, V. i. mamokoka, mite- 

montemona; misoroka 
Cow-herd, n. mpiandry omby 
Cowl, n. satroky ny monk 
Cow'slip, n. vonin-kazo maniry 
ao anati-ahitra amy ny loha- 
taona [gohaingo 

i Cox'comb, n. lehilahy mihain- 
Coy, adj. maotina, saro-kenatra 
Goz'en, v. t. manambaka, ma- 
nandoka, manoloky 

Digitized by VjOOQIC CBA [68] CBE Crab, n. foza : voan-kazo taha- 

ka ny apple 
Crab'bed, adj. sosotra, soso- 

dava, mora tezitra 
Crack, ;/. vaky, triatra (tsy 

amy ny zavatra toy ny 1am- 

ba) 
Crack, v. t. sy i. mamaky fa 

tsy misaraka ; mitriatra, mi- 

vaky, miveraka; mirefotra. 

To crack a whip, mampisy 

f eo amy ny karavasy 
Crackle, v. i. mirefodrefotra 
Cra'dle, u. fandrian-jaza 
Craft, n. lahasa, fahaizan- 

javatra ; fahaizana hamitaka ; 

sambo kely 
Crafty, adj. fetsifetsy, mahay 

mamitaka 
Crag, n. tevana , [toantoana 
Crag'gy, adj. mirokaroka, miki- 
Cram, v. t. sy i. mameno loatra, 

manesika ; misesika, mahery 

homana 
Cramp, n. \j fikambanana. 

He was seized with the 

cramp, narary nivokin' ozatra 

izy 
Cramp, v. t. sy i. mihazona maf y, 

misakana ; mampivokin' oza- 
tra 
Crane, n. vorona lava tenda toy 

ny vano; machine fampa- 

karan-javatra 
Cra'nium, n. taolan-doha 
Crank, n. vy na hazo atao 

f anodinan- j avatra 
Cran'ny, n. (chink) 
Crape, n. lamba mainty atao 

fisaonana 
Crash, n. iikorontanana 
Crash, v, i, mikorontana 
Cra'ter, n. ny vavany ny 

tendrombohitra mirehitra 
Craunrh, v. t. mikarepodrepoka 
Cravat', n, fehiu-tenday kara- 

vato Crave, v. t. mifona mafy 

Cra'ven, adj. osa loatra 

Crawl, V. i. mandady, manda- 
dilady 

Cray'on, n. chalky &c. atao 
pensily anoratana sarin- ja- 
vatra ; ny sary vita amin' 
izany 

Craze, v. t. manorotoro ; maha- 
very saina 

Cra'zy, adj. veri-saina, adala- 
dala 

Creak, v. t. midridrodridro, 
maneno toy ny kiraro 

Cream, w. herotra; ny tsara 
indrindra amy ny zavatra 

Cream, r. t. misodika herotra ; 
manesotra ny tsara 

Crease, n. manka amy ny lam- 
ba na ny taratasy, &c. noho 
ny famoretana azy 

Crease, v. t. manisy crease 

Create', v. t. mamorona, manao 

Crea'tion, n. ny amoronana, ny 
namoronan' Andriamanitra 
izao tontolo izao 

Crea'tor, n. mpamorona, Andria- 
manitra 

Creature, n. ny voaforona^ in- 
drindra ny zava-manan' aina 

Cre'dence, //. finoana. To give 
credence to, mino 

Creden'tialjf, n. taratasy &c. 
entiny ny olona milaza ny 
fahefana ananany na ny 
f ahatokiany ny olona azy 

Credible, adj. azo.iuoana, toko- 
ny hinoana 

Credit, V. t. mino, matoky ; ma- 
toky ka manome andro,amy ny 
fandoavam-bola 

Credit, n. tinoana, f ahatokiana ; 
dera. To give credit to, 
mino. He has the credit of 
it, izy no omeny ny olona 
laza amin' izany. It does 
him credit, mahazo dexa 

Digitized by VjOOQIC ORE [69] C&I amin' Izany izy. It is no 

credit to Mm, tsy tokony 

hoderaina amin' izany izy. 

On credit, tsy lasam-bola 
Creditable, adj. tokony hode- 
raina, azo deraina 
Creditor, n. tompon-trosa (mi- 

fanohitraamy ny teny debtor) 
Credulity,. w. toetry ny olona 

izay malaky mino izay reny 

na inona na inona fa tsy 

mamantatra loatra 
Cred'ulous, adj. malaky mino 

izay reny na inona na inona 
Creed, n. filazana ny zavatra 

inoana, f anekem-pinoana 
Creek, n. rano kely mitsopaka 

amy ny tany 
Creep, v. i. p. crept; p. p. crept; 

mandady, mandadilady, mi- 

kisaka 
Creep'er, w. hazo mandady, hazo 

tsy raety mitsangana raha 

tsy misy iankinany 
Cre'ole, n. kiriolona 
Crept, (crccjO 
Cres'cent, u. volan-tsinana ; fa- 

nevany ny Turk ka misy sa- 

riny ny volan-tsinana 
Cres'cent, adj. mitombo (toy ny 

volan-tsinana) 
Cress, n. anana mangidy koly 

toy ny 8akay.*"Water cress, 

anan-drano 
Crest, 11. sanga ; volomborona 

na haingo atao amy ny satro- 

ky ny manam-boninahitra ; 

tamponynyalon-di*ano; tam- 

pony ny tendrombohitra 
Crest-fallen, adrj. kivy fa diso 

fananteriana amy ny vonina- 

hitra, ambany sanga 
Creta'ceous, adj. misy chalk be- 

tsaka, miray f omba amy ny 

chalk 
CreVice, n. (chinkj 
Crew, (crQwJ Crew, n. ny matilo amy ny 
sambo anankiray 

Crib, n. fihinanam-bilona ao 
an-tranon-tsoavaly, &c. ; f an- 
drian-jaza misy fefy mba tsy 
ho potraka izy ; 

Crlck'et, n. biby kely toy ny 
angely; anaram-pilalaovana 
anankiray atao amy ny bat sy 
ny baolina 

Cri'er, n. mpiantso kabary. 
Town crier, bell-man 

Crime, ;;. heloka, fahotana 

Criminal, adj. meloka 

Criminal, n. olo-meloka, olona 
helohina 

Criminate, r. t. manameloka 

CrimVon, adj. mena antitra 

Crinf/e, v. i. mihetsika koly no- 
ho ny tahotra ; manetri-tena 
loatra 

Crip'ple, ;/. olona mandringa, 
na mikolepaka, na marary 
tanana 

Cri'sis, w. andro isehoana izay 
ho toetry ny arotina na hi- 
hatsara na hiharatsy izany ; 
toy izany koa ny andro ise- 
hoana izay ho toetry ny olona 
anankiray, na ny fanjaka- 
na, &c. 

Crisp, adj. oly ; mora tapahina 

Crite'rion, n. ny 'ahafantarana 

Critic, ;/. olona mitsara boky 
na sary, Ace, ka ndlaza ny 
mahadiso na ny mahatsara 
azy 

Critical, adj. milaza izay ma- 
hatsara na mahadiso ny bo- 
ky, «fcc. ; malaky mahita ny 
f ahadisoana ao amy ny boky 
na teny torina, &c. ; adjec- 
tive amy ny crisis. He iS in 
a critical state of health, 
marary loatra izy ka tsy 
fantatra na ho f aty na ho 
yelona 

Digitized by VjOOQIC CRI [ 70] CRtJ Ciit'ici^, V. t. mandinika, mitsa- 

ra boky na sary, &c., ka 

milaza ny mahadiso na ny 

mahatsara azy 

Crit'ici«in, n. fandinihana ; teny 

lazainy ny crit\t 
Croak, v. i. manono toy ny 

eahona na ny goaika ; mi- 

koinkoina 
Crock'ery, n. f anaka bakoly 
Croc'odile, n. mamba, voay 
Cro'cuB, n. anaram-bonin-kazo 
Croi'sade, n. (crusade) 
Crook, 11. faraingo, zavatra mi- 

faraingo 
Crook-backed, adj. vokoka 
Crook'ed, adj. meloka, mifain- 

goka, tsy mahitsy 
Crop, n. takorobabo ; vokatry 

ny tany 
Crop, V. t. mioty, mijinja 
Cro'«ier, n. tehina fiailcirianana 

entiny ny bishop 
Cross, n. hazo na zavatra vdko- 

voko, hazo-fijaliana ; faha- 

sosorana 
Cross, adj. mitsivalana ; mifa- 

nohitra, sosotra 
Cross, V. t. mampitsivalana, 

misakana. To cross (a river J , 

mita. To cross (ajjlainj^m.^^- 

maky. To cross (the letter tj , 

manapaka. To cross out, 

mamono soratra 
Cross-bow, n. tsipika misy hazo 

fametrahana ny zana-tsipika 
Cross-ezam'ine, v. t. mandinika 

ny teny entiny ny vavolom- 

belona izay miady aminy 
Cross-grained, adj. mitsivalam- 

balana amy ny oza-kazo, 

mifaniditriditra ; mahadiki- 

diky 
Cross-wise, adj. mitsivalana 
Crot'chet, n. koratsetra ; hai- 

traitra 
Crouch, V, i. miondrika, mipe- traka toy ny biby ; manetri- 

tena loatra 
iJroup, 11. aretina mikohaka 

mafy amy ny zaza-kely 
Crow, n. goaika ; feony ny 

akoho-lahy 
Crow, V. i. p. crew; p. p. 

crowed; maneno toy ny 

akoho-lahy 
Crowd, 11. olona maro mif anety, 

vodialiitrarivo 
Crowd, V. i. mifanizina, mise- 

sika, mihamaro 
Crown, n. satroka fiandrianana 

isatrohany nympanjaka; ny 

mpanjaka ; farantsa kirobo 

sy ariary ; tampon-doha, &c. ; 

vatan-tsatroka 
Crown, V. ^.mametrakany croirH 

amy ny lohany ny Andriema 

raha vao miseho izy 
Cru'cible, n. memy 
Cru'cifix, u. sariny Kraisty tao 

ambony ny hazo-fijaliana 
Cru'cify, v. t. manombo amy ny 

hazo-fijaliana 
Crude, adj. tsy masaka, tsy vita, 

tsy voalamina 
Cru'el, adj. masiaka, tsy mian- 

tra, lozabe 
Cru'elty, n. fahasiahana, halo- 

zana 
Cru'et, n. tavoahangy kely 
Cruise, v. i. miriorio any anibony 

ranomasina 
Crumb, n. sombi-mofo ; ny 

malemy ao anatiny ny mof o 
Crumble, v. t. sy i. manombin- 

tsombina ; mipasaka 
Crumple, v. t. mamoripoiitra 
Crusade', w. tafika nataony ny 
Kristiana taloha handroaka 

ny ■ Mahometan hiala tany 
Palestaina ; tafika hafa koa 
nandroahany ny olona sasany 
izay tsy uitovy fivavahana 
taminy 

Digitized by VjOOQIC OBV [711 OTP CnLBhf r. t, mamoritra, manin- 
dry, mamia ; mandresy tokoa 

Crast, n. ny mafy ao ivelany 
ny mofo ; hodi-javatra misy 
malemy ao anatiny 

Cmsta'cea, n. anaran-karazam- 
biby izay mafy ny ao ivelany 
toy ny foza sy ny orana, &c. 

Crust a'ceons, adj. misy mafy ao 
ivelany toy ny foza 

Crns'ty, adj. mafy ao ivelany ; 
mahery vava fa malemy f o 

Cratch, n. hazo fanohanana ny 
olona mandringa ka atao ao 
ambany ny heMny 

Cry, r. i. sy t. mitomany. To 
cry out, miantsoantso mafy, 
minananana, midridridridry. 
To cry out against, milaza 
mafy ny rat«y nataony ny 
sSfeany. To cry to, mita- 
raina aminy. To cry goods, 
miantsoantso amy ny olona 
milaza ny zavatra amidy. 
To cry down, manebaka, 
manazimba, manaratsy. To 
cry up, mandoka, manondro- 
bidy, midera 

Crys'tal, n. kirisitaly, zavatra 
mandry misy endrika toy ny 
sira, nitara, vatosanga, &c. ; 
vato madio toy ny fitaratra 
ka hita ny zavatra ao ivohony 

Crys'talline, adj. toy ny crystal 

Crys'tallize, v. t. sy i. manjary 
n-ysial, mandry ka tonga ho 
crystal 

Cub, n. zana-biby 

Cube, n. kioba, tenan-javatra 
misy lafiny enina efa-joro ka 
mitovy tsara izy rehetra 

CuTbic, adj. tahaka ny kioba, 
manana ny endiiky ny kioba 

Cu'bit, n. hakibo 

Cuck'oo, n. anaram-borona 
miseho any England amy ny 
lohataona Cu'cumber, ft. voantang^ 
Cud,,w. hanina tsy voadinika 

(toy ny amy ny omby, &c.) 
Cud'yel, n. langilangy 
Cue, n. rambon-javatra ; volo 

mibango toy ny rambo 
! Cuff, H. totohondry ; loha-tinan' 

akanjo 
Cuirass', n. fiarovan-tratra 
Cu'linary, adj. mombanylakozy 
, Cull, r. t . mif ankatia 
Cul'minate, v. i. mitatao- 

vovonana [diso mihitsy 

CuVpable, adj. manan-tsiny, 
Cul'prit, w. olona voampanga, 

olona manan-tsiny, olo-melo- 

ka 
Cul'tivate, r. t. miasa tany, 

mamboatra tany hambolen- 

javatra. To cultivate the 

mind, mampiasa ny saina, 

mampitombo ny fahalalana 
Cul'ture, n. fanamboaran-tany ; 

fampitomboan-tsaina 
Cum'ber, r. t. manahirana, 

misakana, mahasosotra 
Cum'bersome, Cum'brous, adj. 

mahamouaina ; mahasosotra ; 

manahirana noho ny hale- 

hibeny 
Cu'mulate, r. t. (accumulate) 
Cun'ning, adj. fet8ifetsy,manao 

saina 
Cup, n. kapoaka, kopy 
Cup, V. t. manala ra amy ny 

Cuppwg-glaas 
Cup-bearer, )i. mpitondra zava- 
tra hosotroina ho any ny 

lehibe na ny Andriana 
Cup'board, n. eii-trano kely na 

lalimoara fitoerau-javatra 
Cupidity, n. faniriana fatratra 

hahazo harena na vonina- 

hitra, &c.; iilan-javatra amy 

ny tsy riudrany 
Cu'pola, 11. tampon-trano bori- 

boiy amy ny tilikambo, ice. 

Digitized by VjOOQIC CUP [72] CTTB Cup'ping-glasB, n, gilasy fana- 
lan-dra » 

Cn'preoTLS, adj. be varahi-mena 

Cur, n. alika ratsy 

Cu'racy, n. raharahany ny 
curafe 

Cu'rate, w. lehilahy fidina sy 
karamainy ny mpitandrina 
amy ny Church of England 
hanampy azy amy ny fito- 
rian-teny, &c. 

Cura'tor, w. mpitandrina zava- 
tra, indrindra ny zavatra ao 
amy ny museum 

Curb, n. masom-by ao ambany 
ny vavan-tsoavaly ; fihazo- 
nana, fisakanana 

Curb, V. t. mibazona, misakana 

Curb-Stone, n. vato anilany 
ny lulam-be hisakanana ny 
kalesy mba tsy hankamy ny 
lalana alehany ny olona 

Curd, w. rononomandry (tsy 
butter izay herotra mandry) 

Curdle, v. t. mampandry 
ronono, &c. 

Cure, r. t. mahasitrana, mam- 
panaritra. That cured me 
of chewing tobacco, izany 
no tsy mhinanako paraky 
intsony 

Cure, «. fahasitranana, fana- 
retana 

Cur'few, n. lakilosy velezina 
fahiny amy ny alina natao 
famonoana afo, &c. 

Curiosity, w. faniriana haba- 
lala zavatra vaovao, toetry 
ny olona izay mamporisika 
azy hanontanitany zavatra 
mandrakariva ; zavatra vao- 
vao na tsy mbola hitany ny 
maro ka tiany ny olona 
hojerena 

Ca'rious, adj, mibevitra ny 
zavatra madimka : vaovao 
na hafahafa ka tiany ny olona hojerena ; manontani- 
tany mandrakiariva 

Curl, V, t. By i. mandrandram- 
bolo, manolioly ny volo; 
miolanolana, miolika 

Curl, n. foto-bolo ; fiolikolehana 

Cur'rant, n. voaloboka madi- 
nika maniry amy ny nosy 
akeiky any Greece, ka rehef a 
maina dia amidy amy ny 
tany maro ; anaram-boan- 
kazo kely atao fibinana ma- 
niry any England 

Cur'rency, w. toetry ny zavatra 
izay mifindrafindra amy ny 
maro ; vola mahazatra ny 
vahoaka amy ny firenena 
anankiray 

Cur'rent, n. zavatra toy ^y 
rano na ny rivotra, &c. man- 
deha mandrakariva 

Cur'rent, adj. mifindrafindra 
amy ny maro ; tiany ny maro 

Cur'rier, n. mparaboatra hodi- 
tra masaka hatao zavatra 

Cur'ry, v. t. mamboatraboditra 
masaka. To curry favor with, 
mila-fitiaaminy, te-homanai- 
hoditra aminy 

Cur'ry, n. kard 

Curse, V. t. sy i. manozona, 
niisahato, manompa 

Curse, 11. ozona, loza. His 
riches became a curse to him, 
nanimba azy tokoa ny hareny 

Cur'sory, adj. natao f aingana ka 
tsy noiieverina loatra 

Curtail', *'. 1. mahafohy 

Cur'tain, ;/. lambam-baravaran- 
I kely; elom-pandriana ; lam- 

ba fisaronana 
I Cur'vature, w. fileferana 
j Curve, n. tsipika meloka tsy 

misy zoro 
i Curve, V. t. sy /. mampifain- 
1 goka, mampiolika, mampi- 
hantsika ; miolika 

Digitized by VjOOQIC cus [73] DAK Cushion, w. ondanafipetrahana 
na fiankinana 

Cns'tard, n. fiMnana atao amy 
ny atody sy ny ronono ary I 
ny siramaray [dremana | 

Custody, n. fiambenana, fitan- | 

Cus'tom, n. fanao, fomba ; ! 
fividianan-javatra matetika 
amy ny trano fivarotana 
anankiray ; fadin-tseranana. 
He has a good run of custom, 
maro ny olona mankany 
amy ny trano fivarotany mba 
hividy zavatra 

Cus'tomary, adj. araka ny 
fanao, atao matetika, maz^na 

Cus'tomer, n. mpividy 

Cus'tom-honse, n. ladoany ; tra- 
no fandraisam-padin-tsera- 
nana 

Cut, V. t. sy /. p. Cut ; p. p. Cut; 
manapaka (amy ny zavatra 
maranitra), mandidy, mika- 
pa, mijinia; manoritra. To 
cut down,%iijinja. To cut off, 
mandidy ka afaka. He was 
suddenly cut off by fever, 
matiny ny tazo tampoka izy. 
To cut out, maneisotra amy 
nytenan-javatra, mamboatra 
amy ny hety, kc. To cut 
up, manapatapaka. He cut 
him short, nampijanona azy 
tsy hiteny intsony izy 

Cut, n. ny voadidy, fery voa- 
kapa ; iSlan-drano ataon' olona. 
Wood-cut, sarin- javatra vita 
tamy ny hazo nosoritana. 
A short cut, lalana ma- 
navatsava 

Cuta'neous, adj. amy ny hoditra 

Cu'ticle, n. ny hoditra ivelany 
indrindra izay tsy misy nerve 

Cutlass, n. sabatra lehibe 
solanga loha 

Cutler, iu mpanao zavatra 
maranitra toy ny amtsy sy ny hety, &c. ; ny mpivarotra 

antsy, &c. 
Cuflery, w. zavatra maranitra 

toy ny antsy, &c. 
Cutlet, V. hena kely voaendy 
Cut'tle-fish, n. horita 
Cy'cle, n. filiodinan-t£U)na 
Cyclopee'dia, a. boky mampia- 

natra antsika ny fahalalana 

ny zavatra rehetra 
Cyg^net, n. zanaky ny swan 
Cyrinder, n. zavatra lava sady 

boribory no poakaty 
Cylin'drical, adj. tahaka ny 

cylinder 
C7ml>al, n. kipantsona 
Cynic, — cal, adj. tezi-poana, 

ta-hanome tsiny 
Cy'press, n. anaran-kazo ambo- 

lena matetika amy ny tany 

f andevenana ny maty 
Czar, n. ny mpanjakany Russia 
Bab, f . t, mametapetaka 
Bab'ble, r. t. midabadaba ao 

anaty rano 
Dad, Dad'dy, w. dada 
Daffodil, n. vonin-kazo vony 
I maniry^ amy ny lohataona 
I Daft, adj. donto-saina, dome- 
I Una 

1 Dag^ger, n. lefom-pohy, sabatra 
; fohy [farefa 

Dag'gle, V. i. mirebareba, mire- 
I Dah'lia, n. dalia 
I Daily, adj. isan' andro 
Dain'ty, adj. fy ; miangentsan- 

^entsana amy ny buTti-nn. 
Dain'ty, ;*. zava-py 
Dai'ry, n. trano fitoeran- 

dronono 
Dai'»y, n. anaram-bonin-kazo 
Dale, n. lohasaha 
Dally, V. i. (with) misangy ; 

mandany andro amy ny 

fahadalana 
Dam, n. fefiloha, fisakanan- 

drano ; renim-biby 

Digitized by VjOOQIC BAM [74] DAV Danif V. t, misakan-drano 
Bam'a^e, n. f ahasimbana ; ny 

fati-antoka noho ny zavatra 

Bimba 
Dam'a^e, v. t. manimbai mana- 

ratsy 
Dam'ask, n. damasiky, mavo- 

kely 
Dame, n. tompovavy 
Damp, adj. lena, mando 
Damp, V. t. mandena, mam- 

pando ; mampalahelo, mam- 

pahakivikivy 
Dam'^el, n. zaza-vavytsymbola 

manam-bady 
Dance, v. i. mandiliy, manao 

danism 
Dance, n. dihy 
Dan'dle, i\ t. misangy zaza ; 

mandrotsirotsy 
Dan'dy, ou lelulahy adalan- 

kaingo 
Dan'^er, oi. fanakekezana ny 

loza. Whilst there he is in 

danger from the enemy, 

angamba hahita loza amy 

ny fahavalony izy raha 

mbola mitoetra ao hiany. 

The doctor says he is out 

of danger, ny dokotera 

milaza fa mihatsara izy ka 

tsy hampaninona azy ny 

aretina 
Dan'^erons, adj. misy danger 
Dan'gle, v, i. nuhevalieva, 

mihevingevina 
Dank, adj. mando, be rano 

(amy ny tany) 
Dap'per, a(^'. kely mailaka 
Dare, v. i . sy t. sahy, matoky, 

ts^ matahotra ; nuhaika 
Dar'ing, adj. sahisahy, mahery 

f o, manao vi-very 
Dark, adj. maizina, mainti- 

mainty ; tsy mazava. Dark 

blue, dark red, manga an- 

titr% mezia aotitrA Dark'en, v. t. manamaizina, 
mandrahona, manakona 

Dark'ness, u. alzina, ny maizina 

Darling, n. sombin'aina 

Darling, adj. malala, tiana 

Darn, v. t. manao tratrakala, 
manosoka zaitra 

Dart, n. lefona atoraka; tsipika 

Dart, V. t. sy t. manoraka 
lefona, manoraka faingana 
na tampoka ; nulef a, man- 
deha faingana toy ny zana- 
tsipika 

Dash, V. t. sy i. manipy zavatra 
hoyakina, manjera, manipy 
rano, manimba ; midona, 
mikaretsaka, mikorotsaka. 
To dash off, mamaoka fain- 
gana 

Dash, n. fidonana, fikaretsa- 
hana; marika toy izao. — ^Bed 
with a dash of blue, mena 
somary manga kely 

Das'tard, n. olona osa 

Da^ta, n. zavatra voalaza na 
fantatry ny maro izay aha- 
f antarana zavatra hafa 

Date, n. anaram-boan-kazo 
maniry toy ny rofia ka fihi- 
nany ny any Arabia sy Ejyp- 
tra, &c. 

Date, n. andro anaovan- j avatra, 
andro anoratana taratasy, 
andro na taona nisehoany 
ny event 

Date, V. t. milaza amy ny tara- 
tasy ny andro nanoratany 
azy 

Daub, V, L manao ratsy fano- 
sotra 

Dau^A'ter, n. zanaka-vavy 

Daunt, V. t. mampahatahotra 
ka misakana 

Dauntless, adj. tsy matahotra, 
mahery f o, sahy 

Dau'phin, n. ny lahi-matoany 
ny mpanjakaoiy Fraooo 

Digitized by VjOOQIC ^ DAW [75] sxo Baw'dle, v,] t. mandany andro 
foana 

Dawn, n. ny toetry ny andro 
raha mazava ratsy na vao 
vaky masoandi'o 

Dawn, V. t. mazava atsinananai 
mangiran-dratsy, vao maza- 
va ratsy ; mihazava 

Day, n. andro. On a week day, 
ankoban' andro, amy ny 
elanelan* andro 

Day1)Ook, n. bokiny ny mpiva- 
' rotra izay anoratany ny vola 
miditra sy mivoaka 

Day1)reak, n, (dawn) 

Dayli^At, w. antoandro, faha- 
zavana avy amy ny maso- 
andro 

Day-star, n, kintana fitarik* 
andro 

Day'time, n. antoandro (mifa- 
nohitra amy ny teny night) 

Daz'zle, v. t. mampanjambe- 
na, mampamendrapendrana, 
mampan j apiapiaka 

Dea'con, fe/n.-neBB ; «. diakona 

Dead, fl^'.niaty,dangy, jihitra ; 
toy ny maty. A dead palm, 
tsy mandrivotra akory. Dead 
drunk, mamo hoatry ny 
maty. Dead language, fiteny 
tsy iresahana intsony toy ny 
teny Latin, Greek, Hebrew, &c. 
Dead letter, lal^na, &c. tsy 
ahiny ny olona. Dead lock, 
fisakanan-draharaha ka tsy 
mahazo mandroso akory 

Dead'en, v. t. mampihena ny 
heriny, mahafati-hena 

Deadly, adj. mahafaty, ta-ha- 
hafaty [vana 

Deaf, adj. marenina, lalodalo- 

Deafen, v. t. mampabarcnina 

Deal, n. hazo-fisaka avy amy 
ny hazo pine na bazo^V. A 
great d^al, a good deal, be- 
tsaka, tokoa, indiindra Deal, V, t. By t. p. dealt ; p. p. 

dealt; mizara. To deal out, 

manome ny anjarany, mano- 

me. To deal in, mivarotra. 

To deal with, miraharaba 

aminy, mitondra 
Deal'er, n, mpandranto, mpiva- 

rotra 
Dean, n. anaran* olona manam- 

pabef ana amy ny fiangonana 

sasany 
Dear, adj, saro-bidy; tiana, 

malala. Oh dear! indrisy! 
Dearth, «. mosary 
Death, n. fabafatesana, fialan' 

aina. Death-bed, fandriana 

nialan*aina. At death* I door, 

marary ef a bo f aty 
Debar', v. t. (from) misakana 

tsy biditra na tsy babazo 
Debase', v. t. manaratsy, ma- 

nunba, manala-baraka 
Debate', v, i. mampiadi-bevitra 
Debate', «. fampiadian-kevitra 
Debauch', «. fabamamoana 
Debauchee', n. olona mpijejo- 

j®j^ , ..... 

Debauchery, m. fijejojejoana, 

fabamamoana 
Debiritate, v, t. mampabosa, 

mabalemy 
Debil'ity, n. fabosana, fabale- 

mena 
Debt, n. trosa 
Debt'or, n. mpitrosa 
Decade', «. folo 
Deca'dence, — cy, n. fibcnana 
Dec'alogue, n. ny didy folo 
Decamp', v. t. niifindra toby; 

mandositra tampoka, milefa 
Decant', v. t. manidina divay, 

&c. ka atao miadanadana 
Decant'er, n. karafa 
Decapitate, v. t. mauapa-doba 
Decay', n. fibaratsy, fibalo 
Decay', v. i. mibaratsy, luibalo 
Decease', iu fahafatesana 

Digitized by VjOOQIC DSC im BSS Deoelt'y n. fitaJka, soloky, am- 

baka 
Deceit'fal, a^\ mamitaka, ma- 

noloky, manambaka 
Beoeive', v. t. mamitaka, ma- 

noloky, manambaka 
])eceml)er, n, anarany nv vo- 

lana f aharoa amby ny folo 
Be'cent, adj, antonona, mety, 

tsaratsara (amy ny fitafiana, 

fitondran-tena, resaka, &c.) 
Decep'tion, n. fitaka 
Becep'tive, adj. mamitaka 
Decide', v. t. sy i. mahatapaka 

hevitra na fisalasalana, &g. 
Becid'edly, adv. izany indrin- 

dra, tsy misalasala akory 
Decid'uous, adj. mihintsana 
Decimal, adj. isaina im -polony 

sy am-paiafolony 
Dec'imate, v. t. msks. ny am- 

pahaf olony, mamono ny am- 

pahafolony 
Deci'pher, v. t. mamantatra sy 

manambara ny hevitry ny 

teny atao amy ny soratra 

hafahafa ; mamantatra zava- 

tra saro-pantarina 
Deei'«ion, n. fara-hevitra 
Deci'sive, adj. maliefa, maha- 
tapaka 
Deck, n. tokotanin-tsambo 
Deck, V. t. mandravaka, mam- 

pihaingo 
Declaim', v. i. mandaha-teny 

mafy 
Declama'tion, n. teny alahatra 

mamely mafy fa tsy misy 

hevitra loatra 
Declara'tion, ;/. filazaua, f anam- 

barana 
Declare', v. t. milaza, manam- 
bara 
Declen'sion, n. fihenana, fihe- 

niorana, fidinaua 
Declina'tion, n, fiondrchaua, 

fi\iliana Decline', v, t. sy t. mampion- 

drika, mandl, ; mivily, milia- 

ratsy, mihemotra 
Deoliv'ity, n. fidinana 
Decoct', V. t. mampangotraka 
Decoc'tion, n. ron-javatra am- 

pangotrahina ela ka ao ny 

tsiron' ilay zavatra 
Decompose', v. t. sy «. mampi- 

saraka zavatra izay efa 

taf akambana ho zavatra iray, 

mahalevona ; mihalevona, mi- 
halo 
Dec'orate, v. t. mandravaka, 

mampihaingo 
Deco'roTLS, a^'. antonona, mety 
Deco'rxim, n» ny antonona, ny 

mety 
Deoojr', v. t. mamandrika 
Decrease', v. t. sy i. mampihena, 

mahakely ; mihena, miha- 

kely 
Decree', w. lal^na, didy 
Decrep'it, adj. efa osa noho ny 

fahanterana 
Decry', v. t. manebaka, maniny 
Dedicate, v. t, manokaua, 

manolotra 
Dediea'tion, n. fanokanana, 

fitokanana, f anolorana 
Deduce', v. U maka hevitra 

amy ny zavatra efa fantatra 

na vosdaza [sotra 

Deduct', V. t. manala, manei- 
Deduc'tion, n. hevitra alaina 

amy ny zavatra efa fantatra ; 

fanalana 
Deed, n. ny atao ; taratasy atao 

vavolombelona amy ny faue- 

kena &c. ka misy sonia 
Deem, v. t. sy i. mihevitra, 

manao 
Deep, adj. lalina ; lalin-tsaiua. 

Deep red, mena antitra. 

Deep grief, falioriana mafy 
Deep, n. ranomasina 
Deep'en, v. t, mahalalina Digitized by VjOOQIC ras [77] BXI Deeply, adv, lalina; lateaka 

am-po 
Deer, n. biby mandinika 

manana tandroka maro sam- 

pana ny lahy 
Deface', v. t. manimba 
Defalca'tion, n, f auakelezana ; 

fihinanana amy ny volan' 

olona izay tehirizina 
Defame', v. t. manaratsy, 

manala-baraka, manamavo 
Default', n. f ahadisoana, ny tsy 

mety natao 
Defanlt'er, n. olona mandika 

lal^a na fanekena, &c. 
Defeat', v. t. mandresy 
Defeat*, n. fandresena 
Defect', n. tsiny, ny tsy maha- 

tonga azy ho tsara 
Defec'tlon, n. fihemorana ; 

fialana amy ny f anompoana 
Defence', — nse, n. aro, fiaro- 

vana ; fialan-tsiny 
Defend', v, t. miaro 
Defend'ant, n, ny arahina amy 

ny ady, ny ampangaina 
Defens'ive, adj. maharo, iaro- 

vana (mifanohitra amy ny 

teny offensive) 
Defer', v. t. sy i. mangatak' 

andro, tsy manao ankehi- 

triny fa amy ny ho avy ; 

maneiky ny hevitry ny 

sasany noho ny fanajana azy 
Deference, n. fanekena ny 

hevitry ny sasany noho ny 

fanajana azy 
Deferen'tial, adj. mauaja 
Defi'ance, n. fihaikana, haika 
Defi'cient, adj. tsy ainpy 
Defic'it, «. ny tsy ampy 
Defile', V, t. mandoto, maha- 

ratsy, mahasimba 
Define', v. t. niamaritra, miluza 

maiimaiina izay heviny 
Definite, adj. voafaritra, mia- 

vaka tsara Befini'tion, n. teny entl-milaza 
ny hevitry ny teny mba 
hampiavaka azy tsara 

Deform', v. t. maharatsy tarehy, 
maharatsy bika 

Deformity, n. toetry ny olona 
na zavatra raha sampona fa 
tsy araka ny fombany ny 
ankabiazany ; faharatsian- 
tarehy 

Defirand', v. t. mamitaka, ma- 
nambaka, manoloky 

Defrajr', v. t. manonitra, 
mandoa ny.vola laniny ny 
sasany 

Defanot, adj. maty, dang^y 

Defy', V. t. mihaika, maninana 

De^en'erate, adj. efa niharatsy, 
tsy mahaleo ny nentin- 
drazana 

Degrada'tlon, n. ny anesorana 
voninahitra, fanonganana 

Degrade', v. t. maneisotra 
voninaiiitra, manongana, 
manetry 

Degree', n. ny anankiray amy 
ny zavatra mif anao ambara- 
tonga toy ny voninahitra, 
fahaizana, &c. ; firazanana, 
toetra; ny faha-360-ny ny 
circumference ny circle. By 
degrees, miandalandalana. 
He is advancing by slow 
degrees, mandroso miada- 
nadana izy [manitra 

De'ifjr, v. t. manao ho Andria- 

Deion, v. i. manambani-tena, 
maneiky hiraliaraha amin' 
izay ambaniny [deist 

De'i6-m, n. izay finoany ny 

De'ist, n. olona izay iiiiuo fa 
mi.sy Andriaiiianitra uefa tsy 
iniiio fa tenin' Andriamaiiitra 
ny 8oratra Masiiia 

De'ity, n. fomban' Andria- 
mauitra. The Deity, Audria- 
manitra Digitized by VjOOQIC SE7 [78] ssu Deject', V. t. mampijoretra, 
manakivy, mampaJahelo 

Deject'ed, adj. mijoretra, Hvy 

Delay', v. t. sy i. mangataga- 
tak' andro, tsy manao anke- 
hitriny fa mikasa hanao amy 
ny ho avy 

Delay*, n. hatak' andro 

Deleot'able, adj. mahafinaritra, 
maharavo 

Del'egate, v. t. maniraka olona 
hisolo-vava ny maro; mano- 
me f ahef ana olona 

Del'egate, 91. olona tendreny ny 
maro hisolo-vava azy 

Delete'rioas, adj. mahafaty, 
manimba 

Delib'erate, v. i. mihevitra 
tBara, misaina 

Deliberately, adj. mihevitra 
tsara ; miadana toy ny mihe- 
\dtra tsara 

Del'icacy, 11 . (izahao delicate) 

Delicate, adj. tsara fa malemy, 
mahafinaritra ; mitandrina 
tsara fandrao mampalahelo 
ny sasany ; mora simba ; 
farary; fy 

Deli'cious, adj. mahafinaritra; 
mamy 

Deliy^t', a. hafaliana, fahafi- 
naretana. To take delight 
in, mifaly aminy 

Deli^At', r. t. sy i. mahafaly, 
maharavoravo ; mifaly. I 
was delighted with his pre- 
sent, f aly loatra aho noho ny 
zavatra nomeny ahy. He 
delights in reading, maha- 
faly azy ny mamaki-teny 

Deli/7/<t'ful, adj. mahafinaritra 

Delin'eate, r. t. manao sarin- 
tburin-javatra ; milaza, mau- 
ambara 

Delin'quent, 11. olona diso 

Deliques'cent, adj. malaky 
levona raha Icna toy ny sira Delir'ions, adj. miradarada na 

mibedibedy (noho ny aretina) 
Delir'inm, n. delira, firadara- 

dana noho ny aretina 
Deliv'er, v. t. manafaka, ma- 

monjy. To deliver up to, 

or over to, manolotra, ma- 

nome 
Deliv'erance, n. fahafahana, 

famonjena 
Deliv'ery, n. fanolorana, fano- 

mezana 
Dell, n. lohasaha 
Delude', v. t. mamitaka, manam- 

baka 
Del'nye, n. safo-drano 
Delu'sion, n. fitaka 
Delu'sive, adj. mamitaka, ma- 

nome vohony 
Demand', r. t. mangataka toy 

ny olona mitady ny azy, 

mitady fatratra, mangatafia 

na manontany mafy 
Demand', n. hataka atao an- 

kery. In demand, tiany ny 

maro ho azo 
Demarka'tion, n. tsipika fisa- 

rahana, faritra 
Demean', v. t. recip. mitondra 

tena ; manala-bara-tena 
Demean'onr', n, fitondran-tena 
Dem'i-, prcjix ; ny an-tsasany 
9emi.se', n. fahafatesana 
Democ'racy, ;;. fanapahanaraha 

ny vahoaka no manan-kery 

ka mifidy izay hanapaka ny 

tany 
Dem'ocrat, n. olona mihevitra 

ia ny democracy no fanapa- 

hana tsara 
Demol'iBh, i\ t. mandrava, 

mandrodana [ratsy 

De'mon, ;/. demonia, fanaliy 
Demo'niac, 11. olona manana 

fanahy ratsy 
Demonstrate, r. t. mampischo 

fa maiina Digitized by VjOOQIC BEK [79] DEF Demon'strative, adj. mampisoho 

marimarina 
Demor'alize, v. t. maharatwy 

fanahy, maharatsy fitondran- 

teiia; mahosa 
Demur', n. fiahanahanana, fisa- 

lasalana 
Demure', adj. maotina, mibo- 

naika 
Den, n. lava-bato, zohy 
Denl'al, n. fandavana 
Den'izen, n. olona avela ho 

tompon-tany kanefa tsy 

teraka tao 
Denom'inate, v. t. manisy ana- 

rana 
Denomina'tion, n. anarana 
Denounce', v. ^. manambara eo 

imasony ny oloua maro ; 

rnilaza ny fahadisoan' olona 

amy ny fihsirihariana 
Dense, adj. matevina 
Dent, n. marika lempona noho 

ny fivelezana 
Den'tifrice, n. vovo-panafody 

famotsia-nify l^^Y 

Den'tist, n. mpamboatra ny 
Den'tition, u. fiposahany ny 

nifin-jaza-kely 
Denun'cia'tion, n. teny mafy 

manome tsiny na mandra- 

hona (izahao denounce) 
Deny', v. t. manda, milaza fa 

tsy marina 
Depart', v. i. miala 
Depart'ment, n. zara raharaha ; 

iizaran-tany ao France 
Depart'ure, n. fialana 
Depend', v. i. (on or upon) mi- 

liantona, miankina, miante- 

hitra 
Depend'ence, n. fiankinana 
Depend'ency, n. tany lavitra 

amy ny fanjakana manapaka 

azy fa miankina aminy 
Depend'ent,— dant, n. olona 

niiaTilrinft amy ny sasany Depict', V. t. manao sary amy 
ny loko; manambara teara 
tsirairay ny zavatra momba 
azy 
Deplo'rable, adj. mampalahelo 
Deplore', v. t. malahelo mafy. 
I deplore his death, mala- 
helo loatra aho noho ny 
nahafatesany 
Depo'nent, n. vavolombelona 
manambara eo anatrehany 
ny mpitsara 
Depop'ulate, v. t. mandritra ny 
vahoaka, mandringana ny 
olona amy ny tany [tena 
Deport', V. t. recip ; mitondra- 
Deport'ment, n. fitondran-tena 
Depose', v. t. mametraka, ma- 
netry, mandroaka andriana ; 
manambara toy ny vavolom- 
belona [mampitahiry 
Depo^'it, V. t. mametraka, 
Depox'it, n. zavatra apetraka, 
zavatra asaina teMrizina ; 
vorin-driaka 
Depositary, n. mpitahiry 
Deposi'tion, u. ny ametrahana 

(izahao depose) 

Depo^'itory, n. fitoerana itehi- 

rizan-javatra [entana, &c. 

Depot', n. fitoerana ametrahana 

Deprave', v. t. maharatsy 

fanahy [panahy 

Deprav'ity, n. faharatsiam- 

Dep'recate, v. t. mivalo, mifona 

aminy mba tsy hahatante- 

raka izay kasainy hatao 

Depre'ciate, v. t. manazimba, 

manebaka, manaratsy 
Depreda'tion, n. halatra ; tafika 
Depress', v. t. mampidina kely, 

manetry ; mampalahelo 
Depres'sion, n. ny iva kely, 

ny lempona ; f ahakiviana 
Deprive', v. t. (of) misakana 
tsy hahazo, maka izay azo, 
maneisotra 

Digitized by VjOOQIC DEP [80] DES Depth, ;/. halalina [vava 

Deputa'tion, n. iraka atao solo- 
Depute', i\ t. manendry olona 

hisolo-vava 
Dep'uty, iu mpisolo, solo 
Deran^/e', v. t. mampikorokoro. 

It deranged his plans, nisa- 

kana izay nokasainy hatao 

izany. He is deranged, veri- 

saina izy 
Deran<7e'ment, n. fikorokoroana; 

f ahavere zan-tsaina 
Deride', mihomehy glona amy 

ny f anesoana 
Derilec'tion, n. fahafoizana 
Deri'«ion, n. fihomehezana amy 

ny f anesoana 
Deri'sive, adj. mihomehy amy 

ny fanesoana [foto-teny 

Deriva'tion, n. ny iha\'iana, ny 
Derive', v. t. (from) mahazo ; 

maka ny foto-teny 
Derog'ative, — tory, adj. mana- 

ratsy, manebaka 
Der'vis, n. lehilahy any Persia 

sy India, &c. mamp^ory te- 

na loatra amy ny fivavahany 
Des'cant, v. i. (on) mitory na 

miresaka zavatra 
Descend', v. i. midina. To des- 
cend the river, mivalana ny 

ony 
Descend'ant, ti. taranaka 
Descent', n. fidinana 
Describe', v. t. mamaritra; 

milaza, milaza tsara tsirairay 

ny toetrany na ny fombany 
Descrip'tion, n. filazana 
Descrip'tive, a<lj. milaza tsara 
DescrjP, v. t. mahita, mahata- 

zana 
Des'ecrate, r. t. mahatsimasina, 

mandoto zavatra nohamasi- 

nina 
Desert', V. t. mandao, mahafoy, 

ndala aminy 
De«'ert, n, efitra Desert', n. izay mendrika ho 

azy 
Desert'er, n. olona mandositra 

amy ny iif ehezana, indrindra 

ny miaramila 
Deserve', v. t. miendrika hahazo 

(na ny soa na ny ratsy) 
Deserving, adj. miendnka ha- 
hazo soa 
Desidera'tum, n. zavatra maha- 

soa izay mbola irina hiany 
Desion', w. fiheverana, fika- 

sana; marika 
Desion'. r. t. sy «. mihevitra, 

mikasa ; manao manka 
Des'ignate, v. t. mampahafan- 

tatra, manisy anarana 
Designa'tion, n. ny ahafanta- 

rana, anarana 
Desian'edly, adv. iniana 
Desion'ing, adj. fetsifetsy 
De6ire', ti. faniriana, filana 
Desire', v. t» maniry, mila, ta- 

hahazo 
De6ir'oaB, adj. maniry, mila 
Desist', V. i. (from) mitaahatra, 

mijanona 
Desk', n. dabiHo fanoratana 
Des'olate, adj. tsy misy olona, , 

foana [foana 

Des'olate, v. t. mahalao, maha- 
Desola'tion, n, fandravana, 

fitoerana rava 
Despair', n. famoizam-po 
Despair', v. i. mamoi-fo 
Despatch', i\ t, maniraka ; 

mamono ; mamonjy raha- 

raha 
Despera'do, n. olona sahy 

manao na inona na inona fa 

tsy azo sakanana amin' izay 

tiany hatao 
Des'perate, a((/. mampamoi-fo, 

tsy azo vonjena, tsy azo an- 

tenaina; manari-tena, mito- 

no-fo 
Despera'tion, n. famoizam-po 

Digitized by VjOOQIC BX8 [81 ] DBV Det'pieable, adj. ratsy loatra, 

indrindra rt^ mifly fitaka ; 

tsinontsinoxia 
BeBpi«e', v. t, manaxnayo, mana- 

ratsy, maneso 
Despite', n. lolom-po, fo-len- 

tiluu In despite of, na dia — 

aza 
Despoil', V, t. mangalatra, 

maneisotra, manimba 
Despond', v. i. mamoi-fo 
Despond'ency, n. famoizam-po 
Des'pot, n, Aiidriana &c. ma- 

hazo manao ny sitraApony fa 

tsy f erana 
Des'poti^m,. ;i. fombany na fa- 

nahiny ny despot; fanapa- 

hany ny despot 
De«sert', n. yoan-kazo &c. ha- 

nina rehef a tapl-homana 
Destina'tion, n, antony; izay 

haleha 
Des'tine, v. t. manendry, ma- 

nendryizayho anjara; ma- 

nokana 
Des'tiny, n. anjara, vintana 
Des'titate, adj. (of) tsy mana- 

na; afoy 
Destroy', v. t. mandrava, man- 

dringana, mahafoana 
Destmc'tion, n. fandravana, 

fanimbana, fandringanana 
Destrnc'tive, <w^'. maharava, 

mabasimba 
Des'ultory, adj. tia vao ; mivili- 

vily amy ny raharaba na 

foto-teny, &c. 
Detach', . v. t. mampiflaraka, 

manomana ny sasany 
Detach'ment, n. fampisaraha- 

na ; miaramila &c. iray toko 

nomanina 
De'tail, n., zavatra ahankiray. 

To go into details, mihevitra 

ny zavatra, tsirairay. To 

describe in detail, milaza ny 
^ zavatra tsirairay Detain', v. t. mitana, misaka- 

na tsy handeha, tsy mamela 

handeha 
Detect, V. t. mahita izay afe- 

nina na tsy lazaina na mie- 

ry; mahazo 
Deten'tion, n. fitanana, fisaka- 

nana tsy bandeba 
Deter', v. t. mampitabotra, mi- 

sakana 
Dete'riorate, v. t. sy t. maba- 

ratsy; miharatsy 
Deter'mina'tion, n. iikasana 

mafy 
Deter'mine, v. t. sy i. mamari- 

tra ; mabatapaka bevitra, mi- 

kasa mibitsy. That deter- 
mined me to go, izany no 

nampandeba aby 
Detest', V. t. mankabala 
Detesta'tion, n. fankabalana 
Dethrone', v. t. mandroaka 

mpanjaka 
Det'onate, v. i. mipoaka 
Detract', v. t. sy /. (from) ma- 

nebaka, manaratsy 
Detrac'tion, n. fanebabana, fa- 

naratsiana 
Detriment, n. fabasimbana 
Detrimen'tal, adj. mabasimba 
Denteron'omy, n. Famercnan- 

teny, Deoteronomy 
Dev'astate, r. t. mandrava, ma- 

balao 
Devel'op, v. f. sy t. mamela- 

tra, manaposaka ; mivelatra. 

His character is not yet 

developed, tsy mbola miseho 

izay toetrany 
Deviate, r. i. mivily, mania; 

miala amy ny mety 
Device', n. bevitra, saina ; 8ary 

foronina 
Devil, n. devoly 
De'vions, adj. mivilivily (amy 

ny lalana) 
Devise', v. t, mibevitra, misaina 

Digitized by.CjOOQlC DEV {62] DIF Deroid', adj, (of) tsy miay, tsy 

manana 
Devolve', v. t. sy t, (on or upon) 
mij&ndra toy ny f ahef ana, &c. 
when the king dies the 
crown will devolve upon his 
eldest son, raha maty ny 
mpanjaka dia ho lasany ny 
zanany lahi-matoa ny fanja- 
kana 
Devote', i\ t. manolotra amy 
ny voady. To be devoted to, 
tamana, zatra; mazoto in- 
drindra hanao izay tiany ny 
sasany 
Devotee', n, olona efa nanolo- 
tena, indrindra amy ny fa- 
nompoana an' Andriamani- 
tra; olona mazoto loatra 
amy ny fivavahana 
Devo'tion, n. f^nolorana, faha- 
zotoana hanompo an' An- 
driamanitra, iivavahana ; 
fitiavana 
Devour', v. t. mambosibosika, 

mandrapaka, mandany 
Devout', adj, mazoto amy ny 
fanompoana an' Andriama- 
nitra, mazoto mivavaka 
Dew, «. ando [tete 

Dew-drop, n. ando indrai-mi- 
Dezter'ity, iu fahaizana amy 
ny zavatra ataon - tanana ; 
hafainganan-tsaina 
Dez'terous, adj. mahay zava- 
tra; faingan-teaina 
Diaborical, adj. momba ny 
devoly ; ratsy dia ratsy in- 
drindra 
Di'adem, ;;. Ratro-piandrianana 
Diag'onal, ;/. tsipika mahitsy 
hatramy ny zoro anankiray 
ka hatramy ny zoro anan- 
kiray 
Di'agram, n. sary atao ohatra 
Di'al, n. daialina, famantara- 
nandro amy ny masoandro Di'alect, n. fiteny mitovitovy 
Di'alogue, n, resaka, indrindra 

raha voasoratra 
Diam'eter, n. tsipika mannflaka 

circle na ellipse^ &o. 
Diamet'rically, adv. indrindra 
Diamond, n. diamondra, vato- 

soa maf y indrindra 
Di'aper, n. sariveta 
Diarrhoe'a, n. manehitra 
Di'ary, n. boky anoratana ny 

atao isan' andro 
Dice, %ing. die; n. anaram- 

pilalaovana 
Dic'tate, v. t. milaza teny hoso- 
ratany ny sasany; milaza 
ny tokony hatao, mamepetra 
Dicta'tor, w. anarany ny mpa- 
napaka nanan-kery inclnn-' 
dra tao Roma 
Dictato'rial, adj. mandidy 
Dic'tion, n. fiteny 
Dic'tionary, n. dikisionary 
Did, (do) 
Didac'tic, adj. entina hampia- 

natra na hananatra 
Die, V. i. ndala aina, maty 
Die, n. fanontam-bola, &c. 
Di'et, n. hanina 

Di'et, n. fivoriany ny Andriana 
rehetra ao Germany hihevi- 
tra raharaham-panjakana 
Differ, v. i. (from) tsy mitovy ; 

tsy mifanaraka, mif anditra 
Difference, w. ny tsy itoviany 
Different, adj. samlhafa, tsy 

mitovy 
Difficult, a^j. sarotra atao; 

mahadikidiky 
Difficulty, n. fahasarotana, 

fabasahiranana 
Diffidence, n. tsi-fahatokiana, 
tsi-fahatokian^tena, fahame- 
narana 
Diffident, adj. tsy matoky 
Diffuse', r. t. mampipasaka, 
mampicly 

Digitized by VjOOQIC DIf [83] DI& DiffoBe'f adj. miely ; be teny 
Dig, V. t. p. dug ; p. p. dug or 
digged; mihady, miasa tany. 
To dig np, maneifiotra zavatra 
amy ny angady. To dig for, 
mihady mba haka zavatra 
Digest', V, t, mabalevona hani- 
na ao an-kibo; mandinika Di^eafible, adj\ mora levona 

(amy ny hanina) 
Di(7eB'tion, ». fahalevonany ny 

hanina ao an-kibo 
Di^it, n, voantondro iray ; ny 

marika atao amy ny isa 
Dig'nity, V. t, manandratra, 

manome voninahitra 
Dig'nitary, n, isany ny olona 

lehibe indrindra amy ny 

fiangonana toy ny bishop na 

ny cardinal, &c. 
Dig'nity, n. toetry ny olona 

izay mamporisika ny sasany 

hanaja azy ; Yoninanitra 
Digress', v. i. mivilivily amy 

ny f oto-teny [f eiiloha 

Diko, n. hady f anesoran-drano ; 
Dilap'idated, adj, ravaraya, 

simbasimba 
Dilate', v. i, sy t. mihalehibe, 

mitatra; manitatra 
Dil'atory, €id)\ malaindaina, 

miadam-panao 
Dilem'ma, n. toetry ny rahara- 

ba izay mahasanganebana. 

He is in a dilemma, tsy bi- 

tany izay hataony fa samy 

mampabory avokoa 
Dil'igence, n. zoto, fabazotoana 
Dil'igent, a^. mazoto 
Dilute', V. t. manatsatflo 
Dim, adj. matroka, matroma- 

troka, tsy bita loatra, tsy 

mazava loatra 
Dimen'sion, n. baleblbeny. Its 

dimensions, ny lavany sy ny 

eakany ary ny hahavony Diminish, v. t. sy t. manakely; 

mibakely, mibena 
Biminu'tion, u. fanakelezana, 

fibakelezana 
Bimin'ntiye, adj. madinika, 

kely. Very diminutiye, kely 

bolitika 
Dim'ple, n. fandaingana 
Din, n. borakoraka 
Dine, v. i.. miMtkafo antoandro. 

We dined on roast beef to- 
day, bena atono no nataonay 

sakafo andro any 
Din'gle, h. lobasaba kely 
Din'^y, ac^. malotoloto, mavo- 

mavo [foana 

Di'ning-room, n. trano lisaka- 
Din'ner, n. sakafo antoandro 
Din'ner-time, n. f otoana isaka- 

f oaua antoandro 
Dint, n. marika lempona nobo 

ny fivelezana 
Di'ooese, — cess, n. nytanyizay 

ananany ny bishop f abefana 
Dip, V. t. By i. manitrika, 

manoboka ; misitrika, mitso- 

boka 
Diph'thong, n. zana-tsoratra 

roa mikambana ka tononina 

bo f eo iray 
Diploma, «. taratasy misy 

sonia manome fabefana na 

Yoninabitra, &c. 
Diplomacy, n. f abaizana banao 

rabarabam-panjak^na amy 

ny iirenena bafa 
Dire, adj. mabatabotra loatra, 
^ mabatsiravina 
Direct', v. t. manoro, mandidy ; 

manao ladiresy. He directed 

his course to the north, nia- 

navaratra izy 
Direct', adj. ny adv. mabitsy 

tora-tady, marina ; tsy misy 
alalana. He went direct to 
the town, uizotra nankany 
an-tanaua izy 

Digitized by VjOOQIC DIB [84] BIS Direc'tion, w. fanoroana, didy ; 

ny aleha 
Directly, adv, miarakaminizay, 

vetivety 
Direct'or, ou mpitandrina raha- 

rah a, mpifehy 
Dir^e, n. hira fisaonana 
Dirk, n. (dagger J 
Dirt, n. fotaia ; loto 
Disa'ble, adj, mampahalemy, 

mahosa 
Disabuse', v. t. manitsy ny diso- 

hevitra, mahafaka amy ny 

fitaka 
Disadvan'ta^e, n. fati-antoka; 

izay misakana na mahasaro- 

tra ny asa atao 
Disaffect', i\ t. mampierlna ; 

mampihena fitiavana, maha- 

tsi-tia 
Disagree', v. i. tsy mifanaraka, 

tsy mirai-hevitra, mifanditra 
Disagree'able, adj. tsy mahafi- 

naritra, tsy tsara, tsy tiana 
Disannul', v, t. (annulj 
Disappear', i\ i. miala tsy 

hiseho 
Disappoint', v, t. mahadiso ny 

antenaina, mampanantena 

foana 
Disappoint'ed, adJ, diso fanan- 

tenana, fola-tana-manondro 
Disap'proba'tion, n. tsiny, tsi- 

fitiavana 
Disapprove', v, t. maniny, tsy 

tia 
Disarm', v. t. mangorona ny 

iiadiany ny fahavalo, manei- 

sotra iiadiana ; mampionona 

fahatezerana, &c. 
Disarrange', v. t. mampikoro- 

koro, mamotipotika, man- 

di'ava lahatra 
Di«as'ter, n, loza, fahoriana 
Di^as'trous, adj. mampidi-doza, 

mampahory 
Dimvow', V. U mandtt Disband', v. t, mandrava miara- 
mila mba tsy ho miaramila 
intsony 

Disbelieve', «;. t, tsy mety mino 

Disbur'den, v. t. manala en- 
tana ; mahafaka ny fieri- 
treretana; milaza ny faho- 
riana amy ny sakaiza maha- 
toky 

Disburse', v. t. mandoa vola 

Disburse'ment, n, fandoavam- 
bola ; ny vola aloa 

Discard', v, t, maneisotra, 
manary 

Discern', f. t. mahita, maha- 
fantatra 

Discem'ment, n. fahaizana 
hamantatra ; f ahafantarana. 
He has great discernment 
of character, mahalala toetr' 
olona loatra izy 

Discharge', v. t. manala, manei- 
sotra. To discharge a g^iin, 
mandef a basy. To discharge 
a debt, mandoa trosa 

Disci'ple, n. mpianatra, olona 
maneiky ny fampianarany 
ny anankiray ka manaraka 
izany [mifehy 

Dis'ciplina'rian, n. olona mahay 

Dis'cipline, n. tianarana, fana- 
narana ; fif ehezana 

Disclaim', v. t. manda 

Disclose', V, t. manokatra, 
manala sarona ; manambara 
izay afenina [naf enina 

Disclo'sute, n. fanambarana ny 

Discol'our, t?. t, manimba ny 
volony, maha-tsi-madio 

Discom'fit, V, t, mandresy, 
mahakivy 

Discom'fort, n. tsi-fahafalifa- 
liana, fahasosorana 

Discommode', v. t, mahasosotra, 
manahirana 

DisoompoAe', v. t» mampikoro- 
koroy mampikorontana 

Digitized by VjOOQIC DIS [85] DIS Biiconcert', v. t. mampikoron- 

tana ny saina, misakana izay 

nokasaina hatao 
Disco nneot', v. t. mampisaraka 
Disco n'solate, adj. ory, tsy azo 

ampiononina 
Discontent, n. fieremana 
Dis'contin'ne, v. t. mitsahatra 

tsy hanao intsony, mijanona 
Dis'cord, n. t8i-fifanarahana,t8i- 

fif ankatiavana, fif andirana 
Discord'ant, adj. tsy mif anaraka 
Dis'coont, n. Tola afoiny ny 

mpivarotra raha aloa tolo- 

botsitra.ny vidin-javany 
Disconn'tenance, v. t. mampa- 

hajnenatra ; misakana, man- 

drara 
Discour'a^e, v. t. mampahakivy, 

tsy mampahatoky 
Disconrse, n. firesahana, fito- 

rian-teny, teny alahatra 
Disconr'teouB, adj. tsy manaja 
Discov'er, v. t. mampiseho, 

mampahaf antatra ; mahita, 

mahita voaloliany 
Discov'ery, n. fahitana 
Discreditable, adj. mahamena- 

tra, mahafa-baraka 
Discreet', adj. hendry, xnitan- 

drina tsara, maotina 
Discrep'ance, — cy, n. ny tsy 

itoviany 
Discre'tion, n. fahendrena, 

fitandremana tsara. Use 

your own discretion, ataovy 

araka izay f antatrao ho mety 
Discrixn'inate, v. t. mahalala ny 

tsy itoviany ny zavatra 

mitovitovy; mampiseho ny 

tsy itoviany 
Discur'sive,— sory, adj. mialala 

amy ny zavatra resahina 
Discuss', V. t. miresaka zava- 
tra ; mandinika 
Disouss'ion, n. firesahana, fam- 
piadian-kevitra Disdain, v. t. maneso, mand& 

amy ny fanesoana, mand^ 

satria mahamenatra 
Di«ea«e', n. aretina 
Disembark', v. t. sy t. mam- 

pakatra ny entana ao an- 

tsambo ; miala ao an-tsam- 

bo hankany an-tanety 
Disembogue', v. t. mamoaka, 

toy ny volcano mamoaka ny 

lava ao amy ny vavany, na 

ny ony mampandeha ny 

rano ho any an-dranomasina 
Disengage', v. t. mampisaraka, 

manafaka. I am disengaged, 

malala-draharaha aho, afaka 

aho 
Disentan'gle, v. t. mamaha ny 

mifatopatotra, mianafaka, 

mandanto 
Disfig'ure, v. t. manimba, ma* 

haratsy tarehy, maharatsy , 

bika 
Disfran'chi^, v. t, maneisotra 

f ahef ana, manetry 
Disgorge', v. U mandoa ; mano- 

nitra 
Disgrace', n. f ahaf aham-baraka, 

henatra, tsiny [manetry 

Disgrace', v. t. mahafa-baraka, 
Disgrace'fol, adj. mahafa-ba- 

raka, mahamenatra 
Disguise', v. t. manova fitafiana 

na tarehy &c. mba tsy haha- 

f antarany ny olona azy 
Disgust', n. fahamamoana, tsi- 

fitiavana 
Disgust', V. t. mampahaloUoy, 

miahatofoka, maharikonko 
J)ish, n. lovia lakana; hanina 

an-dovia. To dish up, mam- 

boatra hanina hatao eo am- 

bony latabatra 
Dis'habille', n. iiakanjoana tsy 

voavoatra loatra 
Dis'heart'en, v, t. mahaketraka, 

mahakivy, mahosa 

Digitized by CjOOQIC 0id [86] DI8 Dishev'elled, adj, mirakaraka 
Dii'Aon'est, adj. tsy marina, tsy 

mahatoky 
Dis'^on'esty, n. tsi-fahamari- 

nana, fanambakana 
Di«'AoiL'our,i;. t, manala-baraka, 

mahamenatra 
Dis'inclina'tiaii, n. fahalainaiia, 

tsi-fitiavana 
Disinfecf, v. t, misakana ny 

aretina mba tsy hifindra 
Disinher'it, v. t. manary 

zanaka mba tsy handova ny 

fananany 
Disinter', v. t. mamongatra ny 

maty ao amy ny f asana 
Disin'terested, adj, tsy mitady 

izay hahasoa ny tenany 
Disjoin^, v. t. mamplsaraka 
Disjunctive, adj. mamplsaraka 
Disk, w. zavatra fisaka bori.- 

bory; ny tarehiny ny 

masoandro sy ny volana, &c. 
Dislike', n. tsi-fitiavana 
Dislocate, v. t. mampipitsoka 
Dislocated, adj, mioritra, mipi- 

tsoka 
Dislodge', v. t. mamindra, 

mampiala, mandroaka 
Disloy'al, adj. malain-kanompo 

ny Andriana ; miova fitia 
Di6-'inal, adj. maizimaizina, 

tsy mampahafaly, mampa- 

lahelo. It is a dismal day, 

ratsy loatra ny andro 
Disman'tle, v. t. manala ny 

fitafiana ; manala ny fanaka 

rehetra amy ny trano 
Dismay', v. t. mampahatahotra 

indrindra, mampamoi-fo 
Pismem'ber, v. t. mamplsaraka 

ny momba ny tena 
Dismiss', r. t. mampiala, 

mampandeha, mamplrava 
Dismount', v. i. sy t. miala amy 

ny soavaly, midina ; mampi- 

dma Disobe'dient, adj. tsy mety 

maneiky, tsy mety manaraka 
Disobey', v. t. mandika lalana, 

tsy manaraka 
Disoblige', v. t. tsy mety 

manao izay tiany ny sasany ; 

mahasosotra 
Di«or'der, n. fikorokoroana^ ; 

fikorontanana 
Di^r'ganize, v. t. mampi- 

korontana 
Disown', V. t. mHaza fa tsy azy, 

manda 
Dispar'a^e, v. t. manebaka, 

manazimba 
Dispar'a^ement, fz.fampitahan- 

javatra tsy mitovy hane- 

bahana ny anankiray 
Disparity, n. ny tsy itoviany 
Dispel', V. t. mampisava^ maha- 

faka 
Dispens'ary,n. trano fangalam- 

panafody 
Dispensa'tion, n. fanomezana 

ny anjarany ; famelana olona 

hanao Izay rarana. The 

dispensations of Providence, 

ny fitondran' Andriamanitra 

ny olombelona 
Dispense', v. t, (to) manome; 

manome ny anjarany. To 

dispense with, mamela tsy 

hatao 
Dispeo'ple, v. t, mahafoana 

nosy na tanana, &c. 
Disperse', v. t. manely, mampi- 

sava, mampibahaka 
Dispir'it, v. t. mahaketraka, 

mahaklvy, mahosa 
Displace', v. t, mamindra 

toerana, manelsotra, mana- 

korokoro 
Displace'ment, n. famindrana 

toerana 
Display', v. t. mamelatra, 

mampisebo, mampiseho mba 
i bahazoan-dera 

Digitized by CjOOQIC BIS [87 1 Bn Display', n. fampisehoana 
hahazoan-dera, fampise- 
hoana 

Displease', i^. t, Tnahadilridilry, 
mampahasosotra 

Displea^'ure, n, tsy fankasi- 
trahanai fahasosorana 
; Disport', V. t. (sport) 

Dispo^'al, n, fandaharana, 
faliefana. He is at your 
disposal, mahazo manao 
izay asainao atao izy 

Dispone', V. t, mandahatra, 
mamporifiika. To disp ose of, 
manao tsy ho fananany 
intsony, toy ny mivarotra 
azy na ny manome azy na ny 
mandoro azy, &c. He is ill 
disposed towards as, ila- 
hialona antsika izy 

Dispo^i'tion, n. filaharana, anao- 
vana; toetry ny fo, fanahy 

Dispo^sess^ V, t, (of) maneisotra 
olona am^ ny fananany 

Dispropor'tionate, adj. (to) tsy 
mif anaraka [tsy marina 

Disprove', v. t, mampiseho fa 

DiB'pntant, n, mpifanditra 

Dispnta'tion, n. fifandirana, 
fampiadian-teny [teny 

Dispute', r. t. mif anditra, miadi- 

Disqual'iiy, v. U mahamety. 
His youth alone disqualifies 
him from being pastor, 
tanora loatra izy ka izany 
hiany no tsy mahamety azy 
ho mpitandrina 

Di8qui'et,r. t. mampahasosotra, 
mampiahiahy 

Disqui^i'tion, n, fandinihana 
tsara; teny milaza ny 
zavatra nodinihina 

Disregard', v. t. tsy mitandrina, 
tsy mihevitra 

Disrerish, u. tsi-fitiavana, 
(amy ny hanina na raha- 
raha, &c.) Bisrep'utable, tu^j. mahafa- 
baraka, mahamenatra 

Disrepute', n. tsi-fitiayana. 
Divination Is fallen into 
disrepute among the Hovas, 
tsy tiany ny Hova intaony 
ny sikidy 

Disrespect', n. tsi-fanajana 

Dissat'isfac'tion, n. fieremana^ 
aingitraingitra, tsi-fltiavana 

Dissat'isfy, v. t. mampierina ; 
tsy mankasitraka 

Dissect', V. t. mandidididy mba 
hizahana ny toetrany 

Dissem'ble, r. t. sy t. mampi- 
seho zavatra hafa fa tsy 
izay ao am-po indrindra; 
mihatsaravelatsihy, mami- 
taka 

Dissem'inate, v. t. mamafy, 
mampiely ny tenin' Andria- 
manitra, mampiely hevitra 
na tsara na ratsy 

Dissen'sion, n. fisarahan-tsaina, 
tsi-fifanarahan-kevitra 

Dissent', v. i. (from) misara- 
tsaina, tsy mirai-hevitra 

Dissenter, «. olona tsy mirai- 
hevitra amy ny sasany; 
olona tsy mikambana amy 
ny Established Church 

Dissen'tient, adj. tsy mirai- 
hevitra aminy 

Disserta'tion, n, teny alahatra 
mahalaza teara ny zavatra 
lazaina 

Dissev'er, v. t. mampisaraka 

Dissim'ilar, adj. tsy mitovy, 
samihafa 

Dissim'ulate, v. i. (dissemblej 

Dis'sipate, r. t. mampahazava ; 
mandaiiy foana 

Dis'sipated, ndj. mandany ny 
androny sy ny volany amy 
ny f anaovan-dratsy 

Dis'solute, adj. ratsy fitodran- 
tena, jejojejo 

Digitized by VjOOQIC DIB [88] BIV Disiolu'tion, n. faadeyonaiia, 
f andrayana ; f ahafatesana 

Dissolve', r. t» mandeyona 
zavatra ao anati-rano na 
liquid hafa ; mandraya, 
mampiraya 

Dis'sonant, adj. tsy mif anaraka 

Dissuade', v. t. (from) mitaona 
olona tsy hanao izay nohe- 
yeriny hatao [teny roa 

Dissyllable, n. teny misy vaki- 

Dis'taff, n. hazo ametrahana 
ny landihazo na volon' 
ondry, &c. izay amolesana 
azy 

Dis'tance, n» ny elanelany, 
fahalayirany, fahelany 

Dis'tant, adj. layitra,. ela. 
His behayionr towards me 
is very distant, tsy mifan- 
kahay amiko loatra izy 

Distaste', n. tsi-fitiayana 

Distem'per, n. aretina 

Distend', v. t. sy i. mampi- 
bontsina, mandroritra ; mi- 
bontsina, miyonto 

Distil', V. i. sy t. mitete mi- 
adana toy ny ando ; manao 
sitily, mampangotraka zaya- 
tra mba h^azoana ny rano 
avy amy ny etony 

Distillery, n. fanaoyana sitily 

Distinct', adj. miayaka tsara, 
mora hita, tsy mitoyy 

Distinc'tion, n. ny tsy itoyiany, 
fitokotokoana ; yoninahitra 

Distin'guish, v. t. sy t . nulaza 
ny tsy itoviany, manokotoko, 
mahafantatra ; manandratra 

Distort', V. t. mampioya tarehy, 
mampiova bika 

Distract', v. t. mitarika ny 
saina tsy hihevitra ny raha- 
raha atao ; mahasosotra, 
manadala 

Distrain', r. f. maka fananan' 
olona an-keiy araka ny lal^ina noho ny tsi-fetezaay 

hanome 
Distraint', n. ny fangalaaa ny 

fananan' olona an-kery 
Distress', n. fahoriana mafy, 

fangirifiriana 
Distress', v. t. mampaliory, 

mampalahelo 
Distres'sing, adj. mampalahelo 
Distrib'nte, v. t. mizara, mano- 

me ny anjarany 
Dis'trict, n. fizaran-tany 
Distrust', n. tsi-fatokiana 
Distrust', V. t. tsy matoky, tsy 

mino 
Disturb', v. t. mampikorontana, 

misakana, mampitabatabs ; 

mampihetsiketsilca ny saina 
Disturb'ance, n. fitabatabana, 

fikorontanana 
Disu'nion, n. fisarahana, tsi- 

fifanarahana 
Dis'unite, v. t. sy t. mampisa- 

raka ; misaraka 
Disuse', V. t. mijanona tsy ha- 

nao loatra 
Disuse', n. fijanonana tsy ho 

fanao 
Ditch, n. bady, hady atao fane- 

soran-drano 
Dit'to, raha hafok/sffina, Do. ; n. 

toy izay yoalaza hituiy 
Diur'nal, adj. atao amy ny an- 

toandro, isan' andro 
Diyan', n. ny court ny Andriana 

any Turkey 
Diyarlcate, r. /. misampana 

roa 
Dive, V. i. manao an-tsitrika. 

mandinika tsara I 

Diver^/e', v. i. misampana, mi- 

sandrahaka (mif anohitra amy 

ny teny convirge) 
Di'ver.v, adj. maromaro [lohvi 
Di'verse, adj. samihafa, maro- 
Diver'si^j v. t. raanova, manao 

tsy mito>7^ 

Digitized by CjOOQIC Diy [89] BOir Diyn'BioUf n, fiyiliana; izay 
mampivily ny saina amy ny 
raharaha atao ; filalao 

Diver'sity, n. tsi-fitoviana 

Divert', v. t. mampivily ; mam- 
pihomehy 

Divest', V. t. manala lamba na 
fiadiana, &c. 

Divide', v. t. mizara, mampisa- 
raka 

Div'idend, n. ny zaraina 

Wvina'tion, «. eikidy 

Oiviae', adj, momba an* Andria- 
manitra, an' Andriamanitra 

Divine', n. olona mahay theology^ 
mpitori-teny 

Divine', r. t. sy i. maminany, 
misilddy, manao kitoatoa 

Diving-bell, n. trano kely 
mitovy endrika amy ny 
lakilosy izay andatsahana 
olona ao anati-rano hitady 
zavatra very 

Divinity, //. fomban' Andria- 
manitra ; Andiiamanitra ; 
fahaJalana ny fomban' 
Andriamanitra 

Divis'ible, adj. azo zaraina 

Divi«'ion, n. fizarana, anjara; 
fisarahana 

Divi'iior, w. mpizara 

Divorce', v. t. misao-bady 

Divorce'ment, w, fisaoram-bady 

Divulge', V. t. manambara 
zavatra afenina na tsy 
fantatra 

Diz'zy, adj. fanina 

Do, V. t. p. did ; p. p. done ; 
manao, mahefa, mabavita. 
To do away with, manary. 
To do up, mifeby zavatra. 
I cannot do without it, raha 
tsy manana izany aho dia tsy 
bo vita ny raharahako. That 
will do, aoka izay. I have 
nothing to do with it, tsy 
raharahako akory izany Doc'ile, ac^* mora anarjna 
Dock, ti. fitoeran-taambo 

andraisana na anondranana 

entana, &c. 
Dock, V, t, manapaka mba ho 

fohif ohy kokoa, manalc^y 
Soc'tor, n. olona mi^ay 

mampianatra ; mpanao f ana- 

fody, dokotera 
Doctri'nal, adj. mampianatm 

hevi-teny [hevi-teny 

Doc'trine, n. fampianarana ; 
Boc'ument, n. taratasy, indrui'f 
. dra ny entina banamatina 

izay voalaza 
Bod^e, r. f. misoroka 
Dodye, n. iisorohana; zavatra 

atao amy ny f ahafetsifetsena 
Doe, /*. deer vavy ; rabitro vavy 
Boff, V. t. miala satroka, &c. 
Dog, n. amboa, alika 
Bo/7e, n. ny lebilahy nanam- 

pahefana indrindra tao Ve- 
nice sy Grenoa 
Bogged, adj. maditra sady mi- 

dongidongy 
Bog'grel, n. tonon-kira tsy na- 

tao tsara 
Dog'ma, n. iilazan-kevitra izay 

tokony hekena 
Bogmat'ioal, adj. mitompo-teny 
Bog'matize, v, i. mitompo*teny 
Bole, V. L manome tsikeliJcely 
Bole'ful, adj. mampiseho ny 

alahelo 
Boll, n. sari-olona lalaoviny ny 

ankizi-vavy madinika 
Bol'lar, n. farantsa, aiiary 
Bo'lorous, a^. be alahelo, mam- 
piseho ny alahelo 
Borphin, n. hazandrano tsara- 

tarehy loatra miray fomba 

amy ny trozona 
Bolt, n. olona donto-saina, olo- 
na domelina 
Bomain', n. fanjakana, mena- 

kely, tany tapahina ^ Digitized by VjOOQIC MK [90] BOW Borne, M. tafon-trano boribory 
hoatry ny ilany ny laoraajy 

Bomef'tiei a^f. mombany trano 
sy ny ankohonana (mifano- 
mtra amy ny teny public) ; 
momba ny fanjakaiia (mifa- nohitra amy ny tenj foreign)^ >Bot, n. g^girika, tendriny 
BomesUe animalB, bibyma- Bo'tard, n, olona anti-pajiahy Bor'mitory, n. trano-f andriana 

Bor'moiue, n, biby kely toy ny 

totozy izay matory ao antra- 

nony mandritry ny ririnina 

Bose, n. fanafody indray mi- 

sotro nompo 
Bomeatioate, v. t. sy t. mam- 
pitoetra ao amy ny ankoho- 
nana ; mamolaKa 
Bom'ieile, n. trano itoeran' 

olona 
Bom'inaiit, adj\ mabery indrin- 
dra, mabafehy [fehy 

Bom'inate, v. i. mitondra, mi- 
Bomineer', v. i. manao ny tena- 
ny ho mpifehy, mifeny toy 
ny manam-pahef ana 
Bominloan, n, ny anankiray 
amy ny monk iray fif ehezana 
araka ny fomba nampiana- 
riny St. Dominic tokony ho 
tam^r ny taona 1200 a.d. 
Dominion, n, fanjakana, fahe- 
fana hanapaka ; tany anja- 
kana 
Bom'inoo«, n. filalaovana, d6my 
Bona'tlon, n. fanomezana 
Bonlcey, n. bonka, ampondra 
Bo'nor, ti. mpanome [dratsy 
Boom, n. f anamelohana, vintan- 
Boom«-day, n. andio hitsaran' 
Andriamanitra izao tontolo 
izao 
Boor, »j. varavaram-be, fidirana. 
In doors, ao an-trano. Out 
of doori, ao ala-trano. Next 
door to, mifanolo-bodi-rin- 
drma. The fault liea at his 
door, izy hiany no manan- 
tsiny amin' izany [yarana 
Boorlceeper, n. mpiandn-yara- 
Bor'mant, adj\ matory ; ao hia- 
ny fa tsy miseho (amy ny 
hery na fahaizana, &c.) ef a miyeiin-tsaina 
Bote, V. u efa miyerin-tsaina. 

To dote upon, tia loatra, 

mampihanta 
Bonble, adj, indroa, ayy sasaka, 

roa sosona, roa 
Bonble, v, t, manao ayy sasaka ; 

mamoritra roa. To double 

a cape, manodiduia yodiyona 
Bonble-dearer, n, olona mahay 

roa, mpamitaka 
Bonble-mind'ed, adj\ miroa-sai- 

na, misaJasala 
Bonble-tongned, adj, manao 

tantanan - droa-lela, miroa- 

teny, mamitaka 
Bonbt, V, i, sy t, misalasala, 

miahiahy ; tsy matoky 
Bonbt, M. fisalasalana, ahiahy, 

tsi-fahalalana loatra 
Bonbt'fal, adj, misalaaala, tsy 

azo itokiana, tsy azoazoloatnt 
Bonbtless, adv, tokoa, tsy azo 

isalasalana 
Bon^/t, n, koba amboarina atao 

mofo 
Bonse, v, t. manipy rano betsa- 

ka amy ny lohany ny sasany, 

manatsoboka 
Boye, n. yoromailala, domohina 
Boye-cot, n. tranom-boromai- 

lala 
Boyetail, r. t. manao lahim- 

bata 
Bow'a^er, n, vehivayy mpiton- 

dra tena noyadiny ny lehi- 

lahy manam-bomnahitra 
Bow'dy, adj. mivoredretra amy 

ny Hakanjoana 

Digitized by VjOOQIC DOW [91 ] DSA ])ow'er, — ry, «. harena entiny 

ny vehivavy raha vao ampa- 

karina 
Down, n. volo malemy, zavatra 

voloYoloina manodidina' ny 

voa sasany toy ny landihazo 
Down, adv. sy prep, ambany; 

midina. To go down a river, 

mivalana ny ony 
Down'caat, adj. nujoretra, kivy. 

Tinth downcast eyei, mion- 

diika satria madahelo na 

menatra, &c. 
Downfall, n, fianjerana ; fan- 

dravana ; zavatra mianjera 
Down'ri^At, adj\ tsotrai^ marina ; 

tsy manaja loatra; tokoa, 

miliitsy. It is a dowxiright 

falsehood, lainga miliitsy 

izany 
Down«, n. tanety avoavo ama- 

banana ondry 
Down'ward,— ds, adv. midina 
Down'y, adj. be volo malemy, 

malambolambo, volovoloina 
Dow'ry, n, fdowerj 
Doze, V. i. matoritory 
Doz'en, adj. roa amby ny folo 
Drab, adj. mavo 
Draft, n. taratasy fanalam-bola 

(draught) 
Drag, V. t. sy i. mitanka zava> 

tra mavesatra, mitanka ; 

mirefarefa. He is ill and 

the days drag on heavily 

with him, marary izy ka tea 

lava loatra aminy ny andro 
'Drag'gle, v. t. sy *. mitanka 

lamba, &c. amy ny fotaka na 

ny rano ; mirefarefa 
Drag'on, n. biby augunongano 

toy ny mamba fa manan' 

elatra 
Drag'on-fly, n. angidina 
Dragoon', n. miaramila mahay 

mlady, na mandeha an-ton- 

gotra na mitaingin-tsoavaly Drain, v. t. sy t. manaidinft 
miadanadana ; maneisotra 
ny rano amy ny tany ; niana« 
tantavana 

Drain, n. hadyfanesoran-drano 

Drain'age, n. fanesoran-drano 

Drake, n. vorombazaha lahy 

Dram, ». ny fahenina amby ny 
folony ny ounce 

Dra'ma, n. teny voalahatra 
tsara milaza ny nataony ny 
sasany, indnundray misy 
f ototra kely, indraindray no- 
f oronina miMtsy, ka matetika 
atao filalaovana ao amy ny 
theatre 

Dramaf ie, — eal, <U{f. momba ny 
drama, azo atao drama 

Dram'atist, n. olona mpamo* 
rona drama 

Drank, (drink) 

Dra'per, n. mpivaro-damba 

Dra'pery, n. lamba na fitafiana 
amidmy ny draper 

Draught, n. fitarihana ; hazan* 
drano azo indrai«mitanka ; 
filentehan-tsambo ao amy 
ny rano ; rlvotra miditra ao 
am-baravarana, &o. 

Draughtsman, n. olona mahay 
manao sary araka ny marika 
nof oroniny ny sasany 

Draw, V. t. sy t. p. drew ; p.p. 
drawn ; mitarika, maka, 
mifoka; maka sary, manao 
sary ; manatsoaka. To draw 
back, mihemotra. To draw 
from, maka, manala. To 
draw in, mifoka. To draw 
near, manatona ; mampa- 
natona. To draw off, manei- 
sotra. To draw on or upon, 
mampiditra, mahatonga. To 
draw out, maka, manatsoaka, 
manalava. To draw to, 
mampanatona ; manatona. 
To Qxww togethtTi mif a- 

Digitized by VjOOQIC DBA [02] BRO natona; mampifanatona. To 
draw np, mandahatra fane- 
kena» lalana, &c. To draw 
water, manovo rano. The 
chimney draws well, man- 
deha tsara amy ny lafaoro 
ny setroka 

Drawl>ack, n. zavatra misa- 
kana tsy ho tanteraka tsara 
ny atao, zavatra tsy maha- 
tanteraka azy ho tsara 
indiindra 

Draw'bridge, n. tetezana ma- 
hazo miala 

Braw'er, n. vata-sarihana 

Draw'ing, n. sary atao amy ny 
penally hazo na crayon, &c. 

Drawing-master, n. mpampi- 
anatra drawing 

Draw'ing-room, n. efi-trano tsa- 
ra f ampiandranoana vahiny 

Drawl, V. i. miadam-piteny 
loatra 

Dray, n, kalesy fitondran- 
entana 

Dread, n, tahotra, hovitra 

Dread, v. t. matahotra ka 
mangovitra 

Dread'fal^ adj. mampaha- 
tahotra, mampangovitra 

Dream, n. nofy 

Dream, v. i. manonofy ; manao 
hevi-dravina 

Drear, — ry, a^f. tsy misy maha- 
finatritra, tsy misy mahaf aly 

Dredge, v. t. manihika 

Drog«, iu faikany 

Drench, v. t. mampitsoitsoy, 
mandena 

Dress, n. fitafiana, lamba, 
akanjo 

Dress, v, t» sy r. mampiakanjo, 

. mamboatra ; miakanjo. To 
dress a wonnd, manisy 
zavatra amy ny f ery 

Dress-maker, ft. mpanjaitra 
akaajom-behiTaTy Dress'er, n, latabatra anam- 
boaran-kanina ao an-dakozy 

Dress'y, adj. tia haingo, 
mihaingo 

Drew, (draw) 

Drib'hle, v. i. sy t. mitete, 
rarak' ivy ; mampitete 

Drift, V. i. sy t. mitsinkafona 
entiny ny rano ; mivangongo 
toy ny fasika entiny ny 
rivotra 

Drift, n. zavatra mivangongo 
entiny ny rivotra; antony 
ny hevitra 

Drill, V. t. sy i. * mandoaka 
zavatra mafy toy ny vato na 
vy, &c. ; mampianatra ho 
tsara fandeha &c. toy ny 
amy ny miaramila 

Drill, n, fandoaham-bato, &c. 

Drink, v. t. p. drank; p.p. 
dmnk or drank; misotro. 
To drink off, or np, misotro 
ka mahalany 

Drip, v» i. mitete 

Drive, v. t. sy i. p. drove ; p.p. 
driven ; manosika, mampan- 
deha, mandroaka, manery; 
mandeha toy ny sambo 
entiny ny tafio-drivotra. 
He drove me to his house, 
izy nampandeha ny soavaly 
nitarika ny kalesy hitondra 
ahy ho any an-tranony 

Driz'zle, v. i. merika 

Droll, adj\ mahatsikaiky, hatsi- 
kana 

DroU'ery, w. vosobosotra 

Drom'edary, «. rameva, anga- 
menavava 

Drone, n. reni-tantely laky 
izay tsy miasa ; olona kamo 

Droop, t'. i. mihahosa, mihalazo 

Drop, V, f. sy «. mampitete, 
mandatsaka, mamela; mam- 
pi janona resaka na fisa- 
kaizaaa» &o. ; mitete, mila- 

Digitized by VjOOQ IC DBO [93] BT7L tsaka, tapitra. To drop a 
hint, manao teny tsi-loa- 
body. Drop me a line when 
you get there, mba lazao 
kely amiko amy ny taratasy 
rehefa tonga any hianao. 
To drop down dead, maty 
tampoka. To drop in, 
miditra tsy ampoizina 

Drop'sy, n. manirano 

Dross, }i. zavatra miharoharo 
amy ny metal izay miala toy 
ny t aim -by raha empoina 

Drou^^t, n. ny tsy fahampiany 
ny ranonorana hampaniry 
ny vary, <S:c. 

Drove, (drive) 

Drove, ik omby, na ondry, na 
kisoa iray dia 

Dro'ver, n. mpandroaka omby 
hamidy 

Drown, v. t. manafotra, maha- 
f aty an-drano ; mamono ny 
fee mba tsy ho re noho ny 
horakoraka, &c. 

Drow^A-y, adj. ta-hatory, matori- 
tory, kamo 

Drub, v. t. mikapoka, manavo- 
kavoka 

Drud//e, n. olona fatra-piaaa 

Drud</'ery, n. asa mafy izay tsy 
misy mahafiiiatitra 

Drug, 11. zavatra atao f anafody 
na soka; zavatra amidy tsy 
ilainy ny olona loatra 

Drug'get, ;/. lamba volon' 
ondry matevina atao fitoe- 
rana [fody 

Drug'gist, n. mpivaro-pana- 

Dru'id, n. mpisorona tamy ny 
mponina voalohany indrin- 
dra tiio England 

Drum, (ulj. ampunga 

Drunk, adj. mamon-toaka, 
feon-toaka 

Drunk'ard, n. olona mpima- 
mon-toaka, mpileon-tof^a Drunk'en, adj. fdnmkj 

Drunk'enness, n. fileon-toaka, 
hamamoana 

Dry, adj. maina, tsy lena, man- 
get ahet a. A dry book, boky 
tsy misy mahafinaritra loatra 

Dry, r. f. sy /. mahamaina, 
manahy; mihamaina 

Dry'shod, adj. tsy raanitsa- 
drano 

Du'al, adj. roa 

Du'bious, adj. miaalasala, mia- 
hanahana, tsy azoazo loatra 

Du'cal, adj. any ny dxkc 

Duc'at, 11. anaram-bola amy ny 
Germany, raha volafotsy, 
mahery kely noho ny faran- 
tsa, fa raha volamena kosa, 
indroa hoatry izany 

Duch'ess, n. vadiny ny duke 

Duch'y, n. tany tapahiny ny 
duke 

Duck, n. vorombazaha, gana- 
gana. Wild duck, angaka 

Duck, V. t. sy f . manitrika, ma- 
nasitrika; misitrika 

Duckling, 7i, zana-boromba- 
zaha 

Duc'tile, adj. azo hanjahina, 
mora tarihina, mora alefitra ; 
mora anarina 

Dud'yeon, n. lolom-po 

Due, adj. mety, tokony, tokony 
haloa na homena. In due 
time, amy ny fotoan' andro 

Du'el, n. adin' olona roa amy 
ny poleta na sabatra, «S:c. 

Dug, fdigj 

Dug, n. nonom-biby 

Duke, n. anaram - piandria- 
nana any England na Ger- 
many, &;c. 

Duke'dom, n. fdacJnj) 

Dull, adj. votsa-saina, mita- 
hontahona ; tsy finaritra loa- 
tra ; matroka 

Duly, adv. arakajisay mety 

Digitized by VjOO* DVM [94] EAB Dnmb, adj, moana ; tsy maha- 

teny, sina 
Dump'y, adj, fohy matavy 
Dun, adj. maintimainty 
Dun, V. t. mitaky trosa fatratra 
Dunce, n. olona votsa-saina, 

olona domelina 
Dung, n. taim-biby 
Dun'^eon, n. trano-maizina, 

indriudra raha lavaka ao 

ambany ny trano 
Dungliill, iu fitoeran-jezika, 

fanarian*davenona 
Dupe, n. olona voafitaka 
Dupe, V. t. mamitaka, manome 

vohony 
Du'plicate, «. kaopy; zavatra 

mitovy aminy [tsaina 

Dupli'oity, n. fiitaka, fanaovan- 
Durabil'ity, n. hateza 
Du'rable, adj. mateza, maliari- 

tra 
Du'rance, n. ao an-trano-mai- 

zina, na amin' izay tsy haha- 

f ahany hiala 
Dura'tion, n. andro aharetany 
Du'ring, prep, raha mbola 
Durst, p. o/Dare [maizina 

Dusk, n. takariva, efa maizi- 
Dusk'y, adj. maizimaizina, tsy 

mazava loatra 
Dust, n. vovoka 
Dust, V. t. mamafa vovoka 
Dus'ter, n, lamba famaoham- 

bovoka 
Dus'ty, a^j. be vovoka, mamo- 

voka 
Dutch, adj. any Holland 
Du'teous, — tifol, a^\ manoa, 

manaraka 
Du'ty, n. ny mety hatao, fa- 

nompoana, fanajana ; hetra, 

fadin-tseranana 
Dwarf, n, olona zeny 
Dwarf, adj. fohy loatra 
Dwell, V, «'. p. dwelt; p.p. 

dwelt; moninay ZDitoetra Dwelling, n. trano itoerana 
Dwin'dle, v. i. mihakely, mi- 

poaka, mihena 
Dye, n. soka 
Dye, tf. t. manoka 
Dy'ing, pres. part, of Die »y Dye 
Dy'ing, adj. efa ho f aty, momba 

ny nahaf atesana 
Dynamics, n. ny science izay 

ahafantarantsika ny heriny 

ny zavatra niandeha 
Dyn'asty, n. mpanjaka iray 

razana [lan-dra 

Dys'entery, n. manehitramiva- 
Each, adj. pron, samy, avy, 

misesy. Let us help each 

other, aoka hifanampy isika 
Ea'ger, adj. mazoto, maniry 

loatra, maimay 
Ea'gle, n. vorona lehibe miray 

karazana amy ny voro-ma- 

hery [salohim-bary 

Ear, n. sofina. Ear of com, 
Earl, n. anaram-plandrianana 
Earl'dom, n. ny fahefany ny 

earl 
Early, adj. sy adv. alohany 

ny fotoana, laingana loatra. 

Early in life, raha mbola 

tanora. Early in the day, 

mbola maraina 
Earn, v. t. mahazo noho ny 

asa nataony, tokony hahazo 

noho izay nataony i 

Ear'nest, a^. mazoto, manau 

izay hainy, mitady fatratra 
Ear'nest, n. santatra 
Ear'nestly, adv. fatratra 
Earnings, n. karama azo, torn- 

bom-barotra 
Ear-ring, n. kavina 
Earth, n. tany. The Earth, 

izao tontolo izao, ny Tany 
Earth'en, adj. tany, natao tamy 

ny tany 
Earthly, adj. ety an-tanyy 

momba ny tany 

Digitized by VjOOQIC SAB [96] SSI Earth'nnt, n. voanjo 
Earthquake, n, horohoron-tany 
Earth'y, adj' misy tany, mom- 

ba ny tany 
Ea«e, n. fitsaharana amy ny 
fanaintainana na ny f ahasa- 
sarana, &c. He ii living in 
ease, miadana izy ka tsy 
manao raharaha loatra. At 
ease, tsy miahiahy intsony, 
miadana 
Ea'«el, n, hazo fametraliana ny 
zavatra anaovana sary, &c. 
East, n. atsinanana 
East'er, n. ny andro ahatsiaro- 
vana ny nitsanganany Krais- 
ty tamy ny maty 
East'ern, adj. any atsinanana 
Eastward, adv. miantsinanana 
Eas'y, adj. mora, mora atao ; 
af a^ amy ny fanaintainana 
na ahiahy, &c. ; mandry 
faizay; mora maneiky. In 
easy circumstances, miada- 
na amy ny f ananana. Easy 
chair, seza mahafinaritra ny 
fipetrahana 
Eat, V. t. sy *. mihinana, homa- 
na; mahalevona toy ny ha- 
rafesina. To eat up, homa- 
na ka mahalany 
Eat'able«, n. hanina [nanana 
Eat'ing-house, n. trano fihi- 
Eave», n. volom-bodin-trano 
Eave^'-drop'per, n. mpitsikilo 
Ebb, V, i. mihemotra toy izay 
ataony ny ranomasina in- 
droa isan' andro 
Eb'ony, n. hazo mainty ; volom- 

bodimpona 
Ebri'ety, w. (inebriety) 
Ebulli'tion, n. ny f andeviny ny 
rano mangotraka ; fisehoany 
ny toetry ny f o raha tezitra 
loatra na f aly loatra, &c. 
Eccen'tric, adj. mivilivily amy 
ny centre ; tsy miray centre ; tsy mitovy fomba amy ny 

sasany 
Ecole'«iM'te«, n. anarany ny 

boky anankiray ao amy ny 

Soratra Hasina, Ny Mpito- 

ri-teny 
Ecole'«iai'tic,— cal, adj. amy ny 

fiangonana, momba ny nan- 

gonana 
£(;A'o, n. ako 
EcA'o, v. t. By t. manako, 

mamaly teny izay mitovy 

indrindra amy ny nolazainy 

nv sasany 
Eclipse, n. ny manakona ny 

masoandro sy ny volana, 

faharariany ny masoandro 
Economic, — cal, a4J. mahay 

mitana ny fananany, tsy 

mandanilany harena f oana 
Econ'omize, v. i. sy t. mitana 

tsara ny fananany 
Eoon'omy, n. fahaizana hitana 

f ananana ; f andaharana 
Ecs'tasy, n. faharavoana 
Ecstatic, adj. maharavoravo 
,£d'dy, n. rano mody, rano 

mitambolimbolina 
Ed^e, n. lelan-javatra mara- 
. nitra; morona, sisina. To 

set the teeth on edge, maha- 

dilo ny nif y 
Ed^e'wi«e, adj. miliorirana 
Edible, (idj. fihinana 
E'dict, n. kabary, tenin' An- 

driana, didy 
Edifica'tion, n. fitomboan-tsai- 

na, fianarana [raha lehibe 
Edifice, n. trano, indrindra ' 
Ed'ify, V. t. mahasoa amy ny 

fampianarana 
Edit, V. t. mamboatra ny 

hatao porintra 
Edi'tion, n. boky indray naton- 

ta 
Editor, n. mpamboatra ny boky 

hatao porintra 

Digitized by VjOOQIC SDTT [96 1 SLB Ed'ncate, v. t. mitaiza, miton- 
dra, mampianatra 

Educa'tion, u. fianarana, fiton- 
drana 

Educe', i\ t. mamoaka, mam- 
piseho, maka 

Efface', V. t. maneisotra soratra 

Effect', V. t. mahatonga, maha- 
tanteraka, inahefa 

Effect', w. ny tonga, ny avy 
aininy, ny manaraka. He 
spoke with effect, tsy very 
f oana ny teny nataony. To 
speak for effect, mandaha- 
teny mba hila dera amy ny 
olona. It was without effect, 
or of no effect, tsy nahefa na 
inona na inona izany. To 
give effect to, mampahefa 

Etfect'ive, adj. mahatonga, ma- 
hataona 

Effect'ual, adj. mahatontosa, 
mahefa 

Effem'inate, adj. vaviva*vy% 
malemilemy 

Effervesce', r. i. mitsotsotsotso, 
mandroatra 

Efferves'cence, n. fitsotsotso- 
tsoana 

Effica'cious, adj. (effectual) 

Effi'cient, adj. (epctive) 

"Effiffy^ n. sary, iiidrindra raha 
sarin' olona. To burn in effi- 
gy, mandoro sarin' olona mba 
hampiseho ny tsi-fitiavany 
azy 

Effiores'cence, n. fiposahany ny 
vonin-kazo 

Efflu'vium, if. fofona, indrin- 
dra raha fofona ratsy 

Efflux, li. fitHihany ny rano 

Effort, n. ny atao araka izay 
hainy 

Effront'ery, u. fahasahisahiana 
foana, tsi-fahamenarana 

Efful'^ent, adj. mamirapiratra, 
manjelajelatra Effu'^ion, n. f anaidinana ; ny 

zavatra aidina 
'^'gg^ 11. atody 
E'gotism, fanaony ny olona 

raha mahery milaza tena 

loatra 
E'gotist, w. olona mahery 

milaza tena loatra 
Egre'^ious, adj. mahagaga, 

izay tsy izy 
E'gress, n. fialana, fivoahana 

aminy 
Ei'der-duck, u. karazan' an- 

gaka be volo-malemy tsara 
' "Eiffht, adi, valo 
|JSi/7//teen', adj. valo amby ny 
I folo 

Ei<7At'y, adj. valo-polo 
EiV^er, adj. ny anankiray amy 

ny roa 
"EVthQT — or, co)j. na 
Ejac'ulate, r. t. manao tony 

f ohy noho ny f ahatairana, iS:i*. 
Ejac'ula'tion, h. teny fohy 

natao tampoka, indrindru 

raha vavaka fohy 
Eject', v. t. mamoaka, mandroa- 

ka, maneisotra 
Eke, r. t. (out) mampitomho 

mba haharitra ohiela kokoa 
Elab'orate, adj. vita tsara sady 

be asa, kalina [andro 

Elapse', V. i. mihalanytoy ny 
'Elas'tic, adj. mirirotra 
Elas'tic, 11. mateza-roritina 
*Elasti'city, if. liiirotra 
Elate', V. ^.mampieboebo, mam- 

pietaketaka, mampirohai*elia, 

mampifaly 
El'bow, n. kiho 
^Ibow-chair, n. (arm-chaij 
vElbowroom, u. htoerana azo 

ihetsiketaehany ny sandriny 
El'der, aeJj. comp. (>/'old, zoky 
El'der, //. loholona, lohany ny 

fiangonana amy ny J^resby' 

ievian, &;c. 

Digitized by VjOOQIC ELD [07 ] EMB El'derly, adj. anti-panahy 
Elect', V. t. mifidy, mifantina 
Elect', adj. voafidy 
Elec'tion, n. fifidianana 
-Elec'tor, «, mpifidy, indrindra 

izay manaua f ahef ana hifidy 

solom-bavam-bahoaka 
Elec'tric, adj. any ny electricity 
' Elect ri'city, n. zavatra tsy misy 

lanja, sady tsy hita, afa-tsy 

indraindray raha mifindra 

toerana, nefa ao anatiny ny 

zavatra rehetra, ary izany no 

fototry ny helatra sy heriny 

ny electric telegraph 
Elec'trify, v. t. mamindra elec- 

tricity ho aminy ; mahataitra 
El'egant, adj. tsara-tarehy, ma- 

hafinaritra 
ErCf/y, n. kalo mampalahelo, 

hira amy ny ilsaonana 
^Erement, n. foto-javatra 
-Element'ary, adj. momba ny 

foto-javatra 
-El'ephant, n. elef antra, biby 

lehibe indrindra amy ny 

biby manan-tongotra efatra 

ka misy orona lava 
El'evate, v. t. manandratra, 

manangana [folo 

Elev'en, adj. iraik'amby ny 
Elf, n. matoatoa madinika 
Eli'cit, V. t. mampiseho, maka 
El'iyible, adj. azo fldina 
*lk, n. biby toy ny stag 
Ell, n. manindao 
Ellipse', n. marika toy ny 

circle fa somary lavalava 
Ellip'sis, n. teny avela 
ElUp'tic,— cal, adj. vorivory 

somary lavalava 
^m, //. anaran-kazo 
Elocii'tion, n. fahaizana ba- 

nonon-teny teara lahatra 
Elon'gate, v. t. manalava 
Elope', V. i. milefa, mandositra 

kamiery El'oquent, adj. mahay manda- 
ha-teny 

vElse, (idj. pron. sy adv. sy cot\j» 
koa, afa-tsy, raha tsy izany 

-Elsewhere', adv. any ho any, 
amy ny fitoerana hafa 

Elu'cidate, v. t. mahazava, 
mahamora-fantatra 

Elude', V. t. misoroka ; manao 
izay tsy hahafantarana ny 
nataony, na izay tsy hihazo- 
nana azy 

Elydr'ian, adj. mahafinaritra in- 
drindra 

Ely«'ium, «. anarany ny fitoe- 
rana mahafinarltra (araka 
ny finoany ny Girika) izay 
itoeraiiy ny olona maty nan- 
kasitrahan' ireo andriama- 
nitra nivavahany 

Ema'ciatCi v, t. mampahia, 
mampipoaka [ny 

Ema'nate, v. i. (from) avy ami- 

Eman'cipate, v. t. mandefa ho 
olom-potsy, mamotsotra 

Embalm', v. t. mamboatra faty 
sy manisy zavatra manitra 
ao aminy mba tsy ho lo 

vEmbank'ment, n. fefiloha, tany 
asandratra toy ny f efiloha 

Embar'go, n. fandrarana sam- 
bo tsy handeha, fanampe- 
nam-barotra 

Embark', v. i. sy t. manondrana 
ao an-tsambo ; miondrana 

Embar'rass, v. t. manahirana, 
mahavery hevitra 

-Em'bassy, n. raharahany ny 
ambasadora; irak' Andriana 
ho any amy ny lireuena hafa 

Emberiish, v. t. maudravaka 

Embel'lishment, n. ravaka, 
haingo 

»Em'bers, ;/. vain' afo, indrindra 
raha vao maty ny afo 

Embez'zle, v. t. homan-karau' 
olona 

Digitized by VjOOQIC EXB [98] EMP Embit'ter, v. t. mampangidy, 
mampahory 

Emblaze', v. t. mandravaka 
amy ny zavatra mamirapira- 
tra 

Em'blem, n. famantarana, sa- 
rin- javatra mampahatsiaro 
zavatra hafa, toy ny satrok' 
Andriana izay ahatsia- 
rovana ny Andriana, ary ny 
sariny ny mizana izay 
ahatsiarovana fahamarinana 

Emblematic, adj. momba ny 
emblem 

Embod'y, v. t. manisy tena 

Emboss', V. t. manao sary na 
soratra ka atao mivohitra 

Embrace', v. t. misakambina, 
mitrotro, maliazo, maneiky 
amy ny fifaliana 

Embra'*ure, ;/. loaka amy ny 
manda atao fitoiiiuna amy ny 
tafondro 

Embroca'tion, n. funafody aho- 
Botra 

Embroid'er, v. t, manao ambo- 
radara 

Embroid'ery, w. amboradara, 
amboridao 

Embroil', v. t, mampiady, 
mampikorontana 

Embrue', v. t. manoboka, man- 
dena 

Em'bryo, n. ny mbola tsy ary 
fady. In embryo, tsy ary 
fady, heverina hiany la tsy 
mbola atao 

Emend', v. t. (amendj 

Emenda'tion, n. fanitsianA ; 
liovana ho tsara 

Em'erald, n. vato-soa maitso 

Emerge', v. i. miala amy ny 
rano, miposaka 

Emer'^ence, —cy, n. fiposaha- 
na ; toetry ny raharaha na 
ny manjo izay tokony ho- 
vonjeua miarakamiuizay Emer'sion, n. fialana amy ny 

rano, fiposahana 
Em'ery, n. zavatra toy ny fa- 

sika atao f amotsiana vy na 

fitaratra, «&c. 
Emet'ic, n. fanafody fandoa- 

vana 
Em'igrant, n. olona mifindra 

fonenana ho any amy ny 

tany hafa 
Em'igrate, v. i. mifindra fone- 
nana ho any amy ny tany 

hafa 
Em'inent, adj. avo ; ankala- 

zaina, malaza 
Emis'sary, n. iraka, iraka mpi- 

tsikilo 
Emis'sion, n. famoahana 
Emit', V. t. mamoaka (toy ny 

af o mamoaka haf anana, ary 

ny masoandro mamoaka fa- 

hazavana) 
Em'met, u. vitsika 
Emol'ument, ;/. soa, karama, 

tombom-barotra 
Emo'tion, n. fihetsiky ny saina 
Empale', v. t. mamefy mano- 

didina; mamono amy ny 

hazo maranitra atsatotsatoka 

amy ny tenany 
Empan'nel, v. t. manendry 

olona ho jury 
Em'peror, n. mpanjaka nyfire- 

nena maromaro samihaia 
•Em'phasis, n. f anonouana maf y 

ny teny sasany 
Em'phasize, v. t, manonona 

mafy [mafy 

Emphat'ic,— cal. adj. tononina 
.Empire, n. fanjakana misy 

hrenena maromaro samihafa 
Empir'ic, n. mpanao fanafody, 

k(i. izay mbola tsy nampia- 

narin' olona 

rmploy', v. t. mampanao, 
mampiasa. A hundred men 
were employed in building 

Digitized by VjOOQIC EXP [99] UB his house, zato lahy no nam- 
panaovina ny tranony. He 
employs all his time in 
doing good to others, mba 
hahaeoa ny sasany no anda- 
niany ny androny rehetra 
•^Employer, n. olona mampiasa 
olona sasany hanao raharaha 
ho azy [lahasa 

Employ'ment, n. raharaha, asa, 

Empo'rium, u, tsena ; tanuna 
misy varo^ra betsaka 

Empov'erish, v. t. mampala- 

helo ; manimba ny tan^ mba 

tsy hahavokatra [fana 

•-Empow'er, v. t. manome fahe- 

Em'press, n. vadiny ny emperor; 
vehivavy mpanjakany ny 
empire 

Empme', n, ('enterprise J 
'-^mp'ty, adj. foana, tsy misy 

zavatra ao anatiny 
•--Emp'ty, V. t. maneisotra izay 
rehetra ao anatiny 

Empnr'ple, v. t. mauaoho man- 
gamena 

Em'ulate, v. t. te-hitovy aminy 
na hihoatra 

Emola'tion, n. faniriana hihoa- 
tra, f aniriana ho ambony 
^na'ble, v. t. mampahay, mam- 
pahefa, manome hery 

Enact', t. t. manao holaluna 

Enact'ment, n. ny anaovana ho 
lalana; laluna 

Enam'el, «. zavatra toy ny 
fitaratra- atao amy ny lovia, 
&c. hahamafy azy 

Enam'el, v. t. manisy enamel 

Enam'our, v. t, mampitia 
e^Encamp', e*. i, mitoby 

Encase', v. t. manao ao anaty 
case 
V,- Enchain', v. t. (chain) 

Enchant', v. t. manao fankato- 
vana; mampahalinaritra in- 
drindra Enchant'ment, n. ody, zaratra 
mampahafinaritra indrindra 
Encir'cle, v. t. manodidina 
^ Enclose', v. t. manodidina, ma- 
nao f efy manodidina ; mam- 
piditra amy ny vata na enve- 
lope, &(% 
EnclOA'nre,«. tany, &c. voafefy, 
zavatra fonosina ; fono, f efy 
manodidina 
Enco'^iiam, n, dera 
Encom'pass, v. t. manodidina 
Encount'er, v. t. sy /. mifana- 

trika, mihaona aminy 
Enconr'a^e, r. t. manome toky, 

mamporisika 
Encroach', v, i. mitatra man- 
kamy ny any ny sasany, mila 
hihiny 
Encrust', i\ t (incruatj 
Encum'ber, v. t. manahirana 
noho ny havesarany, misa- 
kana, mamongika ; be trosa, 
miantoka trosa 
Enoum'brance, n. zavatra ma- 
nahirana na misakana 
Encyclopae'dia, n. fvyclopcediaj 
End, n. farany, f ahataperana ; 
fahafatesana, antony. To 
put an end to, to make an 
end of, mandrava, mamono. 
On end, mitsangaua 
j-End, V. t. sy /. mahatapitra, 
' mandrava t 

Endan'</er, v. t. manao izay 
tokony hanimba na hampicli- 
doza. He endangered his 
own life to save his friend, 
nanao vi-very ny aiiiy ha- 
; monjeny ny sakaizany izy 
; Endear', v. t. mampahatia 
sEndea'vour, n. ny atao araka 
I izay hainy 

l^ndea'vour, ?\ i, manao izay 
I hainy, manao izay haliavi- 

tana ny kasaiua hatao 
, Endemic — cal, adj, , (aretina) 

Digitized by VjOOQIC EHB [ 100 ] EKI mahazo ny maro amy ny tany 
sasany ka misy fotoana ise- 
hoahy, toy ny tazo aty 

Endorse', v. t. manoratra ny 
anarany eo ivohony ny check 
na billy &c. To endorse opi- 
nions, milaza fa maneiky 
izany hevitra izany 

Endorse'ment, ??. soratra atao 
ao ivohony ny check, &c. 

Endow', V. t. manome tolotra, 
manome tolotra ny fiango- 
nana na college, &c. hahazoa- 
na ny soa avy amin* izany 

Endow'ment, n. tolotra 

£ndue', v. t. manome hery na 
fahefana na saina, &c. 

Endure', v. t. sy i. mihafy, mia- 
ritra, mandefitra, maharitra. 
v^En'emy, «. fahavalo 

Ener^et'ic, adj. marisika, mavi- 
tnka, tsy misatry fanahy 

En'er^y, n, herim-po, faharisi- 
hana, aina 

Ener'vate, v. t. mahalemy, ma- 
hosa [mahalemy 

Enfee'ble, v. t. mahareraka, 

Enforce', i\ t. manery. To en- 
force the laws, manery olona 
hitandrma ny lalana 

Enfran'chi^e, v, t. mamotsotra, 
mandefa ; manome fiambo- 
niana 
- Enga<7e',tt'. t. sy i. mihazona ; 
maneiky. To engage a ser- 
vant, kc.j mifanao fanekena 
amy ny raharaha hatao. To 
engage attention, mampihe- 
vitra. To engage assistance, 
mampaneiky olona hanampy 
azy. I am engaged, manan- 
draharaha aho. He is enga- 
ged in writing, manoratra 
izy. He is engaged in teach- 
ing, mampianatra izy. He 
or she is engaged, fofom- 
badin' olona izy ^nga^e'ment, n. fanekena ; 
raharaha; ady 

En^en'der, v, t. miteraka, ma- 
hatonga 

^En'^ine, ??. zavatra maro-loha 
atao fanaovan-javatra ha 
fampandehanana kalesy, &c. 
Steam engine, e^igine entiny 
ny fofon-drano. Fire eng^e, 
engine famonoan* afo. Loco- 
motive engine, engine fiton- 
drana kalesy 

-En'^ineer, n. olona tompo-ma- 
rika amy ny anaovana 
lalana na lalam-by na tete- 
zana, &c. ; olona mpitandrina 
steam engine 

^n'glish, adj. any England 

Engraft', v. f . manof oka ratsan- 
kazo kely haniry amy ny 
hazo haf a izay miray f omba 
aminy 
Engrain', i\ t. manokalanda- 
hazo (fee. raha mbola tsy 
voafoly; manantitra 

Engrave', v. t. manoritra ; ma- 
nao sary na soratra amy ny 
vato, hazo, vy, &c. ka zavatra 
maranitra no anaovana azy 
Engrav'ing, n. ny fahaizana 
hanoritra sary <fec. sy hanao 
porintra aminy ; zavatra 
nisy sary &c. voasoritra ; 
ny sary vita aminy 
Engross', adj. mahazo daholo. 
It engrossed all his atten- 
tion, sondriana tamin' izany 
hiany ny he-viny. It engross- 
ed all the time, lany tamin' 
izany hiany ny fotoana 
Engnlph', ?\ t. mitelina toy ny 
tany mivava na ny rano 
mihataka 
Enhance', v. t. mampitombo 
(vidiny na fitiavana na faha- 
ratsiana &c.) 
Enig'ma, n. fampanonouana 

Digitized by CjOOQIC xm I 101 ] EVT Enigmatical, adj. saro>panta- 

rina ; tsy azoazo 
Enjoin', v, t. mandidy 
•^Enjoy V. t. mifaly aminy. 

I enjoy it, mahafinaritra ahy 

izany. He enjoys good 

health, finaritra tsara izy 
K'Enjoy'ment, n. fifaliana, hafa- 

Hana, f ahafinaretana 
Enkin'dle, v. t. mampirehitra 
Enlar<7e', v. t. mahalehibe, 

mampitombo, manitatra 
Enlar^e'ment, n. fanalehibia- 

zana, f ampitomboana 
EnliyAt'en, v. t. manazava 
Enlist', t\ t. sy t. mahatonga 

ho miaramila ; mampaneiky 

ny sasany hanao raharaba; 

milatsaka ho miaramila 
Enli'ven, v, t. mamelona, mam- 

pifalifaly 
En'mity, n. fandrafiana, lolom- 

po, tsi-fitiavana 
Enno'ble, v. t. mahandriana, 

manandratra, mampisondro- 

tra 
Enor'mity, n. heloka be-vava 
Enor'mous, adj. makadiri-be ; 

meloka indrindra; loza loatra 
Enough', ctdj. sy adv. arapy, 

antonona. Well enough, 

tsaratsara hiany 
•Enough', n. ampy. That is 

enough, aok' izay [indrindra 
Enrage, v. t. mahatezitra 
Enrap'ture, v. t. maharavoravo 
Enrich', v. t. mampanan- 

karena ; mampahavokatra, 

mahalonaka ; mampitombo 

fahalalana 
Enrol', 1). t. manoratra ny 

anarana mikambana amy ny 

anarana sasany koa [miery 
Ensconce', r. t. miaro-tena, 
Enshrine', v. t. mametraka ao 

amy ny shrine; mitahiry 

tsara noho ny litiavana azy En'sian, f;. saina, faneva: 
mpitondra saina 

Enslave', v. t. mahandevo, 
manandevo 

Ensnare', e. t. mamandrika 

Ensue', r. i. manaraka 

Entail', r. f. raandidy fananana 
ho any ny taranany, ka tsy 
raahazo manova izany ny 
mpandova 

Entan'gle, v. t. mampifan- 
diditra, mampisafotimpotina 

-En'ter, v. t. sy t. miditra. To 
enter (a school, &c.) mila- 
tsaka. To enter a name, 
date, &c., manoratra izany 
amy ny boky 

En'terprive, n. zavatra sarotr' 
atao sady manahirana ka tsy 
ho vita raha tsy misy f ahasa- 
hisahiana 

Ei^'terpris'ing, adj. sabisahy, 
manao vi-tery 

Entertain', v. t. mampiandrano 
hihinan-kanina ; mampaha- 
iinaritra noho ny resaka 
•ice. atao. To entertain 
thoughts, feelings, cVic, 
laahazo sy mitahiry azy ao 
am-po 

Entertain'ment, n. fampian- 
dranoana, fanasana ; ialao 
mahafinaritra ; resaka maha- 
liuaritra 

Enthral', v. t. manandevo 

Enthrone', v. t. mampanjaka 
andriana, mametraka an- 
driana na bishop ao amy ny 
sezam-boninahitra 

Enthu'jtias-m, n. zotom-po raha 
sondriana amy ny tampan- 
drosoana ny fanjakan' An- 
driamanitra, na amy ny 
haliazoana fahalalana, na 
amy ny zavatra hafa izay 
tadiaviny f atratra 

Enthusiast, ;*. oloua mazoto- 

Digitized by CjOOQIC SKT [ 102] EPI fo indrindra amih' izay 

tadiaviny fatratra ka saiky 

izany hiany no heveriny 
Enthu'^ias'tic, adj. mazoto-fo 
Entice', r. t. mitaona, xnanan- 

goly, manambitamby 
Entice'xnent, »/. iitaomana, 

fanangolena 
Entire', adj. tsy miey afaka, 

ao avokoa, izy rehetra, 

daholo 
Enti'tle, v. t. manisy anarana ; 

manome fahaf ahana, mampa- 

hazo 
En'tity, n. ny misy (na hevitra 

na zavatra) 
Entomb', r. t. mandevina 
£ntomoro/7y, n. ny fahalalana 

izay ahafantarantsika ny 

fombany ny insects 
En'trails, n. tsinay 
Entram'mel, v. t. ftraimnelj 
En'trance, n. fidirana ; fian- 

tombobany 
Entrance', v. t. mahasondriana 

amy ny fifaliana, maharavo- 

ravo 
Entrap', v. t. mahazo toy ny 

amy ny tonta, mamandrika 
Entreat', v. t. mifona aminy, 

mitareo aminy 
Entreat'y, n. fifonana, bataka 
Entrench', v. i. (intrvnthj 
Entrust', v. t. (intrmtj 
En' try, n. ny idirana ; ny 

iantombohana ; ny anoratana 

zavatra ao amy ny boky, &c. 
Entwine', t-. t. sy i, manolana ; 

miolana 
Enu'merate, v. t. manisa tsi- 

rairay, milaza tsirairay 
Ennn'ciate, v. t. milaza, man- 

ambara, manonona 
Envel'op, v. t. mamono, mana- 

rona 
^En'velope, or EnTel'op, v. fono, 

sarona Enven'om, v. t. manisy poizina ; 
manindrona amy ny teny 
noho ny lolom-po 

En'viable, adj. azo alonina. 
He is in an enviable position, 
tsara toetra izy ka iriny ny 
olona ny mba ho tahaka azy 

En'vions, adj. mialona 

Envi'ron, v. t. manodidina 

Envi'ron^, n. ny tany sy ny 
vohitra madinika manodidi- 
na tanana 

En'voy, n. iraka, indrindra 
rah a avy amy ny mpanjaka, 
nef a tsy mitoetra ao amy ny 
tany alehany toy ny f anaony 
ny ambassador 

En'vy, w. fialonana, alahelo 
noho ny soa azony ny sasany 

En'vy, V. t. sy i. mialona, 
maniry indrindra 

Ep'aulet', — tte, n. zepoleta 

Ephem'era, n. anaram-biby 
kely toy ny aloy ka maha- 
ritra indray andro hiany 

Ephem'eral, adj. maharitra 
indray andro hiany, maha- 
ritra vetivety foana 

Eph'od, n. efoda, akanjony ny 
mpisorona be 

Ep'ic, adj. atao tantara (amy 
ny poem) 

Ep'icure, ii. olona sain-kanina 

Epicnre'an, adj. sain-kanina 

Epidem'ic,— cal, adj. (aretina) 
indrai-mahazo ny maro 

Epider'mis, >/. (cutiele) 

Ep'igram, w. tonon-kira fohy 
misy hevitra iray tsara 

Ep'igraph, n. soratra atao amy 
ny trano sasany milaza ny 
antouy ny nanaovana azy sy 
ny andro nahavitany, &c. 

lEp'ilepsy, n. andro-be 

t^Epilep'tic, adj. sy n. morabany 
andro-be ; olona farary ny 
andro-be 

Digitized by VjOOQIC EPI [103] SBE ^Epis'copaoy, ;/. fanapaham-pi- 

angonana araka ny fanaony 

ny bishop 
Epis'copal, ndj. amy ny bishop j 

tapaliiny ny bishop 
Episcopalian, «. olona miray 

finoana amy ny bishop 
Ep'isode, w. tantara kely 

tafalatsaka ao anatiny ny 

tantara lava 
Epis'tle, 11. epiflitily, taratasy 

nosoratany ny sasany ham- 

pitondraina any amy ny 

olona hafa 
Epis'tolary, adj. any ny epistle^ 

moraba ny epistle 
Epitaph, 11. soratra amy ny 

fa^ana na taangam-bato atao 

f ahatsiarovana ny maty 
Epithet, n. teny enti-milaza ny 

f omban- j avatra 
Epit'omo, n. teny foliifohy 

milaza ny foto-tcuy amy ny 

boky na teny voalahatra 
E'por//, n. taona nisehoany ny 

event lehibe izay niovany ny 

toetry ny olona tao aoriana 
Equa'ble, adj. mitovy rano ; 

tsy miova toetra 
E'qual, adj. mitovy, sahala, 

marina. He is not equal to 

his task, tsy mahavita izay 

nasaina hataony izy 
E'qual, n. izay mitovy amy ny 

anankiray amy ny hery na 

voninahitra na fahaiza- 

na, &c. 
E'qual, v. t. mitovy aminy, 

mahatoraka 
Equality, n. ny itoviany, 

fitoviana, tsi-fiovaovana 
E'qualize, v. t. mampitovy 
Equanimity, ;/. tsy fiovan- 

tsaina loatra 
Equa'tion, n. fampitoviana 
Equa'tor, a. mr/t; lehibe mano- 

didina ny tany, ary raha eo aminy dia mitovy ny 

halavirany ny pole avaratra 

Hy ny pole atfiimo 
Equer'ry, w. rapitandrina ny 

soavaliny ny mpaujaka, na 

ny andriandahy 
Eques'trian, ;/. mpitaingin- 

tsoavaly 
E'quidis'tant, adj. mitovy hala- 

virana 
E'quilat'eral, adj. mitovy lafy 
E'quilib'rium, w. fitovian-danja 
E'quine, adj. miray fomba amy 

ny soavaly 
Equinoc'tial, adj. momba ny 

equinox 
E'qninox, n. ny fitoviany ny 

andro 8y ny alina amy ny 

March sy September isan- 

taona 
Equip', V. t. mampiomaua 

sambo, na miaramila, na 

qlona niaudeha lavitra, &c. 
Eq'uipaz/e, ;/. iiomanana ho any 

ny sambo, &c. 
Eq'uity, n. fahamarinana, ny 

rariny 
Equiv'alent, adj. mitovy lanja, 

mitovy hery, «fcc. 
Equiv'ocal, adj. mampisalasala, 

manao teni-tsiloabody mba 

hamitaka 
Equiv'ocate, v. i. manao teni- 
tsiloabody ho enti-mamitaka 
E'ra, )i. taona malaza izay 

nanisana ny taona talohany 

na taoriany 
Eradicate, r. t. manongotra 
Erase', v. t. mamonosoratra,&c. 
Era'^ure, ;/. famonoan-tsoratra 

amy ny antsipika, &:c. 
vEre, adr. sy prep, aloha, raha 

tsy mbola 
Erect', adj. mitsangana, mijoro 

tsai-a 
Erect', V. t, manaugaua, mam- 

pijoro 

Digitized by VjOOQIC SBE [104] EST Erec'tion, n. ny ananganana, 

ny anorenana ; zavatra nao- 

rina 
Erelong', adv. vetivety, tsy ela 
Erenow', adv. taloha 
Er'mine, n. biby kely misy 

volo fotsy tsara 
Err, V. i. mania, mivily, man- 

diso, manota 
Er'rand, u. raharaha anirahan' 

olona 
Er'rant, adj. ini\ilivily ; arrant 
Erratic, adj. miriorio, mireni- 

reny 
Erra'tum, j>j/.-ta, n. ny diso (na 

soratra na porintra) 
Erro'neous, adj. diso, tsy 

marina 
Er'ror, ;/. fahadisoana, ny diso 
Er'udite, adj. ef a nianatra boky 

maro ka mahay tsara ; mam- 

piseho fa efa nianatra boky 

maro 
Erudi'tion, fahalalana ny boky 

maro 
Erup'tion, n. fipoahana, fipoa- 

han' aretina amy ny hoditra 
Erup'tive, adj. mipoaka 
Erysip'elas, ??. anaran' aretina 

amy ny hoditra 
Escape', r. f. sy i. mandositra. 

It escaped my attention, tsy 

nahita izany aho 
Escape', n. ny andosirana 
Eschew', r. t. miala aminy, 

mandositra 
Escort', V. t. manatitr' olona, 

miara-mandeha aminy mba 

hiambina azy na hanaja 

azy &c., manotrona 
Es'cort, H. mpanatitra olona 
Escnt'cheon, n. zavatra asiana 

sary atao famantaram-boni- 

nahitra 
Espe'cial, adj. (special) 
Espe'cially, adv, indrindra 
Es'piona^e, n, titsikiloana Espon'sal, n. fanambadiana ; 
fiandaniana 

Espouse', v. t. mampaka-bady ; 
miandany aminy 

Esquire', n. anaram-piambo- 
niana na f ana j ana 

Es'say, n. ny atao araka izay 
hay ; taratasy fohifohy [hay 

Essay', v. t. manao araka izay 

Es'sence, w. fototra, hery 

Essen'tial, adj. tsy azo avela, 
misy tena 

Estab'lish, v. t. mampitoetra 
mafy, manorina, mahato. 
To establish a law, mamo- 
rona lalana. The established 
church, ny fiangonana tapa- 
hiny ny fanjakana sy mian- 
kina aminy 

Establishment, n, *fampitoe- 
rana mafy ; ny momba ny 
fanjakana na miaramila na 
fiangonaua, &c., ka misy 
laJuna atao fitondrana 

Estate', n. (state) ; fananana, 
indrindra fa tany 

Esteem', v. t. mahalala uy 
hatsaram-panahy ka midera 
na tia 

Esteem', ii. fitiavana noho ny 
hatsaram-panahy 

Es'timable, adj. tokony ho 
tiana noho ny hatsaram- 
panahy 

Es'timate, v. t, manombana, 
mihevitra ny toetr' olona 
araka ny hatsaram-panahiny 

Es'timate, n. ny anombanana, 
fiheverana [wwr^J 

Estimation, n. (esteem) ^ {vsti- 

Estrange', v. t. mampisaraka 

amy ny fisakaizana 
( Estran^e'ment, n. fampisara- 
I hana amy ny iisakaizana 
' Es'tuary, n. sampan-drano* 
masina mitsopaka amy ny 
' vavany ny ony 

Digitized by CjOOQIC ETC [105] svs Etch, V. t. manao sary amy ny 

metal fisaka na fitaratra, ka 

rano-mahery no anoritana 

azy 
, Etor'nal, adj. tsy manan-taloha 

sady tsy raanam-pahata- 

perana, mandrakizay. The 

Eternal^ Andriamanitra 
Eter'nity, n. ny mandrakizay 
E'ther, n, fanafody malaky 

miova ho fofona sady mora 

mirehitra ; rivotra maivana 

indrindra 
Ethe'real, adj\ maivana dia 

maivana toy ny rivotra 
Eth'ics, n. ny science ahafan- 

tarantsika izay fitondran- 

tena tsara 
Ethnoro<7y, n. ny science izay 

ahafantarantsikany karazan' 

olona samihafa 
Etiquette', n. fomba fanajana 
Etymoro//y, ii. ny science izay 

ahafantarantsika ny fototry 

ny teny sy ny fiovany 
EuV^arist, n. ny Fanasany ny 

Tempo 
Eulo^is'tic, adj. midera 
Eulogize, V. t. midera 
Eu'lo<7y, >*• iiderana 
Eu'phony, n. fahatsaram-peo 

amy ny fiteny 
Evac'uate, v. t. mandao, miala, 

mahafoana; mivalana 
Evade', v. t. sy /. misoroka ; 

manao teny miolakolaka 
Evanes'cent, adj. mihelina, tsy 

maharitra, vetivety 
Evan<7erical, adj. mifanaraka 

amy ny Filazantsara 
Evan'</elist, n. mpanoratra ny 
Filazantsara ; olona mande- 
liandeha mitety vohitra 
mitory ny Filazantsara 
Evan'yelize, v. t. mampianatra 
ny Filazantsara, mampino 
ny olona ny Filazantsara Evap'orate, v. i. sy t. lasan-ko- 
fofona, mahalasan-ko-fofona 

Eva'^ion, n. fisorohana; teny 
miolakolaka [miolakolaka 

Eva'sive, adj. manao teny 

Eve, — en, w. fEi^cninff) 

E'yen, adj. tsy misy avo sy iva, 
marin-tampona, mitovy rano ; 
tsy miovaova ; sahala. An 
even number, isa azo zarainy 
ny roa ka tsy misy ambiny 

E'ven, adv. na dia — aza. Even 
80, toy izany Many [g-atra 

E'ven-hand'ed, adj. tsy mian- 

Eve'ning, n. harivariva, taka- 
riva, alina; tokony ho 
hatramy ny enina ny f aman- 
taran' andro ka mandra- 
pandry 

E'ven-mind'ed, adj. tsy miova- 
ova saina, mato-tsaina 

E'venuess, n. tsy fiovaovaua, 
tsy fisiana avo sy iva 

Event', n. izay miseho na 
tonga (amy ny tantara) toy 
izao : ny events lehibe 
miseho amy ny tantarauy 
Davida dia izao; ny nano- 
sorany Samoela azy ho 
mpanjaka ; ny namonoany 
any Groliata ; ny nanam- 
badianynyzanakySaoly ; &c. 

Even'tually, adv. amynyfarauy 

Ev'er, adv. mandraiariva ; na 
oviana na oviana. Ever and 
anon, indraindray. Forever, 
mandrakizay 

Ev'ergreen, n. hazo tsy mihin- 
tsan-dravina amy ny ririnina 

Everlast'ing, adj. maharitra 
mandrakizay 

Ev'ermore', adv. mandrakizay 

Ev'ery, adj. izy rehetra, tsirai- 
ray, isany. Every day, isan' 
andro. Every now and 
then, indraindray, mateti- 
tetika 

Digitized by VjOOQIC EVE [ 106] EX€ Ev'erywhere, adv, eny rehetra 

eny 
Evict', V. t. mandroaka olona 

hiala amy ny trano itoe- 

rany, &c. 
Evidence, n. vavolombelona ; 

teniny ny vavolombelona, 

teny manamarina na mahato 
Evidence, v. t. mampiseho 

marimarina 
Evident, adj. hita marimarina, 

azo lazaina marina 
E'vil, adj. ratsy, ratsy fanahy. 

Evil tidings, filazana mam- 

palahelo 
E'vil, n. ny ratsy, haratsiam- 

panahy 
E'vil-speak'iJig, n. endriken- 

drika, fanaratsiana 
Evoke', v. t. mahatonga 
Evolu'tion, n. fivelarana; 

famindran-dia (amy ny 

miaramila) 
Evolve', V. t. mivelatra 
Ewe, n. ondry vavy 
Ew'er, 01. tavoarabakolyfasian- 

drano hanasan-tava, &c. 
E;<act', adj. marina, izany 

indrindra 
E.ract', V. t. manery handoa vola, 

manery. To exact obedience, 

manery haneiky 
E.ract'ing, mila vaniny, mila 

autsontsany 
E^ac'tion, n. fanerena handoa 

mihoatra noho izay antonony 
Eua//'</erate, r. t. mampitombo 

laza, manao laza masaka 
E.ralt', r. t. manandratra, man- 

kalaza 
E.ram'ina'tion, n. fanadinana, 

fandinihana 
E.ramlne, v. t. manadina, man- 

dinika 
' E.ram'ple, n. fianarana, ohatra; 

sara-javatra kely entina 

bampiseho ny toetry ny maro E^ras'perate, v, t, mahatezitia 

indrindra 
Ex'cavate v. t. mandavaka, ma- 
nao zohy, manao poak* aty ; 

mandoaka toy ny fanao amy 

ny ati-lakana 
Excava'tion, n. fandavaliana, 

f anaovan-johy ; lavaka na 

zohy nataon* olona 
Exceed', v. t. sy u mihoatra, 

manoatra, manan-tombo 
Exceed'ingly, a^ft?. indrindra, tsy 

hita avanavana 
Excel', V. t. sy i. manan-tombo 

amin' izay tsara 
Ex'cellence, — cy, w. fahatsara- 

na ; teny fanajana atao amy 

ny lehibe amy ny fanjakana 
Ex'cellent, adj, tsara dia tsara, 

lany era 
Except', V. i. (to or against) 

nianda 
Except', — ting, prep, sy conj. 

afa-tsy, raha tsy 
Excep'tion, n. ny tsy manaraka 

ny ankabiazany. With the 

exception of, afa-tsy. To 

take exception to or against, 

nianda 
Excep'tionable, adj. tokony ho 

lavina 
Excess', n. ny mihoatra izay 

antonony, ambiny 
Exces'sive, adj. mihoatra, be 

loatra, manan' amby 
Exchange', v. t. mifanakalo, 

manakalo, mitakalo 
Exchange', n. takalo, fifanaka- 

lozana, solo 
Excheq'uer, n. ny fitehirizana 

ny volam-panjakana; ny vo- 

lam-panjakana 
Excij^e', u. fadin-teeranana 
Exci^e'man, n. mpakany fadin- 

tseranana 
Exci'^ion, a. fanesorana, fan- 

dringauana 

Digitized by VjOOQIC BXO [107] Ezci'table, adj. mora hetsike< 
tsehina (amy ny saina) 

Excite', V, f. m9.mpihetsiket8ika 
ny saina, mampitabataba, 
mamoha ny saina 

Ezcifing, adj. mampihetsike- 
tsika ny saina, mampitaba- 
taba, &c. 

Exclaim', v. i. manao feo ma- 
hery marapiseho fahatairana 
na fif aUana na f ahatezerana, 
&c. 
'Exclama'tion, n. fiantsoana 
milaza ny fahatairana, &c. 

Exclade', v. t. mandvai-a tay 
hiditra, misakana tsy hikara- 
bana amy ny sasany, ma- 
neisotra 

Excln'flive, adj. mandrara tsy 
hiditra ; avela hataony ny 
sasany hiany ; af a-tsy 
^xcommu'nicate, v. t. manei- 
sotra amy ny fiangonana, 
indrindra amy ny fiangoEany 
ny Katolika 

Exco'riate, v. t. manendaka, 
manenda-koditra 

Excm'ciating, adj. mampangi- 
lifiry 

Excul'pate, v. t. mampiseho fa 
tsy manan-tsiny 

Excur'sion, n. fitsangantsan- 
ganana lavidavitra any an- 
tsaha ; f anafihana 

Excur'siye, adj. mandehandeha, 
miriorio 

Excu'«able, adj. azo alan-tsiny 

Excuse', V. t. manafa-tsiny, 
mamela tsiny, mamela t.sy 
hanao. Excuse me, aza fady 
aho, aza manan-tsiny 

Excuse', If, fialan-tsiny 

Ex'ecrable, adj. ratsy indrindra, 
tokony hankahalaina indrin- 
dra 

Ez'eciate, v. t. mankahala in- 
drindra, manozona Ex'eeutd, v. t. manao, maHa- 
tanteraka; mahafaty araka 
ny lal^na. To execute a 
will, mizara fananana araka 
ny didiny ny maty 

Execu'tioner, n. mpamonoolona 
meloka 

Exec'utive, adj. mahavita be, 
mazoto amy ny raharaha. 
The executive, ny Mpanjaka 
sy ny Prime Minister, Sec, 
izay manan-kery hampana- 
raka ny vahoaka ny lalana 

Ex'e^e'sis, n. fanambarana ny 
hevitry ny Soratra Masina 

Ecem'plar, n. izay atao ho tsara 
ka alain-tahaka 

E.r'emplary, adj. mety halain- 
tahaka, mety harahina [rana 

Ej;em'plify, v. t. manao f anoha- 

Exempt', V. t. (from) manafaka 

Ejjempt', adj. afaka 

Eremp'tion, n. fanafahana 

Ex'equies, n. fanao amy ny 
fandevenana 

Ex'erci«e, n. fampiasana, fam- 
panaovana, asa atao. To 
take exercise, mitsangantsan- 
gana, miasa-dia 

£x'erci«e, v. t. mampiasa, 
raampanao 

Ej*ert', V. t. manao amy ny 
herim-po. To exert the voice, 
manao feo mafy. To exert 
one's self, manao araka izay 
hay 

E.«;er'tion, n. herim-po 

E^hala'tion, n. fofona, etona 

Exhale', v. t. mandefa fofona 

Eu^haust', V. t. mandritra, man- 
dany. To be exhausted, 
trotraka, valaka 

Ea;haus'tion, n. fandaniana ; 
hatrotrahana 

Ej^hib'it, V. t. mampiseho 

I Exhibi'tion, n. fampisehoana ; 

I ny zavatra aseho 

Digitized by VjOOQIC [108] SXP E^rllil'aratd, v. t mahafaly, 

mahamiramirana 
Exhort', V, t. mananatra, mam- 

porisika 
E^horta'tion, n. fananarana, 

famporisihana 
Ejrhor'tative, — tory, adj. enti- 

mananatra, enti-mamporisika 
Exhume', v. t. mamongatra 

faty hiala amy ny fasana 
Ex'i<7ence, — cy, n. faJahelovana; 

raharaha tokony ho vonjena 

faingana 
Ez'ile, n. olona roahina hiala 

amy ny tanin-drazany 
Ex'ile, V. t, mandroaka olona 
Ejist', V. i. misy 
E:rist'ence, n, iisiana 
Ex'iti n, ny ialana 
Ex'odus, n, ny nialany ny 

zanak' Isiraely tany Egypta ; 

ny boky milaza izany 

(Eksodosy) 
EjTon'erate, i\ t. manafa-csiny 
E^or'bitant, adj. be fanom- 

bana loatra, mihoatra noho 

izay mety, loza loatra 
Exorcise, v. t. mamoaka fana- 

hi-ratsy 
Exot'ic, adj. avy amy ny tany 

hafa, indrindra raha zavatra 

maniry 
Expand', v. i. sy t. mitatra, 

mihalehibe, mivelatra ; mam- 

pitatra, mamelatra 
Expanse', n. fahalalahana ia- 

drindi'a, toy ny amy ny rano- 

masina sy ny habakabaka 
Expan'sion, ti. fitarana, fivela- 

rana 
Expan'sive, adj. mety mihale- 
hibe, mahazo mitatra 
Expa'tiate, v. i. (on or upon) 

manao teny betsaka hilazana 

zavatra iray loha 
Ezpa'triate, v. t. mandroaka 

hiala amy ny tanin-drazana Expect', V. t, manampo, ma- 
nantena [miandry 

Ezpect'ant, adj. manantena, 

Expect a'tion, n. fanampoizana, 
fanantenana, fiandrasana 

Expec'torate, v. t. mandrehoka 

Expe'dient, adj. mampandroso 
raharaha, mety, mahasoa 
raha ny ankeMtriny hiany J 
no heverina 

Expe'dient, n. zavatra enti- 
mampandroso raharaha, za- 
vatra atao vonjy maika 

Ex'pedite v. t. manafalngana 

Expedi'tion, n. fahaf ainganana; 
ny ampandehanana, ny aleha. 
Military expedition, tafika 

Expedi'tious, adj. manao fain- 
gana, mahavita faingana 

Expel', V. t. maneisotra, man- 
droaka, mampiala 

Expend', v. t. mandany, (Spend) 

Expenditure, n. izay lany, 
indrindra fa vola 

Expense', n. fandaniana ; izay 
lany, vidiny 

Expen'sive, adj. saro-bidy, man- 
dany be 

Expe'rience, n. izay f ahalalana 
azony ny olona noho izay 
nataony na izay nihatra 
taminy 

Expe'rience, v. t. mahalala 
satria ef a niharany 

Exper'iment, n. fanandramana, 
fizahana; zavatra atao mba 
hahalalana na hampisehoana 
f omban- j avatra 

Exper'iment, v. i. mamantatra, 
mizaha-toetra 

Exper'iment'al, adj. azo avy 
amy ny experience [zavatra 

•Expert', adj. mahay, mahay 

Ex'piate, v. t. mitondra faho- 
riana mba hahafaliauy ny 
heloky ny tenany na ny any 
ny haf a Digitized by VjOOQIC BXP [109] SZT Ez'piatory, adj. mahafa-keloka 
Ex'pira'tion, . n, famoahana 
fofon' aina ; f ahataperany ny 
fotoana 
Expire', v. t. sy i. mamoaka 
fofon' aina, miala aina. The 
time has expired, lany ny 
fotoana 
Explain', v. t. manazava, mam- 
piseho ny heviny, milaza 
marimarina 
Explana'tion, n. filazan-kevitra 
Explan'atory, adj. mampiseho 
ny heviny [heviny 

£x'plicabl9, o^'. azo lazaina ny 
Ezplic'it, adj. mazava, mora azo 
Explode', V. i. sy t. mitefoka, 
mipoaka, mitresaka ka misy 
feo mahery ; manapoaka 
Ex'ploit, n. zavatra lehibe na 
malaza natao lavorary noho 
ny fanaovana vi-very 
Explora'tion, n. fizahana 
Explore', v.t. mizaha By man 
dinika tany, &c. izay tsy 
mbola fantatr' olona loatra 
Explo'«ion, n. 'fipoahana, fitre- 

sahana amy ny feo mahery 
Explo'sive, adj. mety mipoaka 
Expo'nent, n. mpUaza ny 
hevitra na ny foto-kevitry 
ny sasany 
Export', V. t. mamoaka ny 
vokatry ny tany na ny 
taozavatra hamidy any amy 
ny tany hafa, mamarina 
Ex'port, 11. vokatry ny tany 
&c. avaiina any amy ny tany 
hafa 
Expose', V. t. mampiseho, ma- 
metraka amin' izay tsy misy 
iiarovana na alokaloka. To 
expose a person's fault, mila- 
za miharihary ny ratsy na- 
taony ny sasany. Don't ex- 
pose it to the Ban, aza aseho 
amy ny hain' andro izany £xpo«i'tion, n. fampisehoana^ 
famoahana hevi-teny, na 
amy ny Soratra Masina na 
boky hafa 

Expo«'itor, n. mpamoaka ny 
hevitry ny tony [heviny 

Expository, ai/. mampiseho ny 

Expostulate, v. i. (with) maua- 
natra ka mampiseho ny tsy 
etozany izay atao 

Exposure, ji. fampisehoana, 
^ehoana. He is ill through 
exposure to the cold, nisehu 
tamy ny hatsiaka izy, ka 
marary 

Expound', V. t. mampianatra 
hevi-teny, manambara ny 
heviny 

Express', v. t. mampiseho ma- 
rimarina, milaza, mauoiioua ; 
mamia 

Express', adj. mitovy aminy 
indrindra, voalaza marima- 
rina, misy foto-draharaha 
andehanana falng-ana 

Expres'sion, u. fanambarana, 
filazana, faaonoaaua. He 
has good thoughts, but little 
power of expression, tsara 
ny hevitra ao am-pony, fa 
tsy ampy ny fahaizauy ha- 
moaka azy. The expression 
of the face, ny toetry ny 
tarehy izay ahafantaraua 
kely ny toetry ny fo 

Expres'sive, adj. milaza mari- 
marina 

Express'ly, ado. marimarina 

vExpul'sion, n. fandroahaua 

Expunge', v. t. inamono sora- 
tra, mahafoana 

Expur'gate, v. t. maneisotra 
izay t-^y mety amy ny 
boky, «kc. 

Ex'qui.iite, alj. tsara dia tsar.i ] 
Extant, adj. mbola mitraug*a, 
mbola misy 

Digitized by VjOOQIC EXT [110] ETB Extat'ic,— cal, adj. (Ecstatic) 

Extem'pora'neons, adj. natao 
tampoka fa tsy voalahatra 
ny hevitra, tandrevaka 

Extend', v. t. manitatra, mana- 
lehibe, maninjitra. To ex- 
tend compassion to, mamin- 
dra-fo, miantra. 

Exten'sion, n. iitarana, fitom- 
boany ny habeny 

Exten'sive, adj. malalaka 

Extent', OK halalahana, hala- 
Tana 

Exten'nate, v. t. manalava ka 
mihakely, mampahia. To 
extenuate a fault, manen- 
tein-keloka, manao fialan- 
tsiny 

Exte'rior, adj. ao ivelany 

Exter'minate, t\ t. mandrin- 
gana, mandroaka avokoa 

Exter'nal, adj. ao ivelany 

Exter'naU-, n. ny ao ivelany 
(amy ny fivavahana, &c.) 

Extinct', adj. maty taranaka, 
lany fara. An extinct vol- 
cano, volikano izay nire- 
hitra taloha fa efa nitsahatra 
ela dia ela 

Extin'guish, «;. t. mamonozava- 
tra mirehitra [jiro 

Extin'guisher, w. famonoan- 

Ex'tirpate, v. t. mamongotra, 
mandringana 

Extol', V. t. midera, mankalaza 

Extort', V. t. manao an-keriny, 
mandrombaka 

Extor'tion, n. fandrombabana, 
f anaovana an-keriny 

Ex'tra, adj. mihoatra 

Ex'tra, n. izay mihoatra na 
ambiny 

Extract', r. t. manala, manei- 
sotra, maka avy amy ny 
sasany, mifantina 

Ex'tract, n. zavatra alana; 
teny alaina amy ny boky Bxtra'neous, adj. hafa, tsy fo- 
tony loatra 

Extraor'dinary, adj. tsy araka 
ny fanao matetika, tsy 
tahaka ny ankabiazany ; in- 
drindra 

Extrav'agance, n. fanianian- 
karena f oana 

Extrav'agant, adj. tsy azo fera- 
na, mihoatra noho izay mety, 
mandany harena foana 

Extreme', adj. indrindra, fara- 
ny indrindra 

^Extreme', n. ny farany indrin- 
dra, na ny ambony indrindra 
na ny ambauy indrindra 

Extremity, n. farany indrin- 
dra (atao amy ny tany ay 
ny tena, kc). In extremity, 
akeikiny ny loza indrindra, 
malahelo indrindra 

Ex'tricate, v. t. manafaka amy 
ny izay manahirana, ma- 
monjy [tony 

Extrin'sic, adj. ivelany, tsyfo- 

Ej^u'berant, adj. betsaka loatra 

E.tude', V. i. mivoaka amy ny 
loaka kitika toy ny ivoahany 
ny tsemboka 

Eu;ult', V. I. mibitaka, mifaly 
indrindra. To exult over, 
mirehareha aminy [liana bo 

Eoj'ulta'tion, w. fibitahana, fifa- 

-Eye, n. maso 

JEye, V. t. mijery 

JSye'ball, n. maso 

-Eye'brow, n. manja-maso 

LEyelash, n. volo-maso 

^ye'lid, n. hodi-maso 
Eye-service, n. fanompoana eo 

imaso hiany 
Eye-sight, n. fahitana 
Eye-witness, n. vavolombelona 

nahita maso 
Eyrie, — ry, n, fitoerana izay 
anaovany ny voroiuaheiy ny 
tranony 

Digitized by VjOOQIC PAB [111 ] FAI Fa'ble, w. angano fohifohy azo 

analana anatra isara 
Fab'ric, n. fomba atao amy ny 

anaovan-javatra ; zavatra 

atao, indrindra fa trano sy 

lamba 
Fab'ricate, v. t. manao, raano- 

lina, mamorona ao aniy ny 

saina 
Fab'ulist, n. olona mpamorona 

fahh 
Fab'ulous, adj. arirarira foana, 

noforonin-tsaina hiany 
Face, n. tava, tarfehy, lafiny. 

In the face of, eo anatre- 

hana. To make a face, 

manao tarehy ratsy. They 

stood face to face, nifana- 

trika izy (na ny mpisakaiza 

na ny mpiady) 
Face, V. t. manatrika, mano- 

hitra eo imasony. To face 

danger, manao \4-very 
Face'tious, adj. hatsikana, 

mampihomeh y 
Facile, adj. mora, mora hato- 

nina, rainazy 
Facilitate, v. t. mahamora 
Facility, n. fahamorana 
Fac-simlle, n. zavatra natao 

tahaka ny nanalan-tahaka 

indrindra 
Fact, n. ny natao tokoa, ny izy 

tokoa. In fact, azo lazaina 

marina 
Fac'tion, n. olona mikambana 

hanobitra izay manam-pahe- 

fana 
Fac'tiouQ, adj. manohitra noho 

ny fialonana na fitiavana 

hiady, &;c. ; vonon' ady 
Facti'tious, adj. tsy tena izy fa 

nataon' olona, Rarisariny hiany 
Fac'tor, n. mpisolo raharahany 

ny sasany 
Fac'tory, n, trano anaovany ny 

Sector raharaha ; trano lehibe anaovany ny olona maro 
lamba na zavatra hafa 

Facto'tum, n. olona iray 
ampanaoviny ny sasany ny 
raharahany rehetra 

Fac'ulty, n. fahaizana 

Fade,r. i. Hy i. malazo, miofo; 
mampiofo, mahalazo 

Fadeless, adj. tsy mety malazo ; 
tay miofo 

Fag, n. olona asaina manao 
raharaha tsy tsara na maha- 
f abaraka, indrindra ny mpia- 
natra amy ny sikoly sasany 
izay amp anaoviny ny ambo- 
niny raharaha 

Fag-end, n. ny farany izay tsy 
tsara toy ny taloha 

Fag'ot, n. kitay hazo iray 
fehezana 

Fail, V. i. sy t. lany, ritra, tsy 
arapy. His eyesight fails, mi- 
hajamba izy. His strength 
fails, mihaosa izy, miha- 
reraka izy. He failed in his 
purpose, tsy lavorary izay 
nokasainy hatao. To fail in 
business, efa tonga be trosa 
ka tsy mahavanom-barotra 
intsony 

Failing, n. hadisoana 

Fail'ure, n. tsi-fahampiana, 
fahalaniana 

Fain, adj. sy adv. faly 

Faint, adj. reraka, torana 

Faint, v. i. torana, reraka 

Faint-hearted, adj. rera-po, 
osa-saina, malaky ketrakii 

Faintly, adv. malemilemy ; 
mitsopitsopy 

I Fair, adj. tsara-tarehy, madio, 

I tony, marina, mahafinaritra ; 

I tsaratsara hiany 

I Fair, n. tsena 

I Fair'y, n, matoatoa madinika 
be lalao 

I Faith, ;}. finoana, fatokiana Digitized by VjOOQIC FAI [112] FAB Faith'fal, adj. mahatoky, tsy 
raetymivadikafanekena, &c. ; 
marina 

Faithless, arfj. mivadika fane- 
ken a, tsy mahatoky 

Fal'con, n. vorona mitovy 
karazana amyny voromahery 
ka nentina nihaza matetika 
tany aloha 

Fal'conry, n. fihazana amy ny 
falcon 

Fall, r. i. p. fell ; pp. fallen ; 
ix)traka, lavo, mianjera, 
latsaka. To fall among, tonga 
tsy naliy ao aminy. To fall 
away, mihemotra, miaJa 
amin' izay narahina. To fall 
back, mihemotra. To fall in 
with, maneiky, mifanara- 
kevitra aminy, mihaona 
aminy. To fall off, mihcna, 
misaraka ka tsy misakaiza 
aminy, na raanampy azy, na 
manatona azy intsony. To 
fall out, mifanditra. To fall 
short, tsy ampy. To fall to, 
miantomboka amy ny f ahazo- 
toana. To fall upon, mamely 
mafy, mamono. To fall 
asleep, matory. To fall (as 
leaves), mihintsana 

Fall, ;/. fahalavoana, fianje- 
rana, faharavana, fietrena 
mafy 

Falla'cious, adj. mamitaka, 
tsy marina 
vFal'lacy, n. zavatra toa marina 
kanefa misy fitaka 

Fallible, adj. mety diso 

Fairing-sickness, n. androbe 

Fallow, adj. tombam-boroka, 
(tany) avela tsy ambolen- 
javatra mba hahalonaka azy 

False, adj. tsy marina, mami- 
taka, mandainga, manando- 
ka. False teeth, solo uify 

Falielxood, n, laiuga mazoto 

zavatra 

amy ny Fals'ify, r. i. mandainga 
Fal'sity, «. lainga, fitaka 
Fal'ter, v. i. miahotrahotra, 

miambakambaka, miakaku 
Fame, n. laza 
Familiar, adj. (with) fantatra 

tsara, misakaiza tsara 
Familiarity, n. fisakaizana, 

fahazarana loatra 
Familiarize, v. t. mampaha- 

zatra, mampahatamana 
Family, n. ankohonana, firaza- 

nana, karazana 
Famine, ;/. mosary 
Famish, v. t. sy /. maty noana, 

efa ho f aty noana 
Fa'mous, adj. malaza 
Fan, n. fikopahana 
Fan, V. t. nnkopaka 
Fanatic, — cal, adj. 

fatratra amy ny 

sasany, indiindra 

fivavahana, nefa tsy mety 

mihevitra tsara izay tokony 

hatao [fanatic 

Fanaticism, n. fanaony ny 
Fan'ciful, adj. miangolangola, 

mihaitraitra, manao hevi- 

dra^dna 
Fan'cy, n. hevitra tsy mlsy 

fototra loatra, hevitra tau- 

drevaka ; fiangolangolana 
Fan'cy, v. i. sy t. manao fa ; 

mihevitra ; tia 
Fan'cy, adj. mahafinaritra raha 

jerena, marevaka. Fancy 

goods, zavatra tsara-tarehy 

fa tsy mateza [hana 

Fane, n. tempoly, trano-fivava- 
Fang, «. vangyjhohomifarain- 
go 
Fantas'tic, — cal, adj. manao he- 

vi-dravina ; hafahafa tarchy 
Fan'tom, it. (Thantom) 
Far, adj. sy ad%\ comp. farther 

or farther; sup. farthest or 

furthest ; lavitra 

Digitized by VjOOQIC FAS [113] FAT Farce, n, drama mampihomehy 
fa tsy misy iaf arany loatra 

Faro, V, i. mandeha. He fares 
well, "be hanina izy. It 
fares ill with him, mahantra 
izy 

Fare, n. sara amy ny lakana 
na kalesy &c. ; hanina 

Farewell, inter, veloma ! 

Far'ina, «. lafarina 

Farina'ceous, adj. natao tamy 
ny lafarina ; atao Iaf afina 

Farm, n. tany hof ana ambolen- 
javatra na iandrasam-biby 

Farm'er, n. olona manofa tany 
ka manamboatra azy hambo- 
len-javatra ; mpiasa tany 

Farm-house, n. trano ao ana- 
tiny ny farm onenany ny 
farmer 

Fafmost, adj. lavitra indrindra 

Farm-yard, n. tokotany akei- 
kiny nj farm-house 

Far'rier, n. mpanisy kitrovin- 
tsoavaly; mpanisy fanafody 
soavaly 

Far-sighted, adj. lavi-pijery 

Far'^^er, adv. ary koa 

Far'^Aer, Far'eAest, adj\ (Far) 

Far'^/iing, n. farantsa kely 
varahma ampahefatry ny 
ilavoamena 

Fas'cinate, v. t, manao ody 
fitia ; mahaf aly indrindra, 
mahavery saina noho ny ta- 
hotra [hirana 

Fash, V. t. mahasosotra, mana- 

Fashlon, n, lamody, fanao, 
fomba, sata 

Fashion, v, t, manao, mam- 
boatra 

Fashionable, adj, lamody, ara- 
ka izay ataony ny maro 

Fast, adj. sy adv. mafy, tsy 
mihetsika, tsy miova; man- 
deha faingana. The door is 
UM%i voaludy ny yaiayaiana. Fast by, akeiky. A fast 

yonngman, zatovo mandany 

vola f oana amy ny lalao sy 

ny fiveloman-dratsy 
Fast, V. i. mifady hanina 
Fast, n. fifadian-kanina 
Fast'en, v. t. mamehy, manidy, 

mampitohitohy, mampikam- 

bana ; mampitoetra mafy 
Fastening, n. izay mamehy na 

manidy (toy ny hidy syny 

bokotra) 
Fastidious, o^'. sarotiny, mian- 

gontsangentsana 
Fat, adj. matavy, nofosana, 

dongadonga 
Fat, n. tavin-kena, sabora 
Fat, V. t. sy i. (fatten) 
Fa'tal, adj. mahafaty, mampi- 

di-doza 
Fa'talist, n. olona izay mihevi- 

tra fa vintana avokoa no mi- 
ton dra ny zavatra rehetra 
Fate, n. vintana, indrindra fa 

ny vintan-dratsy, anjara 

ratsy, loza 
Fa'ted, adj. vintana 
Taftheif n. ray, ikaky, dada ; 

razana. Father in law, rafo- 

zana 
Fa7Aer, v. t. manangan-jaza ; 

manao ny tenany ho mpamo- 

rona 
Fa'Mer-land, n. tanin-drazana 
Fa'Merless, adj. kamboty, mati- 

ray Fa^A'om, n. ref 
tsy amy ny j 
na lavaka) 

Fa^A'om, v. t. (tsy atao af a- 
daiiny ny rano manohatra ny 

halaliny ; mahatakatra ny 

saina 
Fa^A'omable, adj. azo f antarina 

ny halaliny 
Fa^A'omless, a^f. tsy azo oha- 

rina ny halaliny 
Fat'igat«, v, t. mahasasatra 

Digitized by CjOOQIC 1?AT [ \H ] FEl Fatigue', n, hasasarana, hatro- 

traJiana [mahatrotraka 

Fatigue', i\ t. znahasasatra, 
Fat'ling, w. zaaa-biby afahy 

hohanina 
Fat'ten, v. t. sy t. mamahy ho- 
hanina ; mihatavy 
Fat'ty, adj. misy taviny 
Fatuity, n. hadalana [lema 
Fault, «. teiny, hadisoana, ki- 
Faultless, adj\ tsy manan- 

tsiny, tsy misy kUema 
Fault'y, adj\ misy tsiny, misy 

kilema 
Fa'vour, n. sitraka, soa, fitia. 

By your favour, aza fady 
Fa'vour, v. t. mankasitraka, 

mahasoa; miangatra 
Fa'vourable, adj. mahasoa, ma- 

nampy, mety 
Fa'vorite, n. olona na zavatra 

izay tiana mihoatra noho ny 

sasany 
Fa'vorite, adj. tiana 
Fawn, n. zanaky ny biby deer 
Fawn, V. i. (upon) mila fitia, 

mamalif aly mba hankasitra- 

hana 
Fe'alty, n. fan aj ana sy fane- 

kena ataony ny ambany amy 

ny ambony, indrindi*a ny 

ataony ny lehibe amy ny 

mpanjaka 
Feaf, n. tahotra, fatahorana 
Fear, v. t. sy i. matahotra 
Fear'ful, adj. matahotra, ma- 

nahy ; mahatahotra 
Fearless, adj. tsy matahotra, 

tsy manahy, sahy 
Fea'sible, adj. azo atao 
Feast, n. fanasana, faudroana 
Feast, V. i. sy t. mihinana amy 

ny fif aliana ; manasa amy 

ny hanina tsara betsaka 
Feat, n. zavatra sarotra loatra 

izay uatao ka nuuapiseho Fea'^Aer, n. volom-borona 
Fea'^^erbed, «. kidoro volom- 
borona 
Fea'ture, n. tarehy 
Feb'rifu^e, n. fanafodin-tazo 
Feb'rile, adj. momba ny tazo 
Feb'ruary, n. ny volana faha- 
roa amy ny taona, Febroery 
Fed'eral, a^'. momba ny fifa- 
nekena ataony ny firenena 
sasany 
Federa'tiou, n. (Confederacy) 
Fee, n. karama [nina, osa 

Fee'ble, adj. maleiny, sahoza- 
Fee'ble-mind'ed, adj. osa saina, 

mora kivy 
Feed, v. t. sy i. p. sy p.p. flung 
mamahana, manome hanina. 
To feed on, mihinana 
Feel, V. t. sy t. p. felt ; p.p. felt 
mitsapa, mahatsiaro, maha- 
lala. To feel a rebuke, 
insult, &c., malahelo noho ny 
anatra natao na ny faha- 
faham-baraka. I feel very 
sorry, malahelo dia malahelo 
aho. I ,feel cold, mahatsiaro 
mangatsiaka aho, manga* 
tsiaka aho. To feel pain, 
mahatsiaro mahatary. To 
feel for or with a person, 
miara-malahelo aminy. To 
feel after, mitsapa. It feels 
rough, toa maraorao ny 
fitsapako azy 
Feeling, n. f ahatsiarovana (amy 
ny hatsiaka, na ny alahelo, 
na ny aretina, &c.). It hurts 
his feelings, mampalahelo 
ny fony izany. You have 
too much feeling, malaky ' 
malahelo loatra hianao. He 
is a man of no feeling, tsy 
miarak' ory amy ny sasany 
izy, tsy miantra izy 
Feelingly, adv. amy ny alahelo. 
He fpoke feelingly, naago- 

Digitized by VjOOQIC FSI [111] rakoraka ny f ony raha niteny 
* izy 

* Feian, v. t,* ey i. manandokay 

mody ho 
Feint, n, fitaka, fodiana ho 
felicitous, adj. finaritra, lavo- 

rary tsara 
Felicity, n. fahafinaretana, 

faharavoana 
Fell, p. oifall 
Fell, adj. masiaka, loza-be 
Fellow, n. namana ; ny ananki- 

ray amy ny zavatra iray 

lomisy; lehilahy ambanim- 

bany toetra 
Fellow-feering, n. fiarahana 

ory sy mif aly amy ny namana 
Fellowship, n. fihavanana, 

fiombonana 
Feron, n. olona meloka bevava 
Felo'nioas, adj. meloka indrin- 

dra 
Fel'ony, n. heloka bevava 
Felt, p. sy p.p. oifeel 
Felt, n. volon' ondry tsy not-e- 

nomina fa noterena ka atao 

satroka bonetra, &c. 

* Fe'male, n. sy adj. vavy 
Fem'inine, adj. momba ny 

vehivavy, tahaka ny vehi- 

vavy 
Fen, n. heniheny 
Fence, «. fefy, ampentany 
Fence, v. t. sy i. mamefy; 

miaro-tena 
Fen'der, n. halam-patana vy 

na varahina 
Fen'ny, adj. be heniheny 
Feed, n. tany nomeny ny 

andriana ny andriandahy 

taloha ka nisy fanompoana 

&c. nataony tamy ny andi^iana 

ho solony ny hofan-tany 
Feod'al, adj. momba uyfcod 
Fer'ment, w. fihetsiketsehany 

ny rano raha mamonvory; 

tftbataba FermmiV, r. t, sy t. miova ho 

maharikivY ny zavatra 

mamy; mitabatikba 
Fer'mentation, n. fiovany ny 

zavatra mamy ho mwiari- 

kivy; fitabatabana 
Fern, n. ampanga 
Fero'oious, adj. masiaka 
Ferocity, n. hasiahana 
Fer'ret, n. biby toy ny voalavo 

izay miditra ao amy ny 

lavaky ny biby hafa mba 

bihi'n a 'n a azy 
Fer'ret, v, t. (out) mikatsaka 

f atratra, mikaroka 
Ferm'^ous, adj. misy vy 
Fer'mle, n. honkona 
Fer'ry, v, t. mampita amy ny 

lakana 
Fer'ry, n. fitana amy ny laka- 
na ; lakana itana 
Fer'tile, adj. mahavokatra, 

lonaka 
Fertil'ity, n. havokarana 
Fer'tilize, t^. t. mampahavoka- 

tra, mahalonaka 
Fer'vency, w. zotom-po 
Fer'vent, adj. mahamay, malana 

fo, mazoto indrindra 
Fer'vid, a^. mafana indrindra, 

mazoto fo 
Fer'vour, n, hafanana, faha- 

zotoam-po 
Fes'tal, adj. momba ny fana- 

sana, mahafinaritra, ifaliany 

ny maro 
Fes'ter, t^. t. mamory nana, 

mihady 
Fes'tival, n. andro fanasana 

(toy ny fandroana), andro 

iarahany ny maro mif aly 
Fes'tive, adj. (festal) 
Festivity,^, iifaliana amy ny 

maro, (festival) 
Festoon', n. harngo, indrindra 

raha misy vonin-kazo araao- 

razo ka toy ny volan-tsinana 

Digitized by CjOOQIC FST [116] FIL Fetch, V, t, maka, What will 

this oz fetch in the market ? 

laf o Jioatrinona ity omby ity 

any an-tsena ? 
Feticism', n. fivavahana amy 

ny zavatra kely toy ny tapa- 

kazo, vato, &c. 
Fetid, adj. mavoroka 
Fe'tish, n, zavatra kely toy ny 

tapa-kazo &c., izay ivavahana 
Fet'ter, n. gadra ; fetra 
Fetter, v. t. mangadra, mama- 

totra ; mametra 
Fead, n, ady, fifandirana 

lalan-dava; (feodj 
Fe'ver, n. tazo 
Fe'verish, adj. manavinavy, 

mafanafana, maimay 
Few, adj. vitsy 
Fi'bre, n ozatrozatra madinika 

dia madinika toy ny amy ny 

landy sy ny landihazo ary ny 

ny rongony, &c. 
Fi'brous, adj\ ozatrozatina 
Fickle, adj, miovaova, tia vao, 

mitsoa-teny, miova-teny 
Fic'tion, n. arira, tantara tsy 

marina 
Ficti'tious, adj\ tsy marina, 

hatsotso be 
Fid'dle, n. lokangam-bazaha 
Fidelity, n. fahatoMana 
Fid'^et, V. t. sy i. tsy mahatoe- 

tena 
Fie, inter, tokony ho menatra 

hianao ! 
Fief, n. ffeodj 
Field, n. tany fefena amafa- 

zan-javatra na iandrasan' 

omby, &c. ; tany iadiany ny 

miaramHa 
Fiend, n. demonia, satana, 

f ahavalo tsy azo ivalozana 
Fierce, adj. masiaka, loza-be 
Fi'ery, adj. be afo; menatoy ny 

afo. He is a man of a liery 

temper, lehilahy foizina izy Fife, n. sodina 

Fifteen, adj. dimy amby ny f olo 

Fifth, adj. fahadimy 

Fifty, adj'. dimam-polo 

Fig, n. aviavim-bazaha, aviavy 

Fi^At, V. i. sy t. (with or against) 

p. sy p. p. fought ; miady 
Fi^At, n. ady 
Fig"'ment, n. hevitra foronina; 

lainga 
Fig'nrative, adj'. atao ohatra, 

misy ohatra 
Fig'ure, n. endrika, bika; 

marika, sary tsotra; fano- 

harana, ohatra, tandindona. 

To cut a figure, manao izay 

hahalaza azy eo anatrehany 

ny maro 
Fig'ure, v. t. sy i. manao sari- 

sarin-javatra ; manao ohatra 
Fil'ament, w. (JibreJ 
Filch, V. t- mangala-tety 
File, n. tsofam-by ; lilaharana ; 

tari-by itehirizana taratasy 
File, V. t. manatsofa amy ny 

file ; mametraka taratasy 

amy nyj^^ 
Filial, adj. amy ny zanaka, 

mety hataony ny zanaka 
Filibuster, n. jiolahy manafika 

amy ny tany hafa 
Fill, V. t. sy i. mameno, m.ane- 

nika. To fill an office, manao 

ny raharaha amin' izany 

ojfice izany 
Fillet, n. fehi-volo ; loson-kena, 

henam-peuy 
Fillip, V. t. manao tsipindy 
Fil'Iy, n. zana-tsoavaly vavy 
Film, n. hoditra manify dia 

manify 
Fil'ter, n. filitra, fanatanta- 

vanan-drano 
Fil'ter, v. t. manatantavan- 

dranb 
Filth, n. loto, fahavetavetana 
Filth'y, adj. maloto 

Digitized by VjOOQIC FIL [117] 718 Pil'trate, v, t. ffiltsr) 

Pis, n. Tombon-kazandrano 

(aia-tsy ny rambonv) 
Finable, adj, tokony nosazina 
Fi'nal, adj, farany 
Finance', «. volany ny fanja- 

kana 
Finan'cial, adj. momba ny 

finance [ny fody 

Finch, n. karazam-borona toy 
Find, V. t. p. sy p. p. found; 

mitady ka mahita, mahita. 

To find fault with, manome 

tsiny. How do you find 

yourself 1 manao aboana 

izato bianao ? 
Fine, adj. lebibe sady tsara; 

madinika tsara ; tsara, mare- 

vaka 
Fine, n. sazy, dina 
Fine, v. t. manazy 
Fi'nery, n. haing-o, ravaka, 

indrindra raha be loatra ' 
Finesse', n. fanaovan-tsaina 
Fin'ger, n. rantsan-tanana 
Fin'ical, adj, sarotin-kaingo 
Fi'ni8,'«. ny farany k)itra 

Fin'ish, v. \t. mamita, manata- 
Fin'ish, n. izay atao farany 

mba hahatsara azy 
Fi'nite, adj. voafetra, misy 

f etra, misy farany 
Fiord, n. sampan-dranomasina 

ao anelanelany ny havoana 

Eoa 
Fir, n. hazo fira 
Fire, «. afo. On fire, may. To 

set on fire, mandoro 
Fire, v. t. sy i. mandoro, man- 

defa basy. To fire at, miti- 

fitra. To fire. up, tezitra 
Fire-arm, n. fiadiana apoaka 

amy ny vanja 
Fire-brand, w. tapa-kazo mire- 

hitra : mpampisaraka ny 

ny misakaiza ; mpandrendri- 

bahoaka Fire-damp, n. gas ao anatiny 

ny lavaka ibadiana arin- 

tany ka mipbaka raha azony 

ny afo 
Fire-fly, «. lalitra mamirapi- 

ratra amy ny alina 
Fire-irons, n. vy atao fanam- 

boaran' afo ao amy ny 

fire-place 
Fire-place, n. f atana, indrindra 

ny amy ny laf aoro 
Fire-proof, adj. tsy azon' afo 
Fireside', n. raorom-patana 
Fire'wood, n. kitay hazo 
Fire'works, n. fiklaovana atao 

amy ny afo sy vanja ary 

zavatra hafa izay mety 

mirehitra tsara 
Fir 'kin, n. famaran-drano 

mahalany sivy gallon 
Firm, adj. mafy, tsy mitsoaka, 

tsy miova 
Firm, n. olona mpiombom- 

barotra 
Firm'ament, n. habakabaka, 

lanitra 
Fir'man, n. taratasy avy amy 

ny mpanjakany Turkey, ko. 

izay hahazoany ny mpitondra 

azy fiarovana na fahefana 
First, adj. voalohauy, ambony 

indrindra 
First-born, adj. matoa 
First-fruits, n. . voaloham- 

bokatra, santatra 
First-hand, adj. avy amy ny 

mpanao, tsy mbola nanao- 

vana 
First'ling, n. ny voalohan- 

tera-biby 
First-rate, adj. tsara indrindra 
Fis'cal, adj. momba ny volam- 

panjakana 
Fish, n. hazandrano, laokan- 

drano, biby manau-taolaiiu, 

miaina ao anati-rano 
Fish, V, i. maka hazandrano. Digitized by VjOOQIC FIB [118] FLA To fish for oomplimentt, 
manao saina mba hahazoan- 
dera [drano 

Fish'erxnan, n. mpaka nazan- 

Fish-hook, n. fintana 

Fisk-monger, n. mpivarotra 
hazandrano 

Fis'sile, adj. mety vaky mana- 
rak' ozatra 

Fis'sure^ n. ny vaky, ny mivava 

Fist, n. totohondry 

Fit, adj. mety, antonona, 
mendrika 

Fit, V. t. sy i. antonona, mety. 
Your coat fits you well, 
antonona anao tsara ny 
akanjonao. To fit out, mano- 
mana. To fit up, mandahatra 
ny zavatra rehetra momba 
ny tokan-trano, na trano- 
fiangonana, &c. 

Fit, n. faharariana mampiko- 
f okof oka, f ahatoranana, fihe- 
tsehan' aretina na fahate- 
zerana na fihomehezana, &c. 
By fits, by fits and starts, 
mitsitapitapfy 

Fit'ful, adj. mitsitapitapy 

Fit'ness, n. hametezana 

Fit'ting, adj. mendrika, mety 

Fit'ting*, n. zavatra amy ny 
f omban-trano tsy azo afindra- 
findra loatra 

Five, adj. dimy 

Fix, V. t, sy t. manamafy, 
mampitoetra ; mitoetra : ma- 
nao I'ara-hevitra 

Fixed, adj. ampitoerina mafy. 
Fixed star, kintana tsy 
mifindra toerana. Fixed 
time, fotoana 

Fix'ture, u. zavatra akambana 
amy ny zavatra hafa ka tsy 
tokony hesorina 

Fizz, V. f. mitsotsotsotso 

Flabby, adj. mibonabona, 
Huborabora Flac'cid, adj, tsy henjana 
Flag, n. faneva, saina; vato 

fisaka anamboarana lalana; 

zava-maniry any anati-rano 

toy ny tenindahy 
Flag, V. t. sy i. manisy vato 

fisaka ; mibaketraka, miravi- 

ravi-t^nana 
Fla^ella'tion, n. kapoka 
Fla^i'tious, adj. tsy mety 

indrindra, ratsy indrindra 

(amy ny heloka) 
Flag'on, n. fisotroana jobo vava 
Fla'grant, adj. ratsy indrmdra 

(amy ny heloka) 
Flail, n. hazo roa akambana 

atao fikapoham-bary, fikapo- 

ham-bary 
Flake, n. zavatra manify avy 

amy ny zavatra mielakelaka 
Flambeau', n. ;famlo 
Flame, n. lei' afo [deda 

Flame, v. i. mirebitra, mideda- 
Flamin'go, w. vorona toy ny 

vano fa mena volo 
Flank, n. kima, ila 
Flank, v. t. milahatra amy ny 

ao an-daniny ; miady amy 

ny laniny ny miaranula 

nulahatra- 
Flaxi'nel, n. filanelina 
Flap, V. t. sy t. mikopaka, 

mikopakopaka 
Flare, v. L midedadeda. To 

flare up, mirebitra ny faha- 

tezerana 
Flash, n. helatra, famirapira- 

tana mihelina 
Flash, V, i. sy t, manelatra, 

manjelatra, mazava tampoka 
Flash'y, adj. mahafinaritra 

vetivety, madera vetivety 
Flask, n. tavoahangy ; Uton- 

dram-banja 
i-Flat, adj. marin - tampona, 

mitovi-rano, lemaka ; matsa- 

tso ; tsy mahafinaritra 

Digitized by VjOOQIC VUL [119] FLO Rat, n. tany lembalemba ; 

olona donendrina 
Flatly, adv. tsy misy fahazo- 

toana; marimarina, mihitsy 
Flaften, v. t. manamarin- 

tampona, mandamaka 
Flat'ter, v, t. mandrobo, 

maudoka 
Flat'terer, «. mpandrobo 
Flat'tery, n. robo, doka 
Flat'ulent, adj. mivozihijihitra, 

mandrezadirezatra 
Flaunt, V. i. sy t. miedikedika, 

miebanebana 
Fla'vour, n. tsiro 
FlaVottT, V. t. manatsiro 
•^ Flaw, n. kilema, tsiny 
^Flax, n. zava-maniry anaovana 

ny hariry madinika sy linens 

&c. ; rongonim-bazaha 
Flax'en, adj. atao amy ny flax, 

mifcovy volo amy ny flax 
Flay, V. t. manenda-koditra 
Flea, n. parasy 
Fleck, w.pentimpentina,marika 

tsy mitovy volo amy ny 

ankabiazany 
Fledged, p.p. tong-a elatra 
FleOy V. i. p. fled ; p.p. fled ; 

(from) mandositra 
Fleece, n. volon' ondry iray 

manintolo 
Fleece, v. t. manety volon' 

ondry ; maka f ananan' olona 

an-kery 
Fleet, n. sambo maro mirai-dia, 

indrindra fa sambo miady 
Fleet, adj. mandeha'faingana 
Fleet, V. i. miriotra, mandeba 

faingan^, miserana 
Fleet'ing, adj. miserana 
Flesh, n. nofo 

Fleshly, adj. momba ny nofo 
Flew, p. oijly 
Flexible, ac^, malefolefo, azo 

alefitra, mety mande&tra 
Flezfure, n. fiolehaoa Flick'er, v. i. milopilopy 
Fli/7^t, n. lositra, fandosirana, 

filefana ; f anidina, f anidinana. 

To put to flight, mampan- 

dositra 
Fli//At'y, adj. hatsikana, manao 

lievi-dravina 
Flim'^y, adj. mora siniba, mora 

rovitra, malemy. A flimsy 

excuse, fialan-tsiny tsy miay 

fotony 
Flin<;h, v. i. mihontsina, miraika 
Fling, v. f. p. sy p.p. fed manipy, 

mitoraka. To fling away, 

manary 
Fling, n. toraka, tsipy 
Flint, n. afovato 
Flinf y, adj. be afovato, afovato ; 

maf y dia mafy 
Flip'pant, adj. mantavava, 

mibedibedy 
Flit, V. u mandeha faingana, 

mihelina ; mifindra trano 
Flitch, n. Ha kisoa atao ombi- 

sira 
Float, n. hazo maro fehezina 

avaiana ny ony^ x^^ ^y 
'Tloat, V. i. sy t. mitsinkafona ; 

mampitsin^fona 
Flock, n. iray dia (amy ny 

ondry sy ny vorona) 
Flock, V. t. mirai-dia 
^lood, w. rano tondraka, in- 
drindra raha mihoatra ny 

fefiloba. The flood, ny safo- 
^lood, V. t. manafotra [drano 
*Floor, n. gorodona na rihana, 

na inona na inona izay 

diavin-tongotra ao an-trano 
Floor, V. t. raajoisy floor 
Floor'ing, n. zavatra atao 

gorodona 
Flo'ral, o^/. aniy ny vonin-kazo 
Flores'cence, n. ny ivelarany 

ny vonin-kazo Flo'rioulture, n. 
Yoniii-lcazo fambolena Digitized by CjOOQIC FLO [120] POI Flortd, adj. menamena ; be 
haingon-teny 

rior'in, n. farantsa kely tqkony 
ho lanjan-doso 

rio'rist, n. olona mahay mam- 
boaboatra vonin-kazo 

Flotil'la, n. sambo madinika 
mirai-dia 

Flounce, v. i. mikarokaroka 

Floun'der, i\ i, mikarokaroka 
ao anati-rano na fotaka, &c. 

Flour, n. lafarina. Flour of 
sulphur, Tovo-tsolif ara 

Flourish, V. i. sy t. maroroka 
teara, vanona ; finaritra, mia- 
dana tsara ; manao haingon- 
tsoratra: mampandiliylefona 
na 8abatra, &c. The school 
is flourishing, mandroso tsara" 
ny Bekoly 

Flourish, 71. ravin-teny ; hain- 
gon-tsoratra 

Flow, V. t. mandeha toy ny 
rano,misononoka; mandroso 
toy ny ataony ny ranomasina 
indroa isan' andro 

Flow'er, n. vonin-kazo; ny 
tsara indrindra 

Flow'er, v. i. mamony 

Flow'eret, oi. vonin-kazo madi- 
nika 

Flow'ery, adj, be vonin-kazo ; 
miravaka 

Flown, p. p. oifly 

Fluc'tuate, v. i. mitopatopa ; 
miovaova, misalasala 

Flue, n. fivoahan-tsetroka na 
rivotra 

Flu'ent, adj. misononoka, tsy 
miahotrabotra amy ny liteny 

Fluffy, adj. be volo malemy 

Fluid, adj. mandeha toy ny 
rano na ny rivotra (mifa- 
nohitra amy ny teny solid) 

Fluid, n. fioida, zavatra man- 
deha toy ny rano, &c. 

nuidity, n, toetry ny fioida Flur'ry, w. fitabatabany ny sai- 
na noho ny hamaikana 

Flush, V. i. sy t. mikorotsaka ; 
mihamena, teramena ; maba- 
teramena: mahafaly indrin- 
dra 

Flush, n. rano mikorotsaka; 
fisondrotany ny ra 

Flute, n. jRHliotra 

Flu'ted, adj. lempondempona 
atao amy ny andry &c. ho 
baingony 

Flut'ter, V. i.mikoropadropaka, 
mikopakopaka 

Flux, n. ny andehanany; 
zavatra abaro amy ny metal 
mba habarendrika azy f ain- 
gana 

Fly, V. i, sy t. p. flew ; p. p. 
flown ; manidina ; mandeha 
faingana; mandositra; mam- 
panidina. To fly at, mika- 
retsaka aminy. To fly in 
the face of, manobitra mafy. 
To fly open, mivoba tampoka. 
To let fly, mandefa. With 
flags flying, tafatsangana 
ny saina 

Fly, n. lalitra 

Fly-leaf, n. takelaka tsy ndsy 
soratra ao amy ny voalohany 
na ny f arany ny boky 

Foal, n. zana-tsoavaly na bori- 
ka, &c. 

Foam, V. t. mamorivory, misa- 
foaka 

Foam, n. vory 

Fo'cus, n. foibeny ; ny ibaonany 
ny rays of light izay miditra 
amy ny lens 

Fod'der, n. banin-tsoayaly na 
omby, &c. 

Foe, n. fabavalo 

Fog, n. zavona 

Fog'gy, adj, manjavona 

Foi'ble, n, fabadisoaoa, tsiny 
kely 

Digitized by VjOOQIC FOI [ 121 ] FOE Foil, I?, t. misakana, mandresy 
Foil, n. zepe dombo entina 

mianatra fiarovaii'-tena 
Foist, V, t. manampy ny teniny 

ny sasany hanova ny heviny 
Fold, n, valan' ondry na omby 
Fold, V. t. mamoritra, mama- 

lona 
Fold'ing-door*, n, varavarana 

mikopa-droa 
Fo'lia^e, n. ny ravin-kazo mbo- 

la euy amy ny hazo 
Folio, n. taratasim-boky afori- 

tra indrai-mandeha 
Folk, n. olona 
Follow, V. t. sy i. manaraka, 

manenjika, mandimby 
Following, adj. manarakaraka 
Folly, n, hadalana 
Foment', v, t. manisy katapilasy 

filanelina voatsoboka amy ny 

rano mangotraka ; mampori- 

sika. To foment a quarrel, 

mampifanditra 
Fond, adj. (of) tia, tia loatra, 

mampihanta 
Fondle, v. t. misangy 
Font, n. vato ao an-trano 

&ingonana asiana rano fa- 

naovam-batisa 
Food, n. hanina, fihinana 
Fool, n, olona adala, olona 

ketrina 
Fool-hardy, adj. sahisahy foa- 

ta, manao vi-very amy ny 

liHdalana 
Foolish, adj. adala, toa adala, 

ketrina, ondranondranana 
Fools'cap, n. anaran-taratasy 

lohibe fanoratana 
Foot, w. tongotra ; vodiny (amy 

ny tendrombohitra na hazo, 
&c.) ; fita. To go on foot, 
mandeha tongotra. To set 
on foot, manomboka 
Footing, w. fifaharan- tongotra; 
fitoerana; toetra Footman, n. ankizi-lahy ma- 
nompo ao an-trano, &c. 

Foot-note, n. tony kely eo 
am-bodiny ny pejy hanampy 
ny hevitry ny teny sasany ao 
ambony 

Foot-print, n. dia 

Foot-soldier, n. vata-miarami- 
la mandeha tongotra 

Foot'stool, 71. zavatra atao 
fametrahan-tongotra 

Foot'wom, adj. vizana (amy ny 
tongotra) 

Fop, n. lenilahy kevoka, lehi- 
lahy adalan-kaingo 

For, prep, noho, ho, solo. for ! 
enga anie ka misy ! Were it 
not for, raha tsv. What 
for 1 hatao inona ? haninona ? 

For, cofij. satria, fa 

For'a^e, n, hanina ho any ny 
soavaly sy ny omby, &c. 

For'a^e, v. i. mitoha 

Forasmuch' as, conj. satria, fa 

Forbear', v. i. sy t. p. forbore ; 
p. p. forborne; mijanona tsy 
manao, mandefitra, mahari- 
po [faharetam-po 

Forbear'ance, n. fandeferana, 

Forbid', v. t. p. forbade ; p. p. 
forbidden, mandrara, misa- 
kana 

Forbid'ding, adj. tsy Ti.unpa- 
hatia ; mandrabona 

Force, n. hery, tanjaka ; 
miaramila enti-miady. By 
force, an-kery. In force or 
offeree, manan-kery 

Force, v. t. manery, manesika, 
manao an-kery 

Forcemeat, n. sesika 

For'cible, mlj. mahery 

Ford, n. titana itsobohana 

Ford, V. t. mita niitsobo-drano 

Fore, adj. aloha, anoioana 

Forebode', v. t. maminany loza, 
manampo f ahoriana 

zedbyLiOOgle FOB [ 122 ] FOB Forecasf , v, t. sy t. p. sy p. p. 

forecast ; mamoron-tsaina, 

misaina rahateo 
Fore'oastle, n, loha-sambo 

fitoerany ny matilo 
Foreclose', v. t. misakana 
Fore'fa^Aer, n. razana 
Fore'foot, n. tongotra aloha, 

tan ana 
Fore'finger, n. fanondro 
Forego', v. t. p. forewent ; p. p. 

foregone ; mamela ; mande- 

fitra 
Fore'gronnd, n. ilany ny sary 

izay tea akeiky ny mpijery 
Fore'head, n. handrma 
For'eion, adj. avy amy ny tany 

haf a ; haf a 
For'eioner, n. olona avy amy 

ny tany haf a, vahiny 
Forejudge', v. t. mitsara na 

manao fara-hevitra amy ny 

zavatra tsy mhola re 
Foreknowledge, n» fahalalana 

ny ho avy 
Fore'man, n. mpitandrin-dra- 

haraha 
Foremen'tioned, adj. voalaza 

tec 
Fore'moBt, adj. voalohany 
Fore'noon, nmarainakahatra- 

my ny mitataovovonana 
Foren'Bic, adj. amy ny fiang-o- 

nany ny mpitsara na f ampia- 

dian-kevitra 
Forerun'nbr, n. iraka mialoha 

ny mpanjaka na olona 

lehibe ; ny ahafantarana ny 

ho avy 
Foresee', v. t. p. foresaw ; p. p. 

foreseen ; mahita ny tsy 

mbola tonga 
Fore'si^At, n. £ahiana ny ho 

avy 
For'est, n. ala lehibe 
Forestall', v. t. manongona, 
. xnaka aleha, misosoka ttLiLa Fore'taste, n. santatra 
Foretell', v. 't. p. sy p. p. fore- 
told ; milaza izay ho avy, 

maminany [ho avy 

Fore'thou^At, n. fiheverana ny 
For-ev'er, adv. mandrakizay 
For'feit, v. t. mandoa sazy 
For'feit, n. sazy 
For^e, n. trano fanefena 
"Forge, V. t. manefy metaly in- 

drindra ny vy ; mangala- 

tsonia. 
For'^ery, n. hala-tsonia 
Forget', V. t. p. forgot ; p. p. 

forgotten or forgot; mana- 

dine. To forget one's sell; 

tsy mahatsiaro-tena, manao 

izay tsy mendrika aminy 
Forget'fol, adj. mati-arika 
Forgive', v. t. p. forgave ; p. p. 

forgiven ; mamela heloka 
Forgive'ness, n. famelan-ke- 

loka 
Fork, n. forosety, fitrebika; 

angady na zavatra hafa izaj 

mirantsank toy ny forosety 
Forlorn, adj. afoy, mahantra, 

tsy manana 
Form, n. endrika, bika, tarehy; 

f omba : dabilio fipetrahana 
Form, V. t. manao, mamboatra 
Form'al, adj. araka ny fomba 

hiany 
Formal'ity, n. fomba hiany; 

f anarahana fomba hiany 
F or'mer, adj, aloha, io voalKza 

aloha 
For'merly, adv, f aLiny, f ahizay, 

taloha 
For'midable, adj. mahatahotra, 

sarotra toherina, sarotra 

iakarana, sarotra atao 
romica'tion, n. fijangajangana 
^'criiica'tor, n. mpijangajanga 
Forsake', v. t. p. forsook; p. f. 

forsaken ; mahafoy, mandao ; 

ma&dit 

Digitized by VjOOQIC FOB [128] TEA amy 

&o. ; FonootV, adv, tokoa, marina, 

(atao amy ny f anesoana) 
Foriwear'y v» t. p. forswore; 

p. p. forswom ; mand^ amy 

ny fianianana. To forswear 

one's self, miamana tsy to 
Fort, «. fonenanv ny miara- 

mila ka misy manda mafy 
Forte, n. ny zavatra hay in- 

drindra 
Forth, adv, miala aminy, mise- 

hoseho 
Forthwith', adv. miarakamini- 

zay 
Fortifica'tion, n. m^da 
Foi'tify, V. t, miaro 

nyminda na batery, 

manatanjaka ny saina 
For'titade, n. herim-po 
FCi't'ni^At, n. tapa-bolana 
For'tress, n. (fort) 
Fortn'itoas, adj. sendra 
For'tnnate, adj. tsara vintana, 

sambatra, ambininy 
For'tnne, n. vintana ; fananana 

harena 
For'ty, adj. efa-polo 
Fo'rum, n. tsena tamy ny 

Roiiiaua f ahiny 
For'ward, adj. mari8ika,mazoto ; 

mandroso tsara, maroroka ; 

sahy, valavala 
For'ward,— ds, adv. aloha. To 

go forward, mandroso 
For'ward, v. t. mampandroso ; 

mampanatitra 
Fosse, n. hady very 
Fos'sil, n. ijavatra hadina amy 

tany; hazo na taolam-biby 

&c. izay efa nanjary vato 
Fos'ter, v. t. mitaiza, mitan> 

drina tsara 
Fos'ter-bro^/t'er, n, miolonono 
Fo8'ter-mo/;/ier, n. vehivavy 

imtaiza zauak' olona hafa ka 

ataony toy ny zanany 
lOTiffhtj p. sy p.p. of Jiff ht 7oul, adj, malotOy yetayeta, 
ratsy indrindra. To ran foul 
of, midona 
Found, p. sy p.p. oiflnd 
Found, V. t. manorina ; mamo- 

rona kolejy na sekoly, &c. ; 

mandren^nka 
Founda'tion, n. fanorenana, 

fanambaniny 
Found'er, v. u rendrika, fefika 
Found'ery, — dry, n. trano f ane- 

f ena tnetal, indrindra ny vy 
Foundliiig, n. zaza-kely tsy 

hita rai-aman-dreny 
Fount, — tain, n. loharano ; 

lohajrano namboarina hif olo- 

lotra mlakatra 
Four, adj. efatra 
Four'fold, a(^\ inefatra, efatra 

heny 
Fourteen', adj, efatra amby ny 

folo 
Fourth, adj f ahefatra 
Fowl, n. akoho, yorona 
Fowl'ing-piece, n. basy fito- 

fij a m-borona 
Fox, /?. biby tahaka ny amboa- 

dia fa kely sady be volon- 

drambo 
Frac'tion, n. vakiny, ny sasany ; 

fraktio [foiziaa 

Frac'tious, adj. malaky tezitra, 
Frac'ture, n. ny ahatapahaay 

na ny ahayakiany ny taola- 

na, 6cc. 
Frac'ture, v. t, manapaka, 

mamaky 
Frayile, adj. malia,mora8imba,' 

marefo 
Frag'ment, ». sombintsombiny, 

tapatapany 
Fragmentary, adj. tsy tapitra, 

misaratsaraka 
Fra'grant, adj. manitra 
Frail, adj. malemy, mora simba 
Fraii'ty, n. fahalomena; tsiny, 
fahadisoana 

Digitized by VjOOQIC FBA [124] FBI Frame, v. t, mandrafitra, mam- 

boatra; mamorona ao an- 

tsaina 
Frame, n, rafitra ; tranony (toy 

ny tranom-pitaratra na 

sary, &c.) ; toe-tsaina 
Franc, n. farantsa kely lanjana 

iraimbilanja 
Fran'chise, «. soa cmeny ny 

fanjakana ny sasany nuhoa- 

tra noho ny ankabiazany, 

fiamboniana 
Francis'can, «. monk iray fife- 

hezana araka ny fomba 

nampianariny St. Francis 

tamy ny taona 1200 a.d. 
Frank, adj\ tsy manana am-po, 

tsy misy fitaka 
Frankincense, n. ditin-kazo 

manitra [saina 

Fran'tic, adj. misafoaka, very 
Frater'nal, adj. amy ny raha- 

laiiy, mety hataony ny raha- 

lahy 
Frater'nity, n. firahalahiana 
Frat'ernize, v. i. mihavana toy 

ny mpirabalahy 
Frat'ricide, n. vonoan-dralia- 

lahy ; mpamono-rahalahy 
Fraud, «. fitaka, fanambakana, 

sandoka, vohony 
Fraud'ulent, adj. manambaka 
Frau</At, adj. (with) mitonch-a, 

misy betsaka 
Fray, ji. ady 
Fray, v. t. mampitahotra ; ma • 

nimba. noho uy fikasohiinii 
Freak, a. tisUalao, hevitra antse- 

laka [pauda 

Freck'le, n. pentimpeutina, 
Freck'Ied, adj. miendaka noho 

ny hain' andro 
Free, ai(J. mahazo manao izay 

tiany amin' izay mety, tsy 

terena 
Free, v. t. manafaka, mamo- 

tsotra, mandefa Free'booter, n. jiolahy 
Freed'man, n, olona yoavotso* 

tra, olom-potsy 
Free'dom, n. fahafaliana, fa- 

hazoana hanao ny sitra-po 

amin' izay mety. Freedom 

of speech, teny tsy mahavery 

olona 
Freeliold, n. tany tsy hofana 

fa azy tokoa 
Free'man, n. olona manana 

franchise [miteny 

Free-spolcen, adj. tsy mataho- 
Free-think'er, n. olona tsy 

matoky fa marina avokoa ny 

Soratra Masina 
Free-will, «. fahazoana miiidy 

izay tiana hatao na ny tsara 

na ny ratsy 
Freeze, v. i. sy t. p. froze ; p. p. 

frozen ; maudry na mampan- 

dry noho ny hatsiaka 
Frei^/it, — ta(7e, n. karaman' 

entana amy ny sambo 
JPrei^/^t, V. t. manisy entana 

an-tsambo na kalesy «&:c., ma- 

nondrana 
French, adj. Farantsay, amy 

ny fanjakany France. To 

take French leave, maka tsy 

miera, mandeha tsy miera 
Fren'zy, n. fisafoahana, faha- 

verezan-tsaina 
Fre'quent, adj. matetika [tika 
Frequent', v. t. mankany mate- 
Fresh, adj. vaovao. Fresh 

water, rano mamy 
Fresh, >.. imho londraka 
Fret, V. t. sy t. manosokoso^a : 

mahasosoti'a : sosotra, mala- 

helb 
Fret'ful, adj. sarotin' alahelo, 

soso-dava, koreha 
Friable, adj. mora atao vovoka 
I Fri'ar, n. forera, (monk) 
I Fric'tion, n. likasohana, fisaka- 
! nana noho ny fikasohana Digitized by VjOOQIC FBI [125] PBY Fri'day, n. Zoma 

Friend, n. sakaiza 

Friendly, adj, misakaiza, ma- 

hasoa toy ny sakaiza 
Friend'tliip,>2. fisakaizana, fiha- 

vanana 
Frig'ate, n. sambo mpiady 
Yiightf n. tahotra, indrindra 
amy ny zavatra tonga tam- 
poka [hotra 

Fri^rAt, — ten, v. t. mampita- 
Fri^At'fal, adj. mahatahotra 
Frigid, adj mangatsiaka, an- 

tara, antaravelona 
Frill, n. fillron' akanjo [damba 
Fringe, w. sisin-damba, rambon- 
Frin^e, v, t. manisy ravaka 

amy nj sisiny 
Frip'pery, n. lon-damba, zava- 
tra maievaka foana fvanja 
Frisk, V. i. mibitabitaka, taliba- 
Frith, n. helo-dranomasina 
Frit'ter, n. hena na mofo kely 

endaslna; sombiny 
Frit'ter, v. t. mitetitetika, 
manombintsombina. To Mt- 
ter away, mandaay foana 
tsikelikely 
Frivolity, n. fiorenan-tsaiaa 
amy ny zavatra tsinontsi- 
nona ; saim-potsy 
Friv'olous, adj. foana, tsy 

mahasoa, tsinontsinona 
Friz'zle, v. t. manoly volo, &:c. 
Fro, adv. (from). To and fro, 
miverimberina amy ny aleha 
Frock, n. akanjo malabary, 
akanjo miamboho atao 
■ ivelany 

Frock-coat, n. akanjo vity 
Frog, n. sahona 
Frolic, n. lablao, sangisangy 
Frolicsome, adj. tia laolao, tia 

sangy 
From, prep, miala amy, -...w, 
noho. From — to, hatraui v — 
ka hatramy Frond, n. ravin* ampangn 
Front, n. atrika, bandrina. 

In front of, eo anatrehana 
Front, V. t. sy i. manatrika 
Fron'tier, n. fari-tany mifano- 

lotra amy ny tany hafa 
Fron'tispiece, n. sary ao am- 

boalohany ny boky 
Frontlet, n. fehi-loha 
Frost, n. f anala, batsiaka mam- 
pandiy rano. There was a 
frost last night, namanala 
halina 
Frost-bitten, adj. laniny ny 

fanala, matiny ny fanala 
Frosty, adj. mamanala ka man- 
dry ny rano [teny foana 
Froth, n. vorin-javatra ; teni- 
Froth'y, adj. mamorivory 
Fro'ward, adj. maditra 
Frown, n. fiketronan-kandrina 
Frown, v. i. miketron-kandrina 
noho ny f ahatezerana na tsi- 
fankasitrahana 
Fro'zen, p. p. oi freeze 
Fruc'tify, v. t. mampahavokatra 
Fru'gal, adj. mitsitsy, tsy 

mandany foana ny harena 
Frugality, n. fitsitsiana 
Fruit, n. voan-kazo, vokatra : 

valiny ' 

Fruit'erer, 71. mpivaro-boan- 

kazo L^e voa 

Fruit'ful, adj. mahavokatra, 

Frui'tion, n. ny ahazoana ny 

8oa antenaina 

Fruitless, adj. tsy misy voa ; 

tsy misy soa avy aminy, 

foana 

Fruit-tree, n. hazo fihinam-boa 

Frus'trate, v. t. misakana, 

mahafoana 
Fry, V. t. manendy 
Fry, n. andiany, indrindra 
amy cy hazandrauo madinika 
Frying-pan, 71. lapoely, fanen- 
dasana Digitized by VjOOQIC 7VD [1*6] GAB Pod'dle, V, t, maliamamo, 

mankaleo 
Fnd^e, n. bedibedj foana 
Fuel, n. kitaj 

Fu'^itive, ri. olona mandositra 
Fu'^itivtf, adj. mandositra, 

mihelina, tsy maharitra 
Fnrornm, n. zavatra anan- 

kinana ny fanoitra 
Ful'fil, V. t, mahatanteraka 
Fulfilment, n. fahatanterahana 
Ful'^ent, adj. mamirapiratra 
Full, adj. (of) feno, henika, 

erany. A person of fall age, 

olona efa mitsaha-pitom- 

boana, olona efa lehibe 
Full, adv. (as) mitovy amy. 

Full-blown, efa mivelatra 

tsara. Full-trown, efa 

mitsaha-pitomboana 
Full, V. t. mani^oatra lamba 

volon'ondry mba hadio sy 

hatevina 
Furminate, v. t. 8y /.mikotroka, 

mipoaka ; mandvahona 
Ful'some, adj. mahaloiloy, 

mahatofoka, maliadikidiky 
Fum'ble, v. i. manaonao foana ; 

mitaditady foana 
Frme, n. setroka ; saim-potsy 
Fume, V. i. manetroka ; misa- 

f oaka foana 
Fu'migate, v. t. mandoro zava- 
tra, na manao zavatra hafa 

mba ho afaky ny setroka ny 

f of on' aretina [sobosotra 

Fun, n. laolao, sangisangy, vo- 
Func'tion, n. anjara-raharaha 
Func'tionary, n. olona manana 

anj ara-PiiharaL a 
Fund, w. vola voavory banao- 

van-draharaha 
Fundamen'tal, adj. amy ny 

fanorenana, tsy azo avela, 

fototra, indrindra 
Fu'neral, n. ny andovenana 
Fun'guB, n. pL Fungi ; holatra Fun'nel, n. lantonara, fanidi- 

nan-javatra 
Fun'ny, ac^\ mahatsikaiky, 

bafahafa [malemy 

Fur, n. boditra misy volo 
Fur'bith, v. t, mamotsy metal 
Fu'rious, adj» masiaka, misa- 

foaka [tsambo, &c. 

Furl, V, t. mangorona Iain- 
Furlong, n. firlonga, 110 refy 
Furlou^A, w. andro ierana t^ 

anaovan-drabaraba, indrin- 

dra amy ny miaramila 
Fur'naoe, n. fatana fandren- 

drebana na fanefena, &c. 
Fur'nisb, v, t. manqme izay 

mabaroa amy ny rabaraha 

atao ; inamatsy ; manisy f a&a- 

ka amy ny trano 
Fur'niture, w. momba ny 

tokan-trano, fanaka 
Fur'row, n. ny lempondempona 

ataony ny plough na f andra- 

fetana, &c. ; ketron-kandrina 
Fur'Mer, adv. lavidavitra 

kokoa [manampy 

Fur'^Aer, v, t. mampandroso, 
Fur'tive, adj. atao amy ny 

niangingina 
Fu'ry, n. fisafoaka, safoaka 
Fuse, V, t. sy i. manempo 

metal; miempo 
Fu«ee', w. fizio, basy kely; 

randram - bolam - pamantara- 

nandro 
Fu'sible, adj. azo empoina 
Fu'sion, n. fiempuana 
Fuss, n. korapadrapaka, taba- 

taba 
Fus'tian, n. anaran-damba 

landibazo toy ny dara soga 
Fus'ty, adj. mavao, masiso 
Fu'tile, aiij. foana, tsy mabasoa 
Fu'ture, adj. amy ny bo avy 
Futu'rity, n. ny bo avy 
Gab'ble, v. i. manao teny fain- 

gana loatra 

Digitized by VjOOQIC GAB [127] GAB 681)16, n. tapenaka 
Gad, r. i, mandehandeha f oana, 
onbieniombieny, fotsivara- 
varana 
Gad'fly, n. lalitr* omby 
Gael, n. olona tompon-tany ao 

avaratry Scotland 
Gaelic, adj. amy nv Gael 
Gag, ♦'. t, manentsim-bava 
Ga^e, n. antoka [goana 

6^ai'ety, n. fif aliana ; fihain- 
Gain, v. t. mahazo, mahazo 
tombony. To gain ground, 
mandroso. To gain over, 
mahazo ny * manohitra ho 
namana. To gain a victory , 
maharesy amy ny ady, ma- 
hery [azo 

Gain, n. tombom-barotra, soa 
Gainsay', v. t. manohi-teny, 

mand^ 
Cfait, w. fandeha 
Gai'ter, n. gety 
Gal'axy, n. Tahin-danitra 
Gale, n. rivotra mahery 
Gall, n. afero ; ny mivohitra 
amy ny hazo sasany izay 
nanato<^any ny bibi-kely 
ka f anao ranomainty, &c. 
Gall, V. t. mampiempaka ; 

mampahasosotra 
Gallant, adj. eahy amy ny 

ady, mahory an' ady 
Gallant', adj. manaja vehivavy 
Gallantry, n. fahasahiana amy 

ny ady 
Gallery, n. galery, rihana ao 
an - trano - fiangonana, &o., 
izay ahatazanana ny ao am- 
bany; (corridor J 
Galley, t». sambo voizina, in- 
drindra izay asaina voiziny 
ny olo-meloka 
Gallic, adj. amy ny Gaul na ny 

Farantsay 
Gallon, n. t'amarana mahalany 
raoo lanjana 10 pound (hilloon', n. galona [miriotra 
Gallop, t'. t. manipi-t^nana, 
0all6w», M. hazo fanantonana 

ny meloka hbvonoina 
Oalot'he', n. kiraro India rubber 
Galvanic, adj. amy ny gaha- 

nism 
Oal'vanixm, w. electricity mise- 

ho amy ny fikambanany ny 

nietal samihafa raha misy 

acid ao anelanelany 
Gal'vanize, v. t. mamely amy 

ny galvanism ; manao anko- 

sotra amy ny galvanism 
Oam'ble, v. i. miloka 
Gamboge', n. anaran-dity atao 

loko vony 
Gamliol, V. i. mibitabitaka, 

falihavanja 
Game, n. laolao; haza. To 

make game of, manorisory 
Gan'der, n. vorombe lahy 
Gang, n. olona manao andiany, 

indrindra ny jiolahy na ny 

olona ampanaovin-drahara- 

ha [mihald 

Gangrene', w. fery mihady ka 
(raol, n. trano-maizina 
Gap, n. ny banga na loaka amy 

ny ampentany &c. ka azo 

aleha 
Gape, V. i. manoaka 
Garb, n. fitafiana 
Gar'ba^e, n. tbinay; ny ariana 

amy ny zavatra hanina 
Gar'ble, v. i. mifidy izay tiana 

holazaina amy ny tenin' 

olona na teny voasoratra 
Gar'den, n. tanimboly 
Gar'gle, v. i. manao gararaka 
Garland, n. yonin-kazo atao 

fehi-loha 
Garlic, n. kbrazan-tonf^-olo 
Gar'ment, n. fitafiana iray 
Gar'ner, n. trano fitehirizam- 

bary, sompitra 
Gar'net, n, anaram-bato soa 

Digitized by CjOOQIC GAB [ 128] GEN Gar'nish, r, t. mandravaka, 

mampihainjnfo 
Gar'ret, n. efi-trano manolotra 

ny tafon-trano 
Gaz^rison, n. mpiandry tany; 

trano fiarovana itoerany ny 

mpiandry tany 
Gar'rison, v. t. mametraka 

mpiandry tany [teny 

Gar'mlon^, adj. tia resalca, be 
Gar'ter, n. fehim-ba 
Gas, n. gasa, rivotra, toetry ny 

zavatra rehefa miova ho 

rivotra noho ny hafanana 
Gas'oonade, n. hambo, rehaka 
Gae'eous, adj. gasa 
Gash, n. ny maratra mangota- 

natana, ny voadidy lalina 
Gatfom'eter, n. fitehirizana gasa 

ampirehetina ; f amantarana 

ny gasa lany 
GasP) V. i. miaina mafy, sem- 

potra 
Gas'tric, cidj, momba ny stomach 
Gate, n. vavahady (ny arindri- 

na) 
Gato-way, n. vavahady (ny 

idirana) 
Ga/A'er, v. t. sy i. manangona, 

mamory, mifantina ; mahazo 

hevitia amy ny zavatra voa- 

laza. To gather fruit, ma- 

noty. To gather flowers, 

maka vonin-kazo 
Gau'dy, adj. marevaka, madera 
Gan^e, v. t. manohitra 
Gauye, 11. ohatra : torosy 
Gaul, ;/. anarany Franco taloha 
Gaunt, adj. mahia, sahozanina 
Gauntlet, n. gan-tiinana vy, 

gan-tanana lava. To throw 

down the gauntlet, niihaika. I 

To take up the gauntlet, | 

maneiky hiady amin' iz?.y \ 

mihaika 
Game, n. lamba iotcn na sily 

manify uMingarahara. Wire | gauze, tari-by na tari-bara- 

hina madinika dia mailiTiikft 

voarary 
Gaw^, adj. midrahodraho 
Gay, ad/, mifaly, Ttiirq.THirfl . nji , 

mihaingo 
Gay'ety, n. (gaiety J 
Gaze, V, %. (at) mibanjina, mi- 

tazana 
Gazelle', n. biby miray karazana 

amy ny antelope fa Tna-riiTiilra. 

sy tsara-tarehy 
Gazette', n. taratasy milaza 

zavatra vao niseho ka natao 

isan' andro na isan-kerinan- 

dro, &c., gazety 
Ga'zing-stock, n. olona ihome- 

hezany ny maro 
Gear, n. ny zavatra rehetra 

momba ny soavaly mitarika 

kalesy 
(rolatine, n. zavatra madity 

toy ny gilio avy amy ny 

ozatry ny biby [gilio 

6^elat'inous, adj. madity toy ny 
6^erid, adj. mangatsiaka 
Cem, n. vato soa 
^7'r vier, n. karazana (na lahy 

- "^^t)* gendera 
Crc :. al'oyy, n, fllazana ny 

iirazanana 
G^en'era, pi. of Genus 
(ren'eral, adj. milaza ny maro, 

manao anl^ipobeny, tsy 

manavaka, amy ny aukabia- 

zany; (mifanohitra amy ny 

teny particular) 
6^en'eral, n. izy rehetra, ny 

ankabiazany ; jeneraly, mpi- 

f ehy miaramila 
Cren'eralis'simo, n. komandy 

lehibe indrindra 
Generality, n. ankapobeny, ny 

ankabiazany 
Cren'erally, adv. mazana, saiky 

mandrakariva, matetika ; 

milaza nyuankabiazany 

itized by CjOO* GEN [129] GIB G^en'erate, v. t. miteraka, maha- 

tonga 
G^enera'tion, n. ny iterahana; 

taranaka iudrai-mihira 
Generic, adj. momba ny genus 
(reneros'ity, n. t8i-fahihirana, 

toetry ny fony ny olona izay 

malaky miantra 
6^en'erou8, adj. malaky miantra, 

tsy mahihitra, manam- 

panahy 
(/en'esis, n. Grenesisy, ny boky 

voalohany nosoratany Mosesy 
^e'nial, adj. mahafinaritra 
{7e'nius, n. fahaizana tsara, 

fahaf ainganan-tsaina ; olona 

mahay tsara nef a tsy narapi- 

anarina loatra 
(renteel', adj. mahalala fomba, 

miendrik' andriana 
G^en'tile, n. ny olona izay tsv 

Jiosy, Jentilisy 
G^entil'ity, n. fahalalana fomba 
Cen'tle, adj, malemi-fanaby, 

mora 
6^en'tleman, n. anaram-pana- 

J'ana atao amy ny lehilahy ; 
ehilahy mabalala fomba 

G^en'try, n. ny olona ambonim- 
bony 

G^enxin^c'tion, n. f andohalehana 

Cren'uine, adj. marina, tsy 
sandoka, tena izy 

G^e'nus, n. pi. genera; karazana 
azo zaraina ho species 

(reog'raphy, n. geografy, fila- 
zana ny fizarany ny tany sy 
ny ranomasina mbamy ny 
izay rebetra momba azy 

G'eoro^st, n. ■ olona mahay Gboloffjy n. ny science izay 
ahafantarajitsika ny toetry 
ny tany sy ny fiovany ary 
ny ahatongavany ny zavatra 
ao anatiny [geometry 

G'eoxaet'rical, adj, amy ny G^eom'e^ry, n. ny science izay 
ahalalana ny fomba ' sy ny 
fanoharana ny angle sy ny 
tsipika sy ny surface ary ny 
solid [hany 

6^erni, n. tsimoka ; ny niando- 

(rer'minate, v. i. mitsiry, mitsi- 
moka 

6^estic'alate, v. i. mihetsiketsika 
raha mandaha - teny na 
mikabary, mihinjaka 

t^es'ture, n. fihetsiketsehana 
mba hanamafy izay lazaina 

Get, V. *. sy i. p. got ; p. p. got ; 
mahazo, maka. To get at, 
mahatakatra. To get baok, 
taf averina ; mahazo indray« 
To get by heart, or get off by 
heart, mianatra tsy an-jery. 
To get home, mby ao an- 
tranouy. To get on, man- 
droso ; miakatra ao ambony. 
To get quit of, or get rid of^ 
maneisotra ho afaka, misa- 
raka a^iiny. To get up, 
mifoli4, miarina, mitsan- 
gana. Get him to do it, 
mba iangavio hanao izany 
izy. Get out, or away, 
mandehana, miala [tarahy 

Gew'gaw, n. tsilalao tsara- 

Gey'ser. n. rano mafana mipo- 
lolotra miakatra any Iceland 

G^aat'ly, adv. toy ny maty ny 
fijery azy ; hatsatra ; mahata- 
hotra 

G/*ost, n, matoatoa, avelo, 
fanahy. The Holy Ghost, 
ny Fanahy Masina. To gwo 
up the ghost, miala aina 

G'i'ant, n. lehilahy goavana, 
lehilahy makadiri-be 

Gib'berish, «.boeriboerika,teny 
tsy misy hevitra 

(rib' bet, n. hazo natao fanan* 
tonana ny meloka fahiny 
rehef a maty 

Digitized by VjOOQIC GIB [ 130 ] 6IA Gibe, a, haraby, eso 

Gid'dy, adj. fanina ; faly ka tsy 

mihevitra loatra 
Gift, n. fanomezana, kado; 

fancmezan' Andriamanitra 
Gift'ed, adj. mahay noho ny soa 

azo avy amin* Andiiamaidtra 
Gig, n. kalesy tpara itondrana 

olona ka miey kodia roa 
Cigan'tic, adj. makadiri-be, 

goavana 
Gig[gle, V. i. mikikikiky, miha- 

nihany, mihimokimoka 
Gild, V, t. p. sy p. p. gilded or 

gilt ; manao ankoBotra vola- 

mena; mampamirapiratra 
Gild'ing, n. ny fanaovana anko- 

sotra Tolamena ; ankosotra 

volamena 
Gill, n. sofin-kazandrano izay 

iainany 
{?ill, 1). famarana ampahefatry 

ny pint, indraindray ny an- Gilt, n. ankosotra Tolamena 
Gilt, p. sy p. p. of gild 
Gimlet, iu homamanta 
Giiiy 91. anaran-toaka mahery 
Cin'ffeTt n. sakamalao 
Gingpham, n. anaran-damba 
(?ip'8y, n. (gypsy J 
6^iraffe', «. anaram-biby avo- 

dia sady lara tenda, girafy 
Gird, V. t. p. sy p. p. girded or 

girt; mamplsikina, mamehy 

manodidina, mandadina. To 

gird one's self, misikina 
Girdle, n. fisikinana, salaka, 

fehy manodidina 
Girl, w. ankizi-vavy madinika, 

zaza-Yavy 
Girt, p. sy p. p. of gird 
Girth, «. fehin-kibon-tsoavaly ; 

ny mahodidina 
Crist, ti. ny fotony 
Give, V. t. p. gave ; p. p. given ; 

manome. To give back, niamerina,mainaly. To give 
ear to, mihaino. To give in 
to, maneiky. To give judg- 
ment, mitsara. To give one' s 
self up to, manolo-tena 
mitompo amy ny zavatra 
iray loha. To give over, 
mitsahatra tsy hanao. To 
give np, mitsahatra aminy, 
maneiky. To give way, tsy 
mahatanty, tsy mahataha, 
tsy manohitra ; manome 
lalana 

Giz'zard, n. haranana 

Gla'cier, n. vongan-drano- 
mandry lehibe toy ny tanety 
ka mikororosy miadana dia 
miadana avy any amy ny 
tendrombohitra misy atwic 
lalandava 

Glad, adj. faly, ravoravo 

t&lad'den, t\ t, mahafaly 

Glade, n. ny malalaka tsy misy 
hazo ao anati-ala 

Gladiator, n. olona niady an- 
tsabatra natao filaolaovana 
tamy ny Komana fahiny 

Glad'some, adj. faly, mahafaly 

Glance, v. i, (at) mahatsikan- 
tra, mahatsipaJotra, manopi- 
maso; manjelatra 

Gland, w. zayatraberc//t/7<f amy 
ny zava-manan' aina ka ny 
sasany mampisaraka ny ra 
amy ny hanina, ny sasany 
kosa mampisarak^ ny rano- 
maso, ny afero, &o. amy ny ra 

Gland'nlar, ac{j, toy ny glands 
momba ny gland [jambena 

Glare, n. fahazayana mampan- 

Glare, v. t. mahajambena, 
mamirapiratra ; miyandta- 
yandra 

Glass, n. fitaratra; gilasy. A 
weather glass, fiaronieterj. 
Where are my glasses 1 aiza 
ny solo-masoko f 

Digitized by VjOOQIC OLA [ 131 ] onxK Glai'sy, adj. atao amy ny fita- 
ratra; malama na mangano- 
hano toy ny fitaratra 

Glaze, r. t» mametaka fitaratra 
amy ny varavarana, &c. ; 
manisy zayatra toy ny fita- 
ratra amy ny bakoly, &c. 

Gla'ner, n. mpametaka fita- 
ratra 

Ola'zingf, ». ny ametahana 
fitaratra; zavatra toy ny 
^taratra atao amy ny ba- 
koly, &c. 

Oleam, 71. f amirapiratana mihe« 
Una 

Gleam, v. i. mamirapiratra, 
mihelina 

Glean, v. t. mitsimpona izay 
fiisa, indrindra ny sisa amy 
ny vary voajinja 

Glebe, w. tany 

Glee, «. fifauana, faharavora- 
voana 

Glen, n. lobasaba cty 

Glib, adj. malama, malef a-bava 

Glide, V. i, misononoka, mijojo 

Glim'mer, v. t. mamelovelo, 
milopilopy 

Glimpse, n, tselatra; fahitana 
mihelma 

Glis'ten, v, u mamirapiratra) 
mangirangirana 

Glis'ter, v. i. mamirapiratra 

Glit'ter, v. u mamirapiratra; 
marevaka 

Glit'ter, n. f amirapiratana 

Gloat, V, i. mibanjina, in- 
drindra raha mif aly amy ny 
fahoriany ny sasany 

Globe, «. globy, tenaiboribory 
toy ny baolma ; izao tontolo 
izao \fflobe 

Globose', adj. boribory toy ny 

Glob'ular, adj\ boribory toy ny 
globe 

Glob'ule, w. zavatra kitika 
boribory Gloom, 11. ny maizimaizina ; 

alahelo, joretra 
Gloom'y, adj. manjombona, 

maizimaizina ; m alahelo, mi- 

joretra 
Glo'rify, V. t. mankalaza (an* 

Andriamanitra), manome vo- 

ninahitra 
Glo'rions, adj'. malaza, tokony 

homem-boninahitra ; mamira- 
piratra sady tsara tarehy 

indrindra fdera 

Glo'ry, n. voninahitra, laza. 
Gloss, n. f amirapiratana toy ny 

amy ny landy na ny misy 

varinesy, &c. ; hevitra toa 

marina ; f comment J 
Glos'sary, «. dikisionary fila- 

zana ny hevitry ny teny 

sarotra 
Glos'sy, adj. mamirapiratra 
Glove, n. ga, fonon-tanana 
G16w, V. i. mirebitra f atratra ; 

tera-mena 
Glow-worm, n. biby kely toy 

ny f anday ka mamirapiratra 

amy ny sdina 
Glue, n. gilio 
Glue, V. t. mandraikitra^ na 

mametaka amy ny gilio 
Glum, adj. malahelohelo tarehy, 

midongidongy 
Glut, r. t. mamboeibosika. To 

glut the market, mitondra 

zavatra be loatra hamidy eny 

an-tsena ka tonga mora ny 

vidiny 
Glu'tinous, adj. madity 
Glut^ton, «.. anaram-biby toy 

ny bear ka mahery homan- 

kanina; olona mahery ho^ 

man-kanina 
Gnarl, v. u mierona 
Gnarled, adj. tononana 
Gnash, v. t. mikitro-nify 
Gnat, w. ny moka sy ny biby 

kely miray karazana aminy 

Digitized by VjOOQIC 6NA [132] GOB Gnaw, V. f, mikiky 

Go, V. i. p. went ; p. p. gone ; 
mandeha. To go for, 
mandeha maka ; lafe. To go 
on, mandroso. To go out, 
mivoaka ; maty toy ny afo. 
To go over, mihoatra ; ma- 
maki-teny, mandinika tsara. 
To go under the name of, 
mahazo ny anarana hoe. To 
go shares in, miombona. I 
am going to do it, mikasa 
haiiao izany aho. This road 
goes to Antananarivo, lalana 
mankany Antananarivo ity 

Goad, n. haze maranitra atao 
fandroahan' omby 

Gdad, t'. t. manery hanao 

Goal, w. ny iafarany ny alehany 
ny mpihazakazaka filokana ; 
izay katsahina indrindra 

Goat, n, osy 

Gob'ble, V. f. raambosibosika 

Goblet, n. fisotroana, gilasy 

Gob'lin , ti . matoatoa ratsif anahy 

God, 91. Andriamanitra, An- 
driananahary 

God'dess, n. andriamani-bavy 

God'fa^^er, n. ray amy ny 
batisa (amy ny Katolika 
Bomana sy ny Church ofUnff- 
land) 

Godliead, ». fomban' Andria- 
manitra ; Andriamanitra 

Godless, adj. tsy matahotra an' 
Andriamanitra, ratsi-fanahy 

Godliness, n. hatsaram-panahy 
noha ny fanarahana an' 
Andriamanitra ; f anompoana 
an' Andriamanitra 

Godly, a(^'. tsara-fanahy, ma- 
naja an' Andoiamanitra 

God'send, n. eoa azo tampoka 

Gold, n. volamena 

Gold'en, adj. volamena. The 
golden rule, ny laltlny Krai- 
sty ao amy ny Mat. vii. 12. Gold'fish, n. trondro mena 

Gold'smith, n. mpanefy vola- 
mena 

Good, adj. tsara, tsara-fanahy, 
mety. As good as, toy izany 
indnndra. A good deal, 
betsaka. Good morning, fia- 
. rahabana na veloma amy ny 
maraina. Good-bye, Good 
day. Good night, veloma! 
He is a good writer, mahay 
sora-t^ana izy 

Good, n. soa. Goods, fananana, 
entana. Gone for good, lasa 
tsy hiverina intsony 

Good'-breed'lng, n. fahalalana 
fomba noho ny fananarana 
tsara 

Good-Fri'day, «. ny Zoma aha- 
tsiarovana ny nahaiatesany 
Kriiisty 

Good-hu'mored, adj. malemy 
fanahy 

Goodly, adj\ tsaratsara hiany 

Good-na'tured, adj\ malemy 
fanahy 

Good'ness, n. hatsarana 

Good- will, n. fitiavana, fanka- 
sitrahana 

Goose, n. vorombe 

Gore, n. ra mandry 

Gore, V. t. manatrabaka, indrin- 
dra raha toton' omby 

Gor^e, n, lalana ao anelanelany 
ny hantsana avo 

Gor'^eons, adj\ mahafinaritra 
loatra raha jerena, toy ny 
lanitra indraindray raha 
mati-masoandro, na ny 1am- 
ba mamirapiratra 

Gorilla, n. biby toy ny rajako, 
fa lehibe toy ny olona 

Gor'mand, n. olona mahery 
homana ka mahalany be 

Gor'mandize, v, t. sy t, mambo* 
sibosika 

Gor'y, adj, mihosin-dra Digitized by VjOOQIC QOS [ 133 ] GBA Gosling, zana-borombe 

Gos'pel, n. fanarabarana ny 
famonjena nataony Jesosy 
Kraisty, ny iray amy ny 
Filazantsara ef atra 

Gos'samer, n. farora-danitra 

Gos'sip, n. mpibedibcdy, mpire- 
sadresa-poana 

Gos'sip, r. i, mibedibcdy, mire- 
sadresa-poana 

Got, p. sy p. p. of f/et 

Goth, n. olona amy ny firenena 
anankiray izay nandrava ny 
fanjakana Komana sy ny 
trano tsara naoriny, &c. 

Gothic, adj. tahaka ny Goth; 
f ombany ny architecture misy 
vaj'avarana somary kitso- 
loha, &c. V 

Gon^e, n. famoalaka 

Gourd, n. voatavo 

Gout, n. anaran* aretina, guotra 

Gov'ern, v. t. manapaka, mif ehy, 
mitondra 

Goyerness, n. vehivavy mpam- 
pianatra 

Govfemment, n. fanapahana, 
fanjakana; mpitondra fanja- 
kana 

Gov'emor, n. komandy, mpana- 
paka, mpifehy [reba 

Gown, n. zipo, akanjo mireba- 

Grab, v. t. sy t. mandrombaka 

Grace, n. soa azo maimaim- 
poana avy amin' Andriama- 
nitra, f ahasoavana ; faha- 
tsaram-bika, fahatsaram- 
pitondran-tena ; iivavahana 
raha vao hisakaf o 

Grace'ful, adj, tsara bika, tsara 
f andeha, mahafinaritra 

Graceless, adj. ratsy fanahy 

Gra'cious, adJ, mamindra-fo, 
miantra, mora 

t^rada'tion, n. fiandalanda- 
lanana, filaharana araka ny 
fahatsarana na fahaizana, &c. Grade, n. ny iray amy nyzavatra 
mif anao ambaratonga , 

Grad'nal, adj. miandalandalana 

Grad'uate, r. t. manao *ny 
marika amy ny thermometer 
na roly, &c. 

Graft, n. sampan-kazo atsofoka 
amy ny hazo maniry mba 
hiara-maniry aminy > 

Graft, V. t. manofoka sampan- 
kazo haniry amy ny naze 
hafa 

Grain, n. voam-bary ; zavatra 
kitika toy ny fasika; oza- 
kazo ; vato fandanjana 
amp^a-7000-ny iray pound 

Grain, v. t. sy t. manisy loko 
amy ny hazo mba ho toy ny 
oza-kazo ny fijery azy ; man- 
dry ka fasipasehma 

Gram'iniv'orous, adj. homan* 
ahitra 

Gram'mar, n. Gramara 

Gramma'rian, n. olona mahay 
gramara tsara 

Grammatical, adj. araka ny 
gramara 

Gran'ary, n. trano fitoeram- 
bary, sompitra 

Grand, adj. lehibe, lehibe sady 
tsara, malaza, f atratra ; 
mihaingo fatratra 

Grand'child, n. zafy 

Grandee', n. lehilahy be vonina- 
hitra 

Grand'eur, n. halehibeazana 
izay mahafinaritra raha 
jerena; fihaingoana fatratra 

Grand'fa^er, n. rai-be 

Grand'mo^Aer, reni-be 

Grand'sire, n. rai-be 

Grange, n. farm-house bj farm- 
yard 

Granite, w. anaram-bato toy 
ny vato-mainty aty 

Grant, v. t. manome, indrindra 
ny zavatra angatahina 

Digitized by VjOOQIC GBA [134] GBI Gran'niar, adj. fasipaschina toy 

ny siramamim-bazaha 
Gran'ulate, r. t. sy i. mampan- 

dry namandry ho f asipasehina 
Grape, n. voaloboka 
Graphic, adj. voalaza tsara, 

mazava tsara 
Grap'ple, v. t. sy t. mihazona 

mafy. To grapple with, mi- 

tolona, miady 
Grasp, V. t. mamihina, mangia 
Grasp, n. fihina, hazona 
Grass, n. ahitra 
Grassliopper, n, valala mitsi- 

pika 
•Grass'-plot, w. ahitra nalami- 

na tsara ao an-tanimboly 
Grass'y, adj. be ahitra 
Grate, n. vy makarakara atao 

amy ny f atana na varavaran- 

kely, &c. 
Grate, r. t, sy i. midridrodri- 

d^o, midilodilotra ; mahaton- 

ga Tovoka noho ny iikaso- 

hana; mahadikidiky 
Grate'fal, adj. ta-hamaly soa, 

mankasitraka ; maha^nari- 

tra 
Gratifica'tion, n. fankasitraha- 

na, fahafaHana, fahafinare- 

tana 
Grat'ify, f. t. mahafinaritra, 

mankasitraka 
Gra'tis, adv, omena fotsiiiy, 

maimaimpoana 
Gratitude, n. ny toetry ny 

fony ny olona izay ta-hama- 
ly soa [na 
Gratn'itous, adj, maimaimpoa- 
Gratuity, n. fanomezana, kado 
Grave, r. t: p. graved; p. p. 

graven or graved ; (engrave) 
Grave, n. fasana 
Grave, adj. tsy tia vosobosotra, 

tsy tia hehy, maotona 
Gra'vel, n. karao-bato miharo- 

haro fasika; anaran' aretina Grave-stone, n. vato amy ny 

fasana misy soratra atao f a- 

hatsiarovana ny maty 
Grave-yard, «. tokotany fan- 

devenana 
Gravita'tion, n. ny hery izay 

mampanatona ny zavatra 

rehetra amy ny tany 
Gravity, «. havesarana, faha- 

maotinana 
Gra'vy, «. ro 

Gray, adj. fotsy mavo, fotsy 
Graze, v. t. sy «. homan* ahitra 
Grease, n. menaka 
Grease, v. t. manisy menaka, 

mandoto amy ny menaka 
Greas'y, adj. misy menaka, 

azony ny menaka 
Great, adj. lehibe, be ; malaza. 

A great while, ela dia ela. 

A great way off, lavitra dia 

lavitra 
Great'ness, n, halehibiazana 
Greed, — dines s, iu fahasarota- 

na an-kanina ; f aninana 

mafy hahazo vola, &c. 
Greed'y, adj. lian-kanina, saro- 

tr' an-kanina ; maniry f atra- 

tra hahazo vola, &c. 
Greek, adj. any Greece, Girika 
Green, adj. maitso; manta; 

vao milatsaka [Greens, anana 
Green, n. tany oe ahi-maitso. 
Greet, v. t, miarahaba 
Greeting, n. arahaba 
Grega'rious, adj. manao andiany 
Greyliound, n. amboalava-vava 

mahery m i h a7 alrf^^q.ka 
Gridiron, n. grate fitonoana 
Grief, n. alahelo, fahoriana 
Griev'ance, n. izay mampahory 

na mampahasosotra 
Grieve, v. t, sy t. mampahory, 

mampahasosotra ; malahelo 
Griev'ous, adj, mampahory, 

mampalahclo ; mampiseho 

alahelo 

Digitized by VjOOQIC OBI [186] OUA Grinif adj. masia-tarehy, mam- 

pahatahotra 
Grimace', n. fanaorana tarehj 

ratsy 
Grime, n. tsikoko, loto, fa in- 

drindra ny amy ny tava, &c. 
Grind, v. t. sy i. p. sy p. p. 

ground ; mikosoka, mitoto, 

manorotoro (nefa atao amy 

ny fikosohana hiany) ; ma- 

nasa antsy &c. amy ny 

grindstone : mampahory 
Grind'stone, n, vato-asana aho- 

dina 
Grip, n. fihazona 
Gripe, r. t. mihazona mafy, 

mamiliina 
Gripe, n. fihazona. Gripes, 

mandalo 
Grisly, adj. mahatahotra 
Gris'tle, n. oza-kazo 
Grit, n. fasika 
Grit'ty, adj. misy fasika 
Groan, v. i. mitoloko, misento, 

mitrerona 
Groan, n. toloko, sento 
Groat, n. farantsa kely lanjan- 

droavoamena. Groats, fo- 

tsim-bary amy ny oats 
Gro'cer, n. mpivarotra dite, 

fiiramamy, kafe, voaloboka 

maina, &c., 
Gro'cery, n. ny zavatra ami- 

diny ny grocer 
Grog, n, toaka mitampo-drano 
Groom, n. mpitandrin-tsoavaly 
Groom^'man, n. sakaizany ny 

mpampakatra amy ny f ampa- 

karam-bady 
Groove, n. lempondempona atao 

amy ny f andraf etana 
Grope, V. t. mitsapatsapa 
Gross, adj. lehibe, vaventy 

ratsy; votsa-saina ; tsymen- 

drika 
Gross, n, ny ankabiazany ; 144 
Grot, n. (grotto) Grotesque', adj. hafahafa ny 
fijery azy ka mampihomehy 

Grot'to, M. zohy mahafinaritra 

Ground, n. tany; fototra. To 
gain ground, mandroso mi* 
hatsara. To lose ground, 
mihemotra ; mandroso are- 
tina. Coffee grounds, faikan- 
kafe 

Ground, r. t. sy i. manoiina'; 
mampianatra ny f otony ; mi- 
dona amy ny tany ka tsy 
afa-miala [tra 

Groundless, adj. tsy misy foto- 

Group, n. olona na zavatra iray 
toko 

Group, r. t. manokotoko 

Grove, n. hazo manalokaloka 
maniry ao andaniny roa ny 
l^lana ; ala kely 

Grov'el, v. t. mandady 

Grow, V. t. sy t. p. grew ; p.p. 
grown ; maniry, mitombo. 
To grow less, nuhena, miba- 
kel^. To grow out of, avy 
aminy 

Growl, V. t. mierona 

Growth, w. faniry, fitombo, 
fitomboana 

Grub, v. f. mitrongy, mihady 
mba hitady zavatra 

Grub, n. biby kely manjary ho 
manidina, indiindra ny ao 
anatiny ny tany 

Grudge, t;. t, sy i. mialona; 
manome tsi-satry 

Grudge, n. iialonana 

Gru'el, n. hanina malemy atao 
amy ny groats na oatmeal 

Gruff, adj. mampiseho fahaso- 
sorana amy ny f eo na tarehy 

Gruml>le, v. i. mimonomonQna, 
mikoinkoina, mierina [kisoa 

Grunt, V. i. mitrona toy ny 

Gua'no, n. taim-borona hita 
amy ny nosy sasauy ka atao 
zezika 

Digitized by VjOOQIC GUA [136] GYP Guarantee', n. antoka ; mpian- 

toka 
Guarantee', v. i. miantoka 
Guard, v. t. sy /. miambina, 

miaro, mitandrina 
Guard, ou mpiambina, mpitan- 

drina kalesy na sambo stimo 

izay andeh^any ny olona 

maro 
Guard'ed, adj. mitandrina tsara, 

indrindra amy ny fitenenana 
Guard'ian, n, mpiahy, mpian- 

toka 
Guer'don, n. tamby, ny iafarany 
Guerilla, n. ady tsy milamina 
GuesB^v. t. sy i. manao kitoa- 

toa, manao mosalahy, manao 

vinany 
Guess, ou vinany, kitoatoa 
Guest, n, vahiny ampiandra- 

noina, olona asaina 
Guid'ance, n. tari-dalana, toro- 

lalana ; toro-hevitra 
Guide, V, t. mitari-dalana, ma- 

noro, mitandrina 
Guide, n, mpitari-dalana, mpa- 

noro, mpitandrina 
Guild, n. fikambanany ny olona 

iray tao-zavatra [na 

Guile, n. fitaka, fanaovan-tsai- 
Guileless, adj. tsy misy iitaka 
Guillotine', n. fanapahan-doha 

mahatapaka miarakaminizay 
Guilt, «. heloka 
Guiltless, adj\ tsy manan-ke- 

loka 
Guilt'y, adj, manan-keloka 
Guin'ea, n. farantsa yolamena 

mitovy amy ny ariary dimy 

sy kirobo 
Gxiin'ea-fowl, n, akanga 
Gui«e, n. fitafiana; fomba, en- 

drika 
Guitar', n, lagitara 
Gulf, n. gaolfa, ranomasina 

mitsopaka ao anelanelany 

ny tany Gull, V. t, inanome vohony, 

mamitaka 
Gull, n. vohony; olona mora 
fitahina ; anaram-boron-dra- 
nomasina 
Gullet, n. traotraoka, tenda-be 
(dia ny alehany ny zavatra 
hanina sy sotroina) 
Gully, n, hady nataony ny 
riaka [gok' omby 

Gulp, r. t. migoka, manao 
Gum, n. gama, ditin-kazo. The 

gums, hihy, akanjo-nify 
Gum, r. t, mametaka amy ny 

gama, manosotra gama 
Gun, n. basy, tafondrp 
Gun 'powder, n. vanja 
Gun'shot, n. ny taka-basy 
Gun'smith, n, mpanao basy 
Gur'gle, V. t. migororoana 
Gush, V. 1. mipororoatra, mi- 
gorodana [akanjo] 

Gus'set n, saokany (amy ny 
Gust, — to, M. fifaliana, fitiarana 
Gust, n. rivotra mahery tonga 

tampoka; rambon-danitra 
Gut, n. tsinay 

Gut, V. t. mangalatra ny zava- 
tra rehetra ao anatiny 
Gut'ta-per'cha, n. ditin-kazo 
sahalahala amy ny fingotra 
nefa tsy mirirotra tanaka 
azy ary tonga malemy raha 
afanaina 
Gut'ter, n. lilan-drano 
Gut'tural, adj. ain-tenda [fiana 
Guy, «. olona hafahafa fita- 
Guz'zle, V. i. miboboka 
C/ymnas'tic, ad/. (athUtieJ 
GjT^'BXimf n. vato fotsy malemy 

toy ny vatodidy 
Cryp'^Jt ^' firenena mpireni- 
reny, angamba tany Egypt 
na India no nihaviany voa- 
lohany, fa ankehitriny efa 
misy azy ireo ny tany maro 
any Europe i 

Digitized by VjOOQIC I HA [137] HAM Ha ! inter, ha ! hanky ! 
Hab'erdash'er, n. mpivaro- 

taretra 
Hab'erdash'ery, n. zavatra ami- 

diny ny haberdasher 
Habil'iment, n. fitafiana 
Hah 'it, n. fanao, zavatra maha- 

zatra. In the habit of, ma- 

zana 
Hab'it, V. t. mitafy, miakanjo 
Habitable, adj. azo onenana, 

azo itoerana 
Habita'tion, n. fonenana 
Habit'ual, adj. mazana atao, 

atao matetika 
Habit'uate, i?. t. mahazatra, 

mahatamana 
Hack, V, t. mikapakapa ; mia- 

kaka 
Hack'ney, Hack, n. soavaly 

karamaina 
Hack'ney-coach, «. kalesy ka- 
ramaina 
Haft, n, zarana 
Hag, n. vehivavy mahatsira- 

vina, vehivavy mpamosavy 
Hag'gard, adj. mahia, efa mi- 

ketrona, kaozatra 
Hag'gle, V. t. sy i. manetitetika, 

mikapakapa ; miadi-varotra 

fatratra 
Hail, n. havandra 
Hail, V. t. sy i. miantso ; miara- 

haba; manavandra 
Hail, adj. (halcj 
Hail! inter, teny fiarahabana 
Hail'stone, n. havandra voany 

iray 
Hair, m. volo 
Hair -dresser, n. mpanety volo ; 

mpanao volo 
Haipy, adj. be volo, voloina 
Kal'berd, n. lefona misy famaky 
Hal'cyon, adj. tony, mionina, 

miadaua 
Hale, adj. finaritra, matanjaka 
Hale, V. t. (haulj Half, n. pi. halves ; ny an- 

tsasany. To go halves, mi- 

zara misasaka 
Half-bro/7fer, n. rahalahy hafa 

ray na hafa reny 
Half-hearted, adj. tsymarisika, 

matimaty ; mahihitra 
Half-way, adv. antsasa-dalana, 

antenatenany 
Half-witted, adj. adaladala 
Hall, n. efi-trano Mirana man- 

kamy ny efi-trano hafa. 

Town hall, trano Ichibo 

anaovana ny raharahany ny 

tan^na 
Halleluiah ! inter, haleloia I 

hoderaina anie Jehovah 
Halloo', V. i. miantso mafy 
Hallow, V. t. manamasina 
Halla'cina'tion, n. fahadisoana 

amy ny zavatra hita maso 

na reny ny sofina, «S:c. noho 

ny f aharariana 
Ha'lo, n. ny mazava boribory 

hita indraindray manodidina 

ny masoandro na ny volana 
Halt, V. i. mijanona; nukotrifa; 

misalasala 
Halt, adj. mandringaringa, 

kotringa 
Hal'ter, n. vava-volana atao / 

amy ny tendan-tsoavaly ; 

tadi-mody anantonana ny 

meloka hovonoiua 
Halve, V. t. manasaka 
Ham, n. fe, indrindra ny fen- 

kisoa atao ombi-sira 
Hamlet, n. vohitra kely 
Ham'mer, n. marotu, tanta- 

nana : f ampohaza 
Ham'mer, v. t. mively amy ny 

maroto, kc. 
Ham'mock, n. fandriana mihan- 

toua ao anati- sambo 
Ham'per, n. 8obiky rantsan- 

kazo, karaba 
Ham'per, v. t. manahirana 

Digitized by VjOOQIC HAN [138] HAS Handf u. tanana ; ny mpanon- 
dro amy ry famantaran' 
audi-o, &c. At hand, akaiky, 
aiitomotra. Off hand, avy 
liatrany. On hand, mbola 
misy. On the left hand, ao 
ankavia. On the right hand, 
ao ankavanana. On the 
other hand, kosa. To be 
hand and glove, inifankahazo 
am-po. To change hands, 
miova tompo. To come to 
hand, mby an-tanana. To 
have a hand in, ho isany ny 
manao. To have one's hands 
full, saliirana amy ny raha- | 
raha. To lay "^hands on, ; 
mitana, misambotra. The 
laying on of hands, famctra- 
han-timana. To take in 
hand, miinaiky hanao raha- 
raha 
Hand, v. t. manolotra ; mitan- 
tana. To hand down, mam- 
pidina amy ny taranaka 
inandimby azy, ua amin' izay 
miara-mipetraka amiiiy 
Hand'cuff, n. gadran-tauana 
Hand'ful, ;/. eran-tanan' anila 
Handicraft, n. tao-zavatra, 

asan-tiinana 
Handiwork, n. asan-tanana 
Hand'ker chief, n. mosara 
Hand'le, ;/. zaraiia, fihazonaiia 
Handle, r. t. mitsapa, mandray 

amy ny tiinana 
Handmaid, — den, n. ankizi- 

va^'y 
Hand'rail, jk ny tampgiiy ny 

aro-fanina izay itehenana 
Hand'some, a(/j, tsara-tarchy, 

mcndiika 
Handwriting, ;/. sora-tanana 
Hand'y, at/J. kiuga, avanava- 
nana; azo anaovana vonji- 
maika; antonona amy ny 
iiasana, kc. Hang, V. t. sy i. v. sy p. p. hung 
or hanged ; manantona ; 
manantona olona hovonoina 
amy ny tadi-mody; mihan- 
tona, mirazorazo, miravi- 
ravy ; mandondona ; mian-> 
kin a 
Hang'er-on, n. mpiankina 
Hang'man, n. mpanantona 

olona hovonoina 
Hank'er, r. i. (for or after) 

maniry fatratra, manina 
Hap, n. ny sendra, zara [^dntana 
Hap-haz'ard, n. ny sendra. 
Hapless, adj. ratsy vintana 
Haply, adv. sendra, ang-amba 
Happen, v. i. tonga tsy nampoi- 
zina, Hendra, manjo, miseho 
Hap'piness, n. faliafinaretaaa, 

liasambarana 
Happy, adj. finaritra, sambatra 
Harangue', n. teny kabariua 
amy ny maro entina hampo- 
risika azy hanao izay tian* 
ilay miteny 
Har'ass, v. t. mahadikidiky, 
mahasosotra ; manome fiaro- 
vana 
Harl)in^er, n. (forcruuncrj 
Har'bour, n. fiarovana, tierouu : 

fitodian-tsambo 
Har'bour, v. t. mampiery, mana- 

Una ; manome fiarovana 
Hard, adj, mafy, sai-otra, tsy 
laitra. Hard water, rano 
misy mineral ka sarotra 
anasana satria tsy mety 
mikambana amy ny savony 
Hard, adv. fatratra, sarotra. 
Hard by, antomotra, aktiiky. 
Hard up, sahii-ana satria tsy 
ampy tivelomana na fauao- 
vana, <Jcc. 
Hard'en, v. t. sy i. manamafy, 

maiiasarotra ; miliamafy 
Hard-hearted, ac^. loza-be, tsy 
mi antra 

Digitized by VjOOQIC HAB [139] HATT Hard'ihood, n. fihafiana, kiry, 
fahasahiana 

Hardly, adv. sarotra ; saiky tsy 

Hard'ness, n. hamafiaiia, hasa- 
rotra; halozana 

Hard'ship, n. hkiy 

Hard'y, adj, mihafy, sahy, 
matanjaka, maharitra 

Hare, n. biby mirai-karazana 
amy ny rabitro fa lehibebe 
kokoa [tritra 

Harebrained, adj. mikotritra- 

Ha'rem, n. ireo eii-trano izay 
itoerany ny vehivavy hiany 
ao amy ny tranony ny lehi- 
lahy manan - karena any 
Turkey, &c. ; ny vadiny sy 
ny tokantranomasony ao 
amin' ireo efi-trano ireo 

Hark! inter, henoyangeha 

Har'lequin, n. olona miakanjo 
hafahafa sy mitsinjatsinjaka foana mba hampihomehy nyv^at, n. satroka sasany 
Harlot, n. vehivavy janga 
Harm, n. ratra, fahasimibana 
Harm, v. t. maniraba, mandra- 

tra 
Harmless, adj. tsy maharatsy, 

tsy mandratra, tsy maninona 
Harmo'nious, adj. mifanaraka, 

mirai-feo 
Harmo'nium, adj. harimonia 
Har'monize, v. i. sy t, mifana- 
raka ; mampifanaraka 
Har'mony, n. fifanarahana, 

firaisam-peo 
Har'ness, n. ny kofehy hoditra 

rehetra amy ny soavaly mita- 

rika kalesy 
Harp, n. valiham-bazaha 
Harp, 'V. i. (upon) mamerimbe- 

rin-teny matetika hilaza 

zavatra irai-loha 
Harpoon', n. lefona mifaraingo 

lela atao famonoana trozona 

na hazandrano lehibe Har'row, n, flhogon-tany lehibo 

tarihiny ny soavaly 
Harsh, adj. maraorao; maisa- 

tra; migadragadra ; sosotso- 

sotra, loza-bo 
Hart, n. biby deer lahy 
Har'vest, n. fararano ; ny voka- 

tra amy ny fararano 
Hash, V. t. mitetika hena 
Hash, n. hena voatetika masa- 

ka, fanan-kena 
Hasp, n. fitanana, indrindra 

raha hidiana amy ny gadanu 
Has'sock, n. footstool tsy manan- 

tongotra 
Haste, n. hamaikana. To he 

in haste, maika. Make haste, 

faingana 
Has'ten, v. t. sy / . mandodona ; 

mandeha faingana 
Has'ty, adj. faingan-doatra ka 

tsy mihevitra, malaky tezitra Hatch, V. t. sy /. mikotrika ka 
mahafoy. The hen is sit- 
ting, hut her eggs are not 
yet hatched, mikotrika ny 
akoho, fa tsy mbola foy ny 
atodiny 

Hatch, n. ny foy. Hatches, 
ny rakotry ny hold ao an- 
tsambo 

Hatch'et, n. famaky 

Hatch'way, n. loaka ao amy ny 
rihana atao fidinana ao 
amy ny trano ambany, in- 
drindra ny ao ainy ny sambo 

Hate, V. t. mankahala 

Hate'ful, adj. tokony hankaha- 
laina [po 

Ha'tred, n. fankahalana, lolom- 

Han///^'ty, adj. mianjonanjona, 
miavonavona 

Haul, V. t. mitarika amy ny 
kofehy, . mitarika an-kery, 
manintona 

Haunch, n. fe 

Digitized by VjOOQIC HATT [140] HEA Hannt, v. t. mankany matetika 
Haunt, n. fitoerana aleha mate- 
tika 
Haunt'ed, adj, alehany ny ma- 

toatoa 
Have, V. t. p. sy p. p. had ; ma- 
nana, mahazo. I have to go, 
tsy maintsy mandeha aho. 
I had rather, aleoko 
Ha'ven, n. fitodian-tsambo izay 
tsy azony ny alon-drano 
lehibe 
Hav'oc, n. fandringanana 
Hawk, n. papango [deha 

Hawk, V. t. manao varo-man- 
Hawk'er, n, mpanao varo-man- 

deha 
Haw'thorn, n, anaran-kazo be 

tsilo fanao feiim-boly 
Hay, n. ahi-maina atao hanin- 

tsoavaly, &c. 
Hay '-stack, n. ahi-maina an- 

tontany lehibe 
Haz'ard, 71. mosalahy. I will 
run all hazards, tsy manahy 
aho, na inona na inona tonga 
setraiko daholo 
Haz'ard, v. t. tsy manahy, ma- 
nao vi-very, manao mosalahy 
Haz'ardous, adj. tokony ham- 

pahita loza 
Haze, n. zavonjavona 
Ha'zy, adj. manjavonjavona 
He, pro. mas. pi. they ; izy 
Head, n. loha; loholona; ny 
mitarika, mpifehy. To come 
to a head, efa tonga masaka 
(amy ny vay, na ny hevitry 
ny mpiodma). To make 
head against, mandroso ; 
mahatohitra. He is over 
head and ears in debt, efa 
manerana ny volon-dohany 
ny trosan* olona aminy. I 
can make neither head nor 
tail of it, tsy fantatro veli- 
vely ny hevitr' izany Head, v. t. mitarika-, niifehy; 
mialoha 

Head'ar/^e, n. aretin* an-doha 

Headfirst, adv. an-tsingoloka, 
an-tsontsori-doha 

Headland, n. tany mitsopaka 
ao amy ny ranomasina, tan- 
jona 

Headlong, adv. an-tsingoloka, 
an - tsontsori - doha ; manao 
mosalahy fa tsy mihevitra 
loatra, faingan-doatra 

Head-quarters, n. ny itoerany 
ny lehibe amy ny anaorana 
raharaham-panjakana, &c. 

Head'strong, adj. maditra, mafi- 
hatoka, mafi-sofina, tokam- 
bolana 

Head-wind, 01. rivotra manoha 
sambo 

Head'y, adj. maditra, mafi-5K)fi- 
na 

Heal, V. t. sy ?. mahasitrana, 
indrindra ny fery; sitrana, 
manaritra 

Health, n. fahasalamana 

Health'y, adj. salama, tsy naa- 
rofy; mahatanjaka, tsymisy 
mankarary 

Heap, n. antontany ' 

Heap, V. t. (up) manao anton- 
tany, mampifanongoa 

Hear, r. t. sy /. p. sy p. p. heard ; 
mandre; mihaino. I heard 
from him, nahazo taratasy 
avy taminy aho, nampilaza 
teny tamiko izy. I heard of 
him, nahare ny aminy aho 

Hearing, n. fandrenesana. 
They would not give me a 
hearing, tsy nety nihaino 
ahy izy, tsy navelauy hiteny 
aho 

Heark'en, v. i. (to) mihaino 

Hear'say, n. tsahotsaho 

Hearse, n. kalesy fitondrana 
coffin 

t zed by Google HEA [141] HEI Heart, n. fo ; ny afovoany. To 
break the heart of, mampa- 
moi-fo indrindra, mahasafo- 
tra alahelo. To learn hy 
heart, mianatra tsy an-jery. 
To lose heart, mamoi-fo, mi- 
ketraka. To take to heart, 
malahelo, manao am-po. To 
set the heart upon, maniry 
indrindra, tia indrindra 

Heart-broken, adj. difotr' ala- 
helo, torotbro-fo 

Heart'bum, n. aretin' am-ba- 
vafo 

Heart-<barning, n. otri-po 

Hearth, n. vato na biriky ao 
ambany nj Jire-placc 

Heartily, adv. amy ny f o, tokoa, 
mazoto 

Heart'less, adj. osa; mampa- 
halaina; tsy miantra, tsy 
mahatsiaro alahelon' olona 

Heart-rending, adj. mampala- 
helo indrindra 

Heart'y , adj. avy amy ny f o, ma- 
zoto, matanjaka, maheri-fo 

Heat, n. hafanana, hainandro 

Heat, V. t. sy /. mamana, mana- 
fana; mihafana 

Heath, n. karazan' anjavidy 
fohy fanao kifafa, &c. 

Hea'^Aen, n. olona mbola miva- 
vaka amy ny sampy, jentilisa 

HeaV/fendom, n. ny firenena 
rehetra izay rabola mivavaka 
amy ny sampy 

Hea7Aenish, adj. tahaka ny 
fanaony ny heathen 

Heath'er, n." (heath) 

Heave, v. t. sy i. manainga, 
mambeta; mitopatopa; mite- 
potepo toy ny tratra' raha 
miaina. To heave a sigh, 
misento. To heave the lead, 
manipy ny Uraka avy ao an- 
tsambo hahitana ny halaliny 
ny rano Heav'en, n. lanitra 

Heav'enly, adj. any an-danitra, 
toy ny any an-danitra 

Heav'enly-minded, adj. tia sy 
mihevitra mandrakariva ny 
any an-danitra [alaholo 

Heaviness, n. fahavcsarana ; 

Heav'y, adj. mavesatra ; mala- 
helo : mampalahelo. Heavy 
bread, mof o tsy raitombo loa- 
tra. Heavy soil, tany bo 
tani-manga 

He'brew, adj. Hebirio, any ny 
taranaky ny Isiraely 

Hec'atomb, n. fanalamboady 
amonoana omby zato 

Hed//e, ;/. hazo ambolena atao 
fefim-boly 

Hed//e, r. t. mamefy 

Hedr/e'hog, n. sokina 

Heed, v. t. mitandrina 
I Heed, n. iitandromana. To 
take heed, mitandrina 

Heedless, adj. tsy mitandrina 

He^l, n. ombalahin-tongotra, 
vodi-tongotra. To take to 
one's heels, mandositra 

He/7i'ra, n. ny nandosirany 
Mohamady (Mahomet) niala 
tany Mecca tamy ny taona 
622 A.D. Ary izany no era 
amy ny 3Ia hornet an 

Heifer, ;/. vantotr' ombi-vavy 

HeiyAt, n. hahavony 

Hei/7/it'en, v. t. manovona, 
manandratra, mampitombo 

Heinous, adj. ratsy dia ratsy 
(amy ny heloka), tokony 
hankahalaina 

iZ^eir, n. fern, heiress; mpan- 
dova. Heir apparent, izay 
tokony handova raha tsy 
maty alohany ny holovana. 
Heir presumptive, izay toko- 
ny handova raha tsy misy 
teraka ao aoriana izay toko- 
ny handova kokoa noho izy 

Digitized by VjOOQIC HEI [ 142] HEB -heirloom,"??, tongoamihonkon- 

drazaiia 
Hell, n. helo 

Helm, iu familian-tsambo 
Helm'et, n. aatroka vy na vara- 

hina atao fiarovan-doha 
Helot, n. andevony ny olona 

tao Sparta ; andevo 

Help, n. fanampiana ; fahafa- 

hana. There is no help for 

it, tsy azo atao ahoana in- 

tsouy, tsy azo pakanana 

Help, v.t. manampy, mamonjy, 

mahasoa. I cannot help it, tsy 

azoko ovana izany, tsy azoko 

sakanana, ataoko ahoana. To 

help forward, mampandroso. 

To help to, (at a meal) mano- 

lotra hanina. Help yourself, 

alao izay tianao [soa 

Help'ful, adj. manampy, maha- 

Helpless, adj. tsy mauan- 

kamonjy 

Hem, 11. hemany, sisin-damba 

milefitra voazaitra [ny nphcrc 

Hemisphere, n. ny an-tsasaky 

Hem'orr/ia<7e, n. fitsihan-dra 

Hemp, ;/. rongony [ny vorona 

Hen, n . akoho vavy ; ny vavy amy 

Hence, adv. miala eto; noho 

izany, ka divi. A year hence, 

rahu afaka herin-taona, raha 

taona any. A week hence, 

rehefa afaka lierinandro 

Hence-forth, Hence-forward, 

adv. amin' izao sisa izao [vavy 

Hen'pecked, adj. tapaliiuy ny 

Hep'tagon, n. Jif/urc niisy laiiny 

tito sy artf/lf tito 
Heptag'onal, — tan'gular, adj. 
niiay laliny lito sy a/n/lc fito 
Hep'tarr//y, n. teny milaza ny 
fanjakany England raha 
nisy mpanjaka iito na toy 
izany tao, tokony ho hatramy 
ny taona GOO a.d. ka hatramy 
ny 827 a.d. Her, pro. fern. pi. their; azy, -ny 

Her'ald, n. irak' andriana mpia- 
loha-lalana afey, mpilaza 
tenin' andriana 

Herb, n. zava-maniry toy ny 
ahitra sy ny anana, &c., ka tsy 
maharitra mihoatra noho ny 
herin-taona ny tahony 

Herha'ceous, adj. herb hisjiy 

HerTja/ze, n. ny zava-maniry 
rchetra izay hcrbj ahitra [tra 

Herhiv'orous, adj. homan' ahi- 

Her'cule'an, adj. matanjaka sy 
mahery indrindra tahaka any 
Uertulcs ; mila ny heriny 
Hercules hahavitana ny atao 

Her'cules, n. lehilahy malaza 
indrindra amy ny anganony 
ny Girika noho ny heriny 

Herd- n. biby irai-dia, indrin- 
dra ny biby lehibe toy ny 

• soavaly na omby, &c. 

Herd, v. i. mirai-dia toy ny 
omby, &c. 

Herd'man, Herdman, n, mpi- 
andry omby, «fcc. 

Here, adv. eto, ato, etv', aty. 
Here and there, mahalana. It 
is neither here nor there, tsy 
maninona izany 

Here'abonts, adv. etohoeto 

Hereafter, adv. rahatrizay 

Hereat', Hereby', adv. nobo 
izany 

Hereditary, adj. lovana 

Her'esy, n. lievitra ny amy ny 
zavatra lehibe moniba ny 
fivavahana izay tsy ekeny ny 
sasany 

Her'etic, n. olona izay ataony 
ny sasany ho diso hevitra ny 
amy ny zavatra lehibe moni- 
ba ny tiv^avahana 

Heret'ical, adj. any ny heretic 

Here'tofore, adv. fahizay 

Here'upon, adv. ary amin' 
izany 

Digitized by VjOOQIC H£E [ U3] HIO Here'with, adv. miarak' amin' 
ity • 

Her'itaz/e, n. lova 

Hermeneu'tics, n. herraeniotika, 
fanao amy ny famoahana 
hevi-teny 

Her'mit, n. olonamisaraka amin' 
izao tontolo izao ka moiiina 
irery [hermit 

Her'mita/7e, «. fonenany ny 

He'ro, n, fern, her'oine ; lebilahy 
raalaza noho ny heriny sy ny 
fahaeahiyaliiany tamy ny 
ady; ny lehilahy lazaina 
indrindra amy nj tantara na 
tonon-kira, &c. 

Hero'ic, adj. toy ny Iwro ; mi- 
laza ny ataouy ny Ja-t'o 

Her'oi*m, n. herim-po, fahaaa- 
hiana hanohitra ny faliavalo 

Her'on, ;/. vaiio 

Her'ring', n. anaran-kazan- 
drano mpanao andiany bo, 
ary betsaka dia betsaka no 
asian-tsira sy ahaby isan- 
taona 

He.s'itate, v. i. miabanabana, 
misalasala ; miakaka 

HeAita'tion, n. alianahana 

Het'erodox, adj. tsy mifanara- 
kevitra amy ny maro, indrin- 
dra fa ny amy ny finoana 

Het'eroye'neous, adj. samihafa 
karazana na fomba, &c., 
(amy ny olona na zavatra 
mikambana na mibaroharo) 

Hew, V. t. p. hewed ; r.p. hewed 
or hewn ; mikapa amy ny 
famaky. To hew down, 
mijinja haze ' 

Hex'agon, n. figure nusy bifiny 
enina sy awjle enina 

Hexag'onal, — xan'gular, adj. 
misy lafiny enina sy awjle 
enina 

Hia'tus, n. ny banga, loaka ; 
misy tsy ao (amy ny soratra) Hiber'nal, adj. amy ny ririnina 

Hiber'nate, v. i. railevina amy 
ny ririnina 

Hic'cough, Hick'ap, n. He has 
the hiccongh, tsakoahiua 
izy 

Hid'den, adj. miafina 

Hide, r. t. sy i. p. hid; p.p. 
hidden or hid ; manafina ; 
niicry, miafina. To play at 
hide-and-seek, mifanala- 
piery 

Hide, n, hoditra, indrindra ny 
hoditry ny biby lehibe [tra 

Hid'eous, adj. ratsi-tarehy loa- 

Hie, V. i. midodododo 

Hi'erarr//y, n. fitondrana ny 
fanjakana, &c., raba ny mpi- 
sorona jia ny mpitandrina 
ny fiangonana no manapaka ; 
ny mpisorona, «fcc., izay ma- 
napaka toy izany 

Hi'eroglyph'ic, u. sarin- javatra 
atao solon-teny ; marika toy 
ny teny na litera fa saro- 
pantarina ny beviny 

Hig'gle, V. i. miadi-varotra 
fatratra 

Hi^A, adj. avo, ambony; ma- 
laza, mabery. At a high 
price, be-vidy. It is high 
time you went, tokony bo efa 
lasa hianao. High tide, toe- 
try ny ranomasina raba mi- 
sondrotra indroa isan-andro 

Hiy/i-born, adj. terak' andriana 
na ny lohibe 

HiyMands, n. tany avo lavitra 
noho ny ranomasina ; tany 
be tendrombobitra 

Hi//// -minded, adj. tsy mety 
manao izay zavatra amba- 
nimbany toy ny litaka, &c. ; 
miavonavona 

Hiy/Zway, n. Kilam-be 

Hiy/i wayman, n. jiolaby mpi- 
sakan-dalana 

Digitized by VjOOQIC HIL [ 144] HOL Hilar'ity, n. hafalifaliana 
Hill, n. havoana, tendrombo- 

hitra. On the hill-side, ao 

ankilahila 
HiU'ock, n. havoana madinika 
Hill'y, adj. be havoana 
Hilt, n. zaran-tsabatra na 

antsy, &c. 
Hind, n. biby deer vavy 
Hind, adj. comp. hinder; sup. 

hindmost or hindermost ; 

aoriana [nampona 

Hind'er, v. t. misakana, ma- 
Hin'drance, n. fisakanana 
Hin<7e, n. savily 
Hin<7e, v. i. (on or upon) mian- 

kma aminy (amy ny ohatra 

hiany) 
Hint, V. t. sy i. milaza kely ny 

aminy ; milaza kely izay 

mety hatao 
Hint, n. teny kely enti-milaza 

na mananatra 
Hip, n. moja 
Hip'popot'amus, n. behemota, 

soavalin-drano [namby 

Hire, v. t. manakarama, ma- 
Hire, n. karama, tamby 
Hireling, n. mpitamby, mpi- 

karama [-ny 

Hi«, pro, masc. pi. their ; azy, 
Hiss, V. i. mihisitra, manao f eo 

toy ny vorombe raha tozitra 
Hiss, ;/. isitra 
Histo'rian, u. mpanoratra tan- 

tara, mpanao tantara 
Historical, adj. amy ny tan- 
tara, momba ny tantara 
His'tory, ii. tantara [mahavoa 
Hit, V. i. sy t. v. sy T. p. hit ; 
Hit, n. fahy,voazana 
Hitch, V. u sy t. misambotra 

amy ny farango 
Hitch, n. fisakanana [treto 

Hi;//er, adv. (hatrany ka) ha- 
Hi^/zerto', adv. mandrak' anke- 

hitriny Hive, n. tranon-dreni-tantely 

Ho, Hoa ! inter, teny fiantsoana 

Hoar, — ry, adj. fotsifotsy, fotsi- 
volo 

Hoard, oi. zavatra noharina, 
zavatra betsaka angonina ka 
tehirizina 

Hoard, v. t. mihary, manangona 
sady mitahiry 

Hoar-frost, oi. fanala, ando 
mandry noho ny hatsiaka 

Hoarse, adj. migaragara, f arim- 
peo 

Hoax, n. vazivazy [mikotrifa 

Hob'ble, V, i. mandrmgaringa, 

Hohlby, 11. zavatra na raharaha 
tiana indrindra ka maliasoii- 
driana loatra [tahotra 

Hobgoblin, n. matoatoa maha- 

Hoe, n. angadi-kelim.-bazaha 
ka lava zarana 

Hog, n. Msoa 

Hogs'head, n, barika lehibe 
mahalany tokony ho 60 
gallon 

Hoist, V. t. mampakatra amy 
ny bolaky, &c. 

Hold, V. t. sy i. v. sy p. p. held ; 
mihazona, mitana. Hold, 
(imp. J mijanona, aoka izay. 
To hold a meeting, miangona 
hivavaka na hiara-mihevitra 
raharaha. To hold back, 
misakana, mijanona tsy ha- 
nao. To hold forth, mampi- 
seho ; mandaha-teny. To 
hold off, mlhatakataka. To 
hold out, maharitra. To 
hold up, manandratra, mano- 
hana; mitraka; miaritra 

Hold, n. fihazonana; trano- 
maizina; ny itoerany ny 
entana ao anati-sambo. Fpot- 
hold, fifaharan-tongotra. To 
lay hold of, misambotra. 
To get hold of, mahazo. To 
take hold of, mihazona 

Digitized by CjOOQIC HOL [ 145 ] HOB Hole, n, loaka, lavaka 

Holiday, n. ny andro itsaha- 
rana tsy anaovan-draharaha 
na tsy ianarana amy iiy 
sekoly, «fcc. 

Holiness, n. fahamasinana 

Holla', inter, teny iiantsoana 

Hollow, adj. poakaty, hobo- 1 
katy ; lempoua ; mamitaka I 

Hollow, V. t. maiidoaka, man- 
dempona 

Holly, n. anaran-kazo malaza 
tsy mihintsan-draviua sady 
misy voany mena madinika 

Holy, adj. masina, tsy misy 
tsiny ; atokana ho an' An- 
driamanitra 

Hom'a^e, n. haja, fanajana (ny 
ataony ny ambany amy ny 
ambony hiany) 

Home, w. trano onenana ; tany 
onenana. To go home, mody. 
At home, ao an-tranony, ao 
aminy. To be at home on 
(a subject), mahalala tsara. 
It comes home to me, miha- 
tra amiko tokoa izany, voa 
aho amin* izany. Make your- 
self at home, ataovy toy ny 
any an-tranonao hiany 

Homely, adj. tahaka ny ao 
aininy; antonona hiany fa 
tsy tsara loatra 

Homicide, n. vonoan' olona, 
indrindrafa raha atao tam- 
poka noho ny hatezerana 
Homily, n. tori- teny, serimona 
Ho'mo/ye'neous, adj. iray kara- 
zana na fomba, &c. (amy ny 
olona na zavatra mikambana 
na miliaroharo) 
Hone, n. vato-asana 
ifon'est, adj. marina amy ny 
atao, tsy mamitaka, mahitsy 
ifon'esty, n. faliamarinana amy 

ny atao, fahitsiana 
Hon'ey, n. tantely Hon'ey-comb, n. tolio-tautely 
Hon'ey-moon, n. ny iray volana 

manarakaraka ny fampaka- 

ram-bady 
7/on'our, //. haja, zo, vonina- 

liitra ; hamarinana 
7/on'our, r. t. nianaja, nianomo 

voninaliitra 
TTon'ourable, adj. tokony hoha- 
jaina, mirina; tokouy haha- 

zoana haja 
Hood, n. fisaronan-doha, elom- 

pilanjaua na saron-kalesy, &o. 
Hoof, n. kitro 
Hook, n. far.ini>-o, fint ma. He 

will do it by hook or by crook, 

na manaoahoana ui manio 

ahoana no lianaovany izany 

dia hanao hiany i/.y 
Hook, v. t. misambotra amy ny 

farani^o na fintana 
Hoop, n. fohim-barlka : tsilalao 

toy ny fehim-barika akodia- 

diany ny anklzi-madinika 
Hooping-cough, n. koliika 

lavareny, koha-dava 
Hoot, i\ t. sy /. mauakora olona 

noho ny tsi-titiavaua ; ma- 

neno toy ny voron-dolo, mi- 

kiririoka 
Hop, V. I. manao touLro-dovia ; 

mitsambikimbikina ; mipika, 

'mitsipika 
Hop, ;/. anaran-kazo mandady 

sy mangidi-vony, ka araho 

amy ny anaovana labera 
Hope, i\ i. mananteiia sady 

maniry 
Hope, n. fanantonana sy fani- 

riana; izay antenaiua 
Hope'ful, adj. azo antonaina ; 

mampanantena 
Hopeless, adj. tsy misy hanto- 

naina intsony ; mamoi-f o 
Horde, n. fokora-pireneua mi- 

findraiindra 
Horizon, n. fara-vodi-hinitr:i 

Digitized by VjOOQIC HOB [ 146 ] HOU Horizon'tal, adj. mandry mi- 

tovi-rano 
Horn, n. tandroka ; trompetra ; 

kapoaka tandroka 
Hornet, n. biby kely toy ny 

takolapanenitra 
Horn'y, adj. mifanahatahaka 

amy ny toetry ny tandroka 
Hor'rible, adj. ratsy sady 

mahatahotra indrindra, ma- 

hatsiravina 
Hor'rid, adj. (UorrihU) 
Hor'rify, lu t. mampahatahotra 

indrindra 
Hor'ror, n. tahotra indrindra, 

ho\itra, horohoro 
Horse, ;/. soavaly. On horse- 
back, mitaingin-tsoavaly 
Hor'tative,— tory, adj. mana- 

natra, mamporisika amin' 

izay tsara 
Hor'ticul'ture, n. fabalalana ny 

fomba fambolen-javatra; ny 

f anao amy ny anamboarana 

tanim-boly 
Hcvan'nah, n. hosana, teny fide- 

rana an' Andriamanitra 
Ho^e, n. ba ; fantsona hodi- 

tra, &;c. itarihan-drano, in- 

drindi-a amy ny hamonoaua 

afo 
Ho'^ier, n. mpivarotra ba sy 

gan-trmana ary ny zavatra 

toy izany 
Ho'iiery, w. ny zavatra ami- 

diny ny hosier 
Hos'pitable, adj. manao soa 

amy ny vahiny 
Hos'pital, n. trano fitsaboana 
Hos'pital'ity, n. fanaovana soa 

amy ny vahiny 
Host, n. ny mampiandrano 

vahiny ; miaramila maro be ; 

olona maro be 
Hos'taye, n. olona atao antoka 

hahatanterahany ny fane- 

kena ataon' izay rosy Host'ess, n. vehivavy mampian- 

drano vahiny 
Hos'tile, adj. toy ny fahavalo, 

manohitra, misakana 
Hostil'ity, n. tsi-fitiavana, ady 
Ifos'tler, n. mpitandrina soa- 
valy ao amy ny hotel 
Hot, adj. mafana, mahamay; 

mazoto 
Hot'bed, n. tany amboarina ho 

lonaka tsara hambolen-java- 

tra 
Hotel', n. trano fihinanana sy 

fandriany ny vahiny izay 

mandoa karama ho any ny 

tompon -trano 
Hot-headed, adj. maika loatra, 

maimay amy ny atao ; kitoina 
Hot-house, 7i. trano fitaratra 

ambolen-javatra ka afanaina 

raha ririnina 
Hound, n. am boa mpihaza 
ifour, n. ora, hadim-paraan- 

taranandro 
ITour'-glass, n, gilasy misy 

fasika mitete ahafantarana 

ora iray 
hourly, adj. sy adv. isan' ora, 

matetika 
House, n. trano ; taranak' olona 

anankiray, indrindra raha 

malaza ilay razany. Hduse 

of Commons, (CommonsJ 
Hou«e, V. t. mampiditra ao an- 

trano mba tsy ho azony ny 

hatsiaka na ny ranono- 

rana, &c. 
House'-breaker, ;;. mpanami- 

trano, mpanala-trano 
House'hold, n. ankohonana, ny 

ao an-trano [tokan-trano 
House'hold, adj. momba ny 
House'holder, n. olona maaan- 

tokan-trano 
House'keeper, n. olona manan- 

tokan-trano ; vehivavy mpi- 

karakara ny ao an-trano Digitized by VjOOQIC HOT! [ H7] HUN Hoiue'wife, w. ny vadiny ny 
householder izay mikarakara 
ny ao an-trano ; kitapo ke]y 
hoditra fitoerany ny zavatra 
fanjairana 

HoiLse'wifery, n. raharahany 
ny vehivavy amy ny fikara- 
karana ny ao an-trano 

Hov'el, n. trano-bongo ; tranon* 
omby na ondry 

How, adv. nxanao ahoana? ny 
anaovana. How many \ firy r 
How much ? hoatrinona ? 
How long ago? hoatrinona 
izay ? How often 1 How 
many times? impiry? How 
do you do ? manao ahoana 
hianao ? How did you do it 1 
nataonao ahoana no fanao 
izany ? nanao ahoana no 
nanaovanao izany ? I told 
him how you did it, nola- 
zaiko taminy izay nanaova- 
nao izany. How cold it has 
been to day! Edrey izany 
hatsiaka androany ! 

Howhe'it, conj. kanefa 

Howev'er, conj. kanefa 

Howev'er, adv. na manao 
ahoana na manao ahoana 

Howl, r. i. mitomani-valala, mi- 
kaonkaona, midradradradra 

Huh'bub, 11. tabataba, horako- 
raka 

Huck'ster, n. mpivaro-java- 
madinika 

Hud'dle, V. /. mifanizina 

Hue, «. sorany, volony [tratra 

Hug, V. t. mamihina eo an- 

Huye, adj. makadiry 

Hulk, n. vatan-tsambo 

Hull, n. hoditry ny voan- 
javatra sasany ; vatan-tsam- 
bo 

Hum, ^. i. manao hirahira an' 
orona ; mimonomonona toy 
ny moka, «&c. Hu'man, adj. any ny olom- 

beloua, momba ny olom- 

belona [aina, antra 

Humane', adj. mamiudra-fon' 
Humanity, «. fombany ny 

olombelona ; olombelona ; 

antra 
Hu'manize, v. t. ny i. manova 

ho human na hn,unnc ; miova 

ho h fan an na haniano 
Hum'ble, adj. mietri-tena, tsy 

miavonavona,malemy f anahy 
Hum'ble, v. t. manetry 
Hu'mid, adj. mando, mando- 

mando 
Humil'iate, r. t. manetry. It 

is humiliating, mahame- 

natra izany 
Humility, n. fnnetren-tena, 

f ahal emem-panahy 
//u'morous, adj. liatsikantsi- 

kana, tia vosobosotra 
7/u'mour, n. zavatra toy ny 

nana avy amy ny tena; 

toetry ny fanahy. He is in 

a good humour, zinjina izy, 

f alifaly izy. He is in a had 

humour, manjombona izy, 

sosotsosotra izy. He has a 

great deal of humour, be 

hatsikana izy 
/i^u'mour, r. t. mami>ihanta 

mampiangolaiig-ola 
Hump, ;/. trafo 
Hump'backed, adj. vokoka 
Hunch, n. trafo ; didy fisapi- 

saka mato\'ina 
Hun'dred, adj. zato [\V1 j^onnd 
Hundredweight, lanj an - j ato, 
Hung, p. By p. p. of hanq 
Hung-beef, n. hcii' omby atao 

ombi-Rira ka ahautona ; ki- 

toza 
Hun'ger, n. hanoanana 
Hun'ger, r. i. (after) noana; 

maniry f atratra 
Hun'gry, adj. noana ,y Google HUN [ 148] ICO Hunt, V. t. sy i. miliaza. To 

hunt for, mitady fatratra 
Hur'dle, n. hazo madinika voa- 

rary [ahodina 

Hur'dy-gur'dy, n. zava-maneno 
Hurl, V. t. mitoraka, manipy 
Hurrah'! inter, akora noho ny 

hafaliana 
Hur'ricane, n. tafio-drivotra 

faran' izay mahery indrindra 
Hur'ry, r. t. sy i. mando- 

dona; manao maika, man- 

deha maika 
Hur'ry. «. hamaikana. He is 

in a hurry, maika izy 
Hurt, V. t. p. sy p. p. hurt; 

mandratra, manimba 
Hurt, n. ratra 
Hurt'ful, adj. mahasimba 
Hus'band, n. vady (ny lehilahy) 
Hu6l)and, v. t. mitsitsy harena, 

&:c. ; mitahitahy 
Hu6'bandman, n. mpiasa tany, 

mpamboatra tanim-boly 
Hus'bandry, n. fahaizana mi- 
tsitsy harena ; raharahany 

ny Jmshandman 
Hush, V. t. mampangina. To 

hush up, tsy mamela ho fan- 

tatr' olona 
Husk, )i. hoditry ny voan- 

javatra sasany ; ampombo 
Husk'y, adj. be ampombo ; 

farim-i^co 
Hus'tle, V. t. manositosika, ma- 

nifakifa 
Hut, ;/. trano bongo 
Huzza'! i)itcr. (hurrah) 
Hy'acinth, n. zava-maniry 

boribory vody ary tsara 

tarehy ny voniny 
Hybrid, n. biby zanaky ny biby 

roa izay mitovitovy karazana 

fa samiliafa kely 
Hydraulics, «. ny science izay 

ahafantarana ny heriny ny 

rano raha mandeha Hy'dro^en, n. anarany ny ga^i 

maivana indrindra, ary izy 

sy ny oxygen no component' 

ny rano 
Hydrop'athy, n. fomba fanasi- 

tranana ny marary amy ny 

rano 
Hydropho'bia, w. ny aretina 

izay mahazo ny alika romo- 

tra sy ny olona voakaikiny 
Hydrostat'ics, n. ny science izay 

ahafantarana ny heriny ny 

rano raha tsy mandeha 
Hye'na, n. biby manahatahaka 

ny amboa fa masiaka dia 

masiaka 
Hymn, n. fihirana 
Hyper'bole, n. fiteny mampi- 

tombo laza na manao laza 

masaka 
Hy'phen, n. marika kely toy 

izao (-) ^mpikambanana teny 

roa ho iray [tsihy 

Hypoc'risy, ;/. fihatsaranabela- 
Hyp'ocrite, adj. mpihatsarave- 

latsihy 
Hypoth'esis, n. hevitra entina 

mampiseho ny cause fa saro- 

tra ho porofoina ho marina 
Hypothetical, adj. araka ny 

hevitra, angamba 
I, pro. aho, izaho 
Ice, n. rano-mandry 
I Ice'berg, ti. vongan-drano- 

mandry lehibe toy ny ha- 

voana ka mitsinkafona eny 

ambony ranomasina 
Cce'-house, n. trano fitehirizana 

rano-mandry 
I' //'thyoloz/y, ;/. ny science izay 

ahafantarana ny fombany 
' ny hazandrano 
I'cicle, n. rano-mandry mirazo- 

razo sady kitso-loha 
Icon'oclast, n. olona mandrava 

sampy sy sarin-javatra iva- 

vahana Digitized by VjOOQIC IDE [ 149 ] ILL Ide'a, n. hevitra 

Ide'aly n. izay heverina ho tsara 

indrmdra ka irina ny mba 

hananana tahaka izany 
Ide'al, adj. ao an-tsaina hiany 
Iden'tical, adj. izy hiany, tsy 

hafa 
Iden'tify, v, t. mahasahala; ma- 

mantatra ; mahaf antatra fa 

izany hiany no izy, mahizy 
Iden'tity, n. izy hiany, tsy hafa 
Id'iom, n. fombam-pitenenana 

izay mety indrindra nef a tsy 

. manaraka ny tena heviny loa- 

tra 
Idiomatic, adj. araka ny idiom 
Idiot, 11. adala, olona ondra- 

nondranana 
I'dle, adj, kamo, malaina 
Idleness, n. hakamoana, faha- 

lainana 
Idler, n. olona tsy manana 

anton-draharaha, olona ka- 

laina 
Idol, n. sampy; olona na za- 

vatra tiana loatra 
Idolater, n. olona mivavaka 

amy ny sampy, mpanompo 

sampy 
Idolatry, n. f anompoan-tsampy 
I'dolize, V. t. tia mihoatra noho 

ny fitiavana an' Andriama- 

nitra 
If, C071J. raha ; na 
Ig'neous, adj. misy afo. Igneous 

rocks, vatolampy izay efa 

niempo tany aloha toy ny lava 
Ig'nis-fat'uus, n. ilay zavatra 

kely manelatrelatra ery amy 

ny heniheny ka toy ny afo 
Ignite', V. t. ay i. mampirehitra ; 

mirehitra 
Igno'ble, adj. ratsy, tsy maha- 

mendrika ; iva razana 
Ignominious, adj. mahaf a-ba- 

raka, mahamenatra [raka 
Ig'nominy, 71. fahafaham-ba- Ignora'mus, n. olona tsy mahay 
loatra 

Ignorance, n. tsi-fahalalana 

Ig'norant, adj. tsy mahalala, 
tsy mahay 

Ignore', v. t. mody tsy mahita, 
mody tsy mahalala 

111, adj. coMP. more ill or 
worse ; sxjp. most ill or 
worst ; ratsy ; marary. He 
is ill off, mahantra izy [ratsy 

111, n. fahoriana, zava-manjo, 

Ille'gal, adj. tsy araka ny 
lalana, rarany ny lalana mba 
tsy hatao 

Ille^/ible, adj. tsy azo vakina 
(amy ny soratra) 

Ille//itimate, adj. tsy araka ny 
laluna, tsy mety. An illegi- 
timate child, zaza sary 

Illib'eral, adj. mahihitra; mi- 
tompon-teny fantatra 

Illicit, adj. rarana, tsy mety, 
tsy araka ny lalana 

lUim'itable, adj. tsy azo ferana 

Illit'erate, adj. tsy mahavaky 
teny, tsy mahay ny faha- 
lalana avy amy ny boky 

Illna'tured, adj. malonilony, 
tezi-dava, sompatra 

Illness, n. faharariaua 

Illtem'pered, adj. kitoina, foi- 
zina, tezi-dava 

Illtimed', adj. tsy mety amy ny 
andro anaovana zavatra na 
andehanana, &c. 

Illogical, adj. tsy logical, tsy 
araka ny logic 

Illude', V. t. mamitaka, mampa- 
nantena foana 

Illume', lUu'minate, Illu'mine, 
V. t. manazava. To illuminate 
a book, manisy haingo betsa- 
ka sady tsara atao amy ny 
loko ao anatiny ny boky 

Illu'^ion, n. zavatra toa hita 
kanef a tsy misy tsy akory • 

Digitized by VjOOQIC ILL [ 150] nm lUu'sive, — Bory, adj. mamitaka, 

mampanantena foana 
Il'lustrate, v. t. manazava, ma- 

nisy ohatra. To illnstrate 

a book, manisy sary betsaka 

ao anatiny ny boky mba ha- 

nazava izay lazaina 
Illustration, n. ohatra na sary 

enti-manazava teny 
lUus'trative, adj. mahazava 
lUus'trious, adj. malaza 
111 will', n. lolom-po 
Im'a^e, n. sary, indrindra raha 

vato na hazo na varahina, 

&c. : sampy ; sarin- javatraao 

an-tsaina 
Ima^'inable, adj. azo saintsai- 

nina 
Imaginary, adj, ao an-tsaina 

hiany 
Iina(7ination, n. ny fahaizana 

hamorona ao an-tsaina ny 

zavatra tsy hita maso 
Ima^'inative, adj. mahay ma- 

morona ao an-tsaina 
Ima(/'ine, v. t. sy i. mamorona 

ao an-tsaina, mihevitra, mi- 

saina 
Imlbecile, adj. osa, miverin- 

tsaina 
Imbecirity, n. hahosana 
Imbed', v. t. mametraka ao amy 

ny zavatra hafa nefa atao 

inisy miseho hiany 
Imbibe', v. t. mit'oka rano ; 

mahazo ao an-tsaina 
Imbrue', v. t. mandena, mana- 

kotsakotsa 
Imbue', v. t. manoka, manato 
Im'itate, v. t. maka tahaka, 

manao tahaka, miaiiatra 
Imita'tion, n. fangalan-tahaka ; 

zavatra nalain-tahaka tamy 

ny liafa 
Immaculate, adj. tsy misy 

pcntimpentina, madio dia 

madio Immate'rial, adj. tsy misy tena ; 

tsy maninona na tsy voala- 

mina (amy ny hevitra) 
Immature', adj. manta ; tsy 

mbola masaka ; mbola voa- 

tavo-tsi-mifandraka 
Immea^'urable, adj. tsy azo 

oharina 
Imme'diate, adj. tsy misy ma- 

nelanelana 
Imme'diately, adv. miarakami- 

nizay, tsy ampy to* inona, 

faingana 
Immemo'rial, adj. ela dia ela ka 

tsy azon* olona tadidina 
Immense', adj. tsy azo oharina, 

lehibe dia lehibe 
Immer<7e', — rse, v. t. manitrika, 

mandentika. He is immeisad 

in business, sondriana amy 

ny varotra izy 
Im'migrate, v. i. (migrate) 
Im'minent, adj. toa mila hian- 

jera amy ny loha, mandra- 

hona, antomotra 
Immobil'lty, n. tsi-fahazoana 

afindra na hetsehina 
Immod'erate, adj. be loatra, tsy 

antonona ; tsy mahalala ny 

antonona 
Immod'est, adj, tsy manan-ke- 

natra loatra, tsi-valahara 
Im'molate, v.t. manatitra hatao 

fanalam-boady 
Immor'al, adj. tsy manaraka 

ny lalan' Andriamanitra, tsy 

marina, ratsy, jang-a 
Immoral'ity, n. tsi-fahamari- 

nana, fijangajangana > 

Immor'tal, adj. tsy mety maty, 

maharitra mandrakizay 
Immortality, n. tsi-fahafate- 

sana mandrakizay ; flainana 

mandi'akizay 
Immor'talize, v. t. mahavclona 

mandi'akizay ; mampaharitra 

mandrakizay 

Digitized by VjOOQIC IMM [ 151 ] IMF Immoveable, adj. tay azo afin- 

dra, tsy azo hetsehina 
Immu'nity, n. fahafahana amy 

ny fanompoJtrna na fandoa- 

van-ketra, &c. 
Immure', v. t. manao an-trano- 

maizina; tsy mamela hiala 

amy ny trano 
Immu'table, adj. tsy azo ovana, 

tsy azo tsoahana 
Impact', n. tendry, tosika 
Impair^, v. t. mauimba, mam- 

paharatsy ; mampahosa 
Impale', v. t. (empale) 
Impal'pable, adj. tsy azo fanta- 

rina amy ny fitsapana ; saro- 

pantarina 
Impau'el, v. t. fcmpanelj 
Impart', v. t. mauome, mizara 
Impar'tial, adj. tsy miangatra 
Impartial'ity, n. tsi-fiangarana 
Impas'sable, adj. tsy azo aleha 
Impas'sioned, adj. mampango- 

rakoraka, mahataitra 
Impas'sive, adj. tsy misyfeelinffy 

tsy mahatsiaro na inona na 

inona 
Impa'tience, n. tsi-fiaretana 
Impa'tient, adj. tsy mety niia- 

ritra, tsy mahandry, maimay 
Impeach', v. t. manolotra mpa- 

napaka na lehibe amy ny 

fanjakana mba hotsaraina 
Impec'cable, adj. tsy mahazo 

manota 
Impede', v. t. misakana 
Imped'iment, n. fisakanana. He 

has an impediment in his 

speech, raiki-dela izy, mia- 

kak^ fiteny izy [mamporisika 
Impel', V. t. manosika ; mitaona. 
Impend', v. i. mihantona eo 

ambony ka mila hianjera, 

mandondona 
Impen'etrable, adj. tsy azo loa- 

hana, tsy azo idirana, tsy 

misy azo aleha Impen'itent, adj. tsy mety mi- 
I bebaka 

Imper'ative, adj. mandidy, tsy 
I azo avela, tsy maintsy hatao 
Impercep'tible, adj. tsy hita 
I Imper'fect, adj. tsy mbola vita ; 
I misy tsininy, misy tsy ao 
I Impe'rial, adj. any ny Empire, 

any ny fanjakana 
I Imper'il, v. t. (endanger) 
1 Impe'rious, adj. miavonavona, 
I mandidy 

I Imperishable, adj. tsy mety 
I levona, maharitra 
Imper'meable, adj. tsy misy 
haleha. India rubber is 
impermeable to water, tsy 
tantera-drano ny fingotra 
Imper'sonal, adj. teny amy ny 
gramara milaza ny verb tsy 
misy persona voalohany sy 
f aharoa, fa ny fahatelo hiany, 
toy ny hoe : It rains ^ It be- 
hoves 
Imper'tinent, adj. tsy mikasika 
amy ny raharaha hoverina ; 
misalovandovana ny raha- 
rahany ny sasany ; tsy maha- 
I lala fomba 
Imperturb'able, adj. tsy mety 

taitra 
Impervious, adj. (impermeable) 
Impetuos'ity, ;*. firiatana ; ha- 

maimaizana amy ny atao 
Impet'uous, adj. mlriatra-fan- 
deha ; maimay amy ny atao 
Im'petus, w. ny hery izay mam- 
pandeha zavatra na mam- 
pandroso raharaha 
Impi'ety, n. tsi-fahatahorana 
an' Andriamanitra, hara- 
tsiam-panahy 
Impinye', v. i. mipaka 
Im'pious, adj. ratsyfanahy [na 
Impla'cable, adj. tsy azo ifona- 
Implant', v. t. manorina ao an- 
tsaina 

Digitized by VjOOQIC IMF [ 152] IMF Implementt n. fiasana, fandra- 
fetana, fanaovan-javatra 

Im'plicate, v. t. mamatopatotra. 
To be implicated in, manao 
kitapo miara-peno aminy 

Implicit, adj. aseho na dia tsy 
vcalaza aza ; manaraka na 
xnatoky indrindra. Implicit 
obedience, fanarahana mihi- 
tsy fa tsy manontany ny an- 
tony ny didy 

Implore', v. t. mifona, mitalaho 

Imply', V. t. mampiseho na dia 
tsy voalaza aza 

Impolitic, a(fj. tsy hendry, tsy 
mahasoa 

Impon'derable, adj. tsy misy 
lanjany toy ny fahazavana 
na haf anana, &c. 

Import', V. t. mampiditra ny 
vokatra sy ny tao-zavatra avy 
amy ny tany hafa ; (imply) 
^ Im'port, n. ny vokatry ny tany 
hafa izay ampidirina ao amy 
ny tany ; heviny, antony 
• Import'ant, n. tsy maintsy 
hatao, tsy azo lavina [taka 

Importunate, adj. fatra-panga- 

Importune', v. t. mangataka 
fatratra 

Impo&e', V. t. mametraka eo am- 
boniny. To impose a tax, 
mampandoa hotra. To im- 
pose laws, manisy laluna. 
To impose on, manambaka, 
manome vohony 

Imposing, adj. lehibe sady ma- 
hagaga ; mendrika ho ha- 
jaina (amy ny lijcry azy) 

Impoii'tion, n. ny ametrahana 
eo amboniny; vohony, fa- 
nambakana 

Impos'sible, adj. tsy azo atao 

Im'post, n. hetra, fadin-tsera- 
nana, haba 

Impos'tor, *i.mpanandoka,mpa- 
nambaka, mpanome vohony Impos'ture, n. fanambakana, 

fanandohana 
Im'potent, adj. tsy manan-kery, 

malem^, osa 
Impov'ensb, v. t. mahatonga ho 

malahelo, mahavery f anana- 

na ; tsjr mampahavokatra 
Imprac'ticable, adj. tsy azo atao 
Im'precate, v. t. miantso an' 

Andriamanitra hanozona 
Impreca'tion, n. ozona 
Impreg'nable, adj. tsy azom- 

pahavalo iakarana 
Impreg'nate, v. t, mangaroharo 

zavatra hafa aminy 
Impress', v. t. manao marika 

amy ny f anombohana na fa- 

nerena ; manonta ao an-tsaina 
Im'press, n. marika notsindria- 

na na natonta, diany 
Impres'sible, adj. azo asiana 

marika amy ny f anindriana ; 

mora ampianarina 
Impres'sion, n. marika notsin- 

driana ; hevitra voatonta ao 

an-tsaina 
Impressive, adj. mampilentika 

amy ny saina, mahataitra 
Imprint', v. t. manonta ; fiin- 

prcssj 
Impri'son, v. t. manao ao an- 

trano-maizina 
Impris'onment, n. ny anaovana 

ao an-trano-maizina ; ny itoe- 

rana ao an-trano-maizina. 

False imprisonment, ny anao- 
vana ao an-trano-maizina tsy 

araka ny laluna 
Improb'able, adj. tsy azo inoana 

loatra ho marina, tsy azo an- 

tenaina 
ImpTomp'tu, adv. tandrevaka 
Improper, adj. tsy mety, tsy 

antonony 
Impropri'ety, n. ny tsy mety 

amy ny f omba na fitondran- 

tena, ice. 

Digitized by VjOOQIC IMP [ 1-53 ] IKC Improve', v. f. sy /. manatsara ; 

mitondra mba hanaovaiia 

izay mety ; mihatsara, man- 

droso [ho tsara 

Improve'ment, n. fandrosoaua 
Improvident, adj. tsy mitsapa- 

farany 
Improvise', v. t. sy i. mandaha- 

teny tandrevaka ; raanao tan- 

drevaka, fa indrindra amy ny 

hira 
Impru'dent, wT/'.tsymitandrina, 

isy mihevitra loatra, tsy hen- 
dry 
Im'pudent, a(fj. maniratsira 
Impnon', v. t. manohitra amy 

ny teny, mamitsoka 
Im'pulse, n. hery hanosika ; 

famporisihana tampoka 
Impul'sive, adj. manao bcfaha- 

tany fa tsy mihevitra loatra ; 

mitsitapitapy 
Impu'nity, n. fahafahana amy 

ny sazy na fanamelohana 
Impure', adj. tsy madio, maloto ; 

vetaveta, tsy masina 
Impu'rity, n. loto, halotoana 
Imputa'tion, n. fanomezan- 

tsiny 
Impute', V. f. manome tsiny. 

I impute that fault to him, 

ataoko fa izy no manan-tsiuy 

amin' izany [anatiny 

ln.-,2)rr/ix ; tsy ; ambony ; ao 
In, prep, ao anatiny, amy 
Inabil'ity, n. tsi-fahaizana, tsi- 

fahazoana 
Inaccess'ible, adj. tsy azo hato- 

nina, tsy azo iakarana; tsy 

tratra, tsy takatra 

Inac'curate, adj. tsy marina, 

misy disc [inona na inona 

Inac'tion, n. tsi-fanaovana na 

Inac'tive, adj. mitavozavoza, 

tsy marisika, tsy rototra 
Inad'equate, adj. tsy ampy, tsy 
mahavita Inadmis'sible, adj. tsy azo 

ampidirina ; tsy azo atao 
Inadvert'ent, adj. tsy mitan- 

drina, tsy mihevitra, tsyn;ihy 
Inane', • j. foana, tsy misy 

saina 
Inanimate, adj. tsy mman' 

aina ; tsy rototra 
Inanition, n. toctry ny tena 

raha efa ho faty noana 
Inap'plicable, adj. tsy mihatra 

aminy, tsymahavoa 
Inappre'ciable, ndj. kely loatra 

ka toa tsinontsinona 
Inapproach'able, adj. tsy azo 

hatonina 
Inappro'priate, adj. tsy anto- 

nona, tsy mety 
Inapt', adj. tsy nuihay [noho 
Inasmuch', adv. (as) satria, 
Inatten'tive, adj. tsy mitan- 

drina, tsy mety mihaino 
Inau'dible, adj. tsy ro, tsy azo 

henoina 
Inau'gurate, v. t. manokana eo 

anatrehany ny maro, manom- 

boka 
Inauspi'cious, adj. mampiho- 

vitra fa tsy ho lavorary ny 

hatao [tsy azo isaina 

Incal'culable, adj. bo loatra ka 
Incandes'cent, adj. mamirapi- 

ratra noho ny hafanana ; 

fotsy mivaivay 
Incanti».'tion, n. fankatoavana 

(amy ny ody) [mahavita 

Inca'pablo, adj. tsy mahay, tsy 
Incapac'itate, v. t. tsy mampa- 

hafaka, tsy mainpahay 
Incapac'ity, n. tsi-fahaizana, 

tsi-fahafahana 
Incar'cerate, v. t. minao ao an- 

trano-maizina 
Incar'nate, adj. tonga nofo, 

maka ny fombany ny olom- 

belona \^c.ase 

Incase', r. t. manao ao anaty 

Digitized by VjOOQIC INC [ lo4] INC Incau'tious, adj. tsy mitan- 
. drina , tsy mihevitra 
Iiiceii'diary,«.inpandorotrano ; 

mpandrendri-bahoaka 
In'cense, n, fofon-java-manitra 

voa-dotra; zava-manitfa ho- 

dorana 
Incense', r. t. (against) mam- 

pahatezitra, mampirehitra 

fahatezerana 
Incen'tive, n. famporisihana 
Inces'sant, adj. tsy mety mitsa- 

hatra, mandrakariva, lalan- 

dava 
Incli, n. intsa, ny am-paharoa 

amby ny f olony ny iray fita 
In'cident, n. event madinidinika 
In'cident, adj. tonga aminy 
Incipient, adj. miantomboka, 

miandoha 
Inci'sion, oi. f andidiana amy ny 

antsy, &c. ; ny voadidiny ny 

zava-maranitra [mitaona 
Incite', V. t. mamporisika, 
Incite'ment, n. f amporisihina ; 

ny mamporisika 
Incivil'ity, n. tsi-fanajana 
Inclem'ent, adj. tsy mamindra- 

f o ; ratsy (amy ny andro sy 

ny rivotra, &;c.) 
Inclina'tion, n. firaihana ; fitia- 

vana kely hanao, faniriana 

kely 
Incline', v. i. sy f. miraika, 

mirona ; misy fitiavana kely 

hanao; mamporisika 
InclOcse', V. t. (enclose) 
Inclo'«ure, n. (enclosure) 
Include', v. t. mahazo, misy. 

Imerina includes Vonizongo 

and Imamo, Vonizongo sy 

Imamo dia isany Imerina 
Inclu'sive, Including, adj. 

mbamy. From Saturday to 

Monday inclusive, hatraminy 

Asabotsy maraina ka hatra- 
miny Alatsinainy hariva Incog', Incog'nito, adt^. tsy 

f antatra. The king travelled 

incognito, nandehandeha toy 

ny olon-kafa ilay mpanjaka 

mba tsy ho f antatr* olona 
Incohe'rent, adj. tsy mitoliy 

tsara, tsy mifanaraka loatra 

(amy ny teny) 
Incombus'tible, adj. tsy mety 

levona amy ny afo 
In' come, n. vola azo amy ny 

raharaha na fandrantoana, 

&c. 
Incommode', v. f. manahirana 
Incommo'dious, adj. manahirana 

satria tsy malalaka tsara na 

tsy antonona 
Incommu'nicable, adj. tsy azo 

omena, tsy azo afindra ; tsy 

azo lazalazaina 
Incommu'table, adj. tsy azo 

ampifanoloina ; tsy azo ata- 

kalo 
Incom'parable, adj. lany era, 

tsy azo anoharana, tapitra 

ohatra 
Incompat'ible, adj. (with) tsy 

mifanaraka 
Incom'petent, adj. tsy mahay, 

tsy tokony 
Incomplete', adj. tsy vita, tsy 

feno, tsy tanteraka 
Incom'prehen'sible, adj. tsy azo 

fantarina, tsy takatry ny 

saina 
Inconceivable, adj.taj azo sain- 

tsainina, tsy azo heverina 
Inconclu'sive, adj. tsy mahata- 

pitra, tsy mahatapaka ny 

fisalasalana 
Incon'gruous, adj. tsy mifana- 
raka, tsy antonona 
Inconsid'erable, adj. kelyhiany, 

vitsy hiany \^ratc 

Inconsid'erate, adj. tsjco^iside^ 
Inconsist'ent, adj. (with) tsy 
mifanaraka . 

Digitized by VjOOQIC LNC [ 155 ] IKD Inconsolable, adj. vonton' 
alahelo ka tsy azo ampio- 
nonina 

Incon'stant, adj. mivadibadika, 
miovaova fitiavana 

Incontest'able, adj. marina 
tokoa ka tsy azo lavina 

Inconve'nient, adj. azo atao 
hiany fa manahirana, tsy 
vatra. It will be inconve- 
nient to me to do so every 
day, tsy vatrako ny manao 
izany isan' andro 

Incor'porate, v. t. mampikam- 
bana ho tena iray 

Incorrect', adj. tsy marina, tsy 
mahitsy ; diso, tsy raikitra 

Incor'ri^ible, adj. tsy azo ahitsy ; 
tsy azo anarina, tsy azo atao 
ahoana amin' alioana 

Incorruptible, adj. tsy maty 
ho lo 

Increase', v. t. sy i. mampitom- 
bo, manamaro ; mitombo, 
mihamaro [ny anampy 

In'crease, ^^ tombo, litomboana, 

Inored'ible. adj. tsy azo inoana 

Incredu'lity, n. tsi-fetezana 
hino 

Incred'ulous, adj. tsy malaky 
niino, tsy mino loatra 

Incrust', V. t. manarona toy ny 
manao ankosotra 

In'cubate, v. t. mikotrika 

Incuba'tion, n. ny ikotrehana 

Incubus, n. zavatra mavQsatra 
amy ny olona izay manahi- 
rana loatra sy mahaketraka 
azy 

Incui'cate, v. t. mampianatra 
tsara, mamerimberina zava- 
tra iray loha ampianarina 

Incum'bent, adj. mandry. It 
is incumbent upon you to do 
it, tsymaintsy ataonao izany, 
andraikitrao ny manao izany 

Incum'ber, v. t, (encumborj Incur', V. t. mahazo tsiny na 

loza, &c. 
Incu'rable, adj. tsy azo sitra- 

nina ; tsy azo hatsaraina 
Incur'sion, n. tafika 
Indebted, adj. ananana trosa. 

I am greatly indebted to him 

for his kindness, efa nahavita 

soa be tamiko izy. We are 

indebted to the Bible Society 

for the Bibles that have been 

circulated in this country, ny 
Bible iSocicti/ no nahazoan- 

tsika ny Baiboly izay efa 

naely amin' ity tany ity 
Inde'cent, adj. vetaveta, maha- 

menatra 
Indecision, n. fisalasalana amy 

ny hatao, herohero, hhamba- 

hambana 
Indec'orous, adj. tsy mety, tsy 

tsara 
Indeed', adv. sy inter, tokoa, 

marina ; izany moa ! hay ! 
Indefatigable, adj. tsy mety 

ketraka, tsy mitandro hasa- 

sarana 
Inderen'sible, adj. tsy azo aro- 

vana ; tsy azo alan-tsiny, tsy 

azo hamarinina 
Indefinite, adj. tsy hita fetra, 

tsy miavaka loatra, malalaka 
Indelible, adj. tsy azo vonoina 

(amy ny soratra) ; tsy azo 

hadinoina 
Indel'icate, adj. (indecent) 
Indem'nify, v. t. manonitra ny 

vola lany, miantoka 
Indem'nity, u. fiantohana amin' 

izay angamba hanjo; vola 

aeta ny vola lany na fana- 

nana very, (ice. 
Indent', v. t. manao toy ny 

nifiny ny tsof a [ratra 

Indenture, n. fanekena voaso- 
Independ'ent, adj. tsj"^ miankina 

amy ny haf a, mahaleo-tena Digitized by VjOOQIC IND [ 156 ] IN£ Independ'ent, n. olona izay 
raino fa ny fiangonany 
Kraisty rehetra samy tokony 
hanapaka ny azy a\y, Inde- 
pendentra [lazaina 

Indescribable, adj. tsy azo 

Indeter'minate, adj. tsy misy 

fetra [droana 

' In'dex, n. fanoroana, fauon- 

In'dia-rub'ber, *j.fingotra,ditiii- 
kazo tsy tantera-drano sady 
mety mirirotra tsara 

In'dicate, v. t. manondro, ma- 
noro ; milaza 

Indic'ative, adj. mahatondro, 
milaza 

Indict', r. t. (for) miampaiiga 
(raha ataony ny Grand Jurtj) 

Indict'ment, n. ny taratasy 
misy ny liampangana ataony 
ny Grand Jury 

Indifferent, adj. tsy miangatra ; 
antonontonony hiany. It is 
indifferent to me whether 
I go or not, tsy maninona 
amikona handeha aho na tsia 

Indi'z/enous, adj. maniry ho 
azy fa tsy avy tany amy ny 
taiiy hafa [tra 

Indigent, adj. malahelo, mahan- 

Indi^est'ible, adj. tsy mety 
levona an-kibo 

Indi^/es'tion, n. tsy fahale- 
vonan-kanina 

Indig'nant, adj. tezitra amy ny 
ratsy na endiikeudrika, ice. 
natao taminy 

Indigna'tion, n. fahatczerana 

Indig'nity, n. fanalam-baraka 

In'digo, n. aika 

Indirect', adj. tsy mahitsy. Indi- 
rect answer, valin-teny tsy 
tandrifiny ny auontaniana 

Indiscreet',"a«(/'. tsy hendry loa- 
tra 

Indiscrim'inate, adj. tsy mia- 
vaka, inif ungaroliaro be hiany Indispens'able, adj. tsy azo 

avela, tsy maintsy hatao 
Indispose', v. t. mampahalaina : 

mankarary. He is rather 

indisposed, marisarisa izy 
Indisputable, adj. marina ka 

tsy azo toherina 
Indissol'uble, adj. tsy azo levo- 

nina amy ny rano ; tsy azo 

empoina ; tsy azo tsoahana 

(raha fanekena) 
Indistinct', adj. tsy mazava 

loatra, tsy hita loatra 
Indistin'guishable, adj\ tsy azo 

lazaina izay tsy itoviany, t*y 

azo avahana 
Indite', v. t. milaza tony hoso- 

ratany ny hafa ; mamoron- 

tonon-kira, &:c. 
Individ'ual, n. olona ananMray 

hiany ; zavatra anankiray 
Indivisible, adj. tsy azo zarai- 

na, tsy azo sarahina 
Indoc'trinate, v. t. (in) mam- 

pianatra ny fotopototry ny 

fahalalana [mandry andn> 
In'dolent, adj. malaina, kamo, 
Indu'bitable, adj. marina tokoa 

ka tsy misy hisalasalana 
Induce', v. t. mitaona ; maha- 

tonga 
Induce'ment, n. fitaomaua 
Indue', V. t. {endue) 
Indulr/e', V. t.sy i. mampihanta. 

mampiangolangola, mana- 

rana. To indulge one 's self. 

manaram-po. To be indulge, 

mihanta 
Indul'yent, adj. mampihanta 
In'durate, v. i. sy t. mihamafy; 

miliasaro-po ; manamafy 
Industrious, adj. mazoto 
In'dustry, n. zoto, fahazotoana 
Indus'trial, adj. amy ny raha- 

raha ataon-tonana 
Ine'briate, v. t. sy /. mankaleo, 

mahamamo 

Digitized by VjOOQIC INE [ l'^7 ] INF Inebri'ety, n. hamaraoana 
Ineffable, adj. tsy azo lazaina 

noho uy hatsarany 
Ineifect'ive,— tual, adj. tsy ma- 

hefa, tsy mahavita 
Ineligible, adj. (for) tsy azo 

fidina ho 
Inept', adj. (inapt) 
Inequality, n. tsi-fitoviana, 

fikitoantoanana 
Inert', adj. tsy maliafindra 

tena ; tsy rototra 
Iner'tia, n. ny tsi-fahazoany 

ny zavatra tsy manan' aina 

handeha ho azy, na liijanona 

ho azy raha misy mampan- 

deha azy 
Ines'timable, adj. tsara indrin- 

dra ka tsy azo tombanana 
Inevitable, adj. tsy azo soro- 

hinq^ tsy azo sakanana, tsy 

maintsy ho tonga 
Inearbaust'ible, adj. tsy mety 

lany, tsy azo lanina 
Ine^'orable, adj. tsy azo ifondna 
Inexpe'dient, adj. tsy expedient 
Inezpen'sive, a^Jj. tsy be vidy ; 

tsy mandany vola be 
Inexpe'rienced, adj. tsy raahalala 

satria tsy mbola trany na tsy 

zatra 
Inexpert', adj. tsy mahay 
Inexplicable, adj. tsy azo lazaina 

ny heviny, tsy azo hazavaina ; 

tsy azo lazaina ny antouy ny 

nanaovana 
Inexpress'ible, adj. tsy azo 

lazaina amy ny teny 
Inex'tricable, adj. tsy azo alana 

amy ny fahoriana na trosa, 

&c. ; tsy azo avahana 
Infallible, adj. tsy mety ho diso 
In'famous, adj. ratsy indrindra, 

malaza ratsy 
In'famy, n. fahafaham-baraka 
indrindra; faharatsiana in- 
drindra In'fancy, n. fahazaz.iua 
In'fant, n. zaza-bodo, zazakely 

an-tanana 
Infant'icide, n. vonoan-jaza vao 

teraka; olona maiuono zaza 

vao teraka [bodo 

In'fantil9, — ine, adj. toy ny z iza- 
In'fantry, n. miarainila man- 

deha tongotra 
Infa'tuate, c. t. manudala. He 

is infatuated by a love of 

gambling, adalam-pilokana 

izy 
Infect', v. t. mamindra arotina ; 

mamindra hevi-dratsy, mi- 

tarika olona ho ratt«y tahaka 

azy 
Infec'tion, n. Hftudrau' aretina 
Infec'tious, adj. mifitidra (toy 

ny aretina) 
Infer', v. t. maliazo hevitra 

amin' izay voalaza na fan- 

tatra 
In'ference, n. hevitra azo avy 

amy ny zavatra voalaza na 

fantatra 
Infe'rior, adj. (to) aiubany, tsy 

tsara loatra 
Infer'nal, adj. avy amy ny holo 
Infest', V. t. mahaso'^otra loatra 

satria misy bctsaka 
In'fidel, n. olona tsy mino ny 

Soratra Masina 
Infldel'ity, n. tsi-fiuoana, tsi- 

finoana ny Soratra Masina; 

famadihana (ataony ny sa- 

kaiza na ny vady) 
In'flnite, adj. tsy misy farany, 

tsy misy f etra 
Infinitesimal, adj. faran' izay 

madinika indrindra 
Infin'itive, adj. tsy voafetra 
Infin'itude, — ty, n. ny tsy misy 

fetra ; ny tsy azo is aina 
Infirm', adj. tsy mataujaka, 

osa, malemy 
Infirm'ary, n. trauo fitsaboana Digitized by VjOOQIC INF [ 158 ] INH Infirmity, n. hahosana, hale- 
mena 

Inflame', v. t. sy /. mampire- 
hitra; mihafaiia. To inflame 
with rage, mampahatezitra 
iiidrindra. His eyes are 
inflamed, tera-mena ny ma- 
sony [azo dorana 

Inflam'mable, adj. azo arehitra, 

Inflamma'tion, n. faharariana 
izay misy mafana sy tera- 
mena sady mivonto manain- 
taina 

Inflam'matory, adj. mahafana; 
mahatezitra. Inflammatory 
speecli, teny alahatra izay 
mampahatezitra olona amin' 
olona hafa 

Inflate', v. t. mameno rivotra, 
marapibontsina. He is in- 
flated with pride, mibohi- 
bohy izy 

Inflect', V. t. mampilefitra 

Inflex'ible, adj. tsy azo alefitra ; 
tsy mety miova 

Inflict', V. t. mamely. To in- 
flict tortnre, mampijaly. To 
inflict pain, mampangirifiry 
>/In'fluence, n. hery izay miasa 
mangingina : herim-panahy 
avy amy ny anankiray ka 
mitaoua ny sasany 

In'fiuence, v. t. mitaona 

Influen'tial, adj. manan-kery 
hitaona olona, mahataona, 
to- teny 

Influen'za, n. anaran* aretina 
ka izay azony dia reraka sady 
marary maf y ny sery 

In'flux, n. fiyoriana, ny aha- 
tongavana [fono 

Infold', V. t. mamono, maniono- 

Inform', v. t. milaza, manam- 
bara Ifanao 

Inform'al, adj. tsj araka ny 

Informal'ity, «. tsi-fanarahana 
ny fanao mety Inform'ant, — mer, n. mpilaza; 

mpitsikilo [barana 

Informa'tion, ;^ filazana,f anam- 
Infrac'tion, n. f andikana lalana 

na fanekena, &g. 
Infran'^ible, adj. tsy mety 

vaky; tsy tokony hodikaina 
Infre'quent, adj. mahalana, tsy 

matetika 
Infringe', v. t., sy ?'. mandika 

lalana, &;c. To infringe on, 

mila-hihiny 
Infrin<7e'ment, n. (infraction) 
Infu'riate, v. t. mampisafoaka 
Infuse', V. t. manidma rano, 

&c. ; manisy rano mafana : 

mampidina ao an-tsaina [po 
Infu'sible, adj. tsy mety miem- 
Infu'iion, n. ny anidinana ; ny 

anisiana zavatra amy ny 

rano mafana; ny rano izay 

voaisy izany 
In^/e'nious, adj. mahay zavatra 
In//enu'ity, n. fahaizan-javatra 
In^en'uous, adj. tsy misy fitaka, 

tsy manana am-po 
Inglo'rious, adj. tsy mampa- 

halaza, mahafa-baraka 
In'got, n. hanja-bolamena na 

volafotsy 
Ingraft', v. t. (engraft) 
Ingrain', v. t. (en grain) 
Ingra'tiate, v. t. recip. (with) 

mahazo fitia, mahazo sitraka 
Ingrat'itude, v. tsi-famaliana 

soa ny sea izay azo 
Ingre'dient, n. isany ny zava- 
tra izay mikambana ho tonga 

zavatra hafa 
In'gress, «. ny idirana ; faha- 

zoana hiditra 
Ingulf, V. t. (engulf) 
Inhab'it, v. t. mitoetra ao, mo- 

nina ao [azo itoerana 

Inhab'itable, adj. azo onenana, 
Inhab'itant, n. mponina 
Inhale', v. t. mifoka, miaina 

Digitized by VjOOQIC INH [ 1'59 ] INO Inhanno'nious, adj. tsy mifa- 

naraka, tsy miray feo 
Inhe'rent, adj. miraikitra aininy 

ka tsy azo sarahina 
Inher'it, v. t. mandova 
Inheritance, n. lova 
Inhos'pitable, adj. tsy maiiao 
8oa amy ny vahiny [ny biby 
Inhu'man, adj. maKiaka hoatra 
Inhume', v. t. mandevina 
Inimical, adj. tsy tia, mano- 

hitra 
Inimitable, adj. lany era, tapi- 
tra ohatra, tsy misy to' azy 
Iniq'uitous, adj. ratsy iiidrindra 
(enti-milaza ny ataony ny 
ratsy f anahy) 
Iniq'uity, n. heloka, faliara- 

tsiam-panahy 
Ini'tial, n. ny voalohany. His 
initials, ny litera voalohany 
amy ny anarany 
Initiate, v. t. mametraka amy 
riy raharaha vaovao sady 
mampianatra ny fomban' 
izany ; manipiditra 
Inject', V. t. mampiditra amy 

ny si/yiuffCf ^r. 
Injec'tion, n. ny ampidirana 
amy ny syrinyi^ ^r. ; ny zava- 
tra aiditra koa 
Injudicious, adj. tsy hendry 
Injunc'tion, n. didy 
Injure, v. t. manimba, man- 

dratra, mamoheliatra 

Inju'rious, adj. manimba, ma- 

haratsy [bana 

Injury, n. faha.simbana, fanira- 

Injus'tice, n. tsi-fanomezana 

ny rariny, fiangarana 
Ink, n. ranomainty 
Inkling, n. faniiiana kely; 
lilazana kely [mainty 

Inkstand, //. fitoeran-drano- 
Ink'y, adj. azony ny rano- 
mainty; tahaka ny rano- 
mainty Inland, adj. ao amy ny tany tsy 

amoron-dranomasina. Inland 

trade, varotra tsy mankany 

amy ny tauy hafa 
Inlay', v. t. manisy zavatra ao 

amy ny hazo, «fcu. ho hain- 

g-ony 
In' let, )i. fidimna ; rano kely 

mitsopaka amy ny tany 
In'mate, n. ny iray amin' izay 

miara-mitootra au aii-trano 
In'most, adj. ao anatiny iudrin- 

dra 
} Inn, n. fhotc^) 
In'nate, adj. ao amiuy hatri/ay 

nahaterahany fa tsy avy amy 

ny hafa 

In'ner, adj. ao anatiny, ao am- 

, povoamboaiiy [iudrindra 

In'nermost, adj. ao anatiny 

I Inn-keeper, n. tompony ny i)i}i 

In'nocent, adj. tsymauan-t.siny, 

i mahitsy, marina; malemy 

I fanahy 

I Innoc'uous, adj. tsy mahasimba, 
I tsy mandratra 
In'novate, r. t. mampiditra 

fomba vaovao, 
Innova'tion, n. fomba vaovao 
1 ampidirina amy ny fanja- 
I kana na fianj^-onana, &c. 
Innuen'do, n. teny tsiloabody 

enti-manarat.sy ny sasany 
Innu'merable, adj. tsy azo 

isaina, tsy liita isa 
j Innutri'tious, a<(/. tsy mampa- 
! hatanjaka ny tena (amy ny 
I hanina) 

* Inoc'ulate, v. t. sy /. manatso- 
I foka tsimo-kazo haniry amy 
j ny hazo hafa ; mamindra 
, nendra malemy hatao fane- 
I fitra 

j Ino'dorous, adj. tsy misy fofona 
Inoffen'sive, adj. tsy maharatra ; 
I tsy mampahasosotra ; ma- 
) lemy fanahy 

Digitized by VjOOQIC INO [ 160] IKS IncflB-'cial, adj. avy amin' izay 
tsy manam-pahefana 

Inop'erative, adj. tsy mahefa, 
tsy manan-kciy 

In'oppcrtune', adj. (UUimcd) 

Inor'dinate, adj. be loatra, tafa- 
hoatra noho izay mety na izay 
ataony ny ankabiazany 

Inorgan'ic, adj. tsy manaraka 
ny fombany ny zava-manan' 
aina na ny zava-maniry 

In'quest, n. fampifamoahana, 
indrindra ny amy ny fatin' 
oloua maty tampoka 

Inquire', r. /. manontany, ma- 
nadina. To inquire' of a 
person, manontany any amin- 
dEanona. To inquire after 
or about a person, manon- 
tany ny amin-dRanona. To 
inquire for a person, manon- 
tany mitody an-dEanona 

Inquiry, n. fanontaniana, f ana- 
diiiana 

Inqui.vi'tion, n. fanadinana ; 
olona tendreny ny Katolika 
hanadiiia pyhampijalyhe^eti- 
, ka; ny trano anaovana izany 

Inqui.s'itive, adj. tia ontany, 
zatra ny manontany ; ma- 
zoto mandinika mba haha- 
lala ny fcmban-javatra 

Inquisitor, i\. mj^anadina ; 
isany ny olona tendreny ny 
Katolika hanadina heretika 

Inquii'ito'rial, adj. manadina 
be loatra ny ataony ny olona 
araka ny fanao amy ny 
iiiquisidoii 

Inroad, h. tafika 

Insalu'brious, adj. mankarary 
(ataony ny rivotra na rano, 
&c.) 

Insane', adj. very saina, adala 

Insan'ity, n. fahaverezan-tsaina 

Insa'tiable, adj. tsy mety voky ; 
tsy mitsaha-pilima, futra-pila Inscribe', v. t. (on) manisy 
soratra, manoratra 

Inscrip'tion, n. soratra sori- 
tana amy ny vato, &c. 

Inscru'table, adj. tsy azo f anta- 
rina .^ 

In'sect, n. biby kely toy ny 
fangaraka sy ny vitsika ary 
ny lolo \jsect 

Insectiv'orous, adj. homana tw- 

Insecure', adj. mora tra-doza, 
mora azony fay mpang^latra ; 
ratsy toerana 

Insen'sate, adj. tsy xnanan- 
t sain a, adala loatra 

Insen'sible, adj. tsy mahatsiaro 
na inona na inona, torana. 
Insensible motion, fandeha- 
nana tsy bita maso. He is 
insensible to fear, tsy maha- 
lala tabotra izy fhina 

Insep'arable, adj. tsy azo sara- 

Insert', v. t. manisy ao aminy, 
mampiditra [aminy 

Inser'tion, n. ny anisiana ao 

In'side, prep, sy adr. ao anatiny 

In'side, ;?. ny ao anatiny 

Insid'ious, adj. mamitaka, mi- 
tady hamandrika 

In'si^/ft, «. fizabana ny ao ana- 
tiny ; fabalalana ny foto- 
javatra 

Insig'nia, w. ^>/. famantaram- 
boninahitra na fiandrlanana, 
kc. 

Insignificant, adj. tsy misy 
heviny, kely tsinontsinona, 
foana 

Insincere', adj. tsy marina, ma- 
mitaka, tsy azo itokiana 

Insincerity, ?/. tsi-fabamari- 
nana 

Insin'uate, r. f. sy i. mampi- 
ditra na miditra miandalan- 
dalana; mila-fitia 

Insip'id, adj. matsatso, matsa- 
boaka Digitized by VjOOQIC IH8 [161 ] iirs Insist ^ V. i. (on) tsy miova. I 
insist upon your doing it, 
tsy avelako tsy hanao izany 
bianao 

Insnare', v. t. mamandrika 
.In'solent, adj. mirenareha ka 
mane vat eva na manaratsy ny 
sasany 

Insoruble, adj. tsy azo levonina 
amy ny rano na ny Jin id hafa ; 
tsy hita fototra [trosa 

Insolv'ent, adj. tsy mahaloa 

Insomuch', adv. ka dia 

Inspect', V. t. mizaha, mandi- 
nika, mitandrma 

Inspect'or, n. rapizaha 

Inspira'tlon, n. fifohan-drivotra 
raha miaina ; ny hery na ny 
fahaizana avy amin' Andria- 
manitra izay nanoratana ny 
Soratra Maaina sy namina- 
niany ny mpamuiany 

Inspire', v. i. sy t. miaina mi- 
f oka rivotra ; mampiditra ao 
an-tsaina [manome toky 

Inspir'it, v. t. mampahavitrika, 

Inspis'sate, v. t. mampandry 
ranon-javatra noho ny fam- 
pang-otrahana azy 

Instabirity, h. fiovaovana 

Instal', V. t. mametraka amy 
ny raharaha, manokana ha- 
nao raharaha 

Installment , n. ny ametrahana 
amy ny raharaha ; ny trosa 
aloa indrai-mandeha amin' 
izay aloa tsikelikely 

In' stance, n. zavatra anankiray 
lazaina hampiseho ny fanao 
matetika. For instance, toy 
izao I ankehitriny 

In'stant, adj. miarakaminizay, 

In'stant, n. indray mipi-maso. 
The tenth instant, ny falia- 
f olo amin' ity volana ity 

Instanta'neous, adj. miaraka- 
minizay In'stantly, adv. miarakaminizay 

Instead' of, pyrp. nolo 

Ill's tep, n. ny vohon-tong-otra 
akiiikhiy ny hato-tongotra 

In'stigate, v. t. maraporisika 
fatratra,manome fo, mitaona, 
indrindi'a amy ny t'anaovan- 
dratsy 

Instil', V. t. mampandatsaka 
am-po miandalandalana 

In'stinct, n. ny fahaizana na 
ny fahalalany ny zavu-raa- 
nan' aina, nefa tsy avy amy 
ny iisainany na amy ny 
fampianarana azy, fa avy 
amin' Andriamauitra hiaiiy 
ka tonga f ombany 

In'stinct, adj. hc't??'jhiuy ny 
hery ao anatiny 

Instinct'ive, adj. tsy avy tamy 
ny fisainana sady tsy nampia- 
narina 

In'stitute, v. t. manao, manen- 
dry, mampitootra 

In'stitute, n. didy, laliina 

Institu'tion, n. fanendrena ; 
laluna ; iikambanan' olona 
hampitombo fahalalaaa, na 
hampandroso ny faujakan' 
Andriamanitra, na hahasoa 
ny mahantra, &:c. 

Instruct', V. t. mampianatra 

Instruction, n. fampianarana 

Instruct'ive, adj. mampitombo 
fahalalana, mampahahendry 

In'strument, n. fanaovan-java- 
tra; olona ampanaovin-dra- 
haraha. Musical ins trament, 
zavatra entina hanao mtme 
toy ny harimonia sy ny 
valiha sy ny trompotra, &c. 

Instrument'al, adj. mahatonga, 
entina hanao. Instrumental 
music, music ataony ny zava- 
maneno fa tsy ataom-bava 

Insubor'dinate, adj. tsy mety 
manaiky izay ambouiny 

Digitized by VjOOQ IC INS [ 162] INT Insufferable, adj. tsy zaka, tsy 

toha 
Insuffi'cient, adj. tsy ampy 
In'sular, adj. hodidininy ny 

rano 
In'sulate, v. t. mampisaraka 

amy ny sasany 
Insult', V. t. manala-baraka, 

maniratsira, manevateva 
In'sult, n. f analam-baraka, f ani- 

ratsirana 
Insu'perable, adj. tsy azo ihoa- 

rana satria misy misakana 
Insupport'able, ^f//'. tsy zaka, tsy 

toha 
Insur'ance, n. vola omena atao 

fiantohan-javatra mba haha- 

zoany ny vidin' izany raha 

sendra simba; vola aloany 

ny olona tsikelikely atao fian- 

tohana mba hahazoany ny 

havany vola mivongady kosa 

relief a maty ilay olona 
Insure', v. t. mampiantoka amy 

ny insurance 
Insur'^/ent, n. mpiodina 
Insurmount'able, adj. (insiipe- 

rahle) [dinana 

Insurrec'tion, n. fikomiana, fio- 
Insurrec tionary, adj. mampi- 

komy [simba 

Intact', adj. tsy ovana, tsy misy 
Intan'//ible, adj. tsy azo tsa- 

paina, tsy azo tendrena 
In'te//er, n. isa tsy vaky 
In'tegral, adj. daholo 
Integ'rity, n. fahanmrinana, 

f ahitsiany ny f o 
In'tellect, n. saina, fahaizana 

hamantatra sy hahalala 
Intellect'ual, adj. momba ny 

saina ; manan-tsaina, be 

saina [lana; filazana 

Intelligence, n. saina, fahala- 
Intel'lif/ent, adj. manan-tsaina, 

mahalala [tra, azo 

Intel'liyible, adj, mora fanta- Intem'perance, n. fanoarana ny 
antonony ; fimamoan-toaka 

Intem'perate, adj. manoatra 
ny antonony; mamon-toaka 
matetika. Intemperate lan- 
guage, teny mihoa-bava 

Intend', v. t. sy i. mikasa, mi- 
nia [tra, indrindra 

Intense', a'^'. henjanina; fatra- 

Inten'sify, v. t. sy i. mampaha- 
f atratra kokoa ; mihaf atratra 

Inten'sity, n. haf atratra 

Intent', adj. (on) mazoto 

Intent', n. antony, hevitra. 
To all intents and purposes, 
mihitsy, tokoa [antony 

Inten'tlon, n. fikasana, hevitra, 

Inten'tional, adj. iniana 

Intent'ly, adv. fatratra 

Inter', v. t. mandevina 

Intercede', v. i. (with) mana- 
lalana. He interceded tciili 
him for me, nif onany taminy 
aho 

Interoes'sion, n. alalana, fifo- 
nana ho any ny sasany 

Interces'sor, n. mpanalalana 

Inter chan</e', v. t. mifanova, 
mifanolo [fifanoloana 

Inter chan//e', n. fifanovana, 

In'tercourse, n. firesahana, fira- 
harahana aminy 

In'terdict, v. t. mandrara 

In'terdict, n. fandrarana ; f an- 
drarana nataony ny Papa tec 
aloha mba tsy hankany am- 
piangonana ny olona, ary 
mba tsy hanao batisa, iSrc 
ny mpisorona 

In'terest, v, t. mahafinaritra, 
mahasondriana. He interes- 
ted me much in the history 
of Rome, izay nolazainy tami- 
ko ny amy ny tantarany 
Roma no nampihevitra ahy 
izany fatratra. He is much 
interested in mission work. 

Digitized by CjOOQ IC INT [ 163 1 INT ny fampandrosoana ny fanja- 

-- kan' Andriamanitra no heve- 

riny sy saininy inandrakariva 

In'terest, n. zana-bola; izay 
mahasoa. Paul took great 
interest in all the chnrches 
which he visited, tsy afaka 
tamy ny sainy Paola ny fian- 
gonana rehetra izay nalehany 

Interesting, adj. mahafinaritra, 
mahasonihiana 

Interfere', v. t. manelingelina, 
misalovana 

Interfe'rence, n. faneling-ele- 
nana (lany 

In'terim, n. ny time ao anelane- 

Inte'rior, adj. ao anatiny 

Interjec'tion, n. teny fitarai- 
nana na iiantsoana, &c. 

Interlard', v.t. mampiharoharo, 
mamalio 

Interleave', y. t. manisy tara- 
tasy tsy voaBoratra niifane- 
lanelana amy ny takelaky ny 
boky 

Interline', v. t. manoratra mif a- 
nelanelana amy ny voaso- 
ratra 

Intermar'ry, v. i. mifananibady 

Intermed'dle, v. i. manelinge- 
lina, misalovana 

Inter'ment, n. fandevenana 

Inter'minable, adj. tsy misy 
farany, tsy misy fetra 

Inter min'gle, v. t. mampiharo- 
haro 

Intermis'sion, n. fitsaharana 
kely, fijanonana kely 

Intermit', v. t. sy i. mampija- 
nona kely; mijanona kely 

Intermit'tent, adj. mifandimby 
manao sy mijanona. Inter- 
mittent fever, tazo mifan- 
dimbidimby mihatsara sy 
miharatsy 

Intermix', v. t. mampiharoharo 

Inter'nal, adj, ao anatiny Inteme'cine, adj. mifamono, 
mifandringana 

Inter'polate, v. t. manampy 
soratra amy ny teny voaso- 
ratry ny sasany 

Interpose', v. t. sy i. mametraka 
ao anelanelany, manelane- 
lana, misakana 

Interpo«i'tion, n. ny anelane- 
lanana, fisakanana 

Inter'pret, v. t. milaza ny he- 
viny ; mandika-teny 

Inter preta'tion, n. heviny, fan- 
dikan-teny 

Interreg'nnm, u. ny andro tsy 
misy mpanjaka ao anelane- 
lany nympanjaka roa mifan- 
dimby 

Inter'rogate, v. t. manontany, 
manadina 

Interroga'tion, n. fanontaniana 
! Interrog'ative, — tory, adj. ma- 
nontany 

Interrupt', v. t. manampon- 
tsampona, misakantsakana 

Intersect', v.t.nj i. mifanapaka 

Intersperse', v. t. manely na 
manahaka ao amy ny sasany 

In'terstice, ;/. elanelany 

In'ter twine, v. t. sy i. mampi- 
fanolana; mifanolana 

In'terval, n. ny elanelana 
' Intervene', v. t. (between) ma- 
1 nelanelana ; tonga ao anela- 
nelany 
1 1nterven'tion, n. ny anelanela- 

nana 
I In'terview, n. fihaonana 

Interweave', v. t. p. interwove; 
pp. interwoven; manenona 
atao mifamaho 
I Intes'tate, adj. maty tsy naha- 
I vita didim-pananana 

Intes'tine, adj. ao anatiny. 
I Intestine war, ady an-trano 

Intes'tines, n. tsinay 

Inthral', v. i. manandevo 

Digitized by CjOOQIC INT [164] IKV In'timacy, 71. fahatamanana, 

iisakaizana tsara 
In'timate, a^'.mahazatra^zatra. 
Intimate with, mlfankahay 
aminy, mahalala tsara 
In'timate', v. t. milaza kely 
Intima'tion, n. filazana kely 
Intimidate, v. t. mampahataho- 
tra, mampahatsira^ma, man- 
drahona 
In' to, prep, ao anaty ; ho [toha 
Intol'erable, adj. tsy zaka, tsy 
Intorerant, adj. tsy mahazaka 
ny ataony ny olona izay tsy 
mif anara - kevitra aminy ; 
miangatra amy ny olona 
izay tsy mitovy fombam-pi- 
vavahana aminy 
Intona'tion, ti. feo atao hoatra 

ny hira raha mamaki-teny 
Intone', v. i. sy i. manao feo 

toy ny hira 
Intox'icate, v. t. mahamamo ; 
mila hahavery saina noho ny 
hafalianana fandokafana, &c. 
Intox'icating, adj. mahamamo 
Intoxica'tion, n. fahamamoana 
Intract'able, adj. tsy zaka ana- 

rina, maditra 
Intran'sitive, adj. tsy misy 
object iharany (atao amy ny 
verb sasany) 
Intrench', v. t. sy i. manao 
hady manodidina. To in- 
trench upon, (encroach) 
Intrep'id, adj. tsy maJialala 

tahotra, sahy, matoky 
In'tricate, adj. misafotofoto, 

manahirana 
Intrigue', n. tetika, saina, fitaka 
Intrin'sic, — cal, adj. ao ana- 
tiny, tsy ao ivelany hiany, 
tena izy 
Introduce', v. t, mampiditra; 
mampifankalala ; mampidi- 
tra zavatra vaovao ; milaza 
alohany ny foto-teny Introduc'tion, w. ny ampidira- 
na ; ny fanaoamy ny ampif an- 
kalalana ; ny ampidirana za- 
vatra vaovao; filazana alo- 
hany ny foto-teny, sasin-teny 

Introduc'tory, adj. mampiditra; 
enti-milaza aloha 

Introspec'tion, n. fizahana ny 
ao anatiny, indrindra ny -ao 
anatiny ny sain' ilay inizahg 

Intrude', v. i. sy t. miditra miso- 
sososo, miditra amin' izay tsy 
itiavana azy hiditra ; mam- 
piditra 

Intrui'ion, n. fisosososoana hidi- 
tra [tra 

Intru'sive, «^'. misosososomidi- 
Intrust', V. t. mampitandrina. 
I intrusted my servant "with 
my money, or. I intrusted 
my money to my serv€wit, ny 
mpanompoko no nitokiako 
tamy ny volako 

Intui'tion, 01. fahalalana tsy avy 
amy ny farapianarana na ny 
fisainana 

Intu itive, adj. mahalala ho azy 

Intwine', v. t. (eniwinej 

In'undate, v. t. manafotra 

Inure', v. t. mampihafy, mam- 
pahazatra. To be inured to, 
zatra, mihafy aminy 

Inutil'ity, n. ny tsi-ahazoana 
liahasoa 

Invade', v. t. manafika ; miditra 
an-kery 

Invalid, adj. tsy manan-keiy, 
tsy mahef a 

In'valid, adj. sy n. farofy, 
f arary ; olona marisarisa 

Inval'idate, v. t. tsy mampa- 
nan-kery, mahalemy ; maha- 
foana 

Inval'uable, adj. taara indrin- 
di'a ka tsy azo tombanana, 
mahasoa cUa mahasoa 

Inva'riable, a<fj, tsy miova 

Digitized by VjOOQIC INV [ 165 ] IRI Inva'sion, «. ny anafihana ; ny ; 

idirana an-kery I 

Invective, n. (against) teny I 

mafy entina hanorae tsiny 
InveiyA', v. i. (against) miteny i 

mafy hanome tsiny i 

Invei'gle, v. t. raanangoly, ma- I 

nome vohony j 

loven'om, v. t. f envenom) 
Invent', v. t. mahita zavatra 

vaovao amy ny iisaintsai- 

nana ; mahaforona voalo- | 

hany ; mamorona ! 

Inven'tion, n. ny amoronana j 

voalohany 
Inventive, adj. mahaforona 

zavatra vaovao 
Invent'or, n. ilay namorona 

voalohany 
Inventory, n. taratasy milaza 

ny isan-javatra tsirairay 
Inverse', adj. mivadika, mifo- 

totra, mifamadika [hana 
Inver'sion, n. ny ampifamadi- 
Invert', v. t. mampivadika, 

mampihohoka 
Inver'tebral, — rate, adj. tsy 

tnanana taolan-damosina 
Invert'ed, adj. atao mivadika, 

mifototra 
Invest', V. t. mampiakanjo ; 

manome f ahefana na vonina- 

hitra, &c. To invest a town, 

manao fahirano tanana. To 

invest money in anything, 

mametraka vola amin' izay 

hahazoana tombony na z ana- 

bola 
Inves'tigate, v. t. manadina, 

mandinika, mampamoa-dia 
Invest'ment, n. ny anomezana 

f ahefana, &c; ny anaovana 

fahirano tanana ; ny ametra- 

hana vola 
Invet'erate, adj. efa zatra ela 
ka saro-miala ; cfa tafaorina 
ka sarotra alana Invidious, adj. mampialona, 

.mahatonga lolora-po 
Invig'orate, v. t. mampahatan- 

jaka, mampahavitrika 
Invin'cible, adj. tsy azo resena 
Invi'olable, adj. tsy azo tsoa- 

hana, tsy azo dikaina; tsy 

mety simba [nodikaina 

Inviolate, adj. tsy simba, tsy 
Invisible, adj. tsy hita-maso 
Invita'tion, n. fanasana hiara- 

mihinana; iiangaviana 
Invite', V. t. mian^^avy ; manasa 

hihinana na hiara - mifaly, 

&c. ; mitaona [vaka aminy 
In'vocate, v. t. mitalaho, miva- 
In'voice, n. taratasy milaza ny 

zavatra hovidina na ny vola 

tokony haloa [vaka aminy 
Invoke', ?*. t. mitalaho, miva- 
Invol'untary, adj. tsy fidiny, 

tsy iniana atao, tsy satriny 
Involn'tion, n. famatopatorana 
Involve', V. t. mamatopatotra, 

maningotsingotra ; mana- 

rona. He is involved in debt, 

sahirana loatra izy noho ny 

trosan' olona aminy 
Invul'nerable, adj. tsy mety 

voa, tsy mety maratra 
In' ward, adj. ao anaty 
Inwrap', v. t. mamonofono 
Inwrou^//t', adj. misy sora- 

javatra voatenona taminy na 

nozairina taminy 
I'odine, n. zavatra alaina amy 

ny zava-maniry ao an-drano- 

masina ka atao f anafody, &c. 
lo'ta, n. ny litera kely indrindra 

amy ny abidiny ny Girika ; 

kitika [foizina 

Iras'cible, adj. mora tezitra. 
Irate', adj. tezitra 
Ire, u. fahatezerana 
I'ris, n. ilay manodidina ny 

anakandriamaso ; avana 
I'rish, adj. any Ireland 

Digitized by CjOOQIC IBK [ 166 ] ITI Irk'some, r^r//'. irahasa8atra,ina- 

nahirana 
I'ron, n. vy, valovoka; ferafipa- 

sohana. Cast iron, vy naren- 

drika, vy anidina. Wrought 

iron, vy tefena 
I'ron, adj. vy, atao amy ny vy 
I'ron, v. t. niipasoka 
I'ron-clad, n, sambo mpiady 

mifono vy [vy 

rron-foundry,??. trano f anaf ena 
Iron'ical, adj. maneso 
I'ronmong'er, oi. mpivaro-by 
Iron-mould, n. marika amy ny 

lamba avy amy ny vy hara- 

fcsina 
I'rony, 11 . eso 
Irra'diate, v. t. manazava 
Irra'tional, adj. tsy misy saina 
Irreclaim'able, adj. tsy azo ave- 

rina [azo ampodina 

Irrecoverable, adj. very ka tsy 
Irrefragable, adj. marina tokoa 

ka tsy azo lavina, tsy maintsy 

ekena [azo valiana 

Irrefutable, adj. marina ka tsy 
Irreg'ular, adj. tsy araka ny 

lalana, tsy araka ny fanao 
Irrel'evant, adj. hafa, tsy mi- 

batra aminy 
Irreli^'ious, adj. tsy mivavaka, 

tsy matahotra an' Andria- 

manitra 
Irreme'diable, adj. tsy azo sitra- 

nina ; tsy azo von j ena ; tsy 

azo amboarina 
Irrep'arable, adj. tsy azo amboa- 
rina ho tsara intsony 
Irrepressible, adj. tsy azo 

tsindriana ; tsy azo sakanana 
Irreproach'able, adj. tsy azo 

omen-tsiny 
Irresistible, adj. tsy azo toherina 
Irrei'olnte, adj. tsy sahy mana- 

tanteraka izay tokony hatao 

na izay kasaina hatao [vitra 
Irrespect'ive, adj. (of) tsy mihe- Irrespon'sible, adj. tsy adidy, 

tsy andraikitra 
Irreverent, adj. tsy manaja 

an' Andriamanitra ; tsy ma- 
naja izay tokony hohajaina 
Irrev'ocable, adj. tsy azo tsoa- 

hana, tsy azo ovana 
Ir'rigate, r. t. mandena 
Ir'ritable, adj. mora tezitra, 

mora sosotra 
Ir'ritate, v. t. mampan^dihidy: 

mampangiriiirj' ; mampaha- 

tezitra 
Irrup'tion, n. firiatany ny faha- 

valo ho amy ny tany ; firia- 
tany ny rano betsaka amy nr 

tany 
I'cvinglass, w. gelatine madio 

tsara avy amy ny hazac- 

drano sasany [Mahometnu 
I.§'lam, 01. ny fivavahany nj 
Isl'and, — le, n. nosy 
Islet, n. nosy kely 
I'solate, V. t. mamponina irerr 
Is'sue, n. ny ivoahany ny rano, 

«S:c. ; ny iafarana ; zanaka. 

dimby. At issue with, tsy 

mif anaraka aminy 
Is'sue, V. i. sy t. mivoaka. 

miala, mihaf ara ; manioaka 
IsTH'mus, n. tany keoka mam- 

piray tany roa samihafa 
It, pro. ncti. izany, izy 
Italic, adj. porintra mandiy 

saiky toy ny sora-tiinana 
Itch, n. hatina 
Itch, V. i. mangidihidy ; mani- 

riniry ka tsy mety mitsahatra 
I'tem, n. ny anankiray amy ny 

zavatra voalazana voasoratra 
I'tem, adv. koa [milaza indray 
It'erate, v. t. manao indray, 
Itin'erant, adj. mivoivoy, man- 

dehandeha, mivezivezy 
Itin'erate, v. i. mandehandeha, 

indrindra raha hitori-teny 
I na handaha-teny Digitized by VjOOQIC IVO [ 167 ] JEW i'vory, n. ivory, ny vanginy ny 

biby elef anta 
['vy, n. zava-maniry mandady 
amy ny rindrina na amy ny 
hazo ka tsy mihintsan-dra- 
A-ina [niteny f oana ' 

rabT)er, v. i. mibedibedy, mite- 
Tack, n. anaram-bosotra asolo 
John ; saina amy ny sambo ; 
fanaovan-javatra kely hisolo | 
ny raharahany ny ankizy. 
Boot-jack, hazo atao f analan- j 
kiraro. Jack of all trades, | 
olona mahay tao-zavatra ma- i 
dinidinika maro karazana 
Jack'al, n. biby tahaka ny am- ' 

boa-dia ka manao andiany 
Jack'ass, n. borika lahy 
Jack'daw, n, karazan-goaika 

madinika 
Jack'et, n, palitao fohy 
Jac'ulate, v. t. manoraka toy 

ny atao amy ny lefona 
Jade, n. soavaly efa osa 
Jade, V. t. mahatrotraka 
Jag, r. t. mikapakapa, mana- 

banga 
Jail, 71. trano-maizina 
Jam, n. fifanizinan' olona maro ; 
voan-kazo tehirizina amy ny 
siramamy [dry maf y 

Jam, V. t. mifanizina ; manin- 
Jamb, n. tolana [adi-antaanga 
Jan'gle, v. i. mifanditra, manao 
Jan'gle, n. fifandirana 
Jan'uary, n. Janoery, ny vola- 
na voalohany amy ny taona 
Japan', n. anarany ny varinesy 
sy loko izay avy tany Japan 
tamy ny voalohany ; zavatra 
nohosorana izany varinesy 
izany 
Jar, V. i. manao ratsy faneno; 
midridrodridro ; mifanohitra, 
t8y mif anaraka 
Jar, n. tavoara; fifanoherana 
Jar'gon, n. boeriboerika, baiko Jas'per, n. anaram-bato soa 

Jaundice, n. ngorongosy 

Jaunt, V. i. mitsangantsangana 
any an-tsaha 

Jaunt'y, ad/, kasy 

Jay'eliUt ^'. lefom-pohy atoraka 

Jaw, ". valanorano 

Jaw'bone, n. taolam-balanorano 

Jealous, adj. mialona, saro- 
piaro 

Jealousy, n. fialonana ny soa 
izay ataony fa ho azony ny 
sasany 

Jeer, r. t. sy /. (at) maneso, 
manaraby, mihomehy (olona) 

Jeer, n. eso 

Jelly, n. hatrotro sy ny zavatra 
mandry tahaka azy 

Jeop'ard, v. t. manao vi-vcry, 
mampanao vi-very; manka- 
ha-doza 

Jeop'ardy, n. fanakekezana loza 

Jerk, V. t. manbhina; manipy 
na manintona na manosika 
tampoka 

Jerk, n. fanosehena kc. tam- 
poka. To move by jerks, 
mandeha mitsitapitapy 

Jest, V. I. manao vosobosotra 

Jest, n. vosobosotra 

Jest'er, n. mpanao vosobosotra, 
mpanao hatsikana 

Jes'uit, ti. mompera iray fifehe- 
zana araka ny fomba nam- 
pianariny Ignatius Loyola 
tamy ny taona 1540 a.d. 
Jet, 71. auaran-karazan' arin- 
tany izay mainty dia mainty 
ary azo atao haingo; rano 
mifantsitsitra. Jet - black, 
mainty ngizina 
Jet, V. i. mifantsitsitra 
Jet'ty, n. lalana hazo toy ny 
tetezana ao ambony ny rano- 
masina hankanosana eny amy 
ny sambo 
Jew, n. Jiosy anankiray 

Digitized by VjOOQIC JEW [ 168 ] JUG Jew' el, n. vato Boa ; izay tiana 

indrindra 
Jew'eller, n. mpivarotra na 

mpamboatra vato soa 
Jew'ellery, — elry, n. ny fanao- 

vana na fivarotanay<'<r<'/ 
Jew'cV-harp, n. lokanga-vava 
Jig'jog, n. fandeha mientanen- 

tana na raievotrevotra 
Job, n. raharaha, indiindra ny 

raharaha madinidinika 
Jock'ey, )i. mpitaingin-tsoavaly 

hilokana ; mpivaro-tsoavaly 
Jocose', adj. hatsikana, manao 

vosobosotra ;' mahatsikaiky 
Joc'ular, adj. hatsikana, manao 

vosobosotra 
Joc'und, adj. falif aly, hatsikana, 

mahatsikaiky 
Jog, V. t. sy i. manohina, 

manetsiketsika ; mihetsike- 

tsika 
Jog, n. fanohinana. Jog-trot, 

fandeha miadanadana tsy 

miovaova 
Join, V. t. sy i. mampikambana, 

mampitohy ; mikambana, mi- 

tohy 
Join'er, n. mpandrafitra 
Joint, ;/. tonony ; ny ikamba- 

nana ; vany ; f amavany 
Joint, adj. iombouana, ikam- 

banana ; niiray, mikambana 
Joint, V. t. mampikambana 
Jointly, adv. niiara-, miom- 

bona 
Joint'ure, n. harena omony ny 

leliilahy ho any ny vadmy 
Joist, n. lafi-drUiana, rairain- 

di'iliana 
Joke, n. vosobosotra 
Jollity, )i. hafaliana be horako- 

raka, fikoranana 
Jolly, adj. mikorana ; mahaf aly, 

mahafinaritra 
Jolly-boat, n. botry momba ny 

sambo lehibe Jolt, V. t. sy /. mampientanen- 
tana; mientanentana 

Jolt, n. fientanentanana 

Jos'tle, V. t. manohina, mano- 
sika noho ny fif anetena 

Jot, n. kitika (izahao iota) 

Jot, V. t. manoratra kely ho 
fahatsiarovana 

Jour'nal, n. taratasy milaza ny 
atao isan' andro [lavitra 

Jour'ney, n. ny andehanana 

Jour'neyman, n. lehilahy tsy 
tompony ny raharaha fa 
karamaina araka ny andn^ 
anaovany 

Jove, n. (Jupiter) 

Jo'vial, adj. falifaly, hatsikana 

Joy, n. fifaliana, hafaliana, 
haravoravoana 

Joy'ful, adj. faly, ravo 

Joyless, adj. tsy misy hafa- 
liana, malahelo 

Joy'ous, adj. faly 

Ju'bilant, adj. ravoravo ; mi- 
f aly indrindra satria mahery 

Ju'bilee, n. jobily; fandroana 
isan-dimam-polo taona amy 
ny Jiosy izay anafahany ny 
andcvo ; lifaJiana lehibe 

Judalcal, adj. any ny Jiosy 

Ju'daism, n. fombam-pivava- 
hana nataony ny Jiosy 

Ju'daize, v. i. manaraka ny 
fombany ny Jiosy [baventy 

Jud^/e, ;/. mpitsara, andriam- 

Jnd<7e, V. i. sy t. mitsara. 
inihevitra ka manavaka ny 
mety amy ny tsy mety 

Judz/'ment, n. iitsarana ; fahai- 
zana hanavaka ny mety amy 
ny tsy mety ; hevitra 

Ju'dicature, n. fahefana hitsara 

Judi'cial, adj. momba ny fitsa- 
rana [vitra tsara 

Judicious, adj. heudry, mihe- 
Jug, n. fitondran-drano toy ny 
tavoara fa be vava Digitized by VjOOQIC JUG [169] JUT Jng'gle, V. i. manao zavatra 
mahagaga izay toa tsy hain' 
olona ka mamitaka amy ny 
fijerena 
Jng'gler, w. mpanao zavatra 
mahagaga izay toa tsy hain' 
olona 
Jug'nlar, adj. momba ny tenda 
Juice, n. ranon-javatra, indrin- 
dra ny ranom-boan-kazo sy 
ny fary 
Jui'cy, adj. be ranony 
July*, n. Joly, volana fahafito 
amy ny taona [safotofoto 
Jum'ble, V. t. mangaroharo mi- 
Jump, V. i. mitsambikina 
Junc'tion, n. fikambanana, 

fihaonana 

Juncture, n. ny ikambanany 

ny zavatra roa. At that 

juncture, tamin' izay indrin- 

dra [amy ny taona 

June, n. Jona, volana fahenina 

Jun'gle, 01. tany be kirihitrala 

sy zozoro, &c. 
Ju'nior, adj. sy n. zandriny. 
He is my junior by five years, 
zandriko dimy taona izy. 
J. B. Junior, J. B. zanany. 
1^" Ny teny junior toy izao 
dia mampiseho fa ny rainy na 
ny rahalahin-drainy na ny 
iray fianakaviana aminy no 
mitovy anarana aminy ka 
izy no zandriny, fa ny zokiny 
dia /. B. Senior. 
Junk, n. anaran-tsambo ataony 

ny olona any China 
Jun'to, n. mpirai-tetika, mpioko 

(amy ny fanjakana) 
Ju'piter, n. ny andriamanitra 
tsi-izy nataony ny Girika sy 
ny Romana ho rainy ny ^an- 
driamaniny rehetra; anaram- 
pilanetra lehibe indrindra, 
Jopitera [rana 

Juridical, adj. momba ny fitsa- Jurisdic'tion, n. fahefana araka 
ny laUna; tany izay ana- 
nany ny anankiray fahefana 

Jurispru'dence, n. ny science 
izay ahaf antarana ny amy ny 
laUna 

Ju'rist, n. olona mahay lalana, 
mpandaha- dal^na 

Ju'ror, Ju'ryman, n. ny ananki- 
ray amy njJKry 

Ju'ry, n. olona tsy latsaka noho 
ny roa amby ny f olo izay fidina 
hihaino ny teniny ny ampan- 
gaina sy ny miampanga, na 
hanadina ny amy ny zavatra 
natao, ka milaza izay marina. 
Grand-jury, olona nasaina 
handinidinika ny fian^)an- 
gana ny sasany, ary raha 
hitany fa misy azo iampan- 
gana azy dia manoratra tara- 
tasy atao hoe indictment izy 
hiampangany azy eo anatre- 
hany ny mpitsara 

Ju'rymast, n. andrin-tsambo 
, atao antrantra 

Just, adj. marina, mahitsy 

Just, adv. indrindra, vao, van- 
tany. Just now, vao teo, 
vao teo noho teo. But just, 
saiky tsy ; vao teo 

Jus'tice, n. hamarlnana, tsi- 
iiangarana; rariny; mpitsara 

Justiciary, n. mpitsara 

Justifi'able, adj. maiina, azo 
aseho ho mety 

Justifica'tion, n. fanitsiana, 
fanamarinana 

Ju'stle, V. i. sy t. (jostle) 

Justly, adv. marina 

Just'ness, n. fahamarinana 

Jut, V. i. mandroso toy ny vato 
mandondona na ny rafitra 
amy ny trano, &c. 

Jute, n. zavatra toy ny rongony 
fa tsy tsara tahaka azy 

Ju'venUe, adj. tanora 

Digitized by VjOOQIC JUX [ 170] KIN Jux'tapoii'tion, ??. fifanakeke- 
zana ■ 

Kalei'doscope, qu tsilalao jerena 
toy ny masolavitra fa ao ana- 
tiny mi sy sora-javatra maha- 
finaritra izay miovaova man- 
drakariva 

Kangaroo', n. anaram-biby f ohy 
tan ana fa lava tongotra ka 
mahay nntsambikimbikina, 
any Australia no misy azy 

Keel, n. hazo lehibe ao amy ny 
f ara-vodi-sambo ; sambo kely 

Keen, adj. mazoto ; maranitra ; 
mamiriiiry 

Keep, V. t. sy «. p. sy pp. kept ; 
mitana, luihazona, mitahiry ; 
mitandrina ; niaharitra tsy 
miova toctra na toerana. To 
keep back, miliazona ; mana- 
fin-kevitra ; tsy mampiseho. 
To keep company with, zatra' 
ny miaraka aminy 

Keep, n. fitandremana, fiahia- 
na ; trano fiarovana 

Keep'er, oi. mpitahiry, mpitan- 
drina, mpiandry 
- Keeping, w. fitandremana, tia- 
hiana. In keeping with, 
mifanaraka aminy 

Keep'sake, n. zavatra tehirizina 
atao fahatsiarovana ny mpa- 
nome 

Keg, n. barika kely 

Kelp, n. volon-drano ao an-dra- 
nomasina; lavenony nyzava- 
maniry ao an-dranomasina 

Ken, n. ny tra-maso ; ny taka-i 
try ny saina 

Ken'nel, w. tranon' amboa; lalan 
drano amy ny sisin-dalana 

Kept, p. sy pp. of keep 

Ker 'chief, n. tapa-damba ataoi 
fehi-loha, &c. 

Ker'nel, n. ilay voa malemy 
ao anatiny ny taolam-boan- 
kazo, ny anatiny ny nut Ket'tle, n. kafitera 

Kef tie-drum, 71. ampong'a vara- 

hina toy ny vilaniin-bju^ 

ny tarehiny 
Key, n. f analahidy, lakile ; izay 

ahafantarana ny zavatra 

saro - pantarina ; valiny ny 

fianara-marika 
'^ey'note, w. i>itsin-kira 
Key'stone, n. hidim-bato amy 

ny andohalambo 
KAan, n. mpanapaka any Tar- 

tary, &c. ; tranom-baMny ao 

amy ny tany sasany any 

Asia 
Kick, V. t. sy i. manaeli-dia- 

manga, manipaka, mandaka 
Kick, n. diamauga, daka 
Kid, n. zanak' osy 
Kid'nap, v. t. mangalatra olona 
Kid'ney, w. voan-kena 
Kill, V. t. mamono, mabafaty 
Kiln, n. fandoroan-tsokay na 

biriky; rafi-biriky atao fa- 

nendasan - j avatra 
Kin, 7t havana 
Kind, n. karazana; fomba. They 

paid in kind, zavatra hafano 

naloany fa tsy vola 
Kind, adj. malemy fanahy, 

miantra, manao soa, mora 
Kindheart'ed, adj. maiemy fa- 
. nahy 
Kin'dle, v. t. sy «. mampirehi- 

tra ; mirehitra 
Kindly, adj. sy adv. mahasoa, 

amy ny fankasitrahana 
Kind'ness, n. halemem-panaliy, 

fanaovan-tsoa [viana 

^Kin'dred, n. havana; fiaiiaka- 
Kine, n. pi. of coio 
King, n. mpanjaka (lahy) 
King'dom, n. fanjakana ; fiza- 

rana lehibe, toy izao : ny zava- 

manan' aina rehetra dia ao 

amy ny animal kingdom ; ny 

zava-maniry rehetra dia ao 

Digitized by VjOOQIC KIN [171] LAB amy ny vegetable kingdom ; 
ny zavatra izay tsy manan' 
aina sady tsy maniry dia ao 
amy ny mineral kingdom 

King'fisher, n. vintsy 

Kingly, fl^^'.mendrikanympan- Kin«man, n. fern, kinswoman ; 

havana 
Kirk, 71. trano fivavahana any 

Scotland 
Kisg, v» t. manoroka 
Kiss, n. oroka, fanorohana 
Kit, n. gamela ; harona 
Kitch'en. «. lakozy, efi-trano 

atao fahandroan-kanina 
Kitchen-garden, n. tanimboly 

fambolena anana 
Kite, n. karazam-papango ; 

papango hazo 
Kit'ten, n. zana-tsaka 
iTnack, n, fahaizana amy ny 

zavatra madinika 
iTnap'sack, n. kotra, kitapo 

fitondram-batey, &c. 
j^nave, n, mpangala-tety, mpa- 

mitaka, mpanambaka 
irna'vish, adj. mamitaka, ma- 

nambaka 
iTnead, v. t. mametafeta, ma- 

motsipotsika 
iTneadlng-trongh, n, vato amo- 

tsipotsehana koba 
^ i^nee, n. lohalika 
' iTneel, v. i. p. sy p.p. knelt or 

kneeled; mandohalika 
^nee'pan, n. ampelandohalika 
iTnell, n. ny fampanenoana 

lakolosy raha misy mande- 

vlna 
^nick'nack, n. lalao madinika 
^iMfe, n. pi. knives; antsy. 

Table knife, antsy fihinanana. 

Pocket knife, penknife, an- 

tsi-pika 
^ Knight^ n. anaram-piandria- 

nana -jTni/^/^tTiood, n. ny voninabitra 

ananany ny knUjht ; toetry 

ny knight 
JTnit, V. t. manao ba na fehi- 

tenda na akanj o &c. amy ny 

fanaovam-ba 
JTnit'ting, n. zavatra natao 

tamy ny fanaovara-ba 
jrnit'ting-needle, n. fanaovam- 
ba 
JTnob, n. zavatra boribory 

mitranga amy ny zavatra 

hafa 
Knocky V. t. sy i. mandondona, 

mamely ; midona. To knock 

up, maSiasasatra ka manka- 

rary 
iTnook'er, n. fandondonam-ba- 

ravarana 
^noll, V. t. By i. mampaneno 

lakolosy raha misy mande- 

vina 
iTnoU, n. havoana kely 
A'not, n. vona ; tonona ; zavatra 

saro-pantarina ; inaily amy 

ny alehany ny sambo, dia 

1014J refy 
JTnot, V. t. mamona 
A'not'ty, adj. tononana; saro- 
pantarina, manahirana 
JTnout, n. kapoka fampijaliana 

ataony ny any Russia 
dTnow, V. t. sy /. p. knew; p.p. 

known; mahalala, mahafan- 

tatra 
A'how'led^e, n. fahalalana 
Almckle, n. tenon- tanana 
Koran', n. boky fivavahany ny 

Mahoiuetan 
Kraal, n. vohitra madinika ka 

trano-bongo daholo no ao 
La'bel, n. taratasy koly apetaka 

amy ny zavatra ka milaza ny 

vidiny na ny anarany, &c. 
La'bel, v. t. mametaka label 
Lab'orato'ry, n. trano fiasany 

ny Chemist 

Digitized by VjOOQIC LAB [172] LAM Labo'rious, adj. misy asabetsaka 

atao ka mahasasatra ; mazoto 
La'bour, n. asa, tao-zavatra; 

ny fahoriany ny vehivavy 

raha mitera-jaza [aina 

Lalboiir, v. i. miasa, mikeli- 
La'bourer, n. mpiasa, faindrin- 

dra ny mpiasa amy ny raha- 

raha izay tsy mila fahaizana 

Ic ^tra fa hery Many 
Lab'jrrinth, n. fitoerana feno 

lalana miolikolika sy be fivi- 

liviliana izay manahirana ny 

mpandeha 
Lac, n. ditim-biby ananMray 

apetany amy ny hazo, ka 

f anao sealing-ivax, ^c. 
Lace, n. dantelina ; kofehin-ki- 

raro, &c. 
Lace, V. t. mamehy kiraro, &c. 
Lac'erate, v. t. mandrotika na 

mandrotidrotika olona na 

biby, mamiravira 
Laf^'rymal, adj. mahatonga ra- 

nomaso [dranomaso 

Lac/i'rymose, adj. mandatsa- 
Lack, V. t. sy i. tsy manana 
Lack, n. izay tsy ananana 
Lack'ey, n. ankizilahy kara- 

maina hanompo olona ao an- 

trano sy hanaraka azy 
Lacon'ic, adj. fohy nefa maha- 

laza betsaka (amy ny teny) 
Lac'quer, n. varinesy vony aho- 

sotra amy ny varahina, &c. 
Lad, n. zazalahy ; ankizilahy 
Lad'der, n. tohatra 
Lade, v. t. p. laded; p.p. laded 

or laden; manisy entana; 

mikoba-drano. To lade out, 

maneisotra rano ka ladle na 

zavatra saliaka no anaovana 

izany 
La'ding, n. entan-tsambo 
La'dle, n. sotrobe 
Ladrone', n. jiolahy, indrindra 

fa ny jiolahy ao an-tsambo La'dy, n. fem. of lord sy gentle- 
man; tompokovavy,andriam- 

bavy, vehivavy 
La'dylike, adj. toy ny vehivavy 

izay mahalala f omba tsara 
Lag, V. i. mandeha miadana ka 

miaoriana 
Lag'gard, adj. malaina, kamo 
Lagoon', n. farihy marivo, in- 
drindra izay tratry ny rano- 

masina 
Laid, p. sy p.p. of lay 
Lain, p.p. of lie 
Lair, n. fandriam-bibi-dia 
Laird, n. lord, (fiteniny ny any 

Scotland) 
La'ity, n. ny olona rehetra afa- 

tsy izay voatendry ho mpi- 

tandrina fiangonana 
Lake, n. farihy; anarau-doko 

mena [kely 

Lamb, n. zanak' ondry, ondry 
Lamlbent, adj. mihelohelo 
Lamb'kLn, n. zanak' ondry kely 
Lame, adj. mandringa, miko- 

trif a ; marary tanana ; osa 
Lame, v. t. mampanddnga, 

mahosa 
Lamellar, — ated, adj. misila- 

tsilaka 
Lamely, adv. mandringu; tsy 

vita tsara 
Lame'ness, n. fandringana 
Lament', v. i. sy t. nusaona, 

malahelo, mitomany 
Lament', — ta'tion, n. fisaonana, 

fitomaniana 
Lam'entable, {adj. mampalahelo 
Lam'ina, n. ny iray amy ny 

zavatra ndsilatsilaka hoatry 

ny ela-drano 
Lam'inar, adj. misilatsilaka 
Lamp, n. fanaovan-jiro. Safety 

lamp, f anao van- jiro mifcmo 

wire gauze ka en tiny ny olona 

ao an-davaka ihadlana arin- 

tany Digitized by VjOOQIC LAM [173] LAB Lampoon', n. eao voasoratra 

atao mba hampahasosotra 

olona 
Lance, n. lefona lava-zarana 
Lan'ceolate,— ciform, adj. loha- 

lefona 
Lan'cet, n. antsy kely fanalan- 

dra na fandidiana vay, &c. 
Land, n. tany, tanety ; firenena 
Land, v. t. sy i. mampiakatra 

lio eny an-tanety; miakatra 

ho any an-tanety 
Land-breeze, n. rivotra avy 

amy ny tany ka mankany 

amy ny ranomasina 
Land'ed, adj. be fananana amy 

ny tany 
Land'graye, n. anaram-pian- 

drianana any Germany 
Landhold'er, n. olona manana 

tany izay f ananany 
Land'ing, n. ny iakarana avy 

ao an-tsambo hankany an- 

tanetv; ny fitoerana iaka- 
rana Koa 
Landlord, n. fem. landlady ; 

tompony ny tany na trano 

hof ana ; tompony ny inn na 

hotel 
Land'mark, n. marika milaza 

ny fizaran-tany, f angi-tany 
Land'scape, n. tany izay tsinjo 

amy ny fitoerana iray 
Land'slip, n. tany betsaka mi- 

kororosy avy amy ny ten- 

drombohitra 
Lane, n. lalan' 6ty 
Lan'gua^e, n. teny, fiteny, feo 

misy hevitra 
Lan'guid, adj. reraka, osa, va- 

laka; mahavalaka 
Lan'gnish, v» i. mihareraka, 

mihaosa flabalahana 

Lan'gnor, n. fahosana, fahava- 
Lank, adj. tsy henjana, mahia 
Xank'y, adj. lava marotsaka, 

kely lava Lan'tem, n. fanala, fitondran- 
jiro enti-mandeha amy ny 
alina 

Lan'thorn, n. (lanternj 

Lap, n. fofoana 

Lap, V. t. sy i. milelaka toy ny 
amboa misotro rano 

Lap'dog, n. alika raadinika lalao- 
viny ny tompony *'* 

Lap'idary, n. mpamboatr^**fr^to 
soa, mpivarotra vato soa * 

Lapse, n. fandehanana midina 
misononoka ; fandehanany 
ny andro ; fahadisoana 

Lapse, V. i. mandeha midina 
misononoka ; miharatsy, disc 
tsy nahy; lasana ho f ana- 
nany ny sasany noho ny tsi- 
fitandremana na ny fahadi- 
soana 

Lap'sided, adj. mavesatr' ila 

Larl)oard, n. ny ankaviany ny 
sambo 

Lar'ceny, n. halatra 

Larch, n. hazo miray karazana 
amy ny/r 

Lard, n. mena-kisoa voamboa- 
tra tsara 

Lard, v. t. manisy menaka 

Lard'er, n. efi-trano fttoeran- 
kanina 

Lar^e, adj. lehibe ; be ; malala- 
ka. At large, tsy voafehy, 
afaka 

Lar^e'-hearted, adj. mazoto ha- 
nao soa, tsy miiidy hasian- 
tsoa [ka 

Largely, adv. betsaka ; malala- 

Lar'^ess, n. fanomezana 

Lark, n. vorona kely tsara feo 
toy ny sorohitra 

La'rum, n. (alarum) 

Lar'va, n. ny toetry ny biby 
kely rehetra raha tsy mbola 
miomby ho chrysalis 

Lar'ynx, n. ny tampon' ny treo- 
treoka izay mahatonga feo 

Digitized by VjOOQIC LAS [ m] LAU Las'car, n, lasikara 
Lasci'vious, adj. jejojejo 
Lash, w. ny kofehin-karavasy 
Lash, V. t. sy i. mikapoka ; ma- 

mely 
Lass, n. zazavavy ; ankizivavy 
Las'situde, w. fahatrotrahana 
Las'so, n. kofehy misy tadi- 
vavarana atao fisamborana 
ombi-manga, &c. 
Last, adj. sy adv. farany. Last 
Sunday, tamy ny Alahady 
teo. Last month, tamy ny 
volana lasa teo. Last year, 
taon' itsy. At last, tamyny 
farany, nony ela 
Last, V. i. maharitra, mateza 
Last, n. lasitrafanaovan-kiraro 
Lasting, adj. mateza, maharitra 
Lasting, n. karazan-damba 

volon' ondry mateza 
Lastly, adv. farany 
Latch, n. hidin-trano akarina 
raha vohana [latch 

Latch, V. t. manidy amy ny 
Latch'et, n. fampoehan-kiraro, 

kofehin-kiraro 
Late, adj. sy adv. comp. later 
or latter ; sup. latest or last ; 
ela, aoriany ny fotoana. Of 
late, tato ho ato. He sits up 
late, alira-pandry izy. He 
lies in bed late, antoandro 
fifoha izy. The late gover- 
nor, ny mpanapaka naraka- 
rahiny ny ao ankehitriny. 
The late, (atao amy ny olona 
tsy maty ela) Rabevoina, Ra- 
tompokolahy 
Lately, adv. tato ho ato, vac 

f aingampaingana hiany 
La'tent, adj. miafina 
Lat'eral, adj. amy ny ilany 
Lath, n. hazo manify toy ny 
vakim-bolotsangana atao va- 
lin-drihana mba hiraiketany 
ny lalotra La^Ae, n. milina fivoasan-kazo 

La^A'er, n. ny mamorivory amy 
ny rano misy savony 

Lat'in, n. fiteniny ny Itoiaana 
taloha, Latina 

Latitude, n, sakany, falialala- 
hana } ny halavitey ny fitoe- 
rana na avaratra na atsimo 
raha amy ny equator. He 
wants more latitude, tsy te- 
ho voafetra toy ny taloha 
intsony izy 

Latitu'dina'rian, adj. tsy voa- 
f etr' izay nataony ny maro 
ho mety 

Lat'ter, adj. aoriana, farany 
amy ny zavatra roa voalaza 

Lat'terly, adv, vao faingana 
hiany 

Lat'tice, n. varavaran-kely 
misy hazo mitsivalambalana. 
Lattice-work, ny zavatra 
mitsivalambalana atao amy 
varavaran-kely, &c. 

Laud, V. t. midera 

Laud'able, adj. mendrika hode- 
raina 

Lau'danum, n. fanafody avy 
amy ny opium, ka mahafaty 
raha tsy tandremana tsara fa 
raha kely dia kely hiany no 
sotroina dia mampatory sy 
mampihena f angirijBirlana 

Lauda'tion, n. dera, fiderana 

Laud'atory, adj. nndera 

Laugh, V. i. mihomehy. To 
laugh at any one, mihomehy 
azy. To laugh to scorn, ma- 
neso amy ny hehy. He 
laughed me out of it, niho- 
mehezany aho ka tsy sahy 
nanao izany 

Laugh, n. hehy 

Laugh'able, adj. mampihomehy 

Laughing-stock, n. tihomehe- 
zana 

Laugh'ter, n. hehy, fihomehy 

Digitized by VjOOQIC lAU [175] LAY Laimch, v. t. sy i. mampandeha 
sambo hiala amy ny tany 
hankamy ny rano ; mandeha 
toy izany [soka 

Laan'dress, n. vehivavy mpipa- 
Laan'dry, n. trano fipasohana 
Lau'rel, n. anaran-kazo tsara 
tarehy tsy miliintsaii-draiviiia 
La'ya, n. kitroka, zavatra 
miempo mivoaka avy amy ny 
volcano 
Lav'atory, n. fitoerana f anozan- 
tanana, &c. [dro 

Lave, V. t. sy i. manasa, man- 
lav'ender, n. hazo madinika 
misy voniny fanao ranoma- 
nitra 
La'ver, n. tavy lehibe atao f ana- 
sana, indrindra fa ny nataony 
ny mpisorona fahiny (Eks. 
XXX. 18) 
Lav'ish, adj. tsy mitsitsy amy 
ny andaniana vola, miroda- 
roda • [tsitsy 

Lavish, V. t. mandany tsy mi- 
Law, n. lalElna, didy. By-law, 
lal^na ataony nylehibeny ny 
tanana na ny olona maro 
nukambana hanao raharaha. 
Conmion law, lalana tsy na- 
taony ny fanjakana loatra 
kanefa nahazatra ela ka 
tonga mafy tahaka ny natao- 
ny Many 
Law'fal, adj. mety araka ny 
lalana, tsy mifanohitra amy 
ny lalana 
Law'giver, n. mpanao lalana 
Iiaw'less, adj. tsy manaiky ny 
lalana, tsy manaraka ny 
lalana 
Lawn, n. linen madinika tsara, 
indrindra ny atao amy ny 
akanjony ny bishop; ahi- 
maitso voavoatra tsara ao 
amy ny tokotaniny ny trano 
lehibe Law'snit, n. ady fananana 

Law'yer, n. mpandaha-daUna, 
olona mahalala ny lalana, 
mpisolo-vava amy ny ady 

Lax, adj. tsy hen j ana, mihaha. 
Lax in discipline, malemy 
fitondra olona. Lax in con- 
duct, tsy tsara Idatra amy ny 
fitondran-tena 

Lax'atiye, adj. mampivalana, 
mampanehitra 

Laxity, n. fahalemona amy ny 
itondrana olona, &c. 

Lay, p. of lie 

Lay, v. t. p. sy p.p. laid ; ma- 
metraka. To lay bricks, man- 
datsaka biriky. To lay the 
dust, mampandry ny vovoka. 
To lay eggs, manatody. To 
lay to a persons' charge, 
manome tsiny azy noho ny 
zavatra tsy mety izay efa 
niseho. To lay bare, mam- 
piharihary, mampiseho. To 
lay by or up, mitahiry zava- 
tra mba hahasoa amy ny ho 
avy. To lay down, mame- 
traka; manolotra. To lay 
hold of or on, mitana, miha- 
zona. To lay open, mampi- 
harihary, mampiseho. To lay 
over,manaoankosotra; mam- 
pi janona mba hoheverina 
amy ny ho avy. To lay out, 
mandany ; manamarika tany 
hasiana tanimboly na tana- 
na, &c. To lay siege to, 
manao fahirano. To lay a 
snare, mamela-pandrika, ma- 
mandrika. To be laid up, ma- 
rary ka tsy afa-mandeha. 
To lay a wager, mifanamby. 
To lay wait for, manao otri- 
ka. To lay waste, mandrin- 
gana, mahafoana 

Lay, n. hira, kalo [^man 

Lay, adj. tsy isany ny clergy^ 

Digitized by VjOOQIC LAY [ 176 j LSA Lay^er, w. iray an-dalana, ny 
iray an-dalana amy ny zava- 
tra samihafa karazana mifa- 
nongoa 

Lay'man, n. lehilahy tsy isany 
ny clergyman 

Lazaret'to, n. trano itsaboana 
ny marary ny aretin-dratsy 
nuiindra 

Laz'arhoTiae, n. (lazaretto) 

La'ziness, n, hakamoana, halai- 
nana 

La'zy, adj. kamo, malaina 

Lead, n. firaka 

Lead, v. t. sy i. p. sy p.p. led ; 
mitari-dalana, mitarika, mia- 
lolia ; mif ehy ; mitaona. To 
lead astray, mampivily. To 
lead captive, manao sambo- 
belona 

Lead, n, fialohana 

Leaden, adj. firaka 

Leader, n. mpitarika, mpifehy, 
mpialoha 

Lead'ing-strings, n. kofehy ano- 
hanana ny zazakely ampia- 
nari-mandeha. To be in lead- 
ing-strings, tsy mabaleo te- 
na fa tanhiny ny olona hafa 
mandrakariva 

Lead-pencil, n. pensily hazo 

Leaf, n. ravin-kazo. Leaf (of a 
book), takelaka 

Leafage, n. ny ravin-kazo mbo- 
la eny amy ny hazo 

Leafless, adj. efa nihintsana 
ny raviny 

League, n. fikambanan' olona 
hifanampy amin' izay kasai- 
ny hatao na hif anao soa ; 
fifanekena amy ny firenena 
sasany hifanampy amy ny 
ady 

Leak, n. loaka idirany ny rano 
na ivoahany, tamika 

Leak, t\ i. manamika, miditra 
ny rano (amy ny sambo), mi- tete. To leak out, miseho 
ny nafenina 

Leak'a^e, w. ny rano &c. midi- 
tra na miala amy ny leak 

Leak'y adj. mitete, midi-drano 

Lean, adj. mahia, kaozatra ; firi- 
na 

Lean, v. i. sy t. p. sy p.p. lea- 
ned or leant; miraika, mi- 
rona. To lean against, mi- 
anklna aminy. To lean 
upon, mitehina. To lean 
npon his friend, miankina 
amy ny sakaizany. To lean 
to, miraika ho any 

Leap, n. i. mitsambikinay ma- 
nao vikin-tsahona 

Leap'frog, n. vikina mifampi- 
hoatra atao filalaovana 

Leap'year, n. taona mitsinge- 
rina isan' efa-taona dia ny 
1868 sy 1872 sy 1876, &c. ka 
atao 29 andro ny Febroary 
amin' izany 

Learn, v. t. sy i. mianatra. To 

« learn of, mianatra 

Learn'ed, adj. mahalala fah^- 
drena betsaka ao amy ny 
hoky 

Learn'ing, n. fahalalana avy 
amy ny fianarana 

Lease, n. fanekena amy ny fa- 
nofana. To hold by lease, 
manofa 

Lease, v. t. mamela tany na 
trano &c. hohofany ny olona 
hafa [hofana 

Lease'hold, n. trano na tany 

Least, adj. sup. of little. At 
least, izay tsy mampisala- 
sala fa azo lazaina ho mari- 
na. There were at least 
twenty people there, tsy la- 
tsaka noho ny roa-polo no 
olona tao. He was not in 
the least hurt, tsy naratra 
akory izy Digitized by VjOOQIC USA [177] LEO LeaM'er, n. hoditra masaka 
nalona 

Lea^A'em, adj. hoditra 

Lea^A'ery, adj. maozatra toy ny 
hoditra 

Leave, n. famelana hanao izay 
nang'atahina na izay tiana. 
To ask leave, miera. To 
f^ve leave, mamela. To take 
leave of, manao veloma. To 
take French leave, maka tsy 
miera, mandeha tsy miera 

Leave, v. t. sy i. p. sy p.p. left ; 
miala, mamela. To leave (a 
person), mandao, mahafoy. 
I left the book on the table, 
navelako teo ambony lata- 
batra ny boky. To leave off, 
mitsahatra tsy (hanao), mija- 
nona. To leave out, mamela 
(la tsy manao azy) 

Leav'en, n. koba avela hasiso 
ka aharoharo amy ny koba 
tsara mba hampibonaka azy ; 
fahasirasirana 

Leav'ings, n. slsa tsy lany 

Lec'tnre, n. teny alahatra atao 
f ampianarana ; anatra mafy 

Lec'tnre, v. t. sy t. mananatra 
mafy ; mandaha-teny hatao 
f ampianarana 

Led^e, n. zavatra marimarin- 
tampona izay mandroso amy 
ny rindrin-trano na ny vato- 
lampy, &c. k^ azo ametra- 
hana zavatra 

Led^or, n. boky lehibe anora- 

tany ny mpivarotra &c. ny 

f ototry ny raharaha ataony 

amy vola lany sy miditra 

Lee, adj. amy ny ila-sambo izay 

tsy azon-drivotra 
Leech, n. dinta 
Leek, n. karazan-tongolo 
Leer, v. i. manganka, mitsiva- 

lam-pijery 
Left, P. sy P.P. of leave Left, ac^'. ankavia. The left bank 
of a river, ny amorony ny 
ony izay ankaviany ny olona 
raha mivalana ny ony izy 
Leffclianded, adj. kavia 
LegTt «• tongotra, ranjo 
Leg'acy, n. anjara fananana 

araka ny didim-pananana 

Le'gal, adj. araka ny laUna, 

avelany ny laUna hatao; 

miankma amy ny itandre- 

mana ny ial^a hahazoana 

famonjena 

Legality, n. fanarahan-dal^na 

Le'galize, v. t. mahatonga tsy 

hanohitra laUna 
Leg'ate, n. iraky ny Papa 
Legatee', n. olona mahazo legacy 
Legation, n. ny anirahana 
olona hisolo ny raharahan* 
ilay maniraka; ny legate sy 
izay momba azy 
Le/end, n. tantara mahagaga 

tsy azo itokiana ho marina 
Legendary, adj. misy legend ka 

tsy azo itokiana ho marina 
Le/erdemain, n. zavatra maha- 
gaga ataon-t^nana nefa tsy 
hitan* olona ny anaovana 
izany 
Leg'ging, n. gety [ny soratra) 
Le^'ible, adj. azo vaklna (amy 
Le'^ion, n. miaramila mandeha 
tongotra tamy ny Romana 
fahiny tokony ho 3,000 na 
5,000 ; olona maro irai-dia 
Legislate, t;. i. manao laUna 
Le/^'islative, adj. manao lalana 
Le^isla'tor, n. mpanao lalana 
Ley'isla'tore, n. fikambanany 
ny olona manana fahefana 
hanao lalana 
Le^Tit'imate, adj. mety araka ny 
lalana; tsy sandoka fa izy 
tokoa 
Le^it^imize, v. t. mahatonga tsy 
hif anohitra amy ny lalana Digitized by VjOOQIC LEG [ 178] LEV Legu'minons, adj. momba ny 

karazan* anana toy ny tsara- 

maso By ny pitipoa, &c. 
Leisure, n. fahalalahana amy 

ny raharaha. At leisure, 

malala-draharaha, afaka amy 

ny raharaha 
Lem'on, n. voasary voamandina 
Lemonade', w. lemonady 
Le'mur, n. anaran - karazam- 

biby toy ny gidro sy ny am- 

boanala ary ny varika 
Lend, v. t. p. sy p.p. lent ; fwheti 

the same thing is to be retiiT' 

ftedjj mampindrana ; (when 

mi cquivali7it is to be rettntiedjy 

mampisambotra 
Length, n. lavany, halavany. 

Length of time, fahelany. At 

length, tey af ohezina; nony ela 
Length'en, v.t. bj i. manalava ; 

mahela; mihalava 
Length'way*, — wi«e, adv. mifa- 

naraka amy ny halavany 
Length'y, adj. lava amy ny 

resaka na ny laha-teny na ny 

tantara, &c. 
Le'nient, adj. mampionona ; 

mora fitondra olona, mamin- 

dra-fo 
Lenity, «. fahamorana fitondra 

olona, famindram-po 
Lens, n. fitaratra anaovana 

Bolo-maso na masolavitra &c. 

ka mahakely na mahalehibe 

ny zavatra jerena araka ny 

toetry ny fitaratra 
Lent, p. sy p.p. of lend; adj. 

indrana, indi-amina; sambo- 

rina 
Lent, w. ny efa-polo andro 

if adiany ny fiangonana sasany 

hena ka atao f ahatsiarovana 

ny efa-polo andro nifadiany 

Jesosy Kraisty 
Len'til, n. anana toy ny teara- 

maso fa madinika Leop'ard, n. biby miray kara- 
zana amy ny saka fa lehibe 
sady mamentimpentina ny 
sorany 

Lep'er, n. boka 

Lep'rosy, n. habokana 

Lep'rous, adj. boka 

Less, adj. sy adv. comp. of Utik 

Lessee', n. olonaizay manofatra- 
no na tany amy ny tompony 

Less'en,' v. t. sy i'. manakely, 
mampihena ; mihakely, mi- 
hena 

Les'son, n. fianarana, lesona, 
zavatra tokony hianarana 

Les'sor, n. olona tompony ny 
trano na tany ahof a 

Lest, conj. fandrao, andrao, eao 

Let, v. t. p. sy p.p. let ; mamela, 
mandefa. To let alone, tsy 
manao na inona na inona 
aminy. To let blood, manala 
ra. To let out, mandefa; 
milaza izay tian' olona hafe- 
nina. To let off, mandefa 
(toy ny basy) ; mamela ho 
afaka (toy ny trosa na ka- 
poka, &c.). To let a house, 
mamela trano hohof an' olona 

Lethaf ^ic, adj. ta-hatory lalan- 
dava noho ny aretina; tsy 
rototra 

Leth'ar^, n, fahasondrianan- 
tory noho ny aretina ; f aha- 
kamoana 

Let'ter, n. litera, ny soratra 
iray amy ny abidy ; taratasy 
ampitondraina amin* olona 
ho solon-dresaka aminy, epi- 
sitily 

Let'teroase, n. fitondran-tara- 
tasy anoratana letter' 

Lefterpress, n. soratra voa- 
tonta porintra 

Let'tuce, n. salady 

Levee', n. olona maro mamangy 
ny lehibe amy ny maraina 

Digitized by VjOOQIC LEV [ 179] Lie Lev'el, adj. mitovi-rano, marin- 
tampona, tsy misy avo sy iva 

Lev'el, V. t. sy i. niampitovi- 
rano, manarina, mampitovy ; 
mikendry 

Lev'el, «. izay mitovy rano ; 
fitoviana f aliavo amy ny zava- 
tra haf a ; levona 

Le'ver, n. fanoitra 

Le'vera^e, u. ny soa avy amy 
ny fanoitra hanoirana zava- 
tra araka ny ipetrahany ny 
fulcrum 

Lev'eret, n. zanaky ny hare 

Levi'atlian, n. biby makadiry 
ao anati-rano voalaza ao amy 
ny Job. xli. dia ny mamba 
angaha 

Le'vite, n. Levita 

Levitlcal, adj. amy ny Le- 
vita 

Levit'icus,. n. boky fahatolo 
amy ny Baiboly milaza ny 
fisoronana, Levitikosy 

Lev'ity, n. fanamaivanana, 
f amingavingana ; toetry ny 
saina izay tsy mety miorina 
loatra amy ny raharaha fa 
mihomehy na mamingavinga 
izany 

Lev'y, V. t. maka (miaramila), 
mamory (hetra). To levy 
war, mamboatra taiika 

Lev'y, n, ny akana miaramila ; 
ny amoriana hetra ; ny mia- 
ramila alaina na ny hetra 
voiina 

Lew. , adj\ jejojejo 

Lexicon, «. teny alahatra araka 
ny abidy ka nusy ny heviny 
amy ny fiteniny ny firenena 
hafa, dikisionary 

Li' able, adj. adidy, andraikitra, 
miantoka ; tokony, angamba 

Li'ar, n, olona izay minia man- 
dainga, mpandainga, fan- 
dainga Liba'tlon, n. fanidinaa-divay, 
&o. hatao faiiajana ny 
sampy; ny divay ka. izay 
aidina toy izany 

Li'bel, n. taratasy misy fana- 
rat^iiana oloua na eudriken- 
drika foana [manaratsy 

Li'bel, V. t. miTioinlrikendrika, 

Lib'eral, adj. manomo malalaka, 
tsy mahihitra; tsy voafetry 
ny hevitry ny nas my 

Lib'erate, v. t. manat'aka, man- 
defa. To liberate a slave, 
mamotsotra 

Libertine, n, oloaa t-^y mety 
hofeheziny ny laLui' Andria- 
manitra lo itr.i fa t ja mana- 
rampo amiu" izay tiaiiy hatao 

Lib'erty, n. fahafalnua, faha- 
zoana hanao izay tiana araka 
izay mety. At liberty, afaka. 
Liberty of the press, fahafa- 
hana hauao poriiitra izay 
tiana ka tyy nozahauy ny 
fanj akana loatra. Religious 
liberty, fahafahaua hanao 
araka ny ionibam-pivava- 
hana tiana. To take liberties 
. with, manao izay tsy mety 
aminy araka ny fombam- 
panajana [ny library 

Libra'rian, )i. oloua mitandrina 

Library, n. fanaii:4^onana boky 
betsaka maro karazana; ny 
trano itoeran' irca boky ireo 

Li'brate, v. t. mampitovy lanja 

Lice, n. pi. of louao ; hao 

Li'oense, ' n. famelana hanao 
raharaha &c. izay tsy azony 
ny sasany hatao ; ny taratasy 
manome izany fahefana 
izany ; f ahazoaiia hanao izay 
tiana hatao na dia tsy mety 
aza izany 

Li'oense, v. t. mamela hanao 
raharaha &c. izay tsy azony 
ny sasany hatao 

Digitized by VjOOQIC Lie [ 180] Lie Licen'tiate, n. olona manana 
license hitori-teny na hanao 
ny raharahany ny dokotera 

Licen'tious, adj. mijejojejo 

liV^en, n. volom-bato, volon- 
kazo, Bomo-kazo 

Lick, V. t. milelaka 

Lic'orice, n, ranom-pakan-kazo 
anankiTay izay manganan- 
ganana ka atao odi-sery 

Lid, n. sarona, takotra 

Lie, or Lye, n. rano misy sira- 
hazo 

Lie, n. lainga iniana atao. To 
give the lie to, mampan- 
dainga. To tell a lie, man- 
dainga 

Lie, V. i. mandainga 

Lie, V, i. p. lay; p. p. lain; 
mandry. To lie at anchor, 
mijauona azony ny vato-fan- 
tsika. To lie down, mandry. 
To lie in wait, manao otrika. 
To lie over, mijanona mba 
hoheverina amy ny ho avy. 

Lie^e, n. olona voa fehy hanao 
ny raharahany ny lehi- 
beny, deka. Liege'man, deka. 
Liegelord, tompon-deka 

Lieu, n. In lieu of, misolo 

Lieuten'ant, n. lefitra 

Life, n. pi. lives ; aina, fiainana ; 
tantara milaza ny nahavelo- 
man' olona anankiray ; f aha- 
risihana. He is leading a bad 
life, ratsy fitondran-tena izy. 
The canoe was upset, and 
three lives were lost, rendrika 
ny lakana, ka olona telo no 
maty 

Life-belt, n, fehin-tratra misy 
rivotra na bosoa mba hampi- 
tsinkafona ny olona amy ny 
rano 

Life-boat, w. botry amonjena 
ny olona ao amy ny sambo 
vaky Life-insu'rance, n. vola aloany 
ny olona tsikelikely atao fian- 
tohanambahahazoany ny ha- 
vany volamivongady kosa re- 
hef a maty ilay olona [maty 

Lifeless, adj. tsy manan' aina, 

Life'time, n. andro iainana 

Lift, V. t. mambata, mambeta, 
manainga 

Lig'ament, n. fehy, f amehezana ; 
ozatra mampikambana ny 
famavany 

Lig'ature, n. famehezana 

Li<7At, w. fahazavana, ny maza- 
va ; fanazavana, jiro. To 
stand in one's own light, 
manakon-tena ; manao izay 
hisakanany tenany tsy haha- 
zoany izay tadiaviny 

Li^At, adj. mazava; maivana; 
tsy mihevitra izay tsara na 
izay mampangorakoraka. A 
light blue, manga tanora. To 
make light of, to set light 
by, mamingavinga 

Li^At, V. t. p. sy p.p. lit or ligh- 
ted ; mandrehitra, mampi> 
rehitra, manazava 

Li^At, V. t. (on or upon) p. sy 
p.p. lit or lighted; sendia 
tonga aminy, miantef a, raipe- 
traka aminy (raha avy any 
ambony). To light from or avL, 
miala midina 

LiyAt'en, v. i. sy t. manelatra, 
manjelatra ; manazava ; ma- 
namaivana 

Li^rAt'er, n. botry lehibe fakana 
ny entana ao an-tsambo 

Li^Atfin'gered, adj. ^aingan- 
tJlnana, fangalarina 

Li^Atfoot'ed, adj. faingan-ton- 
gotra, mahery mandeha, 
maila-tongotra 
Li^Athead'ed, adj. fanina; tsy 
ampiampy saina, tsy mihe- 
vitra Digitized by VjOOOIj^ Lia [ 181 ] LIN JAffhthesLTt'edj adj. miramirana, 
falifaly, tsy misy ahiahy na 
alahelo 
lAffht-houae^ n. tilikambo aori- 
na ao ambony ny vatolampy 
any anati - ranomasina na 
ao amoron-dranomasina ka 
asiana j iromba hahaf antarany 
ny sambo izay tsy tokony 
halehany 
LiyAt'nixig, n. helatra 
Li^At'ning-rod, «. f andri-baratra 
Liy/tts, n. havokavoky ny biby, 
trabotrabon-kena [falifaly 
Li^At'some, adj. mazavazava, 
Lig'neons, adj. hazo 
Like, adj. sy adv. sahala, mito- 
vy, tahaka, toy. To make 
like, mampitovy 
Like, V. t. sy i. tia (nefa malemi- 

lemy kokoa noho ny love) 
Likelihood, n. tokony ho izany, 

tokony ho marina 
Likely* adj. sy adv. tokony ho 
izany, tokony ho marina. A 
likely person for the office, 
olona tokony hahavita tsara 
izany raharaha izany 
Lilcen, v. t. (to) mampitaha 
Like'ness, n. ny itoviana ; sary 
Like'wise, conj. koa, toy izany 

koa 
Li'king, n. fitiavana 
Lilao, n. lelaka, voan-delaka 
Lilipn'tian, adj. zeny, fohy, 
. boteta 

Lily, n. karazan-java-maniry 

niisy voniny tsara tarehy ary 

boribory ny vodiny 

Limb, n. ny tongotra na ny 

tanana [malefolefo 

Lim'ber, adj. mora alefitra, 

Lime, n. sokay; dity faman- 

driham-boron-kely ; anaram- 

boan-ka^o toy ny voaman- 

dina ka maharikivy indrindra 

Limeldln, n. fandoroan-tsokay Lime'stODO, n. vato f auao sokity 
Lim'it n. faritra, fetra 
Limit, V. /.mamaritra,mametra 
Limited, adj. nuRy fetra 
Lim'ner, n. mpanao sarin- 

javatra amy ny loko 
Limp, V. i. mitolitsika, miko- 

trifa 
Limp, adj. miroritra 
Lin/pet, n. biby kely misy 

akorany ka miraikitra amy 

ny vatolampy ao anati-rano- 

masina [garana 

Lim'pid, adj. madio maugaran- 
Line, n. tsipika; kofehy; iray 

an-dalana; taranaka mifan- 

dimby 
Line, v. t. manisy dabolera amy 

ny akanjo; mametaka ao 

anatiny 
Lin'ea/7e, n. taranaka 
Lin'eal, adj. momba ny tsipika ; 

mandimby (toy ny taranaka) 
Lineament, n. toe- tarehy, toe- 

tr' endrika 
Lin'en, n. lamba fax^ hariry 

madinika, lamba rongonim- 

bazaha. Lin'en dra'per, mpi- 

varotra Ihien 
Ling, n. karazan' anjavidy fohy 

f anao kofafa, &c. 
Lin'ger, v. i. mitaradretra, ma- 

haritra, mijanona 
Lin'gering, adj. maharitra ela 

(amy ny aretina na faho- 

riana) [samihafa 

Lin'^uist, n. olona mahay teny 
Liniment, n. fanafody misy 

menaka ahosotra 
Li'ning, n. dabolera; zavatra 

apetaka ao anatiny ny vata, 

&c. 
Link, n. masony iray amy ny 

vakoka na vako-by, &c. ; 

anaram-pandref esana mitovy 

amy ny 7*92 intsa ; fikam- 

banana Digitized by VjOOQIC LIN [182] LIV Link, v. t. By i. mampikam- 

bana; mikambana 
Lin'seed, n. voany ny fax ka 

atao katapolasy sy diloilo, &c. 
Lin'seed-oil, n. diloilo avy amy 

ny linseed ka atao amy ny 

loko 
Lin'sey-woolsey, n, lamba vo- 

lon' ondry nuharo linen 
Lint, n. volon-damba linen ma- 

lemy toy ny vohavoba ka 

atao amy ny f ery 
Lin'tel, n. tataom-baravarana 
Li'on, n. fern, lioness ; biby 

miray kanizana amy ny saka 

fa lehibe sy masiaka sady 

matanjaka, Uona 
Lip, n. molotra 
Liq'uef action, n. ny ahatonga- 

vany ny zavatra solid bo 

liquid 
Liq'uefy, v, t. sy i. mabatonga 

ny zavatra solid ho liquid ; 

tonga liquid 
Liqnes'cent, adj, mora levona 

amy ny mando 
Liq'uid, adj. mibanaka na man- 

deba toy ny rano 
Liq'uid, n. zavatra mibanaka 

na mandeba toy ny rano 
Liq'uidate, v, t. mandoa (trosa) 
Liquidity, n. ny toetry ny 

zavatra izay liquid 
Liq'uor, w. zavatra sotroina, 

indrindra ny toaka mabery. 

To be in liquor, mamo, doroka 
Liq'uorice, w. (licorice) 
Lisp, V, t. sy t. manonona ny * 

bo tonga th, raiki-dela, miam- 

ba-piteny 
List, f2. isan' olona na isan- 

javatra voasoratra amy ny 

taratasy ; sisin-damba volon' 

ondry izay esorina la ratsy. 

To enter the lists, manai^^ 

biady amin' izay mihaika azy 
List, v» t. sy t. (enlistj List'en, v. i. (to) mibaino 

Listless, adj. tsy mLbaino, tsy 
mitandrina 

Lit'any, n. anaram-pivavahana 
voasoratra atao isan-tSabata 
maraina amy ny fiangonaiiA 
sasany, litany 

Lit'eral, adj. arak' izay bevitry 
ny teny indrindra 

Lit'erary, adj. mabalala ny amy 
ny boky maro, mandany an- 
dro mamaky na manoratra 
boky maro ; momba ny boky 

Literature, n. labalalaiia ny 
amy ny boky ; ny boky rehe- 
tra ao amy ny tany anan- 
kiray ; ny boky rebetra mi- 
laza zavatra irai-loba 

LiMe, adj. mora alefitra, male- 
folefo 

Litb'ograph, v. t. manao sary 
na soratra amy ny vato toi 
afindra amy ny taratasy 

Lith'ograpb, n. ny sary na sora- 
tra natao lithograph 

Lithog'raphy, n. ny science izay 
abaiantarana ny fomba fa- 
naovana lithogrdph 

Litigate, v. i. miady fananana 
&c. mba botsaraina araka ny 
lalana [ady 

Litigious, adj. tia ady, mila 

Lifter, n. fandriana atao filan- 
jana ; lafi-tsoavaly, <S:c. ; ta- 
filaminana [mamorovoro 

Lifter, V. t. mampisaigtofoto, 

Liftle, adj. COMP. less; sup. 
least ; kely, madinika 

Lit'ur^y, n. fivavabana voaso- 
ratra ka f anao amy ny fian- 
gonana sasany 

Live, V. %. velona, miaina. To 
live at or in, monina. Vi 
live with, miara - monina 
aminy. Horses live on grass, 
abitra no f oto-kaniny ny soa- 
valy. He lives by his labov, Digitized by VjOOQIC LIV [ 183 ] LOG ny asan-t^nany no ahazoany 
fivelomana 
Livelihood, n. fivelomana 
Lively, adj. marisika, rotodro- 

totra, zinjina 
Liv'er, n. aty 
Liv'ery, n. fitafiana mitovitovy 

atao ho any ny mpanompo 
Liv'id, adj. mangana 
Liv'ing, n, fivelomana 
Liz'ard, n, anaram-biby maro 
karazana dia ny androngo sy 
ny antsiantsy ary ny sitry sy 
ny tahaka azy 
Lo, inter, indro, jereo 
Load, n. entana zakany ny 
ny anankiray ; zavatra ma- 
vesatra 
Load, V. t. mampitondra entana, 
manatatao. To load a gun, 
mamaham-basy 
Load'stone, n. akoram-by miay 

hery toy ny andriamby 
Loaf, n. pi. loaves ; mofo valn- 
guny iray. A sugar-loaf, 
vaingan-tsiramamy fotsy 
Loan, n. zavatra samborina na 

indramina 
Loath, adj. tsy tia, malaina 
Loa^Ae, V. t. tsy tia indrindra, 
naankahala. I loathe it, 
maharikoriko ahy izauy 
Loath'some, adj. maharikoriko, 

mampahaloiloy 
Lob'by, n. efitra fidirana man- 

kamy ny efitra haf a 
Lobe, n. tapa-javatra na iiany 
eaiky vorivory, toy ny amy ny 
ravin-kazo sasany na havoka- 
voka, &c. The lobe of the 
•ar, ny ravin-tsofina ao am- 
bany Uay tevehina 
Lob'sided, adj. mavesatr' ila 
Lob's ter, n. orana lehibe ao an- 

dranomasina 
Lo'cal, adj. amy ny fitoerana 
anankimy Locality, n. fitoerana 

Locate, v. t. mampitoetra, ma- 
metraka amy ny fitoerana 

Loca'tion, n. fitoerana 

Loch, Lough, «. f arihy, sampan- 
dranomasina 

Lock, n. hidy hidiana amy ny 
f analahidy ; hidin-drano amy 
ny canal. A lock of hair, volo 
vitsivitsy indrai-mitambatra 

Lock, V. t. manidy, indrindra 
raha amy ny f analahidy 

Lock'er, n. vata misy hidy, in- 
drindra ny moiiiba ny sambo 

Lock'et, n. haingo volamena &c. 
boribory asiana volon' olona 
na sarin' olona atao f ahatsia- 
rovana azy [rana 

Locomo'tion, n. fiftndrau-toe- 

Locomo'tive, adj. mandehan- 
deha, mifindrafindra-toera- 
na ; mampifindrafindra-toe- 
rana 

Locomo'tive, ii. cnf/ineiaitonav'd 
kalesy amy ny lalam-by 

Lo'cust, 11. valala 

Lod^e, V. t. sy i. mametraka, 
mampiditra handry ao an- 
trano ; mitoetra kely ao an- 
tranon' olona hatrainin' in- 
dray aliiia noho miakatra 

Lodr/e, n. trano koly tsara any 
an-tsaha ; tranony ny mpiam- 
bina ao am-bavahady man- 
kany amy ny trano lehibe 
Lod^'ing, n. fitoerana itoerana 
indray alina na andro vitsi- 
vitsy 
Loft, n. efi-trano manolotra ny 
tafon-trano ; rihana ao an- 
trano fiangonana, (fcc. 
Lofty, adj. avo, avo toerana ; 

miavonavona 
Log, ii. vatan-kazo tapaka 
Lo^ic, «. ny science izay aha- 
fantarana ny laluny ny hevi- 
tra 

Digitized by VjOOQIC LOG [ 184 ] LOB Lo//i'cian, ;/. olona mahay logic \ 
Loins, n. vaniana, valahana I 
Loiter, v. i. mitaredretra | 

Loll, r. ?. miankinankina foana ' 
toy ny malahia ; mitranga , 
lela toy ny amboa sasatra i 
Lollard, n. olona talohany ny 
androny Lotera izay tsy nety 
nanaiky ny Katolika 
Lone, ae^J. irery, tokana 
Lone'ly, adj. mitoetra irery, 

lavitra ny sakaizany 
Long, adj. sy adv. lava ; ela. | 
In the long run, raha ny ela | 
no heverina. Before long, \ 
ato ho ato [maniry 

Long, r. I. (for or after) manina, 
'Lonf/bY'ityj «. fahelany ny an- 

dro iainana 

Longing, n. faniriana, ratsiaina 

Lon'r/itnde, n. halavany, ny 

halavitry ny fitoerana na an- 

diefana na atsinanana raha 

amy ny meridian anankiray. 

^^Ny English mifidy ny 

tiuridian any Greenwich raha 

mihevitra ny longitude, ary ny 

Frantsay koBa mifidy ny 

meridian any Paris 

Long-sir/// fed, adj. lavi-pijery ; 

mihevitra tsara ny ho avy 
Long-snf'fering, adj, mahari- 

po, mandefitra 
Look, t\ i. mijery. He looks 
poorly, roarary ny fijery azy. 
To look about, miherikerika, 
mitandrina tsara. To look 
after, mitandrina. To look 
at, mijery. To look down 
upon, mianjona. To look for 
or after, manantena ; mitady, 
mizaha. To look on, mizaha, 
mijeiy fotsiny hiany. To 
look out, mijery tsara; mi- 
tandrina tsara. To look 
through, mitsirika na mita- 
zana amy ny masolavitra na varavarana na loaka hafa. 
To look to or unto, matoky, 
miantehitra, manantena (toy 
ny tompon-trosa manantena 
ny mpiantoka) 

Look, n. fijery, jery ; tarehy 

Look'er-on, n. mpizaha, mpijery 
fotsiny hiany 

Look'ing-glass, n. fitaratra fita- 
rafana 

Loom, n. milina fanenomana 

Loop, n. tadivoavarana 

Loopliole, n. loaka ao amy ny 
manda na sambo &c. itofi- 
rana ; loaka kely azo aleha 

Loose, v. t. mamaha, mambo- 
raka ; mahaf aka 

Loose, adj. mivaha, miboraka; 
miref aref a ; af aka ; tsy Toa- 
f ehy. To break loose, mana- 
paka izay mihazona, mando- 
sitra an-kery. To let loose, 
mandefa, manafaka 

Loos'en, v. t. manaketraka (ko- 
f ehy) ; mampihataka 

Loot, n. (phinderj 

Lop, V. t. manapaka tendron- 
kazo na ny laingony 

Lop'sided, adj. mavesatr' ila 

Loqua'oious, adj. be resaka, 
mimentsomentsona 

Lord, n. anaram-piandrianana ; 
tompOy andriandahy; Jeho- 
vah. House of Lords, ny 
man amboninahitra any £ng- 
landa izay miara-manao ra- 
haraham-panjakana amy ny 
Mpanjaka sy ny Hotwe of 
Commons ka lovana ny fian- 
drianany. Lords spiritual, 
ny bishop izay isan' ny Houu 
of Lords. Lords temporal, 
ny Souse of Lords izay tsy 
mba bishop. Our Lord, Je- 
Bosy Kraisty 

Lordly, adj. miendrika na mom- 
ba ny manamboninahitra 

D git z«d by Google LOB [ 180 ] LT7L Lord'ship, n. fiandrianana ; fa- 
napahana ; tany izay any ny 
lord [ny Tompo 

Lord'^-snp'per, n. ny Fanasany 

Lore, n. f ahalalana avy amy ny 
fianarana boky maro 

Lo*e, V. t. p. sy p.p. lost ; mame- 
ry, mahavery. I have lost 
my money, very ny volako. 
He has lost his way, diso 
l^lana izy ka tsy hitany izay 
halehany. He has lost his 
child, maty ny zanany. He 
has lost his senses, tonga 
adala izy, very saina izy 

Loss, n. izsLj very, f ati-antoka. 
I am at a loss to know what 
to do, very hevitra aho ka tsy 
hitako izay hataoko 

Lost, adj. very 

Lot, n. vintana, anjara, zara. 
To cast lots, manao ^okana 

Loth, adj. {loath) ^^ 

Lo'tion, n. fanaiody atao fana- 
sana fery, &c. 

Lof tery, n. fomba fizaram-bola 
&c. atao loka 

Lond, adj. mafy (amy ny feo), 
maiiarenina 

Lounge, v. i. mandany andro 
loana; mirendrem-poana; mi- 
ankinankina f oana 

Lonse, n. pi. lice ; hao 

Love, n. fitiavana (fa mafy noho 
ny teny like) 

Love, V. t. tia 

Lovely, adj. mampahatia 

LoVing, adj. be fitiavana 

L6w, adj. sy adv. ambany, iva, 
t8yavo;mahafa-baraka. Low 
language, teny mahamena- 
tra. Low tide, low water, 
toetry ny ranomasina raha 
mihena indroa isan-andro. 
Low wages, karama kely 
loatra. In low spirits, mijo- 
retra, kivy Low, V. i. mim^, mimam^ 
Low'er, V. t. sy i. mampidin», 

manongana, mampihena ; mi- 
hena 
Low'er, v. i. mandrahona, mi- 

kentron-kandrina [kivy 

Ldwspir'ited, adj. mijoretra, 
Loy'al, adj. tsy mety mahafoy 

ny andriana sy ny lalam-pan- 

jakana 
Loy'alist, n. olona tsy mety 

mahafoy ny andriana 
Loy'alty, n. fankatoavana ny 

lalkm-panj akana 
Loz'en^e, n. (rhomboid) ; boko- 

mamy , f anaf ody levonina am- 

bava 
Lu'bricate, v. t. mandama amy 

ny menaka na savony, &c. 
Ln'cid, adj. mazava, mamirapi- 

ratra 
Lu'cifer, n. anarany Satana. 

Lucifer match, afo-kasika 

afo-rano 
Luck, n. vintana, anjara 
Lnck'y, adj. tsara vintana 
Ln'orative, adj. mampahazo 

tombom - barotra, mampa- 
hazo harena 
Lu'cre, n. harena (atao raha 

misy manaratsy azy) 
Lucubra'tion, n. fianarana atao 

amy ny alina, fisainana amy 

ny alina 
Lu'diorous, adj. mampihomehy, 

mahatsikaiky 
Lug, V. t. mitarika (raha misy 

manahirana amy ny fitari- 

hana azy) 
Lug'ga^e, n. entana 
Lxtgulirious, adj. mahalahelo; 

malahelo-tarehy [mazoto 
Luke'warm, adj. matimaty ; tsy 
Lull, v. t. sy i. mampionona na 

mampangina miandalana ; 

mionona miandalana, miha- 

tony 

Digitized by VjOOQIC LT7M [ 186] MAG Lnmba'go, n. anaran' aretina 

amy ny vaniana 
Lum'ber, n. zavatra vaventi- 

venty tsy azo atao inona 

loatra 
Lu'minary, n. fanazavana 
Ln'minouB, adj. manazava ; ma- 

zava 
Lump, n. vongany ; antontany 
Lu'nacy, n. fahaverezan-tsaina, 

fahadalana 
Lu'nar, adj. amy ny volana 

(moonjf araka ny volana 
Lu'natic, n. sy adj. veri-saina, 

adala 
Luncli, LnneheoxL, n. hanina ao 

anelanelany ny sakafo, tsako- 

tsako 
Lungj, n. havokavoka 
Lurch, n. fitongilanany ny sam- 
bo. To leave one in the lurch, 

mandao ny namana ho tra- 

pahoriana irery 
Lurch, V. i. miery ; mitongilana 
Lu'rid, adj. manjombona, mai- 

zimaizina 
Lurk, V. i. mamitsaka, miery 
Lus'cious, adj, mamy, mamy 

loatra 
Lust, n. faniriana tsy mety, 

filan-dratsy, filany ny nof o 
Lust, V. i. (after) maniry fatra- 

tra, mila 
Lus'tre, n. famirapiratana, fa- 

hazavana; laza [jaka 

Lus'ty, adj. nofosana, matan- 
Lute, n. lokanga tendrena toy 

ny lagitara ; fata 
Liuu'riant, adj. maroroka; mi- 

dokadoka 
Lu^ru'riate, v. i. mifaly amin' 

izay mahafinaritra ny tena 
Lu^ru'riouB, adj. matimaty amin' 

izay maha&nantra ny tena 
Lux'ury, n. ny mahafinaritra 

ny tena ; zava-py 
Lye, n. izahao lie Lynx, n. anaram-biby toy ny 
saka [zaha 

Lyre, n. anaram-baliham-ba- 

Lyr'ic, ;?. sy adj. tonon-kira azo 
ampif anarahina amy ny lyrL 

Ma'am, n. tompokovavy 

Mace, n. tehina famantaram- 
pahefana ; anaran - kodi- 
boan-kazo manitra, ka ny ao 
anatiny dia atao hoe nutnug 

Mac'erate, v. t. mahamotimo- 
tika amy ny rano ; mahale- 
von-kanina 

Machination, n. fanaovan- 
tsaina, saina atao hamita- 
bana olona [javatra 

Machine', n. milina fanaovan* 

Machin'ery, n. ny kodia &c. 
ao amy ny machine 

Mackintosh, 72. kapaotynasiana 
India rubber ka tsy tante- 
raky ny rano 

Mad, adj. adala, veri-saina; 
misafoaka [vavy 

Mad'am, n. madama, tompc^o- 

Mad'den, v, t. manadala ; mam- 
pisafoaka, mampahasiaka 

Made, p. sy p.p. of ona^e 

Mad'-house, n. trano fitsaboana 
olona adala 

Mad'man, n. olona adala 

Mag'azine, n. trano fitehirizan- 
javatra, indrindra fa fiadiana 
sy vanja ; boky toy ny TeMf 
iSoa milaza zavatra maro loha 
ka misy fotoana isehoany 
toy ny isam-bolana na isan* 
telo-volana, &c. 

Mag'got, n. olitra, kalalao 

Ma'^, n. ny mpisorona na olon- 
kendry f ahiny tany Persia 

Ma^'ic, n. ny anaovana zavatra 
izay toa tsy hain' olona 

Ma^lo, — cal, adj. mahagaga fa 
tsy hita ny nanaovana azy, 
atao amy ny magic [gic 

Ma^i'cian, n. olona mahay ma- 

Digitized by VjOOQIC MA6 [ 1B7] IffAy Mayiste'rial, adj, momba ny 

magistrate 
Magistrate, n. olona manana 

fahefana hitondra fanjakaua, 

mpanapaka 
Magnanimity, ». toetry ny fo 

izay tsy ta-hamaly ratsy fa 

mamindra-fo ary tsy mety 

mamitaka sady mety mande- 

fitra hahasoa ny sasany 
Magnan'imouB, adj. manana 

magnanimity 
Mag'nate, n, ny anankiray amy 

ny lehibe na ny manambo- 

ninahitra 
Mag'net, n. andriamby 
Magnetic, adj. manana ny he- 

riny ny magnet 
Mag^neti«m, n. ny hery maha- 

taiika, dia izay ao anatiny 

ny andriamby sy ny zavatra 

sa^sany koa 
Magnetize', v. t. mahatonga ho 

toy ny andriamby 
Magni'noent, adj. lebibe sady 

tsara tarehy 
Mag'nify, v. t. sy t. midera, 

mampitombo laza, mahale- 

hibe 
Mag'pie, n. anaram-borona 
Mahog'any, n. anaran-kazo 

tsara tarehy f anao lalimoara 

na seza, &c. 
Mahom'etan, — edan, n. olona 

mino fa Mahomet (Moha- 

mady) no mpaminany lehibe 

indrmdra izay •nirfi.hiTi ' An - 

driamanitra ka dia mivavaka 

araka ny f omba nampiana- 

riny 
Maid, — den, n. virjiny ; ankizi- 

vavy 
Maid'en, adj. any ny virjiny ; 

It was then that he delivered 

his maiden speech, vao izay 

izy no nandaha-teny voalo- 

hany tao Mail, n. akanjo vy atao fiaro- 
vana ; kitapo misy taratasy 
ampitondraina ka misy f otoa- 
na andehanany ; ny taratasy 
ao anatin' izany kitapo izany ; 
ny olona na kalesy na sambo 
&c. izay mitondra izany 

Maim, v. t. mandratra tanana 
na tongotra ka tsy azo entina 
hanao zavatra intsony 

Main, adj. ankabiazany ; loliany 

Main, n. ny ankabiazany ; ny 
ranomasina lehibe 

Mainland, n. ny kontinenta 
na nosy lehibe raha ampita- 
haina amy ny nosy kely ma- 
nodidina azy 

Mainly, ad p. indrindra 

Main'spring, ft. vi-miaina mam- 
pandeha ny famantaranan- 
dro, &c. ; ny fototra indrin- 
dra amin' izay atao 

Main'stay, n. izay iankinana 
indrindra 

Maintain', v. t. mampabaritra 
tsy hihena na hiova hiha- 
ratsy ; maharitra ; mahave- 
lona ; mitana hevitra ka tsy 
mety miova [fitanana 

Main'tenance, n. fivelomana ; 

Maize, n. kdteaka 

Majes'tic, adj. miendrika ho 
hajaina; lehibe sady maha- 
gaga 

Maj 'esty, n. f ahalehibiazana. 
His or her majesty, ny mpan- 
jaka [kokoa 

Major, adj. lehibebe kokoa, bebe 

Major, 9i. maijo 

Major'ity, n. ny ankabiazany, 
ny be By ny maro 

Make, v. t. p. sy p.p. made ; 
manao; mamorona. To make 
away with, mamono; ma- 
nary. To make the bed, 
mamboatra fandriana, ma- 
mela-pandriana. To make 

Digitized by VjOOQIC lEAK [188] MAN believe, mody ho. To make 
commoxL canse with, mirai- 
hina aminy. To make for, 
mandeha mankany. To make 
free with, manao aminy 
toy izay sakaizany tokoa. 
To make good, manome to- 
raky ny zavatra very na 
simba. To make known or 
public, mampahafantatra, 
mampiharihary. To make 
light of, mamingavinga. To 
make money, to make a profit, 
mitombo harena, mahazo 
tombom-barotra. To make 
much of, tia indrindra ka 
mandokadoka. To make the 
most of, manao izay mety 
indrindra aminy arak' izay 
azo atao. To make no diffe- 
rence, tsy maninona. I can 
make noUiing of it, tsy hitako 
velively ny fototr* izany. 
To make out, mahita na 
mahazo ny heviny (rehefa 
namantatra tsara) . To make 
over, manolotra. To make 
sure of, manao izay haha- 
zoana tokoa. To make up, 
mamehy (entana) ; manao 
izay hitsaharafta (amy ny 
fif andirana) ; mahaf eno ; ma- 
home toraky ny zavatra very 
na simba. To make np of, ma- 
nakambana zavatra sasany 
ho tonga zavatra iray. To 
make way, mandroso ; mita- 
nila, misava. Paper is made 
of rags, vorodamba no atao 
taratasy 

Marker, n. mpanao, mpamo- 
rona; Andriamanitra 

Hake-shift, n. vonjy maika 

Hake-wei^At, n. fanampiny 
mba hampitovy lanja azy 

Hal'ady, n. aretina 

Mala'ria, m. rivotra ratsy man- karary, indrindra fa izay avy 

amy nyheniheny na ny fofon- 

javatra lo 
Mal'content, n. olona tsymipe- 

traka tsara amy ny iitondrany 

ny • lehibe ; olona be ditra 

amin' izay ifanarahany ny be 

sy ny maro 
Male, n, sy adj, lahy 
Maledic'tion, tt. ozona 
Malefactor , n. olo-meloka 
Malevolent, adj. manao lolom- 

po 
Malice, n. lolom-po, otri-po,fo 

lentika 
Mali'cions, adj. manao lolom-pc 
Malian', v. t. manaratsy 
Malig'nant, adj. manao lolom- 
po ; mahaf aty 
Malig'nity, n. lolom-po, otri-po 
Mall, n. fampohaza hazo 
Mall, V. t. mamely, mandratra 
Malleable, adj. tonga manify 

lehibe raha velezina 
Mallet, n. iiveli-fandraka 
Malt, n. barley amboarina ka 

atao labera {beer) 
Maltreat', v. t. manisy ratsy, 

mampahory 
Mamma', n. Ineny 
Mam'mal, n. zava-mananaiaa 

izay mampinono anaka 
Mam'mon, n. harena, Mamona 
Mammoth, n. biby fahiny taha- 

ka ny elefanta fa lehibebe 

kokoa 
Man, n. pi. men ; lehilahy, an- 

kiii-lahy ; olona. Man of 

war, sambo mpiady 
Man, V. t. manisy olona ao anati- 

sambo na castle, &c. 
Man'acle, n. gadra fohy 
Man'a^e, v, t. mahafehy, miton- 

dra ; mandahatra ; manao 
Man'a^eable, adj. mora entina, 

mora atao 
Man'a^ement, n, fitondrana 

Digitized by VjOOQIC MAN [ 189] MAN Manager n. mpandahatra raha- 

raha ; mpitondra 
Mandarin', «. ny anankiray 

amy ny lehibe any China 
Man'date, n. didy 
Man'datory, a(^'. raandidy 
Man'dible, n. valanorana ; ny 

vavam-borona sy izay manai- 

kitra amy ny vavany ny biby 

kely 
Mane, n. vombo [sahy 

Manful, adj. maheri-fo, sahi- 
Man'yer, n. fihinanam-bilona 
Man'gle, v. t. mikapakapa ka 

mandratra be, mamiravira 
Man'gle, n. milina fanontana 

lamba mba halama 
Manliood, n. toetry ny efa lehi- 

lahy lehibe 
Ma'nia, fi. fahadalana, fahave- 

rezan-tsaina ; f aniriana mafy 

mihoatra noho izay antonony 
Ma'niac, n. olona adala 
Man'ifest, adj. madera, hita 

marina 
Man'ifest, v. t. mampiseho, 

mampahita, mampahafanta- 

tra marina 
Manifesta'tion, n. lisehoana, 

fampisehoana 
Manifes'tOy n. iilazana mihari- 

hary ny kabary nokasainy 

ny mpanjaka &c. hatao, na 

ny antony ny anaovany izany 
Man'ifold, adj. maro karazana, 

maro loha 
Ma'nioc, n. mangahazo 
Manip'ulate) v. t. sy %. manao 

amy ny tanana, indrindra 

raha zavatra madinidinika 

izay tokony hotandremana 

tsara 
Mankind', n. olombelona, olona 
Manly, adj. miendrika ho lehi- 

lahy fa tsy tahaka ny zaza 

amim-behivavy, sahy, ma- 

toky Man'na, n. mana ; zavatra 
mamy mitete avy amy ny 
hazo sasany ka atao f anaf 0(hr 
Man'ner, n. fanao, fomba. Li 
a manner, misy kely tahaka 
izany hiany 

Manceu'vre, n. fifindrafindrany 
ny miaramila na sambo amy 
ny ady ; saina 

Man'or, n. menakely 

Manse, n. trano itoeran' olona, 
indrindra izay itoerany ny 
mpitandrina fiang-onana any 
Skotlanda 

Man'sion, n. trano itoeran' 
olona, indrindra raha trano 
lehibe sy tsara 

Man'slau^Ater, n. famonoan- 
olona amy ny hatezerana 
tampoka; famonoan-olonatsi- 
nahy amy ny tsi-fitandre- 
mana 

Man'tel-pieoe, n. haingon-da- 
faoro atao fitoeran-javatra 
ao ambony ny vava-fatana 

Man' tie, n. lamba na akanjo 
mirefarefa asarona ny akanjo 
hafa 

Man'nal, adj. ataon-tknana 

Manofac'tory, n. trano fanao- 
van-javatra, indrindra raha 
lehibe ka misy mpiasa maro 

Manufac'ture, n. ny anaovan- 
javatra na lamba na kiraro 
na f amantaranandi-o, &c. ; ny 
zavatra atao [tra 

Manufac'ture, v. t. manao zava- 

Manumifl'sion, n. fandefasana 
andevo, fanafahana 

Manumit', v. t. mandefa andevo, 
mamotsotra, manafaka 

Manure', n. zezika na zavatra 
hafa atao amy ny tany mba 
hahalonaka azy 

Manure', v. t. manisy zezika 

Man'UBcriptr n. boky na tara- 
tasy natao sora-tanana 

Digitized by VjOOQIC MAN [ 190] HAS Ha'ny, adj. comp. more; sirp. 

most; maro, be, betsaka. 

How many ? firy h A great 

many, maro be, disovala 
Hap, n. sarin- tany, mapa 
Mar, t'. t, manimba 
Marand', v. i. mandeha maro- 

maro mba handroba na 

hamabo 
Maraud'er, n. anankiray amin* 

izay mandeha handroba toy 

ny voalaza ambony 
Marljle, n. vato-sokay tsara 

tarehy ka matetika atao hain- 

gon-trano, &e. ; kanety 
Har6h, n. Martsa, ny volana 

f ahatelo amy ny taona ; matso 
Harch, v. i. mamindra milahatra 

toy ny ataony ny miaramila 
Hare, n. soavaly vavy 
Har'/7iii, n, sieiny, morony; 

sisiny tsy voasoratra amy ny 

pejy 

Harine', adj. momba ny rano- 

masina, ao an-dranomasina 
Harine', n. miaramila an- 

tsambo 
Har'iner, n. matilo, mpiasa an- 

tsambo 
Maritime, adj. amoron-drano- 

masina 
Haik, 11. marika, famantarana ; 

zavatra kendrena 
Hark, v. t. sy /. manamarika, 

mihevitra tsara 
Mark'et, n. tsena 
Marks'man, n. olona mahay 

mitifitra 
Harl, n. tany be tanimanga sy 

chalk ary fasika 
Har'quis, n. anaram-piandria- 

nana manarakaraka ny Btike 
Uar'riaye, n, fanambadiana, 

mariazy 
Mar'row, n. tsoka 
Mar'ry, v. t. sy i. mampaka- 

bady, manambady. Hr. P. married them yesterday, na- 
taony Mr. P. mariazy izy 
omaly 

Marsh, n. heniheny 

Mar'shal, n. anaram-boninahi- 
tra, any France dia ny am- 
bony indrindra amy ny mpi- 
f ehy ny miaramila 

Mar'shal, v. t. mandahatra 
olona 

Marsh'y, adj. be heniheny 

Mart, n. tsena 

Mar'tyr, n. maritiora, olona 
novonoina noho ny fitiavany 
any Kraisty ; olona noTO- 
noina noho ny tsi-fivadihany 
amin* izay nekeny ho marina 

Mar'tyr, v, t. mamono olona 
noho ny finoany na ny tsi- 
fivadihany, &c. 

Mar'tyrdom, n. ny f ahaf atesanj 
ny martyr 

Mar'vel, v. i. (at) gaga 

Mar'vel, n. zavatra mahagaga 

Mar'vellous, adj. mahag%ga 

Mas'culine, adj. lahy ; matan- 
jaka, toalahy 

Mash, V. t. mamotsipotsika, 
mamoriporitra 

Mask, n. saron-tava ataony ny 
olona mba tay hisy hahalala 
azy 

Mask, V. t. manarona mba tsy 
ho hita, manaron-tava mba 
tsy ho fantatra 

Ma'son, n. tambato 

Masquerade', n. lanonana na 
lalao misy dihy &c. ka voa- 
sarona mask ny tarehiny ny 
mpilalao 

Mass, n, vongany lehibe ; hale- 
hibeny ; lamesa. A mass of 
people, olona betsaka mivory 

Mas'sacre, n. vonoan* olona 
maro amy ny tsy antony 

Has'sacre, v. t. mamono olona 
maro tsy misy antony loatra 

Digitized by VjOOQIC MAS [191 ] MEA Mas'sive,— By, adj, lehibe sady 

mavesatra 
Mast, n. audrin-t sambo 
Has'ter, ;/.tompo,oloiiamaiiam- 

pahef ana, mpampianatra ; 

olona mahay 
Has'ter, v. t. mandresy, mam- 

panaiky 
Mas'terly, a(^\ amy ny fahai- 

zana tsara 
Mas'ter-pieoe, n. zavatra natao 

tamy ny fara-fahaizana 
Mas'tin, n. l^razan' alika ma- 

laza noho ny tan j any sy ny 

fah^ahiany 
Mat, n. tsihy ; harefo na zozoro 

&c. rarina atao zavatra ; 

famaohan-tongotra apetraka 

ao am-baravarana 
Match, n. zavatra mora ampi- 

rehetina atao fangalana afo ; 

afo-kasika, afo-rano 
Match, V. t. mahatoraka, mi- 

tovy aminy, mampitovy 
Matchless, adj, tsy misy maha- 

toraka azy 
Mate, n, namana, vadiny 
Mate'rial, h. zavatra entina 

hatao zavatra 
Mate'rial, adj. misy tena fa tsy 

f anahy ; tsy azo lavina 
Mater'nal, adj, any ny rony, 

reny 
Mathemat'icB, n. ny science izay 

ahafantarana ny amy ny 

zavatra rehetra izay azo isai- 

na By azo oharina, dia ny 

Ai'ithvietic sy ny Geometry y &c. 
Mat'in, n, iivavahana maraina 

amy ny Blatolika 
Matric'ulate, v. t. sy i. mampi- 

latsaka na milatsaka ao amy 

ny Univeraity na College 
Mat'rimony, n, fanambadiana 
Ma'tron, «. reny, vehivavy lehi- 
be mitandrina olona toy ny 

ataony ny reny Matter, n, tenan-javatra ; ra- 
haraha ; nana. What is the 
matter 1 inona re izany e ? 
It is no matter, tsy maninona 
izany [ny tsihy 

Mat'ting, n. tsihy ; zavatra toy 

Mat'tock, n. angady misy lolany 
roa atao fihadian-tany 

Mat'tress, n. kidoro 

Mature', adj. masaka (amy ny 
voan-kazo na he v^itra) . A per- 
son of mature age, olona efa 
lehibe [manantitra 

Mature', v. t. nmhamasaka, 

Matu'rity, n. fahamasahana 

Maul, n, (iiiaUJ 

Maul, V. t. mamely amy ny 
zavatra mavesatra ka man- 
dratra raaf y 

Mausole'um, n. fasana lehibe 
sady malaza 

Maw, n. takorobabo 

Max'im, n. teny foto-pahen- 
drena izay ekeny ny maro 

Max'imum, n. ny lehibe indrin- 
dra 

May, n. May, ny volana faha- 
dimy amy ny taona 

May, p. might ; verb manampy 
hy heyitry ny verb hafa ka 
mampiseho famelana na fie- 
rana na zavatra angatahina 
na f aniriana 

May'or, n. olona fidina isan- 
taona ho lehibeny ny tanana 
misy corporation 

Maze, n. (labyrinth) . He is 
in a maze, very hevitra izy 
ka tsy mahita izay tokony 
hataony 

Maze, V. t, mahavery hevitra 

Me, pro. ahy 

Mead, n. toaka atao avy amy 
ny tantely 

Mead uw, n. tany be ahitra atao 
fihinanan* omby na soavaly, 
&c. Digitized by VjOOQIC MEA [ 192] MED Mea'gre, adj. mahia ; tsy ampy 
Meal, n. variin-bazaha «&:c. voa- 
torotoro fa tsy mbola voadio ; 
sakafo 
Mean, adj. fetsy ratsy, mahihi- 
tra ; azo haratsina ; anelane- 
lana. Of mean birth, iva raza- 
na. In the mean time, raha 
mbola, tamin' izay 
Mean, n. elanelana ; ny anto- 
nony ; ny ao anelanelany ny 
extreme roa 
Mean, v. t, sy i. mikasa, mibe- 
Titra. What does this word 
meani inona no hevitr' ity 
teny ity 
Mean'der, v. i. miolikolika, 

mandeha miolikolika 
Meaning, w. hevitra 
Mean'ness, n. hafetsifetsena 

ratsy, haratsiana 
Means, n. ny anaovana; izay 
ahatongavana. By all means, 
tokoa, izany indrindra. By 
any means, amin' izay azo 
anaovana na inona na inona. 
By no means, tsia tokoa, sana- 
tria, tsy izany tsy akory 
Meanwhile', adv. raha mbola, 

tamin' izay > 

Measles, n. kitrotro 
Meas'ure, n. fandrefesana, fa- 
noharana ; famaran-javatra ; 
ny babeny na ny halavany, 
&c. Measures, izay atao na 
inona na inona mba haha- 
tontosa izay kasaina hatao. 
To take measures, miantom- 
boka hanao izay hahatonto- 
sana ny kasaina hatao 
Meas'ure, v. t. sy i. manobatra, 

mandrefy 
Meas'urement, n. ny babeny 
na ny halavany &c., ny ohany 
Meat, n. hena ; banina 
MecAan'ic, n. mpiasa mahay; 
mpanefy Mechanic, — cal, adj. momba 

ny mechanics; atao toy ny 

ataony ny machine fa tsy 

beverina akory 
Mer^an'ics, n. ny science izay 

abafantarana ny bery enti. 

mampibetsiketsika zavatra 
Me^7/anism, n. nj fombany ny 

machine; ny fif anarahany ny 

kodia &c. ao amy ny machw 
Med'al, n. zavatra toy ny jb- 

rantsa atao fahatsiarovana 

ny zavatra natao na niseho 
Medallion, n. zavatra toy ny 

medal fa lebibe 
Med'dle v. i. mandrairay, ma- 

nendritendry ; misalovana 

ny raharabany ny sasany 
Med'dlesome, adj. tia tendri- 

tendry, tia rairay 
Medie'val, adj. momba ny mi'l- 

die ages 
Me'diate, v. i. manelanelana. 

mifona bo any ny hafa 
Me'diate, adj. ao anelanelany 
Media' tor, n. mpanelanelana. 

mpanalalana 
Med'ical, adj. momba ny fana- 

f ody na ny f anasitranana ny 

marary [fody 

Medi'cinal, adj. azo atao tana- 
Med'ioine, n. fanafody, ody 

ny science izay ahafantarans 

ny atao mba hahasitrana ny 

marary 
Medio'cre, adj. tsy tsara loatra 

tsy mahay loatra 
Medioc'rity, n. tsi-fahatsaram 

loatra, tsi-fahaizana loatra 
Med'itate, v. i. sy t. mie^itI^ 

ritra, misaintsaina 
Medita'tion, n. eritreritra 
Me'dium, n. ny alehan* my 
avy amy ny anankiray ka 

mankamy ny hafa 
Med'ley, n. zavatra samihafa 

miharoharo 

Digitized by VjOOQIC KEE [ 103] MEN Meed, n. valim-pitia, valy araka 

ny 8oa natao 
Meek, adj. malemy fanahy, 

maotona 
Meet, V. t. 8y i. p. sy p.p. met ; 

mihaona, init8ena,maTiatrika. 

To meet with, sendra mihao- 

na aminy ; trany 
Meet, adj. miendrika, tokony, 

mety 
Meeting, n: fihaonana ; fivo- 

rian* olona, fiangonana 
Meet'ing-honse, n. trano fian- 

g-onana fhelo 

Meranr^oly, n. fanjoretra, ala- 
MeFanr^oly, adj. manjoretra, 

manjonitra 
Meliorate, v. t. manatsaratsara 

kokoa, mahamaivana alahelo 
Melliflnent, — nous, adj. manga 

feo 
Mellow, adj. malemy toy ny 

voan-kazo sasany rehefa ma- 

saka [lemy 

Mellow, V. t. sy t. mampaha- 
Melo'dious, adj. mahafinaritra, 

mif anaraka (amy ny feo) 
Mel'ody, n. fifanaraham - peo 

mahafinaritra 
Mel'on, n. voantango 
Melt, V. t. sy i. mandevona ; 

manempo ; miempo, lovona 
Memb'er, n. anankiray arain' 

izay momba ny tena, dia ny 

sandry na tongotra, &c. ; ny 

anankiray amin' izay tafa- 

kambana ho society^ na izay 

voatokana hanao raharaham- 

panjakana, na izay mitokana 

ho fiangonana 
Meml>er8hip, n. ny itoerana ao 

amy ny society ^ &c. 
Mem'brane, n. zavatra toy ny 

hoditra manify dia manify 

manarona ny voamaso sy ny 

zavatra sasany koa amy ny 

tena Memen'to, n. zavatra atao faha- 
tsiarovana 

Mem'oir, n. tantaran' olona ; 
tarata«y milaza zavatra mien- 
drika hotsarovana 

Mem'orable, adj, tokony hotsa- 
rovana 

Memoran'dnm, n. pi. — da; so- 
ratra kely fitadidiana 

Memo'rial, n. zavatra atao f aha- 
tsiarovana ; taratasy nam- 
panoratiny ny vahoaka mian- 
gavy amy ny lehibe ka misy 
filazana mampiseho ny ma- 
ham ety ny angatahany izany 

Mem'ory, n. fitadidiana, faha- 
tsiarovana. He has a good 
memory, mahatadidy tsara 
izy 

Men, pi. of man 

Men'ace, v. t. mandrahona, 
mampitahotra ( rahona 

Men'ace, n. fampitahorana, 

Mena'z/erie, n. fitoerana amc- 
trahana biby samihafa kara- 
zana mba haseho amy ny 
olona 

Mend, v. t. sy i. manamboatra 
ny simba na ny rovitra, &c. ; 
mihatsara 

Menda'cious, adj. mandainga 

Mendacity, n. lainga 

Men'dicant, n. mpangataka 

Mendicity, ;*. toetry ny mpan- 
gataka 

Me'nial, adj. ataony ny mpa- 
nompo ; ambany 

Me'nial, n. mpanompo 

Mensura'tion, n. fanoharana 
zavatra ; fianarana izay 
mampiseho ny mety hatao 
hanoharana ny area na ny 
8olidity-nj zavatra, &c. 

Men'tal, adj. amy ny saina 

Men'tion, n. filazana 

Men'tion, v. t. milaza, hianam- 
bara; mampahatsiaro [194] H£T Mer'cantile, adj. momba ny 

varotra, indrmdra izay atao 

amy ny tany haf a 
^ Her'cenary, adj. karamaina ; 

tia Yola, azo kolikolena 
Mer'cer, n. mpivarotra lamba 

parasily na lamba volon' on- 
dry, &c. 
Mer'chandi^, n, varotra, jirika 
t- Mer'chant, n. mpivarotra, in- 

drindra izay manao varotra 

amy ny tany hafa 
Hrer'chantman, n. sambo fan- 

drantoana [dra-fo 

Mer'ciful, adj. miantra, mamin- 
Mer'ciless, adj. tsy mety mian- 
tra, tsy misy indra-fo, tsy 

mifaditrovana 
Mercu'rial, adj. namboarina 

avy amy ny volavelona (atao 

amy ny f anafody) 
£ Mer'cury, n. volavelona; ny 

planetra akaiky ny masoan- 

dro indrindra, Merkory 
Mer'cy, n. famindram-po, in- 
dra-fo 
Mercy-seat, n. rakotry ny fiara 

izay nisy ny vato nanoratana 

ny didy folo 
^ Mere, adj. hiany, fotsiny 
Mere, n. kamory, fariby 
Meretri'cious, adj. mamitaka 

amy ny ravaka na haingo 

foana 
Mer^e, v. t. misitrika; mifan- 

garoharo 
«. Meridian, n, andro mitatao- 

vovonana 
Mer'it, n. izay tokony haha- 

zoana fitia ; hatsarana 
Mer'it, v. t. miendrika haha- 

zoana fitia 
Merito'rious, adj. miendrika ha- 

hazoana fitia 
Merri'ment, u. fikoranana 
Mer'ry, itdj. xnifalifaly, miko- 

rana Mesh, n. masony iray amy ny 
harato 

Mess, n. hanina iray lovia; 
matilo na miaramila miara- 
mihinana ; zavatra maro sa- 
mihaf a miharoharo 

Mes'sa^e, n. teny ampiton- 
dralna, hafatra 

Mes'sen^er, n. iraka, olona am- 
pitondrain-teny 

Messi'ah, n. ny Yoahosotra, 
Kraisty, Mesia 

Met, p. sy p. p. of meet 

Met'al, n. metaly, zavatra man- 
girangirana sady azo alefitra 
hadina avy amy ny tany, dia 
ny volamena sy ny volav^<Hia 
sy ny volaf otsy sy ny vy aiy 
ny varahina, &c. 

Metal'lic, adj. any ny metai^ 
misy metaly toy ny ttietal 

Metallurgy, «. ny science izay 
ahafantarana ny mety hatao 
hampisaraka ny metal amy 
ny ore 

Metaxnor'pliose, v. t. mampiova 
tarehy, mampiova endrika, 
manjary 

Met'aphor, n. oha-teny milaza 
olona na zavatra ho izy tokoa 
kanefa tsy izy fa tahaka 
hiany, toy izao : " Tandremo 

ny mpaminany sandoka 

fa amboadia mitoha izy." 
Mat. vii. 15. 

Metaphorical, adj. manao oha- 
teny izay metaphor 

Metaphy^-'ics, n. science laliua 
dia lalina izay andinihana ny 
^totry ny fahalalana rehetra 

Mete, V. t, manohatra, mama- 
tra 

Me'teor, n. zavatra mazava mi- 
helina hita eny aony ny lani- 
tra, fantara 

Me'teororo^y, n. ny science izay 
ahafant^:ana ny momba ny 

Digitized by VjOOQIC [196] nL rivotra sy ny rahona sy ny 
ranonorana, &c. 

Me'ter, n. famarana ahafanta- 
rana ny ffas na ny rano &c. 
iMiy 

Meter, — tre, n. iilaharany ny 
vaM-teny amy ny tonon-irira ; 
metatra, 39.37 intsa 

Meth'od, n. lah&tta. tsara, fanao 

Kethod'ical, adj\ milamina tsa- 
ra, milahatra tsara 

Meth'odist, n. ny anankiray 
amy ny mpiyayaka iray toko 
izay tafasaraka tamy ny 
Church of England tokony ho 
100 taona lasa izay, ka John 
Wesley no nitarika azy tamy 
ny voalohany 

Metrop'clis, n. reniTohitra 

Metroporitan, adj. momba ny 
renivohitra 

Xet'tle, n. f anahy be heiim-po fa 
m^ora taitra. To be pnt on 
one's mettle, . amporisihina 
f atratra hanao izay tratry ny 
ainy 

Hew, V. t, gy L manao meo 
(toy ny saka) 

Hia«'ma, n. fofona ratsy avy 
amy ny heniheny na ny za- 
Taia*a lo ka mankarary 

Hiee, n. pi. of ^nouse 

Mi'oroflcope, n. fitaratra amboa- 
rina atao fizahana ny zava- 
madinika ka mahalehibe azy 

Hid, adj, ao afovoany [vonana 

Mid'day, n. andro mitataovo- 

Mid'dle, adj. ao afovoany. Mid- 
dle ages, ny taona hatramy 
ny nandravana ny fanjakany 
Roma ka hatramy ny nan- 
drosoany ny f ahalalana noho 
n^ nahitana ny porintra, &c. 
dia tokony ho hatramy ny 
taona 700 a.d. ka hatramy ny 
taona 1400 a.d. 

Mid'dle, n. ny ao afovoany Mid'dling, ^j. tsaratsarahiany, 
antonontonony Many 

Mid^, n, biby kely toy ny aloy 

Mid'ni^At, n. misasak' alina, 
mamaton' alina 

Midst, n, ny ao afovoany 

Mid'sTimmer, m. ati-fahavaratra 

Mid'way adj» sy adw, antsasa- 
d^lana 

Mid'wife, n. mpam^^Telona 

Mien, n. tarehy ; fanao ; bika 

Mi^At, p. of may 

Mi^At, n, hery, tanjaka. With 
might and main, araka izay 
tratry ny aina 

^W^^t'y, adj. manan-kery, ma- 
tanjaka dia matanjaka ; 
makadiry 

Mi'grate, v. i. mifindra fone- 
nana ho any amy ny tany 
hafa [toerana 

Mi'gratory, adj. mifindrafihdra 

Mild, adj. malemy, maotona, 
malemy f anahy 

Mil'dew, n. ^avatra toy ny bo- 
bongolo maniry amy ny ra- 
vin-javatra sasany ka maha- 
f aty azy 

Mile, n, 880 ref y, maily ^ 

Militant, adj. mbola miady, 
mbola amy ny ady. The 
church militant, l^y Kris- 
tiana tsy mbola afaka ady 
amy ny ratsy (raha ampita- 
haina amy ny church trium- 
phant any an-danitra) 

Military, adj. momba ny mia- 
ramila na ny fiadiana 

Militate, «;. i. (against) mano- 
hitra, miady aminy, tsy mif a- 
naraka aminy 

Mili'tia, n. olona ampianarina 
ny fombany ny miaramila 
kaazo alainaatao vonjy mai- 
ka raha sendra misy ady 

Milk, n. ronono 

Milk, V. t. miterv^ . 

zedbyLiOOgle XIL [196] xm Xilk'y adj. misy ronono, toy ny 
ronono 

Hill, n. machine fanaovan-java- 
tra ; trano misy machine fa- 
naovan-javatra ; milina 

Mill, t'. t. manorotoro; mam- 
boatra lamba volon' ondry 
mba hadio sy hatevina 

Mill-board, n. baoritra 

Millen'xiiiiin, n. ny arivo taona, 
indrindra ny arivo taona ma- 
hafinaritra voalaza ao amy 
ny Fanamb. xx. 

Miller, n. mpanao lafarina 

Millet, n. ampemba 

Milliner, n. vehivavy mpanao 
satro-bebivavy, &c. 

Million, n. iray tapitrisa 

Millionaire, «. olona faran' 
izay manankarena 

Miirstone, n. vato abodina atao 
fitotoam-bary 

Mimic, V, t. manao tahaka izay 
ataony ny olona bafa mba 
hampibomeby 

Mimic, n. olona manao tabaka 
izay ataony ny olona bafa 
mba hampibomeby 

Mince, v. t. manetitetlka, mi- 
kapakapa ; manao malemy 
ny fiteny 

Mind, n, saina, bevitra; fitia- 
vana kely. I have half a 
mind to do that, toa ta-ba- 
nao izany biany abo. To 
have 01' keep in mind, maba- 
tadidy, mabatsiaro. To call 
to mind, mabatsiaro. To put 
in mind, mampabatsiaro, 
mampabatadidy. To make 
up one's mind, mabatapaka 
beyit]:a na fisalasalana 
Mind, V. t. mitandrma, misaina, 
mibevitra. Never mind, tsy 
maninona, aza mibevitra 
izany [misaina 

Mindlul, adj, (of) mitandrina, Mindless, adj. tsy^ manan- 
tsaina, tsy mitandrina 

Mine, pro. aby, -ko, abiko 

Mine, n. lavaka badina ao amy 
ny tany akana metal na arin- 
tany, &c. ; lavaka hadiny ny 
f abavalo ao ambany ny man- 
da na tanana &c. ka asiany 
vanja handravana izany 

Mine, v. t. manao lavaka ao 
ambany ny zavatra sasany 
mba banimbana izany 

Min'eral, n. zavatra hadma amy 
ny tany, dia ny vato na ny 
metal na ny tanimanga, &c. 

Min'eral, adj. amy ny mineral, 
misy mineral. Mineral water, 
lobarano be solifara na sira 
&c. ka ntasirasira sady mate- 
tika azo atao f anaf ody 

Mineraro^ist, n. olona mahay 
mineralogy 

Mineral'o^y, n. ny science ux^ 
ahaf antarana ny f ombany ny 
mineral sy ny fanavakava- 
iiana azy 

Min'gle, v. t. sy i. mangan), 
mampibaro ; mibaro 

Miniature, n. sarin -. javatra 
atao kely dia kely 

Minimum, n. ny kely indrindra 

Minion, n. mpandoka mpan- 
jaka &c. mba bila-sitraka 
aminy ka tonga tiany 

Min'ister, n. mpanompo ; isany 
ny olona vitsivitsy izay nofi- 
dmy ny mpanjaka bitondra 
fanj akana; mpitandrina fian- 
gonana, olona anankiray 
ekeny ny maro bo mpitori- 
teny 

Minister, v. t. sy t. manompo, 
manome izay tokony babasos 

Ministe'rial, adj. momba ny 
minister, tabaika ny ataony 
ny minister 
Ministry, n. fanompoana, ny 

itized by VjOO< lOH [197] ms raharaliazi^ ny minister; ny 
olona vitsivitsy nofidiny ny 
mpanjaka hitondra fanja- 
kana 

Hi'nor, adj. kelikely kokoa, kely 

Hi'nor, •, n. tovolahy na tovo- 
vavy izay tsy mbola iraik' 
amby roa-polo taona 

Minor'ity, n. ny vitsy, ny 
sasany izay tsy mitovy hevi- 
tra amy ny be sy ny maro ; 
ny androny ny zatovo raha 
mbola minor izy 

Min'ster, n. ny trano fivava- 
hana izay momba ny monas- 
tery anankiray, na izay nomba 
ny anankiray f ahiny 

Min'Btrel, n. mpitendry valiha 
izay manara-bava mihira 

Mint, n. trano fanontam-bola ; 
anaran' anana, solila 

Mint, V. t, manonta vola 

Mi'nas, adj. analana ; afa-tsy 

Minute', adj. madinika, kely 

Min'ate, n. minitra, ny ampa- 
henim-polony ny ora; sora- 
tra fitadidian-javatra ; sora- 
tra filazana ny raharaha 
nataony ny committee 

Min'ate, v. t. manoratra atao 
fitadidian- j avatra 

Mir'acle, n. zavatra maha- 
g-aga satria tsy araka ny la- 
l^na nitondran' Andriamani- 
tra izao tontolo izao hatramy 
ny voalobany ; f ahagagana 

Mirac'iilons, adj. miseho ho 
miracle, mahagaga 

Mirage', n. diso fijery zavatra 
lavitra noho ny heriny ny 
bainandro ka toa misy tan- 
dindona eo amboniny, na toa 
misy f asika miseho ho rano 

Mire, n. fotaka 

Mir'ror, n. fitaratra fizahana, 
na zavatra haf a azo itaraf ana 

Mirth, n. fikoranana Mi'ry, adj. be fotaka 

Misadven'ture, u. zavatra mam- 
palahelo tonga tsi-nahy 

Mis'anthrope, Misan'thropist, 
n. olona tsy tia olona 

Misan'thropy, n. ny tsi-fitia- 
vana olona 

Misapply', v. t. manao amin* 
izay tsy antony 

Misap'prehend, v. t. tsy mahazo 
teny ka tonga miova ny he- 
viny. Perhaps you misap- 
prehended him, angambatai- 
lana nandrenesana hianao 

Mis'become, v. t. tsy mahamen- 
drika 

Mis'behave, v. i. tsy mahay 
mitondra-tena tsara 

Miscal', V. t. diso filaza anara- 
na, diso fanao anarana 

Miscal'culate, v. t. tsy manisa 
marina, diso f anisa ; tsy mi- 
hevitra marina izay ho avy 

Miscar'ria^e, n. ny tsi-f ahaton- 
tosany ny raharaha natao 

Miscar'ry, v. t. tsy lavorary; 
diso fitondrana 

Miscella'neous, adj. maro sami- 
hafa, miharoharo 

Mis'cellany, n. boky milaza 
zavatra maro samihafa 

Mischance', n. zavatra mainpa- 
lahelo tonga tsi-nahy ; vin- 
tan-dratsy 

Mis'chief, w. fampahoriana avy 
amy ny faharataiam-panahy 
na ny f ahadalana na ny tsi- 
fitandremana. To make 
mischief, mampifampialona, 
mampifanditra, mampisa- 
raka fisakaizana 

Mis'chievous, adj. manimba, 
mampiditra fahoriuna 

Mis'cible, adj. mety iniharo 

Misconceive, v. t. bj i. diso 
hevitra [B.mj ny atao 

Miscon'duot, n. fahadisoana 

t zed by Google ms [ 1»8 ] MIS Xiscondact', v. t. diso fiton- 
dra raharaha 

Misconstrue', v. t. diso hevitra 
amy ny f andikan-teny ; diso 
hevitra amy ny ataony ny 
sasany 

Miscount', V. t. sy f . tsy manisa 
marina, diso fanisa 

Mis'creant, n. olona ratsy fa- 
nahy indrindra 

Misdate', v. t.. diso fanisiana ny 
andro anaovan-javatra, &c. 

Misdeed', n. zavatra tsy mety 
natao 

Misdemean'or, n. fahadisoana 
amy ny atao 

Misdirect', v. t. diso fanoro; 
diso fanao ladiresy 

Misdo'er, n. mpanao ratsy 

Misemploy', v. t. mampanao 
foana. To misemploy time, 
mandany andro foana amin' 
i2ay tsy mahasoa. His ta- 
lents have been miaemploy- 
ed, ny fahaizany dia nentiuy 
nanao izay tsy mahasoa 

Mi'^er, n. olona mahihitra loa- 
tra ka tsy mety mandany ny 
Yolany na dia amin' izay 
hahasoa ny tenany aza 

Mis'erable, adj. ory indrindra, 
mahantra loatra, fadirano- 
vana 

Mis'ery, n. fahoriana mafy 

Misfor'tune, n. vintan-dratsy, 
an j lira 

Misgive', V. t. p.~gave; p.p. 
— given; miahanahana 

Misgo\''em, v. t. ratsy fitondra 
fanjakana, manapaka amin' 
izay trty mety 

Misguido', V. t. mitarika amin' 
izay tsy mety ; diso fitarika 

Mishap', n, f mischance J 

Mis'inform', v. t. milaza izay 
tsy mariiia, diso filaza 

Misii^ter'pri^t, v. U difio fandi- kana ny hevitry ny teny la- 

zainy ny sasany 
Misjudge', diso hevitra amin' 

izay ataony ny sasany 
Mislay', v, t. p. sy p.p. — ^laid; 

diso nametrahana, diso f ame- 

traka 
Mislead', v. t, p. sy p.p. — ^led; 

mitarika amin' izay tsy mety, 

diso fitarika ' 
Misman'a^e, v. t. ratsy fitondra 

raharaha 
Misname', v. t. diso fanao ana- 

rana 
Misno'mer, n. anarana tsy mi- 

fanaraka amy ny to^^raoy 

na ny ataony 
Misplace', v. t. diso nametn- 

hana, diso fametraka 
Misprint', n. diso porintra 
Mispronounee', v. t. diso fano- 

nona 
Misquote', v. t, diso filaza ny 

teny voasoratra na izay voa- 

lazany ny sasany 
Mis'report, r. t. diso filaza 

izay voalazany ny sasany 
Mis'repre^ent', v, t. tsy mam- 

piseho izay marina 
Misrule', n, fihorakorahana na 

fitabatabana satria ratsy ny 

itondrana azy 
Misji, n. teny atao eo alohany 

ny anarany ny vehivavy tsy 

mbola manam-bady 
Miss, V, t. sy t. tsy mahavoa, 

tsy mahatratra, tsy mahazo, 

tsy mahita ; manitm. ; mala- 

helo noho ny nialany ny 

havana na noho ny f anave- 

rezany ny zavatra tiana 
Mis'sal, n. boky fiLvavahana 

amy ny ILatolika Bomana 
Mis'shape, v. t. diso fanao en- 

drika 
Mis'sile, n. fiadiana atoraka na 

atsipy na alef a 

Digitized by VjOOQIC XX8 [199] XOD Kis'sing, a^'. tsy^ ao, toy hita, 
very 

Mis'sion, n. fanirahana; ny 
raharahany ny olona irahina ; 
olona maromaro irahina ; ny 
misionary nukambana amy 
ny fitoerana ananMray 

His'sionary, n. olona irahina 
hampianatra ny tenin' An* 
driamanitra' amin' izay tsy 
mahalala, misionary 

Mis'sive, n. teny na taratasy 
ampitondrainanyiraka [lina 

Misspell', V. t. diso fanao sipe- 

Misspend', v. t. mandany foana 

Misstate', v. t, diso fanambara, 
diso £laza 

Misstep', V, i. diso fandia 

Mist, n. zavona 

Mistake', v. t. sy i. p. mistook ; 
p.p. mistaken; diso hevitra 

Mistake', n. diso 

Mis'ter, n. tompokolahy, teny 
atao eo alohany ny anarany 
ny lehilahy ef a lehibe ka Mr. 
no f anoratra azy 

Mistime', v. t. manao amy ny 
fotoana izay tsy mahamety 
azy 

Mi^'tletoe, n. anaran-kazo ma- 
niry amy ny hazo hafa ka 
mamoa f otsy sady madity 

Mis'tress, «. tompokovavy ; 
vehivavy mpampianatra se- 
koly; teny atao eo alohany 
ny anarany ny vehivavy ef a 
manambady, ka Mrs. no f ano- 
ratra azy ary Misiiy no f ano- 
nonana azy 

Mist'y, adj. manjavona 

Mis'iinderstand, v. t. p. sy p.p. 
— stood; diso hevitra amin' 
izay voalazany ny sasany, 
tailana nandrenesana 

Misuse', v, t. diso fanao; ma- 
nimba zavatra noho ny tsy 
anaovana azy suooy ny antony Misitso', n. (of) diso fanao 
Mite, n. zavatra kely boritika ; 

anaram-biby madinika in- 

drindra 
Mit'igate, v. t. mampisaya ala- 

helo ; mampihena fanaintai- 

nana 
Mi'tre, n. satroky ny bishop sy 

ny lehibe sasany amy ny 

Katolika 
Mit^tem, n. ga tsy misy fonon* 

drantsan-tanana 
Mix, V. t. sy t. mangaroy mam- 

piharo ; miharo 
Mu'flle, Mistle, f . i. meanka 
Moan, n. toloko 
Mob, n. olona maro mihorako- 

raka sy mitabataba 
Mob, V. t, mandrahona, manim- 

ba (raha ataony ny olona maro 

mitabataba) 
Mo'bile, adj. azo afindra 
Mook, V. t, sy t. manaratsy amy 

ny fihomiehezana, maneso, 

manaraby [akory 

Mock, adj. tahaka nefa tSy izy 
Mock'ery, n. fanaratsiana amy 

ny fihom^ezana, eso ; zava- 
tra tsy izy tokoa fa sandoka 

hiany 
Mock'ing-bird, n. vorona tsara 

f eo indrindra ka mahay maka 

tahaka ny f eom-borona hafa, 

ary any Amenka Avaratra 

no misy azy 
Mode, ti. fanao, fomba, lamody 
Mod'el, n. ohatra, marika ; 

sarin-trano na sambo na 

tanana &o. atao amy ny hazo 

na savoka, &c. 
Mod'erate, adj\ antonontonony, 

tsy be loatra; tsy mahay 

loatra, tsy faingana loatra, 

&c. 
Mod'erate, v, t. mampionona 
Modera'tion, n. ny antonon- 

onony pg.^.^^^j^yQoogle MOD [ 200 ] MOK Mod 'orator, n. olona atao lohany 
ny olona usay mivory hanao 
raharaha 

Mod'ern, adj, tsy ela, ankehi- 
triny (mifanohitra amy ny 
andent) 

Mod'est, adj. maotina, mibonai- 
ka, saro-kenatra. A modest re- 
quest, hataka antonony hiany 
fa tsy manahirana loatra . 

Mod'esty, n, fahamaotinana 

Modify, V. t. manova ho male- 
milemy kokoa 

Mod'ulate, v. t. manovaova ny 
feo raha miteny na mamaki- 
teny 

Moliam'xnedan, n. (Mahoinetmi) 

Moi'ety, n. ny antsasany 

Moil, V. i. sy t. niiasa fatratra 
amin' izay tsy mahafinaritra 

Moist, adj. lena, mando, mando- 
mando 

Moisf en, v. t. mampando 

Moist'ure, n, hamandoana 

Molas'ses, n. ranon-tsiramamy 
miala amy ny anaovana azy, 
ranoresy 

Mole, n. panda ; fefin-dranoma- 
sina ; biby kely tahaka ny 
trandraka mihady lavaka ao 
amy ny tany 

Mole-liill, n. tany toy ny votry 
kely asandratiy ny mole 

Molest', V. t. manory, mana- 
hirana, mahasosotra, maha- 
dikidiky 

Mol'lient, adj. mahalemy 

Mollify, V. t. mahalemy, mam- 
pionona 

Mollas'couB, adj. amy ny mollusk 

Mollusk, n. biby tsy misy tao- 
lana ary tsy misy tonony sady 
malemy avokoa ny tonany 
rehetra, ary ny ankabiazany 
manana akorany 

Molt'en, adj. anidma 

Mo'ment, n. indrai-mipi-maso ; ny tokony hoheverina indrin- 
dra 

Mo'mentary, adj. tsi-ampi-toi- 
nona, amy ny indrai-mipi- 
maso 

Moment'ons, adj. tsy azo lavina, 
tsy maintsy hoheverina in- 
drindra 

Momen'tum, n. ny heriny ny 
zavatra mandeha 

Mon'arrA, ^.mpanjaka, andrian- 
tokana 

Mon'ar<?Ay, n. fanjakana misy 
andrian-tokana [ny monk 

Mon'astery, n. trano itoerany 

Monas'tio, — cal, adj. amy ny 
monastery na ny 'tnonk na ny 
ouin 

Mon'day, n. Alatsinainy 

Mon'etary, adj. amy ny vola 

Mon'ey, n. vola 

Mon'ger, n. mpivarotra 

Mon'grel, n. biby zanaky ny 
biby roa izay mitovitovy 
karazana fa samihaf a kely 

Moni'tion, n. anatra milaza 
izay tokony hotandremana 

Monitor, n. mpananatra ; mpia- 
natra tendrena indrain^^y 
hampianatra 

Monk, n. lehilahy misaraka 
amin' izao tontolo izao mba 
handany ny androny amy ny 
fanompoana an' Andriama- 
nitra sady mivoady tsy 
hanambady 

Monk'ey, n. biby mirai-kara- 
zana amy ny jako sy ny 
gidro ary ny amboan^a ka 
toy ny t^nan' olona ny ton- 
gony ef atra 

Mon'ody, n. tonon-kira mam- 
palahelo mampiseho ny ala- 
helon* olona anankiray 

Monoma'nis, n. fahadalana, 
indrindra izay miseho amy 
ny zavatnu anankiray 

Digitized by VjOO'' MON [ 201 ] MOB Monop'olize, v. t. manao varotra 
tsy azony ny olona haf a atao ; 
xnaka ho azy Many 

Monop'oly, n. fahazoana hiva- 
rotra zavatra raha tsy misy 
mahazo mivarotra afa-tsy 
izy Many, na avy amy ny 
andriana izany fahefana 
izany na avy aiza na avy 
aiza 

Hon'osyllable, n. teny misy 
vaki-teny iray hiany 

MoxLOfonons, adj. tsy miova 
f eo ; tsy miova raharaha fa 
mitovitovy lalandava 

Monof ony, n. tsi-fiovam-peo ; 
tsi-fiovan-draharaha, &c. 

Hoiuoon', n. anaran-drivotra 
ao amy ny Oseana Indiana 

Monaster, n, zavatra leMbe 
lavitra noho ny ankabiazany, 
na tsy mitovy amy ny anka- 
biazany ; olona ratsy f anahy 
indrindra 

KonBtroBlty, n. sampona 

Moii'stroas, a^. tsy mitovy 
amy ny ankabiazany, maka- 
diry ; mahatsiravina 

Month, n. volana [bolana 

Monthly, adj, sy adv. isam- 

Mon'oment, n. zavatra atao 
fahataiarovana ny lasa, in- 
drindra raha tsangam-bato 
na raii-bato 

Mood, n, toe-pauahy ; toetra 

Mood'y, adj. sosotsosotra, malo- 
nilony 

Moon, n. volana 

Moonli^At, n. dia-volana 

Moon'flhine, n. fahazavany ny 
volana; zavatra miseho ho 
tsara na ho mahafinaritra 
nef a tsinontsinona 

Moor, n. tany foana malalaka tsy lonaka sady matetika be 
honahona 
Moor, V* U mampijanona ny sambo amy ny vatofantsika, 
&c. 

Moot, V. i. milaza zavatra 
mba horesahina na hoheve- 
rina 

Mop, n. vorodamba misy zarany 
atao fanasana gorodona 

Mope, V. i. mipetraka foana ka 
tsy mety manao na inona 
na inona 

Mor'al, adj. momba ny fiton- 
dran-tena tsara ; tsara fiton- 
dran-tena. A moral agent, 
izay mahalala ny mety sy ny 
tsy mety. Moral force, hery 
avy amy ny f ahamarinana sy 
ny f ahendrena, «S:c., ka mifa- 
nohitra amy ny physical forco 

Mor'al, n. anatra avy amy ny 
tantara na angano, &c. 
Morals, fitondran-tena 

Mor'alist, n. mjDampianatra 
fitondran-tena tsara 

Morality, w. fanarahana ny 
lalan' Andriamanitra amy ny 
fitondran-tena ; ny f ahame- 
tezana na ny tsi-fahame- 
tezany ny atao ; fampia- 
narana fitondran-tena 

Mor'alize, v. t. sy i. maka ana- 
tra avy amy ny tantara, &c. 

Mor'ally, adv. araka ny fiton- 
dran-tena tsara ; araka izay 
miseho mandrakariva 

Morass', n. heniheny 

Mor'bid, adj. marary, farofy 

More, a/fj. sy adv. comp. of much 
na many. More and more, 
mitombotombo hiany. No 
more, not any more, tsy— - 
intsony. The more I think 
about it the more I regret 
it, araka ny itomboany ny 
fiheverako izany no itom- 
boany ny f anenenako 

Moreo'ver, adv. ary koa, ary 
indray Digitized by VjOOQIC HOR [ 202 ] MOU Horn, — ning, n. maraina 

Mor'ning-star, n. kintana fita- 
rik' andro 

Morose', adj. malonilony 

Mor'rOw, n. ampitso 

Hor'sel, f?. hanina indraun- 
bava ; sombin-javatra 

Mor'tal, adj, mety maty; ma- 
hafaty 

Mortality, n. mety maty, faha- 
fatesana; ny maty amy ny 
fitoerana iray na amy ny in- 
dray andro na amy ny indray 
taona, &c. 

Mor'tar, w. laonam-panafody, 
&c. ; tafondro fohy be-vava 
andefasana botnb ; rihitra Mort'ga^e, v. t. manao antoka 
(indrindra amy ny tany) 

Mor'tifica'tion, n, ny nuhalo 
amy ny fery ; fahasosorana, 
fanetrena 

Mor'tify, V, i. sy t. mihalo (amy 
ny fery) ; mahasosotra, ma- 
netry 

Mor'tise, n. loaka atao amy ny 
rafitra izay idirany ny tenon 
mba hampiady azy tsara 

Mosaic, n. haingom-bata na 
gorodona atao amy ny vato 
na hazo &c. efa-joro kely 
samihafa soratra 

Mo^a'ic, adj. natao tamy ny 
hazo na vato toy izay voalaza 
eo ambony ; any Mosesy 

Mo&'lem, n. ( Mahometan) 

Mosque, n. trano fivavahany ny 
Mahometan 

Mosqui'to, n. moka 

Moss, n. volon-tany na volon- 
kazo maitso malemy 

Mos'sy, adj. be moss 

Most, adj. sy adv. sup. of many 
na much. To make the most 
of, manao izay hainy mba 
tsy hisy ho very foana na dia kely aza; milaza izay 

rehetra azo lazaina ny aminy 
Mostly, adv. amy ny ankabia- 

zany 
Mote, n. zavatra kely boritika 
Moth, n. karazan-dolo ka ny 

ankabiazany manidina amy 

ny alina 
Mo^A'er, n. reny, Ineny. Mo- 
ther-in-law, rafozana (vavy). 

Mother tongue, tenin-dra- 

zana 
Mo^A'erly, adj. any ny reny, 

tahaka ny ataony ny reny 
Mo'tion, n. fihetsiketsebana, 

fifindrana, f andeha ; heyitis 

lazainy ny anankiray amy 

ny olona miangona hihevitra 

raharaha 
Mo'tion, V. i. (to) manatsika 
Mo'tionless, adj, tsy mihetsike- 

tsika 
Mo'tive, n, hevitra niampon- 

sika, antony 
Motley, adj. misoratsoratra : 

maro samihafa 
Mot'to, n. teny fohifohy misy 

hevitra tsara ka matetika 

atao amy ny voalohany ny 

boky 
Mould, n. tany tsara ampa> 

nirian-javatra ; fanaovana 

zavatra arendrika, fandren- 

drehana ; ny bobongolo 
Mduld, V. t. mandrendiika, 

manisy endrika 
Mduld'er, v. i. mody vovoka 
Moulding, n. sorany, koronoey 
Mould'y, adj. misy bobongolo 
Moult, V. t. mihintsam-bolo 
Mound, n. tany nangonina, 

manda tany, bongan-tany 

kely 
Mount, — tain, «. tendrombohi- 

tra, havoana 
Mount, V. i, sy t. miakatra, 

mitaingina. To mount (a Digitized by VjOOQIC HOTT [ 203 ] HUM map or a picture), mametaka 
izany amy ny lamba na bao- 
ritra, &c. 
Moun'taineer, v. olona monina 

an-tendi*ombohitra 
Moun'tainous, arfj. be tendrom- 

bohitra 
Moun'tebank, n. mpiharabo 
fahaizana, indriudra amy ny 
fanafody 
Mourn, v. i. sy t. misaona, ma- 

lahelo, mitomany 
Mourn' er, n. mpisaona 
Mourn'ful, adj. mslahelo', mam- 

palahelo 
Mourning, n. figaonana 
Mouse, n. pi. mice ; totozy 
Mou«e, V. i. misambotra totozy 

(ny ataony ny saka) 
Mouse'-trap, n. tontan-totozy 
Mouth, n. vava [bava 

Mouth'ful, n. hanina indraim- 
Mouth'piece, n. mpisolo-vava 
Moy'able, a/ij. azo afindra 
Move, t\ t. sy i. mamindra ; 
mifindra ; mampangorako- 
raka, mamporisika. To move 
a resolution, milaza hevitra 
amy ny olona raiangona hi- 
hevitra raharaha. Moving 
power, hery mampihodina 
miMnQ.n2i machine. Amoving 
address, laha-teny marapan- 
gorakoraka 
Move'ment, ;/. fifindrana ; fan- 

deha; fihetsiketsehana 
Muw, V. t. sy i. V. mowed ; p.p. 
mowed or mown; mijinja 
amy ny scythe 
Much, adj. sy adv. oomp. more ; 
SUP. most ; bctsaka, be. 
Much better, tsara lavitra. 
To make much of, manao ho 
lehibe na miendrika hohajai- 
na, &c. How much 1 hoatri- 
nona 't 
Mu'cila^e, n. ditin-kazo voalena Mucilaginous, adj. misy mnci- 

lage^ tahaka ny mnciUi^ie 
Muck, n. taim-biby, loto 
Mud, IK fotaka 
Mud'dle, n. fikorokoroana 
Mud'dle, V. t. mandoto ny rano : 
mampikorontana ny saina 
amy ny fisotroan-toaka 
Mud'dy, adj. be f otoka. Muddy 

water, ranom-potaka 
Muff, n. hodi-biby bo-volo atao 

fonon-tunana 

Mug, n. kapoaka toy ny zlnga 

Mulafto, n. olona zanaky ny 

Vazaha sy ny olona miinti- 

hoditra, indrindra ny any 

Amerika sy India Andrefaai 

Mulberry, ;/. voaroi-h izo, lia- 

zon- dandy 
Mulct, n. sazy 

Mule, n. ampoiidra, sarin-tsii- 

valy [hafa 

Multifa'rious, adj. maro sami- 

Mnl'tiform, adj. maro endrika 

Mul'tiple, n. isa azo zaraina 

amy ny isa hafa ka tsy misy 

ambiny. Common multiple, 

isa azo zarainy ny isa roa 

hafa na mihoatra ka tsy misy 

ambiny, toy ny 24 dia common 

maHiple-ny 8 sy ny 6 sy ny 3, 

&o. % 

Multiplicand', n. ny ampitom- 

boina (amy ny marika) 
Mul'tiplica'tion, n. fampitom- 

boana 
Mul'tiplic'ity, n. habotsahana 
Mul'tipli'er, n. ny mampitombt) 

(amy ny marika) 
Mul'tiply, v. t. sy /. mampi- 

tombo; mitombo 

Mul'titude, n. olona na zavatra 

betsaka. The multitude, ny 

vahoaka be, ny valalaberaan- 

dry [tsaka 

Multitu'dinous, adj. maro, be- 

Mum, adj. sina 

Digitized by VjOOQIC HUH [ 204 ] HTTT Hum'ble, v. i. sy t. mingonon- 
gonona [ky f oana 

Hum'mery, n. lalao mahatsikai- 
Hum'my, n. faty namboariny 
ny Egjptiana &c. mba tsy 
ho lo 
Humps, n, donika 
Hunfli, V. t. mitsakotsako 
Hun'dane, adj. amin' izao ton- 

tolo izao 
Huniclpal, adj. amy ny tanana 

misy corporation 
Hunif icent, adj. mauoine mala- 

laka, mahafoy be 
Huni'tion, n. fiadiana sy ny 
fombany rehetra izay atao 
fiarovana raha misy ady 
Hur'der, n. vonoan' olona 
Hurder, v. t. mamono olona 
Hur'der er, w. mpamono olona 
Hur'derous, adj. mampahafaty 

olona, masiaka indrmdra 
Hurk'y, adj, maizimaizina 
Hur'mur, n, feo ataonyny rano 
mandeha amy ny vato na ny 
rivotra ao anati-ala, na ny 
feony ny reni-tantely betsa- 
ka; fimonomononana 
Vur'mur, v. i. manao feo toy 
ny rano mandelia amy ny 
korontam-bato, &c. ; mimono- 
monona 
Hus'cle, n. ny zavatra amy ny 
tenan' olona sy ny biby izay 
mety mivonkina mibemotia 
mbahampiketsika ny taolana, 
&c. ; nofo 
Hus'cle, or Hus'sel, n. anaram- 
biby manana akorany monina 
any anati-rano 
Hus'covy-duck, n. dokotra 
Hus'cular, adj. any ny musclCy 

hen j ana, matanjaka 

Hu^e, v. i. (upon) mieritreritra 

Hu«e, n. fieritreretana ; ny anan- 

kiray amy ny andriamani-ba- 

vy sivy izay nataony ny Gi- rika sy ny Komana ho tom- 
pony ny tonon-kira sy ny 
f anaovan-tsary ary ny f anda- 
haran-teny, &c. 

Hu«e'um, n. trano itoeranyny 
zavatra maro samihafa izay 
tsy mbola hitan' olona loatra 

Hush'room, n. holatra tsara 
fihinana 

Hu'«ic, n, fifanaraham-peo ina- 
hafinaritra, indrindra izay 
avy amy ny zava-maneno 
toy ny harimonia sy ny valiha 
sy ny korodao ary ny trompe- 
tra, &c. Vocal muiic, hira 

Hu'tsical, acij. momba ny music; 
mahafinarita toy ny music. 
Husical-box, sarinety 

Hu^'ician, n. olona mahay 
mitsoka na mitendry musical 
iustrnment 

Husk, n. anaran-java-manitra 

Hua'ket, n. basy fiadiana 

Hus'keteer> n. miaramila am- 
basy 

Hu&lixi, n. masilinina 

Husqui'to, n. moka 

Hus'sulman, n, (MahometanJ 

Hust, V. aux, tsy maintsj, 
tokony 

Hust, n. ranom-boaloboka mbo- 
la tsy vita divay 

Hustache', or Houstarlie', n. 
volom-bava ambony 

Hus'tard, n, mositaritra 

Hus'ter, v. t. sy i. m'anangona ; 
mivory toy ny miaramila 

Hus'ter, n. miaramila tafavory 
hozahan-toetra. To pass 
muster, tsy voatsiny 

Hust'y, adj, misy bobongolo; 
mando 

Hu'table, adj. miovaova 

Huta'tion, n. fiovana 

Hute, adj. tsy mahateny, sina ; 
moana ; tsy tononina 

Hu'tilate, v. t. manombina; 

Digitized by VjOOQIC MtTT [ 205 ] NAB manaisotra ny sasany (amy 

ny boky, &c.) 
Mutineer', n. miaraxnila &c. 

miodiua amin' izay mifehy 

azy 
Hu'tinoas, cul/. mihevitra hio- 

dina ; miodina 
Mn'tiny, n. fiodinany ny miara- 

mila &c. amin' izay mifehy 

azy 
Ma'tiny, v. i. miodina 
Mat'ter, v. i. mingonongonona 
Mat^tOH) n. hen' ondry 
Mut'ton-chop, n. tehezan' ondry 

endasina 
Mu'tual, adj. mifan — . Mutual 

love, fifankatiavana. Mutual 

assistance, fifanampiana 
Muz'zle, w. vavam-biby mbamy 

ny orony ; vava-basy ; f ehim- 

bava [bava 

Muz'zle, V. t. manisy fehim- 
My, pro. -ko. Myself, ny tena- 

ko, izaho hiany 
Myr'iad, n. iray alina ; betsaka 

dia betsaka 
Mjrrrh, n. anaran-ditin-kazo 

manitra, miora 
Myr'tle, n. anaran-kazo madi- 

nika manitra tsy mihintsan- 

dravina 
Myste'rious, adj. saro-pantarina 
Mys'tery, n. zavatra saro-pan- 
tarina ka tsy takatry ny sai- 

na ; zavatra nafenina ka tsy 

fantatry ny ankabiazany 
Mys'tic, — cal, adj. saro-panta- 
rina, misy hevitra mia&ia tsy 

fantatry ny maro 
Mys'tify, V. t. manao izay tsy 

hahafantarany ny olona ny 

heviny 
Myth, n. angano toa misy 

marina kely tamy ny nian- 

dohany 
Mythol'o^y, n. ny [science izay 

ahaf antarana ny legend sy ny myth ary ny tantarany ny 
andriamanitra tsy izy izay 
nivavahany ny tany aloha 

Na'bob, n. mpanapaka any 
India 

Nag, n. soavaly kely, soavaly 

Nail, n. f antsika, fantoka ; hoho 

Nail, V. t. mamantsika, maman- 
toka 

Na'ked, adj. mitanjaka 

Name, n. anarana; laza. In 
the name of, amy ny fahe- 
fany sy ny herii^r. To call 
names, manisy anaran-dratsy 

Name, v. t. manao ny anarany, 
manisy anarana ; manonona 
ny anarana, milaza ny ana- 
rana 

Name'less, adj. tsy manana 
anarana ; tsy malaza 

Name'ly, adv. dia izao 

Name'sake, n. olona mitondra 
ny anaran-drazany na hava- 
ny, &c. I mana 

Nap, V. i. matory kely, rendre- 

Nap, n. torimaso kely ; volon- 
dopotra na volon-damba 
volon' ondry manarona ny 
mason-tenoiia 

Nape, n. hatoka 

Naph'tha, n. soli-tany 

Nap'kin, «. sariveta 

Narcotic, n. fanafody mampa- 
tory 

Narrate', v. t. mitantara 

Narra'tion, or Nar'rative, n. 
tantara 

Narra'tor, n. mpitantara 

Nar'row, adj. ety. It was a 
narrow escape, saiky tratry 
ny loza fa afaka hiany. A 
narrow slip, sombin-javatra 
lavalava 

Nar'row, v. t. sy i. manakely, 
manety 

Nar'rowly, adv. ety. To watch 
any one narrowly, mijery Digitized by VjOOQIC NAB [ 206 ] NAY na miambina azy fatratra. 
He narrowly escaped being 
drowned, saiky maty an- 
drano izy fa af aka hiany 

Nar'rdw-mind'ed adj. tsy mety 
mitady fahalalana loatra in- 
tsony fa mianina amin' izay 
kely f antany, mitompo teiiy 
fantatra 

Na'sal, adj. an' orona 

Kastur'tinm, n. anaran' anana 
mangidingidy sady tsara ta- 
rehy ny voniny [ratsy 

Nas'ty, adj. maloto ; vetaveta ; 

Na'tal, adj. nahaterahana 

Na'tion, n. olona mirai-razana 
mikambana ho fanjakana 
iray; firenena 

Na'tional, adj. any ny nation. 
National calamity, loza na 
potany man jo ny vahoaka 
rehetra. National dress, fita- 
fiana mahazatra ny ankabia- 
zany amy ny nation iray 

Na'tion al'ity, n. olona mirai- 
razana 

Na'tive, adj. nahaterahana; tsy 
avy any amy ny tany hafa. 
Native silver, vongam-bola- 
fotsy efa madio tsara rahateo 
fa tsy namboarina. Native ta- 
lents, fahaizana tsy avy amy 
ny fampianaran' olona azy 
fa toe-j)anahiny rahateo 

Na'tive, n. tompon-tany, zana- 
tany 

Nativity, n. nahaterahana 

Nat'ural, adj. araka ny fomba 
mandrakariva ; tsy nataon' 
olona fa vita ho azy; tsy 
nalain-tahaka fa toetrany 
rahateo. Natural theology, 
fahalalana an' Andriamani- 
tra izay hita amy ny zavatra 
miseho eo amin' izao tontolo 
izao. Natural history, faha- 
lalana ny amy ny zavati'a hita 60 amin* izao tontolo 
izao, indrindra ny amy ny 
zava-manan' aina 

Nat'uralist, n. olona mahay 
natural history 

Nat'uralize, v. t. mahatamana, 
mahazatra ; mahatonga ny 
vahiny ho tompon-tany 

Na'ture, n. ny fombany ny za- 
vatra rehetra arak' izay na- 
naovan' Andriamanitra azy: 
ny zavatra rehetra nataon' 
Andriamanitra. Things of 
that nature, ny zavatra toy 
izany. In a state of nature, 
mitanjaka 

Nau^At, n. tsinontsinona, tsy 
misy na inona na inona: 
notra, marika toy izao (0). 
To set at naught, maminga- 
vinga, maha-tsinontsinona 

Nau^A'ty, adi. maditra, ratsy 
f anahy, manao izay tsy mety, 
(atao amy ny ankizi-madi- 
nika hiany) 

Nau'sea, n. loiloy 

Nau'seate, v. i. sy t. maloiloy; 
tofoka, tsy tia 

Nau'seous, adj. mampahaloiloy, 
maharikoriko 

Nau'tical, adj. any ny matilo, 
na amy ny fitondrana ny 
sambo 

Nau'tilus, n. karazan-kazan- 
drano misy akorany ary misy 
koa tanany toy ny fivoy sy za- 
vatra hafa toy ny lain-tsam- 
bo ka mahay mitsinkafona 

Na'val, adj. any ny sambo 

Nave, n, ny zavatra boribory 
ao afovoany ny kodia izay 
ikambanany ny tanan-kodia 

Nav'igable, adj, azony ny sam- 
bo aleha [tsambo 

Nav'igate, v. t. mandeha an- 

Naviga'tion, n. ny andehanana 
amy ny sambo; ny science Digitized by VjOOQIC NAV [207] NEO izay ahafantarana ny mety 

hatao amy ny fitondrana 

sambo 
Nav'vy, n. mpiasa amy ny 

fanaovana Iklam-by sy canal 

ary asa lehibe tahaka izany 
Na'vy, w. ny sambo mpiady 

relietra any ny fanjakana 

iray 
Kay, adv. tsia 
Near, adj. sy adv. sy prep. 

akaiky; antomotra; mahihi- 

tra. To come near to, to 

draw near, manatona 
Near, v. t. sy i, manatona 
Nearly, adj. akaiky; saiky; 

madiva 
Near'si^yAt'ed, adj. akaiky fi- 

jery 
Neat, n. omby. Neat's-foot oil, 

solika 
Neat, adj. Hzokizo, -madio ; 

milamina tsara, mendrika 
Neat'ness, n. fahadiovana 
Neb'nla, n. pi. — lae; Hntana 

maro miseho toy ny rahona ; 

rahona kely 
Neb'nlar,— lous, adj. tahaka ny 

iiehula 
Nee'essary, adj. tsy azo ahilana, 

tsy azo lavina, tsy azo avela, 

tsy maintsy hatao 
Nec'essary, n. ny zavatra tsy 

maintsy hananana; zavatra 

tsy azo avela 
Neces'sitate, v. t. manery, ma- 

ha-tsi-azo avela 
Neces'sitous, adj. malahelo, ma- 

hantra 
Neces'sity, «. zara tsy azo ahi- 
lana; tsi-fananana izay to- 

kony hananana 
Neck, n. vozona 
Neck'cloth, n. mosara atao 

fehi-tenda 
Neck'lace, n. vakana iambozo- 

nana Nec'romancer, n. olona mody 

miresaka amy ny maty ka 

izany bono no ahazoany fa- 

haizana haminany 
Nec'tar, n. ny zavatra toy ny 

tantely ao amy ny vonin-kazo 
Nec'tary, n. ny fitoerana ao 

amy ny vonin-kazo izay misy 

ny nectar 
Need, n. ny tsy ananana izay 

tokony hahasoa ; alahelo. 

He is in need, tsy ampy 

fivelomana izy ka mila la- 

nampiana. To have need of, 

tokony banana 
Need, v. t. tokony banana 
Nee'dle, n. fanjaitra, filo ; ilay 

manondro amy ny f amanta- 

ran' avaratra [nona 

Needless, adj. tsy mampani- 
Nee'dlewo'man, n. vehivavy 

mpanjaitra [dra, tokoa 

Need«, adv. tsy maintsy, indrin- 
Need'y» adj. malahelo, tsy am- 
py fivelomana, mahantra sa- 

tria tsy manana 
Ne'er, adv. (nevei'J 
Nefa'rious, adj. ratsy fanahy 

indrindra 
Nega'tion, n. fandavana 
Neg'ative, adj. mandu, milaza 

fa tsy izany 
Neg'ative, n. teny manda, dia 

ny tsia, &c. 
Neglect', V. t. tsy mitandrina, 

manadino. To neglect those 

who are in trouble, manary 

an-karatsiana 
Neglect', n. tsi-fitandremana 
Neglect'ful, adj, tsy mitandrina 
Negli^/ent, adj. tsy mitandrina 
Negotiate, v. i. sy t. miraha- 

raha mba hanao varotra na 

fanekena 
Negotia'tion, n. fixaharahana 

amy ny varotra na fanekena 
Negro, n. fem. negress ; olona 

Digitized by VjOOQIC NEI [ 208 ] NEW mainty ngizina, indrindra 
izay any Afrika ka ngita- 
volo sady be-molotra 

Nei<7^, V. i. maneno (ilay ataony 
ny soavaly) 

Nei^AT)Our, n. olona mifanolo- 
bodirindrina ; namana 

Kei^AT)Ourliood, n. tany na 
olona manodidina na akaiky 

Kei^Z/'bourly, adj. sy adv. mi- 
sakaiza tahaka izay mety 
hataony ny olona inifanolo- 
bodirindrina 

NeiV^er, adj. pro. tsy misy 
(amy ny roa). I saw neither 
of them, tsy nisy hitako izy 

UeiV/ier — nor, conj. tsy — na. I 
neither spoke to him nor 
saw him, tsy niteny taminy 
aho na nahita azy akory 

Neph'ew, n. zanaka-lahiny ny 
rahalahy na anabavy na ana- 
dahy na rahavavy 

Nep'tune, n. andriamanitra tsi- 
izy izay natao ho tompony 
ny ranomasina ; ny planetra 
lavitra indrindra amy ny 
masoandro arak' izay f anta- 
try ny olona ankehitriny 

Nerve, n. ny ozatra fotsy izay 
antony ny fahatsiarovana 
maharary sy fototry izay 
mampihetsiketsika ny tena, 
herva 

Nerveless, adj. tsy matanjaka, 
tsy misy herim-po, malemy 

Ner'vous, adj. momba ny nerve. 
Nervous arms, sandry oza- 
tina. A nervous address, teny 
alahatra tsara izay roampi- 
eeho herim - po. A nervous 
person, olona marary amy 
ny nerve ; olona saro-tahotra 

Nest, n. tranom-borona, akany ; 
bongo 

Nestle, V. i. mibongo ; mibono- 
ka, noifonoka Nest'ling, n. zana-borona 
mbola ao amy ny akaniny 

Net, n. harato, indrindra izay 
atao fakana hazandrano na 
vorona, &c. ; fandrika 

Net, or Nett, adj. izy tokoa. 
Net profit, tena-tombom- 
barotra. Net weight, ny 
tena Ian j any rehefa afaka ny 
fonony, &c. [a-i^bany 

Ne^A'er, adj. sup. nethermost; 

Net'tle, n. anaran-kazo malai- 
lay toy ny sampivato 

Net'tle, V. t. mampahasosotra, 
mampahatezitra 

Neurar<7ia, n. aretina amy ny 
nerve izay manaintaina mafy 

Neu'ter, adj. tsy momba ity tay 
momba iry ; tsy masculine tsy 
feminine (amy ny gramara) 

Neu'tral, adj. tsy miandajiy 
amy ny anankiray na amy 
ny anankiray amin' izy roa 
tonta 

Neutrality, n. toetry ny olona 
izay neutral 

Neutralize, v. t. mahalemy, 
mahatsinontsinona ny heriny 
(atao amy ny zavatra roa 
mifanohitra na tsy mifana- 
raka) 

Nev'er, adj. tsy mbola, tsy — na 
oviana na oviana ; tsy — na 
rahoviana na rahoviana ; 
sanatria ! tsy akory 

Nev'er/Aeless', emy. kanefa, 
kandrefa 

New, adj. vaovao, tsy mbola 
hita ; tsy mbola zatra. New 
moon, volan-tsinana. This 
place is new to me, manavao 
ahy ity fitoerana ity 

Newfan'gled, adj. atao araka 
ny f omba vaovao ; tia f omba 
vaovao 

New-fashioned, adj. araka ny 
lamody vaovao 

Digitized by VjOOQIC NEW [ 209 ] HOC Hew«, n. filazana zavatra vao 

niseho 
New»'boy,«. zazalahymivarotra 

guzety 
New^'monger, n. mpivarotra 

g-azety ; mpilaza gazety 
New^'paper, «. gazety 
New'-year' 8-day', n. ny andro 
voalohany amy ny taona 
vaovao 
Next, adj. sy adv. sup. of nif/h ; 

nj manarakaraka 
Nib, ft. tendrony; vavam- 

borona 
Nib1>le, V. t. sy /. mihinana 

tsikelikely 
Nice, adj. matsiro tsara, maha- 
tehihinana ; tsara, mahafina- 
litra ; vita tsara hatramy ny 
madinidinika. A nice distinc- 
tion, ny tsi-itoviana tsy hita 
raha tsy dinihina tsara 
Nic'ety, //. fiangentsangentsa- 
nana ; litandremana tsara 
hatramy ny madinika 
Niche, n. ny lempona kely amy 
ny rindnn-trano atao fame- 
trahan-tsary 
Nick, n. nv voakapa, ny voa- 
rombinakely azony ny antsy. 
At the nick of time, amy ny 
f otoana indrindra. We came 
to the river bank just at the 
nick of time when the canoe 
was there, antonony tonga 
teo amorony ny ony indrm- 
dra izahay no teo ny lakana 
Nick'el, n. anarany ny metal 

fotsifotsy mangirangirana 

Nick'name, n. anaram-bosotra 

Niece, n. zanaka-vavlny ny 

rahalahy na anabavy na 

anadahy na rahavavy 

Nig'gajrd, «. olona mahihitra, 

olona mamaky akotry 
Nig'gardly, adj. sy adv. mahi- 
hitra ; amy ny hihitra Ni^/i, adj. sy adt\ oomp. 
SUP. — est or next ; akaiky 

Niz/A't, «. alina, hamaizinana. 
Last night, halina. To- 
night, amo alina 

Ni/7^t'ingale, n. vorona tsara 
feo indrindra maneno amy 
ny alina 

Ni/7//t'ly, adj. sy adv. isan' alina 

Ni<7^t'mare, w. nofy ratsy 

Nim1>le, adj. mailaka 

Nine, adj. sivy [folo 

Nineteen', adj. sivy araby ny 

Nine'ty, adj. sivi-folo 

Nip, V. t. manongo; manery 
raafy toy ny ataony ny va- 
hoho. To nip in the bad, 
manimba na misakana raha 
vao miseho fa tsy mamela 
haniry na handroso 

Nip'ple, n. loha-nono. Nipple of 
a gun, sofim-basy 

Nitri, n. naitrara 

Ni'troyen, n. anarany ny gas 
anankiray izay tsy mahave- 
lona aina na afo, ary izy sy 
ny oxygen no component ny 
rivotra 

No, adv. tsia 

No, adj. tsy misy, tsy 

Nobility, w. fahazotoana hanao 
soa sy tsi-f etezana hanao fita- 
ka na fahafetsifetsena ; hale- 
hibiazana, fiandrianana. The 
nobility, ny manambonina- 
hitra 
No'ble, adj. tsara fanahy ka tsy 
mety manambani-tena amy 
ny lainga na ny fitaka na ny 
hihitra ; lehibe mahafinari- 
tra, malaza ; avo razana 
No'bleman, n. manambonina- 

hitra, andriandahy 
No'body, n. tsy misy olona, tsy 

iza tsy iza 
Noctur'nal, adj. alina, amy ny 
alina. A nocturnal bird, 

Digitized by VjOOQIC NOD [210 ] NOT vorona mitady hanina amy 
ny alina 
Nod, r. i. manantoka ; miron- 

droiia (ta-hatory) 
Noi6e, n. fco,horakoraka, taba- 

taba 
Noi'some, adj. mankarary, ma- 

mohehatra ; ratsy fofona 
Noi'*y, adj. be horakoraka, mi- 

horakoraka, mitabataba 
No'mad, n. anankiray amy ny 
firenena izay tsy manana 
antom-ponenana loatra fa 
mivezivezy mandrakariva 
mba hitady hanina ho any 
ny bibiny 
Nomad'ic, adj. any ny nomad 
Nomen'clature, n. fomba fani- 

siana anarana 
Nom'inal, adj. amy ny anarana 

hiany 
Nominate, v. t. milaza na ma- 
nonona anaran' olona* mba 
hotendrena amy ny raha- 
raha 
Nominator, n. ny olona izay 
manonona anaran' olona mba 
hotendrena amy ny raharaha 
Nominee', n. ny olona izay to- 
nonina anarana mba hoten- 
drena amy ny raharaha 
Non'agon, n. figure misy lafiny 

sivy sy angle sivy 
Non-, j[)rejix ; tsi-. Non-appear- 
ance, tsi-fitrangana. Non- 
acquaintance, tBi-fahalalana 
Nonconform'ist, n. ny olona 
izay tsy mety manaraka ny 
fomba ataony ny established 
cimrch 
Non'descript, n. zavatra tsy 
mifanaraka amy ny anka- 
biazany ka sarotra lazaina 
None, adj. tsy misy 
Nonen'tity, w. tsi-fisiana; za- 
vatra voatonon' anarana 
nefa tsy misy akory Nonpareil', adj. tsy misy ma- 
hatoraka azy amy ny faha- 
tsarana 
Non'plus, V. t. maharesy laha- 
tra ka tsy azo valiana in- 
tsony ; mahavery hevitra 
Non'sense, n. rediredy, tenin' 

adala, teny tsy misy fotony 
Nook, n. fitoerana ety mitoka- 

na, fitoerana mangingina 
Noon, noonday, noontide, n. 

andro mitataovovonana 
Noose, n. tadivavarana 
Nor, conj. na 

Nor'mal, adj. araka ny fitsipika 
mety ; mifanaraka amy ny an- 
kabiazany. Normal school, 
sekoly atao mba ho fiana- 
rana halainy ny sekoly hafa 
tahaka ; sekoly atao f ampia- 
narana mpampianatra 

Norse, n. ny fiteniny ny olona 
f ahiny tany Norway sy Swe- 
den 

North, n. sy adj. avaratra 

Norf A'ern, adj. avaratra 

North'ward, — ds, adv. niiana- 
varatra 

Nose, n. orona 

Nose'gay, n. vonin-kazo ango- 
nina atao haingon-trano, ice. 

Nos'tril, n. vavorona 

Nos'trum, n. fanafody izay tsy 
avela ho fantatr' olona ny 
f anaovana azy 

Not, adv. tay, tsia 

No'table, adj. malaza 

Nota'tion, n. filazana ny hevitry 
ny marika 

Notch, n. ny voakapa 

Notch, r. t. mandrombina kely 
amy ny antsy na zava-mara- 
nitra 

Note, n. marika f amantarana ; 
soratra kely fit adidian- Java- 
tra ; taratasy f ohy ampi- 
tondraina. Bank-note, tara- 

Digitized by VjOOQIC NOT [211 ] NUM tasy misy teny fiantohana 
atao solom-bola avy amy ny 
banker 
Note, V. t. manao izay hahata- 

didiana tsara 
Note-book, n. boky kely anora- 

tana ny zavatra tadidina 
No'ted, adj. malaza 
Note'wor^Ay, adj. tokony hohe- 

verina indrindra, tokony ho- 

tadidina tsara 
Notli'ing, n. tsinontsinona, tsy 

misy na inona na inona. It 

is nothing, tsy maninona 

izany 
Noth'ing, adv. tsy akory 
No'tice, n. fanambarana, fila- 

zana, fitandremana. To take 

notice of, mitandrina tsara ; 

mitadidy tsara 
No'tice, V. t. mandinika tsara ; 

mahatadidy tsara 
No'tify, manambara, milaza 
No'tion, n. hevitra ; hevitra tsy 

misy f ototra loatra 
No'tional, adj. ao an-kevitra 

hiany, be hevi-poana 
Notori'ety, «. laza (na ratsy na 

tsara) 
Noto'rious, adj. malaza, f antatry 

ny olona maro, tonga amben- 

tinteny 
Notwi^^Btand'ing, prep, sy cor^j. 

na dia izany aza, kanef a 
Nou^At, n. (naught) 
Noun, n. anaran-javatra, fiza- 

ran-teny amy ny gramara 
NourlslL, V. t. mitaiza, mame- 

lona, mahavelona 
Nourishment, n. hanina ; izay 

mahavelona avy amy ny ha- Nov'el, adj. vaovao 

Nov'el, «. boky tsy marinaloatra 
milaza tantaran' olona nofo- 
ronin-tsaina kanef a matetika 
misy f ototra hiany Nov'elty, n. fahavaozana 
Noyem1)er, n. tlj volana faha- 

raik' amby ny f olo amy ny 

taona, Novembra 
Novice, n. olona vao milatsaka 

hanao raharaha ka tsy mbola 

mahay 
Now, adv. ankehitriny ; ary. 

Now and then, indraindray 

foana, mahalana 
Now'adays, adv. ankehitriny 
No'way*, adv. fnowiscj 
No'where, adv. tsy — na aiza na 

aiza, tsy aiza tsy aiza 
No'wi^e, adv. tsy akory, tsy — 

na amin' inona na amin' inona 
Noxious, adj. mankarary, ma- 

haratsy, mahasimba 
Noz'zle, n. orona; fivoahan- 

javatra mitranga toy ilay 

ivoahany ny rivotra amy ny 

tafoforana 
Nu'cleus, n. ny voa ao anatiny 

ny taolam-boan-kazo ; ny 

fotony izay itambarany ny 

zavatra haf a 
Nude, adj. mitanjaka 
Nudf/e, V. t. manohina kely 

mba hampihevitra na ham- 

pijery, &c. 
Nu'dity, n. fitanjahana 
Nu'gatory, adj. tsinontsinona, 

foana 
Nui'sance, n. zavatra mampa- 

hasosotra na mampanahi- 

rana matetika 
Null, adj. foana, tsy manan- 

kery intsony 
Nullify, V. t. mahafoana 
Numb, adj. ngoly, voly 
Numl)er, n. isa. A number, 

maromaro. Numbers, be- 

tsaka, maro. Even number, 

isa azo zarainy ny roa ka tsy 

misy ambiny. Odd number, 

isa izay misy ambiny raha 

zarainy ny roa 

Digitized by VjOOQIC NUM L 212] aBi Num'ber, v. t. manisa. The 
army numbered fifty thou- 
sand, dimy alina no isany ny 
miaramila 

Ku'meral, n. marika milaza ny 
isa, dia ny 1 sy ny 2 sy ny 3, 
&c. 

Kumera'tion, «. fanisana 

Kumer'ic, — cal, adj. momba ny 
isa, milaza ny isa 

Nu'merous, adj. betsaka, maro, 
sesehena 

Nun, n. vehivavy misaraka 
amin'izao tontolo izao mba 
handany ny androny amy ny 
fanompoana an' Ajidriama- 
nitra sady mivoady tsy ha- 
nambady 

Nun'cio, n. iraka, indrindra fa 
izay irahiny ny Papa ho any 
amy ny mpanjaka 

Nun'nery, n. ny trano itoerany 
ny nun 

Nup'tial, adj. momba ny f anam- 
badiana 

Nurse, n. mpitaiza 

Nurse, v. i. mitaiza, mamelona 

Nursery, n. efi- trano fitaizan- 
j aza ; tany ambolena ny zana- 
kazo mbola hafindra 

Nurs'ery-man, n. mpamboly sy 
mpivarotra zana-kazo 

Nurse -maid, n. vehivavy mpi- 
taiza zaza 

Nursling, n. zaza mbola an- 
tanana [narana 

Nurture, n. fitaizana ; lampia- 

Nur'ture, v. t. mitaiza, mam- 
pianatra, mitondra 

Nut, n. voan-kazo mafy hodi- 
tra toy ny voanio 

Nut'meg, n. anaram-boan-kazo 
manitra atao amy ny hanina 
mba hahatsiro azy kely 

Nu'triment, n. hanina, ; izay 
mahavelona avy amy ny 
hanina Nutrition, n. ny ahazoana 

fahavelomana avy amy ny 

hanina ; hanina [velona 

Nutri'tious, — ^tive, adj. maha- 
Nut' shell, n hoditry ny nut 
Nymph, n. vehivavy tsara 

tarehy tsy mbola manam- 

bady 
0, Oh, inter. 6. Oh that, enga 

anie, inay anie 
Oak, n. anaran-kazo mafy 

mateza ka matetika atao 

sambo, 6ka 
Oaken, adj. atao amy ny oak 
Oak'um, n. kofehy rongony 

voavaha ka atsentsina ny 

loaka kely amy ny sambo 
Oar, n. fivoy 
O'asis, n. tany mahavokatra 

tsara ao afovoany ny efitra 

be f aaika 
Oat, n. karazam-barim-bazaha 
Oath, n. fianianana, fingosoana 
Oat'meal, n. oat voaendy ka 

totoina hohanina 
Ob'durate, adj. mafy ; karenina 

loatra ka tsy mety miantra 

olona na tsy mety manaiky 

ny fitondran' Andriamanitia 

azy 
Obe'dience, n, fankatoavana, 

fanarahana 
Obe'dient, a^j. manaiky tsara, 

mety mankato, manoa 
Obei'sance, n. fanajana atao 

amy ny fitsaohana, &c. 
Ob'elisk, n. tsangam-bato efa- 

joro mihakitso-loha fa toy 

ny pyramid ny tampon- 

dohany 
Obesity, n, f ahatavezana loatra 
Obey', V. t. manaiky izay andi- 

diana azy, mankato, mana* 

raka, manoa 
Obit'uary, n. filazana ny olona 

vao maty, tantara kely milaza 

ny olona vao maty Digitized by VjOOQIC OBJ [213 ] OBV Ob'ject, n. izay heveriny ny 

sain a na hitany ny raaso na 

reny ny sofina na raisiny ny 
t^nana ; antony 
Object', V. I. sy t. (to) manohitra, 

xnajid^, tsy manaiky 
Objec'tioxL, n. fandavana, fano- 

herana 
Objec'tionable, adj. tokony ho- 

toherina, tsy tiana 
Objec'tive, «^'. momba ny zava- 

tra izay hita na heverina, &c. 
Obla'tion, w. farialamboady, fa- 

natitra 
Obliga'tion, n. f anerena avy amy 

ny fieritreretana ny vcJ&dy na 

ny f anekena natao na ny soa 

nataon' olona taminy. Under 

obligation to, voateriny ny 

fieritreretana 
Obligatory, adj. manery avy 

amy ny fieritreretana, See. 
Oblige' V. t. manery ; mahasoa ; 

mankasitraka. I am obliged 

to you, misaotra anao aho 
Obli'^ing, adj. malemy fanahy, 

tia olona 
Oblique, adj. misompirana ; tsy 

mitsanganamahitsy , tsyma- 

hitsy [tra 

Oblit'erate, v. t. mamono sora- 
Obliv'ion, n. tsi-fahatadidiana 

intsony • 

Oblivious, adj. mampanadino; 

mati-arika, manadmo 
Oblong, n. zavatra efa-joro ka 

lava kely ny lafiny roa 
Obloquy, n. f anaratsiana, fana- 

lam-baraka 
Obnox'^ous, adj. (to) tokony ho- 

men-tsiny ; ankahalaina, tsy 

tiana 
Obscene', adj. vetaveta 
Obscure' adj. maizina, tsy hita 

marina, saro-pantarina ; tsy 

maro mahalala 
Obscure', v, L jnahamalzina, manakona ; mahasaro-pan- 
tarina 

Obscu'rity, n. fahamaizinana. 
He lives in obscurity, tsy 
maro mahalala izy 

Obse'quious, adj. mila-sitraka 
na matahotra loatra ka ma- 
naiki-bc 

Ob'sequies, n. fomba atao amy 
ny fandevenana ny maty 

Ob«erv'ance, fi. fitandi'emaua, 
fankatoavana 

Observ'ant, odj. mandinika 
tsara, mahita tsara. Obser- 
vant of, manaraka tsira, ma- 
naiky tsara 

Ob.serva'tion, n. tony fohy cnti- 
milaza ny amy ny zavatra 
hita na re ; fizahana 

Observ'atory, )t. trano fizahana 
ny masoandro na ny volana 
na ny kintana, ka. 

Observe', v. t. mahita, mandi- 
nika, mizaha ; mankatu, ma- 
naiky 

Ob'solete, adj. tsy atao intsony, 
tsy f anao ankehitriny 

Obstacle, n. zavatra miaakana, 
fisakanana 

Ob'stinate, adj. maditra, kirina, 
botraika 

Obstrep'erous, adj. mikorataba 

Obstruct', V. t. misakana 

Obstruc'tion, n. zavatra maha- 
sampona, fisakanana 

Obstructive, adj. misakana 

Obtain', v. t. mahazo 

Obtrude', v. t. sy i. miditra mi - 
sosososo ; miselontselona ma- 
nome hevitra 

Obtru'sive, adj. miselontselona, 
manelingelina, misosososo 

Obtuse', adj. tsy maranitra, 
dombo ; donto saina 

Ob'viate, v. t. mahafaka amin* 
izay misakana na izay mana- 
hirana 

^ Digitized by VjOOQIC OBV [2U] OFF Ob'vious, adj. miharihary, ma- 
zava, hita tsara 

Occa'sion, n. ny nisehoana, ny 
nahatongavana, ny fotony. 
On that occasion, tamin' iza- 

* ny. There was a fire in the 
town and many thieves took 
occasion of it, nisy hain-trano 
tao an-tanana ka izany no 
nisehoany ny mpangalatra 
betsaka. If you have occa- 
sion to come up to town I 
wish you would call upon 
me, raha misy iakaranao 
any an-tanana mba manka- 
nesa ao amiko 

Occa'&ion, v. t. mahatouga, 
mampiay 

Occa'sionally, adv. indraihdray, 
mahalankalana 

Occidental, adj. andrefana 

Occult', adj. raiafina, afenina, 
tsy hita 

Oc'cupant, — pier, n. olona mo- 
nina ao amy ny trano na 
tany hof ana 

Occupa'tion, n. ny onenana amy 
ny trano &c. hof ana ; raha- 
raJia 

Oc'cupy, V. t. sy i. maka trano 
&c. hofana hitoerana ; ma- 
hazo ; mampanao raharaha. 
He occupies much of his 
time every day in reading, 
mandany andro ela isan-andro 
amy ny famakian-teny izy 

Occur', V. i. miseho ; maha- 
tsiaro, tonga ao an-tsaina 

Occur'rence, n. ny isehoana; 
zavatra izay sendra miseho 

O'cean, n. ranomasina lebibe, 
oseana [loko 

(yckre^ n. karazan-tany fanao 

Oc'tagon, n. Jignre misy lafiny 
valo sy angle valo 

Octa'vo, n. boky atao amy ny 
taratasy imbalo mif orotra Octo'ber, n. ny volana fahafolo 
amy ny taona, Oktobra 

Octo^ena'rian, n. olona efa tra- 
tra valo-polo taona 

Oc'ular, adj. hita maso 

Oc'ulist, n. olona efa niana<ara 
tsara ny amy ny areti-maso 
mba hanasitranana azy 

Odd, adj. tsy tahaka ny sasany, 
haf ahaf a ; singany. There 
were two hundred and odd, 
nisy roan-jato ambiana, nisy 
roan-jato mahery 

Odd'ity, n. olona na zavatra 
hafahafa 

Odds, w. ny tombony ny anan- 
kiray mihoatra nohony anan- 
kiray amy ny roa tonta. Odds 
and ends, potipoti-javatra 

Ode, n. karazan-tonon-kira 

O'dious, adj. ankahalaina, tsj 
tiana 

O'dium, n. fankahalana 

O'dour, n. fofona. He is in 
good odour with the people, 
mami-hoditra amy ny vahoa- 
ka izy. It has caused me to 
be in bad odour with the 
people, efa nainpangidy hodi- 
tra ahy tamy ny vahoaKa izany 

Odoriferous, adj. manitra, tsara 
fofona 

Of, prep, avy aminy, ny aminy, 
milaza ny tompon-javatra. 
The island of Madagascar, ny 
nosy Madagascar. Of late, 
tato ho ato. Of old, da dia 
ela izay 

OJBf, prep, sy adv. miala aminy, 
afaka. It is a mile off, maily 
iray izany raha eto. He is 
off, efa lasa izy. Off hand, 
avy batrany. Off and on, 
mitsitaitaika, mitsitapitapy. 
To take off, manalsotra ; ma- 
nao tahaka izay ataony ny 
olona haf a mba hampiho- 

Digitized by VjOOQIC OFF [ 215 ] OMN mehy. Well off, miadana 
tsara. Ill off, badly off, ma- 
hantra 

Offal, n. ny esorina amy ny 
hena &:c. ka tsy hanina 

Offend', V. t. sy i. mahatezitra, 
mahatafintohina ; mandiso 

Offense', — nee, n. zavatra ma- 
hatezitra, fahatafintohinana; 
f andikana lalana 

Offensive, adj. mahatezitra, 
mampahasosotra ; mahariko- 
riko. Offensive weapons, fia- 
diana entina hamely ny f aha- 
valo 

Offer, V. t. sy i. manolotra. 
To offer prayer, mivavaka. 
' To offer sacrifice, manatitra 
f analamhoady. He offered to 
g-c with me, nitady hiaraka 
tamiko izy. He offered me 
two shillings for my book, 
bnt I would not take it, no- 
meny loso ny bokiko, fa tsy 
nalaiko 

Offer, 11. teny lazaina mba 
hekena na holavina 

Offering, n. fanatitra 

Office, n. raharaha ataony ny 
sasany ho any ny olona haf a ; 
raharaha asain' Andriama- 
nitra na ny fanjakana na ny 
fiangOnana mba hatao ; trano 
fanaovan-draharahar 

Officer, n. olona asainyny fanja- 
kana na ny fiangonana hanao 
raharaha ; mpif ehy miaramila 

0£B.'cial, adj. momba ny raha- 
raha asainy ny fanjakana 
&c. hatao; avy amin' izay 
manam-pahefana 

0£B.'cial, n. officer feheziny uy 
officer hafa 

0£B.'ciate, v. t. manao ny raha- 
rahany ny mpisorona, &c. 

Of&'cions, adj. manelingelina, 
misalovana Offset, n. zana-kazo maniry avy 

amy ny f akany ; zavatra 

atao na omena ho torak' izay 

nataony ny sasany 
Offspring, n. zanaka, taranaka 
Oft, Often, adv. matetika 
Oil, n. solika, diloilo. Castor 

oil, tseroka 
Oil'-cloth, n. lamba nasian-tso- 

lika na loko ka tsy tantera- 

drano 
Oil'y, adj. be oil, misy oil, tahaka 

ny oil [raiia 

Oint'ment, n. menaka fanoso- 
Old, adj. COUP, older or elder; 

SUP. oldest or eldest; anti- 

t»a; ela; tonta. A boy ten 

years old, zazalahy vac folo 

taona, na ef a folo taona. How 

old are yon ? firy taona moa 

hianao? Old age, fahante- 

rana 
Oleaginous, adj. manana ny 

fombany ny oil 
Olfac'tory, adj. anamboloana 
01igar<fA'y, n. fanapahana raha 

ny vitsy hiany no manapaka 

ny fanjakana 
Ol'ive, n. ny hazo oliva, ka ny 

voany no ahazoana diloilo 

oHva 
Omeg'a, «. ny litera farany amy 

ny abidy Girika 
O'men, n. fambara fratsy 

Ominous, adj. misy fambara 
Omis'sion, n. ny tsy anaovana 

izay tokony hatao 
Omit, v. t. mamela, tsy manao 
Om'nibus, n. kalesy tarihin- 

tsoavaly ka mahalany olona 

betsaka 
Omnip'otence, n. hery hanao 

na inona na inona ; Andria- 

manitra 
Omnip'otent, adj. manan-kery 

hahavita ny zavatra rehetra 

na inona na inona 

Digitized by CjOOQIC OK^ [216] OPO Onuii'preseiit, adj. manerana 
izao rehetra izao, tsy misy 
tsy itoerany 

Omiiis'cient, adj. mahalala ny 
zavatra rehetra 

OmniVorouB, adj. mihinana 
izay rehetra azo atao hanina 

On, prep, ambony (fa mipaka), 
aminy. To play on a harp, 
mitendry valiha. On the 
way, eny an-dalana 

Once, adv. indray mandeha, fa- 
hiny, taloha. At once, mia- 
rjikaininizay. They all spoke 
at once, indray niteny izy 
rehetra. Once and again, 
matetitetika 

One, adj. iray, anankiray. All 
one, mitovy hiany, tsi-mani- 
nona. At one, mifanaraka, 
tsy mifanohitra. One day, 
indray andro 

On'erous, adj. mavesatra 

One'sided, adj. tailam-pilaza 

On'ion, n. tongolo 

Only, adj. sy adv. hiany, irery 
hiany; kanefa. Ai only 
child, zaza tokana [&^y 

On'set, n. fikaretsahana amy ny 

On'slan^^t, n. fikaretsahana 
amy ny ady 

On'ward, — ds, adv. mandroso 

Ooze, V. i. mandeha toy ny 
rano mivoaka amy ny loaka 
madinika; manamika 

Opacity, n. toetry ny zavatra 
izay tsy tantera-pahazavana 

Opaqne', adj. tsy tsuitera-paha- 
zavana 

O'pen, adj. mivoha, misokatra, 
mivelatra ; miharihary ; azo 
idirana ; tsy manan' ampo. 
In the o|^en air, tsy ao an- 
trano, ab an-kalamanjana. 
"Wide opeb, mibanabana, mi- 
danadana. His eyes are 
open, mihiratra ny masony O'pen, V. t. sy i. mamoha ; mi- 
velatra. To open (a door or 
box), mamoha. To open (a 
book, a letter, a month or 
box), manokatra. To opeoi 
(as a flower or hand, &c.) mi- 
velatra. He opened his heart 
to me, nambarany tamiko 
izay tao am-pony. The earth 
opened, nivava ny tany 

O'pen-hand ied, adj. tsy mahihi- 
tra amy ny fanomezana na 
fiantrana 

O'pening, n. izay idirana na 
ivoahana : loaka. The open- 
ing of a speech, ny voalohan- 
teny [pahibemaso 

O'penly, adv. miharihary, am- 

Op'era, n. filalaovana mifty 
music sy hira 

Op'era-glass, n. masolavitra 
fohy ka misy fijerena roa 

Op'erate, v. i. (on or upon) 
miasa (toy ny hevitra na ny 
f anaf ody) ; mahatonga efert 

Op'eration, n. fiaaa; ny tonga, 
ny manaraka; ny atao; ny 
andidiany ny dokotera ny 
marary 

Op'erative, adj. miasa 

Op'erative, n. mpiasa [marary 

Op'erator, n. ny mpandidy ny 

Ophthal'mia, n. areti-maso 

O'piate, n. fanafody misy opitan 
atao fampatoriana 

Opinion, n. hevitra 

Opinionated, adj. mitompo 
teni-fantatra 

O'pinm, n. ranony ny poppy 
atao fanafody mampatory 
nef a mahaf aty raha sotroina 
be loatra 

Opos'snm, n. anaram-biby any 
Amerika izay mianika hazo 
ka ny vavy dia misy zavatra 
toy ny paosy itondrany ny 
zanany 

Digitized by VjOOQIC OPP [ 217 ] OBD Oppo'nent, n. mpanoliitra ; fa- 

havalo 
Opportune', adj. tonga amin' 

izay antonony indrmdra 
Opportu'nity, n. andro anto- 
nony tsara, andro misy ha- 
naovana 
Oppose', V. t. manandrify ; ma- 

nohitra, misakana 
Op'podte, adj. (to) tandrify, ma- 
natrika; mifanohitra aminy 
Oppod'tion, n. fanoherana ; ny 

zavatra misakana 
Oppress', V. t. mampahory, ma- 
nitsaMtsaka ny mahantra ; 
mahareraka na mankarary 
satria mavesatra ny zavatra 
heverina na hanina 
Oppressive, adj. mampahory 
Oppress'or, n. mpampahory 
Oppro'brious, adj. manaratsy, 

manala-baraka 
Oppro'brium, «. fanaratsiana 
Oppuon', V. t. manohitra ; miady 

aminy 
Op'tative, adj. mllaza faniriana 
Op 'tic, — cal, adj. manampy amy 
ny f ahitany ny maso ; amy 
ny f ahitany ny maso 
Opti'cian, n. mpanao solo- 
maso sy masolavitra sy zava- 
tra hafa fizahana 
Op'tics, n. ny science izay aha- 
fantarana ny fombany ny 
fahazavana sy ny fahitany 
ny maso 
Op'tion, n. safidy, fidy, Mdia- 

nana 
Op'tional, adj. tsy terena fa 
araka ny sitra-po, mahazo 
mifidy 
Op'ulent, adj. manan-karena, 

manefohefo 
Or, conj. na; sa (raha misy 
fanontaniana). Or ever, raha 
mbola tsy. Or else, fa raha 
tsy izany Or'acle, n. valin-teny nataony 
ny ntaolo ho avy tamy ny 
andriamanitra tsi-izy izay 
nanontaniany ; ny fitoerana 
izay nanomezan' ireo andria- 
manitra tsi-izy ny valin- 
teny; ny teny avy amin* 
Andriamanitra nolazainy ny 
mpaminany &c. tamy ny 
Jiosy; ny fitoerana masina 
indnndra tao amy ny taberi- 
nakely ; olona hendry indrin- 
dra 
O'ral, adj. am-bava 
Or'an^e, n. laoranjy 
Orang'-outang', n. biby mirai- 
karazana amy ny monkey 
ka saiky tahaka ny olona 
indrindra, ary any Sumatra 
sy Borneo no misy azy 
Ora'tion, n. teny alahatra tsara 
hampihetsiketsika ny fony 
ny olona 
Or'ator, n. olona mahay man- 

daha-teny indrindra 
Or'atory, n. fahaizana manda- 
ha-teny ; fitoerana ivavahana 
amy ny mangingina 
Orb, n. zavatra kiboribory, in- 
drindra ny masoandro sy ny 
kintana, &c. 
Orb'it, n. ny alehany ny pla- 
netra na ny coniet manodidina 
ny masoandro, na ny alehany 
ny satellite manodidina ny 
planetra 
Or'chard, n. tany ambolena 

hazo fihinam-boa 
Ordain', v. t. mandidy ; manen- 

dry, manokana 
Or'deal, n. fitsarana nataony 
ny ntaolo toy ny tamy ny 
tangena na ny nandehanana 
nitampi-maso tamin' izay 
nisy vy mahamay, &c. 
Or'der, n. filaharana, filami- 
nana ; didy, teny ; karazana. 

Digitized by VjOOQIC OSD [218] OTH In good order, xuilamina 
tsara, tsara toetra. To set 
or put in order, mandamina, 
mandahatra. In order to or 
that, mba 

Or'der, i\ t. mandahatra ; man- 
didy 

Or'derly, adj. milahatra tsara, 
milamina tsara ; mankato 

Or'dinance, «. fandidiana, didy, 
lal^na 

Or'dinary, adj. araka ny fanao 
mandrakariva, mitovy amy 
ny ankabiazany, tsy tsara 
loatra 

Ordina'tion, n. fanokanana 
olona ho bishop na ho mpitan- 
drina na ho dekona, &c. 

Ord'nance, n. tafondro 

Ore, 11. ny metal raha mbola 
miharoharo amy ny faikany 
fa tsy mbola voadio. Iron ore, 
akoram-by 

€r'gan, n. izay enti-manao, 
indrindra amy ny zava-ma- 
nan' aina sy ny zava-maniry, 
toy ny lela itenenana, na ny 
maso ijerena, na ny ozatra 
alehany ny ra, &c. ; musical 
instrument lehibe ampiara- 
hina amy ny hira ao amy ny 
trano fiangonana sasany, ori- 
gana 

Organic,— cal, adj. momba ny 
organ ^ misy organ. Organic 
remains, taolam - biby na 
mariky ny ravin-kazo &c. 
hita ao amy ny arin-tany na 
ny vato, &c. 

Or'ganize, — ise, v. t. manda- 
hatra, mandamina, mamboa- 
tra 

Orien'tal, adj. atsinanana 

Or'ifice, n. vavany 

Or'i^/in, n. ny iandohany, foto- 
tra, ny ihaviany 

Original, adj. voalohany ; mahay mamorona hevitra 
vaovao ; tsy voadika 

Original, n. ny voalohany izay 
analana tahaka ; ny taratasy 
voalohany izay nandikana 

Ori/inate, n. mamorona 

Or'nament, n. izay manampy 
ny hatsaran-tarehy, haingo^ 
ravaka 

Or'nament, v. t. mampihaingo, 
mandravaka 

Ornament'al, adj. mihaingo, be 
haingo, mahatsara tarehy 

Omithol'o^y, n. ny science izay 
ahafantarana ny f ombany ny 
vorona sy ny toetrany 

Or'phan, n. kamboty 

Or'thodox, adj. mifanara-kevi- 
tra amy ny maro, indrindra 
fa ny amy ny finoana 

Orthog'raphy, n. fizarana amy 
ny gramara izay mampiana- 
tra ny f ombany ny litera ey 
ny sipelina 

Os'cillate, v. i. misavilivily 

O'iier, n. karazan-kazo be tso- 
rakazo marotsaka atao sobiky 
na karaba 

Os'sify, V. t. sy i. manjary ho 
taolana [miseho 

Osten'sible adj. aseho, voalaza, 

Ostenta'tious, adj. mihambo 

Ostler, n. (hostler) 

Os'trich, n. vorona lehibe lava 
tongotra sy lava tenda ka tsy 
mba afa-manidina fa mahery 
mandeha, ary any Afrika sy 
Arabia no misy azy 

0^/i'er, adj. pro. hafa. The 
other, ny anankiray,ny anan- 
kiray koa. The others, ny 
sasany, ny sisa. The one — 
the other, ny anankiray — 
ny anankiray. Some — the 
others, ny sasany — ny sasany 

O^/Zerwise, adv. hafa; fa raha 
tsy izany 

Digitized by VjOOQIC OTT [219] OVA . Ot'ter, n. anaram-biby homana 
hazandrano 
On^At, V. aux. tokony,iniendrika 
Ounce, n. Ian j any ny ampahe- 
nin' ambynyfolonyny^;o?^«r/ 
ka saiky mitovy amy ny lan- 
3 an' ariary 
Our, pro. -nay, -ntsika 
Ours, pro. anay, antsika 
Out, adv. tsy ao anatiny, ao ala- 
trano, ao ivelany. The candle 
is out, maty ny jiro. The 
secret is out, fantatr' olona 
ilay zavatra nafenina He is 
out at the elbow, rovitra ny 
akanjo hitsiny ny kihony. 
He is an out and out Catho- 
lic, tena Katolika tokoa izy. 
Out of, avy aminy, tsy tratra ; 
afaka. Out of favour, tsy 
tiana intsony. Out of use, tsy 
fanao intsony. Out of print, 
lany daholo izay vita porin- 
tra. Out of season, mialin- 
taona, tsy amy ny taona 
fisiany ; tsy amin' izay andi'o 
tokony hanaovana azy. Out 
of sorts, marisarisa. Out of 
temper, midongidongy, foi- 
zina, tezitezitra 
Out-, prefix ; mihoatra 
Outbal'ance, v. t. mahery lanja 
Outbid', V. t. p. — bid*; p.p. — bid 
or — bidden; manongom-ba- 
rotra 
Oufbreak, n. fiposahana tam- 
poka amy ny fahatezerana 
na amy ny fiodinana na amy 
ny fahoriana, (fee. 
Out'cast, n. olona ariana 
Out'cry, n. fitarainana mafy, 

fibabababana 

Outdo', V. t. p. —did; p.p. — 

done;manoatranoho [lany 

Out'er, adj\ comp. of out ; ive- 

Out'ermost, adj. sup. of out ; ny 

ivelany indrindra Out'fit, n. fiomanana atao amy 
ny sambo na izay ataony ny 
olona handeba lavitra 

Outgn^ow', V. t. p. — grew ; p.p. 
— grown ;marorokanoho. He 
has outgrown his clothes, 
tsy omby azy intsony ny 
akanjony 

Oufhouse, n. trano madinika 
ao amy ny tokotaniny ny 
trano lebibe 

Outlandish, adj. tsy araka ny 
f omban-tany, hat ahaf a 

Outlaw, n. olona voaheloka ka 
tsy arovany ny lalam-panja- 
kana intsony 

Outlet, n. ny ivoahana 

Outline, n. tsipika ivelany; 
sary tsotra; fotopototry ny 
teny 

Outlive', V. t. mbola velona 
biany rehef a maty ny sasany 

Outnum'ber, v. t. manan-tombo 
isa noho 

Out'ra^e, n. zavatra ratsy in- 
drindra natao izay mandratra 
na manala-baraka olona na 
manimba ny fananany, &c., 
fanaovana an-aina 

Outra'^eous, adj. manao an- 
aina ; ratsy indrindra 

Outrun', V. i. p. — ran; p.p. 
— run ; mibazakazaka mi- 
hoatra 

Out'set, n. ny iantombohana 

Outside', n. ny ivelany. On 
the outside, ao ivelany. Out- 
side the house, ao ala-trano 

Out'ward, adj. ivelany 

OutweiyA', V. t. mahery lanja 

Outwit', V. t. maharesy an-ka- 
fetsifetsena 

O'val, adj. boribory somary 
lavalava 

O'vary, n. ilay ao amy ny 
vonin-kazo izay hisy ny 
voany 

Digitized by VjOOQIC OVE [ 220 ] OVE Ov'en, n. fitanehana, zavatra 
toy ny vata vy atao amy ny 
lafaoro mba hanendasana 
mofo, &c. Batch oven, vilany 
vy tenehina ambony sy am- 
bany 

O'ver, prep, ambony (fa tsy mi- 
paka) ; mihoatra. He is over 
the workmen, izy no mpif ehy 
ny mpiasa. To walk over 
(a field), mandeha mamaky. 
To go over (a river), mita an- 
dakana, &c. 

O'ver, adv. mihoatra, ambony. 
School is over, efa mirava ny 
sekoly. They are safe over, 
tatita 8oa aman-tsara izy. 
Over against, tandrifiny. 
Over and above, naihoatra. 
Over and over, matetika. 
To give over, mitsahatra 

Overawe', v. t. mampahatahotra 

Overbal'ance, v. t. mahery lanja 

Overbear'ing, adj. miavonavona 
ka misakana ny sasany tsy 
hiteny, manao botraika 

€'verboard, a^.latBakaaoanati- 
rano (avy amy ny sambo na 
lakana, &c.) 

Overcast', v. t. p. sy p.p. — cast ; 
mandrahona 

O'vercau'tious, adj. saro-taho- 
tra, be ahiahy 

Overcharge', v. t. manao mi- 
hoatra noho izay zakany; 
manao sarobidy 

Overcome', v. t. p. — came ; p.p. 
— come; mandresy 

Overdo', v. t. p. — did; p.p. 
— done; manao be loatra. 
He is overdone, sasatra loatra 
izy noho ny raharaha be 
nataony. It is overdone, 
mendy loatra izany 

Overflow', v. t. sy i. mihoatra 
(toy ny rano), manafotra; 
mandroatra Overgrow', v. t. p. —grew; p.p. 

— gprown; maroroka loatra; 

manarona amy ny ahitra, &o. 

Overhang', v.^ t. p. sy p.p. 

— hung; mandondona 
O'verhead, adv. mitatao ao am- 
bony, ato ambony; mandi- 
fotra 
Overhear', v. t. p. sy p.p. — 
heard ; sendra mandre, man- 
dre izay tsy tokony ho ren* 
olona 
O'verjoy*, v. t. mahafaly 
O'verland, v. t. mandeha cin- 

tanety 
O'verlay', v. t. p. sy p.p. — laid ; 

manao ankosotra 
Overlook', v. t. mandinika, mi- 

tandrina 
O'verlooker, n. mpitandrina 

raharaha 
O'vermnch', odj. be loatra 
O'verniy/it', adv. halina ; indray 

alina 
Overpay*, v. t. p. sy p.p. — paid ; 
mandoa be loatra noho ny 
vidiny na ny karama tokony 
ho azony 
Overpow'er, v. t. mandresy amy 
ny hery. The light over- 
powered his eyes, ny hetiny 
ny mazava nampanjambena 
ny masony 
Overrate', v. t. manombana 
amin' izay tsy tokom-bidiny ; 
manao ho mihoatra noho izay 
izy tokoa (amy ny hery na 
fahaizana, &c.) 
Overreach', v. t. manambaka, 

manao an-kafetsifetsena 
Overrule', v. t. manapaka ; 
manda ny didy nataony ny 
ambaniny 
Overrun', v. t. p. — ran ; p.p. 
— run ; manarona, manenika; 
mihazakazaka mihoatra 
Oversee', v. t. p. —saw; p.p. 

Digitized by CjOOQIC OVE [ 221 ] PAG — seen ; mandinika, mitan- 

driua [raha 

O'verseer', n. mpitandrina raha- 

Overset', v. t. p. sy p.p. — set ; 

manohoka 
Overshad'ow, v. ^. manaloka 
O'versi^^t, «. fitandremana ; 
f ahadisoana noho nytsi-fitan- 
dremana tsara 
Oversleep', v. t. sy i. p. sy p.p. 
— slept ; matory ela loatra 
ka diso fotoana 
Overspread', v. t. p. sy p.p. 
— spread; manenika, mana- 
rona; manafotra 
Overt', adj. miseho, miharihary 
Overtake', v. t. p. — took ; p.p. 

— taken; mahatratra 
Overthrow', v. t. p. —threw; 
p.p. — thrown ; mandrava, 
mandresy tokoa 
overture', n. teny lazaina mba 

hekena na holavina 
Overturn', v. t. mamadika; 

mandrava 
Overwhelm', v. t. manafotra, 
manarona * [loatra 

Overwork', v. t. mampiasa be 
Ovip'arous, adj. manatody 
Owe, V. t. mitrosa. I owe my 
life to him, raha tsy izy dia 
maty aho. I owe most of my 
knowledge to Mr. Z., avy 
tamy ny fampianarana na- 
taony Mr. Z. ny ankabiazany 
ny f ahalalako 
Ow'ing, part. adj. trosaina ; avy 

aminy 
Owl, n. vorondolo 
Own, adj. any. i^ Ny teny 
own mikambana amy ny 
possessive case toy izao: His 
own, azy. My own child, 
zanako naterako 
• Own, V. t. any, milaza fa azy, 
manaiky ny nataony 
Own'er, n. tompo Ox, n. pi. oxen; omby, omby 
vositra 

Ox'y^/en, n. anarany ny gas Izay 
mahavelona aina sy afo, ka 
izy sy ny nitrogen no compo- 
nent-ny rivotra, ary izy sy ny 
hydrogen kosa no component- 
ny rano 

Oys'ter, n. anaran-kazandrano 
misy akorany sady tsara hena 

Pace, M. ny indray mandin- 
gana; fandeha. To keep 
pace with, maharaka 

Pace, V. t. sy i. mandeha ma- 
mindra. To pace up and 
down, miasadia 

Pacific, adj. mampihavana, tsy 
mampiady; mandry fahizay 

Pacify, V. t. mampionona, 
mampangina, mampihavana 

Pack, n. entana voaiehy; za- 
vatra iray karazana mikam- 
bana (atao amy ny karatra 
sy ny amboa ary ny mpanga- 
latra, &c.) 

Pack, V. t. sy i. mamboatra 
zavatra ho entina, mamehy 
entana 

Pack'a^e, n. famboarana enta- 
na; entana 

Pack'et, n. entana kely voafehy ; 
sambo mpitondra taratasy 

Pack'ing, n. zavatra atao ao 
anelanelany ny zavatra hafa _^ 
mba hamptfanizina azy tsara j " ^ 

Pad'dle, v. i. sy t. milalao rano ; 
mivoy 

Pad'dle, «. fivoy 

Pad'dock, n. tany fefena ao 
akaikiny ny trano ka atao 
fiandrasan-tsoavaly 

Pad'lock, n. gadan^ 

Pa'gan, n. olona mpivavaka 
amy ny sampy 

Pa^e, n. pejy ; zazalahy mana- 
raka ny lehibe ka manompo 
azy 

Digitized by VjOOQIC PAG [ 222 ] PAN Pa^'eant, n. fisehoana mareva- 

-Pa^'eantry, n. fampisehoana 

zavatra marevaka toy ny 

amy ny fisehoany ny andria- 

na, &c. 
Pago'da, n. trano fivavahana 

amy ny sampy any India sy 

China [gamela 

Pail, n, fitondran-drano toy ny 
Pain, fanaintainana, fangirifi- 

liana, fahoriana. Pains, fa- 

hazotoana fatratra. To take 

pains, mazoto eady mitan- 

drina tsara 
Pain, V. t. mampangirifiry, 

mampahory 
Pain'ful, adj\ maharary, ma- 

naintaina,mangirifiry; mam- 

pahorjr 
Pain&'taking, adj. mazoto sady 

mitandrina tsara 
Paint, «. loko 
Paint, V. t. manoso-doko ; ma- 

nao sary amy ny loko 
Paint'er, n. mpanoso-doko ; 

olona mahay manao sary 

amy ny loko 
Painting, n. fanaovana sary 

amy ny loko ; sary vita amy 

ny loko 
Pair, n. ny mivady, iray lomisy 
Parace, n. tranon' andriana 
Palanquin', n. filanjana, palan- 

kina [matsiro 

Pal'atable, adj. tsara hohanina, 
Pal'ate, n. lamlany 
Pale, adj. hatsatra. Pale blue, 

manga tanora 
Pale, ii. hazo anankiray amy 

ny rova hazo 
Palfrey, n. soavaly kely itain- 

genan' olona 
Paling, Palisade', w. rova hazo 
Pall, n. lamba mainty atao eo 

ambony ny trano-vorona 

raha mandevina Pall, V. i. sy t. mamo, tola; 
mahatofoka 

Pallet, or Pal'ette, n. hazo Esa- 
ka na bakoly ametrahana ny 
loko anaovan-tsary 

Palliate, v. t. manao izay 
hahaf a - tsiny ; mampihena 
fanaintainana 

Pallid, adj. hatsatra 

Pal'lor, n. fahatsatra 

Palm, n. fela-tanana; anaran* 
kazo mirai-karazana amy ny 
hazo rofia sy ny voanio &c. 
ka amy ny tany maf ana no 
misy azy 

Palm, V. t. (off — on) manam- 

. baka (toy ny ataony ny mpi- 
varotra izay milaza ny zava- 
tra tonta ho vaovao na ny 
ankosotra ho tena volamena) 

Pal'pable, adj. hita ventiny 
hotsapaina ; hita mihariliary 

Pal'pitate, v. i. mitepotepo, 
fa indrindra raha faing-ana 
noho ny fahatairana na ny 
aretina, &c. 

Pal'&ied, adj. marary mati-ila 

Pal'sy, 01. aretina amy ny nerve 
ka indraindray ny ilany ny 
tena hiany no marary, fa 
indraindray kosa ny tongx>tra 
hiany, ka tsy afa-mihetsike- 
tsika sady tsy mahatsiaro 
maharary izay misy ny are- 
tina 

Pal'try, adj. tsy tsara, tsy mam- 
paninona ; mahihitra 

Pam'per, v. t. mampihanta, 
mampanaram-po 

Pamphlet, «. boky kely tsy 
mifono 

Pan, n. vilany na bakoly salia- 
ka. Frying pan, lapoely 

Panace'a, n. fanafody mahasi- 
trana ny aretina rehetra hone 

Fan'cake, n. mofo manify enda- 
sina amy ny lapoely 

Digitized by VjOOQIC PAK [ 223 ] PAR Pan'der, v. t. (to) mila sitraka 

amin' olona ka manampy azy 

amy ny ratsy ataony 
Pane, n. fitaratra voadidy 

hatao amy ny varavaran- 

kely, &c. 
Pan'e^jrr'ic, n. teny alahatra 

enti-midera olona, dera 
Pan'el, w. hazo fisaka voarafitra 

ao anelanelany ny hazo ma- 

tevina ao amy ny varava- | 

rana, &c., kobam-baravarana i 
Pang, n. fanaintainana mafy | 

sady tampoka ; f ahoriana 

manindrona mafy 
Panic, n. tahotra tampoka 

sady mafy kamampihorohoro 

ny maro 
Panlc-stmck, adj. azony ny 

tahotra tampoka 
Pan'oply, n. akanjo fiarovana 

indray mitondra 
Pant, V. i. aempotra, tsy ma- 

hazo aina. To pant for or 

after, maniry indrindra 
Pantaloons', n. pataloha, akan- 

jo-tongotra 
Pan'ther, n. biby lehibe miray 

karazana amy ny saka sy ny 

liona 
Pan'try, n. trano fitoeran-ka- 

nina, trano mof o 
Pap, n. nono 

Papa', Ikaky, Idada, ray 
Pa'pacy, n. raharaha sy voni- 

nahitry ny Papa 
Pa'pal, adj. any ny Papa 
Pa'per, n. taratasy ; gazety 
Pa'per-hang'ing*, n, taratasy 

atao temitra 
Pa'pist, n. Katolika Komana, 

olona manaiW ny Papa ho 

mpifehy ny nangonan' An- 

dnamanitra aty ambony ny 

tany 
Papy'rus, w. karazan-jozoro 

nosoratana fony mbola tsy nisj-- taratany, ary any Egyp- 

ta no misy azy 
Par, n. fitoviana. On a par- 

with, mitovy aminy, sahala 

aminy 
Par'able, n. fanoharana 
Parabolical, adj. atao amy ny 

fanoharana 
Parade', n. fisehoana marevaka, 

indrindra amy ny miaramila 
Parade', v. t. sy i. marapiseho 

miharihary satria te-hode- 

rain' olona 
Par'adiSe, n. tanimboly tao 

Edena izay * namponenan* 

Andriamanitra any Adama 

sy Eva; fonenany ny sam- 

batra rehef a maty 
Par'adox, n. teny na hevitra 

toa tsy marina akory uefa 

marina hiany 
Par'afG.ne, n. parafina, soli-tany 
Par'agraph, n. paragrafy 
Par'aUel, adj. mitovy elauelana 

hatrany hatrany; mifanara- 

ka aminy 
Par'aUel, n. anankiray amy ny 

tsipika izay mitovy elanela- 

na ; fitoviana 
Par'allerogram, n. figure ma- 

nana lafiny ef atra ka ny lafi- 

ny roa mif anandrif y ^v^paraU 

Ul 
ParaVysis, n. (palsyj 
Paralyt'ic, adj. marary mati- 

ila 
Par'alyze, v. t. mankarary^rtm- 

lysis ; mahosa indrindra 
Par'amonnt, adj. ambony in- 
drindra 
Par'amour, n. tokantranomaso 
Par'apet, n. ampentany vato 

iva manodidina m^nda na 

tetezana, &c. 
Par'aphra«e, ;*. filazana ny teny 

Yosdazany ny sasany ka am- 

piana kely hahazava azy Digitized by VjOOQIC PAB [224 ] PAB Par'asite, n. lehilahy mpan- 
drobo manaraka ny lehibe sy 
miankma aminy ; hazo tsy 
maniry amy ny tany fa amy 
ny hazo hafa ; biby kely mi- 
toetra ao amy ny biby hafa 
ka mivelona aminy dia ny 
parasy sy ny hao, &c. 

Parasol', n. elo kely fitondra 
amy ny hainandro, elo para- 
sily 

Parlioil, V. t. mitanika kelikely 

Par 'eel, n. entana kely 

Par'cel, v. t. (out) mizara 

Parched, adj. haraka, may kely 

Parchment, n. hoditr' ombyna 
hoditr' osy amboarina hosora- 
tana 

Pardon, n. famelan-keloka ; 
famelana 

Par'don, v. t. mamela heloka ; 
mamela 

Par'donable, adj. azo avela 

Pare, v. t. mamofy, miofy 

Pa'rent, n. ny ray na ny reny ; 
f ototra. Parents, ray aman- 
dreny [na 

Pa'renta^e, n. firazanana, raza- 

Parent'al, adj. any ny ray 
aman-dreny, mety hataony 
ny ray aman-dreny 

Paren'thesis, n. teny na sen- 
tensa ao anatiny ny sentensa 
hafa ka tsy miova loatra ny 
heviny na dia esorina aza 

Parish, n. fizaran-tany kely 
tandremany ny clergyman 
anankiray 

Parishioner, n. ny anankiray 
amy ny olona monina ao amy 
ny parish 

Parity, n. fitoviana 

Park, n. saha malalaka yoaf efy, 
nefa tsy voaaa, ao akaiHny 
ny tranony ny manan-kare- 
na ka misy hazo ao mahafi- 
naritra ; tany malalaka sady mahafinaritra ao akaikiny ny 
tanana atao £tsang'ant8an- 
ganany ny olona 

Parley, v. i. miresaka, fa indrin- 
dra amy ny fahavalo mba 
hiraharaha na hanao f aneke- 
na aminy 

Parliament, n. ny manambo- 
ninahitra ao amy ny Mouse 
of Lords sy ny voafidiny ny 
vahoaka ao amy ny House of 
Commons izay roikambana 
amy ny Andriana hanao ny 
raharaham-panj akana 

Parliament'ary, adj. ataony ny 
Farliamcntf any ny Farlio' 
ment 

Paflonr, n. efi-trano firesahana 

ParoVAial, adj. momba ny 
parish J any ny parish 

Parody, n. teny amy ny tonon- 
kira &c. izay misy soloana ka 
tonga miova be hiany ny 
heviny 

Parole', n. teny, fa indrindra ny 
teni-fikasana ataony rty mia- 
ramila na ny sambo-belona 
mba hitokiany ny olona azy 

Par'oquet', n. vorona miray 
karazana amy ny boloky 

Par'oxy«m, 7i. fihetsehana mafy 
amy ny aretina na ny faha- 
tezerana, &c. [reny 

Par'ricide, n. mpamono ray na 

Par'rot, n. vorona miray kara- 
zana amy ny boloky [dry, &c 

Par'ry, v. t. manohana totohon- 

I^^rse, V. t. manavakavaka ny 
teny ao amy ny sentensa sy 
milaza izay if anarahany, ma- 
nao parsy 

Parsee', n. olona avy tany 
Persia tany aloha, ary monina 
any India ankehitriny ka 
mivavaka amy ny afo 

Parsimo'nious, adj, mahihitra, 
mitsitsy loatra 

Digitized by VjOOQIC PAB [ 226 ] PAS Par'simony, n. fahihirana 
Parsley, n. anarac'anana 
Par'son, n. olona tendrena hi- 
tandrina fiangonana sy hi- 
tori-teny, indrindra amy ny 
Katolika sy ny Church of 
England [parson 

Par'sona^e, n. trano itoerany ny 
Part, n. ny analana na ny 
alaina amy ny zavatra iray 
manontolo ; tapany, ilany, 
sombiny, silany, anjara. Por 
my part, raha izaho hiany. 
Por the most part, matetika. 
He took it in good part, 
nataony fa mety izany, tsy 
mba tezitra tamin' izany izy. 
Part of speech, fizaran-teny. 
To take one's part, miandany 
aminy. Of good parts, hen- 
dry sady mahay 
Part, V. t. sy i. mampisaraka ; 

misaraka ; mizara 
Partake', v. i. (of) p. — took; 
p.p. — taken; miara-mahazo 
amy ny sasany, mahazo, 
miombona 
Partak'er, n. mpioihbona 
Par'tial, adj. miangatra 
Par'tially, adv. miangatra. It 
is partially true, marin' ila 
izany [vana 

Partiality, n. fiangarana; fitia- 
Partirs'ipate, v. i. (in) miara- 
mahazo amy ny sasany 
Par'ticle, n. sombin-javatra 

madinika ; kian-teny 
Partic'ular, adj. ananldray hia- 
ny ; tokony hoheverina tsara ; 
mitandrina tsara hatramy ny 
zavatra madinika ; sarotiny ; 
tsirairay 
Partic'nlar, n. ny zavatra anan- 
kiray hiany. He told me all 
the particulars of the battle, 
nolazainy tamiko avokoa ny 
andinidimky ny ady Par'ticular'ity, «. fitandremana 
tsara hatramy ny zavatra 
madinika 

Partic'ularize, v. t. milaza tsi- 
rairay 

Partic'tilarly, adv. indrindra 

Parting, n. iisarahana 

Partisan', n. olona miandany 
amy ny.anankiray arain' izv 
roa tonta izay miady na mi- 
fanditra 

Parti'tion, n. efifra, efitrefitra 

Partly, adv. tsy daholo fa ny 
sasany hiany ; aaiky 

Part'ner, tu mpiombona 

Part'nership,. n. fiombonana 

Par'trid^e, «. anaram-borona 
miray karazana amy ny pape- 
lika 

Par'ty, n. ny andaniny, ny iray 
tonta ; olona loivory asainy 
ny sakaizany hiara-mihinana 
aminy. I was no party to 
the agreement, tsy mba isan' 
izay nanaiky izany aho 

Par'ty-colonred, adj. misora- 
tsoratra ; vandaiia, sada 

Pas'cAal, adj. any ny Pasaka, 
atao amy ny Pasaka 

Pasha', n. mpanapaka ao amy 
ny fanjakany Turkey 

Pass, v. i. f>.Y t. maiideha. To 
pass by, liiandalo, mihelina. 
To pass on, inandroso. To 
pass away, lany; lasa. To 
pass through, mamaky. He 
passed through much suffe- 
ring, nahita f ahoriana be izy. 
Let it pass, aoka hiany, 
aoka tsy Mhevitra izany. He 
passes here for a wise man, 
ataony ny olona eto ho lehi- 
lahy hendiy izy. Pass that 
to him, atolory azy izany. 
English money won't pass 
here, tsy lany eto ny vola 
Englisy. To pass a law, ma- 

Digitized by VjOOQIC PAS [ 226 ] PAT nao lal^a ; mauaiky ho la- 
l^na 

Pass, n., l^ana, indrindra fa 
izay mamaky tendrombohi- 
tra ka sarotra aleha ; taratasy 
famelana handeha ; toetra. 
To bring to pass, mahatonga. 
To come to pass, tonga, mi- 
Beho 

Pass'able, adj. azo aleha ; tsa- 
ratsara hiany, azo ataohiany 

Pas'sa^e, w. ny andehanana, 
aleha ; l&lana ; andininy na 
paragrafy amy ny boky. 
Birds of passage, vorona mi- 
findra fonenana ho amy ny 
tany mafana raha ririnina ka 
miverina indray amy ny loha- 
taona 

Pas'sen^er, n. olona mandeha 
an-Ntsambo na kalesy &c. 
hankany amy ny fitoerana 
hafa 

Passing, adv. loatra, indrindra 

Passing-bell, n. lakolosy vele- 
zina raha misy mandevina 

Pas'sion, n. fiaretana ; ny faho- 
riana nanjo any Jesosy 
Kraisty tao amy ny hazo- 
fijaliana; f ahatezerana maf y ; 
fitiavana lehibe, faniriana 
fatratra 

Pas'sionate, adj. mora tezitra, 
f oizina ; mampiseho fitiavana 
na faniriana &c. fatratra 

Pas'sive, adj. tsy manao fa 
misy kosa atao aminy, man- 
defitra, tsy manohitra 

Pass'over, n. Pasaka, fandroany 
nv Jiosy ahatsiarovany ny 
nandalovany ny anjely ny 
tranony ny Isiraely tamin' 
izy namono ny matoany ny 
Egyptiana 

Pass'port, n. pasipaoro 

Past, adj. sy prep. laea. Past 
endnrance, tsy azo leferina intsony. Past shame, tsy 
mahalala menatra. It is 
half past seven, amy ny 
fito sy sasany ny f amantara- 
nandro 
Paste, n. lafarina ahandroina 
amy ny rano atao fametahan- 
javatra, pesitra; koba lafa- 
rina asiana menaka kely ki 
amboarina hatao pie na tart^ 

Paste'board, n. baoritra 

Pas'time, 7i. lalao, zavatra via- 
lana andro raha afaka amy 
ny raharaha 

Pas'tor, n. mpiandry ondry: 
mpitandrina fiangonana 

Pas'toral, adj. miandry ondry ; 
amy ny fiandrasana ondry; 
amy ny fitandremana fiango- 
nana fjWM/# 

Past'ry, n. mofo atao ana.y ny 

Pas'ture, — ra^e, n. tany fian- 
drasana omby na ondry, &c. 

Pat, V. t. mitehatehaka 

Patch, n. Yorodamba atampina 
ny akanjo rovitra 

Patch, V, t. manampina alranjo 
rovitra na tafon-trano, &c 

Patch'work, n. tapatapa-dambt 
zairina akambana atao fira- 
kofana, &c. 

Pa'tent, n. adj. mihariliary ka 
fantatry ny maro ; rarany 
ny fanjakana tsy hataony ny 
olona hafa af a-tsy Hay namo- 
rona azy hiany 

Pa'tent, n. taratasim - panja- 
kana mandrara ny olona tsy 
hanao mba hamidy ny zava- 
tra vao niseho afa-tsy ilay 
namorona azy hiany 

Patentee', n. ny olona mahazo 
patent 

Pater'nal, adj. amy ny ray, ray 

Pat'emos'ter, n. ny fivavahana 
nampianariny ny Tompo 

Digitized by VjOOQIC PAT [ 227 ] PAY Path, n. l^na, ny aleba ; la- 
lana alehan' olona raha am- 
pitahaina amy ny road izay 
andehanany ny soavaly 

Pathefic, adj. mampangorako- 
raka ny f o, mampalahelo 

Pa'tience, n. fiaretana, fande- 
ferana [defitra 

Pa'tient, adj. maharitra, man- 

Pa'triarcA, n. ray izay mana- 
paka ny ankohonany; ny 
olona malaza izay razany ny 
Jiosy ; lehilahy mpif ehy ny 
fiangonany ny Greek church 
tahaka ny Papa mpifehy ny 
fiangonany ny Katolika Ko- 
mana 

PatriarcA'al, adj. any ny pat^- 
arch, tahaka izay ataony ny 
patriarch 

Patri'cian, n. olona avo razana, 
indrindra fa ny tany Roma 
fahiny 

Pat'rimony, n. lova avy amy 
ny razana, kodrazana 

Pa'triot, n. olona tia ny tanin- 
drazany ka miaro azy sy 
mikely aina hanao izay haha- 
soa azy 

Patrlot'iCf adj. tia tanin-dra- 
zana 

Pa'triotism, n. fitiavana tanin- 
drazana 

Patrol', n. tilitily, mpiambina 
mandeha amy ny alina 

Pa'tron, n. olona lehibe izay 
manome toky sy manampy 
ny sasany na ny society , ^c. 
ka tonga toy ny ray aman- 
dreniny 

Paf rename, n. fanomezan-toky, 
fanampiana 

Pat'roiLi«e, v. t. manao toy ny 
ataony .ny ray aman-dreny 
amy ny fanomezan-toky na 
ny fanampiana, &c., manka- 
sitraka Fat'ter, v. i. mitaitaika, mipa- 
trapatraka ; mingodongodona 

Pat'tem, n, zavatra tsara ha- 
lain-tahaka ; sara - javatra 
entina hampiseho ny toetry 
ny ankabiazany, santiona ; 
moziry 

Pau'city, n. havitsiana 

Pau'per, n. olona mabantra 
miankina amy ny olona bafa 
izay miantra azy 

Pau'periza, v. t. mampabantra 
oloTia na mampabatonga azy 
biankina amin' olona bafa 
mba biantrany 

Pau^e, n, fijanonana kely amy 
ny bira na resaka, &c. 

Paii.9e, V. i. mijanona kely, mia- 
bona, miato 

Pave, V. t. manisy rari- vato amy 
ny lalam-be na gorodona, &c. 

Pave'ment, n. rari-vato atao 
amy ny lalam-be 

Pavilion, n. trano lay tsara 

Paw, n. loba-tongo-biby izay 
misy ny bobony 

Pawn, n. zavatra atao antoka, 
zavatra atao ambodibarlka 

Pawn, V. t. majiao antoka 

Pawn'broker, n. olona mitady 
fivelomana amy ny fampi- 
samborana vola kely ka misy 
antoka na zavatra atao am« 
bodibarika 

Pay, V. t. sy i. p. sy p. p. paid ; 
manome karama, mandoa. To 
pay a visit, mamangy, mi- 
tsidika 

Pay, n. karama ; vidin- javatra 

Pay'master, w. ny olona izay 
itokiana amy ny vola ka 
asaina mandoa ny karamany 
ny miaramila na ny kara- 
many ny olona maro miara- 
miasa, &c. 

Pay'ment, n. f andoavam-bola ; 
ny vola aloa 

Digitized by VjOOQIC PEA [ 228 1 PEL Pea, n. pi. pea» or pea«e ; piti- 
poa 

Peace, n. fiadanana, fihava- 
nana. At peace, inihavana, 
tsy miady intsony. To hold 
one's peace, mangina, tsy mi- 
teny. To break the peace, 
mandika ny lalam-panjakana 
ka mampitabataba ny olona. 
To make peace, mampiha- 
vana. In peace, mandry 
fahizay 

Peace'able, adj. tsy tia ady, 
mandry fahizay 

Peace 'fal, adj. miadana, man- 
gina, tsy mitabataba 

Peach, n. peso 

Pea'oock, n. yorombola 

Peak, n. ny tendrony ; ny tam- 
pon-tendrombohitra 

Peal, «. feon-javatra indray 
miredona toy ny kotrokocana 
na ny lakolosy maro na 
ny akora 

Pear, n. anaram-boan-keizo 

Pearl, n. zavatra kiboribory 
f otsy mangirangirana hita ao 
anatiny ny mollusk sasany ka 
atao haingo sarobidy 

Pearl-but 'ton, w. bokotra hara 

Pea«'ant, n. mpiasa tany 

Pea«'antry, n. ny mpiasa tany 

Peat, n. fompotra 

Peb'ble, w. vato kolonjy 

Peck, n. famarana mahalany 
roa Peck, V. t, mitsaingoka, mitsin- 
droka 

Pec'toral, adj. amy ny tratra 

Peo'nlate, v. t. homana ny 
volany ny fanjakana 

Peculiar, atfy'. any ny anan- 
kiray hiany, tsy iombonana, 
azy hiany; hafa noho ny 
ankabiazany, kafahafa 

Peculiarity, n fomba izay 
momba ny anankiray fa tsy anananyny hafa loatra, ny 

tsi-itoviany 
Peeu'niary, adj. amy ny vola 

na harena 
Ped'agogue, n. mpan^lanatra 

ankizy madinika, indrindra 

fa izay toa mandoka tena ho 

mahay 
Ped'ant, n olona mandoka tena 

amy ny f ahaizany 
Pedantic, adj. mirehareha amy 

ny f ahaizana 
Ped'antry, n. fireharehana amy 

ny f ahaizana 
Ped'estal, n. vato &c. atao 

vodi-andry na ametrahana 

statue 
Pedes'trian, n olona mandeha 

tongotra 
Pedigree, n. firazanana ; fila- 

zana ny firazanana, iitetezan- 

drazana [deha 

Pedlar, 71. mpanao varo-man- 
Peel, V. t. sy i. mamofy, miofy, 

mivof y, manendaka 
Peep, V. i. mitsirika, manaran- 

garana 
Peer, n. anankiray izay mitoyy 

voninahitra <fcc. amy ny 

anankiray ; manambonina- 

hitra isany ny House of Lord4 
Peer, v. %. mitsirika 
Peer'less, adj. tsy misy mitovy 

aminy, tsy misy mahatoraka 

azy 
Pee'vish, adj. soso-dava, nuke- 

triketrika, sarotin' alahelo 
Peg, n. hombo, hazo kely atsa- 

toka amy ny rindrina atao 

f anantonan- j avatra 
Pelf, n. harena, indrindra raha 

azoamy ny halatra na zavatra 

ratsy toy izany 
Pelican, n. anaram-borona 

lehibe sady lava vava izay 

mihinana hazandrano, ka ao 

aniy ny traotraokany misy 

Digitized by VjOOQIC PEL [ 229 J PER toy ny paosy itondrany 

hanina [zavana 

Pellu'cid, aij. tantera-paha- 

Pelt, V. t. mitoraka, milatsaka 

aminy (toy ny havandra) 

Pen, n. penina ; vala kely fitoe- 

ran' omby na ondry 
Pen, V. t. manoratra ; mamefy 
amy ny vala 

Pe'nal, adj. milaza ny fijaliana 
lianjo izay mandika ny 
lal^na; mahatonga fampija- 
liana ; avaly ny ratsy natao 

Pen'alty, n. ny avaly ny ratsy 
rhatao, fampijaliana, sazy 

Pen'ance, n. fampijalian-tena 
ataony ny olona sasany mba 
hahafahany amy ny helony 

Pen'cil, n. penally. Lead pen- 
cil, Cedar pencil, penally hazo 

Pen'dant, n. zavatra mihantona 
atao haingon-trano, &c. ; 
kavina [dondona 

Pen'dent, a(^'. mihantona ; man- 

Pen'ding, adj. ay prep, tay 
mbola tapa - kevitra, tay 
mbola vita ; raha mbola tay 
vita 

Pen'dulum, n, kapilim-paman- 
taranandro na zavatra hafa 
tahaka izany 

Pen'etrable, adj. azo idirana 

Pen'etrate, v. t. miditra; manin- 
drona 

Penetra'tion, n. fidirana ; faha- 
fainganan-taaina ; f ahaizana 
hamantatra ay hanavakavaka 
ny hevitry ny aaaany 

Pen'holder, n. tabom-penina 

Penin'sula, n. tany mitsopaka 
amy ny ranomsisina ka aaiky 
voabodidiny ny rano, tanjona 

Pea'itent, ad/, mibebaka 

Peniten'tial, adj. avy amy ny 
fibebahana, mampiaeho fibe- 
bahana 

Peniten'tiary, n. trano itoerany ny olona ratsy fitondran-tena 

izay mampiaeho fibebahana, 

ary miay mitandrina ay mam- 

piaaa azy 
Pen7>;nife, n. antai-pika keli- 

lela, peninaify [tanana 

Pen,manship, «. fahaizana aora- 
Pen nant, n. fane van- tsambo 

fa kely lava 
Pen'niless, adj. tay manam-bola, 

malahelo 
Pen'ny, n. pi. — nies or — nee ; 

farantaa varahina atao an- 

kevitry ny ilavoamena 
Pension, n. vola omena isan- 

taona na iaam-bolana ho 

fivelomany ny olona izay 

nahazo karama taloha kanef a 

niala tamy ny raharaha 

aatria efa antitra na osa, «fcc. 
Pen'sioner, n. olona mahazo 

pension 
Pen'sive, adj. mijoretra 
Pen'tagon, n. Jig are miay lafiny 

dimy ay angle dimy 
Pentag'onal, adj. miay lafiny 

dimy ay angle r'imy 
Pen'tateuc^A, n. ny boky dimy 

voalohany ao amy ny Baiboly 
Pen'teoost, n. fandroany ny 

Jioay natao 50 andro taoriany 

ny Paaaka 
Penu'rious, adj. mahihitra 
Pen'ury, n. fahantrana, fala- 

helovana, ny tai-fananana 

izay hivelomana 
Peo'ple n. olona ; firenena. 

The people, ny vahoaka 
Peo'ple, V. t. mametraka olona 

honina'ao 
Pep'per, n, dipoavatra, voam- 

perifery 
Pep'per, v. t. manisy dipoavatra 
Pep'pery, adj. be dipoavatra; 

malaky tezitra 
Per, prep, iaaky. Send it per 

bearer, ampitoudray ilay 

Digitized by VjOOQIC P£B [ 230 1 FEB olona mitondra ity taratasy 
ity izany [angaha 

Peradven'ture, adv. angamba, 

Peramlbulate, v. t, mandeha 
manodidina, mandeha mitety 

Perceive', v. t. mahita, mahalala 
amy ny fahitana na fandre- 
nesana na f anandramana, &c. 

Percent'a^e, n, vola omena ny 
mpisolo raharaha &c. araka 
ny isan-jato 

Percep'tlble, adj. hita ; azo 

Percep'tion, n. ahitana ; fahala- 
lana zavatra avy amy ny fa- 
hitana na ny f andrenesana na 
ny fisainana, &c. 

Perch, n. anaran-kazandrano ; 
dimy mamakitratra sy roan- 
jehy ; hazo atao fipetraham- 
borona 

Perch, v.-i. (on) mipetraka ao 
amy ny hazo (toy ny ataony 
ny vorona, &c.), miantefa 

Perchance', adv. angamba, an- 
gaha 

Per'colate, v. i. mandeha midi- 
tra ka mitete toy ny rano 
tantavanina 

Percus'sion, n. fidonan-javatra 
roa. Percussion cap, kapi- 

- eily ^ 

Perdi'tion, n. fahaverezana 
mandrakizay 

Peremp'tory, adj. milaza teny 
mafy ka tsy mety miova ; 
mitompo-teni-fantatra 

Peren'nial, adj. maharitra man- 
dritry ny taona; maharitra 
taona maromaro. A peren- 
nial spring, loharano tsy 
mety ritra 

Per'fect, adj. tsy misy tsininy ; 
tsy misy tsy vita ; hay tsara 
ka tsy mety disc ; tanteraka 

Per'fect or Perfect', v. t. niaha- 
tanteraka, mahatontosa, ma- 
mita Perfiec'tion, n. fahatsarana tsy 
misy tsiny ; f ahalalana na 
fahendrena &c. izay tsy misy 
diso 

Perfid'ions, adj. nitokiana kanjo 
nivadika ; misy fivadihana 

Per'fidy, n. fivadihana, famadi- 
hana 

Per'forate, v. t. manisy loa- 
doaka betsaka taboroaka ; 
manisy marotsingalany . Per- 
forated zinc, fanitso misy 
inarotsingalany 

Perforce', adv. an-keriny 

Perform', v. t. manao, maha- 
vita, manefa, mahatanteraia 

Perform'ance, n. anaovana ; za- 
vatra natao, zavatra vita 

Per'fome, n. hanitra, zava-ma- 
nitra [manitra 

Perfame', v.t. mahafeno fofona 

Perhaps', adv. angamba, anga- 
ha, anganja 

Per'il, n. fanakekezana ny loza. 
To be in peril, akaikiny ny 
loza, toa hahitan-doza 

Per'ilous, adj. akaikiny ny loza, 
toa hahitan-doza i 

Pe'riod, n. ny andro hatramy 
ny f otoana iray ka hatramy 
nyfotoanaanankiray koa, toy 
ny indray andro na iray vo- 
lana na iray taona, &c. ; ana- 
ram-pi janonan-tsoratra toy 
izao (.}, piriodra. The whole 
period of his life, tamy ny 
andro rehetra nahavelomany 

Periodical, adj. tonga na mi- 
seho isan- andro na isan-kate- 
loana na isam-bolana, &o. 

Period'ical, n. boky mis^o 
isam - bolana na isan - telo 
volana, «&:c. toy ny Teny Soa 

Per'ish, v. i. maty, ringana, 
very mandrakizay 

Fer'ishable, adj. mety ho simba, 
mety ho levona 

Digitized by VjOOQIC FEB [ 231 ] PES Periwig, «. solo-volo 
Per'jure, v. t. mianian-tsi-to 
Per'jury, «. fianianan-tsi-to 
Perk, — ky, adj. mianjonanjona 
Per'manent, adj. maharitra 
Per'meable, adj. azony ny rano 

na ny rivotra na ny fahaza- 

vana &c. idirana ao amy 

ny tenan-javatra 
Per'meate, v. t. miditra ao amy 

ny tenan-javatra (toy ny 

rano na ny rivotra na ny 

fahazavana, «S:c. 
Permis'sible, adj. azo avela 
Permis'sion, n. famelana raha 

niiera [hatao 

Termit', v. t. mamela hanao na 
Pemi'cious, adj. maharatsy, 

mahasimba 
Perora'tion, n. fara-teny amy 

ny oration [bitsy 

Perpendic'ular, adj. mijoroma- 
Per'petrate, v. t. manao (zava- 

tra meloka) 
Perpet'ual, adj. mandrakariva, 

tsy mitsahatra 
Perpet'aate, v. t. mampaharitra 
""*erpetu'ity, n. ny mabaritra 

mandrakariva 
Perplex', v. t. manahirana, ma- 

havariana. To be perplexed, 

isahirana, msabirana 
Perplexity, n. fabasabiran na 
Per'qoisite, n. zavatra azo mi- 

hoatra nobo ny karama nifa- 

narabana 
Per'gecute, v. t. manisy rg-tsy 

amin' izay tsy miray finoana 

aminy na izay tsy mifanara- 

kevitra aminy ; manenjika 
PersecTi'tlon, n. fanenjebana; 

fanisian-dratsy 
Ferieyer'ance, n. fabaretana 

amy ny zavatra efa natom- 

boka batao, fikikirana 
Persevere', v. u mikikitra, 

maharitra manao Persist', v. i. (inj mikiry, ma- 
baritra manao izay efa nian- 
tombobana batao, mikikitra 
Persistent, adj. mikiry 
Per'son, n. olona, olombolona. 
His person, ny tenany, ny 
bikany, ny tarehiny. You 
should go in person, ny tena- 
nao biany no tokony bandeba 
Per'sona^e, 71. olona malaza 
Per'sonal, adj. amy ny olona 
anankiray, momba ny tena ; 
mivantana amin' olona irery 
Personal'ity, n. izaymabatonga 
azy bo individual ; teny mi- 
vantana amin' olona irery 
Per'sonate, v. t. mody bo olon- 

kaf a, manandoka 
Person'ifjr, v. t. manao ny toe- 
javatra na ny toc-panaby 
bo tabaka ny olona Ynibitsy 
Perspec'tive,«. fianarana banao 
sarin-javatra arak' izayijore- 
na azy 
Perspicu'ity, w.fabatsoran-teny 
Perspic'iLoas, adj. morafantatra, 
mora azo, vantana, tsotra, 
mazava 
Perspira'tion, n. tsemboka,dini- 

tra 
Perspire, v. i. tsemboka, mivoa- 

tsemboka, mivoa-dinitra 
Persuade', v. t. mabataona, mi- 
taona, mamporisika, mampa- 
naiky 
Persua'«ion, n. fitaomana 
Persua'sive, — sory, adj. maba- 
taona 
Pert, adj. lakalaka, sabisaby 
Pertain', v. i. (to) any, momba 
Pertina'cious, adj, be ditra, 
mafi-so£na, kirina, tsy mety 
miova 
Pertina'city, n. ditra, kiry 
Per'tluent, adj. mety, anto- 
nony, mibatra anuny, mifa- 
naraka aminy 

Digitized by VjOOQIC PER [ 232 ] PHL Perturb', v. t. mampahataitra, 

mampitabataba, mahadiki- 

diky 
PerTi'*al; n. ny amakian-tcny 
Pernse', v. t. mamaki-teny 
Pervade', v. i. manenika 
Perverse', adj. mivily tsy ma- 

naraka izay mety, maditra, 

mafi-sofina 
Perverse'ness, w. fiviliana tsy 

hanaraka izay mcty, ditra 
Perver'sion, n. f anovana ny an- 

tony na ny hcviny ho amin' 

izay tsy mety 
Pervert', v. t. manova ny an- 

tony na ny heviny ho amin* 

izay tsy m^ty 
Per'vious, adj. azo aleha mita- 

boroaka Ttoy ny fitaratra 

azony ny lahazavana aleha) 
Pest, n. aretin-dratsy ; zavatra 

mahadikidiky, zavatra maha- 

rikoriko indrindra 
Pes'ter, v. t. mahadikidiky, 

maharikoriko 
Pestiferous, adj. manimba, mi- 

teraka aretina, maharatsy 
Pes'tile 'ce, n. aretin-dratsy 
Pes'tilent, adj. miteraka aretin- 
dratsy; mahatonga fikotra- 

nana sy fitabatabana 
Pes'tle, n fanoto fitotoam- 

panafody, &c. 
Pet, n. scmlDin' aina. In a pet, 

sosotsosotra, midongindongy 
Petl'tion, n. hataka, fifonana ; 

hataka voasoratra aterina 

any amy ny lehibe [fona 

Peti'tioD, V. t. mangataka, mi- 
Petrifac'tion, n. fiovan-javatra 

ho tonga vato 
Pet'rify, v. t. manova ho vato 
Petroleum, oi. soli-tany 
Pet'tlcoat, n. zipo. ana tiny 
Pet'ty, adj. kely, madinika 
Pet'ulant, adj. soso-dava, mi- 

ketriketrika Pew, n. fitoerana miefitrefitra 

ao amy ny trano fivavahana 
Pew'ter, n. metal atao amy ny 

firaka sy ny tin ^c. a hare 
Phalanx, n. fombam-pilaha- 

rany ny miaramila raha 

miady 
Phan'tom, n. fisehoan-javatra 

tsy misy tena ; matoatoa 
Pharisa'ical, adj^ mitovy fa- 

nahy amy ny Fariseo, tahaka 

ny Fariseo 
Phar'isee, n. Fariseo 
Phar'macy, n. fanamboaiana 

zavatra hatao fanafody 
Phase, n. tarehiny ny volana 

na ny kintana sasany araka 

ny fiovaovany ; toe-javatra 

izay miovaova araka ny ihe- 

verana azy 
Pheas'ant, n. vorona tsara ta- 

rehy sady tsara hena 
Phenom'enon, n. pi. — ena ; fise- 

hoany ny zavatra hita maso 

na reny ny sofina, &c., nefa 

fisehoana hiany fa tsy ny 

fotony na ny antony 
Phi'al, n. tavoahangy kely 
Phil'anthrop'ic, — cal, adj. tia 

olombelona ; mitady hc^asoa 

•lombelona 
Philan'throplst, n. olona tia 

olombelona sy mikely aina 

hahasoa azy 
Philan'thropy, n. fitiavana 

olombelona 
Philoro<7y, n. fianarana sy fan- 

dinihana teny maro samiha& 
Philos'opher, n. olona lalin- 

tsaina, olon-kendry 
Philos'ophy, n, fitiavana f ahes- 

drena ; fahalalana ny fototra 

sy ny ihaviany ny phenomena 

i^ay miseho amin* izao rehe- 

tra izao 
Phlecm, n. rehoka 
Phleg^at'ic, adj, tsy mora 

Digitized by CjOQQIC 


tm^ *i* amy ny fahatezerana na fitla- 
vana, &c. 
Phonetic; WJ. ferny ny- ■ :^6on' 
olona ; arakfe tiy^ fanwiyfiafi^ 
Phonetics, w. fiatiariitia ny atnf 
Jiy ffeo,' iilidrmdra =% feow' 
-■dWnA^'' '•'•- ■■■■' ' ^ ' ' ' 
Phonog'raphy, w. f6Wbath-pa- 
' ■ adrttUA^iiEt^ araka 'tvy^ iHnOik^ 
' tiatife 'tiy tehy* • ■ ^ 
^osj^hored'eent, ^yj: mamira- 
■ 'pilTitra (kely '' aty SLtriy ny 
tenany hiany kanef a tSy misy 

Phos'phorus,^?. anai*an-javatra 

( -^iHora mirfehitra amboarina 

avy amy iiy tftdlfeHfl-biby, aty 

izaiiy n<> fot(Jtry Ay Jham^i* 

• ' r^hitra ny af o^kfefii'ka ^ ^ > - 

Photograph', k .»Ary natao 

tamy ny ph'ot(f^*ifp/if/ ' ' ■ - 

Photog'raphyf, hi hy sciejioeiTiA^ 

• ^aiiaf antal^na ny ataony ny 

.^fah^zaVana amy ny zavtttra 

; '*r)iny; ny ^nafena sairy aivy 

amy ny heriny ny mfezava 
Phra«e, w. tapatapaky ny 's^n* 
tdnsa, f ombam-piteny ^' ■ - 
Phiu*eol'o<7 V, • )i. ' f ombam-piteriy 
Pfllretfel'o^y; n:- ny xciMee izay 
ataony ny olona hahafanta- 
rana ny tde-tsaina sy ny toe- 
panahy araka ny toetry ny 
loha ^ 

IBhrem'^yy'n. ffrenzt/J - -^ 

Phylao'tiery, 'n.[ aila-koditr' on- 
dry kely misy teny nalama 
tamy ny laliitiy Mosesy k^ 
nataony ny Jiosy sasany 
tamy ny handriny na ny 
• sandriny raha nivavaka izy 
Physic, n. fanafody ' ' 

Phy»'icftl, adj. momba ny zata- 
tra rehetra araka izay nanao- 
van' Andriamanitra azy ; nia- 
lo^uralka ny fomba izay naMti* irW '■ ^ Air^riamaniti^- - ^ iiW. 
Physifeil force, hfei^ ar\^^ ahiy 
: hy tanj^ky n^ teifia' nfi ny 
^miaraniila na hy-ftft-fllferia 5jc. 
ka 'frtifanohitra ariiy liy 'lyidtM 

Piyyi^ni w. 6l6na^efa' HiaAa- 

tr^ sy rimbay tsa^aiiy toetry 

ny areti^ia sy nyfombahy hy 

fafrifrfbdy rtiety aMfty, -in^t 

• ntio' fanafody' '^ ,' { • > 

Physics, ;i. ny ^sciSnt^ izky aba- 

' fantarana ny toetra '-kf ny 

fombany ny zavatra rehetra 

arak^ ; iziay^ naiiaovan' Atb" 

driamanitf a ' azy, ' sy' iij fto- 

vaovany ■ tebef a azony iiy 

fahazavana na iiy bafaliana 

- ; ria ny elect rMi}j, ka. - '^ - • ^ -^ 

Phy«i*O0'nbiny, n. ny- sdhhce 

- -^ izay ^' abaf antaraha 'fey tOe- 
■ "t!*!ai^ sy ny tb^-panftbi&]^^y 

olona araka ny. toetry ''^y 

'■'l tarebiny ; tat'ehi# olona' -^ 

Physioror/y, w. ny Wii?wrt? iijay 

abaf ant A^ana ■ ^y f anii'feiy^y 

zava-nianitry sy ^ily abavolo- 

many ny iavd-manan'fcink 

Pla'no, Plitnofbftei w. pian«? '^^^ 

Pick, V. t. mifantlna, toifesifn; 

pona. ' To ' i^ick <&ttit)j ^inal 

iioty. -To pick(a bene), diii 

kiky. ' To pick a po^oket, 

mdngar(M-ps€«y . . To : ^ick 

the teeth, manalft kaka. To 

- pick a qnarrel, rtitla ^y 
Pick, Pick'axe, n. fan^adim-ba- 

zaha ihadiana tarty be- V^iitd> 
tantanan-droa lela ' ' • 

Pick'le, n. lasaryj^hanina toi. 
hirizina amy ny* vinim^itra 
na ranon-tsira ' '= ■ 

Pickle, V. t. manao lasary, mi- 
tabiry amy ny viningitra na 
ranon-tsira ' , 

Picklock^ m lanalana. ny bMy 
raha tsy misy f analahidy 

Digitized by ' Pie [234] MH Pic'torlal, adj, amy ny sary ; 
hazavaina amy ny sary 

Pic'ture, n. sary, indrindra izay 
natao tamy ny loko 

Pic'ture, v. t. mamorona ho 
toy ny sarin- javatra ao an- 
tsaina ; manambara tsara ny 
amy ny zavatra ka fantatra 
tsara toy ny hita maso 

Pic'turesque, adj, mahafinaritra 
amy ny fijerena, indrindra 
amy ny zavatra tazanina any 
an-tsana; tsara raha alain- 
tsary 

Pie, n, ^nara-nahandro izay 
misy voan-kazo na hena sa- 
ronana paste ka endasina 

Pieljald, adj. sada, mara 

Piece, n. sombiny, silany, tapa- 
tapany ; ny zavatra anaiJri- 
ray amy ny maro. A piece 
of money, vola kely. A piece 
of poetry, tonon-kira anan- 
kiray. A large piece of 
ground, tany malalaka. To 
break in or to pieces, mano- 
rotoro. Of a piece, sahala 
hiany, mitovy hiany 

Piece, V. t. manohy, manovana, 
mampikambana 

Fiece'meal, adv. tsi-kelikely 

Pier, n. tongo-tetezana ; lalana 
vato na hazo atao mandroso 
amy ny ranomasina hanka- 
nesana amy ny sambo na 
hanatsarana ny fitodian- 
tsambo, &c. 

Pierce, v. t. sy /. manindrona, 
mandoaka, miditra 

Pi'ety, n. fitiavana sy fanka- 
toavana ny ray aman-dreny 
na ny havana ; fitiavana 8y 
f ankatoavana an' Andriama- 
nitra aiy fahazotoana amy 
ny f anompoana Azy 

Fig, n. kisoa. A pig of iron, 
fonja Pi// 'eon, n, voromailala ; domo- 

hina 
Pig'ment, n. loko 
Pig'my, n. olona zeny 
Pig'nut, n. voanjo 
Pike, n. lefona 
Pike'staff, n. zaran-defona : 

tehina lava marani-doha ; 

katsomanta 
Pile, n. hazo lehibe atao ton^o- 

tetezana ; zavatra miavovo- 

na "; volon-damba volon' 

ondry manarona ny mason- 

tenona 
Pile, i\ t. manao antontany, 

mampifanongoa 
Pil'fer, V. t. sy i. mang-ala-tety 
Pirgrim, n. mpivahiny 
Pirgrima^e, n. fivahiniana 
Pill, n. fanafody boribory atao 

telimoka, pilma 
Pillage, n. famaboana ; babo 
Pillar, ;;.andry; tsangam-bato 
Pillory, V. hazo fampijaliana 

misy loaka toy ny boloky 

mihazona ny vozona sy ny 

hato-tanana 
Pillow, n. ondana 
Pillow-case, n. fonon' ondana 
Pilot, n. mpitarika ny sambo 

hiditra na hivoaka amy ny 

litodian-tsambo 
Pilot, V. t. mitari-tsambo 
Pim'ple, n. mony 
Pin, n. paingotra ; hombo 
Pin, V. t. manapaingotra, miha- 
zona amy ny paingotra ; ma^ 

nombo 
Fin'cer^-, Pinrh'ers, n. tandra 

fanalana hombo, tandramo- 

kotra 
I Pinrh, V. t. sy i. manongpo, 
I niandnsitra. My shoe pin- 
I ches, manaikitra ny Idraroko 
Pine, n. anaran-kazo fanao 
' hazo fisaka tsara 
; Pine, V. {. mUiahia, fa indrindra 

t zed by Google MH [ 235 ] PIT noho ny alahelo. To pine for 
or after, manina, maniry 
fatratra 
Pine'apple, n. mananasy 
Pinion, 71. elatra 
Pinion, V. t. mamatotr' elatra, 

manao raikitr' elatra 
Pink, n. anaram-bonin-kazo ; 
anaran-tsora-javatra toy ny 
mavokely na mena tanora 
Pin'nace, n. anaram-botry 
Pin'nacle, n. rafitra kely kitso- 
loha misondrotra ambony ny 
aiikabiazany ; tendrony 
Pint, n. famarana mahalany 

am-pahavalony ny gallon 
Pioneer', n. mpialoha manam- 

boat^a lalana 
Pi'ons, adj. tia an' Andriama- 
nitra sy mazoto amy ny fa- 
nompoana Azy 
Pip, n. voa madinika ao ana- 
tiny ny voasary sy ny apple, 
&c. 
Pipe, 11. zavatra lava poakaty 
atao halehany ny rano, &c. ; 
sodina; pipa 
Pipe, V. i. sy t. mitsoka sodina 

na filiUotra, &c. 
Pipe-clay, n. tanimanga fotsy 

atao pipa 
Pique, n. f ahatezerana na fialo- 
nana kely satria ataony fa 
alam-baraka izy 
Pi'racy, oi. fandrobana ataony 
ny jiolahy an-tsambo amy ny 
sambo hafa ; ny anaovana 
porintrasy ny ivarotana boky 
noforonin' olona hafa nefa 
tsy nierana taminy 
Pi'rate, n. jiolahy mitondra 
sambo mandroba ny sambo 
hafa 
Piratical, adj. mandroba eny 
ambony ranomasina ; man- 
galatra manao porintra ny 
boky noforonin' olona hafa Pis'tol, n. basy poleta 

Pis'ton, ». ilay ampakarina sy 
ampidinina ao amy ny steam 
engine na pompa na tafof ora- 
na; tavoka 

Pit, n. lavaka lalina; sokitra 
azony ny nendra 

Pitch, n. ditin-kazo mainty; 
toetra ; pitsin-kira ; toetry 
ny loha-trano na mandri- 
loha na mitsangan-doha 

Pitch, V. t. sy t. manosotra 
amy ny pitch ; manipy, ma- 
noraka; lavo mitsontsorika. 
To pitch a tent, manorin-day. 
To pitch the tune, maka 
pitsin-kira 

Pitch'-black, adj. mainty ngi- 
zina 

Pitch'-dark, adj, maizim-pito 

Pitch'er, n. bakoly lehibe atao 
fakan-drano; siny 

Pitch'fork, n. vy misampana 
roa misy zarany lava atao 
fanipazana bozaka na ahi- 
maina 

Pit'eous, adj. mampalahelo 

Pit'fall n. lavaka saronana za- 
vatra malemy atao faman- 
driham-biby, longoa mitoto- 
bozaka [tra 

Pith, n. voti-atiny ; tena hevi- 

Pith'y, adj. be voti-atiny ; f ohy 
sady tena hevitra daholo 

Pitiable, adj. mahantra ; mam- 
palahelo 

Pitiful, adj. antra; mampala- 
helo; miendrika hoharatsina 

Pit'iless, adj. tsy antra ; tsy azo 
ivalozana, tsy mamindra-fo 

Pittance , n. fiantrana kely 
omena matetika ; an j ara kely 
foaiia 

Pit'y, n. alahelo noho ny faho- 
riany ny sasany, antra. 
What a pity ! edrey mampa- 
lahelo lahy izany ! 

Digitized by VjOOQIC FIT [ 286 ] Pit'y, r. fjtai^e^a.blm^ix^AH 
Y/ny ri 'faliei^Bxia \ ittanJQiTtakyi 
iv.mSan^ravir.. -.■i-. ,i;:.f:';i"' ;. •;■ 
SiTfort^ i n .j . ilaj^ . ihodinany ny 

kodia, &c. i- ' vii r; 

Fldc^Uei jiu(fi jdzo ifoodtua , j i l 

Placard, n. t t^uratasj^T -^Jiazaiia 

: ^/sipetaka. jniliarihtoy. inl3a>iici 

; kitdny nyl olona mara ' t J 

Sli^oOfi i^i.j ifitoecEtxlai itderana ; 

tanalDiv tftjiy; ; afahauaha; in- 

j • diwidira! raha ny^ asainy tif 

-J lanjaksaai &^.' ha^ao. To 

rtake pUioe, miseljo, tonga. 

. V 7o I taJw tbq ^ pUoe ijq£,> xmdDlo 

^aoc, Iv.i^ijrafi^pitjQfetra, ma- 

mctraka. To plA^fe in order, 

- r masdAbalrav I . piace grent 

confidence in him, matoky 

a«y4i8arijiftho' .-i.-'/l 

^iM'idi (MJ. jiiampisehacfiouoi- 

nana sy fiada»ai^.pio ; tsy 

; juiii^iketsika, tByiiTOaiiottia 

.Pla'</iftrize,7^,; j^,! juaagalatrainy 

^ teny jiataon-y! Qy.sasa^y.ka 

manao izany ho nataOByi. ny 

teoUny jsmy i»y • bojkifty na 

-, ny:fle¥iino»ai^fiv»Ataqiiy, . ; 

Fiftgne, ^* ;aro^in-dJatsy,'lpza 

■Plague, ^. i. Hiali48osotrfti ma- 

!• hadUddiky " r . ; 

JPlaid,i^ lambatBimilanjavftUy, 

lamba BikimbalobG 
Plain, . «r(/'.: mltovi-r^-no ; . hitai 
r t^ara, , i»ibai:iliary, t^tr^s 
tsy misy ravaka 
„Plain,.t^ tany.l(?njaka . 
•Plain-deariog, ja^. fanaoyana 

tony vantaiia, hit^njtP9 " 
Plpin-spftlcen, <idj. manao teny 
vantana , r : t 

Pl^^int, >/. iitairainasaa 
Plaintiff, n. ny mpanarp,ka 
. (apiy ny ady) 
Plaintive, ndj. mampalahelo 
Plais'ter, n, (pi aster J 
Plait, n. rary; r^ndrana; ny toirtira4oBffbalofaa/?iiniy:ny';'ffli- 
/ Ton' ak^oy jfia. ,it •' 
Plait, V. t. mandrandrana 
Plan, ^r. aacint-trano mftmpis^ 

ny f anorenana- lay ny efitKfe 
. /ihra, &(Ji);faarin*tanananiam» 

piseho nyil^lana sy ny: iiwre- 
: f jnanyiiy trano, &o. ; marikti 

heritra voalamina . 
Planv V' t. mandaminahevitra: 

manao plan 
Plane, adj. tsy misy aTO sy i?a, 

mitovi-rano 
Plane, n. vankona« Smoothing 

plane, raboha. Jack-plB&B. 

galera. Long planot dalosipy 
Plane, v,d^ mai^ankona 
Plan'et, n. ny anankiray amy 

ny kiiitaiia: iisay. m^aidehi 

manodidina :.ny. maaoandro, 

planetra ws . . 
Plan'etaryV f^j* monaba ny;»^ 

nvt>,w^fD.yrplamt ,., : 
Plank, 71. hazo lava fisapiaaka 
Pifttlt, w.jiaatarjnaniiy, indritt" 
. dra,ia.!ny madinidinika 
Plant, V. ^ maoibolyiJWaine- 
. . tiraka olona honina ... 
Plant'ain, n. akondii?o 
Plantft'tioii, n, tany, ^mai^Wffl 

ambolena; ny f onuflnany nj 

olona amy ny tany vao a«»y 

ny fanjakana 
Plant'er, n., mpamboly ; dt 

tompony ny plantation^ in- 

di^indra fa ny tonxpony ny 

tany ambojena f ary sy Ian- 

dibazo «S^c. . any United States 

sy India Aaidxef ana 
Plash'y, a(lj\ petsapetsa 
jPlas'ter, n. l^otra 
Plas'terj v. ^. mandalotra 
Plas'tic, adj. mora asiana en- 

drikfv paraka izay it ja^vaii* a»7 
Plat, I', t. (plaitj ■ 
Plat,,«. tany marimi^in^ kely 

toy ny tokotf^ny . , 

Digitized by VjOOQ IC KftA [ t';g3^ ] O^WO Plate, n.o imtipl'. atao/ flflftlit; 
lovia, vilia ; fanaka yolafixjksy 
. iia'Yolfl«i0iia 

Plate, vt , :4. ; • ma»aQ ? ankosotra 
> .VQlaj»en^.Bia volafotsy - u :: 
Plafeeailfi,;^^' ;tany lemaka, in- 
d«i»4i^,amy ny avoaYo : 
Plate'-gUss j jh : fiiarfttrtv tsara 

voarendrika: ! 
Blatlfftnoi >». fttoerana atao,aro 
kply ^oho ny ^orodoaa bipe- 
Ttrahany ny oloiia pasajiy 
handalia-teny t 

Pl^t'ina, — nuia, n. metal fotfti- 
-fotsy s^haJlahaia amyny vola- 
. ■ f otsy f a jpfl^yeso-trat. i«5i4i?.W^ 

.^my ny «y»(^«/ rehestra. 
Pla'ting, n. ny aiiaovan9-anko«- 
s0tra.4 -ny wi^^«7 atao! a^kosor 
trft aij^ iiy . ^/j^^aM^afa 
Plaa'4i1^ ?^ Sera 
PlauMble, rtr{/'. miseho toa ma- 
J^i^,; >\A, . ..-...■■■-•-: 

Play, i>, i* ay ^. milalaq, , mi- 
sangy; mihetsika., To pjay 
' false, i^^,|niiapitaka. Teplay 
upon, mitendryt To pdayr at 
y,;Cai:jsl«, Tcm^SiO ij^^atra . 
piay, y^.; fijiilao^ lalap ^ ^f «>;*« ; 
, fiiietisiket sehana .;,..,;; 
Play'felpw,. jPlaj'matc, ?iv mpi- 

ara-milalaG 
Playliouse, ;/. trano filalaovana 
,Play'tliiiig, «. tsilalao, kilalao 
Pleaj n. fialan-tsiny ; jzavatra 
iazaina mba hakamety ny 
atao 
Piead, % i. (for or on behalf of) 
mif ona ; mandaha-teny ho 
fanalana. To plead with, 
miifona aminy, mandaha-teny 
mamporisika hanao i 

Plead, V. t. inilaza izay hahaf a- 
. tsiny azy 

Plea,/ant, adj. maha^naritra, 
mahaf^ly. Pleasant to the 
tastOi mahq,tehihina^a jp^lea^'^litry, : n, fcafalxMia ; eso- 

, eso miharo-hehy 
Plea«e, v. t. By\i. inahafaly. I 
pleased him, He is pleased 
I witl^ me,;nanka8itrahany aho, 
n^nkasitraka^. abiy. izy* It 
pleases ; me, , I am pleased 
with it» nitrako izany, man- 
ka^traka IzaDy aho, ankasi- 
trahako izafty. Please will 
you write to me, xnba bano»- 
ratra taratasy amikohianao 
Plea*'ure, uj hafalift^a, ny 

sitraky nyjfo ; 

Piebe'ian, n. ny anankiray amy 
.iuyi vahoaka.;be, |a indma^ra 
^y ploita i va - razaga :, tg[ny 
Roma fahiny , .; - ; ;; 
Pledge, iji^antoka-; ■ j. 

Pledye, V. t. manao aRtiofea > 
Plenary, ia(/y,By<)koaj . , x 
Plenipotea'tiaryf n, mihassadm' 
, i^abiny ny f apj akapa a^isajkL- 
ray. ho any amy ny tfti^yihafa 
ka manana fahefan^sk. hajiao 
f anekena na raliaraha .bala I 
Plen'itu4e, n. halehibea^aft%i i 
Pleia' teous , adj, anapy.^ . .bjetgftka, 

be, sesehena ,,.;■: 

Plen'tiful, adj. betsaka,i;:fie^^ 

hena, ampy. A pleatjifnlye^ii) 

<japn-jina . . ;? ; .i •: 

^len'ty, m. babetsahana. A 

. , yjear of great plenty, taon- 

jina . . : r 

Pleu'risy, n. aretin-tratra 
Pli'able, adj. mojpa alefitra ; 

manaiki-be 
PlJL'ant, adji mora , alefitrai; 

manaiki-be 
Pli'ers, tandra kely 
Pliy/^t, n. antoka ; toetra 
Pliy/<.t, v. t.. i^Y i. manao teny 
mba hitokiany ny oloija azy 
Plod, V. i. milozoka miasa 

maharitra manao 
Plot, n. tany kely toy ny 

Digitized by VjOOQIC PtO [ 238 ] Pdl tokotany ; tetika, firaisan- "^^lun'der, v. f. mamabo 
tetika [initetika>f-Pluii'der, «. babo 

Plot, V. i. By /. mirai-tetika, 
Plow, w. angadim- Plon^^, 

bazaha atao fiasan-tany ka 

tarihiny ny soavaly na omby 
Plou^^, Plow, r. t. miasa amy 

ny pJoiigh ; mampisava ny 

rano araka izay ataony ny 

sambo raha mandeha 
Plon^/i'boy, n. olona mitarika 

ny plough 
Plou/7A'8liare, n. lela-plough 
Plnck, V. f. manongotra maka. 

To pluck (fruit), manoty. To 

pluck (a fowl), raamolo. 

Pluck up your spirits, 

matokia, matanjaha 
Pluck, n. herim-po, toky, faha- 

sahiana 
Plug, n. tsetsin-javatra 
Plug, r. t. manentsina 
Plum, n. anaram - boankazo 

kiboribory kely misy taolany 

ao anatiny ; voaloboka maina 
Plu'mage, n. volom-borona 
Plumb, ii. ilay firaka, &c. 

mihantona amy ny fandan- 

jana 
Plumb, adj. mahitsy 
Plumba'go, n. manjarano 
Plumb'er, /i. mpanefy firaka 
Plume, n. volom-borona, indrin- 

dra fa ny atao haingon-tsa- 

troka 
Plume, v. t. mamboatra volo 

toy ny ataony vorona ; mire- 

hareha, mieboebo, misitisity 
Plum'met, «/. firaka fehezina 

amy ny kofehy lava atao 

fanoharana ny halaliny ny 

rano ; fandanjana 
Plump, adj. matavy, botrcfona, 

botrabotra, vondraka, sain- 

gona 
Plum-pudding, n. pudding misy 

voaloboka maina Plunge, V. t. sy /. manatfloboka, 
mitsoboka, misitrika 

Plu'ral, adj. milaza fa misy 
mihoatra noho ny anankiray 

Plurality, n. ny mihoatra noho 
ny anankiray, ny maro 

Plus, adj. ampiana 

Ply, V. t. sy i. milozoka miasa 

Pneumatics, n. ny science izay 
ahafantarana ny toetry ny 
rivotra 

Poach, V. t. sy i. mahandro 
atody potsirina amy ny rano 
mangotraka ; mangalatra bibi- 
dia ao amy ny tanin* olona 

Pock'et, n, paosy 

Pock'et-hook, n. boky kely 
fitadidian-javatra sy fiton- 
drana taratasy ka entina ao 
am-paosy 

Pock'et-knife, n. antsi-pika 

Pod, n. hodi-boa sasany toy ny 
hodi-tsaramaso 

Po'em, n. teny alahatra atao toy 
ny tonon-Mra 

Po'et, n. olona malaza amy ny 
ny famoronana jt^o^/M na poeti-^ 

Poetic, — cal, adj. momba ny 
poitrgfl&zama. ajnyny poet ty 

Po'etry, Poesy, «. fombam-pila- 
haran-teny beohatra izayme- 
ty hilazana ny mampangora- 
koraka na mahaf aly ny f o, sy 
ny mampihetsiketsika ny sai- 
na amy ny fitiavana, na ny 
f ahatezerana, na ny f aniriana 
fatratra, &c. 

Poign'ant, adj. manindrona; 
nianaintaina mafy ; mangidy 

Point, ;/. izay manindrona toy 
ny loha-fanjaitra na lefona, 
•fcc. ; tendrony ; izay tsy misy 
lavany sy sakany fa toeraua 
liiany, tahaka ny marika 
nataony ny loha-fanjaitra; 

Dgitized by Google «- POl [ 239 ] POL indrai-mipi-maso ; ny f arany 
ny vodivona ; f oto-kevitra ; 
fijanonan-tsoratra. At or on 
the point of, akaikyindrindra. 
The point of view, toerana 
izay itazanana na iheverana 
zavatra. To gain a point, 
xnahazo izay tadiavlna. To 
make a point of, manao ho 
zavatra tsy maintsy hatao 

Point, V. t. sy i. mandranitra ; 
mikendry. To point out, 
maneho, manoro. To point 
to, manondro, To point at, 
manondro mba haneso 

Point'ed, adj. maranitra, voa- 
ranitra 

Pointless, adj. tapa-doha, dom- 
bo ; tsy misy antony 

Poise, V. t. mandanja 

Poi'son, n. zavatra mankarary 
na mahafaty raha hanina na 
miharo amy ny ra ; poizina 

Poi'son, V. t. manisy poizina ; 
mankarary na mahafaty amy 
ny poizina 

Poi'sonous, adj. mahafaty raha 
sotroina na hanina be loatra 

Poke, n. kitapo, lasakarongony 

Poke, V. f. manosika amy ny 
ny tehina na amy ny zavatra 
lava ; mijabajaba. To poke 
the fire, manavangavana ny 
afo 

Pok'er, n. fisoitr' afo 

Polar, adj. momba ny tany na 
ny ranomasina manodidina 
ny pole 

Pole, n. hazo lava boribory ; ny 
f arany avaratra indrindta na 
ny f arany atsimo indrindra 
amin' izao tontolo izao 

Polemi'c, — cal, adj. misy fano- 
herana na fif andirana, indrin- 
dra ny amy ny finoana »y ny 
fombam-pivavahana 

Pole-star, w. kintana aaiky tsy 

3 miova toerana loatra ka aha- 
fantarany ny olona ao amy 
ny hemisphere avaratra ny 
avaratra ; mpitarika 

Police' n. ny olona tendreny ny 
f anj akana hitandrina f andrao 
misy mandika ny lalana, in- 
drindra ny ao amy ny ta- 
nkna, polisy 

Police'man, n. ny ananldray 
amy ny polisy 

Policy, n. fitondram - panja- 
kana na fiangonana na soviet tj ; 
saina izay ataony fa hahasoa 

Polish, V. t. mamboatra na 
mandama mba hihilotrilotra 
na hangirangirana, mamotsy 

Polite', adj. manaja, mahay 
mitondra tena 

Polite'nesB, n. fanajana 

Politic, adj. manao izay ataony 
hahasoa na izay tsy hananany 
tsiny kanefa tsy mihevitra 
loatra na mety na tsy maty 
izany ; manao saina 

Political, adj. momba ny fiton- 
dram-panj akana [kana 

Politics, n. fitondram-panja- 

P611, n. loha; ny andraisana 
anaran' olona amy ny fifidia- 
nana hanao raharaham-pan- 
j akana 

Poll, V. t. manaisotra ny ran- 
tsan-kazo, mandrantsana ; 
manisa olona tsirairay in- 
drindra amin' izay mifidy 
olona hanao raharaham-pan- 
j akana 

Pollute', n. mandoto 

Pollu'tion, n. fandotoana; faha- 
lotoana, loto 

Polyg'amist, n. mparaporafy ; 
olona izay mihevitra fa mety 
ny mamporaf y 

Polyg'amy, n. famporafesana 

Pol'ygon, n. jig are misy angle 
sy lafiny maromaro . 

zed by Google im. •I ^mi 3 mn ^4fty7i4'aiK\i n'. anara^oBy ' maro 
; mifanataiky ao amiy ' ny 

■ Oseana: Pasifika atsimo / ; 
Pol'ysy liable, in teny misy 

vaki*ten^ efatra'na mihoatra, 
FoioadeV'^ai'tamvI : f}. poama- 

- idina, lakomadiiia /J ^ 
Pom<|%ranate^ n. lunpoxigpaben- 

danitra ; .1 

Poni'melt v. 4^ mandiUbQd&bGki 
Pomp, 11. fampisehoanazaratra 

7narevaka« ^ toy • ny aujy ^ n^ 

fisehoany ny Andriana 
PompOB'ity, m ebo, hakevoha- 

na, hakksiana 
Fomp'ons, ^rr//*. miebo, kevoka, 

kasy 
7oiidi/Tn..kamoTy •: ■ ~ 

Pon'der, v. t. sy t. sniidiitreritra 
Pon'derans, atfj.^ mavesatfa 
Pon/iar^r u. zepe . . 4 

Pon/tiffv W. inpiBoroiia*bo ; ny 

:Papa." '! .r!:^ -•:: vv 
Pontifieal, adj: oxLjuy pontiff 
Po'ny, *^ zana-tsoavaly, soa- 

- valy koly V pony • : ■ : > I 
Poob! inter, isyl -; ; 
Pqol, ?«. kamory, farihy kelyo*i 
Poory <7f/;';Jtsy7&aQaTn-pa3aansinS, 

miropiropy, Tnalahelo, ma- 

hautra j mahia ; xatsy ; tsy 

tsara; tsy ampy. In, poor 

: health,- f arary ': 

Poorly, adf. mararyy maiisarisa 

Poor'-ratej n, hotra vorinaha- 

melomana ny mahantra 
Pop, n* feony ny zavatra mi- Pop, V. i. mipoaka. To pdf> 

upon, iniposaka tampoka 

aminy 
Pope, *i. ny Papa 
Pop'ery, «. ny fmoaay ny Kato- 

lika Romana sy ny f ombam- 

piravahana ataony 
Pop'gan, n. basiambiaty x 

Pop'lar, n. ananuD-kazo Pop'py, ^. zav&rttiiac^m^ ' ' ka 
ny ranOny dia naampatcJry, 
ary izany Ao anttOva.na opium 

Pojp'ulaee, n. ny ▼ahoaka^^ ny 
ambftnian^o-'- ^-'^lo^, > r 

Pop'uhiT, adj: tiam^bahoaka, 
itiaini^lK^tra amy ny vaboa- 
ka; marb tia; atao t^otra 
mba ho! f antatry ti^ many '- 

Popalaif'ityi f^/hamalniah-kodi- 
tra amy ny vaboaka • ?i- ^ 

POfp'ulari^O, tv$. manao: hb^ t^o- 
hn mba ho iantatry by ^Eiaro 

PopttUtlotf, n. hf isany - mj 
mponina . i ,r . • 

Pop'tiloat, adji'he ta^^oohis^ ^h^ 
olona 

Por'belainy «^ 1)akK»^- f^t^f 
mangaiiangaranaj ' pS>*os^ai- 
na i ■ ' .'■.:'-i •'■ ■ ^ -■■ -^''i 

PorchI 92 .1 (fidiTana aa ' aiokbsa'^ 
tvaram-be ka nais^'tkmpcMiiy 

Por'cupine,! ni ananim«->bib^ toy 
ny 8okmB;ialehibesad5r>liv«^ 
ny ^ tsilony^ • indv^tinfiiT^- . ;aza 
misy iray fita nohoiavaay 

P(nre, ?}. lodka faran'^ i^ay^ Ma- 
diiuka indarindra toy iiy ivoa- 

^ hany n^ "tscmbt^a amy^^y 
hoditra t: i: ' ,j^,c i 

Pi^re, V. ?a (over) itnandiiiilaH sy 
saanatra faipratro; < 

Pork, ». henan^^kisoa - ; .' - 

Por'ous, adj. misy pore 

Por'poise, u. lamboa -. dnuio, 

; feso 1 . - 

Pox'rid<7e, n, nahandro atao 
amy ny oat-meal 

Port, n, fltodian-tsambo^ aoa- 
raii-divay > 

Portable, adj. mora entina 

Port'al, n. vavahady 

Portcullis, 7). tampim-bava. 
hady amy ny tanana niiHy 
manda ka azo asandratra ^y 
ampidinina > 

Porte', n. ny mpanjaka; -ey ny 

tized by CjOO>- FOS [241 ] POS mpitondra f anj akana any Tur- 
key- 
Portend', V. t. mampiseho ny 
ho avy, indrindra raha ny 
tsy tiana flozahoavy 

Portent'ous, adj. mampiseho 

Pointer, n. mpiandry varavara- 
na ; mpitondra entana ; poritera 

Por'tera^e, n. karamany ny 
mpitondra entana 

Portfolio, n. iitehirizan-tara- 
tasy na sary, &c. 

Por'tico, n. fidirana ao amy ny 
trano lehibe ka misy andry 
sady tafoana [hiany 

Por'tion, n. anjara ; ny sasany 

Por'tion, v. t. mizara 

Portly, adj. matavy sady va- 
venty 

Portman'teau, n. vata hoditra 
itondrana ny entany ny 
mpandeha 

Por'trait, — ture, n. sarin* olo- 
na ; filazana olona izay haha- 
f antarana azy tsara 

Portray', v. t. manao sarin-ja- 
vatra na olona ; milaza zava- 
tra na olona mba ho f antatra 
tsara 

Pose, V. t. manahirana noho ny 
fanontaniana saro-baliana 

Posi'tion, M. fitoerana, toerana ; 
toetry ny zavatra na mitsan- 
gana na mihilana na man- 
dry na voalohany na faha- 
roany, &c. ; toetry ny olona na 
manamboninalntra na miara- 
mila, na manan-karena na 
malahelo, &c. 

Pos'itive, adj. milaza marima- 
rina ; tsy mampisalasala ; be 
tohika [mahazo 

Pos'sess, V. t. manana, mitana, 

Po&ses'sion, n. fananana. To 
have in possession, mitana. 
To take possession of, ma- 
hazo, maka - izay manana, Possess'or, n. 
tempo 

Possibility, n. fahazoanahanao- 
vana. If by any possibility, 
raha misy izay hahazoana 
hanao 

Pos'sible, adj. azo atao, hay 

Pos'sibly, adv. angamba, an- 
gaha 

Post, n. tsangan-kazo ; tolana; 
fitoerana ametrahana miara- 
mila, &c. ; raharaha ; iraka 
mpitondra taratasy ; tetezan' 
olona ; fampitondrana tara- 
tasy ataony ny f anj akana ka 
misy f otoana andehanany 

Post, V. t. mametraka ao amy 
ny fitoerany ; mametraka 
taratasy ao amy ny post-office 

Post'aye, n. karaman-taratasy 
ampitondraina 

Post-date', v. t. milaza andro 
aoriana amy ny taratasy fa 
tsy izay nanoratana azy 

Postdilu'vian,— al, adj. ao- 
riany ny safo-drano tamy ny 
androny Noa 

Poste'rior, adj. aoriana 

Poster'ity, n. taranaka, tamin- 
gana 

Post-haste', adv. faingana dia 
faingana toy ny tetezan' 
olona 

Post'humous, adj. rehefa maty 
(toy ny zaza izay teraka rc- 
hefa maty rainy, na ny boky 
atao porintra rehefa maty 
ilay namorona azy) 

Postillion, n. olona mitaingina 
ny anankiray amy ny soa- 
valy mitarika kalesy 

Post'man, 71. mpitondra tara- 
tasy 

Post-meridian, adj. aoriany ny 
niitataovovonana ny andro, 
P.M. no fanoratra azy 

Post-mor'tem, adl. rehefa maty 

:tizedbyCjOO^ POS [242] PBA Post'-office, n. trano ametra- 
hana ny taratasy ampiton- 
draina any amy ny tanana 
na tanv hafa 

Postpone) V. t. mamela hatao 
amy ny andro hafa, manga- 
tak' andro. To postpone 
from time to time, manao 
ampitso lava 

Post'script, n. teny anampy 
aoriana rehef a vita sonia ny 
taratasy, p.s. no fanoratra 
azy 

Pos'tnre, n, toetry ny tena na 
mitsangana, na mipetraka, 
na miondrika, na miankina, 
&c. [gonina 

Po'«y, n. vonin-kazo vitsy an- 

Pot, «. vilany fahandroana ; 
kopy Ichibe atao fisotroana ; 
bakoly lalin' aty atao fitoe- 
rai\-kanina. Watering-pot, 
f andemana zava - maniry. 
Tea-pot, f anaovan-dite. Flow- 
er-pot, tanimanga tef ena atao 
fambolem-bonin-kazo 

Pot, V. t, mitahiry hanina ao 
amy ny pot 

Pot'ash, n. eirahazo 

Pota'to, 11. ovim-bazaha [kery 

Po'tent, adj. mahery, manan- 

Po'tentate, n. mpanapaka, 
mpanjaka 

Poten'tial, adj. milaza ny azo 
atao fa tsy ny atao 

Po'tion, 71. zavatra sotroina 

Pot'sherd, ii. vakim-bilany, 
tavim-bilany, tavin-tsiny 

Pot'ta^e, n. hena alain-di'o asia- 
na anaua ka atao marihitra 
tsara 

Pot'ter, n. mpanefy vilany 
tany, mpanao bakoly 

Pot'ter y, n. bakoly na vilany 
ataony ny potter ; ny fitoe- 
rana anaovana azy 

Pouch, n. kitapo kcly ; zavatra toy ny paosy amy ny biby 
miray karazana amy ny opos- 
sum ^ ary misy koa amy ny 
pelican 

Poul'terer, n. mpivaro-borona 

Pourtice, n. katapUasy 

Ponl'try, n. vorona ompiana 
atao iihinana 

Pounce, V. t . (on or upon) mi- 
paoka ; miantsambotra maka 

Pound, n. anaram-pandanjaiui 
tokony hitovy lanja amy ny 
farantsa vola madio 18, dia 
tokony ho ^^ nylivatra; ana- 
ram-parantsa kely volanaena 
atao an-kevitry ny ariary 
dimy 

Pound, V. t. mitoto 

Pour, V. t. sy i. manidina (rano 
&c.), mampidina; mirliTiA^ 
milatsaka, mirotsaka 

Pout, V. i. mimonjitra ; mito- 
kozihitra 

Pov'erty, «. ny tBi-fananana, 
ropiropy, fahantrana 

Pow'der, n. vovo-javatra ; van- 
ja ; vovo-panafody [vovoka 

Pow'der, v. t. manorotoro ho 

Pow'er, n. hery, f ahef ana ; tan- 
jaka ; ny manan-kery 

Pow'erful, a<ij\ mahery, matan- 
jaka ; manan-kery 

Pow'erless, adj. osa; tsy ma- 
nam-pahefana, tsy mahef a 

Pox, n. zavatra toy ny nendra 
niibontsina amy ny tena. 
Small-poz, nendU*a. Chicken- 
poz, nendram-boalavo 

Prac'ticable, adj, azo atao 

Prac'tical, adj. tsy mihevitra 
hiany fa mitondra ny fahai- 
zany sy ny heviny hanao 
koa. Practical kuowled^, 
f ahalalana avy amy ny f anao- 
vana sy ny fahazarana. A 
practical joke, sangy mihoa- 
tra ny loJ^ sangy ratsy 

Digitized by VjOO* PEA [243] PBE Prac'tice, n. fanao, fahazara- 
na ; ny manao fa tsy ny mi- 
teny na ny mihevitra f otsiny 
hiany 
Prac'tice, — se, v. t. sy i. manao 
matetika mba hahay, mana- 
zatra; manao ny raharaha- 
ny, indrindra fa ny rahara- 
hany ny dokotera sy ny 
mpandaha-dal^na 
Prac'titioner, n. olona tsy ma- 
hay hiany fa manao koa, 
indrindra amy ny anaovana 
fanafody 
PraB'tor, or Pre'tor, n. mpanapa- 

ka tamy ny Romana fahiny 
Pral'rie, n. tany lava-volo mala- 

la-be 
Praise, n. dera, fiderana 
Praise, v. t. midera, mankalaza 
Praise'wor^Ay, adj. miendrika 
hoderaina, tokony hoderaina 
Prance, v. i. mandihy {ataony 

ny Boavaly) 
Prank, n. laolao, sangy 
Prate, v. t. mi^aria, mitafasiry 
Prat'tle, v. i. miteniteny toy ny 

ataony ny zazakely 
Prawn, n. biby kely ao an- 
dranomasina sahalahala amy 
ny orana ka tsara hcna, pa- 
tsan-dranomasina 
Pray, t\ i. mivavaka ; manga- 
taka, mifona. To pray to 
God, mivavaka na mangataka 
amin' Andriamanitra. To 
pray for a person, mivavaka 
na mangataka ho an' olona. 
To pray for a thijjg, manga- 
taka zavatra. Pray don't do 
that, aoka re fa aza manao 
izany I 
Pray'er, ?i. fivavahana ; hataka, 
fifonana [hana 

Prajr'er-book, n. boky fivava- 
Pray'erful, adj. mazoto miva- 
vaka, mahery mivavaka Pray'erless, a4f' tsy maty man- 
gataka amin' Andriamanitra, 
tsy mety mivavaka 

Pre — , prefix ; aloha, rahateo 

Preach, v. t. sy i. mitori-teny, 
mitory, mananatra 

Preach'er, n. mpitori-teny 

Fre'adamic, adj. alohany ny 
androny Adama 

Pre'amble, n. sasin-teny 

Preca'rious, adj. tsy azo itokia- 
na, mampiahiahy, miovaova 

Precede', v. t. mialoha 

Pre'cedence, — cy, n. fialohana, 
fiamboniana 

Pre'cedent, n. zavatra natao 
taloha izay alaina ho marika 
na ho ohatra amy ny zavatra 
tokony hatao aoriana 

Pre'cept, n. teny fananarana, 
anatra 

Precep'tor, n. mpampianatra 

Pre'cinct, n. faritra, sisiny ; 
fizaran-tany kely 

Pre'cious, adj. bo vidy; tiana 
indrindra; soa 

Pre'cipice, n. tevana, hantsana 

Precipitance,— cy, 71. hamai- 
kana loatra 

Precipitate, v. t. manjera amy 
ny tevana lalina; mando- 
dona loatra; mampilatsaka 
faikany na zavatra levoua ao 
amy ny rano ka mandry ao 
ambany izany 

Precipitate, adj. maika loatra, 
dodona (amy ny raharaha) 

Precipitate, n. zavatra lovona 
ao amy ny rano ka misa- 
raka mandry ao ambany 
raha asiana zavatra hafa 

Precip'ita'tion, n. hamaikana 
loatra 

Precipitous, adj. mitsontaorlka ; 
mideza ; dodona loatra 

Precise', adj. mirindra, marina ; 
sarotiny 

Digitized by VjOOQIC PItE [244] PS£ Precisely, adv. izanyindrindra ; 

sarotiny 
Preci'sion, n. hamarinana 
Preclude', v. t. mieakana 
Preco'cious, adj. masaka aloha 

loatra; mahay loatra raha 

mbola kely [teo 

Pre'concelve', v. t. misaina ra^a- 
Pre'concert', v. t. miara-mihe- 

vitra rahateo 
Precur'sor, n. mpialoha; zava- 

tra tonga aloha ahaf antarana 

zavatra ho avy 
Preda'ceous, adj. mivelona amy 

ny halatra sy ny babo 
Predatory, adj. mamabo 
Predeces'sor, n, ny olona dim- 

basana 
Predes'tinate,— ne, v. t. ma- 

nendry rahateo 
Predeter'mine, v. t. mahatapaka 

hevitra rahateo 
Predlc'ament, n. toetra, indrin- 

dra amin' izay manahirana 

na mahasanganehana 
Pre'dicate, v. t. milaza ny aminy 
Pre'dicate, n. ny enti-milaza 
Predict', v. t. milaza izay hiseho 

amy ny ho avy, maminany 
Predic'tion, n. faminaniana 
Predilec'tion, n. (for) fitiavana 
Pre'dispose', v. t. mamboatra 

rahateo. "Weariness predis- 
poses the body to the fever, 

ny hasasarana no mahamora 

ny tena ho azony ny tazo 
Predom'inant, adj. mahery, ma- 

haresy 
Predom'inate, v. t. maharesy, 

mahery 
Pre-em'inent, adj. ambony in- 

drindra, tsara indrindra ; 

ratsy indrindra 
Pre'-enga^re', v. t. mampanaiky 

rahateo 
Pre'-enga^jre'ment, ^j.fifanekena 

rahateo Preface, n. sasin-teny 

Preface, v. t. milaza aloha, 
manao sasin-teny 

Prefatory, adj. mialoha, atao 
ho sasin-teny 

Pre'fect, n. mpanapaka, indrin- 
dra ny tamy ny Homana 
fahiny 

Prefer', v. t. tia, mijobona; 
manandratra. I prefer this 
to that, aleoko ity toy izay 
io. To prefer a request or a 
prayer, mangataka 

Preferable, adj. tsara noho, aleo 

Preference, n. fifidianana, fijo- 
bonana, fitiavana; ny voa- 
fidy 

Prefer'ment, n. fisandratana 

Prefig'ure, v. t. manoro rahateo 

Prefix', V. t. raametraka ao aloha 

Pre'fix, 71. teny na vaki-teny 
akambana eo alohany ny tenj 
hafa ka manova ny heviny 

Preg'nant, adj. bevohoka ; ma- 
hatonga 

Prehen'sile, adj. mifikitra amy 
ny hazo, &c., toy ny ataony 
ny r ambony ny jako ay ny 
gidro sasany 

Pre'histor'ic, adj. talohan' izay 
voalaza amy ny tantara 

Prejndf/e', r. t. mi tsara rahateo, 
mandentika rahateo 

Prej'udice, it. he\'itra ny amy 
ny itiavana na tsi-itiavana 
olona na zavatra izay tsy 
mbola f antatra tsara 

Prej'udice, v. t. manome saina 
rahateo ny amy ny olona na 
zavatra. Some one has preju- 
diced him against me, nisy 
efa nandentika ahy taminy, 
nisy efa nilaza ratay ahy 
taminy. He is prejudiced in 
favour of Mr. Y., tia any Mr. 
Y. izy, nefa tsy mbola maha- 
lala azy tsara 

Digitized by VjOOQIC PSE I 245 ] PBE Prel'acy, n. ny raharahany ny 
bishop 

Prel'ate, w. fhishopj [aloha 

Preliminary, adj. mialoha, atao 

Prelude, n. zavatra izay mia- 
loha; sasin-teny 

Premature', adj. mioty manta ; 
haing-an-doatra 

Premeditate, v. i. mihevitra 
rahateo, misaina rahateo 

Pre'mier, adj. aloha indrindra, 
ambony indrindra, voalohany 

Pre'mier, n. ny ambony indrin- 
dra amy ny fanjakana af a-tsy 
ny mpanjaka ; ny Prime 
Minister 

Premise', v. t. sy i. milaza aloha 

Prem'ise.9, n. ny trano mbamy 
ny tokotany 

Pre'mium, n. soa azo noho ny 
fahaizananany fahaizana mi- 
tondra tena, &c. ; finsurancej 

Premon'ish, i\ t. mananatra 
rahateo [rahateo 

Premoni'tion, n. fananarana 

Preoc'cupy, v. t. mihazona 
rahateo, mahazo rahateo, 
maka rahateo 

Pre'ordain', v. t. manendry 
rahateo 

Prep'ara'tion, n. fanamboarana 
aloha, fiomanana 

Prepar'ative, adj. maudamina 
rahateo, mahamoty rahateo 

Prepar'atory, adj. niahatsara 
rahateo, mahamety rahateo; 
mampiomana. Preparatory 
school, sekoly misy fiauarana 
ambanimbany izay tokony 
hianarauy ny mpianatra vao 
mankao amy ny kolejy, &c. 

Prepare', v. t. sy i. mamboatra, 
mampiomana, mahamety, ma- 
haniendrika ; miomana 

Prepay', v. i. v. sy p.p. — paid; 
mandoa vola alohany ny 
fotoana Prepon'derate, v. t. mahery 
lanja, mavesa-danja 

Prepo.si'tion, n. teny apetraka 
alohany ny teny hafa ham- 
piseho izay hevitra ikam- 
banany aminy 

Prepossessing, adj. mampaha- ' 
tia 

Prepos'terous, adj. manao hevi- 
tra ambony, tsy azo atao 
akory; mampiseho fahada- 
lana 

Prerog'ative, n. izay azony ny 
andi'iana sy ny manam-pahe- 
fana atao fa tsy azony ny 
olona hafa atao 

Pres'a^/e, n. fambara 

Presa/7e', v. t. manambara, 
mampiseho loza 

Pres'byter, n. loholony ny fian- 
gonana izay tendrena ham- 
pianatra sy hitondra azy 

Pre-sbyte'rian, n, olona izay 
mino fa ny prcsbyU'ri/ no 
tokony hanapaka ny fiango- 
nana fa tsy ny bishop 

Pres'bytery, ;/. ny mpitandrina 
sy ny loholona tafavory ha- 
nao raharaham-piangonana 

Pre'scient, — ious, adj. maha- 
lala rahateo izay ho avy 

Prescribe', v. t. sy /. milaza 
izay tokony hatao, mandidy 

Prescrip'tion, n. taratasy sora- 
tany ny dokotera milaza ny f a- 
nafody tokony hosotroiny ny 
marary, taratasim-panafody 

Pres'ence, }i. eo anatrehana. To 
show presence of mind, tsy 
resin- tahotra raha misy loza 
tonga tampoka fa malaky 
mahita izay mety hatao mba 
hahafaka azy 

Pres'ent, adj. eto, ato, ao ; an- 
kehitriny. At present, anko- 
hitriny. The present month, 
ity volana hitsahina ity 

Digitized by VjOOQ IC FBE [246] PBE Present', v. t. manolotra, mana- 
titra ; miseho eo anatrehana ; 
mitondra eo anatrehana 

Present, w. fanomezana, kado, 
fanatitra 

Pre^enta'tion, n. fanolorana, 
fanaterana 

Pre-ven'timent, n. hevitra toy 
ny vinany, indrindra amin* 
izay misy atahorana 

Pres'ently, adv. vetivety, fain- 
gana, tsy ampy toinona 

Preserva'tion, n. fiarovana, 
fitandremana, famonjena 

Preservative, adj. maharo, ma- 
havonjy 

Preserve', v. t. miaro ; mamonjy ; 
mamboatra amy ny airaraamy 
na sira &o. mba tsy ho lo na 
hasiso 

Preserve', «. hanina voavoatra 
amy ny Biramamy na sira kc. 
mba hotehirizina tsy ho lo 
na hasiso 

Preside', v. i. manapaka, mi- 
fehy; mandahatra ny raha- 
raha amy ny olona miangona 

Pre.s'idency, n. ny fanapahana 
sy ny raharahany ny j^^'f^si- 
dent ; ny taona izay maha- 
presidvnt azy ; tany tapahiny 
ny president any India 

Pres'ideiit, ;/. olona Mina hana- 
paka na handahatraraharaha 
amy ny society na institution^ 
cjr. ; olona fidiny ny vahoaka 
hanapaka amy ny reimhlic 

Press, V. t. sy /. manery, 
mamozona ; manindry, ma- 
mia ; mamihina ; mif anety. 
To press down, manindry; 
mampahory 

Press, 11. f anerena, fanindriana. 
Press of people, olona maro 
mifauety. A printing-press, 
fanontana porintra. Wine- 
press, famiafeam-boaloboka Pressing', adj. manery amy ny 
hataka [driana 

Press'ure, n. fanerena, fanin- 

Pres'ti/^e, n. hery na laza noho 
ny hery na ny f ahaizana izay 
ef a niseho taloha 

Presume', v. t. sy i. sahy loatra 
na matoky loatra satria misy 
ianteherana, mamono volana 
an-drano, manao soanapo 

Presnmp'tion, n. fahasahiana 
loatra, fianteherana loatra 

Presnmp'tive, adj. miantehitra 
amin' izay tsy azo olan- 
tanana na tsy hita marina 

Presump'tuous, adj. sahisahy 
loatra [rahateo 

Pre'suppose', v. t. nianampo 

Pretend', i\ i. mody ho, mi- 
hambo. To pretend to work, 
mialasafay 

Pretend'er, n. mpanandoka, 
mpiharobo 

Pretence', — se, — sion, «. fodia- 
na ho, fihamboana, hambo 

Pre'ternat'ural, adj. tsy mifa- 
naraka amin' izay miseho 
mandrakariva, sampona 

Pre'text, n. fialana, zavatra 
lazaina hahamety ny atao 

Pret'ty, adj. tsara, tsara tarehy 

Pret'ty, adv. Many. Pretty j 
good. Pretty well, tsara 
liiany, tsaratsarh, hiany, me- 
ty hiany 

Prevail', v. i. maharesy, ma- 
nan-kery aminy. To prevail 
upon, mampanaiky 

Prev'alent, adj. mahery. The 
prevalent opinion, ny hevitry 
ny maro. A prevalent di- 
sease, aretina mahazo ny 
maro, aretiny ny olona 

Prevar'icate, v. i. mitsoatsoa- 
teny, mivadibadika, manao 
teny tsiloabody mbahoenti- 
mamitaka * 

Digitized by VjOOQIC FBE [247] PRI Prevent', v. t. misakana, maha- 

sampona ; mialoha 
Preven'tion, •;?. fisakanana 
Preventive, adj. mahasakana 
Pre'vious, adj. aloha, raha tsy 
mbola [hateo 

Prewam', v. t. mananatra ra- 
Prey, n. babo ; haza (alainy 
ny biby na ny vorona). A 
beast or bird of prey, biby 
na vorona mihaza 
Prey, v. i. (on or upon) mama- 
bo, mihaza. His debt preys 
upon his health, mankabia 
azy ny trosan' olona aminy 
Price, n. vidiny ; ny hatsarany 
Price, V. t. manombana 
Priceless, adj. tsy azo vidim- 

bola aman-karena 
Prick, V. t, sy i. manindrona 
(amy ny zavatra madinika 
toy ny paingotra, &c.) ; ma- 
nilo 
Prick, n. zavatra manindrona ; 

tsilo ; f anindronana 
Prickle, n. tsilo, lain-tsilo 
Prickly-pear, n. tsilondrai- 

keta, raiketa 
Pride, u. avonavona, rehareha 
Pride, v. t. rccip. mii*ehareha 
Priest, n. mpisorona 
Priestliood, n. fisoronana 
Prim, adj. malina amy ny fita- 
fiana sy amy ny f andaminana 
Primary, adj. voalohany. Of 
primary importance, tokony 
hatao foto-draharaha 
Pri'mate, tu ny bishop ambony 
indrindra amy ny fanjakana ; 
archhishop 
Prime, adj. voalohany, ambony 
indrindra ; f aran' izay tsara. 
Prime cost, mason-karena. 
Prime Minister, ny ambony 
indrindra amy ny fanjakana 
izay manarakaraka ny mpan- 
jaka Prime, n. fipoak' andro; ny 
voalohany ; ny tsara indrin- 
dra 

Prime'val, adj. taloha ela 
dia ela, tamy ny taloha in- 
drindra 

Primitive, adj. tamy ny nian- 
dohany, taloha indrindra ; 
mitana ny f ombany ny ntaolo 

Pri'mo/zenlture, n. fizokiana 

Prim'rose, ;/. vonin-kazo vony 
misy betsaka amy ny loha- 
taona 

Prince, n. mpanjaka; zanaka- 
lahiny ny mpanjaka 

Princely, adj. any ny mpanjaka 
na ny zanany ; miendrika ha- 
taony ny mpanjaka na ny 
ambony indrindra ; tahaka 
ny any ny mpanjaka 

Princess, n. zanakavaviny ny 
mpanjaka; vadiny ny prince 

Prin'cipal, adj. lohany indrin- 
dra ; f ototra indrindra 

Prin'cipal, n. lohany, mpita- 
rika ; f ototra ; renivohitra 

Prin'cipallty, n. tany tapahiny 
ny prince 

Prin'cipally, adv, indrindra 

Prin'ciple, n. fotony, ny iha- 
viana ; izay fototry ny fiton- 
dran-tena na tsara na ratsy. 
A man of good principles, a 
man of principle, lehilahy 
marina (satria marina ny 
finoany). A man of bad or 
low principles, lehilahy ratsy 
fanahy 

Print, V. t. manao porintra, 
manonta 

Print, n. marika avy amy ny 
fanindriana, dia ; porintra ; 
zavatra vita porintra ; lamba 
zandiana 

Print'er, n. mpanao porintra. 
Calico printer, mpanao lamba 
zandiana 

Digitized by VjOOQIC FBI [248] FBO Frint'ing-marhlne', 71. milina 
f anaovam -porintra 

Print'ing-presB, «. fanontam- 
porintra 

Prior, adj. aloha 

Priority, n. fialohana 

Pri'ory, n. trano itoerany ny 
monk na ny nun 

Prism, n. prisma ; vongam-pi- 
taratra telo rirana izay mam- 
pisaraka ny soratry ny tana- 
masoandro 

Pri«mat'ic, adj. tahak&ny pristn. 
Prismatic colours, ny soratry 
ny tana-masoandro izay sara- 
hiny ny prism toy ny soratry 
ny avana 

PriA'on, n. trano-maizina, trano 
ametrahana ny olona helohi- 
na ka tsy avela hivoaka 

Pri'soner, n. olona atao an- 
trano-maizina ; ny sambo- 
belona; izay voasakana tsy 
hiala amy ny trano 

Pris'tine, adj. tamy ny nian- 
dohany [mifona 

Pri^^ee, fprap thee J teny enti- 

Pri'vacy, n. fitokanana irery, 
fisarahana amy ny olona ; 
fanginginana 

Pri'vate, adj. any ny olona 
irery ; tsy any ny fanjakana 
na ny olona iray vohitra, &c. ; 
tsyfantatry ny maro. Pri- 
vate prayer, fivavahana atao- 
ny ny olona samy irery. In 
private, amy ny mangingina 

Pri'vate, n. vata-miaramila 

Privateer', n. sambo fitondran' 
entana ka atao sambo mpiady 
rah a misy ady 

Priva'tion, n. fisarahana amin* 
. izay tiana sy nahafinaritra 
tiiloha 

Priv'ile/^e, n. soa azony ny 
anankiray mihoutra noho ny 
sasany PriVy, adj. mahalala izay tsy 

avela ho f antatry ny maro ; 

miombona amin' izay mirai- 

tetika 
Prize, w. babo, sambo azo amy 

ny ady ; loka 
Prize, V. i. manombana; tia 

indrindra ka mihevitra izany 

ho tsara dia tsara 
Prize-'%//ter, n. olona miloka 

nufamely totohondry 
Pro — ^prefix; solo; aloha 
Probability, n. fahazoana ha- 

nampo, fiangahana, tokony 

ho ef a — 
Prob'able, adj. tokony, azo am- 

poizina ; angamba — mihitsy 
Proba'tion, n. fizahan-toetra 
Probe, n. zavatra maranitra 

atao fandinihana ny toetry 

ny fery, &c. 
Probe, V. t. mamantatra ny 

toetry ny fery &c. amy ny 

zavatra maranitra ; mandi- 

nika f atratra 
Probity, n. hamarinana 
Problem, n. fanontaniana na 

zavatra mampisalasala 
Problematic, — cal, adj. mam- 
pisalasala 
Probos'cis, n. Uay orony ny 

elefanta izay ataony fakan- 

kanina, &c. ; ny orona lava 

amy ny biby sasany koa ; ilay 

lava amy ny Vavany ny lolo 

sy ny biby kely hafa koa 
Proce'dure, n. fandroso; fan- 

drosoana ; zavatra atao 
Proceed', v. i. mandroso, mizo- 

tra ; avy aminy 
Proceed'ing, n. ny atao 
Pro'ceeds, n. vola azo amy ny 

fividin-javatra 
Proc'ess, n. fandrosoana; fomba 

fanaovana na faniriana, &c. 

In process of time, rehefa 

af aka elaela , 

Digitized by VjOOQIC PEO [ 249 ] FBO Proces'sion, /j.fandrosoana; olo- 

na maro mandeha milahatra 

Proclaim', v. t. manambara 

amy ny maro ; mikabary 
Proclama'tion, n. kabarin' an- 
driana ; f anambarana amy 
ny maro 
Procon'sul, n. mpanapaka am- 
bony indrindra izay nape- 
traky ny Romana fahiny 
tamy ny tany resiny 
Procras'tinate, v. t. manao am- 
pitso lava, mangataka andro 
Proc'tor, n. mpizaha ny fiton- 
dran-tenany ny mpianatra 
ao amy ny university 
Procum'bent, adj. mandry mian- 
kohoka; mandady amy ny 
tany toy ny zava - maniry 
sasany 
Proc'urator, n. mpanapaka tany 
anindran-tany (tamy ny Ro- 
mana fahiny) 
Procure', v.,t. mahazo 
Prod'igal, adj. mandany harena, 

homan-karena 
Prodi^'ipus, adj. makadiri-be: 

mahagaga ny habeny 
Prod'lyy, n. fambara; zavatra 

mahagaga, sampona 
Produce', v. t. mahatarika, ma- 

hatonga; maka; miteraka 

Prod'uce, n. vokatra ; tombony 

Prod'uct, — c'tion, n. vokatra ; 

ny atao. The product of 

numbers, ny valiny ny isa 

roa na maro ampifampitom- 

boina 

Produc'tive, adj. mahavokatra, 

maliateraka, mahatonga 
Profane', adj. tsy masina; tsy 
manaja izay masina, ma- 
nompa. Profane history, 
tantara nataony ny Girika 
8y ny Romana &c. taloha 
raha mbola nivavaka tamy 
ny sampy izy Profane', v. t. manaratsy izay 
masina ; manonona f oana ny 
anaran' Andriamanitra ; ma- 
nompa 

Profane'ness, — anity, n. ompa ; 
f anaratsiana izay masina 

Profess', V. t. milaza mihari- 
hary, manaiky mba ho f an- 
tatry ny maro ; milaza ny 
hainy 

Proies'sion, n. teny enti-mi- 
laza fikasana na fitiavana na 
finoana na fahaizana, «fec. ; 
raharaha mila fahendrena 
toy ny -ataony ny mpanao- 
fanafody sy ny mpandaha- 
daliina sy ny mpitandrina 
fiangonana, &c. 

Profes'sional, a({j. amy ny raha- 
raha (toy ny ataony ny mpa- 
nao fanafody, <fec.) ; manao 
raharaha toy izany 

Profess'or, n. olona mikambana 
amy ny fiangonan' Andria- 
manitra ka inauaiky ho Kris- 
tianatsara; olona notendrena 
hampianatra ny ao amy ny 
University 

Proffer, v. t. milaza teny na 
manomo zavatra mba horai- 
sina na holavina 

Profi'cient, adj. mahay 

Pro'file, n. sarin' olona nefa ny 
ila tarehiny hiany 

Pr of it, n. tombom-barotra ; soa. 
To make a profit by or of, ma- 
hazo tombom-barotra aminy 

Profit, V. t. sy i. mahasoa, ma- 
hazo soa 

Profitable, adj. mahasoa, aha- 
zoana soa na tombom-barotra 

Profitless, adj. tsy mahasoa, tsy 
misy tombom-barotra 

Profligate, adj. ratsy fanahy, 
ratsy fitondran-tena indrin- 
dra 

Profound', adj. laHna 

Digitized by VjOOQIC PKO [ 250 ] FBO Profuse', adj. mahafoy betsaka, 

mandany be 
Profu'«ion, n. fandaniana be; 

betsaka 
Pro/7en'itor, ti. ray, razana 
Pro^'eny, n. zanaka ; taranaka, 

tamingana 
Prognostic, n. zavatra miseho 

izay ahafantarana ny ho 

avy; fambara 
Prognos'ticate, v. t. milaza alo- 
ha, mampiseho rahateo, ma- 

minany 
Programme, n. taratasy fan- 

daharana milaza - ny raha- 

raha hatao 
Pro'gress, «. fandroeoana, fan- 

dehanana 
Progress', v. i. mandroso 
Progres'sive, adj. mandroso mi- 

hatsara [sakana 

Prohibit V. t. mandrara, mi- 
Prohib'ition, n, fandrarana 
Prohib'itory, adj. mandrara 
Project', V. t. sy i. misaina ; 

mandroso 
Proj'ect, n. hevitra lazaina amy 

ny hanaovana raharaha ; ra- 

haraha kaaaina hatao 
Project'ile, n. zavatra atoraka 

na atsipy na alefa 
Projec'tion, n, ny mandroso 

amy ny rindrina, &c. 
Prolil'ic, adj. miteraka betsaka; 

mahavokatra be 
Prolix', adj. hiva loatra (amy 

ny teny alahatra) 
Prologue, )i. sasin-teny 
Prolong',— gate, v. t. mahela; 

mahalava 
Promenade', n. lalana amboari- 

na atao fitsangantsanganana 
Piom'inent, adj. mitranga na 

mandroso noho ny sasany ; 

mora hita, miseho miharihary 
Prom'iscuous, adj. mifangaro- 

haro Prom'ise, v. t. sy t. m'anaiky 
hanome na tsy hauome na 
hanao na tsy hanao &c.: 
mampanantena, mikasa. To 
promise one' s self, manantena 

Prom'ise, 71. fanekena hanao 
na hanome, &c. ; teny fika- 
sana 

Prom'issory, adj, misy teny 
fikasana 

Prom'ontory, n. vodivona 

Promote', v. t. mampandroso, 
mampitombo, manandratra. 
To promote health, mampa- 
hatanjaka 

Promotion, n. fampandrosoana, 
fisandratana 

Prompt, adj. haingana, malaky 

Prompt, V. t. mamporifiika : 
mampahatsiaro kely 

Promp'titude, — ptness, n. ha- 
fainganana 

Promul'gate, v. t. manambaia, 
mikabary, nulaza ndhariharj 

Prone, adj. mandry mianko- 
hoka. Prone to forget, mad- 
arika. Prone to steal, fan- 
galarina. Prone to tell liei, 
fandainga 

Prong, w. ny anankiray amy ny 
rantsany ny f orosety na ny 
zavatra toy izany 

Pro'noun, n. teny niieolo ny 
noun [milaza 

Pronounce', v. t. manonona, 

Pronun 'elation,' N. fanononana 

Proof, n. ny mahamarina 
azy, fanamarinana, porofo: 
ny porintra voalohany izay 
tokony hahitsy. To be proof 
against, mahatohitra 

Prop, n. tohana, fiankinana 

Prop, V. t. manohana 

Prop'agate, v. t. maka tara- 
naka ; mampiely 

Propel', V. ^ manosika handeha, 
mampandeha 

Digitized by VjOOQIC FRO [261 ] FRO Propen'sity, n. fitiayana hanao, 

f aniriana hanao 
Prop'er, adj. any ny anankiray 
hiany; mety, marina, anto- 
nony 
Prop'erly, adv. mety, marina 
Prop'erty, n. toe-javatra;fana- 

nana 
Proph'ecy, n. filazana ny zava- 
tra tsy maintsy ho avy, 
indrindra raha asain' Andria- 
manitra lazaina, faminania- 
na ; fitorian-teny na fampia- 
narana ny tenin' Andria- 
manitra, indrindra raha am- 
piany ny Fanahy Masina ilay 
mpitory 
Proph'esy, v. t. sy i. milaza ny 
zavatra tsy maintsy ho avy, 
indi'indra raha asain' Andria- 
manitra lazaina, maminany ; 
mitori-teny na mampianatra 
ny tenin' Andriamanitra, in- 
drindra raha ampiany ny 
Fanahy Masina ilay mpitory 
Proph'et, n. fem. — tess, olona 
namporisihiny ny Fanahy 
Masina hiteny, mpaminany 
Propitiate, v. t. mampionona 

fahatezerana 
Propi'tiation, n. fampiononana 

fahatezerana 
Propi'tiatory, adj. mampionona 

fahatezerana 
Propi'tious, adj. miantra, ma- 

mindra-fo, mahasoa 
Propor'tion, n. hevitra. In 
proportion, an-kevitra. The 
door is too small and out of 
proportion to the size of the 
house, kely loatra ny varava- 
rana ka tsy mifanaraka amy 
ny habeny ny trano 
Propor'tion, v. t. manao an-ke- 

viny, mampifanaraka 
Fropor'tionate, adj. an-kevitra, 
mifanaraka aminy Propo'sal, n. teny lazaina mba 
hoheverina na hekena na ho- 
lavina ; hevitra ; ny tiana 
hatao 
Propose', V, t. milaza hevitra 
mba hekena na holavina ; 
mamoa-kevitra, mampihevi- 
tra 
Proposition, n. (proposal) ; za- 
vatra lazaina mba hoporofoi- 
na na hatao (amy ny Gcome- 
try) 
Propound', r. /. (propou) 
Propri'etor, n. tompo (indrin- 
dra ny tompon-trano na tany 
na sambo, &;c.) 
Propriety, n. fahatsarana amy 
ny fitondran-tena na fiteny 
na fomba, &c. 
Proroga'tion, n. farapodiany 
ny mpanjaka ny parliament 
mba hihaona indray amy ny 
andro hafa 
Prorogue', v. t. mampody ny 
parliament mba hihaona in- 
dray rehefa afaka kelikely 
Prosa'ic, adj. tsy mahafinaritra, 

maina (amy ny teny) 
Proscribe', v. t. manendry ho- 
vonoina ; milaza ny hara- 
tsiany ny f ampianarana atao- 
ny ny sasany 
Prose', n. teny tsotra fa tsy 

poetry 
Pros'ecute, v. t. manao izay 
hahatrarana na hahatante- 
rahana izay kasaina hatao ; 
miampanga eo anatrehany 
ny mpitsara ; manao izay 
hahazoana ny rariny araka 
ny lalam-panjakana 
Pros'elyte, n. olona jentilisa 
mifindra hanaraka ny fivava- 
hany ny Jiosy ; olona mifin- 
dra na miova hirai-hevitra 
amy ny sasany, indrindra 
amy ny fivavahana Digitized by VjOOQIC FRO [ 252 ] PRO Pros'pect, n. izay tsinjo amy 
ny fitoerana iray; hevitra 
atao amy ny ho avy noho 
izay efa miseho sahady; 
fanampoizana 

Prospective, adj. mihevitra ny 
ho avy 

Prospect'us, w. filazanany amy 
ny boky izay efa ho vita mba 
ho fantatry ny olona ny an- 
tony 8y ny toetrany 

Pros'per, v. t. sy i. mahalavo- 
rary; mitombo harena. The 
cause of the Gospel is pros- 
pering at such a place, man- 
droso tsara ny fivavahana ao 
Ananona 

Prosperity, «. fanambinana, 
fandi-osoana hahazo izay tia- 
na ; iitomboana harena 

Pros'perous, adj. ambininy ; 
lavorary 

Pros'titute, v. t. manolo-tena 
na fahaizana na fahalalana 
&c. hanaovan-dratsy 

Pros'titute, n. vehivavy janga 

Pros'trate, adj. mandry miva- 
landotra, miankohoka 

Pros'trate, v. t. mandrava ; 
mampilamaka. To prostrate 
one's self, miankohoka 

Prcstra'tion, w. fiankohof ana ; 
faharerahana, fahakiviana 

Pro'csy, adj. tsy mahafinaritra, 
maina (amy ny teny) 

Protect', V. t. miaro 

Protec'tion, n. aro, fiarovana 

Protect'or, n. mpiaro 

Protest', V. t. sy i. milaza 
mafy. To protest against, 
nailaza mafy ny amy ny ratsy 
nataony ny easany, manda 

Pro'test, n. filazana mafy man- 
da ny hevitra na ny ataony 
ny sasany 

Prot'estant, n. olona manda ny 
fomba sy ny fampianarana sasany ataonv ny Xatolika 
Romana, Protestantra 

Protesta'tion, n. filazana mafy 

Protract', v. t. manalava, ma- 
hela [tranga 

Protrude', v. t. mibohitra, mi- 

Protu'berance, n. zavatra mi- 
bohitra [rehareha 

Proud, adj. miavonavona, mi- 

Prove, V. t. mamantatra, mam- 
piseho marimarina izay izy 
tokoa ; manamarina. Ti 
prove to be, hita fa miseho 
ho 

Prov'ender, n. hanina, indrin. 
dra izay omena ny biby 

Prov'erb, n. ohabolana, ohs- 
teny, teny fohy ataony ny 
olona fitenenana 

Proverb'ial, adj. ataony ny mar: 
fitenenana 

Provide', v. t. mamatsy, mam- 
boatra rahateo, miomana. 
I provided him with a cloak 
and umbrella against tlie 
coming storm, nomeko ka- 
paoty sy elo izy mba ho en- 
tiny amy ny orana efa ho 
avy. To provide for a jou- 
rney, mamboatra vatsy sy 
izay rehetra tokony ho enti- 
na raha mandeha 

Provi'ded, conj. raha 

Prov'idence, n. fitandremana 
rahateo ; ny fitondran' An- 
driamanitra izao rehetra izao 
Andriamanitra 

Provident, adj. mihevitra tsan 
rahateo, mitsapa-farany 

Providen'tial, adj. avy amy ny 
fitondran' Andriamanitra an- 
tsika, indrindra raha voa- 
vonjy n6ho ny saiky nahi- 
tan-doza 

Prov'ince, n. tany isany ny 
fanjakana nefa lavitra b 
ametrahana goverinora ; ta- 

Digitized by VjOOQIC FRO [253] PTTB nindrana ; anjara-raharaha. 

In the province, any amba- 

nivohitra 
Frovin'cial, adj. any ny pro- 
vince^ momba ny province 
Proyin'ciali«m, n. fiteniny ny 

tanindrana 
Provision, n^ ny anamboarana 

rahateo ; hanma ; ny zava- 

tra tsirairay voalaza amy ny 

fanekena 
Provisional, adj. atao nefa 

mbola hosoloana, atao vonji- 

maika 
Provoca'tion, n. zavatra maha- 

tezitra ua mahasosotra na 

mahadikidiky 
Provoc'ative, adj. mahatezitra 
Provoke', v. t. mamporisika ; 

mampahatezitra 
Prov'ost, n. izay lehibe indrin- 

dra ao amy ny tanana sasany 

na eo amy ny college sasany 
Prow, n. lohany ny sambo 
Prow'ess, n. fahasahiana sy fa- 

tokiana ary faliatanjahana 

amy ny ady 
Prowl, V. i. mirendrirendry, 

mivezivezy, miriorio 
Proximate, adj. akaiky indrin- 

dra 
Poximity, n. fanakekezana 
Proximo, n. andro anankiray 

amin' ity volana ambony 
Prox'y, n. fisoloana ; mpisolo 
Prude, n. veliivavy maotona 

loatra 
Pru'dent, adj. hendry, malina, 

mitsapa-farany 
Prudential, adj. uatao amy ny 

hamalinana ; a^^ amy ny 

ham£llinana 
Prud'ery, >i.hamaotinana loatra 
Prune, v. t. mandrantsandran- 

tsana hazo mba hahatsara 

faniry azy 
Prune, n. plum maina Pry, V. i. (into) mitsikilo, mi- 
tsiritsirika 

Psalm, n. lihirana, salamo 

Psalmist, n. mpanoratra sala- 
mo frana 

Psalm'ody, n. ny ihirana fihi- 

Fsal'ter, n. nybokinyny salamo, 
indrindra raha atao boky mi- 
tokana 

Psal'tery, n. anaran-javatratoy 
ny lokanga izay nampiara- 
hiny ny Jiosy tamy ny hira 
fahiny 

Pshaw ! inter, isy ! hia ! 

Psyr^'olo/7y, n. ny science izay 
ahafantarana ny amy ny sai- 
na 

Public, adj. any ny maro, any 
ny fanjakana ; fantatry ny 
maro, miharihary. In public, 
ampahibemaso. Public pray- 
er, fivavahana eo amy ny fi- 
voriany ny maro 

Public, n. ny vahoaka, ny am- 
baniandro 

Fub'lican, n. mpamory hetra 
tamy ny Jiosy, f arantsa ; 
torapony ny public-house 

Fublica'tion, n. filazana amy 
ny maro ; ny anelezana ny 
zavatra natao porintra, in- 
drindra raha amidy; boky 
&c. atao porintra mba ha- 
midy 

FuVlic-house, n. trano azony 
ny oiona aleha mba hihinana 
na hisotro labera na divay, 
&c. 

Publicity, n. fiharihariana 

Public-spirited, adj. mihevitra 
sy mitady izay hahasoa ny 
fanjakana na ny olona maro, 
ka mazoto hanao izany 

Publish, V. t. manambara mba 
ho fantatry ny maro ; manely 
ny zavatra vita porintra, in- 
drindra raha amidy Digitized by VjOOQIC PTTC [254] PTTN Puck'er, v. t. manaketrona 
Pudding, n. anaran-kanina 
maro karazana atao amy ny 
lafarina na vary &c. ka ha- 
roana zavatra hafa koa, ary 
saiky mandrakariva ahan- 
droiua sady atao malemy 
Pud'dle, n. petsapetsa, ranom- 

potaka 
Puddle, V. t. njandoto rano 
Puerile, adj. toy ny zazalahy 
Puff, n. rivotra indxay mitsoka 
Puff, V. i. sy t. miaina toy ny 
sempotra ; mampibontsina 
amy ny rivotra. To puff at, 
mamingavinga. To puff up, 
mandoka 
Puffin, n. anaram-borona ma- 
natody amy ny hantsana ao 
araoron- dianomasina 
Puffy, adj. mibontsina, mibon- 

tsimbontsina 
IBugh^ inter, isy! hia! 
Pu'^ilist, n. mpifamely toto- 
hondry L^<iy 

Pugna'cious, adj. tia ady, mpHa 
Pugnacity, n. iilana ady 
Puis'sance, n. tanjaka, hery 
Pule, V. i. mikiakiaka, mito- 
many toy ny ataony ny zaza- 
kely 
Pull, V. t. manintona. To pull 
to pieces, niandriadiiatra, 
maiiapotipotika, nianasama- 
tsamaka ; manaearatsaraka. 
To pull along, mitarika. To 
pull down, mandrava (trano, 
«icc.). To pull off, manaiso- 
tra. To pull out, mauatsoaka. 
To pull up, mauongotra; 
manintona hiakatra 
Pulley, n. bolaky 
Pulmonary, — nic, adj. amy ny 

havokavoka 
Pulp, n. ny malemy amy ny 
voan-kazo Baeany; zavatra 
malemy toy ny tsoka Pul'pit, n. polipitra 
Pul'py,— pons, adj. malemy toy 

ny amy ny voan-kazo sasany 
Pul'sate, V. i. mitepotepo, mi- 

emponempona 
Pulsa'tion, n. fitepotepo 
Pulse, n. ny fitepotepony ny 

ra amy ny ozatra, palisa 
Pul'verize, v. t. manorotoro ho 

vovoka 
Pum'ice, n. vato maivana sold- 

tsokitra avy tamy ny volcam 
Pump, n. fampakaran-drano, 

pompa 
Pump, V. t. mampakatra rano 

amy ny pompa ; manontamn* 

tany mba hahalala izay afe- 

nina 
Pump 'kin, n. karazam-boatavo 
Pun, n. vosobosotra amy ny 

teny sahalahala fauononaua 

fa samihafa hevitra 
Punch, n. fandoahana metal na 

hoditra, &c. 
Punch, V. t. mandoaka amy ny 

punch; manosika amy ny 

tanana; manaldho 
Punctil'ious, adj. sarotiny amy 

ny fombafanajana [fotoana 
Punctual, adj. tsy mety bo diso 
Punctual'ity, n. fitandremana 

mba tsy bo diso fotoana 
Punc'tuate, v. t. manisy fija- 

nonan-tsorutra 
Puncture, n. loaka kely voa- 

tsindiona amy ny zava-ma- 

ranitra 
P undent, adj. manaikitra toy 

ny sakay ; mahery fofona; 

manindrona toy ny teny 

maf y na ny f ahoriana 
Pun'ish, V. t. mamaly ny me- 

loka noho ny ratsy uataony, 

mampijaly 
Pun'isliment, n. fampijaliaua 

noho ny ratsy natao, ny avaly 

ny ratsy atao Digitized by VjOOQIC PUN [ 255 ] PUT Pn'nitive, adj. mety havaly ny 
.ratsy natao, atao fampija- 
liana 

Pn'ny, adj. kely eady tsy ma- 
tan jaka loatra 

Fn'pa, n. (chrysalisj [driamaso 

Pu'pil, n. mpianatra; anakan- 

Pup'pet, n. Bari-olona hetsike- 
tsehiny ny tari-by atao fila- 
laovana; mpanaraka ambo- 
kony 

Pup'py, n. zanak' alika 

Fur'bUnd, adj. pahina 

Ptn'chase, v. t. mividy 

Fur'chase, n. ny ividianana ; ny 
zavatra voavidy ; (leverage) 

Pure, adj. madio, tena madio, 
tsy misy lotony na kely akory 
aza ; tsy misy fangarony 

Pur'gative, n. fanafody mam- 
pivalana 

Pnr'gatory, n. (araky ny hevi- 
try ny Katolika Komana) ny 
fitoerana izay ipetrahany ny 
olona sasany rehefa maty 
mba ho diovina amy ny f aho- 
tany vao miakatra any an- 
danitra; afo fandiovana 

Pur/7e, V. t. mahadio, manadio 

Pur'ifica'tion, n. fanadiovana 

Pu'rify, V. t. manadio 

Pu'ritan, «. anaram-pivavaka 
izay tsy nety nifanaraka tamy 
ny Church of Encjland f ahiny ; 
olona fatra-pitandi'ina izay 
ataony ho lalan' Andriamani- 
trana dia hatramy ny zavatra 
madinika aza 

Puritanic, — cal, adj. fatra-pi- 
tandrina loatra ny zavatra 
momba ny livavahana 

Pu'rity, n. lahadiovana, ny tsi- 
fisiana zavatra mifangaro 
aminy 

Purl, V. i. mitambolimbolina ; 
manao feo kely toy ny rano 
mandeha amy ny vatokolonjy Purlin, n. haratra 

Purloin', v. t. mangalatra, man- 
gala-tety 

Pur'ple, n. sy adj. volomparasy 

Pur'port, n. hevitra, antony 

Pur'pose, V. t. sy i. mikasa, 
mihevitra hanao 

Pur'pose, n. zavatra kasaina 
hatao ; fikasana, antony. He 
did it on purpose, niniany 
natao izany 

Pur'poseless, adj. tsy manana 
antony 

Purr, V. i. manao feo mimono- 
monona (dia ilay ataony ny 
saka raha f aly) 

Purse, n. kitapom-bola,poketra. 
He has an empty purse, tsy 
manam-bola izy. He has a 
long purse, be vola izy. 
Purse proud, mirehareha amy 
ny vola aman-karena 

Pursu'ance, u. fanarahan£^' 
hahavita izay nokasaina ha- 
tao 

Pursue', V. t. manenjika ; mana- 
raka; miezaka mba haha- 
tratra ; mandroso aminy 

Pursuit, n. fanarahana, fanen- 
jehana ; raharaha 

Purvey 'or, n. olona mpividy na 
mpikarakara ny hanina ho 
any ny maro [nery 

Push, V. t. sy i. manosika, ma- 

Pusillan'imouB, adj. saro-taho- 
tra, osa 

Puss, — sy, n. saka, piso 

Put, V. t. mametraka. To put 
away, manaisotra. To put 
away a wife, niisao-bady. To 
put back, misakana, mame- 
rina. To put by, mamela. 
To put down, mametraka; 
manetry, manongana. To 
put forth leaves, mandra- 
vina. To put forth the hand, 
maninjitra ny tanana. He Digitized by VjOOQIC PUT [ 256 ] QUA put forth all his strength, 
nanao i^ay tratry ny ainy 
izy. To put foiward, manan- 
dratra ; mampandi-oso. To 
put in a word, manampy teny 
amy ny r^saka ataony ny 
sasany. To put off, manai- 
Botra ; mamela hatao amy ny 
andro hafa. To put on 
clothes— hat— shoes, &c. mia- 
kanjo — misatroka — mikiraro, 
&c. To put out, mandroaka 
hiala ; mampahatezitra, mam- 
pahasosotra ; mahavery hevi- 
tra. To put out a fire, 
mamono afo. To put out of 
joint, mampipitsoka, mampi- 
oritra. To put over, raame- 
traka ao ambony ; manan- 
dratra ho mpifehy. To put 
to a stand, mampijanona, 
misakana. To put to death, 
mamono. To be put to it, 
tery. To put to the sword, 
mamono amy ny sabatra, 
mamono amy ny ady. To 
put to or on trial, mizaha- 
toetra. To put up for sale, 
mivarotra, indrindra amy ny 
lavanty. To put up to, 
mamporisika hanao. To put 
up with, mahaleiitra, maha- Putrefac'tion, w. fahalovana 
Pu'trefy, v. t. sy i. mahalo; 

•mihalo 
Putres'cent, adj. mihalo 
Pu'trid, adj, lo 
Put'ty, n. loko fametaliana 

fitaratra amy ny varavarana 

&c., patro 
Puz'zle, V. t. manahirana, 

manadala 
Pyg'my, n. (pigmy) 
Pyr'amid, n. zavatra kitso loha 

ka misy lafiny hatramy ny 

telo noho miakatra, pyramida Pyre, n. hazo alahatra hando- 

rana faty 
Pyrote<?A'nics, «. fahaizana 

hanao Jirc-works 
Quack, V. i. migagaka 
Quad'rangle, n. figure misy 

angle efatra sy lafiny efatra; 

zavatra efa-joro 
Quad'rant, n. ny atiipaliefatry 

ny circle ; zavatra entina 

hamantatra ny hahavony ny 

masoandro, &c. 
Quadrilat'eral, adj. sy n. ma- 

nana lafiny efatra 
Quad'ruped, n. biby manana 

tongotra efatra 
Quad'ruple, adj. efatra heny, 

inefatra 
Quaff, v. t. manao be figoka 
Quag'gy, adj. mihonankonana, 

mlhonahona, mandrevo 
Quag 'mire, n. honahona 
Quail, V. i. resin - tahotra, 

mitora-kovitra 
Quail, n. papelika 
Quaint, adj. hafahafa ; fanaony 

ny ntaolo 
Quake, v. i. mihorohoro, miho- 

zongozona, mipararetra 
Qualification, n. nymahamcty, 

ny mahamendrika 
Qualify V. t. mahamety ho, 

mahamendrika ho ; mampioTS 

teny «S:c. ho malemilemy 

kokoa 
Quality, n. toe-javatra ; toe- 

panahy, toe-tsaina 
Qualm, n. aretina mampaloiloy. 

He has qualms of consci- 
ence about it, mieritreritra 

izany izy fa angamba tsy 

mety 
Qualn^lsh, adj. maloiloy 
Quan'tity, n. ny misy ao; ny 

habeny 
Quarantine', n. ny andro ijano- 

nany ny sambo ao amy ny 

Digitized by VjOOQIC QUA [257] QUI fitodian-tsambo vao miala ny 
olona fandrao misy aretina 
mifindra 

Quar'rel, n. ady, iifandirana 

Quar'rel, v. i. (with) iniady, 
mifanditra 

Quar'relsome, adj. niiadiady, 
mifandiditra, tia ady 

Quar'ry, n. fitoerana angalana 
vato hatao trano, &c. 

Quart, n. ny ampahefatry ny 
gallon 

Quar'ter, «. ny ampahefany. 
Quarters, trano itoerany ny 
miaramila, &c., ny itoerany 
ny olona fa tsy ny fonenany. 
Headquarters, trano na lay 
itoerany ny mpifehy miara- 
mila ; foto - pitoerana. To 
give quarter, miantra ny 
fahavalo rehefa miady 

Quar'ter, v. t. mizara efatra ; 
mametraka miaramila amy 
ny tranon' olona 

Quar'terly, adj. isan-telo volana 

Quar'to, n. boky atao amy ny 
taratasy inefatra miforitra 

Quartz, w. karazam-bato, dia 
ny vatokaranana sy ny afo- 
va,to, &c. 

Quash, V. t. manaporitra, ma- 
moritra ; mahaf oana W 

Quater'nion, w. efatra • 

Qua'ver, v, i. mipararetra, man- 
govi-peo 

Quay, n. (tononina ki^ rafi-bato 
ao amoron' ony atao mba 
hanondranana na handrai- 
sana ny entana any an- 
tsambo 

Queen, n. rapanjaka (vavy) ; 
vadiny ny mpanjaka lahy. 
Queen - consort, vadiny ny 
mpanjaka (raha mbola velona 
ny lahy). Queen - dowager, 
vadiny ny mpanjaka (rehefa 
maty ny lahy) Queer, adj. hafahafa 

Quell, V. t. mampitsahatra an- 

kery 
Quench, v. t, mamono (afo). 

To quench thirst, mahafaka 

hetaheta 
Quer 'ulcus, adj. be taraina, mi- 

taraindraina 
Que'ry, n. fanontaniana 
Que'ry, v. i. sy t. manontany, 

misalasala aminy 
Quest, n. fitadiavana 
Ques'tion, n. fanontaniana, fa- 

nadinana. Out of the ques- 
tion, tsy mety mihitsy, tsy 

izany akory 
Ques'tion, v. t. sy i. manontany, 

manadina, misalasala aminy 
Ques'tionable, adj. isalasalana, 

tsy f antatra loatra 
Quib'ble, v. i. manao teny mio- 

lakolaka 
Quick, adj. velona ; f aingana ; 

avanavanana, mailaka 
Quick, 71. nofo izay mahatsiaro 

maharary. It cut him to the 

quick, nampalahelo azy in- 

drindra izany 
Quick'en, v. t. mamelona ; 

mamporisika, manafaingana 
Quick'ness, hafainganana, ha- 

mailahana 
Quick'saud, n. fasika mandrevo 

ao amoron-dranomasina 
Quick'silver, n. volavelona 
Quies'cent, adj. tsy mihetsike- 

tsika, mandry, mangina 
Qui'et, adj. mangina, mangin- 

gina ; tsy mihetsiketsika ; 

mandry, tsy mitabataba 
Qui'et, — tness, — tude, n. f angi- 
na, fanginginana, tsi-fihe- 

tsika 
Qui'et, r. t. mampangina, 

mampianina, mampitsaha- 
tra, mamj)andry 
Quill, n. volomborona lehibe 

Digitized by VjOOQIC QUI [258] BAD azo atao penina ; volony ny 

porrnpiiie 
Quilt, V. lambaroasosona asiana 

vohavohan-dandihazo &c. ao 

anatiny ka zairina 
Quince, n. anaram-boan-kazo, 

koentsy, merika 
Quinine', «. kininina 
Quin'sy, n. aretina mivonto 

amy ny tenda 
Quire, n. takela-taratasy 24, 

koarany ; f choir J 
Quirk, n. teny miolakolaka 
Quit, v. t. manafaka, miala 

aminy, mahafoy. To quit 

one's self, manao 
Quit, adj. afaka 
Quite, adv. avokoa, tokoa, mi- 

hitsy. He is quite young, 

mbola tanora izy. He is 

quite ill, marary dia marary 

izy 
Quiv'er, n. tranon-jana-tsipika 
Quiv'er, v. i. mipararetra, mi- 

Quoit, w. vy na vato atao lalao 

toy ny antsipi-lavaka 
Quo'ium, n. ny isany ny coimnit- 

fee &c. atao ampy hahefa 

raharaha 
Quo'ta, n. anjara 
Qtlota'tion, n. teny alaina. 

Marks of quotation, marika 

afono ny teny alaina toy 

izao: " " 

Quote, V. t. maka tenin' olona 

hafa hanampy ny teny ala- 

hatra 
Quoth, V. i. hoy 
Quo'tient, fi. ny anjarany amy 

ny mizara 
Bab'bi, «. mpampianatra ; teny 

fanajana ataony ny JioBy 

amy ny olon-kendry izay 

nampianatra azy, Raby 
Babbin'ical, adj. any ny rabbi 

na ny mpampianatra ny lala- na tamy ny Jiosy ; nataony 

ny rabbi 
Rab'hit, n. rabitro, bitro 
Rabble, n. olona marc mihora- 

koraka sy mitabataba 
Rab'id, adj. romotra ; masiaka, 

mieafoaka 
Race, w. taranaka, olona miray 

razana, firazanana ; fandeha- 

nana, fihazakazahana ; lalan- 

drano To run a race, mifa- 

nala hazakazaka 
Race, V. n, mihazakazaka amy 

ny filokana, mifanala baza> 

kazaka 
Race-course, n. tany ihazaka- 

zahany ny mpiloka 
Race-horse, n. soavaly entina 

miloka mihazakazaka 
Rack, V. t. manenjana,indriiidr8 

raha mampijaly amy ny rack ; 

mampijaly 
Rack, n, fanenjanana ny ton- 

gotra aman-tanan' olona atao 

fampijaliana ho fanadinana. 

To put to the rack, mampijaly 
Rack'et n. horakoraka 
Rack'ety, adj. mihorakoraka 
Ra'cy adj. tsara sady toa vaovao ^ 

^amy ny teny na reeaka) 
Radiance, it. famirapiratana 
Ra'diant, adj. mandefa toy ny 

amy ny tana-masoandro : 

mamiraj)iratra 
Ra'diate, v. i. sy t. mandeha 

mahitsy mieliely toy ny f aha- 

zavana na ny haf anana 
Ra'diate, adj. misandrahaka toy 

ny tinan-kodia 
Radical, adj. ao amy ny f otony 

na ny ihaviany ; mihitsy 
Radish, n. fakan-javatra hani- 

na manta 
Ra'dius, n. pi. radii; tsipika | 

mahitsy atao hatramy ny ' 

centre ka hatramy ny rirr/iw- 

ference-nj circle Digitized by VjOOQIC RAF I 259 ] RAN Baffle, V. n. (for) mividy amy 
ny filokana 

Baft, n. hazo akambana mitsin- 
kaf ona atao fitondraua eutana 
na olona 

Baf ter, n. hazo atao loha-trano, 

loha-trano 
Bag, n. vorodamba 

Ba^e, n. faniriana fatratra in- 
drindra; fisafoahana 

Ba<7e, V. t. misafoaka, miafo- 
nafona. The storm rages, 
loza loatra ny tafio-drivotra 

Bag'ged, adj. rovitra, triatria- 
tra ; miakaujo na mitafy 
vorodamba 

Said, n. olona mandeha mitain- 
gin-tsoavaly mandroba amy 
ny fahavalony 

Sail, n. hazo na vy &c. atao 
fefy na aro-fanina, &c., in- 
drmdra ny mitsivalana ; ny 
vy alehany ny kodia amy ny 
l^m-by 

Hail, V. t. sy /. manefy amy ny 
rail. To rail at or against, 
manaratsy 

Bail'way, Rairroad,«.lalam-by 

Bai'ment, n. fitafiana 

Bain, n. ranonorana, orana 

Bain, v. i. impers. avy ny orana, 
milatsaka ny orana 

Bain'bow, n. avana 

Bain'-gau^e, n. famarana ny 
habetsaky ny ranonorana 

Bain'water, n. ranonorana, fa 
tay rano nantsakaina 

Bain'y, adj. morana, avy orana, 
misy orana 

Bai^e, v, t. manangana, mam- 
beta, manainga, manarina, 
manandratra ; mampiakatra. 
To raise (horses, oxen, &c.) 
miompy. To raise (money) 
mamory. To raise (the price) 
manondrotra. To raise a 
report, mamoron-tsaho, ma- nangan - tsaho. To raise 
troops, maka miaramila. To 
raise (a wall, house, &c.) 
manorina. To raise (wheat, 
fruit, &c.) mamboly 

Bai*'in, n. vo.aloboka maina 

Ba'jah, n. mpanjuka (any India) 

Bake, n. fihogou-tauy ; lehilahy 
mpijejojejo 

Rake, v. t. mihogo ny tany ; 
mamory 

Rally, V. t. sy i. mandahatra 
miaramila rosy mihahaka 
mba hiady indray ; mif otitra, 
manarina ; mamosobosotra 

Ram, n. ondrilahy; fivelezana 
tsato-kazo lohibe ; (battcring- 
ramj 

Ram, V. t. mamatratra ; mively 
hitsatoka,; mitoto tany na 
basy, &c. ; mampidona 

Ram'ble, v. i. mandehandeha, 
mitsangantsangana lavidavi- 
tra, mivezivezy 

Ram'ble, n. fitsangantsanga- 
nana lavidavitra 

Ram'ifica'tion, n. fisandrahaka 

Ram'ify, v. i. misandrahaka, 
misampantsampana, miran- 
tsana 

Bam'pant, adj. maroroka, ma- 
niry fatratra ka manarona 
ny tany 

Bam'part, n. manda 

Bam'rod, n. ramiraja 

Ran, p. of run 

Ran'cid, adj. maaiso 

Ran'cour, n. lolom-po, fanka- 
halana 

Ran'corous, adj. lolom-po 

Ran'dom, adj. raanao mosalahy, 
manao kitoatoa. At random, 
mosalahy. Acting at ran- 
dom, manao be-f ahatany 

Rang, p. of ring 

Ran^e, v. t, sy i. mandahatra ; 
mirenireny, miriorio. To 

Digitized by VjOOQIC BAN [ 260 ] EAT range the coast, mandeha 
an-tsambo manara-morona. 
The gun ranges three miles, 
mahalasa telo maily ilay Ean^e, n. trano &c. milahatra 
na mitandahatra ; zavatra 
miray laharana ; fatam-bim- 
bazaha misy oven sy fahan- 
droana sy famanan-drano, 
&c. ; izay azo aleha, izay 
taka-basy. Range of moun- 
tains, tendrombohitratoman- 
davana 

"Bank, n. filaharana amy ny 
voninahitra na f ahaizana, &c. 
A man of rank, manamboni- 
nahitra. The ranks, vata- 
miaramila 

Bank, v. i. sy t. mandahatra. 
He ranks high in public 
estimation, ataony ny olona 
ambony laharana izy, hajai- 
ny ny olona izy 

Bank, adj. maroroka; malany, 
be f ofona 

Bankle, v. i. mamory nana, tsy 
mety af aka amy ny sainy fa 
mahasosotra azy mandraka- 
riva 

Ban'sack, v. t. mlkaroka fatra- 
tra ; mamabo izay relietra ao 
aminy 

Ban'som, n. fanavotana, avotra 

Ban'som, t\ t. manavotra 

Bant, V, i. manao raafy fiteny 
foana 

Bap, V. i. sy t. manakatrakatra- 
ka, mandondona ; maharavo 

Bapa'cious, adj. mandroba ; mi- 
haza (atao amy ny vorona 
na biby) 

Bapac'ity, «. fanaovana an' 
aina amy ny zavatr' olona, 
fandrobana 

Bape, n. fisavihana; voan' 
anana anaovana diloilo Bap'id, adj. mandeha f aingana ; 
He is a rapid speaker, olona 
faingam-piteny izy 

Bapid'ity, n. f andehanana f ain- 
gana ; hafainganana 

Ba'pier, n. sabatra kely mai- 
vana 

Bap'ine, n. famaboana, fandro- 
bana 

Bap'ture, n. faharavoravoana 

Bap'turous, adj. maharavoravo 

Bare, adj. mahalana, hita na 
miseho indraindray foana : 
tsara tsi-hitayanavana ; mi- 
sava toy ny rivotra raha 
azony ny hafanana 

Ba'refy, v. t. mampisava toy 
ny ataony ny hafanana amy 
ny rivotra 

Barely, adv. mahalana foana, 
indraindray foana, tadia^^na 
foana, tsy matetika 

Ba'rity, n. fahanifisana sy fisa- 
vany ny rivotra ; ny tsy ahi- 
tana matetika ; zavatra hita 
indraindray foana 

Bas'cal, n. lehHahy ratsy fa- 
nahy, karin' olona 

Bascallty, n. haratsiam-pana- 
hy loatra, halatra, fitaka, vtc 

Bash, adj. maika loatra, do- 
dona, tsy mihevitra ny hia- 
farana, manaboamaty. Basb 
words, teny antsapatsapaka 

Bash, n. aretina amy ny hoditra 
toy ny amy ny kitrotro 

Basp, 71. tsofa fanampalesana 
hazo, rarampy 

BaspTDcrry, u. karazam-boaroy 

Bat, n. voalavo 

Bate, n. hevitra. At the rate 
of, an-kevitra. Bates, hetra 
aloa an-kevitry ny harena. 
At any rate, na manao ahoana 
na manao ahoana 

Bate, V. t. manombana ; miteny 
mafy olona 

Digitized by VjOOQIC BAT [261 ] REA Ba^//'er, adv. aleo. I choose to 
go rather than stay here, 
I had rather go than stay 
here, aleoko mandeha toy 
izay mijanona eto. Bather 
wiser than, hendiiheodry 
kokoa noho. He is rather 
poorly, mararirary izy, mari- 
sarisa izy 
Bat'ifica'tion, n. ny anekeuany 
teny na f anekena nataouy ny 
olona ambaniny 
Bat'ify, v. t. manaiky ny teny 
na ny fanekena nataony ny 
olona ambaniny 
Ba'tio, n. (proportionj [jara 
Ba'tion, n. anjara-hanina, an- 
Ba'tional, adj. manan-tsaina, 
mahay mihevitra ; mety,ara- 
ka izay hevitra mety 
Ba'tionalist, n. olona tsy ma- 
naiky ny Soratra Masina ho 
tenin' Andriamanitra fa ma- 
toky ny heviny hiany mba 
hamantarana izay mety sy 
marina 
Bat'tle, V. i. sy t. mikorintsana 
Bat'tle n. iikorintsanana ; za- 
vatra azo korintsanina ka 
ampanenoina hanaitra olona 
Baf tiesnake, n. karaza-meua- 
rana misy zavatra mikorin- 
tsana amy ny rambony, ary 
mahafaty izy raha manai- 
kitra 
Bav'az/e, n. fandravana, fan- 

drobana, f andringanana 
Bav'a^e, v. t. mandrava, man- 

droba, mandringana 
Bave, V. i. misafoaka sy miho- 
rakoraka toy ny olona adala 
indnndra, miantsoantso sy 
xnidradradradra 
Bav'el, V. t. mamaha zavatra 
voatenona na misafontim- 
pontina ; mamorovoro, mam- 
pisafontim^ontina Baven, ji. goaika lehibe sady 
mainty 

Bav'en, v. i. manos luosana, 
mambosibosika 

Bav'enous, adj. liana dia liana, 
manOHanosana 

Bavine', n. hady lalina nataony 
ny riaka na ony 

Bav'ish, v. t. misav ika : maha- 
ravoravo 

Baw, udj, tsy ahandroina, man- 
ta, tsy masaka; tsy mbola 
zatra amin' izay tokony ha- 
tao. Baw (cotton), raw (iron), 
akorany. It is a raw morn- 
ing, mamiriiiry ny audro 
izao maraina izao. A raw 
sore, fery efa mieiidaka ny 
hoditra 

Bay, n. isany ny tsipika misan- 
drahadrahaka avy amy ny 
ccHtre anankiray, toy ny faha- 
zavana na rayn of lujht avy 
amy ny masoandro. Bays 
of the sun, tana-masoandro 

Baze, V. t. mandrodana, mam- 
pikoa 

Ba'zor, n. hareza 

"RQ'jprcJix; indray; miverina 

Beach, v. t. sy i. manakatra, 
mahatratra. To reach to, 
niihatra aminy, mahatratra 

Beact', V. t. sy i, manao indray, 
manao kosa ; mif amuly, mif a- 
noliitra 

Beac'tion, ii. fanoherana ny 
nataony taloha, iifamaliana 

Beac'tionary, adj. manohitra 
izay mahery taloha 

Bead, v. t. sy i. p. sy p. p. read; 
mamaki-teny 

Bead'ily, adj. faingana, malaky 

Bead'iness, n. hafainganana, 
fiomanana, zotom-po 

Be'admit', v. t. mampiditra 

indray 
Bead'y, adj. miomana, vonoua ; Digitized by VjOOQIC BEA [ 262 ] B£C tsy mitaredretra ; madiva ho. 

To make ready, mamboatra, 

mampiomana. Beady money, 

vola an-tunana. Dinner is 

ready, voavoatra ny sakafo 
Bead'y-made, adj, vita rahateo 

(amy ny akanjo) 
Be'al, adj. marina fa tsy anga- 

nongano foana na eandoka, 

tena 
Beallty, n. ny izy tokoa fa tsy 

vazivazy na voBobosotra 
Be'alize, v. t. mahatanteraka 

na mahefa izay tao am-po ; 

toa mahita ny zavatra tsy 

hita ; mahazo 
Be'ally, adv. tokoa 
Bealm, n. fanjakana 
Beam, «. taratasymisykoarany 

roa-polo, rimony 
Bean'imate, v. t. mamelombe- 

lona izay ana natorana, &c. ; 

mampahatoky ny Mvy na 

ny osa, &c. 
Beap, V. t. mijinja; mandray 

ny vokatry ny natao 
Be'appear', v. i. miseho indray 
Be'appoint', v. t. manendry in- 
dray izay voatendry teo aloha 
Bear, n. ny aoriana, indrindra 

amy ny miaramila na olona 

milahatra 
Bear, v. t. sy t. manarina ; mi- 

taiza sady mampianatra ; 

miompy ; mitsangana (toy 

ny ataony ny soavaly) 
Bear'gnard, Bear'ward, n. vodi- 

lalana (amy ny tafika) 
Bea'&on, n. antony, saina, hevi- 

tra, liheverana. By reason 

of, noho 
Bea'son, r. i. sy t. mihevitra, 

misainteaina, mandanja he- 

vitra. To reason with, mire- 

sadresaka amin' olona ka 

milaza ny anton' izay tsi- 

mahamety ny ataony Bea'sonable, adj. manana iihe- 
verana ; mety mandray ny 
hevitra atorony ny olona 
azy ; misy antony tsara, 
mety 

Bea'ioning, n. fiheverana 

Be'assem'ble, v. t. sy i. mive- 
rina miangona indray 

Be'assnre', v. t. mabafa-taho- 
tra, mampahatoky 

Be'attempt', v. f. manao izay 
hainy indray 

Beb'el, n. mpiodina, mpikomy 

Bebel', v. i. miodina, nukomy 

Bebellion, n. fiodinana, fiko- 
miana [dina 

Bebellions, adj. mikomy, mio- 

Bebonnd', v. t\ mihemotra, 
mievotra miverina indray 

BebnfT, n. fanoherana mafy 
sady tampoka 

Bebulr, V. t. manohitra mafy 
sady tampoka . 

Bebnild', v. t. manorina indiay 

Bebnke', v. t. mananatra, mi- 
teny 

Bebnke', n. anatra (noho ny tsy 
mety nataony) 

Becall', V. t. miantso hivenna; 
mitadidy izay efa hadino; 
manatsoaka teny na didy" 

Becant', v. t. sy t. manohitra 
na mand^ ny teny na ny 
finoana izay nekeny taloha 

Becapit'ulate, v. t, milaza in- 
dray ny foto-kevitra 

Becap'ture, v. t. maka indray 
izay lasany ny f ahavalo 

Becast', v. t. mandrendiiloi 
indray izay simba na tiana 
hovana [tab 

Beoede', v. i. mihemotra, miha- 

Beceipt', n. ny andraisana; 
taratasy milaza ny vola no- 
raisina ka omena ny olona 
nandraisana azy ; taratasy 
nulaza ny mety hatao amy 

Digitized by VjOOQIC REC [ 263 ] EEC ny fanamboarana sy fahan- 
drdana hanim-py 

Beceipt', v. t. manoratra teny 
izay milaza fa voaray ny vola 

Beceive', v. t. mandray ; iria- 
hazo ; mampiandrano, mam- 
pandroso 

Re'cent, adj. vaovao, vao tonga, 
vao niseho 

Becep'tacle, n. vata na sobiky 
na lavaka •Src. ametrahana 
na anariana zavatra 

Becep'tion, n. fandraisana, fam- 
pandrosoana, fampiandra- 
noana 

Becess', n. fijanonana kely aaiy 
ny raharaha, titsaharana 
kely : ny atao miheiuotra 
kely nolio ny sasany (amy ny 
rindrm-trano) 

Bec'ipe, n. taratasy inilaza ny 
mety hatao umy ny fangaro- 
■ haroana fanafody 

Recipient, n. mpandray 

Recip'rocal, adj. mifauao, mifa- 
maly. Reciprocal love, fifan- 
katiavana. Reciprocal duties 
of father and son, ny tokony 
hataony ny ray amy ny za- 
naka ay ny zanakuamy ny ray 

Recip'rocate, v. t. mifauao, mi- 
faly. To reciprocate kind- 
ness, mifanao soa. To recip- 
rocate love, mifankatia 

Reciprocity, n. fifanaovana 

Reci'tal, n. (t-ccitationj ; litan- 
tai'ana, iilazana tantara 

Recita'tion, n. ny Iilazana ny 
zavatra izay efa natao tsi- 
an-jery 

Recite', v. t. milaza izay niana- 
ranaf tsi-an-jery 

Reckless, adj. mitsapatsapaka, 
tsy manahy, tsy mitandrina 

Reckon, v. t. sy i. manisa, mi- 
hevitra ny i«any ; mihevitra 
ny vola ho lany na horaisina I Reck'oning, u. fanisana ; fihe- 
I verana ny vola ho lauy amy 
I ny hanaovan-javatra ; fan- 
' doavana sy f andraisana trosa 
! Reclaim', v. t. mampiova olona 

ratsy f anahy ho tsara ; mam- 

boatra tany ratsy ho azo 

ambolen- j a vatra 
Recline', r. /. mandrilika, man- 
dry, niiondana ara.iny 
Recluse', adj. moniaa irery 
Recluse', n. olona ralsara-m>ni- 

na amy ny maro mba honiiia 

irery 
Rscogai'tion, ;/. fahatsiarovana, 

fahalalana 
Recognize, v. t. mahalala in- 

dray ny oloua izay efa nisa- 

rahana elaela, malialala, ma- 

naiky 
Recoil', V. i. mody ho amin' 

izay to3trany talolii ; mlaiio- 

ti*a satria mahita zavatra 

mahatahotra na niahatsira- 

vina, &c. 
Rec'ollect, r. t. mahatsiaro, 

mahatadidy 
RecoUec'tion, n. fahatsiaro- 

vana, fahatadidiana 
Re'commence', v. t. miantom- 

boka indray 
Rsc'ommend', i\ t. milaza ny 

hatsaran' olona amy ny olona 

hafa, milaza soa, midera ; 

mananatra ka manoro izay 

hahaaoa 
Rec'ominenda'tion, n. filazana 

soa ny olona anankiray amy 

ny olona hafa 
Recompense, v. t. mamaly, 

mamaly soa ny soa natao 
Rec'ompense, ;*. valy, indrindra 

amy ny soa natao 
Rec'oncile, v. t. mampihavana. 

He did not like his place at 

first, but now he has become 

reconciled to it, tsy tamana 

Digitized by VjOOQIC EEC [ 264 ] RED loatra tao izy taloha, fa anke- 

hitriny dia efa manaiky hi- 

toetra ao izy 
Beconciriation, n. fihavanana 
Becon'dite, adj. saro-pantarma, 

miafiDa 
Kec'onxioitre, r. t. mandeha 

mizaha tany hitoerany na 

halehany ny tafika 
Be'consid'er, v. t. mihevitra 

indray 
Record', r. t. manoratra zava- 

tra hotsarovana 
Eec'ord, ;/. filazana raharaha 

na tantara &c. ka voasoratra 
Eecord'er, n. mpanoratra ny 

record ; ny lehibe indrindra 

ao amy ny tanana sasany 
Reconnt', v. t. milaza tsirairay 

ny zavatra izay efa nihatra ; 

mitantara 
Recourse', n. ny andelianana. 

To have rieeourse to, man- 

kany aminy mba hitady 

anatra na fanampiana na 

famonjena, &c. 
Recov'er, r. t, sy i. mahazo 

indray izay very ; manari- 

tra, sitrana ; afaka amy ny 

fahoriaua, &c. 
Eecov'ery, w. fahazoana indray; 

faha.sitranana, fanaretana 
Rec'reant, w. olona saro-taho- 

tra loatra amy ny ady ka 

malaky mivalo amy n.y faha- 

valo 
Recrea'tion, n. fialana kely 

amy ny raharaha mba hitsan- 

gantsangrana na hilalao, «S:c. ; 

iialam-boly 
Recriminate, v. t. mifanome 

tsinv, mifampiampanga 
Recruit', v. t. sy i. mahatan- 

jaka amy ny hanina na rivo- 

tra vaovao, &c. ; manampy 

miaramila amy ny tafika ; 

mnka miaramila Recruit', w. miaramila vac mi- 

latsaka, miaramila zazavao 
Rect'angle, «.^Mremisy lafiny 

efatra sy rtffht tingle efatra 
Rectan'gular, adj. misjreetangk 
Rec'tifida'tion, n. fanitsiana 
Rec'tify, v. t. manova ny diso 

ho marina, manitsy 
Rectilin'eal, — lar, adj. misy 

tsipika mahitsy 
Rec'titude, n. fahamarinana, 

hitsim-po 
Rec'tor, n. clcrffyman mitan- 

^TinQ. parish anankiray 
Rec'tory, n. trano onenany ny 

rector 
Recum'bent, adj. mandry : 

mandrilika 
Recur', v. i. miverina indray. 

mahatsiaro. His fever wUI 

recur again to-night, hihetsi. 

ka indray ny tazony anio alina 
Recur'rence, n. fiverenana 
Red, adj. mena 
Red'breast, n. vorona kely me- 

natratra sady tsara feo 

maneno amy ny ririnina 
Red'den, v. t. sy /. manoka ho 

mena, manato ; mihainena 
Redeem', r. t. manavotra. To 

redeem the time, mitandrina 

tsara mba tsy hisy andro ho 

lany foana 
Redeem'er, n. mpanavotra, in- 

drindra fa Jesosy Kraisty 

Mpanavotra 
Redemp'tion, n. fanavotana 
Red-hot, adj. mena azony ny 

afo, mahamay indrindra 
Redouh'le, r. t. mampitombo 
Redoubt', n. fiarovana misy 

manda manodidina 
Redound', r. i. miverina indray 

toy ny alon-drano, mimpody 
Redress', v. t. manafaka olona 

amin' izay mampahory azy, 

manitsy, mamonjy 

Digitized by CjOOQIC RED [ 265 ] REF Reduce', v. t. mahatonga ho, 
manakely, nmnetry ; man- 
dresy ; mandahatra mitsito- 
kotoko 

Reduc'tion, n. ny ahatongavana 
ho, ny anakelezana 

Redun'dant, adj. be loatra, mi- 
hoapampana 

Redu'plica'tion, n. ny fanaova- 
na avy sasaka, indrindra amy 
ny teny, toy ny teny fotsy 
tonga fotsifotsy na ny teny 
mandray tonga mandrairay, 
&c. [berina 

Re-et'A'o, v. t. manako miverim- 

Reed, n. ny zava-maniry poa- 
katy toy ny harefo na volo- 
tsangana, &c. ; sodina 

Reef, n. vatolampy misy mi- 
tranga kely ao amy ny rano- 
masina 

Reef, V. t. mangorona ny lain- 
tsambo mbaho kelikely kokoa 

Reek, n. setroka, etona 

Reek, v. i. manetroka, mido- 
naka; manetona 

Reel, n. hazo atao hanodinana 
kofe^y na taretra, &c. 

Reel, V. i. mirondrona, mive- 
zimbezina 

Re'-elect', v. t. miiidy indi'ay 
izay nofidina taloha 

Re-el'i^ible, adj. azo fidina in- 
dray 

Re'-enforce', v. t. manamafy 
ny teny na lalana izay vita 
taloha ka tsy voatandrina 
loatra ; nianampy miaramila 
amy ny tafika 

Re'-export', v. t. mamarina in- 
dray ny zavatra avy any amy 
ny tany haf a [nana 

Refec'tory, n. efi-trano iihina- 

Refer', v. t. sy i. (to) mampa- 
nadina, mampizaha ; mana- 
dina, milaza ny aminy, mian- 
tso, montsy Referee', n. izay nasaina hana- 
dinana 

Reference, n. filazana kely ny 
aminy ; fizahan-teny 

Refine', v. t. sy i. manadio 
tsara ; mahatsara amy ny 
fanao sy ny fitondran-tena ; 
mihadio, mihatsara 

Refined', adj. tsara (amy ny 
fanao na fitondran-tena) ; 
voadio tsara 

Refine'ment, n. fanadiovana ; 
fahadiovana amy ny fanao 
sy ny fitondran-tena 

Reflect', V. t. sy i. mandefa 
fahazavana na haf anana &c 
izay azony avy amy ny ma- 
soandro na ny jiro, «S:c. ; ma- 
nome tsiny. To reflect on or 
upon, mihevitra tsara 

Reflective, adj. zatra ny mihe- 
vitra ; be eritreretina 

Reflec'tor, n. zavatra atao ham- 
piverina ny fahazavana izay 
tonga aminy 

Re'flux, n. ny fiverenany ny 
rano, toy ny ataony ny alon- 
diano rehefa tonga tao amy 
ny tanety 

Reform', v. t. sy i. raampiova 
ho tsara indrindra amy ny 
fitondran-tena ; miova ho 
tsara 

Reforma'tion, n. fanovana na 
fiovana ho tsara, f anitsiana. 
The Reformation, ny fiovany 
ny olona maro tany Eoropa 
tamy ny androny Lotera 
hiala amy ny fampianarana 
nataonyny Katolika Romana, 
sy ny niverenany tamy ny 
fampianarana nataony ny 
Apositoly 

Refoim'atory, n. trano ampan- 
dehanana ny ankizilahi-ma- 
dinika meloka mba hianatra 
tao-zavatra sy hiova ho tsara 

Digitized by VjOOQIC R£F [ 266 ] BEG Beformed', adj. voaova ho tsara. 

The reformed churches, ny 

fiangonana izay nisaraka ta- 

myny KatolikaRomanatamy 

ny audrony Lotera 
Beform'er, n. mpanova fbmba 

ratsy ho tsara ; Lotera sy ny 

nam any izay nampisaraka 

ny olona tamy ny fivavahana 

Katolika Romana 
Befract', v. t. mampilefitra ny 

rays of light T2A1&, miala amy 

ny rano na fitaratra &c. ka 

mankany amy ny rivotra izay 

medium eamihafa 
Befrac'tion, n, ny filefitry ny 

rays of light 
Befrac'tive, adj. mampilefitra 

ny rays of light 
Befrac'tory, adj. maditra, bo- 

traika 
Befrain', r. t. sy i. mihazona. 

To refrain from, tsy sahy 

hanao, tsy mcty manao na 

dia ta-hanao aza 
Befrain', 71. ny teny miverim- 

berina ao amy ny farany ny 

tonon-kira isaky ny andininy 
BefranV/ible, adj. azo aleiitra 

toy ny rays of light 
Befresh', t\ t. mamelombelona, 

miala voly, manala sasatra ; 

mampahatoky 
Befresh'ment, 7i. famelombelo- 

mana, hanina ; toky 
"Refuge, n. fierena, harovana 
Befuyee', n. olona mandositra 

ny fanjakana ka mankany 

amy ny tany hafa hitady 

fiarovana 
BeiulV/ent, adj. mamirapii*atra, 

mangirangirana 
Befnnd', v. t. mauonitra 
Befu'*al, n. fandavana 
Befii^e', V. t. sy i. mandil 
Bef'nse, «. zavatra ariana, fai- 

kan-javatra; kirany Befuta'tion, n. valin-teny enti- 

manohitra izay nolazainy ny 

sasany 
Befate', v. t. mamaly teny hano- 

hitra izay nolazainy ny sasany 
Begain', v. t. mahazo indray 

izay very na lasa 
Be'gal, adj. any ny mpanjaka, 

momba ny mpanjaka 
Begale', v. t. manasa, mama- 

hana; mahafinaritra 
Begard', v. t. mihevitra, mitAn- 

drina, manaja, mijery 
Begard', n. fiheverana, litaii- 

dremana, fanajana ; fijerena. 

In regard to, ny aminy. To 

have regard to persons, mi- 

zaha tavan' olona, menamaso 

olona 
Begard'fnl, adj. mitandrina, 

mihevitra 
Begardless, adj. tsy mitandiir 

na, tsy mihevitra 
Be'^ency, n. ny fanapahana sy 

ny raharahany ny regent ; ny 

andro naha-^v^tw^ azy 
Beyen'erate, v. t. mahavaovao, 

miteraka indray (dia ny atao- 

ny ny Panahy Masina) 
BciT/enerate, adj. ateraky ny 

Fanahy Masina 
Be(7en'era'tion, n. fiterahain- 

baovao, fanavaozana 
Be'^ent, n. olona tendrena hi* 

tondra fanjakana raha mbola 

kely na tsy mahazo naanjaka 

ilay tokony hanjaka 
Be/7lcide, n. famonoana mpan- 
jaka; mpamono mpanjaka 
Be^'imen, n. fanarahana ny 

teniny ny dokotera na olona 

hafa amy ny hhinanan-kanina 
Bof^'inient, n. miaramila iray 

toko misy kompany maro 
Beyiment'als, n. ny akanjony 

ny miaramila amy ny regiment 

iray 

Digitized by VjOOQIC BEO [ 267 ] REL Be/7ion, n. tany, iizaran-tany 
Re/^'ister, n. taratasy filazana 

raharaha na anaran' olona 

naanaran-javatra,&c. ; rejis- 

tra 
Register, v. t. manoratra 

register 
Registrar, v. olona tendfeny 

ny f anjakana hanoratra rcff^'s- 

ter ny amy ny zaza teraka na 

ny olona maty na ny mampa- 

kabady, &c. 
Regret', v. t. malahelo noho ; 

manenina [na 

Regret', n. alahelo noho ; neni- 
Reg'nlar, adj. manaraka ny fi- 

tsipika; manao araka ny 

fotoana, tsy diso fotoana 
Regnlar'ity, n. fanarahana ny 

fitsipika 
Reg'ulate, v. t. mamboatra na 

manao araka ny fitHiplka 
Regula'tion, n. fanarahana fitsi- 
pika ; fitsipika, didy, teny 

tokony harahina 
Rehears'al, u. filazana tsi-an- 

jery ny zavatra notadidina ; 

fitantarana 
Rehearse', v. t. milaza tsi-an- 

jery ny zavatra notadidina ; 

mitantara 
Reion, n. manjaka; manan- 

keiy aminy 
Reian, v. i. fanapahana sy fahe- 

fany ny mpanjaka ; ny an- 

dro anjakany 
Reimburse', v. t. manonitra 
Reimburse'ment, n. fanonerana 
Rein, n. lamboridy. To give 

the reins to, mamela hanao 

izay tiana hatao. To take 

the reins, manapaka, mifehy 
Rein'deer, n. karazam-biby deer 

izay mitoetra ao amorony ny 

Arctic Ocean ka ampitariliina 

kalesy na sledge 
Rein.9, n. voa Re'instate', r. t. mametraka in- 
dray amy ny toctrany na ny 
raharahany taloha 

Reit'erate, r. t. mamerimberina 
(indrindra amy ny tony) 

Reject', v. t. manary, manda 

Rejoice', v. i. sy t. mifaly, mi- 
ravoravo; mahafaly 

Rejoic'ing, n. fifaliana ; zava- 
tra mahafaly 

Rejoin'der, n. valin-tcny kosa 
indray, valin-teny 

Relapse', v. i. mihemotra, lavo 
indray ; manavy indray, rai- 
haratsy indray 

Relapse', n. fihemorana, fivere- 
nana indray ho amy ny ratsy 

Relate', v. t. sy t. mUaza, ma- 
nambara. To relate to, misy 
izay ikambanany aminy. We 
are felated to each other, 
mpihavana izahay 

Rela'tion, n. filazana, fanam- 
barana ; ny ikambanany 
aminy ; havana. In relation 
to, ny aminy 

Rel'ative, n. havana 

Rel'ative, adj. misy izay ikam- 
banany aminy, mihatra aminy 

Relax', V. t. managerag-era, ma- 
naketraka ; mihcna ; mam- 
pivalana. To relax ii dili- 
gence, mihamalaina 

Ralay', n. miaramila na soavaly 
na hanina &c. atao antrantra 

Release', v. t. manafaka, man- 
def a ny mpif atotra 

Release', n. fanafahana, fande- 
fasana 

Relent', -v. i. mihalemy fanahy, 
tonga antra kokoa, tonga 
mamindra-fo 

Relent'less, adj. tsy azo ivalo- 
zana, tsy mety mamindra-fo 

Rel'evant, adj. mihatra aminy, 
ny aminy 

Reliable, adj. azo itokiana 

Digitized by CjOOQIC BEL [ 268 ] BEM Beli'ance, n. fitokiana, fatokia- 

na 
Belle, n. izay sisa rehefa simba 

ny ankabiazany, iiidrindra 

ny taolany ny olona masina 

na zavatra hafa izay mbola 

tratra ankehitriny ; zavatra 

atao faliatsiarovana 
Bel'ict, «. (of) vady (rehefa 

maty ny lahy) 
Belief, n. fahafahana na faha- 

f aliana kely amin' izay mam- 

pahory na amin' izay maha- 

sasatra, «S:c., fampianinana ; 

ny tcetry ny sary izay atao 

mandroso na mivohitra 
Believe', v. t. mahafaka amin' 

izay mampahory na mahasa- 

satra, &c. ; mampionona 
Beli</'ion, n. ny fitiavana an' 

Andriamanitra sy ny f anara- 

hana ny teniny, fivavahana 
Beli<7'ious, adj. mazoto amy ny 

fivavahana sy ny f anompoana 

an' Andriamanitra ; momba 

ny fivavahana 
Belin'quisli, v. t. miala aminy, 

mandao 
Berish, v. t. mahatsiaro fy, tia ; 

mif aly aminy 
Bel'ish, n. fahatsiarovam-py, 

tsirony, fitiavan-javatra 
Beluc'tant, adj. tsy ta-hanao, 

malain-kanao 
Bely', V. i. (upon) mitoky, mia- 

kina aminy ; matoky 
Bemain', v. i. mitoetra, mivela, 

sisa [biny 

Bemain'der, n. ny sisa, ny am- 
Bemain*', n. ny mbola sisa 

amy ny trano &c. rava ; 

fatin' olona 
Bemand', v. t. mandidy hive- 

rina, mampiverina 
Bemark', v. t, sy i. mahatan- 

drintandrina ; manao teny 

kely ny aminy Bemark', n. filazana kely ny 
aminy. To make remarks, 
mahatandrintandrina ; ma- 
nao teny kely ny aminy 

Bemark'able, adj. miendrika 
hozahana, tokony hoheverina, 
malaza 

Beme'dial, adj. mahasitrana ; 
jnahafaka amin' izay ratsy 
na mampahory, &c. 

Bem'edy, n. izay mahasitrana 
na mahafaka amy ny ratsy 
na ny f ahoriana ; f anaf ody 

Bem'edy, v. t. mahasitrana, 
mahafaka amy ny ratsy, &c. 

Bemem'ber, v. t. mahatsiaro, 
mahatadidy 

Bemem'brance, n . f ahatsiaro- 
vana, fahatadidiana 

Bemind', v. t. (of) mampaha- 
tsiaro 

Beminis'cence, n. fahatsiaro- 
vana ; zavatra tsaroana 

Bemiss', adj. tsy mitandrina 
loatra, malaina, disc amin' 
izay tokony hatao 

Bemis'sion, n. fihenana amy ny 
fahoriana na fanaintainana 
na fahazotoana, &:c. ; fame- 
. lan-keloka 

Bemiss'ness, n. tsi - fitandre- 
niana na tsi-f ahazotoana amy 
ny raharaha 

Bemit', v. t. mamerina ; mana- 
titra vola any amy ny tany 
lavitra ; mampionona ; ma- 
mela heloka 

Bemit'tance, n. fanaterana vola 
any amy ny tany lavitra ; ny 
vola aterina any 

Bemit'tent, adj. mifandimby 
mihatsara sy miharatsy (amy 
ny aretina) [biny 

Bem'uant, n. ny sisa, ny am- 

Bemon'strance, n. fananarana 
mampiseho ny tsy mahamety 
ny natao ; teny fanoherana 

Digitized by VjOOQIC BEM [ 269 ] BEP Bemon'strate, v. i. (with) ma- i 

nanatra mafy ka mampiseho 

ny tsy mahamety ny natao 

na izay kasaina hatao 
Bemorse', n. alahelo mafy in- 

drindra nolio ny tsy mety 

natao, nenina bevava indrin- 

dra 
Bemorseless, adj. tsy mety ma- 

mindra-fo, loza-be, masiaka 
Bemote', adj. lavitra ; ela izay. 

He has some relationship to 

us, but it is remote, hava- 

nay hiany izy, nefa havan- 

tetezina 
Bemov'al, n. famindrana ho 

any amy ny trano hafa; fana- 

fahana amy ny aretina na 

fahoriana, kc. Bemoval by 

death, fahafatcsana 
Bemove', v. t. sy i. mamindra, 

manaisotra ; mifindra, mifin- 

dra-toerana [lavirana 

Bemove', n. fifindrana ; faha- 
Bemn'nerate, v. t. manome ho 

valiny ny soa na ny f anom- 

poana nataony 
Bencount'er, n. fihaonana tsy 

ampoizina, indrindra rah a 

amy ny f ahavalo 
Bend, v. t. p. sy p.p. rent; 

mandriatra 
Ben'der, v. t. manome; maha- 

tonga ho, mandika ho fiteny 

hafa 
Ben'dezvous, n. fitoerana nifa- 

nekena na nasaina hihaonana 
Ben'egade, n. mpanda izay efa 

nekena taloha, mpamadika, 

mpihemotra 
Benew', v. t. mamboatra ho toy 

ny vaovao indray ; mampody 

indray ny tanjaka; manova 

ny fo ho vaovao 
Benew'al, n. fanavaozana 
Ben'net, n. zavatra ao anatiny 

ny vavonin-janak' omby izay marapandry ny ronono atao 

foromazy 
Benounce', r. t. manda, mandao, 

mahafoy 
Ben'ovate, v. t. (renew) 
Benown', n. laza 
Benowned', adj. malaza 
Bent, n. hofan-trano na tany, 

&c. 
Bent, v. t. manofa-trano na 

tany, ko. 
Benun'ciation, n. fandavana, 

fandaovana, fahafoizana 
Bepair', v. t. sy i. mamboatra 

ho tsara. To repair to, man- 

kany aminy 
Bepair', n. fanaraboarana ho 

tsara indray 
Bepara'tion, n. f anamboarana ; 

fanafahana amin' izay mam- 

pahory 
Bepast', n. sakafo, hanina 
Bepay', v. t. p. sy p.p. — paid ; 

manonitra, mamaly ny natao 

taminy 
Bepear, v. t. manatsoaka 
Bepeat', v. t. manao indray ; 

milaza indray; milaza teny 

nianarana tsi-an-jery. To 

repeat one's self, mamcrim- 

berin-teny 
Bepel', r. t. sy i. mandroaka 

hiverina, tsy mampanatona, 

manohitra tsy hiditra 
Bepent', v. i. sy t. mibebaka, 

malahelo noho ny tsy mety 

natao ka mahafoy izany 
Bepeat'ance, n. fibebahana 
Bepeti'tion, «. fanaovana in- 
dray ; filazana indray ; fila- 
I zana izay nianarana tsi-an- 
jery 
I Bepine', v. i. mamna sagy 

mimonjomonjo 
I Beplace', v. t. mametraka in- 
' dray amy ny fitoerany taloha ; 

manonitra, manolo 

Digitized by VjOOQIC SEP [ 270 1 BE? Eeplen'ish, v. t. mamenoindray, 

mahafeno indray 
Beplete', adj. feno 
Beple'tion, n. hafenoana loatra 
Bepl3r', «?. t. By i. mamaly (fa- 

nontaniana na teny) 
Eeply', tu valiny (ny fanonta- 

niana na teny) 
Beport', V. t. sy t. mitondra 

teny miverina amin' izay 

naniraka azy ; milazalaza ; 

mitanta ra . To rep ort a speech , 

manoratra ny teny nalahatry 

ny sasany mba hatao porintra 
Beport', 11. teny en tiny ny iraka 

any amin' izay naniraka azy ; 

filazalazana. Beport of a 

speech, teny voasoratra iila- 

zana ny teny nalahatr' olbna. 

Beport of a gun, feom-basy. 

An idle report, tsaho 
Beport'er, n. mpanoratra ny 

teny nalahatry ny sasany, 

mpanambara 
Bepo6e', V. i. sy t. mandry mba 

ho afa-tsasatra, matoky tsy 

manana ahiahy 
BepOi'itory, n. fitoerana ame- 

trahan-javatra hotehirizina 
Bep'rehend, v. t. mananatra 

ka manome tsiny,^ miteny 
Beprehen'sible, adj. azo tsinina, 

tokony ho tsinina 
Bepre6ent, r. t. mampiseho, | 

milaza marimarina ; misolo 
Bep're.5enta'tion, n, sary, fam- 

pisehoana ; filazana ; fiso- 

loana 
Bepre^en'tative, n. solo, olona 

tidiny ny vahoaka hisolo azy 

amy ny anaovana rahara- 

ham - panj akan a, solom - bava 
Bepress', v. t. mampitsahatra 

an-kery, mandresy 
Bepress'ive, adj. maharesy, ma- 

hasakana 
Beprieve', v, t. manome andro indray amy ny hamonoana 
olona helohina ho faty mba 
hotsaraina indray izy 

Bep'rimand, r. t. mananatra ka 
manome tsiny, miteny 

Bep'rimand, n. anatra manome 
tsiny 

Beprint, v. t. manonta indray 
izay efa vita porintra taloha 

Bepri'sal, n. fai:ana an-kery 
amy ny fahavalo ho Taliny 
ny nataony taminy ; zavatra 
alaina an-kery toy izany; 
valiny ny natao 

Beproach', v. t. mandatsa, ma- 
niny, mikizaka, manaratsy 

Beproach', n. latsa 

Beproach'ful, adj. naandatsa, 
manome tsiny 

Bep'robate, n. olona ratsy fa- 
nahy indrindra 

Beproof, n. anatra manome 
tsiny 

Beprove', v. t. mananatra ka 
manome tsiny, miteny 

Bep'tile, n. biby toy ny mamba 
sy ny menarana ary ny sa- 
hona, (Sec, izay manan-taolana 
ary manatody sady miaina 
amy ny rivotra, nef a manga- 
tsiaka ny rany 

Bepnb'lic, n. fanapahana tsy 
misy mpanjaka fa olona fi- 
diny ny vahoaka no manao 
raharaham-panjakana, repob- 
lika 

Bepnblican, «. olona izay mi- 
hevitra fa ny republic no 
tsara ho fomba fitondram- 
panjakana [bady 

Bepu'diate, v. t. manda ; misao- 

Bepng'nant, adj. (to) tsy naif ana- 
raka, tsy tia, manohitra, hala 

Bepnlse'^ v. t. manohitra tsy 
hiditra, mandroaka hiverina 

Bepulse', n. fanoherana, fan- 
droahana hiverina 

Digitized by VjOOQIC REP [271 ] BES Bepul'sive, adj. tsy maha-ta- 
lianatona 

Re^ur'cliase, v. t. mividy indray 
izay namidy taloha, mana- 
votra 

Bep'atable, adj. tsara laza 

Beputa'tion, Bepute', ». nyihe- 
verany ny olona azy. He 
has lost his repntation, afa- 
baraka amy ny olona izy 

Bepute', V. t. manao ho. He 
is reputed to be very clever, 
ataony ny olona fa mahay 
dia mahay izy 

Bequest', n. hataka, zavatra 
angatahina. To be in request, 
tadiaviny ny maro ho azo 

Bequest', v. t. mangataka, 
miangavy, mitalaho 

Be'quiem, 71, hira fanao amy 
ny f andevenana 

Bequire', v. t, mangataka toy 
izay maka ny azy, mila, 
tokony ho. I required him 
to do it, nasaiko nanao izany 
izy 

Beqiurement, n. teny tsy 
maintsy harahina, ny nasaina 
hatao 

Beq'ui«ite, adj. tsy azo avela, 

tsy maintsy hatao 

Bequi«i'tion, n. hataka atao an- 

kery ; hataka voasoratra avy 

amy ny olona miangona, toy 

ny ataony ny fiangonana 

raha mangataka mpitandrina 

Bequite', t\ t. mamaly araka 

ny nataony [wardj 

Bere'ward, n. (rearguard, rear- 

Bescind', v. t. manatsoaka 

Bes'cue, v, t. mamonjy, mana- 

faka 
Bes'cue, n. famonjena 
Besearch', n. fandinihana fa- 
tratra mba hampitombo laha- 
lalana 
Be^em'blance, n. fanahafana Be«em'ble, v. t. manahaka, 
tahaka, sahala aminy 

Resent', v. t. tezitra noho izay 
nataon' olona taminy 

Besent'ful, adj. malaky tafin- 
tohina, mora sosotra 

Re«ent'inent, n. fahatezerana 
noho izay nataon' olona 
taminy 

Re«erva'tion, n. zavatra tehiri- 
zina fa tsy aseho amy ny 
olona ; hevitra tsy lazaina, fa 
ao am-po hiany 

Reserve', v. t. mitahiry ho amy 
ny andro haf a ; mitana ho 
any ny tena 

Beservc', n. fahamaotinana ; 
zavatra tehirizina 

Reserved', adj. maotona, jadina, 
tsy miresadresaka foana, tsy 
milaza loatra 

Res'ervoir, n. fltehirizana, in- 
drindra izay iangonany ny 
rano betsaka ampandehanina 
ho any amy ny tan ana na 
mba hanaovana raharaha 

Beside', v. i. monina 

Res'ideuce, n. fonenana 

Res'idue, n. ny sisa 

Resion', v. t. mahafoy na miala 
amin' izay ahazoany soa na 
voninahitra, &e. To resign 
one's self to, miaritra, maha- 
lefitra 

Resigna'tion, n. fialana amin' 
izay ahazoana soa na vonina- 
hitra, &c. ; fiaretana 

Resianed, adj. manaiky ny 
itondran' Ajidriamanitra azy 
fa tsy mimonomonona 

Res'in, n. anaran-ditin-kazo 

Res'inous, adj. misy resin, 
tahaka ny resin [kana 

Resist', V. t. manohitra, misa- 

Resist'ance, n. fanoherana 

Res'olute, adj. mikiribiby, mihe- 
nahena, tsy mety miova 

Digitized by VjOOQIC B£S [272] BES Kesolu'tion, n. tsi-fetezana hio- 
va ; fikasana, fara-teny ' 

Kesolve', r. t. manavakavaka 
ny zavatra tafakambana ho 
amin' izay fotony ; mampaha- 
fantatra; mahatapaka hevi- 
tra ; mikasa fatratra 
Ee.sort', v, i. mankany aminy, 
mankany aminy mba hitady 
fanampiana na haka hevitra, 
kc. 
Be&ort', n. fitoerana faleha 
matetika ; fitoerana iango- 
nana matetika. Last resort, 
ny fara-hevitra izay azo 
atao mba hahazoana fanam- 
piana ua famonjena 
Ee«ound', v. i. manako, maneo 
Besonrce', n. izay iankinana na 
itokiana mba hahazoana 
fanampiana na famonjena. 
Besources, harena; vokatry 
ny tany na fahaizan' olona 
izay ahazoana harena 
Bespect', v. t. manaja, mitan- 

drina, mihevitra 
Besptct', n. haja, fitandremana. 
To pay respect to, manaja, 
mitandrina ny teniny. To 
send one's respect to, mam- 
pamangy. In respect of, 
with respect to, ny aminy, 
araka. To respect persons, 
menamaso olona, mizuha 
tavan' olona 
Bespect'able, adj. tokony hoha- 
jaina ; tsaratsara hiany, bebe 
hiany 
Befli^ect'ful, adj. manaja 
Bespect'ing, prep, ny aminy 
Bespect'ive, adj. any ny maro 
tsirairay. They returned to 
their respective homes, samy 
nody ho any an-tranony avy 
izy rehetra 
Bespect'ively, adv. samy — avy, 
tsirairay Bes'pira'tion, )i. fiaina 

Eespire', i\ i. sy t. miaiua 

Bes'pite, n. hatak' andro ; fitsa- 
harana kely ; (reprieve) 

Bes'pite, v. t. manome andro; 
(reprieve) [ratra 

Besplen'dent, adj. mamirapi- 

Bespond', v. i. mamaly, mamaly 
nnfanaraka amy ny teny 
lazaina 

Bespond'ent, n. izay mamaly 

Besponse', n. valy, valin-teny 
mif anarakaamin' izay lazaina 

Bespon'sibility, n. adidy, an- 
draikitra 

Bespon'sible, adj. (for) miadidy. 
miantoka, manana adidy 

Best, n. fitsaharana, fialan- 
tsasatra, f ahaf ahana amy ny 
ady na izay mahasasatra na 
manahirana kc. ; fitoerana 
fahafahan-tsasatra 

Best, V. i. mitsahatra, miala 
fiasatra ; miankina aminy . 
af aka amin' izay mahasasatra 
na manahirana &c. ; maty 
amy ny fiadanana. It rests 
with you, hianao hiany no 
antony izany. Let ua rc8t 
from our work to day, aoka 
mba hiaina kely isika anio 

Best'fol, adj. afaka hiajfj: 
mahaia-tsasatra 

Bestitn'tion, n. fanonerana, 
zavatra aonitra 

i Best'ive, adj. maditra, tsy mety 

mandeha (amy ny soavaly) 
Best'less, adj. fsy mety nape- 
traka tsara, milietfflketsika, 
tsy mahateo-tena ; tsy mahita 
^^f ^ tafandry, madiat- 
disa 
Bestora'tion, n, fampodiam 
amy ny toetra tsara nananana 
taloha ; f anaretana 
Bestor'ative, adj. mahasitiana; 
mahatanjaka indray 

Digitized by VjOOQIC ^ EES [273 ] RET Re store', v. t. mampody amy ny ! 
toetra tsara nananana taloha ; | 
manonitra. He is restored 
to health, efa manaritra izy. 
To restore ruins, mamboatra 
n y rava ho tsara indray 
Restrain', v. t. inihazona, misa- 
kana ; mametra, tsy raampa- 
naram-po 
Restraint', n. fihazonana, fisa- 

kanana 
Bestrict', v. t. mametra, tsy 

mamela hanaram-po 
Bestric'tion, n. famerana, tsi- 

f amelana hanaram-po 
Besulf , V. i. tonga noho, avy 

aminy 
Be«ult', n. ny tonga noho, ny 
avy aminy, vokatra; fara- 
hevitra, ny iafarany 
Be^ume', v. t. maka indray izay 
nialany taloha ; miantomboka 
indray 
Be*urrec'tion, n. fitsanganana 

amy ny maty 
Besus'citate, v. t, mamclom- 
belona izay saiky maty an- 
drano na izay anany ny 
hatsiaka 
BetaiV, v. t. maninjara, miva- 

rotra tsikelikely 
Be'tail, n. fivarotana tsikelikely. 
To sell by retail, maninjara 
Betain', v. t, mitana, miliazona 
tsy handeha. To retain in 
the memory, 
mahatsiaro 
Betal'iate, v. t. 
mamaly ratsy 
Betard', v. t. misakantsakana, 

manelingelina, mahela 
Beten'tion, n. iitanana, fihazo- 
nana tsy handeha 
Beten'tive, adj. mahatana, ma- 

hazona ; mahatadidy 
Bet'icent, adj. tsy mety milaza, 
tsy miresadi-esaka foana mahatadidy, 
(upon) sy Reticule, n. kitapo na harona 
kely fitoudrany ny vehivavy 

Ret'ina, n. zavatra ao anatiny 
ny maso izay mikambana 
amy ny nerve mankamy ny 
ati-doha, ka izany no ahi- 
tantsika 

Ret'inue, n. olona mpanaraka 
ny mpanjaka na ny lehibe 

Retire', v. t. (from) miala mba 
hitokana na hiery na ho af aka 
amy ny raharaha, «S:c. 

Retire'ment, n. fialana amin' 
izay manelingelina na mam- 
pitabataba ; ny htoerana ale- 
hany 

Retort', v. t. mamali-tony 
haraely izay manonie tsiny 
azy na tsy mifanara-kovitra 
aminy ' " 

Retort', n. valin-teny ataony 
amin' izay miteny azy 

Retrace', v. t. miverina indray 
amin' izay naleha talolia 

Retract', v. t. mitsoa-tcny natao 

Retreat', n. htoerana ierena na 
aleha mba ho afaka amy ny 
tabataba, &c. 

Retreat', v. i. mifindra toerana 
mba tsy ho tratry ny loza, 
mianotra ; mandch;*, mankany 
amy ny fitoerana maiigingina 

Retrench', v. t. manakelikely 
kokoa ny vola lany, tsy man- 
dany vola be toy ny taloha 
fa mitsitsy 

Retribu'tion, n. tody, valiny ny 
natao ; ny hamalian' Andria- 
manitra antsika amy ny an- 
dro fitsarana araka izay na- 
taontsika 

Retrieve', v. t. mahazo indray 
toy izay azony ny olona raha 
mody amy ny toetra tsara 
izay nananany taloha 
Ret'rograde, adj. mihemotra 
Ret'rogres'sion, n. iihemorana Digitized by VjOOQIC BET [274] BEV Bet'rospect, n. fieritreretana 
izay lasa * 

Bet'rospective, adj. mijery ny 
aoriana, mihevitra ny lasa 

Beturn', v. i. sy t. miverina; 
miherina, mitsingerina ; ma- 
maly (teny) ; mamerina, 
manonitra ; raamody ; miton- 
dra teny miverina 

Beturn', n. fiverenana; fame- 
renana ; fihereiiana ; f anone- 
rana ; zavatra averina ; teny 
voasoratra atao filazana ny 
raharaha natao <S:c. ka ampa- 
naterina any amy ny lehibe. 
The trade's daily returns^ny 
vola azony ny mpivarotra 
isan-andro amy ny vidin- 
javatra 

Beu'nion, n. firaisana indray, 
fikambanana indray ; fivo- 
riany ny olona maro misa- 
kaiza tsara 

Bevear, v. t. manambara izay 
tsy f antatra 

Bev'el, V. i. mikorana amy ny 
fisotroan-toaka 

Bev'el, ti. fanasana migy fiso- 
troan-toaka sy fikoranana be 

Bevela'tion, n. fanambarana; 
ny fanambaran' Andriama- 
nitra ny zavatra izay tsy 
takatry ny sainy ny olona 
hofantarina 

Bev'elry, n. fikoranana amy ny 
fisotroan-toaka 

Beven^e', famalian-dratsy 

Beven^e', r. t. mamaly ratsy 

Beven^/e'ful, adj. ta-hamaly ra- 
tsy, malaky mamaly ratsy 

Bev'enue, n. ny vola micfitra 
isan-taona, indrindra izay 
azony ny fanjakana amy ny 
hetra na fadintseranana, &c. 

Bever'berate, v. t. sy /. manako 

Bevere', Bev'erence, v. t. ma- 
naja amy ny f« sy ny fitiavana Bev'erence, n. fanajana tsard 

Bev'erend, adj. miendrika hoha- 
jaina; teny fanajana atao 
amy ny mpitori-teny saaany 

Bev'erent, adj. manaja an' An- 
driamanitra sy.izay masina 

Bev'erie, n. eritreritra maha- 
fati-arika 

Bevers'al, «. famadihana ny 
teny vita taloha na ny teniny 

* ny ambany 

Beverse', v. t. mamadika ny 
teny vita taloha na ny teniny 
ny ambany. ■ 

Beverse', n. izay mifamadih 
amy ny ataony ny sasany; 
fiovafia lehibe ho ancdn' izay 
mampahory (toy ny manan- 
karena tonga malahelo);ny 
ao am-badLka (toy nyilany 
ny f arantsa izay tsy misy ny 
sarin' andriana) 

Bevert', v. i. (to) miverina (toy 
ny trano &c. ho amin' i^aj 
tompony taloha) ; mihentra 
indray na miverina amifl' 
izay noheverina taloha 

BevieV, v. t. mandinia tsara 
indray ; mandinika tsara ny 
boky vao natao porintra b 
milaza ny mahadiso sy ay 
mahatsara azy; mizaha flf 
toetry ny miaramila 

Beview', n. boky atao fandini- 
hana ny boky vao iiata<' 
porintra ka misy f otoana ise* 
hoany [datsa 

Bevile', v. t. manaratsy, maa* 

Bevi'^al, n. fandinihana vs^ 
hanitsy 

Bevile', r. t, mandinika m^ 
hanitsy, manova ho tsara* 
tsara kokoa 

Be virion, n. fandinihana 0^ 
hanitsy ; izay voahitsy 

Bevixlt, V. t. mamaugy indray ^ 
mankany indray Digitized by VjOOQIC BEV [275 ] BID Revival, n. fischoana ho velona 
na hazoto indray, indrindra 
amy ny fiva^ahana. Bevival 
of health, fahatanjahana in- 
dray 

Eevive', v. i. sy t. mamelona 
indray '; mampahazoto in- 
dray : mahavjtrika" indray 

Revoca'tion, n. fanatsoahana 
(didy na teny natao) v 

Eevoke', v. t. manatsoaka (didy 
na teny, &c.) 

Eevolt', V. i. sy t. miodina, mi- 

- komy; marikoriko 

Revolf, 11. fikomiana, fiodinana 

Bevolt'ing, arfj. maharikoriko, 
tsy mahatahanatona 

Revolu'tion, n. fihodinana ; fi- 
komiana izay tonga lavorary ; 
tiovana lehibe amy ny fiton- 
dram-pan j akana 

Eevolu'tionary, adj. mahatonga 
fikomiana ; mampiova be ny 
toetry ny f an j akana 

Revolve', v. i. mihodina [body 

Eevol'ver, «. basy mihodim- 

Reward', v. t. mamaly araka 
ny natao, mamaly fitia 

Reward', n. valiny ny natao, 
valim-pitia 

Rey'aard, n. (fox) 

R^ap'sody, n. vazo tsy mitohi- 
tohy Bady saro-pantarina 

R/zet'oric, n. ny science izay 
flhafantarana ny fomba mety 
amy ny fandaharan - teny 
tsara [hana 

R/^eumaf ic, adj. marary ny ro- 

RAeu'matism, n. aretina man- 
gotsokotsoka amy ijy tao- 
lana, rohana 

R/<inoc'eros, n. biby lehibe ma- 
nahatahaka ny elefanta fa 
mi8y tandroka ajny ny orony 

R/m'barb, «. anaram-panafody, 
robariba ; anaran' anana ma- 
harikivy fanao amy ny pie BAyme, n. fomba fandaharan- 
'teny amy ny tonon-kira &c. 
ka misy tsipika tsiroaroa na 
tsitclotelo &c. izay niitovi- 
tovy feo amy ny farany 

Bib, ;/. taolan-tehezana 

BiVald, adj. ratsy, vetaveta 

Bib'bon, Bib'axid, n. ribii 

Bice, n. vary 

Bich, adj. manan-karena ; be 
herotra, be ronono-mandry 
na menaka (amy ny hanina). 
Very rich, mancfohefo. Bich 
land, tany lonaka. Bich 
furniture, fanaka be vidy. 
A country rich in silver, &c., 
tany be volnfotsy, &c. 

Bich'es, n. harena 

Bich'ly, adj. be harena ; be 
haingony tsara 

Bich'ness, n. toetry ny hanina 
raha be ronono-mandry na 
menaka ; fahalonaka ; ny 
habe-vidiny 

Bid, V. t. (of) r. sy p.p. rid ; ma- 
nafaka. To get rid of, ma- 
nao izay hahafahana aminy 

Eid'dance, n. fanafahana, faha- 
fahana 

Eid'dle, v. t. manasivana 

Bid'dle, u. sivana malala-maso ; 
fampanononana 

Bide, v. i. v. rode ; p.p. ridden; 
mitaingin - tsoavaly ; man- 
deha amy ny kalesy. To 

I ride at anchor, mitsinkafona 
rehefa voalatsaka ny vato- 
fantsika 

Bidye, M. vovonan-trano, &c. ; 
tendrombohitra tomandava- 
na ; tampon -tendrombohitra 
tomandavana 

Bid^e'-pole, n. vovonana 

Bid'icule, n. hhomehezana, fa- 
nesoana 

Bid'icule, v. t. miliomehy, ma- 
neso 

Digitized by VjOOQIC BID [276] BIS Bidic'ulons, adj. mampihomeliy, 
mahatsikai]^ 

Bife, adj. efa masaka ; betsaka 

Bi'fle, V. t. maka an-kery, man- 
droba 

Bi'fle, n. basy mahalaea lavitra 
sady mora ikendrena 

Big, V. f. manisy mahazaka na 
lain-tsambo amy ny sambo 

Big'ging, n. ny mahazaka sy 
ny lay &c. amy ny sambo 

Bi^/it, adj. sy adv. mahitsy, 
marina, mety, tsara ; tokoa ; 
tsy diso. Bight angle, angle 
ataony ny tsipika roa ka ny 
iray mijoro amy ny hafa. 
On the right hand, ao an- 
kavanana. The right side (of 
a table cloth, &c.), ny miseho, 
ny tsara 

Bii^r^t, n. izay marina, rariny. 
By rights, raha ny rariny no 
heverina; raha ny marina 
no atao. To set or put to 
rights, mahatonga indray 
amin* izay mety sy tsara. 
You are in the right, marina 
ny anao. He has the right 
to do it, manam-pahefana 
hanao izany izy, mahazo ma- 
nao izany izy 

Bi<77/t, V. t. mampijoro tsara 
indray, manitsy ; manaoizay 
hahazoany ny olona rariny, 
manome rariny 

Bif/Z^t'eous, adj. marina, ma- 
nitsy f o 

Bi^At'eonsness, n. fahamari- 
nana 

Bi^Z/ffnl, adj. tokony ho— raha 
ny rariny no heverina 

Bi^'id, adj. henjana, mafy ; tsy 
mety miova teny 

Bi<7id'ity, n. fahenjanana 

Big'our, n. fahenjanana; fan- 
gatsiahany ny andro, fami- 
rifiry ; tsi-fiovan-teny Big'orous, adj. henjana ; mami- 
riiiry 

Bill, n. renirano kely 

Bim, n. molo-bilany na vilia, 
&c. ; sisiny 

Bime, n. fanala, ando mandiy 

Bind, n. hodi-boan-kazo 

Bing, n. peratra, zavatra vori- 
vory tahaka ny peratra; 
kavina ; f eo toy ny leony ny 
lakolosy 

Bing, V. t, sy i. p. rang or 
rung ; p.p. rung ; mively la- 
kolosy ; maneno toy ny lako- 
losy raha velezina 

Bingleader, n. mpitarika amy 
ny fiodinana na fandrobana, 
&c. 

Binglet, n. foto-bolo miolioly 

Binse, v. t. manontsana, mana* 
kobana 

Bi'ot, n. tabataba 

Bi'otous, adj. mitabataba 

Bip, V. t. (up or open) man- 
driatra, manataka zaitra ; 
manendaka gorodona na ta- 
fon-trano, &c. 

Bipe, adj. masaka (nefa tsy ny 
ahandroina) 

Bip'en, v. i. sy t. mihamasaka; 
mahamasaka 

Bip'ple, n. rano mihetsiketsila 
toy ny alon-drano kely dia 
kely 

Bise, V. u p. ro«e; p.p. risen; 
miakatra, misondrotra, mi- 
sandratra. His voice rose, 
niha-avo ny fiteniny. To 
rise in rebellion, miodina. 
To rise in value, misondro- 
bidy. To rise from the dead, 
mitsangana amy ny maty. 
To rise early, mifoha ma- 
raina. To rise (as bread), 
mitombo, mibonaka. The 
river is rising, mitombo ny 
rano. The river has risen, 

Digitized by VjOOQIC BIS [ 277 ] BOM tondraka ny ony. The river 
Jordan rises in the Waters { 
of Meroni) avy amy ny Ra- 
nony Meroma no iandohany i 
ny ony Jordany. To rise i 
in the world, mitombo ha- 
rena na voninahitra, &c. The 
snn has risen, efa miposaka 
ny masoandro 

Etise, n. fiakarana, fisondro- 
tana, fitsanganana; ny ian- 
dohana ; fitomboana 

Etisk, n. loza ankaharana. To 
run a risk, mankaha-doza, 
manao vi-very 

Bisk, V. t. mankaha-doza, man- 
kahatra 

EUte, n. f omba atao raha miva- 
YSLka. amin' Andriamanitra 
ao an-trano fiangonana ; 
fonabam-pivavahana toy ny 
Fanasany ny Tempo sy ny 
Batisa, na ny fanalamboady 
nataony ny Jiosy f ahiny 

Rit'aal, adj, manaraka ny fom- 
bam-pivavahana 

Ei'val, n. rafy ; mpiara-mitady 
fa samy ta-hahazo 

Ei'val, V. t. mitovitovy aminy 
(amy ny hery na ny fahai- 
zana, «S:c.) ; inifandrafy 

Ri'valry, n. fiarahaua mitady 
fa samy ta-hahazo; fandra- 
fiana, fialonana 

Bive, V, t. mamaky (hisaratsa- 
raka), manilaka 

Biv'er, n. ony, renirano. A 
river that rises rapidly 
after rain, ony manao rano 
trambo [baibona 

Riv'et, w. hombo atao vono- 

RiVet, V. t. mampikambana 
maf y amy ny rivet ; mampi- 
kambana tsara 

Biv'nlet, n. renirano kely 

Bead, n. l^ana ; fitoerana tsy 
lavitry ny moron-dranoma- sina atao fiarovana ny sambo 

amy ny alon-drano lehibe 
Boam, V, i. mirenireny, mive- 

zivezy 
Boar, V, i, mierona ; mimama- 

mama; midradradradra 
Boast, V, t. manatsatsika, mi- 

tono. To roast any thing 

whole, manao ladobo 
Bob, V. t. mandroba 
Bob'ber, n. mpandroba 
Bob'bery, «. roba, fandrobana 
Bobe, n. lamba tsara toy ny 

kotofahana ; zipo, robo 
Bob'in, Bob'in red'breast, n, 

(redbreast) 
Bobust', adj. matanjaka 
Bock, M. vatolampy 
Bock, V. t. sy i. manilangilana, 

mampirondrona ; mihUangi- 

lana, mirondrona ; mandro- 

tsirotsy 
Eock'et, n. anarany ny fire- 

ivork izay misondrotra avo 

dia avo 
Bock-salt, n, sira mivongana 

toy ny vatolampy ka hadina 

amy ny tany 
Bock'y, adj. be vatolampy 
Bod, n. tsora-kazo 
Bogne, n. mpangalatra ; mpa- 

mitapitaka ; mpanimbasimba 

zavatra ; mpanao vazivazy 
Boga'ery^ n. halatra ; fitaka 
BoU, V. t. sy t. manakodia, 

manakodiadia ; mamalona ; 

manindry amy ny zavatra 

vorivory lavalava izay ako- 

diadia na ahodinkodina ; mi- 

kodiadia, mihodinkodina 
Boll, w. horonana, zavatra mi- 

horona 
Boiler, n. zavatra akodiadia 

na ahodinkodina hanindry 

zavatra 
Bo'man, adj, q.iij Roma, mom- 

ba any Roma, Romana 

Digitized by VjOOQIC BOM [278] ROU Romance', n. novel milaza zava- 
tra nataony ny olona Toalaza 
ao na nynanjo azy kamaha- 
gaga indrmdra izany 

Xoman'tic, adj. tahaka ny 
romance. Romantic expecta- 
tions) f anantenana be lavitra 
noho izay tokony hantenaina. 
Romantic scenery, tany tsin- 
jovina be tendrombohitra 
mideza sy hantsana lalina 
ary rano mikorotsaka, &c. 

Romp, V. i. milalao mitabataba 

Roof, n. tafon-trano. The roof 
of the mouth, lanilany 

Roofing, n. zavatra fanao 
tafon-trano 

Rook, n. goaika mainty ngizina 

Room, n. fitoerana ; efi-trano. 
To make room, manome fitoe- 
rana, mihatakataka ; mam- 
boatra fitoerana 

Room'y, adj. malalaka, migo- 
dana 

Roost, V. i. mipetraka matory 
toy ny ataony ny vorona 

Root, n. faka, vodiny ; fototra, 
ny ihaviana 

Root, V. t. sy /. mamaka ; mi- 
latsa-paka. To root up or 
out, manongotra; mahafon- 
gana 

Rope, n. mahazaka 

Ro'*ary, n. sapile lava-be 

Ro^e, n. vonin-draozy 

Roa'y, adj. mena-mavana toy 
ny vonin-draozy 

Rot, V. i. 8y t. mihalo, mihavo- 
yohina 

Rot, //. aretin' ondry. Dry rot, 
ny vovohina amy ny hazo 

Rote, n. fianaraiia tsi-an-jery 
fotsiny hiany fa tsy maha- 
lala na mihevitra ny heviny 

Rot'ten, adj. lo, vovohina 

Rotund', adj. vorivory, kibori- 
bory Rough, adj. maraorao, miki- 
toantoana, noirokoroko, tsy 
malambolambo. A rough sea, 
ranomasina niisamboaravoa- 
ra. Rough looking, masia- 
tarehy. A rough voice, feo 
migaragara. Rough wea- 
ther, andro mandrivotra. In 
the rough, tsy mbola voam- 
boatra 

Round, adj. sy adv. vorivory, 
boribory. Round numbers, 
isa tsy marina indrindra fa ny 
hatramy ny folo hiany no la- 
zaina. To turn round, mibo- 
dina, mihodinkodina. To 
come round, miova hevitra 
hifanaraka amy ny sasany. 
To send round, maniraka 
hitety tranon' olona 

Round, n. zavatra atao mifan- 
dimbindimby. A round of 
duties, raharaha niifandim- 
bindimby. The round of a 
ladder, zana-tohatra 

Round, prep, manodidina. To 
wind round, mamehy mano- 
didina ; manodina. To get 
round a person, mahazo izay 
ilaina amin* olona noho ny 
famalifaliana azy amy ny 
doka, &c. 

Round'about, adj. tsy vvantana, 
miolakolaka 

Roundly, adv. marimarina, 
mafy ; manao teny vantana 

Round'ness, n. fahavorivoriny 

Rouse, V. t. sy t. mamoha, mam- 
pif oha, mamporisika, manai- 
tra ; mifoha, miharisika in- 
dray 

Rout, n. olona marc mitabata- 
ba ; tabataba ; ny f ampan- 
dosirana na ny fihahafany 
ny miaramila izay resy dia 
resy. To put to rout, mam- 
pandositra sy mampihahaka 

t zed by Google EOTJ [ 279 ] BUN Bont, t\ t. mampandositra sy 
mampihahaka 

Boute, n. lalana aleha 

Boutine', n, filaharan-draha- 
raha atao mifandimbindimby 
matetika 

BoTe, V. t. mirenireny, mivezi- 
vezy 

Bow, n. zavatra mitandahatra, 
iray an-dalana 

Bow, V. t. mivoy 

Bow, n. fitabataba, tabataba 

Boy'al, adj. any ny mpanjaka, 
momba ny mpanjaka 

Boyarity, m. fiandrianany ny 
mpanjaka ; raharahany ny 
mpanjaka 

Bub, V. t. sy i. mikasoka ; miko- 
soka ; mikasika. To mb down 
(a horse), manaborosy. To rub 
ofF,mamaoka. Tonibout,ma- 
mono soratra amy ny india- 
rubber, &c. To rub up, mi- 
kasoka zavatra mba hangi- 
rangirana. To rub with wax, 
&c., manoso-tsavoka, &o. 

Bub'bish, n. fakofako 

Bu'by, n. vato soa mena, roby 

Bud'der, n, familian-tsambo 

Bud'dy, adj. menamena 

Bude, adj. valavala, lakalaka ; 
tsy mahalala fomba. Bude 
nations, firenena tsy mbola 
mandroso amy ny f ahendrena 

Bude'ness, n. fahavalayalana 

Bit'diment, ii. fiantombohana ; 
foto-pianarana 

Budiment'ary, adj. momba ny 
foto-pianarana 

Hue, V. t. manenina 

Bue'ful, adj. mampiseho alahelo 
na nenina 

Buff, n. fehi-tenda &c. be ke- 
tronketrony 

Buffian, n. lehilaby mpan- 
droba sy ratsy fanahy indrin- 
dra Buffle, V. t. manao filirony; 
manetsiketsika ; mampiahi- 
ahy; mahasosotra 

Buffle, n. filiron* akanjo ; ahi- 
ahy; fahasosorana 

Bug, n. lamba volonondry 
matevina sady lava volo 

Bug^ged, adj. maraorao, miro- 
koroko 

Bu'in, f^ fahasimbana, fandra- 
vana ; ny rava. It is going 
to ruin, simbasunbabehiany 
izany ka efa ho rava 

Bu'in, V. t. mandrava, man- 
dringana. He ruined his 
health, nanimba tena izy ka 
tsy nety vanona intsony. The 
fire ruined him, levona may 
avokoany tranony sy ny fana- 
nany ka tsy taf arina intsony 
izy 

Bu'inous, adj. mandrava, ma- 
hasimba ; mahalany harena 

Bule, «. fitsipihana, roly ; fitsi- 
pika ; lalana ; fitondrana, 
fanapahana 

Bule, V. t. sy t. mitsipika ; ma- 
napaka, mandidy 

Buler, n. -fitsipihana ; mpana- 
paka 

Bum, n. toaka mena 

Burnable, t;. i. mirohondrohona 

Bu'minant, adj. mandinika (toy 
ny ataony ny omby) 

Bu'minate, v. i. mandinika, 
mieritreritra 

Bum'ma^e, v. t, mikaroka 

Bu'mour, n. tsahotsaho, filaza- 
lazana. There is a rumour 
that, hono 

Bun, V. i. mihazakazaka^ mi- 
maona. To run very fast, 
miriotra, midodododo, miri- 
morimo, mitsoriaka. To run 
(as oil, or as print when 
washed), mihanaka. To run 
after, manenjika, manaraka. 

itized by VjOO< BUN [ 280 ] SAC To run at, mai^oto. To run 
away or from, mandositra, 
milefa. To run away with, 
mitondra mandositra, man- 
galatra. To run into debt, \ 
mitrosa. To run on, man- 
deha lalandava. To be run 
out, lany. To run over, man- 
droatra, mihoatra ; manin- 
dry na manitsaka (ataony ny 
zavatra mandeha). To run 
up, misondrotra 

Bun, V. t. mampihazakazaka, 
mampandeha faingana. To 
run down, manenjika biby 
ambara-pahanany. To run 
&Bhip aground, mampidona 
sambo amy ny tanety. To 
run a thorn into the foot, 
manitsaka tsilo. To run 
through, mandany, maha- 
f ongotra ; manatrebona ta- 
boroaka. To run a race, mi- 
fanala hazakazaka 

Bun, n. jQhazakazahana, haza- 
kazaka. The common run, ny 
ankabiazany. In the long 
run, raha ny hiafarany no 
heverina [dositra 

Bun'away, w. mpilefa, mpan- 

Bung, p. sy p.p. of ring 

Bun'ner, n. mpihazakazaka ; 
hazo mandady ka mamaka 
amy ny tonony 

Bun'ning, adj. lalandava. Two 
days running, indroa andro 
maninjitra. Bunning water, 
rano mandeha. A running 
hand, soratra tsy kalina fa 
atao faingampaingana. A 
running sore, fery mandeha 
nana 

Bupee', n. farantsa kely lanjan- 
doso any India 

Bup'ture, n. fitresahany ny 
liklan-dra ; fisaraham - piha- 
vanana, ady Bup'ture, v. t. mampitresaka 
Bu'ral, adj, any an-tsaha, any 

ambanivohitra ; momba ny 

any ambanivohitra 
Bush, w. zava-maniry toy ny 

harefo na ny hazondrano, 

&c. ; firohotra; fimamamama; 

figorodanana 
Bush, V. i. mimaona, mirohotra; 

mimamamama ; migorodana 
Busk, n, mofo mafy azo tehi- 

rizina ela 
Bust, n, harafesina 
Bus tic, a^. momba ny amba- 
nivohitra 
Bus'ticate, v. i. mitoetra any 

an-tsaha 
Bustic'ity, «. formbany ny any 

ambanivohitra 
Bus'tle, V. i. mikasaotsaoka, mi- 

kasokasoka 
Bus'ty, adj. harafesina 
But, n. diany ny kodia amy ny 

lalana [sialoi 

Buthless, adj. tsy antra, ma- 
Bye, n, karazam-barimbazaha 

fa tsy tsara tahaka ny wheat 
Sahliath, n. Sabata 
Sabbatical, adj. momba ny 

Sabata ; tahaka ny Sabata 
Sab'le, n. anaram-biby mainty 

sady tsara volo 
Sal)le, adj. mainty 
Sa'bre n. sabatra solanga-loha 
SacVAarine, adj. misy siramamy 
Sacerdo'tal, adj. any ny mpiso- 

rona, momba ny mpisorona 
Sack, n. lasaka, Mtapo lehibe 
Sack, V. t. mandrava sy maha- 

fongana tan&na rehefa reainy 

ny f ahavalo 
Sack'cloth, n. lamba ratsiratsy 

fauao lasaka 
Sacking, n. lamba f anao lasaka 
Sac'rament, n. ny Batisa sy ny 

Fanasany ny Tompo, sakara- 

menta 

Digitized by VjOOQIC SAC [281 ] SAL Sa'cred, adj. atokana ho amy 
ny fanompoana an' Andria- 
manitra ; masina ; momba ny 
fiyavahana. Sacred history, 
tantara voalaza amy ny 
Soratra Masina 

Sac'rifice, v. t. manatitra fana- 
lamboady ; mahaf oy izay 
mahafinaritra na mahasoa ny 
tena mba hanompoana an' 
Andriamanitra, na mba haha- 
zoana zavatra hafa 

Sac'rifice, n. f anaterana f analam- 
boady, f analamboady ; famo- 
izana fananana &c. amy ny 
fanompoana an' Andriama- 
nitra, na amy ny hahazoana 
zavatra hafa 

Sac'rileye, n. fangalarana na 
fanimbanany zavatra atokana 
ho an' Andriamnnitra 

Sad, adj. malahelo, manjoretra, 
tsy miramirana ; mampalahelo 

Sad'den, v. t. mampalahelo 

Sad'dle, n. lasely 

Sad'dle, v. t. manisy lasely (amy 
ny soavaly na ampondra) 

Sad'ducee, n. Sadokeo [lovana 

Bad'ness, n. alahelo, fahalahe- 

Safe, adj. afaka amy ny loza, 
tsy tratry ny loza ; tsy alii- 
tan-doza 

Safe, n. vata fitehirizam-bola 
na taratasy mba tsy ho azony 
ny mpangalatra na ho mainy 
ny afo ; vata fitehirizan-ka- 
nina mba ho azony ny rivo- 
tra fa tsy ho azony ny lalitra 

Safe'-conduct, n. taratasy na 
pasipaoro omeny ny mpanjaka 
ho any ny vahiny mba tsy 
hisy haninona azy raha mbo- 
la ao amy ny fanjakany izy 

Safe'guard, n. liarovana; olona 
atao fiarovana 

Safe'ty, n. fahafahana amy ny 
loza, ny tsy ahitan-doza. He has returned in safety, tafa- 
verina soa aman-tsara izy 

Safe'ty-lamp, n. fanaovan-jiro 
misy tari-barahina voarary 
entiny ny mpiasa ao amy ny 
lavaka ihadiana arin-tany 
mba tsy hampirehitra ny gns 
any [fetsy 

Saga'cions, a^*. faingan-tsaina. 

Sagacity, n. hafainganan- 
tsaina 

Sa^e, adj. hendry, malina 

Sa^e, n. olon-kendry sady anti- 
panahy 

Sa'go, n. ny voti-atiny ny hazo 
palm sasany ka amboarina ho 
fihinana 

Said, p. sy p.p. of say 

Sail, n. lain-tsambo ; sambo ; 
ny andehanana amy ny 
sambo. To set sail, miain- 
ga an-tsambo 

Sail, V. i. mandeha toy ny 
sambo ; mandeha an-tsambo ; 
misosa toy ny voromahery 
tsy mikopaka elatra raha 
manidina 

Sail'or, n. matilo ; olona zatra 
mandeha an-tsambo 

Saint, 71. olo-masina; olona efa 
tonga any an-danitra 

Saintly, adj. miendrika ny olona 
masina, tahaka ny ataony 
ny olona masina 

Sake, n. antony. For the sake 
of, for his sake, noho, noho 
ny any, noho ny fitiavana 
azy [salady 

Sal'ad, 71. anana fihinana manta, 

Sal'ary, n. karama omenaisam- 
bolana na isan-taona ho any 
ny olona mpanao raharaha 

Sale, 71. fivarotana, varotra. 
On sale, for sale, amidy 

Sales'man, n. mpivarotra, in- 
drindra izay karamaina hiva- 
rotra, mpitam-banga Digitized by VjOOQIC SAL [ 282 ] SAN Saline', adj, misy sira 

Saliva, n. ivy 

Sallow, a(ij. hatsatratsatra 

Sally, n. firoatany ny olona ao 
an-tanana atao f ahirano mba 
hamely ny fahavalony ; lalao 

Sally, V. i. miroatra miala amy 
ny tan an a atao f ahirano mba 
hamely ny fahavalo 

Salm'on, n. anaran-kazandrano 
lehibe sady tsara hena 

Saloon', n. efi-trano lehibe 
fampiandranoana olona ma- 
ro ; ny efitra tsara ao an-tsam- 
bo ; efi-trano lehibe f ampise- 
hoana tao-zavatra na hanao- 
vana filalaovana 

Salt, n. sira, fanasina. Bay- 
salt, sira ampandrina avy 
amy ny ranomasina. Epsom 
salts, disely 

Salt, adj. masirasira, misy sira 

Salt, V. t. manisy sira * 

Salt'-cellar, n. fitoeran-tsira 
(ilay apetraka ambony lata- 
batra raha misakafo) 

Salt-pe'tre, n. naitrara 

Saln'brious, adj. tsara, mahafi- 
naritra (amy ny rivotra na 
ny rano na ny toetry ny an- 
dro) 

Salu'brity, n. hatsarana (amy 
ny rivotra, &c.) 

Sal'utary, adj. mahatanjaka, 
mahatsara, mahasoa 

Saluta'tion, n. fiarahabana, 
arahaba 

Salute', V. t. miarahaba, manao 
akory ; manaja amy ny f ana- 
poahana tafondro, &c. 

Salute', ft. arahaba; fanajana 
amy ny fanapoahana tafon- 
dro, &c. 

Saryaz/e, n. ny vola izayomena 
ny'mamonjy ny entana amy 
ny sambo vaky 

Salva'tion, m. famonjena Salve, n. fanafody ahosotra 

Sal'vo, f?. hevitra am-po fa tsy 
lazaina ; af a-tsy, raha tsy 

Same, adj. tsy haf a, izy hiany ; 
mitovy 

Same'ness, n. fito\iana, tsy 
fiovan-draharaha, kc. 

Saoji'ple, n. sara-javatra entina 
hampiseho ny toetry ny 
ankabiazany, ohatra, san- 
tiona 

San'atlve, — tory, adj. mampa- 
naritra 

Sanc'tifica'tion, n. fanamasi- 
nana, fahamasinana 

Sanc'tify, v. t. manokana ho 
masina, manamasina, maha- 
masina 

Sanctimo'nious, adj. toa masina, 
mody ho masina 

Sanc'tion, n. ny anekena ny 
ataony ny olona haf a, na ny 
anomezan-toky azy amin' 
izay nataony; izay atao 
hampanan-kery lalana 

Sanc'tion, v. t. manaiky ny 
ataony ny sasany 

Sanc'tity, n. fahamasinana 

Sano'tuary, n. fitoerana masina, 
indrindra fa ny fitoerana 
masina tao amy ny tempoly 
tany Jerosalema ; trano ato- 
kana hivavahana amin! An- 
driamanitra ; fiarovana an- 
dosirana ka tsy azo alaina 
izay tonga ao 

Sand, n. fasika. Sands, tany tsy 
misy afa-tsy fasika hiany 

San'dal, n. kapa 

San'dal-wood, n. anaran-kazo 
vony manitra dia manitra 

Sand's tone, n. antsanga fasiks 
izay efa nanjary vatolampy 
ka tsara fanao rafi-bato 

Sand'wich, n. anaran-kanina 
atao amy ny hena manify 
f onosina mof o manif y 

Digitized by VjOOQIC SAN L 283 ] SAV Sand'y, adj. be fasika 
Sane, adj. milamina tsara ny 
saina, ari-saina, tsy veri- 
saiua 
San'gumary, adj. mahafaty 
olona betsaka ; lozabe ka tsy 
antra ain' olona 
San'guine, adj. manantena tsara 

ka tsy misalasala, matoky 
Sanliedrim, n. Synedriona, ny 
fihaonanynympanapaka fito- 
polo lahy tamy ny Jiosy 
Sanitary, adj. mampanaritra ; 

misakana aretina 
San'ity, n. fahasalaman-tsaina, 

filaminan-tsaina ' 
San'ecrit, or San'skrit, n. fiteni- 
nyny olona fahiny tany India 
Sap, n. ranon-kazo 
Sap, V. t. mihady ao ambany 
ny m^da &c. mba haharava 
azy 
Sa'pient, adj. hendry 
. Sapona'ceous, adj. misy savony 
Sap'phire, 71. anaram-bato soa 
Sar'casm, n. fanesoana, eso 
Sarcas'tic, adj. maneso 
Sar'dine, n. saridinina [boady 
Sash, n. moramanana ; sam- 
Sa'tan, n. Satana 
Satanic, adj. avy atiiy ny Sa- 
tana, tahaka any Satana 
Sate, V. t. mahamamo, maha- 

voky, mahatof oka 
Sat'elUte, n. planetra kely na 
volana mandeha manodidina 
ny planetra lehibe, toy ny 
volana izay mandeha mano- 
didina ny tany 
Sa'tiate, v. t. mjahamamo, ma- 
hatof oka, mahavoky 
Sati'ety, n. fahavokisanaloatra, 

fahatofohana 
Safin, n. anaram-parasily 
Batlre, n. teny maneso entina 
mampiseho ny tsi-mahamety 
ny ataony ny olona Satirical, adj. be satire 

Satirist, n. olona mahay satire 

Satisfac'tion, n. fahazoana izay 
tiana ho azo ; f ahaf ahana 
amy ny ahiahy; zavatra 
omena haonitra izay very na 
simba ; zavatra nataony mba 
hampionona ny fony ny olo- 
na tezitra aminy 

Satisfac'tory, adj. mahafaka 
ahiahy, mahafaly, mampio- 
nona ny f o 

Satisfy, V. t. mampahazo izay 
tiana ho azo ; mahavoky ; 
mahafaka ahiahy ; manoni- 
tra ; mampitsahatra f ahate- 
zerana 

Sa'trap, n. mpanapaka fahiny 
tany Persia 

Sat'urate, v. t. manakotsa 

Sat'urday, n. Asabotsy 

Sat'urn, n. anarany ny planetra 
ananMray misy zavatra vori- 
vory manodidina azy 

Sauce, n. ro, lasosy 

Sau'cer, n. lovia kely fipetra- 
hany ny tasin-kafe na tasin- 
dite, &o. 

Sau'cy, adj. valavala, lakalaka 

Saun'ter, v. i. mandeha malaina, 
manao dia tsymanina, mive- 
zivezy 

Saiu'a^e, n. sesika 

Sara^e, adj. masiaka toy ny 
biby; tsy mbola nampia- 
narina fomba na inona na 
inona 

Sav'a^e, n. olona dia ; olona tsy 
mbola mandroso amy ny 
fahendrena 

Save, V. t. mamonjy, miaro. To 
save appearances, manao 
vonjy maika mba tsy hahaf a- 
baraka azy. To save money, 
mitsitsy ny vola azo ka mSy 
ambiny hotehirizina [tsy 

Save, SaVing,^rtf/?. af a-tsy, raha Digitized by VjOOQIC SAV [284] SCE Sav'ing, n. ambim-bola siea tsy 
lany ka tehirizina 

Sav'ing^-bank, n. bank itehiri- 
zana ny volany ny olona ma- 
hantrahantra 

Saviour, n, mpamonjy. Our 
Saviour, the Saviour, Jesosy 
Kraisty Mpamonjy antsika 

Sa'vour, n. tsirony 

Sa'vour, v. t. (of) tahaka ny — 
ny tsirony 

Sa'voury, ailj. matsiro tsara 

Saw, p. of see 

Saw, n. tsofa I 

Saw, V. t. manatsofa 

Saw'dust, n. vovo-kazo avy 
amy ny hazo tsofana 

Sax'on, n. firenena avy tany 
Germany kaireo no razany ny 
English ; mponina any Saxo- 
ny. Anglo-Saxon, ny tara- 
naky ny Saxon izay miteny 
teny English 

Say, V. t. p. sy p.p. said; mi- 
laza, manambara ; manao 
hoe. It is said, hono. He 
said, hoy izy. That is to 
say, izany hoe 

Say'ing, n. fiteny 

Scab, n. tako-pery 

Scab'bard, n, tranon-tsabatra 

Scaffold, n. kombarika; fitoe- 
rana amboarina atao iitsin- 
jovana ; fitoerana asandratra 
avoavo hamonoana ny me- 
loka 

Scald, V. t. mampiempaka amy 
ny rano &c. mangotraka 

Scale, n. lanin-kazandrano sy 
Hay mirokoroko amy ny 
hoditry ny mamba ; zavatra 
miselatselaka manify toy ny 
ela-drano; tohatra; zavatra 
misy marika entina hano- 
hatra (toy ny amy ny roly, 
&c.). Scales, mizana 

Scale, V. t, sy i, mianika, in- drindra raha amy ny toha- 
tra ; miselatselaka 

Scalp, n. hoditra end ah an a 
amy ny tampon-doha 

Scaly, adj. misy zavatra mise- 
latselaka 

Scam'per, v. i. mihazakazaka 
mandositra 

Scan, V. t. mandinika 

Scan'dal, n. fahatafintohinana, 
fahafaham-baraka noho ny 
ataony ny sasany; fanen- 
drikendrehana, fanaratsiana 

Scan'dalize, v. t. mahatonga 
fanaratsiana amin' izay ma- 
rina, manafintohina 

Scan'dalous, adj. mahatonga 
fanaratsiana, mahaf a-baraka, 
mahatafintohina 

Scant, — ty, adj. tsy ampy 

Scape'-goat, n. Hayosy nametra- 
hana ny otany ny zanak' Isi- 
raely ka nalef a handeha tany 
an-efitra (Lev. xvi. 20-22) 

Scar, n. holatra 

Scarce, adj. mahalana, misy 
indraindray foana, tsy be- 
tsaka, tsy ampy 

Scarcely, adv. saiky tsy 

Scar'city, n. ny tsi-fahampiana 

Scare, v. t. mampitahotra 

Scarf, n. saly manify, saly mai- 
vana 

Scar'let, n. jaky. Scarlet- i 
fever, aretina mafy man- 
drotsirotsy ka matetika amy 
ny ankizy madinika 

Sca^/<e, V. t. manimba be, man- I 
drava 1 

Scat'ter, v. t. sy i. manely, ma- 
nahaka, mamafy ; misava 

Scav'en<^er, n. mpifafa ny lala- 
na ao an-tanuna 

Scene, n. fanehoana zavatra ao 
amy ny theatre; ny saiy 
aseho ao amy ny theatre; 
zavatra tazany ny maso in- 

Digitized by VjOOQIC SCE [ 285 ] SCO dray mijery; fanehoana ny 
fahatezerana lehibe na ny fi- 
tiavana fatratra na ny f alio- 
riana mafy, &c. 

Scen'ery, n. ny sary &:c. aseho 
ao amy ny theatre ; fisehoany 
ny tendrombohitra na hazo 
na rano na trano &c. izay 
tazana amy ny fitoerana iray 

Scent, n. fofon-javatra, indrin- 
dra izay manitra ; fanam- 
boloana. Scents, zava-mani- 
pofona 

Scent, V. t. manimbolo ; mam- 
pamofona 

Scentless, adj. tsy misy fofona 

Scep'tre, n. tehim-panjakana 

Scep'tic, or Skep'tic, n. olona izay 
naihevitra fa tsy azo poro- 

' foina ny ekeny ny maro ho 
marina, ka dia tsy mety mino 
izany loatra 

Scep'tical, or Skep'tical, adj. mi- 
salasala ka tsy mety mino 

Scep'ticism, or Skep'ticLvm, n. fl- 
salasalana ny amin' izay eke- 
ny ny maro ho marina 

Bcheme, n. hevitra voalamina 

Scheme, v. t. sy i. mihevitra 
rahateo, mandamina hevitra 
rahateo 

ScHi&ni, n. fisarahana amy ny 
fiangonan' Andriamanitra 
noho ny tsi-fifanarahana 

ScHi^mat'lc, adj. mahasaraka 
amy ny fiangonan' Andria- 
manitra 

ScHl^mat'ic, n. olona misaraka 
amy ny fiangonan' Andria- 
manitra ka mitaona ny sasa- 
ny hanaraka azy 

SchoV^LTy n. mpianatra, olona 
mahay tsara amy ny fiana- 
rana 

Sc^olas'tic, adj. momba ny fia- 
narana ao amy ny sekoly na 
kolejy, &c. School, n. sekoly 

S(?Aoor-boy, n. zazalahy mpia- 
natra ao amy ny sekoly 

Sr/tool'-fellow, n. namana mia- 
ra-mianatra ao amy ny sekoly 

ScAool'-master, n. lehilahy mpi- 
tondra sy mpampianatra se- 
koly 

ScAooi-mis tress, n. vchivavy 
mpitondra sy mpampianatra 
sekoly 

S(?Aoon'er, n. anaran-tsambo 
misy andriny roa fa tsy mi- 
tovy amy ny any ny brig ny 
lain-tsambony 

Sci'ence, n. fahalalana avy amy 
ny fandinihana zavatra sy 
fianarana ny fotony: izay 
ahalalana ny amy ny kara- 
zan- j avatra anankir ay ka voa- 
lahatra sy voalamina tsara 

Scientific, adj. mifanaraka amy 
ny science ; mampiseho faha- 
lalana zavatra hatramy ny 
fotony indrindra 

Scimitar, n. sabatra joko-loha 

Scin'tillate, v. i. mampiseho 
zavatra mamirapiratra toy ny 
kilalaon' af o 

Sci^'sors, n. hety 

Scoff, v. t. (at) manaratsy sady 
mihomehy, mamiiigavinga 

Scold, V. t. mikizaka, mana- 
natra sady manaratsy 

Scold, n. vehivavy be kizaka 

Scolopen'dra, n. trambo 

Scoop, V. t. mikoba-drano ; 
mandoaka ho hoboka 

Scope, n. ny antony, ny kasaina 
hatao ; fitoerana malalaka 
azo anaovan-draharaha. He 
has no scope for his abilities, 
tsy misy hanamparany ny 
fahaizany [amy ny scurvy 

Scorbu'tic, adj. marary ny scurvf/. 

Scorch, V. t. sy i. mahamaram- 
bato, mahaharaka 

Digitized by VjOOQIC SCO L 286 ] SCR Score, n. roa-polo ; marika enti- 
manisa zavatra 

Scorn, V. t. manao tsy ho za- 
vatra, mammgavinga f atratra ; 
mian j onan j ona 

Scorn, n. fanaovana tsy ho 
zavatra; fianjonanjona 

Scorn'ful, adj, manivaiva 

Scor'pion, n. maingoka, mam- 
bamlohitra 

Scot-free, <?<;?/■. afa-maina 

Scouii'drel, oi. lehilahy ratsy 
fanahy 

Scour, V. t. sy i. managa goro- 
dona &c. amy ny zavatra 
mafy ; mihazakazaka, mire- 
nireny 

Scourge, n. kapoka ; fampaho- 
riana noho ny ratsy natao 

Scourge, v. t. nukapoka ; mam- 
pahory noho ny ratsy natao 

Scout, n. mpitsikilo ny fahavalo 

Scout, V. t. mitsikilo ny faha- 
valo ; manivaiva 

Scowl, V. i. miketron-tava ; 
mandrahona 

Scowl, n. fiketronan-tava rahft 
mijery ny zavatra tsy tiana 

Scrag'gy, adj. mirokoroko 

ScramT)le, v. i. mandeha ton- 
gotra efatra, mandeha ton- 
gotra aman-tanana ; mifan- 
drombaka 

Scram'ble, n. fandehanana ton- 
gotra efatra 

Scrap, n. sombin-javatra 

Scrape, v. t. manakiky, manai- 
botra amy ny fanakiklsana. 
To scrape iconey together, 
manambatra sady mitahiry 
vola noho ny likikirana amy 
ny asa sy ny fitsitsiana 

Scrape, n. fanakikisana. To 
get into a scrape, manao 
izay mahasosotra na maha- 
tezitra olona ka sahirana vao 
afaka amin' izany Scratch, v. t. sy i. mandran- 

gotra, manakiaka 
Scratch, n. ny voarangotra, ny 

voakiaka 
Scrawl, V. t. sy t. manao sora- 

tra mitsidakadaka 
Scrawl, «. soratra ratsy, sora- 

tra atao f aingana ka ratsy 
Scream, v, i. mikiakiaka, mi' 

dradradradra, mikaikaika 
Screech, v. i. mikiakiaka ; mi* 

kiririoka 
Screen, n. fiarovana amy ny 

hainandro na haf anana na ri- 

votra, &c. 
Screen^ v. t, miaro amy ny 

hainandro, &c. ; maiiafin* 

keloka 
Screw, n. sikoro ; vy na hazo 

&c. atao andrindrany 
Screw, V. t. manamafy amyny 

sikoro ; manery olona 
Screw-driver, n. zavatra atao 

fanodinana sikoro, sikoro- 

drevo 
Screw-steam'er, n. sambo si- 

timy ampandehaniny ny 

sikoro 
Scrib'ble, v. t. sy i. manoratra 

faingana fa tsy mitandona 

loatra 
Scribe, n, mpanoratra. Hit 

Scribes, olona mpanoratn 

sady nahay lalana tamy ny 

Jiosy fahiny, Mpanora-da* 

lana 
Scrip, n. kitapo kely 
Scrip'tural, adj. mifanaiaka 

amy ny Soratra Masina 
Scrip'ture, n. Soratra Masina 
Scrofula, n. anaran' aretina 
Scroll, n. horonan-taratasy 
Scrub, V. t. manasa na manadio 

amy ny borosy mafy, mika- 

sokasoka amy ny zavatra 

mafy 
Scrub 'by, adj. kely sady ratsy 

Digitized by VjOOQIC SCR [ 287 ] SEA Scru'ple, w. vato fandanjana 

tokony ho lanjam-boamena ; 

fisalasalana noho ny fieritre- 

retana ny amin' izay mety 

hatao 
Scru'ple, V. i. misalasala ny 

amin' izay mety hatao 
Scru'pulous, adj. be fieritrere- 

tana hatramy ny zavatra 

madinika ny amin' izay mety 

hatao ; mitandrina tsara 
Scra'tinize, v. t. mandinika 

fatratra 
Scru'tiny, n. fandinihana fa- 
tratra 
Scud, V. i. mandeha faingana 

entiny ny rivotra 
Scuffle, n. tolona, ady 
Scuffle, V. i. mitolona, miady 
Scullery, n. efi-trano kely fa- 

nasana lovia na vilany &c. 

sy fametrahana azy 
Scullion, n. ankizy manao ny 

raharaha ao amy ny scullery 
Sculp'tor, «. mpanao sari-vato 
Sculp'ture, n. fahaizana manao 

sari-vato na sari-hazo, &;c. 
Scum, n. lotony, faikany (izay 

mitsinkafona hiany) 
Scum, V. t. misodika ny faikany 

izay mitsinkafona 
Scurf, n. angadrano 
Scurfy, adj. be angadrano 
Scur'rilous, adj. manao teny 

ratsy sady vetaveta ; misy 

teny ratsy indrindra 
Scur'vy, n. aretina avy amy ny 

hanina ratsy 
Bcut'tle, n. loaka kely misy 

rakony atao fidirana ka omby 

olona iray ; harona atao fiton- 

drana arin-tany 
Scut'tle, V. t. sy i. manao loaka 

ao amy ny sambo mba hampi- 
lentika azy ; mihazakazaka 
Scy^Ae, n, fijinjan' ahitra 
Sea, n. ranomasina. To go to Bea, manao ny raharahany 
ny matno 

Sea'-breeze, n. rivotra avy eny 
an-dranomasina k?l mankany 
an-tanety [ranomasina 

Sea'girt, adj. hodidininy ny 

Seal, n. anaram-biby lehibo 
tsara volo mitoetra ao an- 
dranomasina ; fanombohan- 
kase, kase 

Seal, v. t, manisy kase, manom- 
boka kase 

Seal'ing-waz, n. loko f anao kase 

Seam, n. vitrany, zaitrany 

Sea'man, n. matilo 

Sea'manshlp, n. fahaizana mi- 
tondra sambo 

Sea'mon'ster, n. biby makadiri- 
be mitoetra ao an-dranoma- 
sina [jaitra 

Seam'stress, n. vehivavy mpau- 

Sear, adj. malazo, maina 

Search, v. t. mitady, mikatsaka, 
mizaha 

Search, n. fandinihana, fizaha- 
na, fitadiavana 

Searching, adj. miditra ao ana- 
tiny, mahavoa (amy ny seri- 
mona na fanadinana, &c.) 

Sea'sickness, n. aretina mam- 
pandoa mahazo ny olona 
mandeha an-tsambo 

Sea'side, n. moron-dranomasina 

Sea'von, n. hy anankiray amy 
ny fizarany ny taona, dia ny 
lohataona na ny fahavaratra 
naniy fararano nany ririnina ; 
fotoana mety amy ny anao- 
van- draharaha 

Sea'son, v. t. mauisy zavatra 
amy ny hanina mba haha- 
tsiro azy, manatsiro 

Sea'^onabie, adj. amin' izay fo- 
toana antonony hanaovant 
azy 

Sea'soning, n. ny atao amy ny 
zavatra mba hahatsiro azy Digitized by VjOOQIC SEA [ 288 ] SED Seat, n. zavatra na inona na 
inona atao fipetrahana ; fitoe- 
rana, fonenana 

Seat, V. t. mampipetraka, ma- 
metraka, mampitoetra 

Sea'wcr^/ty, adj. azo itokiana 
fa tsy ho simba raha man- 
deha eny ambony raDOxna- 
eina 

Secede', v. i. misaraka, indiin- 
dra amy ny fiangonana na 
amy ny olona ikambanaua 

Seces'sion, 71. iisaraliany ny sa- 
sany amy ny fiangonana, &c. 

Seclude', r. t. misaraka tsy mi- 
kambana amy ny maro, mam- 
pisaraka amy ny maro 

Seclu'iion, n. fisarahana amy 
ny maro 

Sec'ond, adj. faharoa 

Sec'ond, n. ny lefitra; mpano- 
hantobana; nyam-pahenim- 
polony ny minitra, sekondra 

Sec'ond, v. t. manohantohana, 
manampy, manome toky 

Sec'ondary, adj. tsy ambony 
indrindra fa manarakaraka. 
Of secondary importance, 
tsy tokony hatao foto-draha- 
raha fa atao manaraka 

Sec'ond-hand, adj. efa nanao- 
vana, efa tany amin' olona 
vao namidiny indray. I 
received that report at 
second-hand, tsy izaho no 
nilazany izany fa nandre 
tamin* olona aho 

Sec'ond-rate, adj. tsy tsara in- 
drindra fa tsaratsara hiany 

Se'crecy, w. fiafenana, fanafe- 
nana 

Se'cret, adj. afenina, miafina 

Se'cret, n. zavatra afenina na 
miafina; zavatra tsy tiana 
ho fantatr' olona. In secret, 
ao amy ny mangingina, ao 
amy ny fiafenana Sec'retary, «. mpanoratra. 
Secretary of state for foreign 
affairs, &c., ilay notendreny 
ny Mpanjaka hanao ny raha- 
raham-panjakana izay atao 
amy ny fanjakana hafa 

Secrete', v. t. mampisaraka, in- 
drindra fa ny ataony ny 
glands ; manafina 

Secre'tion, n. zavatra voasaraky 
ny glands &c. amy ny ra na 
ny sap ; f ampisarahana ; ny 
zavatra voasaraka 

Secretive, adj. mahasaraka: 
manafina 

Sect, n. olona tafakambana 
izay misaraka amy ny sasany 
noho ny tsi-fif anarahana ny 
amy ny finoana na ny fom- 
bam-pivavahana, &c. 

Secta'rian, a^;'. mazoto mam- 
pandroso ny hevitry ny olona 
miray finoana aminy 

Sec'tion, n. fizarazarana ; ny 
anankiray amy ny zavatra 
voazarazara navoavakavaka; 
sarin- javatra araka ny fije- 
rena azy raha voadidy 

Sec'ular, adj, tsy momba ny 
fivavahana fa amin' izao 
fiainana izao 

Secure', adj. afaka amy ny 
ahiahy na tahotra na fisala- 
salana ; afaka amy ny loza 

Secnre', v. t. mahafa^a amy ny 
ahiahy na tahotra; nuiha- 
tonga tsy ho tratry ny loxt . 
mitana, mahazo, miaro ; nia- 
namafy 

Secu'rity, n. fahafahana amy 
ny ahiahy; fahafahana mlNi 
tsy ho tratry ny loza ; anto- 
ka; mpiantoka 

Sedan', n. palanMna [b 

Sedate', adj. maotina, mibonai- 

Sed'ative, adj. mampionona: 
mampihena ny f anaintiunana 

Digitized by VjOOQIC S£D [ 289 ] S£L Sed'entary, adj. zatry ny mipe- ! 
traka. A sedentary occupa- { 
tion, raharaha ataony ny , 
olona mipetraka 

Sed^e, n. ny ahi-dratsy sy ny 
zava-maniry tahaka azy 

Sed'iment, n. zavatra mandry 
ao ambany ny rano, f aikany ; 
antsanga 

Sed'iment'ary, adj. amy ny fai- 
ka na antsanga. Sediment- 
ary rock, antsanga nanjary 
vatolampy 

Sedi'tion, n. fampikomiana, 
fampiodinana 

Sedi'tions, adj. mampikomy, 
mampitabataba 

Seduce', v. t. mitaona hanao 
ratsy [ratsy 

Seduction, n. fitaomana hanao 

Seduc'tive, adj. mahataona ha- 
nao ratsy [zoto 

Sed'nlons, adj. niUozoka, ma- 
See, n. tany tandremany ny 
bishop; ny tan^na onenany 
ny bishop 

See, V. t. sy i. p. saw; p.p. 
seen ; mahita, mizaha, mi- 
tandrina, mamangy ; mahi- 
ratra. I see what you mean, 
azoko ny hevitrao. Let us 
see, aoka hozahantsika ; 
aoka hoheverintsika. To see 
to, mizaha sady mitandnna 

Seed, n. voan-javatra ; fototra ; 
taranaka 

Seed, V. i. mahavanom-boa ; 
miMntsam-boa 

Seed«'-man, w. mpivarotra voan- 
javatra hambolena 

Seed'-time, n. taona fahavoka- 
rana 

Seeing (that), conj. satria 

Seek, V. t. sy i. p. sy p.p. sought ; 
mitady, mikatsaka 

Seem, v. i. miseho, toa. It 
seems, toa — hono Seeming, adj. toa, araka izay 

miseho 
Seemly, adj. mendrika 
Seen, p.p. of see 
Seer, n. mpaminany 
See-saw, n. lalao amy ny hazo 

apetraka amy ny zavatra 

hafa ka itaingenana eo an- 

daniny roa, soavali-hazo ; 

fihetsiketsehana mifandimby 

miakatra sy midina 
See^Ae, v. t. mahandro amy ny 

rano mangotraka 
Seg'ment, n. saratsara-javatra 
Seionlor, n. anaram-piandria- 

nana. Grand seignior, ny 

mpanjakany Turkey 
Seize, v. t. misambotra, mitana ; 

maka an-kery, mandroba. 

He is seized with fever, azo- 

ny ny tazo izy 
Seiz'ure, n. fisamborana ; f aka- 

na an-kery, fandrobana 
Sel'dom, adv. indraindray f oana, 

tsy matetika, mahalana 
Select', V. t. mifidy, mifantina, 

mitsonga 
Select', adj. nofidina noho ny 

hatsarany ; nofantenana, no- 

tsongaina 
Selec'tion, ti. fiiantenana,fitson- 

gana ; zavatra tsara voaf an- 

tina 
Self, n. pi. selves; tena. I 

myself did it, ny tenako izaho 

ity no nanao izany, izaho 

hiany no nanao izany. He 

did it himself, ny tenan' izy 

iny no nanao izany, izy hia- 
ny no nanao izany 
Self-aggran'di^ement, n. fa- 

nambonian-tena 
Self-command', n. fahatsin- 

driam-po 
Self-condemna'tion, n. fanda- 

tsan-tena 
Self-con'fldent, adj. matoky 

Digitized by VjOOQIC S£L [ 290 ] SEN tena amy ny fahaizana na 

ny fahatanjahana 
Self -control', n. fahatsindriam- 

po [tena 

Self-defence', — nse, «. fiarovan- 
Self '-denial, n. fandayan-tena 
Self'-destrnc'tion, n. famonoan- 

tena 
Self-ed'ncated, adj. tonga ma- 
hay noho ny fikelezan' aina 

nianatra nefa tsy nampia- 

narina 
Self-evident, adj. hita mihari- 

hary ka tsy ilana porofo 
Self-eo-am'ination, n. fandini- 

hana na famantarana ny toe- 

tiy ny tena 
Self-indul'gence, adj. mampi- 

hanta-tena 
Selfish, adj. mihirimbelona, 

manao mamifovelona, mibo- 

do, tia tena 
Selfishness, n. fihirinambelona 
Self-knowled<7e, n. fahalalana 

ny toetry ny tena 
Self-love, n. fitiavan-tena 
Self-po£6ess'ed, adj. mionona ka 

tsy mba ti itaitra foana amin' 

izay miey mampahatahotra 

na toa hahitan-doza, maha- 

tsindry fo 
Self-preserva'tion, n. fiarovan- 

tena, ny atao mba hiaro tena 
Self-reli'ant, adj. miankina 

amy ny tenany ; matoky tena 

fa haha\'ita izay nokaeaina 

hatao 
Self-respect', n. fitandreman- 

tena mba tsy ho afa-baraka, 

fanajan-tena 
Self-ri^ A t'eous, adj. matokj- tena 

ho marina 
Self-sac'rifice, u. fandavan- 

tena na fanoloran-tena mba 

hanompo an' Andriamanitra 

na hahasca olona 
Self -same, adj. izany indrindra Self-Bafiflfied, adj. mankasi- 
traka ny nataony ny tena na 
ny toetry ny tena 

Self-seeking, n. fitadiavana 
dera na soa ho any ny tena 

Self-snffi'cient, rrrf;". matoky loa- 
tra ny heriny ny tena na ny 
fahaizana, manamboni-tena, 
miavonavona 

Self-willed, adj. tokambolana, 
kirina [rotra 

Sell, V. t. p. sy p.p. sold ; miva- 

Sem'blance, n. toa, fanahata- 
hafana, fitovian-tarehy 

Semi-, pi-efx ; antsasany 

Sem'icirele, n. ny antsasaky ny 
circle sasahina amy ny tei- 
pika mahitsy 

Sem'icolon, n. fijanonan-tsora- 
tra toy izao ( ; ), semikolona 

Sem'i-fln'id, adj. marihitra 

Sem'inary, n. trano fampiana- 
rana, kolejy, sekoly, &c. 

Sem'i-transparent, adj. tantera- 
pahazavana toy ny porose- 
laina fa tsy tahaka ny fitara- 
tra madio 

Semp'stresB,. n. f seamstress) 

Sen'ate, n. ny loholona fahiny 
tany Roma izay nihevitra ny 
raharaham - panjakana ; ny 
olona miangona hihevitra ra- 
haraham-panjakana na raha- 
raha amy ny kolejy safiany 

Sen'ator, n. ny anankiray amy 
ny senate 

Send, V. t. p. sy p.p. sent; 
mampandeha, maniraka. To 
send (a messenger), maniraka. 
To send (a thing), mampana- 
titra, mampitondra. To send 
(an arrow), mandefa. To send 
forth or out, mandefa, mam- 
piely; mandrantsana. To send 
for, man af a tra, mampaka 

Se'nior, adj, sy tu zokiny (izahao 
junior) Digitized by VjOOQIC SEN [291 ] S£B Seniority, n. fizokiana; fiam- 
boniana 

Sen'na, n. ravin-javatra atao 
f anafody, eenk 

Sensa'tion, n. fahatsiarovana 
na inona na inona izay mihatra 
amy ny tcna na aiza na aiza ; 
fahatairana [tra 

Sensa'tional, adj. mampahatai- 

Sense, n. izay ahafantarana ny 
zavatra ivelany, dia ny f ahi- 
tana sy ny f andrenesana sy ny 
fanamboloana sy nyfanandra- 
mana ary ny fitsapana na ny 
fahatsiarovana, sensa ; saina, 
fahalalana, hevitra. Common 
sense, izay saina ananany ny 
olona rehetra afa-tsy izay 
adala 

Senseless, adj. tsy mahatsiaro 
izay amboniny ny tany, to- 
rana ; tsy manan - tsaina, 
adala 

Sensibility, n. fahatsiarovana ; 
toetry ny fo izay malaky tia 
na malaky miantra na ma- 
laky malahelo na malaky 
Bosotra, &c. 

Sen'sible, adj. mahaf antatra ; 
maty mahatsiaro mangatsia- 
ka, &c. ; mahalala ; hendry 

Sen'sitiye, adj. malaky maha- 
tsiaro fangirifiriana, &c. ; tsy 
tohinina 

Sen'snal, adj. momba ny tena 
fa tsy momba ny fanahy; 
manao izay mahafinaritra ny 
tena amy ny fihinanana sy ny 
fisotroana ary izay rehetra 
filany ny nofo 

SensaaHty, n. fanaovana izay 
hahafinaritra ny tena amy ny 
filany ny nofo 

Sen'tence, w. teny alahatra am- 
py hilazana hevitra iray loha, 
sentensa ; ny teny lazainy ny 
mpitsara milaza ny fampi- jaHana ny meloka rehefa vita 

ny fitsarana azy 
Sen'timent, n. hevitra 
Sen'timent'al, adj. mampango- 

rakoraka f oana ; be f angora- 

koraham-po f oana 
Sen'tinel, n. tilitily, mpiambina 
Sen'try, n. tilitily, mpiambina ; 

fiambenana 
Sep'arable, adj. azo sarahina 
Sep'arate, v. t. mampisaraka, 

mizara, manokana,manavaka 
Sep'arate, adj. tafasaraka, tsy 

nukambana 
Separa'tion, n. fisarahana, fam- 

pisarahana, isarahana 
Sepoy, n. tompon - tany any 

India izay natao miaramilany 

ny Englisy 
SeptemTjor, n. ny volana f ahasi- 

vy amy ny taona, Septerabra 
Sep'tuayint, n. ny nandikana ny 

Soratra Masina ho teny Gi- 

rika tokony ho tamy ny 200 

taona talohany ny androny 

Jesosy Kraisty, Septoaginta 
Sep'ulcAre, n. fasana [fasana 
Sepul'cAral, adj. momba ny 
Sep'ulture, n. fandevenana 
Se'quence, n. ny manaraka 
Seques'ter, v. t. mitana ny 

fananan' olona mandra-pan- 

doany ny trosan' olona aminy 
Serao'lio, n. ny trano itoerany 

ny mpanjaka any Turkey ; 

(harem) 
Ser'aph, n. pi. — phim or— phs, 

anjely, serafima 
Sere, adj. malazo, maina 
Serene', adj. tony ; mionona 
Serenity, n. iiononam-po 
Serf, n. mpanompo na andevo 

mpiasa tany ka tsy afaka 

miala amy ny fonenany fa 

miaraka amidy amy ny tany 
Ser'^eant, or Serjeant, n. saha- 

zany 

Digitized by VjOOQIC SEB [ 292 ] SET Se'rie*, u. zavatra na event mi- 
tovitovy sady mifanaraka- 
raka 

Se'riouB, adj. maotina ; tsy 
manao vosobosotra; lehibe ka 
tsy tokony hovazivazina 

Ser'mon, n. tori-teuy, serimona' 

Ser'pent, n. reptile tsy manan- 
tongotra, dia ny bibilava sy 
ny menarana, &c. 

Ser'pentine, adj. miolikolika 

Ser'rate, adj. miavo sy iv^ toy 
ny nifiny ny tsofa 

Ser'vant, n. mpanompo, ankizy, 
mpanompo karamaina 

Serve, v. t. sy t. manompo; 
mandroso hanina, mampihi- 
nana. To serve one's country, 
manao raharaham - panjaka- 
na ; manao izay hahasoa ny 
tanin-drazany. To serve for, 
azo atao solo. He served me 
very ill, ratsy ny nataony 
tamiko. To serve one out, 
mamaly ratsy olona 

Service, n. fanompoana; fito- 
rian-teny na fiYavahana &c. 
ao am-piangonana na amy 
ny fandevenana. Dinner 
service, ny lovia rehetra am- 
py hihinanana indray man- 
deha mbamy ny atao antran- 
tra koa 

Serviceable, adj\ mahasoa ; 
mampandroso 

Servile, adj. atao an-kenamaso ; 
manaraka ambokony [kony 

Servility, n. fanarahana ambo- 

Servltude, n. fahandevozana 

Ses'sion, n. iivoriany ny olona 
maro hanao raharaha; ny 
andro ivoriany 

Set, V. t. p. sy p.p. set ; mame- 
traka, mampitoetra; mam- 
boly. To set about, miantom- 
boka hanao. To set against, 
mampanohitra ; mampian- kina zavatra amy ny rindrina, 
&c. To set agoing, mam- 
pandeha. To set apart, 
manokana. To set aside, 
mamela. To set at, mampo- 
risika (toy ny atao amy ny 
amboa^,manatorisika. To set 
at denance, mihaika, niam- 
nana. To set at ease, 
mampionona, mahafaka ahi- 
ahy. To set at naught, 
mamingavinga, mahatsinon- 
tsinona. To set at work, or 
to work, mampanao raha- 
raha, mampiasa ; miantom- 
boka hanao raharaha. To set 
a time, manendry fotoana. 
To set a trap, mamela-pan- 
drika.^ To set before, mame- 
traka eo anoloana ; milaza 
zavatra hifidianana. To set 
down, mametraka ; mano- 
ratra mba ho tadidy ; miteny 
mafy olona. To set forth, 
mampiseho miharihary, mi* 
laza miharihary. To set 
forward, mampandroso, 

mampandeha. To set free, 
mandefa, mamotsotra. To 
set in order, mandahatra, 
mandamina. To set oi^ 
manisy haingony, mandra- 
vaka; miainga. To set on 
or upon, mamponsika, mam* 
panao. To set one's self 
against, manohitra. To set 
on foot, miandoha hanao 
raharaha na haka fiantrana, 
&c. To set out, miainga; 
miantomboka. To set over, 
manendry mpifehy. To set 
to rights, mandamina. To 
set right, manitsy. To set to, 
miantomboka hanao. To set 
the teeth on edge, mahadilo 
ny nify. To set up, manan- 
gana. To set up in business, Digitized by VjOOQIC SET [ 293 ] SHA to set up for one's self, 

inanao raharaha ho any ny 

tenany fa tsy ho an' olona. 

A set speech, teny efa voala- 

hatra rahateo nefa maimaina 

Set, n. zavatra maromaro ampy 

■' hanaovana raharaha, &c. A 

set of carpenter's tools, ny 

fiasana ampy hanaovany ny 

mpandrafitra anankiray ny 

raharahany 

Set'tle, V. t. sy /. mampitoetra ; 

mampionona ; manintsana 

mba hifatratra ; mahatapaka 

fif andirana na fisalasalana na 

ahiahy ; monina. The water 

is not clean, let it settle a 

while, maloto ny rano, ka 

aoka handry kely aloha 

Bet'tlement, n. fampitoerana : 

fitoerana; ny onenany ny 

olona maromaro amy ny tany 

vao azony ; fahatapahany ny 

fifandirana, &c. 

Sev'en, adj. fito [to 

Sev'enfold, adj. fito heny, impi- 

Sev'enth, adj. fahafito 

Sev'enty, adj. fito-polo 

Sev'er, v. t. sy i. mampisaraka, 

mikapa ho tapaka 
Sev'er al, adj. tsirairay, maro- 
maro. Several times, mate- 
titetika 
Sev'erally, adv. tsirairay 
Severe', adj. saro-po, lozabe, 
forovato ; mamely mafy, 
mafy [mafiana 

Severity, n. hasaro-po; faha- 
Sew, V. t. p. sewed ; p.p. sewed 
or sewn; manjaitra, mami- 
trana 
Sew'aye, Sew'era^e, n. ny lakan- 
drano ao ambany ny lalam- 
be ao amy ny tanuna sasany 
izay anesorana ny loto ao an- 
tanana; ny loto mandeha 
amin' izany Sew'er, n. lakan-drano anan- 
kiray ao ambany ny lalam* 
be 

Sex, n. ny fiavahany ny zava- 
mananaina ho lahy sy vavy 

Sex'tant, n. ny am-paheniny 
ny circle ; zavatra entina 
hamantatra ny hahavony ny 
masoandro, &c. 

Sex'ton, n. mpanao fanasana 

Sex'ual, adj. momba ny sex 

Shabl>y, adj. ratsy akanjo, 
ratsy haingo, ratsiratsy be 
hiany ; mahihitra, kahihitra 

Shackle, v. t. mangeja, man- 
gadra ; misakana, manao izay 
tsy handrosoana 

Shackles, n. gadra; zavatra 
misakana 

Shade, n. alokaloka, fialofana; 
avelo 

Shade, v. t. manaloka ; manisy 
aloka amy ny sary 

Shad'dw, n. tandindona, aloka, 
(typej 

Shad dw, V. t. manaloka ; miaro 

Shad'owy, adj. malomaloka ; 
mampisehoseho kely fa tsy 
miharihary tsara 

Sha'dy, adj. be alokaloka, 
malomaloka 

Shaft, n. zavatra lava boribory, 
vatan' andry; zaran-tsipika 
sy lefona ; hazo amy ny 
kalesy izay amatorana ny 
soavaly ; lavaka lalina man- 
kany amy ny mine 

Shag'gy, adj. be volo mivoro- 
voro 

Shake, v. t. sy i. p. shook ; p.p. 
shaken ; mampihetsiketsika, 
manozongozona, manofoko- 
foka; mangovitra, mihoro- 
horo, mihetsiketsika. To 
shake hands, mifandrai- 
tanana 

Shake, n. fihetsiketsehana 

Digitized by VjOOQIC SHA [ 294] SHE Shak'y, adj, mihozongozona ; 

mihozohozo 
Shall, r. aux. p. should ; mam- 
piseho ny ho a^y na ny tsy 

maintsy hatao 
Shallow, adj. marivo, saliaka ; 

marivo saina 
Sham, 11. fit aka, lain ga, fihatsa- 

rambelat.sihy, sandoka 
Sham, adj. sandoka, tsy izy 
Sham, V. i. manandoka, mami- 

taka, manoloky [kena 

Sham'hles, n. am-pivarotan- 
Shame, n. henatra. For shame ! 

mba menatra re ! To put to 

shame, mampahamenatra, 

manala-baraka 
Shame, v. t. mahamenatra, 

niahatera-mena, mahafa-ba- 

raka 
Shameful, adj. mahamenatra 
Shameless, adj. tsivalahara, tsy 

manan-kenatra 
Shank, n. ran jo 
Shape, n. endrika, tarehy, bika. 

To put into shape, manisy 

endrika, mandahatra 
Shape, V. t. manisy endrika 
Shapeless, adj. tsy misy 

endriny, tsy misy tarehiny 
Shapely, adj. tsara endnka, 

tsara bika 
Share, n. anjara. We go shares 

in that, iombonantsika izany 
Share, v. t. mizara. To share 

with, miombona aminy 
Shark, n. hazandrano lehibe 

dia lehibe sady fatra-pitady 

hanina indrindra 
Sharp, adj. maranitra, manin- 

drona ; f atratra ; f aingan- 

tsaina, fetsy. To have as harp 

countenance, marani-tarehy. 

A sharp sound, feo mikaran- 

tsana 
Sharp'en, v. t. mandranitra, 

manasa Sharp'er, n. mpanambaka (amy 
ny varotra) 

Sharp'si«7^ted, adj. mahira-maso 

Shat'ter, v. t. manorotoro, 
manamontsamontsana (amy 
ny indray mamely hiany) 

Phave', V. t. manaratra ; mani- 
laka 

Shaving, n. sila-jayatramanify, 
indrindra izay avy amy ny 
hazo vankonina 

Shawl, n. saly 

She, pro. fern. pi. they ; izy 

Sheaf, n. amboara, iray fehe- 
zana amy ny vary 

Shear, v. t. p. sheared ; p.p. 
sheared or shorn ; manety ny 
volony ny ondry 

Shears, n. hety lehibe anetezana 
ondry na ahitra, &c. 

Sheath, n. tranon-javatra ma- 
ranitra (toy ny trano-ntsaba- 
tra, &c.) 

Sheaf ^e, v. f.mampiditraaoamy 
ny sheath ; mametaka takela- 
barahina amy ny vodi- sambo 

Shed, V. t. p.sy p.p. shed; mihin- 
tsana toy ny ravin-kazo na 
ny volom-borona, &c. ; miofo 
toy ny hoditry ny bibilava, 
&c. To shed blood, manda- 
tsa-dra. To shed tears, mi- 
rot sa-dranomaso, mitomany 

Shed, n. trano ratsiratsy atao 
fialofana ka matetika tsy misy 
rindrina ny lafiny iray 

Sheep, n. pi. sheep; ondry 

Sheep'-fold, n. valaii' ondry 

Sheepish, adj. saro-kenatra ; 
mitanondrika 

Sheep'-walk, Sheep-run, n. tany 

fiandrasan' ondry 
Sheer, adj. fotsiny hiany; mi- 
joro dia mijoro (amy ny han- 
tsana) 
Sheet, n. lambam-pandriana. 
A sheet of paper, takcla-tara- Digitized by VjOOQIC SHE L 295 ] SHO tasy . A sheet of water, rano 
malalaka iray toerana 

Sheet-ane'Aor, n. ny vatofan- 
tsika lehibe indrindra amy 
ny sambo iray 

Sheik, or Scheik, n. ny lehibe in- 
drindra amy ny isam-pire- 
neny ny Arabo 

Shek'el, n. anaram-bola tamy 
ny Jiosy tokony ho lanjana 
lasiray ey loso, sekely 

Shelf, n. pi. shelves ; hazo fisaka 
atao fitoeran-javatra 

Shell, n. akorany, akarany ; ho- 
ditry ny voan-kazo sasanytoy 
ny amy ny voanio na ny pito- 
poa ; hoditry ny biby sasany 
toy ny any ny sokatra ; baombo 

Shell, V. t. miofy, mamofy. To 
shell the town, mamely baom- 
bo ny tanana [akorany 

Shell -fish, n, hazandrano misy 

Shel'ter, n. fialof ana ; fiarovana 

Shelter, v. t. manaloka ; miaro ; 
mialoka 

Shep'herd, n. mpiandry ondry; 
mpitandrina fiangonana. A 
shepherd's crook, tehina mi- 
faingo-dohaentinyny mpian- 
dry ondry 

Sher'iff, n. ny lehibe amy ny 
county ananMray any England 

Sher'ry, n, anaran-divay 

Shew, V. t. sy i. p. shewed; p.p. 
shewn or shewed; (show) 

Shield, M. ampinga ; aro, fiaro- 
vana 

Shift, V. t. sy t. mamindra toe- 
rana ; mifindra toerana ; ma- 
nao izay hahafahana amin' 
izay manahirana 

Shift, n. saina atao mba haha- 
fahana amin' izay manahira- 
na, vonjy maika. To make 
shift, manao vonjy maika 

Shiftless, adj. tsy ampy saina 
amin' izay manahirana Shilling, «. farantsa kely lan- 
jan-kirobo, kirobo 

Shin, n. ny anoloany ny ran jo 

Shine, v. i. p. sy p.p. shone or 
shlned; mamirapiratra,'man- 
girangirana 

Shin'gle, n. hazo fisaka atao 
tafon-trano ; vato kolonjy 

Ship, n. sambo 

Ship, V. t. manondrana entana 
ho any amy ny sambo 

Shipl)oard,n. tokotanin-tsambo 

Ship'ment, n. fanondranana en- 
tana ho any an-tsambo 

Ship'wreck, u. ny faharavany 
ny sambo raha midona amy 
ny vatolampy na azony ny 
alon-dranomasina &;c., 

Ship'wriyAt, n. mpandrafitra 
manao sambo 

Shire, n. (county J 

Shirk, V. t. mialasafay, manao 
iialana foana mba tsy hanao 
izay tokony hatao 

Shirt, n. lobaka 

Shiv'er, n. anankiray amy'ny 
zavatra montsamontsana 

Shiv'er, v. t. sy i. manamon- 
tsamontsana amy ny indray 
mamely hiany ; mipararetra, 
mango vitra ; montsamontsa- 
na [irai-dia 

Shoal, n. hazandrano betsaka 

Shock, n. iidonana ; f ahatairana 
mampalahelo ; famelezana 
avy amy ny electricity ; am- 
boara 

Shock, V. t. mampahataitra sady 
mampalahelo 

Shocking, adj. mahataitra sady 
mampalahelo 

Shod'dy, n. lamba volonondry 
tonta ka nahodina notenomina 
ho vaovao indray 

Shoe, n. Mraro. Horse-shoe, 
kitro-vin-tsoavaly. To put 
on shoes, mampiditra kiraro 

Digitized by VjOOQIC SHO [ 296 ] SHO Shoe, r. t. manisy kitro-\y 

Shoe'-black, n. mpiborosy kiraro 

Shoe'-maker, n. mpanao Mraro 

Shone, p. sy p.p. of shine 

Shook, p. of shale 

Shoot, t'. t. sy i, p. sy p.p. shot ; 
mitiiiira, mandefa. To shoot \ 
at, mitlfitra. To shoot out 
buds, mitsimoka. To shoot 
out of a cart, mampirotsaka 
hiala amy ny kalesy 

Shoot, n. tsimoka, laingony 

Shop, w.trano fivarotana; trano 
fandrafetana na fanjairana, 
&c. 

Shop'keeper, n. mpivarotra ma- 
ninjara 

Shop'-lifter, mpangalatra zava- 
tra ao amy ny trano fivaro- 
tana 

Shore, n. ny amoron-dranoma- 
sina na farihy 

Shorn, p.p. of shear 

Short, adj. fohy. Short of, tsy 
ampy, kely, latsaka noho. 
To come or fall short of, tsy 
mahatratra. To cut short, 
manafohy. To run short of, 
lany. A short time ago, vao 
faingana, tsy ela izay, tato- 
hoato. In short, raha lazaina 
amy ny teny indraim-bava. 
The long and short of the 
matter, raha ny fotony in- 
drindra no lazaina 

Short, adv. fohifohy. To stop 
short, miahona, miahotra 

Short'-com'ing, n. tsi-fahatra- 
trarana ny mety 

Short'en, v. t. sy i. manafohy, 
manapaka, manakely ; miha- 
fohy 

Short'-hand, n. fomban-tsoratra 
afohezina mba hatao fain- 
gana 

Short'-lived, adj. tsy ela velona, 
tsy maharitra ela Shortly, adv. vetivety, atoho- 
ato, rehefefa 

Short'-si///it'ed, adj. tsy mitsapa 
farany ; akaiky fijery 

Short'-wind'ed, adj. fohy fiai- 
nana, malaky sempotra 

Shot, p. sy p.p. of shoot 

Shot, n. fatsaka, depilio 

Should, p. of shall ; tokony 

Shoul'der, n, soroka 

Shoul'der, v. t. milanja 

Shoul'der-blade, n. taolaxn-pi- 
saka, rangomaina 

Shout, V. i. sy t. manakora- 
To shout at a person, mana. 
kora olona. To shout to a 
person, miantso olona mBfy 

Shout, n. akora, fanakorana 

Shove, V. t. mandronjina, ma- 
nosika 

Shov'el, n. sahiratsy (na vy na 
hazo) 

Show, V. t. sy i. p. showed ; p.p. 
shown or showed; maneho, 
mampiseho, manoro, mita- 
rika; miseho. To show oflE^ 
mampiseho fahaizana na 
haingo &c. mba handokaf any 
ny olona azy. 

Show, n. fampisehoana ; fise- 
hoana; fampisehoana fahai- 
zana &c. mba hodokafana; 
fisehoana marevaka; ny ta- 
rehiny Many fa tsy ny izy 
tokoa 

Sh6wl)read, n. mofo aseho 

Show'er, n. ranonorana malaky 
mitsahatra ; zavatra alef a na 
atsipy betsaka 

Show'er, v. t. mitoraka na man- 
defa betsaka ; mampirotsaka 
betsaka 

Show'er-hath, n. f androana atao 
mirotsaka avy any ambony 
toy ny ranonorana ny rano 

Show'ery, adj. avy orana mitai- 
tapitapy Digitized by VjOOQIC SHO [ 297 ] SID Blidw'y, adj. marevaka, mihain- 

g'o, tsara jerena 
Shred, v. t. p. sy p.p. shred ; 

manilatsilaka, manolatsolatra 
Shred, n. sila-javatra lavalava 
Shrew, n. vehivavy be kizaka 
Shrewd, adj\ be saina, f etsif etsy 
Shriek, v. i. mikiakiaka, mi- 

dradradradra 
Shriek, n. iikiakiaka, fidradra- 

dradra 
Shrill, adj. mikarantsana, mi- 

nantsana, mikiririoka 
Shrimp, n. patsanorana, patsan- 

dranomasina 
Shrine, n. vata tsara ametra- 

haaa ny zavatra ataony ny 

olona ho masma 
Shrink, v. i. p. sy p.p. shrunk ; 

mikainkona. To shrink from, 

mikainkona ka tsy sahy ma- 

nao 
Shriv'el, v. i. sy t. mikainkona ; 

mampikainkona 
Shroud, n . akanj o na lamba amo- 

nosana ny maty. Shrouds, ny 

mahazaka amy ny andrin- 

tsambo 
Shroud, V. t. manarona (amy 

ny lamba na zavona, &c.) 
Shrub, n. hazo fohy, hazo ma- 

ro-taho 
Shrub'bery, n. tany ambolena 

hazo madinika maro 
Shrug, V. t. To shrug the shoul- 
ders, mifinjifinjy 
Shrunk, p. sy p.p. of shrink 
Shnd'der, v. i. mifinjifinjy, mi- 

fihifihy 
Shuffle, v.^ t. mampifangaro- 

haro mba hif anova-toerana ; 
mitsoatsoa- teny, mivadiba- 

dika 
Shun, V. ^.misoroka,mando8itra, 

maiialavitra 
Shut, V. t. p. sy p.p. shut*,' 

mandrindrina. To shut (a door or box), mandrindrina, 
manakatona. To shut (a book, 
a mouth or box), manakom- 
bona,. To shut (the eyes), 
manakimpy. To shut (the 
hand), mamonkona. To shut 
in, mandrindrina na manidy 
mba tsy hisy hivoahana. 
To shut out, mandrindrina 
na manidy mba tsy hisy hi- 
dirana. To shut up, manidy 
ny varavarana rehetra amy 
ny trano anankiray ; misa- 
kan-d^ana mba tsy hisy hidi- 
rana 

Shut'ter, n. varavaran-kely ive- 
lany atao sarony ny varava- 
ram-pitaratra 

Shuttle, n. famahanan-tenona 

Shut 'tie-cock, ». (izahao baUle- 
door) 

Shy, ac^. saro-kenatra, saro- 
tahotra, kaody 

Shy, V. i. mientana, miendratra 
(toy ny ataony ny soavaly 
raha misy mahataitra azy) ; 
mimalomalo 

Sick, adj. misalembolembona, 
ta-handoa, maloiloy ; marary. 
To be sick of, mamo, tofoka 
Sick'-bed, n. fandriany ny 
marary 

Sicken, v. %. tonga marary, 
marary: marikoriko 

Sickle, n. antsy mifaingoka 
atao fijinjam-bary 

Sickly, adj. mararirary, mari- 
sarisa; malazolazo 

Siok'ness, n. faharariana 

Side, n. lafiny, ny amorona, ila, 
lanimandry, lanivoa. On 
whose side are you 1 Whose 
side do you takel momba 
an' iza hianao? miandany 
amin' iza hianao P to take 
side with, miandany aminy. 
Side by side, mifanUa 

Digitized by VjOOQIC SID [ 298 y SIM Side, V. i. momba, miandany 

aminy 
Sidel)oard, n. lalimoara tsara 

fitoeran-javatra fihinanana 
Side'real, adj. momba ny kin- 
tana [vavy 
Side'-saddle, n. laselim - behi- 
Side'-view, n. f ahitana ny ilany 

hiany 
Sie^e, n. ny anaovana fahirano ; 
fahirano. To lay siege, ma- 
nao fahirano. To raise the 
siege, miala tsy manao fahi- 
rano intsony 
Sieve, n. sivana [tina 

Sift, V. t. manasivana ; mifan- 
Si^A, V. i' misento, miferinaina 
Si<7//, w. sento, ferinaina 
Bight, n. f ahitana ; zavatra hita, 
indrindra izay mahate-hiza- 
ha. In sight, hita. Out of 
sight, takona, tsy tratry ny 
maso 
Bighty V. t. mahita 
Sian, n. famantarana, ny aha- 
fantarana. To make signs, 
manatsika na manofa tanana 
na manifikifi-doha na manao 
zavatra hafa mba hahafan- 
tarany ny olona ny heviny. 
Sign-manual, sonia 
Sion, V. t. manisy sonia; {'to 

make signs) 
Sig'nal, n. zavatra nifanekena 
rahateo ho famantarana didy, 
na ho famantarana fa misy 
manjo, &c. 
Sig'nal, ac{j. malaza, tokony 

hotsarovana, lehibe 
Sig'nalize, v. t. mahalaza; ma- 
nao signal 
Sig'nally, adv. indrindra 
Sig'natuie, n. sonia 
Sig'net, n. fanombohan-kase 
Significant, adj. mampiseho 
hevitra, mampahaf antatra ; 
lehibe ka tokony hoheverina Sig'nificatioi, n. ny ampahafan- 
tarana ; ny heviny 

Sig'nify, v. t. sy i. mampaha- 
fantatra, manambara. It 
sig^xiifies, izao no heviny. It 
does not signify, tsy maninona 
izany 

Silence, n. fangina, fanginana 

Silence, v. t. mampan^ina, tsy 
mamela hiteny, mahasina: 
mampitsahatra 

Silent, adj. mangina, sina 

Silk, n. landy; lamba landy 
parasily. Bed silk {slightly 
spun imported by the AnAs) 
sily Randy 

Silk'en, adj. landy, tahaka ny 

Silk'worm, n. reni-landy, bibm- 
dandy 

Silk'y, adj. misy landy ; malemy 
malambolambo toy ny landy 

Sill, n. tokonana 

Silly, adj. adala, toa adala^ 
ondranondranana, ketrina, 
donendrina [betsaka 

Sil'van, adj. misy hazo maniiy 

Sil'ver, n. volafotsy 

Sil'ver, v. t. manisy ankosotra 
volafotsy [fotsy 

Silversmith, n. mpanefi-vola- 

Sil'very, adj. tahaka ny voU- 
fotsy ny fijery azy, fot^y taha- 
ka ny volafotsy 

Similar, adj. sahala, mitoTr, 
tahaka, mitovitovy 

Similar'ity, n. fitoviana ; ohatrft 

Sim'mer, v. i. mangotra^ mora- 
mora 

Si'mony, m. ny anomezananaoy 
andraisana vola mba haha- 
zoana fiamboniana amy ny 
fiangonana 

Si'moom, or Simoon, n. rivotra 
maf ana avy amy ny efitra be 
f asika any Arabia sy Afzika 
avaratra 

Sim'per, v.i. mitsikitsiky fbasA 

Digitized by VjOOQIC SIM [ 299 ] SIB Simple, adj. tsotra, tsotsotra. 
Simple substances, ny anan- 
kiray amy ny elementa na 
foto-javatra 

Sixn'pletoii, n. olona ondranon- 
dranana, olona donendrina 

Siznpli'city, «. fahatsotra, faha- 
tsotsotra 

Sim'plify, v. t. mahatsotra 

Sixn'ply, adv. tsotra, hiany 

Sim'xilate, v. t. manandoka, 
mody ho 

Simnlta'neous, adj. indray mi- 
seho, miaraka, indray tonga 

Sin, n. ota, fahotana, fandikana 
ny laliin' Andriamanitra 

Sin, V. i. manota, mandika ny 
lal^n' Andriamanitra 

Since, adv. sy prep, hatramy — 
noho mankaty. It is two 
years since I saw him, roa 
taona izay no tsy nahitako 
azy. I have not met with him 
since, tsy mbola nihaona 
taminy aho hatrizay 

Since, cniij. satria, noho 

Sincere', adj. marina, tsy miha- 
tsaravelatsihy, mahitsy fo 

Sincerity, n. fahamarinana, tsi- 
•fihatsarambelatsihy 

Si'necure, n. anaran-draharaha 
fotsiny hiany kanefa aha- 
zoam-bola 

Sin'ew, n. ozatra 

Sin'ful, adj. manota, meloka, 
ratsy eo anatrehan* Andria- 
manitra 

Sing, V. i. sy t. p. sang or sung ; 
p.p. sung; mihira, mikalo 

Sin^e, V. t. mandoro kely amy 
ny volo 

Sin'gle, adj. tokana, ananMray, 
singany ; tsy manam-bady, 
tokan-tena. Single combat, 
ady amy ny sabatra &c. 
ataony ny olona roa hiany. 
To have a single ai^ or a single eye to, mitady zavatra 
irai-loha hiany 

Sin'gle, V. t. mifidy na mifanti- 
na ny anankiray amy ny maro 

Sin'gle-mind'ed, adj. mitady za- 
vatra irai-loha hiany 

Sin'gly, adv. tsirairay [hira 

Sing'-song, n. sy adj. somary 

Sin'gular, a4j. milaza ny anan- 
Mray hiany; hafahafa, tsy 
mitovy amy ny ankabiazany, 
tokana 

Singularity, n. tsi-fitoviana 
amy ny ankabiazany 

Sinister, adj. mamitaka, misy 
fomba ratsy. Sinister mo- 
tives, ny antony afenina fa 
hafa nolazaina 

Sink, V. i. sy t. p. sank or 
sunk; p.p. sunk ; milentika, 
milatsaka, midina ; mandenti- 
ka, mandaiina, mampilatsaka, 
mampihena. To sink (as 
walls, &c.), mitambotsotra. 
To sink (as water or as the 
price), mihena, mihakely. To 
sink (as land), mietry. To 
sink under misfortune, safotra 
alahelo 

Sink, n. fitoerana anariana ny 
loto; fitoerana feno fahara- 
tsiana 

Sinless, adj. tsy manana ota, 
tsy misy ota 

Sin'ner, n. mpanota 

Sip, V. t. misotro kely, misotro 
^ tsikelikely 

Si'phon, n. fantsona mifaingoka 
atao fanesorana rano &c. ka 
miakatra kely vao midina 

Sir, n, tompokolahy 

Sire, n. ray ; teny f ana j ana atao 
amy ny mpanjaka 

Sirloin, n. mananetin-kena 

Sir'up, or Syr'up, n. ranom-boan- 
kazo voahandro tamy ny sira- 
mamy, sirao 

Digitized by CjOOQIC SIS [ 300 ] SKT Sis'ter, »?. rahavavy, anabavy 

Sis'terhood, f;. rehivavy mikam- 
bana ho society ka miara- 
mitoetra 

Sis'ter-in-law, ;?. zao-bavy 

Sit, r. I. p. sy p.p. sat ; mipe- 
traka ; mikotrika. To sit on 
a horse, mitaingln-teoavaly. 
To sit up, miarina 

Site, w. fitoerana 

Sifting, n. fipetrahana; fiko- 
trehana ; ny ipetrahany ny 
olona maromaro hihevitra sy 
hanao raharaha; ny fotoana 
ipetrahany eo 

Sit'nate, — ted, adj. mitoetra ao, 
ao 

Six, adj. enina. To be at sixes 
and sevens, mikorontana be 
hiany 

Six'pence, n. farantsakely lajan- 
tsikajy; sikajy [nina 

Sixth, adj. fahenina, am-pahe- 

Six'ty, adj. enim-polo 

Size, V. habeny ; anaran-dity 
atao amy ny anaovana tara- 
t«nsy, na amy ny anaovana 
fonom-boky, na amy ny ame- 
tahana loko, &c. 

Siie, V. t. manisy zavatra ma- 
dity 

Skate, V. hazo misy vy fisaka 
apetaka amy ny faladian-ki- 
mro ka atao fitsoriadriahana 
eny ambony ny rano man- 
dry ; anaran-kazandrano tsa- 
ra hena 

Skate, V. i. mitsoriadriaka eny 
ambony ny ranomandry amy 
ny skate 

Skein, n. taretra irai-rana 

Skereton, n. taolan' olona na 
biby mbola mitohy tsara fa 
tsy misy nof ony ; olona ma- 
hia dia mahia. The skeleton 
(of a sermon), ny loha-teny sy 
ny fizarana hiany Sketch, n. sary tsotsotra ; foto- 

poto-kevitra 
Sketch, V. t. maka sary; mi- 

laza ny f otopoto-kevitra 
Skew'er, n. hazo na vy &c. ana- 

kambanana tsara ny hent 

hatono 
Skiff, n. botry maivan-kely 
Skill, n. fahaizana 
Skilled, Skilful, adj. mahaj 

zavatra, mahay, kanto 
Skim, V. t. sy %. mifiodika, ma- 

nidina eo ambony ka saiky 

mikasika ; mamaky hoks 

mandingandingana fa t^ 

manesy tsara 
Skin, n. hoditra, hodi-biby: 

hodi-boan-kazo 
Skin, V. t. manendaka, mamofr. 

miofy 
Skin'ny, adj. saiky hoditra da- 

holo 
Skip, V. i. sy t. niitsambikiiD- 

bildna, falihavanja. To skip 

over, mandingandingana h 

tsy manesy tsara 
Skip'ping-rope, n. mabazaki 

filalaovany ny ankizy raha 

mitsambikimbikina 
Skir'mish, n. ady kely ataonj 

ny miaranula vitsivitsy hia- 
ny 
Skirt, n. sisin-damba ; zipo fa- 

nao anatiny 
Skirt, V. t. sy t. manaraka dt 

morony na ny sisiny 
Skulk, V. i. mieriery 
Skull, n. karandoha 
Skur'ry, n. hamaikana loatra 
Sky, n. lanitra 
Sky '-blue, adj. manga toy ny 

lanitra 
Sky '-lark, w. vorona kely toy ny 

sorohitra sady tsara feo b 

manidina misondrotra avo 
Sky'-li^At, w. varavaram-pita- 

ratra ao amy ny tafon-tiano 

Digitized by VjOOQIC _ SLA L301 ] BLE Slab, n. yato fisaka nolamaina 

tsara 
Slack, adj. ketraka, tsy henjana, 

migoragora, miyahavaha 
Slack, — ken, v. t. sy i. manake- 

traka, managoragora ; man- 

deha miadanadana kokoa ; 

xnihamalaina, miketraka 
Slack'nesB, n. haketraka, fana- 

ketrahana ; fiketrahana 
Slake, V. t. mamono afo amy 

ny rano ; mahaf aka hetaheta ; 

manisy rano mba hahalemy 

ny sokay dorana 
Slam, V, t. manakatona mafy 
Slan'der, n. endrikendrika, 

anaran-dratsy 
Slan'der, v. t. manendriken- 

drika, manisy anaran-dratsy 
Slan'derous, adj. manendriken- 

drika, misy endrikendrika 
Slang, «.tenyfanaonynyzatovo 

fa tsy mahazatra ny maro 

loatra ; kalitalitan-teny 
Slant, V. i. sy t. mirona, miki- 

solosolo, misompirana ; mam- 

pirona 
Slant, — t'ing, adj. mirona, mi- 
sompirana 
Slap, n. tahamaina ; famele- 

zana amy ny zavatra fisa- 

pisaka 
Slap, V. t. mamely tehamaina ; 
mamely amy ny zavatra Slash, V. t. manakarantsana, 

mikapa lalina 
Slash, n. ny voadidy lavalava 
Slate, n. solaitra; vatolampy 
* miselatselaka toy ny aolaitra 
Slate, V. t. manafo trano amy 

ny solaitra [taf on-trano 

Slating, n. vato-solaitra atao 
Slat'tern, n. vehivavy mikeson- 

kesona, vehivavy misotisoty 
Slat'y, adj. tahaka ny solaitra ; 

miselatselaka toy ny solaitra Slau^^'ter, n. famonoana olona 

na biby betsaka 
Slauy^'ter, v. t. mamono olona 

betsaka, mamono biby ha- 

midy any an-tsena 
Slan^A'ter-house, n. trano fa- 
monoana omby na ondry &c. 

hamidy ao an-tsena 
Slave, n. andevo. 4 slave to 

strong drink, olona mivari- 

lavo amy ny fisotroan-toaka 
Slave, V. i. miaaa fatratra fa 

tsy misy mahafinaritra 
Slave'-holder, n. olona manana 

andevo 
Slav'er, n. sambo mpitondra 

andevo ; mpivarotr' olona, 

mpanao jirik' olona 
Slav'er, v. i. rarakivy 
Slav'ery, n. fahandevozana, 

fanandevozana 
Slave-ship, n. sambo mpitondra 

andevo 
Slave'-trade, n. jirik' olona, 

indrindra ny akana azy any 

Africa hamidy any amy ny 

tany hafa 
Slavish, adj. manarak* ambo- 

kony. Slavish work, fanom- 

poam-porovato 
Slay, V. t. p. slew ; p.p. slain ; 

mamono mahafaty 
Sled, Sledge, n. kalesy kely tsy 

misy kodia tarihina eny am- 

bony ny ranomandry na 

ny oram-panala 
Sleek, adj. malemy malambo- 

lambo 
Sleep, V. t. p. sy p.p. slept; 

matory ; mandry ; modi- 

mandry ; tsy mitandrina 
Sleep, n. tory, torimaao, fato- 

riana 
Sleep'er, n. olona matory ; olo- 
na kamo ; ny hazo ametra- 

hana ny vy amy ny lalam-by 
Sleepless, adj. tsy mahita tory Digitized by VjOOQIC SLE [ 302 ] SLIT Sleep'y, adj. ta-hatory, rendre- 
mana, ila hatory 

Sleet, n. fanala miharo erika 

Sleeve, n. t^an' akanjo. To 
laugh in one's sleeves, miho- 
mehy anakampo 

Slei^A, n. (sled) 

Slei^At, n. ny ataonj ny juggler 

Slen'der, adj\ kely lava, kely 
andilana ; malemy, kelikely 

Slew, p. of slai/ 

Slice, n. zavatra voadidy fisa- 
pisaka 

Slide, V. i. P. slid; p.p. slid 
or slidden ; mibolisatra, mi- 
solaf aka, mibolaly ; mikoro- 
rosy 

Slide, n. an-kororosy 

Sli^/it, adj. kely, maivana, ma- 
lemy 

Slim, adj. kely lava; malemy 

Slime, n. fotaka madity, tani- 
dilatra lena 

Slim'y, adj. be fotaka ; maditi- 
dity 

Sling, n. antsamotady ; zavatra 
misadika amy ny vozona 
ihantonany ny tanana ma- 
rary 

Sling, V. t. p. sy p.p. slung; 
mitoraka amy ny antsamo- 
tady 

Slink^ V. i. p. sy p.p. slunk; 
mitsaitsaika miala 

Slip, V. i. sy t. mibolisatra, mi- 
solaf aka ; mitsaitsaika miala ; 
diso tsi-nahy ; manome man- 
gingiua 

Slip, n. fibolisarana ; nadisoana 
tsi-nahy ; sombin-taratasy &c. 
lavalava; rantsan-kazo alai- 
na hambolena. To give one 
the slip, niandositra mitsai- 
tsaika, mangala-dia mando- 
sitra 
Slip'-Z^^not, n. tadivoavarana 

Slip'per, n. kiraro solia Slip'pery, adj. malama, sarotra 
hazonina; miovaova 

Slit, V. t. p. sy p.p. slit or 
slitted; manapatapaka lava- 
lava, mamaky 

Slit, n. ny voadidy lavalava 

Sloe, n. anaram-boan-kazo ta- 
haka ny plum fa mangidy 

Sloop, n. anaran-tsambo misy 
andriny iray, salopy 

Slop, n. rano raraka. Slops, 
rano maloto 

Slop, V. t. mandraraka, man- 
doto amy ny rano raraka 

Slope, V. t. sy i. manaboatra 
tany ho kisolosolo, manao 
misompirana, manao solam- 
pilampy ; misompirana, miao- 
lampilampy 

Slope, n. tany kisolosolo 

Sloping, adj. kisolosolo, miso- 
lampilampy 

Slop'py, adj. petsapetsa 

Sloth, n. halainana, hakamoa- 
na ; anaram-biby mitoetra 
amy ny hazo ka tsy ala- 
mandeha loatra raha amy ny 
tany 

Sloth'ful, adj. malaina, kamo 

Slouch, V. i. mijokojoko endrika 

Slou^A, n. honahona 

Slough, n. hoditra niofo tamy 
ny bibilava 

SloVen, n. lehilahy voretra, 
lehilaby misotisoty 

Slov'enly, adj. sy adv. voretra, 
misotisoty 

Slow, adj. miadana, tsy malaky 

Sludge, n. tany petsapetsa, fo- 
taka mandrevo 

Slud^'y, adj. mandrevo 

Slug, n. biby kely toy ny fan- 
gotsohana fa mangavoka 

Slug'gard, n. olona kisinina, 
olona matory maraina 

Slug'gish, ac{J. miadana, malai- 
na, kisinina 

Digitized by VjOOQIC 8Ln L 303 ] SKA Sluice, n. hidin-drano 
Slxim'ber, v. i. rendremana, ma- 

toritory, matory 
Slum'ber, n. torimason' akoho^ 

torimaso 
Slunk, p. sy p.p. of slink 
Slur, f . t. manao mosalahy fa 

tsy mitandrina, mandpto 
Slur, n. loto, tsiny, kilema 
Slush, n. fotaka mandrevo, fa- 

nala mandrevo 
Slut, n. vehivavy voretra 
Sly, adj. fetsifetsy, konjokonjo 
Smack, n. tsentsitra ; tsamon- 

taamona ; tsirony ; tehamai- 

na 
Smack, v. t. sy i. mitsentsitra. 

To smack, the lips, mitsa- 

montsamona. To smack a 

whip, mampipoaka karavasy 
Small, adj. kely, madinika. 

Smalltalk, bedibedy foana. 

Very small, kely boritika, 

Mtika 
Small-poz, n. nendra 
Smart, n. fangirifiriana 
Smart, v. i. mahatBiaro mangi- 

rifiry 
Smart, adj. mangirifiry ; mafy ; 

avanambanana, f aingan-tsai- 

na ; marevaka [tsana 

Smash, v. t. manamontsamoii- 
Smat'ter, Smat'tering, n. faha- 

lalana kely 
Smear, v. t. manoBotra, mana- 

tavona, manosina 
Smear, «. loto azony ny mena- 

ka, &c. 
Smell, V. t. sy i. manimbolo ; 

mamofona. To smell of, ma- 

nitra, maimbo 
Smell, n. fofona 
Smelling-bottle, n. tavoahangy 

kely misy zavatra mahery 

fofona atao odi-an4oha 
Smelt, V. t. manempo ny ore 

mba hialany ny itutal Smile, V. i. mitsiky, falifaly 
endrika 

Smile, n. fitsiky 

Smirk, v. i. mivanivany 

Smite, V. t. p. smote ; p.p. smit- 
ten ; mamely, mametsaka ; 
mamono; mampijaly 

Smith, n. mpanefy 

Smi^/i'y, n. trano fanafeny ny 
jnpanefi-vy 

Smoke, n. setroka, donak' afo 

Smoke, v. i. sy t. manetroka, 
midonaka ; mif oka sigara, 
&c. ; manamaina zavatra amy 
ny setroka 

Smok'y, adj. be setroka, mane- 
troka, mahasetroka 

Smoo^^, adj. malambolambo, 
malama, tsy maraorao. A 
smooth stream, rano misono- 
noka. Smooth words, teny 
malefaka 

Smoo^^, V. t. mandama, man- 
dambolambo; mipasoka; ma- 
namora 

Smoo^Alng-iron, n. f era fipaso- 
hana, karao [bava 

Smoo^A'-tongued, adj. malefa- 

Smote, p. of smite 

Smo^A'er, v. t. manempotra ma- 
haf aty, manempotra ; mana- 
fina, manindry, mahatam-po 

Smoul'ier, v. i. midonaka 

Smag'gle, v. t. mampiditra na 
manondrana zavatra izay 
rarany ny fanjakana tsy ha- 
tao ; mitondra zavatra miso- 
kosoko ka tsy mandoa ny 
fadintseranana 

Smut, n. loto avy amy ny mo- 
laly, &c. ; fahasimbany ny 
voambary na katsaka &c. ka 
manjary mainty 

Snail, n. sifotra 

Snake, n. reptile tsy manan- 
tongotra, dia ny menarana sy 
ny bibilava 

Digitized by VjOOQIC SNA [301] soc Snake'stone, n, kaxazam-bato 

f anao vato-asana * 
Snap, V. t. sy t. manapiaka, 

manapaka, manentitra ; ma- 

naikitra, mitsaingoka 
Snap'pish, adj. ta-hanaikitra ; 

soso-dava 
Snare, n. f andrika 
Snare, v, t. mamandrika 
Snarl, v. i. manerona, mampi- 

erona (toy ny alika), mitre- 

rona; miMzaka 
Snatch, v, t. mandrombaka, mi- 

tselika maka tsy miera 
Sneak, v. i. mitsaitsaika miala 

(toy ny olona menatra) ; tsy 

sahy miseho miharihary 
Sneer, v. i. sy t. mianjonan- 

jona; mamingavinga 
Sneeze, v. i. mievina 
Sniffy V. t. sy i. mifoka (amy ny 

orona) 
Snip, V. t. manakantsana amy 

ny hety ; mangala-tety 
Snore, v. i. mierotra 
Snort, V. «. mitrifona (toy ny 
, ataony ny soavaly) 
Snout, n. oron-kisoa sy ny any 

ny biby lava orona toy izany 
Snow, n. fanala milatsaka amy 

ny tany raha mangatsiaka 

loatra ny andro ka mandry 

ny rano, oram-panala 
Snow, V. t. impers. milatsaka 

ny fanala 
Sn6wl)all, n. oram-panala f eta- 

f etaina ho boribory 
SnCw'drift, n. oram-panala en- 
tiny ny rivotra ka mitamba- 

tra betsaka 
Snow'-drop, n. vonin-kazo fotsy 

miseho amy ny ririnina ka 

miondri-doha [panala 

Sn6w'y, a^. milatsaka ny oram- 
Snub, V. t. mampangina amy 

ny teny mamely na teny ma- 

neso Snuff, n. paraky Toakisoka fo- 

hina, kisoka ; lavenon-dahin- 

jiro 
Snuff, V, t, sy «. mifoka (amy 

ny orona) ; manimbolo 
Snuffbox, n. tongobolo, batera 
Snuffle, V. i. mifopoka, miken- 

tsonkentsom-piteny, manao 

teny an' orona 
Snug, adj\ mifaTiizina tsara; 

kely mahafinaritra (amy ny 

trano na f onenana) 
So, adv. toy izany, tahaka izany, 

koa ; indrindra. And so 

forth, sy ny toy izany koa. 

So and so, izany ka izany, 

anona. Mr. so and so, Ba- 

nona. He is only so, so, ma- 

risarisa izy ; tsy tsara f anahy 

loatra izy. So far as, araka 
So, conj. raha, dia. So that, 

mba, ka dia. So then, ka dia 
Soak, V. t. manasoka, mana- 

tsoboka, mandona 
Soap, n. savony 
Soap'Suds, n. ranon-tsavony 
Soar, V. i. miakatra amy ny 

rivotra, manidina miakatra ; 

mihevitra ny ho ambony; 

mihevitra ny any ambony 
Sob, V. i. migogogogo, mikai- 

kaika 
Sob, n. gogogogo, fikaikaika 
So'bef, adj. tsy misotro toaka 

loatra ; af aka amy ny f aha- 

mamoana ; mahonim-po, ma- 

hatam-po, mahay mitondra- 

tena 
So'ber, v. t. mahahendry indray 

izay olona adalan-toaka, &c. 
Sobri'ety, n. fahaizana miton- 

dra-tena; fahatanam-po 
So'ciable, adj. malemi-paika, 

mahay olona, mora sakai- 

zaina 
So'cial, adf. any ny olona tafa- 

kambana. Our social duties, Digitized by VjOOQIC soc [ 305 ] SOL izay tokony hataontsika 
amin' izay mikambana amin- 
tsika na misakaiza amintsika. 
Social pleasures, fahafina- 
retana iaraha-manana amy 
ny fianakaviana, &c. 
Soci'ety, w. olona mikambana 
hanao raharaha ; fikamba- 
nan' olona hanao raharaha ; 
olona miray monina ; olona 
azo sakaizaina ; sosaiety 
Socinlan, n. olona izay mino 
fa Jesosy Kraisty dia olom- 
belona hiany sady tsymanai- 
ky ny Soratra Masina ho 
tenin' Andriamanitra 
Sock, M. ba fohy 
Sock'et, n. loaka itsatohany ny 
vodin-jaavtra ; ny loaka amy 
ny fitoeran-dabozy izay itsa- 
tohany ny labozy 
Sod, w. baingan-tany misy 

ahitra 
So'da, n. soda. Carbonate of 

soda, karibonetra 
So'fa, w. farafara kely lavalava 
misy fiankinana atao fipe- 
trahana 
^oft, adj. malemy ; rainazy, osa. 
Soft water, rano madio tsy 
misy zavatra levona ao ami- 
ny, ranonorana 
Soft'en, V. t. sy i. manalemy, 
• mahalemy ; mampangora- 
koraka ; mahaosa ; mihama- 
lemy ; mihamalemi-fanahy 
Soft'ness, n. fahalemena, faho- 

sana 
Soil, n. tany, tany fambolen- 
javatra, indrindra raha lo- 
naka ; loto 
Soil, V. t. mandoto 
Sojourn, r. i. mivahiny 
Sojourn, n. fivahiniana 
Sorace, V. t. mampionona, 
mampahatoky ; mampihena 
alahelo Solace, n. Jflononana, fampio- 
nonana 

Solar, ac{j. any ny masoandro, 
momba ny masoandro, avy 
amy ny masoandro. Solar 
spots, zavatra mipentimpen- 
tina amy ny masoandro hita 
indraindray. Solar system, 
ny masoandro mbamin' izay 
rehetra mandeha manodidina 
azy 

Sold, p. sy p.p. of sell 

Sol'der, n. firaka sy tin aharo, 
na metal hafa atao fanakam- 
banana metal 

Sol'der, t^. t. mampikambana 
metal roa amy ny solder 

Sol'dier, n. miaramila 

Sole, n. faladia ; faladian-kiraro 

Sole, V. t. manisy faladian-ki- 
raro 

Sole, adj. irery 

Solely, adv. irery, hiany 

Sorenm, a^'. atokana ho an* 
Andriamanitra, lehibe, ma- 
hatahotra ; tsy manao f ana- 
hin-jaza 

Solem'nity, n. toe-panahy mety 
amy ny fivavahana na fan- 
devenana, <S:c. ; f ahatahorana 

Soremnise, v. t. manao toy izay 
mety amy ny fivavahana, 
manao toy ny atao eo ana- 
trehan' Ajidnamanitra 

Solicit, V. t. mangataka, mian- 
gavy, mihanta 

Solicitor, «. olona miangavy; 
mpandaha-dalana 

Solicitous, adj. maniry fatra- 
tra, miangavy, manan' ahi- 
ahy. To be solicitous about 
or for, manahy [ahy 

Solicitude, n. fanahiana, ahi- 
Solld, adj. manana vatana sady 
mafy, tsy poakaty ; mafy; 

Solid, n. zavatra manana va- Digitized by VjOOQIC SOL [ 506 ] SOS tana ary misy lavany sy sa- 
kany ary bateviny, solida 

Bolid'iiy, V. t. sy t. mahamafy, 
mampivongana ; mihamafy, 
mivongana 

Solidity, «. toetry ny solida 

Solil'oquize, v. i. miteny irery 

Solil'oquy, n. fitenenana irery 

Solitary, adj. mitoetra irery, 
tsy mana-namana ; mani- 
rery 

Solitude, «. f onenana manirery, 
fitoerana mangingina 

Sol'ulle, adj. azo levonina amy 
ny floida 

Solution, n. fandevonana amy 
ny floida; valiny ny fanon- 
taniana saro-baHana ; zava- 
tra levonina 

Solve, V. t. manazava, mahita 
ny valiny ny fanontaniana 
sarotra 

Sol'vent, adj. mahavelona ; ma- 
haloa ny trosan' olona aminy 

Som'bre, adj. manjombojom- 
bona, malomaloka 

Some, adj. ny anankiray ; misy 
hiany ; tokony ho. Some of, 
ny sasany. Some — others, 
ny sasany — ny sasany. I 
have some, misy ao amiko, 
manana aho. Will you give 
me some water, mba omeo 
rano kely aho. Some time 
ago, fahiny, tatohoato 

Some'body, n. olona, misy olona 

Someliow, adv. na manao ahoa- 
na na manao ahoana 

Som'ersault, — set, n. antson- 
golo-batita 

Some'thing, n. zavatra 

Some'time, adv. indrai-andro 
izay, indray andro any 

Some'times, adv. indraindray 

Some'what, adv. kely. I am so- 
mewhat tired, sasatsasatra 
aho izany Some'where, adv. any ho any 

60 ho eo, eto ho eto 
Somnamlbulist, n. olona mano- 

nofy ka mitsangana mande- 

handeha 
Son, n. zanaka (lahy) 
Song, M. tonon-irira, hira, kalo ; 

f eom-borona tsara feo 
Song'ster, n. vorona tsara feo 
Son'-in-law, n. vinanto (lahy) 
Son'net, n. fomban-tonon-kira 

atao ef atra amby ny f olo an- 

dalana [feo 

Sono'rous, adj. avo feo, mafy 
Soon, adVf vetivety, rehefefa, 

faingana. Come back very 

soon, ataovy tsy toa tany 

hianao. As soon as, raha 

vao 
Soot, 71. molaly 
Sooth, n. ny marina. In sooth, 

marina tokoa 
Soo^^e, V. t. mampionona, mam- 

pihena alahelo 
Sooth'saying, n. faminaniana 

ny zavatra ho avy 
Soot'y, adj. be molaly 
Sop, n. sombin-kanina alona 
Sop, V. t. mandona 
Sophis'tical adj. toa marina ka- 

nefa misy fitaka 
Sophistry, w. filazana hevitra 

toa marina 
Sodorific, n. fanafody mampa- 

tory 
Sor'cerer, n. mpamosavy 
Sor'cery, n. mosayy 
Sor'did, adj. mahihitra, tia v(da 

loatra, kahihitra 
Sore, n. fery 
Sore, adj. mangirifiry, manain- 

taina ; manaintaina raha voa- 

tohina; sorisorena, malahelo 

lava ; mafy indrindra 
Sor'row, w. alahelo ; nenina 
Sor'row, v. i. malahelo 
Sor'rowful, adj. malahelo 

Digitized by VjOOQIC SOB [3(JY] SPA Sor'ry, adj. malahelo. I am 
sorry I did it, manenina aho 
noho ny nanaovako izany. 
I am sorry for him, malahelo 
azy aho 

Sort, n. karazana. Things of 
that sort, zavatra toy izany. 
-Out of sorts, marisarisa 

Soft, V. t. sy i. manavakavaka, 
manokantokana ; miavaka- 
vaka, mitokantonkana 

Sor'tie, n, (sally) 

Sot, n. olona adalan-toaka 

Sot'tish, adj. toa adala, votsa 
saina 

Soc, «. farantsa varahina kely 
fahiny tany France natao 
. vari-fito-venty 

Sou^A^, p. sy p.p. of seek 

Sdul, n. fanahy, aina, ambiroa ; 
f otony indrindra 

Sound, adj. tsara fa tsy misy 
simba; finaritra fa tsy mara- 
ry, matanjaka ; tsy azo lavina. 
He is in a sound sleep, ma- 
tory tsara izy, sondrian-tory 
~ izy 

Sound, n. feo ; rano kely amy 
ny ranomasina izay ao anela- 
nelany ny tany roa 

Sound, V. t. sy i. manao feo; 
mampaneno; manohatra ny 
halaliny ny rano; mizaha 
toetra; maneno. To sound 
a trumpet, mitsokatrompetra. 
To sound the praises of, man- 
doka, manao be filaza 

Soundly, adj. mafy 

Sound'ness, n. faiiatsarana sa- 
tria tsy misy simba na tsy 
misy malemy 

Soup, n. lasopy 

Sour, adj. maharikivy, mavao, 
masiso; sorisorena, maloni- 
lony 

Sour, V. t. mampaharikiyy ; 
mampahalonilony Source, n. ny ihaviany; loha- 

. rano 

Souse, V. f. manasitrika ao 
anati-rano 

South, n. atsimo 

South,— ^A'ern,—aerly, adj, 
atsimo, avy any atsimo 

South, Southward, adv. ao atsi- 
mo. To go southward, mia- 
natsimo 

SoVereion, adj. ambony indrin- 
dra, raanjaka 

Sov'ereion, n. rapanjaka ; fa- 
rantsa kely volamena atao 
an-kevitry ny ariary dimy 

Sov'ereionty, n. fahefany ny 
mpanjaka 

Sow, n. kisoa vavy 

Sow, V, t. p. sowed; p.p. sown 
or sowed ; mamafy 

Space, n. habakabaka, elane- 
lana 

Spa'cious, adj. malalaka, miko- 
dana, migodana 

Spade, n. fangady, angady 

Span, n. zehy 

Span, V. t. manjehy ; mahata- 
katra ny lafiny roa (toy ny 
tetezana) 

Span'gle, n. zavatra madinika 
mamirapiratra 

Span'gle, v. t. manisy zavatra 
madinika mamirapiratra 

Span'iel, n, anaran-karazan' 
alika f aingan-tsaina 

Spar, fi. karazana crystal; ny 
hazo lava rehetra atao amy 
ny sambo 

Spare, v. t. sy i. mitsitsy ; ma- 
mindra-fo aminy. Can you 
spare me this a little while % 
moa dia sahirana loatra hia- 
nao raha indramiko kely ity ? 
His life was spared, but he 
was banished from the Idng- 
dom, tsy novonoina izy, fa 
noroahina hiala tamy ny 

Digitized by CjOOQIC SPA [ 308 ] SPE fanjakana. Enough and to 
spare, manan' amby ampy. 
There is some to spare, misy 
ambiny 

Spare, adj, tsy ampy, kely; 
ambiny, atao antrantra ; ma- 
hia 

Spa'ringly, adw mitsitsy, kely 
isaky ny manome 

Spark, n. kilalaonafo 

Spark'le, v> i- mamirapiratra 
toy ny kilalaonafo na ny 
kintana 

Sparkling, adj, mamirapiratra 

Spar'row, n. vorona kely toy ny 
tsikirity 

Sparse, adj. mahalana 

Spa«m, w. fihetsehany ny are- 
tina mampikorofodrofoka, 
fihendratana 

Spasmodic — cal, adj, misy 
spasm; manao fatratra in- 
indraindray dia mijanona ka 
manao toy izany mifandim- 
bindimby ; manao fibetsehana 

Spatter, v. t. sy i. mamitika ; 
miporitika 

Spawn, n, atodin-tsahona sy 
hazandrano rehefa natodi- 
ziny 

Spawn, V. i. manatody (toy ny 
sahona sy ny bazandrano) 

Speak, V. i. sy t. p. spoke ; p.p. 
spoken ; miteny, mandaha- 
teny. To speak about or of, 
miteny ny aminy, miresaka 
azy. To speak for, misolo 
vava, mangataka bo an' 
olona. To speak to any one, 
miteny aminy. To speak 
reprovingly to any one, 
miteny azy. To speak with, 
miresaka aminy, miteny 
aminy 

.Speak'er, n. mpiteny, mpan- 
daha-teny, ny anaimray izay 
miteny misolo vava ny maro ; ilay mitandrina ny anaov^ia 
ny raharaba atao ao amy ny 
House of Commons 

Spear, n. lefona 

Spear, v. t. mandefona 

Spe'clal, adj. any izay iray ka- 
razana ; tsy tahaka ny anka- 
biazany 

Spe'cially, adv. indrindra, tsy 
araka ny atao mandrakariva 

Spe'cie, n. volamena na vola- 
fotsy na varabina atonta bo 
farantsa 

Spe'cie«, n. ny karazana ambany 
nobo ny ffenus ; toy izao : 
avakavabana bo genus maio 
ny biby rebetra izay mandi- 
nika, dia ny rameva, sy ny 
omby, sy ny deer, sy ny ^y, 
ary ny ondry, &c. ; fa iredm- 
dray dia avakavabana avy bo 
species maro ; ka dia species 
anankiray ny ondry f ohy volo 
izay eto Madagascar, ary ny 
ondry lava volo izay any 
England kosa dia species anan- 
kiray koa 

Specific, adj. momba ny species 
anankiray ka manavakava- 
ka azy amy ny baf a ; milaza 
tsirairay 

Specific, n. (for) fanafody ma- 
basitrana mandrakariva ny 
karazan' aretina anakiray 

Spec'ify, V. t. milaza marima- 
rina, milaza tsirairay 

Specimen, n. saratsara-javatrs 
entina bampiseho ny toetry 
ny ankabiazany; anankiray 
amy ny zavatia maro sami- 
bafa ao amy ny museum 

Spe'cious, adj. toa marina 

Speck, n. pentimpentina kely, 
zavatra kely boritika 

Speck'le, n. pentimpentina 

Speckled, adj. mipentimpen- 
tina, maramara 

Digitized by VjOOQIC SPE [ 309 ] SPI Spec'tacle, n. zavatra hafahafa 
aseho ; zavatra mahate-hiza- 
ha ; zavatra hafahafa. Spec- 
tacles, solomaso 
Specta'tor, n. mpizaha 
Spec'tre, «. matoatoa, avelo 
Spec'ulate, v. i. mieritreritra. 
To speculate in, mamandrika 
(vary na tany, &c.) 
Spec'nlative, adj. be eritreritra 
Speech, n. teny, fiteny; laha- 

teny 
Speechless, adj. sina, tsy ma- 

liateny 

Speed, n. hafaingauana 

Speed, V. t. sy i. p. sy p.p. 

sped ; mandodona, mana- 

f aingana, mampandroso ; 

mandeha faingana, mandroso 

Speed'y, adj. faingana, tsy mi- 

taredretra 
Spell, w. anankiray amy ny 
raharaha atao mifandimbi- 
dimby; teny tononina atao 
ody 
Spell, V. t. sy t. p. sy p.p. 
spelled or spelt; manonona 
na manoratra ny litera amy 
ny teny iray araka ny filaha- 
rany, manao spelina 
Sperling, n. fanaovana spelina, 

spelina 
Spend, V. t. p. sy p.p. spent; 

mandany 
Spend'thrift, n. mpandova 

mandany harena 
Spermace'ti, n. zavatra matavy 
ao anatiny ny lohany ny 
trozona sasany ka anaovana 
labozy, &c. 
Sperm-whale, n. trozona misy 

spermaceti 
Sphere, n. solida kiboribory 
hoatra ny bala; ny maso- 
andro, ny kintana 
Spher'ical, adj. kiboribory toy 
ny bala Sphe'roid, n. zavatra kiboribory 
somary lavalava, na kibori- 
bory somary fisaka 

Sphinx, n. samoina 

Spice, n. zavatra manitra na 
mangidy atao amy ny hanina 
mba hahatsiro azy 

Spice, V. i. manisy spice amy 
ny hanina 

Spic'y, adj. misy spice; misy 
manaitra kely (amy ny laha- 
teny) 

Spi'der, n. hala 

Spike, n. salohim-bary ; vy la- 
valava marani-doha 

Spill, V. t. p. sy p.p. spilled or 
spilt; mandraraka 

Spin, V. t. sy t. p. sy p.p. spun ; 
mamoly. To spin (a top, 
dollar, &c.}, mampandihy. 
To spin (out a tale), manao 
lava tarazoka. To spin its 
web (as a spider), manao ny 
tranony 

Spi'nal, adj. momba ny taolan- 
damosina. Spinal column, 
taolan-damosina 

Spin'dle, n. ampela 

Spin'dle , v. i. mitsoroaka lava 

Spine, n. taolan-damosina ; 
tsilo 

Spin'ning-jenny, n. milina fa- 
molesana misy ampela be- 
tsaka indray mamoly 

Spin'ning - wheel, n. milina 
famolesana ahodin-tananana 
tongotra 

Spin'ster, n. vehivavy lehibe 
tsy mbola nanam-bady 

Spi'ral, adj. mitangolikolika 
toy ny tangoli-boatavo 

Spire, n. ilay mihakitso loha 
amy ny trano avo 

Spirit, n. fanahy, aina; 
matoatoa ; herim-po ; ny 
fototry ny toaka; toaka 
mahery. He is in good 

Digitized by VjOOQIC £PI [ 310 ] SFO spirits, finaritra tsara izy. 

The Holy Spirit, ny Fanahy 

Masiua 

Spirited, adj. be aina, beherim- 

po. A spirited address, laha- 

teny mamporisika sy^ mam- 

pilictsiketsika ny foiiy ny 

olona [marisika 

Spiritless, adj. mijoretra, tsy 

Spiritual, adj. fanahy fa tey 

misy vatana ; momba ny 

fanahy, momba ny toe-pa- 

nahy ; tarihiny ny Fanahy 

MaBina 

Spir'ituons, adj. misy alcohol 

Spirt, V. t. mif antsitsitra, mipo- 

lolotra 
Spit, n. havitra 

Spit, r. t. p. By p.p spit; man- 
drora, mandoa (zavatra am- 
bava) 
Spite, n. lolom-po, folentika. In 

spite of, na dia — aza 
Spite 'ful, adj. be lolom-po 
Spittle, n. ivy, rora 
Splash, V. t. ay i mamitipltika, 

manipy rano : midabadaba 
Spleen, n. ariny ; folentika 
Splen'did, adj. mamirapiratra 
tsara, n^arevaka fatratra, 
mendrika tsara 
Splen'donr, n. famirapiratana 
fatratra, faharevaka fatratra 
Splice, V. t. manohy mahazaka 

ka atao tsy misy tonony 
Splice, n. fitohizany ny maha- 
zaka ka tsy misy tonony 
Splint, n. silatsila-kazo ; haze 
anaratoana ny tanana etc. 
izay tapaka 
Splint'er, n. silatsila-kazo 
Split, V. ti sy t. p. sy p.p. split ; 
mamaky; mampisaraka fian- 
gonana, etc. ; mivaky ; misa- 
saka. To split with laugh- 
ter, torany ny hehy, miva- 
dikuty Spoil, f . t. sy i. manimba ; 
mandruba, maka an-kery ; 
simba 

Spoil, M. babo ; toha 
I Spoke, p. of speak 
I Spoke, n. tanan-kodia ; zana- 
I tohatra 
I Spokes'man, n. mpisolo-vava 

Spolia'tion, n. f animbana ; 
fandrobana, famaboana 

Sponge, n. teuany ny biby 
miraikitra amy ny vato ao 
ambany ny ranomasina ka 
be loadoaka sady mahery 
mif oka rano, sponjy 

Sponge, V. t. manasa na man- 
dena amy ny sponjy 

Spongy, adj\ sokitsokitra sy 
mif oka rano toy ny sponjy 

Sponsor, ti. mpiantoka, indnn- 
dra izay ray na reny amy 
ny batisa 

Sponta'neous, ac^j. SLvy amy 
ny tenany hiany fa tay nis^ 
namporisika azy, sitra-po fa 
tsy noterena. Spontaneoni 
growth, faniriana ho azy. 
Spontaneous combufltion, fi- 
rehetana hO azy 

Spoon, n. sotro 

Spoon'ful, n. erany ny sotro 

Sport, n. filalaovana, laolao; 
iihazana, fanjonoana. To 
make sport of, manoriaory, 
mihomehy na maneso olona 

Sport, V. i. milalao, misangy; 
mihaza [milaolao 

Sportive, adj. misangisangy, 

Sports'man, n. mpihaza 

Spot, «. tsiny, kilema; loto 
kely amy ny zavatra madio, 
pentimpentina ; soratry ny 
biby maramara ; fitoerana 

Spot, V. t. mamentimpentina, 
mandoto 

Spotless, adj, tsy misy pentim- 
pentina ; tsy manan-tainy 

Digitized by VjOOQIC SPO [311 ] SQU Spouse, n. vady (olona hiany) 
Spout, n. lakan-drano atao amy 
ny fanitso iia vy <fec., fan- 
tsona ; vavany ny fanaovan- 
dite no, jug J &'c. 
Spout, V. t. sy i. mampiporo- 
roatra, mampifantsitsitra ; 
mipororoatra, mifantsitsitra 
Sprain, v. t. manenjaua mafy 
loatra ny ligament na ny 
tendon ka mandratra azy, 
mampioritra. To be sprained, 
mioritra 
Sprain, n. oritra 
Sprawl, V. i. mivalandotra ; 

mitsilailay 
Spray, n. rantsan-kazo madi- 
nika ; rano mipitika avy amy 
ny riana na alon-drano, &c. 
Spread, v. t. By /. p. ey p.p. 
.—spread; mamelatra ; mam- 
piely ; misandrahaka ; miely. 
To spread (as a disease), mi- 
findra. To spread (manure &c. 
on the ground), manely ha- 
narona,manahaka. To spread 
the table, mamboatra ny lata- 
batra (hihinanana) 
Spree, n. laolao be fikoranana 
Sprig, n. rantsan-kazo madini- 

ka 
Spriy//t, r.. matoatoa 
Spriy/zt'ly, adj\ niiiarairana 
Spring, V. i. sj't. p. sprung or 
sprang ; p.p. spruLg ; mian- 
tsambotra ; miseho. To 
spring at, mitsambikina hi- 
sambotra, niiantsambotra. 
To spring back, mody indray 
toy ny zavatra mirirotra na 
alefitra. To spring (a fence), 
mitsambikina mihoatra. To 
spring from, avy aminy. 
To spring in, mikaretsaka 
miditra. To spring a leak, 
misy rano mananiika. To 
8pi*ing on, miantsampy, in- drindra raha liaraoly na ha- 
mono. To spring out or 
forth, mitsinioka ; miboiboi- 
ka 
Spring, n. loharano ; lohataona; 
vi-miaina ; India rubber na 
zavatra haf;i atao tahaka ny 
vi-miaina 
Spring'/, adj. mihoninkonina, 

mievotrevotra 
Sprinkle, v. t. mamify 
Sprinkling, n. famafazan-drano 
Sprite, n. {sprig ^t) 
Sprout, n. tsimoka 
Sprout, I?. I. mitsimoka 
Spruce, adj. mendrika, soa 
Spun, p. sy p.p. of •spin 
Spur, n. zepirona ; i antsy ; za- 
vatra mamporisika 
Spur, V. t. mamely amy ny ze- 
pirona ; mamporisika, man- 
dodona 
Spu'rious, adj. sandoVa 
I Spurn, V. ^manifakifa, mamin- 
I gavin»?a 
I Spurt, V. t. (npirt) 
' Sput'ter, V. i. mikodedidedy 
Spy, n. mpisaf o ; mpitsikilo 
Spy, V. t. mahita, mi sinjo; mi- 
' safo 
Squab'ble, v. i. mir.dy, iiiifan- 
I ditra 
Squad, n. miaramiln iray toko 
j kely amy ny matso, sokajy 
Squad'ron, n. miaramila iray 
toko mitaingin - tsoavaly ; 
fiainbo maromaro iray dia 
\ Squalid, adj. faraidina, misoti- 
Roty, miofiakondrjyava 
Squill, V. i. midi-adradradra, 

mikaikaika 
Squall, n. fidradriidradrana ; 
I rivotra mif of of of o tonga tam- 
' poka 

I Squall'y, adj. b 3 rivotra mahery 
Squalor, n. fisotisoty 
[ Squan'der, v. t. mandany foana Digitized by VjOOQIC SQU [ 312 ] STA Square, adj. efa-jorotsi-mivadi- 
niandry ; mitovy tsy misy 
ambiny 

Square, n. fgure efa-joro mi- 
tovy lafy avokoa sady mi- 
tovy angle ; sokera, laikera ; 
tauy ankalamanjana efa-joro 
hocUdininy ny trano maro- 
maro ; ny product-nj isa am- 
l^itomboiuy ny tenany, toy 
ny 64=8X8 

Square, v. t. sy i. manasokera ; 
mampitombo marika amy ny 
tenany. To square with, 
mifanaraka 

Squash, v. t. manaporitra 

Squat, r. i. mipetraka amy ny 
tany 

Squeak, v. i. mikiakiaka, mi- 
dridiidridry 

Squeal, v. i. mikiakiaka, mija- 
jajaja, midridrodridro 

Squeam'ish, adj. maloiloy, sa- 
rotiii-doiloy ; sarotr' entina 

Squeeze, v. t. sy i. mamia, ma- 
nery, manindry, mamoritra. 
To squeeze out, mamoritra 
hialany ny ao anatiny. To 
squeeze in, manao antsisika 
miditra. To squeeze through, 
manao antsisika hamaky 
olona mifanety 

Squib, u. anaran.kilalao misy 
vanja 

Squint, v. i. manao njola-maso, 
manjola 

Squint'-eyed, adj. njola-maso, 
manjola [na 

Squire, n. anaram-piambonia-^ 

Squirrel, n. anaram-biby toy 
ny vontsira 

Squirt, n. basi-rano 

Squirt, v. t. mandef a basi-rano, 
mampifantsitsitra 

Stab, V. t. mamely amy ny fia- 
diana marani-doha 

Stability, n. fiorenana tsara tsy azo hetsiketsehina ; tsi- 
fiovaovana 

Sta'ble, adj. miorina maiy, ta- 
f atoetra tsara, tsy azo ahila- 
na, maharitra, tsy mety mi- 
vadika, tsy mety miovaova 

Sta'ble, n. tranon-tsoavaly na 
omby, &c. 

Stack, n. antontan* ahitra na 
mololo na vary tsy mbola 
voavely, &c. ; loha-lafaoro 
maromaro mikambana [be 

Stack, V. t. manao antontanv 

Staff, n. pi. staves; t^lmm: 
hazo lavalava, zaran-defona, 
&:c. ; tohana 

Staff, 71. pi. staffs ; mpifehy 
maromaro feheziny ny ma- 
namboninahitra anankiray 

Stag, n. deer lahy 

Star/e, n. lampibazo asandratra 
atao fampisehoan - javatra, 
indrindra ny ao amy ny 
theatre; (theatre) ; lalanain- 
dray mandehany ny mpande- 
handeha na ny tetezan' olona, 
taratasy 

Sta^re'-player, n. olona mody 
ho olon-kafa ao amy ny 
theatre 

Stag'ger, v. i. mirondrona, nii- 
doladola, miraparapa, mirai- 
draika, mivezimbezina ; ma- 
hataitra sady mampiahttna- 
hana 

Stag'nant, adj. mihandroua 

Stagnate, v. i. mihandiona ; 
mandry (amy ny saina) 

Staid, p. sy p.p. of stay 

Staid, adj. mibonaika, mahay 
mitondra-tena 

Stain, V. t. mamentimpentina 
na mandoto amy ny zavatra 
tsy mety miofo ; manisy soka 
amy ny hazo na fitaratra, etc. 

Stain, n. pentimpentina tsy mety 
miofo ; tsiny 

Digitized by VjOOQIC STA [313] STA Stairs, n. tohatra ao amy ny 
trano. Below stairs, down 
stairs, ao an-tany. Up stairs, 
ao ambony rihana. Flight 
of stairs, tohatra mankamy 
ny rihana iray hiany 
Stake, n. hazo mitsatoka; ny 
vola &c. ilokana. At stake, 
tsy fantatra izay hiafarany 
(toy ny zavatra ilokana na 
atao antoka, &c.) 

Stake, V. t. manatsatoka hazo ; 
miloka vola, &c. 

Stale, adj. matsatso, lefy. Stale 
news, zayatra efa re ka tsy 
mahate-hihaino intsony 

Stalk, n. taho (amy ny vary na 
katsaka na rongony, &c.) 

Stalk, V. t. mianjonanjom-pan- 
deha [tana 

Stall, n trano heva atao fivaro- 

Stal'lion, w. soavaly lahy 

Star wart, adj. matanjaka, sahy, 
Taventy henjana 

Stam'mer, v. t. miakak^, miko- 
dedidedy, miambakambaka 

Stamp, v. t. sy i. manitsaki- 
tsaka raafy, mitoto amy ny 
tongotra; manomboka kase 
na marika hafa. To stamp 
upon the mind, manao izay 
tsy hanadinoana intsony 

Stamp, n. fanombohana ; fingo- 
dongodona ; ny marika voa- 
tomboka 

Stanch, V. t. sy i. mampitsaha- 
tra ny ra tsy hiala intsony ; 
mitsahatra tsy hiala intsony 
(amy ny ra) 

Stan(?h, adj. mafy, tsy mety 
miova, tsy mety mivadika 

Standi v, %. sy t. p. sy p.p. stood ; 
mitsangana, mijoro, mijano- 
na; maharltra, mahazaka. To 
stand against, mitsangana 
ao akaikiny ; manohitra. To 
stand by, mitsangana ao akaikiny; manampy fa tsy 
mety mahafoy. To stand 
fast, miorina mafy. To stand 
for, misolo. To stand oflP, 
tsy manatona ; tsy mety ma- 
naiky. To stand out, mise- 
ho iniharihary : mihenahena 
tsy mety manaiky . To stand 
to, tsy mety mitsoa-teny, tsy 
mety mivadibadika. To 
stand np, mitsangana. To 
stand np for (a person), ma- 
namarina ny ataony ny sa- 
sany sady manohantohana 
azy raha haratsina. Paris 
stands on the Seine, ao amy 
ny ony Seina Parisy 

Stand, n. fitoerana ijanonana, 
fijanonana ; fitoerana atao 
fizahana ; fametrahan-java- 
tra. To be at a staid, sahi- 
rana na voasakana amy ny 
raharaha ka tsy hita izay 
hatao. To make a stand, 
manohitra 

Stand'ard, n. saina, f aneva ; 
marika izay arahiny ny 
maro (amy ny famarana na 
fandanjana) ; ny marika aha- 
fantarana ny mety hatao ny 
amy ny fitondran-tena na 
ny finoana, &c. ; ny marika 
arahiny ny maro ny amy ny 
fitondran-tena, &c. 

Stand'ing, adj. maharitra, tafa- 
toetra. Standing corn, vary 
mbola eny am-pitsanganana. 
Standing water, rano moni- 
na, rano mihandrona 

Stand'ing, n. fitsanganana, 
fitoerana itsanganana. Of 
good standing, raladana, to- 
teny, mahatoky. Of long 
standing, efa naharitra cla 

Stand'-point, n. fitoerana iza- 
han-javatra ; toetra izay ihe- 
veran-javatra 

Digitized by VjOOQIC STA [ 314] STA Stan'^a* n- andininy na fiza- 
rana amy ny tonon-kira 

Sta'ple, n. foto-draharaha na 
foto-kanina amy ny fitoerana 
anankiray ; vy maranitra ny 
laniny roa ka aforitra atao 
fitanan-javatra 

Sta'ple, adj. maharitra, fotony 
(amy ny varotra) 

Star, n. kintana ; sarin-kintana 

Starch, n. zavatra toyny tavolo 
anenjanana ny zavatra ho- 
pasohina 

Starch, v. t. manenjana amy ny 
tavolo, &c. 

Stare, v. i. (at) mangarika, 
mibanjina 

Stark, adj. sy adv. .heiijana ; 
fotsiny hiany, tena, tokoa 

Starri<///t, n. fahazavana avy i 
amy ry kintana j 

Start, V. i. Ry/.raientana,miLen- 
dratra ; miainga ; manaitra, i 
mampientana ; mitarika (amy 
ny resaka na fanontaniana, | 
na hira, &c.) I 

Start, n. iientanana, fahatai- 
raia ; fiaingana. To get the [ 
start of, miantomboka aloha | 

Start'ing-point, n. fitoerana | 
iaingana [taitra ! 

Startle, v. t. sy t. manaitra ; i 

Starva'tion, n. fahafate-sana 
noho ny hanoanana na ny 
hatsiaka. He died of starva- | 
tion, maty noana izy ; maty i 
mosary izy ; matiny ny ha- 
tsiaka izy I 
Starve, v. i. sy t. maty noana ; I 
matiny ny hatsiaka ; anany i 
ny hauoaiiana, anany ny ha- 
tsiaka ; niahafaty mosary, 
tbv mamc'Ia hahazo hanina i 
State, n. toetia ; fanjakana ; 
fanelioana voninahitra na 
f ana j ana lehibe 
State, V. t. milaza, manambara , Stat'ed, adj. voalaza, voatendry ; 
tsy miova 

Stately, adj. lehibe sady soa ; 
miendrika ho any ny lehibe 
amv ny fanjakana 

Statement, n. fanambarana, 
filazana 

States'maxL, n. olona mahay ny 
raharaham-panjakana ; olona 
isan' izay mpitondra fanja- 
kana 

Statics, n. ny science izay aha- 
fantarana ny fitambesatry ny 
zavatra tsy miova toerana 

Sta'tion, n. fitoerana, fitoerana 
ijanonana ; toetra amy ny 
raharaha na firazanana 

Sta'tion, v. t. mamponina, mam- 
pitoetra 

Sta'tionary, adj. tsy miova toe- 
rana, tsy mandroso 

Sta'tioner, w. mpivarotra tara- 
tasy sy fanoratana 

Sta'tionery, n. taratasy sy fano- 
ratana na inona na inona 

Statis'tics, n. fanambarana ny 
f andaharana tsara ny zavatra 
rehetra fantatra ny amy ny 
toetry ny fanjakana sy ny 
olona monina ao - 

Stat'ue, n. sarin' olona na sarin- 
javratra natao vato, &c. 

Stat'ure, n. halavany ny olona ; 
hahavony ny biby 

Stat'ute, ;/. lalam-panjakana 

Staunch, (stanch) 

Stave, r. t. p. sy p.p. stove or 
staved; mamaky barika. To 
stave off, mauao voujy tavan- 
andro 

Stay, V. {. sy t. p. sy p.p. staid 
or stayed; mijanona, mitoe- 
tra ; mampijanona, manela, 
manohaua. To stay upon, 
miankina aminy, matoky 

Stay, ;/. ny andro itoorana, fisa- 
kanana, tohana. Stays, ny 

Digitized by VjOOQIC ST£ [315 ] ST£ mahazaka lehibe ihazonana 

ny andrin-tsambo ; fitizy 
Stead, n. toerana. In stead of, 

solo, misolo 
Stead'fast, adj. miorina mafy, 

tsy mety mivadika, tsy mety 

miovaova 
Stead'ily, adj. tsy miova fan- 

deha, tsy miova f androso, tsy 

mihilangilana 
Stead'y, adj. mafy toerana, tsy 

mihetsiketsika ; mibonaika ; 

tsy mivadika, tsy miovaova 
Stead'y, v. t. mahatsara toerana 

mba tsy hibetsiketsika, maha- 

inafy toerana, manohana 
Steak, n. sombin-kena endasina 
Steal, V. t. sy i. p. stole; p.p. 

stolen ; mangalatra ; manga- 

la-dia, mitsaitsaika miala 
Stealth, n. ny anaovana zava- 

tra amy ny mangingina mba 

tsy ho hitan' olona 
Steal 'thy, adj. atao amy ny 

mangingina mba tsy ho hitan' 

olona [stimy 

Steam, n. etona, fofon-drano, 
Steam, v. i. sy t. manetona, 

mandeha entiny ny stimy ; 

raahandroL amy ny fofon- 
drano 
Steam'-boat,— packet,— ship, — 

vessel, n. sambo stimy 
Steam'-enyine, n. engine entiny 

ny fofon-drano 
Steam'er, n. sambo stimy 
Steam'-tng, n. sambo stimy 

kely mitarika sambo hafa ho 

ao amy ny fitodian-tsambo na 

hiala ao, &c. 
Steam'y, adj. be fofon-drano 
Sted'faat, adj. fsteadfastj 
Steel, n. tsy, vy haroharoana 

carbon kely ; tsy atao f anasan' 

antsy 
Steel, V. t. manisy tsy amy ny 

lei' antsy na fiasana, &c. Steep, a^*.mideza,mit8ontsorika 
Steep, n. hantsana na fiakarana 

mideza 
Steep, V. t. mandona ao amy 

ny rano, manatsoboka 
Steepen, v. i. mihamidezadeza 

kokoa 
Steeple, n. ilay mihakitso loha 

amy ny trano avo amy ny 

trano fiangonana 
Steer, v. t. sy i. mitarika, indrin- 

dra amy ny sambo, manamory 

Steer'az/e, n. fitarihan-tsambo ; 

efi-tranoao aloha ao an-tsambo 

Steers'man, n. mpitari-tsambo 

Stellar, adj. amy ny kintana, 

be kintana 
Stem, n. taho, vatau-kazo 
Stem, V. t.^ manoha, manoha 

rano 
Stench, n. fofona maimbo 
Sten'cil, n. varahina fisaka loa- 

liana soratana dia upetraka 

amy ny laraba, &c. ka boro- 

sina amy ny zavatra misy 

ranomainty [ny f eo) 

Stento'rian, adj. mafy, avo (amy 
Step, v. t. mamindra (ny tongo- 

tra raha mandeha), mandeha 

kely 
Step, n. indrai-mamindrany ny 

tongotra; ambaratonga iray 

amy ny tohatra 
Stop'fa^Aer, n. rai-kely 
Step'-mo^Aer, n. reni-kely 
Steppe, n. tany lemaka ao antsi- 

nanany Eoropa sy any Asia 

ka tsy misy hazo maniry 
Step'ping-stone, n. vato dinga- 

dinganina raha mita rano, 

&:c., vato fandiavana 
Ste'reoscope, n. fizahan-tsary 

asiana sary roa mifanila ka 

jerena amy ny maso roa, nefa 

miseho ho toy ny anankiray 

hiany saiy miharihary hoa- 

tra ilay hita maso iny Digitized by VjOOQIC STE [316] STI Ste'reotype, n. zavatra toy ny 

loha-vy milahatra nefa mi- 

tambatra iray hiany ka 

anontana boky 
Ster'ile, adj. tsy mahavokatra, 

tsy misy vokatra ; f oana tsy 

misy hevitra 
Steril'ltj) n. tsi-fahavokarana 
Sterling, adj. amy ny vola 

Englisy ; taara dia tsara 
Stem, adj'. saro-po, loza-be, tsy 

mety miova 
Stern, «. vodi-sambo 
Steth'oBCope, n. zavatra fihai- 

noany ny dokotera ny ao an- 

tratra [kely 

Stew, V. t. mitanika amy ny afo 
Stew, n. hena notenehina tamy 

ny afo kely 
Stew'ard, n. mpitandrina fana- 

nana, mpitahiry 
Stick, n. tsora-kazo, tehina; 

kitay hazo ; zavatra tahaka ny 

tsora-kazo 
Stick, v.t. sy i. p. sy p.p. stuck; 

manindrona, manatsatoka ; 

mandraikitra, mampiraiki- 

tra ; mipetaka, miraikitra ; 

voasakana ka tsy mahazo 

mandroso. To stick by, tsy 

mety mahafoy sakaiza na 

zavatra tlana. To stick to, 

miraikitra; milofo manao, 

mikatroka 
Stickle, v.t. (for) mikiribiby 

ka tsy mety miova hevitra 
Sti'ck'y, adj. madity 
Stiff, adj'. hen j ana, sarotra 

alefitra, mafy ; marihitra ; 

mikiribiby, maditra 
Stiffen, v.t. sy i. manenjana ; 

mihahenjana 
StifT-necked, adj. mafi-hatoka 
Stiffness, n. fahenjanana 
Sti'fle, v.t. manempotra maha- 

f aty, manempotra ; manafina 

mba tsy ho reny ny olona Stig'ma, n. ptiarika atao amj 
ny olona amy ny vy maha- 
may; tsinin' olona izay tsy 
mety ho af aka intsony 

Stig'matize, v.t, manala-baraka 

Stile, n. lozoka 

Stilet'to, n. lefom-pohy hoatra 
ny antsy ; f andoahana ambo- 
radara 

Still, v.t. mampangina, mampi- 
onina, mahatony [nina 

Still, adj. mangina, tony ; mio- 

Still, n. fitenehana rano na ra- 
non-javatra mba hahazoana 
rano madio avy amy ny eto- 
na 

Still, adv. mbola f^a 

Stiir-bom, adj. maty raha tera- 

Still'ness, n. fanginana ; fiono- 
nana 

Stilt, n. tongo-kazo 

Stim'nlant, adj. maharisika, 
mampahatanjatanjaka kely 

Stim'ulant, n. zavatra mahari- 
sika ; fanafody mahatanja- 
tanjaka kely 

Stim'ulate, v.t. mamporiaika ; 
mampahatanjaka kely 

Stimnlns n. zavatra mahari- 
sika 

Sting, n. nay manindrona amy 
ny biby kely sasany toy ny 
amy ny reni-tantely sy ny 
maingoka, etc.;fanindronana ; 
fanaintainana azony ny yoa- 
tsindrona 

Stin'<7y, adj'. mihirim-belona, 
kahihitra 

Stink, V. i. p. stank or stunk ; p.p. 

. "stunk; maimbo 

Stint, V. t. manome kely ka^y 
ampy 

Sti'pend, n. karama f^^a 

Stipendiary, adj. mahazo kara- 

Stip'ulate,v.t. mampanaiky olo- 
na hanao na tsy hanao, mifa- 
naiky 

Digitized by VjOOQIC STI [ 317 1 STO Stipula'tion, n. fanekena 

Stir, v.t. sy i. manakobana, 
manetsiketsika ; maraporisi- 
ka ; mifiiidra, mihetsiketsika. 
To stir up, manakobana ; 
nampikomy , mampitabataba ; 
mampaharisika 

Stir, n. tabataba 

Stir'rup, n. fitoeran-tongotra 
(raha mitaingin-tsoavaly) 

Stitch, v.t. manjaitra 

Stitch, n. zaitra indray manjo- 
loka. To have the stitch, 
manevika 

Stock, n. vatan-kazo ; zarana ; 
hazo mitsangana ; razana sy 
ny taranany ; vola atao varo- 
tra ; zavatra tehirizina lanina 
tsikelikcly ; fehi-tenda hen- 
jana. Stocks, boloky hazolehi- 
be ao amoron-dalana izay ana- 
g-adrana olo-meloka mba hi- 
homehozany ny mpandalo. 
Stock in trade, zavatra vidi- 
na hatao varotra. To take 
stock, manombana sy milie- 
Titra ny zavatra voavidy 
- hatao varotra mba hahafan- 
tarana ny toetry ny harena. 
Live-stock, fananana velona 
toy ny omby na ondry, etc. 
Stock, v.t. mividy na mamory 
zavatra hotsinjaraina na 
holanina tsikelikely 

Stockade', n. hazo mitsatoka 
atao f efy 

Stocking, 71. ba 

Stoic, n. olona tsy mety mirai- 
ka amin' izay mihatra aminy 
na f ahoriana na fifaliana ^ 

Stoker, n. olona mpisoron' afo 
amy ny ateain-engincy etc. 

Stole, p. of titoal 

Stolid, adj. donendrina, dome- 
lina 

Stom'ac//, n. izay alehany ny 
hanina raha voatelina sy aha- levonany, vavony, ny amba- 
va-fo 

Stone, n. vato ; taolam-boan- 
kazo ; vato fandanjana lanja- 
na ef atra araby ny io\o pound ; 
fiafia, gravelina. To leave 
no stone unturned, mikeli- 
aina manao izay rehetra azo 
atao mba hahatanteraka izay 
irina 

Stone, V. t. mitora-bato ; ma- 
naisotra taolam-boan-kazo 

Stone'-fi'uit, n. voan-kazo misy 
taolany 

Stone'-mason, n. tambato 

Stone'-ware, n. zavatra natao 
tamy ny tany toy ny bakoly 
fa mavomavo sady tsy tsara 
tahaka azy 

Ston'y, adj. be vato 

Stood, p. sy p.p. of stand 

Stool, n. fipetrahana tsy misy 
fiankinana 

Stoop, V. i. miondrika, mamo- 
koka; manambani-tena 

Stop, V. t. sy i. manampina, 
manentsina, mampijanona, 
misakana ; mijanona, mitsa- 
hatra 

Stop, n. fampijanonana, fisaka- 
nana; zavatra mampijanona 
na misakana; fijanonan-tso- 
ratra [fisakanana 

Stop 'pay e, n. fampijanonana. 

Stopper, — pie, n. tsentsin-ta- 
voahangy, etc. 

Store, n. zavatra tehirizina 
hamidy na holanina tsikeli- 
kely ; trano fivarotana. In 
store, tehirizina hamidy, etc. 
To set store by, tia dia tia 

Store, V. t. mamory zavatra 
hotehirizina 

Store'-house, n. trano fitehiri- 
zan-javatra 

Store'-room, n. efi-trano fitoe- 
ran-kanina Digitized by VjOOQIC STO [ 318] STR Stork, n. anaram-borona lehibe 
toy ny vano 

Storm, n. tafio-drivotra, ranon- 
orana bctsaka, indrindra 
raha be rivotra sy kotrokora- 
na ; tabataba ; fisafoahana 

Storm, r. t. sy /. mirohitra 
mamely ny fahavalo ka 
niiditra ao amy ny tanana 
atao fahirano ; misafoaka 

Storm'y, adj. be orana By kotro- 
korana sady mandrivotra 

Sto'ry, n. tantara fohy ; tan- 
tara fohy noforonina ; ny 
rihana anankiray amy ny 
trano mifanongoa 

Stout, adj. matanjaka, matom- 
boka ; maf y 

Stove, n. fatam-by 

Stow, V. t, mametraka entana 
amy ny vata na efitra, &c. 
ka atao milamina tsara 

StCw'a^e, n. f ametrahana zava- 
tra atao milamina ; ny fitoe- 
rana azo ametrahana zavatra 

Strad'ole, v. i. midakadaka, 
misabaka 

Strag'gle, v, i. misaratsaraka 
tsy miara-mandeha amy ny 
ankabiazany, mirenireny 

Strag'gler, n. ny anankiray 
izay misaratsaraka tsy miara- 
mandeha amy ny sasany 

Strai/^At, adj. mahitsy 

Strai^At'en, v. t. manitsy 

Strai^At'forward, adj. sy adv. 
mizotra mahitsy ; tsy manao 
teny miolakolaka, tsy mety 
mandainga 

Straiy/^t'way, adv. miarakami- 
nizay 

Strain, v. t. sy i. manintona na 
manenjana mafy loatra, 
manao izay tratry ny aina; 
mampivika, mampiholaitra ; 
manatantavana 

Strain, u. fanaovana jsraka izay tratry ny aina; fiholairana; 

hira fohy 
Strait, adj. cty, tcr^^ 
Strait, n. ranomasina ety ao 

anelanelany ny tany roa. In 

straitB, tery 
Strait'en, v. t. mahety, manery 
Strand, n. ny amoron-drano- 

masina ; singany iray amy 

ny mahazaka vahana 
Strand, v. t. sy i. mampiantsona 

ny sambo ao amoron-drano- 

masina; miantsona 
Strange, adj. avy amy ny tany 

haf a, haf ahaf a, mdhaga^ ; 

tsy tamana [fantatra 

Stran'^er, n. vahiny, olona tsy 
Stran'gle, v. t. manenda m.aha- 

f aty, mamono amy ny tadi- 

mody 
Stran'gula'tion, n. fanendana, 

famonoana amy ny tadi- 

mody 
Strap, n. sila-koditra lava 
Strap, V. t. mamely amy ny 

strap; manasa antsy na 

hareza amy ny strap 
Strat'ai/em, n. fanaovan-tsaina 
Strat'e//y, u. fahaizana hitondra 

tafika 
Strat'ifica'tion, u. fifanongoa- 

vany ny tany na vatolampy 

ambony sy ambany amy ny 

tany samihafa karazana 
Stra'tum, n. pi. strata, ny anan- 
kiray amy ny tany samihafa 

karazana inifanongoa ambony 

sy ambany 
Straw, u. mololo 
Straw 'berry, ii. anaram-boan- 

kazo tsara avy amy ny zava- 
1 maniry anankiray izay man- 
i dady 

I Stray, v. i. mivily, mania 
I Streak, u. sora-javatralaralava 

tsy mifanaraka amy ny anka- 
biazany 

Digitized by VjOOQIC STB I 319 ] STE Streak, v. t. manao sora-javatra 

lavalava 
Stream, n. rano mandelia; 
reuirano ; zavatra mandeha 
toy ny rano frano 

Stream, v. i. mandeha toy ny 
Stream'er, n. faneva kely lava 
Streamlet, n. renirano kely 
Street, n. lidam-be ao an- 
tanana. Street-door, varava- 
rana mifanolotra amy ny 
lalam-be 
Strength, n. hery, tanjaka ; 

hamaf y ; herim-po 
Strength'en, v. t. sy i. maha- 
tanjaka, mampahery ; miha- 
tanjaka, mihahery 
Stren'aouB, adj. mahery, mikeli- 

aina, sahy 
Stress, n. hery, fanerena ; izay 
manindry na manery. To lay 
stress npon, manonona maf y, 
milaza mafy 
Stretch, v. t. ay i. manenjana, 
mandrirotra ; mirirotra, mi- 
tatra. To stretch out (the 
hand), maninjitra. To stretch 
(the legs), manatsotra. To 
stretch the trnth, manao 
laza masaka 
Stretch, n. fanenjanana; fani- 
. tarana, firirotra 
Strew, V. t. p. strewed; p.p. 
strewed or strewn; mane- 
liely, mampihahakahaka, 
mamafy 
Strick'en, p.p. of strike 
Strict, cLdj. sarotiny amy ny 
fitondran' olona ; sarotiny 
amy ny fitondran-tena 
Stride, n, dingan-dava 
Stride, v. i. p. strode ; p.p. strid 
or stridden; manao dingan- 
dava 
Strife, n. fifandirana 
Strike, v. t. sy i. p. struck ; p.p. 
struck or stricken ; mamely, mikapoka ; maunitra ; rai- 
vely. To strike a bargain, 
mahatapaka varotni. To 
strike the flag, mampidina 
ny saiua. To strike root, 
mamaka. To strike sail, 
mangorona lain-tsambo. To 
strike against, midona, 
mipaka. To strike up, mively 
amponga, miantomboka mi- 
hira na mitsoka mozika, &c. 
To strike for wages, mija- 
nona tsy miasa raha tsy 
ampitomboina ny karamany 

Striking, adj. mahataitra kely, 
mahag-aga 

String, n. kofehy ; ozatra, in- 
drindra amy ny zava-maniry 

String, V. t. v. sy p.p. strung: 
mitendry valiha, etc. To 
string beads, mitohy vakana 

Strin'^ent, adj. mangeja, mafy 

String'y, adj. ozatina 

Strip, V. t. ay /. manaisotra, 
manendaka, manenda-dam- 
ba ; mandroba ; miala akanjo 

Strip, w. sila-javatra lavalava 

Stripe, n. sora-javatra mitso- 
riadriaka ; fikapohana amy 
ny karavasy, etc. ; dian-kapo- 
ka, fivatra 

Stripe, V. t. manisy soratra 
mitsoriadriaka 

Striped, adj. misoratra mitso- 
riadriaka 

Stripling, n. tovolahy 

Strive, v. i. p. strove ; p.p. 
striven ; miezaka. To strive 
with or against, miady 
aminy 

Strode, p. of stride 

Stroke, n. kapoka, famelezana : 
marika atao amy ny penally 
na penina, etc. ; ny indray 
mivoy 

Stroke, v. t. misafosafo, man- 
dambolambo Digitized by VjOOQIC STK [ 320 ] STU Stroll, V. t. mirenireny, mitsan- 

gantsangana 
Stroll, u. fitsangantsangana 
Strong, affj. niahery, matan- 

jaka ; mafy. He is a strong 

Protestant, tena Protestanta 

izy 
Strongliold, n. trano fiarovana, 

tanana misy manda mafy 
Strop, n. sila-koditra atao 

fanasana hareza na antsy 
Strow, V. t. p. strowed ; p.p. 

strowed or strown; (strewj 
Strnc'ture, n. orina, ny anaova- 

na zavatra araka izay maha- 

tsara sy maharatsy azy, etc. ; 

trano lehibe 
Strng'gle, v. i. miezaka hano- 

hitra izay misakana, miezaka 

mba ho afaka amy ny f aho- 

riana, mitolona 
Strng'gle, n. fiezahana, fitolo- 

nana 
Strut, V. i. mieboebo, miandran- 

andrana, mianjonanjom-pan- 

deha 
Stub, V. t. manongotra hatramy 

ny f akany 
Stub'ble, n. vodi-vary 
Stub'born, adj\ maditra, kirina, 

be tobika 
Stno'co, n. lalotra sokay haroana 

gypsum 
Stnd, n. fantsika kely be loha 

atao haingon-javatra ; boko- 

tra midi-droa ; soavaly ma- 

romaro ompiana 
Stud, V. t. manisy fantsika be 

loha mba ho haingony 
Stn'dent, n. mpianatra, indrin- 

dra izay ef a mifindra ho amy 

ny fianarana ambony 
Stn'dions, adj. mazoto miana- 

tra, tia fianarana ; mitan- 

drina tsara 
Stnd'y, n. fianarana, filozohana 

mianatra, fiheverana fatra- tra; boky etc. fianarana; 

efi-trano fianarana 
Stnd'y, V. i. sy t. mianatra, 

milof o mianatra ; mihevitra 

tsara 
Stuff, n. zavatra ; karazan- 

damba volonondry fanao 

akanjom-behivavy ; zavatra 

tsiiiontsinona 
Stuff, V. t. sy t. manesika zava- 
tra ao anatiny mba liampi- 

bontsina azy ; mamatratra ; 

manao sesika ; mahery ho- 

mana 
Stuffing, n. sesika 
Stul'tify, V. t. manadala 
Stum'ble, v. i. sy t. tafijitohina ; 

diso ; manafintohina. To 

stumble upon, sendra mi- 

haona aminy, sendra mahita 
Stum'ble, n. fahatafintoliinana 
Stum'bling-block, n. zavatra 

mahatafintohina 
Stump, n. foto-kazo (rehefa 

tapaka ny hazo) ; vodi-niiy 

sisa mbola ao ; sandiy na 

tongotra sisa nahatapahana 
Stun, V. t. mamely ka mahato- J 

rana, mahankona; mahare- ^ 

nina 
Stung, p. sy p.p. of stin^ 
Stunk, p. sy p.p. of stink 
Stunt, t\ t. mahabotry, tsy 

mampitombo [f ahaidalana 
Stupefac'tion, n. tanadalana ; 
Stu'pefy, — pify, V. t. manadala 
Stupen'dous, a^'. mahatalan- 

jona, lehibe indrindra 
Stu'pid, adj. votsa-saina, donto, 

mitahontahona, mitaraiki- 

raiky; ataony ny olona mi- 

tahontahona 
Stupidity, n. f ahavotsan-tsains, 

fitahontahona, firaikiraikena, 

hadontoana 
Stu'por, n. hatoranana, fahans, 

hangoly, havoly 

Digitized by VjOOQIC STU t 321 ] SUB Stur'dy, adj. henjana, inatan- 

jaka 
Stut'ter, V. i. miakaka fiteny 
Sty, n. takodimena ; trano 

fitoeran-Msoa 
Style, n. fanoratana fahiny 
natao tamy ny hazo savoha- 

iia, fanoritana ; fomba f an- 

daharam-piteny ; fomba fa- 

naovan-tsary ; fomba fitafia- 

na, lamody 
Style, V. t. manao ny anarany 

hoe. To be styled, mahazo 

ny anarana hoe 
Suavity, H. fahalemcm-pana- 

hy, indrindra izay hita amy 

ny resaka na fitondraii-teiia 
Sub-f prefix ; ao ambany 
Sub-a'f/ent, n. olona mpisolo ny 

raharahany ny a(/ent 
Snbal'tern, n. mpifehy lefitry 

ny sasany 
Sub'-commit'tee, n. olona sasany 

amy ny committee ampianto- 

hiny ny namany hanao raha- 

raha hisolo azy 
Sub'divide', v. t. mizara indray 

izay voazara taloha 
Subdivision, n. fizarazarana 

madinidinika indray 
Subdue', V. t. mandresy, mam- 

panaiky, mamolaka 
Subja'cent, adj. ambany toerana 
Sub'ject, adj. (to) manaiky, ma- 

noa ; mora azony (ny tazo 

na sery, &c.) ; matetika misy 

(tafio-drivotra na hafanana 

be, &c.) 
Sub'ject, n. anankiray amy ny 

vahoaka ; ny fototry izay 

lazaina amy ny boky na t eny, 

&c. ; foto-kevitra 
Subject', V. t. (to) mandresy, 

mampanaiky ; manao mba ho 

azony 
Subjec'tion, n. fandresena ; fa- 

narahana, f anoavana Subjoin', v. t. manohy, ma- 

nampy (amy ny teny) 
Sub'jugate, v. t. mandresy sady 

mampanaiky 
Subjunc'tive, adj. anampy izay 

voalaza, miankina amin' izay 

voalaza 
Sub-let', V. t. mamela zavatra 

nohofana mba hohofany ny 

sasany kosa 
Sublime', adj. avo jndrindra, 

tsara indrindra soiti^B^ misy. 

mahatahotra 
Sublu'nar, Sub'lunary, adj. (am- 
bany ny volana) , ambony ny 

tany 
Submarine', adj. ao ambany ny 

ranomasina 
Submer^/e', v. t. manitrika, raa- 

nafotra. To be submerged, 

difotra, safotra 
Submer's'on, n, fanitrihana 
Submis'sion, n. fanoavana, fan- 

katoavana, fanekena, fanara- 

hana 
Submis'sive, adj. manoa, man- 

kato, manaiky ; manetri-tena 
Submit', V. i. sy t. (to) manoa, 

mankato, manaiky 
Subor'dinate, adj. ambany (amy 

ny voninahitra na filaharana, 

&c.) ^ 
Subscribe', v. t. sy {. manoratra 

ny anarana ao ambany mba 

hampiseho fanekena ny voa- 

soratra ambony ; miara-man- 

doa vola amy ny sasany 
Subscrip'tion, w. ny anoratana 

ny anarana ao ambany mba 

hampiseho fanekena ny voa- 

soratra ambony ; ny vola eke 

na hiaraha-mandoa amy ny 

sasany 
Sub'sequent, adj. manarakaraka, 

aoriana 
Subserve', v. t. manam^jy, ma- 

hasoa 

Digitized by VjOOQIC SUB [ 322 ] SUE Subseiv'ient, adj. manampy, 

mahasoa 
Subside', v. i: mandry toy ny 
faikan-javatra; mihena, mi- 
hakely (amy ny rano ton- 
draka na rivotra mahery na 
fisafoahana, &c.) 
Subsidiary, adj. manampy 
Sub'sidize, v. t. manome snbsuhj 
Sub'sidy, »?• vola omeny ny 
fanjakana anankiray ho any 
fanjakana hafa mba ham- 
piany amy ny ady ilay 
manome azy ; vola omeny ny 
fanjakana hatao fanampiana 
Subsist', V. i. mivelona 
Subsist'ence, n. fivelomana 
Sub'soil, 11. handrin-tany 
Sub'stance, n. tena, zavatra, 
ventiny; foto-teny ; harena 
Substan'tial, adj. misy tena, 
misy ventiny ; matotra, ma- 
fy ; manan-karena 
Substan'tiate', v. t. manamarina, 

manisy porofo, mahato 
Sub'stantive, n. fizaran-teny 
milaza ny anaran-javatra, 
naona 
t^ Sub'stitute, n. solo 

Sub'stitute, v.t. manolo, misolo 
Substitu'tion, n. fanoloana, 

iisoloana 
Subtend', n. mifanandrify ami- 

ny (amy ny angle) . 
Sub'teifu^e, n. saina atao fialan- 

tsiny foana, fitaka 
Subterranean, adj. ao ambany 

ny tany 
Subtle, adj. fetsifetsy 
Sub'tlety, n. hafetsifetsena 
Subtract, v.t. manala 
Subtrac'tion, n. fanalana 
Sub'urbs, n. fonenan' olona ao 
ivelany ny mandany ny tana- 
na, fonenan' olona ao antsi- 
siny ny ttinana [tanana 

Subur'ban, adj, ao antsisiny ny Subver'sion, n. fandravaxia 
Subver'sive, adj. mandrava 
Subverf , v. t. mandrava, ma- 

nimba 
Succeed', v.t. sy i. mandimby, 

manaraka; ambinina, lavo- 

rary, tanteraka izay no- 

kasaina hatao 
Success', n. fanambinana, faha- 

lavorariana, fahatanterahan' 

izay nokasaina hatao 
Success'ful, adj. ambininy, 

mahalavorary, mahatante- 

raka 
Succes'sion, n. fandimba&ana, 

fifandimbasana, fiianaraka- 

rahana 
Succes'sor, n. dimby, izay man- 
dimby 
Succinct', adj. fohifohy nefa 

ampy hilazana tsara 
Suc'cour, w. fanampiana, famon- 

jena 
Succour, V. t. manampy, ma- 

monjy 
Succulent, adj. be ranony (toy 

ny fary, etc.) 
Succumb', v.i. manaiky satria 

resy, mamoi-f o 
Such, adj. tahaka izany, toy 

izany. Such and such a per- 
son, ranona. Such and such 

a town, ananona. Such and 

such a thing, anona. Snch as, 

toy, dia 
Suck, v.t, sy t. mitsentsitra, mi- 

troka 
Suck'le, V. t. mampinono 
Suc'tion, n. fifohana (nefa tsy 

ny zavatra ifohana) 
Sudden, adj. tampoka 
Sudorific, n. fanafody maha- 

tsemboka 
Sue, i'. t. sy i. manaraka; 

miangavy, mangataka 
Su'et, n. jabora, sabora, indriu- 

dra ny f onom-boany 

Digitized by VjOOQIC SITF [ 323 ] SITN Suffer, V. t. By i. mahatsiaro 
maharary ; iniaritra ; man- 
defitra ; mahalefitra, maha- 
ritra ; mamela. He is suffer- 
ing from the cold, marary 
azony ny hatsiaka izy 

Sufferance, n. ny tsi-fandra- 
rana ny tsy tiana, famelana 
hanao ny tsy tiana 

Suffering, n. fiaretana, fande- 
ferana ; fanaintainana, fan- 
girifiriana 

Suffice', V. I. sy t. ampy 

Suffi'ciency, n. fananana izay 
ampy, f ahampiana 

Suffi'cient, adj. ampy, antonony, 
sahaza. It is sufficient, aoka 
izay 

Suffix, 71. (affix) 

Suffocate, v. t. manempotra 
mahafaty, manenda 

Suffrage, n. teny enti-milaza 
izay nofidina 

Suffu&>e', V. t. manerana. His 
eyes were suffused with tears, 
nanganohano ny ranomasony 

Sug'ar, n. siramamy 

Sug'ar-can'dy, n. vato-mamy 

Sug'ar-cane, n. fary 

Sug'ary, adj. mamy ; misy sira- 
mamy 

Su^^est', V. t. mampihevitra, 
manome lievitra ; milaza he- 
vitra fa tsy sahy manao teny 
mafy 

Su^^es'tion, n. hevitra lazaina 
fa tsy atao teny mafy 

Su'icide, n. famonoan-tena 

Suit, n. fanarahana, hataka. 
A suit of clothes, akanjo in- 
drai-mitondra, akanjo dizeni- 
na iray 

Suit, V. t. antonona, mifanara- 
ka aminy, manendrika 

Suitable, adj. antonona, men- 
drika, mif anaraka 

Suite, n. ny mpanaraka olona lehibe ; zavatra maromaro 

mif anarakai aka 
Suit'or, n. olona manaraka na 

mangataka, indrindra izay 

mangataka vehivavy ho vady 
Sul'ky, adj. mitokozihitra, mi- 

dongy, mimonjomonjo 
Sullen, adj. mimonjomonjo, 

soso-dava, mitokozihitra 
Sully, r. t. mahamatroka, 

mahatsiny 
Sul'phate, n. zavatra toy ny 

sira avy amy ny metal sy ny 

sulphuric acidraha, akambana 
Sul'phur, 71. solifara 
Sulphu'ric, sulphurous, adj. 

avy amy ny solifara 
Sul'tan, n. mpanjaka any Turkey 
Sul'try, adj. midaindaina, mi- 

gaingaina, manao tanik' ora- 

na 
Sum,'W. tontaliny, ankapobeny ; 

f oto-teny ; f anontaniana atao 

amy ny fianarana marika 
Sum, V. t. (up) manambatra, 

manatontaly ; milaza ny f oto- 
teny nataony ny sasany 
Sum'mary, adj. atao fohifohy, 

atao f aingana 
Sum'mary, n. filazana ny foto- 

pototry ny teny &;c. nataony 

ny sasany 
Sum'mer, n. faliavaratra 
Sum'merset, n. f&omer.wfJ 
Sum'mit,' ti. tampony indrindra 
Sum'mon, v. t. miantso, mam- 

paka 
Sum'mon*, n. fiantsoana, fam- 

pakana 
Sump'tuous, adj. mandany be, 

indrindra amy ny momba 

ny tokan-trano; tsara maha- 

finaritra 
Sun, n. masoandro 
Sun, V. t. mitanin' andro 
San'hurnt, adj. mivalomainty 

azony ny hainandro 

Digitized by VjOOQIC SITN [324 ] SUP Sunday, 91. Alahady 
Sun'der, r. t. mampisaraka 
Sun 'dial, n. claialina 
Sung, p. By p. p. of sivf/ 
Sunk, p. sy p. p. of */;^/.- 
Sun'ny, adj. azony ny hainan- 

dro ; miramirana 
Sun'ri.se, n. vaki-masoandro 
Sun'set, n. maty masoandro 
Sun'shine, n. hainandro 
Sun'stroke, n. aretina mafy 

amy ny loha noho ny heriny 

ny hainandro 
Sup, V. t. sy i. misotro kcly ; 

misakafo hariva [hoatra 

Su'per-, prefix ; ambony, mi- 
Su'peratun'dant, adj. manan- 

amby ampy,mihoa-pampana ; 

betsaka 
Su'peran'nuated, adj. efa mive- 

rin-tsaina 
Superb', adj. tsara mahafinari- 

tra, f atratra loatra 
Su'percil'ious, adj. mianjonan- 

jona, miavonavona 
Su'pereroga'tion, n. ny anao- 

vana raharaba na fanompoa- 

na miboatra noho izay mety 

na mabasoa 
Superfi'cial, adj. momba ny 

ivelany, ivelany ; mahalala 

izay ivelambelany hiany fa 

tsy ny fotony ; tsy mihatra 

amy ny fotony 
Su'perficies, n. ny ivelany ny 

zavatra misy sakany sy la- 

vany 
Su'perfine, adj. tsara indrindra 
Su'peiflu'ity, n. izay mihoa- 

pampana, ny be miboatra 

noho izay mabasoa 
Superfluous, adj. mihoa-pam- 

pana ; miboatra nobo izay 

mabasoa. It would te super- 
fluous to say anything more, 

tsy tokony bampian-teny 

intsony izay fa ampy Superhu'man, adj. tsy azon' 
olombelona atao fmifehy 

Su'perintend', r. f. mitandrina, 

Su'perintend'ent, n. mpifehy, 
mpitandrina 

Supe'rior, adj. ambony kokoa; 
tsaratsara kokoa, tsara dia 
tsara 

Superja'cent, adj. ambony (amy 
ny zavatra sasany mifanon- 
goa) 

Superlative, adj. ambony in- 
drindra 

Su'pernat'ural, adj. tsy arah 
ny litondran' Andriamanitra 
izao tontolo izao tamy ny 
voalohany 

Su'pernu'merary, adj. ambiny 
miboatra noho izay ilaina 

Su'perscrip'tion, w. soratra atao 
ao ivelany na ao ambony 

Su'persede', v. f. misolo ; maha- 
foana izay vita taloba 

Su'persti'tion, n. fataborana 
foana ny zavatra tsy fanta- 
tra ; fivavahana tsi-izy ; toe- 
try ny olona izay sarotiny 
amy ny fombam-pivavahana 
izay tsy ampianariny ny So- 
ratra Masina ; hevitra mosa- 
lahy foana ny amy ny andro 
tsara sy ny vintana sy ny 
matoatoa ary ny vakan-tei- 
leon-doza, «S:c. 

Su'persti'tious, adj. matahotra 
foana na manao hevitra mo- 
salahy ny amy ny andro 
tsara, &:c. ; sarotiny amy ny 
fombam-pivavahana madini- 
dinika ; mivavaka amy ny 
sampy 

Su'per struc'ture, n. zavatra 
aorina ao ambony ny zavatra 
bafa 

Su'pervene', v. i. miseho ho 
fanampin* izay efa niseho 
taloba Digitized by VjOOQIC SUP [ 326 ] SUB Bu'pervwe', v. t. mizaha, mitan- 

drina 
Su'pervi'^oxL, w. fizahana, fitan- 

dremana 
Supine', adj, mitsilany; tsy 

mitandrina, kamo 
Sup'per, n. sakafo alina, sakafo 

hariva 
Supplant', V. t. manao saina 

mba hahafahany ny anan- 

kiray ka misolo toerana azy 
Sup'ple, adj. malemy ka mora 

alefitra ; manaiky be 
Sup'plexnent, n. fanampin-teny 
Sup'plement'ary, adf. manampy 
Sup'pliant, adj. mifona 
Snp'pliant, — leant, n. olona 

mifona 
Sup'plicate, v. t. mifona 
Snpplica'tion, ii. fifonana 
Supply', V. t. manome; ma- 

hampy, manampy; misolo 
Snpply', w. izay novorina mba 

hohanina na hotafina 
Support', V. t. raanohana, ma- 

nohantohana ; mahazaka ; 

miahy, mamelona 
Suppose', V. t. By i. mihevitra, 

manao ; mampihevitra 
Snpposi'tion, n, hevitra tsy 

misy porofony, fiheverana 
Snpposi'titious, adj. sandoka, 

tsy izy 
Suppress', v. t. mandresy; ma- 

nafina, manindry 
Suppres'sion, n. fandresena, 

fampitsaharana ; fanafenana 
Sup'purate, v. i. mamory nana 
Snprem'acy, n. fahamboniana 

indrindra 
Supreme', adj. faran' izay am- 

bony indrindra; farany in- 
drindra. The Supreme Being, 

Andriamanitra 
Surcharge', v. t. mamesatra 

loatra ; mampandoa be loatra i 
Sur'coat, n. kapoty | Sure, ad), fantatra marina; 

matoky; mahatoky. To be 

snre, izany tokoa 
Surely, adv. tokoa, marimarina 
Snre'ty, n. fahafahana amy ny 

ahiahy; mpiantoka; antoka 
Snrf, n. alon-dranomasina mi- 
dona amy ny sisin-tany na 

amy ny vatolampy, &c. 
Sur'face, n. ny ivelany; izay 

manana sakany sy lavany fa 

tsy misy bateviny 
Sur'feit, n. f ahamonamonainana 
Sur'feit, v. t. mabamonamonaina 
Sur^e, n. alon-dranomasina 

lebibe 
Sur'^/eon, n. mpanao fanafody, 

indrindra izay mahay man- 

didy ny marary 
Sur'^ery, n. ny raharaha ataony 

ny surgeon^ indrindra izay 

ataon-tanana, toy ny man- 

didy ny marary, &c. ; ny 

trano izay anaovany izany 

raharaba izany 
Sur'^ical, adj. momba ny raba- 

raba ataony ny surgeon 
Sur'loin, n. (sirloinj 
Surly, adj. soso-dava, soriso- 

rena, midongidongy 
Surmise', v. t. mihevitra hiany 

fa tsy mahalala marina, 

manao 
Surmount', v. t. miboatra, man- 
dresy ny zavatra izay misa- 

kana na manohitra 
Sur'name, n. anarana avy amy 

ny razana anampy ny tena 

anarana 
Surpass', v. t. miboatra, manan- 

tombo 
Sur'plice, n. akanjo fotsy lava 

iakanjoany ny clergyman ao 

an-trano-nangonana 
Sur'plus, n. ny ambiny 
Surprise', v. t. manampoka, ma- 

hataitra, mabagaga Digitized by VjOOQIC SUB [ 326 ] SWE finrprue', n. fahatairana, faha- 
taxnpohana 

8tirpri«'iiig, adj. mahagaga, 
mahataitra 

Snrreh'der, v. t. ay i. manaiJiy 
satria resy, manolotra na 
maQome satria tery 

Snrren'der^ n. fanolorana an- 
tery 

Snr'repti'tions, adj. atao amy 
ny takona mba ho euti-xna- 
mltaka 

Slnrroiind', v. t. manodidina 

Snrveiriaiice, n. fiambenana 

Survey', v. t. mitsinjo^mitazana; 
mandrefy na manohatra tany 
&c. mba hahitana ny halehi- 
beny sy ny toetrany 

Sur'vey, w. ny.tsinjovina ; fan- 
dinihana ; fandrefesan-tany, 
&c. 

Survey'or, n. mpizaha ny toetry 
ny l&lana na tetezana, &c., 
mpandrefy tany 

Survive', v. t. sy i. sisa velona, 
mbola velona rehef a maty ny 
anankiray. He survived his 
accident only a fortnight, 
rehefa naratra izy dia naha- 
ritra tapa-bolana hiany vao 
maty 

Surviv'or, ??. ny sisa velona 

Suscep'tible, adj. mora ampia- 
narina ; mora azony 

Suspect, t\ t. mialiiahy 

Suspend', v. t. manantona ; 
mampijanona kcly. I shall 
suspend my opinion till I 
know more about it, hiandry 
kely alio ambara-pahafan- 
tatro azy tsara vao imlaza ny 
hevitro 

Suspense', ;/. toetry ny olona 
izay tsy mahaf antatra marina 
izay Idhatra aminy, ahiaby 

Suspen'sion, n. fanantomma ; 
fijanonana. A suspension bridge, tetezana ahantona 

amy ny masom-by lehibe 
Suspi'cion, n, ahiahy . 
Suspi'cicus, adj. mialiiahy 
Sustain', v, t, manohana, mono- 

hantohana; miahy; mahale- 

fitra 
Sus'teilance, n. hanina 
Swad'dle, v. t. mamehy lamba, 

indrindra amy ny zaza vao 

teraka 
Swag'ger, v. i. mieboebo, 

manao azy tsy hitovy amin' 

olona 
Svs ain, n. tovolahy mpiasa tany 

na mpiandry omby, &c. 
Swallow, n. anaram-borona 

miray karazana amy ny 

sidintsidina 
Swallow, V. t. miteHna ; manai- 

ky be f ahatany ; m.andany 
Swam, p. of swim 
Swamp, n. heniheny 
Swamp, V. t. maharendrika; 

mahadifotra 
Swan, n. vorona lehibebe kokoa 

noho ny vorombe sady lava 

teuda 
Sward, n. tany ambonimbony 

izay be fakan' ahi-maitao 
Swarm, n. biby kely maro 

mirai-hina toy ny valala na 

reni-tantely, etc. 
Swarm, v.i. mandeha mirai-hina 

miala amy ny tranony hitady 

fitoerana hafa toy ny ataony 

ny reni-tantely ; misy betsaka 
Swarth'y, adj. zarazara-hoditra, 

mainti-hoditra 
Swa^A'e, v.t. mamono lambany 

zaza vao teraka 
Sway, 1'.^ sy i. mitana ; mitao- 
^ na; manapaka ; miraika, mi' 

rona 
Swear, v.i. sy t. p. swore; p-p- 

sworn ; mianiana, miozona, 

mingoso; mampianiana Digitized by VjOOQIC SWE [ 327] «TM Sweat, n. tsemboka, dinitra 
Sweat, v.i. sy t, p. sy p.p. sweat 

or sweated ; t8emboka,mivoa^ 

dinitra ; mampaliatseniboka 
Sweep, v.t. sy u p. sy p.p. 

swept ; mamafa, mif af a ; mi- 

paoka, manongaka ; mandeha 

faingana 
Sweep, n, mpamafa ; ny taka- 

try ny zavatra mihodina 

na misavily 
Sweep'ing5, n, ny f akofako izay 

f afana hiala 
Sweet, adj. mamy; tsara; 

manitra ; tsy masiso 
Sweet, n. zavatra mamy ; zava- 
tra tsara 
Sweet'en, v.t. manamamy ;mam- 

pionona, mahatsara 
Sweet'meat, n. voan-kazo etc. 

amboarina amy ny siramamy 
Sweet'-oil, 71. diloilo fihinana 
Sweet'-pota'to, n. vomanga 
Sweet'-scent'ed, adj. manitra 
Swell, V. i. sy t. p. swelled ; p.p. 

swelled or swollen ; mivonto, 

mitombo, mibontsina,' mibo- 

hitra ; tondraka ; mahaton- 

draka, mampitombo 
Swell, n. fitomboana ; fahavom- 

peo ; alon-dranomasina lehi- 

be ; olona mieboebo 
Swell'ing^ n. zavatra mivonto 
Swelt'er, v. i. reraka azony ny 

hafanana 
Swept, p. sy p.p. of sweep 
Swerve, v. i. mania, mivily 

hiala amin' izay mety 
Swift, adj. mandeha faingana 
Swift'ness, n. hafainganana 
Swill, V. t. sy i, manao gok' 

omby 
Swim, V. i. sy t. p. swam ; p.p. 

swum ; milomano, mitsinka- 

f ona ; f anina ; mampilomano 
Swi'ndle, v. t. manambaka, 

mamitaka Swiu'dler, n. mpanambali^, 

mpanandoka 
Swine, n. pi. swine ; kiBoa 
Swing, V. t. sy t. p. sy p.p. 

swung ; mampisavmvily ; 

manao antsavily, misavilivily 
Switch, n. tsora-kazo malefo- 

lefo 
Switch, V, t. mamely amy ny 

switch 
Swollen, p.p. of swell 
Swoon, V. i. torana 
Swoop, V. t. mipaoka 
Sword, n. sabatra 
Sword'ftsh, n. hazandrano lehi- 

be misy zavatra maranitra 

toy ny sabatra amy ny vava- 

ny ambony, tsiratsiraka ? 
Swore, p. of swear 
Sworn, p.p. of swear 
Swnm, p.p. of swim 
Swung, p. sy p.p. of swing 
Syc'amore, n. anaran-kazo 
Syc'ophant, n. mpandoka, in- 

drindra izay manaraka ny 

lehibe ka mila fitia aminy 
Syl'lable, n. vaki-teny 
Syl'van, adj. (silvanj 
Sym'bol, n. sary na marika na 

zavatra atao ohatra na f aman- 

tarana ny zavatra haf a, sym- 

boly 
Symbol'ic,— cal, adj. atao amy 

ny fampisehoana famanta- 

rana 
Symmet'rical, adj. mifanaraka 

(atao amy ny zavatra maro- 

maro momba ny zavatra 

anankiray) 
Sym'metry, n. ny fifanarahany 

ny zavatra maromaro momba 

ny zavatra anankiray 
Sym'pathet'ic, — cal, adj. mia- 

rak' ory 
Sym'pathize, v. i. (with) mia- 

rak' ory, mitsapa alahelo, 

mahatsiaro Digitized by VjOOQIC 8T1I [ 328 ] TAK flym'patliy, n. fiarabana ory 

amy ny sasany, fitsapana 

alanelo 
Sym'phony, «. fifanaraham-peo 
Symp'tom, n. zavatra mischo 

amy ny tena ahafantarana 

ny toetry ny aretina, lazony ; 

famantarana 
Byn'agogne, n. trano fivavahana 

amy ny Jiosy ; ny olona 

miangona ao ; synagoga 
Synod, n. fivoriany ny loholona 

amy ny fiangonana hihevitra 

raharaha 
Byn'onym, — me, «. anankiray 

amy ny teny izay mitovy he- 

vitra 
Synon'ymons, adj. mitovy na 

mitovitovy hevitra (amy ny 

teny)^ 
Synop'sls, n. fotopoto-kevitra 
Syn'tax, w. fizarana amy ny 

gramara izay ahafantarana 

ny f andaharana ny teny amy 

ny sentensa sy ny fanakam- 

banana azy 
Syr'in^e, n. basi-rano 
Syr'np, n. (sirvpj 
fiys'tem, «. fandaharana ny 

zavatra maro mirai-laharana ; 

fandaminana tsara amy ny 

raharaha. Solar system, 

(izahao solar) 
Systematic, — cal, adj. momba 

ny system ; mandamina tsara 

nv raharaha 
Sys tematize', v. t. manavaka sy 

mandamina zavatra araka ny 

fifanarahany 
Tab'ernacle, n. trano-lay, in- 

drindra ilay tiataony ny 

zanak' Isiraely tany an-efitra 

ka nisy ny fiara, taberina- 

kely 
Tal)le, n. latabatra; vato na 

metal fisaka anoritana za- 
vatra ; fandaharana TaTble-cloth, — cover, w. 1am- 
ban-databatra [nana 

Tal)le- knife, n. antsy fibina- 

Tan[>le-spoon, n. sotro lebibe 

Tablet, n. zavatra kely fisaka 
atao fanoratana 

Taboo', n. fady 

Taboo', V. t. manao ho fady 

Tab'nlar, adj. marin-tampona ; 
voalamina tsara amy ny fan- 
daharana 

Tac'it, adj. mangina, fantatra 
fa tsy voalaza 

Taciturn, adj. vitsi-teny 

Tack, V. t. sy /. mametaka amy 
ny f antsika f ohy ; mamika- 
vika ; mivily toy ny sambo 
manoha rivotra 

Tack, n. fantsika fohy kely 

Tackle, — ling, n. ny mahazaka 
sy ny zavatra madinika 
momba ny sambo 

Tact, n. hafainganan-tsaina 
hanao izay tsara amy ny 
fitarihana na fitondrana olona 

Tac'tics, n. fahaizana handa- 
hatra miaramila amy ny ady 

Tail, n. rambo; volonabodim- 
borona 

Tailor, n. lehilahy mpanjaitra 
akanj on- dehilahy 

Taint, v. t. sy i. maharat«y, 
mamindra aretina, mahalo. 
To be tainted, mamofona 

Taint, ti. fifindrana (amy ny 
aretina) ; tsiny 

Take, v. t. sy i. p. took ; p.p. 
taken ; mandray ; mitondra 
ho any; mahazo. To take ad- 
antage of (izahao advantage). 
To take away, mitondra miala, 
manaisotra. To take after, 
mitovy tarehy, manahaka. 
To take care, to take care 
of, (izahao care). To take 
delight in, miialy aminy. 
To take down, mampidina; Digitized by VjOOQIC TAK [ 329 ] TAN mandi'ava (trano) ; manora- 
tra izay lazaiuy ny sasany. 
To take effect, mahatontosa 
izay nikasana azy. To take 
lieed, mitandrina. To take 
hold of, mihazona. To take 
horse, mandeha mitaingin- 
tsoavaly. To take in, ma- 
nao fefy manodidina ; malia- 
zo ; mamitiika, manambaka ; 
mampiditra, mampiandrano. 
To take in hand, manaiky ha- 
nao. To take leave of, ma- 
nao veloma. To take notice, 
mandinika tsara, mitandrina. i 
To take oath, mianiaua. To | 
take off, nianaisotra ; [inimic). j 
To take one's own coarse, | 
manao izay tiany fa tsy tare- i 
iia,natsyazoanarina. To take 
out, maka avy ao anatiny, mi- 
tondra ao ivelany ; manaisotra 
ny pentimpontina. To take 
part in, miara-manao. To 
take part with, miandany. To 
take a picture, maka sary. 
To take place, izahao (place)' 
To take root, mamaka. To 
take sides, mizara mifanao 
andaniny. To take the air, 
maka rivotra. To take the 
field, mandaiuina ny miara- 
mila hanafika. To take to, 
tia. He takes it to heart, 
mampalahelo azy izauy. To 
take up, mandray ; mambe- 
ta ; misambotra. To take up 
arms, niiantomboka hiady.- 
To take upon one's self, manao 
soampo ; manao ny rahara- 
hany ny sasany ka tsy mie- 
ra aminy. To take up room, 
mahalany fitoerana, manety 
fitocrana. To take up time, 
mandauy audro. Take time, 
aza maika loatra. It will take 
three yards to make the coat, raha tsy refy sy mamaki- ' 

tratra tsy ampy palitao iray 
Tale, n, tantara fohy 
Talehearer, n. mpifosa, mpita- 

ti-bolana 
Tal'ent, n. anaram-pandanjana 

vola tamy ny Jiosy tokony 

ho ariary 1700 ; fahaizana 
Tal'ent, adj. mahay 
Talisman, n. za7atra entin' 

olona ka ataony fa hiaakana 

azy tsy ho azony ny loza 
Talk, V. i. sy t. miresaka ; mi- 

teny 
Talk, n. resaka; ambentin-teny; 

tsaho 
Talk'ative, adj. nubedibedy, 

mahay vava, saresaka, mi- 

mentsomentsona 
Tall, adj. lava (amy ny olona), 

avo (amy ny hazo na andry, 

&c.) 
Tallow, n. jabora diovina atao 

labozy 
Tally, n. tapa-kazo didididiana 

atao fanisan-javatra ; anan- 

kiray amy ny zavatra roa 

mifanaraka 
Tally, V. i. mifanaraka aminy 
Tal'mud, n. boky nataony ny 

Rabbi fahiny milaza ny he- 

viny ny amy ny lalana sy ny 

lovan-tsofina avy amy ny 

razany 
Tal'on, 71. tongotry ny vorona 

mihaza 
Tam'bourine', n. amponga-tapa- 

ka 
Tame, adj. voafolaka, folaka; 

osa 
Tame, v. t. mamolaka 
Tame'able, adj. azo folahina 
Tamely, adv. manarakambo- 

kony 
Tam'per, v. i. manaonao foana 
Tan, n. hodi-kazo atao fando- 

man-koditra Digitized by VjOOQIC TAN [ 330 ] TAV Tan, r. i. mandon-koditra. To 

be tanned, mivalomainty 

azony iiy hain' andro 
Tang, n. rambon' antsy, <S.c. 
TanV/cnt, ;/. tsipika mahitsy 

mikasika amy ny circle 
Tan'/7ible, arfj. azo tnapaina 
Tangle, t\ t. mampifandiditra, 

niampiBafotimpotina 
Tan'gle, ;/. zavatra misafotim- 

potina 
Tank, ti. vat a lehibe atao fitoe- 

ran-drano 
Tank'ard, n. zirga lehibe miey 

earony 
Tan'ner, «. mpandon-koditra 
Tan'talize, v. t. mampitamby 
Tan'ta mount, adj. mitovy ami- 

ny, taliaka 
Tap, v. t. By i. mitehatehaka, 

mandondona moramora ; ma- 

nisy tsiririny amy ny barika, 

manala tsentsina 
Tap, 71. fantsona kely amy ny 

barika misy fanampenan- 

drano 
Tape, n. ribii landahazo 
Ta'per, n. labozy eavoka kely 
Ta'per, r. i. mihakitsoloha 
Tap'estry, n. lamba tsara ta- 

rehy misy aary zaitra ka 

atao temitra 
\apio'ca, n. hanijia amboarina 

toy ny tavolo avy amy ny 

vodin-javatra toy ny manga- 

hazo 
Ta'pir, 91. biby toy ny kisoa 

lehibe fa lava orona 
Tar, n. tara 
Tar'dy, adj. manao miadana, 

mandroso miadana 
Tare, n. zavatra toy ny vary 

izay miara-maniry aminy fa 

ratsy raha hanina 
Tar'get, n. anaran' ampinga, 

zavatra apetraka ianarana 

mitiiitra Tariff, w. fandaharana milaza 
ny fadintseranana tokony 
haloa amy ny zavatra sami- 
hafa karazana izay aondrana 
na ampidirina amy ny tany 

Tar'nish, v. t. mahamatroka 

Tar'panlin, n. lamba rongony 
hosorana tara atao fonon- 
javatra mba tsy ho lena 

Tar'riance, n. ny ijanonana 

Tar'ry, v. i. mitaredretra, mi- 
janona 

Tart, a(fj. maharikivy kely ; 
mamely mafy 

Tart, 11. pastrrj kely asiana «>«- 
serve ao amboniny 

Tar'tan, anaran-damba volon' 
ondry mitsivalambalan-tso- 
ratra atao indiindra any 
Skotlanda 

Task, n. raharaha na asa asai- 
na atao. To take to task, 
miteny, mananatra 

Task, V. t. mampiaaa, mampa- 
nonipo fatratra 

Tas'sel, n. somotraviavy 

Taste, v.t. sy i. manandrana. 
To taste of, misy tahaka 
ny — ny f anandrainana azy 

Taste, n. fanandramana, andra- 
na ; fitiavana 

Tasteless, adj. matsatso, matsa- 
boaka, tsy misy tsirony 

Tast'y, adj. matsiro, fy 

Tat'tered, adj. rovitra, triatra 

Tat'ters, n. triatria-damba 

Tat'tle, v.i. mibedibedy 

Tattoo', n. havatsa, tombo-ka- 
vatsa 

Tattoo', v.t. manao havatsa 

Taught, p. sy p.p. of Uach [tsa 

Tannt, v.t. manaraby, manda- 

Tantol'oyy, n. ny famerimbe- 
renan-teny matetika 

Tav'em, n. trano azony ny 
vahiny aleha mba hihinanau- 
kanina sy hisotroana toaka Digitized by VjOOQIC TAW [ 331 1 TEM Ta'W, n. kanety 
ra"w^dry, adj. marevaka foana 
Ca'W^'ny, adj. vony mavo 
Tax, n. hetra, hajia, isampan- 
g-ady ; raharaha mavesatra 
na tsy maharisika 
Fax, v.t. mampandoa hetra. 
To tax with, miteny olona 
ta milaza fa diso izy 
Taxa'tion, n. fampandoavan- 

ketra 
Tea, n. dite 
Tea'-caddy, n. vata-kely tsara- 

tarehy atao fitoeran-dite 
Teach, v.t. p. sy p.p. taught; 

mampianatra , manoro 
Teach'able, adj. mora ampiana- 
rina, mora toroana, mora 
anarina 
Teach'er, n. mpampianatra 
Tea'-cup, «. tasin-dite, fisotro- 

an-dite 
Tea-dealer, n. mpivarotra dite 
Teak, n. anaran-kazo maf y tsara 
avy any India ka anaovana 
samibo, etc. 
Team, n. soavaly maromaro 
akambana tsiroaroa ampita- 
rihina kalesy, etc. 
Tea'-pot, n. fanaovan-dite 
Tear, «. ranomaso 
Tear, v. t. p. tore ; p.p. torn ; 
mandriatra, mandrotidrotika. 
To tear from or off, mandria- 
tra hiala ; maka an-kery. 
To tear up, mandrava. To 
tear to pieces, mandrotidro- 
tika, manotikotika 
Tea«e, v. t. manory, manosotso- 
sotra, mamazivazy ; mampa- 
hory 
Tea'-service, tea-things, n. ny 
zavatra rehetra momba ny 
fisakafoana hariva 
Tea'-spoon, n. sotron-dite 
Teat, n. nono 
TecA'nical, adj. momba ny tao- zavatra. Technical words or 
terms, teny tsy ataony ny 
maro loatra afa-tsy izay mi- 
ray raharaha, na mianatra ny 
science anankiray 

Te'dious, adj. mandany andro 
betsaka sady mahasasatra 

Teem, v. i. miteraka, mahaton- 
ga be 

Teeth, pi. of tooth 

Teeth\ V. i. maniry nify 

Teeto'taler, n. olona manao fa- 
nekena tsy hisotro toaka in- 
tsony 

Tel'egram, n. teny ampiton- 
draina amy ny electric tele- 
graph 

Teregraph, n. fomba filazana 
teny atao f aingana dia f ain- 
gana mankany amy ny lavi- 
tra. Electric telegraph, fom- 
ba f ampandehanan-teny amy 
ny clcctricitu ka mandeha 
lavitra dia lavitra amy ny 
indray mipi-maso 

TBl'escope, n. masolavitra 

Tell, V. t. sy i. p. sy p.p. told ; 
milaza, manambara ; maha- 
tanteraka izay nikasana azy 

Tell'-tale, ;*. mpitati-bolana 

Temerity, «, tsi-fahalalana 
tahotra, f ahasahisahiana foa- 
na 

Tem'per, v. t. mamboatra amy 
nyfampiharoharoana; mana- 
lemy, mampionona ; mano- 
fana 

Tem'per, n. toe-javatra ; toe- 
panahy ; hofana. To be in a 
temper, misafoaka 

Tem'perament, n. toetra 

Tem'perance, n. onony 

Tem'perate, a<IJ. onony, anto- 
nony 

Tem'perature, n. toetry ny 
andro na mangatsiaka na 
mafana, &c. Digitized by VjOOQIC TEM [ 332 ] TIER Texn'pest, n. tafio-drivotra ma- 
hery ka matetika misy ranon- 
orana betaaka koa 

Tempest'nous, adj. misy tafio- 
drivotra 

Tem'ple, n. trano tsara rafitra 
natao fivavahana. The tem- 
ples, ny ao anelanelany ny 
handrina sy ny sofina, flhiri- 
fana 

Tem'poral, adj. momba izao fiai- 
nana izao 

Tem'porary, adj. manam-pa- 
rany, tsy maharitra ela 

Texn'pori^e, r. i. miova hanaraka 
ny toetry ny maro na izay 
mahery, manarak' ef a 

Tempt, V. t. maka-f anahy, mi- 
taona hanao ratsy 

Tempta'tioB, n. fakam-panahy, 
fitaomana hanao ratsy 

Ten, adj. folo 

Ten'able, ((dj. azo arovana mba 
tsy ho lasany ny fahavalo 

Tena'cious, adj. mitana mafy, 
mifikitra, miraikitra 

Tenacity, n. fitanana mafy, 
fifikirana 

Ten'ant, n. olona mitoetra amy 
ny trano na tany hof&na 

Ten 'an try, n. ny tenant rehetra 
izay manofa trano na tany 
amy ny lehilahy anankiray 

Tend, v. t. sy /. mitandrina; 
mankany aminy, mitarika ho 
any aminy 

Ten'dency, n. fitarihana kely ho 
aminy, firaihana 

Ten'der, n. ny kalesy miaraka 
amy ny cnyine amy ny lalam- 
by ka atao fitoeran-kitay ; 
f anolorana ; filazana hevitra 
ny amy ny raharaha hatao 
mba holavina na hekena 

Ten'der, adj. malemy ; mora 
maratra, malaky mahatsiaro 
marary; malemi-paika, mian- . tra, mampangorakoraka ny 

fo ; mbola tanora 
Ten'der, v. t. manolotra 
Ten'derness, «. halemena ; in- 

dra-fo 
Ten'don, w. ilay ozatra mafy 

amy ny farany ny mugek 

izay ikambanany amy ny 

taolana 
Ten'dril, n. ilay mitangoligo- 

lika amy ny zava-maniry toy 

ny tangoli-boatavo 
Ten'ement, n. trano, fonenana 
Ten'et, w. hevitra tanana 
Ten'on, n. lahiny amy ny rafi- 
tra izay miditra amy ny 

mortise 
Ten'or, n. ny toetrany rehetra.; 

f oto-kevitra ; f eo avo amy ny 

hira ataony ny lehilahy, 

tenora 
Tense, n. ny fiovany ny verb 

araka ny lasa sy ny ankehi- 

triny ary ny ho aT-y, tensa 
Ten'sion, n. fahenjanana 
Tent, n. lay 
Ten'tative, adj. manandrana, 

atao andrana 
Tenth, adj. fahafolo 
Tenu'ity, n. hanifisana, faha- 

tsora 
Ten'ure, m. fahefana amy ny 

fananana, indrindraraha tany 

na trano, na izy no tompony 

na nohof any 
Te'pid, adj. matimaty, marima- 

ritra [liana 

Ter'^/iversa'tion, n. fivadibadi- 
Term, n. faritra ; fetr' andro ; 

teny 
Term, v. t. manao ny anarany 

hoe 
Term'agant, «. vehivavy be 

kizaka 
Term'inal, adj. farany 
Term'inate, v. t. sy i. maha- 

tapitra ; tapitra, tapaka Digitized by VjOOQIC TEB [ 333 ] TEA termina'tion, n. farany, ny 

iafarany 
Eer'xniniLS, n. ny farany ny 

ISJam-by 
Terrace, n. tany lemaka avo 

kely nolio ny sasany, f araf a- 

ran-tany 
Terrene', adj. momba ny tany 
Terres'trial, adj. momba ny 

tany 
Ter'rible, at^'. mahatahotra, 

mahatsiravina 
Ter'rier, n. anaran-karazan' 

alika izay mahery mihaza 
Terrific, adj. mahatahotra, 

mahatsiravina 
Ter'rify, v. t. mampahatahotra 
Ter'ritory, n. tany iray tompo, 

tany iray fanapahana, fanja- 

kana 
Ter'ror, n. tahotra, hovitra 
Terse, adj. fohy sady tsara 

(amy ny teny) 
Tes'selated, adj. natao tamy ny 

hazo na vato kely efa-joro 

samihafa soratra 
Test, n. fizahana mampiseho 

marimarina izay izy tokoa 
Test, V. t. mizaha tsara mba 

hahafantarana izay izy 
Testa'ceous, adj. misy akorany 

toy ny sif otra sy ny hazan- 

drano maro ao an-drano- 

masina 
Tos'tament, n. didim-pananana ; 

Filazantsara, Testamenta. 

Old Testament, Testamenta 

Taloha. New Testament, 

Testamenta Vaovao, FUa- 

zantsara 
Tes'tament'ary, adj. atao amy 

ny didim-pananana, any ny 

didim-pananana 
Testa'tor, «. fem. — trix ; olona 

ef a nandidy fananana 
Tes'tify, V. i. manambara, mi- 

laza (indrindra raha ny va- volombelona). To testify 
against, mQaza mafy ny 
ratsy nataony ny sasany 

Testimo'nial, n. taratasy atao 
filazana ny fahaizana sy ny 
fahatsarany ny fitondran- 
tenany ny sasany ; f anome- 
zana avy amy ny maro mba 
ho enti-mampiseho ny iitia- 
vana azy 

Tes'timony, n. fanambarana, in- 
drindra izay ataony ny va vo- 
lombelona, vavolombelona 

Tes'ty, adj. sorisorena, mora 
tezitra 

Tet'anus, n. aretina izay mato- 
tika mahafaty ka mihinjitra 
mafy ny muscle. 1^* Atao 
matetika hoe Locked jaw ity 
aretina ity satria tsy afaka 
misokatra ny vava 

Teth'eTj V. t. mamatotra ondry 
na biby haf a amy ny tongony 
anila mba tsy handeha lavi- 
tra 

Te'trarcA, n. mpanapaka ny 
B.TO.'^dihQiQ.trjiiY province tamy 
ny Romana f ahiny 

Text, w. teny lazain-kevitra ; 
teny na andininy amy ny 
Soratra Masina, indrindra 
izay fidina hotorina 

Text -hand, n. soratra vaventy 

Text'ile, adj. voatenona na azo 
tenomina 

Text'nre, n. zavatra voatenona ; 
tenona; toetrany 

TAan, conj. noho, toy izay 

Thank, v. t. mankasitraka, 
misaotra 

Thanks, 71. saotra 

Thankful, adj. faly noho ny 
soa azo ka misaotra 

Thankless, adj. tsy mankasi- 
traka ny soa ataon' olona ; 
tsy ahazoan-tsaotra 

Thanksgiving, n. fisaorana 

Digitized by VjOOQIC TEA [334] THI jTAat, pro. pi. Mose; izay; io, 

izany 
TAat, conj. fa, mba 
Thatch, n. tafon-trano bozaka 

na herana, &c. 
Thatch, r. t. manafo trano amy 

ny bozaka, &c. 
Thaw, r. t. sy i. mampiempo 

f anala sy ranomandry ; miem- 

po 
TAe,*«rf. ny, ilay 
The'atre, n. trano lehibe atao 

filanonana, indrindra ny am- 

pisehoana drama 
Theat'ric, — cal, adj. tahaka izay 

miseho ao amy ny theatr$, 

momba ny theatre 
Thee^ pro. anao 
Theft, n. halatra 
T^eir, pro. pi. -ny 
Theirs J pro. pi. azy 
The'ist, w. olona mine fa misy 

Andriamanitra 
TAem, p7'o. pi. azy 
Theme, n. izay atao foto-kevi- 

tra amy ny teny alahatra na 

voasoratra 
Thexkf adv. tamin' izay, tamin* 

izany andro izany, amin* 

izay. Since then, hatramin* 

izany ka mandrak' ankehi- 

triny. Till then, hatramin* 

izao ka hatramin' izany (ny 

ho avy). Now and then, in- 

draindray 
T^en, cofif. dia, ka dia 
Thence, adv. miala any 
jTAenceTorth, — forward, adv. 

hatr' iny 
Theod'olite, n. fizahan-tany 

misy masolavitra enti-mano- 

hatra ny hahavony ny ten- 

drombohitra &c. na hanao- 

vana sarin-tany 
Theolo'«7ian, n. olona mahay 

theology 
Theoro^Jf n. fahalalana an' Andriamanitra sy ny lid^ 

ary ny f anapahany ; f ahalJ 

lana ny tenin' Andriajnanititi 

The'orem, n. teny -irnMnTift azo 

porofoina 

Theoretic, adj. amy ny hevitra 

hiany [tn 

The'ori^, v. i. mamoron-keTi- 

The'ory, n. hevitra mbola tsy 

voaporofo 
jTAere, adv. any, ao, eo, eny. 

There he is, injay izy 
TAere'abonf, — ts, adv. eo ho eo, 

ao ho ao, any ho any 
jTAerehy', adv. noho izany 
77/ere'fore, conj. noho izany, ka 

dia, koa amin' izany 
Therein', adv. ao aminy, n(Ao 

izany 
Thereof J adv. ny amin* izany 
Thereon'f — upon, adv. amin' 

izany, noho izany 
Therewith', adv. amin* izany 
Thermom'eter, n. zavatra atao 
mba hahafantarana ny toetry 
ny haf anana na ny hatsiaka, 
&c. 
These^ pro. pi. of this; ireto, 
iretikitra Treo 

Thejf pro. pi. izy, izy ireo, nza- 
Thick, adj. matevina, mako- 
troka ; marihitra ; mif amzi- 
na. He went throa^h thick 
and thin, na inona na inona 
nisakana azy nosetrainy avo- 
koa [lana 

Thick, adv. matetika, tsy maha- 
Thick'en, v. t. sy i. mampaha- 
rihitra, mampahatevina ; mi> 
hamarihitra, mihamatevina 
Thick'et, n. kirihitr' ala 
Thick'ness, n. hatevenana 
Thick'set, adj. ambolena atao 

matetika ; fohy fa lehibe 
Thief, n. pi. thieves ; mpanga- 

latra 
Thieye, v. i. mangalatra • 

Digitized by VjOOQIC TEI [ 335 ] THB niieViflh, adj. fangalarina 

Hii^A, n. fe 

Ihim'ble, n. f anosehana, ledd 

Thin, adj, manify ; matsora ; 
mahia ; mahalana. Very 
thin, kararayina [tika 

rhin, adv. mahalana, tsy mate- 

Thin, V. t. mampahanify^ mam- 
pahalana ; mampahatsora 

Thiae, pro. anao, -nao 

Thing, n. zavatra 

Think, v. «. sy t. p. sy p.p. 
thought; mihevitra, manao. 
To think mnch of, mihevitra 
fa tsara ka tia. To think of, 
mihevitra; mahatsiaro 

Third, adj. fahatelo 

Thirst, n. hetaheta ; faniriana 

Thirst, V. i. (for) mangetaheta ; 
maniry f atratra 

Thirsty, adj. mangetaheta 

Thirteen', adj. telo amby ny 
folo 

Thir'ty, adj. telo-polo 

ThiSf pro. pi. these ; ity, itony, 
itikitra 

This'tle, n. karazan-java-ma- 
niry be tsilo saiky tahaka ny 
beroberoka 

Thieh'eif adv. any. To go thi- 
ther, mankany 
Thong, n. silatsila-koditra atao 

kofehy 
Thorn, n. tsilo ; anaran-kazo be 

tfiilQ fanao f efim-boly 
Thom'y, adj. be tsilo 
Thor'ou^^, adj. tanteraka tsara, 

mahavita tsara ; tena 
Thor'ou/^Afare, n. lalana ma- 

maky tanteraka 
Thor'ou^Ago'ing, adj. mahadi- 
nidinika hatramy ny madi- 
nika amy ny zavatra atao ; 
tena 
Thor'on^Aly, adv. tsara ha- 
tramy ny zavatra madinika, 
tsara Those, pro. pi. of that ; ireo, ire- 

ny, izany 
ThOTLf pro. hianao 
Though, conj. nefa, kandref a \ 

na dia — aza. As though, toa 
Thon^At, p. sy p.p. of think 
Thon^At, «. hevitra, fiheverana, 

eritreritra 
Thoa^At'fol, ac^. mihevitra, 

misaina, mieritreritra 
Thon^Atless, adj. tsy mihe- 
vitra, tsy mieritreritra 
Thon'*and, adj. arivo 
Thrall, Thral'dom, n. fahande- 

vozana 
Thrash, v. t. mively vary amy 

nj flail; mikapoka 
Thread, n. taretra 
Thread, v. t. mampiditra kofehy 

amy ny fanjaitra ; mandeha 

amy ny Mana sarotra 
Thread'bare, adj. tonta ka efa 

miseho ny mason-tenona 
Threat, n. rahona, fandraho- 

nana 
-Threat'en, v. t. mandrahona, 

mampitahotra 
Threat'ening, n. fandrahonana 
Three, adJ, telo. Three tinies^ 

intelo 
Three'fold, adj. telo heny, intelo 
Three'pence, n. lasiray. A 

three-penny piece, farantsa 

kely volafotsy lanjan-daairay 
Thresh, v. t. (thrashj 
Thresh'old, «. tokonam-barava- 

ram-be ; ny iantombohana 
Threw, p. of throw 
Thrice, adj. intelo 
Thrift, n. fitomboana harena 

noho ny fitsitsiana sy ny 

fahazotoana 
Thriftless, adj. tsy mahay 

mitsitsy fananana, tsy maha- 

tam-pananana 
Thrif f y , adj. mitombo fananana 

noho ny fitsitsiana sy ny Digitized by VjOOQIC THB [ 336 ] TIC fahazotosna, mahatam-pana- 

uana i^teika 

Thrill, i\ t. sy /. raandretsidre- 

Thrive, r.i. p. thrived or throve; 

r. p. thrived or thriven ; nritom- 

bo harena noho ny fitsitsi- 

ana sy ny f ahazotoana ; xniha- 

tavy, maroroka, mitombo 

Throat, n. tenda [na 

Throb, V. i. mitepotepo fainga- 

Throe, n. fanaintainana 

Throne, n. seza fiandrianana, 

indrindra izay ipetrahany ny 

mpanjaka raha mampiseho 

ny voninahiny na manao 

raharaham-panjakana ; ny 

voninahitra sy ny heriny ny 

mpanjaka 

Throng, n. olona betsaka mifa- 

nizina 
Throng, v, i, sy t. mifanety, 

mifanizina 
Throt'tle, v. t, manenda 
Throuy/i, prep, sy adv. taboroa- 
ka, tanteraka. To drop of 
fall through, latsaka mibo- 
roaka ; foanafatsy tanterakaX 
To go through, mandeha ma- 
maky ; mita. He has read it 
through, tapitra novakiny 
avokoa hatramy ny voalohany 
ka hatramy ny farany 
Throu<//<out', prep. sy adv. 
manerana, na aiza na aiza, 
mandritra 
Throw, V. t. p. threw; p.p. 
thrown; mitoraka, manipy, 
manoraka. To throw away, 
manary, mahavery. To throw 
down, mampikoa, mandro- 
dana ; mandavo. To throw 
one's self down a- on, man- 
dry. To throw out, manaisotra. 
To throw out a suggestion, 
niilaza hevitra kely. The 
House of Commons has 
thrown out the bill, tsynekeny I. ^ ny Souse of Commont ho 

lalana izany. To throw up, 

mahaf oy ka tsy maty manao 

intsony ; mandoa (ny avy amj 

ny stomach) 
Throw, n. indray manipy, in- 

dray mitoraka. A stone'i 

throw, taka-toraka [fee 

Thrush, n. anaram-boronatsara 
Thrust, V. t. sy i. manosika, 

mandronjina 
Thrust, n. toeika, ronjina 
Thumb, n. ankiben-t^nana 
Thump, n. fidaboboka, fidaboh 
Thump, V. t. sy i. mandaboh: 

midaboboka 
Thun'der, n. kotrokorana 
Thun'der, v. ». sy t. mikotroka 

ny orana ; manao teny m 

fandrahonana maharenina 
Thun'derbolt, n. varatra 
Thun'derclap, w. kotrokorana 

mafy sady tampoka loatra 
Thun'derstorm, n. ranonorana 

betsaka misy kotroka 
Thun'derstruck, adj, taitra dia 

taitra amy ny zavatra maha- 

tahotra 
Thurs'day, n. Alakamisy 
2%us, adv. toy izao.^Thus far, 

hatreto 
Thwack, v. t. mandaboka 
Thwart, v. t. misakana, mano- 

hitra 
r/iy, pro. -nao [^ 

Thyme, n. anaran' anana mam- 
Tic, n, aretina toy ny olitra 
Tick, n. feomipipika ataonyny 

f amantaranandro ; kongtHia; 

lamba f anao f onon-kidoro 
Tick, V. i. mipipika toy nf 

ataony ny famantaranandro 
Tick'et, n. taratasy kely at*<^ 

fidirana, na filazana ny vidin- 

javatra 
Tickle, V. i. mambokibo, mam- 

tikitika 

Digitized by VjOOQIC TK [337] TIM Ticklish, adj. saro-kiko; toa 

hianjera rsdia voatohina kely 
Tide, n, ny fisondrotaoa sy ny 

fihemorana ataony ny rano- 

masina isaky ny 12 ora ma- 

hery 
Ti'ding«, n, filazana ny zavatra 

vao niaeho 
Ti'dy, cu^' mendrika, milamina 

tsara, kizokizo, madio 
Tie, V. t. mifehy, mamehy, 

mangeja; manohy. To tie 

up, mamatotra 
Tie, n, vona ; f anohizana, f ehy. 

Neek-tie, fehi-tenda. Ties of 

friendship, fehim-pihava- 

nana 
Ti'ger, n. biby mirai-karazana 

amy ny saka fa lehibe sady 

masiaka, ary saiky hoatry ny 

volon-katry ny soratry ny 

volony 
Ti^At, adj. henjana ; tafakam- 

bana tsara ka tsy manamika ; 

mifanerana amy ny tena 
Ti^At'en, v. t. manenjana, man- 
geja 
Tile, n. tanimanga fisapisaka 

ataotafon-trano na gorodona 
Tile, tb t. mandatsaka, tafon- 

trano tanimanga 
Till, n. yata kely atao fitoeram- 

bola ao amy ny trano fivaro- 

tana 
Till, prep, sy adv. mandraka, 

ambaraka, hatramin' izany. 

Till his death, mandra-paha- 

fatiny, ambara-pahafatiny. 

Till now, mandrak' ankehi- 

triny, ambarak' ankehitriny 
Till, V. t. mamboatra tany 

hambolen-javatra, miasa tany 
Tillage, n. fanamboarana ny 

tany hambolen-jayatra 
Tilt, V, t. sy t. mampihUana; 

mihilana 
TimHieT, «. hazo azo arafitra atao zavatra; hazo lehibe 
mateyina atao amy ny sambo 
na trano, etc. 

TimHirel, n. karazan' amponga 
natao f ahiny 

Time, n. andro, taona, fotoana. 
At times, indraindray> Five 
times, in-dimy. Ten times, 
im-polo. Many times, im-be- 
tsaka. How many times! 
im-piry ? In time, antonony, 
tsy diso fotoana, mahatratra 
fotoana. The appointed time, 
ny fotoana. A short time 
will finish it, yetiyety foana 
dia ho yita izany. It will 
take a long time to finish 
it, ela yao ho yita izany. 
How much time will you 
take in doing it % hoatrinona 
no hanaoyanao izany yao ho 
yita ? What time is it ? amy 
ny firy ny f amantaranandro ? 
There is time enough yet, 
tsy mbola tonga ny fotoana, 
mbola misy andro ampy tsa- 
ra hanaoyana azy ^ tsy 
tokony hatao an-kamehana. 
Time out of memory, time 
immemorial, ela ka tsy tsaro- 
ana intsony izay niandohany. 
To pass the time, to spend 
the time, manala andro, 
mandany andro. To kill the 
time, mandany andro foana, 
manala andro amin' izay tsy 
mahasoa. To take one's 
time, manao miadana fa tsy 
atao m£uka. I have no time 
for it, tsy misy andro hanao- 
yako izany. They reached 
here at the same time, niara- 
tonga teto izy 

Time, v, t, manao izay antonony 
(amy ny andro anaovan- 
draharaha), mamantatra ny 
andro lany 

Digitized by VjOOQIC TIK [ 338 ] TIT Timely, adj. sy adv. antonony 

fa tsy tratra aoriana, aty 

aloha [dro 

Time-piece, n. famantaranan- 
Time-serring, adj, manaraka 

ambokony, manaraV efa 
Time'-table, n. fandaharaoa 

milaza ny fotoana anaovan- 

draharaha, na ny ahaton- 

gavany ny kalesy isam-pija- 

nonana 
Tim'id, adj. saro-tahotra, kaody 
Timid'ity, n. fahasaro-tahotra, 

fahakaody 
Tim'orous, adj. saro-tahotra, 

kaody 
Tin, n. mttal fotsifotsy kokoa 

sady mora miempo kokoa 

noho ny firaka; vy fisaka 

atao ankosotra tifiy yifotsy 
Tin, V. t. manao ankosotra tin ; 

manarona zayatra amy ny 

vifotsy 
Tinc'ture, n. alcohol misy foto- 

javatra bafa levona ao aminy 
Tinc'tnre, v. t. manisy loko 

kely bafa banampy izay efa 

vita taloba 
Tin'der, n. lamba maimay azo- 

ny ny af o fa tsy levona loatra 
Tin'foil, n. tin velezina atao 

kararavina 
Tln^e, V. t. manisy loko kely 

bafa banampy izay efa vita 

taloba 
Tinned, Tinc'tnred, Tinted, 

adj. somary ; zavonana 
Tin'gle, v. t. mangintsingitsina 
Tin'ker, n. mpamboatra vilany 

varabina na vifotsy, &c. 
Tin'kle, v. t. sy i. mampikitran- 

kitrana ; nukitrankitrana 
Tin'sel, n. zavatra mamirapi- 

ratra marevaka 
Tint, n. loko kely bafa anampy 

izay efa vita taloba 
Ti'ny,a^'. kely,madinika, kitika Tip, V. t. manisy zavatra hatao 
tendrony. To tip over, mam- 
pianjera 

Tip'ple, V. i. misotro toaka 
betsaka 

Tip'sy, adj. leon- toaka, dorcdoi 

Tip, n. tendrony 

Tip'toe, n. ny tendron-drantsan- 
tongotra. To stand on tiptoe, 
mandringa 

Tip'top, n. ny tampony indrin- 
dra ; ny tsara indrindra 

Tirade', n. teny alabatra ma« 
mely maf y 

Tire, n. ny vy fisaka apetaki 
manodidina ny kodia 

Tire, v. t. sy i. mahasasatra, 
mabareraka ; mihasasatra. 
To tire ont, mabareraka loa- 
tra 

Tired, adj. sasatra, reraka 

Tire'some, adj. mahasasatra ; 
mabfisosotra 

Tis'sne, n. lamba voatenona 
misy f abam-bolaf otsy navola- 
mena. His tale was a tis- 
sue of falsehoods, niharolain- 
ga betsaka ny teny nataony 

Ti^Ae, n. ny am-pahafolony. 
Tithes, ny amp^afolon-ka- 
rena izay nomeny ny Jiosy 
ny mpisorona; barena avy 
amy ny tany &c. izay ato- 
kana bo any ny clergy amy 
ny established church 

Ti'tle, n. anarana ; ananim- 
piandrianana na voninahitrs 

Ti'tle-pa^e, n. pejy ao amy ny 
voalohany ny bokyizay misy 
ny anarany 

Tif mouse, n. pi. titmice ; ana- 
ram-borona kely 

Tit'ter, v. i. mibimokimoka 

Tit'tle, n. izay kitika indrindra 

Titular, a^'. manana anaram- 
boninabitra nefa anarana 
Many Digitized by VjOOQIC TO [ 839 ] TON To, prep, (milaza ny mankany 

na ny manatona) , amy. To go 

to (a place) mankany. To go 

to (a person) mankany aminy. 

Prom— to, hatrany— ka ha- 

trany, hahramy ny — kahatra- 

my ny. To and fro, mivezi- 

vezy 
Toad, n, saobakaka [nana 

Toad'stool, n. holatra tsy fihi- 
Toast, V, t. mitono 
Toast, n. mofo atone kely mba 

ho mendimendy 
Tobac'co, n. paraky 
Tobac'co-pipe, n. pipa fifoham- 

paraky 
Toc'sin, n. lakolosy fampitai- 

rana ny olona 
To-day', adv. sy n. anio, androany 
Tod'dy, n. anaran-toaka 
Toe, n. rantsan-tongotra. Great 

toe, ankiben-tongotra 
To'ga, n. lamba notafiny ny Ro- 

mana f ahiny 
Toge^A'er, adv. miaraka. To go 

together, miara - mandeha. 

To come together, miara- 

miangona; mikambana 
Toil, V. i. miasa, miasa fatratra 
Toil, n. asa manasatra 
Toiret, n. sy adj. fiakanjo, 

akanjo; momba ny fiakan- 

joana 
Toil'some, adj. manasatra, 

mahareraka 
To'ken, n. famantarana, faha- 

tsiarovana 
Told, p. sy p.p. of tell 
Td'erable, adj. azo ihafiana, 

tsaratsara Many fa tsy tsara 

loatra 
Torerance, n. ny amelana 

hanao izay tsy tiana, fande- 

ferana 
Tol'erate, v. t. tsy mandrara 

izay tsy tiana; mamela ha- 
nao izay tsy tiana Tolera'tion, n. ny tsy andra- 
rana fombam-pivavahana &c. 
izay tsy ekeny ny be sy ny 
maro; ny tsy anaratsiana 
izay tsy miray finoana aminy 

Toll, n. sara 

Toll, V. t. sy i. mively lakolosy 
atao miadana raha misy 
mandevina ; maneno toy izany 

Toll'-bar, — gate, n. zavatra toy 
ny vavahady asakantsakana 
ao amy ny l^am-be ary izay 
mitondra kalesy mandalo eo 
dia mandoa sara hanamboa- 
rana ny lalana 

Tom'ahawk, n. langilangy en- 
tiny ny Indiana any Amerika 
Avaratra 

Toma'to, n. voantabiha 

Tomb, n. fasana 

Tombstone, n. tsangam-batom- 
pasana ka misy soratra milaift 
ny maty ao 

Tom-cat, n. sakalahy 

Tome, n. boky lehibe sady 
mavesatra [rahampitso 

To-mor'row, adv. sy n. ampitso 

Tom'tit, w. (titmouse) 

Ton, n. fandanjana lanjana 20 
hundred iceight 

Tone, n. toetry ny feo na avo 
na iva, na mikarantsana na 
manga; feo amy ny fama- 
kian-teny na fitorian-teny 
&c. izay tsy araka ny fitene- 
nana mandrakariva 

Tone, V. t. manonona teny atao 
somary hira. To tone down, 
manalemy (teny mafy, &c.) 

Tong«, n. taiidramokotra 

Tongne, n. lela; fiteny, teny. 
To hold the tongae, mangina, 
tsy mitenv 

Tonic, n. fanafody atao mba 
hampahatan j aka 

Tonic, adj, mampahatanjaka ; 
momba ny tone 

Digitized by VjOOQIC TON [ 340 1 TOU To-ni^At', cuiv. sy n. anio alina 

Ton'na^e, n. ny lanjany ny 
entaiia izay zakany ny sambo 
amin' indrai-mitondra 

Ton'siU, n. ilay zavatra kely 
roa ao amy ny foto-dela 

Ton'snre, n. ny anaratana ny 
Tolo ao an-tampon-doha, 
indrindra izay ataony ny 
Katolika Romana amy ny 
fanokanana olona ho mpiso- 
rona 

Too, adv. loatra ; koa 

Took, p. of take 

Tool, n. fandrafetana, iiasana ; 
olona ampanaoviny ny olona 
hafa rabaraha, fa tsy te- 
hisebo mibarihary ilay mam- 
panao azy 

Tooth, n. pi. teeth ; nify. To 
cast in the teeth of, mandatsa 

Tooth'a^Ae, n. aretina amy ny 
nify, olitra 

Toothed, adj. misy nifiny toy 
ny tsof a 

Top, n. tampony, lobany ; tan- 
drimo, sangodina 

Top, V. t. sy i. manisy ao an- 
tampony ; manapaka ny tam- 
pony ; mialoba 

To'pas, n. anaram-bato soa 

Top'-heav'y, adj. mavesa-doba 

Topic, n. foto-kevitra amy ny 
resaka na teny alabatra 

Top'most, adj. avo indrindra 

Topog'raphy, n. filazana tsirai- 
ray ny amy ny zavatra 
rehetra momba ny fitoerana 
anankiray toy ny tan^na na 
ny fizaran-tany kely, &c. 

Top'ple, V. t. potraka, lavo ; 
mianjera [mivadika 

Top'ay-tur'vy, adv. mifotitra, 

Torch, n. fanilo 

Tore, p. of tear [mafy 

Toi'ment, n. fijaliana, faboriana 

Torment', v. t. mampijaly Torment'or, n. mpampijaly 

Toma'do, n, tafio-dnvotra 
mitambolimbolina mafy dia 
mafy ary saiky mandraka- 
riva misy kotrokorana sy 
ranonorana betsaka 

Torpe'do, n. anaran-kazandrano 
izay mamely electricity ny 
olona izay manendry azy; 
zavatra lebibe misy vanja 
atao ambany ny ranomasina 
mba banimba ny sambo izay 
mandalo ao 

Tor'pid, adj. ngoly 

Tor'por, «. f ahangoly ; ny tai- 
fs^azoana bibetsiketaika 
nobo ny batsiaka na noho ny 
aretina manafotra 

Tor'rent, n. riaka na renirano 
mandeba mafy 

Tor'rid, adj. maf ana dia maf ana, 
mampangentana 

Tor'toise, n. rare, boditsokatia 

Tor'toise-shell, n. hoditry ny 
rere 

Tor'tnons, adj. miolikolika 

Tor'tare, n. fijaliana^ fahoriana 
mafy 

Tor'ture, v. t. mampijaly 

Toss, v. t. sy ♦. manipy, mam- 
pisavoana ; mampivezimbe- 
zina toy ny ataony ny 
alon-dranomasina amy ny 
sambo. To toss the head, 
mikitona 

•^o'tal, adj. dabolo, avokoa 

•To'tal, n. tontaliny 

^o'tally, adv. avokoa, tokoa 

Tot'ter, v. t. • mibetsikets^ 
boatra ny efabianjera, miho- 
zobozo 

Touch, V. i. manendry, mitsapa, 
mipaka aminy, mikawika ; 
mampangorakoiaka. To touch 
up, mamboatra kely ho vita 
tsara. To touch upon, mika- 
sika Digitized by VjOOQIC TOU [341 ] TBA Tonch, 71. fitsapana, flkasihana; 

zavatra kely atao amy ny 

zavatra haf a 
Tonchlng, adj. mampangora- 

koraka 
Touch'-stone, w. vato atao 

famantarana volamena, fa- 

mantarana [kitoina 

Touch'y, adj. tsy tohinina, 
Tough, adj. maozatra, mafy, 

milefitra fa tsy mety tapaka 
Tough'en, v. t. sy i. mahamao- 

zatra ; mihamaozatra 
Tour, n. fandohanana mizaha- 

tany na mitety vohitra 
Tour'nament, n. fodiana miady 

natao filalaovana f ahiny 
Tow, V. t. mitarika sambo na 

lakana &c. amy ny mahazaka 
Tow, n. kiran-drongony toy ny 

hoto. To take in tow, mita- 
rika sambo &c. amy ny ma- 
hazaka 
Tow'ard, — ds, prep, manandri- 

f y ; manitsy 
Tow'el, 71. lamba atao famao- 

han-tanana sy tava, &c. re- 

hefa avy maiidi'O 
Tow'er, oi. tilikambo ; trano 

avo ; trano fiurovana 
Tow'er, v. i. niisondrotra ; mi- 

jalajala 
Town, H. tan ana, indrindra 

izay misy tsena isan-kerin- 

andro 
Town'-crier, 7i. f bell- man J 
Town'-hall, n. trano lehibe 
. anaovana ny raharahany ny 

tankna 
Town'-talk, 7i. ambentin-teny 
Toy, 71. tsilalao, kilalao 
Trace, «. dian-javatra ; zavatra 

tratra sisa tamy ny zavatra 

nisy taloha. Traces, hoditra 

&c. itarihany ny soavaly ny 

kalesy 
Trace, v. t. mitsongo-dia ; ma- naraka; manao sary na mari- 

javatra, indrindra raha saro- 

nana taratasy ka arahina 
Tra'cing.pa'per, n. taratasy ma- 

nify apetraka amy ny sary 

mba hangalana azy 
Track, n. dia, dian-javatra; 

lalana azony ny nandehana- 

ny ny olona na biby 
Track, v. t. mitsongo-dia, ma- 

manta-dia 
Trackless, adj. tsy misy dian- 

olona na diam-biby 
Tract, n. tany ; taratasy kely 

tsy misy baoritra f onony, ta- 

rakitra 
Tract'able, adj. zaka anarina, 

mora anarina, mora entina 
Trade, «. varotra, fandrantoana 
Trade, v. i. mivarotra, man- 

dranto, manao jirika 
Trad'er, — desman, «. mpivaro- 

tra, mpandranto 
Trade'wind, m. rivotra ao amy 

ny fitoerana sasany ao amy 

ny torrid zone ka tsy mivili- 

vily fandeha mandritra ny 

taona 
Tradi'tion, n. lovan-tsofina, fa- 

naon-drazana 
Tradi'tional, adj. avy amy ny 

lovan-tsofina 
Traduce', v. t. manendriken- 

drika, manaratsy 
Traffic, w. ranto, fandrantoana, 

fivarotana 
Traffic, V. i. mandranto 
Tra^'edy, n. drama milaza olona 

tratry ny loza 
Tra^'ic, — cal, adj. misy tragedy ; 

mahaf aty olona, mampalahelo 

indrindra, loza 
Trail, v, t. sy i. mitarika (zava- 
tra) ; mandady (toy ny voa- 

tavo) 
Trail, ;*. fofom-biby hazaina 

izay arahiny ny alika 

Digitized by VjOOQIC TBA [342 ] TBA Train, v. t. mampianatra, mita- 

rika, mitaiza 
Train, n. rambon' akanjo; fan- 

daminana amy ny fanaovan- 

draharaha ; vanja atao teti- 

afo ; kalesy maromaro mifa- 

narakaraka 
Train'-oil, n. solika avy amy ny 

trozona sy ny biby hafa koa 

ao anati-rano 
Trait, n. toe-panahy 
Trai'tor, «. mpamadika 
Trai'torons, adj. mamadika, mi- 

komy 
Tram'mel, n. harato ; zavatra 

misakantsakara na manahi- 

rana 
Tramp, v. t. mandeha tongotra 

lavitra 
Tram'ple, v. i. mingodongodona. 

To trample on or upon cr 

down or under feet, manitsaka 
Tram'road, — way, n. l^anamisy 

vy na hazo haudehanany ny 

kodiany ny kalesy [na 

Trance, n. tsindrimandry, tora- 
Tran'quil, adj. mionona, tsy 

miahiahy, miadana ; tony 
Tran'quillise, — ize, v. t. mam- 

pionona, mampianina 
Tranquillity, n. fiononana, fia- 

ninana 
Trans-j^r^^a: ; an-daf y, am-pita, 

mamaky ; ambony [raha) 
Transacf , r. t. manao (raha- 
Transac'tion, n. ny anaovana 

raharaha ; raharaha, zavatra 

natao 
Trans'atlan'tic, adj, ao andafi- 

ny ny Atlantic Ocean 
Transcend', v. t. manoatra, nd- 

hoatra 
Transcendent', adj. tsara indrin- 

dra, manan-tombo indrindra; 

tsy takatry ny saina 
Transcribe', v. t. mandika 

soratra Transcript, n. soratra nadika 
Transcription, n. fandikan- 

tsoratra 
Transfer', v. t. mamindra 
Trans'fer, n. famindrana 
Transfer'able, adj. azo afindra 
Transfig'ura'tion, v. fiovan- 

tarehy, indrindra ny fiovan- 

tarehiny ny Tompo fony Izy 

tao an-tendrombohitra 
Transflg'ure, v. t. manova 

tarehy 
Transfix', v. t. manataboroaka 

amy ny lefona, &c. 
Transform', v. t. manova ho, 

mampahantonga ho toetra 

hafa 
Transforma'tion, n. fiovana ho 

toetra hafa 
Transfuse', v. t manidina rano 

&c. amy ny hafa ; mamindra 

ny toe-panahiny amy ny 

olona hafa ka tonga tahaka 

azy 
Transgress', v. t. mandika lala- 

na, manota 
Transgres'sion, n. fandikana 

lalana, ota 
Transgress'or, n. mpandika la- 

l^a, mpanota 
Tran'sient, adj. mandalo, ma- 

haritra vetivety foana, mihe- 

lina 
Trans'it, n. fandehanana ha- 

maky tany ; ny f andehanany 

Mercury na Venus ao anehu 

nelany ny Tany sy ny maso* 

andro ka hitsiny ny maso- 

andro ary hita mandalo ao ; 

ny fandehanany ny volany 

ny planetra sasany izay hita 

mandalo azy 
Transi'tion, n. fifindrana, fiala- 

na, fiovana 
Trans'itive, adj. misy antony 

izay iharany ny verba 
Trans'itory, adj, mandalo, ma> 

Digitized by VjOOQIC TRk [343 ] TBA haritra vetivety foana, mihe- 

lina 
Translate', v. f. manova toetra, 

mamindra toerana; mandika 

teny ho fiteny hafa 
Transla'tion, n. famindran- 

toerana ; f andikan-teny ho 

fiteny haf ;i 
Transla'tor, n. mpandika teny 

ho fiteny hafa 
Traoslu'cent, mJj, fsemt-ti'dns' 

parent) 
Transmaxine , adj. an-dafiny 

ny ranoi 1 1 ; i s i aa, am-pitany 

ny ranom ;-iiia 
Tfansmi'grate. v. i. mifindra 

f onenana i i <> : . iiy amy ny tany 

hafa; miinlra toerana ho 

amy ny te ; i h af a (lazainy ny 

sasanyho \\ ti.ionyny fanahy) 
Transmigration, n. ny ifindra- 

ny ny fan:' in' olona ho amy 

ny tena h;i!a 
Transmis'sion. //. fampandeha- 

nana ; fa.n]>ilondrana 
Transmit', >•■ '. mampandeha ; 

mampitoiuui 
Transmute', r. t. manova ho, 

mampahar uig-a ho toetra 

hafa 
Transpa'rency, n. sary tarafina 
Transpa'rent, 'dj. tantera-paha- 

zavana hs-ly hita ny ao 

ivelany t< • \ ny amy ny fita- 

ratra mad'* 
Transpierce, o. t. manatabo- 

roaka amy ay lefona, &c. 
Transpire', /. i. mivoa-pofona, 

mivoaka tniy ny hoditra toy 

ny tsembi 'k ■ t ; tonga f antatry 

ny maro 
Transplant', v. t. mamindra 

hazo haribolena; mamindra 

fonenana 
Transport', ■• t. mamindra, 

mampitoi "ira, indrindra ho 

anyamyi. > tany hafa; maha- ravoravo. He was transported 
with rage, niaafoaka izy 

Trans'port, n. famindrana ; 
sambo itondrana miaramila 
sy fiadiana »S:c. izay afindra ; 
fifaliana na fahatezerana &c. 
be loatra ; olona meloka afin- 
dra toerana ho any amy tany 
hafa 

Transporta'tion, n. ny amin- 
drana na ampitondrana olo- 
na n a entana &c. ho any amy 
ny tany lavitra 

Transpose', v. t. manova laha- 
rana, mampif amindra toerana 

Transposi'tion, n. fanovana la- 
harana, famindrana toerana 

Trans-ship', v. t. mamindra 
entana ho entiuy ny sambo 
hafa 

Tran'snbstan'tia'tion, n. ny he- 
vitry ny KatoUka ny amy 
fiovany ny mof o sy ny divay 
ho tonga ny tena sy ny 
rany Jesosy Kraisty 

Transude', v. i. ("exudcj 

Transverse', a/l/. mitsivalana 

Trap, n. fandrika, tonta 

Trap, V. t. mamandrika 

Trap'-door, n. varavarana misy 
rakony ao amy ny gorodona 
na ny rihana 

Trap'ping^, n. haingo, indrin- 
dra ny amy ny soavaly 

Trash, n. zavatra tsinontsinona, 
zavatra tsy misy antony 

Trash'y, adj. tsinontsinona, tsy 
misy antony akory 

Trav'ail, v. i. manaintaina (amy 
ny miteraka) 

Trav'el, v. i. mandeha lavitra, 
mandehandeha 

Trav'el, n. fandehandehanana ; 
filazana ny fandehandeha- 
nana 

Trav'eller, n. mpandehandeha, 
mpizaha tany 

Digitized by CjOOQIC TRA [ 344 ] TBI Trav'erse, adj. mitsivalana 

Trav'erse, v. f . mandeha mama- 
ky (tany na ranomasina) 

Tray, n. zavatra saliaka toy ny 
lovia lehibe atao fitondran- 
javatra ao an-trano 

Treach'erons, adj. mamadika, 
mivadika ho f ahavalo 

Treach'ery, n. famadihana,fiva- 
dihana ho fahavalo 

Trea'cle, n. rano resy, ranon- 
tsiramamy 

Tread, v. i. p. trod ; p.p. trodden 
or . trod ; mandia, manitsaka. 
To tread on or upon, manitsa- 
ka, manitsakitsaka 

Tread, w. dia, hitsaka 

Treadle, n. ilay hitsahina amy 
ny milina ahodin-tongotra 

Trea'^on, n. fikomiana [na 

Trea'«onable, adj: misy fikomia- 

Trea'snre, n. harena, rakitra, 
zavatra tiana indrindra 

Trea'anre, v. t. (up) mitahiry 
toy ny zavatra tiana indrin- 
dra, mirakitra 

Trea'surer, n. olonaitokianahita- 
hiry ny volany ny society , &c. 

Trea'iury, n. fitehirizan-draki- 
tra ; trano atao fitehirizana 
ny volany ny fanjakana, &c. 

Treat, v. t. sy i. mitondra olona, 
(dia ny atao aminy) manao 
aminy ; manambara ny aminy ; 
manasa, mampahafaly. To 
treat with, manao fanekena 
aminy 

Treat, n. fanasana ; zavatra 
mampahafaly 

Trea'tise, n. boky kely atao fila- 
zana ny amy ny zavatra 
anankiray 
Treatment, n. fitondrana atao 
amin' olona ; fomba fanao 
amy ny fitsaboana ny ma- 
rary ; filazana ny aminy 
Trea'ty, n. fanekena Treble, adj. (tripUJ 

Treble, n. feo avo amy ny hira 

ataony ny vehivavy, trebla 
Tree, n. hazo lehibe (tsy mbola 

voakapa) 
Trellis, n. hazo atsivalamba- 

lana atao toham-boly, &c. 
Treml)le, v. i. mangovitra, 

mipararetra 
Tremen'dous, adj, mahatahotra, 
mahatsiravina ; mafy na le- 
hibe indrindra 
Trem'our, n. hovitra, fangovitra 
Trem'ulons, adj, mango vitra, 

mipararetra 
Trench, v. t. mihady tatatra, 
manao hady. To treneh 
upon, mila hihiny 
Trench, n. hady, tatatra 
Treplda'tion, n. hovitra, fan- 

govitana 
Tres'pass, v. i. mandeha tsy 
miera ao amy ny tanin' 
olona; mandika lal&na, ma- 
nota. To trespass upon 
another's time, avy miresaka 
zavatra amin* olona ka maha- 
very rariny azy amy ny raha- 
rahany 
Tres'pass, n. fandikana lalana 
Tress, n. volo aolioly 
Tri'al, n. fanandramana, fiza- 

han-toetra, fitsarana 
Tri'angle, n.Jigurc misy lafiny 

telo sy angle telo 
Trian'gular, adj. misy lafiny 

telo sy angle telo 
Tribe, n. fokom-pirenena, fire- 

nena 
Trib'nlation, n. fahoriana 
Tribu'nal, n. fitsarana, fivo- 

riany ny mpitsara 
Tri'bune, n. olona nofidiny ny 
Plebeian tany Boma fahiny 
ka nanam-pahefana hiaro 
azy mba tsy hampahoriny 
ny Fatrician f oana 

Digitized by VjOOQIC TRI [ 340 ] TEO Trib'utary, adj, mandoa hetra, 

manaiky 
Trib'ute, n. hetra, indrindra 

izay aloany ny olona nore- 

sena 
Trice, n. In a trice, vetivety 

foana, miaraka amy ny vava 
Trick, ne fitaka, fanambakana, 

fanaovan-tsaina 
Trick, V. t. mamitaka, manam- Trickle, v. i. initete 
Tri'color, n. ny sainany ny 

Frantsay 
Trien'nial, adj. isan-telo taona 
Tri'fle, n. zavatra tsy maninona 

loatra 
Tri'fle, v, i, miresaka foana, 
mandany andro foana. To 
trifle with, manao tsy ho 
zavatra 
Trig'ger, n. fihatsim-basy 
Trigonom'etry, n. fahalalanany 
fombany ny triangle izay 
enti-manohatra tany na ny 
hahavony ny tendrombohitra 
na ny hala^dtry ny masoan- 
dro, «&c. 
Trilateral, adj. misy lafiny telo 

toy ny triangle 
Trill, V. t. mampipararetra feo 
Trim, adj. inilamina tsara, kizo- 

kizo, mendrika, tsanganana 
Trim, v. t. sy i. mandamina 
tsara, mamboatra tsara ; ma- 
nisy haingony ; mahai-roa 
Trim, n. toetra, toetoetra 
Trim'ming, n. haingony 
Trinita'rian, n. olona izay mino 
fa ny Ray sy ny Zanaka ary 
ny JFanahy Masina dia An- 
driamanitra Iray hiany 
Trinity, n. ny firaisany ny E-ay 
sy ny Zanaka ary ny Fanahy 
Masina ho Andriamanitra 
Iray hiany 
Trinket, n. ravaka madinidi- nika ; zavatra tsy misy iin- 

tony loatra 
Trio, n. oloua telo miaraka 
Trip, V. i. mandeha mailaka ; 

voafingana, diso. To trip up, 

mamingana 
Trip, n. fandeha mailaka ; fan- 

dehanana tsy lavitra ; hadi- 

soana kely 
Trip'artite, adj. zaraina telo, 

mizara telo 
Triph'thong, n. zana-tsoratra 

telo amy ny vaki-teny iray 
Triple, adj. intelo, telo heny 
Triple, v. t. mampitombo amy 

ny telo 
Triplet, n. ny telo an-dalana 

amy ny tonon-kira izay mito- 

vitovy feo amy ny f arany 
Tri'pod, n. fipetrahana misy 

tongony telo 
Trip'ping, adj. maila-pandeha 
Trisect', v. t. mizaha telo mitovy 
Tris'yllable, n. teny misy vaki- 
teny telo 
Trite, adj. mampahadisadisa 

(satria efa re matetika) 
Trit'urate, v. t. manorotoro na 

mikosoka ho tonga vovoka 
Tri'umph, n. fifaliana na fila- 

nonana satria naharesy 
Tri'umph, v. i. mifaly satria efa 

naharesy 
Triumph'al, adj. atao mba 

hampiseho fifahana fa efa 

naharesy 
Triump'hant, adj. faly satria 

naharesy sy afak' ady 
Trinm'virate, n. toetry ny fanja- 

kana raha tapahin' olona telo 

lahy mikambana 
Tri'une, adj. telo nefa iray [tra 
Triv'ial, adj. tsy maninona loa- 
Trod, trodden, p. sy p.p. of 

tread 
Troop, n. olona manao andiany, 

indrindra ny miaramila Digitized by VjOOQIC TRO [346] TETT Tro'phy, ». zavatra azo tamy 

ny fahavalo ka cntina hampi- 

tombo ny fifaliana eatria avy 

naharesy 
Tropics, 71. ny tany rehetra ao 

andaniny roany ny equator 

hatraminy 23j degree ao 

atsiraony sy ao avarany, ka 

izany no atao hoe, torrid zone 
Trop'ic, — cal, adj. momba ny 

tropicsj ao amy ny tropics 
Trot, v, i. mitRaikontsaikona 
Troth, n. (truth J 
Trouble, v. i. manahirana, 

mahasosotra, mampalahelo, 

mampahory 
Trouble, n. fahasahiranana, 

fahasosorana, fahoriana, ala- 

helo 
Troublesome, adj. mahasosotra, 

mahadikidiky 
Troublous, adj. be fahoriana 
Trough, n. zavatra lava holok' 

aty atao fitoeran-drano. 

Trough of the sea, ny lempona 

ao anelanelany ny alon- 

dranomasina 
Trou'sers, n. pataloha, akanjo- 

tongotra 
Trout, n. anaran-kazandrano 

tsara ho hanina mitoetra ao 

amy ny rano mamy 
Trow'el, n. sotron-tsokay ; an- 

gady kely fohy zarana 
Tru'ant, adj. mibolidilidy tsy 

mety mankany amy ny raha- 

raha 
Tru'ant, n. olona mibolidilidy, 

indrindra fa ny ankizi-madi- 

nika tsy mety mankany amy 

ny sekoly. To play truant, 

lasa mibolidilidy [ady 

Truce, n. fiatoana kely amy ny 
Truck, »?. fanakalozana ; titon- 

dran-javatra misy kodia 
Truckle, v. «. manarakam- 

bokony Trud/7e, v. i. mandeha tongotra, 

mihihitra mandeha 
True, adj. marina ; mahatoky 
Trueheait'ed, adj, mahatoky, 

marina, tsy misy fihatsaram- 

belatsihy 
Trul*m, n. teny efa fantatry 

ny maro rahateo ho marina 
Truly, adv. tokoa, marina 
Trump, n. (trumpet) 
Trump, V. t. mamitaka. To 

trump up, manendrikendrika 
Trump'ery, «. zavatra tsinon- 

tsinona, zavatra marevaka 

fotsiny hiany fa tsy misy 

antony loatra 
Trump'ery, adj. tsinontsinona 
Trump'et, m. bingona, pisito, 

trompetra 
Trun'cheon, n. langilangy 
Trun'dle, n. rambaramba misy 

kodia kely 
Trun'dle, r. t, manakodiadia 
Trunk, w. vatan-kazo na biby ; 

orony ny elef antra ; vata 

fonosina hoditra, &c. 
Truss, n. bozaka na mololo iray 

entana ; ny sakamandimby sy 

ny hazo sasany mikambana 

aminy atao tohany ny loha- 

trano 
Trust, n. f ahatokiana, f atokiana, 

finoana, toky 
Trust, V. t. sy f. matoky ; 

manantena ; mitoky. To trust 

to, matoky ; (intrust J 
Trustee', n. olona itokiana 

hiadidy ny fananany ny 

sasany 
Trusfwor^Ay, adj, mahatoky, 

azo itokiana 
Trust'y, adj. mahatoky, azo 

itokiana 
Truth, n. ny marina fa tsy 

lainga. A man of truth, 

lehilahy tsy mety mandainga 

fa milaza ny marina mandra- Digitized by VjOOQIC TEU [347] TUB kariva. In truth, of a trath, 
marina tokoa 

Truth'ful, adj, marina, maha- 
toky 

Try, V. t, 8y i. manandrana, 
mankahatra ; mizaha-toetra ; 
jnitsara ; manao, mikeli-aina. 
To try on, manohatra akanjo. 
To try the eyes, manao izay 
mahasasatra ny maso na 
ila-hankarary ^zy 

Tub, n. barika, gamela 

Tube, n. zavatra boribory poa- 
katy toy ny fantsona 

Tu'ber, n. vodin-javatra toy ny 
ovimbazaha na mangahazo 
na vomanga, &c. 

Tu'bercle, n. zavatra mibontsina 
kely, indrindra raha ao ana- 
tiny ny havokavoka 

Tuberous, adj. misy vodiny toy 
ny ovimbazaha sy ny voman- 
ga, &c. 

Tu'bular, adj. poakaty toy ny 
fantsona 

Tuck, n. politin' akanjo 

Tuek, V. t. mampiiintina 

Tues'day, n. Talata 

Tuft, n. ahitra mitangoron- 
gorona misandrahaka ; sanga 
volo 

Tug, V. t. sy i. manao antenin- 
aina raha mitarika na 
manintona na misarika na 
mivoy, &c. 

Tug, n. fanaovana anteninaina 
amy ny fitarihana, &c. Steam 
tug, sambo stimy kely mita- 
rika ny sambo haf a 

Tui'tion, n. fampianarana 

TurnHble, v. i. sy t. lavo, potra- 
ka, mianjera ; mivadibadika 
(ao am-pandriana) ; mampi- 
anjera ; mampikorontana 

Tum'bler, n. gilasy 

Tu'mefy, v.t. sy i. mampivonto ; 
mivonto Tu'mid, adj. mivonto ; mireliaka 
Tu'mour, n. ny mivonto 
Tu'mult, n. fitabatabana, hora- 

koraka 
Tumultuary , — uo as , adj. be 

tabataba, be horakoraka 
Tun, n. barika lehibo 
Tune, n. tiona, ny hirany 
Tune, V. t. sy i. mamboatra 

harimonia &c. mba hifanara- 

peo tsara ; mihira 
Tu'nic, n. akanjo anatiny 

hatramynylohalikaka natao- 

ny ny Romana f ahiny 
Tu'ning-fork, n. vy fangalam- 

pitsin-kira, pitsiforka 
Tun'nel, n. lulana na lalan-drano 

loahana ao ambany ny tany 

na ony 
Tun'nel, v. t. mandoaka lalana 

ao ambany ny tany na ony 
Tur'ban, n. hamaraa 
Tur'bid, adj. misy lotony tsy 

mbola mandry 
Tur'hot, n. hazandrano lehibe 

boribory tsara hena 
Tur'bulent, adj. mihorakoraka, 

mitabataba, tsy mety tafan- 

dry tsara 
Tureen', n. bakoly atao fitoeran- 

dasopy na ro 
Turf, n. tany ambonimbony 

izay be fakan' ahi-maitso; 

fompotra 
Tur'bid, adj. mibontsina, mibo- 

naka; mirehaka 
Tur'key, n. vorontsiloza 
Tur'moil, n. tabataba, horako- 
raka mahasosotra 
Turn, V. i. sy t. mihodina, 

mihodinkodina, mitodika ; 

miova ho, manjary ; mivofy 

amy ny lathe ; mampihodina, 

mampihodinkodina ; mama- 

dika (zavatra), manohoka ; 

manova, mampiova. To turn 

about, miherika. To turn 

Digitized by VjOOQIC TUB [ 348 1 TWE against, niivadika ka mano- 
hitra. To turn aside, (arn-t) ; 
mi v'ily, midify. To turn away, 
mampiala ; miala. To turn 
back, miverina. To turn the 
back upon, miamboho. To 
turn a comer, midify ny 
zoron-trano, ko,. To turn 
down, mamoritra. To turn 
from, miala. To turn in, 
miditra ; mamoritra ao ana- 
tiny. To turn (in bed), miva- 
dika. To turn into or to, 
miova ho, manjary ; mam- 
pody lio. To turn off, mivily, 
minla ; mampivily, mampiala. 
To turn over, manongana. To 
turn over (the leaves of a book), 
mamadika, mamadibadika. 
To turn over in the mind, 
mieritreritra. To turn out, 
manaisotra ; miroaka avy 
aminy ; tonga mandroso 
tsara na miharatsy, miafara. 
To turn round, mampihodina ; 
niitodika, miherika. To turn 
the edge of, mahadombo 
hareza, &c. To turn the 
head, mampahafanina; mihe- 
rika. To turn (as milk, &c.), 
masiso, mavingo. To turn 
the stomach, mampahaloiloy. 
To turn tail, vaky mando- 
sitra. To turn (as the tide), 
miova hihena na handroso. 
To turn to, mankany aminy, 
indrindra mba hanontany na 
hitady fanampiana. To 
turn to profit, mahatonga 
ho 8oa, na hisy antony 
teara. To turn up, mamo- 
ritra miakatra ; miseho. To 
turn upon, mifotitra mame- 
ly. To turn upside-down, 
mampifotitra ; manohoka 
Turn, n. fihodinana, fihodinko- 
dinana; fiolehana; soa na ratsy atao amy ny sasany; 

fiovana. By turns, in tunu, 

mif andimby. To take tnniB, 

mifandimby, mifandimbi- 

dimby. To take a turn, 

mitsangantsangana kely 
Turning, n. fiolehana, fiviliana : 

ny miala amy ny zavatra 

voasana amy ny lathe 
Turning-point, n. izay tokony 

hahafantarana indrmdra ny 

fotony mba ho afaka amy ny 

fisaiasalana; (crisis J 
Tur'nip, n, anarana vodin-ja- 

vatra atao fihinana 
Turn'-key, n. mpitana ny fana- 

lahidim-baravarana amy ny 

trano-maizina 
Turn'pike, n. ftoll-barj 
Turn'pike-road, n. lalana misy 

turnpike 
Tur'pentine, n. lasantsy- 
Tur'pitude, n, faharatsiam- 

panahy 
Tur'ret, n. tilikambo kely amy 

ny m^da na akambana amy 

ny trano 
Tur'tle, n. rere 
Tur'tle-dove, n. domohina, voro- 

mailala 
Tush ! inter, isy ! 
Tusk, n. vangy 
Tu'tela^e, n. fitaizana 
Tu'telary, adj. mitandiina, 

miaro 
Tu'tor, n. mpampianatra 
Twad'dle, n. resaka foana, be- 

dibedy 
Twain, n. sy adj. roa 
Twang, V. i. sy t. maneno toy 

ny kofehy hen j ana raha ten- 

drena; mampaneno toy izany 
Twee'zer*, n. fihavitra [folo 
Twelfth, adj. faharoa amby ny 
Twelve, adj. roa amby ny l<do 
Twelve'month, n, henn-taona 
Twen'ty, adj. roa-polo 

Digitized by VjOOQIC TWI [349] ULT Twice, adj. indroa 
Twig, «. tsora-kazo kely 
Twili^At, n. fahazayana kely 

alohany ny vaki-masoandro 

na aoriany ny mati-masoan- 

dro 
Twin, n. kambana 
Twine, v. t. sy t. manolana, 

inanolanolana,maiiady; mio- 

lana, miolanolana 
Twine, n. tady, kofehy voatady 
Twinge, v. t. %j i. manongo; 

mampanaintaina ; manain- 

taina 
Twinkle, v. i. mipi-maso ; ma- 

melovelo; mamirapiratra toy 

ny kilalaon' af o 
Twinkle, — ling, n. tipi-maso ; 

famelovelo ; indrai - mipi- 

xuaso 
Twirl, V. t. mampihodina, mam- 

pandihy amy ny rantsan- 

tanana 
Twist, V. t. manolana, manady 
Twist, n, fanolanana ; tady, 

taretra 
Twit, V. t. manesoeso, manda- 

tsaJatsa 
Twitch, V. t. mitsaingoka man- 

drombaka ; manintona tam- 

poka 
Twitch, n. fihendratana ; f anin- 

tonana 
Twit'ter, v. i. manao feo toy 

ny ataony ny swallow 
Two, adj. roa, anankiroa 
Two-ed^ed, adj. roa-lela 
TwoTold, adj. roa heny, indroa 
Type, n. zavatra miseho aloha 

izay misy ahaf antarana kely 

ny zavatra ho avy atao 

hoe antitype; aloka, tandin- 

dona; biby &o. izay ahaf an- 
tarana ny toetry ny sasany 

izay miray karazana aminy ; 
loha-vy 
Ty'phoid, adj. tahaka ny typhus T/phus, n. aretina mafy saiky 

tahaka ny tazo 
Typical, adj. miseho aloha izay 

ahaf antarana kely ny zavatra 

ho avy; mampiseho ny toetry 

ny sasany izay miray kara- 
zana aminy 
Typ'ify, V. t. mampiseho amy 

ny type 
Typog'raphy, n. fomba fanao- 

vana porintra 
x^yran'nical, adj. lozabe amin' 

izay fehezina na ambany 
^yr'annize, v. i. (over) mana- 

paka na mifehy olona amy 

ny halozana 
\Jyr'anny, w. fanapahana ny 

olona amy ny hasiahana sy 

ny halozana 
sTy'rant, n. mpanjaka na mpi- 

fehy masiaka sy lozabe 
Ty'ro, n. olona tsy mbola mahay 

fa vao mianatra 
Tzar, n. (Czar) [tolo eny 

XJbiq'uity, n. fisiana eny ton- 
XJd'der, n. nonony ny omby sy 

ny biby lehibe hafa 
Ugly, adj. ratsy tarehy 
Urcer, «. fery misy nana, 

dridra 
Urcerons, adj. misy ulcer, ma- 

mori-nana 
XJlte'rior, adj. any an-koatra ; 

mbola hanarakaraka 
Urtimate, adj. farany 
XJltima'tum, n. fara-hevitra, 

indrindra izay ataony ny 

fanjakana anankiray amin* 

izay mif anditra aminy 
TTl'timo, n. ny volana lasa teo. 

On the seventh ult., tamy ny 

fahafitony ny volana lasa teo 
Urtra, ac{j. indrindra, tena, ta- 

hanao mihoatra noho izay 

ataony ny ankabiazany 
Ul'tramarine', n. anaran-doko 

manga 

Digitized by VjOOQIC ULT [ 360 J UNC Xn'tramon'tane, adj. any an- 

koalry ny tendrombohitra 

Alps ; manaja sy manaiky 

ny Papa indrindra 
¥ml)0r, n. anaran-doko manja- 

manja 
TTm'bra^e, n. alokaloka; faha- 

tezerana, fialonana [loka 

ITmbraVeous, adj. manaloka- 
TTmbreila, n. elo 
ITm'pire, oi. olona fidina hitsara 

ny ady amy ny olona roa 

tonta 
Un-, prefx ; tsy ; fa raha atao 

alohany ny verba dia milaza 

ny mifanobitra aminy in- 
drindra 
irnal)le, adj. tsy mabay ; tsy 

mahazo, tsy afaka [fototra 
Unacconnt'able, adj. tsy hita 
irnadvi«ed\ adj. tsy voahevitra 

tsara, tsy atao amy ny f ahen- 

drena 
ITnaffect'ed, adj. marina, tsy 

mihambo toetra, tokoa 
TJnalloy'ed, adj. tsy misy fan- 

garony 
U'nanim'ity, n. firaisan-tsaina, 

firaisan-kevitra 
TTnan'motis, adj. mirai-saina, 

mirai-hevitra 
Unan'swerable, adj. marina ka 

tsy misy bovaliana 
TJnasBum'iiig, adj. tsy mihambo 
TTnavairing*, adj. tsy mahasoa, 

tsy mahefa inona 
ITnavoid'able, adj. tsy azo soro- 

hina, tsy azo ihilanana 
Unawares', adv. tampoka, tsy 

nahy, tsy ampoizina 
Unbar', v. t. manala ny bara 

hidim-bavahady 
Unbecom'ing, adj. tsy mety, tsy 

miendrika hatao 
Unbelief, n. tsi-finoana 
Unbeliev'er, n. ny tsy mino 
Unbend', v. t. p. sy r.p unbent ; mamela hitsotra izay milfifi- 

tra. To nnbend the mind, 

miala sasatra kely tsy miana- 

tra, &c. 
Ubend'ing, adj. mihenahexia, tey 

mety miova 
Unbid', — dden, adj. tsy nasaina 

bihinana na hanao 
Unbind', v. t. p. sy p.p. nnbound; 

mamaba 
Unblemished, adj. tsy misy 

pentimpentina 
Unblushing, adj. tsy mahalala 

benatra, tsy valabara 
Unbelt', V. t. manala hidy 
Unborn', adj. tsy mbola teraka 

(toy ny taranaka izay mbola 

hiseho any aoriana ela) 
Unbo'som, v. t. milaza ny ao 

am-po amin* izay mahatoky 

azy indrindra 
Unbound'ed, adj. tsy misy f etri 
Unbur'den, v. t. manafaka en- 

tana'na izay mavesatra aminy 
Unbu«'iness-like, adj. tsy taha- 

ka ny olona za-draharaha 
Unbut'ton, v. t. manaisotra ny 

bokotra hiala amy ny lava- 

bokotra 
Uneeas'ing, adj. tsy mety mi- 

tsabatra,lalan-daya, mandra- 

kariva 
Unceremo'nious, adj, tsy mana- 

raka f omba 
Uncer'tain, adj. misalasala, tsy 

azo itoMana ; tsy azo lazaina 

marina 
Uncer'tainty, n. nsalasalana 
Unchar'itable, adj. tsy miantra; 

malaky manome tsiny 
Unchaste', adj. mijejojejo 
Unchris'tian, adj. tsy mifana- 

raka amy ny fampianarana 

nataony Kraisty 
Unciv'il, adj. tsy manaja, tsy 

manao araka ny f omba f ana- 

jana , Digitized by VjOOQIC UNC [351] UND Uhciv'ilized, adj, tsy mbola 
mandroso amy ny fahalalana 
(atao indrindra amy ny fire- 
nena) 
TIn'cle, n. rahalahin-dray, ana- 
dahin-dreny, vadiny ny ana- 
bavin-dray, vadiny ny raha- 
vavin-dreny 
Unclean', adj. tsy madio 
Unclosed', adj. tsy mifono, afa- 
ka amy ny f onony ; tsy mirin- 
drina 
TTncom'fortable, adj. tsy maha- 

finaritra, ratsy 
TJncom'mon, adj. tsy atao mate- 
tika, tsy mazana miseho, tsy 
hita matetika, mahagaga 
Uncom'promising, adj. tsy mety 
miova teny ; tsy mety manao 
f anekena fa mikiribiby hanao 
izay ataony ho mety 
Un'concemed', adj. tsy miahia- 
by, tsy mety taitra, tsy mi- 
bevitra 
Unoon'scionable, adj. miboatra 

lavitra nobo izay mety 
Unoon'scions, adj. tsy maba- 

tsiaro, tsy mahalala 
Uncontrollable, adj, tsy azo 
tsindriana, tsy azo f ebezina, 
tsy azo sakanana 
TJnconvert'ed, adj. tsy mbola 

voaova f o 
Unconrt'eous, adj. tsy manaja 
TJncontb', <w?;'. baf ahaf a ; votsa- 
votsa 
•Uncov'er, v. t. manala sarona 

na satroka, &c. 
Unc'tion, n. fanosorana, zava- 
tra ahosotra ; toetry ny teny 
alabatra izay mampibetsike- 
tsika ny saina na mampan- 
gorakoraka ny fo, &c. 
TTne'tuous, adj. misy menaka 

na solika, &c. 
Undannt'ed, adj, tsy mety resin- 
tabotra Undeceive', v. t. mampisebo 
amy ny olona ny fitaka na- 
taony ny sasany taminy, 
mampabafantatra 

Undemon'strative, adj. manaii- 
na na tsy mampisebo loatra 
ny alabelo na fifaliana na 
fitiavana, &c. 

Undeni'able, adj. tsy azo lavina 

Un'der, prep, sy adv. ao ambany. 
Under arms, mitana fiadiana 
ka miomana biady. He won't 
sellitnnder sixty dollars, tsy 
alainy jaha latsaka nobo ny 
enim-polo izany. He is under 
six years old, mbola tsy ampy 
enin-taona izy. Under sen- 
tence of deatb, belohina bo 
faty 

Undercharge, v. t. maka karama 
na vidin-javatra kelikely 
kokoa nobo izay tokony bo- 
mena 

Un'derclo^Aes', n. akanjo anatiny 

Un'derdo', v. t. p. — did; p.p. 
— done ; tsy manamasaka 
tsara 

Un'der es'timate, v. t. f under va' 
luej 

Un'dergo', v. t. p. — went ; p.p. 
— gone ; miaritra ; ozoina, 
ibarana. To undergo a 
change, miova. To undergo 
decomposition, mibalo. To 
undergo the process of diges- 
tion, mibalevona 

Un'derground, adj. ao ambany 
ny tany 

Un'derhand, adj. sokosoko, misy 
fitaka 

Un'derlie', v. t, p. — lay ; p.p. 
— lain ; ao ambany 

Un'derline', v. t. manisy tsipika 
ao ambany ny soratra 

Un'derly'ing, adj, ao ambany 

Undermine', v, t. manao lavaka 
ao ambany m^nda &c. mba 

Digitized by VjOOQIC TTND [.352 ] inffF handravana azy. He is un- 
dermining^ his health, manao 
izay hahatonga azy ho f arary 
\zy 

T7n'dennofft, adj. ambany indrin- 
dra 

Un'derneath, adv, sy prep, ao 
ambany 

Un'derrate', v. t. maaebaka ny 
vidin-javajtra ; manivaiva 

ITn'derscore', v. t. (underlimj 

TJn'dersiGii', v. t. manao sonia 
ny anarany ao ambany 

ITn'derstand', v. t. sy i. p. ey 
p.p. — H9to0d;mahalala,maha- 
f antatra, mahazo 

ITn'derstand'ing, n. fahalalana ; 
saina; fifanarahana 

TJn'derstate', v. t. milaza kely 
noho izay izy tokoa 

XJn'dertake', v. t. p. —took ; p.p. 
— taken; manaiky hiadidy 
raharaha, miantoka, manao 

XJn'dertak'er, n. olona mikara- 
kara ny raharaha momba ny 
fandevenana 

ITn'dertak'ing, ??. raharaha atao, 
(enterprise) 

TJn'dervarne, v. t. manazimba 
ny vidin-javatra ; tsy maha- 
lala ny hasoany 

TJn'derwrit'er, n. olona mpanao 
raharaha amy ny fiantohana 
sambo, &c. (izahao insure) 

TJn'deter'mined, adj. tsy mbola 
voaf etra ; tsy mbola vita 
hevitra, tsy mbola voahevi- 
tra tsara 

TJnde'viating, adj. tsy mivili- 
vily, mahitsy 

TJndig'nified, adj. mahafabaraka 

TJndiB'ciplined, adj. tsy mbola 
nampianarina tsara 

Un'diyid'ed, adj. tsy voazara. 
He gave his undivided atten- 
tion to his business, ny raha- 
rahany hiany no noheveriny fa tsy nihevitra zavatra hafs 

izy 
Undo', V. t. p. undid; p.p. ob- 

done ; mahaf oana izay efa 

natao ; mamaha ; manimba 

indrindra 
Undone', adj. simba indrindra, 

very tokoa ; tsy vita 
Undoubt'ed, adj. marina tokoa 

ka tsy azo isalasalana 
Undue', adj. tsy mbola tcmga 

ny f otoana handoavana : 

nuhoatra noho izay naety 
Un'dulate, v. t. mitopatopa 

miakatra sy midina toy ny 

alon-dranomasina 
Undula'tion, n. fandehanana 

toy ny ataony ny alon-drano- 
masina 
Un'dulato'ry, adj. mitopatopa 

toy ny ataony ny alon-drano- 
masina 
Unearthly, adj. tsy tahaka ny 

aty ambony ny tany 
Unea'«y, adj. tsy tafandry tsara, 

miahiahy, sahirana 
Un'embar'rassed, adj. tsy mana- 

nosarotra, tsy sahirana, tsy 

miahiahy^ tsy voasakana 
Une'qual, adj. tsy mitovy, tsy 

mahatoraka, tsy mahazaka 
Unequiv'ocal, adj. mazava tsara, 

tsy misy mampisalasala 
Unessen'tial, adj. tsy mani- 

nona loatra, azo avela hiany 
Une'ven, adj. tsy voalamaka 

tsara, avo sy iva. An uneven 

number, (izahao nuntber) 
Uneoram'plea, €tc{J. tsy misy 

tahaka izany 
Unezcep'tionable, a^. tsara dia 

tsara, tsy misy tsininy 
Unezpect'ed, adj. tsy ampoi- 

zina [tsy maty lany 

Unfairing, adj. tsy mety ritra. 
Unfair', adj. manambaka, ma- 

mitaka, miangatra 

Digitized by VjOOQIC VTSCF [ 353.] UNI Unfaith'ful, adf. manao izay 

tsy mety amin' izay matoky 

azy, tsy mahatoky 
Unfashionable, adj. tsy araka 

ny lamody, tsy araka ny 

f anaony ny maro 
TJnfas'ten, v. t. mamalia, mam- 

' boraka 
Unfa^^'omable, adj. tsy azo 

oharina ny halali ny , tsy hita- 

noanoa ; tsy f antatra 
Unfavourable, adj. (to) tsyman- 

kasitraka, tsy mahasoa, ma- 

nohitra 
Unfeel'ing, adj. tsy antra, tsy 

mihevitra ny alahelony ny 

sasany, tsy miarak' ory 
Unfeianed', adj. marina, tsy 

sandoka, tokoa [rana 

Unfet'ter, v. t. mamaha fato- 
Unfinlshed, adj. tsy mbola vita, 

tsy mbola tapaka 
Unfit', adj. tsy tokony ho, tsy 

miendrika 
Unfit', V. t. tsy mahamety, tsy 

mahamendrika 
Unfold', V. t. mamelatra ; ma- 

nambara 
Unfor'tunate, adj. ratsy \inta- 

na ; tsy ambininy, mahan- 

tra ; tsy lavorary ; mampa- 

lahelo 
Unfound'ed, adj. tsy misy f otony 
Unfreqnent'ed, adj. tsy aleha 

loatra 
Unfriend'ed, adj. tsy manan- 

tsakaiza 
Unfmit'fnl, adj. tsy misy voany, 

tsy mahavokatra ; tsy misy 

soa avy aminy 
Unfurr, V. t. mamelatra lain- 

tsambo na faneva, &c. 
Ungainly, adj. ratsy bika, ratsy 

fandeha, votsavotsa 
Un^en'erons, adj. tsy antra, 

mahihitra ; mampiseho hihi- 

tra Ungird', v. t. mamaha 

Ungod'ly, adj. ratsy fanahy, 
tsy matahotra an' Andria- 
. saanitra ; mampiseho ny tsi- 
fatahorana an' Andriamani- 
tra 

Ungrace'fnl, adj. tsy tsara bika, 
tsy mailaka, votsavotsa 

Ungra'cious, adj. tsy manka- 
sitraka, tsy mampiseho fitia- 
vana ; tsy atao amy ny fitia- 
vana fa an-tery 

Ungrate'ful, adj. tsy mamaly 
soa ny soa izay azo 

Un'gnent, n. fanafody ahosotra 

Unhand'some, adj. tsy mien- 
drika, tsy mety 

Unhand'y, adj. tsy kinga 

Unhap'py, adj. tsy finaritra, 
malahelo 

Unhealth'y, adj. f arary ; man- 
karary, tsy mahasalama 

Unheard', adj. tsy re ; tsy avela 
hiteny. Unheard of, vaovao, 
tsy mbola misy hita tahaka 
izany 

Unhe^'itating, adj. tsy misala- 
sala, tsy miahanahana, ma- 
laky 

Unhinge', v. t. manaisotra za- 
vatra izay araikitry ny savi- 
ly ; mampisalasala ; mampi- 
ketraka ny saina 

Unho'ly, adj. tsy masina, tsy 
hamasinina, ratsy 

Unhorse', v. t. manjera hiala 
amy ny soavaly 

Unhurt', adj. tsy maratra, tsy 
naninon-tsi-naninona 

U'nicorn, n. biby atao angano 
ka toy ny soavaly hono fa 
tokan-tandroka ; biby tsy 
f antatra loatra voalaza amy 
ny' Soratra Masina, ka an- 
gamba ny rhinoceros 

U'niform, adj. mitovy, tsy mio- 
va ; mif anaraka 

Digitized by VjOOQIC U5I [ 354] UNH TJ'niform, n. akaujo mitovitovy ' 
titaony ny miaramila iray 
toko na olona maromaro iray 
raharaha 

U'liiformity, n. fifanarahana, 
fitoviam-pomba, fitoviana 

Unimpeachable, adj. tsy azo 
ampangaina lio meloka, tsy 
manan-tsiny 

Unimproved', adj. tsy voaova 
ho tsaratsara kokoa ; tsy 
atao mba hahazoana soa 

Unin'terested, adj, tsy faly 
aminy, tsy maninona aminy. 
I am altogether uninterested 
in it, tsy mampaninona ahy 
akory izany 

Un'interrnpt'ed, adj. tsy mitsa- 
hatra, lalan-dava 

U'nion, n. fampiraisana, firai- 
sana, fikambanana ; fifana- 
rahana ; ilay zorony ny saina 
izay mampiseho ny fanja- 
kana misy azy, indrindra ny 
any Englanda ay Amerika 

IT'nion-jack, n. saina tsy misy 
afa-tsy ny union hiany 

Unique', adj. tsy misy tahaka 
azy, hafa indrindra 

U'nison, n. fifanarahana 

U'nit, n. anankiray monja, 
venty 

Unita'rian, n. olona izay mino 
fa Jesosy Kraisty dia olona 
hiany fa tsy mitovy amin' 
Andriamanitra 

Unite', V. t. sy t. mampiray, 
mampikambana ; mikam- 
bana 

U'nity, n. firaisana; fifanara- 
hana 

U'nivers'al, adj. mahazo izao 
rehetra izao ; mihatra amin' 
izy rehetra 

U'niversallty, n. ny iharany 
amin' izy rehetra 

U'niverse, n. izao rehetra izao University, n. ny fikambanany 

ny ccllcffe maromaro izay 

misy fianarana maro sami- 

hafa 
Unjoin t'ed, adj. tsy misy tonony 
Unjust', adj. tsy maiina 
Unkind', adj. tsy malemy fa- 

nahy, tsy miantra, mampa- 

hory amy ny fitondran' olona 
Unlade', v. t. manaisotra ny 

entana aq amy ny sambo 
Unlearn', v. t. mianatra indray 

izay mifanohitra amin* izay 

nianarana taloha 
Unleam'ed, adj. tsy mahay loa- 

tra ny fabalalana azo avy 

amy ny boky 
Unless', conj. raha tsy 
Unlike', adj. tsy mitovy, sami- 

hafa 
Unlike'ly, adj. tsy azo inoana 

ho marina, tsy azo antenaina 

loatra 
Unlimited, adj. tsy misy fetra 
Unload', v. t. manala entana 
Unlock', V. t. manala hidy 
Unlooked'-for, adj. tsy ampoi- 

zina 
Unloose', — en, v. t, mamaha, 

(loose) 
Unlovely, adj. tsy mampahatia 
Unluck'y, adj. azon' angano, 

ratsy vintana 
Unmake', v, t. p. sy p.p. unmade; 

mandrava, manimba 
Unman', v. ^ mahaketraka, ma- 

hosa 
Unmanly, adj. miko-vavy, tsy 

miendrika hataony ny lehi- 

lahy 
Unman'nerly, adj. tsy fomba; 

tsy mahalala fomba 
Unmean'ing, a^". tsy misy he- 

viny, tsy misy antony 
Unmer'oif^l, adj. tsy mamindra- 

fo 
Un'mistak'able, adj. mazava dia 

Digitized by VjOOQIC UNN [ 3oa ] UNS mazava, tsy misy mampisa- 

lasala (amy ny he%iny) 
TTnnat'ural, adj. tsy araka ny 

fombany mandrakariva, tsy 

manaraka ny tootra nanao- 

van' Andriamanitra azy ; mi- 

fotitra 
TTnnec'essary, adj. tsy mani- 

nona loatra, azo avela hiany 
XTnnerve', v. t. mahaketraka 
TTnobtru'sive, adj. tsy faingam- 

bava, tsy manelingelina 
Unos'tenta'tious, adj. tsy mi- 

hambo toetra, tsy marevaka 
TTnpack^ v. t. mamaba entana 
Unpar'a lleled, adj. tsy misy 

tabaka izany, tsy mabatoraka 

izany 
Unplea*'ant, adj. tsy mabafi- 

naritra, tsy tsara 
TJnpop'ular, adj. tsy tiam-ba- 

hoaka, mangidi-boditra amy 

ny vahoaka 
ITiiprec'edeiited, adj. tsy mbola 

nisy tabaka izany taloba, 

vaovao 
Unprej'udiced, adj. tsy mian- 

g-atra, tsy mbola nomena 

saiua ny aminy 
Un'pretend'ing, adj. tsy mi- 

bambo 
Unprin'cipled, adj. ratsy fana- 

hy, tsy tsara fitondran-tena 
TTn'product'ive, adj. tsy maba- 

vokatra ; tsy misy soa avy 

aminy 
Unprofitable, adj. tsy maba- 

soa, tsy ahazoana tombom- 

barotra 
Unpromising, adj. misy mam- 

piabiaby fa tsy bo tsara na 

tsy bo lavorary 
Unquarified, adj. misy izay tsy 

mabamety azy bo, tsy an- 

tonony ; tsy misy teny 

anampy izay manalemy kely 

ny beviny Unqnes'tionable, adj. marina, 
tsy misy mampisalasala 

Unrav'el, v. t. mandamina izay 
misafotimpontina ; manaza- 
va izay tsy fantatra loatra 

Unread'y, adj. tsy mailaka, vo- 
tsavotsa 

Unre'al, adj. tsy izy tokoa 

Unrea'jvonable, adj. mitady mi- 
hoatra nobo izay mety ; mi- 
boatra nobo izay mety 

Un'relent'ing, adj. tsy mamin- 
dra-fo, tsy azo ifonana 

XJnremit'ting, adj. tsy mitsa- 
batra, lalan-dava 

Unreserved', adj. tsy manana 
am-po. To yield unreserved 
obedience, manaiky sy ma- 
naraka amy ny zavatra rebe- 
tra 

UnriyAt'eons, adj. tsy marina, 
ratsy, tsy mifanaraka amy 
ny lalana marina 

Unripe', adj. tsy masaka, mbola 
manta (amy ny voan-kazo, 
&c.) 

Unri'valled, adj. tsy misy ma- 
batoraka azy, tsy misy mito- 
vy aminy 

Unroof, V. t. manaisotra na 
mandrava tafon-trano 

Unruffled, adj. mandry tsara 
ka tsy misy mitopatopa ako- 
ry ; mionona tsara 

Unru'ly , a^'. saro-pebezina, ma- 
ditra 

Unsafe', adj. tokony babitau- 
doza 

Unsa'vory, adj. matsatso, mam- 
pabaloiloy 

Unsa/, V. t. p. sy p. p. unsaid ; 
mitsoa-tcny 

Unscrew', v. t. manala screw 

Unscrip'tural, adj. tsy mifana- 
raka amy ny Soratra Masina 

Unsearch'able, adj. tsy azo 
fantarina 

Digitized by VjOOQIC UNS [ 356 ] UNW irnsea'«oiiable, adj. amy ny I 

andro izay tsy mahamety ny i 

isehoany na ny anaovana 

azy I 

Unseemly, adj. tsy mety, tsy [ 

miendrika hatao i 

Unseen', adj. tsy hita 
Unset'tle, v. t. mampihetsike- I 

tsika, tsy mahatafatoetra, ' 

mampitabataba 
Unshackle, v. t. mamaha ga- 

dra ; manafaka amin' izay 

rehetra misakana na mano- 

hitra 
Unshea^/;e', v. t. manatsoaka 

sabatra &c. hiala amy ny 

tranony 
Unsi/7^tly, adj. ratsy tarehy, 

tsy mahate-hijery 
Unskil'ful, adj. tsy mahay 
Unso'ciable, adj. tsy misakaiza, 

mihafahafa 
Unsound', adj. tsy tsara, misy 

tsininy, tsy azo itokiana ; 

fararirary 
Unspar'ing, adj. tsy mitsitsy, 

tsy mahihitra 
Unspeak'able, adj. tsy azo to- 

nonina, tsy azo lazaina satria 

tsy misy teny ampy lulazana 

azy 
Unstring', v. t. p. sy p. p. nn- 

strnng ; manala na manake- 

traka kofehin-dokanga &c. ; 

manaketraka 
Unsuit'able, adj. tsy mety, tsy 

antonony 
Untbink'ing, adj. tsy mihe- 

vitra, tsy mieritreritra 
Untie', V. t. mamaha 
Until', ^rg;^. sy conj. mandraka, 

ambaraka 
Untimely, adj. tonga aty alo- 

han' izay anampoizana azy 
(toy ny ahaf atesany ny olona 

maty tanora) 
Untiring, adj. tsy mety voa- sakany ny hasasarana, tsy 

mety ketraka 
Un'to, prep, (to) 
Untow'ard, adj. maditra ; ma- 

nahirana, misakana, manohi- 

tra 
Untrav'elled, adj. tsy mbola 

tany amy ny tany haf a ; tsy 

mbola nalehan' olona 
Untrue', adj. tsy marina 
Un'truth, yi. lainga 
Untwine', v. t. manala olana 
Unu«'nal, adj. tsy araka izay 

miseho matetika 
Unnt'terable, adj. tsy azo tono- 

nina, tsy azo lazaina (satria 

tsy misy teny ampy hilazana 

azy) 
Unvarnished, adj. tsy misy 

varinesy ; tsy misy laza ma- 

saka 
Unveil', v. t. manala fisalobo- 

nana ; mampiseho niihari» 

hary 
Unwar'rantable, adj. tsy mety 

akory, tsy araka ny lalana 
Unwa'ry, adj. tsy mitandrma, 

tsy malina 
Unwea'ried, adj. tsy mety sasa- 

tra, tsy mety voasakany ny 

hasasarana, tsy mety ketraka 
Unwell', adj. marary 
Unwhole'some, adj. mankarary 
Unwield'y, adj. lehibe loatra 

ka sarotr' entina, makadiry, 

sarotra afindi-a 
Unwil'ling, adj. tsy mety, 

tsy ta-, malaina 
Unwind', v. t. mamalia kofehy 

nahodinkodina 
Unwise', adj. tsy hendry, adala 
Unwit'tingly, adv. amy ny tsi* 

fahalalana 
Unwont'ed, adj. tsy araka ny 

fanaony mandrakariva ; tsy 
I miseho matetika 
I Unwor'^//y, adj. tsy miendrika 

Digitized by VjOOQIC UNW [357 1 USE Unwrap', v. t. manala fono 

Unwrit'ten, adj. tsy voasoratra 

Unyielding, adj. mafy, tsy 
mety nulefitra ; kirina, tsy 
miova 

Up, adv. ambony ; avokoa. He 
was up early this morning, 
nifoha maraina izy andro- 1 
any. To get up, (izahao | 
get). It is all up with him, 
tsy azo atao ahoana intsony 
izy izao. Xhe time is up, 
lany ny fotoana. To be 
burnt up, may levona avokoa 

Up, prep, ambony. He went 
up the hill, niakatra ny ha- 
voana izy 

Upbraid', v. t. (with or for) 
mandatsa 

Up'cast, adj. miandrandra 

Upheave', v. t. mampisondrotra 

Uphold', V. t. p. sy p.p. upheld ; 
manohana 

Uphol'sterer, n. mpivarotra 
fandriana na seza na lataba- 
tra na zavatra hafa betsaka 
toy izany izay momba ny 
tokan-trano 

Upland, adj. ao an-tampon- 
tanety, ao amy ny havoana 

Upon', prep, {on) 

Up'per, adj. ambony [dra 

Up'permost, adj. ambony indrin- 

Up'pish, adj. manamboni-tena 

Upraise', v. t. manandratra, 
manainga 

Up'ri^At, adj. mijoro ; marina, 
mahitsy f o 

UTp'roar, n. tabataba, horako- 
raka 

Uptoar'ious, adj. mitabataba, 
mihorakoraka 

Uproot', V. t. manongotra, ma- 
mongotra, manafongana 

Upset', V. t. manohoka, mama- 
dika; mahaketraka 

Up'shot, «. ny iafarany Up'side, n. ny ilany aml^ony 

Up'side-down', adv. mihohoka, 

mifotitra [na 

Upstairs', adv. ao ambony riha- 

Up'start, n. olona ambaiiy tnloha 

izay vao asandratra ho lohi- 

be na tonga manan-karcna 

Up'ward, — ds, adv. miakatra ; 

miandrandra 
Ura'nus, n. anarany ny plane- 
tra anankiray izay lavitra 
dia lavitra amy ny masoandro 
Urbanity, n. fanajana, fahale- 
mem-panahy amy ny resaka 
na fitondran' olona 
Ur'chin, n. sokina ; zazalahy 
kely (atao raha manao voso- 
bosotra) 
Ur^e, V. t. mamporisika f atratra, 
mancry. To urge a request, 
miangavy fatratra 
Ur'^ent, adj. tokony hovonjena 
f aingana ; fatratra. He was 
urgent in asking, nanao 
hata-dava izy 
Urn, n. zavatra misy tougony 
izay mibohitra ny antenate- 
nany ka misy atao fitehiri- 
zana rano mafana na zavatra 
manitra, ary fahiny dia na- 
tao fitohirizana ny lavenony 
ny maty 
Us, pro. pi. anay, antsika 
U«'a^e, n. fanao,fomba 
Use, n. fanao, antony, soa azo 
avy aminy . What is the use 
of this ? fanao inona ity r* 
This is no longer of any use, 
tsy misy antony intsony ity 
Use, V. t. manao; mitondra 
(dia ny atao amin' olona) . To 
use up, mandany. We use a 
pen in writing, a chair to sit 
on, a knife to cut with, pe- 
nina no anorat antsika, seza no 
ipetrahana, ary antsy no andi- 
diantsika zavatra 

Digitized by VjOOQ IC USE [ 358 1 VAG Use, r. I. sy t. (used hiany no 
atao) . I ani sued to the cold, 
zatra ny hatsiaka aho. We 
used to do so, fanaontsika 
f ahiny izany 
Use'ful, adj. mahasoa 
Use'fulness, n. hasoa, sua avy 

aminy 
Use'less, adj. tsy mahasoa, tsy 

misy antony 
Ush'er, n. olona toy ny deka 
izay mampandroso vahiny ; 
olona mpanampy amy ny 
fampianarana 
TJsh'er, v. t. mampiditra. vahiny, 

mitari-dalana hiditra 
TJ*'ual, adj. ataomatetika, araka 

izay atao mandrakariva 
U'.«.urer, v. mpampan&na vola, 
indrindra izay maka zana- 
bola betsaka 
Usurp', V. i. maka an-kery ny 

f ahef any ny sasany 
Usurpation, n. fakana an-kery 

ny f ahefan' olona hafa 
U&urp'er, n. olona naka an-kery 
ny f ahef an' olon-kaf a, indrin- 
dra izay nisisika ho tonga 
mpanjaka 
U'sury, n. fampananam-Doia, 
indrindra izay ahazoanazana- 
bola betsaka 
Uten'sil, n. zavatra entina ha- 
nao raharaha, indrindra ny 
f anaka momba ny lakozy 
Utility, n. hasoa, soa avy aminy 
U'tilize, V. t. manisy antony 
amy ny zavatra mba tsy ho 
very foana 
Ut'most, adj. farany indrindra 
Uto'pia, w. anara-nosy atao amy 
ny angano ka tsara indrindra 
ny toetry ny olona ao noho 
ny hatsarany ny fitondram- 
panjakana 
Uto'pian, adj. tsara dia tsara fa 
tsy azo tontosaina Ut'ter, ad;, avokoa, mihitsy, 

tokoa, farany indrindra 
Ut'ter, V. t. manonona, milaza ; 
manao vola na bank-note &c. 
mbahampif amindrafindr aina 
amin' olona 
Utterance, n. fanonona, filaza, 

fanononana 
Ut'terly, adv. indrindra, tokoa, 

avokoa 
Ut'termost, adj. {'utmost J 
U'vula, n. amboakelintenda 
Va'cancy, «. hafoanana. There 
is no vacancy in the school 
at present, tsy misy hilatsa- 
hana ao amy ny sekoly anke- 
hitriny fa feno tsara 
Va'cant, adj. foana ; malala- 

draharaha 
Vacate', v. t. miala amy ny fitoe- 
rana ka foana ny nialany; 
mahafoana 
Vaca'tion, n. ny ijanonana kdy 
amy ny fianarana na n^ia- 
raha toy ny amy ny Krismaay 
Vac'cinate, v. t. manisy vakisi- 
nina na nana avy amy ny 
nendran' omby na avy amy 
ny olona mararLn' izany ml^ 
hatao fanefitra ny nendra 
Vac'cine, adj. momba ny omby 

na nendran' omby 
Vac'^illate, v. i. misavilivily, 

m'ivadibadika, miovaova 
Vacuum, n. fitoerana foana tsy 
misy na inona na inona na 
dia rivotra aza 
Vag'abond, n. olona mivezivezy 
foana fa tsy manana antom- 
ponenana 
Vaga'ry, n. saim-potsy 
Va'grant, n. olona mirenireny 
foana fa tsy manana antom- 
ponenana Vague, adj. tsy voafetra tsara, 
malalaka. A' ' 

tsahotsaho vague report, 

Google VAI [ 359 ] VAE Vail, n. (veil) 

Vain, adj. foana, tsy mahasoa ; 

mieboebo, mirehareha. In 

vain, foana 
Vainglo'riouB, adj. mictaketaka 

amy ny atao, mirehareha 
Vainglory, n. fietaketaka, ebo- 

ebo, rehareha 
Vale, n. lohasaha [ma 

Valedict'ion, n. fanaovana velo- 
Valedic'tory, adj. anaovana 

veloma 
Val'et, n. ankizilahy karamaina 

hanaraka ny lehilahy tom- 

pony sy hanao raharaha ho 

azy ao an-trano 
Valetu'dina'rian, n. olona mari- 

sarisa 
Valiant, adj. sahy manaovi- 

very amy ny fanoherana, 

tsy matahotra 
Valid, adj. manan-kery, mafy ; 

atao araka ny lal4na ka tsy 

azo avadika 
Validity, n. hery na hamafiana 

satria marina na araka ny 

lalana 
Valley, n. lohasaha 
Val'oiir, n. fahasahiana, herim- 

po, indrindra izay atao mha 

manohitra ny fahavalo 
Val'uable, adj. mahasoa, tsara ; 

saro-bidy 
Valna'tion, n. fanombanana, 

tombana 
Val'ue, n. soa azo avy amy ny 

zavatra, hatsarany ; vidiny 
Val'ue, V. t. tia satria mahalala 

ny hatsarany ; manombana 
Val'uelesa, adj. tsy mahasoa, 

tsinontsinona, tsy misy vidi- 
ny 
Valve, n. zavatra atao fanam- 

penana ny loaka amy ny 

pump &c. ka misy hivoa- 

hany ny rano na rivotra &c. 

fa tsy misy hidirany, na misy hidirany fa tsy misy 
hivoahany 

Vam'pire, n. anaran-karaza- 
manavi-beanyAmerika Atsi- 
mo, ary misyangano fa mitsen- 
tsitra ny ran' olona na ny 
biby izy ka mahafaty azy 

Van, n. ny loha-ldlana amy ny 
tafika na sambo mpiady ; 
kalesy misy taf ony ka iton- 
drana entana sy olona 

Vane, n. zavatra atao famanta- 
rana ny alehany ny rivotra 

Van'guard, n. ny loha-lalana 
amy ny miararaila ; ny ao 
anoloana amy ny miaramila 
iray laharana 

Vanish, v. i. mihelina, levona 
na lasa ka tsy hita intsony 

Vanity, n. zava-poana ; zava- 
tra tsy misy antony, tsinon- 
tsinona ; rehareha foana 

Van'qnish, v. t. mandresy 

Vapid, adj. matsatso 

Va'ponr, n. etona, fofon-drano, 
fofona 

Va'riable, adj. miovaova 

Va'riance, n. tsi-fitoviana, tsi- 
fifanarahana 

Varia'tion, n. fiovana, ny tsy 
itoviana 

Va'riegate', v. t. manao ho sa- 
mihafa soratra 

Va'riega'ted, adj. misoratsora- 
tra 

Vari'ety, n. fifangaroharoany 
ny zavatra maro samihafa ; 
zavatra tsy mitovy amy ny 
hafa 

Va'rions, adj. hafa, samihafa, 
maro samihafa 

Var'nish, n. dity ahosotra amy 
ny zavatra mba hampangi- 
lohilo azy, varinesy 

Var'nish, v. t. manisy varine- 
sy; manao laza masaka ; ma- 
narona ny tsininy ny sasany 

Digitized by VjOOQIC VAB [ 360 ] TEN Va'ry, v. t. sy i. manova, ma- 

haf a ; miova 
Va6e, Vase, n. bakoly &c. lehibe 

ametrahan-javatra ka mate- 

tika atao haingon-trano 
Vas'sal, n. olona mitoetra amy 

ny taniny ny lehibeny ka 

misy fanekena amy ny 

fanompoana azy 
Vas'sala^/e, n. fanoavana ataony 

ny viuf^alj fanompoana 
Vast, ad/, malalaka dia mala- 

laka, lehibe, makadiry. Vast 

numbers, betsaka dia betsaka 
Vat, a. litoeran-drano lebibe 

amy ny anaovana labera na 

ny andomana hoditra 
Vatican, n. trano maro lehibe 

sady tsara rafitra ao Roma 

izay ipetrahany ny Papa 
Vault, n. efi-trano atao ando- 

halambo, indrindra izay ao 

ambany ny tany 
Vault, t\ t. manao andohalam- 

bo ; miantsambotra mitsam- 

bikina 
Vaunt, V. i. sy t. mandoka 

tena, mirehareha 
Vaunt, n. fireharehana, fando- 

kafan-tena 
Veal, ji. henan-janak' omby 
Veer, r. i. miova amy ny aleha 

(toy ny rivotra) 
Ve/7'etable, n. zava-maniry na 

inona na inona. Vegetables, 

anana 
Vc^'etable, adj. momba ny 

zava-manirj^, avy amy ny 

zava - maniry. Vegetable 

marrow, voatavom-bazaha 
Ve^'eta'rian, n. olona mifady 

tsy mety homan-kena man- 

drakariva [hazo 

Vegetate, v. i. maniry toy ny 
Ve^'etation, 91. ny faniriany ny 

zava-maniry ; ny zava-mani- 
ry Veliement, adj. mahery, fa- 
tratra, mafy 

Ve'hicle, n. kalesy, fitondrana 
zavatra na inona na inona 

Veil, n. zavatra manafina na 
manakona, indrindra lamba 
makarakara atao saron-tava, 
fisalobonanai To take the 
veil, mivoady ho tonga nun 

Veil, V. t. manarona, indrindra 
amy ny fisalobonana 

Vein, n. ozatra alehany ny ra 
miverina ho any amy ny fo; 
oza-kazo ; metal na vato bebe 
hiany ao afovoany ny vato 
n a ny tany haf a 

Vellum, n. hodi-janak' omby 
amboarina atao fanoratana 

Velocity, n. fahafaingunam- 
pandeha 

Vel'vet, n. lamba volory 

Ve'nal, adj. azon-tambitamby, 
azo vidijoa-bola amin-karena 

Vend, V. t. mivarotra 

Veneer', n. hazo tsara manify 
dia manify asarona hazo hafa 

Veneer', v. t. mametaka hazo 
tsara hanarona hazo hafa 

Ven'erable, adj. tokony hoha- 
jaina sady antitra; tsy to- 
kony hovingavingaina satria 
naharitra ela sady misy maha- 
tsara azy 

Ven'erate, v. t. manaja 

Ven'^eance, n. fampijaliana ho 
valiny ny ratsy natao, fama- 
lian-dratsy 

Ve'nial, adj. tsy ratsy loatra, 
tokony havela (amy ny 
heloka) 

Ven'ison, n. henany ny den* 

Veu'om, 11. f poison J ; lolom-po 

Ven'omous, adj. misy poizina ; 
misy lolom-po 

Vent, n. loaka kely izay ialany 
ny rivotra na itetevany ny 
rano avy amy ny barika, &c. 

Digitized by VjOOQIC VEN [361 ] VEE To give vent to, mamoaka 
ny fahatezerana na alahelo 
&c. fa tsy tehirizina ao am- 
po 

Ven'tilate, v. t. mamela ny 
rivotra tsara hiditra mba 
hialany ny rivotra ratsy ; 
mandimka tsara mba hahita 
ny fotony 

Ven'tila'tor, n. loaka ao amy ny 
trano ka atao iivoahana na 
fidiran-drivotra 

Yentril'oquist, n. olona mahay 
manova fee amy ny fitenena- 
na, ka ny f eony toy ny tsy 
avy amy ny vavany fa toa avy 
amy ny fitoerana haf a 

Ven'ture, v. i. sahy manaovi- 
very 

Ven'turesome, — reus, adj. sahy, 
mavany, tsy matahotra 

Venus, n. ny planetra izay 
akaikiny ny masoandro ma- 
il arakaraka ny Mercury 

Vera'cious, adj. milaza ny ma- 
rina 

Veracity, n. fahamarinana 
(amy ny teny) 

Veran'da, n. lavarang-ana 

Verb, n. fizaran-teny amy ny 
gramara milaza ny manao 
sy ny atao ary ny fisiana, 
verba 

Verb'al, adj. atao teny am-bava 
biany ; ny amy ny teny hiany 

Verba'tim, adj. marina araka 
ny teny tsirairay nataony 

Verbose', adj. be teny loatra 

Ver'dant, a^. maitso, be ahi- 
maitso 

Ver'dict, n. fara-hevitra ataony 
ny Jury ; hevitra ekeny ny 
maro ny amy ny nataony ny 
saaany 

Ver'digris, n. ilay harafesina 
maitso miseho amy ny vai^a- 
bina Ver'dure, n. haraaitsoana, in- 
drindra ny amy ny zava- 
raaniry 
"Verge, n. sisiny, morony. On 
the verge of noon, madiva ho 
amy ny 12 ny f amantaranan- 
dro 
Verye, v. i. mihakaiky, mana- 
kaiky ; saiky tonga aminy, 
madiva ho tonga aminy 
Verify, V. t. manamarina 
Verily, adv. marina tokoa 
Veri'table, adj. marina, izy tokoa 
Verity, n, fahamarinana 
Vermifuge n. odi-kankana 
Vermilion, loko mena manga- 

trakatraka 
Ver'min, n. biby kely mahadi- 
kidiky toy ny voalavo sy ny 
moka sy ny parasy, &c. 
Vemac'ular, adj. amy ny tany 

nahabe azy 
Ver'nal, adj. amyny lohataona 
Ver'satile, adj. miovaova; ma- 
liay zavatra maro samihafa 
ka mora mifindra biala amy 
ny raharaha anankiray ho 
amy ny haf a 
Verse, «. filaharan-teny tahaka 
izay atao amy ny tonon- 
kira; andininy. Blank verse, 
teny alahatra toy ny tonon- 
kira fa tsy misy rhyme 
Versed, adj. zatra ka mahay sy 

mahalala tsara 
Ver'sify, v. i. manao verse 
Ver'sion, n. fandikana ho fiteny 
hafa ; teny voadika, indrin- 
dra ny Soratra Masina 
Ver'tebra, n. pi. — rse ; isam-pa- 
mav^ny amy ny taolan-da- 
mosina 
Ver'tebrate, adj. misy taolan- 

damosina 
Ver'tex, n. nj tampony ^indrin- 

dra 
Ver'tical, adj. ao ambony 

Digitized by VjOOQIC VEB [ 362 ] VIE hitsiny ny loha indrindra ; 

mijoro 
Ver'y, adv. indrindra, tokoa. 

Very good, tsara dia tsara 
Ves'per, n. Venus raha miseho 

takariva 
Ves'per«, n. fivavahana hariva 

ataony ny Katolika Romana 
Ves'sel, n. zavatr^na inona na 

inona izay atao fitondrana 

rano, indrindra ny fanaka ; 

sambo na botry na lakana, 

&c. ; ny ozatra alehany ny 

ra Tiajiuid hafa amy ny tena 
Vest, n. akanjo, indrindra ny 

salotra 
Vest, V. t. mampitafy ; mano- 

me (fahefana) 
Ves'tibule, n. trano kely fidi- 

rana mankamy ny efitra 

maro 
Ves'ti^e, n. dian-javatra ; zava- 

tra sisa izay mbola tratra 

tamy ny zavatra niseho ta- 

loha 
Vest'ment, n. akanjo, fitafiana 
Ves'try, n. efi- trano kely ao 

amy ny trano fiangonana 

izay iteliiiizana ny akanjony 

ny raplHorona na anaovana 

raharaham-piangonana 
Vetch, n. anaran-java-maniry 

saiky toy ny pitipoa fa ma- 

dinidinika kokoa 
Vet'eran, ailj. mainti-molaly 
Vet'eriua'ry, adj. mitsabo soa- 

valy na omby &c. marary 
Ve'to, u. fandrarana, indrindra 

ny ataony ny olona manam- 

pahefana hisakana mba tsy 

iiatao ny lalana tsy tiany. 
Vex, V. t. mahadikidiky, maha- 

soBotra, mampisarintona. 

To be vexed, sosotra, montotra 
Vexa'tion, n. fahasosorana 
Vexa'tious, udj. mahasosotra, 

mahadikidiky Vi'a, adv. amy ny l^dana man- 

kany 
Vi'aduct, n. lalam-by tetezana 

mamaky lohasaha 
Vi'al, n. (phial) 
Vi'and, n. hanina voaroso 
Vi'brate, v. i. misavilivily, mi- 

hetsiketsika toy ny kofehy 

henjana raha tohinina 
Vibra'tion, n. fisaviliviliana 
Vic'ar, n. mpitandrina amy ny 

fiangonana sasany amy ny 

Church of England 
Vic'ara^e, w. ny trano sy ny 

tanim-boly izay onenany ny 

vicar 
Vica'rions, adj. misolo, atao 

amy ny fisoloana 
Vice, n. faharatsiana, heloka 
Vice, Vise, n. vahoho 
Vice-, prefix ; solo, lefitra 
Vice'roy, n. solony ny mpan- 

jaka apetrany any amy ny 

tany lavitra azy 
Vicinity, n. ny tany manodi- 

dina na akaiky 
Vi'cious, adj. ratsy fanahy, 

ratsy 
Vicis'situde, n. fiovana 
Vic'tim, w. olona na biby atao 

f analamboady ; olona na biby 

maty noho izay nataony ny 

sasany [resy 

Vic'tor, n. mpandresy, ny naha- 
Vic'torious, adj. efa naharesy, 

mahery 
Vic'tory, w. fandresena 
Vict'ual, V. t. mamatsy, manan- 

gon-kanina 
Vict'uals, n. hanina (ho any ny 

olona Many) 
Vie, V. i. (with) mitady mba 

hitovy na hihoatra 
View, V. t. mizaha, mitazana, 

mitsinjo, mandinika 
View, n. fitsinjovana, fitazana- 
na (tsy ny fitoerana) ; ny Digitized by VjOOQIC via [ 363 ] VIS zavatra tsinjo na tazana; 
sarin -javatra maromaro izay 
hita amin' indrai-mijery. To 
be in view, taza-maso. To 
liave a good view of, ma- 
hita tsara, mahatazantazana 
tsara. He has it in view to go 
to London, mihevitrahankany 
Londona izy 

Vi^'il, w. fiaretan-tory, indrin- 
dra amy ny fivavahana 

Vigilant, adj. miambina tsara, 
miari-tory 

Vionette', n. sarin-javatra atao 
haingo ao anatiny ny boky 

Vig'orcus, adj. matanjaka, ma- 
hery ; atao amy ny herim-po 

Vig'our, w. hery, tanjaka, herim- 
po 

Vi'kingj'w. jiolahy avy anyPDen- 
mark sy Norway, &c. ka 
namabo ny tany maro any 
Europe tamy ny taona a.d. 
800—900. 

Vile, ac(j. ambani-toetra; ratsy; 
ratsy fanahy, vetaveta 

Vil'ify, V. t. manaratsy, miteny 
ratsy 

Villa, n. trano tsara any amba- 
nivohitra 

Village, n. vohitra, tanana (ke- 
likely kokoa noho ny town) 

Villain, n. olon-dratsy, olona 
ratsy fanahy indrindra 

Villanous, — ainons, adj. ratsy ; 
ratsy fanahy 

Villany, — ainy, n. haratsiana ; 
haratsiam-panahy 

Vin'dicate, v. t. manamarina, 

manala tsiny, miala tsiny ; 

miaro 

Vindic'tive, adj. mamaly ratsy 

Vine, n. voaloboka (ny hazo fa 

tsy ny voany) 
Vine'-dres'ser, n, mpamboatra 
voaloboka 

Vin'egar, n. viningitra Vi'nery, n. tra-ao fitaratra atao 

fambolem-boaloboka 
Vine'yard, n. tanim-boaloboka 
Vi'nouB, adj. tahaka ny divay, 

momba ny divay 
Vin'ta^e, n. ny vokatry ny 

voaloboka amy ny iray taona, 

f ahavokarany ny voaloboka 
Vi'ol, n. lokangambazaha 
Vi'olate, v. t. manimba ; mana- 

tsoaka (fanekena), mandrava 

(fihavanana) 
Vi'olence, n. heriny, ditra. To 

do violence to, manimba, 

manohitra. To nse violence, 

manao an-keriny 
Vi'olent, adj. manao an-keriny, 

misafoaka ; maf y, mahery 
Vi'olet, n. anaram-bonin-kazo 

kely tsara fofona 
Vi'olet, adj. manga somary 

raena kely 
Vi'olin, n. lokangambazaha 
Vi'per, M. bibilava misy poizina 
Vira'go, n. vehivavy sahy sy 

mahery toy ny lehilahy 
Virgin, n. virijina 
Vir'^in, adj. madio, vaovao 
Vir'tually, adv. amy ny iafa- 

rany ; tokoa 
Virtue, n. hatsaram-panahy ; 

hery 
Vir'tnouB, adj. tsara fanahy, 

mahitsy fo 
Vir'ulent, adj. mahery (amyny 

poizinaj ; mafy (amy ny 

aretina) ; be lolompo 
Vi'rus, w. poizina, indrindra 

izay ao amy ny aretina 

mifindra na ny amboa 

romotra, &c. 
Vis'a^e, n. tarehy, tava 
Vis'cid, — cous, adj. madity 
Vis'connt, n. fem. — teas; ana- 

ram-piandrianana raanara- 

karaka ny earl 
Vise, n. vahoho 

Digitized by VjOOQIC VIS [364] VOL Visible, adj. hita 

VLv'ion, n. fahitana,zavatrahita 

toy ny amy ny nofy, tsindri- 

mandry 
Visionary, adj. behevi-dravina, 

ao an-tsaina hiauy fa tsy azo 

tanterabina 
Visit, V. t. mamamgy, mitsi- 

dika ; mandeba mizaba 
Visit, n. famangiana, fitsidi- 

bana, fizabana. To pay a 

visit, mamangy, mitsidika 
Visita'tion, n. famangiana 

hizaba : ny abatongavany 

ny 8oa lehibe na ny loza avy 

amin' Andriamanitra 
Visitor, n. olona avy mamangy, 

vabiny ; mpizaba sekoly na 

trano fitsaboana 
Vis'ta, n. ny tazana lavitra 

amin' izay mangirana kely 

raha ao anati-bazo 
Vis'ual, adj. momba ny fahita- 

na zavatra, mampahita 
Vi'tal, adj. amy ny aina, ian- 

kinany ny aina ; tsy azo lavi- 

na 
Vitality, n. aina amy ny olona 

na biby na zava-maniry 
Vi'tals, n. ny zavatra momba 

ny t^na izay iankinany ny 

aina ka mabaf aty raba simba 
Vi'tiate, v. t. manimba, maba- 

ratsy, mabafoana 
Vit'reous, adj. avy amy ny 

fitaratra, misy fitaratra, 

tabaka ny fitaratra 
Vit'rify, V. t. sy i. mabatonga 

na tonga bo fitaratra na 

tomaboha 
Vit'riol, n. sulphate ny metal 

sasany. Oil of vitriol, 

sulphuric aftrf,.ranomabery 
Vitn'perate, v. t. manaratsy, 

mireboka (amy ny fiteny), 

mitrerona 
Viva'cious, adj. marisika, mira- mirana ; mabarisika, tsy 

mampabadisadisa 
Vivacity, n. faharisiliana 
Vivid, adj. mazava tsara, 

mkvana, mamirapiratra fa- 

tratra 
Vivipa'rous, adj. miteraka 
Vix'en, n. zanaky njfox ; vehi- 

vavy be Hzaka 
Vocab'nlary n. ueny vitsivitsy 

alahatra ka lazain-kevitra ; 

vokabolary 
Vo'cal, adj. ataony ny feon' 

olona, tenenina 
Voca'tion, n. fiantsoana ; raha- 

raba, labasa [tao 

Voc'ative, adj. atao raha mian- 
Vociferate, v. i. manao fee 

mafy loatra, midradradradra 
Vociferous, adj. midradra- 

dradra 
Vogue, n. fanao. In vogue, 

fanao 
Voice, n. feo, indrindra ny 

feon' olona 
Void, adj. foana ; tsy manana 
Void, n. fitoerana foana 
Void, V. t. mabafoana 
Vol'atile, adj. mora levona raha 

lasam-pofona ; tia vao 
Vol'ca i> c, adj. moniba ny volea- 

no, avy amy ny volcano 
Volca'no, *#. tendrombohitra 

mirebitra ivoabany ny lava 

miempo sy ny zavatra maro 

momba azy, volikano 
Voli'tion, n. ny ataony ny 

saina raba mifidy na mikasa 
Volley, n. ny andebanany ny 

bala avy amy ny basy maro 

apoaka atao rere 
Volubility, n. fanaovana seai- 

lany amy ny fiteny, fitse* 

tsatsetsana amy ny fiteny, 

bafainganam-piteny 
Vol'uble, adj. mitsetaatsetsa 

fiteny, faingam-piteny Digitized by VjOOQIC VOL [ 365 J WAP Vol'ume, n. boky, indrindra ny 
anankiray amy ny boky roa 
na maromaro mitohy ; ny 
habeny, ny misy ao. A vo- 
lume of smoke, setroka mitan- 
kosina 

Vola'minous, adj. misy volume 
maro ; manao boky maro 

Voruntary, adj. an-tsitrapo, 
avy amy ny sitrapo hiany, 
tsy an-tery 

Volunteer', n. olona milatsa- 
tenany hanao raharaha 

Volunteer', v. i. sy t. milatsa- 
tenany banao rabaraha 

Volup'tuary, n. olona manao izay 
mahafmaritra ny tenanybia- 

Volup'tuous, adj. matiny hiany 

amin' izay mabafinaritra ny 

tena ; mabafinaritra ny tena 
Vom'it, V. i. sy t. mandoa (ha- 

nina avy amy ny stomach) 
Vora'cious, adj. lian-kanina ; 

mambosibosika 
Voracity, n. fambosibosebana 
Vor'tex, n. ranomody 
Vo'tary, n. olona efa nivoady, 

indrindra amy ny fanompo- 

ana an' Andiiamanitra 
Vote, n. teny na fanao mam- 

pisebo izay tiana bofidina 
Vote, V. i. sy t. mampiseho 

izay fidina, na atao amy ny 

teny na amy ny fanao baf a 
Vo'tive, adj. atao voady 
Vouch, V. t. sy i. mahato, 

mahamarina, mUaza marina 

fa izany tokoa 
Vouch'er, n. taratasy voasora- 

tra atao vavolombelona ny 

amy ny vola lany, &c. 
Vouchsafe', v. i. 8j i. manaiky 

(ataony ny ambony amy ny 

ambany) 
Vow, V. t. sy i. manao voady, 

mivoady Vow, n. voady 

Vow'el, n. zana-tsoratra 

Voy'a^e, n. fandehanana an- 
tsambo 

Voyage, V. i. mandeha an-tsam- 
bo 

Vul'can, n andriamanitra tsy 
izy izay nivavabany ny 
Romana fabiny ka nataony 
bo tompony ny afo sy mpi- 
f eby ny mpanefy 

Vurcanize, v. t. mampikambana 
solifara kely amy ny india 
rubber mba banova kely ny 
toetrany 

Vul'gar, adj. momba ny vahoa- 
ka ; tsy mahalala f omba ; 
ratsy. The vulgar, ny olona 
ambanimbany rebetra, ny 
vaboaka be 

Vulgar'ity, n. tsi-fabalalana 
fomba 

Vul'gate, n. dikany ny Soratra 
Masina ho teny Latina 
nataony Jerome tokony ho 
tamy ny taona 400 a.d., ary 
izany no iankinany ny Kato- 
lika Romana indrindra 

Vul'nerable, adj. azo atao mara- 
tra, mety maratra 

Vul'ture, n. anaram-borona 
lehibe tsy misy volon-tenda 
ary homana f atim-biby 

Wad'ding, n. totovory ; hoto 

Wad'dle, v. t. nukonesanesa 
fandeha 

Wade, V. i. mandeha amy ny 
rano na zavatra mandrevo 

Wad'er, Wad'ing-bird, n. ny 
vorona lava tongotra izay 
mitsobo-drano mitady hani- 
na, dia ny vano sy ny vorom- 
potsy, &c. 

Wa'fer, n. loko-rora; mofo 
manify kely ataony ny Ka- 
tolika amy ny Panasany ny 
Tompo 

Digitized by VjOOQIC WAF [ 366 ] WAN Wa'fer, v. t. mandoko amy ny 

loko-rora 
Waft, t\ t. mitondra (dia ny 

ataony ny rivotra) 
Wag, V. t. sy i. manifiMfika 

(ny loha) ; mampipelipelika 

na mipelipelika (ny rambo) 
Wag, n. lehilahy be hatsikana 
Wa^e, v. t. miloka, mifanamby. 

To wage war, miady 
Wa^e, n. karama, tamby 
Wa^'er, w. zavatra ilokana na 

ifanambazana 
Wa<7'er, v. t. mifanamby 
Wag'on, Wag'gon, n. kalesy 

lehibe misy kodia ef atra atao 

fitondran- j avatra 
Wag'tail, n. fandiafasika 
Waif, n. zavatra hita fa tsy 

hita liy tompony 
Wail, v. t. sy /. malahelo mi- 

dradradradra 
Wain, n. (wagon) 
Wain's cot, n. hazo atao peta- 

drindrina ka misy panel toy 

ny amy ny varavarana 
Waist, n. valabana 
Waist'coat, n. salotra 
Wait, V. i. miandry. To wait 

for, miandry. To wait on 

or upon, mamangy olona 

ambony mba hiraharaha 

aminy. To wait at table, 

manao laharaha amy ny 

fampihinanana olona 
Wait, n. To lay wait, to lie in 

wait, manao otrika 
Wait'er, n. ankizy manao raha- 

raha amy ny fampihinanana ; 

tray kely [fitra 

Waive, v. t. mamela, mande- 
Wake, V. i. sy t. p. sy p.p. 

waked or woke; mifoha, 

mahatsiaro ; mamoha 
Wake, 71. fanasana atao isan- 

taona amy ny vohitra sasany ; 

ilay marika hita amy ny rano azony ny alehany ny sam- 
bo. In the wake of, mandeha 
manaraka indrindra 

Wake'ful, adj. tsy mahita tory 
loatra, mora mahatsiaro 

Wak'en, v. t. sy i. mamoha, 
mampifoha ; mifoha 

Walden'ses, n. Kristiana moni- 
na ao Piedmont ao avaratry 
Italy ka ny razany tsy nety 
nanaraka ny fombam-piva- 
vahany ny Katolika Romana 

Wale, n. dian-kapoka 

Walk, V. i. sy t. mandeha ton- 
gotra. To walk in, miditra 

Walk, n. fitsangantsang^nana, 
aleha amy ny fitsangantsan- 
ganana ; fandeha. Sheep 
walk, tany fiandrasana on- 
dry. To take a walk, mi- 
tsangantsangana 

Walk'ing- stick, n, tehina 

Wall, n. rindrina ; fefy raha 
atao amy ny vato na biriky 
&c., ampentany ; naanda. To 
go to the wall, resy, hosiho- 
seny ny sasany 

Wall, V. t. manao fefy na 
manda manodidina 

Wallet, n. kitapo 

Wall'-fruit, n. voany ny hazo 
izay ankinina amy ny tcall 
mba hotanininy ny maso- 
andro 

Wallow, V. i. mihosinkosina 

Wall'-paper, n. taratasy atao 
temitra 

Walnut, n. anaran-kazo tsara 
volo anaovana fanaka ; ny 
voany koa izay tsara ho 
fihinana 

Wal'rus, w. biby lehibe ao ana- 
ty ranomasina ka saiky ta- 
haka ny seal fa misy vangy 
joko anankiroa 

Wan, adj. hatsatra 

Wand, n. tsora-kazo lavalava, Digitized by VjOOQIC WAH [ 367 ] WAE indrindra ny tehina entiny 
ny conjurer 
"Wan'der, v. i. mandehandeha 
foana, mirenireny, miriorio. 
His mind wanders, mirada- 
rada izy (noho ny aretiny) 
"Wane, v. i. mihakely, mihena 
(indrindra raha amy ny vo- 
lana). The moon has begun 
to wane, miratra ny volana 
Wane, n. fihakelezana, fihe- 

nana 
Want, n. tsi-f ananana ; f ahan- 
trana ; zavatra irina ho azo 
Want, V. t. sy i. tsy nianana, mi- 
tady, ta-, mila. What do you 
want ? inona no tadiavinao ? 
I want to see him, ta-hahita 
azy aho. Yon want a little 
quinine, tokony hisotro kini- 
nina kely hianao, mahasoa 
anao ny kininina kely. In 
winter we want warm clo- 
thing, tokony hanao akanjo 
mafana isika amy ny ririni- 
na. It wants five minutes 
to seven, amy ny fito latsa- 
ka dimy minitra. To be 
wanting, tay ampy 
Wan'ton, adj. tsy voatana ; ra- 

tsy fitondran-tena 
War, 71. tafika, ady. Civil war, 
ady an-trano. Holy war, ny 
ady nataony ny BZristiana 
fahiny mba handroaka ny 
Mahometan hiala tany Pales- 
taina 
Warble, v. t. sy i. mangovi-peo 
amy ny hira toy ny ataony 
ny vorona sasany 
Ward, V. t. miaro, miambina. 
To ward off, manohana (mba 
tsy ho voa) 
Ward, n. fiambenana ; zaza 
kamboty tandreman' olona ; 
efi-trano ao amy ny trano 
fitsaboana, &c. Ward'en, n. mpiambina, mpi- 
tandrina 

Ward'robe, n. lalimoara fitehi- 
rizana fitafiana ; ny fitafiana 
rehetra any ny olona anan- 
kiray 

Ware, n. varotra. Earthenware, 
bakoly. Hardware, fanaka 
vy na varahina, &c. Tinware, 
fanaka atao avy amy ny 
vifotsy [varotra 

Wareliouse, n. trano famoriana 

War'fare, n. tafika, ady 

Wa'rily, adv. mitandrina tsara 

War'like, adj. momba ny tafika 

Warm, adj. mafana. They are 
warm friends, misakaiza tsa- 
ra izy. A warm contest, ady 
mafy, ady mafana 

Warm, v. t. sy i. mamana, 
mahafana ; mihafana. To 
warm one's self at the fire, 
mamindro. To warm one's self 
in the sunshine, mitanin' 
andro 

Warmblood'ed, adj. mafana ra 
toy ny mammal sy ny vorona, 
fa tsy ny reptile sy ny hazan- 
drano 

Warmheart'ed, adj. tia havana, 
be fitia 

Warm'ing-pan, n. tavy varahina 
misy rakony ka asiana vain' 
afo atao famanana f andriana 

Warmth, n,. hafanana 

Warn, v. t. mananatra (fandrao 
tra-doza ilay anarlna) 

Warning, n. fananarana, 
anatra 

Warp, V. i. sy t. mivaona, 
mivahilanina ; mampivily 
hiala amin' izay mety 

Warp, n. ny tenany (amy ny 
lamba tenomina) 

War'rant, v. t. miantoka ; 
manome fahefana hanao ; 
mahamarina 

Digitized by VjOOQIC WAB [ 368 ] WAT War'rant, n. taratasy &c. 
manome fahefana ; antoka 

War'rantable, adj. mety hatao, 
azo atao araka ny lalana 

War'ren, n. fitoerana misy 
bitro-dia maro 

"War'rior, n. lehilahy mahery 
miady, lehilahy malaza an' 
ady 

War'-song, n. hira mamporisika 
hiady, indrindra izay ataony 
ny Indiana any Amerika 

Wart, w. votsy 

War'- whoop, n. akora-lava 
ataony ny Indiana raha vao 
hiady izy 

Wa'ry, adj. mitandrina tsara, 
hendry 

Wa?, p. of be 

Wash, V. t. 8y i. manasa, ma- 
noza ; miantonta toy ny atao- 
ny ny alon-dranomasina. To 
wash away or off, mahafaka 
amy ny fanasana ; manon- 
gaka (raha entiny ny rano) 

Wash, n. fanasana; fanasan- 
tava ; fanafody atao fana- 
sana fery, &c. ; loko matsora 

Wash'er, n. ampingany amy ny 
rin dram-by 

Wash'er- wo'man, n. vehivavy 
mpanasa lamba 

Wash'-lea<^er, n. hoditr' ondry 
amboarina ho malemy ka atao 
f anadiovan- j avatra 

Wash'y, adj. matsora, matsatso 

Wasp, n. biby kely toy ny 
takolapanenitra 

Wasp'ish, adj. malaky tezitra, 
foizina 

Waste, V. t. sy i. mandrava, 
manimba ; mandany foana ; 
mihalany 

Waste, n. fahalaniana na fan- 
daniana foana; faikan-java- 
tra, kirany 

Waste, adj. foana, tsy misy antony loatra ; efa rava. To 
lay waste, mandrava, maha- 
foana 
Waste'ful, adj. tsy mitsitsy 

fananana, mirodaroda 
Watch, n. fiambenana; mpi- 
ambina ; famantaranandro 
(dia ilay kely entin' olona). 
To he on the watch for, mitan- 
drina na miambina tsara mba 
hiandry izay antenaina 
Watch, V. t. sy i. miambina, 
mitandrina ; mandinika na 
mijery tsara. To watch for, 
miandry izay antenaina. To 
watch over, mandinika tsara 
sady mitandrina 
Watch'ful, adj. mitandrina tsa- 
ra, miambina tsara 
Watch'-guard, n. rojom-pa- 
mantaranandro, kofehim-pa- 
mantaranandro 
Watch'man, u. mpiambina 
Watch'-tower, u. tilikambo 

ametrahana mpiambina 
Watch'- word, n. baiko omena 

ny mpiambina 
Wa'ter, w. rano. Hard water, 
fizahao hard). Soft water, 
{izaih&o soft). Mineral water, 
(izahao mineral). To hold 
water, mahatan-drano 
Wa'ter, v. t. sy i. mandena; 
mampisotro rano ny omby, 
&c. ; latsa-dranomaso ; maka 
rano ho ao an-tsambo. It made 
his mouth water, nampitelin- 
drora azy izany 
Wa'ter-col'onr, n. loko leman- 

drano 
Wa'ter-course, n. l^an-drano 
Wa'ter-fall, n. nana 
Wa'ter-fowl, n. ny vorona maro 
karazana izay zatry ny rano 
Wa'tering-place', ti. tanana 
misy minei'al uatt^'y tanana 
ao akaikiny ny ranomasina Digitized by VjOOQIC WAT [ 369 ] WEA izay alehany ny olona mba 

handro 
"Wa'ter-man, n. olona mpivoy 

lakana izay maka sara amy 

ny itondrana olona sy entana 
"Wa'ter-meron, n. karazam-boa- 

tavo tsara hohanina sady be 

ranony 
Wa'ter-mill, ti. trano misy mi- 

lina ampandehaniny ny wa- 
ter - wheel 
Wa'ter-proof, adj. tsy tantera- 

drano 
Wa'ter-proof, n. kapaoty tsy 

tantera-drano 
Wa'ter-shed, w. tany avoavo 

manelanelana ny basin ny 

ony roa [tra 

Wa'ter-spout, n. rambondani- 
Wa'ter-ti^At, adj. mahatan- 

drano, tsy mitete 
Wa'ter-wheel, n. kodia ahodiny 

ny rano ka mampandeha mi- 

lina na manao raharaha hafa 
Wa'tery, adj. mandomando, be 

rano; matsabbaka, matsatso 
Wat'tle, V. t. mandrary, mam- 

pifanolana (rantsan-kazo) 
Wave, n. alon-drano, onja 
Wave, V. i. sy t. mihefahefa; 

manefahefa 
Wa'ver, v. i. misalasala, miaha- 

nahana, mihambahamba, mi- 

roa saina 
Wa'vy, adj. avo sy iva toy ny 

alon-dranomasina 
Wax, n. savoka; zavatra toy 

ny savoka atao kase 
Wax, V. t. manoso-tsavoka 
Wax, V. i. p.p. waxed or waxen ; 

tonga, miha- 
Wax'-can'dle, — li^At, n. labo^iy 

savoka, jiro savoka 
Wax'y, adj. malemy toy ny sa- 
voka 
Way, n. lalana, aleha; fanao. 

By way of, amy ny lalana mankany ; mba. In the 

way, misakana. Out of the 

way, tsy ao, tsy misakana ; 

efa mivily ; manavia wlona. 

To give way, (izahao yuc). 

To make one's way, mun- 

droso tsara amy ny rahara- 

hany. To 'make way, 

(izahao make) 
Way'farer, n. ny olona mbola 

mandeha eny an-dalam-be 
Way'faring, adj. mandeha eny 

an-dalam-be 
Waylay', v. t. p. sy p.p.— laid; 

manao otrika 
Wayside, n. moron- dalana 
Way'ward, n. maditra, kiriua 
Way'worn, adj. sasatra noho 

ny halavitry ny naleha 
We, pro. izahay, isika 
Weak, adj. malemy, osa ; tsy 

manan-kery; kanosa 
Weak'en, v. t. mahalemy, 

mahosa 
Weak'ly, adj. sy adv. malemy, 

osaosa, f arary 
Weak'ness, ;/. fahalemena, 

fahosana 
Weal, n. fanambinana ; fahasa- 

lamana 
Wealth, ti. harena, harein- 

bevava 
Wealth'y, adj. manankarena, 

manefohefo 
Wean, v. t. manoty (zaza) ; 

mampahafoy amin' izay 

tiana loatra. Weaned, mao- 

ty, efa mahasaraka 
Weap'on, n. fiadiana 
Wear, v. t. sy /. p. wore ; p.p. 

worn; mitafy (lamba na 

fitafiana) , miakanj o (akan j o) . 

To wear a hat, misatroka. 

To wear shoes, mikiraro. To 

wear away, mandany amy 

nyfikasohana,&c. ; mihalany. 

To wear off, mampiala amy 

Digitized by CjOOQIC WEA [ 370 1 WEL ny fikasohana, &'C. ; miala 
iia afaka niiandalana. To 
wear out, mampahatonta ka 
tsy azo atao intsony ; maha- 
sasa'tra, mahareraka, mahosa. 
To wear well, mateza. maha- 
ritra tsara 

Wear, u. fahalaniany ny zavatra 
amy ny anaovana azy mate- 
tika. Wear and tear, (sahala 
l\e^dtra amy ny wear hiany 
fa atao indrindra amy ny 
inachincnj sy ny kalesy, &c.) 

Wea'riness, 71. fahasasarana, 
faharcrahana 

Wea'risome, adj. mahasasatra, 
mahareraka, mahaketraka 

Wea'ry, adj. sasatra, reraka, 
trotraka, valaka 

Wea'ry, v. t. mahasasatra, ma- 
hareraka 

Wea'«el, n. biby zeny homam- 
boalavo sy totozy, &c. 

Wea^A'er, n. toetry ny andro, 
andro 

Wea^/i'er, v. t. afaka (atao amy 
ny sambo raha sendra azony 
ny tafio-drivotra) 

Wea^/*'er-beat'en, adj. nasiany 
ny tafio-drivotra sy ny rano- 
norana, &c. 

Wea^//er-cock, n. famantaran- 
diivotra 

Wea^A'er-glass, n. (baro-mcterj 

Weave, v. t. p. wove ; p.p. 
woven; manenona 

Web, n, zavatra notenomina. 
A spider's web, tranon-kala 

Webbed, Web-foot'ed, idj. ma- 
nana tongotra toy ny tongo- 
borombazaha 

Wed, V. t. mampaka-bady 

Wed'ding, n. fampakaram-bady 

Wedf/e, n. vy na hazo mafy 
manify ny ambany fa miha- 
tevina, ka atao famakiana 
vato na hazo, &c., silaka I Wed/7e, V. t. mampifanizina, 

I manery amy ny wedge. To 

I be wedged, mifanizina, am- 

j pifanizinina 

j Wedlock, n. fanambadiana 

I Wed'nesday, «. Alarobia 

I Wee, adj. kely, kely dia kely, 

kitika 
I We6d, w. ny ahitra miara-ma- 

niry • amy ny vary na ny 
I voly. Weeds, lamba fisao- 

nana, indrindra izay iakan- 

joany ny vehivavy maty 

vady 
Weed, r. t. miava 
Weed'y, adj. be ahitra 
Week, n. herinandro. A week 

ago to-day, tamy ny heriny 

ny any. This day week, 

amy ny heriny ny anio 
Week-day, n. andro tsy Sabata, 

andro anankiray amy ny an- 

koban' andro 
Weekly, adj. isan-kerinandro 
Ween, v. i. miheWtra, manao 

fa [mitomany 

Weep, V. i. sy t.v. sy p.p. wept ; 
Weft, n. ny fahany amy ny 

zavatra tenomina 
Wei^^, V. t. sy /. mandanja; 

misaina. It weighs thred 

pounds, lanjana telo livatra 

izany. To be weighed down 

with trouble, itambesarany 

ny fahoriana 
Wei^At, M. Ian j any, vesatra, 

havesarany ; vato f andanjana 
Wei^At, V. t. mampahavesatra 
Wei^At'y, adj. mavesatra; to- 

kony hoheverina tsara 
Weird, adj. momba ny mosavy 
Wel'come, adj. mahafaly ny 

ahatongavana, mahafaly ny 

andraisana 
Wercome, n. fampiandranoana 

na f andraisana amy ny iif a- 

liana Digitized by VjOOQIC WEL [ 371 ] WHE Wel'come, v. t. mampiandrano 

na mandray amy ny fifaliana 

"Weld, V. t. manohy na mampi- 

kambana vy rehefa masaka 

tsara amy ny afo 

"Wel'fare, ??. fahasalamana, fa- 

hafinaretana, f anambinana 
WeVkin, n. ny habakabaka, ny 

lanitra 
"Well, n. fantsakana, loharano 
"Well, V. i. miboiboika 
"Well, adj. tsara, finaritra. As 
well as, mbamy, ary — koa. 
Well off or well to do, mia- 
dana tsara, sambatra 
"Well-be'ing, n. (welfare) 
"Well'-informed', adj, mahalala 

tsara 
"Well'-A-nOwn, adj. fantatry ny 

maro 
Weir-spok'en, adj. tsara fiteny, 

manao teny tsara 
Well'-wish'er, n. olona maniry 

izay habasoa ny sasariy 
"Wel'ter, v. i. mihosinkosina 
"Wend, V. i. sy t. mandeha. To 
wend one's way to, mankany 
Went, p. of go (taloha dia p. of 

ivcnd) 
Were, pi. of teas 
Wesleyan, n. (Methodist) 
"West, n. andrefana 
West, — tern, adj. andrefana, ao 

andrefana 
West'erly, adj. avy any andrefa- 
na [na 
West'ward, adj. miankandrefa- 
Wet, adj. lena, mando, petsape- 
tsa. Very wet, kotsa. It 
is a wet day, avy orana ny 
andro, morana ny andro 
Wet, n. lena ; rano 
Wet, V. t. mandena, mampando 
We^A'er, n. ondry vositra 
Wet-nurse, n. vehivavy kara- 

maina hampinono zaza 
Wet'shod, adj. lena kiraro ! Whale, 71. trozona 
Whale'bone, n. somotrozona 
] Wha'ler, n. olona na sambo 
j mpaka trozona 
I Wharf, n. rafitratoynybatery ao 
amoron-dranomasina na ony 
ka atao fanondranana na 
fandraisana entana 
What, j!;ro. izay; inonarWhat 
is the price I hoatrinona no 
vidiny ? At what time % raho- 
viana, amin' inona? What 
not, anona. "What if, ka 
nahoana aza. What though, 
na dia izany aza 
Whatev'er, — tsoev'er, pro. na 
inona na inona [rindrina 

What'not, n. lalimoara tsy misy 
Wheat, «. anaram- barimbazaha 
Wheat'en, adj. at ao amy ny 

wheats lafarina 
Whee'dle, v. t. manai^ibitamby 
Wheel, n. kodia 
Wheel, V. t. sy I. mampihodina, 

manodina 
j Wheel'barrow, n. kalesy misy 

kodia iray ka atosi-tanana 
Wheel'race, n. lalany ny rano 
izay mampihodina ny water' 
wheel 
Wheerwri<7A^, n. mpanao kodia 
I sy kalesy 
I Wheeze, v. i. misohika 
; Whelm, V. t. (overwhelm) 
j Whelp, 71. zanak' alika sy ny 
! biby hafa koa izay mihaza 
When, adv. raha, rehefa, nony ; 

oviana ? rahoviana ? 
Whence, adv. avy aminy ; izay ; 

avy aiza ? 
"Whenev'er, — nsoev'er, adv. na 
oviana na oviana, na rahovia- 
na na rahoviana 
"Where, adv. izay ; aiza ? 
Whereabouts', adv. aiza ho itoerany His whereabouts, ny Digitized by VjOOQIC WHE [372] WHO Wherea*', coaj, satria ; kanefa 
Whereat', adv. at ivhich ; at 

vhat ? [what ? 

Whereb3r', adv, by which ; by 
Where'fore, adv. ka dia, koa 

amin' izany ; nahoana ? 
Wherein', adv. in which ; in 

what ? [ivhat ? 

Whereof, adv. of which ; of 
Whereon', adv. on which ; on 

what ? [luhat ? 

Whereto', adv. to ichich ; to 
Whereupon', adv. upon which 
Where\^?ith', adv. ivith which ; 

with what ? 
Where'wiMal, n. ny enti-manao 
Wher'ry, n. anaram-botry atao 

amy ny ony 
Whet, V. t. manasa ny lelan' 

antsy na hareza, &c. 
Whe^A'er, conj. na 
Whet'stone, n. vato-asana 
Whey, n. ranombatsiny 
Which, pro. izay ; iza ? 
Whichev'er, — h8oev'er,j!??o. izay 

— na iza na iza 
Whiff, n. rivotra indray mitsoka 
While, «. ^?7«ekely. To wait a 

while, miandry kely. In a 

little while, vetivety, rehefa 

af aka kelikely. Worth while, 

mety na mahasoa raha atao 
While, — 1st, adv. raha mbola, 

raha 
Whim, Whim'*ey, n. angeson- 

geso, angentsangentsana 
Whim'per, v. i. mifararemotra, 

mifendrofendro 
Whim'^ical, adj. miangentsan- 

gentsana ; hafahafa 
Whine, v. i. manao feo mifara- 
. remotra 
Whip, V. t. sy i. mikapoka ; 

mikorapaka 
Whip, n. karavasy, fikapohana 
Whip'cord, n. kofehy atao amy 

ny lohany ny karavasy Whip'lash, n. loha-karavasy 

Whip 'stalk, n. zaran-karavasy 

Whirl,?', t. sy i. mampiliodin- 
kodina f aingana ; mihodin- 
kodina faingana 

Whirl, n. fihodinkodinana fain- 
gana 

Whirl'pool, ,1. ranomody, rano 
mitambolimbolina 

Whirl'wind, n. tadio 

Whisk, V. t. sy i. mipaoka hiala 

Whisk'er, n. vaoka 

Whis'key,— ky, n. anaran-toaka 
atao avy amy ny varim- 
bazaha [bitsika 

Whis'per, v. i. sy t. mibitsi- 

Whie'per, n. bitsibitsika 

Whist, adj. laangina 

Whist, n. anaran-dalao amy ny 
karatra 

Whis'tle, V. t. sy i. misiaka, 
misioka 

Whis'tle, n. sioka; zavatratso- 
fina atao fisiahana 

White, adj. fotsy, f otsy hatsatra 

White, White'ness, n. hafotsia- 
na. The white of an e^^ ny 
taf otsiny amy ny atody 

Whit'en, v. t. sy t. manisy 
zavatra mba hahafotsy, ma- 
motsy ; mihafotsy 

White'wash, n. zavatra atao 
lalotra fotsy 

White'wash, v. t. manisy lalo- 
tra fotsy 

Whi^/i'er, adv. (where) , man- 
kaiza? 

Whit'ing, n. vovoky ny chnlk 

Whit'sunday, — suntide, w. Ala- 
hady atao fahatsiarovana ny 
andro Pentecost 

Whiz, V. i. maneno (dia ny 
ataony ny bala na ny zava- 
tra atoraka mafy) 

Who, pro. izay ; iza ? zovy ? 

Whoev'er, — osoev'er, pro. na 
iza na iza, na zovy na zovy Digitized by VjOOQIC wdo [ 373 ] wm "Whole, adj, iray manontolo, 

iray tsy ahaf ahana, daholo 
"Whole, n. ny iray manontolo. 
On the whole, raha ny daholo 
no heverina 
Whole'sale, adj. sy n. tsy tsin- 
jaraina, avongady; aiikapo- 
beny. A wholesale dealer, 
mpirarotra mamongady. The 
wholesale price, ny vidiny 
mivongady 
Whole'some, adj. mahasoa, tsy 

mankarary 
Wholly, adv. avokoa; tokoa, 

mihitsy 
Whom, obj. of who 
Whoop, V. i. manakora 
Whoop'ing-cough n. koha-da- 

va, kohaka lavareny 
Whore, n. vehivavy janga 
Whore'dom, n. iijangajangana 
Who«e, poss. of who 
Who'so, pro. (whoever) 
Why, adv. nahoana ? izay 
Wick, n. lahin-jiro 
Wick'ed, adj. ratsy fanahy; 

ratsy 
Wick'er, n. sy adj. rotsa-kazo 
Wick'et, n. fidirana kely ao 
amy ny vavahady lenibe; 
vavahady kely 
Wide, adj. malaiaka, migodana. 
It is three feet wide, telo fita 
ny habeny na ny sakany 
Wid'en, v. t. sy i. manalalaka ; 

mihamalalaka 
Wid'ow, n. vehivavy maty va- 

dy, mpitondra-tena 
Wid'ower, n. lehilahy maty 

vady 
Wid'dwhood, n. toetry ny olo- 

na maty vady 
Width, n. ny sakany, habeny 
Wield, V. t. mitondra, mamin- 
givingy [vavy) 

Wife, n. pi. wives ; vady (ny 
Wig, w. solovolo Wi^M, n. olona (atao raha 

manazimba azy) 
Wig'wam, n. trano-tomboka 
ataony ny Indiana any Ame- 
rika Avaratra 
Wild, adj. dia, tsy voafolaka; 
maniry ho azy. A wild 
boar, lambo. A wild duck, 
angaka. A wild goose, arosy. 
Wild oxen, ombimanga. A 
wild goose chase, ny andeha- 
nana hitady zavatra izay 
tokony tsy ho hita 
Wild, Wil'derness, n. tany lava- 

volo, tany efitra 
Wile, n. fitaka ; f andrika 
Wil'ful, adj. maditra, tokam- 

bolana 
Will, n. ny heriny ny saina 
hlfidy na hikasa; sitra-po; 
ny sitraka ; didim-pananana. 
At will, amin' izay tiana 
Will, V. atix. p. would ; milaza 

ny ho avy na ny sitra-po 
Will, V. t. sy i. p. willed; 
mandidy; maniry; manome 
amy ny didim-pananana 
Will'ing, adj. manaiky, satriny, 

tsy mand^ 
Willingly, adv. tsy terena, an- 

tsitra-po 
Will6w, n. hazo be rantsan- 

kazo maroteaka 
Wily, adj. be fitaka 
Win, V. t. p. sy p. p. won ; ma- 

hery, maharesy ; mahazo 
Wince, v. i. mihendratra 
Wind, n. rivotra. To raise the 
wind, mahazo vola hansiova- 
na raharaha. To get wind, 
tcmga miharihary izay afeni- 
na 
Wind, V. t. sy i. manodina; 
mampihodina ; mandeha mi- 
hodina aminy. To wind 
up, mampihodina hatramin' 
izay f arany ; mahatapaka. To 

Digitized by VjOOQIC WIN [374 ] WIT wind up (a watch), mano- 

dina, manome hanina 
WindlxLg-sheet, n. lamba amo- 

nosana ny maty 
Windlass, n. zavatra ahodina 

atao fampiakaran - javatra, 

indrindra ny ampiakarana ny 

Tatofantsika ao amy ny 

sambo 
Wind'mill, n, mill ahodin-dri- 

votra 
Win'dow, ti. varavaran-kely, 

varavaram-pitaratra 
Win'd6wbUnd, n. lambam-bara- 

varan-kely 
Win'ddw-siU, n, tokonam-bara- 

varan-kely 
Wind'pipe, n. treotreoka 
Wind'ward, ac^, sy adv. mana- 

trika ny rivotra 
Wind'y, adj, be rivotra 
Wine, n. divay 
Wine'-biblier, n. mpisotro divay 

be loatra 
Wine'-glass, n. gilasy kely 

fisotroana divay 
Wing, n. elatra. On the wing, 

TTifl.Tiiflinfl. 

Winged, adj, manan' elatra 

Wink, V. t, mipi-maso, maml- 
maso. To wink at, minia 
tsy mahita 

Wink, n. fipi-maso 

Win'ner, n, ny mahery; ny 
mahazo 

Win'ning, adj\ mahate-ho tia, 
mahataona 

Win'now, v. t. mikororoka; 
mandinika tsara mba ham- 
piavaka ny tsara sy ny ratsy 

Win'some, a^f, falifaly, mira- 
mirana 

Win'ter, n. ririnina 

Win'ter, v. i mitoetra mandany 
ny ririnina 

Win'terly, — tery, — tiy, adj. ri- 
rinina, tahaka ny ririnina Win'ter-qaart'er«, n. fitoerany 

ny miaramila &c. amy ny 

ririnina 
Wipe, V. t. mamaoka 
Wire, w. tari-by na tari-bara- 

hina na tnetal haf a 
Wire'draw, v. t. p. — drew ; p.p. 

— drawn; manao tari-by, &c. 
Wire'-g^uze, n. tari-by na tari- 

bandiina madinika dia madi- 

nika voarary 
Wir'y, €idj. tahaka ny wire; 

maozatra ; mahiahia matan- 

jaka 
Wi«'dom, n. fahendrena 
Wi^, adj. hendry, malina; 

atao amy ny fahendrena 
Wi«e, n. fanao 

Wisely, adv. amy ny fahen- 
drena 
Wish, V. i, sy t. maniry, tia, ta- 
Wish, n. faniriana ; zavatra in- 

na 
Wish'fol, a^'. maniry ta-haha- 

zo 
Wish'y-wash'y, adj. niatsora 
Wisp, n. mololo na bozaka iray 

iihina 
Wist, V. t. mahalala 
Wisfful, a^/. be eritreritra, 

maniry f atratra 
Wit, V. i. To wit, izany hoe 
Wit, n. saina ; fahaizana kia- 

kian-teny ; olona mahay kia- 

Man-teny. He is at his wif i 

end, veri-hevitraizy. Outof liis 

wits, adala, veri-saina 
Witch, n. mpamosavy vavy 
Witch'craft, n. famosaviana, 

mosavy 
Wi^^, prep, teny enti-nuUaza 

ny enti-manao ; miaraka ami- 

ny, mbamy, aminy 
WiMar, adv. koa 
Wi^Adraw', v. t. sy t. p. — drew; 

p.p. — drawn ; manaisotra, 

mampiala, mijanona tsy 

Digitized by VjOOQIC WIT [ 375 ] WOO hanampy intsony ; miala, 
mody. To ask one to with- 
draw, manalady 
Wi^Ae, n. rantsan-kazo maro- 
tsaka malefolefo ka atao 
famehezan-javatra, vahy 
Wi^A'er, V, i. sy t. malazo; 
mahalazo, mandazo, mam- 
pahalazo 
Wi^Ahold', V. t. p.— held; p.p. — 
held or — holden ; tsy mano- 
me, misakana, manda 
Wi^Ain', prep, ao anatiny, ao 

aminy 
Wi^Aout, prep, ao ivelany, tsy 
misy, tsy manana. I can't 
do without it, tsy mahavita 
ny raharahako aho raha tsy 
misy izany 
"Wi^Astand', v. t. p. sy p.p. — 
stood ; manohitra, manoha 
Witless, adj. tsy manan-tsaina 
Wit'nesB, n. vavolombelona. 
To bear witness, mauam- 
bara 
Wit'ness, v. t. sy i. manao 
vavolombelona, manambara. 
To witness against, miam- 
panga 
Wit'tici^-m, n. kiakian-teny 
Wit'tingly, adv. minia 
Wit'ty, adj. mahay kiakian- 

tony, hatsikana 
Wiz'ard, n. mpamosavy lahy 
Wiz'en, v. t. malazo, mikain- 

kona, miketrona 
Woad, n. anaran-javatra mani- 

ry anaovana loko manga 
Woe, n. fahoriana mafy, loza 
Woe-begone, adj. safotry ny 

fahoriana 
Wo'fal, or Woeful, adj. be faho- 
riana, mahatonga fahoriana, 
ratsy loatra 
Wold, n. ala ; tany efitra 
Wolf, n. Ip. Wolves ; biby toy 
ny alika fa manao andiany maro ary tsy azo folahina fa 
masiaka loatra, amboa-dia 
Wom'an, n. pi. women ; vehi- 

vavy 
Wom'anish, adj. miko-vavy, 

vaWvavy 
Wom'anly, adj. mety amy ny 

vehivavy 
Womb, n. fananahana 
Won, p. sy p.p. of win 
Won'der, n. fahagagana, faha- 

talanjonana; zavatra maha- 

gaga 
Won'der, v. i. (at) gaga, talan- 

jona 
Won'derful, adj'. mahagaga, 

mahatalanjona 
Won'derment, n. fahagagana, 

f ahatalanj onana 
Won'drous, adj. mahagaga 
Won't, (will not J 
Wont, adj. zatra, tamana 
Woo, V. t. manao izay maharai- 

ki-pitia 
Wood, n. hazo ; ala 
Wood'bine, n. anaran-kazo man- 

dady toy ny vahy fa manitra 

tsara ny voniny 
Wood'-cut, n. hazo soritana 

asiana sary; ny sary vita 

amin' izany 
Wood '-cutter, n. mpikapa hazo 
Wood'ed, adj. be hazo maniry 
Wood'en, adj. hazo 
Wood'-engrav'ing, n. sary na- 

tao avy tamy ny wood-cut 
Woodland, n. tany be hazo 

maniry 
Wood'pi^eon, n. domohina 
Wood'y, adj. tonga hazo 
Woof, n. fahan-tenona 
Wool, w. volon' ondrim-bazaha 
Woollen, adj. volon' ondry 
Woollen-dra'per, n. mpivarotra 

lamba volon' ondry 
Woolly, adj. be volon' ondry ; 

ngita volo Digitized by VjOOQIC woo [ 376 1 WOB Wool'stapler, «. mpivarotra 
volon' ondry 

Word, n. teny; fiteny. The 
Word, Jesosy Kraiety. In a 
word, raha atao amy ny teny 
indraim-bava. To eat one's 
words, resy lahatra satria 
voan' ny teny nataon' ny te- 
nany. Word for word, marina 
araka ny teny tsirairay natao 

Word, V. t. milaza amy ny teny 

Word'y, adj. be teny foana, 
lavareny 

Wore, p. of wear 

Work, V. i. sy t. p. worked or 
wrought ; p.p. worked ; mia- 
sa; manao, manao zavatra, 
manao raharaha. To work 
in or into, manisy sary na 
soratra amy ny lamba amy 
ny anenomana azy 

Work, n. aea, raharaha, tao-zava- 
tra ; bokynosoratana. To set to 
work, mampanao, mampiasa ; 
miantomboka miasa 

WorkTwx, n. vata fanjairana 

Work'-day, Work'ing-day, n. 
andro iray amy ny ankoban- 
andro 

WorkliOTise, n. trano itoerany 
ny mahantra tsy mahavelon- 
tena intsony, ka ahiny ny be 
sy ny maro izay miray vohi- 
tra aminy 

Work'man, n. mpiasa 

Work'manlike, adj. miendrika 
hataony ny mahay tao-zava- 
tra 

Work'manship, n. fahaizana 
tao-zavatra ; zavatra natao 

Work'shop, n. trano fiasana 

Work' table, n. latabatra kely 
fametrahana ny fomba fan- 
jairana 

World, n. izao tontolo izao ; ny 
Tany ; kintana ; ny olombe- 
lona. The old world, ny tany izay fantatra ela, dia Eoropa 
sy Asia ary Afrika. The new 
world, ny tany vao hita tato 
aoriana, dia Amerika 
World'ling, n. olona matimaty 

amin' izao fiainana izao 
Worldly, adj. matimaty amin' 
izao fiainana izao; amin' 
izao fiainana izao 
Worldly-mind'ed, adj. mati- 
maty amin' izao fiainana izao 
fa tsy mihevitra ny ho avy 
World'wide, a^f. eran' izao 

tany rehetra izao 
Worm, n. kankana; ny nn- 

drany amy ny »crew 
Worm'eaten, adj. noloadoahany 

ny fositra, vorohina 
Worm'wood, n. anaran-jaya- 
maniry toy ny taimboron- 
tsiloza 
Worn, p.p. of wear 
Wom'-ont, adj'. efa tonta ; efa 
I osa noho ny raharaha natao 
I Wor'ry, v. t. manahirana, ma- 
I hasosotra ; mamiravira 
' Worse, adj'. sy adv. ooicp. of 
I bad aj badly 

Wor'ship, n. fiankohofana ami- 
ny, fanajana ; fivavahana 
aminj ; anaram-panajana 
Wor'ship, V. t. ay t. miaiJco- 
hoka aminy, mivavaka aminy 
Worst, SUP. of bad 
I Worst, V. t, mandresy 
'. Worst'ed, n. kofehy volon' on- 
dry fanao ba, &c. 
Worth, n. vidiny ; hatsarany 
Worth, adj. mitovy hatsarany 
aminy. That book is wortii 
reading, mahasoa ny mama- 
ky izany boky izany, tokony 
hovakina izany boky izany. 
Worth while, (izahao while) 
Worthless, adj. tsy misy vidi- 
ny, tsy mahasoa, tsinonta- 
nona Digitized by VjOOQIC WOE [ 377 ] YAC Wor't/tj, adj. tokony ho, mien- 
drika, tsara 

WorVAy, n. olona manan-daza 
noho ny soa nataony na ny 
hatsaram-panahiny 

Wot, V. i. mahalala ; fantatra 

Would, p. of will 

Wound, 71. fery, ratra 

Wound, V. ^..mandratra ; ma- 
nao izay mampalahelo 

Wound, p. sy p.p. of tvind 

Wove, p. of iveave 

Woven, p.p. of weave 

Wran'gle, v. i. manao ady an- 
tsanga, mifanditra 

Wrap, V. t. manisy fonony, 
mamono ; mamalona. To be 
wrapped up in, fonosina ; 
sondriana aminy 

Wrap, Wrapper, n, fono ; 1am- 
ba mahafana cntina raha 
mandeha amy ny kalesy, &c. 

Wrath, n. fahatezerana 

Wrath'ful, adj. tezitra, vinitra ; 
loza-be 

Wreak, v. t. mamaly na ma- 
nao amy ny fahatezerana 

Wreath, n. ravin-kazo na vo- 
nin-kazo atao f ehi-loha ; 
zavatra miolanolana na aola- 
nolana 

Wrea^Ae, v. t. manolanolana 
Wreck, n. faharavana, indrin- 
dra ny f aharavany ny sam- 
bo ; sambo vaky ; ny sisa 
amv ny zavatra simba 
Wreck, v. t. mandrava, ma- 

nimba 
Wren, n. vorona kely dia kely 
Wrench, v. t. manintona so- 
mary manolana ; mampipi- 
tsoka 
Wrencli, n. fanintonana 
Wrest, V. t. (from) manintona 
somary manolana ; maka an- 
kery 
Wres'tle, v, t. mitolona Wres'tle, n, tolona 

Wretch, w. olona mahantra 

indrindra ; olona ratsy f a- 

nahy loatra 
Wretch'ed, adj. mahantra, 

f araidina, f adiranovana 
Wrig'gle, V. i. miolanolana 
Wri^Af, w. mpiasa, indrindra 

ny manao sambo na manao Wring, V. t. p. sy p.p. wrung ; 
manolana ; mampahory 

Wrinkle, v. t. sy i. mampike- 
trona; miketrona 

Wrist, n. hato-tanana 

Wri8t1)and, n. loha-t2lnan* 
akanjo 

Writ, n. teny voasoratra, in- 
drindra ny Soratra Masina 

Write, V. t. sy i. p. wrote ; p.p. 
written ; manoratra 

Writ'er, n. mpanoratra, mpa- 
noratra boky 

Wri^Ae, v. i. mijihijihy, miola- 
nolana (toyny ataony ny olona 
na biby raha manaintaina 
maf y izy) 

Writ'ing, n. sora-t^nana ; zava- 
tra voasoratra 

Writ'ing-paper, n. taratasy 
soratana 

Wrong, adj. diso, tsy^mety, 
tsy marina 

Wrong, n. ny tsy mety natao, 
hadisoana ; fampahoriana. 
He is in the wrong, diso ny 
azy 

Wrong, V. t. mampahory olona 
noho ny tsy mety atao aminy 

Wrote, p. of write 

Wroth, adj. tezitra, vinitra 

Wrou^At, p. of work 

Wrung, p. sy p.p. of wring 

Wry, adj. meloka, mibirioka, 
mivilana 

YaoHt, n. botry maivana sady 
tsara tarehy 

Digitized by VjOOQIC YAM [ 378 ] Z£R Tain, n. ovy 

Tan'kee, //. anaram-bosotra 
atao amy ny olona any New 
England 

Yard, «. tokotany; mamaki- 
tratra; hazo boribory ame- 
larana ny lain-tsambo 

Yarn, n. kofehy voafoly ho- 
tenomina 

Yawl, «. anaram-botrv 

Yawn, V. i. manoaka (misy feo) 

Ye, pro. hianareo 

Yea, adv. eny 

Year, w. taona 

Yearly, adj. sy adv. isan-taona 

Yearn, v. i. manina, miferi- 
naina ta Jiahita 

Yeast, n. zavatra atao amy ny 
koba atao mofo mba hampi- 
bonaka azy, masirasira, 
fermenta; vorin-drano 

Yelk, «. fi/o^'J 

Yell, V. i. midradradradra, 
mikaonkaona 

Yellow, adj. vony 

Yelp, V. i. mikonainaina 

Yeo'man, w. lehilahy manana 
tany ka antonontonony hiany 
fa tsy ambony loatra 

Yes, adv. eny, ey 

Yesterday, adv. omaly. The 
day before yesterday, afak' 
omaly 

Yes'tereve', adv. omaly hariva 

Yes'termorn', adv. omaly ma- 
raina 

Yes'terni^^t', adv. halina 

Yet, adv. sy co7{j. mbola ; kanefa 

Yew, n. hazo tsy mihintsan- 
dravina ambolena matetika 
ao amy ny tokotanim-pasana 

Yield, v. t. sy i. mahafoy; 
manaiky. The fruit of the 
olive yields a fine oil, ny 
voany ny oliva no ahazoana 
diloUo tsara [kj be 

Yield'ing', adj. manaiky, manai- Yoke, n. hazo fampikambanana 

atao amy ny vozony ny omby 

roa mba hampikambana azy 

tsara raha miasa, zioga; 

fanompoana tsy maintsy 

hololohavina 
Yoke, V. t. mampikambana 
Yolk, n. ny tamenany amy ny 

atody 
Yon'der, adj. sy adv. iry, ery, 

eroa 
Yore, n. fahagolantany, ela dia 

ela izay. (& yore, ela dia ela 

izay 
You, pro. hianareo, hiauao ; 

anareo, anao 
Young, adj. tanora. A young 

person, zatovo. A yotuig 

man, tovolahy 
Young, n. zanaka (amy ny biby 

sy nv vorona) 
Youngster, n. zazalahy 
Your, pro. -nareo, -nao 
Yours, pro. anareo, anao 
Youth, w. fahatanorana ; tovo- 
lahy 
Youth'ful, adj. tanora 
Zeal, n. zoto, fahazotoana 
Zeal'ot, n. olona mazoto loatra 

fa tsy malina tsara amy ny 

atao 
Zearous, adj. mazoto 
Zel>ra, w. biby tahaka ny soa- 

valy, fa misoratsoratra sady 

tsy azo folahina, any AfHkft 

atsimo no misy azy 
Zel)u, n. anaran-karazan' omby 

any India ka lava sofina sady 

misy traf o 
Ze'nith, n. ny ao amy ny lanitra 

izay hitsiny ny tampon-doha 

indrindra 
Zeph'yr, n. rivotra avy any 

andrefana; rivotra naalemy 

tsara 
Ze'ro, n. notra, indrindra ny 

amy ny thermometer 

Digitized by CjOOQIC Z£S [ 379 J ZOO Zest, n. izay mampahatsiro, ny 
hatsarany 

Zig^'zag-, adj. mifelopeloka misy 
zoronjorony 

Zinc, n. fanitso 

Zo'diac, ou ilay toa alehany ny 
masoandro amy ny lanitra 

Zone, 9}. fizarana dimy amy ny 
tany atao araka ny halavi- 
rany amy ny equator. Torrid 
zone dia ny fizarana atao 13j 
degree ao atsimo sy ao ava- 
ratry ny equator ; ny frigid 
zone dia 13 J degree hatramy ny ^;o/<? avaratra sy atsimo ; 
ary ny temperate zone dia 43 
degree ao anelanelany ny 
torrid zone sy nj frigid zone 
j Zoorof/ist, 1}. olona mahay 

zoology 
I Zool'o^/y, n. ny fahalalana izay 
\ ahaf antarana ny f omba sy ny 

toetry ny zava-mananaina 
Zo'ophyte, n. zava-mananaina 
mitoetra ao an-dranomasina 
ka saiky hoatry ny zava- 
maniry no fijery azy 
ANTANANARIVO : NOTONTAINY A. KINGDON. 

Digitized by VjOOQIC .Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC